PANONOOD

Ngunit may isa pang kasanayan na hindi madalas pagtuunan ng pansin at ito ang panonood. .‡ Mayroong apat na makrong kasanayan na madalas italakay at ito ang pakikinig. pagbabasa. pagsusulat at pagsasalita.

video recording. . at iba pang visual media upang magkaroon ng pagunawa sa mensahe o ideya na nais iparating nito.Ano ang Panonood? ‡ Ito ay ang proseso ng pagmamasid ng manonood sa palabas.

Iba t-ibang uri ng panonood ‡ Deskriminatibo Paggamit ng opinyon o prejudice sa panunuri. . ‡ Kaswal o Panlibang Impormal na pamamaraan at hindi nagbibigay pokus sa detalye.

. ‡ Kritikal Gumagamit ng pagbubuo ng hinuha mula sa mga detalye upang makabuo ng ganap na pagaanalisa o pagsusuri sa paksang napapanood.‡ Komprehensibo Nagpapahalaga lamang sa mensahe at hindi sa ibang detalye.

Uri ng Manonood Eager Beaver Siya ang tagapanood na ngiti nang ngiti o tangu nang tango habang nanood ngunit hindi matitiyak ang pag-unawa Sleeper Siya ang tipo ng tagapanood na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong manood. Tiger Siya ang tagapanood na laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang mangyayari sa palabasupang sa bawat pagkakamali ay parang tigre siyang susugod at mananagpang .

Frowner Siya ang tipo ng tagapanood na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa.Bewildered Siya ang tagapanood na kahit na anong pilit ay walang maiintindihan sa nakikita. Makikita sa kanyang mukha ang pagiging aktibo. . hindi lubos ang kanyang panonood kundi isang pagkukunwari lamang sapagkat ang hinihintay lamang niya ay ang oportunidad na makapagtanong para makapag-paimpres. pagsimangot at anyong pagtataka o pagtatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga napapanood. Kapansinpansin ang pagkunot ng kanyang noo. ngunit ang totoo.

.Forward Watcher Siya ang pinakaepektibong tagapanood. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain. nanonood siya gamit hindi lamang ang kanyang mata kundi maging ang kanyang utak.

. ‡ mapanuri o kritikal .Antas ng Pag-unawa ‡ literal .Inaalam ang mensahe o ang konotasyon na kahulugan ng palabas.pinakasimpleng pag-unawa ‡ interpretatibo .Pormal at factual ang pag-intindi.

.‡ internatibo .Pagbuo ng pansariling opinyon mula sa pinanood ‡ Malikhain Malawak na pag-unawa.

Uri ng Palabas ‡ Impormatib Naglalayong maghatid o magdagdag ng bagong kaalaman sa manonood. ‡ Persuasive Nanghihikayat o nanghihimok ng pagsangayon ng manonood .

‡ Narrative Nagsasalaysay ng pangyayari o kuwento ‡ Expository Nagpapaliwag at nagbibigay ebidensya ‡ Argumentative Nanghahamon ng paniniwala o ng pangkalahatang opinyon ‡ Sympathetic Pumupukaw ng damdamin .

Kasanayan sa Panonood ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ paghihinuha paghuhula pagwawakas paglalahat pagkilatis sa katotohanan at opinyon ebidensya at pangangatwiran/argumento .