Ο

Π ρ ο σ φ ο ρ ά α γ ά π η ς σ τ ή ν π ρ ο δ ο μ έ ν η
μ α θ η τ ι ώ σ α ν ε ο λ α ί α

,
π Ι ~
ο
' Έ κ δ ο σ ι ς
tI. ο ν η ς Ε ' α Υ Υ ε λ ι σ μ ο υ Π ά ρ ο
Ε Ι ν α ι τ υ φ λ ό κ α ί μ ω ρ ό α ύ τ ό π ο ύ δ έ ν
δ λ έ π ε ι κ α ί δ έ ν ό μ ο λ ο γ ε ί Ο Τ Ι ή ά ρ ι σ τ η
κ α ί σ ο φ ω τ ά τ η δ ι ά τ α ξ η τ ω ν ό ν τ ω ν ό φ ε ί
λ ε τ α ι ε ί ς τ ή ν π α ν τ ο δ υ ν α μ ί α κ α ί π α ν σ ο
φ ί α τ ο υ ά π ε ι ρ ο υ Δ τ ι μ ι ο υ ρ γ ο υ
Ι σ α ά κ Ν ε ύ τ ω ν
«'0 Δ α ρ δ ι ν ι σ μ ό ε χ ε ι π ε θ ά ν ε ι έ δ ω κ α ί
,
χ ρ ο ν ι α
Χ ά ν ς Ν τ ρ ί ς ί
Ό τ α ν ό θ ε ό ε φ τ ι α χ ν ε τ ό ν κ ό σ μ ο ...
δ έ ν ε π α ι ζ ε ζ ά ρ ι α
Α Α ϊ ν σ τ ά ι ν
Κ Α Τ Α Γ Ε Τ Α Ι Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
Α Ι Ι Ο Τ Ο Ν Π Ι Θ Η Κ Ο Ν ;
Π Q ο σ φ Ο Q ά ά ι Υ ά π η ς σ τ ή ν Π Q ο δ ο μ έ ν η
μ α θ η τ ι ω σ α ν ε ο λ α ί α
~ . ;
ί
~
, ...,.; ::
t
~
~ .'
i
"
Ι · . · . · · · ·
' Έ κ δ ο σ ι ς
Ί . Μ ο ν η ς Ε ύ α Υ Υ ε λ ι σ μ ο υ Π ά ρ ο υ
Η Α Ν Τ Ι Θ Ε Ο Σ
Κ Α Ι Α Ν Τ Ε Θ Ν Ι Κ Η Π Α Ι Δ Ε Ι Α
Τ Ω Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν Μ Α Σ
έ ί κ α ν ο π ο ί η σ ι ν κ α ί χ α ρ ά ν ο λ ο ι ο ί ά γ α π ώ ν τ ε ς τ ή ν
Μ
Π α τ ρ ί δ α δ ι α ά σ α μ ε σ τ ό ν Τ ύ π ο τ ί ς δ ι κ α ι ο λ ο γ η
μ έ ν ε ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί ε ς δ ι α φ ό ρ ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν
κ α τ ά τ ο ύ ά θ λ ί ο υ ι λ ί ο υ τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς τ η ς Σ Τ δ η μ ο
τ ι κ ο υ
Μ έ χ ρ ι ς έ δ ώ ε κ α ί κ α λ ώ ς κ α ί ά ξ ί ζ ο υ ν σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α
σ τ ο ύ ς ά ν τ ι δ ρ ά σ α ν τ α ς ο ί ό π ο ί ο ι δ υ σ τ υ χ ώ ς η σ α ν ό λ ί γ ι σ τ ο ι
έ ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι π ρ ό ς τ ο ύ ς σ ι γ ή σ α ν τ α ς κ α ί μ ή δ ι α μ α ρ τ υ ρ η
θ έ ν τ α ς Ό σ ο ν ά φ ο ρ τ ά σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α α ύ τ ά ά ν ή κ ο υ ν
. σ τ ο ύ ς σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς τ ο ύ ι λ ί ο υ τ ό Π α ι δ α γ ω γ ι κ ό ν Ί ν σ τ ι
τ ο ύ τ ο κ α ί τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο Π α ι δ ε ί α ς
Έ ξ ά φ ο ρ μ η ς τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω ε ύ λ ό γ ω ς δ ι ε ρ ω τ η θ ή κ α μ ε Τ ό
1976, ο τ α ν ά ρ χ ι σ ε ή κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς γ λ ώ σ
σ η ς δ ι ά τ η ς ε ί σ α γ ω γ η ς τ ο ύ μ ο ν ο τ ο ν ι κ ο ύ δ ι α τ ί ο ί φ ω ν έ ς
π ο ύ ά ν τ έ δ ρ α σ α ν η σ α ν τ ό σ ο λ ί γ ε ς Ά σ φ α λ ώ ς π ο λ λ ο ί δ ι έ
θ ε τ α ν λ ό γ ο ν τ ό ν κ α ι ρ ό ν έ κ ε ί ν ο ν ά λ λ ά έ σ ί γ η σ α ν Μ ε ρ ι
κ ο ί κ ά τ ι ε Ι π α ν ά λ λ ά τ ό σ ο δ ε ι λ ά π ο ύ π ρ ο κ ά λ ε σ α ν τ ή ν
θ υ μ η δ ί α ν τ η ς Έ π ι τ ρ ο π η ς ή ό π ο ί α π ρ α ξ ι κ ο μ α τ ι κ ώ ς έ π έ
._--_._-----­
2
ο α λ ε ώ ς γ λ ώ σ σ α τ ο υ Σ χ ο λ ε ί ο υ κ α ί τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς κ α τ α
σ κ ε ύ α σ μ α μ έ τ ό ό ν ο μ α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή 1.
Ύ π η ρ ξ α ν ο ε ο α ί ω ς κ α ί ο ί έ λ ά χ ι σ τ ο ι έ κ λ ε κ τ ο ί π ο ύ δ ι ε
μ α ρ τ υ ρ ή θ η σ α ν έ ν τ ό ν ω ς ά λ λ ά ή φ ω ν ή τ ο υ έ π ν ί γ η σ τ ό π έ
λ α γ ο ς τ η ς γ ε ν ι κ η ς ά δ ι α φ ο ρ ί α ς Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α ά ν ή κ ο υ ν
σ τ ό ν κ Ι ω ά ν ν η Κ ι τ σ α ρ α δ ι ά τ ό ύ π έ ρ ο χ ο ν έ ρ γ ο ν τ ο υ Τ ό
ε γ κ λ η μ α τ ο υ α ί ώ ν ο ς Ά θ η ν α ι 1985, σ σ 552, τ ό ό π ο ι ο ν
ξ ε σ κ ε π ά ζ ε ι ό λ ο υ ς κ α ί ό λ α π ο ύ σ υ ν έ ο α λ α ν γ ι ά τ ή ν έ π ι τ υ
χ ί α ν τ ο υ έ γ κ λ ή μ α τ ο ς
Τ ό μ έ γ ι σ τ ο κ ρ ί μ α ά σ φ α λ ω ς φ έ ρ ο υ ν ο ί θ ε ρ ά π ο ν τ ε ς τ η ς
γ λ ώ σ σ η ς κ α θ η γ η τ α ί κ α ί ί δ ρ ύ μ α τ α ο ί ό π ο ι ο ι ά π ρ ά κ τ η σ α ν
π ρ ο κ λ η τ ι κ ώ τ α τ α σ τ ό ά ν ο σ ι ο ύ ρ γ η μ α τ η ς ά λ λ α γ η ς π ο ύ ώ
δ ή γ η σ ε σ τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή ά ν τ ι π α ι δ ε ί α κ α ί ά γ γ λ ω σ ί α Ε ί
ν α ι τ ε λ ε ί ω ς ά δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ ο ι δ ι ό τ ι ε ί χ ο ν π ρ ό σ φ α τ ο π α ρ ά
δ ε ι γ μ α π ρ ό ς μ ί μ η σ ι ν τ ο ύ ς Γ ά λ λ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ ς κ α ί
μ α θ η τ ά ς ο ί ό π ο ι ο ι σ τ ί ς ά ρ χ έ ς τ η ς δ ε κ α ε τ ί α ς τ ο υ 1960
γ έ μ ι σ α ν τ ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς τ ο υ Π α ρ ι σ ι ο υ δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ι
δ ι ό τ ι ή Κ υ ο έ ρ ν η σ ί ς τ ο υ ς ά π ε φ ά σ ι σ ε τ ή ν μ ή χ ρ η σ ι ν τ η ς
π ε ρ ι σ π ω μ έ ν η ς Τ ό ά π ο τ έ λ ε σ μ α η τ ο ν ά ά π σ υ ρ θ ι τ ό Ν 0­
δ ,
μ ο σ χ ε ι ο ν ....
Μ ε ρ ι κ ο ί μ ά λ ι σ τ α ά π ό τ ο ύ ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ έ ν τ α ς π ρ ο σ φ ά
τ ω ς δ ι ά τ ό ο ι ο λ ί ο ν τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς η σ α ν ω ρ ι μ ο ι έ π ι σ τ ή
μ ο ν ε ς τ ό 1976. Τ ό μ έ γ ε θ ο ς τ η ς τ ό τ ε ά δ ι α φ ο ρ ί α ς δ υ ν ά
μ ε θ α ν ά τ ό ύ π ο λ ο γ ί σ ω μ ε ά π ό τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή σ τ ά σ ι τ ο υ ς
έ ν α ν τ ι τ ο υ μ ο ν ο τ ο ν ι κ ο ύ Ά ν τ ί ν ά δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ ο ύ ν έ σ τ ω
κ α ί κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν α έ κ δ ί δ ο υ ν Λ ε ξ ι κ ά ά κ ρ ι ο ω ς π ρ ό ς ύ π ε
1. Ί ω α ν Κ ι τ ο α ρ ά Τ ό έ γ κ λ η μ α τ ο ύ α ί ώ ν ο ς Α θ η ν α ι 1985, ο 476.
2. Α ύ τ ο 17.
3
ρ ά σ π ι σ ι ν κ α ί δ ι α ι ώ ν ι σ ι ν τ η ς έ π α ρ ά τ ο υ ά λ λ α γ η ς Β λ π χ
Λ ε ξ ι κ ό ν Γ . Μ π α μ π ι ν ι ώ τ η κ ά
Α λ λ ά κ α ι ρ ό ς ν ά π ά μ ε τ ώ ρ α σ ε ν α ά λ λ ο τ ρ α γ ι κ ό έ ρ ώ
τ η μ α π ο ύ ά π ε υ θ ύ ν ε τ α ι σ τ ο ύ ς ά ν τ ι δ ρ ά σ α ν τ α ς δ ι ά τ ό Ό ι
Ό λ ί ο ν τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς ά λ λ ά κ α ί π ρ ό ς ό λ ο υ ς τ ο ύ ς σ υ ν α δ έ λ
φ ο υ ς τ ο υ ς κ α ί δ ι α ν ο ο υ μ έ ν ο υ ς κ α ί κ υ ρ ί ω ς σ τ ά π ν ε υ μ α
τ ι κ ά δ ρ ύ μ α τ α τ η ς χ ώ ρ α ς
Ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ά π ό τ ό 1981 σ τ ά ο ι ο λ ί α Β ι ο λ ο γ ί α ς Γ υ μ
ν α σ ί ο υ κ α ί Λ υ κ ε ί ο υ δ ι δ ά σ κ ε τ α ι ή θ ε ω ρ ί α τ η ς Έ ξ ε λ ί
ξ ε ω ς Ή θ ε ω ρ ί α π ο ύ θ έ λ ε ι τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο κ α ί τ ό ν π ί θ η
κ ο ν ν ά έ χ ο υ ν κ ο ι ν ό ν π ρ ό γ ο ν ο ν κ ά π ο ι ο ν π ρ ο π ί θ η κ ο ν
Έ τ σ ι π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ η ς Ά γ ί α ς Γ ρ α φ η ς
π ε ρ ί δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ κ ό σ μ ο υ κ α ί τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ ύ π ό τ ο υ
Θ ε ο υ ώ ς ... κ α θ α ρ ό π α ρ α μ ύ θ ι ά φ ο υ Ο Λ Λ τ ά ό ν τ α
π ρ ο η λ θ α ν ά π ό ε ν α π ρ ω τ ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ν
Γ ρ ά φ ο υ ν Τ ί ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς ό μ ω ς δ ε κ α ε τ ί ε ς τ ά ά π ο λ ι
θ ώ μ α τ α π ο ύ έ χ ο υ ν ο ρ ε θ ε ί κ α θ ώ ς κ α ί ή έ ρ ε υ ν α σ έ ά λ λ ε ς
π ε ρ ι ο χ έ ς τ η ς Β ι ο λ ο γ ί α ς ί δ ι α ί τ ε ρ α μ ά λ ι σ τ α σ τ ή Μ ο ρ ι α κ ή
Β ι ο λ ο γ ί α δ έ ν γ ε ν ν ο υ ν κ α μ μ ί α ά μ φ ι ο ο λ ί α ό τ ι ό ά ν θ ρ ω
π ο ς ό π ω ς κ α ί κ ά θ ε ά λ λ ο ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ ο υ π λ α ν ή τ η ε {­
ν α ι π ρ ο ί ό ν έ ξ έ λ ι ξ η ς Ό λ α έ χ ο υ ν π ρ ο έ λ θ ε ι ά π ό ε ν α ν π ρ ω
τ ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό --­
Κ α ί τ ο ι 150 Έ λ λ η ν ε ς Κ α θ η γ η τ α ί Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ δ ι ε
μ α ρ τ υ ρ ή θ η σ α ν δ ι ά τ ό ά ν ω τ έ ρ ω ο ι Ό λ ί ο ν σ τ ή ν Κ α θ η μ ε ρ ι
ν ή (11.4.85), τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Π α ι δ ε ί α ς ο ύ κ ή Ό ο υ λ ή θ η
,
σ υ ν ι ε ν α ι .
3. Β ι ο λ ο γ ί α Γ Λ υ κ ε ί ο υ σ 143, 146. Α θ η ν α ι 20032.
4. Β ι ο λ ο γ ί α Α Λ υ κ ε ί ο υ δ ι α φ ό ρ ω ν έ κ δ ό σ ε ω ν
4
Ε ύ τ υ χ ω ς ό μ ω ς π ο ύ ύ π ά ρ χ ε ι κ α ί ή δ ι ε θ ν ή ς κ ρ ι τ ι κ ή τ η ς
θ ε ω ρ ί α ς α ύ τ η ς ή ό π ο ί α κ ο ν ι ο ρ τ ο π ο ι ε ί κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς τ ά
ά ν ω τ έ ρ ω έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ω ν έ γ χ ε ι ρ ι δ ί ω ν τ η ς Β ι ο λ ο γ ί α ς
ο ί σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς τ ω ν ό π ο ί ω ν ζ ο ϋ ν σ τ ό ν δ ι κ ό τ ο υ ς κ ό σ μ ο
κ α θ ώ ς κ α ί ο ί π ά τ ρ ω ν έ ς τ ο υ ς
Ό τ α ν λ ο ι π ό ν τ ό π α ι δ ί μ έ τ έ τ ο ι ε ς θ ε ω ρ ί ε ς χ ά σ η τ ή ν
π ί σ τ η τ ο υ σ έ Θ ε ό ν π ρ ο σ ω π ι κ ό ν κ α ί π ρ ο ν ο η τ ή ν ό π ω ς δ ι
δ ά σ κ ε ι ή Ά γ ί α Γ ρ α φ ή τ ί θ ά τ ό ν ώ φ ε λ ή σ η ν ά μ ά θ η ό τ ι
ό Μ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς η τ ο Μ α κ ε δ ώ ν κ α ί ό τ ι ο ί Τ ο ϋ ρ κ ο ι έ
ν ή ρ γ η σ α ν τ ή ν γ ε ν ο κ τ ο ν ί α ν τ ω ν Π ο ν τ ί ω ν
Γ ι α τ ί ν ά γ ω ν ί ζ ε τ α ι γ ι ά τ ή ν π α τ ρ ί δ α κ α ί τ ά ί δ α ν ι κ ά τ η ς
Φ υ λ η ς ό τ α ν χ ω ρ ί ς Θ ε ό ν ό λ α έ π ι τ ρ έ π ο ν τ α ι κ α ί ά φ ο ϋ
έ δ ώ ό λ α τ ε λ ε ι ώ ν ο υ ν Φ ά γ ω μ ε ν κ α ί π ί ω μ ε ν α ύ ρ ι ο ν γ ά ρ
ά π ο θ ν ή σ κ ο μ ε ν Α Κ ό ρ 15, 32).
Ί ί ε ί ν α ι ό μ ω ς α ύ τ ή ή θ ε ω ί α τ η ς Έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς π ο ύ τ ό
σ ο ν ά γ α π ο ϋ ν ό σ ο ι δ έ ν π ι σ τ ε ύ ο υ ν σ τ ό ν Θ ε ό ν
Κ α τ ά ρ χ ά ς ε ί ν α ι μ ί α θ ε ω ρ ί α κ α ί μ ό ν ο ν χ ω ρ ί ς ν ά έ χ η
κ α μ μ ί α σ χ έ σ η μ έ τ ή ν έ π ι σ τ ή μ η π ο ύ σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ό π ε ί
" ,
ρ α μ α κ α ι τ η ν π α ρ α τ η ρ η σ ι ν
5. Σ ύ γ χ ρ ο ν α έ ρ γ α κ α τ ά τ η ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς π ο ύ δ έ ν μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ α ι
σ τ ί ς σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς
W. Griswell, Τ ό μ ε γ ά λ ο ψ έ μ α Α θ ή ν α 19832, σ σ 142.
J. Sarfati, Refuting Evolution, USA 200518, ρ ρ 140, Vo12, USA
20054, ρ ρ 235.
Η & J. Morris, The modern creation trilogy, USA 1997. Τ ό μ ο ι
Ι σ σ 228, τ ό μ ο Π σ σ 243, τ ό μ ο Π Ι σ 203.
J. Sarfati, Refuting Compromise, USA 2004, ρ ρ 411.
Μ Denton, Evolution, a theory ί η crisis, USA 1985, ρ ρ 368.
Ph. Johnson, Darwin ο η trial, USA 1993, ρ ρ 220.
Uncommon.Dissent, ed. by W. Dembski, USA 2004, ρ ρ 366.
C. Cavarnos, Biological Evolutionism, USA 19972, ρ ρ 93.
5
Γ ι α ύ τ ό π ο λ ύ δ ι κ α ί ω ς ό έ π ι σ τ ή μ ω ν κ α ί ά π ο λ ο γ η τ ή ς κ
Α π Φ ρ ά γ κ ο ς θ ά γ ρ ά ψ η
Ε κ ε ί ν ο ι π ά ν τ ω ς π ο ύ έ π ι κ α λ ο υ ν τ α ι τ ή ν έ π ι σ τ Υ μ η γ ι ά
ν ά ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν ύ λ ι σ τ ι κ έ ς θ ε ω ρ ί ε ς κ α ί ά π ό ψ ε ι ς π ά ν ω σ έ
θ έ μ α τ α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ κ ό σ μ ο υ κ α ί τ η ς ζ ω η ς έ ξ α π α
τ ο υ ν τ ό ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο ά ν θ ρ ω π ο έ ν σ υ ν ε ί δ η τ α ή ά σ υ ν ε ί δ η τ α
δ ι ό τ ι έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή γ ν ώ σ ι π ά ν ω σ τ ά θ έ μ α τ α α ύ τ ά δ έ ν μ π ο
ρ ε ί ν ά ύ π ά ρ ξ η ό σ ο δ ή π ο τ ε κ α ί ά ν π ρ ο ο δ ε ύ σ η σ τ ό μ έ λ
λ ο ν ή έ π ι σ τ ή μ η ά φ ο υ ο ύ τ ε π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ο ύ τ ε π ε ι ρ ά
μ α τ α μ π ο ρ ο υ ν ν ά γ ί ν ο υ ν


π ο υ ε ί ν α ι α ί ά π ο δ ε ί ξ ε ι ς τ ώ ν έ ξ ε λ ι κ τ ι κ ώ ν ό τ ι ή ζ ω ή
π ρ ο έ κ υ ψ ε ά π ό τ ή ν ν ε κ ρ ή ύ λ η ν Ό Dr. Jastrow, ί δ ρ υ τ ή ς
κ α ί π ρ ώ η ν δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Δ ι α σ τ η μ ι κ ώ ν σ π ο υ δ ώ ν τ η ς NASA
,
γ ρ α φ ε ι
Σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ή Ι σ τ ο ρ ί α α ύ τ ή τ η ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς κ ά θ ε
δ έ ν δ ρ ο κ ά θ ε φ ύ λ λ ο χ λ ό η ς κ ά θ ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η μ α σ τ ή θ ά
λ α σ σ α κ α ί σ τ ή ν ξ η ρ ά έ ξ ε λ ί χ θ η κ ε ά π ό ε ν α π α τ ρ ι κ ό κ λ ω
ν ά ρ ι μ ο ρ ι α κ ή ς ύ λ η ς π α ρ α σ υ ρ ό μ ε ν ο ν ω χ ε λ ι κ ά μ έ σ α σ έ μ ι ά
ζ ε σ τ ή λ ι μ ν ο ύ λ α Π ο ι ά σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η έ ν δ ε ι ξ ι ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι
τ ή ν ά ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ η α ύ τ ή θ ε ω ρ ί α γ ι ά τ ή ν π ρ ο έ λ ε υ σ ι τ η ς
ζ ω η ς Δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι κ α μ μ ί α ι
Ό δ έ δ ι ά σ η μ ο ς έ ξ ε λ ι κ τ ι κ ό ς τ ο ύ ς Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ τ ο υ
Χ ά ο α ρ ν τ Dr. G. Simpson σ χ ο λ ι ά ζ ε ι ο τ ι τ υ χ α ί α γ έ ν ε σ ι ς
τ η ς ζ ω η ς δ έ ν σ υ μ α ί ν ε ι σ έ κ α μ μ ι ά γ ν ω σ τ ή π ε ρ ί π τ ω σ η
έ π α ν α λ α μ ο ά ν ω ν τ ό ά ξ ί ω μ α τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ Π α σ τ έ ρ
6. Α π Φ ρ ά γ κ ο υ Α π ό τ ό ν π ί θ η κ ο Ά θ ή ν α ι 1985, σ 242.
7. Α π Φ ρ ά γ κ ο υ Ή σ υ ν ω μ ο σ ί α τ ή ς σ ι ω π ή ς Ά θ ή ν α ι 1993, σ
51.
8. Α ύ τ ό θ ι
6
Τ ό θ λ ι ο ε ρ ό ε ί ν α ι Ό τ ι τ ή ν θ ε ω ρ ί α α ύ τ ή έ σ π ε υ σ α ν ν ά
τ ή ν ά σ π α σ θ ο υ ν ο ί μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι έ χ θ ρ ο ί τ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι
σ μ ο υ ό κ α θ έ ν α ς γ ι ά τ ό ν σ κ ο π ό ν τ ο υ κ α ί π ρ ό ς σ τ η ρ ι γ
μ ό ν τ η ς δ ι κ η ς τ ο υ ί δ ε ο λ ο γ ί α ς Γ ι α ύ τ ό ό π ν ε υ μ α τ ώ δ η ς
Μ π έ ρ ν α ρ ν τ Σ ώ θ ά γ ρ ά ψ η
Ό Δ α ρ ο ί ν ο ς ε ί χ ε τ ή ν τ ύ χ η ν ά ί κ α ν ο π ο ι ή σ ε ι κ α θ έ ν α
π ο ύ ή θ ε λ ε ν ά έ ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι τ ό ν ί δ ι ο τ ε λ η τ ο υ σ κ ο π ό
Σ τ ό σ τ ρ α τ ό τ ώ ν έ ξ ε λ ι κ τ ι κ ώ ν Ό π ω ς λ έ γ ο ν τ α ι ύ π ά ρ χ ε ι
κ ά θ ε κ α ρ υ δ ι ά ς κ α ρ ύ δ ι μ έ π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ά ς τ ο ύ ς ά θ έ ο υ ς
κ α ί ά ρ ν η τ ά ς τ ο υ Ί η σ ο υ κ α ί κ α τ α λ α ο α ί ν ο υ μ ε τ ό γ ι α τ ί
Ε ά ν ή ζ ω ή έ ν ε φ α ν ί σ θ η τ υ χ α ί ω ς τ ό τ ε δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι ψ υ
χ ή κ α ί Θ ε ό ς κ α ί ά ρ α ο ύ τ ε ά μ α ρ τ ί α Σ υ ν ε π ώ ς έ π ι τ ρ έ
π ο ν τ α ι Ό λ α ά φ ο υ κ α τ ά τ ή ν έ ξ έ λ ι ξ ι ν ή ζ ω ή ά ν ή κ ε ι σ τ ό ν
, ,
ι σ χ υ ρ ο τ ε ρ ο ν
Έ τ σ ι ή έ ξ έ λ ι ξ ι ς ά ν τ ι κ α θ ι σ τ ι κ α ί τ ή ν θ ρ η σ κ ε ί α ν ά φ ο υ
δ ι ε κ δ ι κ ε ί τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ή ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ η ς ζ ω η ς τ ο υ κ ό σ μ ο υ
κ α ί τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ
Τ ά ί σ χ υ ρ ά κ α ί ο α θ ύ τ ε ρ α θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά θ ε μ έ λ ι α τ η ς έ ξ ε
λ ί ξ ε ω ς έ κ τ ί θ ε ν τ α ι π ρ ο σ φ ά τ ω ς ύ π ό τ ο υ Bozarth:
Ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς έ π ο λ έ μ η σ ε κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ν ά π ο λ ε μ ι
κ α ί θ ά π ο λ ε μ ι τ ή ν έ ξ έ λ ι ξ ι ν δ ι ό τ ι ή έ ξ έ λ ι ξ ι ς κ α τ α σ τ ρ έ
φ ε ι ό λ ο σ χ ε ρ ώ ς κ α ί τ ε λ ε ί ω ς τ ό ν ά κ ρ ι ο η λ ό γ ο ν τ η ς έ π ί γ η ς
ζ ω η ς τ ο υ Ί η σ ο υ ...
Κ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι
_ f
τ ά
,
π ε ρ ί Ά δ ά μ κ α ί
t,,',
Ε ύ α ς κ α ί
_ "
τ η ς π ρ ο
-
π α τ ο ρ ι κ η ς α μ α ρ τ ι α ς υ π ο τ α ε ρ ε ι π ι α τ ω ν ο π ο ι ω ν κ ε ι ν τ α ι
τ ά ά θ λ ι α λ ε ί ψ α ν α τ ο υ Υ ί ο υ τ ο υ Θ ε ο υ
Ε ά ν ό Ι η σ ο ύ ς δ έ ν η τ ο ό Λ υ τ ρ ω τ ή ς π ο ύ π έ θ α ν ε ι ά
9. Ν Β α σ ι λ ε ι ά δ η Ό Δ α ρ ο ί ν ο ς κ α ί θ ε ω ρ ί α τ η ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς Ά θ η
ν α ι 19957, σ 119.
7
τ ί ς ά μ α ρ τ ί ε ς μ α ς κ α ί α ύ τ ό ά κ ρ ι ο ω ς ή έ ξ έ λ ι ξ ι ς κ η ρ ύ σ σ ε ι
τ ό τ ε ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς ε Ι ν α ι ε ν α τ ί π ο τ α 10.
Ο ί π ρ ώ τ ο ι ό π α δ ο ί τ ο υ Δ α ρ ο ί ν ο υ μ έ κ ο ρ υ φ α ί ο ν τ ό ν J.
Hux1ey ε ί χ α ν δ η λ ώ σ ε ι θ ρ ι α μ ο ι κ ά δ τ ι μ π ο ρ ε ί ν ά δ η μ ι ο υ ρ
γ η θ η ν έ α θ ρ η σ κ ε ί α ο α σ ι σ μ έ ν η ά κ ρ ι ο ώ ς σ τ ή ν έ ξ έ λ ι ξ η
Τ ό έ ξ ε λ ι κ τ ι κ ό ν δ ρ α μ α μ α ς δ ί ν ε ι τ ή ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ν ά
δ ι α κ ρ ί ν ω μ ε κ α ί τ ο ι ά τ ε λ ώ ς τ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ η ς ν έ α ς
θ ρ η σ κ ε ί α ς ή ό π ο ί α ε ί μ ε θ α σ ί γ ο υ ρ ο ι θ ά έ μ φ α ν ι σ θ η γ ι ά
ν ά ύ π η ρ ε τ ή σ η τ ί ς ά ν ά γ κ ε ς τ η ς έ ρ χ ο μ έ ν η ς έ π ο χ η ς 11.
Θ ά δ η λ ώ σ η έ π ί σ η ς ό μ ο υ μ έ τ ό ν Bronowski: «fH θ ρ η
σ κ ε ί α ε ί ν α ι ο α σ ι κ ώ ς μ ί α σ τ ά σ ι ς ά π έ ν α ν τ ι τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ
κ ό σ μ ο υ Έ τ σ ι ή έ ξ έ λ ι ξ ι ς π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς χ ά ρ ι ν δ ύ ν α τ ο ν
ν ά ά π ο δ ε ι χ θ η μ ί α ά ρ χ ή τ ό σ ο ί σ χ υ ρ ά σ τ ό ν ά σ υ ν τ ν ί η
τ ά π ι σ τ ε ύ ω κ α ί τ ί ς έ λ π ί δ ε ς τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ δ π ω ς ό Θ ε ό ς
τ ό έ κ α ν ε σ τ ό π α ρ ε λ θ ό ν ι
Σ υ ν ο ψ ί ζ ω ν τ ά ς ά ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ε ι ς ό γ ν ω σ τ ό ς έ ξ ε λ ι κ τ ι κ ό ς
κ α ί κ α θ ο λ ι κ ό ς ί ε ρ ε ύ ς Teilhard de Chardin, θ ά γ ρ ά Ψ η
Η έ ξ έ λ ι ξ ι ς ε ί ν α ι ε ν α γ ε ν ι κ ό ά ξ ί ω μ α ε ί ς τ ό ό π ο ί ο ν δ λ ε ς
ο ί θ ε ω ρ ί ε ς δ λ ε ς ο ί ύ π ο θ έ σ ε ι ς δ λ α τ ά σ υ σ τ ή μ α τ α ό φ ε ί
λ ο υ ν τ ο υ λ ο ι π ο υ ν ά π ρ ο σ κ υ ν ή σ ο υ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ε ί ν α ι
λ ο γ ι κ ά κ α ί ά λ η θ η
fH έ ξ έ λ ι ξ ι ς ε ί ν α ι ε ν α φ ώ ς π ο ύ φ ω τ ί ζ ε ι δ λ α τ ά γ ε γ ο
ν ό τ α μ ι ά τ ρ ο χ ι ά τ ή ν ό π ο ί α δ λ ε ς ο ί γ ρ α μ μ έ ς σ κ έ ψ ι ς π ρ έ
π ε ι ν ά ά κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν α ύ τ ό ά κ ρ ι ο ώ ς ε ί ν α ι ή έ ξ έ λ ι ξ ι ς 13.
1ο Duane Gish, Greation Scientists Answer their critics, USA
1993, ρ 30.
11. Α ύ τ ό θ ι σ 31.
12. Α ύ τ ό θ ι
13. Α ύ τ ο 28.
8
Δ υ σ τ υ χ ώ ς ώ ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι σ α φ έ σ τ α τ α α ύ τ ό τ ό ά
ξ ί ω μ α τ ο υ ά θ έ ο υ Chardin ά κ ο λ ο υ θ ε ί ή σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς Έ λ
λ η ν ι κ ή π α ι δ ε ί α π α ρ α σ ύ ρ ο υ σ α ε ί ς τ ό χ ά ο ς τ ή ν ν ε ο λ α ί α μ α ς
Ε δ ώ π ρ έ π ε ι ν ά τ ο ν ι σ θ η ό τ ι ο ύ τ ε ό Δ α ρ ο ί ν ο ς δ έ ν ε ί χ ε
ά ρ ν η θ η τ ή ν ϋ π α ρ ξ ι ν τ ο υ Θ ε ο υ σ τ ό θ έ μ α τ η ς Δ η μ ι ο υ ρ
, , -"
γ ι α ς α φ ο υ ε γ ρ α φ ε
Ο ί π ρ ά ξ ε ι ς τ η ς γ έ ν ε σ η ς τ ό σ ο τ ο υ ε ί δ ο υ ς δ σ ο κ α ί τ ο υ
ά τ ό μ ο υ ε ί ν α ι τ έ τ ο ι ε ς ώ σ τ ε ν ά μ ή μ π ο ρ ο υ μ ε ν ά τ ί ς δ ε
χ τ ο υ μ ε ό τ ι ε ί ν α ι ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ υ φ λ η ς τ ύ χ η ς ... Ό λ α τ ά μ ε
γ ά λ α π ν ε ύ μ α τ α ά π α ν τ ο υ ν κ α τ α φ α τ ι κ ά γ ι ά τ ή ν ϋ π α ρ ξ ι ν
τ ο υ Θ ε ο υ 14.
Σ τ ό σ η μ ε ί ο α ύ τ ό ό Δ α ρ ο ί ν ο ς σ υ μ φ ω ν ε ί μ έ τ ό ν Ν ε ύ
τ ω ν α κ α ί τ ή ν ώ ρ α ί α ό μ ο λ ο γ ί α τ ο υ
Ε ί ν α ι τ υ φ λ ό ς κ α ί μ ω ρ ό ς α ύ τ ό ς π ο ύ δ έ ν ο λ έ π ε ι κ α ί
δ έ ν ό μ ο λ ο γ ε ί ό τ ι ή ά ρ ί σ τ η κ α ί σ ο φ ω τ ά τ η δ ι ά τ α ξ η τ ώ ν
ό ν τ ω ν ό φ ε ί λ ε τ α ι ε ί ς τ ή ν π α ν τ ο δ υ ν α μ ί α κ α ί π α ν σ ο φ ί α τ ο υ
ά π ε ί ρ ο υ Δ η μ ι ο υ ρ γ ο υ 15.
Α κ ό μ η κ α ί ό Β ο λ τ α ί ρ ο ς ά ν α γ κ ά σ τ η κ ε ν ά γ ρ ά ψ η π α
ρ α τ η ρ ώ ν τ α ς τ ή ν Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν
Ό κ ό σ μ ο ς α ύ τ ό ς μ έ φ έ ρ ν ε ι σ έ ά μ η χ α ν ί α γ ι α τ ί δ έ ν
μ π ο ρ ώ ν ά δ ε χ θ ώ π ώ ς α ύ τ ό τ ό ρ ο λ ό Ι (τ ό Σ ύ μ π α ν δ ο υ
λ ε ύ ε ι χ ω ρ ί ς ώ ρ ο λ ο γ ο π ο ι ό 16.
Ό τ α ν δ έ έ σ χ ά τ ω ς ό Ά Ι ν σ τ ά ί ν ρ ω τ ή θ η κ ε γ ι ά τ ο ύ ς ν ό
μ ο υ ς π ο ύ δ ι έ π ο υ ν τ ή ν δ ι ά δ ο σ ι ν τ ο υ φ ω τ ό ς ε ί π ε «...έ π ε ι
δ ή ό τ ι π ι σ τ ε ύ α μ ε μ έ χ ρ ι χ θ έ ς ά ν δ έ ν ά ν α τ ρ α π ε ί α ύ ρ ι ο
14. Τ Κ ι λ ί φ η Τ ό ο ύ μ π α ν κ α ί ή θ ε ω ρ ί α τ η ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς Ά θ η ν α ι
1985, ο 98.
15. Α ύ τ ο 117.
16. Α ύ τ ο 99.
9
θ ά ά ν α θ ε ω ρ η θ ε ί ό π ω σ δ ή π ο τ ε σ ά ς λ έ ω ό τ ι τ ό φ ω ς τ α ξ ι
δ ε ύ ε ι ά π λ ά κ α ί μ ό ν ο δ ι ά τ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς τ ο υ θ ε ο υ 17.
Ό ί δ ι ο ς θ ά δ η λ ώ σ η ά ρ γ ό τ ε ρ α Ο τ α ν ό θ ε ό ς έ φ τ ι α
χ ν ε τ ό ν κ ό σ μ ο ... δ έ ν έ π α ι ζ ε ζ ά ρ ι α ά π α ξ ι ώ ν ο ν τ α ς σ υ γ χ ρ ό
ν ω ς κ α τ α ύ τ ό ν τ ό ν τ ρ ό π ο ν σ υ λ λ ή δ η ν τ ή ν κ α θ α ρ ή τ ύ
χ η τ ο υ Μ ο ν ό κ α ί Ο Λ Ε Σ μ α ζ ί τ ί ς θ ε ω ρ ί ε ς τ η ς έ ξ ε λ ί
ξ ε ω ς
Α κ ό μ η κ α ί ό φ α ν α τ ι κ ό ς ό π α δ ό ς τ η ς έ ξ έ λ ι ξ η ς Thomas
Huxley θ ά ό μ ο λ ο γ ή σ η σ έ σ τ ι γ μ έ ς ν η φ α λ ι ό τ η τ ο ς
Ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α σ τ ή σ υ ν ή θ η έ ν ν ο ι α τ η ς λ έ ξ η ς ε ί ν α ι τ έ
λ ε ι α κ α τ α ν ο η τ ή Δ έ ν ε ύ ρ ί σ κ ω κ α μ μ ι ά δ υ σ κ ο λ ί α ν ά κ α τ α
λ ά ω ό τ ι κ ά π ο τ ε τ ό σ ύ μ π α ν δ έ ν ύ π η ρ χ ε κ α ί ό τ ι έ γ ι ν ε
σ έ έ ξ η ή μ έ ρ ε ς ή ά κ ό μ η ά ν τ ό π ρ ο τ ι μ ά τ ε σ έ μ ι ά σ τ ι γ
μ ή έ π ε ι δ ή έ τ σ ι θ έ λ η σ ε κ ά π ο ι ο ό ν π ο ύ π ρ ο ϋ π η ρ χ ε
Μ ε τ ά ά π ό α ύ τ ά έ π ί τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς τ ά λ ε γ ό μ ε ν α a pri­
ori, έ π ι χ ε ι ρ Υ μ α τ α κ α τ ά τ η ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς Θ ε ο υ κ α ί σ έ π ε
ρ ί π τ ω σ η π ο ύ ύ π ά ρ χ ε ι Θ ε ό ς κ α τ ά τ η ς δ υ ν α τ ό τ η τ ά ς Τ ο υ
ν ά π ρ ο η σ έ π ρ ά ξ ε ι ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς μ ο υ φ α ί ν ο ν τ α ι δ τ ι
σ τ ε ρ ο υ ν τ α ι κ ά θ ε λ ο γ ι κ η ς ά σ η ς 19.
Κ α ί γ ι ά ν ά ά ν α φ ε ρ θ ο υ μ ε σ έ ν ε ω τ έ ρ ο υ ς π ο λ ε μ ί ο υ ς τ η ς
έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν τ ά κ α τ ω τ έ ρ ω χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ά
,
- "
π ο σ π α σ μ α τ α
17. Α ύ τ σ 100
18. Ά θ Ά Ό ρ α μ ί δ η Ή π ρ ο έ λ ε υ σ η τ ο υ κ ό σ μ ο υ κ α ί τ η ς ζ ω η ς κ α ί
ο ί θ ε ω ρ ί ε ς τ η ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς Ά θ η ν α ι 2006, σ 65, 66. Π ρ Ό λ Ian Ste­
wart's, Π α ί ζ ε ι ό Θ ε ό ς ζ ά ρ ι α Κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί σ έ έ λ λ η ν μ ε τ ά φ ρ α σ ι ν
19. D. Gish, Έ ξ έ λ ι ξ η Τ ά ά π ο λ ι θ ώ μ α τ α λ έ ν ε ό χ ι Π ρ έ Ό ε ζ α
1985, σ 194.
10
• Ο ί κ ο σ μ ι κ ο ί μ ύ θ ο ι τ η ς ε ξ ε λ ί ξ ε ω ς ε ί χ α ν ε ν α κ α τ α
σ τ ρ ε π τ ι κ ό ά π ο τ έ λ ε σ μ α σ τ ή ν ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή έ ρ ε υ ν α ό δ η
γ ώ ν τ α ς σ τ ή ν δ ι α σ τ ρ ο φ ή σ έ ά χ ρ η σ τ η ά μ φ ι σ ο ή τ η σ ι κ α ί
σ τ ή ν ό λ ι κ ή κ α κ ή χ ρ ή σ ι τ η ς ε π ι σ τ Τ μ η ς
• Ο ε ξ ε λ ι κ τ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι ε ν α ώ ρ α ί ο π α ρ α μ ύ θ ι γ ι ά ν ε α
ρ ο ύ ς Ή θ ε ω ρ ί α α ύ τ ή δ έ ν ο ο ή θ η σ ε σ έ τ ί π ο τ ε τ ή ν π ρ ό ο
δ ο τ η ς ε π ι σ τ ή μ η ς Ε ί ν α ι ά χ ρ η σ τ η
• Ο ί ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς π ο ύ π ρ ό κ ε ι τ α ι ν ά δ ι δ ά σ κ ο υ ν ό τ ι ή
ε ξ έ λ ι ξ ι ς ε ί ν α ι ε ν α γ ε γ ο ν ό ς τ η ς ζ ω η ς ε ί ν α ι π ο λ ύ ά ν τ ι α ν
θ ρ ω π ι σ τ α ί κ α ί ή ί σ τ ο ρ ί α π ο ύ λ έ ν ε ε ί ν α ι ή μ ε ι α λ ύ τ ε η
ά π ά τ η μ έ χ ι τ ώ ρ α Σ τ ή ν ε ξ ή γ η σ ι τ η ς ε ξ ε λ ί ξ ε ω ς δ έ ν έ χ ο υ
ν υ - ,
μ ε ο υ τ ε ε ν α γ ι ω τ α γ ε γ ο ν ο τ ο ς
• Ε ί μ α ι π ρ ο σ ω π ι κ ά π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς ό τ ι ή θ ε ω ρ ί α τ η ς ε
ξ ε λ ί ξ ε ω ς ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ α ή ε π έ κ τ α σ ι σ τ ή ν ό π ο ί α ε φ α ρ μ ό σ θ η
κ ε θ ά ε ί ν α ι ν α ά π ό τ ά μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α ά σ τ ε ί α σ τ ή ν ί σ τ ο
ρ ί α τ ω ν ο ι ο λ ί ω ν τ ο ύ μ έ λ λ ο ν τ ο ς Ο ί μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ι θ ά
θ α υ μ ά ζ ο υ ν τ ό ό τ ι μ ι ά τ ό σ ο ά δ ύ ν α τ η κ α ί ά μ φ ί ο ο λ η ύ π ό
θ ε σ ι ς μ π ο ρ Ο υ σ ε ν ά γ ί ν η ά π ο δ ε κ τ ή μ έ Τ Ι ν ά π ί σ τ ε υ τ η
ε ύ π ι σ τ ί α π ο ύ έ χ ε ι
Τ ό ν Ν ο έ μ ο ρ ι ο τ ο υ 2004 σ τ ί ς Ή ν ω μ έ ν ε ς Π ο λ ι τ ε ί ε ς έ γ ι
ν ε δ η μ ο σ κ ό π η σ η ά π ό τ ό ν μ ε γ ά λ ο Ρ α δ ι ο φ Σ τ α θ μ ό ν CBS
δ ι ά τ ό θ έ μ α τ η ς ε ξ ε λ ί ξ ε ω ς μ έ τ ά ά κ ό λ ο υ θ α ά π ο τ ε λ έ
σ μ α τ α
55% έ δ έ χ θ η σ α ν ό τ ι ό θ ε ό ς έ δ η μ ι ο ύ Ρ ι Υ η σ ε τ ό ν α ν θ ρ ω
π ο ν σ τ ή ν π α υ σ α μ ο ρ ψ ή τ ο υ έ ν φ 87% ά π έ ρ ρ ι ψ α ν τ ή ν
έ ξ έ λ ι ξ ι ν


20. Α π Φ ρ ά γ κ ο υ μ ν έ ρ γ σ 109.
21. The faithful steward, Boston 2006, Ν ο 25, ρ 7.
11
Γ ι α ύ τ ό α ς τ ό μ ά θ ο υ ν κ α ί ο ί π ά ν τ ο τ ε κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν ο ι
ά θ ε ο ι τ η ς ν ε ο ε λ λ η ν ι κ η ς κ ο λ τ ο ύ ρ α ς ό τ ι ό Δ α ι ν ι σ μ ό ς
ε ί ν α ι π ι ά ξ ε π ε α σ μ έ ν ο ς έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά Έ χ ε ι π ε θ ά ν ε ι ά π ό
Χ ό ν ι α ό π ω ς έ γ ρ α ψ ε ό δ ι ά σ η μ ο ς έ π ι σ τ ή μ ω ν Χ ά ν ς Ν τ ρ ί ς
(Driesch), μ α θ η τ ή ς τ ο υ Χ α ί κ ε λ
Τ ό 1980 έ γ ι ν ε σ τ ό Σ ι κ ά γ ο ε ν α έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό δ ι ε θ ν έ ς
Σ υ ν έ δ ρ ι ο μ έ γ ε ν ι κ ό θ έ μ α τ ή ν Μ α κ ρ ο ε ξ έ λ ι ξ η
Σ τ ό Σ υ ν έ δ ρ ι ο α ύ τ ό ε ί χ α ν π ά ρ ε ι μ έ ρ ο ς γ ε ω λ ό γ ο ι π α
λ α ι ο ν τ ο λ ό γ ο ι ο ί κ ο λ ό γ ο ι γ ε ν ε τ ι σ τ έ ς κ α ί έ μ ρ υ ο λ ό γ ο ι π α
, ,
γ κ ο σ μ ι ο υ κ υ ρ ο υ ς
Τ ό σ υ μ π έ ρ α σ μ ά τ ο υ τ ό έ δ η μ ο σ ί ε υ σ α ν ο ί Sunday Times
(8.3.81) ύ π ό τ ό ν έ ξ η ς τ ί τ λ ο ν
Έ ν α ί σ Τ Ο ι κ ό Σ υ ν έ δ Ι Ο σ τ ό Σ ι κ ά γ ο ά μ φ ι σ ο η τ ε ί τ ή ν
π ε ν η ν τ ά Χ ν η κ υ ι α χ ί α τ η ς σ ύ γ Χ ν η ς Σ υ ν θ ε τ ι κ η ς θ ε ω
ί α ς τ η ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς
Κ α ί γ ι ά ν ά π ά μ ε σ τ ά π ι ό ν ε ώ τ ε ρ α π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν τ ή ν
ά π ο ψ ι ν τ ο υ ί α τ ρ ο υ κ α ί κ α θ η γ η τ ο υ τ ο υ Π α ν ε π Α θ η ν ώ ν
κ Α θ Α ρ α μ ί δ η ά ν α φ ο ρ ι κ ώ ς π ρ ό ς τ ό Ω Ν Α τ ο υ ά ν
. Ό ρ ω π ο υ κ α ί τ ή ν σ χ έ σ ι ν α ύ τ ο υ π ρ ό ς τ ή ν έ ξ έ λ ι ξ ι ν
Ό π ω ς έ χ ε ι δ ι α π ι σ τ ω θ ε ί τ ό D Ν Α ό λ ω ν τ ώ ν ά ν
θ ρ ώ π ω ν ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς ή λ ι κ ί α ς φ ύ λ ο υ χ ρ ώ μ α τ ο ς ή τ ό
π ο υ κ α τ ο ι κ ί α ς σ ή Γ η ε ί ν α ι π α ν ο μ ο ι ό τ υ π ο κ α τ ά 99,9%.
Δ έ ν μ π ο ρ ε ί έ π ο μ έ ν ω ς ν ά ύ π ο σ τ η ρ ι χ θ ε ί κ α ί κ α μ ι ά γ ο ν ι
δ ι α κ ή ύ π ε ρ ο χ ή έ ν ό ς ά ν θ ρ ώ π ο υ έ ν α ν τ ι κ ά π ο ι ο υ ά λ λ ο υ
ό π ο υ δ ή π ο τ ε σ τ ή Γ η γ ι ά τ ή σ τ ή ρ ι ξ η φ υ λ ε τ ι κ ώ ν δ ι α κ ρ ί
σ ε ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν ή ά λ λ ω ν ά σ ε ι γ ο ν ι δ ι α κ ώ ν δ ι α φ ο ρ ώ ν
22. Τ ι μ Κ ι λ ί φ η μ ν έ ρ γ ο 97.
23. Ν ι κ Β α ο ι λ ε ι ά δ η μ ν έ ρ γ ο ν ο 135.
12
Π ρ ο φ α ν ώ ς δ ι ό τ ι ο λ ο ι ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν ί
δ ι ο ι έ ξ έ ν ό ς ά ν θ ρ ώ π ο υ π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ι τ ο ύ ό π ο ί ο υ κ λ η ρ ο
ν ο μ ο ύ ν ά π α ρ ε γ κ λ ί τ ω ς τ ί ς ά ρ χ ι κ έ ς δ α σ ι κ έ ς κ α τ α δ ο λ έ ς
Κ α ί έ π ι δ ε α ι ώ ν ε τ α ι έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ς ϋ σ τ ε ρ α ά π ό 2000
χ ρ ό ν ι α έ κ ε ί ν ο τ ό ό π ο ί ο ε ί π ε ό Α π ό σ τ ο λ ο ς Π α ύ λ ο ς σ τ ό ν
Ά ρ ε ι ο Π ά γ ο «...έ ξ έ ν ό ς α ί μ α τ ο ς π ά ν έ θ ν ο ς ά ν θ ρ ώ π ω ν ...»
Π ρ ά ξ Α π 17,26). Δ η λ α δ ή Χ ω ρ ί ς ν ά μ ε τ α ά λ λ ε τ α ι ό
κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό ς κ ώ δ ι κ α ς ο ύ τ ε μ έ τ ή ν έ π ι λ ο γ ή τ ο ύ ί σ χ υ
ρ ό τ ε ρ ο υ τ ο ύ Λ α ρ δ ί ν ο υ ο ύ τ ε μ έ τ ή ν π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή τ ο ύ
Λ α μ ά ρ κ ο ύ τ ε μ έ τ ί ς μ ε τ α λ λ ά ξ ε ι ς τ ο ύ Ν τ έ Β ρ ί ς ο ύ τ ε
μ έ τ ή ν κ α θ α ρ ή τ ύ χ η τ ο ύ Μ ο ν ό - τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν δ η λ α
δ ή θ ε ω ρ ι ώ ν τ η ς Έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς
Ε ί ν α ι έ π ο μ έ ν ω ς δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν η κ α ί δ ι ά τ η ς μ ε θ ό δ ο υ
τ ο ύ ά π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ τ ώ ν ά λ λ ω ν έ ρ μ η ν ε ι ώ ν ή θ έ σ η ό τ ι ό γ ε
ν ε τ ι κ ό ς κ ώ δ ι κ α ς τ ο ύ ά ν θ ρ ώ π ο υ ε Ι ν α ι ύ π έ ρ τ η ς ά π ό ψ ε ω ς
ύ π ά ρ ξ ε ω ς Σ ο φ ο ύ Δ η μ ι ο υ Ρ Υ ο υ

ι
Τ ά ά ν ω τ έ ρ ω σ υ μ φ ω ν ο ύ ν μ έ τ ά σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α τ ο ύ
Francis Crik Ν ό μ π ε λ γ ι ά τ ό DNA- ό ό π ο ί ο ς κ α ί τ ο ι ά
θ ε ο ς ό μ ο λ ο γ ε ί τ ά έ ξ η ς
Υ π ά ρ χ ε ι κ ά π ο ι α ά ν ω τ έ ρ α δ ύ ν α μ η π ο ύ κ α τ ε υ θ ύ ν ε ι
τ ή ν ζ ω ή κ α ί τ ή ν σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ώ ν ζ ω Ι κ ώ ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν
κ α ί π ο ύ δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά έ ξ η γ η θ η μ έ τ ί ς έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς δ ο
ξ α σ ί ε ς μ α ς
Ό ή μ έ τ ε ρ ο ς Γ ι ά ν ν η ς Κ ω σ τ ώ φ σ υ ν έ γ ρ α ψ ε ώ ρ α ί α μ ε
λ έ τ η κ α τ ά τ η ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς τ η ς ό π ο ί α ς ό τ ί τ λ ο ς ε ί ν α ι π ο λ ύ
έ π ι τ υ χ ή ς Σ υ μ β ο λ ή σ τ ή ν τ ε λ ε τ ή λ ή ξ ε ω ς τ η θ ε ω ρ ί α τ η
έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς μ έ τ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν ύ π ό τ ι τ λ ο ν Ή π ω ς
24. Ά θ Ά ρ α μ ί δ η μ ν έ ρ γ ο ν σ 60.
25. Ν ι κ Β α σ ι λ ε ι ά δ η μ ν έ ρ γ σ 147.
13
ο ί έ ξ ε λ ι κ τ ι κ ο ί έ λ ί σ σ ο ν τ α ι γ ι ά ν ά π ε ί σ ο υ ν σ τ ι τ ά ε ί δ η έ ξ ε
λ ί σ σ ο ν τ α ι Ά θ η ν α ι 1988, σ σ 306.
Τ ό α ύ τ ό έ π ρ α ξ ε έ ν ω ρ ί τ ε ρ ο ν ό γ ν ω σ τ ό ς θ ε ο λ ό γ ο ς Ν ι κ
Β α σ ι λ ε ι ά δ η ς τ ό ο ι ο λ ί ο ν τ ο υ ό π ο ί ο υ κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί ή δ η σ έ
έ Ό δ ό μ η έ κ δ ο σ ι ν
Δ υ σ τ υ χ ώ ς Ό μ ω ς τ ό Ύ π Π α ι δ ε ί α ς δ έ ν ά π α σ χ ο λ ε ί τ α ι μ έ
τ έ τ ο ι ε ς έ ρ γ α σ ί ε ς τ ό δ έ Π α ι δ α γ ω γ ι κ ό ν Ι ν σ τ ι τ ο υ τ ο ν ώ ς
ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι τ ό δ ι α κ ο ν ο ύ ν ά ν θ ρ ω π ο ι π ο ύ ά δ ι α φ ο ρ ο ύ ν
γ ι ά τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν τ ή ν Έ λ λ ά δ α κ α ί τ ή ν ν ε ο λ α ί α ν τ η ς μ έ
σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο υ ς δ υ σ τ υ χ ώ ς τ ή ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ώ ν έ κ π α ι δ ε υ
τ ι κ ώ ν
Π ο σ π α θ ο υ ν π ά σ η θ υ σ ί α ν ά ά ν α Τ έ ψ ο υ ν έ κ θ ε μ ε λ ί ω ν
κ ά θ ε π ί σ τ ι ν ε ί ς θ ε ό ν κ α ί Π α Τ ί δ α
Π ο λ ύ σ ω σ τ ά ό Α π Φ ρ ά γ κ ο ς θ ά γ ρ ά ψ η Ή μ ο ν ο
, 1 Ι " " , .,
μ ε ρ η ς κ α ι κ α τ α τ ρ ο π ο ν α ν α γ κ α σ τ ι κ ο κ α ι π ι ε σ τ ι κ ο ο π ω ς
γ ί ν ε τ α ι μ έ τ ά σ χ ο λ ι κ ά ο ι ο λ ί α ή τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ ά σ χ ο
λ ε ί α μ ε τ ά δ ο σ ι π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν μ ε τ α φ υ σ ι κ ώ ν δ ο ξ α σ ι ώ ν τ ώ ν
έ κ ά σ τ ο τ ε σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν ή δ ι δ α σ κ ό ν τ ω ν ε Ι ν α ι ό χ ι μ ό ν ο ά
π α ρ ά δ ε κ τ η γ ι ά έ π ι σ τ ή μ ο ν ε ς π ο ύ σ έ Ό ο ν τ α ι τ ό ν έ α υ τ ό τ ο υ ς
τ ή ν έ π ι σ τ ή μ η κ α ί τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ά λ λ ά κ α ί α ύ τ ό χ ρ η μ α ά ς
έ π ι τ ρ α π η ή Ό α ρ ε ι ά έ κ φ ρ α σ ι ς κ α π η λ ε υ τ ι κ ή τ ο υ ό ν ό
μ α τ ο ς τ η ς έ π ι σ τ ή μ η ς κ α ί ό χ ι ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή π λ η ρ ο φ ό ρ η
σ ι Ό κ ά θ ε έ π ι σ τ ή μ ω ν ή σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς έ χ ε ι τ ή ν δ υ ν α τ ό
τ η τ α σ έ ά λ λ α ο Υ μ α τ α κ α ί χ ώ ρ ο υ ς π ο ύ Ό ρ ί σ κ ο ν τ α ι έ ξ ω
ά π ό τ ό σ χ ο λ ε ί ο ν ά δ ι α δ ί δ η τ ί ς π ρ ο σ ω π ι κ έ ς τ ο υ δ ο ξ α
σ ί ε ς ά λ λ ι ώ ς ή π ρ ο π α γ ά ν δ α ί δ ε ώ ν κ α ί ά ν τ ι λ ή ψ ε ώ ν τ ο υ
μ έ π ι ε σ τ ι κ ά μ έ τ ρ α σ τ ά σ χ ο λ ε ί α τ η ς χ ώ ρ α ς ε ί ν α ι τ α υ τ ό
χ ρ ο ν α κ α ί έ π α ί σ χ υ ν τ η δ ε ι λ ί α
26. Α π Φ ρ ά γ κ ο υ Α π ό τ ό ν π ί θ η κ ο Α θ η ν α ι 1985, ο 245-6.
14
Μ ε τ ά ά π ό δ λ α τ ά π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α ά ν η θ ε λ ε κ ά π ο ι
ο ς ν ά ό δ η γ η θ η σ ε ν α σ υ μ π έ ρ α σ μ α π ο λ ύ ε ύ κ ο λ α θ ά κ α
τ έ λ η γ ε σ τ ό δ τ ι δ λ α δ σ α ε ί π ώ θ η κ α ν ά π ό τ ό Δ α ρ σ ί ν ο κ α ί
σ υ ν τ η ρ ή θ η κ α ν μ έ δ ι α φ ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς ά π ό τ ο ύ ς Ν ε ο δ α ρ
σ ι ν ι σ τ ά ς ε ί ν α ι ε ν α σ ύ ν ο λ ο έ σ κ ε μ μ έ ν ω ν λ α θ ώ ν έ π ι σ τ η μ ο
ν ι κ ώ ν π α ρ α σ ι ά σ ε ω ν κ α ί ά π ό κ ρ υ ψ η ς σ τ ο ι χ ε ί ω ν
Π ρ ω τ ί σ τ ω ς σ δ λ ο υ ς α ύ τ ο ύ ς έ ν υ π ά ρ χ ε ι φ α ν ε ρ ά η ά δ ι ό
ρ α τ α ή π ε π ο ί θ η σ η δ τ ι ό Θ ε ό ς Δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι
κ α ί γ ί ν ε τ α ι φ α ν ε ρ ή ή έ π ι δ ί ω ξ η π ώ ς σ τ ό σ ω μ ό α ύ τ η ς τ η ς
θ έ σ η ς π ρ έ π ε ι ν ά θ υ σ ι α σ τ σ υ ν τ ά π ά ν τ α ά κ ό μ η κ α ί ή έ π ι
σ τ ή μ η τ ή ν ό π ο ί α ν έ π α γ γ έ λ ο ν τ α ι δ τ ι ύ π η ρ ε τ ο υ ν
Κ α ί κ α τ α λ ή γ ο μ ε ν μ έ τ ή ν γ ν ώ μ η ν τ ο υ σ υ γ χ ρ ό ν ο υ κ ο ρ υ
φ α ί ο υ ά ν τ ι ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ο υ έ π ι σ τ Υ μ ο ν ο ς D. Gish: Ή ά ρ ν η σ η
έ κ ε ί ν ω ν π ο ύ ά π ο τ ε λ ο υ ν τ ό κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο σ τ ο ύ ς έ π ι σ τ η
μ ο ν ι κ ο ύ ς κ ύ κ λ ο υ ς ν ά π α ρ α δ ε χ θ ο υ ν δ τ ι μ π ο ρ ε ί ή δ η μ ι ο υ ρ
γ ί α ν ά ε ί ν α ι ή έ ν α λ λ α κ τ ι κ ή λ ύ σ η τ η ς έ ξ έ λ ι ξ η ς κ α τ ά
π ρ ώ τ ο κ α ί κ ύ ρ ι ο λ ό γ ο α σ ί ζ ε τ α ι σ τ ή ν έ μ μ ο ν ή τ ο υ ς σ έ
μ ί α κ α θ α ρ ά ά θ ε ί σ τ ι κ ή μ α τ ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ ή κ α ί μ η χ α ν ι σ τ ι κ ή
έ ξ ή ι Υ η σ η τ η ς π ρ ο έ λ ε υ σ η ς τ η ς ζ ω η ς μ έ π α ρ ά λ λ η λ ο ά π ο
κ λ ε ι σ μ ό κ ά θ ε έ ξ ή ι Υ η σ η ς π ο ύ α σ ί ζ ε τ α ι σ τ ή ν π ί σ τ η σ έ ύ
π α ρ ξ η θ ε ο υ ...
Μ ε τ ά ά π ό π ο λ λ ά χ ρ ό ν ι α έ ν τ α τ ι κ η ς μ ε λ έ τ η ς τ ο υ π ρ ο
σ λ ή μ α τ ο ς τ η ς π ρ ο έ λ ε υ σ η ς τ η ς ζ ω η ς ά π ό σ ι σ λ ι κ η ς κ α ί έ
_ "., , f, ,
π ι σ τ η μ ο ν ι κ η ς α Π Ο ψ ε ω ς ε ι μ α ι π ε π ε ι σ μ ε ν ο ς ο τ ι τ α γ ε γ ο
ν ό τ α τ η ς έ π ι σ τ ή μ η ς δ ι α κ η ρ ύ τ τ ο υ ν δ τ ι ή ε ί δ ι κ ή δ η μ ι ο υ ρ
γ ί α ε ί ν α ι ή μ ό ν η λ ο γ ι κ ή έ ξ ή γ η σ η τ η ς π ρ ο έ λ ε υ σ η ς τ η ς ζ ω η ς
27. Β α ο Π ο λ ί τ η Έ ξ έ λ ι ξ η ή Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ά θ ή ν α ι 2004, ο 62.
15
Τ ό Έ ν ά ρ χ Τ ι έ π ο ί η σ ε ν ό Θ ε ό ς ...» ε Ι ν α ι σ ή μ ε ρ α ή π ι ό
έ π ί κ α ι ρ η (up-to-date) δ ι α κ ή ρ υ ξ η π ο ύ μ π ο ρ ε ί ν ά κ ά ν η
κ α ν ε ί ς γ ι ά τ ή ν π ρ ο έ λ ε υ σ η τ η ς ζ ω η ς
Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς έ ρ ω τ ώ μ ε ν Π ο ί ο ο ι ο λ ί ο ο λ ά π τ ε ι τ ο ύ ς
μ α θ η τ ά ς ή Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς ε κ τ η ς Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 11 τ ό ά θ ε ο κ ή
ρ υ γ μ α τ η ς Β ι ο λ ο γ ί α ς Α σ φ α λ ώ ς κ α ί τ ά δ ύ ο ά λ λ ά τ ό
δ ε ύ τ ε ρ ο δ έ ν ο λ ά π τ ε ι ά π λ ώ ς ά λ λ ά φ ο ν ε ύ ε ι κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς
τ ί ς ψ υ χ έ ς τ ώ ν ν ε α ρ ώ ν μ α θ η τ ώ ν τ ί ς ό π ο ί ε ς ό δ η γ ε ί έ π ι
σ τ η μ ο ν ι κ ώ ς σ τ ό μ ο ν ο π ά τ ι τ η ς ά θ ε ί α ς κ α ί τ ο ύ μ η δ έ ν
Ά κ ρ ι ο ώ ς γ ι α ύ τ ό τ ό ν λ ό γ ο ά π ό τ ο ύ ς γ ο ν ε ί ς μ έ χ ρ ι
τ ή ν Α κ α δ η μ ί α κ α ί τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν κ υ ρ ί ω ς α ύ τ ή ν ά π λ ώ
ν ε τ α ι ή ε ύ θ ύ ν η γ ι ά τ ί ς ά θ ε ε ς Μ α σ ο ν ο μ α ρ ξ ι σ τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς
τ ο ύ σ υ σ τ Υ μ α τ ο ς τ η ς Π α ι δ ε ί α ς μ α ς Π ρ έ π ε ι ν ά τ ε θ η ό π ω
σ δ ή π ο τ ε ε ν α τ έ ρ μ α σ α ύ τ ό ν τ ό ν κ α τ ή φ ο ρ ο κ α ί α ύ τ ό θ ά
γ ί ν η μ ό ν ο ν ο τ α ν τ ε θ η π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ε ν α ά λ λ ο τ έ ρ μ α σ τ ή ν
έ ν ο χ ο ν σ ι ω π ή ν τ ώ ν ύ π ε υ θ ύ ν ω ν ...
Ι Θ Α
Ι ο ύ λ ι ο ς 2007
28. D. Gish, Έ ξ έ λ ι ξ η ο 195.
Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ε Σ Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Α Β Ε Ε
Σ Κ Π 80 - 114 71 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ 210-3624.728

Αϊνστάιν . </Όταν ό θεό. δέν επαιζε ζάρια». Α. αύτό.«ΕΙναι τυφλό. εχει πεθάνει έδω καί Χάνς Ντρίς (Drίesch) χρονια». εφτιαχνε τόν κόσμο . πού δέν δλέπει καί δέν όμολογεί ΟΤΙ ή άριστη καί σοφωτάτη διάταξη των όντων όφεί­ λεται είς τήν παντοδυναμία καί πανσο­ φία του άπειρου . Ισαάκ Νεύτων «'0 .Δτιμιουργου».. Δαρδινισμό. καί μωρό..

.

· Ί..ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΙΙΟ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΟΝ.. ΠQοσφΟQά άιΥάπης στήν ΠQοδομένη μαθητιωσα νεολαία ~. :: ~ i 'Έκδοσις Ι·. .. ~ ~ " ί t ....' . Μονης ΕύαΥΥελισμου Πάρου .

.

Άσφαλώς πολλοί διέ­ θεταν λόγον τόν καιρόν έκείνον. τά συλλυπητήρια. πού προκάλεσαν τήν θυμηδίαν της Έπιτροπης. διατί οί φωνές πού άντέδρασαν ησαν τόσο λίγες. Μ έ ίκανοποίησιν καί χαράν ολοι οί άγαπώντες τήν Πατρίδα δια6άσαμε στόν Τύπο τίς δικαιολογη­ μένες διαμαρτυρίες διαφόρων προσωπικοτήτων Μέχρις έδώ εiJ καί καλώς καί άξίζουν συγχαρητήρια στούς άντιδράσαντας. στούς συγγραφείς τού 6ι6λίου.. ησαν όλίγιστοι έν συγκρίσει πρός τούς σιγήσαντας καί μή διαμαρτυρη­ θέντας. άλλά τόσο δειλά. _ . οταν άρχισε ή καταστροφή της Έλληνικης γλώσ­ σης διά της είσαγωγης τού μονοτονικού.. οί όποίοι. Έξ άφορμης τών άνωτέρω εύλόγως διερωτηθήκαμε: Τό 1976. τό Παιδαγωγικόν Ίνστι­ τούτο καί τό Ύπουργείο Παιδείας. 'Όσον άφορQ._ . ή όποία πραξικοματικώς. δυστυχώς... _ .ΗΑΝΤΙΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ' ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ κατά τού άθλίου 6ι6λίου της 'Ιστορίας της ΣΤ" δημο­ τικου. άλλά έσίγησαν! Μερι­ κοί κάτι εΙπαν. αύτά άνήκουν . έπέ­ ..­ .

Τό μέγεθος της τότε άδιαφορίας δυνά­ μεθα νά τό ύπολογίσωμε άπό τήν σημερινή στάσι τους έναντι του μονοτονικού. σσ. Άθηναι χίαν του έγκλήματος. . 17. οί όποιοι στίς άρχές της δεκαετίας του 1960 γέμισαν τούς' δρόμους του Παρισιου. 'Ιωάννη Κιτσαρα διά τό ύπέροχον έργον του: Τό εγκλημα του αίώνος.. τό όποιον ξεσκεπάζει όλους καί όλα πού συνέοαλαν γιά τήν έπιτυ­ Τό μέγιστο κρίμα άσφαλως φέρουν οί θεράποντες της γλώσσης. Τό έγκλημα τού αίώνος. καθηγηταί καί ίδρύματα. ο. Ύπηρξαν οεοαίως καί οί έλάχιστοι έκλεκτοί πού διε­ μαρτυρήθησαν έντόνως. άκριοως πρός ύπε­ 1. . άλλά ή φωνή του έπνίγη στό πέ­ λαγος της γενικης άδιαφορίας. 'Μερικοί μάλιστα άπό τούς διαμαρτυρηθέντας προσφά­ τως διά τό οιολίον της 'Ιστορίας ησαν ωριμοι έπιστή­ μονες τό 1976. 1985. Κιτοαρά. 552. Συγχαρητήρια άνήκουν στόν κ. Ίωαν. Άντί νά διαμαρτυρηθούν. διότι ή Κυοέρνησίς τους άπεφάσισε τήν μή χρησιν της περισπωμένης! Τό· άποτέλεσμα ητο νά άπoσυρθfι τό Ν 0­ 'δ μοσχε ιον . ο. έστω καί καθυστερημένα. Εί­ ναι τελείως άδικαιολόγητοι..2 οαλε ώς γλώσσα του Σχολείου καί του Κράτους κατα­ σκεύασμα μέ τό όνομα «Νεοελληνική» 1. έκδίδουν Λεξικά.. διότι είχον πρόσφατο παρά­ δειγμα πρός μίμησιν τούς Γάλλους συναδέλφους τους καί μαθητάς. πού ώ­ δήγησε στήν σημερινή «άντιπαιδεία καί άγγλωσία»2. οί όποιοι άπράκτησαν προκλητικώτατα στό άνοσιούργημα της άλλαγης. 2. 'Αθηναι 1985. 476. Αύτ. διαμαρτυρόμενοι.

όπως καί κάθε άλλος οργανισμός του πλανήτη. καθαρό παραμύθι. Ώς γνωστόν. . 146.4. Βιολογία Γ' Λυκείου. Ή θεωρία πού θέλει τόν άνθρωπο καί τόν πίθη­ κον νά έχουν κοινόν πρόγονον. ίδιαί τερα μάλιστα στή Μοριακή Βιολογία. ε{­ ναι προ"ίόν έξέλιξ ης 3. συνιεναι» . τό Ύπουργείον Παιδείας «ούκ ήΌουλήθη 3. Μπαμπινιώτη κ.85). 'Αλλά καιρός νά πάμε τώρα σ' ενα άλλο τραγικό έρώ­ τημα πού άπευθύνεται στούς άντιδράσαντας διά τό Όι­ Όλίον της 'Ιστορίας. άφου ΟΛΛ τά όντα προηλθαν άπό ενα πρωτοοργανισμόν! Γράφουν: «Τίς τελευταίες όμως δεκαετίες τά άπολι­ θώματα πού έχουν ορεθεί. Λεξικόν Γ . π.ά. δέν γεννουν καμμία άμφιοολία ότι ό άνθρω­ πος. Βιολογία Α' Λυκείου.. καθώς καί ή έρευνα σέ άλλες περιοχές της Βιολογίας. άπό τό 1981 στά οιολία Βιολογίας Γυμ­ νασίου καί Λυκείου διδάσκεται ή θεωρία της Έξελί­ ξεως. 'Αθηναι 20032. Καίτοι --­ 'Έλληνες Καθηγηταί Πανεπιστημίου διε­ 150 μαρτυρήθησαν διά τό άνωτέρω οιΌλίον στήν Καθημερι­ νή (11. διαφόρων έκδόσεων. άλλά καί πρός όλους τούς συναδέλ­ φους τους καί διανοουμένους καί κυρίως στά πνευμα­ τικά '1δρ'ύματα της χώρας.). κάποιον «προπίθηκον». σ.χ. 143. .3 ράσπισιν καί διαιώνισιν της έπαράτου άλλαγης! (Βλ.. 'Όλα έχουν προέλθει άπό εναν πρω­ τοοργανισμό»4. 'Έτσι παρουσιάζουν τήν διδασκαλίαν της Άγίας Γραφης περί δημιουργίας του κόσμου καί του άνθρώπου ύπό του Θεου ώς . 4.

Refuting Evolution. J. USA 19972. ραμα και την παρατηρησιν. καθώς καί οί πάτρωνές τους5. by W. Sarfati. τό παιδί. Η. 'Αθήνα 19832. Γιατί ν' άγωνίζεται γιά τήν πατρίδα καί τά ίδανικά της Φυλης. & J. Evolution. 366. USA 2004. 203. 243. Τό μεγάλο ψέμα. πού τό­ σον άγαποϋν όσοι δέν πιστεύουν στόν Θεόν. Darwin οη trial. ρρ. σ. USA 1997. USA 20054. χωρίς νά έχη καμμία σχέση μέ τήν έπιστήμ η. σσ. 93. 32). ρρ. Refuting Compromise. Dembski. 'Αλέξανδρος ητο Μακεδών καί ότι οί Τοϋρκοι έ­ νήργησαν τήν γενοκτονίαν των Ποντίων. Uncommon. 235. όταν χωρίς Θεόν «όλα έπιτρέπονται» καί άφοϋ έδώ όλα τελειώνουν. σσ. «Φάγωμεν καί πίωμεν. Cavarnos. Τόμοι Ι. σσ. 140. 368. J. 5. USA 1985. Griswell. Κόρ. ρρ. τόμο ΠΙ. Sarfati. C. Vo12. The modern creation trilogy. Ph. Johnson. τόμο Π. 411. Biological Evolutionism. ed. 220. αύριον γάρ άποθνήσκομεν» (Α. ρρ. λοιπόν. μέ τέτοιες θεωρίες χάση τήν πίστη του σέ Θεόν προσωπικόν καί προνοητήν. Σύγχρονα έργα κατά της έξελίξεως πού δέν μνημονεύονται στίς σημειώσεις: W. ρρ. Denton. πού στηρίζεται στό πεί­ " . Μ. a theory ίη crisis.Dissent. Κατ' άρχάς είναι μία θεωρία καί μόνον. . 'Όταν. USA 1993. USA 2004. 142. 228. 15. Ίί είναι όμως αύτή ή θεωQία της Έξελίξεως.4 Εύτυχως όμως πού ύπάρχει καί ή διεθνής κριτική της θεωρίας αύτης. ρρ. όπως δι­ δάσκει ή Άγία Γραφή. USA 200518. ή όποία κονιορτοποιεί κυριολεκτικως τά άνωτέρω «έπιχειρήματα» των έγχειριδίων της Βιολογίας. τί θά τόν ώφελήση νά μάθη ότι ό Μ. οί συγγραφείς των όποίων ζοϋν στόν δικό τους κόσμο. Morris. ρρ.

7. ένσυνείδητα ή άσυνείδητα. 'Απ. 6. Άθήναι Αύτόθι. 'Από τόν πίθηκο. ίδρυτής καί πρώην διευθυντής Διαστημικών σπουδών της . Άθήναι 1985. . ότι ή ζωή προέκυψε άπό τήν νεκρή ύλην. έπαναλαμοάνων τό άξίωμα του μεγάλου Παστέρ. διότι έπιστημονική γνώσι πάνω στά θέματα αύτά δέν μπο­ ρεί νά ύπάρξη. 1993. Ό γραφει: Dr. κάθε φύλλο χλόης.5 Γι' αύτό πολύ δικαίως ό έπιστήμων καί άπολογητής κ. όσοδήποτε καί άν προοδεύση στό μέλ­ λον ή έπιστήμη. έξαπα­ τουν τόν σύγχρονο άνθρωπο. Ή συνωμοσία τής σιωπής. 242. 8. Ποιά συγκεκριμένη ένδειξι ύποστηρίζει τήν άξιοσημείωτη αύτή θεωρία γιά τήν προέλευσι της ζωης. Δέν ύπάρχει καμμία»7ι Ό δέ διάσημος έξελικτικός τούς Πανεπιστημίου του Χάοαρντ Dr. G. Φράγκου. που είναι αί άποδείξεις τών έξελικτικών. 'Απ. άφου ούτε παρατηρήσεις. σ. Simpson σχολιάζει οτι τυχαία γένεσις της ζωης «δέν συμ6αίνει σέ καμμιά γνωστή περίπτωση»8. Jastrow. 'Απ. 51. NASA «Σύμφωνα μέ τή 'Ιστορία αύτή (της έξελίξεως) κάθε δένδρο. Φράγκος θά γράψη: «'Εκείνοι πάντως πού έπικαλουνται τήν έπιστΥlμη γιά νά ύποστηρίζουν ύλιστικές θεωρίες καί άπόψεις πάνω σέ θέματα δημιουργίας του κόσμου καί της ζωης. σ. Φράγκου. ούτε πειρά­ ματα μπορουν νά γίνουν 6 ». κάθε δημιούργημα στή θά­ λασσα καί στήν ξηρά έξελίχθηκε άπό ενα πατρικό κλω­ νάρι μοριακής ύλης παρασυρόμενο νωχελικά μέσα σέ μιά ζεστή λιμνούλα.

άφου διεκδικεί τήν μοναδικήν έρμηνείαν της ζωης. Τά ίσχυρά καί οαθύτερα θρησκευτικά θεμέλια της έξε­ λίξεως έκτίθενται προσφάτως ύπό του Bozarth: «Ό Χριστιανισμός έπολέμησε καί συνεχίζει νά πολεμι).. καί θά πολεμι). ή ζωή άνήκει στόν . ισχυροτερον. 'Έτσι ή έξέλιξις άντικαθιστι). τήν έξέλιξιν. Ό Δαροίνος καί θεωρία της έξελίξεως. Βασιλειάδη. Γι' αύτό ό πνευματώδης Μπέρναρντ Σώ θά γράψη. Καταστρέφει _ f τά περί Άδάμ καί Εύας καί της προ­ . 'Εάν ή ζωή ένεφανίσθη τυχαίως. Άθη­ . Συνεπώς έπιτρέ­ πονται Όλα. . τότε δέν ύπάρχει ψυ­ χή καί Θεός καί άρα ούτε άμαρτία... υπο τα ερειπια των οποιων κεινται t.6 Τό θλιοερό είναι Ότι τήν θεωρία αύτή έσπευσαν νά τήν άσπασθουν οί μεγαλύτεροι έχθροί του Χριστιανι­ σμου. _ " - τά άθλια λείψανα του Υίου του Θεου. ό καθένας γιά τόν σκοπόν του καί πρός στηριγ­ μόν της δικης του ίδεολογίας. πατορικης αμαρτιας. Όπως λέγονται. ναι 19957. Στό στρατό τών έξελικτικών. διότι ή έξέλιξις καταστρέ­ φει όλοσχερώς καί τελείως τόν άκριοη λόγον της έπί γης ζωης του Ίησου. 119.'. σ. Ό Δαροίνος «είχε τήν τύχη νά ίκανοποιήσει καθένα πού ήθελε νά έξυπηρετήσει τόν ίδιοτελη του σκοπό»9. καί τήν θρησκείαν. του κόσμου καί του άνθρώπου. άφου κατά τήν έξέλιξιν. μέ πρωταγωνιστάς τούς άθέους καί άρνητάς του Ίησου καί καταλαοαίνουμε τό γιατί. 'Εάν ό 'Ιησούς δέν ητο ό Λυτρωτής πού πέθανε ../ιά 9. Ν. ύπάρχει κάθε καρυδιάς καρύδι.

δλες οί ύποθέσεις. Αύτ. USA 1993. Αύτόθι. 13. καί αύτό άκριοως ή έξέλιξις κηρύσσει. θά γράΨη: </Η έξέλιξις είναι ενα γενικό άξίωμα είς τό όποίον δλες οί θεωρίες. όμου μέ τόν Bronowski: «fH θρη­ σκεία είναι οασικώς μία στάσις άπέναντι του συνόλου κόσμου. δύνατον νά άποδειχθη μία άρχή τόσο ίσχυρά στό νά συντoνί~η_ τά πιστεύω καί τίς έλπίδες του άνθρώπου. Οί πρώτοι όπαδοί του Δαροίνου μέ κορυφαίον τόν J. δτι μπορεί νά δημιουρ­ γηθη νέα θρησκεία. Θά δηλώση. 31. Αύτόθι. προκειμένου νά είναι λογικά καί άληθη. καίτοι άτελώς. 12. δπως ό Θεός (τό έκανε) στό παρελθόν» 12ι Συνοψίζων τάς άνωτέρω θέσεις ό γνωστός έξελικτικός καί καθολικός «ίερεύς» Teilhard de Chardin. 28. ή όποία είμεθα σίγουροι θά έμφανισθη γιά νά ύπηρετήση τίς άνάγκες της έρχομένης έποχης» 11. 1ο. ο. 30. Hux1ey είχαν δηλώσει θριαμοικά. τότε ό Χριστιανισμός εΙναι ενα τίποτα» 10. δλα τά συστήματα όφεί­ λουν του λοιπου νά προσκυνήσουν. σ. Duane Gish.7 τίς άμαρτίες μας. έπίσης. «Τό έξελικτικόν δραμα μας δίνει τήν δυνατότητα νά διακρί νωμε. οασισμένη άκριοώς στήν έξέλιξη. Greation Scientists Answer their critics. ρ. 11. 'Έτσι ή έξέλιξις παραδείγματος χάριν. . fH έξέλιξις είναι ενα φώς πού φωτίζει δλα τά γεγο­ νότα· μιά τροχιά τήν όποία δλες οί γραμμές σκέψις πρέ­ πει νά άκολουθήσουν· αύτό άκριοώς είναι ή έξέλιξις» 13. τά χαρακτηριστικά της νέας θρησκείας.

αύτό τό ά­ ξίωμα του άθέου Chardin άκολουθεί. Στό σημείο αύτό ό Δαροίνος συμφωνεί μέ τόν Νεύ­ τωνα καί τήν ώραία όμολογία του: «Είναι τυφλός καί μωρός αύτός πού δέν ολέπει καί δέν όμολογεί ότι ή άρίστη καί σοφωτάτη διάταξη τών όντων όφείλεται είς τήν παντοδυναμία καί πανσοφία του άπείρου Δη μιουργου» 15.. είπε: «. πα­ ρατηρώντας τήν Δημιουργίαν. 1985. 'Ακόμη καί ό Βολταίρος άναγκάστηκε νά γράψη. ότι είναι άποτέλεσμα τυφλης τύχης. ή σύγχρονος Έλ­ ληνική παιδεία. έπει­ δή ό. ώστε νά μή μπορουμε νά τίς δε­ χτουμε. 98. ο. 15. παρασύρουσα είς τό χάος τήν νεολαία μας. -" «Οί πράξεις της γένεσης. 'Εδώ πρέπει νά τονισθη ότι ούτε ό Δαροίνος δέν είχε γιας. άν δέν άνατραπεί αύριο.. τόσο του είδους δσο καί του άτόμου. Κιλίφη.. 117. Άθηναι ο. ώς άποδεικνύεται σαφέστατα. 'Όταν δέ έσχάτως ό ΆΙνστά·ίν ρωτήθηκε γιά τούς νό­ μους πού διέπουν τήν διάδοσιν του φωτός. 14. 16.8 Δυστυχώς.τι πιστεύαμε μέχρι χθές. «Ό κόσμος αύτός μέ φέρνει σέ άμηχανία. 'Όλα τά με­ γάλα πνεύματα άπαντουν καταφατικά γιά τήν ϋπαρξιν του Θεου» 14.. ο. είναι τέτοιες. Τ. Αύτ. Τό ούμπαν καί ή θεωρία της έξελίξεως. πώς αύτό τό ρολόΙ (τό Σύμπαν). δου­ λεύει χωρίς ώρολογοποιό» 16. . γιατί δέν μπορώ νά δεχθώ. 99. Αύτ. . αφου εγραφε: άρνηθη τήν ϋπαρξιν του Θεου στό θέμα της Δημιουρ­ .

Ό ίδιος θά δηλώση άργότερα: <{Οταν ό θεός έφτια­ χνε τόν κόσμο . είναι τέ­ λεια κατανοητή. 194. Αύτ. τά λεγόμενα a pri­ ori. κάποτε τό σύμπαν δέν ύπηρχε καί ότι έγινε σέ έξη ήμέρες (ή άκόμη. 100 2006. έπιχειρΥlματα κατά της ύπάρξεως Θεου καί. δέν έπαιζε ζάρια». στή συνήθη έννοια της λέξης. 'Ακόμη καί ό φανατικός όπαδός της έξέλιξης Thomas Huxley θά όμολογήση σέ στιγμές νηφαλιότητος. " ποσπασματα. Άθηναι 65. Τά άπολιθώματα λένε όχι. μου φαίνονται δτι στερουνται κάθε λογικης 6άσης» 19. Δέν εύρίσκω καμμιά δυσκολία νά κατα­ λά6ω ότι. Gish. 17. 1985. Παίζει ό 19. έπί του παρόντος. σ.. (Κυκλοφορεί σέ έλλην. ΆΌραμίδη.9 θά άναθεωρηθεί όπωσδήποτε. άπαξιώνοντας συγχρό­ νως κατ' αύτόν τόν τρόπον συλλή6δην τήν «καθαρή τύ­ χη» του Μονό καί ΟΛΕΣ μαζί τίς θεωρίες της έξελί­ ξεως»18. 18. ΠρΌλ. ΠρέΌεζα .. άν τό προτιμάτε. D. 66. σ. Ian Ste­ wart's. σάς λέω ότι τό φως ταξι­ δεύει άπλά καί μόνο. σέ μιά στιγ­ μή) έπειδή έτσι θέλησε κάποιο όν πού προϋπηρχε. μετάφρασιν). διά της δυνάμεως του θεου» 17. σέ πε­ ρίπτωση πού ύπάρχει Θεός. σ Άθ. Ή προέλευση του κόσμου καί της ζωης καί οί θεωρίες της έξελίξεως. Καί γιά νά άναφερθουμε σέ νεωτέρους πολεμίους της έξελίξεως παραθέτομεν τά κατωτέρω χαρακτηριστικά ά­ . «Ή δημιουργία. Μετά άπό αύτά. Θεός ζάρια. Έξέλιξη. κατά της δυνατότητάς Του νά προ6η σέ πράξεις δημιουργίας.

ρ. είδικώτερα ή επέκτασι στήν όποία εφαρμόσθη­ κε. 'Απ. θά είναι [να άπό τά μεγαλύτερα άστεία στήν ίστο­ ρία των οιολίων τού μέλλοντος. σέ άχρηστη άμφισοήτησι. Είναι άχρηστη». Ή θεωρία αύτή δέν οοήθησε σέ τίποτε τήν πρόο­ δο της επιστήμης. μν. ότι ή εξέλιξις είναι ενα γεγονός της ζωης. έργ. Boston 2006. • «Οί επιστήμονες πού πρόκειται νά διδάσκουν. . Οί μεταγενέστεροι θά θαυμάζουν τό ότι μιά τόσο άδύνατη καί άμφίοολη ύπό­ θεσις μπορΟ'υσε νά γίνη άποδεκτή μέ ΤΙ1ν άπίστευτη εύπιστία πού έχει»20. ότι ή θεωρία της ε­ ξελίξεως. 109. ρούς. ένφ 87% άπέρριψαν τήν έξέλιξιν 21 ! 20. - . είναι πολύ άντιαν­ θρωπισταί καί ή ίστορία πού λένε είναι ή μειyαλύτε~η άπάτη μέχ~ι τώρα. Στήν εξήγησι της εξελίξεως δέν έχου­ με ουτε ν ενα υ γιωτα γεγονοτος». CBS διά τό θέμα της εξελίξεως. • «Είμαι προσωπικά πεπεισμένος. Νο 25. καί στήν όλική κακή χρήσι της επιστΤlμης». • «'Ο εξελικτισμός είναι ενα ώραίο παραμύθι γιά νεα-. The faithful steward. 21.10 • «Οί κοσμικοί μύθοι της εξελίξεως είχαν «ενα κατα­ στρεπτικό άποτέλεσμα στήν επιστημονική έρευνα». Τόν Νοέμοριο του 2004 στίς Ήνωμένες Πολιτείες έγι­ νε δημοσκόπηση άπό τόν μεγάλο Ραδιοφ. Σταθμόν σματα. μέ τά άκόλουθα άποτελέ­ 55% έδέχθησαν ότι ό θεός έδημιούΡιΥησε τόν ανθρω­ πον στήν πα~oυσα μορψή του. 7. σ. Φράγκου. όδη­ γώντας στήν διαστροφή.

6άσει γονιδιακών διαφορών. μν.9%.Α. μαθητής του Χαίκελ»22. ο. άμφισοητεί τήν πενηντάΧf10νη κυf1ιαf1χία της σύγΧf10νης Συνθετικης θεω­ f1ίας της έξελίξεως»23. Δέν μπορεί έπομένως νά ύποστηριχθεί καί καμιά γονι­ διακή ύπεροχή ένός άνθρώπου έναντι κάποιου άλλου. 'Αθηνών κ. έργον. όπουδήποτε στή Γη. Βαοιλειάδη. Τιμ. Όρωπου καί τήν σχέσιν αύτου πρός τήν έξέλιξιν. . Τό 1980 έγινε στό Σικάγο ενα έπιστημονικό Συνέδριο μέ γενικό θέμα τήν «Μακροεξέλιξη». γιά τή στήριξη φυλετικών διακρί­ σεων. φύλου. 22. 'Α6ραμίδη. όλων τών άν­ θρώπων. 97. πα­ λαιοντολόγοι. 135. ότι: «ό Δαf10ινισμός είναι πιά ξεπεf1ασμένος έπιστημονικά. κοινωνικών ή άλλων. τό D . 'Αθ. κυρους. μν.11 Γι' αύτό ας τό μάθουν καί οί πάντοτε καθυστερημένοι άθεοι της νεοελλ ηνικης κολ τούρας. άνεξαρτήτως ήλικίας. . άναφορικώς πρός τό ΩΝΑ του άν­ . παραθέτομεν' τήν άποψιν του ίατρου καί καθηγητου του Πανεπ. χρώματος ή τό­ που κατοικίας σ:tή Γη. είναι πανομοιότυπο κατά 99. όπως έγραψε ό διάσημος έπιστήμων Χάνς Ντρίς (Driesch).3. Τό συμπέρασμά του τό έδημοσίευσαν οί Sunday Times (8. 23.Ν. ο. διεθνές Στό Συνέδριο αύτό είχαν πάρει μέρος γεωλόγοι. Νικ. γενετιστές καί έμ6ρυολόγοι πα­ γκοσμιου . Κιλίφη. Καί γιά νά πάμε στά πιό νεώτερα. έργ. </Όπως έχει διαπιστωθεί. οίκολόγοι.81) ύπό τόν έξης τίτλον: «fΈνα ίσΤΟf1ικό Συνέδf1ΙΟ στό Σικάγο. 'Έχει πεθάνει άπό Χf1όνια.

έργον. έργ. ϋστερα άπό ί­ διοι. «. θεωρία. - των διαφόρων δηλα­ Είναι έπομένως δικαιολογημένη καί διά της μεθόδου τού άποκλεισμού τών άλλων έρμηνειών. έξ ένός άνθρώπου προερχόμενοι. ούτε μέ τίς «μεταλλάξεις» τού Ντέ Βρίς. ούτε μέ τήν «έπιλογή τού ίσχυ­ ρότερου» τού Λαρδίνου. 'Απ.12 Προφανώς διότι. ή θέση ότι. ολοι οί άνθρωποι δημιουργήθηκαν νομούν άπαρεγκλί τως τίς άρχικές δασικές καταδολές.. Δηλαδή: Χωρίς νά μετα6άλλεται ό κληρονομικός κώδικας. τού όποίου κληρο­ 2000 χρόνια. της όποίας ό τίτλος είναι πολύ· έπιτυχής: «Συμβολή στήν τελετή λήξεως τη.. σ.. 60. . μν. έκείνο τό όποίο είπε ό 'Απόστολος Παύλος στόν "Άρειο Πάγο: (Πράξ. 147. Άθ. Ά6ραμίδη.. μέ τόν χαρακτηριστικόν ύπότιτλον: -'Ή πως 24. σ. έξελίξεως». Νικ.έξ ένός αίματος πάν έθνος άνθρώπων. 25.26).» 17. μν. ό γε­ νετικός κώδικας τού άνθρώπου εΙναι ύπέρ της άπόψεως ύπάρξεως Σοφού ΔημιουΡΥου»2 4 ι Τά άνωτέρω συμφωνούν μέ τά συ"μπεράσματα τού Francis Crik -Νόμπελ γιά τό DNA- ό όποίος καίτοι ά­ θεος όμολογεί τά έξης: «'Υπάρχει κάποια άνωτέρα δύναμη πού κατευθύνει τήν ζωή καί τήν συμπεριφορά τών ζωΙκών συστημάτων καί πού δέν μπορεί νά έξηγηθη μέ τίς έπιστημονικές δο­ ξασίες μας»25! Ό ήμέτερος Γιάννης Κωστώφ συνέγραψε ώραία με­ λέτη κατά της έξελίξεως. τη. Βασιλειάδη. Καί έπιδε6αιώνεται έπιστημονικώς. ούτε μέ τήν «καθαρή τύχη» τού Μονό δή θεωριών της Έξελίξεως. ούτε μέ τήν «προσαρμογή» τού Λαμάρκ..

μέ συνοδοιπόρους δυστυχώς τήν πλειοψηφία τών έκπαιδευ­ τικών! ΠQοσπαθουν πάση θυσία νά άναΤQέψουν έκ θεμελίων κάθε πίστιν είς θεόν καί ΠαΤQίδα! Πολύ σωστά ό 'Απ.13 οί έξελικτικοί έλίσσονται γιά νά πείσουν στι τά είδη έξε­ λίσσονται. πού Όρίσκονται έξω άπό τό σχολείο. . τήν έπιστήμη καί τήν άλήθεια. 245-6. Φράγκου. . 'Από τόν πίθηκο. γίνεται μέ τά σχολικά οιολία ή τήν διδασκαλία στά σχο­ λεία. 26. σέ άλλα οΥlματα καί χώρους. Τό αύτό έπραξε ένωρίτερον ό γνωστός θεολόγος Νικ. καί όχι άντικειμενική πληροφόρη­ σι. σσ. Βασιλειάδης. τό διακονούν άνθρωποι πού άδιαφορούν γιά τήν άλήθειαν. 'Αθηναι 1985. νά διαδίδη τίς προσωπικές του δοξα­ σίες. ώς άποδεικνύεται.Άθηναι 1988. οπως .. 306. ο. 'Απ. τό οιολίον του όποίου κυκλοφορεί ήδη σέ έΌδόμη έκδοσιν. Ό κάθε έπιστήμων ή συγγραφεύς έχει τήν δυνατό­ τητα. τό δέ Παιδαγωγικόν 'Ινστιτουτον. Δυστυχώς Όμως τό Ύπ. 1 Ι " " . τήν Έλλάδα καί τήν νεολαίαν της. άλλά καί αύτόχρημα -άς έπιτραπη ή Όαρειά έκφρασις-καπηλευτική του όνό­ ματος της έπιστήμης. Φράγκος θά γράψη: «Ή μονο­ μερης και κατα τροπον αναγκαστικο και πιεστικο. μετάδοσι προσωπικών μεταφυσικών δοξασιών τών έκάστοτε συγγραφέων ή διδασκόντων. εΙναι όχι μόνο ά­ παράδεκτη γιά έπιστήμονες πού σέΌονται τόν έαυτό τους. Παιδείας δέν άπασχολείται μέ τέτοιες έργασίες. άλλιώς ή προπαγάνδα ίδεών καί άντιλήψεών του μέ πιεστικά μέτρα στά σχολεία της χώρας είναι ταυτό­ χρονα καί έπαίσχυντη δειλία»26.

.14 Μετά άπό δλα τά προαναφερθέντα. τήν όποίαν έπαγγέλονται δτι ύπηρετουν»27. οτι τα γεγο­ _ " . μέ παράλληλο άπο­ κλεισμό κάθε έξήιΥησης πού 6ασίζεται στήν πίστη σέ ύ­ παρξη θεου . νότα της έπιστήμης διακηρύττουν δτι ή είδική δημιουρ­ γία είναι ή μόνη λογική έξήγηση της προέλευσης της ζωης. άν ηθελε κάποι­ ος νά όδηγηθη σ' ενα συμπέρασμα. f. Πολίτη.. πολύ εύκολα θά κα­ τέληγε στό δτι δλα δσα είπώθηκαν άπό τό Δαρσί νο καί συντηρήθηκαν μέ διαφόρους τρόπους άπό τούς Νεοδαρ­ σινιστάς είναι ενα σύνολο έσκεμμένων λαθών. . ε ιμαι πεπεισμενος. πού άποτελουν τό κατεστημένο στούς έπιστη­ μονικούς κύκλους. άκόμ η καί ή έπι­ στήμ η. κατά πρώτο καί κύριο λόγο 6ασίζεται στήν έμμονή τους σέ μία καθαρά άθε·ίστική. . Έξέλιξη ή Δημιουργία. ματεριαλιστική καί μηχανιστική έξήιΥηση της προέλευσης της ζωης. Άθήναι 2004. Μετά άπό πολλά χρόνια έντατικης μελέτης του προ­ σλήματος της προέλευσης της ζωης άπό σισλικης καί έ­ πιστημονικης αΠΟψεως. Βαο. Πρωτίστως σ' δλους αύτούς ένυπάρχει (φανερά η άδιό­ ρατα) ή πεποίθηση δτι ό Θεός-Δημιουργός δέν ύπάρχει καί γίνεται φανερή ή έπιδίωξη πώς στό σωμό αύτης της θέσης πρέπει νά θυσιαστσυν τά πάντα. . Gish: «Ή άρνηση έκείνων. έπιστημο­ νικών παρασιάσεων καί άπόκρυψης στοιχείων. ο. 62. Καί καταλήγομεν μέ τήν γνώμην του συγχρόνου κορυ­ φαίου άντιεξελικτικου έπιστΥlμονος D. 27. . νά παραδεχθουν δτι μπορεί ή δημιουρ­ γία νά είναι ή έναλλακτική λύση της έξέλιξης.

Α. ο.. Τελειώνοντας έρωτώμεν: Ποίο οιολίο ολάπτει τούς μαθητάς. καί αύτό θά γίνη μόνον οταν τεθη προηγουμένως ενα άλλο τέρμα στήν ένοχον σιωπή ν τών ύπευθύνων .» εΙναι σήμερα ή πιό έπίκαιρη (up-to-date) διακήρυξη. κυρίως αύτή ν.. Gish. άλλά φονεύει κυριολεκτικώς τίς ψυχές τών νεαρών μαθητών. άλλά τό δεύτερο δέν ολάπτει άπλώς. άπό τούς γονείς μέχρι τήν 'Ακαδημία καί τήν Έκκλησίαν. 195. D. Πρέπει νά τεθη όπω­ σδήποτε ενα τέρμα σ' αύτόν τόν κατήφορο. άπλώ­ νεται ή εύθύνη γιά τίς άθεες Μασονομαρξιστικές θέσεις τού συστΥlματος της Παιδείας μας..15 Τό «Έν άρχΤι έποίησεν ό Θεός . . Έξέλιξη. 'Ιούλιος 2007 28.. τίς όποίες όδηγεί «έπι­ στημονικώς» στό μονοπάτι της άθείας καί τού μηδέν! Άκριοώς γι' αύτό τόν λόγο. πού μπορεί νά κάνη κανείς γιά τήν προέλευση της ζωης»28.Θ. ή 'Ιστορία της εκτης Δημοτικού ρυγμα της Βιολογίας. 11 τό άθεο κή­ 'Ασφαλώς καί τά δύο. Ι.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Β.728 . ΤΗΛ. 210-3624.Ε. AΣΚf\HΠIOY 80 .114 71 ΑΘΗΝΑ.Ε.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful