You are on page 1of 12

Kur’an harflerinin yazýlýþlarý

Sonda Ortada Baþta HARF Sonda Ortada Baþta HARF

13 HAZÝRAN 2003 CUMA

arkadaþým

13

Mukatta Harfleri ve He’nin Okunuþu”nu tek tek tanýtmaya çalýþacaðýz.. esre ve ötre diyerek isimlendirirler. Ötre (. Kur’an harfleri içinde sesli harf yoktur.. harfin üstüne konan sola eðik bir çizgidir. Muhammed (sas) Harekeler. Kur’an harflerinde Türkçedeki (a. Belirlilik Takýsý. Bunlar üstün. Üstün (. küçük “vâv” harfine benzer ve harfin üstüne konur. kalýn harflere ise “u” sesi verir. harfin altýna konan sola eðik bir çizgidir..” Hz... ötre harekeleri alýr. ü) sesli harflerin yerini üstün.. Muhammed (sas) 14 arkadaþým 13 HAZÝRAN 2003 CUMA . Ýnce harflere “i” kalýn harflere ise “ý” sesi verir. Ýnce harflere “e” kalýn harflere ise “a” sesi verir. onlara sýmsýký sarýldýkça..harekeler “Size iki emanet býrakýyorum ki. Bu harekeler. Tenvîn.. Onun için bu harflerin okunuþunu ancak harekeler ve bazý özel iþaretler saðlar.) Esre. Ýnce harflere “u-ü”arasý bir ses. Med harfleri. e. Harekeler üç çeþittir. harfi Türkçedeki gibi kýsa okuturlar.. esre. Þimdi biz elifbamýzýn bu sayfasýndan sonraki sayfalarda harekelerden baþlayarak konularý “Cezim. Esre (. i.. Þedde..) Ötre.. u.) Üstün. yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz: Onlar Allah’ýn kitabý Kur’an-ý Kerim ve Rasûlünün sünnetidir...

...) Üstün.. harfin altýna konan sola eðik bir çizgidir. ESRE (.. inceleri ise ü-u arasý bir kalýnlaþtýrma ile okumak gerekir. küçük “vâv” harfine benzer ve harfin üstüne konur. Ýnce harflere “e” kalýn harflere ise “a” sesi verir. ÖTRE (.) Esre. harfin üstüne konan sola eðik bir çizgidir.. 13 HAZÝRAN 2003 CUMA arkadaþým 15 . cu ci ce sü si se tü ti te bu bi be ü i e ru rý ra zu zi ze du di de hu hý ha hu hý ha du dý da su sý sa þu þý þe sü si se zü zi ze fu fi fe gu gý ga u ý a zu zý za tu tý ta nu ni ne mu mi me lu li le kü ki ke ku ký ka yu yi ye hü hi he vu vi ve Kur’an harflerini okutan harekeleri yukarýdaki tabloda bulabilirsiniz... Üzerine kýrmýzý noktalar konan harfler ise hýrýltýlý ya da peltek okunacaktýr.ÜSTÜN (. Kalýn harfleri ötre ile okurken “u”. Ýnce “ü” sesi Arapça’da bulunmaz. Ýnce harflere “i” kalýn harflere ise “ý” sesi verir.) Ötre.. Kýrmýzý renkle belirtilmiþ harfler kalýn okunan harflerdir.

. daima þeddeli harfin kendi harekesi de vardýr. Þedde.. harfin üstünde hiç bir zaman tek baþýna bulunmaz. Harfleri iki kere okutmaya yarar. Küçük ve yuvarlak bir iþarettir. Üzerine konan harfleri bir önceki harfle birbirine baðlayarak okumayý saðlar.) harflerin üzerine konur...CEZM (..) Rasse Dekka Rubbe Vedde Enne Nüzzile Verraka Raddede Düvvine Eddebe Rabbeke Ruccet Lealle Tebbet Tekabbele Þedde (. 16 arkadaþým 13 HAZÝRAN 2003 CUMA .) Ýz Lem Kün Hel Men Ni’me Eyne Vekad Sevfe Biküm Vecedtüm Terheku Ýndeküm Yü’hazu Ünzile Cezm ( ). ÞEDDE (... harflerin üzerine konur... Üzerinde cezm iþareti bulunan harflere “sakin harf” denir...

harfin (genellikle elif harfi) üzerine yazýlýr. Daima kelimelerin son harflerinde bulunan iki üstün..TENVÝN (. Kalýn harfleri “an” ince harfleri “en” sesiyle okutur... Ýki üstün.) Tenvin... Ýki ötre harfin üzerine yazýlýr. iki esre ve iki ötre’ye denir.. ÝKÝ ÜSTÜN (..... kendi harekesinden sonra cezimli bir nun varmýþ gibi okunur.. Ýki esre harfin altýna yazýlýr.. Kalýn harfleri “un” ince harfleri “un-ün” arasý bir sesle okutur.. Kalýn harfleri “ýn” ince harfleri “in” sesiyle okutur....) Mevcün Mescidün Aliyyün Þemsün Afüvvün Hayrun Ravdun Sürurun Turukun Sýrrun 13 HAZÝRAN 2003 CUMA arkadaþým 17 .) Üzünin Rabvin Bessin Ðýllin Küllin Halkýn Aþrin Behýn Nehrin Erdýn ÝKÝ ÖTRE (.. nunlatan harekelerdir.) Raþeden Kavlen Hüzüven Fevcen Rabben Þekkan Fethan Rýkkan Erdan Mýsran ÝKÝ ESRE (. Tenvinin bulunduðu harf.......

bir önceki harf üstünlü ise. Yümîtü Rabbî Ehî Yehdî Fî Fînâ 18 arkadaþým Ðadabî Tehîdü Dînî Kîle 13 HAZÝRAN 2003 CUMA . ince ise “ý-i” arasý bir sesle uzatýr. Harf kalýn ise “u” sesiyle. kelime içerisinde kendinden önceki harfi uzatarak okutan harflerdir. onu “elif” diyecek kadar uzatýr. Belâ Kâne Afâ Kâle Elâ Elhayâtü Ramâ Salâtün Asâ Kefâ Vâv ( ): Kendisi harekesiz. Vâv ( ) ve Ye ( ). onu “elif” diyecek kadar uzatýr. Temûru Dûne Eûzü Nûdiye Kûlû Kâlihûne Kûnû Nûhun Tûbû Þâhidûne Ye ( ): Kendisi harekesiz. bir önceki harf esreli ise. Bazen yâ ( ) bazen de vav ( ) þeklinde yazýlýr. Med harfleri üç tanedir: Elif ( ). ince ise “u-ü” arasý bir sesle uzatýr.MED HARFLERÝ Med (uzatma) harfleri. bir önceki harf ötreli ise. ince ise “e-a” arasý bir sesle uzatýr. Elif ( ): Kendisi harekesiz. Harf kalýn ise “a” sesiyle. Harf kalýn ise “i” sesiyle. onu “elif” diyecek kadar uzatýr.

. Ýzhebû Üd’û Umirû Yetlû Ruzikû Kezzebû Nekamû Elkû Yenâlû Kânû Üstün Çeker (.. Uzatma harfi olsun veya olmasýn. Uzatma miktarý deðiþmez. Hâzihî Tûbâ Mûsâ Essalâtü Ýlâhün Feâtet Etâhüm Hattâ Tâhâ Ýshâka Esre Çeker (.. Uzatma harfinin “elif” “vâv” veya “ye” olmasý fark etmez. Uzatma harfi olsun veya olmasýn.): Dik yazýlan Üstün’e verilen addýr. yine bir “Elif” diyecek kadar uzatmak gerekir. üstünde bulunduðu harfin uzatýlacaðýný gösterir.): Dik yazýlan Esre’ye verilen addýr.. ötreli harfi bazen tek baþýna uzatýr. Çoðu kez de yanýna Elif ( )’i alarak beraber uzatýrlar. Uðnî Cennetî Annî Ebî Bihî Kütübihî Ümlî Yüncîhi Nuhîhî Ba’dihî 13 HAZÝRAN 2003 CUMA arkadaþým 19 .. üstün sesi yönünde çeker. üstünde bulunduðu harfi yukarý doðru. altýna yazýldýðý harfi esre sesi yönünde uzatarak okutur. Örneði çok azdýr. Her üç durumda da.MED HARFLERÝ Sonda Vâv ( ): Kelime sonunda harekesiz vâv..

.He ( )’ nin harekesi ötre ise he’den sonra uzatan vav harfi varmýþ gibi okunur.. Hayrihî Min halfihî Birýzkýhî Hisêbihî Kütübihî 3. Dâbbeten Evliyâe Kâimetün Yeþâü Câe Tâifetün Þühedâe A’dâü Melâiketün Ebnâüküm HE’NÝN OKUNUÞU Kelime sonundaki He ( )’ nin okunuþu: Kelimelerin sonunda bulunan ve zamir olan he ( ) harfi.. Alimethü 20 arkadaþým Þeravhü Yehdîhi Akalûhü Ýleyhi 13 HAZÝRAN 2003 CUMA . kendinden önceki harfin harekeli olmasý ve kelimenin durulmadan okunmasý halinde uzatýlarak okunur. tabii uzatmanýn üç dört katýna kadar uzatýr.MED HARFLERÝ Uzun uzatma iþareti ( ) üzerinde bulunduðu harfi.He ( )’ nin harekesi esre ise he’den sonra uzatan ye harfi varmýþ gibi okunur ve he’nin altýna bazen bir uzatma iþareti yani esre çeker (. Bu durumun çeþitli örnekleri vardýr: 1.Uzatýlmayan He: Kelimenin sonundaki He ( )’den önceki harf uzatýlarak okunuyorsa veya cezimli ise “He” uzatýlmaz.) konur. Leallehû Eyyedehû Lehû Kamîsuhû Rusülehû 2.

Essalâtü Feddammü Veþþemsi Errahîmü Essevbü Bissêhireti Kezzeytûni Ettûru Kettayri Edda’fü Fisserâ ( Anittalâki Ezzülli Vedduhâ ) Ezzilâlü 2.EL TAKISI ( ) El ( ) Takýsý: Belirlilik takýsý olan Elif Lâm ( ) Arapça’da bazý kelimelerin baþýnda bulunur ve bu kelimeleri belirli kýlar.Eðer “Elif Lâm” yukarýdaki 14 harften önce gelirse sadece elif okunur. “Elif Lâm”dan önce harekeli bir harf bulunursa sadece Lâm okunur. Elvehhêbü Elvirdü Velhamdü Elkitabü Elcemîlü Velcismü Elfecru Elba’sü Elhayrü Elfâtihü Elhakimü ( Elhaberu Elgaysü Elganiyyü ) 1. Elif Lâm’ýn okunuþu baþýnda bulunduðu kelimelere göre bazý özellikler taþýmaktadýr. “Elif Lâm”dan önce harekeli bir harf bulunursa ikisi de okunmaz.Eðer “Elif Lâm” yukarýdaki 14 harften önce gelirse okunur. 13 HAZÝRAN 2003 CUMA arkadaþým 21 .

tekrar tekrar okumalý ve hýzlý okumayý baþarana kadar çalýþmalýyýz. 22 arkadaþým 13 HAZÝRAN 2003 CUMA . uzun uzatma iþareti (. 3 sûrede birer. kekeleyerek okuyana iki kat sevap verileceðini müjdelemiþtir.) bulunanlar az... Zira Peygamber Efendimiz (sas) Kur’an’ý zorlukla.MUKATTAA Huruf-u Mukattaa (Mukattaa Harfleri) Yüce kitabýmýz Kur’an’da 114 sûre vardýr. 9 sûrede ikiþer. 2 sûrede dörder ve 2 sûrede de beþer harf olarak bulunmaktadýr. KâfHêYêAynSâd ElifLâmRâ ElifLâmMîm HâMîm HâMîmAynSînKâf Nûn ElifLâmMîmSâd TâHâ TâSînMîm YâSîn Buraya kadar öðrendiklerimizi unutmamak için çok alýþtýrma yapmalýyýz.) bulunanlar ise fazla uzatýlarak okunur. Yanlýþ yapsak da bu alýþtýrmalardan ve Kur’an okumalarýndan kaçmamalýyýz. Mukatta Harfleri... Huruf-u Mukattaa üzerinde “tabii uzatma iþareti (.. 13 sûrede üçer. Ýþte bu sûrelerin 29’unun en baþýna birbirinden ayrýlmýþ harfler anlamýnda kullanýlan Huruf-u Mukattaa konur. Bundan dolayý yýlmamalý..

.ALIÞTIRMA Kur’an harflerini doðru okumak ve aklýmýzda tutmak için çok fazla alýþtýrma yapmamýz gerekir. Burada verilen misalleri tam anlamýyla okuyabiliyorsanýz dersleri hakkýyla geçmiþsiniz demektir. Ayrýca. 13 HAZÝRAN 2003 CUMA arkadaþým 23 . Kur’an’ý iyi bilen bir büyüðümüzden de yardým almayý ihmal etmemiliyiz.. Bismillâhirrahmânirrahîm Mâ tükubbile minhüm Teskafennehüm Üstüd’ifû Yestahlifeküm Vemâ ensânîhu Yeþþakkaku Estaðfiru Muste’hýrîne Hutuvâtiþþeytâni Muattaletün Þirzimetün Veliyümahhisa Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten ve filâhirati haseneten Elifbamýzda buraya kadar anlatýlan bütün özellikleri içine alan bir tablo bulacaksýnýz yukarýda. Deðilse yeniden baþa dönüp tekrar tekrar okumamýz gerekecek.

Sana güveniriz. Vitr namazýnýn üçüncü rekatýnda da okuduðumuz bu dualarý. Nimetlerini inkâr eden ve sana karþý geleni býrakýrýz.kunut dualarý Her þeyin sahibi Rabbimiz Allah’a daima þükretmeliyiz! Besmele ve dua ile baþlayan Elifbamýzý þükürler ve dualarla bitireceðiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onlarý baþkasýndan bilmeyiz. Yalnýz sana koþar ve sana yaklaþtýracak þeyleri kazanmaya çalýþýrýz. ancak sana secde ederiz.” 24 arkadaþým 13 HAZÝRAN 2003 CUMA . þüphesiz Senin azabýn kâfirlere ve inançsýzlara ulaþýr. razý olduðun þeylere hidayet etmeni isteriz. sana tevbe ederiz. Azabýndan korkarýz. Sana inanýrýz. günahlarýmýzý baðýþlamaný isteriz. Sana þükrederiz. Rahmetinin devamýný ve çoðalmasýný dileriz. Namazý yalnýz senin için kýlarýz.” “ Allahým! Biz yalnýz sana kulluk ederiz. Ýbadetlerini sevinçle yaparýz. Bize verdiðin bütün nimetleri bilerek seni hayýr ile överiz. ayrýca her zaman tekrarlayabilir ve bizi yaratýp dünyanýn güzellikleriyle baþbaþa býraktýðý için Rabbimize binlerce þükür edebiliriz. “ Allahým! Senden yardým isteriz.