Jawab semua soalan. 1. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan Encik Ahmad.

y y Memulakan perniagaan menjual alat ganti kereta pada 1 Mac 2005 Tempoh perakaunan perniagaannya berakhir setiap enam bulan

Antara berikut, yang manakah tempoh perakaunan perniagaan Encik Ahmad? A 1 Mac 2005 hingga 1 Ogos 2005 B 1 Mac 2005 hingga 31 Ogos 2005 C 1 Mac 2005 hingga 1 September 2005 D 1 Mac 2005 hingga 30 September 2005

2. Apakah proses yang menunjukkan turutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan? A Sistem perakaunan B Konsep perakaunan C Kitaran perakaunan D Prinsip perakaunan

3. Sebidang tanah telah dibeli oleh Maju Enterprise pada 1 Julai 2002 dengan harga RM35 000. Pada tahun 2005, nilai pasaran tanah menunjukkan peningkatan kepada RM 54 000 selepas penilaian dibuat. Berapakah nilai tanah yang akan direkod dalam penyata kewangan tahun 2005? A RM19 000 B RM35 000 C RM54 000 D RM89 000

4. Urus niaga yang berikut berlaku dalam perniagaan Aii Lee Book Store. Pemilik telah mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri.

Urus niaga tersebut direkodkan sebagai ambilan dalam buku perniagaannya. Apakah konsep yang digunakan? A Materialiti B Ketekalan C Tempoh perakaunan D Entiti berasingan

1

III. dan III B I. II. Antara berikut. Pilih padanan ciri organisasi perniagaan yang tidak benar. dan IV 2 . II. dan IV D II. dan IV C I. Rajah 1 adalah sebahagian daripada proses kitaran perakaunan.5. Aset Bukan Semasa mempunyai ciri-ciri berikut kecuali A dimiliki bukan bertujuan untuk dijual B sukar ditukar menjadi tunai C boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang D boleh digunakan untuk jangka masa yang pendek 8. Dokumen sumber Apakah P? A Lejar B Jurnal C Buku Tunai D Imbangan Duga Buku Catatan Pertama P 6. yang manakah liabiliti semasa? I Gaji terdahulu II Overdraf bank III Insurans terakru IV Sewa diterima terdahulu A I. Ciri Perkongsian A Liabiliti Terhad B Modal Sumbangan rakan kongsi C D Percukaian Pembahagian keuntungan Cukai pendapatan perseorangan Berdasarkan Ikatan Perkongsian Syarikat Berhad Tidak terhad Pelaburan pemegang saham Cukai pendapatan syarikat Berdasarkan kadar dividen 7. III.

Pemiutang dan Kenderaan C Stok. yang manakah benar tentang peraturan merekod urus niaga ke dalam lejar? A Aset didebitkan apabila berkurang B Hasil dikreditkan apabila bertambah C Liabiliti didebitkan apabila bertambah D Ekuiti pemilik dikreditkan apabila berkurang 11. Antara yang berikut. Stok dan Kenderaan B Stok.9. Antara yang berikut. Pengelasan Butir I Aset Insuran terdahulu II Hasil Pinjaman bank III Belanja Modal IV Liabiliti Gadai janji A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 10. Rajah berikut menunjukkan pengelasan aset ASET Aset Semasa Aset Bukan Semasa X Mesin Perabot Alatan pejabat Apakah X ? A Tunai. pililh pengelasan yang betul. Penghutang dan Hasil Terakru 3 . Overdraf Bank dan Tunai D Tunai.

Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perakaunan? Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik A Berkurang Berkurang Tiada kesan B Bertambah Bertambah Tiada kesan C Berkurang Tiada kesan Berkurang D Bertambah Tiada kesan Bertambah 4 . Pemilik Kedai Runcit Razak telah membawa masuk komputer peribadinya dalam perniagaan. Maklumat kewangan berikut diambil daripada Suria Trading pada 31 Disember 2006. buku Perniagaan Ikram Enterprise menunjukkan baki-baki berikut: Aset RM50 000 Liabiliti RM17 590 Berapakah modal awal perniagaan jika Perniagaan Ikram Enterprise mengalami kerugian sebanyak RM5 950? A RM23 540 B RM26 460 C RM32 410 D RM38 360 13. Pada akhir tempoh perakaunan.12. RM Untung kasar Diskaun diterima Angkutan keluar Stok akhir Sewa Perabot Berapakah untung bersih perniagaan tersebut? A RM10 900 B RM11 650 C RM11 900 D RM12 650 16 300 1 800 650 1000 4 800 750 14.

Apakah hasil kendalian bagi sebuah kedai menjual perabot? A Faedah atas simpanan B Penerimaan wang sewa ruang niaga C Untung jualan alat pendingin hawa D Jualan set bilik tidur pengantin 16. Apakah dokumen yang digunakan dalam urus niaga tunai? A Invois B Baucer C Nota Debit D Penyata Akaun 17. Antara yang berikut.15. yang manakah rumus persamaan perakaunan yang betul? I Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik II Aset = Liabiliti Ekuiti Pemilik III Aset = Liabiliti + Modal + Untung Bersih IV Aset = Liabiliti Modal Hasil + Belanja A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 19. Apakah dokumen yang digunakan untuk membetulkan kesilapan tersebut? A Nota Debit B Nota Kredit C Makluman Debit D Makluman Kredit 5 . Buku catatan pertama merupakan buku yang digunakan unutk merekod urusniaga berdasarkan dokumen sumber yang berkenaan. Pilih padanan yang betul. Dokumen Sumber Buku Catatan Pertama A Nota Debit ( salinan ) Jurnal Belian B Invois ( salinan ) Jurnal Jualan C Invois ( asal ) Jurnal Pulangan Belian D Nota Kredit ( asal ) Jurnal Pulangan Jualan 18. Invois yang diterima oleh Chae Har terlebih nilai. Chae Har ialah seorang peniaga.

III. III. dan IV 21. K dan K di K bermaksud sebarang kesilapan dan ketinggalan dalam invois boleh dibetulkan melalui I Makluman Debit II Nota Kredit III Nota Debit IV Resit A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 22. dan IV C I. Pada 1 Jun 2007. yang manakah fungsi dokumen perniagaan? I sumber maklumat perakaunan II Rujukan kepada pemegang-pemegang saham III Memberi maklumat tentang sesuatu urus niaga IV Mengingatkan peniaga tentang hutang urus niaga A I. Apakah tujuan diskaun tunai diberikan kepada pelanggan? A Menarik lebih ramai pelanggan B Mengelakkan pelanggan berhutang C Mempengaruhi pelanggan membeli secara pukal D Menggalakkan pelanggan menjelaskan hutang dengan segera 23. II. Antara yang berikut. Karina Lim telah memulakan perniagaan runcit dengan memasukkan tunai ke bank sebanyak RM18 000. dan III B I.20. Debit Kredit A Akaun Tunai Akaun Modal B Akaun Bank Akaun Modal C Akaun Bank Akaun Tunai D Akaun Modal Akaun Bank 6 . dan IV D II. II.

Pesanan belian Apakah G? A Memo B Resit C Keratan Cek D Penyata Akaun Invois Tunai G 25. Diskaun niaga ialah.. Antara yang berikut. Aliran dokumen berikut berlaku dalam urus niaga tunai.24. Kedai Haiwan Kesayangan Arina menerima invois daripada Farmasi Penawar bernilai RM2 800 pada 30 Ogos 2007.. A potongan harga daripada harga bersih B potongan harga daripada harga senarai C diskaun yang bertujuan menggalakkan pembeli membayar dengan segera D diskaun yang bertujuan menggalakkan pembeli membayar secara tunai 27. urus niaga yang manakah dicatatkan dalam Jurnal Am? I Membayar sewa kediaman dengan tunai perniagaan II Membeli sebuah van secara kredit untuk perniagaan III Mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi IV Membawa masuk sebuah komputer peribadi ke dalam perniagaan A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV 28. Invois ini adalah untuk ubat-ubatan haiwan yang telah diterima oleh kedai itu seminggu sebelum tarikh berkenaan. Buku catatan pertama yang manakah digunakan untuk merekod butiran invois tersebut? A Jurnal Am B Buku Tunai C Jurnal Belian D Jurnal Jualan 7 .. Apakah tujuan makluman debit dikeluarkan oleh pihak bank? A mengurangkan gaji pekerja B menambahkan akaun pembekal C menambahkan akaun bank pelanggan D mengurangkan akaun bank pelanggan 26.

dan IV D II. dan IV C I. III. dan III 8 . dan IV 31. manakah yang direkodkan dalam Jurnal Belian Kedai Perabot Jason? I Terima invois untuk almari pameran Syarikat Ehsan II Terima invois III Terima nota debit daripada Syarikat Ehsan untuk almari terkurang caj IV Kirim invois kepada Kedai Afiza untuk kabinet dan almari A I sahaja B I dan II C I dan III D I. Antara urus niaga yang berikut. dan III B I. Apakah fungsi Jurnal Pulangan Belian? A merekodkan belian barang niaga secara kredit B merekodkan pulangan barang niaga kepada pemiutang C merekodkan pulangan barang niaga oleh penghutang D merekodkan kos angkutan yang tertinggal dalam invois belian 30. Manakah yang merupakan Jurnal Khas? I Jurnal Pulangan Belian II Akaun pulangan Jualan III Jurnal Belian IV Jurnal Jualan A I. Dokumen Sumber A Nota debit ( asal ) B Invois ( asal ) C Invois ( salinan ) D Nota kredit (asal ) Buku Catatan Pertama Jurnal Pulangan Belian Jurnal Jualan Jurnal Jualan Jurnal Pulangan Jualan 32. II. III. II. II. Pilih padanan yang betul.29.

yang manakah direkod dalam Jurnal penerimaan Tunai? I Jualan tunai II Ambilan tunai oleh pemilik III Kutipan tunai daripada penghutang IV Belian tunai perabot unutk kegunaan pejabat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 37. Dokumen yang menjadi sumber bagi Jurnal Belian ialah A Invois dan Nota Debit B Invois dan Nota Kredit C Resit Tunai dan Nota Debit D Nota Debit dan Nota Kredit 35. dokumen yang menjadi rujukan ialah A Nota debit ( asal ) B Nota Kredit ( asal ) C Nota Kredit ( salinan ) D Nota Debit ( salinan ) 36. Antara berikut. Peniaga yang menerima nota kredit akan merekodkan maklumat dokumen tersebut ke dalam A Jurnal Belian B Jurnal Jualan C Jurnal Pulangan Jualan D Jurnal Pulangan Belian 34. Urus niaga manakah yang direkodkan dalam Jurnal Pembayaran Tunai? I Menjelaskan hutang kepada pembekal II Ambilan tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi III Membawa masuk tunai peribadi ke dalam perniagaan IV Penghutang menjelaskan baki hutang yang tertunggak A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 9 . Apabila berlaku pulangan jualan.33.

Pernyataan yang berikut adalah benar mengenai jurnal... kecuali. A nota debit dan nota kredit B resit tunai dan nota debit C invois dan nota kredit D invois dan nota debit 40.... A merupakan buku catatan pertama B terdiri daripada Jurnal Am dan Jurnal Khas C merekodkan urus niaga mengikut urutan tarikh D perlu diimbangkan jumlahnya pada setiap hujung bulan 39.38... A Jurnal Jualan B Jurnal Belian C Jurnal Pulangan Belian D Jurnal Pulangan Jualan 10 .. Peniaga yang menerima nota kredit akan merekodkan maklumat daripada dokumen perniagaan tersebut ke dalam. Dokumen yang menjadi sumber bagi Jurnal Jualan ialah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.