CONFERIN A DE PRES

STRATEGIE INTERAC IONAL ÎN RELA II PUBLICE

. 1992.interaction in institutional settings. discurs jurnalistic cu exemple din mass-media române ti ale Mariei Cvasnîi C t nescu [5] [1] Drew. Paul. David. implicit. Heritage. Sorjonen. New Delhi. New Delhi. în Drew. Paul. Talk at work. John. Editura Universit ii din Bucure ti ‡ ‡ ‡ ‡ .(editor). Institutional dialogue. 1998. Robin P. Teun A. Heritage. Paul.(editor). 181-205. (editors). pag. Sage Publications. pag. London. Clair. 92-118. [2] Drew. [4] Greatbatch. Analyzing talk at work: an introduction. în Van Dijk. Sage Publications. Maria. 2006. Marja-Leena. Cambridge University Press. Teun A.IPOTEZA DE LUCRU ‡ Aser iunea apar ine lui Paul Drew i John Heritage. pag. London.. John. (editors). 1998. Cambridge University Press. Thousand Oaks. pag. On the management of disagreement between news interviewees. [3] Mumby. Discourse as social interaction. Talk at work.3-65.interaction in institutional settings. Retoric publicistic -de la paratext la text. 268-301.. cele de dialog mediatic ale lui David Greatbatch [4].Mumby i Clair [3] i. al c ror studiu este o introducere la analiza vorbirii în context institu ional. 1992. Discourse as social interaction.. [5] C t nescu Cvasnîi. Paul. Heritage. în Drew. John. Organizational discourse. Thousand Oaks. în Van Dijk.[1] Paradigma func ional de analiz a acestei interac iuni institu ionale este completat de cercet rile lui Drew i Sorjonen despre dialogul institu ional [2]. dar i cercet rile specializate pe discurs organiza ional. Denis K.

TEME DE LUCRU ‡ Gen discursiv ‡ sarcini de îndeplinit la nivelul mesajului.conferin de pres de tip anun . risc. ³ tire hard´. etc . replic . criz . pseudo-eveniment. feature. ‡ TIPOLOGIE.

. a l muri o problem sau a face referire la o realitate.CRITERIU ‡ Sarcinile sau scopurile acestor interac iuni se refer la schimbul de replici între reprezentan ii institu iei ca profesioni ti i oamenii obi nui i sau al i reprezentan i ai altor institu ii pentru a informa. cunoscut într-un anumit context. a c rei imagine ar trebui promovat .

timp/ durat .CARACTERISTICI ‡ orientarea participan ilor în contextul institu ional. ‡ interac iunea institu ional poate fi asociat cu dispozitive sau structuri procedurale specifice unui context institu ional ± loc/ teritorialitate.

videoconferin . Conferin de pres -în direct/ prin satelit/ prin video. ci mai ales prin statutul social al participan ilor la interac iune. prin telefon‡ Deci caracterul institu ional nu este determinat de locul de desf urare al interac iunii.LOCUL/ TERITORIALITATEA ‡ ‡ ‡ ‡ Ea poate avea loc în mod tradi ional printr-o comunicare fa în fa sau prin intermediul unui suport. .

. nici excedentar .r spunsul trebuie s aduc un plus de informa ii fa de întrebarea pus .Interac iunea institu ional este orientat organiza ional Maxime conversa ionale‡ Maxima calit ii. deci situeaz maxima calit ii pe primul loc. ‡ [1] Grice ierahizeaz maximele potrivit criteriului adev rului. deci cantitativ trebuie s not m un plus de informa ii noi fa de cele solicitate. confirmate de locutor. carcateristic adeterminant a calificativul informa ional trebuie s fie nici insuficient .[1] ‡ Maxima cantit ii. deci adecvat prin furnizarea de informa ii veridice. al c rei rol este de a solicita informa ii.r spunsul trebuie s fie cel adev rat.

r spunsul trebuie s fie corelat cu întrebarea.întrebarer spuns. Maxima manierei.MAXIME ‡ Maxima relevan ei. ceea ce implic evitarea obscurit ii. iar interven iile ca pereche de adiacen s fie adecvate temei interac iunii. ambiguit ii i prolixit ii expresiei. ‡ .r spunsul s fie formulat cu claritate. în structura logic a perechii de adiacen .

con inutul interac iunii i caracterul acesteia în func ie de conduita participan ilor. care pot fi promovate în anumite contexte institu ionale sau doar evitate în altele. Exist în viziunea autorilor acestor studii ³o procedur a consecin elor orient rii participan ilor spre un anumit context institu ional. .IMPACT/ CONSECIN E ‡ .´(Schegloff) Interesant dimensiunea consecin elor ³pozitive´ sau ³negative´. dar care î i modific traiectoria.

‡ sistemul interac iunii institu ionale deriv din caracterul generic i permisiv al acesteia .PUNCTE DE INTERES ‡ organizarea schimburilor în interac iune indiferent de contextul în care avea loc conversa ia era un aspect fundamental i generic al organiz rii acesteia.

‡ SIMETRIC VERSUS ASIMETRIC . variate tipare.set de op iuni conversa ionale/ conven ionale ‡ Asociate conven iilor institu ionale mai exist i cadrele de participare determinate de drepturi i obliga ii. determinate cu scopul de a ini ia sau sanc iona activit i interac ionale. diverse ³footings´.

ROLURI ‡ Din perspectiva rela iei de control exercitate de moderator asupra invita ilor: ‡ (i) gestionar al unui discurs‡ (ii) agent ofertant-redistribuitor de discurs‡ (iii) agresiv .

desf evenimentului urarea ‡ Post-eveniment.publicitate.evaluare-monitorizarea presei. dosar de pres . ‡ eveniment.EVALUARE ‡ Pre-eveniment. organizarea unei conferin e de pres ca pseudo-eveniment .planificare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful