Размера и штампање цртежа са оквиром у AutoCAD-у помоћу опције

Window из Model-а

Следеће вредности у табелама примењиване су у AutoCAD-у подешеном овако
(јединице су у центиметрима) - значи за грађевинарство и архитектуру:

Најбоље је, вероватно, да се штампање - припрема за штампу се
- ради из Layout-a,
али ево једног од других начина.

Димензије папира (односно димензије оквира који означава папир) у јединицама AutoCAD-a,
а у зависности од размере:
(краћа страна x дужа страна)
Папир

A0

A1

A2

A3

A4

1:5

420 x 594

297 x 420

210 x 297

148.5 x 210

105 x 148.5

1:10

841 x 1189

594 x 841

420 x 594

297 x 420

210 x 297

1:20

1682 x 2378

1188 x 1682

840 x 1180

594 x 840

420 x 594

1:50

4205 x 5945

2970 x 4205

2100 x 2970

1485 x 2100

1050 x 1485

1:75

6307.5 x 8917.5

4455 x 6307.5

3150 x 4455

2227.5 x 3150

1575 x 2227.5

1:100

8410 x 11890

5940 x 8410

4200 x 5940

2970 x 4200

2100 x 2970

1:200

16820 x 23780

11880 x 16820

8400 x 11880

5940 x 8400

4200 x 5940

1:500

42050 x 59450

29700 x 42050

21000 x 29700

14850 x 21000

10500 x 14850

Размера

Пример:
За папир А4 у размери 1:5 - димензије листа се добијају тако што се оригиналне мере листа
А4 у центиметрима (21cm, 29.7cm) помноже размером тј. 5 пута и тако добијамо димензије 105 x
148.5 и у тај простор смештамо цртеж и помоћу опције штампања Window штампамо и добијамо
цртеж у размери 1:5.

Препоручена минимална величина текста како би био видљив на папиру (котни текст, текст,
бројеви,...) у зависности од размере:
Размера

1:5

1:10

1:20

1:50

1:75

1:100

1:200

1:500

Величина
текста

1.2

2.4

4.8

12

18

24

48

120

Димензије оквира (за одступање ивица оквира од ивица папира: лево 2.5 cm, десно 0.5 cm,
доле 0.5 cm, горе 0.5 cm) у јединицама AutoCAD-a, а у зависности од размере:
(краћа страна x дужа страна)
A0

A1

A2

A3 (коричење
по краћој
страни)

A4
(коричење по
дужој страни)

1:5

x

x

x

x

x

1:10

x

x

x

x

180
287 xx 297
180

1:20

x

x

x

x

360
574 xx 574
360

1:50

x

x

x

1425 x 1950

x

1:75

x

x

x

2152.5 x 2925

x

1:100

x

x

x

2870 x 3900

x

1:200

x

x

x

5740 x 7800

x

1:500

x

x

x

x

x

Папир
Размера

Вредности одстојања оквира од ивице папира (за одступање ивица оквира од ивица
папира: лево 2.5 cm, десно 0.5 cm, доле 0.5 cm, горе 0.5 cm) у јединицама AutoCAD-a:
Прво је дата вредност за коричење (2.5 cm), а друга је одстојање осталих ивица (0.5 cm),
односно 2.5 cm ; 0.5 cm помножено са размером.

Папир

за све
формате
папира

Размера
1:5

12.5 ; 2.5

1:10

25 ; 5

1:20

50 ; 10

1:50

125 ; 25

1:75

187.5 ; 37.5

1:100

250 ; 50

1:200

500 ; 100

1:500

1250 ; 250

Границе цртежа
Фактор размере је размера у којој се црта (ако се црта у размери 1:2, фактор размере је 2).
Да би дефинисали простор за цртање, потребно је знати како се усклађују димензије
папира са димензијама цртежа.
Да би нацртали цртеж неког објекта чије су димензије 20m x 10m у размери 1:50 (1m у
стварности одговара 42cm на цртежу тј. 1:50 = 0.02) потребно је сваку димензију размере поделити
фактором размере.
20m x 10m = 40cm x 20cm
Границе цртежа цртаног у размери 1:50 на папиру формата А4 су:
210mm x 50 = 10500mm tj. 10.5m
297mm x 50 = 14850mm tj. 14.85m
Дефинисање граница цртежа - Format►Drawing Limits

Конфигурисање размере:
1.
2.
3.
4.

Format►Linetype – унети размеру због видљивости ситних детаља, нпр. испрекидане линије;
Format►Dimension Style►Modify►Fit – унети фактор размере
Hatch►Edit►Scale – унети фактор размере
Text – текст се множи са фактором размере и уписује се као величина фонта.

Штампање цртежа са оквиром из Model-a
Први начин:
Овај начин ће задовољити потребе када је неопходан оквир, а када се толеришу мања
одступања од размере од пар процената.

Штампање цртежа са техничким оквиром (оквиром за коричење - повез) - један
од начина на који се може извести је тако што после уобичајених, основних подешавања и припреме
за штампу, у прозору за штампу изабермо Window, означимо тај оквир који смо претходни нацртали
и у њега већ сместили цртеж, обележимо Center the plot, а одмах исти и искључимо. Сада имамо
координате центрираног цртежа. Затим оквир померамо на десно, уписујући вредности у поље за
подешавање цртежа по x оси (а то је углавном око 9 mm). Тако добијамо жељених 2.5 cm
(приближно) са леве и 0.5 cm (приближно) са десне стране.
Димензије овог оквира су мање од оквира папира за следеће вредности у центиметрима
(лево 2.5 cm, десно 0.5 cm, доле 0.5 cm, горе 0.5 cm), тако да за цртање оквира посматрамо таблицу
са димензијама одређеног формата папира за потребну размеру и од тога одузимамо горе наведене
вредности удаљености овог оквира од ивице папира узимајући у обзир размеру.
Могућа су мања одступања од размере за око 2 mm на целу дужину папира, ако штампач не
може да испише линије на 5 mm од ивице папира, већ то ради на око 6 mm удаљености или због
обележене опције Fit to paper у пољу Plot scale која треба да буде укључена.

Као што се види на слици, када је укључена опција Fit to paper, умањење је 1:19.75, дакле на
овај начин се не добија жељена размера већ постоји мало одступање (размера је крупнија за нешто
више од 1%).

Други начин:
Уместо да се обележи опција Fit to paper може се уписати и вредност Scale (умањења) и
тако се добија цртеж у потпуно тачној размери, али може имати проблема са штампањем оквира,
односно оних његових ивица које су тада удаљене тачно 5 mm.
За одређивање умањења (Scale)
Пример:
Уколико је размера 1:200 то значи да 1 cm (јер је у подешавањима AutoCAD -а изабрана
јединица мере центиметар) одговара 200 units (јединица у AutoCAD-у). Како у Scale пољу морамо
изабрати милиметре, јер центиметри нису понуђени (последња слика - AutoCAD 2008), следи да
1mm одговара 20 units, дакле умањење за размеру 1:200 је 1:20.

R 1:200

R 1:75

1 cm = 200 units
1mm = 20 units

1 cm = 75 units
1mm = 7.5 units

Scale 1:20

Scale 1:7.5

Дакле ови примери важе ако је цртеж изражен у центиметрима, тј. како је основно AutoCAD-а
цртати у размери 1:1, значи да једној јединици (units) треба да одговара 1 центиметар (1units=1cm).
Слике су пример за размеру 1:75

укључи се да би се добиле ове координате (приказане лево), а
потом се искључи да би се додали mm по x оси и тако померио
цртеж десно (да се добије 2.5 cm простора на левој страни)

додаје се око 9 mm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful