‫ﻧﺸﺮة ﻏﻴﺮ دورﻳﺔ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻴـﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد )‪ 10 (85‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪2012‬‬

‫ﺟﻨﻴﻪ واﺣﺪ‬

‫‪< ‚fjŠÛ×Ö<á^Ú‡<^â^ß×Î‬‬
‫]‪< ‚e÷<íè^q<í{{{{{{{{膣‬‬
‫‪< íeçjÓÚ<kÞ^Ò<Liberta‬‬
‫‪< îʆÃjâ<ì†Óe<íÚçÓu<^è‬‬
‫‪< îË–ßjâ<gÃÖ]<àè‚è`e‬‬
‫‪< íeç×ÏÚ<í×é×Ö]<íè÷]æ‬‬
‫‪< ^ßÚ<îÊ<gÇÖ]<]çÖ^Î‬‬
‫‪< ^ßÏu<gתße<ï]‡]æ‬‬
‫‪< î{{{{{{{{{fÆ<Ý^¿Þ<^è‬‬
‫]‪< î{{{{fתÚ<îÏe<ÜãÊ‬‬
‫‪< Jí{{{{{{{è†u‬‬
‫‪< Jí{{{{{{{è†u‬‬
‫‪< í{{{{{{{è†u‬‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬

‫‪< Í^}_<jÏfÚ<”ø}<lç¹]<àÚ‬‬
‫‪< Í^<îf×Î<Ôe^â…c<¼‰æ‬‬
‫]‪< ‚è‚q<àÚ<Äתjâ<‹ÛÖ‬‬
‫‪< lçée<h†}<á^Ú_<ц‰c‬‬
‫‪< lçÓŠÖ]<kÎæ<á^Ú‡<á^Ò<ì‬‬
‫]‪< ‚éÃe<Ú<”ø}<Ü×£‬‬
‫‪< ØÛÃÖ]<äè]<Ý^¿ßÖ]<Ù^Î‬‬
‫‪< ØÛjÓje<íè^ãßÖ]<ì‚Ò‬‬
‫]‪< <JîÏe<ÜãÊ‬‬
‫‪< JJîÏe<Øu…]J‬‬
‫‪< lçÆ^ŞÖ]<¼Ï‰J‬‬
‫‪< Jí{{{{{{{è†u‬‬
‫‪< Jí{{{{{{{è†u‬‬
‫‪< í{{{{{{{è†u‬‬

‫ﻗﻄﺎر اﻟﺜﻮرة ﻳﻔﻀﺢ ‪..‬‬
‫أﻋﺪاءﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ‪........‬ص‪4‬‬
‫ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺠﺢ اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪...‬ص‪8‬‬
‫اﻹﺿﺮاب‪..‬اﺧﺘﺮاع ﻣﺼﺮي‪....‬ص‪9‬‬
‫ﻛﻠﻨﺎ ﻋﻴﺰﻳﻦ ﻧﻌﻴﺶ وأﻧﺎ ﻟﻮ ﺣﺼﻠﻰ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺶ ﻫﻨﻼﻗﻰ ﻧﺎﻛﻞ‪..‬ص‪10‬‬
‫ﺳﺎﻛﺘﻴﻦ ﻟﻴﻪ‪..............‬ص‪11‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪..‬‬
‫ﻫﻞ اﻧﺘﻬﺖ أزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ ‪....‬ص‪12‬‬
‫ﺷﻮارع اوروﺑﺎ ﺗﺸﺘﻌﻞ‬
‫ﺿﺪ اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪..........‬ص‪13‬‬
‫اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬
‫ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو‪................‬ص‪14‬‬
‫اﻟﻤﺴﺮح ‪..‬ﻣﻦ ﻣﺒﺎرك ﻟﻠﻌﺴﻜﺮ‬
‫‪..‬ﻳﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻻ ﺗﺤﺰن‪......‬ص‪15‬‬
‫ﻋﺪﺳﻤﺔ‪ :‬ﻣﻌﺘﺰ زﻛﻲ‬

‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‪ :‬ﺷﻴﻤﺎء اﻟﺠﻴﺰي‬

‫ﻧﻨﻌﻲ ﺑﻜﻞ اﻷﺳﻒ اﺣﺪاث ﻣـﺒـﺎراة اﻟـﻤـﺼـﺮي‬
‫واﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ اﻷﺣﺪاث اﻟـﺘـﻲ أﻛـﺪ‬
‫ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن ﻋﻠﻲ اﻧﻬﺎ ﻣﺪﺑﺮة ‪ ،‬ﺣﻴـﺚ ﺑـﺪأت‬
‫اﺣﺪاث اﻟﺸﻐﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﻮط اﻷول ﺑﻨﺰول ﺑﻌﺾ‬
‫ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﻐﺐ واﻟﺒﻠﻄﺠﻴﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻪ ‪ ،‬ﻣﺪﻋـﻴـﻪ‬
‫اﻟﺜﺄر ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻨﺎدي اﻷﻫﻠﻲ ﺑﻌﺪ رﻓﻌﻬﻢ ﻟﻶﻓﺘـﻪ‬
‫ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻴﻬﺎ " ﺑﻠﺪ اﻟﺒﺎﻟﻪ ﻣﻔﻴﻬﺎش رﺟﺎﻟـﻪ " وﻣـﻊ‬
‫إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺪاﻓﻌﺖ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ‬
‫اﺗﺠﺎه ﻻﻋﺒﺔ اﻟﻨﺎدي اﻻﻫﻠﻲ وﻣﺸﺠﻌﻴﻪ ﻟﻠﺜﺄر ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫" ﻣﻦ ﺑﺪأ ﺑﺎﺣﺪاث اﻟﺸﻐﺐ ﺑﻠﻄﺠﻴﻪ ﻣﻌﺮوﻓﻮن ﻟﻨـﺎ‬
‫‪ ،‬واﻟﺒﻮاﺑﺎت ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣـﻦ‪ ،‬اﻷﻣـﻦ ﻓـﺘـﺢ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺎت وﻗﺎﻟﻬﻢ ‪ :‬ﺧﺪوا ﺣﻘﻜﻢ!"‪..‬ﻫﺬا ﻣﺎ‬
‫ﻗﺎﻟﻪ أﺣﺪ ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻒ اﻷﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺨـﺰي‬
‫وﻋﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ان ﻳﺮوا ﻫﺬا اﻹﻋﺘﺪاء وﻻ ﻳـﺘـﺪﺧـﻠـﻮا‬
‫ﻟﻮﻗﻔﻪ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ان اﻟﻜﺜﻴﺮ أﻛﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ‬
‫اﻷﻣﻦ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺜﺄرﻫﻢ !‬
‫ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن آﺧﺮ ‪ :‬ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت‬
‫إﻃﻼق اﻟﺮﺻﺎص ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ‬
‫ﻫﺬا وﻗﺪ ﻋﻠﻖ أﺣﺪ ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث ﻣﻦ ﻗﻠـﺐ اﻟـﻤـﺒـﺎراة‬
‫ﻼ‪ :‬ﻣﺎ ﺣﺪث ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻨـﺎوﺷـﺎت‬
‫ﻗﺎﺋ ً‬
‫ﻋﺎدﻳﻪ ﺗﺤﺪث ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ اى ﻣﺒﺎراة ﻣﺎ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮي واﻷﻫﻠﻲ ﻣﻦ " ﻗـﺬف‬
‫ﻃﻮب" واﺷﻌﺎل ﺷـﻤـﺎرﻳـﺦ إﻻ أن‬
‫اﻋﺪاد اﻟﻘﺘﻠﻲ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻲ‬
‫أن اﻷداة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ‬
‫وﺻﻞ ﻟﻨﺎ وﻣﺎ رأﻳﻨﺎه ﺑﺄﻋﻴـﻨـﻨـﺎ ان‬
‫اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻛﺎن ﻣُﺒﻴﺖ ﻟـﻬـﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺟﺎت وأﺻﻮات اﻟـﺮﺻـﺎص‬
‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺘﺨﻮﻳﻒ!‬
‫وﻫﻨﺎك ﺑﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ ﺑـﺪء‬
‫اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘـﻲ ﺗـﺆﻛـﺪ ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ‬
‫اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫أﺗﻮﺑﻴﺴﺎت ﻣﺸﺠـﻌـﻲ اﻟـﻨـﺎدي‬‫اﻷﻫﻠﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد‬
‫وﻣﺮت ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ اﺗﻀﺢ ﻓﻴﻤـﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﺘﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻷﺗﻮﺑﻴﺴﺎت‬
‫ﻗﺎدﻣﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻣﻴﺎط‪.‬‬
‫ﻷول ﻣﺮة ﺗﻤﺮ اﺗـﻮﺑـﻴـﺴـﺎت‬‫ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻷﻫﻠﻲ ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨـﻪ‬
‫أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺎت دﺧﻮل ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻨـﺎدي‬
‫اﻟﻤﺼﺮي وﻣـﺤـﺎوﻻت ﻛـﺜـﻴـﺮة‬
‫ﻟﻺﺣﺘﻜﺎك‪.‬‬
‫دﺧﻮل اﻟﻤﺸﺠـﻌـﻴـﻦ ﺑـﺪون‬‫ﺗﺬاﻛﺮ أو اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﺘﻔﺘـﻴـﺶ ﻣـﻊ‬
‫وﺟﻮد وﺟﻮه ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﻪ ﻟﻤﺸﺠﻌﻲ‬
‫اﻟﻨﺎدي اﻟﻤـﺼـﺮي اﻟـﻤـﻌـﺘـﺎدﻳـﻦ‬
‫اﻟﺤﻀﻮر‪.‬‬
‫ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﻟـﻤـﺸـﺠـﻌـﻴـﻦ‬‫ﺑﺤﻤﻠﻮن أﺳﻠﺤﻪ ﺑـﻴـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻨـًﺎ‬
‫وﻳﺘﻌﺎﻃﻮا اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﻠـﻨـﻲ‬
‫ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎراة‬
‫أﻋﺪاد ﻣﻬﻮﻟﻪ ﻣـﻦ اﻷﻟـﻌـﺎب‬‫اﻟﻨﺎرﻳﻪ ﻣﻊ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن أﻛﺪوا أن ﻣـﻦ‬‫ﺣﻤﻠﻮا اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻫـﻢ ﻣـﻦ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻠﻄﺠﻴﻪ وأﻣﻨﻴﻪ " رأﻳﻨﺎﻫـﻢ‬
‫ﻳﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻲ اﻟﻈﺒﺎط وﻳﻀﺤـﻜـﻮن‬
‫ﻣﻌﻬﻢ "‪.‬‬
‫ﻣﺪرﺟﺎت ﻣﺸﺠﻌـﻲ اﻟـﻨـﺎدي‬‫اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﺗﺤﺪﺛـﻨـﺎ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻦ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‬

‫إﻟﻲ اﻷﻣـﻦ ﻗـﺎﻟـﻮ‬
‫ﺳﻴﺒﻮﻫﺎ ﻛﺪه!‬
‫ﻣﻊ أﻧـﺘـﻬـﺎء‬‫اﻟﻤﺒﺎراة ﻗـﺎل ﻟـﻨـﺎ‬
‫اﻟﻈﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺤﺮف "‬
‫اﻧﺰﻟﻮا ﺧﺪوا ﺑﺘﺎرﻛﻢ ﻣﻨﻬﻢ ‪ ..‬ﻣـﺶ‬
‫اﻧﺘﻢ ﺑﻠﺪ اﻟﺒﺎﻟﻪ؟‬
‫ﻟﻮﺣﻆ ﻫﺠﻮم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺗﺪي‬‫ﺗﺸﻴﺮﺗـﺎت اوﻟـﺘـﺮاس ﻣﺼـﺮاوي‬
‫وﺳﻮﺑﺮ ﺟﺮﻳﻦ إﻟﻲ ﻣﺪرج اﻟﺸﺮﻗـﻲ‬
‫"ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻫﻼوي " وﺑـﺎﻗـﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮز‬
‫ﻇﻬﻮر اﺷﺨﺎص ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘـﺪي‬‫ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺧـﺎرج‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﻠﺤﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻦ‬
‫ﻳﻨﺪﺳﻮا ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻤـﺼـﺮي‬
‫وﻫﻢ ﻓﻲ اﻻﺻﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺮﺑﻪ‬
‫ﺧﺮوج رﻣﻮز ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﻴـﻴـﻦ‬‫واﻻﺧﻮان ﻹدﻋﺎﺋﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻴﻪ ﺷﺎﺋﻌﺔ‬
‫اﺷﺘﺮاك ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﻓﻴﻪ اﻟﻌـﺮوﺳـﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺑﺤﺔ ﻓﺘﻢ ﺗﻜﺴﻴﺮ اﻟﻜـﺎﻓـﻴـﻪ‬
‫وﺳﺮﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫دﻋﻮات ﻹﺣﺘﻼل ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ‬‫واﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻋﻦ ﻗﺘـﻞ ﺷـﺒـﺎب‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪﻳﻪ وﻧﺸﺮ اﻟﺬﻋﺮ ﻣﺎ ﺑـﻴـﻦ‬
‫اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ودﻋـﻮات ﻻﻏـﻼق‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻬـﺎ واﻋـﻼﻧـﻬـﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ وﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤـﻨـﻬـﺞ‬
‫وﻣﻨﻈﻢ وﻣﻦ اﻟﺠﻬﻪ اﻻﺧﺮي ﺣـﺎﻟـﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻻزدراء ﻟﺸﻌﺐ ﺑﻮرﺳﻌﻴـﺪ ﻓـﻲ‬
‫ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم واﻟـﺪﻋـﻮات‬
‫ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺎرج اﻻﺳﺘﺎد ﻛـﺎن ﻫـﻨـﺎك‬‫ﺻﻮت رﺻﺎص وﻗﻨﺎﺑﻞ ﻏﺎز‪.‬‬

‫اﻷﻣﻦ واﻟﻔﻠﻮل وﺳﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻـﺮ‬
‫أﻣﻨﻴﺔ وﺑﻠﻄﺠﻴﺔ وﺟﻤﻬﻮر ﻣﺠﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‬
‫ﺷﻬﺎدة ﺣﻴﺔ‬

‫واﷲ اﻟﻠﻰ ﺣﺼﻞ ده ﻣـﺆاﻣـﺮه‬
‫رﺧﻴﺼﻪ ﻣﺪﺑـﺮه ﺑﺸـﻜـﻞ ﻳـﻔـﻮق‬
‫اﻟﻮﺻﻒ‪ ،‬أﻧﺎ ﻫﻘﻮل اﻟﻠﻰ ﺷﻔﺘﻪ واﻟﻠﻰ‬
‫اﻋﺮﻓﻪ واﻟـﻠـﻰ ﻣـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣـﻨـﻪ‪،‬‬
‫ﻣﺘﺼﺪﻗﻮش اى ﺣﺪ ﻳﻘﻮﻟﻚ اﻟـﻠـﻰ‬
‫ﺣﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﺎﻓﻄﺔ اﺗﺮﻓـﻌـﺖ وﻻ‬
‫ﺷﺘﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﺑﻠﻄﺠﻴﺔ ﻣـﻌـﺮوﻓـﻴـﻦ‬
‫ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺎد وﻣﻌﺎﻫـﻢ ﺳـﻼح‬
‫أﺑﻴﺾ ف اﻟﻤﺎﺗﺶ وﻃـﻮل اﻟﺸـﻮط‬
‫اﻟﺘﺎﻧﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻣـﻮﺟـﻮدﻳـﻦ ﺟـﻮا‬
‫اﻟﻤﻠﻌﺐ‪.‬‬

‫اﻟﻈﺒﺎط ﺷﺎﻳﻔﻴﻦ ﻣﻌﺎﻫﻢ اﻟﺴـﻼح‬
‫وﻣﺶ ﺑﻴﻤﺴﻜﻮا ﺣﺪ ‪ ..‬ﺳﺎﻳﺒﻴـﻨـﻬـﻢ‬
‫ﻟﻴﻪ؟؟ أول م اﻟﺤﻜﻢ ﺻﻔﺮ ﺑـﻮاﺑـﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺎد اﻟﻠﻰ ﺑﺘﻮدى ﻋﻠﻰ اﻟﻤـﻠـﻌـﺐ‬
‫ﻛﻠﻬﺎ اﺗﻔﺘﺤﺖ‪ .‬ﻫﻨﻘﻮل ﻣـﺜـﻼ ان‬
‫ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎن ﻣﺘـﻌـﺼـﺐ‬
‫وﻛﺴﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺎت اووووﻛـﻰ اﻧـﺎ‬
‫ﻣﻌﺎﻛﻮا وﻫﻨﻤﺸﻴﻬﺎ ﻛﺪه‪ ،‬ﻃـﻴـﺐ‬
‫ﻣﻴﻦ ﺑﻘﻰ اﻟﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﻮاﺑﺎت ﻣﺪرﺟﺎت‬
‫اﻻﻫﻠﻰ؟؟؟ ﺟﻤﻬﻮر اﻻﻫﻠﻰ ﻫﻮ اﻟـﻠـﻰ‬
‫ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻋﺸﺎن ﻳﻤﻮت ﻳﻌﻨﻰ؟؟؟ ﻫﻨﻘﻮل‬
‫ﺟﻤﻬﻮر اﻻﻫﻠﻰ ﻛﺎن ﻟـﻴـﻪ ﻣـﺰاج‬
‫ﻳﻤﻮت اﻣﺒﺎرح ف ﻓﺘﺤﻬـﺎ اوﻛـﻰ‪.‬‬
‫أراء اﻟﺒﻮرﺳﻌﻴﺪﻳﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻴﻦ ﺑﻘﻰ اﻟﻠﻰ ﺣﻂ ﺳﻼﻟـﻢ ﻋﺸـﺎن‬‫ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﻮرﺳﻌﻴـﺪ اﻟﻨﺎس ﺗﻄﻠﻊ ﻟﻤﺪرج ﺟﻤﻬﻮر اﻻﻫﻠﻰ‬‫ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻲ ﻓـﻲ ﺑـﻠـﺪ ؟ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ داﺧـﻞ ﺑﺴـﻠـﻢ‬
‫آﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺎد ﻛﻤﺎن وﻻ اﻳﻪ !‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺊ ﺟﺪًا‬‫‪ ،‬ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ اﻧﻌﺰﻟﺖ واﻟﺒﻀـﺎﺋـﻊ ﻻ‬
‫وﻣﻴﻦ ﻗـﻔـﻞ ﺑـﺎب اﻟـﺨـﺮوج‬
‫ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ وﻣﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻳـﻜـﺴـﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻤﻬﻮر اﻻﻫﻠﻰ وﻣﻨـﻌـﻬـﻢ‬
‫ﻋﺮﺑﺘﻪ وﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ؟‬
‫ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج واﺗﺴﺒﺐ ف اﺧـﺘـﻨـﺎق‬
‫ﺣـﺪث‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻳﺌﻪ ﻣﻤـﺎ‬‫ﻧﺎس ﻛﺘﻴﺮ وﻟﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻮا ﻳﻜـﺴـﺮوا‬
‫وﻫـﺬه ﻣــﺆاﻣـﺮة ﻣـﻦ ﺗــﺪﺑـﻴــﺮ‬

‫اﻟﺒﺎب وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﺎت ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻧﺎس‬
‫ﻛﺘﻴﺮ‪ .‬أول م ده ﺣﺼﻞ اﻟﻨﻮر ﻗﻄﻊ‬
‫ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺎد وﺳﻤﻌﻨﺎ ﺿـﺮب اﻟـﻨـﺎر‬
‫وده اﻟﻠﻰ اﻛﺪﺗﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻪ اﻟـﻨـﻬـﺎرده‬
‫اﻟﺼﺒﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﻃـﻠـﻘـﺎت ﻧـﺎرﻳـﻪ‬
‫وﺧﺮﻃﻮش‪ .‬ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻫـﻮ‬
‫اﻟﻠﻰ ﻛﺎن ﺑﻴﻮدى ﺟﻤﻬﻮر اﻻﻫـﻠـﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﺸﺎن اﻟﺠﻴـﺶ ﻛـﺎن‬
‫ﻗﺎﻓﻞ اﻟﺸﻮارع واﻻﺳﻌﺎف ﻣﻌـﺮﻓـﺶ‬
‫ﻳﻮﺻﻞ‪.‬‬
‫ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﻠﻰ ﻛﺎن‬
‫ﺑﺎﻵﻻﻓﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ﺑﻴـﺘـﺒـﺮع‬
‫ﺑﺪﻣﻪ ﻋﺸﺎن ﻧﻘﺪر ﻧﻨﻘﺬ اى ﻣﺼـﺮى‬
‫ﻣﺼﺎب‬
‫ﻟﻮ ﻓﻰ ﻧﻴﻪ ﻣﺒﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻤـﻬـﻮر‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻟﻌﻤﻞ ﺷﻐﺐ ﻛﺎن اﻟـﻨـﺎس‬
‫ﻛﺴﺮت اﺗﻮﺑﻴﺲ اﻟﻠﻌﻴﺒﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻮم‬
‫وﻫﻮ داﺧﻞ ﺑﻮرﺳﻌﻴـﺪ‪ .‬او ﻛـﺎﻧـﻮا‬
‫اﺳﺘﻨﻮا ﺟﻤﻬﻮر اﻻﻫﻠﻰ اول م ﻳﺪﺧﻞ‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‪ .‬اﻳــــــــــﻪ اﻟﺴﺒﺐ اﻧﻪ‬
‫اﻟﺒﻮرﺳﻌﻴﺪﻳﻪ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻛﺪا وﻫـﻤـﺎ‬
‫ﻛﺎﺳﺒﻨﻴﻦ؟؟ ﻟﻮ اﻟﺒـﻮرﺳـﻌـﻴـﺪﻳـﻪ‬
‫ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻛﺪا ﻣـﻴـﻦ ﻗـﺎل‬
‫ﻟﻠﻨﺎس ﺗﻘﻔﻞ ﻣﺤﻼﺗﻬﺎ واﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻬـﺎ‬
‫ﻃﺎﻓﻴﻪ اﻟﻨﻮر واﻟـﻘـﺮآن ف ﻛـﻞ‬
‫ﻣﻜﺎن‪.‬‬
‫ﻟﺴﻪ ﻣﺶ ﻣﺘﺄﻛﺪ ان ﻛـﻼﻣـﻰ‬
‫ﺑﻴﺄﻛﺪ اﻟﻤﺆاﻣﺮه اﻟﻠﻰ ﺣﺼـﻠـﺖ!!‬
‫ﻃﺐ ﻗﻮﻟﻰ ﻟﻴﻪ ف ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺾ‬
‫اﻋﺘﺼﺎم ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو وﺣﺮق اﻟـﺨـﻴـﺎم‬
‫ﻧـﻔـﺲ‬
‫وﺳﺤﻞ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ؟؟؟؟‬
‫ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﺮق اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻠـﻰ‬
‫ﻋﻤﺮﻧﺎ م ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ وﺷﻐﻠﻮا اﻟﺮأى‬
‫اﻟﻌﺎم ﺑﻴﻪ وﺳﺎﺑﻮا اﻟﺒﻨﺖ اﻟﻠﻰ اﺗﻌﺮت‬
‫وﻛﺎﻧﺖ ﻻﺑﺴﻪ اﻳﻪ وﻣﺶ ﻻﺑﺴﻪ اﻳﻪ!‬
‫ﻣﺶ ﻣﺼﺪق ﻛـﻼﻣـﻰ اﺳـﻤـﻊ‬
‫ﺷﻬﺎدة ﺷﺒﺎب اﻻﻟـﺘـﺮاس اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ‬
‫اﻟﻴﻮم ‪.‬ﻣﻦ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻘﻮل‪:‬‬

‫اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻠﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣـﺶ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎس ﺑﺘﺘﺨﺎﻧﻖ ‪ ..‬اﺣﻨﺎ ﻣﺘﻌﻮدﻳـﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺒﺎك واﻟـﺨـﻨـﺎﻗـﺎت‪ .‬دول‬
‫ﻛﺎﻧﻮا ﻧﺎس ﻛﻞ ﻣﺎﺗﻮﺻﻞ ﻟـﻮاﺣـﺪ‬
‫ﻓﻴﻨﺎ ﺗﻘﺘﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻀﺮﺑﺔ واﺣـﺪة‬
‫وﻛﺎﻧﻮا ﺑﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﺣﺮﻛﺔ ﻛﺴـﺮ‬
‫اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻠﻰ ﺑﺘﻘﺘﻞ ﻓﻮرا ﻋـﻠـﺸـﺎن‬
‫ﻛﺪه ﻣﻌﺮﻓﻨﺎش ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻫﻢ‪.‬‬
‫ﻟﺴﻪ ﺑﺮده ﻣﺶ ﻣﺼﺪق ﻛﻼﻣـﻰ‬
‫؟ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻘﻮﻟﻰ ﻃﻴﺐ ازاى ﺑﻌـﺪ م‬
‫اﻟﺒﻮرﺳﻌﻴﺪﻳﻪ ﺟﺎﻣﺪﻳﻦ اوى ﻛـﺪا‬
‫وﺑﻴﻘﺘﻠﻮا ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺴﻬـﻮـﻟـﻪ ودم‬
‫ﺑﺎرد ﻋﺸﺎن ﻣﺎﺗﺶ ﻛﻮره ف اﻟﻮﻗـﺖ‬
‫اﻟﻠﻰ ﺑﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻼم ده وﻗﺖ اذان‬
‫اﻟﻀﻬﺮ ﺻﻼه اﻟﺠﻨﺎزه ﻋـﻠـﻰ ‪27‬‬
‫واﺣﺪ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪى ﻣﺎﺗﻮا اﻣـﺒـﺎرح؟‬
‫ﻃﺐ ﻣﺎﺗـﻮا ازاى وﻣـﻴـﻦ اﻟـﻠـﻰ‬
‫ﻣﻮﺗﻬﻢ؟؟؟؟‬
‫ﻣﻦ اﻷﺧﺮ اﻟﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻟـﺒـﻮاﺑـﺎت‬
‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﻠﻰ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺠـﻤـﺎل‬
‫ﺗﻌﺪى وﺗﻮﺻﻞ ﻟﻠﻤﻴﺪان ﻳﻮم ﻣﻮﻗﻌـﻪ‬
‫اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻠﻰ ﺑﺘﺸﺒﻪ اﺣﺪاث ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‬
‫ﺟﺪاًا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣـﺎﺟـﻪ ﺣـﺘـﻰ ف‬
‫اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﻣــﻮﻗــﻌــﻪ اﻟــﺠــﻤــﻞ‬
‫‪ 2/2/2011‬واﺣﺪاث ﺑﻮرﺳـﻌـﻴـﺪ‬
‫‪1/2/2012‬‬
‫ﻟــﻮ ﺗﺸــﻮﻳــﻪ ﺑــﻮرﺳــﻌــﻴــﺪ‬
‫واﻟﺒﻮرﺳﻌﻴﺪﻳﻪ ﻫﻴﻜﻮن اﺧﺮ ﻣﺴﻤـﺎر‬
‫ﻼ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻌﺶ ﻃﻨﻄﺎوى وﻣﺠﻠﺴﻪ ﻓﺄﻫـ ً‬
‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻳﻪ‪.‬‬
‫وﺳﻬ ً‬
‫دى ﺷﻬﺎدﺗﻰ ﻗﺪاﻣﻚ وﻗﺪام رﺑﻨﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻰ اﻧﺎ ﺷﻮﻓﺘﻪ واﻟﻠﻰ ﻣﺘﺄﻛـﺪ‬
‫ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﺠﺪ ﻟﻠﺸﻬﺪاء ‪..‬‬
‫اﻟﺜﻮره ﻣﺴﺘﻤﺮه ‪ ...‬ﻳﺴﻘﻂ ﻳﺴﻘـﻂ‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮ‬
‫)ﻣﺼــﺮ ﺑــﻮك | ‪Egypt‬‬
‫‪(Book‬‬

‫‪ ‬ﻻول ﻣﺮة ﺗﻤﺮ اﺗﻮﺑﻴﺴﺎت ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻷﻫﻠﻲ ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ‬
‫‪‬أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺎت دﺧﻮل ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﺼﺮي وﻣﺤﺎوﻻت ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻺﺣﺘﻜﺎك‪.‬‬
‫‪ ‬ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﺑﺤﻤﻠﻮن أﺳﻠﺤﻪ ﺑﻴﻀﺎء وﻳﺘﻌﺎﻃﻮا اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻠﻨﻲ وأﺛﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎراة‬
‫‪ ‬ﻣﺪرﺟﺎت ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻐﻠﻘﺔ واﻷﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮ ﺳﻴﺒﻮﻫﺎ ﻛﺪه!‬
‫‪ ‬ﻗﺎل ﻟﻨﺎ اﻟﻈﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺤﺮف "اﻧﺰﻟﻮا ﺧﺪوا ﺑﺘﺎرﻛﻢ ﻣﻨﻬﻢ ‪ ..‬ﻣﺶ اﻧﺘﻢ ﺑﻠﺪ اﻟﺒﺎﻟﻪ؟‬
‫‪ ‬ﻇﻬﻮر اﺷﺨﺎص ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘﺪي ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﻠﺤﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎء‬
‫ﻋﺪﺳﺔ‪ :‬ﺣﺴﺎم اﻟﺤﻤﻼوي‬
‫‪ ‬ﺧﺮوج رﻣﻮز ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ واﻻﺧﻮان ﻹدﻋﺎﺋﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت‬
‫‪ ‬دﻋﻮات ﻹﺣﺘﻼل ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺷﺒﺎب ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪﻳﻪ وﻧﺸﺮ اﻟﺬﻋﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‬

‫اﻟﻜﺘﺎﺗﻨﻲ ‪ :‬ﺣﻤﻞ اﻟـﻜـﺘـﺎﺗـﻨـﻲ‬
‫وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻣﺴـﺌـﻮﻟـﻴـﺔ‬
‫اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت‪ ،‬وﻗﺘﻞ اﻟﻤﺘﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ‪،‬‬
‫وﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻮﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴـﻦ‪ ،‬وﻃـﺎﻟـﺐ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﻬﻴﺮﻫـﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر‪ ،‬ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻲ أن اﻟـﻮزارة‬
‫ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ اﻟـﺤـﻔـﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻬﺎ أداء واﺟﺒـﺎﺗـﻬـﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد‪.‬‬
‫ﺑﺪ اﷲ ﺑﺪوي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻤﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم اﻟﻤﻜﺜﻒ‬
‫ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻋـﻠـﻲ وزارة‬
‫اﻟﺪاﺧﻠـﻴـﺔ وﺿـﺒـﺎط اﻟﺸـﺮﻃـﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛـﻠـﻤـﺔ‬
‫ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪.‬وﺗﺴﺎءل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ‬
‫ﺳﺮ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟـﻐـﻴـﺮ‬
‫ﻣﺒﺮر ﻋﻠﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ‪ ,‬ورد ﻋﻠﻲ‬
‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻨـﻲ رﺋـﻴـﺲ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋـﻼ‪ “ :‬ﻣـﻦ‬
‫ﻋﻤﺎﻳﻠﻬﻢ‪“.‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻀﻴﺮي رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠـﻨـﺔ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺐ‪ :‬أﻛـﺪ‬
‫ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬أن‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼـﻲ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻮل إﺻﺎﺑﺔ أو ﻗﺘﻞ أي‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ ﺑـﺎﻟـﺨـﺮﻃـﻮش‬
‫” ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛـﺎن ﻣـﻦ‬
‫ﻃﺮف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ“ ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن‬
‫” اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳـﻌـﺮف أن ﻃـﻠـﻘـﺎت‬
‫اﻟﺨﺮﻃﻮش ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻜﺜﺮة ﺑﻤﺼﺎﻧﻊ‬
‫” ﺑﻴﺮ اﻟﺴﻠﻢ“ ‪ ،‬وﻫﺬا ﻳـﺪل ﻋـﻠـﻰ‬
‫وﺟﻮد ﻃﺮف ﺛـﺎﻟـﺚ ﻳﺴـﺘـﺨـﺪم‬
‫اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺿﺪ اﻟﻄـﺮﻓـﻴـﻦ“ ﺣﺴـﺐ‬
‫وﺻﻔﻪ ‪ .‬وأﺿﺎف اﻟـﺨـﻀـﻴـﺮي إن‬
‫”ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﺗﻌﻨـﻲ أن‬
‫ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ أﻣﺎم وزارة‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺘـﻈـﺎﻫـﺮ ﻟـﻢ‬
‫أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت واﺿﺤﺔ ﺳـﻮى‬
‫ﻣﻘﻮﻟﺔ )ﺟﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎﺧﺪ ﺣﻖ اﻟﺸﻬﺪاء‪.‬‬
‫أﻣﻴﻦ إﺳﻜﻨﺪر‪ :‬ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀـﺮورة‬
‫إﺷﺮاف ﻣﺠـﻠـﺲ اﻟﺸـﻌـﺐ ﻋـﻠـﻲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ‬
‫وﺗﻄﻬﻴﺮ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣـﺆﻛـﺪا‬
‫أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﺑﺮﻟـﻤـﺎن‬
‫اﻟﺜﻮرة أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ” اﻟﻠﻬﻮ‬
‫اﻟﺨﻔﻲ واﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺪث ﺟﺪﻳﺪ“ ‪ ،‬وأﺿﺎف أن‬
‫اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌـﻮل ﻋـﻦ‬
‫إﻃﻼق ﻏﻮل اﻟـﻤـﺠـﺮﻣـﻴـﻦ ﻣـﻦ‬

‫اﻟﺴﺠﻮن إﻟـﻲ اﻟﺸـﻮارع‪ ،‬ودﻓـﻊ‬
‫اﻟﺒﻠﻄﺠﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬
‫وإﻏﺎرق اﻟﺜﻮرة ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣـﺆﻛـﺪا أن‬
‫ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎز ﻓﻲ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ‬
‫وﻇﻴﻔﺘـﻪ اﺳـﺘـﺨـﺪام أﺳـﻠـﺤـﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺜﻮار ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ‬
‫ﻹﺷﺮاف اﻟﻮزارة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـﻌـﻠـﻤـﻪ‬
‫وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠـﻢ‬
‫ذﻟﻚ وﻫﻮ داﺧـﻞ وزارة ﻓـﻬـﻲ‬
‫ﻣﺼﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻋﺼﺎم اﻟﻌﺮﻳﺎن‪ :‬ﻗﺎل إن اﻷﺣﺪاث‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺣﻮل‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠـﻴـﺔ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟـﻰ‬
‫إﺟﺮاءات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ .‬وﻛﺎن ﻗـﺪ‬
‫ﺳﺒﻖ و ﺗﻘﺪم اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻋﺼـﺎم‬
‫اﻟﻌﺮﻳﺎن ﺑﻤﺬﻛﺮة إﻟﻰ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻜـﺘـﺎﺗـﻨـﻰ‪ ،‬رﺋـﻴـﺲ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ‪ 120‬ﻧﺎﺋﺒﺎ‬
‫ﻳﺘﻬﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻠـﻮاء‬
‫ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ واﻹﻫﻤﺎل‬
‫واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻰ أداء ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺧـﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ أﻣـﻦ اﻟـﺒـﻼد‪،‬‬
‫وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺼﻴﺮه ﻓﻰ ﺗـﻄـﻬـﻴـﺮ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋـﺪم وﺧـﻄـﻂ‬
‫ﻟﻬﻴﻜﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻻن اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ‬
‫ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤـﻴـﻦ‪ :‬دﻋـﺎ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻻﻋـﺘـﻘـﺎل ﻣـﻦ‬
‫ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون أﻣﺎﻣﻬﺎ واﺳﺘـﺠـﻮاﺑـﻬـﻢ‬
‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ وراءﻫﻢ‪ ..‬ووﺻﻒ‬

‫ﻏﺰﻻن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي أﻣﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ‬
‫رد ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻟﻤﺎ ﺷﻬﺪه إﺳـﺘـﺎد‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﺤﺎ إن اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ‬
‫اﻧﻘﺴﻤﻮا ﻗﺴﻤﻴﻦ اﻷول ﻣﻨﻬﻢ ذﻫـﺐ‬
‫ﻟﻴﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻤﻴﺪان اﻟﺘﺤـﺮﻳـﺮ وﻫـﻮ‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺳﻠﻤﻲ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺘﺎﻓﺎﺗـﻬـﻢ‬
‫وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻ ﻳـﺪﻣـﺮ وﻻ‬
‫ﻳﺨﺮب‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ إن ﻫﻨـﺎك‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎت ذﻫـﺒـﺖ إﻟـﻰ وزارة‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﺳﺘـﺨـﺪﻣـﻮا اﻟـﻌـﻨـﻒ‬
‫وﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺪﻣﺮوا اﻟﻮزارة رﻏـﻢ‬
‫أﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻣﻪ وﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺣﺮﻗﻬـﺎ‬
‫وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺳـﻘـﻮط‬
‫ﺷﻬﺪاء‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺘﺎﺟـﻰ‪ :‬ﻗـﺎل إن ﻣـﺎ‬
‫ﻳﺤﺪث اﻵن ﻣﻦ اﺷﺘـﺒـﺎﻛـﺎت ﻓـﻰ‬
‫ﻣﺤﻴﻂ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ أزﻣـﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ‪ ،‬وﻫﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﻓـﻰ‬
‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﻣـﻦ اﺷـﺘـﺒـﺎﻛـﺎت‬
‫ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﺘﻠـﻰ‬
‫وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺪم ‪ .‬وأﺿـﺎف‪:‬‬
‫"إﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻃﺒﻴﻌﻰ وﻧﻌﻴﺶ‬
‫أزﻣﺔ ﻓﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗـﺮارات‬
‫ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺈﻧﻬﺎء‬
‫اﻟﺠﻠﺴﺔ دون أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ‬
‫أى ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ‬
‫اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك اﺟﺘﻤﺎع ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ‬
‫اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻧﺄﻣـﻞ أن‬
‫ﻧﺘﺪارك اﻟﻤﻮﻗﻒ وﺳﻨﺴﻤﻊ ﻟﻘﻴـﺎدات‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﺣـﻮل ﻣـﺎﺣـﺪث‬

‫وﻳﺤﺪث‪.‬‬
‫ﻳﺬﻛـﺮ أن ‪12‬ﻣـﻦ أﻋﻀـﺎء‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ دﺧﻠﻮا ﻓـﻲ إﺿـﺮاب‬
‫ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋـﻠـﻰ‬
‫وﺻﻒ اﻟﺜﻮار ﺑﺎﻟﺒﻠﻄﺠﻴـﺔ وﻋـﻨـﻒ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ‪ ،‬واﻟﻨـﻮاب‬
‫اﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﻋﻤـﺮو ﺣـﻤـﺰاوي‪،‬‬
‫وزﻳﺎد اﻟﻌﻠﻴﻤﻰ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣـﺪ‪،‬‬
‫وﻋــﺎﻃــﻒ ﻣــﻐــﺎوري‪ ،‬وﺣــﻤــﺪي‬
‫اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ‪ ،‬وﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻋﺒﻰ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺷﺒﺎﻧﻪ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ‪ ،‬وﺑﺎﺳﻢ ﻛﺎﻣﻞ‪،‬‬
‫وﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ،‬وﻣﺼـﻄـﻔـﻰ‬
‫اﻟﺠﻨﺪي‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟـﻤـﻨـﻌـﻢ‬
‫اﻟﺼﺎوي‪.‬‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت أﺧﺮى‪:‬‬
‫إﻛﺮام ﻳﻮﺳﻒ‪ ،‬واﻟﺪة اﻟﻨﺎﺋﺐ زﻳﺎد‬
‫اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ‪ :‬أﺷﺎرت أﻧﻬﺎ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓـﻲ‬
‫ﻣﺴﻴﺮة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺘـﻀـﺎﻣـﻦ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ واﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ‪.‬وأوﺿـﺤـﺖ أن أداء‬
‫ﻧﻮاب اﻹﺧﻮان ﻓﻲ اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎن ﻻ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أداء أﻋﻀﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺤﻞ رﻏﻢ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎن ﻳﻘﻒ‬
‫ﻣﻌﻬﻢ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن ﻓـﻲ‬
‫ﻋﻬﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﻗﺎﻟﺖ إﻛـﺮام‬
‫إﻧﻬﺎ ﻟﻢ وﻟﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﺑﻨﻬﺎ ﻓـﺾ‬
‫اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ‪ ،‬وأن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ‬
‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ إرادﺗﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘـﻲ‬
‫ﻳﺮاﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺪت ﻛـﻞ اﻟـﻄـﺮق‬

‫أﻣﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫ﻓﺎﺗﻦ ﻣﺤـﻤـﺪ ﻋﻀـﻮ اﺋـﺘـﻼف‬
‫ﻣﺼﺮﻳﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ‪ :‬ﻗـﺎﻟـﺖ إن‬
‫اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻷداء اﻟﺴﻴﺊ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﺬي‬
‫ﺗﺤﻮل ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤـﻨـﺤـﻞ‪,‬‬
‫وأﻛﺪت أن اﻷﻏﻠﺒـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ‬
‫ﺑﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻣـﻊ اﻷﻗـﻠـﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒـﻴـﺮ‬
‫ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋـﺐ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ وﺛـﻮرة اﻟـﻨـﻮاب‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨـﺖ ﻗـﻮي وأﺣـﺰاب‬
‫اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺸﻌﺒﻲ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺼـﺎم‬
‫ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺤـﻴـﻦ‬
‫إﻋﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺣﺘﺮام إرادة اﻟﺸﻌﺐ‬
‫واﺧﺘﻴﺎره ﻓﻲ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻣـﺎرس‪،‬‬
‫ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻗـﺒـﻞ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘـﺎﺑـﺔ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺪون وﺻﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋـﻼن ﻋـﻦ ذﻟـﻚ‬
‫ﻼ ﻻﺧﺘـﺼـﺎص‬
‫رﺳﻤﻴﺎً‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴ ً‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺐ – دون ﺳـﻮاه –‬
‫ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ‬
‫واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ أﻋﻠﻨﺖ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﺑـﺪاع‬
‫اﻟﻤﺼﺮي ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧـﻮاب‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤـﻌـﺘـﺼـﻤـﻴـﻴـﻦ‬
‫واﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺿـﺪ‬
‫ﻣﺎ ﺗﻤﺎرﺳﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠـﻴـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﻋﻨﻒ وﻗﺘﻞ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴـﻦ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺤﻴـﻂ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ‪،‬‬
‫وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻷﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ‬
‫ﻻﻋﺎده ﻫﻴﻜﻠﺔ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ‬
‫واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘـﺠـﻮاﺑـﺎت‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺑﻤﺠﻠـﺲ‬
‫اﻟﺸﻌﺐ ‪ .‬وأﻛﺪت اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺑـﻴـﺎن‬
‫ﻟﻬﺎ اﻟﻴﻮم رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻴﻮم وﺻﻒ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻘﻴﺎدات ﻟﻠﻤﻌﺘﺼـﻤـﻴـﻦ ﺑـﺄﻧـﻬـﻢ‬
‫ﺑﻠﻄﺠﻴﺔ‪ ،‬وأﻋﻠﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ رﻓﻀـﻬـﻢ‬
‫إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أﻳـﺎ‬
‫ﻛﺎن اﻟﻤﺒﺮر وإﻃﻼق اﻷﺗـﻬـﺎﻣـﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺜﻮار‪.‬‬
‫وﺟﺪﻳﺮًا ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬أن وزﻳـﺮ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎن ﻗـﺪ‬
‫ﻛﺸﻒ ﻋﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ‪243‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺷـﺘـﺒـﺎﻛـﺎت‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧـﻪ ﺗـﻢ‬
‫إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ‪ 13‬ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻛﺎرم ﻳﺤﻴﻰ‬
‫اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﻰ ﺻﻮرة ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺪي و‬
‫ﺣﺴﻴﻦ ﻃﻨﻄﺎوي ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺰرة‬
‫اﻷﻟﺘﺮاس ﻓﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻳﻜﺘﺸﻒ‬
‫ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ واﻟﻤﺸﻴﺮ ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻼﻣﺒﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫إﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺠﻮم ”اﻷﻫﻠﻲ“‬
‫اﻟﻤﺬﻋﻮرﻳﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﻬﺎد‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 73‬وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ‬
‫ﺧﻴﺮة ﺷﺒﺎب اﻷﻟﺘﺮاس وﻣﺼﺮ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻫـﺬه ﻫـﻲ اﻟـﻤـﺮة‬
‫اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻜـﺎﺑـﺘـﻦ‬
‫واﻟﻤﺸﻴﺮ ‪ .‬اﻟﺮﺟﻼن ﺻـﺪﻳـﻘـﺎن ‪.‬‬
‫ﺗﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﺷﻠﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و‬
‫اﻷﻫﻮاء‪ .‬رﻋﺎﻫﺎ اﻟﻮﻻء ﻟﻤﺒﺎرك اﻷب‬
‫“ ﺣﺴﻨﻲ “ وﻟﻺﺑﻨﺎء ” ﺟـﻤـﺎل “‬
‫و“ ﻋﻼء “ وﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺴﺖ ﻫﺎﻧﻢ “‬
‫ﺳﻮزان“‪ .‬وﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ رﺟـﺎل‬
‫أﻋﻤﺎل ﻣﺤﺎﺳﻴﺐ ﻳﺘﺼﺪرﻫﺎ اﻟـﻬـﺎرب‬
‫”ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ ”‪ .‬وﻓـﻲ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ‬
‫اﻟﺴﺮي ﻟـ“ﺳﺎﻟﻢ “ اﻷب اﻟـﺮوﺣـﻲ‬
‫ﻟﺸﺮم اﻟﺸﻴﺦ و ﺻﻔﻘﺔ اﻟـﻐـﺎز ﻣـﻊ‬
‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻗﺒﻠـﻬـﺎ ﻓﺴـﺎد ﺷـﺤـﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و‬
‫ﻣﻘﺎوﻻت إﻧﺸﺎء ﻋﻤـﺎرات اﻟـﻘـﻮات‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻤﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺻـﻔـﺤـﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ إﻣﺒﺮاﻃـﻮرﻳـﺔ‬
‫إﻋﻼﻧﺎت اﻷﻫﺮام اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮأﺳـﻬـﺎ‬
‫اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ”ﺣﺴﻦ“ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪. 1998‬‬
‫وﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻤـﻼﻳـﻴـﻦ‬
‫ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ .‬وﻗﺪ إﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺻﻔﻘﺔ رﻋﺎﻳﺔ‬
‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ “ اﻟﺠﻮﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ“ ﻋـﻠـﻰ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ـ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف ﻣﺘﻌـﺪدة ـ‬
‫إﻧﻘﺎذ ﻣﻮاﺳﻢ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻤﻨـﺘـﺠـﻌـﺎت‬
‫”ﺳﺎﻟﻢ“ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻤـﺼـﺎﻟـﺢ‬
‫واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧـﺨـﺒـﺔ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻤﺎل وﻛﺬا اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺣـﺪا‬
‫ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤـﺎدي‬
‫واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﺷﺒﻪ ﺑﻘﺮﻳﺔ أو ﻗﺒـﻴـﻠـﺔ‬
‫ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻰ ﺣﺪ ﺑـﻌـﻴـﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟـﻤـﺎل‬
‫واﻟﻨﻬﺐ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ “ اﻟـﻨـﻈـﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم“ ﻟﻺﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻔﺴﺎد‪ .‬وﻓﻲ ﻇﻞ‬
‫اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪﻳـﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ـ ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ‬
‫ذﻟﻚ ﺻﺤﻒ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳـﻴـﺐ‬
‫اﻟﻤﺴﻤﺎة زورا ﺑـ “ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠـﺔ “ ـ‬
‫ﻳﺠﺮى إﺧﻔﺎء ﻫﺬه اﻟﺮواﺑﻂ ﻏـﻴـﺮ‬
‫اﻟﺨﻔﻴﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺳﻴﺠﺮى‬
‫ﺣﺠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أن اﻟﺴﻴـﺪ‬
‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴـﺘـﺸـﺎر “ ﻋـﺒـﺪ‬
‫اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤـﻤـﻮد“ ﻛـﺎن زﻣـﻴـﻼ‬
‫وﺻﺪﻳﻘﺎ ﻣﻘﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠـﺲ‬
‫إدارة اﻟﻨﺎدي اﻷﻫﻠﻲ ﻟﻠﻜﺎﺑﺘﻦ ” ﺣﺴﻦ‬
‫“ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻤﺎن ﺳﻨﻮات ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ‬
‫‪ 1992‬و ‪ . 2000‬وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ أن‬
‫ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﺎدي إﻋﺘﺒﺎرا‬
‫ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2002‬واﻟﻰ اﻵن‪ .‬ﻓـﻬـﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب ﺑﻌـﺪﻫـﺎ أﻻ ﺗﺼـﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﺘـﻦ “‬
‫ﺣﺴﻦ “ و “ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻓﻊ “ رﺋﻴﺲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة ”اﻷﻫـﺮام“ اﻷﺳـﺒـﻖ‬
‫اﻷب اﻟــﺮوﺣــﻲ ﻟــﻤــﻨــﻈــﻤــﺔ‬
‫اﻹﺳﺘﺒﺪادواﻟﻼﻣﻬﻨﻴﺔ واﻟـﻼﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫واﻟﻼﻻﺋﺤﺔ واﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴـﻦ اﻹﻋـﻼن‬
‫واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺒـﺰﻧـﻴـﺲ‬
‫داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳـﺴـﺔ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻰ ﻻ ﺷـﺊ ؟ ‪.‬‬
‫ﻓﻼﻧﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋـﺞ‬
‫اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘـﻴـﻖ ﻓـﻲ‬
‫ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأت‬
‫ﻓﻲ إﺑﺮﻳﻞ ‪ .2011‬و ﻫﻞ إﻧﺘﻬﺖ أو‬
‫ﺗﻨﺘﻬﻰ اﻟﻲ اﻟﻤﺼﻴﺮ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟـﺤـﻔـﻆ‬
‫ﻓﻲ أﻣﺎن وﺳﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤـﺎل‬

‫رﻣﻀﺎن ﻣﺘﻮﻟﻲ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺧﻤـﺲ‬
‫ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذاﺗﻪ‬
‫”اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤـﺪ إدرﻳـﺲ ”؟ ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻣﻨﻊ اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ واﻷب‬
‫اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻸﻫﺮام ﻣﻦ اﻟﺴﻔـﺮ اﻟـﻰ‬
‫ﺣﻴﻦ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ‪ 11‬ﻣﻠﻔﺎ ﺗـﻨـﻄـﻮى ﻋـﻠـﻰ‬
‫إﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟـﺠـﻬـﺎز‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻮل إﻫـﺪار‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم و اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ‬
‫وﺟﻪ ﺣـﻖ واﻟـﻬـﺪاﻳـﺎ ﻟـﻜـﺒـﺎر‬
‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ‪ .‬وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ اﻟﻬـﺪاﻳـﺎ‬
‫وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﻜﺒﺎر ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ‬
‫أﻣﻜﻦ ﺣﺼﺮه ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋـﺎم واﺣـﺪ‬
‫) ﻋﺎم ‪ ( 2003‬ﻣﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪176‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪ .‬ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻹﺗـﺠـﺎر‬
‫واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ‬
‫“ ﺑﺮﻗﺎش ”‪.‬‬
‫اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ”ﺣﺴﻦ“ ﺻﺪﻳﻖ ورﻓﻴـﻖ “‬
‫ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرك “ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺤﻘـﻴـﻖ‬
‫واﻟﺘﺤﻔﻆ واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ أﻳﻀـﺎ‬
‫ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻨﺎدي اﻷﻫﻠـﻰ‬
‫ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻤﺸﺠﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻮرﺳﻌـﻴـﺪ‬
‫ﻳﻮم ‪ 2‬ﻓﺒﺮاﻳـﺮ ‪ . 2012‬وﺣـﺘـﻰ‬
‫ﻧﺘﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻟﻤﺎذا ﺗﺮك اﻟﻜﺎﺑـﺘـﻦ‬
‫اﻷﻟﺘﺮاس اﻷﻫـﻼوي ﻟـﻤـﺼـﻴـﺮه‬
‫اﻟﺪﻣﻮي ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﺨـﺬ اﻟﻀـﻤـﺎﻧـﺎت‬
‫اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺰرة؟ ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ ﻛـﺮة اﻟـﻘـﺪم‬
‫واﻟﻨﻮادي اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ودور‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗـﻌـﻮد‬
‫اﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﻴﺪة ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﻓـﺘـﺤـﺖ‬
‫ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻋﺎم ‪ 1967‬ﻣﻠﻒ ﻋـﻼﻗـﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﻴﺮ “ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋـﺎﻣـﺮ “‬
‫وﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﻜﺮة ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻮﻧﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺠﻴﺶ‬
‫وإﺣﺘﺮاﻓﻴﺘﻪ ‪ .‬وﺟﺪﻳـﺪ اﻟﺴـﻴـﺎﺳـﺔ‬
‫واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ‪25‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2011‬أن ﻣﺸﺠﻌـﻲ ﻛـﺮة‬
‫اﻟﻘﺪم وﻣﺪرﺟﺎﺗﻬﺎ إﻧﺤﺎزت ﻟـﻔـﻌـﻞ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻬﺘﺎﻓﻬﺎ‬
‫ﺿﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻤﺪرﺟﺎت وﺑﺄدوراﻫﺎ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ‪.‬و ﻫﻜﺬا ﻟﻢ ﺗﻌـﺪ اﻟـﻜـﺮة‬
‫أﻓﻴﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟـﺬي ﺗـﺒـﻴـﻌـﻪ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪة اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻟﺘـﻨـﻌـﻢ‬
‫ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺮار وﺗﺄﻣﻦ ﻏﻀﺐ اﻟﺸـﺒـﺎب‪.‬‬
‫وﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻵن‬
‫أن اﻟﻜﺮة أﺻﺒﺤﺖ رﺻﻴﺪا ﻣﻀـﺎﻓـﺎ‬
‫وﻣﻜﻮﻧﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜـﻮري‬
‫ﻟﻤﺼﺮ ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴـﺎق ‪ ،‬ﻓـﺈن‬
‫أﻟﺘﺮاس اﻷﻫﻠﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻫـﻮ‬
‫اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴـﻦ‬
‫اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ واﻟﻤﺸﻴﺮ واﻟﻤﺴـﺘـﺸـﺎر و‬
‫ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك ‪.‬‬
‫ﻛﺎرم ﻳﺤﻴﻰ ـ ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﺴـﺘـﻘـﻞ‬
‫ﻳــﻌــﻤــﻞ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﺑــﺎﻷﻫــﺮام‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل إﻛﺘﺸﻒ ﻛﺎﺗﺒﻪ‬
‫أن اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺴﺘﻠﻬﻢ دون ﻧﻴﺔ ﻣﺴـﺒـﻘـﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﺷﻬﻴﺮ ‪ ،‬وإن ﻛـﺎﻧـﺖ‬
‫أﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻨﻮان اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻻ ﺗﻨﻄـﺒـﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘـﺎل ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺤﺾ ﻣﺼـﺎدﻓـﺔ ﺗـﻤـﺎﻣـﺎ‬
‫ﻛﻤﺼﺎدﻓﺔ ﺳﺮﻗﺔ “ ﻻب ﺗﻮب “ اﻟﻜﺎﺗﺐ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ داﺧـﻞ‬
‫ﻣﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮ زﺟـﺎﺟـﻬـﺎ‬
‫ﻋﺼﺮ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ 2‬ﻓﺒﺮاﻳـﺮ‪2 012‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ‪، 12‬و ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮض‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟـﻢ‬
‫ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠـﻤـﺼـﺎدﻓـﺔ أو ﻟـﻔـﻜـﺮة‬
‫اﻟﻤﺆاﻣﺮة ‪ .‬وﻫﺎﻫﻮ ﻳﻮاﺻـﻞ ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﻻت اﻟﺜﻮرة وﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‪.‬‬

‫ﻳﺘﺤﺮك ﻗﻄﺎر اﻟﺜﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺎ‬
‫ﻣﺘﻌﺠﻼ‪ ،‬ﺑﻘﻮة دﻓﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬
‫ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ إﻻ اﻟﺜﻮار اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮن‪،‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ‬
‫ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻔﺪاء ﺣﺘﻰ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة‪.‬‬
‫ﻳﺘﺤﺮك ﻗﻄﺎر اﻟﺜﻮرة وﻳﻔﺮز‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻛﺒﻮن‬
‫ﻣﻮﺟﺘﻬﺎ وﻳﻌﺘﻠﻮن ﺻﻬﻮﺗﻬﺎ ﺑﺨﻄﺎب‬
‫زاﺋﻒ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺧﻄﺎﺑﺎ دﻳﻨﻴﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ‬
‫ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وﺧﺪاع اﻟﺒﺴﻄﺎء ﻣﻤﻦ‬
‫ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ‬
‫واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬أو ﺑﺨﻄﺎب أﻣﻨﻲ‬
‫ﺻﺎﺧﺐ ﻳﺨﻔﻲ وراءه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﻘﺔ‬
‫اﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎم‬
‫اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ‬
‫ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮد‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﺮﺑﻊ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ رﻣﻮزه‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺴﺎﻗﻄﻴﻦ‪.‬‬

‫وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﻮض اﻟﺜﻮار ﻣﻌﺎرﻛﻬـﻢ‬
‫دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻋﻦ أﻧﻔﺴـﻬـﻢ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺮﺑﺼـﻮا ﺑـﻬـﻢ‬
‫وﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ﻏﻴﻠﺔ وﻏﺪرا‪ ،‬وﺗﻌﺮﺿـﻮا‬
‫ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻷﻛﺎذﻳﺐ واﻟﺘـﺸـﻮﻳـﻪ ﻣـﻊ‬
‫ﺗﻬﺪﻳﺪ ووﻋﻴﺪ واﻧﺘﻘﺎم ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻨـﺢ‬
‫اﻟﻔﺮﺻﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻒ ﻫﺆﻻء اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳـﻮن‬
‫واﻟﻔﺎﺷﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻠﻘـﻮا ﻗـﻄـﺎر‬
‫اﻟﺜﻮرة ﺣﺘﻰ وﺻﻞ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ‬
‫وآﺧــﺮﻳــﻦ ﻹﻫــﺎﻧــﺔ اﻟــﺜــﻮار‬
‫واﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ووﺻﻤﻬﻢ ﺑﺘـﻬـﻤـﺔ‬
‫اﻟﺒﻠﻄﺠﺔ‪ ،‬ﺑﻞ وﺑﻠﻎ اﻻﺗـﻬـﺎم ﺣـﺪا‬
‫وﻗﺤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﻬﻢ أﺣﺪﻫﻢ اﻟـﺜـﻮار‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ " ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ" وﻫﻮ ﻳـﺪاﻓـﻊ‬
‫ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻏﺎرق ﺣـﺘـﻰ اﻵذان ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ!‬
‫ﻫﺆﻻء اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﻮن واﻟـﻔـﺎﺷـﻴـﻮن‬
‫ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻀﻠـﻴـﻞ اﻟـﺮأي اﻟـﻌـﺎم‬
‫ﺑﺸﺄن ﻣـﻮﻗـﻔـﻬـﻢ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ‪،‬‬
‫وﻳﺤﺎوﻟـﻮن دﻓـﻊ اﻟـﺠـﻤـﺎﻫـﻴـﺮ‬
‫ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺜﻮرة وﺗﺤﺮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻠـﻰ‬
‫اﻟﺜﻮار‪ ،‬ﺑﻞ وﺗـﺤـﺮﻳـﺾ أﺟـﻬـﺰة‬
‫اﻷﻣﻦ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ‬
‫ارﺗﻜﺎب اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺿـﺪ اﻟـﺜـﻮار‬
‫واﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺪﻓﺎع ﻋـﻦ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓـﻮن ﺣـﻖ‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أن ﻗﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗـﻮى‬
‫اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻀﺎدة ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﻴـﻄـﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻔـﺎﺻـﻞ ﺟـﻬـﺎز اﻟﺸـﺮﻃـﺔ‬
‫ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز‬
‫ﻳﻜﺮه اﻟﺜﻮرة وﻳﺘﺮﺑﺺ ﺑـﺎﻟﺸـﻌـﺐ‬
‫اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ وﻣﻌـﺎﻗـﺒـﺔ‬
‫ﺛﻮاره اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺼﺮوا ﻋﻠـﻴـﻪ ﻓـﻲ‬
‫ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺜﻮرة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫وﻻ ﻧﺤﺘﺎج دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋـﻖ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻧـﻔـﺴـﻪ‬
‫ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﺟـﺮى ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺰرة‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪﻧﻴﺌـﺔ وأﻛـﺪ ﻗـﻴـﺎم‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ ووزارة‬
‫اﻟﺪاﺧﻠـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺑـﺎﻟـﺘـﻮاﻃـﺆ‪،‬‬
‫وﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗـﺠـﺮى ﻣـﻊ‬
‫ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺎزال ﻫـﺆﻻء اﻟـﺬﻳـﻦ‬
‫ﻳﺰﻋﻤﻮن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻠﺴـﺎن اﻟﺸـﻌـﺐ‬
‫ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﻗـﻮف ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ‬
‫اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﻓﻲ أﺟﻬﺰة‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤـﻮا ذراﻋـﻪ‬

‫ﻧﻮاب ﻣﻌﺘﺼﻤﻮن ﺧﺎرج اﺳﻮار اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‬
‫داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ .‬وﻳﺘﻠﻬﻔﻮن ﻋـﻠـﻰ‬
‫ﺣﺼﺪ ﺛﻤﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻟـﻢ ﻳـﺰرﻋـﻮه‬
‫وﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ ﺛﻤﺎره ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻻ أﻗـﻮل ﺣـﺘـﻰ‬
‫ﻳﺴﺪ رﻣﻖ اﻟﺠﺎﺋﻌـﻴـﻦ ﻟـﻠـﺨـﺒـﺰ‬
‫واﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬﻢ أﺛﺒﺘـﻮا أﻧـﻬـﻢ ﻻ‬
‫ﻳﻌﺒﺄون ﺑﺤﺎﺟـﺔ اﻟـﺠـﻮﻋـﻰ إﻟـﻰ‬
‫اﻟﺨﺒﺰ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤـﻘـﻤـﻮﻋـﻴـﻦ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﻌﺒﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺤـﺮﻳـﺔ ﻗـﺪر‬
‫اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﺣﺼﻠـﻮا‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻣﺘﻄﺎء ﺻﻬﻮة اﻟـﺜـﻮرة‬
‫ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺧﻴﻮل اﻟـﺜـﻮرة ﻣـﻦ أﻧﺼـﺎر‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻬـﻮرﻳـﻦ واﻟـﺨـﺒـﺰ‬
‫ﻟﻠﺠﻴﺎع واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺘـﻐـﻠـﻴـﻦ‬
‫واﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ‬
‫ﺑﻜﻞ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﺸـﺒـﺎب وﻋـﻨـﻔـﻮان‬
‫اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟﻐﻀﺔ‪ ،‬ﺗﻨـﻔـﺾ‬
‫ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ اﻟﻌﻔﻲ ﻋﻘﻮد اﻟـﻘـﻬـﺮ‬
‫واﻹذﻻل واﻟــﻈــﻠــﻢ واﻟــﺠــﻮع‬
‫واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ‪.‬‬
‫وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺘﺴﻠـﻘـﻮن‬
‫واﻟﻤﺘﻠﻬﻔﻮن ﻋﻠـﻰ اﻟـﻤـﻐـﺎﻧـﻢ أن‬
‫ﻳﻘﻔﻮا ﻋﻘﺒﺔ ﻓـﻲ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻗـﻄـﺎر‬
‫اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺎﻣﺢ‪ ،‬وﻟﻌﻞ ﻣﻮاﻗـﻔـﻬـﻢ‬
‫اﻟﻤﺨﺰﻳﺔ‪ ،‬وﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ‬
‫اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟـﻨـﻈـﺎم ﺷـﺎخ‬
‫وﺗﻌﻔﻦ‪ ،‬أن ﺗﻜﺸﻔﻬﻢ أﻣـﺎم ﻓـﻘـﺮاء‬
‫ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓـﻲ اﻷﺣـﻴـﺎء اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة‬
‫اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ وﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻘﺮى اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﺗـﺮزح ﺗــﺤــﺖ أﻃــﻨــﺎن اﻹﻫــﻤــﺎل‬
‫واﻟﺒﺆس‪ ،‬ﻓﻴﻌﺮﻓﻮن ﻣﻦ ﺧﺪﻋﻮﻫـﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺪﺟـﻞ وﺗـﺎﺟـﺮوا ﺑـﺄرواﺣـﻬـﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﺬﺑﺔ وإﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ورﻏﺒﺘﻬـﻢ ﻓـﻲ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺣﺘﻰ ﻳﺘـﺮﺑـﻌـﻮا ﻋـﻠـﻰ‬
‫ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ اﻟـﻮﺛـﻴـﺮة ﻓـﻲ أروﻗـﺔ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺐ ﻣـﻨـﺰوع اﻟـﻘـﻮة‬
‫واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠـﻤـﺴـﺎوﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺪق ﻫﺆﻻء اﻟﺮاﻗﺼﻮن ﻋﻠﻰ دﻣﺎء‬
‫اﻟﺸﻬﺪاء وآﻻم اﻟﺠـﺮﺣـﻰ ﺑـﻘـﻮل‬
‫زاﺋﻒ ﺣﻮل ﺗﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪،‬‬
‫ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻦ ﻋﻤﺪا أن ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬـﺎ‬
‫وﻃﺒﺨﻬﺎ ﻧﻈـﺎم ﺳـﺎﻗـﻂ وﻓـﺎﺳـﺪ‬
‫وﺣﻘﻴﺮ ﺗﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺘـﻪ ﺑـﺄﻛـﺒـﺮ‬
‫وأﻋﻈﻢ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻘﺮه أي ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﻫـﻮ " اﻟـﺜـﻮرة" اﻟـﺘـﻲ ﻻ‬
‫ﻳﺴﺘﻄـﻴـﻊ ﻫـﺆﻻء " اﻟـﻨـﻮاب" أن‬
‫ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﺑﻠﺴﺎﻧﻬﺎ وﻻ أن ﻳﻌـﺒـﺮوا‬
‫ﻋﻦ إرادﺗﻬـﺎ وﻻ أن ﻳـﺘـﺤـﻤـﻠـﻮا‬
‫ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ وﻳﺮﻏﺒﻮن أن ﻳﻘـﻔـﻮا‬
‫ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﺣـﺘـﻰ‬
‫اﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻃﺒﻌﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻛـﻞ‬
‫أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬اﻟﺬﻳـﻦ أﺳـﻤـﻮه‬
‫زورا "ﺑﺮﻟﻤـﺎن اﻟـﺜـﻮرة"‪ ،‬ﻓـﻤـﻦ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺜﻮرة ﻋﻨﺪ ﺣﺪود‬

‫اﻹﺻﻼح‪ ،‬وﻫﻮ ﺗﻨـﺎﻗـﺾ وﺿـﻌـﻮا‬
‫أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺳـﺒـﻴـﻼ‬
‫إﻟــﻰ ﺣﻠــﻪ‪ ،‬وﻣــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻣــﻦ‬
‫ﻳﺤﺎوﻟﻮن أن ﻳﺴﺒﻐﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃـﺎﺑـﻊ‬
‫اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻤﻠﻮﻧـﺔ ذات اﻟـﺰﻫـﻮر‬
‫واﻷوﺷﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣـﺪود‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴـﺔ دون أن‬
‫ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ أﻋﻤﺎق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺬي‬
‫ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻏـﻠـﺒـﻴـﺘـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﺠـﻮع‬
‫واﻷﻣﺮاض واﻟﻈﻠﻢ واﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬
‫ﻗﻄﺎر اﻟﺜﻮرة ﻟﻦ ﻳﺮﺣﻢ ﻣﻦ ﻳﻘـﻒ‬
‫ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻠﻮﻏـﻪ ﻣـﺤـﻄـﺔ‬
‫اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻦ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻤﻦ ﻳـﺘـﺮددون‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﺜﻮرة أو اﻟـﻮﻗـﻮف‬
‫ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺻﻼح ﻻ ﻳﻤـﻠـﻜـﻮن‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ وﻻ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﻔـﺎذه‪،‬‬
‫وﺳﻮف ﻳﻨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﻘـﻄـﺎر ﻋـﻦ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ﺟﻤـﻴـﻊ اﻷﻟـﻮان اﻟـﺰاﺋـﻔـﺔ‬
‫واﻷوﺷﺤﺔ اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜـﺘـﻤـﻞ‬
‫اﻟﺜﻮرة وﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪاﻟـﺔ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺤـﻴـﺎز‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺎﺳـﺪ ﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ رﺟـﺎل‬
‫اﻷﻋــﻤــﺎل وﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﺴــﻮق‬
‫اﻟــﻤــﺘــﻮﺣﺸــﺔ وإرث اﻟــﻔــﺴــﺎد‬
‫اﻟﺴــﺮﻃــﺎﻧــﻲ‪ ،‬وﻓــﻲ ﺣــﺮﻳــﺔ‬
‫ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة وﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ‬
‫واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻹﺿﺮاب دون ﺗﺰﻳﻴـﻒ‬
‫وﻻ اﻟﺘﻔﺎف ﻋﺒﺮ ﻗﻮاﻧﻴـﻦ ﻓـﺎﺳـﺪة‬
‫ﺻﻴﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪،‬‬
‫وﻓﻲ ﻛﺮاﻣﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻤﻌﻴﺔ أﻫـﺎﻧـﺖ اﻹﻧﺴـﺎن‬
‫اﻟﻤﺼﺮي وأذﻟﺘﻪ واﻧﺘﻬﻜـﺖ ﺟﺴـﺪه‬
‫وﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﺑﻞ وأﻫﺪرت ﺣـﻘـﻪ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة ﻏﺪرا وﻏﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺳﻮف ﻳﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻘـﻄـﺎر ﺣـﺘـﻰ‬
‫ﻳﺴـﺘــﻜــﻤــﻞ ﻣﺸــﻮاره رﻏــﻢ أﻧــﻒ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﻴﻦ واﻟﻔـﺎﺷـﻴـﻴـﻦ وﻣـﻦ‬
‫ﻳﺮوﺟﻮن اﻷﻛـﺎذﻳـﺐ ﻟـﺘـﺸـﻮﻳـﻪ‬
‫اﻟﺜﻮرة وﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎﺳـﻢ اﻟـﺜـﻮرة‬
‫وﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺖ ﺑﺮؤوﺳﻬﻢ أوﻫـﺎم‬
‫اﻹﺻﻼح ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒـﺮﻟـﻤـﺎن أن‬
‫ﻳﺮاﺟﻌﻮا أﻧﻔﺴﻬـﻢ وأن ﻳـﺘـﺪﺑـﺮوا‬
‫أﻣﺮﻫﻢ‪ ،‬إﻣﺎ أن ﻳﻠﺤﻘـﻮا ﺑـﻘـﻄـﺎر‬
‫اﻟﺜﻮرة وﻳﺘﻤـﺴـﻜـﻮا ﺑـﺄﻫـﺪاﻓـﻬـﺎ‬
‫وﻳﺘﺘﺮﺳﻮا ﺑﺄﺧﻼﻗﻬﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬـﺎ‪ ،‬أو‬
‫ﻳﻔﻘﺪوا ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ ﻣﻦ أﻋﻄﻮا ﻟﻬﻢ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻓـﻲ‬
‫ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨـﺎب‪ ،‬ﻓـﺎﻟﺸـﺮﻋـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋـﺎﺟـﺰ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜـﻮﻣـﺔ ﻓـﻲ‬
‫زﻣــﻦ اﻟــﺜــﻮرة‪ ،‬ﺑــﻞ اﻟﺸــﺮﻋــﻴــﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﺖ ﺑﻘـﺪرﺗـﻬـﺎ‬
‫وﺗﻀﺤﻴﺎت أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ رأس اﻟـﻨـﻈـﺎم‬
‫وﺑﻌﺾ رﻣﻮزه وﻣﺎزاﻟﺖ أﻣـﺎﻣـﻬـﺎ‬
‫ﻣﻬﻤﺔ اﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم واﺳﺘـﻜـﻤـﺎل‬
‫اﻟﺜﻮرة‬

‫ﺿﻲ رﺣﻤﻲ‬

‫إﻳﻪ اﻟﻠﻲ وداﻫﻢ ﻫﻨﺎك؟! ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺰﻫﻖ ﻓﻴـﻬـﺎ اﻷرواح‬
‫وﺗﻨﺘﻬﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻋﺮاض ﻳﺘﺮدد ﻫﺬا اﻟﺴـﺆال اﻷﺻـﻢ اﻷﻋـﻤـﻰ‪،‬‬
‫اﻟﻔﺎرغ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ .‬رﻏﻢ أﻧﻪ ﻓـﻲ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﻮﻗـﺖ‬
‫ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﻢ اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ ﺳﻨﻮات اﻟـﻘـﻤـﻊ ﻓـﻲ‬
‫ﻧﻔﻮس اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗـﺤـﻮﻟـﻮا إﻟـﻰ ﻣﺴـﻮخ‬
‫ﺑﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻧﻌﻢ ﺗﺸﺎرك اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻌـﺪل‪ ،‬ﺳـﻨـﻮات ﺗـﺤـﺖ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻜﺎن‬
‫اﻟﺠﺎﻧﻲ‪ ،‬أن ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤـﻴـﺔ وﺗـﻠـﺘـﻤـﺲ اﻹﻋـﺬار‬
‫واﻟﺤﺠﺞ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻀﺤﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺮأي ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ‬
‫ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺸﺌﻮم واﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻪ اﻟﻌﺬر ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻞ‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال أﻧﻬﻢ ذﻫﺒﻮا‬
‫إﻟﻰ ﻫﻨﺎك‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪ ،‬أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬أو وزارة‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﺘﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﻟﻴﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺤﻘﻬﻢ اﻟﻤـﺸـﺮوع‬
‫ﻓﻲ وﻃﻨًﺎ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻗﻴﻢ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴـﺎواة‪ ،‬ﻟـﻴـﻄـﺎﻟـﺒـﻮا‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﺗﻨﻔﺾ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻫﺬه‬
‫اﻟﻤﺮة ﺗﻄﻮل‪ ،‬ﻓﻤﻦ ذﻫﺒﻮا إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻌﻢ ﻟﻬـﻢ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻷﺣﻼم‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﻗﻮى واﻷﻫـﻢ اﻵن ﻫـﻮ‬
‫اﻟﺜﺄر‪.‬‬
‫ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻦ ﻳﺘﻔﻖ وﻳﺨﺘـﻠـﻒ ﻣـﻦ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟـﻤـﺆﻛـﺪة‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ إﻧـﻜـﺎرﻫـﺎ أن وزارة‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤـﻦ داﺧـﻠـﻬـﺎ اﻵن ﻫـﻢ‬
‫ﺧﺼﻤًﺎ ﻟﻘﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻌـﺐ‬
‫اﻟﻤﺼﺮي‪ .‬وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠـﻰ أﺣـﺪ أن‬
‫دﻋــﻮة اﻟــﻨــﺰول ﻳــﻮم اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ‬
‫واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳـﺮ ﻋـﺎم ‪2011‬‬
‫ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺎﻷﺳــﺎس ﺿــﺪ وزارة‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ وزﻳﺮﻫﺎ‬
‫آﻧﺬاك ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎدﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻛـﺎن‬
‫ﻋﺎم ‪ 2010‬ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻠﻴـﺊ ﺑـﺤـﻮادث‬
‫اﻟﻘﺘﻞ داﺧﻞ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃـﺔ ﺟـﺮاء‬
‫اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻟﻌﻞ أﺷﻬـﺮ واﻗـﻌـﺘـﻴـﻦ‬
‫ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻘﺘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ وﺳﻴﺪ ﺑﻼل‬
‫ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﻫﻜﺬا إذًا ﺑﺪأت اﻟﺜـﻮرة‬
‫وﻗﺪ ﻃﻔﺢ اﻟﻜﻴﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ‬
‫وﺿﺒﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻟﺘﺮاس‬

‫وﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ أﻻ‬
‫ﻧﻨﺪﻫﺶ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﻌـﻠـﻦ اﻷﻟـﺘـﺮاس‬
‫ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻃﻮاﺋﻔﻪ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻳﻮم ‪ 25‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ‪2011‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﺸـﺮﻃـﺔ وﻣـﺤـﺎوﻻت‬
‫ﻟﻠﺘﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت وﺗﺠﻤـﻌـﺎت‬
‫اﻷﻟــﺘــﺮاس‪ .‬ﻛــﺎﻧــﺖ ذروة ﺗــﻠــﻚ‬
‫اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2010‬ﺣﻴـﺚ‬
‫ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻗﺼـﺮ اﻟـﻨـﻴـﻞ‬
‫ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ‪ 1 9‬ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ‬
‫ﻣﻦ راﺑﻄﺔ ﻣﺸﺠﻌﻲ ﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟـﻚ‬
‫) اﻟﻮاﻳﺖ ﻧﺎﻳﺘﺲ‪-‬اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﺒـﻴـﺾ(‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ وﻛﻔـﺎﻟـﺔ‬
‫أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‪ ،‬اﺛﺮ اﺗﻬـﺎﻣـﻬـﻢ ﺑـﺈﺛـﺎرة‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺸـﻐـﺐ واﺗـﻼف ﻣـﻨـﺸـﺂت‬
‫رﻳﺎﺿﻴﺔ وإﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌـﺎم ﻗـﺒـﻞ‬
‫ﻣﺒﺎراة اﻷﻫـﻠـﻲ واﻟـﺰﻣـﺎﻟـﻚ ﻓـﻲ‬
‫ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري ﻛﺮة اﻟـﻴـﺪ‪ .‬ﻛـﻤـﺎ‬
‫ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘـﺌـﻨـﺎف اﻷﺣـﺪاث‬
‫ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ‪7‬‬
‫ﻣﻦ أﻟﺘﺮاس اﻟﻨﺎدي أﻫﻼوي ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬
‫ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ وإﺣﺪاث ﺷﻐﺐ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة‬
‫اﻷﻫﻠﻲ وﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗـﺎﻣـﺖ‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﺧﻤﺴﻮن ﺷﺨـﺼـًﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻷﻟﺘﺮاس‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ اﺣﺘﺮازي ﻗﺒـﻞ‬
‫ﻣﺒﺎراة اﻷﻫـﻠـﻲ واﻟـﺰﻣـﺎﻟـﻚ ﻓـﻲ‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2010‬أﻳﻀﺎً‪.‬‬

‫إذًا ﻓــﻘــﺪ إﻧــﺪﻟــﻌــﺖ اﻟــﺜــﻮرة‬
‫واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻟـﺘـﺮاس‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺪاﺋﻴﺔ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑـﻴـﺔ‬
‫ﻛﺎرﻫﺔ ﻟﺘﺴﻠﻂ وﻋﻨﻒ اﻟﺸﺮﻃـﺔ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮًا ﻋﻦ اﻟﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت‬
‫اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺴﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻴـﺴـﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ‬
‫ﻣﻦ ‪ 2010‬ﺗـﺨـﺮج ﻓـﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ‬
‫ﺷﻮارع ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻨﺪد ﺑﻌﻨﻒ اﻟﺸﺮﻃـﺔ‬
‫وﻟﺘﻤﻬﺪ ﻟﻠﺜﻮرة‪.‬‬
‫اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺜـﻮرة وﻗـﺎم أﺑـﻄـﺎل‬
‫اﻷﻟﺘﺮاس ﺑﺪور ﺑﺎﺳﻞ ﻣﻨﺬ ﻳـﻮﻣـﻬـﺎ‬
‫اﻷول وﺿﺤﻮا ﺑﺄرواﺣﻬﻢ ﺑﻼ ﺗـﺮدد‬
‫أو ﻣﺴﺎوﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻼ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠـﻄـﺔ‬
‫أو إﺟﺘﺬاﺑًﺎ ﻟﻸﺿﻮاء‪ .‬إﻟﻰ أن أﺻﺒـﺢ‬
‫ﻣــﺠــﺮد اﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ إﻧﻀــﻤــﺎم‬
‫اﻷﻟﺘﺮاس ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن‬
‫وﺟﺪت ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﺒﻌﺜًﺎ ﻟﻠﺮاﺣﺔ‬
‫واﺣﺴﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ واﻟـﺪﻋـﻢ‪ .‬وﻗـﺪم‬
‫اﻷﻟﺘﺮاس ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣﻦ‬
‫اﻟﺜﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﺳﻼم‬
‫ﺑﻜﻴﺮ ﻣﻦ راﺑﻄﺔ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﺰﻣﺎﻟـﻚ‬

‫‪< HHØ^Ê<^μ]<á^Ò‬‬
‫<»<]‪< <HHíèçÞ^nÖ‬‬
‫‪< <HHh^q<hæ<^è‬‬
‫¸‪< íé¹]<»<°Š‬‬
‫‪< <HH”ø{{}<ìç†{{{{Ö^e‬‬
‫]‪< Ü{{{{{×Ãi_<^^{{fÖ‬‬
‫‪< <HHì^ã<‚}æ‬‬
‫‪< íé×Ò<íéÛ{{{e‬‬
‫<‬
‫‪< HHÃÚæ<h]†Æ<^è‬‬
‫<‪< HH^ßjée<]ç{{q‬‬
‫<‪< HHäéÖ<†Ú‚je‬‬
‫<‪< ^ßi^éu<íÃjÚ‬‬
‫‪< JJ<êÛßâ<Ú‬‬
‫‪< <HHÔq]ˆÚ<ê×Â‬‬
‫_…·‪< JJ<àÚ<^ß‬‬
‫‪< Ôe^ßq<í×‬‬
‫‪< JJ<Ð{{ËÖ<Ð{{ËÖ‬‬
‫‪< <HHíé–ÏÖ]<{{Ê‬‬
‫‪< íé×}]‚Ö]<ì^Â<ë<êâ‬‬
‫‪< <JJê×eçjÓÚ<Õ犺‬‬
‫‪< êÖæ<êe^â…c‬‬
‫‪< <æ†<Ô‰^Ú‬‬
‫‪< =HHê{{{{{{{{{×â_<<Çeæ‬‬

‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﻳﻮم ﺟﻤـﻌـﺔ‬
‫اﻟــﻐــﻀــﺐ‪ ،‬وﺣﺴــﻴــﻦ ﻃــﻪ ﻣــﻦ‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻣﺤـﻤـﺪ ﻣـﻜـﻮة ﻣـﻦ‬
‫اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﻠﺬان ﺗﻮﻓﻴﺎ ﻳﻮم ﺟﻤﻌـﺔ‬
‫اﻟﻐﻀﺐ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻟﺘـﺮاس ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺜﻮرة ﻣﻨﺤﻨًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﻨﺎﻣـﻰ‬
‫ﻟﻴـﻄـﺎل ﻛـﻞ أﺷـﻜـﺎل اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ‬
‫اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ‪ .‬وﻟﺘﺘـﻄـﻮر ﺷـﻌـﺎراﺗـﻬـﻢ‬
‫وﻫﺘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜـﺮ ﺟـﺬرﻳـﺔ‬
‫ووﻋﻴًﺎ ﺗﻨﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ‬
‫واﻟﻌﺴﻜﺮ ﻣﻌًﺎ‪ .‬ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻒ اﻷوﻟﺘﺮاس‬
‫ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة ﺑﻼﻓﺘﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻄـﺎﻟـﺐ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺼﺎص ﻟﺪم اﻟﺸﻬﺪاء وﻻ ﻳﺘﺨﻠﻔﻮا‬
‫أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرك ﻓﻴﺘﻮاﺻﻞ ﻧﺰﻳـﻒ‬
‫اﻟﺪم وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺷﻬﺎب اﻟـﺪﻳـﻦ أﺣـﺪ‬
‫أﻓﺮاد أﻟﺘﺮاس اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ أﺣـﺪاث‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼـﻄـﻔـﻰ‬
‫أﺣﺪ أﻓﺮاد راﺑﻄﺔ اﻟﺘـﺮاس أﻫـﻼوي‬
‫اﺛﺮ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻄﻠﻖ ﻧﺎري ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ‬
‫اﻟﺼﺪر أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ أﺣـﺪاث‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫ﻫﻜﺬا ﻫﺘـﻒ اﻻوﻟـﺘـﺮاس وﻧـﺪد‬
‫ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺳﺨﺮ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻃﻬـﺎ ﻓـﻲ‬
‫أﻏﺎﻧﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺮدت اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص اﻟﺤﻲ واﻟﻘـﺘـﻞ إﻟـﻰ أن‬
‫دﺑﺮت وﻧﻔﺬت ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺑـﻮرﺳـﻌـﻴـﺪ‬
‫اﻟﺘﻲ أﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ‬
‫وﺳﺒﻌﻮن ﺷـﻬـﻴـﺪ ﻣـﻦ اوﻟـﺘـﺮاس‬
‫أﻫﻼوي‪ ،‬ﻟﻴﻨﺪﻓـﻊ اﻟﺸـﺒـﺎب ﺑﺸـﻜـﻞ‬
‫ﺗﻠـﻘـﺎﺋـﻲ وﻋـﻔـﻮي ﻧـﺤـﻮ وزارة‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﺣﺘﺠﺎج وإﻋﻼن ﻟـﻴـﺲ‬
‫ﻓﻘﻂ رﻓﻀﻬﻢ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟـﺒـﺸـﻌـﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻴﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻟﻘﺼﺎص ﻟﺪﻣﺎء اﻟﺸﻬﺪاء‬
‫وﺑﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓـﺘـﻤـﻨـﻌـﻬـﻢ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐـﺎز اﻟـﻤـﺴـﻴـﻞ‬
‫ﻟﻠﺪﻣـﻮع واﻟـﺨـﺮﻃـﻮش وﺗـﺒـﻨـﻲ‬
‫اﻟﺠﺪران اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﻟﺘﺤـﻤـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻦ‬
‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻐﺎﺿﺐ‪ ،‬اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ وراء ﺟﺪار‪.‬‬

‫ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬

‫ﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻵن ﻋﻦ ﺗﻄـﻬـﻴـﺮ‬
‫ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﺒـﻮل؟ إن‬
‫ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺑﻮرﺳﻌـﻴـﺪ وﻣـﻦ ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ‬

‫اﻟﺤﺮب اﻟﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺨـﻮﺿـﻬـﺎ‬
‫ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫـﺮﻳـﻦ‬
‫اﻟﻌﺰّل إﻻ ﻣﻦ ﻋﺰﻣـﻬـﻢ وإرادﺗـﻬـﻢ‬
‫واﻟﺤﺠﺎرة‪ ،‬أﻛﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻻ‬
‫أﻣﻞ وﻻ ﺟﺪوى ﻟﻠﺤﺪﻳـﺚ ﻋـﻦ ﻫـﺬا‬
‫اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻤﺰﻋﻮم‪ .‬رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌـﺪ‬
‫ﻣﻘﺒﻮ ً‬
‫ﻻ ﻟﻮ أﻧﻬﻢ أﻇﻬﺮوا ﺑﻌﻀـًﺎ ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻨﺪم أو اﺳﺘﻌﺪادًا ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا‬
‫اﻵوان ﻗﺪ وﻟﻰ‪.‬‬
‫وﻟﻨﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ‬
‫دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة‬
‫ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻟﻤﻦ ﻳﻜﻮن وﻻﺋـﻪ‬
‫ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻳﻌﺪ‬
‫ﻟﺨﺪﻣﺘﻪ أم وﻻﺋﻪ ﻟﻠﺴﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮة واﻟﻬﻴـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻴـﺪًا ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ‬
‫اﻹﻧﻀﻤﺎم ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒـﻞ‬
‫أدﻧﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻـﻠـﻴـﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺜـﺎﻧـﻮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺧـﻼل‬
‫اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻋﺎﻣـًﺎ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻛـﺎﻧـﺖ‬
‫وﺳﻴـﻠـﺔ اﻟـﺪﺧـﻮل أﺣـﺪ أﻣـﺮﻳـﻦ‬
‫اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن واﻟﺪك‬
‫أو أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻚ ﻟـﻮاء ﺷـﺮﻃـﺔ أو‬
‫ﺟﻴﺶ‪ ،‬أو أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎدرة‬
‫ﻣﺎدﻳًﺎ ﻟﺘﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة اﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻟﻚ اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻨﻔﺼـﻞ ﻃـﺎﻟـﺐ‬
‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤـﺪة‬
‫أرﺑﻌﺔ ﺳﻨـﻮات‪ ،‬رﻏـﻢ أن وﻇـﻴـﻔـﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻫﻲ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس وﻇـﻴـﻔـﺔ‬
‫ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟـﻤـﺪﻧـﻴـﻴـﻦ‪ .‬ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﻳﻨﺸﺄ ﻇﺎﺑﻂ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻨﺎخ ﺧﺎص ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺗﺮف اﻟﻤﺪﻧـﻲ‬
‫وﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﺮاﻣﺔ وﻗﻴﻮد ﻋﺴﻜـﺮﻳـﺔ‬
‫ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻷﻋﺪاء وﻻ‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬه ﺑﻬﻢ ﻫﻮادة أو ﻟﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻊ‬
‫ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ؟ ﻟﻤﺎذا ﻳﺘـﻢ إﻗـﻨـﺎع‬
‫ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻮق اﻵﺧﺮﻳـﻦ‪،‬‬
‫وأن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒـﺔ أدﻧـﻰ‬
‫وأﻗﻞ ﺷﺄﻧًﺎ ﻣﻨﻪ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﺗﺼﻞ إﻟﻰ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻌـﺪم‬
‫اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وآﻻ‬
‫ﻳﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ راﻛﺒًﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إذا ﻟـﺰم اﻷﻣـﺮ‪،‬‬
‫وأﻻ ﻳﺼﺎدق أو ﻳﺘﺰوج ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮاه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ داﺋﻤًﺎ أن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴـﻜـﺮي‪ ،‬ﻛـﺬﻟـﻚ أﻻ‬
‫ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻬﻰ وإذا ﺳﺎر ﺧـﺎرج‬
‫ﻛﻠﻴﺘﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﺘﻤﻬﻞ وأن ﻳﻨﻈـﺮ‬
‫ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ وإﻟﻰ اﻷﻣﺎم‪،‬‬
‫ﻞ*‬
‫ﻓﺈذا واﺟﻪ ﻣﺪﻧﻴًﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋ ٍ‬

‫) ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻤﺤﻤﻮد ﻗﻄﺮي أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻲ‬

‫ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ(‬

‫ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬي ﻳﻌـﺪ ﻟـﻨـﺎ‬
‫ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘـﻨـﺎ‬
‫وﺧﺪﻣﺘﻨﺎ‪ .‬ﺗﺮى ﻛـﻴـﻒ ﻧﺼـﺪق أن‬
‫وﻻﺋﻪ ﻟﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻫـﻢ اﻟـﻤـﺪﻧـﻴـﻮن‬
‫اﻟﺬﻳـﻦ ﺑـﻨـﻴـﺖ ﻋـﻘـﻴـﺪﺗـﻪ ﻋـﻠـﻰ‬
‫ﻛﺮاﻫﻴﺘﻨﺎ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﻜﺮة ﺣﻴـﺎد‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘـﻤـﻊ ﻫـﻲ‬
‫أﻛﺬوﺑـﺔ روﺟـﺖ ﻟـﻪ اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﻮات‪ ،‬ﻓﻮﻻء اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄـﺔ ﻻ‬
‫ﻳﺘﺰﻋﺰع ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺴﺘﻤﺪ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﺗﻪ وﻧﻔﻮذه وﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣـﻪ‬
‫ﻛﺄداة ﻟﻠﺒﻄﺶ واﻟﻘﻤﻊ‪ .‬ﻟـﺬﻟـﻚ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن ﻳﺘﻄﻬﺮ‪،‬‬
‫وﻻ أﻣﻞ ﻓﻲ إﺻﻼح أو إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨـﻈـﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬـﺎ‬
‫ﻻ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ‪ ،‬ﻛـﺄن‬
‫أو ً‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻄﺒـﻘـﺎت‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔـﻘـﻴـﺮة اﻻﻟـﺘـﺤـﺎق‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺜ ً‬
‫ﺑﻞ ﻳﺮي اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌـﺪم ﺟـﺪوى‬
‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣـﻦ‬
‫اﻷﺳﺎس وﻳﺮى ﺿﺮورة إﻟـﻐـﺎﺋـﻬـﺎ‬
‫وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻬﺎز أﻣﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴـﻤـﺢ‬
‫ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻃـﻠـﺒـﺔ‬
‫ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺪرﻳﺐ ﻗﺼﻴـﺮ‬
‫ﻟﻤﺪة ﺳﺘـﺔ أﺷـﻬـﺮ أو ﻋـﺎم ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻷﻛﺜﺮ‪-‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤـﺪث ﻓـﻲ أﻛـﺜـﺮ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان‪ -‬ﻟﻴﻤـﻨـﻊ اﻧـﻐـﻼق ﺿـﺒـﺎط‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ داﺧﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬـﻢ‪،‬‬
‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﻟـﺤـﺎل اﻟﺸـﺮﻃـﺔ‬
‫اﻵن‪.‬‬

‫وﻟﻜﻦ‪ ،‬ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻦ‬
‫ﻳﺤﺪث إﻻ إذا ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻜﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎم اﻟﻘﻤﻊ‬
‫واﻹرﻫﺎب اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎء‬
‫دوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﻀﻄﻬﺪة ﻟﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وﺗﺤﻤﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫أﺷﺮف إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

‫"إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻨﻮي اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻓﻬﺬا ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن‬
‫ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﻬﺪم ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺜﻮار اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ"‪.‬‬
‫ﻫﻞ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮم ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺮدده اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻟﺬى ﻳﺒﺪو ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﺎ( ‪ ..‬ﻷ ﻛﺎن ﻫﺬا ﺑﻴﺎن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻷﺧﻮان‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ دﻋﻮة اﻷﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻳﻮم ‪ 11‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻘﺎدم‪،‬‬
‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪:‬‬

‫ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﻣﺪﻧﻰ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم واﺳﻘﺎط اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮى‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫أﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻰ‪.‬‬
‫أﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ اﻟﺬى أﺳﺘﻔـﺎد ﻣـﻦ‬
‫اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك‪ ،‬ﺑﻞ أن وﺳﻴﻠﺔ‬
‫اﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻰ ﻧﻔﺲ "اﻟﺘﺨﺮﻳـﺐ" ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟـﺘـﻈـﺎﻫـﺮ‬
‫واﻷﺿﺮاب‪ ،‬واﻷﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﺧﻮان وﺣﻴﺪﻳﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺗﻔﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺮأى "ﻣﻔـﺘـﻰ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك" ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﺔ‪ ،‬اﻟﺬى أﻋﻠﻦ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ "اﻷﺿـﺮاب اﻟـﻌـﺎم‬
‫ﺣﺮام" وأﻧﻪ " ﻳﺠﺐ اﻟﻀﺮب ﺑﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ إﺷﺎﻋـﺔ‬
‫اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻷﻓﺴﺎد" وﻫﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟـﻨـﻈـﺎم ﻣـﺒـﺎرك‬
‫ﻟﻌﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮا ﻟﻠﻘﻤﻊ واﻷﺳﺘﺒﺪاد‪.‬‬
‫أﺻﻄﻔﺖ ﻛﻞ ﻗﻮى اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻀﺎدة ﻣﺴﺨﺮة ﻛﻞ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻋـﻼﻣـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮاب ةﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳـﻮن‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻰ وﻣﻌﻪ ﻗﻨﻮات "اﻟﺜﻮرة" ﻻ ﺿﻴﻮف ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ "دﻋﺎة اﻷﺳـﺘـﻘـﺮار"‬
‫واﻷﺳﺘﻘﺮار ﻫﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻞ أن ﻛـﻞ ﻣـﻦ‬
‫ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ "اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ" ﻛﺎﻧﻮا "ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ" ﺿﺪ اﻷﺿـﺮاب‬
‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ إذا ﻛﺎن ﻛﻞ "اﻟﺸﻌﺐ" ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت‪ ،‬ﻛـﻤـﺎ‬
‫اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺿﺪ اﻷﺿﺮاب‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎذا ﻫﻢ ﻣﻔﺰوﻋﻮن‪ ،‬ﻳـﺒـﺪو‬
‫ان اﻷﺿﺮاب ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄى ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﺎ وﺿﺤﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎذا اﻟـﻔـﺰع واﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﻢ‬
‫واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ؟‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ أﻋﻠﻨﺖ ﻗﻮى اﻟﺸﻌﺐ " اﻟﻤﻨﺪﺳﺔ" ﺗﺄﻳـﻴـﺪﻫـﺎ ﻟـﻸـﺿـﺮاب‬
‫وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﻼب ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ أﻋﻠﻨﻮا اﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻧﻀﻢ ﻟﻠﺪﻋﻮة أﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻞ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس‬
‫أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻳﻮم ‪11‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻷﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻧﻔﺲ ﺣﺠﺞ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك‪ ،‬ﻓﺎﻷﺿﺮاب ﻳﻬﺪد اﻷﺳﺘـﻘـﺮار‪،‬‬
‫ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻷﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻬﺪد ﺑﺄﻧﻬﻴﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ ‪ ...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﺑﻮاق اﻟﺘﻰ ﺳﺨﺮت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻷﺿـﺮاب‪ ،‬ﺗـﺘـﺠـﺎﻫـﻞ‬
‫اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﺒـﻨـﻚ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰى أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ٪10‬ﻟﺘﺼـﻞ‬
‫إﻟﻲ ‪ 6.76‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ -‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ 2011/2012‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 6.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ‬
‫ﻋﺎم ‪.2012 -2011‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ زادت ﺑﻨﺴﺒـﺔ‬
‫‪ %18.5‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2011‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ‪ ،2010‬ﻛﻤـﺎ‬
‫أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ان اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺸﻬﺮ‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2012‬ﺑﻠﻐﺖ ‪ 9.374‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗـﺪرﻫـﺎ ‪ % 7‬ﻋـﻦ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 8.780‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻳﺤﻘﻖ أﻧﺘﻌﺎﺷًﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﺣﻴﻦ ﺗـﻌـﻠـﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ‬
‫أﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻠﻦ إﻓﻼﺳﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺘﺤـﺴـﻴـﻦ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﻪ ﺗﺘﺰاﻳﺪ‪ ،‬وﺧﻂ اﻟﻐﺎز ﻳﺠﺮى اﻷﺳﺮاع ﻓﻰ اﺻـﻼﺣـﻪ‬
‫ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻄﻞ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺘﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز وﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ أزﻣﺔ‬
‫ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﺴﻮﻻر‪.‬‬
‫ﻓﺄى دوﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻰ ﻳﺴﻌﻮن ﻷﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ‪ ،‬دوﻟﺔ رأس اﻟـﻤـﺎل ورﺟـﺎل‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻧﻔﺲ دوﻟﺔ ﻣﺒﺎرك وﻧﻈﺎﻣﻪ‪ ،‬اﻟﺬى ﻛﺎن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮًا ﻓﻰ ﺛـﺮوات‬
‫اﻷﻏﻨﻴﺎء وﻳﺰﻳﺪ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻘﺮًا‪.‬‬
‫واﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ أن ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳـﺖ‬
‫ﻛﻞ أرﺑﻊ أو ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻷﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓـﻘـﻂ‪ ،‬ﺑـﻞ‬
‫ﺷﻌﺎرﻫﺎ "ﻋﻴﺶ ‪ ..‬ﺣﺮﻳﺔ ‪ ..‬ﻛﺮاﻣﺔ أﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" وأﺿﺮاب ‪ 11‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻫـﻮ‬
‫ﺧﻄﻮة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ‪ ..‬وﻟﻬﺬا ﺗـﻔـﺰع ﻣـﻨـﻪ‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺮﺗﻌﺶ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟـﺠـﺪد ﻣـﻦ‬
‫أﺧﻮان وﺳﻠﻔﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫وﺳﻴﻢ وﺟﺪي‬

‫ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺜﻮري اﻟﻜﺒـﻴـﺮ اﻟـﺬي‬
‫ﺗﺒـﺪّى ﻣـﻨـﺬ ‪ 25‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ‪ 2012‬وﻧـﺰول‬
‫اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع وﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘـﺤـﺮﻳـﺮ‬
‫ﻹﻋﻼن أن اﻟﺜﻮرة ﻣﺴﺘـﻤـﺮة وأن اﻟـﻨـﻀـﺎل‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ ﻫﺬا اﻟـﺰﺧـﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺷﻌﻮر وﺳﻂ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻘﻮﺗﻬـﺎ‪ ،‬وﻋـﻠـﻰ‬
‫ﺿﻮء ﺗﺸﺒﺚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠـﻰ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼ أدﻧﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻸﻓﻀـﻞ‪ ،‬وإن‬
‫ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻸﺳﻮأ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻤـﺬﺑـﺤـﺔ‬
‫اﻟﺪاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺿـﺪ ﺟـﻤـﻬـﻮر‬
‫ﻓﻬﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺄﺗﻲ واﻟﻄﺒـﻘـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺗـﺒـﺪأ ﻣـﻮﺟـﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟـﻨـﻀـﺎﻻت‪ ،‬ﻓـﻔـﻲ‬
‫اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻔﺖ‬
‫ﺣﺮﻛﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎرات ﻓـﻲ وﺟـﻪ‬
‫ﺑﺤﺮي ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫واﻟﺒﺮادﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌـﻴـﻦ ﻟـﻘـﻄـﺎع‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟـﻘـﺼـﻴـﺮة ﺑـﻮرش‬
‫ﻃﻨﻄﺎ ﻓﻲ اﻋﺘـﺼـﺎﻣـﻬـﻢ ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻟﻘﻀﺒﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎواﺗـﻬـﻢ‬
‫ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌـﻴـﻦ ﻟـﻘـﻄـﺎع‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﻓﺰ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﺎل‬
‫وﻣﻮﻇﻔﻮ وﺳـﺎﺋـﻘـﻮ ﻣـﺤـﻄـﺔ‬
‫ﻗﻄﺎرات اﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻋﺘـﺼـﺎﻣـﺎ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ رﻓﻀﻮا ﺧﺮوج اﻟﻘﻄـﺎرات‬
‫ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼـﻮرة ﺻـﺒـﺎح‬
‫اﻟﺜﻼﺛﺎء‪ ،‬اﺣﺘﺠﺎﺟـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪم‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴـﻦ ﺑـﺎﻟﺴـﻜـﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ دﺧـﻞ‬
‫ﻋﻤﺎل ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺴـﻤـﺎد اﻟـﻌـﻀـﻮي‬
‫ﺑﺴﻨﺪوب‪ ،‬اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إﺿﺮاب‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘـﻠـﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺨﻨـﺔ‬
‫اﻹﺿــﺮاب ﻳــﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء ‪9‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ إن ﻟﻢ ﺗﺴﺘـﺠـﺐ اﻹدارة‬
‫ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ‪.‬‬
‫وأﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺗﻈﺎﻫـﺮ‬
‫اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ أﺻﺤـﺎب اﻟـﻌـﻘـﻮد‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﻴـﻦ ﺑـﻤـﺮاﻛـﺰ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠـﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒـﻴـﻦ ﻧـﻮاب اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎن‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻬﻢ ﺑـﻌـﺪ رﻓـﺾ‬
‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ‬
‫واﻹدارة ﺑــﺎﻟــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ‬
‫اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺼﻢ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ‬
‫ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ "ﺑﺘﺮوﺟـﺖ" أﻣـﺎم‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﻬـﻢ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ اﻋـﺘـﺼـﻢ‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‬

‫‪ /‬ﻋﺒﻴﺮ ﻳﺤﻴﻰ‬

‫اﻷﻟﺘﺮاس ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺜﻮرة واﻟﺘـﻲ ﻓـﺠـﻌـﺖ‬
‫اﻟﻘﻠﻮب وﻓﺠﺮت اﻟﻐﻀﺐ‪.‬‬
‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻓـﻲ اﻷﻳـﺎم اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ دﻋـﻮات‬
‫ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻴـﻦ ﻋـﺪد‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء وﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب‪ ،‬وﺗﻠﻘﻔﺖ اﻟﻄﺒﻘـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة وﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﺴـﺮي ﻓـﻲ‬
‫ﺻﻔﻮف اﻟﻌﻤﺎل ﻛﺎﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﺸﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ 1 1‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻹﺿـﺮاب ﻋـﺎم ﻳـﺮﻓـﻊ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺜﻮرة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐـﺎز‬
‫" ﺑﻮﺗﺎﺟﺎﺳﻜﻮ" ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء أﻣﺎم‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌـﺪ ﺗـﺠـﺎﻫـﻞ وزارة‬
‫اﻟﺒﺘﺮول ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺼـﺎم‬
‫اﺳﺘﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 1 0‬أﻳﺎم أﻣﺎم‬
‫اﻟﻮزارة‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ أن‬
‫ﻫﻨﺎك ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ‬
‫أﻋﻠﻨﺖ إﺿـﺮاﺑـًﺎ ﻋـﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ‬
‫ﺳﻴﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺿـﺮاب‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻔﺘﺸـﻲ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻦ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮروا اﻹﺿﺮاب ﻳﻮم ‪1 2‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻫﻨﺎك ﻣﻮﻇﻔﻮ‬
‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧـﻮا‬
‫ﻗﺪ ﻗـﺮروا اﻹﺿـﺮاب ﻳـﻮم ‪2 8‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪ ،‬وﻫـﻢ ﻳـﻘـﻮﻣـﻮن اﻵن‬
‫ﺑﺘﺪارس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺿـﺮاب‬
‫ﻟﻴﺘﺰاﻣﻦ ﻣـﻊ اﻹﺿـﺮاب اﻟـﻌـﺎم‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫وﻫﻜـﺬا ﺗـﻮاﻟـﺖ ﻓـﻲ اﻷﻳـﺎم‬
‫اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﻋﻼن ﻗﻄﺎﻋﺎت‬
‫ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣـﻦ‬
‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﻓﻨﺠﺪ اﻻﺗﺤـﺎد اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﺷﺮ وﻧﻘﺎﺑﺎت‬
‫ﺟﻨـﻮب اﻟﺼـﻌـﻴـﺪ ﻳـﻌـﻠـﻨـﻮن‬
‫اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧـﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴـﻠـﻴـﻢ اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ‬
‫ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒـﺔ ﻓﻀـﻼ‬
‫ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻰ ﻣﺒﺎرك وﻣﻌﺎوﻧﻴـﻪ‬
‫وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إراﻗﺔ دﻣﺎء‬
‫اﻟﺸﻬﺪاء‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓـﻲ‬
‫ﺑﻴﺎﻧﻪ إﻧﻪ " ﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞ ﺷﺮﻛـﺎت‬
‫وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﺷـﺮ ﻣـﻦ رﻣﻀـﺎن‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺿـﺮاب‬
‫اﻟﻌﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻌﺴﻜـﺮ‬
‫وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﻣـﻮز‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴـﺎﺑـﻖ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت‬

‫ﺛــﻮرﻳــﺔ ﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋــﻦ ﻋــﺒــﺚ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ‪..‬‬
‫وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟـﻴـﻦ‬
‫ﻋﻦ إراﻗﺔ دﻣﺎء أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ‪..‬‬
‫وإﻋﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ وﺳـﻴـﺎﺳـﺎت‬
‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺠـﺎه ﻋـﻤـﺎل‬
‫ﻣﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻨﺎة ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮن‪".‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻋﻠـﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻻﺗـﺤـﺎد‬
‫اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻣـﺤـﻤـﻮد‬
‫رﻳﺤﺎن‪ ،‬أن اﻻﺗﺤﺎد ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ‬
‫اﻹﺿﺮاب ﻛﺨﻄﻮة ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣـﻦ‬
‫اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄـﺎﻟـﺐ اﻟـﺜـﻮرة‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻟـﻢ ﻳﺼـﻞ اﻻﺗـﺤـﺎد إﻟـﻰ‬
‫ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ‬
‫واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴـﻘـﻮم ﺑـﻬـﺎ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮى ﻋﺪة اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت‬
‫ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا‪.‬‬
‫ودﻋﺎ رﻳﺤـﺎن إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻏﺮﻓـﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻹدارة اﻹﺿﺮاب ﺗـﻜـﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋـﻢ ﺑـﺎﻷﻣـﺎﻛـﻦ‬
‫اﻟﻤﻀﺮﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻳـﻮم‬
‫‪ 11‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ‬
‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳـﺪ‬
‫وﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟـﻪ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن‬
‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻀﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت‬
‫ﻟﻤﻨﻌﻬـﻢ ورﺑـﻤـﺎ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪﻫـﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﺗﺼﻌـﻴـﺪه إﻋـﻼﻣـﻴـﺎ‬
‫واﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻌﻪ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫واﻗﺘﺮح أن ﺗﻀﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﻓﺔ‬
‫إﻋﻼﻣﻴـﻴـﻦ وﻣـﻤـﺜـﻠـﻴـﻦ ﻋـﻦ‬
‫اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬
‫ورﻣﻮز وﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻛــﺬﻟــﻚ أﻋــﻠــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻊ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت أﺑـﻮ رواش ﻟﺼـﻨـﺎﻋـﺔ‬
‫اﻟﺼﻠﺐ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻠـﺪﻋـﻮة إﻟـﻰ‬
‫اﻹﺿﺮاب‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺒـﻬـﺔ‬
‫" ﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺗﺴـﻠـﻂ‬
‫أﺻــﺤــﺎب اﻷﻋــﻤــﺎل" )ﺗــﺤــﺖ‬
‫اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ( واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب‬
‫ﻣﻦ ‪ 25‬ﻣﻮﻗﻌًﺎ ﻋﻤﺎﻟﻴًﺎ‪.‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ دﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ‬
‫اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋـﻴـﺔ ﻛـﻞ أﻋﻀـﺎء‬
‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﻴﺎن اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ‬
‫اﻟﺘﺎم ﻳﻮﻣﻲ ‪ 11‬و‪ 12‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻛﻔﺮ اﻟـﺪوار أﻋـﻠـﻨـﺖ‬
‫" اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻟﻌﻤﺎل اﻟـﻐـﺰل‬
‫واﻟﻨﺴﻴﺞ" اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟـﻰ دﻋـﻮة‬
‫اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪ ،‬وذﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ‪:‬‬
‫" ﻧﻌﻠﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻹﺿﺮاب اﻟﻌـﺎم‬
‫ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت‬
‫دﻋﻤًﺎ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮار اﻟﺸـﺮﻓـﺎء‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ‪.‬‬
‫وﻟﻴﻜﻦ ‪ ١١‬ﻓﺒـﺮاﻳـﺮ ﺧـﻄـﻮة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺜـﻮرﻳـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻛـﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ وﺟـﺎﻣـﻌـﺔ‬
‫وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وﻣـﺪﻳـﻨـﺔ وﻗـﺮﻳـﺔ‬
‫ﻟﺘﻨﺠﺢ ﺛﻮرﺗﻨﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑـﻌـﻴـﺪًا‬
‫ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣـﻊ اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ‬

‫ﺑﻌﺪ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ و رد اﻟﻔﻌﻞ‬
‫اﻟﻤﺨﺰي ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺬي اﻛﺘـﻔـﻲ‬
‫ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺧﺮي ﺗﻨﻀﻢ‬
‫اﻟﻲ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠـﺲ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺬاﺑﺤﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻟﺘﻬﺪﺋﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم و اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻲ‬
‫ﺟــﺮاﺋــﻤــﺔ ‪ ,‬ﺗﺼــﺎﻋــﺪت ﻧــﺪاءات‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺮاب اﻟﻌﺎم و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﻌﻴﺪه‬
‫ﻟﻌﺼﻴﺎن ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﻨـﺪﻳـﺪ ﺑـﺤـﻜـﻢ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮ و اﻟﻀﻐﻂ ﻻﺳﻘﺎﻃﻪ‪.‬‬
‫و ﻗﺪ ﺳﺎرﻋﺖ ﺟﺎﻣﻌﺎت و ﻣـﺪارس‬
‫ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻲ ﺗﺒﻨﻲ‬
‫ﻫــﺬه اﻟــﺪﻋــﻮات ﺑــﻞ و اﻟــﺪﻋــﻮة‬
‫ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻗﺘﻞ أﺑﻨﺎءﻧﺎ‪".‬‬
‫وﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻫﻮ اﻷﻫﻢ دﻋﺎ اﺗـﺤـﺎد‬
‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻓـﻲ‬
‫ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤـﺎل‪ ،‬إﻟـﻰ‬
‫اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ‪ 11‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻛﻤﺎل أﺑﻮ ﻋﻴـﻄـﺔ رﺋـﻴـﺲ‬
‫اﻻﺗﺤﺎد إﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺠـﺎﻫـﻞ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ‬
‫اﻟﺜﻮرة‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘـﻌـﻠـﻖ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪا‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤـﺪ‬
‫اﻷدﻧﻰ واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر‪،‬‬
‫ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻧــﺰﻳــﻒ‬
‫اﺳﺘﻐﻼل أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠـﻌـﻤـﺎل‬
‫وﻓﺼﻠﻬﻢ وﺗﺸﺮﻳﺪﻫﻢ دون اﺣـﺘـﺮام‬
‫إرادﺗﻬﻢ وﻻ ﻛﺮاﻣﺘـﻬـﻢ أو ﺣـﺘـﻰ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒـﻠـﻬـﻢ اﻟـﻤـﻬـﺪد‬
‫ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع ﻣﺸـﻴـﺮًا إﻟـﻰ اﻟـﻤـﻮﻗـﻒ‬
‫اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﺘﻪ اﻟﺤـﻜـﻮﻣـﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﺜﻮرة‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﻮار ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة " أون ﺗﻲ‬
‫ﻓــﻲ" ﻃــﺮح أﺑــﻮ ﻋــﻴــﻄــﺔ أن‬
‫اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜـﺒـﻴـﺮة‬
‫ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓـﻘـﺎل‬
‫إﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺪد‬
‫ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا ﺣﻘﻦ ﻟﻠـﺪﻣـﺎء‬
‫وﻳﺨﺘﻔﻲ اﻟﺒﻠﻄﺠﻴﺔ وﺗﻌﻮد اﻟﺜﻌﺎﺑﻴـﻦ‬
‫إﻟﻰ ﺟﺤﻮرﻫﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺎل إن ﻋﺠـﻠـﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج ﻟـﻴـﺲ‬
‫اﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻠﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓـﻤـﺎ‬
‫ﻳﻌﻄﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﻫﺮوب ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃـﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻋﻦ ﻣﺒﺮرات اﻹﺿﺮاب‪:‬‬
‫ﻣﺎذا ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ‬
‫ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ؟‬
‫ﻼ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟـﻮر‬
‫ﻣﺜ ً‬
‫واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﺧﻔﺾ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼـﻰ‪،‬‬
‫ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣـﻨـﻪ ﻣـﺎﻧﺸـﻴـﺘـﺎت ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺠﺮاﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺜﻮار ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت‪ ،‬ﻛـﻢ‬
‫ﺣﻜﻤًﺎ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻖ ﻗﺘـﻠـﺔ اﻟـﺜـﻮار‬
‫واﻟﺸﺒﺎب؟‬
‫ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘـﻠـﺔ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺌﻮي‪ ،‬ﻟﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻫـﻲ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة‪ :‬ﻋﻴﺶ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﺪاﻟـﺔ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻫﺘﺎﻓﺎت اﻟﺜﻮار اﻟﺘﻲ ﻫﺰت‬
‫ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻣـﺎﺗـﻮا‬
‫ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ إن ﻫﺬه اﻟـﺜـﻮرة‬
‫ﻟﻢ ﺗﻄﺮق أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﺮاء‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌـﻜـﺲ‬
‫ﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣـﻴـﺔ‪ ،‬اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن ﻓـﻲ‬

‫ﻼ اﺗﺨﺮﺑﺖ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ‪ " .‬ﻣﺎ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﺜ ً‬
‫ﻓﻴﺶ ﺣﺪ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺎﻳﺰ ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮد‪،‬‬
‫وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻀﻄﺮون‪ .‬ﻫﻨﺎك أﻣﺎﻧﺔ ﻓـﻲ‬
‫رﻗﺎﺑﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻫـﻲ دﻣـﺎء اﻟﺸـﻬـﺪاء‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎدوا ﻋﻴﺶ ﺣـﺮﻳـﺔ ﻋـﺪاﻟـﺔ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪".‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ‪ ،‬أﺑﺪت ﻓﺎﻃﻤﺔ رﻣﻀـﺎن‬
‫اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠـﺔ‬
‫ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺪوث إﺣﺒـﺎط إذا ﻟـﻢ‬
‫ت اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﺷﺎﻣﻼً‪ ،‬ﻓﻘـﺎﻟـﺖ‬
‫ﻳﺄ ِ‬
‫إﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﺤﺪث إﺿﺮاﺑﺎت ﻓﻲ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻻ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻬﻢ أن اﻟﻄﻠـﺒـﺔ أو اﻟـﻌـﻤـﺎل‬
‫ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺤـﺒـﻄـﻮا إذا ﻟـﻢ ﻳـﻜـﻦ‬
‫ﻼ‪ .‬ﺟـﺰء‬
‫اﻹﺿﺮاب إﺿﺮاﺑًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﺷﺎﻣ ً‬
‫ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻴﻘﻮم ﺑـﺎﻹﺿـﺮاب‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟـﻤـﻮاﻗـﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺒﺪأ إﺿﺮاﺑًﺎ وﻻ ﻧـﻌـﺮف‬
‫ﻣﻦ ﺳﻴﻘﻮدون وراءﻫﻢ‪.‬‬
‫وﻗﺎﻟﺖ إن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗـﺤـﺎد‬
‫اﻧﺘﺨﺐ ﻣﻦ أﺳـﺒـﻮع واﺣـﺪ ﻓـﻘـﻂ‪،‬‬
‫وﻋﻤﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ‪ 9‬أو‬
‫‪ 10‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫واﻟﻤﺠﻠﺲ رأى أن ﻫـﻨـﺎك دﻋـﻮة‬
‫ﻟﻺﺿﺮاب ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻄﻼب‬
‫أو ﺑﻌﺾ اﻟـﻤـﻮاﻗـﻊ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‪،‬‬
‫وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ‬
‫ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻌـﻠـﻦ ﻫـﺬا‬
‫وأن ﻻ ﻧﻜﻮن ﻣﻌﻪ‪.‬‬
‫ﻓﺈﻣﺎ ﻧـﻜـﻮن ﻣـﻊ ﺣـﻖ اﻹﺿـﺮاب‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أو ﺿﺪه‪ ،‬وﻻ ﻳﻤـﻜـﻦ أن‬
‫ﻧﻜﻮن ﺿﺪه‪ .‬وﻗـﺮار اﻟـﺪﻋـﻮة إﻟـﻰ‬
‫اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم أُﺧﺬ ﻳﻮم اﻟﺠـﻤـﻌـﺔ‬
‫وﺗﺄﻛﺪ رﺳﻤﻴًﺎ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺎﻟﺖ إن اﻻﺗﺤـﺎد ﻋـﺎﻛـﻒ اﻵن‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ‬
‫اﻹﺿﺮاب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت‬
‫ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋُﻘـﺪ‬
‫اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻌﺸﺮ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻳﻮم اﻟﺜـﻼﺛـﺎء‬
‫ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻮاﻗﻒ‪.‬‬
‫وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﺘﺼـﻞ ﺑـﻬـﻢ‬
‫وﺗﺤﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‬
‫وﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗـﺘـﺤـﻘـﻖ‬
‫وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘـﺤـﻘـﻖ‪،‬‬
‫أي رﺑﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺷﺮح أن اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻫﻮ‬

‫اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺜﻮرة‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺮح ﻛﻤﺎل اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﻜـﺒـﺮى‬
‫أن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻓـﻲ‬
‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﺔ‪ .‬ﻓـﻔـﻲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺧـﺮج ‪ 10‬آﻻف ﺷـﺨـﺺ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺑـﺤـﺔ‬
‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻳﻄﺎﻟﺒـﻮن ﺑـﺎﻟـﻘـﺼـﺎص‬
‫وﻳﺮﻓﻌﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة‪ .‬وﻗـﺎل إن‬
‫ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣـﻊ‬
‫اﻹﺿﺮاب‪ .‬وﺳـﻨـﺨـﺮج ﻛـﻌـﻤـﺎل‬
‫وأﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻳﻮم ‪ 11‬راﻓـﻌـﻴـﻦ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻨـﺎ وﻧـﻘـﻮل إن اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻢ ﻳﺤـﻘـﻖ ﺷـﻴـﺌـﺎً‪ ،‬وإن‬
‫اﻹﺧﻮان واﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻘـﺪوا ﺻـﻔـﻘـﺔ‬
‫ﻗﺬرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼـﺮي‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺤـﺎل أﺳـﻮأ ﻣـﻦ أﻳـﺎم‬
‫ﻣﺒﺎرك‪ ،‬ﻓﺄﻳﺎم ﻣـﺒـﺎرك ﻟـﻢ ﻧﺸـﻬـﺪ‬
‫ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻛﻤﺬﺑﺤﺔ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗـﻊ أن ﻳـﺘـﻢ‬
‫ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨـﺔ إﺿـﺮاب‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻤﻪ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻠـﻤـﻴـﺘـﻪ‪.‬‬
‫وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻹﺿﺮاب ﺳﺘﻜﻮن‪ :‬ﺗﺤﻘﻴـﻖ‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ واﻷﻗﺼـﻰ ﻟـﻸﺟـﻮر‪،‬‬
‫واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔـﺴـﺎد‪ ،‬وﺗﺸـﻜـﻴـﻞ‬
‫ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺛﻮرﻳﺔ ﻟﻺﻧﻘـﺎذ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ‪،‬‬
‫وإﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﺎدة ﻟـﻤـﺒـﺎرك‬
‫ورﺟﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺑـﻤـﺮﻛـﺰ اﻟـﺪراﺳـﺎت‬
‫ااﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ‪:‬‬

‫اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪..‬‬
‫ﺧﻄﻮة ﻟﻘﺪام‬

‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻘﺪ ﻣـﺮﻛـﺰ‬
‫اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻴــﺔ ﻧــﺪوة‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬وﻛﺎن ﻣـﻦ ﺑـﻴـﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ‬
‫ﻛﻤﺎل ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬واﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﻌـﻤـﺎﻟـﻲ‬
‫ﺻﻄﻔﻰ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪..‬‬
‫ﻛﻤﺎل ﺧﻠﻴﻞ‪:‬‬
‫" ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﻟﻨﺠﺎح اﻹﺿـﺮاب‪:‬‬
‫وﺟﻮد ﻗﻴﺎدة ﻟﻺـﺿـﺮاب‪ ،‬اﻟـﻮﺣـﺪة‪،‬‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار"‬
‫"ﻟــﻢ ﺗــﻨــﺠــﺢ اﻟــﺪﻋــﻮة‬
‫ﻟﻺـﺿـﺮاب اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻲ ‪ 6‬أﺑـﺮﻳـﻞ‬
‫‪ ،2008‬واﻟــﻔــﺮق ﺑــﻴــﻦ ‪2008‬‬

‫و ﻗﺪ ﺣﻤﻞ اﺗﺤﺎد ﻃﻼب ﻣﺼﺮ ﻓـﻲ‬
‫ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان " ﻧﻔـﺬ ﺻـﺒـﺮﻧـﺎ"‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟـﻤـﺴـﺆﻟـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓـﻲ‬
‫ﻣﺼــﺮ ﻣــﻦ ﻗــﺘــﻞ و ﺗــﺮوﻳــﻊ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ و ﺣﻤﻠﻮﻫﻢ ﻣﺴـﺆﻟـﻴـﻪ‬
‫ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ‬
‫ﻋﻠﻲ ان " ﻳﺴﻘـﻂ ﻳﺴـﻘـﻂ ﺣـﻜـﻢ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮ" اﺻﺒﺢ ﺷﻌﺎرا ﻟﻜﻞ ﻃـﺎﻟـﺐ‬
‫ﻣﺼﺮي اﻻن ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻲ ان اﻻﺗﺤﺎد‬
‫ﻳﻤﺜﻞ ‪ 3 . 5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣـﻌـﻲ‬
‫ﻣﺼﺮي‪.‬‬
‫و ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺎدﻳﺔ اﻟﻲ اﻻﺿﺮاب‬
‫اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻓﺎﻋﻠﻨﺖ ﺟﺎﻣـﻌـﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة‬
‫اﺿﺮاب ﻋﺎم ﻣﻔﺘﻮح اﺑﺘﺪاءًا ﻣﻦ ‪1 1‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ و ﺣﺘﻲ رﺣﻴﻞ اﻟﻤـﺠـﻠـﺲ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي و اﻟﻘـﺼـﺎص اﻟـﻔـﻮري‬
‫ﻟﻘﺘﻠﺔ اﻟﺸﻬﺪاء‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺎدت ﺟﺎﻣـﻌـﺔ‬
‫ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﻲ اﺿﺮاب ﻟﻤﺪة ﺛﻼث‬
‫اﻳﺎم ﻋﻠﻲ ان ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﻌـﺪﻫـﺎ‬
‫ﻣﺤﺪدﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ و ﻫﻤﺎ ‪ :‬ﺗﺴﻠﻴـﻢ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘـﺢ‬
‫ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻓﻮرا و اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻘﺘﻠـﺔ‬
‫اﻟﺜﻮار‪ .‬ﻛﻤﺎ اﻋﻠﻦ ﻃﻼب ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ‬
‫ﺑﻨـﻬـﺎ اﻻﺿـﺮاب ﻣﺸـﻴـﺮﻳـﻦ اﻟـﻲ‬
‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻋﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻄﻼب اﻟﺬي‬
‫ﻳﺮون اﻧﻪ ﻳﻌﺒـﺮ ﻓـﻘـﻂ ﻋـﻦ اراء‬
‫اﺳﻴﺎده‪.‬‬
‫و اﻧﻀﻢ ﻟﻼﺿﺮاب ﻛﻼ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺣﻠﻮان‪ ,‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ,‬اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ‪ ,‬دﻣﻨﻬ‬
‫ور‪ ,‬ﺑﻮرﺳـﻌـﻴـﺪ‪ ,‬ﻃـﻨـﻄـﺎو ﻗـﻨـﺎة‬
‫اﻟﺴﻮﻳﺲ‪.‬‬
‫واﻟﻴﻮم ﻫﻮ أن اﻟﺪﻋـﻮة ﻓـﻲ ﺗـﻠـﻚ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ وﺟﻬﺘﻬـﺎ ﻧـﺨـﺐ ﻣـﻌـﺰوﻟـﺔ‬
‫واﻟﻴﻮم ﺗﻮﺟﻬﻬـﺎ ﻛـﺘـﻞ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ‬
‫ﻋﺮﻳﻀﺔ‪ .‬اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻴﻮم ﺗـﺄﺗـﻲ ﻣـﻦ‬
‫إﻃﺎر ﺷﻌﺒﻲ‪ .‬اﻟﻴـﻮم ﻫـﻨـﺎك ﺛـﻮرة‪،‬‬
‫وﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﻮة‪".‬‬
‫" اﻟﺜﻮرة اﺳـﺘـﻨـﻔـﺪت وﺳـﻴـﻠـﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﺼﺎم وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻮم إﻟـﻰ‬
‫وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم"‬
‫" ‪ 11‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺧـﻄـﻮة‬
‫أوﻟﻰ‪ .‬وﻟﻮ ﻧﺠﺢ اﻹﺿﺮاب ده ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪ %5‬ﺳﺄﻋﺘﺒﺮه اﻧﺘﺼﺎر"‬
‫" اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻺﺿﺮاب ﻻ ﻳﻨﺒـﻐـﻲ أن‬
‫ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣـﻦ أواﻣـﺮ ﻣـﺜـﻞ‪ :‬اﻗـﻔـﻞ‬
‫ﻣﺤﻠﻚ أو ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﺶ اﻟﻔﺎﺗﻮرة‪ ،‬ﺑﻞ‬
‫ﻳــﺠــﺐ أن ﺗﺸــﺮح ﻓــﻜــﺮ وأﻫــﺪاف‬
‫اﻟﺜﻮرة"‬
‫" ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﻴـﺎدة ﻟـﻺـﺿـﺮاب‪،‬‬
‫وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺨﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺎدة‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺨﻠﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻮرﻳﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻌﻤﺎل"‬
‫"ﻳﻘﻮﻟﻮن‪ :‬ﺳﺘـﻮﻗـﻔـﻮن ﻋـﺠـﻠـﺔ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وﻧﻘﻮل‪ :‬ﻫﻨﺎك ﻋـﺠـﻠـﺘـﺎن‪،‬‬
‫ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻣـﻦ‬
‫أﺟﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟـﺒـﺸـﺮ‪ .‬ﻋـﺠـﻠـﺔ‬
‫اﻹﻧــﺘــﺎج داﻳــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻈــﻠــﻢ‬
‫واﻻﺳﺘﺒﺪاد‪ ،‬وﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻫـﻢ ﻻ‬
‫ﻳﺪﻳﺮوﻧﻬﺎ‪".‬‬

‫و ﺷــﺎرك اﻳﻀــﺎ اﻋﻀــﺎء ﻫــﻴــﺌــﺔ‬
‫اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻘﺮر ﻣﺠﻠـﺲ ﻛـﻠـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘـﺎﻫـﺮة وﻧـﺎدى‬
‫أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌـﺔ ﺗـﺪرﻳـﺲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻮﻣـﻰ‬
‫اﻟﺴﺒﺖ واﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺪﻋﻮات ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﺒﺎدرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛـﺔ و‬
‫اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻓﺎﻋـﻠـﻨـﺖ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺪﻧـﻲ‬
‫ﻛﺎﻣﻞ اﺑﺘﺪاءًا ﻣـﻦ ‪ 1 1‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ‬
‫ﺣﺘﻲ رﺣﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌـﺴـﻜـﺮي‬
‫وﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺴـﺤـﺐ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻣـﻦ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺛﻮرﻳـﺔ‪,‬‬
‫اﻗﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨـﺔ‬
‫ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺳـﻘـﻮط‬
‫اﻟﺸﻬﺪاء و ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪.‬‬
‫و ﻧﻌﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻬـﻴـﺪ‬
‫ﻛــﺮﻳــﻢ ﺧــﺰام اﺣــﺪ اﻟــﻄــﻼب‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣـﻌـﻠـﻨـﺔ اﻧﻀـﻤـﺎﻣـﻌـﺎ‬
‫ﻟﻼﺿﺮاب و اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻟﻠـﻌـﺼـﻴـﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﺘﻲ رﺣﻴـﻞ اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ .‬واﻧﻀﻢ اﻳﻀﺎ ﻣﻌـﻴـﺪﻳـﻦ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻲ اﻟﺪﻋﻮة‪.‬‬
‫و اﻋﻠﻨـﺖ ﻛـﻼ ﻣـﻦ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﻄـﺎﻧـﻴـﺔ و اﻟـﻔـﺮﻧﺴـﻴـﺔ و‬
‫اﻟــﻜــﻨــﺪﻳــﺔ ‪ ,‬ﺟــﺎﻣــﻌــﻪ اﻻﻫــﺮام‬
‫اﻟـــﻜـــﻨـــﺪﻳـــﺔ ‪,‬اﻟﺸـــﺮوق‪6,‬‬
‫اﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ,‬اﻟﻨﻴﻞ‪ ,‬اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن‬
‫و اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎدات اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ اﻟﻲ‬
‫اﻻﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺪارس ﻣﺼﺮ ﻓﻘﺪ اﻋﻠـﻨـﺖ‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﺿﺮاﺑﻬﺎ ﻣـﻦ‬
‫ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﺠﻴﺰوﻳﺖ‪ ,‬اﻟﻔﺮﻳﺮ‪,‬‬
‫ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎن ﻓـﻨـﺴـﺎن دى ﺑـﻮل و‬
‫اﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ ﺣﺘﻲ ﻋﻮدة اﻋﺴﻜﺮ اﻟـﻲ‬
‫ﺛﻜﻨﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫أﺣﻤﺪ ﺑـﺤـﺮاوي ) ﻃـﺎﻟـﺐ ﻓـﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان(‪:‬‬
‫" ﻓﻲ اﻟﺠـﺎﻣـﻌـﺔ أول ﻣـﺎ ﻗـﻴـﻞ‬
‫إﺿﺮاب ﻋﺎم ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺠـﺎﺑـﺔ‬
‫ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪًا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟـﻔـﻌـﻞ‬
‫ﻟﻘﺪ أﺧﺬوا ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﻤﺮد ﺣﺘـﻰ‬
‫ﻗﺒﻞ ‪ 11‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣـﺪث ﻓـﻲ‬
‫دورات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠـﻮان وﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ﻋـﻴـﻦ‬
‫ﺷﻤﺲ‪".‬‬
‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪:‬‬
‫" اﻹﺿﺮاب ﻫﻮ أﻗﻮى وﺳﻴﻠـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻳﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي‪ .‬ﻓﻜﻞ اﻟـﻄـﺮق‬
‫اﻷﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻀﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻈﺎﻫـﺮ‬
‫واﻻﻋﺘﺼﺎم‪ .‬وﻟﻜـﻦ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻗـﻮة‬
‫ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ‪".‬‬
‫" اﻹﺿﺮاب رﺳﺎﻟـﺔ إﻟـﻰ ﺻـﺎﺣـﺐ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ :‬أﻧـﺖ‬
‫ﺗﻜﺴﺐ أو ﺗﺤﻜﻢ ﻷﻧﻨﺎ ﻧـﻌـﻤـﻞ‪ ،‬وإذا‬
‫ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗـﻒ ﻋـﻦ‬
‫اﻟﻜﺴﺐ وﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ‪".‬‬
‫" ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ‬
‫اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺘﺼﺪرون اﻟﻴﻮم اﻟﻤـﺸـﻬـﺪ‬
‫ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻋـﻤـﻞ‬
‫أوﺳﻊ دﻋﺎﻳﺔ ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻫـﻢ‬
‫ﻣﺪﻋﻮون ﻟﺒﻨﺎء ﻟﺠﺎن ﺗﻀـﺎﻣـﻦ ﻣـﻊ‬
‫اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‪ ،‬ﻣـﻊ ﻛـﻞ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ وﻣﺼﻨﻊ ﻓـﻲ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﻬـﻢ‬
‫اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ‪ .‬ﻛﻞ إﺿﺮاب ﻓﻲ ﻣﺼـﻨـﻊ‬
‫ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻟﺠﻨـﺔ إﺿـﺮاب‪ .‬ﻧـﺤـﻦ‬
‫ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻟﺠﺎن ﺗﻀـﺎﻣـﻦ ورﺑـﻂ‬
‫ﻟﻺﺿـﺮاﺑـﺎت‪ ،‬وﻟـﺠـﺎن ﺗـﻨـﺴـﻴـﻖ‬
‫ﻟﻺﺿﺮاب ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴـﺘـﻮى اﻟـﻤـﺪن‬
‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬وﻟﺠﻨﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﻘـﻮد‬
‫اﻹﺿﺮاب‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺗﺸﻜﻴـﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ‬
‫اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻟﻠـﻄـﻼب واﻟـﻌـﻤـﺎل اﻵن‬
‫وﻓﻮرًا‪".‬‬

‫إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎري‬
‫أﺷﺮف ﻋﻤﺮ‬
‫ﺻﺮاع ﻣﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻳﻌﻠﻮ وﻳﻬﺒﻂ‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ آﻟﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺒﺎرة وﻗﻤﻊ وﺗﻨﻜﻴﻞ‬
‫وﺗﺸﻮﻳﻪ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﻜﺜﻒ ﺿﺪ اﻟﺜﻮرة واﻟﺜﻮار‪.‬‬
‫واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع‪ ،‬واﻟﺬي ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼً‪ ،‬ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ‬
‫ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺒﺎرة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺷﻞ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺴﺪﻳﺪ أﻗﻮى اﻟﻀﺮﺑﺎت ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻫﻜﺬا ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم دﻋﻮات ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺟﺮاﻓﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺋﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع‬
‫وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب وﺻﻮب‪ ،‬ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬
‫إﺿﺮاب ﻋﺎم ﻓﻲ ﻃﻮل ﻣﺼﺮ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻳﻀﻊ ﺣﺪًا‬
‫ﻟﻄﻐﻴﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﺠﺒﺮه‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺜﻜﻨﺎت‪ .‬وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺻﻌﻮد ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻀﻊ‬
‫ﻻ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻼص ﻣﻦ ﺣﻜﻢ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﻮار آﻣﺎ ً‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮ‪.‬‬

‫ﻗﻮة اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫وﻟﻢ ﻻ؟ ﻓﻔﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻤﺒـﺎرك‬
‫ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬أﻇﻬﺮت اﻟﻄﺒـﻘـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ‬
‫ﺧﺎﺿﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﺴـﻠـﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫـﻴـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﺳﺪدت اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻟﻪ وأﺟﺒﺮﺗـﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞ‪ ،‬واﻓﺘﺘﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺜﻮرة ﻟﻴﺘﺨﺬ أﺑﻌﺎدًا أﻛﺜـﺮ ﻋـﻤـﻘـًﺎ‬
‫ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد إزاﺣﺔ رأس اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬
‫وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم‬
‫) وﻣﻦ ﻟﻮاءات اﻟﺠﻴﺶ أﺣﻴﺎﻧًﺎ( ‪ ،‬ﺑﺮﻏـﻢ‬
‫ﻛﻞ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜـﺮي‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑـﻖ‪ ،‬ﺗـﻨـﻮﻋـﺖ‬
‫اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﻴـﻦ ‪605‬‬
‫اﻋﺘﺼﺎم و‪ 312‬إﺿﺮاب‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋـﻠـﻰ‬
‫‪ 373‬ﻣــﻈــﺎﻫــﺮة و‪ 240‬وﻗــﻔــﺔ‬
‫اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﺳــﺘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻤــﺎل ﺧــﻼل ﺗــﻠــﻚ‬
‫اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺤﻄﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴـﻦ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻬﺎ اﻟﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻪ ﺿﺪﻫﻢ‪ .‬ﻓﻌﻨﺪﻣـﺎ ﻃـﺒـﻘـﻮا‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت‪ ،‬زادت‬
‫اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻧﺘﻌـﺸـﺖ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق‪ .‬وﻋﻨـﺪﻣـﺎ ادﻋـﻮا‬
‫رﻓﺾ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺒﻞ ﻓـﺾ‬
‫اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت‪ ،‬أﺟﺒﺮﻫﻢ اﻟﻌﻤـﺎل ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺮﺿﻮح ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺪدوا ﺑﺘﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﻄـﻮارئ‬
‫ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ‪ ،‬أﺻﺒﺤﻮا ﻏـﺎرﻗـﻴـﻦ‬
‫ﻓﻲ ﻃـﻮﻓـﺎن اﻟـﻐـﻀـﺐ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻲ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻘﻮة اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـﺠـﺒـﺎرة‪،‬‬
‫اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻫـﻲ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺜﻮار واﻟﻨﺸﻄﺎء وﻳﻌﻠﻘﻮن‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻣﺎﻟﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﻟﺤـﺴـﻢ اﻟﺼـﺮاع‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻐﺎة اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮ‪ .‬وﻣـﻦ‬
‫اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻔﻮي ﻟـﺪى‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺤـﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ درﺟـﺔ‬
‫ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻨﻈـﻴـﻢ‪ ..‬ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻄﻮﻓﺎن اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻳﻠـﺰﻣـﻪ ﺗـﻜـﺜـﻴـﻒ‬
‫وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﺤـﻄـﻴـﻢ‬
‫ﺳﺪود ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮ ورأس اﻟـﻤـﺎل‪،‬‬
‫واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻤـﺴـﺎر‬
‫ﻫﻮ‪ :‬اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫أﺳﻮار اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ؟‬
‫ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧـﻜـﺎر أن‬
‫ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﻓﻴﺲ ﺑﻮك وﺗﻮﻳﺘﺮ‪ ،‬إﻟﺦ( ‪،‬‬
‫أدواراً ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺜـﻮار‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺎت وﻣﺴـﻴـﺮات اﻷﺣـﻴـﺎء‬
‫واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﻮرﻳـﺔ اﻷﺧـﺮى‪ ،‬ذﻟـﻚ‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻲ اﻟﻨﺸﻄـﺎء ﻟـﻔـﻀـﺢ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي وأﻛﺎذﻳـﺐ‬
‫إﻋﻼﻣـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﺸـﺒـﻜـﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﻋـﻨـﺪ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺤﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺘﺮﺻﺪ‬
‫ﺑﺎﻟﺜﻮرة‪ ،‬وﺧﻼل ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻌـﻴـﺪ‬
‫ﺗﻮازﻧﻬﺎ وﺗﺴﺘﺨـﺪم أﺑﺸـﻊ أﺳـﺎﻟـﻴـﺐ‬
‫اﻟﻘﻤﻊ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺪاع‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻘﺪر ﻣـﺎ ﺗﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ) اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ‪،‬‬
‫واﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬واﻟﻔﻼﺣـﻴـﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮى‪ ،‬واﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ واﻟﻤﻬﻤـﺸـﻴـﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء( ‪ ،‬ﺳﺘﺼﺒـﺢ ﻗـﺎدرة ﻋـﻠـﻰ‬
‫إﻟﺤﺎق اﻟﻬﺰاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤـﺎﻛـﻤـﺔ‬
‫وإﺣﺮاز ﻧﺼﺮًا ﺑﻌﺪ آﺧﺮ‪ .‬وﻻ ﻳﻤـﻜـﻦ‬
‫اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ‬
‫وﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟﺼــﻔــﻮف ﻋــﻠــﻰ أرض‬
‫اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﻃـﻼق‬
‫دﻋﻮات ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻮﻳـﺐ‬
‫ﺣﺘﻰ ﺑﺮﻏﻢ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ أو أﻫﻤﻴﺘـﻬـﺎ‬‫ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ دﻋـﻮات ﻣـﺜـﻞ‬
‫ﻫﺬه ‪-‬ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺪواﻓﻊ ﺛﻮرﻳـﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام‪ -‬ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺰﻟـﺘـﻬـﺎ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻞ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻲ اﻟـﺬي ﺗـﺪﻋـﻮ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻪ ) اﻟﻤﺼﺎﻧـﻊ واﻟﺸـﺮﻛـﺎت‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬إﻟﺦ( ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻳﻐﺾ‬
‫اﻟﻄـﺮف ﻋـﻦ ﺷـﺮوط اﻟـﻤـﻌـﺮﻛـﺔ‬
‫اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ وﺿــﺮورات اﻟــﻨــﺠــﺎح‬
‫واﻻﻧﺘﺼﺎر‪.‬‬
‫وﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪو ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات وﻛـﺄﻧـﻬـﺎ‬
‫ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺿﻴﻘﺔ ﻳﺘﻢ إﻣﻼﺋﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺸﻜـﻠـﻮن اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ .‬وﻫﺬه اﻟﻤـﻼﻳـﻴـﻦ‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﺑﻌﻴﻨـﻬـﺎ‪،‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺗـﺤـﺖ‬
‫اﻷرض دون أن ﺗﻠﻘﻰ دﻋﻤًﺎ أو ﻣﺴﺎﻧﺪة‬
‫أو ﺳﻌﻴًﺎ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻫﺎ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴـﻨـﻬـﺎ‬
‫ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠـﻔـﺔ‬
‫أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ وﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ﻗﻠﻴ ً‬

‫ﻟﻜﻦ‪ ..‬ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻦ اﻹﺿﺮاب؟‬
‫إن واﺣــﺪة ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟــﻤــﻌــﻀــﻼت‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم اﻟـﺜـﻮرة اﻟـﻴـﻮم ﻫـﻲ‬
‫اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤـﺪث ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺸﻮارع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ‪ ،‬وﻣـﺎ‬
‫ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﺸﺮﻛـﺎت ﻣـﻦ‬
‫ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧـﺮى‪ .‬وﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ ﻳـﻬـﺪف‬
‫اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴـﻮن اﻟـﺜـﻮرﻳـﻮن إﻟـﻰ أن‬
‫ﻳﺼﺒﺢ " اﻟﻤـﻴـﺪان واﻟـﻤـﺼـﻨـﻊ إﻳـﺪ‬
‫واﺣﺪة" ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺎل أن ﻫﺬه " اﻹﻳـﺪ‬
‫اﻟﻮاﺣﺪة" ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻼﻧﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻃـﺮف‬
‫واﺣﺪ؟ وﻣﻦ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜـﺜـﻴـﻒ‬
‫ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬـﺎ ﻓـﻲ‬
‫إﺿﺮاب ﻋﺎم أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑـﻪ‪ ،‬ﻣـﻦ ﺧـﺎرج‬

‫اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ ﻫـﻲ أن‬
‫اﻵﻻف‪ ،‬ﺑــﻞ وﻋﺸــﺮات اﻵﻻف ﻣــﻦ‬
‫اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ واﻟﺜﻮار أﺻﺒﺤﻮا‬
‫ﻳﺪرﻛﻮن ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ‬
‫دور اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺜﻮرﻳﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺨﻮف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫـﻨـﺎ‬
‫ﻫﻮ أن ﺗﺆدي ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﺸـﺎرﻛـﺔ‪،‬‬
‫أو ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ ،‬إﻟﻰ‬
‫أن ﻳﺘﺴﻠﻞ اﻹﺣﺒﺎط وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻗﺪرة اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع‪.‬‬
‫ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻵن؟‬
‫ﻟـــﻴـــﺲ ﻫـــﻨـــﺎك ﻣـــﻦ ﺷـــﻚ أن‬
‫اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﻴﻦ اﻟﺜﻮرﻳﻴﻦ ﻳﻬﺪﻓﻮن إﻟـﻰ‬

‫إﺿﺮاب ﻋﺎم ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠـﻤـﺎﻫـﻴـﺮ‬
‫اﻟﺜﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻄـﺒـﻘـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻓﺔ ﺟﺒﻬـﺎت اﻟـﻤـﻮاﺟـﻬـﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻠـﻄـﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺰﻟـﺰل اﻷرض ﻣـﻦ ﺗـﺤـﺖ أﻗـﺪام‬
‫اﻟﺠﻨﺮاﻻت اﻟﺤﺎﻛﻤﻴـﻦ واﻟـﻠـﺼـﻮص‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ‪ .‬واﻹﺿﺮاب اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻲ‬
‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﻸزﻣـﺔ اﻟﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ ﻟـﻠـﻄـﺒـﻘـﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﺎزل اﻟﻄـﺒـﻘـﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻫـﻨـﺎ أو ﻫـﻨـﺎك‪ ،‬ﺑـﻞ‬
‫ﺳﻴﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﺗﻨﺼﻬﺮ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ‬
‫ﻣﻌﺎً‪ ،‬وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻼﻟـﻬـﺎ ﺟـﻤـﺎﻫـﻴـﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿـﺢ‪،‬‬
‫رﺑﻤﺎ ﻻﻧﺘﺰاع اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴـﻞ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ وﺗﺴـﻴـﻴـﺮه ﻣﺼـﺎﻟـﺢ‬
‫اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻨﻪ وﻟﻴﺲ ﻟﺼـﺎﻟـﺢ‬
‫اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﻓﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ إﺿﺮاب ﻋـﺎم ﻟـﻴـﺲ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺟﺎت اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﺗﺮﺳﻤـﻬـﺎ وﺗـﺤـﺪدﻫـﺎ اﻟـﺘـﻄـﻮرات‬
‫اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺤـﺮﻛـﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﻟـﻮﻋـﻲ‬
‫واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎت اﻟـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻧﻘﺎﺷـﺎت اﻟـﺠـﺮوﺑـﺎت‬
‫واﻟﺼﻔﺤـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻓـﻴـﺲ ﺑـﻮك أو‬
‫اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ‬
‫ﺣﺎرة وﺛﻮرﻳﺔ وﻣﺨﻠـﺼـﺔ‪ .‬إﻻ أﻧـﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺼﺎدر ﻋﻠﻰ أي ﻣﺒﺎدرة‬
‫ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺜﻮرة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻣﻬـﻤـﺎ‬
‫ﺑﻠﻐﺖ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ؛ ﻓﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜـﺮًا‬
‫ﻷﺣﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬
‫‪ 1 1‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻧﺴﺒﻴـﺎ‪ ،‬ﻓـﻲ ﻇـﻞ‬
‫اﻟﺤﻨﻖ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي اﻟﻤﺘـﺰاﻳـﺪ ﺗـﺠـﺎه‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧـﺺ ﺑـﻌـﺪ‬
‫إﻋﻼن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ) ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم‬
‫وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀـﺎن وﻏـﺰل‬
‫اﻟﻤﺤﻠﺔ‪ ،‬إﻟﺦ( ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪد ﻣـﻦ‬
‫اﻻﺗﺤﺎدات واﻟﺤﺮﻛـﺎت اﻟـﻄـﻼﺑـﻴـﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ) ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻋـﻴـﻦ‬
‫ﺷﻤﺲ واﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ‪ ،‬إﻟـﺦ( ‪،‬‬
‫ﺗﺒﻨـﻴـﻬـﻢ ﻟـﻠـﺪﻋـﻮة واﻋـﺘـﺰاﻣـﻬـﻢ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺪﻋﻮة ﻗﺪ اﻧﻄﻠـﻘـﺖ واﻧـﺘـﺸـﺮت‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﻬﻤـﺔ اﻷﺳـﻬـﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴًﺎ‬
‫وﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﺘـﻮﺳـﻴـﻊ ﻗـﺎﻋـﺪة‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟـﻨـﺼـﺮة‬
‫اﻟﺜﻮرة‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن‬
‫ﻧﺪرك ﺟﻴﺪًا أن ‪ 1 1‬ﻓﺒـﺮاﻳـﺮ ﻟـﻴـﺲ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎف اﻟﺜﻮرة‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﺤـﻘـﻖ‬
‫اﻵﻣﺎل اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ‬
‫ﺳﻴﻜﻮن ﺧـﻄـﻮة ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻻﺗـﺠـﺎه‪.‬‬
‫ﻼ وﻣـﺤـﺎﻃـًﺎ‬
‫واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺰال ﻃﻮﻳ ً‬
‫ﺑﻜﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت وﻗﺪ ﻳﺤﻤـﻞ‬
‫ﻟﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻟـﻦ‬
‫ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬـﺎ ﺳـﻮى‬
‫ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻐﺮاس داﺧـﻞ ﻧﻀـﺎﻻت‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪-‬ﻗﺎﻃﺮة اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﺬري‪.‬‬

‫ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﻢ ﺑﻨﻮا اﻟﻤﺪن واﻵﺛﺎر‪ ،‬وﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻠﺒﻮا‬
‫ﻓﻜﺮة "اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﻈﺎم"‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺴﻄﺎء اﻻزدﻫﺎر‪ ،‬وﻫﻢ ﻣﻦ أﻧﺠﺰوا اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺣﻘﻘﻮا‬
‫اﻻﻧﺘﺼﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮن‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﺸﺘﺒﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪث ﻣﻌﻴﻦ‪ .‬ﻓﻤﻨﺬ زﻣﻦ‬
‫اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺴﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ‬
‫اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻷواﺋﻞ داﺋﻤًﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺼﻔﺘﻪ‬
‫ﺳﺠﻞ ﻹﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ ﻫﻢ وأﺳﻼﻓﻬﻢ‪ .‬ﻓﻬﺆﻻء "اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﻈﺎم" ﻳﺘﺬﻛﺮ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ أﺣﺪ‪.‬‬

‫ﻳﺎرا ﻗﺎﺳﻢ‬
‫اﻻﺿﺮاب ﻫﻮ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴـﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻴـﻦ أو‬
‫اﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛـﻮﺳـﻴـﻠـﺔ‬
‫ﺿﻐﻂ ﺗﻬﺪف إﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ‪،‬‬
‫و ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﺒﺎب و اﻟـﻈـﺮوف اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺆدي ﻟـﻠـﺠـﻮء‬
‫ﻟﻺﺿﺮاب و ﻟﻜﻦ اﻻﺿﺮاب ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟـﻪ اﺛـﺮ‬
‫ﻓﺸﻞ او ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐـﻂ ﻋـﻠـﻲ‬
‫اﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫و ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺿﺮاب ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌـﺎﻣـﻞ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﻤﻬﻨـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪،‬‬
‫وﻣﺼﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮا ﺑﻤﻨﻈﻤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 87‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 48‬و ‪ 98‬ﻟﺴﻨـﺔ ‪49‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 2‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 77‬ﻳـﺘـﺠـﻪ‬
‫اﻟﻰ اﻻﺿﺮاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻬﻨﻰ وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟـﻘـﺮار‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرى رﻗﻢ ‪ 537‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 81‬واﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟـﺠـﺮﻳـﺪة‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻰ ‪ 1982 / 4 / 8‬ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄـﺒـﻴـﻖ ﻫـﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫و ﻗﺪ أﻗﺮت ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌـﻤـﻞ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1952‬اﻟﺤـﻖ ﻓـﻲ اﻻﺿـﺮاب ﻛـﻮﻧـﻪ‬
‫اﺣﺪي اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل و ﻧﻘﺎﺑﺎﺗـﻬـﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋـﻦ ﻣﺼـﺎﻟـﺤـﻬـﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ و‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺼﺖ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺣـﺮﻣـﺖ ﻣـﻦ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔـﺮﻧﺴـﻲ ﻓـﻘـﺪ ﻛـﻔـﻞ ﺣـﻖ اﻻﺿـﺮاب‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬اﻻ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠﺰم ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌـﺎﻣـﻠـﻴـﻦ‬
‫ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘـﻞ اﻟـﻌـﺎم ﻣـﺜـﻞ ﺳـﺎﺋـﻘـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎرات و‬
‫اﻻوﺗﻮﺑﻴﺴﺎت( ﺑﺎﺧﻄﺎر اﻻدارة ﻗﺒﻞ اﻻﺿﺮاب ب‪ 48‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮد ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل‬
‫ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺒﺪاد‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌًﺎ‪ .‬ﻓﺨﻼل اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻨﻘﻞ إﻟﺦ‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮر وﺗﺮاﻛﻢ‬
‫اﻷرﺑﺎح‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋًﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻹﺿﺮاب‬
‫"ﺷﺒﻪ" اﻟﻌﺎم ﻧﺴﻤﻴﻪ اﻹﺿﺮاب اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب ﻟﻔﺮض ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪-‬وﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻼد‪.‬‬

‫وﻟﻴﺲ اﻹﺿﺮاب اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﺟـﺪﻳـﺪًا ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺪ اﺳﺘﻄـﺎﻋـﺖ‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﺿﻔﺎء زﺧﻢ ﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة‬
‫‪ 1919‬ودﻓﻌﻬﺎ ﺧﻄﻮات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟـﻸﻣـﺎم ﻓـﻲ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻗﻄﺎع واﻻﺣﺘﻼل اﻟﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻛﺮرت ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ‬
‫اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻌﻤﺎل ‪ .1946‬وأﺧﻴـﺮاً‪،‬‬
‫ﺣﺴﻤﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﺼﺮاع ﻣﻊ ﻣـﺒـﺎرك‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺎﺿﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤـﺎل‬
‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ‬
‫ﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﺜﻴ ً‬
‫إﻻ أن ﻣﻦ أﻫﻢ ﺷﺮوط ﻧـﺠـﺎح اﻹﺿـﺮاﺑـﺎت‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ وﺣـﺪة ﺣـﺮﻛـﺔ وﻧﻀـﺎل‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ‪ .‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫـﻢ‬
‫اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل‬

‫ﻋﺒﺮ ﻧﻀـﺎﻟـﻬـﻢ وﺗـﻄـﻮر وﻋـﻴـﻬـﻢ‪ ،‬وﻫـﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ‪.‬‬
‫واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒـﺮ ﺑـﺤـﻖ ﻋـﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﺎل وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ إﻻ ﻣـﻦ‬
‫ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻀﺎل ذاﺗﻪ‪ .‬وﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬أﻧﺸﺄ‬
‫اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺼـﺮ ﻣـﺎ‬
‫ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 200‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓـﺎع ﻋـﻦ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫إﻻ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠـﺔ وﺣـﺪﻫـﺎ‪ ،‬ﺣـﺘـﻰ‬
‫ﺑﺮﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘـﺼـﻌـﻴـﺪ‬
‫اﻟﻨﻀﺎل واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻠـﻄـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐـﻼل‬
‫واﻻﺳﺘﺒﺪاد‪ .‬ﻓﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ آﺧـﺮ اﻟـﻤـﻄـﺎف‬
‫ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘـﺤـﺴـﻴـﻦ اﻟـﻈـﺮوف واﻟﺸـﺮوط‬
‫" اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻓـﻲ‬
‫ﻇﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺧﻼل اﻹﺿﺮاب اﻟـﻌـﺎم‪ ،‬أو اﻹﺿـﺮاﺑـﺎت‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﻻ ﻳﻄـﺎﻟـﺐ اﻟـﻌـﻤـﺎل‬
‫ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺤـﺴـﺐ‪ ،‬ﺑـﻞ ﻳـﺠـﺪون‬
‫أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة‬
‫أﻳﻀًﺎ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ اﻟﻌﻤﺎل أﻧﻔـﺴـﻬـﻢ‪ ،‬ﺧـﻼل‬
‫اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬
‫ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻴـﻦ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤـﻤـﻲ ﻫـﺆﻻء‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‪ .‬وﻫﻨﺎ‬
‫ﺗﺮﺗﺴﻢ اﻟﺼﻮرة ﺑﻮﺿﻮح أﻣﺎم اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳـﻦ‬
‫ﻳﺪرﻛﻮن أن ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻻ أﺛﻨﺎء اﻟـﻨـﻀـﺎل ﺿـﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺒﺪة اﻟﻤﻨﺤﺎزة ﻟﻄﺒﻘﺔ رﺟﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل‪.‬‬
‫ﻫﺬا ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﺟـﺰءًا ﻣـﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻹﺿـﺮاﺑـﺎت‬

‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺪدت اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻤﺒﺎرك ﻓﻲ أﻳﺎﻣـﻪ اﻷﺧـﻴـﺮة‪ ،‬ﺣـﻴـﺚ رﻓـﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨـﺐ‬
‫ﻣﻊ ﻣﻄﻠﺒﻬﻢ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮر‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﻴﻦ اﻟﺜﻮرﻳﻴـﻦ ﻻ ﻳـﺮون ﻓـﻲ‬
‫اﻹﺿﺮاب اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﻣﺠﺮد ورﻗـﺔ ﺿـﻐـﻂ‬
‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻫﻨـﺎ أو ﻫـﻨـﺎك‪ ،‬ﺑـﻞ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻠﻄﺔ اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ‬
‫ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻨﺤﺎز ﻟﻠﻌﻤـﺎل واﻟـﻔـﻘـﺮاء وﻟـﻴـﺲ‬
‫ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻷﻏﻨﻴﺎء‪ .‬ﻓﺨﻼل اﻹﺿـﺮاﺑـﺎت‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻳﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌـﻤـﺎل ﻓـﻲ ﻣـﻮاﻗـﻊ‬
‫ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎﻗﺸﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓـﻌﻠـﻪ وﺣـﻮل‬
‫ﺧﻄﻮات اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺘﺼﻌﻴـﺪ‪ ،‬ﻳـﻨـﻈـﻤـﻮن‬
‫ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ وﻳﺼﻮّﺗﻮن ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﻟـﻘـﺮارات‪،‬‬
‫ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻴﻦ‪ ،‬وﻳﺨـﻠـﻘـﻮن‬
‫ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ أﺷﻜﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻣـﻦ‬
‫رواﺑﻂ وﻟﺠـﺎن وﻣـﺠـﺎﻟـﺲ‪ ،‬ﺗـﻌـﺒـﺮ ﻋـﻦ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‪ ،‬وﻳﺪﻳﺮوﻧـﻬـﺎ ﺑـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ‬
‫وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﺴﻴﻘـﻬـﺎ‬
‫ﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـًﺎ‬
‫وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪﻳ ً‬
‫وﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻫﻨـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﺧﺘﻴـﺎر‬
‫ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳـﺘـﻤـﻴـﺰون‬
‫ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺳـﻴـﻜـﻮﻧـﻮن ﻗـﺎدرﻳـﻦ ‪-‬ﻓـﻲ ﺣـﺎل‬
‫ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أدوات اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺼـﺎﻧـﻊ‬
‫وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ -‬ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﻀﻊ أوﻟـﻮﻳـﺔ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺴﺪ وإﺷﺒﺎع اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤـﺎﻫـﻴـﺮ‬
‫وﻟﻴﺲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ‬
‫وﻣﺴﺘﻘﺮا وﻣﺘﻄﻮرا واﺗﺴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﺮﺗﺒﺘﻬﻢ‪ .‬وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪود ﻛﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺴﻄﺎء‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﻞ ‪ -‬ﻟﻨﺎ أن‬
‫ﻧﺘﺨﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء‬
‫أﻫﺮاﻣﺎت اﻟﺠﻴﺰة ‪-‬وﺣﺠﻢ اﻟﻘﻬﺮ اﻟﺬي‬
‫واﺟﻬﻪ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﻋﻜﺴﻴﺎ ﺑﻤﺪي اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻮن رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪-‬ﻫﻮ أول‬
‫ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ‬
‫ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ -‬وﺑﻨﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻴﺒﺔ‬
‫واﻟﻜﺮﻧﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪة‬
‫ﻟﻪ‪ ،‬واﻟﺬي أﻣﺮ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﺒﺪه ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﺑﻮ واﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺎﺳﻢ‬
‫اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻷوزرﻳﺔ‪ ،‬وأﻏﺪق رﻣﺴﻴﺲ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻬﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ‬
‫ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻼد واﺳﺘﺮﺟﻊ اﻟﻜﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪه‬
‫ﻧﻔﻮذﻫﻢ وﻫﻴﺒﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 29‬ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻗﺎم ﺑﺒﻨﺎء‬
‫ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ وادي اﻟﻤﻠﻮك اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺰﻓﺖ‬
‫ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻬﺎ ﺑﺪأت اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد‪،‬‬
‫وﻧﻀﺒﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﻟﺪﻓﻊ أﺟﺮة اﻟﻌﻤﺎل وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه‬
‫اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﺿﺮب اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ دﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟـ ‪ ،29‬ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‬
‫رواﺗﺒﻬﻢ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻮن أول اﺿﺮاب‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻹﺿﺮاب ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ دﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺒﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ‬
‫ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ داﺧﻞ أﺳﻮارﻫﺎ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﻘﺎﺑﺮ‬
‫اﻟﻤﻠﻮك ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ وادي اﻟﻤﻠﻮك‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑﺮ‬
‫وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ‬
‫زوﺟﺎت ﻫﺆﻻء اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ وادي اﻟﻤﻠﻜﺎت‪ ،‬ﺿﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﺎﻣﻮن واﻟﺤﺠﺎرون ‪ ،‬إﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫اﻹدارﻳﻴﻦ واﻟﻜﺘﺒﺔ وﻣﻊ زوﺟﺎﺗﻬﻢ‬
‫وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ‪،‬وﺧﺪﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﺮي اﻟﻤﺴﺨﺮﻳﻦ‬
‫ﻟﺠﻠﺐ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺨﻀﺮاوات‪ ،‬واﻷﺳﻤﺎك‪،‬‬
‫واﻟﻠﺤﻮم‪ ،‬وﺣﻄﺐ اﻟﻄﻬﻲ ‪ ,‬واﻟﺠﺺ‪،‬‬
‫واﻷﻟﻮان‪ ،‬وﻓﺘﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟـ ‪ 29‬ﻣﻦ ﺣﻜﻢ‬
‫رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬وﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻷﺣﺪ‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ .‬ﺛﺎر ﻋﻤﺎل‬
‫دﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ رواﺗﺒﻬﻢ‪ ,‬وﻛﺎن‬
‫اﻟﺮاﺗﺐ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﺴﻤﻦ‬
‫واﻟﻠﺤﻮم واﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﺠﻌﺔ واﻟﺜﻴﺎب‪.‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬
‫ﻣﻦ‬
‫ﺧﺎرﺟﻴﻦ‬
‫ﻓﺎﻧﺪﻓﻌﻮا‬
‫واﻛﺘﺴﺤﻮا أﺑﻮاب ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﺑﻮ‪ ،‬ﺛﻢ‬
‫اﻟﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮي‪ .‬ﺻﺎرﺧﻴﻦ ﻧﺤﻦ‪":‬ﺟﻮﻋﻲ‬
‫ﻳﻘﺘﻠﻨﺎ اﻟﺠﻮع واﻟﻌﻄﺶ‪ ..‬ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ‬
‫زﻳﻮت أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﺧﻀﺮاوات ‪،‬‬
‫واﻷﺳﻤﺎك"‪ ،‬وﻛﺎن ذﻟﻚ أول اﺿﺮاب‬
‫ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ .‬ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺿﺮاب‬
‫ﺻﺮف اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب‪ .‬ﻓﺈذ ﻧﻀﺒﺖ ﻋﺎدوا‬
‫إﻟﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ‪.‬‬
‫وﺗﻜﺮرت اﻻﺿﺮاﺑﺎت ﻋﺪة ﻣﺮات‪ ،‬أﺧﺮﻫﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 32‬ﻣﻦ ﺣﻜﻢ رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪،‬‬
‫ﻗﺒﻴﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ‪ ،‬وﻣﺎت رﻣﺴﻴﺲ‬
‫ﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻘﺘﻮ ً‬

‫ﻧﺴﺎء اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻛﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺘﻠﻪ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺴﻌﺒﻴﻦ‬
‫ﻋﺎﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ إﻟﻲ ﻣﻴﻼد ﻣﺼﺮ اﻟﻴﻮم‬
‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬
‫ﺷﻬﺪت ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬
‫ﻣﺤﻄﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل‬
‫اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫اﻹﺿﺮﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬

‫ﻛﺎﻧﺖ أول اﻟﻤﺤﻄﺎت اﺿﺮاب ﻟﻔﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻋﺎم ‪ ،1899‬اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮه‬
‫اﻟﻤﺆرﺧﻮن أول اﺿﺮاب ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫وﻣﻴﻼد ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪،‬‬
‫واﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﻃﻮرت اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺮت ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﻟﺼﻌﻮد ﻧﻀﺎﻻت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻋﺘﻤﺪت‬
‫اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬ورﻓﻊ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ إﺿﺮاب ﻋﻤﺎل ﻛﻔﺮ‬
‫اﻟﺪوار ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 1952‬ﺣﺪا‬
‫ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺛﻢ ﺟﺎءت‬
‫اﺿﺮاﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﺣﻠﻮان ﻋﺎم ‪1 9 6 8‬‬
‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1967‬اﻟﺘﻲ‬
‫اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﻴﻼد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻣﻊ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪت‬
‫ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ‪ 18‬و‪ 19‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ .1977‬أﻣﺎ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ‬
‫واﺳﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰي واﺿﺮاﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ‬
‫إﺿﺮاب ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ‪1986‬‬
‫وإﺿﺮاﺑﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﺔ‬
‫وﻛﻔﺮ اﻟﺪوار واﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وأﺳﻜﻮ ﺑﺸﺒﺮا‪ ،‬واﺿﺮاب‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﻓﻲ ‪ 1989‬وﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻛﺎن اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت إﻳﺬاﻧﺎ‬
‫ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﺪوء ﻧﺴﺒﻲ راﻓﻖ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت‪،‬‬
‫اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺐ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ‬
‫إﺧﺮاج اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ‬
‫وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛّﺮ‬
‫ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ‬
‫ﺟﺪا‬
‫ﺧﺼﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺳﻮى‬
‫اﻋﺘﺼﺎم ﻛﻔﺮ اﻟﺪوار ﻋﺎم ‪.1994‬‬
‫وﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮد ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺷﻬﺪت‬
‫ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﺿﺮاﺑﺎت‬
‫ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬
‫ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫وﻛﺎن إﺿﺮاب ﻋﻤﺎل ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ ،2006‬ﺑﺪاﻳﺔ ﻷﻗﻮى وأوﺳﻊ‬
‫إﺿﺮاﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻧﺼﻒ‬
‫ﻗﺮن‪ ،‬وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻀﻬﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ إﺿﺮاب ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ وﻳﻨﻔﺘﺢ أﻣﺎم‬
‫اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﻬﻢ ﻛﻞ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ‬
‫واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﺗﻤﻨﺢ‬
‫وﻟﻜﻦ ﺗﻨﺘﺰع ﻣﻦ رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻲ‬
‫ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻴﻮم‪.‬‬

‫إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب‬
‫اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺣﻠﻢ‪ ..‬ﻳﺎ ﻣﺠﻤّﻊ اﻷﺣﺒﺎب‬
‫ﻗﺎﻓﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﻮزارة‬
‫ﻓﺎﺗﺢ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺎس‬
‫وﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺪاس‬
‫واﻧﺖ أﻣﻴﺮ اﻷﻣﺎرة‬
‫ع اﻟﻤﻔﺘﺮي ﻏﻠّﺎب‬
‫واﺑﻨﻲ ﻛﺎن ﺻﺮﺧﺔ ف ﻣﻴﺪان‬
‫رﺟﻊ ﺑﺪﻣﻪ واﺑﻮ دﻗﻦ ﺧﺎن‬
‫وداس ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺪم ﻫﺎن‬
‫ﺑﺈﻳﺪ ﻋﺴﺎﻛﺮ وﺑﺮﻟﻤﺎن‬
‫وﺑﻮم ﺑﻴﺮﻗﺺ ﻋﺸﺎن ﻏُﺮاب‬
‫إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب‬
‫اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺣﻠﻢ‪ ..‬ﻳﺎ ﻣﺠﻤّﻊ اﻷﺣﺒﺎب‬
‫ﻋﻴﺎن وﻛﺎﺷﻒ ورﻳﻘﻲ ﻧﺎﺷﻒ‬
‫ﻻﻋﺪت ﻻﻗﻲ وزي اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬
‫وﻻ ﻋﺪت ﻗﺎدر اﺟﻴﺐ ﻧﻮاﺷﻒ‬
‫وﺟﻴﺒﻲ ﺣﺎﻟﻒ ﻣﺎﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎرف‬
‫اﻧﺎ ﻟﺴﻪ ﻗﺎﺑﺾ او ﻟﺴﻪ ﺻﺎرف‬
‫وادي اﻧﺖ ﺷﺎﻳﻒ ﻻﺳﻌﺎر ﻫﺒﺎب‬
‫إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب‬
‫اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺣﻠﻢ‪ ..‬ﻳﺎ ﻣﺠﻤّﻊ اﻷﺣﺒﺎب‬
‫وﻓﺮﻟﻲ ﻟﻘﻤﺔ وﻓﺮﻟﻲ ﺷﻘﺔ‬
‫ﻷ‬
‫وﻋﻠﻢ اﺑﻨﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﺶ ّ‬
‫وﻓﺮﻟُﻪ ﻟﺒﺴُﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺪ ﻧﻔﺴُﻪ‬
‫وﻓﺮﻟُﻪ ﻋﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ‬
‫وﺳﺎﻋﺘﻬﺎ اﻗﻮﻟﻚ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ‬
‫ﺧُﺪ اﻟﻤﺮﺗﺐ ﺳﻴﺐ اﻟﺸﺒﺎب‬
‫إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب‬
‫اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺣﻠﻢ‪ ..‬ﻳﺎ ﻣﺠﻤّﻊ اﻷﺣﺒﺎب‬
‫ﻋﻠﻴﻞ ﻣﺪاوي ﻃﺮّاح ﻏﻨﺎوي‬
‫ﻣﻦ ﻏﻴﻂ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻳﺎ ﻗﻠﺐ ﻏﺎوي‬
‫اﻟﺤﻠﻢ ﻧﺒّﺖ واﻟﺸﻌﺐ ﺗﺒّﺖ‬
‫ف دﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي‬
‫ﻗﺎل اﻟﻤﺪرس‪ :‬اﻟﺸﻌﺐ رﻳّﺲ‬
‫اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺎﻟُﻪ ‪:‬ﺣﺼﺔ ﺣﺴﺎب‬
‫إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب ورا إﺿﺮاب‬
‫اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺣﻠﻢ‪ ..‬ﻳﺎ ﻣﺠﻤّﻊ اﻷﺣﺒﺎب‬

‫اﻟﺸﺎﻋﺮ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮ‬

‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮارت‪ ..‬ﻧﺒﺪأﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد‬
‫ﺿﻴﻮﻓﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ‪..‬‬
‫ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ او اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ‪ ..‬ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫وﻟﻴﺴﻮا ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻦ اﺻﺒﺤﻮا ﺿﻴﻮف اﻹﻋﻼم‪ ..‬ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺜﻮرة‬
‫ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ ﻷﻧﻜﻢ ﺗﻘﺎﺑﻠﻮﻧﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم‪ ..‬ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ‪ ..‬ﻫﻢ أﻧﺘﻢ‪“ ..‬ﻛﻞ ﺿﻴﻒ ﺑﻴﺤﻜﻲ ﻳﻮم ﻋﺎدي‪ ..‬ﻳﻮم ﺑﻴﻀﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ إﻧﺴﺎن‬
‫إﻧﺴﺎن ﺑﻴﻀﻴﻊ وﺳﻂ زﺣﺎم‪..‬وﻣﺎﺣﺪش ﺑﻴﺪرى ﺑﻴﻪ‬
‫وﻳﻮم ﻣﺎ اﻧﺘﻔﺾ وﺛﺎر‪..‬ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻠﻢ ﺛﻮرﺗﻪ ﻟﻠﻲ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ‪..‬‬

‫إﻳﻤﺎن ﻫﻼل‬

‫"ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﺎﻳﺰ ﻳﻌﻴﺶ وأﻧﺎ ﻟﻮ ﺣﺼﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺶ ﻫﻨﻼﻗﻰ‬
‫ﻧﺎﻛﻞ" !!!‬
‫ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺒﺮﻧﻰ إﻳﺎﻫﺎ وﻫﻮ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻄﻔﻠﻰ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻘﻠﻪ‪ ...‬ﺷﺊ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺔ !! رﺑﻤﺎ ﻫﻰ اﻟﺮوح اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻘﺺ‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت‪ ..‬ﻓﻤﻘﺎل واﺣﺪ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ ﻛﻰ ﻳﺠﺴﺪ أﻓﻜﺎره أو ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ‪،‬‬
‫ﻳﺒﺪو أن ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ‪ ،‬ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺎت‬
‫ﻟﻬﺎ ﺣﻮاس ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺒﻜﻰ ‪ ،‬ﺗﻀﺤﻚ ورﺑﻤﺎ ﺗﺼﺮخ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻷﺧﺮ‪،‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮه ‪،‬‬
‫ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺪﻳﺪة إﻻ أﻧﻬﺎ ورﻏﻢ إﺧﺘﻠﻔﻬﺎ ﺗﺮﺗﺪى ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪ ،‬أﺷﻴﺎء‬
‫ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻘﻄﻊ اﻟﺒﺎزل ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻰ ﺗﺮﺳﻢ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺼﻮرة ﺛﺎﺑﺘﻪ ‪ ،‬راﺑﻂ ﻋﺠﻴﺐ ﻛﺎﻟﺬى ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺮف‬
‫واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻻﺳﻢ ‪ :‬ﻻ ﻳﻬﻢ ﻛـﺜـﻴـﺮًا رﻏـﻢ أن‬
‫اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷوﺳﻄﻰ ﻣﺤﻤﻮد‬
‫اﻟﺴﻦ ‪ :‬ﺷﺎب ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺔ ‪ :‬ﻧﻘﺎش‬
‫اﻟــﺰﻣــﺎن ‪ :‬ﻓــﻰ اﻟــﻘــﺮن اﻟــﻮاﺣــﺪ‬
‫واﻟﻌﺸﺮون‬
‫اﻟﻤﻜﺎن ‪ :‬ﻣﺼﺮ ‪ -‬اﻟﻘـﻠـﻴـﻮﺑـﻴـﻪ ‪-‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﻬﺎ‬

‫ﻣﻮﻋﺪه‪.‬‬
‫"ﻣﺶ اﻟﻤﺮة اﻻوﻟﻰ اﻟﻠﻰ أﺗﺄﺧﺮ ﻓﻴـﻬـﺎ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﺣﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗـﺖ ﺑـﻮﺻـﻞ‬
‫ﻣﺘﺄﺧﺮ وﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺘﺨﺎﻧﻖ ﻣﻊ ﺻـﺎﺣـﺐ‬
‫اﻟﺸﻐﻞ ‪ ...‬اﻧﺎ ﺑﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻨـﺺ‬
‫ﺳﺎﻋﺔ وﺳﺎﻋﺎت ﻗﺒـﻠـﻬـﺎ ﺑﺴـﺎﻋـﺔ وﺑـﺮدو‬
‫ﺑﺘﺄﺧﺮ‪!! " .‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎت اﻻوﺳﻄﻰ ﻣﺤﻤﻮد أﺗﺖ ﻛﺈﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺤﺎول أن ﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ روﺗﻴﻦ اﻟـﺪﻗـﺎﺋـﻖ‬
‫اﻟﻤﻤﻠﺔ ﻓﺒﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺰﺣـﻤـﺔ‬
‫وﺻﻞ أﺧﻴﺮًا ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت داﺧﻞ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻳﻤﻜـﻦ‬
‫أن ﺗﺼﻴﺐ أى ﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺠﺮ ‪ ،‬ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 4 0‬ﺟﻨﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم أى ﻣﺎ ﻳﻌـﺎدل‬
‫‪ 4‬ﺟﻨﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اى ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎدل ‪1/2‬‬
‫دوﻻر ﻓﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ !! ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺄدوات‬
‫ﺑﺪاﺋﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻦ أى ﺷﺨﺺ إﻟﻰ ﻣﺠﻬﻮد‬
‫ﻋﻀﻠﻰ ﺿﺨﻢ ‪ ،‬ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋـﺎت ﺑـﻤـﻼﺑـﺲ‬
‫ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﻤﺮﻋﻘـﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗـﻬـﺎ إرﻫـﺎق‬
‫ﻳﻮم ﺷﺎق ‪!! .‬‬
‫ﻟﻠﺸﻮارع ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑـﺪاﺧـﻠـﻨـﺎ ‪،‬‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟـﺘـﻰ ﺗـﻄـﺒـﻊ‬
‫ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﺠﺎر اﻟﺸﻮارع ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ‬
‫اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻠﺊ اﻷرﺻﻔﻪ ‪ ،‬اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ وﻟـﺪت‬
‫ﻣﻦ رﺣﻢ واﺣﺪ ‪ .....‬ﻟﻦ ﺗﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن‬
‫ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ وﺟﻮه اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻄﺮق ﻓﻜﻠﻬﻤـﺎ‬
‫ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﻜﻼت ‪ ،‬ﻧﻔـﺲ اﻷﺣـﺰان‬
‫وﻧــﻔــﺲ اﻷوﺟــﺎع ‪ ،‬ﻧــﻔــﺲ اﻷﻓــﻜــﺎر‬
‫واﻟﺬﻛﺮﻳﺎت ‪ ..‬ﻓﻠﻠﻄﺮق ﺻﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣـﻊ‬
‫اﻟﻤﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻًﺎ إن ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث‬
‫ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،‬ﻃﺒﻘـﺔ اﻻوﺳـﻄـﻰ‬
‫ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺑﺴﺎﻃـﺔ ﻋـﻨـﻪ‬
‫رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ !!‬
‫اﻷﻓﻜﺎر ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧـﺮ إﻻ‬
‫أﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮن ﺷﺊ واﺣﺪ وﻫـﻮ‬
‫اﻻﻣﻞ ‪ ،‬أﺷﻴﺎء ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻰ اﻟﺘـﻰ ﺗـﺠـﻤـﻊ‬
‫ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺑﺮزﻫـﺎ ﻣـﻈـﺎﻫـﺮ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﻦ ﺷﺨﺺ‬
‫ﻷﺧﺮ ‪ .‬اﻟﻤﻼﺑﺲ ذو اﻟﻤﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻠـﺪه ‪،‬‬

‫اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ارﺗﻔـﺎﻋـﻬـﺎ ﻋـﻦ ‪5‬‬
‫ﻃﻮاﺑﻖ اورﺑﻤﺎ اﻗﻞ ‪ ،‬اﻟﻜﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺼـﺘـﺪم‬
‫ﺑﻘﺪﻣﻚ ﻣﻦ آن ﻷﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻤﻘﺖ ﻓـﻰ‬
‫اﻟﻄﺮﻗﺎت ‪ ،‬ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘـﻄـﻊ‬
‫ﺗﺒﺪء اﻟﻘﺼﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ‬
‫اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟـﺰﻣـﻦ ‪،‬‬
‫ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺴﺘﻴـﻘـﻆ ﻣـﻦ‬
‫ﻣﻼﻣﺢ اﻻﻃﻔﺎل وﻫـﻰ ﺗـﻨـﻈـﺮ إﻟـﻴـﻚ‬
‫ﻧﻮﻣﻪ ‪ ،‬ﻳﻮم آﺧﺮ ﺷﺎق ﻳﺴﺒـﻘـﻪ ﻳـﻮﻣـًﺎ ﻻ‬
‫ﺑﻔﻀﻮل ‪ ،،‬اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺷﻴـﺎء ﺗـﺘـﺤـﺪث‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮًا !! ‪ ...‬ﻳﺒـﺪو أن روﺗـﻴـﻦ‬
‫ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻠﺴـﺎن ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﻳﻮﻣﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﻻﻓﺘﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻣﻤﻨﻮع ‪ ،‬اﻻوﺳﻄﻰ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺬى ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﺗﺒﺪو أﺳـﻬـﻞ ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﺮ ‪ 37‬ﻋﺎم ‪،‬أب ﻟﺒﻨﺘﻴﻦ اﻻوﻟﻰ ﻟﻴـﻠـﻰ‬
‫ﺗﺮﻛﻪ ‪ ،‬وﺟﺒﺔ اﻟﻐﺪاء اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎوﻟـﻬـﺎ ﻓـﻰ‬
‫ﻓﻰ اﻟﺜﻼﺛﻪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻃﺎﻟـﺒـﺔ ﻓـﻰ‬
‫ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﺗـﻨـﻔـﺬ ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻓـﻰ‬
‫ﻣﻌﺪﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ وﺟﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻤـﺮﺣـﻠـﺔ‬
‫أن ﻳﻨﺰع ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻰ ﺗﻔـﻮح‬
‫اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻲ ﺑﻨﻄﺎﻟﻪ اﻟﺬى‬
‫ﻣﻨﻬﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﺪﻫﺎن‪.‬‬
‫ﻳﻐﻄﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻟـﻮﻧـﻪ اﻷزرق‬
‫"ﺑﺮﺟﻊ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠـﻰ ﺣـﻮاﻟـﻰ ‪5.30‬‬
‫ﺳﺘﺪرك ﻓﻮرا أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻧﻘﺎش ﻓﻤـﻼﺑﺴـﻪ‬
‫ﻛﺪه ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺪوﻣﻰ وﺑـﻌـﺪﻳـﻦ ﺑـﺄﻛـﻞ‬
‫ﻻﺗﺰال ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ أﺛﺮﻋﻤﻞ أﻣﺲ‪.‬‬
‫وأﺷﺮب ﻛﺒﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎى ‪ ،‬ﺑـﺘـﻔـﺮج ﻋـﻠـﻰ‬
‫ﻳﺒﺪأ ﻋﻤﻠـﻪ ﻓـﻰ اﻟﺴـﺎﺑـﻌـﺔ ﻻ وﻗـﺖ‬
‫اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺷﻮﻳﺔ وﺑﻌﺪﻳﻦ ﺑﺪﺧﻞ أﻧﺎم"‬
‫ﻟﺘﻨﺎول وﺟﺒﺔ اﻟﻔﻄﻮر ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘـﻌـﺪ‬
‫ﻳﺒﺪو ﻛﻞ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺴﻴﻂ ﻓـﻼ‬
‫ﻟﻨﻘﻞ أدواﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜـﺎن إﻟـﻰ‬
‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻘﺘﻞ اﻻﺷﻴﺎء وﻻ اﻓﻜﺎر ﺗﺤﺎﺻـﺮ‬
‫آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎ إﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ‪ ،‬وﻣـﺎ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺘﺰﺣﻢ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺑﺰﺧﺎرف اﻟـﻮﺟـﻮد‬
‫ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻞ اﻷدوات واﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ‬
‫اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻧﻔﻌﻠـﻪ ‪ ،‬ﻣـﺎ اﺟـﻤـﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ !‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳـﻤـﻠـﻚ‬
‫اﻟﻬﺪوء إن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺨﺒﺊ ﺧﻠﻔﻪ أﻋﺎﺻﻴـﺮ‬
‫وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻨﻘﻞ أدواﺗﻪ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻫﻘـﻨـﺎ ‪ ...‬ﻫـﺪوء‬
‫ﻟﺬا ﻳﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟـﻨـﻘـﻞ‬
‫ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺘﻰ ﻳﺜـﻮر ‪ ،‬وﺣـﻴـﺎة‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻋﺠﻪ ﻓـﻰ ﻫـﺬا‬
‫اﻷوﺳﻄﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ‬
‫ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎول ﻓـﻄـﻮره وﺳـﻂ‬
‫ﺗﻬﺪء وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺜﻮر وﻣﺎ أﻛـﺜـﺮ ﺛـﻮرات‬
‫ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﺣﻤﺔ ؟؟ ﻛـﻞ ﺷـﺊ ﺛـﺎﺑـﺖ‬
‫اﻟﺒﺤﺮ وﻣﺎ أﻛﺜﺮأﻣﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺼـﻴـﻨـﺎ‬
‫وﻛﺄن اﻟﻄـﺮﻳـﻖ ﻗـﺪ أﺻـﺎﺑـﻪ اﻟﺸـﻠـﻞ‬
‫وﺗﺪﻧﻴﻨﺎ دون إﺧﺘﻴﺎر‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺰﺣﻤﺔ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺤﺘﺮف ﻗﺎدرﻋﻠﻰ إﻳﻘـﺎف‬
‫ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮﺟﺎت ﺗﻘﻠﺒًﺎ ﻓـﻰ‬
‫أى ﺷﺊ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻮﻗـﺖ‬
‫ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﺎم وﻓـﻰ ﺣـﻴـﺎة‬
‫اﻟﺬى ﻳﻤﺮ وﺗﻌﺠﺰ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻣـﻨـﻊ‬
‫اﻻوﺳﻄﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺧـﺎص ﻫـﻰ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﻢ ﻧﺼﻒ اﻟﻴﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺤﻴـﺎة ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ‬
‫إن ﻟﻢ ﻳﺼـﻞ اﻻوﺳـﻄـﻰ ﻣـﺤـﻤـﻮد ﻓـﻰ‬
‫ﺗﺤﺪد ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻧﺴـﻴـﺮ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ إن ﺧﻠﻔﻨﺎﻫﺎ ﻧﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑـﻨـﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﻬﺐ اﻟﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪ دا ﻛﺎن ﻻزم ﻳﺠﻰ ﺣﺪ ﻳﻮﻗﻒ‬
‫ﻓﻜﻮﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻚ أﺳﻠﻮب‬
‫ﻧﺎس‬
‫اﻟﻨﺎس دى وﻳﺮﺟﻊ ﺣﻖ اﻟﻐﻼﺑﺔ ‪ ،‬ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺎﺑﻊ أﺣﺪاث اﻟﺜﻮرة زى‬
‫ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻻوﺳﻄﻰ‬
‫ﻛﺘﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ‪ ،‬ﻛﺎن ﻧﻔﺴﻰ أﻧﺰل ﺑﺲ ﻣﺤﺼﻠﺶ ﻧﺼﻴﺐ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد‪:-‬‬
‫ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻴﺒﻘﻰ ﻋﺎﻳﺰ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺲ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻴﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ "‬
‫"ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻴﺒـﻘـﻰ ﻋـﺎﻳـﺰ‬
‫أﻧﻪ ﻣﻴﺸﺎرﻛﺶ ﻋﻠﺸﺎن اﻧﺎ ﻟﻮ ﻏﺒﺖ ﻳﻮم ﻣﺶ ﻫﻘﺒﺾ وﻟﻮ ﻣﻘﺒﻀﺘﺶ ﻣﺶ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺲ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻴﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ‬
‫ﻫﻴﺒﻘﻰ ﻓﻰ ﻓﻠﻮس ﻓﻰ اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺶ ﻫﻨﻼﻗﻰ ﻧﺎﻛﻞ‬
‫ﻣﻴﺸﺎرﻛﺶ ﻋﻠﺸﺎن اﻧﺎ ﻟﻮ ﻏﺒﺖ ﻳﻮم ﻣـﺶ‬

‫ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎر‬
‫ﻻ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت وﻻ ﻧﻘﺎﺑﺔ‪..‬‬
‫ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻌﺐ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺼﻴﺮ ﻣﺠﻬﻮل‬
‫ﻫﻘﺒﺾ وﻟﻮ ﻣﻘﺒﻀﺘﺶ ﻣﺶ ﻫﻴﺒـﻘـﻰ ﻓـﻰ‬
‫ﻓﻠﻮس ﻓﻰ اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺶ ﻫﻨﻼﻗﻰ ﻧـﺎﻛـﻞ ‪،‬‬
‫وأﻧﺎ ﻋﻨﺪى وﻻد ﻣﺤﺘـﺎﺟـﻴـﻦ ﻳـﺄﻛـﻠـﻮا‬
‫وﻳﺸﺮﺑﻮا وﻓﻠﻮس ﻟﻠﻜﺘﺐ واﻟﺪروس ‪ ،‬ﻣﺮة‬
‫وﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺷﻐﻼﻧﺔ ﻛﻨﺖ‬
‫ﺑﺸﻄﺒﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪت أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻣـﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ ﺷﻐﻞ وﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﻮس"‬
‫ﻳﺒﺪو أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻜـﺎﺗـﺐ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻦ وﻻ ﺗﻐﻨـﻲ ﻣـﻦ‬
‫ﺟﻮع ‪ ،‬ﻓﻬﻰ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌـﺎﻣـﻞ ﻻ‬
‫ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺗﻨـﺠـﺪه إن‬
‫اﺿﻄﺮ ﻳﻮﻣًﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻰ اﻟﺒﻴـﺖ دون‬
‫أى ﻣﺼﺪر دﺧﻞ آﺧﺮ وﻻ ﺗـﺮﺣـﻤـﻪ ﻣـﻦ‬
‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪودة وﻻ ﺗـﻮﻓـﺮ‬
‫ﻟﻪ ﺣﺘﻰ أﻗﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣـﻦ ﻓـﻰ ﻋـﻤﻠـﻪ ‪،‬‬
‫ﻓﻨﻘﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﻌﺮف ﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫أن ﺗﻔﻴﺪه ﻓﻰ ﺷﺊ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﻬﺐ اﻟـﻠـﻰ ﻓـﻰ‬
‫اﻟﺒﻠﺪ دا ﻛﺎن ﻻزم ﻳﺠﻰ ﺣﺪ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎس‬
‫دى وﻳﺮﺟﻊ ﺣﻖ اﻟﻐﻼﺑﺔ ‪ ،‬ﻛﻨﺖ ﻣـﺘـﺎﺑـﻊ‬
‫أﺣﺪاث اﻟﺜﻮرة زى ﻧـﺎس ﻛـﺘـﻴـﺮ ﻓـﻰ‬
‫اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ‪ ،‬ﻛـﺎن ﻧـﻔـﺴـﻰ أﻧـﺰل ﺑـﺲ‬
‫ﻣﺤﺼﻠﺶ ﻧﺼﻴﺐ ‪.‬‬
‫إن ﺷﺎء اﷲ ﻫﺒﻘﻰ أﺟـﺮب اﻧـﺰل ﻣـﺮة‬
‫أﻛﻮن ﻓﺎﺿﻰ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ...‬أﺻﻞ ﻟﺴﺔ اﻟﺜـﻮرة‬
‫ﻣﺨﻠﺼﺘﺶ ‪ ،‬اﻟﺜﻮرة ﺗﺨﻠﺺ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﻄـﻠـﻮا‬
‫ﻳﻘﺘﻠﻮﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺸﻮارع ‪ ،‬ﻟﻤﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﻐﻼﺑـﺔ‬
‫ﻣﺘﺒﻘﺎش ﺧﺎﻳﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﻜﺮة ‪ ،‬أﻧﺎ اﻟﺤـﻤـﺪﷲ‬
‫ﻋﻨﺪى ﺷﻐﻠﻰ اﻟﻠﻰ ﺑﺎﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻴـﺶ ﺑـﺲ‬
‫ﻓﻰ ﻧﺎس ﺗﺎﻧﻴﺔ ﻣﺶ ﻟﻘﻴﻪ ﺗﺄﻛﻞ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻫﻰ ﻛﻠﻤـﺎت اﻻوﺳـﻄـﻰ‬
‫ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻨﻪ وﻋﻦ اﻟﺜﻮرة ‪ ،‬ﺛﻮرة ﺻﻨﻌﻬـﺎ‬
‫اﻟﺸﺎرع وﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎرع ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻮد اﻟﺜـﻮرة‬
‫إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌـﻮد اﻟـﻌـﻤـﺎل إﻟـﻰ‬
‫اﻟﺜﻮرة ‪ ،‬ﻋﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻘﻬـﻢ ﺑـﺎﻟـﻐـﺪ‬
‫أﺣﻼﻣﻬﻢ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻛـﻔـﻮف‬
‫اﻟﺼﺒﺎح ﻛﻘﻨﺎدﻳﻞ ﺗﻀﺊ ﻇﻠﻤﺔ أﻳـﺎﻣـﻨـﺎ ‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎل ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘـﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟـﻮﺟـﻮد ‪،‬‬
‫ﺗﺤﺎرب ﻣﺼﺎﺻﻰ دﻣـﺎء اﻟﺸـﻌـﻮب ﺑـﺈﺳـﻢ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ رﺣﻢ اﷲ ﺣﻜﺎم وﺳﻴﺎﺳـﻴـﻦ‬
‫ﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮق ودﻣﺎء اﻟﺸﻌﻮب‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﺤﻲ‬
‫ﻟﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻴﺘﻔﺮج ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺒﺎرك وﻫﻮ ﻋﻠﻲ‬
‫ﻳﻘﻴﻦ إﻧﻬﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ؟ وﻟﻮ ﺳﺄﻟﺖ أي ﺣﺪ ﺗﻔﺘﻜﺮ ﻣﺒﺎرك‬
‫ﻫﺎﻳﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻳﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﻚ اﻧﺖ ﺑﺘﺤﻠﻢ وﻟﻮ ﺳﺄﻟﺘﻪ‬
‫ﺗﻔﺘﻜﺮ اﻟﻔﻠﻮس ﻫﺎﺗﺮﺟﻊ ﺑﺮﺿﻪ ﻫﺎﻳﻘﻮل ﻟﻚ اﻧﺖ ﺑﺘﺤﻠﻢ‪.‬‬
‫ﻃﺐ ﻟﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﺎرﻓﻴﻦ إن ﻛﻞ اﻟﻜﻼم ده ﻛﺪب ﻳﺒﻘﻲ ﻟﻴﻪ‬
‫ﻟﻤﺎ اﻟﺜﻮار ﺑﻴﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺛﻮرﻳﺔ ﺑﻴﻌﺎرﺿﻮﻫﻢ‬
‫وﻳﻘﻮﻟﻮا ﻻزم ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻠﺸﺎن ﻓﻠﻮﺳﻨﺎ ﺗﺮﺟﻊ ؟!!‬

‫ﻟﻴﻪ ﻣﺼﺪﻗﻴﻦ إن ﻓﻲ ﻣﺆاﻣﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ وإن ﻣﻔـﻴـﺶ أي‬
‫ﻣﺆاﻣﺮات داﺧﻠﻴﺔ ؟ ﻟﻴﻪ ﻣﺼﺪﻗﻴﻦ إن ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟـﺔ‬
‫رﺑﻨﺎ ﺗﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺑﻘﻮا ﻣﻦ اﻷﺑﺮار ﻟﻤﺠﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻤﻬﻢ ؟‬
‫ﻟﻴﻪ ﻧﺴﻴﻮا اﻗﺴﺎم اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺸـﺎرع‬
‫واﻟﺒﻠﻄﺠﻲ اﻟﻠﻲ ﻣﺎﺳﻚ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻣﺤﺪش ﻳﻘﺪر ﻳﻜـﻠـﻤـﻪ‬
‫ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ ؟ رﻏﻢ ﻛﻞ ده ﺑﻴﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑـﺮﺟـﻮع‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮﻃﺔ ؟‬
‫ﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﻮﻓﻮا اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﻴﺘﻬﺮب ﻗﺪاﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔـﺮن وﻛـﻞ‬
‫اﻟﻠﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮه إﻧﻬﻢ ﻳﺰاﺣﻤﻮا ﻋﻠﺸﺎن ﻳﻠﺤﻘﻮا اﻟﻌﻴﺶ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺨﻠﺺ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻖ ؟ ﻟﻴﻪ ﺷﺎﻳﻔﻴﻦ ﺻـﺎﺣـﺐ‬
‫ﻣﺨﺰن اﻻﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻴﺪي اﻟﺴﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ اﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﺤﺪ ﻣـﺎ‬
‫ﺗﺨﻠﺺ وﺑﺪل ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻮه ﻳﻘﻮﻣﻮا ﻳﻀﺮﺑﻮا ﺑﻌﺾ ﻋﻠـﺸـﺎن‬
‫ﻼ ﺳﺎﻛﺘﻴﻦ ﻋـﻠـﻲ ﺑـﻴـﻊ‬
‫ﻳﻠﺤﻘﻮا اﻟﻠﻲ اﺗﺒﻘﻲ ؟ وﻟﻴﻪ اﺻ ً‬
‫اﻻﻧﺒﻮﺑﺔ ﺑﺄﻏﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻫﺎ ؟‬
‫ﻟﻴﻪ ﺑﻴﺼﺪﻗﻮا اﻟﻠﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮه ﻛﺎن ﺑﻴﻜـﺪب ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ‬
‫وﻳﻐﻴﺒﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ؟ ﻟﻴﻪ ﻧﺴﻴﻮا اﻟﻠﻲ وﻗﻒ ﻗﺪام اﻟﻈﻠﻢ‬
‫اﻳﺎم ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ ﺑﻴﺨﺎﻓﻮا ﻣﻨﻪ وﺟﺎﻳﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎردة ﻳﺘﻬﻤـﻮه‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ؟ ﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮا ﻳﺴﻤﻌﻮا ﻋﻦ ﻧﺎس ﻣﺎﺗﺖ ﻓـﺒـﺪل ﻣـﺎ‬
‫ﻳﺘﺄﻟﻤﻮا ﻳﻔﺘﺸﻮا ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺘﻮل وﻳﺴﻴﺒﻮا اﻟﻘﺎﺗﻞ ؟‬
‫زﻣﺎن اﻟﺸﻌﺐ ﻛﺎن ﺑﻴﺴﻜﺖ ﻋﻠﺸﺎن ﻣﻜﻨﺶ ﻓﻲ ﻓﺎﻳﺪة ﻣـﻦ‬
‫ﻛﻼﻣﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن إﺗﻜﻠﻢ ﻛﺎن راح ورا اﻟﺸـﻤـﺲ ﻟـﻜـﻦ‬
‫دﻟﻮﻗﺘﻲ ﻣﻔﻴﺶ ﻣﺒﺮر ﻟﻠﺴﻜﺎت وﺧﺼﻮﺻًﺎ إن ﻓﻲ ﻧﺎس ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺸﺎرع ﺑﺘﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻞ اﻟﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﺎن ﺑﻴﺤﻠﻢ ﺑﻴﻪ ﻳﺒـﻘـﻲ‬
‫ﺳﺎﻛﺘﻴﻦ ﻟﻴﻪ ؟ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺪون دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ؟ ﻋﺎﻳﺰﻳـﻦ‬
‫ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ وﻫﻢ ﻳﻨﺒﺴﻄﻮا ؟ ﻃﺐ ﻋـﻠـﻲ اﻻﻗـﻞ‬
‫ﻳﺴﻴﺒﻮا اﻟﻠﻲ ﻫﺎﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺑﺪون ﻣـﺎ ﻳﺸـﺘـﻤـﻮه‬
‫وﻳﺨﻮﻧﻮه ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﻛـﻞ ﺣـﺎل اﻟـﺜـﻮرة ﻣﺴـﺘـﻤـﺮة‬
‫وﻣﺎﻳﻬﻤﻬﺎش ﺗﻌﺮف ﻫﻢ ﺳﺎﻛﺘﻴﻦ ﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫أﺣﻤﺪد ﻋﻮف‬
‫ﻣﺜﻠﺖ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺎ ﺑﺜﺘﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﻟﺤﺮﻛﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤـﺘـﺤـﺪة ودول ﻏـﺮب أوروﺑـﺎ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أزﻣﺎت اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ‬
‫ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ‬
‫ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻋﻤﺎل وﻛﺎدﺣﻴﻦ ﻫﺬه‬
‫اﻟﺪول ﻗﻮى رﻓﺾ وﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻮﻟـﻤـﺔ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻨﻤﻂ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟـﻲ أﻧـﺘـﺞ‬
‫اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﺑﻴـﻦ اﻟـﺪول وأﻧـﺘـﺞ‬
‫داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺣﺘﻜﺎرﻳـﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‬
‫) ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘـﺎج وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻟـﻠـﺜـﺮوة(‬
‫ودﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻔـﻘـﺮ‬
‫واﻟﺘﻬﻤﻴـﺶ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪.‬‬

‫اﻧﺠﺎزات ﻣﺒﺎرك‬

‫_ ‪ 614‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن‬
‫_ ‪ %35‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ‬
‫_ ‪ 4‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ‬
‫_ ‪ 6‬أﻻف ﻗﺘﻴﻞ ﺳﻨﻮﻳًﺎ و‪ 29‬أﻟﻒ ﻣﺼـﺎب )ﺣـﻮادث‬
‫ﻃﺮق(‬
‫_ ‪%45‬ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬
‫_ ‪ 6‬ﺟﻨﻴﻬﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﻮﻣﻴًﺎ‬
‫_ ‪ 6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳًﺎ إﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات‬
‫_ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ‬
‫_ ‪ 12‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﻟﻌﺠﺰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳـﺪ‬
‫ﻣﺼﺮ‬
‫_ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎع اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬

‫اﻟﺴﺮﻃﺎن‪ :‬أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﺒﻠﻬﺎرﺳﻴﺎ‪ :‬أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪ :‬أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫ﻓﺸﻞ ﻛﻠﻮي‪ % 20 :‬ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬
‫أﻣﺮاض اﻟﻜﺒﺪ‪ 13 :‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‬

‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬

‫اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم‬
‫اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‬
‫ﻛﺒﺖ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ‬
‫ﻃﺮد اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ‬
‫ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل‪ :‬ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ‬
‫أﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ) ‪ 100‬أﻟﻒ ﻃﻔﻞ (‬
‫ﻧﻘﻮد ﻣﻬﺮﺑﺔ‪ 300 :‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد‬
‫ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮ‪ 7 :‬ﻣﻼﻳﻴﻦ‪ %1 ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬
‫ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪ :‬ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ‪ 6‬دول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺼﺮ‬
‫اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ‪ %80 :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺪﺧﻨﻴﻦ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ 20 :‬ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ‪ ...‬أﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 38‬ﻋﺎم ﺣﺘﻰ اﻻن‬
‫ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق‪ 6 :‬اﻻف ﻗﺘﻴﻞ ﺳﻨﻮﻳًﺎ و ‪ 23‬اﻟﻒ ﻣﺼﺎب‬
‫اﻟﻄﻼق‪ % 28 :‬ﺣﻼت ﻃﻼق‬
‫اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ‪ 7 :‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻧﺲ ‪ 4 ...‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻮق ‪ 35‬ﻋﺎم‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ :‬دروس ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺐ ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ‬
‫ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎت‪ % 45 :‬ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ‪ 35 ..‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻘﻂ‬

‫وﻣﻨﺘﺪى داﻓﻮس ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻏـﻴـﺮ‬
‫ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا أﺳﺴﻬﺎ‬
‫دﻛﺘﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼوس ﺷـﻮاب ﻓـﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1971‬وﻫﻮ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ‪ ،‬ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺘﺪى‬
‫داﻓﻮس إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟـﻤـﺔ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠـﺪﻳـﺪة‬
‫ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ وﺗﺮوﻳﺠﻪ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼـﺔ وﺗـﺤـﺮﻳـﺮ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة وإزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟـﺰ ﺑـﻴـﻦ اﻷﺳـﻮاق ‪،‬‬
‫وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻟﺪاﻓﻮس ﻛـﺎﻧـﻌـﻜـﺎس‬
‫ﻟﻼﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص واﻟﻜـﻴـﺎﻧـﺎت‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ واﻟﻤﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻴـﻪ ‪ ،‬إذ ﻳﻀـﻢ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻛﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ ﻛـﺒـﺮى‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ‬
‫رﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻗﺎدة ﻣﻨـﻈـﻤـﺎت ﻋـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻛﺎﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﺎن وﺳﻴﺎﺳـﻴـﻮن‬
‫وﻣﺤﺎﻓﻈﻮ ﺑﻨﻮك ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟـﻠـﺪول ذات‬
‫اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﻤﺼﻠـﺤـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣﺴـﺎر‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻳﺸﺘﺮﻛﻮن ﺟﻤﻴـﻌـًﺎ ﻓـﻲ‬
‫وﺿﻊ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻄﻂ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ‬
‫وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ‪.‬‬

‫ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻋﻨﻮان " اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒﻴـﺮ ‪:‬‬
‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻌـﻪ"‬
‫ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨـﻮي ﻟـﻤـﻨـﺘـﺪى داﻓـﻮس أو‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻲ ‪World‬‬
‫‪Economic Forum‬اﻟﺬي اﻧﻌﻘـﺪ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 29 -25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2012‬ﺑﺒﻠﺪﻳـﺔ‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨـﺘـﺪى ﻫـﺬا‬
‫داﻓﻮس ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎم ﻳﺠﺪر ذﻛﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻜـﻼوس ﺷـﻮاب‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى واﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟـﻪ‬

‫ﺑﺄن " اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟـﻨـﺎ‪، ".‬وﻗـﺪ أوﺿـﺢ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺼـﺎدر ﻓـﻲ ‪ 1 0‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ‬
‫إن ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ داﻓﻮس ﻫﺬا اﻟﻌـﺎم ﻫـﻲ‬
‫‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪات ﻣﺠﺮد ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺗﻤﺜـﻞ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟـﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺨـﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ( ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺒـﻞ واﻟﻐﻀﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺿـﺪ اﻟـﻨـﻈـﺎم‬
‫واﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤـﻨـﺘـﺪى أن أﻫـﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﻋﻮﻟﻤﺘﻪ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻣﻴـﻢ‬
‫أﺳﺒﺎب اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋـﻲ واﻟﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻪ وﻋﺪم‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑــ " ﺑﺬور واﻗـﻊ ﻣـﺮﻳـﺮ" ﻫـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮه اﻟﻤﺒﻨـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳـﺘـﻐـﻼل‬
‫اﻟﺘﻔﺎوت اﻟـﺤـﺎد ﻓـﻲ اﻟـﺪﺧـﻮل واﻷوﺿـﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤـﺴـﺘـﻘـﺮة ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻟﻤﻨﺘـﺪى‬
‫واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘـﺮاﺧـﻴـﺔ ﻫﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ أي ﺳـﻴـﻘـﻮم‬
‫اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ ﺗﻮﻗﻊ اﻻﻧـﻬـﻴـﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻮن ﺑﺎﻟﺘﺨﻠّﻲ ﻋﻦ ﺟﺰء ﺑﺴﻴـﻂ ﻣـﻦ‬
‫اﻷرﺑﺎح ) اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺮق اﻟﻌﻤﺎل( ﻟﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪،‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟـﻤـﻄـﺮوﺣـﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟـﺘـﻮاﺟـﺪ اﻟﺸـﻜـﻠـﻲ‬
‫ﻛﺤﻠﻮل ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻋﻤﻞ ﻋـﻼﻗـﺔ ﺑـﻴـﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘـﺮار‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓـﻲ أي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ) اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( دون أن ﻳﻤﺲ‬
‫ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ‪ ،‬وﺗﻮﺳﻴـﻊ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﻨﺠـﺢ‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘـﺮار ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﺪﺧـﻞ وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮه ﻟﻔﺘﺮة‬
‫ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ أن ﻳﺴﻘﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺴﺘﻬـﺪف ﻓـﻘـﻂ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻐــﻼل ﺑــﺄﻳــﺪي ﻣــﻦ ﻳــﺘــﻢ‬
‫زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ أو اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴـﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ‪ ...‬اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺑﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﻣﺪى ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻪ‬

‫اﻷردن‪ :‬دﺧﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ‬
‫اﻷردن إﺿﺮاﺑﺎ ﻓﻲ أوﻟﻰ أﻳـﺎم‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬـﻢ‬
‫وﻣﻨﻬﺎ إﻗﺮار ﻋﻼوة اﻟﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺟـﺎء‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ إذ اﻟـﺘـﺰم ﻋـﺪد‬
‫ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﺪارس ﺑـﻬـﺎ‪،‬‬
‫ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺤـﺎﻓـﻈـﺎت‬
‫اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻹﺿﺮاب ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ‬
‫ﺗﺠﺎوزت ‪,% 90‬‬
‫ﻳﺄﺗﻲ اﻹﺿﺮاب ﻫﺬا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻲ‬
‫إﻃــﺎر ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ إﺿــﺮاﺑــﺎت‬
‫ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻣـﻨـﺬ ﻣـﺎ‬
‫ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﻋــﺎم ﻓــﻲ إﻃــﺎر‬
‫ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺘﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ وإﻫـﺪار ﺗـﺎم‬
‫ﻟﺤﻘﻮﻗـﻬـﻢ وﻣـﻨـﻌـﻬـﻢ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء نﻗﺎﺑـﺘـﻬـﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫روﻣﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺑﺴـﺒـﺐ اﻹﺟـﺮاءات‬
‫اﻟﺘﻘﺸﻔـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺗـﺨـﺬﺗـﻬـﺎ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴـﺾ‬
‫رواﺗﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻨـﺴـﺒـﺔ‬
‫‪ %25‬وﺗﺠﻤﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‪ ,‬ﻗﺪم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‬
‫اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻘـﺎﻟـﺘـﻪ ﺗـﺤـﺖ‬
‫ﺿﻐﻂ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟـﺎت اﻟﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ‬
‫واﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت إﻟـﻰ ‪ %24‬ﺿـﻤـﻦ‬
‫إﺟــﺮاءات ﺗــﺆﻫــﻞ روﻣــﺎﻧــﻴــﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠـﻰ دﻓـﻌـﺔ أﻣـﻮال‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟــﻤــﻐــﺮب‪ :‬ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ‬
‫اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟـﺘـﻲ اﻧـﺪﻟـﻌـﺖ‬
‫اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻄﺎﻟـﺒـﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳـﻨـﺔ‬
‫ﺗﺎزة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ وﺣﺸﻲ‬
‫ﻓــﺮﺿــﺘــﻪ ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ و‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻤـﺴـﻴـﻠـﺔ‬
‫ﻟﻠﺪﻣﻮع وﻣﺪاﻫﻤﺔ اﻟﻤـﻨـﺎزل‪,‬‬
‫ﺧﻠﻔﺖ اﻟﺤﻤـﻠـﺔ اﻟـﻮﺣﺸـﻴـﺔ‬
‫اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺮﺣــﻰ‬
‫واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ‪ .‬وردا ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ‬
‫دﻋﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑـﺎت اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴـﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻬﻤﺠﻲ‪.‬‬
‫ﺛﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻴﻄﺮت‬
‫ﻋﻠـﻰ اﻷﺟـﻮاء اﻟﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻐـﺮب ﺑﺼـﻌـﻮد ﺣـﺮﻛـﺎت‬
‫اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋـﻴـﺔ رﺑـﻄـﺖ‬
‫ﺑــﻴــﻦ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ ﺗــﺤــﺠــﻴــﻢ‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬
‫واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔـﻘـﺮ‬
‫واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ :‬ﺑﺪأت أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤـﺎت‬
‫اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻤﺆﻳﺪي ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓـﻲ‬
‫وﻋﺪدﻫﻢ ‪ 41‬ﻣﺘﻬـﻤـﺎ ﺑـﺘـﻬـﻢ‬
‫اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮرة وﺗﺸـﻜـﻴـﻞ‬
‫ﻋﺼﺎﺑﺎت ﺑﻬﺪف ارﺗﻜﺎب أﻋﻤـﺎل‬
‫إﺟﺮاﻣﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴـﻦ‬
‫ﻟﻠﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن وإﺷـﺎﻋـﺔ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺒﻼد‪,‬‬
‫ﻛـﻤــﺎ ﺳــﻴــﺘــﻢ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤـﺎت ﻓـﻲ ﻋـﺪة ﻣـﺪن‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﻣﻴـﺪان ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ‬
‫وﺑﻨﻲ ﻏﺎزي ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘـﻤـﺮة‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒـﻼد‬
‫ﻣﻦ أذﻧﺎب اﻟﻘﺬاﻓﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ‬
‫ﺗﻮرط ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺘـﻰ اﻵن ﻓـﻲ‬
‫إدارة اﻟﺒﻼد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ‬
‫ﺑـــﺄﻛـــﺒـــﺮ اﻟﺸـــﺮﻛـــﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ أن ﻳﻐﺎدر إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻌﻼج‪ ,‬ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﻠﻮع ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل‬
‫ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻢ وإﺻﻼح ﻣﺎ دﻣﺮ ﺧﻼل اﻷﺣﺪ‬
‫ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ‬
‫رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء ﻋﻦ أى ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺣﺪث أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺬار‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﺑﻴﻦ أوﺳﺎط اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻨﺬ أن اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺷﺮارة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﺎ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﺼﺎم‬
‫ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺳـﺎﺣـﺎت اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ‪,‬‬
‫واﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ‬
‫اﻵﺧﺮ ﻟﻢ ﺗﻬﺪأ ﻣﻦ أﻛﺎذﻳـﺐ ﺣـﻮار‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻀﻠﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﻋﺪﻣﻪ‪ ,‬وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﺎم ﻋﻠـﻰ‬
‫اﻧﺪﻻع اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻻﺣﺖ اﻟـﻤـﺒـﺎدرة‬
‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺒﻨﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻲ وﺟـﺪت أن‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣـﺎت اﻟﺸـﻌـﺐ‬
‫اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ واﻹﺻـﻼح‬
‫وﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻨـﺎس‬
‫ﻓﻰ إﻃﺎر ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻰ ﻋﺎم وﺗﻨﺘﻬـﻰ‬
‫اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺗﻔﺘﺢ اﻟـﻄـﺮق‬
‫وﺗﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤﻈـﺎﻫـﺮ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ‬
‫واﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت وﺗﺒﻨﻰ ﻳﻤﻨَﺎ ﺟﺪﻳﺪا‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻟـﻢ ﻳـﻜـﻦ‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻻﻧﺘـﻔـﺎﺿـﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ دﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻣـﺌـﺎت اﻟﺸـﻬـﺪاء‬
‫واﺧﺘﻔﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺎت ﺳـﺠـﻮن‬
‫اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮر وﺗﻢ ﺗﺪﻣـﻴـﺮ ﻣـﺒـﺎﻧـﻲ‬
‫وﻣﻨﺸﺂت ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﻣﻴﻠﺸﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ,‬ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗـﻌـﺎ‬
‫أن ﻳﺆدي ﺑﺴﺎط أﺣﻤـﺮ ﻣـﻦ دﻣـﺎء‬
‫اﻟﺸﻬﺪاء إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﻳﻘـﺘـﺮع ﻓـﻴـﻬـﺎ‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻛـﺆوس اﻟـﻤـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ‬
‫وﻳﺼﻔﻘﻮن ﻟﻌﻮدة ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮﺋﻴﺲ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺤـﺎﻛـﻢ اﻟـﺬي‬
‫ﺗﺮأﺳﻪ ﺳﻠﻔﺎ وﻛﺄن ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳـﻜـﻦ‬
‫ودون أي اﻋﺘﺒﺎر ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸـﻌـﺐ‬
‫وإرادﺗﻪ‪ .‬ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺼـﺎﻧـﺔ اﻟـﺬي‬
‫أﻗﺮه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﺑـﻦ‬
‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺼﺎﻧـﺔ اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻞ‬
‫ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤـﻠـﻮا‬
‫ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ‬

‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﺣﺼﺎﻧﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘـﺼـﻞ‬
‫ﺑﺄﻋﻤﺎل ذات دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ‬
‫أﺛﻨﺎء أداﺋﻬﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ,‬وﻫـﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﻃﻲ ﻳﻨـﺪرج‬
‫ﺗﺤﺘﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻖ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﻦ اﻹﻃـﺎر‬
‫اﻟﻤﺰﻋﻮم ﻟـﺤـﻞ أزﻣـﺔ اﻟـﻴـﻤـﻦ‪,‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘـﻲ زﻋـﻤـﺖ‬
‫اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻣـﺜـﻠـﺖ‬
‫اﻟﺜﻘﻞ ﻟﻤﻮازﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤـﺴـﻢ‬
‫اﻷوﺿﺎع ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺜـﻮار‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أو ﻟﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ‪ ,‬ﻓﻄـﻴـﻠـﺔ‬
‫ﺷﻬﻮر ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺳﺘﻤﺮ اﻟـﺜـﻮار ﻓـﻲ‬
‫اﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺴﻠﻄـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺗﺤﻜﻤﻬـﺎ اﻷﻣـﻨـﻲ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي‬
‫ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﺪت ﻣﻈﺎﻫﺮ‬
‫ﻗﻮة اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﻋـﺪم‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ‪ ,‬اﻟﻤﺒـﺎدرة ﻫـﻨـﺎ ﺣﺴـﻤـﺖ‬
‫اﻷوﺿﺎع ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻧﻘﺎذ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬
‫ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ أو ﺗﻬﻴﺄت أراﺿﻴﻪ‬
‫ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣﺮﻳﻜـﻴـﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ,‬ﻟﻌﻞ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺟـﻌـﻞ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺎدرة وﺟﺪت أن إﻧﻘﺎذ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺄزق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟـﻦ ﻳـﺘـﻢ إﻻ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ أدواﺗـﻪ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻤﻠﻔـﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ‬
‫واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﺮﻟـﻤـﺎن‬
‫اﻟﺬي ﻳﺠﺘﺎح أﻋﻀﺎء ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗـﻤـﺮ‬
‫اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺎرب ‪ %85‬ﻣـﻦ‬
‫ﻣﻘﺎﻋﺪه‪ ,‬وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻌـﺮض‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ ﻟـﺪى‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻤﺎ اﻗﺘـﺮﻓـﻪ‬

‫ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻓﻲ‬
‫اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮى ﺗﺤﻄﻴﻢ أرﻗﺎم‬
‫ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ‪ ,‬ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ أﻟﻒ‬
‫ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻣﻨﻬﻢ أﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻳﻘﺒﻌﻮن ﺧﻠﻒ اﻟﺴﺠﻮن ﺟﺮاء‬
‫أﺣﺪاث اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ‪ ,‬وﻋﺸﺮات اﻵﻻف‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ‪,‬‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم ‪ ,1963‬اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋـﻦ ‪ 128‬أﻟـﻒ‬
‫آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﺗﻬﺠﻴﺮا داﺧـﻠـﻴـﺎ أو‬
‫ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻬﺠﺮ اﺳﺮاﺋﻴـﻠـﻴـﺎ‬
‫واﺣــﺪا ﻣــﻦ أراﺿــﻲ اﻟــﺠــﻮﻻن‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ !‬

‫ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻨﻈﻤـﺎت ﺣـﻘـﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن رﺻﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﺤﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ‬
‫ﺣﻮل ﺷﻬﺪاء اﻟﻤﺬاﺑﺢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘـﺪروا‬
‫ﺑﻌﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﻨﻈﻢ ﺣﻔـﻼت‬
‫اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟـﻤـﺪﻧـﻴـﻴـﻦ‬
‫اﻟﻌﺰل ﻟﻴﻮﻗﻊ ‪ 350‬ﻗﺘﻴﻞ ﺑـﺤـﻤـﺺ‬
‫ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ‪ ,‬وﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟـﻤـﺎﺋـﺔ‬
‫ﺷﻬﻴـﺪ ﻛـﻞ ﻳـﻮم ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺟـﺜـﺚ‬
‫اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻼت اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺗـﻮرط‬
‫ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋـﻦ ‪ 56‬أﻟـﻒ‬
‫ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻮﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﺒـﻌـﺚ‬

‫ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻨﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻌﻼ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﺲ واﻵﻣﻦ ﻛﻤﺎ أرادت‬
‫اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﻧـﺎﺋـﺐ ﺑـﻦ‬
‫ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد وإﻋﻔﺎﺋﻪ ﻫـﻮ‬
‫اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻼت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﺎﺋﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﻳـﻜـﺘـﺎﺗـﻮر‪,‬‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ أﻳﻀﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺸـﻜـﻞ آﻣـﻦ‬
‫ﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑـﻘـﺎﺋـﻬـﻢ‬
‫ﻋﺎﻣﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ أو ﺑﻌـﺒـﺎرة أﺧـﺮى‬
‫ﺑﺘﺤﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺰور‬
‫إﻟﻰ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻓـﻲ اﻟـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗـﻜـﻮن‬
‫ﺛﻮرﻳﺔ وﺗﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺳﻠﻤﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﻗـﺮﻫـﺎ‬
‫اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺒـﺎدرة ﻟـﻢ‬
‫ﺗﻘﺼﺪ ﺳﻠﻤﻴﺔ اﻷوﺿﺎع ﻟﺤﻞ اﻷزﻣـﺔ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪ ﺳـﻠـﻤـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺨﺮوج اﻵﻣـﻦ ﻟـﺤـﻠـﻴـﻒ ﻫـﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ,‬ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻮ اﻓﺘﺮﺿـﻨـﺎ أن‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻫﻲ اﻷﻛـﺜـﺮ‬
‫اﻟﺤﻠﻮل ﻃﺮﺣﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔـﺔ‬
‫ﺑﻼ ﻣﺨﺮج‪ ,‬ﻓﻤﺎذا ﻟﻮ رﺟﻊ اﻟﺮﺋـﻴـﺲ‬
‫ﻟﻴﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎره‬
‫رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ؟ ﻣـﺎذا‬
‫ﻋﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺠـﺴـﺪﻳـﺔ؟ ﻣـﺎذا ﻋـﻦ‬
‫اﺳﺘﻴﻼء أﻗﺎرب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠـﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤـﺆﺳـﺴـﺎت‬

‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ‬
‫واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟـﺪﻓـﺎع إﻟـﻰ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻦ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي واﻷﻣـﻦ‬
‫اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻗـﻴـﺎدة اﻟـﻤـﻌـﺴـﻜـﺮات‬
‫واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ وﻓﻲ ﻇﻞ ‪%35‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ‪ %45‬ﻣﻦ اﻟﺴـﻜـﺎن‬
‫ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ؟ ﻫﻞ ﺳﺘﺨﺮج ﻧﺘﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴـﻲ‬
‫اﻟﺬي رﺳﻤﺘﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة ﻟـﻴـﻤـﻦ‬
‫ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑـﻌـﺮض‬
‫اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺿﺪ ﺷﻌﺐ أراد اﻟﺤﻴﺎة؟‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﺛﺒﺖ أن ﻛـﻞ ﻣﺴـﺎﻋـﻲ‬
‫اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺗـﻞ واﻟـﻤـﻘـﺘـﻮل‬
‫ﺳﺘﺒﻮء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻹن ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺜـﻮرات‬
‫ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻂ‪ ,‬ﻻ ﻳﻤـﻜـﻦ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤـﻦ أو‬
‫ﻋﻦ ﺧﺮوج آﻣﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜـﺮي‬
‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺴﺘـﻤـﺮة‬
‫واﻟﺪﻣﺎء ﺗﺴﻴﻞ واﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎزال ﻗﺎﺋﻤـﺎ‬
‫ﺑﻜﺎﻓﺔ أرﻛﺎﻧﻪ‪.‬‬

‫ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣـﻴـﺚ‬
‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات ﺑﺘﻄﻮﻳﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣـﻤـﺎة‬
‫وﺿﺮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﺛﻢ اﺟﺘﻴـﺎﺣـﻬـﺎ‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﺛﻠـﺚ أﺣـﻴـﺎﺋـﻬـﺎ‬
‫ﺗﺪﻣﻴﺮا ﻛﺎﻣﻼ وﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف‬
‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮم ﻓﻘﻂ إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ‪15‬‬
‫أﻟﻒ ﻣﻔﻘﻮد ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠـﻴـﻬـﻢ‬
‫ﺣﺘﻰ اﻵن‪ ,‬وﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻴﺎح ﺗـﻤـﻜـﻦ‬
‫اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺪﺳـﺘـﻮر‬
‫اﻟﺴﻮري ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻹﻋـﺪام ﻛـﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫‪ 2004‬ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪40‬‬
‫ﻗﺘﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣـﻬـﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧـﻔـﺼـﺎل ﻋـﻦ‬
‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ,‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﺖ‬
‫اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟـﻼﺧـﺘـﺮاق ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻓﻲ‬
‫اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻜـﻠـﻒ‬
‫ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻋﻨﺎء اﻟـﺮد‪,‬‬
‫واﻛﺘﻔﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﻣـﺪاﻓـﻌـﻪ‬
‫ودﺑﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ‪.‬‬

‫وﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1973‬ﻗـﺘـﻞ اﻟـﻨـﻈـﺎم‬
‫اﻟﺴﻮري ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 1500‬ﻃﻔﻼ‬
‫ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻘـﺼـﻒ اﻟـﻤـﻮﺟـﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨـﺎﻃـﻖ‬
‫اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم وﻗﻌﺖ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺳﺠﻦ‬
‫ﺿﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺪﻣﺮ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ‪ 813‬ﺳﺠﻴﻨﺎ‪,‬‬
‫وﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1979‬اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨـﻈـﺎم ﻛﺬﻟﻚ وﻗﻮع ﻣﺬﺑﺤﺔ أﺧﺮى ﺿـﺪ‬
‫اﻟﺴﻮري اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻋـﺘـﺎده ‪ 4‬ﻧﺰﻻء ﺳﺠﻦ ﺻﺪﻧﺎﻳﺎ ﻋـﺎم ‪2008‬‬
‫ﻣﺮات ﺿﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺳﺘﻔﺰاز اﻟـﻤـﻌـﺘـﻘـﻠـﻴـﻦ‬
‫ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳـﻮى ﻣـﺮة واﺣـﺪة ﺑﺎﻟﺪوس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸـﺮﻳـﻒ‪،‬‬
‫ﺑﻠﺒﻨﺎن ﻋﺎم ‪ 1982‬أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘـﻴـﺎح ﻟﻴﺬﻫﺐ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ‪200‬‬
‫اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺟﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺳﺠﻴﻦ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮت وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻷرﺑـﻌـﺔ‬
‫أﺷﻬﺮ وﺳﻂ ﺗﻜﺘﻢ إﻋﻼﻣﻲ رﻫـﻴـﺐ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1980‬ﻗﺎم رﻓﻌﺖ اﻷﺳـﺪ‬
‫ﺷﻘﻴﻖ ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ ﺑﻤﺠﺰرة ﻣﻔﺰﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻣﺎرس ﻣﺬاﺑﺢ ﺿـﺪ‬
‫ﺿﺪ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑـﺪأوا اﻷﻛﺮاد ﺑﻤﻨﻈﻘﺔ اﻟﻘﺎﻣﺸـﻠـﻲ ﻋـﺎم‬

‫اﻟﺨﺮوج اﻵﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺧﺎص‬
‫ﻟﻠﺜﻮار ﺑﺨﺮوج ﺛﻮرﺗﻬﻢ آﻣﻨﺔ‬
‫ﻣﻨﺘﺼﺮة وﻻ ﻳﺨﺺ أﻋﺪاء اﻟﺜﻮرة‪,‬‬
‫وﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻮﻓﺎق وﻃﻨﻲ‬
‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻫﺪم ﻛﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ‬
‫ﻳﺼﺎرع ﻣﻮﺗﻪ وﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2010‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺳﻮرﻳﺎ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪ 127‬ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 178‬دوﻟﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻛﺜـﺮ‬
‫ﻓﺴﺎدا وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼـﺎدر ﻋـﻦ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﻴـﺔ‪ ,‬ﻛـﻤـﺎ‬
‫ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ اﻟﺼـﻨـﺎﻋـﺎت‬
‫واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻷﺳـﻮاق‬
‫واﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳـﺪة‬
‫ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘـﺮ‬
‫إﻟﻰ ‪ %30‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻓـﻲ‬
‫ﻇﻞ ﺗﻜﺪس ‪ %60‬ﻣﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد‬
‫اﻟﺴﻮري ﺑﻴﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷﺳﺪ وأﻗﺮﺑﺎﺋﻪ‪.‬‬

‫دﻳﻨﺎ ﻋﻤﺮ‬

‫ﻣﻨﺬ أن اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻧﻌﻜﺴﺖ آﺛﺎرﻫﺎ‬
‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ,‬واﻹﺿﺮاﺑﺎت ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ‬
‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺑﻼ ﺷﻚ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‬
‫وﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠـﻰ دول‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗـﺄﺧـﺮا‬
‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼـﺎد رﻏـﻢ‬
‫ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ‬
‫وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ‪ ,‬ﻟـﻜـﻦ‬
‫اﻷزﻣﺔ ﻃﺤﻨﺖ ﺑﺸـﻜـﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺑـﺪول‬
‫اوروﺑﺎ واﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ,‬ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠـﻰ‬
‫اﻹﻃﻼق ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷزﻣـﺔ ﺑـﺎﺗـﺒـﺎع‬
‫اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺨﺎﻃﻰء ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ وإﻻ ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ ﺟـﻤـﺎﻫـﻴـﺮ‬
‫اوروﺑﺎ اﻟﻤﻨﺘﻔﻀﺔ ﻣﻨﺬ أﻋﻮام ﺿـﺪ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ؟‬
‫اﻹﺿﺮاب اﺷﺘﻌﻞ ﺑـﻜـﺎﻓـﺔ أرﺟـﺎء‬
‫اوروﺑﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻴـﻮﻧـﺎن‬
‫ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻲ ﺗﻤـﺜـﻞ ﻗـﻠـﺐ اﻷزﻣـﺔ‬
‫ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻻوروﺑـﻲ‪ ,‬ﻓـﺈن ﺧـﻄـﻂ‬
‫اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ‬
‫ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋـﻠـﻰ‬
‫ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠـﺎﻧـﺐ‬
‫اﻵﺧﺮ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻌـﺪﻻت ‪%22‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻤـﻞ وﻫـﻲ‬
‫ﻣﻌﺪﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒـﻮﻗـﺔ‪ ,‬أﻣـﺎ ﻣـﻦ‬
‫ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔـﺾ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ‬
‫دﺧﻠﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %15‬اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ دور اﻟـﺪوﻟـﺔ‬
‫ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ‪,‬‬
‫وﺧﺎﺿﺖ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﺛـﻨـﻰ ﻋﺸـﺮ‬
‫إﺿﺮاﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻃـﻴـﻠـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻴـﻦ‬
‫اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ‪,‬‬

‫ﺑﻞ وﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﺤـﺪي ﺣـﻤـﻼت‬
‫اﻟﻘﻤﻊ واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘـﻲ ﺷـﻨـﺘـﻬـﺎ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟـﻴـﺔ ورﺑـﻂ ذﻟـﻚ ﻛﻠـﻪ‬
‫ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﺎرع اﻟﺘـﻲ ﺷـﻬـﺪت‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪة واﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﻃﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﺧﺎض ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘـﻞ‬
‫اﻟﻌﺎم إﺿﺮاﺑﺎ اﺳﺘﻤـﺮ ﻟـﻤـﺪة ‪24‬‬
‫ﺳﺎﻋﺔ أﺻﺎب ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻘـﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ﺑﻌﺪ أن ﺗـﺠـﻤـﻊ أﻋﻀـﺎء‬
‫اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣـﺤـﻄـﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺮو ﻟﻔﺮض اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﺗﻘـﺸـﻔـﻴـﺔ‬
‫ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺻﻨـﺪوق‬
‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺬان ﻣﻨﺤﺎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل‬
‫ﺣﺰﻣﺔ إﻧﻘﺎذ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ 78‬ﻣﻠﻴﺎر‬
‫ﻳﻮرو‪,‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨـﺘـﻔـﺾ‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻓﻲ‬
‫ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‬
‫ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺒﺌﺔ ﺿﺪ اﻟﺘـﻘـﺸـﻒ‬
‫وﺧﻔﺾ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺤـﻮ‬
‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴـﻴـﻦ‬
‫اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻌـﻤـﺎل‬
‫اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل و اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وأﻋﻄﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨـﻘـﻞ اﻟـﻤـﺜـﺎل‬
‫ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﻮاﻧﺊ ووﻗﻒ اﻟـﻤـﻼﺣـﺔ‬
‫اﻟﺠﻮﻳﺔ و إﺿﺮاب ﺟﻤﺎﻫﻴـﺮي ﻓـﻲ‬
‫ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪,‬‬
‫وﻫﻜﺬا ﺷﻠﺖ ﻛﻞ وﺳﺎﺋـﻞ اﻟـﻨـﻘـﻞ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب أﻛـﺜـﺮ‬
‫ﻣﻦ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫وﻛﻤﺎ ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴـﺔ‬
‫زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﻗـﻮد ﻓـﻲ‬
‫إﻃﺎر ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺠـﺰ اﻟـﻤـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ‬
‫وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻌـﺎم‪ ,‬ﻗـﺮر‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺋﻘﻮ ﺷﺎﺣﻨﺎت اﻟـﻄـﺮق‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺧﻮض إﺿﺮاﺑﺎ‬
‫ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺈﻏﻼﻗﻬﻢ‬
‫ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ‪ ,‬ﻣﻤﺎ أﺟﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ "ﻓﻴـﺎت"‬
‫ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء دورﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﻤـﺴـﺔ‬
‫ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻬﺪأ ﻣﻨـﺬ أن‬

‫ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻄﻘﺲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﺻﻘﻴﻊ ﻛﺘﻠﻚ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎح وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪت ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪450‬‬
‫ﺿﺤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﺪا ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﺳﻘﻄﻮا ﻛﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ‬
‫واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ذوﺑﺎن‬
‫اﻟﺜﻠﻮج‪.‬‬

‫ﺑﻮﻟﻨﺪا وروﻣﺎﻧﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﺼﻘﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب ﺑﻘﻮة‬
‫اوروﺑﺎ ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة‬
‫ﻓﻲ اوﻛﺮاﻧﻴﺎ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ‬
‫ﺷﺨﺺ ﻣﺎﺗﻮا ﺗﺠﻤﺪا وﻛﺎن‬
‫أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن‬
‫أﻗﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣـﺪ ﺳـﻦ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ,‬ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘـﺎﺑـﺎت ﺗـﻤـﺜـﻞ‬
‫اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ وأﻃﻘﻢ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﺠـﻮﻳـﺔ‬
‫واﻷرﺿﻴﺔ دﻋﺖ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع إﻟـﻰ‬
‫إﺿﺮاب ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﺘﺘـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫ﺳﻴﻘﻴﺪ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺿﺮاب‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ دﻋـﺖ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت‬
‫اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ إﻟﻰ إﺿﺮاب ﺗـﺨـﻮﺿـﻪ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧـﻄـﻂ‬
‫اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺳﻂ ﺗﻮﻗـﻌـﺎت‬

‫ﻣﺄوى ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻻﺣﺼﺎءات أن‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 3‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻼ‬
‫ﻣﺄوى ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﺒﻼد‬
‫اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪,‬‬
‫وﻣﻊ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺣﺎﻻت‬
‫اﻹﻓﻼس أﺻﺒﺢ ﻋﺪد ﻫﺆﻻء‬
‫اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﺑﺴﺒﺐ‬
‫إﻧﻀﻤﺎم ﻓﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻢ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺬرﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓﻊ‬
‫ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬
‫اﻣﺘﺪت أﺿﺮار ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺼﻘﻴﻊ أﻳﺼﺎ‬
‫ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﻌﺪ أن أﻟﻬﺒﺖ‬
‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻮاد‬
‫أﺳﻌﺎر‬
‫ﻛﺎﻟﺨﻀﺮاوات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺗﻀﺮرا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ‬
‫ﺑﺰﻳﺎدة أزﻣﺔ اﻟﺪﻳـﻮن واﻟـﺮﻛـﻮد‪,‬‬
‫اﻻﺿﺮاب أدى إﻟﻰ ﺷﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣـﻞ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﺈﺿﺮاب ﻋﻤـﺎل اﻟـﻨـﻘـﻞ‬
‫اﻟﺒﺮي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻏﻼق ﺷﺒـﻜـﺔ‬
‫اﻟﻘﻄﺎرات ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻟـﻐـﺎء‬
‫ﻛﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺿﺮاب ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻧﻌـﻘـﺎد‬
‫ﻗﻤﺔ ﻗﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺑـﻌـﺪ‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺸـﻬـﺪ‬
‫اﻟﺒﻼد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠـﺎﺟـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏﻴﺘﻪ‬

‫ﻫﻢ اﻟﺜﻮار؟ اﻟﺜﻮار ﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮروا ان ﻳﺨﺮﺟﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮار اذا‬
‫ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ؟‬
‫ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻌﻨﻮان‬
‫" ﺳﻜﺎن ﻣﺨﻴﻢ أﺷﺮف ﺑﻴـﻦ ﻇـﻠـﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻗﺴﻮة اﻟﺤﺎﺿﺮ" ﻓﻲ ‪18‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،2012‬ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬
‫" إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﺎﻣـﻴـﻦ ﻟـﻠـﺪراﺳـﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ"‬
‫وﻛﺎن ﻫﺪف اﻟﻤـﺆﺗـﻤـﺮ ﻫـﻮ‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻲ ) ﻏﻴﺎب‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ( ‪ ،‬وﻣﺄﺳﺎة ﺳـﻜـﺎن‬
‫اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘـﺠـﺎوز ﻋـﺪدﻫـﻢ‬
‫‪ 3250‬ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻄﺎردﻫﻢ ﺷـﺒـﺢ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﺑﻌﺪ أن أﻣﻬﻠﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄـﺎت‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﻐـﺎدرة ﻣـﺨـﻴـﻢ‬
‫أﺷﺮف‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ إﺑﺮﻳﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ‪.2012‬‬
‫ﺳﻨﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ‬
‫ﻣﺮوع ﻟﺜﻮار ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺜـﻮرة ﻫـﺰت‬
‫أرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ أ وﻫـﻲ اﻟـﺜـﻮرة‬
‫اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺎم ‪1979‬م‬
‫وﻏﻴﺮت اﻳﺮان ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺤﺖ‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺎه رﺿﺎ ﺑﻬﻠﻮي إﻟﻰ ﻧـﻈـﺎم‬

‫ﺟﻤﻬﻮري إﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣـﺖ ﻋـﺪة ﺣـﺮﻛـﺎت‬
‫وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻨﻈـﺎم ﺣـﻜـﻢ‬
‫اﻟﺸﺎه ﺑﺎﺷﻌﺎل ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺜﻮرة اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ‬
‫وﻛــﺎن أﻛــﺒــﺮ وأﻧﺸــﻂ ﻫــﺬه‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت " ﻣﺠﺎﻫﺪي ﺧﻠﻖ" واﻟﺘـﻲ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎري وﻗـﺪ‬
‫ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم ‪1965‬م ﻋﻠﻰ أﻳـﺪي‬
‫ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ أﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﻴـﻦ‬
‫ﺑﻬﺪف إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺎه‪.‬‬
‫وﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ راﻳـﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻠﻴـﺎت‬
‫اﻻﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻷﻛــﺮاد‬
‫واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن وﺑـﻌـﺾ‬
‫اﻟﻴﻬﻮد‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻳـﺪﻳـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻈـﻤـﺔ إﻻ أﻧـﻬـﻢ ﺣﺼـﺮوا‬
‫ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻻﻣﺎم اﻟـﺨـﻤـﻴـﻨـﻲ‬
‫وﻛﺒـﺎر رﺟـﺎل اﻟـﺪﻳـﻦ داﺧـﻞ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻢ‬

‫ﻋﺮى اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أﻣﺎم أﻋﺪاء اﻟـﺜـﻮرة‬
‫ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺜﻮرة اﻻﺳﻼﻣـﻴـﺔ‬
‫وﺗﻔﺮد اﻻﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴـﻨـﻲ ورﺟـﺎل‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄـﺔ دون ﻏـﻴـﺮﻫـﻢ‬
‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻔﻜـﺮ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ‬
‫ﻣﺠﺎﻫﺪي ﺧﻠﻖ ﻇـﻬـﺮت ﺧـﻼﻓـﺎت‬
‫ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈـﺎم‬
‫اﻻﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟـﺘـﻲ وﺻـﻠـﺖ‬
‫ﻟﺼﺮاع ﻣﺤﺘﺪم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘـﻰ اﻵن‬
‫وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺈﻋـﺪام‬
‫ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻟﻜـﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺷﺪت ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ‬
‫ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ إﻳﺮان وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ‬
‫ﻣﺠﺎﻫﺪي ﺧﻠﻖ واﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫـﻢ‬
‫ﻧﺤﻮ ‪ 3250‬ﻓﺮد ) ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛـﺜـﺮ‬
‫ﻣﻦ ‪ 1000‬اﻣﺮأة( إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق إﺑﺎن‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ‪ ،‬اﻟـﺬي‬
‫ﺧﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﺨﻴﻢ أﺷﺮف– واﻟـﺬي‬
‫ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ‪ 60‬ﻛﻢ ﺷﻤﺎل ﺑﻐﺪاد‬
‫ ﻟﻴﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺟﺎء اﻹﺣﺘـﻼل‬‫اﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ واﻟـﺬي ﻗـﺎم ﺑـﺪوره‬
‫ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن ﻣﺨﻴﻢ أﺷﺮف‪،‬‬
‫إﻟﻰ أن ﺳﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ‬
‫ﻣﻬﻤﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻴـﻢ ﻋـﺎم‬
‫‪.2009‬‬
‫داﻫﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﻴﻢ دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار ﻣﻦ ﻧﻔـﺲ‬

‫اﻟﺤﺮارة وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻛﻤﺎ‬
‫ﺳﺠﻠﺖ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺗﻠﻒ ﺛﻠﺚ ﻣﻨﺘﻮج‬
‫اﻟﻘﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم‪ ,‬ﻳﺤﺪث ﻫﺬا ﻓﻲ‬
‫ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺎﻓﺔ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اورﺑﺎ إﻟﻰ‬
‫‪ %25‬ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ أﺷﺪ‬
‫اﻟﺪول ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻮﻧﺎن‪.‬‬

‫رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻊ اﻷزﻣﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺼﻘﻴﻊ‪,‬‬
‫ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺰداد‬
‫اﺗﺴﺎﻋﻬﺎ وﺗﺰداد ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ‬
‫ﺗﺒﻌﺎت أزﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪.‬إﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اوروﺑﺎ‬
‫ﻫﻲ ﻓﻨﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ‬
‫ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬
‫ﺗﺒﻌﺎت أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻹﺿﺮاﺑﺎت ﻫﻨﺎ ﺳﺘﺤﻮل‬
‫اﻟﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺻﺮة‬
‫اﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إن‬
‫ﺗﻤﺖ اﻹﺿﺮاﺑﺎت ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ‬
‫ﺣﻴﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬وﻗﺘﻠﺖ ﻣـﻦ ﺳـﻜـﺎن‬
‫اﻟﻤﺨﻴﻢ ‪ 11‬ﺷﺨﺼًﺎ ﺛـﻢ ﻋـﺎودت‬
‫اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮة أﺧـﺮى ﻋـﺎم‬
‫‪ ،2011‬ﻓﻘﺘﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ ‪ 36‬ﺷﺨﺼـﺎً‪،‬‬
‫ﺛﻢ أﻋﻄﻮﻫﻢ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻴﻐﺎدروا اﻟﻤﺨﻴﻢ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2011‬ﺛﻢ ﻣـﻬـﻠـﺔ‬
‫أﺧﻴﺮة ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ "أﺷـﺮف"‬
‫إﻟﻲ "ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ" ﻓﻲ إﺑﺮﻳﻞ اﻟﻘﺎدم‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ أن واﻓﻖ ﺳﻜﺎن ﻣـﺨـﻴـﻢ‬
‫أﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣـﺨـﻴـﻢ‬
‫ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑـﺄن اﻟﺴـﻠـﻄـﺎت‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ‬
‫‪ %99‬ﻣﻦ ﻣﺴـﺎﺣـﺔ اﻟـﻤـﺨـﻴـﻢ‪،‬‬
‫وﺗﺮﻛﺖ ﻟﻜﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻗﻄﻌﺔ أرض‬
‫ﺻﻐﻴﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣـﺘـﻬـﺎ ﻋـﻦ‬
‫‪ 500000‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻟـﻦ‬
‫ﺗﻜﻮن آدﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮة‪،‬‬
‫إن ذﻧﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻮﺣـﻴـﺪ‬
‫أﻧﻬﻢ ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ إرﺿﺎء ﻟﻠﻤﻼﻟـﻲ ﻓـﻲ‬
‫إﻳﺮان ‪...‬‬

‫ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻣﻲ وﻣﺴﻤﻊ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺸﺪق‬
‫ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أول ﻫﺬه‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬

‫أﺳﺲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﻧﺘﺒﻨﺎﻫﺎ‪:‬‬
‫•اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒـﻨـﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻐـﻼل‪ :‬ﺛـﺮوة‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻋﺮق‬
‫اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬واﻟﻔـﻘـﺮ ﻣﺼـﺪره‬
‫ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ‬
‫أوﻟﻮﻳﺔ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ‪.‬‬
‫إﺻــﻼح اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻴـﻞ‪ :‬اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻹﺻــﻼح اﻟــﺠــﺰﺋــﻲ‪،‬‬
‫واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻤـﻌـﺎﺻـﺮة‬
‫اﻟﻤﺄزوﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم إﺻﻼﺣﺎت‬
‫ﺑﻞ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻬﺐ‪.‬‬
‫اﻟﺜﻮرة اﻟـﺠـﻤـﺎﻫـﻴـﺮﻳـﺔ‬
‫ﺿﺮورﻳﺔ‪ :‬اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸـﻮد‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻴﺪ أﻗﻠﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل اﻟﺠﻤـﺎﻫـﻴـﺮي‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﺪة‪ :‬اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة‬
‫اﻟــﻘــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻴــﺎدة‬
‫اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺮ ﻫـﻲ‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻀـﻢ‬
‫ﻛﻞ اﻟﻌـﺎﻣـﻠـﻴـﻦ ﺑـﺄﺟـﺮ‬
‫اﻟﺨﺎﺿـﻌـﻴـﻦ ﻻﺳـﺘـﻐـﻼل‬
‫وﺳﻠﻄﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻫـﻲ‬
‫اﻟــﻬــﺪف‪ :‬اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺘــﻲ‬
‫ﻧﺮﺗﻀﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻻ ﻳﺤﻜﻤـﻬـﺎ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻮن أو ﻣﻤﺜﻠﻮﻫـﻢ‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ دوﻟﺔ ﻳﻘـﺮر ﻓـﻴـﻬـﺎ‬
‫اﻟــﻜــﺎدﺣــﻮن‪ ،‬ﻣــﻦ ﺧــﻼل‬
‫ﻣﺠـﺎﻟﺴـﻬـﻢ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺘـﺨـﺒـﺔ‪ ،‬ﻣﺼـﻴـﺮﻫـﻢ‬
‫وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟــﺜــﻮرة ﺗــﺤــﺮر ﻛــﻞ‬
‫اﻟﻤﻀـﻄـﻬـﺪﻳـﻦ‪ :‬اﻟـﺜـﻮرة‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻦ‬
‫اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻌﺮﻗـﻲ‬
‫واﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺠﻨﺴﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺷﺘﺮاﻛﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺑــﻠــﺪ واﺣــﺪ‪ :‬اﻟــﻨــﻈــﺎم‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﺴﻠـﺔ واﺣـﺪة‬
‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻄﻴﻤﻬﺎ ﻛـﻠـﻬـﺎ‪،‬‬
‫واﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟـﺮد‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣـﺠـﺎﻟـﺲ‬
‫إدارة اﻟﻌـﺎﻟـﻢ ﻓـﻲ ﻗـﻤـﺔ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘـﺠـﺎرة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫•اﻟــﺤــﺰب اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻲ‬
‫ﺿﺮوري‪ :‬ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻛـﺔ‬
‫ﺿﺪ اﻟﻈﻠﻢ إﻟـﻰ ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺰب‬
‫ﺛﻮري ﻳﻘﻮدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺮ‪.‬‬

‫ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺮﻛﺰ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ‬
‫ﺷﺎرع ﻣﺮاد‪ ،‬ﻣﻴﺪان اﳉﻴﺰة ‪7‬‬
‫‪:‬ﺗﺎﺑﻊ أﺧﺒﺎر وﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺮﻛﺰ‬
‫‪facebook.com/‬‬
‫‪eg.socialists‬‬
‫‪Twitter: @eSocialists‬‬

‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع‪21670/2006‬‬

‫ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ وﺣﺪه‪ .‬ﻣﻦ‬
‫أﺟﻞ أن ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ‪-‬اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻌﺪد‪ -‬ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻴﻮش وأﺟﻬﺰة أﻣﻦ‬
‫وﺳﺠﻮن‪ ..‬ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎز إﻋﻼﻣﻲ ﻳﺰﻳﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻳﻘﻨﻊ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺄﻓﻜﺎر اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺼﻮر ﻟﻬﻢ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻮرة وردﻳﺔ وﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم إذا وﻗﻌﺖ ﻛﻮارث أو ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ أي ﻃﺮف ﻣﺎ ﻋﺪا ﺟﺬور اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫وﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮوﻧﻪ ‪...‬‬
‫وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ‬
‫ﻋﺰﻟﺔ اﻟﻔﺮد وﻣﺤﻮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻮرات واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‬
‫ﺿﺪ اﻹﺳﺘﺒﺪاد‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻒ وراﺋﻪ ﺳﻮى أﻓﻜﺎرا‬
‫ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﺎﻳﺸﻴﻦ ﻓﻲ ذل‪،‬‬
‫إﺣﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻜﻤﺶ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺮﺑﺎج‪ ،‬ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺒﺪ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻮن واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ اﻷزل‪ ،‬إﻟﺦ‪...‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو ﻋﻦ أن أول‬
‫إﺿﺮاب ﻋﻤﺎﻟﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ‬
‫رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻮﻳﻞ‬
‫ﻟﻺﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬وإذا ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو ﻋﻦ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﻮ داﺋﻤﺎ ﻧﺘﺎج ﺻﻨﻴﻌﺔ "اﻟﻔﺮد‬
‫اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﻠﻬﻢ اﻟﺰﻋﻴﻢ" وﻟﻴﺲ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ‪..‬‬
‫ﻓﺜﻮرة ‪ ١٩١٩‬ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل وﺗﺘﻐﺎﻓﻞ‬
‫إﺿﺮاﺑﺎت ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮام اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮارة‬
‫اﻟﺜﻮرة‪ ،‬ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻨﺎ ﺑﺄن ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ" ﺑﻨﻰ"‬
‫اﻟﺴﺪ ﻋﺎﻟﻲ وﻻ ذﻛﺮ ﻟﻌﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل‬
‫واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺔ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺼﺮح‪ ،‬ﻳﻄﻨﻄﻨﻮن ﺑﺄن اﻟﺴﺎدات "ﺣﺎرب" ﻓﻲ‬
‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ١٩٧٣‬وﻻ ﻳﺬﻛﺮون اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬
‫وﻫﻮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻣﻦ ‪ ١٩٧١‬إﻟﻰ ‪١٩٧٣‬‬
‫اﻟﺬي أﺟﺒﺮه ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ ...‬وﻫﺎ ﻫﻲ ﺛﻮرة‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ٢٠١١‬ﺗﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﻴﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﺬي أﻟﻔﻨﺎه ﺟﻤﻴﻌﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻳﻌﻨﻲ ﻃـﻮل‬
‫اﻟﻮﻗﺖ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮار أن ﻳﺨﻮﺿﻮا ﻣﻌﺎرك ﻟﻴـﺲ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع‪ ،‬ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻔـﺤـﺎت‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﺪ وﻣﻮﺟﺎت اﻟـﺮادﻳـﻮ واﻟـﻔـﻀـﺎﺋـﻴـﺎت‬
‫واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر اﻟـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ‪،‬‬
‫إﻳﺼﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻮري‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﺟـﺪ‬
‫وﺳﻴﻠﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن‪.‬‬
‫ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺘﺎء اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ‬
‫‪ ٢٠٠٧‬ﻟﻢ أزر ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻣﻀﺮﺑﺎ أو أﻗـﺎﺑـﻞ ﻋـﻤـﺎل‬
‫ﻣﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺑﺪون ﺳﻤﺎع ﺟﻤﻠﺔ "رأﻳﻨﺎ اﻟـﻤـﺤـﻠـﺔ‬
‫ﺗﻨﺼﺮ ﻓﺘﺸﺠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻨﺎ‬
‫أﻳﻀﺎ" ‪ ،‬ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻹﻧﺘﺼﺎر ﻋﻤﺎل ﻏﺰل اﻟﻤﺤـﻠـﺔ‬
‫ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ٢٠٠٦‬وﻗﻊ اﻟﺰﻟﺰال ﻋـﻠـﻰ اﻟﺼـﺮاع‬
‫اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن " ﻳـﺮى"‬
‫زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻴﺘﺸﺠﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ‪..‬‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸـﺒـﺎب‬
‫اﻟﺬﻳﻦ إﻧﻀﻤﻮا ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ أن "رأوا"‬
‫ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻟﻤـﻈـﺎﻫـﺮات‬
‫وﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﻬﺘﻔﻮن ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم‪ ..‬ﻛـﺎن ذﻟـﻚ‬
‫ﻛﺎف ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺬو ﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻦ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو إﻻ ﺑﺴﻘﻮط اﻟـﻨـﻈـﺎم‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮار اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ إﻋﻼﻣﻬﻢ اﻟﻤﺮﺋﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻜـﻞ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﻫﺘﻌﻤﻠﻪ اﻳﻪ‪ ،" !!...‬ﻓﻌﻼ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺒﺎﻃﻞ‬
‫وﺑﺒﺎﻃﻞ َﺑﻴَّﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ أن أﺑﻴﻪ )ﻻ ﻣﺆﺧﺬة(‬
‫ﻣﺒﺎرك رﺟﻞ اﻟﺒﺮ واﻹﺣﺴﺎن وأن ﻋﺴﻜﺮه ﻫﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺣﻤﻮا اﻟﺜﻮرة وأﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﻬﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬
‫ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻫﻨﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟِﺬرﻳﺔ واﺟﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن اﺧﻮض ﻓﻰ اﻟﻜﻼم ﻫﻰ أن ﻃﺒﻘﺔ‬
‫ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﺗﺠﻬﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﻌﻨﻰ ﺛﻮرة وﻻ‬
‫ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮى واﻟﺠﻴﺶ‬
‫ﺖ‪ .‬ﻧﻘﻄﺔ وﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ‬
‫اﻟﺬى ﻫﻮ أﻧﺎ وأﻧ َ‬
‫اﻟﺴﻄﺮ‪!!...‬‬
‫ﺛﻮرة‪ :‬ﺛﺎر ﻳﺜﻮر ﻓﻬﻮر ﺛﺎﺋﺮ‪ ,‬وﻫﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫أﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺸﻌﺐ أوﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻓﺮاد‬
‫اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬
‫إذًا ﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﻮرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺠﻢ‬
‫وﻫﻮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫اﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد‪ ،‬وﻟﻜﻰ ﻧﻜﻮن ﻣﻨﺼﻔﻴﻦ وﻣﻨﻄﻘﻴﻴﻦ‬
‫إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﻰ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ‬
‫وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻋﻮام اﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺒﺜﺎ ﺑﺠﻴﻞ‬
‫ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻔﻞ رﺿﻴﻊ ﻳﺸﺐ ﻓﻰ ﻣﻨﺎخ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎرك‬
‫ﻓﻴﺸﺐ وﻳﺸﻴﺦ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎرك ﻛﻠﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻧﺎ ﻓﻲَّ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ‪...‬‬
‫وﻫﺬا اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻘﺪ اﻧﺠﺰﻧﺎ ﺟﺰء أﻗﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻠﻴﻞ وﻧﻘﻠﻨﺎ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻰ ﻟﺤﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ رﻓﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎح‬
‫واﻟﻨﻀﺎل ‪.!!...‬‬

‫اﻋﻠﻢ أﻧﻲ ﻟﺴﺖ اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎن اﻟﺬى ﺳﻴﻜﺴﺮ‬
‫اﻟﻘﻴﺪ وﻻ أﻧﺎ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺘﺮى اﻟﺬى ﺳﻮف اْﺟﻠﻲ‬
‫اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻈﻠﻢ ﺑﻌﻴﺪًا‪ ،‬وﻟﻜﻨﻲ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد أﺣﺪ‬
‫أﺻﻐﺮ اﻟﺘﺮوس اﻟﺪوارة ﻓﻰ ﻣﻜﻴﻨﺔ اﻹﺻﻼح‪،‬‬
‫إﺻﻼح اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد ﻟﺴﺖ ﻗﺪﻳﺴﺎ وﻻ ﺷﻴﺨﺎ‪ ،‬و‬
‫ﻋﻔﻮا ﻟﻴﺲ اﻹﺻﻼح ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬
‫وﻟﻴﺲ اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻣﻼ وإﻧﻤﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺎﻓﻰ واﻛﺘﺎﻓﻚ واﻛﺘﺎف اﺣﻔﺎدى‬
‫وأوﻻدى ﻛﻠﻨﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻛﻠﻨﺎ ﻧﺒﻨﻰ اﻟﻮﻃﻦ‪...‬‬

‫وﻟﻜﻰ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻧﺒﻨﻰ وﻃﻨﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ‬
‫ان ﻧﻌﺮف أﻳﻦ اﻟﺨﻠﻞ‪ ،‬وﻧﺒﺪأ ﻓﻰ اﻻﺻﻼح أو‬
‫ﻧﺴﺘﺄﺻﻠﻪ ﻛﻠﻪ أذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ‬
‫وﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﺎل ﺑﻼدﻧﺎ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ ﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﻬﺬا وﺟﺐ ﻫﺪﻣﻬﺎ واﻟﺒﻨﺎء‬
‫ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻻ اﻇﻦ ذﻟﻚ أﺳﻮأ ﻣﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﻰ‬
‫ﻋﻬﺪ اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺒﺎرك‪ ،‬وﻟﻬﺬا وﺟﺐ ﻫﺪم دوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺣﺘﻜﺎر‪ ،‬واﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫ﺑﻌﺪ ان ﺷﺎخ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا ﻧﺎﻇﺮت ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻗﻨﻌﺖ ﻣﻦ‬
‫اﻗﻨﻌﺖ وﻏﻠﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻨﻰ وﻫﻨﺎك اﻟﺬﻳﻦ ﻻ‬
‫ﻳﻘﺘﻨﻌﻮن ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﺎﻃﻞ‬
‫أو ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮة أو أن ﻛﻼﻧﺎ‬
‫ﺻﻮاب وﻫﻮ ﻣﺠﺮد اﺧﺘﻼف ﻓﻰ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ‪.‬‬
‫وﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻧﺎ ﻻ اﺗﺠﺎدل ﻣﻊ ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻚ أو‬
‫ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ وﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ‬
‫ﺻﺪﻳﻘﻰ "ﺳﻴﺒﻪ‪ ،‬واﺣﺪ ﺑﻴﻘﻮﻟﻚ اﻟﺘﻮر ﺑﻴﺘﺤﻠﺐ‬

‫اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻌﻤـﻞ ﺗـﻴـﻠـﻴـﻔـﻮﻧـﻪ‬
‫اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻗـﺎﺋـﻊ اﻟـﺜـﻮرة ﻣـﻦ‬
‫إﺿﺮاﺑﺎت وﻣﻈﺎﻫﺮات وإﻋﺘﺼﺎﻣﺎت وﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ‬
‫ﻗﻮات اﻟﻘﻤﻊ‪ ،‬وﻓﻠﻨﺤﺎول أن ﻧﻨﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼـﻮر‬
‫واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ دواﺋﺮ‬
‫أﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ وﻣﻌﺎرﻓﻨﺎ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺒـﻠـﻮﺗـﻮوث‬
‫واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫ﻓﻠﻨﻌﻤﻞ ﺟﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻐﻼل أي ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘـﺎح‬
‫ﻟﻨﺎ ﻟﻨﺸﺮ أﺧﺒﺎر اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ..‬اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻨـﺎ‬
‫ﻳﻔﻘﺪ اﻷﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺄن ﻫـﻨـﺎك‬
‫ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض وإﻧﺘﺼﺎرات‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺟﺰﺋﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻋﺘﺼـﺎﻣـﺎت‬
‫اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗـﻄـﻬـﻴـﺮ اﻟﺸـﺮﻛـﺎت‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬

‫‪http:arabawy.org‬‬
‫‪twitter.com/3arabawy‬‬

‫‪flickr.com/photos/elhamalawy‬‬

‫‪facebook.com/elhamalawy‬‬

‫ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎم‬
‫ﻟﻠﺜﻮرة وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎم ﺟﺪا وﻳﻔﻘﺪ ﻗﻠﻴﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ‪ ،‬ﻫﻞ ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ‬
‫ﺑﺄﻣﺮه ﻓﻘﻂ ‪-‬ﻣﺒﺎرك و وزراءه‪ -‬اﻻﺟﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ‪ .‬ﻓﻤﺒﺎرك ﻣﺘﻜﺮر ﻣﺒﺎرك‬
‫زَرع روﺣﻪ و ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ ارﻛﺎن‬
‫اﻟﺒﻼد ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺷﺨﺎص ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻔﻦ ‪ -‬اﻟﻔﻦ‬
‫ﺑﻜﻞ ارﻛﺎﻧﻪ أدب وﻣﺴﺮح وﺳﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن‪-‬‬
‫واﻻﻋﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ‬
‫ارﺷﺎداﺗﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ‪...‬‬
‫وﻫﻨﺎ ﻟﻨﺎ وﻗﻔﺔ ﺑﻞ ﺟِﻠﺴﺔ ﻋﻦ )اﻟﻔﻦ( اﻟﺸﺊ‬
‫اﺟﺘﺬب ﻗﻠﻮب اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ وﻟﻴﺲ اﻵن ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬
‫ﻣﺬ اﻻﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ،‬اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﺒﺪاﺋﻰ رﺳﻢ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪارن‬
‫ﻛﻬﻮﻓﻪ واﻟﻌﺮب واﻟﻔﺮس ﺣﺎﻛﻮا اﻻﺣﺎﺟﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ و ﺳﻴﺮة أﺑﻲ زﻳﺪ اﻟﻬﻼﻟﻲ‬
‫وﻏﻴﺮﻫﺎ واﻟﻤﺴﺮح ﻓﻰ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻰ‬
‫أورﺑﺎ واﻟﺴﻨﻴﻤﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﻦ ﻣﺤﺮك اﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺸﻌﻮب وﻋﻔﻮا اﻧﺎ ﻻ‬
‫اﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻦ وﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‬
‫وﻟﻜﻦ اﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻦ اﻟﻬﺎدف اﻟﺬى ﺧﻠﺖ ﻣﻨﻪ‬
‫ﺑﻼدﻧﺎ إﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا ﺳﻴﺘﺒﻊ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دور اﻟﻔﻦ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻰ اﻟﺜﻮرة ودور اﻟﺜﻮرة ﻓﻰ اﻟﻔﻦ‬
‫وﻓﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻜﻰ ﻧﻨﻘﺬ ﻣﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﻘﺎذه ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ‪...‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ‬

‫اﻟﻤﺴﺮح ﻫﻮ اﺑﻮ اﻟﻔﻨﻮن وأوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق‪ ،‬وﻫﻮ ﻓﻦ ﻗﻮي ﻳﻌﺘﻤﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻹﺳﺘﻌﺮاض واﻟﻜﻼم وﻏﻴﺮه‪ ،‬وإﻋﺘﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤـﺴـﺮح‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻤﺜـﻞ اﻟـﻤـﺴـﺮﺣـﻲ‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم إﺑﺪاﻋﻪ وإﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻮﻣـﻴـﺪﻳـﺎ او‬
‫اﻟﺪراﻣﺎ او ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﻴـﻨـﺔ ورﺳـﺎﻟـﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻃﻤﺲ اﻟﻬﺪف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﺴـﺮح‪ ،‬أﻻ وﻫـﻮ‬
‫ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟـﻤـﺠـﺎﻻت اﻟﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤـﺴـﺮح‬
‫ﺷﺄن أو ﻗﻴﻤﺔ ؟‬
‫ﻧﺮﺟﻊ ﺑﻬﺬا ﻣﻨﺬ ﻋﺎم أو أﻛـﺜـﺮ‬
‫وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑـﻘـﺔ‬
‫)اﻹدارة اﻟﺘﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻔـﻨـﻮن‬
‫اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ( ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻـﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪ ،‬ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﻗﺒﻠﻬـﺎ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜـﻴـﻢ ﻣـﻦ‬
‫ﺑﻴﺮاﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﻮم‬
‫ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺤﺬف ﻛﻠﻤـﺎت‪ ،‬أو إﻟـﻐـﺎء‬
‫اﻟــﻨــﺺ ﻛــﺎﻣــﻼ‪ ،‬ﻷن ﺑــﻪ ﻣــﺜــﻼ‬
‫إﺳﻘﺎﻃـﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ أو ﺧـﻼﻓـﻪ‪،‬‬
‫وﻛﺎﻧﻮا اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺘﻘﺒﻠﻴـﻦ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻣﺮًا ﻣﻌﺘﺎدا ﻓﻲ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻗﻤﻌﻲ ﻣﺨﻴـﻒ ﻣـﺜـﻞ ﻧـﻈـﺎم‬
‫ﻣﺒﺎرك‪ ،‬ﻻ ﻳﻌﺮﻓـﻮن ﻏـﻴـﺮه ﻣـﻨـﺬ‬
‫ﺗﻔﺘﺤﺖ أﻋﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣـﺎ أو ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠـﻴـﻨـﺎ أن‬
‫ﻧﻈﻞ ﻳﺤﻜﻤﻨﺎ ﻣـﺠـﺮد ﻣـﻮﻇـﻔـﻮن‬
‫ﻋﻮاﺟﻴﺰ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮا أﺟﻮرﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣـﻘـﺪرﻳـﻦ اﻟـﻔـﻦ‬
‫وإﺑﺪاﻋﻪ وأن اﻟﻔﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻫـﻮ‬
‫ﺻﻌﻮد اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح وﺗﻔـﻮه‬
‫ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻳـﻨـﻬـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة‪ ،‬ﺟﺎذﺑﺎ‬
‫ﺻﻴﺤﺎت اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر ﺑـﺎﻹﻋـﺠـﺎب‬
‫واﻟﺘﺼﻔﻴﻖ‪.‬‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أﺑـﺪًا أن ﻳـﻄـﻮر‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ آداﺋﻪ أو دوره ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق‪ ،‬وأن ﻳﻤﺜﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﻢ‬
‫"ﻫﻢ" وﻟﻴﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ "ﻫﻮ"‪.‬‬
‫ﻳﺤﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻳﻨـﻬـﻲ ﻫـﺬه‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣـﻌـﺔ‬
‫وﻳﻤﺎرس اﻟﻔﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎء‪ ،‬إﻋﺘـﻘـﺎدًا‬
‫ﻣﻨﻪ أن ﺷﺒـﺎب اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت ﻟـﻬـﻢ‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻦ راقٍ‪ ،‬وﻟﻜﻨـﻪ‬
‫ﺳﻴﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣًﺎ‪.‬‬
‫اﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت ﻳـﻮﺟـﺪ‬
‫ﻣﻨﻬﺠﺔ ﻣﺴﺮح‪ ،‬وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻠـﺒـﺔ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﻨﻜﺮ ﻫﺬا ﻋﻨـﺪ‬
‫ﻗﺮاﺋﺘﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم‪ ،‬ﺑﺴﺒـﺐ أﻧـﻬـﻢ‬
‫ﻳﺪرﻛﻮن أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣـﻠـﺔ‬
‫وﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻟـﻼزﻣـﺔ‬
‫واﻟﻨﻘﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬

‫وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ‪ ،‬أﻧﻪ ﺑﻌـﺪ ﻗـﻴـﺎم‬
‫اﻟﺜﻮرة وﺳﻘﻮط ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻛـﺜـﺮ‬
‫ﺣﺪة‪ ،‬وﻫﻮ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟـﺒـﻌـﺾ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺣﺘـﻰ ﻣﺴـﺎﺑـﻘـﺎت‬
‫اﻹدارة أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻨـﺼـﻮص‬
‫اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻤـﺲ اﻟـﻮاﻗـﻊ‬
‫ﺑﺸﺊ‪ ،‬أﻣﺜﺎل ﻣﺴﺮﺣﻴـﺎت ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ‬
‫اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﻣـﺎﻣـﺎ‬
‫ﺳﻮزان ﺛﺎﺑﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﺎت‪،‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺸـﺒـﺎب ﺧـﺎض ﻫـﺬه‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﻘﻞ ﻣﺘﻔﺘﺢ واﻟﻤﻔﺘـﺮض‬
‫ان ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺈﺑﺪاﻋﻪ وﻣﻮﻫـﺒـﺘـﻪ إﻟـﻰ‬
‫اﻻﻣﺎم‪ ،‬وﻫﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮن ﺑﻪ ﻟﻠـﺨـﻠـﻒ‪،‬‬
‫وﺑــﺮﻏــﻢ ﻗــﻮة ﺑــﻌــﺾ ﻫــﺬه‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳُﻔﻘﺪون ﻓﻦ اﻟﻤﺴﺮح ﺑﺮﻳـﻘـﻪ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺮﺣـﻴـﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة‬
‫واﻟﺮاﺋﻌﺔ )ﻓﻨﻴًﺎ( وﺣﺼﻮﻟـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ‬
‫ورﺳﺎﻟﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻗﻮى اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت‪ ،‬إﻻ‬
‫وﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ ﺟـﻮدة ﺑـﻌـﺾ إﻧﻬﺎ ﻋﺮوض ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻣﺴـﺮﺣـﻴـﺎت‬
‫اﻟﻌﺮوض ) ﻓﻨﻴًﺎ( إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺒـﻂ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻌﻢ ﻫﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻦ راﺋـﻊ‬
‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة أو وﻋﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻜـﺲ ﺳـﻴـﺮ‬
‫ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﺤﻜـﻢ اﻷﺣﺪاث ﺗﻤﺎﻣـًﺎ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ وأﻳﻀـًﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﺑﻤﺴﺮح اﻟﻔﻨﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺮوض‬
‫ﺑﻚ وﻫﺒﻲ‪ "..‬ﻳـﺎﻟـﻠـﻬـﻮل‪ "!..‬ﻷن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻳـﻜـﻮر واﻹﺧـﺮاج‬
‫ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟـﻨـﺤـﻮ واﻹﺿﺎءة واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻤﻤﺜﻠـﻴـﻦ‪،‬‬
‫وإن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﻦ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻜﺎﻣـﻞ وﺗﻨﺴﻰ أﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ وﻫـﻲ ﻣـﺎ اﻟـﺬي‬
‫إﺳﺘﻔﺎده اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌـﺮض‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ‪.‬‬
‫إﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒـﺮون أن " اﻟـﻤـﺴـﺮح ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻔـﻜـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ‬
‫اﻟﺘﺮﺑﻮي" ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻳﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻮﺟﺪ أﻣﺜﻠـﺔ ﺣـﻴـﺔ ﻓـﻤـﺜـﻼ‬
‫ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ او ﺑـﺎﻹﻳـﺤـﺎء‪،‬‬

‫ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮﻗﺔ ) ﻋﺪى اﻟﻨﻬﺎر (‬
‫اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﻫﻲ اﺣﺪ اﻟﻔﺮق‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺮض‬
‫ﻳﺴﻤﻰ ) ﺛﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ( ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺧﻀﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ‬
‫اﺳﺘﺎد ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‪ ،‬وﻗﺎﻣﻮا ﺑﻌﻤﻞ ﻫﺬا‬
‫اﻟﻌﺮض ﺗﻨﺪﻳﺪًا ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺎرﻗﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺼﺎص ﻟﻜﻞ ﺷﻬﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻜﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺺ‬
‫) ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪل( ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﺒـﻴـﺮ‪/‬‬
‫ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﺤﻜﻲ ﻋـﻦ‬
‫ﻗﺎﺿﻲ ﻇﺎﻟﻢ اﻟﺘﻬـﻢ أوزة رﺟـﻞ‬
‫ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻄﻤﻊ واﻟـﺠـﺸـﻊ‪،‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻷﺣﺪاث ﻣﺒﻴـﻨـﺔ‬
‫ﻇــﻠــﻢ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ‪.‬‬
‫وﻣﻊ وﺟﻮد ﻫـﺬا اﻟـﻨـﺺ ﻗـﺎم‬
‫اﻟﻤﺨﺮج‪ /‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﻗـﺔ‬
‫) ﻋﺪى اﻟﻨﻬﺎر( ﺑﻌﻤﻞ إﻋﺪاد ﻟﻠﻨﺺ‪،‬‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘـﻲ‬
‫ﺗﺠﺮى ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ اﻷن‪ ،‬وﺑـﺪأ‬

‫ﻋــﺮوض ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻋــﻴــﻦ ﺷــﻤــﺲ‬
‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺤـﻂ‬
‫اﻧﻈﺎر اﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬وﻛـﺄن اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮون ﻋﺮوﺿًﺎ ﺧﻴﺎﻟـﻴـﺔ وﻫـﺬا‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺎ ﺣﺪث‪ ،‬ﻟﻜـﻨـﻬـﺎ ﻣـﺠـﺮد‬
‫ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺎت ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺿـﺖ‬
‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷـﻤـﺲ‬
‫ﻋﺮض ) ﺳﺒﺎرﺗﻜﻮس( اﻟﺬي ﻳﺤـﻜـﻲ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ودﻓﺎﻋﻬﻢ‬
‫ﻋﻦ ﺳﺒﺮﻃﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻛـﻠـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺮض ) ﺑﻴﺘﻬـﻮﻓـﻦ( اﻟـﺬي‬
‫ﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎة ﺑﻴﺘﻬﻮﻓﻦ‪ ،‬ﻓﻌـﻠـﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ﻓﻨﻴـﺎً‪،‬‬
‫أﻻ إﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻟـﻨـﺎس‬
‫وﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻋﻄﺘﻬﺎ ﻟﺠـﺎن‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤـﺮاﻛـﺰ اﻻوﻟـﻰ وﻫـﺬا‬
‫ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻹﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺮح‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﺻـﺮاره ﻋـﻠـﻰ‬
‫ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺤـﺪاد‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﺣﺪاث ﺑﻮرﺳـﻌـﻴـﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻢ ﻋﺮض ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣـﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫) ﻣﺠﻤﻊ إﻋﻼم ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴـﻼم (‬
‫ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزارة اﻹﻋﻼم‪ ،‬وﻋﻠـﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﺮﻳـﻖ‬
‫ﻛﻞ ادواﺗﻪ ﻻﻳﺼﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ‬
‫ﻫﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻋﻠـﻰ ﺟـﻬـﻞ إدارة‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴـﺮﺣـﻴـﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺄﺗﻲ أﺣﺪاث ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻗﺎﺿﻲ ﻇﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻣـﻮال‬
‫اﻟﺸﻌﺐ وﻳﻌـﻮاﻧـﻪ ﻋـﻠـﻰ ذﻟـﻚ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪه اﻟﻔﺮان اﻟـﺬي ﻳـﺮﺗـﻜـﺐ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺧﻄﺎء‪ ،‬ﻳﻌﺎوﻧﻪ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻤﻪ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﺎس‪،‬‬
‫وﻳﺎﺗﻲ اﻟـﻴـﻪ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﻮزة‬
‫اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ اﻟﺬي ﻓﻘﻌﺖ ﻟـﻪ‬
‫ﻋﻴﻨﻪ‪ ،‬اﻟﺰوج اﻟﺬي ﺳﻘﻂ ﺣـﻤـﻞ‬
‫زوﺟﺘﻪ‪ ،‬واﻟﺸﻴﺦ اﻷﻋﻤﻰ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ‬
‫اﺧﺎه وﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮَا اﻟـﻰ ان‬

‫ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ اﻟـﻮاﻗـﻊ‬
‫اﻷﻟﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه‬
‫اﻷﻳﺎم ‪.‬‬
‫ﺗﻤـﺜـﻴـﻞ‪ :‬إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﻋـﻠـﻲ‬
‫) اﻟﻘﺎﺿـﻲ( ‪ ،‬ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋـﺒـﺪاﷲ‬
‫) اﻟﻔﺮان( ‪ ،‬ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻟﺪ ) ﺻـﺎﺣـﺐ‬
‫اﻟﻮزة( ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤـﻦ أﺣـﻤـﺪ‬
‫)ﻣﻌﺼﻮب اﻟﻌﻴﻦ(‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﻣـﺠـﺪي‬
‫) ﻣﻌﺼﻮب اﻟﻌﻴﻦ ‪ ، (2‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎﻟﺪ‬
‫)ﻣﻌﺼﻮب اﻟﻌﻴﻦ ‪ ،( 3‬ﻧﻮر ﺧﻴـﺮي‬
‫)اﻟﺰوج(‪ ،‬ﻫﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎل )اﻟﺰوﺟﺔ(‪،‬‬
‫ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻴﻦ )اﻟﺸـﻴـﺦ(‪ ،‬ﻛـﺮﻳـﻢ‬
‫اﻟﺴﻌﺪﻧﻲ ) اﻟﺸﻬﻴﺪ( ‪ ،‬أﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬
‫) اﻟــــــــﻤــــــــﺆﻟــــــــﻒ(‬
‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻮﺳﺘﺮ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ )ﻳﺤﻴـﻰ‬
‫ﺳـــــــــﻌـــــــــﻴـــــــــﺪ(‬
‫ﻣﺨﺮج ﻣﺴﺎﻋﺪ ) أﻛﺮم ﻋـﺎﻃـﻒ‪،‬‬
‫ﻋــــﻴــــﺪ(‬
‫ﻓــــﺎﻃــــﻤــــﺔ‬
‫إﺧﺮاج )إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ(‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ وﺗﻬﺪف ﻟﺘـﻮﺻـﻴـﻞ‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‬
‫وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴـﻢ وأﻳﻀـًﺎ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ان‬
‫اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮز‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ﻓـﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻳﻌـﺘـﻘـﺪون أن‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻨﺒﻬﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إن ﻫﺬﻳـﻦ اﻟـﻌـﺮﺿـﻴـﻦ‬
‫ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا‬
‫ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻘﺪﻣﻮه ﺑﻄـﺮﻳـﻘـﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ ﻣﻊ إﺑﺪاع ﻓﻨـﻲ‬
‫راﺋﻊ وﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟـﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر دون ﺗﻌﻘﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻋﺮوﺿﻬـﻢ ﻫـﺬه‬
‫ﻗﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺪار اﻻوﺑﺮا واﻟﻤـﺴـﺎرح‬
‫اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ‪ %5‬ﻓﻘﻂ ﻣـﻦ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻫﻲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﺄﻧﻘﻴـﻦ‪،‬‬
‫وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎدي‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻬـﺎزل‬
‫اﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻮﺟﺪ اﻳﻀﺎ ﻋﺮوض راﺋـﻌـﺔ‬
‫ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺜﻞ ﻋـﺮض ورﺷـﺔ‬
‫" ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﻛـﺰ‬
‫اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ" اﻟﺬي ﻳـﻘـﻮم ﻋـﻠـﻰ‬
‫إﺷﺮاﻓﻪ اﻟﻤـﺨـﺮج )ﺧـﺎﻟـﺪ ﺟـﻼل(‬
‫اﻟﺬي ﻗﺪم ﻗﺒـﻞ اﻟـﺜـﻮرة اﻟـﻌـﺮض‬
‫اﻟﺸﻬﻴﺮ " ﻗﻬﻮة ﺳﺎدة" ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﻨـﺎول‬
‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪ ًء ﻣـﻦ‬
‫" اﻟﻔﺘﺎوى" إﻟﻰ " ﻃﺎﺑﻮر اﻟﻌﻴـﺶ و‬
‫اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ"‪.‬‬

‫إن ﻓﻦ اﻟﻤﺴﺮح ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻠـﻐـﺎﻳـﺔ‬
‫وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻘﺪم اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻤﻊ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻨﻮن ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ‬
‫ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤـﺴـﺮﺣـﻲ‬
‫رﺳــﺎﻟــﺔ واﺿــﺤــﺔ وأن ﻳــﻮاﻛــﺐ‬
‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺎﺣـﺔ‬
‫وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ إﻣﺘﺎﻋـًﺎ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮر‬
‫اﻟﻤﺘﻨﻤﻖ أوإﻋـﺠـﺎﺑـًﺎ ﻣـﻦ ﻟـﺠـﻨـﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻞ أن ﻳﺼـﻞ إﻟـﻰ ﻋـﻘـﻞ‬
‫وﻗﻠﺐ اﻟﺠـﻤـﻬـﻮر‪ ،‬وﻳـﻘـﺪم ﻟـﻬـﻢ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ ﻗﻮﻳﺎً‪ ،‬وآداءًا ﻓﻨﻴـًﺎ راﻗـﻴـﺎً‪،‬‬
‫ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻏـﺎﻣـﺾ أو ﻣـﺘـﻌـﺎﻟـﻲ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻤﺜﻞ ﻋﻠﻴﻪ دور وواﺟـﺐ ﺗـﺠـﺎه‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻤـﺜـﻘـﻒ‬
‫وﺣﺘﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬واﻟـﻤـﺴـﺮح‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ وﺿـﻊ أﺳـﺲ‬
‫ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﻫـﻨـﺎك‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل راﺋﻌـﺔ‪،‬‬
‫وﻣﻤﺘﺎزة ﻓﻨﻴﺎً‪ ،‬ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿـﻮﻋـﺎت‬
‫وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ورﻏﻢ أن ﻟـﺠـﻨـﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻ ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﺺ ‪-‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ‪ -‬ﻛﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺴـﺎﺑـﻘـﺎت‬
‫وأﻳﻀُﺎ ﻋﺮض ارﺗﺠﺎﻟﻲ ﻳﺴـﻤـﻰ‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﻌـﻄـﻴـﻬـﻢ‬
‫اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮة ﻟـﻤـﺠـﺮد اﻧـﻬـﺎ ) اﻟﺸﺎزﻟﻮﻧـﺞ( اﻟـﺬي ﻳـﻘـﺪم أﻳﻀـًﺎ‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful