P. 1
Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

|Views: 290|Likes:
Published by wercan

More info:

Published by: wercan on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

kültürü birleflebilseydi, ben tarihe baflka bir görevle girerdim" de-

miflti.29

Atatürk'e Bir Köylünün Cevab›

Tarihimiz say›s›z savafllarla doludur. Biz bu savafllardan bafl-

kald›r›p ne memleketi imar edebilmifliz, ne de kendimiz refaha ka-

vuflmufluzdur. Bunun sebebi, bizim suçumuzda oldu¤u kadar düfl-

manlar›m›zdad›r da. Çünkü baflta Moskovlar olmak üzere düflman-

lar›m›z hep flöyle düflünürlerdi:

"Türklere rahat vermemeli ki, baflka sahalarda ilerleyeme-

sinler..."

Bunun için de s›k s›k bafl›m›za belalar ç›kar›rlar, savafllar açar-

lar, Balkan milletlerini k›flk›rt›rlard›.

Biz böyle durmadan savafl›rken de o zamanlar askere al›nma-

yan gayrimüslimler durmadan zenginleflirlerdi.

Onlar›n neden zengin, bizim neden fakir kald›¤›m›z› bir köylü,

Atatürk'e verdi¤i k›sa bir cevap ile gayet veciz olarak izah etmifltir.

Atatürk, Mersin'e yapt›¤› seyahatlerden birinde, flehirde gör-

dü¤ü büyük binalar› iflaret ederek sormufl:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->