PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBEF1403 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : SENI DALAM PENDIDIKAN SEMESTER /SEMESTER : JANUARY 2012 _______________________________________________________________________ _
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 and 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer.

5. Anda dikehendaki menghantar tugasan kepada TUTOR BERSEMUKA. / You must submit your assignment to the TUTOR. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 9 Mac 2012 hingga 11 Mac 2012. Serahan selepas 11 Mac 2012 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 9 March 2012 and 11 March 2012. Submission after 11 March 2012 will NOT be accepted.
8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

Anda diminta untuk menghasilkan sebuah pelan cadangan rekabentuk bilik seni bagi kegunaan murid-murid anda.

i. Hasilkan sebuah lukisan pelan lokasi sekolah dan pelan bangunan sekolah berserta lokasi
bilik seni. Berikan pengenalan tentang pelan cadangan rekabentuk bilik seni.

ii. Suasana dalam bilik seni sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham
bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Jelaskan setiap yang berikut berdasarkan pelan yang anda hasilkan: a. b. c. Aspek fizikal Aspek sosial Aspek emosi

iii. Pendidikan Seni Visual sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar,
membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Huraikan bagaimana keempat-empat komponen ini dapat anda laksanakan dalam ruang bilik seni yang anda cadangkan. [Jumlah: 30 markah]

Cadangan Rujukan:

1. http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm 2. http://www.senivisual.com 3. Bahagian Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002).
Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

4. Koster, J.B. (2001). Bringing Art into the Emenentary Classroom. Wadsworth Thomson
Learning: United Kingdom.

5. Lansing, K.M (1971). Art, Artists and Art Education. New York:McGraw Hill

Panduan Tugasan (Kandungan dan Pemarkahan)
Kriteria Wajaran Tidak menepati piawai 0 Tidak menghuraikan sebarang bentuk pengenalan. Lemah 1 Pengenalan secara umum dan kurang menyentuh tajuk. Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan tidak membincangkan tentang tajuk secara kritis dan jelas Menepati Piawai 3 Pengenalan yang sederhana tetapi menjelaskan tajuk secara jelas dan nyata. Melebihi Piawai 4 Pengenalan yang menarik, membincangkan secara kritis dan jelas mengenai tajuk termasuk aspek lokasi sekolah, pelan bangunan dan keseluruhan sekolah. Menyediakan lukisan pelan yang menarik dan komprehensif dalam menjelaskan perincian: a.Aspek fizikal b.Aspek sosial c.Aspek emosi Analisis secara terperinci dan dibuktikan dengan spesifikasi yang baik dan jelas Turut menghuraikan bagaimana keempatempat komponen bidang PSVdapat laksanakan dalam ruang bilik seni yang cadangkan 12 Markah Penuh

Pengenalan

1

4

Isi Kandungan - Pelan - Aspek fizikal -Aspek sosial -Aspek emosi

3

Pelan tidak jelas dan tidak mengikut spesifikasi.

Pelan dihasilkan secara umum tidak jelas setiap aspek yang diminta.

Pelan dihasilkan dalam bentuk yang jelas namun tidak disertakan perincian: a.Aspek fizikal b.Aspek sosial c.Aspek emosi

Pelan dihasilkan jelas dan disertakan dengan perincian: a.Aspek fizikal b.Aspek sosial c.Aspek emosi Membuat analisis secara jelas namun contoh dan bukti yang dinyatakan longgar dan tidak menunjukkan kesungguhan dalam menjelaskan dan menghuraikan bagaimana keempatempat komponen bidang

12

Analisis perbincangan 4 komponen: menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan dan

3

Tidak membuat sebarang analisis.

Membuat perbandingan secara umum dan tidak menunjukkan perkaitan yang jelas bagaimana keempatempat komponen bidang PSV laksanakan dalam ruang bilik seni yang

Analisis yang dilakukan longgar dan tidak mempunyai focus yang jelas. Huraian bagaimana keempatempat komponen bidang PSV laksanakan dalam ruang bilik seni yang cadangkan tidak dinyatakan secara

kraf tradisional Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian) 0.5 Tidak diberi sebarang maklumat sokongan, foto atau kajian literature yang menjadi bahan sokongan kepada tugasan.

cadangkan.

sistematik.

PSVdapat laksanakan dalam ruang bilik seni yang cadangkan. Maklumat sokongan, foto disusun secara jelas namun maklumat yang dijadikan bukti kepada penjelasan aspek yang dinyatakan dengan maklumat sokongan yang tidak menyeluruh. Maklumat sokongan , foto dan bahan bukti disusun secara jelas dan menyokong maklumat sokongan secara holistik dan dapat dijadikan bukti kepada penjelasan aspek yang dinyatakan.

Maklumat sokongan tidak disusun secara jelas dan tiada maklumat sokongan dapat dijadikan bukti kepada penjelasan aspek yang dinyatakan.

Maklumat sokongan disusun secara kurang komprehensif dan aspek yang dijelaskan agak umum.

2

Jumlah Markah

30

_______________________________________________________________________ _ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan kandungan 10 - 30 % yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperolehi.  Tugasan melebihi kandungan 30% yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan. • Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. • Assignments with more than 30% overlap with others: Zero mark would be given

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful