Teza pe semestrul I Disciplina GEOGRAFIE

Numele i prenumele elevului: _______________________________________________

y y

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

SUBIECTUL I (24 puncte) Scrie i, pe foaia de tez , litera corespunz toare r spunsului corect pentru fiecare dintre afirma iile de mai jos: 1. România este o ar pontic pentru c : 4 puncte a) Are ie ire la rmul M rii Mediterane; b) Pe teritoriul ei se desf oar 1/3 din arcul carpatic; c) Are ie ire la rmul M rii Negre; d) Fluviul Dun rea curge pe teritoiul ei. 2. Între grupele Parâng i F g ra se afl Depresiunea: 4 puncte a) Petro ani; c) Sibiu; b) Lovi tei; d) Zarand 3. Altitudini mai mari de 2 000 m au Mun ii: 4 puncte a) Bihor; c) Rodnei; b) Ciuca ; d) Poiana Rusc 4. Suprafa a României este de: 4 puncte a) 237500 km2; c) 239391 km2; b) 238391 km2; d) 237491 km2 5. Din grupa mun ilor Bucegi, a Carpa ilor Meridionali face parte subunitatea montan numit : 4 puncte a) P durea Craiului; c) Piatra Craiului; b) Ciuca ; d) Iezer. 6. Limita dintre Subcarpa ii Curburii i Subcarpa ii Getici o reprezint râul: 4 puncte a) Arge ; c) Ialomi a; b) Dâmbovi a; d) Prahova SUBIECTUL II (10 puncte) Citi i cu aten ie textul de mai jos i lista de termeni. Scrie i, pe foaia de examen, cifra corespunzatoare fiec rui spa iu liber i, în dreptul ei, termenul potrivit din lista de termeni dat . Depresiunea Colinar a Transilvaniei este situat în partea (1).................. a rii, fiind format dintr-o zon (2)..................... i una central . În partea central se afl boltiri ale stratelor numite (3)...................., din care se extrage gaz metan, iar pe zona marginal apar depuneri de sare sub form de (4)...........................Altitudinea medie este de (5).........................partea central este compus din trei subdiviziuni: Podi ul Some an, in partea de (6).............., Câmpia Transilvaniei, în zona central , între v ile Some ului i (7)......................... i Podi ul (8).............................În partea sudic cele mai importante depresiuni sunt Depresiunea (9)................ pe valea Oltului i Depresiunea (10)......................situat pe valea râului Cibin. Lista termenilor: 500-600 m, Sibiu, Târnavelor, cute diapire, F g ra , Mure ului, central , nord-vest, domuri, marginal . SUBIECTUL III (15 puncte) Pentru Grupa Central a Carpa ilor Orientali (Carpa ii Moldo-Transilvani), preciza i: - limitele sau unit ile vecine; - patru masive muntoase.

cu cifra 3.trei caracteristici legate de: geologie. Altitudinea medie i subdiviziunile unit ii de relief marcat .. i pe foaia de tez : Numele unit ilor de relief notate cu cifrele 1.4.2. SUBIECTUL V (15 puncte) Caracteriza i o singur unitate de relief la alegere. Precizati un argument pentru a sus ine afirma ia: Carpa ii Meridionali sunt supranumi i ÄAlpii Transilvaniei´.7 i 8. Preciza i trei dintre caracteristicile principale ale zonei subcarpatice. cu cifra 2. 2. (8 puncte) Dou diviziuni ale unit ii de relief marcat . dintre Podi ul Moldovei i Podi ul Dobrogei. SUBIECTUL IV (10 puncte) R spunde i. (4 puncte) . resurse naturale. pe scurt. În caracterizare ve i avea în vedere: limitele. pe hart .3.6.5. trei diviziuni. 2. cu cifra 4. SUBIECTUL VI Urm ri i harta de mai jos pe care sunt reprezentate unit (16 puncte) ile majore de relief. pe hart . (2 puncte) Cel mai înalt vârf al unit ii de relief notat cu cifra 8. mod de formare i altitudini. la fiecare dintre urm toarele cerin e: 1. caracteristici. pe hart . (1 punct) Numele unei depresiuni intramontane din unitatea de relief marcat . 3. 4. Enumera i mun ii vulcanici din Carpa ii Orientali de la nord la sud. (1 punct) 5. 3. Scrie 1. geologia (roci i modul de formare).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful