P. 1
Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

|Views: 290|Likes:
Published by wercan

More info:

Published by: wercan on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

remez. Hakimiyet demek fleref demek, namus demek,

haysiyet demektir. Bir milletin bu evsaf-› medeniye ve

insaniyesinin terkini talep etmek, onu insanl›ktan ç›-

karmak demektir.

Efendiler;

Milletimizin bu iki esasa istinad eder. Çal›fl-

~ 159~

Harun Yahya

maya bafllad›¤› günden bugüne kadar geçen zaman çok de¤il, üç

buçuk dört seneden ibarettir, fakat milletimizin kazand›¤› muvaffa-

kiyet ve muzafferiyat bu senelere s›¤amayacak kadar çoktur, tafl-

k›nd›r, yüksektir ve kuvvetlidir.

Hakikaten irade-i seniyeler; Hilafet ordular› ve teflrifat ile olan

isyanlar›n kaffesi bast›r›lm›flt›r. Ve tüfeksiz, topsuz, paras›z bulun-

du¤u bir zamanda yeniden dünyan›n en kudretli, en azametli ordu-

sunu teflkile kudretyap olmufltur. Orada daha hal-i teflekkülde iken

Birinci, ‹kinci ‹nönü, Sakarya zaferlerini ihraz etmifl ve cihan› hay-

retlerde b›rakan en son muzafferiyeti de kemal-i fliddet ve sür'atle

ihraz ederek düflman ordular›n› bire kadar mahvetmifltir.

‹stiklal-i tam için flu düstur var: Hakimiyet-i milliye, hakimi-

yet-i iktisadiye ile tarsin edilmelidir. Bu kadar büyük gayeler, bu

kadar mukaddes, azametli hedefler ka¤›t üzerindeki düsturlarla,

arzu ve h›rslarla husül bulamaz. Bunlar›n tahakkuk-u tammini te-

min için yegane kuvvet, en kuvvetli temel iktisadiyatt›r, siyaset ve

askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle

tetviç edilemezse, semere-i netice payidar olamaz. En kuvvetli ve

parlak zaferimizi de tetviç eden semere-i nafiayi temin için hakimi-

yet-i iktisadiyemizin temin ve tarsini laz›md›r.

Bu kadar feyzli, bu kadar kudretli olan yeni hükümetimizin

~ 160~

Atatürk Ansiklopedisi

düflman›z kalaca¤›n› farz etmek do¤ru de¤ildir. Bunun için çok

kundaklar koyarak münhedim etmeye çal›flacak ve suikaste tefleb-

büs edecekler bulunacakt›r. Bütün bunlara karfl› silah›m›z, iktisadi-

yatimizdaki kuvvet, resanet ve muvaffakiyetimiz olacakt›r.

Efendiler;

Dahil oldu¤umuz halk devrinin, milli devrin milli tarihini de

yazabilmek için kalemler, sapanlar olacakt›r. Bence halk devri, ikti-

sat devri mefhumu ile ifade olunur. Öyle bir iktisat devri ki, memle-

ketimiz mamur, milletimiz müreffeh ve zengin olsun. Bu noktada

bir felsefeyi hat›rlay›n›z; o da ''el-kanaatü kenzün la-yüfna''dir.

Bu felsefeyi yanl›fl tefsir yüzünden bu millete büyük fenal›k

edilmifltir. Allah yaratt›¤› nimet ve güzellikleri insanlar›n istifadesi

için yaratm›flt›r. Allah zeka ve akl› insanlara bunun için verdi.

Di¤er vatan kupkuru da¤ ve tafllardan, viran köy, kasaba ve

flehirlerden ibaret olsayd›, onun zindandan fark› olamazd›. Felsefe-

nin sahipleri memleketi zindan ve cehennemden baflka bir fley yap-

mam›flt›. Bu vatan evlat ve ahfad›m›z için cennet yap›lmaya lay›k-

t›r. Bu, faaliyet-i iktisadiye ile kabildir.

Öyle bir iktisat devri ki, art›k milletimiz insanca yaflamas›n› bil-

sin ve o esbabi bilerek ona göre laz›m olan tedabire tevessül etsin.

Arzumuz fludur: Bir memleketin efrad› ellerinde numunele-

~ 161~

Harun Yahya

riyle, ziraat, ticaret, san'at, say ve saban›n mümessili olsun. Art›k bu

memleket fakir, millet hakir de¤il, belki de memleketimiz zenginler

memleketidir. Bu yeni Türkiye'nin ad›na "çal›flkanlar diyar›'' denir.

‹flte millet böyle bir devir içinde bulunuyor; bu millet böyle bir dev-

ri ifa edecek ve tarihini de yazacakt›r. Bu tarihte en büyük makam

çal›flkanlara ait olacakt›r.

Efendiler;

Türkiye ‹ktisat Kongresi tarihte ilk defa ihraz-i mevki-i bülend

edecek bir kongredir. Ve sizler bu memleketin ihtiyac›n› ve milletin

kaabiliyetini ve bunun karfl›s›nda dünyada mevcut olan çok kuv-

vetli iktisat teskilat›n› nazara alarak, al›nmas› laz›m gelen tedbirleri

kemal-i vuzuh ile teati ve tespit etmelisiniz. O tedbirler tatbik olun-

dukça memleketiniz nurlara, feyizlere müsta¤rak olsun.

Arkadafllar;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->