P. 1
Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

|Views: 290|Likes:
Published by wercan

More info:

Published by: wercan on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

de Alay›'nda görev ald›. Asl›nda bu görevler ile baz› çevreler Onu

y›pratmak, flevk ve heyecan›n› k›rmak istiyorlard›. Di¤er bir deyifl-

le, hedeflenen, Mustafa Kemal'in yükselmesini engellemekti. Fakat

O, bütün görevlerinde oldu¤u gibi, burada da baflar›l› oldu; çal›flma

Pikardi (Picardie) Manevralar›'nda (Fransa, 1910)

Harun Yahya

~ 16~

Atatürk Ansiklopedisi

arkadafllar›n›n ve kumandanlar›n›n takdirlerini toplad›.

Vatan sath›nda yapm›fl oldu¤u görevler Mustafa Kemal'in ye-

nilikçi ve ink›lapç› düflüncelerini olgunlaflt›rm›fl ve etraf›nda birçok

genç subay›n toplanmas›n› sa¤lam›flt›. Fakat bu yeni yap›lanma Os-

manl› Devleti'nin kimi kesimleri taraf›ndan tehlikeli görülüyordu.

Nitekim onun, 27 Eylül 1911 tarihinde ‹stanbul'da bulunan Genel-

kurmay Baflkanl›¤›na tayin edilmesi, bu çarp›k bak›fl aç›s›n›n bir so-

nucu oldu. 1908 Meflrutiyeti'nden sonra baz› Osmanl› birliklerinin

buradan ayr›lmas› ve askeri gücün zay›flamas›n› f›rsat bilen ‹tal-

yanlar, 1911'in son aylar›nda

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->