P. 1
Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

|Views: 290|Likes:
Published by wercan

More info:

Published by: wercan on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

nin ard›ndan Tobruk ve Der-

ne Bölgeleri'nde gönüllü ma-

halli kuvvetlerin bafl›na, son-

ra Derne Komutanl›¤›na

atand›. 27 Kas›m 1911 tari-

hinde Binbafl›l›¤a terfi etmesi

de söz konusu dönem içinde

gerçekleflti.

Mustafa Kemal'in ön-

derli¤indeki Türk birlikleri-

nin ve yerli halk›n kahra-

manca karfl› koymas› nede-

niyle ‹talyanlar ancak k›y›da

tutunabilmifllerdi. Fakat bu

s›rada Balkanlar'da bafllayan kar›fl›kl›k nedeniyle buradaki müca-

dele sona erdi ve 15 Ekim 1912 tarihinde Ufli Bar›fl›imzaland›. Bu-

nun sonucunda Osmanl› Devleti Afrika'daki son topraklar›n› da

kaybetmifl oldu.

1912 y›l›n›n Ekim ay›nda Balkan Harbi'nin bafllamas› üzerine

K›z›lay Heyeti ile birlikte (Derne, 1912)

Harun Yahya

~ 17~

Mustafa Kemal, 24 Ekim 1912'de Trablusgarp'tan ayr›larak ‹stan-

bul'a geldi. 21 Kas›m 1912'de Gelibolu'da bulunan Bahr-i Sefid (Ak-

deniz) Bo¤az› Kuvay-› Mürettebesi Komutanl›¤› Harekât fiubesi

Müdürlü¤üne atand›. Bu s›rada Selanik düflmüfl, Bulgar Ordusu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->