IZHODI

A ZA 3. (PISNO) OCENO PRI SEMINARJU IN VAJAH PREDMETA

RETORIKA IN ARGUMENTACIJA, PeF KOPER (2011/2012) Osnutek - prirejene govorni ke predvaje (progimnazmi): dvojice (ZA/PROTI); - dol ina 1-2 strani za posamezno besedilo; - izdelek mora v celoti upo tevati navodila za sestavo; - besedila morajo biti vsebinsko koherentni samostojni izdelki; - pri sestavi besedila je treba upo tevati tudi 3 govornikove naloge (kanoni), pri tem e posebej: y y stasis (iz vsakega besedila mora biti jasno razvidna); topike (pri konstrukciji trditev uporabite vsaj 5 primerov razli nih splo nih topik); y y y sredstva prepri evanja (uporabite elemente ethosa, pathosa in logosa); (dispositio) = navodila za sestavo; elocutio (obvezno upo tevajte vse govorni ke vrline: jezikovno pravilnost, jasnost, primernost, ukra enost); - besedilo mora biti slovni no in pravopisno neopore no (max. 3 napake)! - besedilo je treba oddati po el. po ti ob dolo enem datumu (poznej e oddaje se ne bodo upo tevale); - 3. pisna ocena predstavlja 15% kon ne ocene.

1. Trditev (thésis) in protitrditev (antíthesis) Izbrani primeri (vzor no): Vsaka enska bi se morala po 25. letu podvre i olep avi telesa s pomo jo plasti ne kirurgije. Mladim do 18 leta naj se prepove ve erni izhod po 21. uri. Pripravite 2 besedili:

y

y

V prvem trditev zagovarjajte (teza), v drugem isti trditvi nasprotujte (antiteza).

TODA, POZOR: besedili morata biti vsebinsko zaklju eni in neodvisni drugo od drugega. NAVODILA ZA SESTAVO TEZE: 1. Kratek uvod y y Kaj boste zagovarjali (PARAFRAZIRAJTE TRDITEV). Zakaj se z dano trditvijo strinjate (KATERA SPLO NA STALI IZHODI y A ALI PREPRI ANJA PREDSTAVLJAJO E VA EGA STALI A).

y

Kako boste trditev zagovarjali (PO KAK NEM NA RTU BOSTE PISALI).

2. Pripoved (predstavite problematiko teme oziroma stanje stvari). 3. Predstavite argumente ZA trditev (teza) in zavrnite nasprotna stali y a: Vpeljite 3 argumente, ki podpirajo va e stali e. o Pri iskanju argumentov izhajajte iz (izberite 3 mo nosti): zakonitosti (v skladu z zakoni in predpisi), pravi nosti (v skladu z dolo enimi normami in na eli), primernosti/koristnosti, uporabnosti, spodobnosti (v skladu z moralnimi na eli) in/ali posledic. y Vpeljite 2 morebitna protiargumenta in ju zavrnite z utemeljitvijo. 4. Zaklju ek y Na kratko povzemite svoje stali e in argumente ter pojasnite njihove posledice.

y

NAVODILA ZA SESTAVO ANTITEZE: emu boste nasprotovali (PARAFRAZIRAJTE TRDITEV).

1. Kratek uvod y

y

Zakaj se z dano trditvijo ne strinjate (KATERA SPLO NA STALI IZHODI A ALI PREPRI ANJA PREDSTAVLJAJO E VA EGA STALI A).

y

Kako boste trditev zavrnili (PO KAK NEM NA RTU BOSTE PISALI).

2. Pripoved (predstavite problematiko teme oziroma stanje stvari). 3. Predstavite argumente PROTI trditvi (antiteza) in zavrnite nasprotna stali y a: e. Vpeljite 3 argumente, ki podpirajo va e stali

o Pri iskanju argumentov izhajajte iz (izberite 3 mo nosti): zakonitosti (v skladu z zakoni in predpisi), pravi nosti (v skladu z dolo enimi normami in na eli), primernosti/koristnosti, uporabnosti, spodobnosti (v skladu z moralnimi na eli) in/ali posledic. 4. Vpeljite 2 morebitna protiargumenta in ju zavrnite z utemeljitvijo. 5. Zaklju ek y Na kratko povzemite svoje stali njihove posledice. e in argumente ter pojasnite

2. Hvaljenje (enkómion / laudatio) in graja (psógos / vituperatio) Pripravite 2 besedili. V prvem izbrano osebo hvalite zaradi njenih/njegovih vrlin, v drugem isto osebo grajajte zaradi njenih/njegovih slabosti. TODA, POZOR: besedili morata biti vsebinsko zaklju eni in neodvisni drugo od drugega.

y y

y

NAVODILA ZA SESTAVO HVALNICE 1. Kratek uvod (kjer predstavite na rt opisa in zakaj ste se odlo ili opisati prav to osebo) y y Koga boste hvalili (PARAFRAZIRAJTE TRDITEV). Zakaj boste hvalili to osebo (KATERA SPLO NA STALI ALI PREPRI ANJA PREDSTAVLJAJO IZHODI STALI y A). A E VA EGA

Kako boste trditev zagovarjali (PO KAK NEM NA RTU BOSTE PISALI).

2. Pripoved (»problematika, stanje stvari«) y Opi ite izvor osebe (hvalite to, od kod prihaja, kdo so njeni predniki oziroma star i). y Opi ite vzgojo osebe: hvalite izobra evanje, omikanost (poznavanje kulture in umetnosti), poklicno uspe nost. 3. Predstavite 3 argumente v prid svoji trditvi (sc. »zakaj je to osebo vredno hvaliti«) y Na kratko opi ite dejanja osebe, ki naj bodo posledica njenih/njegovih izjemnih zna ajskih lastnosti (npr. pogum, razsodnost, po tenost «), telesnih vrlin (npr. privla nost, okretnost, ilost) in dru bene uspe nosti (npr. poklicni uspeh, mo , vpliv, prijatelji). 4. Vpeljite 2 morebitna protiargumenta in ju zavrnite z utemeljitvijo.

5. DIGRESIJA: Dodajte ugodno primerjavo (nekoga s podobnimi lastnostmi), s katero boste e poudarili hvaljenje svoje osebe. 6. Zaklju ek y Na kratko povzemite svoje stali osebo, ker «.) e in argumente ter pojasnite njihove posledice (spodbuda poslu alcem, naj posnemajo to

y

NAVODILA ZA SESTAVO GRAJE 1. Kratek uvod (kjer predstavite na rt opisa in zakaj ste se odlo ili opisati prav to osebo) y y Koga boste grajali (PARAFRAZIRAJTE TRDITEV). Zakaj boste grajali to osebo (KATERA SPLO NA STALI ALI PREPRI ANJA PREDSTAVLJAJO IZHODI STALI y A). A E VA EGA

Kako boste trditev zagovarjali (PO KAK NEM NA RTU BOSTE PISALI).

2. Pripoved (»problematika, stanje stvari«) y Opi ite izvor osebe (grajajte to, od kod prihaja, kdo so njeni predniki oziroma star i). y Opi ite vzgojo osebe: grajajte njeno »slabo izobra evanje, neomikanost (nepoznavanje kulture in umetnosti), poklicno neuspe nost. 3. Predstavite 3 argumente v prid svoji trditvi (sc. »zakaj je to osebo vredno grajati«) y Na kratko opi ite dejanja osebe, ki naj bodo posledica njenih/njegovih slabih zna ajskih lastnosti (npr. ibkost zna aja, nepremi ljenost, zahrbtnost, klepetavost), telesnih slabosti (npr. neprivla nost, lenost, slabotnost) in dru bene neuspe nosti (npr. poklicna neuspe nost, podkupljivost, pomanjkanje vpliva, pomanjkanje prijateljev).

4. Vpeljite 2 morebitna protiargumenta in ju zavrnite z utemeljitvijo. 5. DIGRESIJA: Dodajte neugodno primerjavo (nekoga s podobnimi lastnostmi), s katero boste e poudarili grajanje svoje osebe. 6. Zaklju ek y Na kratko povzemite svoje stali osebe, ker «.) e in argumente ter pojasnite njihove posledice (spodbuda poslu alcem, naj ne posnemajo te