MISSION WALES

Churches reaching their communities with the good news of the gospel
What is Mission Wales?
Mission Wales is an EMW ministry that provides tailored support for churches to reach their communities. At the request of a church the EMW can help to develop its own approach and programme depending on the community in which the church is based. We can also inform Christians across Wales (and beyond) in order that they may: • pray intelligently and • help appropriately.

How does the EMW help a church to organise a mission?
The EMW will support a church in any way that it wants, for example, by helping to coordinate, giving advice, and providing resources: • Organising or liaising with speakers; • Ideas/advice where requested on options available for running a mission; • Locally focussed publicity and evangelistic literature (often this is an evangelistic newspaper); • Design facilities; • Printing; • A £600 grant to help with the costs of the mission (e.g. production of 5000 newspapers); • Inviting and coordinating a team to support distribution of literature across a whole town or geographical catchment area (often linking smaller churches with larger churches) and help with running the programme e.g. help with childrens’ work.

How can you help?
If you want to help please contact Malcolm and Shirley Towers:

missions@emw.org.uk
If you would like the latest news please visit the website and sign up for our bi-monthly prayer letter.

Can we help you?
If your church is interested in talking about a mission please contact David Norbury:

davidnorbury@emw.org.uk
Evangelical Movement of Wales
Registered charity 222407 Bryntirion, Bridgend, CF31 4DX 01656 655886

www.emw.org.uk/missions

What missions are running in 2012?

Crofty, Gower
18 – 20 May (Friday-Sunday)
Zoar Presbyterian Church, Crofty is pastored by Iain Hodgins and is a small church in a small village seeking to reach its local area and wider community. This weekend mission includes: • Distribution of evangelistic literature • A ladies meeting • A men’s breakfast • A village special • Church services We need a team to support literature distribution across the surrounding area. We also need a small team to support the above meetings alongside the church members.

Tredegar, Blaenau Gwent
5-7 October (Friday – Sunday)
We are working with Bethel Baptist Church who is pastored by Steven Carter. This weekend mission includes: • A literature “blitz” of Tredegar and its area • Family focussed meetings • Evangelistic Meals • Church services • The production of an evangelistic DVD We need a team to support literature distribution across large tracts of the surrounding area. We may also need a team with the skills to take the above meetings alongside some church members.

Welshpool, Powys
25 June – 1 July (Monday-Sunday)
New street Evangelical Church Welshpool is Pastored by Oliver Gross and is and serves a large area of mid-Wales. The mission will include: • School visits • Children’s meetings • Family focused meetings • Evangelistic Meals • Seeking to link into the Thursday Mart (the largest sheep mart in Europe) • Church services We need a team to support literature distribution across large tracts of the surrounding area. We also need a team with the skills to take the above meetings alongside some church members.

Machynlleth, Powys
A bilingual youth and family based mission 23- 29 April (Monday-Sunday)
A small and strategically very important church, Machynlleth Community Church is church is pastored by Richard Davies and linked to the Presbyterian Church. The mission will include: • School visits • Youth and Children’s meetings • Family focussed meetings and church services We need a team to help with distribution of the gospel newspaper across large tracts of the surrounding area. We also need a bilingual team with the skills to take the above meetings alongside some church members.

Llandudno
October/November (dates yet to be fixed)
Llandudno Evangelical Church is pastored by Martin Lloyd. There may be a significant element of reaching out to those with special learning challenges in this mission. Expertise in this area would be of particular value in supporting the church mission.

Pa ymgyrchoedd sy’n rhedeg yn 2012?

Crofty, Y Gwŷr
18 – 20 Mai (Gwener -Sul)
Iain Hodgins yw gweinidog eglwys Bresbyteraidd Zoar, Crofty sydd yn eglwys fechan mewn pentref bach sy’n ceisio rhannu’r efengyl gyda’r gymdeithas. Bydd y penwythnos o weithgareddau yn cynnwys: • Rhannu llenyddiaeth Gristnogol • Cyfarfod ar gyfer gwragedd a brecwast i ddynion • Papur newydd arbennig • Gwasanaethau eglwys Rydym angen tîm i helpu gyda dosbarthu’r gwahoddiadau yn yr ardal leol. Yn ogystal â hyn rydym yn chwilio am rai gwirfoddolwyr a all gefnogi aelodau’r eglwys i redeg gweithgareddau’r ymgyrch.

Tredegar, Blaenau Gwent
5-7 Hydref (Gwener-Sul)
Byddwn yn gweithio gydag Eglwys fedyddiedig Bethel sy’n cael ei arwain gan Steven Carter. Bydd y penwythnos o weithgareddau yn cynnwys: • Dosbarthu llenyddiaeth Gristnogol • Cyfarfodydd arbennig i’r teulu • Pryd bwyd i rannu’r efengyl • Gwasanaethau eglwys • Cynhyrchu DVD i rannu’r efengyl Rydym angen tîm i helpu gyda dosbarthu’r gwahoddiadau yn yr ardal leol. Yn ogystal â hyn rydym yn chwilio am rai gwirfoddolwyr a sgiliau arbennig a all gefnogi aelodau’r eglwys i redeg gweithgareddau’r ymgyrch.

Machynlleth, Powys

Y Trallwng, Powys
25 Mehefin – 1 Gorffennaf (Llun-Sul)
Oliver Gross yw gweinidog Eglwys Efengylaidd New street Y Trallwng. Bydd yr wythnos o weithgareddau yn cynnwys: • Ymweliadau i ysgolion • Cyfarfodydd plant • Cyfarfodydd arbennig i’r teuluoedd • Pryd bwyd i rannu’r efengyl • Ceisio cysylltu gyda’r Mart (mart defaid mwyaf Ewrop) • Gwasanaethau eglwys Rydym angen tîm i helpu gyda dosbarthu’r gwahoddiadau yn yr ardal leol. Yn ogystal â hyn rydym yn chwilio am rai gwirfoddolwyr a sgiliau arbennig a all gefnogi aelodau’r eglwys i redeg gweithgareddau’r ymgyrch.

Ymgyrch ddwyieithog sy’n canolbwyntio ar ieuenctid a theuluoedd 23- 29 Ebrill (Llun-Sul)
Mae Eglwys Gymunedol Machynlleth (sy’n gysylltiedig gyda’r eglwys Bresbyteraidd) yn eglwys fach ond yn strategol bwysig sy’n cael ei harwain gan Richard Davies. Bydd yr wythnos o weithgareddau yn cynnwys: • Ymweliadau i ysgolion • Cyfarfodydd Ieuenctid a phlant • Cyfarfodydd arbennig i’r teuluoedd Rydym angen tîm i helpu gyda dosbarthu’r gwahoddiadau yn yr ardal leol. Yn ogystal â hyn rydym yn chwilio am wirfoddolwyr dwyieithog a sgiliau arbennig a all gefnogi aelodau’r eglwys i redeg gweithgareddau’r ymgyrch.

Llandudno
Hydref/Tachwedd (dyddiad i’w gadarnhau)
Martin Lloyd yw gweinidog Eglwys Efengylaidd Llandudno. Mae’n debyg y bydd yr ymgyrch hon yn gweithio gyda phobl sydd ag anghenion arbennig. Byddai arbenigedd yn y maes yma yn gymorth mawr i gefnogi’r eglwys gyda’r ymgyrch.

YMGYRCH CYMRU
Eglwysi yn estyn allan i’r gymdeithas gyda newyddion da yr efengyl
Beth yw Ymgyrch Cymru?
Gweinidogaeth gan Mudiad Efengylaidd Cymru yw Ymgyrch Cymru sy’n helpu a chefnogi eglwysi i gyrraedd eu cymunedau. Pan fydd eglwys yn gofyn am gymorth bydd MEC yn cynorthwyo drwy ddatblygu rhaglen sy’n arbennig i’r gymuned mae’r eglwys ynddi. Rydym hefyd yn hysbysu Cristnogion ardraws Cymru (a thu hwnt) fel eu bod yn gallu: • gweddïo yn wybodus a • helpu mewn ffordd addas.

Sut mae MEC yn helpu eglwys i drefnu ymgyrch?
Bydd MEC yn helpu eglwys mewn unrhyw ffordd y mae angen, er enghraifft, drwy roi cyngor, a darparu adnoddau: • Trefnu a thrafod gyda siaradwyr; • Rhoi syniadau a chyngor; • Cyhoeddusrwydd lleol (yn aml ar ffurf papur newydd i efengylu); • Darpariaeth dylunio; • Argraffu; • Grant o £600 i helpu gyda chostau’r ymgyrch (e.e. cynhyrchu 5000 o bapurau newydd); • Gwahodd a chydlynu tîm o wirfoddolwyr a fydd yn helpu i rannu gwahoddiadau (yn aml drwy gysylltu eglwysi mwy gyda rhai llai) a helpu gyda rhedeg rhaglen yr ymgyrch (e.e. gwaith plant).

Sut fedrwch chi helpu?
Os hoffech fod yn rhan o’r gwaith yna cysylltwch gyda Malcolm a Shirley Towers:

missions@emw.org.uk
Os hoffech y newyddion diweddaraf yna ewch i’r wefan i dderbyn ein llythyr gweddi bob deufis.

Fedrwn ni eich helpu chi?
Os yw eich eglwys a diddordeb i drafod y posibilrwydd o gael ymgyrch yna cysylltwch gyda David Norbury:

davidnorbury@emw.org.uk Mudiad Efengylaidd Cymru
www.mudiad-efengylaidd.org/ymgyrch

Elusen rhif 222407 Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4DX 01656 655886

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful