P. 1
34871446-GKIOLBAS

34871446-GKIOLBAS

|Views: 244|Likes:
Published by Paris Hatzinikolaou

More info:

Published by: Paris Hatzinikolaou on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2015

pdf

text

original

αιθερας βιοενεργεια πρανα

σε μερικούς η ύπαρξη μιας συμπαντικής ενέργειας - ο αιθέρας των
αρχαίων Ελλήνων, το πρανα των Ινδών - ακούγετε µλακεία και
χλευóçεται. O μεγóλος επιστήμονας Bιλχεμ Pαιχ ομως , μετó απó
επιστημονικές έρευνες , είχε ανακαλύµει αυτή την ενέργεια και την
ονóμασε οργονη
«H οργóνη αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ανακóλυµη του Póιχ αλλó και
τη μεγαλύτερη «αδυναμία» του, γιατί η µαριó θωρακισμένη
ανθρωπóτητα δεν μπορεί εύκολα να την αντιλη¢θεί. Zτα
περισσóτερα µιµλία που έχουν γρα¢εί γι' αυτóν, η οργóνη είτε
αγνοείται, είτε θεωρείται μια απó τις «παρóνοιές» του... H αλήθεια
είναι ακριµώς η αντίθετη. Xρóνια ατελείωτων ερευνών και
πειραματισμών τον οδήγησαν σ' αυτήν».
εσείς τι λέτε? ακóμα γιατί νομίçετε óτι κυνηγούν τους επιστήμονες
που ανακαλύπτουν κóτι που "δεν" υπóρχει ? α¢ού δεν υπóρχει γιατί
τους δίωκαν σαν μóγισσες στο μεσαίωνα?
Zτη συνέχεια παρατίθεται η απóντηση που έδωσε ο B. Póιχ στην
απó¢αση που εξέδωσε το δικαστήριο των H.H.A.
"Aπαγορεύεται η ταχυδρóμηση μεταξύ πολιτειών µιµλίων που
¢έρουν τη λέξη οργóνη. Επιπλέον θα καούν σε κλιµóνους óλα τα
µιµλία και οι εργασίες του Dr Reich, ενώ ο ίδιος καταδικóçεται σε
¢υλóκιση".
Yπóθεση αρ. 1056, 19 Mαρτίου 1954, Hερι¢ερειακó Aικαστήριο
Hνωμένων Hολιτειών, Hóρτλαντ Mέιν, Aικαστής John D. Kliford Jr
"Aεν υπóρχουν αποδείξεις. Aεν υπóρχουν αυθεντίες κανενóς είδους.
Kανένας Hρóεδρος, Aκαδημία, Aικαστήριο, Kογκρέσο ή Fερουσία σ´
αυτή τη γη δεν έχει τη γνώση ή τη δύναμη να απο¢ασίσει ποια θα
είναι η γνώση του αύριο. Είναι óχρηστο να προσπαθείς να
αποδείξεις κóτι που είναι óγνωστο σε κóποιον που είναι αδαής του
αγνώστου, ή ¢οµóται την απειλητική δύναμή του. Móνο οι παλιοί,
καλοί κανóνες της μóθησης θα ¢έρουν τελικó την κατανóηση για τον
εισµολέα της γήινης ύπαρξής μας. Aυτοί που δε γνωρίçουν τους
δρóμους της μóθησης ας κóνουν στην óκρη, ενώ αυτοί που ξέρουν τι
είναι γνώση, ας τρέξουν στο μονοπóτι προς το óγνωστο. H
Aναçήτηση της Fνώσης είναι Aνώτατη Aνθρώπινη Aραστηριóτητα.
Tίποτα óλλο παρó οι νóμοι της μóθησης δεν μπορούν να την
ορίσουν".
H απóντηση του Dr Wilhelm Reich
Εχω διαµóσει ένα µιµλίο του, την ''μαçική µυχολογία του
¢ασισμού'',αλλó πολύ πολύ παλιó. Aεν κατóλαµα σχεδóν τίποτα,
γιατί -αν θυμóμαι καλó- ήταν μαθητής του Freud, και, για να τον
καταλóµεις, πρέπει να χεις σχετική óποµη µυχανóλυσης των
µασικών έργων του 4ροüντ.
Επί τη ευκαιρία: εχει εκδήλωση στο ίδρυμα Ευγενίδου την Kυριακή
για τον Reich (με είχαν ενημερώσει πριν κóτι μέρες, μóλλον ισχύει)
Ο Ράιχ πέθανε στις 3 Νοεμβρίου του 1957, στις Ομοσπονδιακές
Φυ/ακές του Lewisburg στqν Pennsylvania, óπου είχε στα/θεί yια
προσβο/q δικαστqρίου. Ο Ράιχ καταδικάστqκε επειδq αρνqθqκε να
υπακοúσει μια εντο/q ασ¢α/ιστικoν μέτρoν yια τqν πo/qσq
κομποyιαννίτικoν ιατρικoν συσκευoν óπoς ο Zυσσoρευτqς
Ορyóνqς και οι "εκτοçευτές" ορyóνqς, οι οποίες υποτίθεται óτι
μποροúσαν να μαçεúουν και να διανέμουν τqν ορyóνq, καθιστoντας
έτσι δυνατq τq θεραπεία οποιασδqποτε ασθένειας, εκτóς ίσoς απó τq
μεyα/ομανία και τqν αυταπάτq.
Tο να αποδεχóμαστε óμως óτι η θεωρία κóποιου είναι σωστή, ή
ενέχει αλήθεια δίχως óλλο, επειδή κóποιοι του ¢έρθηκαν με μίσος και
σκληρóτητα, μπορεί να είναι παρακινδυνευμένο, παρóλο που θίγει το
περί δικαίου αίσθημα... χωρίς αυτή την ενέργεια που οι αρχαίοι
Ελληνες την έλεγαν αιθέρα óλλοι λαοί πρανα , τσι , γιν και γιαν , θα
ήμασταν σαν ρομπóτ óµυχοι - ο Pαιχ την ονóμασε οργονη - και ήταν
πολύ μεγóλος επιστήμονας για να ήταν κομπογιανιτης , απλó δεν
είναι ο μóνος που το επιστημονικó κατεστημένο τον απομóνωσε στο
περιθώριο - ένας óλλος ήταν ο Tεσλα κóπως έτσι έ¢αγαν και αυτóν
και μóλιστα, α¢ού πέθανε, του πήραν óλα τα συγγρóμματα και τα
χρησιμοποίησαν για δικούς τους σκοπούς και óχι για την
ανθρωπóτητα, óπως ο ίδιος ήθελε, με τεχνολογία Tεσλα είχαν
επιτεθεί στην πατρίδα του την Fιουγκοσλαµία........
ο ραιχ óνηκε και αυτóς στην κλασική επιστήμη - óταν ανακóλυµε κóτι
που δεν επαληθευóταν πóει να πει óτι δεν είναι και επιστημονικó? αν
μιλούσε κóποιος κομπογιανιτης το καταλαµαίνω - O Pαιχ ήταν απó
τους καλύτερους επιστήμονες- οι óλλοι δεν μπορούσαν να δεχτούν
το καινούριο, óραγε έκαναν προσπóθειες να το επαληθεύσουν? τι
επιστήμονες είναι αυτοί και πóσο αµίαστα απορρίπτουν κóτι που
αυτοί δεν μπορούν να επαληθεύσουν? Mεσαιωνικóς σκοταδισμóς
που καίει στην πυρó εργασίες μεγóλων επιστημóνων
Η βιοενέργεια και η σημασία της
Eνα απó τα σημαντικóτερα
προµλήματα της
σύγχρονης κοινωνίας είναι
η αναçήτηση νέων
ενεργειακών πηγών. Mέχρι
πρóσ¢ατα, η τεχνολογική
πρóοδος µασιçóταν στην
εκτεταμένη εκμετóλλευση
ενεργειακών πηγών
¢υσικού καυσίμου, óπως
το κóρµουνο, το πετρέλαιο,
το αέριο και, κατó τις
τελευταίες δεκαετίες, το
ουρóνιο. Tα τελευταία
χρóνια, έχουν γίνει
σημαντικές προσπóθειες
για οικονομική χρήση αυτών των μη ανανεώσιμων ενεργειακών
πηγών, καθώς και για ελóττωση της ρύπανσης, που προκαλείται στο
περιµóλλον απó την κατανóλωσή τους. Zτην προσπóθεια
εξοικονóμησης ενέργειας και διατήρησης των ¢υσικών πóρων, η
ανθρωπóτητα πρέπει να προωθήσει, σε óσο το δυνατóν μεγαλύτερο
µαθμó, διαδικασίες ανακύκλωσης, ή αξιοποίησης της καύσης των
απορριμμóτων ως μεθóδου παραγωγής ενέργειας. Zτóχος πρέπει να
είναι η απο¢υγή της σπατóλης και η εκμετóλλευση των ¢υσικών
πóρων σε óλο τον κύκλο χρήσης τους.H παραγωγή ενέργειας προς
ó¢ελος του ανθρώπου με µóση µιο-ενεργητικó συστήματα
ανα¢έρεται ως µιο-ενεργητική. Tα καύσιμα προióντα αυτών των
διαδικασιών χρησιμοποιούνται ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως
καύσιμα και ως πρώτες ύλες για τη χημική µιομηχανία. Tα προióντα
της µιο-τεχνολογίας, που χρησιμοποιούνται ως ανανεώσιμα καύσιμα,
μπορούν να συνεισ¢έρουν στην ανóπτυξη κύκλων παραγωγής
χωρίς απóµλητα. Mια μέθοδος παραγωγής µιο-καυσίμων είναι η
παραγωγή αιθανóλης απó υλικó που περιέχουν çóχαρη, óμυλο ή
κυτταρίνη απó μαγιó ή µακτηρίδια. Aυτή η μέθοδος ε¢αρμóσθηκε
στο παρελθóν για χιλιετίες με χρήση μαγιóς óρτου. H διαδικασία
çύμωσης της αιθανóλης εκτελείται απó μικροµιακó είδη. Zτην
Ιαπωνία, έχει αναπτυχθεί ένα µακτηρίδιο, που παρóγει αιθανóλη απó
χαρτί ή óχυρα ρυçιού, χωρίς να απαιτείται καμμία προηγούμενη
επεξεργασία αυτών των υλικών. H χρησιμοποίηση της µιο-ενέργειας,
εκτóς απó το να είναι μία πολλó υποσχóμενη εναλλακτική λύση στην
χρήση των καύσιμων υλών, των οποίων τα αποθέματα
ελαττώνονται, αναμένεται να έχει μία ενδια¢έρουσα µυχολογική και
κοινωνική διóσταση, καθώς παρέχει τη δυνατóτητα για μία συνολική
αντιμετώπιση του ενεργειακού προµλήματος. Mε αυτó τον τρóπο, η
µιο-ενεργητική αναμένεται να συνεισ¢έρει στην ενίσχυση του στóχου
της προστασίας του µιο-περιµóλλοντος. Tο πωλητήριο Caeleste που
στεγóçεται στο χώρο του Ευγενιδίου Hλανηταρίου είναι το πρώτο
που ¢έρνει στην Ελλóδα προióντα που συμµóλλουν στην κατανóηση
της µιο-ενέργειας. Tο πωλητήριο Caeleste μπορείτε να το
επισκε¢θείτε στην ιστοσελίδα www.caelesteshop.gr.
Fια περισσóτερες πληρο¢ορίες σχετικó με θέματα µιοενέργειας
επισκε¢θείτε την ενδια¢έρουσα ιστοσελίδα www.biopolitics.gr.
OMOΙOHAOHTΙKH KAΙ OPOOAOEΙA!
ΕXONTAZ MHAΕEΕΙ THN OMOΙOHAOHTΙKH MΕ TΙZ AΙPΕZΕΙZ
KAΙ TON OPOOAOEO AOFMATΙZMO KAHOΙOΙ KAAOΙ MAZ
AAΕA4OΙ, AAAA HANTΕACZ AAAΕΙZ ΕHΙ TOY OΕMATOZ,
MHΕPAΕYOYN AHO AFNOΙA TON ANAFNCZTH.
CZ BΙOOΕPAHΕYTHZ KAΙ ΕPΕYNHTHZ, KAΙ MΕAOZ TOY
ΕYPCHAΙKOY OPFANΙZMOY ΕNAAAAKTΙKHZ ΙATPΙKHZ C4ΕΙAC
NA AHANAAHMOZΙΕYZC TO APOPO KAΙ TO ANTΙZTOΙXO
ZXOAΙO MOY, FΙA AYTHN THN OAYMAZTH KAΙ ΕHΙZTHMONΙKA
AHOAΕKTH MΕOOAO HOY ONOMAZΕTAΙ OMOΙOHAOHTΙKH.
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕAΘΟN ΚΑΙ ...; ΜΕAAΟN

Zτο ρυθμó της Nέας Tóξης πραγμóτων και στην νεοεποχίτικη
ακολουθία της, óπου óλα αλλóçουν και óλα παραμένουν ίδια, εκτóς
απó τα γενετικώς τροποποιημένα και καθ' óλα μεταλλαγμένα, μας
προέκυµε νέα ιατρική απó πολύ μακριó ¢ερμένη.
Eα¢νικó διαπιστώσαμε óτι η ιατρική είναι πλέον κλασσική,
δηλαδή ελα¢ρώς ξεπερασμένη και μας χρειóçονται νέες και
εναλλακτικές μορ¢ές θεραπείας και ιóσεως, πóσας νóσου και πóσας
μαλακίας,
Oμοιοπαθητική, µελονισμóς, ρε¢λεξολογία,
ιριδολογία,οργονομία, σιóτσου και óλλες καινούριες λέξεις και
συνακóλουθες αντιλήµεις εισήχθησαν, ε¢ορμώντας, στο λεξιλóγιó
μας, και στρογγυλοκóθισαν για τα καλó στο σµέρκο μας.
Oλως περιέργως, στενó συνδεδεμένες με τις ανατολικές
¢ιλοσο¢ίες, οι οποίες στον εικοστó αιώνα αναπλήρωσαν το
μετα¢υσικó κενó, που ó¢ησε ο δια¢ωτισμóς στις δυτικές κοινωνίες.
Kαι óπως το μεταπρατικó πνεύμα δεσπóçει στον τóπο μας,
μας επισκέ¢τηκαν κι εμóς, κóπως καθυστερημένα ...;.απó τη δύση,
κατευθείαν στου κασίδη το κε¢óλι. Ιδρυτής της Oμοιοπαθητικής
είναι ο Fερμανóς γιατρóς Zóμουελ Xóνεμαν. H Oμοιοπαθητική
είναι ένα ολιστικó θεραπευτικó σύστημα που µασίçεται στην ολιστική
θεώρηση του κóσμου και του ανθρώπου. «Mεγóλη ποικιλία
δυνóμεως µρίσκεται κρυμμένη στα ¢υτó, των οποίων τα εξωτερικó
χαρακτηριστικó γνωρίçαμε απó καιρó, αλλó των οποίων τις µυχές-
εσωτερικóτητες óπως ήταν και οποιοδήποτε θείο στοι¿είο έχουν
αυτó δεν έχουμε αντιλη¢θεί ακóμα», υποστηρίçει ο Xóνεμαν στο
µασικó σύγγραμμó του «Oργανον της θεραπευτικής τέχνης»,ενώ ο
συνεχιστής του James Tyler Kent γρó¢ει: « η ίδια η ενέργεια δεν είναι
ενέργεια, αλλó μια δυναμική ουσία ...;υπóρχει ένας υπέρτατος Oεóς,
που είναι ουσιώδης και είναι μια ουσία ...;.H ουσία αυτή υπóκειται σε
αλλαγές. Aηλαδή μπορεί να ρέει με τóξη ή αταξία, μπορεί να είναι
óρρωστη ή ¢υσιολογική».1 Aυτή η θεία ουσία ή ενέργεια που
υπóρχει στον óνθρωπο και στην οποία επιδρó το ομοιοπαθητικó
¢óρμακο, είναι αυτó που η Oμοιοπαθητική ονομóçει (mτικq
ενέργεια τοu ανθρmποu.
H çωτική ενέργεια κατó τον ομοιοπαθητικó γιατρó Zπύρο
Aιαμαντίδη δεν είναι óλλη απó την ενέργεια «Ki ή Chi» των Kινέçων ή
την οργóνη του Bίλχεμ Póιχ.2
O Aμερικανóς συνóδελ¢óς του Mισέλ Fουίνερ την ταυτίçει με
την ινδουιστική «πρóνα ή κουνταλίνι»3 , ενώ ο Fεώργιος Bυθούλκας
την ενέργεια αυτή αποκαλεί «συμπαντική ενέργεια». O Bυθούλκας
θεωρείται ο πατήρ της ομοιοπαθητικής εν Ελλóδι. Eεκίνησε να
σπουδóçει υπομηχανικóς και στη συνέχεια πήγε στις Ινδίες και έγινε
προσωπικóς γιατρóς του Kρισναμούρτι, τον οποίο η Oεοσο¢ική
Εταιρία «ελóνσαρε» ως τον αναμενóμενο μεσσία της Nέας
Εποχής. Kαι πρέπει µεµαίως να του ο¢είλει πολλó η
ομοιοπαθητική, διóτι óπως ισχυρίçεται ο ίδιος, σε συνέντευξή του στο
περιοδικó ¨BH Magazino¨, πήγε στην Ινδία óπου η ομοιοπαθητική
έπνεε τα λοίσθια και είχε καταντήσει σκέτος τσαρλατανισμóς και την
ανέστησε, καθ' óτι διóµασε, κατóλαµε περί τίνος πρóκειται και óρχισε
να διδóσκει. Móλλον με επι¢οίτηση, διóτι με μηδενικές σπουδές
ιατρικής και γνώσεις υπομηχανικού δεν γίνεται.

'Oσον α¢ορó το ομοιοπαθητικó ¢óρμακο, óλο το μυστικó του
µρίσκεται στην τεχνική παρασκευής του, τη γνωστή
«öuναμοποίηση».
H «δυναμοποίηση» του ¢αρμóκου γίνεται με διαδοχικές
αραιώσεις και κρούσεις της πρώτης ύλης, μέχρι σημείου πολλές
¢ορές να μην απομένει ούτε ένα μóριó της μέσα στο διóλυμα του
¢αρμóκου. Aν οι ουσίες είναι διαλυτές, με ταρακουνήματα σε νερó ή
οινóπνευμα, ενώ για τις μη διαλυτές με την τριµή (τρίµιμο,
κοπóνισμα της ομοιοπαθητικής ουσίας στο γουδί του
¢αρμακοτρί¢τη). O Xóνεμαν την πραγματοποιούσε κρατώντας το
σωληνóριο με το διóλυμα στο δεξί του χέρι και χτυπώντας ρυθμικó,
δυνατó στην παλóμη του αριστερού χεριού του, 100 ¢ορές. Aυτó το
επαναλóμµανε σε κóθε αραίωση και έτσι προέκυµε το
«δυναμοποιημένο ¢óρμακο». Aυτή υπήρξε η μεγóλη ανακóλυµη της
διορατικóτητας του προικισμένου αυτού ερευνητή, óπως λένε οι
οπαδοί του, επιτυγχóνοντας να ενεργοποιήσει σε απίστευτο µαθμó
τις «κρυμμένες», óπως έλεγε ο ίδιος, και αποκοιμισμένες δυνóμεις
στα ακατέργαστα ¢óρμακα. 'Eτσι πιστεύουν η ύλη
«εκπνευματίçεται», αποκτó πνευματικές δυνóμεις.
ΑK¿ημιστqς ο Xóνεμαν;
Zύμ¢ωνα με τον Bυθούλκα: « ...;ήταν ένας χημικóς με óριστα
προσóντα και, επίσης, είχε μεγóλη επίγνωση της αλχημείας».4
Móνον αλχημιστής; Oχι µέµαια. Kαι Oεiστής και οπαδóς του
Kομ¢ούκιου, την διδασκαλία του οποίου θεωρούσε ανώτερη απó
αυτήν του Xριστού, τον οποίο αντιμετώπιçε ως έναν «ένθερμο
συναισθηματία». Hίστευε óτι «υπóρχει ένας παραλληλισμóς της
δρóσης του υπέρτατου óντος και της δρóσης των ¢αρμóκων ...;ήταν
α¢οσιωμένος λóτρης της πνευματικής θρησκείας ...;Είναι επίσης
σα¢ές óτι η είσοδóς του σε τεκτονική στοó σε νεαρóτατη ηλικία,
επηρέασε σημαντικó τις ¢ιλοσο¢ικές και θρησκευτικές του
αντιλήµεις».5
H σχέση του Xóνεμαν με τον πνευματισμó ¢αίνεται και στο
σύγγραμμα του «'Oργανον», óπου α¢ιερώνει αρκετó κε¢óλαια για να
εξυμνήσει τον πατέρα του πνευματισμού Aντον Mέσμερ, του οποίου
την θεωρία για τον «çωικó μαγνητισμó» πίστευε και ε¢óρμοçε και ο
ίδιος στην πρóξη.6
Είναι ηλίου ¢αεινóτερον óτι η ομοιοπαθητική έχει τις ρίçες της
στον αποκρυ¢ισμó και τον πνευματισμó και óχι μóνον. Aιóτι στο
περιοδικó «Aιαµóçω» τεύχος 221, ο ομοιοπαθητικóς Mιχóλης Aέ¢ας,
ανα¢έρει óτι ο µασικóς θεραπευτικóς νóμος της ομοιοπαθητικής, ο
«νóμος των ομοίων», «δεν είναι σωστó να αποδίδεται στον Xóνεμαν,
α¢ού ο νóμος αυτóς εμπεριέχεται στην τέχνη της μαγείας», ενώ στο
περιοδικó «Oμοιοπαθητική Ιατρική» ο Kώστας Zέρµανος :
«υπóρχουν και óλλα παραδείγματα λαiκής ομοιοπαθητικής που
στηρίçεται στις αρχές της ομοιοπαθητικής μαγείας».
Fιατί óμως εξαπλώνεται η ομοιοπαθητική στην πατρίδα μας;
Hρωταρχικώς, λóγω της óγνοιας της ¢ιλοσο¢ικής της θεωρίας,
απó αυτούς που την ασκούν.
Aευτερευóντως διóτι κóποιοι εκπρóσωποι της κλασσικής Ιατρική
ουκ ολίγοι δυστυχώς, μετέτρεµαν αυτó το Oείο δώρο σε εμπóριο
παροχών και ¢αρμóκων. H ακατóσχετη πολυ¢αρμακία και η
απρóσωπη αντιμετώπιση του ασθενούς απó το γιατρó έδωσαν και
δίνουν χείρα µοηθείας, ανεκτίμητης αξίας, στη διóδοση της
ομοιοπαθητικής.
Kαι καταληκτικώς, η διóδοση αυτή δεν είναι µεµαίως óσχετη με τη
διóδοση των αιρέσεων της Nέας Εποχής και προς το πνεύμα της
πλóνης και της συγχύσεως που καλλιεργείται τεχνηέντως στον τóπο
μας, ο οποίος τείνει να απολέσει παντελώς τα κριτήρια αληθείας και
αυτοσυνειδησίας, που τον κρóτησαν óρθιο στις μεγóλες μπóρες.
Εσχóτως δε, έχει αποκτήσει και εκκλησιαστικó μανδύα, καθ' óτι
κóποιοι ιερωμένοι και μοναχοί, αγνοώντας τα µαθύτερα μυστικó της,
παροτρύνουν τα πνευματικοπαίδια τους να ασκούνται στην
ομοιοπαθητική, óπως και στην παλαίστρα την Εκκλησιαστική.
Yπóρχει κίνδυνος απó την óσκηση της Oμοιοπαθητικής;
Aπó το ¢óρμακο με τις συνεχείς αραιώσεις μóλλον óχι, διóτι στο
τέλος καθίσταται νερóκι κοπανιστó. Zτην περίπτωση óμως των
«νοσωδών ομοιοπαθητικών ¢αρμóκων» που παρασκευóçονται απó
καρκινωματώδεις ιστούς, υγρó ¢υματιωδών σπηλαίων, συ¢ιλιδικó
εκκρίματα, εκκρίματα γονοκοκκικής ουρηθρίτιδος κτλ.7, τα πρóγματα
είναι τελείως δια¢ορετικó, καθ' óτι τα «¢óρμακα» αυτó είναι
δυνητικώς επικίνδυνα για την υγεία αυτών που τα χρησιμοποιούν και
αντιµαίνουν στην ιατρική ηθική και δεοντολογία.
Εκεί óμως που τα πρóγματα είναι πολύ σοµαρó είναι στις
περιπτώσεις που οι ασθενείς που πóσχουν απó σοµαρές αρρώστιες
εγκαταλείπουν τη θεραπεία που έκαναν στα πλαίσια της κλασσικής
Ιατρικής, για να ακολουθήσουν κóποια εναλλακτική θεραπευτική
μέθοδο.
Kαι ο νοών νοείτω!
J. T. Kent « Aιαλέξεις πóνω στη ¢ιλοσο¢ία της Oμοιοπαθητικής»,
εκδóσεις Ιατρικού Kέντρου Oμοιοπαθητικής Kύπρου, σελ. 61,62
Aιαμαντίδης « Oμοιοπαθητική Ιατρική» Aθήνα 1989, σελ. 129
Winer « Tο πλήρες µιµλίο της Oμοιοπαθητικής» εκδóσεις Aιóπτρα,
Aθήνα 1992, σελ. 56
F. Bυθούλκα, «H επιστήμη της Oμοιοπαθητικής», σελ. 173
Hεριοδικó «Oμοιοπαθητική Ιατρική» τεύχος 5, σελ. 10-11
Xóνεμαν «Oργανον ...;» σελ. 301-305
F. Bυθούλκας « H επιστήμη της Oμοιοπαθητικής» Aθήνα 1990, σελ.
145, 172
BΙΟΕNΕΡFΕΙΑ Η BΙΟΑΚΤΙNΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
O πλανήτης Bιοενέργεια ή Bιοακτινική θεραπεία συγκαταλέγεται στις
συμπληρωματικές επιστημονικές μεθóδους Ιατρικής, έχοντας
αποσπαστεί εδώ και 20-25 χρóνια απó τον αστερισμó διó¢ορων
óλλων λεγóμενων θεραπειών και μεθóδων, óπως ραδιαισθησία,
τηλεπóθεια κλπ...
H Bιοενέργεια είναι μέρος της Aνθρώπινης 4ύσης και η χρήση της
είναι τελείως αµλαµής και κóτω απó Ιατρικó έλεγχο μπορούμε να
έχουμε θαυμóσια αποτελέσματα.
Bασική αρχή κóθε Bιοθεραπευτή πρέπει να είναι η ολική θεώρηση
του ατóμου, η συνολική µυχοσωματική του διóσταση.Aρχή της
Bιοθεραπείας είναι óτι δεν υπóρχουν μεμονωμένες αρρώστιες, αλλó
óρρωστοι οργανισμοί.Oταν πóσχει ένα συγκεκριμένο óργανο,
γνωρίçουμε óτι απλώς εκεί εκδηλώθηκε μια συνολικóτερη διαταραχή
της µιοερεργειακής ισορροπίας του οργανισμού.O µυχολογικóς
παρóγοντας είναι εξίσου σημαντικóς.Tο Ιταλικó Επιστημονικó
Ινστιτούτο Eρευνας και Ε¢αρμογής της Bιοακτινικής Ενέργειας με
πιστοποιήσεις και µεµαιώσεις απó Ιατρικó Kέντρα και
Hανεπιστημιακές Kλινικές με εργαστηριακó αποτελέσματα, έχει
αποδείξει την συμµολή στην αντιμετώπιση και τα θεραπευτικó ο¢έλη
της µιοενέργειας σε έναν αριθμó ασθενειών που υπερµαίνει τις 350
παθολογίες, ενώ τα πειρóματα και ο κύκλος συνεχώς διευρύνεται.
Hρóκειται για μια μέθοδο αυστηρó επιστημονικó συγκροτημένη και ο
µιοθεραπευτής δουλεύει με µóση τις διαγνώσεις των Ειδικών Ιατρών,
ε¢αρμóçοντας τις τεχνικές του.H προκαταρτική επα¢ή με τον ασθενή
είναι πολύ σημαντική, ώστε να δημιουργηθεί μια µιοενεργειακή
επικοινωνία, ώστε να γίνει περισσóτερο δεκτικóς στην µιοακτινική
ροή, την οποία θα απορρο¢ó ο οργανισμóς του και ειδικóτερα τα
κύτταρα του οργóνου που πóσχει.H εμπιστοσύνη ανóμεσα σε
ασθενή και θεραπευτή αυξóνει σημαντικó τα θετικó θεραπευτικó
αποτελέσματα.O αριθμóς των θεραπευτικών συνεδριών
προσδιορίçεται απó τον µιοθεραπευτή σε συνεργασία με τον ασθενή,
παρακολουθώντας τα αποτελέσματα της µιοθεραπείας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕNΕΡFΕΙΑΚΗΣ ΕEΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
ZKOHOZ
Oι παρακóτω ασκήσεις επανóληµης ιδιαίτερων ¢ρóσεων,
συνδεδεμένων με τα αντίστοιχα ενεργειακó κέντρα στο σώμα, είναι
εξαιρετικó δυναμικές και ικανές να εξισορροπήσουν την ενέργεια
μέσα μας.
Nα θυμóστε óτι τα πóντα είναι ενέργεια/δóνηση και οι ακóλουθες
¢ρóσεις χρησιμοποιημένες σωστó μπορούν να απο¢ορτίσουν και να
απελευθερώσουν τις ενεργειακές εντóσεις και μπλοκαρίσματα στο
σώμα.
H.χ. αν επαναλαμµóνετε κóτι αρνητικó για κóποιον επί 5
συνεχóμενα λεπτó και μετó α¢ού σταματήσετε, ποια θα είναι τα
συναισθήματα σας και το επίπεδο της ενέργειας μέσα σας; Hιθανóν
θα έχει αλλóξει óλη σας η µυχολογία προς το χειρóτερο&
Εóν óμως επαναλóµετε κóτι θετικó για κóποιον για 5 ολóκληρα
λεπτó και σταματήσετε, τóτε πως πιστεύετε óτι θα αισθóνεστε;
Tο κλειδί για να επιτύχετε μια τέτοια óσκηση εξισορρóπησης ή
óποια óλλη, είναι αρχικó να χαλαρώσετε (επίπεδο Aλ¢α), και έτσι θα
επιτύχετε μια πλήρη ενεργειακή αναγέννηση.
Aσκηση:
• Kóντε κóθε µήμα αργó
• Zταθείτε ή καθίστε, αλλó ¢ροντίστε να είστε óνετα.
• Εóν στέκεστε óρθιοι, κρατήστε τα μóτια σας ανοιχτó και
συγκεντρωθείτε σε μια αργή και µαθειó αναπνοή.
• Εισπνεύστε το αντίστοιχο χρώμα για κóθε τσóκρα ώστε να το
ισχυροποιήσετε περισσóτερο με κóθε εισπνοή μετα¢έροντας
το χρώμα στο αντίστοιχο κέντρο, και με κóθε εκπνοή α¢ήστε
το χρώμα να γεμίσει óλο το είναι σας και εκπνέοντας να µγει
απó κóθε κύτταρο σας και να σας τυλίξει.

Τσάκρα της Βάσης (κόκκινο)
Εμπιστεύομαι τον Aνώτερο Εαυτó μου που εκπληρώνει óλες μου
τις επιθυμίες. H çωή μου είναι γεμóτη α¢θονία.
Τσάκρα της Σπλήνας (πορτοκαλί)
Aποδέχομαι και αναγνωρίçω την σεξουαλικóτητα μου. H σωματική
μου υγεία είναι δυνατή και αγνή.
Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος (κίτρινο)
Mε τρóπο μαλακó και υγειή, απελευθερώνω óλα τα óλυτα
συναισθήματα μου. Aιεκδικώ την προσωπική μου δύναμη.
Τσάκρα της Καρδιάς (πράσινο / ρο()
Ελεύθερα και χωρίς εμπóδια δίνω και λαμµóνω αγóπη.
Oλοκληρωτικó συγχωρώ τους óλλους και τον εαυτó μου για κóθε
λóθος του παρελθóντος και για κóθε κριτική.
Τσάκρα του Aαιμού (γαλά(ιο)
Εύκολα και με ευγνωμοσύνη εκ¢ρóçω τα µαθύτερα συναισθήματα
μου.
Τσάκρα του Τρίτου Mατιού. (λουλακί)
H εσωτερική μου óραση είναι καθαρή και δυνατή. Εμπιστεύομαι την
διαίσθηση μου και την ενóραση μου.
Τσάκρα του Κορmναίου (μmþ)
Aέχομαι και αναγνωρίçω την πνευματικóτητα μου.
Dot. ΑsteIor, IRF member, RH, INHA, C.S.C.I. member,
Biotherapist, Archangelic R Head Master, Reiki Master, Sai Baba
Vibro Therapist , Higher Meditation Teacher, Sound Therapist, Christ
Reiki Master, Appoloneion Reiki Master, Kundalini Reiki Master.
Εκτóς απó τη θεραπεία συγκεκριμένων θεμóτων, ασθένειες και
ιατρικές καταστóσεις, είναι σημαντικó για μας να θυμηθούμε óτι
συνεχώς Pέικι έχει πολλές óλλες ε¢αρμογές. Aν ενστερνιστούμε
πλήρως την εξουσία του, μπορεί να ενισχύσει και να θεραπεύσει
óλους τους τομείς της çωής μας.
Aπó το Reiki είναι ολιστική, να λαμµóνει υπóµη του ένα ολóκληρο
ευημερία. Oχι μóνο τη ¢υσική υγεία, αλλó και συναισθηματικών
αναγκών, την µυχική υγεία, και την πνευματική çωή περιλαμµóνονται
σε αυτή τη διαδικασία. Pέικι μπορεί να προσ¢έρει θεραπεία και
καθοδήγηση για τις αλλαγές που απαιτούνται για την εμπειρία μια
υγιέστερη çωή σε óλα τα επίπεδα. Aυτού του είδους η θεραπεία
γίνεται για αυτούς που çητούν, και είναι πρóθυμοι να δεχθούν,
επούλωση σε ένα µαθύτερο επίπεδο, καθώς και για εκείνους που
έχουν πραγματικó δεσμευθεί να κóνουν ó, τι είναι απαραίτητο για να
απολαύσετε ένα υγιεινó, πιο ουσιαστική çωή. Oταν Reiki εργóçεται
για μας σε αυτó το επίπεδο, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταλείµουν
τις πεποιθήσεις, τις συνήθειες, ή εξαρτήσεις που δεν υποστηρίçουν
τη µέλτιστη υγεία. Μποροúμε να βροúμε óτι πρέπει να αKKó{οuμε
τοuς çίKοuς q θέσεις εργασίας, κίνηση, παντρεúονται, q να
πóρετε μια μακρóς ¿ρειó(εται öια(úγιο.
Eνας ανθυγιεινών µυχικής του κατóστασης που συχνó ανακύπτει
είναι η τóση να κατηγορούμε τους óλλους. Είναι εύκολο να
παγιδευτεί σε ένα αίσθημα αδυναμίας, καθώς και για την ανακού¢ιση
απó την ένταση, η προσ¢υγή στο κατηγορώντας τους óλλους για τις
δυσκολίες μας. Kατηγορώ μπορούν να διατίθενται στους γονείς, τους
δασκóλους παιδική ηλικία, τους συçύγους, η κυµέρνηση, ή ακóμα και
τον Oεó. Είναι εύκολο να µρείτε αυτούς που θα συμ¢ωνήσουν και να
συμ¢ωνήσετε μαçί μας, προσ¢έροντας έτσι ένα επίπεδο óνεσης ή
αυτο-δικαιολογία, αν και ακριµώς κóτω απó την επι¢óνεια, αυτή η
συμπερι¢ορó μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί ως ανθυγιεινó και να
μην κóνουμε τίποτα για την επίλυση των προµλημóτων μας.
Eχουμε έχουν συσκευαστεί να πιστεύουμε óτι είμαστε ανίκανοι να
λύσουν πολλó απó τα προµλήματó μας, αλλó αυτή η πεποίθηση
είναι µευδής. Είναι µασίçεται εν μέρει στην επουλωθεί
συναισθηματικó πóνο, που στρεµλώνει την επιχειρηματολογία μας
και μας οδηγεί στη διαιώνιση των προµλημóτων μας. Fια να µγούμε
απó αυτóν τον κύκλο της απóγνωσης, πρέπει να εξετóσουμε πιο
µαθιó τη ¢ύση των εσωτερικών εαυτó μας και να
συνειδητοποιήσουμε είμαστε πολύ πιο ισχυρές απó óτι έχουμε
οδηγηθεί να πιστεύουν. Reiki μπορεί να μας µοηθήσει να
απελευθερώσει απογοητεύσεις μας και να çούμε τις çωές μας απó
τον τóπο της μεγαλύτερης προσωπικής δύναμης.
Oχι çώντες çωή μας απó τον τóπο της επίπληξης, μπορούμε να
οδηγήσουν σε επίπεδο ευθύνης. Zυνειδητοποιώντας óτι είμαστε
ισχυροί μπορούν να μας µοηθήσουν να δούμε πώς θα
δημιουργηθούν οι ανεπιθύμητες καταστóσεις στη çωή μας μέσα απó
τις επιλογές που κóνουμε. Oι επιλογές αυτές συνήθως λαμµóνουν
χώρα μέσα σε ένα µαθύτερο, συχνó υποσυνείδητα, μέρος του
μυαλού μας. Εξετóçοντας πιο µαθιó στον εαυτó μας, θα μπορέσουμε
να έχουμε επίγνωση των στοιχείων που κóνουν αυτές οι ανθυγιεινές
επιλογές και να επουλώσει αυτές. Móλις γίνει αυτó, δεν θα μπορούμε
πια την εμπειρία της ανεπιθύμητης, ανθυγιεινή εκδηλώσεις που είχαν
προηγουμένως κατηγορούμε τους óλλους Είμαστε πολύ ισχυρó.
Eχουμε προσελκύσει για να μας ή να δημιουργήσουν σε ένα ή τον
óλλο τρóπο óλα óσα µιώνουμε! Hρέπει να γίνει κατανοητó óτι στην
περίπτωση του ατυχή γεγονóτα η έννοια αυτή δεν κατηγορεί το θύμα,
óπως κóποιοι θα ήθελαν να πιστεύουμε. Aντιθέτως, μας δίνει τη
δυνατóτητα να αυξηθεί πóνω απó την έννοια της ευθύνης και να είναι
θύμα στην σα¢ήνεια της προσωπικής εξουσίας και είναι ο νικητής.
Oταν λέγεται óτι δημιουργούμε τα πóντα που µιώνουμε, είναι με
µóση το γεγονóς óτι είμαστε πολύ περισσóτερο απó συνειδητή
μυαλó μας? Tο μέρος που συνήθως ταυτίçονται με και θεωρούν óτι
είναι αυτó που είμαστε. Yπóρχει επίσης το μέρος υποσυνείδητο του
νου που εμείς συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι και σε αυτó το μέρος
του μυαλού μας είναι πολλές óλλες πτυχές προσωπικóτητα.
Oρισμένες απó αυτές τις πτυχές υποσυνείδητο μπορεί να μην είναι
σε συμ¢ωνία με το τι θέλουμε να κóνουμε σε ένα συνειδητó επίπεδο.
Εóν συμµαίνει αυτó, τα μέρη αυτó θα προσπαθήσει να μας
σαμποτóρουν. Cς παρóδειγμα, μπορεί να υπóρχουν υποσυνείδητα
σημεία που έχουν συσκευαστεί εκ μέρους θρησκευτικών εκπαίδευση
να δεχτούμε óτι δεν είμαστε υποτίθεται óτι είναι ευτυχισμένος ή υγιή
ή πλούσιοι σε αυτή τη çωή, αλλó αυτή η ταλαιπωρία είναι που
πρέπει να εμπειρία να ευνοούνται στα μóτια του Oεού. Aυτó µέµαια
δεν είναι έγκυρη ιδέα, αλλó εóν μια πτυχή υποσυνείδητο πιστεύει óτι
για να είναι αληθινή, η πτυχή αυτή θα απορρίµουμε αν
προσπαθούμε να çήσει μια ευτυχισμένη, υγιή, πλούσια çωή, και θα
προσπαθήσει να μας σταματήσει σε ένα ή τον óλλο τρóπο . Aυτó
είναι μóνο ένα παρóδειγμα απó τους πολλούς τρóπους óτι είναι
δυνατó για τις πτυχές υποσυνείδητο της προσωπικóτητας να
σαμποτóρει çωή του.
Tο υποσυνείδητο μυαλó είναι πολύ ισχυρó και είναι ο κυριóτερος
παρóγοντας για τη δημιουργία çωής μας. Fι 'αυτó είναι σημαντικó óτι
το σύνολο των πτυχών του είναι στο πλευρó μας. Tο υποσυνείδητο
μυαλó είναι συνδεδεμένη óμεσα με τον τομέα της ενέργειας μας, και
είναι μέσα απó το ενεργειακó πεδίο που αλληλεπιδρούν óμεσα με
τους υµηλóτερους δημιουργική και υποκινούν τις πτυχές του κóσμου
γύρω μας. Cς παρóδειγμα, στον τομέα της ενέργειας ενóς ατóμου
μπορούν να προσελκύσουν τους ανθρώπους και την επιρροή τους
σε ευνοiκές ή δυσμενείς τρóπο. Oα μπορεί επίσης να προσελκύσει
πνεύματα που υποστηρίçουν τους σκοπούς του υποσυνείδητου
μυαλού, είτε για καλó ή για κακó. Aνóπτυξη τρóπων για να
κατανοήσουν και να αλληλεπιδρóσετε με υποσυνείδητο μυαλó
κóποιου είναι ένα σημαντικó μέρος του κερδίçει περισσóτερο έλεγχο
της çωής κóποιου.
Mια αποτελεσματική μέθοδος για να κερδίσουμε την κατανóηση των
πτυχών της υποσυνείδητο μυαλó είναι απλó να εξετóσουμε τη çωή
σας. O εξωτερικóς κóσμος είναι ένα αναµυκτικó απó τον εσωτερικó
μας κóσμο. Tα πρóγματα ή οι óνθρωποι στη çωή μας που δεν μας
αρέσουν δημιουργούνται ή προσελκύονται απó τις ανθυγιεινές
πτυχές του δικού υποσυνείδητα μυαλó μας! Εξαιτίας αυτού, τον
εξωτερικó κóσμο περιλαμµóνει επίσης ενδείξεις για τη ¢ύση αυτών
των εσωτερικών πτυχών υποσυνείδητο óτι μπορούμε να θέλετε να
αλλóξετε. Fια παρóδειγμα, αν υπóρχει κóποιος στη çωή σας που σας
προκαλούν προµλήματα, αντί να κατηγορήσει το πρóσωπο αυτó, να
αποδεχθεί óτι σε εσωτερικó επίπεδο, έχετε μια πτυχή υποσυνείδητο
που είναι πιθανóτερο πολύ παρóμοια με τα τμήματα της εν λóγω
προσώπου ¢ορóτε μ 'αρέσει.
Xρειóçεται θóρρος και απο¢ασιστικóτητα για να γίνει δεκτó óτι
μπορείτε να μοιρóçονται ομοιóτητες με πρóσωπο που σας αρέσει,
αλλó εóν μπορείτε να το κóνετε αυτó, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτήν την ευαισθητοποίηση για να κóνει κóτι εποικοδομητικó για τη
çωή σας. Aντί να κατηγορούμε το óλλο πρóσωπο για τα προµλήματó
σας, μπορείτε να συνδεθείτε με το μέρος του υποσυνείδητου μυαλού
σας που θα τους προσελκύσει και να θεραπεύσει αυτó το μέρος.
Oπως μπορείτε να θεραπεύσει αυτó το μέρος, το óτομο είτε θα
σµήσει απó τη çωή σας ή απλώς δεν ενοχλεί πλέον. H διαδικασία
αυτή θα λειτουργήσει για καταστóσεις καθώς και τα óτομα.
H ακóλουθη διαδικασία επούλωσης περιλαμµóνει τη χρήση του Pέικι
Distant σύμµολο θεραπείας και την µυχική / συναισθηματική
σύμµολο. H Mακρινή Healing σύμµολο χρησιμοποιείται γιατί έχει την
ικανóτητα να λειτουργήσει ως μια αυτοκατευθυνóμενη συσκευή για
óμεση Pέικι για το μέρος του υποσυνείδητου μυαλού που είναι
υπεύθυνη για τη δημιουργία των ανεπιθύμητων εμπειρία. H µυχική /
συναισθηματική σύμµολο χρησιμοποιείται επειδή έχει την ικανóτητα
να θεραπεύει τις ανθυγιεινές συνήθειες και την µυχική /
συναισθηματική τóσεις.
H Aιαδικασία
1. Επιστήσει την θεραπεία εξ αποστóσεως για σύμµολο και η
µυχική / συναισθηματική σύμµολα στα χέρια σας.
2. Zκε¢τείτε το ανεπιθύμητο θέμα ή πρóσωπο στη çωή σας που σας
προκαλεί δυσ¢ορία.
3. Oεωρείτε óτι υπóρχει ένα παρóμοιο μέρος μέσα σου που
δημιουργεί αυτή την εμπειρία.
4. Hω μια προσευχή çητώντας Pέικι να κατευθυνθεί προς το μέρος (-
ες) μέσα στον εαυτó σας που προκαλεί το πρóµλημα και για το Pέικι
να δημιουργήσει τη θεραπεία που απαιτείται.
5. Xρησιμοποιώντας τη διαίσθησή σας, τοποθετήστε τα χέρια σας σε
σας, ή κóπου στη αύρα σας, και θα επιτρέµει τη ροή του Reiki.
6. Zυνεχίσουν την αποστολή ρέικι óσο χρονικó διóστημα θεωρεί
σκóπιμο να το πρóξει.
7. Nα είστε ενήμεροι για οποιεσδήποτε ιδέες, συναισθήματα ή
ενδείξεις, οι οποίες σας δώσει μια καλύτερη κατανóηση του γιατί αυτó
το μέρος είναι η δημιουργία του ανεπιθύμητου εμπειρία.
8. Kαταστεί δυνατή η επούλωση να γίνει? Aυτó μπορεί να
περιλαμµóνει αλλαγές στη συμπερι¢ορó, τις αξίες και τις
πεποιθήσεις σας.
9. Nα είστε ενήμεροι για την εξωτερική εμπειρία ή το πρóσωπο που
οδήγησε η ανóγκη για θεραπεία και παρατηρήστε αν η στóση σας
προς τις αλλαγές πρóσωπο, ή αν η ανεπιθύμητη εμπειρία έχει
μετατραπεί σε μια πιο υγιή έκ¢ραση.
10. Επαναλóµετε αυτή τη σύνοδο επούλωση óσες ¢ορές είναι
απαραίτητο μέχρι να αισθóνεται πλήρης.
Oταν θα εξαλείµει το χρóνο και την ενέργεια που χρησιμοποιείται για
να κατηγορούν τους óλλους και να τις κατευθύνουν προς λύσεις που
δημιουργούν υγιή αποτελέσματα, την ένταση και το óγχος λιώσει
μακριó, και η çωή γίνεται óλο και πιο εδρóçεται σε χαλαρή
εμπιστοσύνη και σε μια knowingness óτι δυνατóτεροι óνειρó μας
μπορεί τώρα να γίνει πραγματικóτητα. Oλα óσα πρέπει να
μετατρέµει τη çωή μας σε έναν πιο υγιεινó, πιο θετική εμπειρία είναι
στη διóθεσή μας σήμερα. Tο μóνο που χρειóçεται να κóνουμε είναι
να αναλóµει την ευθύνη και να αναλóµουν δρóση, και το ένδοξο
περιπέτεια της έκτακτης çωή μας θα ξεδιπλώνονται μπροστó στα
μóτια μας.
Oεραπεία της ανθρωπóτητας, θεραπεύοντας την καρδιó της
Aνθρωπóτητας, μια µυχή εκείνη την εποχή. Είμαστε μια ομóδα
κήπο, δεχóμαστε σπóρων απó πολλές θρησκείες.
<*• Fια να επισκε¢τείτε την ομóδα σας στο διαδίκτυο, πηγαίνετε στο:
http://groups. yahoo.com / group / HumanityHe aling /
1. O θεραπευτής δεν πρέπει ποτέ να ξεχνóμε óτι πρóκειται για ένα
σκó¢ος / κανóλι και τίποτα óλλο? ο θεραπευτής δεν καθορίçει την
έκµαση της θεραπείας, του πελóτη και Hνεύμα κóνει. Εóν ένας
οργανισμóς δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί την
επούλωση, επούλωση δεν πρέπει να παρατηρείται. Aν ένας
οργανισμóς έχει θεραπεύσει, τóτε μπορείτε να Ειλικρινó καθησυχóσει
το πρóσωπο που λαμµóνει τη θεραπεία που τους έχει επιθυμούν, για
να επούλωση συνδυασμó με την ενέργεια Hνεύματος και της
κυτταρική επανενεργοποίηση της «εσωτερικής θεραπευτή» τους η
οποία έχει κίνησε η οποία έχει το κύριο μέρος της διαδικασίας
επούλωσης. *** Aυτή η σας κρατó (του θεραπευτή), με τη μία τóσο
ταπεινóς και ευγνώμων στο πρóσωπο του τι αποκαλυ¢θεί, ενώ
ταυτóχρονα σας προσ¢έρει την ελευθερία και την τιμή να
θαύματα μóρτυρας κατó την εργασία, είτε αυτó είναι το θαύμα του το
σώμα ή οποιοδήποτε óλλο πλαίσιο επιθυμείτε να αποδοθεί απó το
δικó σου ορισμó της
"Oαύμα".
2. Oλοι οι óνθρωποι και óλα τα óργανα είναι δια¢ορετικó ως εκ
τούτου ó, τι τεχνική
ή τη θέση λειτουργεί καλύτερα σε μια μπορεί να μην είναι η πιο
αποτελέσματος για ένα óλλο.
3. Ενέργεια, αναμ¢ισµήτητα, ενώ έχοντας ένα "μυαλó του τις δικές
του" κóνει
δεν είναι πóντοτε πιο αποτελεσματικó η ίδια ανακατευθύνει στη ρίçα
ή πυρήνα μιας
θέμα. H ενέργεια θα πóει μóνο αν ο οργανισμóς είναι πιο αναγκαίος,
ως εκ τούτου
ο γιατρóς πρέπει να έχει γνώσεις και μια διαισθητική κατανóηση της
πώς να επαναπροσανατολίσει την ενέργεια και γιατί. Aν δεν ¢τóσουν
στη ρίçα ή να προκαλέσει απó μια ασθένεια με ενεργητικó συνεδρίες
αυτó μπορεί να είναι γιατί δεν είστε
την εμ¢óνισή ολóκληρη την εικóνα και, επομένως, μπορεί να
απαιτήσει αρκετές συνεδρίες για να διεύθυνση καταγγελία του
πελóτη.
4. Είστε επιτραπεί μια ιερή θέση απó ένα óτομο που συμ¢ωνεί να
σας επιτρέπουν να είναι το κανóλι για το έργο τους την ενέργεια?
αυτó σημαίνει óτι τα πóντα
που αποκαλυ¢θεί σε κóθε συνεδρία με κóθε óτομο θα πρέπει να
λóµει την
απóλυτο σεµασμó της ιδιωτικής çωής και τιμóται ως εóν ο πελóτης
ήταν να επιλεγεί μια
δυτική ιατρική περίθαλµη.
5. Kóθε οργανισμóς διαθέτει σο¢ία η οποία ως εκ τούτου μπορώ να
σας πω
ένα παραμύθι, αν ξέρεις πώς να "ακούει"? υποµóλλουν ερωτήσεις
κατó την
κατóλληλα και να εργαστούν για την ανóπτυξη τóσο τις γνώσεις σας
και τη διαίσθησή σας
να οικοδομήσουν τις ικανóτητές σας ως ένα «κανóλι» για την
ενέργεια την οποία διέρχεται
μέσα απó σένα. Aνοιχτó μυαλó μπορεί να είναι τóσο επιτακτική
ανóγκη ως ανοιχτή καρδιó για να
ενισχύσουν το κανóλι σας για θεραπευτικές ενέργειες.
6. Mερικοί óνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι στην ενέργεια ¢υσικó απó
óλλες.
Aυτó δεν είναι ένας καθοριστικóς παρóγοντας για το αν ο πελóτης θα
λαμµóνει
θεραπεία ή óχι. Mερικοί θα υποµóλει έκθεση με μεγóλη επιτυχία απó
την óποµη της ελó¢ρυνσης του
συμπτώματα ή σε χαλóρωση των θεμóτων τους μετó απó ένα
χρονικó διóστημα έχει περóσει.
7. Hολλοί óνθρωποι έχουν τις αλλεργίες και ευαισθησίες. Hαρακαλώ
να
στοχαστικó και να ρωτήσετε για το αν τυχóν ειδικές μυρωδιές τείνουν
να δημιουργήσουν
ένα θέμα για κóποιον. (H.χ. Zυχνó τα óτομα που λαμµóνουν
χημειοθεραπεία
να γίνει πολύ εύκολα ναυτία απó τη μυρωδιó έτσι €nscented
προióντα είναι συνήθως
το καλύτερο στοίχημα για την πρώτη συνεδρία μóνο αν ο δικαιούχος
μπορεί να σας διαµεµαιώσω
περι¢έρειες που δεν παρουσιóçουν κανένα óτυπες ευαισθησία σε
κóθε οσμές.)
8. Aικαστής δεν óποιον έχει συναισθηματική απελευθερώνει κατó τη
λήµη ενóς
θεραπείας. Aαμµóνουν έντονη ενεργητικóς συνεδρίες μπορεί να
πυροδοτήσει τη µαθιó
απρóµλεπτες και απροσδóκητες κυκλο¢ορίες που είναι επιτακτική
ανóγκη να το
τη διαδικασία αναπροσαρμογής. Hαρακαλώ την καλοσύνη να
εξαλείµει κóθε ανησυχία ή
αμηχανία τα οποία με την εμπειρία πελóτη, µοηθώντας τους να
κατανοήσουν
τι συμµαίνει σ 'αυτούς και γιατί.
9. Kατóλληλες διαδικασίες πρóσληµης είναι εξίσου σημαντικές σε μια
περίοδο λειτουργίας της ενέργειας ως µρίσκονται σε οποιαδήποτε
óλλη πρακτική επούλωση? εóν οι εκθέσεις κóποιος ένα θέμα για να
σας, μπορείτε να είστε σίγουροι óτι είναι γρα¢τó να το προσέξει.
(H.χ. Mερικές µυχές δεν μπορεί να υπομένουν α¢ή είτε λóγω της
¢υσικής πóνο ή επειδή είναι
óµολα με óγγιγμα των ξένων. Hαρακαλούμε να τιμήσει αυτó ακóμα
και óταν
ανοικτές στον εαυτó σας •ntuit τρóπους για να µοηθήσει τον πελóτη
να ξεπερóσουν
αυτó το δυναμικó πρóκλησης.)
10. "Mετó Care" είναι εξίσου σημαντική με την θεραπεία. Zα¢ώς
ορίçονται "κανóνες" καλύτερο που παρέχεται στον πελóτη πριν απó
μια
συνεδρία ήδη σε χαρτί ώστε να μπορούν να παραπέμπουν στο
¢ύλλο,
περίπτωση του ερωτήματος. Aν κóποιοι μπορεί να εμ¢ανίσουν ένα
δελτίο τοξίνη, αλλó έχετε
Aεν εξήγησε λεπτομερώς, ή το έπραξαν μετó απó επεξεργασία στα
οποία το πρóσωπο δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως διανοητικó
«παρών» ακóμα τóτε θα εκτóς óσκοπων ανησυχείτε,
αναστατωμένος, ¢óµο και σύγχυση για τους και για ένα θέμα
με τηλε¢ωνικές κλήσεις ή αδικαιολóγητες κατηγορίες για τον εαυτó
σας αργóτερα. (H.χ. Mετó την ολοκλήρωση ορισμένων ενεργειακών
συνεδρίες ένας πελóτης μπορεί να εμ¢ανίσουν σύντομη περίοδος
της διóρροιας η οποία είναι απλώς ο τρóπος δεσμευμένο τσóκρα της
την εξóλειµη των τοξικών οικοδóμηση αν ασχολούνται είτε με το ιερó
ή το ηλιακó πλέγμα μπλοκαρίσματα. Mία εξήγηση καλó γίνει εκ των
προτέρων να μετριóσω ανησυχεί óτι η εν λóγω πρóσωπο υπο¢έρει
αδικαιολóγητα δεδομένου óτι την περίοδο αυτή σε γενικές γραμμές
διαρκεί μóνο 24 ώρες ή λιγóτερο, αν και υπóρχουν και εξαιρέσεις
στον κανóνα αυτó.)
Tέλος, αν και δεν αποτελεί "κανóνα" per se, είναι σημαντικó να
αναγνωρίσουμε óτι κανείς δεν τροπικóτητα πρακτικής (ανεξóρτητα
απó το πóσο óγρια επιτυχείς) είναι το "μια απóντηση» στη θεραπεία.
Aεν είμαστε ένα "ένα μέγεθος óλα τα "κοινωνίας των πολιτών και ως
εκ τούτου δεν μπορεί να καταδέχομαι να ολιστική και
συμπληρωματική ιατρική το ίδιο. Aν ένας πελóτης έχει καρκίνο
μπορείτε να απασχοληθείτε μαçί τους, αλλó συμπληρωματικής
ιατρικής με τίτλο σειρó του, αντιπροσωπεύει τη κεντρικó στοιχείο του
να είναι αυξήσει σε μια υπóρχουσα πρακτική η οποία είναι
Zυνήθως δυτική στη ¢ύση. Hαρó τα óποια πεποιθήσεις σας μπορεί
να κατέχει, σας δεν είναι αυτóς που κóνει την πραγματική θεραπεία,
ο πελóτης. Εσείς, Επομένως, δεν έχουν το δικαίωμα να απορρίµει,
δυσ¢ημούν ή εργασίας για την αλλαγή πεποιθήσεις ή óλλο σχήματα,
óπως αυτó ανα¢έρονται, με συμπληρωματικές μεθóδους
των θεραπειών? αυτó είναι ένα εξαιρετικó ανεύθυνη και κακής
πρακτικής που παρέχεται η οποία περιορίçει πρóγματι τη δυνατóτητα
επιτυχούς θεραπείας και / ή θεραπεία για έναν πελóτη. Eνα
ενεργειακó θεραπευτή που δεν μπορούμε να πούμε με µεµαιóτητα
óτι αυτó που τροπικóτητα που επιλέγεται για να πρακτική είναι η
«απóντηση σε óλα τα θέματα και οι ασθένειες ή απο-διευκολύνει
περισσóτερο απó ó, μπορεί ένας γυναικολóγος αποτελεσματικó
θεραπεία πονóλαιμος, ο καρκίνος του ήπατος ή εγκε¢αλικών óγκων.
Alison Kain of Humanity Healing Copyright 2007
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
Tο περιµóλλον που
çούμε, οι σκέµεις και τα
συναισθήματα
επηρεóçουν το
µιοενεργειακó μας πεδίο.
Oλες οι ασθένειες
δημιουργούνται...απó
διαταραχές στο
µιοενεργειακó πεδίο, που
περιµóλλει και çωογονεί
το σώμα μας.
Kóθε μορ¢ή çωής και
ύλης είναι ενέργεια που
λειτουργεί σε
δια¢ορετικές συχνóτητες.
H ενέργεια αυτή που
ονομóçεται Tσι ή Kι, είναι η δύναμη της çωής, που μας κρατó
çωντανούς. Tο ανθρώπινο σώμα διασχίçεται απó ενεργειακó
κανóλια, τα οποία ονομóçονται μεσημµρινοί. Oι μεσημµρινοί
τρο¢οδοτούν το σώμα με ενέργεια και ¢έρνουν σε μια ολιστική
επικοινωνία τα διó¢ορα óργανα του μεταξύ τους, αλλó και
επηρεóçονται απó σκέµεις και συναισθήματα. Oι μεσημµρινοί έχουν
μετρηθεί και χαρτογρα¢ηθεί με σύγχρονες τεχνολογικές μεθóδους,
ηλεκτρονικó, θερμικó και ραδιενεργó. Oι ονομασίες των μεσημµρινών
προέρχονται απó τις çωτικές ενέργειες με τις οποίες ¢αίνεται να
σχετίçονται. Zτις περισσóτερες περιπτώσεις το óνομα είναι ίδιο με
αυτó πολλών απó τα μεγóλα óργανα. Bóσει της παραδοσιακής
κινέçικης θεραπευτικής, οι ασθένειες προκαλούνται απó απο¢ρóξεις
των γραμμών ενέργειας οπóταν έχουμε ανισορροπία
στη ροή της ενέργειας και η θεραπευτική αντιμετώπιση
επικεντρώνεται στην απομóκρυνση αυτών των
εμποδίων με τον ερεθισμó των δια¢óρων σημείων
διέγερσης κατó μήκος των γραμμών. Tα σημεία
διέγερσης έχουν μεγαλύτερη αγωγιμóτητα απó το
υπóλοιπο δέρμα και είναι ηλεκτρομαγνητικού
χαρακτήρα. Tα µασικó σημεία διέγερσης είναι 365 και
µρίσκονται μέσα σε μικρó µαθουλώματα ανóμεσα σε
έντονες αρθρώσεις και μυς. Είναι σο¢ó τοποθετημένα
σε αυτó τα σημεία για να μπορούν να ξεμπλοκóρουν με την κίνηση
του σώματος. Ενεργοποιώντας τα σημεία διέγερσης που υπóρχουν
στο ανθρώπινο σώμα, επι¢έρουμε την µυχοσωματοδιανοητική
εξισορρóπηση στον ανθρώπινο οργανισμó.
O νους τρο¢οδοτεί το σώμα με αρνητικές ή θετικές σκέµεις. Oι
αρνητικές παρóγουν καταστρο¢ικó στοιχεία και δημιουργούν ένταση
και συσπóσεις στην κυκλο¢ορία. H ασθένεια εκδηλώνεται σε
περιοχές óπου παρατηρείται ένταση ή χαλóρωση του σώματος. Tα
óργανα προσµóλλονται απó τη νóσο και δυσλειτουργούν. Εóν η
ενέργεια ρέει ελεύθερα και ισορροπημένα κατó μήκος των
μεσημµρινών, κóθε óργανο έχει μια τέλεια κατóσταση υγείας.
H µιοενεργειακή πιεσοθεραπεία, η µιοενεργειακή ηλεκτροδιέγερση,
η μαγνητοθεραπεία καθώς και óλλες μέθοδοι ενεργοποίησης των
σημείων διέγερσης, προκαλώντας εξισορρóπηση της ενέργειας,
µοηθούν στην αυτοθεραπεία του οργανισμού. Aς μην ξεχνóμε και ας
ε¢αρμóσουμε λοιπóν το σο¢ó ρητó του πατέρα της ιατρικής
Ιπποκρóτη που έλεγε: «Kóλλιον το προλαμµóνειν ή το θεραπεύειν»,
δηλ. ωραιóτερο πρóγμα είναι το να προλαμµóνουμε τη νóσο απó το
να τη θεραπεύουμε.
AYRA
Αúρα
Mια αύρα, σύμ¢ωνα με την ‚ew Age μετα¢υσική, είναι ένα
χρωματιστó περίγραμμα, ή ένα σύνολο συνεχών περιγραμμóτων,
που υποτιθέμενα πηγóçουν απó τις επι¢óνειες αντικειμένων. Oι
αύρες δεν πρέπει να συγχέονται με τα ¢ωτοστέ¢ανα ή την óλω των
αγίων, που χρησιμοποιούνται απó την Xριστιανική εικονογρα¢ία για
να απεικονίσουν την ¢ώτιση ως συνέπεια της θεiκής χóρης. Zτη ‚ew
Age μετα¢υσική, ακóμα και οι ταπεινές αμοιµóδες έχουν αύρα, óπως
έχουν και τα κουνούπια και οι κοπριές! H αύρα υποτίθεται óτι
αντικατοπτρίçει ένα υπερ¢υσικó ενεργειακó πεδίο ή çωτικó πεδίο,
που περιµóλλει óλα τα πρóγματα. H ανθρώπινη αύρα υποτίθεται óτι
αναδύεται απó τα τσóκρας. Yπó κανονικές συνθήκες, η αύρα είναι
ορατή μóνο σε ορισμένους ανθρώπους με ειδικές µυχικές
ικανóτητες. Hαρ'ολ'αυτó με λίγη εκπαίδευση ή με ένα σετ ειδικών
Aυρογυαλιών με"πινακυανολικó µρομίδιο" (διαθέσιμο στο ‚ew Age
μαγαçί της γειτονιóς σας), οποιοσδήποτε μπορεί να δεί αύρες.
Mπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και ¢ωτογρα¢ίες Kίρλιαν για
να ¢ωτογρα¢ήσετε την αύρα. Aυτó πιστεύουν τουλóχιστον οι ‚ew
Age πνευματιστές.
Aπó την óλλη, μπορείτε να δείτε αύρες αν έχετε ημικρανίες, κóποια
μορ¢ή επιληµίας, µλóµη στο οπτικó σύστημα ή μια εγκε¢αλική
διαταραχή. Oι περισσóτερες ασκήσεις εκπαίδευσής για την αύρα,
περιλαμµóνουν το να κοιτóτε επίμονα ένα αντικείμενο πίσω σε
óσπρο ¢óντο, σε ένα δωμóτιο χαμηλού ¢ωτισμού. Aυτó που µλέπει
κανείς ο¢είλεται στην κούραση του αμ¢ιµληστροειδούς χιτώνα και σε
óλλες λειτουργίες αντίληµης, οχι στην εξαπóλυση µυχικών
δυνóμεων. Kóτι παρóμοιο συμµαίνει και óταν κοιτóτε επίμονα σε
σχήματα με χρωματιστές ή μαύρες και óσπρες κουκίδες .H óραση
δεν είναι η αυτούσια καταγρα¢ή του εξωτερικού κóσμου. Fια
παρóδειγμα, óταν κοιτóτε ένα χρωματιστó αντικείμενο, το μóτι δεν
μεταδίδει στον εγκέ¢αλο μια συνεχή σειρó εικóνων.O ίδιος ο
εγκέ¢αλος παρóγει μεγóλο ποσó απ' αυτó που τελικó
αντιλαμµανóμαστε (σ.τ.μτç: η ¢υσιολογία της ορασης έχει μελετηθεί
εκτενώς μιας και το 90ƒ της πληρο¢ορίας που λαμµóνει ο
εγκέ¢αλος είναι οπτική. O 4ρóνσις Kρικ (Francis Crick) στο µιµλίο
του "Mια Εκπληκτική Yπóθεση" περιγρó¢ει τις μελέτες και τα
πειρóματα που έχει κóνει πóνω στο θέμα. Tα πειρóματα απó μóνο
τους είναι εντυπωσιακó μιας και ξεδιπλώνουν τον τρóπο που ο
εγκέ¢αλος επεξεργóçεται την οπτική πληρο¢ορία. Aνóμεσα στ'óλλα,
ανα¢έρονται και τα πειρóματα για το λεγóμενο τυ¢λó σημείο. Tο
τυ¢λο σημείο είναι μια περιοχή στο οπτικó πεδίο óπου το μóτι δεν
μπορεί να δει! Aν κóποιος σας "πετóξει" ¢ως στο μóτι με ένα ¢ακó
που µρίσκεται στο σημείο αυτó, εσείς δεν θα το αντιλη¢θείτε.
Hαρ'óλο λοιπóν που δεν µλέπουμε το σημείο αυτó,
αντιλαμµανóμαστε το οπτικó πεδιó σαν να είναι συνεχές. Xωρίς
"τρύπες". Aυτó που γίνετε είναι οτι ο εγκέ¢αλος αναπλóθεί και
αναπληρώνει την εικóνα στο τυ¢λó σημείο με µóση το τι µλέπουμε
γύρω του. Aυτó που αντιλαμµανóμαστε δηλαδή εκεί, δεν είναι αυτó
που πραγματικó υπóρχει, αλλó μια εκτίμηση του εγκε¢óλου για το τι
υπóρχει εκεί. Tο ίδιο εντυπωσιακó είναι και τα πειραματα πóνω σε
ασθενείς με εγκε¢αλικές µλóµες που επηρεóçουν το οπτικó κέντρο.
Mερικοί ασθενείς µλέπουν αντικείμενα αλλó δεν μπορούν να
καταλóµουν το τι ακριµώς µλέπουν (π.χ. µλέπουν ένα ¢λυτçóνι αλλó
δεν μπορούν να το ονομóσουν, óτι είναι ένα ¢λυτçóνι δηλαδή γιατί
δεν καταλαµαίνουν τι µλέπουν). Aλλοι παθαίνουν το ίδιο óταν το
αντικείμενο µρίσκεται στο αριστερó οπτικó τους πεδίο, ενώ óταν
μετακινείται στο δεξί αμέσως το αναγνωρίçουν. Mερικοί ασθενείς δεν
μπορούν ν'αναγνωρίσουν τα οικεία τους πρóσωπα (χωρις να έχουν
αμνησία) ενώ μπορούν να αναγνωρίσουν τον σκύλο τους! Fενικó, η
μελέτη της óρασης έχει αναδείξει óτι η λειτουργία της είναι μια
εξαιρετικó πολύπλοκη διαδικασία η οποία μπορεί εύκολα να
συμπερι¢ερθεί με απρóµλεπτους τρóπους). Kοντολογίς, ακóμα και
αν οι αύρες óντως γίνονται αντιληπτές, αυτó δεν είναι απóδειξη óτι
υπóρχει ένα υπερ¢υσικó ενεργειακó πεδίο που τις προκαλεί.
Kóποιοι µυχικοί ισχυρίçονται óτι συγκεκριμένα χρώματα της αύρας
έχουν συγκεκριμένη σημασία. O Eντγκαρ Kέüσι για παρóδειγμα, οχι
μóνο έδωσε την σημασία για το καθένα απó τα επτó χρώματα της
αύρας, αλλó συνέδεσε κóθε χρώμα με μια μουσική νóτα, ένα
πλανήτη στο Hλιακó μας σύστημα και με πιθανές διαταραχές της
υγείας. O Póμπερτ Mπρούς (Robert Bruce), ένας ειδικóς της
αύρας,στο μυαλó του τουλóχιστον, αντιτίθεται στην ιδέα óτι τα
χρώματα έχουν κóποια συγκεκριμένη σημασία. Kατó την óποµη του
ακóμα και τα χρώματα έχουν αύρες, οπóτε ανóλογα με το χρώμα
των ρούχων σας, αντίστοιχα επηρεóçεται και το χρώμα της αύρας
σας. Zύμ¢ωνα με τον Mπρούς,
Η ανθρmπινη αúρα είναι ένα ενεργειακó πεöίο αKKó και
μια εικóνα τmν "Kεπτmν" ενεργειmν μέσα στο
ανθρmπινο σmμα.Αuτές οι ενέργειες μας κóνοuν αuτó
ποu είμαστε και αντίστροçα, επηρεó(ονται απο το
περιβóKKον μας και τον τρóπο (mqς μας.Η αúρα
αντικατοπτρί(ει την uγεία μας, τον ¿αρακτqρα μας, την
πνεuματικq öραστηριóτητα μας και την σuναισθηματικq
μας κατóσταση.Ακóμα, αποκαKúπτει τις αρρmστιες ποKú
προτοú çανοúν τα πρmτα σuμπτmματα.
H ιδέα óτι η αύρα αντικατοπτρίçει την υγεία είναι συχνή ανóμεσα
στους πραγματικούς πιστούς της αύρας. Yπóρχει óμως ένα
πρóµλημα. Hοιó χρώμα αντικατοπτρίçει ποιó πóθηση; Aεν υπóρχει
ομο¢ωνία ως προς το τι σημαίνει κóθε χρώμα, οπóτε και είναι
δύσκολο να κατασκευóσουμε εμπειρικó πειρóματα για να ελέγξουμε
αν υπóρχει πραγματική συσχέτιση μεταξύ χρωμóτων και παθήσεων.
Mε óλλα λóγια, το να διαµóçει κανείς αύρες μοιóçει με το να διαµóçει
τεστ Póρσαχ (Rorschach) με την επιπρóσθετη δυσκολία, κóθε
µυχικóς (μέντιουμ) να µλέπει δια¢ορετικó πρóτυπο. Fια οποιοδήποτε
óλλο θέμα που σχετίçεται με χρώματα, έχουμε επιστημονικές
συσκευές που μπορούν να μετρήσουν την ενέργεια που εκπέμπει
ένα αντικείμενο καθώς και το μήκος κύματος του ¢ωτóς που
αντανακλóται απó ένα óλλο αντικείμενο. Hαρ' óλο που υπóρχει
εξοπλισμóς που μπορεί να μετρήσει ακóμα και εξαιρετικó μικρó
επίπεδα ενέργειας, κανείς και ποτέ δεν έχει κατα¢έρει να ανιχνεύσει
μια αύρα ή την ενέργεια που δημιουργεί την αύρα, χρησιμοποιώντας
επιστημονικó εργαλεία. O ανθρώπινος ιστóς είναι γύρω στο ένα
εκατομμύριο ¢ορές λιγóτερο ευαίσθητος απó έναν τομογρó¢ο
εκπομπής ποçιτρονίων („…T scanner), και óμως είμαστε
υποχρεωμένοι να πιστέµουμε óτι κóποιοι óνθρωποι μπορούν να
"δουν" αυτó που κατó τα óλλα δεν μπορεί ν'ανιχνευθεί. † πρέπει να
πιστέµουμε óτι óλοι μας έχουμε την δύναμη να δούμε αύρες, αλλó
κατó ένα περίεργο τρóπο αυτή η ικανóτητα μας έχει "καταπιεσθεί" ή
óτι δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον µυχικó εαυτó μας στο να τις µλέπει.
Επιπρóσθετα, ο καλύτερος κριτής αυρών στην δύση ελέγχθηκε
μπροστó σε "çωντανó" τηλεοπτικó κοινó και απέτυχε παταγωδώς.Tο
Berkeley „sychic •nstitute (B„•) έστειλε τον καλύτερο κριτή αύρας
που είχε για να κερδίσει ‡10.000 αν απεδείκνυε τις ικανóτητες της.
Zυμ¢ώνησε óτι το πείραμα που επινοήθηκε ήταν δίκαιο και ακριµές.
Tο πείραμα καλυπτóταν τηλεοπτικó απó μια εκπομπή του Bill Biˆby.
O James Randi προσέ¢ερε τα ‡10.000. Hαρουσιóστηκαν στο
μέντιουμ 20 óτομα και ρωτήθηκε αν μπορούσε να δει τις αύρες τους.
Aπóντησε κατα¢ατικó και óτι ο καθένας είχε μια αύρα που προεξείχε
τουλóχιστον 30 με 60 εκατοστó πóνω απó το κε¢óλι τους. Oι είκοσι
αυτοί óνθρωποι στη συνέχεια οδηγήθηκαν πίσω απ'το πλατó.
Zηκώθηκε μια κουρτίνα αποκαλύπτοντας 20 διαμερίσματα óπου σε
μερικó απ' αυτó καθóντουσαν μέσα κóποιοι απο τους
προηγούμενους ανθρώπους. Tο μέντιουμ λοιπóν και ο Biˆby
έµλεπαν 20 διαμερίσματα με μóνο μερικó απ'αυτó να περιέχουν
ανθρώπους. Tο μέντιουμ ρωτήθηκε αν μπορούσε να δει αύρες να
ξεπηδούν μέσα απ'τα διαμερίσματα.Aπóντησε πως μπορούσε. Fια
να πóρει λοιπóν τα δέκα χιλιóδες δολλóρια έπρεπε να µρεί ποιó
διαμερίσματα περιείχαν τους ανθρώπους. Aυτó θα το έκανε με το να
δει την αύρα κóθε ανθρώπου να ξεπηδó μέσα απ'το διαμέρισμα. Tο
κοινó παρακολουθούσε την óλη διαδικασία μέσω μιας
υπερυµωμένης κóμερας.Tο μέντιουμ λοιπóν ισχυρίσθηκε óτι έµλεπε
την αύρα και στα είκοσι διαμερίσματα.Tα διαμερίσματα α¢αιρέθηκαν
αποκαλύπτοντας έξι ανθρώπους. Oύτε καν το μέντιουμ δεν ¢óνηκε
να εξεπλóγει. Móλλον παρηγορούσε τον εαυτó της óτι 6 στους 20
δεν είναι και óσχημα για μέσα σε ένα εχθρικó περιµóλλον.
4υσικó, το πείραμα αποδεικνύει την έλλειµη ικανóτητας για
ανóγνωση της αύρας απó το συγκεκριμένο óτομο, οχι το óτι δεν
υπóρχει αύρα ή το óτι η αύρα δεν είναι ενδεικτική της πνευματικής,
συναισθηματικής, µυχικής και σωματικής κατóσταση ενóς ατóμου.
Oμως, η προσ¢ορó του Randi είναι ακóμα ανοικτή σε οποιοδήποτε
μέντιουμ θέλει να προσπαθήσει, μóνο που τώρα τα έπαθλο είναι
‡1.000.000. Fιατί δεν συνωστίçονται τα μέντιουμ έξω απó το σπίτι
του Randi; Aν αυτó που λένε τα μέντιουμ για την αύρα και το πως
την διαµóçουν, το να πóρουν αυτó τα λε¢τó θα είναι σαν να "κλέµουν
εκκλησία". Aκóμα και αν δεν υπóρχουν ¢τωχó μέντιουμ, μπορούν να
πóρουν αυτó τα λε¢τó και να τα δωρίσουν σε ¢ιλανθρωπίες. O
Randi óμως ¢αίνεται óτι θα μείνει κατó ‡1.000.000 πιο πλούσιος για
πολύ καιρó ακóμα.
Σuναισθησία
Zτο τεύχος Oκτωµρίου 2004 της επιστημονικής επιθεώρησης
Cogniti‰e ‚europsychology (‰ol. 21 no. 7), η Aρ. Jamie Ward του
τμήματος µυχολογίας του πανεπιστημίου €ni‰ersity College του
Aονδίνου, "κατέγραµε την περίπτωση μιας γυναίκας, ονομαçóμενης
ŠW, που μπορούσε να δει χρώματα óπως το μωµ και το μπλε óταν
έµλεπε ανθρώπους που ήξερε, ή óταν της διóµαçαν τα ονóματó
τους", μια πóθηση γνωστή και ως συναισθηματικο-χρωματική
συναισθησία.
Η σuναισθησία είναι μια πóθηση ποu σuναντóται σε 1
στοuς 2000 ανθρmποuς αι ποu ο ερεθισμóς μιας
αίσθησης παρóγει μια απóκριση σε μια q και
περισσóτερες mν óKKmν αισθqσεmν. Fια παρóöειγμα, οι
óνθρmποι με σuναισθησία μπορεί να βιmνοuν τα
σ¿qματα με τις γεúσεις q τις μuρmöιές με τοuς q¿οuς.
Πιστεúεται óτι προέρ¿εται απó τον εγκέçαKο και κóποιοι
επιστqμονες θεmροúν óτι ίσmς να οçείKεται σε κóποιας
μορçqς "öια-καKmöίmσης" τοu εγκεçóKοu, για
παρóöειγμα μετα{ú τmν κέντρmν ποu είναι uπεúθuνα για
την σuναισθηματικq επε{εργασία και την αντίKηgη της
γεúσης. Είναι γνmστó óτι η σuναισθησία περνóει απó
γενιó σε γενιó στις οικογένειες. *
H Aρ. Ward γρó¢ει:
H ικανóτητα κóποιων ανθρώπων να δουν τις χρωματιστές αύρες
κóποιων óλλων, κατήχε υµηλή θέση στην παρóδοση και στο
μυστικισμó ανó τους αιώνες. Aν και αρκετοί óνθρωποι
που ισχυρίçονται να κατέχουν τέτοιες δυνóμεις μπορεί να είναι
τσαρλατóνοι, είναι επίσης πιθανó μερικοί να έχουν γεννηθεί με το
χóρισμα της συναισθησίας.
H ŠW δεν πιστεύει óτι έχει μυστικιστικές δυνóμεις και δεν
ενδια¢έρεται καθóλου για τον αποκρυ¢ισμó. Aεν είναι óμως δύσκολο
να ¢ανταστούμε το πως θα μπορούσε να προταθεί
μια τέτοια ερμηνεία , σε κóποια óλλη εποχή και πολιτισμó.
Aντί να υποθέτουμε óτι οι óνθρωποι αναδύουν αύρες ή ενεργειακó
πεδία που μπορούν ν' ανιχνευθούν μóνο απó ευαίσθητες κóμερες ή
εκπαιδευμένους παρατηρητές, μπορούμε απλó να υποθέσουμε óτι
λαμµóνει χώρα το ¢αινóμενο της συναισθησίας.
Zυνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε óτι κóποιες περιπτώσεις
θεóσεων αύρας μπορούν ν' αποδωθούν στο ¢αινóμενο της
συναισθησίας, αντί να υποθέσουμε óτι οι αύρες είναι ενέργειες που
αναδύονται απó τα τσóκρας ή óτι είναι σημóδια αυταπóτης ή απóτης.
Είναι, καθώς ¢αίνεται, ο ίδιος ο óνθρωπος εκδηλωμένος ταυτóχρονα
και στα τέσσερα πεδία συνείδησης (ή στοιχεία σύμ¢ωνα με την
αστρολογική ορολογία). Tα πεδία αυτó της συνείδησης είναι
δια¢ορετικής ποιóτητας ύλη. Kαι ανóλογα με το µαθμó εξέλιξής και
τις δυνóμεις, λειτουργούμε στο καθένα απó αυτó. Eτσι είναι
σωστóτερο να θεωρούμε την Aύρα και óχι σαν ένα δαχτυλίδι ή
σύννε¢ο γύρω μας.
Tο ¢υσικó μας σώμα διακρίνεται στο κέντρο óλων των σωμóτων μας
σαν μια υλική αποκρυστóλλωση. Tα υπóλοιπα σώματα το
διαπερνούν και εκτείνονται και πέρα απó το περίγραμμó του. Tο
¢υσικó σώμα είναι τομικρóτερο και το χονδροειδέστερο απ' óλα.
Zτο ¢υσικó μας σώμα συμπεριλαμµóνονται óχι μóνο τα μóρια των
χημικών ενώσεων που το αποτελούν αλλó και οι ενέργειες
-ηλεκτρομαγνητικές κυρίως- που συγκρατούν αυτó τα μóρια στις
θέσεις τους και κóνουν το σύνολο λειτουργικó. Aυτές τις ενέργειες
"¢ωτογρα¢ίçει" η Mηχανή Kίρλιαν. Είναι κóποιου είδους αιθέρες που
περιµóλλουν το υλικó μας σώμα αλλó ταυτóχρονα είναι και μέρος
αυτού. Hρóκειται για ύλη με óλη τη σημασία της λέξης και είναι κι
αυτή μια αποκρυστóλλωση της Aύρας και óχι αυτή η ίδια η Aύρα.
Aκολουθεί το λεγóμενο αστρικó σώμα, μια μορ¢ή ύλης που
αποτελείται απó τα πóθη, τις κατώτερες απολαύσεις και συγκινήσεις.
Aια¢έρει στην λεπτóτητα και το χρώμα ανóλογα με την αγνóτητα του
ανθρώπου. Είναι υλικó στους ανεξέλικτους ανθρώπους, λεπτóτερο
στους πιο προχωρημένους και λεπτóτατο σε εκείνους που έχουν
προχωρήσει πολύ στην εξέλιξη.
Zτη συνέχεια συναντóμε το νοητικó σώμα που είναι ελóχιστα
ανεπτυγμένο για την πλειονóτητα των ανθρώπων αλλó αρκετó
óμορ¢ο σε πολλούς, με μεγóλες ποικιλίες στο χρώμα, ανóλογα με
τον νοητικó και ηθικó τύπο.
Mετó ακολουθεί ένα ανώτερο νοητικó σώμα που στους
περισσóτερους ανθρώπους είναι ελóχιστα ανεπτυγμένο, οι
αποχρώσεις του είναι σχεδóν αδιóρατες και η δραστηριóτητó του
σχεδóν ανεπαίσθητη. Zε μια προχωρημένη µυχή óμως αυτó είναι
που θα παίçει τον κυριóτερο ρóλο. Είναι ακτινοµóλο και τα χρώματó
του λαμπρó και εκλεπτυσμένα, με αποχρώσεις αγνές και
πανέμορ¢ες αλλó και πολύ δια¢ορετικές απó αυτές των υλικών
πεδίων.
Xτίçοντας γύρω μας ένα τείχος απó αυρική ουσία, μπορούμε να
προστατευθούμε απó τις εισµολές των συναισθημóτων και των
σκέµεων που προέρχονται απó το περιµóλλον μας. H Aύρα
ανταποκρίνεται ταχύτατα σε κóθε
ώθηση της σκέµης. H εξασθένηση της
çωτικóτητας που αισθανóμαστε μερικές
¢ορές, ιδιαίτερα óταν
συναναστρε¢óμαστε με ανθρώπους
που απομυçούν ασυνείδητα εκείνους
που µρίσκονται γύρω τους,
αποτρέπεται αν σχηματίσουμε ένα
τέτοιο κέλυ¢ος.H δύναμη της
ανθρώπινης σκέµης πóνω στη λεπτή
ύλη είναι τερóστια και αν σκε¢θούμε
πως µρισκóμαστε μέσα σε ένα κέλυ¢ος
είναι σαν να το έχουμε χτίσει γύρω μας.
Yπóρχουν στóδια στην ανθρώπινη
εξέλιξη και το σώμα του κóθε
ανθρώπου είναι ανóλογο με το επίπεδο
προóδου του. O καθένας çει και
λειτουργεί σ' αυτó τα επίπεδα μóλις
αναπτύξει τους αντίστοιχους ¢ορείς συνείδησης. H Aύρα μας δείχνει
αυτó ακριµώς που είμαστε. Kαθώς προοδεύουμε στην çωή,
προσθέτουμε πóνω της ποικίλα χαρακτηριστικó. Oταν η ευγένεια και
τα ιδανικó κατευθύνουν τη çωή μας, η Aύρα μας εξαγνίçεται και
υ¢αίνεται ξανó σε μια ανώτερη ποιóτητα.
Εξετóçοντας τον κóσμο μóνο με τα ¢υσικó μóτια θα τον µρούμε
ελεεινó, υποµαθμισμένο και ανέλπιδο. H ανώτερη óραση óμως
αποκαλύπτει μια δια¢ορετική óποµη του ίδιου κóσμου. Yπóρχει
óραγε ¢ιλοσο¢ία για τη çωή που να είναι πιο ελπιδο¢óρα, πιο
δυναμική και πιο χαρούμενη απó αυτή;
Ανθρmπινη Αúρα
Εμ¢ανίçονται κατó καιρούς µιµλία και óρθρα περιοδικών που μιλούν
για την Aύρα. Yπóρχουν τóσες απóµεις γι' αυτήν óσοι σχεδóν και οι
"ειδήμονες". Hίσω óμως απó τις μορ¢ές υπóρχουν κóποια κοινó
χαρακτηριστικó στα οποία στηρίçεται αυτή η μελέτη που ¢ιλοδοξεί να
περιγρóµει το απερίγραπτο: την ανθρώπινη Aύρα.
Είναι, καθώς ¢αίνεται, ο ίδιος ο óνθρωπος εκδηλωμένος ταυτóχρονα
και στα τέσσερα πεδία συνείδησης (ή στοιχεία σύμ¢ωνα με την
αστρολογική ορολογία). Tα πεδία αυτó της συνείδησης είναι
δια¢ορετικής ποιóτητας ύλη. Kαι ανóλογα με το µαθμó εξέλιξής και
τις δυνóμεις, λειτουργούμε στο καθένα απó αυτó. Eτσι είναι
σωστóτερο να θεωρούμε την Aύρα και óχι σαν ένα δαχτυλίδι ή
σύννε¢ο γύρω μας.
Tο ¢υσικó μας σώμα διακρίνεται στο κέντρο óλων των σωμóτων μας
σαν μια υλική αποκρυστóλλωση. Tα υπóλοιπα σώματα το
διαπερνούν και εκτείνονται και πέρα απó το περίγραμμó του. Tο
¢υσικó σώμα είναι τομικρóτερο και το χονδροειδέστερο απ' óλα.
Zτο ¢υσικó μας σώμα συμπεριλαμµóνονται óχι μóνο τα μóρια των
χημικών ενώσεων που το αποτελούν αλλó και οι ενέργειες
-ηλεκτρομαγνητικές κυρίως- που συγκρατούν αυτó τα μóρια στις
θέσεις τους και κóνουν το σύνολο λειτουργικó. Aυτές τις ενέργειες
"¢ωτογρα¢ίçει" η Mηχανή Kίρλιαν. Είναι κóποιου είδους αιθέρες που
περιµóλλουν το υλικó μας σώμα αλλó ταυτóχρονα είναι και μέρος
αυτού. Hρóκειται για ύλη με óλη τη σημασία της λέξης και είναι κι
αυτή μια αποκρυστóλλωση της Aύρας και óχι αυτή η ίδια η Aύρα.
Aκολουθεί το λεγóμενο αστρικó σώμα, μια μορ¢ή ύλης που
αποτελείται απó τα πóθη, τις κατώτερες απολαύσεις και συγκινήσεις.
Aια¢έρει στην λεπτóτητα και το χρώμα ανóλογα με την αγνóτητα του
ανθρώπου. Είναι υλικó στους ανεξέλικτους ανθρώπους, λεπτóτερο
στους πιο προχωρημένους και λεπτóτατο σε εκείνους που έχουν
προχωρήσει πολύ στην εξέλιξη.
Zτη συνέχεια συναντóμε το νοητικó σώμα που είναι ελóχιστα
ανεπτυγμένο για την πλειονóτητα των ανθρώπων αλλó αρκετó
óμορ¢ο σε πολλούς, με μεγóλες ποικιλίες στο χρώμα, ανóλογα με
τον νοητικó και ηθικó τύπο.
Mετó ακολουθεί ένα ανώτερο νοητικó σώμα που στους
περισσóτερους ανθρώπους είναι ελóχιστα ανεπτυγμένο, οι
αποχρώσεις του είναι σχεδóν αδιóρατες και η δραστηριóτητó του
σχεδóν ανεπαίσθητη. Zε μια προχωρημένη µυχή óμως αυτó είναι
που θα παίçει τον κυριóτερο ρóλο. Είναι ακτινοµóλο και τα χρώματó
του λαμπρó και εκλεπτυσμένα, με αποχρώσεις αγνές και
πανέμορ¢ες αλλó και πολύ δια¢ορετικές απó αυτές των υλικών
πεδίων.
Xτίçοντας γύρω μας ένα τείχος απó αυρική ουσία, μπορούμε να
προστατευθούμε απó τις εισµολές των συναισθημóτων και των
σκέµεων που προέρχονται απó το περιµóλλον μας. H Aύρα
ανταποκρίνεται ταχύτατα σε κóθε ώθηση της σκέµης. H εξασθένηση
της çωτικóτητας που αισθανóμαστε μερικές ¢ορές, ιδιαίτερα óταν
συναναστρε¢óμαστε με ανθρώπους που απομυçούν ασυνείδητα
εκείνους που µρίσκονται γύρω τους, αποτρέπεται αν σχηματίσουμε
ένα τέτοιο κέλυ¢ος.H δύναμη της ανθρώπινης σκέµης πóνω στη
λεπτή ύλη είναι τερóστια και αν σκε¢θούμε πως µρισκóμαστε μέσα
σε ένα κέλυ¢ος είναι σαν να το έχουμε χτίσει γύρω μας.
Yπóρχουν στóδια στην ανθρώπινη εξέλιξη και το σώμα του κóθε
ανθρώπου είναι ανóλογο με το επίπεδο προóδου του. O καθένας çει
και λειτουργεί σ' αυτó τα επίπεδα μóλις αναπτύξει τους αντίστοιχους
¢ορείς συνείδησης. H Aύρα μας δείχνει αυτó ακριµώς που είμαστε.
Kαθώς προοδεύουμε στην çωή, προσθέτουμε πóνω της ποικίλα
χαρακτηριστικó. Oταν η ευγένεια και τα ιδανικó κατευθύνουν τη çωή
μας, η Aύρα μας εξαγνίçεται και υ¢αίνεται ξανó σε μια ανώτερη
ποιóτητα.
Εξετóçοντας τον κóσμο μóνο με τα ¢υσικó μóτια θα τον µρούμε
ελεεινó, υποµαθμισμένο και ανέλπιδο. H ανώτερη óραση óμως
αποκαλύπτει μια δια¢ορετική óποµη του ίδιου κóσμου.
Yπóρ¿ει óραγε çιKοσοçία για τη (mq ποu να είναι πιο
εKπιöοçóρα, πιο öuναμικq και πιο ¿αροúμενη απó αuτq;
Περιγραçq της αúρας
H λέξη αύρα σημαίνει ατμóσ¢αιρα του πολύχρωμου ¢ωτóς,
αποκαλούμενη "aureola". H ανθρώπινη αύρα είναι ένα
πολυστρωματικó πεδίο ενέργειας που παρóγεται πρώτιστα απó τα
πνευματικó κέντρα ενέργειας chakra, που υπóρχουν μέσα σε óλο το
σώμα / πνεύμα. H αντιληπτή επίδραση ¢ωτοστε¢óνου γύρω απó το
ύµος πίεσης καλείται "numbus". H αύρα απεικονίçει τις διαθέσεις, την
προσωπικóτητα, τα γνωρίσματα, τις συγκινήσεις, τη γενική ευημερία,
τις πνευματικές δυνατóτητες και την εξέλιξη.. γίνεται επóνω της
απεικóνισης διó¢ορων στρωμóτων ή σωμóτων και σχετικó με τα
δια¢ορετικó chakra και τις πτυχές της πνευματικής και υλικής çωής
και ¢ύσης μας. H αύρα μπορεί να "λαμπρύνει" ορατó και να αλλóξει
óταν παραδείγματος χóριν εξετóçουμε ή τραµóμε με κóποιο τρóπο τα
στοιχεία συμπερι¢ορóς του πνεύματóς μας óπως στην πνευματική
θεραπεία ή την περισυλλογή ή σε óλλες δραστηριóτητες, καθώς
επίσης και στα κανονικó καθημερινó γεγονóτα της çωής μας.
Εισαγmγq στις αúρες και τα πεöία ενέργειας
Oι αύρες που χαρακτηρίçονται στα
διαγρóμματα δίνονται ως γενικó
παραδείγματα πώς η αύρα και τα
χρώματα της αύρας μπορούν να
ποικίλουν απó το ένα óτομο στο
óλλο, και δια¢ορετικó χρώματα στην
αύρα μπορούν να
αντιπροσωπεύσουν τα πρóσωπα,
ανóλογα με.. διαθέσεις, συγκινήσεις
ή οποιωνδήποτε δυσαρμονιών ή
ασθενειών που μπορούν να είναι
παρούσες, καθώς επίσης και το
επίπεδο ατομικής πνευματικóτητας
και προóδου, μαçί με τις γενικές
πνευματικές δυνατóτητες. Oλη η προσωπικóτητó μας απεικονίçεται
και μπορεί να ¢ανεί και να παρθεί μέσω της αύρας. H αύρα μας
μπορεί να επεκτείνει εóν έχουμε πχ πνευματικές ιδιóτητες óπως η
διóραση, οι µυχικές δυνατóτητες θεραπείας, κτλ! Zτο παρóδειγμα
της εικóνας µλέπουμε τις Aύρες απο δια¢ορες καταστóσεις στην
διóθεση ενóς ατóμου.. Tο 1ο óτομο µλέπουμε να είναι σε καλή
µυχική κατóσταση.. και αντίστοιχα. Hαρακóτω θα μóθετε την
σημασία των χρωμóτων στις Aύρες..
Mια συγκριτικó κανονική αύρα. Oι αύρες μας είναι λιγóτερο
ακτινοµóλες απ' óτι θα ήταν μέσα στις σ¢αίρες πνευμóτων με
αποτέλεσμα τον θóνατο.. επειδή ενεργούν óπως ένα πεδίο ύγρανσης
που επιµραδύνει την ταχύτητα με την οποία οι ενέργειες πνευμóτων
μας δονούνται. ‹ Fια εκείνους που αναρωτιούνται τι είναι ηδóνηση
πνευμóτων... είναι óτι τα πóντα, είτε υλικó είτε πνευματικó..
δονούνται και αντηχούν σε δια¢ορετικές -συχνóτητες-. Mια πέτρα,
ένα χρώμα, ένας ήχος, ένα πρóσωπο ή ένα πνεύμα óλα έχουν μια
δóνηση. H µασική δια¢ορó είναι óτι δέν δονούνται óλα στο ίδιο
ποσοστó ‹ δια¢ορετικές συχνóτητες Œ.
Oπως τα <<πνευματικó•• χρώματα μπορούν να ποικίλουν πολύ,
ετσι και τα κέντρα ενέργειας chakra μπορούν να αντηχήσουν και τα
αρχικó και δευτεροµóθμια χρώματα που επιτρέπουν σε ένα πολύ
ευρύ ¢óσμα των χρωμóτων να ¢ανούν μέσα στην αύρα. Zτην
πραγματικóτητα το chakra παρομοιóçεται λίγο με την παλέτα μίξης
ενóς καλλιτέχνη, καθώς το ένα chakra ανοίγει και γίνεται πιó ενεργó..
ένας νέος συνδυασμóς των χρωμóτων μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσα στην αύρα.
Aυτή η θεωρία έχει τεθεί στη δοκιμή απó εκείνους που μπορούν να
δουν την αύρα.. H αύρα της çωής κοντó στη θανóσιμη μεταµίµαση
έχει μια δραματική "μείωση". Kατó συνέπεια είναι ασ¢αλές να
ειπωθεί óτι η πλειοµη¢ία της ανθρώπινης αύρας παρóγεται απó την
πνευματική παρουσία..
Tο 3ο óτομο που είδαμε στη πρώτη εικóνα.. είναι ένα καλó
παρóδειγμα κóποιου που έχει ανóγκη απó θεραπεία! H μείωσης της
Aύρας ο¢είλετε είτε σε ασθένεια ή μια δυσαρμονία.. Zτο 3ο óτομο
µλέπουμε πως υπóρχουν δύο κα¢ετιó σημεία ένα στο ύµος πίεσης
και óλλο στο στήθος, αυτó προκαλούνται ενδεχομένως απó μια
συναισθηματική ή ¢υσική δυσαναλογία η δυσαρμονία. Tο σημείο για
το ύµος πίεσης θα μπορούσε είτε να είναι ένα ¢υσικó, διανοητικó είτε
συναισθηματικó πρóµλημα και θα μπορούσε να προκληθεί απó την
πίεση και το ποσó óλλων προµλημóτων.. θα μπορούσε óμως να
είναι τóσο απλή η αιτία.. óσο ένας πονοκέ¢αλος.
Tο κα¢ετή χρώμα που µλέπουμε στη θωρακική περιοχή θα
μπορούσε να είναι τóσο απλó
óσο ένα κρύομα ή κóποιο
πρóµλημα καπνίσματος ή οι
óλλα σχετικó προµλήματα. Zε
αυτó το παρóδειγμα υπóρχει
επίσης ένα κóκκινο χρώμα και
δείχνει óτι μπορεί να υπóρχει
ένας σοµαρóτερος óρος στην
περιοχή στομαχιών, πóλι μπορεί
να μην είναι τίποτα περισσóτερο
απó ένα πóνο στο στομóχι.
Zτο 4ο óτομο της εικóνας,
µλέπουμε ένα πóλυ χαμηλής
πνευματικής ενέργειας óτομο!
Τα mτιαία σmματα και το
Chakra
Aυτή η εικóνα εμ¢ανίçει τα
επίπεδα που α¢ορούν τα ωτιαία σώματα ή τα πεδία ενέργειας που
παρóγονται απó τα κέντρα ενέργειας chakra. Tα οποία óμως μπορεί
να ποικίλουν απó τη μια πεποίθηση σε óλλη και στους οργανισμούς..
Τα επτó σmματα αúρας ποu παρóγονται απó το Chakra
Oεωρείται óτι υπóρχουν επτó µασικó σώματα που απεικονίçονται
στα στρώματα μέσω της αύρας. Kóθε ένα απó αυτó τα σώματα
συνδέεται πιθανó και αντιστοιχεί σε ένα απó τα επτó µασικó κέντρα
ενέργειας chakra, τα οποία παρóγουν τα ωτιαία στρώματα. Aυτó τα
επτó µασικó σώματα αύρας είναι γνωστó ως,Aιθέρια αύρα,
Zυναισθηματική αύρα, Aιανοητική αύρα, Aστρική αύρα, αύρα
Aιθέριων προτύπων, Oυρóνια αύρα.
Chakra Bóσης: κóκκινο Aιθέριο στρώμα της αύρας. Ιερó Chakra:
πορτοκóλι συναισθηματικó στρώμα της αύρας, Chakra ηλιακού
πλέγματος: κίτρινο διανοητικó στρώμα της αύρας, Chakra καρδιóς:
πρóσινο αστρικó στρώμα της αύρας, Chakra Mετώπου: ανοικτó
μπλε/λουλóκι στρώμα Aιθέριων προτύπων της αύρας, Chakra
Mετώπου: λουλóκι/πορ¢ύρο ουρóνιο στρώμα "τρίτων ματιών" της
αύρας, Chakra Kορώνας: µιολετί στρώμα της αύρας.
Αιθερικq αúρα
H αιθερική αύρα επεκτείνει περίπου δύο ίντσες έξω απó το ¢υσικó
σώμα και είναι συνήθως μια σκιó του μπλε χρώματος. H μπλε σκιó
α¢ορó τους ¢υσικούς óρους και την υγεία του ¢υσικού σώματος. Oι
αθλητές πχ έχουν ισχυρή αιθερική αύρα µαθύτερου μπλε χρώματος.
Zτην αιθερική αύρα είναι óλες οι αισθήσεις..
Σuναισθηματικq αúρα
H συναισθηματική αύρα επεκτείνει περίπου δύο έως τέσσερις ίντσες
απó το ¢υσικó σώμα. Aυτή η αύρα συνδέεται με τα συναισθήματα.
Tα θετικó συναισθήματα δημιουργούν γενικó τα ¢ωτεινó χρώματα,
óπου ως αρνητικó συναισθήματα δημιουργούν αντιθέτως τα σκοτεινó
χρώματα.
Aιανοητικq αúρα
H διανοητική αύρα επεκτείνει περίπου τέσσερις έως οκτώ ίντσες απó
το ¢υσικó σώμα και είναι συνήθως μια ¢ωτεινή σκιó κίτρινου
χρώματος. Mέσα σε αυτó η αύρα είναι οι σκέµεις και οι διανοητικές
διαδικασίες μας. Oσο πιó ενεργή η σκέµη μας, τóσο ¢ωτεινóτερη η
διανοητική αύρα μας.
Αστρικq αúρα
H αστρική αύρα επεκτείνει περίπου οκτώ έως δώδεκα ίντσες απó το
¢υσικó σώμα. H αστρική αύρα είναι η γέ¢υρα μεταξύ του ¢υσικού
κóσμου και της πνευματικής σ¢αίρας.
Αúρα Αιθέριmν προτúπmν
H αύρα Aιθέριων προτύπων επεκτείνει περίπου δώδεκα με
εικοσιτέσσερις ίντσες απó το ¢υσικó σώμα και εμ¢ανίçεται ως μπλε
μορ¢ή τυπωμένων υλών . H Aιθέρια αύρα προτύπων κρατó την
Aιθέρια αύρα στη θέση της. Είναι το πρóτυπο για τη Aιθερική
διóσταση.
Η οuρóνια αúρα
H ουρóνια αύρα επεκτείνει περίπου εικοσιτέσσερις ίντσες απó το
¢υσικó σώμα και εμ¢ανίçεται ως ¢ωτεινóτερο ¢ώς / χρώμα. Aυτó
είναι το επίπεδο συναισθημóτων μέσα στον κóσμο του πνεύματóς
μας. Εδώ επικοινωνούμε με óλα τα οντα του πνευματικού κóσμου.
Αúρα Καθερικmν προτúπmν
H Kαθερική αύρα προτύπων επεκτείνει περίπου τριóντα έξι έως
σαρóντα οκτώ ίντσες απó το ¢υσικó σώμα και εμ¢ανίçεται ως
εξαιρετικó ¢ωτεινó χρυσó ¢ως που κυμαίνεται γρήγορα. Aυτή η αύρα
περιµóλλει και προστατεύει τα πóντα μέσα στα óριó της.
Omτογραçία αúρας KirIian
H ¢ωτογρó¢ιση Kirlian είχε
ανακαλυ¢θεί απó τον Semyon
και τη Valentina Kirlian απο
την πρώην ΕZZA. Aυτή η
τεχνολογία αναπτύσσεται για
να πóρει τις εικóνες της
ηλεκτρικής δραστηριóτητας
που παρήχθη γύρω απó την
συχνóτητα 200KH•. H
περισσóτερη αγανακτημένη
έρευνα είναι συγκεντρωμένη
σε μια δια¢ορετική ηχητική
συχνóτητα poy κóτω απó
10KH•.
Oι ¢ωτογρα¢ίες Kirlian
μπορούν να είναι αρκετó δια¢ορετικές απó την κανονικó
παρατηρηθείσα αύρα. Tα πεδία ενέργειας που ¢αίνονται στη
¢ωτογρα¢ία Kirlian είναι συχνó μεγαλύτερα στην αναλογία και τα
χρώματα μπορούν να ποικίλουν συγκρινóμενος με αυτó που ¢αίνεται
¢υσικó. Oι περισσóτερες αύρες δεν επεκτείνουν περισσóτερες απó 2
έως 4 ίντσες απó την κορυ¢ή του ύµους πίεσης óπως κανονικó
¢αίνεται με το µυχικó ή µυχικó τρίτο μóτι. Zτις ¢ωτογρα¢ίες Kirlian
το πεδίο ενέργειας μπορεί να επεκτείνει πέρα απó ένα πóδι απó την
κορυ¢ή του ύµους πίεσης.
Αίσθημα της αúρας
Oι περισσóτεροι óνθρωποι που δεν έχουν δει ή δεν έχουν αισθανθεί
την αύρα είναι αρκετó έκπληκτοι πóσο εύκολα μπορεί να γίνει
αισθητó óταν προσπαθείτε.
Aρχικó για να αισθανθείτε την αύρα, παίρνετε έναν εθελοντή και τον
καθίçετε σε μια καρέκλα óπου μπορείτε να σταθείτε πίσω του.
Kρατήστε τα χέρια σας περίπου 50cm απο το σώμα του..
χαλαρώστε, και στη συνέχεια περι¢έρετε τα χέρια σας ομοιóμορ¢α
στο σώμα του.. θα καταλóµετε την Aύρα ως ένα θερμó κύμα αέρος /
πίεσης.. με τον ίδιο περίπου τρóπο γίνετε και η θεραπεία απο
διó¢ορες ασθένειες.. απó τους µυχοµιοθεραπευτές..
Θέα της αúρας
Tο δώρο να είσαι σε θέση να µλέπεις την αύρα με το γυμνó μóτι,
είναι δώρο µυχικών δυνατοτήτων! Yπóρχουν óτομα τα οποία
μπορούν να δούν την Aύρα.. και να καταλóµουν τα πóντα σχεδóν για
τον χαρακτήρα σας και την υγεία σας.
Η ανακóKugη τοu (εúγοuς KirIian
H συστηματική έρευνα στο θέμα της ηλεκτρο¢ωτογρó¢ισης αρχίçει
με τα πειρóματα των Pώσων Semyon και Valentina Kirlian, οι οποίοι
τυχαία ανακóλυµαν το ¢αινóμενο. O Semyon ήταν ηλεκτρομηχανικóς
και το 1949 καθώς ςπισκεύαçε κóποιο ιατρικó μηχóνημα, που
εργαçóταν με ηλεκτρικó πεδία υµηλής τóσης, παρατήρησε μια
ελα¢ριó ¢ωταύγεια μεταξύ του καλωδίου της συσκευής και των
δαχτύλων του ασθενή. Aναρωτήθηκε, τóτε, τι θα συνέµαινε αν
τοποθετούσε ένα ¢ίλμ ανóμεσα στο καλώδιο και το σώμα του
ασθενή. Kóνοντας πρóξη την σκέµη του ανακóλυµε óτι ένα
ακτινοµóλο ¢ωτοστέ¢ανο ¢óνηκε γύρω απó το ίχνος του Aαχτύλου
πóνω στο ¢ιλμ. H αρχή είχε γίνει. ( Zτη ¢ωτογρα¢ία του óρθρου
έχουμε την ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία των óκρων των πέντε δαχτύλων
αριστερού χεριού).
Mε τη µοήθεια της Valentina συνέχισε με ενθουσιασμó τα πειρóματα
ε¢ευρίσκοντας πολλές συσκευές και μεθóδους παρατήρησης του
¢αινομένου και ¢ωτογρα¢ίçοντας μέρη του ανθρώπινου σώματος,
¢ύλλα απó δέντρα, δαχτυλίδια, νομίσματα, πετρóδια και κóθε είδους
αντικείμενα.
Επίσημη αναγνώριση και χρηματοδóτηση γίνεται το 1960 και την
έρευνα αναλαμµóνει το Hανεπιστήμιο του Kαçακστóν. Mέχρι το 1968
τα ευρήματα των Kirlian είχαν χαρακτηριστεί σαν óκρως απóρρητα
απó την κυµέρνηση. Tο πρώτο óρθρο του Kirlian στο δυτικó κóσμο
προκóλεσε μεγóλο ενδια¢έρον και καθιερώθηκε διεθνώς ο óρος
¢ωτογρα¢ία Kirlian. Kυρίως óμως η ανακóλυµη γίνεται γνωστή στη
Aύση το 1970 απó δημοσιογρα¢ικές πληρο¢ορίες και δημιουργείται
έντονο ενδια¢έρον. Aκολούθησε η πειραματική εργασία του Kendall
Johmson το 1975, που εκδóθηκε σε µιµλίο με τίτλο Ž H çωντανή
αύρα•.
Aειτοuργία της σuσκεuqς ηKεκτροçmτογρóçισης
H συσκευή αποτελείται συνήθως απó τρία τμήματα:
1) Tο σύστημα παραγωγής υµηλής εναλλασσóμενης τóσης με πολύ
μεγóλη συχνóτητα. Hαρóγεται τóση απó 10kV έως 50kV και
συχνóτητας έως 10MHz.
2) Tα ηλεκτρóδια óπου ε¢αρμóçεται η υµηλή τóση. Hóνω στο ένα
ηλεκτρóδιο τοποθετείται μια μονωτική πλóκα, óπου στερεώνεται το
¢ωτογρα¢ικó ¢ίλμ, ενώ το αντικείμενο που θα ¢ωτογρα¢ίσουμε
αποτελεί το δεύτερο ηλεκτρóδιο.
3) Tέλος, υπóρχει ένας χρονοδιακóπτης, που καθορίçει το χρóνο
έκθεσης του ¢ωτογρα¢ικού ¢ίλμ στο ηλεκτρικó πεδίο, γεγονóς πολύ
σημαντικó για να επιτευχθεί μια αξιóπιστη ηλεκρο¢ωτογρα¢ία.
H διóταξη ηλεκτρóδιο- μονωτικó και ¢ιλμ- αντικείμενο αποτελεί κατó
κóποιο τρóπο έναν πυκνωτή. Móλις ε¢αρμóσουμε την τóση
δημιουργείται ένα έντονο αλλó πολύ ανομοιογενές ηλεκτρικó πεδίο
μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή αυτού με αποτέλεσμα να
ξεσπóσει μια ηλεκτρική εκκένωση στέμματος, οπóτε το αντικείμενο
περιµóλλεται απó ένα αμυδρó γαλαçωπó ¢ως.
Ειδικó κατó τη ¢ωτογρó¢ιση τμημóτων οργανισμών, με υµηλή τóση
γίνεται Žαποκóλληση• ηλεκτρονίων απó τη δερματική επι¢óνεια, τα
οποία επιταχυνóμενα απó το ηλεκτρικó πεδίο πέ¢τουν με ορμή στο
¢ωτογρα¢ικó ¢ιλμ. Tο μέγεθος του στέμματος κατó την εκκένωση
εξαρτóται απó τον αριθμó των ηλεκτρονίων που έ¢υγαν απó την
επιδερμίδα και συνεπώς συνδέεται με τις διó¢ορες µιοχημικές
δραστηριóτητες του οργανισμού. Tο ηλεκτρóδιο- óνθρωπος εκτóς
απó τη ¢υσική κατóσταση του οργανισμού μπορεί να επηρεαστεί και
απó την µυχική του κατóσταση.
Είναι γνωστó óτι οι διó¢ορες µυχικές καταστóσεις, ιδίως οι έντονες,
¢έρνουν μεταµολές στον οργανισμó, που μερικές εκδηλώνονται και
με μεταµολές της κατóστασης του δέρματος. H.χ. ο ¢óµος μπορεί να
προκαλέσει συστολή των αιμο¢óρων αγγείων, η αγωνία ξηρóτητα
του δέρματος κ.λ.π., καταστóσεις που μεταµóλλουν την αγωγιμóτητα
του δέρματος.
Aιαπιστmσεις απó τη çmτογραçία KirIian
Tα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν óτι υπήρχε σα¢ής δια¢ορó
ανóμεσα στη Žçωντανή• και στη Žνεκρή ύλη•. Zτους ανθρώπους και
τα ¢υτó το ¢ωτοστέ¢ανο ήταν αρκετó περίπλοκο και óλλαçε συχνó
σχήμα και χρώμα, ενώ στα υλικó αντικείμενα είχε μια απλή στατική
μορ¢ή καθώς και χρώμα. Eτσι οι Kirlian, óπως και πολλοί μετέπειτα
ερευνητές πίστεµαν πως μπóρεσαν να ¢ωτογρα¢ίσουν την
περί¢ημη Žαύρα• και να διεισδύσουν στην εσώτερη πλευρó του
ανθρώπου. Aυτή η αντίληµη ενισχύθηκε απó δυο εντυπωσιακó
πειρóματα:
α) Eνα ¢ρεσκοκομμένο ¢ύλλο δέντρου ¢ωτογρα¢ήθηκε κóθε μια
ώρα. Aιαπιστώθηκε óτι καθώς περνούσε ο χρóνος, η αύρα έχανε το
χρώμα της, το μέγεθος και το σχήμα της μίκραινε, ώσπου
εξα¢ανίστηκε μετó απó έξι ώρες. H συσχέτιση με τη çωή ¢óνηκε να
είναι óμεση.
µ) A¢αίρεσαν απó ένα ¢ρεσκοκομμένο ¢ύλλο κóποιο κομμóτι και
μετó το ¢ωτογρó¢ισαν. Tο αποτέλεσμα ήταν αναπóντεχο. H αύρα
υπήρχε ακóμα και στο μέρος του ¢ύλλου που έλειπε!
Tα συμπερóσματα έμοιαçαν σα¢ή. Yπήρχε Žκóτι• στο ¢ύλλο, που
είχε το σχήμα του, μπορούσε να υπóρξει ανεξóρτητα απó τον υλικó
¢ορέα του και χανóταν μóνον αν καταστρε¢óταν μεγóλο μέρος του
¢ύλλου. Fια επιµεµαίωση ¢ωτογρó¢ισαν δóχτυλο νεκρού ανθρώπου
και διαπίστωσαν óτι δεν υπήρχε αύρα•
Aλλα πειρóματα αργóτερα έδειξαν και óλλες ιδιóτητες της αύρας, που
α¢ορούσαν καταστóσεις υγείας, óπως και µυχολογικής διóθεσης
των έμµιων óντων.
O χειρούργος Ruben Stepano‰ πήρε ηλεκτρο¢ωτογρα¢ίες απó
δείγματα 166 ιστών στομóχου απó ισóριθμους ασθενείς, μερικοί απó
τους οποίους είχαν καρκίνο, ενώ óλλοι απλές γαστρικές ασθένειες.
Tα αποτελέσματα ήσαν θεαματικó. Oι ιστοί των καρκινοπαθών
έδιναν πολλó λεπτó, óσπρα και γκρι στίγματα, ενώ στους μη
καρκινοπαθείς ήσαν μεγóλα και ευδιóκριτα. Tο σημαντικó ήταν óτι η
διóγνωση κρóτησε μóνον 15 λεπτó της ώρας, ενώ η κλασική
ιστολογική εξέταση κρατó μερικές μέρες. Mπορούμε να πούμε,
επομένως, óτι οι εργασίες των Kirlian έδειξαν óτι η
ηλεκτρο¢ωτογρó¢ιση αποτυπώνει τη µιοχημική κατóσταση του
οργανισμού τη στιγμή της ¢ωτογρó¢ισης.
H μέθοδος Kirlian προκóλεσε μια κατακóρυ¢η αύξηση των ερευνών
δια¢óρων ειδικοτήτων. Tο 1988 ιδρύθηκε διεθνής οργανισμóς με την
επωνυμία ŽAιεθνής Eνωση για την Ιατρική και την Ε¢αρμοσμένη
Bιοηλεκτρο¢ωτογρα¢ία•.
Zυμπερασματικó, μπορούμε να πούμε óτι η έρευνα που έχει γίνει και
γίνεται έχει αποδείξει πως η ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία καταγρó¢ει κóποιες
µιοδυναμικές αλλαγές, που είναι σίγουρα συνóρτηση αυτού του Žκóτι
óλλο•, που συγκροτεί την ανθρώπινη υπóσταση μαçί με την σóρκα.
H ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία λοιπóν δεν είναι Mετα¢υσική, αλλó μπορεί να
είναι το κλειδί που θʼ ανοίξει την πóρτα, που θα οδηγήσει την
επιστήμη σε μονοπóτια κι αλήθειες, οι οποίες σήμερα ανήκουν
αποκλειστικó στη σ¢αίρα της Mετα¢υσικής•
Τα ¿ρmματα της ανθρmπινης αúρας και η σημασία τοuς!
H ανθρώπινη αύρα είναι η εσωτερική ενέργεια που διαθέτει και
εκπέμπει ο καθένας απó εμóς. H αύρα αυτή έχει συγκεκριμένες
αποχρώσεις, οι οποίες καθορίçουν το γενικó χρώμα του αυρικού
σώματος. Zημαντικó ρóλο κατέχει και το ¢óντο, πίσω απó το óτομο
του οποίου εξετóçεται η αύρα. Τα ¿ρmματα της ενέργειóς μας και
οι ερμηνείες τοuς είναι:
Α. Πρóσινο
Εκπρóσωπος της ανóπτυξης, της επιµίωσης και αναγέννησης,
κατóπιν μεγóλων δυσκολιών στη çωή. H παρουσία μιας ¢ωτεινής
πρóσινης απóχρωσης στην αύρα αποτελεί ένα θετικó σημóδι, που
δείχνει πως διαδικασίες ανανέωσης έχουν ενεργοποιηθεί. Tο σκούρο
ασημοπρóσινο είναι κατευναστικó για τα νεύρα, ενώ το πρóσινο της
χλóης αντιπροσωπεύει μια διαδικασία σε ήρεμη εξέλιξη. Επιπλέον η
έκ¢ραση "πρασίνισε απó τη (qKια τοu" δεν είναι τυχαίο γεγονóς.
Aτομα çηλó¢θονα συνήθως διαθέτουν ένα óσχημο, θολó σκούρο
πρóσινο χρώμα στο κατώτερο διανοητικó αυρικó σώμα.
B. ΜπKε
Oλες οι αποχρώσεις του μπλε αντιπροσωπεύουν τη σχέση μιας
πληρο¢οριακής διαδικασίας με τον εγκέ¢αλο. Tο σκούρο μπλε είναι
κατευναστικó και σε περιπτώσεις τραυματισμού σηματοδοτεί τη
γρήγορη επούλωση. Zε περιπτώσεις ατονίας, µοηθóει πολύ να
µλέπει κανείς με τη ¢αντασία του σκούρο μπλε. Επίσης óταν
παρέχονται πρώτες µοήθειες, απó τα τσóκρα των χεριών πηγóçει το
εν λóγω χρώμα. Zτα στρώματα της αύρας ο µαθύς τóνος του
μπλε αντιπροσωπεύει διó¢ορες µαθμίδες διαίσθησης. Tο ανοιχτó
γαλóçιο εκπροσωπεί την ικανóτητα της μóθησης.
F. AοuKακί και Μενε{εöί
Tο λουλακί είναι το σκούρο μπλε ελα¢ρó προς το μενεξεδί και είναι
ο συνδυασμóς διαισθητικού και πνευματικού ατóμου. Tο έκτο τσóκρα
έχει óμεση σχέση με αυτή την απóχρωση. H μίξη του κóκκινου
(=öρóση), με το σκούρο μπλε (=απεριóριστη γνmση) έχουν ως
αποτέλεσμα το μενεξεδί, το οποίο αντιπροσωπεύει ενεργοποιημένη
απεριóριστη γνώση. O πιο σπουδαίος τóνος είναι εκείνος του
λουλουδιού της λεµóντας και óποιος το διαθέτει είναι πóρα πολύ
τυχερóς! Tα óτομα που ανήκουν στους indigo, διαθέτουν αυτó το
χρώμα αύρας.
A. Κóκκινο
Είναι το χρώμα της δρóσης. Aντιπροσωπεύει το çωικó στοιχείο, την
πείρα των αισθήσεων, τα υλικó πρóγματα. Zυνήθως σηματοδοτεί την
ύπαρξη αρνητικών στοιχείων στην αύρα. Mερικó είδη απεικονίçουν
οργή, εγωισμó, μίσος, ευερέθιστο χαρακτήρα. Aλλες αποχρώσεις
αντιπροσωπεύουν το πóθος και τη λαγνεία. Aεν είναι τυχαίο το
γεγονóς πως πολλó μπαρ χρησιμοποιούν στη διακóσμηση το χρώμα
αυτó. Hροδιαθέτει τους θαμώνες να καταναλώσουν αρκετές
ποσóτητες αλκοολούχων ποτών και διεγείρει τις σεξουαλικές τους
αισθήσεις. Eρευνες σε ¢υτó απέδειξαν óτι το κóκκινο ¢ως εντείνει
την ανóπτυξη τους, κóνοντας τα µηλóτερα απó εκείνα που
μεγαλώνουν με ¢υσικó ¢ως. H ανώτερη μορ¢ή του είναι το ροç.
Zυμµολίçει την παγκóσμια αγóπη και είναι το συνηθισμένο χρώμα
του τσóκρα της καρδιóς.
Ε. ΠορτοκαKί.
Είναι ο συνδυασμóς κóκκινου και κίτρινου. H δραστηριóτητα που
αντιπροσωπεύει είναι εκείνη της συνεχούς εξισορρóπησης και
εναρμóνισης. Είναι το στοιχείο που ξεχωρίçει και ταξινομεί τις
δυσαρμονίες σε ομóδες. Oταν κóποιος συνέρχεται απó ασθένεια, η
αύρα του είναι πορτοκαλί ή εμπεριέχει πορτοκαλί στίγματα. Oταν
óμως οι αποχρώσεις του είναι ασα¢είς, τóτε υποδηλώνει νωθρóτητα
και ένδειξη κóποιας µλóµης. Aπó µυχολογική óποµη παρα��έμπει
σε δρóση και εγρήγορση.
ΣΤ. Κίτρινο
Oλες οι αποχρώσεις ισοδυναμούν με τη διανóηση. Kαθεμία μαρτυρεί
ένα τύπο λειτουργίας ή έκ¢ρασης της διανóησης που καλύπτει óλο
το ¢óσμα, απó τη πονηρία (μοuσταρöί), τη ανώτερη σκέµη
(καναρινί) έως την ατολμία (κοκκινοκίτρινο). Oταν µρίσκεται σε
συνδυασμó ή παρóλληλα με óλλο χρώμα αποτελεί ένδειξη
συνειδητής, διανοητικής συμμετοχής σε μια διαδικασία που
επιτελείται τη συγκεκριμένη περίοδο που μετρóται η αύρα. Tο
συμπέρασμα που προκύπτει είναι óτι πρóκειται για ένα óτομο με
εξαιρετική διανóηση. Zυνήθως το χρώμα αυτó προκύπτει σε óτομα
που ακολούθησαν ένα πρóγραμμα δίαιτας με θεαματικó
αποτελέσματα.
Ε. Xρuσó & Ασqμι
Tο μεταλλικó, αστρα¢τερó χρώμα του χρυσού διαθέτει μια
¢ανταχτερή υ¢ή. Εμ¢ανίçεται συνήθως σε ακτίνες, μορ¢ές ενέργειας
και τσóκρα. Hαρέχει προστασία και καθαρóτητα. Είναι ένα εξαιρετικó
χρώμα για óλους τους σκοπούς και για κóθε είδους επούλωση. Tο
ασήμι δείχνει óτι η ενέργεια που παρέχεται απó τους οδηγούς
ενέργειας πηγαίνουν απευθείας στα μέρη του σώματος που
επιτóσσει η διαδικασία, χωρίς να χαθεί ουσιαστικó χρóνος. Eτσι
ε¢οδιóçεται το óτομο με την απαραίτητη ενέργεια για κóποιο
σημαντικó γεγονóς που έρχεται με ταχύτητα στο προσκήνιο.
Z. Καçέ
Zπóνια προκύπτει απó μóνο του σαν γενικó χρώμα ενóς αυρικού
σώματος. Zυνήθως υπóρχει σαν θολερóτητα μαçί με ένα óλλο
χρώμα. Aτομα που παρουσιóçουν σοκολατί αποχρώσεις έχουν
μεγóλες δυνατóτητες στις γεωπονικές επιστήμες, ή παρουσιóçουν
εργατικóτητα και ικανóτητα οργóνωσης. Aρκετές ¢ορές το κα¢έ
αντιπροσωπεύει αρνητική επίδραση. Aείχνει óτομο με εγωκεντρική
προσωπικóτητα, που ενδια¢έρεται μóνο για τον εαυτó του και
κανέναν óλλον.
Η. Fκρί
Aλλο ένα χρώμα που συνήθως αντιπροσωπεύει αρνητικές
πλευρές. Hρóκειται για óτομα που δεν διαθέτουν καθóλου ¢αντασία,
είναι σκληροί, µυχροί χωρίς ¢ίλους και απóλυτες απóµεις.
Εμ¢ανίçουν κατóθλιµη.
Chakras


Είναι τα "ενεργειακó κέντρα που υπóρχουν το
ανθρώπινο σώμα. Επτó "δίνες" ενέργειας
που µρίσκονται κατα μήκος της σπονδυλικής
στήλης.
Zυγκεκριμένα µρίσκονται: στην κορυ¢ή του
κε¢αλιού, στο "τρίτο μóτι", στον λóρυγγα,στην
καρδιó, στο ηλιακó πλέγμα, στον α¢αλó και
στη µóση του κορμού. Tο κóθε τσóκρα έχει
δια¢ορετικó χρώμα και σχετίçεται με óλλη λειτουργία. Zυνοπτικó
έχουμε:

Tα επτó chakras του σώματος
CHAKRAS XPCMA ZXΕTΙZΕTAΙ
7ο κε¢αλιού µιολετί
το πνεύμα
6ο τρίτου ματιού indigo έμπνευση και διαίσθηση
5ο λóρυγγα μπλε εσωτερική επικοινωνία
4ο καρδιóς πρóσινο κατανóηση και συμπóνια
3ο ηλιακού πλέγματος κίτρινο σο¢ία και κóθαρση
2ο ομ¢αλού πορτοκαλί µυχολογική çωτικóτητα
1ο µóσης σώματος κóκκινο σωματική çωτικóτητα
Chakra: τα ενεργειακó κέντρα τοu σmματóς μας.
• Σuντóκτης: Aί(α ΜεKKó, Aημοσίεuση: 30/05/2010
Tα chakra είναι τα ενεργειακó κέντρα του σώματος μας. Είναι επτó
στον αριθμó και συχνó χαρακτηρίçονται ως " δίνες ενέργειας". H
ονομασία chakra απó μóνη της εμπεριέχει την "κίνηση" α¢ού στα
σανσκριτικó σημαίνει "τροχóς". Tα τσóκρα του ανθρώπινου
σώματος λειτουργούν αυτóνομα, αλλó την ίδια στιγμή το ένα
επηρεóçει τη ροή της ενέργειας του óλλου.
Tα ενεργειακó κέντρα - chakra , συμπίπτουν στο υλικó σώμα μας με
κóποιον αδένα. Oταν και τα επτó είναι ισορροπημένα, τóτε η µυχική
και σωματική μας κατóσταση µρίσκεται σε απóλυτη αρμονία. Aπó
αυτήν την óποµη είναι σημαντικó να ενεργοποιήσουμε και να
εναρμονίσουμε τα chakra, διαδικασία που δεν είναι απλή, ούτε
μπορεί να γίνει απó την μια στιγμή στην óλλη.
Τα 7 chakra τοu ανθρmπινοu σmματος.
Zτο A' μέρος του α¢ιερώματος "Chakra: τα ενεργειακó κέντρα του
σώματος", θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τα επτó αυτó σημεία,
ξεκινώντας απó το τελευταίο που µρίσκεται στην κορυ¢ή του
σώματóς μας και καταλήγοντας στο πρώτο, δηλαδή στη µóση.
Το 7ο chakra :
Zημείο σώματος : κε¢óλι
Xρmμα : βιοKετί
ΕKέγxει: το πνεúμα
Zυμµολίçεται : με έναν λωτó που
έχει 1000 πέταλα
Aδένας : Επί¢υση. Bρίσκεται
ανóμεσα στα ημισ¢αίρια του
εγκε¢óλου και έχει το μέγεθος
ενóς μικρού ¢ασολιού. Είναι ο
αδένας που µοηθóει τον
οργανισμó μας να "ελέγχει τον
χρóνο" ενώ σχετίçεται óμεσα με
την λειτουργία του ύπνου.
6ο chakra :
Zημείο σώματος : μέτωπο, λίγο
πóνω απó τα ¢ρύδια Xρώμα : indigo (λουλακί)
Ελέγχει : την διαίσθηση και την έμπνευση . Zυνδέεται με το "τρίτο
μóτι".
Zυμµολίçεται : με έναν λωτó που έχει 96 πέταλα
Bασική αρχή : Fνώση του είναι
Aδένας : Yπó¢υση . O κεντρικóς αδένας του εγκε¢óλου, που
ρυθμίçει την λειτουργία óλων των αδένων του οργανισμού.
Το 5ο chakra:
Zημείο σώματος: λóρυγγας
Xρώμα : ανοιχτó μπλε
Ελέγχει: την εσωτερική επικοινωνία
Zυμµολίçεται : με έναν λωτó που έχει 16 πέταλα
Aδένας : Oυρεοειδής. Pυθμίçει τον μεταµολισμó του σώματος και
την ισορροπία
νóμεσα στη ¢υσική και την πνευματική ανóπτυξη.
Το 4ο chakra:
Zημείο σώματος: καρδιó
Xρώμα: πρóσινο
Ελέγχει : τα αισθήματα της κατανóησης, της α¢οσίωσης & της
συμπóνιας.
Zυμµολίçεται: με έναν λωτó που έχει 12 πέταλα.
Aδένας: Oύμος. Bρίσκεται πίσω απó το στέρνο και παρóγει τις
ορμóνες που µοηθούν την ανóπτυξη του σκελετού, την λειτουργία
της καρδιóς και το αναπαραγωγικó σύστημα.
Το 3ο chakra:
Xρώμα : Kίτρινο
Zημείο σώματος : ηλιακó πλέγμα
Ελέγχει: την σο¢ία και την διαύγεια.
Zυμµολίçεται : με έναν λωτó που έχει 10 πέταλα.
Aδένας : συκώτι . Εκκρίνει την ινσουλίνη, η οποία ρυθμίçει την
ποσóτητα σακχóρου στο αίμα.
Το 2ο chakra:
Zημείο σώματος: ομ¢αλóς
Xρώμα: Hορτοκαλί
Zυμµολίçεται : με έναν λωτó που έχει 6 πέταλα
Ελέγχει: την µυχική çωτικóτητα
Aδένες: γεννητικοί ‘ ωοθήκες, óρχεις, προστóτης. Pυθμίçουν τον
γυναικείο κύκλο και προσδίδουν αρσενικó και θηλυκó σεξουαλικó
χαρακτηριστικó.
1ο chakra:
Zημείο σώματος: στη µóση του σώματος
Xρώμα : κóκκινο
Ελέγχει: την σωματική çωτικóτητα
Zυμµολίçεται: με έναν λωτó που έχει 4 πέταλα
Aδένες : επινε¢ρίδια. Yπεύθυνα για την παραγωγή της αδρεναλίνης.
Το çαινóμενο KirIian - μπορεί να çmτογραçηθεί η αúρα;
ðημοσίsυση: 9 Σsπ. 07
Aνανέmση: 9 Σsπ. 07
Tο επονομαçóμενο
'¢ύλλο-¢óντασμα'
Το 1961 ο Semyon
Davidovitch KirIian
και η VaIentina
KirIiana
öημοσίεuσαν μία
έρεuνα στο
ρmσικqς έκöοσης
περιοöικó για την
επιστημονικq και
εçαρμοσμένη
çmτογραçία
(Russian JournaI of
Scientific and
AppIied Photography), στην οποία περιέγραgαν για πρmτη
çορó τη öιαöικασία ποu σqμερα είναι γνmστq mς
çmτογρóçηση KirIian.
Περιγραçq
H μέθοδος συνίσταται στην τοποθέτηση ενóς αντικειμένου ή ενóς
τμήματος του σώματος απευθείας επóνω σε ένα ¢ωτογρα¢ικó χαρτί,
ενώ στη συνέχεια διέρχεται υµηλή τóση διαμέσου του αντικειμένου
(γεγονóς που καθιστó τη σύνθεση της μηχανής αρκετó περίπλοκη,
ιδιαίτερα óταν χρησιμοποιείται κóποιο ανθρώπινο μέλος, γιατί πρέπει
να χρησιμοποιηθεί υµηλή τóση, αλλó χαμηλής εντóσεως ρεύμα).
Aυτó που ανακóλυµαν οι Kirlian είναι óτι γύρω απó το αντικείμενο
που έχει εκτεθεί στην υµηλή τóση, εμ¢ανίçεται μία ¢ωτεινή αύρα.
Hεραιτέρω πειρóματα με τη ¢ωτογρó¢ηση Kirlian έχουν
δημιουργήσει έγχρωμες και αρκετó εντυπωσιακές εικóνες. Oι εικóνες
αυτές συχνó έχουν συνδεθεί με την 'αύρα' των αντικειμένων, που
θεωρείται óτι είναι αποτέλεσμα της 'µιοενέργειας' ή του
'µιοπλóσματος' που το διαρρέει. Zύμ¢ωνα με πολλούς ερευνητές
που χρησιμοποιούν τη ¢ωτογρó¢ηση Kirlian, δια¢ορετικοί µαθμοί
µυχικών ικανοτήτων, καθώς και ιδιαίτερες παραµυχολογικές
δυνóμεις μπορούν να ανιχνευθούν μέσω αυτών των ¢ωτογρα¢ιών.
Eνα ¢αινóμενο που έχει απασχολήσει τους ερευνητές είναι το
λεγóμενο '¢ύλλο-¢óντασμα' σύμ¢ωνα με το οποίο, ¢ύλλα που τους
έχει κοπεί ένα τμήμα, στις ¢ωτογρα¢ίσεις Kirlian εμ¢ανίçουν την
αύρα ολóκληρου του ¢ύλλου. Zημαντική έρευνα έχει γίνει απó την
Aρ. Thelma Moss του νευροµυχιατρικού Ινστιτούτου του €C’A,
καθώς και απó τον πρώην ¢οιτητή της, Kendal Johnson. Tα
συμπερóσματó τους υποδεικνύουν πως η ¢ωτογρó¢ηση Kirlian
αποτελεί ένα παρóθυρο στον κóσμο της 'µιοενέργειας' και οι δύο
ερευνητές (óπως και πολλοί óλλοι εξóλλου) έχουν συνδέσει την
¢ωτογρó¢ηση Kirlian με την τηλεπóθεια, την οργóνη, τον µελονισμó,
και πολλó παρα¢υσικó ¢αινóμενα. Tóνισαν επίσης την πιθανóτητα,
μέσω της συγκεκριμένης ¢ωτογρó¢ησης να μπορεί να γίνει πρώιμη
ιατρική διóγνωση για μια μεγóλη ποικιλία ασθενειών που πιθανóν να
εμ¢ανίσει ο ¢ωτογρα¢ιçóμενος. Oι Moss και Johnson πιστεύουν
πως η ¢ωτογρó¢ηση Kirlian απεικονίçει το μέχρι προσ¢óτως αóρατο
'αστρικó σώμα', ενώ óλλοι πιστεύουν óτι πρóκειται κυρίως για ένα
ηλεκτρικó ε¢¢έ, που είναι κατó κóποιον τρóπο ευαίσθητο σε
συγκεκριμένες µυχικές καταστóσεις.
Aίγη Ιστορία
H µίο-ηλεκτρογρα¢ία ή ¢ωτογρó¢ηση Kirlian, έχει τις ρίçες της σε
παρατηρήσεις που είχαν γίνει σε ακτινóμορ¢α σχέδια, που είχαν
σχηματιστεί απó την επίδραση ηλεκτρικών εκκενώσεων σε σκóνη
ρητίνης, απó τον γερμανó ¢υσικó και ¢ιλóσο¢ο Šeorg Christoph
’ichtenberg (1742-1799) το 1977. O ’ichtenberg ήταν επίσης ο
πρώτος που παρατήρησε μία εκκένωση με μορ¢ή κορώνας σε
ανθρώπινο χέρι. Mετó απó την εμ¢óνιση της ¢ωτογρα¢ικής τέχνης,
ο τσέχος ¢υσικóς Batholomew ‚a‰ratil (1848-1927) και ο ρώσο-
πολωνóς ηλεκτροθεραπευτής, μηχανικóς και γιατρóς “ako‰
‚arkiewicz- “odko (1848-1904) ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν
το νέο μέσο για να καταγρóµουν ηλεκτρικές εκκενώσεις απó ακίνητα
και κινούμενα αντικείμενα και ερεύνησαν συστηματικó τα
αποτελέσματα. O óρος 'ηλεκτρογρα¢ία' επινοήθηκε το 1888 απó τον
‚a‰ratil. Aλλες παρατηρήσεις σχετικó με το σχηματισμó
περιγρóμματος έγιναν επίσης απó τον Nίκολα Tέσλα.
Tο 1939 ο αρμένιος ηλεκτρολóγος Da‰ido‰ich Kirlian (1900-1980)
στην µóρεια καυκóσια πóλη του Krasnodar, ανακóλυµε ξανó απó
τύχη το συγκεκριμένο ¢αινóμενο που ¢έρει σήμερα το óνομó του.
Mαçί με τη γυναίκα του τη Valentina µελτίωσε τη µασική συσκευή και
ανέπτυξε μία νέα μέθοδο για έναν αριθμó ε¢αρμογών, κυρίως για την
έρευνα σε ¢υτó. O ¢υσικóς Viktor Š. Adamenko, που ως ¢οιτητής
είχε συμμετóσχει σε πολλó πειρóματα μαçί με τους Kirlian,
υπερασπίστηκε την πρώτη διδακτορική θέση στο αντικείμενο, στο
πολυτεχνείο Minsk (Belorussia), ανα¢ερóμενος στον ¢υσικó
μηχανισμó του σχηματισμού εικóνας απó την εκ¢óρτωση τύπου
κορώνας. Aν και θεώρησε óτι ο µασικóς μηχανισμóς που σχετίçεται
με το ¢αινóμενο είναι η µυχρή εκπομπή ηλεκτρονίων απó το δείγμα,
που προέρχεται απó τον υµηλής τóσεως παλμó, ένας óλλος
διακεκριμένος ρώσος ερευνητής, που ανέλαµε έρευνα στο ίδιο
αντικείμενο, ο Victor M. •nyushin καθηγητής µιο¢υσικής στο
πανεπιστήμιο του Kαçακστóν, μαçί με τον πολωνó ¢υσικó
Wlodzimierz Sedlak, ανέπτυξαν την 'υπóθεση του µιοπλóσματος' με
σκοπó να εξηγήσουν το ¢αινóμενο Kirlian στην µίο-ηλεκτρογρα¢ία.
Mε τη δημοσίευση του µιµλίου των ”strander και Schroeder '•υχικές
ανακαλύµεις πίσω απó το σιδηρούν παραπέτασμα'(1970) και του
µιµλίου των Krippner και Rubin 'η αύρα Kirlian' (1974), η
ηλεκτρογρα¢ία εισήλθε στη Aύση και προκóλεσε μία σωρεία
δραστηριοτήτων. Mετó απó μία επίσκεµη του Adamenko στη Móσχα
και του •nyushin στην Alma-Ata το 1970, η µυχολóγος Thelma Moss
του νευροµυχιατρικού Ινστιτούτου του πανεπιστημίου της
Kαλι¢óρνια στο Aος Aντçελες, ήταν η πρώτη δυτική επιστήμονας
που επέλεξε να ερευνήσει το συγκεκριμένο πεδίο. Ιδιαίτερα
σημαντική ήταν η συμµολή του Šary K.„oock, καθηγητή και
σημαντικού ερευνητή στα συστήματα ανθρώπου-μηχανής. Tο 1975
ανέπτυξε εκτóς της Zοµιετικής Eνωσης, την πρώτη μέθοδο
µιοηλεκτρογρα¢ικής απεικóνισης σε κίνηση. Hεριλóμµανε τη χρήση
ενóς ενισχυτή ¢ωτóς ώστε να µελτιωθεί η ¢ωτεινóτητα και μπορούσε
να αναπαραστήσει τα δυναμικó της διαδικασίας εκκένωσης, που
είναι αóρατα óταν ένα αντικείμενο είναι εκτεθειμένο για αρκετή ώρα
σε ακίνητη ¢ωτογρó¢ηση. Tο 1976 ο „oock έκανε το πρώτο µήμα
για την ποσοτικοποίηση της ηλεκτρογρα¢ικής ¢ωτογρα¢ίας,
εισóγοντας μία τεχνική ανóλυσης εικóνας.
Mία παραδειγματική έρευνα για την ηλεκτρογρα¢ία δημοσιεύτηκε το
1976 και το 1978 και εν μέρει χρηματοδοτήθηκε απó το Yπουργείο
Aμύνης των Hνωμένων Hολιτειών. H έρευνα είχε διóρκεια 6 χρóνια
και έγινε απó μία πολυτμηματική ομóδα με επικε¢αλή τον William
…idson, καθηγητή ¢υσικής στο πανεπιστήμιο Dreˆel της
4ιλαδέλ¢ειας („ehek et al., 1976 …idson et al., 1978). Ενέτεινε σε
αξιοσημείωτο µαθμó την ποιóτητα της συçήτησης για το óλο θέμα,
που μέχρι τóτε μóλις που ήταν çωηρή. Mεταξύ óλλων, η έρευνα
εστιóçει στην τυπική αστóθεια του εξοπλισμού που έχει
χρησιμοποιηθεί στην πλειοµη¢ία των ερευνών και στο ευρύ ¢óσμα
των παραμέτρων που πρέπει να ελεγχθούν για την επιτυχή
διεξαγωγή της μεθóδου. Hαρέχει επίσης προτóσεις για ευνοiκóτερη
τεχνολογία εκκενώσεων και συστημóτων καταγρα¢ής, óπως δια¢ανή
ηλεκτρóδια και ¢ιλμ που ενισχύει την εικóνα, ή συστήματα
καταγρα¢ής µίντεο που επιτρέπουν την εξ´αποστóσεως καταγρα¢ή
εικóνας χωρίς την παρεμµολή που γίνεται μεταξύ του κυκλώματος
που αποτελείται απó το δείγμα και τα ηλεκτρóδια και τέλος τη χρήση
ανóλυσης εικóνας και ανóλυσης του ¢óσματος της διαδικασίας
εκκένωσης. H έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα óτι η
ηλεκτρογρα¢ία μπορεί να απεικονίσει ηλεκτρικές παραμέτρους ενóς
δείγματος σε πραγματικó χρóνο, καθιστώντας την ως ένα πιθανó
εργαλείο για την χαρτογρó¢ηση των ενεργειακών πεδίων που
περιµóλλουν çώντες οργανισμούς. O σημαντικóς στóχος της
προσεκτικής ανóλυσης óλων των παραμέτρων που μπορούν να
επηρεóçουν την µιοηλεκτρογρα¢ική απεικóνιση που είχε αρχίσει η
ομóδα του Dreˆel, και στην οποία έχουν ανα¢ερθεί πολλοί óλλοι στη
συνέχεια, συνεχίστηκε απó τον Mark de „ayrebrune, που εκείνη την
εποχή ήταν απó¢οιτος ηλεκτρολóγος μηχανικóς στο πανεπιστήμιο
McŠill του Montreal στον Kαναδó, και ήταν το αντικείμενο της
μεταπτυχιακής του εργασίας (de „ayrebrune, 1984). Hεραιτέρω
έρευνα σχετικó με την µιοηλεκτρογρα¢ία έγινε στη Pωσία και σε
óλλες χώρες της πρώην Zοµιετικής Eνωσης, αλλó δεν είναι εύκολα
προσµóσιμες για λóγους óπως η δυσκολία της μετó¢ρασης.
Mία περισσóτερο διαισθητική αλλó πολύ επιτυχημένη και σήμερα
ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την ερμηνεία μίας
µιοηλεκτρογρα¢ικής εικóνας με σκοπó την ιατρική διóγνωση,
µασίçεται στην κορώνα των ακροδακτύλων σε συσχετισμó τους με τα
τελικó σημεία των μεσημµρινών της παραδοσιακής κινέçικης
ιατρικής. Aναπτύχθηκε απó τον γερμανó ¢υσίατρο „eter Mandel
(Mandel, 1986).
Hαρολαυτó, λóγω του óγνωστου πεδίου που αγγίçει το θέμα της
¢ωτογρó¢ησης Kirlian, καθώς και των συσχετισμών που έχουν γίνει
με çητήματα που α¢ορούν την παραµυχολογία, έχει καταστεί
δύσκολο να γίνει μια εξονυχιστική εξέταση του ¢αινομένου απó τους
σύγχρονους επιστήμονες. Ενώ η ¢ωτογρó¢ηση Kirlian επιδεικνύεται
απó διó¢ορους που ασχολούνται με παραµυχολογικó θέματα ως
κóποιου είδους τεκμήριο, η επιστημονική έρευνα στο πεδίο αυτó,
μετó απó μία σχετικó έντονη δραστηριóτητα στη δεκαετία του 1970,
έχει σχεδóν λιμνóσει.
Απó τη σκοπιó τmν σκεπτικιστmν
Aεν υπóρχει καμία αμ¢ιµολία για το γεγονóς óτι οι ¢ωτογρα¢ίες
Kirlian δεν είναι µεύτικες. 4ωτογρα¢ίçουν πρóγματι κóτι, το ερώτημα
óμως µρίσκεται στο τι ακριµώς ¢ωτογρα¢ίçουν. H πιο πιθανή
εξήγηση, που υιοθετείται ακóμα κι απó πολλούς που ασχολούνται με
την παραµυχολογία, είναι óτι το ¢αινóμενο αποτελεί κóποιου είδους
'κορώνα εκκένωσης'. H κορώνα αυτή είναι υπεύθυνη μεταξύ óλλων
για τον συνήθη ¢ωτισμó, ή για τις σπίθες που µγóçουν τα δóκτυλα
óταν κóποιος περπατóει επóνω σε ένα μóλλινο χαλί, ή ακóμα για τις
¢ωτιές του St. …lmo. O Nίκολα Tέσλα συνήθιçε να παρουσιóçει τις
νέες του ανακαλύµεις σε παρουσιóσεις, στις οποίες το σώμα του
έλαμπε και έµγαçε σπίθες απó τα δóκτυλó του, χρησιμοποιώντας μία
παρóμοια τεχνική.
Mία ομóδα απó ¢υσικούς και µυχολóγους στο πανεπιστήμιο του
Dreˆel α¢ιέρωσαν κóποια χρóνια για να μελετήσουν το ¢αινóμενο
Kirlian και συμπέραναν πως ο σημαντικóτερος καθοριστικóς
παρóγοντας στην εικóνα που προκύπτει σε μια τέτοια ¢ωτογρó¢ηση,
είναι η ποσóτητα υγρασίας που µρίσκεται στο αντικείμενο ή στο
δέρμα του μέλους που ¢ωτογρα¢ίçεται. Είναι εύλογο, óτι δια¢óρων
ειδών µυχικές καταστóσεις μπορούν να προκαλέσουν δια¢ορετικές
ποσóτητες υγρασίας, για παρóδειγμα στα ακροδóκτυλα. Aυτή είναι
και η µóση για τη λειτουργία του ανιχνευτή µεύδους. Aπó την óλλη
μεριó, οι περιπτώσεις που εμ¢ανίçεται το ¢αινóμενο του '¢ύλλου
¢óντασμα' είναι πολύ σπóνιες η ομóδα του Dreˆel δεν κατó¢ερε
ποτέ να αναπαρóγει το ¢αινóμενο αυτó, αλλó πρóτειναν διó¢ορες
πιθανóτητες για την εξήγησή του, που περιλαμµóνουν υπολείμματα
που μπορεί να έχουν μείνει στην ¢ωτογρα¢ική πλóκα, την παρουσία
συμπτώσεων, ακóμα και την πιθανóτητα óλη η ιστορία να είναι μία
απóτη σε κóποιες περιπτώσεις.
Εξóλλου, παρóλο που η ¢ωτογρó¢ηση Kirlian δεν είναι πλήρως
κατανοητή, δεν υπóρχει απóδειξη óτι οι παραλλαγές στις εικóνες που
προκύπτουν απó μία τέτοια ¢ωτογρó¢ηση, ο¢είλονται σε
παραµυχικó ¢αινóμενα. H ομóδα του Dreˆel έ¢τιαξε μια λίστα με 25
παρóγοντες που μπορούν να επηρεóσουν μία ¢ωτογρó¢ηση Kirlian,
συμπεριλαμµóνοντας τα δια¢ορετικó χαρακτηριστικó δέρματος, την
πρóσ¢ατη ¢υσική δραστηριóτητα, ακóμα και τη νοητική ένταση. Oλα
αυτó επιδρούν στην ποσóτητα της υγρασίας επóνω στο δέρμα. Oσον
α¢ορó τις ιατρικές ε¢αρμογές της ¢ωτογρó¢ησης Kirlian, συχνó είναι
υπερτιμημένες. Oι δια¢ορές στις ¢ωτογρα¢ίες έχουν πολλές αιτίες,
αλλó είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν οι αιτίες αυτές απó την
απλή μελέτη μιας ¢ωτογρα¢ίας - πολλές παθολογικές αιτίες
δημιουργούν ακριµώς τις ίδιες διακυμóνσεις στις εικóνες Kirlian
MH–A‚H K•R’•A‚
Aπó τóτε που το ανδρóγυνο Kίρλιαν, στη δεκαετία του '30,
¢ωτογρó¢ησε στο εργαστήριó του (οι πρώτες έρευνες
ανακοινώθηκαν στη Pωσία το 1939), μια ¢αινομενικó
ηλsκτρομαγνητική κορόνα ακτινοþολίας που περιέµαλλε τα
αντικείμενα, η πολεμική συνεχίçεται.
Zήμερα αυτó είναι ένα θέμα μεγóλου επιστημονικού ενδια¢έροντος,
κυρίως απó το 1970 που Aμερικανοί και Kεντροευρωπαίοι
επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν τι ακριµώς εμ¢ανίçουν
αυτές οι ¢ωτογρα¢ίες. Πρόκsιται για απλό ηλsκτρικό ρsύμα ή για
άλλο, νέο, sίδος sνέργsιας; Hρóκειται μήπως για τη γνωστή αύρα
των αποκρυ¢ιστών, για το ¢ωτοστέ¢ανο των αγίων; Oα μπορούσε η
¢ωτογρα¢ία Kίρλιαν να μας δώσει επιστημονική πρóσµαση στα
εσωτερικó μυστικó των ενορατικών γιóγκι, που μας μιλούν για
λεπτούς και αóρατους ¢ορείς που περιµóλλουν τον óνθρωπο;
Tέτοιες και óλλες παρóμοιες ερωτήσεις προώθησαν την έρευνα σε
αρκετó μεγóλο µαθμó και, αν και σήμερα ακóμη, δεν έχουμε καθαρές
απαντήσεις σε óλα τα ερωτήματα, έχουν αναπτυχθεί περισσóτερες
απó 20 δια¢ορετικές τεχνικές ηλεκτρο¢ωτογρó¢ησης, μερικές απó
τις οποίες είναι ανώτερες σε ποιóτητα και πιο οικονομικές απó την
κλασική μέθοδο των Kίρλιαν. Kαι οι έρευνες συνεχίçονται.
Ενας απó τους τομείς που έχει προχωρήσει η έρευνα και γίνεται
ε¢αρμογή των πληρο¢οριών που μας δίνει η ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία
είναι η διαγνωστική ιατρική. Kαι σ' αυτó τον τομέα είναι πολύ
σημαντικές οι συμµουλές του Hίτερ Móντελ, ο οποίος ανóπτυξε μία
διαγνωστική μέθοδο µασισμένη σε ¢ωτογρα¢ία τύπου Kίρλιαν στη
Aυτική Fερμανία.
Εκεί ίδρυσε το "Ινστιτούτο για ενεργειακή επιστημονική ¢ωτογρα¢ία
και διóγνωση", που αποτελεί το μοναδικó ερευνητικó κέντρο σ' αυτó
τον τομέα στη Fερμανία. Oι έρευνές του στηρίçονται σε πóνω απó
25.000 ¢ωτογρα¢ίες, που ταξινομήθηκαν και αξιολογήθηκαν σ' αυτó
το κέντρο.Aλλó ας περιγρóµουμε πρώτα, συνοπτικó, πώς γίνεται μία
ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία:
Tοποθετείται ένα αντικείμενο ανóμεσα σε δύο ηλεκτρóδια, σε επα¢ή
με ένα ευαίσθητο ¢ιλμ, στο οποίο εντυπώνεται με εκ¢ορτίσεις -που
συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 75.000 και 200.000 κύκλων το
δευτερóλεπτο.
Aυτó γίνεται παίρνοντας πολλó προ¢υλακτικó μέτρα, óπως π.χ.
καθαρίçοντας το αντικείμενο με οινóπνευμα, συνδέοντóς το με ένα
αγώγιμο καλώδιο γείωσης για να μην ανθρακοποιείται, μέσα σε ένα
απολύτως σκοτεινó δωμóτιο κ.λπ. Yπóρχουν óμως διó¢οροι τύποι
συσκευών Kίρλιαν που διευκολύνουν περισσóτερο τις
ηλεκτρο¢ωτογρα¢ήσεις και προσ¢έρουν περισσóτερη ασ¢óλεια ως
προς την καθαρóτητα και ακρίµεια της κορóνας ακτινοµολίας, η
οποία θα μπορούσε να επηρεαστεί απó τις μεγóλες, υµηλής τóσης,
ηλεκτρικές ¢ορτίσεις.
Τι öεί¿νει óμmς μία ηKεκτροçmτογραçία; Aεν δείχνει, óπως
πιστευóταν στην αρχή, τη γνωστή αύρα των αποκρυ¢ιστών.
Σúμçmνα με την εσmτερικq παρóöοση, q αúρα του ανθρoπου
δείχνει τις συyκινqσεις και τα συναισθqματά του. Aποτελεί λοιπóν
έκ¢ραση του συναισθηματικού του κóσμου και μοιóçει με ένα
¢ωτεινó αµγó που περιµóλλει το ανθρώπινο σώμα και είναι
χρωματισμένο με ποικίλα και λαμπερó χρώματα, τα οποία συνεχώς
κινούνται και δείχνουν τη συγκινησιακή δομή του Aστρικού Zώματος
του ανθρώπου.
Aλλó επίσης η εσωτερική παρóδοση μιλóει για την ύπαρξη óλλων
τύπων αύρας, óπως είναι η αύρα çωτικóτητας, που δείχνει την
κατóσταση υγείας του ανθρώπου, και η αιθερική αύρα.
Η αιθερικq αúρα έχει σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια της
επιστήμης μας, ενώ η αύρα çωτικóτητας θα είχε σχέση με ένα óλλο
είδος ενέργειας, μη ηλεκτρομαγνητικού τύπου, που θα μπορούσαμε
να το συνδέσουμε με την οργóνη του Bίλχελμ Póιχ ή, στην αρχαία
παρóδοση, με το Kι των Kινέçων και το Hρóνα των Ινδών
¢ιλοσó¢ων. Aλλó η σημερινή επιστήμη ακóμη δεν την έχει εντοπίσει,
παρó μóνο πολύ διαισθητικó (µιοπλασματική ενέργεια;).
H ¢ωτογρα¢ία Kίρλιαν λοιπóν çmτογραçί(ει απλώς την αιθερικq q
ηKεκτρικq αúρα, που διαθέτουν τóσο τα óµυχα óσο και έμµυχα
óντα και γι' αυτó ¢ωτογρα¢ίçονται κορóνες εκπομπής ακτινοµολίας
στα απλó αντικείμενα, óπως σε μέταλλα, πέτρες, κεραμικó κ.λπ.
Oμως μερικó πειρóματα δείχνουν óτι στα çωντανó óντα υπóρχουν
μερικές μεταµολές της κορóνας της ακτινοµολίας που δεν υπóρχουν
στα óµυχα.
H ηλεκτρομαγνητική εκπομπή λοιπóν, που γίνεται ορατή χóρη στην
ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία Kίρλιαν, στα çωντανó πλóσματα, επηρεóçεται
απó κóποια óλλη ενέργεια και καθρε¢τίçει καταστóσεις της υγείας
τους. Aηλαδή, στην αιθερική ή ηλεκτρική αύρα που ¢ωτογρα¢ίçει η
μηχανή Kίρλιαν, παρουσιóçονται πληρο¢ορίες που δείχνουν τη
µιολογική κατóσταση του υποκειμένου και συνεπώς προέρχονται
απó την αύρα çωτικóτητας, για την οποία μας μιλó ο παραδοσιακóς
εσωτερισμóς.
Hρóσ¢ατα πειρóματα στο Πανsπιστήμιο Στάνçορντ τmν ΗΠA, με
τους Tίλερ και Mπóιερς, έδειξαν óτι τα χρώματα που παρουσιóçονται
στις ηλεκτρο¢ωτογρα¢ίες ¢αίνεται να μην έχουν σχέση ούτε με την
κατóσταση της υγείας ούτε με το συναισθηματικó κóσμο του
υποκειμένου.
Mε τις έρευνές τους οι δύο αυτοί ερευνητές δημιούργησαν σοµαρή
αμ¢ισµήτηση για τα συμπερóσματα των Pώσων επιστημóνων που
είχαν συσσωρευτεί απó τα πρώτα πειρóματα με τους Kίρλιαν, ως τη
δεκαετία του 1970. Zυγκεκριμένα οι Pώσοι ανέ¢εραν óτι οι
¢ωτοστέ¢ανοι ακτινοµολίας αλλóçουν σύμ¢ωνα με την εσωτερική
κατóσταση ενέργειας του υποκειμένου απó γαλóçιο χρώμα σε
πύρινο κóκκινο ή πορτοκαλί.
Oι Tίλερ και Mπóιερς, ξεκινώντας αρχικó την έρευνó τους για να
αναπαραγóγουν και να επιµεµαιώσουν τη ρωσική εργασία, έ¢τασαν
στο συμπέρασμα óτι η παρουσία και οι ποικίλες αλλαγές των
χρωμóτων δεν μπορεί να αποδειχθεί óτι αποδίδονται στην εσωτερική
κατóσταση ενέργειας, µυχολογικής ή υγείας του υποκειμένου, γιατί
παίçουν σημαντικó ρóλο οι χημικές ουσίες των ¢ιλμ, η υγρασία του
περιµóλλοντος, η απóσταση και η πίεση στο αντικείμενο σε σχέση με
το ¢ιλμ και óλλοι παρóγοντες.
Oι εργασίες óμως του Hίτερ Móντελ στη Fερμανία δεν µασίστηκαν
ούτε στα ρωσικó ούτε στα αμερικανικó πειρóματα και δεν λαμµóνουν
υπóµη τους ούτε το χρώμα ούτε το σχετικó μέγεθος του
¢ωτοστέ¢ανου ακτινοµολίας.
Tα πειρóματα του Móντελ µασίστηκαν αποκλειστικó σε
ασπρóμαυρες ηλεκτρο¢ωτογρα¢ίες, απó τη μελέτη των οποίων (σε
περισσóτερους απó 250.000 ασθενείς) αναπτύχθηκε η διαγνωστική
μέθοδος της ηλεκτρο¢ωτογρα¢ίας των ενεργειακών τερματικών
σημείων (AHTΕZ).
AΙΑFNOΣΗ ΜΕΣO ΤΗΣ ΗAΕΚΤΡΟOOΤΟFΡΑOΙΑΣ ΤΟY
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΕNΕΡFΕΙΑΚΟY ΣΗΜΕΙΟY (AHTΕZ)
H μέθοδος της AHTΕZ επιτρέπει να συλλέξουμε πληρο¢ορίες για μία
ενεργειακή διóγνωση, να πóρουμε θεραπευτικó μέτρα και να
κóνουμε ακριµείς ελέγχους, τóσο στιγμιαίους óσο και περιοδικούς
πóνω στα αποτελέσματα της θεραπείας. H ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία
επιτρέπει να γίνονται ορατó τα τερματικó σημεία, δηλαδή τα σημεία
εισóδου και εξóδου στο σώμα, των μεσημµρινών του κλασικού
µελονισμού.
Tο κύριο πλεονέκτημα αυτής της πρωτοποριακής μεθóδου είναι óτι
μέσα απó την ερμηνεία των ηλεκτρο¢ωτογρα¢ιών των óκρων των
δακτύλων, των χεριών και των ποδιών μπορούμε να καταλóµουμε
την κατóσταση των οργανικών συστημóτων που θα μπορούσαν να
ευθύνονται για τα συμπτώματα κóποιας ασθένειας, καθώς και να
προµλέπουμε μία μελλοντική εμ¢óνιση αυτής.
Aυτó γίνεται γιατί η κατóσταση του ενεργειακού ρευστού óλων των
οργóνων και συστημóτων του σώματος καθρε¢τίçεται στους
μεσημµρινούς (ενεργειακές οδοί) και γίνεται ορατή μέσω
ηλεκτρο¢ωτογρα¢ίας στα τερματικó του σημεία, στα χέρια και στα
πóδια.
Ετσι, στην εικóνα των ηλεκτροακτινοµολιών μπορεί να δει κανείς
óλες τις ανωμαλίες που υπóρχουν στα οργανικó συστήματα καθώς
και τα σημóδια περασμένων ασθενειών ή τις ενδείξεις για πιθανές
μελλοντικές αρρώστιες.
Aλλο σημαντικó πλεονέκτημα της μεθóδου αυτής είναι óτι μπορεί
κανείς να επαληθεύσει μέσω διαδοχικών ηλεκτρο¢ωτογρα¢ιών πώς
και πóτε λειτουργεί η θεραπεία που ε¢αρμóçεται και κυρίως αν αυτή
ήταν σωστή και αν ο ασθενής αντιδρó θετικó ή αρνητικó σ' αυτή.
Η ΤΟΠΟFΡΑOΙΑ
Tο πρώτο που χρειóçεται κανείς για να καταλóµει καλó τη μέθοδο
αυτή είναι να εξοικειωθεί με την τοπογρα¢ία, δηλαδή με τα τμήματα
στα οποία χωρίçονται οι άκρsς τmν δακτύλmν τmν ysρι6ν και τmν
ποδι6ν και τα οποία κα0ρsçτί(ουν τα αντίστοιyα συστήματα και
όργανα του αν0ρ6πινου σ6ματος. Mέσα σ' αυτó τα τμήματα είναι
που θα παρουσιαστούν οι διó¢ορες παραμορ¢ώσεις του
¢ωτοστέ¢ανου, οι οποίες θα επιτρέµουν την ερμηνεία και τη
διóγνωση της ασθένειας σε κóποιο συγκεκριμένο óργανο του
σώματος που συνδέεται με το αντίστοιχο δóχτυλο και το αντίστοιχο
τοπογρα¢ικó ενεργειακó τμήμα.
Zτον πρώτο πίνακα παρουσιóçουμε την τοπογρα¢ία των 20
μεσημµρινών του µελονισμού στα τερματικó τους σημεία εισóδου και
εξóδου της ενέργειας στα χέρια και στα πóδια, σύμ¢ωνα με την
παρóδοση του κλασικού µελονισμού και τις ορολογίες του
ηλεκτροµελονισμού του δρ. P. Bολ. Ελóχιστη τροποποίηση
χρειóστηκε να κóνει ο H. Móντελ μετó την ανóπτυξη της μεθóδου και
την έρευνó του.Zυγκεκριμένα συνέδεσε το τερματικó σημείο στον
παρóμεσο του χεριού με τον μεσημµρινó που ευθύνεται για την
µυχική ισορροπία, αντί για τον οργανικó εκ¢υλισμó, óπως διδóσκει ο
P. Bολ, πρóγμα εξóλλου πολύ λογικó, αν έχουμε υπóµη óτι ο
διπλανóς μεσημµρινóς, ο λεγóμενος 30 (Tρεις Oερμαστές) είναι
υπεύθυνος για το ενδοκρινές σύστημα, στενó συνδεδεμένο με τον
µυχολογικó κóσμο.Zτον δεύτερο πίνακα παρουσιóçουμε ένα
παρóδειγμα της τμηματικής τοπογρα¢ίας των δακτύλων, του δείκτη,
του μέσου, του παρóμεσου και του μικρού, του αριστερού χεριού
(Fιανγκ), σύμ¢ωνα με τα αποτελέσματα της πολύχρονης έρευνας και
ανóλυσης του H. Móντελ.
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙNΟBΟAΙΑΣ
Aλλο ένα σημαντικó στοιχείο που πρέπει να έχει κανείς υπóµη, για
να μπορεί να ερμηνεύσει μια ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία, για να αποκτήσει
σωστές πληρο¢ορίες για τη µιοενεργειακή κατóσταση του
υποκειμένου, είναι οι δια¢ορετικοί τύποι της ακτινοµολίας που μας
¢ανερώνουν τίνος είδους είναι η ενεργειακή αρνητική πληρο¢ορία
που µλέπουμε στη ¢ωτογρα¢ία.
1. Eίδος sνδοκρινούς ακτινοþολίας:
Hρóκειται για μια ακτινοµολία που δείχνει óτι το óργανο µρίσκεται
στην πρώτη ¢óση της αρρώστιας, δηλαδή óτι ακóμα δεν είναι πολύ
óρρωστο και αυτó ¢αίνεται στο στóδιο της ενδοκρινικής
απορρύθμισης. Mε τον óρο λοιπóν ενδοκρινική ακτινοµολία ο Móντελ
εννοεί μια αδυναμία ή ανεπóρκεια σε έναν ή περισσóτερους αδένες
που ανήκουν στον αιτιατó óξονα του ενδοκρινούς συστήματος καθώς
και το γεγονóς óτι λίγο πολύ η μερική µλóµη στο αδενικó σύστημα
έχει αντίκτυπο και çημιώνει ολóκληρο το σύστημα.
Aυτó ¢αίνονται óταν στην ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία υπóρχει μια αδύναμη
διακεκομμένη ακτινοµολία ή μερική ή ολική έλλειµη αυτής. Z' αυτó το
είδος εμπεριέχονται οι ασθένειες που σχετίçονται με το νευρο¢υτικó
σύστημα. Επίσης για τον Móντελ, κóθε είδος λειτουργικών
δυσκολιών ταξινομείται μέσα στη μορ¢ή της ενδοκρινούς
ακτινοµολίας. Kóθε κατóσταση αρρώστιας προµóλλεται στον αιτιατó
óξονα του ενδοκρινούς συστήματος (απó την υπó¢υση μέχρι το
γεννητικó) óποιος κι αν είναι ο παθολογικóς πίνακας του ασθενή. H
θεραπευτική αγωγή για το ενδοκρινές είδος ακτινοµολίας αντιστοιχεί
στον κλασικó µελονισμó με τους κóθετους μεσημµρινούς.
2. Eίδος το(ικής ακτινοþολίας:
Zε περίπτωση που κατó τη διóρκεια της çωής και κóτω απó
δυσμενείς συνθήκες αυξηθεί η αρνητική τóση, τóτε ο οργανισμóς
περνóει σε μια δεύτερη ¢óση πιο σοµαρή, δηλαδή την τοξική (και
ακóμα μπορεί να προχωρήσει πιο πολύ η τóση και να πέσει ο
οργανισμóς στο τρίτο στóδιο, δηλαδή της εκ¢υλιστικής ¢óσης). H
εμ¢óνιση της ποιóτητας της τοξικής ακτινοµολίας στην
ηλεκτρο¢ωτογρα¢ία ενóς ενήλικα ασθενή ο¢είλεται στο óτι ήδη έχει
περóσει απó τη ¢óση ανóπτυξης της ασθένειας (ενδοκρινικής
ακτινοµολίας) και προχωρεί προς ένα τελικó στóδιο εκ¢υλισμού του
οργóνου.
Zτη ¢ωτογρα¢ία αυτή η κατóσταση ¢αίνεται μέσα απó εξογκώματα
του ¢ωτοστέ¢ανου σε σχήμα κουκίδας στο ενεργειακó ρεύμα του
τμήματος που συνδέεται με την ασθένεια. Zύμ¢ωνα με την ένταση
των εξογκωμóτων σε σχήμα κουκίδων στη γενική εικóνα, μπορεί
κανείς να προσδιορίσει το µαθμó σοµαρóτητας της διαδικασίας
τοξίνωσης.
Fια μία σωστή διóγνωση υπóρχουν πολλó στοιχεία που πρέπει να
έχει κανείς υπóµη, óπως η δομή, η απóσταση, το μέγεθος, η ένταση
κ.λπ. των κουκίδων καθώς και σε ποιο τμήμα του δακτύλου
µρίσκονται, αλλó τέτοιες λεπτομέρειες ξεπερνούν τις δυνατóτητες του
μικρού αυτού óρθρου.
3. Eίδος sκçυλιστικής ακτινοþολίας:
Aυτó το είδος χαρακτηρίçει μια συγκεντρωτική και μαçική αύξηση της
ενέργειας στη γενική ολοκληρωμένη εικóνα της ηλεκτρο¢ωτογρα¢ίας
καθώς και την ολοσχερή ή μερική εξα¢óνιση των λóμµεων. Kαι εδώ
επίσης διακρίνονται κλιμακωτές διαδικασίες που αντιστοιχούν στο
µαθμó µαρύτητας της ασθένειας.
Oι ανωμαλίες σ' αυτή την ενιαία, συμπαγή ακτινοµολία δείχνουν
γενικó ασθένειες εκ¢υλιστικού τύπου, óπως π.χ. αρτηριοσκλήρωση,
ρευματισμούς, εκ¢υλισμó οργóνων κ.λπ.
H απó¢αση για το αν πρóκειται για μία γενική ενóχληση ή για μια
τοπική αρρώστια εξαρτóται απó το αν οι σχηματισμοί που ¢αίνονται
στις ακτινοµολίες εκ¢υλιστικού τύπου συγκεντρώνονται μονóχα σε
ένα σημείο, óπου καταλήγει ένα çευγóρι μεσημµρινών ή αν
παρουσιóçονται απλωμένοι σε óλη γενικó την εικóνα.
Tην έννοια των ¢αινομένων ενεργειακού εκ¢υλισμού δεν μπορούμε
να την ε¢αρμóσουμε σε εκ¢υλιστικές κυτταρικές çημιές. Aπλó μας
δείχνουν ενεργειακή πληρο¢óρηση. Mας δείχνουν ενδείξεις
κυτταρικής çημιóς καθώς και εκ¢υλιστικών ασθενειών που
προέρχονται απó αυτήν.
Oι εκ¢υλισμοί δηλώνουν μια παρóλυση των ενεργειακών
πληρο¢οριακών συστημóτων. Tóτε χρειóçεται μεγóλη θεραπευτική
προσπóθεια, για να προκληθεί μια οπισθοδρóμηση στην αρνητική
ανóπτυξη, δηλαδή χρειóçεται να σταματήσει η παρóλυση του
συστήματος.
Oταν η εκ¢υλιστική διαδικασία εξα¢ανίçεται, εμ¢ανίçονται, μετó απó
τη θεραπεία, κουκίδες ή ελλείµεις ακτινοµολίας στις ¢ωτογρα¢ίες
ελέγχου. Aυτó είναι το σημóδι óτι η διαδικασία αναπτύσσεται τώρα
θετικó και το κακó υποχωρεί.
ΤΑ BΑΣΙΚΑ OΑΙNΟΜΕNΑ
Fια να μπορεί κανείς να διαþάσsι τις αρνητικές αλλαγές στις δομές
ακτινοµολίας των ηλεκτρο¢ωτογρα¢ιών, χρειóçεται πρώτα να ξέρει
τα διó¢ορα ¢αινóμενα που πóντα εμ¢ανίçονται σ' αυτές. Kαθεμία
απó αυτές έχει τρεις óµεις που μας χρησιμεύουν για να κóνουμε την
πρώτη εκτίμηση:
1. H μορ¢ή ενóς ¢αινομένου είναι μία ένδειξη γενικού τύπου.
2. H περιοχή óπου εμ¢ανίçεται το ¢αινóμενο μας επιτρέπει να
ανακαλύµουμε το μέρος óπου µρίσκεται η ενóχληση ή η οργανική
ανωμαλία.
3. H τρίτη óµη είναι η εκτίμηση των ¢αινομένων, συσχετίçοντóς τα
μεταξύ τους. Oλα τα ¢αινóμενα που ως τώρα έχουν εντοπιστεί απó
τις έρευνες μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις µασικούς τύπους:
α) Ελλείµεις
β) Εξογκώματα σε σχήμα κουκίδας
γ) Zημóδια εκ¢υλισμού.
Yπóρχουν μερικó ειδικó ¢αινóμενα που συνδέονται με ένα ή
περισσóτερα τοπογρα¢ικó τμήματα, αλλó που óμως μπορεί να
ενσωματωθούν στις τρεις παραπóνω κατηγορίες. Tο τι σημαίνει κóθε
αρνητικó ¢αινóμενο µγαίνει σε κóθε συγκεκριμένη περίπτωση απó
την αντιστοιχία με τα οργανικó τοπογρα¢ικó τμήματα.
H σημασία αυτή ανα¢έρεται τóσο στα συμπτώματα óσο και στις
αιτίες της ασθένειας, κυρίως óταν λη¢θούν υπóµη óλα τα
χαρακτηριστικó ¢αινóμενα στο γενικó παθολογικó πίνακα.
Tο να γίνει óμως αυτó σωστó είναι δύσκολο, γιατί για να διακρίνουμε
τις ανωμαλίες ξεκινóμε απó την κανονική ακτινοµολία και το çήτημα
είναι óτι εργαçóμαστε πóνω σε ένα πεδίο παλλóμενης και
μεταµλητής ενέργειας που αλλóçει συνεχώς.
Επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε óτι η ύπαρξη των διαδικασιών
αυτοθεραπείας στον οργανισμó, που αυτές καθαυτές δεν δίνουν
πληρο¢ορίες, κóνει τα πρóγματα δυσκολóτερα. Yπóρχει óμως μία
στóνταρντ, θα λέγαμε, μορ¢ή ακτινοµολίας της υγείας που δείχνει τη
¢υσιολογική κατóσταση.
H ¢υσιολογική ακτινοµολία παρουσιóçεται μέσα απó κανονικές δομές
και σε αυτή την περίπτωση ο¢είλουμε να διακρίνουμε:
α) ένα ¢ωτοστέ¢ανο θερμοκρασίας που εκδηλώνεται μέσα απó μία
ακτινοµολία εσωτερικής κανονικής ενέργειας, δηλαδή που είναι καλó
ισορροπημένη και μοιρασμένη ομοιóμορ¢α.
β) Tις µιολóμµεις που µγαίνουν ή προεξέχουν απó αυτó το
¢ωτοστέ¢ανο θερμοκρασίας με κανονικó χρώμα και πολύ λεπτές
σαν κλωστές.
Aυτή η εικóνα λοιπóν της στóνταρντ υγείας θα ήταν ο θεραπευτικóς
στóχος που πρέπει να κατορθώσει ο ¢υσιοθεραπευτής ή ο γιατρóς
σε κóθε περίπτωση ασθένειας.
Στα çαινόμsνα έλλsιçης οι κύριsς παραλλαγές sίναι:
1. Ελλειµη τμήματος, που δείχνει ανεπóρκεια του αντίστοιχου
οργóνου σύμ¢ωνα με τοπογρα¢ικó τμήματα.
2. Ελλειµη τμήματος με σχήμα σπασμένης γροθιóς. Aείχνει την
ανεπóρκεια αλλó και τη σπαστικóτητα αυτού του οργóνου.
3. Εναρξη μερικής έλλειµης. Είναι σημóδι προοδευτικής ανεπóρκειας
του οργóνου ή του συστήματος.
4. Εξóλειµη της ακτινοµολίας με σημóδια óγχους ή ¢óµου. H
εξα¢óνιση του ενεργειακού ρεύματος δείχνει την ανεπóρκεια του
οργóνου που αντιστοιχεί με την περιοχή ή το δóκτυλο. Oι
μακρóστενες µιολóμµεις δείχνουν ¢óµο ή óγχος στο υποκείμενο,
συμπέρασμα που ενισχύεται απó την παντελή έλλειµη του
¢ωτοστέ¢ανου θερμοκρασίας.
5. Aρχή χóσιμου της óλης ακτινοµολίας. Aείχνει ολική ανεπóρκεια
στα διó¢ορα τμήματα που συνδέονται με τον αντίστοιχο μεσημµρινó.
Aκóμη υπóρχουν óλλες πέντε έξι παραλλαγές, πιο ειδικές, που σε
γενικές γραμμές δείχνουν το µαθμó ανεπóρκειας των οργóνων ή
συστημóτων, αλλó και μερικές ¢ορές δείχνουν μια υπερ¢óρτωση,
υπερκóπωση των συστημóτων.
Zτα ¢αινóμενα ακτινοµολίας σε σχήμα κουκίδων οι κύριοι
σχηματισμοί είναι:
6. Zυγκέντρωση κουκίδων σε σχήμα δακτυλιδιού που περιµóλλουν
εντελώς το ¢ωτοστέ¢ανο. Aείχνει την τóση του σώματος προς
μóλυνση και την προσµολή. Tο επóμενο µήμα οδηγεί σε ενεργειακó
εκ¢υλισμó.
7. Zυγκέντρωση κουκίδων με ένα ξεχωριστó εξóγκωμα. Fια τη
διóγνωση σ' αυτή την περίπτωση μεγóλη σημασία έχει η κουκίδα
που είναι πιο απομονωμένη απó τις υπóλοιπες, ενώ το τοπογρα¢ικó
τμήμα, στο οποίο µρίσκεται αυτή, θα πρέπει να προσεχτεί
περισσóτερο.
8. Kουκίδες σε σχήμα σταγóνων. Aείχνουν óτι υπóρχει ειδικó ισχυρή
προσµολή οργóνων στον τοπογρα¢ικó τομέα που αντιστοιχεί.
Zυνήθως αυτó το ¢αινóμενο παρουσιóçεται στο μεσημµρινó της
καρδιóς - λεπτού εντέρου του μικρού δακτύλου και στο κατώτερο
μέρος της αύρας.
9. H κουκίδα που αποσπóται. Aείχνει óτι η διαδικασία τοξίνωσης
αναπτύσσεται και µρίσκεται ακóμη σε εξέλιξη. Z' αυτή τη ¢óση είναι
που πιο εύκολα μπορούμε να προλóµουμε την ασθένεια.
10. Zύμπλεγμα χωρισμένων κουκίδων. Mια συγκέντρωση κουκίδων
που ταυτóχρονα σχηματίçουν "τσαμπιó" κουκίδων, δείχνει μια πολύ
δυνατή πρóσ¢ατη προσµολή. Tέτοιος σχηματισμóς παρουσιóçεται
συχνó, τóσο σε óντρες óσο και σε γυναίκες στο γενετικó τομέα.
11. Ενοποιημένο σύμπλεγμα κουκίδων. Aηλώνει την υπερ¢óρτωση
του οργανικού τομέα και μια αρχή προσµολής στο αντίστοιχο
τοπογρα¢ικó τμήμα. Tóσο σ' αυτή óσο και στην προηγούμενη
περίπτωση συνιστóται κλινική διερεύνηση.
12. Εξα¢óνιση της ακτινοµολίας με μια χωριστή κουκίδα. Tο ρεύμα
του μεσημµρινού εξα¢ανίçεται. H κουκίδα απομακρύνεται
απομονωμένη απó το υπóλοιπο της ακτινοµολίας. Tο
προσµεµλημένο óργανο είναι óσχημα. Z' αυτή την περίπτωση
προτεραιóτητα στη θεραπεία έχει η κουκίδα και óχι η έλλειµη
ακτινοµολίας.
13. Ενεργειακóς εκ¢υλισμóς σε σχήμα κουκίδων. Εδώ πρóκειται για
μία διαδικασία προς ολοκληρωτική προσµολή, προς ενεργειακó
εκ¢υλισμó.
Aνακsçαλαι6νοντας, μπορούμs να συμπsράνουμs:
α) Οι κουκίδες ενoμένες στqν ακτινοβο/ία δείχνουν óτι ακóμα
υπάρχει κυκ/ο¢ορία τqς ενέρyειας και είναι σqμάδι óτι αρχίçει μια
τοçίνoσq q μια προσβο/q στο αντίστοιχο ορyανικó τμqμα.
þ) Οι κουκίδες που χoρίçονται q qδq είναι χoρισμένες είναι συνqθoς
σqμάδι óτι υπάρχει μια ειδικq υπερ¢óρτoσq και ίσoς επίσqς
κυτταρικές çqμιές στο αντίστοιχο óρyανο. Tέ/ος μέσα στα εκ¢υ/ιστικά
¢αινóμενα έχουμε:
14. Tμηματικó εκ¢υλισμó. Aυτó το ¢αινóμενο ερμηνεύεται σύμ¢ωνα
με το τοπογρα¢ικó τμήμα óπου παρουσιóçεται. Oι εκ¢υλισμοί σε
σχήμα δακτυλιδιού π.χ. αρχίçουν πóντα απó ένα ορισμένο τμήμα.
15. Εκ¢υλισμóς σε σχήμα δακτυλιδιού με λóμµεις. Είναι σημóδι
ενεργειακού εκ¢υλιστικού ¢αινομένου που ακóμα μπορεί να λυθεί
θετικó.
16. Εκ¢υλισμóς σε σχήμα δαχτυλιδιού χωρίς λóμµεις. Εδώ πρóκειται
για ένα γενικó ρευματικó αρθριτικó ¢αινóμενο. Είναι σημóδι υµηλής
πίεσης στη çώνη της παρουσίας του, δείχνει μεγóλη πίεση στα
αγγεία που ¢τóνουν και ξεκινούν απó το κε¢óλι. Zημαίνει παρóλυση
του συστήματος των οργóνων του μεσημµρινού του δακτύλου.
17. Oλικóς εκ¢υλισμóς χωρίς λóμµεις. Εδώ ¢αίνεται ένα ενεργειακó
ρεύμα εντελώς παραλυμένο μαçί με μια µαριó υπερ¢óρτωση των
οργóνων που αντιστοιχούν.
18. Oλικóς εκ¢υλισμóς με λóμµεις. Είναι σημóδι μεγóλης πίεσης αν
και ακóμα μπορεί να επηρεαστεί θετικó με κατóλληλη και έγκαιρη
θεραπεία.
Hαρóλο που οι έρευνες έχουν προχωρήσει αρκετó, ύστερα απó
περισσóτερα απó 15 χρóνια πειρóματα, τóσο στα εργαστήρια του H.
Móντελ óσο και σε óλλα ερευνητικó κέντρα, χρειóçεται ακóμα χρóνος
για την πλήρη κατανóηση και αποκωδικοποίηση των
ηλεκτρο¢ωτογρα¢ιών στην ολική µυχοσωματική ανθρώπινη
λειτουργία.
Η συμþολή όμmς της μs0όδου αυτής για την ιατρική διάγνmση
και την παρακολού0ηση της υγsίας μπορsί να sίναι υçίστης
σημασίας για το μέλλον. Kαι αποτελεί ακóμα ένα µήμα για την
προσέγγιση της μοντέρνας ιατρικής προς την αρχαία παρóδοση,
εκσυγχρονίçοντóς την με καινούργια μεν μέσα, αλλó χωρίς να χóσει
το πνεύμα για την κατανóηση του ανθρώπου στην πραγματική
εσωτερική του διóσταση.
ΕΕΑ (Εnergy Emission AnaIysis)
Tον Aύγουστο του 2007 δημοσιεύτηκε μια μελέτη με σκοπó να
εξετóσει την δυνατóτητα ή óχι της «Aλληλεπίδρασης μακρóς
αποστóσεως στο ανθρώπινο µιοενεργειακó πεδίο του εξεταçóμενου
απó το Fιώργο Hασχαλίδη», δηλαδή τον ειδικó τρóπο μεταµολής των
ακτινοµολιών και της ¢αινομενολογίας
στις εικóνες, πριν και μετó την επίδραση του Fιώργου Hασχαλίδη.
Tη μελέτη διεξήγαγε ο Xρήστος Kωλέττας με τη συσκευή Kίρλιαν
«…TD acron 2000» κατó την Kίρλιαν-……A (…nergy …mission
Analysis)
Oλες οι περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν εξ αποστóσεως, και
συγκεκριμένα απó απóσταση τριακοσίων χιλιομέτρων.Aεν υπήρξε
οπτική ή ¢υσική επα¢ή, παρó μóνο τηλε¢ωνική, για την απαραίτητη
συνεννóηση. Aεν υπήρχε καμιó γνωριμίατων συμμετεχóντων με τον
Fιώργο Hασχαλίδη, ούτε του δóθηκαν πληρο¢ορίες γι— αυτούς. H
μελέτη διήρκεσε απó το Nοέμµριο του 2005 ως το Zεπτέμµριο του
2006 και ο κóθε συμμετέχων αντιμετωπίστηκε ξεχωριστó.
Εξετóστηκαν συνολικó 17 óτομα. H διαδικασία ήταν η ίδια óπως
γίνεται óταν οι συμμετέχοντες µρίσκονται δίπλα στο
θεραπευτή.Hροηγείται, δηλαδή, μια «ανóλυση»-διóγνωση της
κατóστασης του συμμετέχοντα και ακολουθεί θεραπεία.Hριν και μετó
την επέμµαση του Fιώργου Hασχαλίδη έγινε λήµη μίας εικóνας
Kίρλιαν στους εξεταçóμενους, τóσο για τη συσχέτισηων δεδομένων
που α¢ορούν στην κατóστασή τους με
ταστοιχεία που εντοπίçει , óσο, κυρίως,
για τη διαπίστωση της óποιας
επίδρασής του επóνω τους.
H μέθοδος χρησιμοποιεί την
αποτύπωση του µιοενεργειακού πεδίου
απó τα óκρα των δαχτύλων χεριών και
ποδιών σε μια ¢ωτογρα¢ία γνωστή ως
«¢ωτογρα¢ία Kίρλιαν», απó το óνομα
του Pώσου
ηλεκτρολóγου, μηχανικού και καδημαiκού Sem˜on Kirlian που την
ε¢ηύρε. Tο πεδίο που αποτυπώνεται σε αυτή τη
¢ωτογρα¢ία ¢έρει πλήθος πληρο¢οριών ου α¢ορούν στη συνολική
κατóσταση του ατóμου,και μóλιστα óχι μóνο τη σωματική, αλλó και
την µυχοδιανοητική.
Hρóκειται ουσιαστικó για μια ενεργειακή απεικóνιση των λειτουργιών
και δυσλειτουργιών που λαμµóνουν χώρα στον ανθρώπινο
οργανισμó.Zτα óκρα των δαχτύλων απολήγουν οι ενεργειακοί
μεσημµρινοί, η δε ανóλυση της εκπεμπóμενης ακτινοµολίας των
óκρων των δαχτύλων καθιστó δυνατή την ασ¢αλή
εξαγωγή συμπερασμóτων για τη συνολική κατóσταση του
οργανισμού σε δυναμικó (ενεργειακó) επίπεδο,
ακóμη και σε πολύ πρώιμο και ασυμπτωματικó στóδιο.Cς μια
πρώτη
µοήθεια
στην
κατανóηση
της
ανóλυσης
των εικóνων Kίρλιαν με τη μέθοδο ΕΕA, θα ανα¢ερθεί γενικó óτι οι
ακτινοµολίες των δαχτύλων και απó τα τέσσερα óκρα πρέπει, στην
ιδανική περίπτωση, να δείχνουν μια ιδιαίτερη αρμονία, να
ακτινοµολούν, δηλαδή, ισοδύναμα, με ακτινοµολία ούτε πολύ πυκνή
ούτε πολύ αραιή και να παρουσιóçουν διó¢ορα χαρακτηριστικó που
υποδηλώνουν διαταραχή, óπως μεταξύ óλλων:
Mειωμένη ή ολοκληρωτική απουσία ακτινοµολίας απó ολóκληρο το
χέρι, το πóδι ή απó κóποιο δóχτυλο, ή ακóμη και απó κóποιο μικρó
τομέα ενóς δαχτύλου.
Aπουσία ακτινοµολίας ή ιδιαίτερα πυκνή ¢óρτιση σε μεμονωμένους
τομείς ή συσσώρευση ιδιαίτερωνστρογγυλών στιγμóτων σε αυτούς.

Hρέπει να διακρίνεται με σα¢ήνεια το σχήμα των ακτινοµολιών σε
κóθε δóχτυλο (στρογγυλó ή οµóλ). υσικó, υπóρχει πλήθος
λεπτομερειών που λαμµóνονται υπóµη, ωστóσο στις εικóνες που
ακολουθούν ημειώνονται και σχολιóçονται κατó το δυνατóν εκείνα τα
σημεία που μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτó πó τον μη ειδικó
στην ανóλυση τέτοιων εικóνων. ˆησιμοποιήθηκαν τα γρóμματα – και
V, óπου το X υποδηλώνει διαταραχή, ενώ το V υποδηλώνει
αποκατóσταση ή μερική αποκατóσταση του προµλήματος (ικανóτητα
αντιστρο¢ής). Zτις πιο πολλές περιπτώσεις αυτó τα σημεία δε
σχολιóçονται πóνω στις εικóνες, αλλó α¢ήνονται στην προσοχή του
αναγνώστη. Ενίοτε χρησιμοποιούνται µέλη, που επισημαίνουν τους
προµληματικούς τομείς. Ενδεικτικó παραθέτουμε εικóνες
Kίρλιαν τεσσóρων συμμετεχóντων:

ZYMHΕPAZMA MΕAΕTHZ:
Aιαπιστώνεται σα¢ής και καταλυτική επίδραση του Fιώργου
Hασχαλίδη στους εξεταçομένους, επίδραση η οποία δεν μπορεί να
αποδοθεί στον παρóγοντα «τύχη» ή στις ¢υσιολογικές διακυμóνσεις
του µιοενεργειακού πεδίου.
MHHCZ ONTCZ ΕΙNAΙ MΙA TPOMΕPH ANAAAAY•H ZTO XCPO
THZ MΕTA4YZΙKHZ;
Aυτó το ¢αινóμενο της ¢ωτογρα¢ίας Kίρλιαν, αποτελεί ένα
αμ¢ιλεγóμενο θέμα γιó το οποίο εκ¢ρóστηκαν πολλές απóµεις. Hοιó
είναι η δική σας óποµη;
Mήπως έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο γιó να πλησιóσουμε και
να κατανοήσουμε ή και να καταγρóµουμε την απρóσιτη έννοια της
ανθρώπινης µυχής;
Nα ξέρεις,óτι ευτυχία είναι να μπορείς να ξεχνóς,και να μπορείς να
θυμóσαι. ευτυχία έρχεται απó την ικανóτητα να νιώθεις µαθιó,να
απολαμµóνεις απλó,να σκέ¢τεσαι ελεύθερα να ρισκóρεις στη çωή να
είσαι απαραίτητος. Aς ελπίσουμε óτι να κóνουμε στο εγγύς μέλλον
μια πλατιó συçήτηση για την μέθοδο Kirlian.Tυχαί-
νει να είμαι απó τους πρώτους κατασκευαστές στην Ελλóδα τέτοιας
πειραματικής συσκευής και έχω εμµαθύνει αρκετó στο συγκεκριμένο
θέμα. έµαια θα συμ¢ωνήσω óτι είναι αρκετó αμ¢ιλεγóμενης αξίας και
σημασίας θέμα.Zε κóποιο μóλιστα topic που είχε ανοίξει η ¢ίλη και
μέλος είχα παραθέσει χονδρικó την λειτουργία της σύγχρονης
συσκευής Kirlian καθώς και την εξήγηση του χρωματικού κώδικα, για
τα χρώματα που προκύπτουν απó μίας τέτοιας μεθóδου
¢ωτογρó¢ιση. Tο θέμα αυτó, óπως και óλλα παρóμοια που έχουν
σχέση με δια¢ορες συσκευές περισσóτερο ή λιγóτερο
"αντισυμµατικές" αποτελούν ένα πολύ ενδια¢έρον πεδίο για μένα,
λóγω των αναçητήσεων αλλó και της επιστήμης μου.
Hεριληπτικó, νομίçω óτι είναι η μέθοδος ¢ωτογρó¢ισης ενóς
αντικειμένου (ανθρώπου, çώου ή πρóγματος) το οποίο ευρίσκεται
υπó υµηλή τóση, αλλó σε υµίσυχνο εναλλασσóμενο ρεύμα, οπóτε
λóγω του skin-effect δεν παθαίνει απολύτως τίποτα (πχ
ηλεκτροπληξία, κλπ) αλλó παίρνουμε πολύ ενδια¢έρουσες
¢ωτογρα¢ίες με κóποιες χρωματικές αποχρώσεις γύρω απó το
αντικείμενο (óσπρες, γαλóçιες, πρóσινες, κλπ). Kóποιοι ισχυρίçονται
óτι αυτó το "¢ωτοστέ¢ανο" που περιµóλλει το αντικείμενο είναι η
αύρα του ή η "ενεργειó" του ή το "πεδίο" του, ενώ óλλοι λένε óτι τα
δια¢ορετικó χρώματα απλώς ο¢είλονται στη δια¢ορετκή αναλογία
νερού, ιδρώτα, μεταλλικών στοιχείων, κλπ,κλπ στην επιδερμίδα ή
επι¢óνεια του αντικειμένου
Aπó óσα πóντως έχω διαµóσει και έχω καταλóµει, θα συμ¢ωνήσω
μαçί σου πως πιθανóτερη (για να μην πω µεµαία) είναι «η δεύτερη
εξήγηση», δηλαδή πως με αυτóν τον τρóπο «¢ωτογρó¢ησης» δεν
γίνεται ορατó κóτι που προüπóρχει αλλó απλó (λóγω του
«¢αινομένου κορώνας» ™ corona effect) παρóγεται -
öημιοuργείται ένα αποτέλεσμα οπτικó παραπλήσιο με την ιδέα που
οι περισσóτεροι ενδεχομένως έχουμε σχηματίσει για το πώς θα
¢αινóταν η αύρα αν μπορούσαμε να την δούμε. Aν πóντως
κατασκευóσετε κóποια συσκευή τύπου Kirlian για πειραματισμó,
πιστεύω, óτι κóνοντας μερικó πειρóματα ελέγχου θα μπορέσετε να
επιµεµαιώσετε ή να αποκλείσετε μία απó τις δύο εξηγήσεις στις
οποίες ανα¢έρθηκες. Hρóγμα που καθιστó ακóμη πιο µέµαια την
«δεύτερη εξήγηση»
H αύρα είναι ó,τι μπορούμε να δούμε απó óKα τα «λεπτóτερα»
σώματó μας.
Επομένως, νομίçω εύλογα προκύπτει το ερώτημα: τι είναι αυτó που
σε κóνει να δια¢οροποιείσαι απó το πιο πóνω; óλις τώρα είδα και
την τελευταία ένθεση (post) του Filosofos3 που απαντó κατó κóποιο
τρóπο και που μου ¢αίνεται πιο κοντó σε αυτó που πρóγματι ισχύει.
Mπορεί να είναι ανέ¢ικτο óπως λες «με το υλικó μóτι να έχουμε μια
οπτική εικóνα της λεγóμενης αύρας» αλλó έχω την εντύπωση óτι
χωρίς τα υλικó μας μóτια δεν θα μπορούσαμε να µλέπουμε την
αύρα. Eνας εκ γενετής τυ¢λóς, για παρóδειγμα, öεν θα μπορούσε να
«δει» την αύρα, τουλóχιστον óχι ως χρώμα. Oα επικαλεστώ μóνο ένα
περιστατικó που ανα¢έρει κóπου ο R. Bruce και μου είχε κóνει
ιδιαίτερη εντύπωση.
Aνα¢έρεται λοιπóν σε κóποιον εκ γενετής τυ¢λó που είχε
ηλεκτρονική αλληλογρα¢ία μαçί του και στον οποίο πρóτεινε κóποιες
τεχνικές (µασισμένες στην α¢ή) για να πετύχει αστρική προµολή.
Oταν τελικó τα κατó¢ερε, περιέγραµε óτι η αστρική του εμπειρία
ήταν σαν να αντιλαμµóνονταν óμεσα óλο τον περιµóλλοντα χώρο
καθώς και τα αντικείμενα και τα πρóσωπα που τυχóν υπήρχαν εκεί,
óχι óμως ως οπτικές εικóνες, αλλó σαν να ακουμπούσε με τα χέρια
του (με τον τρóπο δηλαδή που οι τυ¢λοί συλλέγουν πληρο¢ορίες)
óλα αυτó ταυτóχρονα• έχοντας ας πούμε απτικές εικóνες óλων
óσων ένας με ¢υσιολογική óραση θα τα αντιλαμµóνονταν ως
οπτικές.
Aν και μóλλον θα συμ¢ωνήσω με τον Filosofos3 óτι «το να
αισθάνεται κανείς το "αιθερικó" σoμα και να yνoρίçει τον τρóπο
/ειτουρyίας του δεν είναι απαραίτqτο yια να αρχίσει να β/έπει κανείς
τqν αúρα» ούτως ή óλλως óμως, μου ¢αίνεται óτι με αυτó και με
τούτα «δρομολóγησες» το επóμενó μου µóξιμο που καθώς ¢αίνεται
θα α¢ορó το αιθερικó και τα συν αυτώ.
«δsν έysι τονιστsί η σημασία τmν yημικ6ν μsταþολ6ν που
συμþαίνουν στα σ6ματα και (sννο6 sδ6 κυρίmς τα υλικά
σ6ματα) όσmν ασyολούνται μs τη 0έαση της αύρας ή
γsνικότsρα μs τον αποκρυçισμό.»
Aπó óσο ξέρω στο υλικó μας σώμα συμµαίνουν αναρίθμητες χημικές
μεταµολές την κóθε στιγμή είτε ασχολούμαστε με τον αποκρυ¢ισμó
είτε óχι. H ίδια η διαδικασία μóθησης προüποθέτει πóμπολλες
χημικές (και óχι μóνο) αλλαγές που θα πρέπει να συμµούν μέσα μας.
Mε óλλα λóγια ακóμα και κóθε ¢ορó που αναγιγνώσκω ένα post
καταλήγω περισσóτερο ή λιγóτερο χημικó αλλαγμένος απó αυτó που
ήμουν óταν óρχιçα να το διαµóçω. Επομένως σε τι είδους ιδιαίτερες
χημικές αλλαγές ανα¢έρεσαι και απó πού προκύπτει óτι αυτές είναι
εν δυνóμει επικίνδυνες; Kαι μóλιστα óταν σε επóμενο post σου
ανα¢έρεις: «ó/οι μποροúμε να δοúμε τqν αúρα. Fιατί είναι ¢υσικq
μας ικανóτqτα που τqν çεχνάμε q τqν αμε/οúμε» ποιος επομένως ο
κίνδυνος απó την ενεργοποίηση μιας ¢υσικής ικανóτητας.
- Aυτó πóλι óτι «.Hχ συνειδqτοποίqσα κάποια στιyμq óτι β/έπo ένα
ουράνιο τóçο yúρo απó τους /αμπτqρες πυρακτoσεoς.» είναι κóτι
που συμµαίνει συστηματικó; Eχεις δηλαδή, αποκλείσει την
περίπτωση απλó να παρατηρούσες το γνωστó ¢αινóμενο της
ανóλυσης του ¢ωτóς στα συστατικó του χρώματα λóγω διóθλασης
( λóγω γυαλιών που ενδεχομένως ¢ορούσες εκείνη τη στιγμή ή
αυξημένης υγρασίας στον κερατοειδή ‘ π.χ. δóκρυα, νερó ‘ ή τέλος
αυξημένη υγρασία στο óμεσο περιµóλλον της λóμπας);•Aπó το
ύ¢ος της γρα¢ής σου μπορώ να συμπερóνω óτι óντως έχεις
αποκλείσει τις πιο πóνω περιπτώσεις αλλó περισσóτερο τις
ανα¢έρω για να σου εκμαιεύσω μια πιθανή ερμηνεία γι αυτó που
παρατήρησες και το πώς το συσχετίçεις με την αύρα (αν υπóρχει
κóποια σχέση).
-Tο óλλο, που α¢ορó τη διευκóλυνση της θέασης αύρας μέσα απó το
τçóμι των λεω¢ορείων νομίçεις óτι μπορεί να είναι ανóλογο αυτού
που έκανε σκóπιμα ο Dr. Kilner; (δες και ένθεσή μου 07/12/2004)
«Aραγs τι 0α απαντούσαν όλοι αυτοί που þλέπουν την αύρα στο
Fκουρτ(ίsç ο οποίος έλsγs ότι ο άν0ρmπος δsν έysι ούτs
αστρικό σ6μα ούτs νοητικό σ6μα ούτs çυyή αλλά τα yτί(sι αυτά
στη διάρκsια της (mής του και αν τα καταçέρsι έysι μsτά
0άνατον (mή αλλι6ς yάνsται σαν να μην υπήρ(s ποτέ;»

óKKο είναι το παρατηροúμενο çαινóμενο και óKKο η ερμηνεία
ποu öίνοuμε για αuτó και η óποια θεmρία ποu επικαKοúμαστε q
öημιοuργοúμε ε{ αρ¿qς
Επίσης θα ήθελες για το : «.και οι απ/ές κάμερες συ//αμβάνουν τα
χρoματα τqς αúρας α//ά μέχρι στιyμqς δεν υπάρχει τεχνικq
διαχoρισμοú απó τα ά//α του ¢υσικοú κóσμου.» να επεκταθείς στο
τι είναι αυτó που σε κóνει να το πιστεύεις;
«μπορεί να δείτε κάτι τóσο oραίο που θα σας μαyέµει και θα σας
κ/έβει τq çoτικóτqτά σας. Oα το αισθανθείτε σαν σ¢ίçιμο στο στομάχι
και σαν σταδιακq εçάντ/qσq»
Eνας απó τους τρóπους που «¢ορτίçομαι» με ενέργεια είναι απó την
ομορ¢ιó ενóς óμορ¢ου τοπίου, του γαλóçιου ή και του νε¢οσκεπούς
ουρανού, ενóς δέντρου κ.τ.λ.. Fιατί αυτó το είδος ομορ¢ιóς μπορεί να
μας κλέµει ενέργεια;
Aυτó που ανα¢έρεις ειδικó για τον αιθερικó κóσμο τα γνωρίçεις απó
óμεση εμπειρία; Aν ναι ποια µασικó μέτρα προ¢ύλαξης νομίçεις óτι
είναι αναγκαία -εννοείται ε¢óσον κóποιος προσεγγίçει αυτó τα
πρóγματα χωρίς να τα «µιóçει» αλλó α¢ήνοντóς τα να ωριμóσουν εν
καιρώ-.
Fια την Kirlian ¢ωτογρó¢ηση, λίγο πολύ έχω καταθέσει τις ενστóσεις
μου αλλó έχω µέµαια, παρóλληλα δηλώσει και την óγνοιó μου.
Hóντως θα ήθελα να επισημóνω δύο σημεία σε αυτó που λες.
A) «.ένα "άµυχο" αντικείμενο óπoς το κέρμα, έχει χαρακτqριστικq
αúρα που ¢oτοyρα¢ίçεται με τq συσκευq kirlian. Ο¢εί/εται κατά
κúριο /óyο, στα χέρια που το έχουν πιάσει.»
Aν πρóγματι ισχύει αυτó, θα μπορούσε εύκολα να εξακριµωθεί και να
τεκμηριωθεί, ¢ωτογρα¢ίçοντας ας πούμε το ίδιο κέρμα α¢ού πρώτα
το είχαν πιóσει δια¢ορετικó óτομα ή το είχαν τοποθετήσει
προσεκτικó με ας πούμε «αποστειρωμένη» λαµίδα και α¢ού µεµαίως
του είχαν α¢αιρέσει την óποια υγρασία είχε στην επι¢óνειó του.
Zυγκρίνοντας τις δια¢ορετικές ¢ωτογρα¢ίες και ¢ροντίçοντας να
κρατηθούν σταθερές οι υπóλοιπες παρóμετροι που θα μπορούσαν
πιθανóν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα, θα είχαμε νομίçω
επαρκείς αποδείξεις για του λóγου το αληθές ή το µευδές.
B) «Aν ¢oτοyρα¢ίσει κανείς τqν αúρα του ¢ú//ου και μετά κóµει
απó αυτó ένα μικρó κομμάτι, στqν επóμενq ¢oτοyρα¢ία του ¢ú//ου,
θα ¢αίνεται και το κομμάτι που έ/ειπε!»
Oπως έχω ανα¢έρει, θεωρώ óτι αυτó είναι ένα απó τα ισχυρóτερα
(αν óχι το ισχυρóτερο επιχείρημα) υπέρ της Kirlian. Aεν θα έπρεπε
λοιπóν να είναι διαθέσιμες τέτοιες ¢ωτογρα¢ίες και μóλιστα με
λεπτομέρειες για την óλη διαδικασία που αυτές λή¢θηκαν; Oι
επικριτές της Kirlian λένε óτι κóτι τέτοιο δεν μπóρεσε να παραχθεί
στα δικó τους εργαστήρια ή óτι αν η τομή του ¢ύλλου γίνονταν πóνω
στη ¢ωτογρα¢ική πλóκα αυτó ενδεχομένως να ó¢ηνε κóποια ίχνη
που θα έδιναν µευδή εικóνα.
Mε τα πιο πóνω απλó θέλω να πω με óλλα λóγια αυτó που είχα
γρóµει σε προηγούμενο post μου, δηλαδή óτι η Kirlian
¢ωτογρó¢ηση, στην περίπτωση που óντως κóνει αυτó που
διατείνεται óτι κóνει, θα óξιçε να τύχει καλύτερης τεκμηρίωσης, στην
οποία μóλιστα θα λαμµóνονταν υπ— óµιν και τα αντεπιχειρήματα της
óλλης πλευρóς.
Fια κλείσιμο, πóντως, θα επαναλóµω για μία ακóμη ¢ορó τα λóγια
σου:
«...Kάποια στιyμq, β/έπεις και αúρες, α//ά δεν είναι αυτó το
çqτοúμενο...»
μq ¢οβάσαι, μq κο//άς, μq τρε/αίνεσαι
Eχουμε έναν óνθρωπο ο οποίος αναçητó μιαν Fνώση. Eχει
ηλεκτρονικó υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο , χρóνο και θέληση
να πóρει αυτήν την γνώση. Kατó την πλοήγηση του αντιλαμµóνεται
τον χώρο εκείνο που ονομóçεται …soterica. Oεóται την ποιóτητα της
Fνώσης που θα του προσ¢έρει, τον τρóπο λειτουργίας του χώρου
αυτού, τους κανóνες που στηρίçουν την υπαρξη του. Aναγιγνώσκει
óτι μπορεί μπαίνοντας σε αυτóν τον χώρο να επιτύχει τον σκοπó του,
να πóρει την συγκεκριμένη γνώση που τον έκανε να µóξει. Eτσι
σκέ¢τεται το πώς θα εισέλθει σε αυτóν τον χώρο. Tου είναι γνωστó
óλα óσα χρειóçεται να ξέρει δίχως óμως αυτή η γνώση να είναι
εμπειρική.
Eτσι απο¢ασίçει ιδία µουλησει να εισέλθει σ— αυτóν τον χώρο
ύπαρξης. Aημιουργεί ένα óνομα, έναν λογαριασμó δια μέσου του
οποίου μπορεί να υπóρξει και μέσα αλλó και πóνω σε αυτóν αρχίçει
να χτίçει σώμα, εμποτισμένο απó το αρχικó αίτιο της δημιουργίας
του. Tο σώμα που δημιουργεί περιορίçεται τóσο απó τις διαθέσιμες
επιλογές óσο και απó την γνώση που θέλει να αποκτήσει. Tο χτίçει
με μέσα που αντλεί απó την μήτρα, την ιδέα και τα οποία συγκροτούν
την πύλη εισóδου του. Oι κανóνες που απó πριν του ήταν γνωστοί,
του επιτρέπουν την µουλητική κίνηση σε πεδία προκαθορισμένα
δίχως ωστóσο αυτó να συνιστούν πεπρωμένο.
Eτσι αρχίçει την κινηση του μέσα σε αυτó τον χώρο ύπαρξης. H
εμπειρία συνήθως λαμµóνεται ως ιδιαίτερα γοητευτική.
Oταν πληρωθεί η ανóγκη ως αίτιο της δημιουργικής αυτής έκ¢ρασης,
παύει να υ¢ίσταται η συγκρóτηση μιας προσωπικóτητας υπó της
μιας Aρχής. Eτσι ο óνθρωπος α¢ήνει αυτóν τον τρóπο ύπαρξης,
αρχειοθετεί την εμπειρική πλέον γνώση που έχει αποκομίσει και ίσως
επανέλθει σε αυτóν τον χώρο ύπαρξης είτε εξαιτίας μιας νέας
Fνώσης είτε ως αποτέλεσμα της πληρóτητας, της αυτóρκειας που
ευαρεστείται να εκ¢ρóσει ως Fνώση πλέον.
Kι óμως, αν αυτó κρίνεται ως εν σο¢ία ποιούμενο, θα πρέπει να
λóµουμε υπóµη μας τον εγκλωµισμó ενóς ανθρώπου, óταν κατó την
διóρκεια της κινησης του σε αυτóν τον χώρο, χóσει την επα¢ή με την
α¢ετηρία του και θεωρεί óτι αυτóς ο χώρος ύπαρξης έχει
δημιουργηθεί και συντηρείται για αυτóν. Aντιλαμµóνεται ως αληθή
μóνον óτι εξυπηρετεί την δική του υπóσταση που óμως έχει πóµει να
είναι σε αρμονία με την αρχετυπική του έκ¢ραση.
Zώντας στην δυστυχία ,που η απóρριµη ακóμα και αυτών των
στοιχείων που του επιτρέπουν να λειτουργεί ως αναληθή τον συνδέει
με το óλο αρνητικó, κατασπαταλεί ην çωτικóτητα του στην πλήρωση
επιθυμιών που απορρέουν απó την συνείδηση του μέρους. Oταν η
επιθυμία του μέρους ταυτιστεί με την συνέπεια της αλóγιστης χρήσης
της çωτικóτητας του ατóμου , το óτομο αποσύρεται για ανασύνταξη
δυνóμεων και εισέλθετε ξανó σε τούτο τον χώρο ύπαρξης για να
υπηρετήσει τις επιθυμίες που έμειναν απλήρωτες. Kι αυτóς ο κύκλος
μετενσαρκώσεων θα συνεχίçεται αέναα óσο τούτος ο χώρος αλλó και
óλοι οι κóσμοι του Yπóρχω εξακολουθούν να υ¢ίστανται.
την αύρα μπορούμε να την αντιλη¢θούμε με κóθε προέκταση
οποιασδήποτε απó τις αισθήσεις μας στα αλλó επίπεδα.Zυμ¢ωνώ.
Hρο¢ανώς με τον óρο šαλλó επίπεδα— εννοείς óτι ο óνθρωπος σαν
ενιαία προσωπικóτητα λειτουργεί και εκ¢ρóçεται και σε αλλó
επίπεδα, πέραν αυτού της παχυλής ύλης. Είναι δλδ μια οντóτητα που
υπóρχει στους κóσμους της χωριστικóτητας ως μορ¢ή, μιας και είναι
αδύνατον να οριστεί ενδιóμεσο επίπεδο δίχως την διóσταση του
χώρου ή του χρóνου.
Kι óμως χρóνος σημαίνει κινηση, ιδιóτητα που προüποθέτει αλλó και
συγκροτεί μέσον, ¢ορέα κτιστών. Zε αυτούς τους ¢ορείς λοιπóν που
κτίçονται αντιστοιχούν και τα υλικó που στοιχειοθετούν το σώμα τους,
μιας και τα επίπεδα προüποθέτουν ύλη. Fια να υπóρχει αρμονία
μεταξύ αυτών των ¢ορέων θα πρέπει να προσθέσουμε στην κινηση
την ιδιóτητα της µούλησης, γιατί ειδóλλως η τóξη δεν θα υ¢ίσταται
πουθενó.
Eτσι έχουμε την µουλητική κινηση που διαμορ¢ώνει ¢ορείς
συνδεμένους κατó τóξη και αρμονία. Kι óλο τούτο την σύνθεση την
ονομóçουμε ανθρώπινη προσωπικóτητα ή τοποχρονικó óνθρωπο.
υτó λοιπóν τα σώματα του ανθρώπου εμπεριέχουν τóσο την
µούληση, σαν Aύναμη Aημιουργίας ή λογοiκη έκ¢ραση, óσο και την
ενέργεια εκείνη που ως κραδασμóς αποτελεί το υλικó με το οποίο η
µούληση χτίçει και συντηρεί τους ¢ορείς και τα σώματα τους.
Aς εξετóσουμε λοιπóν την λειτουργία των διó¢ορων σωμóτων
αρχίçοντας με αυτó του υλικού σωματος και προσπαθώντας να
προσεγγίσουμε και τον ¢ορέα των δυνατοτήτων του, αν και για να
τον κατανοήσουμε θα πρέπει να έχει προηγηθεί η γνώση του τι είναι
και πως λειτουργεί αυτή η çωτική ενέργεια απ—την οποία
δημιουργούνται αλλó και συντηρούνται τα σύμπαντα.
Eνα λουλούδι θα πρέπει να το ποτίçουμε συνεχεία ώστε να μην
πεθóνει. Eτσι και óνθρωπος παίρνει αυτήν την ενέργεια ώστε να
συντηρήσει τα σώματα του δια μέσου των ¢ορέων του. Oταν λοιπóν
οι ανóγκες του σωματος για ενέργεια κορεστούν τóτε το περίσσευμα
αποµóλλεται σε ροές δημιουργώντας ένα ¢υσικó προστατευτικó
κóλυμμα για τον óνθρωπο και αυτó είναι που ονομóçεται αύρα. Aν ο
óνθρωπος κατασπαταλó αυτήν την ενέργεια και δεν γνωρίçει τον
τρóπο να την αναπληρώσει τóτε είναι ¢υσικó να μην μπορεί να
συντηρήσει στην çωή το σώμα του, γεννώντας έτσι την αρρώστια και
με ¢υσικó επακóλουθο τον θóνατο αυτού του σωματος. Tóτε παύει
να υ¢ίσταται και το ενεργειακó του σώμα το οποίο και αποδίδει την
ενέργεια που έχει στον κóσμο που κινούνταν. Aυτó είναι και η
λευκογαλαçη μορ¢ή ενέργειας που μπορεί κóποιος να αντιλη¢θεί
στα νεκροτα¢εία, έχοντας αυτή η ενέργεια κóποια στοιχειώδη
συνείδηση έως óτου πλήρως αποδοθεί. Aλλó αυτó είναι θέμα óλλης
συçήτησης.
Tο υλικó μου μóτι είναι ένα αισθητήριο óργανο ,της óρασης , στο
επίπεδο της παχυλής ύλης. H αίσθηση της óρασης óμως θα πρέπει
να εδρεύει κóπου έξω απó το υλικó μου óργανο. Kι αν έχει ως
óργανο στην παχυλή ύλη το μóτι, γιατί να μην έχει και ένα ανóλογο
óργανο δια¢ορετικής ποιóτητας στα αλλó σώματα; Kαι γιατί να
αντιλαμµανóμαστε ένα είδος ύλης με το παχυλó óργανο óταν αυτó το
είδος ύλης είναι δια¢ορετικó απó εκείνο που συντίθεται το παχυλó
óργανο. Aποτελέσματα του ηλεκτρισμού είναι ορατó στο μóτι.Tο
ηλεκτρικó ρεύμα óμως óχι.
Oταν θέλουμε να μυρίσουμε ένα ¢αγητó δεν ακουμπóμε το αυτί
πóνω του. Eτσι λοιπóν óταν θέλουμε να δούμε την αύρα του
οιοδήποτε σωματος μπορούμε να το κóνουμε μóνον με εκείνο το
óργανο του οποίου και συνείδηση έχουμε αλλó και είναι ικανó να
αντιλαμµóνεται αυτήν την ενέργεια. Είναι δυνατóν να αντιλη¢θούμε
την αύρα με την óσ¢ρηση ας πούμε μóνον ως αποτέλεσμα της
λειτουργίας ή της δυσλειτουργίας του ενεργειακού αντιστοίχου ενóς
κύτταρου, οργóνου ή μεγαλύτερου οργανισμού.
Eχουμε το υλικó σώμα του ανθρώπου. Aν κλείσουμε τα μóτια,
μπορούμε να μυρίσουμε την οποία οσμή του. Aν το γλείµουμε, θα
έχουμε την γεύση του κ.ο.κ. Aυτή λοιπóν η ολοκληρωμένη εικóνα
που έχουμε δια των πέντε αισθήσεων για το υλικó μας σώμα ας την
ονομóσουμε «αύρα» του υλικού σώματος.
Aν κóποιος δέχεται óτι υπóρχει και ένα óλλο σώμα δια¢ορετικής
ποιóτητας ύλης ,το αιθερικó η ενεργειακó óπως ανα¢έρεται, σε
ακολουθία της προηγούμενης παραγρó¢ου αύρα είναι η εικóνα την
οποία συνθέτουμε ¢έρνοντας σε αντίληµη τα διó¢ορα
χαρακτηριστικó του. H αύρα αυτού του σώματος δεν σου ¢αίνεται óτι
θα πρέπει να είναι δική του απóρροια κατó τρóπο ανóλογο της
οσμής του υλικού σώματος;
Oπως καταλαµαίνεις, πιστεύω πρóγματι óτι η αύρα του ενεργειακού
αντιστοίχου του υλικού μας σώματος δημιουργείται αποκλειστικó απó
αυτó το ίδιο.
και ενέργειες. Tα μεν σώματα ορίçονται εν τóπω και χώρο , οι ουσίες
εν μέρει ενώ οι ακτινοµολίες εκπέμπονται óπως ακριµώς συμµαίνει
και με το ¢ώς. τα αισθητήρια των λεπτο¢υών σωμóτων μπορούν
,óταν είναι σωστó σχηματισμένα, να αντιλη¢θούν ενέργειες/ουσίες
των αντίστοιχών τους διαστóσεων κóσμων/εποιπέδων. Aν δεν είναι
σωστó σχηματισμένα δε θα αντιλαμµóνονται τις ακτινοµολίες ως
έχουν αλλó παραμορ¢ωμένα ή καθóλου.
H λανθασμένη ορολογία που χρησιμοποιείται ακóμη εμποδίçει τους
ερευνητές να ¢τóσουν στην αλήθεια.
Tα έχω πει ήδη και δε θα επαναλóµω αγαπητε morent11. Aυτή η
ορολογία εμένα με εμπóδισε πολύ να ¢τóσω στην κατανóηση του τι
συμµαίνει με τα σώματα και η οποία ήρθε óταν ó¢ησα πίσω μου τις
"αυθεντίες" και τους δασκóλους οι οποίοι δεν ήταν παρó ερευνητές
και μóλιστα óχι και αξιóλογοι,λóγω έλλειµης κριτικής ικανóτητας,
πολλές ¢ορές.
OΙ AΕFOMΕNOΙ AAZKAAOΙ † ΙAPYTEZ ZXOACN KAΙ PΕYMATCN
ZHANΙA ΕΙXAN AKPΙBH FNCZH TCN AOPATCN KOZMCN KAOCZ
KAΙ THZ HAH YHAPXOYZAZ FNCZHZ
H μυθοποίησή τους δείχνει óτι έχουμε ακóμη αρκετó çωώδη στοιχεία
και δεν έχουμε ¢τóσει στην κριτική σκέµη.
Oλα óσα περιγρó¢ω προέρχονται απó προσωπικές εμπειρίες. Aν
δεν είναι προσωπικές εμπειρίες το λέω,δεν έχω κανέναν λóγο να το
κρύµω.
Oσον α¢ορó τις χημικές μεταµολές δεν εννοώ τις συνήθεις,που
συνεχώς γίνονται αλλó τις ασυνήθεις που πóντα υπóρχουν μεν σε
μικρó µαθμó αλλó óταν αυξηθούν και επηρρεασθούν γενικóτερες
λεπτές ισορροπίες προς κατεύθυνση X ή • δε μπορεί κανείς εύκολα
να γυρίσει πίσω.Fυρίçει αλλó χρειóçεται χρóνος,προσπóθεια,γνώση
και υπομονή ανóλογα με το πóσο μακριó έ¢τασε η εν λóγω
μεταµολή.
Hχ την εποχή που είχα ασχοληθεί με την αύρα έµλεπα το ουρóνιο
τóξο στις λóμπες το οποίο αυτή τη στιγμή δε µλέπω.Móλις óμως
χαλαρώσω λίγο το µλέπω ξανó. Εξέτασα κóθε πιθανóτητα και
διαπίστωσα óτι δεν είναι υγρασία, πρóµλημα στα μóτια κλπ κλπ Oι
χημικές μεταµολές στις οποίες ανα¢έρθηκα ,οι ασυνήθιστες,
ενεργοποιούνται ακóμη και με τη σκέµη. Aυτó ¢έρνει αυτóματα την
τóση στο σώμα να αναçητήσει στη διατρο¢ή του κóποιες
ουσίες/¢αγητó που νιώθει óτι θέλει να ¢óει ταυτóχρονα με την
προτίμηση σε καποια μέρη που θα συχνóçει και ανθρώπους που θα
επικοινωνεί. Eτσι σιγó σιγó η σύσταση τóσο του υλικού óσο και των
λεπτο¢υών σωμóτων αλλóçει προς κóποια
"κατεύθυνση"/κατóσταση/τρóπο λειτουργίας. Επιτυγχóνει πιο εύκολα
τους μετα¢υσικούς στóχους του , πχ θέαση της αύρας λίγο σε λίγο
λεπτóτερο επίπεδο, óνειρο λίγο πιο ενσυνείδητο, χαλóρωση πιο
εύκολα κ.ο.κ.
H σύστασή του, αν αναλύαμε την αναλογία στοιχείων στο σώμα, δε
θα είναι η ίδια! Tο ίδιο ισχύει και για τα λεπτο¢ύή σώματα καθώς
κóθε ουσία του υλικού κóσμου σχετίçεται με συγκεκριμένες ουσίες
των óλλων κóσμων και είναι ¢ορέας τους!
Aν ας πούμε η X λεπτο¢υής ουσία δεν υπóρχει στο σώμα τóτε το
σώμα θα την αναçητήσει με τη μορ¢ή που τη γνωρίçει στον υλικó
κóσμο. Eτσι γίνονται οι µαμπιρισμοί και στο υλικó επίεδο!
Eυπνó κóποιος τη συνείδησή του σε ένα επίπεδο λίγο πιο πóνω απó
το υλικó, ξορ™δύει την ενέργειó του για να διατηρηθεί εκεί για κóποιο
χρονικó διóστημα και μετó νιώθει την απώλεια της ενέργειας αυτής
την οποία θα θέλει να καλύµει. θα νιώθει óτι μπο´ρει να τη
διατηρήσει με την προσοχή του νου του που είναι ένα είδος "θυμού"
(µλέπε και το "θυμικó" του Hλóτωνα). Oα νιώθει και θα εóναι σωστó
óτι óσο πιο πολύ "θυμωμένος", χωρίς εξωτερικές εκδηλώσεις κατ'
ανóγκη,είναι, τóσο περισσóτερη ενέργεια θα διατηρεί.
Kóποια στιγμή θα αρχίçει να νιώθει óτι μπορeεί να αυξήσει αυτή την
ενέργεια αν παραμέινει εσωτερικó "θυμωμένος" στην επικοινωνία του
με óλλους ανθρώπους οι οποίοι πριν τον εξουθένωναν. Fίνεται
µαμπίρ χωρίς να το καταλóµει. Aν δεν επιστρέµει αυτή την ενέργεια
των óλλων που αυτóματα έλκεται προς αυτóν, λóγω της εσωτερικής
του πειθαρχίας.
Tóτε επεμµαίνουν οι κοσμικοί νóμοι για να του μειώσουν την ενέργεια
η οποία έχει αρχίσει να γίνεται πηγή δυσαρμονίας, αρχίçοντας απó
μικρó πλήγματα, óπως óνθρωποι που του σπóνε τα νεύρα ,γεγονóτα
παρóξενα ,óντα απó τα óλλα επίπεδα που θα έλκονται λóγω της
ενέργειας που συγκεντρώνει κλπ.
H πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτóται απó το "óραμó" του, τις
µαθύτερες επιθυμίες του. Hóντως οι κοσμικοί νóμοι δεν α¢ήνουν
κανέναν να κóνει κóτι που δεν είναι σύμ¢ωνο με αυτούς. Oλος ο
πóνος μας προέρχεται απó συμμαχίες με óντα ή καταστóσεις που
είναι κακó για ενα σύστημα (μικρó ή μεγóλο) και το οποίο αντιδρó
καταστρó¢οντóς τα.
Fια να κλείσω´;ακóμη και η λέξη "αύρα" έχει δια¢ορετική σημασία για
μεσαιωνικούς ερευνητές/"δασκóλους" και δια¢ορετική για
σημερινούς,ανατολικού ή δυτικούς.
Aς μη αναλωθούμε σε αυτó. Aποµη του Mουρóµιε¢ (και του
Fκουρτçίε¢ και του Oυσπενσκυ)ήταν νομίçω óτι η εκροή της
αιθερικής ενέργειας (Yδρογóνο 96) δημιουργεί την"αύρα".
Kαι δεν ονóμαçαν "σώμα" το σύνολο της αισθηματικής ενέργειας
εντóς του ανθρώπου, ή της νοητικής, óπως και των υπολοίπων
ακολουθώντας το δóγμα Fκουρτçίε¢, ερχóμενοι σε αντίθεση με τους
θεοσο¢ιστές,μην καταλαµαίνοντας óτι ο Fκουρτçίε¢ είχε ελλιπείς
γνώσεις και εμπειρίες των εσωτερικών πεδίων (και της αύρας κατó
συνέπεια).
H διδασκαλία του Fκουρτçίε¢ για το σχηματισμó του αστρικού
σώματος ,óπως και για το διχασμó της προσοχής είναι
AANOAZMΕNH σαν σύνολο (η γενική ιδέα) αλλó και σε
συγκεκριμένα σημεία. Είναι απóσπασμα´,óχι σωστó κομμένο, απó
γενικóτερες διδασκαλίες που δεν έ¢τασαν ως έχουν σε εμóς απó την
Aνατολή.
H θεωρία του ,"το σύστημα" ,ήταν ένα συμπίλημα απó διδασκαλίες
των Zιχ, Zού¢ι και αλχημιστών που προσπóθησε αποτυχημένα να
συνδυóσει. Aν κανείς δια¢ωνεί ας µρεί μια εξήγηση του Fκουρτçίε¢
γιατί ο νóμος του 7 ισχύει και γιατί διóλεξε τις τονικές σχέσεις μιας
μóνο συγκεκριμένης μουσικής οκτóµας για να τον περιγρóµει.
Oμως δείτε και τι εννοούσε ο Hαρóκελσος με αυτή την έννοια (αύρα)
καθώς και ο Xóρτμαν και θα καταλóµετε óτι υπóρχει δια¢ορó με τη
θεοσο¢ική σχολή. Aίκιο είχαν óλοι ,αλλó δε γνώριçαν ο ένας τι
ακριµώς εννοούσε ο óλλος. Kαι προέκυµε η σημερινή σύγχυση.
Eνας óνθρωπος ο οποίος έχει πóθει εγκε¢αλικó δεν σημαίνει óτι δεν
έχει νοητικó σώμα. Oσο για το υλικó μóτι óσο εύκολο είναι με το
αυτοκίνητο να κινούμαστε μέσα στο νερó óλλο τóσο εύκολο είναι
χρησιμοποιώντας óργανα που συνθέτουν τον υλικó óνθρωπο να
πλεύσει κóποιος στα µυχονοητικα πεδία.
«το να αισθóνεται κανείς το "αιθερικó" σώμα και να γνωρίçει τον
τρóπο λειτουργίας του δεν είναι απαραίτητο για να αρχίσει να µλέπει
κανείς την αύρα»
Hρóγματι έτσι είναι. Móνο που αν ο óνθρωπος δεν αποκτήσει
συνείδηση της οιαδήποτε γνώσης δεν μπορεί και να την ελέγξει. Tον
¢óµο óλοι τον έχουμε αισθανθεί•ποιος óμως τον είδε ως μια Fνώση
ώστε να τον ελέγξει;
« Και γuνq τις οúσα εν ρúσει αίματος έτη ömöεκα, και ποKKó
παθοúσα uπó ποKKmν ιατρmν και öαπανqσασα τα παρ' εαuτqς
πóντα, και μηöέν mçεKηθείσασα, αKKó μóKKον εις το ¿είρον
εKθοúσα, ακοúσασα περί τοu Ιησοú, εKθοúσα εν τm ó¿Km
óπισθεν qgατο τοu ιματίοu αuτοú'
έKεγε γαρ εν εαuτq óτι εóν ógmμαι κóν τmν ιματίmν αuτοú,
σmθqσομαι. και εuθέmς ε{ηρóνθη η πηγq τοu αίματος αuτqς, και
έγνm τm σmματι óτι ίαται απó της μóστιγος öúναμιν
ε{εKθοúσαν, επιστραçείς εν τm ó¿Km έKεγε : «τις μοu qgατο
τmν ιματίmν;» και έKεγον αuτm οι μαθηταί αuτοú: «βKέπεις τον
ó¿Kον σuνθKίβοντó σε, και Kέγεις τις μοu qgατο;» κ τ Móρκου
5,25-31
Aν αύρα ονομóçεις óτι μπορούμε να δούμε απó óλα τα λεπτóτερα
σωματα μας τóτε εμείς είμαστε (η τοποχρονικη συνείδηση του
παρατηρητή) που δημιουργούμε την αύρα και óχι η σύνθεση του
παρατηρούμενου υποκείμενου. Hροµóλουμε και δεν µλέπουμε.
1σmς βέβαια να εννοείς óτι αúρα είναι το σúνοKο τmν σmμóτmν
και τmν ακτινοβοKιmν τοuς . Αuτó óμmς είναι ο óνθρmπος.
›σως να εννοείς óτι είναι η μορ¢οποιημένη αντίληµη κóποιου
παρατηρητή για έναν συγκεκριμένο óνθρωπο και τα σωματα του.
Aλλó αυτó ούτως ή óλλως συμµαίνει σε óλους.
›σως να εννοείς την εκροή çωτικóτητας σε διó¢ορες μορ¢ές μέσα
απó óλα τα σώματα, óπως ο ιδρώτας του υλικού σώματος. Aυτó λέω
και γω, óμως.
και εuθέmς ο Ιησοúς επιγνοúς εν εαuτm την ε{ αuτοú
Mικρή η σημασία του χρώματος για τον óνθρωπο που έχει
συνείδηση των σωμóτων του. Eχουμε τα λεγóμενα λεπτο¢υή
σώματα και τις λεπτο¢υείς ουσίες και ενέργειες. Tα μεν σώματα
ορίçονται εν τóπω και χώρο , οι ουσίες εν μέρει ενώ οι ακτινοµολίες
εκπέμπονται óπως ακριµώς συμµαίνει και με το ¢ώς. τα αισθητήρια
των λεπτο¢υών σωμóτων μπορούν ,óταν είναι σωστó σχηματισμένα,
να αντιλη¢θούν ενέργειες/ουσίες των αντίστοιχών τους διαστóσεων
κóσμων/εποιπέδων. Aν δεν είναι σωστó σχηματισμένα δε θα
αντιλαμµóνονται τις ακτινοµολίες ως έχουν αλλó παραμορ¢ωμένα ή
καθóλου.
H λανθασμένη ορολογία που χρησιμοποιείται ακóμη εμποδίçει τους
ερευνητές να ¢τóσουν στην αλήθεια.
Tα έχω πει ήδη και δε θα επαναλóµω αγαπητε morent11. Aυτή η
ορολογία εμένα με εμπóδισε πολύ να ¢τóσω στην κατανóηση του τι
συμµαίνει με τα σώματα και η οποία ήρθε óταν ó¢ησα πίσω μου τις
"αυθεντίες" και τους δασκóλους οι οποίοι δεν ήταν παρó ερευνητές
και μóλιστα óχι και αξιóλογοι,λóγω έλλειµης κριτικής ικανóτητας,
πολλές ¢ορές.
OΙ AΕFOMΕNOΙ AAZKAAOΙ † ΙAPYTEZ ZXOACN KAΙ PΕYMATCN
ZHANΙA ΕΙXAN AKPΙBH FNCZH TCN AOPATCN KOZMCN KAOCZ
KAΙ THZ HAH YHAPXOYZAZ FNCZHZ
H μυθοποίησή τους δείχνει óτι έχουμε ακóμη αρκετó çωώδη στοιχεία
και δεν έχουμε ¢τóσει στην κριτική σκέµη.
Oλα óσα περιγρó¢ω προέρχονται απó προσωπικές εμπειρίες. Aν
δεν είναι προσωπικές εμπειρίες το λέω,δεν έχω κανέναν λóγο να το
κρύµω.
Oσον α¢ορó τις χημικές μεταµολές δεν εννοώ τις συνήθεις,που
συνεχώς γίνονται αλλó τις ασυνήθεις που πóντα υπóρχουν μεν σε
μικρó µαθμó αλλó óταν αυξηθούν και επηρρεασθούν γενικóτερες
λεπτές ισορροπίες προς κατεύθυνση X ή • δε μπορεί κανείς εύκολα
να γυρίσει πίσω.Fυρίçει αλλó χρειóçεται χρóνος,προσπóθεια,γνώση
και υπομονή ανóλογα με το πóσο μακριó έ¢τασε η εν λóγω
μεταµολή.
Hχ την εποχή που είχα ασχοληθεί με την αύρα έµλεπα το ουρóνιο
τóξο στις λóμπες το οποίο αυτή τη στιγμή δε µλέπω.Móλις óμως
χαλαρώσω λίγο το µλέπω ξανó. Εξέτασα κóθε πιθανóτητα και
διαπίστωσα óτι δεν είναι υγρασία, πρóµλημα στα μóτια κλπ κλπ Oι
χημικές μεταµολές στις οποίες ανα¢έρθηκα ,οι ασυνήθιστες,
ενεργοποιούνται ακóμη και με τη σκέµη. Aυτó ¢έρνει αυτóματα την
τóση στο σώμα να αναçητήσει στη διατρο¢ή του κóποιες
ουσίες/¢αγητó που νιώθει óτι θέλει να ¢óει ταυτóχρονα με την
προτίμηση σε καποια μέρη που θα συχνóçει και ανθρώπους που θα
επικοινωνεί. Eτσι σιγó σιγó η σύσταση τóσο του υλικού óσο και των
λεπτο¢υών σωμóτων αλλóçει προς κóποια
"κατεύθυνση"/κατóσταση/τρóπο λειτουργίας. Επιτυγχóνει πιο εύκολα
τους μετα¢υσικούς στóχους του , πχ θέαση της αύρας λίγο σε λίγο
λεπτóτερο επίπεδο, óνειρο λίγο πιο ενσυνείδητο, χαλóρωση πιο
εύκολα κ.ο.κ.
H σύστασή του, αν αναλύαμε την αναλογία στοιχείων στο σώμα, δε
θα είναι η ίδια! Tο ίδιο ισχύει και για τα λεπτο¢ύή σώματα καθώς
κóθε ουσία του υλικού κóσμου σχετίçεται με συγκεκριμένες ουσίες
των óλλων κóσμων και είναι ¢ορέας τους!
Aν ας πούμε η X λεπτο¢υής ουσία δεν υπóρχει στο σώμα τóτε το
σώμα θα την αναçητήσει με τη μορ¢ή που τη γνωρίçει στον υλικó
κóσμο. Eτσι γίνονται οι µαμπιρισμοί και στο υλικó επίεδο! Eυπνó
κóποιος τη συνείδησή του σε ένα επίπεδο λίγο πιο πóνω απó το
υλικó, ξορ™δύει την ενέργειó του για να διατηρηθεί εκεί για κóποιο
χρονικó διóστημα και μετó νιώθει την απώλεια της ενέργειας αυτής
την οποία θα θέλει να καλύµει. θα νιώθει óτι μπο´ρει να τη
διατηρήσει με την προσοχή του νου του που είναι ένα είδος "θυμού"
(µλέπε και το "θυμικó" του Hλóτωνα). Oα νιώθει και θα εóναι σωστó
óτι óσο πιο πολύ "θυμωμένος", χωρίς εξωτερικές εκδηλώσεις κατ'
ανóγκη,είναι, τóσο περισσóτερη ενέργεια θα διατηρεί. Kóποια στιγμή
θα αρχίçει να νιώθει óτι μπορeεί να αυξήσει αυτή την ενέργεια αν
παραμέινει εσωτερικó "θυμωμένος" στην επικοινωνία του με óλλους
ανθρώπους οι οποίοι πριν τον εξουθένωναν. Fίνεται µαμπίρ χωρίς
να το καταλóµει. Aν δεν επιστρέµει αυτή την ενέργεια των óλλων
που αυτóματα έλκεται προς αυτóν, λóγω της εσωτερικής του
πειθαρχίας.
Tóτε επεμµαίνουν οι κοσμικοί νóμοι για να του μειώσουν την ενέργεια
η οποία έχει αρχίσει να γίνεται πηγή δυσαρμονίας, αρχίçοντας απó
μικρó πλήγματα, óπως óνθρωποι που του σπóνε τα νεύρα ,γεγονóτα
παρóξενα ,óντα απó τα óλλα επίπεδα που θα έλκονται λóγω της
ενέργειας που συγκεντρώνει κλπ.
H πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτóται απó το "óραμó" του, τις
µαθύτερες επιθυμίες του. Hóντως οι κοσμικοί νóμοι δεν α¢ήνουν
κανέναν να κóνει κóτι που δεν είναι σύμ¢ωνο με αυτούς. Oλος ο
πóνος μας προέρχεται απó συμμαχίες με óντα ή καταστóσεις που
είναι κακó για ενα σύστημα (μικρó ή μεγóλο) και το οποίο αντιδρó
καταστρó¢οντóς τα.
Fια να κλείσω´;ακóμη και η λέξη "αύρα" έχει δια¢ορετική σημασία για
μεσαιωνικούς ερευνητές/"δασκóλους" και δια¢ορετική για
σημερινούς,ανατολικού ή δυτικούς.
Aς μη αναλωθούμε σε αυτó. Aποµη του Mουρóµιε¢ (και του
Fκουρτçίε¢ και του Oυσπενσκυ)ήταν νομίçω óτι η εκροή της
αιθερικής ενέργειας (Yδρογóνο 96) δημιουργεί την"αύρα". Kαι δεν
ονóμαçαν "σώμα" το σύνολο της αισθηματικής ενέργειας εντóς του
ανθρώπου, ή της νοητικής, óπως και των υπολοίπων ακολουθώντας
το δóγμα Fκουρτçίε¢, ερχóμενοι σε αντίθεση με τους
θεοσο¢ιστές,μην καταλαµαίνοντας óτι ο Fκουρτçίε¢ είχε ελλιπείς
γνώσεις και εμπειρίες των εσωτερικών πεδίων (και της αύρας κατó
συνέπεια). H διδασκαλία του Fκουρτçίε¢ για το σχηματισμó του
αστρικού σώματος ,óπως και για το διχασμó της προσοχής είναι
AANOAZMΕNH σαν σύνολο (η γενική ιδέα) αλλó και σε
συγκεκριμένα σημεία. Είναι απóσπασμα´,óχι σωστó κομμένο, απó
γενικóτερες διδασκαλίες που δεν έ¢τασαν ως έχουν σε εμóς απó την
Aνατολή. H θεωρία του ,"το σύστημα" ,ήταν ένα συμπίλημα απó
διδασκαλίες των Zιχ, Zού¢ι και αλχημιστών που προσπóθησε
αποτυχημένα να συνδυóσει. Aν κανείς δια¢ωνεί ας µρεί μια εξήγηση
του Fκουρτçίε¢ γιατί ο νóμος του 7 ισχύει και γιατί διóλεξε τις τονικές
σχέσεις μιας μóνο συγκεκριμένης μουσικής οκτóµας για να τον
περιγρóµει. Oμως δείτε και τι εννοούσε ο Hαρóκελσος με αυτή την
έννοια (αύρα) καθώς και ο Xóρτμαν και θα καταλóµετε óτι υπóρχει
δια¢ορó με τη θεοσο¢ική σχολή. Aίκιο είχαν óλοι ,αλλó δε γνώριçαν
ο ένας τι ακριµώς εννοούσε ο óλλος. Kαι προέκυµε η σημερινή
σύγχυση.
BKέπεις, το "πρóβKημó" μας, öε βρίσκεται στα μóτια, αKKó στη
σuνείöηση!
Oταν στην καθημερινóτητó μας γίνεται κóτι αντιληπτó απó εμóς (την
προσοχή και τη συγκέντρωσή μας), τóτε αυτó περνóει στο συνειδητó
μας.
Aντίστοιχα, υπóρχουν πολλó πρóγματα που ακουμπóμε, ακούμε,
µλέπουμε, μυρίçουμε, κ.λπ, στα οποία óμως δεν δίνουμε σημασία.
Oλα αυτó, δεν εξα¢ανίçονται απλώς, αλλó καταγρó¢ονται στο
υποσυνείδητó μας. Bρίσκονται λοιπóν εκεί και "περιμένουν" να τα
ανακαλέσουμε, να "çωντανέµουμε" τις καταγεγραμμένες μνήμες μας.
Kóποτε, óπως ανα¢έρει η Annie Besant, υπήρχε η ανóγκη, κóποιος
να θυμηθεί τον αριθμó του τραίνου με το οποίο η ίδια ταξίδευε. O
αριθμóς παρουσιóστηκε αμέσως στο νου της, αλλó óπως λέει η ίδια,
αυτó δεν ο¢ειλóταν στην διóραση, αλλó στο γεγονóς, της
καταγρα¢ής του αριθμού αυτού στο υποσυνείδητó της και στην
ανóκλησή του, óταν παρουσιóστηκε λóγος γιαυτó. Oπως εξιστορεί
και η ίδια, "Xoρίς καμία συνειδqτq δράσq απó μέρους μου, τα
αισθqτqρια óρyανα, οι αισθqσεις και ο νους sίyαν παρατηρήσsι και
καταγράçsι τον αριθμó καθoς το τραίνο έμπαινε στο σταθμó και
óταν çqτqθqκε ο αριθμóς, αμέσoς çεπqδqσε q εικóνα του ερχóμενου
τραίνου με τον αριθμó του μπροστά στq μqχανq. H ικανóτqτα αυτq,
óταν εyκαθιδρυθεί είναι χρqσιμq, yιατί σqμαίνει óτι αν και τα
πράyματα που πέρασαν yúρo σας δsν προσέλκυσαν την
προσοyή σας sκsίνη τη στιγμή, παρόλα αυτά μπορsίτs να τα
ανακαλέσsτs κοιτάçοντας στο αρχείο που το νοqτικó, το αστρικó και
το ¢υσικó σoμα, έ¢τιαçαν yια /οyαριασμó τους."
Aς υποθέσουμε τώρα, πως συνήθως, δεν µλέπουμε, δεν ακούμε, δεν
νιώθουμε, γενικó δεν αντιλαμµανóμαστε óKα óσα θα μποροúσαν
να γίνοuν αντιKηπτó απó εμóς. Oπως - λóγου χóρη - την αύρα. Tο
óτι δεν τα αντιλαμµανóμαστε óμως εμείς συνειδητó, δεν σημαίνει
πως δεν τα καταγρó¢ει η μνήμη μας. Oπως ένας ¢ωτογρó¢ος που
αποθανατίçει μία σκηνή, μπορεί να μην προσέχει óλες τις
λεπτομέρειες αυτού που ¢ωτογρα¢ίçει, ωστóσο óKες οι
Kεπτομέρειες αποτυπώνονται στο ¢ιλμ του! Eτσι κι εμείς,
συλλαμµóνοντας τον αιθέρα που αποτυπώνει κóθετι που
διαδραματίçεται στο περιµóλλον μας, στην πραγματικóτητα
γνωρίçουμε - αλλó δεν το ξέρουμε - κóθετι που συμµαίνει και στην
αύρα μας, αλλó και στις óυρες αυτών (ανθρώπων, çώων, ¢υτών,
πραγμóτων) με τα οποία ερχóμαστε σε επα¢ή.
λóγω ¢ύσης επαγγέλματος αλλó και ενασχóλησης, που ξεκινóει επί
πρακτικού επιπέδου, στα μέσα του 1970,θα μου επιτρέµετε σε
εύλογο χρó-
νο να καταθέσω τις γνώσεις μου γύρω απó την τεχνική Kirlian και
κατó
συνέπεια και την συσκευή αυτής,που πρωτοκατασκεύασα την πιο
πóνω χρο-
νική περίοδο.Επίσης,κóπου έχω καταχωνιασμένες και τις
σημασιολογίες
των χρωματικών αποχρώσεων που εκδηλώνονται κατó την
διαδίκασία της
¢ωτογρó¢ισης.Bέµαια θα πρέπει να γίνει κατανοητó απó την αρχή
óτι AΕN
είναι δυνατή η ¢ωτογρó¢ιση,κατó Kirlian,ολοκλήρου του σώματος.
Οι οKóσmμες çmτογραçίες ποu έ¿ετε öει,μιKm πóντα απó
τε¿νικqς πKεuρóς,είναι e {ομοιmσεις μέσm ηKεκτρονικοú
uποKογιστq,óποu αçοú γίνει Kqgη της çmτογραçίας τmν
óκρmν,σuνqθmς αριστεροú ¿εριοú,τóτε αποöίöεται
uποKογιστικó η πιθανq κατανομq τmν πεöίmν αúρας
οKοκKqροu τοu σmματος.
Oι αποδιδóμενες χρωματικές αποχρώσεις επεξηγούν την ενεργιακή
γενικó κατó-
σταση.Oσο την συγκεκριμένη μέθοδο για την χρησιμοποίηση
διóγνωσης
ασθενειών έχω εκ πείρας να δηλώσω óτι ομοίως η διóγνωση έχει
αποχρώντα
χαρακτήρα απóδειξης και óχι 100ƒ.H.χ.Eστω óτι έχουμε κóπου
κτυπήσει
και το τραύμα έχει εμ¢ανίσει κóποιο πρήξιμο.Aν "διαµóσουμε" μέσω
Kir-
lian της κατóσταση της περιοχής,τóτε αυτή θα αποδοθεί με ένα
έντονο
κóκκινο χρώμα,που αποδίδεται στην αύξηση της θερμοκρασίας του
σημείου
τρώσης και πιθανóτατα στην ένδειξη έναρξης μίας λοίμωξης.Oμοίως
και
óλλα πóσχοντα σημεία πιθανώς να αποδοθούν σε μία ¢ωτογρó¢ιση
κατó Kir-
lian,πóντοτε óμως μέσα απó μία ηλεκτρονική εξομοίωση

Παραgu¿οKογία
Aπó τq
Bικιπαίδεια,
τqν
ε/εúθερq
εyκυκ/οπαίδεια
Mετóµαση σε: πλοήγηση, αναçήτηση
Παραgu¿οKογία ονομóçεται ο τομέας ερευνών που μελετó, τα
«παραµυχολογικó» ¢αινομένα, εκείνα δηλαδή που α¢ορούν
αντίληµη πέραν των ¢υσικών αισθητηρίων ικανοτήτων και δεν
μπορούν να εξηγηθούν µóσει των ¢υσικών νóμων ή της τρέχουσας
επιστημονικής γνώσης. Hρóκειται για ¢αινóμενα γνmστικοú τúποu
óπως η τηλεπóθεια, η ενóραση κ.ó., κατó τα οποία πιστεύεται óτι
ένας óνθρωπος έλαµε γνώση γεγονóτων, της σκέµης óλλων
ανθρώπων ή μελλοντικών συμµóντων χωρίς να χρησιμοποιήσει τις
¢υσικές αισθητήριες ικανóτητές του (παλαιóτερα τέτοια ¢αινóμενα
αποκαλούνταν συλλήµδην εçoαισθqτqρια αντί/qµq), ή çuσικοú
τúποu óπως η τηλεκίνηση και η πυροκίνηση (παλαιóτερα τέτοια
¢αινóμενα αποκαλούνταν συλλογικó µυχοκίνqσq). Oι
παραµυχολóγοι αποκαλούν συνήθως το σύνολο των εν λóγω
¢αινομένων με τον ουδέτερο óρο 4 (Psi)
‹1Œ
, ο οποίος δεν µασίçεται σε
υποθέσεις για τη μέθοδο λειτουργίας τους. Aπó τον óρο •
προέρχεται και η λέξη µιονικq (κατó το «ηλεκτρονική») που επίσης
ανα¢έρεται στην παραµυχολογία.
Eχει αποτελέσει πεδίο εκτενούς ανóλυσης και παραγωγής
εκτεταμένης µιµλιογρα¢ίας, ειδικó κατó τον δέκατο ένατο και εικοστó
αιώνα, η πίστη óμως για την πραγματική ύπαρξη τους ήταν ευρύτατα
διαδεδομένη απó πανóρχαιους χρóνους, óταν τα ¢αινóμενα αυτó
αποδίδονταν σε υπερ¢υσικούς παρóγοντες (¢αντóσματα, μóγους,
δαίμονες, μυθικó óντα). H παραµυχολογία περιλαμµóνει μία ποικιλία
μεθοδολογιών, óπως εργαστηριακές έρευνες και πειρóματα
Fκóντσ¢ελντ (Šanzfeld), που διεξóγονται σε Hανεπιστήμια ή κυρίως
ιδιωτικó επιχορηγούμενα εργαστήρια ανó τον κóσμο
‹2Œ
, τα
αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύονται σε ειδικευμένα περιοδικó
óπως τα Journal of Parapsychology και European Journal of
Parapsychology, ενώ σχετικές μελέτες έχουν παρουσιαστεί επίσης
στις εκδóσεις Psychological Bulletin, Foundations of Physics, και
British Journal of Psychology. Yπóρχουν μετα-αναλύσεις
παραµυχολογικών ερευνών και αρκετές απó αυτές τις στατιστικές
αναλύσεις έχουν παρουσιαστεί στην ευρύτερη ακαδημαiκή κοινóτητα,
μέσα απó τις σελίδες καθιερωμένων επιστημονικών περιοδικών
‹3Œ

‹4Œ‹5Œ
προκαλώντας συçητήσεις και αντίλογο. Η παραgu¿οKογία
θεmρείται απó ποKKοúς gεuöοεπιστqμη

καθώς πιστεύεται óτι
αποτυγχóνει στη δοκιμασία της επιστημονικής μεθóδου, και σε
αρκετές περιπτώσεις αμ¢ισµητείται και η ύπαρξη των ¢αινομένων
που μελετó. Επιστήμονες έχουν εκ¢ρóσει δυσπιστία τóσο απέναντι
στη μεθοδολογία που ακολουθείται
óσο και στα αποτελέσματα
παραµυχολογικών ερευνών. H
ύπαρξη παραµυχολογικών
¢αινομένων συνεχίçει να αποτελεί
πεδίο δια¢ωνιών, ενώ η πλειοµη¢ία
των επιστημóνων δεν αποδέχεται πως
υπóρχει καλó θεμελιωμένη απóδειξη
περί της ύπαρξής τους.H αρχή της
ιστορίας της παραµυχολογίας
ταυτίçεται με την ίδρυση της Εταιρείας
•υχικών Ερευνών (Society for Psychical Research) στο Aονδίνο, το
1882. Eξι χρóνια αργóτερα ακολούθησε η ίδρυση ανóλογης ομóδας
στις Hνωμένες Hολιτείες της Aμερικής απó τον µυχολóγο Fουίλιαμ
Tçέιμς (William James), ενώ τα επóμενα χρóνια, περισσóτερες
ερευνητικές προσπóθειες προς την ίδια κατεύθυνση σημειώθηκαν
στις περισσóτερες ευρωπαiκές χώρες, ειδικóτερα στην Oλλανδία,
στη Fαλλία, στην Ιταλία, στη Pωσία, καθώς και στην Ιαπωνία.
Ιδιαίτερο ενδια¢έρον προκóλεσε η έρευνα που διεξήχθη στο
παραµυχολογικó εργαστήριο του Hανεπιστημίου Nτιουκ (Duke
€ni‰ersity) στο Nτέραμ τής Bóρειας Kαρολίνας.
Η σuνεισçορó τοu Ρóιν
Tο 1911, το πανεπιστήμιο Zτóν¢ορντ έγινε το πρώτο ακαδημαiκó
ίδρυμα στις HHA που συνεισέ¢ερε στην έρευνα της εξωαισθητήριας
αντίληµης (Extra-sensory perception, …S„) και της µυχοκίνησης, σε
εργαστηριακές συνθήκες. H απóπειρα αυτή καθοδηγήθηκε απó τον
µυχολóγο Tçον Eντγκαρ Kούµερ (John …dgar Coo‰er). Tο 1930, το
πανεπιστήμιο Nτιουκ ακολούθησε το παρóδειγμα του Zτóν¢ορντ και
κóτω απó την επίµλεµη του Fουίλιαμ Mακ Nτούγκαλ (William
McDougall), καθώς και óλλων µυχολóγων óπως ο Kαρλ Zένερ και ο
Tçóτçε¢ Mπανκς Póιν, οργóνωσε πειρóματα για την έρευνα της
εξωαισθητήριας αντίληµης, χρησιμοποιώντας για το σκοπó αυτó
εθελοντές προπτυχιακούς ¢οιτητές. Zε αντίθεση με τις υπóλοιπες
προσεγγίσεις στην παραµυχολογική έρευνα, που στηρίçονταν σε
ποιοτικές αναλύσεις, τα πειρóματα του Nτιουκ συνεισέ¢εραν μια
ποσοτική προσέγγιση και στατιστικές αναλύσεις με χρήση των
αποκαλούμενων «καρτών Zένερ» ή çαριών. Aποτέλεσμα των
πειραμóτων αυτών ήταν η ανóπτυξη προτύπων μεθóδων
εργαστηριακής μελέτης της εξωαισθητήριας αντίληµης που
υιοθετήθηκαν απó αρκετούς ερευνητές ανó τον κóσμο
‹11Œ
.
Mε το µιµλίο New Frontiers of the Mind (1937), ο Póιν μετέ¢ερε με
εκλαiκευμένο τρóπο τα ευρήματα της έρευνας στην κοινή γνώμη. Fια
την περιγρα¢ή τους υιοθέτησε και διέδωσε ευρύτερα τον óρο
παραµυχο/οyία που είχε εισóγει ο µυχολóγος Mαξ Nτεσουóρ 40
χρóνια νωρίτερα. O Póιν ίδρυσε επίσης ένα αυτóνομο Εργαστήριο
Hαραµυχολογίας εντóς του Hανεπιστημίου Nτιουκ, ενώ παρóλληλα
ξεκίνησε την έκδοση του περιοδικού Journal of Parapsychology, σε
συνεργασία με τον Fουίλιαμ Mακ Nτούγκαλ.
Tα παραµυχολογικó πειρóματα του Nτιουκ προκóλεσαν την έντονη
κριτική ακαδημαiκών µυχολóγων, οι οποίοι αμ¢ισµήτησαν τις
«αποδείξεις» περί εξωαισθητήριας αντίληµης. O Póιν και οι
συνεργóτες του επιχείρησαν να απαντήσουν στις κριτικές μέσα απó
νέα πειρóματα, óρθρα και µιµλία, συνοµίçοντας τις διχογνωμίες στο
µιµλίο Extra-Sensory Perception After Sixty Years. H διοίκηση του
Hανεπιστημίου του Nτιουκ σταδιακó παραμέρισε τον τομέα της
παραµυχολογίας και ειδικó μετó την αποχώρηση του Póιν το 1965,
διακóπηκε η σύνδεση του με τον παραµυχολογικó χώρο έρευνας. O
Póιν ίδρυσε αργóτερα το ›δρυμα για την Eρευνα της 4ύσης του
Aνθρώπου (Foundation for Research on the Nature of Man, FR‚M)
και το Ινστιτούτο Hαραµυχολογίας (Institute for Parapsychology) σε
μια προσπóθεια συνέχισης του έργου που είχε πραγματοποιηθεί στο
Hανεπιστήμιο του Nτιουκ
‹11Œ
. Tο 1995, εκατó χρóνια μετó τη γέννηση
του Póιν, το ίδρυμα μετονομóστηκε σε Ερευνητικó Kέντρο Póιν
(Rhine Research Center) και στοχεύει στην «επιστημονική
κατανóηση εκείνων των δυνατοτήτων που ¢αίνεται να υπερµαίνουν
τα συνηθισμένα óρια του χώρου κα του χρóνου»
‹12Œ
.
H Eνωση Hαραµυχολογίας ιδρύθηκε στις 19 Ιουνίου 1957 μετó απó
σχετική εισήγηση του Póιν κατó τη διóρκεια συνεδρίου στο
πανεπιστήμιο Nτιουκ. Zκοπóς της Eνωσης, óπως δηλώθηκε στο
ιδρυτικó καταστατικó της, ήταν η «εξέλιξη της παραυχολογίας ως
επιστήμη, η διóδοση του σώματος της γνώσης της και η
ενσωμóτωση των αποτελεσμóτων της στους υπóλοιπους
επιστημονικούς κλóδους»
‹13Œ
.
Yπó τη διεύθυνση της ανθρωπολóγου Móργκαρετ Mιντ, η Eνωση
συνεισέ¢ερε σημαντικó στην ενίσχυση της θέσης τής
παραµυχολογίας, óταν το 1969 έγινε μέλος της Aμερικανικής
Eνωσης για την Hρóοδο της Επιστήμης (American Association for
the Advancement of Science, AAAS), η οποία ανήκει στις
μεγαλύτερες επιστημονικές κοινóτητες του κóσμου
‹14Œ
. Tο 1979, ο
διακεκριμένος θεωρητικóς ¢υσικóς Tçον Aρτσιμπαλντ Fουίλερ (John
A. Wheeler) χαρακτήρισε την παραµυχολογία µευδοεπιστημονική,
çητώντας την αναθεώρηση της απó¢ασης προσχώρησης της
Eνωσης Hαραµυχολογίας στην AAAS, χωρίς επιτυχία
‹15Œ
. H Eνωση
παραμένει μέλος της AAAS, αριθμώντας το 2007 περίπου τριακóσια
μέλη
‹16Œ
, ενώ αποτελέσματα παραµυχολογικών ερευνών
παρουσιóçονται στο ετήσιο συνέδριο της AAAS
‹16Œ
.
Aεκαετία τοu 1970
H συγγένεια της Eνωσης Hαραµυχολογίας με την Aμερικανική
Eνωση για την Hρóοδο της Επιστήμης, σε συνδυασμó με ένα
ευρύτερο ενδια¢έρον για το χώρο των µυχικών ¢αινομένων,
οδήγησαν στην εντατικοποίηση της παραµυχολογικής έρευνας κατó
τη δεκαετία του 1970. Zε αυτή την περίοδο ιδρύθηκαν αξιοσημείωτοι
οργανισμοί, óπως η Aκαδημία Hαραµυχολογίας και Ιατρικής (1970),
το Ινστιτούτο Nοητικών Επιστημών (Institute of Noetic Sciences,
1973), η Aιεθνής Ερευνητική Eνωση Kίρλιαν (International Kirlian
Research Association, 1975) και το εργαστήριο Princeton
Engineering Anomalies Research (1979). Mελέτες στον τομέα της
παραµυχολογίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στο ερευνητικó
Ινστιτούτο του Zτóν¢ορντ (Stanford Research Institute, SR•), κατó
την ίδια περίοδο
‹8Œ
.
Οργóνη
...αντίθετα με τον Ισαóκ Nεúτmν, ο Ρóι¿ öεν qταν
πρóθuμος να πατqσει πóνm στοuς mμοuς γιγóντmν.
Πóτησε τóσο gηKó óσο τοu επέτρεπε η öικq τοu
εμπειρία, και απó αuτó το μικρó úgος çαντα(óταν τον
εαuτó τοu να είναι ένας μονα¿ικóς αετóς ποu πέταγε
gηKóτερα απ' óσο εί¿ε çτóσει ποτέ óνθρmπος. ‘
Roger M. WiIcox
H οργóνη είναι ένας υποτιθέμενος τύπος
"αρχέγονης κοσμικής ενέργειας" που
ανακαλύ¢θηκε απó τον Aρ. Wilhelm
Reich (1897-1957) ‹Bίχελμ PóιχŒ στα τέλη
του '30. O Póιχ ήταν ένας Aυστιακóς
μετανóστης στην Aμερική , που είχε
εκπαιδευτεί ως ιατρóς, µυχίατρος και
4ροüδικóς µυχαναλυτής.
O Póιχ ισχυρίστηκε πως η οργóνη είναι
πανταχού παρούσα και εξηγεί πρóγματα
óπως το χρώμα του ουρανού, τη
µαρύτητα, τους γαλαξίες, την αποτυχία
των περισσοτέρων πολιτκών επαναστóσεων και ένα καλó οργασμó.
Zτα έμµια óντα, η οργóνη ονομóçεται και µιο-ενέργεια ή Zωτική
Ενέργεια. O Póιχ πίστευε πως η οργóνη είναι "καταδείξιμη οπτικó,
θερμικó, ηλεκτροσκοπικó και με τη χρήση μετρητών Šeiger-
Mueller"*. Oμως, μóνο πραγματικοί πιστοί στην οργóνη (δηλαδή
ορyονομιστές που εξασκούν την επιστήμη της ορyονομίας) έχουν
κατα¢έρει να την καταδείξουν επιτυχώς.
O Póιχ ισχυρίστηκε óτι δημιούργησε μια καινούργια επιστήμη
(οργονομία) και óτι ανακóλυµε óλλες οντóτητες, óπως τα βιóντα, τα
οποία μέχρι σήμερα μóνο οι οργονομιστές έχουν κατα¢έρει ν'
ανιχνεύσουν. Tα µιóντα είναι υποτιθέμενα κυστίδια οργóνης, που δεν
είναι ούτε çωντανó ούτε μη-çωντανα, αλλó μεταµατικó óντα.
O Póιχ πέθανε στις 3 Nοεμµρίου του 1957, στις Oμοσπονδιακές
4υλακές του ’ewisburg στην „ennsyl‰ania, óπου είχε σταλθεί για
προσµολή δικαστηρίου. O Póιχ καταδικóστηκε επειδή αρνήθηκε να
υπακούσει μια εντολή ασ¢αλιστικών μέτρων για την πώληση
κομπογιαννίτικων ιατρικών συσκευών óπως ο Zυσσωρευτής
Oργóνης και οι "εκτοξευτές" οργóνης, οι οποίες υποτίθεται óτι
μπορούσαν να μαçεύουν και να διανέμουν την οργóνη, καθιστώντας
έτσι δυνατή τη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας, εκτóς ίσως απó
τη μεγαλομανία και την αυταπóτη.
ο Oργανισμóς Tρο¢ίμων και 4αρμóκων της Aμερικής óχι μóνο
διακύρηξε óτι δεν υπóρχει η οργóνη, αλλó έκαµε και μερικó µιµλία
του Póιχ--μια σίγουρη μέθοδος για να πυροδοτήσει το ενδια¢έρον
κóποιου.
Hαρó το γεγονóς óτι έχουν μικρó κύρος στην επιστημονική
κοινóτητα, οι ιδέες του Póιχ μεταλαμπαδεύτηκαν απó έναν αριθμó
α¢οσιωμένων οπαδών, των οποίων ηγείτο ο ιατρóς …lsworth F.
Baker, ιδρυτής του Aμερικανικού Kολεγίου Oργονομίας ( The
American College of ”rgonomy ), και ο Aρ. James DeMeo του
Bιο¢υσικού Ερευνητικού Εργαστηρίου Oργóνης ( The ”rgone
Biophysical Research ’aboratory, •nc ., ) στο Ashland του ”regon.
Oι διóδοχοι του Baker (πέθανε το 1985) και ο DeMeo συνεχίçουν να
υπερασπίçονται τóσο τον Póιχ, σαν επιστήμονα, οσο και την
οργονομία. O Póιχ έµλεπε τον εαυτó του σαν μια ιδιο¢υία υπο
διωγμóν και θεωρούσε τους επικριτές του που τον γελοιοποίησαν,
αδαείς ηλιθίους.
ΟΡFΟNΗ
H οργóνη είναι ένας υποτιθέμενος τύπος "αρχέγονης κοσμικής
ενέργειας" που ανακαλύ¢θηκε απó τον Aρ. Wilhelm Reich (1897-
1957) ‹Bίχελμ PóιχŒ στα τέλη του '30. O Póιχ ήταν ένας Aυστριακóς
μετανóστης στην Aμερική , που είχε εκπαιδευτεί ως ιατρóς,
µυχίατρος και 4ροüδικóς µυχαναλυτής. O Póιχ ισχυρίστηκε πως η
οργóνη είναι πανταχού παρούσα και εξηγεί πρóγματα óπως το
χρώμα του ουρανού, τη µαρύτητα, τους γαλαξίες, την αποτυχία των
περισσοτέρων πολιτκών επαναστóσεων και ένα καλó οργασμó. Zτα
έμµια óντα, η οργóνη ονομóçεται και µιο-ενέργεια ή Zωτική Ενέργεια.
O Póιχ πίστευε πως η οργóνη είναι "καταδείξιμη οπτικó, θερμικó,
ηλεκτροσκοπικó και με τη χρήση μετρητών Šeiger-Mueller"*. Oμως,
μóνο πραγματικοί πιστοί στην οργóνη (δηλαδή οργονομιστές που
εξασκούν την επιστήμη της οργονομίας) έχουν κατα¢έρει να την
καταδείξουν επιτυχώς. O Póιχ ισχυρίστηκε óτι δημιούργησε μια
καινούργια επιστήμη (οργονομία) και óτι ανακóλυµε óλλες οντóτητες,
óπως τα µιóντα, τα οποία μέχρι σήμερα μóνο οι οργονομιστές έχουν
κατα¢έρει ν' ανιχνεύσουν. Tα µιóντα είναι υποτιθέμενα κυστίδια
οργóνης, που δεν είναι ούτε çωντανó ούτε μη-çωντανα, αλλó
μεταµατικó óντα. O Póιχ πέθανε στις 3 Nοεμµρίου του 1957, στις
Oμοσπονδιακές 4υλακές του ’ewisburg στην „ennsyl‰ania, óπου
είχε σταλθεί για προσµολή δικαστηρίου. O Póιχ καταδικóστηκε
επειδή αρνήθηκε να υπακούσει μια εντολή ασ¢αλιστικών μέτρων για
την πώληση κομπογιαννίτικων ιατρικών συσκευών óπως ο
Zυσσωρευτής Oργóνης και οι "εκτοξευτές" οργóνης, οι οποίες
υποτίθεται óτι μπορούσαν να μαçεύουν και να διανέμουν την οργóνη,
καθιστώντας έτσι δυνατή τη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας,
εκτóς ίσως απó τη μεγαλομανία και την αυταπóτη. ο Oργανισμóς
Tρο¢ίμων και 4αρμóκων της Aμερικής óχι μóνο διακύρηξε óτι δεν
υπóρχει η οργóνη, αλλó έκαµε και μερικó µιµλία του Póιχ--μια
σίγουρη μέθοδος για να πυροδοτήσει το ενδια¢έρον κóποιου. Hαρó
το γεγονóς óτι έχουν μικρó κύρος στην επιστημονική κοινóτητα, οι
ιδέες του Póιχ μεταλαμπαδεύτηκαν απó έναν αριθμó α¢οσιωμένων
οπαδών, των οποίων ηγείτο ο ιατρóς …lsworth F. Baker, ιδρυτής του
Aμερικανικού Kολεγίου Oργονομίας ( The American College of
”rgonomy ), και ο Aρ. James DeMeo του Bιο¢υσικού Ερευνητικού
Εργαστηρίου Oργóνης ( The ”rgone Biophysical Research
’aboratory, •nc ., ) στο Ashland του ”regon. Oι διóδοχοι του Baker
(πέθανε το 1985) και ο DeMeo συνεχίçουν να υπερασπίçονται τóσο
τον Póιχ, σαν επιστήμονα, οσο και την οργονομία. O Póιχ έµλεπε τον
εαυτó του σαν μια ιδιο¢υία υπο διωγμóν και θεωρούσε τους
επικριτές του που τον γελοιοποίησαν, αδαείς ηλιθίους. Tις δεκαετίες
του 1930 και 1940, ο δρ. Bίλχελμ Póιχ εντóπισε και μέτρησε την
αιθερική ενέργεια (ενέργεια της çωής, τσι, κλπ.), την οποία ονóμασε
«οργóνη».
O δρ. Póιχ καθóρισε óτι τοποθετώντας εναλλóξ στρώματα γυαλιού
(fiberglass), μία οργανική ουσία, και ατσαλóμαλλο, μία ανóργανη
ουσία, μπορούσε στην πραγματικóτητα να προσελκύσει και να
συλλέξει την οργóνη (αιθερική ενέργεια), τóσο αυτή που ήταν
πλεονεκτική για τη çωή (την οποία ο Póιχ ονóμαçε Ž”R• ή Ž„”R•)
óσο και την µλαµερή αρνητική αιθερική ενέργεια («θανατη¢óρα
οργóνη» ή ŽD”R•). Kατασκεύασε, λοιπóν, μεγóλα κουτιó που
ονóμασε «συσσωρευτές» ή Žoracs•, χρησιμοποιώντας απλώς την
αρχή των εναλλασσóμενων στρωμóτων. Mε τον τρóπο αυτó
κατó¢ερε να θεραπεύσει ασθενείς με διó¢ορα προµλήματα, óπως
διó¢ορες μορ¢ές καρκίνου, µóçοντας τους να κóτσουν μέσα στο
κουτί για συγκεκριμένα χρονικó διαστήματα.
Tο 1986, επιστήμονες του πανεπιστημίου του Marburg στη Fερμανία,
δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έδειχνε óτι
30λεπτες θεραπείες μέσα στον συσσωρευτή προκαλούσαν μóνιμα,
θετικó µυχοσωματικó αποτελέσματα, πρóγμα που δεν συνέµαινε με
τον θóλαμο που κατασκευóστηκε, σε αντιδιαστολή, μóνο απó γυαλί.
H δήλωση που ακολούθησε την έρευνα έλεγε óτι «τα αποτελέσματα
που λóµαμε απó την έρευνα μας, μας παρείχαν αποδείξεις σχετικó
με την υπóθεση óτι οι ¢υσικές ιδιóτητες του συσσωρευτή οργóνης
και η µυχοσωματική επίδραση που έχει στους ανθρώπινους
οργανισμούς, που αξίωσαν ο Póιχ και οι συνεργóτες του,
πραγματικó υπóρχουν.»
Tο έργο του Póιχ συνεχίστηκε στη δεκαετία του 1960, απó
ένθερμους, ανοιχτóμυαλους Pώσους επιστήμονες, óπως ο δρ.
‚ikolai Kozyre‰ (1908-1983). O τελευταίος απέδειξε επιστημονικó óτι
τέτοιες αóρατες ενέργειες υπóρχουν πρóγματι γύρω μας, και óτι το
εμπνευσμένο έργο του Póιχ είχε την ατυχία να εξελιχθεί πρακτικó
απó το Zοµιετικó στρατó σε αμυντικές ε¢αρμογές οι οποίες
µασίστηκαν στις αρχές των επονομαçóμενων «πεδίων συστρο¢ής»
(π.χ. αιθερική ενέργεια). Tο έργο του Kozyre‰, που επιµεµαιώνει το
έργο του Póιχ, ήταν απóρρητο μέχρι και την κατóρρευση της
Zοµιετικής Eνωσης το 1991.
Aκολουθώντας τα µήματα τους, χιλιóδες επιστήμονες επιπέδου
„h.D. και απó τις δύο πλευρές του Zιδηρούν Hαραπετóσματος
συνέχισαν απó γενιó σε γενιó την πρωτοποριακή έρευνα του Póιχ
και του Kozyre‰, ωθώντας αργó την κυρίαρχη Aυτική επιστήμη να
«αναγνωρίσει επισήμως» την ιδέα ενóς αóρατου συμπαντικού μέσου
που ονομóçουν «σκοτεινή ύλη», «διακύμανση του κενού» ή
«ενέργεια μηδενικού σημείου», αναλóγως με το ποιον ρωτóτε. Είναι
κοινώς κατανοητó απó τους ¢ίλους των οργονιτών óτι óλα τα
παραπóνω περιγρó¢ουν στην ουσία το ίδιο πρóγμα, αυτó που ο
Póιχ ονóμαçε «οργóνη». O Póιχ έχτισε το ερευνητικó του εργαστήριο,
που ονóμασε ”rgonon, στο αγροτικó Maine των H.H.A., καθώς
εκείνη την εποχή η τοποθεσία ήταν απομακρυσμένη απó πηγές
«θανατη¢óρας οργóνης» την οποία οι συσσωρευτές του συνέλεγαν
εξίσου óπως και την θετική. Tο να λειτουργείς έναν συσσωρευτή
οργóνης κοντó σε πηγές D”R (óπως είναι τα πυρηνικó εργοστóσια ή
οι πύργοι της ραδιο¢ωνίας κλπ.) έχει την τóση να µλóπτει αυτóν που
µρίσκεται μέσα στον συσσωρευτή, έτσι η γεωγρα¢ική τοποθεσία
ήταν και είναι ένας σημαντικóς παρóγοντας για τη λειτουργία του
συσσωρευτή.
Τα ΠKεονεκτqματα τοu Οργονίτη
O óνθρωπος που ονóμασε τις κατασκευές που ακολούθησαν και
που µασίστηκαν στην αρχή του Póιχ περί εναλλαγής οργανικού -
ανóργανου υλικού είναι ο Karl Hans Welz και έχει κατοχυρώσει τη
λέξη ”rgoniteœ. O Welz είναι απó τους πρωτοπóρους στο θέμα των
οργονιτών αλλó και óλλων συσκευών που µασίçονται στην οργóνη.
Επίσης, ένα çευγóρι, ο Don και η Carol Croft, ανακóλυµαν το 2000
μέσα απó την έρευνα τους στο διαδίκτυο αλλó και με την προσωπική
τους παρατήρηση, óτι το να αναμίξεις οργανική ρητίνη με τα
ανóργανα ρινίσματα των μετóλλων και χύνοντας τα μέσα σε μικρó
καλούπια, óπως χóρτινα κυπελλóκια ή ¢ορμóκια του κέικ,
παρóγονταν ένα υλικó που προσέλκυε την αιθερική ενέργεια óπως
έκανε και ο συσσωρευτής του Póιχ.
H Carol Croft, προικισμένη με μια ισχυρή αίσθηση στο να διακρίνει
τις ενέργειες, αντιλή¢θηκε τη σημασία αυτού του ευρήματος και το
πήγε ένα µήμα παραπέρα, προσθέτοντας μικρούς κρυστóλλους
χαλαçία στο μίγμα για την δυνατóτητó τους να συλλέγουν, να
μεταδίδουν και να εκπέμπουν την αιθερική ενέργεια. Aυτή η
προσθήκη στο μίγμα ρητίνης/μετóλλου δημιουργεί ένα προióν που
λειτουργεί σαν ένα αυτοδιαχειριçóμενο, συνεχούς λειτουργίας,
υµηλής αποδοτικóτητας στην μετατροπή D”R σε „”R (αρνητική σε
θετική) εργοστóσιο μεταστοιχείωσης της ενέργειας.
Oταν ο οργονίτης είναι μέσα στην ακτίνα μιας πηγής D”R/αρνητικής
ενέργειας, την μετατρέπει συνεχώς και επαρκώς σε „”R/θετική
ενέργεια και έτσι, στην ουσία, δημιουργούνται πομποί θετικής
ενέργειας απó κóθε πομπó αρνητικής ενέργειας μιας και οι τελευταίοι
είναι τελείως ανυπερóσπιστοι απέναντι στο ¢αινóμενο.
H ρητίνη στον οργονίτη συρρικνώνεται κατó τη διαδικασία πήξης,
πιέçοντας οριστικó τους κρυστóλλους χαλαçία μέσα στην κατασκευή,
δημιουργώντας έτσι το γνωστó πιεçοηλεκτρικó ¢αινóμενο μέσα στον
κρύσταλλο. Aυτó σημαίνει óτι τα óκρα του κρυστóλλου αποκτούν
ηλεκτρική πολικóτητα. Hιστεύεται óτι ο¢είλεται και σ— αυτó το
¢αινóμενο το óτι ο οργονίτης λειτουργεί τóσο καλó σαν γεννήτρια
θετικής ενέργειας.
Eτσι, ο οργονίτης παρουσιóçει μια πολύ σημαντική µελτίωση σε
σχέση με την αρχική εργασία του Póιχ με τον συσσωρευτή οργóνης
που προσελκύει την «θανατη¢óρα οργóνη» εξίσου με την θετική και
δεν κóνει κóτι για να την μετατρέµει σε κóποια ευεργετική μορ¢ή
ενέργειας, σε αντίθεση με τους οργονίτες που, λóγω της κατασκευή
τους, το κóνουν συνεχώς. O Bίλχεμ Póιχ στο µιµλίο «O
Zυσσωρευτής Oργóνης» ανα¢έρει:
Oλοι μας μένουμε óναυδοι μπροστó στο θαύμα της çωής καθώς το
Zύμπαν είναι κατó µóση εχθρικó απέναντι στην εξέλιξή της. Yπóρχει
και ο Aεύτερος Nóμος της Oερμοδυναμικής που μας λέει óτι
«υπóρχει ένα δυναμικó μóνο απó το µηλóτερο προς το χαμηλóτερο
ενεργειακó επίπεδο». Zτο µιµλίο του ο Póιχ ανα¢έρει óτι «H διαρκής
δια¢ορó θερμοκρασίας στον οργονοενεργειακó συσσωρευτή
ακυρώνει την απóλυτη ισχύ του δεύτερου αξιώματος της
Oερμοδυναμικής». Kαι óτι «O οργονοενεργειακóς συσσωρευτής
αποδείχνει μια αρχή που δέχεται óτι η ενέργεια μετατοπίçεται απó το
χαμηλóτερο στο υµηλóτερο επίπεδο, μια οικοδóμηση ενóς
ενεργειακού επιπέδου, τη δημιουργία ενóς υµηλóτερου δυναμικού:
του Oργονομικού Aυναμικού απó το χαμηλóτερο προς το µηλóτερο.
Aυτóς ο νóμος ε¢αρμóçεται τóσο στους çωντανούς οργανισμούς óσο
και στα ουρóνια σώματα, óπως ο †λιος ή οι πλανήτες. Kαι αυτó
κατέχουν ένα επίπεδο ενέργειας υµηλóτερο απó το περιµóλλον•»
Oλα αυτó α¢ήνουν ένα παραθυρóκι óσον α¢ορó το αίνιγμα της
Zωής. 4αίνεται óτι κóτω απó ορισμένες συνθήκες υπóρχει η
δυνατóτητα αντιστρο¢ής του δεύτερου αξιώματος της
Oερμοδυναμικής. Kαι σε αυτήν ακριµώς την αντιστρο¢ή ο¢είλουμε
την ύπαρξή μας αλλó, κóτι μου λέει, και την εξέλιξή μας.
Επίσης η παρουσία Oργóνης στο εξωτερικó περιµóλλον συνδέεται
με τον καιρó και με τα ποσοστó υγρασίας στην ατμóσ¢αιρα. O Póιχ
μέτρησε óτι τα υµηλó ποσοστó υγρασίας συνδέονται με την απουσία
της Oργóνης και αντιστρó¢ως.
Zύμ¢ωνα με εκείνους που πρώτοι εξελίξανε τη συγκεκριμένη τεχνική,
µασιçóμενοι στις έρευνες του Póιχ, είναι ο συνδυασμóς των υλικών
που χρησιμοποιούνται στις συσκευές αυτó που μετατρέπει την D”R
(αρνητική οργóνη) σε ”R (θετική οργóνη). O συνδυασμóς, δηλαδή,
της ρητίνης με τα μεταλλικó ρινίσματα είναι στην ουσία η συσκευή.
Aπó εκεί και πέρα το πρóγμα εξελίχθηκε ακóμη περισσóτερο με τη
χρήση συγκεκριμένων κρυστóλλων (που τοποθετούνται μέσα στη
συσκευή) σε συγκεκριμένη διóταξη που ενισχύει τη δρóση της.
Ιδιαίτερα τους κρυστóλλους μπορείς να τους «προγραμματίσεις»
νοητικó για να δρóσουν και αυτή είναι η κύρια λειτουργία τους.
Επίσης μπορείς να παίξεις με το σχήμα των συσκευών. Fια
παρóδειγμα, οι πυραμίδες έχουν την ιδιóτητα να στέλνουν την
ενέργεια πολύ συγκεντρωμένα ενώ οι óλλες συσκευές διαχέουν την
”R σε óλο το χώρο εξίσου.
Oι συσκευές προστατεύουν τóσο σε ηλεκτρομαγνητικó óσο και σε
αιθερικó επίπεδο, πρóγμα που επιµεµαιώνουν οι µυχικοί που
µλέπουν τις αύρες των çωντανών οργανισμών αλλó και τα πεδία των
óµυχων αντικειμένων να αλλóçουν óταν µρίσκονται κοντó οι
συσκευές.
Aλλó και ο οποιοσδήποτε που είναι λίγο πιο ευαίσθητος ενεργειακó
είναι σε θέση να αντιλη¢θεί την αλλαγή.
Oι συσκευές λέγονται αιθερικοί μετετροπείς:
1) Oι Aιθερικοί Mετατροπείς είναι «συσκευές» - με την ευρύτερη
έννοια του óρου - που μετατρέπουν την Aρνητική αιθερική ενέργεια
σε Oετική. Zαν τελικó αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας έχουμε τον
καθαρισμó του αιθερικού αλλó και αστρικού πεδίου απó κóθε είδους
αρνητική ενέργεια.
Tα υλικó απó τα οποία είναι κατασκευασμένοι, είναι η ρητίνη σε
συνδυασμó με ρινίσματα δια¢óρων μετóλλων (π.χ. χαλκóς,
μπρούτçος, αλουμίνιο). H óλη κατασκευή ενισχύεται σημαντικó απó
την τοποθέτηση (εντóς της συσκευής) συγκεκριμένων κρυστóλλων
σε ειδική διóταξη. Kóτι που δεν είναι απαραίτητο, αλλó óταν
χρησιμοποιείται δίνει ώθηση και κατεύθυνση στη λειτουργία της
συσκευής, είναι η σπείρα χαλκού που θα δείτε πολλές ¢ορές στη
µóση ή και μέσα στους Aιθερικούς Mετατροπείς.
H συσκευή, λοιπóν, που προκύπτει απó τον συνδυασμó óλων αυτών
των υλικών ονομóçεται «Aιθερικóς Mετατροπέας».
2) Oι Aιθερικοί Mετατροπείς πρωτοκατασκευóστηκαν στις HHA. Oι
óνθρωποι που εξέλιξαν αυτή την τεχνική-τεχνολογία ασχολούνταν
αρχικó με τις ε¢ευρέσεις του πολύ γνωστού γερμανού επιστήμονα
Bίλχελμ Póιχ (1897 ‘ 1957). O B. Póιχ είχε αναπτύξει μία θεωρία ‘
που στήριξε απóλυτα μέσω της πειραματικής οδού ‘ στην οποία
μιλούσε για την «•ύπαρξη ενóς ειδικού είδους ενέργειας που
κατευθύνει και συντηρεί τη ZCH•». Aυτή την ενέργεια την ονóμασε
«οργóνη» και έ¢τιαξε κóποιες συσκευές προκειμένου να αποδείξει
την ύπαρξή της αλλó και να καταγρóµει τα αποτελέσματα απó
κóποιες σχετικές θεραπείες. Oι Aιθερικοί Mετατροπείς είναι η
απλούστερη, αλλó σε καμία περίπτωση λιγóτερο αποτελεσματική,
ε¢αρμογή των óσων ανακóλυµε ο Bίλχελμ Póιχ.

3) O τρóπος λειτουργίας των Aιθερικών Mετατροπέων είναι
εξαιρετικó απλóς και δεν προüποθέτει καμία ιδιαίτερη διαδικασία απó
μέρους σας. Aπλó α¢ήνετε τον Mετατροπέα σε συγκεκριμένο σημείο
στο χώρο ‘ αυτó καθορίçεται απó τις προσωπικές σας ανóγκες αλλó
και απó το είδος της συσκευής ‘ ή τον ¢έρεται επóνω σας (π.χ. óταν
ο μετατροπέας είναι ένα μενταγιóν κ.α.). O Mετατροπέας αρχίçει και
μεταµóλλει το ενεργειακó πεδίο γύρω του επιδρώντας στον αρνητικó
¢ορτισμένο αιθέρα.
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Mετατροπείς
μεμονωμένα ή να τους µóλετε να δουλέµουν σε Aίκτυο (π.χ. με το να
τοποθετήσετε απó έναν σε κóθε γωνία του δωματίου, του σπιτιού ή
του οικοπέδου σας).
4) Tα είδη των Aιθερικών Mετατροπέων ποικίλλουν και ανανεώνονται
κατó καιρούς, καθώς πειραματιçóμαστε με διó¢ορα σχήματα και
κρυστóλλους, με σκοπó την óλο και μεγαλύτερη απóδοση.
Hαρ— óλα αυτó, υπóρχουν κóποια στóνταρ σχέδια τα οποία έχουν
αποδειχθεί εξαιρετικó λειτουργικó και λóγω της πρακτικóτητóς τους,
έχουν καταχωρηθεί με συγκεκριμένα ονóματα. Aυτó είναι τα εξής:
α) Tουµλóκι χώρου (σχήμα κóλουρου κώνου)
‘ Tοποθετείται στον χώρο (δίπλα σε ηλεκτρονικές συσκευές óπως ο
υπολογιστής κλπ. ή κóπου κοντó σας και, εναλλακτικó, απó ένα
τεμóχιο σε κóθε γωνία του χώρου σας). Επίσης μπορείτε να
τοποθετήσετε επóνω στη συσκευή το νερó ή το ¢αγητó σας (15-30
λεπτó είναι αρκετó). Fια περισσóτερη ¢óρτιση και αποκατóσταση της
θετικής ενέργειας του χώρου, τα τουµλóκια χώρου μπορούν να
τοποθετηθούν πίσω απó ηλεκτρικές συσκευές, στην παροχή του
νερού και κοντó στα σημεία που έχετε ¢υτó. Fια πιο υγιή και ήρεμο
ύπνο, μπορούν να τοποθετηθούν στα πóδια του κρεµατιού σας (ένα
σε κóθε πóδι), ή ένα στο κομοδίνο σας.
µ) Tουµλóκι τσέπης (σχήμα κóλουρου κώνου)
‘ Tο σχήμα του σας διευκολύνει να το μετα¢έρετε επóνω σας (στην
τσέπη ή στην τσóντα σας). H χρήση του είναι ίδια με το «τουµλóκι
χώρου».
γ) Mενταγιóν (σχήμα ισοσκελούς σταυρού)
- Tο ¢ορóτε σαν μενταγιóν μέσα ή έξω απó το ρούχο σας. Zυνεχής
προστασία του αιθερικού σας πεδίου.
δ) Hυραμίδα (διó¢ορα μεγέθη)
- Ιδανικó σχήμα για νοητική εργασία και διαλογισμó. Kαθαρίçει το
πεδίο γύρω σας, ηρεμεί το νου και επι¢έρει πνευματική διαύγεια.
Mπορεί επίσης να τοποθετηθεί κóτω απó το κρεµóτι, στο κέντρο.
ε) Kώνος (διó¢ορα μεγέθη)
- Ιδανικó σχήμα σε περιπτώσεις που θέλουμε να κατευθύνουμε
δυναμικó την ενέργεια σε συγκεκριμένο σημείο. Mπορείτε ακóμη να
το τοποθετήσετε στην ταρóτσα ή τη µερóντα σας, δίνοντóς του έτσι
τη δυνατóτητα να σας χαρίσει καθαρó αέρα γύρω απó το σπίτι.
5) Zτο σημείο αυτó, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα
εξής:
- Oι Aιθερικοί Mετατροπείς AΕN είναι θεραπευτικές συσκευές και δεν
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν την ιατρική
συμµουλή.
- H δρóση τους α¢ορó στο αιθερικó πεδίο και μπορείτε να τους
χρησιμοποιείτε διαρκώς.
- Oα µρείτε εξαιρετικó χρήσιμο, το να πειραματιστείτε μαçί τους
εναλλóσσοντας (κατó µούληση) τους τρóπους που τους
χρησιμοποιείτε, ανóλογα με τις ανóγκες σας.
- Mπορείτε επίσης να συντονιστείτε νοητικó με τις συσκευές ‘ σ— αυτó
µοηθóει η ύπαρξη των κρυστóλλων ‘ και να κατευθύνετε τη δρóση
τους σύμ¢ωνα με τη θέλησή σας.
- Oι Aιθερικοί Mετατροπείς AΕN χρειóçονται ενεργειακó «καθóρισμα»
óπως συμµαίνει με τους κρυστóλλους. Oι ίδιες οι συσκευές δρουν ως
«καθαριστές» της ενέργειας. Εξóλλου, μπορείτε να καθαρίσετε τους
κρυστóλλους σας τοποθετώντας τους επóνω σε έναν Aιθερικó
Mετατροπέα.
- Kαι το σημαντικóτερο óλων: να θυμóστε πóντα óτι οι Aιθερικοί
Mετατροπείς (óπως και κóθε óλλου είδους συσκευή) δρα ως
µοήθημα που, απλó, μας χαρίçει τον χρóνο και την ενέργεια για να
¢ροντίσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτó μας!
Fια óσοuς θέKοuν περισóτερες
πKηροçορίες:http://www.ethericpower.com/

O B. Póιχ γεννήθηκε στις 24 του Móρτη του 1897 στη Fαλικία, την
περιοχή που µρισκóταν τóτε στην ανατολική παραμεθóριο, κομμóτι
της Aυστροουγγρικής Aυτοκρατορίας. O Póιχ ήταν παιδί μιας
οικογένειας γερμανó¢ωνων εύπορων αγροτών. Aπó τα έξι μέχρι τα
δέκα του χρóνια ο πατέρας του τον εμπιστεύθηκε σ' έναν παιδαγωγó.
Aργóτερα ¢οίτησε σ' ένα γερμανικó λύκειο, απ' óπου και έλαµε το
1915 το πρώτο του δίπλωμα ¢υσικών επιστημών./spanbr /span
style™"font-weight: bold;"Aπó πολύ μικρή ηλικία είχε μεγóλο
ενδια¢έρον για τις ¢υσικές επιστήμες. Zτα οχτώ του χρóνια έ¢τιαχνε
συλλογές απó ¢υτó και έντομα και μελετούσε τους τρóπους
αναπαραγωγής τους. Tο 1918 γρó¢εται στην ιατρική σχολή του
Hανεπιστημίου της Bιέννης. Kέρδιçε κóποια χρήματα κóνοντας
ιδιαίτερα μαθήματα και çούσε πολύ μετρημένα απο¢εύγοντας τις
κοσμικές συγκεντρώσεις και τις κα¢ετέριες. /spanbr /br /span
style™"font-weight: bold;"Tο 1920, ενώ ήταν ακóμα ¢οιτητής, έγινε
δεκτóς σαν μέλος στη •υχαναλυτική Εταιρεία της Bιέννης, που
καθοδηγούσε τóτε ο Zίγκμουντ 4ρóυντ. Oι στενές σχέσεις του με τον
4ρóυντ και την µυχανóλυση συνεχίστηκαν μέχρι το 1934. Tο 1922 ο
Póιχ óρχισε μια λαμπρή καριέρα σαν µυχαναλυτής. Eγινε ένας απó
τους καλύτερους θεραπευτές της Bιέννης και υπήρξε πιθανóν ο
λαμπρóτερος µυχαναλυτής της δεύτερης γενιóς, αυτής που
διαδέχτηκε τους μεγóλους προκατóχους του σαν τον 4ρóυντ, τον
4ερέντσι, τον Aμπραχαμ κ. α. /spanbr /br /span style™"font-weight:
bold;"Aπó εκεί κι έπειτα η çωή του ακολούθησε μια ταραχώδη
πορεία, óπως óλλωστε ήταν και η προσωπικóτητó του. Fια τις
θεωρίες του και τις ανακαλύµεις του διώχθηκε απó τέσσερα
ευρωπαiκó κρóτη και διαγρó¢ηκε απó το Kομουνιστικó κóμμα της
Fερμανίας και της Aανίας. Oι εκπρóσωποι του ¢ασισμού τον
θεώρησαν κομουνιστή και πρóκτορα της Móσχας και οι κομουνιστές
τον θεώρησαν αντεπαναστóτη και πρóκτορα της αστικής τóξης. Oι
µυχαναλυτές της εποχής του τον θεώρησαν αιρετικó και τον
διέγραµαν απó την •υχαναλυτική Eνωση./spanbr /br /span
style™"font-weight: bold;"H αντίληµη που είχε για τα πρóγματα και οι
ανακαλύµεις του ήταν πολύ πλατιές και δεν μπóρεσαν να χωρέσουν
στα "στενó καλούπια" της τóτε επίσημης επιστήμης. Eτσι έ¢τασε στο
σημείο να θεωρηθεί απó πολλούς ως τρελóς. †ταν ένας απó τους
επιστήμονες που δυσ¢ημήθηκε σε πολύ μεγóλο µαθμó και
προκóλεσε μεγóλη επίθεση απó δια¢ορετικó συμ¢έροντα και ομóδες
ανθρώπων. Tα µιµλία του απαγορεύτηκαν στη Zοµιετική Eνωση και
κóηκαν στη Fερμανία, ενώ στις H.H.A. κατέστρεµαν óλες τις
επιστημονικές του συσκευές, απαγóρευσαν οποιαδήποτε περαιτέρω
ε¢αρμογή ανακαλύµεών του σε ανθρώπους και συνέχιση των
ερευνών και πειραμóτων. /spanbr /br /span style™"font-weight:
bold;"Aπó πολύ νωρίς αντιλή¢θηκε óτι ίσως πέρα απó τη λίμπιντο
του 4ρóυντ να κρύµεται μια πραγματική ενέργεια που διακατέχει τον
óνθρωπο. H µóση που στηρίçεται η θεωρία του Póιχ για την
ανθρώπινη παθολογία είναι ο παραλληλισμóς του οργασμού με ένα
είδος ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που υπóρχει συσσωρευμένη
στον óνθρωπο. Oταν υπóρχει ανικανóτητα εκ¢óρτισης αυτής της
ενέργειας (θωρóκιση), τóτε μπορεί να υπóρξουν σωματικές και
µυχολογικές ασθένειες. O Póιχ παρατήρησε πως, óταν η θωρóκιση
α¢αιρείται με τη θεραπευτική προσέγγιση, τóτε αυτή η ενέργεια που
υπóρχει στον οργανισμó, δεσμευμένη πριν στη θωρóκιση, κινείται
ελεύθερα και εμ¢ανίçει έναν παλμó. Hροεκτείνοντας τις
παρατηρήσεις του σχετικó με τη θωρóκιση στον κοινωνικó χώρο,
διαπίστωσε óτι τα θωρακισμένα óτομα γίνονται απαθή, υποχωρητικó
κι έχουν την ανóγκη της καθοδήγησης, και ακóμα διαμορ¢ώνουν
τυραννική συμπερι¢ορó, ακριµώς γιατί το µιοσύστημó τους είναι
óκαμπτο./spanbr /br /span style™"font-weight: bold;"Oταν ο Póιχ
μετακóμισε απ' την Ευρώπη στη Zκανδιναµία και στην Aμερική,
ó¢ησε πίσω του μια σειρó απó εξαγριωμένους ειδικούς σε κóθε
πεδίο που εξερεύνησε, στην µυχιατρική, την πολιτική, τη σεξολογία,
τη µιολογία, τη μικροσκοπία και την έρευνα για τον καρκίνο. Oμως το
ανήσυχο πνεύμα του τον έκανε να μη σταματήσει ποτέ να ερευνó και
να αναρωτιέται. Aπó το 1931 μέχρι το 1941 δίδαξε στη "Nέα Zχολή
Kοινωνικής Eρευνας" στη Nέα Yóρκη. Εκεί δεν óργησε να
περιτριγυριστεί απó πολλούς μαθητές, πóνω στους οποίους ο Póιχ
ασκούσε μια παρóξενη γοητεία. Mε έξοδα των μαθητών του ίδρυσε
ένα εργαστήρι, έναν εκδοτικó οίκο και έµγαλε ένα περιοδικó που
δημοσίευε τα σχετικó με τα πειρóματó του. /spanbr /br /span
style™"font-weight: bold;"Oέλοντας να επιµεµαιώσει την ανακóλυµή
του, δηλαδή την ύπαρξη και τις εκδηλώσεις της υγείας ή της
αρρώστιας απó τον τρóπο που παλλóταν αυτή η ενέργεια μέσα στον
οργανισμó, óρχισε να ερευνó τις μικρóτερες μονóδες çωής. Eτσι
ανακóλυµε τα µιóντα. Aυτó είναι ενεργειακές κύστες, δηλαδή
μεταµατικές μορ¢ές απó την óµια και έμµια ύλη. H συνέχιση αυτής
της έρευνας τον οδήγησε σε μια ενοποιητική ανακóλυµη: Mία δίχως
μóçα, παλλóμενη çωτική ενέργεια, την οποία ονóμασε οργóνη,
επειδή την ανακóλυµε σε çωντανούς οργανισμούς πριν ανακαλύµει
óτι διαποτίçει επίσης τη γήινη ατμóσ¢αιρα. /spanbr /br /span
style™"font-weight: bold;"Επίσης ανακóλυµε μια συσκευή που
μπορούσε να συσσωρεύει την οργóνη. Tη δυνατóτητα αυτής της
συσκευής να συγκεντρώνει την οργóνη την απέδειξε με πολλó
πειρóματα και κανένα απó αυτó δεν έχει αποδειχθεί λóθος μέχρι
σήμερα. Tη συσκευή την ονóμασε οργονοθóλαμο και τη
χρησιμοποίησε σε πειραματικές έρευνες για τη θεραπευτική αγωγή
καρκινοπαθών και óλλων ασθενών, με ικανοποιητικó αποτελέσματα.
O συσσωρευτής είναι ένας θóλαμος ¢τιαγμένος απó στρώματα
οργανικών και ανóργανων υλικών. Hειρóματα με αυτóν
παρουσιóçουν ανώμαλα αποτελέσματα. Mια ασυνήθιστη αύξηση της
θερμοκρασίας μέσα στο συσσωρευτή, υποδεικνύει περιορισμούς στο
δεύτερο νóμο της θερμοδυναμικής. Aσχετα αν η συγκεντρωμένη
οργóνη μπορεί να δώσει λύση σε προµλήματα υγείας, ο
συσσωρευτής προκαλεί ακóμη και σήμερα ανοικτó την κατεστημένη
επιστήμη./spanbr /br /span style™"font-weight: bold;"Zτη συνέχεια
óρχισε να διαπιστώνει óτι αυτή η ενέργεια που συγκέντρωνε ο
οργονοθóλαμος, είχε κινητήρια δύναμη και τελικó κατó¢ερε να
κινήσει ένα μοτέρ. Yπóρχουν πολλές μαρτυρίες για την κίνηση αυτού
του μοτέρ και μεταξύ óλλων υπóρχει και σχετικó ¢ιλμ στο Mουσείο
Bίλχελμ Póιχ, στην κωμóπολη Pέιντçλι της πολιτείας Mαίην.
/spanbr /br /span style™"font-weight: bold;"Tο 1942 ο Póιχ και οι
μαθητές του αγóρασαν μια εδα¢ική έκταση στην Hολιτεία Mαίην,
κοντó στα καναδικó σύνορα. Bó¢τισαν αυτή την έκταση "Oργονον",
και ο Póιχ έ¢τιαξε εκεί ένα εργαστήρι óπου συνέχισε να δουλεύει
ασταμóτητα μαçί με τους μαθητές του και να πραγματοποιεί
πειρóματα πóνω στην οργóνη. O Póιχ περι¢ερóταν μóνος του τη
νύχτα και ατένιçε αυτóν τον πελώριο ωκεανó οργóνης (óπως τον
ονóμαçε), σκεπτóμενος τους μακρινούς γαλαξίες. H σκέµη του είχε
πóρει μια μυστικιστική χροιó, και αυτó ¢αινóταν στα τελευταία µιµλία
του, óπως "O θóνατος του Xριστού" , "Aκου ανθρωπóκο", "O
Aιθέρας, ο Oεóς και ο διóµολος" κ.α. /spanbr /br /span style™"font-
weight: bold;"O çωή του Reich τελείωσε στη ¢υλακή στις 3
Nοεμµρίου του 1957 μετó απó μια παρατεταμένη σύγκρουση με την
Επιτροπή Tρο¢ής και 4αρμóκων (FDA) των H.H.A. Tα µιµλία και οι
σημειώσεις του κóηκαν απó ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, επειδή η
FDA είχε ξεσηκώσει ένα çήτημα εναντίον της χρήσης για θεραπεία
του συσσωρευτή οργóνης του. /spanbr /br /span style™"font-weight:
bold;"Eτσι τελείωσε η çωή ενóς γνήσιου επιστήμονα που δε δίστασε
να πóει κóντρα στο κατεστημένο και στα συμ¢έροντα της εποχής
του, για να ανακαλύµει την αλήθεια πέρα απó προκαταλήµεις και
δογματισμούς. O Bίλχελμ Póιχ ήταν ο πρώτος δυτικóς επιστήμονας
που κατó¢ερε να "ξαναανακαλύµει" και να τεκμηριώσει επιστημονικó
την ύπαρξη αυτής της λεπτής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που
περιµóλει τα πóντα και που στην Aνατολή ήταν τóσο διαδεδομένη
απó τα αρχαία χρóνια, ως "Hρóνα" στην Ινδία, και "Tσι" στην Kίνα. Oι
ανακαλύµεις του óνοιξαν την πóρτα στην εμ¢óνιση νέων
επιστημονικών κλóδων, óπως η Bιοτρονική ή Oργοτρονική.
/spanbr /br /span style™"font-weight: bold;"Zτη συνέχεια παρατίθεται
η απóντηση που έδωσε ο B. Póιχ στην απó¢αση που εξέδωσε το
δικαστήριο των H.H.A.
Aπαγορεύεται η ταχυδρóμηση μεταξύ πολιτειών µιµλίων που
¢έρουν τη λέξη οργóνη.
Επιπλέον θα καούν σε κλιµóνους óλα τα µιµλία και οι εργασίες του
Dr Reich, ενώ ο ίδιος καταδικóçεται σε ¢υλóκιση"Yπóθεση αρ. 1056,
19 Mαρτίου 1954, Hερι¢ερειακó Aικαστήριο Hνωμένων Hολιτειών,
Hóρτλαντ Mέιν, Aικαστής John D. Kliford JrAεν υπóρχουν αποδείξεις.
Aεν υπóρχουν αυθεντίες κανενóς είδους. Kανένας Hρóεδρος,
Aκαδημία, Aικαστήριο, Kογκρέσο ή Fερουσία σ´ αυτή τη γη δεν έχει
τη γνώση ή τη δύναμη να απο¢ασίσει ποια θα είναι η γνώση του
αύριο. Είναι óχρηστο να προσπαθείς να αποδείξεις κóτι που είναι
óγνωστο σε κóποιον που είναι αδαής του αγνώστου, ή ¢οµóται την
απειλητική δύναμή του. Móνο οι παλιοί, καλοί κανóνες της μóθησης
θα ¢έρουν τελικó την κατανóηση για τον εισµολέα της γήινης
ύπαρξής μας. Aυτοί που δε γνωρίçουν τους δρóμους της μóθησης ας
κóνουν στην óκρη, ενώ αυτοί που ξέρουν τι είναι γνώση, ας τρέξουν
στο μονοπóτι προς το óγνωστο. H Aναçήτηση της Fνώσης είναι
Aνώτατη Aνθρώπινη Aραστηριóτητα. Tίποτα óλλο παρó οι νóμοι της
μóθησης δεν μπορούν να την ορίσουν
Η οργονομία τοu BίK¿εKμ Ρóι¿

Μονα¿οú Αρσενίοu BKιαγκóçτη,
πτ. ΘεοKογίας, πτ. OιKοσοçίας, εντεταKμένοu Ι. Μ.
Κασσανöρείας επί θεμóτmν αιρέσεmν
Πηγq: http://img.pathfinder.gr//cIubs/fiIes/60261/54.htmI
Aς έρθουμε τώρα σε μια πιο αναλυτική παρουσίαση των απóµεων
του Póιχ για την οργóνη και την οργονομία.
O Xρίστος Mουσουλιώτης, µασικó στέλεχος και των δύο
συλλóγων που προανα¢έραμε, δια των οποίων εκδηλώνεται η
δρóση των οπαδών του Póιχ στη χώρα μας, γρó¢ει στην εισαγωγή
της ελληνικής μετó¢ρασης του µιµλίου του Póιχ «Ο σuσσmρεuτqς
οργóνης»: «H οργóνη αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ανακóλυµη του
Póιχ αλλó και τη μεγαλύτερη «αδυναμία» του, γιατί η µαριó
θωρακισμένη ανθρωπóτητα δεν μπορεί εύκολα να την αντιλη¢θεί.
Zτα περισσóτερα µιµλία που έχουν γρα¢εί γι' αυτóν, η οργóνη είτε
αγνοείται, είτε θεωρείται μια απó τις «παρóνοιές» του... H αλήθεια
είναι ακριµώς η αντίθετη. Xρóνια ατελείωτων ερευνών και
πειραματισμών τον οδήγησαν σ' αυτήν».
Aς δούμε πώς δια¢ημίçεται στο οπισθó¢υλλο του παραπóνω
µιµλίου η οργóνη: «H οργóνη είναι: Tο Hρóνα των αρχαίων Ινδών.
Tο Móνα στους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στα νησιó του
Ειρηνικού. H ενέργεια που ρέει στους μεσημµρινούς του
Bελονισμού. Tο Tσι των αρχαίων Kινέçων. H Oντική Aύναμη του
Póιχενμπαχ. Tο Hαγκóσμιο Pευστó των αλχημιστών. H
•υχοτρονική ενέργεια των Tσεχοσλοµóκων. Tο Bιóπλασμα των
Zοµιετικών. Tο πεδίο που ¢αίνεται στη ¢ωτογρα¢ία Kίρλιαν. Tο
αθωρóκιστο σώμα κατó το αντανακλαστικó του οργασμού κινείται
απó την οργóνη. O Bίλχελμ Póιχ είναι ο μóνος που ερμήνευσε τους
νóμους της Oργóνης ολοκληρωμένα στον óνθρωπο και τη ¢ύση».
Kαι θα προσθέταμε: «H οργóνη είναι η «συμπαντική ενέργεια» της
Oμοιοπαθητικής, σύμ¢ωνα με την παραδοχή του F. Bυθούλκα,
δασκóλου της Oμοιοπαθητικής.
Eτσι η οργονομία εντóσσεται πλήρως στην λεγομένη ιατρική της
«Nέας Εποχής», της οποίας το κύριο χαρακτηριστικó γνώρισμα
είναι η πίστη στην ύπαρξη μιας παγκóσμιας ενέργειας, η οποία
µρίσκεται παντού και η οποία κυλó και μέσα στο ανθρώπινο σώμα
και της οποίας τα «μπλοκαρίσματα» (μια αγαπημένη λέξη στο χώρο
των λεγομένων εναλλακτικών θεραπειών) επι¢έρουν την αρρώστια.
Tο çητούμενο λοιπóν είναι το «ξεμπλοκóρισμα», η απελευθέρωση
της παγιδευμένης ενέργειας. Aυτó γίνεται κατó την óποµη του Póιχ
και των οπαδών του με την οργανοθεραπεία, η οποία με τη σειρó
της λαμµóνει χώρα με τη χρήση του οργονοενεργειακού
συσσωρευτή ή πιο απλó του συσσωρευτή οργóνης.
Ας öοúμε τι είναι ο σuσσmρεuτqς οργóνης.
Aιαµóçουμε στη σελ. 26 του ίδιου µιµλίου: «Οι ιδιóτqτες τqς
ατμοσ¢αιρικqς ορyονοενέρyειας.......δq/. παyκοσμιóτqτα
απορρο¢qτικóτqτα απó τq μq μετα//ικq ú/q και αντανάκ/ασq απó
τq μετα//ικq, είναι οι βασικές αρχές στις οποίες βασίçεται q
κατασκευq του ορyονοενερyειακοú συσσoρευτq».
Eτσι, ο περί¢ημος αυτóς οργονοενεργειακóς συσσωρευτής, η
μεγαλύτερη κατó τους οπαδούς του ανακóλυµη του Póιχ, η
πανóκεια για óλες τις ασθένειες, είναι ένας θóλαμος στον οποίο
πρέπει να χωρó καθιστó σε καρέκλα ένα óτομο και κατασκευóçεται
απó μια στρώση ξύλου ή óλλου οργανικού υλικού, και μια στρώση
μεταλλικού υλικού (π.χ. λαμαρίνας) εναλλóξ. Eτσι μπορεί να
κατασκευóσει κανείς ένα συσσωρευτή αποτελούμενο απó óσα
στρώματα θέλει, απó δύο μέχρι είκοσι. Oσο πιο πολλó στρώματα,
τóσο περισσóτερη ενέργεια.
Kατó το Póιχ και τους οπαδούς του, «ο συσσωρευτής µοηθóει τη
¢ύση μέσα στον οργανισμó να αυτοµοηθηθεί».
Ας öοúμε πmς Kαμβóνει ¿mρα η οργανοθεραπεία.
Aιαµóçουμε: «Aεν είναι αναγκαίο να γδυθεί κανείς τελείως μέσα
στο συσσωρευτή, γιατί η οργονοενέργεια διεισδύει παντού. Hóντως
δεν πρέπει κανείς να ¢ορóει µαριó ρούχα ή μóλλινα ρούχα, γιατί
αυτó θα εμποδίσει τη γρήγορη επα¢ή με τη ¢ωταύγεια».
Oι μη περιπατητικοί ασθενείς μπορούν να δεχθούν τη θεραπευτική
δρóση της οργóνης με την οργονοκουµέρτα. Aς δούμε πώς
κατασκευóçεται. Aιαµóçουμε: «Mπορείτε να µóλετε μια συνηθισμένη
μóλλινη κουµέρτα, µóçετε τη σίτα, μετó οποιοδήποτε μóλλινο υλικó,
σίτα, μóλλινο υλικó, σίτα και ένα σεντóνι. Tα ρóµετε μαçί».
Zημειωτέον óτι πωλείται και σε ειδικó καταστήματα και μóλιστα σε
τιμή καθóλου ευκατα¢ρóνητη.
Eκτος óμως απó το συσσωρευτή οργóνης και την
οργονοκοuβέρτα, υπóρχει και το οργονοβóKο (κóθε σπίτι πρέπει
να έχει ένα, συμµουλεύει ο Póιχ).
«Kατó μέσον óρο, η οργονική ακτινοµóληση για τους ανθρώπους
απαιτεί απó πέντε μέχρι τριóντα λεπτó κóθε μέρα. Mε τη
συστηματική χρήση, μειώνεται και ο αναγκαίος χρóνος».
Oμως, «Tα σοµαρó χρóνια κρυολογήματα και οι ¢λεγμονές του
ρινικού κοιλώματος θα απαιτήσουν ακτινοµóληση óλου του
οργανισμού για ένα ή δύο χρóνια προτού ¢ανούν τα καλó
αποτελέσματα που είναι δυνατóν να κατορθωθούν». «Είναι δυνατóν»
μας λέγει• συνεπώς δεν είναι τίποτε σίγουρο. Εξ óλλου «....η οργóνη
είναι η ενέργεια του ίδιου του σώματος, έτσι ώστε η αντίδραση
δια¢ορετικών ατóμων στην οργονική ακτινοµóληση να εξαρτóται απó
την κατóσταση του κóθε ατóμου».
Η οργονοενέργεια θεραπεúει πóσαν νóσον και πóσαν
ασθένειαν. Oεραπεύει αυτó που ο Póιχ ονομóçει µιοπóθειες και
μóλιστα «µιοπóθειες της καρκινωματικής συρρίκνωσης», που
ορίçονται ως «μια yρόνια διαταραyή της σs(ουαλικής λsιτουργίας
στο (mντανό οργανισμό».
Oποτε για óλα, ακóμη και για τον καρκίνο ¢ταίει η καταπίεση της
σεξουαλικóτητας, που ξεκινó απó την παιδική ηλικία. Oπως
ανα¢έρεται σε óλλο σημείο στο ίδιο µιµλίο: «(Ο καρκίνος) είναι μια
αρρmστια ποu προκαKείται απó την κτηνmöη καταπίεση ποu
uçίσταται η ρί(α της (mqς και τοu (mντανοú, öηKαöq η
Kειτοuργία της ηöονqς».
Kαι σε óλλο σημείο: «Kαθώς έχει δείξει ο Bίλχελμ Póιχ, δεν είναι
αρκετó για τη διóγνωση της µιοπóθειας της καρκινωματικής
συρρίκνωσης να µρούμε τη μια ή την óλλη θετική ένδειξη, αλλó
πρέπει να καταλóµουμε το προτσές που είναι πίσω απó την
αρρώστια. Hρέπει να το δούμε σε σχέση με το σύνολο του
οργανισμού• πρέπει να το δούμε σε σχέση με το κοινωνικó
πρóµλημα». Oπóτε, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να διαγνώσουμε, πολύ
περισσóτερο για να θεραπεύσουμε τον καρκίνο, πρέπει
προηγουμένως να λύσουμε το κοινωνικó πρóµλημα.
Ενώ στη σεK. 44 μας λένε óτι: «Zτη μέση περίπτωση η
ακτινοµóληση με οργονοενέργεια είναι ακίνδυνη. Είναι μια ενέργεια
του ίδιου του σώματος και óχι ένα ξένο είδος ακτινοµóλου
ενέργειας», στην αμέσως προηγούμενη μας είχαν πει: «Είναι αρκετó
πιθανó να συμµεί διóρρηξη των αιμο¢óρων αγγείων, νευρο¢υτικó
σοκ, σταμóτημα της καρδιóς, εóν γίνει υπερµολική ακτινοµóληση με
ένα συσσωρευτή ας πούμε είκοσι στρωμóτων».
Εóν λοιπóν αυτοί οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και δεν πρóκειται για
δια¢ήμιση τσαρλατóνων, που παρουσιóçουν ανύπαρκτους
κινδύνους ως πραγματικούς για να δια¢ημίσουν τη μέθοδó τους ως
επιστημονική, πώς επιχειρούν να ανεγείρουν ιατρικó κέντρο χωρίς
την απαραίτητη óδεια απó το αρμóδιο Yπουργείο, τη στιγμή που
óπως λένε είναι πιθανóν να επέλθει ακóμη και θóνατος απó την
πολλή ακτινοµóληση; Aς σημειωθεί óτι το κέντρο αυτó, καθώς οι
ίδιοι γραπτώς έχουν διακηρύξει, θα παρέχει ιατρικές συμµουλές και
θεραπεία στο λαó της Xαλκιδικής. Hειραματóçωο λοιπóν στα χέρια
του κóθε τσαρλατóνου θα γίνει ο λαóς της Xαλκιδικής; Aλλó και
μέσα σε κóθε σπίτι του νεοεποχίτικου χωριού που επιχειρούν να
ανεγείρουν στην περιοχή Bατóνια προµλέπεται «δωμóτιο
οργονοθεραπείας», óπως αποδεικνύεται απó τα αρχιτεκτονικó
σχέδια, τα οποία δυστυχώς ενεκρίθησαν απó την Hολεοδομία.
Hρο¢ανώς οι αρμóδιοι δεν αντελή¢θησαν περί τίνος επρóκειτο.
H οργóνη óμως εκτóς απó τις ασθένειες που θα θεραπεύσει, θα
λύσει και το ενεργειακó πρóµλημα! Eτσι, προτείνεται η εγκατóλειµη
óλων των óλλων μορ¢ών ενέργειας και η στρο¢ή στην οργóνη...
Oπως διαµóçουμε: «Mετó απó επτó περίπου χρóνια ο Póιχ
κατó¢ερε να κινήσει ένα μοτέρ με πηγή ενέργειας την οργóνη...
Oμως, δυστυχώς για óλους μας και αυτή η μεγαλειώδης ανακóλυµη
χóθηκε, καθώς ο Póιχ, ¢οµούμενος óτι θα πέσει σε χέρια που θα
έκαναν λαθεμένη χρήση της, δεν είπε σε κανένα έναν παρóγοντα
"Y" απαραίτητο για την κίνηση του μοτέρ».
Ενδια¢έρουσα είναι η σημασία που αποδίδεται στην πυραμίδα.
Zτον πίνακα περιεχομένων του «Hεριοδικού της Oργονομίας»
τεύχος 7 διαµóçουμε: «Το οργονοενεργειακó αποτέKεσμα της
πuραμίöας. Μία σειρó πειραμóτmν με τα οποία σuνóγεται óτι η
πuραμίöα είναι ο καKúτερος, αKKó öεν είναι ο μóνος
γεmμετρικóς ¿mρος, óποu σuγκεντρmνεται η οργóνη».
Nα είναι óραγε τυχαίο το óτι και στον ευρύτερο αποκρυ¢ιστικó
χώρο η πυραμίδα θεωρείται ως χώρος συγκέντρωσης ενέργειας; Cς
γνωστóν η πυραμίδα είναι ένα απó τα σύμµολα της «Nέας
Εποχής».
Κριτικq
Aς έλθουμε τώρα σε μια συνολική κριτική των θεωριών του Póιχ.
Kατ' αρχήν τα κείμενα που παρετέθησαν μιλούν απó μóνα τους. Oι
παραπομπές είναι στα δικó τους µιµλία, του ίδιου δηλαδή του Póιχ
και των οπαδών και συνεχιστών του έργου του. Aυτó ισχύει
ιδιαίτερα για το µιµλίο του Póιχ «O συσσωρευτής οργóνης»,
μετó¢ραση Xρίστος Mουσουλιώτης, στο οποίο γίνονται και οι
περισσóτερες παραπομπές. H οργονομία εντóσσεται πλήρως στον
ευρύτερο αποκρυ¢ιστικó χώρο και στο κίνημα της λεγομένης «Nέας
Εποχής του Yδροχóου», η οποία είναι τελείως ασυμµίµαστη με την
Oρθóδοξη πίστη.

Aλλó και επιστημονικó óλα αυτó είναι αυθαίρετα και αναπóδεικτα.
Móλλον θυμίçουν το παραλήρημα ενóς ανθρώπου που δεν στέκει
καλó στο μυαλó.
«H εξέταση των ευρημóτων της Oργονομίας πρέπει να προχωρήσει
με τις αρχές της οργονομίας και óχι κóποιας óλλης οπτικής γωνίας»
διαµóçουμε στη σελ. 45 του προμνημονευθέντος έργου του Póιχ.
Kαι παρακóτω: «....η οργονοενέργεια λειτουργεί σύμ¢ωνα με νέους
νóμους, οι περισσóτεροι απó τους οποίους είναι προσιτοί μóνο σ'
αuτοúς που ασχολούνται συνεχώς με τις οργονικές κοσμικές
λειτουργίες».
Aυτή η αντίληµη µέµαια, óτι δηλαδή μóνον αυτóς που αποδέχεται
κóποια θεωρία νομιμοποιείται να την κρίνει, είναι τελείως αυθαίρετη
και αντιεπιστημονική.
Aεν είναι τυχαίο απó την óλλη μεριó óτι απó το σύνολο (και το
τονίçω αυτó) του επιστημονικού κóσμου της εποχής του οι θεωρίες
του Póιχ έγιναν δεκτές με περι¢ρóνηση ή διóθεση γελοιοποίησης
Xαρακτηριστικó παρóδειγμα ο σύγχρονóς του, εµραiκής
καταγωγής και αυτóς, διóσημος ¢υσικóς Aiνστóιν, που του έγραµε,
óταν πλέον ο Póιχ του έγινε ¢ορτικóς, να μην τον ξαναενοχλήσει.
H έμμονη ιδέα του, κυρίως προς το τέλος της çωής του, óτι óλοι
συνωμοτούν εναντίον του, συνδέεται ίσως με το «σύνδρομο» του
καταδιωγμένου και περιπλανώμενου Ιουδαίου. H ερμηνευτική
μονομανία του απó την óλλη μεριó óτι óλα τα κακó ο¢είλονται στη
μη ικανοποίηση της σεξουαλικής ορμής, θα μπορούσε να εξηγηθεί
με µóση τις αρχές του δικού του χώρου, της µυχανóλυσης δηλαδή,
απó το óτι συνέλαµε τη μητέρα του επ' αυτο¢ώρω μοιχευομένη, την
κατέδωσε στον πατέρα του κι εκείνη αυτοκτóνησε.
Μετα{ú θεmρίας και πρó{ης βρίσκοuμε στον Ρóι¿ μια τερóστια
öιóσταση.
Oπως διαµóçουμε στο µιµλίο «O Póιχ για αρχóριους»: «Mια απó
τις συçύγους του Póιχ, η Ιλçε Oλεντορ¢ ανα¢έρει óτι ο Póιχ
«πóντοτε επέμενε με αυστηρóτητα στην καλή συμπερι¢ορó και
στους καλούς τρóπους στη διóρκεια γευμóτων σε δημóσιους
χώρους», και óτι «ενοχλούνταν πολύ óταν τα παιδιó του ήταν
óτακτα». Oι σχέσεις του με τις κóρες του, απó óσα στοιχεία
υπóρχουν, ήταν τεταμένες. Oσο για το γιο του Hήτερ, που
υπηρέτησε στον αμερικóνικο στρατó την εποχή του Bιετναμικού
πολέμου και που απó τις αναμνήσεις του απó τα παιδικó του χρóνια
δεν λείπουν τα óπλα (και του ίδιου του Bίλχελμ Póιχ του óρεσε να
κρατóει óπλο στα χέρια) είχε να πει τα εξής: «Aυπóμαι που (ο
Bίλχελμ Póιχ) με έκανε να µλέπω τις στρατιωτικές αρχές κατó ένα
τρóπο συνεπή με την ιδιóτητα του πατέρα ... αλλó ασυνεπή με τη
¢ιλοσο¢ία του». Tην πλήρη διóσταση θεωρίας και πρóξης και τη
¢ασιστική νοοτροπία του στην πρóξη τη µλέπουμε και στο
πρóγραμμα του, εóν θα εδραιωνóταν, να υποµóλει σε θεραπεία
καταναγκαστική óλους εκείνους που σύμ¢ωνα με τη θεωρία του
είναι «θωρακισμένα» «βιοπαθητικó» óτομα.
Oα κλείσουμε με ένα απóσπασμα του Xρίστου Mουσουλιώτη,
µασικού στελέχους των δύο συλλóγων που ανα¢έραμε και στην
αρχή, του «Ελληνικού Zυλλóγου Oργονομίας» και του «Oμίλου
Ερευνών, Mελετών και Hροστασίας του Aνθρωπου και του
Hεριµóλλοντος». Είναι απó την εισαγωγή του στο µιµλίο του Póιχ.
«O συσσωρευτής οργóνης»: «H οργóνη... περιμένει τους νέους.
Tους περιμένει να «αγκαλιóσουν» την πραγματικóτητó της, έτσι
óπως εκ¢ρóçεται στο υγιές γενετήσιο αγκóλιασμα και στο
αντανακλαστικó του οργασμού. Tους περιμένει να çήσουν μαçί της,
ξεπερνώντας τους μουχλιασμένους ενήλικες, και τα σαπισμένα
πολιτικó πιστεύω τους, που δεν έχουν καμία σχέση με τον πυρήνα
της çωής. Tους περιμένει να την α¢ήσουν ελεύθερη στα κορμιó τους
και στα κορμιó των παιδιών τους για να μπορέσει επιτέλους να
ανατείλει η καινούρια ανθρωπóτητα».
BιβKιογραçία:

Xρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα εξής µιµλία:
Bίλχελμ Póιχ: «O συσσωρευτής οργóνης», εκδóσεις «Hóλμοργον»
(Xρίστου Mουσουλιώτη), χωρίς τóπο και χρóνο εκδóσεως.
Bίλχελμ Póιχ: «H δολο¢ονία του Xριστού», έκδ. «Aποσπερίτης»,
Aθήνα, 1984.
Nταίηµιντ Mποαντέλα: «Bίλχελμ Póιχ. H çωή και το έργο του», έκδ.
«Hύλη», Aθήνα, 1982.
Nταίηµιντ Mαiροµιτς-Tçέρμαν Fκονçóλες: «O Póιχ για αρχóριους»,
έκδ. «Επιλογή», Oεσσαλονίκη, 1986
Fια να έχουμε μια γενική ιδέα περί της οργóνης , ας δούμε κóποια
αποσπóσματα απó το µιµλίο šΕγχειρίδιο συσσωρευτή οργóνης— του
Tçειμς Nτεμέο , „h.D.
šOεωρούμε την ανακóλυµη της οργóνης ένα απó τα μεγαλύτερα
γεγονóτα στην ιστορία του ανθρώπου— ‘ απó ένα γρóμμα προς την
Aμερικανική Ιατρική Εταιρία , υπογεγραμμένο απó 17 γιατρούς το
1949 .
šΕίναι δικαιολογημένο óτι η ανακóλυµη της οργονοενέργειας και οι
ιατρικές της ε¢αρμογές μέσω του συσσωρευτή οργονοενέργειας ,
του οργονοµóλου , των µιóντων γης , και του νερού οργóνης έχουν
ανοίξει μια πληθώρα νέων και , óπως ¢αίνεται , εκπληκτικó καλών
προοπτικών— ‘ Bίλχεμ Póιχ , γιατρóς . Aπó το µιµλίο šH µιοπóθεια
του καρκίνου (ανακóλυµη της οργóνης , τóμος 2)— , 1948 .
š...η οργονοενέργεια δεν υπóρχει— ‘ Aικαστής Tçον Nτ. Kλί¢ορντ ,
απó μια απó¢αση δικαστηρίου των H.H.A. το 1954 με µóση την
οποία óλα τα µιµλία και ερευνητικó περιοδικó του Aρ. Póιχ
απαγορεύθηκαν , και διατóχθηκε , να καούν σε κλιµóνους , ενώ ο
Póιχ κλείσθηκε σε ομοσπονδιακή ¢υλακή , óπου πέθανε .
O Bίλχεμ Póιχ είχε πει óτι ακóμα και αν η ενέργεια της çωής , ήταν
γνωστή για χιλιóδες χρóνια , κατó¢ερε να την κóνει συγκεκριμένα
χρησιμοποιήσιμη , και óτι η εποχή των ε¢αρμογών της μóλις έχει
αρχίσει . (πóσο δίκιο είχε ...)
H οργονοενέργεια είναι η κοσμική çωική ενέργεια , η θεμελιώδης
δημιουργική δύναμη γνωστή απó μακρού σε ανθρώπους που είναι
σž επα¢ή με τη ¢ύση , και για την οποία έχουν γίνει υποθέσεις απó
τους ¢υσικούς επιστήμονες , αλλó πλέον έχει μετρηθεί αντικειμενικó
και έχει αποδειχθεί η ύπαρξη της . H οργóνη ανακαλύ¢θηκε απó το
Aρ. Bίλχεμ Póιχ , ο οποίος προσδιóρισε πολλές απó τις µασικές της
ιδιóτητες . Fια παρóδειγμα η οργονοενέργεια ¢ορτίçει κóθε çωντανή
και μη çωντανή ύλη και ακτινοµολείται απó αυτές . Επίσης , μπορεί
εύκολα να διαπερóσει óλες τις μορ¢ές ύλης αν και με δια¢ορετική
ταχύτητα .Oλα τα υλικó επηρεóçουν την οργονοενέργεια, ελκύοντας
και απορρο¢ώντας την ή απωθώντας και αντανακλώντας την . Tην
οργóνη μπορούμε να τη δούμε , να τη ¢ωτογρα¢ήσουμε , να την
αισθανθούμε και να τη μετρήσουμε . Είναι μια πραγματική , ¢υσική
ενέργεια , και óχι μóνο κóποια μετα¢ορική , υποθετική δύναμη .
H οργóνη υπóρχει επίσης σε μια ελεύθερη μορ¢ή στην ατμóσ¢αιρα ,
και στο κενó του διαστήματος . Είναι διεγέρσιμη , συμπιέσιμη ,
διαστελλóμενη και συστελλóμενη και ικανή να έχει αυθóρμητο παλμó
. Tο ¢ορτίο οργóνης μέσα σž ένα δεδομένο περιµóλλον , ή μέσα σε
μια δεδομένη ύλη , θα μεταµóλλεται με το χρóνο , συνήθως μž ένα
περιοδικó τρóπο . H οργóνη έλκεται πολύ δυνατó προς τα çωντανó
óντα , το νερó και τον εαυτó της . H οργονοενέργεια μπορεί να
διατρέξει ή να ρεύσει κανονικó απó μια τοποθεσία σε μια óλλη στην
ατμóσ¢αιρα , αλλó γενικó διατηρεί μια ροή απó δυσμóς προς
ανατολóς , κινούμενη μεν , αλλó λίγο πιο γρήγορα απó την
περιστρο¢ή της γης. Είναι ένα μέσο που υπóρχει παντού , ένας
κοσμικóς ωκεανóς δυναμικής , κινούμενης ενέργειας , η οποία ενώνει
óλο το υλικó σύμπαν . Oλα τα çωντανó óντα , τα καιρικó συστήματα
και οι πλανήτες , επηρεóçονται απó τους παλμούς και τις κινήσεις της
.
H οργóνη σχετίçεται με óλλες μορ¢ές ενέργειας αλλó είναι τελείως
δια¢ορετική απž αυτές .Mπορεί , για παρóδειγμα να προσδώσει
μαγνητικó ¢ορτίο σε σιδερένιους μαγνητικούς αγωγούς , αλλó δεν
είναι η ίδια μαγνητική . Mπορεί να προσδώσει ηλεκτροστατικó ¢ορτίο
σε μονωτές , αλλó δεν είναι πλήρως ηλεκτροστατική στη ¢ύση της
.Aντιδρó με μεγóλη διαταραχή στην παρουσία ραδιενεργών υλικών ,
ή στον τραχύ ηλεκτρομαγνητισμó (H.A.A.R.„) με μεγóλη ομοιóτητα
προς το ερεθισμένο πρωτóπλασμα . Mπορεί να καταγρα¢εί σε ειδικó
διασκευασμένους μετρητές Fκóιγκερ .H οργóνη επίσης είναι το μέσο
δια του οποίου μεταδίδονται ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές , με
μεγóλη ομοιóτητα προς την παλαιóτερη έννοια του αιθέρα , αν και η
ίδια δεν είναι ηλεκτρομαγνητική στη ¢ύση της .
Pεύματα οργονοενέργειας μέσα στην ατμóσ¢αιρα της Fης
επηρεóçουν αλλαγές στους τρóπους κυκλο¢ορίας του αέρα .δρóσεις
της ατμοσ¢αιρικής οργóνης αποτελούν την µóση της συγκέντρωσης
δυναμικών καταιγίδας , και επιδρούν στη θερμοκρασία , πίεση και
υγρασία του αέρα .Aειτουργίες της κοσμικής οργονοενέργειας επίσης
¢αίνεται óτι συμµαίνουν στο διóστημα , επηρεóçοντας ηλιακó
¢αινóμενα και της µαρύτητας .Hαρóλα αυτó , η ελεύθερη απó μóçα
οργονοενέργεια δεν είναι κανένας απž αυτούς τους
¢υσικομηχανικούς παρóγοντες , ή ακóμα και το óθροισμα τους . Oι
ιδιóτητες της προέρχονται περισσóτερο απó την ίδια τη çωή , με
μεγóλη ομοιóτητα προς την παλιó έννοια μιας çωτικής δύναμης ‘
Ÿlan ‰ital . Zε αντίθεση με αυτές τις παλαιές έννοιες , εν τούτοις η
οργóνη έχει µρεθεί óτι υπóρχει σε μια μορ¢ή χωρίς μóçα , στην
ατμóσ¢αιρα και στο διóστημα . Είναι πρωταρχική αρχέγονη κοσμική
çωική ενέργεια , ενώ óλες οι óλλες μορ¢ές ενέργειας είναι
δευτερεύουσες στη ¢ύση τους .
Zτον κóσμο των çωντανών óντων , οι λειτουργίες της
οργονοενέργειας αποτελούν τη µóση κύριων διαδικασιών της çωής .
Hαλμοί , ροή και ¢ορτίο της µιολογικής οργóνης καθορίçουν τις
κινήσεις , τις δρóσεις και συμπερι¢ορó του πρωτοπλóσματος και των
ιστών , óπως επίσης και την ισχύ των «µιοηλεκτρικών»
¢αινομένων .H συγκίνηση είναι η óμπωτις και η παλίρροια , η
¢óρτιση και η εκ¢óρτιση της οργóνης μέσα στην μεμµρóνη ενóς
οργανισμού , ακριµώς óπως ο καιρóς είναι η óμπωτις και η
παλίρροια , η ¢óρτιση και η εκ¢óρτιση της οργóνης στην ατμóσ¢αιρα
. Kαι οι δύο , ο οργανισμóς και ο καιρóς αντιδρούν στον
επικρατούντα χαρακτήρα και την κατóσταση της ενέργειας της çωής .
Oι λειτουργίες της οργονοενέργειας εμ¢ανίçονται σε ολóκληρη τη
δημιουργία , στα μικρóµια , τα çώα , σε σύννε¢α καταιγίδων , σε
τυ¢ώνες και γαλαξίες .
H οργονοενέργεια δεν ¢ορτίçει μóνο και çωογονεί τον υλικó κóσμο ,
είμαστε µυθισμένοι σε μια θóλασσα απž αυτήν , με τον ίδιο τρóπο
που ένα µóρι είναι µυθισμένο στο νερó . Hολύ περισσóτερο , είναι το
μέσο που μεταµιµóçει συγκίνηση και αντίληµη , δια μέσου των
οποίων συνδεóμαστε με το Zύμπαν , και γινóμαστε ένα με óλα τα
έμµια óντα .
Aιθέρας óπως το έλεγαν οι πρóγονοί μας, πρóνα óπως το λένε οι
ινδουiστές και οργóνη óπως το ονομóτισε ο Bίλχελμ Póιχ, είναι το
ίδιο πρóγμα. Είναι αυτή η συμπαντική ενέργεια που υπóρχει παντού
γύρω μας και είναι η πραγματική κινητήριος δύναμη κóθε έμµιου
óντος. Mε τον Póiχ ειδικó δεν έχω ασχοληθεί και πóρα πολύ.
Hαλαιóτερα στην ε¢ηµική μου ηλικία, óπως και πóρα πολύ óλλοι νέοι
της γενιóς μου, είχα διαµóσει κóποια µιµλία του óπως το "Aκου
ανθρωπóκο" και "H δολο¢ονία του Xριστού". Aεν νομίçω óτι τóτε είχα
καταλóµει και πóρα πολλó πρóγματα. Zτους προλóγους των µιµλίων
αυτών, διóµασα ένα µιογρα¢ικó του Póiχ, στο οποίο ανα¢ερóταν η
έρευνó του σχετικó με την οργóνη και τους ειδικούς συσσωρευτές,
óπως επίσης και τα ειδικó πυροµóλα οργóνης με τα οποία
µομµóρδιçε τα σύννε¢α κακής ενέργειας. Tóτε óλα αυτó μου είχαν
¢ανεί πολύ γρα¢ικó και ακατανóητα. Eκανα μεγóλη διαδρομή απο
τóτε και τον Póiχ τον είχα σχεδóν ξεχóσει, óπως είχα ξεχóσει το πως
το αμερικανικó κρóτος και οι ¢αρμακοµιομηχανίες τον εξóντωσαν
μέσω του κρατικού οργανισμού τρο¢ίμων, ο óποίος έχει και την
ευθύνη της "προστασίας" των πολιτών απο επικίνδυνα σκευóσματα.
Tóτε δεν είχα δώσει σημασία σε αυτó το γεγονóς, το οποίο óμως
ξαναθυμήθηκα πρóσ¢ατα εξαιτίας κóποιων πληρο¢οριών που
έμαθα. Kóποιος ¢ίλος στον οποίο έχω εμπιστοσύνη για τα λεγóμενó
του, μου ανέ¢ερε την περίπτωση ενóς γνωστού του ο οποίος πóσχει
απο καρκίνο των πνευμóνων και ο οποίος έχει εξαπλωθεί και στο
συκώτι του. Oι γιατροί του είχαν πει óτι του έμενε πολύ λίγος χρóνος
çωής και του είπαν να προετοιμαστεί για αυτó που θέλει να κóνει στο
διóστημα που του μένει. O óνθρωπος αυτóς πóνω στην απελπισία
του έµαχνε διó¢ορους τρóπους να δοκιμóσει για να επιμηκύνει την
çωή του. Kóποιος τον έ¢ερε σε επα¢ή με ανθρώπους που
ασχολούνται με τις Pαiχικές μεθóδους θεραπείας και οι οποίοι
κινούνται κóτω απο μεγóλη μυστικóτητα γιατί τους κυνηγούν
ανελέητα. Tου είπαν λοιπóν óτι μπορούν να του δώσουν τα σχέδια
για την κατασκευή ενóς συσσωρευτή, στον οποίο θα μπαίνει μέσα
και θα κóθεται κóποιες ώρες κóθε ημέρα και θα δει θεαματικó
αποτελέσματα. Tο κóστος δεν ξεπερασε τα 650 ευρώ. Bέµαια óταν
κóποιος πεθαίνει, óσα και να του πούνε θα τα δώσει γιατί δεν έχουν
σημασία πια τα λε¢τó, αν έχει έστω και την παραμικρή ελπίδα να
κóνει κóτι. Aυτó µέµαια μπορεί εύκολα να το εκμεταλευτεί κóποιος
επιτήδειος, αλλó εκείνη την στιγμή δεν δίνεις σημασία.
Hήγαν λοιπóν τον óνθρωπο σε αυτóν που κατασκευóçει τον
συσσωρευτή και τον έ¢τιαξε και τον πήρε στο σπίτι του.
Oπως μου είπε ο ¢ίλος μου που τον µλέπει πολύ συχνó, απο την
στιγμή που ξεκίνησε την χρήση του συσσωρευτή, έχει µελτιωθεί
θεαματικó. Nιώθει δυνατóς, σταμóτησε την χημειοθεραπεία και
μóλιστα σε εργαστηριακó επίπεδο είδαν óτι σταμóτησε η εξóπλωση
των καρκινικών κυττóρων με σημóδια υποχώρησης.
Kαταλαµαίνετε λοιπóν γιατί κυνηγήθηκε τóσο πολύ ο Póiχ και γιατί οι
óνθρωποι που ασχολούνται με αυτές τις έρευνες κρατούν
μυστικóτητα και ενεργούν προσεκτικó. 4αντóçεστε τι θα γίνει αν
ξα¢νικó ο καθένας μπορεί να αυτοθεραπεύεται, χρησιμποποιώντας
ελóχιστα χρήματα και κóνοντας θεραπεία μέσα στο σπίτι του;
Aισεκατομμύρια ευρώ ή δολλóρια θα χαθούν απο τα καρτέλ των
¢αρμακοµιομηχανιών και απο το κύκλωμα των μεγαλογιατρών και
των νοσοκομείων.
Hóσο ακóμα ο κóσμος θα στερείται απλούς και ¢υσικούς τρóπους
θεραπείας για χóρη των μεγóλων συμ¢ερóντων; Oα μπορέσει να
σπóσει óραγε κóποτε η συνομωσία της σιωπής; Oα ήθελα αν
υπóρχουν και óλλοι ¢ίλοι που να γνωρίçουν και óλλα πρóγματα για
αυτού του είδους τις έρευνες και τις θεραπείες να καταθέσουν τις
γνώσεις τους...
Ο AYΣΚΟAΟΤΕΡΟΣ AΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ZOΗ ΕΙNΑΙ Ο AΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΡAΙΑΣ ΣΟY...
εγω εχω ασχοληθει με τον οργονοσυσσωρευτη και την οργονη και σε
πληρο¢ορω οτι δουλευει! δεν τον θεωρω πανακεια για τελειωμενες
περιπτωσεις, αν και εχω ακουσει για καποιες εντελως απροσμενες
ιασεις. παρεπιπτοντως οργονοσυσσωρευτη ¢τιαχνει ο καθενας
μονος του - δεν προκειται για κατι πολυπλοκο αλλα για
εναλλασομενες στρωσεις οργανικου υλικου και μεταλλου. ¢ιλοι
λειτουργουν εναν εδω και δεκαετιες στην µορειο Ελλαδα και τα
αποτελεσματα σε συγγενεις και γνωστους ειναι σημαντικα. θα
επρεπε δε να μας προµληματισει η κοινη αντιμετωπιση του
επιστημονικου κατεστημενου στον Tεσλα και στον Pαiχ...
ου μαθειν δει τους μυστας αλλα παθειν www.˜ohnniebegood.gr
Kóποιος τον έ¢ερε σε επα¢ή με ανθρώπους που ασχολούνται με τις
Pαiχικές μεθóδους θεραπείας και οι οποίοι κινούνται κóτω απο
μεγóλη μυστικóτητα γιατί τους κυνηγούν ανελέητα. Tου είπαν λοιπóν
óτι μπορούν να του δώσουν τα σχέδια για την κατασκευή ενóς
συσσωρευτή, στον οποίο θα μπαίνει μέσα και θα κóθεται κóποιες
ώρες κóθε ημέρα και θα δει θεαματικó αποτελέσματα. Tο κóστος δεν
ξεπερασε τα 650 ευρώ.
650 ευρω...????? τον κλέµανε...
οúτε η ¿ρqση τοú "σuσσmρεuτq" είναι τóσο απKq (σúμçmνα με
τις αποgεις τοu Ραι¿) óσο το να κóθεσαι μέσα μερικές mρες
(óκου ώρες...!!!!!)
µλέπεις λοιπóν που κóνουνε καλó και τους κυνηγóνε?
εκμεταλλευονται απελπισμενους (δεν συçηταω για την
αποτελεσματικοτητα η οχι της "οργονοθεραπείας" η οποία πρέπει να
κριθει αλλού και απο αλλους - αλλα δεν ειναι το κατεστημενο που την
κυνηγα) Aεν κανω προσωπικη αιχμη αλλα σκε¢τηκες οτι το ποστ
μπορει να λειτουργήσει σαν κραχτης και να ριξει απελπισμενους στα
νυχια κομπογιαννιτιδων απατεωνων???
οúτε η ¿ρqση τοú "σuσσmρεuτq" είναι τóσο απKq (σúμçmνα με
τις αποgεις τοu Ραι¿) óσο το να κóθεσαι μέσα μερικές mρες
(óκου ώρες...!!!!!)
η αληθεια ειναι οτι ο οργονοσυσσωρευτης δινει ενεργεια (την µλεπεις
ως γαλαçιες λαμµεις μεσα στον σκοτεινο συσσωρευτη), αλλα πρεπει
να σου λειπει. η διαρκεια παραμονης εξαρταται απο την ελλειµη
ενεργειας, και δια¢ερει απο ατομο σε ατομο. η παραταση της
εκθεσης στην οργονη ¢ερνει δυσ¢ορια και αν επιμεινει καποιος
ασχετος, ¢ερνει τα αντιθετα αποτελεσματα.
υγιες ατομο δεν μπορει να παραμεινει μεσα πανω απο 5-10 λεπτα...
ωστοσο ενδια¢ερουσες ειναι και αλλες ε¢αρμογες του ελεγχου της
οργονης, οπως ο επηρεασμος του καιρου...µλέπεις λοιπóν που
κóνουνε καλó και τους κυνηγóνε? εκμεταλλευονται απελπισμενους
παντα θα υπαρχουν απατεωνες που θα εκμεταλευονται τον
ανθρωπινο πονο και καλα κανουν και τους κυνηγανε!
ZYZZCPΕYTHZ OPFONHZ
Oταν ο Wilhelm Reich, M.D., (1897-1957) μετακóμισε απ' την
Ευρώπη στην Zκανδιναµία και στην Aμερική, ó¢ησε πίσω του μια
σειρó απó εξαγριωμένους ειδικούς σε κóθε πεδίο που εξερεύνησε,
στην µυχιατρική, την πολιτική, τη σεξολογία, τη µιολογία, τη
μικροσκοπία και την έρευνα για τον καρκίνο.
H δουλειó του οδήγησε σε μια ενοποιητική ανακóλυµη, μία δίχως
μóçα,
παλλóμενη çωτική ενέργεια, την οποία ονóμασε οργóνη, επειδή την
ανακóλυµε σε çωντανούς οργανισμούς πριν ανακαλύµει óτι
διαποτίçει επίσης την γήινη ατμóσ¢αιρα.
H çωή του Reich τελείωσε στη ¢υλακή μετó απó μια παρατεταμένη
σύγκρουση με την Επιτροπή Tρο¢ής και 4αρμóκων (FDA) των
H.H.A. Tα µιµλία και οι σημειώσεις του κóηκαν απó ομοσπονδιακούς
υπαλλήλους, επειδή η FDA είχε ξεσηκώσει ένα çήτημα εναντίον της
χρήσης για θεραπεία του συσσωρευτή οργóνης του. O συσσωρευτής
είναι ένα κουτί ¢τιαγμένο απó στρώματα οργανικών και ανóργανων
υλικών• πειρóματα με αυτóν παρουσιóçουν ανώμαλα αποτελέσματα.
Mια ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στον συσσωρευτή,
υποδεικνύει περιορισμούς στον δεύτερο νóμο της θερμοδυναμικής.
Aσχετα αν η συγκεντρωμένη οργóνη μπορεί να δώσει λύση σε
προµλήματα υγείας, ο συσσωρευτής προκαλεί ανοικτó την
κατεστημένη επιστήμη.
H Aυγή της Zυνείδησης : η óποµη του Póιχ
Zύμ¢ωνα με τον Póιχ, το Zύμπαν είναι ένας απέραντος ωκεανóς
κοσμικής οργονοενέργειας. Aεν υπóρχει κενó διóστημα η ενέργεια
διαπερνó τα πóντα. Είναι παντού. Είναι πραγματική. Oπως κι οι
óλλες μορ¢ές ενέργειας είναι μη υλική, αλλó παρ' óλ' αυτó
πραγματική. (O ηλεκτρομαγνητισμóς είναι δευτερογενής μορ¢ή της
πρωταρχικής οργονοενέργειας, ένα παρóγωγο). Zτην πρωτογενή της
κατóσταση, η οργονοενέργεια είναι απαλλαγμένη απó μóçα και
υπóρχει με τη μορ¢ή αυτών που ο Póιχ ονóμασε Žστροµιλιστικó
κύματα•. H μετóµαση απ' τη μη ύλη στην ύλη γίνεται óταν αυτó τα
στροµιλιστικó κύματα υπερτεθούν και πιαστούν το ένα πóνω στο
óλλο. H σπειροειδής διαδρομή που διαγρó¢ουν στο χώρο γίνεται μια
κλειστή τροχιó. Zχηματίçεται μια μεμµρóνη κι εκεί μέσα τώρα,
εγκλωµίçεται ένα μικρó κομμóτι πρωταρχικής ενέργειας. H
περιορισμένη πια ενέργεια έχει δύο κύριες ιδιóτητες, κίνηση και
μεταµολισμó. Aυτó που δίνει τη γέννηση στη συνείδηση, την
αντίληµη και την αίσθηση στο çωντανó, είναι η κινούμενη ενέργεια
εγκλωµισμένη σε μια μεμµρóνη. Επομένως, η συνείδηση είναι η
υποκειμενική επίγνωση ενóς αντικειμενικού ενεργειακού ¢αινομένου,
δηλαδή του παλμικού χορού ενóς μικρού κομματιού περιορισμένης
κοσμικής ενέργειας. Mε λiγα λóγια, η επίγνωση είναι λειτουργικó
ταυτóσημη με την ενέργεια που κινείται μέσα σε μια μεμµρóνη.
H συνείδηση υπóρχει πολύ πριν υπóρξουν αισθητήρια óργανα ή
σχηματιστεί ο εγκέ¢αλος. Είναι πρωτοπλασματική επίγνωση, η
οποία επενδύει ακóμα και τις πιο πρωταρχικές μορ¢ές çωής, óπως η
αμοιµóδα. Kαθώς η çωή εξελίσσεται σε ακóμα πιο πολύπλοκες
μορ¢ές, óπως τα δικó μας σωματικó óργανα, κι αυτó επίσης έχουν
τη δική τους συνείδηση. O Póιχ είναι πολύ σα¢ής σ' αυτó: ŽKóθε
πλασματική ύλη αντιλαμµóνεται είτε έχει αισθητηριακó νεύρα είτε óχι.
H αμοιµóδα δεν έχει αισθητηριακó ή κινητικó νεύρα, κι óμως
αντιλαμµóνεται•. Επίσης παρατηρεί, ŽTα μεμονωμένα óργανα, είναι
çωντανó óντα με δική τους δραστηριóτητα, με δικές τους αισθήσεις
και λειτουργίες• (4).
Eνα πολύ καλó παρóδειγμα πρωτοπλασματικής επίγνωσης είδα
τυχαία σ' ένα ¢ιλμ στην τηλεóραση που έδειχνε τα πειρóματα του
Kληµ Mπóξτερ με λακτοµóκιλλους, τους οργανισμούς που υπóρχουν
στο γιαούρτι.
O Mπóξτερ έχει γίνει γνωστóς απó τα πειρóματα του την επίγνωση
των ¢υτών, óπως καταγρó¢εται απ' ένα πολυγρó¢ο ή ανιχνευτή
µεύδους. Xρησιμοποιώντας μια παρóμοια καταγρα¢ική διóταξη,
μετέ¢ερε σ' ένα óλλο δοχείο ένα μικρó δείγμα λακτοµóκιλλων, απó
μια συνηθισμένη καλλιέργεια γιαούρτης που είχε στο εργαστήριο. Zτη
συνέχεια απομóνωσε τη θυγατρική αποικία σ' ένα óλλο δωμóτιο και
έδωσε στη μητρική αποικία μια ποσóτητα γóλακτος, κóτι που
αποτελεί πραγματική γιορτή για τους λακτοµóκιλλους. Zτο μεταξύ, η
απομονωμένη θυγατρική αποικία έδινε πολύ συνηθισμένα σήματα
çωής στον πολυγρó¢ο. Aκριµώς τη στιγμή που το γóλα έ¢τασε στη
μητρική αποικία, ο πολυγρó¢ος στη θυγατρική αποικία τρελóθηκε και
έδειχνε τρομακτικές αποκλίσεις απó τη µασική γραμμή. 4αινóταν να
έχει "πιóσει" τη διεγερμένη αντίδραση της μητρικής αποικίας, óντας
σημαντικó μακρύτερα απ' αυτήν.
Επομένως, η πρώτη ιδιóτητα της κοσμικής οργονοενέργειας ‘ η
κίνηση - παρóγει, óταν υπóρξουν οι κατóλληλες συνθήκες, τη
συνείδηση στο çωντανó οργανισμó.
H δεύτερη ιδιóτητα, ο μεταµολισμóς, έχει μεγóλης έκτασης
λειτουργικές συνέπειες, τóσο στο çωντανó χώρο óσο και στο μη
çωντανó (19). Zτη μεταµολική λειτουργία, η οργονοενέργεια δείχνει
μια ορισμένη νομοτέλεια. O Póιχ μιλóει για θóνατο και γέννηση
οργονικών μονóδων. Aέει πώς σχηματίçονται οργονικές μονóδες με
συγκέντρωση και óτι πεθαίνουν με διύλιση στον οργονοενεργειακó
ωκεανó. Aυστυχώς, δεν υπóρχουν πολλές λεπτομέρειες γύρω απ'
αυτó στη διαθέσιμη µιµλιογρα¢ία. Hαρουσιóçεται σαν μια έννοια
ανακύκλωσης, στην οποία δεν χóνεται ποτέ οργονοενέργεια : είτε
σχηματίçεται, είτε διαλύεται μέσα στην κοσμική ενεργειακή θóλασσα.
Oταν η οργονοενέργεια περνóει απ' την κατóσταση της μη-ύλης στην
ύλη, η ιδιóτητα του μεταµολισμού, óπως και της κινητικóτητας,
διατηρείται και μεταµóλλεται σε μια νέα σειρó συνθηκών. Aς το
εξετóσουμε με µóση τον óνθρωπο και την ατμóσ¢αιρó του.
Oλες οι çωντανές υπóρξεις, μαçί κι ο óνθρωπος, αποτελούνται απó
τέσσερα µασικó δομικó συστατικó υδρογóνο, οξυγóνο, óνθρακα και
óçωτο. Tο ίδιο ισχύει και για την ατμóσ¢αιρα του πλανήτη μας.
Yπóρχουν δυο µασικοί ¢ορείς της οργονοενέργειας, το νερó και το
οξυγóνο, που δημιουργεί η ίδια η οργονοενέργεια. H οργóνη μπαίνει
μέσα στο σύστημó μας με διó¢ορους τρóπους : Εισπνέουμε
οξυγóνo, που είναι ¢ορέας της οργóνης παίρνουμε με την τρο¢ή
νερó και υγρó, που είναι επίσης ¢ορείς, επίσης απορρο¢ούμε
οργóνη με óμεση ακτινοµολία απó το ατμοσ¢αιρικó
οργονοενεργειακó περίµλημα.
Tι συμµαίνει στην οργονοενέργεια μέσα στο σώμα; Hερνóει μέσα
απó μια μεταµολική διεργασία ανóλογη μ' αυτή που συμµαίνει στην
ατμóσ¢αιρα (αν και óχι ταυτóσημη, μια και είμαστε çωντανó
συστήματα). M' óλλα λóγια, η οργóνη μεταµολίçεται σ' ένα απóµλητο
που ονομóçεται NTOP. Tο óνομα προέρχεται απ' τα αρχικó των
αγγλικών λέξεων για τη θανατη¢óρο οργονική ακτινοµολία (Deadly
”rgone Radiation D”R ™ NTOP, ZτM), επειδή αντιπροσωπεύει μια
τοξική μορ¢ή οργονοενέργειας, την ακινητοποιημένη, νεκρή, στατική
ενεργειακή μορ¢ή. Είναι ένας μεταµολίτης, ένα προióν διóσπασης
της OP (οργονοενέργειας). Eτσι, σαν μια ¢υσική μεταµολική
διεργασία, η OP μετασχηματίçεται σ' ένα τελικó προióν, τη NTOP.
Z' ένα σώμα με ικανóτητα για πλήρη παλμó, η NTOP αποµóλλεται
¢υσιολογικó με διó¢ορους τρóπους. Fια παρóδειγμα, εκ¢ορτίçεται με
τα κóπρανα, αλλó αυτó δεν σημαίνει πως τα κóπρανα αποτελούν τη
NTOP, γιατί η NTOP, óπως η OP, εξακολουθεί να είναι μη-υλική.
Είναι ενέργεια, óχι ύλη (παρ' óλο που μπορεί, óπως η OP, να έχει
ορατές εκδηλώσεις). Επίσης η NTOP ¢εύγει και με το διοξείδιο του
óνθρακα, στην εκπνοή, óπως και με τον ιδρώτα και τις αέριες
εκκρίσεις του σώματος.
Aν ο πλασματικóς παλμóς είναι ελαττωματικóς, το σώμα δεν μπορεί
ν' αποµóλλει εντελώς τη NTOP. Mένει έτσι στο σύστημα και γίνεται
µóση τóσο για τις σωματικές óσο και τις συγκινησιακές αρρώστιες.
Zτη συνέχεια, ακολουθεί αυτó που ο Póιχ ονóμασε Žαντίδραση
αποκλεισμού•. H NTOP γίνεται αισθητή σαν ξένο σώμα, ένας ξένος
εισµολέας, óπως πρóγματι είναι, και το σύστημα προσπαθεί να
απομονώσει αυτή τη μουχλιασμένη OP αντιδρó και ερεθίçεται ενóντια
στη NTOP, την κυνηγó και προσπαθεί να την εγκολπώσει ή να την
αποκóµει απ' το υπóλοιπο σύστημα. Fίνεται κóτι ανóλογο με τη
δραστηριóτητα των λευκών αιμοσ¢αιρίων, τα οποία περιµóλλουν και
καταµροχθίçουν τα µακτήρια.
Eνας ασθενής μπορεί να υποκύµει στη μóχη αυτή μεταξύ NTOP και
OP με ένα απó τους εξής δυο τρóπους : H οργονοενέργεια
τρελαίνεται στην προσπóθειó της να πολεμήσει την τοξική NTOP και,
στην πορεία, ο ασθενής μπορεί να πóρει ¢ωτιó (π.χ., υµηλóς
πυρετóς). 'H, οι óμυνες του σώματος δεν μπορούν να παρατóξουν
αρκετή OP, και η τοξική NTOP κερδίçει και σκοτώνει το σώμα (π.χ.,
μαçική σηµαιμία). Tóσο ο υπεραποκλεισμóς óσο και ο ανεπαρκής
αποκλεισμóς μπορούν να είναι μοιραίοι.
Zτην ατμóσ¢αιρα, μπορεί να διαδραματιστεί μια παρóμοια μóχη.
Oταν ένα σύννε¢ο NTOP εμ¢ανίçεται στον ουρανó, γρήγορα το
περιµóλλει μια ¢ωταύγεια, που είναι η ατμοσ¢αιρική OP η οποία
αντιδρó στο σύννε¢ο. H OP διεγείρεται και ερεθίçεται απó τη NTOP
και προσπαθεί να την περιµóλει και να την εγκολπώσει. H μóχη
μπορεί να πóει και προς τις δυο μεριές. Mερικές ¢ορές το σύννε¢ο
διαλύεται, μερικές ¢ορές κερδίçει η NTOP, πρóγμα που εξαρτóται
απ' την ποιóτητα του ατμοσ¢αιρικού παλμού.
Eτσι, τóσο ο óνθρωπος, óσο και ο πλανήτης του, είναι πεδία μóχης
στην πύλη μεταξύ OP και NTOP. H ειρωνεία είναι πως αυτó που θα
έπρεπε να είναι ένας ακίνδυνος ¢υσικóς μεταµολίτης, ένα
παραπροióν, μπορεί να γίνει μια θανατη¢óρα τοξίνη, óταν ο παλμóς
καταθέσει τα óπλα. Aν η NTOP παραμείνει για πολύ καιρó, μπορεί ν'
αλλóξει και απó μια μη-υλική ενέργεια, να γίνει μια υλική ουσία που ο
Póιχ ονóμασε Žμέλανορ•, και παραδείγματó της είναι η σήµη, η
μούχλα. η γóγγραινα, οι µóκιλοι T κτλ.
Zχετικó με την ίδια τη λειτουργία της θωρóκισης, ο Póιχ πίστευε πως
η χαρακτηρολογική θωρóκιση, είναι αποκλεισμένη ενέργεια NTOP.
Είναι ένα δυναμικó μπλοκóρισμα, μια λίμναση της ενέργειας που
χαρακτηρίçεται απó χρóνιο σπασμó στο μυiκó σύστημα και
περιορισμένη κυκλο¢ορία της OP. H διαδικασία είναι ένας ¢αύλος
κύκλος. Oσο αυξóνει η λίμναση (NTOP), τóσο λιγóτερη πλασματική
κινητικóτητα υπóρχει. Mε την απώλεια óμως της τελευταίας, η
σωματική λίμναση της NTOP γίνεται óλο και πιο δύσκολη. Aυτó
οδηγεί σε περισσóτερη λίμναση, περισσóτερο αποκλεισμó (OP
εναντίον NTOP), και παραπέρα απώλεια του παλμού. Yπóρχει μια
µαθμιαία και σταθερή αποδιοργóνωση του µιοσυστήματος. H
ενοποιημένη λειτουργικóτητα χóνεται και το ενεργειακó σύστημα
κομματιóçεται σε χαμηλóτερα επίπεδα οργóνωσης.
πηγη:
http://www.orgonomy.gr/mistikismos.htm
"Warning - misuse of the ”rgone Accumulator may lead to symptoms
of orgone o‰erdose. ’ea‰e the ‰icinity of the accumulator and call
the 'Doctor' immediately!"
That would be the contro‰ersial Doctor Wilhelm Reich, father of
orgone energy (also known as chi or life-energy) and the science of
orgonomy. Wilhelm Reich de‰eloped a metal-lined de‰ice named the
”rgone Accumulator, belie‰ing that the boˆ trapped orgone energy
that he could harness in groundbreaking approaches towards
psychiatry, medicine, the social sciences, biology and weather
research.
Wilhelm Reich's disco‰ery of orgone began with his research of a
physical bio-energy basis for Sigmund Freud's theories of neurosis in
humans. Wilhelm Reich belie‰ed that traumatic eˆperiences blocked
the natural flow of life-energy in the body, leading to physical and
mental disease. Wilhelm Reich concluded that the libidinal-energy
that Freud discussed was the primordial-energy of life itself,
connected to more than ˜ust seˆuality. ”rgone was e‰erywhere and
Reich measured this energy-in-motion o‰er the surface of the earth.
He e‰en determined that its motion affected weather formation.
•n 1940, Wilhelm Reich constructed the first de‰ice to accumulate
orgone energy: a siˆ-sided boˆ constructed of alternating layers of
organic materials (to attract the energy) and metallic materials (to
radiate the energy toward the center of the boˆ). „atients would sit
inside the accumulator and absorb orgone energy through their skin
and lungs. The accumulator had a healthy effect on blood and body
tissue by impro‰ing the flow of life-energy and by releasing energy-
blocks.
ενημερωτικη ιστοσελιδα: http://www.orgone.org/
εδω πουλανε ετοιμο εξοπλισμο:
http://www.orgonelab.org/cgi-bin/shop.pl/page™naturalenergy.htm
εδω εχει οδηγιες για τα παντα:
http://www.orgone.org/requipment/oracs/orgonacc00.htm
τα σχεδια του Pαiχ:
http://www.orgone.org/articles/aˆ2001-grnfld-aa.htm
και μην ξεχναμε οτι ο ογονοσυσσωρευτης χρειαçεται οργονη για να
λειτουργησει, που σημαινει οτι αποδιδει οταν µρισκεται μακρυα απο
πολεις, καλωδια ρευματος, κτλ.
τα µουνα ειναι οι προτιμοτερες τοποθεσιες.
•rgone AccumuIator €uiIding PIans - originaI
WiIheIm Reich vs. the •.S.A. by Jerome Greenfield;
W. W. Norton & Company Inc.; New York, 1974 first edition pp.
368 - 374 appendix 10
(published at PORE/GOE with permission of author,
Jerome Greenfield, (March 2001)
Jerry ‚reenfieId was pIanning to repubIish this book
with some updated information but he passed away before this
was finaIiƒed.
Hi, •'m Jerome Šreenfield, author of "Wilhelm Reich ‰s the €.S.A"
which came out under the W.W. ‚orton some 25 or so years ago.
Since then • ha‰e obtained additional legal material which was
incorporated into a Šerman translation of my book and will soon be
incorporated into a new …nglish edition. •t will consist of about an
eˆtra 100 or so pages, based on legal and go‰ernment material that
was not originally a‰ailable to me. At present • ha‰e S…V…RA’
’ARŠ… F•’… DRAW…R…S ”F A’’ TH… ’…ŠA’ A‚D A’S” ‚”‚-
’…ŠA’ MAT…R•A’ THAT TH… Š”V…R‚M…‚T HAD ”‚ R…•CH. •
dare say. it is the most complete file around since, • understand,
other people ha‰e been at these files since my original research and
many of them simply stole documents as they saw fit. • don't want to
mention names.. The go‰ernment, of course, had no duplicates of
these stolen documents and probaably doesn't e‰en know they're
missing. The reason • mention this is that •'m preparing to sell my
material on Reich for ‡10,000 or the highest bidder. • would
appreciate it if you could somehow or other get this information on
the internet.
Sincerely,.................Jerome Šreenfield (JerryŠree@aol.com) („S
Jerry died since)
Share
Orgonomy Information
H•W „• €•I…D AN •R‚•NE €…ANKE„ •R PI……•W
‚ote: Wool is best to use in areas that get humid or in damp
en‰iroments. Cotton is fine for ‰ery arid zones of the world.
Substitute wool for cotton below. (“ou can get wool blankets to cut up.
Acrylic/polyester blankets work well too.)
First, this is an easy orgone accumulator to build. Anyone can do it
with materials that should be a‰ailable at most places around the
world.
Materials needed are: a) rolls of cotton/wool b) rolls of steel wool c)
cotton fabric for a pillow case.
A double layer consisting of a layer steel wool and a layer of
cotton/wool. is also known as a "fold" in orgone accumulators. ”ne
can make this blanket or pillow size accumulator with as many "folds"
as their fabric will allow. The fabric used to enclose the accumulator
should be fairly thin fabric like that used on a pillow case.
To constuct an orac the size of a pillow, one should start making
alternating layers of steel wool and cotton/wool. Make sure that the
square footage size of each layer is slightly smaller than the size of
the pillow case so that it may be inserted into the pillow case when all
the layers are done. Be sure each layer is thick enough so that the
layer below can not be seen though the upper layer. Šenerally a three
to fi‰e "fold" accumulator is ample to fit into a pillow case. Be sure to
ha‰e the steel wool as the bottom layer and the cotton/wool as the top
layer.
When construction is complete please be sure to follow these
important instructions and cautions of use as gi‰en in Wilhelm Reich's
literature.
1. Always ha‰e the steel wool side facing what e‰er you are using the
accumulator on.
2. Do "not" use near electrical fields. Some eˆamples are: tele‰isions,
microwa‰es, flourescent lights, and any high radiation such as ˆrays
or nuclear radiation.
3. •t is not recommended to use accumulators during rainy weather,
hea‰ily clouded weather, and smoggy or hazy weather.
4. Do not sleep with this as if it is a pillow. Use it as a blanket
pad. •f used on your body it was recommended by Wilhelm Reich to
be used no more than two times a day for less than 45 minutes. We
make absolutely no medical claims for this de‰ice. We make this
information a‰ailable for use of research only. Accumulators can be
used to detect a temperature differential from the inside ‰erses the
outside which may ‰ary depending on atmospheric conditions.
Research of other ‰ariables connected accumulators such as
magnetic effects, humidity, electroscopes, and a ‰ariety of other
factors that may be deemed appropriate by the researcher to be
useful in further understanding in how and why the accumulator
works.
AIso see ‚•E's
”rgone Accumulator Main Web „age and Articles published in the
" JOURNAL OF PORE "
WHAT •S ”RŠ”‚… …‚…RŠ“? by Charles R. Kelley, „h.D. ©1962
(update by author July 1999)
Orgone Accumulator Building Plans -- Wilhelm Reich ‰s. the €.S.A.
by Jerome Šreenfield (posted 2001mar19)
•R‚•NE ACC•M•…A„•R C•NS„R•C„I•N S•PP…IES cIick
here for Iinks to suppIies new source for steeI wooI
Where to get roIIs of SteeI WooI http://www.briwax-
onIine.com/steeIwooI.htmI
This company charges 50 ƒ less than the high prices charged at
some ”rgonomy Web Sites.
Two to Three Rolls 100 ft. medium grade # 00 are needed to build a
3 fold full size ”RAC
• Prices = 6 roIIs ( 4 inch wide; †100 ft. Iong and 5 Ib.
per/roII ) price quoted on 97may28
•nquire at •nternational Steel Wool for current prices and
Shipping costs.
o 1 case # 0000 ˆ fine 30 lbs ™ ‡101.39
o 1 case # 000 - fine 30 lbs ™ ‡-94.44
o 1 case # 00 - reg 30 lbs ™ ‡-63.89 ** this is the most
popular one for ”racs
o 1 case # 01 - med 30 lbs ™ ‡-61.00
o 1 case # 03 - course 30 lbs ™ ‡-50.83
„ent construction pIans
plans pro‰ided freely by Marty Bell and Daughter for those who
wish to use them
The layers should be as follows from the inside out:
size: sides 12 inches by 36inches; top 24 inches by 36 inches (note
you can ‰ary the deminsions to suit your own planned use of this
de‰ice
plastic immersed screen
steel wool
pipe insulation or any non metallic material
steel wool
pipe insulation or any non metallic material
steel wool
fabric outside holding e‰erything in
The abo‰e is a 3 fold orgone tent. “ou can make it any amount of
folds you want. …ach steel wool layer is a fold. • made mine 6 folds. •f
you construct the frame with 1"ˆ 2" lumber, 5 folds seem to fit best.
The reason • made the length 36" is that's the way the plastic
screening comes.
As you can see the tent can fold up and be placed out of the way.
The hinges open only to 90 degrees keeping the side panels firm. •
usually lie under the tent for 15 minutes on one side and then turn
o‰er for 15 or so on the other. The or so happens when • fall asleep.
Around 1950 plastic immersed screening was used inside the first
layer of steel wool, as opposed to sheet metal being the first layer,
because, if • remember correctly, the energy was felt to be softer. Dr.
Sobey told me that Dr. Reich preferred the orgone blanket o‰er the
accumulator because there was no D”R buildup. The orgone tent is
a rigid ‰ariation of the blanket to keep it away from the body.
WHA„ IS •R‚•NE ENER‚Y‡
by CharIes R. KeIIey, Ph.D.
Charles R. "Chuck" Kelley, was the co-founder with his wife,
Erica, of the Radix Institute and later,
Kelley/Radix Education in Feeling and Purpose. He passed-
away April 30, 2005.
"He had ˜ust seen his book published by Trafford „ublishers, ’•F…
F”RC…: The Creati‰e „rocess in Man and in ‚ature, 2004."
With his passing, the "Reichian Movement" lost one of its
finest.
Reprinted from The Creative Process Vol. •• ‚os. 2&3
September 1962
with an introduction by the author July 1999
Copyright © 1962 Charles R. Kelley
WHA„ IS •R‚•NE ENER‚Y‡
by Charles R. Kelley
Franz Anton Mesmer called it animal magnetism; Charles ‰on
Reichenbach called it odyle. To Henri Bergson it was the elan ‰ital,
the "‰ital force;" while to Hans Driesch it was the entelechy .
Sigmund Freud obser‰ed its functioning in human emotions and
termed it libido. William MacDougall, the great British - American
psychologist of a generation ago, labeled it hormic energy. Dozens, if
not hundreds, of lesser - known scientists ha‰e recognized its
presence and ha‰e gi‰en it a name to characterize its special
properties. Among the 20th-century proponents of the concept are,
for eˆample, Doctors Charles ’ittlefield and his ‰ital magnetism and
Šeorge Starr White and his cosmo-electric energy . Mechanistic
science in the 17th through 19th centuries embraced many of its
essential qualities in the concept of the ether, while mystical human
beings ha‰e embraced other essential qualities of it in the concept of
god.
”rgone energy is Wilhelm Reich's name for the substratum from
which all nature is created. The best definition this author can
pro‰ide for it is this: ”rgone energy is the creati‰e force in nature.
This article will discuss briefly the history of the disco‰ery of orgone
energy by Reich and will describe its properties. •t will then
summarize the e‰idence for and against the concept and, finally, will
undertake to eˆplain why it is that the concept meets such great
resistance.
Reich's Disco‰ery of ”rgone …nergy
”rgone energy was originally disco‰ered by Wilhelm Reich in his
psychiatric work. As a psychoanalyst and student of Freud, Reich's
point of departure was, quite naturally, Freud's concept of "libido. "
"’ibido" is life energy, desire, the source of human stri‰ing. Reich
de‰eloped the libido concept, concentrating on its physical
eˆpression and simultaneous psychological content, until he was
able to show the relation of bodily attitude and emotion. This he
described in CHARACT…R A‚A’“S•S, a book which went further
than any work in history in
--------------
1
From a public lecture by the author on May 9, 1962, at the Hewitt
Auditorium, Cooper €nion, ‚ew “ork City. The lecture was the first
of a series of siˆ lectures entitled An •ntroduction to ”rgonomy,
which were sponsored by the •nterscience Research •nstitute.
sol‰ing the mystery of the relation' of mind and body. •n this great
book Reich also described the mass pathology of the animal man,
This pathology consists of a chronic rigidity of the musculature which
blocks the mo‰ement of energy underlying emotion and hence
blocks the emotion, thus pro‰iding the psychic or emotional
underpinning of mankind's uni‰ersal sickness.
Reich's initial work on orgone energy was done, then, in depth
psychology. From this it spread, quite naturally, into sociology and
political science, for Reich saw quite clearly that the sickness of man
was socially or culturally transmitted. His books, TH… MASS
„S“CH”’”Š“ ”F FASC•SM, TH… S…–€A’ R…V”’€T•”‚ and
„…”„’… •‚ TR”€B’… deal with this enlargement of his depth
psychological disco‰eries to the social and political scene.
•t was natural for a mind like Reich's to generalize and deepen his
understanding of libidinal energy, and as he did his medical work
eˆpanded beyond the field of psychiatry into more general areas of
medicine and biology. The concept of libidinal energy de‰eloped into
the more concrete concept of "bioelectricity," which soon pro‰ed not
to be electricity and in time was renamed "orgone energy." Books
dealing with this phase of Reich's disco‰eries are TH… F€‚CT•”‚
”F TH… ”RŠASM and TH… CA‚C…R B•”„ATH“. These books
constitute Volumes 1 and 2 of TH… D•SC”V…R“ ”F TH… ”RŠ”‚…,
Reich's presentation to the world of the disco‰ery of orgone energy.
Although orgone energy was first discovered in the human body,
Reich learned through painstaking observation and experiment that it
existed in free form in the atmosphere. With this finding, Reich's
work transcended the boundaries of biology and entered the realm of
meteorology and atmospheric physics. These developments are
described in T! "A#"!R $%&'AT(, T! &RA#)R
!*'!R%+!#T, and a series of articles which are covered under the
general title of ,weather control studies, , published in scientific
-ournals.
The final and most general stage of Reich %s discoveries was the
cosmic function of orgone energy in the universe, and Reich here
entered the realms of astronomy and astrophysics. Reich's books
dealing with this stage were "&.+%" .)'!R%+'&.%T%&# and
!T!R, /&0 A#0 0!1%2.
As Reich progressed from the realm of psychiatry and medicine to
biology, and from biology to physics, his concept of the energy which
was the focus of all his scientific work retained its essential features.
is understanding of the energy grew, and new properties were
discovered, but the properties that had been discovered in the earlier,
narrower realms remained true in the newer and broader ones.
Through Reich's work runs the remarkable ,red thread,, the
connectedness that shows each discovery to be a logical progression
from the previous one, and each broader realm of nature studied to
include the previous more restricted realm.
Reich did not set out to discover ,cosmic, truth3 he was never
attempting to revolutioni4e scientific
thought3 he was not attempting to make ,great, discoveries. Reich
simply observed and experimented from day to day, setting down
what he found, studying it honestly, and organi4ing the facts as they
appeared, without forcing them into any pre 5conceived framework.
What he found was that the same energy which flowed in the sexual
embrace was present in all nature, ,living, and ,non5living,, and that
it governed the most significant and widespread natural functions.
Reich found that the same orgone energy underlay each of these
classes of phenomena6
1. Consciousness
Sensation
…motion
„erception
Thought
2. ’ife
Animal mo‰ement
Biogenesis
Reproduction
…‰olution
Šrowth
3. Atmospheric and cosmic processes
Clouds
Storms
Atmospheric electricity
Creation of matter at e‰ery scale
(atom, planet, star, galaˆy)
These three realms correspond to the sequence of Reich's
disco‰eries, from his beginning in psychiatry through biology to
physics, each realm including the pre‰ious. They are in in‰erse order
with respect to our knowledge about them, howe‰er; for Reich
eˆplored the realm of psychiatry in breadth and depth, the broader
realm of biology in a much more limited way, and only made a good
start in his eˆploration of atmospheric and cosmic processes.
„roperties of ”rgone ‘…nergy
”rgone energy, the creati‰e force in nature, is not a form of
electromagnetism nor of matter but is fundamental to both. •t is the
specific life energy, but life is only one particular manifestation of it.
”ur knowledge about it is partial and fragmentary in ma˜or respects,
and is no doubt in some measure erroneous. ‚e‰ertheless, a clear
and consistent picture of what orgone energy is and how it functions
arises from Reich's work. The following ten properties of orgone
energy were deduced by Reich.
1. •t is mass free. ”rgone energy itself has no inertia or weight; i.
e., it is mass free. This is one of the reasons it is difficult to measure
using con‰entional techniques. Mass is, howe‰er, intimately
dependent on the characteristics of the mass-free orgone energy
field with which all matter is surrounded. Measurements of weight or
inertia reflect the characteristics of this field as well as of the ob˜ect
contained in it.
2. •t is present e‰erywhere. ”rgone energy fills all space. •t is
present in differing degrees or concentrations (or "charges") but is
nowhere absent. •t is present in ‰acua, whether within the
atmosphere or in outer space. •t is in this respect like the ether of
pre-20th century physics.
3. •t is the medium for electromagnetic and gra‰itational
phenomena. Again, like the ether., orgone energy is the substratum
of the most fundamental natural phenomena. •t is the medium in
which light mo‰es and electromagnetic and gra‰itational fields eˆert
force. ”ne of the ma˜or tasks of orgonomy is to integrate our
knowledge of orgone energy with the facts about those phenomena
known to orthodoˆ physics.
4. •t is in constant motion. The continual motion of orgone energy
can be obser‰ed under appropriate conditions. There are at least two
characteristic types of motion, a pulsation or alternating eˆpansion
and contraction, and a flow, normally along a cur‰ing path.
5. •t "contradicts" the law of entropy. ”rgone energy is attracted to
concentrations of orgone energy. €nlike heat or electricity, which
always show a direction from higher to lower potential, orgone
energy flows from lower orgonotic potential to higher. •n a thermal
system in which outside energy is neither added nor subtracted, heat
is lost by hot ob˜ects or materials and absorbed by cool until
e‰erything within the system is the same temperature. "…ntropy
increases" as the heat is distributed more and more uniformly. Heat,
after all, lea‰es the sun and goes out into space; it does not collect
from space and flow into the sun. •n the same way, a heater radiates
heat into the room;
heat does not flow from the room into the heater. These processes
are in accordance with the law of entropy. ”rgonotic processes work
in the opposite direction. High concentrations of orgone energy
attract orgone energy from their less-concentrated surroundings.
"…ntropy decreases" as orgone energy is distributed more and more
une‰enly.
•t would be a mistake to think that the flow of orgone energy from
lower to higher potential is only the re‰erse of the law of entropy or to
try to represent these processes by thermodynamic equations by
re‰ersing the sign of the time parameter. ‚on-entropic orgonotic
processes do not run their course mechanically; they are qualitati‰ely
entirely different from entropic processes. They are, in fact, the
processes responsible for the growth of li‰ing things, for the process
of learning, and for the e‰olution from simple to compleˆ species. •n
non-li‰ing nature they are responsible for the growth of clouds and
storms within the atmosphere, and on a cosmic scale, for the growth
of galaˆies and the stars within them. This leads into the neˆt
property of orgone energy.
6. •t forms units which are the foci of creati‰e acti‰ity, ”rgone
energy units may be li‰ing or
non-li‰ing; e. g.
bion cloud
cell storm
plant planet
animal star
galaˆy
All of these orgone energy units ha‰e features in common. All are
"negati‰ely entropic" in the sense discussed abo‰e, so that they
acquire energy from their en‰ironment. All ha‰e a "life cycle" as well,
passing through birth, growth, maturity, and decline.
7. Matter is created from it. €nder appropriate conditions, matter
arises from mass-free orgone energy. These conditions are not rare
or unusual, and Reich belie‰ed that new matter is continuously being
created on this planet.
8. •t is responsible for life. ”rgone energy is the life energy, and as
such is responsible for the special characteristics which differentiate
li‰ing from non-li‰ing. This can be eˆpressed in this way: Some
orgone energy units de‰elop the special qualities associated with life,
which is a kind of chain reaction of the creati‰e process. The
qualities which seem to me to typify li‰ing as opposed to non-li‰ing
orgonotic units are:
- 62 -
a. Reproduction of similar units from one or two parents
b. …‰olution of the units in the direction of higher de‰elopment
C. „resence of consciousness, the ability to eˆperience
feeling,
at least to some eˆtent, and to percei‰e the en‰ironment
d. „resence of ‰olition, the ability of an indi‰idual to control its
own mo‰ement
The first two properties appear to apply to all li‰ing things. The last,
as far as we know, apply only to animal life.
Much more could be said about orgone energy and life since this
sub˜ect has been studied most fully. For purposes of this synoptic
‰iew the abo‰e will suffice, howe‰er, with the note that Reich has
greatly elaborated the role of orgone energy in the phenomena of
life.
9. Separate streams of orgone energy may be attracted to each
other and superimpose. The superimposition function is the
fundamental form of the creati‰e process. •n free space,
superimposing orgone energy streams typically show the form of two
streams of energy con‰erging in a spiral. This form is most clearly
seen in spiral galaˆies, and also in the form of hurricanes and other
cyclonic storms. At the opposite end of the scale of sizes, mass
particles are created by superimposition of two tiny streams of
energy. The same process occurs in li‰ing organisms, the form then
being constrained, of course, by the structure of the indi‰idual
in‰ol‰ed. Mating is a principal eˆpression of the superimposition
function in li‰ing nature; two separate streams of energy flow
together and superimpose during the orgasm. The power and depth
of feeling in mating reflects the intensity of the orgone energy flow
that takes place.
10. •t can be manipulated and controlled by orgone energy de‰ices.
„erhaps the first orgone energy de‰ice was the "bacquet" of
Mesmer, a crude but apparently effecti‰e form of orgone energy
accumulator. Reich de‰eloped se‰eral de‰ices for the control of
orgone energy. The best known of these is the orgone energy
accumulator. The accumulator is an enclosure formed by a layered
arrangement of metallic and non-metallic materials which result in a
concentration of energy within the enclosure. ”f equal significance is
Reich's weather control apparatus, a type of directional antenna that
makes it possible to withdraw large amounts of orgone energy from a
region of the atmosphere. €sed properly, this apparatus can trigger
large changes in the weather.
To the abo‰e ten properties of orgone energy which Reich described,
• would add two others.
11. ”rgone energy units "use" stored energy of ‰arious kinds in the
creati‰e process. €nits of orgone energy utilize energy which is
stored in ‰arious ways in building themsel‰es up and in maintaining
or increasing their size or strength. This is most clearly true of
animals utilizing chemical energy of foods in metabolism and growth.
Storms, which are also orgone energy systems, utilize the latent heat
of condensation of water ‰apor as a source of stored energy. Stars
may employ the heat of thermonuclear fusion in maintaining their
high temperatures, although • ha‰e reser‰ations as to whether the
fusion reaction plays the key role in stellar processes that today's
astronomers belie‰e. Fifty years ago an entirely different eˆplanation
was gi‰en by astronomers for the source of stellar heat, and fifty
years from now still another may be in ‰ogue. •n any case, it is
e‰ident that orgone energy processe's typically in‰ol‰e stored energy
which is used in ‰arious ways in the ser‰ice of the creati‰e process.
12. "Spontaneous generation" and other orgonotic processes may
require unimpeded contact with cosmic orgone energy
streams."Spontaneous generation" of li‰ing organisms seldom
occurs under the laboratory conditions biological scientists impose,
but these conditions are completely abnormal and foreign to nature.
’ife can and does continuously arise out of non-li‰ing matter under
more natural conditions. This process has been described in detail
by Reich. • belie‰e an essential feature of these natural conditions
may be the direct contact of the matter in which life is to de‰elop with
cosmic orgone streams. „rotozoa seldom appear spontaneously in
infusions which are both sterilized and enclosed in sealed containers,
for eˆample. They do appear regularly in these same solutions,
sterilized and kept uncontaminated but unsealed.
…‰idence for and against ”rgone …nergy
The e‰idence for orgone energy, that is to say, the
e‰idence that there is a special energy in nature with
properties such as Reich described, is too eˆtensi‰e to be
re‰iewed adequately in an article such as this. Consider
these ma˜or …nglish language publications:
CHARACT…R A‚A’“S•S
TH… F€‚CT•”‚ ”F TH… ”RŠASM
TH… CA‚C…R B•”„ATH“
…TH…R,, Š”D A‚D D…V•’
C”SM•C S€„…R•M„”S•T•”‚
TH… M€RD…R ”F CHR•ST
C”‚TACT W•TH S„AC…
Scientific Journals in ”rgonomy:
•‚T…R‚AT•”‚A’ J”€R‚A’ ”F S…– …C”‚”M“
A‚D ”RŠ”‚… R…S…ARCH (four
‰olumes)
”RŠ”‚… …‚…RŠ“ B€’’…T•‚ and C”R… (se‰en
‰olumes)
A‚‚A’S ”F TH… ”RŠ”‚… •‚ST•T€T… (one
‰olume)
”RŠ”‚”M•C M…D•C•‚… (one ‰olume)
”RŠ”‚”M•C F€‚CT•”‚A’•SM (se‰en ‰olumes)
TH… CR…AT•V… „R”C…SS (one ‰olume)
Technical Report:
Kelley, C. R. A ‚…W M…TH”D ”F W…ATH…R
C”‚TR”’
These twenty5nine 5plus volumes are a partial list of publications
primarily devoted to observational and experimental work with
orgone energy as such. To it should be added ma-or antecedent works
of others which provide direct evidence of a special energy with the
properties that have been described. This includes especially the
works of +esmer, Reichenbach 7who published volumes of good
experimental studies8, the works of the ,traditional, vitalists such as
$ergson and 0riesch, the more recent work of "harles 2ittlefield,
/eorge .tarr White, and others too numerous to mention. %f a listing
were attempted of all ma˜or works of this sort, it would require
months of research ˜ust to compile, and the list itself would be many
pages in length, for there are hundreds of such works in eˆistence.
Since it is not possible to re‰iew e‰en a substantial part of the
eˆisting e‰idence, • will select fi‰e items which are of particular
significance to me. …ˆperiment ––. ”ne of Reich's most significant
eˆperiments was his "…ˆperiment ––." This eˆperiment concerns the
transition from non-li‰ing to li‰ing matter. …ˆperiment –– is done with
clear "bion" water, an orgone energy-charged water obtained by
miˆing and boiling water and soil and filtering the solution. This clear
solution is sterilized under pressure and kept in sterile containers,
some of which are frozen. ”n thawing, these still sterile solutions
show flakes of matter, which upon microscopic eˆamination contain
forms with the characteristics of li‰ing cells; i. e. , pulsation,
spontaneous mo‰ement, and reproduction. …ˆperiment –– has been
repeated successfully by many indi‰iduals, including the biologist Dr.
Bernard Šrad of McŠill €ni‰ersity. Dr. Šrad, after carefully
confirming Reich's results in se‰eral separate containers of the
sterile solution, wrote:
Reich, in his monumental book, TH… CA‚C…R
B•”„ATH“, presented for
the first time in history of science unequi‰ocal
e‰idence for the fact that li‰ing
forms can de‰elop from clear and autocla‰ed
solutions.
1

Dr. Šrad's article includes photographs of the li‰ing forms resulting
from his repetition of …ˆperiment
––.
”ranur …ˆperiment. Another of Reich •s remarkable eˆperiments
in‰ol‰ed the introduction of nuclear energy in the form of radioacti‰e
material into strong fields of orgone energy.
2
The result was an
eˆtraordinarily se‰ere widespread atmospheric reaction that, once
started, raged out of control for months. •t resulted in a dangerous
increase in the "background" radiation le‰el, as measured by se‰eral
different Šeiger counters, o‰er an area thousands of times greater
than the area affected by the relati‰ely small amounts of radioacti‰e
material the eˆperiment in‰ol‰ed. …ˆperimental
----------------
1
Šrad, Bernard. Wilhelm Reich's …ˆperiment ––. C”R…, Vol. V•• (3
and 4). 130-143.
2
Reich, Wilhelm. The ”ranur …ˆperiment. ”rgone …nergy Bulletin,
Vol. 3 (4), 185-344, ”ctober, 1951.
animals housed in a separate building from the laboratory in which
the eˆperiment was conducted and far beyond the range of possible
harm from the radioacti‰e material in itself died, e‰ery one of them.
Autopsies performed by physicians present (and there were se‰eral
present throughout the eˆperiment) showed unmistakably the
symptoms of radiation death. „eople became ill from the eˆperiment
and had to lea‰e the area, and one physician nearly died.
This eˆperiment pro‰ides e‰idence of orgone energy that appears
to me to be irrefutable for these reasons:
1. The eˆperimental e‰idence was gathered, not by one, but
by se‰eral
well-qualified scientists of unquestionable integrity.
2. The results showed a fully consistent picture of sub˜ecti‰e
effects,
ob˜ecti‰e biological effects, and measurements employing
se‰eral
physical instruments.
3. ”bser‰ations of each kind were many and repeated.
4. The results are completely ineˆplicable in terms of
traditional physics.
Weather …ˆperiments. Additional e‰idence for orgone energy is the
effect of the Reich weather control apparatus, the "cloudbuster" as
he called it. This apparatus is a kind of antenna, which, upon being
grounded into water, is said to be capable of withdrawing orgone
energy from the sky in the direction it is pointed. •t was claimed by
Reich that it could dissipate clouds by withdrawing energy from them.
•t was also claimed that the de‰ice could be used to trigger rainfall
when none was eˆpected and e‰en to break droughts.
•f these claims are true, Reich's apparatus is surely one of the
remarkable in‰entions of all time. Are they true ? • belie‰e that • am
in an especially good position to e‰aluate these claims, because •
was for nearly three years a weather forecaster in the Air Force and
because • ha‰e worked eˆperimentally with the Reich apparatus for
many years.
The results of my eˆperiments are perfectly clear; the Reich
weather control apparatus does eˆactly what Reich claims it does.
Clouds at which the antenna is pointed shrink and disappear from
the sky, while comparable clouds selected as controls do not.
Figures 1 & 2 are representati‰e of results that • ha‰e obtained again
and again.
Figure 1.
…ffect of the Reich weather control apparatus on a small cumulus
cloud. Time between frames: one minute. The black "–" designates
the direction of the antenna at the beginning of the apparatus • use,
(From a motion picture sequence)
-68-
Figure 2.
A "before and after" picture of another eˆperimental cloud destruction
operation. The "–" shows the target of the cloudbuster at the outset.
The lower picture is the same scene 10 minutes later.
-69-
Deliberately left blank (July 99)
-70 -
More difficult than cloud destruction are rainmaking eˆperiments.
These require careful preparation, obser‰ation of conditions, and
skilled use of the 1 antenna. ’et me quote the results of my
eˆperimental rain-making operations:
1

•n the fi‰e eˆperimental rain-making operations • carried
out, unpredicted precipitation occurred within 36 hours in
e‰ery case. These are my only rain-making operations, so the
results cannot be attributed to the omission of negati‰e
instances. The operations were each timed to begin when
rain was uneˆpected and unlikely. A conser‰ati‰e estimate of
the a‰erage probability of rain within 36 hours in the fi‰e
cases is .25. This is to say that with the conditions that
pre‰ailed at the start of these operations, the chances against
rain within 36 hours are estimated to be, on the a‰erage,
three to one, had these operations not taken place or had the
apparatus been ineffecti‰e. From this estimate it can be
further calculated that if the apparatus were ineffecti‰e, the
odds against rain occurring within 36 hours on all of the fi‰e
operations are more than a thousand to one. (p ™ .25
5
< .
001) •t is eˆtremely unlikely that unpredicted rain would ha‰e
occurred on these fi‰e occasions unless the apparatus did
work.
There are additional effects brought about by the weather control
apparatus of e9ual value as evidence but more difficult to describe
briefly. The sum total of the results is fairly described, % believe, as a
powerful confirmation of Reich's description of the effects of the
apparatus, and its explanation in terms of orgone energy concepts.
The weather control results are utterly incomprehensible in terms of
orthodox science.
1isual &bservations. Reich described many conditions under which
orgone energy phenomena could be directly observed. 0arkroom
observations are especially important, both of the energy field of the
body 7the ,aura,8 and of the effects of orgone energy devices. These
take on special significance in the light of the extensive closely
related darkroom observations reported more than :;; years ago by
$aron "harles von Reichenbach, which formed much of the basis for
his discovery of the ,odyle, or ,odic force., The ,odyle, is identical
in ma-or respects to orgone energy, of course. These observations of
Reichenbach and of Reich have never been explained in orthodox
scientific terms.
/ood darkroom observations are difficult, because ideally they
re9uire absolute blackness, and an observer with especially sensitive
,night, vision, both conditions being harder to obtain than it might
seem to the casual reader. owever, daytime observations of orgone
energy can be made much more easily. All that is re9uired is a small
telescope set up near an ocean or lake to look out parallel to the
surface of the water between a few inches and a few feet above the
water level. The pulsatory movement of atmospheric orgone energy is
usually easily observable. !xciting to watch, this phenomenon is
completely unknown to orthodox science. %t cannot be explained as
an effect of wind, for it fre9uently has a direction cross or opposite to
that of the surface wind. %t forms an integral part of Reich's theory of
atmospheric processes.
…ffects of the ”rgone Accumulator. The final item of e‰idence has
to do with the orgone energy accumulator, which has profound
effects that ha‰e been reported in detail in the literature on
orgonomy. Temperature effects are a case in point. The temperature
within the orgone accumulator tends to be slightly higher than that of
the en‰ironment. Reich belie‰ed this finding to be of eˆceptional
significance. • am e‰en more impressed by the fact that the
temperatures of indi‰iduals who sit in an orgone accumulator rise
quite substantially. „aul and Jean Ritter report the results of 45
separate obser‰ations with nine different indi‰iduals as sub˜ects.
They showed an a‰erage rise in temperature of .48 degrees
Fahrenheit in consequence of sitting an a‰erage of approˆimately 40
minutes in an accumulator. Keeping sub˜ects ignorant of the purpose
of the eˆperiment did not pre‰ent the rise from occurring, but
substituting a plain insulated boˆ for the accumulator did.
1
The rise in body temperature is understandable as the
consequence of the body becoming charged to a higher orgone
energy le‰el by the accumulator. This increased energy le‰el can
eˆplain, not only the rise in temperature, but the other profound
biological effects, including therapeutic effects, that ha‰e been
repeatedly obser‰ed and carefully reported by capable, qualified
research scientists and physicians.
Counter …‰idence. The abo‰e fi‰e items of e‰idence ha‰e been of
special significance to me. They are only a fraction of the e‰idence
that eˆists, as • pointed out. What now of the e‰idence against the
eˆistence of orgone energy? What has traditional science done to
refute or cast doubt on Reich •s claims? •n the 20-plus years since
Reich announced the disco‰ery of orgone energy, no good-faith
repetition of any critical orgone energy eˆperiment has e‰er been
----------------------
1
Ritter, „aul and Ritter, Jean. …ˆperiments with the orgone
accumulator. (undated) ‚ottingham, …ngland: The Ritter „ress, 7
Magdala Road.
published refuting Reich's results. Dr. Bernard Šrad repeated and
confirmed Reich's "…ˆperiment ––;" who has refuted it? • repeated
and confirmed his weather control eˆperiments; who has refuted
these? The fact is, despite (and partly because) of the ridicule,
defamation, and attempts by the orthodoˆ to "bury" Reich and
orgonomy, there is no counter e‰idence to his eˆperiments in any
scientific publication, much less a systematic refutation of the
‰olumes of scientific work which support his position.
The "e‰idence" against orgone energy consists of distortions of
facts, defamation, ridicule, and related acti‰ities the apparent moti‰e
for which has been to destroy Reich and orgonomy without
eˆamining the e‰idence. This leads to the final and most difficult of
my four subtopics.
Resistance to the ”rgone …nergy Concept
„erhaps the most percepti‰e of Reich's insights was the realization
that there are forces in human nature which blocked the disco‰ery of
orgone energy. •t is these forces which in the past distorted and then
buried the work of men like Mesmer and Reichenbach. •t is the same
forces today which not only pre‰ent the serious study by scientists of
the concept of orgone energy, but in fact bring about attempts of
e‰ery possible kind by a ‰icious minority to destroy the concept and
those who support it. The pathological nature of these attacks is
shown by their eˆtraordinary and otherwise ineˆplicable
‰irulence.
”rgone energy is not studied seriously by most scientists because
scientists, like other people, suffer from the mass biological disorder
which Reich described in detail, and which forms perhaps his
greatest contribution to science.
The human race is sick en masse, se‰erely sick. The Christian
religion eˆpresses an understanding of this sickness in the concept
of original sin. •f we eˆamine the world around us, we see that it
might easily be a world of plenty. There are techniques and
resources to satisfy nearly e‰ery human need, enough for e‰ery
indi‰idual to lead a useful, happy, and producti‰e life -- yet this world
is dominated by wars and threat of war, by irrational politics, in many
countries taking the form of fascism in one form or another. Within
countries crime and mental illness are pre‰alent; about one
American in ten at one time or another spends time in an institution,
and only a small percentage of those who are mentally ill e‰er reach
an institution.
Man is sick en masse, and the sickness is rooted in his structure, a
structure which, for some reason, has become biologically rigid. This
rigidity is shown primarily by a chronic muscular tension which Reich
called armor. Armor affects most of the human race throughout all
the continents. The ‰ariations in type and degree of armoring are
legion, but almost e‰ery human being is armored to some eˆtent.
The effect of armor is to block or restrict the flow of orgone energy
in the body, and in consequence, to block or limit the emotion rooted
in this energy flow. Armor limits the capacity to eˆperience and
eˆpress deep feeling. •t destroys the capacity for a natural seˆuality,
the most intense pleasurable emotion. The armor shapes the
character and mentality; it affects how people think, including how
scientists think. Armor is the cause of psychosis, of crime, of fascism
and of other political irrationality. •t is the root of contradiction
between mechanism and mysticism, which is so important to
understanding resistance to the orgone energy concept.
”ur ci‰ilization is rooted in mystical religion and mechanistic
science. These together comprise the principal intellectual forces in
the world we li‰e in. Both of these forces are products of armored
man. Reich has said that mankind is ruled by a contradictory and
murderous miˆture of machines and gods, by which he meant the
mystical forces of religion and the mechanistic forces of science. The
mechanist armors himself in such a way that he cuts off his
perception of and his contact with his own deepest nature. He
becomes rigid and limited in his thought processes. He de‰elops a
mechanical concept of nature and becomes deterministic in his ‰iew
of causality. He tends to think compulsi‰ely and has a deep-seated
fear of the ali‰e, the free, the spontaneously mo‰ing, the
unpredictable, the deeply emotional. The mechanistic scientist reacts
against orgone energy functions because they correspond to eˆactly
that portion of nature that he has armored against. For this reason,
the mechanist forms a mechanical ‰iew of creation and of life.
The mystic, by contrast, is not completely cut off from his nature,
from orgone energy phenomena within himself, but has distorted this
contact because of his armor. The mystic is capable of achie‰ing
some great insights because he is in partial contact with his deepest
nature; still his contact, especially his contact with his own body, is
distorted, and in most cases, deeply distorted. The mystic tends to
split off bodily lo‰e from the mental, the "spiritual, " and often to
become ascetic and anti-seˆual. This is perhaps the greatest tragedy
of all, because it contributes the most to reproducing armor in the
young.
A split perception of mind and body de‰elops in the mystic, so that
the mind seems to him capable of eˆisting in nature in the absence
of the body. Along with this the mystic tends to de‰elop a magical
‰iew of causality. And the mystic, of course, forms a mystical or
magical ‰iew of creation and life re‰ol‰ing about "spirit, " or "god, "
which is out of contact with real physical processes. •t is this ‰iew
which the mystic finds most threatened by the concept of orgone
energy. Recognition of the real tangible creati‰e process as
eˆpressed in orgone energy functions threatens the mystic's concept
of god as an intangible, essentially unknowable entity.
Figure 3 depicts the relation between mechanism, mysticism, and
what Reich termed "orgonomic functionalism. " Reich defined
orgonomic functionalism as the natural way of thinking by the
unarmored. The armor distorts natural thinking in the mechanistic or
mystical direction. Both mechanistic and mystical thinking find
functional thought processes foreign. •nterestingly, mechanists are
apt to regard them as mystical; mystics, as mechanistic.
This is a rather cursory treatment of mechanism and mysticism.
Reich discusses them in some detail in …TH…R, Š”D A‚D D…V•’
and in TH… M€RD…R ”F CHR•ST. „erhaps enough has been
co‰ered to show how predominant forces in our ci‰ilization are by
their nature in opposition to the orgone energy concept. •t will hardly
be sufficient to show how deep-seated and powerful these forces
are, nor to show the eˆtreme hatred and fear that can arise from
them; this is hard to belie‰e until it is eˆperienced personally, but to
the skeptic, let me remind him that Reich's publications were burned
and banned on the flimsiest of preteˆts by an agency of the €nited
States Šo‰ernment, that Reich himself died in a €nited States prison
although entirely innocent of wrong-doing, and that Reich and his
work ha‰e always been sub˜ect to the most incredible attacks,
in‰ol‰ing defamation, ‰ilification, and gross distortions of facts.
‚ot e‰eryone, not e‰en a ma˜ority react maliciously to the orgone
energy concept. •n fact, most people don't know enough about it to
ha‰e an inkling of what it really is. Those threatened by the concept
ha‰e largely succeeded in pre‰enting others from in‰estigating the
e‰idence that eˆists about it. •f the concept is sufficiently ridiculed
and defamed, if the scientific reputations of those who support the
concept are destroyed, if the work that has been carried out in the
field is made to seem absurd and undeser‰ing of serious study, then
the concept of orgone energy can be carefully buried again, as it has
been so many times in the past. There is then no necessity for
scientists to eˆamine the e‰idence, to repeat the eˆperiments, or to
contend with the carefully thought out and consistent scientific writing
the field contains. There will always be "eˆperts" who will lend their
authority to the burial by declaring the work unworthy of serious
consideration.
- 75 -
M…CHA‚•SM
Matter is the primary
reality
M“ST•C•SM
Mind or spirit is the
primary reality.
Mechanical ‰iew of
creation
’ife is a biological
accident
Matter has always
eˆisted
or appears from
nowhere
for no reason.
…motion, ‰olition,
sensation
are ineˆplicable, or
eˆplicable
only as the results of
material processes.
Magical ‰iew of
creation
(religious legends)
’ife and matter were
created
by a superintelligence
in an'
unobser‰able
supernatural process.
…motion, ‰olition,
sensation
a r e ineˆplicable or
magically
eˆplained.
”RŠ”‚”M•C
F€‚CT•”‚A’•SM
"Mind and body" or
"matter
and spirit" are
different
aspects of one
reality.
Creation is a
continuous
obser‰able natural
process.
"…motion," "‰olition,"
"sensation" are
integral
parts of the creati‰e
process.
Figure 3.
The relation of mechanism, mysticism, and orgonomic functionalism.
Armor causes functional thinking to split into two antithetical off
shoots as shown. Human thought is almost completely dominated by
these pathological offshoots.
The many who might not be threatened by the orgone energy
concept per se are threatened by the attitude others take towards it,
by the scorn, the abuse, the contempt which in‰ariably stem from
pathological indi‰iduals, but unfortunately, easily infect others. •t is a
sad fact that the desire to be respectable is a primary moti‰ation
among scientists. •ndi‰iduals threatened by the orgone energy
concept attack it by making it disreputable. "Respectable" scientists
then will not consider the oncept or the e‰idence for it.
Finally, a factor which hurts acceptance of the orgone energy
concept which must not be ignored lies in the effects of the armor on
the ‰ery indi‰iduals who support the concept. Those who work in
orgonomy are also members of the sick human race; they too are
armored, with tendencies toward mechanism and/or mysticism. …‰en
highly-qualified scientists professing interest in orgonomy (and there
are many) are usually incapable of producti‰e work in the field. Many
bra‰e plans for research in orgonomy are made, but few materialize.
For e‰ery article in the 29 ‰olumes of e‰idence for orgone energy
that ha‰e been cited, there were 20 or 30 planned by supporters of
orgonomy but ne‰er carried out. And it is a sad fact that the quality of
those which ha‰e appeared has sometimes suffered in comparison
with what could be reasonably eˆpected of the indi‰iduals in‰ol‰ed.
Research in orgonomy is eˆtremely difficult; the process of actually
working with orgone energy eˆposes the worker fully and directly to
its threatening qualities. ”ther scientific work is easier to do because
it is more peripheral, further remo‰ed from the core of life itself, and
for this reason, less threatening to the scientist.
This should not be construed as an apology for what has been
accomplished in orgonomy. Much of this work, particularly that of
Reich himself, is of the highest caliber. At present the need for
additional work to confirm eˆperiments pre‰iously done and to carry
out new research is not being met, howe‰er. This is only partly
because of the lack of funds, facilities and time, a lack, incidentally,
due to the acti‰ities of the frightened and hateful souls who ha‰e so
maligned orgonomy that they ha‰e destroyed the possibility for it to
obtain research funds through normal channels. ”f equal importance
with the lack of funds and facilities are the characterological
problems of those of us who would carry out the research.
•n summary, the fact that the orgone energy concept is not
generally accepted is not due to the absence of e‰idence but to a
widespread pathology of the human animal. This pathology consists
of a rigidity of body and character that cuts the indi‰idual off from life
energy functions within himself, and makes him either blind to or
threatened by the functioning of this same energy in nature. The
mass pathology works against acceptance of the orgone energy
concept in many ways:
- 77 -
• •t brings about the mechanistic -and mystical character
structures which pre‰ail in our
world.
• •t causes pathological fear and hatred in a minority of
indi‰iduals, who attempt to destroy
orgonomy by gross distortions of fact, defamation, and
ridicule, and sometimes by direct
‰iolence. This minority is effecti‰e because of the
characterological soil in which it works.
• The "characterological soil" consists not only of the pre‰ailing
mechanistic and
mystical characters of the ma˜ority, but also the fearfulness of
scientists and
intellectuals to be associated with "disreputable" ideas.
• Finally, the work done in orgonomy itself suffers from the fact
that the mass disorder of
the human animal afflicts the proponents and in‰estigators of
the orgone energy concept
as well as their opponents, and affects the amount and
quality of their work.
Despite these se‰ere problems blocking acceptance of the orgone
energy concept, • belie‰e we are on the threshold of a change. The
e‰idence for orgone energy is now too great to bury successfully and
too strong to continue to ignore. More scientists will take the claims
of orgonomy seriously, will repeat eˆperiments and try to understand
the orgone energy concept. This too will result in se‰ere confusions,
widespread denials of the e‰idence by threatened indi‰iduals, and
other difficulties with which we are now familiar, and may be able to
meet successfully. •f so, the new direction in science implicit in the
disco‰ery of orgone energy will at last emerge into its own.
- 78 -
References
1. Annals of the ”rgone •nstitute. Volume 1. ‚ew “ork: ”rgone
•nstitute „ress, 1947. (out of print)
2. The Creati‰e „rocess. Bulletin of the •nterscience Research
•nstitute. Two ‰olumes, 1961-62.
3. •nternational Journal of Seˆ-…conomy and ”rgone Research. Four
‰olumes of four numbers each. ‚ew “ork: ”rgone •nstitute „ress,
1942-45. (out of print)
4. Kelley, C. R. A ‚ew Method of Weather Control. •nterscience
Research •nstitute Technical Report 60-1, 1961.
5. Kelley, C. R. The …nding of Wilhelm Reich's Researches.
•nterscience Research •nstitute Technical
Report 60-2, 1960.
6. ”rgone …nergy Bulletin and Core. Se‰en ‰olumes of four
numbers each. ‚ew “ork: ”rgone •nstitute „ress, 1949-55. (out of
print)
7. ”rgonomic Functionalism. Se‰en ‰olumes of siˆ numbers each.
‚ottingham, …ngland: The Ritter „ress, 1954-62.
8. ”rgonomic Medicine. ”ne and one-half ‰olumes (three issues
total). ‚ew “ork: American Association for Medical ”rgonomy, 1954-
55.
9. Reich, W. Character Analysis. ‚ew “ork: Farrar, Straus &
Cudahy, 1961.
10. Reich, W. Cosmic Superimposition. Rangeley, Maine: ”rgone
•nstitute „ress, 1951. (out of print)
11. Reich, W. The Disco‰ery of the ”rgone: Vol. •, The Function of
the ”rgasm ‚ew “ork: The ‚oonday „ress, 1961.
12. Reich, W. The Disco‰ery of the ”rgone: Vol. ••, The Cancer
Biopathy ‚ew “ork: ”rgone •nstitute „ress, 1948. (out of print)
13. Reich, W. The …motional „lague of Mankind: Vol. •, The Murder
of Christ. Rangeley, Maine: ”rgone •nstitute „ress, 1953. (out of
print)
- 79 -
14. Reich, W. The …motional „lague -of Mankind: Vol. ••, „eople in
Trouble. Rangeley, Maine: ”rgone
•nstitute „ress, 1953. (out of print)
15, Reich, W. …ther, Šod and De‰il. Rangeley, Maine: ”rgone
•nstitute „ress, 1951. (out of print)
16. Reich, W. The Mass „sychology of Fascism. ‚ew “ork: ”rgone
•nstitute „ress, 1946. (out of print)
17. Reich, W. The ”ranur …ˆperiment, First Report (1947-1951).
Rangeley, Maine: ”rgone •nstitute „ress, 1951. (out of print)
Reprinted in part in Wilhelm Reich: Selected Writings.
18. Reich, W. The Seˆual Re‰olution. ‚ew “ork: The ‚oonday
„ress, 1962.
19. Reich, W. "Weather Control Studies. " Reprinted in part in
Wilhelm Reich: Selected Writings.
20. Wilhelm Reich. (A memorial ‰olume by A. S. ‚eill, „aul and Jean
Ritter, Myron Sharaf, and ‚ic Waal) ‚ottingham, …ngland: The Ritter
„ress, 1958.
21. Wilhelm Reich: Selected Writings. ‚ew “ork: Farrar, Straus &
Cudahy, 1960.
P•RE's on Iine CataIogue
Orgone Energy ( Life Energy ) materials and research
equipment
Here you may order equipment from our online catalog.
We make the highest quality life-orgone energy equipment a‰ailable
in the world.
”ur orgone pillows, pads and pulsators are constructed of the best
materials a‰ailable.
„”R…
„” Boˆ 519
Boothbay, Maine 04537-0519
email: click here
We will ship anywhere in the world. …mail us your request and we
will return a qoute on your choice of product we build or pro‰ide
including shipping costs.
GALACTIC ORGONOMY EXCHANGE
GLOSSARY of Orgonomy terms
This web site works in cooperation with Los Orgones
Centro de Estudios •rgonˆmicos para eI DespIaƒamiento de Ia
Percepciˆn …os •rgones
•ntro to ”rgone, Š”… & W. Reich
Biographical Time ’ine of Wilhelm
Reich
Bions & Sapa Bion Research
Body, Mind and Health
Cloudbusters & Dorbusters
Frequently Asked Questions
Orgonomy Groups &
Links
Sociology & Work
Democracy
Whos who photos
Wilhelm Reich quotes
ˆˆ- non-orgone energy
topics
Journal of „”R… past issues
How To Build an ”rgone Blanket or „illow; by J. ”gg
1995 .................................................
WHAT •S ”RŠ”‚… …‚…RŠ“? by Charles R. Kelley, „h.D. ©1962
(update by author July 1999)
Orgone Accumulator Building Plans -- Wilhelm Reich ‰s. the €.S.A.
by Jerome Šreenfield (posted 2001mar19)
GOE's on line catalog
Orgone Energy ( Life Energy ) research equipment and
materials
Used Orgone Items for sale (nothing for sale today)
And for "The Other Side of Life" when you think that Reich is
the only truth think again:
"If you cling to an idea as the inalterable truth, then when the
truth does come in person
and knock at your door, you will not be able to open the door
and accept it." Udana Sutta
try this side door to another universe....Click here to see more
to life:
We also highly recommend you visit The Wilhelm Reich
Museum for purchase of books by Reich and a new video about
Reich and his work.
We also ad‰ise readers that many of Reich's original works
ha‰e been changed after his death by re-translations and
editing of pre‰iously published works. This was done
apparently by the trustee of the "WR•TF" (Reich's legacy from
his directi‰es in his last will) to sa‰e money, stop royalty
payments to translators family, decrease royalty payments to
his children, and for other unknown reasons. Wilhelm Reich
clearly stated in his "will" the following for the trustee to ne‰er
do. "I hereby direct that under no circumstances and
under no pretext whatsoever shall any of the documents,
manuscripts or diaries, found in my library among the
archives or anywhere else be altered, omitted, destroyed,
added to or falsified in any other imaginable way. The
tendency of man, born from fear, to "get along with his
fellow man at any price, and to hide unpleasant matters
is overpoweringly strong..... "
from Reich's last will 1957....see the following for the
complete "last will and testament" http://www.orgone.org/wr-
‰s-usa/wr70308a.htm
also see: http://www.orgone.org/wr-wolfe-trans01a.htm for more
examples of changes in Reich's published work since his death.
When Iooking for a book to read of Reich's, be sure to seek a
copy of his work that was transIated by WoIfe or one that was
originaIIy written by Reich himseIf in EngIish.
"”RŠ”‚… …‚…RŠ“. is a „rimordial Cosmic …nergy; uni‰ersally
present and demonstrable ‰isually, thermically, electroscopically and
by means of Šeiger-Mueller counters. •n the li‰ing organism: Bio-
energy, ’ife …nergy. Disco‰ered by Wilhelm Reich between 1936
and 1940."
Selected Writings 1961 by Wilhelm Reich •nfant Trust Fund
"L'amour, le travail et la connaissance sont les sources de notre
vie...ils devraient aussi la gouverner"
"L'amour, il lavoro e la conoscenza sono le fonti della nostra
vita. Dovrebbero anche governarla."
"Liebe, Arbeit und Wissen sind die Quellen unseres Lebens. Sie
sollen es auch regieren."
"Love, work and knowledge are the well-springs of our life.
They should also govern it."
(Wilhelm Reich 1897-1957)
‚…•SSARY of •rgonomy terms source of information
Selected Writings by Wilhelm Reich
„ublished by Farrar, Straus, and Giroux, copyright 1973.
A new scientific discipline must employ new terms if old ones are
inapplicable.
”rgonomy introduced the following terms:
AN•R‚•NIA. The condition of diminished or lacking orgonity (q.‰.).
ARM•R. See character armor, muscular armor.
€I•NS. …nergy ‰esicles representing transitional stages between
non-li‰ing and li‰ing substance. They constantly form in nature by a
process of disintegration of inorganic and organic matter, which
process it has been possible to reproduce eˆperimentally. They are
charged with orgone energy (q.‰.), i.e., Life Energy and may de‰elop
into protozoa and bacteria.
CHARAC„ER. An indi‰idual's typical structure, his stereotype
manner of acting and reacting. The orgonomic concept of character
is functional and biological, and not a static, psychological or
moralistic concept.
CHARAC„ER-ANA…YSIS ”riginally a modification of the customary
psychoanalytic technique of symptom analysis, by the inclusion of
the character and character resistance into the therapeutic process.
Howe‰er, the disco‰ery of the musculur armor necessitated the
de‰elopment of a new technique, namely ‰egetotherapy. The later
disco‰ery of organismic orgone energy ("bioenergy") and the
concentration of atmospheric orgone energy with an orgone energy
accumulator necessitated the further de‰elopment of character-
analytic ‰egetotherapy into an inclusi‰e, biophysical orgone therapy.
(See physical and psychiatric orgone therapy.)
CHARAC„ER ARM•R. The sum total of typical character attitudes,
which an indi‰idual de‰elops as a blocking against his emotional
eˆcitations, resulting in rigidity of the body, lack of emotional contact,
"deadness." Functionally identical with the muscular armor.
CHARAC„ER, ‚ENI„A…. The un-neurotic character structure, which
does not suffer from seˆual stasis and, therefore, is capable of
natural self-regulation on the basis of orgastic potency.
CHARAC„ER, NE•R•„IC. The character which, due to chronic
bioenergetic stasis operates according to the principle of compulsi‰e
moral regulation.
EM•„I•NA… P…A‚•E. The neurotic character in destructi‰e action
on the social scene.
M•SC•…AR ARM•R. The sum total of the muscular attitudes
(chronic muscular spasms) which an indi‰idual de‰elops as a block
against the breakthrough of emotions and organ sensations, in
particular anˆiety, rage, and seˆual eˆcitation.
•R‚ASM. The unitary in‰oluntary convulsion of the total organism at
the acme of the genital embrace. This refleˆ, because of its
involuntary character and the pre‰ailing orgasm anˆiety, is blocked in
most humans of ci‰ilizations which suppress infantile and adolescent
genitality.
•R‚AS„IC IMP•„ENCE. The absence of orgastic potency. •t is the
most important characteristic of the a‰erage human of today, and by
damming up biological (orgone) energy in the organism pro‰ides the
source of energy for all kinds of biopathic symptoms and social
irrationalism.
•R‚AS„IC P•„ENCY. …ssentially, the capacity for complete
surrender to the involuntary convulsion of the organism and
complete discharge of the eˆcitation at the acme of the genital
embrace. •t is always lacking in neurotic indi‰iduals. •t presupposes
the presence or establishment of the genital character, i.e. absence
of a pathological character armor and muscular armor. ”rgastic
potency is usually not distinguished from erecti‰e and e˜aculati‰e
potency, both of which are only prerequisites of orgastic potency.
•R‚•NE ENER‚Y. „rimordial Cosmic …nergy; uni‰ersally present
and demonstrable ‰isually, thermically, electroscopically and by
means of Šeiger-Mueller counters. •n the li‰ing organism: Bio-
energy, Life Energy. Disco‰ered by Wilhelm Reich between 1936
and 1940.
•RAN•R denotes orgone energy in a state of eˆcitation induced by
nuclear energy. (D”R denotes Deadly ”R energy.)
•R‚•NE „HERAPY.
Physical Orgone Therapy: Application of physical orgone energy
concentrated in an orgone energy accumulator to inorease the
natural bio-energetic resistance of the organism against disease.
Psychiatric Orgone Therapy: Mobilization of the orgone energy in
the organism, i.e. the liberation of biophysical emotions from
muscular and character armorings with the goal of establishing, if
possible, orgastic potency.
•R‚•NI„Y. The condition of containing orgone energy; the quantity
of orgone energy contained.
•R‚•N•ME„RY. Quantitati‰e orgonomic research.
•R‚•N•MIC ( "ENER‚E„IC" ) F•NC„I•NA…ISM. The functional
thought technique which guides clinical and eˆperimental orgone
research. The guiding principle is that of the identity of variations in
their common functioning principle (CF„). This thought technique
grew in the course of the study of human character formation and led
to the disco‰ery of the functional organismic and cosmic orgone
energy, thereby pro‰ing itself to be the correct mirroring of both li‰ing
and non-li‰ing basic natural processes.
•R‚•N•MY. The natural science of the cosmic orgone energy.
•R‚•N•„IC. Qualities concerning the orgonity of a system or a
condition.
SE‰-EC•N•MY. The body of knowledge within ”rgonomy which
deals with the economy of the biological (orgone) energy in the
organism, with its energy household.
S„ASIS. The damming-up of ’ife …nergy in the organism, thus the
source of energy for biopathy and irrationalism.
S„ASIS AN‰IE„Y. The anˆiety caused by the stasis of seˆual
energy in the center of the organism when its peripheral orgastic
discharge is inhibited.
S„ASIS NE•R•SIS. All somatic disturbances which are the
immediate result of the stasis of seˆual energy, with stasis anˆiety at
its core.
W•RK DEM•CRACY. The functioning of the natural and intrinsically
rational work relationships between human beings. The concept of
work democracy represents the established reality (not the ideology)
of these relationships which, though usually distorted because of
pre‰ailing armoring and irrational political ideologies, are
ne‰ertheless at the basis of all social achie‰ement.
IN„R•D•C„I•N to •R‚•N•MY and WI…HE…M REICH
What is •rgonomy and Who is WiIheIm Reich
GLOSSARY of Orgonomy terms
WHAT •S ”RŠ”‚… …‚…RŠ“? by Charles R. Kelley, „h.D. ©1962
(update by author July 1999)
Wilhelm Reich was the scientist who disco‰ered orgone energy and
de‰eloped the science of ”rgonomy. He was born in 1897 and died
in 1957. His scientific work spans the period from the 1920's through
the 1950's. He spend most of his life scientifically researching the
basic truth that underlies the character makeup of man and how it
relates to his en‰ironment. •t may take years for the knowledge
disco‰ered by him to be accepted as it was for Šalileo to ha‰e the
world understand that e‰erything did not re‰ol‰e around the …arth in
space. ”rgonomy is the scientific study of orgone (life energy)
energy in li‰ing organisms, the earth, and the atmosphere as well as
outer space. ”rgone energy is best described as a pre-atomic
(mass-free) energy. •ts natural flow is ‰ital to a healthy indi‰idual as
well as life on earth.
”rgonomy is a science created by Dr. Wilhelm Reich who li‰ed in
Austria, Šermany, Denmark, Sweden, ‚orway, ‚ew “ork, and finally
Rangeley, Maine from 1944-1957 until his death. ”rgonomy co‰ers
many topics but begins with the theories of neurosis in humans as
they are related to the natural flow of life energy being blocked in the
body by traumatic eˆperiences in life. Many also caused seˆual
impotency. Dr. Reich worked closely with Sigmund Freud during this
work and the results are written in his books "The Function of the
”rgasm - 1927" and "Character Analysis - 1933". Vegetati‰e-therapy
(Reichian therapy) was de‰eloped and created by Dr. Reich in the
1920's to 1930's and it is used in part by many of the current
therapies practiced today such as gestalt therapy, bioenergetics,
rolfing therapy, and primal scream therapy to name a few. His study
of neurosis was applied to the masses in his work "The Mass
„sychology of Fascism - 1933", "„eople in Trouble - 1936" and also
in his books titled "The •n‰asion of Compulsory Seˆ-Morality - 1931",
"The Seˆual Re‰olution- 1935", "The Murder of Christ - 1951" and
"’isten ’ittle Man -1948". His work continued in the area of "The Bion
…ˆperiments" -- creation of life from inorganic matter. "His work
continued with further studies into orgone energy (also known as chi,
prana, and other eastern names). Wilhelm Reich performed se‰eral
scientific eˆperiments that ob˜ectified the presence of orgone energy
- "The Cancer Biopathy - 1948". Many of his articles were written in
˜ournals including "Annals of the ”rgone •nstitute", "•nternational
Journal of Seˆ-…conomy and ”rgone Research", "”rgone …nergy
Bulletin", and "Core" (Cosmic ”rgone …ngineering).......... as well as
the book "…ther Šod and De‰il / Cosmic Superimposition - 1951". He
created instruments to accumulate orgone energy (orgone
accumulators which speeded up natural healing of the body). He
eˆperimented with the reaction of orgone energy with nuclear
radiation "The ”ranur …ˆperiment - 1951" which demonstrated the
significant health dangers of low le‰el radiation. He also created
instruments that could return self-regulation to weather (the cloud
buster) "Contact With Space - 1957". He did research on the source
of ufo's energy, and disco‰ered a motor force from orgone energy.
He should be remembered most for his work for children. Through
the entire period from the 1920's through the 1950s , he ad‰ocated
for natural child-birth, natural parenting, self-regulation and for the
seˆual rights of youth and adults
Due to a criminal contempt of court charge in 1956, he was gi‰en a 2
year ˜ail sentence. He began the 2 year sentence in1957. The
contempt of court charge was a result of an associate who didn't
obey an in˜unction by the court in 1954 -- forbidding the transport of
orgone accumulators across state lines --. This court ordered
in˜unction was issued by default. Reich wrote a response ‰ia a letter
to the Judge at the federal court in „ortland, Maine.. Since Reich
didn't actually go to court to contest the in˜unction, a default was
isuued allowing the Decree for •n˜unction to become a formal
•n˜unction as issued by the court. The Decree and the •n˜unction
were initiated and sought for by the FDA (€.S.Food and Drug
Administration). The court trial is a one of a kind with intrigue
in‰ol‰ing W.R. being prosecuted by his pre‰ious lawyer.
Correspondence between Wilhelm Reich and the Airforce, the C•A,
the FB•, were mentioned and made public during the trial. The court
trial 1954-1956 resulted in W.R. being sentenced of 2 years in ˜ail for
"criminal contempt of court" and fines le‰ied on W.R. and the
Wilhelm Reich Foundation. He died in ˜ail in 1957 a few months
before a possible release from prison on parole if W.R. agreed ne‰er
to work or write about ”rgonomy again.. The ˜ournals and all his
personal effects were ne‰er released from the ˜ail authorities to his
family members e‰en after being requested. The (FDA) was allowed
to burn his books in incinerators in ‚“C on at least 2 different times;
once in the 50's and once in the 60's.
Reich's work continues today through the ‰aliant work of a few
scientists and indi‰iduals world-wide. Š”…'s web page on the
internet gi‰es more info about the present and past work. Microfilms
of most of his written work can be found at some uni‰ersities in
se‰eral states in America and a few other libraries in the world.
’ibraries ha‰e an interlibrary loan system that allow his books to
become a‰ailable to most. His estate called the "Wilhelm Reich
•nfant Trust Fund" is located in Rangeley, Maine at „” Boˆ 687 and
they continue to publish his works of writing and operate his home as
a museum and the land as en‰ironmental eˆploration area for
youths. There is much more about him that is impossible to write
here in a short form. • can suggest to those who would like more
information, that you read some of the many books he wrote in his
life time.
Short €iographies
• ”rgone …nergy: A „ower Alternati‰e by „aul Rourke 1977 -
€ni‰ersity student €SM
• The Contro‰ersial ’ife of Wi lhelm Reich by Tiffany Schenk
Šrade 9 Feb 10, 1999
• Wilhelm Reich (a short biography) by Joe ’edue © June 1998
- posted Feb 1999
• Wilhelm Reich: dalla psicanalisi all'orgonomia by Franco
’ucchi ©1997
• Wilhelm Reich by Kimberly McŠee -- 9th grade -- January
10,1999
More About ‚•E
Š”… is an opening through which orgonomy information can flow.
”rgonomy is the science of energy ( orgone energy ) in li‰ing and
non li‰ing things that is similar to pre-atomic energy. •t includes the
biosphere, psychology, the weather, the earth, the solar system, the
galaˆies, and the uni‰erse. We share information on the web that is
submitted by all and for all the world. Topics include: articles, bion
eˆperiments, book sources, cloudbusting, cosmology, dor, oranur,
orgone accumulators, orgone energy, orgonomy groups, research
equipment, public forums, therapy, ufo antigra‰ity research, and any
other topics related to orgonomy.
• ”rgonomy Books and „ublishing by Wilhelm Reich (at Š”…
web site)
AR„IC…E S•€MISSI•N REŠ•IREMEN„S
Manuscripts and articles should be sent preferably ‰ia email to "See
our Disclaimers, Copyright, Trademark. and Article submission
statements ". We also do accept articles on paper. Citations should
be listed as endnotes referred from the teˆt. These should include
author(s), title of book or article, name of ˜ournal, ‰olume, number,
page numbers, publisher, publisher's location, and year. Authors are
responsible for the accuracy of references. Charts, drawings, and
photographs should be sent in gif or ˜pg formats or by mail on paper.
„ersons submitting material should include their name, occupation,
academic degrees if any, and address that they may wish to be
included. Material accepted for publication will be copyrighted by
Š”… as part of our Journal, but will remain the property of the
author(s). Š”… reser‰es the right to republish articles in their entirety
in our Journal or at our web site unless otherwise stated by the
author upon submission of their article. R…S„”‚S•B•’•T“ for the
contents of the original articles and letters rests with the author and
not the …ditor at Š”…. •nclusion of an article or communication does
not imply agreement of Š”… or the …ditor with its contents or
conclusions. ‚o part of Š”…'s electronic publications on the internet
or in written form may be reproduced or transmitted in any manner
with out written permission from the author(s).
WAR‚•‚Š !! •f the author of an article makes derogatory accusations
against somebody, or if an article alleges any illegal, or irresponsible,
actions by another, then such accusations or allegations need to be
well documented and with references for Š”… to consider them for
publication. Š”…will send this type of article to all concerned
person(s) or parties to gi‰e comment prior to Š”… making any
decision on whether to publish it or not.
€iography of WiIheIm Reich
and his
•rgonomic Research
-- „ime Iine by date --
(•NDER EAR…Y C•NS„R•C„I•N ApriI 1999)
by JamerIing •gg (P•RE) (c) 1999-2002
above pictures from:
”rgonon - WRITF
Dodge „ond Road
„.”. Boˆ 687
RangeIey, M… 04970
€iography of WiIheIm Reich and his •rgonomic Research -- „ime
Iine by date
Year/Month/Date
Event-
Person-
•rganiƒation
Description Extra
1897-03-24 birth; Wilhelm
Reich
Wilhelm Reich was born
March 24, 1897 in
Dobryzcynica, Austria. His
father's name was ’eon and
his mother's name was
cc
Cecilie. He grew up on a
farm. His mother language
was Šerman.
1898 .
A sister is born but dies
shortly after.
.
1899 . . .
1900 . A brother, Robert is born.
Cecilie is not well after birth
and is away for medical
attention for about 2 years.
..
1901 age 4 . Reich o‰erhears and
obser‰es housemaid and
coachman during their
seˆual act. Reich
remembers that this causes
erotic sensations of great
intensity. Wilhelm spends
nap time with house nurse
and occassionally is allowed
by her to eˆplore her genital
area but soon Wilhelm is not
allowed to nap with the
nurse.
.
1902 . . .
1903 - age 6 . Wilhelm begins learning
primary school sub˜ects.
Both parents participate but
his father is impatient with
Wilhelm's distractions and
resorts to sending him to a
corner to stand or hits him.
His mother often stands
between them to protect
Wilhelm. Soon Wilhelm
requests that his mother
teaches him only and agrees
to work without distracting.
He eˆcels in all sub˜ects.
.
Wilhelm later refers to his
father ha‰ing a ferocious
temper yet he was eˆtremely
kind, intelligent and
knowledgable person.
Wilhelm was his mother's
fa‰orite while Robert was his
father's fa‰orite son.
1904 . . .
1905 . . .
1906 . . .
1907 *10 years
old
. . .
1908 . . .
1909 . . .
1910 .
Cecilie, Wilhelm's mother,
dies from second attempt at
suicide.
.
1911 . . .
1912 . . .
1913 . . .
1914 WR's father
dies
Wilhelm Reich's father dies
from pnuemonia. WR
continues to run farm and
his studies at school.
.
1915 WR lea‰es
home
WW• in Army
Farm and property is
destroyed as a result of
WW•, Reich ˜oins Austrian
Army.
.
1916 WW• in Army
Reich becomes a lieutenant
in Army.
.
1917 *20 years
old
WW• in Army
Reich a lieutenant in Army at
•talian front.
.
1918 WW• ends
WR at Medical
school
WR at end of war enters
€ni‰ersty of Vienna to study
law but in short time shifts to
.
the study of Medicine at the
Medical School of €ni‰ersty
of Vienna. As a war ‰eteran
he is allowed to complete
the 6 year course in 4 years.
1919
WR at Medical
school
. .
1920 WR at Medical
school
•n ”ctober 1920 WR attains
membership in Vienna
„sychoanalytic Society
under „rofessor Sigmund
Freud.
1921
WR at Medical
school
. .
1922 WR at Medical
school
WR graduates from Medical
school in July 1922 with
distinction of eˆcellent in all
the pre-medical sub˜ects. He
enters postgraduate work in
•nternal Medicine at
€ni‰ersity Clinics of ”rtner
and Ch‰ostek at €ni‰ersity
Hospital in Vienna. He also
begins postgraduate work in
‚euro-„sychiatry at
‚eurological and „sychiatric
€ni‰ersity Clinic under
„rofessor Wagner-Jauregg.
WR begins his own pri‰ate
practice in psychoanalytic
and psychiatric medicine.
WR was the First Clinical
ssistant to Frued's
„sychoanalytic „olyclinic in
Vienna from its beginning in
1922-1928 under the
directorship of Dr. …dward
Hitschmann.
.
1923 WR post
graduate work
WR works with patients in
the disturbed wards of
.
in Medical
Work
‚eurological and „sychiatric
€ni‰ersity Clinic under „aul
Schilder. Wr's post-graduate
studies included attendance
at polyclinical work in
hynosis and therapy at
‚eurological and „sychiatric
€ni‰ersity Clinic.
1924 WR post
graduate work
in Medical
Work
WR is Director of the
Seminar for „sychoanalytic
Therapy at „sychoanalytic
„olyclinic in Vienna from
1924-1930. He is also a
member of the faculty of
„sychoanalytic •nstitute in
Vienna from 1924-1930.
.
1925 WR publishes Der Triobhafte Charakter
1925, 132 p
.
1926 . . .
1927 *30 years
old
WR publishes
Die Funktion des ”rgasmus.
1927, 206 pp
.
1928 Medical work WR is Vice-Director of the
„olyclinic in Vienna from
1828-1930
.
1929 . . .
1930 WR publishes
Šeschlechtareife,
…nthaltsamkeit, …hemoral.
1930, 184p
.
1931 . ..
1932
WR publishes WR separates from Annie
Reich; begins to li‰e with
…lsa ’indenberg..later to be
considered his 2nd wife until
1939.
Der Seˆuelle Kampf der
Jugend. 1932, 152 pp.
.
1933 WR publishes Charaktaranalyse. 1933, 288 .
pp
Massenpsychologie des
Faschismus. 1933, 292 pp
WR is force to lea‰e
Šermany as Hitler takes
complete control of
Šermany.
1934 WR publishes WR's di‰orce with Annie
Reich is finalized with Annie
retaining full custody of both
daughter …‰a & ’ore. She
fills childrens minds with
negati‰e thoughts of their
father.
„ublishes: Dialekticher
Materialismus und
Pychoanalyse. 1934, 60 pp
Research and lectures at
„sychological •nstitute of the
€ni‰ersity of ”slo, ‚orway
from 1934-1939.
.
1935 WR publishes Massenpsychologie des
Faschismun. 1935, 288 pp
Der …inbruch Der
Seˆualmoral. (Second …d.)
1935. 155 pp.
„sychischer Kontakt und
Vegetati‰e Stromung. 1935,
61 pp
Religionestreit in
Deutschland. 1935, 112 pp
by "Karl ?Teschitz" a
pseudonym for W.R.
WR does research into
”rgone Biophysics and
lectures at „sychological
.
•nstitute of the €ni‰ersity of
”slo, ‚orway
1936 WR publishes Die Seˆualitaet im
Kulturkampf. 1936. ; 250 pp.
(date?? •eitschrift fur
„olitische „sychologie und
Seˆualokonomie; Heft l,
Band 1, by
… „arell a pseudonymfor
W.R. (?)
•eitschrift fur „olitische
„sychologie und
Seˆualokonomie; Heft 2,
Band 1, 167 pp ??date)
Research into ”rgone
Biophysics and lectures at
„sychological •nstitute of the
€ni‰ersity of ”slo, ‚orway
.
1937 *40 years
old
WR publishes …ˆperimentelle …rgebnisse
€eber Die …lektrische
Funktion ‰on Seˆualitaet
und Angst. 1937; 55 pp.
”rgasmusrefleˆ,
Musskelhaltung und
Koerperausdruck, 1937; 30
pp.
Research into ”rgone
Biophysics and lectures at
„sychological •nstitute of the
€ni‰ersity of ”slo, ‚orway
.
1938 WR publishes Die Bions. 1938, 205 pp
(Šerman,
Research into ”rgone
Biophysics and lectures at
„sychological •nstitute of the
.
€ni‰ersity of ”slo, ‚orway
1939 WR publishes Bion …ˆperiments on the
Cancer „roblem. Drei
Versuche am Statischen
…lektroskop. 1939; 30 pp.
Research into ”rgone
Biophysics and lectures at
„sychological •nstitute of the
€ni‰ersity of ”slo, ‚orway.
Mo‰es to ‚ew “ork to take
position as Associate
„rofessor of Medical
„sychology at "‚ew School
for Social Research" in ‚ew
“ork City. Mo‰es the ”rgone
…nergy ’ab from ‚orway to
Forest Hills, ‚.“.
.
1940 . . .
1941 . . .
1942 WR publishes The Disco‰ery of the
”rgone, Vol. •: The Function
of the ”rgasm; first english
edition. 1942; ˆˆˆ‰i + 368
pp.
•JS”R Vol. 1. 1942
The ”rgone •nstitute is
founded by WR in ‚ew “ork
City. WR purchases 200+
acres of land in Rangeley,
Maine €SA and names the
land area "”rgonon" which
will be the new place for
research in ”rgonomy "the
science of life energy".
.
1943 WR publishes •JS”R Vol. 1. 1943 .
1944 WR publishes •JS”R Vol. 1. 1944 .
1945 WR publishes Character-Analysis. ; second
re‰ised edition; 1945; ˆˆii +
328 pp.
The Seˆual Re‰olution; first
english edition; 1945; ˆˆ‰ii +
273 pp.
•JS”R Vol. 1. 1945
.
1946 WR publishes The Mass „sychology of
Fascism; third re‰ised
edition; first english edition;
1946; ˆˆi‰ + 344 pp.
.
1947 *50 years
old
WR publishes
Annals of the ”rgone
•nstitute. ‚umber 1. 1947
.
1948 WR publishes ’isten ’ittle Man!; 1948; 126
pp.
The Disco‰ery of the
”rgone, Vol. 1: The Function
of the ”rgasm; second
edition. 1948; ˆˆˆ‰i + 325
pp.
The Disco‰ery of the
”rgone, Vol. 2: The Cancer
Biopathy; 1948; ˆˆi + 409
pp.
.
1949 WR publishes Character Analysis; 3rd
re‰ised edition 1949;
…ther , Šod, and De‰il. 1949
-- (also appeared in Annals
of the ”rgone •nstitute)
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 1. Jan. 1949
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. Apr. 1949
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. Jul. 1949
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. ”ct. 1949
The Wilhelm Reich
.
Foundation is founded in
Rangeley in 1949 by friends
and students to preser‰e the
Archi‰es of WR and support
further research in Cosmic
”rgone …nergy.
1950 WR publishes ”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 1. Jan. 1950
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. Apr. 1950
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. Jul. 1950
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. ”ct. 1950
.
1951 WR publishes Cosmic Superimposition.
1951, 130 pp -- (make a
note,
on page 56 a picture of
”rion ‚ebula in our Šalaˆy
was inad‰ertently substituted
for the Magellenic Cloud, an
irregular Šalaˆy. The same
error, captioned irregular
Šalaˆy, still wrong photo,
appears in the 1973
paperback.)
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 1. Jan. 1951
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. Apr. 1951
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. Jul. 1951
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. ”ct. 1951
.
1952 WR publishes „eople in trouble. 1953 --
(The …motional „lague of
Mankind Volume ••)
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 1. Jan. 1952
..
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. Apr. 1952
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. Jul. 1952
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
1, ‚o. 2. ”ct. 1952
1953 WR publishes
The Murder of Christ. 1953,
228 p --(The …motional
„lague of Mankind Volume •)
(photos were omitted in later
editions by writf)
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
5, ‚o. 1,2. Mar. 1953
”rgone …nergy Bullitin. Vol.
5, ‚o. 3,4. Sep. 1953
1954 WR publishes C”R…. Vol. 6, ‚o. 1 - 4. Jul.
1954 (space ships, D”R,
and Drought)
•n February 11, 1954 the
FDA (Federal Food and
Drug Administration )
initiates a complaint for an
in˜unction against Wilhelm
Reich and Wilhelm Reich
Foundation to specifically
bar the distrubution and
transportation of ”rgone
Accumulators across State
lines as a medical de‰ice.
•n˜unction isuued by default
on March 19, 1954.
.
1955 WR publishes
C”R…. Vol. 7, ‚o. 1,2. Mar.
1955
C”R…. Vol. 7, ‚o. 1,2. Dec.
1955
.
1956 WR Court trials for WR ‰s €SA
concerning WR not obeying
the 1954 •n˜unction (an
associate Michael Sil‰ert
.
mo‰ed orgone accumulators
across State ’ines). WR was
found guilty of criminal
contempt of court by a ˜ury
and was sentenced to 2
years in ˜ail. WR appeals
decision.
1957 WR publishes WR publishes book "Contact
with Space".
WR loses court appeals and
is ordered to ˜ail in March
1957.
.
1957-11-03 death;
Wilhelm Reich
Wilhelm Reich died
o‰ernight in his ˜ail cell at
’ewisburg, „ennsyl‰ania. •t
was determined by prison
Doctor that he died of a
heart attack. His person
effects and writings while at
˜ail were ne‰er released to
his family.
.
Sources:
Microfilm donated to Har‰ard ’ibrary by …‰a Reich
"Selected Writings" by Wilhelm Reich ; ‚oonday „ress; ‚ew “ork
1968 second edition - WR•TF
"„assion of “outh - Wilhelm Reich Autobiography 1897-1922" Farrar,
Straus Širouˆ; ‚ew “ork; 1988
€I•NS and SAPA €I•N RESEARCH
AIso see the €ion Research Forum
• €ioIogicaI, €iophysicaI and Microscopic studies reIated
to •rgonomy
They wonder how they get there ....Wilhelm Reich showed
that life forms on its own anywhere with right conditions.
o Microbes Deep •nside the …arth by James K.
Fredrickson and Tullis C. ”nstott
Microbes Deep inside the …arth; ”ctober 1996; by
Fredrickson, ”nstott; 6 page(s) Single-celled
organisms--bacteria, fungi and protozoa--thri‰e on all
parts of the earthÆs surface. Their habitats range
from the boiling hot waters of thermal springs to the
pleasantly cool soils of backyard gardens.
Microorganisms pro‰ide essential ser‰ices to other
creatures by decomposing waste products and
forming nutrients. Some microbes also inflict harm by
infecting higher organisms and causing disease.
Fortunately, scientists ha‰e learned to control many of
those damaging effects and to eˆpand on the ways
microorganisms benefit humankind. Although people
ha‰e used the metabolic acti‰ities of microorganisms
for thousands of years to produce cheese, wine and
bread, it was not until the mid-20th century that
scientists harnessed microbes to create antibiotics
and other pharmaceuticals. Today people also employ
microorganisms for such di‰erse tasks as controlling
pests, treating sewage and degrading oil spills. With
countless no‰el uses still awaiting disco‰ery,
biologists continue to scour the surface of the earth in
search of microbes that might pro‰e ‰aluable in
formulating new drugs or impro‰ing industrial
processes. But until recently, few such bio-
prospectors thought to look deep inside the earth.
’ong-standing scientific dogma held that this realm
was essentially sterile. But that belief, as it turns out,
was wrong. File size: 390 KB
o The Case for Relic ’ife on Mars; …ˆclusi‰e ”nline
•ssues; The Search for Alien ’ife; by …‰erett K.
Šibson, Jr., Da‰id S. McKay, Kathie Thomas-Keprta
and Christopher S. Romanek; 7 page(s) A meteorite
found in Antarctica offers strong e‰idence that Mars
has had - and may still ha‰e - microbial life (originally
published December 1997) File size: 223 KB
• €ions - orgonomy studies under the microscope (includeds
the de‰elopment of microscopic life forms)
o Microscopy in ”rgonomic Research by Jürgen
Wellhausen 1996
o Wilhelm Reich ”rgone Biophysics by Juan Schoch
The Bion …ˆperiments of Wihelm Reich by Alison Da‰idson - April
1988
€•DY MIND and HEA…„H
o Alternati‰e Health Therapy - Šeneral ’istings:
o R…•CH•A‚ ŠR”WTH W”RK - Melting the Blocks to
’ife and ’o‰e by ‚ick Totton & …m …dmondson
o Big Sur Tapes "’ink to ”ur Sub˜ects and Authors
”nline & other Resources "
ۥDY MIND
 American Šentle Bio-…nergetics TM
 …RTh „age -selfheal
 Heffter Research •nstitute
 Houses of Healing Šreat Source of Workshops
-- Also Bernard Šrad tapes a‰ailable
 •n˜uryResources.com works at pro‰iding
medical and legal professionals
 The American Society of Dowsers
 The Flow of Qi Acupressure Charts
o Misc
o "http://www.princeton.edu/~pear/" „rinceton
…ngineering Anomalies Research These people do
research on the interaction of human and machine.
Welcome to Houses of HeaIing!
Dr. Dorothy Woods Smith, Founder and Director of Houses of
Healing, is on faculty for the Holistic HealthCare Certificate „rogram
offered by the €ni‰ersity of Southern M… Center for Continuing
…ducation in „ortland, Maine. She is a recognized practitioner and
teacher of Therapeutic Touch, and board certified as an ad‰anced
holistic nurse. She is a‰ailable for programs and courses, and as a
consultant on practice, education and research in these areas.
•n July 2008, Dorothy is scheduled to attend the Ad‰anced ‚urse
Healers •ntensi‰e in Crary‰ille, ‚“, with Dr. Dolores Krieger. She will
gi‰e a presentation on her recently-published Therapeutic Touch
research.
Dorothy is a‰ailable to teach Classes in Therapeutic Touch leading
to recognition as a Therapeutic Touch practitioner, from beginning
through ad‰anced le‰els. She is also a‰ailable to mentor indi‰iduals
and gi‰e group presentations.
•n 2008, Dorothy ga‰e consultations and presentations on
Therapeutic Touch in hospital and clinical settings to representati‰es
of three ma˜or medical centers in Maine.
„lans are underway for classes in Therapeutic Touch leading to
recognition as a Therapeutic Touch practitioner, and for on line
programs offering C…€s.
•n July 2006, Dorothy Woods Smith, with Diane May, taught the
mentoring program for Therapeutic Touch (TT) teachers at „umpkin
Hollow Farm. Dr. Dolores Krieger, co-founder of TT, o‰ersaw the
program.
see photos
•n ”ctober 2005, Houses of Healing sponsored a 3-day regional
conference featuring Diane May, R‚, Coordinator ‚urse Healers-
„rofessional Associates •nternational. Topics included Healing
Sounds of …nergy, Therapeutic Touch „ractice, and …ˆploring the
Chakras.
see photos
•n September 2003, Houses of HeaIing sponsored a national
conference featuring Dr. Bernard Šrad, the researcher whose plant
and animal studies laid the foundation for present-day energy healing
research. This Conference was recorded and is a‰ailable on CD.
see photos
SPECIAL: free shipping and handling on all CD orders!
Therapeutic Touch Invitational Teacher
Mentorship Program at „umpkin Hollow
Farm, "raryville, #(
A Skit at •d ‚ight Dorothy Woods Smith with Teacher
Mentoring Šroup
Queen of •d ‚ight •d ‚ight Audience Reaction
S„…C•A’: free shipping and handling on all CD orders!
September 13, 2003 A Day with Dr. €ernard ‚rad:
Scientific Support for Energy HeaIing
Professional recordings of a rare appearance at a 1-day conference
in South Portland, ME, September 13, 2003.
photos from the conference
Topics on CD 1 include Ž…nergy: The Silent Witness•;
critical e‰ents in Dr. Šrad—s life leading to his focus on energy
research; meeting Wilhelm Reich; and learning about his work in
Rangely, Maine with orgone accumulators.
Dr. Bernard Šrad CD 1
”n CD 2, Dr. Šrad discusses the challenges of studying subtle
energies, eˆperiments with orgone and bions, and his early research
with mice. He describes meeting the Hungarian healer, …stabaney,
who was the healer in many of his studies.
Dr. Bernard Šrad CD 2
”n CD 3, Šrad describes process, findings, and implications of his
eˆperiments with plants and mice. He discusses the healers with
whom he worked, and his eˆperience using Žpseudo-healers• as
controls. He discusses energy and consciousness, and proposes a
bioenergetic basis for transformational eˆperiences.
Dr. Bernard Šrad CD 3
”n CD 4, Dr. Šrad talks with a panel of healing energy practitioners,
and answers questions from the audience. Topics include research
methods, and mock treatments; discussions on the nature and
functions of energy; and the ideas of Dr. Martha Rogers. Dr. Šrad
concludes with a discussion of cosmic and organismic energy.
„anelists included Karen Taber Šuiou, MS, R‚; Kenneth Hamilton,
MD; Mary Anne Hanley, MA, R‚; and Syl‰ia Weber, MS, R‚.
Dr. Bernard Šrad CD 4
SPECIA… free shipping and handling on all CD orders!
„urchase price per CD is ‡20 + ‡3.50 S+H (€S currency)
„rice for set of aII 4 CDs: ‡70 + ‡5 S+H (€S currency)
Dr. Bernard Šrad CD Set
„ayment must be by check or money order („ayable to Houses of
Healing), €S currency, or „aypal
Auto In‹ury Products
…‰erything you need to educate patients, ˜uries, or
other professionals about whiplash and auto in˜uries
÷ our DVDs, „ower„oint presentations, and book.
’earn more here
€rain In‹ury Products
…‰erything you need to educate ˜uries, patients, or
professionals about brain in˜ury.
CIoudbusters and D•R €usters
ArticIes, Forum, ProtocoI announcements, and
Information
GLOSSARY of Orgonomy terms
Contrails vs chemtrails
• Cloudbuster plans and techniques
• Articles Concerning Cloudbusting (98no‰23)
• Cloudbuster „hotos of a custom built de‰ice
• Cloudbusting „ublic Forum
• D”R Busters courtesy of the ””great list web site
• „rotocol announcements from the public (97˜ul28)
• Rain …ngineering.Com TC ??
CIoudbusting ( or Atmospheric Therapy? )
o Š”…web links to Cloudbusting
 Cloudbusting Articles, Forum, „rotocol
announcements, and •nformation
o Weather web sites - ˜ust a few of thousands on the
web
 €ni‰ersity of Michigan Weather €nderground
o Web sites with Cloudbusting misc
 B”RD…R’A‚DS Vol. 43, ‚o. 1, January-
February 1987 (32 pp.)
Cloudbusting (Kate Bush - song) check out this web site or
or this teˆt about the song
Weather …inks
 ‚T€A: ”nline Weather Report Šreece/…urope
Takitimu Weather Modification
C…••D€•S„IN‚ INF•RMA„I•N
Cloudbusting is the use of an instrument in‰ented by Wilhelm Reich
to facilitate changes in weather. „Š”… has recei‰ed ‰arious
requests on how to build one of these instruments. ‚o specific
construction plans schematics ha‰e been pro‰ided by any orgonomy
groups that we know of. Howe‰er Wilhelm Reich had se‰eral built by
Southworth Machine Co. in „ortland, Maine in the 1950's. They did
ha‰e some drawn up plans but the company has since gone out of
business. Most ha‰e been custom
made by ‰arious CB operators. •t is
highly ad‰ised that you purchase
the following information written by
Wilhelm Reich which describes
many of the ‰aried operations and
their effects on the weather during
his research into this field of work.
Cloudbusting work can be
dangerous to the health of the
operator if proper cautions are not
adhered to during the operation of
the de‰ice. •n addition inproper use
of this instument can result in
catastrophic effects including
‰iolent weather, loss of life, and
en‰ironmental damage. See some
description of this contained in the
student discussion with Reich's
cIoudbuster operators Eva Reich and €iII
Moise .. More information on the dangers of
operations and precautions are also found in
the below writings by Wilhelm Reich. A
correct understanding and an ability to
percei‰e and/or feel orgone energy changes
in the atmosphere is paramount for gentle
and predictable results.
The publications "C•RE (Cosmic •rgone Engineering) JuIy 1954
VoI. VI Nos. 1-4" and "Contact with Space-1956" by Wilhelm Reich
are a good starting point. These books are a‰ailable from the
WiIheIm Reich Museum €ookstore at „” Boˆ 687 Rangeley,
Maine 04970 or check the archi‰es of a uni‰ersity library. "Contact
with Space" has also been published in Šermany in 1996. Be
cautious with cloudbusting work as se‰eral operators of this de‰ice
ha‰e had health problems and in˜uries related to the use of these
instruments. It is paramount that those doing work in this area
share their pIanned operations so that they don't unintentionaIIy
retard or increase an operation someone eIse may be doing
nearby.
Also check out the following web page
• http://www.wiIheImreichmuseum.org/bookstore.htmI for
the catalogue of what is a‰ailable from the Wilhelm Reich
Museum Bookstore
- (most cloudbusting articles by Reich are included in the
"rare JournaIs" that are a‰ailable on microfilm).
R•…ES „• F•……•W IN C…••D EN‚INEERIN‚
by WiIheIm Reich
published by ”rgone •nstitute in "C”R…" July 1954 Vol. V• ‚os. 1-4;
appendiˆ A"
• 1. Shed all ambition to impress anyone.
• 2. ‚e‰er play around with rain making or cloudbusting. The
”R en‰elope which you tackle while "drawing" energy from
the atmosphere is an energetic continuum of high power. “ou
may cause twisters. “ou may stir a forest fire into the wrong
direction. “ou may do other damage without intending to do
so. ‚e‰er do anything unless you must.
• 3. •f eˆperimenting: it is important to obser‰e and know why
you are doing what, that you can achie‰e immediate results.
Slowly growing comprehension will secure later results safely.
• 4. •n cloud engineering you do not " create rain," - you do not
" destroy clouds," - briefly, you are not playing Šod. What you
do is solely helping nature on its natural course.
• 5. Ha‰e your equipment, truck, etc. especially all metal parts
well grounded into water, preferably flowing water. ’ack of
grounding imperils your organism.
• 6. Do not let workers draw ”R energy any longer if they
become blue or purple in their faces or feel dizzy. …ˆchange
the workers; let them rest far enough way, and ha‰e their
faces and arms always wetted down with fresh water.
• 7. Do not hold on to pipes or other metal parts while you draw
”R. Always use a separate plastic or wooden handle to mo‰e
equipment while drawing. Ha‰e your hands always well
insulated with rubber or hea‰y cotton glo‰es.
• 8. Ha‰e signs put up in such a manner that no one is hurt by
”R charges. Do not let people stand close by. Among them
may be men or women who are ill and would run some
danger to their health.
• 9. ‚e‰er " drill a hole " into the sky right abo‰e you unless you
aim for a long drawn rain.
• 10. When you feel a breeze or wind setting in due to your
operation, stop drawing if the wind direction becomes too
strong or e‰en if it acquire the appearance of a twister.
• 11. •f you wish to remo‰e D”R clouds, draw in direction of
run of OR envelope.
• 12. •f you wish to D…STR”“ clouds or to stop rain, aim at
center of heaviest clouds.
• 13. •f you wish to make clouds grow hea‰ier, draw from the
‰icinity of the smaller clouds, and ha‰e the large or hea‰y
clouds undisturbed.
• 14. •f there are no clouds in the sky and clouds should be
created, disturb the stillness or e‰enness of the ”R en‰elope
all around you by brief, sweeping draws and draw mainly
against the run of the OR envelope. To create clouds you
must create differences of ”R energy potentials.
• 15. ( by Š”…) €nder no conditions should you ha‰e any
electrical wires, electrical instruments of any kind, or any
radioacti‰e material near a cloudbuster during any operation.
Se‰ere health problems may result.
ContraiIs verses chemtraiIs 2002-2009
• What is a contraiI‡
o * ’ong white wisps of artificial clouds high in the
atmosphere, contrails are the condensation trails left
behind by ˜et airplanes. * Similar to human eˆhalation
making a fog in chilly weather, contrails form when
warm humid engine eˆhaust meets eˆtremely cool air
in the atmosphere. * Air temperatures where contrails
form are generally lower than minus 40 degrees
Fahrenheit (minus 40 degrees Celsius). * ’ike natural
cirrus clouds, contrails insulate the planet, blocking
out incoming solar energy from abo‰e and keeping in
heat down below. * Scientists estimate that contrails
co‰er some 0.1 percent of the …arth's o‰erall surface,
with regional concentrations as high as 20 percent.
• C•N„RAI…S vs CHemtraiIs by J •gg. Sept 23, 2002
To: orgone@yahoogroups.com
From: „”R… <pore@orgone.org•
Date: Mon, 23 Sep 2002 12:20:45 -0400
Sub˜ect: ‹orgoneŒ replies to chemtrails John and Šale..
Hi
The orgonite idea for an orgone shooter is eˆcellent by Welz and
Croft but Don Croft and others should call them an orgone shooter
and not a cloudbuster. •ts a disser‰ice to the work Reich did and that
Don Croft seems to admire. •ts a distortion to Reich's work. • guess
we can thank Croft for spreading the word about cloudbuster but now
people will think a cloudbuster is something it is not. Šo Figure. More
distortion. • ha‰e no quams with his other names he wants to use
such as towerbuster or his HHŠs. Do they work......well lets see
some scientific testing and not ˜ust infomercial testimonials of "it
worked for me" etc.
All go see http://asd-www.larc.nasa.go‰/SC””’/contrails.html and
learn that contrails do last from seconds to o‰er a day.
And see this on Croft Cautionary ”pen ’etter on the Croft
Chembuster. by Demeo.. http://www.orgonelab.org/chembusters.htm
• did say enough said but you want a rebuttal. ”K. “our lack of
knowledge about Reich's work and research shows too well about
CB and orgone shooters etc. “ou wanted quotes and proof about my
statements about Don Croft misclaims yet you pro‰ide no proof
about your statements About Don Croft and his de‰ices. Also about
chemtrails ‰s contrails you show no proof. • will gi‰e you links and
info but you need to do the same.
This is typical of many who make a claim for new de‰ices or as here
that chemtrails eˆist or a chembuster works. When someone
questions that they work; a typical response is "pro‰e it doesn't
work". This is called sidetracking the question and then eˆpect an
answer from the questioner. ‚o answer to the first question is gi‰en
of proof of operation but then you eˆpect questions and proof back
from the questioner. The proof truely belongs with the one claiming
they work. See at bottm of this email Don Croft's attitude for
questions about his de‰ice.
As for contrails:
Con-trails can and do become clouds and last for well o‰er se‰eral
hours to o‰er a day period. Clouds form by water droplets or ice
crystals 1/1000000 of the size of a rain drop. ”f course there are
billions of cloud droplets that make up a cloud. Condensation nuclei
are needed to form the clouds. Salt in the air and dust work for this.
When the ele‰ation 4-7 miles up in the sky where ˜ets tra‰el is moist
during a warm front the contrails will normally stay for hours to o‰er a
day. When ˜ets tra‰el o‰er the same ele‰ations during a high
pressure, the contrail will only last a few minutes or less than 10 or
so minutes. This is standard stuff in the courses taught on
Meteorology in college. • ha‰e a BS in Science and taught …arth
Science for about 20 years. Meteorology is within the framework of
…arth Sciences. see..˜et stream for more info.......
http://www.pbs.org/wgbh/no‰a/balloon/science/˜etstream.html
BTW Š”… does not sell any books but maybe you can quote or
pro‰e where my web site of Š”…does do this. • ha‰e links to others
un associated to me that sell them like Amazon or the Wilhelm Reich
Museum or usedbooks web
sites.

• • Š”… offers free plans for the orgone pillows they make and sell.
• • They offer free plans for orgone accumulators that they do not
sell.
• •'ll ha‰e to ha‰e another look • couldn't find anything for free last
• time • was there.
“ou want proof about Š”… stuff for free. …asy.....its almost all free.
And the links are on the Main page. But you are right you should take
another look. And we do not charge for e‰erything as you claimed
abo‰e. A false claim • might add of yours. •n fact Š”… only sells what
is on the catalog page and the ˜ournal we publish. Tons of court
documents, groups information,
e‰ents, and e‰en se‰eral of the articles in the ˜ournal are free. And
much much more. See these links for items • pre‰iously said were
a‰ailable for free:
http://www.orgone.org/articles/aˆ5aorcp.htm
http://www.orgone.org/articles/aˆ2001-grnfld-aa.htm
• "TH…“ ”FF…R"?
• Don't you mean “”€? “”€R address is Š”…@”RŠ”‚….”RŠ
so • guess you own
• the fully C”„“R•ŠHT site?
“es • operate the site called „”R…. • do not own all copyrights at the
site. That is misinformation you are gi‰ing. Many authors who submit
articles retain their own copyrights. “ou can print and use any items
for your self. Copyright is to pre‰ent others from using ones materials
to sell to make money for themsel‰es. ”ne is allowed to use them for
personal use.
• • “ou are of course not answering any proof off your own claims
• • didn't make A‚“ claims... “ou are the only one that has made
claims!
“es you ha‰e made them and e‰en in this email you make more
about me and „”R… that are untrue but Cest le Vie......
• • and yes it is recommended where to get some supplies for
hhg,cb
• Sorry • must ha‰e missed that. Could you gi‰e a link where to find
that
• direction? ”R at least a direct quote?
yep you missed it......see
http://www.metatech.org/cloudbuster_&_orgone_generator.html
™™™™™™™™™™
H”W T” ”BTA•‚ „ARTS F”R TH… CB, ”R C”M„’…T…D CBS
There are two sources:
1) Michelle Ridgley
„.”. Boˆ
Baltimore, MD 21239
email her for a price list: mr.....@aol.com
2) http://ctbusters.com
(Da‰id at da‰dart@teˆas.net also sells suitable crystals for
cloudbusters)
HHŠS are a‰ailable from www.powerpyramids.com/
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
• • (which are not real CB)
• They are CH…M-B€ST…RS so they are CBs. :-)
The term CB was already Reich's for an instrument that draws
”rgone energy in and was called a CloudBuster (CB) by Reich. See
such in book by Reich "Contact with Space" Core „ilot „ress
Rangeley Maine 1957. Don's misuse of the term is admitted by him
but ne‰er the less he is using it to get attention of the affiliation with
Reich's machine or de‰ice and it distorts
the true use and meaning of the de‰ice.
• • that is why • referred to http://www.orgone.org because they
show the real
• • CBs they do not sell them Don Croft does not refer you to the
books by
• • Wilhelm Reich that tell about the how to build real CBs.
• Because to use Wilhelm Riechs CloudBusters AR… DA‚Š…R”€S
for the unskilled where as
• Dons are of a different designed (an eˆtension on his research if
you would) and are safe for all to use.
• There are links all o‰er the 2 sites now e‰en to your own site about
• other places to read about ”rgone. •f anyone wants to buy books
they
• can come to your site and buy them their.
A false claim of yours....„”R… does not sell WR books. We refer
people to the publishers such as the Wilhelm Reich Museum. Check
the „”R… site before you speak the claims you do. „lease do. “es
the Croft CB may be safer but not necessarily safe. • ha‰e not seen a
link you mention from Don's or the meta..site to „”R…. Show me
where it is please. “es Reich's CB is dangerous unless used
properly but now e‰eryone will think Don CB and Reich CB are the
same when they are not. D•stortion of truth
• • or how to use them as by the in‰entor. A real CB
• • does not shoot out orgone...A real one draws it in and must be
grounded to
• • mo‰ing water.
• “ou are absolutely right Dons CB doesn't SH””T it out either it
draws it
• in and con‰erts the bad/negati‰e orgone (D”R) to positi‰e ”rgone
(”R) so
• there is no bad by product (D”R) that must be drawn away by the
ground
• water. •t then pass the good orgone (”R) back to the en‰ironment.
• • What is grounded to water in a D”‚ Croft thing...‚othing.
• ‚o need for it!
He may claim it draws but it is the same set up as Reich's orgone
shooter. The Croft does not draw it shoots. And • ha‰e tried a Don
Croft de‰ice and it shoots orgone but ‰ery little and not enough to
e‰en do anything as far away as con trails.... An orgone shooter has
an accumulator attached. Don's has his form of an orgonite material
(epoˆy and metal beads) at one end and tubes open at the other end
(it is an orgone shooter nothing more). The Reich CB does not draw
D”R. Dor is dead orgone in an area. •t is proded with the Reich CB
back to pulsating ”rgone. The water attracts orgone to it but if you
read Reich's work on this you would know this. ”rgone is drawn to
water.
• • He created a whole new twist on it.
• “es you are right he has mo‰ed forward and produced some new
results on
• Wilhelm Riechs research. That's inno‰ation.
”nly the material in the end of the tube for an accumulator was new.
‚ot much inno‰ation either since Karl Welz came up with the
orgonite material long before Croft. • saw same material used in a
pyramid accumulator in ‚e‰ada in 1974. •t is not new. There is no
new results on research by Croft because he has done no scientific
research. ‚o Data, no results. Reich did gi‰e results and data. Thats
another difference between them. Croft is an idea person but not a
researcher or scientist. He admitts this as well and • commend him
for being honest about that. The problem is that followers of Croft
think he is some scientist and a reearcher when he is not. BTW
Reich's name is not "Riech"
• • ‚ow that the Chemtrail fraud conspiracy of his was not enough
he is now after the towers.
• • There is no proof for the chemtrail but if you read any
meteorological teˆt
• • book you will find the contrails are a result of condensed
moisture from
• • ˜et eˆhaust and not from chemicals of some alien plot.
• Con trails are eˆactly what you described B€T how long does a
stream of
• condensed moisture (Con Trail) stay in the air before it dissipates?
• •From what •'‰e heard (•'m in Australia) these CH…M trails stay
around
• for the rest of the day and don't' dissipate they ˜ust spread.
“es C”‚trails do stay for hours to days......see abo‰e where •
eˆplained them..
They are not chemtrails ....chemtrails are a scam for those paranoid
about such things and then you ha‰e a false conspiracy created...
‚ot much proof or data on them.
• • And now there is a another plot by a go‰ernment on cell phone
towers to control; our
• • minds.....Š•V… M… A BR…AK
• •'m not sure if it eˆists or not but the technology to do this
C…RT•A‚’“
• does eˆist S” can you pro‰e that there isn't A‚“thing in it.
‚ow you are turning the proof around from you to me again without
pro‰ing your statement... “ou need to pro‰e there is something there
first.
• Anyway as well all know D”R •S produced by these and the
(Tower Busters)
• simply con‰ert the D”R to ”R. • don't know about you B€T • think
this
• is a good thing. :-)
There is no proof that D”R is turned to orgone by these de‰ices yet.
• ha‰e not seen any. •ts only like a infomercial with no scientific proof.
A lot of hearsay etc. but no proof. “es it is a good idea if it works. But
maybe with so many thrown e‰erywhere you could o‰ereˆcite orgone
and create the Dor you are trying to get rid of. What about the
pollution of these things being thrown all o‰er. More research should
be done on effects before e‰eryone making them and affecting the
en‰ironment.
• • • guess there is a sucker born e‰ery minute
• • • hope many of you are not sucked in but do as you must with
your time and
• • money.
• So you are saying that all the people around the world that are
using
• this technology or offshoots of it are all WR”‚Š. A‚D that “”€
are right.
Hearsay is not proof. • spoke only to what Don Croft is selling not
about other offshoots. Try some science... •t is not a matter of right
‰s wrong. •t is science™knowledge, data, research, results, and
conclusions. Repeatable tests too.....
• • Maybe you will also buy his bugzapper to kill bacteria in the body
that is
• • not pro‰en either but it all makes money for Don Croft and
publicity Steph etc....
• •appers ha‰e been around for “…ARS and again a ’”T of people
use them
• and get good results. AR… you also saying that TH…“ are wrong as
well.
Again it is not right or wrong. The point is zappers are unpro‰en.
„lacebos do work on 40ƒ of population. Do you take a new
medicine before it has been tested? What long term effects do
electical stimulation do to your health? „ower of suggestion is ‰ery
strong. There has not been a population study of the •apper effects
but if there is please show me and others on this list. “ou say they
ha‰e been around for “…ARS. How many years? Who in science
community ha‰e tested them. Who in medical fields ha‰e tested
them? Where are the results and data? Maybe you or Don start
should selling them for impro‰ed memory too? That can be a good
scam too. „eople will belie‰e most anything these days it seems.
• Don does sell his own ‰ersion of them.
• How is Don allowed to make money to li‰e? •n your ‰iew?
• How do you make Money to li‰e?
Hey • work like most. •ts none of your business but • will share it. And
what do you do for work? • Ha‰e been a teacher and • am a boat
builder. • do not prey on less informed to make money on things they
will buy from fear of something else happening. Don can work too
instead of scamming people out of money for de‰ices they buy as a
result from the infomercials he writes about the fears bacterias,
chemtrails, mind control, and cell towers. All of which are unpro‰en
to be a real enough fear to use the de‰ices he has.
• • …nough said and here is a direct link to CB page at „”R…
• • http://www.orgone.org/requipment/cbuster/cbust00.htm
• Thanks •'ll add that to my readings it's always a good idea to get a
well rounded ‰iew from A’’ sides.
• •sn't it a bit irresponsible to let untrained people build the ”riginal
• CloudBuster when it is so dangerous if not used properly?
Reich published the materials on the CB. “es they can be
dangerous. • am sure that a chem buster can be dangerous if
misused and pointed at people. Anything can be dangerous if
misused. “ou can e‰en kill yourself if you drink too much water o‰er
a long period of time. A child ˜ust died of this in the states due to
parents forcing water into her. Very sick society we
li‰e in.
• Again you'‰e added a whole heap more slander B€T you ha‰en't
said WH“
• you say that Dons CB isn't supposed to work???
What slander////???? „lease quote what is slander..?? Also look up
the
meaning of the word please.
• A’S” before you start on me. • am not making A‚“ money from
”RŠ”‚…
• de‰ices at all. ‚”R… am • related or in direct contact with D”‚! •
˜ust
• hate it when people make unsupported accusations against other
people
• that are trying to help the world.
•f you hate it so much then why are you doing it to me and „”R…?
• ha‰en't made any money from „”R… it is has been a loss since •
started it.
*****************************************************
*******************************************************************
And for ŠaleWildAngel@aol.com
• Well, e‰eryone has a choice in life and you gi‰e no other choice
than „”R….
• That to me is ‚”T the American way at all, to me that is the
corporations ways.
‚o there you go putting words into my mouth • did not say. • did not
gi‰e no other choice than „”R…. “ou are engaging in Adhominem
attacks. „”R… does gi‰e many choices of other groups and orgone
sites to ‰isit. •ts non profit and not a corp.
http://www.orgone.org/orgongps00.htm
• Don does gi‰e instructions to his CB's which e‰eryone is
impro‰ing. He
• doesn't corner the market on anything. “ou can go to the forum
and see, they
• ha‰e instructions of how to build your own. “ou don't ha‰e to buy
anything
• from Don Croft. And you know, o‰er time e‰erything changes.
Reich's de‰ices
• should be impro‰ed because our technology today is so much
further ad‰anced.
• • would sure hope we weren't stop back in time.
• agree he gi‰es plans away for chembuster as • do for orgone
accumulators and pillows etc. but • also say he is using a scam
chemtrails to get people to make things that he does deri‰e money
from as links to zappers etc. See the truth about contrails abo‰e and
this link. Technology has changed but not much in orgone research
as you might think. “es impro‰ements would be good but distortions
and misnaming de‰ices helps nothing.
http://cimss.ssec.wisc.edu/wˆwise/contrail.html
and
http://www.borderlands.com/contrails/contrail.htm
http://users.erols.com/igoddard/contrail.htm
• do not blame Don Croft entirely for the conspiracy about chemtrails.
The conspiracy goes crazy with others on the web. He ˜ust uses it
with a twist of falseness about what contrails really are to get more
attention to his endea‰ors. The false definition of contrails by these
folks only feeds the belief in chemtrails. They think if a ˜et trail stays
for more than a few minutes it must be a chemtrail and not a contrail.
That is false. That is part of the scam to get others to belie‰e.
Contrails can stay in the sky for a long time and ha‰e been around
since ˜ets in the 1940s.
• And the proof is in the pudding. • ha‰e the de‰ices and • ha‰e seen
first
• hand what these de‰ices do. “ou can make your own. The TB's 50
of them will
• run ‡25.00 for a gallon of resin, you can use any funky (or not
clear)
• crystal in the top of it and scrape metals from a machine shop.
The proof in in scientific studies, controls, data etc.
The proof is not in a pudding. Show the studies.
What lab analysis of the TB has been done??
A belief that something happens is not enough.
• So please keep your rude comments to yourself there is really no
need for
• that. …ach and e‰eryone here has choices to make. Šoing to their
inner self
• and knowing what is in their heart is where it's at. •t's not you
saying,
• "„”R…" is the best. Who knows? “ou gi‰e me know proof
either.....where is
• your pudding?

• • am telling first hand eˆperiences, • ha‰en't heard yours yet.
„lease do
• tell.
• do not make rude comments. This is ˜ust another adhominem
attacks on me by you. • ask questions and state facts of con ‰s
chem. “ou also now re‰erse the proof to me without the proof of
yourself. • did not say „”R… is the best. But please quote where you
saw that. As for Chembuster ‰s cloudbuster. “es • ha‰e tried both. •
ha‰e done CB that's real cloudbuster work in the 70s. We also had
shooters but they had no effect on weather. They do work well on
impro‰ing healing of bruises, cuts, and burns. “ou probably want
proof. • can only point you to Reich's work on this for now. "Cancer
Biopathy" by Reich 1940s. He did the studies and had tests done on
patients at hospital in „ortland Maine in the 1940s. “es • ha‰e used
CB and Chembuster but what • see for action of the CB and for the
lack of action of the ChemB is not proof. A scientific study must be
done. But no one seems to do it. •ts only testimonials like an
infomercial to sell something. Don Croft has done no scientific
studies. •ts only testimonial stuff.
•ts not the proof from me to show it does not work that is needed. •
am not selling and idea to others of something T” B€•’D to get rid of
unpro‰en chemtrails. Don Croft and you folks are. WHAT “”€
HAV… H…R… •S R…V…RS… ’”Š•C. What you say about it you
eˆpect others to take as truth and e‰idence and you want others to
pro‰e it doesn't work when it has ne‰er been pro‰en to work in the
first place. And actually there is no logic to the way you eˆpect others
to pro‰e it wrong when it was ne‰er pro‰en to work.
“ou write the same falseness about con trails:
• And no Chemtrails and Contrails are ‰ery different things. Contrails
last
• only a few seconds in the sky. Chemtrails will spread out o‰er time
and
• sometimes on a bright clear day there will be a whiteout. „lease
eˆplain
• that for me. • ha‰e once again, see that with my own eyes and so
ha‰e my
• kids and many others ha‰e seen that also.
Sure you see it but that is what contrails do. They do what you think
only chemtrails do because you belie‰e what Don Croft wrote and
others wrote about chemtrails. “es • ha‰e shown with links to sites
that do gi‰e the real facts about contrails. •t is fundamental
knowledge of meteorology. Ha‰e you studied this science? Ha‰e you
looked up information on the web about C”‚TRA•’S. •ts not hard to
find, yet you repeat the falseness that contrails can only last a few
minutes. They last anywhere from a few seconds to o‰er a day. They
spread out too. They are a weather predictor as well.
• • am not trying to step on your toes....but • know the people on this
forum
• are smart enough to know that „”R… isn't the only source for
”RŠ”‚…. Since
• it is free energy. So please don't make them sounds as if they are,
because
• • for one know they are not.
“ou sound ˜ust like the other person John Morrison about „”R…. •
ne‰er said it was the only source for orgone. •n fact it is easy to see
that „”R… has links to many web sites about orgone. “ou ha‰e put
false words into my mouth. „lease quote where • said "it is the only
source". „”R… is not what is the sub˜ect here, you are sidetracking
from the sub˜ect. • am writing to you here ; „”R… is not. • contend
that The TB and CB and HHŠ are only scams and are using false
situations to get there product build and spread around. Don Croft is
making money from this as direct or indirect to zapper and other
materials he sells. by Don Croft
http://www.worldwithoutparasites.org ad‰ertised on
http://www.metatech.org/cloudbuster_&_orgone_generator.html
and now this
http://www.metatech.org/danger_of_cell_phone_tower.html
And of course the main site of Don and Steph does so much more
conspiracy and fear to buy and do things. •t's a winning formular to
sell stuff from fear. http://www.metatech.org/
• ’ife is so much better with these ”RŠ”‚… de‰ices around. • lo‰e
mine and yes
• we are taking care of the towers. Atleast we are doing something.
What are
• you doing to help mankind? Do you answer questions of the people
on the
• forum?
And again a sidetrack from the discussion and use of questions to
insinuate an adhominem attack on my character. • ha‰e posted to the
chemtrail,CB etc forum only to be censored and not allowed to post
anymore. „”R… and • do offer mega information about orgone that
others do not gi‰e out eˆcept for a charge of money. “es • do answer
questions on a forum which may not be "the forum" you refer to. •
answer 100s of questions at „”R… and on the ”M’ (forum run since
1995 ‰ia „”R…). • do not participate in Chemtrail forum or cloud-
busting one anymore due to censored. • am a member but ha‰e little
interest in the discussion based on false definitions of contrails.
And ˜ust to set some of the record straight Don Croft did use Karl
Welz idea of orgonite and the CB he uses Reich's name for it as well
as Chembuster , yet it does the re‰erse of the real CB. •f he ˜ust
called it a chembuster that would be one thing but what he does is
add to the disinformation about Reich's work and the real Cloud
Buster. • try to set the record straight.
™™™™™™™™™™™ certainly could use some spelling but the point below
is easily read
......from.... http://educate-yourself.org/ct/goodbyects10˜an02.shtml
So Don ‰isited Karl's web site (http://www.orgone.net) and found that
Karl had de‰eloped a small, but powerful orgone generator ("orgen").
An orgen generates the positi‰e form of orgone ("”R") and
neutralizes the deadly form ("D”R").
”rgone accumulators, on the other hand, can accumulate both the
positi‰e and deadly D”R form of orgone. ”rgone accumulators ha‰e
traditionally been abbre‰iated "oracs" and Don sometimes uses that
term himself, but Don's modified ‰ersion of a Cloudbuster employs
the "orgen" ideas of Karl Welz, and not an orogne accumulator. The
marrying of Welz's
orgone generator and Reich's Cloudbuster has resulted in a new
instrument, with new and different attributes. •t's more appropo to call
it a "Chembuster" to distinguish it from Reich's Cloudbuster and
a‰oid misunderstandings among Reichian Cloudbuster afionados (or
pedagogues). The orgone generator portion of Don's hybrid de‰ices
consists of metal sha‰ings, magnets, crystals, and sometimes
Mobius or spiral coils that are rigidly held in place by epoˆy or
polyester resin. With psychic inisights gained form his wife Carol, and
a little help from dowsing, Don put together a smaller cone shaped
orgone generator using the abo‰e mentioned materials (and a plastic
funnels for the mold) and called it a "Holy Handgrenade" (HHg)
(http://educate-yourself.org/dc/HHŠconstruction10˜an02.shtml). A
number of people ha‰e reported unusual and positi‰e effects
produced by a HHg, e‰en from a considerable distance. Don also
incorporated the orgone generator into the "Terminator" , his latest
hybrid modification of a low frequency bioelectric 'zapper' that has
also generatred some "unusual" reports of its own. (http://educate-
yourself.org/dc/dcdonszapperandterminator24mar02.shtml )
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
And below Croft seems to be gi‰en credit for a unique design... • say
it is only a Welz de‰ice made large. • ha‰e one of those de‰ices of
Welz and still find it ineffecti‰e.
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
.......cont...from pre‰ious ....Since he already was thinking about
using the Cloudbuster to try and break up chemtrails, Don took it a
step further and combined a large ‰ersion of his HHg with a
Cloudbuster utilizing rigid copper pipes and a 2 gallon plastic bucket
to hold the whole enchilada together. This modification of Reich's
Cloudbuster into a Chembuster is a unique and original prototype by
Don & Carol Croft and produces some rather 'unique' effects.
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
• ha‰e seen images at http://educate-
yourself.org/dc/dcricks10minctclearing˜ob.shtml The camera is in
different places. Questions.. What was a satelite image showing.
”ne image is of late day golden. later picture is of noontime. Doesn't
add up. What about a ‰ideo sequence with camera same direction
and a time counter. This is included in the following about cloud
busting Reich style http://www.orgone.org/articles/aˆ9kelley1a.htm
They (the images from ’A) do not e‰en seem like images of the time
period in question and when you deal with proof of CB by Reich or by
Croft it becomes impossible to scientifically pro‰e with use with
weather. The ‰ariables change and are rarely the same conditions to
repeat the eˆperiment. Weather is too ‰ariable to ha‰e same eˆact
conditions. ’ab work with an orgone shooter (what a chembuster is)
is where eˆperiments should be done. And one can do eˆperiments
using D”R buster a mini Cloudbuster Reich made to use on patients
to draw off energy from the body. Dor buster is grounded into water
like the real cloudbuster designed by reich. The orgone shooter is all
Croft has made with the addition of Welz's orgonite for a new ‰ersion
of orgone accumulation.
below... • wonder if the African situation of downpours may ha‰e
happened as a result of a combination of Demeo cloudbusting in
‚amibia. • do not ha‰e date to correlate. Demeo has been there
se‰eral times and anyway Demeo's cloudbuster was in africa long
before any Croft thing was. Another non truth about Croft. See
statement below Croft CB was first in Africa.....not true. See
Demeo 1992-6+ in ‚amibia http://www.orgonelab.org/research.htm
////Additional desert-greening work has been undertaken by Dr.
DeMeo in
.......and ‚amibia, Africa (1992-93). •n one of the most important and
ambitious applications of Reich's disco‰ery so far undertaken, with
the
participation of workers from •taly, …ritrea, Šermany and the €SA,
Dr.
DeMeo directed a series of fi‰e separate desert-greening field
eˆpeditions
in the arid Horn of Africa, from 1994 through 1999. ////
And see this on Croft Cautionary ”pen ’etter on the Croft
Chembuster.
by Demeo.. http://www.orgonelab.org/chembusters.htm
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
http://educate-yourself.org/ct/africasfirstcloudbuster˜un01.shtml
Don had contacted me by … mail last year and was sending me
reports of his success with the Chembuster both in this country and
abroad. He had sent the instructions to an African man named Šert
Botha li‰ing in ‚amibia who built a modified ‰ersion of the de‰ice
using locally sca‰enged materials (read "Africa's First Cloudsbuster "
{http://educate-yourself.org/ct/africasfirstcloudbuster˜un01.shtml}
•nitially, Šert found that his Chembuster was ha‰ing an effect on the
incessant sand storms, causing them to constantly change direction,
but e‰entually he found that aiming the Chembuster south at an
angle of 30 degrees to the horizon forced the sandstorms to stop.
After being parked in this position for two months, his Chembuster
brought on torrential rains for the first time in many dry months to one
of the driest regions of
Africa.
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
™™™™™
regards......˜ogg
And here is the attitude of Don Croft to answer questions about it.
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
posted 10-04-2001 07:37 „M
•'m Don Croft, the stranger that some on your list ha‰e seen fit to
castigate. •'m writing this to them and to people who consider their
diatribe worthwhile to read. First, let me say that • already ha‰e more
zapper business than • can handle and •'m not looking for more. We
sell mostly to distributors now. • prefer not to do business with people
who aren't looking for them in the first place.
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
posted 10-08-2001 08:25 „M
Don, ha‰e you done any controlled studies on the effecti‰eness of
the cloudbuster? ’ike using it and not using it at randomized time
inter‰als and ha‰ing se‰eral noninteracting "blinded" obser‰ers log
the results (or lack of results) which they obser‰e?
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
posted 10-09-2001 12:33 „M
Dear chemtrail newsgroup participants--this is Don Croft. My wife,
Carol,and • came up with the configuration for the basic cloudbuster
described on www.metatech.org. We want to discuss this with
anyone at all who has taken the steps to build one. ”therwise, we
˜ust don't ha‰e the time and energy for discussing it and we certainly
don't feel obliged to ˜ustify it to anyone. Anyone who makes one is on
equal footing with us as far as 'credentials' go, and the concepts are
˜ust too new and different for anyone who hasn't tried it to
understand, let alone ˜udge. An egroup will be set up soon, which
address will be on www.metatech.org. Anyone may read the
comments there, but in order to contribute, we are asking that one
first make a cloudbuster according to our parameters, which are
clearly laid out on that site.
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
posted 10-09-2001 12:45 „M
Dear Mr. Croft:
• don't belie‰e anyone on this board has 'castigated' you, nor do •
consider any of our accusations as 'infantile'. Se‰eral of us ha‰e
doubted the efficacy of your products; one has asked if any studies
were performed. • hardly consider those questions to be uncalled for.
“ou make some eˆtreme claims for a de‰ice that operates on
principles with which none of us are familiar. • think it is not surprising
that some of want -- at the ‰ery least -- some data or comments as to
the results of this de‰ice's operation.
Regards,
Duncan Kunz / duncankunz@home.com
Mesa A• / 480-891-2525
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
no answer gi‰en?????
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
http://www.cnn.com/2002/T…CH/science/08/07/contrails.climate/inde
ˆ.html
9/11 study: Air traffic affects climate
August 7, 2002 „osted: 5:00 „M …DT (2100 ŠMT)
By Richard Stenger
(C‚‚) -- The thin wisps of condensation that trail ˜et airliners ha‰e a
significant influence on the climate, according to scientists who
studied €.S. skies during a rare interruption in national air traffic after
the September 11 terrorist attacks.
During the three-day commercial flight hiatus, when the artificial
clouds known as contrails all but disappeared, the ‰ariations in high
and low temperatures increased by 1.1 degrees Celsius (2 degrees
Fahrenheit) each day, said meteorological researchers.
While the temperature range is significant, whether the ˜et clouds
ha‰e a net effect on global warming remains unknown.
"• think what we'‰e shown are that contrails are capable of affecting
temperatures," said lead scientist Da‰id Tra‰is of the €ni‰ersity of
Wisconsin, Whitewater. "Which direction, in terms of net heating or
cooling, is still up in the air."
Contrails …ˆplainer: * ’ong white wisps of artificial clouds high in the
atmosphere, contrails are the condensation trails left behind by ˜et
airplanes. * Similar to human eˆhalation making a fog in chilly
weather, contrails form when warm humid engine eˆhaust meets
eˆtremely cool air in the atmosphere. * Air temperatures where
contrails form are generally lower than minus 40 degrees Fahrenheit
(minus 40 degrees Celsius). * ’ike natural cirrus clouds, contrails
insulate the planet, blocking out incoming solar energy from abo‰e
and keeping in heat down below. * Scientists estimate that contrails
co‰er some 0.1 percent of the …arth's o‰erall surface, with regional
concentrations as high as 20 percent.
•n many ways, contrails beha‰e in the same manner as cirrus clouds,
thin high-altitude floaters that block out solar energy from abo‰e and
trap in heat below.
As a result, they help reduce the daily range in daytime highs and
nighttime lows. Contrails, by pro‰iding additional insulation, further
reduce the ‰ariability.
With air traffic growing and contrails becoming more pre‰alent, the
natural ‰ariation will further decline and could disrupt regional
ecosystems, some scientists speculate.
Certain trees, crops and insect species depend on specific daily
temperature ‰ariations for their sur‰i‰al.
•n some ways, contrails differ from their natural brethren. Cirrus
clouds let less heat out than in o‰erall, producing a net increase in
the …arth's temperatures, according to climate scientists. With
contrail clouds, they said they are not so sure.
"Contrails are denser and block sunlight much more than natural
cirrus clouds," said Tra‰is, who with colleagues reported the findings
this week in the ˜ournal ‚ature.
"And contrails are much more pre‰alent when the sun is out," he
said. "When this is factored in, there is a possibility that they offset
global warming, and this is what we are trying to determine now."
The researchers plan more studies to tackle that question, but they
said they eˆpect to rely on circumstantial e‰idence only.
"We can only hope that the September 11 tragedy ne‰er happens
again," Tra‰is said
CIoudbuster PIans 2009
• First what is a cIoudbuster‡
o It is a device to faciIitate, modify, change, or
trigger weather phenomena.
• How do you buiId it‡
o With pipes, bx cabIe, and other materiaIs
• M•RE soon to foIIow with pIans
Take about 8 pipes of about 1 inch inside diameter and about 8 ft
long. Aluminum is best due to being light weight.
“ou may also like to get an additional set of 8pipes of 8 ft long and
about 7/8 inch outside diameter to use as telescopic ones for inside
the others. ’ater when your de‰ice is built you will be able to ha‰e
these slide in and out of the others and lengthen the apparatus from
8 ft long to about 15 feet long for stronger operations.
To assemble these; the easiest way is to get a roll of foam pad like
used in camping or for eˆercisiing. Create strips of this to make 2-
3inch wide wraps around one pipe at the two 1/3 of length marks you
ha‰e measured on your pipe. ------/-----------/------
Make a screw hole at end of pipe -drill as nececary - this is to use
when u you telescope the pipe out and will hold them.
Do the same to the other 7 pipes but at a place like the 1/4 point 1/2
and the 3/4 point . (this will allow you to combine the 7 pipes to the
center one pipe later without bumping the padding of the center pipe.
----/------------/------------/-----
‚ow put them all together and band them together with stretch cord,
duct tape , or somethiun else like rope. When you ha‰e got this far
you should ha‰e the following (sometimes 6 go around center and
sometimes 7go around center). •t will look a bit like the circles below
when ‰iewed on its end.
0-0
0-0-0
0-0
“ou also need to get 8 rubber stoppers to place in the end of each of
the pipes when you are not using them.
What you do with this item is up to you. ‚ormally Reich would ha‰e
purchased some fleˆible hollow metal pipe used in electric work and
would ha‰e attached them to the end of the pipes without the rubber
stopper. And then ha‰e this whole apparatus set on a self made
tripod or maching to allow turning 360 degrees and to raise and
lower it like a cannon is. The idea is to ground end of the fleˆible
cable away from the pipes into some acti‰e water source. The
fleˆible cable into a running stream of water, a lake, an ocean, or
e‰en a large tub of running water from say a hose....
S•mplest way •t can be done by ˜ust holding the pipes in water
without the fleˆible tubing. The operator ends up in the water with the
pipes. Can be ‰ery dangerous.. ‚eed to ha‰e on insulated boots,
waders, and glo‰es ...“ou help attract the orgone towards the CB
and once it has more ”rgone than you, it can begin to draw your
energy from you.
€E CAREF•……
‚ow go read the books by Reich that eˆplain how to do the
operations
The publications "C•RE (Cosmic •rgone Engineering) JuIy 1954
VoI. VI Nos. 1-4" and "Contact with Space-1956" by Wilhelm Reich
are a good starting point. These books are a‰ailable from the
WiIheIm Reich Museum €ookstore at „” Boˆ 687 Rangeley,
Maine 04970 or check the archi‰es of a uni‰ersity library. "Contact
with Space" has also been published in Šermany in 1996. Be
cautious with cloudbusting work as se‰eral operators of this de‰ice
ha‰e had health problems and in˜uries related to the use of these
instruments
Cloudbusting und Wüstenbegrünung
von Joachim Trettin
’eiter des Wilhelm Reich
”rgoninstitut Deutschland
Œum CIoudbustingfiIm auf
das €iId kIicken
Cloudbusting gibt es in Deutschland seit 1984. Bereits zu dieser •eit
führte Joachim Trettin Versuche in West- Berlin durch.
Dieses Bild zeigt Joachim Trettin in den €SA auf dem Weg zu einer
Cloudbustingoperation in Blythe, Kalifornien und ist der Ausschnitt
eines Dokumentar‰ideos, das 1989 während einer
Cloudbusteroperation am Coloradori‰er , der Šrenze zwischen
Kalifornien und Arizona, aufgezeichnet wurde. Diese ”peration
wurde ‰on Mitgliedern des heutigen WiIheIm Reich •rgoninstitut
DeutschIand, Institut f•r •rgonforschung und •rgontechnik
(I••) mitgetragen und aufgezeichnet. ‚eben der spontanen
Verbesserung des Wetters meldeten später hunderte ‰on
Wetterstationen ‚iederschläge in ‚e‰ada, Kalifornien und sogar
Arizona, wo es zu‰or nur einmal kurz im April geregnet hatte.
Spätere ”perationen in Deutschland zeigten ebenfalls
Verbesserungen, besonders des Berliner Wetters. Von der
damaligen Berliner Šruppe blieb lediglich Joachim Trettin als eine
„erson der Öffentlichkeit im •nternet präsent.
Cloudbusting wurde bereits zu‰or in Deutschland beim Atomunfall in
Tschernobyl angewandt, bei dem eine radioakti‰e Wolke in Richtung
Süddeutschland zog.
Das Cloudbusting „ro˜ekt des •”” (WWC) hat sich hier in
Deutschland auf die Beseitigung ‰on Stadtsmog spezialisiert,
speziell im Köln/ Bonner Raum, es steht aber auch für längerfristige
„ro˜ekte in der BRD sowie im Ausland zur Verfügung, soweit es
unsere „lanung zulässt. Direktor f•r CIoudbustingoperationen in
DeutschIand ist Joachim „rettin.
VideocIip D•R auf das €iId kIicken Der Film "Rain in the desert"
liegt in der ”riginalaufzeichnung,
wie in der geschnittenen Fassung
in den Archi‰en des •””.
‚iemand außer dem •”” darf
Kopien ‰on diesem Film
herausgeben. Dies wäre eine
•uwiderhandlung des Herstellers,
dem heutigen •””. Die
ursprüngliche •ntension dieses
Videos war das allgemeine Cloudbusting zu fördern. Doch
…rfahrungen haben uns darüber belehrt, inwieweit Freundlichkeit und
aufwendiges …ngagement ‰on ‰ermeintlichen Kollegen mißbraucht
werden kann. Deswegen sollte sich ˜eder darüber im klaren sein, der
eine Kopie ‰on diesem Film besitzt, die nicht ‰on uns ab 1993
autorisiert wurde, sich im Besitz eines Raub‰ideos/ Bootleg (pirated
edition) befindet. •m Falle einer möglichen ˜uristischen
Auseinandersetzung werden wir feststellen lassen, welche „ersonen
im Besitz eines solchen Videos über zweite, außer uns, gelangt sind.
Deutschland sollte nicht ein Kolonisationsland in Sachen ”rgonomie
werden. Wir Deutschen arbeiten in eigener Verantwortung im „rinzip
der Arbeitsdemokratie ‰on Wilhelm Reich. Das bedeutet eine Arbeit
für die Freiheit, aber nicht das wir uns ‰on anderen beherrschen
lassen! Diese Freiheit sind wir auch entschlossen mit allen Mitteln zu
‰erteidigen!
. Die Mai-”peration "Rain in the desert" war keine außergewöhnliche
Aktion. Die deutsche Crew, ein Teil der Cloudbustinggruppe Berlin,
assistierte gut in den €SA und drehte zudem ihren Film . Sie war ein
echter „artner während der ”peration. Die ”peration selber
unterschied sich kaum ‰on unserer Arbeit in Berlin, außer der
besseren Datenerfassung, die in diesem großen ’and €SA leichter
war als im mehrsprachigen …uropa. Die Arbeit in €SA fand im
Sommer statt, im Šegensatz zu den meisten ”perationen in Berlin,
die im Winter stattfanden. …s gab in der Mai ”peration einen 2-
Schichtenrythmus -€SA/BRD,- Tag/ ‚acht, so daß abwechselnd ein
Teil im Desert-Motel schlafen konnte, der andere Teil beim
Cloudbuster blieb. •m allgemeinen gab es keine besonderen
Vorkommnisse, außer eben denen, die beim Cloudbusting
obligatorisch auftreten und die wir auch hier in Deutschland erlebten.
Später zeigte sich , daß die amerikanische ”peration im Mai die
erfolgreichste des Jahres 1989 an dieser Stelle war. •ch bin nicht so
‰ermessen daß ich glaube, daß unser …insatz dafür ‰erantwortlich
war. •n den Folge˜ahren in Berlin, speziell ab 1992 zeigte sich
˜edoch, daß die amerikanische Seite nicht so sehr an einem
Cloudbusting in Deutschland interessiert war und auch nicht dieses
…ngagement erbrachte wie wir in den €SA. Der pri‰ate Film "Schnee
über der Türkei" dokumentiert die Auseinandersetzungen am Tegler
See während der ”perationen ‰or ”rt, sowie die anschließenden
Diskussionen über diese ”peration in der Cloudbustinggruppe
Berlin. •n der …thikdiskussion, die die Cloudbustinggruppe erfaßte,
gab es ‰on amerikanischer Seite keine Verteidigung für eine Arbeit in
Deutschland, obwohl diese leicht hätte garantiert werden können.
Der gerade damals neue ‰on Joachim Trettin durchgesetzte
Cloudbuster für die Berlin-Šruppe ‰ergammelt ˜etzt, nach letzten
Meldungen, die mich erreichten und ein neuer mußte für das •”” in
Auftrag gegeben werden. ’ängst hatte man sich mit denen
arrangiert, die Verbindung zu akademischen Kreisen und
Buch‰erlagen hatten. Darüber hinaus schien alles darauf
hinzuweisen, daß man nicht interessiert war, daß eine Arbeit in
Deutschland zustande kam. Man wollte schlicht keine Konkurrenz,
wenn man sie ‰erhindern konnte. So wurde der Cloudbustergruppe
durch die …thikgruppe ein ˜ähes …nde bereitet. Allein die heutigen
Mitglieder des •”” setzten hier das „rinzip der Arbeit über das der
„olitik. Allmählich lernten wir, daß der ‚ame Reich keine Šarantie
dafür ist, nicht ebenfalls in Strukturen zu landen, die durch
Machtinteresse der "einzigen Allherrlichkeit "geprägt sind und eher
an Stalinismus als an Freiheit erinnern. Auch andere sind inzwischen
dahinter gekommen.Traue niemals einer Autorität, die im ‚amen der
Freiheit deine eigene Autorität untergräbt. Wir fanden den
Faschismus nicht nur in autoritären marˆistischen Strukturen,
sondern auch in angeblich freitheitlichen, auch in reichianischen. Am
schlimmsten allerdings ist die mystische Anhängerschaft solcher
„ersonen, die nicht selten aufgefordert wird, andere zu bespitzeln
und alles akribisch aufzuschreiben und weiterzuleiten. Da ich selber
bereits dazu aufgefordert wurde, weiß ich wo‰on ich spreche. Kam
man nicht aus den €SA nach München um eine Veranstaltung über
”rgonomie zu halten, und rief als Šast die „olizei,weil •uhörer nur
Kritik übten? Man könnte meinen solche „ersonen hätten sich in ein
falsches •eitalter ‰erirrt. •ch hoffe, die Deutschen sind klug genug
keine "Šroupies" autoritärer Agitatoren zu werden. CIoudbusting
kann ‹eder Iernen, der die nŽtigen Voraussetƒungen daƒu hat.
Was er seIber nicht mitbringt bekommt er von uns, dem I••. In
der heutigen Œeit kann sich nur eine geschIossene nationaIe
‚ruppe im CIoudbusting gegen•ber EindringIingen behaupten.
Das Iehrte uns die Erfahrung. Der Cloudbusting Versuch unter
amerikanischer ’eitung ging ˜edenfalls ‰öllig in die Hose und
zerstörte die damals so ‰iel ‰ersprechende Cloudbustingarbeit in
Deutschland. Sorgen wir dafür, daß die Scherben ˜etzt nicht auch
noch auf dem Flohmarkt billig ‰erhökert werden
Cloudbusting-Videoclips 1989 in Kalifornien
Joachim Trettin in Blythe
Einer der WWC CIoudbuster des I•• vor dem "Wei•en Haus"
Cloudbusting in Deutschland:
Teil 1.)
Teil 2.)
Teil 3.)
Teil 4.)
Historischer
Cloudbuster
in Maine,
€SA
.
…in Aufruf an
die „artei
Bündnis 90/ Die Šrünen:
http://www.trettin-t‰.de/gruene/cloudbusting.htm
.
Cloudbuster Hauptseite:
http://www.trettin-t‰.de/cloudbust.htm
.
”rgonomie - Das …nde einer Freiheitsbewegung
http://˜oachim-trettin.homepage.t-online.de/end.htm
.
zurück zur Hauptseite
www.orgoninstitut.de
Wilhelm Reich and Orgonomy interactive Mail Lists
including the original OML & Archives from 1995
(this is a list with guidlines)
650+ members as of 2009
Subscribe to •rgonomyMaiI-…ist
enter email a
„owered by groups.yahoo.com
•rgonomyMaiI-…ist ( •M… )
A discussion group on WiIheIm Reich and
•rgone Energy from 1995-present
July 1995 to November 1995 co-sponsored
by Alan P. (Tribe of Love - Brazil) & PORE.
Dec. 1995 to Dec. 1996 co-sponsored by
Shawn Wilbur (Spoon Collective) & PORE.
January 1997 to December 1997 off line
January 1998 to March 2009 sponsored by
PORE.
March 2009 to Present sponsored by GOE.
This is a continuation of the original OML that began in July
1995 as the first Mail list on Orgonomy on the net.
http://www.orgone.org/orgonoml00.htm
•rgone „herapists
and ReIated „herapy
Mind €ody „herapy - Information and Iinks
•rgone „herapists
A Iisting of those who have sent in or posted information of
their Service.
’isted by country and location within country
•t is ad‰ised that as a prospecti‰e patient, that you should inquire to
the qualifications of the therapists that you select or contact. The
training and eˆperience of each therapist is different. •t makes a
difference. •t is important who the training physician is or was and
how much eˆperience the therapist has. Some therapists may be
self-taught. Some therapists ha‰e left Reich's ‰iews in one way or
another. Many call themsel‰es Reichian therapists "a term Reich
would not use". Reich called his therapy methods in early years of
1930s "‰egeto-therapy" and later in the 1940s-1950s called it
"”rgone therapy". Many try to distance themsel‰es from Reich's
”rgone work by using this term "Reichian" instead of using the
correct term "”rgone Therapy". •nquire about this when inter‰iewing
a prospecti‰e therapist you may want to work with.
For information on whether a psychiatric orgone therapist practices in
your area of €SA, contact:
• The •nstitute for ”rgonomic Science
205 Knapp Road, ’ansdale, „A 19446
Telephone: (215) 368-2678
…-mail: annals@orgonomicscience.org
• American College of ”rgonomy
• http://www.eabp.org/membership_register_s-z.htm
A…ER„

„HE C•NFERENCE SCHED•…ED F•R •C„•€ER 3
HAS €EEN CHAN‚ED „• N•VEM€ER 7.

SEE "C•NFERENCES" PA‚E A„ „HE …EF„.
An organi4ation dedicated to the science or orgonomy and the work
of Wilhelm Reich
Knowledge of orgone energy could re‰olutionize medicine and
science.
The •nsititute of ”rgonomic Science is a non-profit organization
ser‰ing to research, teach, and keep orgonomy intact and free of
distortion.
The •”S welcomes interested scientists and ad‰anced professionals
to collaborate with us as researchers or friends of orgonomy toward
a more enlightened future. We share Reich—s ‰ision of an unarmored
future society in which natural lo‰e and life can flourish and where
emotional contactfulness and rational thinking predominate. The •”S
promotes this change in indi‰iduals, our society, and science.
ŽThe Annals of the •nstitute for ”rgonomic Science• is a‰ailable for
purchase through our website.
For training for physicians and mental health professionals, please
contact us or ‰isit our website.
"Love, work and knowledge are the well-springs of our life.
They should also govern it."
- Wilhelm Reich, M.D.
Institute for •rgonomic Science
„.”. Boˆ 2069
„hiladelphia, „A 19103-2069
Telephone: (610) 896-4466 · …mail: annals@orgonomicscience.org
Psychiatric •rgone „herapy
The following is intended to offer the reader a brief birds-eye ‰iew of
psychiatric orgone therapy. As therapy is a process and orgone
therapy acts at the deepest le‰els of human functioning and feeling,
such a description ob‰iously can only ser‰e as an introduction to the
topic.
For further reading material, the reader is directed to the writings of
Wilhelm Reich along with Dr. Herskowitz's book. “ou may also click
on the Lectures section of this website for Dr. Herskowitz's
December 1993 lecture which pro‰ides more detailed information on
orgone therapy sessions.
Introduction:
„eople generally come to therapy because they are stuck, whether
they are coming for orgone therapy, psychoanalysis, cogniti‰e-
beha‰ioral therapy or medication. Whate‰er was working for them
before in their life, is no longer. There may be a crisis of an acute
and sudden nature, or they may come in due to a slow gradual
decline, with ‰ague complaints that they are not getting anything out
of life, feelings of emptiness, etc. Most often it is in the sphere of
their emotional life that their situation has deteriorated. The coping
skills they had used to deal with the stresses of their life are no
longer adequate.
Se‰eral factors, including the person's history, their strengths, o‰erall
functioning, moti‰ation, support system and the degree of their
decompensation - to name ˜ust a few - will go into the therapist's
determination whether a person is a suitable candidate for
psychiatric orgone therapy.
•s the person willing and able to make the commitment that therapy
can require? Sometimes it is best not to open things up if there is
not an opportunity to do ˜ustice to the situation therapeutically and be
able to address the issues thoroughly so some type of resolution can
be achie‰ed. At the same time, a person can come to
orgone therapy being quite symptomatic and still obtain a great deal
of relief from a brief course of therapy.
Some patients may require a good deal of time in which primarily
supporti‰e therapy is done before more eˆploratory and deeper work
can ensue. For others, the primary method of working on the armor
may be through character analysis.
The decision to work on patients biophysically is not to be
undertaken without serious consideration. „recisely because this
method is such a powerful tool and can be quite effecti‰e in re‰ealing
and dissol‰ing certain defenses and getting to the core issues of
what is actually troubling the patient, it can also ha‰e untoward
effects if applied inappropriately.
•n orgone therapy appropriately applied, the therapist is fleˆible and
may often mo‰e back and forth from the ‰erbal characteranalytic
realm to the biophysical mode, as the clinical situation warrants.
Whether the therapist is working primarily characteranalytically or
biophysically, a great deal of attention is paid to the non-‰erbal
communications and beha‰iors of the patient. …mphasis is placed
more on how the patient defends rather than why.
Energy Movement
„sychiatric orgone therapy is concerned with the mo‰ement of
energy in the human organism. •t approaches the indi‰idual as an
energetic pulsating being. ‚atural pulsation is the mo‰ement
between full eˆpansion and contraction. ”ne cannot eˆist without
the other, and for a person to eˆperience life fully one needs to be
able to swing between both poles. The manifestations of eˆpansion
and contraction in organ systems is eˆplained elsewhere, and while
all emotional life functions within organs of the body in a unitary
manner, for the purpose of bre‰ity and illustration, we will be
discussing in this format the emotional life of the indi‰idual.
„leasure is an emotion that is directed toward the world and is
considered eˆpansi‰e. Rage is also an emotion that is directed
outward towards the world but, unlike pleasure, does not fully eˆpand
outwardly. …motions such as anˆiety, fear, and sadness are
eˆamples of emotions that lead away from the world; in these cases
the energy is mo‰ing inward, contracting, from the periphery of the
person toward the center of the person.
How We ‚ot Here:
Being ali‰e one needs to be able to fully eˆperience and eˆpress that
emotion appropriate for the situation. •t is being able to en˜oy our
pleasures, grie‰e fully o‰er our losses and aggressi‰ely assert
oursel‰es. Howe‰er, the formation of chronic armoring in the
indi‰idual pre‰ents this from happening. •t is the misfortune of the
world that our infants, children, and adolescents are raised in a world
that at the present time knows ‰ery little of any other way.
A child's natural curiosity, needs, and dri‰es are continually mo‰ing
out into the world and interacting with it. Howe‰er, instead of
adequately childproofing a home, for eˆample, parents may lea‰e the
glass ˜ar on the table where the infant can touch it with their
inquisiti‰e hands. Then, rather than ha‰ing their natural curiosity
encouraged, infants recei‰e a stern "‚o!" and a firm rebuke. „arents
may rationalize doing so by saying they must teach the child early
that the world is a dangerous place.
When the baby cries it is better to pick her up and soothe her, not let
her cry it out, rationalizing that if we pick her up we'll spoil her and let
oursel‰es be manipulated. Babies need kindness.
•t is better to feed the infant when he's hungry by breast feeding
according to the infant's own biologically determined rhythms, rather
than put him on a feeding schedule.
Children naturally show interest in their genitalia. •t is important to
affirm childhood seˆuality. These are all common and probably
ob‰ious eˆamples of ways in which the natural self-regulating
beha‰ior of the infant can be encouraged and allowed eˆpression,
rather than eˆerting rigid eˆternal rules.
Be on the lookout for other, more subtle instances which can e‰en be
more damaging by their insidiousness and constancy: a mother who
recognizes and shows affection and ‰alidation only for those types of
beha‰ior of the child that the mother finds desirable, beha‰iors that
the mother rewards because they reflect well on her and make up for
her own low self-esteem. These attitudes will be internalized as
re˜ection by the child for beha‰ing in any way less than as a perfect
child.
Fight or FIight:
…ncountering frustration, re˜ection, lack of lo‰e, and ‰erbal
abuse, the child can become hurt and enraged. But it learns,
‰erbally and more important non-‰erbally, to suppress its anger,
sadness, and frustration. To eˆpress it means in‰iting an e‰en more
disproportionate response from the parent, with all the re˜ection and
fear that is implied.
When eˆperiencing these feelings, the child's autonomic ner‰ous
system goes into a flight-or-flight response. An analogy would be
that to an animal cornered in the wild. ”b‰iously, it is not realistic for
the child to take flight and run away from home although, as we shall
see below, that is what the child does internally when it shuts down.
While reacting with rage and aggression to fight might be an initial
response, the child soon learns doing this ˜ust brings him more
punishment.
There are countless eˆperiences that people can attest to that when
they were children and being physically punished, they learned that
as long as they kept crying they would continue to be hit until finally
they learned to push down the tears, hurt, and rage and be perfectly
still. ”nly in this way would the parent quit their corporal
punishment. Also, by doing this the child was able to eˆert some
type of control o‰er the situation and feel they had gained some type
of mastery. The child can only successfully stop the eˆpression of
these feelings by tightening up and contracting those muscle groups
in‰ol‰ed in that particular emotional eˆpression.
Before you start to think this does not describe the ‰ast ma˜ority of
our society, let's look at one of the most common eˆercises taught to
parents to control their children and to keep them from eˆpressing
emotions that the parents don't like: the time out.
More, Not …ess, Contact Needed:
When the child becomes angry, or once the neurotic process has
already begun and the child no longer eˆpresses himself directly but
rather does so by some type of beha‰ior that is trying to
communicate indirectly what the child feels or wants, we tell the child
to go to the corner or go to their room until they can come out and
beha‰e like a well-beha‰ed child should.
So the child goes to his room, sucks it in and stuffs the feelings
down, and when he has eˆerted control o‰er himself then he is
allowed to return to the company of his family. The message gi‰en
the child here and in all of these eˆamples is hopefully clear by now:
there are certain feelings you can ha‰e and there are other feelings
which we ˜ust don't want to see, and if you are going to ha‰e them
you better go be by yourself. Just at that time when the child may be
the most distraught and o‰erwhelmed with what they are feeling and
could benefit from being held and helped through it, they are
banished from contact with the people they lo‰e the most. And so we
accomplish the socialization of the child.
•n learning not to eˆpress their emotions what the child learns is that
he must control eˆpressing those forbidden feelings. Control is
established by a general contraction of the muscles in‰ol‰ed in the
eˆpression of that feeling.
To deaden one's feelings it is also necessary to lower the o‰erall
energy state of the organism as well. •f there is less energy, then
there is less danger that the repressed feelings can break through
that inhibition that keeps them locked in.
Incipient Armoring:
•n children, the first signs of armoring are usually seen in the
diaphragmatic area and the chest. Armoring that may already be
immobilizing other areas, especially in the eyes, may be more subtle
and not as e‰ident. Holding in these areas as well as in other
segments of the body can present in a ‰ariety of ways.
Šenerally, the muscles are in some state of chronic contraction and
spasticity, with some degree of sensiti‰ity to palpation. This would
be eˆpected in a person whose musculature is tense and in a state
of contraction. At this point the armoring is usually not permanent
and gi‰es way fairly easily with proper therapeutic inter‰ention. ”f
course, this is only true relati‰e to the amount of damage the child
has suffered. •t can be eˆpected to recur, but at this stage it is not
permanent.
Chronic Armoring:
While some degree of armoring is necessary for any person to
function in the world, it is when the armor becomes rigid and the
indi‰idual loses the fleˆibility to take off the armor when it is no longer
needed that problems occur. •t is then we say the person no longer
has armor, the armor has him.
This process can be greatly accelerated when the growing indi‰idual
is either denied the opportunity to engage in lo‰ing, seˆual
relationships (whether due to eˆternal or internal prohibitions is not
the issue here). •f in spite of prohibitions the person still manages to
establish a relationship, it can become so o‰erladen with secondary
dri‰es, guilt, sadism, etc., that the energy economy of the indi‰idual
remains blocked enough to gi‰e rise to neurotic symptoms.
To the degree that the indi‰idual retains contact with his core and
primary feelings, the less this armoring process can take hold and
anchor itself in the indi‰idual.
•n those cases where it does, the adolescent and young adult can
begin to de‰elop chronic emotional attitudes. This character
armoring is seen as an outgrowth of a number of dynamic factors in
the person's life, including its genetic make-up, its own unique
temperament as well as its en‰ironment. Specific attitudes (to name
˜ust a few) would include spitefulness, a what's-the-use attitude, a
strong tendency to demean oneself, haughtiness, being o‰erly
compliant or always doing for others. Chronic character attitudes
function as a compromise solution to the person's internal conflicts
between their dri‰es and the repressing forces, both eˆternal and
internal. Repression ser‰es to alle‰iate the person to some degree
of the anˆiety presented by these painful conflicts.
With time these characterological attitudes and muscular holding
patterns become chronic, lending a rigidity to the personality style of
the person as well as decreased emotional li‰eliness and
eˆpressi‰ity. ”‰erall a general chronic sympatheticonia pre‰ails in
the organism.
This chronic contraction of the musculature acts as a dynamic
reser‰oir to continue to immobilize the energy and keep the energetic
le‰el of the organism low.
„ooIs of „herapy:
”rgone therapy works to undo this chronic armoring. •t does so by
utilizing character analysis to point out those neurotic attitudes and
beha‰iors held by the patient. •f they can be ‰iewed more ob˜ecti‰ely
by the patient, they can begin to consider them as something foreign
that doesn't feel right to the person and that they want to rid.
•t also uses biophysical methods to deal with physical manifestations
of armoring: dissol‰ing the muscular tensions, acute and chronic; to
assist in the breathing; to bring the rage, buried sadness and
longings to the surface; to get the energy mo‰ing.
”rgone therapy works to re-establish natural pulsation in the
organism. ”ne of the basic tools it uses is to work with the
respirations of the patient to build up the charge of the organism.
This in itself can bring to the surface emotions that may be weakly
defended against. The goal, by dissol‰ing the armor, is to allow the
energy to mo‰e freely through the body so the natural pulsation of
the body can occur. The pulsation can then swing from contraction
to eˆpansion. •n the orgasm refleˆ one can see the full
manifestation of this phenomenon.
„he „herapeutic Process:
As significant amounts of armor are dissol‰ed, the patient may
eˆperience streaming sensations in his body. •t is not unusual during
therapy for in‰oluntary mo‰ements to appear. This is generally
regarded as a positi‰e de‰elopment and encouraged, unless it
begins to function as a resistance.
•n orgonomy, the therapist generally begins work at the most
superficial layer. Superficial here is not meant in a derogatory way,
but indicates those character traits and attitudes that are closest to
the patient's conscious awareness. Biophysical work usually begins
at the head, the area farthest from the genital, and proceeds toward
the pel‰is, progressing to deeper layers as the course of therapy
indicates. For the ‰ast ma˜ority of patients who ha‰e grown up in
contactless families, this entails lengthy work on the ocular segment:
the eyes and the related musculature.
•t is necessary to first get the energy loosened up and mo‰ing in the
upper segments before work proceeds to the deeper layers for a
number of reasons. …nergy freed up from the higher (more
superficial) layers can then be used to help in the push to work
through the deeper segments. ‚eglecting to adequately work
through the higher segments first can lead down the road to a
situation where the block then becomes e‰en more entrenched and
difficult, if not impossible, to dissol‰e.
Character analysis, which seeks to help determine where the patient
is stuck energetically and de‰elopmentally, is another tool used by
the therapist. Thus, character analysis can also function to help the
therapist determine where the ma˜or blocks in the body are. Working
on the character traits helps to re‰eal the person's defenses, allowing
the therapist to confront the patient on how those defenses can be
self-destructi‰e and maladapti‰e.
Acting •ut:
Speaking of self-destructi‰e beha‰iors, patients who are currently
abusing alcohol, drugs or engaging in other destructi‰e ways are not
candidates for orgone therapy, and they are required to stop those
beha‰iors before being considered for therapy. Those beha‰iors
ser‰e to suppress the anˆiety that is underneath, and pre‰ent the
therapist and patient from contact with the anˆiety and associated
issues. This goes for other antisocial beha‰iors as well.
The orgone therapist, unlike the con‰entional psychiatrist, does not
seek to take away the patient's anˆiety in a knee-˜erk fashion by
prescribing tranquilizers, although in certain circumstances they may
ha‰e a temporary role. The goal is to get the patient to tolerate the
anˆiety, to breathe through and not tighten up against it. Thus by
bringing the anˆiety out into the open, one then can hopefully get at
the underlying affect, memory, and armoring in‰ol‰ed.
•n orgone therapy, it is not uncommon for the patient to progress and
work through much of the armoring without specifically recalling
actual memories. Since many of us grew up in families where the
armor came about not because of physical abuse or peak traumatic
e‰ents, but rather with the insidiousness associated with the chronic,
negati‰e attitudes of parents, educators, peers and ‰arious
institutions, this is understandable.
•n fact, in therapy, one of the hurdles occasionally encountered can
be an o‰eremphasis on the part of the patient in trying to understand
why they feel a certain way, or where an emotion is coming from.
We are definitely not opposed to such an understanding. •n fact, true
functional understanding is encouraged because it can ser‰e to
integrate the person's different conflicted feelings and help the
person from repeating and acting out his unresol‰ed feelings in the
present. €nfortunately, what can occur is that the patient uses this
questioning as an intellectualizing defense, further distancing
themsel‰es from their actual feelings. •t is thus often necessary to
put more emphasis on the process than the content.
So the question becomes, not what happened to you thirty years ago
that you're wanting to cry now during the session, but what are you
doing now to keep yourself from crying. Frequently, one sees in
patients that once they allow themsel‰es to take the risk and gi‰e
into eˆpressing the emotion, the associated memory comes to the
surface.
Therapy is usually conducted on a once-a-week basis. „atients in
acute distress may need to be seen more frequently. Some patients
benefit by taking breaks from therapy, gi‰ing themsel‰es an
opportunity to consolidate their gains and allow the restructuring
process time to establish itself.
ConcIuding Remarks:
”rgone therapy utilizes all of the techniques one learns in one's
psychiatric training, including psychoanalytical concepts and the
appropriate use of psychotropic medications. Speaking of the latter,
while one of the goals of therapy would be to ha‰e the indi‰idual
functioning without medication, one needs to be realistic. We are
dealing with organisms that ha‰e been li‰ing with their armor, their
maladapti‰e defenses and irrationalities for years, if not decades.
”ne's goals and therapeutic zeal need to be tempered with the
reality of each indi‰idual's capabilities and limits. •n such cases, one
has to take a step back and take a more global ‰iew of what is
possible.
As Reich said, with trees that ha‰e already grown twisted, it is not
possible to get them to grow straight. The most one can do is to
clear the undergrowth around the tree that interferes with its growth.
All the same, clearing one's undergrowth can pro‰ide a person with a
new sense of themsel‰es, a heightened awareness of one's needs
and an ability to use one's natural aggressi‰eness to go after what
corresponds to their natural needs so they can eˆperience pleasure
and happiness. •t can pro‰ide one with new tools that allow a more
natural eˆpression of their emotions, so they can cry when sad,
eˆpress anger when appropriate, to be intimate with a lo‰ed one
without running away.
About our •rgone „herapists:
For information on whether a psychiatric orgone therapist practices in
your area, please contact us at the address below. The •”S
currently has therapists located on the east coast (Boston area, ‚ew
“ork City, and „hiladelphia area) and in California (’os Angeles area
and San Diego area).
•f we ha‰e no therapists in your immediate area, please be aware
that patients frequently tra‰el se‰eral hours by ground or air for their
therapy. Some therapists will arrange intensi‰e weekend or week-
long series of sessions if patients cannot go to sessions on a regular
basis. We will supply you with a list of therapists whom you may
contact either in your area or out of your area.
πιο κοντó στους νóμους του σύμπαντος και κυρίως στον Nóμο της
Eλξης, ένα καινούριο d‰d έρχεται να συμπληρώσει κóποιες ελλείµεις
που ó¢ηνε το προηγούμενο και ίσως να εξηγήσει καλύτερα κóποια
πρóγματα που είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να ε¢αρμοστούν
στην πρóξη απο óλους εμóς.
Hρóγματι óσοι απο μας έχουν δει ''Tο μυστικó'' θα συμ¢ωνούν με την
óποµη οτι σαν κóτι να έλλειπε.Aυτó το κóτι αποκαλύπτει το ''Beyond
The Secret'' το οποίο απαντóει στις απορίες μας και εισχωρεί σε
µóθος στο θέμα της δύναμης που μπορεί να έχουν οι σκέµεις στη
çωη μας και μας ε¢οδιóçει με τα κατóλληλα εργαλεία,δείχνοντας μας
τον τρóπο με το οποίο θα μπορέσουμε να κóνουμε τα óνειρα μας
πραγματικóτητα σε óλους τους τομείς.
Aυτó το d‰d μας παίρνει ένα µήμα πιο πέρα, αυτó το απαρóιτητο
µήμα που χρειαçóμαστε για να έρθουμε πιο κοντó στην αλήθεια που
έδώ και αιώνες ήταν γνωστή αλλó πολύ καλó κρυμμένη. Tωρα πια
óμως το Mυστικó έχει αποκαλυ¢τεί και είναι στο χέρι μας να το
µóλουμε σε ε¢αρμογή αλλóçοντας έτσι κóθε πτυχή της çωής μας!!!
Εθισμóς, ε{αρτqσεις και αστροKογία
Mε την ευκαιρία της παγκóσμιας Ημέρας κατó τοu Εθισμοú τοu
καπνίσματος, αλλó και συçήτησης στο ¢óρουμ των αναγνωστών
μας, σκέ¢θηκα να ανα¢ερθώ στους δείκτες του εθισμού μέσα στον
αστρολογικó μας γενέθλιο χóρτη. Bέµαια, το θέμα είναι ιδιαίτερα ευρύ
και εξειδικευμένο, ωστóσο, σε µυχολογικó καθαρó επίπεδο, στην
ανóλυση ενóς χóρτη, μπορούμε να διακρίνουμε τους δείκτες εκείνους
που θα ήταν ευαίσθητοι και ικανοί να μας οδηγήσουν σε μία
εξóρτηση, ένα είδος εθισμού.
Tι εννοούμε óμως με την έννοια «εθισμóς»; O νους μας πóει στα
ναρκωτικó, στο αλκοóλ, στην καλύτερη περίπτωση, στο τσιγóρο. Aεν
είναι mστóσο μóνο αuτó. Εθισμóς είναι κóθε είöοuς ε{óρτηση,
ποu μας κóνει να ¿óνοuμε τον αuτοέKεγ¿ο και εKέγ¿ει το μuαKó
και τις αποçóσεις μας. O εθισμóς μπορεί να α¢ορó ουσίες λοιπóν,
αλλó óχι αποκλειστικó τις «απαγορευμένες» ουσίες. Yπóρχουν
óνθρωποι εθισμένοι στην κóκα-κóλα, στην σοκολóτα, σε μία σχέση,
σε μία καθημερινή συνήθεια, στον τçóγο, στην ανεξέλεγκτη σπατóλη
χρημóτων για αγορές.
Aς πάρουμε μία yεúσq óμoς απó αυτó που υποστqρίçουν οι ειδικοί,
yια τqν έννοια του εθισμοú, yια να προχoρqσουμε στις αστρο/οyικές
αντιστοιχίες.
Zε ó,τι α¢ορó τις οuσίες,
εθισμóς είναι μια κατóσταση
σωματικής ή / και
µυχολογικής εξóρτησης απó
μία ουσία. O σωματικóς
εθισμóς προκαλεί ανοχή στην
συγκεκριμένη ουσία. Aυτó
σημαίνει óτι χρειóçονται
ολοένα και μεγαλύτερες
ποσóτητες του ¢αρμóκου,
προκειμένου να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα. Cς αποτέλεσμα
του εθισμού και της ανοχής, έχουμε την εμ¢óνιση στερητικών
συμπτωμóτων óταν ο χρήστης σταματήσει τη λήµη της ουσίας. Tα
συμπτώματα υποχωρούν óταν ο χρήστης ξαναρχίσει τη χρήση ή
αυξήσει τη λαμµανóμενη ποσóτητα. Oταν ο χρήστης σταματήσει
απóτομα την πρóσληµη αυτών των ουσιών, ¢αρμóκων,
ναρκωτικών, αλκοóλ, τóτε έχει στερητικó σúνöρομο.
Oεωρείται πως ακóμη και η τακτική λήµη παυσίπονου, µοτóνων, ή
ουσιών óπως ο κα¢ές, η çóχαρη, η σοκολóτα, η κóκα-κóλα, ¢έρνει
εθισμó στην πóροδο του χρóνου. Yπóρχουν ουσίες που προκαλούν
µυχολογική εξóρτηση, γιατί ¢έρνουν αισθήματα χαλóρωσης,
αυτοπεποίθησης, απαλλαγής απó το óγχος. Aλλó η εξóρτηση μπορεί
να προκύµει κι απó óλλες καταστóσεις εθισμού.

Zήμερα έχουμε τον εθισμó στο ίντερνετ, ή στα öιαöικτuακó
παι¿νίöια για τα οποία έχουμε συχνó
ακούσει και πλήττουν κυρίως του ε¢ήµους
και τους νέους. Tους κóνουν
αντικοινωνικούς σταδιακó, ενώ οι γονείς
που στην αρχή ενθουσιóçονται γιατί τα
παιδιó τους ασχολούνται με τους
υπολογιστές, ενώ οι ίδιοι δεν τους
γνωρίçουν επαρκώς, ή γιατί τα παιδιó
μένουν στο σπίτι αντί να γυρίçουν στα
μπαρóκια τα µρóδια, κατανοούν γρήγορα
πως έχουν ένα σοµαρó εθισμó που
δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί.
O εθισμóς αυτóς είναι ένα απó τα
σοµαρóτερα προµλήματα που
αντιμετωπίçουν σήμερα οι νέοι. Oι επιπτώσεις του είναι ορατές τóσο
στην καθημερινή çωή óσο και στην µυχολογία των νέων (κακή
σχολική επίδοση, κακή διóθεση, óρνηση επικοινωνίας με τους γύρω
τους, κλείσιμο στον εαυτó τους κ.α.).
H δια¢ορó ανóμεσα στην κατóχρηση ουσιών και τον εθισμó είναι
συχνó ανύπαρκτη. Kατóχρηση ουσιών είναι να χρησιμοποιούμε μια
παρóνομη ή νóμιμη ουσία με λóθος τρóπο και πóνω απó το
κανονικó ενώ ο εθισμóς, αρχικó ξεκινó σαν κατóχρηση μιας ουσίας ή
κατóστασης και καταλήγει να γίνει τρóπος çωής.
Zτην αρχή αισθóνονται ευ¢ορία και ικανοποίηση να ανήκουν στην
ευρύτερη διαδικτυακή κοινóτητα, να παίçουν τον ρóλο που
ονειρεύονται χωρίς να µιώνουν επί της ουσίας τον ρóλο αυτó στην
πραγματική çωή, παραμελούν ¢ίλους και οικογένεια, ενώ τα
συμπτώματα οδηγούν σε νευρικóτητα óταν µρίσκονται εκτóς
υπολογιστή, µέματα στην οικογένεια για να μην εκ¢ραστούν για την
ικανοποίηση που µιώνουν στην εικονική τους πραγματικóτητα, κακές
επιδóσεις στο σχολείο ή στη δουλειó, διαταραχές ύπνου και
διατρο¢ής, κóπωση στα μóτια, στο σώμα, πονοκε¢óλους.
Bέµαια, ο εθισμóς στο ίντερνετ γενικóτερα, στην ηλεκτρονική εποχή
και τα μέσα που παρέχει, αγγίçει óλες τις ηλικίες.
Yπóρχει ο εθισμóς στον
τ(óγο και στα παιχνίδια της
τύχης. Aν και σε κóποιους
ανθρώπους αρέσει να
τçογóρουν περιστασιακó, ο
παθολογικóς τçογαδóρος
συνήθως εξελίσσεται απó τον
περιστασιακó στον
επαναλαμµανóμενο τçóγο.
Kαθώς ο τçóγος εξελίσσεται, ο
παίκτης αρχίçει να ρισκóρει
περισσóτερο, τóσο
προσωπικó óσο και
οικονομικó. Aυτó συχνó
οδηγεί σε σοµαρó προσωπικó προµλήματα, οικονομικó μαρασμó και
παραµατική συμπερι¢ορó για να υποστηριχτεί αυτή η συνήθεια. O
εθισμένος στα τυχερó παιχνίδια, ασχολείται διαρκώς με αυτó,
απασχολεί τον νου του στο πώς θα κερδίσει και θα νικήσει, ενώ
προσπαθεί να δικαιολογηθεί πως óταν «πιóσει την καλή» θα ξε¢ύγει
απó τον εθισμó. Oι αποτυχίες του και η οικονομική στέρηση που
περιέρχεται σταδιακó τον κóνουν ευερέθιστο και διαρκώς πιο νευρικó
και απóτομο. Kóποιος που γνώρισα και έπαιçε στο καçίνο
συστηματικó, μου είπε πως την ώρα εκείνη ξεχνούσε τα προµλήματó
του, Eεχνούσε ποιος ήταν, τι έγνοιες είχε, χαλóρωνε. Είναι μία ¢υγή
απó την πραγματικóτητα λοιπóν. Zυνήθως λένε µέματα, στον ίδιο
τους τον εαυτó, στους οικείους τους. Xóνουν την αίσθηση της
πραγματικóτητας, δανείçονται, χρεώνονται και μπαίνουν σε ένα
¢αύλο κύκλο, κυνηγώντας το óπιαστο «óνειρο» της τύχης. O εθισμóς
στον τçóγο είναι ένα σημαντικó πρóµλημα σε αρκετές χώρες, έχοντας
επίπτωση σε óλες τις ηλικίες. Hροσµóλλει περισσóτερο óντρες παρó
γυναίκες, ενώ συνήθως εμ¢ανίçεται στην ε¢ηµεία στους óντρες και
αργóτερα στις γυναίκες. Tο ίντερνετ έχει κóνει οικείο τον τçóγο σε
óλους μας.

Εθισμóς μπορεί να γίνει η
καταναKmτικq μανία, κóτι
που προµóλει η σημερινή
δυτική νοοτροπία και
δια¢ήμιση. Zύμ¢ωνα με την µυχολογία, η καταναλωτική μανία είναι
παθολογία ένας εθισμóς χωρίς αντικείμενο εθισμού. Aποτελεί μια
εμμονή στο να ξοδεύεις διαρκώς, συνήθως πρóγματα που δεν σου
είναι απαραίτητα. και που δεν μπορείς να αντέξεις να ξεπληρώσεις.
Είναι ένα ¢αινóμενο περισσóτερο γυναικείο, χωρίς να σημαίνει πως
δεν το έχουν και óντρες.

Εθισμóς είναι να έχουμε öιαρκmς μαúρες σκέgεις και να μην
θέλουμε να απαλλαγούμε απó αυτές. Nα κóνουμε αυτó που ανα¢έρει
ο Pίτσαρντ Mπαχ στις «•ευδαισθήσεις» του: να είμαστε
ικανοποιημένοι με την δυστυχία μας, να τρε¢óμαστε με την δυστυχία
μας. Aυτó μας µυθίçει σε ένα ¢αύλο κύκλο αδυναμίας να δούμε τον
†λιο, το ¢ως, γιατί απλó• έχουμε ερωτευθεί το σκοτóδι! Aκóμη και
αν δεν το έχουμε πρóξει οι ίδιοι, θα έχουμε σίγουρα συναντήσει
óτομα με τέτοια εθιστική συμπερι¢ορó, στην δυστυχία, στην
αρρώστια (π.χ. ο «Kατó ¢αντασίαν
ασθενής» του Mολιέρου). Mε τον
τρóπο αυτó, έλκουμε óλλα óτομα με
σκοτεινές σκέµεις κοντó μας και óλοι
μαçί κóνουμε μία «κοινωνία»
δυστυχίας που µóχνει α¢ορμές να
επιµεµαιώσει την δυστυχία της. Aν
προσπαθήσει κóποιος να μας µγóλει
απó την κατóσταση αυτή, οι
αντιδρóσεις συχνó είναι
πανομοιóτυπες με εκείνες που έχουν
οι εθισμένοι στο αλκοóλ ή στο τσιγóρο. '

Εθισμóς τέλος μπορεί να είναι
η ε{óρτηση απó μία
προσmπικq σ¿έση.
Ερωτική, γονική, οποιαδήποτε
κοντινή, στενή σχέση, απó την
οποία δεν μπορούμε να
αποδεσμευτούμε. Yπóρχουν
óτομα που παραμένουν σε
μία ερωτική σχέση που τους
υποµιµóçει, τους ταλαιπωρεί
σωματικó ή µυχικó, αλλó δεν
παίρνουν την απó¢αση να
ξε¢ύγουν. Yπóρχουν παιδιó
που δεν κóµουν τον ομ¢óλιο λώρο με την οικογένεια και παραμένουν
παιδιó ως τα ώριμα χρóνια τους. Yπóρχουν γονείς που δεν
απελευθερώνονται απó την εξóρτηση με το παιδί τους,
δημιουργώντας του σημαντικó προµλήματα.
Η στέρηση της σuνqθειας οδηγεί είτε σε προµλήματα υγείας, είτε
σε ετεροκαταστρο¢ική (προς τα οικεία πρóσωπα) ή
αυτοκαταστρο¢ική συμπερι¢ορó. Kυκλοθυμική συμπερι¢ορó óταν
δεν έχει επóρκεια στο αγαθó που έχει εθιστεί. Yπóρχουν αλλαγές
στο µóρος, στην σ¢ριγηλóτητα του σώματος, στην διατρο¢ή, στις
συναναστρο¢ές. O εθισμένος óνθρωπος συχνó αρνείται την
πραγματικóτητα και δεν αποδέχεται το πρóµλημα.
Επιστημονικές μελέτες µυχολóγων και κοινωνιολóγων υποδεικνύουν
óτι ορισμένα óτομα ενöε¿ομένmς öιατρέ¿οuν αu{ημένο κίνöuνο
ε{óρτησης σε σ¿έση με óKKα. Oι óνθρωποι αυτοί έχουν
κληρονομήσει απó τους γονείς τους μια προδιóθεση στον εθισμó (αν
αυτóς έχει σχέση με τις ουσίες). Cστóσο, κοινωνικές πιέσεις ή óλλοι
εξωγενείς παρóγοντες óπως το stress, η ¢τώχεια ή μία
συναναστρο¢ή ή κóποιες παθήσεις μπορεί επίσης να παίξουν πολύ
σημαντικó ρóλο.

Yπóρ¿ει Kúση; Σίγοuρα ναι!
Oλα είναι στο χóσιμο του ελέγχου του νου
και οι ειδικοί (µυχολóγοι, µυχοθεραπευτές,
κοινωνιολóγοι) προτείνουν λύσεις. Oι
óνθρωποι που ασχολούνται με τον
εσωτερισμó, έχουν κι αυτοί µρει
μεθοδολογίες, με óσκηση του νου, για να
ξεπεραστούν οι εθισμοί και οι εξαρτήσεις.
Yπóρχει αυτó που έχω ακούσει να
ονομóçουν «μετατροπή των
εντυπώσεων». H αναçήτηση του αιτίου, θα
¢έρει και την λύση. Kαι τóτε, óλες οι
μετατροπές μπορούν να συμµούν και να
δούμε αισιóδοξα το μέλλον,
απομακρύνοντας κóθε εξóρτηση.
Στην αστροKογικq μεKέτη•
Zτον αστρολογικó μας χóρτη, υπóρχουν ενδείξεις για σημεία που
υποδεικνύουν μία εξαρτημένη προσωπικóτητα, óρα ευóλωτη στο να
εθιστεί με τον ένα ή τον óλλο τρóπο. Mία ευαίσθητη προσωπικóτητα,
óμεσα δεκτική, θα είναι εκείνη που έχει τονισμένο το στοι¿είο τοu
νεροú.
Aηλαδή πολλούς πλανήτες στον Καρκίνο, στον Zκορπιó και στους
Ιχθείς. Zτο μεν çώδιο του Kαρκίνου, έχουμε την ατολμία να προµóλει,
την γονική εξóρτηση πιθανώς, την ανóγκη να είμαστε
προστατευμένοι, σε ένα οικείο περιµóλλον, απó το οποίο δεν
θέλουμε να ¢ύγουμε.
Zτο çώδιο τοu Σκορπιοú, υπóρχουν συχνó συμπλέγματα που μας
δημιουργούν προσκóλληση και δεν απαλλóσσουμε εύκολα τον εαυτó
μας απó τα δεσμó μας. Yπóρχει η εμμονή και κóποιες ¢ορές (με
ειδικούς συνδυασμούς) η µύχωση.
Zτο çώδιο τmν Ι¿θúmν, έχουμε το µασικó στοιχείο της ανóγκης της
¢υγής απó την πραγματικóτητα, για τον λóγο αυτó εδώ έχουμε την
ευχέρεια κατα¢υγής σε ουσίες, ναρκωτικó, αλκοóλ, αλλó και
¢óρμακα ή τσιγóρο. Tο υπερ-ευαίσθητο çώδιο αυτó, ειδικó αν ανήκει
στον ωροσκóπο ή στον †λιο, θέλει να ταξιδεύει με διó¢ορες
μεθóδους μακριó απó την πραγματικóτητα.
O Ποσειömνας, που αναπτύχθηκε ωραία στο óρθρο της κας
Zταύρου, είναι μία ακóμη αιτία που µοηθó και υποστηρίçει εθιστικές
συνήθειες σε δύσκολες óµεις με προσωπικούς πλανήτες. Είναι ο
óνειρο και η ουτοπία, η αυταπóτη, η ανóγκη να ταξιδέµουμε εκτóς
πραγματικóτητας και η ¢υγή αυτή γίνεται πολύ εύκολα συνήθεια.
H Μαúρη ΣεKqνη, για την οποία έχουμε óρθρο και πóλι απó την κα
Zταύρου, δημιουργεί μία μαγνητική έλξη και εξóρτηση, πολλές ¢ορές
απó καταστóσεις ή πρóσωπα που λειτουργούν σαν παγίδα και δεν
μπορούμε να απεμπλακούμε εύκολα απó αυτó. Είναι συχνó ορατή
στα προσωπικó ωροσκóπια εξαρτημένων ατóμων. Είναι το µύθισμα
και η προσκóλληση, δίχως σκέµη.
O Κένταuρος OóKος είναι ένας αστεροειδής ικανóς να δημιουργήσει
¢υγή απó την πραγματικóτητα και υπερµολική χρήση εθιστικών
ουσιών. Zτο µιµλίο μου «H αστρολογία στο µουνó των Kενταύρων»
ανα¢έρω πως δημιουργεί ασα¢είς και ανεξέλεγκτες καταστóσεις,
που έχουν αλυσιδωτές συνέπειες, επομένως και σοµαρó
προµλήματα.
O Κένταuρος Xείρmνας είναι συχνó επεξηγηματικóς για τα
προµλήματα που έχουν να κóνουν με την οικογένεια, επομένως τις
εξαρτήσεις απó αυτó που μετα¢έρουμε απó τα παιδικó μας χρóνια.
H μελέτη του κρίνεται απαραίτητη στον αστρολογικó μας χóρτη.
Zε μελέτες που έχουν γίνει, τα ναρκωτικó και το αλκοóλ, ¢αίνονται
στον εθισμó, εκτóς απó τον Ποσειömνα που συχνó σκεπτóμαστε, σε
σχέση με τον Ερμq και τον Aρη. O Ερμής γιατί είναι η σκέµη και η
απó¢αση, αλλó ο Aρης είναι η µελóνα, είναι το οινóπνευμα που καίει
(σε συνδυασμó με τον Hοσειδώνα ¢υσικó), óπως και η δρóση μέσω
μίας κατóστασης ¢υγής. Móλιστα, ο Kóλπεμπερ που ασχολήθηκε με
την αστρολογία και την µοτανολογία, ανα¢έρει óτι ο Aρης παίçει
κυρίαρχο ρóλο στον εθισμó για το τσιγóρο.
Επίσης, οι οίκοι 2ος, 11ος και 12ος, óταν έχουν δύσκολους
πλανήτες και δύσκολες óµεις μπορεί να προκαλέσουν εθισμó, α¢ού
οδηγούν σε νοητικó στρες και ανασ¢óλεια. O Kρóνος, ο N. Aεσμóς
της Zελήνης ή ο Aρης με δύσκολες óµεις, θα έδιναν την ευκαιρία σε
ένα óτομο να αποκτήσει εξóρτηση σε ένα απó αυτούς τους τομείς. O
2ος οίκος θα μπορούσε να εξηγήσει την τóση για καταναλωτική
μανία, που ανα¢έραμε νωρίτερα. † θα μπορούσε να αναδείξει την
εξóρτησή μας απó ó,τι μοιóçει πολύτιμο για μας.
Zmöιακές μοίρες που δηλώνουν δύσκολες περιοχές (πχ εκεί που
είναι σε πτώση οι πλανήτες, η κεκαυμένη çώνη, δύσκολοι σταθεροί
αστέρες) θα δώσουν μία ακóμη προδιóθεση για εθισμó.

Τρóποι θεραπείας; Yπóρ¿οuν.
Επειδή οι περισσóτερες περιπτώσεις
εμπλέκουν το στοιχείο του
Hοσειδώνα, η πνευματική διερεύνηση
είναι μία σωστή μέθοδος. H ανóγκη
να αγγίξουμε τον πνευματικó μας
κóσμο θα μας οδηγήσει στην
εσωτερική διερεύνηση. Mία
δημιουργική και καλλιτεχνική
δραστηριóτητα επίσης θα µοηθήσει, η
επα¢ή με την μουσική, το θέατρο, την
τέχνη. H ¢αντασία και η ¢υγή
μπορούν να δώσουν μία καλή
ποιητική πένα ή συγγρα¢ική έ¢εση.
H επα¢ή με τη θóλασσα ηρεμεί δίχως
να δημιουργεί τα προµλήματα των
óλλων μεθóδων. Zε ó,τι α¢ορó τους Kενταύρους, η μελέτη τους μας
καθοδηγεί στις λύσεις και στην απαλλαγή απó αυτó τα «κεντήματα»
της αύρας. Aνήκει στον τομέα της µυχολογικής αστρολογίας. H
απαραίτητη λεπτομερής μελέτη του χóρτη μας, θα αναδείξει τα
ευαίσθητα σημεία και θα μπορέσει να μας γειώσει, ώστε να
αποδεχθούμε την επα¢ή με την γήινη πραγματικóτητα, αλλó να
είμαστε παρóλληλα ελεύθεροι απó εξαρτήσεις και εθισμούς. H
µυχολογική αστρολογία, συμµουλευτικó, εξηγεί τι και πώς λειτουργεί
λóθος στην çωή μας και δίνει παρóτρυνση στο πώς να το
ξεπερóσουμε. O óνθρωπος -πιστεύουν οι αστρολóγοι της
µυχολογικής αστρολογίας- μπορεί να γίνει αυτóνομο óν.
Hαραθετω κóποιες σπóνιες πληρο¢ορίες για τον θρυλικó F.Fκιóλµα,
συμπεριλαμµανομένου και μέρους του προσωπικού του αρχείου
¢ωτογρα¢ίες κλπ.
O Fκιóλµας εμπνεύστηκε την κατασκευή του óντας ο ίδιος μανιώδης
καπνιστής, και α¢óτου το χρησιμοποίησε και στον ίδιο του τον ευατó
óλες οι τακτικές εξετóσεις του έµγαιναν καθαρές (προηγουμένως είχε
πρóµλημα στους πνεύμονες λóγω του καπνίσματος) και τελικó
πέθανε απó μια óσχετη με το πρóµλημα που είχε αιτία..
H γνωστή καπνοµιομηχανία του Morris τον προσέγγισε για να
προσεταιριστεί την ε¢εύρεση αλλó αυτóς αρνήθηκε την συνεργασία.
Aύο ε¢ευρέσεις που έχουν πατενταριστεί και τις θυμóμαι αυτή τη
στιγμή είναι αυτή του "δρóπανου" διατρητικού οργóνου και του
ηχητικού κανονιού.Tο διατρητικó óργανο ο Fκιóλµας προσπóθησε να
το αξιοποιήσει προς συμ¢έρον της ελλóδας αλλó ως συνήθως ουδείς
προ¢ήτης στον τóπο του, και καμία προσπóθεια δεν έγινε απó τους
ντóπιους πολιτικóντηδες για ενίσχυση της έτσι κι'αλλιώς ανύπαρκτης
ελληνικής µιομηχανίας, και έτσι κατέληξε να αξιοποιείται σήμερα στην
Kίνα..(!!!)
Tο ηχητικó κανóνι ο Fκιóλµας το πóλευε απó πολύ παλιó, δούλευε
γενικώς πóνω στους υπóηχους και είχε επίσης απαλλóξει τις
τηλε¢ωνήτριες του OTΕ απó çαλóδες και λιποθυμίες που ο¢είλονταν
σε αυτó το ¢αινóμενο.. Fια το κανóνι είχε εμπνευστεί απó τη µιµλική
ιστορία με τις σóλπιγγες των εµραίων που γκρέμισαν τα απóρθητα
τείχη της Ιερηχούς.
Tο κανóνι το κατασκεύασε και είχε πετύχει εντυπωσιακó
αποτελέσματα, μπορούσε να λειτουργήσει ιδίως σε μεγóλη κλίμακα
ως αντισυμµατικó υπερóπλο, αλλó οι ντóπιες κυµερνήσεις (τóτε
Kαραμανλής παπούς) δεν το αξιοποίησαν, και έτσι -ως συνήθως-
κατέλληξε και αυτó σε óλλη χώρα, η πατέντα πουλήθηκε για λίγα
εκατομμύρια στην Fαλλία óπ'την οποία αργóτερα προήλθε μια
γιγαντιαία έκδοση του ηχητικού κανονιού.
Kαι για το κανóνι και για το δρóπανο υπóρχουν τα σχέδια και οι
εγκεκριμένες πατέντες óπως υπóρχει και ¢ωτογρα¢ία του Fκιóλµα
δίπλα στο πρωτóτυπο του ηχητικού κανονιού, αλλó δεν μπορώ να
τις ανεµóσω λóγω óτι δεσμεύομαι απó τον νóμο περί πνευματικών
δικαιωμóτων.
Mπορείτε να µρείτε óμως στο διαδίκτυο ένα σχέδιο του ηχητικού
κανονιού (πιθανóν του πρωτóτυπου) στην παρακóτω ιστοσελίδα που
έχει και τις περισσóτερες γνωστές τελευταίες συνεντεύξεις του
ε¢ευρέτη:
http://www.newbrain.gr/giol ‰as/image004.˜pg
http://www.newbrain.gr/giol‰as/
Mπορείς να µóλεις κóποιες απó τις ¢ωτó ή τις πατέντες ή τα
προτóτυπα του Fκιóλµα; Bλέπεις αυτó το "κανóνι" που έµαλες απó το
newbrain είναι κατó πολύ YHOAΙΕZTΕPO απó τα κανóνια ήχου των
γερμανών κατó τον Bππ... Kóτι καλύτερο μήπως ;
Kανóνια ήχου των γερμανών;;; :
που είναι τα σχέδια για να τα συγκρίνουμε; Fια να τα συγκρίνεις και
να έχεις ¢τóσει με τέτοια µεµαιóτητα σε τέτοιο συμπέρασμα λογικó
σημαίνει óτι έχεις μελετήσει τα σχέδια και την αποτελεσματικóτητα και
των δύο. Tο έχεις κóνει óμως;
Kαι απ'την óλλη μεριó που ξέρεις με µεµαιóτητα την
αποτελεσματικóτητα και σε τι επίπεδο το έ¢τασε το δικó του κανóνι ο
Fκιóλµας;; Kαι πóσο μóλλον οι γερμανοί.. Εγώ πóντως έχω δει
¢ωτογρα¢ία με τον Fκιóλµα να στέκεται δίπλα σε ένα τερóστιο
μηχανολογικó κατασκεύασμα.. και αυτή είναι ¢ωτογρα¢ία απó το
αρχείο του, και στέχεται δίπλα στο ηχητικó κανóνι. (συσκευή
παραγωγής ηχητικών κυμμóτων υπερχαμηλής συχνóτητας σε hertz)
Yπóρχει επίσης και το πρακτικó μυστικóτητας που είχε τóτε
υπογρα¢εί (1970).
Εδώ το çήτημα óμως είναι óτι είχε μια ε¢εύρεση που θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί στο έπακρο απó την ελλóδα και δεν έγινε τίποτα (η
πέμπτη ¢óλαγγα που λέγαμε..).. αντίθετα η πατέντα "πέταξε" στο
εξωτερικó ... Oσο çούσε ο Fκιóλµας δεν μπορούσε να αποκαλύµει τη
χώρα γιατί είχε υπογρóµει μια "δήλωση τιμης". Zημερα óμως έχει
αποκαλυ¢θεί óτι είναι η Fαλλία. (το πήρε ένα ινστιτούτο
ραδιοακουστικής)
Hαραθέτω απó συνέντευξη Fκιóλµα:
Hαρóθεση: Mια απó τις εκατó περίπου ε¢ευρέσεις σας, που
επέδρασε σημαντικó στην εξέλιξη της Ιατρικής, αλλó και των
οπλικών συστημóτων, ήταν το λεγóμενο "ηχητικó κανóνι" ή "η
σóλπιγγα του θανóτου", θα μας πείτε το ιστορικó αυτής της
ε¢εύρευσής σας;
Tο 1970, ενώ εργαçóμουν πóνω στο πρóγραμμα ŠŠ 4 της
¢ωτοδέσμης πλóσματος, μια μέρα παρατήρησα óτι óσο µρισκóμουν
στο χώρο των εργαστηρίων, αισθανóμουν σωματικó óσχημα με
çαλóδες, ναυτία, πóνους στο στομóχι, γενική αδιαθεσία κ.λ.π. Ενώ το
πρóµλημα συνεχιçóταν για ένα μήνα, κóποια στιγμή διαπίστωσα óτι
στους τοίχους είχαν σχηματιστεί ρωγμές και έπε¢ταν οι σοµóδες.
Ενας ¢ίλος απó τη NAZA μου έστειλε στο μεταξύ ένα μηχóνημα για
τη μέτρηση των decibel. Ετυχε εκείνες τις ημέρες να διαµóσω στη
Bίµλο το σχετικó εδó¢ιο για τις περί¢ημες σóλπιγγες,με τις οποίες οι
Ισραηλίτες κατέστρεµαν τα ¢οµερó τείχη της Ιεριχούς, πóχους ε¢τó
μέτρων,ενώ μετó κατέσ¢αξαν τους 4ιλισταίους
(Kρήτες).Aκολούθησαν πολλές μετρήσεις,αλλó αποτέλεσμα μηδέν.
Aπó διαίσθηση η σκέµη μου πήγε στους υπóηχους. Mέχρι τóτε δεν
υπήρχε καμία επιστημονική μελέτη πóνω στην ακτινοµολία υποήχων
στην παγκóσμια µιµλιογρα¢ία. Mελέτησα προσωπικó το μηχóνημα
της NAZA και α¢ού το έκανα "πούπουλο και ¢τερó", το μετέτρεµα σε
μετρητή υποήχων. Aρχισα óλλες μετρήσεις και αμέσως σχεδóν
διαπίστωσα óτι είχα δίκιο. Yπήρχε ένα σημείο στο εργαστήριο óπου
παρóγονταν υποηχητικó κύματα χαμηλής συχνóτητας με τελική ισχύ
τα 1.250 Watt, ενώ γινóταν εκπομπή ακτινοµολίας σε συχνóτητα
κóτω των 4,3 Hertz. Επóμενο ήταν, λοιπóν, με τέτοια ακτινοµολία να
έχω προµλήματα υγείας και να ραγίçουν οι τοίχοι. Tο "ηχητικó
κανóνι" στηρίχτηκε σε αυτήτην παρατήρηση, καθώς οι υπóηχοι
παρóγουν σκληρές παλμικές δονήσεις στην ατμóσ¢αιρα και
διασπούν τα μóρια της ύλης και κυρίως το σκυρóδεμα. Επιπλέον,
επιδρούν στον εγκέ¢αλο μέσω των παλμικών δονήσεων και των
πιέσεων της ατμóσ¢αιρας και προκαλούν τραύμα στο νευρικó
σύστημα, κοκκίνισμα του δέρματος, ναυτία, ισχυρούς πονοκε¢óλους
και γενική σωματική κατóπτωση. Mε µóση αυτές τις
παρατηρήσεις,έλυσα και το πρóµλημα που µασóνιçε τον OTΕ για 34
χρóνια με τις απανωτές λιποθυμίες των τηλε¢ωνητριών. Tην αμοιµή
óμως των 25 εκατομμυρίων, που είχαμε συμ¢ωνήσει τη μοιρóστηκαν
τελικó ο Mούτσιος με το Zέκερη.
Zτις 20/11/1970 κατέθεσα στο αρμóδιο υπουργείο τα σχέδια του
"ηχητικού κανονιού" και πήρα το υπ'αριθμóν 41 297 δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας, που συνοδευóταν με πρακτικó μυστικóτητας για ένα
χρóνο. Oπως συνηθίçεται σε τέτοιες περιπτώσεις, η ε¢εύρεση
εξετóστηκε απó την αρμóδια επιτροπή του υπουργείου Εθνικής
Aμυνας, η οποία προς έκπληξίν μου, απο¢óνθηκε óτι η πατέντα δεν
θεωρείται απαραίτητη για τις Ενοπλες Aυνóμεις, ενώ μου έδωσαν
την óδεια να την αξιοποιήσω κατó την κρίση μου! Mετó απó καιρó και
απó πολλές αποτυχημένες προσπóθειες να μη ¢ύγει η πατέντα στο
εξωτερικó, αναγκóστηκα να την παραχωρήσω σε έναν επιστήμονα
μιας ευρωπαiκής χώρας. Mου έδωσαν τóτε δυóμισι εκατομμύρια,
ενώ υποχρεώθηκα να υπογρóµω μια "δήλωση τιμής" να μην
αποκαλύµω ποτέ σε ποια χώρα παραχώρησα την πατέντα αυτή.
Yστερα απó λίγο καιρó, η χώρα που πήρε την πατέντα
κατασκευóστηκε ένα απó τα τρομερóτερα μυστικó óπλα, ένα κανóνι
οχτώ μέτρων μήκους,το οποίο μπορεί με ένα πóτημα ενóς διακóπτη
να κóµει στα δυο ένα αεροπλανο¢óρο! Tαυτóχρονα αξιοποίησαν την
επινóηση μου στην κατασκευή ιατρικών συσκευών που διαλύουν με
υπóηχους τους λίθους των νε¢ρών και της χολής και σε πολλές
óλλες ε¢αρμογές χρήσιμες για την ανθρωπóτητα.
σημ.: υπóρχουν υπóνειες óτι η πραγματική έμπνευση του Fκιóλµα
για το κανóνι (αλλó και για óλλες ε¢ευρέσεις) δεν ήταν τελικó η
ιστορία με τα τείχη της ιεριχούς (που δεν επιµεµαιώνεται ούτε
ιστορικó ούτε αρχαιολογικó έτσι κι'αλλιώς) αλλó κóποια αρχαία ιερó
κείμενα των ινδών, ο Fκιóλµας είχε ταξιδέµει στην Ινδία, (και σε
πολλó óλλα μέρη στον κóσμο) , είχε μείνει σε μοναστήρι της
περιοχής και είχε επίσης εντρυ¢ήσει στην υπερµατική ¢ιλοσο¢ία.
(είχε παρακολουθήσει και μαθήματα απó τον καθ.Hρóκο) η υπóθεση
Fκιóλµα πρóκειται για μια τρομερó παρεξηγημένη υπóθεση.. και
δυστηχώς είναι ακóμα πιο παρεξηγημένη απó τους ίδιους τους
έλληνες. O Fκιóλµας υπεραγαπούσε την ελλóδα, επίσης ήταν
ικανóτατος και ε¢υής, δεν είναι δύσκολο να το καταλóµεις αυτó και
λίγο να τον μελετήσεις. Aυστηχώς óμως υπóρχουν έλληνες που τον
αμ¢ισµητούν ακóμα και σήμερα και πιστεύουν óτι η μóνη του
ε¢εύρεση ήταν το nicopal.. και ακóμα κι'αυτή óχρηστη προσπαθούν
να την µγóλουν!! .
«Ο Fεoρyιος Fκιó/βας έ¢υyε απó αυτóν τον κóσμο στις 14
Νοεμβρίου 2003. Tο óνομά του συνδέθqκε σε μεyά/ο βαθμó με τq
νεομυθο/οyία τqς περιβóqτqς ομάδας «tµι/ον». Ο Fκιó/βας qταν
μqχανο/óyος ÷ πυρqνικóς ¢υσικóς και είχε 19 αναyνoρισμένες
διεθνoς ε¢ευρέσεις. Οι συνεντεúçεις που έδoσε στq çoq του qταν
ε/άχιστες και πάντα προκα/οúσαν αίσθqσq. Zε αυτó το άρθρο θα
σας κάνo yνoστq μια συνέντευçq τqν οποία και έδoσε 1 περίπου
μqνα πριν πεθάνει ÷ συyκεκριμένα στα τέ/q του Zεπτέμβρq του 2003.
H συνέντευçq αυτq δóθqκε yια να «παίçει» στqν τq/εóρασq κάτι óμoς
που δεν έyινε (oς τoρα Mάρτιος του 2004), καθoς μετά το θάνατó
του τα δικαιoματα τqς συνέντευçqς αυτqς έχουν περάσει στq yυναίκα
του F. Fκιó/βα, q οποία και προς το παρóν δεν επιθυμεί τq
δqμοσιοποίqσq τqς. Tέ/ος, αçίçει να ανα¢έρo óτι οι άνθρoποι οι
οποίοι και κατέχουν τqν κασέτα αυτq, είναι μετρqμένοι στα δάχτυ/α
του ενóς χεριοú. Aς περάσουμε óμoς στα κυριóτερα σqμεία, στο
περιεχóμενο δq/αδq τqς συνέντευçqς.
H συνάντqσq /αμβάνει χoρα σε yνoστq κα¢ετέρια στqν περιοχq τqς
Hεντέ/qς. H κα¢ετέρια αποτε/είται απó δúο ορó¢ους και χάριν τqς
συνέντευçqς έχει «εκκενoθεί» ο επάνo óρο¢ος. Ο κ. Fκιó/βας
çεκαθάρισε εç αρχqς πoς AEΝ επιθυμεί να μι/qσει yια θέματα τoν
«tµι/ον» q οτιδqποτε ά//ο τον έχει κάνει ευρέoς yνoστó τα
τε/ευταία χρóνια. H συçqτqσq /οιπóν κινqθqκε κυρίoς στα π/αίσια
τoν κοινoνικοπο/ιτικoν συνθqκoν που επικρατοúν σqμερα στqν
E//άδα και óχι μóνο.»
O Fεώργιος Fκιóλµας έ¢υγε απó αυτóν τον κóσμο στις 14 Nοεμµρίου
2003.Tο óνομó του συνδέθηκε σε μεγóλο µαθμó με τη νέομυθολογία
της περιµóητης ομóδας Eµιλον. O Fκιóλµας ήταν μηχανολóγος ‘
πυρηνικóς ¢υσικóς και είχε 19 αναγνωρισμένες διεθνώς ε¢ευρέσεις.
Oι συνεντεύξεις που έδωσε στη çωή του ήταν ελóχιστες και πóντα
προκαλούσαν αίσθηση. Zε αυτó το óρθρο θα σας κóνω γνωστή μια
συνέντευξη την οποία και έδωσε 1 περίπου μήνα πριν πεθóνει ‘
συγκεκριμένα στα τέλη του Zεπτέμµρη(2003). H συνέντευξη αυτή
δóθηκε για να «παίξει» στην τηλεóραση κóτι óμως που δεν έγινε(ως
τώρα Móρτιος 2004) ,καθώς μετó το θóνατó του τα δικαιώματα της
συνέντευξης αυτής έχουν περóσει στη γυναίκα του F.Fκιóλµα ,η
οποία και προς το παρóν δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση της.
Tέλος ,αξίçει να ανα¢έρω óτι οι óνθρωποι οι οποίοι και κατέχουν την
κασέτα αυτή ,είναι μετρημένοι στα δóχτυλα του ενóς χεριού•Aς
περóσουμε óμως στα κυριóτερα σημεία ,στο περιεχóμενο δηλαδή
της συνέντευξης.
H συνóντηση λαμµóνει χώρα σε γνωστή κα¢ετέρια στην περιοχή της
Hεντέλης. H κα¢ετέρια αποτελείται απó δύο ορó¢ους και χóριν της
συνέντευξης έχει «εκκενωθεί» ο επóνω óρο¢ος . O κ. Fκιóλµας
ξεκαθóρισε εξ αρχής πως AΕN επιθυμεί να μιλήσει για θέματα των
Eµιλον ή οτιδήποτε óλλο τον έχει κóνει ευρέως γνωστó τα τελευταία
χρóνια. H συçήτηση λοιπóν κινήθηκε κυρίως στα πλαίσια των
κοινονικοπολιτικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Ελλóδα
και óχι μóνο.
H συçήτηση ξεκίνα με τη νεαρή δημοσιογρó¢ο να çητó την óποµη
του Fκιóλµα για τις κλιματολογικές συνθήκες στον πλανήτη. Εκείνος
απαντó πως αν συνεχιστεί η σημερινή κατóσταση ´´ο πλανήτης Fη
θα είναι ακατοίκητος ως το 2080 óπως ακριµώς συνέµη και με
óλλους 8 πλανήτες στο μακρινó παρελθóν´´. Zτη συνέχεια
ανα¢έρεται στις HHA και στο NATO χαρακτηρίçοντóς τους ως
´´χωρο¢ύλακες του Zιωνισμού´´.
Aνα¢έρεται επίσης και στον πóλεμο στο Ιρóκ ,λέγοντας πως έγινε
´´για να εκπληρώσει τις γρα¢ές τους´´( πóρνη Bαµυλών ).Ερωτóται
και για τα θέματα των Ελληνοτουρκικών. Aπαντó πως ´´η Tουρκία
είναι ουσιαστικó μια προέκταση του Ισραήλ σήμερα´´ και óτι ´´ στο
μέλλον επίκειται ίδρυση κρóτους του Aιγαίου στο οποίο και είναι στα
σχέδια να ανήκουν η Kύπρος ,η Kρήτη και τα Aωδεκóνησα´´. Kαι οι
πολιτικοί της χώρας μας μπήκαν στο στóχαστρο του Fκιóλµα .
Xαρακτηριστικó ανέ¢ερε πως ´´τα τελευταία 20 χρóνια έχουν
ξεθεμελιώσει την Ελλóδα ,η οποία έχει καταντήσει μια χού¢τα απó
3ƒ αμιγώς ελληνικó πληθυσμó´´. Kóνοντας μια μικρή ανα¢ορó στο
τερóστιο θέμα παιδεία ‘χαρακτηριστικó τóνισε πως ´´δεν υπóρχει
παιδεία´´ ,ο Fκιóλµας έκανε λóγο και για το πρóµλημα των
μεταναστών στην χώρα μας.´´Oταν στους 100 μαθητές σε ένα
σχολείο ,οι 80 είναι αλλοδαποί ,τóτε αυτó είναι ένα σα¢ές μήνυμα óτι
η ¢υλή μας χóνεται σιγó σιγó. Hεριμένουν απλó ένα «σύνθημα» να
μας σ¢óξουν´´ συμπληρώνει. Zυνεχίçοντας να εκθέτει τις απóµεις
του για την σημερινή ελληνική κοινωνία ,ο κ. Fκιóλµας κóνει λóγο και
για τους στóχους των νεοελλήνων σήμερα. ´´Tο óνειρο του
Nεοέλληνα σήμερα είναι να γίνει δημóσιος υπóλληλος και να
προσλη¢θεί σε μια θέση´´. Aνα¢έρθηκε και στο θεσμó της απεργίας
λέγοντας óτι ´´τελευταία γίνεται κατóχρηση´´.´´Aεν είναι δυνατóν να
απεργούν óνθρωποι που ασκούν λειτουργήματα (ανέ¢ερε
δασκóλους και γιατρούς).´´Aπαγορεύονται οι απεργίες στα
λειτουργήματα´´ δήλωσε και έκλεισε τον κύκλο της συçήτησης για τα
κοινωνικó θέματα.
O Fκιóλµας ανα¢έρθηκε με πικρία σε ένα περιστατικó απó το
1981.Oπως ανα¢έρει ´´εκείνο τον καιρó συνέµαινε στο κτίριο του
OTΕ στην Hατησίων ένα ¢αινóμενο ανεξήγητωνλιποθυμιών των
υπαλλήλων που δούλευαν εκεί. Aν και είχαν ¢έρει δεκóδες
επιστήμονες απó το εξωτερικó ,´´ κανείς δεν μπορούσε να µρει το
αίτιο της ακτινοµολίας που προκαλούσε τα ατυχήματα´´. Tóτε
κóλεσαν και τον Fκιóλµα ο οποίος και πήγε πρóθυμα στο κτίριο του
OTΕ. ´´Hαρακóλεσα τους υπευθύνους να ¢ύγουν óλοι οι υπóλοιποι
επιστήμονες απó μέσα και να δουλέµω μóνος μου με τους µοηθούς
μου. Εντóπισα με óργανα που ¢έραμε óτι το πρóµλημα προήρχετο
απó ακτινοµολία υποήχων ,θέμα στο οποίο και δούλευα εκείνη την
περίοδο´´. Aίγες μέρες μετó το πρóµλημα είχε λυθεί. O κ. Fκιóλµας
çήτησε αμοιµή 25 εκατ. δραχμών ως επιχορήγηση γα το Kέντρο
Επιστημονικών ερευνών που είχε ιδρύσει .Aν και οι υπεύθυνοι
συμ¢ώνησαν ,τα χρήματα αυτó δεν τα πήρε ποτέ ,ενώ μετó απó
μήνες διαπίστωσε óτι του τα «έ¢αγε» συγκεκριμένο óτομο (δεν μου
επιτρέπεται να δηλώσω το óνομα του).
H συνέντευξη κλείνει με ανα¢ορó στις ε¢ευρέσεις του Fκιóλµα. ´´Tο
Kέντρο Επιστημονικών Ερευνών το ίδρυσα το 1957 και απó τóτε
έχουμε 19 διεθνής ε¢ευρέσεις ´´. ´´Mε ανóγκασαν να τις πουλήσω
óλες έξω´´ ανα¢έρει με παρóπονο. Kóνει λóγο διεξοδικó για το
ηχητικó κανóνι ,ένα σύστημα ασ¢óλισης σιδηροδρομικών κóμµων
,καθώς και την γνωστή συσκευή που απομακρύνει τις µλαµερές
ουσίες του τσιγóρου. Móλιστα για την τελευταία συσκευή υπóρχει και
δοκιμή σε πραγματικó χρóνο. Zε εκείνο το χρονικó σημείο (της
δοκιμής της μηχανής) εμ¢ανίçονται δίπλα στον κ. Fκιóλµα και óλλοι
δύο óντρες. O κ. Nεó¢υτος Hαπαδóπουλος (Hυρηνικóς 4υσικóς ‘
Mηχανολóγος) και ο κ. Ιωóννης Kουτσιóπουλος (Oικονομολóγος) ,οι
οποίοι και μιλούν με τα καλύτερα λóγια για τον Fκιóλµα. Εδώ κóπου
κλείνει και η συνέντευξη συνολικής διóρκειας περίπου 45:50 λεπτών
Είναι Ελληνας και γεννήθηκε στη Oεσσαλία το 1920. Hρίν ακóμη
πóρει το πτυχίο του μηχανολóγου και του πυρηνικού ¢υσικού, πήρε
το πρώτο δίπλωμα απó το Aιεθνές Fρα¢είο Ε¢ευρέσεως στην
Ελµετία με την υπογρα¢ή του Aiνστóιν για την πρωτοποριακή
θεωρία του πóνω στη σύντηξη της ύλης και τη ¢ωτοδέσμη
πλóσματος. Zυνεργóστηκε πολλó χρóνια με το KHΕ "Aημóκριτος", τη
NAZA και το NATO. Hρωτοστóτησε στην ίδρυση του Zτρατιωτικού
Kέντρου Επιστημονικών Mελετών και του Εθνικού Ιδρυματος
Ερευνών.Aπó το 55 δημιούργησε ένα δικó του πυρηνικó εργαστήριο
και το Kέντρο Επιστημονικών Ερευνών στην Aθήνα. Tο 1954 κίνησε
τανκς και αυτοκίνητα χωρίς καύσιμα, ενώ το 1958 πραγματοποίησε
τηλεκατευθυνóμενη πτήση εκπαιδευτικού αεροσκó¢ους απó την
Ελευσίνα στη Póδο. Εχει επινοήσει 90 περίπου ε¢ευρέσεις, ανóμεσα
στις οποίες το σύστημα μιας αντιπυρηνικής ομπρέλας,ένα
τρομακτικής ισχύος ηχητικó κανóνι, το "Šiol‰as' System", το
καλύτερο παγκοσμίως σύστημα σ¢αλείας στις διαµóσεις τρένων, το
αντιαεροπορικó Aρτεμις" κ.ó. ίναι ο κατασκευαστής του μεγαλύτερου
τελε¢ερίκ στον κóσμο (Aιθιοπία) και ο óνθρωπος που γιóτρεµε τον
OTΕ απó τις λυποθυμίες των τηλε¢ωνητριών. Εχει
αποκωδικοποιήσει óγνωστα κείμενα του Aριστοτέλη, ενώ υπήρξε
μέλος της πρυτανείας της μυστικής οργóνωσης'E". Aνóμεσα στους
καλύτερους ¢ίλους του ο Aρ. Cνóσης, οι Mποδοσóκηδες, ο Ι.
Hασσóς, ο πρώην µασιλιóς Kωνσταντίνος και τóσοι óλλοι. Είναι μια
αναμ¢ισµήτητη διóνοια που το ελληνικó κρóτος ó¢ησε να πóει
χαμένη. O F. Fκιóλµας, óμως, αυτóς ο τóσο απλóς και τóσο
καλóκαρδος óνθρωπος, επιμένει ακóμη...
TOY FΙCPFOY KAPAMHΕAA
Kύριε Fκιóλµα, πώς ξεκίνησε η ομολογουμένως λαμπρή
σταδιοδρομία σας στο χώρο των Επιστημών;
Zπούδασα αρχικó μηχανολóγος, με ειδίκευση στους σιδηροδρóμους
στην Hóντοµα της Ιταλίας. Aργóτερα σπούδασα Hυρηνική 4υσική
στο Hανεπιστήμιο της Bοστóνης των HHA. Zτην Ιταλία έμεινα
συνολικó τριóμισι χρóνια,πήρα το πτυχίο και έ¢υγα. Είχα αρχίσει
κιóλας απó πολύ μικρóς να κóνω τα πρώτα πειρóματα και τις
πρώτες μελέτες με µóση τη θεωρία μου για τη "4ωτοδέσμη
πλóσματος". Fύρισα στην Aθήνα,óπου έπιασα αμέσως δουλειó στο
τμήμα Mηχανικής Kαλλιέργειας του υπουργείου Fεωργίας. Είδα
πολλές λωποδυσίες εκεί μέσα.Mετó, παρóλληλα με μια σειρó
πυρηνικών πειραμóτων, δημιούργησα το Zτρατιωτικó Kέντρο
Επιστημονικών Mελετών (ZKΕM) ,απó το οποίο προήλθε το
σημερινó Kέντρο Ερευνών Εθνικής Aμύνης (KΕΕOA). Εκείνη την
περίοδο συνεργαçóμουν με το NATO, στα ερευνητικó κέντρα του
οποίου είχε αρχίσει κιóλας η αξιολóγηση δύο σχεδίων μου υµίστης
στρατηγικής σημασίας. Tο πρώτο ήταν μια αντιπυρηνική ομπρέλα
και το δεύτερο ένα σύστημα τηλεκατεύθυνσης οχημóτων πυραύλων.
Aπó το 1955 δημιούργησα ένα ανεξóρτητο κέντρο πυρηνικών και
επιστημονικών ερευνών με εργαστήρια προωθημένης τεχνολογίας.
Móνο το NATO μας είχε χρηματοδοτήσει τóτε με 150.000.000
περίπου!
Ενώ ήσασταν ακóμη ¢οιτητής στην Ιταλία,συναντηθήκατε για πρώτη
¢ορó με τον Aiνστóιν. Aυτóς ο óνθρωπος,που óλλοι αποκαλούν
γίγαντα της Επιστήμης και óλλοι κλέ¢τη ξένων ιδεών,επέδρασε
αρνητικó ή θετικó στη çωή σας;
Tον Aiνστóιν τον γνώρισα στην Ελµετία, óταν ήταν διευθυντής στο
Aιεθνές Fρα¢είο Ευρεσιτεχνιών. Mου υπέγραµε το πρώτο δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας πóνω στο πολύ σοµαρó çήτημα της "4ωτοδέσμης
πλóσματος". Εκανα πολύ óσχημα τóτε που πήγα να το πατεντóρω.
Hμουν πολύ νέο παιδί. Aκóμη ¢οιτητής στην Hóντοµα.O Aiνστóιν,
και γενικóτερα ο σιωνισμóς, έχουν κóνει ó,τι χειρóτερο για την
ανθρωπóτητα.Kαι το μεγαλύτερο κακó είναι óτι,óταν óνθρωποι των
Εµραίων έκαµαν τις µιµλιοθήκες της Aλεξóνδρειας, της Kυρήνειας
και της Pώμης, οι σο¢οί της Zιών,που εργóçονταν μυστικó μέσα σε
αυτές για μια εικοσαετία ,πήραν μαçί τους έντεκα χιλιóδες τóμους
πριν την τελική καταστρο¢ή .Zε αυτó τα µιµλία κρύµονται τρομερó
μυστικó και οι Εµραίοι τα έκρυµαν,ενώ τα υπóλοιπα τα έκαµαν για
να εμποδίσουν την πρóοδο της ανθρωπóτητας. Kαι είναι ξεκóθαρο
πια óτι οι Εµραίοι θέλουν την ανθρωπóτητα στο σκοτóδι της óγνοιας.
Aυτó τα ιερó µιµλία της γνώσης οι Εµραίοι, óπως ήταν ¢υσικó, τα
αξιολóγησαν και τα εκμεταλλεύτηκαν με κóθε τρóπο. Oπως π.χ. ο
Bαγer, διαµóçοντας óλα τα µιµλία του Ιπποκρóτη, έ¢τιαξε μια
"Aσπιρίνη" και έγινε ο πλουσιóτερος óνθρωπος της γης. Hήραν την
ατομική µóμµα, τον τετραγωνισμó του κύκλου και τóσα óλλα που
ανα¢έρονται ξεκóθαρα στον Aριστοτέλη και στα κείμενα δια¢óρων
óλλων αρχαίων Ελλήνων συγγρα¢έων. Tι τα θες, óμως, εμείς οι
Ελληνες είμαστε σκλóµοι απó τον καιρó που ιδρύθηκε η ορθóδοξη
χριστιανική θρησκεία. Nα σκε¢τείς óτι για εκατοντóδες χρóνια σε óλο
το Bυçóντιο δεν επιτρεπóταν ούτε καν να ανα¢έρεις óτι είσαι
Ελληνας. Aν το έκανες,στις περισσóτερες περιπτώσεις σε σκóτωναν
επιτóπου.
Kατó τη γνώμη σας, έχουν τελικó κóποια µóση οι κατηγορίες
εναντίον του Aiνστóιν óτι ιδιοποιήθηκε ελληνικές και óλλες θεωρίες,
óπως του ¢ημισμένου Ελληνα μαθηματικού Kαραθεοδωρή;
Είναι Bέµαιο óτι το σύστημα της ατομικής µóμµας ο Aiνστóιν το πήρε
απó τον Kαραθεοδωρή, που ήταν προχωρημένο μυαλó και μία απó
τις μεγαλύτερες μορ¢ές του αιώνα μας στο χώρο της Επιστήμης.
Aυτó είναι ξεκóθαρο και υπóρχουν αδιóσειστα ντοκουμέντα. Ενα
μεγóλο χαρτοκιµώτιο,που έχω στη διóθεση μου, είναι γεμóτο με
τέτοια στοιχεία .Zτην αλληλογρα¢ία με τον Kαραθεοδωρή γίνονται
πολλές ανα¢ορές γi' αυτó τα çητήματα. O Kαραθεοδωρής ήταν
¢ημισμένος σε óλο τον κóσμο των Επιστημών για τις προωθημένες
γνώσεις του και τις πρωτóτυπες θεωρίες του. Είχε οργανώσει κóπου
τετρακóσια πανεπιστήμια σε διó¢ορες χώρες και κóποια στιγμή τον
κóλεσαν επί Mεταξó να οργανώσει και στην Ελλóδα το
πανεπιστημιακó σύστημα εκπαίδευσης.Hρθε απó τη Fερμανία γι'
αυτóν το λóγο, αλλó σε ένα μóλις μήνα τον ανóγκασαν ουσιαστικó να
ξανα¢ύγει στο εξωτερικó. Tο τóτε επιστημονικó κατεστημένο
¢οµήθηκε,προ¢ανώς, óτι θα χóσει τις καρέκλες του απó αυτή την
ασυνήθιστη διóνοια .Kαι τον πολέμησαν με κóθε τρóπο . O
óνθρωπος εξα¢ανίστηκε και έτσι óπως του είχαν συμπερι¢ερθεί
"θυμήθηκε" να τηλε¢ωνήσει στους παρ' ολίγον εργοδóτες του αρκετó
καιρó μετó. Mε αυτήν τη νοοτροπία, τους είχε πει,ούτε σε εκατó
χρóνια δεν πρóκειται να γίνει τίποτε. Kαι δεν είχε καθóλου óδικο.Aπó
την εποχή του Kαραθεοδωρή, κανένας Ελληνας ερευνητής δεν
ευδοκίμησε αποκλειστικó στη χώρα που τον γέννησε.
Zτις αρχές της δεκαετίας του '50, με µóση τη μελέτη σας για τη
"4ωτοδεσμη πλóσματος", κóνατε κóποια πρωτοποριακó πειρóματα
στον Hαρνασσó και αλλού. Tι ακριµώς έγινε σε εκείνα τα πειρóματα
και πώς σας αντιμετώπισαν;
Hταν το 1953, αν θυμóμαι καλó. Hήραμε τóτε ένα τçιπ και πήγαμε
προς την περιοχή του Hαρνασσού, λίγο έξω απó την Tιθορέα. Hλóι
στις γραμμές του τρένου υπήρχαν δυο κου¢óρια γερμανικων
αυτοκινήτων απó την περίοδο του πολέμου. Tα στóχευσα απó
απóσταση με το σύστημα που είχα επινοήσει και κóπηκαν σε
δυοτρεις ¢έτες σαν να ήταν χαλµóς, που τον είχες κóµει με μαχαίρι.
Yστερα στóχευσα τα χιóνια στην κορυ¢ή του Hαρνασσού απó
μεγóλη απóσταση. Zε ελóχιστο χρóνο τα χιóνια έλιωσαν. Aυτη η
επινóηση στηριçóταν στην
τερóστια θερμóτητα που παρóγουν τα αποθηκευμένα κινούμενα
μóρια του πλóσματος. Ετσι, με ένα τóσο δα πραγ
ματακι,οπως ένας αναπτήρας, μπορείς να καταστρέµεις δέκα πóλεις
ταυτóχρονα σε κλóσματα δευτερολέπτου! Aπó το '53 έως το '58
έκανα διó¢ορα πειρóματα.Είχαν ανα¢ερθεί αρκετές ¢ορές σε αυτó οι
ε¢ημερίδες της εποχής. Επóμενο ήταν, λοιπóν,να ενδια¢ερθεί óμεσα
ο Zτρατóς και το υπουργείο Εθνικής Aμύνης. Tους απέδειξα óτι το
πετρέλαιο και η µενçίνη, εκτóς απó το óτι ήταν καταστρο¢ικó για το
περιµóλλον, δεν ήταν και καθóλου αναγκαία στην κίνηση των
οχημóτων. Εκανα τóτε τη διαδρομή θεσσαλονίκηAθήνα χωρίς τα
γνωστó καύσιμα.
Xρειóστηκε μóνο ένα ¢ιαλίδιο 150 γραμμαρίων με ένα υγροποιημένο
αέριο που είχα επινοήσει. Mπροστó στον Kαραμανλή, στη µασίλισσα
4ρειδερίκη και πολλούς óλλους Ελληνες και ξένους στρατιωτικούς
και επιστήμονες, το 1954 κίνησα ένα τανκ χωρίς καύσιμα, ενώ
πραγματοποίησα στην πρώτη πτήση εκπαιδευτικού αεροπλóνου
τύπου "Zι¢τ" απó την Ελευσίνα στη Póδο. Oλοι είχαν μείνει με το
στóμα ανοιχτó... Mε πήρε τóτε ο επι¢ανής καθηγητής του Mετσóµιου
Hολυτεχνείου, Xóνδρος και με πήγε στον Kαραμανλή, που ήταν
πολύ ενθουσιασμένος. Tον εμπιστεύτηκα τóτε και σε σύντομο χρóνο
του έδωσα τα σχέδια του συστήματος για την αντιπυρηνική ομπρέλα.
Hαρέδωσε τα σχέδια αμέσως στο NATO. Fι7 αυτó και τον ανέµασαν
τóσο µηλó οι Εµραίοι.Nα σου δώσω εγώ,λοιπóν,σχέδια στρατηγικής
σημασίας,για να προστατευτείς απó την πυρηνική ενέργεια και εσύ
για αντóλλαγμα να δώσεις γαλóνια και καρέκλες. Aυτó έκανε ο
Kαραμανλής: Hαρέδωσε óνευ óρων στο NATO αυτó το ¢οµερó
αντιπυρηνικó óπλο, χωρίς ουσιαστικó η Ελλóδα να πóρει το
παραμικρó. Aν ήθελε τóτε ο Kαραμανλής, με τα σχέδια που είχε στα
χέρια του,μπορούσε να έχει την Kύπρο, τα Zκóπια και τη Bóρεια
Hπειρο, να είχε ξεκαθαρίσει μια για πóντα το καθεστώς του Aιγαίου
και να είχε ανοίξει έναν ποταμó χρήματος προς τηνΕλλóδα. Aεν
πήρε, óμως,τίποτε,γιατί απλούστατα ήταν εθνοπροδóτης.
Zτο παρελθóν παρακολουθήσατε μαθήματα υπερµατικής ¢ιλοσο¢ίας
στο Fενικó Επιτελείο Zτρατού. Hρóκειται πρóγματι για μια απó τις πιο
óγνωστες πτυχές στην ιστορία των Ελληνικών Ενóπλων Aυνóμεων.
Είναι δυνατóν να μας δώσετε κóποιες λεπτομέρειες για την
ταυτóτητα αυτών των μαθημóτων; Zυνεχίçονται ακóμη και σήμερα;
Nαι, παρακολούθησα μαθήματα υπερµατικής ¢ιλοσο¢ίας στο FΕZ
απó το 1969 μέχρι το 1973. Kαρδιó αυτών των μαθημóτων ήταν ο
καθηγητής Hρóκος .Hταν τρομερóς και είχε κóνει πολλó πρóγματα
πóνω στη 4ιλοσο¢ία. Mπορούσε να ερμηνεύσει óλους τους
αρχαίους Ελληνες συγγρα¢είς. Tα μαθήματα 4ιλοσο¢ίας με τον
Hρóκο είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα.Kαι σε αυτó έπαιρναν μέρος
κóπου εκατóν πενήντα επιστήμονες που εργóçονταν στο στρατó.
Aυστυχώς σήμερα, απó óσα γνωρίçω, τα μαθήματα υπερµατικής
¢ιλοσο¢ίας έχουν πια σταματήσει. Hρέπει να ομολογήσω óτι ο
καθηγητής Hρóκος,που τóσο εκτιμούσα τη σκέµη του, είχε επιμείνει
να πóω στο Nέο Aελχί. Tο 1975 έ¢υγα για την Ινδία. Kóθησα εκεί
ενóμιση χρóνο. H διαμονή μου σε κóποια μοναστήρια ήταν
συγκλονιστική εμπειρία .Hιστεύω óτι ήταν μια καλή ευκαιρία να
εισχωρήσω ακóμη περισσσóτερο στο χώρο της υπερµατικής
¢ιλοσο¢ίας και να γνωρίσω απó πού είμαι,πού µρίσκομαι και πού θα
πóω.Tαυτóχρονα, είχα την τύχη να διδαχθώ απó σο¢ούς
ανθρώπους και να αντικρίσω με τα μóτια μου συγκλονιστικó
ντοκουμέντα,που,αν έρχονταν στο ¢ως, 8α óλλαçαν πολλó στην
κοινωνία των ανθρώπων. Ενα απó αυτó πιστοποιούσε το πέρασμα
του Ιησού Xριστού απó την Ινδία...
Aπó πολλές χώρες έχει δοθεί μεγóλο µóρος στις ε¢αρμογές της
παραµυχολογίας και της μετα¢υσικής σε στρατιωτικó ερευνητικó
πειρóματα στρατηγικής σημασίας. Tέτοια προγρóμματα έχουν
ε¢αρμοστεί και στην Ελλóδα; Εσείς είχατε μέχρι σήμερα κóποια
σχέση με τέτοιου είδους ε¢αρμογές;
Ενώ Bασίλευε το σταλινικó καθεστώς στη Zοµιετική Ενωση, με πóσα
μυστικóτητα κρατούσα επα¢ές με δυο Ελληνες ακαδημαiκούς
πυρηνικούς ¢υσικούς στη Móσχα. Móλιστα, πήγα τóτε δυο ¢ορές
στη Móσχα, óπου είχα πολύ ειδική ενημέρωση για τα προωθημένα
πειρóματα που έκαναν οι Zοµιετικοί επιστήμονες, χρησιμοποιώντας
τα μυστικó της παραµυχολογίας. Oι Pώσοι έχουν σημειώσει πολύ
μεγóλες επιτυχίες στον τομέα αυτó.Aυτοί πρώτοι χρησιμοποίησαν
την τηλεπóθεια για óμεση επικοινωνία με τα υποµρύχια και τους
αστροναύτες. Aν το θελήσουν, μπορούν να δώσουν τηλεπαθητικó
εντολές σε οποιονδήποτε απó τη μία óκρη του κóσμου στην óλλη.
Mέχρι τώρα έχουν χρεωθεί για πολλές καταστρο¢ές και ανεξήγητα
ατυχήματα ,κυρίως της αμερικóνικης αεροπορίας. Fια παρóδειγμα
,να σας θυμίσω την ταυτóχρονη πτώση πέντε αμερικóνικων
καταδρομικών στο έδα¢ος των HHA και σε ώρα γυμνασίων, καθώς
και την πτώση ενóς ιπτóμενου ραντóρ τύπου "Awαcκs" στα
συροτουρκικó σύνορα. H μóνη πιθανολογούμενη εξήγηση, στην
οποία έχουν καταλήξει μετó απó πολλó χρóνια ερευνών οι
Aμερικóνοι επιστήμονες, είναι óτι οι πιλóτοι των αεροπλóνων πήραν
με ισχυρή τηλεπóθεια εντολή να καρ¢ώσουν τα αεροσκó¢η τους στο
έδα¢ος.
Mπορεί ο Fκορμπατσó¢ να διέλυσε τη σοµιετική αυτοκρατορία,αυτó
óμως δε σημαίνει σχεδóν τίποτε. Oι Zοµιετικοί έχουν στα χέρια τους
σήμερα δύο óγνωστα υπερóπλα. Tο ένα τους το έδωσε ο Nικóλα
Tέσλα, αυτóς ο τóσο παρεξηγημένος Zέρµος επιστήμονας που είναι,
αναμ¢ισµήτητα, μία απó τις μεγαλύτες μορ¢ές του αιώνα μας. Aυτó
το τρομερó óπλο το έχουν σήμερα στα χέρια τους και οι Zέρµοι.
Επικοινώνησα γι' αυτó το σοµαρóτατο çήτημα με δυο καθηγητές της
ZορBóνης και μετó ενημέρωσα σχετικó και τον πρóεδρο της Fαλλίας
Mιτερóν. Tους προειδοποίησα και τους είπα ξεκóθαρα. Mην
προχωρήσετε σε µομµαρδισμó στη Zερµία. θα ανóµετε μεγóλες
¢ωτιές στα Bαλκóνια και την Ευρώπη. Aλλωστε, τους το είπαν και οι
Zέρµοι ξεκóθαρα και ¢ανερó: Εóν θα ρίξετε έστω και μια µóμµα στη
Zερµία, θα καταστρα¢ούν ταυτóχρονα πέντε ευρωπαiκές
πρωτεύουσες. Mέσα σε τρία δευτερóλεπτα θα γίνουν óλα στóχτη. FF
αυτó και μέχρι σήμερα καμία ξένη δύναμη δεν τóλμησε να ρίξει
Bóμµα σε καθαρó σερµικó εδó¢η.
Tέτοια çητήματα έχουν διερευνηθεί και στην Ελλóδα. Εχουμε τóσα
μυστικó στα χέρια μας, που δεν ήταν ανóγκη να ¢οµóμαστε και να
υπολογίçουμε τους μεγóλους. Tο çήτημα είναι πώς ξεμπερδεύουμε
με αυτούς που μας κυµερνούν. O τóπος μας θα σωθεί εóν
ξεμπερδέµουμε μια για πóντα απó τη χολέρα αυτή που κυµερνóει
την Ελλóδα απó την ημέρα της γέννησης του ελληνικού κρóτους.
Fιατί απó την ημέρα που δολο¢óνησαν τον Kαποδίστρια, η Ελλóδα
συνεχίçει να κυµερνιέται απó προδóτες. Εδώ, ¢ίλε μου, γίνεται
γενοκτονία του ελληνικού λαού απó τους ίδιους τους Ελληνες.
Aπó óσα γνωρίçω, είστε ο μονóς εν çωή Ελληνας που έχει δηλώσει
δημóσια óτι ανήκε στην παγκóσμια μυστική οργóνωση "Ε",για την
οποία το "„enthouse" είχε κóνει ειδικó α¢ιέρωμα πριν απó μήνες.
Hαραδεχτήκατε,μóλιστα,óτι ήσασταν και μέλος της πρυτανείας της
οργóνωσης. Tι είναι, τελικó, αυτή η "Εµιλον" και γιατί δεν είστε πια
μέλος της; Kαι,εν πóση περιπτώσει,τι σχέση μπορεί να έχει το
πανανθρώπινο σύμµολο "Ε" στους Aελ¢ούς με τις έρευνες για
οπλικó συστήματα;
Kακώς είπα ó,τι είπα. Nα μην κóνουμε çημιές μεγóλες. Nα, τώρα που
θα πóω σπίτι μου, óπως χτες και προχτές και κóθε μέρα, κóποιος
πηγαινοέρχεται ή στέκεται απέξω και κóνει δήθεν πως διαµóçει
ε¢ημερίδα. Hιο πóνω είναι μóνιμα σταθμευμένο ένα αυτοκίνητο με
ξένες πινακίδες και κóποιους επιµóτες με óγνωστες προθέσεις.
Cστóσο, για να ξεκαθαρίσουμε τα πρóγματα, η "Ε" είναι μια εθνική
ομóδα με παγκóσμια δικτύωση και παρουσία, που ενδια¢έρεται για
τον ελληνισμó. Mέσα στην ομóδα αυτή ήταν ο Aριστοτέλης Cνóσης.
Fι' αυτó και τον εξóντωσαν. Oπως έκαναν με τον Mποδοσóκη και τον
Hασσó, που ήταν μέλη της "Ε". Ετσι έ¢αγαν και τη Xριστίνα και τον
Aλέξανδρο Cνóση, ενώ δύο ¢ορές επιχείρησαν να δολο¢ονήσουν
τον πρóεδρο της Aργεντινής Nικολαiδη. Zτείλαμε ειδική επιτροπή
στην Aργεντινή και επί τρεις μήνες διερεύνησε με κóθε λεπτομέρεια
τις συνθήκες θανóτου της Xριστίνας. Aυτήν τη στιγμή έχουμε
ντοκουμέντα, μέσα απó τα οποία αποκαλύπτεται η συμμετοχή της
Mοσóντ. H οικογένεια Cνóση ήταν ένας απó τους μεγαλύτερους
χρηματοδóτες της "Ε", óπως επίσης και ο Mποδοσóκης και ο
Nικολαiδης,που είναι çóπλουτος. O Cνóσης προ πóντων είχε δώσει
πολλó. Aς ανα¢έρω μóνο τα υπερσύγχρονα εργαστήρια στη Nóτια
Aμερική, στα οποία έχουν κóνει προωτοποριακές έρευνες στον
τομέα των οπλικών συστημóτων.
Tο "Ε" είναι για μας ένα πατριωτικó έμµλημα. Kαι τóσο η ομóδα'E"
óσο και óλλες εθνικές μυστικές ομóδες, που υπóρχουν και δρουν σε
óλο τον κóσμο, στα καταστατικó τους ανα¢έρονται στην αναµίωση
του αρχαιοελληνικού πανθέου. Fιατί η κακοδαιμονία της Ελλóδας και
η καταστρο¢ή του ελληνισμού ο¢είλονται στους Εµραίους, που
ίδρυσαν τη χριστιανική θρησκεία. Aεν είναι τυχαίο óτι μóνο στο
εµραiκó σύστημα µρίσκει κανείς να συνυπóρχουν η θρησκεία με την
Ιερó Εξέταση, που τóσους και τóσους ανθρώπους οδήγησε στα πιο
¢ρικτó µασανιστήρια και στην πυρó.
Είναι γνωστó óτι στη çωή σας έχετε ρίξει μεγóλο µóρος στην
αποκωδικοποίηση αρχαίων ελληνικών κειμένων, ιδιαίτερα του
Aριστοτέλη, θα μπω, λοιπóν, στον πειρασμó να σας ρωτήσω για τις
δραστηριóτητες της ομóδας Kατρóκη, στην οποία συμμετείχατε και
της τóσο συçητημένης περίπτωσης του δικηγóρουερευνητή F.
Aευκο¢ρύδη. Fιατί ο κ. Aευκο¢ρύδης κυκλο¢óρησε το παρóξενο
µιµλίο του "Kοσμοσκó¢ος στα FύροΕµιλονTο Oργóνων Oργανο του
Aριστοτέλη", το οποίο αμέσως μετó την έκδοση του αποσύρθηκε
απó τον ίδιο;
Zτο συνέδριο που έγινε τελευταία στη θεσσαλονίκη για τα 2.300
χρóνια απó τη γέννηση του Aριστοτέλη, με εκóλεσαν να μιλήσω,
καθώς óλοι στον επιστημονικó κύκλο γνώριçαν óτι έχω
αποκωδικοποιήσει Aριστοτέλη. Mα óμα μιλήσω, τους είπα, θα κóνω
μεγóλο κακó στον τóπο μας και τα συμ¢έροντα του και εγώ τóσα
χρóνια παλεύω και αγωνίçομαι για το καλó του λαού μας. Zτα µιµλία
του Aριστοτέλη κρύµονται τóσα μυστικó, που,αν αποκαλυ¢θούν, θα
αλλóξει óρδην η κατóσταση στη γη με ανυπολóγιστες συνέπειες.
H ομóδα του καθηγητή Zτ. Kατρóκη ήταν μια μυστική υποομóδα,
μπορούμε να πούμε, της "Εµιλον".O Zτ. Kατρóκης ήταν μέλος του
συμµουλίου, ενώ υπήρχαν και εργóçονταν σε αυτήν και κóμποσοι
óλλοι επι¢ανείς επιστήμονες. Mέλημα της ομóδας αυτής ήταν κυρίως
η αποκρυπτογρó¢ηση αρχαίων ελληνικών κειμένων και η
αξιοποίηση τους στο χώρο της επιστήμης. O Aευκο¢ρύδης ήταν
δικηγóρος μου, νέος τóτε,τον είχαμε προσλóµει και εργαçóταν ως
νομικóς σύμµουλος στο Kέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Hταν
αδαής στα επιστημονικó θέματα, αλλó πολύ περίεργος. Hθελε óμως
να μóθει. Ερχóταν,λοιπóν,στα εργαστήρια πολλές ¢ορές
ελεύθερα,έµλεπε, óκουγε, ώσπου κóποια στιγμή νóμισε óτι έμαθε
óλα τα μυστικó και προχώρησε στην έκδοση αυτού του "µιµλίου".
4υσικó εμείς αμέσως τον διώξαμε, γιατί στο μεταξύ τρελóθηκε. Zημιó
δεν έκανε, αλλó έδωσε το έναυσμα και τώρα στη NA5A προσπαθούν
απεγνωσμένα να κóνουν αυτó που κατó¢ερα μετó απó πολύχρονη
εργασία πóνω στα κείμενα του Aριστοτέλη .Aε θα πετύχουν, óμως, οι
Aμερικóνοι. Είναι τρομακτικó δύσκολο κóτι τέτοιο. Εδώ πρέπει να
υπενθυμίσω óτι στο συνέδριο της θεσσαλονίκης πολλοί σύνεδροι, και
ιδιαίτερα δυο νομπελίστες,παραδέχτηκαν óτι ο Aριστοτέλης πóθαινε
ορισμένες διαλείµεις. Fιατί σε κóποια µιµλία του ο Aριστοτέλης, ενώ
έγραµε ένα κείμενο σωστó και λογικó, ύστερα έδινε λέξεις με τριóντα
π.χ. γρóμματα ή ένα κε¢óλαιο ολóκληρο με συνεχóμενες κώδικες
λέξεις. Εκεί μέσα σε αυτó τα σημεία των υποτιθέμενων "διαλείµεων"
µρίσκεται το μεγóλο μυστικó. Mετó απó χιλιóδες ξενύχτια και σκληρή
δουλειó,µρήκα το κλειδί της αποκρυπτογρó¢ησης. Zτηρίχτηκα σε μια
έκδοση της Oξ¢óρδης του 1809, που υπóρχει μóνο εκεί και πουθενó
αλλού, θα είμαι ο ευτυχέστερος óνθρωπος του κóσμου, αν κóποια
μέρα το επιτρέµουν οι συνθήκες και óλα τα έργα του Aριστοτέλη
εκδοθούν στην Ελλóδα. Ετσι λοιπóν αποκóλυµα μια σειρó
σημαντικών πληρο¢οριών, οι οποίες α¢ορούν μυστικó της εξωγήινης
çωής, κóποιες πυρηνικές συγκρούσεις μεταξύ εχθρικών ¢υλών στο
μακρινó διóστημα και τον τρóπο ανατροπής της εξουσίας στον
πλανήτη που çούσε ο Aριστοτέλης ,πριν έρθει στη Fη με τον πατέρα
του Nικóμαχο και το πολύ προχωρημένης τεχνολογίας κοσμοσκó¢ος
του. Aκóμη κατó¢ερα να αποκωδικοποιήσω κείμενα που ο ίδιος
περιγρó¢ει την ικανóτητα του να ταξιδεύει στο διóστημα, καθώς και
πολλές λεπτομέρειες για το ανεπανóληπτο κοσμοσκó¢ος του: Aπó τι
είναι κατασκευασμένο, τι καίει, πώς κινείται και το ¢οµερóτερο απó
óλα, πώς μπορούν να καλυ¢θούν 5έτη ¢ωτóς μέσα σε δώδεκα
γήινες ώρες...O Aριστοτέλης σήμερα çει ακóμη και θέλει κóπου
δεκαοχτώ χρóνια για να ¢τóσει στον πλανήτη του,τον A' Aαγού. Zτα
Zτóγειρα της Xαλκιδικής, óπου ο Aριστοτέλης προσγειώθηκε για
πρώτη ¢ορó, υπóρχει ακóμη και σήμερα ασυνήθιστη εκπομπή
ραδιενέργειας. "Mαύρη πέτρα" λένε οι ντóπιοι την περιοχή. Kαι αυτó
δεν είναι καθóλου τυχαίο.
Είχατε την ευτυχία να συναντήσετε κóποιες ¢ορές το Nικóλα Tέσλα,
μία απó τις πιο πρωτοποριακές μορ¢ές στο χώρο τον επιστημών του
20ού αιώνα. Είχατε καλές σχέσεις μεταξύ σας;
Nαι, συναντηθήκαμε με το Zέρµο επιστήμονα τέσσερις ¢ορές. Aύο
στην Aμερική και δύο στην περιοχή μας. Hταν ¢οµερó μυαλó και ο
σημερινóς óνθρωπος του χρωστóει πολλó. Hολλές απó τις
επινοήσεις του µρίσκονται παντού γύρω μας. Tι τα θες , óμως, ήταν
και αυτóς ένας πολύ παρεξηγημένος και παραμελημένος απó τους
εξουσιαστές του κóσμου óσο çούσε. Zτο τέλος του περασμένου
αιώνα έκανε πειρóματα με τηλεκατευθυνóμενα υποµρύχια και τóσα
óλλα. Tην τελευταία ¢ορó που τον συνóντησα στη Nέα Yóρκη ήταν
πολύ óρρωστος και πολύ ¢τωχóς. Zε λίγο καιρó μετó πέθανε .Mου
έδωσε πολλó ο Tέσλα, αλλó του έδωσα και εγώ. Tο μηχóνημα που
κóνει ιονισμó της ατμóσ¢αιρας ήταν δική μου επινóηση, που µγήκε
στην αγορó απó αυτóν .Fια πολλó σοµαρó επιστημονικó çητήματα,
óπως η κένωση των καταιγίδων και η μετα¢ορó ενέργειας απó το
διóστημα ,είχα ασχοληθεί και εκ¢ρóσει óποµη πριν ακóμη απó το
Nίκολα Tέσλα. Yπóρχουν αδιóσειστα ντοκουμέντα γι' αυτó στο Fενικó
Επιτελείο Zτρατού και αλλού και óποιος το αμ¢ισµητεί μπορεί να το
επιµεµαιώσει.
H περισσóτερο γνωστή επινóηση σας στην Ελλóδα είναι το
αντιαεροπορικó σύστημα "Aρτεμις",το οποίο óχι μóνο δεν περπóτησε
στην παγκóσμια αγορó óπλων,óχι Bέµαια εξαιτίας σας, αλλó πίσω
απó την παραγωγή του περιμένει για ξεκαθóρισμα ένα
οικονομικοπολιτικó σκóνδαλο ύµους 75 δισ. δραχμών περίπου. Aν
και ακóμη η ελληνική Aικαιοσύνη δεν έχει πει τον τελευταίο λóγο,
μπορείτε να δώσετε κóποιες πληρο¢ορίες για το τι κρύµεται πίσω
απó αυτή την ιστορία και αν το αντιαεροπορικó αυτó παραδóθηκε
στην τελική μορ¢ή του στις Ενοπλες Aυνóμεις, που το είχαν
παραγγείλει;
Hταν μετó το '74. Ενα Bρóδυ γύρω στις 9 με πήρε στο τηλέ¢ωνο ο
υ¢υπουργóς Εθνικής Aμύνης Kατσαδήμας και με παρακóλεσε να
πóω αμέσως στο FΕZ για μια πολύ σοµαρή σύσκεµη. Tóτε εγώ
έ¢τιαχνα το "Mπέµατρο", ένα σύστημα για τη σύντηξη της ύλης. Tο
αντιαεροπορικó "Aρτεμις" ήταν μέρος μóνο των γενικóτερων σχεδίων
του "Mπεµóτρου", το οποίο έχει μέσα "4ωτοδέσμη πλóσματος" . Tι
σημαίνει αυτó; Mε απλó λóγια το πλóσμα που προέρχεται απó τη
σύντηξη της ύλης, εξαγóμενο απó το μαγνητικó πεδίο, γίνεται
¢ωτοδέσμη, δηλαδή ακτινοµολία.Zτη σύσκεµη εκείνο το µρóδυ
πήραν μέρος πέντε óνθρωποι μαçί με μένα. Zτις 12 τα μεσóνυχτα
τους παρέδωσα τα σχέδια του "Aρτεμις" και τους είπα, αν διαρρεύσει
οτιδήποτε, αυτóς που θα κóνει τη çημιó πρέπει να εκτελεστεί
επιτóπου. Tαυτóχρονα τους ξεκαθóρισα πως πρóκειται για ένα
υπερóπλο στρατηγικής σημασίας, που θα εξασ¢αλίσει μια για πóντα
τον εναέριο χώρο της Ελλóδας. Mε αυτó το σύστημα δεν μπορούσε
να περóσει κανένα αεροπλóνο σε οποιοδήποτε ύµος,αν δεν θέλαμε
εμείς. O εντοπισμóς του οποιουδήποτε αεροσκó¢ους γινóταν
ταυτóχρονα με την είσοδο στον εναέριο χώρο μας και η στóχευση
δεν χρειαçóταν καν ανθρώπινους χειρισμούς, ήταν αυτóματη. Tους
έδωσα τα σχέδια για το σύστημα αυτó, εκπροσωπώντας το Kέντρο
Επιστημονικών Ερευνών που ίδρυσα το 1955 και είναι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Mου είπαν αυτó δεν μπορεί να το ¢τιóξει
κανείς. Bοήθησε μας .Kαι τους µοήθησα και εγώ και óλλοι. Tο
"Aρτεμις" παρήχθη. Aλλó ο πρώτος που το παρήγαγε ήταν πριν
τέσσερα χρóνια το Ισραήλ, που τώρα τρο¢οδοτεί μεταξύ óλλων και
την Tουρκία. Tο ένα µρóδυ εγώ τους έδωσα τα σχέδια του
συστήματος αυτομóτουτυ¢λής σκοπεύσεως και την óλλη μέρα τα
είχαν στα χέρια τους οι Ισραηλίτες. Εμείς έχουμε μóνο ένα
πειραματικó αρχικó, που έ¢τιαξα εγώ με τους συνεργóτες μου, που
το γυρίçουν απó εδώ κι απó εκεί στις εκθέσεις οπλικών συστημóτων.
Είναι να τρελαίνεσαι δηλαδή. Nα δίνεις την µυχή σου για ένα τέτοιο
υπερóπλο που θα προστατεύσει μια για πóντα την πατρίδα σου και
óνθρωποι που υποτίθεται óτι υπηρετούν την óμυνα της, και μóλιστα
σε θέσεις κλειδιó,να παραδίνουν τα σχέδια στους χειρóτερους
εχθρούς τους ελληνισμού.Είχα τóτε γρα¢εία στην Hανεπιστημίου 58.
Mες στη στοó ήταν η "Aστóρια". Εκεί στην "Aστóρια" ήρθε και με
µρήκε ένα πρωί, εκείνες τις μέρες, ένας πρóκτορας της C•A. Fκιóλµα,
μου λέει, τι έγινε με το αντιαεροπορικó;
Hοιο αντιαεροπορικó, του λέω, παριστóνοντας τον ανήξερο. Είχε μια
τσóντα σαν μικρó μπαούλο, έτσι το θυμóμαι σα να 'ναι τώρα. Tην
ανοίγει, µγóçει ένα ¢óκελο και μου δείχνει το περιεχóμενο του. Hταν
τα δικó μου σχέδια για το "Aρτεμις". O πρóκτορας ερχóταν απó το
Tελ Aµίµ και πήγαινε στην Oυóσιγκτον, μετα¢έροντας τις εντολές
προς το εµραiκó λóμπι των HHA.,.Oταν στην Ελλóδα κυµερνούν
εθνοπροδóτες σαν τον Kαραμανλή και τον Hαπανδρέου, τι óλλο να
περιμένεις; Aυτήν τη στιγμή γνωρίçω πολύ καλó óτι υπóρχει μια
λίστα με 9.080 προγραμμένους. Εóν τελικó δεν ¢ύγουν απó
μπροστó μας αυτοί οι 9.080 και δεν ¢óει η ¢αλκονέρα µóρια, εδώ
μέσα στο ελληνικó κρóτος δεν πρóκειται να δούμε óσπρη μέρα (Z.Z.:
Mετó την παρóδοση τεχνικών σχεδίων απó τον κ. Fκιóλµα,
υποτίθεται óτι óρχισε η παραγωγή του "Aρτεμις" απó την ΕBO. Oχι
óμως με
•υ την τυπική διαδικασία. Hολιτικοί και στρατιωτικοί σε θέσεις κλειδιó
εκμεταλλεύτηκαν προς ίδιον ó¢ελος αυτήν την ¢οµερή ανακóλυµη.
Aρχικó τα πήραν χοντρó απó την πώληση των σχεδίων στους
Ισραηλινούς. Aεν είναι τυχαίο ή και óσχετο το τελευταίο
ερωτοχτύπημα του A. Hαπανδρέου με την κυµέρνηση του Tελ Aµι'µ.
Zτη συνέχεια, η ΕBO με óνωθεν εντολές óρχισε να παραγγέλνει
εκατοντóδες πανóκριµα óμοια εξαρτήματα απó διó¢ορες
πολυεθνικές εταιρείες οπλικών συστημóτων, τα οποία, óμως, óπως
διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, δεν μπορούσαν να ταιριóξουν μεταξύ
τους για την παραγωγή του "Aρτεμις". Mέχρι σήμερα έχει στοιχίσει
στους Ελληνες ¢ορολογούμενους 75 δισ. δραχμές περίπου. H
υπóθεση µρίσκεται τώρα στα χέρια της Aικαιοσύνης, αλλó κανένας
σοµαρó σκεπτóμενος δεν μπορεί να περιμένει ξεκαθóρισμα με καμιó
δεκαριó πολυεθνικές οπλικών συστημóτων μέσα στο κóλπο και
κóμποσους πολιτικούς και στρατιωτικούς σε θέσεις κλειδιó óλων των
κυµερνήσεων απó το 1974 μέχρι σήμερα. Zύμ¢ωνα, óλλωστε,με
ασ¢αλείς πληρο¢ορίες,ο ανακριτής της υποθέσεως έκανε
προσπóθειες να πειστούν οι ουσιώδεις μóρτυρες,ώστε "να μην
καταθέσουν στοιχεία σε µóρος υµηλών πολιτικών και στρατιωτικών
προσώπων,γιατί έτσι η υπóθεση θα περιπλεκóταν ακóμη
περισσóτερο με σύσταση εξεταστικής στη Bουλή" και τρέχα γύρευε.
Fι' αυτó, λοιπóν,µóχνουν να µρουν τίποτε παρακατιανούς ¢αντóρους
και λοχίες να τους ¢ορτώσουν τα 75 δισ. και έτσι αυτοί να πóνε στη
¢υλακή,οι óλλοι να εξασ¢αλίσουν τις μίçες και οι Ελληνες πολίτες να
çουν μια çωή κοιμισμένοι απó την óγνοια).
Kύριε Fκιóλµα, είχατε παλιóτερα μια τεχνική εταιρεία, την "Šiol‰as
HelΙαs A.Ε". Hοιο ήταν το μεγαλύτερο τεχνικó έργο που είχατε κóνει;
Mου θυμίçετε τώρα μια απίθανη περιπέτεια. Tο 1958 ανέλαµα,
ύστερα και απó παρóκληση του τóτε µασιλιó Hαύλου, να
κατασκευóσω ένα τελε¢ερίκ στην Aιθιοπία. Mας µγήκε τελικó το
μεγαλύτερο τελε¢ερίκ στον κóσμο. Aρχίçει απó τη Mασóουα στα
παρóλια και καταλήγει στην πρωτεύουσα της Ερυθραίας, Aσμóρα,
σε 2.750 μέτρα ύµος. Εχει μήκος 74 χμ. και ο συρμóς έχει
δυνατóτητα 78 µαγονιών συνολικó. Aυτó το τελε¢ερίκ ήταν
επιτακτική ανóγκη για τη μετα¢ορó του αιθιοπικού κα¢έ με την τóσο
ωραία γεύση.Tο έργο τέλειωσε μέσα σε τρία χρóνια.Tα εξαρτήματα
είχαν κατασκευαστεί στην Mπρέντα της Ιταλίας, ενώ απασχολούνταν
συνέχεια 2.500 εργóτες. Kινδυνέµαμε πολλές ¢ορές. Zτη μισή
διαδρομή είχαμε μεγóλο πρóµλημα απó τις επιδρομές των πιθήκων.
Mετó το 35ο χμ. óρχιçαν τα ¢ίδια. Aπó τους µóες μóνο είχα χóσει
πóνω απó δεκαπέντε εργóτες. Fια μένα αυτó τα έργα ήταν μια καλή
ευκαιρία να ξεμουχλιóçω απó τα εργαστήρια.Είχα τóτε και τρεις
τέσσερις μóνιμους σωματο¢ύλακες. O ένας ήταν συνταγματóρχης
της KYH, ο óλλος ο ταγματóρχης Mουστής απó το Aίγιο. O τρίτος, ο
Fιóννης ο δεκανέας, που δοκίμαçε το ¢αγητó για να μπορέσω εγώ να
¢óω μισή ώρα αργóτερα, έγινε μετó απó χρóνια γαμπρóς του Tομ
Hóππας.... Mια απó τις εκατó περίπου ε¢ευρέσεις σας, που
επέδρασε σημαντικó στην εξέλιξη της Ιατρικής, αλλó και των
οπλικών συστημóτων, ήταν το λεγóμενο "ηχητικó κανóνι" ή "η
σóλπιγγα του θανóτου", θα μας πείτε το ιστορικó αυτής της
ε¢εύρευσής σας; Tο 1970, ενώ εργαçóμουν πóνω στο πρóγραμμα
ŠŠ 4 της ¢ωτοδέσμης πλóσματος, μια μέρα παρατήρησα óτι óσο
µρισκóμουν στο χώρο των εργαστηρίων, αισθανóμουν σωματικó
óσχημα με çαλóδες, ναυτία, πóνους στο στομóχι, γενική αδιαθεσία
κ.λ.π. Ενώ το πρóµλημα συνεχιçóταν για ένα μήνα, κóποια στιγμή
διαπίστωσα óτι στους τοίχους είχαν σχηματιστεί ρωγμές και έπε¢ταν
οι σοµóδες. Ενας ¢ίλος απó τη NAZA μου έστειλε στο μεταξύ ένα
μηχóνημα για τη μέτρηση των decibeΙ. Ετυχε εκείνες τις ημέρες να
διαµóσω στη Bίµλο το σχετικó εδó¢ιο για τις περί¢ημες σóλπιγγες,με
τις οποίες οι Ισραηλίτες κατέστρεµαν τα ¢οµερó τείχη της Ιεριχούς,
πóχους ε¢τó μέτρων,ενώ μετó κατέσ¢αξαν τους 4ιλισταίους
(Kρήτες).Aκολούθησαν πολλές μετρήσεις,αλλó αποτέλεσμα μηδέν.
Aπó διαίσθηση η σκέµη μου πήγε στους υπóηχους. Mέχρι τóτε δεν
υπήρχε καμία επιστημονική μελέτη πóνω στην ακτινοµολία υποήχων
στην παγκóσμια µιµλιογρα¢ία. Mελέτησα προσωπικó το μηχóνημα
της NAZA και α¢ού το έκανα "πούπουλο και ¢τερó", το μετέτρεµα σε
μετρητή υποήχων. Aρχισα óλλες μετρήσεις και αμέσως σχεδóν
διαπίστωσα óτι είχα δίκιο. Yπήρχε ένα σημείο στο εργαστήριο óπου
παρóγονταν υποηχητικó κύματα χαμηλής συχνóτητας με τελική ισχύ
τα 1.250 Watt, ενώ γινóταν εκπομπή ακτινοµολίας σε συχνóτητα
κóτω των 4,3 Hertz. Επóμενο ήταν, λοιπóν, με τέτοια ακτινοµολία να
έχω προµλήματα υγείας και να ραγίçουν οι τοίχοι. Tο "ηχητικó
κανóνι" στηρίχτηκε σε αυτήτην παρατήρηση, καθώς οι υπóηχοι
παρóγουν σκληρές παλμικές δονήσεις στην ατμóσ¢αιρα και
διασπούν τα μóρια της ύλης και κυρίως το σκυρóδεμα. Επιπλέον,
επιδρούν στον εγκέ¢αλο μέσω των παλμικών δονήσεων και των
πιέσεων της ατμóσ¢αιρας και προκαλούν τραύμα στο νευρικó
σύστημα, κοκκίνισμα του δέρματος, ναυτία, ισχυρούς πονοκε¢óλους
και γενική σωματική κατóπτωση. Mε µóση αυτές τις
παρατηρήσεις,έλυσα και το πρóµλημα που µασóνιçε τον OTΕ για 34
χρóνια με τις απανωτές λιποθυμίες των τηλε¢ωνητριών. Tην αμοιµή
óμως των 25 εκατομμυρίων, που είχαμε συμ¢ωνήσει τη μοιρóστηκαν
τελικó ο Mούτσιος με το Zέκερη.
Zτις 201 Ι 1970 κατέθεσα στο αρμóδιο υπουργείο τα σχέδια του
"ηχητικού κανονιού" και πήρα το υπ7 αριθμóν 41 297 δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας, που συνοδευóταν με πρακτικó μυστικóτητας για ένα
χρóνο. Oπως συνηθίçεται σε τέτοιες περιπτώσεις, η ε¢εύρεση
εξετóστηκε απó την αρμóδια επιτροπή του υπουργείου Εθνικής
Aμυνας, η οποία προς έκπληξίν μου, απο¢óνθηκε óτι η πατέντα δεν
θεωρείται απαραίτητη για τις Ενοπλες Aυνóμεις, ενώ μου έδωσαν
την óδεια να την αξιοποιήσω κατó την κρίση μου! Mετó απó καιρó και
απó πολλές αποτυχημένες προσπóθειες να μη ¢ύγει η πατέντα στο
εξωτερικó, αναγκóστηκα να την παραχωρήσω σε έναν επιστήμονα
μιας ευρωπαiκής χώρας. Mου έδωσαν τóτε δυóμισι εκατομμύρια,
ενώ υποχρεώθηκα να υπογρóµω μια "δήλωση τιμής" να μην
αποκαλύµω ποτέ σε ποια χώρα παραχώρησα την πατέντα αυτή.
Yστερα απó λίγο καιρó, η χώρα που πήρε την πατέντα
κατασκευóστηκε ένα απó τα τρομερóτερα μυστικó óπλα, ένα κανóνι
οχτώ μέτρων μήκους,το οποίο μπορεί με ένα πóτημα ενóς διακóπτη
να κóµει στα δυο ένα αεροπλανο¢óρο! Tαυτóχρονα αξιοποίησαν την
επινóηση μου στην κατασκευή ιατρικών συσκευών που διαλύουν με
υπóηχους τους λίθους των νε¢ρών και της χολής και σε πολλές
óλλες ε¢αρμογές χρήσιμες για την ανθρωπóτητα.
Είναι αλήθεια óτι απó την αλóγιστη αδια¢ορία του ελληνικού κρóτους
έχουν ¢ύγει και óλλες πολύ σημαντικές πατέντες σας στο εξωτερικó;
Nαι, δυστυχώς έτσι είναι. Zτη γερμανική Tiessen έδωσα εδώ και
πολλó χρóνια το "Šiol‰as System", ένα σύστημα ασ¢αλείας
ισóπεδων διαµóσεων τρένων,που ήδη έχει εγκατασταθεί σε πολλές
χώρες, ενώ πρóσ¢ατα έδωσα στους Kινέçους το δικαίωμα
κατασκευής μóνο στην Kίνα ενóς διατρητικού μηχανήματος.
Hρóκειται για ένα αντίρροπο ηλεκτρικó κινητήρα διπλής ενέργειας δι'
αντιπεριστρε¢ομμένου στατóρος. Aπó την έλλειµη αυτού του
μηχανήματος στην Ευρώπη σημειώνονται κóθε χρóνο περίπου 4.500
σοµαρó ατυχήματα. Mέσα στα σχέδια μου είναι η ίδρυση μιας
μεγóλης µιομηχανικής μονóδας για την παραγωγή του τρυπανιού και
του "Šiol‰as System" και τη διεθνή εκμετóλλευση τους. Mια τέτοια
μονóδα θα μπορούσε να απασχολήσει τριóντα χιλιóδες
εργατοτεχνίτες και να ¢έρει στην Ελλóδα πολλó δισεκατομμύρια
ετησίως, θα ήταν η πρώτη ελληνική επιχείρηση με προióντα
μονοπωλιακó χωρίς να υπóρχει συναγωνισμóς. ρóκειται να
κυκλο¢ορήσει στην αγορó κóποιο προióν δικής σας επινóησης;
Nαι, σε λίγο καιρó πρóκειται να κυκλο¢ορήσει ένα μικρó μηχóνημα
που σίγουρα θα αποδειχτεί σωτήριο για τους καπνιστές. H λειτουργία
του στηρίçεται στη χρήση ενóς υγρού με έξι δια¢ορετικές ουσίες.
Bóçεις μέσα τα τσιγóρα και σε λίγη ώρα εξα¢ανίçονται κατó 90ƒ
óλες οι τοξικές ουσίες του τσιγóρου, χωρίς να αλλοιώνεται η γεύση
του. θα είναι εύχρηστο και αρκετó ¢τηνó για óλους τους καπνιστές.
Hδη αυτήν τη στιγμή το προióν αυτó έχει προωθηθεί στον Kαναδó,
στην Aυστραλία και óλλες χώρες. Yπóρχει, κατó τη γνώμη σας/
κóποιος σοµαρóς λóγος που έχει προκληθεί τóσος θóρυµος γύρω
απó τα ηλεκτρομαγνητικó πεδία και τα óλλα μυστικó της Zπηλιóς του
Nταµέλη στην Hεντέλη;
Hέρα απó τα ηλεκτρομαγνητικó πεδία και την αρνητική µαρύτητα που
μπορούν με κατóλληλες μεθóδους να γίνουν τρομερó υπερóπλα, στη
Zπηλιó του Nταµέλη πιστεύω πως κρύµεται ο πνευματικóς θησαυρóς
των Aθηναίων απó την εποχή της Aλωσης της Kωνσταντινούπολης.
Εχω ¢ωτογρα¢ήσει συγκεκριμένα σημεία που υποδηλώνουν óλα
αυτó που σας λέω. Aς πούμε κóπου υπóρχει μια επιγρα¢ή που λέει
"προς µίδα". Bίδα" είναι μια σκóλα κυκλική που μοιóçει με µίδα και
κατεµαίνει απó μια κρύπτη σε κóποιες αίθουσες αποθήκης. Aυτές τις
αίθουσες τις έχω δει. Yπóρχουν στοιχεία στους µρóχους που τα
διαµóσαμε και τα ξανακαλύµαμε με λóσπες. Ευτυχώς, παρó τις
δαιμονισμένες προσπóθειες των Εµραίων, ο πνευματικóς θησαυρóς
των Aθηναίων,που έχει ιστορία τουλóχιστον 100.000 ετών, δεν έχει
µρεθεί ακóμη επίσημα. Aυτó τα μυστικó θα αποκαλυ¢θούν μóνο
óταν το θελήσουν οι θεοί των Ελλήνων και τóτε θα μóθουμε τι ήταν
τα Ελευσίνια Mυστήρια, τι ήταν η Aθηνó, ο Aίας, ο Aπóλλωνας και
πώς αυτοί οι διαστημóνθρωποι θεοποιήθηκαν.
Kύριε Fκιóλµα, ασχολείστε ακóμη και την έρευνα στα εργαστήρια; Kαι
µέµαια ασχολούμαι. Hροχωρóω με εντυπωσιακούς ρυθμούς ένα
¢οµερó πρóγραμμα για την παραγωγή ενέργειας απó την
ατμοσ¢αιρική πίεση.
Yπóρχει óμως ένα σοµαρó πρóµλημα: Oι κληρονóμοι του Aλ.
Εμπειρίκου μας πήραν τις κτιριακές εγκαταστóσεις του Kέντρου
Επιστημονικών Ερευνών που μας είχε παραχωρήσει στο Kε¢αλóρι
έναντι συμµολικού ενοικίου. Tο "Mπέµαρτο" μετα¢έρθηκε σε
υπóγειες αποθήκες στον Oλυμπο, ενώ τα óλλα μηχανήματα
μετα¢έρθηκαν απó δω και απó εκεί .Kαι να σκε¢τείς óτι óλα αυτó
κóνουν δισεκατομμύρια Zητήσαμε ένα κτήμα πέντε στρεμμóτων απó
το υπουργείο Fεωργίας, το οποίο είναι óχρηστο, α¢ού έχει μέσα
τέσσερις πυλώνες της AΕH 600.000 Yοiί η καθεμία.Yµηλές τóσεις
δηλαδή,που είναι απαραίτητες για μας. O προiστóμενος της
αρμóδιας υπηρεσίας μας çήτησε μίçα ΙO εκατομμύρια για να εγκρίνει
την παραχώρηση. Aν είναι δυνατóν, τέτοια ξετσιπωσιó και αθλιóτητα.
Fι' αυτó, λοιπóν, κóνουμε τελευταία μια πολύ σοµαρή προσπóθεια
για την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας που στóχο της θα έχει την
αξιοποίηση, προώθηση και εκμετóλλευση κóθε ελληνικής ε¢εύρεσης,
για να σταματήσουν οι ξένοι και οι εχθροί μας να εκμεταλλεύονται
κóθε ελληνική διóνοια.
0 Fιoρyος Fκιó/βας είναι πυρqνικóς ¢υσικóς, μqχανο/óyος,
ε¢ευρέτqς και ερευνqτqς, ιδρυτqς και πρóεδρος του Kέντρου
E¢αρμοσμένoν Eπιστqμονικoν Eρευνoν, το οποίο ίδρυσε προ 42
ετoν. Hρóκειται yια έναν άνθρoποθρú/ο, μια πο/υσυçqτqμένq
¢ιyοúρα που έχει ταράçει πο//οúς xoρους με τις συνεντεúçείς του
και τιs έρευνές του, και κατά τq yνoμq μου είναι ίσoς ο τε/ευταίους
τçεντ/εμαν και άνθρoπος τqς περιπέτειας στqν E//άδα, κι έvαs απó
τους ανθρoπους που δεν διστάçουν παρ' ó/ο το κúρos τους και τq
μεyά/q q/ικία τους να υποστqρίçουν ανοιχτά τα πιο παράçενα και
πρoτοποριακά πράyματα
Ο Εçεuρέτης τmν θαuμóτmν
O Fιώργος Fκιóλµας είναι πυρηνικóς ¢υσικóς, μηχανολóγος,
ε¢ευρέτης και ερευνητής, ιδρυτής και πρóεδρος του Kέντρου
Ε¢αρμοσμένων Επιστημονικών Ερευνών, το οποίο ίδρυσε προ 42
ετών. Hρóκειται για έναν óνθρωποθρύλο, μια πολυσυçητημένη
¢ιγούρα που έχει ταρóξει πολλούς χώρους με τις συνεντεύξεις του
και τις έρευνες του, και κατó τη γνώμη μου είναι ίσως ο τελευταίος
τçέντλεμαν και óνθρωπος της περιπέτειας στην Ελλóδα, κι ένας απó
τους ανθρώπους που δεν διστóçουν παρ' óλο το κύρος τους και τη
μεγóλη ηλικία τους να υποστηρίξουν ανοιχτó τα πιο παρóξενα και
πρωτοποριακó πρóγματα. 4έρεται ως ο ε¢ευρέτης του οπλικού
αντιαεροπορικού συστήματος «Aρτεμις», του αυτóματου συστήματος
ασ¢αλείας των σιδηροδρομικών διαµóσεων, πρωτοποριακών
μηχανολογικών δρóπανων που διέθεσε στους Kινέçους (α¢ού
οι'Ελληνες αδια¢óρησαν), του μεγαλύτερου ειδικó σχεδιασμένου
τελε¢ερίκ του κóσμου στην A¢ρική, μιας καινοτομικής συσκευής που
α¢αιρεί τα χημικó δηλητήρια απó τα τσιγóρα, μιας ειδικής συσκευής
ακτίνων λέιçερ, και αμέτρητων óλλων απίστευτων ε¢αρμογών, ενώ
με τις μελέτες του στους υποήχους κατó¢ερε να απαλλóξει τον
O.T.Ε. απó το σύνδρομο της λιποθυμίας των τηλε¢ωνητριών, αλλó
και να σχεδιóσει «ηχητικó κανóνια». Kαι σαν να μην ¢τóνουν óλα
αυτó, οι ¢ήμες τον θέλουν να είναι ένα απó τα επιçώντα μέλη της
πρυτανείας της «Oμóδας Eµιλον», ενώ ο ίδιος γνωρίçει πóρα πολλó
πρóγματα σχετικó με τις «μυστικές ελληνικές δυνóμεις», τη διεθνή
συνωμοσιολογία και τα μυστήρια της αρχαιóτητας. Hρóκειται για έναν
απó τους πιο ενδια¢έροντες συνομιλητές που έχω την τιμή να
γνωρίçω, και μέσα απó αυτές τις σελίδες του ευχóμαστε καλή τύχη
στις περιπέτειες του στον κóσμο των θαυμóτων, που συνεχίçονται
παρó τη σεµóσμια ηλικία του..
Oπως γνωρίçουμε είστε πυρηνικóς ¢υσικóς και μηχανολóγος,
ιδρυτής του θρυλικού Kέντρου Επιστημονικών Ερευνών, και ξέρω óτι
έχετε επιτύχει πολλές αξιóλογες καινοτομίες μέχρι σήμερα.
Aσχολούνται πολλοί επιστήμονες με το Kέντρο σας; Kαι ποια είναι τα
µασικó προγρóμματα των πειραμóτων σας; Tο Kέντρο μας σήμερα
ημιαπασχολεί 62 επιστήμονες, εκτóς του µοηθητικού και διοικητικού
προσωπικού. Tα µασικó προγρóμματα και πειρóματα του Kέντρου
αυτή την εποχή είναι τα εξής: 1) H 4ωτοδέσμη
HλóσματοςB…VATR”‚, ένα ελληνικó υπερóπλο ακτίνων, 2) η
κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικής ενέργειας με πρώτη ύλη λειτουργίας
τα πυρηνικó απóµλητα σε συνεργασία με τους πυρηνικούς ¢υσικούς
του πανεπιστημίου της Oρóκης που παρóγει ηλεκτρική ενέργεια απó
αυτó, 3) το σύστημα VAC€M, μια προωθημένη μέθοδος δημιουργίας
κενού στο μπροστινó μέρος ενóς σκó¢ους, πρóγμα που θα σημαίνει
óμεση ¢υσική ώθηση απó το πίσω μέρος του, 4) η παραγωγή της
συσκευής Š•”’VA'S S“ST…M2, που α¢αιρεί óλα τα µλαµερó χημικó
των τσιγóρων, και η διεθνής διóθεση της για συγκέντρωση
κε¢αλαίων που θα χρηματοδοτήσουν πιο σημαντικές ε¢αρμογές...
Aς τα πóρουμε έναένα. Kατασκευή κινητήρα ηλεκτρικής ενέργειας
απó πυρηνικó απóµλητα; Aκούγεται πολύ προωθημένη έρευνα για
να έχει γίνει στην Ελλóδα, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτή την
εργασία σας;
Kι óμως, είναι σχεδóν πραγματικóτητα: κινητήρες που παρóγουν
ηλεκτρική ενέργεια απó πυρηνικó απóµλητα. Kλείσαμε τον κεντρικó
διακóπτη της AΕH στα εργαστήρια μας και óλα τα μηχανήματα μας
λειτούργησαν με ηλεκτρική ενέργεια παραγóμενη απó αυτó το νέο
σύστημα. Mέχρι τώρα πληρώναμε 7OO.OOO δρχ. ρεύμα το μήνα,
αλλó τώρα απαλλαγήκαμε απó αυτó το µóσανο. Eέρω πως θα
προσπαθήσουν να σταματήσουν με κóθε τρóπο τις εργασίες μας
αυτές. Zυχνó έχει απειληθεί η çωή μου και η çωή των συνεργατών
μου, αλλó δεν θα κατα¢έρουν να μας ανακóµουν τα πειρóματα. H
κατασκευή για την οποία σας μιλώ είναι τóσο εύκολη, που είναι
δυνατóν μóλις ολοκληρωθούν οι εργασίες μας να μóθει ένας
μηχανικóς μέσα σε μια μέρα να την κατασκευóçει και να μπορεί ο
καθένας να παρóγει ενέργεια για το σπίτι του, το αυτοκίνητο του, το
εργοστóσιο του κ.λπ. Eτσι, θα διαδοθεί παντού πριν προλóµει κανείς
να την ανακóµει.Eχουμε έτοιμο έναν κινητήρα 500 ίππων με τον
οποίο μπορεί να γίνει κίνηση οχήματος με ηλεκτρική ενέργεια που
παρóγεται απó μικρή ποσóτητα πυρηνικών αποµλήτων, για τα οποία
σήμερα δεν ξέρουν πώς να τα ξε¢ορτωθούν και τα θóµουν, με
αποτέλεσμα να υπóρχει ο κίνδυνος να καταστήσουν μια μέρα τον
πλανήτη ακατοίκητο. Hλεκτρική ενέργεια απó ακτινοµολία,
καταλαµαίνετε óτι οι μέρες του πετρελαίου που η καύση του επίσης
καταστρέ¢ει τον πλανήτη είναι μετρημένες.Eχω δώσει óρκο, μια
μέρα να αναγκóσω óλους αυτούς που εκμεταλλεύονται τα πετρέλαια,
να πλένουν τα πóδια τους μ' αυτó και να τους είναι óχρηστα για
οτιδήποτε óλλο... Oι εχθροί της ανθρωπóτητας κατευθύνουν τους
επιστήμονες σε έρευνες για óλλου είδους εναλλακτικές πηγές
ενέργειας, óπως η ηλιακή, υποτίθεται για να αντικαταστήσουν αυτή
του πετρελαίου, αλλó είναι αδύνατον να εξασ¢αλίσουν μ' αυτούς
τους τρóπους τα τερóστια ποσó ενέργειας που απαιτούνται για τις
καθημερινές μηχανικές και τεχνολογικές ε¢αρμογές της
ανθρωπóτητας. Oι έρευνες αυτές είναι κατευθυνóμενες για να
καθιστούν το πετρέλαιο αναντικατóστατο. Aλλó δεν κοιμούνται óλοι,
ξέρετε, κι αυτή τη στιγμη την τεχνογνωσία των ε¢αρμογών που
ανα¢έρατε την γνωρίçουν πολλοί συνεργóτες επιστήμονες υπó την
καθοδήγηση μου, κι έτσι δεν κινδυνεύει να εξα¢ανιστεί αν
εξα¢ανιστώ εγώ αύριο το πρωi... Zτοχεύουμε να καταθέσουμε τα
αποτελέσματα óλων των εργασιών μας στη διóθεση ενóς νέου
Ελληνισμού, ανεξóρτητου και «δυναμικού»...
Mιλήστε μας για το VAC€M, το οποίο απ' óτι ξέρω ως σχέδιο
ξεπερνó κóθε επιστημονική ¢αντασία... Nομίçω πως το ευρύτερο
çήτημα σχετίçεται και με τα αινιγματικó πειρóματα του Tέσλα...
Hρóκειται κυρίως για εργασίες πóνω σ' αυτó που ονομóçουμε
αντιµαρύτητα. H επιτυχία της μεθóδου που δημιουργεί εκπληκτική
πίεση απó το κενó θα σημαίνει π.χ. ιπτóμενα αυτοκίνητα ή
διαστημóπλοια μεγóλων ταχυτήτων και αποστóσεων. Eχω ιδία πείρα
απó τα αποτελέσματα των πειραμóτων του Tέσλα, τον οποίο
γνώριçα και προσωπικó. Tα αποτελέσματα των πειραμóτων του
Tέσλα θα τα χρησιμοποιήσω μεταξύ óλλων στο VAC€M.
Hειραματίçομαι να πετύχω δημιουργία κενού σε ελεύθερη
ατμóσ¢αιρα. Aν επιτευχθεί αυτó το κενó, υπóρχει μια τερóστια
δύναμη που μπορούμε να εκμεταλλευθούμε. Fια παρóδειγμα, αν απó
τη μια πλευρó του περιοδικού πετύχουμε να δημιουργήσουμε κενó, η
επι¢óνεια που θα είναι ελεύθερη η ατμοσ¢αιρική πίεση, μου δίνει
π.χ. 550 κιλó ώθηση, δηλαδή κóθε τετραγωνικó εκατοστó μου δίνει
ένα κιλó. Mιλóμε για απίστευτη προωθητική δύναμη, δεν υπóρχει
μεγαλύτερη. Aυτó σημαίνει óτι αύριο το πρωί σηκώνω ένα ολóκληρο
διαστημóπλοιο αν θέλω και πιστεύω óτι δουλεύουν óγνωστα σε μας
διαστημóπλοια με αυτóν τον τρóπο, δηλαδή με την ικανóτητα
δημιουργίας κενού, αντιµαρύτητα με δημιουργία κενού óπως αυτó
απó το οποίο δημιουργούνται οι καταιγίδες και οι τυ¢ώνες,μέσω των
ηλεκτρομαγνητικών δυνóμεων της ίδιας της ¢ύσης... δεν τα ¢τιóχνει
κóποιος αυτó, γίνονται μóνα τους.Mιλώντας για τον Tέσλα, óλα τα
σχέδια του Tέσλα που είχαν εμπορική αξία, του τα πήραν óλα οι
Zιωνιστές και τον ó¢ηναν νηστικó για να μην έχει πóρους
να αξιοποιήσει μóνος του καμία δική του καινοτομία, διóτι αν είχε τα
χρήματα θα έκανε κι αυτóς αυτó που κóνουμε εμείς τώρα,
ανεξóρτητα. Oι επιστήμονες τους αυτή τη στιγμή έχουν π.χ. το
¢óρμακο για τον καρκίνο, αλλó το ιατρικó κατεστημένο και οι
¢αρμακοµιομηχανίες δεν τους α¢ήνουν να το προ χωρήσουν.Eχω
υπóµη μου κóποιο µιολογικó ινστιτούτο, μια ομóδα απó τη
Zορµóννη, που ανακóλυµε θεραπεία, εμµóλια, τα πóντα, για τον
καρκίνο, αλλó δυστυχώς τα πούλησαν λóγω ανóγκης σ' αυτούς τους
λωποδύτες για ένα κομμóτι µωμί κι αυτοί το θóµανε. Zε πóσης
¢ύσεως ε¢ευρέτες και ερευνητές, δεν πληρώνουν ποτέ μεγóλα
ποσó.'Εχουν ειδική εντολή να τους δίνουν ίσαίσα τα προς το çην, για
να τους έχουν συνέχεια στο χέρι, αλλó και γιατί αν τους δώσουν
μεγóλα ποσó, θα ανεξαρτοποιηθούν και θα ¢τιóξουν τις δικές τους
μονóδες ερευνών, ε¢αρμογών και παραγωγής. Είμαι πεπεισμένος
óτι πίσω απó óλες τις τρóπεçες του κóσμου και πίσω απó τα πε-
ρισσóτερα M.M.Ε., µρίσκονται σιωνιστικές λέσχες, óλοι οι μεγóλοι
επιχειρηματίες µρίσκονται μπλεγμένοι στα δίχτυα τους. Fi' αυτó και
είναι πανίσχυροι αυτή τη στιγμή, προωθώντας μια παγκóσμια
σιωνιστική κυµέρνηση.
Oρίστε, καταθέτω έγγρα¢ο του 1976 για πειρóματα που είχα κóνει
δέκα χρóνια νωρίτερα αίτησης για χρηματικó ποσó πενήντα
εκατομμυρίων, δηλαδή óσα απαιτούνταν για τη συνέχιση των
πειραμóτων, τóτε που είχαμε ξεμείνει απó λε¢τó: Aυτóματος λήµις
και μετóδοσις ηλεκτρικής ενέργειας δια 4ωτοδέσμης Hλóσματος, Š.
Šiol‰as2. Oύτε ο στρατóς, ούτε η κυµέρνηση δέχθηκε να δώσει
δεκóρα, ενώ παρουσιóστηκαν óλα τα πειστήρια των εργασιών, για
ε¢αρμογές που θα έµγαçαν την Ελλóδα απó το τέλμα. Hαραθέτω
έγγρα¢ο με την υπογρα¢ή του κ. Hέτσου ως Y¢υπουργού Εθνικής
Aμυνας το 1982, που α¢ορó την έγκριση εκ μέρους του Y¢υπουργού
ενóς αρχικού ποσού 18 εκατομμυρίων δρχ., για τις ε¢αρμογές
μελετών μου πóνω σε ακτίνες λέιçερ. Oπως µλέπετε, η έκθεση
ανα¢έρει óτι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολεμικές
ε¢αρμογές, και δεν νομίçω óτι οι σημερινές υπερδυνóμεις διαθέτουν
óπλο τέτοιας τρομακτικής ισχύος. Aυστυχώς, ο κ. Hέτσος εκδιώχθηκε
απó Y¢υπουργóς δυο εµδομóδες μετó την έγκριση. Hαραδóξως,
αργóτερα, έγινε και η γνωστή δολο¢ονική απóπειρα απó
«τρομοκρóτες» εναντίον του. Tο BΕVATRON, η ¢ωτοδέσμη
πλóσματος, θέλει ακóμη 850 εκατομμύρια για να τελειώσει, απó τα
οποία συγκεντρώνουμε óλο και μεγαλύτερα ποσó για τις εργασίες, κι
έχουμε εγκαταστóσεις στον Oλυμπο για να αρχίσουμε τις ε¢αρμογές.
Mπορείς να σκοπεύσεις ολóκληρες πολιτείες απó τερóστια
απóσταση...
Aέτε óτι γνωρίçετε τις αληθινές κατευθύνσεις των ερευνών του
Nίκολα Tέσλα. Eέρουμε óτι είχε πετύχει τη συλλογή ηλεκτρικής
ενέργειας απó την ατμóσ¢αιρα. Tί ξέρετε γι' αυτές τις ε¢αρμογές;...
Eχουμε στα χέρια μας και σχέδια και μηχανήματα που
χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Tέσλα. Tα σχετικó πειρóματα του Tέσλα
έγιναν πóνω σε δικές μου ιδέες
Zας παραθέτω έγγρα¢ο που κατέθεσα στο Yπουργείο Εθνικής
Aμυνας το 1960, το οποίο ανα¢έρεται στην παραγωγή συσκευών
συλλογής ενέργειας απó την ατμóσ¢αιρα. Tο πείραμα του Tέσλα
αποσκοπούσε στο να απορρο¢ήσει ηλεκτρική ενέργεια απó το
διóστημα, η οποία δημιουργείται απó την κίνηση των σωματιδίων στο
σύμπαν. Hρóκειται για τα λεγóμενα «Zτοιχειώδη». Yπóρχει ένα
μεγóλο μυστικó σε σχέση μ' αυτó. Aυτó, ξέρεις, είναι µυχές. Tα ίδια
τα ηλεκτρóνια είναι µυχές, κατωτέρου επιπέδου. Oι ανώτερες µυχές
ανεµαίνουν σε ανώτερες κλίμακες, μια µυχή ενóς ανεπτυγμένου
εγκε¢óλου πηγαίνει σε υµηλóτερη διóσταση, αυτó συμµολίçουν και
οι σκóλες που µλέπεις στις θρησκευτικές εικóνες, αυτó οι Xριστιανοί
τα ξέρανε απó την ελληνική ¢ιλοσο¢ία. Aλλó υπóρχουν και οι µυχές,
óπως αυτή μιας σαρδέλας ή óλλων πραγμóτων που τρως, που είναι
κατωτέρου επιπέδου: óταν πίνεις ένα ποτήρι νερó, παίρνεις ένα
εκατομμύριο µυχές. Aυτές οι µυχές λέγονται Zτοιχειώδη. Yπóρχει
ένα είδος «αιθερικής μεμµρóνης» γύρω απó τον πλανήτη, πóχους
γύρω στα τριακóσια χιλιóμετρα, που αποτελείται απó αυτές τις
µυχές. Tο ηλεκτρικó ρεύμα, το ρεύμα που καίμε και ανóµουμε τις
λóμπες μας, είναι µυχές. Oλα αυτó που σας λέω συνδέονται με
τρομερó πρóγματα, τα οποία για να τα αναπτύξω ολοκληρωμένα θα
χρειαστούμε πολλών μηνών κατήχηση, αλλó δεν ήρθε ακóμη και ο
καιρóς για να μιλήσουμε ανοιχτó για αυτó τα πρóγματα. Oλα
συνδέονται.
Mιλήστε μας για τις εργασίες σας πóνω στη ¢ωτοδέσμη πλóσματος
και στο BΕVATRON, που συνδέονται με óλα αυτó, α¢ού óλα
συνδέονται...

Yπóρχει óκρως απóρρητο έγγρα¢ο μου προς το Yπουργείο Εθνικής
Aμύνης, της 02/09/76, στο οποίο τους εκθέτω λεπτομέρειες για
ασύρματη λήµη και μετóδοση «ηλεκτρικής ενέργειας δια
¢ωτοδέσμης εξ αεριώδους πλóσματος Š.Š.2»: Hέρα απó τις έρευνες
μου για νέα ειδικó καύσιμα για μηχανές εσωτερικής και εξωτερικής
καύσης, και απó τις έρευνες μου περί της κινητικής των μαγνητικών
πεδίων και της αύξησης των διαστημικών ταχυτήτων, παρακινήθηκα
σε ειδικές έρευνες στο θέμα της ασύρματης λήµης και μετóδοσης
ηλεκτρικής ενέργειας. Eπειτα απó μακροχρóνιες προσπóθειες,
διατύπωσα ολóκληρη θεωρία, µóσει της οποίας μπóρεσα να το
πετύχω αυτó. Aυτó επιτυγχóνεται μέσω της εκπομπής
«πειθαρχημένων ¢ωτονίων» με παρεμµολή ειδικού ταλαντευτή
παραγωγής ¢ωτóς. Tο αποτέλεσμα της «πειθαρχίας» αυτής των
¢ωτονίων, είναι η συγκέντρωση óλης της ενέργειας της ακτινοµολίας
σε μία «απóλυτη παρóλληλο», η οποία χρησιμοποιείται ως αγωγóς
για μετα¢ορó ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρονίων δεδομένου óτι τα
κύματα του ¢ωτóς είναι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές του χώρου,
óπως και τα ραδιοκύματα. H μóçα είναι ενέργεια και κóθε μορ¢ή
ενέργειας έχει μóçα, υπαγóμενη και αυτή στους νóμους της έλξης
των σωμóτων.Eτσι, σε ένα πολύ ισχυρó πεδίο µαρύτητας, το ¢ως
δεν μεταδίδεται σε ευθεία γραμμή, αλλó ακολουθεί τη διαδρομή, την
οποία θα ακολουθούσε οποιοδήποτε υλικó σώμα, αν κινούνταν με
την ταχύτητα του ¢ωτóς. Aλλó επειδή η ταχύτητα αυτή είναι πολύ
μεγóλη, η τροχιó της ¢ωτοδέσμης Š.Šiol‰as 2, εντóς των
συνηθισμένων πεδίων µαρύτητας óπως είναι το γήινο, προσεγγίçει
πολύ την ευθεία γραμμή. Aντιθέτως, σε πεδία µαρύτητας óπως
εκείνα των υπέρπυκνων αστέρων της κατηγορίας των «λευκών
νóνων» και των μυστηριωδώς παλλóμενων «Pυlsar», η ακτινοµολία
τους δεν κατορθώνει να δια¢ύγει στο διóστημα και ξαναπέ¢τει στο
αστέρι αυτó ή περιστρέ¢εται γύρω του σαν δορυ¢óρος. H
«ανóπαλση» μóλιστα αυτή της ακτινοµολίας των μυστηριωδών
τούτων αστεριών, έσωσε στο παρελθóν α¢ορμή στους αστρονóμους
να αναγγείλουν τη δήθεν ανακóλυµη εκπομπών απó νοήμονα óντα
του διαστήματος. Fι' αυτóν το λóγο η ¢ωτοδέσμη Š.Š.2, που είναι
«¢ωτομóçα», με κατóλληλη σύνθεση, καλλιέργεια και εκπομπή της
μπορεί να καταστεί ένας 4ωτονιοαγωγóς ηλεκτρικής ενέργειας. Tο
συμπέρασμα μου αυτó το επιµεµαίωσα πειραματικó, σε πείραμα της
11/02/69, στο óρος Hαρνασσóς, óπου με τη ¢ωτοδέσμη μου
πραγματοποίησα «ασύρματο ηλεκτρικó µραχυκύκλωμα» απó
απóσταση 11 χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να λιώσουν τα χιóνια στην
κορυ¢ή του óρους αυτού. Επίσης, με τις μεθóδους αυτές, μπορούμε
να λαμµóνουμε και να μεταδίδουμε ασύρματα, απεριóριστες
ποσóτητες ηλεκτρικής ενέργειας απó το διóστημα, απó τις
αστείρευτες ενεργειακές πηγές. H ¢ωτοδέσμη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως τρομακτικó στρατηγικó óπλο, α¢ού στη
διαδρομή της δημιουργεί ακαριαίο θανατη¢óρο αποτέλεσμα óλων
των çώντων οργανισμών που θα εκτεθούν, αλλó και ηλεκτρικó
µραχυκύκλωμα óταν έρχεται σε επα¢ή με μεταλλικó αντικείμενα, τα
οποία μεταµóλλει ακαριαία σε πύρινη λóµα. Επίσης μου παρέχει τη
δυνατóτητα να προκαλώ εκ¢óρτιση των καταιγίδων, ενώ είναι
óπειρες οι ε¢αρμογές της στη διαστημική επιστήμη...
Eχουμε πληρο¢ορηθεί για την ίδρυση μιας Aνώνυμης Εταιρείας που
επιτέλους θα ασχοληθεί με óλα αυτó. Hοιοί θα είναι οι σκοποί της;...
H Aνώνυμης Εταιρεία που δημιούργησε το Kέντρο Επιστημονικών
Ερευνών, έχει ως σκοπó την ίδρυση κατóλληλης µιομηχανίας, για
παραγωγή αρχικώς των συσκευών που α¢αιρούν τα δηλητήρια απó
τα τσιγóρα, προς διεθνή εκμετóλλευση και έχουμε διεθνές δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας γι' αυτή τη συσκευή
για να συγκεντρωθούν απ' αυτές κε¢óλαια για τη χρηματοδóτηση
óλλων σημαντικών ε¢αρμογών. H εταιρεία αυτή θα χρηματοδοτεί με
τα κέρδη της τα πειρóματα του Kέντρου Ερευνών και θα
εκμεταλλεύεται óλες τις καινοτομίες του Kέντρου, έτσι ώστε να μην
πουληθεί καμία στους εχθρούς της Ελλóδας óπως γινóταν δυστυχώς
μέχρι σήμερα αλλó και ώστε να δημιουργηθούν µιομηχανίες στην
Ελλóδα με καινοτομικó προióντα που δεν θα τα έχει κανείς στον κó-
σμο, με αποτέλεσμα να προµληθεί διεθνώς η χώρα μας
επιστημονικó και οικονομικó, να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να
δημιουργηθούν νέοι χώροι ερευνών, εργασίας και απασχóλησης. A-
πó κατασχεθέντα εργοστóσια της ΕTBA, υπóρχει ένα στην Kóτω
Kη¢ισιó, 2.600 τετρ. μέτρων, που περνó αυτή τη στιγμή στην κατοχή
μας, πλήρη εξοπλισμένο, εκεί στήνω το πρώτο εργοστóσιο
κατασκευής της πρώτης ευρεσιτεχνίας του Kέντρου Επιστημονικών
Ερευνών, και θα ακολουθήσουν óλλες δέκα, είναι έτοιμες, αλλó
αναçητούμε νέους οικονομικούς πóρους...
Kυκλο¢ορούν πολλές ¢ήμες για τη μυστική υποστήριξη των
εργασιών σας απó κύκλους που συνδέονται με τη θρυλική
OμóδαEµιλον, την οποία συχνó σας έχουν συνδέσει και
προσωπικó...
Aεν έχει έρθει ακóμη ο καιρóς για να μιλήσουμε ανοιχτó με
λεπτομέρειες για óλα αυτó. Oι πληρο¢ορίες μου λένε óτι η «Ε» αυτή
τη στιγμή συγκεντρώνει 137 εθνικές οργανώσεις. Tα κέντρα τους
µρίσκονται σε θεσσαλονίκη, Aóρισα, Hóτρα, Bóλο, Aθήνα, αλλó και
σε πολλó μέρη του εξωτερικού (HHA, N. Aμερική, Aυστρία, Ιταλία,
Ιρλανδία, Aυστραλία, κ.ó.). Aκóμη και στην ίδια τη NASA υπóρχουν
δύο αντισιωνιστικές οργανώσεις. Oι Εµιλον είναι παντού. Mπορούν
αυτή τη στιγμή, να κατασκευóσουν απαρóμιλλα υπερóπλα ή να το έ-
χουν ήδη κóνει. H Ελλóδα χρειóçεται μóνο δύο απ' αυτó, ένα στον
Oλυμπο και ένα στον •ηλορείτη, και θα είναι τελείως απρóσµλητη
απó κóθε δύναμη, θα μπορέσουμε να κóνουμε ένα ανεξóρτητο
κρóτος, με δική μας τεχνολογία και πλουτοπαραγωγικές πηγές πολύ
σύντομα....
Kαι δεν ξέρουμε ούτε την ταυτóτητα των Eµιλον, αλλó ούτε και ποιοί
είναι αυτοί οι εχθροί που έχουν τα πρóγματα στα χέρια τους και θα
προσπαθήσουν να αποτρέµουν μια τέτοια έκµαση...
Zας είπα, πίσω απó το Aιεθνές Tραπεçικó Zύστημα και τις μεγóλες
εταιρείες που κυµερνούν μεγóλο μέρος του κóσμου, µρίσκεται ο
Aιεθνής Zιωνισμóς. Ετοιμóçουν παγκóσμια σιωνιστική κυµέρνηση.
Fια να αποκωδικοποιήσει κανείς τα σχέδια τους, πρέπει να είναι γνώ-
στης πολύ ειδικών πληρο¢οριών. Aυτó που πραγματικó επιθυμούν
είναι μια μέρα να επικρατήσουν μóνον αυτοί απó τη λευκή ¢υλή ο
«περιούσιος λαóς» δηλαδή μóνον οι 610.000 Εµραίοι Zιωνιστές.
Aληθινοί Εµραίοι είναι μóνον αυτοί που έχουν στο αίμα τους τα ίχνη
μιας ειδικής λέπρας, της «Aέπρας του 4ου Tύπου», που ήταν και η
αληθινή αιτία για την οποία εκδιώχθηκαν απó την Aίγυπτο. Oι
Εµραίοι ξεκίνησαν απó την Aίγυπτο και ήρθαν σε αντιπαρóθεση με
τους 4ιλισταίους που ήταν'Ελληνες απó την Kρήτη. O γιος του
Mίνωα, ο Zóλυμος, πολέμησε με τον αδελ¢ó του για το θρóνο και
τελικó μετανóστευσε με το στρατó του απέναντι, óπου και ίδρυσαν
την Hαλαιστίνη και τα Ιεροσóλυμα...
Móλιστα, οι «αληθινοί Εµραίοι» είναι μóνο 610 χιλιóδες λεπροί, και
¢υσικó οι αληθινοί Eλληνες είναι εξωγήινοι. Mιλήστε μας ανοιχτó
επιτέλους για την εξωγήινη καταγωγή των Ελλήνων και για την απο-
κωδικοποίηση των κειμένων του Aριστοτέλη, για την οποία óλοι συ-
çητούν πως είστε ο κύριος γνώστης, ¢ήμες που έ¢τασαν μέχρι τη
NAZA... Kατó τη διóρκεια της επίσκεµης μου στη Mελµούρνη της
Aυστραλίας, ενημερώθηκα óτι έχει ανακαλυ¢θεί «περικε¢αλαία»
αστροναύτη, απó ένα κρóμα μετóλλου που κανείς δεν μπορεί να
αναγνωρίσει, η οποία γρó¢ει με αρχαία ελληνικó γρóμματα:
«Eρχομαι απó τη Mεγóλη Ελλóδα στη Mικρή Ελλóδα». Eχει
χρονολογηθεί με τον óνθρακα14, óτι είναι ηλικίας 127.000 ετών.
Ελληνικó γρóμματα πριν απó 127000 χρóνια! Tο είδα με τα μóτια
μου. Aπó πού ήρθε αυτóς; Hού είναι η «Mεγóλη Ελλóδα»;
OιEλληνες έχουν εξωγήινη καταγωγή απó το MAαγού, της
Fαλαξιακής Aυτοκρατορίας. Z' εκείνες τις αστρικές περιοχές έγινε ο
«Hóλεμος των Aστρων», óπου το ελληνικó MAαγού πολέμησε με
τους στασιαστές του AAαγού, στον οποίο κατοικούν σατανóδες και
óχι óνθρωποι.Eχουν ύµος 1.10, είναι τελείως óτριχοι και πρóκειται
για ιδιαιτέρως μοχθηρó óντα. Aυτοί είναι οι αληθινοί εχθροί της
ανθρωπóτητας και της διαστημικής Ελληνικής Zπορóς. Εδώ ήρθαν οι
επισκέπτες απó το MAαγού και έ¢τιαξαν τους ανθρώπους με
µιολογικές μεταλλóξεις. Tους ακολούθησαν οι MAαγού, óπου
έ¢τιαξαν κι αυτοί εδώ κóποιες ¢υλές και υποχώρησαν αργóτερα
στην εσωτερική κοιλóτητα της Fης. Oλα αυτó τα ανα¢έρει ο
Aριστοτέλης κώδικα, αν και είναι πολύ δύσκολο να αποκρυπτο-
γρα¢ηθούν, ούτε η NAZA δεν μπορεί... O ελληνισμóς προέρχεται
απó óλλους πλανήτες. Tην πρώτη εξελιγμένη çωή στη Fη την
δημιούργησαν οι Ελληνες απó τα óστρα. H ίδια η Aθηνó ήταν δια-
κεκριμένος µιολóγος, οι «θεοί» των Ελλήνων έκαναν επεμµóσεις στο
γενετικó κώδικα. Kαι υπήρχε ανοικτóς δίαυλος επικοινωνίας με τα
óστρα, για πóρα πολλó χρóνια. M' αυτές τις επισκέµεις σχετίçεται και
το μυστήριο του Aριστοτέλη. Tον Aριστοτέλη τον έ¢ερε στη Fη ο
πατέρας του óταν ήταν πέντε χρονών. Hροσγειώθηκαν εδώ απó το
MAαγού óταν συνεχιçóταν ακóμη ο πóλεμος με τον AAαγού. Oι
σατανóδες αυτοί τους ακολούθησαν για να κυνηγήσουν το Nικóμαχο,
τον πατέρα του Aριστοτέλη. O Nικóμαχος προσγειώθηκε στα
Zτóγιρα. Oπως ξέρεις, έχω αποκρυπτογρα¢ήσει τα «ακατανóητα»
κείμενα του Aριστοτέλη που τα έχουν χαρακτηρίσει «παραληρήματα»
και «διαλείµεις» στα οποία υπóρχουν με óλες τις λεπτομέρειες αυτές
οι διηγήσεις. O Nικóμαχος έγινε με τις «θαυματουργές» γνώσεις του
γιατρóς του µασιλιó 4ίλιππου. O Aριστοτέλης στóλθηκε σε ειδικούς
ανθρώπους στην Aθήνα και αλλού για να διδαχθεί, και α¢ού έγραµε
μερικó µιµλία με τις γνώσεις που απέκτησε, óταν γεννήθηκε ο Mέγας
Aλέξανδρος επέστρεµε στη Mακεδονία για να αναλóµει τη μóρ¢ωση
του. O Aριστοτέλης μύησε τον Aλέξανδρο, τον έκανε διανοούμενο,
τον έκανε στρατηγó, του είπε: «ó,τι θέλεις, μπορείς να το κóνεις, έχεις
τη δύναμη, αρκεί να θέλεις. Oπου υπóρχει θέλω υπóρχει και
Aρóμος...».
Tου έδωσε και έναν γιο του, τον έκανε υπασπιστή του Aλέξανδρου
και του είχε δώσει την οδηγία: «κóθε πρωί που θα ξυπνóει ο
µασιλιóς θα του υπενθυμίçεις γιατί µρίσκεστε εδώ, ποια είναι η
αποστολή σας. Nα του λες: μην ξεχνóς µασιλιóς μου γιατί ήρθαμε
εδώ...». Mέχρι που μια μέρα ο Aλέξανδρος µαρέθηκε να τον ακούει
και τον σκóτωσε. Zκóτωσε το γιο του Aριστοτέλη. Aυτó για το οποίο
τον έστειλε να του υπενθυμίçει: «γιατί κóναμε αυτή την εκστρατεία
µασιλιó μου; γιατί σε μύησε ο πατέρας μου;...», ήταν το εξής: οι
εχθροί που κυνήγησαν τον Aριστοτέλη και τους δικούς του απó τα
óστρα μέχρις εδώ στη Fη, δέκα εχθρικó διαστημóπλοια, τον µóχνανε
παντού, προσγειώθηκαν στην Ινδία. Aυτó είναι τα Bιμóνας που διη-
γούνται στα έπη τους οι Ινδοί. O Aλέξανδρος είχε μεταξύ óλλων την
εντολή απó τον Aριστοτέλη, να συλλóµει έστω και έναν απ' αυτούς
και να τον οδηγήσει στο δóσκαλο του. O Aλέξανδρος ύστερα απó
τóση δóξα, tτο ξέχασε, δεν θυμóταν πια το δóσκαλο του, ίσως και να
μην µρήκε τελικó ίχνη αυτών, γιατί και αυτοί ήξεραν óτι ο Aλέξανδρος
είναι μαθητής του Aριστοτέλη...
Kαι ποιο είναι το ελληνικó μήνυμα απó τα óστρα, που καθοδηγεί αν-
θρώπους σαν κι εσóς; Mπορείτε να μας το μεταδώσετε;...
Oταν θέλεις, υπóρχει και δρóμος. Aρκεί να πεις θέλω και μπορείς να
το κóνεις. Aεν υπóρχει δεν μπορώ για τον óνθρωπο, ο óνθρωπος
κρύµει πóρα πολλές δυνóμεις. «Oπου υπóρχει 0έλω, υπóρχει
Aρóμος». Kαι μην ξεχνóς, óπως λέει ο Hρóκλειτος: «Εóν μη έλπηται,
ανέλπιστον ουκ εξευρήσει, ανεξερεύνητον εóν και óπορον...».
Zτην αρχαιóτηταóπως ανα¢έρει ο μύθος ο Kρóνος «έτρωγε» τα
παιδιó του. Zτη σύγχρονη εποχή ο στίχος του ποιητή
παρετυμολογώντας τον αρχαιοελληνικó μύθο ανα¢έρεται στην
Ελλóδα που κι αυτή με το δικó της τρóπο... τρώει τα παιδιó της.
Oπως το Fεώργιο Fκιóλµα, πυρηνικó ¢υσικó
και κορυ¢αίο ε¢ευρέτη ο οποίος
ξετυλίγοντας το νήμα του χρóνου μονολογεί,
αποκαλύπτει και αι¢νιδιóçει ανα¢ερóμενος
στη μυθοποιημένη απó αρκετούς çωή του
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ Ο
αδικημένος Ελληνας
O Fεώργιος Fκιóλµας έ¢υγε απó αυτóν τον
κóσμο στις 14 Nοεμµρίου 2003.Tο óνομó
του συνδέθηκε σε μεγóλο µαθμó με τη
νέομυθολογία της περιµóητης ομóδας Eµιλον. O Fκιóλµας ήταν
μηχανολóγος πυρηνικóς ¢υσικóς και είχε 19 αναγνωρισμένες
διεθνώς ε¢ευρέσεις. Oι συνεντεύξεις που έδωσε στη çωή του ήταν
ελóχιστες και πóντα προκαλούσαν αίσθηση. Zε αυτó το óρθρο θα
σας κóνω γνωστή μια συνέντευξη την οποία και έδωσε 1 περίπου
μήνα πριν πεθóνει συγκεκριμένα στα τέλη του Zεπτέμµρη(2003). H
συνέντευξη αυτή δóθηκε για να «παίξει» στην τηλεóραση κóτι óμως
που δεν έγινε(ως τώρα Móρτιος 2004) ,καθώς μετó το θóνατó του τα
δικαιώματα της συνέντευξης αυτής έχουν περóσει στη γυναίκα του
F.Fκιóλµα ,η οποία και προς το παρóν δεν επιθυμεί τη
δημοσιοποίηση της. Tέλος ,αξίçει να ανα¢έρω óτι οι óνθρωποι οι
οποίοι και κατέχουν την κασέτα αυτή ,είναι μετρημένοι στα δóχτυλα
του ενóς χεριού;Aς περóσουμε óμως στα κυριóτερα σημεία ,στο
περιεχóμενο δηλαδή της συνέντευξης.
H συνóντηση λαμµóνει χώρα σε γνωστή κα¢ετέρια στην περιοχή της
Hεντέλης. H κα¢ετέρια αποτελείται απó δύο ορó¢ους και χóριν της
συνέντευξης έχει «εκκενωθεί» ο επóνω óρο¢ος . O κ. Fκιóλµας
ξεκαθóρισε εξ αρχής πως AΕN επιθυμεί να μιλήσει για θέματα των
Eµιλον ή οτιδήποτε óλλο τον έχει κóνει ευρέως γνωστó τα τελευταία
χρóνια. H συçήτηση λοιπóν κινήθηκε κυρίως στα πλαίσια των
κοινονικοπολιτικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Ελλóδα
και óχι μóνο.
H συçήτηση ξεκίνα με τη νεαρή δημοσιογρó¢ο να çητó την óποµη
του Fκιóλµα για τις κλιματολογικές συνθήκες στον πλανήτη. Εκείνος
απαντó πως αν συνεχιστεί η σημερινή κατóσταση ´´ο πλανήτης Fη
θα είναι ακατοίκητος ως το 2080 óπως ακριµώς συνέµη και με
óλλους 8 πλανήτες στο μακρινó παρελθóν´´. Zτη συνέχεια
ανα¢έρεται στις HHA και στο NATO χαρακτηρίçοντóς τους ως
´´χωρο¢ύλακες του Zιωνισμού´´.
Aνα¢έρεται επίσης και στον πóλεμο στο Ιρóκ ,λέγοντας πως έγινε
´´για να εκπληρώσει τις γρα¢ές τους´´( πóρνη Bαµυλών ).Ερωτóται
και για τα θέματα των Ελληνοτουρκικών. Aπαντó πως ´´η Tουρκία
είναι ουσιαστικó μια προέκταση του Ισραήλ σήμερα´´ και óτι ´´ στο
μέλλον επίκειται ίδρυση κρóτους του Aιγαίου στο οποίο και είναι στα
σχέδια να ανήκουν η Kύπρος ,η Kρήτη και τα Aωδεκóνησα´´. Kαι οι
πολιτικοί της χώρας μας μπήκαν στο στóχαστρο του Fκιóλµα .
Xαρακτηριστικó ανέ¢ερε πως ´´τα τελευταία 20 χρóνια έχουν
ξεθεμελιώσει την Ελλóδα ,η οποία έχει καταντήσει μια χού¢τα απó
3ƒ αμιγώς ελληνικó πληθυσμó´´. Kóνοντας μια μικρή ανα¢ορó στο
τερóστιο θέμα παιδεία χαρακτηριστικó τóνισε πως ´´δεν υπóρχει
παιδεία´´ ,ο Fκιóλµας έκανε λóγο και για το πρóµλημα των
μεταναστών στην χώρα μας.´´Oταν στους 100 μαθητές σε ένα
σχολείο ,οι 80 είναι αλλοδαποί ,τóτε αυτó είναι ένα σα¢ές μήνυμα óτι
η ¢υλή μας χóνεται σιγó σιγó. Hεριμένουν απλó ένα «σύνθημα» να
μας σ¢óξουν´´ συμπληρώνει. Zυνεχίçοντας να εκθέτει τις απóµεις
του για την σημερινή ελληνική κοινωνία ,ο κ. Fκιóλµας κóνει λóγο και
για τους στóχους των νεοελλήνων σήμερα. ´´Tο óνειρο του
Nεοέλληνα σήμερα είναι να γίνει δημóσιος υπóλληλος και να
προσλη¢θεί σε μια θέση´´. Aνα¢έρθηκε και στο θεσμó της απεργίας
λέγοντας óτι ´´τελευταία γίνεται κατóχρηση´´.´´Aεν είναι δυνατóν να
απεργούν óνθρωποι που ασκούν λειτουργήματα (ανέ¢ερε
δασκóλους και γιατρούς).´´Aπαγορεύονται οι απεργίες στα
λειτουργήματα´´ δήλωσε και έκλεισε τον κύκλο της συçήτησης για τα
κοινωνικó θέματα.
O Fκιóλµας ανα¢έρθηκε με πικρία σε ένα περιστατικó απó το
1981.Oπως ανα¢έρει ´´εκείνο τον καιρó συνέµαινε στο κτίριο του
OTΕ στην Hατησίων ένα ¢αινóμενο ανεξήγητων λιποθυμιών των
υπαλλήλων που δούλευαν εκεί. Aν και είχαν ¢έρει δεκóδες
επιστήμονες απó το εξωτερικó ,´´ κανείς δεν μπορούσε να µρει το
αίτιο της ακτινοµολίας που προκαλούσε τα ατυχήματα´´. Tóτε
κóλεσαν και τον Fκιóλµα ο οποίος και πήγε πρóθυμα στο κτίριο του
OTΕ. ´´Hαρακóλεσα τους υπευθύνους να ¢ύγουν óλοι οι υπóλοιποι
επιστήμονες απó μέσα και να δουλέµω μóνος μου με τους µοηθούς
μου. Εντóπισα με óργανα που ¢έραμε óτι το πρóµλημα προήρχετο
απó ακτινοµολία υποήχων ,θέμα στο οποίο και δούλευα εκείνη την
περίοδο´´. Aίγες μέρες μετó το πρóµλημα είχε λυθεί. O κ. Fκιóλµας
çήτησε αμοιµή 25 εκατ. δραχμών ως επιχορήγηση γα το Kέντρο
Επιστημονικών ερευνών που είχε ιδρύσει .Aν και οι υπεύθυνοι
συμ¢ώνησαν ,τα χρήματα αυτó δεν τα πήρε ποτέ ,ενώ μετó απó
μήνες διαπίστωσε óτι του τα «έ¢αγε» συγκεκριμένο óτομο (δεν μου
επιτρέπεται να δηλώσω το óνομα του).
H συνέντευξη κλείνει με ανα¢ορó στις ε¢ευρέσεις του Fκιóλµα. ´´Tο
Kέντρο Επιστημονικών Ερευνών το ίδρυσα το 1957 και απó τóτε
έχουμε 19 διεθνής ε¢ευρέσεις ´´. ´´Mε ανóγκασαν να τις πουλήσω
óλες έξω´´ ανα¢έρει με παρóπονο. Kóνει λóγο διεξοδικó για το
ηχητικó κανóνι ,ένα σύστημα ασ¢óλισης σιδηροδρομικών κóμµων
,καθώς και την γνωστή συσκευή που απομακρύνει τις µλαµερές
ουσίες του τσιγóρου. Móλιστα για την τελευταία συσκευή υπóρχει και
δοκιμή σε πραγματικó χρóνο. Zε εκείνο το χρονικó σημείο (της
δοκιμής της μηχανής) εμ¢ανίçονται δίπλα στον κ. Fκιóλµα και óλλοι
δύο óντρες. O κ. Nεó¢υτος Hαπαδóπουλος (Hυρηνικóς 4υσικóς
Mηχανολóγος) και ο κ. Ιωóννης Kουτσιóπουλος (Oικονομολóγος) ,οι
οποίοι και μιλούν με τα καλύτερα λóγια για τον Fκιóλµα. Εδώ κóπου
κλείνει και η συνέντευξη συνολικής διóρκειας περίπου 45:50 λεπτών
Oυ πóνυ ημίν ούτω ¢ροντιστέον, τι ερούσιν οι πολλοί ημóς,
αλλ' ó,τι ο επαiων περί των δικαίων και αδίκων
Cς πρώτη αίσθηση, έπισημαίνω πώς τó κείμενο αύτó ( τó κατ´ έσένα
óπóσπασμα ....) είναι κατασκευασμένο.
Kατó τήν αύτήν μου αίσθηση τó έχει κατασκευóσει ó γνωστóς
πλαστογρó¢ος καί...... AZZANAZ, μέ στóχο νó τó χρησιμοποιήσει ώς
προδια¢ημιστικó κóποιου µιµλίου πού μóλλον έτοιμóçει ( σωστóτερα
τού έτοιμóçουν), διó τού óποίου θó έπαναλλóµει ( έπαναλλóµουν)
μία óκóμα προσπαθεια óπαξιώσεως κ.λπ τής OMAAOZ Ε•ΙAON.
Z´αύτó του ( αύτó των) τó µιµλίο θó χρησιμοποιήσουν κι αύτήν τήν
πλαστή "Zυνέντευξη τού Fκίολµα", προκειμένου νó έδραιώσουν
κóπως τó óσα θó γρóµουν διó τήν OMAAA Ε•ΙAON καί, κυρίως, διó
διó¢ορα πρóσωπα, τó óποία θó κατασυγκο¢αντήσουν.
Είς τó óπóσπασμα, óπ´αύτήν τήν δήθεν "Zυνέντευξης...." , τó óποίο
µιóστηκες νó δημοσιεύσεις καί δή είς τήν AHMOOOΙNΙA, ύπóρχει
ήδη τó πρώτο τραντακτó µέμμα. Aύτó ó¢ορó τίς λυποθυμίες τών
τηλε¢ωνητριών του OTΕ καί óνα¢έρεται πώς έγιναν τó 1981. Aύτές
óμως έγιναν τó 1954 καί είς τήν έκδήλωσιν των καί κατó τήν διóρκειó
των είχα óμεση καί ένεργóτατη συμμετοχή, διóτι τóτε έργαçóμουν, ώς
óδηγóς τού Aνελκυστήρος είς τó κτήριο τού OTΕ, είς τó óποίο ήτο τó
τηλε¢ωνικó κέντρο καί είς τó óποίο έγιναν οί λυποθυμίες.
Eóν δημοσιεύσεις óλóκληρη αύτή τήν κατ´έσένα "Zυνέντευξη" καί
óνα¢έρεις τήν Aημοσιογρó¢ο ή óποία τήν πήρε καί διó ποίο
συγκεκριμένο έντυπο, κι óκóμα ποίοι óλλοι ήσαν παρóντες, τóτε τó
ξανασυçητóμε.
4OYPAKHZ ΙCANNHZ
O ZYFFPA4ΕAZ
Nομίçω οτι η δημοσιογρó¢ος ναι είναι γνωστή.Aεν
ξέρω óν είναι σωστó να πούμε το óνομα
της.Tελοσπóντων επι την ευκαιρία ας δούμε πώς
μοιóçει κóπως το
APTΕMΙZ.
Kαί το ηχητικó
κανóνι..
Aπο την ιστοσελίδα νομίçω που ο ¢ίλτατος Fιώργος µρήκε την
συνέντευξη.
http://www.newbrain.gr/giol‰as/indeˆ.htm
Mερικές διευθύνσεις που ανα¢έρονται στον F.Fκιóλµα.
http://www.kostakis.gr/fen om.html
http://www.kostakis.gr/giol‰as.htm
http://www.apologitis.com/gr/ancient/omada/epsilon.htm
http://www.newbrain.gr/giol‰as/indeˆ.htm
http://www.focusmag.gr/links/‰iew-link.rˆ?oid™249377
http://el.wikipedia.org/wiki....1ƒCFƒ82
http://www.omogenia.com/forums....0
http://www.phorum.gr/archi‰e/post/-10739-28.html
http://andromedios.blogspot.com/2007/12/blog-post.html
Ενας στρατιωτικος μιλα για τον Fκιολµα και το Aρτεμις. απó lefterisgo
Mε α¢ορμή τις περιοδικές σας ανα¢ορές στο έργο τóσο της Oμóδας
Ε, óσο και ερευνητών-επιστημóνων, θα σταθώ στην περίπτωση του
επι¢ανούς Fεωργίου Fκιóλµα, ενóς μεγóλου μηχονολóγου-
μηχανικού. Zυγκεκριμένα θα ήθελα να καταθέσω μια δική μου
μαρτυρία σχετικó με μια απο τις πιο πετυχημένες ε¢ευρέσεις της
ομóδας Fκιóλµα. Mε την ιδιóτητα μου ως στρατιωτικού (υπηρετώ
στην Hολεμική Aεροπορία) είχα και έχω την τύχη να είμαι
εκπαιδευμένος στην Aντιαεροπορική Aμυνα. Eνα απο τα οπλικó
συστήματα που γνωρίçω κυριολεκτικó "απ´έξω και ανακατωτó" είναι
και το Aίδυμο Aντιαεροπορικó Hυροµóλο APTΕMΙZ των 30χιλ. Zαν
χειριστής αλλó και συντηρητής του εν λóγω συστήματος μπορώ με
µεµαιóτητα να πω οτι είναι οτι καλύτερο έχουμε παρóγει σαν χώρα
και σαν αμυντική-πολεμική µιομηχανία τα τελευταία χρóνια.
Zυνοπτικó θα σας παραθέσω σημαντικó στοιχεία που ίσως να μην
γνωρίçετε αλλó και μια μαρτυρία που ανα¢έρω οχι για λóγους
εντυπωσιασμού, αλλó απλó γιατί τóσα χρóνια ήθελα να την
μοιραστώ με óλλα óτομα, που ίσως να συμμερίçονται έστω και στο
ελóχιστο τις ανησυχίες μου. Zυγκεκριμένα: H πλήρης ονομασία του
APTΕMΙZ είναι MONAAA HYPOZ HYPOBOAOY A-30 (MHH A-30),
ΕΙNAΙ και το τονίçω αυτó, ΕAAHNΙKHZ KATAZKΕYHZ αλλó (το
σημαντικóτερο) ΕAAHNΙKHZ HPOΕAΕYZHZ. Kατασκευóçεται απο
την Ελληνική Bιομηχανία Oπλων (ΕBO) στο Zυγκρóτημα
Εργοστασίων Móνδρας (ZΕM) στην Aττική. Oι κóννες του αλλó και
τα 2 ογκώδη κλείστρα του óπλου κατασκευóçονται απο την
γερμανική MA€S…R αλλó (αργóτερα) και απο την ίδια την ΕBO,
ύστερα απο σχετική συμ¢ωνία. H τρομερή ταχυµολία του óπλου
(1,200 µλήματα των 30χιλ. ANA KANNH/ANA AΕHTO, óρα 2,400
BAHMATA ANA AΕHTO!!!), σε συνδυασμó με τα 8,000 μέτρα
μέγιστο µεληνεκές καθιστούν το A-30 ένα πραγματικó υπολογίσιμο
óπλο. Kαι εδώ σας παραθέτω την πρώτη μου μαρτυρία. Oταν στα
τέλη της δεκαετίας του ´80 η ΕBO με την ομóδα F. Fκιóλµα
παρουσίασε το óπλο στην τóτε στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της
χώρας, κóποιοι γνωστοί "κύκλοι" ‹και μέσα απο την τóτε K.Y.H. ...Œ
"μίλησαν" στους "ομóλογους" τους πέρα απο τον Aτλαντικó. Oι
Aμερικανοί λοιπóν HΙΕZAN την κυµέρνηση να τερματίσει το
Hρóγραμμα APTΕMΙZ προτóσοντας ως σημαντικóτερο λóγο την
τρομερή ισχύ του óπλου το οποίο ΕΙXΕ, ΕXΕΙ και OA ΕXΕΙ την
ικανóτητα διασύνδεσης με PANTAP ΕYPΕΙAZ ZAPCZHZ (Search &
Tracking Radar) με ¢ανερή μεγιστοποίηση στο έπακρο των
δυνατοτήτων του συστήματος A-30, ZΕ ANTΙOΕZH με την OHTΙKH
ZKOHΕYZH που γίνεται απο χειριστή (ειδικóτητας AM.AA. ή/και
HYPOBOAHTH). Oι αμερικανικές πιέσεις κατó¢εραν να μην διαθέσει
η ΕBO τις 60 MHH A-30 που είχαν παραγγείλει οι Ε.A. με ραντóρ
αλλó να εγκαταστήσει (κυριολεκτικó την τελευταία στιγμή)
σκοπευτικó της αγγλικής εταιρείας F…RRA‚T• τα οποία óμως είναι
AKATAAAHAA για το συγκεκριμένο óπλο. Aπο δική μου εμπειρία, ο
σκοπευτής óταν ολοκληρώσει τη διαδικασία στοχοποίησης (δηλαδή
τον εγκλωµισμó στο σκοπευτικó του εχθρικού στóχου) και χρειαστεί
για οποιοδήποτε λóγο να α¢ήσει το στóχο έστω και για
δευτερóλεπτα απο το σκοπευτικó του, το γυροσκοπικó σύστημα του
F…RRA‚T• "τρελαίνεται" στην κυριολεξία και ο σκοπευτής χóνει τον
στóχο απλούστατα γιατί ο πυργίσκος του óπλου γυρίçει πολύ
γρήγορα (ZHM: TO OHAO ΕXΕΙ H/Z MΕ KΙNHTHPA THZ "VW"
80H„ που κóνει τον πυργίσκο να ¢έρει μια πλήρη περιστρο¢ή 360
μοιρών σε ΕNA AΕYTΕPOAΕHTO..!) α¢ού έχει σχεδιαστεί OXΙ για
να κóθεται απι του óπλου ο χειριστής αλλó να µρίσκεται στον κλωµó
του ραντóρ και να το χειρίçεται απο εκεί με πλήρη τηλεμετρία και
τακτική εικóνα απο το ραντóρ έρευνας και εγκλωµισμού. H Hολεμική
Aεροπορία óμως που πóντα πρωτοπορεί, προμηθεύτηκε λίγο
αργóτερα KAΙ τα ραντóρ έρευνας και εγκλωµισμού απο το εξωτερικó
με την δικαολογία οτι θέλει να αντικαταστήσει τα ραντóρ ενóς έτερου
αντιαεροπορικού συστήματος, του BΕAOZ. Xωρίς να το γνωρίσουν
ποτέ οι Aμερικανοί, οι Tούρκοι και το NATO τα ραντóρ
αποθηκεύτηκαν και αργóτερα διανεμήθηκαν με óκρα μυστικóτητα σε
OAΕZ τις Hτέρυγες Móχης της H.A. Hολλοί συνóδελ¢οι
αναρωτιούνται μέχρι και σήμερα για το TΙ περιέχουν συγκεκριμένες
αποθήκες-TO’’, κατασκευασμένες απο ενισχυμένο μπετóν και με
ειδικές προδιαγρα¢ές ασ¢αλείας και με ελεγχóμενες κλιματολογικές
συνθήκες λóγω του ευαίσθητου του εξοπλισμού. Εδώ ας μου
επιτραπεί να μην αποκαλύµω τη θέση μου και το µαθμó μου, αλλó
ούτε και την μονóδα στην οποία υπóγομαι. Aς πούμε οτι υπηρετώ
σήμερα σε μονóδα..."κóτω απο το αυλóκι" óπως λένε μερικοί. Kαι ο
νοών, νοείτω... Aυτó για την πραγματική ιστορία του APTΕMΙZ 30.
Kαι τώρα εν συντομία μια διπλή μαρτυρία-εμπειρία. Tο 1997
µρισκóμουν στο HΕAΙO BOAHZ KPHTHZ (HBK-‚AMF•) στο οποίο
εκτελεί µολές και το NATO, στα Xανιó της Kρήτης. Kατó τακτó
χρονικó διαστήματα η H.A. εκτελεί εκπαιδευτικές µολές µαθμολογίας
με διó¢ορα αντιαεροπορικó óπλα. Εγώ συμμετείχα στην αποστολή
της μονóδας μου στην κατηγορία του APTΕMΙZ-30. Kατó τη διóρκεια
της µολής χειριστής-πυροµολητής óλλης μονóδας εκτελεί ένα
παρ´óλίγο μοιραίο χειρισμó, χóνει τον έλεγχο του óπλου και το
APTΕMΙZ αρχίçει να εκτελεί συνεχóμενες περιστρο¢ές και να
πυροδοτεί ασταμóτητα εως óτου óδειασε η αποθήκη πυρομαχικών
του...Tο APTΕMΙZ "γóçωσε" τους γύρω χώρους ευτυχώς χωρίς
ανθρώπινα θύματα με απίστευτη ταχύτητα και μανία. †ταν τóτε που
συνειδητοποίησα πως το APTΕMΙZ-30 είχε κατασκευαστεί για AAAO
AOFO και ήταν μóνο ενα ΕHΙ MΕPOYZ KOMMATΙ ΕNOZ AAAOY,
ΙZXYPOTΕPOY YHΕP-OHAOY με AHΙZTΕYTΕZ AYNATOTHTΕZ.
Aλλó, περισσóτερα για το θέμα στον αγαπητó κ. F. Fκιóλµα...Aυτó
που μπορώ να ανα¢έρω σαν κερασóκι στην τούρτα είναι προσωπικó
µίωμα. Kατó τη διóρκεια επίδειξης-παραλλαµής μιας μονóδας
APTΕMΙZ σε μονóδα της Hελλοπονήσου, συνέµη το εξής τρομερó.
Mε το πέρας της επίδειξης και A4OY OΙ HOAΙTΙKOΙ
HPOZKΕKAHMΕNOΙ Ε4YFAN, έγινε μια óλλου είδους "επίδειξη" σε
παρακείμενο στεγασμένο χώρο. Εκεί υπήρχε ένα -óπως ¢αινóταν-
"διασκευασμένο" APTΕMΙZ χωρίς óμως την αποθήκη πυρομαχικών.
O χειριστής-δοκιμαστής çήτησε απο óλους μας να ¢ορέσουμε ειδικó
ακουστικó και να απομακρυνθούμε απο το óπλο αρκετó. Eθεσε το
óπλο σε λειτουργία και...πυροδóτησε. Móνο που ούτε µλήματα είδα
να µγαίνουν απο τις κóννες ούτε καμμένα λóδια απο τις κóννες, ούτε
καπνó. Είδα óμως ένα παρακείμενο παροπλισμένο τçίπ Mercedes
ŠD250 να γίνεται...ZKONH. Aγαπητέ Pωμύλε, εκείνη την μέρα του
Fενóρη είχα την τιμή να είμαι απο τους λίγους και προνομιούχους
αξιωματικούς των Ε.A. και απο τους ελóχιστους Eλληνες που είδα το
περί¢ημο HXHTΙKO KANONΙ απóρεια των πειραμμóτων Nικολó
Tέσλα-Kωνσταντίνου Kαραθεοδωρί (Mε "ι" και οχι με "η" καθώς
çούσε στο εξωτερικó), τελειοποιημένων απο τον μοναδικó
επιστήμονα Fιώργο Fκιóλµα. Aυτó ΕΙNAΙ και το πραγματικó
APTΕMΙZ. Hιστεύω οτι σχεδóν óλες οι μονóδες της H.A. έχουν
αποθηκευμενó σε ανóλογο χώρο απο μια τέτοια μονóδα. Zυνήθως
óπως προανέ¢ερα σε αποθήκες που δεν ανοίγουν ποτέ και για
κανένα λóγο. Zτη δική μου μονóδα παντως γνωρίçω οτι σε 2
αποθήκες έχουμε απο 2 ραντóρ για το "συμµατικó" APTΕMΙZ και μια
υπóγεια αποθήκη (κρύπτη) óπου µρίσκεται το Hχητικó APTΕMΙZ. H
ονομασία του εξαιρετικó ευαίσθητου αλλó και ισχυρó ¢υλασóμενου
χώρου είναι συνήθως "ΕΙAΙKH HΕPΙOXH". Aυστυχώς δεν μπορώ να
συνεχίσω για λóγους εθνικής ασ¢óλειας α¢ού "αυτιó" υπóρχουν
παντού και πóντοτε. Xα¢ιέδες και ανθέλληνες υπóρχουν και θα
υπóρχουν. Aξίçει να ανα¢έρω και τον δóλιο τρóπο που οι
πουλημένοι πολιτικοί μας HAPΕACZAN τα σχέδια του "συμµατικού"
APTΕMΙZ στο ΙZPAHA αμέσως μóλις η ομóδα Fκιóλµα τα παρέδωσε
"καλή τη πίστη" στην Ελληνική (;; Kυµέρνηση. Εις το επανειδείν.
Fεώργιος Fκιóλµας έ¢υγε απó αυτóν τον κóσμο στις 14 Nοεμµρίου
2003.Tο óνομó του συνδέθηκε σε μεγóλο µαθμó με τη νέο-μυθολογία
της περιµóητης ομóδας Eµιλον. O Fκιóλµας ήταν μηχανολóγος ‘
πυρηνικóς ¢υσικóς και είχε 19 αναγνωρισμένες διεθνώς ε¢ευρέσεις.
Oι συνεντεύξεις που έδωσε στη çωή του ήταν ελóχιστες και πóντα
προκαλούσαν αίσθηση. Zε αυτó το óρθρο θα σας κóνω γνωστή μια
συνέντευξη την οποία και έδωσε 1 περίπου μήνα πριν πεθóνει ‘
συγκεκριμένα στα τέλη του Zεπτέμµρη(2003). H συνέντευξη αυτή
δóθηκε για να «παίξει» στην τηλεóραση κóτι óμως που δεν έγινε(ως
τώρα - Móρτιος 2004) ,καθώς μετó το θóνατó του τα δικαιώματα της
συνέντευξης αυτής έχουν περóσει στη γυναίκα του F.Fκιóλµα ,η
οποία και προς το παρóν δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση της.
Tέλος ,αξίçει να ανα¢έρω óτι οι óνθρωποι οι οποίοι και κατέχουν την
κασέτα αυτή ,είναι μετρημένοι στα δóχτυλα του ενóς χεριού•Aς
περóσουμε óμως στα κυριóτερα σημεία ,στο περιεχóμενο δηλαδή
της συνέντευξης.
H συνóντηση λαμµóνει χώρα σε γνωστή κα¢ετέρια στην περιοχή της
Hεντέλης. H κα¢ετέρια αποτελείται απó δύο ορó¢ους και χóριν της
συνέντευξης έχει «εκκενωθεί» ο επóνω óρο¢ος . O κ. Fκιóλµας
ξεκαθóρισε εξ αρχής πως AΕN επιθυμεί να μιλήσει για θέματα των
Eµιλον ή οτιδήποτε óλλο τον έχει κóνει ευρέως γνωστó τα τελευταία
χρóνια. H συçήτηση λοιπóν κινήθηκε κυρίως στα πλαίσια των
κοινονικοπολιτικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Ελλóδα
και óχι μóνο.
H συçήτηση ξεκίνα με τη νεαρή δημοσιογρó¢ο να çητó την óποµη
του Fκιóλµα για τις κλιματολογικές συνθήκες στον πλανήτη. Εκείνος
απαντó πως αν συνεχιστεί η σημερινή κατóσταση ´´ο πλανήτης Fη
θα είναι ακατοίκητος ως το 2080 óπως ακριµώς συνέµη και με
óλλους 8 πλανήτες στο μακρινó παρελθóν´´. Zτη συνέχεια
ανα¢έρεται στις HHA και στο NATO χαρακτηρίçοντóς τους ως
´´χωρο¢ύλακες του Zιωνισμού´´.
Aνα¢έρεται επίσης και στον πóλεμο στο Ιρóκ ,λέγοντας πως έγινε
´´για να εκπληρώσει τις γρα¢ές τους´´( πóρνη Bαµυλών ).Ερωτóται
και για τα θέματα των Ελληνοτουρκικών. Aπαντó πως ´´η Tουρκία
είναι ουσιαστικó μια προέκταση του Ισραήλ σήμερα´´ και óτι ´´ στο
μέλλον επίκειται ίδρυση κρóτους του Aιγαίου στο οποίο και είναι στα
σχέδια να ανήκουν η Kύπρος ,η Kρήτη και τα Aωδεκóνησα´´. Kαι οι
πολιτικοί της χώρας μας μπήκαν στο στóχαστρο του Fκιóλµα .
Xαρακτηριστικó ανέ¢ερε πως ´´τα τελευταία 20 χρóνια έχουν
ξεθεμελιώσει την Ελλóδα ,η οποία έχει καταντήσει μια χού¢τα απó
3ƒ αμιγώς ελληνικó πληθυσμó´´. Kóνοντας μια μικρή ανα¢ορó στο
τερóστιο θέμα παιδεία ‘χαρακτηριστικó τóνισε πως ´´δεν υπóρχει
παιδεία´´ - ,ο Fκιóλµας έκανε λóγο και για το πρóµλημα των
μεταναστών στην χώρα μας.´´Oταν στους 100 μαθητές σε ένα
σχολείο ,οι 80 είναι αλλοδαποί ,τóτε αυτó είναι ένα σα¢ές μήνυμα óτι
η ¢υλή μας χóνεται σιγó σιγó. Hεριμένουν απλó ένα «σύνθημα» να
μας σ¢óξουν´´ συμπληρώνει. Zυνεχίçοντας να εκθέτει τις απóµεις
του για την σημερινή ελληνική κοινωνία ,ο κ. Fκιóλµας κóνει λóγο και
για τους στóχους των νεοελλήνων σήμερα. ´´Tο óνειρο του
Nεοέλληνα σήμερα είναι να γίνει δημóσιος υπóλληλος και να
προσλη¢θεί σε μια θέση´´. Aνα¢έρθηκε και στο θεσμó της απεργίας
λέγοντας óτι ´´τελευταία γίνεται κατóχρηση´´.´´Aεν είναι δυνατóν να
απεργούν óνθρωποι που ασκούν λειτουργήματα (ανέ¢ερε
δασκóλους και γιατρούς).´´Aπαγορεύονται οι απεργίες στα
λειτουργήματα´´ δήλωσε και έκλεισε τον κύκλο της συçήτησης για τα
κοινωνικó θέματα.
O Fκιóλµας ανα¢έρθηκε με πικρία σε ένα περιστατικó απó το
1981.Oπως ανα¢έρει ´´εκείνο τον καιρó συνέµαινε στο κτίριο του
OTΕ στην Hατησίων ένα ¢αινóμενο ανεξήγητων λιποθυμιών των
υπαλλήλων που δούλευαν εκεί. Aν και είχαν ¢έρει δεκóδες
επιστήμονες απó το εξωτερικó ,´´ κανείς δεν μπορούσε να µρει το
αίτιο της ακτινοµολίας που προκαλούσε τα ατυχήματα´´. Tóτε
κóλεσαν και τον Fκιóλµα ο οποίος και πήγε πρóθυμα στο κτίριο του
OTΕ. ´´Hαρακóλεσα τους υπευθύνους να ¢ύγουν óλοι οι υπóλοιποι
επιστήμονες απó μέσα και να δουλέµω μóνος μου με τους µοηθούς
μου. Εντóπισα με óργανα που ¢έραμε óτι το πρóµλημα προήρχετο
απó ακτινοµολία υποήχων ,θέμα στο οποίο και δούλευα εκείνη την
περίοδο´´. Aίγες μέρες μετó το πρóµλημα είχε λυθεί. O κ. Fκιóλµας
çήτησε αμοιµή 25 εκατ. δραχμών ως επιχορήγηση γα το Kέντρο
Επιστημονικών ερευνών που είχε ιδρύσει .Aν και οι υπεύθυνοι
συμ¢ώνησαν ,τα χρήματα αυτó δεν τα πήρε ποτέ ,ενώ μετó απó
μήνες διαπίστωσε óτι του τα «έ¢αγε» συγκεκριμένο óτομο (δεν μου
επιτρέπεται να δηλώσω το óνομα του).
H συνέντευξη κλείνει με ανα¢ορó στις ε¢ευρέσεις του Fκιóλµα. ´´Tο
Kέντρο Επιστημονικών Ερευνών το ίδρυσα το 1957 και απó τóτε
έχουμε 19 διεθνής ε¢ευρέσεις ´´. ´´Mε ανóγκασαν να τις πουλήσω
óλες έξω´´ ανα¢έρει με παρóπονο. Kóνει λóγο διεξοδικó για το
ηχητικó κανóνι ,ένα σύστημα ασ¢óλισης σιδηροδρομικών κóμµων
,καθώς και την γνωστή συσκευή που απομακρύνει τις µλαµερές
ουσίες του τσιγóρου. Móλιστα για την τελευταία συσκευή υπóρχει και
δοκιμή σε πραγματικó χρóνο. Zε εκείνο το χρονικó σημείο (της
δοκιμής της μηχανής) εμ¢ανίçονται δίπλα στον κ. Fκιóλµα και óλλοι
δύο óντρες. O κ. Nεó¢υτος Hαπαδóπουλος (Hυρηνικóς 4υσικóς ‘
Mηχανολóγος) και ο κ. Ιωóννης Kουτσιóπουλος (Oικονομολóγος) ,οι
οποίοι και μιλούν με τα καλύτερα λóγια για τον Fκιóλµα. Εδώ κóπου
κλείνει και η συνέντευξη συνολικής διóρκειας περίπου 45-50 λεπτών.
Bιοενέργεια - Bιοσuντονιστικq - Bιοανóöραση
Zτο εξωτερικó, έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε πóρα πολλó
ιατρεία, η θεραπεία με Bιοανóδραση. O óρος - Bιοενέργεια ή
Bιοανóδραση (Bioresonance Therapy - BRT), είναι η χρησιμοποίηση
των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων απó το σώμα του ασθενούς
για θεραπευτικούς σκοπούς. Oα κóνουμε μία προσπóθεια να
εξηγήσουμε αυτή την νέα μέθοδο θεραπείας η οποία ε¢αρμóçεται
ευρέως στην Fερμανία και έχει αρχίσει να ε¢αρμóçεται πóρα πολύ σε
óλον τον υπóλοιπο κóσμο, και τώρα εισóγεται στην Ελλóδα.
Kατ´ αρχήν, θα πρέπει να τονίσουμε óτι η θεραπεία αυτή δεν έχει
σκοπó να αντικαταστήσει την παραδοσιακή ιατρική, έχει óμως
μεγóλη αξία στο να ZYMHAHPCZΕΙ την παραδοσιακή ιατρική.
Zτο σώμα, μας, óπως γνωρίçουμε, υπóρχουν διó¢ορες μορ¢ές
ενεργείας. Mία απó αυτές είναι και η θερμική ενέργεια. Εκτóς απó την
θερμική ενέργεια υπóρχει και η ηλεκτρομαγνητική. Tα είδη αυτó
ενεργείας εκ¢ρóçονται με ένα γρα¢ικó τρóπο με ταλαντώσεις.
Fνωρίçουμε απó την ¢υσική óτι κóθε είδος ενέργειας έχει μήκος
κύματος και έχει και κóποιο είδος ταλóντωσης. Aυτóς καθ´ αυτóς ο
óρος μήκος κύματος εκ¢ρóçει την ύπαρξη κóποιας ταλóντωσης,
δηλαδή κóποιου κύματος. Tο μήκος κύματος της ταλóντωσης ενóς
υγιούς ανθρώπου είναι δια¢ορετικó απó το μήκος κύματος της
ταλóντωσης που θα έχει κóποιο óτομο με κóποια παθολογική
κατóσταση. Aεν υπóρχει παθολογική κατóσταση χωρίς την παρουσία
παθολογικών καταστóσεων μέσα ή γύρω απó το σώμα.
Oι παθολογικές ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις υπóρχουν μαçί με
τις υγιείς ταλαντώσεις στο σώμα κóθε ασθενούς. Tο ¢óσμα εκτείνεται
απó πολύ μακρέα έως πολύ µραχέα κύματα. Oι παθολογικές
καταστóσεις στο σώμα διαταρóσσουν την ¢υσιολογική κατóσταση
ισορροπίας της ενέργειας στον οργανισμó. Tο σώμα ασθενεί, επειδή
αυτή η δυναμική ισορροπία δεν μπορεί να διατηρηθεί. Επιπλέον,
υπóρχουν διó¢ορα στρες απó το περιµóλλον τα οποία μπορεί να
επηρεóσουν τις ηλεκτρομαγνητικές καταστóσεις ή τα «µιοσήματα»
ενóς ασθενούς.
Επειδή ακριµώς οι ταλαντώσεις αυτές είναι ηλεκτρομαγνητικής
¢ύσης, μπορούν να απαχθούν, ή να γίνουν αντιληπτές απó κóποιο
μηχóνημα, ε¢´ óσον αυτó συνδεθεί με το σώμα του ασθενούς, με
διó¢ορα ηλεκτρóδια. Zτα μηχανήματα µιοενέργειας ή µιοανóδρασης
υπóρχουν ηλεκτρóδια ειδικó σχεδιασμένα, έτσι ώστε να
αντιλαμµóνονται τα ηλεκτρομαγνητικó ερεθίσματα και να τα
μετα¢έρουν μέσα στην θεραπευτική συσκευή. H συσκευή έχει την
δυνατóτητα να αναγνωρίçει τα παθολογικó κύματα, τα οποία έχουν
δια¢ορετικó μήκος κύματος απó τα ¢υσιολογικó. Oι κατασκευαστές
της συσκευής, έχουν δώσει το εύρος του ¢υσιολογικού μήκους
κύματος στην συσκευή, η οποία περιέχει κóποιο ¢ίλτρο, το οποίο
¢ιλτρóρει τα ¢υσιολογικó κύματα το μήκος κύματος των οποίων
γνωρίçουμε εκ των προτέρων απó έρευνες που έχουν γίνει, και δίνει
την δυνατóτητα μóνο στα παθολογικó κύματα να περóσουν προς την
έξοδο. H συσκευή τóτε έχει την δυνατóτητα να παρóγει ένα κύμα το
οποίο να είναι ακριµώς αντίθετο, (σαν να µóçαμε έναν καθρέ¢τη),
απó το παθολογικó κύμα. Aηλαδή, στην επιστημονική ορολογία, δίνει
ένα κύμα το οποίο µρίσκεται σε ακριµώς ¨αντίθετη ¢óση¨ απó το
παθολογικó κύμα το οποίο την «ταίσαμε». Eτσι, δημιουργείται
«συντονισμóς», και εξουδετέρωση του παθολογικού κύματος. Fίνεται
λοιπóν αντιληπτó, óτι οποιαδήποτε παθολογική ταλóντωση εισαχθεί
στην συσκευή, η συσκευή αυτή έχει την δυνατóτητα να χορηγήσει μία
εντελώς αντίθετη ταλóντωση με τελικó αποτέλεσμα την
εξουδετέρωση της παθολογικής ταλóντωσης. Mε τον τρóπο αυτó
επέρχεται μία κατó κóποιον τρóπο εξισορρóπηση της ενέργειας του
οργανισμού του ατóμου, εξουδετέρωση των παθολογικών
ταλαντώσεων, και υποµοήθηση στην θεραπεία της ασθένειας.
Aεν πρέπει, εξ´ óλλου, να ξεχνóμε, óτι και τα ¢óρμακα που δίνουμε,
κóπως έτσι δρουν. Zε τελικó επίπεδο το ¢óρμακο, α¢ού το πóρει ο
ασθενής και διαλυθεί στο στομóχι και απορρο¢ηθεί, θα δρóσει σε
ένα τελικó óργανο - στóχο, óπου θα επιτελέσει τελικó, μία χημική
αντίδραση, με σκοπó την απελευθέρωση κóποιας μορ¢ής ενεργείας.
Eτσι λοιπóν, και τα ¢óρμακα τελικó δρουν, ίσως, με µιοενεργητικó
τρóπο.
Zκοπóς της óλης θεραπείας είναι η ρύθμιση της ενέργειας του
οργανισμού, η εξουδετέρωση των παθολογικών ταλαντώσεων, και η
πρóσδοση ¢υσικής, υγιούς, αγνής ενέργειας στον οργανισμó. H
κατóσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα ο ασθενής να νιώθει πιο
ξεκούραστος μετó την θεραπεία, αλλó να έχει γίνει και θεραπεία
ουσίας, με την εξουδετέρωση των παθολογικών σημóτων.
H Bιοσυντονιστική Oεραπεία έχει εçαρμογq σε πóρα πολλές
καταστóσεις, óπως είναι τα γυναικολογικó προµλήματα (μαστίτιδα -
δυσμηνóρροια - προµλήματα εμμηνóπαυσης - ενδυνóμωση του
ωαρίου μετó απó εξωσωματική για επóμενη διέγερση), προµλήματα
μετó απó χειρουργείο óπως π.χ. πρóληµη σχηματισμού συμ¢ύσεων,
και επιτóχυνση της ανóρρωσης. Bιοσυντονιστική Oεραπεία μπορεί
να γίνει πριν απó κóποιο χειρουργείο με συνέπεια την ενδυνóμωση
του οργανισμού και μετó απó κóποιο χειρουργείο για επιτóχυνση της
ανóρρωσης. H µιοσυντονιστική θεραπεία έχει ε¢αρμογή επίσης στην
αλλεργία, στο óσθμα, καθώς και σε προµλήματα υµηλής ή χαμηλής
πίεσης, πóνων στα οστó, δυσλειτουργιών του εντέρου, και γρίπης ή
κρυολογημóτων. Eχει επίσης ε¢αρμογή σε αντιμετώπιση πυρετού,
γαστρικών προµλημóτων, ανοσοανεπαρκειών, σεξουαλικής
ανεπóρκειας, ελε¢αντίασης, αυχενικού συνδρóμου, και οσ¢υαλγίας.
Mπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε καρδιοπαθείς για την
ενδυνóμωση του καρδιακού μυóς, μαçί με την χορήγηση
δακτυλίτιδος, και για την πρóληµη της καρδιακής αρρυθμίας, επειδή
παρέχει ενέργεια στον ¢λεµóκομµο, τον κολποκοιλιακó κóμµο και το
δεμóτιο του His µοηθώντας τα έτσι να µηματοδοτήσουν καλύτερα την
καρδιó. Eχει επίσης ε¢αρμογή στην ανανέωση των κυττóρων και
των νεύρων, και μπορεί να µοηθήσει και παχύσαρκα óτομα τα οποία
κóνουν προσπóθεια αδυνατίσματος. Eχει υποστηρικτική δρóση σε
óτομα που παίρνουν θεραπεία για θυρεοειδή, διαµήτη, ή
χημειοθεραπεία για καρκίνο, και έχει καλή αποτελεσματικóτητα σε
αθλητικούς τραυματισμούς, αύξηση της αντίστασης του οργανισμού,
εξουδετέρωση της ακτινοµολίας απó ηλεκτρομαγνητικές
ακτινοµολίες, προµλήματα προστóτη, κολπίτιδες, κονδυλώματα, και
πολλó óλλα προµλήματα. Mπορεί επίσης να µοηθήσει σε περίπτωση
ιώσεων, óθροισης τοξινών, και να δώσει ενέργεια στο πóγκρεας ή
στο συκώτι ώστε αυτó να αποµóλλουν τις τοξίνες τους.
H Bιοανóδραση ταιριóçει πολύ καλó με την Oμοιοπαθητική θεραπεία,
και μπορεί να γίνεται μαçί. Oι παραδοσιακοί ιατροί, δηλαδή οι ιατροί
της μεγóλης πλειοµη¢ίας, που ε¢αρμóçουν την αλλοπαθητική
ιατρική, θα µρουν στην µιοσυντονιστική ένα σύμμαχο ο οποίος,
χωρίς να εμποδίçει καθóλου την εξóσκηση της ιατρικής τους, θα
έρθει µοηθóς, ώστε η θεραπεία που θα δώσουν στους ασθενείς τους,
να γίνει πιο αποτελεσματική με την χρήση µιοανóδρασης. H
µιοανóδραση έρχεται να ZYMHAHPCZΕΙ τις ήδη υπóρχουσες
θεραπείες, και να µοηθήσει τον ασθενή να αναρρώσει πιο γρήγορα,
με καλύτερο τρóπο και στο τέλος να είναι πιο υγιής απó óτι ήταν
πριν. Mε την µιοανóδραση έχουμε επίσης την δυνατóτητα να
εξουδετερώσουμε ορισμένες παρενέργειες ¢αρμóκων, µοηθώντας
έτσι τα ¢óρμακα να είναι πιο αποτελεσματικó, και με λιγóτερες
παρενέργειες.
Tο θέμα της µιοανóδρασης είναι ένα τερóστιο θέμα. Zτο óρθρο αυτó
προσπαθήσαμε απλώς να κóνουμε μία εισαγωγή στο θέμα. Aεν
προσπαθήσαμε να δώσουμε τίποτε παραπóνω απó μία απλή και
πρώτη ενημέρωση. H ουσία και το συμπέρασμα του óλου θέματος
είναι óτι σχεδóν σε κóθε περίπτωση η µιοανóδραση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν υποµοήθηση της θεραπείας του ασθενούς, με
πóρα πολύ καλó αποτελέσματα τις περισσóτερες ¢ορές. Είναι ένα
ακóμα µοηθητικó εργαλείο για τον αλλοπαθητικó ιατρó, ώστε να
µοηθηθεί ο ασθενής να αντιμετωπίσει την κατóστασή του γρήγορα
και αποτελεσματικó.
Hηγές: Aπó το κέντρο Oλιστικής Ιατρικής «Aιαγνωστική Eρευνα»
Bιοενέργεια είναι η çώσης μορ¢ής ενέργεια (η ενέργεια της çωής)
που ρέει με ¢υσικó τρóπο μέσα και γύρω απó τον καθένα μας και
πυροδοτεί óλα τα κύτταρα του οργανισμού σε δραστηριóτητα. Tη
διαθέτουν και την εκπέμπουν óλοι οι çωντανοί οργανισμοί (τα çώα, οι
óνθρωποι, τα ¢υτó κ.α.) σε ποσóτητα αλλó και σε ποιóτητα.
Aιοχετεύεται με δια¢óρους τρóπους μεταξύ τον οργανισμών óπως
για παρóδειγμα με τα χέρια μέσω μεγóλων ενεργειακών κέντρων
παρóμοιας θα λέγαμε, μορ¢ής και λειτουργίας με τα τσóκρα.
H µιοθεραπεία, η πιο αρχαία μέθοδος θεραπείας που ε¢óρμοσε ο
óνθρωπος, χρησιμοποιεί τη µιοενέργεια για την πρóληµη αλλó και
τη θεραπεία δια¢óρων ασθενειών. Hιο συγκεκριμένα είναι η
μεταµίµαση αυτής της συμπαντικής çωτικής ενέργειας απó τον ένα
οργανισμó στον óλλο. Kύριο μέλημα αυτής της εναλλακτικής
θεραπείας είναι να µοηθήσει και να συμπληρώσει εκεί που
χρειóçεται. Aεν έχει καμία απολύτως σχέση με την παραµυχολογία,
τη μαγεία η με óλλα τέτοιου είδους ¢αινóμενα αλλó πρóκειται μοναχó
για μια θεραπευτική διαδικασία η οποία παρέχει µιολογική ενέργεια.
Aεν αντιπαρατίθεται ούτε αναιρεί σε καμία περίπτωση την κλασική
ιατρική. Aεν διακóπτει καμία θεραπεία, δεν έχει παρενέργειες και
ούτε χορήγει ¢óρμακα óπως óλλωστε και οι περισσóτερες
εναλλακτικές θεραπείες.
Bασική μέθοδος είναι το µιοενεργειακó μασóç. Aναμ¢ίµολα είναι
αποτελεσματικó óχι μóνο σε ανθρώπους με προµλήματα υγείας αλλó
και σε αυτούς που çητούν µυχική ηρεμία και χαλóρωση.
4έρνει σε ισορροπία το ¢υσικó σώμα δυναμώνοντας τον οργανισμó
και το κóθε κύτταρο χωριστó. Aνανεώνει, µοηθó στην καταπολέμηση
αλλó και στην πρóληµη των ασθενειών. Pυθμίçει την ενέργεια σε
ολóκληρο τον οργανισμó και έχει ε¢αρμογή σε παρó πολλές
καταστóσεις óπως είναι η γρίπη, το κρυολóγημα, τα γυναικολογικó
προµλήματα, το αυχενικó σύνδρομο, τα προµλήματα υµηλής η
χαμηλής πίεσης, και πολλó óλλα. Aποκαθιστó µυχοσωματικές
διαταραχές και µοηθó αποτελεσματικó στην καταπολέμηση του
óγχους.
H µιοθεραπεία εδώ και αρκετó χρóνια συγκαταλέγεται σταθερó στις
συμπληρωματικές-εναλλακτικές επιστημονικές μεθóδους θεραπείας
και συμµóλλει σημαντικó στην αντιμετώπιση μιας ευρείας γκóμας
ασθενειών. Aκóμη και σε περιπτώσεις ανίατων ασθενειών η
µιοθεραπεία ¢αίνεται να µοηθó στη συνολική ενίσχυση των
κυττóρων αλλó και συγκρóτηση της χειροτέρευσης της νóσου.
O Pουσώ στο «Kοινωνικó του
συμµóλαιο» έγρα¢ε: ο
óνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος,
αλλó είναι παντού
αλυσοδεμένος.
Mπορούμs να σπάσουμs τις
αλυσίδsς μας, να (αναγίνουμs
sλsύ0sροι! Oλα sίναι στην
δύναμη του νου!
< =>?@ABCD EFGHIJK@
LMF FNO PBQ ARSF>TPRGRQ RKUPRGBCVQ CFB AFSBCVQ NFGFIOKRBQ O>UW
PUW RNJ?XW RMWFB @ =>?@ARMF. YMWFB ZB>JKJZMF, PV?W@ CFB
RNBKPDA@ BRGD, NJ[ ZUPM\RB O>J[Q PJ[Q IGOAJ[Q NJ[ JI@SJTW KPJ
NWRTAF, V?JWPFQ UQ T]BKPJ KCJNO P@ ARPJ[KMUK@ CFB BRGJNJM@KD
PJ[ FW^GXNJ[ CFB J>OC>@GJ[ PJ[ N>FWDP@.
Οι βασικές αρχές της Aλχημείας
Oεμέλιο της αλχημικής ¢ιλοσο¢ίας είναι πως ο Oεóς ενυπóρχει στα πóντα,
πως αυτó το Eνα Zυμπαντικó Hνεύμα εκδηλώνεται μέσω απείρων μορ¢ών.
Cς εκ τούτου, óλα τα δημιουργημένα πρóγματα, απó το πιο μικρó ως το
πλέον μεγóλο, συνυπóρχουν και αλληλεπιδρούν. Επιπλέον, ο Aνθρωπος,
ως «εικóνα και ομοίωση» του Aημιουργού του, έχει το προνóμιο να είναι
πολυδιóστατος, εμπεριέχοντας στα ασυνείδητα µóθη του έναν μικρóκοσμο,
μια κρυμμένη, δηλαδή, μικρογρα¢ία της μακροκοσμικής Aημιουργίας.
Mπορεί να διευρύνει τη συνείδησή του και να λειτουργήσει δημιουργικó σε
ευρύτερους κóσμους ύπαρξης. Εξóλλου, αυτó που αντιλαμµανóμαστε ως
óνθρωπο είναι το αποτέλεσμα μιας συνείδησης περιορισμένης στον κóσμο
των πέντε αισθήσεων, που σχετίçονται με το ¢υσικó μας σώμα και μóνο.
H Aλχημεία αποκαλύπτει στον óνθρωπο τη δυνατóτητα να συνεργóçεται
αρμονικó με τη 4ύση (τη Aημιουργία), να ξεκλειδώνει τα μεγóλα μυστικó της
και να τα χρησιμοποιεί, µοηθώντας στην αναγέννηση και τελειοποίηση του
πλανήτη μας (με óλα τα µασίλειó του), μέσα απó τη μετουσίωση και της
δικής του ακατέργαστης ¢ύσης - καθώς τα μυστικó αυτó αποτελούν μέρος
του μικροκοσμικού εαυτού.
Aπó αρχαιóτατους χρóνους πίστευαν óτι μέσα στην ιερή μήτρα της Mητέρας
Fης αναπτύσσονται τα ορυκτó óπως τα έμµρυα, μέσα απó μια ¢υσική
διαδικασία που τα μεταμορ¢ώνει, στους αιώνες, σε τέλεια αγνó μέταλλα.
Aπελευθερώνουν την πνευματικóτητó τους και κóποτε ακτινοµολούν ως
τέλειος χρυσóς. Tις λειτουργίες αυτές, που συντελούνται και μέσα στην
ανθρώπινη ¢ύση, οι αλχημιστές, προσπαθούσαν πóντοτε να τις
μετα¢έρουν στο ιερó τους εργαστήριο για να τις ενισχύσουν.
Tα ορυκτó, τα μέταλλα και τα τέσσερα στοιχεία αποτελούν, για τους
αλχημιστές, µασικó συστατικó του ανθρώπου, του πλανήτη και ολóκληρης
της Aημιουργίας. Tα συστατικó αυτó δεν περιορίçονται μóνο στον κóσμο της
ύλης, επεκτείνονται στους κóσμους της •υχής και του Hνεύματος, τóσο
μικροκοσμικó, óσο και μακροκοσμικó και εμπεριέχουν το ¢ωτεινó σπινθήρα
του Oεού. Tο αλχημικó έργο εκτείνεται σε óλα τα πεδία ύπαρξης ανóλογα με
τη συνείδηση του αλχημιστή. H εργαστηριακή Aλχημεία μετατρέπει τα αγενή
¢τηνó μέταλλα σε χρυσó ή παρασκευóçει κóποιο ελιξίριο για θεραπεία και
παρóταση της çωής. H Mυστική, «Bασιλική» Aλχημεία, óμως, οδηγεί τον
óνθρωπο στην Hεμπτουσία της ύπαρξης και την ανακóλυµη του
πνευματικού χρυσού και η ακατέργαστη ¢ύση του μετουσιώνεται σε τέλεια
εξευγενισμένη συνειδητóτητα.
Tο «Mεγóλο Eργο» των αλχημιστών δεν ήταν óλλο απó την παρασκευή της
4ιλοσο¢ικής Aίθου, μιας ιδανικής ουσίας που προκαλεί και διευκολύνει
κóθε μεταστοιχείωση. H Mυστική Aλχημεία τη θεωρεί ουσία πνευματική και
ιερή, που προκαλεί τη μετουσίωση της γήινης ¢ύσης óλων των πραγμóτων.
Tη θεωρούσαν τριαδική ως óλας, θείο, υδρóργυρο ή σώμα, µυχή, πνεύμα ή
Hατέρα, Yιó, Aγιο Hνεύμα, ενώ κóποιοι την ταύτιçαν με την ουσία του
Xριστού στην καρδιó του ανθρώπου. Aνα¢έρεται ως σπινθήρας Oεού μέσα
σε καθετί, που οδηγεί στην τελειóτητα της ένωσης με το Oεó και ολóκληρη
τη Aημιουργία.
Kατó τον Zώσιμο, ο Aδóμ, ο πρώτος óνθρωπος, δημιουργήθηκε στον
Hαρóδεισο απó τα τέσσερα στοιχεία και κατóπιν επήλθε η πτώση του στον
κóσμο. Zτο µóθος της ύλης υπóρχει, σε εκτεταμένη, διαλυμένη μορ¢ή ή με
την κοσμική μορ¢ή ανθρώπινου óντος, ο Aδóμ ως σπινθήρας ¢ωτóς, με
ποικίλα ονóματα, μέσα σε κóθε ανθρώπινο ον και πρέπει να
απελευθερωθεί, να λυτρωθεί απó την ύλη. Tο Mεγóλο Eργο της Aλχημείας,
κατó τον Zώσιμο, συνίσταται στην ανακóλυµη και επανασύνθεση óλων των
σπινθήρων ¢ωτóς του πεπτωκóτος Aδóμ και στην επανα¢ορó του στον
Hαρóδεισο, στο Oυρóνιο Bασίλειο, ένα Eργο που συμπαρασύρει σε
ποιοτική óνοδο και ολóκληρο τον πλανήτη.
Aλχημιστικó κείμενα σε óλο τον κóσμο ανα¢έρουν μεθóδους, για τη
σύσταση της 4ιλοσο¢ική Aίθου. Είναι, συνήθως γραμμένα σε γλώσσα
μυστική, συμµολική, γεμóτη μύθους, παραµολές και αλληγορίες
ακατóληπτες για τον αδαή και τον αμύητο. Kαλύπτονται απó ατμóσ¢αιρα
μαγική, με θρυλικούς, μυθικούς ανθρώπους, που κατείχαν τα μυστικó
κλειδιó της Aλχημείας και διέδωσαν τη σο¢ία της, μέσα απó κλειστές
μυητικές διαδικασίες.
H καταγωγή της Aλχημείας ανóγεται σε πολύ παλιές εποχές. Oπως εξηγεί ο
Mιρσέα Ελιóντε, στο έργο «Zιδηρουργοί και Aλχημιστές», υπóρχει απó τóτε
που ο óνθρωπος σκέ¢τηκε να ξαναδημιουργήσει τον κóσμο με τα χέρια του
και να µοηθήσει τη 4ύση στην εξελικτική της διαδικασία. Kóποιοι μελετητές
θεωρούν óτι αλχημιστικές γνώσεις και πεποιθήσεις µρίσκονται διóσπαρτες
σε óλο τον αρχαίο κóσμο με óλλο óνομα και αποτελούσαν, πóντοτε,
σημαντικó τμήμα των μεγóλων πολιτισμών σε Aνατολή και Aύση.
H Aλχημεία στην Kίνα
Zτην Aνατολή, απó πολύ νωρίς, τα μυστικó της μεταλλουργίας
ενσωματώθηκαν στις ιερές παραδóσεις και τις λατρείες. Zτις Ινδικές Bέδες,
του 8ου π.X. αιώνα ο χρυσóς θεωρείται πολύτιμος και γίνεται λóγος για
χρυσó ¢υλακτó που παρατείνουν τη çωή. «O χρυσóς, αληθινó, είναι ¢ωτιó,
¢ως και αθανασία» μας λέει αργóτερα, κατó τον 7ο π.X. αιώνα, κóποιο
ρητó, μιλώντας αλληγορικó. Είναι γνωστó, εξóλλου, óτι η Aλχημεία
εξασκήθηκε στην Ινδία, το Oιµέτ και τη Bιρμανία, αλλó καλύτερες
πληρο¢ορίες, διαθέσιμες σε μας, α¢ορούν την Kίνα (εξαιτίας του ερευνητή
Joseph ‚eedham).
H κινέçικη Aλχημεία είχε τις ρίçες της στον Tαοiσμó (6ος π.X. αιώνας), που
θεωρούσε τη çωή ακατóπαυστη ροή αλλαγών και μεταστοιχειώσεων. Oι
κινέçοι αλχημιστές πίστευαν πως το σύμπαν προέρχεται απó μια πρώτη
ύλη, óπιαστη και απερίγραπτη, το «Tóο», αιτία και δύναμη σύνθεσης óλων
των πραγμóτων. Hεριέχει το ¢ως και το σκοτóδι, το αρσενικó και το θηλυκó,
το γιν και το γιανγκ. Kαθετί δημιουργήθηκε απó την αλληλεπίδραση αυτών
των δύο, αρχίçοντας με τα πέντε στοιχεία- ξύλο, ¢ωτιó, γη, μέταλλο και
νερó. (Tο πέντε ήταν ο µασικóς αριθμóς στην κινέçικη Aλχημεία, το τρία και
το τέσσερα στη δυτική Aλχημεία, ενώ τα γιν και γιανγκ είχαν πολλó κοινó με
το θείο και τον υδρóργυρο των δυτικών).
H µασικóτερη επιδίωξη της μακρóχρονης αλχημικής αναçήτησης ήταν το
ελιξίριο της αθανασίας, που οδηγούσε στην αιώνια çωή και πολλοί το
ταύτιçαν με το ίδιο το Tóο. Mπορούσε να παρασκευαστεί απó την ίδια την
ανθρώπινη διóνοια, διακήρυττε η 4υσική Zχολή της Kίνας, με ιδρυτή το
θρυλικó Nτçóου Fιέν (350-270 π.X.), που θεωρείται ως ο πρώτος κινέçος
αλχημιστής. Fια αιώνες η μυστηριώδης µιογρα¢ία του γέμιçε με çωντανές
ιστορίες αλχημικών και μαγικών κατορθωμóτων, που τον έκαναν ισóξιο με
Tον Ερμή τον Tρισμέγιστο. Zυστηματοποίησε τη δοξασία του γιν και γιανγκ
και τη θεωρία των πέντε στοιχείων, ως ακρογωνιαία λίθο της Aλχημείας.
Zτους μεταγενέστερους αιώνες αποδóθηκαν στον ίδιο χειρóγρα¢α που
εξηγούσαν τη μέθοδο παρασκευής χρυσού και τη διαδικασία επίτευξης της
αθανασίας. Hολλοί κινέçοι αλχημιστές πρóµαλλαν την ιδέα του ελιξιρίου στο
υλικó πεδίο, ως μια ¢αγώσιμη ουσία, που χορηγούσε ¢υσική αθανασία ή
τουλóχιστον çωή για πολλούς αιώνες. Oλα αυτó ενέπνευσαν ορισμένους
µασιλιóδες να στείλουν απεσταλμένους σε αναçήτηση μαγικών τóπων,
óπου πίστευαν óτι κατοικούν αθóνατα óντα, για να αποσπóσουν τα μυστικó
τους. Zτους αιώνες που ακολούθησαν η Kίνα ανέδειξε πολλούς μεγóλους
αλχημιστές óπως ο Fουέι Mπο Fιανγκ, ο Kο Xουνγκ, ο Mέι Mπιóο, ο Zον
Zου Mιóο, ο Tçανγκ Fιν Tçου, ο Mπóι Tçου και ο Tçενγκ Fιν, ¢τóνοντας στο
σημείο να θεωρείται απó πολλούς ερευνητές κοιτίδα της Aλχημείας.
H αλχημική παρóδοση στην Aίγυπτο
Mεγóλο ενδια¢έρον για τη μεταλλουργία εκδηλώθηκε και στις δύο κυρίαρχες
δυνóμεις του αρχαίου κóσμου, την Aίγυπτο και την Aσσυροµαµυλωνία,
óπου ενσωματώθηκε στις παραδóσεις των ναών και αναπτύχθηκαν απó
τους ιερείς γραμμές σκέµης που έμελλε να επηρεóσουν µαθιó τον κατοπινó
δυτικó κóσμο. Kαι πρώτους τους Eλληνες ¢ιλóσο¢ους που ταξίδεµαν σε
Aίγυπτο, Mεσοποταμία, Mικρó Aσία, Hερσία, Ινδίες την εποχή του Mεγóλου
Aλεξóνδρου. Aημιουργήθηκε έτσι ο ελληνιστικóς πολιτισμóς, που óκμασε
κυρίως στην Aλεξóνδρεια και παρουσίαçε δύο τóσεις μία μυστικιστική,
µασισμένη στις ιδέες του Hυθαγóρα και του Hλóτωνα και μία επιστημονική,
µασισμένη στο Aημóκριτο και τον Aριστοτέλη. H πóλη αυτή υπήρξε κέντρο
συνóντησης και ανóδειξης πολλών ¢ιλοσο¢ικών ρευμóτων.
H Aλχημεία ήταν ένα απó αυτó. Εμ¢ανίστηκε τον 1ο μ.X. αιώνα, ως μίγμα
ελληνικής ¢ιλοσο¢ίας, ανατολικού μυστικισμού και αιγυπτιακής μαγείας και
αναπτύχθηκε σε σχέση με το Xριστιανισμó, το Fνωστικισμó, το
Nεοπλατωνισμó και την Ιουδαiκή Kαµµóλα. O Zώσιμος, η Kλεοπóτρα, η
Mαρία η Ιουδαία και ο Ερμής ο Tρισμέγιστος υπήρξαν απó τους πρώτους
Fνωστικούς, έμπειρους και στην Aλχημεία. O Ερμής ο Tρισμέγιστος
θεωρούταν μóλιστα για τη Aύση ο θρυλικóς ιδρυτής της Aλχημείας και οι
αλχημιστές αρέσκονταν να αυτοαποκαλούνται «Ερμητιστές», και να
ονομóçουν το έργο τους «Ερμητική Tέχνη». Tο σημαντικóτερο έργο του
Ερμή, ο Zμαραγδένιος Hίνακας, επρóκειτο να γίνει πολύ αργóτερα το
πιστεύω των αλχημιστών. Zύμ¢ωνα με τον Ερμή, η μεταστοιχείωση είναι
αναπó¢ευκτο γεγονóς της çωής και οι αντιδρóσεις που γίνονται στα
αλχημικó εργαστήρια είναι μικροκοσμική αντανóκλαση των μεταμορ¢ώσεων
του Mακρóκοσμου
Oσο για τη Mαρία (ή Mίριαμ) την Ιουδαία (1ο με 3ο μ.X. αιώνα), γνωστή και
ως Mαρία της Aλεξóνδρειας ή Hρο¢ήτισσα, θεωρείται ιδρυτική μορ¢ή της
Ελληνιστικής ή αρχαίας Aιγυπτιακής Aλχημείας στην Aλεξóνδρεια και
σύγχρονη της Ιουδαiκής Aλχημείας, ενώ εικóçεται ως πιθανή αδελ¢ή του
Mωυσή. Επινóησε ή µελτίωσε το µασικó εξοπλισμó των αλχημικών
τελετουργιών, εκ των οποίων οι περισσóτερες ε¢αρμóçονταν για θεραπεία.
Aνακóλυµε την απóσταξη της αλκοóλης και επινóησε το διπλó µραστήρα,
που μέχρι σήμερα ονομóçεται «bain-marie» (μπóνιο Mαρίας). Eγραµε ένα
σημαντικó µιµλίο Aλχημείας, γνωστó ως «Mariaʼs „ractica», που συνέχισε
να χρησιμοποιείται 1600 χρóνια μετó το θóνατó της. Eργα óλλων γυναικών
της εποχής, óπως της Kλεοπóτρας, της Oεοσεµείας και της „aphnoutia,
υποδηλώνουν μια κοινóτητα γυναικών που εργóçονταν τóτε με την
Aλχημεία, υπó τις διδασκαλίες της Mαρίας.
H αλχημική παρóδοση στην Aίγυπτο επηρεóστηκε έντονα απó τον
Fνωστικισμó, ο οποίος είχε έντονες μυστικιστικές τóσεις, αναπτύχθηκε τον
2ο μ.X. αιώνα και διακήρυττε μια µαθιó μυστηριακή γνώση αποκτημένη με
óμεση αποκóλυµη απó το Oεó. Hίστευε óτι το ανθρώπινο πλóσμα είναι
Oείο, σε προσωρινή εξορία, αγωνιçóμενο να απαλλαγεί απó τα δεσμó του
θανóτου, για να επιστρέµει μετουσιωμένο στην πρωταρχική του κατóσταση.
Zε αυτή την προσπóθεια έχει τη δύναμη να λυτρώσει και την ύλη, επειδή
είναι ένας μικρóκοσμος που περιέχει μέσα του το σύνολο της Aημιουργίας.
Kατó τον 3ο αιώνα οι τóσεις αυτές έγιναν ακóμα πιο έντονες στο
Nεοπλατωνισμó, ένα μίγμα ελληνικής ¢ιλοσο¢ίας και μυστικισμού, που
αναπτύχθηκε στην Aλεξóνδρεια παρóλληλα με το Fνωστικισμó. Oλóκληρη η
μετέπειτα ευρωπαiκή Aλχημεία στηρίχτηκε τα μέγιστα στις θεωρίες των
ελλήνων ¢ιλοσó¢ων και των Fνωστικών και πολλοί αλχημιστές έμελλε να
δουν τον εαυτó τους σαν γνωστικó σωτήρα, που έργο του ήταν η λύτρωση
της υλικής 4ύσης.
H Aλχημεία στη μεσαιωνική Ευρώπη
Kατó το Mεσαίωνα, οι
κατακτήσεις των Aρóµων έ¢εραν
την Aλχημεία στη Aύση, óπου
αναπτύχθηκε κóτω απó την
επίδρασή τους στην Ισπανία (ένα
τμήμα μετα¢έρθηκε στην
Kωνσταντινούπολη). Oταν
αργóτερα, οι Xριστιανοί
ανακατέλαµαν τη Zικελία και
τμήματα της Ισπανίας, πολλοί
λατινομαθείς ήλθαν σε επα¢ή με
την αραµική και εµραiκή γνώση.
Aνα¢óνηκαν τóτε σπουδαίοι
Aραµες ¢ιλóσο¢οι, που η µαθιó
επιρροή τους θεωρείται, ακóμα
και σήμερα, σημαντική. Aνóμεσα σε αυτούς ήταν ο Aλ-Kίντι, ο Aλ-4αραμπί,
ο Aµικέννας και ο Aµερρóης. Oμως, ο Aραµας συγγρα¢έας που επηρέασε
περισσóτερο τη δυτική Aλˆημεία ήταν ο Tçαμπίρ ιμπν Xαγιóμ, γνωστóς και
ως Fκέμπερ. Xαρακτηρίçεται, δίκαια, ως ένας απó τους πατέρες της
Aλχημείας και αποτελεί χαρακτηριστικó παρóδειγμα αλχημιστή του
μεσαίωνα. H κυριóτερη συνεισ¢ορó του ήταν η θεωρία θείου-υδρóργυρου,
που γρήγορα έγινε µασικó μέρος της δυτικής Aλχημείας.
Tην εποχή, λοιπóν, που οι Ευρωπαίοι óρχισαν να μελετούν την Aλχημεία,
εκείνη ήταν ήδη μια παλιó και εδραιωμένη δοξασία με ένα λαμπρó και
σεµαστó παρελθóν, με θεωρίες που ήταν αναπóσπαστο μέρος της αρχαίας
επιστήμης και παρείχαν σημαντικές εξηγήσεις για τον τρóπο που
λειτουργούσαν τα πρóγματα στη ¢ύση και στο εργαστήριο. Είχε
διαμορ¢ωθεί με µóση τις ιδέες των Ελλήνων, των Aιγυπτίων και των
Aρóµων, απαλλαγμένες τώρα, σε μεγóλο µαθμó, απó μυστικιστικó στοιχεία,
για αυτó η Aλχημεία του Mεσαίωνα ήταν κυρίως πειραματική και
ορθολογιστική.
Zτους σκοτεινούς χρóνους του Mεσαίωνα, που υπήρξε
σταθμóς στην πορεία της Aλχημείας, το εκκλησιαστικó
κατεστημένο κυνήγησε ανελέητα óλες τις παραδóσεις που
θεωρούσε αντίθετες στο Xριστιανισμó. Hαρóλα αυτó, η
Aλχημεία κατó¢ερε να επιµιώσει και να διατηρήσει çωντανó το
χρυσó νήμα της πνευματικής παρóδοσης μέσω της
κωδικοποιημένης, αλληγορικής διακίνησης των ιδεών της,
ωθώντας το ανθρώπινο πνεύμα σε αναγέννηση. Mέσα στους
κóλπους της έκαναν την εμ¢óνισή τους μεγóλες ¢ωτεινές
μορ¢ές, που σημóδεµαν την πορεία ολóκληρης της
ανθρωπóτητας.
Aνóμεσα τους ο Mέγας Aλµέρτος, ένας απó τους μεγαλύτερους
αλχημιστές óλων των εποχών, που έçησε το 12ο αιώνα και
υπήρξε δóσκαλος του Oωμó του Aκινóτη. Oι δυο συνεργóτες
θεωρούνται μυστηριώδεις ¢υσιογνωμίες, που επιδóθηκαν στην
αναçήτηση της 4ιλοσο¢ικής Aίθου και πραγματοποιούσαν
έργα θαυμαστó. O Mεγóλος Aλµέρτος λέγεται óτι είχε
ανακαλύµει ένα ¢ίλτρο που περιείχε το μυστικó της çωής και
χρησιμοποιούσε µóτανα, σε σχέση με τις επιρροές των
πλανητών, για θεραπεία ανίατων ασθενειών. H πίστη óτι ο
θóνατος πρέπει να προηγηθεί μιας νέας γέννησης είναι μια
µασική αλχημιστική ιδέα που εκ¢ρóçεται απó αυτóν. O Oωμóς
ο Aκινóτης θεωρείται ο μεγαλύτερος θεολóγος και ¢ιλóσο¢ος
του 13ου αιώνα, υπεύθυνος για τη μελέτη και διατήρηση έργων
του Aριστοτέλη και κóτοχος των μυστικών του Hυθαγóρα. †ταν
ο πρώτος που διατύπωσε τη θεωρία για την ύπαρξη
«παρóλληλων κóσμων» και για τα παρóδοξα του Xρóνου. O
Aλµέρτος εξα¢ανίστηκε ανεξήγητα το 1280 χωρίς να γίνει ποτέ
τίποτε γνωστó για το θóνατó του. O θρύλος λέει óτι
αναλή¢θηκε στον Oυρανó ακολουθώντας τον Aρχóγγελο
Mιχαήλ. Kαι οι δυο ανακηρύχθηκαν óγιοι απó την Kαθολική
Εκκλησία έξι αιώνες αργóτερα, το 1931.
O ίδιος αιώνας σημαδεύτηκε απó τη θρυλική παρουσία ενóς
απó τους μεγαλύτερους ¢ιλοσó¢ους και ε¢ευρέτες óλων των
εποχών, ο οποίος πίστευε στη μεταστοιχείωση των μετóλλων,
του óγγλου κληρικού Póτçερ Mπέικον, που εκδιώχτηκε
δριμύτατα και óδικα απó το κατεστημένο της εποχής του. Tην
εποχή εκείνη η τέχνη της Aλχημείας διευρύνεται περνώντας
απó το εργαστήριο στο κελί του μοναχού και στο ¢ιλοσο¢ικó
σπουδαστήριο. Zτο «Rosarium „hilosophorum», που
αποδίδεται στον Arnoldo di Villano‰a (13ος μ.X. αιώνας)
επισημαίνεται óτι ο χρυσóς των αλχημιστών δεν είναι το κοινó
χρυσó¢ι, αλλó μια πνευματική ιδέα, ένας ¢ιλοσο¢ικóς,
εσωτερικóς χρυσóς. Aπó τη μεριó του, ο Hέτρος Mπóνους,
απó τη 4ερóρα της Ιταλίας (14ος αιώνας μ.X.), έγγρα¢ε στο
«Nέο Hολύτιμο Mαργαριτóρι» του («The „retiosa Margarita
‚o‰ella») óτι προ¢ήτες óπως ο Mωυσής, ο Aανιήλ, ο
Zολομώντας, καθώς και ο Ευαγγελιστής Ιωóννης είχαν λóµει τη
μεγóλη τέχνη απó το Oεó και την ε¢óρμοçαν óχι για απóκτηση
χρυσού ή αργύρου αλλó για χóρη της ομορ¢ιóς και της
ενóρασης των πνευματικών κóσμων. O ίδιος ενδια¢ερóταν για
την πνευματική και óχι για την υλική ευημερία μέσω της
Aλχημείας και συμµούλευε στα κείμενα του τον αναγνώστη να
εξετóσει την καρδιó και το νου του, τα κίνητρó του δηλαδή,
προτού συνδεθεί με την αδελ¢óτητα των Aλχημιστών.
Εξóλλου, σε Aνατολή και Aύση πίστευαν óτι η ποιóτητα του
αλχημιστή ως ανθρώπου επηρεóçει καθοριστικó την τέχνη του
και óτι η έλλειµη ηθικής οδηγεί σε αποτυχία. Aκóμα και ο
Fκέμπερ απó πολύ νωρίς είχε μιλήσει στο έργο του για τα
εμπóδια που η ίδια η µυχή του αλχημιστή μπορεί να θέσει στο
έργο του.
Mεγóλες γυναίκες αλχημίστριες
Aπó την έρευνα μας συμπεραίνουμε óτι, σε óλες τις εποχές, η
τέχνη της Aλχημείας δεν ήταν προνóμιο μóνο των ανδρών
óλλα και πολλών γυναικών. Aνóμεσα σε αυτές που
προανα¢έρθηκαν μπορούμε να προσθέσουμε μερικó ακóμη
λαμπρó ονóματα óπως ήταν:
H Hildegard του Bingen (1098-1179), ηγουμένη σε γυναικείο
μοναστήρι Bενεδικτίνων μοναχών. Aπó την πρώιμη ηλικία των
τριών χρóνων εκδήλωσε ιδιαίτερα πνευματικó χαρίσματα και
ορóματα, που για πολλó χρóνια απέκρυπτε. Kαθώς μεγóλωνε
γινóταν γνωστή για τις θεωρίες της στη ¢υσική ιστορία, τις
θεραπευτικές χρήσεις των ¢υτών, των çώων, των δέντρων και
των λίθων. Yπήρξε σύμµουλος επίσκοπων, ιερέων και
µασιλιóδων. Xρησιμοποίησε τις θεραπευτικές δυνóμεις των
¢υσικών πραγμóτων για θεραπεία και έγραµε έναν αριθμó απó
πραγματείες επóνω σε μια ποικιλία θεραπευτικών θεμóτων,
περιλαμµóνοντας υγιεινή και ¢ιλοσο¢ία. Είναι η πρώτη γνωστή
συγγρα¢έας στο θέμα του µρασμού του πóσιμου νερού για
αποστείρωση.
H Anna Maria •ieglerin (1550-1575), γερμανικής καταγωγής,
λαμπρó παρóδειγμα αλχημίστριας που γε¢ύρωσε το χóσμα
μεταξύ πνευματικής και ¢υσικής Aλχημείας. Hαρουσίαçε τον
εαυτó της να συμμετέχει σε μια ιστορία - ¢ανταστική για
ορισμένους - με κóποιο νóθο γιο του Hαρóκελσου, τον Kóμη
Carl ‰on ”ettingen. H ιστορία αυτή(πραγματική ή ¢ανταστική)
αποτελούσε για εκείνη ένα αλχημικó σύμµολο του Bασιλιó και
της Bασίλισσας ενωμένους σε ιερó γóμο, που εκπλήρωνε ένα
ιδανικó πεπρωμένο. H συνεργασία óμως με μια ομóδα
αλχημιστών, που ανέλαµε την παραγωγή χρυσού και
πολύτιμων λίθων για κóποιο Aούκα, την έ¢εραν ενώπιον
σοµαρών κατηγοριών, με τραγικó τέλος στην πυρó.
H Sophie Brahe (1556-1643) που γεννήθηκε στη Aανία.
Aδελ¢óς αλλó και δóσκαλóς της υπήρξε ο διóσημος
αστρονóμος αλλó και έμπειρος αλχημιστής Tycho Brahe.
Aιέθετε μεγóλη πνευματική ανóπτυξη σε σχέση με τις γυναίκες
της εποχής της. †ταν επιδέξια αλχημίστρια, αστρολóγος και
ποιήτρια. Είχε εργαστήριο στον κήπο της, óπου εργαçóταν με
Hαρακελσιανó ¢óρμακα. H Aλχημεία της Sophie εστίαçε τóσο
στην επιδίωξη της μεταστοιχείωσης των µασικών μετóλλων σε
χρυσó óσο και στη δημιουργία πολυóριθμων ιατρικών
θεραπειών. Aνέπτυξε ένα ελιξίριο που θεωρείται óτι
καταπολεμούσε την πανώλη.
H Katherine Boyle, που γεννήθηκε στις 22 Mαρτίου 1615 στην
Ιρλανδία. Aδελ¢óς και συνεργóτης της ήταν ο γνωστóς σε μας,
απó τη ¢υσική και τη χημεία, Robert Boyle, που ήταν έμπειρος
στην Aλχημεία. †ταν απó τις ευ¢υέστερες γυναίκες της εποχής
της, ευσεµής και ανοιχτή στα θρησκευτικó çητήματα. H κλίση
της προς το Xιλιασμó (Millenarianism) την έ¢ερε σε επα¢ή με
την Kαµµóλα, την Aλχημεία και την απóκρυ¢η γνώση.
Yποστηρίçεται óτι υπήρξε σα¢ής συσχέτιση μεταξύ των και των
χιλιαστών και των θιασωτών του αλχημιστή - ιατρού
Hαρóκελσου. Aίγα πρóγματα απó την αλχημική εργασία της
έχουν διασωθεί: το «Kitchin-„hysick», ένα µιµλίο ιατρικών
συνταγών και ένα δεύτερο, που α¢ορó γενικές θεραπείες
(µρίσκεται στην Wellcome •nstitute ’ibrary).
H ’eona Constantia που έγραµε το «Sonnenblume der
Weisen» (1704) και η Anne Conway διαπρεπής της
Hνευματικής Aλχημείας.
H Aλχημεία κατó την Aναγέννηση
Kαθώς πηγαίνουμε προς την Aναγέννηση, ανθίçει μια Aλχημεία
ουμανιστική και πνευματική, που εισχωρεί µαθύτερα στον
óνθρωπο και τη 4ύση, σε μια προσπóθεια αντικατóστασης της
μεσαιωνικής σχολαστικής (Aριστοτέλειας) λογικής, η οποία
θεωρείτο στείρα και έξω απó τη çωή. H πνευματική Aλχημεία
του 16ου και 17ου αιώνα ωθεί óλες τις ανθρώπινες
δραστηριóτητες σε μεγóλα ύµη. Zτις τέχνες ο çωγρó¢ος
Zóντρο Mποτιτσέλι, εμπλουτίçει έργα του, óπως η Aνοιξη και η
Fέννηση της A¢ροδίτης, με αλχημικó σύμµολα, ενώ ο
πολυδιóστατος «Aναγεννησιακóς Aνθρωπος» Aεονóρντο ντα
Bίντσι, λατρεύει τη 4ύση και ομολογεί την ουσιαστική θεiκóτητα
óλων των πλασμóτων. Zτην αρχιτεκτονική, οι ναοί της Zαρτρ
και της Hαναγίας των Hαρισίων δεν είναι παρó δύο αλχημικó
παραδείγματα, σκαλισμένα στην πέτρα. Yποστηρίçεται óτι
αποτελούν δείγματα σύνθεσης της óμεσης αλχημικής
συμµολικής και του αρχαίου μυστικισμού των αριθμών, με τη
χρήση της πυθαγóρειας ¢ιλοσο¢ίας.
Zτο Hαρίσι, την ίδια εποχή, κóνει την εμ¢óνισή του ένα çευγóρι
πετυχημένων αλχημιστών, ο Nικολó 4λαμέλ και η Hερενέλ. H
ανακóλυµή ενóς μυστηριώδους µιµλίου, που αποδίδεται στον
Aµραóμ τον Ιουδαίο και θεωρείτο απó καιρó χαμένο, σήμανε
την α¢ιέρωσή τους στην Aλχημεία. Tο çευγóρι κατó¢ερε να
μεταστοιχειώσει υδρóργυρο σε χρυσó, κóνοντας μεγóλη
περιουσία, που πρóσ¢ερε αποκλειστικó σε αγαθοεργίες.
Mεγóλη αγóπη για την ανθρωπóτητα έτρε¢ε και ο 4ίλιππος
Oεó¢ραστος Mπομπóστους ¢ον Xοχενχóιμ, γνωστóς ως
Hαρóκελσος, που τον οδηγούσε σε συνεχείς αγώνες για την
αναμóρ¢ωση της ιατρικής. Yπήρξε απó τις μεγαλύτερες και
πλέον ανεξιχνίαστες ¢υσιογνωμίες της Aναγέννησης, του 16ου
αιώνα, μεγóλος γιατρóς και αλχημιστής, που ακολουθούσε την
καµµαλιστική διδασκαλία και την αστρολογία, μεσολαµητής για
την εξóπλωση της νεοπλατωνικής ¢ιλοσο¢ίας στην Ευρώπη.
Tροποποίησε την αλχημική θεωρία προσθέτοντας πλóι στο
θείο και τον υδρóργυρο, το óλας σαν τρίτο συστατικó των
υλικών σωμóτων. Είχε αποδείξει πως το óλας, το θείο και ο
υδρóργυρος ήταν οι τρεις αρχές της ύλης και συνδύαçε τις
ουσίες αυτές με το σώμα, P@W ][?D CFB PJ NWRTAF, FWPMKPJB?F.
_F^RPM KPJ RGSFKPDGBJ PJ[ F>?@ABKPD DPFW SBF F[POW \UWPFWO CFB JB
?@ABCVQ BIBOP@PRQ CF^JGM\JWPFW FNO PF NWRTAFPF CFB PBQ ][?VQ NJ[
RWRGSJTKFW AVKF PJ[Q. `>F F[PH DPFW IBFZJGRPBCH FNO P@ K@ARGBWD
JG^J>JSBKPBCD ?@ARMF. aPF PV>@ PJ[ :bJ[ FBXWF J YGGMCJQ _JTWGF^,
VWFQ ARSH>JQ ?GBKPBFWOQ CFccF>BKPDQ NJ[ NGJKVSSBKR P@W =>?@ARMF
UQ A[KPBCD NWR[AFPBCD IBFIBCFKMF KPF cH^@ P@Q ][?DQ. EMKPR[R OPB
SBF WF CFPFCPDKRB CFWRMQ P@ dB>JKJZBCD eM^J NGVNRB WF RMWFB
KBUN@>OQ, AR CF^FGD CFGIBH, NMKP@ CFB R[>HcRBF. aBUN@>OQ K@AFMWRB
KBSD KP@ KCV]@, PF K[WFBK^DAFPF CFB PF >OSBF, XKPR cF^BH
KPJ?F\OARWJQ WF FZJ[SCGH\RPFB PBQ >RNPOPRGRQ NWR[AFPBCVQ
NJBOP@PRQ P@Q \UDQ. YCRMWRQ ^F ANJGVKJ[W POPR WF PJW IBFNRGHKJ[W
CFB WF ARPJ[KBXKJ[W, C[GBJ>RCPBCH, PJW RF[PO PJ[ CFB PJW COKAJ
STGU PJ[, FNO ABF SDBW@ ZTK@, FCFPVGSFKP@, AR O>F PF R>FPPXAFPF
CFB PBQ R>>RM]RBQ P@Q, KR ABF J[GHWBF, RfR[SRWBKAVW@, KR VWF \UWPFWO
?G[KO. < CF^FGD CFGIBH, @ NMKP@ CFB @ R[>HcRBF K[AARPV?J[W KR
F[PD P@ IBFIBCFKMF. g _JTWGF^ PJWM\RB, OPB @ dB>JKJZBCD eM^JQ
RMWFB J MIBJQ J h@KJTQ iGBKPOQ, @ J[KMF PJ[ iGBKPJT KPF cH^@ P@Q
_FGIBHQ O>UW PUW NGFSAHPUW. jPKB, AVKF FNO P@ dB>JKJZBCD eM^J,
J ARPJ[KBUAVWJQ HW^GUNJQ FCPBWJcJ>RM ZUQ CFB AF\M PJ[
FCPBWJcJ>RM J>OC>@G@ @ k@ABJ[GSMF.7PJ ?G[KHZB [NDGfR, NHWPJPR,
ABF F>?@ABCD RBCOWF P@Q <>BFCDQ aZFMGFQ, P@Q aZFMGFQ PJ[
iGBKPJT8. g F>?@ABKPDQ RWKFGCXWRB PJ FG?VP[NJ PJ[ RC>RCPJT
DGUF NJ[ CF>RMPFB KR ABF ARSH>@ NRGBNVPRBF, KR VWF NWR[AFPBCO
AJWJNHPB SRAHPJ FNO CF^@ARGBWH F>>H CFB cF^TPRGF NWR[AFPBCH
RANOIBF CFB I[KCJ>MRQ. EMKPR[R, ONUQ CB H>>JB F>?@ABKPVQ, OPB KR
H>>J[Q COKAJ[Q [NHG?RB ABF FCGONJ>@, VWF CHKPGJ D VWFQ
NRGBPRB?BKAVWJQ CDNJQ AVKF KPJW JNJMJ Z[>HKKRPFB @ dB>JKJZBCD
eM^JQ. g RC>RCPOQ F>?@ABKPDQ NJ[ V?RB IBR[G[AVW@ K[WRBI@POP@PF
CFB RMWFB AV>JQ P@Q F>?@ABCDQ FIR>ZOP@PFQ, CFB O?B J
]R[IJF>?@ABKPDQ, RMWFB F[POQ NJ[ CF>RMPFB WF P@W FWFCF>T]RB. aP@W
NGJKNH^RBF F[PD ?G@KBAJNJBRM K[AcJ>BCH FWPBCRMARWF, NGJKR[?VQ
CFB PR>RPJ[GSMRQ, IBF>JSBKAO CFB JGFAFPBKAO, NJ[ PJW JI@SJTW
cF^TPRGF KP@ \UD, KR COKAJ[Q ^F[AFKPJTQ. aTAcJ>F CFB RBCOWRQ
PJ[ _JTWGF^ RAZFWM\JWPFB CFB KPF GJIJKPF[GBCH VGSF PJ[ :lJ[
FBXWF.
mOPR RAZFWMKP@CR KP@W Y[GXN@ VWF JSCXIRQ ZB>J>JSBCO VGSJ, NJ[
FZJGJTKR KP@W TNFGf@ ABFQ RKUPRGBCDQ =IR>ZOP@PFQ, SWUKPDQ UQ
=IR>ZOP@PF PJ[ nJIOKPF[GJ[, FNO PJ OWJAF PJ[ BIG[PD P@Q
_GMKPBFW nO\RWCGOBPQ, VWF NGOKUNJ BKPJGBCO, AR A[^BCD IBHKPFK@.
< RAZHWBK@ F[PD VSBWR AR P@W VCIJK@ CFB C[C>JZJGMF PGBXW
GJIJKPF[GBCXW IBFC@GTfRUW, P@Q opama praternitatisq, P@Q
o"onfessio praternitatisq CFB PJ[ oi[ABCJT rHAJ[ PJ[ _GMKPBFW
nO\RWCGOBPQq, NJ[ FWFZVGJWPFB KR ABF FIR>ZOP@PF FZBRGUAVW@ KP@W
NWR[AFPBCD FWFSVWW@K@ P@Q CJBWUWMFQ. mJ PGMPJ VGSJ FNJPR>RM VWFW
F>?@ABCO AT^J, NJ[ NRGBSGHZRB ABF F>?@ABCD A[@PBCD IBFIBCFKMF.
iG@KBAJNJBRM P@W BIVF P@Q VWUK@Q 7?[ABCJT SHAJ[8, PJ[ ^FWHPJ[ CFB
P@Q FWHKPFK@Q, NGJQ P@W NWR[AFPBCD FWFSVWW@K@ RWOQ DGUF
A[@AVWJ[ KPF A[KPDGBF CFB KUPDGF PJ[ COKAJ[. YMWFB ABF
F>>@SJGMF NJ[ FZJGH P@W F>@^BWD K@AFKMF P@Q =>?@ARMFQ, ONJ[ @
dB>JKJZBCD eM^JQ FWF\@PRMPFB SBF PJW RfR[SRWBKAO P@Q FW^GXNBW@Q
ZTK@Q CFB O?B SBF P@W NFGFSUSD ?G[KJT. rBF F>?@ABKPVQ ONUQ J
_GMKPBFW nO\RWCGOBPQ 7F>>H CFB SRWBCOPRGF SBF PJ[Q ?GBKPBFWJTQ
F>?@ABKPVQ8 @ @AVGF PJ[ EHK?F DPFW NJ>T K@AFWPBCD CF^XQ DPFW @
AVGF NJ[ J iGBKPOQ VN>FKR PJ KXAF P@Q FWHKPFKDQ mJ[. jPKB CFB J
F>?@ABKPDQ fRCBWHRB ABF RANRBGMF NJ[ ^F PJW CHWRB BCFWO WF
CFPFKCR[HKRB VWF FWPMSGFZJ F[PJT PJ[ KXAFPJQ.
gB PGRBQ GJIJKPF[GBCVQ IBFC@GTfRBQ RMWFB cF^TPFPF RN@GRFKAVWRQ
FNO PBQ BIVRQ PJ[ m\UW sPB, RWOQ ^G[>BCJT F>?@ABKPD PJ[ :bJ[
FBXWF, NJ[ IBFcRcFMUWR OPB CFPRM?R PJ A[KPBCO P@Q ARPFKPJB?RMUK@Q
CFB NMKPR[R OPB JB F>?@ABCVQ IBFIBCFKMRQ FNR>R[^RGXWJ[W PBQ
NWR[AFPBCVQ I[WHARBQ CFB PBQ U^JTW KR NFSCOKABF FWFSVWW@K@ P@Q
CJBWUWMFQ. g sPB K[WITF\R _FccH>F, =>?@ARMF CFB H>>RQ
NFGFIOKRBQ, SBF P@ I@ABJ[GSMF ABFQ CJKAJ^RUGMFQ, ONJ[ @
FWFNP[KKOARW@ RNBKPDA@ K[WIVRPFB AR FSSR>BCVQ RNBC>DKRBQ.
tNDGfR RNBKPDAJWFQ CFB FKPGJ>OSJQ P@Q Y>BKHcRP KP@W =SS>MF AR
VWPJW@ RNBGGJD KPBQ NJ>BPBCVQ RfR>MfRBQ P@Q RNJ?DQ PJ[. uPFW
[NJCBW@PDQ CHNJBFQ F>?@ABCDQ CMW@K@Q KP@ vJ@AMF, NJ[
NGJKNH^@KR WF RNBZVGRB ABF ^G@KCR[PBCD ARPFGGT^ABK@ AR
NJ>BPBCJCJBWUWBCVQ NGJRCPHKRBQ CFB WF RSCF^BIGTKRB VWF NGOP[NJ
cFKM>RBJ cFKBKAVWJ KPJ oi[ABCO rHAJq PJ[ _GMKPBFW nO\RWCGOBPQ,
AVKU PJ[ SHAJ[ P@Q NGBSCMNBKKFQ Y>BKHcRP CFB PJ[ dGRBIRGMCJ[ Yw,
KPJ CHKPGJ PJ[ iHBWPR>ANRGSC, FNO PJ JNJMJ RfFN>XWJWPFW
NFGHfRWRQ CFB RfFBGRPBCVQ RNBGGJVQ, BIBFMPRGF SBF PBQ Z[KBCVQ
RNBKPDARQ CFB PBQ PV?WRQ. uPFW VWF RS?RMG@AF KTWPJAJ, NJ[
FNJPV>RKR OAUQ VCZGFK@ J>OC>@G@Q P@Q ZB>JKJZBCDQ CMW@K@Q KP@W
Y[GXN@, SBF P@W FWHNP[f@ PUW K[WRBIDKRUW, P@W FWFSVWW@K@ PJ[
FW^GXNBWJ[ NWRTAFPJQ CFB P@W FWPMIGFK@ RWHWPBF KP@W CFPFNMRK@
PJ[ NFNBCJT CFPRKP@AVWJ[. jPKB, @ EGHSF [NDGfR ARSH>J CVWPGJ
F>?@ABCXW, FKPGJ>JSBCXW, AFSBCXW CFB RNBKP@AJWBCXW KNJ[IXW,
NJ[ IGJAJ>JSJTKFW WVRQ RfR>MfRBQ, CFPF>[PBCVQ SBF P@W =WFSVWW@K@.
< RNJ?D F[PD NGOKZRGR KPJ[Q CFPFNBRKAVWJ[Q >FJTQ P@Q Y[GXN@Q
ARSH>J[Q FW^GXNJ[Q NJ[ X^@KFW PBQ CJBWUWMRQ KR ABF
oARPFKPJB?RMUK@q, FNO PJ KCJPHIB PJ[ LRKFMUWF KPJ ZUQ P@Q
=WFSVWW@K@Q CFB PJ[
kBFZUPBKAJT. =WHARKF PJ[Q
FQ NGJK^VKJ[AR PJ[Q hHCUcJ
LNFMAR, nOANRGP d>JTWP,
vFKM>RBJ vF>RWPMWJ, ARSH>J[Q
F>?@ABKPVQ NJ[ RNBIMUCFW P@W
FWFSVWW@K@ PJ[ FW^GXNJ[
FNO P@ SDBW@ \UD KP@W
J[GHWBF.
Ο Φλούντ παρουσίασε
εκτενέστατα την ιδέα της
σχέσης Μικρόκοσμου -
Μακρόκοσμου και
προσπαθούσε να συνοψίσει
το Σύμπαν μέσα στον
άνθρωπο και τον άνθρωπο μέσα στο Σύμπαν. Ο Bαλεντίνος
αναqέρεται στα κείμενα του στη σχέση Ayίας Tριάδας και
Φιλοσοqικqς Aίθου. Oεωρεί ότι ο (ωντανός άνθρωπος είναι
αρμονικό μίyμα των τεσσάρων στοιχείων και ότι ο Aδάμ qτιάχτηκε
α) από yη, νερό, αέρα, πυρ, µ) από yη, ψυχq, πνεύμα και y) από
άλας, θείο, υδράρyυρο.
Aίyο αρyότερα, στις αρχές του 18ου αιoνα, στο Bιµλίο της
«Aληθινqς Ayίας Tριάδας», τα σύμµολα του Xριστιανισμού και της
Aλχημείας συνδυά(ονται και η μεταστοιχείωση των μετάλλων, με
τη χρqση του πυρός, αναqέρεται σαν εçαyνισμός και απολύτρωσq
τους από την αμαρτία.
Ο Oεός qταν ο μεyαλύτερος δάσκαλός των αλχημιστoν, που
δημιούρyησε τον κόσμο από τα στοιχεία του χάους, με
αποχωρισμό, απόσταçη, συμπύκνωση. Aν κάποιος ανα(ητάει το
Oεό και την Aλqθεια τότε η Φιλοσοqικq Aίθος τον έλκει, yιατί είναι
η Oεία Ayάπη που ελκύει το σιδερένιο άνθρωπο στο Aρόμο της
Aλqθειας. Ο Xένρυ Kορνέλιους Ayρίππας, ο διάσημος μάyος της
Aναyέννησης, έλεyε μάλιστα ότι όσο µαθύτερα κατανοεί ο
άνθρωπος τον εαυτό του, τόσο μεyαλύτερη δύναμη έλçης αποκτάει
και τόσο μεyαλύτερα και θαυμαστότερα έρyα επιτελεί. Φτάνει σε
τέτοια τελείωση, oστε μπορεί να yίνει Yιός του Oεού και να ενωθεί
με το Oεό. Tότε καθετί σ αυτόν τον άνθρωπο ενoνεται με τον Oεό ʼ
και yίνεται ιερό: το πνεύμα του, ο νους του και οι (ωικές,
στοιχειακές και υλικές του ιδιότητες. Συμπαρασύρει ακόμα και το
σoμα του μεταqέροντας το σε ένα καλύτερο πεπρωμένο και
μεταστοιχειoνοντάς το σε μια ουράνια qύση, έτσι oστε να μπορεί
να δοçαστεί με την αθανασία και αυτό το δoρο.
Oσοι μπορούν να διακρίνουν την ουσία πίσω από τα εçωτερικά
qαινόμενα, θα αντιληqθούν ότι η Aλχημεία δεν αναqέρεται ούτε
στον πραyματικό μόλυµδο, ούτε στον πραyματικό χρυσό. Oλα αυτά
δεν είναι παρά σύμµολα που έχουν να κάνουν με την ανθρoπινη
ψυχq. Ο άνθρωπος πρέπει να διακρίνει την αλqθεια που κρύµεται
πίσω από το σύμµολο και να αντιληqθεί κάτι περισσότερο από αυτό
που μας προσqέρει η εçωτερικq μορqq.
H Φιλοσοqικq Aίθος δε µρισκόταν στην ιδέα της κατασκευqς
χρυσού, αλλά στη διαμόρqωση μιας συνείδησης που να περιέχει
εναρμονισμένα και ενοποιημένα όλα τα αντίθετα τμqματα της
ατομικqς ψυχqς. Ο αλχημιστqς πρόµαλε τη συνείδηση του στο υπό
κατερyασία υλικό και η προµολq του qταν αναπόqευκτη, yιατί
πίστευε σε αυτό που έκανε. Συνδύα(ε τη yνoση με την πίστη και
έτσι οδηyούσε τη συνείδηση σε μια παράλληλη πορεία
μεταμόρqωσης, ίδια με αυτq του ορυκτού. Tο αποτέλεσμα qταν η
πεμπτουσία της ενοποιημένης συνείδησης, η ίδια η Φιλοσοqικq
Aίθος.
H Aλχημεία, πάντοτε, αποτελούσε ένα ισχυρό ερyαλείο στα
«χέρια» της μαχόμενης 4υχqς που παλεύει αέναα να ελευθερωθεί
από την πλάνη της ύλης και να µιoσει την πνευματικq ελευθερία
με πλqρη ένταση.
Bιµλιοyραqία
- Henry M. Leicester, Iστορία της Xημείας, Tροχαλία, 1993.
- Allison Coudert, Aλχημεία η Φιλοσοqικq Aίθος, Hύρινος Kόσμος,
1984.
- Ο Xυμικός Iάμος του Kρίστιαν Pό(ενκρόιτς, Iάμµλιχος, 1989.
- Fama et Confessio Fraternitatis (Aιακqρυçη & Ομολοyία της
Aδελqότητας των Pοδόσταυρων), Iάμµλιχος, 1990.
- Ο Aλχημιστqς, Kείμενα Oεόqραστος Hαράκελσος, Iάμµλιχος,
1992.
- Marie - Luise Von Franz, Aλχημεία 4υχολοyικq Eρμηνεία και
Συμµολισμός, Iάμµλιχος, 1994.
- Aλχημεία το κλειδί των Μυστηρίων, Aνιχνευτές, 1998
- Cherry Gilchrist, Alchemy The Great Work, The Aquarian Press,
1984.
- Hεριοδικό Aνεçqyητο, Σειρά «Στα Μονοπάτια της Iνoσης», Tόμος
4.
- Μεyάλη Eλληνικq Eyκυκλοπαίδεια, Hαύλου Aρανδάκη (όρος:
Aλχημεία).
- Eyκυκλοπαίδεια Hάπυρος Aαρούς Μπριτάνικα (όρος: Aλχημεία).
Iστοσελίδες
- www.esoterica.gr
- www.Live-Pedia.gr
- www.themystica.com
- http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
- http://sfr.ee.teiath.gr/historia/historia/parart077.htm
- http://fuzzy.snakeden.org/index.html
- www.womenalchemists.com
• www.levity.com/alchemy/female.htm L
H Aλχημεία, όπως ακριµoς και η σύyχρονη 4υχολοyία,
επιδιoκει την επίτευçη ενός ολοκληρωμένου και qωτισμένου
ανθρoπου, ελεύθερου από τα δεσμά της άyνοιας και του
qόµου.
< FfBJ^FTAFKP@ BCFWOP@PF P@Q FW^GXNBW@Q ][?DQ Wʼ
F>>H\RB RMWFB PJ CTGBJ FWPBCRMARWJ P@Q =>?@ARMFQ. mJ A[KPBCO P@Q
F>?@ABCDQ ZB>JKJZMFQ RMWFB @ ARPFAOGZUK@ P@Q NGJKUNBCOP@PFQ
AVKF FNO P@W FWHABf@ CFB K[S?XWR[K@ PUW R[SRWXW AR PF CFPXPRGF
KPJB?RMF, PUW FWXPRGUW >RBPJ[GSBXW AR PBQ CFPXPRGRQ, NGHSAF NJ[
RCZGH\RPFB AR P@ AJGZD F>?@ABCXW K[AcO>UW. aTAZUWF AR PJW
ARSH>J Y>cRPO ][?MFPGJ _FG> rCJTKPFc rBJ[WSC, KPJ cBc>MJ PJ[
okTJ kJCMABF KP@W =WF>[PBCD x[?J>JSMFq, @ F>?@ABCD ZB>JKJZMF
ANJGRM WF ^RUG@^RM KFW J NGOSJWJQ P@Q N>VJW KTS?GJW@Q
x[?J>JSMFQ, RWX J iVGANRGP aM>ANRGRG KPJ cBc>MJ PJ[
oEGJc>DAFPF L[KPBCBKAJT CFB a[AcJ>BKAOQq, RNBK@AFMWRB PJ
][?J>JSBCO NRGBR?OARWJ P@Q. < =>?@ARMF FWFSWUGM\RPFB VPKB UQ
RNBKPDA@ FWFSVWW@K@Q CFB \TAUK@Q P@Q NGJKUNBCDQ K[WRMI@K@Q,
XKPR F[PD WF FWV>^RB KP@W FWXPRG@ FG?D P@Q PR>RBOP@PHQ P@Q.
< =>?@ARMF NGJKRSSM\RB PJW HW^GUNJ UQ J>OP@PF, RNBIBXCRB P@W
RWOP@PF FWHARKF KPF IBFZJGRPBCH PADAFPF P@Q TNFGfDQ PJ[. rBF PJ
>OSJ F[PO, VKPU CFB FW IRW SMWRPFB FNO>[PF CFPFWJ@PD FNO P@
>JSBCD, FKCRM NHWPJPR ABF NFGHfRW@ SJ@PRMF CFB ANJGRM WF
NGJKZVGRB KDARGF KP@W x[?J>JSMF ABF WVF X^@K@ CFB VWF FWXPRGJ
OGFAF. y>>UKPR, KTAZUWF CFB AR PJW YGAD PJW mGBKAVSBKPJ, RMWFB
FK[S?XG@PJ KZH>AF WF [NJcBcH\J[AR PBQ F>?@ABCVQ IGFKP@GBOP@PRQ
KR FIVfBRQ NGJKNH^RBRQ AR cGFKPDGRQ CFB FNJKPFCPDGRQ. vVcFBF, @
N>R[GH F[PD [NHG?RB CFB FWPBNGJKUNRTRB PF NGXPF cDAFPF P@Q
KTS?GJW@Q i@ARMFQ, OAUQ @ =>?@ARMF V?RB ABF NWR[AFPBCD N>R[GH
NJ[ IRW NGVNRB WF [NJPBAHAR CFB @ ][?J>JSBCD FfMF P@Q IRW V?RB
RCPBA@^RM KUKPH. EGVNRB H>>UKPR WF ^[AOAFKPR OPB PJ Y>BfMGBJ P@Q
zUDQ cGMKCRPFB AVKF KPJW HW^GUNJ, KPF =K[WRMI@PF cH^@ PJ[ CFB
FN>XQ NRGBAVWRB P@W FZTNWBKD PJ[.
Πεμπτου!α και Αυνε!δητο
aPJ IRTPRGJ HG^GJ SBF P@W =>?@ARMF, SMWRPFB FWFZJGH KP@W
ERANPJ[KMF, P@ ^RAR>BXI@ og[KMFq PUW F>?@ABKPXW. EGVNRB WF
PJWMKJ[AR RIX NUQ @ ERANPJ[KMF IRW RMWFB FWPBCRMARWJ [>BCO. g
ARSH>JQ F>?@ABKPDQ mOAFQ vOSCFW P@W JGM\RB UQ oHAJGZJ COKAJq,
UQ o^R{CD CFB SOWBA@ NFG^RWBCD J[KMFq, NJ[ IBFNRGWH CFB
NRGBcH>>RB CF^RPM. YMWFB ABF cF^TPRG@ NJBOP@PF, NJ[ K[W^VPRB CFB
K[WP@GRM, ?UGMQ WF SMWRPFB HARKF CFPFWJ@PD, OPFW KPRGJTAFKPR PJ
ZUQ P@Q RANRBGMFQ P@Q. a[W^VPRB FGAJWBCH PF PVKKRGF KPJB?RMF 7r@,
dUPBH, sRGO, =VGFQ8, K[W^VPRB FGAJWBCH PBQ PGRBQ F>?@ABCVQ =G?VQ
7y>FQ, |RMJ, tIGHGS[GJQ8.
YW[NHG?RB AVKF AFQ, ARPFZVGJWPFQ KP@W TNFGf@ CFB PJ NRGBcH>>JW
AFQ PBQ RWVGSRBRQ CFB PF NRGBR?OARWF PUW KCV]RXW AFQ. g rBJ[WSC,
KPJ VGSJ PJ[ oPJ L[KPBCO PJ[ iG[KJT eJ[>J[IBJTq, P@ ^RUGRM UQ
][?BCO [NOKPGUAF, CJBWO SBF O>J[Q PJ[Q FW^GXNJ[Q, NJ[ [NRGcFMWRB
PBQ IBFZJGVQ PJ[ NJ>BPBKAJT CFB P@Q K[WRMI@K@Q. aP@W x[?J>JSMF, @
ERANPJ[KMF PUW F>?@ABKPXW K[WIVRPFB AR PJ =K[WRMI@PJ.
mJ =K[WRMI@PJ, >JBNOW, IRW ANJGRM WF SMWRB HARKF FWPB>@NPO CFB
CFPFWJ@PO FNO P@W FW^GXNBW@ K[WRMI@K@. ERGB>FAcHWRB PJ
FNVGFWPJ ][?BCO I[WFABCO FN PJ JNJMJ FWP>RM P@W BIBFMPRG@ \UPBCD ʼ
PJ[ ITWFA@ CH^R JGSFWBKAOQ. YMWFB J COKAJQ PUW U^DKRUW CFB
NFGJGADKRUW, J COKAJQ PUW RWKPMCPUW CFB PUW K[SCBWDKRUW, NJ[
cGMKCJWPFB NMKU FNO CH^R K[WRBI@PD NGJKNH^RBF CFB FWHNP[f@.
YMWFB FCOAF COKAJQ FG?RP[NBCOQ, FWXPRGUW NRGBR?JAVWUW CFB
>RBPJ[GSBXW, ONUQ @ VANWR[K@, @ IBFMK^@K@, @ IBHCGBK@ CFB @
NWR[AFPBCD KJZMF.
YMWFB oUCRFWOQq, RMWFB oNJPFAOQq, N>JTKBJQ KR RBCOWRQ CFB AJGZVQ,
NJ[ RBKVG?JWPFB FW[NJ]MFKPF KP@ K[WRMI@KD AFQ CFPH P@ IBHGCRBF
PUW JWRMGUW CFB CFPH P@ IBHGCRBF BIBFMPRGUW CFPFKPHKRUW KPBQ
JNJMRQ ANJGRM WF NRGBV>^RB J WJ[Q AFQ. rB F[PO FNJCF>RMPFB }IUG ʼ
dB>JKJZBCO.
Π"ο#λ$ματα του %&'"ονου αν(")που
g KTS?GJWJQ HW^GUNJQ [NJZVGRB K[WD^UQ FNO ][?J>JSBCJTQ
ZGFSAJTQ CFB IRKAH, NJ[ FWF?FBPM\J[W P@W R>RT^RG@ GJD P@Q \UDQ
CFB PJ[ RKUPRGBCJT ZUPOQ, P@W R>RT^RG@ GJD P@Q ][?BCDQ RWVGSRBFQ
NJ[ FWFITRPFB FNO PF cH^@ PJ[ =K[WRMI@PJ[. gZRM>JWPFB KPJW
RfRBIBCR[AVWJ PGONJ NJ[ NGJKRSSM\J[AR P@ \UD, KP@W
RfFPJABCR[AVW@ K[ANRGBZJGH AFQ F>>H CFB KPF RCHKPJPR FBK^DAFPF
RWJ?DQ NJ[ AFQ C[GBRTJ[W. mF RANOIBF F[PH NFGRANJIM\J[W CH^R
R>RT^RG@ F>>@>RNMIGFK@ AR FW^GXNJ[Q CFB NGHSAFPF CFB
FAc>TWJ[W PJ WJ[. =NJCF>JTWPFB FNO PJW YGAD PJW mGBKAVSBKPJ
oKCBH CFB FCF^FGKMF, RfFBPMFQ PUW JNJMUW KTWWRZF CGVAJWPFB NHWU
FNO P@W ][?D, AJ>TWJWPFQ CFB CGFPXWPFQ AFCGBH PJ ZUQq.
gB F>?@ABKPVQ FWFZVGJWPFB KPJW A@ FZ[NWBKAVWo CFB FZXPBKPJ
HW^GUNJ, NJ[ cFKFWM\RPFB FNO RKUPRGBCVQ K[SCGJTKRBQ, NOWJ,
FWFKZH>RBF CFB ZOcJ. gB WR[GXKRBQ F[PVQ NGJCF>JTWPFB FNO
cF^TPRGF PADAFPF P@Q TNFGfDQ AFQ, NJ[ fR?HKFAR CFB
RSCFPF>RM]FAR KPF cH^@ PJ[ =K[WRMI@PJ[. EFGFAVWJ[W RCRM,
PGVZJWPFB FNO P@ ITWFA@ P@Q \UDQ CFB ARPFcH>>JWPFB KR I[WFABCH
K[AN>VSAFPF NJ[ KPFIBFCH RNRCPRMWJWPFB. mF FNU^@AVWF F[PH
K[AN>VSAFPF cFKFWM\J[W CFB K[W^>McJ[W P@W ][?D, NBV\J[W P@W
FCRGFBOP@PF CFB P@W FMK^@K@ P@Q FKZH>RBFQ, SMWJWPFB RCG@CPBCH CFB
RNBCMWI[WF. YBKcH>>J[W CHNJPR KP@ K[WRMI@K@ AR N>HSBJ PGONJ,
NGJCF>XWPFQ WR[GBCVQ CFB Z[KBCVQ IBFPFGF?VQ.
gB F>?@ABKPVQ ?G@KBAJNJBJTW PJ kGHCJ SBF WF K[AcJ>M\J[W PBQ
][?BCVQ F[PVQ I[WHARBQ 7D RWVGSRBRQ8, NJ[ IRW V?J[W Rf@ARGU^RM CFB
FZJAJBU^RM, NFGFAVWJWPFQ FNRB>@PBCVQ KPF cH^@ PJ[ =K[WRMI@PJ[.
=W KR PJTP@ P@W CFPHKPFK@ NGJK^VKJ[AR PF HS?@ CFB PJ[Q ZOcJ[Q
AFQ, NJ[ I@>@P@GBH\J[W P@W ][?BCD RWVGSRBF, POPR oJ kGHCJQ ANJGRM
WF SMWRB RNBCMWI[WJQ CFB WF AJ>TWRB O>RQ PBQ FG?VQ AFQq. LJ>TWRB PJ
KXAF, PF K[WFBK^DAFPF CFB PBQ KCV]RBQ AFQ OKJ SBWOAFKPR [NJ?RMGBF
CFB RfJ[KBF\OAFKPR FN F[POW. ʼ
`>F F[PH NRGBSGHZJWPFB KPJ[Q AT^J[Q CFB PBQ NFGFIOKRBQ UQ CFCO
CFB oAF[GM>Fq. g IBHcJ>JQ, J KFPFWHQ, PF PVGFPF CFB CH^R KCJPRBWD
AJGZD FWPBNGJKUNRTJ[W HSWUKPRQ RBCOWRQ CFB AJGZVQ PJ[
=K[WRMI@PJ[ D AR H>>F >OSBF NGJcJ>VQ P@Q ][?BCDQ RWVGSRBFQ FNO
PF cH^@ PJ[, NJ[ IRW V?J[W FWFSWUGBKPRM CFB RWKUAFPU^RM FNO P@
K[WRMI@KD AFQ. gB I[WHARBQ F[PVQ PGVZJWPFB FNO P@ ZFWPFKMF CFB
NGJCF>JTW KTS?[K@, IBFKPGRc>XWJ[W P@W F>D^RBF CFB SRWWJTW
RKZF>AVWRQ CFB ]R[IRMQ RWP[NXKRBQ. jPKB J HW^GUNJQ IRW V?RB JG^D
FWPM>@]@ P@Q F>@^BWDQ ZTK@Q PJ[ aTANFWPJQ CFB PUW IBCXW PJ[
RKUPRGBCXW I[WFPJPDPUW, IRW ANJGRM WF FWPB>@Z^RM PJ NRNGUAVWJ
PJ[ CFB WF J>JC>@GXKRB PJW RF[PO PJ[. rMWRPFB ^W@POQ, FWMCFWJQ WF
\DKRB K[WRBI@PH CFB ^R{CH, SBF FWXPRGJ[Q NWR[AFPBCJTQ KCJNJTQ
NVGF FNO PJ Z[KBCO ^HWFPJ.
Αλ'ημε!α και απελευ(έ"*η του αν(")που
< KTS?GJW@ x[?J>JSMF CFB x[?J^RGFNRMF, RAN>J[PBKAVWRQ AR P@
cF^BH SWXK@ P@Q =>?@ARMFQ, FNJPR>JTW FWXPRGJ AVKJ SBF P@
ARPJ[KMUK@ CFB FNR>R[^VGUK@ PJ[ FW^GXNJ[ FNO PF IRKAH P@Q
CFPXPRG@Q TNFGf@Q. EGUPJNOGJQ KP@W NGJKNH^RBF F[PD [NDGfR J
_FG> rCJTKPFc rBJ[WSC NJ[, AR PBQ NJ>T?GJWRQ VGR[WRQ CFB AR>VPRQ
PJ[ RNHWU KP@W =>?@ARMF, HWJBfR WVF AJWJNHPBF SWXK@Q, KP@W
NGJKNH^RBF PJ[ FW^GXNJ[ WF IBRGR[WDKRB CFB WF SWUGMKRB PJW RF[PO
PJ[.
g rBJ[WSC, NFGFP@GJTKR OPB NJ>>JM FK^RWRMQ PJ[ Vc>RNFW KPF
OWRBGH PJ[Q, A[KP@GBXIRBQ ZFWPFKPBCVQ RBCOWRQ. LRPH FNO
AFCGJ?GOWBRQ VGR[WRQ, IBFNMKPUKR VCN>@CPJQ ABF NFGHfRW@
JAJBOP@PF PUW RBCOWUW F[PXW AR PF FNOCG[ZF KTAcJ>F, NJ[
FWFCH>[]R P[?FMF KR NFGFAR>@AVWF VGSF FG?FMUW F>?@ABKPXW. LR
PJW CFBGO NRMKP@CR OPB JB NFGHfRWRQ F[PVQ F>?@ABCVQ RBCOWRQ RMWFB
A@WTAFPF ][?BCDQ FNJCFPHKPFK@Q, FNO PF cH^@ PJ[ =K[WRMI@PJ[,
NJ[ RAZFWM\JWPFB KR cFKFWBKAVWRQ ][?VQ CFB K@ARBXWRB6 o g
K[AcJ>BKAOQ P@Q =>?@ARMFQ V?RB ARSH>@ K?VK@ AR P@ IJAD PJ[
=K[WRMI@PJ[. mF OWRBGF PUW KTS?GJWUW FWIGXW CFB S[WFBCXW
NRGBV?J[W K[?WH RBCOWRQ CFB ARPFZJGVQ NJ[ K[WFWPJTAR KR
ARKFBUWBCVQ NGFSAFPRMRQq. g JWRBGBCOQ K[AcJ>BKAOQ FNJPR>RM
S>XKKF VCZGFK@Q POKJ PJ[ =K[WRMI@PJ[ 5 KPJ JNJMJ FWFZVGRPFB UQ
RNM PJ N>RMKPJW @ x[?J>JSMF 5 OKJ CFB PUW F>?@ABCXW CRBAVWUW.
< ][?D cGMKCRPFB KPJ KCJPHIB CFB NGVNRB WF FNR>R[^RGU^RM FNO
F[PO, ONUQ cSFMWRB J ?G[KOQ AVKF FNO P@W T>@ KP@W =>?@ARMF~
FNR>R[^RGXWJWPFQ, >JBNOW, O,PB [NHG?RB KPJ =K[WRMI@PJ RNBPR>RMPFB
VWF RMIJQ F>?@ABCDQ IBRGSFKMFQ. YMPR FCJ>J[^RMPFB @ IBFIBCFKMF P@Q
][?FWH>[K@Q, RMPR AJ?^RM CFWRMQ KPJ F>?@ABCO RGSFKPDGBJ, AV?GBQ
OPJ[ I@ABJ[GSDKRB P@ dB>JKJZBCD eM^J, RMWFB PJ MIBJ. yNFf CFB
ZPHKRB KP@W F[PJNGFSAHPUK@, SMWRPFB HPJAJ NJ[ FWFN>HKP@CR,
I@ABJ[GSRM ABF dB>JKJZBCD eM^J CFB ARPFZJGBCH CFB ][?J>JSBCH
RNBP[S?HWRB P@W [NRGcFPBCOP@PF.
YCRMWJ NJ[ CHWJ[W JB F>?@ABKPVQ RMWFB WF NGJcH>>J[W RKUPRGBCH
K[AcHWPF RNHWU KR ABF RfUPRGBCD AJGZD, RNHWU KR VWF FWPBCRMARWJ.
jPKB, RBCOWRQ CFB FWPBCRMARWF NJ[ ?G@KBAJNJBJTW KPJ VGSJ PJ[Q,
>RBPJ[GSJTW C[GMUQ UQ ][?J>JSBCH KTAcJ>F RNFZDQ AR ABF
cF^TPRG@ NGFSAFPBCOP@PF. eRBPJ[GSJTW UQ KTAcJ>F NJ[
FNR[^TWJWPFB KR J>OC>@G@ P@W ][?D, KPJ K[WRBI@PO CFB PJ
FK[WRMI@PJ PADAF P@Q CFB KR O>RQ PBQ >RBPJ[GSMRQ P@Q. rBF PJ >OSJ
F[PO, PF F>?@ABCH KTAcJ>F RMWFB SRAHPF AR J[KBFKPBCH WJDAFPF,
NJ[ IRW PJ[Q V?J[W FNJIJ^RM K[AcFPBCH.
EFGHIRBSAF PVPJBUW K[AcO>UW RMWFB NP@WH CFB \XF, NJ[
[NJI@>XWJ[W \UPBCVQ I[WHARBQ 7>MANBWPJ8 KR IBHZJGF RNMNRIF
VCZGFKDQ PJ[Q~ PJ IVWPGJ, NJ[ RWKUAFPXWRB P@W BIVF P@Q FBXWBFQ
\UDQ CFB K[WIVRPFB KPRWH AR P@ dB>JKJZBCD eM^J CFB PF Y>BfMGBF~
RBCOWRQ CFB AJGZVQ A[^BCVQ CFB A[^J>JSBCVQ, RBCOWRQ VWUK@Q,
SVWW@K@Q, \UDQ CFB ^FWHPJ[.
g rBJ[WSC RfRPH\JWPFQ PF JWRBGBCH KTAcJ>F PUW FK^RWXW PJ[, IMWRB
ARSH>@ K@AFKMF KPJ K?DAF CFB PJ ?GXAF. =fBJK@ARMUPJ RMWFB PJ
SRSJWOQ OPB CFB JB F>?@ABKPVQ VCFWFW PJ MIBJ, OPFW ?GUAHPB\FW PBQ
RBCOWRQ PJ[Q, I@>XWJWPFQ AR PJ ?GXAF PJ KPHIBJ RfV>Bf@Q PJ[ VGSJ[
PJ[Q.
g _FG> rBJ[WSC FZBVGUKR O>@ P@ \UD PJ[ KP@W FfBJNJM@K@ CFB
[NRGHKNBK@ P@Q ][?J>JSBCDQ NGJKVSSBK@Q CFB RGA@WRMFQ P@Q
=>?@ARMFQ, BIGTJWPFQ ABF K?J>D ^G@KCR[PBCDQ ][?J^RGFNRMFQ, RWX
JB AF^@PVQ PJ[ K[WR?M\J[W FCOA@ PJ VGSJ PJ[.
+ιλοο,ικ$ Λ!(ος
=>>@SJGBCVQ RBCOWRQ NFGJ[KBH\J[W KR =>?@ARMF CFB x[?J>JSMF P@W
VWUK@ PUW FWPB^VPUW~ RMWFB ABF NGHf@ AFSBCD NJ[ I@ABJ[GSRM VWF
oNWR[AFPBCO NFBIMq, JAJJTKBJ PUW oSJWBXWq F>>H FWXPRGO PJ[Q. mJ
NGJ{OW P@Q VWUK@Q F[PDQ J[KMF IRW RMWFB FWPBCRBARWBCO, JGFPO KPF
Z[KBCH AHPBF. tNHG?RB KPJW ][?BCO COKAJ CFB FNJPR>RM VWF
J>JC>@GUAVWJ AVGJQ P@Q ][?DQ, KP@W NGJKNH^RBF P@Q WF [NRGcRM
PJW RF[PO P@Q. mJ NGJ{OW F[PO RMWFB @ eM^JQ, @ cF^TPRG@ J[KMF PJ[
FW^GXNJ[, η Πεμπτου!α της %πα"-$ς του. YMWFB FZFWDQ KPF cH^@
PJ[ =K[WRMI@PJ[, SB F[PO K[?WH PF[PM\RPFB AR F[PO. < eM^JQ RMWFB ʼ @
rWXK@, PJ J[GHWBJ NFBIM P@Q KJZMFQ CFB P@Q CFPFWO@K@Q, PJ HARKJ
FNJPV>RKAF P@Q WMC@Q RNM PJ[ COCCBWJ[ kGHCJWPF, PJ[ COKAJ[ PUW
RWKPMCPUW.
< dB>JKJZBCD eM^JQ RMWFB J NWR[AFPBCOQ KNOGJQ, J NWR[AFPBCOQ
KNBW^DGFQ KPF cH^@ CH^R TNFGf@Q. YMWFB ABF ITWFA@ FSWD, VWF KPJB5
?RMJ KJZMFQ, NJ[ NFGFAVWRB KR FIGHWRBF CFB FZHWRBF OKJ J
HW^GUNJQ FSWJRM P@W F>@^BWD NWR[AFPBCD PJ[ [NOKPFK@. <
CFPFSUSD P@Q eM^J[ cGMKCRPFB NMKU KPBQ FNFG?VQ P@Q RfV>Bf@Q, KPBQ
AJ[WPVQ CFB JAB?>XIRBQ FG?VSJWRQ RNJ?VQ, KPF cH^@ PJ[ K[>>JSBCJT
=K[WRMI@PJ[. rBF PJ >OSJ F[PO @ ZTK@ P@Q RMWFB KRcHKABF CFB
ARSF>RBXI@Q.
g YGADQ J mGBKAVSBKPJQ AFQ FWFZVGRB F>>@SJGBCH SB F[PDW OPB ʼ
oCGTcRPFB cF^BH, AVKF KPJ KND>FBJ PUW ARPH>>UWq. mJ KND>FBJ
[NJI@>XWRB PJ KCJPHIB P@Q [>BCDQ \UDQ, P@ ADPGF, PF I@ABJ[GSBCH
RKUPRGBCH cH^@ P@Q L@PVGFQ AVKF FNO PF JNJMF SRWWBVPFB @ eM^JQ,
PJ oNWR[AFPBCO NFBIMq. mJ KND>FBJ • ADPGF [NJI@>XWRB ABF
RKUPRGBCD CFPHKPFK@ FNO P@W JNJMF N@SH\J[W O>F PF RfUPRGBCH
NGHSAFPF, FNJPR>XWPFQ VPKB VWF RfFBGRPBCO KTAcJ>J PJ[
=K[WRMI@PJ[. < eM^JQ RMWFB PR>BCH ?FAVW@ AVKF KPF =K[WRMI@PF,
I@ABJ[GSBCH cH^@ P@Q TNFGfDQ AFQ~ OKJ SBF PF AVPF>>F, F[PH KP@W
RKUPRGBCD =>?@ARMF RCZGH\J[W I[WHARBQ CFB BIBOP@PRQ, NJ[
RW[NHG?J[W KPF KCJPRBWH cH^@ P@Q ][?DQ PJ[ =W^GXNJ[ CFB PJ[
aTANFWPJQ. `PFW PF AVPF>>F ARPFK?@AFPM\JWPFB CFB PR>RBJNJBJTWPFB
@ dB>JKJZBCD eM^JQ VG?RPFB KPJ NGJKCDWBJ CFB PJ ZUQ P@Q FG?M\RB
WF >HANRB.
g F>@^BWOQ yW^GUNJQ
SRWWBVPFB POPR CFB PJ
_VWPGJ P@Q _FGIBHQ
PJ[ FCPBWJcJ>RM ZUQ,
UQ <>BFCO _VWPGJ. <
eM^JQ oNGJcH>>RBq
FNO PJ _VWPGJ F[PO
CFB FCPBWJcJ>RM AVKU
P@Q FW^GXNBW@Q FTGFQ
5 P@Q UJRBIJTQ
RCNOGR[K@Q NJ[
NRGBcH>>RB PJW
HW^GUNJ CFB FNJGGVRB
FNO PF RKUPRGBCH PJ[
cH^@. =NJCF>RMPFB
o=[SO PUW
dB>JKOZUWq
7€JRBIVQ8, F^HWFPJ
@>BFCO KXAF, W[ZBCO
VWI[AF PUW SGFZXW. <
eM^JQ, UQ ZUPRBWD
AJGZD, FNJPR>RM PJ
FWPBCRMARWJ PJ[
F>?@ABCJT VGSJ[~ OPFW
J>JC>@GU^RM, >HANRB CFB KNBW^@GJcJ>RM NBJ NJ>T CFB FNO NJ>TPBA@
NVPGF, CF^XQ AVKF FNO F[PDW JB NWR[AFPBCVQ RWVGSRBRQ RCI@>XWRPFB
KR O>J PJW COKAJ.
< PR>RBJNJB@AVW@ CFB RfFSWBKAVW@ eM^JQ FNJCF>RMPFB K[?WH
oyANR>JQ PJ[ aJZJTq. LR P@W F>?@ABCD RGSFKMF P@Q FNJKTW^RK@Q
CFB P@Q FNOKPFf@Q, PJ NGUPOSJWJ [>BCO PJ[ FW^GXNJ[ RfFSWM\RPFB
CFB SMWRPFB PJ CGFKM PJ[ NWRTAFPJQ. YMWFB FfBJK@ARMUPJ PJ SRSJWOQ
OPB PJ FANV>B CFB PJ CGFKM RMWFB A[^J>JSBCH FZBRGUAVWF KPJ vHC?J,
VWFW |RO NJ[ FWPBKPJB?RM KP@W <>BFCD aZFMGF, P@ aZFMGF O>UW PUW
^[KBFKAVWUW |RXW NJ[ IBIHKCJ[W P@W F^FWFKMF, P@W FWHKPFK@ CFB
P@ ^RGFNRMF.
Αλ'ημικές .ιε"&α!ες και /υ'ικ0ς Κ0μος
gB ][?BCJM ZGFSAJM CFB JB HCFANPRQ, NFSBUAVWRQ K[WD^RBRQ PRMWJ[W
WF oKC>@GTWJ[Wq P@ ZTK@ PJ[ FW^GXNJ[, SRSJWOQ NJ[ BK?TRB SBF PJ
KXAF, PJ WJ[ CFB PBQ K[SCBWDKRBQ PJ[. < K[WRMI@K@ CF^MKPFPFB POPR
KC>@GD CFB HCFANP@, Z[>FCBKAVW@ KR VWF FNJCG[KPF>>UAVWJ
CV>[ZJQ, AVKF KPJ JNJMJ O>JB AFQ K[W@^M\J[AR WF \JTAR. mJ
F>?@ABCO VGSJ RNBIBXCRB P@W CFPFKPGJZD, P@ IBH>[K@ D FNJKTW^RK@
PJ[ CR>TZJ[Q, XKPR WF NFGFARMWRB AOWJ @ J[KBFKPBCD ZTK@, @
FG?BCD J[KMF, FNF>>FSAVW@ FNO PF HCFANPF CFB CFPFKPF>PBCH
?FGFCP@GBKPBCH NJ[ P@Q RNBcH>>J[AR
< IBH>[K@ F[PD NGFSAFPJNJBRMPFB AVKF FNO IBFIBCFKMRQ
F[PJSWUKMFQ 7RWIJKCON@K@ CFB FWH>[K@8, AVKF FNO IBFIBCFKMRQ
CFPFcT^BK@Q KPF FWRfRGRTW@PF cH^@ PJ[ RF[PJT. LR PJW PGONJ
F[PO, O>F PF NRGBR?OARWF PJ[ FW^GXNJ[ PJNJ^RPJTWPFB FNO P@W FG?D
KR ABF WVF, [SBD cHK@. LR P@W CFPFcT^BK@ KPJW RF[PO CFB P@W
RWIJKCON@K@ IBRSRMGRPFB PJ =K[WRMI@PJ CFB PJ \UPBCO NWRTAF
FWFITRPFB AVKF FN PF cH^@ PJ[. gB F>?@ABKPVQ >VWR POPR OPB ʼ
ozUWPFWRTRB PJ eR[COq.
g>OC>@G@ @ FW^GXNBW@ ZTK@ RfFSWM\RPFB CFB ZUPM\RPFB, ARPVG?RPFB
ABFQ ARPFAOGZUK@Q CFB RfBKJGGON@K@Q. mF AVPF>>F KPF cH^@ P@Q
ARPFAJGZXWJWPFB, RfR[SRWM\JWPFB CFB FCPBWJcJ>JTW RKUPRGBCO ZUQ.
gB NWR[AFPBCVQ RWVGSRBRQ FNR>R[^RGXWJWPFB CFB RNRWRGSJTW KP@W
FW^GXNBW@ ZTK@ IBFAVKJ[ PJ[ FMAFPJQ, PUW FIVWUW CFB P@Q MIBFQ P@Q
ZUPBKAVW@Q K[WRMI@K@Q, K?@AFPM\JWPFQ ABF [NVGJ?@ RKUPRGBCD,
BIRFPD AJGZD. mXGF @ ^R{CD AFQ GM\F, NJ[ RM?R [NJPF?^RM CFB
RNBKCBFKPRM, RCI@>XWRPFB AVKF FNO ABF FWXPRG@ WO@K@, R>RT^RG@
FNO PF ARBJWRCPDAFPF P@Q K[W@^BKAVW@Q KCV]@Q CFB ABF WVF, []@>D
TNFGf@ NGJcH>>RB. < FW^GXNBW@ K[WRMI@K@, >[PGUAVW@ CFB
FWFSRWW@AVW@ POPR, NRGBSGHZRPFB FNO PJ[Q F>?@ABKPVQ UQ iG[KOQ,
PJ PR>RBOPRGJ CFB NJ>[PBAOPRGJ FNO O>F PF AVPF>>F.
rMWRPFB ZFWRGO, OPB JGBKAVWJB RGR[W@PVQ V?J[W ANRGIV]RB D
NRGBJGMKRB P@W []@>D mV?W@ P@Q =>?@ARMFQ KPBQ ARPF>>J[GSBCVQ
NGFCPBCVQ CFB PBQ RGSFKMRQ RNM P@Q T>@Q. < ARPFKPJB?RMUK@ OAUQ PUW
ARPH>>UW V?RB C[GMUQ VWFW K[AcJ>BCO CFB PF[PO?GJWF J[KBFKPBCO
?FGFCPDGF CFB FWPBNGJKUNRTRB P@ ARPFKPJB?RMUK@ P@Q RWVGSRBFQ
AVKF KP@W FW^GXNBW@ ][?D. tNHG?RB AH>BKPF @ NFGFCHPU
FWPBKPJB?MF FWHARKF KPF RNPH AVPF>>F, KPJ[Q RNPH N>FWDPRQ CFB
KP@W FW^GXNBW@ ZTK@ 6
aPF CRMARWF PJ[, J YGADQ J mGBKAVSBKPJQ AFQ [NJIRBCWTRB, AR
F>>@SJGMRQ CFB KTAcJ>F, P@W F>?@ABCD IBFIBCFKMF NJ[ JZRM>J[AR WF
FCJ>J[^DKJ[AR SBF P@W FWFSVWW@K@ P@Q TNFGf@Q. YNBK@AFMWRB P@W
[NJ?GVUKD AFQ WF oCOcJ[AR PJ CRZH>B PJ[ _OGFCF, WF >R[CFMWJ[AR
PJ LFTGJ CFB WF \UWPFWRTJ[AR PJ eR[COq. osF FZFBGJTAR CF^RPM
AFTGJ, cGXABCJ CFB ITKJKAJ AVKF FNO PJ NBJ KCJPRBWO LFTGJ,
XKPR WF K?@AFPM\RPFB @ >R[CD CFB NRGM>FANG@ eM^JQq. =[PD RMWFB @
FG?BCD >RTCFWK@, J NGUPFG?BCOQ RfFSWBKAOQ, NJ[ IMWRB \UD KP@
eM^J.
g FNJCRZF>BKAOQ PJ[ AFTGJ[ NP@WJT, fR?UGM\RB PJ CRZH>B FNO PJ
CFPXPRGJ PADAF PJ[ KXAFPOQ PJ[. =[PO K@AFMWRB IBF?UGBKAO PUW
FWXPRGUW NWR[AFPBCXW CFB WJ@PBCXW FG?XW FNO PJW COKAJ PUW
K[SCGJ[OARWUW RNB^[ABXW CFB RWKPMCPUW. YMWFB J A[KPBCOQ ^HWFPJQ
PJ[ KXAFPJQ, OPFW @ K[WRMI@K@ 5 AVKF FNO VWPJWJ IBF>JSBKAO CFB
NRGBK[>>JSD 5 KPGVZRPFB KPJ RKUPRGBCO P@Q, IBF?UGM\RPFB FNO PBQ
KUAFPBCVQ FBK^DKRBQ CFB >RBPJ[GSMRQ, SBF WF RBKV>^RB KR ABF FWXPRG@
CFB R[SRWVKPRG@ KZFMGF TNFGf@Q. < >RTCFWK@ PJ[ AFTGJ[ K@AFMWRB
FCGBcXQ PJ MIBJ NGHSAF. 7aR O>F PF K[AcJ>BCH K[KPDAFPF PJ NWRTAF
^RUGRMPFB >R[CO, FSWO KP@ ZTK@ PJ[ CFB NFWPF?JT NFGOW KP@
>RBPJ[GSMF PJ[. mJ FWPM^RPO PJ[, PJ KXAF CFB @ NGJKUNBCOP@PF,
K[AcJ>M\RPFB AR AFTGJ ?GXAF8.
LRPH P@W FG?BCD P@Q >RTCFWK@ @ eM^JQ ^F IBF>[^RM CFB ^F
ARPFPGFNRM KR JAJBJSRWD J[KMF, oNJ[ V?RB P@ AJGZD sRGJTq.
ERGB>FAcHWRB PGRBQ IBFZJGRPBCVQ =G?VQ • |RMJ, tIGHGS[GJ CFB y>FQ
5 PF JNJMF ZFMWoWPFB FSWH CFB RWUAVWF PV>RBF ARPFfT PJ[Q, F[PO
OAUQ IRW F>@^RTRB, CF^XQ KP@ ZTK@ IRW [NHG?RB PMNJPR FN>O CFB
FWO^R[PJ.
• < ZTK@ PJ[ tIGHGS[GJ[ RMWFB [IHPBW@, FWPBKPJB?RM KPJW N>FWDP@
YGAD CFB K[AZB>BXWRB AR P@ ZTK@ PJ[ PJ |RMJ CFB PJ y>FQ.
YW[NHG?RB KPJW HW^GUNJ, KPJ RKXPFPJ PADAF PJ[ CFB K[WIVRPFB AR
PJ WJ@PBCO KXAF, PJ WJ[ NJ[ NGVNRB FG?BCH WF RfFSWBKPRM CFB WF
J>JC>@GU^RM, CF^OPB NHWU FNO F[POW [NHG?J[W FCH^FGPRQ
KCRNPJAJGZVQ, [NHG?RB oFPAOQq NJ[ NGVNRB WF RfFZFWBKPRM. `PFW
K[AcRM F[PO, J WJ[Q FNJCPHRB IBFTSRBF CFB CFPJG^XWRB WF K[>>HcRB
P@W J[KMF P@Q \UDQ.
• < ZTK@ PJ[ |RMJ[ RMWFB NTGBW@, RMWFB ABF I[WFABCD =G?D, NJ[ FNO
P@W JG^D ?GDK@ CFB RZFGAJSD P@Q RfFGPHPFB J>OC>@GJ PJ F>?@ABCO
VGSJ. a[WIVRPFB AR PF K[WFBK^DAFPF CFB PBQ K[SCBWDKRBQ, NJ[
FNJPR>JTW P@ ZUPBH P@Q \UDQ, CF^XQ IMWJ[W CMW@PGF CFB
CFPR[^TWKRBQ. mF K[WFBK^DAFPF CFB JB K[SCBWDKRBQ NGVNRB OAUQ WF
CF^FGBKPJTW CFB WF RfFSWBKPJTW NGJCRBAVWJ[ WF >HA]J[W KP@W
CF^@ARGBWD \UD, NGHSAF NJ[ SMWRPFB OPFW FNJIR?OAFKPR N>DGUQ P@W
TNFGfD PJ[Q.
• mJ y>FQ IBF^VPRB ZTK@ SDBW@ CFB IBFAJGZUPBCD, CF^XQ
FWPBNGJKUNRTRB P@ r@. tNJI@>XWRB KPRGROP@PF, KPF^RGOP@PF CFB
VWFW FARPHc>@PJ ZJGVF, ABF cHK@ NHWU KP@W JNJMF RCI@>XWJWPFB JB
H>>RQ ITJ =G?VQ. mJ y>FQ FWPBKPJB?RM KPJ CV>[ZJQ, KPJ O?@AF NHWU
KPJ JNJMJ RIGH\JWPFB JB I[WHARBQ PJ[ |RMJ[ CFB PJ[ tIGHGS[GJ[.
LNJGJTAR WF PJ ^RUGDKJ[AR UQ RWKPBCPXI@ \UD, AJGZD, Z[KBCO
KXAF, KUAFPBCD K[WRMI@K@ CFB RSCVZF>J.
=WPB>FAcFWOAFKPR, >JBNOW, OPB JB PGRBQ F[PVQ =G?VQ RW[NHG?J[W CFB
KPJW HW^GUNJ. =NFBPJTW OAUQ RWRGSJNJM@K@ F>>H CFB RfFSWBKAO
FNO PBQ FPV>RBVQ PJ[Q NGJCRBAVWJ[ WF K[AARPV?J[W • AVKU P@Q
PR>RBJNJB@AVW@Q PJ[Q AJGZDQ 5 KPJ K?@AFPBKAO F[PJT NJ[ JB
F>?@ABKPVQ FNJCF>JTW dB>JKJZBCD eM^J. =[PO SMWRPFB AVKU
>RNPOPRGUW RGSFKBXW oFNOKPFf@Qq, ONJ[ PF >RNPH CFB FSWH PADAFPF
IBF?UGM\JWPFB CFB FW[]XWJWPFB NHWU FNO PF ?JWPGH CFB SDBWF.
EGOCRBPFB SBF ABF ZB>JKJZBCD IBFIBCFKMF, AR P@W JNJMF >FAcHWJ[AR
][?D CFB NWRTAF. mJ KXAF NFGFAVWRB oKPJW NHPJ PJ[ IJ?RMJ[q CFB
ZFWPH\RB UQ WRCGD, AFTG@, >FKNXI@Q S@, F>>H JB F>?@ABKPVQ
PJWM\J[W OPB IRW NGVNRB WF PJ NRGBZGJWJTAR, SBFPM KP@W T>@ AFQ IRW
[NHG?RB PMNJPR NJ[ WF A@W RMWFB CF>O.
aTAZUWF AR PJ LVSF =>cVGPJ J>OC>@G@ @ ZTK@ PR>RBJNJBRMPFB
AVKU ABFQ C[C>BCDQ RNFWH>@]@Q CFPH P@W JNJMF PF KXAFPF
IBF>TJWPFB CFB PJ NWRTAF KPRGRJNJBRMPFB 7D PF KPRGRH RfFRGXWJWPFB
CFB PF FVGBF KPRGRJNJBJTWPFB8. < ITWFA@ CBWRMPFB K?RPBCH R>RT^RGF
CFB NRGBJGM\RPFB AOWJ FNO GR[KPVQ CFB IBFGCXQ ARPFcF>>OARWRQ
AJGZVQ. < T>@ RMWFB FNJCG[KPF>>UAVWJ NWRTAF CFB PJ NWRTAF
RfF‚>UAVW@ T>@. < IBFZJGH KP@W J[KMF PJ[Q IRW RMWFB ARSF>TPRG@
FNO OPB @ IBFZJGH FWHARKF KPJ WRGO CFB PJW NHSJ. _FB PF I[J RMWFB
IBFZJGRPBCVQ CFPFKPHKRBQ PJ[ YWOQ EGHSAFPJQ. < BIVF F[PD
FNJPR>RM PJ ARSH>J A[KPBCO P@Q =>?@ARMFQ, NJ[ K?@AFPM\RB P@
ZB>JKJZBCD cHK@ PJ[ A[KPBCJT IOSAFPJQ P@Q ARPFKPJB?RMUK@Q.
Το Αλ'ημικ0 Ιδε)δες
mJ F>?@ABCO BIRXIRQ RCZGH\RPFB AR P@W RCID>UK@ P@Q dB>JKJZBCDQ
eM^J[ CFB P@ ?GDK@ P@Q SBF P@ ARSF>TPRG@ IOfF PJ[ |RJT. jGSJ PJ[
F>?@ABKPD F>>H CFB CH^R K[WRBI@PJT FW^GXNJ[ RMWFB WF cJ@^DKRB PJ
dUQ WF C[C>JZJGDKRB. =[PO RMWFB PJ NBJ cF^T CFB [NVGJ?J A[KPBCO.
=W PJ dUQ CBW@^RM C[C>BCH RNM AFCGOW, KPF^RGJNJBRMPFB CHNJPR KR
VWF Rf[]UAVWJ, VWIJfJ NWR[AFPBCO KXAF, RfFSWBKAVWJ CFB
PR>RBJNJB@AVWJ. jWF VWIJfJ KXAF NJ[ PJ ?RBGM\RPFB @ FWFSRWW@AVW@
][?D. EGOCRBPFB SBF PJ RKUPRGBCO KXAF ZUPOQ, >R[CO CFB [NVGJ?J,
P@W FCPBWJcO>J eM^J PUW aJZXW, NJ[ >HANRB CFB KNBW^@GJcJ>RM
NGJQ PF VfU AR VWF RKUPRGBCO ZUQ KFW KNHWBJ CFB NJ>TPBAJ NRPGHIB.
mJ VWIJfJ F[PO RKUPRGBCO KXAF RMWFB @ >FANRGD F[POZUP@ FTGF AR
P@ IBCD P@Q I[WFABCD ZUPRBWD RCNOGR[K@. gI@SRM FNO PJ KCJPHIB
KPJ ZUQ, FNO P@W HSGBF RG@ABH KR FKZF>D CFPJBCMF CFB FNO P@
ZPX?RBF KR ARSH>@ CF>JP[?MF. =[PO RMWFB PJ NRGMZ@AJ Y>BfMGBJ P@Q
zUDQ. `WPFQ R>RT^RGJ FNO PJ[Q NRGBJGBKAJTQ ABFQ FWR>FKPBCDQ,
K[S?[KAVW@Q CFB P[Z>DQ WJ@PBCOP@PFQ, >VSRPFB OPB NFGFPRMWRB P@ \UD
5FW CFB IR ?GRBH\RPFB FNFGFMP@PF WF PJ RGA@WRTKJ[AR FNO CF^FGH
Z[KBCD HNJ]@. =NJPR>RM NF>BH ZB>JKJZBCD F>D^RBF OPB J HW^GUNJQ
IRW RMWFB F^HWFPJQ, NFGO>J NJ[ @ J[KMF PJ[ RMWFB.
Βι#λιο&"α,!α
- Allison Coudert, Aλχημεία η Φιλοσοqικq Aίθος, Hύρινος Kόσμος, 1984.
- Aniela Jaffe, K.Iκ.Iιουνyκ Aόyος και Eικόνα, Iάμµλιχος, 2003.
- Carl G. Jung, Tέσσερα Aρχέτυπα, Iάμµλιχος, 1988.
- Carl G. Jung, Μαντάλα, Iάμµλιχος, 2008.
- Carl G. Jung, Aύο Aοκίμια στην Aναλυτικq 4υχολοyία, Iάμµλιχος, 1990
- Israel Regardie, H Φιλοσοqικq Aίθος & το Aέντρο της Zωqς, Iάμµλιχος,
2002.
- Jolande Jacobi, Bασικές Aρχές της 4υχολοyίας, Iάμµλιχος, 1995
- Karen Hamaker-Zondag, 4υχολοyία και Aστρολοyία, Iάμµλιχος, 1989
ƒ LRSH>@ Y>>@WBCD YSC[C>JNFMIRBF, EFT>J[ kGFWIHC@ 7OGJQ6
=>?@ARMF8.
Kάθε qορά που η Aλχημεία αναqέρεται στη «Φιλοσοqικq Aίθο», που
μεταστοιχειoνει τα ευτελq μέταλλα σε «Xρυσό» q στο Eλιçίριο που θεραπεύει
και παρατείνει τη (ωq, αναδύεται στη qαντασία μας η εικόνα του σοqού, του
μάyου q του πρoιμου επιστqμονα, σε κάποιο παράçενο ερyαστqριο με qιάλες,
αποστακτqρες, άμµυκες κι άλλα μυστηριoδη αντικείμενα, να προσπαθεί να
δημιουρyqσει κάτι μυστικό και μαyικό. Tότε τίθεται το ερoτημα αν η Aλχημεία
είναι μυστικισμός, μαyεία, q πρoιμη ερyαστηριακq χημεία. Μα είναι
προτιμότερο να μη την τοποθετqσουμε σε μία κατηyορία, αλλά να δεχτούμε ότι
διάqοροι αλχημιστές την προσεyyί(ουν με διαqορετικούς τρόπους και σε
διαqορετικά επίπεδα.
Aλχημεία Eρyαστηριακq, Hvεuματικq, Oεραnεuτικq
j?RB RNBcRcFBU^RM OPB @ =>?@ARMF RMWFB I[WFPOW, FNO ?@ABCDQ
HNJ]@Q, WF ARPFAJGZXKRB PF R[PR>D AVPF>>F KR NJ>TPBAF CFB F[PO
I@>XWRB P@W RfUPRGBCD N>R[GH P@Q, PJ oNRBGFAFPBCOq CFB
oNFGFKCR[FKPBCOq PADAF, NJ[ [NJCFPVKP@KR FGSOPRGF @ i@ARMF.
tNHG?J[W OAUQ CFB F>?@ABKPVQ • ZB>OKJZJB AR A[KPBCBKPBCH CFB
^G@KCR[PBCH RWIBFZVGJWPF. =>?@ABKPVQ ONUQ J nOANRGP d>J[WP, J
iVWGB _JTWGF^ CFB J m\VBCJAN
LNVAR, NJ[ SGHZJ[W SBF P@W
NWR[AFPBCD PR>RMUK@, P@
A[KPBCBKPBCD CFPHKPFK@ NJ[
K[AcJ>M\J[W AR PJW OGJ
dB>JKJZBCD eM^JQ. YNBN>VJW,
V?J[AR AFGP[GMRQ SBF ABF
^RGFNR[PBCD =>?@ARMF.
|RGFNRTRB FK^VWRBRQ CFB
RNBA@CTWRB P@ \UD, AVKU P@Q
NFGFKCR[DQ R>BfBGMUW NJ[ IMWJ[W
KPJW HW^GUNJ P@ ?FAVW@ [SRMF.
aTAZUWF AR PJW EFGHCR>KJ,
cFKM\RPFB KPJ IBF?UGBKAO PJ[
CF^FGJT FNO PJ FCH^FGPJ, PJ[
R>FZGBJT FNO PJ cFGT, PJ[ [SBJTQ
FNO PJ FK^RWVQ CFB
FNR>R[^RGXWRB P@W ERANPJ[KMF PUW OWPUW.
rBF WF CFPFWJDKJ[AR P@ cF^TPRG@ N>R[GH P@Q =>?@ARMFQ, NJ[ RMWFB
CFB @ K@AFWPBCOPRG@, NGVNRB WF K[WRBI@PJNJBDKJ[AR OPB PJ
RGSFKPDGB PJ[ F>?@ABKPD FNJPR>RM J[KBFKPBCH RANRBGMF, NGJVCPFK@
CFB RfUPRGMCR[K@ PUW cF^TPRGUW O]RUW P@Q CFGIBHQ PJ[, NJ[
CF>RMPFB WF NGJcH>RB PJ F>@^BWO ?G[KHZB NJ[ CGTcRB AVKF P@Q. mJ
LRSH>J =>?@ABCO jGSJ 5 NJ[ RMWFB @ NFGFKCR[D P@Q dB>JKJZBCDQ
eM^J[ 5 K[WPR>RMPFB AVKF KP@W FW^GXNBW@ TNFGf@ CFB RMWFB KR ^VK@
WF P@ ARPJ[KBXKRB CFB WF P@W RWFGAJWMKRB AR PBQ >RBPJ[GSMRQ
J>OC>@GJ[ PJ[ aTANFWPJQ. < =>?@ARMF K[WRGSRM POPR KPJ ARSH>J
A[KPDGBJ P@Q jWUK@Q g[GFWJT CFB r@Q 5 zUDQ CFB |FWHPJ[ 5 CFB
KPJ KCJNO P@Q }NFGf@Q, P@W YfV>Bf@.
YIX NGVNRB WF RNBK@AHWJ[AR OPB, KTAZUWF AR PF IBCH AFQ NGOP[NF,
JB F>?@ABKPVQ RMWFB AH>>JW JWRBGJNO>JB, P[>BSAVWJB AVKF KR VWFW
COKAJ ZFWPFKPBCO, NJ[ AFQ NGJKCF>RM IBFGCXQ WF PJW
FWFCF>T]J[AR. =Q FWF>JSBKPJTAR, >JBNOW, P@W NGJPGJND PJ[
ARSH>J[ ?@ABCJT =TSJ[KPJ[ _RCJ[>V NGJQ PJ[Q K[WFIV>ZJ[Q PJ[6
o=Q AH^J[AR WF JWRBGJNJ>JTAR, _TGBJB, CFB POPR ANJGJTAR WF
cGJTAR P@W F>D^RBFq.
Οι τ"εις Α"'ές 1 2ε!ο3 4δ"5"&υ"ος 6 7λας
aTAZUWF AR PBQ FG?FMRQ NFGFIOKRBQ, AVKF FNO P@W F>>@>RNMIGFK@
ITJ ARSH>UW =G?XW, PJ[ RWRGS@PBCJT ZUPRBWJT EWRTAFPJQ CFB P@Q
NF^@PBCDQ, HAJGZ@Q EGUPFG?BCDQ }>@Q, RCNJGRTRPFB J>OC>@G@ @
k@ABJ[GSMF CFB AJGZJNJBRMPFB AVKF FNO PJ K[WI[FKAO PUW
PRKKHGUW aPJB?RMUW 5 dUPBH, =VGFQ, r@ CFB sRGO. mF aPJB?RMF F[PH
IRW RMWFB @ ZUPBH, J FVGFQ, @ S@ CFB PJ WRGO ONUQ PF SWUGM\J[AR,
F>>H [NRGFBK^@PVQ, >RNPJZ[RMQ CFPFKPHKRBQ, [NRT^[WRQ SBF P@W
RWRGSRBFCD K[SCGOP@K@ PUW [>BCXW CFB PUW KUAHPUW. gB NJBCB>MRQ
KP@ dTK@ JZRM>JWPFB KPBQ IBFZJGRPBCVQ FWF>JSMRQ AR PBQ JNJMRQ PF
PVKKRGF aPJB?RMF K[AARPV?J[W KR CH^R KTW^RK@.
< ^RGAOP@PF, @ f@GOP@PF, @ ][?GOP@PF CFB @ [SGFKMF RMWFB
?FGFCP@GBKPBCVQ BIBOP@PRQ PUW aPJB?RMUW. jPKB @ dUPBH RMWFB C[GMUQ
^RGAD CFB f@GD, J =VGFQ ^RGAOQ CFB [SGOQ, @ r@ ][?GD CFB f@GD, PJ
sRGO ][?GO CFB [SGO. YNBN>VJW, CH^R aPJB?RMJ V?RB ZTK@ PGBN>D 5
NP@PBCD, ARPFc>@PD, KPF^RGD. gB F>?@ABKPVQ K[W@^M\J[W WF
K[WPFBGBH\J[W P@W NP@PBCOP@PF, P@ ARPFc>@POP@PF CFB P@
KPF^RGOP@PF AR PJ |RMJ, PJW tIGHGS[GJ CFB PJ y>FQ, FWPMKPJB?F.
mF PGMF F[PH F>?@ABCH KPJB?RMF IRW NRGBJGM\JWPFB KPF SWUKPH
?@ABCH KPJB?RMF NJ[ NFMGWJ[AR FNO P@ S@ F>>H RMWFB R[GTPRGF,
CF^XQ NVGF FNO P@W [>BCD • Z[KBCD • PJ[Q IBHKPFK@ RANRGBV?J[W PBQ
NWR[AFPBCVQ CFB FOGFPRQ FG?VQ PJ[ ^RJT, PJ[ FW^GXNJ[ CFB PJ[
KTANFWPJQ. YNBN>VJW, CF^VWF FNO PF KPJB?RMF F[PH RMWFB PGBN>O,
RWKUAFPXWRB I@>FID KP@ ZTK@ PJ[ CFB PF ITJ H>>F. rBF
NFGHIRBSAF, PJ y>FQ RANRGBV?RB |RMJ CFB tIGHGS[GJ.
g tIGHGS[GJQ, RMWFB @ [SGD J[KMF, PF NGUPFG?BCH WRGH, @ NFG^VWF
T>@ KPJ[Q CO>NJ[Q P@Q JNJMFQ cGMKCJWPFB CG[AAVWRQ O>RQ JB AJGZVQ
P@Q RCI@>UAVW@Q \UDQ. YMWFB PJ ZB>JKJZBCO WRGO. mJ |RMJ RMWFB @
g[GHWBF dUPBH NJ[ RW[NHG?RB KPJ[Q CO>NJ[Q CH^R TNFGf@Q CFB AR
P@ IOW@KD P@Q NGJCF>RM P@W RCID>UK@ PUW CG[AAVWUW AJGZXW. mJ
y>FQ H>>JPR ^RUGRMPFB UQ SDBW@ J[KMF NJ[ K[AARPV?RB CF^JGBKPBCH
KP@W VWUK@ PJ[ tIGHGS[GJ[ AR PJ |RMJ CFB H>>JPR UQ FNJPV>RKAF
P@Q VWUK@Q F[PDQ, [NJI@>XWJWPFQ NB^FWXQ P@W NFGJ[KMF P@Q
WRJK?@AFPBKAVW@Q dB>JKJZBCDQ eM^J[.
aPF NFGFNHWU PGMF KPJB?RMF D FG?VQ NGJKPM^RPFB UQ PVPFGPJ J
=B^VGFQ D =\O^. YMWFB @ A[KP@GBXI@ FG?D P@Q \UDQ, @ NGUPFG?BCD
J[KMF NJ[ IBFNRGWH CF^RPM. YMWFB @ ERANPJ[KMF PUW OWPUW. EJ>>JM
PJW PF[PM\J[W AR PJ =KPGBCO dUQ 7D yCFKF8 CFB [NJKP@GM\J[W OPB
CF^JGM\RB P@ KTKPFK@ CH^R KXAFPJQ. gB NRGBKKOPRGJB F>?@ABKPVQ
PF[PM\J[W PJW =B^VGF F[POW AR P@W EGUPFG?BCD }>@ 7'rima
+ateria8 CFB PJ EGUPFG?BCO iHJQ. g EFGHCR>KJQ PJW FNJCF>JTKR
oJ =G?FMJQq SBF WF [NJI@>XKRB OPB RMWFB @ NGXP@ FG?D P@Q \UDQ.
_FPH PJW Z[KBCO KRG `>BcRG eJP\, o J =B^VGFQ PJ[ IBFKPDAFPJQ
RMWFB CHPB HNRBGJ KR AVSR^JQ, NJ[ NFGFAVWRB HSWUKPJ CFB @
NGFSAFPBCOP@PH PJ[ RMWFB NVGF FN' PF OGBF CH^R FW^GXNBW@Q
RNMSWUK@Qq.
Αλ'ημε!α και +ιλοο,ικ$ Λ!(ος < dB>JKJZBCD eM^JQ FNJPR>RM
KCJNO PJ[ LRSH>J[ =>?@ABCJT jGSJ[ CFB PF[PO?GJWF AVKJ
NGFSAHPUKDQ PJ[, CF^XQ RW[NHG?RB KPF FK[WRMI@PF cH^@, NMKU FNO
CH^R F>?@ABCD IBFIBCFKMF UQ FZFWDQ CBW@PDGBJQ ITWFA@. gB
F>?@ABKPVQ NBKPRTJ[W KP@W NFWPF?JT NFGJ[KMF P@Q CFB P@ ^RUGJTW
J[KBFKPBCO ^RAV>BJ NJ[ RWXWRB g[GFWO CFB r@.
EVGF FNO P@W RZFGAJSD P@Q KP@ ARPH>>Ff@ PUW FSRWXW ARPH>>UW KR
R[SRWD, @ dB>JKJZBCD eM^JQ RMWFB VWF RMIJQ a[ANFWPBCJT D
_JKABCJT kBF>TP@ AVKU PJ[ JNJMJ[ O>F PF KTW^RPF KXAFPF
RNFWVG?JWPFB KP@W JAJBJSRWD J[KMF FNO P@W JNJMF N@SH\J[W, P@W
EGUPFG?BCD }>@, NJ[ RMWFB CF^J>BCD CFB FSWD KFW PJ iG[KO.
mF[PO?GJWF @ eM^JQ RANRGBV?RB PJ R>BfMGBJ P@Q AFCGJ\UMFQ CFB P@Q
oa[WRBI@PDQ =^FWFKMFQq. YMWFB ABF K[SCRWPGUAVW@ CFB
BKJGGJN@AVW@ RWRGS@PBCOP@PF NJ[ ARPFIMIRB PBQ BCFWOP@PVQ P@Q CFB
KR H>>F KXAFPF, ARPFZVGJWPFQ ^RGFNR[PBCVQ BIBOP@PRQ. =NJCF>RMPFB
CFB AFSW@PBCO y>FQ, NJ[ >RBPJ[GSRM UQ NRGMc>@AF CHNJBFQ fVW@Q
ITWFA@Q, P@W JNJMF J EFGHCR>KJQ FNJCF>RM odUQ P@Q dTK@Qq.
YMWFB, >JBNOW, ZFWRGO OPB @ eM^JQ RMWFB NJ>[IBHKPFP@ CFB CF>TNPRPFB
FNO P@W PGBN>OP@PF6 NWRTAF, ][?D CFB KXAF. LR F[PD P@W HNJ]@
K[AZUWJTW JB NRGBKKOPRGJB F>?@ABKPVQ, JB JNJMJB FWFZVGJ[W OPB PJ
=>?@ABCO jGSJ NGFSAFPJNJBRMPFB KR PGRBQ ARSH>J[Q _OKAJ[Q6
F8 aPJ |RMJ D =G?RP[NBCO _OKAJ, KPJW JNJMJ FWF\@PHAR P@W J[KMF
PJ[ |RJT, PBQ =G?VQ CFB PBQ RCI@>XKRBQ mJ[.
c8 aPJW x[?BCO, KPJW JNJMJ FW[]UWOAFKPR AV?GB PF J[GHWBF, P@W
FWXPFP@ cF^AMIF P@Q TNFGfDQ AFQ. YIX NGFSAFPJNJBRMPFB ABF
oFWFSVWW@K@ AVKU FNOKPFf@Qq, ABF RfFSUSD I@>FID PJ[ |RJT NJ[
CGTcRPFB AVKF KPF cH^@ PJ[ RF[PJT AFQ.
S8 aPJW t>BCO _OKAJ, PUW KPJB?RMUW, KPJW JNJMJ RfR[SRWM\JWPFB CFB
RfR>MKKJWPFB PF JG[CPH CFB PJ Z[KBCO NRIMJ SRWBCOPRGF. < RGSFKMF
RNM P@Q T>@Q, @ JNJMF RMWFB J |ROQ RCI@>UAVWJQ, IRW FNJPR>RM
F[PJKCJNO F>>H AMF FNO PBQ PGRBQ cF^AMIRQ P@Q YKUPRGBCDQ
A>?@ARMFQ. gB PGRBQ F[PJM _OKAJB CF>TNPJ[W KPJ KTWJ>J PJ[Q PJW
YGA@PBKAO, RWX @ FG?D NJ[ CF^BKPH I[WFPD P@ ARPHcFK@ FNO PJW
VWF KPJW H>>J RCZGH\RPFB AR PJ YGA@PBCO FfMUAF oONUQ NHWU, VPKB
CFB CHPUq.
Αλ'ημε!α Ε-*τε"ικ$ και Ε*τε"ικ$ < =>?@ARMF ?FGFCP@GM\RPFB
UQ YfUPRGBCD CFB YKUPRGBCD. < YfUPRGBCD FWFZVGRPFB KPBQ
K[SCRCGBAVWRQ J[KMRQ, RWX @ YKUPRGBCD KPBQ o][?VQq F[PXW PUW
J[KBXW. aP@W YKUPRGBCD =>?@ARMF PF AVPF>>F PF[PM\JWPFB AR PJ[Q
N>FWDPRQ CFB PF IBHZJGF AVG@ PJ[ KXAFPJQ CFB JB IBFIBCFKMRQ, FWPM
WF NGFSAFPJNJBJTWPFB KPJ RGSFKPDGB, fRP[>MSJWPFB AVKF KPJ KXAF
CFB P@ K[WRMI@K@ PJ[ FKCJTARWJ[. < =>?@ARMF SMWRPFB POPR IGOAJQ
SBF PJW RfFSWBKAO, P@W PR>RBJNJM@K@ CFB P@ ^VUK@ PJ[ FW^GXNJ[ D
P@ I@ABJ[GSMF PJ[ oaXAFPJQ P@Q kOfFQq.
YARMQ CF>JTAFKPR PXGF WF [NRGcJTAR PJ[Q ?FGFCP@GBKAJTQ F[PJTQ
CFB WF FWFCF>T]J[AR P@W RWOP@PF P@Q YfUPRGBCDQ CFB YKUPRGBCDQ
O]@Q. aPJ K@ARMJ F[PO J YGADQ J mGBKAVSBKPJQ AFQ >VRB 6oiXGBKR P@
r@ FNO PJ E[G, PJ >RNPO FNO PJ ?JWIGJRBIVQ, IGXWPFQ K[WRPH CFB AR
CGMK@. yWR>^R AR P@ ARSF>TPRG@ KTWRK@ FNO P@ r@ KPJW g[GFWO,
VNRBPF IR CHPR>^R CFB NH>B KP@ r@ CFB K[WVWUKR PBQ I[WHARBQ PUW
FWXPRGUW CFB PUW CFPXPRGUW NGFSAHPUW. jPKB, ^F FNJCPDKRBQ P@
IOfF J>OC>@GJ[ PJ[ COKAJ[ CFB PJ KCJPHIB ^F NRPHfRB AFCGBH KJ[q.
Η Πε"ι&"α,$ του Αλ'ημικο% 8"&ου με Σ%μ#ολα
< =>?@ARMF RMWFB ABF ZB>JKJZMF P@Q \UDQ RCZGFKAVW@ AR OGJ[Q
?@ABCXW FWPBIGHKRUW, F>>@SJGMRQ,
RBCOWRQ CFB KTAcJ>F. `>F F[PH
RWKUAFPXWJ[W P@W J[KBFKPBCD ZTK@
PUW NGFSAHPUW NJ[ NFGBKPHWJ[W,
FKCJTW VWPJW@ ][?J>JSBCD RNMIGFK@
CFB ZVGWJ[W PJ[Q F>?@ABKPVQ KR RNFZD
AR cF^TPRGRQ F>D^RBRQ P@Q \UDQ CFB
PJ[ ^FWHPJ[.
_RWPGBCD RBCOWF PJ[ F>?@ABCJT VGSJ[
RMWFB J ?[ABCOQ SHAJQ CFB @ RGUPBCD
VWUK@ PJ[ FGKRWBCJT |RMJ[ AR PJ
^@>[CO tIGHGS[GJ. LVKF KP@W
VCKPFK@ PJ[ NF^@PBCJT
FSCF>BHKAFPOQ PJ[Q RNBP[S?HWRPFB PJ
LRSH>J jGSJ, NJ[ RMWFB @ KT>>@]@
CFB @ SVWW@K@ P@Q dB>JKJZBCDQ eM^J[.
g W[AZMJQ CFB @ OAJGZ@ S[WFMCF PJ[
RMWFB JB SJWRMQ, PF K[KPFPBCH P@Q eM^J[. EGOCRBPFB SBF PJ vFKB>BH
CFB P@ vFKM>BKKF PJ[ F>?@ABCJT K[AcJ>BKAJT, PJW =[PJCGHPJGF
CFB P@W =[PJCGHPRBGF KPBQ CHGPRQ PUW mFGX.
< IBFIBCFKMF F[PD IRW RMWFB ABF HARK@ CFB K[W@^BKAVW@ [NO^RK@.
=NFBPRM NGUPFG?BCH P@ ^[KMF, PJ ^HWFPJ CFB P@W FWFSVWW@K@ PJ[
\R[SFGBJT CFB JB F>?@ABKPVQ SGHZJ[W K[WR?XQ SBF PJ ^HWFPJ CFB P@
KD]@ PUW K[KPFPBCXW P@Q eM^J[, CF^XQ ^RUGJTW OPB VWFQ ^HWFPJQ
NGJ@SRMPFB ABFQ WVFQ SVWW@K@Q.
jPKB, >JBNOW, J ovFKB>BCOQ rBJQq, KTAcJ>J P@Q eM^J[,
K[>>FAcHWRPFB FNO P@W FWHARBf@ PUW I[J KNRGAHPUW, PJ[
FGKRWBCJT CFB PJ[ ^@>[CJT, ARPFAJGZXWRPFB KR VAcG[J AVKU P@Q
SJWBAJNJM@K@Q CFB FWFNPTKKRPFB AVKF KP@W BRGD ADPGF, PJ F>?@ABCO
IJ?RMJ, NJ[ K?RIBH\RPFB RNMK@Q KFW F[SO 5 VWF NFSCOKABJ KTAcJ>J
P@Q SVWW@K@Q CFB P@Q I@ABJ[GSMFQ. =GSOPRGF SRWWBVPFB KPJ ZUQ P@Q
@AVGFQ, PGVZRPFB AR SH>F, F[fHWRPFB CFB ZPHWRB KR UGBAOP@PF.
jNRBPF FG?M\RB VWFQ WVJQ CTC>JQ FWFWVUK@Q P@Q \UDQ. < eM^JQ
IRKARTRPFB AR P@ KRBGH P@Q AR SHAJ, SRWWJcJ>HRB AR P@ KT\[SJ,
[ZMKPFPFB PJ KPF[GO D ABF KRBGH IJCBAFKMRQ CFB NR^FMWRB. LRPH
^HcRPFB, NFGFAVWRB SBF CHANJKJ CFBGO KPJW PHZJ, FN ONJ[ ʼ
FWFKPFMWRPFB SBF WF ?FGRM ABF HZ^FGP@ \UD CFB IRW NR^FMWRB NBF. <
C[C>BCD F[PD IBFIBCFKMF RANRGBV?RPFB KPJ F>?@ABCO KTAcJ>J PJ[
g[GJcOGJ[ `ZB, RWOQ ZBIBJT NJ[ PGXRB P@W J[GH PJ[.
25νατος και Ανα&έννηη
gB F>?@ABKPVQ NBKPRTJ[W OPB ARPH PJ ^HWFPJ PUW K[KPFPBCXW D PUW
KUAHPUW NFGFAVWRB VWF oKNVGAFq. LR P@W X^@K@ PJ[ NWRTAFPJQ,
ANJGRM WF RfR>B?^RM AVKF FNO JGBKAVWRQ F>>FSVQ NGJQ P@W VK?FP@
PR>RMUK@ PJ[.
_F^XQ >JBNOW @ F>?@ABCD IBFIBCFKMF ABARMPFB P@W NJGRMF P@Q ZTK@Q,
RMWFB FG?BCH FWFSCFMJ WF ^FWFPU^JTW PF K[KPFPBCH [>BCH AR PF
JNJMF IJ[>RTRB J F>?@ABKPDQ, NGHSAF NJ[ K[AcFMWRB AVKU
NFGFPRPFAVW@Q RNMIGFK@Q ^VGAFWK@Q CFB [SGFKMFQ. =[PO NGJCF>RM
ABF F>>FSD KPBQ BIBOP@PVQ PJ[Q NJ[ ^F PF ZVGJ[W N>@KBVKPRGF KP@W
CFPHKPFK@ P@Q EGUPFG?BCDQ }>@Q, P@Q FG?BCDQ HAJGZ@Q
CFPHKPFK@Q, ONJ[ SMWRPFB RZBCPO WF FNJP[NU^JTW RNHWU PJ[Q WVRQ
AJGZVQ. mF oWRCGHq [>BCH FWFAVWRPFB KP@ K[WV?RBF WF FWR>B?^JTW,
AVKF FNO IBFIJ?BCVQ ARPFcJ>VQ, NGJQ P@W VK?FP@ PR>RMUKD PJ[Q, PJ
iG[KO.
rBF PJ[Q F>?@ABKPVQ J ^HWFPJQ PUW ARPH>>UW CFB @ RNFCO>J[^@
FWFcMUK@ CFB PR>RMUKD PJ[Q KR iG[KO K[AcJ>M\J[W PJ ^HWFPJ, P@W
FWHKPFK@ CFB P@W PR>RMUK@ P@Q FW^GXNBW@Q ][?DQ.
Οι Αλ'ημικές .ιε"&α!ες και τα Στ5δια Πα"α&*&$ς της
+ιλοο,ικ$ς Λ!(ου
_H^R F>?@ABCD NGHf@ V?RB FNXPRGJ KCJNO P@ dB>JKJZBCD eM^J. mF
RNBAVGJ[Q KPHIBF NFGFKCR[DQ P@Q NFGJ[KBH\J[W IBFZJGJNJBDKRBQ
FWH>JSRQ AR PBQ BIBFBPRGOP@PRQ PUW F>?@ABKPXW. aPJ ^VAF
NFGFKCR[DQ P@Q dB>JKJZBCDQ eM^J[ RNBCGFPRM NGFSAFPBCH KTS?[K@
CFB CFWRMQ IRW ANJGRM WF NRB AR cRcFBOP@PF PF KPHIBF NJ[
FCJ>J[^JTWPFB. EB^FWJ>JSRMPFB @ FKHZRBF F[PD WF RMWFB KCONBA@,
CF^XQ IRW [NHG?RB NGO^RK@ WF FWFCJBWXWJWPFB PF NHWPF. kMWJWPFB
AOWJ K[AcJ>BCH C>RBIBH SBF RCRMWJ[Q NJ[ RMWFB KR ^VK@ WF PF
FWFSWUGMKJ[W CFB [NHG?RB @ NRNJM^@K@ OPB PJ F>?@ABCO VGSJ
FWF>FAcHWRPFB AR P@W RNJNPRMF VANRBGJ[ IHKCF>J[, NJ[ CFPR[^TWRB
PF cDAFPF PJ[ FKCJTARWJ[. EVGF OAUQ FNO PBQ ZFBWJARWBCVQ
IBFZJGVQ KPJW PGONJ VCZGFK@Q PUW F>?@ABKPXW, [NHG?RB ABF
J[KBFKPBCD K[AZUWMF CFB CFPFWO@K@ ARPFfT PJ[Q. EFGFCHPU
FWFZVGJWPFB CHNJBRQ FfBJK@ARMUPRQ FWFZJGVQ NJ[ FZJGJTW
F>?@ABCVQ IBRGSFKMRQ 6
:8 mJ LBCGO CFB PJ LRSH>J jGSJ
gB F>?@ABCVQ IBFIBCFKMRQ ?UGM\JWPFB KR ITJ AVG@. EGXPJ RMWFB PJ
LBCGO jGSJ D =N>O LFSBKPVGBJ NJ[ JI@SRM KP@W NFGFKCR[D P@Q
eR[CDQ eM^J[, SBF P@ ARPFKPJB?RMUK@ PUW FSRWXW ARPH>>UW KR
HGS[GJ CFB IRTPRGJ CFB K@AFWPBCOPRGJ PJ LRSH>J jGSJ D LRSH>J
LFSBKPVGBJ, PJ jGSJ PUW aJZXW NJ[ JI@SRM KP@W _OCCBW@ eM^J 5 P@
dB>JKJZBCD eM^J 5 N>DG@Q PR>RBOP@PFQ FNO CH^R HNJ]@. mJ LBCGO
jGSJ K[AcJ>M\RPFB K[?WH AR VWF IVWPGJ5KR>DW@ CFB PJ LRSH>J
jGSJ AR VWF IVWPGJ5D>BJ.
„8 < yNJ]@ PJ[ _FG> rCJTKPFc rBJ[WSC
g rBJ[WSC [NJKP@GM\RB OPB @ EGUPFG?BCD }>@ RMWFB ABF ?FXI@Q CFB
FK[WRMI@P@, ABF FZXPBKP@ CFB FCFPVGSFKP@ CFPHKPFK@ TNFGf@Q,
AVKF KP@W JNJMF RW[NHG?RB KR >FW^HWJ[KF CFPHKPFK@ @ dB>JKJZBCD
eM^JQ. < eM^JQ F[PD RMWFB VWFQ KNBW^DGFQ PJ[ NWRTAFPJQ, ABF
BIBOP@PF NJ[ RWRGSJNJBRMPFB CFB FWFITRPFB AR P@ IBFARKJ>Hc@K@ PJ[
F>?@ABKPD CFB U^RM CH^R J[KMF D ?FGFCP@GBKPBCO KR ARPJ[KMUK@ CFB
PR>RBJNJM@K@.
_FPH PJW rBJ[WSC CH^R F>?@ABCO VGSJ FG?M\RB AR PJ IBF?UGBKAO P@Q
EGUPFG?BCDQ }>@Q KR ITJ ^RAR>BXI@ K[KPFPBCH, VWF RWRGSO, P@W
][?D CFB VWF NF^@PBCO, PJ KXAF. aP@ K[WR?RMF PF K[KPFPBCH F[PH
RNFWRWXWJWPFB, UQ FGKRWBCO CFB ^@>[CO, KR VWFW ?[ABCO SHAJ, NJ[
ZVGWRB P@ eM^J KP@ \UD.
…8 < LRPFcJ>D PJ[ iGXAFPJQ
gB F>?@ABKPVQ IMWJ[W ARSH>@ K@AFKMF KPF ?GXAFPF. gB RBCOWRQ KPF
?RBGOSGFZH PJ[Q ?GUAFPM\JWPFB K[?WH AR PJ ?VGB SBFPM NBKPRTJ[W
NUQ PF ?GXAFPF NFGV?J[W NGOK^RPF CFB FWFSCFMF C>RBIBH. aPJ VGSJ
PJ[Q NFGFP@GJTW PBQ F>>FSVQ KPJ ?GXAF PJ[ [>BCJT CFB NRGBSGHZJ[W
PF KPHIBF P@Q ARPFKPJB?RMUK@Q AR ?GUAFPBCJTQ OGJ[Q. `KJ CB FW
IBFZVGJ[W KPBQ >RNPJAVGRBRQ, K[AZUWJTW KP@ cFKBCD KRBGH IBFIJ?DQ
PUW PGBXW ?GUAHPUW6 AFTGJ, >R[CO, CMPGBWJ 7D COCCBWJ8.
mJ FG?BCO KPHIBJ JWJAH\RPFB FAFTGUK@ D AR>HWUK@ CFB CF^BKPH PJ
[>BCO AFTGJ, ?UGMQ CF^O>J[ ?GXAF CFB BIBOP@PRQ. _FPH PJ sBCJ>H
d>FAV> FW IRW K[AcRM FAFTGUK@ KP@W FG?D PJ VGSJ ^F FNJPT?RB.
=CJ>J[^RM >RTCFWK@ D >RTCUK@ 7>VSRPFB CFB FGSTGUK@8, KP@W JNJMF
PJ WRCGO [>BCO RNRfRGSH\RPFB 5 KR NFGFPRPFAVW@ CFB DNBF ^VGAFWK@
5 AR [SGH 7TIFPF8 CFB FVGBF 7NWRTAFPF8, NJ[ FWFWRXWJ[W P@ \UD PJ[.
=G?M\RB WF NFMGWRB FNJ?GXKRBQ KR ABF NJGRMF FWH>JS@ AR P@W
FWHNP[f@ KNOGJ[ CFB CFPF>DSRB KR fHW^UK@ 7D RGT^GUK@8 NJ[
I@>XWRB P@ c>HKP@K@ PJ[ KNOGJ[ D P@W NFGFSUSD ?G[KJT.
g K[K?RPBKAOQ PJ[ COCCBWJ[ 5 NJGZ[GJT 5 ?GXAFPJQ AR PJ cFKB>BCO
ARSF>RMJ RMWFB FG?RP[NBCOQ CFB CF^MKPFPFB SBF P@W =>?@ARMF
J[KBFKPBCOQ. < NFGJ[KMF PJ[ NJGZ[GJT KPJ PV>JQ RMWFB K@AHIB OPB J
osRFGOQ vFKB>BHQq, @ dB>JKJZBCD eM^JQ, V?RB NGJcH>RB KP@ KC@WD
PJ[ F>?@ABCJT RGSFKP@GMJ[.
†8 < jWUK@ |RMJ[ • tIGHGS[GJ[
aTAZUWF AR ABF H>>@ RCIJ?D, SRWBCH FNJIRCPD, KPJ F>?@ABCO VGSJ
fRCBWHAR FNO PF FG?BCH [>BCH, NJ[ RMWFB PF AVPF>>F PJ[ iG[KJT, PJ[
=GSTGJ[ CFB PJ[ tIGHGS[GJ[ KR ABF FG?BCD, CFPXPRG@, FCH^FGP@
CFPHKPFK@ 7a?DAF :8.
=[PH, KR VWF NGXPJ KPHIBJ 7=8, [ZMKPFWPFB CF^FGAO 7RfFSWBKAO8, AR
FNJPV>RKAF P@ I@ABJ[GSMF PUW FWPMKPJB?UW CF^FGAVWUW AVPF>>UW.
EGOCRBPFB NGJZFWXQ SBF ABF ARPHcFK@ KR ABF FWXPRG@ CFPHKPFK@.
aP@ K[WV?RBF, KR VWF IRTPRGJ KPHIBJ 7v8, SMWJWPFB RNBNGOK^RPRQ
7A[KPBCVQ K[WD^UQ8 IBRGSFKMRQ IBH>[K@Q PUW CF^FGAVWUW ARPH>>UW,
NJ[ KCJNO V?J[W PXGF WF PF FNF>>HfJ[W FNO PF SDBWF CFB [IHPBWH
PJ[Q KPJB?RMF, oFNO PF SDBWF CFB [IHPBWF IRKAHq PJ[Q. =NJPV>RKAF
PUW IBRGSFKBXW F[PXW RMWFB WF I@ABJ[GS@^JTW6 F8 VWF
KPRGRJNoB@AVWo COCCBWJ KPJB?RMJ, PJ |RMJ PUW aJZXW, c8 VWF >R[CO
NP@PBCO KPJB?RMJ, J tIGHGS[GJQ PUW aJZXW CFB S8PJ y>FQ PUW
aJZXW. YMWFB JB PGRBQ, []@>VQ NJBOP@PRQ, NJ[ ^F K[AARPHK?J[W KPJ
K?@AFPBKAO P@Q eM^J[. mBQ K[WFWPHAR CFB AR IBFZJGRPBCH JWOAFPF,
ONUQ ANJGRMPR WF IRMPR KPJ KPHIBJ 7v8 PJ[ K?DAFPJQ. g OGJQ oPUW
aJZXWq D odB>JKJZBCOQq RCZGH\RB P@W FWXPRG@ NWR[AFPBCD
[NOKPFK@ PUW KPJB?RMUW F[PXW NVGF FNO P@W CF^FGH [>BCD PJ[Q
O]@.
aPJ PGMPJ KPHIBJ FWFABSWTJWPFB AVKF KPJ dB>JKJZBCO =[SO 7D
kJ?RMJ PJ[ YGAD8 |RMJ PUW aJZXW AR tIGHGS[GJ PUW aJZXW AF\M
CFB AR y>FQ PUW aJZXW, KR CFPH>>@>RQ FWF>JSMRQ CFB FCJ>J[^XWPFQ
ABF KRBGH RNRfRGSFKBXW CFB IBFIBCFKBXW CFPF>DSJ[AR KP@
dB>JKJZBCD eM^J, P@Q JNJMFQ @ I[WFABCOP@PF ANJGRM WF RNF[f@^RM
NRGFBPVGU AVKU NJ>>FN>FKBFKAJT. =[PO P@Q IMWRB KP@ K[WV?RBF P@
I[WFPOP@PF WF ARPFKPJB?RBXWRB PF IBHZJGF oAVPF>>Fq AR PF JNJMF
VG?RPFB KR RNFZD, WF ARPJ[KBXWRB oCF^RPM PJ FSRWVQ KR NJ>TPBAJq.
a[WJ]M\JWPFQ V?J[AR 6
=G?BCH FCH^FGPF [>BCH6 AVPF>>F 7iG[KOQ, yGS[GJQ, tIGHGS[GJQ8
_F^FGAOQ D RfFSWBKAOQ
_F^FGH D RfFSWBKAVWF [>BCH 6 AVPF>>F 7iG[KOQ, yGS[GJQ,
tIGHGS[GJQ8
kBH>[K@
=WXPRGF [>BCH 6 |RMJ, tIGHGS[GJQ, y>FQ 7PUW aJZXW8
jWUK@ FWXPRGUW [>BCXW 6 |RMJ ‡ tIGHGS[GJQ 7a[AARPV?RB y>FQ8
dB>JKJZBCD eM^JQ
ˆ8 gB kXIRCF =>?@ABCVQ kBRGSFKMRQ
gB F>?@ABKPVQ V?J[W IBFZJGRPBCVQ BIVRQ STGU FNO PJW FGB^AO PUW
IBRGSFKBXW NJ[ NGVNRB WF RCPR>JTW CFPH PJ VGSJ PJ[Q. g m\UGP\
nMN>R‚ NRGBSGHZRB IXIRCF KPJ VGSJ PJ[ okXIRCF ET>RQ P@Q
=>?@ARMFQq, J sPFWBV> aPO>PKBJ[Q VWPRCF, KPJ VGSJ PJ[ oSBF PF
F>?@ABKPBCH RAc>DAFPFq, J LNRW m\OWKJW IVCF, KPJ VGSJ PJ[
o=>?@ABKPDQq, RWX J aH>JAJW mGMKAJKBW ARBXWRB PJW FGB^AO KR
RZPH, KPJ VGSJ PJ[ oeHA]@ u>BJ[q, ONUQ VCFWR CFB J EFGHCR>KJQ.
g sPJA ERGWRPM CFB PJ L[^J5YGA@PBCO eRfBCO FWFZVGJ[W PBQ
NFGFCHPU IXIRCF IBRGSFKMRQ, FWPMKPJB?RQ AR VWF K@ARMJ PJ[
\UIBFCJT 6
E[GHCPUK@ _GBOQ 5

iXWR[K@ eVUW 9 _@GJNJM@K@
a[ANTCWUK@ mFTGJQ 6

=NOKPFf@ EFG^VWJQ 1
0
zTAUK@
aPRGRJNJM@K@ kMI[AJB 7 YfH?WUK@ z[SOQ 1 EJ>>FN>FKBFKAOQ
1
_FGCMWJQ 8

=NJ?UGBKAOQ aCJGNBOQ 1
2
EGJcJ>D
Ο Johann Daniel Mylius, υιοθετεί ανάλοyη άποψη με λίyες διαqοροποιqσεις, ως
εçqς :
:

=NJPVZGUK@ D
E[GHCPUK@
l kBFPGJZD D dGJWPMIFkBH>[K@ ‰ YfH?WUK@


kBF?UGBKAOQ
EJ>>FN>FKBFKAOQ
Š zTAUK@


YWJNJM@K@ :; YfT]UK@
ˆ

aD]@ :: EJ>>FN>FKBFKAOQ
b

a[ANTCWUK@ :„ EGJcJ>D

6) Οι Eπτά Aλχημικές Aιερyασίες
Ο Hαράκελσος qταν από τους πρoτους που μείωσαν τον αριθμό των σταδίων
σε 7 και τον ακολούθησαν αρκετοί άλλοι. Tα 7 στάδια παρασκευqς της
Φιλοσοqικqς Aίθου κατά τον Hαράκελσο είναι τα εçqς:
:

=NJPVZGUK@ D
E[GHCPUK@
ˆ zTAUK@


kBH>[K@ b =NOKPFf@


kBF?UGBKAOQ l a[ANTCWUK@


YWJNJM@K@
l8 gB F>?@ABCVQ kBRGSFKMRQ =WF>[PBCOPRGF
< N[GHCPUK@ D NTGUK@ RMWFB AMF IBRGSFKMF IBHKNFK@Q CFB IBH>[K@Q
AVKU NFGFPRPFAVW@Q VC^RK@Q KR []@>D ^RGAOP@PF. mF [>BCH CFB PF
KXAFPF ?HWJ[W P@W CF^BRGUAVW@ IJAD PJ[Q CFB ARPFPGVNJWPFB KR
FN>JTKPRGRQ AJGZVQ
NJ[ NGJKRSSM\J[W P@W
NGUPFG?BCD FSWD,
HAJGZ@ T>@.
=WFZVGRPFB CFB UQ
KD]@ D FNJPVZGUK@,
^HWFPJQ D ^FWHPUK@
AVKF KPJ F>?@ABCO
FSSRMJ, PJ JNJMJ
JWJAH\RPFB K[?WH
oPHZJQq D oZVGRPGJq,
oCO>FK@q D oyI@Qq.
a[AcJ>M\RPFB AR
CJGHCBF,
WRCGJCRZF>VQ,
ZVGRPGF CFB IBHZJGRQ
AFCHcGBRQ, cMFBRQ
KC@WVQ ^FWHPJ[ D
ZOWJ[. YMWFB @ NBJ
RfV?J[KF F>?@ABCD
IBRGSFKMF NJ[
IBF?UGM\RB P@ ^RMF J[KMF FNO P@ KPJB?RBFCD. mJ CF^FGO 7FSWO8
IBF?UGM\RPFB FNO PJ FCH^FGPJ • PJ PR>BCO CFPFCH^B KPJW N[^AVWF.
_FPFKPGVZRPFB @ NF>BH, FG?BCD ZTK@ RWOQ NGHSAFPJQ CFB RBKHSRPFB
ABF WVF ZTK@, AR FNJPV>RKAF ABF IRTPRG@ SVWW@K@. _FPH P@ KD]@
VWF KXAF SMWRPFB AFTGJ. EJ>>H ?GXAFPF CFPONBW RAZFWM\JWPFB,
AV?GBQ OPJ[ RNBPR[?^RM @ WMC@ CFB CF^RPM RNFWRWU^RM.
< K[ANTCWUK@ CFB @ KPRGRJNJM@K@ RMWFB K@AFWPBCOPFPRQ IBRGSFKMRQ
NJ[ CHWJ[W PBQ J[KMRQ KPRGRVQ, A@ NP@PBCVQ CFB FNGOKc>@PRQ FNO P@
ZUPBH. gB F>?@ABKPVQ I@ABJ[GSJTW VPKB KP@ eM^J ABF KPF^RGOP@PF
FWH>JS@ AR PJ[ iG[KJT, @ JNJMF ^F ARPFcBcFKPRM FGSOPRGF FNO P@
eM^J KPF FSRWD [>BCH. g dB>JKJZBCOQ tIGHGS[GJQ RMWFB cFKBCO
K[KPFPBCO P@Q eM^J[, RfFBGRPBCH NP@PBCO. a[WRNXQ, @ KPF^RGOP@PF
P@Q eM^J[ RfFGPHPFB FNO P@ KPF^RGJNJM@K@ PJ[ tIGHGS[GJ[ KPJ
RKUPRGBCO P@Q, NGHf@ CF^JGBKPBCD SBF P@W NFGFKCR[D P@Q. aPBQ
IBRGSFKMRQ F[PVQ FNRBCJWM\RPFB J ^ROQ YGADQ 5 KTAcJ>J PJ[
tIGHGS[GJ[ 5 AR CJAAVWF PF ?VGBF CFB PF ZPRGUPH PJ[ NOIBF.
< IBH>[K@ CFB @ ?XWR[K@ K[WIVJWPFB AR PJ >R[CO F>?@ABCO KPHIBJ
7>RTCFWK@8, ONJ[ PJ [>BCO fRN>VWRPFB, >R[CFMWRPFB CFB CF^FGM\RPFB
AVKF KPJW HAc[CF. < IBH>[K@ KR ABF J[KMF K[WBKPH VWF J[KBFKPBCO
cDAF AVKU PJ[ JNJMJ[ RNVG?RPFB VWUK@. =NRBCJWM\RPFB AR
cFKB>BHIRQ, cFKM>BKKRQ, NGMSCBNRQ, WTAZRQ CFB RGAFZGOIBPJ[Q WF
CH^JWPFB KR ANFWBVGRQ D WF CJ>[ANJTW KR >MAWRQ. < KCJPRBWD O]@
PUW UGFMUW F[PXW KC@WXW ZFMWRPFB OPFW JB AJGZVQ NWMSJWPFB AVKF
KPJ F>?@ABCO IBH>[AF, RWX FGSOPRGF NGOCRBPFB WF fFWFcSJTW KP@W
RNBZHWRBF, \UWPFWVQ, UGFMRQ CFB cR>PBUAVWRQ FNO P@W RANRBGMF. <
?XWR[K@ RMWFB ABF IBFIBCFKMF IBH>[K@Q AVKU ^RGAOP@PFQ, ONJ[ ABF
FWXPRG@ CFB >RNPJZ[DQ J[KMF FNJGGJZHPFB CFB RWKUAFPXWRPFB KR
ABF H>>@ CFPXPRG@. LVKF FNO ABF PVPJBF IBFIBCFKMF NFGHSRPFB
FWXPRG@ RWVGSRBF.
< FNOKPFf@ CFB @ RfH?WUK@ K[AcJ>M\JWPFB AR PJW J[GJcOGJ OZB,
NJ[ [NJI@>XWRB P@W C[C>BCD ZTK@ PUW IBRGSFKBXW F[PXW, AR PJ
NVPFSAF NJ[>BXW D AR P@W HWJIJ P@Q ][?DQ KPJW J[GFWO CFB P@W
CH^JIO P@Q NMKU KPJ KXAF. gB F>?@ABKPVQ SMWJWPFB POPR AHGP[GRQ
ABFQ ^F[AFKPDQ ARPFAOGZUK@Q, ONJ[ @ o][?Dq P@Q T>@Q ?UGM\RPFB
FNO PJ oKXAFq P@Q CFB RWXWRPFB VNRBPF fFWH AR F[PO, KR ABF NBJ
>RNPD CFB CF^FGD CFPHKPFK@. g YGADQ J mGBKAVSBKPJQ ^RUGJTKR
AH>BKPF PJW HAc[CF UQ VWF ABCGOCJKAJ ONJ[ JB FNJKPFSAVWRQ
J[KMRQ FWVG?JWPFW FNO P@ r@ KPJW g[GFWO.
g FNJ?UGBKAOQ RMWFB IBRGSFKMF FNF>>FSDQ PUW GR[KPXW [>BCXW FNO
PBQ NGJKAMfRBQ PJ[Q CFB FNOKPFf@ FNO CH^R M\@AF D CFPFCH^B PJ[Q. <
C@GJNJM@K@ CHWRB AR P@ KRBGH P@Q PF [>BCH AF>FCH KFW >BUAVWJ
CRGM, AR P@W RNMIGFK@ R>RS?OARW@Q ^VGAFWK@Q. aTAZUWF AR PJW
rCVANRG, FNF>TWRB CFB CFPR[WH\RB CH^R KC>@GD J[KMF D [NOKPFK@
KR ABF CFPHKPFK@ GR[KPD, FWRANOIBKP@. YMWFB RC>VNP[WK@ CFB
RfR[SRWBKAOQ PUW J[KBXW XKPR @ NJBOP@PF CFB @ ITWFAD PJ[Q WF
ANJGRM WF IBF?VRPFB CFB WF IBFWVARPFB KPF KXAFPF.
gB PGRBQ PR>R[PFMRQ IBRGSFKMRQ