Transliteration of Qasidah Burdah

(Only the first two chapters)

Mawla ya sal-li wa sal-leem da yemaan aa-badaan Ala habi beeka khai ril khal-ki kul-leehemi Ya rabbi sal-li ala muhammadin wa ala Sala teena aleehi wa sohbihil keerami Amin ta zak-kuri zee-ra neen bee dee salaami Ma zaj-ta daam ann jaa raa min muk-la inn bee-daa-mi Amm hab-ba-tir rei-hu min teel-ka ee-ka dee ma-tinn Waa wao ma-dal baarku fee taal-ma yee min yee-da-mi Faama lee-aii-naii-ka enn kul-tak fuufa haa-ma-taa Wa-ma-li kaal-bika inn kul-tash taa-sif ya-hee-mi Aa yah-sibus sab-bu an-nal hub-ba moon kaa-tee-moon Maa bai-na moon saa-jee-meem min-hu wa mud ta-ri-mi Wa-la areek-ta lee-dikh reel baa-ni wal aa-la-mi Faa kai-fa tun-ki-ru huub ban-baa daa-maa sha-hi-dat Beehee alay-ka wuudu lud-dam ee-wal sha-ka-mi Wa ash batal waj-doo khaa tay-yab raa-tin wa-da-na Meesh lal ba-ha rii alaa khad-dayy ka-waal a-naa-mi Naa am-saa-ra tay-fuu maaaann ahh-wa faa-ar raa-fani Wal hub-bu yaa taa-ri dul lad-da tee-bil aa-lami Yaaaaaa laa yeee-mi fil ha wal wud-ree-yee ma dee-raa-tan Min-nii ee-lay-ka wala an-daf-ta laaaam ta-la-mi Aaaa ad-ka haalii wala-sir ree-bi mus taa-tii-reen Aaa-nil wuu-sao dee-wa-la daa-ee-bi muuuun ha-shi-mi Maa had taa-nil nush haa-la kin lash-tu ash-ma-wuhu In-nal muu hib-ba anil aud-da-li fee saa-maa-min Eeee-en nit-ta hamtu nashiha shai-bii fee aaa-dali Wash shai bu ab aa-du feee nus hin anin ---- anit tu ha mi

Fa in-na am-mara tee bil suuo-iiii-mat ta-atal Min jah-liiha bii-naa-rii ris-sai-bi waaaal haa-ramii Waaaa la a ad tu-minal dee-lil jaa-mi-li feera Daii-feen alam ma bee-ri see dai-ra muh ta-saami Laaao kun-tu aaa-la-mu an-ni maa waaak ki ru Kaaa tamtu seee ran ba-da leee minhu bil kaa-ta-mi Maaaan li beeee raaaad dee-ji-ma heen min gha wa ya tee-ha Kamaa yuu raaad du-jima hul khai-li biiiiiil-lu-ju-mi Faaaa la ta-ruuuum bil-ma aaaaa-sii kas-ra saaaaaah wa-tiha Ennnn nat taaaaa maa uuu kawwwww wi shah wa tan na himi Waaan nafsu kaaaaaat tif-li inn tuh-mil-hu saaaaab ba-ala Huub-bir raadaaa yee wa-iin tah-tim-hu yaaaaan fa-timi Faaad reef haaaa waaaa haa waaaa haaaaaaa dir an-tu waaaal leee-yahu Enn-nal ha-waaaa ma ta waaaaal la yuus-mi aaaaaw ya-si-mi Waa ra eee ha wah-ya fiiiil aaa` ma-li saaa eeee matun Waaa enn hii as tah la-til marr-aa fala tuu-si-mi Kaam has-sa nat lad-da taan lil ar eee-ka teee-latan Meen hai tu-lam yad-ri an nas-sam ma-fid daa-sa-mi Wah shad-da-sa yeee sa miiin jooo en wa min seee baa in Faa-rub ba maad ma saa tiin saaar rum mi nat tu kha mi Was tag ree deen daam aa min aiii nin kaaa deem taaa la at Mi nal ma ha ree me wal daam him yaa tan na da mi Wa kha li-kin nafsa waaaaaash shaita na waaa seeeee hi-ma Wa inn hu ma maaaah ha da kaan nush haa fa taa hi mi Wa la tuu-tiiu min hu ma khas maaao wa la haaa ka ma As tag firullahaaaaa min kaaaolin bee la aaa-ma-leen Lakaad na-sab tu-bihi nash lan lee-di uuu ku mi Amar tu kal khai ra la kin maaa ta mar tuu bihi Wa mash ta kam tu fa maa kaaao li la kash taa ki mi Waa la ta jaoo waat tu kab lal maoo ti na feeee la tan Wa laaam uuus sal-li see waa kaaar deen wa laaam aaaa su mi .

For Those Who Reflect) .Daaa lam tu suuun na ta man aaaah yad da la ma e la A neesh ta kat kaa da ma ud dur ra min wa ra mi Wa shad da min saa gaa biiiin ahh sa aa uu waaa ta waa Tah tal hi ja raa ti kash haam mut ra fal aaa da mi Wa raa wa dat hul jee ba lush shum mu min daa ha biin An naf si hi faaa aaa raaaaa haa aiii yaa ma saa ma mi Wa ak ka dat zuh da hu feee haaa daaa ruuuu raaaa tuuuu huuuu Eeen nad da ru raa ta laaa taaa du alal yeee sa mi Waaa kaai fa taad uuu ee laaaaad dunya daaa ru raaa taa man Laaao la u lam takh ru jeeeeed dunya minal a da mi Copyright @ Zakkah (This one is for you bro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful