KARNATAKA POWER CORPORATION LIMITED

(A Govt. of Karnataka Undertaking)
y®äu¯w® N®Zµ°‹: w®º.82,
w®º. , ®OÙ „®®w®, Šµ°š¬ Nµ²°š¬Á Š®šµÙ, „µºS®¡®²Š®±−
„µºS®¡®²Š®±−560 001
CzH†HN¬é yµ½°w¬ w®0. 080 - 22269930-37

š®ºPµã: H1z
H z1›› 

µ„¬ šµ¶g¬: www.karnatakapower.com

vw¯ºN®: 19.11.2011

N®w®Ýl® „¯*¯ y®‹°£µ/q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µ Av2š®²X®wµ
N®w¯ÁhN® 5u®±ãq¬ xS®®± x‡®±5±q®u®/å A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬[›5Œ¬/CŒµOóN®Œ¬/ µ±N¯xN®Œ¬] ®±q®±Ù
c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ [›5Œ¬/CŒµOóN®Œ¬/µ±N¯xN®Œ¬] œ®±uµÛS®¢Sµ wµ°®±N¯r ®¾¯l®E± ONLINE w®/å
AdÁS®¡®w®±Ý vw¯ºN® 15.09.2011 ‹ºu® 10.10.2011 Š® A®v2‡®±/å Bœ¯æx› vw¯ºN® 15.09.2011 Š®0u®±
Av2š®²X®wµ‡®±w®±Ý œµ²Š®mš®Œ¯Tq®±Ù. A„®ãtÁS®¡®± ONLINE w®/å š®/å›u® 5®Š®S®¡®w®±Ý y®‹L°/› Aœ®ÁŠµºu®±
N®ºl®±…ºvŠ®±® A„®ãtÁS®¢Sµ µ„¬ y®äN®hnµ‡®±/å r¢›u®ºqµ, N®w®Ýl® ®±q®±Ù q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µS®¡®w®±Ý D
Nµ¡®Sµ œµš®‹›u® š®Ú¡® ®±q®±Ù vw¯ºN®S®¡®/å w®lµš®Œ¯S®±®¼u®±.
1.

N®w®Ýl® „¯*¯ y®‹°£µ:
Hš¬Hš¬HŒ¬› As®¯ q®q®é®¾¯w® y®‹°£µ‡®±/å N®w®Ýl®®w®±Ý Kºu®± 5*®‡®±¯T A„¯㚮 ®¾¯mŠ®vu®Û/å,
As®¯ Hš¬Hš¬HŒ¬› As®¯ q®q®é®¾¯w® y®‹°£µ‡®±/å N®w®Ýl® ®¾¯u®ã®±u®/å A„¯㚮 ®¾¯mŠ®vu®Û/å,
Aºq®œ® A„®ãtÁS®¡®± N®w®Ýl® „¯*¯ y®‹°£µ‡®±/å ErÙ°oÁ œµ²ºu®„µ°N¯S®±q®Ùuµ. N®w®Ýl® „¯*¯
y®‹°£µ‡®±± Hš¬Hš¬HŒ¬› (10wµ° q®Š®S®r) ‡®± 3wµ° „¯*¯ y®‹°£µ‡®± ®±hÔu¯ÛTu®±Û w®²Š®± AºN®S®¡®
y®äµÝ y®räNµ‡®±wµ²Ý¡®Sµ²ºmŠ®±q®Ùuµ. D y®‹°£µ‡®±± 2 U®ºgµ‡®± A®v2‡®±u¯ÛTŠ®±q®Ùuµ. D N®w®Ýl® „¯*¯
y®‹°£µ‡®±/å ErÙ°oÁ œµ²ºvu® A„®ãtÁS®¡®± ®¾¯q®ä /Rq® q¯ºräN® y®‹°£µSµ Aœ®ÁŠ¯S®±q¯ÙŠµ.
N®w®Ýl® „¯*¯ y®‹°£µ:
y®‹°£¯ š®®±‡®±:

vw¯ºN® 25.11.2011
„µ¢SµÌ 8.30 S®ºgµ‰±ºu® 10.30 S®ºgµ‡®±®ŠµSµ

y®‹°£¯ š®Ú¡®: 

®±œ¯Š¯p E¤Èâ A®±âpØ ®±Ÿ¡¯ N¯Œµ°c±,
18wµ° N¯äš¬, 
®±Œµå®æŠ®º,
„µºS®¡®²Š®± − 560012.

N®w®Ýl® „¯*¯ y®‹°£µSµ œ¯cŠ¯S®„µ°N¯u® A„®ãtÁS®¡® y®iÔ‡®±w®±Ý D Nµ¡®Sµ y®äN®iš®Œ¯Tu®±Û, A®Š®±S®¡®±
N®l¯Ö‡®±¯T N®w®Ýl® y®‹°£µSµ œ¯cŠ¯S®q®N®Êu®±Û.

B‡®¾¯ q¯ºräN® 5*®‡®±S®¡®/å A„®ãtÁS®¡® b¯Ów®u® ®±hÔ®w®Ý‹‡®±E± 100 AºN®S®¡® y®äµÝ y®räNµ‡®±wµ²Ý¡®Sµ²ºmŠ®±q®Ùuµ. A„®ãtÁS®¡®± „¯åN¬ „¯Œ¬ y¯‰±0g¬ yµw¬ (BLACK BALL POINT PEN) Aw®±Ý ®¾¯q®ä Ey®‡µ²°T› LH®¾¬BŠ¬ œ¯¡µ (OMR) (B„µÑOÔ°¬ ®¾¯N¬Á Šµš¯Þw¬é L°g¬)‡®±/å Eq®ÙŠ®®w®±Ý S®±Š®±q®± ®¾¯l®„µ°N¯S®±q®Ùuµ.2011 Š®ºu®± Nµz›HŒ¬ µ„¬ šµ¶g¬w®/å y®äN®iš®Œ¯S®±®¼u®±.30 ‹ºu® ®±uÂ¯ãœ®Ý 12.30 ‹ºu® 4.11.11.5®Š®¯u® ®¾¯ŸrS¯T AdÁ š®/囊®±® B‡®¾¯ œ®±uµÛ‡®± ®±±ºvŠ®±® B®Š®o®w®±Ý OåOÊ›. q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µ: q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µ‡®±± HŠ®l®± U®ºgµ‡®± A®v2‡®±u¯ÛTu®±Û. 2.2011Š®ºu®± w®lµ‡®±±® q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µSµ y®‹°£µSµ Aœ®Á‹Š®±q¯ÙŠµ. œ®±uµÛ œ®±uµÛ‡®± Nµ²°l¬ A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ (›5Œ¬) AA A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ (CŒµOóN®Œ¬) AB A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ (µ±N¯xN®Œ¬) AC c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (›5Œ¬) AD c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (CŒµOóN®Œ¬) AE c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (µ±N¯xN®Œ¬) AF N®w®Ýl® „¯*¯ y®‹°£µ‡®± y®/q¯º®®w®±Ý vw¯ºN® 26. D y®‹°£µ‡®±/å qµ°S®Álµ‡®¾¯u® A„®ãtÁS®¡®± ®¾¯q®ä vw¯ºN® 27. q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µ‡®± vw¯ºN®: vw¯ºN®: y®‹°£¯ š®®±‡®±: „µ¢SµÌ − ®±uÂ¯ãœ®Ý − 27.30 S®ºgµ‡®±®ŠµSµ ®±uÂ¯ãœ®Ý 2. y®äµÝS®¡®± B„µÑOÔ°¬ (objective) ®¾¯u®‹‡®±¯Tu®±Û …œ®± B‡µ±Ê‡®± Eq®ÙŠ®S®¢Š®±q®Ùµ.30 S®ºgµ‡®±®ŠµSµ 2 A›šµÔ0g¬ C0dx‡®±Š¬ (›5Œ¬) A›šµÔ0g¬ C0dx‡®±Š¬ C0dx‡®±Š¬ (CŒµOóN®Œ¬) A›šµÔ0g¬ C0dx‡®±Š¬ (µ±N¯xN®Œ¬) c²x‡®±Š¬ C0dx‡®±Š¬ (›5Œ¬) c²x‡®±Š¬ C0dx‡®±Š¬ (CŒµOóN®Œ¬) c²x‡®±Š¬ C0dx‡®±Š¬ (µ±N¯xN®Œ¬) .2011 „µ¢SµÌ 10.11.

œ®±uµÛ œ®±uµÛ‡®± Nµ²°l¬ AA A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ (›5Œ¬) AdÁ‡®± ›æ°N®³r š®ºPµãS®¡®± HC ®±q®±Ù bµC œ®±uµÛS®¡µŠ®l®N®²Ê AdÁ š®/囊®±® A„®ãtÁS®¡® 5®Š®S®¡®± 5®Š®S®¡®± 1-1000 A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ (CŒµOóN®Œ¬) AB 1001-2000 2001-2967 HC ®±q®±Ù bµC œ®±uµÛS®¡µŠ®l®N®²Ê AdÁ š®/囊®±® A„®ãtÁS®¡® 5®Š®S®¡®± 1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-8738 A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (µ±N¯xN®Œ¬) AC HC ®±q®±Ù bµC œ®±uµÛS®¡µŠ®l®N®²Ê AdÁ š®/囊®±® A„®ãtÁS®¡® 5®Š®S®¡®± 1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-7704 c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (›5Œ¬) AD HC ®±q®±Ù bµC œ®±uµÛS®¡µŠ®l®N®²Ê AdÁ š®/囊®±® A„®ãtÁS®¡® 5®Š®S®¡®± AE HC ®±q®±Ù bµC œ®±uµÛS®¡µŠ®l®N®²Ê AdÁ š®/囊®±® A„®ãtÁS®¡® 5®Š®S®¡®± 1-1000 c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (CŒµOóN®Œ¬) 1001-2000 2001-2072 1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-6109 c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (µ±N¯xN®Œ¬) (µ±N¯xN®Œ¬) AF HC ®±q®±Ù bµC œ®±uµÛS®¡µŠ®l®N®²Ê AdÁ š®/囊®±® A„®ãtÁS®¡® 5®Š®S®¡®± 1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-4916 3. œ®±uµÛ œ®±uµÛ‡®± Nµ²°l¬ A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ (›5Œ¬) A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ (CŒµOóN®Œ¬) A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬ (µ±N¯xN®Œ¬) AA AB AC 3 . œ¯S®² N®w®Ýl® „¯*¯/q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µ y¯äŠ®º„®¯u® 30 x5±*®S®¡® w®ºq®Š® …Š®±® A„®ãtÁS®¢Sµ y®‹°£µSµ N®±¢q®±Nµ²¡®lE± Aw®±®±rš®Œ¯S®±®¼vEå. q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µSµ Aœ®Á A„®ãtÁS®¡® y®iÔ‡®±w®±Ý 5°¤š®E± 5°¤š®E± AdÁ š®/囊®±® B‡®¾¯ œ®±uµÛ‡®± ®±±ºvŠ®±® B‡®¾¯ A„®ãtÁ‡®± š®ºPµã‡®±w®±Ý œµ²ºvŠ®±® B®Š®o®w®±Ý OåOÊ›. 5®Š®S®¢S¯T B‡®¾¯ œ®±uµÛ‡®± µ±°Œµ OåOÊ›. Aœ®Á‹Š®±®¼vEå. A®Š®±S®¡®± /Rq® y®‹°£µS®¢Sµ Aœ®Á‹Š®±®¼vEå. D Nµ¡®N®ºl® A„®ãtÁS®¡® AdÁS®¡®w®±Ý Aw®œ®Á AdÁS®¡µºu®± y®‹S®pš®Œ¯Tuµ.š®²X®wµ: A„®ãtÁS®¡®± y®‹°£¯ Nµ²j®m‡®±/å y®‹°£µ y¯äŠ®º„ y¯äŠ®º„®¯S®±® 30 x5±*®S®¡® ®±±ºYq®¯T œ¯c‹Š®q®N®Êu®±Û.

B) m®¾¯ã0l¬ l¯äyÂ¬Ô (Bw¬Œµ¶w¬ AdÁ‡®±/å w®®±²v›Š®±® š®0Pµã ®±q®±Ù vw¯ºN®®wµÝ° œµ²0vŠ®q®N®Êu®±Û). A) ›æ°N®³r y®q®äu® ®±²Š®± y®ärS®¡®±/zäºg¬Mg¬S®¡® µ±°Œµ Aºiš®Œ¯u® ®±q®±Ù š®Ÿ ®¾¯mu® CrÙ°Yw® y¯š¬yµ½°hÁ A¡®qµ‡®± „¯®Yq®ä (BŠ®± rºS®¢Tºq® œ®¡µ‡®±u¯TŠ®„¯Š®u®±). C) Hš¬›/Hš¬i/®¾¯d šµ¶xN® A„®ãtÁS®¡®± š®º…ºv2›u® b¯r y®ä®¾¯o y®q®ä / mš¬X¯X¬Á š®iÁz2Nµ°g¬S®¡®± D) A„®ãtÁS®¡®± /Rq® y®‹°£µSµ œ¯cŠ¯S®±® š®ºu®„®Áu®/å D Nµ¡®N®ºl® ‡®¾¯®¼u¯u®Š®² Kºu®± u¯QŒµ‡®±w®±Ý Ku®Tš®q®N®Êu®±Û. 6. 5. 3.10. /Rq® y®‹°£µSµ œ¯cŠ¯S®±® š®0u®„®Áu®/å A„®ãtÁS®¡®± D Nµ¡®Tw® u¯QŒ¯rS®¡®w®±Ý A®®ã¯T q®Š®„µ°N¯S®±q®Ùuµ. AdÁ ®±EÊ®w®±Ý D Nµ¡®Tw® 5u¯w®u®/å y¯®r›Š®±® A„®ãtÁS®¢Sµ /Rq® y®‹°£µSµ œ¯cŠ¯S®E± Aw®±®±r x°l®Œ¯S®±®¼vEå. A) mm ®±±P¯ºq®Š® ®±±P¯ºq®Š® y¯®ru®ÛŠµ B) vw¯ºN® 10. D Av2š®²Yq® AdÁ‡®±/å w®®±²v›Š®±® X®Ew¬/cw®ÁŒ¬/‡®±±iBŠ¬ X®Ew¬/cw®ÁŒ¬/‡®±±iBŠ¬ š®ºPµã‡®±w®±Ý ®¾¯q®äµ° y®‹S®pš®Œ¯S®±®¼u®±.c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (›5Œ¬) c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (CŒµOóN®Œ¬) c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬ (µ±N¯xN®Œ¬ AD AE AF 4. 5. 4. œ¯S®².2011 Š® w®ºq®Š® Nµz›HŒ¬ N®Šµºg¬ AN¹ºg¬Sµ y¯®r›u®ÛŠµ. 1. 2. š¯®¾¯w®ã š®²X®wµS®¡®±: A) q¯ºräN® y®‹°£µ‡®±/å y®äµÝS®¢Sµ Eq®ÙŠ®®w®±Ý LHºBŠ¬ œ¯¡µ‡®±/å (OMR – Objective Mark Response Sheet) S®±Š®±q®± ®¾¯l®E± „¯åÉãN¬ „¯Œ¬ y¯‰±ºg¬ yµw¬ (Black Ball Point Pen – 2 Nos.) Aw®±Ý q®Š®±®¼u®±. B) Kºu®Oʺq® œµYÏw® AdÁ š®/囊®±®®Š®± D Av2š®²X®wµ‡®±/å w®®±²v›Š®±® AdÁ‡®± š®ºPµã‡®±m ®¾¯q®äµ° y®‹°£µ‡®±w®±Ý qµSµu®±Nµ²¡®lq®N®Êu®±Û. 7. lµäȶ5ºS¬ Œµ¶šµw¬é µ½°hŠ¬ Jm Šµ°*®w¬ N¯l¬Á y¯š¬yµ½°g¬Á y¯ãw¬ N¯l¬Á Sµbµgµl¬ Av2N¯‹‰±ºu® u®³m2°N®‹š®EÞhÔ „¯®Yq®ä N¯Œµ°b¬ Jm D µ±°/w® u¯QŒ¯rS®¡®w®±Ý œ¯cŠ®± y®mš®E± q®zÞu®/å /Rq® y®‹°£µSµ œ¯cŠ¯S®E± Aw®±®±r x°l®Œ¯S®±®¼vEå. 4 . Kºu®± y®är‡®±w®±Ý A„®ãtÁSµ ŸºvŠ®±Tš®Œ¯S®±®¼u®±.

mobile phones. c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬[CŒµOóN®Œ¬] ®±q®±Ù c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬[›5Œ¬] y®‹°£µ qµSµu®±Nµ²¡®±l® A„®ãtÁS®¢Sµ y®‹°£¯ Nµ°ºu®äu®/å calculator Ey®‡µ²°Tš®E± Aw®±®±rš®Œ¯S®±®¼vEå. G) N®w®Ýl® „¯*¯/q¯ºräN® /Rq® y®‹°£µ y¯äŠ®º„® ¯u® 30 x5±*®S®¡® w®ºq®Š® …Š®±® A„®ãtÁS®¢Sµ y®‹°£µSµ N®±¢q®±Nµ²¡®lE± Aw®±®±rš®Œ¯S®±®¼vEå. Bluetooth. white fluid. AdÁ ®±EÊ y¯®r›Š®±® ®±²E u¯QŒµ ®±q®±Ù ›æ°N®³r/y®äµ°® y®q®ä (væy®är‡®±/å) S®¡®w®±Ý y®‹L°EwµS¯T š®/åš®q®N®Êu®±Û.. c²x‡®±Š¬ Cºdx‡®±Š¬[ µ±N¯xN®Œ¬]. F) /Rq® y®‹°£µ y¯äŠ®º„®¯S®±®¼u®Oʺq® Kºu®± S®ºgµ ®±±ºYq®¯T y®‹°£¯ Nµ°ºu®äu®/å œ¯c‹Š®q®N®Êu®±Û. ®±±ºq¯u® Ey®N®Š®oS®¡®w®±Ý y®‹°£¯ Nµ²j®m‡®±/å Aw®±®±rš®Œ¯S®±®¼vEå. 5 . ®±q®±Ù A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬[›5Œ¬] Cºdx‡®±Š¬[›5Œ¬] y®‹°£µ qµSµu®±Nµ²¡®±l® A„®ãtÁS®¢Sµ y®‹°£¯ Nµ°ºu®äu®/å scientific non-programmable calculators ®¾¯q®ä Ey®‡µ²°Tš®E± Aw®±®±rš®Œ¯S®±®¼u®±. D) A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬[CŒµOóN®Œ¬] Cºdx‡®±Š¬[CŒµOóN®Œ¬]. Aw®±®±rš®Œ¯S®±®¼vEå E) A›šµÔºg¬ Cºdx‡®±Š¬[µ±N¯xN®Œ¬]. pagers. markers.C) Mathematical tables. wireless sets. slide rules.

BANGALORE PIN: 560012 AB 6 B MAHAVEER JAIN PU COLLEGE DR. BANGALORE. BANGALORE.N KRISHNA RAO ROAD. PIN: 560010 AD 1 JYOTHINIVAS COLLEGE HOSUR ROAD.KARNATAKA KARNATAKA POWER CORPORATION LIMITED RECRUITMENT OF ENGINEERS – 2011 LIST OF EXAMINATION CENTERS WITH ADDRESS CENTRE NAME AND ADDRESS CODE AA 10 GOVT. PIN: 560012 6 . BANGALORE. A. V V PURAM. PIN: 560004 AC 9 V V S PU COLLEGES FOR WOMEN IST BLOCK. BANGALORE. OPP. PIN: 560027 BA 10 MAHARANI LAXMIAMMANNI COLLEGE FOR WOMEN 18TH CROSS. PU COLLEGES FOR BOYS 18TH CROSS. RAJAJINAGAR. LALBAGH MAIN. PIN: 560095 AE 5 AL AMEEN PU COLLEGE HOSUR ROAD. KORAMANGALA. MALLESHWARAM. MALLESHWARAM. BANGALORE.

PIN: 560010 BF 7 VIJAYA BIFR COLLEGE (MAIN) RV ROAD. BANGALORE. PU COLLEGES FOR GIRLS 13TH CROSS.74. MALLESHWARAM. BANGALORE. 7TH CROSS. BANGALORE. PIN: 560010 BH 9 P V P COMP COLLEGE FOR WOMEN I ST ‘N’ BLOCK. PIN: 560004 BG 8 SJR COLLEGE FOR WOMEN 59TH ‘C’ CROSS. RAJAJINAGAR. BASAVANAGUDI. BANGALORE. PIN: 560010 7 . 4 ‘M’ BLOCK. BANGALORE. PIN: 560003 BE 9 BASAVESHWARA PU COLLEGE II BLOCK. 19TH MAIN. BANGALORE. MALLESHWARAM. 4TH MAIN. RAJAJINAGAR. BANGALORE. RAJAJINAGAR. MALLESHWARAM. PIN: 560003 BC 10 HYMAMSHU JYOTHI KALA PEETHA PU COLLEGE NO. PIN: 560055 BD 10 VIDYA MANDIRA IND PU COLLEGE 11 CROSS. MALLESHWARAM.BB 10 GOVT.

INSTITUTE.90. RAJAJINAGAR. PIN: 560052 BM 2 M S RAMAIAH PU COLLEGE MSRIT. GIRLS PU COLLEGE VANIVILAS INSTITUTE. BANGALORE. BANGALORE. BANGALORE. PIN: 560010 BK 9 S NIJALINGAPPA COLLEGE 2ND BLOCK. BASAVANAGUDI. BANGALORE. FORT. BANGALORE. 10TH MAIN ROAD. PIN: 560004 CB 7 GOVT. MATTIKERE. OPP. RAJAJINAGAR. PU COLLEGE FOR GIRLS B P WADIA ROAD. RAMAMANDIR GROUND.BJ 8 RAJAJINAGAR COMP PU COLLEGE KTSV SANGHA. 5TH BLOCK. BANGALORE. PIN: 560010 BL 4 ST ANNE’S GIRLS PU COLLEGE MILLER’S ROAD. PIN: 560002 8 . BANGALORE. RICHMOND ROAD. PIN: 560054 BN 1 BALDWIN GIRLS PU COLLEGE NO. MATTIKERE. PIN: 560025 CA 7 GOVT. BANGALORE. VASANTHNAGAR.

DR. BANGALORE. 36TH ‘B’ CROSS. JAYANAGAR. PIN: 560078 CF 6 GOVT. PU COLLEGE PEENYA SRS (BUS STOP) PEENYA. JP NAGAR. PEENYA. PIN: 560070 CK 2 GOVT. BASAVANAGUDI. PIN: 560010 CJ 3 THE NATIONAL COLLEGE 7TH BLOCK. PIN: 560058 9 . MINERVA CIRCLE. BANGALORE. NEW VVS GIRLS PU COLLEGE VV PURAM. BANGALORE. JAYANAGAR. PIN: 560004 CD 3 NMKRV WPMEN’S PU COLLEGE 3RD BLOCK. RAJAJINAGAR. 4TH ‘M’ BLOCK. BANGALORE. PIN: 560020 CH 8 S J R RAJAJINAGAR PU COLLEGE NO. PIN: 560011 CE 3 OXFORD PREPRE-UNIVERSITY COLLEGE IST PHASE. PIN: 560004 CG 1 SHESHADRIPURAM IND PU COLLEGE SHESHADRIPURAM. BANGALORE. BANGALORE. SSI AREA.1050/A.CC 6 BMS COLLEGE FOR WOMEN BUGLE ROCK ROAD. BANGALORE. RAJKUMAR RD. 2ND CROSS.

PIN: 560011 CM 8 VIVEKANANDA PU COLLEGE DR. BANGALORE. BANGALORE. PIN: 560055 CN 5 SSMRV PU COLLEGE 17 26 MAIN. BANGALORE. LAXMAIAH BLOCK. PIN: 560041 CP 4 REVA IND PU COLLEGE NEAR C B I OFFICE. TH 4 ‘T’ BLOCK. 4TH BLOCK. MALLESWARAM WEST. MAIN. GANGANAGAR. RAJKUMAR ROAD. JAYANAGAR. BANGALORE. 36 CRS JAYANAGAR. PIN: 560024 10 .CL 5 VIJAYA PU COLLEGE 11TH MAIN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful