You are on page 1of 81

~veta ~i 0 ame§tec~ in ap~ ~v ~:!;~,cu mina STINGA daci/;s~~: ~~ necasatorrta, vaduva sau divortata, §i cu DREAPTAdaea este casatorita.

In timp ce amesteca sarea cu apa, lasindu-Ie sa tneaca prin orificiul de scurgere, aceeasi persoana trebuie sa spuna permanent, cu voce tare: in numele Tatiilui Ceresc si al Sfintei Treimi, fie ca asa cum se dizoloii aceastii sare §i cum apa 0 duce departe, acolo unde ii e locul, asa sa se desfaca §i sa dispara toate relele [acute §i nefiicute. in numele lui Dumnezeu §i al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fie sa fiu apiirat de cei ce-mi cor raul. incheiata, tOli cei care aststa Ia ritual trebuie sa spuna Amin. Pentru ea rugaeiunile sa fie ascultate, acest ritual trebuie facut de trei or-i Ia rind atit vinerea, cit §i simbata, Daca sarea pleaca pe apa cn ajutornI lui Dnmnezeu de cite trei ori vreme de noua yineri §-inona simbete la rind, RAUL PE CARE
Odata rugaciunea

~tualuI

t1l numobi

(protectie tmpotriva farmecelor
fili a dusmarrilor)
a sa alungi de linga tine Iii din casa ta raul pe care ti-I dorese du§-manii, trebuie sa faci acest itual 9 zile Ia rind, seara, dupa asIntit. Incept ritualul numai VlNEA, iar, daca din vreun motiv nrecare, it intrerupi intr-una intre cele noua zile, trebuie sa 0 iei d la ineeput, in vinerea urmatoare. lntr-o oala de lut noua !jipe care 0 i foloai in toate cele noua zile ale Itualului, pune 9 morcovi de diensiunea degetului tau mie de la mina stinga. Linga oatil 8.§-aza6 1u minari de ceara curata, in linie dr apta. Aprinde-Ie una de Ia alta, 1)( rind, apoi, cu ultim~ din §-ir, d~a Cn' morcovilor din vas. In timpul II rd, spune de trei ori rugaciunea: ,

1I-L DORE,.8C DU~MANII SE VA INTOARCE INTREIT ASUPRA LOR.
(Ritual transmis de spiritul preotului

Comenescu, /a seainte de spiritism di'J
ust 1973)
I

C,'J

16

JI\:

17

I

nte Arhanghel Mihai, cu puterea ta .pretuit §i cu oirtuiile ce ti-au fast date tie de ciitre Atotputernicul Dumnezeu, ajuta-ma pe mine piuxitosul sa fiu ferit de dusmani, sa nu mii atinga raul ce mi-l doresc ei, [a-i sa ardii §i sa se perpeleascii preeum acesti morcooi ori de cite ori inima §i mintea li se intunecii cu gindul eel riiu. impotriua mea. Ocroteste-mii §i roagii-te Bunului Tatii pentru piiciitosul robul vostru ... (numele tau de botez), sa fiu ferit §i ajutat. Amin. Cenusa morcovilor trebuie aruncata pe apa curgatoare sau in chiuveta, dupa care se da drumul la apa, astfel incit raul sa se scur-ga odara cu apele purificatoare~i nimic sa nu mai ramina din el. Vasul de lut folosit spala-l cu apa eurata, apoi ~terge-I cu ocirpa nefoIosita, curata, pe care sa 0 pastrezt numai pentru asta eele nona zile. In cea de-a zecea zi, in zori, sparge vasul, pune cioburile in cirpa cu care l-ai ~ters de fiecare data ~i arunea-Ie cu totul. (ritual transmis de spiritul lui Flam-

LIDl ~ II

~

litualul tU limtit ptntnl a alia tbipul bttfmanultti tin fi ptntnl a fi ftrit bt d
(protectie impotriva farmecelor si a dusmanilor)
ntr-o vineri, a~aza pe soba, pe calorifer, sau undeva linga 0 sursa ne caldura 0 farfurie alba nt insa pe care pune de zah ar' (0 I ngurita) I in forma de cruce . .A§aza d asupra 0 lamiie potrivit de, m~re i Iasa totul acolo vreme de 9 zile. zi ce trece, Himiia se va scofilci, ajungind in ultima sa semene cu un hip. Acela este dusmarru! tau, de re trebnie sa te fere!jti. Se poate ntimpla ca in incretiturile ce se ormeaza pecoaja Himiiei sa apara 0 I tera, initiala numelui dusmanulur i u, sau al persoanei ce nu te poate ufezi, In fiecare s ear a din cele9 cit d ur-eaz a ritualul, Ia aceea~i ora,. spune rugaciunea: Doamne, iruidiii-mi: sa cunosc miirirea s; buniitatea Ta. Dii-mi inima curate §i
~ \d\ r
11

~arion,

in sedinte di~: august 1985~

I

19

-

, lesne iertiitoare si ciiintii pentru supiii,
riirile ce le-am fiicut. altora. Fa sa am dragoste crestineascii §i sa pot rabda cu pace toate necazurile din partea lor, fiicind porunca Ta. Mii fagaduiesc sa nu mai foe rau celor ce-mi fae riiu, §i pe eel ce mii blesteamii it voi binecuointa. De va flaminzi uriijmasul meu, ii ooi da piine; iar de va inseta, it voi adiipa. De va ciidea, it voi ridica, iar de se va riitiici, it voi pooiuui. Doamne, eu nu sint decit un om neputineios. De aceea ajutii-mii cu darul Tau sa fiu statornic in poruncile Tale, Trimite binecuointarile Tale peste uriijmasii mei si intoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alunga suferintele si neodihna ce am de la ei si impacii-ne. Tu ai fticut pe am sa triiiasca in unire §i in pace pe pamint. De aceea, fti pe cei ce ma uriisc sa cunoascii Voia Ta. Lumineazii-le inima lor, sa fie primitoare §i plinii de buruitate §i iertare. Da-mi pacea Ta Doamne, ea sa putem oietui pe Piimint eu pace, cu bucurie, §i sii-ti zicem in unire cu fata sen ina §i inima curatd: ,,$i ne iartii nouii greeelile noastre precum §i noi iertani gresitilor nostri". Ciici Tie se cuvine slcuxi, cinste si inchiruiciune, in veei. Amin. (ritual trensmls la 16 decembrie~992 de spiritul Ecaterinei G. din Cluj)
20
I

JUtualul
°

at [tapa

(protectie impotriva farmecelor ~i a dusmanilor)
a ceu pa mare, curaj-o, apoi las-o intr-un loc raeoros §oi bine , erisit vreme de 9 zile ~i 9 nopti. ebu'ie sa ai grija sa nu stea in 1 zeala. In cea de-a noua zi, fa 0 I mada de vreaseuri in aer liber, g riuncheaza ~i r-oaga-te eu eren1a astfel: Doamne Iisuse Hrisoase, Eiul lui II III nezeu, eel ce ai luat asupra Ta toate acotele lumii §i Te-ai sacrificat pentru n Ii, miluieste-mii pe mine, pactitoeul. IIiIa-ma sa am inima curatii §i judecata t /'(( pta, so, nu intunec cu ginduri desarte I neurednice pe eel ee-l cred ca mi-e cll/~man, dacii el imi doreste binele. \II/ttl-ma Lisuse Hristoase, Sltioit fie N 11111 le Tau, ca dacii imi e dueman, sii-i IllId chipul pe rodul pamintului care a stat

"

@E~=

III [ I.

21

=

~

~

~
I

lumina astrilor tai de zi si de noaP~ vreme de 9 zile f}i nopti si sa-l pot alunga de linga mine, pe el §i raul care mi-l doreste. Lumineazii-i mintea, Iisuse, [ii-L sii-mi mai poarte dusmiinie, ciici tncalcii poruncile Totaiui. Fii-l sa se intoarca cu dragoste §i porniri binecuointate spre mine,§i fa ca inima mea sa fie curate §i deschisii lui. Amin. Du pa ce ai spus rugaclunea, aprinde vreascurile. Infige in bulbul cepei 9 ace, ca gindurile rele ale dusmanufui tau sa fie taiate de fier, apoi ar unca ceapa eu totul in flaear-l,ca focul sa distruga orice urma din raul pe care ti-l dore~te dusmanul eu inima neagra. Cit arde ceapa, spune de trei ori: Doamne lisuse, Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieete-mii pe mine piiciitosul §i ascultii-mi ruga. Du pa ce a ars eeapa, ingroapa resturile ei ~i ale focului in pamint, lji orice urma de dusmaule va dispare a, caoi dusmanul e legat de foe, fier lji p a m i n t prin puterea credintei.

~

l\ituaIuI be proteqie a tUti to1ntra tddor
oti recurge Ia acest ritual nu numai pentru a-t i proteja propria Iocuinta de orice mflunt malefice, dar lji pe cele ale r'uvIo r san prietenilor, care - in eest caz - trebuie sa te ajute. 'tringe a pa sfintita de la 9 rici ~;i pune-o intr-o sticla cura. Ia sare cit poti tine intre degete arunc-o peste prag, apoi sf.ropeste cu l unde a cazut eu putina apa Pune un grannte de tamiie pe 0 ngura lji asaz-o deasupra flacarii it la aragaz, pina se aprinde, apoi ( rgi §i afuma prin toata casa spunind tot timpul Tatal Nostru. A§3za I,toi in sufrag.erie patru farfurioare III care ai asezat sare (cite 0 lin~ ~II
23

ntiti.

L

Ml~~:al transmis din astral de SPiritUJ ~arei Georgesc~:a 17 iulie 1988) .'

I

~~ri~ii) pe directia celor pat;~i puncte cardinale. Lingii fiecare far- .. furie cu sare (sa nu uiti ca sint patru), a~aza cite 0 ulcidi de lut cu apa de flntina sau de riu. In mijlocul incaperii, pune patru Iumrnar-l aprinse, in coljurile unui pa tr-at imaginar. Tamfia, apa, sa rea §i Iuminarile iji vor apara casa de relele ce vin prin aer, prin apa, de relele pamintului, sau ce vin prin foe. Spune acum: Sfiruilor ai lui Dumnezeu, Apostolilor, Proorocilor , mucenicilor , arhiereilor, pustnicilor, temiitorilor de Dumnezeu , dreptilor, locuitorilor 'in pustie, calugiirilor, patriarhilor §i toti sfiruii care ati piitimit pentru Hristos§i ati cistigat indriiznealii ciitre Stiipinul, rugaii-ot: pentru mine paciitosul §i pentru casa mea. In tot acest timp, sa DU gindesci de rau n.imarrui, ci numai de bine pentru tine, familia §i casa tao Ia 0 ramurica de mesteacan tinar, inmoai-o in cele patru vase cu apa de riu sau flntina §i sfropeste prin

I'll curate, apii neintinatii, eu ;e-a~ ; lu uat §i te-am piistrat, A§a sa aduni 11<,1(' casa mea, §i asa sa-l piistrezi. in lJIII e§ti curate §i de LaDumnezeu data, u la mine curatul §i neintinatul, alungii uitul, Amin",

ngenuncheaza in fata Iurn irrar §i spune apoi:
)

numele lui Dumnezeu Totol, fie ca celor patru elemente sa ma apere 'i noapte pe mine §i cas a mea de ece §i de dusmani, de rele uazute sau zute. Ma frigaduiesc sa fiu cu inima 110 !ji credincios cu {rica de Dumnezeu lot ceea ce fac, ca sa fiu apiirat de ,.,mi, de toatii durerea §i teama. A§a mi ajute Dumnezeu, Amin".

In

'l'otul dureaza patru saptamini, se ate face atit ziua cit ~i noaptea, in (are zi sau doar 0 zi pe sapina, dar nu mai mult de doua ori
In.

(ritual transmis de spiritul Elenei onstantin din Bucuresti, /a sedinte de Pf(ltism din 12 mai 1995)
! .

casa in direcpa eelor patru P~ct4 cardinale, rostind:

..
25

~==

24

CAPITOLUL II

Cu cit eint mai puiini cei care-ti cunosc secretele, cu ati: ۤti mai apiirat
I
I

I I

26

~I

J

. r:rea Tainii $i Porunciia . Dumnezeu, IUBIREA este cea care ne ajutii sa mergem mai departe prin via/a, care ne tulburii linistea sau care ne face sa ne usciim. pe picioare cin.d nu e imparta§ita. Numai ea poate muta muruii din lac, ciici IUBIREA e iti primul rind credintii. Tocmai de aceea am grupat aici citea dintre ritualurile ce mi s-au transmis in timp pentru

Domnul~ii

tum fad pt pmoana iuhiti d timtni a ta ptuttu
toatibiafa
i nevoie in prim ul rind de 0 batista alba noua, pe care sa o§i in mijloc 0 iconita de ie a Maicii Prea Curate. Apoi, vineri la rind sa stringi apit. tii de Ia sapte biserici pe care pui intr-o stfcluta. A§aza apoi ta desfacuta pe masa in fata tao tinga ~i in dreapta sa ai aprinsit. () Iuminare de ceara rosie; pune sticluta cu apa sfintita pe ta Maicii §i spune:
(lie'a Maria, Maicii Maria Fecioarii

.0

PASTRAREA PERSOANEI IUBITE SAU PENTRU A FACE CA PERSOANA DORITA SA SE iNDRA.GOSTEASCA
Spiritele invocate au trimis, de la caz la caz, !ji ritualuri mai simple pentru cresterea dorintei unuia dintre parteneri, sau pentru alungarea riualilor. Mai mult, existii aici chiar §i ritualuri care ajuta Za impiicarea indriigostitilor sau la separarea imediatd. Nu este vorba, [in sa repet asta, de nici un feZ de magie, nu este nimicimpotriva lui Dumnezeu. Singura ceriruii pentru ca aceste ritual uri sa functioneze este sa fie {acute numai in doriruii de bine, !ji nu pentru a {ace riui cuiua. in asemenea cazuri, RITUALUL SE iNTOARCE ~, ~up~ celui ce a recurs La el.
I

rata, IIi se da nu ni se ia. M, 8 a dat un iubit; asa cum sfinte§ti l~f(J apii luati: de la Tatiil, l~fI ,o,:.[inte!jte ce e Entre mine §i om:Jl ce I I III riat,
('II
I

I

za

~

29

~ Ii·

r:=

n oeci de vee, sli fie al meu §i sli ~ iub~C:Sca.Amin.

i.
~"""'.ltttninarilot _stti (um si fad pt tintba Iiit inbrigoittuti bt tint
itualul se incepe mtr-o vineri in care ai postit. Ia 0 bucafa e hirtie ~i serie pe ea cu un on nou, atunci aseutit, numele sau celei pe care vrei sa-l faei , Iubeasca. Cu hirtia in fata, de 0 luminare rosie Itnga tine ndindu-te foarte intens la perr spectrva, spune-i numele cu joasa pin a cind luminarea a I • tot. in ziua urmatoare repeti I Iu l cu aeeoaai foaie de hirtie, Iuminarea sa fie alba. In a treia In f I, doar cu 0 luminare albaHU bleu. In cea de-a patra::Ji a f IIlIiului, luminarea trebuie sa fie
31

Ia apoi ceara topita de la cele doua luminari ~i pune-o pe dopul sticlutei eu apa sfiniita, ca un fel de sigiliu. 8tinge Iumtnarfle, pune-Ie, impreuna cu sticluta ~i batista cu iconita intr-un saculet de pinza alba pe care sa scrii cu creionul numele celui pe care vreLsa-J pastrezi. Pastz-eaza saculetul intre haine, in sifonier.
·

... ..., ..

(ritual transmis la -4 iulie 1994 de spiritul Elene; Marinescu din Bucuresti)

n al doilea ritual se poate face cu ajutorul a doua frunze Iuate din copaci diferiji, pe care Ie asezi in fat a ta pe masa la 0 distanta de 15 centimetri una de alta. Pe 0 hirtie serie numele uneia dintre cele doua persoane care vrei sa fie unite toata viata; ia apoi cele doua frunze ~i Ieaga-Ie cu 0 pangliea roz d a ca eea Ia Ita persoana este femeie, §i albastra daca este bi\.rbat. Pe panglj ca scrie-i numele. TnveIe ste apoi frunzele innodate in hirtia pe care ai scris primul nume §i pune paehetelul undeva in easa,

U

,
,

un loe ' EN! N-O unde sa fi.! sigurii c~ .... 8-0 ATINGA.
"

30

galbena, iar in cea de-a cinc~a Ci~ mai mchtsa Ia culoare. Dupa cele cinei zile ale ritualului, Ia miezul noptlt celei de-a sasea, fa suI hirtia pe care ai seris numele lui san al ei I?iarde-o eu un ehibrit (e foarte important sa fie chihrit, nu bricheta sau flacar-a de la aragaz). in timp ce arde, r oaga-t.e Maicii Preaeurate sa-ti binecuyinteze iuhirea I?isa te urieasca eu persoana respeetiva, spune Amin §.iinchina-te de trei ori. Ia apoi cenusa riimasa de Ia hirtie §.i arune-o af'ar-a, in vint. Mai inchina-te de trei ori. Cu ajutorul Tatalui Ceresc, in trei saptamjni acel el sau aeea ea pe care il dorestd va veni la tine.
(ritual ttimls din astral de $tefan coms« din Bresov, la 15 iunie 1989)

~itual at mien palttU ftridna in bragoJte
a fi ferieit alaturi de pe care 0 iube!jti Iji pentru a 0 face sa stea liDga toata viata, serie-i numele de ori pe 0 birtie alba, eu un creion nou-nout, fuveleljteapoi aeea tie intr-o folie de aluminiu (se Ijte in comerj) Iji unge sulul ut cu miere din fiori de salcim de tei. in tot acest timp trebuie pui in gind:
""..,.'0. .... ,0.

entru

de hirtie sint indragostitCi, ide ... (numele celui sau celei pe care-l
II

I e l (ea) U iubesc §i vreau sa tim '",Jrf'LJ-na pentru toatii oiaia, , 86 M bucuriim de liniste $ide 0 f~riCi'J,', luk» a aceastii miere.
I I

b

:;ti)

32

I-;~~~

33

"

,

~Oi' pachetelul trebuie ingro. pat ~l). in ~~~n_int,n grad ina san intr-un Ioe i mai ferit, pentru ca secretul sa fie bine pastrat ~i pentru ca nimeni sa nu poata atinge §i impiedica dorinte1e tale. Daca vezi ca efectul intirzie, trebuie sa reiei ritualul ~i sa-l faci in trei seri consecutive, incepind intr-o JOI ~i terminind stmbata, cu mare grija ca nimeni sa nu mai stte, daea vrei ca dorinta sa ti se indeplineasca, (ritual transmis de spiritul Grigore la 6 ianuarie 1991). Emiliei

I

3aitualul bt bOIO'tt Irbangbtl :fIIiIJail
bucatarie, deseneaza pe un nd de lemn 0 cruce eu talc, ina san praf de creta. Pe cele u brate ale crucii a~aza cite 0 nre, dupa cum urmeazae bratu.l de sus, spre nord: 0 I re albastrii. ntrti braiul de jos, sudul: 0 luminare
II

a{j,fintuItti

I ru

IIII'll tHY'

estul : Q neagra, sau ell mai inchisii La
J

bratul din dreapta,

ut ru braiul din stinga II II (' galberui.

vestul

:

0

ntc de a aprinde Iumirrarfle, mijlocul crucii 0 bucatica
34
35

iDledaie be'bintolo be mormfnt

, 75 de ritualuri magice primite de mediumul E.M.
,

mica de hirtie pe care sa serif numele celor doua persoane ce vrei sa fie unite. Apinde luminarile§i, cu ochii spre cer, spune 0 data rugaciunea:

tl

ca....(numele persoanei iubiie) sa fie II, trup §i suflet, in voia lui Dumnezeti Unul. apoi borcanul in care ai pus §i hlrtiuta §i pune-l unin camas-a, acolo unde e§ti ca nimeni in afara de tine va gasi.

,

Crucea are patru brate, Cum PATRU sint caile in via{a Siiniitate, bani, liniste ~i iubire. Iubirea e cea mai mare dorinta a sufletului meu, Pentru ea te implor, Sfinte Arhanghel Mihail, suiptnul meu. Al}teapta apoi ea luminarile sa arda mai mult de jumatate, stinge-Ie §i pune-Ie intr-un borcan curat. Tot aeolo pune §i hirtia pecare ai scris cele doua nume, iar talcul, creta sau faina cu care ai facut crucea spa. Ia-Ie cu apa simpUi §i curata. Borcanul invele§te-l in hirtie alba; avindu-l in fata, spune:

ritual transmis de spiritul preotului Ie 21 august 1993)

37

l\itual til faPtt mifom ptntrn a 0 faa pt pmoana iubiti ia it inbdllOittaiti bt tine
i nevoie de 0 Iamfie medie, 7 cuisoare ~i sapte pangliei ro~ii daoa faei ritualul pentru 0 femeie) sau albastre, daea persoana vizata este barbat, Spala bine lamiia, apoi Ias-o sa se usuce singura, fara s-o ~tergi. Fixe az a panglieile in eoaja ei eu ajutorul cuisoar-elor, cite unul pentru fieeare pangfica. Odata ee Ie-ai prins pe toate, spune de trei ori: Sfinte Valentin, lndrtigostitilor, Iti ofer aceastii lamiie pentru tine, Ciici tu Ie stii pe toate in
@fiE~= 38

in puterea ta 1'(/ faci ca inima nei pe care 0 iubesti) , , simta pentru mine dragostea pe care J tt In pentru el (ea) Dnca el (ea) mi-e sortit mie de la
'/ .'ita

lui... (num.'l;

poi Iamfia §i tai-o Ia jumatate u eutit bine spatat ~i ~ters. ree cele dona jumatati intr-un rut pune 0 lingurita de miere hi oama ~i bea-o d i nt r-o Ing Ill, apoi spnne:
, A

If' ('a

dorinpi sii-mi fie indeplinitii cu it lui Dumnezeu, dacii ... (numele nei iubite) este soarta mea. (fd, nu, fie ca intotdeauna sa ne fim 'J1 1 §i ceea ce simiim un~l pentru .W/IUL moarii niciodatii, Amin.
trimis din astral de spiritul Florica Sturdza, la $edinfa din 16 1979)

rltue!
__
__

,....,"ClI
r"LJ

=: .,,'
ca
0

etiip'in.

al

ofrandii ~

39

Jaitual ptlltm aard lIidJatu(

nevoie de un ou foarte proasI?~t; scriepe o.hir!ie. eele . e mal Jos,arde pujln hlrtla Cll ~n ~chibr!t Ia cele patrucoljuri, Infa~oara ~~l inea ~i du-I ~i inw:opa-~ la plclorul erucii unuimormint dIntr-un cimitir. Spune apoi in ~oapta: Te implor, Spirit Sfint, asa cum cerul e separat de pamint, a§a sa-l desparti §i sa-l separi pe btirbatul meu ... (numele) de ... (nume.le femeii care loa ademenit), sii-i separi unul de altul asa cum oiata e sepa~ata de moarte, cum marea e separata de farm, apa ~e foe, muntele de cimpie, tea de zt., vlumina de fntu.ner:J .... ele de Luna; a§a sa-l separi pe ...
40

Ai

·

paltr" 0 alta I'ttntie

te te-a lUat

a-p intoaru

btirbatului tau) de ... (numele " numele celor 12 are ale zilei si trei ceasuri ale nopiii, in numele llc al saptaminii, 'in numele celor il ale lunii, 'in numele Tatiilui, al i (J I Sftntului Duh sa fie seporati iti, §i sa nu-si mai pooui gasi 'in unul la altul, caci.«. (numele ui tau) este al meu, prin voia lui mrile.Gf"I" hdrazit mie §i 'in {afa Lui unit pinii cind moartea ne va despiirii. nd ajungi acasa, spa.la-te pe de trei ori cu apa eurata, nu te lasS. apa sa se zvinte, apoi tiimiie prin casa ~i aprinde u.".u,a'''''o ca morjii sa aiba lumina, sa oage pentru tine sa ai Izbinda in Tatafu! Ceresco doua zi sa iei de Ia btser-iea aasma '1i anafura, sa Ie tii in casa, r in prima zi cind barbarul ti se toarce, sa-I pui in mincare citeva Icaturi de agh ea sma §-i putina nafura, pentru dezlegarea facaurilor amantei. .
(ritual transmis de Aneta Mihiii/escu, In ~edinta din 3 septembrie 1994)

I

41

~

"~

l111 11 ului, celor plecati u m iria
/1('
HI
/I

la PiCiO~ .arele

4~

)litual ptntm a stirni
miba

trorittta StxUaIi ,a

ca ... (numele barbatului sou al care urei sa te doreascii) (/ uina la mine aprins a ma caute §i sa dea de mine. "Iinta lumina a [urn.iniir ii ce am 1/8-0 pentru ... (numele) I I faca sa gaseasca drumul spre mine (I i arate calea. a oinii la mine aprins de dorintii, a§a 111 mi-o doresc. itualul se face cinci zile Ia rind, primele ore ale noptii, incepind vineri. Daca pentru vreun motiv recare, ritualul se intrerupe 0 zi, cbuie reluat de Ia inceput in vinea urmatoare-

nge0 luminare alb astra (daca f~ci aeest rit~al pentru un barbat) sau rosre (daca vrei sa st.ir-nest.i 0 femeie) cu ulei de eand~la in care ai amestecat 5 picaturt d iri Aparfumul tau preferat. A§aza luminarea pe 0 farfurioara eu care sa aeoperi un pahar nou in care ai pus apa curata, putina nuesoaea !?i alte 7 p ie a t u r i din parfumul tau prefera!. Aprinde luminarea de la un ehibrit; stinge-o; aprinde-o inca 0 data, Ias-o sa ar-da 7 secunde apoi stinge-o din nou. ' De-abia a treia oar a cind 0 aprinzi spune: ,~ puterea sfint:2a luminiirii, ~

U

(ritual transmis de spiritul Virginie; Popescu, la seainte de spiritism din 18 ugust 1990)

43

(In' zi a ritualului, trebuiesa iesi dill easa in zori §i dupa asfiniitul «a foci cele ee urmeazii: z -t e pe pamfn t en spatele t de un capac - tei sau elres une pe pamintcu fata in jos 0 oglinjoara. Rotindu-ti mina ti pe deasupra ei in sensu} de ceasornic, spune in soap-

l\t~aI pmtnt a btbeni mai

fmmoaA
c_est. se face intre 15 iunie _§i 15 iulie, cite trei zile eonseeutiv incepind din fiecare vineri. Trebuie sa stringi petale de la flori de cires, de cais, de piersic §i de trandafiri albi §i ro§ii. Pune-Ie la useat. Cind a venit vremea sa ineepi ritualuI care te va face mai frumoa,sa, eumpara 0 stieluta noua cu parfumul tau preferat, pune inauntru petalele uscate, §i trei picaturi de Cfintitii.

=:

,

aicii Preacurata,

in veci binecuuin-

qjuta-mi mie sa ma schimb. Prin puterea ta limpezeste-mi ehipul §i {(1 ca lumina lor sa nu fie uitatii, . Ji'd ca sufietul meu sa-§i reverse lumina ZEnda!}i curatii pe obrajii mei, ca dragul meu sa rna iubeascii ~i in veci de mine sa nu se despartii, iar tu unirea noastrii binecuointeaz-o, Maica Preacuratii, in veci binecuotntatii. Amin

Ia apoi oglinda, dar nu te privi ~
paIii-titrupul in casiiCU.~A~ E, apoi pune eiteva picatur! din" _"'"

44

li

45""

sticlutii pe dosul pabnelor, in ~ tele urechilor ~i pe miini, la co?t:~ Apoi pune 0 picatura de parfum pe buric lji cite una in spatele genunchilor §i pe glezne. Ritualul trebuie respectat cu sfin. jenie, iar fata care-l va face trebuie ca in acele zile sa.nu manincecarne, sa nu spuna vorbe spurcate lji sa DU bea alcool. La terminarea ritualului, dopul sticlutei de parfum se acopera cu ceara topitii dintr-o luminare ro~ie. SigHiu} se rupe numai atunci cind lata simte cii pierde dragostea Iubitului ei. Parfumul descintat §i sfintit II va intoarce la ea pentru totdeauna.
(ritual primit fa $edinta de spiritsm din 19 decembrie 1988, de la spiritul Mihaele; Frunza)

4~

CAPITOLUL III

l\itualuri palitu tad

46

Toate femeile reeurg adesea la tot {e!ul .de mici ritual uri neconft"te~t."tzatemenite sd apere casa fi fam"ti"t? Dorin/a lor este fireascd fi tocmai pentru aceste femei de multe o~i ,!e~iijite, ~e ~e l'!'ptii cu greutdfile zilei f"t cu obiceiurile adesea rele ale biirbalilor, sau cu singuriitatea eaei soarta le-a fost luatii sau legatii, am grupat aici etteua ri!ua~uri si~ple pe care le-am gdsit ras{ozndu-mr,insemnarile. Este insil {oarte imporant ca ace~te mici !itualuri sa nu fie {acute deeit de STAPINA CASEI.

nne in frigider un platon en 7 1.«1..1.1..1..1. proaspete. Pe masura ce tree zilele dintr-o saptamina, a toate Iamtf le se pastreaza gi, nu se striea, nu se usuea si se inmoaie, inseamna es. nu ti se face niei un rau, ea soarta iti te aleasa ~i aproape de tine ~ ...... _n tot restul zilelor. Daea, insa, una dintre Iarnfi se striea, se uca sau se inmoaie, e semn eil ti fae lueruri rele §i ea buna ta arta este in perieol. Trebuie unci sa recurgi Ia aIte ritualuri ntru a indrepta soarta.

JI
48
~i

~illi

u arunca cojile de banane sau de portocale. Usuea-Ie bine, eurata-Ie de pra:f sau alte izerii §i asaza-Ie intr-un castronel negru pe care aeopera-l cu celofan. J.Jl a-I in camara, te va ajuta ~i va Il. functiona ca un mijloc de protectie
.
49

.

l"l1\ ~

a hranei tale contra de.. seintece~or ~~ farmecelor ce ti saar putea arunca in mincare pentru a-ti strica soarta.

a un bor eane l de culoare albasts-a, sau un pahar albastru, ~i a~aza in el 0 ramurica de busuioc, una de levantic.a ~i citeva cuisoare, Aeopera borcanolul cu un eelofan perforat in citeva locuri ... !?i pune-l in ~ifonier, intre haine. In af'ar a de mirosul pUicut, aceste plante Iucreaza ea un mijloe de protectie contra influentelor negative ~i a energiilor maleficeee pot ramine impregnate in haine. Este foarte imporant ca in ziua in care faci acest ritual sa nu te eerticu nimeni.

I

r. aeeste energii prin~ purificatoare a ~pei: du pa ce au fost hmpezlte! e mai Iasa 0 jumatate de ora n lighean cu apa curata in i turnat !1apte picaturi de a~i ai pus doua fire de bu",i levantica, di~ r!iu! ce ~-~ de tine nu va mal ranune mer

i;:~ .~

ind stam intre persoane care ne dusmanesc, sau ne aflam in preajma celor ce ne invidiaza sau ne doresc raul, adesea hainele, mai ales cele din fibre sintetice, atit de purtate in ultima vreme, ni se Impregneaza cuenergii malefice ce ne Influenteaza negativ activitatea. o spafar-ea atenta a acelor haine

C

·

aca simti ca un spirit malefic e tine de cas~ ~a §i i~ simJi prezenta nedorlta, ~p:a:ln~eIn tarie 0 luminare rosre In junul ia pune patru pumrri de sare p~ ctia celor patru pu~cte c~r<!:le. Lasa luminarea sa arda, In me ce spui in gine:!~ata~ Nostru 'rezul. Imediat, vel slmtl 0 st~r.e liniste deosebita, iar orice SPirit va fi alungat din casa tao

It bun augur in hudtirit
amilia, casa §i so~rt~ }ti si~t ocrotite de rele daca ar m buca- . tarie obiecte din fier fOrja~tau ..aca. aami pe perete vase sau oale. . ~\n
~ 1II 51

50

oti ocoli cearta ce urmeaza cind din gre~eaHi ver§i sare daea imediat pui cUeva picaturi de otet indoit cu apa pe locul unde s-a varsat, dupa care stringi totul ~i speli locul cu apa curata,

P

n tot aeest timp spu~ ata, cu vocea ingro~at~e ~ ~,~ um sarea fjipiperuZ sint spiilate de use acolo de unde nu se mai pot Lamine, i tu :.. (numele persoanei cu la casa mea sa nu te mai intorci, pentru a-mi face bine, nici pentru

aca intr-o buna zi 0 persoana pe care n-o poti suferi iti calea pragul ~i daea vrei sa nu mai apara niciodata in calea ta, fa cumva ~i retrage-te sub un pretex oarecare in bueatartc. Pune intr-un borcan alb cu capac 0 lingurita de sare §i trei boabe de piper, apoi acopera borcanul~i pune-I in chiuveta. . intoarce-te la persoana in eauza ~i, dupa ce pleaea, daca vrei ca niciodata sa nu mai vlna Ia tine, scoate u n pai din matura, arde-l Irnga prag, apoi arunca sarea ~i piperul in chiuveta, deschizind robinetul de apa rece care l:;Je a v duce prin orificiul de scurgere in ..
52 .

n

pii ce ati terminat masa, avind sa nu fii vazuta, §i inainte de a unca, azunca peste resturile ase un virf de cujft de scor......n ... ." pisata, §i inchina-te de trei ell fata spre rasarit.

Utn taIiMn fmpotriba famtttdotpt tad
rebuie neaparat sa ai 0 Icoana, fie ea §i mai mica, in bucatiirie. Sa pui sub ea 0 ra~uri~~ de alcie sfintiti Iuata de Ia blSerlCa de Florii. De asemenea, putin cora~ osu tinut intr-un pahar in bufet, te
53

,

, ajura sa pastrezi siguranja ~i stimuleaza energiiIe pozitive.
\

famili~i
CAPITOLUL IV

u e bine sa ai oglinda in bucatar-ie, dar daca 0 ai, mare grija sa nu se sparga. Daca se intimpla touuai, aprinde imediat 7 Iumrnarf de cnlori diferite, ingenuneheaza ~i roaga-te la Tatal Cerese sa nu te atinga nici un fel de rau, sa-l abata de la tine ~i din easa tao Dupa ce Iumfnar'ile au ars de tot, stringe toate cioburile oglinzii ~i ceara topiHi, fa un pacheted pe care ar unca-I pe 0 apa curgatoare. Nu inti:rzia, 0 ogfinda sparta e intotdeauna semnul unei mari nenorociri.

N

J\ituaIuriIe buii

bine sa iii undeva in e as a 0 mistrie eu urme de mortar, sau o pensula curata ~i un picut de ipsos invelit in hirtie alba.

E

(staturi primite de fa spirite diverse In decursul $edinteJorde spiritism, lntre:J978 $; 1993)
54

I

I

Luna are 0 mare imporan{a inorganizarea Universului, opera perfecta a Unuia ,i Atotputernicului Dumnezeu, Din lumea de dincolo, spiritele au trimis de pu/ine ori informatii despre cum arata §i ce rae ei acolo, in schimb, ne-au permis sa ne folosim de unul dintre cele mai puternice elemente ale Universului, Luna, pentru a Ii mai puternici, mai fericiti §i mai iubiii,

ptea in care faci acest I, trebuie sa fie luna plma. n vas larg,umple-l cu apa pune inauntru citeva ace de balcon sau in orice alta de unde se vede luna, d scull in fala ferestrei§i a Luna sa se oglindeasca in vas. Spune cu voce joasa: r(wina a nopiii, ocrotitoare a femeilor, loata puterea ta, ca du~manii sa nu-mi poatii m na lele lor sa nu rna atingii, lor sa nu mii abata din drum, e(l. tot raul pe care mi-l fae ei IIIpiedicat de puterea tao 1IIIl/III'SC, Luna.

56

57

.'

,r

Lunii, se mai face un ritual, dar la care pot participa maximum patru persoane. Aeeste patru persoane trebuie sa stea descultein fata lunii pline~i sa-i ofere flori, de preferat margaritar. FIorile se Iasa la lumina Lunii, iar cei care au partieipat la ritual trebuie sa se retraga in casa ~i sa traga perdelele, sa nu mai vada stralueirea Lunii dupa terminarea eeremoniei.

Tot

pentruci~tigarea puterilor

(ritual transmis de spiritul diaconului Laur Popa din era/ova, /a 6 noiembrie

1994)

aca vrei sa-ji intilne~ti soarta, intr-o noapte de LUNI eu luna pltna trebuie sa ~prinzi. cinci ari albe in virfurde uner stele ell cinci colturi. La mijloc Z 0 ogfinda, astfel incit L~n~ sa ada in ea iar imaginea er sa se ccte pe '0 iconija a Sfintei sehiva.

Cuuioasii Paraschiva, pe tine u rerea te-a dus l.a Hristos Unul Fiul lui Dumnezeu 9i ti-ai trait oiato. pentru ~l. Ajula-ma sii-mi gasesc 1$1" eu dragostea (lflevarata 1$i oesnicii, ~ Sa fie soarta mea §i sa triiim in Pace, .',
58 b
I 59

stEnta

,

,

m ne-a sortit Dumnezeu de La '
'

Amin.

t, cind a creat Soarele §i Luna.

~

Fa-ti apoi de trei ori se mn u] crucii §i aprinde putina tamiie intr-un vas. Dupa ce s-au stins Iuminarile, sA NU TE PRIVEeTI in oglinda fo)osita Ia ritual; s-o acoperi pina dimineata cu 0 cirpa neagra, eur-ata, iar iconita Sfintei Paraschiva sa 0 porti de atunci Ia tine tot timpuJ.
(ritual trimis de spiritul Virginiei Popescu, te seatnt« de spiritism din 4 aprilie 1992)

CAPITOLUL V

.iWtuallttnl.e at bin

60

in eel mai important ritual din c;.ite se eunose, ritualul Sfintei Imparta§anii, vinul joaea rolul p~ineipal: fiind simbolul singelui lui Izsus Hrzstos. "Aeesta este singele lite u. , a spus Fi II ux Dumnezeu· eel '" . tu ·Ii ' ce s-a scusrt. cat pentru noi §i a luat a~upra-~ toat~ pacatele lumii e gata sa ne ajute §l sa ne miluiasea. Prin mare~ Sa ~~iinfii, a faeut ca morfii n?§trz~dra?" sa afle §i sa ne poatii aJuta_In clipele importante ale uietii, cu ajutorut Singelui Stint §i prin puterea Credintei adevarate.

litual pmtru ta bod sa un fit btSlJiqitt ptinpm OttWltuti
i un prieten sau 0 pr ietena, i perechea ta va doriti sa a i despartiti niciodata, mosteeatd amindoi ell cite 0 d lemn intr-o cana nona de mb ae de vin negru, eoaja n . lamii, doua Hngurtte de oua boabe de orez ~i un virf d corfisoara. d apoi amindoi mina p gura vasului, spuneti in timp: , IIII/('Ie Sfiruilor Arhangheli IHIII 11"/ " nunicle Sfintei Treimi, n; '1/ [im. uniti intotdeauna prin Vow~

luunneseu
t

62

63

'~niCi 0 mind omeneascd ~ j) des~~~a oreodata. Amin.

so.

nu ne

Impartiti apoi amestecul in dona parti egale pe care puneti-le in dona pahare noi; beti amindoi odata, pina la ultima picatnra. NlMIC ~i NIMEN.I dintre oameni nu va va mai desparti vreodata. (ritual transmis de spiritul parintelui Racoceanu, la 13 februarie 1992)

mbinpmtma 2 mba si piJ~t

un Jtmt

i spus cuiva un secret ~i ii fii sigur ea DU-} va un mai departe (amintesten secret pe cur e-I ~tiu trei nu mai e un secret), un biscuit in vin, apoi Iasa-l uce. Pzesara-I apoi cu putina aI's pisata ~i baga-l in gura, ndu-ti tn minte persoana pe r e i s·o faci sa p as t.reze tul. Mesteca biseuitul ~i (·1, apoi spune:
r It

asa cum aeest biscuit ocrotit de tuns ~i rue va mai iesi niciodat~
,

c'()f"(i§oara
II tt« lI't 11/((,

64

65

,

I~ J ~v p:;';ze

ca §i ... {numele perSOane"iJ pentru el Cele auzite $i niciodata sa nu le mai scoatii la lumina in rata alteuiva. Gura sii-i fie incle§tata $i mintea sa i se acopere de uitare Dacii vreodout calcii Juramintul.

:ii;
pe tan-I iubefti, bad
(om

n POp intoam

(ritual transmis de spiritul Dianei Anton, fa 3 august 1991)

.a inbepirtat betint

- Nu trebuie sa recurgi 8t ritual daea intoarcerea lei persoane la tine a~ raul altcuiva, fie persoana opil sau cole~tivitate~ D.?c~ pHi asa ceva, Inseamn~ ca a~ ointa lui Dumnezeu !jl t«:-al e t in lucrarea sa, ra r se va intoarce inmiit d spartirea voastra s-a produ~ :.'. fara explicatie, daca amindoi singuri §i nu va aflati lini§t~a e~ 111chip Iinga altcineva, atun_el poti (·l·~tritual. Ai nevoie de un litru de 11>, 0 ramurica de busuioe, cite va II 11 de struguri I}i 0 iconit.a eu II' III Aexandru. Pune totul (mai putin I) intr-o ulcica de lut si pune-o la
I~

i

I

66

.,
I

67

Amesteca totul cind da in clocot ~i fiertura sa fiarba pina scade la jumatata. Stige focuI. Ia iconita intre primele trei degete de la min a dreapta, as az.-o deasupra vasului de lut ~i spune: M-ai partisit, Dar intotdeauna 0 sa ma iubesti, Drumul tara mine sa-Ii fie intotdeauna greu, Prin divina putere a Sfintului Alexandru. Imediat, scufunda Iconita in vas, astfel Incit sa se impregneze toata cu solutta de vin magic. Scoate~o, infa~oara-o mtr-o pinza curata care sa ahsoarba Iichidul, apoi Ias-o sa se usuee in aer liher. Dupa ce s-a useat, vreme de cinci zile aprinde Iinga ea cite 0 luminare in fiecare zi, albastra dacae yorba de un bar-bat ~i rosie daca e vorba de 0 femeie. De fiecare data, inainte de a aprinde luminarea, spune rugaciunea de mai sus §i fa-1i semnul crucii.
{ritual trsnstnis din astral de
0

,

~ ~~
,

CAPITOLUL VI

ptntru fertiIitatt

!litualuri

C

entftate

si-s spus num~:e, fa 7 mei 199~

laitualuI j,fintti !na- ptJltm 0,Jtaftm... mat Ufoara
aca e. ti in.sarcinata l?i vrei ea ~ na~terea sa-ti fie u~oara, iar copilul sa fie sanatos, ia un ou de gaina alba, .sp~la-l bine cu apa ~i ~terge-I, apor tIne-l in palma ~i spune de trei ori Tatiil Nostru. Scrie apoi eu un creion suhtire numele pe care i-I vei da copiluIui daca va fi baiat sau lata. Fa un fei de c~ib din cirp,,: curate ~i vatji, ~~aza oul aeolo §I tIne-I noua zile. In fieeare. d!ntre cele 9 zile pieura pe ou put Ina apa sfintita strtnsa de la no~a bi~erici, cu grija sa nu §tergi scrtsul. In noaptea dintre cea de-a :?oua §i cea de-a zecea zi de la !nceput~l '.:itua!ul~i, ia oul ~i Ingroapa-l In parnlnt, apoi rnai spune de trei ori cu voce joasa Tatal Nostru.
(~itual tranSn;iS.la 17 mai 1991, de~ca~r~ ... spmtul Valericai Mancea)
r.::::::=::::::=.
t==:;::,

D

magheran ajnta nu ('He cu probleme de ferr ~i tuturor persoanele en Ia organele genitale. a intra in apa, fa-ti cruce I, Apoi, imediat ee te-ai dii spune rugaeiunear ul sufletelor §i al trupur~lor 'II u railin/a §i intru zdrobirea §i suspinind str!gar!,- catr~ mi durerea, thmaduieste-mi ufletului §i ale trupului meu .§i n 'I'a,ta iartii-mi toate greselile ){I' iii tara de ooie §i degraba n:a iw uatul durerii, rogu-ma Tie, si degr abii mii miluieeie. ~ \ . (} ItI i boala, sltibeete-nii I foata neputinia, potoleete-mi I ('II mina Ta cea tare din patul II/{J ridicii, rogu-mii Tie, auzi-ma mlllll('~te, Amin.

I t eu levantica uscata ~i

c a l d e in

care

pui

un

=».

/I J I primlt la sedinte de spiritism din 111111"1993, de la spiritul lUi, Emi~
I"

C.I1)

I

70

.

71

'~,

.. fransmise In timp, de-a lungul mai

Toate cele ee urmeazii mi-au fast

multor §edinfe de spiritism spirite diferite

§i de la

'um*~~i
It

vindeca

tontra btotbiuIui
0

p er-soa na

a sa te aperi de deochi~i ca sa popi dormi.lini~tit ~i nici uri farmec sau 0 vraja sa nu te atinga in somn, pune pe noptiera, Iinga pat, 0 foarfeca desiacuta.

C

.:toarftta btSfitttti

n vas cu apa curata §1 e-l deocheat sa-l tina in une-i 0 mma pe frunte §i apoi spune Tatril Nostru.

nta, pune un mag~e~

a trei luminarele mici ~i prinde-Ie una de alta cu scobitori pe care sa Ie infigi in ceara). astfe) incH sa formeze un triunghi. Intr-un pahar pune 0 ceapa mica, iar deaSupra toazna ulei '1iapa in cantitaii egale. TringhiuI de luminreIe asaza-I deasupra, pe ulei, cum se pune fitilul Ia 0 candela. Paharul trebuie sa stea in partea cea mai Importanta a casei, a sa cum 0 consideri tu- fie ca e bucatarie, sufrageria sau dormitorul, §.i sa arda neintrerupt vreme de ,~ASEZILE, tu ~ gri~ace ar'd. aSUra sa inIocui~ti
74

I

Jtntru a .aIunp btfinitib, fotftlt riuIui

fi8. ai 0 mica iconita a Paraschiva pe care sa 0 ........·,..ti cu putina apa sfintit~ nopti la rind, sa te rogl

lad ftfi tint ft-a btodJtIt

]umi:~~
,

Domnului te chem Sfintii , pentru. 'ca tu poti sii m~ ajupi raul ce rna face sa sufar. Tu ({'ff'/ pe .... (numele persoc:nei) = '1'(/ raul poti sii-mi redai (I c'/t lumina ochilor tiii. Prin_ Sfintei Cruci, ajuta,-ma - __tr-nta d riui §i fa sa mii iubeascii
I'h'

§:

,1111',';('.

Amin.

jt

(' • data dupa ru.~a~iun~. ~, i ori semnul Crucli. .
.11

75

,.

~,

lase in pace ~i sa si-o fa:

~,

\ I Qtum poti intfJibt
j~

Ufa beotbiului

e apoi Iuminarea; I Ie pe care a cazut ceara malul unei ape curgatoare; te Ie poii pune oriunde. un magnet pe care asaza-I on, pe locul unde a fost at.,.o'l"'SI §i Iasa-I acolo trei zile ~i i, sa tragii tot raul din easa. apoi cit mai departe de

entru ca niciodata deochiul sa nu intre in casa ta, amesteca putina urina cu oiet§i sterge pragul eu acest amestee. Lasa-I trei ore, apoi sp ala pragul eu apa §i sapun, Daca stare a de rau provoeata de deoehi persista mai muItezile, ia 10 pietrfcele pe care fii-Ie graIDajoara pe baicon. Pune in virful lor 0 Iuminare" galbena §i aprinde-o. Spune de trei ori: --\:- Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase §i Sfinte Duh, ea cineoa imi urea raul, lntoarce-J a lui
,

P

tao
I transmis din astral de spiritul lui rigorescu, /a 31 octombrie 1993)

76

77

CUPRINS
Cuvint inainte al doamnei E.M .....ll

Ritualul eu lamiie pentru a afla chipul dusmanului tau §i pentru a fi ferit de el. 19 RituaIul eu ceapa., 21 Ritualul de protectie a easei contra relelor 23

Ritualuri de proteetie impotriva farmecelor ~i a dusmanilor Ritualul en sare 15 RituaIul eu moreovi .l7

CAPITOLULI

r:
Mihail

Cum s-o faci pe persoana iubita sa ramina a ta pentru toata viata 29 Ritualul luminarilor dragostei - Cum sa faci pe cineva sa seindragosteasca de tine 31 Ritualul eu miere pentrn ferieirea in dragoste 33 Ritualul de dragoste al Sfmtului Arhanghel

Ritualuri de dragoste

CAPITOLUL II

.

I

35

eli ~apte eui~oa:e pentru a face~

nmijloc foarte bun de inlaturare a deochiului este sa te atingi pe frunte, pe buric Iji la incheieturile brutelor cu 0 ramurica de brad alb pe care ai stropit-o cu apa sfintita, in vreme ce spui 'I'atal Nostru. Daca rru eljti sigur de deochi, daca nn Ijtii daca ai fost san nu deocheat de cineva, scrie pe 0 hirtie alba numele persoanei pe care 0 crezi ca te-a deocheat, apoi 3ljaZa alaturi, intr-un sfesrric cu brate egale, trei luminari, una verde, una albastr6- Iji una rOljie. Aprinde-le de Ia acelasi chibrit (e foarte important). Daca luminarea rOljie arde mai repede decit celelalte, e semn sigur ca persoana in cauza te-a deocheat; daea una din celelate doua arde mai repede, mseamna ca nu e yorba de deochi. Daca toate Iumi narf.le ard deodata, e semn ca in curind peimestt 0 veste proasta,
(ritual transmis din astral/a 1986 de un spirit anonim) 78 17 lunie
~"

U

CAPITOL UL VIn

I

~i ?in~ zahiirul_ s-a _ topit, spun~ trei orr eu voce joasa ie de Cum zaharul dulce $i alcoolul arziitor Au deoenit una dupii ce lemnul le-a amestecat si foculle-a unit A§a si raul din casa mea sa fie inghi/it bine, Sa nu se mai stie de el Odata pentru totdeauna. Resturile de du pa stingerea trebuie puse intr-un borean schis la culoare ~i pastrate deva in e a sa, ca talisman tor ~i aducator de noroe. (ritual transmis de spiritut /lenei tisoreenu din Cimpulung. la 17 iunie
7)

"I ~

lituaIuI ttl ~ir pm prottjma cuti
Antr-un vas alb, de preferinia 0 farfurie, pune dou a linguri de zahar ~i 0 linguriia de miere. Lasa totul neatins douazect ~i patru de ore, apoi incepi sa-I amesteci incet, pina la omogenizare, folosind o lingura de lemn, cu putfn alcool dublu rafinat. Dupa ce amesteeul a devenit omogen, aprinde zahar-ul, mierea ~i alcoolul eu un chibrit, rugindu-te in gind ca toate relele ce s-au abat ut asupra casei tale sa piara. Daca se face 0 flaeara mare, Inseamna ea ai intr-adevar farmeee multe aruncate pe casa ~i atunci trebuie sa repeti ritualul pentru toate Incaper-rlc. Cind se simte mirosul caramelulu~1
80

I

81

l\itualttl

paltra unina a boui pma,am

tU ~ir

Cum zahiirul tos §i eel {ann ~ S-au unit in dulce imbratisare Prin puterea focului, fie ca. .. (numele lui) §i ... (numele ei) Sii fie unul singur, uniti pe uecie prin sfinta legiitura a iubirii. Caramelul cald se t oar na apoi tr-un vas albastru, daea eel ce face tulul este barbat, sau intr-unul u, daca e yorba de 0 femeie, ~i se str eaza intr-un loc curat, ca lisman de protecjie a legaturii cei doi. foarte important ca arderea sa produca prin mijloaee naturale, u eu intervenjia gazului de Ia z sau prin punerea vasului pe foe de Iemne, De asemenea, DU buie folosit alt mijloc de nnIA'I"p. in afara ehibritului.
transmis de spiritul Cimpufung, Ilenei fa 13

\J ~

·h

i nevoie de 0 canita de lut de dimensiuni medii, in care sa mesteci ~apte lingurije de zahar tos §i sape Iiungurtte de zahar farin. Ptcura deasupra putln alcool, nu foarte mult, eit sa omogenizezi amestecul fara a-I ineca. NEAPARAT NOAPTEA, aprinde cele d.ou.a tipuri de zah a r cu un chibrit. Lasa cele dou feluri de zah a r sa devi na a ce la s i caramel omogen. Prin aburii ridicati din amestec, incearca sa vizualizezi chipurile celor dona persoane pe care Ie vrei unite. Cind ai reu~it, Pune :
82 ~

I

'83

~

l\itualul

ptrdtu a dftiga puten fi glorit

tu ~it

i nevoie de 0 lingurija de menta uscata, un kilogram de ahar, sapte caeburri §i sapte beje de chibrit dintr-o cutie nounouta. Ritualul se face numai ZIDA, mai precis la trezire. Pune un carb'une pe 0 farfurie,. deasupra lui a§aza 0 frunza de menta, iar deasupra ei un pumn de zahar. Aprinde un chibrit §i da foccarbunelui §i zaharuluf. Apoi spune de sapre ori, cu voce tare: Glorie dorita, Glorie uisatii, Cind menta va arde Sa rna duci spre triumf

Ritualul trebuje Iacut in total~ ori, in fiecare dlmineaja vre~:~: noua zile consecutive, §i trebuie mceput DUMIN1CA,ziua gloriei §i a puterii. De fiecare data, dupa ritual trebuie sa te fagaduie§ti lui Dumnezeu ca te vei sluji de gloria, puterea §i darurile ce ti se dau pentru a face bine celor saraci, celor necajiti, aflaii in suferinta §i la grea incercare. Pedeapsa lui Dumnezeu se intoarce insa asupra celui ce va cunoaate gloria §i nu va face bine semenilor sai, din toate puterile sale §i pe toate eaile. I se va lua ce i s-a dat §i val de necazuri se va abate asupra sa, faca-se voia Domnului!
(ritual transmis de spiritul piirlntelul Diaconescu, la 25 februarie 1992)

\.I~

!

I

~ t\

~I

~--------------------~
~ 84

~~~----------------~
85

~

~bia

~v ~:~,

aca ai senzafia ca in casa ta se manifesta 0 prezenta negatfva, eumpara un vas de metal. A§aza pe fundul vasului 5 sau 7 carbuni, apo] aprinde-i cu un ehibrit. Cind t01i ca rb unf i s-au aprins, pune a1tern.ativ sare ~i zahar in vas, sapte lingurita din fiecare (una de zahar, una de sare, iar una de zahar si tot asa ... ). Lasa sa treaca exact 30 de secunde intre 0 linguri1a ~i alta. Marea putere purificatoare a focului ~i cea a magicelorelemente zahar fji sal'e vor face un fum ce va aIunga orice prezenta spirttualasnalefica din casa tao Ritualul trebuie facut in primele o e ale noPtii., cind toa.te u~i1e ~i trele casei sint bine inchise.

n

I'

d im in.ea'[a Ie deSChi~ permijindu-i aerului p~~i~i~ ~~ cator sa elimine Raul. Tine minte: dupa ce ai facut acest ritual nu trebuie sa voebest i cu nimeni, dar absolut cu nimeni, pina in primele ore ale zilei. Ritualul este extrem de put ernie fjitrebuie facut NUMAI 0 SINGURA. DATA, intr-o zi de MIERCURI, dupa ce ai jinut post. Dupa acest ritual, stz-opeste prin e.asa in direcjia colturilor fji a punctelor cardinale cu a p a sfintita strinsa de la 7 biserici ~i pastrata vreme de 7 zile intr-un loc intunecos.
(ritual primit din astral de la spiritul Elenei Grigorescu, 18 iulie 1993)

-

.

M

_J

'
87

n~

~
~ IJ

pa asta, toarna in farfU~ie' 0;
ee~~:a cu otet de vin. Lasa apoi totul noua zile ~i noua noptd in aer liber; in zorii celei de-a zecea zile, ia farfuria, spune Tatal Nostru, inchina-te de trei ori ~i apoi sparge-o de p am'i nt cu t oa t a puterea.
(ritual primit de /a spiritul parintelu; Popescu, la $edinta din 5 martie 1994)

, lUtaalul

ptntm tmninana

tu ~abit

unti rtlafii

aea e~ti convirisa ea 0 anume persoana iti face rau ~i vrei sa nu mai ai niciodata de a face eu ea, ia 0 fotografie de a sa ~i asaz-o pe fundul unei farfurii de lut. Pune deasupra un pumn de zahhr (ai grija ca miinile sa fie foarte curate atunci cind atingi zahanul), apoi un earbune. Cu un chi brit, aprinde ear bunete. Cind z ahar-u.l incepe sa seoata fum, spune eu voce joasa, foarte rar: Cind acest foe va distruge tot ce se afla in farfurie, Atunci §i prietenia mea cu ... (numele anei respective) ~ va termina pentru totdeauna. ..
88 89

n

.
'

~umiT1Razii-i ~v .: I

mintea intru porunCil'

I'

Acum §i-n veacii vecilor, Amin. (ritual transmis din astral de spiritul Marianei Radu din Bucuresti, /a 19 mai

\:~l\itual tn. ;a(Jar pmtm 1'---~ a tt ftri be fnbibit
une intr-un borcan 0 eana de spirt alb, 0 cheie veche ai un pumn de zahar. Tine borcanul in mina stinga !iiiaeopera-I eu palma dreapta, apoi spune: ~'Doamne Dumnezeule Mare §i Sfint, Tatiil Nostru Ceresc, in nemiirginita Ta buniitate §i mila mi-ai dat binefaceri, bueurii §i sperarue, ee eu credinta in Tine le port. Ajuta-ma Doamne sa fiu mereu in fata Ta eu inima curaiii §i fafa senirui $i alungii Domne de linga mine pe eel ee nu rna vede cu oehi buni,
~h

,

I~: 1990)

P

~rce-i

sz:

care dusmiineste eeea ce am ~~~e inima C~odragoste spre ~

(I ~

91

1,
CAPITOLUL IX

lL\ituaInri pe fotogratii

Cele mai multe blesteme pornesc din invidie si neputiniii

ij.
~ 92

~

~ ~v
I

.r:
inima
persoanei)

cum fotografia asta e in ~1ini'll §i sentimentele lui ... (numele

Ai

h

nevoie de 0 fotografie, de preferinta color, a persoanei n cauza, Pune-o intr-un plic. Fa apoi pe un fund de lemn mai mare, 0 Inima din talc sau din faina. Pune in jurulei trei Inminari in forma de triunghi, albastre daca e yorba de un bar-bat, ro§ii daea tu e~ti barbat ~i vrei sa cucer-est.i 0 femeie. In centrul inimii de faina sau talc asaza plieul cu fotografia eelui in cauza. Aprinde eele trei Iumtnar i !ji imagfneaza-td ehipul persoanei pe care vrei sa 0 faei sa se indragostease de tine. Pastreaza-i imaginea in minte pina cind Iuminar-ile au ars la jumatate, apoi scoate fotografia . din plio. Cu ochii atintiti asupra ei, Pune in soapta; 94 ~

·

litual pmtru a tiftiga bragGitea miba

Sii-mi fie diiruite mie in ueci de veci. Sfintul Valentin, ocrotitorul indragostitilor sa ne uneascii, Priri puterea diuinii ce i-a fast data de Dumnezeu Unul. Amin.
(ritual primit de fa spiritul doamnei Ileana Anghef, la 16 august 1994)

I.

~

._--------------------~

95

~
~v

itualul se face, incepind de vineri, vreme de 12 n.o ppi consecutiv, intre 1,00 I?i4,00 dimineata. Pui intr-un plic alb propria ta fotografie I?iasezi plicul la picioarele icoanei lui Iisus Hristos, Fiullui Dumnezeu, Trebuie sa ai candela apr-insa pe toata durata ritualului, cind, dupa ce ai rostit Tatal Nostru, spui: lisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieste-mii pe mine om plin de piicate ce sint. Iartii-mi greselile §i lumineazii-m.i mintea sa iert gresiiilor mei. lndura-te de mine §i piinea cea de toate
VOl

R

marea Ta dragoste de oame~i' lis~:ejca nimeni sa nu-mi vrea raul, fa ca toate chipurile de linga mine sa fie senine §i tara urii. 1mpiedicii si intunecii mintile ce urzesc lucruri diaoolesti pentru a-mi face rau, pentru a-mi strica soarta, casa §i sporul. Fa ca tot ce stii in puterea mea sa fac dupa credirua §i Cuuintul Tau, Apara-ma §i ocroteste-mii de urzelile nepamintesti §i distrugiitoare. Amin.

fa;

(ritual $i rugaciune transmise din astral la 12 mai 1988 de Ghoerghe Mardare, robul lui Dumnezeu trecut In cea/alta fume te 14 mei 1981)

=: rr=:

impart: cu cet ce n-au.
96

r:e masa

§i intotdeauna .~

97

"i

r;

Ritual pentru a-ti intoarce acasa barbatul eare te-a lasat pentrualta femeie......... 40 Ritual pentru a stirni dorinta sexuala a euiva 42 Ritual pentru a deveni mai frumoasa .. .44

fi~~.~~~.~.~~.~ .. ..~~.~.~ i.~~~~.~ ...~~~.~.~.~~~~~~~~3~e i
4~

~ ~;~~~i~ ~i~~d~t~ .~~~
i
I

.~~~'.e.~j,3n:;1 Ritualul eu Yin pentru a face pe emeva sa pastreze un seeret ·.65 Cum 11poti intoaree pe eel pe eare-l iubesti dad'! s-a indepartat de tine 67

CAPITOLUL III " Ritualurile pentru casa In frigider ~i ill camara 49 In sifonier 50 La spalatul rufelor 50 Impotriva spiritelor negative ee bintuie prin easa ta 51 De bun augur in bucatarie 51 padi versi sarea 52 Impotriva musafirilor nepoftiti 52 Un talisman impotriva farmeeelor pe casa ....................... 53 Cind spargi 0 oglinda 54 Pentru a-ti proteja casnicia 54 CAPITOLUL IV Ritualurile Lunii Ritual pentru cistigarea puterii Lunii .....57 Cu~.sa-ti intllnesti pereehea eu ajutorul Lunn 59

!

.

CAPITOLULVI Ritualuri pentru fertilitate . Ritualul Sfintei Ana pentru 0 nastere mal usoara 70 Ritualul baii cu levantica 71 CAPITOLUL VII Ritualuri contra deochiului Foarfeea desfacuta 74 Pentru a alunga defmitiv fortele raului ..74 Cum se foloseste magnetul contra deoehiului 75 Daca stii cine te-a deoeheat : : 75 Cum poti inehide usa d.eoehlulm 76 Daca nu esti sigur ca ai fost deoeheat.. 78 CAPITOLUL VIII Ritualurile eu zahar Ritualul eu zahar pentru protejarea casei 80 Ritualul eu zahar pentru unirea a doua 82 .persoane . . Ritualul eu zahar pentru a cl§bga putere si
~1~rieJ 84 iiriul en zahar pen~ alungarea sp~

'L

CAPITOLUL V Ritual Ritualurile en Yin ~ul pentrn ca persoanesa ~

dO:

.~

CAPITOLUL
Am avut §i eu, ea orice mama, emofiiatunci cind copiii au avut examene . Fie ca au fast cerute pentru mine, fie ca unele dintre spiritele invocate pentru alteineva le-a.u dictat pur §i simplu, aeeste ritualuri s-ate dovedit a fi extrem de eficace. Binetnseies, nu pot sa reeomand nimiinui sa fie sigur ca va trece un examen doar cu vreunul dintre aceste ritualuri, daca n-a pus mina pe carte absolut de loc...

X

llituaIuri palitu mtfita Ia
f'X81Ittltt

I

I:

98

V=:ra.

~v ~;:~nd

de fiecare data:

apoiaprinde-Iee rind; p

Pritt voia lui Iisus Hristos Fie ca miine sa reusesc la examen.

nevoie de 0 icoana a Domnului Nostru Iisus Hristos i de trei Iumfnarf, una rosie, una verde !ji una alba, pentru ca aceste trei culori sint cheia ce deschide MEMORIA,parte importanta a or-icarei mcercazi Ia invatatura. Pune apoi in piulita un pumn de orez §i piseaza-I, apoi picura pe el purina apa, cit sa-l poti omogeniza, pina ajunge de consfsterrta smintinii. Pe 0 coala pe care ai scris materia la care dai examen, fa cu un beti§or inmuiat in pasta de orez simbolul suprem al intelepciunii, spirala. Foaia trebuie a§ezata in centrul triunghiului format de cele trei Iuminar'I. SufIa spre fiecare dintr~ l~le, ca orice influenta ma'lefica sa

A!

.

l\itual pmttu ttUfita Ia txamtllt

Ritualul se face in ziua de dinaintea examenului, iar daca examenul dureaza mai multe zile, trebuie repetat la sfir!jitul fiecireia dintre ele. (ritual transmisdin astral de spiritul lui Mihai GrigoresGu,la 13 iunie 1992)

I

I

: '.
I

l!!rT1

100

101

Iiil.l=::;

ll..IiJl

~intea mea sa fie miine luminatii §i nimi~ din ceea ce §tiu sa nu uit, ca totul sa meargii spre reusita. Amin. Cind pleci la examen a dona zi, ia la tine in buzurrar 0 mieuta punga eu sare de b uc at.ar ie , pentru alungarea Influenjelor negative. (ritual transmis la !?edinta de spiritism din 22 noiembrie 1987 de Gelu lanculescu)

laitual ptttku obtfutna ptrmiiuIui bttonbutm
,!',

u 0 zi inainte de desfasur'area probelor, ia 0 lamiie nu prea batrina Iji infige in ea supt e cuisoare (din eele folosite pentru pr-ajit.u.rl), Infaljoar.o apoi intr·o bueatiea de s t ari i o] sau folie de aluminin astfel ineit sa semene eu un ou §i bag-o incuptor, la foe medin. Aprinde apoi 0 luminare alba Ijispune: Doamne Atotputernie, Tatii Cerese ei lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, faceti ca asa cum liimiia §i cuisoarele se , ehinuie sub foe, sa se se lncovrige si sa se I~ usuce toate piedicile ce stau intre mine §i ~eu§ita la examenul de miine. Facefi ~
~ 102

C

n
rnB.l 103 ~

i

I

.I

ltitual ptntm trtftma tapatitipi
be intJifm
aca ai mult de invatat, a~aza pe masa ta de lucru icoana Mintuitorului, 0 farfurioara cu citeva boabe de tamiie ~i un castconas de metal in care ai pus un pumn de orez ~i doua lingurite de alcool, Cu acelasf chibrit, aprinde taIDiia ~i orezul; virtu tile magice ale celor doua arome aduse ca ofranda Domnului Nostru Usus Hristos vor usura cu mult Injelegerea celor ce trebuie invatate, ~i deci ~i memorarea se face mai usor, (ritual transmis de spiritul
, ~.CiObanu, fa 15 septembrie 1991)

CAPITOLUL XI

3aituaIuri biberst

n

Valeriei

J

104

~

Am intflnit foarte multe cazuri de oameni ce-ei doresc sa invoe pentru ei spiritele celor ee le-au fost dragi pentru a afla dezlegarea "ghinionului" lor. Sau pentru a afla c.um ~r pu.te d seapo. de griji ~i lipsuri, cum s-ar putea imbogiiii, De ~ele mai multe ori, se pune intrebarea "Cum a~ putea cistiga la lotos", dar entitiitile spirituale nu au voie sa divulge asa ceva, indiferent de fagiiduin{ele eelor ee se afla inca in via{a tr upeaeca. Fie cii. spunem ghinion, neeaneii; soarta - nu ne putem consola, e in firea omeneaseii eu l'deea ea vom trtii in lipsuri toatii' viafa. far Du.m.neeeu. a permis de citeua ori in decursul ~edinfelor mele de spiritism, unora dintre spiritele chemate sa divulge anumite riualuri magiee pentru atragerea norocului pentru depiisirea obstaeolelor ce sint puse in cale din invidie, pentru protecfie ~i pentru pastrarea serviciului, pentru reusitii in comer! sau la locul de muncii ..

P

n;

I.

entr.u a fa.ce acest ritual, ai nevoie de 0 cruciulita din metal galben, de un vas de cristal transparent, 6 monezi identice, un pahar cu ulei de candela (scurs din candela in fiecare seara dupa ce aceasta a ars vreme de 0 ora, 9 zile la rind) §i 0 luminare galbena, Pune uleiul de candela in vasul de cristal, apoi da drumul monezilor tnauntru, una cite una. Cruciulita se a§aza in f'ata vasuIui, ca §i luminarea pe care trebuie sa 0 aprinzi cu chibritul (nueu bricheta sau direct de Ia aragaz). Odat~ IUl~inarea aprinsii, ceJoas~
107

spun~.
..

106

~,

. ..
I

~v

~umele Domnului Nostru ~~~s Hristos AI Tatiilui, al Fiului $i al Sfintului Duh, Allui Dumnezeu Unul, Chern asupra mea Binecuvintarea Sa Pentru a rrui asculta §i ajuta Pentru a-mi apiira truma §i trupul, Pentru a-mi incredinta boga[ie, noroe §l avere. Fie ea toatii puterea Sfintului Simbol al Crucii purtate de Hristos Sa se reverse asupra mea, Amin

~de valoare lucruri, uleiu~ ~ v ::iie (sa se reintoarca in pina arde tot.

can~!~:~
"I ~

Sub nici 0 forma, CRUCIULITA NU TREBUIE SA

I'

Odata spusa rugaciunea, stinge luminarea §i pastreaza-o, eaei ritualul trebuie repetat vreme de cinci zile, LA ACEEA~I ORA. Dupa terminarea intregului ritual, ezile trebuie pastrate la locul aina unde fiecare i~i tine cel~'
108
I~

~

I

109

V=:pre

~v ~~~r~i od:

riisiirit si spune in ~oaPtii'

~l\itual pmtm btSfattita farnttttlor tarot! pt ipond taltl
aea ~tii ca ji s-au pus farmece pe sporuJ easel, poji scapa cu . ajutorullui Dumnezeu, daca vei face ritualul eu eredinja adevarata §i cu fagaduiala la Dumnezeu ca rru vei avea nici 0 data ura pe vrajma~ii tai. Ai nevoie de 7 carburri medieinali, 7 boabe de porumb sau griu, 0 mina de r'umegus, 0 farfurie sau 0 strachina de Iut, 0 luminare alba !iii eirpa neagra. 0 Pune r'umeg'usu! in strachina §i a§aza deasupra boabele. Trebuie sa stai dinaintea u s ii de Ia intrare; ritualul trebuie facut vreme de sapte nopti, exact Ia ora 0,00. Pune 0 b uc a jica de car bune medicinal peste boabe, in struchina, §i da-i foe ne ap ar-a t cu un chibrit (nu eu bricheta sau cu 0 hirtie aprinsa de

\,:._Cu ajutorul Sfintului loan §i al Sfintei Treimi, fie ca tot Raul ce mi s-a pus pe casa sa se ducii de la mine, sa disparii pentru totdeauna cu Nenumitul ce l-a pornit §i care n-are ce ciiut a in Casa Domnului. Dupa ce ai terminat ritualul din prima sear!i, rru arunca ee ramine in steachma. In urmatoarele 6 zile, tot acolo put, pe rind, cite un carbune medicinal §i Ii dai foc, apoi te inchini §i te rogi. Dupa ce au trecut cele sapte zile, in seara m-matoare aprinzi luminarea ~i spui rugaciunea de sapte ori. Lasa luminarea sa ar-da pina la ca pat , apoi pune ceara topiHi impreunaeu cerrusa strinsa in strachina intr-o cirpa rreag r a. Innoad-o bine, sa nu se desfaca, §1i rune-o cit mai departe a de casa, intr-un loe de unde e§1ti sigur ea n u se va mai intoarce niciodata la tine §i in casa tao
(ritual transmis la 2 septembrie 1990 de cetre spiriful Aurorei Tudor din Bucuresti)
i

D

r

~'
111

~
l!!Jlt:

aragaz).Fii-titrei crud mari c:JI'
110 ~

~

3aitual ptn1nt putrana 'ttbitiului
aca ti-e teama ca vei ramine pe drumuri, fara loc de munea !jideci fara nici 0 sansa de a te realiza ca om, ritualul transmis din astral acum mai bine de 5 ani te va ajuta cu siguranta sa-ti paatr-ez i pozitia atit de importanta pentru viata de zi cu zi. Trebuie sa iei de Ia biserica 0 iconita mica cu chipul Sfintului Petru, Pastratoru_l Cheilor Imparatiei. Ritualul se face noaptea, dar se incepe numai atunci cind e LUNA. PLINA.. A!jaza Icontta pe 0 oglmda foarte cu r at.a !ji bine Iu st r ui ta, Linga ea (in dreapta ta) pune 0 lingura mare in care ai asezut un b b de tamiie §i.citeva frunze uscate enta, Aprinde tamiia§i menta,
112

II

~POi, a!jaza 0 luminare groasa (dimensiunile sint importante, de vreme ce serviciul este 0 parte majora a vietii) in stinga ta, linga iconita. Apr inde §i luminarea §i spune in GIND: Te implor fji te rog sa mii ajtui, Sfinte Petru, sii-mi piistrezi serviciul, ca nici boala si nici oboseala sa nu mii biruie si pentru ca pe ueci slujba mea sa fie sigurii si stabilii. Amin.

';'

II

n

I

~. ,

Imediat du p a ce ai spus rugaciunea, stinge luminarea §i pasbreaz-o, caci vei avea nevoie de ea pentru intreg ritualul, care dureaza 12 nopt.i, in fiecare dintre ele repetindu-se cele facute in prima sear-a; De fiecare data se mai pun cit eva frunze de menta.
(ritual primit de la spiritul Mariei Tomescu din Bresov, fa 6 martie 1990)

I

J
i

'

113

~'

r--

nici uriijile, blestemele, deOChiU~ descintecele sa nu rna atingii ~l sau §i sa nu cadii pe mine, fa ca eu sa fiu apiirat de puterea crediniei in Tine zi §i noapte, asta mi-e ruga. Primeste-mi ofranda, aceste luminiiri ~i implineste-mi dorinta. Amin. Inmoaie-ji apoi virfurile degetelor de la mina dreapta in ulei de candela §i fa semnul crucii in dreptul u!?ii de Ia intrarea in casa, in coljurile sufrageriei !?i ale camerelor unde dorm cei din familie. Ceara topita a luminarilor asaz-o intr-un vas de metal foarte curat,. topeste-o din nou Ia flacara mica !?i,cind eealda, modeleaza din ea o cruce pe care s-o tii tot timpul in ca sa, intr-un loc ferit !?i curat. AstfeI, camfnuf tau va fi APARAT prin voia Bunului Dumnezeu. (ritual trimis de spiritul Sandulescu, la 13 iulie 1993.) preotului

\I ~

a patru Iuminaei rosi! !?ipune-Ie pe cite 0 farfunioara, astfel incit sa poji desprinde u!?or ceara topita, ~aza apoi in casa Iumtnarfle pe directia celor patru puncte cardinale, avind grija ca cel pujin una dintre ele sa stea in dreptul unui colt aI camerei. Aprinde-Ie pe rind cuchibritul (e foarte important), apoi ingenunheaza incentruI incaperii, inchide ochii !?ispune cu voce tare:

I

,

-1- Staptne
I

,

al focului, ~i Stiipine al nostru,

~
'~

I

cil tuturor,

','

fa prin puterea ta ca nici un rius sa nU
114

prinda de mine,

4
I,

I

115

l\itual pentm otrow nmttrtuIui fi StttttJ' in afaan
rebuie sa marturieese ca , de-a lungul col abor ar-i.i mele cu revista "Dracula Fenomene Paranormale", am primit multe scrisori de la oameni ce ma rugau sa-i intreb pe cei dragi lor trecufi in lumea de dincolo da eii vor avea succes in afaceri, dacii au investit bine banii, daca e cazul sa mai continue alaturi de un anume asociat sau nu, Am transmis tuturor mesajele primite, unele cu indieatii speci{ice, allele mai generale. lata tnea ritualul care s-a prim it din astral de la spiriul lui Gheorghe Udrea din Bueiiu ; care afirma ca este garantat pentru prot eet ia Oricii;::a1e~eri ce implicii actiV~itati , ne pe
0
I.'

~ gr unjoasa in forma de c,:uc~~ ~v ~~:uri sa-ti st~~ candela .?"p~~n~a: ca lumina prtmita de morjri tal sa-r faca sa se roage 'I'atalut Ceresc sa r eu se st l. Uda-ji apoi v~r!uril~ degetelor de la mina dreal!ta Invapa calduja ~i Ia sa pic?turIle ~a ~e scurga peste sarea dm farfur-ie. I~ acest timp trebuie sa spui de trel ori: Sare §i apii, ajutaii-trui ~ Ca oointa §i puterea sa nu-mi scadii Ca nimic sa nu mii insele En cele ce ureau sa fae Ca munca mea §i suecesul sa meargii pe acelasi drum Asta mi-e uointa, Amin.
f

T

J

I

Dupa asta, ia farfuria ~i pu_?e-o sub jet de ap a, ca sarea sa se topeasca §i sa fie dusa mai departe, prin apele ce spala!2~purifi~a. Inainte de a porrn 0 noua munca de comer! , e bine sa se repete . ritualul, jinindu-se in plus apr~nse ~i patru Iumirrar! galbene, a cvaror flacara sa stea perfect dreapta, Se aprinde tam.iie ~i se spune orice cugaetune, apoi se reia ri~ualul cu sarea, de la inceput la sfir~lt.
v

far.furie
116

mica, alba,:'
117

~IOr rele 86 'l' Ritu~~uI eli zahar pentru terminarea unei reIatll..................... 88 Ritualul eli zahar pentru a te feri de invidie ............................. 90
r,:;'l

:=1
"

ocrotirea somn u 1111

I

.'

Ritualuri pe fotografii Ritualul pentru a ci~tiga dragostea euiva .... 94 Ritual pentru ate ferl de vreji 96 Ritualuri pentru reusita la examene Ritualuri pentru reusita la examene l00 Ritualuri pentru obtinerea permisului de eonducere

CAPITOLUL IX

CAPITOLULX

l02 Ritual pentru cresterea capaeitatii de invatare l04

C'~~·~~·d~b~d~1 ..I t
datoreaza

care financiar nu ti-l poti P:I mite ....:..........:: ...... ~36 Ritual pentru a tlHl mapoia banii ce tl se
.l~9 Ritual pentru protejarea casei d~hoti .,. Ritual pentru ca 0 hotarire legal a sa ft Iuata in f voarea ta 1·

h

Ritualuri diverse Cum te poti imbogati .107 Ritual pentru desfacerea fannecelor facute pe sporul casei 110 Ritual pentru pastrarea serviciului 112 Ritual pentru depasirea obstacolelor ee ni se pun in cale din invidie 114 Ritual pentru ocrotirea comertului ~i succes in afaceri 116 Ritual pentru a ajuta 0 persoana bolnava .................................. 118 turu ~nttu alungare: viselorrele ~i~en~r:J

CAPITOLULXI

Ritual pentru avea bani , 115 Ritua,1 pentru prospc: Itl'lI 'l 1 147 Ritual de dragm t . ' 14~ Ritual pentru a HWIl noro in toate zilele Rugaciunea de noroe §I bam .155

Ri~~·p~·~t~~·~·ieg~·~·p~;~~~~i 153
en va sfaturi
CAPITOLUL XIII
' ..

.

9

I

~ apoi continuati cu toti Tatiil N08tr~i in cor, spunefi voce tare:

A l\itual ptDtmbolnabi a aju1a pttioani
. 0
cest.ritual trebuie practicat in grup, de catre cel puj.in 3 persoane §i eel mult sapte, Se poate face atit ziua, cit §i noaptea, dar numai in aer liber. eei ce participa trebuie sa se imbrace comod, pentru ca nici 0 haina prea strimta, 0 curea san un cordon sa nu impiedice bunacirculatie a singelui sau resptratta. Daca nu este prea frig, e de preferatca membrii grupului sa fie descuftf, pentru a intra mai u!jor in contact eu energiile benefice ale pamintufu]. Cei prezenti se a§aza in cerc, persoana bolnava stind incentru , daca se poate in picioare, perfect dreapta, pentru ca fluidul energetic sa circule liber. Bolnavul trebuie sa tina in mina 0 luminare mare n CU MINA DREAPTA. NUMAIsa, iarAceilalti sao! a~in~~. .. ..
I . , I

<»:

.A

,

,

:
I

:.
!

.(
,

Sfinta Stiipinii, Niisciiioare de Dumnezeu, care esti lumina intunecatelor noastre suflete, nadejdea, acoperiimintul, sciiparea, mingiierea §i bucuria noastra, muliumim. Tie, co. ne-ai inorednicit pe noi, neurednicii, sa fim piirtasi preacuratului Trup si scumpului Singe al Fiului Tau. Ci Tu, care ai niiscut Lumina cea adeoiiraiii, lumineazii-ne ochii cei neintelegiitori ai inimii. Tu ce ai niiscut lzuorul Nemuririi, inuiazii-l pe ... (numele celui ce trebuie ajutat), eel omorit de piicai: Tu ce esti Maica iubitoare de milostivire a Dumnezeului eel milostiu, miluieste-l pe... §i da umiliruii §i zdrobire inirnii lui §i smerenie gindurilor lui §i ridicare din robia cugetului sau. Inoredniceete-l pina la sfi.r§itul zilelor sale sa primeasca sfinti.rea preacuratelor Taine, spre tiimiiduirea sufletului §i trupului. $i dii-i, Stiipinii, lacrimi de pociiiruii §i miirturisire, ca sa te liiudiim §i sa te miirim pe tine in toate zilele oietii noastre, cii binecuoiniatii §i preamiiritii esti in ueci. Amin. (ritual transmis de spiritul diaconului

lin tererhi, /a 7 august 1995) l!:!J

Cometiescu

de la ttnte biserica., T~e~."
.
119

118

...,

JJ.~

CAPITOLUL XII
rebUie sa amesteci 0 lingurita de sarecu 250 de mililitri de apa nelneeputa sau, daca nu ai, apa sfintita de Ia trei biserici ~i sa s t r op e s t i cu ea prin coljurile dormitorului tau, ~i mai ales sub patul sau canapeaua pe care dormi. Maregrija ca locul sa fie perfect curat, sa nu existe nici eel mai mic firicel de praf. Pe toata durata cit stropesri prin camera, spune:

T

, I

I

ajutorul Bunului Dumnezeu care v-a creat pe uoi ca §i pe mine Sare §i Apa iineti-mii in Paza, Visele rele sa se topeascii ca sarea si sa se usuce ca apa priri voia Domnului §i a Maicii Sale, Ca sa dorm linietit §i netulburat de inchipuiri diaoolesti, Amin.

(ritual transmis la 11 septembrie 1995 de spiritul lui Dumitru Florescu:Jin Blircane$ti)
~ I

.~

120

/

Sub nici 0 forma copiii nu trebuie sa participe la ritualuri

aca te confruntt cu 0 situatie dificila liii t r eb u ie sa iei 0 hotarire important a, eare-ri va schimba viata, !ji nn ai prea mult timp la dispozltie, umple 0 oala cu apa curata Ia miezul nopjii. Pune in jurul oalei cinci Iumtnar+, trei galbene !ji do ua albe, in virfurile unei stele cu cinci colturi imaginara, in centrul carefa sa stea oala. Scrie so'Iu'[Hle ce se ofera pe citeva bucatele de hutie identice, inchide ochii, spune Tatal Nostru apoi, cu mina stinga d ae a es t i necasatorita, vaduva sau divortata, !ji cu dreapta daca e!jti casatortta, baga to ate biletelele in ap a, !ji roteste-tl palma desfacuta in oala de cinci ori. Scoate mina !ji uita-te atent Ia apa: hirtiuja care se va ridica prima Ia suprafajaeste cea ce-t i of era cea mai b urra solujie pentru tine !jiviitorul tau.

n

ti

uue! primit din astral la 3 octo~.b~i~ de la Ecaterina comsnescu)
122
. 123

!

:
I

....... J-

n vinerea de dinaintea pleciirii se tine post negru pina la apusul soarelui; tqata ziua candela a stat aprmsa, a~ind alatuni un pahar eu agheasma strinsa de la trei biseriei~i 0 bucatiea de anafura. Cind s-a Iaaat intunericul, ingnuneheaza la Ico an a, aprinde pujina tamfie eu un ehibrit ~i spune:

I

'"

~le) care cu smerenie chem aj~torui ~v ~~~~e ~i precum ai piizit pe robul Tau Tobie, trimite-mi §i mie acum pe ingerul Tau ptizitor, ca sa fie impreuna cu mine ciiliitor , sa rna pova/uiascii si sa mii izbiioeascii de toatii f;nconjurarea oiizutilor §i neotizutilor orajmasi, §i spre implinirea poruncilor Tale sa mii povatu~asca? ca astfel cu pace, cu burui sportre §~ cu sana tate caliitorind, iarasi eu pace §i rara de tulburare sa ne intoarcem. $i ne dii nouii tot binele cu bucurie, ea intru slav a Ta toate sa se savir§easea. Ca Tu esti Dumnezeul nostru §i Tie slav a iruiliiim, Tatalui §i Fiului si Sfintului Duh, acum §i pururea si-n. vecii veeilor. Amin.
(ritual transmis de spiritu! Badea, ts 16 mettle 1993) preotulul

Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel care esti calea, adeuiirul si oiata, Cel ce ai ciiliitorit ln. Egipt cu losif §i Preacurata Fecioarii, Maica Ta; care ai caliitorit la Emaus impeuna cu Luca §i cu

Cpa,

oreste impreuna

a§a §i acum, cu darUI, TaUJ
cu mine robul tau
124

','
I

125

·.~ ..

~;

lima! pmtru a fi abwat
i nevoie de trei luminari, una Ibastra, una ro§ie §i una galena, putin ulei neineeput (dintr-o sticld noua), un pumn de zahar, un pumn de faina §i put.ina seorti§oarii. Unge eu uleiul din pahar eele trei luminari, apoi a§azii-Ie in pieioare pe 0 farfurie, astfel ine!t sa formeze un triunghi. Pe luminarea r osf e trebuie sa serii eu an ac nou aetuala ta functie, pe eea verde funetia pe care ti-ai dori-o. Intre eele trei Ium in ar l fa cite 0 gramajoara de zahiir §i faina, iar in mijlocul triunghiului fa 0 cruce din scojisoara. -. Aprinde intii luminarea rosie §i spune: Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul meu, ajutii-mi mie in slujba mea, fa ca toatii munca mea sa fie intotdeauna cu folos §i sa nu se iroseascii. Aprinde apoi luminarea spune cu VOcetare: verde §i

1
Ib

~

llin

I~

~elul, sa fiu numit ... (functia), cac~ c~~ dreaptii credinia in fata Ta c:-m oenit §~ sint sigur ca nu gresesc, Pritt aS~r;tvo.~ putea sii-i slujesc mai bine pe sem~nu met, sint pregiitit pentru incercare. Amin.

,

Aprinde §i lumin~r~ ~albena, spune Tatal Nostru, §I fa-tl. semnul licrueii de trei ori. Spune apou Ma fagaduiesc Tie, Iisus, ca darul ce mi-l dai in Mila Ta sa-l folosesc pentru a face bine prietenilor §i vr~jma~ilo.r in egala miisurii, §i mii {dgadul£_sc TIR l~suse Hristoase ca nu mii Val [olosi de inaintarea mea ca ... (functia), pentru a face riui semenilor mei. A§a sii-mi ajute Dumnezeu! Lasii apoi luminiirile sa a r-da; inmoaie-ti virf~rile <!egetelo!, de I~ mina dreapta In apa eurata, apo~ p u n e-Ib pe rind~ i~ ~~l~ t~e~ gramajoare de zaha~. §I fa~na. ~a-t! din nou semnul crucn eu proseme §I de-abia apoi stinge Iuminarfle. Ritualul se face vreme de ~apte ziIe, iN FIECARE SEARA., folosindu-se Iuminarfle cu care ai inceput. Nimeni nu trebuie sa mai aiba §tiinta de el, in afara ta §i a bunului Dumnezeu. (ritual transmis tn $edin/a din 2 august ~
Mioara Pascu)

r

Fa tu, prea Bunule Iisus, Fiul Lui . ~um~ezeu, sii primesc rlisplata ce mi se ' .. cuvine pentru munca mea §i sii-mi ajung
I

~/'I
~

'

995, ,de cafre spritulroabeilui Dum~eze4
I ,

1

26

~

127

l\itual pmtm a

tipabiputm
paranonnaIe

est ritual este 0 incercare oarte grea §i nu il recomand elor olenu au taria sa duca Ia capat cele ce se cer, mai ales ca este necesara 0 pertoada indelungata de timp. Trebuie sa po st es t! lunea, miercurea §i vinerea vreme de 10 saptamtn], in aceste zile de purificare prin post nu trebuie sa te atingi de alcool, de iarba diavolului §i nici de trup omenesc pentru place rile dragostei, §i sa te fereliti a rosti vreo vorba rea. Vreme de dona ore in fiecare seara din cele 30 de zile cind ai postit, trebuie sa-ti petreci cel pu [In d ou a ore in rugaeiune ·lii editatto, m ca eljti con vins ca pot i, ca c nu te va abate de Ia acest
. v

A!

~mint eu tine pe eare-I fad ~J.I ~:;:1l1Ui Dumnezeu, vei ajunge sa cunost.l lucrurile divine ce rareori se dezvaluie muritorilor. Astfel, in fiecare seara a celor 30 de zile, asaze-te pentru doua ore intr-o incapere linilitita, unde sa nn po t i fi tulbnrat de nimeni, nici mac ar de sonerie sau de telefon. Trebuie sa stai in fata unei oglinzi, fara nici 0 alta sursa de lumina in camera decit doua Iuminarf groase de culoare alba pe care sa Ie asezi de-o parte Iii de alta a oglinzii. Aceste Iumirrar! se vor reinnoi de fiecare data, dar ceara topita se pastreaza. Spune Tatal Nostru. Stai relaxat; cu ochii Intredeschtsi, pniveste-te in og l i nd a Iii imagineaza-ti mental drumullui Iisus spre Ra s tf gn i r e, incearca sa sfmt i pe umerii tai greutatea crucii, broboanele de sudoare pe frunte Iii pe trup, lacrimile ce-j l umpln ochii, dar um pf e-t i inima de n ad ejde Iji er-edin [a in via'ta vesnfca, Nu vei reusi de la inceput, dar cu credinta totul se rezolva, Imagenfzeaza-ti ca eliti descul] Iii calci printre pietre !ji ~ maracinl, talpile iti smgereaza, dar ~ tu !jtH de ce trebuie sa techinui.
l!:~ 129

i~i

128

4~,

,I

·Ioil

:IV'I?cearcasa vezi in minte, de-o parte 'U I: alta a drumului facut de lisus 1 !jl de . 'J mu Itlmea de pacatos! nevolnici ce trehuie salvati. Cind credrnta ta va fi atit de mare incit Dumnezeu se va indura §i-!jiva arunca ochii spre tine, vei simpi pe frunte 0 u!joara adiere, ca 0 mingiie~e racoroasa, Este inceputul Caii. In seara ur'matoar-e cind trebuie sa continui ritualul, rouga-te intii cu credinta ca Dumnezeu sa-~i int~arca fata spre tine §i sa-ti Iumirieze mintea, sa gase§ti in tine acele puteri ce Ie-a.i avut, dar pe care din lene .§idesfataee tr upesca le-ai pierdut. Cere-i Domnului Dumnezeu cucredfnta adevarata !ji smerenie, sa poti citi in oameni ca intr-o carte d es ch i sa, pentru a vedea ce gindesc §i pentru a §ti cum ii poti ajuta maj bine. Ginde.§te-te apoi, stind tot in fata oglinzii §i privindu-te in oglinda c n oehii intredeschi§i, la oameni bolnavi. Ia un exemplu dintre cei din familia tao Imag'ineaza-tf ca-I vezi in ogfirida, culcat in patul sau, ros de sufermte. Pr iveste-I atent, din ere§tet spre , . talpi. Imaginea mental a ti se va , ..'I deforma i'.' I,:,cul de unde. i ,~oala. 'I'r imft.e mental, Invocind.
I

,RW

~:

::s:LIiiI
!

I

I'

~rUI lui Dumnezeu, pu~er~;; ~I.I :!:~~ea a sanatatii tale spre eel bolnav, imagineaza-ti cum energia ta il patrunde ~i il insanato!je§te. Acest gen de me.di t.a t i e se poate diversifiea in timp, alegindu-ti Mereu alte §i aIte persoane §i a§teptind - in afara orelor de ritualrezultatele eoncrete ale actiunii credintei tale. Fiecare meditatie trebuie sa ineeapa ell 0 seeria bibltca, pe care sa ti-o imagnezi .§isa te straduie§ti sa 0 traie!jti cu adevarat, de par-ca I-ai fi martor direct. Lasa chemarea lui lisus sa te strabata dinauntrul tau !ji prin puterea eredintei, la sfir!jitul celor 30 de zile impartite in 10 saptamini vei putea avea cunostinta de cea ce alti oameni nu au, ii vei vedea ca filele unei carti §i vei §ti intotdeauna totul despre ei, chiar daca-I vezi pentru prima data. intotdeauna insii sa-fi [olosesti. puterile pentru a face bine; chiar §i dorinia de a face riiu va atrage asupra ta pedeapsa lui Dumnezeu!
(ritual primit din astral la 12 ianuarie

=, l:,
I'
.

de

/a

entitatea :ea Cii/iiUZitoar~ 1

,

I.!:'J

130

~'
I

4,~

,

)litua! pentm a
ptrSoani sus-pus!
inf(Utlrfa 0

"'ntr-o cana de lut pune doua Iingurfte de sare, una de zahar ~i citeva picaturi de alcool dublu rafinat. Aprinde alcoolul cu un chibrit. Lasa totul sa arda ~i, cind i~c~?e sa ias~ fum, tine deasupra camr 0 farfur-ia alba intoarsa, ca sa se a~eze funingine pe ea. Cind farfuria s-a innegrit, toar-na in cana o lingura de otet. Cu virful ~eget~lu~ mic. de la mina dreapta mmurat In mrer e de salcim, fa 0 cruce in mijlocul farfuriei acoperite de funi~g~~e, ~i scrie de-o parte ~i de alta lnlilalele persoanei pe care iti dore~ti s-o influentezi. Spune in gind, de trei ori: " numele Tatalui Cerese ;i at SfinteJ
l,
I,

J

ii-se ca asa cum sarea §i zahiirul {lieut una prin puterea focului, a§a §i gindurile rele ale lui... (numele persoanei) despre mine sa e transforme in ginduri bune. Fie ca asa cum fumul s-a asezat pe farfuria asia, a§a sa se aseze gindurile in mintea lui ....(numele), Iar mierea sa picure de pe buzele lui cind 0 sii-mi cearii sfatul. Prin puterea Domnului Dumnezeu, acest om ... (numele), va asculta gindul ce i-l trimit.

' =i
.,

Ritualul se face trei nopti Ia rind, intre 1,00 §i 4,00 §i are putere numai daca tu il cunosti personal pe eel pe care vrei sa-l Influentezi. Ritualul te ajuta sa-I Inffuerr[ez! pe acel om

VINTA.

NUMAI INTR-O

SINGURA PRI-

Pentru alte probleme in afara celei la care te-a i gindit cind ai inceput ritualul, trebuie s-o iei de la inceput la 0 luna distanta. (ritual primit te sedinte de spiritism din 12 martie 1993, de la spirltut lui Radu Marculescu)

,

132

//

.~

133

~
, ~.~ I

I

r

Picioa,;,le mele sint neoolnice §i ~ indreapta spre el. nu se ~~ in numele Atotpuierniciei Tale, seoate-mi ....(obiectul pierdut) in eale, far mare va fi muiumirea mea pentru tine. Amin.
(ritual transmis de spiritul Marcelei MWjatescu, la 19 octombrie 1992)

ind ai r,atacit un obiect, ~i nu-l gase§ti oricit l-ai ca uta, aprinde 0 luminare alba ~i afuma cu ea fundu) unui pahar de cristal pur. Intoarce apoi paharul cu gura-n jos, pune mina stinga pe fundul lui, fa semnul crucii in aer ell mina dreapta in care iii luminarea inca apzinsa, apoi stinge-o. Spune de trei ori: Doamne Dumnezeule Atotputernie, mintea mea nevolnica a riuiici: calea §i luerul de care are trebuiruii. Ochii mei sint orbi §i nu-l ziiresc echile mele sint surde §i nU-:J. ud a area.
/

C

I

~h

I ,

I

134

I

~

135

,

v=
~v

-;:POi

luminiirile, rostind p~nt~ui
.'.

fiecare in parte: Sfinte Cuvioase Cristofor, Tu ai umblat pe drumuri multe §i ai adus alinarea celor neciijiti. Eu, in nevolnicia mea, m-am striuluit in fel §i chip sa giisesc ... (numele lucrului pe care ti-l doresti) dar oricit am tncercat si m-am rugat, nu am reusit. Dupa ce s-a spus aceastii formula de 6 ori, 0 data pentru fiecare luminare, se inmoaie virfurile degetelor miinii drepte in uleiul de candela §i se ating dtn nou I~minarile, de aceastii data pornind de Ia ultima eatre prima: Sfinte Cristofor, ajutii-mii pe mine

V!

eme de 12 zile, exact Ia ora 2,O~, aprin~de 6 luminari, doua O§U, doua galbene ~i do ua negre. Pe fiecare dintre ele trebuie sa fi scris cu virful unui creion ascujit numele lucrului pe care ti-I dor-estt. Luminarile trebuie sa fie asezate in zigzag; intre ele se pun: un pumn de orez, un bob de tamiie . ' 6 . cursoare, 0 frunza de Maslin ~i 0 lingurita de sare. Se ia uleiul de Ia 0 candela ce a ars neintrerupt intr-o zi de post; se inmoaie virfurile degetelor d::Jla mina stinga in aeel ulei ~i se ating .:
I

i

.

!

nevolnicul scoate-mi in cale pe eel ce mii va ajuta sa dobindesc ... (numele lucrului dorit) §i invata-ma sa-l pot cL!jtigacu ajutorul credintei in Dumnezeu !ji cu puterea Sfinta ce ti-a dat-o El. U- leg sa tin post miercurea §i Vi~er~ fagaduiesc fie, Sfinte Cristofor,'
137

J
i .

,
I

136

., ' .

j1Bragii met,
nA. nemarginita Sa bunatate, Dumnezeu :;oi-aajutat intotdeauna eopiii ere&ti du pa ehipul §i asemarraroa sa. Niciodata nu ne-a Iasat de Izbeliste, rriciodata nu ne-a Iasat singuri in fata greutatilor §i neeazurilor de tot felul. intotdeauna, Calle pe care EI Ie-a ales pentru a-ei arata mila s-au ridieat dincolo de nivelul nostru de intelegere. Porunca sa a fost doar sa ne iubiin unii pe altii '1i sa alungam ura §i dusmania din suflete, sa fim smeriti '1isa nu ne pierdem nadejdea. Eu am avut oeazia sa rna eonving de aeest adevar suprem in decursul anilor de eind mi s-a ineredintat Taina vorbirii ell eei dus] de linga noi :;oi junai Ia pieioarele Lui. De a ~ nenumarate ori, spiritele pe ear::Jle. i~voeat cu pennisiunea Tatiiiui

I

l~~
10

r

11

~

Lil
I I

cer §i care-m.i sufletului meu. Amin.

ni?~odatii nu uoi lua nUmel~ ului trt de§ert dacii prim esc ceea ce e de mare treb u iruri

[, .

Stinge apoi luminarile , dar nu . stnica felul in care sint asezate, Vei relua ritualul vreme de 12 zile, pina cind lumina rile au ars de tot. De-abia atunci poti sa stringi toate cele ce ii-au fost de trebuinia; ceara ce s-a topit adun-o, incalze.!jte-o la foe mic intr-o oala de Iut, iarcind e calda .!jiomogena, modeleaza din ea o cructultta pe care sa 0 tii mereu aproape de tine.
(ritual de la spiritul parintelui Dinu, ptimit la 14 septembrie 1985)

lUtual pmtm a ti je inapoia banii tt

ti Ie baton~a

I

aca ai imprumutat pe cineva cu bani, iar acela nu mai recunoase acum fapta ta buna, r ugactunrle tale Ia Sfintul Duh te vor ajuta sa-i recuperezi. Daca insa persoana car eta i-ai imprumutat recunoaste datoria, dar rru are de unde sa ti-i dea, §i daca riu ai trebuinta imediata de acei bani, Iasa gindul de a-I determ ina sa ti-i dea. Ritualul se face 0 singura data, vinerea; la miezul noptit. Scrie pe 0 foaie de hirtie numele persoanei care-pi datoreaza bani, dar care nu mai r-ecuno ast.e datoria. Aprinde trei Iuminart, una alba, una galbena §i una ueagra, sau cit mai inchisa la culoare .§i pleura cite trei ptoatur i de ceara topita din fiecare pe foaia de hirtie pe care ai scris numele datornicului. Pune apoi ~a loc in sfesnic ~i rostester .. '
l!!J11 139

n

IUmi~iiriIJ. '

i

138

,r"Ule

Sfint $i Atotputernie, ~ ~' ~I care prin uoia lui Dunwezeu ne "~ insuflete§ti pe fiecare dintre noi, Tu care esti suflarea lui asupra botului de hurrui care s'intem [a sa dispara nedreptatea ce mi se face. In fata lui Dumnezeu rna truirturisesc cii am neuoie de aeei bani dati lui ....(numele) §i te implor sa rna ajuti, Readu-i in minte eu rnarea Ta putere raul pe care-I face, lumineazii-i cugetul §i nu-l lasa sa se incarce de piicate, §i aea cum ceara fierbinte ii frige numele, asa sa-l friga gindul ea n-are eugetul curat. Adu-l, Duhule Sfint, la mine eu iertare, §i n-am sii-i spun nimic, am sii-mi deschid bratele la vederea lui §i 0 sii-i multumese pentru buniitatea lui. Prin puterea Duhului Sfint, fie ea toate acestea sa se tmplineasca. Amin.

X l\itual pmtru prottjana talti
.

be bop

Odata formula rostita, se pieura din nou cite trei picaturi de ceara §i . se reia rugaciunea; rugaciunea trebuie spusa de 7 ori, iar rezultatele ritualului nu vor intirzia sa apara mai mutt de 72 de ore. (ritual primit de la spiritul pari,ntelu Vasile MICU, din Buzsu, la 16 iunie 1995)
I!:

~

140

4
.

I

une un pumn de sare in mijlOCUI ~n~i ~arfu~ii albe, intinse §I Inflge In ea 0 luminare verde §i una alba. Aprinde-Ie, spune 'I'at.al Nostru ~~ Iasa-Ie sa arda in vreme ce tu afumi usa de la intrare in cruce cu putina tamiie. Ia intii luminarea alba, stinge-o §i, cind ceara din ca paf est~ i~~a fierbinte, fa cu ea 0 cruce mica In partea din dreapta a pragului, cum pr-ivesri din interior. .. . Spune Tata] Nostru, apoi sfinge !jl luminarea alba !ji, cind ceara la eapa.t e inca fie rbfrrte, fa cuea 0 e mica in partea din a gului, cum peivestt din interior. ..:'
141

P

=,

.

I

~I

ap~i sarea r?masa pe farm.rie~ -0 ~ntr-un hghean cu apa .!iii, ' am~steclI~d-.? cu mina stinga daca e§h necasatorita,. vad uvn sau d~v?rt~t~,§i c~ dreapta daca e§ti casatorlta, spumnd tot timpul:

I

.~

;r

"--- ~A§a:um

sarea asta se topeste in apii, Fa Tata Ceresc sa se topeasca gindurile cele necurate ale nelegiui{ilor ce uor vrea sa-:n! ~reaca" pragul cu gind de hotie §i stncacwne .. Indeparteaea-i, Tata Ceresc, de u§a mea, de casa mea, ca neatinse sa riimina ele de ura §i du§mania oamenilor tara de credintii, acum si-n. veci de oeci Amin . Apa s-o arunci apoi afara, cit mai departe de easa,

(:it~al transmis din astral de spiritul lui Ghlta Florescu din Tlrgovi$te la 26 februarie 1986) ,

I

I

ai probleme .!iii v iat a depinde de 0 hotarire Iegala, poti recurge la acest ritual; singurele condipit sint insa ca nu cumva sa te §tii cu pacat §i deci vinovat, §i at unci ai impiedica 0 hotarrre sa consfrnreasca dreptatea, §i sa nu faci rau njm arru i prin aceasta decizie. Gindeste-te deci bine; daca popi sta cu inima curata in fata lui Dumnezeu dacii influentezi aceaata hotarire ca ea sa fie spre binele tau, poti recurge Ia ritual. In ziua de dinaintea celei programate pentru concluzii §i deci hotarfr], pune in trei colpur! ale camerei (dinspre aud. est §i vest) cite 0 luminare albastra, In mijlocul incaperii pune 0 candela apr tnsaj in forma de stea, a§aza pe jos llngii candela un castronas cu orez, un pahar alb cu sare, unuI identic, dar cu zahar, 0 cana de otet §i 0 mina de paie uscate. Aprinde tamiie, ingenuncbeaza §i spune urmatoarele, facmd in acelaai timp cele indicate in paranteza: nte Dumnezeule Mare, indura~te de osul robul tau ... (numele) §i ascul- . .

cs

tiual pm1tu boa ItgaIi ri l Q luati in faboma ta

:;m r:"~

142

143

'~ii-i ruga. De multe ori am gre§i~ ciilcat preadreptele Tale porunci, ia; mea necugetatii multe vorbe rele a rostit. Pticatele-mi sint nenumiirate, dar iatii-trui C!cum !!eninr! pr:ea supus in fata Ta §i implorindu-ti milostenia (acum trebuie sa oprinzi luminiirile). Ve§nica e, Doamne, lumina Ta, cum oesnice sint binefacerile Tale §i drepte ca toatii Creatia Ta. Indura-te Doamne, de robul Tau .... (nurnele) §i lumineazii mintea celor ce trebuie sa ia decizii, fa-i sa nu-l nedreptiiteascii pe robul Tau ... (numele tau), §i fa ca hotiirirea lor sa fie butui l!e1!-trr.:. mine. Ca paiele sa se stingii focul trumit mele (acum trebuie sa iei citeua pai~, .sa l~ apr!nzi la: flc;tcara candelei §i apoi imediat St;; le "stmgt in cana cu otet), cu sare §t zahar sa fie alungate duhurile rele ce uin so, rna puetiascii prinnedreapta hotiirire, iar lumina ta d.iuirui sa se pogoa!"e a~up.ra mea cu dreptate §i bucurie. Miluieste-mii, Doamne §i iartii-mi piicatelel Amin.

g~;

\I ~

X l\ituaI ptnttu

a abta bani·

J

in. seara de dupa ritual, sa ai grija sa nu spui nici 0 vorba necugetata, sa te abtii de la dusmariie §i ura §i s~ ~u t"remuri. Pastreaza-ji n a d ejd ea In dreapta Judecata a Domnului §i fii eu sperunta ca totul iji va merge bine!
(ritual primit /a 15 iulie ~ spiritul Anetei Papa)
~ 144

1989:J

A ntr-un borcan cu capac, pune 3 Ciitei de usturoi curatati - pe care trebuie sa~i schimbt apoi in fiecare Iuni), 0 eana de apa (§i ea se schimba in fiecare luni), 0 monoda de argint pe care 0 seoti dupa prima zi a ritual ul ui, urmind s-o pui din nou in lunea urmatoare, .§i putin z ah ar' (se reinnoie§te in Iunea urmatoare). Ritualul se incepe Iunea, cind, linga bore an, aprinzi 0 luminare galbena. Pui alaturi 0 iconita cu Iisus Hristos §i spui:

.r

iDulce cum este aceastii apii sa fie lucrurile ce mii inconjoara. Cu ajutorul '!I'h. Domnului nostru Iisus Hristos, fie sa n
l

.~

145

~

, A
I

[QlL ~ 'I~uc lipsli de nimic, sii am mereu '.' t portofelul plin, casa §i serviciul meu sa fie binecuvintate de Domnul nostru Iisus, sa primesc ca sa pot da §i eu la rindul meu celor in nevoie. Doamne, fti ca banii mei sa se adune cu intelepciuns §i sa se inrnul[easca, ca sa-i pot irnpiirti cu ai mei. Ajuta-rna Doamne sii-mi rezolv problemele, da-mi siiniitate, abundentii §iprosperitate.

projptritatea taSti

'i.l\ituaI ptm

Spune apoi de trei ori Ta ra] Nostru ~i de trei ori Doamne, milufeste, Stingi apoi luminarea §i 0 pastrezi pentru lunea urmatoare, cind 0 aprinzi din nou ~i reiei ritualul facind 0 noua solutie in borcan, Peste saptamina, zilnic sa te speli pe miini cu apa din boroan s] sa stropellti prin coljurile casei cu ea. Riualul se tine trei saptamini la rind. (ritual transmis din astral de spiritul lui Gelu Mihailescu, fa 7 octombrie 1991)

~,' 146

u 0 zi inainte de a face acest ritual, impra§tie peste t.?t pri~ casa praf de scortl~oara macinata. Lasa totul aIJa peste noapte, iar a doua zi matura dins pre interior spre exterior (din ultima camera p'ina spre usa de la intrare). Pune apoi 0 luminare alba in mijlocul unei farfurii; ia din farall putfn praf care s-a strins dupa ce ai matur'at §i presara-I pe farfurie, in jurul luminarii. Restnl gunoiului a r un ca-I in afara casei, cit mai departe. Fa apoi un amestec de detergent lichid, amoniac, putina albastreala de rufe, un pic de sapun albastru ras ~ fieri in apa ealda. Cu &:olutie spala apoi atent parchetul ~i ",

C

=,

.l!!f

147

Io1r

.;"

,~ovoarele, toeurile u§ilor §i ale . ferestreIor, apoi cHite!jte totul cu ' apa curata, Fa apoi un alt amestec din apa sfinjita ~i pu [In parfum; pune inauntru doua monezi diferite §i un Ianti~or de argint ~i un obiect de aur. lnmoaie in acest amestec 0 cirpa curata ~i strope!jte din nou princasa, podeleIe, perejii, mobiIa, tot. Aprinde apoi luminarea !ji pujina tamiie Intr-o lingura .!jitreci prin toate camerele casei cu luminarea §1 tamiia, spunind 'I'at al Nostru, rugindu-te la Dumnezeu sa-li deschida poarta prosperitatii, norocului ~i fericirii. Cind luminarea a ars toata, sa curefi farfuria de ceara ~i de praful pe care l-ai pus la inceput undeva cit mai departe de casa.
(ritual transmis la 19 noimbrie 1992 de spititul lu: loan Vartolomeu din Cluj)

I

a 0 luminare groasa albastra (daca e~ti femeie) san roste (daea e§ti barbat) .!ii, cu un ac nou sau ars putin in flacara albastra, scrie pe luminare numele persoanei cu pricina, in cruce. La apoi !Ii amesbeca intr-un castron cite 0 Ilngura de miere de tei, una de miere de salcim §i una de miere din flori de cimp, puttn praf de caramida, 0 lingurita de zahar !ji un virf de cutit de pudra de orez. Cind amestecul e omogen, unge cn elluminarea spunind: Cum indulcesc aceastii luminare, a§a sa se fndulceasca spiritul viu, caracterul, judecata, gindul, oointa §i pereoana lui ... (numele persoonei), dacii e grab it, sa se griibeascii spre mine care sint ... (numele tau); cu acest praf de dragoste U acopiir, ':::i::,,~estpraf de atractie 11 atrag spre ~~
149 ~

~h

148

~

,'~aza

apoi luminarea intr-~ni

pahar decristal cu fundul plat, iar paharul pune-I pe 0 farfurie alba sfm pl a, intinsa. Aprinde-o cu un chibrit ~i, pina arde de tot, spune: Intreg spiritul oiu, ooirua, judecatii §i gindul lui ... (numele lui) le inchiri Mariei Magdalena care, cu toate piicatele ei, a fost iertatti de foul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru cii toate piicatele ei au fast doar de dragoste. A§a de dragoste sa fie indulcita uiata lui . (numele lui) pentru mine care sint . (numele tau). Tie mii adresez, Maria Magdalena, cu fierbinte ruga ca La rindul tau sa te rogi Sfintului Anton §i Sftntului Valentin, patronul indriigostitilor, sublimi sfinii. care aliitu.ri de tine tmpiiratesc seniimentele, ra ca... (numele lui), pe care it iubesc, sa nu vada alta persoarui decit pe mine. Ma rog La tine, Maria Magdalena, ca ... (numele lui), motiv al suferintelor mele §i al uisurilor mele, siifie atras spre mine si ca inima. lui sa batii odatii cu a mea,§i sa simtii ca trebuie sa se lege pe veci de mine. AminI
(ritual

'r=

~.
4~

}-lWual pmttu.....a
tom iiltlt anului
Pentru acest ritual ai nevoie de mai multe lucruri; in~ii liiiintii,~it! trebuie 0 luminare rosie, una alba ~I una galbena; apoi: 0 radacin,a d~ mu~cata, 0 frunza de ficus, 0 platra alba fara nici un fel de pete, 0 bucAtica de caramida, 0 scoica neagra, 7 monede d~ valori~iferi~e sau din tari d ife r ibe , putin d in parfumul tau preferat,~apt~ ~r~ de trifoi, un magnet, 0 bucatica de coral sau putin nisip de ma~e, .un bob de cihlimbar (poate fl ~l 0
margea).

abta notOt m

II

II

homanescu,

transmis de spiritul Mariei /a 16 septembre1994)
150 ~

J

I

Pune radacina de muscata Intr-un borcan cu gura larga. ~icura a~oi putin parfum, pune ~I monezIle diferite' , acum pune .coralul sau . nisipul, frunza de flCUS~ ~colca neagra, piatra alba, bu eaj ie a ~e
1n ... 1;

~~

i

.~ urma cihlimbarul. .•.:ara~ida, trifoiul §i in cele:J
..
I

.

1

I

151

.

frill

f'
d.

.L~~e aseaza-Ia in fO~ii ~~., trIUnghl ~n jurul borcanului. Aprinde-Ie ap~l cu un chibrit de Iemn (nu de plastic sau cu bricheta). Recita apoi Ps~1mii 47, 32 ~i 57 din Biblie ca ~e nl§te rugaciuni, fiecare cite ~ ata pentru fiecare luminare. Tot t~mI?ul ~it spui unuJ dintre psalmi sa t!l mrna stinga (mina inimii) pe Iumtnare pentru care-I spui. Deci: psalmul

I

1
, ,

l\itual pmttu a leI! opmoana.....
a 0 moneda §i tine-o in sin vreme de trei ore, pina se Impregneaza en v lb r ajda ta personalii. Pregate§te-ti 0 farfurioara en miere de tei in care ai ada uga t eiteva picatur-i din parfumul tau preferat §i spnne: Ofer aceastii monedii spiritelor benefice in numele Sfint ul tii tnger piizitor .... (numele persaanei pe care urei sa 0 legi), in numele Sfintei zile in care s-a nascut, in numele celor patru uinturi, drumuri $i locuri in care se giiseste ... (numele persoanei), sa fie uesnic unit sufleteste §i trupeste cu mine care sint ... (numele tau), sa mii iubeascii §i sa nu mii uite niciodatii. Spirit al uiselor, fa ea toate oisurile ltii... (numele lui) sa fie legate de mine, numai pe mine sa ma oada i:JViS, . eu care sin:... .(numele tau).
~ . ,I

47 se spune a d r aa rosie, 0 data pentru cea alba fjl 0 data pentru cea galbena. P!almul 3~ se spune 0 data pentru lumu:area rosie, a data pentru cea alba §i o data pentru cea galbena. Psalmul 57 se spune tot asa a d tii t ~ :s" aa P en;:u I umtnarea rosie, 0 data pentru lum~lnarea alba §i 0 data pentru lurninarea galbena.
I ~ Pent _ru. uminarea

l

~a _te~minarea ritualului, ceara topita ~ln _Iuminari §i capetelele ce au mal ramas se pun§i ele in borean Borcanul se inchide cu un capac. alb §i se pasreaza tot timpul armlu] la loc useat §i intunecos.
(ritual transmis de spiritul lui Gheorghe voicuteecu, la 4 iunie 1993)

152

~

153

8p~ite al dispera[ilor, fie ca. .. (numele [ lui) sa fiedisperat dupii mine, care sint... , (numele tau). Spirit al stralucirii si al banilor, adu stralucire §i bani in casa mea, pune-le in miinile mele. Spirite benefice, va incrediruez spiritul oiu, judecata, gindurile §i uointa lui ... (numele lui), sa nu-l liisaii sa rruinince,sa doarmii, sa bea, sa umble, sa munceascii tara sa se gindeasca la mine care sint ... (numele tau). Pune apoi moneda in farfurioara eu miere ~i parfum, ~i fine-o trei zile [a soare ~i trei nopti eu luna plma. In noptile aeestea, cind rasare luna pleura In farfurioara ~i putina
• 'oJ

~ , I~

;"
',' ,

11attgitiuum lit notOt fi bani

A.

,

urtna.

De-abia in dimtneara urmatoare eelei de-a treia nopti cu luna plina seoate moneda din farfurioara , sapal-o eu aeela~i parfum pe eare 1_ ai folosit la ineeput ~i ofez-a-o iubitului tau ea pe un talisman aducatm- de noroc, s-o poarte la el tot timpul. Atentie, el nu trebuie sa cunoasca adevarata ta intenjie!
(ritual transmis la sedtnt« de spiritism din 5 septembrie 1985, de spititut~ioareJ Dia con escu)
~ ~

D
i;

i

iV, ina Prooidentii; tie, ciireia ti se datoreazii toate lucrurile create, mii rog tie pentru bunaooinia 'I'atiiiui: Ceresco 0, Zei/ii a Noroeul.ui., demonstreaza-mi puterea pe care 0 ai §i ajutii-ma sa obrin succes §i inaintare in toate problemele uietii: Mii rog la Dumnezeul Norocului pentru ca familia §i casa mea sii prospere, ca §i munca mea. Fie ca persoana §i casa mea sa primeasca un mesaj de bunii soartii: Mare Putere Ascunsa, invoc suprema ta prezentii pentruca "'ndepiirtezi de mine toate colele ce mii pindesc §i sa
v

~M
~
JJili]

154

155

=-

Inl

P'uminezi drum. ul meu cu lU~in<ai norocului. "' Sinte Duh, La tine mii rog sa luminezi drumul meu $i sa nu ajunga la mine nenorocul cu umbra lui rea $i sa mi se dea eterna binecuvintare a Dumnezeului Atotputernic! Amin.
(ritual fransmis de spiritul Ofiliei Barbu la 14 ianuarie1993j

<!Citebai)faturi
chibrituri din sursa artificiaHi de foc, care ar putea bloca ritualul.
0

Folositi numai Ilemn, niciodata Nu luati

2decit de la biserica.

tamiie

din alta parte

Cind avepi nevoie de fructe sa legume (in ritualurile in car mortfi ne-au indicat sa Ie folosi ), alegeti-le pe cele mai frumoase, pentru ca ritualul .'?i ertfa sa fie pe j placul Sfintilor. Toate ritualurile ce mi-au fost transmise .'?i pe care vi Ie-a m redat trebuie facute in zilele !iiiIa orele precizate de dragii no§tri care au murit, altfel se pot dovedi ~ineficace<
156 7

a

4

~C eresc au tnansmre pen tru nOI, pa. ;; cato§ii, formule §i ritualuri care sa' ne ajute sa scapam de rele, sa ne pastram SANATATEA, sa atingem PROSPERITATEA, sa fim intotdeauna inconjurati de DRAGOSTE §i sa ramlnem NEATINeI DE FARMECE §i facaturi dfavoleat]. ei eu sint un om absolut obisnuft, eu probleme §i necazuri ca toata lumea; aeeste ritual uri transmise de dineolo de mormint m-a u ajutat intotdeauna la greu, chiar §-i in situatiile ce pare au fara Iestre, Tocmai de aceea, imi plec genunchiul Ia r ngacfuna §i-i mu.lt umesc Tatalu] Geresc pentru porunca ce mi-a dat-o de a aduna toate aceste mijloace simple, asa cum miau fost ele trimise, intr-o carte care sa ajunga. la voi, semenii mei,

I

,"

CAPITOLULI

~itthtlnribe

fatntttdor fi a b1tf1t1Dl1ilor

ptOttqie impotriba

I

I

Dumnezeu

sa va fina

in Paza Sa! E.M.

12

v: r
6

folosit! alte elemente in Iocul 5~e~or indicate daca recurgeti la unul sau altul dintre ritualuri. Toate aceste ritualuri trebuie facute d aca nn singuri, maoa r inconjurati de cit mai putine pesoane in care sa aveti iNCREDERE DEPLINA. Ritualurile trebuie facute 7stare de perfecta con~tienta

~1
,~
1

ir,.·.····
I •

'I I'
, I ,

in ~i luciditate, cu CREDINTA.in Dumnezeus] fara a uita la final sa-I multu» mim pentru bunatataa §i mila Sa nemarginita.

158

159

r

,
L';

~,

Reproducerea mtegraUi sau parp~ a textnlui este interzisa §i seva pedepsi conform legii.
TIPARUL EXECUTAT

S.C. MP.S. INTERNATIONAL~IMPEX S.R.L.

Toate drepturile asupra ~cestei vetsiWri apartin

-

U\ TIPOGRAAA.

'* ~

:.....

""I!!!.

l\itualuI tU Jan
(protectie impotriva farmecelor

si a dusmanilor)

Cu toiii trebuie sa cunoastem: mijloacele prin care ne putem apiira de rele

entru a te ap ar a de raul pe care ti l-ar dori un eventual dusman, ca !jide faptul ca frica ta de el ar putea atrage acest rau, ar-u.nca un pumn de sare in chiuv ta, intr-o flntina sau intr-un riu. Daca vrei sa faci acest ritual aeasa, j recurgi Ia chiuveta, nu pune dopul, dar deschide robinetul de apa rece; apa trebuie sa curga in .rmanenja. Acest ritual se incepe UMAIVINEREA, dupa apusul soarelui, !ji se sfir!je§te simbilta. Nu t r buie sa fie filcut doar vinerea, sau doar airnbata, din indiferent ce motive, pentru ca nu este eficace cI cit daca este ¥repetat in ambele zile. NICIODATA nu trebuie sa fie d fat a mai mult de patru persoane, d intre care una singura va rosti "ugaciunea §i va face in mod direct (. Ie cerute pentru acest ritual. Astfel, eu apa curgind, pers~an~ lIn' ., face ritualul ar unca sarea in
[1111.:= 15

.

14