_ôZã‘û - 2012

~å„+¨ìOÖ’ 21,343 Láê^蕺ܫ∞ L^ÀºQÍÅ ÉèísÎH˜
_ôZã‘û - 2012 <À\˜Ñ¶≤ˆH+¨<£ q_»∞^ŒÖˇ·Ok. WO^Œ∞Ö’ ÃãHõO_»s
„ˆQ_£ \©K«~üû 11,602, ÖÏOˆQfi*ò ѨO_ç\òû 2,000, Ѷ≤lHõÖò
Z_»∞ºˆH+¨<£ \©K«~üû 365, ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû 5,703, =ÚxûѨÖò
áê~î°âßÅÖ’¡ Jxfl MÏmÅ∞ HõeÑ≤ 1,673 áÈã¨∞ìÅ∞<åfl~Ú. W^Õ
<À\˜Ñ¶≤ˆH+¨<£`À q^•ºâßYÖ’ ã¨∞=∂~°∞ Ѩ^ŒÇ¨ˆ~à◊√¡QÍ L#fl
J„ѨO\©ãπ =º=ã¨ú#∞ ~°^Œ∞Ì KÕã≤Ok. nO`À WHõÃÑ· L^ÀºQÍÖ’¡
KÕˆ~"åiH˜ „áê~°OÉèíO #∞OKÕ Ñ¨ÓiÎ "Õ`«#O =ã¨∞ÎOk.
_ôZã‘û - 2012 <À\˜Ñ¶≤ˆH+¨<£ „ѨHÍ~°O `˘e™êiQÍ
P<£Öˇ·<£ ^•fi~å ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ∞ ã‘fiHõi™êÎ~°∞.

áÈã¨∞ìÅ q=~åÅ∞
ÃãHõO_»s „ˆQ_£ \©K«~üû
11,602
ÖÏOˆQfi*ò ѨO_ç\òû
2,000
Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£ \©K«~üû
365
ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû
5,703
=ÚxûѨÖò áê~î°âßÅÖ’¡ Jxfl MÏmÅ∞ HõeÑ≤ 1,673
"≥Ú`«ÎO áÈã¨∞ìÅ∞
21,343
J`« º kè H õ O QÍ =∞Ǩ Ï |∂Éò # QÆ ~ ü lÖÏ¡ Ö ’ 1862,
~°OQÍÔ~_ç¤ lÖÏ¡Ö’ 1552, `«∂~°∞ÊQÀ^•=i lÖÏ¡Ö’ 1474
áÈã¨∞ìÅ#∞ ÉèísÎ KÕÜ«∞#∞<åfl~°∞. `«‰õΩ¯=QÍ Hõ$ëê‚ lÖÏ¡Ö’ 303,
QÆ∞O@∂~°∞ lÖÏ¡Ö’ 362, Hõ_»Ñ¨ lÖÏ¡Ö’ 263 áÈã¨∞ìÅ#∞
ÉèísÎ KÕÜ«∞#∞<åfl~°∞.

P<£Öˇ·<£ ^•fi~å ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ∞ ã‘fiHõ~°}
Ѷ≤„|=i 15 #∞O_ç P<£Öˇ·<£ ^•fi~å ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ∞
ã‘ fi Hõ i ™êÎ ~ ° ∞ . ^Œ ~ ° M Ï㨠∞ Î Å ∞ ã‘ fi Hõ ~ ° } =∂iÛ 17 =~° ‰ õ Ω
[~°∞QÆ∞`«∞Ok. Ѷ‘A =∂„`«O =∂iÛ 16Ö’QÍ K≥e¡OKåe.
^Œ~°MÏã¨∞Î ^èŒ~° H˜O^Œ ~°∂. 250Å∞ K≥e¡OKåe.
<À\˜Ñ¶≤ˆH+¨<£‰õΩ ã¨O|OkèOz# J~°›`«Å∞, ã≤Å|ãπ, W`«~°
q=~åʼnõΩ http://apdsc.cgg.gov.in, www.dseap. gov.in
"≥ÉòÃã·\ò K«∂_»=K«∞Û.
2

ã≤Å|ãπÖ’ =∂~°∞ÊÅ∞
Láê^è • ºÜ« ∞ J~° › ` « Ѩ s Hõ Δ (>ˇ \ ò ) <Õ Ñ ¨ ^ è Œ º OÖ’
Láê^蕺ܫÚÅ áÈã¨∞ìÅ ÉèísÎH˜ x~°fiÇ≤ÏOK«#∞#fl _ôZã‘û - 2012
ã≤Å|ãπÖ’ =∂~°∞ÊÅ∞ KÕ™ê~°∞. ÃãHõO_»s „ˆQ_£ \©K«~ü, ã¨∂¯Öò
Jã≤ÃãìO\ò, ÖÏOˆQfi*ò ѨO_ç\ò áÈã¨∞ìÅ ~å`« ѨsHõΔÖ’ „Ѩâ◊flÅ
ã¨OYº`Àáê@∞ ã¨=∞Ü«∂xfl `«yæOKå~°∞. H˘`«ÎQÍ Ñ¨~üÃãÊH˜ì"£
W<£ Z_»∞ºˆH+¨<£ ¿Ñi@ F ã¨Éˇ˚H±ì#∞ KÕ~åÛ~°∞. „Ѩ^è•# ã¨Éˇ˚H±ìÅ
ã≤Å|ãπ#∞ =∞iO`« Hõiî#`«~°O KÕ™ê~°∞. ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû
áÈã¨∞ìʼnõΩ ã¨O|OkèOz Láê^蕺ܫ∞ J~°›`« ѨsHõΔ (>ˇ\ò)Ö’
Ãã·HÍÅr, POQÆ¡ Ѩi*Ï˝<åxfl ѨsH˜ΔOz#O^Œ∞# _ôZã‘û - 2012
~å`« ѨsHõΔ #∞O_ç D ã¨Éˇ˚H±ìÅ#∞ `«Ñ≤ÊOKå~°∞. ÃãHõO_»s „ˆQ_£
\©K«~üû, Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£ \©K«~üû‰õΩ POQÆ¡ Ѩi*Ï˝#OÃÑ·
„Ѩâ◊flÅ∞O\Ï~Ú. D™êi „Ѩâ◊flÅ ™êú~Úx Ѩ^Œ= `«~°QÆuH˜
ÃÑOKå~°∞.
Láê^蕺ܫ∞ J~°›`« ѨsHõΔ (>ˇ\ò)Ö’ =zÛ# =∂~°∞¯Å‰õΩ
Láê^蕺ܫ∞ xÜ«∂=∞HÍÖ’¡ 20 âß`«O „áê^è•#ºO W=fi#∞#fl
<ÕѨ^茺OÖ’ „Ѩâ◊flÅ#∞ 160H˜, =∂~°∞¯Å#∞ 80H˜ `«yæOKå~°∞.
ѨsHõΔ ã¨=∞Ü«∞O Ô~O_»∞#fl~° QÆO@Å∞.

ÃãHõO_»s „ˆQ_£ \©K«~üû
QÆ`«OÖ’ ÃãHõO_»s „ˆQ_£ \©K«~üû ѨsHõΔÖ’ U_»= `«~°QÆu
=~°‰õΩ „Ѩâ◊flÅ∞ J_çˆQ"å~°∞. D™êi „Ѩâ◊flÅ ™êú~Úx Zxq∞^Œ=
`«~°QÆuH˜ ÃÑOKå~°∞.

ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû
ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãOì \òûH˜ ã¨O|OkèOz QÆ}`˜ O« , |Ü«∞ÖÏlHõÖò
Ãã·<≥ûãπ, Ѷ≤lHõÖò Ãã·<≥ûãπ, ™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ áÈã¨∞ìÅ ~å`« ѨsHõΔ
ã≤Å|ãπÖ’ =∂~°∞ÊÅ∞ [iQÍ~Ú. D™êi „Ѩâ◊flÅ ™êú~Úx
WO@s‡_çÜ«∞\ò‰õΩ ÃÑOKå~°∞. HõO>ˇO\òÃÑ· 88 „Ѩâ◊flÅ∞O\Ï~Ú.
ÖÏOˆQfi*ò ѨO_ç\òû áÈã¨∞ìÅ ~å`« ѨsHõΔÖ’#∞ „Ѩâ◊flÅ∞ W^Õ
=∂kiQÍ LO\Ï~Ú.

ÖÏOˆQfi*ò ѨO_ç\òû
ÖÏOˆQfi*ò ѨO_ç\òû „ˆQ_£-2 áÈã¨∞ìÅ ~å`« ѨsHõΔÖ’#∞
ã≤Å|ãπ ™êú~Úx Ѩ^Œ= `«~°QÆuH˜ ÃÑOKå~°∞.

Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£ \©K«~üû
Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£ \©K«~üû áÈã¨∞ìÅ ~å`« ѨsHõΔ „Ѩâ◊flÅ
ã¨OYºÖ’ =∂~°∞ÊÖË^Œ∞. "≥Ú`«ÎO 100 =∂~°∞¯Å‰õΩ 200 „Ѩâ◊flÅ∞
J_»∞QÆ∞`å~°∞. ѨsHõΔ ã¨=∞Ü«∞O =¸_»∞ QÆO@Å∞.

ÃãHõO_»s „ˆQ_£ \©K«~üû ~å`« ѨsHΔÍ q^è•#O
JOâ◊O
„Ѩâ◊flÅ∞ =∂~°∞¯Å∞
[#~°Öò <åÖˇ_£˚ JO_£ HõÔ~O\ò JÃѶ·~üû 20
10
Ѩ~üÃãÊH˜ì"£ W<£ Z_»∞ºˆH+¨<£
20
10
ÖÏOˆQfi*ò-1 (WO_çÜ«∞<£ ÖÏOˆQfi*ˇãπ) 18
9
ÖÏOˆQfi*ò-2
18
9
HõO>ˇO\ò
QÆ}˜`«O
18
9
Ãã·<£û
18
9
™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ
18
9
\©zOQ∑ "≥∞^èŒ_®År
30
15
"≥Ú`«ÎO
160
80
ã¨=∞Ü«∞O: 2 QÆO@Å 30 xq∞ëêÅ∞
Ãã·<£ûÖ’ Zxfi~å<£"≥∞O@Öò ã¨ì_ôãπ HõO>ˇO\ò (1-5 `«~°QÆ`«∞Å∞),
[#~°Öò Ãã·<£û (6-7 `«~°QÆ`«∞Å∞), Ѷ≤lHõÖò Ãã·<£û, |Ü«∞ÖÏlHõÖò
Ãã·<£û (8 `«~°QÆu), ™È+¨Öò ã¨ì_ôãπÖ’ Zxfi~å<£"≥∞O@Öò ã¨ì_ôãπ
HõO>ˇO\ò (1-5 `«~°QÆ`«∞Å∞), ™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ (6-7 `«~°QÆ`«∞Å∞)
JOâßÅ∞O\Ï~Ú.

ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû ~å`« ѨsHΔÍ q^è•#O
( QÆ}˜`«O, Ѷ≤lHõÖò Ãã·<£û, |Ü«∞ÖÏlHõÖò Ãã·<£û, ™È+¨Öò
ã¨ì_ôãπ )
JOâ◊O
„Ѩâ◊flÅ∞ =∂~°∞¯Å∞
[#~°Öò <åÖˇ_£˚ JO_£ HõÔ~O\ò JÃѶ·~üû 20
10
Ѩ~üÃãÊH˜ì"£ W<£ Z_»∞ºˆH+¨<£
20
10
HõO>ˇO\ò ã¨Éˇ˚H±ì (WO@s‡_çÜ«∞\ò Öˇ=Öò) 88
44
\©zOQ∑ "≥∞^èŒ_®År
32
16
"≥Ú`«ÎO
160
80
ã¨=∞Ü«∞O: 2 QÆO@Å 30 xq∞ëêÅ∞
3

ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû ~å`« ѨsHΔÍ q^è•#O
( ÖÏOˆQfi*ˇãπ)
JOâ◊O
„Ѩâ◊flÅ∞ =∂~°∞¯Å∞
[#~°Öò <åÖˇ_£˚ JO_£ HõÔ~O\ò JÃѶ·~üû 20
10
Ѩ~üÃãÊH˜ì"£ W<£ Z_»∞ºˆH+¨<£
20
10
HõO>ˇO\ò ÖÏOˆQfi*ò (Ѩ^Œ= `«~°QÆu Öˇ=Öò)
88
44
\©zOQ∑ "≥∞^èŒ_®År
32
16
"≥Ú`«ÎO
160
80
ã¨=∞Ü«∞O: 2 QÆO@Å 30 xq∞ëêÅ∞

ÖÏOˆQfi*ò ѨO_ç\òû „ˆQ_£-2 ~å`« ѨsHΔÍ q^è•#O
JOâ◊O
„Ѩâ◊flÅ∞ =∂~°∞¯Å∞
[#~°Öò <åÖˇ_£˚ JO_£ HõÔ~O\ò JÃѶ·~üû 20
10
Ѩ~üÃãÊH˜ì"£ W<£ Z_»∞ºˆH+¨<£
20
10
HõO>ˇO\ò ÖÏOˆQfi*ò(WO@s‡_çÜ«∞\ò Öˇ=Öò)
88
44
\©zOQ∑ "≥∞^èŒ_®År
32
16
"≥Ú`«ÎO
160
80
ã¨=∞Ü«∞O: 2 QÆO@Å 30 xq∞ëêÅ∞

Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£ \©K«~üû ~å`« ѨsHΔÍ q^è•#O
JOâ◊O
[#~°Öò <åÖˇ_£˚ JO_£ HõÔ~O\ò JÃѶ·~üû
WOy¡+π (Ѩ^Œ= `«~°QÆu Öˇ=Öò)
HõO>ˇO\ò
„Ñ≤xûѨÙÖòû, Ѷ≤ÖÏã¨Ñ¶‘ JO_£ Ç≤Ïã¨ìs
PѶπ Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£

„Ѩâ◊flÅ∞ =∂~°∞¯Å∞
20
10
20
10
30

15

24

12

Ãã·HÍÅr, "≥∞\©iÜ«∞Öòû JO_£ "≥∞^äŒ_£û
PѶπ Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£
24

12

J<å@g∞, Ѷ≤lÜ«∂År, H˜<≥ã≤Ü«∂År 24

12

ÃÇÏÖòÎ Z_»∞ºˆH+¨<£, ¿ãѶ‘ì Z_»∞ºˆH+¨<£ JO_£
Ѷ≤lÜ«∂År PѶπ ZHõû~üÃã·*ò
30

15

P~°æ<≥·*Ë+¨<£ JO_£ J_ç‡x„¿ãì+¨<£
PѶπ Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£

PѶ‘≤+≤ÜÕ∞\˜OQ∑ JO_£ HÀzOQ∑
PѶπ Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£
"≥Ú`«ÎO
ã¨=∞Ü«∞O: 3 QÆO@Å∞

28
200

14
100

~å`« ѨsHõΔ `ÕnÅ∞
ÃãHõO_»s „ˆQ_£ \©K«~üû

02-05-2012

ÖÏOˆQfi*ò ѨO_ç\òû

02-05-2012

Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£ \©K«~üû

02-05-2012

ã≤Å|ãπ:
ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû :

ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû (QÆ}˜`«O,

ã¨∂¯Öò Pã≤ÃãìO\ò L^ÀºQÍʼnõΩQÍ#∞ [#~°Öò <åÖˇ_£˚
JO_£ HõÔ~O\ò JÃѶ·~üû, Ѩ~üÃãÊH˜ì"£ W<£ Z_»∞ºˆH+¨<£, HõO>ˇO\ò,
"≥∞^äŒ_®År JOâßÅÖ’ „Ѩâ◊flÅ∞ J_»∞QÆ∞`å~°∞.

|Ü«∞ÖÏlHõÖò Ãã·<≥ûãπ,

ÃãHõO_»s „ˆQ_£ \©K«~üû:

Ѷ≤lHõÖò Ãã·<≥ûãπ, ™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ)

03-05-2012

ã¨∂¯Öò Jã≤ÃãìO\òû (ÖÏOˆQfi*ˇãπ)

03-05-2012

J~°`› Å« ∞:
ã¨∂¯Å∞ Jã≤ÃãìO\òû Hͺ@yiÖ’ QÆ}˜`«O, Ãã·<£û, ™È+¨Öò
L^ÀºQÍÅ∞O\Ï~Ú. D L^ÀºQÍʼnõΩ ã¨O|OkèOz JÉèíº~°∞÷Å∞
ÉϺzÅ~ü _ç „ w áêÃã· LO_®e. JO`« H õ O >Ë Z‰õ Ω ¯=
q^•º~°›`«Å∞#fl"å~°∞ ‰õÄ_® J~°∞›ÖË. J~Ú`Õ ã¨O|Okè`«
JOâ◊OÖ’ aW_ç _ç„w `«Ñ¨Êxã¨iQÍ áêÃã· LO_®e. ÃãHõO_»s
„ˆQ_£ \©K«~üûH˜ WO@~ü áêÃã· LO_®e. J~Ú`Õ \©K«~ü „>ˇÿxOQ∑
ã¨iìѶ≤ÔH\ò á⁄Ok LO_®e. ÉèÏëêѨO_ç`«∞ʼnõΩ FiÜ«∞O@Öò
_ç„w ÖË^• a.Z (e\ò) LO_®e. ѨO_ç\ò „>ˇÿxOQ∑ ÖË^• aW_ç
`«Ñ¨Êxã¨i. "åºÜ«∂"≥∂áê^蕺ܫÚʼnõΩ Ñ¶≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£Ö’
_çáê¡=∂ QÍx, aÑ≤W_ç QÍh LO_®e. JÖψQ _ç„w áêÃã·
LO_®e.

=Ü≥∂Ѩiq∞u:
=Ü≥∂ Ѩiq∞uH˜ ã¨O|OkèOz Hõ\ÏѶπ E<£ 1,
2012QÍ x~°‚~ÚOKå~°∞. \©K«~ü áÈã¨∞ìʼnõΩ ^Œ~°MÏã¨∞Î KÕã¨∞‰õΩ<Õ
JÉèíº~°∞÷Å∞ 18-39 =∞^茺 =Ü«∞ã¨∞ Hõey =ÙO_®e. Zãπã≤,
Zãπ\ ˜, cã‘ JÉèíº~°∞÷ʼnõΩ 44 ã¨O=`«û~åÅ=~°‰õΩ J=HÍâ◊O
LO@∞Ok. qHõ Ö ÏOQÆ JÉè í º ~° ∞ ÷ Å ∞ 49 㨠O =`« û ~åÅ∞
=zÛ#ѨÊ\˜H© \©K«~ü áÈã¨∞ìʼnõΩ ^Œ~°MÏã¨∞Î KÕã¨∞HÀ=K«∞Û.

ZOÑ≤H:õ
JÉè í º ~° ∞ ÷ Å ∞ ~å`« Ѩ s Hõ Δ Ö ’ ™êkè O z# =∂~° ∞ ¯Å
P^è•~°OQÍ ZOÑ≤Hõ „Ѩ„H˜Ü«∞ KÕѨ_»_®~°∞.
4

ÃãHõO_»s „ˆQ_£ \©K«~üû L^ÀºQÍʼnõΩ ã¨O|OkèOz
[#~°Öò <åÖˇ_˚£ JO_£ Hõ~Ô O\ò JÃÑ~·¶ ûü , Ѩ~Ãü ãÊH˜"ì £ W<£ Z_»∞ºˆH+¨<,£
WOw¡+¨μ, WO_çÜ«∞<£ ÖÏOˆQfi*ò, QÆ}˜`«O, [#~°Öò Ãã·<£û, ™È+¨Öò
㨠ì _ ô ã π Å Ö’ Hõ O >ˇ O \ò , "≥ ∞ ^ä Œ _ ®År JOâßÅÖ’ „Ѩ â ◊ fl Å∞
J_»∞QÆ∞`å~°∞.

Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£ \©K«~üû:
[#~°Öò <åÖˇ_£˚ JO_£ HõÔ~O\ò JÃѶ·~üû, Ѩ^Œ= `«~°QÆu
™ê÷~ÚÖ’ WOw¡+¨μ ã¨Éˇ˚‰õΩì, „Ñ≤xûѨÙÖòû, Ѷ≤ÖÏã¨Ñ¶‘ JO_£ Ç≤Ïã¨ìs
PѶπ Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£, Ãã·HÍÅr, "≥∞\©iÜ«∞Öòû JO_£ "≥∞^äŒ_£û
PѶπ Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£, J<å@g∞, Ѷ≤lÜ«∂År, H˜<≥ã≤Ü«∂År,
ÃÇÏÖòÎ Z_»∞ºˆH+¨<£, ¿ãѶ‘ì Z_»∞ºˆH+¨<£, Ѷ≤lÜ«∂År PѶπ ZHõû~üÃã·*ò,
PѶ‘≤+≤ÜÕ∞\˜OQ∑ JO_£ HÀzOQ∑ PѶπ Ѷ≤lHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£
JOâßÅÖ’ „Ѩâ◊flÅ∞ J_»∞QÆ∞`å~°∞.

„Ñ≤Ѩˆ~+¨<£
_ôZã‘û ѨsHõΔ Jɡ˚H˜ì"£ Ѩ^ŒÌuÖ’ LO@∞Ok. D ѨsHõΔ
„Ñ≤Ѩˆ~+¨<£H˜ „Ѩ`ÕºHõ`« „â◊^ŒÌ =Ç≤ÏOKåe. WO^Œ∞Ö’ „Ѩu
J^蕺ܫ∞=¸, „Ѩu JOâ◊=¸ =ÚYº"≥∞ÿ#^Õ. Jxfl JOâßÅ
#∞Oz „Ѩâ◊flÅ_»∞QÆ∞`å~°∞. Hõ#∞Hõ „Ñ≤Ѩˆ~+¨<£ q™êÎ~°OQÍ LO_®e.
_ôZã‘û ѨsHõΔ#∞ Z^Œ∞~˘¯<åÅO>Ë HÀzOQ∑ J=ã¨~°=∞x H˘O^Œ~°∞,
HÀzOQ∑ J=ã¨~°O ÖË^Œx =∞iH˘O^Œ~°∞ JO@∞O\Ï~°∞. J~Ú`Õ
HÀzOQ∑ fã¨∞HÀ=_»O J<Õk JÉèíº~°∞÷Å Jaè„áêÜ«∂Å#∞ |\©ì
LO@∞Ok. HÀzOQ∑Ö’ J~Ú`Õ „Ñ≤Ѩˆ~+¨<£ XHõ „Hõ=∞ Ѩ^ŒÌuÖ’
™êQÆ∞`«∞Ok. #=¸<å „Ñ¨âßfl Ѩ„`åÅ ™ê^äŒ#, WzÛ# „Ѩâ◊fl‰õΩ
ã¨∞Å∞=Ù =∂~°æOÖ’ ["å|∞#∞ ~å|@ì_»O, HõzÛ`«`«fiO, "ÕQÆO
`«k`«~° JOâßÅÃÑ· J=QÍǨÏ# U~°Ê_»∞`«∞Ok. Ѷ¨e`«OQÍ
JÉè í º i÷ H ˜ ~ÀE `« # ∞ ZO`« "Õ Q Æ O QÍ WzÛ# „Ѩ â ◊ fl ʼnõ Ω

ã¨=∂^è•#O ~åÜ«∞QÆÅ∞QÆ∞`«∞<åfl_»<Õ J=QÍǨÏ# U~°Ê_»∞`«∞Ok.
HÀzOQ∑ ÖËx"å~°∞ ÃÑ· JOâßÅxflO\˜h ^Œ$+≤ìÖ’ ÃÑ@∞ì‰õΩx
™ê^èŒ# KÕÜ«∂e.
U ѨsHõΔÔH·<å ™ê^èŒ<Õ =ÚYºO. JO^Œ∞=Å¡ Hõ~îÀ~° „â◊=∞
KÕÜ«∂e. JÖÏQÆx QÆO@Å QÆO@Å∞ K«^Œ=_»O =Å¡ ‰õÄ_®
„ѨÜ≥∂[#O LO_»^Œ∞. K«kqOk J=QÍǨÏ# KÕã¨∞HÀ"åe.
~ÀAH˜ ZxflQÆO@Å∞ K«^Œ∞=Ù`«∞<åfl=∞<Õk H͉õΩO_® ZO`«
J=QÍǨÏ# KÕã¨∞‰õΩ<åfl=∞#flk =ÚYºO. ã¨Éˇ˚‰õΩìÅ#∞ _çq[#¡
"åsQÍ qÉè í l OK« ∞ ‰õ Ω x K« ^ Œ ∞ =ÙHÀ"åe. QÆ } ˜ ` « O ÖÏO\˜
JOâßʼnõΩ <À\˜`À H͉õΩO_® JÉèϺã¨O KÕÜ«∂e. „Hõ=∞O
`«Ñ¨Ê‰õΩO_® JÉèϺã¨O KÕÜ«∞_»O =Å¡ "ÕQÆO, HõzÛ`«`«fiO
ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok. nxH˜ QÍ#∞ ÉËã≤H±û g∞^Œ, ã¨∂„`åÅ g∞^Œ Ѩ@∞ì
™êkèOKåe.
_ô Z ã‘ û Ѩ s Hõ Δ Ö ’ XHõ ¯ =∂ˆ ~ ¯ Éè í q +¨ º `« ∞ Î # ∞
xˆ~útã¨∞ÎOk. XHõ¯ =∂ˆ~¯ Hõ^• áÈ~ÚO^Œx =kÖË¿ãÎ XH˘¯™êi
P XHõ¯ =∂ˆ~¯ =∞# `«Å~å`«#∞ =∂~°∞ã¨∞ÎOk. D q+¨Ü«∂xfl
QÆ∞~°∞ÎOK«∞‰õΩx „Ѩu ã¨Éˇ˚‰õΩì#∞ ‰õΔΩ}‚OQÍ J^茺ܫ∞#O KÕÜ«∂e.
WOw¡+¨μ ã¨Éˇ˚‰õΩì‰õΩ ã¨O|OkèOz „QÍ=∞~üÃÑ·, XHÍ|ÅsÃÑ· Ѩ@∞ì
™êkèOKåe.
[#~°Öò <åÖˇ_£˚ qÉèÏQÆOÖ’ HõÔ~O\ò PÃѶ·~üû#∞ ‰õÄ_®
ã‘iÜ«∞ãπQÍ fã¨∞HÀ"åe. q[Ü«∞=HÍâßÅ∞ "≥∞~°∞QÆ"åfiÅO>Ë
D qÉèÏQÆO ‰õÄ_® =ÚYº"Õ∞. JO^Œ∞=Å¡ ~ÀE *ÏfÜ«∞,
JO`«~å˚fÜ«∞, ~å„+‘ìÜ«∞ Ѩi}Ï=∂Å#∞ QÆ=∞xã¨∂Î LO_®e.
^•xH˜ ã¨O|OkèOz ѨsHõΔ‰õΩ =ÚO^Œ∞ F P~°∞ <≥ÅÅ HÍÅOÖ’
[iy# ã¨=∞HÍb# JOâßÅÃÑ· Ѩ@∞ì ™êkèOKåe. XHõ

5

k#Ѩ„uHõ#∞ fã¨∞‰õΩx JO^Œ∞Ö’ H˘`«ÎQÍ =zÛ# JOâßÅ#∞
ZѨ Ê \˜ H õ Ñ ¨ Ù Ê_» ∞ #"≥ ∂ ^Œ ∞ KÕ ã ¨ ∞ HÀ"åe. „Ѩ = ÚY =º‰õ Ω Î Å
=∞~°}ÏÅ∞, H˘`«Î Pq+¨¯~°}Å∞, ã¨OÉèíqOz# Éèí∂HõOáêÅ∞,
`«∞áê#∞Å∞, JÅÊ Ñ‘_»<åÅ∞, ^•_»∞Å∞, H˘`«ÎQÍ J=∞Å=Ù`«∞#fl
Hõq∞\©Å∞, ã¨O㨯~°}Å∞, „QÆO^ä•Å∞, J"å~°∞¤Å∞, ѨÙ~°™ê¯~åÅ`À
áê@∞ xÜ«∂=∞HÍÅ#∞ ZѨÊ\˜HõѨÙÊ_»∞ #"≥∂^Œ∞ KÕã¨∞‰õΩO@∂
ѨÙ#â◊Û~°} KÕã¨∞‰õΩO@∂ LO_®e.
"≥∞^äŒ_®ÅrH˜ ã¨O|OkèOz JÉèíº~°∞÷Å∞ "åi "åi
Láê^蕺ܫ∞ tHõΔ}Ö’ <Õ~°∞Û‰õΩx LO\Ï~°∞. "≥∞^äŒ_®ÅrÖ’
L#fl Jxfl JOâßÅ#∞ `«∞K« `«Ñ¨Ê‰õΩO_® ‰õΔΩ}‚OQÍ J^茺ܫ∞#O
K͆Ƕe.
KåÖÏ áÈ\© ѨsHõΔÅÖ’ q[Ü«∞O ™êkèOz# "å~°O`å
iq[<£‰õΩ Z‰õΩ¯= ã¨=∞Ü«∞O ˆH\Ï~ÚOz# "åˆ~. J~Ú`Õ KåÖÏ
=∞Ok JÉèíº~°∞÷ÅO`å iq[<£ KÕÜ«∞QÆey`Õ ã¨=∞Ü«∂xH˜
ã¨=∞Ü«∞O P^• J=fi_»"Õ∞ H͉õΩO_® ~åx „Ѩâ◊flÅ∞ QÆ∞iOz
PÖ’zOK«_®xH˜ H˘O`« ã¨=∞Ü«∞O ^˘~°∞‰õΩ`«∞Ok.
~åã¨∞Î#fl ѨsHõΔ#∞ Öˇ·Ñ¶π JO_£ _≥`ü ã¨=∞㨺QÍ ÉèÏqOKåe.
W^Õ `«=∞Hõk z=i J=HÍâ◊OQÍ ÉèÏqOKåe. JO^Œ∞=Å¡ áÈ\©
Ѩ s Hõ Δ Ö ’ `å#∞ <≥ Q Æ ∞ æ ‰ õ Ω ~åQÆ Å =∞#fl P`« ‡ qâßfi™êxfl
ÃÑOK«∞HÀ"åe. P`«‡ qâßfiã¨O ™ê^èŒ#`À<Õ, JÉèϺã¨O`À<Õ =$kÌ
K≥O^Œ∞`«∞Ok. x~°O`«~°O „â◊=∞ KÕÜ«∂e. x~°O`«~° „â◊=∞,
ÅHΔ Í ºxfl KÕ ~ ° ∞ HÀQÆ Å =∞#fl P`« ‡ qâßfi㨠O , „Hõ = ∞tHõ Δ } `À
‰õ Ä _» ∞ ‰õ Ω #fl JÉè Ï ºã¨ O JÉè í º ~° ∞ ÷ Å #∞ q[Ü« ∞ Ѩ ^ ä Œ O "≥ · Ñ ¨ Ù
#_çÑ≤™êÎ~Ú.

_çZãπã≤ – 2009 Zãπl\˜ „Ñ‘qÜ«∞ãπ ¿ÑѨ~ü
1. kOÌæñ 14, 2008¯]l

'UNIDO (United Nations Industrial
Development Organisation)Ñyýl$§ýlË ^ólÜ
í ¯]l Ç´ùÆý‡$t {ç³M>Æý‡…

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6

´ëÇ{Ô>Ñ$M>ÀÐ]l–¨® ^ðl…¨¯]l §ólÔ>ÌZÏ {ç³£ýlÐ]l$ Ý릯l] …ÌZ¯]l$¯]l² §ólÔ¶æ…?
1) f´ë¯Œl
2) fÆý‡Ã±
3) œí ¯ŒlÌê…yŠl
4) Üí …VýS³ç NÆŠ‡
f: Üí …VýS³ç NÆŠ‡
CsîæÐ]lË Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ Üç …Æý‡„ýS×æOò³ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Üç Ð]l*ÐólÔ¶æ… H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ
fÇW…¨?
1) gñæ±Ðé
2) »ê¯Œl
3) Ð]l*{yìlyŠl
4) Íçܾ¯Œl
f: »ê¯Œl
2008 Üç …Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ Æ>Ð]l$¯Œl Ððl$VýSòÜõÜ AÐéÆý‡$z¯l] $ H Æý‡…VýS…ÌZ MýS–íÙ
^ólÜí ¯]l…§ýl$MýS$ {ç³M>‹Ù BÐðl$t, Ð]l$…§éMìS° BÐðl$tËMýS$ {糧é¯]l… ^ólĶæ$ºyìl…¨?
1) ³ç ¼ÏMSŠ Üç ÈÓ‹Ü
2) MýSÐ]l¬Å°sîæ ÎyýlÆŠ‡Ùí ³‹
3) GÐ]l$Æý‡…j sŒæ ÎyýlÆŠ‡Ùí ³‹
4) VýSÐ]lÆý‡²Ððl$…r$ Üç ÈÓ‹Ü
f: MýSÐ]l¬Å°sîæ ÎyýlÆŠ‡Ùí ³‹
^èl…{§ýlĶæ*¯Œl&2 {糧« é¯]l Ë„ýSÅ…?
1) Ð]l*¯]lÐ]l#°² ^èl…{§ýl$°Oò³MìS ³ç …ç³yýl…
2) ^èl…{§ýl$° Eç³Ç™èlÌê°² _{¡MýSÇ…^èlyýl…
3) ^èl…{§ýl$°Oò³ Æý‡ÝëĶæ$°MýS ³ç È„ýSË$, Üç ß
ç æfÐ]l¯]lÆý‡$˯]l$ VýS$Ç¢…^èlyýl…
4) ^èl…{§ýl$°Oò³ iÐ]l#Ë A¯ólÓçÙ×æ
f: ^èl…{§ýl$°Oò³ Æý‡ÝëĶæ$°MýS ³ç È„ýSË$, Üç ß
ç æfÐ]l¯]lÆý‡$˯]l$ VýS$Ç¢…^èlyýl…
f¯]lÐ]lÇ 23, 2004ÌZ Üç ${ï³…MøÆý‡$t C_a¯]l {糧« é¯]l Æý‡*Í…VŠS¯]l$ A¯]l$çÜÇ…_
gê¡Ä¶æ$ ³ç ™éM>ÑçÙPÆý‡×æ… Æ>gêÅ…VýS…ÌZ° H BÇtMSý ÌŒæ MìS…§ýl ´ûÆý‡$°
{´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PV> {ç³MýSsìæ…^èlºyìl…¨?
1) BÇtMSý ÌŒæ 21(1)G
2) BÇtMSý ÌŒæ 19(1)G
3) BÇtMSý ÌŒæ 18(2)¼
4) BÇtMSý ÌŒæ 16(2)¼
f: BÇtMSý ÌŒæ 19(1)G
MìS…¨ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l¨?
º¬™èl$Ð]l# C…yìlĶæ$¯Œl M>ÅÌñæ…yýlÆŠ‡ {ç³M>Æý‡… ¯ðlËË$
C…XÏÙç $
M>ÅÌñæ…yýlÆŠ‡ {ç³M>Æý‡… ¯ðlËË$
1) õßæÐ]l$…™èl
gôæÅçÙx&BÚëÉýl
Ð]l*Ça&H{í³ÌŒæ
2) Ô¶æÆý‡™Œl O^ðl{™èl&OÐðlÔ>Q
kOÌñæ&BVýSçÙ$t
3) {XçÙà {Ô>Ð]l×æ&¿ê{§ýl糧ýl ¯]lÐ]l…ºÆý‡$&yìlòÜ…ºÆý‡$
4) ÕÕÆý‡ Ð]l*çœ$&¸ëË$Y×æ f¯]lÐ]lÇ&íœ{ºÐ]lÇ
f: ÕÕÆý‡ Ð]l*çœ$&¸ëË$Y×æ f¯]lÐ]lÇ&íœ{ºÐ]lÇ
Æý‡§ýl$ª ^ólĶæ$ºyìl, †ÇW ³ç #¯l] Æý‡$§ýlÇ® …糺yìl¯]l B…{«§lý {糧ólÔŒæ ÌñæhõÜsÏ æì ÐŒl
Mú°ÞÌŒæË Ð]l$«§lý Å M>ËÐ]lÅÐ]l¨« ?
1) 22 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë$
2) 23 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë$
3) 24 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë$
4) 20 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë$
f: 22 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë$
Ð]l$¯]l BÈÃMìS Üç …º…«¨…_¯]l C¯Œl¸ë…{sìæ ´ëuý‡Ô>ËË$ GMýSPyýl MýSËÐ]l#?
1) ÐðlÍÏ…VŠSr¯Œl (Wellington), MìSÆŠ‡MîS (Kirkee)
2) Ð]lyø§ýlÆý‡ (Vadodara), Üí MìS…{§é»ê§Šl (Secunderabad)
3) Ð]l*çßZ (Mahow), »ñæÌêY… (Belgaum)
4) yìlÄñæ*ÌêÍ (Deolali), Ð]l*çßZ (Mahow)
f: Ð]l*çßZ (Mahow), »ñæÌêY… (Belgaum)
^èlrtÜç ¿¶æÌZÏ Ð]l$íßæâ¶æË$ 33 Ô>™èl… ÇfÆó‡ÓçÙ¯Œl MýSÍμ…^èlyé°MìS MóS…{§ýl
¯éÅĶæ$Ô>Q Ð]l$…{† {ç³ÐólÔ¶æò³sìæ¯t l] Æ>gêÅ…VýS Üç Ð]lÆý‡×æ?
1) 108Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ 2) 107Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ
3) 106Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ 4) 109Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ
f: 108Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ
Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ 21 BVýSÙç $t, 2008¯]l H Üç …X™èl ѧéÓ…çÜ$° _{™èl…™ø
™èl´ëÌê¼â¶æÏ Ñyýl$§ýlOÌñæ…¨?

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) EÝ뢧lŠ BÎRꯌl
2) ³ç …yìl™Œl Æý‡ÑÔ¶æ…MýSÆŠ‡
3) EÝ뢧lŠ ¼íÜÃÌêÏ Rꯌl
4) sìæ.G¯Œl. ÔóæÙç Vø´ë˯Œl
f: EÝ뢧lŠ ¼íÜÃÌêÏ Rꯌl
Ð]l*ÝùPÌZ fÇW¯]l A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ´ùsîæÌZ JÇÝëÞMýS$ ^ðl…¨¯]l òO ÜMýS™èlÕÍμ
Üç $§ýlÆý‡Ø¯Œl ³ç sê²Ä¶æ$MŠS Æý‡*´÷…¨…_¯]l H òO ÜMýS™èl ÕÌêμ°MìS "VøÌñæ¯z lŒ béƇ¬‹Ü'
AÐéÆý‡$z¯]l$ VðSË$´÷…§éÆý‡$?
1) VøÏºÌŒæ ³ï Ü‹
2) VøϺ̌æ ÐéÇÃ…VŠS
3) Üç $¯éÑ$
4) ´ëç³#Ìæô Ùç ¯Œl GMŠSÞ´ùÏf¯Œl
f: VøϺ̌æ ÐéÇÃ…VŠS
IMýSÅÆ>fÅ Üç Ñ$† Ð]l*¯]lÐ]l ß
ç æMýS$PË MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> °Ä¶æ$Ñ$…^èlºyìl¯]l ¿êÆý‡™èl
Üç …™èl† Ð]l$íßæâ¶æ?
1) {糆¿ê ¯éĶæ$ÆŠ‡
2) EÚë ¯éĶæ$ÆŠ‡
3) A…º$f… ³í âñæÏ•
4) ¯]lÐ]l±™èl… ³í âñæÏ•
f: ¯]lÐ]l±™èl… ³í âñæÏ•
{ç³Üç $¢™lè … »ê»ê AsêÑ$MŠS ÇòÜÆŠ‡a òÜ…rÆŠ‡ MýSÍWE¯]l² Ð]lÊyýl$ ³ç ÇÔZ«§lý ¯é
ÇĶæ*MýStÆý‡$Ï?
1) Aç³ÞÆý‡ (Apsar), Üí Æý‡$‹Ü (Cirus), VýS…Vø{† (Gangotri)
2) Aç³ÞÆý‡, {«§lý $Ð]l (Dhruva), VýS…Vø{†
3) Aç³ÞÆý‡, Üí Æý‡$‹Ü, {«§lý $Ð]l
4) Üí Æý‡$‹Ü, {«§lý $Ð]l, VýS…Vø{†
f: Aç³ÞÆý‡, Üí Æý‡$‹Ü, {«§lý $Ð]l
AÑ$²Äñæ¬òÜ…sìæÜí Ü‹ (Amniocentesis)JMýS?
1) VýSÆý‡Â °Æ>®Æ‡ý ×æ, ™ðlÍĶæ$ç³Æý‡^ól ³ç È„ýS
2) Ð]l$íßæâ¶æË Üï ™ˆ lè Ó… °Æ>®Æ‡ý ×æ ³ç È„ýS
3) Ð]l$VýSÐéÇ ³ç #Ƈý $çÙ™èlÓ… °Æ>®Æ‡ý ×æ ³ç È„ýS
4) VýSÆý‡Âçܦ ÕÔ¶æ$Ð]l#ÌZÏ Í…VýS °Æ>®Æ‡ý ×æ, ™ðlÍĶæ$ç³Æý‡^ól ³ç È„ýS
f: VýSÆý‡Âçܦ ÕÔ¶æ$Ð]l#ÌZÏ Í…VýS °Æ>®Æ‡ý ×æ, ™ðlÍĶæ$ç³Æý‡^ól ³ç È„ýS
fÐ]l¬Ã&M>ÖÃÆŠ‡ Æ>çÙ…‰ ÌZ A«¨M>Æý‡ ¿êçÙ/Ë$?
1) M>ÖÃÇ
2) EÆý‡$ª
3) M>ÖÃÇ, EÆý‡$ª 3) ßí æ…©
f: M>ÖÃÇ, EÆý‡$ª
Vø…yýl$Ë ¯érÅ…?
1) Ķæ$„ýSV>¯]l…
2) MøÌêr…
3) MýSÆý‡Ã 4) ¿ê…{V>
f: MýSÆý‡Ã
AÆý‡Ñ…§ýl ByìlVýS ^ól Æ>Ķæ$ºyìl CsîæÐ]lË {糆Úët™lè ÃMýSÐO lð $¯]l Ð]l*ůŒl º$MýSÆŠ‡
{ò³•gŒæ(Man Booker Prize)¯]l$ ´÷…¨¯]l ³ç #Üç M¢ Sý …?
1) ¨ ÌO æñ ¯Œl B‹œ º*Åsîæ
2) ¨ ÐO lð sŒæ sO æñ VýSÆŠ‡
3) ¨ VóS§ýlÇ…VŠS
4) ¨ ÇOÐlð $¯ŒlÞ B‹œ ¨ yól
f: ¨ ÐO lð sŒæ sO æñ VýSÆŠ‡
gꯌl 8, 2008¯]l fÇW¯]l 9Ð]l "C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ C…yìlĶæ$¯Œl œí ÌŒæz AM>yýlÒ$'
M>Æý‡Å{MýSÐ]l$…ÌZ E™èlТ l] $ Üç àĶæ$ ¯]lsìæ AÐéÆý‡$z¯l] $ A…§ýl$MýS$¯]l² ¯]lsìæ?
1) Mö…MýS¯é õܯŒl Ô¶æÆý‡Ã
2) MýSȯé MýS³ç NÆŠ‡
3) {í³Ä¶æ$Ð]l$×ìæ
4) ¼´ëÝë ºçÜ$
f: Mö…MýS¯é õܯŒl Ô¶æÆý‡Ã
Üç *Æý‡Å MìSÆý‡×êË Ô¶æMìS°¢ ´ë„ìSMýS…V> Eç³Äñæ*W…^èl$Mö° ¯]lyìl^ól Ððl¬rtÐl𠬧ýlsìæ
Kyýl AƇ¬¯]l {X¯Œl Ùí ³‹ (Green Ship)fË{ç³ÐólÔ¶æ… ^ólÜí ¯]l {糧ólÔ¶æ…?
1) BÐŒl$çÜÆt ‡Š yéÐŒl$
2) AÐðl$ÇM>ÌZ° ¯]l*ÅĶæ*Æý‡$P
3) ´ùÆý‡$aVýSÌŒæÌZ° Íçܾ¯Œl
4) f´ë¯ŒlÌZ° Mø»Œæ

f: f´ë¯ŒlÌZ° Mø»Œæ
20. 2008 Üç …Ð]l™èlÞÆ>°MìS "糧ýlà ѿ¶æ*çÙ׊æ' ´÷…§ýl°ÐéÆý‡$?
1) ÑÔ¶æӯ飊l B¯]l…§Šl
2) C. }«§lý Æý‡¯Œl
3) EÝ뢧lŠ BçܧŠl BÎRꯌl
4) Æý‡™èl¯Œl ¯éÐ]lÌŒæ sêsê
f: EÝ뢧lŠ BçܧŠl BÎRꯌl
21. "C…¨Æ> V>…«¨ Æ>ïÙĉ æ¶ $ Ð]l*¯]lÐ]l Üç …{VýSàËĶæ$' A¯ól Ýë…çÜP–† Üç …çܦ VýSË
¯]lVýSÆý‡…?
1) ´ësê²
2) ¯]l*ÅÉìlÎÏ
3) ËMø²
4) ¿Z´ëÌŒæ
f: ¿Z´ëÌŒæ
22. ¼ÌŒæz (Bild) A¯ól ÐéÆ>¢³ç {†MýS {ç³^èl$Ç…^èl$^èl$¯]l² §ólÔ¶æ…?
1) º…V>ϧló ÔŒæ
2) B{õÜÍt Ķæ*
3) C…yö¯ólÙí Ķæ* 4) MðS¯]lyé
23. ¿¶æ*Ñ$ ¿¶æ*Ð]l$«§lý ÅÆó‡Q ÐéÅÝëÆý‡…¦ Æý‡Ð]l*Æý‡Ñ$ ........... MìSÌZÒ$rÆý‡ÌÏ Z?
1) 6377
2) 7736
3) 7377
4) 6773
f: 6377
24. »ê…ºÆ> (Bambara)¿êçÙ Ðéyýl$MýSÌZ E¯]l² §ólÔ¶æ…?
1) Ð]l*Ët(Malta) 2) Ð]l*Í(Mali)
3) ÌêÐø‹Ü(Laos) 4) òO ßæ¡(Haiti)
f: Ð]l*Í(Mali)
25. {ç³³ç …^èl BÆøVýSÅ Üç …çܦ (WHO) òÜò³…t ºÆý‡$, 2008 Ç´ùÆý‡$tÌZ
BíÜĶæ*&ç³Üí œí MŠS ÈhĶæ$¯ŒlÌZ GMýS$PÐ]l Ð]l$…¨ {ç³fË$ H ÐéÅ«¨ »êǯ]l
ç³yýlÐ]l^èla° òßæ^èlaÇ…_…¨?
1) yðl…VýS*2) Ð]l$ÌôæÇĶæ*
3) »Z§ýlM>Ë$
4) Ððl$§ýlyýl$Ðéç³#
f: Ð]l$ÌôæÇĶæ*
26. I.B.E.X. ¯]l$ ÑçÜÇ¢ …^èlV>?
1) Intelligence Bureau Extreme Operations
2) Interstellar Boundary Explorer Mission
3) Intercosmic Bang Experiment Mission
4) International Biological Xtrataterrestrial Exploration
f: Interstellar Boundary Explorer Mission
27. G-8 §ólÔ¶æ MýS*rÑ$ÌZ Üç ¿¶æÅ™èlÓ… Ìôæ° §ólÔ¶æ…?
1) {¸ë¯ŒlÞ
2) fÆý‡Ã±
3) C…yìlĶæ*
4) CrÎ
f: C…yìlĶæ*
28. 13Ð]l òO œ¯é¯ŒlÞ MýSÑ$çÙ¯Œl ^O lð Æý‡Ã¯Œl?
1) A°ÌŒæ M>Mø§ýlÆŠ‡ 2) ¼.MðS. Ñ${Ô>
3) h.íÜ. Ð]l$ÌZá{™é
4) ÑfÄŒæ$ GÌŒæ. MðSÌŒæM>ÆŠ‡
f: ÑfÄŒæ$ GÌŒæ. MðSÌŒæM>ÆŠ‡
29. C‹ÜÌê…yŠl §ólÔ¶æ… ´ëÆý‡ÐÏ lð $…sŒæ?
1) yO lð sŒæ (Diet)
2) B̌椅VŠS (Althing)
3) M>…{VðSÜ‹ (Congress)
4) MøÆý‡$tÞ (Cortes)
f: B̌椅VŠS (Althing)
30. C…rÆŠ‡´ùÌŒæ (INTERPOL) {糧« é¯]l M>Æý‡ÅÝ릯l] … VýSË ¯]lVýSÆý‡…?
1) {ºòÜÌŒæÞ (Brussels) -»ñæÍjĶæ$…
2) ÌO æñ Äñ欯ŒlÞ (Lyons) - {¸ë¯ŒlÞ
3) ÌO æñ … (Lime) - ò³Æý‡$
4) Ñ$¯]l$ÞP (Minsk) - »ñæÌêÆý‡‹Ü
f: ÌñæÄñ欯ŒlÞ (Lyons) - {¸ë¯ŒlÞ
V> ³í Ë$Ð]lºyól¨?
31. MìS…¨ ÐésìæÌZ Humanitarian Law Commission
1) Æð‡yŠl{M>‹Ü
2) Ķ欯ðlÝùP
3) ĶæÊ°òÜœ‹
4) A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ¯éÅĶæ$Ý릯l] …
7

32.

ZPG-° ÑçÜÇ
¢ …^èlV>
1) Zebra Population Growth.
2) Zoological Performance Gravity.
3) Zero Performance Gains.
4) Zero Population Growth.
f: Zero Population Growth.

33. CsîæÐ]lË

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

^ðl¯O lð ²ÌZ Ð]l¬Wíܯ]l "{ç³ÐéïÜ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ¨Ð]lÜ‹ '?
1) ¯éÌZY¨
2) Hyø¨
3) BÆø¨
4) Ð]lÊyø¨
f: Hyø¨
^èl…yîlç³NÆŠ‡&B¯Œl&ïÜ (Chandipur-on-sea)¯]l$…_ ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 12, 2008¯]l
³ç È„ìS…_¯]l Eç³Ç™èlË… ¯]l$…_ Eç³Ç™èlË…Oò³ 600 MìS.Ò$. Æó‡…hÌZ E¯]l²
Ë„>Å°² MörtVSý Ë Mö™èl¢ Ñ$òÜÞ• ÌŒæ?
¼) AW²&5
1) K-15
3) ÔoÆý‡Å
yìl) ³ç –«¨Ó&3
f: ÔoÆý‡Å
BÇPsìæMŠS {«§lý $Ð]l {´ë…™èl…ÌZ° Ððl¬rtÐl𠬧ýlsìæ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ³ç ÇÔZ«§lý ¯é
MóS…{§ýl…?
1) ß
í æÐ]l*{¨
2) VýS…Vø{†
3) Ķæ$Ð]l¬¯ø{† 4) Ô¶æMìS¢
f: ß
í æÐ]l*{¨
Ðól$, 2008ÌZ Ð]l$Ķæ$¯éÃÆŠ‡ §ólÔ¶æ…ÌZ {ç³â¶æĶæ$… Üç –íÙ…t _¯]l ò³¯]l$ ™èl$¸ë¯]l$?
1) °Úë
2) BÄñæ$Úë
3) MýS{†¯é
4) ¯]lÈYÜ‹
f: ¯]lÈYÜ‹
MìS…¨ ÐésìæÌZ yìlòÜ…ºÆŠ‡ 23 {´ë«§é¯]lÅ™èl?
1) {ç³³ç …^èl GƇ¬yŠlÞ ¨¯]l… (World AIDS Day)
2) {ç³³ç …^èl BàÆý‡ ¨¯]l… (World Food Day)
3) Ð]l*¯]lÐ]l ß
ç æMýS$PË ¨¯]l… (Human Rights Day)
4) MìSÝ믌l ¨Ð]lÜ‹ (Farmer's Day)
f: MìSÝ믌l ¨Ð]lÜ‹ (Farmer's Day)
"{V>O¯lð sŒæ Üí sîæ'V> {ç³Üí ¨® ^ðl…¨¯]l¨?
1) A»ñæÆŠ‡yîl¯Œl (Aberdeen) -ÝëPsñæÏ…yŠl
2) œç NÅhĶæ$… (Fujiyama) -f´ë¯Œl
3) MìSÓsZ (Quito) - §ýl. AÐðl$ÇM>
4) gO æñ ³ç NÆŠ‡ (Jaipur) -C…yìlĶæ*
f: A»ñæÆŠ‡yîl¯Œl (Aberdeen) -ÝëPsñæÏ…yŠl
Ð]l$¯]l gê¡Ä¶æ$ ³ç „ìS, ¯ðlÐ]l$Í Ô>ïÜĈ æ¶ $ ¯éÐ]l$…?
1) CMìSÜ‹ M>ǯólr (Echis carinata)
2) ´ëÐö {MìSÜç r
t Ü‹ (Pavo cristatus)
3) º$…V>Æý‡Ü‹ ¸ëíÜÄôæ$r‹Ü (Bungarus faciatus)
4) KíœÄñæ¬òœVýSÜ‹ òßæ¯é² (Ophiophagus hanna)
f: ´ëÐö {MìSÜç r
t Ü‹ (Pavo cristatus)
G°²MýSË §éÓÆ> C§ýlƪ ‡ó Üí {糆°«§lý $˯]l$ Ð]l*{™èl… ÌZMŠSÜç ¿¶æMýS$ ³ç …ç³#™èl$¯]l²
Æ>Ú‰ëË$?
1) AÆý‡$×ê^èlË{糧ólÔŒæ, íßæÐ]l*^èlË{糧ólÔŒæ
2) ¯éV>Ìê…yŠl, Ñ$gZÆ>…
3) Ð]l$×ìæ³ç NÆŠ‡, Ñ$gZÆ>…
4) AÆý‡$×ê^èlË{糧ólÔŒæ, VøÐé
f: AÆý‡$×ê^èlË{糧ólÔŒæ, VøÐé

PART-B
GENERAL ENGLISH
41. The teacher said to Kamala, ''How are you?''
Choose the correct form of reported speech.
1) The teacher asked Kamala how she was.
2) The teacher asked Kamala that how she was.
3) The teacher asked Kamala how were you.
4) The teacher asked Kamala how was she
f: The teacher asked Kamala how she was
42. 'My little sister ........... a beautiful dress on her birthda

party'.
Choose the correct phrasal verb.
1) put off
2) put up
3) put on
4) put in
f: put on
43. Choose the correct form of leave- taking for the letter
which you start addressing as ''Dear Madam''
1) Yours lovingly
2) Yours affectionately
3) Yours faithfully
4) Yours obediently
f: Yours faithfully
44. Choose the polite form of invitation.
1) Why don't you come to my party?
2) How about coming to my party?
3) Come to my party.
4) Could you please come to my party?
f: Could you please come to my party?
45. Choose the appropriate form of polite response to a
telephone call.
1) Who is it?
2) May I know who is calling?
3) Who are you?
4) Who is calling?
f: May I know who is calling?
46. 'Of all the metals, ....... gold is the most precious.'
Choose the correct article to complete the sentence if
necessary.
1) a
2) an 3) the
4) no article required
f: no article required
47. 'The Student leader gave a passionate
speech and won the
election in the college.'
The underlined word means
1) emotional
2) ambitious
3) encouraging 4) descriptive
f: emotional
48. 'I saw a ........... cat in the kitchen.'
Choose the correct phrase to complete the sentence.
1) fat black big
2) big black fat
3) big fat black
4) black fat big
f: big fat black
49. 'The play really made us ...........' Choose the correct
word/phrase to complete the sentence.
1) laughed
2) laughing
3) being laughed
4) laugh
f: laugh
50. "Lata and Prasanna were able to cross the road."
This sentence explains
1) a past action
2) a past ability
3) a possibility
4) an obligation
f: a past ability
51. 'Hari and Ravi .............. here for ten years.'
Chosse the correct verb form to complete the sentence.
1) lived
2) are living
3) have been living

8

4) live
f: have been living
52. 'They are known ............... be honest.'
Choose the correct prepostion.
1) by 2) to
3) for 4) with
f: to
53. 'My room is cosy
.'
The underlined word means
1) comfortable 2) cheap
3) expensive
4) horrible
f: comfortable
54. 'If Raju had been honest, ..........'. Choose the corr
answer to complete the sentence
1) he would had returned the money.
2) he would return the money.
3) he would have returned the money.
4) he would has returned the money.
f: he would have returned the money.
55. 'How sweet the moonlight sleeps upon this bank !'
Change the sentence into an affirmative sentence.
1) The moonlight very sweetly sleeps upon this bank
2) The moonlight very sweetly will sleep upon this bank
3) The moonlight very sweetly has slept upon this bank
4) The moonlight very sweetly is sleeping upon this ban
f: The moonlight very sweetly sleeps upon this bank
56. "Mother ........." she cried. "Come and pick this bab
pumpkin from me."
Choose the correct punctuation mark.
1) comma
2) hyphen
3) colon
4) exclamation mark
f: exclamation mark
57. 'Sheela did not care him for his farcical
allegation, which
made him angry.'
The underlined word means
1) grave
2) ridiculous
3) serious
4) abnormal
f: ridiculous
58. "Are there anybooks on the shelf?
The underlined word is
1) an adverb
2) a determiner
3) a preposition
4) a conjunction
f: a determiner
59. 'Go to store, ...........?'
The correct question tag is
1) do you
2) did you
3) aren't you
4) won't you
f: won't you
60. Venu : ............................?
Ravi : Untill the end of next week.
Choose the correct question form to complete t
conversation.
1) How long have you been here for
2) How long are you here
3) How long are you here for
4) How long have you been here
f: How long are you here

3) the music of the charmer
61. The silent letter in the word 'should' is
4) snakes and thir dance
1) h
2) l
3) s
4) d
f: thenature of snakes
70. Find the correct statement?
f: 1
1) The charmer has to blow the pipe to make the sna
62. 'Why did your brother write such a letter?'
dance
The passive form of the given sentence is
2) The charmer has to use a long pipe to make the sn
1) Why was such a letter written by your brother?
dance
2) Why did such a letter was written by your brother?
3) The charmer has to move the pipe to make the sn
3) Such a letter was written by your brother, why?
dance
4) Why had your brother written such a letter?
4) The snake has to hiss to make the charmer blow the p
f: Why was such a letter written by your brother?
63. Would you
follow me
f: The charmer has to move the pipe to make the sns
dance
A
B
71. If the charmer stands still and blows the pipe?
wherever
I would go?
1) the snake will not dance
C
D
2) the snake will listen to him
Choose the part of the sentence that has an error
3) the snake will enjoy the tune
1) A
2) C
4) the snake will sway its body to the rhythm of the mus
3) D
4) B
f: D
f: the snake will not dance
64. Some boys are atleast as industrious as Suresh.
72. The snades are wonderful creatures because ?
This sentence can be said as1) They have legs but still walk slowly on the ground
1) Suresh is more industrious than some other boys.
2) They have no ears but still dance by the movement
2) Suresh is the most industrious boy.
the charmer's pipe
3) Some boys are the most industrious.
3) They enjoy by listening to the music
4) Suresh is not more industrious than some other boys.
4) It sways its body so as to bite the charmer
f: Suresh is not more industrious than some other boys.
f: They have no ears but still dance by the movement
65-68. The following passage has four blanks. Choose the
the charmer's pipe
ç …Qů]l$ 8/17^ól VýS$×ìæ…^èlÐ]l$…sôæ, ´÷Æý‡´ër$¯]l B
suitable word for each blank to make the passage 73. JMýS ѧéÅǦ° JMýS Ü
meaningful.
ѧéÅǦ 8/17^ól ¿êW…_ Üç ÆO ‡ð ¯]l fÐéº$ MýS…sôæ 225 GMýS$PÐ]l ^ðl´ëμyýl$.
'An effective speech ________ (65) an attractive speech. It
AƇ¬™ól B Üç …QÅ?
not only __________ (66) the audience but ________ (67)
1) 361 2) 136 3) 550 4) 225
changes them. Worried audience become cheerful. Mild
audience become wild. Sometimes listeners change
f: 136
74. 0.2(2x – 1) – 0.5(3x – 1) AƇ¬™ól x = ?
________ (68) faith as a result of an effective speech.'
65. 1) has 2) is
1) &2/11
2) &1/11
3) had 4) was
3) 1/11
4) 2/11
f: is
t66. 1) attract
2) attracted
f: &1/11
75. JMýS Æøyýl$z ÆøËÆŠ‡ ¿¶æ*Ñ$ ^èl$r$tMöË™èl 4 Ò$. §é° G™èl$¢ 2 Ò$. A¨ 28
3) attracts
4) attracting
f: attracts
^èl$r$Ï †ÇVóSÌZç³# ^èl§ýl$¯]l$ AÄôæ$Å ¿êVýS…?
67. 1) anytime
2) everytime
1) 7 Ò$.
2) 56 Ò$.
3) time to time 4) sometimes
3) 112 Ò$.
4) 14 Ò$.
f: sometimes
f: 112Ò$
68. 1) our 2) their
76.
50, 100 Ð]l$«§lý Å VýSË Ððl¬™èl…¢ {糧« é¯]l Üç …QÅË Üç …QÅ?
3) her 4) his
1)
11 2) 12 3) 15 4) 10
f: their
69-72. Read the following paddage and andwer the questions
f: 10
given there under.
77. JMýS ™èlÆý‡VýS†ÌZ ¯]lË$VýS$Æý‡$ »êË$Æý‡ Ððl¬™èl…¢ Ð]l*Æý‡$PË$ 262, Ð]l¬VýS$YƇý $
Snakes are wonderful creatures. They have no legs at all.
»êË$Æý‡ Ððl¬™èl…¢ Ð]l*Æý‡$PË$ 175, I§ýl$VýS$Æý‡$ »êÍMýSË Ððl¬™èl…¢ Ð]l*Æý‡$PË$
They how do they move about? They can crawl on their bellies.
235, AƇ¬™ól Ððl¬™èl…¢ ѧéÅÆý‡$¦Ë Üç Æ>çÜÇ Ð]l*Æý‡$PË$?
They have no eard either. Don't they listen to sound? You 've
1) 65 2) 75 3) 56 4) 57
seen a cobra raise the front of its body spreads its hood and hiss
f: 56
loudly swaying its body to the rhythm of the music of the
ˆ ÌZ 50%,
charmer's pipe haven't you? How then ,can it dance to 78. JMýS ѧéÅǦMSì ™ðlË$VýS$ÌZ 40%, VýS×ìæ™èl…ÌZ 70%, Ñgêq¯l] Ô>çÜ…
thecharmer's tune?It is simple . The cobra does not listen to the
Ýë…íœ$MýSÔ>çÜ…ˆ ÌZ 20% Ð]l*Æý‡$PË$ Ð]l^éaƇ¬. D §ýl™é¢…Ô>°² ^èl*õ³ Ð]l–™èl¢
music. But it merely looks at the vharmer's pipe and sways its
Æó‡Rê_{™èl…ÌZ Ñgêq¯l] Ô>çÜ…ˆ Ð]l*Æý‡$PËMýS$ Üç …º…«¨…_¯]l òÜMýSÆt ‡ý $ Mø×æ…
body to the swinging of the pipe.
MöË™èl?
69. The passage is about?
1) 140° 2) 40° 3) 70° 4) 100°
1) thenature of snakes
f: 100°
2) the charmer's pipe

9

79. Üç *^èlMýS À¯]l²… 1/20,00,000V> XĶæ$ºyìl¯]l ³ç r…ÌZ Æð‡…yýl$ ³ç rt×êË
Ð]l$«§lý Å §ýl*Æý‡… 15.4 òÜ….Ò$. AƇ¬™ól B Æð‡…yýl$ ³ç rt×êË Ð]l$«§lý Å
°f§ýl*Æý‡…?
1) 298 MìS.Ò$.
2) 348 MìS.Ò$.
3) 308 MìS.Ò$.
4) 208 MìS.Ò$.
f: 308 MìS.Ò$.
80. JMýS ©Æý‡ƒ ^èl™èl$Æý‡{çÜ… ´÷yýlÐ]l#, ÐðlyýlË$μ¯]lMýS$ 2 Æð‡r$Ï. ©Æý‡ƒ ^èl™èl$Æý‡{çÜ… ^èl$r*t
Ð]l¬â¶æMÏ Sý …^ðl ÐólÜí , ©Æý‡ƒ ^èl™èl$Æý‡{çÜ… Ð]l$«§lý ÅÌZ ´÷yýlÐ]l#MýS$ Üç Ð]l*…™èlÆý‡…V> Ð]l$ÆöMýS
¡VýS MýS…^ðl E…_, ©Æý‡ƒ ^èl™èlÆý‡${Ýë°² Æð‡…yýl$ Üç Ð]l*¯]l ¿êV>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. Ððl¬™èl…¢
Ð]l¬â¶æ¡Ï VðS MýS…^ðl ´÷yýlÐ]l# 80 òÜ….Ò$. AƇ¬™ól ©Æý‡ƒ ^èl™èl$Æý‡{çÜ… ´÷yýlÐ]l#?
1) 15 òÜ….Ò$. 2) 25 òÜ….Ò$.
3) 20 òÜ….Ò$. 4) 16 òÜ….Ò$.
f: 20 òÜ….Ò$.
81.

82.

0.1296× 0.1764
=
0.1512

1) 3
f: 1

2) 4

3) 1

4) 2

(b4 – 16) ÷ (b – 2) =
1) b3 – 2b2 – 4b – 8

2) b3 + 2b2 – 4b + 8
3) b3 + 2b2 + 4b – 8
4) b3 + 2b2 + 4b + 8
f: b3 + 2b2 + 4b + 8
83. 84 Ò$. ´÷yýlÐ]l# VýSË JMýS Vøyýl¯]l$ MýSrtyé°MìS 21 òÜ….Ò$., 10 òÜ….Ò$.
MöË™èlË$ VýSË Cr$MýSË$ Ðéyìl™ól, B Vøyýl MýSrtyé°MìS ³ç sôæt Cr$MýSË Üç …QÅ?
1) 400 2) 840 3) 84 4) 4
f: 400
84. ´÷yýlÐ]l#Ë$ 5:4 °çÙμ†¢ÌZ, ÐðlyýlË$μË$ 2:4 VýSË Æð‡…yýl$ ©Æý‡ƒ œç $¯éË
œç $¯]l³ç ÇÐ]l*×êË$ Üç Ð]l*¯]lÐO lð $™ól, Ðésìæ G™èl$¢Ë °çÙμ†¢?
1) 4:2 2) 6:5 3) 5:3 4) 10:3
f: 6:5
85.

{ (

90.

91.

88. JMýS àçÜÌt æŒ ÌZ

31

1
2

94.

95.

)} ÑË$Ð]l?

96.

97.

ÎrÆý‡Ï ´ëË$

Mö…sêÆý‡$. {糆 ѧéÅǦMSì 1/16 ÎrÆý‡Ï
^ö糚¯]l ´ëË$ CÝë¢Æ‡ý $. AƇ¬™ól àçÜÌt æŒ ÌZ° ѧéÅÆý‡$¦Ë Üç …QÅ?
1) 496 2) 63 3) 315 4) 504
f: 504
89. JMýSyýl$ 400 Ð]l*Ñ$yìl³ç â¶æ¯Ï l] $ 100MýS$ Æý‡*. 80 Ð]l…™èl$¯]l Mö¯é²yýl$. C…§ýl$ÌZ

6

1
4

MìS.{V>.ËÌZ 3/4 MìS.{V>. ÑË$Ð]l Ô>™èl…ÌZ?

1) 10
f: 12

2) 12

3) 14

4) 24

{†¿¶æ$f Mø×êOÌæñ ™ól B Mø×êË$
Ð]lÆý‡$çÜV>?
2) 35°, 65°, 80°
1) 100°, 30°, 50°
3) 45°, 55°, 80°
4) 45°, 30°, 105°
f: 100°, 30°, 50°
92. JMýS Æð‡…yýl…MðSË Üç …QÅÌZ JMýSrÏ Ý릯l] …ÌZ° A…MðS ³ç §ýl$Ë Ý릯l] …ÌZ° A…MðS
MýS…sôæ 5 GMýS$PÐ]l. Æð‡…yýl$ Ý릯éÌZÏ° A…MðSË Ððl¬™èl…¢ , Üç …QÅÌZ 1/3Ð]l
Ð]l…™èl$ AƇ¬™ól B Üç …QÅ?
1) 27 2) 16 3) 38 4) 49
f: 27
93. ¿¶æ*Ð]l$«§lý ÅÆó‡Q Ð]l§ýlª ¿¶æ*Ñ$ ÐéÅçÜ… MìS.Ò$.ËÌZ?

a + 2 ⎡⎢ a + 2 a + 2 a+ 2a+ 2 ⎤⎥

2) 40 + 16a
1) 24a + 8
3) 31a + 16 4) 13 + 14a
f: 31a + 16
86. JMýS Ð]l¬™éÅËàÆý‡…ÌZ° Ð]l¬™éÅ˯]l$ 6 VýS$Æý‡$ ³ç …^èl$MøV> JMýSsìæ
Ñ$WÍ…¨. 7VýS$Æý‡$ ³ç …^èl$MøV> JMýSsìæ Ñ$WÍ…¨. G°Ñ$¨ Ð]l$…¨
³ç …^èl$MøV> MýS*yé JMýSsìæ Ñ$WÍ…¨. AƇ¬™ól B àÆý‡…ÌZ° Ð]l¬™éÅË
çÜ…QÅ?
1) 142 2) 151 3) 169 4) 168
f: 169
87. MìS…¨ÐésìæÌZ Îç³# Üç …Ð]l™èlÞÆý‡… M>°¨?
1) {MîS.Ô¶æ. 2000
2) {MîS.Ô¶æ. 2008
3) {MîS.Ô¶æ. 1900
4) {MîS.Ô¶æ. 1992
f: {MîS.Ô¶æ. 1900

10

10% ´ëOylð ´ù™ól Ñ$Wͯ]l Ðésìæ° yýlf¯]l$ Æý‡*. 16MýS$ AÑ$Ùól Ì꿶æÔ>™èl…?
1) 50 2) 40 3) 60 4) 30
f: 50

98.

(2x + 10)°; (x – 15)°; (x + 5)° JMýS

1) 12,576
2) 12,657
3) 12,756
4) 12,765
f: 12,756
¯éË$VýS$ Æý‡…{«§éË$ VýSË JMýS ´ëÏÜí Mt SŠ yýl»ê¾MýS$ Æý‡º¾Æý‡$ ¼Æý‡yéË §éÓÆ>
ÐO lð $¯]l…™ø A…sìæ…_¯]l VýS$…yýl$ ³í ¯]l$²Ë$ VýSË Æ>W, C¯]l$Ð]l¬,
AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…, Ððl…yìl MýSyîlËz ¯]l$ E…_ Ðólyìl ±Æý‡$ ´ùõÜ,¢ B MýSyîlËz òO ³ E¯]l²
VýS$…yýl$ ³í ¯]l$²Ë$ ³ç yól {MýSÐ]l$…?
1) Æ>W, Ððl…yìl, AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…, C¯]l$Ð]l¬
2) Ððl…yìl, Æ>W, AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…, C¯]l$Ð]l¬
3) Ððl…yìl, Æ>W, C¯]l$Ð]l¬, AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…
4) Æ>W, Ððl…yìl, C¯]l$Ð]l¬, AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…
f: Ððl…yìl, Æ>W, AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…, C¯]l$Ð]l¬
2000 {V>Ð]l¬Ë ³ç …yýlÏ Æý‡Ýë°² °ËÓ ^ólĶæ¬rMýS$ MýSË$糧ýlW¯]l ´÷sêíÙĶæ$…
Ððl$sêO»ñæçÜÌôæ¹sŒæ ç³ÇÐ]l*×æ…?
1) 6 {V>Ð]l¬Ë$
2) 12 {V>Ð]l¬Ë$
3) 1.2 {V>Ð]l¬Ë$ 4) 2.4 {V>Ð]l¬Ë$
f: 12 {V>Ð]l¬Ë$
°Ä¶æ$Ñ$™èl ³ç Ç«¨ÌZ ^èlÍ…^ól A×æ$Ð]l#Ë$ VýSË ³ç §éÆ>®°MìS E§éçßæÆý‡×æ?
1) BMìSÞf¯Œl
2) MøÏǯŒl
3) ¯]l{™èlf°
4) {»ZÑ$¯Œl
f: {»ZÑ$¯Œl
±sìæ A«§lý @ ³ï yýl¯]l {ç³Äñæ*VýS…ÌZ ±Æý‡$ E¯]l² MöËgêyîlÌZ ¼â¶æå™ø Ð]lÊíܯ]l
Vört…ÌZ {´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ ±Æý‡$ ´ùíܯ]l³ç #yýl$ ¼â¶æå ³ç yýlÌôæ§ýl$. ™èlÆý‡$Ðé™èl GMýS$PÐ]l
±Æý‡$ ´ùíܯ]l³ç #yýl$ ¼â¶æå, MöËgêyîl ±sìæÌZ ³ç yìl´ùƇ¬…¨. {´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ ¼â¶æå
ç³yýlMýS´ùÐ]lsê°MìS M>Æý‡×æ…?
1) {´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ Vört…ÌZ ±sìæ A«§lý @ï³yýl¯]l…, MöËgêyîlÌZ ±sìæ FÆý‡Ó¦
³ï yýl¯]l… MýS¯é² GMýS$PÐ]l.
2) {´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ Vört…ÌZ ±sìæ A«§lý @ï³yýl¯]l…, MöËgêyîlÌZ ±sìæ FÆý‡Ó¦
ï³yýl¯]l…™ø çÜÐ]l*¯]l….
3) {´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ Vört…ÌZ ±sìæ A«§lý @ï³yýl¯]l…, MöËgêyîlÌZ ±sìæ FÆý‡Ó¦
³ï yýl¯]l… MýS¯é² ™èlMýS$PÐ]l.
4) MöËgêyîlÌZ ±sìæ A«§lý @ï³yýl¯]l…, Vört… ±sìæ FÆý‡Ó¦ ³ï yýl¯]l… MýS¯é²
GMýS$PÐ]l.
f: {´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ Vört…ÌZ ±sìæ A«§lý @ï³yýl¯]l…, MöËgêyîlÌZ ±sìæ FÆý‡Ó¦
ï³yýl¯]l…™ø çÜÐ]l*¯]l….
Üç *Æý‡$Å° ^èl$r*t ³ç Ç{¿¶æÑ$…^ól {VýSàËÌZ {§ýlÐ]lÅÆ>ÕÌZ Æð‡…yýlÐ]lÝ릯l] … E¯]l²
{VýSß
ç æ…, B™èlÃ{¿¶æÐ]l$×æ M>Ë… A°²…sìæMýS…sôæ GMýS$PÐ]l E¯]l² {VýSß
ç æ… Ð]lÆý‡$çÜV>
1) º–çßæçÜμ†, ¿¶æ*Ñ$

2) º$«§lý $yýl$, A…V>Æý‡MýS$yýl$
3) Ô¶æ°, Ô¶æ${MýS$yýl$
4) ¯ðl³ç NtůŒl, Ķæ¬Æó‡¯]lÜ‹
f: Ô¶æ°, Ô¶æ${MýS$yýl$
99. õÜμ‹Ü {´ù»Œæ (SPACE PROBE)MìS E§éçßæÆý‡×æ?
1) ³ç Äñ欱Ɗ‡&10 2) BÆý‡Å¿¶ært
4) AsêÏ…sìæ‹Ü
3) ¿êçÜPÆý‡- &- II
f: ³ç Äñ欱Ɗ‡&10
100. Ýùyé±sìæÌZ VýSË BÐ]l$Ï…?
1) GíÜsìæM>Ð]l$Ï…
2) Üí {sìæM>Ð]l$Ï…
3) ÌêMìSMt >Ð]l$Ï…
4) M>Æ>¾°M>Ð]l$Ï…
f: M>Æ>¾°M>Ð]l$Ï…
101. JMýS ^èl§ýlÆý‡³ç # Ò$rÆý‡$ ¿¶æ*Ñ$ Ò$§ýl VýSË V>Í ºÆý‡$Ð]l#?
1) 104 MìS.{V>.
2) 102 MìS.{V>.
3) 10&4 MìS.{V>.
2) 105 MìS.{V>.
f: 104 MìS.{V>.
102. 15.7 M>…yìlÌŒæ ³ç Ð]lÆŠ‡ MýSÍW¯]l 8 ѧýl$Å©ª´ë˯]l$ AÐ]l$Ça¯]l VýS¨ÌZ M>…†
¡{Ð]l™èl (A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ {ç³Ð]l*×êË$ SI ÌZ)?
1) 10.7 ËMŠSÞ
2) 125.6 ËMŠSÞ
3) 125.6 Ë$ÅÐðl$¯Œl 4) 10 Ë$ÅÐðl$¯Œl
f: 10 Ë$ÅÐðl$¯Œl
103. D Ð]lÊËMýS ÌZç³… Ð]l˯]l Ððl¬MýSPË BMýS$ËÌZ ™ðlËÏ° Ð]l$^èlaÌôæÆý‡μyìl AÑ
³ç Üç $ç³# Æý‡…VýS$ÌZMìS Ð]l*Ç Ð]l¬yýl$™èlË$ ³ç yýl$¯]l$?
1) ´÷sêíÙĶæ$…
2) M>ÍÛÄæ¶ $…
3) ¿êçÜÓÆý‡…
4) ¯]l{™èlf°
f: ´÷sêíÙĶæ$…
104. X – A¯]l$ »êÍMýS »êV> A¿¶æÅíÜÜç $¢…¨. gêq³ç MýSÔ¶æMìS¢ GMýS$PÐ]l, ^èlMýSPV>
BÌZ_…_ Üç ÇOÄæñ $¯]l °Æý‡Ä~ æ¶ *Ë$ ¡çÜ$MýS$…r$…¨. Òr°²…sìæMìS
M>Æý‡×æOÐðl$¯]l¨?
1) A¯]l$Ð]l$íÜÙç¢ P… 2) Ð]l$gêjÐl] ¬Q…
3) Ð]l$íÜÙç¢ P…
4) Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬
f: Ð]l$íÜÙç¢ P…
105. "çÜMýSP‹Ü G…sìæÈMýSÜ‹ ' A¯ól¨ JMýS?
1) iÆý‡Æ~ ‡ý Üç …
2) G…Ogæñ ÐŒl$
3) {VýS…«¨
4) BàÆý‡…ÌZ° ³ç §éÆý‡…¦
f: iÆý‡Æ~ ‡ý Üç …
106. Fí³Ç†™èl$¢ÌZÏ ¯]l$…yìl V>Í ºÄ¶æ$rMýS$ Ð]l^óla Ð]l*Æý‡…Y ?
1) Fí³Ç†™èl$¢ËÌZ° ÐéĶæ¬Vø×æ$Ë$ → Üç ÓÆý‡õ³sìæMýS → Ô>ÓçܯéâêË$ →
A…™èlÆý‡¯éíÜM> Æý‡…{«§éË$ → »êçßæůéíÜM> Æý‡…{«§éË$
2) Fí³Ç†™èl$¢ËÌZ° ÐéĶæ¬Vø×æ$Ë$ → A…™èlÆý‡ ¯éíÜM> Æý‡…{«§éË$ →
Üç ÓÆý‡õ³sìæMýS → Ô>ÓçܯéâêË$ → »êçßæÅ ¯éíÜM> Æý‡…{«§éË$
3) Fí³Ç†™èl$¢ËÌZ° ÐéĶæ¬Vø×æ$Ë$ → Ô>ÓçܯéâêË$ → çÜÓÆý‡õ³sìæMý
→ A…™èlÆý‡¯éíÜM> Æý‡…{«§éË$ → »êçßæÅ ¯éíÜM> Æý‡…{«§éË$
4) Fí³Ç†™èl$¢ËÌZ° ÐéĶæ¬Vø×æ$Ë$ → A…™èlÆý‡¯éíÜM> Æý‡…{«§éË$ →
Ô>Óçܯéâ¶æÐ]l¬ → Üç ÓÆý‡õ³sìæMýS → »êçßæůéíÜM> Æý‡…{«§éË$
f: Fí³Ç†™èl$¢ËÌZ° ÐéĶæ¬Vø×æ$Ë$ → Ô>ÓçܯéâêË$ → çÜÓÆý‡õ³sìæMý
→ A…™èlÆý‡¯éíÜM> Æý‡…{«§éË$ → »êçßæÅ ¯éíÜM> Æý‡…{«§éË$
107. MìS…¨ ³ç ¯]l$ËÌZ Üç Ó™èl…{™èl ¯éyîl Ð]l$…yýlË… B«©¯]l…ÌZ fÇVóS ³ç °?
1) ³ç #çÜM¢ Sý … ^èl§ýlÐ]lyýl…
2) ÐéÅĶæ*Ð]l$… ^ólĶæ$yýl…
3) ^ðlÐ]l$r ³ç rtylý … 4) Ð]l*sêÏylý r…
f: ^ðlÐ]l$r ³ç rtylý …
108. D f…™èl$Ð]l#ÌZ Üï iˆ Ñ ´÷rt Ò$§ýl E…yól Üç …`ÌZ VýS$yýl$Ï ´÷§ýlVýSºyìl
í³ËÏË$V> Ð]l*Æý‡$™éƇ¬?
1) òOÜμ± B…sŒæ DºÆŠ‡
2) ´ëÏÑ$…Vø ³ç „ìS
3) MýS…V>Æý‡*
4) yýlMŠS Ñ$ÌŒæz ´ëÏsæì ³ç Ü‹
f: yýlMŠS Ñ$ÌŒæz ´ëÏsæì ³ç Ü‹
11

109. JMýS f…™èl$Ð]l# iÑ™èl ^èlÇ{™èlÌZ ™èlÍÏ° ´ùË° õÜÓ^éeiÑ §ýlÔ¶æ A¯ólMýS
Ð]l*Æý‡$μË §éÓÆ> ™èlÍÏ° ´ùͯ]l iÑV> HÆý‡μyýlr…?
1) iÑ™èl^èl{MýS…
2) ³í …yéÀÐ]l–¨®
3) Ñ¿ôæ§ýl¯]l…
4) Æý‡*ç³Ñ{MìSĶæ$
f: Æý‡*ç³Ñ{MìSĶæ$
110. CH3COOCH3 + H2O → CH3COOH + CH3OH A¯ól
Üç Ò$MýSÆý‡×æ… Üç *_…^ól Æý‡ÝëĶæ$°MýS ^èlÆý‡Å?
1) Æý‡ÝëĶæ$°MýS E¿¶æĶæ$ ÑÄñæ*VýS…
2) Æý‡ÝëĶæ$°MýS ÑÄñæ*VýS…
3) Æý‡ÝëĶæ$°MýS Üç …Äñæ*VýS…
4) Æý‡ÝëĶæ$°MýS Ý릯l] {¿¶æ…Ô¶æ…
f: Æý‡ÝëĶæ$°MýS E¿¶æĶæ$ ÑÄñæ*VýS…
111. AçÜ…MýSÍμ™èl {糡M>Æý‡ ^èlÆý‡ÅÌZ {糆çÜμ…§ýl¯]lÌZ ¿êVýS…V> E™èlμ†¢ AƇ¬¯]l
ѧýl$Å™Œl ™èlÆý‡…V>Ë$?
1) {V>çßæM>Ë$
2) {ç³^ø§ýl¯éË$
3) „ø¿¶æÅ™èl
4) Üç μ…§ýl¯]lË$
f: {ç³^ø§ýl¯éË$
112. JMýS Ð]lÅMìS¢ ³ç ³ç š, A¯]l²… †¯é²yýl$. ³ç ³ç š iÆý‡Ð~ l] $Äôæ$Å ¿êV>Ë Ð]lÆý‡$çÜ?
1) Ð]l¬QMýS$çßæÆý‡… & MøÏÐl] $… & M>ÌôæĶæ$…
2) BàÆý‡ÐéíßæMýS & ³í ™é¢Ôæ¶ Ä¶æ$… & ò³§ýlõª ³VýS$
3) iÆ>~Ôæ¶ Ä¶æ$… & B…{™èlÐ]lÊË… & ÔóæÚë…{†MýS…
4) Ð]l¬QMýS$çßæÆý‡… & M>ÌôæĶæ$… & _¯]l²õ³VýS$
f: iÆ>~Ôæ¶ Ä¶æ$… & B…{™èlÐ]lÊË… & ÔóæÚë…{†MýS…
PART - E
SOCIAL STUDIES - CONTENT

113. Vø§éÐ]lÇ ¯]l¨ ³ç yýlÐ]l$sìæ MýS¯]l$Ð]l$ÌZÏ ³ç #sìæ¯t l] ¯]l* ™èl*Æý‡$μV> {ç³Ð]lß
í æ…_
º…V>âêRê™èl…ÌZ MýSËÐ]lyé°MìS M>Æý‡×æ…?
1) §ýlMýSP¯Œl ³ï uý‡¿¶æ*Ñ$ GMýS$PÐ]lV> ™èl*Æý‡$μMýS$ ÐéÍ E…yýlr…
2) §ýlMýSP¯Œl ³ï uý‡¿¶æ*Ñ$ GMýS$PÐ]lV> E™èlÆ¢ >°MìS ÐéÍ E…yýlr…
3) §ýlMýSP¯Œl ³ï uý‡¿¶æ*Ñ$ GMýS$PÐ]lV> ³ç yýlÐ]l$Æý‡ MýS$ ÐéÍ E…yýlr…
4) §ýlMýSP¯Œl ³ï uý‡¿¶æ*Ñ$ GMýS$PÐ]lV> §ýl„ìS×ê°MìS ÐéÍ E…yýlr…
f: §ýlMýSP¯Œl ³ï uý‡¿¶æ*Ñ$ GMýS$PÐ]lV> ™èl*Æý‡$μMýS$ ÐéÍ E…yýlr…
114. 4 ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡, 1946ÌZ BÑÆý‡ÂÑ…_¯]l IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† {ç³™ólÅMýS Üç …çÜ?¦
1) {ç³³ç …^èl BàÆý‡, Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Üç …çܦ
2) {ç³³ç …^èl BÆøVýSÅ Üç …çܦ
3) IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† ѧéÅ ÐO lð gêq°MýS Ýë…çÜP–†MýS Üç …çܦ
4) IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ »êËË A™èlÅÐ]lÜç Æý‡ °«¨
f: IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† ѧéÅ ÐO lð gêq°MýS Ýë…çÜP–†MýS Üç …çܦ
115. Ð]lyîlÆz ‡ó r$MýS$, {§ýlÐ]lÅ ³ç ÇÐ]l*×ê°MìS VýSË Üç …º…«§lý …?
1) JMýS§é°MöMýSsìæ GËÏ³ç šyýl$ Üí Ʀ ‡ý …V> E…sêƇ¬
2) GÌê…sìæ Üç …º…«§lý … Ìôæ§ýl$
3) JMýS§é°MöMýSsìæ A¯]l$ÌZÐ]l*¯]l$´ë™èl…ÌZ E…sêƇ¬
4) JMýS§é°MöMýSsìæ ÑÌZÐ]l*¯]l$´ë™èl…ÌZ E…sêƇ¬
f: JMýS§é°MöMýSsìæ ÑÌZÐ]l*¯]l$´ë™èl…ÌZ E…sêƇ¬
116. BÆ>Ð]lã ³ç Æý‡Ó™éË$ D Æý‡M>°MìS ^ðl…¨¯]lÑ?
1) AÐ]lÕçÙt ³ç Æý‡Ó™éË$
2) AW² ³ç Æý‡Ó™éË$
3) Ð]l¬yýl$™èl ³ç Æý‡Ó™éË$
4) Q…yýl ³ç Æý‡Ó™éË$
f: AÐ]lÕçÙt ³ç Æý‡Ó™éË$
117. VýS$ç³¢ Ýë{Ð]l*gêÅ°MìS EfjÄæ¶ $°° Æð‡…yø Æ>f«§é°V> ^ólÜí ¯]l Æ>k?
1) çÜÐ]l¬{§ýlVýS$ç³#¢yýl$
2) Æð‡…yø ^èl…{§ýlVýS$ç³¢ Ñ{MýSÐ]l*¨™èl$Åyýl$
3) Ðól$çœ$Ð]lÆý‡$~yýl$
4) Ððl¬§ýlsìæ ^èl…{§ýlVýS$ç³¢ Ñ{MýSÐ]l*¨™èl$Åyýl$
f: Æð‡…yø ^èl…{§ýlVýS$ç³¢ Ñ{MýSÐ]l*¨™èl$Åyýl$
118. ¿¶æ*Ñ$ Eç³Ç™èlË… ¯]l$…_ 70 MìS.Ò$. G™èl$¢ÌZ {ç³Ä¶æ*×ìæÜç $¢¯l] ² JMýS ÑÐ]l*¯]l…
D ´÷Æý‡ÌZ E…§ýl° ^ðl³ç μÐ]l^èl$a?

1) I¯ø BÐ]lÆý‡×æ…
2) {sZ´ù BÐ]lÆý‡×æ…
3) [ÝëtsZ BÐ]lÆý‡×æ…
4) ÕÌêÐ]lÆý‡×æ…
f: [ÝëtsZ BÐ]lÆý‡×æ…
119. ¯ólÆý‡… Æý‡$kOÐlð ™ól ^èlrt… {ç³M>Æý‡… Ð]l$Æý‡×æÕ„ýS Ñ«¨…^ól A«¨M>Æý‡… VýSË MøÆý‡$t?
1) Üç »Œæ MøÆý‡$t
2) Ð]l¬°Þ‹œ MøÆý‡$t
3) Ððl$h[õÜst æŒ MøÆý‡$t 4) hÌêÏ òÜÙç ¯ŒlÞ MøÆý‡$t
f: hÌêÏ òÜÙç ¯ŒlÞ MøÆý‡$t
120. ""¯ól¯]l$ Ķæ*{†MýS$yìl° M>¯]l$, V>…«©V>Æý‡$ ³ç #sìæ¯t l] ¿êÆý‡™éÐ]l°MìS ¯é °Ðéâ¶æ$Ë$
AÇμ…^èlyé°MìS Ð]l^éa¯]l$'' & A¯]l²ÐéÆý‡$?
1) ¯ðlËÞ¯Œl Ð]l$…yólÌê
2) Møïœ A¯]l²¯Œl
3) ÆøÝë´ëMŠS
4) Ð]l*Çt¯lŒ Ë*£ýlÆŠ‡ MìS…VŠS
f: Ð]l*Çt¯lŒ Ë*£ýlÆŠ‡ MìS…VŠS
121. GyéÇ Ìôæ° Q…yýl…?
1) BíÜĶæ*
2) IÆø´ë
3) B{íœM>
4) B[õÜÍt Ķæ*
f: IÆø´ë
122. Æð‡…yýl$ ™ðlÆý‡^éç³Ë$ VýSË Kyýl »ŸÐ]l$Ùø ¯é×ôæË$ Ð]l¬{¨…_¯]l Æ>k?
1) }Ð]l¬Q$yýl$
2) Vú™èlÒ$ ³ç #{™èl Ô>™èlMýSÇ~
3) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~
4) »êÌê} Ô>™èlMýSÇ~
f: Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~
123. Ððl…MýSrWÇ ¯ól™èl `Æý‡Ë$ C™èlÆý‡ {´ë…™éËMýS$ ™èlÆý‡ÍõÜ¢ A«¨MýS §« lý Æý‡ ËÀçÜ$¢…¨.
C¨ D Æý‡MýSÐO lð $¯]l {ç³Äñæ*f¯é°MìS E§éçßæÆý‡×æ?
1) E™èlμ†¢ {ç³Äñæ*f¯]l…
2) M>Ë {ç³Äñæ*f¯]l…
3) BM>Æý‡ {ç³Äñæ*f¯]l…
4) Üç ˦ {ç³Äñæ*f¯]l…
f: Üç ˦ {ç³Äñæ*f¯]l…
124. }MýS–çÙ~ §ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë M>Ë…ÌZ ÑfĶæ$¯]lVýSÆ>°² Üç …§ýlÇØ…_¯]l "yøÑ$…VŠS
ò³Æ‡¬gŒæ' D §ólÔ>°MìS ^ðl…¨¯]l Ð]lÆý‡M¢ Sý $yýl$?
1) CrÎ
2) {òœ…^Œl
3) C…VýS…Ï yŠl
4) ´ùÆý‡$aXçÜ$
f: ´ùÆý‡$aXçÜ$
125. D Æ>gêÅ…VýS Üç Ð]lÆý‡×æ §éÓÆ> {ò³Ð• ló r$ BíÜß
ç¢ æMýS$P, {´ë£ýlÑ$MýS ß
ç æMýS$PË
gê¼™é ¯]l$…_ ™öËW…^èlºyìl…¨?
1) 40Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ 2) 41Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ
3) 42Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ 4) 44Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ
f: 44Ð]l Üç Ð]lÆý‡×æ
126. BíÜĶæ* Q…yýl… D A„>…Ô>Ë Ð]l$«§lý Å ÑçÜÇ¢ …_ E…¨?
1) 10° §ýl„ìS×æ A„>…Ô¶æ…, 60° E™èlÆ¢ ‡ý A„>…Ô¶æ….
2) 10° E™èlÆ¢ ‡ý A„>…Ô¶æ…, 80° §ýl„ìS×æ A„>…Ô¶æ….
3) 10° §ýl„ìS×æ A„>…Ô¶æ…, 80° E™èlÆ¢ ‡ý A„>…Ô¶æ….
4) 15° §ýl„ìS×æ A„>…Ô¶æ…, 70° E™èlÆ¢ ‡ý A„>…Ô¶æ….
f: 10° §ýl„ìS×æ A„>…Ô¶æ…, 80° E™èlÆ¢ ‡ý A„>…Ô¶æ….
127. AMýS¾ÆŠ‡ & ³ç …rÌZ ³ç ¯]l$²V> Ð]lÜç *Ë$ ^ólÜí ¯]l ¿êVýS…?
1)

3
4

Ð]l Ð]l…™èl$ 2)

1
4

Ð]l Ð]l…™èl$

3)

2
5

Ð]l Ð]l…™èl$ 4)

1
3

Ð]l Ð]l…™èl$

f: 1/3 Ð]l Ð]l…™èl$
128. "Ð]lÊMŠS ¯éĶæ$MŠS' A¯ól ³ç {†MýS¯]l$ {´ëÆý‡…À…_¯]lÐéÆý‡$?
1) MýS…§ýl$MýS*Ç ÑÆó‡Ô¶æÍ…VýS…
2) Vø´ëËMýS–çÙ~ VøQÌôæ
3) »êËVýS…V>«§lý Æý‡ †ËMŠS
12

4) yé. ¼. BÆŠ‡. A…»ôæ§ýlPÆŠ‡
f: yé. ¼. BÆŠ‡. A…»ôæ§ýlPÆŠ‡
129. Ð]l*¯]lÐ]l ß
ç æMýS$PË {ç³MýSr¯]l ^ólĶæ$ºyìl¯]l¨?
1) 1946 AMøtºÆŠ‡ 24
2) 1948 yìlòÜ…ºÆŠ‡ 10
3) 1948 ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 30
4) 1946 yìlòÜ…ºÆŠ‡ 10
f: 1948 yìlòÜ…ºÆŠ‡ 10
130. sêÝëðĶæ* ©Óç³ Ð]l¬QÅ ³ç rt×æ…?
1) GyìlÌO æñ sŒæ
2) àºÆŠ‡t
3) ò³ÆŠ‡¢
4) M>¯Œl»ñæ{Æ>
f: àºÆŠ‡t
131. Ð]l$¯]l gê¡Ä¶æ$ Ð]l¬{§ýlÌZ ³ï uý‡… Ayýl$VýS$ ¿êVýS…ÌZ Æ>Ķæ$ºyìl¯]l "çÜ™èlÅÐól$Ð]l
fĶæ$™ól' A¯ól¨ D ¿êçÙÌZ Æ>íÜ E…¨.
1) §ólÐ]l¯éVýSÇ Íí³ 2) {´ëMýS–™èl…
3) ß
í æ…©
4) ´ëä
f: §ólÐ]l¯éVýSÇ Íí³
132. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ ÑïÜÆ¢ ‡ý …~ ÌZ AyýlÐ]l#Ë Ô>™èl…?
1) 33%
2) 23%
3) 25%
4) 35%
f: 23%
PART - F
MATHEMATICS - METHODOLOGY

133. {ç³MýS–† Üç Ó¿êÐé°² VýS×ìæ™èl °Ä¶æ*Ð]l*Ë §éÓÆ> ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyýl… D VýS×ìæ™èl
ÑË$Ð]l¯]l$ ™ðlÍĶæ$gôæçÜ$¢…¨?
1) {MýSÐ]l$Õ„ýS×æ ÑË$Ð]l
2) Üí §ýl³ç® Ç^ól ÑË$Ð]l
3) Ýë…çÜP–†MýS ÑË$Ð]l
4) {ç³Äñæ*f¯]l ÑË$Ð]l
f: Ýë…çÜP–†MýS ÑË$Ð]l
134. ѧéÅǦ ³ç Ë$ {†¿¶æ$gêË Mø×ê˯]l$ {ç³Äñæ*VýS³ç NÆý‡ÓMýS…V> ³ç ÇÖÍ…_
{†¿¶æ$f…ÌZ° Mø×êË Ððl¬™èl…¢ 180° A° Ý뫧éÆý‡×îæMýSÇ…_¯]l ¡Æý‡$?
1) Üï ÓMýS–™èl… B«§éÆý‡…
2) A«¨M>ÇMýS B§ólÔ>Ë A…XM>Æý‡…
3) BVýSÐ]l$¯]l Eç³VýSÐ]l$…
4) °VýSÐ]l$¯]l Eç³VýSÐ]l$…
f: BVýSÐ]l$¯]l Eç³VýSÐ]l$…
135. gô毌l. ³í Ķæ*gñæ (Jean Piaget){ç³M>Æý‡… gêq¯l] ÑM>Ýë°MìS VýSË §ýlÔ¶æË
çÜ…QÅ?
1) 3 2) 4 3) 5 4) 2
f: 4
136. ""HO§lð ¯é JMýS ÑçÙĶæ$…ÌZ° Üç Ð]l$çÜů]l$ Ð]l$ÆöMýS ÑçÙĶæ$… Üç àĶæ$…™ø
³ç ÇçÙPÇ…^èlyýlÐól$ Üç ß
ç æçÜ…º…«§lý …'' & A° °Æý‡Ó_…_¯]lÐéyýl$?
1) {»êyŠl´ùÆŠ‡z
2) òßæÆý‡¾ÆŠ‡t
3) M>…sŒæ
4) »ñæÆŠ‡Ì¢ êsŒæ
f: {»êyŠl´ùÆŠ‡z
137. ""°Æó‡Õª ™èl {ç³™èlÅ„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l gêq¯l] …'' JMýS Ð]l¬QÅ °Ä¶æ$Ð]l$…V> MýSÍW¯]l
»Z«§lý ¯é ³ç §ýl†® ?
1) °VýSÐ]l$¯]l
2) BVýSÐ]l$¯]l
3) ÑÔóæÙçÏ ×æ
4) A¯ólÓçÙ×æ
f: A¯ólÓçÙ×æ
138. yé. GyéYƇý $yólÌŒæ ^èl*í³…_¯]l »Z«§lý ¯øç³MýSÆý‡×êË A¯]l$¿¶æÐéË Ô¶æ…MýS$Ð]l#ÌZ ÖÆý‡Û
¿êVýS…ÌZ E…yól A¯]l$¿¶æÐéË$?
1) §ýl–Ô¶æÅ Üç …MóS™éË$
2) Ô>¼ªMSý Üç …MóS™éË$
3) ^èl˯]l _{™éË$
4) {糧ýlÆý‡Ø¯é Ð]lÜç $¢Ðl] #Ë$
f: Ô>¼ªMSý Üç …MóS™éË$
139. ÕÔ¶æ$ MóS…{©MýS–™èl ѧéÅ Ñ«§é¯é°² {´ù™èlÞíßæ…_¯]l ѧéÅÐól™èl?¢
1) {¸÷»ñæÌŒæ
2) {¸ë…MìS¯Ï lŒ

3) »ôæMýS¯Œl
4) Ķæ$…VŠS
f: {¸÷»ñæÌŒæ
140. ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ °ÇªÙç t M>Ë ³ç Ç«¨ÌZ ^èl™èl$ÇÓ«§lý {ç³{MìSĶæ$ËMýS$ Üç …º…«¨…_¯]l
Üç Ð]l$çÜÅ˯]l$ Ý뫨…ç³gôæĶæ$yé°MìS JMýS ³ç È„ýS °Æý‡Óíßæ…_¯]l, B ³ç È„ýS
Ð]l¬RZŧólªÔ¶æ…?
1) ѧéÅÆý‡$¦Ë gêq¯é°² ³ç È„ìS…^èlyýl…
2) ѧéÅÆý‡$¦Ë VýS×æ¯]l ¯O lð ³ç #×êÅ˯]l$ ³ç È„ìS…^èlyýl…
3) ѧéÅÆý‡$¦Ë AÐ]lV>çßæ¯]l¯]l$ ³ç È„ìS…^èlyýl…
4) ѧéÅÆý‡$¦Ë Üç ß
ç æ¯é°² ³ç È„ìS…^èlyýl…
f: ѧéÅÆý‡$¦Ë VýS×æ¯]l ¯O lð ³ç #×êÅ˯]l$ ³ç È„ìS…^èlyýl…
141. {´ë£ýlÑ$MýS ´ëuý‡Ô>Ë Ñ§éÅǦ Ì꿶æ¯]lÚëtË ÖÇÛMSý »Z«§lý ¯]lÌZ Ð]lÜç $¢Ðl] # Mö¯]l²
ÐðlË, AÐ]l$ÃMýS³ç # ÐðlË, Ì꿶æ¯]lÚëtË Ð]l$«§lý Å Üç …º…«§é°² Ýë…MóS†MýS Æý‡*ç³…ÌZ
Üç *_…_¯]lrÏƇ¬¯]l, A™èl°MìS HÆý‡μyìl¯]l ¿êÐ]l¯]l MìS…¨ Æý‡M>°MìS ^ðl…§ýl$™èl$…¨?
1) Üç Æý‡â¶æ ¿êÐ]l¯]l
2) ÑÄñæ*hMýS ¿êÐ]l¯]l
3) Ð]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l
4) AÐ]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l
f: AÐ]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l
142. MýS£ýlË §éÓÆ> Üç …RêÅÐ]l*¯é°² »Z«¨õÜ,¢ A¨ D Æý‡MýSÐO lð $¯]l ³ç §ýl†® ?
1) Üç Ð]l$ÝëÅ ³ç ÇÚëPÆý‡ ³ç §ýl†®
2) Ð]l*…sìæÝùÇ ³ç §ýl†®
3) MìS…yýlÆŠ‡ V>Æð‡¯t lŒ ³ç §ýl†®
4) {ç³MýSËμ¯é ³ç §ýl†®
f: MìS…yýlÆŠ‡ V>Æð‡¯t lŒ ³ç §ýl†®
143. ÑÌZÐ]l*¯]l$´ë™é°MìS Üç …º…«¨…_¯]l °™èlÅiÑ™èl Üç Ð]l$çÜÅË Ý뫧lý ¯]lMýS$
™èlÆý‡VýS† VýS¨ÌZ E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ D »Z«§lý ¯é ³ç §ýl†® ° ´ësìæÝë¢ylý $?
1) Üç …ÔóæÙçÏ ×æ ³ç §ýl†® 2) BVýSÐ]l$¯]l ³ç §ýl†®
3) °VýSÐ]l$¯]l ³ç §ýl†® 4) ÑÔóæÙçÏ ×æ ³ç §ýl†®
f: ÑÔóæÙçÏ ×æ ³ç §ýl†®
144. º$Ìñæsì毌l »ZÆý‡$z {ç³Äñæ*f¯]l…?
1) VýS×ìæ™èl {ç³{MìSĶæ$˯]l$ ÐólVýS…V>¯]l$, MýS_a™èl…V>¯]l$ Eç³Äñæ*W…^èlyé°MìS
A¿êÅÝë°²çÜ$¢…¨
2) fÇW´ùƇ¬¯]l A…Ô>˯]l$ ³ç #¯]lÔ¶æaÆý‡×æ ^ólÜç $MøÐ]lyé°MìS
Eç³Äñæ*VýSç³yýl$™èl$…¨
3) ÐO lð gêq°MýS ÐO lð QÆý‡$Ë$ AÀÐ]l–¨® ^ðl…§ýl$™éƇ¬
4) A¿¶æÅçܯ]lMýS$ ÐéçÜÑ¢ MýS™èl¯]l$ gZyìlÜç $¢…¨
f: Ððlgêq°MýS ÐO lð QÆý‡$Ë$ AÀÐ]l–¨® ^ðl…§ýl$™éƇ¬
145. ѧéÅǦ ™èlÆý‡VýS† VýS¨ÌZ ¯ólÆý‡$aMýS$¯]l² ÑÑ«§lý BM>Æ>Ë ÐO lð Ô>ËÅ ¿êÐ]l¯]lË
B«§éÆý‡…V>, ™èl¯]l C…sìæ Üç ˦ ÐO lð Ô>ÌêÅ°² VýS×ìæ…^èl¯]lrÏƇ¬™ól, B ѧéÅǦ
A¿¶æÅçܯ]l œç Í™èl… MìS…¨ Ë„>Å°² Üç *_çÜ$¢…¨?
1) gêq¯l] …
2) AÐ]lV>çßæ¯]l
3) Ñ°Äñæ*VýS… 4) ¯O lð ³ç #×æÅ…
f: Ñ°Äñæ*VýS…
146. ѧéÅ {ç³{MìSĶæ$ÌZ {糧« é¯]lÐO lð $¯]lÑ?
1) A¿¶æÅçܯé¯]l$¿¶æÐéË$
2) ÝëÐ]l$Æ>¦ÅË$
3) ѧéÅ Ë„>ÅË$
4) ´ëuý‡Å ³ç £ýlM>Ë$
f: ѧéÅ Ë„>ÅË$
147. Üç …RêÅ Ð]lÅÐ]lÜç ̦ Z »Z«§lý ¯]lÌZ ºgŒæ Br E§ólÔª æ¶ …?
1) 10 Ð]lÆý‡MýS$ Üç …QÅ˯]l$ VýS$Ç¢…^èlyýl…
2) ò³§ýl,ª _¯]l² Üç …QÅ˯]l$ VýS$Ç¢…³ç ^ólĶæ$yýl…
3) Üç …QÅË M>Æý‡×ê…M>Ë$ MýS¯]l$MøPÐ]lyýl…
4) Üç …QÅËOò³ AÐ]lV>çßæ¯]l, Üç …MýS˯]l… AÐ]lV>çßæ¯]l MýSË$VýSgôæĶæ$yýl…
f: Üç …QÅË M>Æý‡×ê…M>Ë$ MýS¯]l$MøPÐ]lyýl…
148. ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ VýS×ìæ™èl… ³ç rÏ AƇ¬çÙ™t lè °ÐéÆý‡×æMýS$ E´ë«§éÅĶæ¬yýl$
¡çÜ$MøÐéÍÞ¯]l ^èlÆý‡Å?
1) Ð]l–™èlÅ…™èlÆý‡ Õ„ýS×æ §éÓÆ> VýS×ìæ™èl ³ç Çgêq¯é°² ò³…´÷…¨…^èl$MøÐ]lyýl…
2) ™èlÍϧlý …{yýl$Ìôæ »ê«§lý Å™èl Ð]lß
í æ…_ ™èlW¯]l BçÜMýS$¢Ë$ ò³…´÷…¨…^éË°
Üç Ëà CÐ]lÓyýl…
13

3) ѧéÅÆý‡$¦Ë A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èl M>Æý‡×æÐ]l$° Üç Çç³#^èl$aMøÐ]lyýl…
4) °f iÑ™èl…ÌZ VýS×ìæ™èl A«§lý ÅĶæ$¯]l {ç³Äñæ*f¯é˯]l$ ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$
™ðlÍĶæ$gôæĶæ$yýl…
f: °f iÑ™èl…ÌZ VýS×ìæ™èl A«§lý ÅĶæ$¯]l {ç³Äñæ*f¯é˯]l$ ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$
™ðlÍĶæ$gôæĶæ$yýl…
149. ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ™éÐ]l¬ ^ólõÜ {ç³Äñæ*V>ËMìS M>Ð]lËíܯ]l ³ç ÇMýSÆ>˯]l$, Ð]lÜç $¢
ÝëÐ]l${W° ÐéÆó‡ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólÜç $MøÐ]lyé°² Üç *_…^ól ÑË$Ð]lË$?
1) {MýSÐ]l$Õ„ýS×æ ÑË$Ð]lË$
2) Eç³Äñæ*W™èl ÑË$Ð]lË$
3) Üç –f¯é™èlÃMýS ÑË$Ð]lË$
4) Ð]l–†¢³ç Æý‡ ÑË$Ð]lË$
f: Üç –f¯é™èlÃMýS ÑË$Ð]lË$
150. Ô>ïÜĈ æ¶ $ Üç *{™éË, Üí §é®…™éË$, §« lý Æ>ÃË$ MýS¯]l$Vö¯]lºyýlyé°MìS
§øçßæ§ýlç³yìl¯]l 糧ýl®†?
1) BVýSÐ]l$¯]l ³ç §ýl†®
2) °VýSÐ]l$¯]l ³ç §ýl†®
3) Üç ÇμË ³ç §ýl†®
4) HMýS MóS…{©Ä¶æ$ ³ç §ýl†ª
f: BVýSÐ]l$¯]l ³ç §ýl†®
151. ĶæÊ°sŒæ {ç³×êãMýS ™èlĶæ*ÈMìS B«§éÆý‡ÐO lð $¯]l Üí §é®…™èl…?
1) Ķæ$™èl²&§øçÙ Üí §é®…™èl…
2) A…™èlÆŠ‡ §ýl–íÙt A¿¶æÅçܯé Üí §é®…™èl…
3) Ô>ïÜĈ æ¶ $ °º…«§lý ¯]l…
4) „óS{™èl A¿¶æÅçܯ]l Üí §é®…™èl…
f: A…™èlÆŠ‡ §ýl–íÙt A¿¶æÅçܯé Üí §é®…™èl…
152. ""Ñgêq¯l] ÑÝù¹r¯]l… Ð]l˯]l A¯]l*çßæÅ…V> Ð]l_a¯]l Mö™èl¢ ³ç Ç×êÐ]l*ËMýS$
MýSÇMýS$ÅËÐŒl$ A¯]l$VýS$×æ…V> E…yéÍ'' & A° Üç *_…_¯]lÐéÆý‡$?
1) òÜMýS…yýlÈ Ñ§éÅ MýSÒ$çÙ¯Œl
2) Möu>Ç MýSÒ$çÙ¯Œl
3) DÔ¶æÓÆŠ‡ ¿êÄŒæ$ ³ç sôæÌŒæ MýSÑ$sîæ
4) gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯]l… & 1986
f: Möu>Ç MýSÒ$çÙ¯Œl
153. NCERT ÐéÆý‡$ Üç *_…_¯]l Ñgêq¯l] Ô>ç܈ {糧ýlÆý‡Ø¯]l Ë„>ÅËÌZ JMýSsìæ &?
1) Üç Ð]l$M>ί]l ÑçÙĶæ*˯]l$ VýS$Ç…_ ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ™ðlË$çÜ$Mö¯]l$r.
2) Ñgêq¯l] Ô>ç܈ Üç Ð]l$çÜÅËMýS$ ³ç ÇÚëPÆ>Ë$ Üç *_…^èl$r.
3) Üç Ð]l*f…ÌZ ѧéÅÆý‡$¦Ë ´ë{™èl¯]l$ ™ðlÍĶæ$gôæĶæ¬r.
4) ѧéÅÐ]l…™èl$OÌæñ ¯]l, ^èl$Æý‡$OMSð ¯]l ѧéÅÆý‡$¦Ë¯]l$ VýS$Ç¢…_ {´ù™èlÞíßæ…^èl$r.
f: Ñgêq¯l] Ô>ç܈ Üç Ð]l$çÜÅËMýS$ ³ç ÇÚëPÆ>Ë$ Üç *_…^èl$r.
154. A¿¶æÅçܯ]lÌZ E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ MýSÍμ…^ól MýS–™éÅËç³Æý‡…V> {´ë«§é¯]lÅ™èlÌôæ°
MýS–™èlÅ Ë„ýS…?
1) ºçßæ$â¶æ ™èlÆý‡VýS† »Z«§lý ¯]lMýS$ A¯]l$OÐlð ¯]l¨V>.
2) ѧéÅÆý‡$¦Ë Ô>ÈÆý‡MýS, Ð]l*¯]lÜí MýS J†¢ylì ˯]l$ ò³…^ól¨V>.
3) BÌZ^èl¯]lË$ Æó‡MðS†¢…^ól¨V>.
4) BçÜMìS°¢ MýSÍW…^ól¨Ìê.
f: ѧéÅÆý‡$¦Ë Ô>ÈÆý‡MýS, Ð]l*¯]lÜí MýS J†¢ylì ˯]l$ ò³…^ól¨V>.
155. Ð]l*糯]l… ^ólĶæ$§ýlË^èl$Mö¯]l² ÑçÙĶæ*°² Ð]l*糯]l… ^ólĶæ$VýSË °MýSÙç Ë„ýS×æ…?
1) ÑÔ¶æÓçܱĶæ$™èl
2) Üç {ç³Ð]l*×æ™èl
3) B^èlÆý‡×æ Äñæ*VýSÅ™èl 4) ÐéÅç³MýS™èl
f: Üç {ç³Ð]l*×æ™èl
156. JMýS ´ëuý‡Ô>ËÌZ 7Ð]l ™èlÆý‡VýS† ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ 2Ð]l ĶæÊ°sŒæ sñæÜ‹ Ìt Z òO ܯŒlÞ
Üç ºjMSý $tÌZ Üç VýSr$¯]l 60 Ð]l*Æý‡$PË$ Ð]l*{™èlÐól$ Ð]l^éaƇ¬. E´ë«§éÅĶæ¬yýl$
ÐéÇ õ³³ç Æý‡¯Ï l] $ ³ç ÇÖÍ…^èlV> ""Æý‡ÝëĶæ$¯]l ^èlÆý‡ÅË Æý‡M>Ë$, Æý‡ÝëĶæ$¯]l
Üç Ò$MýSÆý‡×êË$'' òO ³ C_a¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$ ѧéÅÆý‡$¦Ë$ {ç³Ä¶æ$†²…_¯]lr$ÏV>
™ðlÍíÜ…¨. C…§ýl$MýS$ §øçßæ§ýl³ç yìl¯]l Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…&?
1) °Æý‡…™èlÆý‡, Üç Ð]l${VýS Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…
2) Üç …MýS˯]l Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…
3) ÌZç³ °Æ>®Æ‡ý ×æ Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…
4) Æý‡*ç³×æ Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…
157. Thurber and Collette{³ç M>Æý‡… Ë„>ÅË$ E…yýlÐ]lËíܯ]l Ñ«§lý …?
1) ¿¶æ*™èl, ¿¶æÑçÙÅ™Œl, Ð]lÆý‡Ð¢ l] *¯]l M>ÌêËMýS$ Üç …º…«¨…_¯]lÐO lð E…yéÍ.
2) VýS™èl M>Ìê°MìS Üç …º…«¨…_¯]lÐO lð E…yéÍ.

3) ¿¶æÑçÙÅ™Œl M>Ìê°MìS Üç …º…«¨…_¯]lÐO lð E…yéÍ.
4) Ð]lÆý‡Ð¢ l] *¯]l M>Ìê°MìS Üç …º…«¨…_¯]lÐO lð E…yéÍ
f: Ð]lÆý‡Ð¢ l] *¯]l M>Ìê°MìS Üç …º…«¨…_¯]lÐO lð E…yéÍ
158. AÐ]lV>çßæ¯]lÌZ {ç³Ð]lÆý‡¢¯é™èlÃMýSOÐðl$¯]l çÜμïÙxMýSÆý‡×æ… "G{M>tÞ´÷ÌôæçÙ¯Œl'
(Extrapolation)MýS$ E§éçßæÆý‡×æ?
1) M>Æý‡ÅM>Æý‡×æ Üç …º…«§lý … ™ðlËç³yýl….
2) A¯]lÓĶæ$… ^ólĶæ$yýl…, Ð]lÇ~…^èlyýl….
3) ´ùËayýl…, ™ólyéË$ ™ðlËç³yýl….
4) JMýS ³ç ÇÚëPÆý‡… ¯]l$…_ Ð]l$ÆöMýS ³ç ÇÚëPÆ>°MìS.
f: M>Æý‡ÅM>Æý‡×æ Üç …º…«§lý … ™ðlËç³yýl….
159. Ý뫧éÆý‡×îæMýSÆý‡×æMýS$ §éÇ ¡õÜ ÑÔóæÙçÏ ×æ, Üç …ÔóæÙçÏ ×æ Ð]lÆý‡$çÜV>?
1) JMýS {ç³™ólÅMýS A…Ô¶æ… ¯]l$…_ ÝëÐ]l*¯]lÅ ÑçÙĶæ*°² Æ>ºrtylý …, JMýS
ÝëÐ]l*¯]lÅ ÑçÙĶæ$… ¯]l$…_ {ç³™ólÅMýS A…Ô>°² °Æ>¦Ç…^èlyýl….
2) HMýS™èlÓ… ¯]l$…_ À¯]l²™éÓ°MìS §éÇ ¡õܨV>.
3) ™ðlÍíܯ]l ÑçÙĶæ*Ë ¯]l$…_ ™ðlÍĶæ$° ÑçÙĶæ*ËMýS$ A¿¶æÅçܯ]l.
4) AÐ]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l ¯]l$…_ Ð]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l ´÷…§ýlyýl…, Ð]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l ¯]l$…_
AÐ]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l ´÷…§ýlyýl….
f: AÐ]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l ¯]l$…_ Ð]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l ´÷…§ýlyýl…, Ð]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l ¯]l$…_
AÐ]lÊÆý‡¢ ¿êÐ]l¯]l ´÷…§ýlyýl….
160. L & A¯ól ѧéÅǦMSì Ð]lÊÉýl ¯]lÐ]l$ÃM>ËOò³ ÑÔ>ÓçÜ… Ìôæ§ýl$. D {ç³Ð]lÆý‡¯¢ l] ©°MìS
çÜ…º…«¨…_¯]l¨?
1) BçÜMìS¢
2) ÝëÐ]l$Æ>¦ÅË$
3) Ô>ïÜĈ æ¶ $ ÐO lð QÇ 4) {ç³Ô¶æ…çܱĶæ$™èl
f: Ô>ïÜĈ æ¶ $ ÐO lð QÇ
161. Ð]lÅÐ]làÇMýS Üç ™é¢Ðé§é°² B«§éÆý‡…V> ¡íÜMö° Æý‡*´÷…¨…^èlºyìl¯]l »Z«§lý ¯é
糧ýl®†?
1) °Äñæ*f¯]l ³ç §ýl†®
2) {ç³MýSËμ¯]l ³ç §ýl†®
3) A¯ólÓçÙ×æ ³ç §ýl†®
4) ^éÇ{™èlMýS ³ç §ýl†®
f: {ç³MýSËμ¯]l ³ç §ýl†®
162. E™èlТ l] $ A¿¶æÅçܯ]l A¯]l$¿¶æÐ]l Ë„ýS×æ… M>°¨?
1) B^èlÆý‡×ê™èlÃMýS…V> E…yéÍ
2) ѧéÅÆý‡$¦Ë…§ýlÇMîS JMóS ȆÌZ E…yéÍ
3) °Æó‡Õª …_¯]l ÑçÙĶæ$ Ñ¿êV>°MìS ™èlW¯]lr$ÏV> E…yéÍ
4) A…§ýl$»êr$ÌZ E¯]l² Ð]l¯]lÆý‡$Ë™ø Üç Ð]l$MýS*Æý‡aVýSËOÐlð E…yéÍ
f: ѧéÅÆý‡$¦Ë…§ýlÇMîS JMóS ȆÌZ E…yéÍ
163. X & A¯]l$ ѧéÅǦ ™é¯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólÜí ¯]l {糧ýlÆý‡Ã¯é ¯]lÐ]lʯéË™øÐ]l$ hÌêÏ
Ýë¦Æ‡¬ ѧéÅOÐlð gêq°MýS {糧ýlÆý‡Ø¯]lÌZ ´ëÌŸY¯é²yýl$. Y& A¯]l$ ѧéÅǦ B
{糧ýlÆý‡Ø¯]l CD ° TV ™ðlÆý‡òO ³ ^èl*Ô>yýl$. ÐéÇ A¿¶æÅçܯé¯]l$¿¶æÐéË$?
1) X,Y ˨ {ç³™èlÅ„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l….
2) Y, X ˨ ³ç Æø„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l….
3) X ¨ {ç³™èlÅ„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l…, Y ¨ ³ç Æø„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l….
4) Y ¨ ³ç Æø„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l…, X ¨ {ç³™èlÅ„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l….
f: X ¨ {ç³™èlÅ„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l…, Y ¨ ³ç Æø„ýS A¯]l$¿¶æÐ]l….
164. D A…Ô¶æ… ´ëuý‡Å {ç³×êãMýS¯]l$ {糿êÑ™èl… ^ólĶæ$§ýl$?
1) ™èlÍϧlý …{yýl$Ë °Æý‡Ä~ æ¶ *Ë$
2) ³ç Ç´ë˯]l & ³ç Æý‡ÅÐól„ýS×æ
3) ³ç È„ýSË$ & Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…
4) Ð]l*Æý‡Y§ýlÆý‡ØMýS™èlÓ…
f: ™èlÍϧlý …{yýl$Ë °Æý‡Ä~ æ¶ *Ë$
165. ""B…{«§lý {糧ólÔŒæ ¯ólËË$'' A¯]l$ ´ëuý‡… A¿ýæÅïÜ…_¯]l ™èlÆ>Ó™èl G{Æý‡¯ólËÌZÏ
³ç …yìl…^ól ³ç …rËMýS$ E§éçßæÆý‡×æÍ^ðl^èl¯]l ѧéÅǦÌZ ò³…´÷…¨¯]l Ë„ýSSÅ…?
1) Ñ°Äñæ*VýSº$
2) ¯O lð ³ç #×æÅÐ]l¬
3) gêq¯l] Ð]l¬
4) AÐ]lV>çßæ¯]l
f: AÐ]lV>çßæ¯]l
166. ѧéÅÆý‡$¦Ë^ól ³ç …^èl§éÆý‡×êÅMýSÈt ° Üç …§ýlÇØç³gôæĶæ¬r A¯]l$ {ç³{MîSĶæ$ »Z«§ý ¯é
³ç §ýl†® ÌZ JMýS ¿êVýSÐ]l¬?
1) ^èlÆ>a糧ýl†®
2) {´ëgñæMýS$t ³ç §ýl†®
14

3) Ýë…íœ$MýS E§éYƇý ³ç §ýl†®
4) Üç Ð]l$ÝëÅ ³ç ÇÚëPÆý‡ ³ç §ýl†®
f: {´ëgñæMýS$t ³ç §ýl†®
167. ÑË$Ð]lË ³ç …ï³×îæÇ ^èl*ç³#rMýS$ Ñ$MìSPÍ Eç³Äñæ*VýSMýSÆý‡ÐO lð $¯]l {V>‹œ?
1) »êÆŠ‡{V>‹œ
2) Æó‡Rê_{™èl {V>‹œ
3) òO³ {V>‹œ
4) Üç _{™èl {V>‹œ
f: òO³ {V>‹œ
168, MîS…¨Ðé°ÌZ "¯érMîSÆý‡×æ' §éÓÆ> »Z«¨…^èl$rMýS$ A™èlÅ…™èl A¯]l$OÐlð ¯]l
´ëu>Å…Ô¶æÐ]l¬?
1) E™èlÆ¢ >Ë ºsêÓyýl
2) Ð]l$¯]l§ólÔ¶æÐ]l¬
3) BM>Ô¶æÐé×îæ
4) ÐólÐ]l¬ËÐéyýl
f: E™èlÆ¢ >Ë ºsêÓyýl
169. gê¡Ä¶æ$ Üç ÐO lð $MýSÅ™èl¯]l$ ò³…´÷…¨…^èl$rMýS$ V>¯]l$, ѧéÅÐ]lÅÐ]lÜç ̦ Ÿ
Ð]l*Æý‡$μË$ Üç *_…^èl$rMýS$ °Ä¶æ$Ñ$…糺yìl¯]l MýSÑ$sîæ?
1) DÔ¶æÓÆŠ‡ ¿êÄŒæ$ ³ç sôæÌŒæ MýSÑ$sìæ
2) Ð]l$ÔŒæ´ëÌŒæ MýSÑ$sìæ
3) VýSgôæ…{§ýl œç $yýlPÆŠ‡ MýSÑ$sìæ
4) bèlsZ´ë«§éÅĶæ$ MýSÑ$sìæ
f: DÔ¶æÓÆŠ‡ ¿êÄŒæ$ ³ç sôæÌŒæ MýSÑ$sìæ
170. òOßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ð]l_a¯]l JMýS Üç …§ýlÆý‡ØMýS$yýl$ 1 òÜ…. Ò$. = 2 MîS. Ò$. õÜPË$
MýSÍV>¯]l òO ßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÜí sîæ Ð]l*Å‹³¯]l$ ^èl*yýlV> ™é¯]l$¯]l² òÜ…{ř溋ÜõÜÙçt ¯Œl
2Ð]l òÜ…. Ò$ Ð]l§ýlª Ð]l$ÇÄ¶æ¬ Ððlâ¶æåÐ]lËíܯ]l ÕÍμÆ>Ð]l$… 8Ð]l òÜ…. Ò$ Ð]l§ýlª
MýS˧ýl$ AƇ$$¯]l^ø A™èlyýl$ {ç³Äýæ*×ìæ…^èl…Ëíܯ]l §ýl*Æý‡Ð]l¬(MîS. Ò$,ÌZ)?
1) 12
2) 10
3) 8
4) 14
f: 12
171. IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† ³ï ËÏË °«¨ (unicef) ÐéÆý‡$ ÝëÐ]l$Æ>®SÅ«§éÆý‡ ѧéÅ
{ç³×êãMýS ¯]lÒMýSÆý‡×æ M>ÅÆý‡{MýSÐ]l$…ÌZ ³ç ÇçÜÆ>Ë Ñgêq¯l] … &I MîS Üç …º…«¨…_
Üç *_…_¯]l ÝëÐ]l$Æ>Å›®Ë Üç …QÅ?
1) 10
2) 16
3) 12
4) 15
f: 16
172. ÑçÙĶæ$ ÝëÐ]l${W õÜMýSÆý‡×æÌZ ¨Ó¡Ä¶æ$ BM>Æ>°MìS ^ðl…¨¯]lÑ?
1) ¯é×ôæË$
2) ³ç {†MýSË$
3) ´ëuý‡Åç³#çÜM¢ >Ë$
4) §ýlÝë¢Ðló kË$
f: §ýlÝë¢Ðló kË$
173. "ÝëÓ™èl…{™øŧýlÅÐ]l$Ð]l¬ A¯]l$ ´ëu>Å…«Ôæ¶ »Z«§lý ¯]lMýS$ E´ë«§éÅyýl$
Ñ°Äñæ*W…_¯]l "™øË$»ŸÐ]l$ÃË$' A¯]l$¯]l¨ »Z«§lý ¯øç³MýSÆý‡×æÐ]l¬ËÌZ D
Æý‡MýSÐ]l¬¯]lMýS$ ^ðl…§ýl$¯]l$?
1) {糄óS³ç ×æ Eç³MýSÆý‡×êË$
2) {†Ñ$¡Ä¶æ$ Eç³MýSÆý‡×êË$
3) {V>íœMŠS Eç³MýSÆý‡×êË$
4) {Ô¶æÐ]l×Zç³MýSÆý‡×êË$
f: {†Ñ$¡Ä¶æ$ Eç³MýSÆý‡×êË$
174. ³ï ËÏËÌZ {ç³™ólÅMýS ÝëÐ]l$Æ>®SÅOÌæñ ¯]l "çÜß
ç æM>Æý‡ ¿êÐ]l¯]l'¯]l$ ³ç ÇÖÍ…_ Ð]l$¨…ç³#
^ólĶæ¬rMýS$ D Eç³MýSÆý‡×æ… Eç³Äñæ*VýS³ç yýl$¯]l$?
1) {ç³gêq ³ç È„ýSË$
2) G¯]lMøt¯l] ÌŒæ ÇM>Æý‡$t
3) {´ù{VðSÜ‹ ÇM>Æý‡$z 4) Æó‡sìæ…VŠS õÜPË$
f: Æó‡sìæ…VŠS õÜPË$
175. 5Ð]l ™èlÆý‡VýS† ÌZ° "¿ýæ*Ð]l$«§lý ÅÆó‡Rê {´ë…™èl…' A¯ól ´ëuý‡…ѯ]l² ѧéÅǦ
{´ë…™èl…ÌZ EÚù~{VýS™èl, Ð]lÆý‡´Û ë™èl… A«¨MýS…V> E…yýlr… Ð]lËÏ ^ðlr$t §ýlrt…V>
ò³Æý‡$VýS$™éĶæ$Ç Üç *{¡MýSÇÝë¢ylý $. C¨ D Ë„ýSSÅ… Ý뫨…糺yýl$rMýS$
çÜ…yýl…«¨…_¯]l¨?
1) gêq¯l] Ð]l¬
2) AÐ]lV>çßæ¯]l
3) Ñ°Ððl*VýSÐ]l¬
4) ¯O lð ³ç #×æÅÐ]l¬
f: AÐ]lV>çßæ¯]l
176. Ð]l*¯]lÐ]l Ð]l¯]lÆý‡$ JMýS §« lý ¯é™èlÃMýSÐO lð $¯]l§ýl°, AÐ]lÊËÅOÐlð $¯]l gê¡Ä¶æ$ Ð]l¯]lÆý‡°,
§é°° gêVýSÆý‡*MýS™èl™ø ^éÌê Üç $°²™èl…V> Ð]l*Æý‡$aMýS$ A¯]l$VýS$×æOÐlð $¯]

l¨V> ´ùíÙ…_ AÀÐ]l–¨ª ^ólĶæ$Ð]lÌñæÆý‡Ç ^ðl³í μ¯]l¨?
1) gê¡Ä¶æ$ ѧéÅçÜ…çœ$…1914
2) òÜMðS…yýlÈ Ñ§éÅ MýSÒ$çÙ¯Œl 52&53
3) Möu>Ç MýSÒ$çÙ¯Œl 1964
4) gê¡Ä¶æ$ ѧéÅѧé¯]l…1986
f: gê¡Ä¶æ$ ѧéÅѧé¯]l…1986
177. "ïÜˈ Äñæ$yýlË VúÆý‡Ð]l… ò³…´÷…¨…^èlyýl…' A¯ól¨ D Ë„ýSSÅÝ뫧lý ¯]l¯]l$
çÜ*_çÜ$¢…¨?
1) AÀÆý‡$^èl$Ë$
2) ÐO lð QÆý‡$Ë$
3) Ñ°Äñæ*VýSÐ]l¬
4)
AÐ]lV>çßæ¯]l
f: ÐO lð QÆý‡$Ë$
178. ³ï ËÏË Ð]l*¯]lÜí MýS Üç Ð]l$çÜÅ ÑÔóæÙçÏ ×æMýS$ E.K. Ericson Eç³Ððl*W…_¯]l
糧ýlª†
1) Ð]l*¯]lÜí MýS _MìS™éÞ ³ç §ýl†ª
2) {MîSyé ³ç §ýl†ª
3) {MîSyé _MîS™éÞ ³ç §ýl†ª
4) Ô>ÈÆý‡MýS _MìS™éÞ ³ç §ýl†ª
f: {MîSyé _MîS™éÞ ³ç §ýl†ª
179. ÝëÐ]l$Æ>®SÅ«§éÆý‡ ѧýlů]l$ ѧéÅ{ç³×êãMýSÌZ {ç³ÐólÔ¶æò³sìæ¯t l] IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$†
A…VýS…?
1) WHO
UNICEF
f: UNICEF

2) UNO

3) UNESCO

4)

180. œï Ë$à {ïܳçt šË$, ¯]lÐ]lʯéË$ Ð]lÆý‡$çÜV>?
1) {†Ñ$¡Ä¶æ$, {Ô¶æÐ]l×æ Eç³MýSÆý‡×êË$
2) {ç³™èlÆý‡Ø¯]l, {糄ðS³ç ×æ Eç³MýSÆý‡×êË$
3) {†Ñ$¡Ä¶æ$, {糧ýlÆý‡Ø¯]l Eç³MýSÆý‡¯éË$
4) {糄óS³ç ×æ,{†Ñ$¡Ä¶æ$ Eç³MýSÆý‡×êË$
f: {糄óS³ç ×æ,{†Ñ$¡Ä¶æ$ Eç³MýSÆý‡×êË$
181. JMýS E´ë«§éÅ^èl$yýl$ ™èl¯]l ™èlÆý‡VýS† ³ï ËÏË AÐ]l§« é¯é°² ò³…^èlyé°MìS ™é¯]l$
™èlÄýæ*Æý‡$ ^ólíܯ]l »Z«§ýl¯øç³MýSÆý‡×êË$?
1) Üç Ó™èl…{™èl ^èlÆ>Ë$
2) ³ç Æý‡™èl…{™èl ^èlÆ>Ë$
3) gZMýSÅ ^èlÆ>Ë$
4) {ç³Äñæ*VýS ^èlÆ>Ë$
f: Üç Ó™èl…{™èl ^èlÆ>Ë$
182. {´ë×æ…Ìôæ° Ð]lÜç $¢Ðl] #ËMýS$ {´ë×ê°¯]l B´ë¨…^ól §ýlÔ¶æ?
1) Üç …Ðól§ýl¯]l §ýlÔ¶æ
2) Ð]lÊÆý‡¢ {ç³^éËMýS §ýlÔ¶æ
3) ³ç NÆý‡Ó {ç³^éËMýS §ýlÔ¶æ
4) AÐ]lÊÆý‡¢ {ç³^éËMýS §ýlÔ¶æ
f: ³ç NÆý‡Ó {ç³^éËMýS §ýlÔ¶æ
183. _¯]l² ³í ËÏËÌZ MýS°í³…^ól Üç ß
ç Z§ýlÆý‡ Üç μÆý‡® A¯]l$¯] ¨ D E§ólÓV>°MìS
^ðl…§ýl$™èl$…¨?
1) ÐéÅMýS$Ë™èl
2) Møç³…
3) AçÜ*Ķæ$
4)
¿ýæĶæ$…
f: AçÜ*Ķæ$
184. E´ë«§éÅĶæ¬yìl^ól^èl ºçßæ$Ð]l$†, Õ„ýSËOò³ B«§éÆý‡³ç yìl Ð]l$…_ ^ðlyýl$ °Æý‡Æ~ ‡$$…^ól
¯O lð †MýS ÑM>çܧýlÔ¶æ?
1) E™èlÆ¢ ‡ý Üç …{糧éĶæ$ §ýlÔ¶æ
2) Üç …{ç³§é §ýlÔ¶æ
3) ÑÔ¶æÓf±¯]l Üç *{™éË §ýlÔ¶æ
4) Üç *¯]lÓ Üç …{糧éĶæ$ §ýlÔ¶æ
f: Üç *¯]lÓ Üç …{糧éĶæ$ §ýlÔ¶æ
185. °º…«¨™èl E«©³çª ¯]lMýS$ Ð]l*{§ýlÐól$ {糆çÜμ…¨…_ §é°° ´ùί]l H C™èlÆý‡
E©¢ç³¯]lËMýS$ {糆çÜμ…¨…Ķæ$MýS ´ùÐ]lyé°²?
1) ³ç #¯]lÆý‡ËU ¯]l °Ä¶æ$Ð]l$Ð]l¬
2) ÝëÐ]l*±ÅMýS¯]l×æÐ]l¬
3) ÑÆý‡Ð]l$¯]l
4) Ñ^èl„ýS×æ
f: Ñ^èl„ýS×æ
186. C¨ A¿ýæÅçܯ]l œç Í™èl… V>§ýl$?
15

1) gêÇ ³ç yýlyýl…
2) ^ól†{Ðé™èl
3) D™èlMörtylý …
4) òO ÜMìS¯Œl {™öMýSPyýl…
f: gêÇç³ ³ç yýlyýl…
187. Üç …X™èl ÐéƇ¬§éÅË°²…sìæ° JMýS ³ç §ýl†® {ç³M>Æý‡… ÐéƇ¬çÜ$¢…sôæ MýSÍVóS
B¯]l…§ýl…, JMöPMýSP ÐéƇ¬§éÅ°² ÐéƇ¬çÜ$¢¯l] ²ç³šyýl$ MýSË$VýS§ýl$. ©°°
Üç Ð]l$Ǧ…^ól A¿¶æÅçܯ]l Üí §é®…™èl…?
1) Ô>ïÜĈ æ¶ $ °º…«§lý ¯]l
2) M>Æý‡ÅÝ뫧lý MýS °º…«§lý ¯]l
3) A…™èlÆý‡–ª Ùí t
4) Ķæ$™èl²&§øçÙ
f: A…™èlÆý‡–ª Ùí t
188. Ð]lÅMìS¢ A…™èlÆý‡™Y lè Üç Ð]l$ÝëÅ ³ç ÇÚëPÆý‡ {ç³Ð]l–†¢?
1) ÐO lð QÇ
2) BÌZ^èl¯]l
3) Üç –f¯é™èlÃMýS™èl 4) AÀÆý‡$_
f: BÌZ^èl¯]l
189. JMýS ÐO lð §ýl$Åyýl$ ™èl¯]l Ð]l–†¢° AÀÐ]l–¨® ³ç Æý‡^èl$MøÐ]lyé°MìS, Üç Ð]l$Æý‡Ð¦ l] …™èl…V>
°Æý‡Óíßæ…^èlyé°MìS M>ÐéÍÞ¯]l {ç³fq?
1) AÐ]lÊÆý‡¢ {ç³fq
2) AÐ]lÊÆý‡¢ {ç³fq, Ķæ*…{†MýS {ç³fq
3) Ķæ*…{†MýS {ç³fq
4) AÐ]lÊÆý‡¢ {ç³fq, Ķæ*…{†MýS {ç³fq
f: AÐ]lÊÆý‡¢ {ç³fq, Ķæ*…{†MýS {ç³fq
190. Br…M>˯]l$ A«¨VýSÑ$…_ AÐ]lÜç Æ>Ë$ ¡Æý‡$aMøÐ]lyé°MìS iÑ MýS¯]l³ç Ç^ól
MýS–™éÅÌZÏ ÐO lð Ñ«§lý Å œç Í™èl…?
1) ÐO lð Ķæ¬MìSM¢ Sý ¿ôæ§ýl…
2) AÀÆý‡$_
3) ÐO lð QÇ
4) Üç Æý‡$ª»êr$
f: Üç Æý‡$ª»êr$
191. GÇMŠS Üç ¯Œl {ç³M>Æý‡… {Ô¶æÑ$…^èlyýl… & ¯]l*ů]l™é¿êÐ]l… Üç …¿¶æÑ…^ól Ð]lĶæ$çÜ$Þ?
1) 12&15 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë Ð]l$«§lý Å
2) 16&20 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë Ð]l$«§lý Å
3) 6&12 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë Ð]l$«§lý Å
4) 20&30 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë Ð]l$«§lý Å
f: 6&12 Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë Ð]l$«§lý Å
192. JMýS Ð]lÅÐ]lÜç ¯¦ l] $ ÌZ™èl$V> ™èlÆý‡_ ³ç ÇÔZ«¨…^èlyýl…?
1) ^èlÆ>Å™èlÃMýS ³ç ÇÔZ«§lý ¯]l
2) Ð]lÆý‡¯~ é™èlÃMýS ³ç ÇÔZ«§lý ¯]l
3) {ç³Äñæ*V>™èlÃMýS ³ç ÇÔZ«§lý ¯]l
4) ^éÇ{™èlMýS ³ç ÇÔZ«§lý ¯]l
f: ^éÇ{™èlMýS ³ç ÇÔZ«§lý ¯]l
193. Üí Æ>Ð]l$Æý‡MýSË ³ç È„ýSË A…^èl¯é {VýSß
í æ…^èlÐ]lËíܯ]l¨?
1) °Æý‡Ä~ æ¶ *Ë$
2) °Æ>~Äæ¶ $M>Ë$
3) ÝëÆ>…Ô¶æ…
4) ³ç Ç×êÐ]l$…
f: °Æ>~Äæ¶ $M>Ë$
194. ™èl¯]l Ð]l*Ð]l$V>Ç Ò$§ýl Ð]l_a¯]l Mø´ë°² ™èl¯]l ³í ËÏË Ò$§ýl ^èl*ç³yýl…?
1) ÑÝë¦³ç ¯]l…
2) §ýlÐ]l$¯]l…
3) ³ç ÇàÆý‡…
4) {糄óS³ç ×æ…
f: ÑÝë¦³ç ¯]l…
195. Üç Ð]l${V>MýS–†MìS {´ë«§é¯]lÅ™èl°^óla Üí §é®…™èl…?
1) ÝëÐ]l*±ÅMýSÆý‡×æ Üí §é®…™èl…
2) B§ýlÆ>ØË Üí §é®…™èl…
3) {sꯌlÞ ´÷hçÙ¯Œl Üí §é®…™èl…
4) ѧýl$ÅMýS¢ {MýSÐ]l$Õ„ýS×ê Üí §é®…™èl…
f: {sꯌlÞ ´÷hçÙ¯Œl Üí §é®…™èl…
196. B§ýlÆ>Ø˯]l$ Üç *{™é˯]l$ HÆý‡μÆý‡^èl$Mö° ´ësìæ…^ólÐéÆý‡$?
1) A…™èlÆý‡ÓÆý‡¢¯]l$Ë$
2) ºíßæÆý‡ÓÆý‡¯¢ l] $Ë$
3) E¿¶æĶæ$Ð]lÆý‡¢¯]l$Ë$
4) òO ܧ鮅†MýS$Ë$

f: òO ܧ鮅†MýS$Ë$
197. JMýS E©ª³ç ¯]lMýS$ Üç ßç æf…V> A…™èlMýS$Ð]l¬…§ýl$ Ìôæ¯]lr$Ð]l…sìæ {糆^èlÆý‡Å¯]l$
MýS–{†Ð]l$…V> MýSÍW…^ól A¿¶æÅçܯ]l…?
1) Ķæ$™èl² §øçÙ A¿¶æÅçܯ]l…
2) A…™èlÆý‡ §ýl–íÙt A¿¶æÅçܯ]l…
3) ³ç ÇÖ˯é A¿¶æÅçܯ]l…
4) °º…«§lý ¯]l
f: °º…«§lý ¯]l
198. £ýlÆŠ‡Üç ¯t lŒ Æý‡*´÷…¨…_¯]l Ð]l*糯]l ³ç §ýl†® ?
1) MýS$ÅÐ]l¬ÌôæsìæÐŒl õÜPÌŒæ
2) Æó‡sìæ…VŠS õÜPÌŒæ
3) DMýSÓÎÏ Aí³μĶæ$Ç…VŠS C…rÆŠ‡Ð]lÌŒæ õÜPÌŒæ
4) ³í …rÆŠ‡ ´ërÆŠ‡Üç ¯Œl õÜPÌŒæ
f: DMýSÓÎÏ Aí³μĶæ$Ç…VŠS C…rÆŠ‡Ð]lÌŒæ õÜPÌŒæ
199. Æ>Ð]l¯ŒlÞ Ýët…yýlÆŠ‡z {´÷{VðSÜí ÐŒl Ð]l*{sìæòÜÜ‹ ³ç È„ýS?
1) Ô>¼ªMSý ³ç È„ýS 2) °Úëμ§ýl¯]l ³ç È„ýS
3) ÐólVýS ³ç È„ýS
4) AÔ>¼ªMSý ³ç È„ýS
f: AÔ>¼ªMSý ³ç È„ýS
200. Mö°² {ç³™ólÅMýSÐO lð $¯]l Üç Ð]l$çÜÅ˯]l$ ³ç ÇçÙPÇ…^èlyé°MìS ™øyýlμyól Ë„ýS×êË$
MýSÍW¯]l {ç³Ð]lÆý‡¯¢ l] MýS$ Ð]lÊË…?
1) {ç³fq
2) Üç ßç æf ÝëÐ]l$Æý‡Å¦ …
3) Üç –f¯é™èlÃMýS™èl 4) AÀÆý‡$_
f: Üç ßç æf ÝëÐ]l$Æý‡Å¦ …

16

_çZãπã≤ – 2006 Zãπl\˜ „Ñ‘qÜ«∞ãπ ¿ÑѨ~ü
áê~üì – Z
[#~°Öò <åÖˇ_£˚
1. UÑ≤„Öò 11, 2006 #∞O_ç #∂º_èçb¡Ö’ D ^Õâ◊Ѩ٠ÃѶã≤ì=Öò P~°∞
~ÀAÅ áê@∞ [iyOk?
(3)
1. <ÕáêÖò
2. NÅOHõ
3. PѶ¨…x™êÎ<£
4. |OQÍ¡^Õâò
2. =∞# ~å*ϺOQÆOÖ’x D PiìHõÖòÖ’ Pi÷Hõ J`«º=ã¨~° Ѩiã≤÷ux
„ѨH\õ O˜ K«∞@‰õΩ gÅ∞HõeÊOzOk?
(3)
1. 352
2. 365
3. 360
4. 356
3. HÍ„Hõáê~å „áê*ˇ‰õΩì U ~åROÖ’ HõÅ^Œ∞?
(1)
1. QÆ∞[~å`ü
2. ~å[™ê÷<£
3. =∞^茺„Ѩ^Õâò
4. =∞Ǩ~åR
4. 24= áê~°ÅÖò Öˇ·#∞ D Ô~O_»∞ ^ÕâßÅ =∞^茺 HõÅ^Œ∞? (2)
1. ÉèÏ~°`ü–áêH˜™êÎ<£
2. ÉèÏ~°`ü–|OQÍ¡^Õâò
3. ÉèÏ~°`ü–PѶ¨…x™ê÷<£
4. ÉèÏ~°`ü–K≥·<å
5. Ü«ÚQÀ¿ã¡qÜ«∂ ^Õâ◊Ѩ٠~å[^è•x?
(3)
1. JOHÍ~å
2. e㨃<£
3. ɡÖò„ˆQ_£
4. F™È¡
6. =∂iÛ, 2006Ö’ "≥∞ÖòÉ’~üflÖ’ [iy# HÍ=∞<£"≥ÖòÎ „H©_»ÅÖ’
ÉèÏ~°`«^Õâ◊O ™êkèOz# Ѩ`«HÍÅ ã¨OYº
(1)
1. 50
2. 110
3. 86
4. 22
7. JO`«~å˚fÜ«∞ „H˜ÔH\òÖ’ >ˇãπì =∂ºKü =∞iÜ«Ú =<£_Õ =∂ºKüÅ`À
HõeÑ≤ 1000 qÔH@∞¡ ™êkèOz# "≥Ú^Œ\ ˜ É∫Å~ü?
(1)
1. =Ú`«ÎÜ«∞º =Ú~°m^èŒ~°<£ 2. #ã‘O WH̓Öò
3. JxÖò‰õΩOÉË¡
4. ¿+<£"å~üfl
8. =∞#^Õâ◊ ^ŒH}Δ˜ Ѩ٠z=~°#∞#fl WOk~åáê~ÚO\ò WK«Û@ HõÅ^Œ∞?
1. Hˆ ~°à◊
2. `«q∞à◊<å_»∞
(4)
3. ÅHõnΔ fiÑπ
4. JO_»=∂<£   xHÀÉÏ~ü n=ÙÅ∞
9. „ѨѨOK«OÖ’<Õ 23 q∞eÜ«∞<£ Ü«¸~ÀÅ J`«ºkèHõ _»|∞ƒ
K≥e¡OѨ|_Õ ™êHõ~ü P@QÍ_»∞ ~À<åb¤<À D ^Õâ◊ã¨∞÷_»∞? (2)
1. WOQÍ¡O_£
2. „ɡlÖò
3. J~°˚O\©<å
4. [~°‡h
10. „Ѩã¨∞Î`« ^ä•Üü∞ÖÏO_£ ѨÓ~°fiѨ٠¿Ñ~°∞?
(3)
1. ™ê~ÚQÍ<£
2. |\ÏqÜ«∂
3. ã≤Ü«∂"£∞
4. á¶ê~À‡™ê
11. FIR J#QÍ?
(1)
1. Ѷ¨ãπì W<£Ñ¶¨ˆ~‡+¨<£ iáÈ~üì 2. Ѷ¨ÙÖò W<£Ñ¶¨ˆ~‡+¨<£ iHÍ~°∞¤
3. Ѷ¨ãπì W<£Ñ¶¨ˆ~‡+¨<£ iHÍ~°∞¤ 4. Ѷ¨ÙÖò W<£Ñ¶¨ˆ~‡+¨<£ iáÈ~üì
12. „H˜Ok "åxÖ’ LÉèíÜ«∞ âßã¨# ã¨ÉèíÅ∞ QÆÅ ~åRO?
(2)
1. ˆH~°à◊
2. Hõ~å‚@Hõ
3. Xi™êû
4. =∞^茺„Ѩ^Õâò
17

13. ¢>ˇÿHÍÅr J#∞#k nxH˜ ã¨O|OkèOz# J^茺ܫ∞#O? (4)
1. *Ï˝<ÕO„kÜ«∂Å∞
2. „áê^äŒq∞Hõ J=ã¨~åÅ∞
3. áê^Œ~°HõΔ}
4. A@∞ì HõáêÅOÃÑ· QÆÅ K«~°‡O`À ‰õÄ_»∞‰õΩ#fl ã¨=∞㨺Å∞
14. U„Ñ≤Öò, 2006Ö’ ÉèÏ~°`« „ѨÉèí∞`«fiO D ~å[H©Ü«∞"Õ`«Î#∞ <ÕáêÖò
^ÕâßxH˜ P ~åA`À "åi ^Õâßxfl HÍáê_»∞HÀ#∞@‰õΩ „Ѩ*Ï™êfi=∞º
„Ѩ„H˜Ü∞« #∞ „áê~°OaèOK«=Åã≤# J=ã¨~åxfl QÆ∂iÛ K«iÛOK«∞@‰õΩ
ѨOÑ≤OzOk?
(2)
1. z^ŒO|~°O
2. _®. Hõ~°<£ã≤OQ∑
3. kyfi[Üü∞ã≤OQ∑
4. „Ѩ}Éò =ÚYs˚
15. Ü«¸x=iû\© „QÍO\òû Hõg∞+¨<£ „Ѩã¨∞Î`« Kè≥·~°‡<£?
(1)
1. ã¨∞Y^Õ"£ `À~°\ò
2. q[Üü∞ #OaÜ«∂~ü
3. Pt+π ‰õΩ=∂~ü q∞„`«
4. a.Z<£. ã¨∞ˆ~+π
16. „ѨѨOK«OÖ’x qq^èŒ ã¨O㨯 $`«∞Å =∞^茺 ™ê^Œ$âߺÅ∞ =∞iÜ«Ú
á¶êº+¨<£ „ѨѨOK«OÃÑ· "å\˜ „ѨÉèÏ"åxfl `≥e¿Ñ ÃѶ·~ü ÃÑ·¡ >ËÖò
J<Õ ÅHõΔ ~°∂áêÜ«∞Å Ys^Œ∞ KÕ¿ã ѨÙã¨ÎHõ ~°K«~Ú`«?
(2)
1. ~å|~üì ÃÑ<£ "åÔ~î<£
2. s`«∂ ÉËs
3. Ѩ^•‡ ÅH˜Δ ‡
4. _®<£„É∫<£
17. „u=~°‚ Ѩ`åHÍxfl ÉèÏ~°`«^Õâ◊ áœ~°∞ÅO^Œ~°∂ Jxfl~ÀAÅÖ’
ZQÆ∞~°"ÕÜ«Ú@‰õΩ J#∞=∞uOKÕ k á¶ê¡Q∑ HÀ_£ PѶπ WO_çÜ«∂ –
2002 D ~ÀA #∞O_ç J=∞Å∞Ö’H˜ =zÛOk?
(4)
1. 15 PQÆã¨∞ì, 2002
2. 01 [#=i, 2002
3. 31 _çÃãO|~ü, 2002 4. 26 [#=i 2002
18. L`«~Î ° „Ѩ^âÕ òÖ’x ^Œ∞^•fi <Õ+#¨ Öò áê~°∞¯Ö’ ã¨O~°HOΔ˜ K«|_»∞`«∞#fl
[O`«∞=ÙÅÖ’ XHõ\ ˜?
(1)
1. ѨÙe
2. U#∞QÆ∞
3. Ô~·<À
4. ã≤OǨÏO
19. JÖÏ¡~°MÏ MÏ<£ D "å~Ú^ŒºOÖ’ „Ѩã≤^Œ∞ú_»∞?
(4)
1. ã≤`å~ü
2. =Ü≥∂e<£
3. ã¨~À^£
4. `«|ÖÏ
20. ™ê~ü¯ Ü≥ÚHõ¯ „Ѩ^è•# HÍ~åºÅÜ«∞O WK«@ HõÅ^Œ∞?
(3)
1. _è®HÍ
2. W™ê¡=∂ÉÏ^£
3. MÏ\‡O_»∞
4. #∂º_èçb¡
21. „H˜Ok "åxÖ’ _®Å~ü `«=∞ ^Õâ◊Ѩ٠„^Œ=ºOQÍ ÖËx ^Õâ◊O?(1)
1. =∂i+≤Ü«∞ãπ (=∂i+¨ãπ) 2. ÔH#_®
3. Ѷ≤r
4. Ü«Ú.Zãπ.Z
22. =∞# „ѨÉ∞íè `«fiO *ÏfÜ«∞ zǨflxfl D ~ÀA# ã‘fiHõiOzOk?(2)
1. 26 #=O|~°∞, 1948 2. 26 [#=i, 1950
3. 22 AÖˇ·, 1947
4. 15 PQÆã¨∞ì, 1947
23. i"åÅfi~°∞#∞ Hõ#∞Q˘#fl"å~°∞?
(1)
1. ™ê=¸ºÖò HÀÖòì
2. Z=Ô~ãπì ~°∂^äŒ~üá¶È~ü¤
3. ÃÇÏ„h FˆQ¡
4. QÀ_®~ü¤

24. „H˜Ok "åxÖ’ ã¨O„Hõ=∞} ^•fi~å H͉õΩO_® ֒ѨO =Å#
ã¨OÉèíqOKÕ "åºkè?
(4)
1. ˆ~cãπ
2. \˜\Ï#ãπ
3. =∞ÖËiÜ«∂
4. QÍ~Ú@~ü
25. ÉèÏ~°`« ™êO„Ѩ^•Ü«∞Hõ PKå~°O „ѨHÍ~°O ~°∞`«∞=ÙÅ ã¨OMº?(1)
1. 6
2. 7
3. 8
4. 5
26. 2001 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ =º=™êÜ«∞
‰õÄbÅ ã¨OYº?
(2)
1. 1.70 HÀ@∞¡
2. 8.92 HÀ@∞¡
3. 10.68 HÀ@∞¡
4. 12.73 HÀ@∞¡
27. 1798Ö’ WOw¡+¨μ "åi`À ã¨aû_»s JÅÜ«∞<£û XѨÊO^ŒO
‰õΩ^Œ∞~°∞Û‰õΩ#fl "≥Ú^Œ\ ˜ =ºH˜?Î
(1)
1. ÃÇ·Ï„^•ÉÏ^Œ∞ x*ÏO
2. B^£#"å|∞
3. Ñ‘ëêfi ÉÏr~å=Ù–2
4. |~À_® ÔQ·HÍfi_£
28. 26 _çÃãO|~°∞, 2004# ã¨∞<åq∞ D ã¨=Ú„^ŒÑ¨Ù J_»∞QÆ∞#
ã¨OÉèíqOz# Éèí∂HõOѨO =Å# =zÛOk?
(4)
1. |OQÍàÏMÏ`«O
2. JO\Ïi¯\˜HÍ ã¨=Ú„^ŒO
3. Jˆ~aÜ«∂ ã¨=Ú„^ŒO
4. Ç≤ÏO^Œ∞ =∞Ǩã¨=Ú„^ŒO
29. QÀ"å ~åRѨ٠ã¨iǨÏ^Œ∞ÌÅ∞?
(1)
1. =∞Ǩ~åR, Hõ~å‚@Hõ, Jˆ~aÜ«∂ ã¨=Ú„^ŒO
2. =∞Ǩ~åR, _®=∞<£   _»Ü«¸º, Jˆ~aÜ«∂ ã¨∞=∞„^ŒO
3. =∞Ǩ~åR, ÅHõΔnfiÑπ, Jˆ~aÜ«∂ ã¨=Ú„^ŒO
4. =∞Ǩ~åR, Hõ~å‚@Hõ, ˆH~°à◊, Jˆ~aÜ«∂ ã¨=Ú„^ŒO
30. „ѨѨOK«OÖ’x Z`≥·Î# Éèí=#O WK«@ HõÅ^Œ∞?
(3)
1. Ü«Ú.Zãπ.Z
2. ǨOQ∑HÍOQ∑
3. `≥·"å<£
4. =∞ÖË+≤Ü«∂
31. ZqÜ«∞<£ W<£ÑÙ¨¶ Ü
¡ ∞≥ O*ωõΩ HÍ~°H=õ ∞~ÚOk?
(2)
1. ÃÇÏiÊãπ
2. H5N1
3. =iÜ≥∂ÖÏ
4. Ô~·<À
32. =∂iÛ, 2006Ö’ W=fi|_ç# P™ê¯~ü J"å~°∞¤ÅÖ’ ɡãπì "≥∂+¨<£
Ñ≤HõÛ~ü PѶπ k WÜ«∞~üQÍ Z#∞flHÀ|_ç# z„`«O?
(4)
1. k HÍ<£ÃãìO\ò QÍÔ~¤#~ü 2. "åH± k Öˇ·<£
3. ã≤iÜ«∂<å
4. „HÍ+π
33. JO_»=∂<£   xHÀÉÏ~ü n=ÙÅ∞ D ÃÇ·ÏHÀ~°∞ì „áê^ÕtHõ JkèHÍ~°
ѨikèÖ’xH˜ =™êÎ~Ú?
(2)
1. ÉÁOÉÏ~Ú
2. HõÅHõ`åÎ
3. „u"ÕO„_»"£∞
4. =∞„^•ã¨∞
34. „ѨѨOK« P~ÀQƺ k#O?
(3)
1. U„Ñ≤Öò, 18
2. U„Ñ≤Öò, 22
3. U„Ñ≤Öò, 07
4. U„Ñ≤Öò, 05
35. =∞^蕺ǨÏflO Hõ#fl „á⁄^Œ∞#Ì , ™êÜ«∞O„`«O "Õ_ç `«‰Ωõ ¯=QÍ LO_»∞@‰õΩ
HÍ~°}O?
(2)
1. „á⁄^Œ∞#Ì , ™êÜ«∞O„`«O ã¨∂~°∞º_»∞ `«‰Ωõ ¯= "Õ_xç Hõey LO_»_O»
=Å#
2. „á⁄^Œ∞#Ì =∞iÜ«Ú ™êÜ«∞O„`«O ã¨∂~°∞ºx H˜~}° ÏÅ∞ U@"åÅ∞QÍ
Ѩ_ç, =∞^蕺ǨÏflO ã¨∂\˜QÍ Ñ¨_»@O =Å#
18

36.
37.
38.

39.
40.

3. „á⁄^Œ∞Ì#, ™êÜ«∞O„`«O ~å„u "Õà◊‰õΩ ^ŒQÆæ~°QÍ LO_»∞@ =Å#
4. „á⁄^Œ∞Ì#, ™êÜ«∞O„`«O QÍe Z‰õΩ¯=QÍ LO_»@O =Å#
[## ˆ~@∞ J#QÍ D [<åÉèÏÖ’ [iˆQ ã¨r= [#<åÅ∞?(3)
1. 100 =∞Ok
2. 10000 =∞Ok
3. 1000 =∞Ok
4. 100000 =∞Ok
<å<åѶ¨∂\ò âßã¨#O gi áêÅ##∞ QÆ∂iÛ `≥Å∞ѨÙ`«∞Ok? (4)
1. âß`«Hõi‚–2
2. Hõ$+¨‚
3. Y~°"ÕÅ∞_»∞
4. âß`«Hõi‚–1
AÖˇ,· 2005Ö’ „áê~°OaèOK«|_ç# <Õ+#¨ Öò _ç*Ïã¨~ì ü "Õ∞<Õ*ò"∞≥ O\ò
J^ä•i\© Ü≥ÚHõ¯ Kè≥·~°‡<£?
(1)
1. ˆHO„^Œ J@g âßY=∞O„u 2. =∂#= =#~°∞Å =∞O„u
3. ˆHO„^Œ Pi÷Hõ =∞O„u
4. „Ѩ^è•#=∞O„u
^蕺<£K«O^£ „\’Ѷ‘ D P@‰õΩ ã¨O|OkèOz#k?
(2)
1. „H˜HÔ \ò
2. ǨH©
3. ÉÏ_ç‡O@<£
4. Ѷ¨Ù\òÉÏÖò
a.P~ü.JOÉË^Œ¯~ü ã¨=∂kè?
(4)
1. JÉèÜ
í ∞ü Ѷ∂¨ \ò
2. ã¨=∞`åã¨÷Öò
3. UHÍÎã¨÷Öò
4. K≥·„`«Éèí∂q∞

áê~üì – a
Z_»∞ºˆH+¨#Öò Ãã·HÍÅr
41. Láê^蕺ܫÚ_»∞ `«=∞ q^•º~°∞Å÷ ∞ QÆ∞iÎOz# JÉèºí ã¨# ^ÀëêÅ#∞
`˘ÅyOK«_®xH˜ KÕÜ«Ú Ñ¨iâ’^èŒ#?
(4)
1. =∞øeHõ Ѩiâ’^èŒ#
2. ™œÅÉèíº Ñ¨iâ’^èŒ#
3. =∂~°∞¯Å H˘~°ÔH· KÕÜ«Ú Ñ¨iâ’^Œ#
4. K«~åº`«‡Hõ Ѩiâ’^èŒ#
42. `˘q∞‡k =∞Ok q^•º~°∞÷ʼnõΩ QÆ}˜`«=ÚÖ’ =zÛ# =∂~°∞¯Å∞
50, 46, 65, 60, 85, 35, 90, 70, 60. D =∂~°∞¯Å
=∞^茺QÆ`«O?
(3)
1. 70
2. 50
3. 60
4. 61.66
43. „ѨuÉèÏ=O`«∞Öˇ·# Ñ≤šʼnõΩ q^Œº QÆ~°Ñ¨_»O?
(3)
1. ¢ÃÑ·"Õ@∞ WOw¡+¨μ g∞_çÜ«∞"£∞ áê~î°âßÅÖ’ =∂„`«"Õ∞ ™ê^茺O
2. „QÍ=∂ÅÖ’x U áê~î°âßÅÖ’ ‰õÄ_® ™ê^茺O HÍ^Œ∞
3. `«y# q^•º HÍ~°º„Hõ=∂Å ^•fi~å U áê~îâ° ßÅÖ’<≥<· å ™ê^躌 "Õ∞
4. „ѨÉèí∞`«fi áê~î°âßÅÖ’ ™ê^茺O HÍ^Œ∞
44. u~ÀQÆ=∞# J=~À^èŒO J#QÍ?
(2)
1. K≥_»∞ „Ѩ=~°Î#‰õΩ PHõi¬`«∞Å∞ HÍ=_»O
2. H˘`«QÎ Í <Õ~∞° Û‰õΩ#fl q+¨Ü∂« Å∞ QÆ`O« Ö’ <Õ~∞° Û‰õΩ#fl q+¨Ü∂« Å
ѨÙ#ó㨇~°}‰õΩ J=~À^èŒO HõeyOK«_»O
3. QÆ`O« Ö’ <Õ~∞° Û‰õΩ#fl q+¨Ü∂« Å∞ WѨC_»∞ <Õ~∞° Û‰õΩ#fl q+¨Ü∂« Å#∞
P@OHõѨ~°K«_»O
4. PÖ’K«#Å∞ u~ÀQÆ=∞#=ÚQÍ LO_»_»O

45. "≥·+¨=∞ºO J#QÍ?
(4)
1. UÖÏO\˜ HÍ~°}O ÖˉõΩO_® q^•ºi÷x u@ì_»O
2. q^•º~°∞Å÷ =∂~°∞¯Å ã¨~åã¨iH˜ =∞iÜ«Ú ÉÏǨïà◊HÍxH˜ =∞^躌
LO_Õ `Õ_®
3. JOHõ=∞^茺=∞O =∞iÜ«Ú „áê=∂}˜Hõ qK«Å<åÅ ‰õÄ_çHõ
4. áœ#óѨÙ#º qÉèÏ[HõO #∞Oz á⁄Ok# ^Œ`åÎOâßÅ ˆ~MÏ
ã¨fi~°∂áêxH˜, ™ê=∂#º qÉèÏ[Hõ =„HÍxH˜ =∞^茺 QÆÅ qK«Å#O.
46. „âı+¨ì„QÆǨÏ} H“xûeOQ∑Ö’
(3)
1. H“xûb „Ѩ=ÚY ™ê÷#=∂„Hõq∞™êÎ_»∞
2. H“xûÅ~ü =∞iÜ«Ú H“xûb W^ŒÌ~°∞ ‰õÄ_® x¢+≤¯Ü«∂`«‡HõOQÍ
LO\Ï~°∞
3. qq^èŒ ~°HÍÖˇ·# =∞O„`«}ÏÅ #∞Oz =∞Oz q+¨Ü«∂Å#∞
„QÆÇ≤ÏOz "å\˜x J=∞Å∞ KÕ™êÎ~°∞
4. H“xûÅ~ü „Ѩ=ÚY ™ê÷<åxfl P„Hõq∞™êÎ_»∞
47. ZÖÏO\˜ tHõΔ} ÖˉõΩO_®<Õ XHõ q^•ºi÷ áê@Å#∞ ÉÏQÆ∞QÍ
áê_»∞K«∞<åfl_»∞. nxx?
(1)
1. ã¨Ç¨Ï[ ™ê=∞~°÷ºO J#=K«∞Û#∞
2. áêˆ~îº`«~° q+¨Ü«∞=ÚÅÖ’ Pã¨H˜Î J#=K«∞Û
3. P q^•ºi÷ „Ѩ[˝QÍ K≥ѨÊ=K«∞Û#∞
4. J^Œ$+¨ìO J#=K«∞Û#∞
48. „Ѩ Ü ≥ ∂ *<å`« ‡ Hõ O QÍ „Ѩ = iÎ O K« _ ®xH˜ , ¿ÇÏ`« ∞ |^Œ Ì O QÍ
PÖ’zOK«_®xH˜, `«# K«∞@∂ì L#fl Ѩiã¨~åÅ`À Ѷ¨Å„Ѩ^ŒOQÍ
=∞ã¨Å∞HÀ=_®xH˜ =ºH˜ÎH˜ J=ã¨~°=∞ÜÕ∞º ™ê=∞~°÷ºO<Õ „Ѩ[˝ Jx
x~°fizOz#k?
(1)
1. "≥+¨¡~ü
2. >ˇ~°‡<£
3. a<Õ
4. ^ä•~üfl_≥·H±
49. JO`«~°æ`« ÉË^è•Å∞?
(4)
1. H˘O`«=∞OkÖ’<Õ LO\Ï~Ú
2. q^•º~°∞÷ÅÖ’<Õ LO\Ï~Ú
3. XHõ q^•ºi÷H˜ =∞~˘Hõ q^•ºi÷H˜ |Ü«∞\˜H˜ JQÆ∞Ѩ_»‰õΩO_®
LO_Õ ÉË^è•Å∞
4. „Ѩu XHõ¯iÖ’ LO\Ï~Ú
50. XHõ q+¨Ü∂« xfl ÉÏQÍ *Ï˝ÑH¨ Oõ LOK«∞H˘#∞@‰õΩ KÕÜ∞« =Åã≤Ok?
1. Ü«∂O„uHõOQÍ Ñ¨^ÕѨ^Õ K«^Œ=_»O
(3)
2. KÕÜ«∞@O ^•fi~å <Õ~°∞ÛHÀ=_»O
3. ѨÙ#ó㨇~°}
4. „á⁄^Œ∞Ì<Õ ÖËz K«^Œ=_»O
51. JÉèíºã¨<å |^ŒÖÏ~ÚOѨÙ#∞ WÖÏ x~°fizOK«=K«∞Û#∞? (3)
1. XHõ ã≤÷uÖ’ <Õ~°∞Û‰õΩ#flk =∞~˘Hõ ã≤÷uÖ’ LѨÜ≥∂QÆѨ_»_»O
2. XHõ `«~°QÆuÖ’ <Õ~°∞Û‰õΩ#flq =∞~˘Hõ `«~°QÆuÖ’
QÆ∞~°∞OÎ K«∞HÀ=_»O
3. XHõ ã≤÷uÖ’ [iy# JÉèíºã¨#O ѨÓiÎQÍQÍh, áêH˜ΔHõOQÍ
QÍh W`«~° Ѩiã≤÷`«∞ʼnõΩ J#∞„ѨܫÚHõÎO HÍ=_»O
4. XHõ KÕu`À KÕã≤#k =∞~˘Hõ KÕu`À KÕÜ«∞QÆÅQÆ@O
52. XHõ q^•ºi÷ "åã¨ÎqHõ =Ü«∞ã¨∞û ZO`≥·`Õ L#fl^À JO`Õ =∂#ã≤Hõ
=Ü«∞ã¨∞û L#fl@¡~Ú`Õ P q^•ºi÷ „Ѩ*Ï˝ÅaÌ?
(2)
1. 90–110
2. 100
3. 120
4. 80
19

53. XHõ P~°= `«~°QÆu q^•ºi÷ XHõ Hõ^äŒ#∞ <Õ~°∞ÛH˘#∞@‰õΩ 10
™ê~°∞¡ K«kq<å_»∞. Ô~O_»∞ <≥ÅÅ `«~åfi`« J^Õ Hõ^äŒ#∞
<Õ~∞° ÛH˘#∞@‰õΩ =∞~°Å 5 ™ê~°∞¡ K«kq<å_»∞. P q^•ºi÷ á⁄^Œ∞ѨÙ
QÆ}#?
(1)
1. 50
2. 40
3. 10
4. 60
54. ™êOѶ≤∞Hõ JÉèíºã¨<å ã≤^•úO`«=Ú#∞ „ѨuáêkOzOk? (4)
1. ^ä•~°<£_≥·H±
2. W"å<£ áê"£Ö’"£
3. ã≤¯#fl~ü
4. |O_»∂~å
55. "≥·Y~°∞Å∞?
(4)
1. ZÖÏ U~°Ê_»`åÜ≥∂ xiÌ+¨ìOQÍ K≥ѨÊÖËO
2. ѨÙ@∞ìHõ`À =™êÎ~Ú
3. áê~î°âßÅÖ’ KÕi# `«~°∞"å`« U~°Ê_»`å~Ú
4. JÉèíºã¨#O =Å¡ U~°Ê_»`å~Ú
56. ɡÖòû J_»˚ãπì"≥∞O\ò W<≥fiO@s?
(3)
1. áê~îâ° ßÅ =^ŒÅ∞@‰õΩ H˘\˜#ì ÖÏOQ∑ÉÖˇ ò JѨC_»∞ q^•º~°∞Å÷ #∞
ѨijeOK«∞@‰õΩ LѨÜ∂≥ QÆÑ_¨ ∞» `«∞Ok
2. áê~î°âßÅ „áê~°OÉèíO PQÆ∞@‰õΩ H˘\˜ì# ɡÖò‰õΩ =∞iÜ«Ú
ÖÏOQ∑ ɡÖò‰õΩ =∞^茺 q^•º~°∞÷Å „Ѩ=~°Î##∞ ѨijeOK«∞@‰õΩ
LѨÜ∂≥ QÆÑ_¨ ∞» `«∞Ok
3. QÆ$ǨÏO, P~ÀQƺO, ™êOѶ≤∞Hõ, L^ÕfiQÆ =∞iÜ«Ú =$uÎ
ã¨~∞° ÉÌ Ï@∞‰õΩ ã¨O|OkèOz#k
4. áê~î°âßÅ ÉˇÖò‰õΩ q^•º~°∞÷Å „Ѩ=~°Î#‰õΩ ã¨O|O^èŒO L#flk
ÖËxk `≥Å∞ã¨∞H˘#∞@‰õΩ
57. ÃÑ^ŒÌ"å~°∞ Ѩiã≤÷`«∞Å#∞ Z^Œ∞~˘¯#ÖËHõ z#fl Ñ≤Å¡Å ÖÏQÍ
„Ѩ=iÎOK«\Ïxfl WÖÏ JO\Ï~°∞?
(4)
1. ѨiǨ~°O
2. ^Œ∞=∞#O
3. `å^•f‡Hõ~°}O
4. „ѨuQÆ=∞#O
58. ã¨$[<å`«‡Hõ „Ѩ„H˜Ü«∞ ^Œâ◊Å∞ =~°ã¨QÍ?
(1)
1. ã¨<åflǨÏO, QÆ∞ѨÎã≤÷u, JO`«~ü ^Œ$ã≤ì, x~°∂Ѩ}O
2. QÆ∞ѨΠã≤÷u, ã¨<åflǨÏO, JO`«~ü ^Œ$+≤ì, x~°∂Ѩ}O
3. ã¨<åflǨÏO, JO`«~ü^Œ$+≤ì, QÆ∞ѨÎã≤÷u, x~°∂Ѩ}O
4. ã¨<åflǨÏO, JO`«~ü^Œ$+≤ì, x~°∂Ѩ}O, QÆ∞ѨÎã≤÷u
59. Z=Ô~·<å XHõ ~°OQÆOÖ’ ~å}˜OKåÅO>Ë?
(2)
1. „Ѩ[˝ LO>Ë KåÅ∞
2. Pã¨H˜Î =∞iÜ«Ú ã¨Ç¨Ï[ ™ê=∞~°÷ºO LO_®e
3. =∂~°∞¯Å∞ ÉÏQÍ ~å"åe
4. Pã¨H˜Î LO_®e
60. D „H˜Ok "åxÖ’ Uk <Õ~°∞ÛH˘#∞@‰õΩ JÉèϺ㨠xÜ«∞=∞O
`«Ñ¨Êxã¨i?
(3)
1. ÖˇHõ¯Å∞ KÕÜ«Ú@‰õΩ
2. ã¨$[<å`«‡Hõ Hõ$`«ºO KÕÜÚ« @‰õΩ
3. >ˇÿѨ٠KÕÜ«Ú@‰õΩ
4. WO\˜ Ѩx KÕÜ«Ú@‰õΩ
61. HÍ~°º„Hõ=∞Ü«Ú`« JÉèíºã¨#O D „H˜Ok ã≤^•úO`«OÃÑ· P^è•~°Ñ¨_ç
LOk?
(2)
1. Ü«∞`«fl–^À+¨ ã≤^•úO`«O
2. HÍ~°º™ê^èŒHõ x|O^èŒ#O
3. JO`«~°^Œ$+≤ì JÉèíºã¨# ã≤^•úO`«O
4. âߢã‘ÎÜ«∞ x|O^èŒ# ã≤^•úO`«O

62. D „H˜Ok Ѩ^Œú`«∞ÅÖ’ Z‰õΩ¯= J`凄â◊Ü«∞`« Hõey#k? (1)
1. JO`«óѨijÅ# Ѩ^Œúu 2. =ºH˜Î J^茺ܫ∞# Ѩ^Œúu
3. ѨijÅ<å Ѩ^Œúu
4. „ѨÜ≥∂QÆ Ñ¨^Œúu
63. D „H˜Ok "åxÖ’ JÉèíºã¨#O HÍ#k?
(2)
1. K«∂ã≤ „"åÜ«∞_»O
2. Q“} Öˇ·OyHõ ÅHõΔ}ÏÅ#∞ á⁄O^Œ@O
3. =∂`«$ÉèÏ+¨ <Õ~°∞ÛHÀ=_»O
4. D`« <Õ~°∞ÛHÀ=_»O
64. áê~î°âߊѨÓ~°fi^Œâ◊ Jx nxx JO\Ï~°∞?
(2)
1. L`«Î~° ÉÏź^Œâ◊
2. ѨÓ~°fi ÉÏź^Œâ◊
3. Ü«∞=fi<å~°OÉèí ^Œâ◊
4. â‹·â◊= ^Œâ◊
65. JÉèíºã¨<åxfl "≥∞~°∞QÆ∞ѨiKÕ „Ѩ^è•# HÍ~°HõO?
(4)
1. K«^Œ"åÅ<Õ |Ç≤Ï~°æ`« „¿Ñ~°}
2. L^ŒÜ«∂<Õfl ÖËz K«^Œ=_»O
3. K«^Œ=Hõ áÈ`Õ ^ŒO_çOK«_»O
4. K«^Œ"åÅ<Õ JO`«~°æ`« „¿Ñ~°}
66. XHõ q^•ºi÷H˜ ã¨$[<å`«‡Hõ`« ÃÑ~°∞QÆ∞`«∂ LO>Ë Ñ¨sHõΔÅÖ’ =KÕÛ
=∂~°∞¯Å∞ `«‰õΩ¯= J=ÙK«∞#flq? Wk U~°Hõ"≥∞ÿ# ã¨O|O^è•xfl
`≥Å∞ѨÙ`«∞Ok?
(1)
1. ~°∞}Ï`«‡Hõ ã¨Ç¨Ïã¨O|O^èŒO
2. â◊¥#ºã¨Ç¨Ï ã¨OÉO^èŒO
3. xiÌ+¨ìOQÍ U ã¨O|O^èŒ=∞x K≥ѨÊÖËO
4. ^èŒ<å`«‡Hõ ã¨O|O^èŒO
67. ZiH±ã¨<£ =∞<À–™êOѶ≤∞Hõ qHÍ㨠ã≤^•úO`«=ÚÖ’x „H©_®^Œâ◊
ÅHõΔ}ÏÅ∞?
(3)
1. #=∞‡HõO – JѨ#=∞‡HõO
2. „â◊q∞OK«_»O – #∂º#`«
3. K˘~°= K«∂Ѩ_»O – `«Ñ¨C KÕâß##fl ÉèÏ=#
4. ã¨fiÜ«∞O „ѨuѨuÎ – ã¨O^ÕǨÏO
68. XHõ q^•ºi÷ K«^Œ=ÙÖ’ "≥#∞Hõ|_»∞@‰õΩ QÆÅ HÍ~°}=Ú#∞
`≥Å∞ã¨∞H˘#∞@‰õΩ ã¨~Ô #· k?
(2)
1. ѨijÅ<å Ѩ^Œúu
2. =ºH˜Î J^茺ܫ∞# Ѩ^Œúu
3. ~ÀA ZO`« ã¨=∞Ü«∞O K«^Œ∞=ÙK«∞<åfl_À `≥Å∞ã¨∞H˘#∞@
4. q^•ºi÷ `«e¡^ŒO„_»∞Å q^•º™ê÷~Ú
69. =Ü«∞ã¨∞û`À xq∞`«ÎO ÖˉõΩO_® Z=~°∞ Z‰õΩ¯= á⁄_»=Ù LO>Ë
"åˆ~ ÃÑ^ŒÌ"å~°x „QÆÇ≤ÏOKÕ ^Œâ◊?
(1)
1. =¸~°Î „ѨKåÅHõ ^Œâ◊ 2. #= *Ï`« tâ◊√=Ù ^Œâ◊
3. J=¸~°Î „ѨKåÅHõ ^Œâ◊ 4. ã¨OÑ‘_»# KåÅHõ ^Œâ◊
70. XHõ Láê^蕺ܫÚ_»∞, q^•º~°∞÷Å∞ WO\˜ =^ŒÌ K«k"Õ ã¨=∞Ü«∞O
=∞iÜ«Ú "å~°∞ á⁄O^Õ =∂~°∞¯Å‰õΩ ã¨O|OkèOz „ѨÜ∂≥ QÆ=Ú#∞
x~°fiÇ≤ÏOK«^ŒÅK≥#∞. D „ѨÜ≥∂QÆOÖ’ q^•º~°∞÷Å UHÍ„QÆ`«?(4)
1. Ѩ~°`«O„`« K«~°O
2. *’HõºO KÕã¨∞H˘<Õ K«~°O
3. „áê^äŒq∞Hõ K«~°O
4. ã¨fi`«O„`« K«~°O
71. XHõ q^•ºi÷ "≥ Ú ^Œ @ WzÛ# S^Œ ∞ Öˇ H õ ¯ Å#∞ ZO`«
„Ѩܫ∞uflOz#ѨÊ\˜H© KÕÜ«∞ÖËHõáÈ~Ú<å_»∞. P~°= ÖˇHõ¯ J`«_»∞
KÕÜ∞« QÆeQˆ k J~Ú#ѨÊ\˜H˜ J`«_∞» KÕÜ∞« ÖË^∞Œ . ^•xx q=iOKÕ
ã¨∂„`«O?
(2)
20

1. ã¨Oã≤^Œú`å xÜ«∞=∞O
2. Ѷ¨e`« xÜ«∞=∞O
3. Ü«∞`«fl–^À+¨ xÜ«∞=∞O 4. JÉèϺ㨠xÜ«∞=∞O
72. #=*Ï`« tâ◊√=Ù ^Œâ◊?
(1)
1. [##O`À "≥Ú^ŒÅ~Ú Ô~O_»∞ "å~åÅ =~°‰õΩ
2. [##O`À "≥Ú^ŒÅ~Ú Ô~O_»∞ ã¨O=`«û~åÅ =~°‰õΩ
3. Ô~O_»∞ "å~åÅ #∞Oz Ô~O_»∞ ã¨O=`«û~åÅ =~°‰õΩ
4. QÆ~°ƒùã¨÷ tâ◊√=Ù #∞Oz ѨÙ\˜ì# `«~åfi`« Ô~O_»∞"å~åÅ =~°‰õΩ
73. ™ê^è•~°} áê~î°âßÅÖ’ KÕ~°∞Û@‰õΩ gÅ∞QÍ ÖËx Ñ≤Å¡Å∞? (2)
1. J`«ºkèHõ ã¨$[<å`«‡Hõ`« QÆÅ Ñ≤Å¡Å∞
2. J`«ºkèHõ |∞kú =∂O^Œº`« QÆÅ Ñ≤Å¡Å∞
3. JÉèíºã¨#Ö’ "≥#∞Hõ|_ç# Ñ≤Å¡Å∞
4. „ѨuÉèÏ=O`«∞Öˇ·# Ñ≤Å¡Å∞
74. q^•º~°∞÷ÅÖ’ ÉèÏ=#Å∞ U~°Ê_»_»O?
(1)
1. „Ѩ[˝`À áê@∞ É’^èŒ<åÉèíºã¨# J#∞Éèí"åÅ#∞ |\˜ì LO@∞Ok
2. QÆ~°ƒùã¨÷ tâ◊√ ^Œâ◊Ö’ [~°∞QÆ∞`«∞Ok
3. Láê^蕺ܫÚʼnõΩ ã¨O|O^èŒO ÖË^Œ∞
4. "åi „Ѩ[˝ÃÑ· =∂„`«"Õ∞ P^è•~°Ñ¨_ç LO@∞Ok
75. Ñ≤ÅÅ¡ ∞ KÕ¿ã Ѩ#∞ʼnõΩ „Ѩuã¨ÊO^Œ#Å∞QÍ =KÕÛ tHõ,Δ |Ǩï=∂#O,
Jaè=∂#O "≥Ú^ŒÖˇ·# "å\˜ P^è•~°OQÍ ÃÑOá⁄O^Õ <≥·uHõ qHÍã¨
^Œâ◊?
(1)
1. ѨÓ~°fi ™êO„Ѩ^•Ü«∞ ™ê÷~Ú
2. L`«Î~° „™êO„Ѩ^•Ü«∞ ™ê÷~Ú
3. <≥·uHõ ™ê÷~Ú
4. ™êO„Ѩ^•Ü«∞ ™ê÷~Ú
76. Láê^蕺ܫÚ_çH˜ LO_»=Åã≤# Ju =ÚYº"≥∞ÿ# JOâ◊O? (3)
1. x~åÌH}Δ˜ ºOQÍ =º=ǨÏiã¨∂Î Ñ≤ÅÅ¡ `À WO\˜Ñx¨ x KÕ~ÚOK«_O»
2. Ñ≤Å¡Å `«e¡^ŒO„_»∞Å`À ã¨`«ûO|O^è•Å#∞ Hõey LO_»@O
3. =∂#ã≤Hõ P~ÀQƺ=Ú#∞ Hõey LO_»@O
4. HÀѨO ÖˉõΩO_® LO_»@O
77. JâßaÌHõ ѨsHõΔÅ∞?
(1)
1. x~°HõΔ~åã¨∞ºÅ‰õΩ =∂„`«"Õ∞ L^ÕÌtOz#q
2. Z=iÔH·<å HÍ=K«∞Û#∞
3. K«^Œ∞=Ù~åx =Ü≥∂[#∞Å H˘~°‰õΩ
4. JHõΔ~åã¨∞ºÅ‰õΩ =∂„`«"Õ∞ L^ÕÌtOz#q
78. ã≤~å=∞~°HõŠѨsHõΔ#∞ ~°∂á⁄OkOzOk?
(2)
1. qxÖÏO_£
2. ÃÇÏ~°‡<£~ÀëêH±
3. c<Õ
4. q∞<≥fl™⁄@
79. Ju JÉèíºã¨#O =Å#?
(1)
1. ^è•~°} ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok
2. Uq∞ K«^Œ=ÙK«∞<åfl~À J~°÷O HÍx Ѩiã≤÷u
3. XHõ ^•xH˜ XHõ\ ˜QÍ uHõ=∞Hõ Ѩ_»`å~°∞
4. JuQÍ =∂\Ï¡_»∞`å~°∞.
80. Ñ≤Å¡Å∞ áê~î°âßʼnõΩ ã¨=∞Ü«∂xH˜ =¿ãÎ |Ǩï=∂<åxfl „ѨHõ\ ˜Oz,
XHõ P~°∞ <≥ÅÅ |Ǩï=∂<åÅ#∞ WzÛ# `«^∞Œ Ѩi |Ǩï=∂<åxfl
W=fi@O PÑ≤`Õ Ñ≤Å¡Å∞ ã¨=∞Ü«∂xH˜ ~åHõáÈ=@O D „H˜Ok
#Ü«∞=∞OÃÑ· P^è•~°Ñ¨_ç LOk?
(1)
1. q~°=∞}
2. ѨÙ#~°ƒÅ#O
3. qK«HõΔ}
4. q~°H˜Î

94.

áê~üì – ã≤
"Õ∞^èŒ"≥∞\˜H±û HõO>ˇO\ò
81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.
88.

89.
90.

91.

95.

p

=∞iÜ«Ú (q-30) Å∞ XˆH ã¨OYº#∞ ã¨∂z™êÎ~Ú. p ´ 15
(1)
J~Ú# q qÅ∞=?
1. 45
2. 25
3. 15
4. 35
XHõ =$`«Î Ѩikè 44 ÃãO.g∞. J~Ú# P =$`«Î "≥·âßź=Ú
(K«.ÃãO.g∞ÅÖ’).
(2)
1. 164
2. 154 3. 144
4. 152
XHõ Ѷ∞¨ <åHÍ~° =ã¨∞=Î Ù Ü≥ÚHõ¯ ã¨OѨÓ~°`‚ Å« "≥â· ßźO 24 K«.g∞.
J~Ú# ^•x Éèí∞[O á⁄_»=Ù (g∞.ÅÖ’)
(1)
1. 2
2. 1
3. 4
4. 6
XHõ ã¨=∞kfiÉÏÇ¨ï „uÉèí∞[ K«∞@∞ìH˘Å`« 27 ÃãO.g∞. ^•x
Éè∂í q∞ á⁄_»=Ù ã¨=∂# Éè∞í *ÏÅ Hõ#fl 3 ÃãO.g∞. `«‰Ωõ ¯= J~Ú#,
P „uÉèí∞[ Éèí∂q∞ á⁄_»=Ù (ÃãO.g∞ÅÖ’)
(3)
1. 8
2. 5
3. 7
4. 10
0
ABCD ~åO|ãπ Ö’ ∠A = 60 , AB = 6 ÃãO.g∞. J~Ú#
Hõ~°‚=Ú BD á⁄_»=Ù (ÃãO.g∞.ÅÖ’)?
(4)
1. 8
2. 4
3. 10
4. 6
D „H˜Ok "åxÖ’ „uÉèí∞[ L#fl`«∞Å q∞o`« aO^Œ∞=Ù? (1)
1. ÅO|ˆHO„^ŒO
2. QÆ∞~°∞`«fi ˆHO„^ŒO
3. JO`«~° ˆHO„^ŒO
4. Ѩi=$`«Î ˆHO„^ŒO
(3)
4 × 8m = 25 J~Ú# m qÅ∞=?
1. 2
2. –2
3. 1
4. –1
D „H˜Ok "åxÖ’ 11KÕ xâı≈+¨OQÍ ÉèÏyOѨ|_»∞ ã¨OYº (2)
1. 58795655
2. 58976555
3. 55896755
4. 59875655
XHõ n~°… Ѷ¨∞<åHÍ~åxH˜ QÆÅ JOK«∞Å ã¨OYº?
(3)
1. 8
2. 10
3. 12
4. 6
XHõ „uÉèí∞[ Éèí∞*ÏÅ H˘Å`«Å∞ a,b c Ü«¸x@∞¡ J~Ú# (2)
2. b<(c+a)
1. (a-b)>c
3. c>(a+b)
4. c=a+b

{(

) } Ü≥ÚHõ¯ ã¨∂HõΔ ‡ ~°∂ѨO?

3x − 2 x − 5x − 3x − x

(4)

2. 3x
3. -3x
4. 4x
1. -4x
92. 5 H˜.g∞. 6 _≥HÍ.g∞. 7 g∞., 1 _≥ã‘. g∞., 3 ÃãO.g∞, 8
q∞.g∞,Å á⁄_»=Ù Ü≥ÚHõ¯ ^ŒâßOâ◊ ~°∂Ѩ=Ú (g∞.ÅÖ’) (4)
1. 5607.138
2. 5706.318
3. 5067.381
4. 5067.138
93.

21

7⎞
⎛4
⎜ × − ⎟ Ü≥ÚHõ¯ â◊¥#º qÅ∞=?
15 ⎠
⎝7
60
49
1. 49
2. 105 3. 105
49

(4)
4.

49
60

96.

97.

98.

2.88 × 4.50

Ü≥ÚHõ¯ ã¨∂HõΔ ‡ qÅ∞=?
(2)
1. 3.06
2. 3.6
3. 0.036 4. 0.36
XHõ ã¨OYºÖ’ Ô~O_»∞ JOÔHÅ∞ HõÅ=Ù. XHõ@¡ ™ê÷#OÖ’x JOÔH
Ѩ^Œ∞Å ™ê÷#OÖ’x JOÔH HõO>ˇ 2 Z‰õΩ¯=. ™ê÷<åÅÖ’x JOÔHÅ
1
"≥Ú`«ÎO, ã¨OYºÖ’ 4 ==O`«∞ J~Ú# P ã¨OYº qÅ∞=?(3)
1. 18
2. 26
3. 24
4. 20
XHõ n~°… K«`«∞~°„㨠á⁄_»=Ù, "≥_»Å∞ÊÅ∞ 3:2 x+¨ÊuÎÖ’ L<åfl~Ú.
^•x á⁄_»=Ù 48 ÃãO.g∞. J~Ú# P n~°… K«`«∞~°„㨠"≥·âßźO
(K«.ÃãO.g∞.ÅÖ’)?
(2)
1. 1546
2. 1536 3. 1564 4. 1356
1
XHõ ¿Ñr K«^Œ=\ÏxH˜ ~år"£‰õΩ 4 2 x=Ú+¨=ÚÅ∞ Ѩ\ ˜ì#
J`«#∞ 45 x=Ú+¨=ÚÅÖ’ K«^Œ∞=QÆÅ ¿ÑrÅ ã¨OMº? (3)
1. 10
2. 14
3. 12
4. 8
HÍOK«# QÆOQÆ tY~°O Z`«∞Î 8.58 H˜.g∞. ã¨∂zHõ aè#flO
1
2,50,000

Å∞QÍ wÜ« ∞ |_ç # Ѩ @ OÖ’ tY~° O Z`« ∞ Î
(ÃãO.g∞.ÅÖ’)
(2)
1. 3.324 2. 3.432 3. 3.342 4. 4.332
99. XHõ "åºáêi ~°∞. 12,5000 qÅ∞= QÆÅ "åºáê~°O KÕÜ«∞QÍ
J`«xH˜ ~°∞.1500 Hõq∞+¨<£ =zÛ# D Hõq∞+¨<£, "åºáê~°
qÅ∞=Ö’ „H˜Ok âß`åxH˜ ã¨=∂#=∞QÆ∞#∞?
(3)
1. 10
2. 14
3. 12
4. 8
2

⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞
−⎜4 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ 2⎠

100. ⎜ 5 2 ⎟

2

Ü≥ÚHõ¯ ã¨∂HõΔ ‡ qÅ∞=?

(1)

1. 10
2. 9
3. 8
4. 15
101.110011(2) Ü≥ÚHõ¯ ^ŒâßOâ◊ =∂# qÅ∞=?
(1)
1. 51
2. 41
3. 31
4. 61
102.™ê÷# qÅ∞=Å q^è•<åxfl LѨÜ≥∂yOz# Ç≤ÏO^Œ∂ QÆ}˜`«
âßG"Õ`«Î?
(2)
1. ÉèÏ㨯~åKå~°º
2. P~°ºÉèí@ì
3. „|ǨχQÆ∞ѨÎ
4. =~åǨÏq∞Ç≤Ï~°∞_»∞
103.80#∞ ~À=∞<£ ã¨OMϺ q^è•#OÖ’ D „H˜Ok q^èOŒ QÍ ã¨∂z™êÎ~∞° ?
2. XXLX
(1)
1. LXXX
4. XXXL
3. XLXX
104.D „H˜Ok ã¨OYºÅÖ’ U ã¨OYº‰õΩ 3 HõeÑ≤# Jk 15,21,25
ÅKÕ xâı≈+¨OQÍ ÉèÏyOѨ|_»∞`«∞Ok?
(2)
1. 352
2. 522 3. 322
4. 532
105.1,100 Å =∞^茺 LO_Õ Hõ=Å „Ѩ^è•# ã¨OYºÅ ã¨OYº (2)
1. 7
2. 10
3. 6
4. 8
106.0. 9 #∞ P=~°=Î Ú HÍx ^ŒâßOâ◊=ÚQÍ „"åÜ«∞QÍ =K«∞Û qÅ∞=?
1. 0
2. 10
3. 6
4. 8 (3)

107.3X3 Ü«¸x\ò K«`«∞~°„™êÅ z„`«OÖ’ QÆÅ "≥Ú`«ÎO K«`«∞~°„™êÅ
ã¨OYº?
(4)
1. 12
2. 16
3. 18
4. 14
108. (− 6 x + 9 + 4 x 2 ) #∞ (2 x + 3) KÕ ÉèÏyOѨQÍ =K«∞Û
ÉèÏQÆѶ¨Å=Ú?
(2)
2. 2x–3 3. 2x–3 4. 2x{6
1. 2x{3

áê~üì – _ç
[#~°Öò Ãã·<£û HõO>ˇO\ò
109.Hõ$„u=∞ [#∞º=Ù#∞ Hõ#∞Q˘#fl âßG"Õ`?Ϋ
1. ™êfiq∞<å^èŒ<£
2. q„HõO ™ê~åÉèÏ~Ú
3. ǨÏ~° QÀaO^Œ MÁ~å<å 4. "≥∞O_»Öò
110.Na CO +CO +H O Î
2

3

2

1. Ca(OH)2
3. 2NaHCO3

2

2. CaCl2
4. NaOH

(3)
(3)

111.XHõ J=∂‡~Ú, ~å~Ú |~°∞=Ù#∞ „ã≤ÊOQÆ∞ „`åã¨∞`À `«∂zOk.
J^Õ ~å~Úx, h\˜ ֒ѨeH˜ kOz, ^•x |~°∞=Ù#∞ =∞àϧ
`«∂zOk. ~å~Ú |~°∞=Ù `«yæ#@∞¡ QÆ=∞xOzOk. HÍ~°}O?(4)
1. h\˜ J^èŒó Ñ‘_»#O
2. h\˜ áê~°≈fi Ñ‘_»#O
3. h\˜ Ѷ¨∞# Ѩi=∂}O
4. h\˜ T~°÷fi Ñ‘_»#O
112.Z_»=∞ Hõi‚Hõ, Z_»=∞ [~î°iHõÅ =∞^茺 LO_Õ Hõ"å@O? (4)
1. „uѨ„`« Hõ"å@O
2. J~°÷ K«O„^•HÍ~° Hõ"å@O
3. =$`åÎHÍ~° Hõ"å@O
4. kfiѨ„`« Hõ"å@O
113.h~°∞?
(2)
1. XHõ q∞„â◊=∞O
2. XHõ ã¨"Õ∞‡à◊#O
3. XHõ Ѩ~°=∂}∞=Ù
4. XHõ =¸ÅHõO
114.Hõ#∞fl, K≥q, Q˘O`«∞ ѨsH˜ΔOKÕ "≥·^Œ∞ºÅ∞ LѨÜ≥∂yOKÕk? (1)
1. ѨÙ\ÏHÍ~° ^Œ~°Ê}O
2. ã¨=∞`«Å ^Œ~°Ê}O
3. ™ê^è•~°} QÍA
4. ‰õΩOÉèÏHÍ~° ^Œ~°Ê}O
115."åÅ∞`«Å=Ú Z`«∞Î `«yæ#ѨC_»∞, ^•x Ü«∞O„`«ÖÏÉèíO? (1)
1. ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok.
2. =∂~°^Œ∞
3. Jã¨Å∞ LO_»<Õ LO_»^Œ∞ 4. `«QÆ∞æ`«∞Ok
116.XHõ Ñ≤Å¡"å_»∞ |Oux, XˆH |ÅO`À ã≤"≥∞O@∞ <ÕÅ g∞^Œ,
=∞\˜ì<ÕÅ g∞^Œ ^˘i¡OKå_»∞. JѨC_»∞ |Ou?
(2)
1. =∞\˜ì <ÕÅ g∞^Œ Z‰õΩ¯= ^Œ∂~°O „Ѩܫ∂}O KÕã≤Ok
2. ã≤"≥∞O@∞, =∞\˜ì <ÕÅÅ∞ Ô~O_çO\˜ g∞^Œ ã¨=∂# ^Œ∂~°O
3. ã≤"≥∞O@∞, =∞\˜ì <ÕÅÅ∞ Ô~O_çO\˜ g∞^Œ ã¨=∂# ^Œ∂~°O
„Ѩܫ∂}O KÕã≤Ok
4. ã≤"≥∞O@∞ <ÕÅ g∞^Œ `«‰õΩ¯= ^Œ∂~°O „Ѩܫ∂}O KÕã≤Ok
117.=∞# <å_ô Hõ}OÖ’ xã¨ûÖò Hõ}˜HõÅ∞ LO_Õ ÉèÏQÆO?
(2)
1. PHÍ˚<£
2. Ãã·\Ï<£
3. =∞Ü«∞b<£
4. _≥O¢_≥·@∞
118.QÆ∞O_≥Ö’ =¸_»∞ QÆ^Œ∞efl Hõey# rq?
(3)
1. áê=Ù~°O
2. HÀu
3. "≥Úã¨e
4. KÕѨ
119.[fi~°O =zÛ#ѨC_»∞ ^è~Œ å‡g∞@~°∞`À Jk Zxfl _ç„wÖ’ H˘Å∞™êÎO.
JѨC_»∞ ^èŒ~å‡g∞@~°∞Ö’ [iˆQ L+¨‚ „Ѩ™ê~°O?
(3)
1. L+¨‚ qH˜~°}O
2. L+¨‚ x~À^èŒO
3. L+¨‚ =ǨÏ#O
4. L+¨‚ ã¨OǨÏ#O
22

120.XHõ ѨsHõΔ<åeHõÖ’H˜ ™È_çÜ«∞O <≥·„>Ë\ò#∞ fã¨∞H˘x "Õ_ç
KÕã≤#ѨC_»∞, ѨsHõΔ <åoHõÖ’ q∞ye LO_»∞ Ѩ^•~°÷O? (1)
1. ™È_çÜ«∞O <≥·„>Ë\ò
2. ™È_çÜ«∞O ÃÇ·Ï„_®ÔH· û_£
3. ™È_çÜ«∞O HÍ~˘ƒ<Õ\ò
4. ™È_çÜ«∞O ɡ·HÍ~˘ƒ<Õ\ò
121.XHõ=ºH˜Î, QÀ~°∞"≥K«Ûx h\˜ LëÈ‚„QÆ`«#∞ H˘eKå_»∞. Jk 400
ÃãO\©„ˆQ_£ LOk. JO>Ë Jk á¶ê~°<£Ç‘Ï\òÖ’
(2)
0
0
1. 212 á¶ê~°<£ Ç‘Ï\ò
2. 104 á¶ê~°<£ Ç‘Ï\ò
3. 980 á¶ê~°<£ Ç‘Ï\ò
4. 770 á¶ê~°<£ Ç‘Ï\ò
122.QÍeÖ’ Ju H˘kÌ Ñ¨i=∂}OÖ’ LO_Õ =∞O^ŒH˘_ç "åÜ«Ú=Ù?
1. ÃÇ·Ï„_À[<£
2. Ç‘ÏeÜ«∞O
(2)
3. HÍ~°ƒ<£ _≥· PÔH· û_£
4. PH˜û[<£
123.QÆ∞_»¡#∞ ÃÑ>Ëì H©Δ~°^ŒO?
(3)
1. ÃÑeHÍ<£
2. QÆ∞_»¡QÆ∂|
3. ZH˜_®fl
4. HõOQÍ~°∂
124.Éèí∂QÆ~°ƒù HÍO_®xH˜ XHõ L^•Ç¨Ï~°}?
(4)
1. c@∞ ^Œ∞OѨ
2. zÅHõ_» ^Œ∞OѨ
3. ˆH~°\ò ^Œ∞OѨ
4. |OQÍàÏ^Œ∞OѨ
125.™ê¯ fi„_»<£ b_»~ü ~åˆHâò â◊~°‡ JO`«iHõΔ Ü«∂#O KÕã≤# ~ÀA?(1)
1. 3–4–1984
2. 3–4–1985
3. 3–6–1985
4. 3–6–1984
126. ÃÑáÈì#∞Å#∞ J"≥∞ÿ<À P=∂¡Å∞QÍ =∂ˆ~Û ZO*ˇ·"£∞?
(4)
1. Z"≥∞ÿÖË*ò
2. Öˇ·¿Ñ*ò
3. =∂ÖËì*ò
4. „\˜Ñ¨û<£
127."Õ∞Ѷ¨∂ÅÖ’x h\˜ Pqi Ѷ¨∞hÉèíqOK«QÍ U~°Ê_Õk?
(2)
1. `«∞ëê~°O
2. á⁄QÆ=∞OK«∞
3. =∞OK«∞
4. =~°¬O
128.LOQÆ~°OÖÏ LO_ç XHõ Z=ÚHõÖ’ =∞~˘Hõ Z=ÚHõ J=∞i LO_Õ
H©Å∞?
(1)
1. ÉÁOQÆ~°Ñ¨Ù H©Å∞
2. *ÏÔ~_ç H©Å∞
3. |Oyy<≥fl H©Å∞
4. =∞_»`«|O^Œ∞ H©Å∞
129.|O_çx =ÚO^Œ∞‰õΩ ÖÏQÆ_®xH˜ HÍ=Åã≤# |ÅO F J~Ú`Õ,
Jk Hõke# ^Œ∂~°O 3S J~Ú`Õ, [iy# Ѩx w?
(1)
1. F x 3S
2. F x S
3. 2F x S
4. F x 2S
130.|∞^茄QÆǨÏO Ѩi„Éèí=∞} HÍÅO?
(4)
1. 248 ~ÀAÅ∞
2. 365 ~ÀAÅ∞
3. 243 ~ÀAÅ∞
4. 88 ~ÀAÅ∞
131.`å=∞~å‰õΩÃÑ· h\˜x áÈã≤<å `«_ç JO@^Œ∞. HÍ~°}O? (3)
1. P‰õΩ ÃÑ· ÉèÏQÍ# "≥∞ÿ#Ѩ٠ѨÓ`« LO_»^Œ∞
2. P‰õΩ pe LO@∞Ok
3. P‰õΩ ÃÑ· ÉèÏQÍ# "≥∞ÿ#Ѩ٠ѨÓ`« LO@∞Ok
4. P‰õΩ ÃÑ· ÉèÏQÍ# Ѩ„`« ~°O„^è•Å∞ LO_»=Ù
132.~åA ÃãH· Ö˜ ò g∞^Œ áÈ`«∞<åfl_»∞. P ÃãH· Ö˜ ò ZH˜ûÖò‰Ωõ LO_Õ „ˆHO‰õΩ
b=~°¡ ã¨OYº?
(4)
1. =¸_»∞
2. <åÅ∞QÆ∞
3. S^ΰ
4. Ô~O_»∞

133.XHõ =ºH˜ÎH˜ HÍe g∞^Œ K«~°‡O ^Œà◊ã¨iQÍ J~Ú, „Hõ=∞~°Ç≤Ï`«
=∞K«ÛÅ∞ U~°Ê_®¤~Ú. qѨs`«"∞≥ #ÿ ^Œ∞~°^Œ á⁄@∞ìÖÏ ~åÅ∞`ÀOk?
JO^Œ∞‰õΩ HÍ~°}O D "åºkè HÍ=K«∞Û?
(1)
1. ™ÈiÜ«∂ã≤ãπ
2. „ѨÓÔ~·\ ˜ãπ
3. UH±x
4. ÃÑÅ¡„QÍ
134.ã¨=Ú„^Œ =∞@ìO #∞O_ç „Ñ¨u 272.2 g∞. Z`«∞ΉõΩ `«ˆQæ Ñ‘_»#O?
1. 3.54 ÃãO.g∞.
2. 4.54 ÃãO.g∞
(4)
3. 5.54 ÃãO.g∞.
4. 2.54 ÃãO.g∞
135.S^Œ∞ =O`«∞Å ã¨∞#flѨ٠á⁄_çx, XHõ =O`«∞ |OHõ=∞\˜ì`À HõeÑ≤
"≥∞`«Îx á⁄_çÖÏ KÕÜ«∞_»"Õ∞?
(2)
1. ѨÅfiÔ~·*Ë+¨<£
2. H˜¡OHõÔ~·*Ë+¨<£
3. QÍÅfi<≥·*Ë+¨<£
4. =ů<≥·*Ë+¨<£
136.=Ú‰õΩ¯ á⁄_»∞=Ù HõO>ˇ <åÅ∞Hõ á⁄_»∞=Ù Ô~O_»∞ =¸_»∞ Ô~@∞¡
Z‰õΩ¯=QÍ LO_Õ Ñ¨H˜Δ?
(2)
1. ÉÏ`«∞
2. =„_»Oy Ñ≤@ì
3. „QÆ^ŒÌ
4. zÅ∞Hõ

áê~üì – W
™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ HõO>ˇO\ò
137.ã¨∂÷Å J~°÷âߢ™êÎxfl „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì# J~°÷âßG"Õ`«Î?
(3)
1. ~åa<£û
2. J=∞~°Îº¿ã<£
3. *ˇ.ZO.H©<£û
4. J_»"£∞ã≤‡`ü
138.1955–56 ã¨O=`«û~°OÖ’ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ `«Åã¨i P^•Ü«∞O? (2)
1. 330 ~°∂áêÜ«∞Å∞
2. 236 ~°∂áêÜ«∞Å∞
3. 284 ~°∂áêÜ«∞Å∞
4. 174 ~°∂áêÜ«∞Å∞
139.„a\©+¨μ „ѨÉèí∞`«fiO KÕ`« ~å[„^ÀÇ¨Ï x~À^èŒHõ K«@ìO H˜O^Œ
qKåiOK«|_ç, tH˜ΔOK«|_ç# "≥Ú^Œ\ ˜ ÉèÏ~°fÜ«Ú_»∞? (4)
1. aÑ≤<£ K«O„^ŒáêÖò
2. ÖÏÖÏ Å[Ѩu ~åÜü∞
3. =Å¡ÉèÏÜü∞ Ѩ>ËÅ∞
4. ÉÏÅ QÆOQÍ^èŒ~° uÅH±
140.áœ~° ǨωõΩ¯Å Ñ¨i~°HõΔ} ÉÏ^茺`« =Ç≤ÏOK«∞"å~°∞?
(1)
1. <åºÜ«∞ ™ê÷<åÅ∞
2. áÈbã¨∞ âßY
3. ~åRѨu
4. ~°HõΔ} âßY
141.„a\˜+μ¨ „ѨÉ∞íè `«fiO KÕ`« <Õ~ã° ∞¨ ÅÎ „Ѩ"åã¨OQÍ =∂~°Û|_ç# YO_»O?
1. S~Àáê
2. Pã≤Ü«∂
(3)
3. P¢¿ãìeÜ«∂
4. P„Ѷ≤HÍ
142.NHõ$+¨‚^Õ=~åÜ«∞Å HÍÅOÖ’ q[Ü«∞#QÆ~åxfl ã¨O^Œi≈Oz#
áÈ~°∞Ûwã¨∞ =~°Î‰õΩ_»∞?
(2)
1. xHÀÖ’H˘O\˜
2. _Àq∞OQ∑ ¿Ñ*ò
3. #∂ºx*ò
4. J|∞ÌÖò ~°*ÏH±
143.q"ÕK«<å`«‡Hõ q^èŒ∞Å#QÍ?
(2)
1. `«Ñ¨ÊHõ x~°fiÇ≤ÏOK«=Åã≤#q
2. J=ã¨~åÅHõ#∞QÆ∞}OQÍ x~°fiÇ≤ÏOK«∞#q
3. Ü«Ú^Œú ã¨=∞Ü«∂ÅÖ’ x~°fiÇ≤ÏOK«∞#q
4. gÅ∞#∞ |\˜ì x~°fiÇ≤ÏOK«∞#q
144.„ѨѨOK«OÖ’ ÔHÖÏ¡ Z`≥·Î# [Åáê`«O?
(1)
1. qHÀìiÜ«∂ [Åáê`«O
2. #Ü«∂QÆ~å [Åáê`«O
3. UO[Öò [Åáê`«O
4. *’Q∑ [Åáê`«O
23

145.„|Ǩχ ã¨=∂[ ™ê÷Ѩ‰õΩ_»∞?
(2)
1. ™êfiq∞ ^ŒÜ«∂#O^Œ ã¨~°ã¨fiu
2. ~å*Ï ~å"≥∂‡Ç¨Ï# ~åÜü∞
3. Dâ◊fi~° K«O„^Œ q^•º™êQÆ~ü
4. HõO^Œ∞‰õÄi gˆ~â◊eOQÆO
146.XHõ ã¨O^Œ∞ #∞O_ç ~À_»∞¤ÃÑ· ÅO|ˆ~YQÍ Hõe¿ã ‰õÄ_»e? (1)
1. TEE [OHõΔ<£
2. =ÚO*Ë~Ú ‰õÄ_»e
3. „\ÏѶ≤H± SÖÏO_£ ‰õÄ_»e 4. WYE [OHõΔ<£
147. „ѨѨOK« PǨ~° =º=™êÜ«∞ ã¨Oã¨÷ „Ѩ^è•# HÍ~åºÅÜ«∞O D
#QÆ~°OÖ’ LOk?
(1)
1. ~À"£∞ #QÆ~°O
2. áêiãπ #QÆ~°O
3. *ˇh"å #QÆ~°O
4. #∂ºÜ«∂~ü¯ #QÆ~°O
148.1851= ã¨O=`«û~°OÖ’ qHÀìiÜ«∂ ~åROÖ’x D Ѩ@ì}
„áêO`«OÖ’ |OQÍ~°∞ QÆx Hõ#∞Q˘#|_çOk.
(2)
1. HÍÖòQÆ∂s¡
2. |ÖÏ¡~°\ò
3. H©hûÖÏO_£
4. =∂~°æÔ~\ò =∞øO\ò
149.™ê=∂lHõ J_»=ÙÅ ÃÑOѨHõ Ѩ^HŒä Oõ „Ѩ"âÕ Ã◊ Ñ\ì|_ç# ã¨O=`«û~°O?
1. 1978
2. 1979
(4)
3. 1975
4. 1976
150.Éè∂í q∞H˜ XHõ _ç„w ~ˆ MÏOâ◊O ^Œ∂~°O u~°Q_Æ ®xH˜ Ѩ>ìË ã¨=∞Ü«∞O?
1. 10 xq∞ëêÅ∞
2. 8 xq∞ëêÅ∞
(3)
3. 4 xq∞ëêÅ∞
4. 6 xq∞ëêÅ∞
151.=∞# ^Õâ◊ ã¨"≥∞ÿHõº`å ÉèÏ=#‰õΩ „ѨfHõÅ∞?
(1)
1. *ÏfÜ«∞ Ѩ`åHõO, *ÏfÜ«∞ w`«O
2. ã¨=∂#`«fiO, „Ѩu[˝
3. *ÏfÜ«∞ w`«O, „Ѩu[˝
4. ¿ãfiK«Ûù, ã¨=∂#`«fiO
152.„ѨѨOK«OÖ’ q∞H˜¯e á⁄_»"≥·# Ѩ~°fi`«„âı}˜?
(4)
1. Ç≤Ï=∂ÅÜ«∞ Ѩ~°fi`«„âı}˜ 2. ~åH© Ѩ~°fi`«„âı}˜
3. PÖòÊû Ѩ~°fi`«„âı}˜
4. PO_ôãπ Ѩ~°fi`«„âı}˜
153.PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ "≥Ú@ì"≥Ú^Œ@QÍ "≥Å∞=_ç# "å~åÎѨ„uHõ? (3)
1. qâßÖÏO„^èŒ
2. Hõ$ëê‚Ѩ„uHõ
3. PO„^èŒ Ñ¨„uHõ
4. PO„^茄ѨÉèí
154.™ê~°fiÉè∫=∞ ™êO„Ѩ^•Ü«∞O D Ü«ÚQÆOÖ’ „Hõ"∞Õ Ñ‘ J_»∞QÆO\˜Ok?
1. „áêp# Ü«ÚQÆO
2. P^èŒ∞xHõ Ü«ÚQÆO
(2)
3. =∞^茺 Ü«ÚQÆO
4. áê`«~åu Ü«ÚQÆO
155."åºáê~° xq∞`«ÎO ÉèÏ~°`«^ÕâßxH˜ "≥Ú@ì"≥Ú^Œ@QÍ =zÛ#
Ü«¸~ÀÑ≤Ü∞« #∞¡?
(4)
1. _»zÛ"å~°∞
2. „ÃѶOz "å~°∞
3. POˆQ¡Ü«ÚÅ∞
4. áÈ~°∞Ûwã¨∞"å~°∞
156.qHÀ+‘Hõ~°}O K≥O^Œ_»O ^•fi~å U~°Ê_Õ Ñ¨~°fi`åÅ∞?
(1)
1. J=t+¨ì Ѩ~°fi`åÅ∞
2. =Ú_»`« Ѩ~°fi`åÅ∞
3. YO_» Ѩ~°fi`åÅ∞
4. Jyfl Ѩ~°fi`åÅ∞
157.JÖÏÊù *Ïu QÆ_ç¤ D QÆ_ç¤ Éèí∂=ÚÅÖ’ Z‰õΩ¯=QÍ ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok?
1. HõOáêÅ∞
2. ѨOáêÅ∞
(2)
3. "≥Å∞¤Å∞
4. _Ò#∞¡
158.Z_»=∞ #∞Oz ‰õΩ_çH˜,‰õΩ_ç #∞Oz Z_»=∞‰õΩ „"å¿ã eÑ≤x
U=∞O\Ï~°∞?
(3)
1. z„`« ÖËY#O
2. Ç‘Ï„|∂ eÑ≤
3. ã¨~°Ê ÖËY#O
4. „áêHõ$`« eÑ≤

159.ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ W™ê¡O =∞`« "åºÑ≤Î`À áê@∞ `«∞~°∞+¨¯ ~å[º
™ê÷Ѩ# QÍqOz# "å_»∞?
(4)
1. Ѷ¨∞[h =∞ǨÏ=∞‡^Œ∞
2. ÉÏ|~°∞
3. B~°OQÆ*Ë|∞
4. Ѷ¨∞’s =∞ǨÏ=∞‡^Œ∞
160.xѨC LѨÜ≥∂QÍxfl D Ü«ÚQÆOÖ’ Hõ#∞Q˘<åfl~°∞?
(1)
1. H˘`«Î ~åu Ü«ÚQÆO
2. Kåi„`«Hõ Ü«ÚQÆO
3. =∞^茺 ~åu Ü«ÚQÆO
4. áê`«~åu Ü«ÚQÆO
161.ã¨∂~°∞ºx #∞O_ç "≥Å∞`«∞~°∞ Éè∂í q∞x KÕ~\° ÏxH˜ Ѩ@∞ì ã¨=∞Ü«∞=Ú?
1. 12 xq∞ëêÅ∞
2. 8 xq∞ëêÅ∞
(2)
3. 6 xq∞ëêÅ∞
4. 10 xq∞ëêÅ∞
162."≥Ú^Œ\ ˜ ™êiQÍ HÍÅ∞=Å#∞ „`«qfiOz =º=™êÜ«∂aè=$kúH˜
`À_»Ê_ç# _èçb¡ ã¨∞ÖÏÎ#∞?
(3)
1. =∞ǨÏ=∞‡^£ c<£ `«∞QÆ¡H± 2. ÉÏŃ#∞
3. Ѷ≤~À*ò `«∞QÆ¡H±
4. ‰õΩ`«∞|∞nÌ<£ S|H±
163.ѨH˜Δ YO_»OQÍ Ñ≤Å∞=|_Õ YO_»O?
(1)
1. ^ŒH˜Δ} J"≥∞iHÍ
2. JO\Ïi¯\˜HÍ
3. P¢¿ãìeÜ«∂
4. L`«Î~° J"≥∞iHÍ
164.*ÏfÜ«∞ ~°Ç¨Ï^•~°∞Å x~°fiǨÏ} Y~°∞Û ÉèíiOK«∞"å~°∞? (2)
1. ~åR „ѨÉèí∞`«fiO
2. ˆHO„^Œ ~åR „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ L=∞‡_çQÍ
3. ~°"å}Ï âßY
4. ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fiO

áê~üì – ZѶπ
"Õ∞^äŒ"≥∞\˜H±û – "≥∞^äŒ_®År
165. Ѷ∞¨ # ã¨OYºÅ∞ ZѨC_»∂ =~°ã¨ ÉËã≤ ã¨OYºÅ "≥Ú`åÎxH˜ ã¨=∂#=∞x
HõxÃÑ\˜ì# QÆ}˜`«âßG"Õ`«Î?
(2)
1. Ѷ≤Ö’ÖÏãπ
2. xHÀ=∂Hõãπ
3. Pi¯"≥∞_çãπ
4. ÃÑ·^ä•QÆ~°ãπ
166.q^•ºi÷ 1 #∞Oz 100 ^•HÍ L#fl ã¨O[˝Å#∞ ~åã≤#, P
™ê=∞~°÷ºO U™ê÷~ÚÖ’ LO^À `≥Å∞ã¨∞HÀ=_®xH˜ LѨÜ≥∂QÆѨ_Õ
=¸ÖϺOHõ<å ™ê^èŒ#O?
(3)
1. ѨijÅ# Ã+_»∂ºÅ∞
2. ã¨OѶ¨∞@<å Ѩ„`å=o
3. x~åú~°} =∂Ѩ#Å∞
4. â’^èŒ# ã¨∂zHõÅ∞
167.=∂O\˜™Èûi Ѩ^ŒúuÖ’ D QÆ∞}O LOk?
(2)
1. "åºÜ«∂=∞ tHõΔ} QÆ∞OѨÙÅ ^•fi~å [~°∞QÆ∞`«∞Ok
2. Ñ≤šʼnõΩ ã¨OѨÓ~°‚ ¿ãfiK«Ûù LO@∞Ok
3. `«~°QÆ`«∞Å∞ LO\Ï~Ú
4. ™ê=¸Ç≤ÏHõ P@Å ^•fi~å ™êOѶ≤∞Hõ tHõΔ} W=fi_»O
[~°∞QÆ∞`«∞Ok
168.XHõ K«`«∞~°„ã¨O "≥·âßźO 4( x) 2 + 4( x)( y ) + ( y ) 2 J~Ú`Õ
P K«`«∞~°„ã¨O K«∞@∞ìH˘Å`« ( x, y ) ~åâ◊√ÅÖ’ `≥ÅѨO_ç Jx
q^•º~°∞÷Å#∞ „Ѩtfl¿ãÎ Jk D ÅHΔͺxH˜ K≥Ok# ã¨$+‘ìHõ~°}#∞
`≥Å∞ѨÙ`«∞Ok?
(4)
1. <≥·Ñ¨Ù}ºO
2. H҉ׅ쁰
3. J=QÍǨÏ#
4. J#∞„ѨÜÚ« HõOÎ
169.=$`«Î ѨikèH˜, =$`«Î "庙êxH˜ QÆÅ ã≤÷~° x+¨ÊuÎ 3.1416 Jx,
Wk L*Ï˚~ÚOѨ٠qÅ∞= Jx "≥Ú^Œ\ ˜™êiQÍ „ѨHõ\ ˜Oz#
ÉèÏ~°fÜ«∞ QÆ}˜`« âßG"Õ`«Î?
(2)
24

1. „|Ǩχ QÆ∞ѨÎ
2. P~°ºÉèí@ì
3. Nx"åã¨~å=∂#∞[<£
4. ÉèÏ㨯~åKå~°º
170.6 ÃãO.g∞, 3 ÃãO.g∞. "庙ê~°÷O`À =$`åÎefl wã≤, ^•~°O
ã¨Ç¨Ü«∞O`À =$`«Î Ѩikèx H˘ez P Ô~O_»∞ =$`åÎÅ K«∞@∞ì
H˘Å`«Å x+¨ÊuÎx `≥ÅѨO_ç Jx q^•º~°∞÷Å#∞ „Ѩtfl¿ãÎ Jk D
ÅHΔͺxH˜ K≥Ok# ã¨$+‘ìHõ~°}#∞ `≥Å∞ѨÙ`«∞Ok?
(2)
1. J#∞„ѨܫÚHõÎO
2. H҉ׅ쁰
3. *Ï˝#O
4. J=QÍǨÏ#
171.JÅ"å@∞¡ XHõ q^•º qÅ∞=QÍ =sæHõiOz# QÆ}˜`«âßG"Õ`«Î(1)
1. „ɡã≤¡Kü
2. =ÚxflH±
3. HÍO\ò
4. Ü«∞OQ∑
172.q^•º~°∞÷ÅÖ’ "≥·*Ï˝xHõ "≥·Y~°∞Å∞ Jaè=$kú K≥O^Œ∞@‰õΩ D
É’^èŒ<ÀѨHõ~°}O `À_»Ê_»∞`«∞Ok?
(3)
1. lÜ≥∂É’~°∞¤
2. =~ü¯|∞H±
3. |∞Öˇ\ ˜<£ É’~°∞¤
4. Kå~°∞ìÅ∞
173.#∂º@<£ PѶπ ZO\˜H˜fi\©QÍ ÉèÏqOK«|_ç# QÆ}˜`«âßG"Õ`«Î?(2)
1. Ü«¸H˜¡_£
2. Pi¯"≥∞_çãπ
3. JáÈexÜ«∞ãπ
4. ™È„Hõ\ ©ãπ
174.QÆ}˜`« É’^èŒ#Ö’ ã¨Oâı¡+¨} Ѩ^Œúu Ü≥ÚHõ¯ Ѩiq∞u?
(2)
1. Wk ã¨∞n~°…"≥∞ÿ# Ѩ^Œúu, ^ŒHõΔ`«#∞, "ÕQÍxfl á⁄O^ŒÖËO
2. q^•ºi÷H˜ HõeˆQ ã¨O^ÕǨÅ∞ x=$uÎ HÍ=Ù
3. Jxfl ji¬HõʼnõΩ ã¨=∂#OQÍ J#∞„ѨܫÚHõÎO HÍHõáÈ=K«∞Û
4. Wk XH˘¯Hõ¯™êi qã¨∞QÆ∞ѨÙ\˜ìã¨∞ÎOk
175.Ü«¸x\ò ѨsHõΔ `«Ü«∂sÖ’ ™ê^è•~°}OQÍ q+¨Ü«∞x+¨ì „Ѩâ◊flʼnõΩ
W=fi=Åã≤# ÉèÏ~°`«fi âß`«O?
(1)
1. 20%
2. 10%
3. 50%
4. 40%
176.QÆ } ˜ ` « O Ö’ "≥ # ∞Hõ | _ç # q^•º~° ∞ ÷ Å ‰õ Ω Láê^è • ºÜ« Ú _» ∞
x~°fiÇ≤ÏOK«=Åã≤# HÍ~°º„Hõ=∞O?
(3)
1. K«~åÛ Ñ¨^ŒúuÖ’ É’^èŒ# KÕÜ«∞_»O
2. QÆ}˜`« âßG q+¨Ü«∂ÅÃÑ· #∂`«# "庙êÅ#∞ ~åÜ«∞_®xH˜
„áÈ`«ûÇ≤ÏOK«_»O
3. JÉèíºã¨# ™ê÷~Úx QÆ∞iÎOz, "åi JÉèíºã¨# J=ã¨~åʼnõΩ
`«y#@∞¡, É’^èŒ# KÕÜ«∞_»O, "åºã¨‰õΩÎÅ∞ HõeyOK«_»O
4. „QÆO^ä•ÅÜ«∞OÖ’ q™êÎ~° Ѩ~î°#O KÕ~ÚOK«_»O

áê~üì – l
[#~°Öò Ãã·<£û–"≥∞^äŒ_®År
177.=∂#ã≤Hõ K«Å<å`«‡Hõ ~°OQÆOÖ’x ÅHΔͺŠ„Hõ=∞O?
(4)
1. J#∞Hõ~}
° , „Ѩuã¨ÊO^Œ#, qÅ∞=, ã¨=∞#fiÜ«∞O, jÅ™ê÷Ñ#¨ O
2. „QÆÇ≤ÏOK«_»O, x~°fiǨÏ}, ã¨∞xt`«`«fiO, ã¨=∞#fiÜ«∞O,
jÅ™ê÷Ѩ#O
3. „QÆ Ç ≤ Ï OK« _ » O , „Ѩ u ã¨ Ê O^Œ # , qÅ∞=, 㨠= ∞#fiÜ« ∞ O,
™êfiÉèÏgHõ~°}O
4. J#∞Hõ~°}, x~°fiǨÏ}, ã¨∞xt`«`«fiO, ã¨=∞#fiÜ«∞O,
™êfiÉèÏgHõ~°}O
178."≥∞~°∞¯ ºiH± HÀ¡Ô~·_£, q∞^ä≥·Öò PůǨÖò QÆÅ „^•=}Ïxfl ^Õx
`«Ü«∂sÖ’ LѨÜ≥∂y™êÎ~°∞?
(4)

1. >ˇ„ˆ~iÜ«∞O
2. JˆHfiiÜ«∞O
3. "≥·"ÕiÜ«∞O
4. ÃÇψ~ƒiÜ«∞O
179.㨠= ∞„QÆ q*Ï˝ # âßGO É’^è Œ # ¿Ñ\˜ H õ Ö ’x =㨠∞ Î = ÙÅ#∞
LѨÜ≥∂yOK«_»O áê~î°âßÅ ™ê÷~Ú?
(3)
1. „áê^äŒq∞Hõ ™ê÷~Ú
2. ѨÓ~°fi „áê^äŒq∞Hõ ™ê÷~Ú
3. ÃãHõO_»s ™ê÷~Ú
4. „áê^äŒq∞HÀ#fl`« ™ê÷~Ú
180.áêÅ L`«Ê`«∞ÎÅ#∞ ÃÑOK«_»O D HÍ~°º„Hõ=∞O =ÚM’º^ÕÌâ◊O?(1)
1. âıfi`« qѨ¡=O
2. P‰õΩѨK«Û qѨ¡=O
3. |Ü≥∂>ˇHÍflÅr qѨ¡=O 4. he qѨ¡=O
181.âߢã‘ÎÜ«∞ Ѩ^ŒúuÖ’x ^Œâ◊ HÍxk
1. ^Œ`åÎOâßÅ#∞ ѨijeOz, x~°∂Ñ≤OK«_»O
2. ^Œ`åÎOâßÅ#∞ JOwHõiOK«_»O, =∂~°∞ÊKÕÜ«∞_»O
3. ã¨=∞㨺‰õΩ ã¨~°∞ÌÉÏ@∞ HÍ=_»O
4. ã¨=∞㨺‰õΩ `«y# ѨijÅ#Å∞ KÕÜ«∞_»O
182.lÖÏ¡ "≥·*Ï˝xHõ ˆHO„^•Å‰õΩ Kè≥·~°‡<£
(3)
1. lÖÏ¡ q^•ºâßMÏkèHÍi
2. lÖÏ¡Å q^Œº tHõΔ} ã¨Oã¨÷ „Ñ≤xûáêÖò
3. HõÖˇHõì~ü
4. *Ï~ÚO\ò HõÖˇHõì~ü
183.1986Ö’ "≥Å∞=_ç# *ÏfÜ«∞ q^•ºq^è•#OÖ’ âßG áê~î°º
„Ѩ}ÏoHõ‰õΩ ã¨O|OkèOz# JOâßÅ∞?
(1)
1. Ѩ~åº=~°} Ѩi~°HõΔ}, Ѩiq∞`« ‰õΩ@∞O| ÉèÏ=#, âߢã‘ÎÜ«∞
"≥·Yi
2. Ѩiq∞`« ‰õΩ@∞O| ÉèÏ=#, H“=∂~° q^Œº, âߢã‘ÎÜ«∞ "≥·Yi
3. Ѩ~åº=~°} Ѩi~°HõΔ}, Ѩiq∞`« ‰õΩ@∞O| ÉèÏ=#, H“=∂~°
q^μ
4. âߢã‘ÎÜ«∞ "≥·Yi, *ÏfÜ«∞ ã¨"≥∞ÿHõº`«, Ѩ~åº=~°} *ÏQÆ$u
184.Ѩ~°ã¨Ê~° ã¨O|O^èŒO L#fl XHõ ã¨∞n~°÷=∞~Ú# q+¨Ü«∞O? (2)
1. áê~î°º„Ѩ}ÏoHõ
2. Ü«¸x\ò
3. \ÏÑ≤H±
4. Hõi‰õΩºÅ"£∞
185.~°™êÜ«∞xHõ zH˜`«û q^è•<åxfl ~°∂á⁄OkOz#"å~°∞? (3)
1. "åH±û=∞<£
2. Ü«∞OQ∑ã¨<£
3. áêÖò Zi¡H±
4. ^À=∂~ü¯
186.q^•ºq+¨Ü«∞Hõ P@‰õΩ L^•Ç¨Ï~°}
(3)
1. _®q∞<À
2. _≥xflãπ
3. ã¨∂¯ãπ
4. |QÆ¡~ü
187.D ~°Hõ=∞~Ú# =¸ÖϺOHõ#O HÀ~°∞ì Jaè=$kúH©, q^•º~°∞÷Å
Jaè=$kúH© `«y# x~°Ü
‚ ∂« Å∞ fã¨∞HÀ=_®xH˜ LѨÜ∂≥ QÆÑ_¨ ∞» `«∞Ok
1. ֒Ѩ x~åÌ~°} =¸ÖϺOHõ#O
(2)
2. ~°∂Ѩ} =¸ÖϺOHõ#O
3. ™ê=∞~å÷º^è•~° =¸ÖϺOHõ#O
4. ã¨OHõÅ# =¸ÖϺOHõ#O
188.™ê=∞~å÷ºÅ#∞ ã¨$+‘ìHõiOK«_»OÖ’ XHõ =∞øeHÍOâ◊=Ú? (2)
1. Ѩiã≤÷`«∞Å∞
2. Ѩiã¨~åʼnõΩ J#∞QÆ∞}üÜ∞« `«
3. áê~îåºOâßÅ∞
4. JÉèíºã¨<å Bz`«º=Ú

™È+¨Öò –"≥∞^äŒ_®År
189.Láê^蕺ܫÚx ÅHõ}Δ ÏÅ QÆ∂iÛ S<£ã<ì‘ £ =ºH©HÎ iõ Oz# ÉèÏ=O?(2)
1. <Õ#∞ <å q^•º~°∞Å÷ ‰õΩ É’kè™êÎ#∞ J~Ú`Õ "åi J^躌 Ü«∞<åxH˜
Ѩiã≤`÷ ∞« Å∞ HõeÊOK«#∞
2. <Õ#∞ <å q^•º~°∞Å÷ ‰õΩ É’kèOK«#∞ J~Ú`Õ "åi J^躌 Ü«∞<åxH˜
Ѩiã≤÷`«∞Å∞ HõeÊ™êÎ#∞
25

3. <Õ#∞ <å q^•º~°∞Å÷ ‰õΩ É’kè™êÎ#∞ =∞iÜ«Ú "åi J^躌 Ü«∞<åxH˜
Ѩiã≤÷`«∞Å∞ HõeÊ™êÎ#∞
4. <Õ#∞ <å q^•º~°∞Å÷ ‰õΩ É’kèOK«∞#∞ =∞iÜ«Ú "åi J^躌 Ü«∞<åxH˜
Ѩiã≤`÷ ∞« Å∞ HõeÊOK«#∞.
190.XHõ xÜ«∞q∞`« HÍÅOÖ’ „Ѩ=~°Î#Å áœ#óѨÙ#ºO LO_Õ f~°∞#∞
QÆ=∞xOKÕ Ñ¨ijÅ# ÅHõΔ}O?
(3)
1. ѨijÅ<å qt+¨ì`«
2. Ѩi=∂}Ï`«‡Hõ ѨijÅ#
3. ѨijÅ<å #"≥∂^Œ∞
4. ѨijÅ<å =º=ã‘÷Hõ~°}
191.D áê~î°=Ú#∞ É’kèOK«∞@‰õΩ Ñ¨iã¨~°=Ú XHõ LѨQÆ=∞=ÚQÍ
LѨÜ∂≥ yOK«=K«∞Û#∞?
(2)
1. ǨωõΩ¯Å∞, ÉÏ^茺`«Å∞
2. ¿ã"å ã¨Oã¨÷Å∞
3. j`À+¨ìã≤÷u
4. P~°∞ºÅ <åQÆiHõ`«
192.ã¨O[˝Å ^•fi~å q+¨Ü«∂xfl J~°÷O KÕã¨∞HÀ=_®xH˜ LѨÜ≥∂QÆѨ_Õ
É’^èŒ<åÉèíºã¨# ™ê=∂„y?
(3)
1. HÍ~°∂ì<£
2. z„`«=Ú
3. Ѩ@=Ú
4. á¶È\’„QÍѶπ
193.~å=∂Ü«∞}=Ú D ~°HÍxH˜ K≥Ok# PHõ~°=Ú?
(2)
1. K«`«∞~°ú PHõ~°=Ú
2. kfifÜ«∞ PHõ~°=Ú
3. „Ѩ^è•# PHõ~°=Ú
4. `«$fÜ«∞ PHõ~°=Ú
194.Pâ◊Ü«∞=Ú (QÆ=∞ºO) XHõ
(4)
1. ã¨fiÅÊHÍeHõ QÆ=∞º=Ú
2. =∂~°æ=Ú
3. K«~°º
4. =∂~°æ^Œ~°≈Hõ ã¨∂„`«=Ú
195.XHõ „Ѩ^•è <Àáê^蕺ܫÚ_»∞ `«# áê~îâ° ßÅÖ’ QÆ`« ^Œâß|ÌHÍÅOÖ’x
U_»= `«~°QÆu LfÎ~°‚`å Ѷ¨e`åÅ#∞, ã¨O=`«û~° "åiQÍ [iy#
=∂~°∞ÊÅ#∞ K«∂áêÅ#∞‰õΩO>Ë J`«xH˜ J#∞"≥·# „QÍѶπ? (2)
1. ™êOѶ≤∞Hõ q∞u
2. ˆ~MÏ „QÍѶπ
3. ÃÑ· „QÍѶπ
4. ã¨z„`« „QÍѶπ
196.Láê^蕺ܫÚx =Å# „¿Ñ~°} á⁄Ok# XHõ q^•ºi÷ `«#
„áêO`«OÖ’x Kåi„`«Hõ ã¨÷ÖÏÅ q+¨Ü«∂xfl ¿ãHõiOz ã¨∂¯Öò
|∞Öˇ\ ˜<£É’~°∞¤ÃÑ· `«~°K«∞QÍ „Ѩ^Œi≈Oz<å_»∞. D "åHõº=Ú nxH˜
ã¨O|OkèOz#k?
(1)
1. ã¨$+‘ìHõ~°}=Ú
2. qÅ∞=Å∞
3. Pâ◊Ü«∞=Ú
4. ÅHõΔ º=Ú
197.q^ŒºÖ’ Hõh㨠JÉèíºã¨# ™ê÷~ÚÅ L^ÕÌâ◊º=Ú?
(2)
1. ã¨=∂#`«fi ™ê^èŒ#‰õΩ
2. <å}º`«, ã¨=∂#`«fi ™ê^è#Œ ‰õΩ
3. Ѩi=∂}`«fi ™ê^èŒ#‰õΩ 4. <å}º`« ™ê^èŒ#‰õΩ
198.™êOѶ∞≤ Hõ âßG=Ú XHõ ã¨ÉH˚ˇ ì± ã¨=∂YºQÍ x~°fizOz#"å~°∞?(3)
1. ~å<£ã‘¯
2. P_»"£∞û
3. "≥ã‘¡   P_»"£∞û
4. "≥ã‘¡   ~å<£ã‘¯
199.PO„^茄Ѩ^Õâò, `«q∞à◊<å_»∞, ˆH~°à◊ =∞iÜ«Ú Hõ~åfl@Hõ ~å¢ëêìÅÖ’
JuÃÑ^ŒÌ ~å¢ëêìxfl "Õ~°∞KÕÜ«∞O_ç J#∞ „Ѩâ◊fl D ÅHΔͺxH˜
K≥Ok#k?
(2)
1. qxÜ≥∂QÆ=Ú
2. J=QÍǨÏ#
3. <≥·Ñ¨Ù}º=Ú
4. *Ï˝#=Ú
200.„áê*ˇ‰õΩì Ѩ^Œúu ™Èáê<åÅÖ’ =¸_»=k?
(3)
1. „áê*ˇ‰õΩì ZOÑ≤Hõ, L^ÕÌâ◊ q=~°}
2. „áê*ˇ‰õΩì x~°fiǨÏ}
3. „áê*ˇ‰õΩì „Ñ¨}ÏoHÍ ~°K«#
4. #"≥∂^Œ∞ KÕÜ«Ú@

_çZãπã≤ – 2004 Zãπl\˜ „Ñ‘qÜ«∞ãπ ¿ÑѨ~ü
[#~°Öò <åÖˇ_£˚
1. ÉÏ|~ü áêÖÁæ#fl Ü«Ú^•úÅ∞
( 3)
1) Hõ}fi =∞iÜ«Ú aÖò„QÍ"£∞ Ü«Ú^•úÅ∞
2) Ô~O_»= áêxѨ\ò =∞iÜ«Ú Hõ}fi Ü«Ú^•úÅ∞
3) "≥Ú^Œ\ ˜ áêxѨ\ò =∞iÜ«Ú Hõ}fi Ü«Ú^•úÅ∞
4) "≥Ú^Œ\ ˜ =∞iÜ«Ú Ô~O_»= áêxѨ\ò Ü«Ú^•úÅ∞
2. u„H˜`ü =^ŒÌ ã¨^•ÌO Ǩï¿ãû<£#∞ |OkèOz# Ü«Ú<≥·>ˇ_£ ¿ãì\òû
(US) 4= W<£á¶êO„\© _çq[<£ Hõ=∂O_»~ü
(4)
1) _˘<åÖò¤ ~°"£∞û ÃѶÖò¤ 2) ZÖò.áœÖò„c"≥∞~ü
3) iHÍ~À¤ ™êOK≥*ò
4) ˆ~=∞O_£ F_çH˜<å"£∞
3. D"Õ ^ Œ HÍÖÏO`åxH˜ 㨠= ∂*Ïxfl <åÅ∞QÆ ∞ =~åæ Å ∞QÍ
qÉèílOKå~°∞?
(3)
1) J^èŒ~°fi}"Õ^ŒO
2) ™ê=∞"Õ^ŒO
3) |∞∞ˆQfi^ŒO
4) Ü«∞Aˆ~fi^ŒO
4. 34 = WO@ˆ~fl+¨#Öò Ѷ≤Öò‡ ÃѶã≤ì=Öò PѶπ WO_çÜ«∂Ö’ 'QÀÖˇ¤<£
Ñ‘HÍH±#∞— QÔ Å∞K«∞‰õΩ#fl K«Å#z„`«O
(2)
1) ^Õ=^•ã¨∞
2) Z\ò 5 W<£k PѶ¨ì~ü#∂<£
3) „áÈǨÏ~ü
4) *Ë"£∞û [sfl @∞ *ˇ~°∞ã¨Öˇ"£∞
5. 1948 = ã¨O=`«û~°OÖ’ ÉèÏ+¨ P^è•~°OQÍ ~å¢ëêìÅ
ѨÙ#~ü=º=ã‘÷Hõ~°} KÕÜ«Ú@‰õΩ U~åÊ>ˇÿ# Hõg∞+¨<£
(1)
1) ^ä•~ü Hõg∞+¨#∞ ( Dhar Commission)
2) ëê Hõg∞+¨#∞ (Shah Commission)
3) Ѷ¨[Öò Jb Hõg∞+¨#∞ (Fazal Ali Commission)
4) HÀ™ê¡ Hõg∞+¨#∞ (Kosla Commission)
6. _çÃãO|~°∞ 2003 Ö’ HÍ=∞<£"≥ÖòÎ ÃÇÏ_£û PѶπ QÆ=~°fl"≥∞O\ò
(1)
g∞\˜OQ∑ (CHOGM) WHõ¯_» [iyOk?
1) J|∞*Ï
2) ÉϺOHÍH±
3) MÏ\χO_»∞
4) #∂º_èçb¡
7. 21 = â◊`å|ÌѨ٠"≥Ú^Œ\ ˜ Ѷ‘á¶ê (FIFA) =~°Öò¤HõÑπ Ѷ¨Ù\òÉÏÖò
"Õ∞/ E<£ 2002 Ö’ D ^Õâ◊O Ö’ [iyOk?
(2)
1) J~°˚O\©<å
2) ^ŒH}Δ˜ H˘iÜ«∂
3) „ɡlÖò
4) [~°‡h
8. =∞#^ÕâO◊ Ö’ Láê^蕺ܫ∞ q^•º „Ѩ=∂}ÏÅ#∞ „Hõ=∞|núHiõ Oz,
x~°fiÇ≤ÏOK«∞@‰õΩ ™ê÷Ñ≤OK«|_ç# ã¨Oã¨÷
(3)
1) Z<£.U.U.ã≤. (NAAC) 2) Z<£.ã≤.W.P~ü.\˜ (NCERT)
3) Z<£.ã≤.\˜.W. (NCTE) 4) Z<£.S.W.Ñ≤.Z (NIEPA)
9. cǨ~°∞‰õΩ K≥Ok# Åe`« ‰õΩ=∂i J#∞ yi[# Ü«Ú=u W\©=Å
"å~°ÎÖ’¡H˜ ~å=\ÏxH˜ HÍ~°}=Ú
(3)
1) yi[#∞ÅÃÑ· [~°∞QÆ∞`«∞#fl J`åºKå~åÅ#∞ Z^Œ∞~À¯"åÅx
`«# `≥QÆ "åi`À Hõeã≤ L^Œº=∂xfl #_çÑ≤#O^Œ∞‰õΩ
2) PÖò WO_çÜ«∂ ã≤qÖò ã¨sfiÃããπ ѨsHõΔÖ’ „ã‘ÎÅÖ’ „Ѩ^äŒ=∞OQÍ
xez#O^ΰ䛽
26

3) q^Œº#Éèºí ã≤OK«∞@Ö’ P_»ÑÅ≤ Å¡ ‰õΩ P^Œ~≈° OQÍ xez#O^Œ∞‰õΩ
UNICEF x"ÕkHõÃÑ· =ÚY z„`«OQÍ „ѨK«∞iOK«|_ç#O^Œ∞‰õΩ
4) Pã≤Ü«∂–Ѩã≤Ѷ≤H±–2003 JO^•Å áÈ\©Ö’ áêÖÁæ#flO^Œ∞‰õΩ
10. P¢¿ãìeÜ«∂ ~å[^è•x
(4)
1) „aãπÉË<£
2) "≥∞ÖòÉ’~üfl
3) ã≤_ôfl
4) HÍ<£Éˇ„~å
11. '=∂l<å\ò Öˇ·<£— D ^ÕâßÅ =∞^茺QÆÅ ã¨iǨÏ^Œ∞Ì
(2)
1) „á¶ê<£û   W@b
2) „á¶ê<£û   [~°‡h
3) „á¶ê<£û   áÈÖÏO_£ 4) [~°‡h   áÈÖÏO_£
12. 2006 Ö’ HÍ=∞<£"≥ÖòÎ „H©_»Å∞ ~ÚHõ¯_» [~°∞QÆ#∞#flq? (4)
1) J|∞*Ï
2) #∂º_èçb¡
3) ÅO_»<£
4) "≥∞ÖòÉ’~üfl
13. ~å[^è•x Kèå#Öò @áê#∞ ѨOѨ\ÏxH˜ D ~°OQÆ∞ L`«Î~åÅ
ÃÑ>ˇìÅ#∞ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\Ïì~°∞.
(1)
1) Ѩã¨∞ѨÙ
2) Z~°∞ѨÙ
3) P‰õΩѨK«Û
4) hÅO
14. ™êѶπì„_çOH±ûÖ’ Ü«¸~ÀÑ≤Ü«∞<£ Ü«¸xÜ«∞<£ „Ѩ=∂}ÏÅ Hõ<åfl
Z‰õ Ω ¯= "≥ ∂ `å^Œ ∞ Ö’ „H˜ q ∞ 㨠O Ǩ  ~° H õ =∞O^Œ ∞ Å
J=âıëêÅ∞<åflÜ«∞x "≥Ú^Œ\ ˜™êiQÍ x"ÕkOz# ã¨Oã¨÷ (3)
1) ÃãO„@Öò Ѷ¨Ù_£ >ˇHÍflÖÏlHõÖò sÃãiÛ W<£ã≤ì@∂º\ò
2) Ѷ¨Ù_£ ÃãO@~ü PѶπ WO_çÜ«∂
3) ÃãO@~ü Ѷ¨~ü Ãã·<£û   Zxfi~å<£"≥∞O\ò
4) ÃãO„@Öò Ѷ¨Ù_£ ÖÏÉÁˆ~@s
15.WO@~üáÈÖò (INTERPOL) Ü≥ÚHõ¯ „Ѩ^è•# ˆHO„^ŒO WK«Û@ HõÅ^Œ∞
1) WOQÍ¡O_£
2) ã‘fi_»<£
(4)
3) ã≤fi@˚~å¡O_£
4) „á¶ê<£û
16. ã≤#QÍQ∑ (Synagogue) D =∞`«ã∞¨ Å÷ ‰õΩ K≥Ok# „áê~°#÷ ã¨Å÷ O
1) A_®~Ú["£∞
2) ã≤H˜¯["£∞
(1)
3) `å"À~Ú["£∞
4) +≤O\’~Ú["£∞
17. ÖË[~ü (LASER) #∞ Hõ#∞Q˘#fl^≥=~°∞?
(2)
1) *Ë"£∞û ã≤OÑπã¨<£
2) Kå~ü¡ûÃÇÏKü\∫<£û
3) JÖˇQÍ˚O_»~ü L_£
4) „_≥ã¨û~ü
18. 2003 ã¨O=`«û~°O‰õΩQÍ#∞ QÍOnè âßOu |Ǩï=∞ux WK«∞Û@‰õΩ
gix ZOÑ≤Hõ KÕâß~°∞ ?
(1)
1) "åHõ¡"£ Ǩ"≥Öò
2) <≥Åû<£ =∞O_ÕÖÏ
3) _®.ÔQ~üǨ~ü¤ Ѷ≤+¨~ü
4) AeÜ«∞ãπ ÔH. <≥·ˆ~ˆ~
19. 'HÍeHõ\ò— „Ѩã¨∞Î`«O D ¿Ñ~°∞`À Ñ≤Å∞=|_»∞`«∞Ok.
(2)
1) H˜fiÖÏ<£
2) HÀlHÀ_£
3) H˘ÖÏ¡"£∞
4) H˘zÛ
20. ÉèÏ~°`,ü ~°ëêºÅ∞ ã¨OÜ«ÚHõOÎ QÍ `«Ü∂« ~°∞KÕã#≤ D H˜ÑΔ }¨ ˜ â◊|"Ì QÕ OÆ
Hõ<åfl Z‰õΩ¯= "ÕQÆO`À „Ѩܫ∂}˜ã¨∞ÎOk?
(4)
1) „uâ◊¥Öò
2) Ѩ$käfi
3) =∂™È¯\ò
4) „|Ǩ‡ãπ

21. P~ÀQƺO =∞iÜ«Ú ^•x ã¨O~°H}
Δõ #∞ `≥e¿Ñ q*Ï˝# âߢãOΨ ( 2 )
1) ^ä≥~åÃÑ\˜H±û
2) ÃÇ·Ïr<£
3) |Ü≥∂#g∞
4) áê^ä•År
22. #=O|~°∞, 2003 Ö’ q∞*’~°OÖ’ [iy# ZxflHõÖ J#O`«~O°
D áêsì „Ñ¨Éèí∞`åfixfl U~°ÊizOk.
( 1)
1) q∞*’ <Õ+¨#Öò „Ѷ¨O\ò 2) HÍO„ÔQãπ
3) q∞*’~°"£∞ HÍO„ÔQãπ 4) a*ˇÑ≤
23. *ÏfÜ«∞ zǨÏfl=ÚÖ’x Z^Œ∞Ì nxH˜ ã¨OˆH`«O
(3)
1) „Hõ=∞tHõΔ}
2) ã¨=∞$kú
3) ã≤÷~°`«fiO
4) qâ◊fiã¨hÜ«∞`«
24. ã≤H˜O„^•ÉÏ^£ Ö’ QÆÅ Ãã·xHõ tHõΔ} ã¨Oã¨÷
(4)
1) <Õ+¨#Öò _çÃѶ<£û HÍÖË*ò
2) Ps‡HÍ_≥\ò HÍÖË*ò
3) Ps‡ ã¨∂¯Öò PѶπ Ѷ≤lHõÖò „@~ÚxOQ∑
4) HÍÖË*ò PѶπ _çÃѶ<£û =∂<Õ*ò"≥∞O\ò
25. ÉÏ~üÉ~å =∂H±H˜¡<£\ÏH± (Barbara McClintock) 1940 Ö’
D "≥ÚHõ¯ÃÑ· Ѩiâ’^èŒ#Å∞ [i¿Ñ@ѨC_»∞ '[OÑ≤OQ∑ r<£û— #∞
Hõ#∞Q˘<åfl~°∞.
(3)
1) ã¨[˚
2) QÀ^èŒ∞=∞
3) "≥ÚHõ¯*Á#fl
4) =i
26. D „H˜Ok "åxÖ’ PQÆ+¨μì 15 ™êfi`«O„`«º k#=ÚQÍ QÆÅ
^Õâ◊=Ú
(2)
1) ^ŒH˜Δ} P„Ѷ≤HÍ
2) iѨa¡H± PѶπ H˘iÜ«∂
3) lOÉÏÉËfi
4) ÃÑ~°∞
27. D Ѩ~fi° `« „âı}Ö˜ ’ Z`≥#ÂÎ JyflѨ~fi° `åÅ∞ J`«ºkèHOõ QÍ L<åfl~Ú?
1) PO_çãπ
2) J\Ï¡ãπ
(1)
3) Ç≤Ï=∂ÅÜ«∞
4) PÖòÊ û
28. Q“`«g∞Ѩل`« âß`«Hõi‚ ™êѶ¨ÖϺÅ#∞ D âßã¨#O `≥Å∞ѨÙ`«∞Ok
(1)
1) <åã≤H±
2) ǨÏuQÆ∞OѶ¨
3) <å<åѶ¨∂\ò
4) KÕ*ˇ~°¡
29. 2001–2010 ^ŒâßÉÏÌxfl ™ê~ü¯ (SAARC) D ^Œâß|Ì=ÚQÍ
„ѨH\õ O˜ zOk.
(4 )
1) "≥#∞Hõ|_ç# "åi ^Œâß|Ì=Ú
2) tâ◊√ ǨωõΩ¯Å ^Œâß|Ì=Ú
3) ¢ã‘Î =∞iÜ«Ú tâ◊√ ^Œâß|Ì=Ú
4) P_»Ñ≤Å¡Å ^Œâß|Ì=Ú
30. ZO.P~ü.S. (M.R.I) #∞ qã¨ÎiOz#
(3)
1) =∂e‰õΩ¯Å~ü Ô~*’<≥<£û W"Õ∞lOQ∑
2) =∞lÖò Ô~*’<≥<£û W"Õ∞lOQ∑
3) =∂ÔQfl\˜H± Ô~*’<≥<£û W"Õ∞lOQ∑
4) "≥∞_çHõÖò Ô~*’<≥<£û W"Õ∞lOQ∑
27

31. Z~Ú~ü HõO_ô+¨#~ü g\˜x „Hõ=∞|^ŒúO KÕÜ«Ú#∞?
(3)
1) LëÈ‚„QÆ`« =∞iÜ«Ú ÉÏ+‘ÊÉèí=#=Ú
2) `Õ=∞ =∞iÜ«Ú "å`å=~°} Ñ‘_»#=Ú
3) LëÈ‚„QÆ`« =∞iÜ«Ú `Õ=∞
4) LëÈ‚„QÆ`« =∞iÜ«Ú "å`å=~°} Ñ‘_»#=Ú
32. ÖÏ\˜<£ #∞O_ç „QÆÇÏ≤ OK«|_ç# ''"≥~· ã° —π — J#∞ Ѩ^=Œ Ú#‰õΩ J~°=÷ Ú
1) q+¨=Ú
2) "åºÑ≤OK«∞
(1)
3) ^ŒO_≥`«∞Î
4) "åºkè
33. =∞# „Ѩ^•è #=∞O„u, J@Öò aǨi "å*ò¿Ñ~Ú E<£ 11, 2003 #
„áê~°OaèOz# 'q^•º"åÇ≤Ïx— J#∞ „áê*ˇHì± nxH˜ ã¨O|OkèOz#k
(2)
1) 14 ã¨OIIÅ֒Ѩ٠|_ç=∂<Õã≤# Ñ≤Å¡Å#∞ uiy |_çH˜
~°ÑÊ≤ OK«∞@‰õΩ
2) „ѨÉèí∞`«fi =∞iÜ«Ú „ѨÉèí∞`«fi „QÍO\ò QÆÅ áê~î°âßÅÖ’
HõOѨӺ@~ü „ѨÜ∂≥ QÆâßÅÅ#∞ ã¨=∞‰õÄ~°∞Û@‰õΩ
3) {2 ™ê÷~ÚÖ’ Pi÷HOõ QÍ "≥#∞Hõ|_ç# q^•º~°∞Å÷ ‰õΩ ™ê¯Å~ü+Ñ≤ Åπ #∞
~ÚK«∞Û@‰õΩ
4) 2020 =~°‰õΩ ã¨OѨÓ~°‚ JHõΔ~å㨺`«#∞ ™êkèOK«∞@‰õΩ
34. Hõ$+¨‚^Õ=~åÜ«∞Å∞ 'Éèí∞=# q[Ü«∞O— J#∞ ~å*Ï™ê÷<åxfl gi`À
`«~°K«∞QÍ ã¨=∂"ÕâßÅ∞ [~°∞ѨÙ@ÔH· xi‡OKå~°∞?
(4)
1) <åºÜ«∂kèHÍ~°∞Å∞
2) "ÕQÆ∞Å∞
3) Ããx· ‰õΩÅ∞
4) Hõ=ÙÅ∞
35. „H˜O^Œ ~Ú=fi|_ç# #QÆ~åÅÖ’ S=∂H±û (IMAX) käÜÕ∞@~°∞
ÖËxk
(2)
1) =ÚOɡ·
2) K«O_ôQÆ_è£
3)ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£
4) JǨχ^•ÉÏ^£
36. ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠Ju â◊H˜Î=O`«"≥∞ÿ# HõOѨӺ@~ü
(4 )
1) Ѩ~°"£∞ 20,000
2) Ѩ~°"£∞ ѨÙ+¨Ê
3) Ѩ~°"£∞ 10,000
4) Ѩ~°"£∞ Ѩ^Œ‡
37. „Ѩuëêì`«‡Hõ"≥∞ÿ# Ü«Ú<≥·>ˇ_£ <Õ+¨<£û(UN) ã≤qeÜ«∞<£ áÈeãπ
J_»fi~Ú[~ü Ѩ^ŒqH˜ xÜ«∞q∞`«∞Öˇ·# `˘e ÉèÏ~°fÜ«∞ =ºH˜Î ( 1)
1) H˜~°}üÉË_ç
2) J~°∞} |ǨïQÆ∞}
3) iɡiÜ≥∂
4) Ü«∞O.Zãπ.yÖò
38. 'ÖÏOQ∑"åH± @∞ „Ѷ‘_»"£∞— J#∞ ѨÙã¨ÎHõ=Ú#∞ ~°zOz# "å~°∞?
1) q.Zãπ.<≥·áêÖò
2) Ü«∂ã¨~ü J~åѶ¨`ü
(3)
3) <≥Åû<£ =∞O_ÕÖÏ
4) ~å*Ïr
39. 1929 = ã¨O=`«û~°OÖ’ [iy# ÖÏǨϟ~ü HÍO„ÔQãπ ã¨=∂"ÕâßxH˜
J^茺HõΔ`« =Ç≤ÏOz# "å~°∞?
(4)
1) ~å[QÀáêÖÏKåi
2) =Å¡ÉèÏ~Ú Ñ¨>ËÖò
3) =∞Ǩ`å‡QÍOnè
4) [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙
40. „ѨѨOK«OÖ’ ÃÇÏKü.S.q áêl\˜"£ (HIV+ve) J`«ºkèHõOQÍ
QÆÅ =º‰õΩÎÅ ã¨OYºÖ’ ÉèÏ~°`«^Õâ◊O D ™ê÷#OÖ’ xÅ∞ã¨∞ÎOk?
1) 3
2) 2
(2)
3) 1
4) 4

Z_»∞ºˆH+¨#Öò Ãã·HÍÅr
41. ™ê=∂#º qÉèí[# =„Hõˆ~YÖ’ JOHõ=∞^茺=∞O +1 „áê=∂}˜Hõ
qK«Å<åxH˜ =∞^茺 qã¨ÎiOz LO_Õ ^Œ`åÎOâßÅ∞
(3)
1) 95.44%
2) 34.13%
3) 68.26%
4) 47.72%
42. U^≥·<å q+¨Ü«∞OÃÑ· J=^è•<åxfl xÅ∞ѨÙ@Ö’ =ÚYº áê„`«
=Ç≤ÏOK«∞#k?
(2)
1) TǨÏ
2) Jaè~°∞z
3) JÅ"å@∞
4) eOQÆ=Ú
43. '_çãÖπ Hˇ û˜ Ü«∂— J#∞#k XHõ ~°H"õ ∞≥ #ÿ
(3)
1) ™êOѶ≤∞Hõ ã¨=∞㨺
2) Éè∫uHõ ã¨=∞㨺
3) JÉèíºã¨# "≥·Hõź`«
4) L^ÕfiQÆ J=º=ã¨÷
44. D Ѩiâ’^è#Œ Ѷe¨ `«OQÍ ã¨∂„`åÅ∞ ã≤^•úO`åÅ∞ ~°∂á⁄OkOK« |_»=Ù?
1) Kåi„`«Hõ Ѩiâ’^èŒ# 2) =~°‚<å`«‡Hõ Ѩiâ’^èŒ# ( 4 )
3) =∞øeHõ Ѩiâ’^èŒ#
4) K«~åº`«‡Hõ Ѩiâ’^èŒ#
45. FÔQ·"£ (Cumulative Percentage Curve) #∞ wÜ«Ú@‰õΩ
J=ã¨~°"≥∞ÿ# ã¨Oz`« âß`« áœ#óѨÙ#ºO Hõ#∞Q˘<Õ ã¨∂„`«O ( 3 )
N

1) ã¨Oz`« âß`«O áœ#óѨÙ#ºO ´

”100

ã¨Oz`« áœ#óѨÙ#ºO
N

2) ã¨Oz`« âß`«O áœ#óѨÙ#ºO ´

˛100

ã¨Oz`« áœ#óѨÙ#ºO
3) ã¨Oz`« âß`«O áœ#óѨÙ#ºO ´ ã¨Oz`« áœ#ó ѨÙ#ºO ˛100
N

4) ã¨Oz`« âß`«O áœ#óѨÙ#ºO ´ ã¨Oz`« áœ#óѨÙ#ºO ”
100
N

46. '=ÚO^Œ∞ #∞~Úº "≥#∞Hõ Q˘~Úº— ÖÏO\˜ Ѩiã≤÷uÖ’ =Ù#fl =ºH˜Î
J#∞Éèqí ã¨∞#Î fl =∂#ã≤Hõ ã¨OѶ∞¨ ~°¬}Ïã≤u÷
(2)
1) ѨiǨ~°–LѨQÆ=∞# 2) ѨiǨ~°–ѨiǨ~°
3) LѨQ=Æ ∞#–LѨQ=Æ ∞# 4) LѨQÆ=∞#–ѨiǨ~°
47. XHõ Ñ≤Å¡"å_çH˜ U^Õx =ã¨∞Î=Ù#∞ K«∂Ñ≤Oz ^•x H˘`«Î =∞iÜ«Ú
J™ê^è•~°}"≥∞ÿ# LѨÜ≥∂QÍÅ#∞ „"åÜ«∞=∞O>Ë =∞#=Ú
KÕÜ«ÚK«∞#flk, Pq^•ºi÷ Ü≥ÚHõ¯
(1)
1) ã¨$[<å`«‡Hõ`«
2) "≥·Yi
3) „Ѩ[˝
4) Jaè~°∞z
48. „ÔH+π=∞~ü „ѨHÍ~°O ÉÏǨϺ =~°Î#∞Å∞
(1)
1) ёѨ~ü HÍÜ«ÚÅ∞
2) ÅOÉÏHõ$`« HÍÜ«ÚÅ∞
3) „áê‰õΩ HÍÜ«ÚÅ∞
4) qHõ$`« HÍÜ«ÚÅ∞
49. „á¶ê~Ú_£ „ѨHÍ~°O =º‰õΩÎÅ∞ D ^Œâ◊Ö’ ã≤÷sÉèí=#O K≥O^Œ∞@
=Å¡ ™êfi~°÷Ѩ~°ã¨fiÉèÏ"åxfl Hõ#|~°∞™êÎ~°∞
(3 )
1) QÆ∞ѨÎ^Œâ◊
2) tâ◊fl^Œâ◊
3) Pã¨# ^Œâ◊
4) =∞ødHõ ^Œâ◊
28

50. ZiH±ã¨<£ „ѨHÍ~°O L`«Î~° â‹·â◊= ^Œâ◊Ö’x Ñ≤Å¡"å_»∞ D
=∞<À™êOѶ≤∞Hõ H˜¡+¨ì Ѩiã≤÷ux Z^Œ∞~˘¯O\Ï_»∞
(4)
1) „â◊q∞OK«_O» –#∂º#`«
2) #=∞‡HõO –JѨ#=∞‡HõO
3) K˘~°=K«∂Ѩ_»O–`«Ñ¨C KÕâß##fl ÉèÏ=#
4) ã¨fiÜ«∞O „ѨuѨuΖã¨O^ÕǨÏO
51. =ÚO^Œ∞QÍ<Õ Ü≥∂zOz# ã¨xfl"Õâ◊=ÚÖ’ =ºH˜Îx =ÙOz "åi
„Ѩuã¨ÊO^Œ#Å P^è•~°OQÍ =¸iÎ=∞`åfixfl =∂Ѩ#O KÕÜ«Ú#q
1) „Ѩâßfl=o
2) "≥·Yi =∂Ѩ#∞Å∞
(3)
3) ã≤÷u ѨsHõΔÅ∞
4) =¸iÎ=∞`«fi â’kèHõÅ∞
52. f„= =∂#ã≤Hõ =∂O^Œº`« QÆÅ Ñ≤Å¡Å∞
(4)
1) ÉèÏëê*ÏÅO Z‰õΩ¯=QÍ Hõey =ÙO\Ï~°∞
2) *Ï˝Ñ¨Hõâ◊H˜Î Z‰õΩ¯=QÍ Hõey =ÙO\Ï~°∞
3) JxflѨ#∞ÅÖ’ ã¨fi`«O„`«OQÍ Ñ¨xKÕÜ«∞QÆÅ~°∞
4) J=¸~°Îq"ÕK«#O `«‰õΩ¯=QÍ Hõey =ÙO\Ï~°∞.
53. ѨsHõΔ ã¨iQÍ „"åÜ«∞HõáÈ=Ù@‰õΩ HÍ~°}O J_»QQÆ Í, ѨsHõÅΔ =Å#
LѨÜ≥∂QÆO ÖË^Œ∞, J<Õ ‰õΩ„~°"å_»∞ LѨÜ≥∂yOKÕ `«O„`«=Ú(4 )
1) q™ê÷Ѩ#=Ú
2) ѨiǨ~°=Ú
3) „ѨˆHΔѨ#=Ú
4) ¿ÇÏ`«∞H©Hõ~°}=Ú
54. xˆ~Ìâ◊Hõ H“xûeOQ∑Ö’
(3 )
1) ã¨Ç¨Ü«∂i÷ „áê|źO K«∂ѨÙ`å_»∞.
2) ã¨Ç¨Ü«∂i÷ „H˜Ü«∂jÅHõ áê„`« =Ç≤Ï™êÎ_»∞
3) H“xûÅ~ü „H˜Ü«∂jÅHõ áê„`« =Ç≤Ï™êÎ_»∞
4) ã¨Ç¨Ü«∂i÷ ¿ãfiK«ÛùQÍ `«# ã¨=∞㨺Å#∞ K«iÛOK«=K«∞Û.
55. WOHõfi~Ús W<£@∞ Ǩ˙º=∞<£ á¶êHõbì JO_£ W\òû _≥=ÅÑπ"∞≥ O\ò
ѨÙã¨ÎHõ ~°K«~Ú`«
(2)
1) ~°∂™È
2) „á¶êxûãπQÍÅì<£
3) ¿Ñ¡\’
4) qeÜ«∞"£∞ TO\ò
56. „Ѩ*˝‰õΩ ™ê÷~Ú, "åºÑ≤Î, xëêÊ^Œ# =∞iÜ«Ú "≥·âßź=Ú J#∞
<åÅ∞QÆ∞ QÆ∞}ÏÅ∞ LO\Ï~Ú Jx `≥eÑ≤#"å~°∞
(2)
1) l.ÃÇÏKü.^ä•OÑπã¨<£ 2) W.ZÖò.^ä•~°<£_≥·H±
3) a<Õ
4) ZÖò.ZÖò. ^äŒ~°ã¨ì<£
57. „ѨÜ∂« }©Hiõ OK«|_ç# "≥Ú^Œ\ ˜ „Ѩ*Ï˝=∂Ѩ<åxfl `«Ü∂« ~°∞ KÕã#≤
P„ÖˇÊù_£c<≥ D ^ÕâßxH˜ K≥Ok# "å_»∞
(4 )
1) J"≥∞iHÍ
2) P¢ã≤ìÜ«∂
3) [~°‡h
4) „á¶ê<£û
58. JOHõ zǨÏfl ѨsHõΔ D „Ѩ*Ï˝Ñ¨sHõΔÖ’x LѨѨsHõΔ
(4 )
1) ÉèÏ\˜Ü«∂ xëêÊ^Œ# ѨsHõΔ ÉÏ@s
2) ~å"≥<£û ™êìO_»~ü¤ „á⁄„ÔQã≤"£ =∂º„\˜ã≤ãπ
3) náêOQÆ~ü–áê@~üã¨<£ =∂Ѩx
4) "≥+¨¡~ü „Ѩ*Ï˝=∂Ѩx
59. =∂#ã≤Hõ =∂O^Œº`« J#∞#k XHõ
(4)
1) Ѩiã≤÷u
2) J#∞ã¨~°}
3) "åºkè
4) =∂#ã≤Hõ ~°∞QƇ`«

60. q^•º~°∞÷ʼnõΩ ã¨∂„`åÅ∞ =∞iÜ«Ú ã≤^•úO`åÅ∞ <ÕiÊOK«∞@
J=ã¨~°=∞x K≥Ñ≤Ê# ã≤^•úO`«O
(3)
1) „\Ï<£û á⁄l+¨<£ ã≤^•úO`«O
2) ã¨=∞~°∂Ѩ =¸ÅHÍÅ ã≤^•úO`«O
3) ™ê=∂hºHõ~°} ã≤^•úO`«O
4) P^Œ~å≈Å ã≤^•úO`«O
61. Ñ≤Ü∂« *ˇ ¿Ñ~˘¯#fl WO„kÜ«∞ KåÅHõ ^ŒâÖ◊ ’x ÉÏÅ∞_»∞ HõxÑ≤OK«x
`«e¡x QÆ∂iÛ "≥`«∞‰õΩ`Õ J`«#∞ D ÉèÏ=##∞ á⁄Ok#@∞¡ ( 4 )
1) ã¨=∞Ü«∞ ÉèÏ=#
2) „Ѩ^Õâ◊ ÉèÏ=#
3) =ã¨∞Îã≤÷~°`«fi ÉèÏ=# 4) ѨkÅѨ~°∞K«∞‰õΩ<Õ ÉèÏ=#
62. „H˜Ok "å\˜Ö’ _çѶ¨Ô~x¬Ü«∞Öò PÑ≤ì@∂º_£ >ˇãπì (D.A.T.) Ö’x
LѨѨsHõΔ HÍxk
(1)
1) „Ѩ^Õâ◊ ã¨O|O^è•Å∞ 2) ™ê^Œ$âߺÅ∞
3) ã¨OMϺ™ê=∞~°÷º=Ú
4) âßaÌHõ q"ÕK«#=Ú
63. „H˜Ok "åºMϺ<åÅÖ’ ã¨Ô~·#k HÍxk
(2)
1) =¸iÎ =∞`«fiO XHõ UH©Hõ$`« "≥Ú`«ÎOQÍ LO@∞Ok.
2) ã¨=∞~°∂ѨHõ=ÅÅ∞ XˆH =¸iÎ=∞`åfixfl Hõey LO\Ï~°∞.
3) =¸iÎ=∞`«fiO =ºH˜Î Ü≥ÚHõ¯ qq^èŒ ÅHõΔ}ÏÅ ã¨"Õ∞‡à◊#O
4) =¸iÎ=∞`«fiO QÆujÅHõ"≥∞ÿ#k
64. Ã+Ť<£ =º‰õΩÎÅ#∞ nx P^è•~°OQÍ =sæHõiOKå~°∞
(1)
1) â◊s~åHõ$u
2) qÅ∞=Å∞
3) ã¨fiÉèÏ=O
4) z`Ϋ=$`«∞ÎÅ∞
65. 'q*Ï˝#`«$+¨‚— D ^Œâ◊Ö’ „áê~°OÉèí=∞=Ù`«∞Ok
(4)
1) `˘e ÉÏź^Œâ◊
2) #=*Ï`« tâ◊√=Ù
3) H“=∂~° ^Œâ◊
4) L`«Î~° ÉÏź^Œâ◊
66. q^•ºi÷ XHõ JO^è Œ ∞ _çx ~À_» ∞ ¤ ^•\˜ O K« _ » O K« ∂ ã≤ #
Láê^蕺ܫÚ_»∞ `«~°QÆuÖ’ D ÉÏÅ∞xfl "≥∞K«∞Û‰õΩ<åfl_»∞.
P"≥∞"≥∞ѨC`À „¿Ñˆ~Ñ≤`«∞_≥·# P q^•ºi÷ JÖÏO\˜ Ѩ#∞Å∞
KÕÜ«∞_»O JÅ"å@∞ KÕã¨∞‰õΩ<åfl_»∞. q^•ºi÷ ÃÑOK«∞‰õΩ#fl D
JÅ"å@∞#∞ D JÉèºí ã¨<å ã≤^•úO`«O P^è•~°OQÍ q=iOK«=K«∞Û.
(1)
1) HÍ~°º™ê^èŒHõ x|O^èŒ#=Ú 2) JO`«~ü^Œ$+≤ì
3) âߢã‘ÎÜ«∞ x|O^èŒ#=Ú 4) Ü«∞`«fl^À+¨
67. JÉèºí ã¨<åOâ◊=Ú H˘`«^Î #·≥ ѨC_»∞ ÅaèOK«∞ JÉèºí ã¨# =„Hõ~ˆ Y( 3 )
1) =ÅÜ«∂HÍ~° =„Hõˆ~Y 2) ѨÙ\ÏHÍ~° =„Hõˆ~Y
3) ‰õΩOÉèÏHÍ~° =„Hõˆ~Y 4) ‰õΩOÉèÏHÍ~°–ѨÙ\ÏHÍ~° =„Hõ~ˆ Y
68. Jã¨O`«$Ñ≤Î HõeyOKÕ JÉèíºã¨<åOâßÅ#∞ `˘ÅyOK«∞@‰õΩ
„áê^è•#º`« xzÛ# ã≤^•úO`«O
(2)
1) JO`«~ü^Œ$+≤ì ã≤^•úO`«O
2) Ü«∞`«fl^À+¨ ã≤^•úO`«O
Α ∞« x|O^è#Œ ã≤^•úO`«O
3) âߢãÜ
4) ™êOѶ≤∞H©Hõ~°} ã≤^•úO`«O
69. „H˜Ok "å\˜Ö’ á⁄^Œ∞Ѩ٠Ѩ^Œúu Jx ^Õxx JO\Ï~°∞?( 3 )
1) Ô~_çx섈Q\˜"£ 㨇 $u
2) ѨÙ#ó㨇~°}O
3) ѨÙ#~°Éèíºã¨#O
4) QÆ∞iÎOѨÙ
29

70. `«Ñ¨CKÕ¿ãÎ ^Õ=Ù_»∞ HõΔq∞OK«_»∞. HÍ=Ù# =∞Oz Ѩ#∞ÖË KÕÜ«∂e
J<Õ Ñ≤Å¡"å_»∞
(4 )
1) [#‡`«ó „¿Ñˆ~Ñ≤OK«|_®¤_»∞
2) ã¨Ç¨Ï[OQÍ „¿Ñˆ~Ñ≤OK«|_®¤_»∞
3) ÉÏǨϺOQÍ „¿Ñˆ~Ñ≤OK«|_®¤_»∞
4) JO`«~°æ`«OQÍ „¿Ñˆ~Ñ≤OK«|_®¤_»∞
71. 'ÉèÏ=#— JO>Ë '=ã¨∞=Î ÙÅ∞—, '=º‰õΩÅÎ ∞— ÖË^• 'ã¨OѶ∞¨ @#Å#∞— QÆ∞iÎOz
=∞#‰õΩ Hõey LO_Õ XHõ
(4)
1) xi÷+¨ì ÉèÏ=O
2) qâı+¨ ÉèÏ=O
3) „Ѩ`ÕºHõ ÉèÏ=O
4) ™ê^è•~°} ÉèÏ=O
72. ã≤ÊÜ«∞~ü=∞<£ „ѨHÍ~°O U^Õx q+¨Ü«∞=ÚÖ’ =ºH˜Î Ü≥ÚHõ¯ „ѨuÉèí
1) U HÍ~°HÍx`À ‰õÄ_» ã¨O|O^èŒO ÖˉõΩO_® LO@∞Ok.( 4 )
2) 'S' HÍ~°HõOÃÑ· =∂„`«"Õ∞ P^è•~°Ñ¨_»∞`«∞Ok.
3) 'G' HÍ~°HõO ÃÑ· =∂„`«"Õ∞ P^è•~°Ñ¨_»∞`«∞Ok.
4) 'G' HÍ~°HõO`Àáê@∞ P q+¨Ü«∂xH˜ ã¨O|OkèOz# 'S'
HÍ~°HõOÃÑ· P^è•~°Ñ¨_»∞`«∞Ok.
73. 'q^•ºâߢã¨Î"Õ∞ q^•º=∞<Àq*Ï˝# âߢã¨Î=Ú— Jx q^•º =∞<À
q*Ï˝# âߢ™êÎxfl x~°fizOz# "å~°∞
(1)
1) Ñ‘Öò
2) [_£
3) ã≤¯#fl~ü
4) „HÀ =∞iÜ«Ú „HÀ
74. `«~°QÆu QÆkÖ’ Ñ≤Å¡Å`À áê@∞ =ÙO@∂ "åi ã¨Ç¨Ï[ã≤^Œú
„Ѩ=~°Î##∞ ѨijeOK«_»O
(2)
1) Hõ$„u=∞ ѨijÅ#
2) JxÜ«∞O„u`« ѨijÅ#
3) xÜ«∞O„u`« ѨijÅ# 4) „ѨÜ≥∂QÍ`«‡Hõ ѨijÅ#
75. =º‰õΩÅÎ ÃÑ· JxflO\˜HOõ >Ë =ÚO^Œ∞QÍ „ѨÉÏè =O K«∂Ѩ٠HÍ~°HOõ (3)
1) Ѩiã¨~åÅ∞ =∞iÜ«Ú J#∞=OtHõ`«ÅÖ’ UkHÍ^Œ∞
2) Ѩiã¨~åÅ∞ =∞iÜ«Ú J#∞=OtHõ`«
3) J#∞=OtHõ`«
4) Ѩiã¨~åÅ∞
76. L^ÕfiQÆ L„kHõ`Î « D ^ŒâÖ◊ ’ Z‰õΩ¯=QÍ LO@∞Ok.
(3)
1) â‹·â◊==Ú
2) ÉÏź=Ú
3)H“=∂~°=Ú
4) =Ü≥∂[#=Ú
77. ã¨$[<å`«‡Hõ`« ^ŒâÅ◊ Ö’x D ^ŒâÖ◊ ’ JKÕ`#« O ã¨=∞™êº Ѩiëê¯~°O
"≥·Ñ¨Ù ѨxKÕã¨∞ÎOk?
(4 )
1) x~°∂Ѩ}=Ú
2) LKåÛùfiã¨=Ú
4) ÉèÏ"À`«ÊuÎ
3) ã¨<åflǨÏ=Ú
78. ™ê^è•~°} ÃÑ~°∞QÆ∞^ŒÅ =Å# HõÅ∞QÆ∞ =∂~°∞ÊÅ∞
(3)
1) „Ѩuã¨ÊO^Œ#
2) JÅ"å@∞
3) Ѩi}˜u
4) JÉèíºã¨#O
79. qHÍã¨O ÃÑ~°∞QÆ∞^ŒÅ ã¨∂„`åÅÖ’x D ã¨∞„`å#∞™ê~°OQÍ áê~îâ° ßÅ
tâ◊√=Ù Ü≥ÚHõ¯ ã¨=∞„QÍaè=$kúH˜ ^ÀǨÏ^ŒÑ_¨ ®e ?
(2)
1) qHÍã¨O ã¨g∞Ѩ ^Œ∂~°ã¨÷kâ◊QÍ ™êQÆ∞`«∞Ok
2) qHÍã¨O XHõ UH©Hõ$`« "≥Ú`«ÎOQÍ [~°∞QÆ∞`«∞Ok
3) qHÍã¨O t~°ó áê^•aè=ÚYOQÍ [~°∞QÆ∞`«∞Ok
4) qHÍã¨O ~Ô O_»∞ xˆ~âÌ ◊ áÈHõ_Å» #∞ J#∞ã¨iã¨∞OÎ k

80. |_ç xÜ«∞=∂Å J#∞™ê~°OQÍ q^•º~°∞÷Å∞ #_»∞K«∞HÀ"åe Jx
`≥Å∞ã¨∞‰õΩx „Ѩ=iÎOK«∞ Ñ≤Å¡"å_»∞ HÀÖò|~üæ Ü≥ÚHõ¯ D <≥·uHõ
qHÍ㨠™ê÷~ÚH˜ K≥O^Œ∞`å_»∞?
(1)
1) ™êO„Ѩ^•Ü«∞ ™ê÷~Ú 2) ѨÓ~°fi ™êO„Ѩ^•Ü«∞ ™ê÷~Ú
3) L`«Î~° ™êO„Ѩ^•Ü«∞ ™ê÷~Ú4) L#fl`« ™êO„Ѩ^•Ü«∞ ™ê÷~Ú

"Õ∞^èŒ"≥∞\˜H±û HõO>ˇO\ò
81. ^Œ`åÎOâ◊=ÚÖ’x JOâßÅ#∞ Hõg∞‡Å ~°∂ѨOÖ’ K«∂ѨÙ`∂« wz# z„`«O
(2)
1) ã¨~°à◊ˆ~MÏ z„`«=Ú
2) k=∞‡ ˆ~MÏ z„`«=Ú
3) Ѩ@ z„`«=Ú
4) =$`«Î ˆ~MÏ z„`«=Ú
82. XHõ n~°… K«`«∞~°„™êHÍ~°Ñ¨Ù QÆk á⁄_»=Ù, "≥_»Å∞ÊÅ∞ =~°∞ã¨QÍ 7
g∞., 5.5 g∞. ^•x á⁄_»=Ù#∞, 2 g∞. "≥_»Å∞Ê#∞ 1.5 g∞.‰õΩ
ÃÑOz# ÃÑiy# "≥·âßźO K«.g∞.ÅÖ’
(3)
1) 2.45
2) 245.0
3) 24.5
4) 38.5
83. XHõ ÉèÏQÆ=Ú Ô~O_»= ÉèÏQÆO Hõ<åfl 5 Ô~@∞¡ LO_»∞#@∞¡ 96 #∞
Ô~O_»∞ ÉèÏQÍÅ∞QÍ qÉèílOz# P ÉèÏQÍÅ∞?
(1)
1) 16,80
2) 18,90
3) 19,77
4) 20,76
84. XHõ „uÉè∞í [=Ú Ü≥ÚHõ¯ ~Ô O_»∞ ÉÏǨϺ HÀ} ã¨=∞kfiYO_»# ~ˆ YÅ∞
q∞ye# =¸_»= JO`«~°HÀ} ã¨=∞kfiYO_»# ˆ~Y Ü≥ÚHõ¯ q∞o`«
aO^Œ∞=Ù?
(–)
1) „uÉèí∞[ ÅO|ˆHO„^•xH˜ ã¨=∂# ^Œ∂~°OÖ’ LO_»∞#∞.
2) „uÉèí∞[ Éèí∞*ÏʼnõΩ =∞iÜ«Ú j~å¬Å‰õΩ ã¨=∂# ^Œ∂~°OÖ’
LO_»∞#∞.
3) „uÉèí∞[ j~å¬Å‰õΩ ã¨=∂# ^Œ∂~°OÖ’ LO@∞Ok.
4) „uÉèí∞[ Éèí∞*ÏʼnõΩ ã¨=∂# ^Œ∂~°OÖ’ LO@∞Ok.
85. A = 4x -2x + 3x + 4 ; B = x + 4x - 6x + 5;
C = 2x - 5x + 7x - 6 J~Ú# (A-C)+ (B-C) qÅ∞=(1)
3

2

3

3

2

2

1) x + 12x - 17x + 21
3

2

2) x3 - 12x2 + 17x - 21
3) x3 - 12x2 - 17x - 21
4) x3 + 12x2 + 17x + 21

86. ~Ô O_»∞ ã¨OYºÅ QÆ.™ê.ÉèÏ 18† "å\˜ Hõ.™ê.QÆ∞ 1260. "å\˜Ö’
XHõ\ ˜ 180 J~Ú`Õ ~Ô O_»= ã¨OYº
(2)
1) 18
2) 126
3) 120
4) 70
87. PQRS ~åO|ãπ "≥·âßźO 144 K«.g∞. JO^Œ∞ XHõ Hõ~°‚O 12
g∞ J~Ú# Ô~O_»= Hõ~°‚O á⁄_»=Ù g∞.ÅÖ’?
(3)
1) 21
2) 42
3) 24
4) 12
88. XHõ *Ï=∞`À@Ö’ Zxfl K≥@∞¡ L#fl"À, „Ѩu K≥@∞ì‰õΩ Jxfl
*Ï=∞ѨO_»∞¡ L<åfl~Ú. *Ï=∞ K≥@¡xflO\˜H˜ "≥Ú`«ÎO 1296
*Ï=∞ѨO_»∞¡ LO_ç#, `À@Ö’x *Ï=∞K≥@¡ ã¨OYº ? ( 2 )
1) 63
2) 36
3) 34
4) 31
30

89. U Hõx+¨ª ã¨OYº‰õΩ 8 HõeÑ≤# Jk 18,25,24,15 ÅKÕ xâı≈+¨OQÍ
ÉèÏyOѨ|_»∞#∞?
(1)
1) 1792
2) 1729
3) 1808
4) 1800
90. 101001(2) #∞ ^ŒâßOâ◊ =∂#=ÚÖ’xH˜ =∂iÛ#
(4)
1) 36
2) 19
3)37
4) 41
91. XHõ Ѩ~°∞ûÖ’ S^Œ∞ ~°∂áêÜ«∞Å <å}ˇ=ÚÅ∞ Ô~O_»∞ ~°∂áêÜ«∞Å
<å}ˇ=ÚÅ∞, XHõ ~°∂áê~Ú <å}ˇ=ÚÅ∞ 12 : 7 : 5 x+¨ÊuÎÖ’
L<åfl~Ú. Ѩ~∞° ûÖ’x "≥Ú`«=Î Ú <å}ˇ=ÚÅ ã¨OYº 1344 J~Ú#
XH˘Hõ¯ qÅ∞=QÆÅ <å}ˇ=ÚÅ ã¨OYº =~°∞ã¨QÍ?
(1)
1) 672,392,280
2) 280,692,372
3) 392, 680,272
4) 672,292,380
92. ã¨=∞ÅO| K«`∞« ~°∞ƒù[=Ú#∞ xi‡OK«∞@‰õΩ HÍ=Åã≤# ã¨fi`«O„`«
H˘Å`«Å ã¨OYº?
(4)
1) 6
2) 5
3) 4
4) 3
93. XH˘¯Hõ¯\˜ 31/2 H˜.„QÍ. |~°∞=Ù Hõey# ~°=fi áêºÔH@¡#∞ 100
H˜.„QÍ |~°∞=Ù Hõey# ÃÑ>ˇìÜ«∞O^Œ∞Oz# Jk 3331/3 H˜.„QÍ.
|~°∞=Ù `«∂y#k J~Ú# P ÃÑ>ˇìÖ’x áêºÔH@¡ ã¨OYº ( 3 )
1) 80
2) 330
3) 70
4) 33
94. 0.17–0.12 qÅ∞=?
(2)
1)

28
990

28
2) 495

05
3) 100

4)

29
100

95. XHõ ÃãHÍì~°∞Ö’ r ´21 ÃãO.g∞ l ´142 ÃãO.g∞ J~Ú#
ÃãHÍì~°∞ "≥·âßźO ?
(2)
1) 1419
2) 1491
3) 1941
4) 2982
96. 6 = „uÉèí∞[ ã¨OYºÖ’ QÆÅ aO^Œ∞=ÙÅ ã¨OYº 21 J~Ú#
12= „uÉèí∞[ ã¨OYºÖ’QÆÅ aO^Œ∞=ÙÅ ã¨OYº
(2)
1) 56
2) 78
3) 87
4) 42
97. XHõ n~°… K«`«∞~°„™êHÍ~°Ñ¨Ù ã¨÷ÅO á⁄_»=Ù 25 g∞. "≥_»Å∞Ê 15
g∞. nx K«∞@∞ìH˘Å`«‰Ωõ ã¨=∂# K«∞@∞ìH˘Å`« QÆÅ K«`∞« ~°„ã¨=Ú#fl
P n~°…K«`«∞~°„ã¨, K«`«∞~°„㨠"≥·âßÖϺŠx+¨ÊuÎ
(4)
1) 25 : 15
2) 16 : 15
3) 15: 25
4) 15: 16
98. (x+20) , (x-50) Å∞ ã¨OѨÓ~°HÍÅ∞ J~Ú# P HÀ}ÏÅ∞ _ç„wÅÖ’?
1) 125,55
2) 120,60
(1)
3) 60,30
4) 80,10
0

0

99. 0.008625 #∞ 0.25 KÕ ÉèÏyOK«QÍ =K«∞Û ÉèÏQÆ Ñ¶¨Å=Ú?(4)
1) 00.4634
2) 0024.634
3) 002.4634
4) 0.02464
100.™êQÆ~ü 100 =∂q∞_ç ѨO_»¡ "≥Å ~°∂.65 K˘Ñ¨C# 800 ѨO_»∞¡
H˘<≥#∞. WO^Œ∞Ö’ 25% áê_≥á· ÈÜ≥∞#∞. q∞ye# "å\˜x J`«#∞
_»[#∞ ~°∂. 15 ‰õΩ Jq∞‡# J`«xH˜ =K«∞Û ÖÏÉèíâß`«O
~°∂áêÜ«∞ÅÖ’?
(3 )
3

1)

44

1
13

2) 44 31

3)

44

3
13

4)

43

3
13

101. MDVC ‰õΩ ã¨=∂#=∞QÆ∞ Ç≤ÏO^Œ∂ J~°aH± ã¨OYº? ( 2 )
1) 1565
2) 1595
3) 0595
4) 1605
102.4 l - 3m=2 ; l m = 10 J~Ú# 16 l +9m qÅ∞=?
1) 244
2) 242
(1)
3) 240
4) 236
103.XHõ Ѩxx 48 =∞Ok ‰õÄbÅ∞ 30 ~ÀAÅÖ’ KÕÜ«∞QÆÅ~°∞.
Ü«∞[=∂x ‰õÄ`«∞~°∞ ÃÑO_ç¡ ^ŒQÆæ~° Ѩ_»∞@KÕ P Ѩxx J`«#∞ 8
k#=ÚÅÖ’ ѨÓiÎ KÕÜ∞« ^ŒÅz# J`«xH˜ J^Œ#=ÚQÍ HÍ=Åã≤#
(4)
‰õÄbÅ ã¨OYº ?
1) 123
2) 108
3) 180
4) 132
104. DABC Ö’ AD =∞^茺QÆ`«=Ú G QÆ∞~°∞`«fi ˆHO„^Œ=Ú J~Ú#
AG, GD Å x+¨ÊuÎ
(4)
1) 3 : 5
2) 1 : 2
3) 3 : 2
4) 2 : 1
4
44
(1)
105. (5x) = 5 J~Ú# x qÅ∞= ?
1) 564
2) 5256
3) 563
4) 53
106. XHõ =$`«Î "≥â· ßźO 9856 K«.g∞ ^•x K«∞@∂ì HõOK≥ "ÕÜ∞« _®xH˜
g∞@~°∞‰õΩ ~°∂. 5 =O`«∞# JQÆ∞ Y~°∞Û ~°∂áêÜ«∞ÅÖ’? (3)
1) 1650
2) 1560
3) 1760
4) 1706
107.WѨC_»∞ `«O„_ç =Ü«∞ã¨∞û ‰õΩ=∂~°∞x =Ü«∞ã¨∞û#‰õΩ <åÅ∞QÆ∞ ~Ô @∞¡.
8 ã¨O. „H˜`«O `«O„_ç =Ü«∞ã¨∞û H˘_»∞‰õΩ =Ü«∞ã¨∞û#‰õΩ 6
Ô~@∞¡O_»∞#∞. 8 ã¨O. `«~°∞"å`« `«O„_ç ‰õΩ=∂~°∞Å =Ü«∞ã¨∞ûÅ
x+¨ÊuÎ?
(4)
1) 44 : 7
2) 36 : 6
3) 7 : 22
4) 22 : 7
108.ÃÑ#∞fl "≥Å ÃÑxûÅ∞ "≥ÅHõ#fl ~°∂. 8 Z‰õΩ¯=. ÃÑxûÅ∞ "≥Å
¿ã¯Å∞ "≥ÅHõ#fl ~°∂. 6 Z‰õΩ¯=. =¸_çO\˜ "≥Ú`«ÎO qÅ∞=
~°∂. 62 J~Ú# ¿ã¯Å∞, ÃÑxûÅ∞, ÃÑ#∞fl qÅ∞=Å∞ =~°∞ã¨QÍ
~°∂áêÜ«∞ÅÖ’
(1)
1) 14,20,28
2) 14,28,20
3) 28, 12,22
4) 28,20,14
2

31

2

[#~°Öò Ãã·<£û HõO>ˇO\ò
109. HõѨÊÖ’ ~°∂Ѩq„H˜Ü«∞#∞ „áê~°OaèOKÕ Ç¨Ï~À‡#∞
(4)
1) PH©û\’ã≤<£
2) W#∞ûe<£
3) áê~å^ä•~À‡<£
4) ^ä≥·~åH˜û<£
110. D JO`«iHõΔ<ÒHõÅ ^•fi~å JOQÍ~°Hõ „QÆǨÏOÃÑ· r=~åt ÖË^Œx
x~°∂Ñ≤OKå~°∞?
(2)
1) ™ÈÜ«Ú*ò -T-11, âßÅ∂º\ò
2) "≥·H˜OQ∑-I, "≥·H˜OQ∑ -II
3) JáÈÖ’-11, ™ÈÜ«¸*ò -T-11
4) ™ê@~üfl–5, ™ê@~üfl–6
111. Ô~O_»∞ ã¨=∞`«Å ^Œ~°Ê}=ÚÅ =∞^茺 HÀ}=Ú 300 L#flKÀ
=∞#O K«∂KÕ „ѨuaOÉÏÅ ã¨OYº
(3)
1) 12
2) 13
3) 11
4) 10
112.ɡ·„HÀ"Õ∞@∞ Ѷ¨∞@OÖ’ |∞∞}„^èŒ∞==ÚQÍ Ñ¨xKÕ¿ãk
(1)
1) áê^Œ~°ã¨ ѨÓ`« QÆÅ lOH± ѨÅHõ
2) áê^Œ~°ã¨ ѨÓ`« QÆÅ HÍe¬Ü«∞O ѨÅHõ
3) HÍ~°ƒ<£ ѨÅHõ
4) áê^Œ~°ã¨ ѨÓ`«QÆÅ "≥∞wfl+≤Ü«∞O ѨÅHõ
113. "≥ÚHõ¯Ö’¡ ѨÙ~°∞+¨ c[Hõ}ÏÅ∞
(3)
1) H˘x_çÜ∞«
2) #∂ºÃãÅ¡ãπ
3) Ѩ~åQƈ~}∞=ÙÅ∞
4) Ñ≤O_»HÀâ◊=Ú
114.<å_ô =∞O_»Å x~å‡}Ï`«‡Hõ „Ѩ=∂}=Ú
(4)
1) Å∂ºHÀÃã\· ò
2) JefiÜ≥∂Åãπ
3) <≥„á¶ê<£
4) #∂º~å<£
115.^Œ∂~°^Œi≈x Ü«∞O^Œ∞ HÍOux Ѩ~å=~°Î#O K≥OkOKÕO^Œ∞‰õΩ
Wq "å_»`å~°∞?
(2)
1) ˆ~vÜ«∞ ^Œ~°Ê}ÏÅ∞
2) ѨÙ\ÏHÍ~° ^Œ~°Ê}ÏÅ∞
3) ‰õΩOÉèÏHÍ~° ^Œ~°Ê}ÏÅ∞ 4) ã¨=∞`«Å ^Œ~°Ê}ÏÅ∞
116. 2Na NO → 2NaNO +O -D 㨠g ∞Hõ ~ ° } =Ú nxx
ã¨∂zOK«∞#∞
(1)
1) ~°™êÜ«∞# qxÜ≥∂QÆ=Ú 2) ~°™êÜ«∞# ^ŒfiO^Œfi qÜ≥∂QÆ=Ú
3) ~°™êÜ«∞# ™ê÷#„ÉèíOâ◊=Ú 4) ~°™êÜ«∞# ã¨OÜ≥∂QÆ=Ú
117. HÍO_»O ^•fi~å âßvÜ«∞ "åºÑ≤Î [i¿Ñ "≥ÚHõ¯
(1)
1) Kå=∞Ou
2) „|Ü≥∂Ѷ≤Å¡"£∞
3) Hõi"Õáê‰õΩ
4) QÆ∞ÖÏa
118. "≥ÚHõ¯ *Á#flÖ’ J^Œ#Ѩ٠P^è•~åxflKÕÛ "Õ~°∞¡?
(4)
1) T_» "Õ~°∞¡
2) PǨ~åxfl xÅ∞= LOKÕ "Õ~°∞¡
3) „áêѨÙ"Õ~°∞¡
4) ã≤ìÅ∞ì "Õà◊√¡
119. XHõ #∂º@<£ |ÅO =ã¨∞=Î Ù‰õΩ XHõ g∞@~°∞ ^Œ∂~°O ™ê÷#„ÉèOí â◊O
HõÅ∞QÆ*Ë¿ãÎ, P |ÅO KÕã≤# Ѩxx W@¡O^Œ∞~°∞
(4)
1) P~üæ g∞@~°∞
2) #∂º@#∞ ÃãO\©g∞@~°∞
3) P~üæ
4) *∫Öò
120. LѨC „^•=}=Ú #∞O_ç LѨC#∞ "Õ~°∞ KÕÜ«Ú q^è•#O?(2 )
1) _ôHÍ<£>Ë+¨<£
2) WQÆ∞~°∞Û@
3) =_»áÈ`«
4) `Õ~°∞Û@
3

2

2

121.ÃãÅ∞ºÖ’*ò #∞Oz `«Ü«∂~°∞ KÕ¿ã Hõ$„u=∞ áÈQÆ∞Å∞
1) ™ê~å<£
2) *ˇ„á¶ê<£
3) ˆ~Ü«∂<£
4) <≥·ÖÏ<£
122. á¶ê™êÊiH± P=∞¡=Ú Ü≥ÚHõ¯ ™êOˆHuHõ=Ú
1) H3PO4

2) H2P2O3

3) H2 PO3

4) HPO3

(3)
(1)

123. âߢã‘ÎÜ«∞ Ѩ^ŒúuÖ’ ‰õΩHõ¯HÍ@∞‰õΩ =∞O^Œ∞#∞ HõxÃÑ\˜ì# "å~°∞
1) Å∂~¸ áêâ◊Û~ü
2) =∂eÊùl
(1)
3) *Ï<£ QÆ∂@<£ |~üæ
4) ~å|~üì HÀKü
124. Z‰õΩ¯= ^Œ∂~åÅ#∞ H˘Å=\ÏxH˜ qxÜ≥∂yOKÕ Ñ¨^Œúu ( 3 )
1) n~å…HÍ~°
2) K«`«∞~°„™êHÍ~°
3) „uÉèí∞rHõ~°}
4) ɡ<· åq∞Ü«∞<£
125. h\˜ âßâ◊fi`« Hõi#î `«fi=Ú#‰õΩ g\˜ ã¨ÖÊË @ù ∞¡ , HÀ¡~Ô _· Å£ ∞ HÍ~°}=Ú
1) HÍe¬Ü«∞O, á⁄\Ï+≤Ü«∞O
(2)
2) HÍe¬Ü«∞O, "≥∞wfl+≤Ü«∞O
3) "≥∞wfl+≤Ü«∞O, á⁄\Ï+≤Ü«∞O
4) HÍe¬Ü«∞O, á⁄\Ï+≤Ü«∞O, "≥∞wfl+≤Ü«∞O
126.QÆ∞„~°O QÆ~åƒù=kè HÍÅO
(4)
1) 270 #∞O_ç 280 ~ÀAÅ∞
2) 149 ~ÀAÅ∞
3) 280 ~ÀAÅ∞
4) 336 ~ÀAÅ∞
127. \Ï~åìiHÍ=∂¡xfl nxH˜ "å_»`å~°∞
(1)
1) `ÕÅ∞ HÍ@∞‰õΩ
2) q+¨áê=Ú HÍ@∞‰õΩ
3) `Õ<≥\ ©QÆ ‰õΩ\˜ì#ѨC_»∞ 4) <åQÆ∞áê=Ú HÍ@∞‰õΩ
128. =∞O@#∞ PiÊ"Õ¿ã "åÜ«Ú=Ù
(3)
1) N2

2) H2

3) CO2

4) O2

129. Ç≤Ï=∞ q∞„â◊=∞O JO>Ë?
1) LѨC { K«ÔH¯~° { =∞OK«∞=ÚHõ¯Å∞
2) =∞OK«∞=ÚHõ¯Å∞{LѨC
3) =∞OK«∞=ÚHõ¯Å∞{#∂<≥{K«HÔ ¯~°
4) =∞OK«∞=ÚHõ¯Å∞{K«ÔH¯~°
130. „âı+¨ª"≥∞ÿ# LxflxKÕÛ Q˘„Ô~Å `≥QÆ
1) Ü«∂~ü¯Ã+·~ü
2) HÍ~å‰õΩÖò
3) JOQÀ~å
4) "≥∞Ô~·<À
131.h\˜ÃÑ· `ÕÅ∞`«∂ LO_Õ "≥ÚHõ¯‰õΩ L^•Ç¨Ï~°}Å∞
1) Ñ≤ã≤ìÜ«∂ , HõÅ∞=
2) Ñ≤ã≤ìÜ«∂, |∞_»QÆ `å=∞~°
3) Ñ≤ãÜ
ì≤ ∂« , Ü«Ú„\˜‰Ωõ ºÖËiÜ«∂
4) Ñ≤ãÜ
ì≤ ∂« , "åeãπ<iÕ Ü«∂, Ü«Ú„\˜‰Ωõ ºÖËiÜ«∂
132. S.I Ѩ^Œúu =º=ǨÏiOѨ|_Õk?

32

1) C.K.S.

2) F.P.S

3) M.K.S

4) C.G.S

(2)

(4)
(2)

(3)

133.™ê^è•~°}OQÍ „ѨÜ≥∂QÆâßÅÖ’ XHõ áê„`«#∞O_ç "Õ~˘Hõ
áê„`«Ö’xH˜ J=ã¨~"° ∞≥ #ÿ Ѩi=∂}=Ú`À ã¨∞ÅÉè=í ÚQÍ „^Œ==Ú#∞
=∂~°∞ÛH˘#∞@‰õΩ LѨÜ∂≥ yOKÕk?
(2)
1) |∂ºÔ~\ò
2) Ñ≤ÃÑÊ\ò
3) b@~°∞áê„`«
4) H˘Å*Ï_ç
134.H©@HÍÅ∞ ™ê^è•~°}OQÍ Wxfl ^Œâ◊Ö’¡ ÃÑ~°∞QÆ∞`å~Ú? ( 1 )
1) 4
2) 2
3) 5
4) 3
135."≥ÚHõ¯ "≥Ú`«ÎO |~°∞=ÙÖ’ h\˜ âß`«O?
(3)
1) 75 #∞O_ç 85
2) 90 #∞O_ç 100
3) 80 #∞O_ç 90
4) 65 #∞O_ç 75
136.=∂#=Ùx ^ŒO`« ã¨∂„`«O
(2)
1)

2) 22 , 11, 22 , 33

3) 22 , 22 , 11, 33

4) 22 , 21 , 33 , 22

™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ HõO>ˇO\ò
137.=~°÷=∂# =∞Ǩg~°∞x ѨOK«ã¨∂„`åÅ ##∞ã¨iOz W`«~°∞Å
Pã≤Îx JѨǨÏiOK«‰õΩO_»∞@#∞ U=∞O\Ï~°∞?
(2)
1) Jã¨O„QÆǨÏ=Ú 2) J¿ãÎÜ«∞=Ú
3) JѨi„QÆǨÏ=Ú
4) J^èŒ~°‡=Ú
138. =∞# ^Õâ◊OÖ’ "≥Ú@ì "≥Ú^Œ\ ˜ ™êiQÍ D ~åAÅ HÍÅOÖ’
™ê÷xHõ ã¨fiѨiáêÅ<å ã¨Oã¨÷Å∞ U~°Ê_ç#q?
(4)
1) QÆ∞ѨÙÎÅ∞
2) ‰õΩëê}∞Å∞
3) âß`«"åǨÏ#∞Å∞
4) =∞ø~°∞ºÅ∞
139.Pã≤ Ü « ∂ YO_» O Ö’ 㨠= Ú„^Œ = ∂~° æ = ÚÅ∞ UÜÕ ∞ kâ◊ Å ‰õ Ω
Ѩiq∞`«"≥∞ÿ#q?
(1)
1) `«∂~°∞Ê ^ŒH˜Δ}=ÚÅ∞ 2) "åÜ«∞=º=Ú, Ѩ_»=∞~°
3) L`«Î~° Ѩ_»=∞~°Å∞
4) "åÜ«∞=º=Ú, L`«Î~°=Ú
140. "Õ^Œ HÍÅOÖ’ P~°º `≥QÆÅ =∞^茺 Ü«Ú^•úÅ∞ Z‰õΩ¯=QÍ
ZO^Œ∞HÀã¨O [iˆQq?
(3)
1) ^è•<åºQÍ~åÅ#∞ H˘Å¡Q˘@∞ì@‰õΩ
2) =∞`«„ѨKå~åxH˜
3) QÀ=ÙÅ ã¨Oáê^Œ#‰õΩ
4) =~°‚=º=ã¨÷ ~°∂ѨÙ=∂ѨÙ@‰õΩ
141.ÖË\ ˜<£ J"≥∞iHÍ J#QÍ
(2)
1) L`«Î~°, ^ŒH˜Δ} =∞iÜ«Ú =∞^茺 J"≥∞iHÍÅ∞
2) ^ŒH˜Δ}, =∞^茺 J"≥∞iHÍÅ∞ =∞iÜ«Ú "≥∞H˜ûHÀ
3) L`«Î~°, =∞^茺 J"≥∞iHÍÅ∞, =∞iÜ«Ú "≥∞H˜ûHÀ
4) L`«Î~°, ^ŒH˜Δ} J"≥∞iHÍÅ∞ =∞iÜ«Ú "≥∞H˜ûHÀ
142.Éèí∂ ã¨fi~°∂áêÅ#∞ Ѩ~°fi`åÅ∞, Ñ‘~î°Éèí∂=ÚÅ∞, "≥∞ÿ^•<åÅ∞QÍ
=sæHõiO K«∞@Ö’ x~°‚Ü«∂Oâ◊O HÍxk
(2)
1)LѨi`«Å ã¨fi~°∂ѨO
2) qã‘Î~°‚O
3) ã¨=Ú„^Œ =∞@ìO #∞O_ç Z`«∞Î
4) "åÅ∞

1 2 2
, , ,
1 2 2

143._èçb¡ ã¨∞ÖÏÎ#∞ÅÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜ ã¨∞ÖÏÎ#∞
(1)
1) ‰õΩ`«∞|∞nÌ<£ S|H±
2) =∞Ǩχ^£Ñ¶¨∞’s
3) ÉÏŃ<£
4) WÖò@∞\òq∞+π
144.XHõ ~ÀA XHõ ÉÏÅ∞_»∞ â◊s~°O lQÆ@QÍ LO_ç qѨs`«OQÍ
U_»fi™êQÍ_»∞. J`«x `«e¡ P ÉÏÅ∞x â◊s~°O `«∞_çz##∞ =∞m¡
lQÆ@QÍ<Õ LOk. ZO^Œ∞HõO>Ë ,P ~ÀA "å`å=~°}OÖ’( 1 )
1) P¢~°ú`« Z‰õΩ¯=QÍ LOk 2) P¢~°ú`« `«‰õΩ¯=QÍ LOk
3) Ñ‘_»#O `«‰õΩ¯=QÍ LOk 4) Ñ‘_»#O Z‰õΩ¯=QÍ LOk
145.Pi÷Hõ =$kú JO>Ë D JOâßxH˜ ã¨O|OkèOz# x["≥∞ÿ# ÃÑ~°∞QÆ∞^ŒÅ
1) [<åÉèÏ
2) „^Œ"ÀºÅƒ}O
(4)
3) ^èŒ~°Å∞
4) L`«ÊuÎ
146.'âße"åǨÏ# â◊Hõ=Ú— „áê~°OÉèí‰õΩ_»∞?
(3)
1) ǨÅ∞_»∞
2) Jâ’‰õΩ_»∞
3) Hõx+¨μ¯_»∞
4) K«O„^ŒQÆ∞ѨÙÎ_»∞
147.Å∂kèÜ∂« <å HõO>Ë ã≤=∂¡ K«ÅQ¡ Í LO@∞Ok. ZO^Œ∞Hõ#QÍ, Jk
(3)
1) [<åÉèÏ `«‰õΩ¯=
2) J@g „áêO`«O
3) Z`«Î~Ú# „Ѩ^Õâ◊O
4) „QÍg∞} „áêO`«O
148.p~åÅ–¿Ñ~åÅ áÈ~å@O [~°QÆ\ÏxH˜ HÍ~°}O
(2)
1) ~å=∞^ŒO_»∞Ö’ J<≥·Hõº`«#∞ ã¨$+≤ìOK«_»O
2) P „QÍ=∂Å#∞ ѨÙ~°áêÅHõ ã¨OѶ¨∞OQÍ =∂~åÛÅx „ѨÉèí∞`«fiO
x~°~‚ ÚOK«_O»
3) P „QÍ=∂ÅÖ’ HõàÏâßÅ ™ê÷Ñ#¨ ‰õΩ „ѨÉ∞íè `«fiO x~åHõiOK«_O»
4) P „QÍ=∂ÅÖ’ JkèHõ Ѩ#∞flÅ∞ =ã¨∂Å∞ KÕÜ«∞_»O
149. „ѨѨOK«OÖ’ Å=OQÍÅ∞ JkèHõOQÍ LO_Õ „áêO`«O ( 1 )
1) *ÏOlÉÏ~ü
2) lOÉÏÉËfi
3) *ˇ·ˆ~
4) *ÏOaÜ«∂
150. PO„^茄Ѩ^Õâò ~å¢+¨ìOÖ’ „QÍg∞} [<åÉèÏ âß`«O 1991, 2001
QÆ}ÏOHõ ã¨O=`«û~°=ÚÅ „ѨHÍ~°O =~°∞ã¨QÍ
(1)
1) 73.11, 72.92
2) 72.22, 72.92
3) 72.92,73.11
4) 72.92, 72.22
151.U^≥<· å XHõ "åºáê~° ã¨Oã¨÷ Ü«∞O^Œ∞ "Õ`<« åÅ ~ˆ @∞#∞ `«yOæ z#KÀ
ã¨∂HõΔ ‡ J~°÷âߢã¨Î ^Œ$ëêì º P ã¨Oã¨÷Ö’
(2)
1) Z‰õΩ¯= ã¨OYºÖ’ L^ÀºQÍÅ∞ `«QÆ∞æ`å~Ú
2) Z‰õΩ¯= ã¨OYºÖ’ L^ÀºQÍÅ∞ ÃÑ~°∞QÆ∞`å~Ú.
3) "Õ`«<åÅ ˆ~@∞‰õΩ, L^ÀºQÍÅ ã¨OYº‰õΩ ã¨O|O^èŒO ÖË^Œ∞
4) L^ÀºQÍÅ ã¨OYºÖ’ =∂~°∞ÊO_»^Œ∞.
152.HÀ}Ï~ü¯ ^Õ"åÅÜ«∞O gi HÍÅOÖ’ xi‡OK«|_çOk ( 4 )
1) Ǩϟܫ∞ã¨Å∞Å∞
2) áêO_»∞ºÅ∞
3) ~å¢+¨ì ‰õÄ@∞Å∞
4) ~å[Ѩل`«∞Å∞
153.áê~°¡"≥∞O@∞ D q+¨Ü«∂ÅÃÑ· âßã¨<åÅ#∞ ~°∂á⁄Okã¨∞ÎOk(2)
1) ˆHO„^Œ *Ïa`å =∂„`«"Õ∞
2) Hˆ O„^Œ *Ïa`å, L=∞‡_ç *Ïa`å
3) Hˆ O„^Œ *Ïa`å, ~å¢+ì¨ *Ïa`å
4) L=∞‡_ç *Ïa`å, ~å¢+¨ì *Ïa`å
33

154.HÍfis~ÚOQ∑ D ~°OQÆ=Ú#‰õΩ K≥Ok#k
(4)
1) K«`«∞~°÷ ~°OQÆO
2) `«$fÜ«∞ ~°OQÆO
3) kfifÜ«∞ ~°OQÆO
4) „áê^äŒq∞Hõ ~°OQÆO
155.ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ L^ŒÜ«∞O `˘q∞‡k QÆO@Öˇ·#ѨC_»∞ ÅO_»<£
#QÆ~°OÖ’ ã¨=∞Ü«∞O ZO`« LO_»∞#∞?
(1)
1) `≥Å¡"å~°∞*Ï=Ú# 3 QÆO@Å 30 xq∞ëêÅ∞
2) =∞^蕺ǨÏflO 3 QÆO@Å 30 xq∞ëêÅ∞
3) =∞^蕺ǨÏflO 2 QÆO@Å 30 xq∞ëêÅ∞
4) `≥Å¡"å~°∞*Ï=Ú# 2 QÆO@Å 30xq∞ëêÅ∞
156.H˜iæ*ò *Ïu „Ѩ[Å∞ JkèHõOQÍ x=ã≤OKÕ „áêO`«O ( 3 )
1) ^ŒH˜Δ} Pã≤Ü«∂
2) PˆQflÜ«∞ Pã≤Ü«∂
3) =∞^茺 Pã≤Ü«∂
4) `«∂~°∞Ê Pã≤Ü«∂
157. ã≤O^èŒ∞ „Ѩ[Å∞ "åi eÑ≤x ~åã≤# q^èŒ=Ú
(4)
1) „H˜Ok #∞Oz ÃÑ·H˜ Z_»=∞‰õΩ
2) ÃÑ· #∞Oz „H˜O^Œ‰õΩ ‰õΩ_çH˜
3) ‰õΩ_ç #∞Oz ‰õΩ_çH,˜ Z_»=∞ #∞Oz Z_»=∞‰õΩ
4) Z_»=∞ #∞Oz ‰õΩ_çH˜, ‰õΩ_ç #∞Oz Z_»=∞‰õΩ
158. SHõº~å[ºã¨q∞u Éèí„^Œ`å =∞O_»eÖ’ 'g\’— JkèHÍ~°=Ú
QÆÅ ^Õâ◊=ÚÅ∞
(3)
1) „á¶ê<£û, K≥·<å,JÔ~˚O\©<å, ~°ëêº, „a@<£
2) ~°ëêº, J"≥∞iHÍ, WO_çÜ«∂, ÔH#_®, „á¶ê<£û
3) „a@<£, J"≥∞iHÍ, K≥·<å, „á¶ê<£û, ~°ëêº
4) J"≥∞iHÍ, [áê<£, „á¶ê<£û, ~°ëêº, „a@<£
159.ÉèÏ~°`« *ÏfÜ≥∂^Œº=∞=ÚÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜ Ô~O_»∞ ^Œâ◊Å#∞ =~°∞ã¨QÍ
D q^èŒOQÍ Ñ≤Å∞™êÎ~°∞?
(3)
1) QÍOnè Ü«ÚQÆO, q∞`«"å^Œ∞Å Ü«ÚQÆO
2) Ju"å^Œ∞Å Ü«ÚQÆO, q∞`«"å^Œ∞Å Ü«ÚQÆO
3) q∞`«"å^Œ∞Å Ü«ÚQÆO, Ju"å^Œ∞Å Ü«ÚQÆO
4) Ju"å^Œ∞Å Ü«ÚQÆO, QÍOnè Ü«ÚQÆO
160. „^Œ=º Ѩi=∂}=Ú#‰õΩ, =_ô¤ˆ~@∞‰õΩ QÆÅ ã¨O|O^èŒ=Ú?( 4 )
1) „^Œ=º Ѩi=∂}=Ú#‰õΩ =_ô¤ˆ~@∞‰õΩ ã¨O|O^èŒO ÖË^Œ∞
2) „^Œ=º Ѩi=∂}=Ú `«yæ`Õ =_ô¤ˆ~@∞ `«QÆ∞æ`«∞Ok.
3) „^Œ=º Ѩi=∂}=Ú ÃÑiy`Õ =_ô¤ˆ~@∞ ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok.
4) „^Œ=º Ѩi=∂}=Ú `«yæ`Õ =_ô¤ˆ~@∞ ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok.
161.=∞#ûÉò ^•i Ѩ^Œúux JHõƒ~ü D q^è•#OÖ’ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì<å_»∞?
1) Ѩ#∞flÅ q^è•#O
2) Ãã·xHõ q^è•#O
(2)
3) =∞`« q^è•#O
4) Ô~"≥#∂º q^è•#O
162. ~å¢+¨ì HÍ~°ºx~åfiǨÏHõ =∞O_»e J#QÍ ?
(1)
1) =ÚYº=∞O„u, ~å¢+¨ì =∞O„u=∞O_»e, ~å¢+¨ì QÆ=~°fl~ü
2) „Ѩ^è•#=∞O„u, =ÚYº=∞O„u, ~å¢+¨ì =∞O„u=∞O_»e
3) „Ѩ^è•#=∞O„u, =ÚYº=∞O„u, ~å¢+¨ìѨu
4) ~åRѨu, ~åR QÆ=~°fl~ü

163.[ǨÏOw~°∞ "≥ÚQÆÅ∞ ™ê„=∂*Ϻxfl ѨiáêeOz# HÍÅO? (4)
1) „H©.â◊. 1530–1540 2) „H©.â◊. 1628–1657
3) „H©.â◊. 1561–1590 4) „H©.â◊. 1605–1627
164. KåO„^Œ=∂ã¨OÖ’x =¸_»= "å~°OÖ’ ÅѶ¨Ú"ÕÖÏ `«~°OQÆ=Ú
ÖË~°Ê_»∞#∞. ZO^Œ∞Hõ#QÍ
(3)
0
1) ã¨∂~°∞º_»∞, K«O„^∞Œ _»∞, Éè∂í q∞ XHõ^•xH˘Hõ\˜ 60 HÀ}OÖ’ LO_»@O =Å¡
2) Éèí∂q∞, K«O„^Œ∞_»∞ XHõ^•xH˘Hõ\ ˜ 450 HÀ}OÖ’ LO_»∞@
=Å¡
3) ã¨∂~°ºK«O„^Œ∞Å∞ XHõ^•xH˘Hõ\ ˜ 900 HÀ}O LO_»∞@ =Å¡
4) ã¨∂~°∞º_»∞, K«O„^Œ∞_»∞, Éèí∂q∞ 1800 HÀ}OÖ’ LO_»∞@
=Å¡

"Õ∞^äŒ"≥∞\˜H±û – "≥∞^äŒ_®År
165.qq^èŒ ã¨=∞`«Å Ѩ\ÏÅ#∞, "å\˜ ^èŒ~å‡Å#∞ qâ◊^ŒÑ¨~°z
„Ѩ^Œi≈OK«∞@‰õΩ J#∞"≥·# É’^èŒ<ÀѨHõ~°}O
(3)
1) Ѷ≤eO¢ã≤ìÑπû
2) Ãã¡Â_»∞Å∞
3) lÜ≥∂É’~°∞¤
4) áê¡+π HÍ~°∞¤Å∞
166.„ѨѨOK« "åºÑ¨ÎOQÍ âߢã‘ÎÜ«∞"≥∞ÿ#, ‰õΩ¡Ñ¨Î"≥∞ÿ# q^è•#=∞x
JOwHõiOK«|_ç# ã¨OMϺ=∂#=Ú
(4)
1) `≥Å∞QÆ∞ ã¨OMϺ=∂#O 2) ~À=∞#∞ ã¨OMϺ=∂#O
3) POQÆ¡ ã¨OMϺ=∂#O 4) "≥∞„\˜H± ã¨OMϺ=∂#O
167.XHõ<≥Å ‰õΩ@∞O| P^•Ü«∞O Ü≥ÚHõ¯ Y~°∞ÛÅ q=~åÅ#∞ ÃãHõì~°¡
~°∂ѨOÖ’ K«∂Ѩ٠z„`«O
(2)
1) áœ#óѨÙ#º =„HõO
2) =$`«Îˆ~MÏ z„`«O
3) Hõg∞‡ ˆ~MÏ z„`«O
4) Ѩ@ z„`«O
168.*Ï˝<`Õ ~« ° ~°OQÍÅÖ’ "å_»|_»∞ XHõ =ÚYº"≥∞#ÿ =¸ÖϺOHõ# ™ê^è#Œ O(1)
1) ã¨Ç¨Ï[ ™ê=∞~°÷º ѨsHõΔ 2) „ѨÜ≥∂QÆ Ñ¨sHõΔ
3) ~å`«Ñ¨sHõΔ
4) =∞ødHõ ѨsHõΔ
169. (a+b) =a +2ab+b J#QÍ Ô~O_»∞ ~åâ◊√Å "≥Ú`«ÎO g∞k
=~°æ=Ú P ~åâ◊√Å =~åæÅ "≥Ú`åÎxH˜ "å\˜ Å|úO Ü≥ÚHõ¯
Ô~\˜ìOѨ٠HõÅ∞ѨQÍ =K«∞Û^•xH˜ ã¨=∂#O J~Ú#k D „H˜Ok
ÅHõΔ º ã¨Ê+‘ìHõ~°}O
(3)
1) <≥·Ñ¨Ù}ºO
2) qxÜ≥∂QÆO
3) J=QÍǨÏ#
4) *Ï˝#O
170. 'ã≤^•úO`« t~À=∞}˜— „QÆO^ä•xfl ~°zOz# âߢã¨ÎA˝_»∞ ( 2 )
1) =~åǨÏq∞Ç≤Ï~°∞_»∞
2) ÉèÏ㨯~åKå~°º
3) P~°ºÉèí@ì
4) „|ǨχQÆ∞ѨÎ
171.XHõ q+¨Ü«∂xfl J<ÕHõ™ê~°∞¡ ѨijeOz#ѨÙ_»∞ XˆH Ѷ¨e`åxfl
á⁄Ok#@¡~Ú`Õ q∞QÆ`å Jxfl ã¨O^Œ~åƒùÅÖ’ ‰õÄ_® J^Õ
Ѷ¨e`åxflã¨∞ÎO^Œx #=∞‡HõO HõeyOKÕ q+¨Ü«∞ x~åú~°} ( 3 )
1) „ѨÜ≥∂QÍ`«‡Hõ ¿ÇÏ`«∞"å^ŒO
2) xQÆ=∞# ¿ÇÏ`«∞"å^ŒO
3) PQÆ=∞# ¿ÇÏ`«∞"å^ŒO
4) `åi¯Hõ ¿ÇÏ`«∞"å^ŒO
2

34

2

2

172.QÆ}`˜ åxH˜ =ÚYº"≥∞#ÿ ÉèÏQÆ"∞≥ ,ÿ „ѨÜ∂≥ Qˆ `«~,° „ѨÜ∂≥ QÆÑÓ¨ i`«,
JOâßÅ =∞^躌 "å~°kQè Í Ñ¨xKÕÜÚ« #k
(3)
1) #g# QÆ}˜`«O
2) ¿ÇÏ`«∞"å^Œ QÆ}˜`«O
3) J#∞„ѨܫÚHõÎ QÆ}˜`«O 4) â◊√^ŒúQÆ}˜`«O
173. J<Õfi+¨} Ѩ^ŒúuH˜ =¸Å ѨÙ~°∞+¨μ_»∞
(2)
1) Ü«∞OQ∑
2) P~ü‡¢™êìOQ∑
3) „ÉÏ_£á¶È~ü¤
4) ÃÇÏ~°ƒ~üì
174.`«~Q° uÆ QÆkÖ’ q^•º~°∞Å÷ JÉèºí ã¨#O [iyO^Œ#\ÏxH˜ D „H˜Okq
™êHΔͺ^è•~åÖˇ· LO\Ï~Ú
(4)
1) xi÷ëêìÅ∞
2) L^Õúâ◊º=ÚÅ∞
3) ÅHΔͺÅ∞
4) ã¨Ê+‘ìHõ~°}Å∞
175. q^•ºi÷ qq^èŒ ~°HÍÅ „uÉèí∞[=ÚÅ#∞ wz, „Ѩu „uÉèí∞[OÖ’x
HÀ}ÏÅ#∞ H˘Åz "å\˜ "≥Ú`«ÎO 1800 Jx ™ê^è•~°}©HõiOKÕ
É’^èŒ<å Ѩ^Œúu
(3 )
1) qâı¡+¨} Ѩ^Œúu
2) ã¨Oâı¡+¨} Ѩ^Œúu
3) PQÆ=∞# Ѩ^Œúu
4) xQÆ=∞# Ѩ^Œúu
176.q^•ºi÷ „Ѩ u QÆ } ˜ ` « LѨ H õ ~ ° } Ïxfl gÖˇ · # xfl q^è • Å∞QÍ
LѨ Ü ≥ ∂ y™êÎ _ » ∞ J#∞#k D „H˜ O k ÅHõ Δ º=Ú Ü≥ Ú Hõ ¯
ã¨Ê+‘ìHõ~°}
1) <≥·Ñ¨Ù}º=Ú
2) *Ï˝#=Ú
(1 )
3) qxÜ≥∂QÆ=Ú
4) J=QÍǨÏ#

[#~°Öò Ãã·<£û–"≥∞^äŒ_®År
177.'|ÖÏ¡~ü¤— „ѨHÍ~°O áê~î°âßÅÖ’H˜ kQÆ∞=∞u J~Ú# x[rq`« ÉèÏQÆO
1) xÜ≥∂[#
2) J<Õfi+¨}
(3)
3) „ѨHõÅÊ#
4) ã¨=∞㨺
178. =∞# ~å¢+¨ìOÖ’, ~å¢+¨ì™ê÷~Ú q^•º "≥·*Ï˝xHõ „Ѩ^Œ~°≈##∞
"≥Ú^Œ\ ˜™êi x~°fiÇ≤ÏOz# ã¨O=`«û~°O Uk?
(2)
1) 1969
2) 1968
3) 1967
4) 1966
179.q^•º~°∞Å÷ „Ѩ*Ï˝áê@"åÅ#∞ `≥Å∞ã¨∞HÀ=_®xH˜ LѨÜ∂≥ QÆÑ_¨ kÕ
1) =ºH˜ÎQÆ`« =∂Ѩ#O
2) ™ê¿ÑHõΔ =∂Ѩ#O ( 2 )
3) Ѩ~ÀHõΔ =∂Ѩ#O
4) „Ѩ`«ºHõΔ =∂Ѩ#O
180.É’^è<Œ å ã¨=∞Ü«∞OÖ’ „ѨuѨÙ+≤ì (Feed Back) #∞ JOkOKÕk?
(3)
1) =º=HõÅ# =¸ÖϺOHõ#O2) ã¨OHõÅ# =¸ÖϺOHõ#O
3) ~°∂Ѩ} =¸ÖϺOHõ#O 4) ֒Ѩx~å÷~°} =¸ÖϺOHõ#O
181.'„Ñ≤_≥H˜ì"£ 㨄Ѩ=∂}`«— J#flk g\˜ QÆ∞iOz K≥ѨÊQÆÅ^Œ∞ ( 4 )
1) „Ѩã¨∞Î`« ã¨O|O^èŒ ™ê=∂ºÅ∞
2) QÆ_çz# „Ѩ=~°Î<åOâßÅ∞
3) =~°Î=∂#OÖ’ „Ѩ=~°Î<åOâßÅ∞
4) Éèíq+¨º`üÖ’ „Ѩ=~°Î<åOâßÅ∞

182.Z‰õΩ¯=, `«‰õΩ¯= ™ê=∞~°÷ºO QÆÅ q^•º~°∞÷Å ã¨=¸Ç¨Å ™œÅÉèíº
qÅ∞=Å `Õ_®
(4)
1) „Ѩ*Ï˝ÅaÌ
2) JOâ◊qâı¡+¨}
3) ™œÅÉèíº qÅ∞=
4) qK«H}Δõ ÏQÆ∞}HõO
183.#∂`«# ÉèÏ=#Å∞ ~°∂á⁄Ok, ã¨$[<å`«‡Hõ`« "≥eH˜=zÛ, H˘`«Î
q+¨Ü«∂Å Pq+¨¯~°}‰õΩ =∂~°æO U~°Ê_®ÅO>Ë „Ѩ^è•#OQÍ
J=ã¨~"° ∞≥ Oÿ k?
(4)
1) x~°O`«~°O edOK«_»O 2) ™œO^Œ~åºxfl P~åkèOK«_»O
3) xt`«OQÍ q=∞i≈OK«_»O 4) xt`«OQÍ Ñ¨ijeOK«_»O
184.ã‘ìÃѶ<£.P~ü. HÀ"Õ „ѨHÍ~°O "≥<£_»Ü«∂„QÆ"£∞Ö’ JÅ"å@∞‰õΩ
ã¨O|OkèOz# *Ï˝#O, H“â◊ÅO, HÀiHõÅ L=∞‡_ç „áêO`«O
1) "≥·Y~°∞Å∞ U~°Ê_»_»O 2) J=QÍǨÏ# HõÅæ_»O (4)
3) *Ï˝#O ÅaèOK«_»O
4) JÅ"å@∞ U~°Ê_»_»O
185. ÉËã≤H± q^Œº‰õΩ, Ѩx q^Œº‰õΩ „Ѩ^è•# ™ê÷#O W"åfiÅx ã¨∂zOz#k
(4 )
1) L#fl`« q^•º Hõg∞+¨<£ 2) Dâ◊fisÉÏ~Ú Ñ¨>ËÖòHõq∞\©
3) *ÏfÜ«∞ q^•º q^è•#O 4) H˘~îåi Hõg∞+¨<£
186.áê~îâ° ßÅÖ’ x~å÷iOz# ÅHΔͺÅ#∂, L^ÕâÌ ßÅ#∂ ~°∂ѨÙk^Õ@Ì @∞¡
KÕÜ«∞_®xH˜ XHõ HõàÏHÍ~°∞_çÖÏQÆ Láê^蕺ܫÚ_»∞ LѨÜ≥∂yOKÕ
™ê^èŒ#"Õ∞ '‰õi‰õΩÅ"£∞— Jx `≥eÑ≤# "å~°∞
(4)
1) |∂¡"£∞û
2) „|∂#~
3) HÍ~üÑ¡ Ü
≤ ∞« ~üã<¨ £
4) HõxflOQ∑ Ǩ"£∞
187. J#∞Éèí= â◊OY∞Ö’ J=¸~°ÎÉèÏ"åÅ#∞ HõeyOKÕ âßaÌHõ zǨflÅ ™ê÷#O
1) Ñ‘~É°î Ïè QÍxH˜ ÃÑ#·
2) =∞^躌 ÉèÏQÆO
(4)
3) Ñ‘~É°î Ïè QÆO
4) J„QÆÉèÏQÆO
188. „ѨѨOK« Ѩ~åº=~°} k<À`«û=O
(3)
1) AÖˇ· 15
2) AÖˇ· 5
3) E<£ 5
4) E<£ 15

™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ –"≥∞^äŒ_®År
189. D„H˜Ok JOâßÅÖ’ <å@H©Hõ~°} `«y# L`«Î=∞ JOâ◊O( 4 )
1) P^Õâ◊ ã¨∂„`åÅ∞
2) á¶êºHõìsÅ∞
3) J_»=ÙÅ∞
4) [<åÉèÏ ã¨=∞㨺
190. =ºH©ÎHõ~°} Ü«Ú‰õΩÎʼnõΩ L^•Ç¨Ï~°}
( 2 ÖËHõ 3 )
1) xÜ≥∂[<åÅ∞
2) ÉÁ=∞‡Å∞wÜ«∞@O
3) "åºMϺ#O
4) 㨈~fi
35

191.7 = `«~Q° uÆ q^•º~°∞Å÷ ‰õΩ <åºÜ«∞âßY =º=ã¨#÷ ∞ q=iOK«_®xH˜
LO_Õ Kèå~°∞ì
(2)
1) >Ë|∞Å∞ Kèå~°∞ì
2) á¶È¡ Kèå~°∞ì
3) ѨOÑ≤}© Kèå~°∞ì
4) =Oâ◊=$HõΔ Kèå~°∞ì
192. „Ѩã∞¨ `Î O« ÃãHõO_»s q^•º™ê÷~ÚÖ’ ™êOѶ∞≤ HõâߢãΨ q+¨Ü∞« ÉèÏQÍÅ
=º=™ê÷Ѩ D suÖ’ [~°∞QÆ∞K«∞#flk
(2)
1) „Ѩ`ÕºHõ âߢã¨Î Ѩ^Œúu 2) q∞„â◊=∞ Ѩ^Œúu
3) ã¨Ç¨Ïã¨O|O^èŒ Ñ¨^Œúu 4) ã¨"≥∞ÿHõº Ѩ^Œúu
193. 'qÅ∞=ŠѨOÑ≤}©—x „Ѩ^Œi≈OK«_®xH˜ J#∞"≥·# „QÍѶπ ( 1 )
1) =ÅÜ«∞ „QÍѶπ
2) ã¨z„`« „QÍѶπ
3) ˆ~MÏ z„`«O
4) ÉÏ~ü „QÍѶπ
194.L`«Î=∞ É’^èŒ<å Ѩ^Œúu Ü≥ÚHõ¯ =ÚMº ÅHõΔ}O
(2)
1) ã≤Å|ãπ ã¨HÍÅOÖ’ ѨÓiÎ KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ ^ÀǨÏ^ŒO KÕÜ«∂e.
2) ã‘fiÜ«∞ JÉèíºã¨#‰õΩ J=HÍâ◊O HõeÊOKåe.
3) Láê^蕺ܫÚ_»∞ `ÕeHõQÍ É’kèOKÕO^Œ∞‰õΩ J#∞=ÙQÍ LO_®e.
4) q^•º~°∞÷Å∞ `«~°QÆuÖ’<Õ JÉèíºã≤OKÕÖÏ LO_®e.
195."≥∞ÿ^•<åÅ∞, Ѩ~°fi`åÅ∞, Ö’Ü«∞Å QÆ∞iOz Z`«∞ÎѨÖÏ¡Ö`À
„Ѩ`ÕºHõOQÍ `«Ü«∂~°∞ KÕã≤# Ѩ\ÏÅ∞
(2)
1) „Ѩ`ÕºHõ „ѨÜ≥∂[# Ѩ\ÏÅ∞
2) ibѶπ Ѩ\ÏÅ∞
3) á¶ê¡\ò Ѩ\ÏÅ∞
4) Éè∫QÀoHõ Ѩ\ÏÅ∞
196.„H˜Ok "åxÖ’ ™êOѶ≤∞Hõâߢã¨Î Láê^蕺ܫÚx É’^èŒ<å <≥·Ñ¨Ù}Ϻxfl
ã¨∂zOKÕk?
(3)
1) ã¨O™ê¯~°O`À „Ѩ=iÎOK«_»O
2) ѨÙ#â◊Û~°} `«~°QÆ`«∞ʼnõΩ Ç¨[~°∞ HÍ=_»O
3) q^•º~°∞÷Å JÉèíºã¨<åxH˜ ã¨iѨ_Õ Hõ$`åºxfl=fi_»O
4) q^•º~°∞÷ŠѨ@¡ ã¨=∞ÉèÏ=O Hõey LO_»@O
197.D „H˜Ok "å\˜Ö’ L`«Î=∞ „Ѩâ◊fl
(1)
1) ¢ãΑ ã¨OHˆ =Δ ∞O HÀã¨O ^Œ∞~åæÉÏÜü∞ ^Õâò=ÚMò KÕã#≤ ¿ã=Å∞ Uq?
2) ^Œ∞~åæÉÏÜü∞ ^Õâò=ÚMò QÆ∞iOz K«iÛOK«O_ç?
3) ^Œ∞~åæÉÏÜü∞ ^Õâò=ÚMò KÕã≤# ¿ã=Å∞ Uq?
4) ^Œ∞~åæÉÏÜü∞ ^Õâò=ÚMò ¢ã‘Î ã¨OˆHΔ=∞O HÀã¨O ¿ã= KÕ™ê~å?
198.É’^èŒ# HÀã¨O ã¨∂HõΔ ‡O KÕã≤# ™ê=∂lHõ âߢ™êÎÖË '™êOѶ≤∞Hõ
âߢ㗨 =Î ∞x x~°fizOz#k?
(1)
1) "≥ãπb JO_£ ~å<£ 㑯 2) ɡ·xOQ∑ JO_£ ɡ·xOQ∑
3) ™êOѶ≤∞Hõ âߢã¨Î Hõq∞\© 4) H˘~îåi Hõq∞+¨<£
199. „Ѩ*Ï™êfi=∞ºO Ѩ@¡ Q“~°=O ÃÑOá⁄OkOK«∞HÀ=_»=∞<Õ ã¨$+‘Hì ~õ }°
D ÅHΔͺxH˜ K≥Ok#k
(4)
1) <≥·Ñ¨Ù}ºO
2) ™ê=∞~å÷ºÅ∞
3) Jaè~°∞K«∞Å∞
4) "≥·Y~°∞Å∞
200. Hõ$`åº^è•~° Ѩ^uúŒ D ~°H"õ ∞≥ #ÿ ã¨=Úáê~°#˚ ‰õΩ ^ÀǨÏ^ŒO KÕã∞¨ OÎ k
1) J=¸~°Î*Ï˝#O
2) =¸~°Î*Ï˝#O
(2 )
3) ѨÙã¨ÎHÍ^è•i`« *Ï˝#O 4) ÉèÏ=HõeÊ`« *Ï˝#O

_çZãπã≤ – 2002 Zãπl\˜ „Ñ‘qÜ«∞ãπ ¿ÑѨ~ü
[#~°Öò Ãã·<£û HõO>ˇO\ò
1.

™ê^è • ~° } OQÍ TÑ≤ i u`« ∞ Î Å #∞O_ç =KÕ Û QÍeÖ’
HÍ~°ƒ<£–_≥·–PÔH· û_£ âß`«O
1) 16
2) 0.03
3) 79
4) 4.4
2. ‰õΩ_ç Hõi‚Hõ, ‰õΩ_ç [~î°iHõÅ =∞^茺 LO_Õ Hõ"å@O
1) „uѨ„`« Hõ"å@O
2) UHõѨ„`« Hõ"å@O
3) kfiѨ„`« Hõ"å@O
4) J~°úK«O„^•HÍ~° Hõ"å@O
3. "Õà◊√§ <ÕÅÖ’ áê`«∞H˘x h@ =Úxy LO_Õ "≥ÚHõ¯
1) "ÕO_»
2) QÆ∞„~°Ñ¨Ù _≥Hõ¯
3) JO`«~° `å=∞~°
4) "Õeãπ <ÕiÜ«∂
4. „QÆ∞_»¡#∞ ÃÑ>Ëì H©Δ~°^ŒO
1) ZH˜_®fl
2) X~åOQÆ∞\Ï<£
3) HõOQÍ~°∂
4) ZÅ∞Hõ
5. Ѩ~åQÆ<åà◊OÖ’x ~Ô O_À ѨÙ~°∞+¨ Hˆ O„^ŒHOõ , =º=ã≤`÷ « Hˆ O„^ŒHOõ `À
HõÅ=QÍ U~°Ê_Õk.
1) Ñ≤O_»O
2) Ѷ¨ÅO
3) ã¨OÜ«ÚHõÎ c[O
4) JO‰õΩ~°K«Û^ŒO
6. P~ÀQƺ=O`«"≥∞ÿ# =$^Œ∞úÅÖ’ 1 xq∞ëêxH˜ [iˆQ ǨÏ$^ŒÜ«∞
ã¨ÊO^Œ#Å∞
1) 60 #∞O_ç 70
2) 130 #∞O_ç 140
3) 60 #∞O_ç 80
4) 70 #∞O_ç 80
7. ™ê^è•~°}OQÍ XHõ‰õĺaH± q∞b¡g∞@~°∞ =∂#= ~°HõÎOÖ’ LO_Õ
Z„~° ~°HõÎHõ}ÏÅ ã¨OYº
1) 4.5 #∞O_ç 5.5 q∞eÜ«∞#∞¡
2) 6.5 #∞O_ç 7.5 q∞eÜ«∞#∞¡
3) 1.5 #∞O_ç 2.5 q∞eÜ«∞#∞¡
4) 5.5 #∞O_ç 6.5 q∞eÜ«∞#∞¡
8. „|Ǩχ*ˇ=Ú_»∞, <åQÆ*ˇ=Ú_»∞ "≥ÚHõ¯Ö’ =Úà◊√§
1) =∂~°∞Ê K≥Ok# P‰õΩÅ∞
2) =∂~°∞Ê K≥Ok# tY~å„QÆ "≥ÚQÆæÅ∞
3) =∂~°∞Ê K≥Ok# HÍO_®Å∞
4) =∂~°∞Ê K≥Ok# Ѩ„`«HõHõΔ "≥ÚQÆæÅ∞
9. KÕ<Õ`«Ö’ J_»∞¤^•~åxfl <ÕÜ«∞_®xH˜ LѨÜ≥∂yOKÕk.
1) +¨\ ˜Öò¿ÑHõ
2) ~ÀÅ~ü
3) Ѩ_»∞QÆ∞^•~åÅ∞
4) +¨\ ˜ÖòHÍH±
10. `«∞ëê~åÅ∞ U~°Ê_®ÅO>Ë QÍe LëÈ‚„QÆ`«, h\˜ `«∞ëê~åOHõO
Hõ<åfl
1) `«‰õΩ¯=QÍ LO_®e
2) <≥=∞‡kQÍ ÃÑ~°QÍe
3) Z‰õΩ¯=QÍ LO_®e
4) Z‰õΩ¯=QÍ LO_»‰õÄ_»^Œ∞. ã¨=∂#OQÍ LO_®e.
36

11. â◊s~°OÖ’ Z<Àfl ã¨∂HõΔ ‡~°O„^è•Å∞ Hõey# r=Ùefl Hõey# =~°Oæ
1) áÈiÃѶ~å
2) ã‘ÖˇO@ˆ~@
3) „áÈ\’*’"å
4) =∞Å㨯
12. #HõΔ„`åÅ∞ HÍOux #Å∞kâ◊ʼnõΩ "≥Å∞=~°KåÅO>Ë "å\˜Ö’
LO_»=Åã≤# LëÈ‚„QÆ`«
1) 10 q∞eÜ«∞<£ _ç„wÅ ÃãO\©„ˆQ_£
2) 5 q∞eÜ«∞<£ _ç„wÅ á¶ê~°<£Ç‘Ï\ò
3) 5 q∞eÜ«∞<£ _ç„wÅ ÃãO\©„ˆQ_£
4) 10 q∞eÜ«∞<£ _ç„wÅ á¶ê~°<£Ç‘Ï\ò
13. ™ê^è•~°} á¶ê~°<£ Ç‘Ï\ò L+¨‚=∂ѨHõOÖ’ LO_Õ qÉèÏQÍÅ ã¨OYº
1) 120 2) 121 3) 180 4) 150
14. KÕu QÆ_çÜ«∂~åÅÖ’ Ö’ÅHÍxH˜ |^Œ∞Å∞QÍ LO_Õk
1) ÉËÅ<£û gÖò
2) Z¿ã¯Ñπ gÖò
3) ÃÇÏ~Ú~ü „ã≤ÊOQ∑
4) "≥∞~Ú<£ „ã≤ÊOQ∑
15. D QÆ∞~°∞Î#∞ nxH˜ ã¨OˆH`«OQÍ "å_»`å~°∞.
1) "ÀÅ∞ìg∞@~°∞
2) Jg∞‡@~ü
3) q^Œ∞º`ü x~À^èŒO
4) iÜ≥∂™êì\ò
16. Ô~O_»∞^èŒfi#∞Å#∞ =∞x+≤ q<åÅO>Ë P Ô~O_»∞ ^èŒfi#∞Å =∞^茺
LO_»=Åã≤# HÍÅ=º=kè.
1) 1/50 ÃãHõ#∞
2) 1/25 ÃãHõ#∞
3) 1/20 ÃãHõ#∞
4) 1/15 ÃãHõ#∞
17. `å`å¯eHõ Hõiî#`«fiO QÆÅ h\˜x =∞iyOz#ѨÙÊ_»∞ U~°Ê_Õ
Ѩ^•~å÷Å∞ Ca(HCO )2
3

1) CaO+H2O
2) CaCO3+Ca(OH)2
3) CaCO3+H2O+CO2 4) Ca(OH)2+H2O+CO2

18. L+¨‚ PÜ«∞hHõ~°} ã≤^•úO`åxfl „ѨuáêkOz#"å~°∞
1) "Õ∞Ѷ¨∞<å^ä£ ™êǨÏ
2) ™êfiq∞<å^äŒ<£
3) ã¨~ü ã≤.q. ~å=∞<£ 4) Ñ≤.ã≤. ~åÜü∞
19. XHõ H˜Ö’„QÍO g∞@~°∞‰õΩ ã¨=∂#O
1) 5.9 *∫Öòû
2) 7.8 *∫Öòû
3) 9.8 *∫Öòû
4) 8.9 *∫Öòû
20. 'ˆ~Ü«∂<£— áÈQÆ∞Å#∞ nx #∞O_ç `«Ü«∂~°∞KÕ™êÎ~°∞?
1) qãπHÀ*ò 2) QÆ∂¡HÀ*ò 3) „Ѷ¨HÀì*ò 4) ã¨∞„HÀ*ò
21. =∞#O =OQÆ_®xH˜, uiy ÖË=_®xH˜ J#∞QÆ∞}OQÍ LO_Õ H©à◊√¡
1) =∞_»`«|O^Œ∞ H©à◊√¡ 2) |Ouy<≥fl H©à◊√¡
3) Hõ^ŒÅx H©à◊√¡
4) *ÏÔ~_ç H©à◊√¡
22. D Ѩ@O qã¨~°˚Hõ =º=ã¨÷‰õΩ ã¨O|OkèOz# ÉèÏQÆO. nx¿Ñ~°∞
1) =¸„`«<åà◊O (Ureter)
2) =¸„`«HÀâ◊O (Urinary bladder)
3) =¸„`«Ñ≤O_»O (Kidney)
4) =¸„`«ˆHâ◊ <åà◊O (Nephron)

23. 1994 ã¨OIIÖ’ q[Ü«∞=O`«OQÍ „ѨÜ≥∂yOK«|_ç# ÉèÏ~°fÜ«∞
LѨ„QÆÇ¨Ï "åǨÏHõ<ÒHõ
1) P~°ºÉèí@ì
2) ÉèÏ㨯~° – 2
3) Ñ≤.Ü«∞ãπ.ZÖò.q._ç.–2 4) W<£âß\ò–1 a
24. á⁄\Ï+≤Ü«∞O <≥·„>Ë@∞#∞ "Õ_çKÕ¿ãÎ "≥Å∞=_Õ "åÜ«Ú=Ù
1) CO2

2) H2

3) O2

4) Ne

25. Ñ≤`åÎâ◊Ü«∞O #∞O_ç ÃÑ·`«º~°ã¨O nxÖ’H˜ q_»∞^ŒÅ=Ù`«∞Ok.
1) PǨ~°"åÇ≤ÏHõ
2) r~å‚â◊Ü«∞O
3) HÍÖËÜ«∞O
4) PO„`«=¸ÅO
26. ã¨∂~°∞ºxH˜, Éèí∂q∞H˜ =∞^茺 L#fl ã¨QÆ@∞ ^Œ∂~°O
1) 149,895,500 H˜.g∞.
2) 149,593,300 H˜.g∞.
3) 149,598,500 H˜.g∞.
4) 149,000,000 H˜.g∞.
27. "åÅ∞`«ÅO Z`«∞Î `«yæ#ѨÙÊ_»∞ LѨÜ≥∂yOKÕ |ÅO
1) ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok
2) `«fi~°QÍ ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok
3) `«QÆ∞æ`«∞Ok
4) <≥=∞‡kQÍ ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok
28. Hõ Å ∞Ѩ Ù "≥ Ú Hõ ¯ efl `˘ÅyOK« _ ®xH˜ , ^Œ ∞ xfl# <Õ Å x
K«^∞Œ #∞KÕÜ∞« _®xH˜ LѨÜ∂≥ yOKÕ Ñ¨iHõ~O°
1) Hõ„~°^Œ∞OQÆ
2) =∞_»¡Q˘„~°∞
3) <åQÆe
4) Q˘„~°∞

™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ –"≥∞^äŒ_®År
29. H˘O_»Å#∞ ã¨∂zOK«∞@‰õΩ =∂ºÑπÖ’ D ~°OQÆ∞#∞ "å_»∞`å~°∞.
1) |∂_ç^Œ ~°OQÆ∞
2) he ~°OQÆ∞
3) P‰õΩѨK«Û~°OQÆ∞
4) QÀ^èŒ∞=∞ ~°OQÆ∞
30. „áê^äqŒ ∞Hõ ™ê÷~ÚÖ’ ''k‰õΩ¯Å∞—— J#∞ áê~î=° Ú É’kèOK«∞@‰õΩQÍ#∞
KÕѨ@ì^ŒQÆ∞ J#∞"≥·# Hõ$`«º=Ú
1) „Ѩâ◊fl – L`«Î~° Ѩ^Œúu ^•fi~å É’kèOK«_»O
2) =¸ÖÏ^è•~°OÅ ^•fi~å É’kèOK«_»O
3) Ѩiã¨~°=ÚÅ ^•fi~å É’kèOK«_»O
4) LѨ<åºã¨=ÚÅ ^•fi~å É’kèOK«_»O
31. ''q^•ºiú „Ѩ*Ï™êfi=∞ºO Ѩ@ì Q“~°=O D ÅHΔͺxH˜ K≥Ok#k.
1) qxÜ≥∂QÆ=Ú
2) Jaè~°∞z
3) J=QÍǨÏ#
4) "≥·Yi
32. K«i„`«#∞ Ü«ÚQÍÅ"åsQÍ É’kèOK«∞@‰õΩ `À_»Ê_»∞ LѨQÆ=∞=Ú
1) HÍÅ„Hõ=∞ LѨQÆ=∞=Ú 2) L^•=~°Î LѨQÆ=∞=Ú
3) JOâ◊ LѨQÆ=∞=Ú 4) UHõˆHO„^Œ LѨQÆ=∞=Ú
33. Ѩiã¨~åÅ q*Ï˝#O–1Ö’x 'Kåi„`«Hõ Hõ@ì_®Å∞— J<Õ áê~î°OÖ’
Wq∞_ç L#fl =∞øeHõ JOâ◊O
1) „ã‘Î, ѨÙ~°∞+¨ ã¨=∂#`«fiO
2) ÉèÏ~°fÜ«∞ ã¨Oã¨$¯u, ™êO„Ѩ^•Ü«∞O
3) ~å*ϺOQÆ Ç¨Ï‰õΩ¯Å∞
4) ã¨=∂#`«fiO,„Ѩ*Ï™êfi=∞ºO, ™ê=∞º"å^ŒO
37

34. 1986 *ÏfÜ« ∞ q^•ºq^è • #O`À ''áÈÅÛ^Œ y # q^•º
„Ѩ=∂}ÏÅ#∞—— ™êkèOK«_®xÔH· KÕ~°Û|_ç# JOâ◊O
1) =∞øź q^Œº
2) *ÏfÜ«∞ q^•º„Ѩ}ÏoHÍ K«@ìO
3) Hõh㨠JÉèíºã¨# ™ê÷~ÚÅ∞
4) ™ê~°fi„uHõ „áê^äŒq∞Hõ q^Œº
35. ''q^•º „Ѩ}ÏoHõ—— JO>Ë
1) áê~î°âßÅ `«# J=ã¨~åÅ#∞ ^Œ$+≤ìÖ’ LOK«∞H˘x KÕ¿ã
™êO=`«ûiHõ „Ѩ}ÏoHõ
2) Láê^蕺ܫÚ_»∞ `«~Q° uÆ Ö’ É’kèOK«_®xH˜ U~åÊ@∞KÕã∞¨ H˘#fl
„Ѩ}ÏoHõ
3) XHõ ã¨Éˇ˚‰õΩìÖ’ `«Ü«∂~°∞Kտ㠄Ѩ}ÏoHõ
4) q^•º~°∞÷ʼnõΩ áê~î°âßÅ U~åÊ@∞KÕ¿ã J#∞Éèí"åÅ ™êHõźO
36. ''K«i„`«, Éèí∂QÀà◊O, J~°÷âßGO, áœ~°ã¨`«fiO "≥Ú^ŒÖˇ·#q
™êO„Ѩ^•Ü«∞HõOQÍ `≥e¿Ñ âßG"Õ∞ ™êOѶ≤∞Hõ âßG=Ú—— Jx
x~°fizOz#"å~°∞
1) "≥ã‘¡   P_»"£∞û
2) H˘~îås Hõg∞+¨<£
3) "≥ã‘ì   ~åã≤¯<£
4) ÃãHõO_»s q^•ºHõg∞+¨<£
37. ''Hõh㨠JÉèºí ã¨#—— J#QÍ „Ѩ^•è # JÉèºí ã¨<åOâßÅÖ’ Hõhã¨O
1) 50 âß`«O ™êkèOK«_»O
2) 80 âß`«O ™êkèOK«_»O
3) 35 âß`«O ™êkèOK«_»O
4) 70 âß`«O ™êkèOK«_»O
38. =∞<Àq*Ï˝# âßGA˝Å „ѨHÍ~°O ''K«∂_»@O—— ^•fi~å [~°∞QÆ∞
JÉèíºã¨# âß`«O
1) 11 âß`«O
2) 1.0 âß`«O
3) 83 âß`«O
4) 3.5 âß`«O
39. '™ê~°<å^äŒ ã¨∂Ñ÷ =¨ Ú—— xi‡Oz#^≥=~°∞? J#∞ „Ѩâfl◊ U ÅHõΔ º=Ú
™êkèOK«∞@‰õΩ xˆ~ÌtOѨ |_ç#k?
1) qxÜ≥∂QÆO
2) J=QÍǨÏ#
3) <≥·Ñ¨Ù}ºO
4) *Ï˝#=Ú
40. Z_£QÍ~ü_≥Öò „ѨuáêkOz# ''J#∞Éèí= â◊OYO——Ö’ S^Œ=
J#∞Éè=í O
1) â◊|Ì „ѨfHõÅ∞
2) Hõ$„u=∞ J#∞Éèí"åÅ∞
3) „Ѩ^Œ~°≈#Å∞
4) ˆHΔ„`« Ѩ~°º@#Å∞

™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ HõO>ˇO\ò
41. ˆHO„^ŒOÖ’ ™êOѶ≤∞Hõ ã¨OˆHΔ=∞âßY <≥ÅH˘ÅÊ|_ç# ã¨O=`«û~°O
1) 1985 2) 1992 3) 1950 4) 1972
42. áê~°¡"≥∞O@∞ J#QÍ
1) ~åRѨu, LѨ~åRѨu, Ö’H±ã¨Éèí
2) ~åRѨu, ~å[ºã¨Éèí, ã‘ÊHõ~°∞
3) Ö’H±ã¨Éèí, ~å[ºã¨Éèí, „Ѩ^è•#=∞O„u
4) ~åRѨu, Ö’H±ã¨Éèí, ~å[ºã¨Éèí

43. „H˜Ok z„`«OÖ’ K«∂Ѩ|_ç# Hõ@ì_»O U ~åAÅ HÍÖÏxH˜
ã¨O|OkèOz#k.
1) Ǩϟܫ∞™êÅ∞Å∞
2) ~åR ‰õÄ@∞Å∞
3) HÍHõfÜ«ÚÅ∞
4) áêO_»∞ºÅ∞
44. J"≥∞*Ï<£ #k D „H˜Ok „Ѩ=Ç≤ÏOK«∞ YO_»O
1) ^ŒH˜Δ} J"≥∞iHÍ
2) P„Ѷ≤HÍ
3) P„¿ãìeÜ«∂
4) Pã≤Ü«∂
45. „H˜Ok Pã≤Ü«∂ YO_» Ѩ@OÖ’ ã¨∂zOѨ|_çOk.
1) [#™êO„^Œ`«
2) J_»=ÙÅ∞
3) Éè∫uHõã¨fi~°∂ѨO
4) j`À+¨‚ã≤÷u
46. Éèí∂q∞ÃÑ· r=~åâ◊√ʼnõΩ =ÚYº"≥∞ÿ# "å`å=~°}O
1) „™êì\’ P=~°}O
2) â◊¥#º P=~°}O
3) „\’áÈ P=~°}O
4) S<À P=~°}O
47. |$ǨÏnâ◊fi~åÅÜ«∞O xi‡Oz#k
1) KÀà◊√Å∞
2) áêO_»∞ºÅ∞
3) HÍHõfÜ«ÚÅ∞
4) "ÕOy Kåà◊√‰õΩºÅ∞
48. ѨOK« áêO_»= ~°^ä•Å∞ QÆÅ ã¨÷ÅO
1) HõOz
2) =∞Ǩ|eѨÙ~°O
3) ÉÏ^•q∞
4) ~å[=∞¿ÇÏO„^Œ=~°O
49. ÉèÏ~°fÜ«∞ ã¨Oã¨$¯uH˜ É∫^Œú=∞`« HÍ#∞Hõ
1) ‰õΩ`«∞Éòg∞<å~ü
2) „âß=} ɡ֒æÖÏÖ’x HõàÏYO_»O
3) `å*ò=∞ǨÏÖò
4) J[O`åz„`åÅ∞
50. „H˜Ok Ѩ@OÖ’ QÆ∞iÎOѨ|_ç# #k.
1) `«Ñ¨u
2) QÀ^•=i
3) #~°‡^Œ
4) =∞Ǩ#k
51. Wk Éèí„^Œ`å=∞O_»eÖ’ âßâ◊fi`« ã¨Éèíº`«fiO Hõeæ#^Õâ◊O HÍ^Œ∞.
1) „a@<£
2) K≥·<å
3) J"≥∞iHÍ ã¨OÜ«ÚHõÎ ~å„ëêìÅ∞
4) WO_çÜ«∂
52. HõO^Œ∞‰õÄi gˆ~â◊eOQÆO ™ê÷Ñ≤Oz# Ѩ„uHõ
1) Hõ$ëê‚ Ñ¨„uHõ
2) PO„^茄ѨÉèí
3) q"ÕHõ=~°úx
4) PO„^èŒÑ¨„uHõ
53. ÃÑ<åfl#k PO„^è„Œ Ѩ^âÕ òÖ’ D lÖÏ¡Å QÆ∞O_® „Ѩ=Ç≤ÏOK«∞K«∞#flk.
1) J#O`«Ñ¨Ù~°O, Hõ_»Ñ¨, <≥Å∂¡~°∞
2) J#O`«Ñ¨Ù~°O, Hõ~°∂flÅ∞, <≥Å∂¡~°∞
3) J#O`«Ñ¨Ù~°O, Hõ_»Ñ¨, z`«∂Î~°∞
4) J#O`«Ñ¨Ù~°O, Hõ~°∂flÅ∞, =∞ǨÏ|∂Éò#QÆ~ü
54. ÉèÏ~°`^« âÕ ◊ #n[ÖÏÅÖ’ PO„^è„Œ Ѩ^âÕ òÖ’ ZO`«âß`«O #n[ÖÏÅ∞
„Ѩ=Ç≤Ïã¨∞<Î åfl~Ú.
1) 20
2) 15 3) 25
4) 10
38

55. =∂iì<£ Å∂^äŒ~üH˜OQ∑ <ÀɡÖò âßOu |Ǩï=∞u á⁄Ok#
ã¨O=`«û~°O
1) 1966 2) 1963 3) 1965 4) 1964
56. 'ÉèÏ~°`«^Õâ◊ J<Õfi+¨}— J<Õ „QÆO^ä•xfl ~°zOz#"å~°∞.
1) HõO^Œ∞‰õÄi gˆ~â◊eOQÆO
2) @OQÆ∞@∂i „ѨHÍâ◊O
3) ~å*Ï ~å=∞"≥∂ǨÏ#~åÜü∞
4) ѨO_ç`« [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙
57. 1947Ö’ Éè Ï ~° ` « ^ Õ â ◊ O ™êfi`« O „`« º O á⁄Ok# `« ~ åfi`«
L`«Î~°„Ѩ^Õâò QÆ=~°fl~°∞QÍ xÜ«∞q∞OѨ|_ç#"å~°∞.
1) ã¨~åÌ~ü =Å¡ÉèÏ~Ú Ñ¨>ËÖò
2) ^Œ∞~åæÉèÏÜü∞ ^Õâò=ÚMò
3) ã¨~Àlh <åÜ«Ú_»∞
4) ÉÏÅQÆOQÍ^èŒ~°uÅH±
58. SHõº~å[ºã¨q∞u q^•º"≥*· Ï˝xHõ ™êOã¨$¯uHõ ã¨Oã¨÷ Pq~°ƒqù Oz#
ã¨O=`«û~°O
1) 1946 2) 1948 3) 1945 4) 1947
59. '*Ï~Ú<£ WO_çÜ«∂— J<Õ L^Œº=∞OÖ’ áêÖÁæx KåÖÏ™ê~°∞¡
*ˇ·Å∞‰õΩ "≥o§#k.
1) ^Œ∞yæ~åÅ QÀáêÅHõ$+¨‚Ü«∞º
2) |∂~°∞æÅ ~å=∞„H˜+¨‚~å=Ù
3) =∂_»áê\˜ ǨÏ#∞=∞O`«~å=Ù
4) @OQÆ∞@∂i „ѨHÍâ◊O
60. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ „a\˜+π ~å[º ™ê÷Ѩ‰õΩ_»∞
1) "å~°<£ ¿ÇÏã≤ìOQ∑û
2) _»Ö∫›ã≤
3) ~å|~üì ÔH·¡=Ù
4) qeÜ«∞O ɡO\˜OH±
61. QÆ∞~°∞„QÆǨxH˜ QÆÅ LѨ„QÆǨÅ∞
1) 1
2) 21 3) 2
4) 16
62. ã≤O^èŒ∞<åQÆiHõ`« HÍÅO
1) „H©.ѨÓ. 2300–1756
2) „H©.ѨÓ. 2300–1758
3) „H©.ѨÓ. 2300–1750
4) „H©.ѨÓ. 2300–1760
63. '„QÍ=∂Ö’¡ x=ã≤OKÕ [#O Z‰õΩ¯= qÅ∞"≥·# Pã≤Η Jx
qâ◊fiã≤Oz# =ºH˜Î
1) ã¨∞ÉèÏ+πK«O„^ŒÉ’ãπ 2) WOk~åQÍOnè
3) ã¨~åÌ~ü Ѩ>ËÖò
4) [=ǨÏ~üÖÏÖò<≥„Ǩ˙
64. ã¨∂÷Å J~°÷âßGO „H˜Ok ^•xH˜ „áê^è•#º`«xã¨∞ÎOk.
1) ^èŒ~°Å ã≤^•úO`«=Ú 2) qxÜ≥∂QÆ^•~°∞Å `«$Ñ≤Î
3) *ÏfÜ«∂^•Ü«∞O
4) ÖÏÉèí#ëêìÅ∞
65. '=∂à◊qHÍyfl q∞„`«O— ~°zOz#"å~°∞
1) QÆ∞}Ï_è»∞º_»∞
2) HÍo^•ã¨∞
3) ǨÅ∞_»∞
4) ǨÏ~°∞¬_»∞

66. ''„uÑ‘@Hõ=ÚÅ∞——
1) É∫^Œ∞úŠѨq„`« „QÆO^ä•Å∞
2) „ÔH·ã¨Î=ÙŠѨq„`« „QÆO^ä•Å∞
3) *ˇ·#∞ŠѨq„`« „QÆO^ä•Å∞
4) Ç≤ÏO^Œ∞=ÙŠѨq„`« „QÆO^ä•Å∞
67. eaÜ«∂ ~å[^è•x
1) ÔH·~À
2) Å∞™êHÍ
3) „\˜áÈe
4) _®Hõ~ü
68. ÉÁbqÜ«∂ Ñ‘~î°Éèí∂q∞ QÆÅ YO_»O
1) L`«Î~° J"≥∞iHÍ
2) P„Ѷ≤HÍ
3) ^ŒH˜Δ} J"≥∞iHÍ
4) Pã≤Ü«∂

Z_»∞ºˆH+¨#Öò Ãã·HÍÅr
69. áê~î ° â ßÅÖ’ q^•ºi÷ H ˜ 㨠O |Okè O z# =ÚYº"≥ ∞ ÿ # ,
qâ◊fiã¨hÜ«∞"≥∞ÿ# q+¨Ü«∂Å#∞ ¿ãHõiOK«∞@‰õΩ U Ѩ^Œúux
qxÜ≥∂yOK«=K«∞Û?
1) „Hõ=∂aè=$kú Ѩ„`«O 2) „ѨÜ≥∂QÍ`«‡Hõ
3) JO`«:ѨijÅ#
4) Ѩi=$K«Û
70. XHõ K«~°O qÅ∞= ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞O>Ë Ô~O_»= K«~°O qÅ∞= ‰õÄ_®
ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok. P K«~åÅ =∞^茺 ã¨O|O^è•xfl
1) ~°∞}Ï`«‡Hõ ã¨Ç¨Ï ã¨O|O^èŒO
2) HÀ\˜„Hõ=∞ ã¨Ç¨Ï ã¨O|O^èŒO
3) ^èŒ<å`«‡Hõ ã¨Ç¨Ï ã¨O|O^èŒO
4) â◊¥#º ã¨Ç¨Ï ã¨O|O^èŒO
71. K˘~°= K«∂Ѩ_»O – `«Ñ¨ÙÊ KÕâß##fl ÉèÏ=# U =Ü«∞ã¨∞ûÖ’
Hõ#∞Q˘#QÆÅ=Ú?
1) 3 ã¨OII – 5 ã¨OII 2) 12 ã¨OII – 20 ã¨OII
3) 6 ã¨OII – 12 ã¨OII 4) 1 ã¨OII – 3 ã¨OII
72. =¸iÎ=∞`«fi x~å‡}OÖ’ P#O^Œã¨∂„`åxfl áê\˜OKÕk
1) Jz`«∞Î
2) J^茺ǨÏO
3) JǨÏO
4) KÕ<Õ`«
73. ÔQ™êìÅ∞ì"å^Œ∞Å∞ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì# ã¨=∞„QÍHõ$u ã≤^•úO`«=Ú#‰õΩ
=∞~˘Hõ¿Ñ~°∞
1) P^Œ~å≈Å ã≤^•úO`«O
2) „\Ï<£ûáÈl+¨<£ ã≤^•úO`«O
3) ã¨=∞~°∂Ѩ =¸ÅHÍÅ ã≤^•úO`«O
4) ™ê=∂hºHõ~°} ã≤^•úO`«O
74. „Ѩ`«ºHõΔ Ñ¨Ù#~°fi º=ã‘÷Hõ~°} U JÉèíºã¨#OÖ’ [~°∞QÆ∞`«∞Ok?
1) HÍ~°º™ê^èŒHõ x|O^èŒ#O
2) Ü«∞`«fl „Ѩܫ∞`«fl ^À+¨
3) JO`«~ü^Œ$+≤ì
4) âß„ã‘ÎÜ«∞ x|O^èŒ#O
75. ÃÇÏ~°ƒ~üì `«Ü«∂~°∞KÕã≤# É’^èŒ<å Ѩ^ŒúuÖ’ q^•ºi÷ Ü≥ÚHõ¯
"≥Ú^Œ\ ^˜ ⌠◊
1) JÉèíºã¨#O
2) =¸~°ÎzO`«#
3) ѨiѨHõfi`«
4) ã¨Oã≤^Œú`«
39

76. „ѨHõÅÊ#–xQÆ=∂`«‡Hõ q"ÕK«#O U ^Œâ◊Ö’ [~°∞QÆ∞`«∞Ok?
1) J=¸~°Î „ѨKåÅHõ ^Œâ◊
2) ã¨O"Õ^ŒHõ KåÅHõ ^Œâ◊
3) =¸~°Î „ѨKåÅHõ ^Œâ◊
4) ѨÓ~°fi „ѨKåÅHõ ^Œâ◊
77. ÉÏÅÅ qHÍ㨠J^茺ܫ∞<åxH˜ U =∞<Àq*Ï˝# âßGA˝_»∞
''J|˚~ˆ fi+¨<£ _À"£∞#∞—— J=∞iÛ<å_»∞?
1) UÖò
2) Ñ≤Ü«∂*ˇ
3) ÔQÃãÖò
4) JÜ≥∂=
78. HÀÃÇÏÅ~ü „ѨÜ≥∂QÍÅ∞ U ѨijÅ#‰õΩ L^•Ç¨Ï~°}?
1) ã¨Ç¨Ï[ 2) Jã¨OK«i`« 3) ã¨OK«i`« 4) xÜ«∞O„u`«
79. JÅÊ|∞^Œ∞úÅ „Ѩ*Ï˝ ÅaÌ
1) 20–50
2) 0–20
3) 50–70
4) 70–90
80. XHõ =ºH˜HÎ ˜ XHõ ~å[H©Ü∞« <åÜ«∞‰õΩ_»O>Ë W+¨Oì ÖË^∞Œ . JO^Œ∞Hõ`_« ∞»
''JO^ŒiH© J`«#O>Ë W+¨Oì ÖË^OŒ _ç—— JO\Ï_»∞. ÃÑ#· K≥Ñʨ |_ç#
=ºH˜Î U ~°HõΔHõ `«O„`åxfl qxÜ≥∂yOK«∞‰õΩO@∞<åfl_»∞?
1) q™ê÷Ѩ#=Ú
2) „ѨˆHΔѨ}=Ú
3) ¿ÇÏ`«∞H©Hõ~°}O
4) ^Œ=∞#=Ú
81. ѨÙ#:㨇~°} ^•fi~å ^è•~°}#∞ `≥Å∞ã¨∞HÀ=_®xH˜ LѨÜ≥∂yOKÕ
Ѩ^Œúu
1) 㨇 $u
2) âßaÌHõ ѨÙ#:㨇~°}
3) ѨÙ#:㨇~°}
4) ѨÙ#~°Éèíºã¨#=Ú
82. q^•ºi÷ Ü≥Ú¯ JÉèºí ã¨# ã≤u÷ Ö’ ÃÇÏK«∞Û`«Q∞Æ Åæ ∞, J=^è•#O, "ÕQ=Æ Ú
HõxÑ≤Oz#KÀ P ^Œâ◊#∞ U=∞O^Œ∞~°∞?
1) KåOK«Åº ^Œâ◊
2) âßs~°Hõ ǨÏ^Œ∞Ì
3) Ñ‘~î°Éèí∂q∞ ^Œâ◊
4) „áê~°OÉèíHõ ã¨∂ÊiÎ
83. ã¨=∞~°∂Ѩ =¸ÅHÍÅ ã≤^•úO`«=Ú#∞ „ѨuáêkOz# âßGA˝_∞»
1) KåÔ~¡ãπ[_£
2) HÀÃÇÏÅ~ü
3) ^ä•~°<£_≥·H±
4) ÉψQ¡
84. XHõ q^•ºi÷ P@Å∞ ÉÏQÍ P_»∞`å_»∞ =∞iÜ«Ú q^ŒºÖ’ ‰õÄ_®
"≥Ú^Œ\ ˜™ê÷#O ÔH·=â◊O KÕã¨∞H˘O\Ï_»∞. Hõ#∞Hõ J`«xÖ’ U
|^ŒÖÏ~ÚOѨ٠K«∂_»QÆÅ=Ú?
1) =ºuˆ~Hõ
2) J#∞‰õÄÅ
3) kfiáê~°≈fi
4) â◊¥#º
85. É’^èŒ<å Ü«∞O„`åÅ#∞ "≥Ú@ì"≥Ú^Œ@ Hõ#∞Q˘#fl âßGA˝_»∞
1) „ÃÑã≤û
2) ^ä•~°<£ _≥·H±
3) ã≤¯#fl~ü
4) áê"£F"£
86. =¸~îå^Œâ◊ Jx U ^Œâ◊#∞ JO^Œ∞~°∞?
1) L`«Î~° ÉÏź ^Œâ◊
2) ѨÓ~°fiH“=∂~° ^Œâ◊
3) ѨÓ~°fi ÉÏź ^Œâ◊ 4) â‹·â◊= ^Œâ◊
87. JKÕ`#« "≥∞#ÿ =∂#ã≤Hõ Hõ$`åºÅ#∞ q=iOz# "≥Ú^Œ\˜ âßGA˝_∞»
1) Ji™êì\ ˜Öò
2) „á¶⁄ɡÖò
3) áê¡\’
4) ™È„Hõ\ ©ãπ

88. q^•º`«`«fiOÖ’ qѨ¡"å`«‡Hõ =∂~°∞ÊÅ∞ fã¨∞H˘zÛ# ~°∂™È U
^Õâã◊ ∞¨ _÷ ∞» ?
1) W@b
2) ã≤fi@˚~å¡O_£
3) „á¶ê<£û
4) [~°‡h
89. „Ѩ*Ï˝Åaúx "≥Ú^Œ@QÍ LѨÜ≥∂yOz# âßG"Õ`«Î
1) Ããì~üfl 2) @~°‡<£ 3) a<Õ 4) "≥∞„iÖò
90. ã≤ÊÜ«∞~ü=∞<£ HÀ\˜„Hõ=∞ Ѩ^ŒúuÖ’ ã¨Ç¨Ïã¨O|O^èŒ QÆ∞}HÍxfl
QÆ}˜OK«_®xH˜ LѨÜ≥∂yOK«=Åã≤# ã¨∂„`«O
1)

3)

⎡ σΣD 2 ⎤
σΣD 2
ρ = 1− ⎢
ρ
=
1


2)
2
N 2 (N − 1)
⎢⎣ N(N − 1) ⎥⎦
ρ = 1−

σΣD
N(N 2 − 1)

4)

σΣD 2
ρ = 1−
N(N − 1)

91. Peƒx[O J#QÍ
1) HÍ@~åH±ì
2) „ǨÏã¨fi^Œ$+≤ì
3) ~°OQÆ∞ Ö’Ñ≤OK«_»O 4) ^Œ∂~°^Œ$+≤ì
92. |ǨïHÍ~°Hõ ã≤^•úO`«=Ú#∞ „ѨuáêkOz#"å~°∞?
1) ã≤ÊÜ«∞~ü=∞<£
2) a<Õ
3) ^äŒ~üã¨ì<£
4) ^ä•~üfl_≥·H±
93. _çãÖπ Hˇ û˜ Ü«∂ J#QÍ
1) JÉèíºã¨# ã¨=∞~°÷`« Ö’áêÅ∞
2) QÆ}˜`« <≥·Ñ¨Ù}º`« ÖËHõáÈ=_»O
3) Ѩ^•Å#∞ ã¨iQÍ LѨÜ≥∂yOK«ÖËHõáÈ=_»O
4) LKåÛù~°} Ö’áêÅ∞
94. „ѨuÉèÏ=O`«∞Å#∞ U Ѩ^Œúu ^•fi~å QÆ∞iÎOѨ=K«∞Û?
1) Jã¨=∞„QÆ Ñ¨ijÅ# 2) ѨHõΔáê`«O ^•fi~å
3) „Ѩ=∂}ÏÅ∞ ^•fi~å 4) =∂#ã≤Hõ ѨsHõΔÅ∞
95. z#flÑ≤Å¡ÅÖ’ áêÅ^ŒO`åÅ∞ Zxfl LO\Ï~Ú?
1) 12
2) 20 3) 15
4) 16
96. q㨇 $u J<Õk ^Õx=Å¡ U~°Ê_Õ „H˜Ü«∂`«‡Hõ „Ѩ„H˜Ü«∞?
1) ѨÙ#:㨇~°}
2) 㨇 $u
3) QÆ∞iÎOѨÙ
4) *’HͺÅ∞
97. D „H˜Ok "å\˜Ö’ K«~°jÅ`å =∂<åÅ∞ HÍxk Uk?
1) ã¨QÆ@∞ qK«Å#O
2) ÉÏǨïà◊HõO
3) K«`«∞~åúOâ◊Hõ qK«Å#O 4) „áê=∂}˜Hõ qK«Å#O
98. XHõ L^ÀºyH˜ ^Œ∂~°Ñ¨Ù ^ÕâßxH˜ |kb J~ÚOk. áÈ=_»O
W+¨ìO ÖË^Œ∞. HÍHõáÈ`Õ ~år<å=∂ KÕÜ«∞=Öˇ#∞. ~år<å=∂
KÕ¿ãÎ "Õˆ~ L^ÀºQÆ"Õ∞ ^˘~°Hõ^Œ∞. Wk U ã¨OѶ¨∞~°¬} ã≤÷u?
1) LѨQÆ=∞–ѨiǨ~° ã¨OѶ¨∞~°¬}
2) z#fl ã¨OѶ¨∞~°¬}
3) ѨiǨ~°–ѨiǨ~° ã¨OѶ¨∞~°¬}
4) LѨQÆ=∞ – LѨQÆ=∞ ã¨OѶ¨∞~°¬}
40

99. „ѨfHÍÅ ^•fi~å `≥e¿Ñ q+¨Ü«∂xfl U=∞O^Œ∞~°∞?
1) ÉèÏ=#
2) J=^è•#O
3) „Ѩ`«ºHõΔO
4) 㨇 $u
100.㨇 $ux ÃÑOKÕO^Œ∞‰õΩ "å_Õ Ñ¨^Œúu
1) ^Œ=∞#O
2) J=~À^èŒO
3) H˘O_»QÆ∞~°∞ÎÅ∞
4) 㨇 $u<åâ◊#O
101.~ÀëêH± ã≤~å=∞~°HÅõ ∞#fl HÍ~°∞Ť Ö’ U q+¨Ü∂« xfl ''x~°Ü
‚ ∞« HÍÅ∞——QÍ
#"≥∂^Œ∞KÕ™êÎ~∞° ?
1) PHõ$u
2) Ѩi}Ï=∞O
3) ™ê÷#O
4) q+¨Ü«∞O
102. =sæHõ$`« ^Œ`åÎOâßxH˜ =∂^茺q∞Hõ=Ú#∞ QÆ}˜OK«_®xH˜ ã¨∂„`«O
⎡N

⎢ 2 − CumF ⎥

Mdn = L + ⎢
fm


⎢⎣
⎥⎦

xi

WO^Œ∞Ö’ ( Cum f) J#QÍ

1) `«~°QÆu JO`«~°O
2) =∂^茺q∞Hõ L#fl `«~°QÆuH˜ =ÚO^Œ∞#fl `«~°QÆu ã¨Oz`«
áœ#:ѨÙ#º qÅ∞=
3) =∂^茺q∞Hõ L#fl `«~°QÆu JO`«~°O kQÆ∞= ǨÏ^Œ∞Ì
4) QÆ}ÏOHÍÅ ã¨OYº
103. ™ê=¸Ç≤ÏHõ HÍ~°Hõ ã≤^•úO`«=Ú#‰õΩ =∞~˘Hõ¿Ñ~°∞
1) „áê^äŒq∞Hõ =∂#ã≤Hõ ™ê=∞~å÷ºÅ∞
2) ™ê=∂#º ™ê=∞~å÷ºÅ∞
3) ™ê=¸Ç≤ÏHõ ™ê=∞~å÷ºÅ∞
4) `åi¯Hõ ™ê=∞~å÷ºÅ∞
104. „Ѩ*Ï˝ ÅaÌ
1) MA/CAx100

2) CA/MAx100

3) BA/MAx100

4) MA/BAx100

105. XHõ „QÍ=∞OÖ’ "≥Ú`«ÎO [<åÉèÏÖ’ 35 âß`«O Ç≤ÏO^Œ∞=ÙÅ∞,
30âß`«O =Úã≤¡=ÚÅ∞, 20 âß`«O „H˜+≤ìÜ«∞<£Å∞, 15 âß`«O
W`«~° =∞`«ã¨∞ÎÅ∞<åfl~°∞. =ÅÜ«∞ Ѩ@OÖ’ Ç≤ÏO^Œ∞=ÙÅ∞ ZO`«
J#∞áê`«OQÍ L<åfl~°∞?
1) 1300
2) 1200
3) 1260
4) 1080
106. #Å¡x ÃÑ`· º« ~°ãO¨ „™ê=HõO Z‰õΩ¯"≥#· KÀ U =¸iÎ=∞`«fi ~°H=õ Ú#‰õΩ
K≥Ok#"å~°=Ù`å~°∞?
1) ÃÑ·`«º „ѨHõ$u
2) B`åûÇ≤ωõΩ_»∞
3) q+¨}∞‚=Ù
4) âı¡+¨‡ „ѨHõ$u
107. ™ê=∂#º qÉèÏ[Hõ =„Hõˆ~Y‰õΩ =∞~˘Hõ¿Ñ~°∞
1) =ÅÜ«∞ Ѩ@O
2) QÍã≤Ü«∞<£ =„HõO
3) T~°÷fiˆ~Y
4) áœ#:ѨÙ#º ˆ~Y
108. „H˜Ü«∂jÅ"≥∞ÿ# Ѩiâ’^èŒ##∞ U Ѩiâ’^èŒ# JO\Ï~°∞?
1) „ѨÜ≥∂QÍ`«‡Hõ Ѩiâ’^èŒ#
2) K«~åº`«‡Hõ Ѩiâ’^èŒ#
3) =~°‚<å`«‡Hõ Ѩiâ’^èŒ#
4) Kåi„`«Hõ Ѩiâ’^èŒ#

[#~°Öò Ãã·<£û–"≥∞^äŒ_®År
109. „H˜O^Œx=fi|_ç# |Ǩïà‹·zÛHõ „Ѩâ◊flÖ’x ֒Ѩ=Ú =∂#=Ùx
â◊s~°=Ú Ö’Ñ¨Å Ñ¨OѨÙ=Öˇ ѨxKÕ¿ã ÉèÏQÆO
Z) HÍÅ∞ a) K≥q ã≤) QÆ∞O_≥
_ç) =Ú‰õΩ¯
1) ã¨=∞™êº ÉèÏQÆ=ÚÖ’ H˜¡+¨ì"≥∞ÿ# Ѩ^•Å∞<åfl~Ú.
2) qHõÖÏÊÅ∞ `«‰õΩ¯= ã¨OYºÖ’ L<åfl~Ú
3) ã¨=∞™êºÉèÏQÆ=Ú KåÖÏ z#flkQÍ LOk
4) qHõÖÏÊÅ∞ q^•ºi÷x PÖ’zOѨKÕ¿ãqQÍ ÖË=Ù.
110. „Ѩu~ÀE [iˆQ É’^èŒ<åÉèíºã¨# „Ѩ„H˜Ü«∞Ö’ q^•º~°∞÷Å∞
ZO`«"∞Õ ~°‰Ωõ áê~ q+¨Ü∂« Å#∞ <Õ~∞° Û‰õΩ<åfl~À `≥Å∞ã¨∞‰õΩ<ÕO^Œ∞‰õΩ
=∂„`«"Õ∞ Láê^蕺ܫÚ_»∞ KÕ¿ã =¸ÖϺOHõ#=Ú
1) ~°∂Ѩ} =¸ÖϺOHõ#=Ú
2) ã¨=∞„QÆ =¸ÖϺOHõ#=Ú
3) ֒Ѩ x~åú~°} =¸ÖϺOHõ#=Ú
4) ã¨OHõÅ# =¸ÖϺOHõ#=Ú
111. Ѩ@=ÚÖ’ K«∂Ѩ|_ç# Hõ$`«ºO ^•fi~å q^•º~°∞÷Å∞ <Õ~°∞Û‰õΩ<Õ
ÉèÏ=# áêenä<£ ã¨Oz

áêenä<£ ã¨Oz
1) QÍeÖ’ J<ÕHõ "åÜ«Ú=ÙÅ∞ QÆÅ=Ù
2) QÍe =∞#K«∞@∂ì P=iOz Ü«Ú#flk.
3) QÍeH˜ |~°∞=Ù HõÅ^Œ∞
4) QÍeH˜ Ñ‘_»#O HõÅ^Œ∞
112. 'KÕѨ âßfi㨄H˜Ü«∞— J<Õ áê~îåºOâßxfl É’kèOK«_®xH˜ K«Hõ¯QÍ
LѨÜ≥∂QÆѨ_Õ É’^èŒ<ÀѨHõ~°}O
1) q"ÕiÜ«∞O
2) ÃÇψ~ƒiÜ«∞O
3) ZˆHfiiÜ«∞O
4) >ˇ„ˆ~iÜ«∞O
113. ˆHΔ„`« Ѩ~°º@# ^•fi~å J~°÷=O`«OQÍ É’kèOK«QÆÅ áê~îåºOâ◊=Ú
1) ~°™êÜ«∞xHõ ã¨g∞Hõ~°}ÏÅ∞
2) r~°„‚ H˜Ü∞«
3) ~°HõÎO – x~å‡}O
4) ѨO@Å∞ – p_»Å∞, `≥QÆ∞à◊√§
114. ''q^•º~°∞÷ÅÖ’x "≥·Ü«ÚH˜ÎHõ ÉË^è•Å#∞ ^Œ$+≤ìÖ’H˜ fã¨∞HÀ^Œ∞—— J<Õ
Ѩiq∞u (limitation) QÆÅ É’^èŒ<å Ѩ^Œúu
1) J<Õfi+¨}ÏѨ^Œúu
2) xÜ≥∂[# Ѩ^Œúu
3) „ѨHõÅÊ<å Ѩ^Œúu
4) LѨ<åºã¨ Ѩ^Œúu
115. ''áê~î°º „Ѩ}ÏoHõ#∞ q^•º~°∞÷Å J=ã¨~åʼnõΩ `«y#@∞¡QÍ
~°∂á⁄OkOK«∞‰õΩ<Õ ¿ãfiK«Ûù áê~î°âßÅʼnõΩ LO_®e—— Jx
K≥Ñ≤Ê#"å~°∞
1) H˘~îås Hõg∞+¨<£
2) `å~å^Õq iáÈ~°∞ì
41

3) ÃãHõO_»s Z_»∞ºˆH+¨<£ Hõg∞+¨<£
4) Ѩ>ËÖò Hõq∞\˜
116. ''ѨiHõÅÊ#Å#∞ „ѨuáêkOK«_»O—— XHõ ™Èáê#OQÍ QÆŠѨ^Œúu
1) J<Õfi+¨}Ï Ñ¨^Œúu
2) âß„ã‘ÎÜ«∞ Ѩ^Œúu
3) „ѨHõÅÊ<å Ѩ^Œúu
4) K«~åÛ Ñ¨^Œúu
117. ''QÍe Ñ‘_#» =Ú—— J<Õ áê~îåºâßxfl É’kèOK«_®xH˜ LѨÜ∂≥ QÆÑ_¨ Õ
„áê^äŒq∞Hõ q*Ï˝#âßG ¿Ñ\˜HõÖ’x ѨiHõ~°=Ú
1) „ã≤ÊOQ∑„`åã¨∞
2) H˜~Àã≤<£ |~°fl~°∞
3) HõÑ‘Ê
4) ã≤~°Ol
118. „H˜O^Œx=fi|_ç#k U ~°HõѨ٠„Ѩâ◊fl ?
=i : UHõ"åi¬Hõ=Ú : zO`« :
1) =sæHõ~°} „Ѩâ◊fl
2) |Ǩïà‹·zÛHõ „Ѩâ◊fl
3) ™ê^Œ$â◊º „Ѩâ◊fl
4) UHÍO`«~° ã¨=∂^è•# „Ѩâ◊fl
119. XHõ q^•ºi÷ „"åã≤# ã¨=∂^è•# Ѩ„`åxfl #Å∞QÆ∞~°∞ Láê^蕺ܫÚÅ∞
kkÌ#ѨÊ\˜H˜ P q^•ºi÷H˜ 60 =∂~°∞¯ÖË =KåÛ~Ú. WÖÏ [iy`Õ
q^•ºi÷H˜ ~ÚzÛ# „Ѩâ◊fl Ѩ„`åx‰õΩ#fl qt+¨ì ÅHõΔ}O.
1) ÅHΔͺ`«‡Hõ`«
2) qâ◊fiã¨hÜ«∞`«
3) 㨄Ѩ=∂}`«
4) PK«~°}Ï`«‡Hõ`«
120. '"≥∞ÖÏkäÜ«∂<£— J<Õ ~°™êÜ«∞xHõ Ѩ^•~°÷O (q+¨ Ѩ^•~°÷O) QÆÅ
_»Éσ#∞ LѨHõ~°}=ÚQÍ K«∂Ñ≤ q^•º~°∞÷ʼnõΩ ™È^•Ç¨Ï~°}OQÍ
K≥ѨÊQÆÅ JOâ◊O
1) tbO„^Œ <åâ◊HõO
2) H©@Hõ <åâ◊HõO
3) <≥=∞\’Ãã·_»∞
4) QÆ∞Ň<åâ◊#O

"Õ∞^èŒ"≥∞\˜H±û HõO>ˇO\ò
121. (a

2n

-b2n)

Ü≥ÚHõ¯ HÍ~°}~åã¨∞Å∞

1) (an+bn)(an-bn)
2) (a2+b2) (a2-b2)
3) (a2-b2) 4) (a+b)n(a-b)n

122. 5x=1000 J~Ú# 5x-2 qÅ∞=
1) 25000 2) 4 3) 40 4) 975
123. 0.145#∞ p/q ~°∂Ѩ=ÚÖ’ „"åÜ«∞QÍ ^•x qÅ∞=
1) 8/55 2) 145/99 3) 141/99
4) 8/9
0
124. Ô~O_»∞ HÀ}ÏÅ H˘Å`«Å "≥Ú`«ÎO 90 J~Ú# "å\˜x U=∞x
JO\ÏO?
1) ѨÓ~°Hõ HÀ}ÏÅ∞
2) Pã¨#fl HÀ}ÏÅ∞
3) ã¨OѨÓ~°HõHÀ}ÏÅ∞ 4) ã¨~°à◊ HÀ}ÏÅ∞
125. XHõ ã¨OYº‰õΩ ^•xÖ’ 3/4 =O`«∞ã¨OYº#∞ HõÅ∞ѨQÍ Ñ¶¨e`«O
21H˜ã¨=∂#O J~Ú# P ã¨OYº
1) 81
2) 14 3) 93/4
4) 12
126. 5x-2y+z J#∞ ã¨=∂ã¨=Ú x-y-z Hõ#fl ZO`« `«‰õΩ¯=?
1) -4x+y-2z

2) -4x+2y+2z

3) 4x-yu+2z

4) 6x-3y

127. ~°∞. 600 ÃÑ· ã¨O=`«û~°=Ú#‰õΩ 11 âß`«O =_ô¤ =O`«∞# 2
1/4 ã¨OIIÅÖ’ ÉÏ~°∞=_ô¤ „ѨHÍ~°=Ú JQÆ∞ "≥Ú`«ÎO
1) ~°∞. 748.50
2) ~°∞. 745.50
3) ~°∞. 753.50
4) ~°∞. 750.50
128. XHõ Hõg∞‡ ˆ~MÏ z„`åxfl 1 ÃãO.g∞.´5 „Ѩ=∂}ÏÅ∞ ¿ã¯Å∞‰õΩ
wz<å~°∞. D ˆ~MÏ z„`«OÖ’ 52 „Ѩ=∂}ÏÅ∞ „Ѩ=∂}O QÆÅ
~åtx ã¨∂zOKÕ Hõg∞‡ á⁄_»=Ù
1) 5.2 ÃãO.g∞.
2) 0.52 ÃãO.g∞.
3) 10.4 ÃãO.g∞.
4) 2.6 ÃãO.g∞.
129. XHõ ÃãHÍì~∞° "≥.· 924 K«.ÃãO.g∞. ^•x "庙ê~°O÷ 42 ÃãO.g∞.
J~Ú# ^•x K«∞@∞ìH˘Å`«
1) 206 ÃãO.g∞.
2) 216 ÃãO.g∞.
3) 128 ÃãO.g∞.
4) 256 ÃãO.g∞.
130. XHõ =$`«Î Ѩikè ´ C Ü«¸x@∞¡ J~Ú# ^•x "≥·âßźO
1)

c2

K«.Ü«¸.

2)

πc
4

K«.Ü«¸.

3)

c2

K«.Ü«¸.

4)

c

K«.Ü«¸.

131. XHõ Ѷ¨∞#=Ú ã¨OѨÓ~°‚`«Å "≥·âßź=Ú 3750 K«.g∞. J~Ú#
^•x JOK«∞ á⁄_»=Ù
1) 25 g∞.
2) 50 g∞.
3) 925 g∞.
4) 40 g∞.
132.

x −1
3x − 1 1 + x

=3−
2
5
2

J~Ú# ˛ qÅ∞=

1) 9
2) 8
3) 7
4) 16
133. a,b Å∞ Ô~O_»∞ ã¨OYºÖˇ· a=b J~Ú# b=a J<Õ ^èŒ~°‡O
1) ã¨O„Hõ=∞# ^èŒ~°‡O
2) ã¨Ç¨ÏK«~° ^èŒ~°‡O
3) Ѩ~å=~°Î# ^èŒ~°‡O
4) ™œ+¨ì= ^èŒ~°‡O
134. J~°÷K«O„^•HÍ~°Ñ¨Ù H˜\ ˜H© K«∞@∞ìH˘Å`« 2.4 g∞. J~Ú# ^•x
"庙ê~°÷O
1) 14/15 g∞.
2) 15/7 g∞.
3) 42/55 g∞.
4) 7/15 g∞.
135. 1 „QÀã¨∞ ÃÑxûà◊¡ Ys^Œ∞ ~°∞. 54 J~Ú# 8 _»[#¡ ÃÑxûà◊¡
Ys^ΰ
1) ~°∞. 36
2) ~°∞. 45
3) ~°∞. 30
4) ~°∞. 90
136. XHõ Ô~·Å∞ 3 QÆO.ÅÖ’ 91 H˜.g∞. ^Œ∂~°=Ú, 2 QÆO.ÅÖ’ 74
H˜.g∞. ^Œ∂~°O áÈÜ≥∞#∞. J~Ú# P Ô~·Å∞ ã¨~åã¨i QÆO@‰õΩ
áÈ~Ú# ^Œ∂~°O
1) 33 H˜.g∞.
2) 25.5 H˜.g∞.
3) 30 H˜.g∞.
4) 64 H˜.g∞.
42

137. 45.456 Ü≥ÚHõ¯ qã¨Î~°} ~°∂Ѩ=Ú
1) 45 {
2) 45 {
3) 45 {
4) 45 {

4
5
6
+
+
100 1000 10000
4
5
6
+
+
1000 100 10
4
5
6
+
+
10 100 1000

138. XHõx ^ŒQÆæ~° 1 1/2 b. Ѩ@∞ì XHõ áê„`«, 30 b Ѩ@∞ì XHõ
„_»"∞£ L#flk. J`«x „_»"∞£ xO_»\ÏxH˜ áê„`«Ö’ h\˜x Zxfl™ê~°∞¡
áÈÜ«∂e?
1) 20 ™ê~°∞¡
2) 30 ™ê~°∞¡
3) 45 ™ê~°∞¡
4) 10 ™ê~°∞¡
139. XH˘¯Hõ¯ =~°∞ã¨Ö’ 12 K˘Ñ¨ÙÊ# QÍx 16 ÖËHõ 18 =O`«∞#
QÍx xÅɡ@ì_®xH˜ gÅQÆ∞ q^•º~°∞÷Å Hõx+¨ì ã¨OYº
1) 432
2) 216
3) 288
4) 144
140. 20H˜ ֒Ѩ٠QÆÅ „Ѩ^è•<åOHÍÅ∞
1) 9
2) 13 3) 8
4) 11
141. 900 ã¨OYº‰õΩ ã¨=∂#=∞QÆ∞ ~À=∞<£ ã¨OYº
1) CM

2) ID

3) MC

4) XC

142. 16, 4 Å J#∞áê`« =∞^茺=∞=Ú
1) 8
2) 136 3) 10
4) 64
143. 25/4 =∞iÜ«Ú 5/7 QÆ∞}HÍ~° qÖ’=∂Å Å|Ì=Ú
1) 125/98
2) 2/5
3) 5/2
4) 28/125
144. Ô~O_»∞ ѨÓ~°‚ ã¨OYºÅ "≥Ú`«ÎO 300. JO^Œ∞Ö’ XHõ\ ˜ 60
J~Ú# Ô~O_»=k.
1) –240 2) –5 3) 240
4) –360
145. =¸_»∞„QÆÇ¨ Å∞ ã¨∂~°∞ºx K«∞@ì#∞ 200, 250, 300 ~ÀAÅÖ’
`«=∞ `«=∞ =ÅÜ«∂ÅÖ’ XHõ¯™êi uiy=™êÎ~Ú. Jq D
~ÀA# L#fl ™ê÷#=ÚÖ’xH˜ uiy ~å=\ÏxH˜ Ѩ@∞ì ~ÀAÅ∞
1) 3000 ~ÀAÅ∞
2) 3500 ~ÀAÅ∞
3) 3600 ~ÀAÅ∞
4) 3200 ~ÀAÅ∞
146. D „H˜Ok "å\˜Ö’ QÆ∞~°∞ HÀ}=Ú
1)
3)

2)
4)

147. XHõ n~°… K«`«∞~°„™êHÍ~°Ñ¨Ù á⁄_»=Ù 35 ÃãO.g∞., "≥_»Å∞Ê 25
ÃãO.g∞. nx K«∞@∞ì H˘Å`«`À ã¨=∂# K«∞@∞ìH˘Å`« QÆÅ
K«`«∞~°„ã¨=Ú#fl D Ô~O_çO\˜ "≥·âßÖϺŠx+¨ÊuÎ
1) 36:35 2) 35:30 3) 35:36 4) 30:35
148. XHõ L^Àºy `«# <≥Å r`«OÖ’ 33 1/3 âß`«O xÅfi KÕÃã#∞.
J`«x r`«O ~°∞ 3000 J~Ú# P <≥ÅÖ’ J`«x Y~°∞Û
1) ~°∞. 1000
2) ~°∞. 1500
3) ~°∞. 1800
4) ~°∞. 2000

4
+
100

[#~°Öò <åÖˇ_£˚
149. 2001 [<åÉèÏ ÖˇH¯õ Å „ѨHÍ~°O PO„^è„Œ Ѩ^âÕ òÖ’ „ã‘ÅÎ JHõ~Δ å㨺`å
âß`«O
1) 70.85 2) 61.11 3) 51.17 4) 54.16
150. ã¨∞„Ñ‘OHÀ~°∞ì „Ñ¨ã∞¨ `Î « „Ѩ^•è # <åºÜ«∞=¸iÎ
1) a.Z<£. H˜~åÊÖò
2) Z<£._ç. Ѩ\ÏflÜ«∞H±
3) Zãπ.Ñ≤. |~°∂K«
4) Zãπ.Zãπ.Z"£∞. MÏ„n
151. 2002= ã¨O=`«û~°OÖ’ P™ê¯~ü J"å~°∞#¤ ∞ JO^Œ∞H˘#fl ^Œ~≈° ‰õΩ_»∞
1) ~å<£Ç¨ÏŸ=~ü¤
2) ã‘ì"≥<£ ™È_»<£|~üæ
3) _≥#˚Öò "å+≤OQÆì<£
4) l"£∞ „ÉÏ_£ÉˇO\ò
152. ™êÇ≤Ï`«º JHÍ_»g∞ J"å~°∞#¤ ∞ á⁄Ok# 'HÍÖÏxfl x„^ŒáÈx=fi#∞—
HÍ=º~°K~« Ú`«
1) Z<£. QÀÑ≤
2) ~°=fi NǨÏi
3) P~°∞„^Œ
4) ã≤. <å~åÜ«∞}Ô~_ç¤
153. 2002= ã¨O=`«û~°OÖ’ Ѩ^‡Œ N ѨÙ~°™ê¯~åxfl JO^Œ∞‰õΩ#fl =∞#
~å„ëêìxH˜ K≥Ok# „Ѩ=ÚY "≥·^Œ∞ºÅ∞
1) _®. _ç. <åˆQâ◊fi~üÔ~_ç¤
2) _®. ~ålÔ~_ç¤
3) _®. ™È=∞~åA
4) _®. [Ü«∞~å"£∞Ñ≤OQÆo
154. ~°gO„^Œ<å^è£ ~îåQÆ∂~ü <À|∞Öò ѨÙ~°™ê¯~åxfl JO^Œ∞‰õΩ#fl
ã¨O=`«û~°O
1) 1914
2) 1916
3) 1913
4) 1915
155. ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠„Ѩã¨∞Î`« Z~Ú~ü pѶπ =∂~°¬Öò
1) Zãπ. Ѩ^Œ‡<åÉèí<£
2) Z."≥·. \˜Ñ≤flãπ
3) Zãπ. Hõ$+¨‚™êfiq∞
4) =∂^èŒ"ÕO„^Œã≤OQ∑
156. Ö’H±ã¨ÉèÏ^茺‰õΔΩÅ∞ =∞<ÀǨÏ~ü*’+≤ D xÜ≥∂[Hõ=~°æO #∞O_ç
áê~°"¡ ∞≥ O@∞‰õΩ ZxflHõÜ∂« º~°∞.
1) =ÚO|~Ú <å~üÎ Dãπì
2) =ÚOÉ~Ú ™œ`ü ÃãO„@Öò
3) =ÚO|~Ú <å~üÎ "≥ãπì
4) =ÚO|~Ú <å~üÎ ÃãO„@Öò
157. '¿Ñ¡„Q“O_£ PѶπ Ü«¸~ÀÑπ—QÍ Ñ≤Å∞=|_Õ ^Õâ◊O
1) Ü«ÚQÀ¿ã¡qÜ«∂
2) ã≤fi@˚~å¡O_£
3) W@b
4) ã‘fi_»<£
158. Hˆ O„^Œ <åºÜ«∞âßMÏ=∂`«∞ºÅ∞
1) J#O`«‰õΩ=∂~ü
2) J~°∞}ü*ˇ\ ©¡
3) Jl`üã≤OQ∑
4) [Q∑"≥∂ǨÏ<£
43

159. ~å*ϺOQÆ ã¨=~°} Hõq∞\© `«# ã≤áê¶ ~°∞ûÅ#∞ Hˆ O„^Œ „ѨÉ∞íè `åfixH˜
D <≥ÅÖ’ ã¨=∞iÊOzOk
1) U„Ñ≤Ü«∞Öò, 2002
2) "Õ∞, 2002
3) =∂iÛ, 2002
4) Ѷ≤„|=i, 2002
160. =∂iÛ 2002Ö’ ã¨∞„Ñ‘OHÀ~°∞ì *ÏfÜ«∞ q^•ºtHõΔ} Ѩiâ’^èŒ#
=∞O_»e =Ú„kOz# D Ô~O_»∞ q+¨Ü«∂Å áê~ѨÙã¨ÎHÍÅ∞
`«Ñʨ q∞QÆ`å Jxfl q+¨Ü∂« Å áê~ ѨÙã¨HÎ ÍÅ∞ „ѨK∞« ~°} =∞iÜ«Ú
J=∞‡HÍxH˜ J#∞=∞uOz#k.
1) ™êOѶ≤∞Hõ âß„™êÎÅ∞ =∞iÜ«Ú Ç≤ÏOn
2) ~°™êÜ«∞# âßGO =∞iÜ«Ú Ç≤ÏOn
3) ™ê=∂#º âß„™êÎÅ∞ =∞iÜ«Ú Ç≤ÏOn
4) QÆ}˜`« âßGO =∞iÜ«Ú Ç≤ÏOn
161. 'É’Å∞–k QÍ~ü—¤ (Bholu - The Guard) #∞ U„Ñ≤Ü∞« Öò <≥ÅÖ’
D ã¨Oã¨÷ Ü≥ÚHõ¯ QÆ∞~°∞ÎQÍ Z#∞flH˘<åfl~°∞.
1) ~À_£"Õãπ
2) "å@~ü"Õãπ
3) Z~Ú~ü"Õãπ
4) Ô~·ÖËfiãπ
162. ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠„Ѩã¨∞Î`« HõO„áÈìÅ~ü JO_£ P_ç@~ü [#~°Öò
1) ™Èb™⁄~åc˚
2) q.Z<£. H“Öò
3) Jâ’H± JQÆ~åfiÖò
4) q.ÔH. â◊√OQÆ∞¡
163. WO„^Œ∞x =„*ÏÜ«Ú^èŒO D Ãã·xHõ Ѩ`«HõOÃÑ· =Ú„kOK«|_ç
LO@∞Ok.
1) =∞Ǩg~üK«„Hõ
2) Ѩ~°"£∞g~üK«„Hõ
3) Jâ’H±K«„Hõ
4) g~ü K«„Hõ
164. ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠^ÕjÜ«∞ H˜ΔѨ}˜ '^èŒ#∞+π—
1) <ÕÅ #∞O_ç PHÍâßxH˜ „ѨÜ≥∂yOK«|_»∞`«∞Ok.
2) PHÍâ◊O #∞O_ç PHÍâßxH˜ „ѨÜ≥∂yOK«|_»∞`«∞Ok.
3) <ÒHõ #∞O_ç PHÍâßxH˜ „ѨÜ≥∂yOK«|_»∞`«∞Ok.
4) <ÒHõ #∞O_ç <ÒHõ‰õΩ „ѨÜ≥∂yOK«|_»∞`«∞Ok.
165. <å~üÎ Dã¨ì~°<£ Ô~·ÖËfi Ü≥ÚHõ¯ „Ѩ^è•# HÍ~°º™ê÷#O (Head quarters)

1) HõÅHõ`åÎ
2) QÀ~°H±Ñ¨Ó~ü
3) =ÚO|~Ú
4) =∂bQÍO
166. *ˇ.Zãπ. ~å*òѨÙ\ò D ã¨Oã¨÷ Ü≥ÚHõ¯ „Ѩã¨∞Î`« Kè≥·~°‡<£
1) Z<£.ã≤.D.P~ü.\˜. (N.C.E.R.T.)
2) Z<£.S.Z"£∞.ÃÇÏKü. (N.I.M.H.)
3) Z<£.ã≤.\˜.D. (N.C.T.E.)
4) Z<£.S.D.Ñ≤.Z. (N.I.E.P.A.)
167. 2008= ã¨O=`«û~°OÖ’ XeOÑ≤H± ˆQ"£∞û D #QÆ~°OÖ’
[~°Q#Æ ∞<åfl~Ú.
1) clOQ∑
2) J\Ï¡O\Ï
3) U^ä≥<£û
4) ã≤_ôfl

168. ''=O^Õ=∂`«~°O—— D ÉèÏ+¨Ö’ ~°zOK«|_ç#k
1) ɡOQÍb
2) `≥Å∞QÆ∞
3) ã¨O㨯 $`«O
4) Ç≤ÏOn
169. cǨ~üÖ’x '|~“h— nxH˜ „Ѩã≤kúK≥Ok#k
1) ÉÁQÆ∞æQÆ#∞Å∞
2) L‰õΩ¯ Hõ~å‡QÍ~°O
3) ~åy ã¨=Ú^•Ü«∞O 4) K«=Ú~°∞ â◊√kú Hõ~å‡QÍ~°O
170. >ˇãπì „H˜ÔH\òÖ’ É∫eOQ∑ #O^Œ∞ Ǩº„\˜H±#∞ ™êkèOz#
"≥Ú@ì"≥Ú^Œ\ ˜ ÉèÏ~°fÜ«Ú_»∞
1) N<å^è£
2) JxÖò‰õΩOÉË¡
3) ǨÏ~°ƒ[<£ã≤OQ∑
4) HõÑ≤Öò^Õ"£
171. HõÅÊHõOÖ’x J}∞â◊H˜Î Ѩiâ’^èŒ# qÉèÏQÆO ¿Ñ~°∞
1) WOk~åQÍOnè ÃãO@~ü Ѷ¨~ü J\Ïq∞H± sÃã~üÛ
2) "ÕiÜ«∞|∞Öò Z#s˚ Ãã·HÀ¡„\Ï<£ ÃãO@~ü
3) ÉÏÉÏ J\Ïq∞H± sÃã~üÛ
4) ÃãO@~ü Ѷ¨~ü J_®fi<£û_£ >ˇHÍflÅr
172. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜ ˆ~_çÜ≥∂ „Ѩ™ê~°O D #QÆ~°O #∞O_ç
„áê~°OÉèí"≥∞ÿ#k.
1) =ÚO|~Ú
2) =∞„^•ãπ
3) ã¨∂~°`ü
4) _èçb¡
173. áêÅ L`«ÊuÎÖ’ „Ѩã¨∞Î`«O „Ѩ^äŒ=∞™ê÷#OÖ’ L#fl ^Õâ◊O
1) #∂ºlÖÏO_£
2) ÉèÏ~°`«^Õâ◊O
3) „ɡlÖò
4) P„¿ãìeÜ«∂
174. 1993= ã¨O=`«û~°OÖ’ ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fiO ''„ÃÑ·"£∞q∞xã¨ì~üû
~À*òQÍ~ü Ü≥∂[#——#∞ giÔH· „áê~°OaèOz#k.
1) x~°H~Δõ åã¨∞ºÅ‰õΩ
2) ^•i„^Œºˆ~Y kQÆ∞=#∞#fl "åiH˜
3) Ô~·`«∞ʼnõΩ
4) K«^∞Œ =Ù‰õΩ#fl x~°∞^ÀºQÆ∞ʼnõΩ
175. QÍOnè âßOu |Ǩï=∞ux U ã¨O=`«û~°OÖ’ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\Ïì~°∞?
1) 1992
2) 1994
3) 1991
4) 1995
176. áÈ\Ï (POTA) J#QÍ
1) „Ñ≤"≥#¬<£ PѶπ >ˇ„~°iãπì J™Èã≤ÜÕ∞+¨<£û
2) „Ñ≤"≥xìOQ∑ F=~üã‘ãπ >ˇ„~°iãπì PH±ì
3) „Ñ≤"≥#¬<£ PѶπ >ˇ„~°iãπì U[hûãπ
4) „Ñ≤"≥#¬<£ PѶπ >ˇ„~°iãπì PH±ì
177. ''|∞ÅO^Œ~ü ^Œ~åfi*Ï—— WK«Û@ HõÅ^Œ∞.
1) P„QÍ
2) JÜ≥∂^茺
3) Ѷ¨`ÕѨÓ~ü ã≤„H©
4) _èçb¡
178. Ü«Ú.Zãπ.Z. Ü≥ÚHõ¯ *ÏfÜ«∞ zǨÏflO
1) QÆ∞ÖÏa
2) ã≤_®~ü K≥@∞ì
3) QÀŤ<£ ~å_£
4) ã≤OǨÏO
179. 'J™ê^躌 O— =¸~°∞öÅ xѶ¨∞O@∞=ÙÖ’ =∂„`«"Õ∞ HõxÑ≤OKÕ Ñ¨^ŒO.
("Impossibility", a word only to be found in the
dictionary of fools) Jx J#fl"å~°∞.

1) J_®ÖòÊù Ç≤Ï@¡~ü
3) *Ï<£ ZѶπ.ÔH#_ô
44

2) <≥áÈeÜ«∞<£ ÉÁ#áêsì
4) „á¶êOH˜¡<£ ~°∂*ò"≥Öòì

180. „ѨѨOK«OÖ’ JuÃÑ^ŒÌ #QÆ~°O
1) =∞øO\ò D™ê
2) "≥<£K«∞"å<£
3) #∂ºÜ«∂~ü¯
4) \’HÀº
181. =∂ÖË (Malay) Éè Ï +¨ # ∞ D ^Õ â ◊ „ Ѩ [ Å∞ Z‰õ Ω ¯=QÍ
=∂\Ï¡_»`å~°∞.
1) =∞_»QÍ㨯~ü
2) =∞Ü«∞<å‡~ü
3) WO_À<Õ+≤Ü«∂
4) ǨÏOˆQs
182. =∂#z„`åÅ (Maps) Ö’ #∂<≥ ÉÏqx QÆ∞iÎOK«∞@‰õΩ
LѨÜ≥∂yOK«∞ ™êOˆHuHõ zǨÏfl=Ú
1)

2)

3)
4)
183. |„k<å^ä£ Ñ¨@ì}O D ~åROÖ’ HõÅ^Œ∞.
1) [=Ú‡–HÍj‡~ü
2) L`«Î~°„Ѩ^Õâò
3) *Ï~°¯O_£
4) L`«Î~åOK«Öò
184. D z„`«OÖ’ =ºH˜Î
1) J~°∞O^èŒf~åÜü∞
2) "Õ∞^ä• áê@¯~ü
3) [Oáê ÖÏÇ≤Ïi
4) náê"≥∞ǨÏ`å
185. '"≥xãπ ѶÖ≤ ò‡ ÃÑ㶠=ì≤ Öò— J"å~°∞¤ #O^Œ∞‰õΩ#fl g∞~å<åÜ«∞~ü z„`«O
1) =∂<£ã¨∂<£ ɡÖòû
2) =∂<£ã∂¨ <£<\·≥ ò
3) =∂<£ã¨∂<£ "≥_ç¤OQ∑ 4) =∂<£ã¨∂<£ ÔH·¡"Õ∞\ò
186. Éèí∂q∞ÃÑ· Ju`«‰õΩ¯= LëÈ‚„QÆ`« #"≥∂^≥·# „Ѩ^Õâ◊O
1) P~Ú"≥∞HÍ<£
2) "åãπ\ÏH± ¿ãì+¨<£
3) ™êflQ∑
4) <åiÎãπ ¿ãì+¨<£
187. _èçb¡ #∞Oz J=∞$`üã¨~ü ^ŒQÆæ~°#∞#fl áêH˜™ê÷<£ É’~°¤~ü =~°‰õΩ
™êˆQ <Õ+¨#Öò ÃÇ·Ï"Õ <≥O|~ü
1) 3
2) 1
3) 4
4) 2
188. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’x Ô~O_»∞ HÍy`« „^Œ=º =Ú„^Œ}ÏâßÅÖ’ XHõ>ˇÿ#
HõÔ~hû <À\ò„ÃÑãπ WHõ¯_» LOk.
1) ÃÇ·Ï„^•ÉÏ^£
2) HÀÖòHõ`«Î
3) <åã≤H±
4) =∞^茺„Ѩ^Õâò

"Õ∞^äŒ"≥∞\˜H±û – "≥∞^äŒ_®År
189. (a+b) =a +2ab+b J<Õ ã¨ ~ ° fi 㨠g ∞Hõ ~ ° } 㨠∂ „`åxfl
Pq+¨¯iOK«_®xH˜ LѨÜ≥∂yOK« =Åã≤# É’^èŒ<å Ѩ^Œúu
1) PQÆ=∞# Ѩ^Œúu
2) ã¨=∞™êº Ѩiëê¯~° Ѩ^Œúu
3) xQÆ=∞# Ѩ^Œúu
4) „ѨHõÅÊ<å Ѩ^Œúu
190. x~å‡}Ï`«‡Hõ =¸ÖϺOHõ#OÖ’ qiqQÍ LѨÜ≥∂yOK«|_Õ
=¸ÖϺOHõ# ™ê^èŒ#O
1) „Ѩ*Ï˝xHõ+¨
2) =∞ødHõ ѨsHõΔ
3) k#K«~°º ѨÙã¨ÎHõO
4) â’^èŒ# ã¨∂zHõ
2

2

2

191. QÆ}˜`« ¿Ñ\˜HõÖ’x ™ê=∂„yÖ’ n~°…K«`«∞~°„™êxH˜ #=¸<åQÍ
LѨÜ∂≥ yOK«^yŒ #k.
1) aè<åflÅ K«„@O
2) ѨÓã¨Å K«„@O
3) Ѷ¨∞<åHÍ~°Ñ¨Ù Hõ_ô¤Å∞ 4) _®q∞<ÀÅ∞
192. Ze"≥∞O\òû „QÆO^ä•xfl ~°zOz# QÆ}˜`« âßGA˝_»∞
1) Ü«¸H˜¡_£
2) Já⁄Ö’xÜ«∞ãπ
3) Ç≤ÏáÈ„Hõ@ãπ
4) ÃÇÏ~å<£
193. ''Ѷ¨e`åÅ#∞ ã¨iK«∂K«∞@—— D ÅHΔͺxH˜ K≥O^Œx ã¨Ê+‘ìHõ~°}
1) qxÜ≥∂QÆO
2) H҉ׁO
3) *Ï˝#O
4) J=QÍǨÏ#
194. q*Ï˝#Ü«∂„`« x~°fiǨÏ}Ö’ qq^èŒ q^•º~°∞÷ʼnõΩ ÉÏ^茺`«Å#∞
x~°‚~ÚOK«_»O „ѨHõÅÊ<å Ѩ^ŒúuÖ’x D ^Œâ◊#∞ ã¨∂zã¨∞ÎOk.
1) Ѩiã≤÷ux HõeÊOK«_»O 2) =¸ÖϺOHõ#O
3) J=∞Å∞Ѩ~°K«_»O
4) Ѩ^äŒHõ x~å‡}O
195. QÆ}˜`« q^•º„Ѩ}ÏoHõ U~åÊ@∞Ö’ UHõˆHO„^Œ Ѩ^Œúu Ü≥ÚHõ¯
„ѨÜ∂≥ [#O
1) XHõ `«~Q° uÆ Ö’ <Õ~∞° ÛH˘#fl q+¨Ü∞« OÃÑ· `«~Q° uÆ Ö’ <Õ~∞° ÛHÀÉ’ÜÕ∞
^•xH˜ „¿Ñ~°}QÍ LO@∞OOk.
2) q^•º~°∞÷ÅÖ’ `åi¯Hõ PÖ’K«#Å∞, ¿ÇÏ`«∞"å^ŒO Jaè=$kú
K≥O^Œ∞`å~Ú.
3) *Ï˝<å~°˚#Ö’ `åi¯Hõ „Hõ=∞O LO@∞Ok.
4) U^≥#· q+¨Ü∂« xfl QÆ∂iÛ XHõ `«~Q° uÆ Ö’<Õ ã¨OѨÓ~°‚ *Ï˝<åxfl
á⁄O^Œ∞`å~°∞.
196. QÆ } ˜ ` « â ßG É’^è Œ # qÅ∞=Å =sæ H õ ~ ° } Ö’ QÆ } ˜ ` « XHõ
zO`«<åã¨~°o (mode of thought)QÍ ¿Ñ~˘¯x# QÆ}˜`«
âßG"Õ`«Î

1) Ü«∞OQ∑
2) =ÚxflH±
3) „ɡã≤¡Kü
4) Ü«¸H˜¡_£
197. „áê^äqŒ ∞Hõ ™ê÷~ÚÖ’ "≥Ü
· Ú« H˜HÎ õ Éè^Ë •Å Hõ#∞QÆ∞}OQÍ JÉèºí ã¨<åxH˜
`À_»Ê_Õk
1) ã¨fiÜ«∞O JÉèíºã¨# nÑ≤Hõ
2) ^Œ$â◊º„â◊=º LѨHõ~°}O
3) áê~î°º ѨÙã¨ÎHõO
4) J#∞|O^èŒ "åK«HõO
198. Ô~O_»∞ =ã¨∞Î=ÙÅ =∞^茺 LO_Õ ™ê=∂#º ÅHõΔ}ÏÅ#∞ q"ÕK«#`À
q=iOK«QÆÅ ÉèÏ=<åaè=$kú ™ê÷~Ú
1) xÜ«∞`« ™ê÷~Ú
2) =¸~°Î ™ê÷~Ú
3) =sæHõiOKÕ ™ê÷~Ú 4) QÆ∞iÎOKÕ ™ê÷~Ú
199. q^•º~°∞Å÷ Ö’ "≥*· Ï˝xHõ "≥Y· ~°∞Å∞ ÃÑOá⁄OkOK«_®xH˜ Z‰õΩ¯=QÍ
LѨÜ≥∂QÆѨ_Õ É’^èŒ<ÀѨHõ~°}O
1) #Å¡|Å¡
2) lÜ≥∂É’~°∞¤
3) áê¡#Öò É’~°∞¤
4) |∞Öˇ\ ˜<£ É’~°∞¤
200. áœ#:ѨÙ#ºˆ~MÏ z„`åÅ∞ wÜ«Ú@Ö’ <≥·Ñ¨Ù}ºO á⁄O^Œ∞@‰õΩ
q^•º~°∞÷ʼnõΩ W=fi=Åã≤# Hõ$`«ºO
1) k#Ѩ„uHõÅ #∞Oz qq^èŒ JOâßʼnõΩ ã¨O|OkèOz#
ˆ~MÏz„`åÅ#∞ ¿ãHõiOz "åºMϺxOK«=∞#∞@
2) ˆ~MÏz„`åÅ∞ ¿ãHõiOK«∞@Ö’ q^•º~°∞÷Å =∞^茺 áÈ\©
x~°fiÇ≤ÏOK«∞@.
3) `«~Q° uÆ Ö’x q^•º~°∞Å÷ Z`«∞,Î |~°∞=ÙÅ ^Œ`åÎOâßxfl ¿ãHõiOz
áœ#:ѨÙ#º™Èáê# z„`åÅ∞ wÜ«∞=∞#∞@.
4) ¿ãHõiOz# ~ˆ MÏz„`åÅ#∞ `«~Q° uÆ QÆkÖ’ „Ѩ^iŒ ≈OK«=∞#∞@.

["å|∞Å∞
1. 4
11. 1
21. 4
31. 4
41. 1
51. 4
61. 4
71. 1
81. 3
91. 3
101. 1
111. 2
121. 1
131. 1
141. 1
151. 1
161. 4
171. 1
181. 3
191. 4
45

2. 1
12. 1
22. 4
32. 1
42. 4
52. 3
62. 3
72. 1
82. 1
92. 4
102. 3
112. 3
122. 3
132. 3
142. 1
152. 1
162. 2
172. 1
182. 4
192. 1

3. 4
13. 3
23. 3
33. 2
43. 3
53. 1
63. 4
73. 2
83. 3
93. 4
103. 1
113. 4
123. 1
133. 4
143. 4
153. 1
163. 2
173. 2
183. 4
193. 4

4. 1
14. 3
24. 3
34. 3
44. 1
54. 2
64. 3
74. 3
84. 4
94. 4
104. 1
114. 4
124. 1
134. 4
144. 4
154. 3
164. 4
174. 4
184. 1
194. 4

5. 4
15. 4
25. 4
35. 4
45. 4
55. 4
65. 2
75. 4
85. 1
95. 2
105. 3
115. 1
125. 4
135. 1
145. 1
155. 3
165. 2
175. 4
185. 3
195. 1

6. 1
16. 4
26. 3
36. 4
46. 3
56. 4
66. 1
76. 1
86. 1
96. 4
106. 3
116. 2
126. 1
136. 1
146. 4
156. 4
166. 1
176. 4
186. 2
196. 1

7. 1
17. 3
27. 3
37. 2
47. 1
57. 3
67. 3
77. 3
87. 2
97. 2
107. 2
117. 4
127. 1
137. 4
147. 3
157. 2
167. 1
177. 3
187. 2
197. 1

8. 1
18. 1
28. 2
38. 3
48. 2
58. 1
68. 3
78. 4
88. 3
98. 3
108. 2
118. 3
128. 3
138. 1
148. 4
158. 2
168. 3
178. 3
188. 3
198. 1

9. 1
19. 3
29. 4
39. 4
49. 4
59. 2
69. 1
79. 3
89. 1
99. 1
109. 4
119. 1
129. 3
139. 4
149. 3
159. 3
169. 4
179. 2
189. 1
199. 4

10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.
120.
130.
140.
150.
160.
170.
180.
190.
200.

1
1
3
4
3
3
3
2
1
3
1
2
1
3
1
1
3
4
2
3

_çZãπã≤ – 2001 Zãπl\˜ „Ñ‘qÜ«∞ãπ ¿ÑѨ~ü
[#~°Öò <åÖˇ_£˚
1. 'ÉÏ<£ Ѩ@ì}=Ú U #n f~å# L#flk?
1) _®#∂ºÉò
2) „ã‘Ê
3) Ô~·<£
4) P=<£
2. WkäÜ≥∂Ñ≤Ü«∂ WO`«‰õΩ Ñ¨Ó~°fi=Ú U ¿Ñ~°∞`À Ñ≤Å=|_Õk ?
1) |\ÏqÜ«∂
2) ^ŒÇ¨ÏŸq∞
3) <庙êÖÏO_£
4) Jaã‘xÜ«∂
3. ÖÏãπ UOlÖòû #QÆ~°O U Ѩi„â◊=∞‰õΩ „Ѩã≤kú K≥Ok#k ?
1) K«ÔH¯~°
2) ã≤x=∂
3) =∂Oã¨=Ú
4) |OQÍ~°O
4. ÉèÏ~°`«^Õâ◊O U „áêOfÜ«∞ ã¨=¸Ç¨Ï=Ú#‰õΩ K≥Ok#k ?
1) ^ŒH˜Δ} Pã≤Ü«∂
2) `«∂~°∞Ê Pã≤Ü«∂
3) Ѩ_»=∞~° Pã≤Ü«∂
4) PˆQflÜ«∞ Pã≤Ü«∂
5. _≥<å‡~ü¯ "åã¨Î=ÙºÅ#∞ WÖÏ JO\Ï~°∞ ?
1) _Õ<£
2) _»Kü
3) Ѷ≤<£
4) =¸~ü
6. <å~üÎ J\Ï¡O\˜H± „\©\ ˜ P~°æ<≥·*Ë+¨<£ (NATO) Ü≥ÚHõ¯ „Ѩ^è•#
HÍ~°º™ê÷#O
1) ɡÖò„ˆQ_£
2) „ÉÃãÖòû
3) "å+≤OQÆì<£
4) qÜ«∞<åfl
7. „H˜Ok "å\˜Ö’ JuѨÙ~å`«# ÉèÏ+¨ Uk?
1) `≥Å∞QÆ∞
2) Hõ#fl_»O
3) `«q∞à◊O
4) =∞à◊Ü«∂à◊O
8. „H˜Ok"åxÖ’ ‰õΩÖònÑπ <åÜ«∞~ü ~°zOz# ѨÙã¨ÎHõO Uk?
1) H˘~å HÍQÆ*ò
2) q∞_£<≥·\ò z„Ť<£
3) Ñ≤O*Ï~ü
4) k [_£˚"≥∞O\ò
9. '^Õâ◊|O^èŒ∞— a~°∞^•OH˜`«∞Å∞
1) ÉÏÅQÆOQÍ^èŒ~ü uÅH±
2) J<åfl^Œ∞Ô~·
3) ã≤. ~å[QÀáêÖÏKåi
4) ã≤.P~ü. ^•ãπ
10. Q“`«=∞ |∞^Œ∞ú_»∞ ѨÙ\˜ì# ^Õâ◊O
1) ÉèÏ~°`ü
2) Éèí∂\Ï<£
3) <ÕáêÖò
4) `≥·"å<£
11. [<åÉèÏ Ñ¨~°OQÍ „ѨѨOK«OÖ’ =Úã≤¡OÅ ™ê÷#O ?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
12. 1998Ö’ Pã≤Ü«∂ „H©_»Å∞ D #QÆ~°OÖ’ [iQÍ~Ú ?
1) ÉϺOHÍH±
2) Ç≤Ï~À+≤=∂
3) clOQ∑
4) ã≤Ü≥∂Öò
13. 'K≥áêH± „Q“O_£— D #QÆ~°OÖ’ HõÅ^Œ∞
1) ɡOQÆ∞à◊¥~°∞
2) _èçb¡
3) K≥<≥·fl
4) =ÚOÉÏ~Ú
14. <ÀɡÖò |Ǩï=∞ux JO^Œ∞‰õΩ#fl 6= ÉèÏ~°fÜ«Ú_»∞
1) K«O„^ŒâıY~ü
2) J=∞~°ºÎ ¿ã<£
3) =∞^Œ~ü ^ä≥i™ê
4) ǨÏ~üQÀqO^£ Y∞~å<å
46

15. |∞Hõ~ü |Ǩï=∞u D ^ÕâßxH˜ ã¨O|OkèOz#k
1) Ü«Ú<≥·>ˇ_£ H˜OQ∑_»O
2) Ü«Ú<≥·>ˇ_£ ¿ãì\òû PѶπ J"≥∞iHÍ
3) ã‘fi_»<£
4) „á¶ê<£û
16. Jaè#"£ aO„^• nxÖ’ „ѨѨOK« iHÍ~°∞¤ ã¨$+≤ìOKå~°∞
1) P~°Ûs
2) _ç㨯ãπ „`À
3) QÀÖòÊù
4) Ô~·Ñ¶≤Öò +¨Ø\˜OQ∑
17. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ "≥Ú@ì"≥Ú^Œ\ ˜ <ÒHÍ^ŒàÏkèѨu
1) Z.Z. K«@s˚
2) \˜._ç. Hõ\Ïs
3) Zãπ.Z<£. #O^•
4) a.Zãπ. ™È=∞<£
18. 15= q_»`« [#‡Éèí∂q∞Ö’ nxH˜ „áê=ÚYº`« xKåÛ~°∞
1) =∞Ç≤ÏàÏ – tâ◊√ ã¨OˆHΔ=∞O 2) h~°∞ – g∞~°∞
3) P~ÀQƺO – "≥·^ŒºO
4) [Å ã¨O~°HõΔ}
19. 2001 „ÃѶOKü FÃÑ<£ ѨÙ~°∞+¨μÅ _»|∞Öòû >ˇÿ\ ˜Öò q*Ë`«Å∞
1) Ñ‘@~üáêÖò =∞iÜ«Ú áê=Öò q*ò#~ü
2) =∞¿ÇÏâò Éèí∂Ѩu =∞iÜ«Ú eÜ«∂O_»~ü ¿Ñãπ
3) Ѷ¨Ú™êÎ"À ‰õĺÔ~\˜<£ =∞iÜ«Ú JÖˇH±û HÀÔ~\Ï˚
4) Ñ‘@~üáêÖò =∞iÜ«Ú Ñ¶¨Ú™êÎ"À‰õĺÔ~\˜ì<£
20. „a@<£Ö’ „Ѩã¨∞Î`«O JkèHÍ~°OÖ’ L#fl áêsì
1) Hõ#ûˆ~fi\˜"£ áêsì
2) ёѨÙÖòû áêsì
3) _≥"≥Ú„Hõ\ ˜H± áêsì
4) ÖË|~ü áêsì
21. S.ã≤.S.ã≤.S. (ICICI)
1) WO_çÜ«∞<£ „ÔH_ç\ò JO_£ WO_»„ã≤ìÜ«∞Öò HÍ~˘Êˆ~+¨<£ PѶπ
W<≥fiãπ"ì ∞≥ O\ò
2) WO@ˆ~fl+¨#Öò „ÔH_ç\ò JO_£ WO_»„ã≤ìÜ«∞Öò HÍ~˘Êˆ~+¨<£ PѶπ
WO_çÜ∂«
3) WO_»„ã≤ìÜ«∞Öò „ÔH_ç\ò JO_£ W<≥fiãπì"≥∞O\ò HÍ~˘Êˆ~+¨<£ PѶπ
WO_çÜ∂«
4) WO_»„ã≤ìÜ«∞Öò HÍ~˘Êˆ~+¨<£ JO_£ WO_»„ã≤ìÜ«∞Öò „ÔH_ç\ò PѶπ
WO_çÜ∂«
22. =∞#^Õâ◊OÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜ =∞Ç≤ÏàÏ =ÚYº=∞O„u ã¨∞KÕ`å Hõ$ѨÖÏh
D ~å„ëêìxH˜ =ÚYº=∞O„uQÍ L<åfl~°∞
1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò
2) `«q∞à◊<å_»∞
3) Xi™êû
4) J™êûO
23. Pe"£ H˘=∞‡ nxH˜ zǨÏflO
1) SHõ=∞`«ºO
2) <åºÜ«∞O
3) âßOu
4) ã¨=∞$kú
24. „a\©+π WO_çÜ«∂ "≥Ú^Œ\ ˜ "≥·„âßÜü∞
1) ÖÏ~ü¤ Zeæ<£
2) ÖÏ~ü¤ iѨÊ<£
3) ÖÏ~ü¤ Hõ~°˚<£
4) ÖÏ~ü¤ HÍxOQ∑
25. ÉèÏ~°`^« âÕ O◊ Ö’ D ÉèÏ+¨ k#Ѩ„uHõ J`«ºkèHOõ QÍ J=Ú‡_»∞áÈ`«∞Ok
1) `≥Å∞QÆ∞
2) =∞à◊Ü«∂à◊O
3) Ç≤ÏOn
4) WOw¡+¨μ

26. Kè«fÎãπѶ¨∞_£ ~åRO ZѨÙÊ_»∞ J=`«iOzOk?
1) ÃãÃÑìO|~ü, 2000
2) JHÀì|~ü, 2000
3) #=O|~ü, 2000
4) _çâ◊O|~ü, 2000
27. 'HÀÖÏ@O— D ~å„ëêìxH˜ K≥Ok# *Ï#Ѩ^Œ #$`«ºO?
1) `«q∞à◊<å_»∞
2) PO„^茄Ѩ^Õâò
3) ˆH~°à◊
4) Hõ~å‚@Hõ
28. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’x Z`≥·Î# Ѩ~°fi`« „áêO`«=Ú (Hill Station) D
~åROÖ’ HõÅ^Œ∞?
1) Ç≤Ï=∂K«Öò„Ѩ^Õâò
2) ѨtÛ=∞ ɡOQÍÖò
3) L`«Î~°„Ѩ^Õâò
4) [=Ú‡ HÍj‡~ü
29. Z@~°flÖò ã≤\ ˜ (Eternal City) QÍ Ñ≤Å∞=|_Õ #QÆ~°O
1) ~À"£∞
2) áêiãπ
3) #∂ºÜ«∂~ü¯
4) "≥xãπ
30. 2000= ã¨O=`«û~åxH˜ <À|∞Öò âßOu |Ǩï=∞ux ÔQÅ∞Û‰õΩ#fl
H˜"£∞–_Õ–[OQ∑ (Kim-Dae-Jung) D ^Õâ◊Ѩ٠~åRѨu
1) `≥·"å<£
2) K≥·<å
3) [áê<£
4) ^ŒH˜Δ} H˘iÜ«∂
31. D „H˜Ok "åxÖ’ LѨi`«ÅO #∞Oz LѨi`«ÖÏxH˜ „ѨÜ∂≥ yOKÕ
H˜ΔѨ}˜ (Surface to Surface Missile) HÍxk.
1) Jyfl
2) „uâ◊¥Öò
3) PHÍâò
4) Ѩ$käfi
32. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ "å~åÎ U[hûÅ ã¨OYº
1) 4
2) 5
3) 6
4) 7

Z_»∞ºˆH+¨#Öò Ãã·HÍÅr
33. „ѨÜ≥∂QÆOÖ’ XHõ Ѷ¨e`åxfl HõeyOK«\ÏxH˜ „Hõ=∞|^ŒúOQÍ,
ã¨fi`«O„`«OQÍ LѨÜ≥∂yOKÕ K«~å<Õfl=∞O\Ï~°∞?
1) =∞^茺ã¨÷ K«~°=Ú
2) ѨÓ~°fi K«~°=Ú
3) Ѩ~°`«O„`« K«~°=Ú
4) ã¨fi`«O„`« K«~°=Ú
34. [#∞º=ÙÅ∞ g\˜Ö’ LO\Ï~Ú.
1) „HÀ"≥∂*’"£∞Å∞
2) Öˇ·™È™È"£∞Å∞
3) _ç.Z<£.U
4) P~ü.Z<£.U
35. P`«‡ÉèÏ=# D ^Œâ◊Ö’ „áê~°OÉèí=∞=Ù`«∞Ok.
1) â‹·â◊= ^Œâ◊
2) L`«Î~° ÉÏź^Œâ◊
3) ѨÓ~°fi ÉÏź^Œâ◊
4) H“=∂~° ^Œâ◊
36. D "å^ŒO „ѨHÍ~°O =∞<Àq*Ï˝# âßGO KÕ`«<å ÉèÏ"åÅ#∞
q=iã¨∞OÎ k.
1) HÍ~°ºHõ~°} "å^ŒO
3) ã¨O~°K«<å`«‡Hõ "å^ŒO
3) „Ѩ=~°Î<å "å^ŒO
4) „ѨÜ≥∂[#`å "å^ŒO
37. 'Ѷ¨Óº|sì— J#∞ Ѩ^ŒO 'Ѷ¨Ó|i\˜ãπ— J#∞ Ѩ^ŒO #∞O_ç
„QÆÇ≤ÏOK«|_çOk. 'ѨÓ|i\˜ãπ— D ÉèÏ+¨ Ѩ^ŒO.
1) „w‰õΩ
2) ÖÏ\˜<£
3) WOw¡+π
4) J~°aH±
38. '㨇 $u – q㨇 $u Z\Ï¡ ã¨OÉèíq™êÎ~Ú?— J<Õk q^•º =∞<Àq*Ï˝#
âßGѨikèÖ’x D „Ѩ=~°Î<åOâ◊=Ú Ö’xk
1) q^•º™ê^èŒ#
2) ™êOѶ‘∞H©Hõ~°}
3) q^•ºi÷ =¸Å„Ѩ=$uÎ 4) JÉèíºã¨# „Ѩ„H˜Ü«∞
47

39. HÀÖò | ~ü ò æ <≥ · u Hõ qHÍ㨠O ÃÑOѨ H õ O =∞iÜ« Ú
JÉèíºã¨<å#∞Éèí"åÅ`Àáê@∞ D qHÍã¨OÃÑ· P^è•~°Ñ¨_»∞`«∞O^Œx
¿Ñ~˘¯<åfl~°∞.
1) ã¨O*˝<å`«‡Hõ
2) L^ÕfiQÆ
3) Éè∫uHõ
4) ™êOѶ≤∞Hõ
40. „H˜Ok „Ѩ=K«<åÅÖ’ ã¨iHÍxk Uk?
1) JÉèºí ã¨#O J<Õk J#∞Éè=í O ^•fi~å „Ñ¨=~°#Î Ö’ =KÕÛ =∂~°∞Ê
2) JÉèºí ã¨#=∞<Õk =∞`«∞ΠѨ^•~åúÅ =Å¡ „Ѩ=~°#Î Ö’ =KÕÛ =∂~°∞Ê
HÍ^Œ∞
3) JÉèíºã¨#=∞<Õk „Ѩ=~°Î#Ö’ [iˆQ `å`å¯eHõ =∂~°∞Ê
4) JÉèíºã¨#=∞<Õk tHõΔ} ^•fi~å „Ñ¨=~°Î#Ö’ =KÕÛ =∂~°∞Ê
41. 㨇 $u Ü≥ÚHõ¯ =ÚYº HÍ~°Hõ=Ú
1) JÉèíºã¨#=Ú
2) ^è•~°}
3) QÆ∞iÎOѨÙ
4) ѨÙ#:㨇~°}
42. 'L`«∞ûHõ`«— nx #∞O_ç L^Œƒùqã¨∞ÎOk.
1) „¿Ñ~°HõO
2) ÅHõΔ ºO
3) J=ã¨~°O
4) „áÈ`åûǨÏHõ=Ú
43. ѨÙ#~°ƒÅ# LnÌѨ#‰õΩ =∂„`«"Õ∞ „Ѩuã¨ÊOkOz =∞ˆ~ W`«~°
LnÌѨ#ʼnõΩ „Ѩuã¨ÊOkOK«HõáÈ=_»O J<Õ ™ê=∞~°÷ºO.
1) LnÌѨ# ™ê=∂hºHõ~°} 2) LnÌѨ# q~°=∞}
3) JÜ«∞`«fl ã≤^Œú ™êfiã¨÷ºO
4) LnÌѨ# qK«HõΔ}
44. L^ÕÌâ◊ºÑ¨Ó~°fiHõ"≥∞ÿ# q㨇 $u
1) Jg∞fl+≤Ü«∂
2) ѨÙ~ÀQÆ=∞# J=~À^èŒO
3) ^Œ=∞#O
4) u~ÀQÆ=∞# J=~À^èŒO
45. XHõ =ºH˜Î qkè x~°fiǨÏ}Ö’ ã¨OѶ¨∞~°¬}‰õΩ QÆ∞Ô~·`Õ, J`«xH˜ D
=∂~°æ^Œ~°≈Hõ`«fiO J=ã¨~°O.
1) ™ê=∂lHõ =∂~°æ^Œ~°≈Hõ`«fiO
2) B^ÀºyHõ =∂~°æ^Œ~°≈Hõ`«fiO
3) q^•º q+¨Ü«∞Hõ =∂~°æ^Œ~°≈Hõ`«fiO
4) =ºH˜ÎQÆ`« =∂~°æ^Œ~°≈Hõ`«fiO
46. HÍ~°º„Hõ=∞Ü«Ú`« JÉèºí ã¨#OÖ’
1) xˆ~Ìt`« JÉèíºã¨#O [~°∞QÆ∞`«∞Ok
2) ã‘fiÜ«∂Éèíºã¨#O [~°∞QÆ∞`«∞Ok
3) Ѩ~°º"ÕH˜Δ`åÉèíºã¨#O [~°∞QÆ∞`«∞Ok
4) ÃÑ· =¸_»∞
47. >ˇ~°‡<£ „ѨHÍ~°O „Ѩ[˝
1) ™ê^è•~°}OQÍ =∞#Ö’ LO_Õ „QÆǨÏ} â◊H˜Î
2) #∂`«# Ѩiã≤÷`«∞ʼnõΩ ã¨~°∞ÌÉÏ@∞ HÍ=Åã≤# ™ê=∞~°÷ºO
3) J=¸~°OÎ QÍ PÖ’zOK«QÅÆ ™ê=∞~°º÷ =Ú
4) Ѩ~㰠ʨ ~° ã¨O|O^è•Å#∞ K«∂_»QeÆ Qˆ =ºH˜Î JO`«~`æ° « â◊HΘ
48. ^ä Œ ~ ü ã ¨ ì < £ „áê^ä Œ q ∞Hõ â◊ ‰ õ Ω Î Å ã≤ ^ •ú O `« O P^è • ~° O QÍ
~°∂á⁄OkOK«|_ç# ã¨Ç¨Ï[ ™ê=∞~å÷ºÅ ѨsHõΔ
1) _çѶ¨Ô~x¬Ü«∞Öò PÑ≤ì@∂º_£ò >ˇãπì
2) ÃÑ·¡~ÚOQ∑ PÑ≤ì@∂º_£ >ˇãπì
3) \©zOQ∑ PÑ≤ì@∂º_£ >ˇãπì
4) "≥∞„\’áêe@<£ Ô~_ç<≥ãπ >ˇãπì

49. JÉèºí ã¨#O <å_ô =º=ã¨Ö÷ ’ LnÌÑ#¨ „Ѩuã¨ÊO^Œ#Å =∞^躌 [~°∞QÆ∞
ã¨O^è•<åŠѶ¨e`«=ÚQÍ [~°∞QÆ∞`«∞Ok Jx K≥Ñ≤Ê#"å~°∞
1) ã≤¯#fl~ü
2) HÀǨ¡~ü
3) áê"£Ö’"£
4) ^ä•~°<£_≥·H±
50. x~°HõΔ~åã¨∞ºÅ „Ѩ[˝#∞ ™ê=¸Ç≤ÏHõOQÍ =∂Ѩ#O KÕÜ«∞_®xH˜
LѨÜ≥∂QÆѨ_Õ ã¨Ô~·# ѨsHõΔ
1) ÉèÏ\©Ü«∂ „Ѩ*Ï˝ ѨsHõΔ 2) Ps‡ – PÖÏÊù ѨsHõΔ
3) ~å=<£û ™êìO_»~ü¤ „áÈ„ÔQã≤"£ =∂„\˜ã≤ãπ ѨsHõΔ
4) "≥+¨¡~ü =∂Ѩx
51. 'W_çѨãπ HÍOÃÑ¡H±û— J#QÍ
1) J=∂‡~ÚÅ∞ `«O„_ç „¿Ñ=∞, J#∞~åQÆ=Ú, Jaè=∂<åxfl
HÀ~°∞HÀ=_»O
2) J=∂‡~ÚÅ∞ `«e¡ „¿Ñ=∞, J#∞~åQÆ=Ú, Jaè=∂<åxfl
HÀ~°∞HÀ=_»O
3) JÉσ~ÚÅ∞ `«e¡ „¿Ñ=∞, J#∞~åQÆ=Ú, Jaè=∂<åxfl
HÀ~°∞HÀ=_»O
4) JÉσ~ÚÅ∞ `«O„_ç „¿Ñ=∞, J#∞~åQÆ=Ú, Jaè=∂<åxfl
HÀ~°∞HÀ=_»O
52. ^ä•~üfl_≥·H± „Ѩ*Ï˝ ѨsHõΔ ã≤.Z.q._ç. (CAVD) Ö’ '_ç— (D)
JO>Ë
1) ^Œ∂~°=Ú
2) xˆ~ÌâßÅ∞
3) =~°‚#
4) q∞u
53. "≥·Y~°∞ʼnõΩ ã¨O|OkèOz „H˜Ok „Ѩ=K«<åÅÖ’ ã¨iHÍxk Uk?
1) Wq JÉèíºã¨#O =Å¡ U~°Ê_»=Ù
2) Wq =∂~°∞`«∂ LO\Ï~Ú.
3) Wq =ºH˜Î Ü≥ÚHõ¯ L^ÕfiQÍÅ`À Hõeã≤ ѨxKÕ™êÎ~Ú
4) g\˜x =ºH˜Î ÉÏǨϺ „Ѩ=~°Î# ^•fi~å `≥Å∞ã¨∞HÀQÆÅO
54. 'ZOHõfi~Ús W<£ @∞ Ǩ˙º=∞<£ á¶êºHõbì JO_£ W\òû
_≥=ÅÑπ"≥∞O\ò— „QÆO^äŒ ~°K«~Ú`«
1) ~°∂™È
2) HÍ\˜Öò
3) QÍÅì<£ò
4) *Ï<£ _»∂º~Ú
55. rq`«OÖ’ ã¨OáêkOK«∞‰õΩ<Õ 'qÅ∞=Å— P^è•~°OQÍ =¸iÎ=∞`«fi
~°HÍÅ#∞ ¿Ñ~˘¯#fl"å~°∞
1) „ÔH+¨‡~ü
2) Ã+Ť<£
3) Ç≤ÏáÈÊ„HÍ\˜ãπ
4) „™êÊOQÆ~ü
56. ™ê=∂#º ã¨OÉèÏ=º`å =„Hõ=Ú Ü≥ÚHõ¯ ÅHõΔ}O HÍxk
1) qÉèÏ[#=Ú #O^Œ∞ JOHõ=∞^茺=∞=Ú, =∂^茺q∞Hõ=Ú,
ÉÏǨïà◊H=õ Ú "Õ~∞° "Õ~∞° qÅ∞=Å∞ Hõey LO\Ï~Ú.
2) Wk Ѷ¨∞O\ÏHõ$uÖ’ LO@∞Ok.
3) QÆ}#Åhfl ã¨=¸Ç¨ÏOQÍ =∞^茺ÉèÏQÆO K«∞@∂ì QÆ∞q∞‰õÄ_ç
LO\Ï~Ú.
4) nx "≥·âßź=Ú#∞ ã≤Q͇ ( α ) ^Œ∂~°=ÚÅÖ’ H˘Å∞™êÎ~°∞.
57. '~°HõΔ} `«O„`åÅ∞— J<Õ Ñ¨^•xfl "≥Ú^Œ@ „ѨuáêkOzOk.
1) P_»¡~ü
2) PÖòáÈ~üì
3) ã≤QƇO_£ „á¶ê~Ú_£
4) HÍ~ü¡ Ü«¸OQ∑
48

58. ã¨$[<å`«‡Hõ`« QÆ∞}Ïxfl `≥Å∞Ѩxk
1) ™ê^è•~°}OQÍ Z‰õΩ¯= HõÅ∞ѨÙQÀÅ∞`«#OQÍ LO\Ï~°∞
2) `«Ñ¨Êxã¨iQÍ „ѨuÉèÏ=O`«∞_≥· LO_®Åx ÖË^Œ∞
3) qaè#flOQÍ PÖ’zOK« QÆÅQÆ_»O
4) ™ê^èŒ# ѨsHõΔÖ’¡ xëêÊ^Œ# `«‰õΩ¯= LO_˘K«∞Û
59. QÆ}˜`«âßG ~°OQÆOÖ’ „Ѩ"Õâ◊O L#fl XHõ =ºH˜Î Éè∫uHõâßG
~°OQÆOÖ’x q+¨Ü«∂Å#∞ `ÕeHõQÍ <Õ~°∞Û‰õΩO\Ï_»∞. ^ä•~°<£_≥·H±
„ѨHÍ~°O D JÉèíºã¨# |^ŒÖÏ~ÚOѨÙ#‰õΩ ã¨Ô~·# HÍ~°}O
1) Ô~O_»∞ q+¨Ü«∂ÅÖ’x ™ê=∂hºHõ~°} =Å# |^ŒÖÏ~ÚOѨÙ
[~°∞QÆ∞`«∞Ok.
2) Ô~O_»∞ q+¨Ü«∂ÅÖ’x ™ê~°∂Ѩº`« =Å# |^ŒÖÏ~ÚOѨÙ
[~°∞QÆ∞`«∞Ok.
3) Ô~O_»∞ q+¨Ü«∂ÅÖ’x „áê^è•#º`«#∞ QÆ∞iÎOK«_»O =Å#
|^ŒÖÏ~ÚOѨ٠[~°∞QÆ∞`«∞Ok.
4) Ô~O_»∞ q+¨Ü«∂ÅÖ’x tHõΔ}Ï qÅ∞=Å =Å# |^ŒÖÏ~ÚOѨÙ
[~°∞QÆ∞`«∞Ok.
60. ~åA‰õΩ „H˜ÔH\ò „áêH©ìã¨∞ KÕÜ«∞_»O W+¨ì=ÚO_»^Œ∞. =∂ºKüÖ’
F_çáÈ=_»O ‰õÄ_® W+¨ì=ÚO_»^Œ∞. J`«#∞ J#∞Éèíqã¨∞Î#fl
ã¨OѶ∞¨ ~°¬}
1) LѨQÆ=∞–LѨQÆ=∞
2) LѨQÆ=∞ – ѨiǨ~°
3) ѨiǨ~° – LѨQÆ=∞
4) ѨiǨ~° – ѨiǨ~°
61. ({1) ã¨Ç¨Ï ã¨O|O^èŒ QÆ∞}Hõ=Ú Ô~O_»∞ K«~°~åâ◊√Å =∞^茺#∞#fl
^Õxx ã¨∂zã¨∞OÎ k?
1) JkèHõ ^èŒ<å`«‡Hõ ã¨Ç¨Ïã¨O|O^èŒ=Ú
2) JkèHõ |∞∞}Ï`«‡Hõ ã¨Ç¨Ïã¨O|O^èŒ=Ú
3) ã¨OѨÓ~°‚ ^èŒ<å`«‡Hõ ã¨Ç¨Ïã¨O|O^èŒ=Ú
4) ã¨OѨÓ~°‚ |∞∞}Ï`«‡Hõ ã¨Ç¨Ïã¨O|O^èŒ=Ú
62. Hõ^ä•Ñ¨Ó~°} ѨsHõΔÅ ^•fi~å nxx JOK«<å "ÕÜ«∞=K«∞Û.
1) PÖ’K«#
2) =¸iÎ=∞`«fi=Ú
3) "≥·Yi
4) „Ѩ[˝

"Õ∞^èŒ"≥∞\˜H±û HõO>ˇO\ò
63. XHõ Ô~·Å∞ 3 QÆO@ÅÖ’ 94 H˜.g∞. ^Œ∂~°=Ú#∞, P `«~åfi`« 2
QÆO@ÅÖ’ 76 H˜.g∞. ^Œ∂~°=Ú áÈ~Ú# P Ô~·Å∞ "ÕQÆO
H˜.g∞.ÅÖ’
1) 18 H˜.g∞.
2) 24 H˜.g∞.
3) 34 H˜.g∞.
4) 48 H˜.g∞.
64. 5234614 J#∞ ã¨OYºÖ’ w`« wÜ«∞|_ç# JOÔH ™ê÷# qÅ∞=
1) Ô~O_»∞ ÅHõΔÅ∞
2) Ô~O_»∞ HÀ@∞¡
3) W~°"≥· ÅHõΔÅ∞
4) W~°"≥· "ÕÅ∞

65. 45617 J#∞ ã¨OYº 11KÕ ÉèÏyOѨ|_»∞@‰õΩ =iÎOK«∞
xÜ«∞=∞=Ú
1) XHõ@¡ ™ê÷#=ÚÖ’ QÆÅ JOÔH ÉËã≤ ã¨OYº
2) ã¨OYºÖ’x JOÔHÅ "≥Ú`«Î=Ú 23 Wk XHõ „Ѩ^è•# ã¨OYº
3) ã¨i™ê÷#=ÚÅÖ’x JOÔHÅ "≥Ú`«Î=Ú ÉËã≤ ™ê÷#=ÚÅÖ’x
JOÔHÅ "≥Ú`åÎxH˜ ã¨=∂#=Ú.
4) ã¨i =∞iÜ«Ú ÉËã≤ ™ê÷<åÅÖ’x JOÔHÅ "≥Ú`«ÎѨ٠`Õ_® 11
Ü≥ÚHõ¯ QÆ∞}˜[=Ú
66. „Hõ=∞aè#fl=Ú qÅ∞= ZšѨÙÊ_»∂
1) XHõ\ ˜ HõO>ˇ `«‰õΩ¯=
2) XHõ\ ˜ HõO>ˇ Z‰õΩ¯=
3) XHõ\ H˜ ˜ ã¨=∂#=Ú
4) ã¨∞<åfl‰õΩ ã¨=∂#=Ú
67. 32Ö’ 0.2% qÅ∞=
1) 0.64
2) 0.064
3) 0.0064
4) 6.4
1
4
68.
, 3 3 Å "≥Ú`åÎxfl 8 6 #∞O_ç fã≤"ÕÜ«∞QÍ
1)
69.
11
a2 +
5 a =9

70.

71.

72.

73.

74.

49

78
15

2)

9 12
15

1
3) 315
4) 3 152
^ŒâßOâ◊=∂#=ÚÖ’ 1101(2) ‰õΩ ã¨=∂#=∞QÆ∞ ã¨OYº
1) „Ѩ^è•# ã¨OYº
2) ã¨i ã¨OYº
3) ã¨OÜ«ÚHõÎ ã¨OYº
4) Hõ~°}©Ü«∞ ã¨OYº
U"Õx ~Ô O_»∞ JHõ~}° Ü
© ∞« ã¨OYºÅ =∞^躌 J#O`«"∞≥ #ÿ JHõ~}° Ü
© ∞«
ã¨OYºÅ∞<åfl~Ú J#∞ ^èŒ~°‡O ?
1) ã¨O=$`« ^èŒ~°‡O
2) ã¨Ç¨ÏK«~° ^èŒ~°‡O
3) ™êO„^Œ`« ^èŒ~°‡O
4) ã≤÷`«ºO`«~° ^èŒ~°‡O
HÀ}O J<Õk XˆH `˘e aO^Œ∞=Ù Hõey, D „H˜Ok "å\˜
ã¨"Õ∞‡à◊#O`À U~°Ê_»∞`å~Ú?
1) Ô~O_»∞ ˆ~YÅ∞
2) Ô~O_»∞ H˜~°}ÏÅ∞
3) Ô~O_»∞ J~°ú ˆ~YÅ∞
4) Ô~O_»∞ ˆ~MÏ YO_®Å∞
XHõ u~°º„ˆQY Ô~O_»∞ ã¨=∂O`«~° ˆ~YÅ#∞ YO_çOz#ѨÙÊ_»∞ D
u~°º„ˆQY‰õΩ XˆH "≥·Ñ¨Ù# ∞#fl Ô~O_»∞ JO`«~° HÀ}ÏÅ "≥Ú`«Î=Ú
1) 00
2) 900
3) 1800
4) 3600
XHõ ™ê^è•~°} ã¨O=$`« Ѩ@"Õ∞~°Ê_»∞@‰õΩ Hõh㨠ˆ~MÏYO_®Å
ã¨OYº
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
XHõ „uÉèí∞[OÖ’x Ô~O_»∞ HÀ}ÏÅ∞ ѨÓ~°HÍÖˇ·# J\˜ì „uÉèí∞[=Ú
¿Ñ~°∞
1) ÅO|HÀ} „uÉèí∞[=Ú
2) ÅѶ¨ÚHÀ} „uÉèí∞[=Ú
3) QÆ∞~°∞HÀ} „uÉèí∞[=Ú
4) ã¨=∞ÉÏÇ¨ï „uÉèí∞[=Ú

75. ã¨O=`«û~°=Ú#‰õΩ #∂\˜H˜ ~°∂. 15Å =_ô¤ K˘Ñ¨ÙÊ# ~°∂. 200ʼnõΩ
3 ã¨OIIʼnõΩ "≥Ú`«Î=Ú ~°∂IIÅ∞
1) 90
2) 45
3) 215
4) 290
76. 5 QÆO@ÅѨÙÊ_»∞ QÆ_Ü
ç ∂« ~°ÑÙ¨ ~Ô O_»∞ =Úà◊§ =∞^躌 U~°Ê_Õ HÀ}O.
0
1) 60
2) 900
3) 1200
4) 1500
77. '˛— J#∞ UHõѨk Ü≥ÚHõ¯ QÆ∞}Hõ=Ú
1) 1
2) –1
3) 0
4) 2
1
2
x

78. 7 7 J#∞ |ǨïѨk Ü≥ÚHõ¯ â◊¥#º qÅ∞=
1) 0
2) 1
3) 2
4) 2/7
˛
˛–3
79. 3 ´270 J~Ú`Õ 3 qÅ∞=
1) 5
2) 3
3) 10
4) 6
80. (4˛)3 ´ 433 J~Ú`Õ ˛ qÅ∞=
1) 48
2) 49
3) 46
4) 42
4
81.
J~Ú# a + a14 qÅ∞=
1) 6561
2) 6239
3) 6241
4) 81
82. 16P -(-K+6)P+49 J#∞ ã¨=∂#=Ú XHõ ã¨OѨÓ~°‚=~°æ"≥∞ÿ#
'K' qÅ∞=
1) 25
2) 62
3) {50
4) –50
83. 0.7 #∞ JHõ~°}©Ü«∞ ã¨OYºQÍ =∂iÛ# ^•x qÅ∞=
2) 107
1) 107
3) 79
4) 103
84. a, b, c Å∞ "åã¨Î= ã¨OYºÖˇ· a<b =∞iÜ«Ú b<c J~Ú# a<c
JQÆ∞#∞ J<Õ ^èŒ~°‡O
1) Ѩ~å=~°Î# ^èŒ~°‡O
2) ã¨O„Hõ=∞} ^èŒ~°‡O
3) ™œ+¨ª= ^èŒ~°‡O
4) ã¨Ç¨ÏK«~° ^èŒ~°‡O
85. XHõ K«`«∞~°∞ƒù[=Ú#∞ xi‡OK«∞@‰õΩ Hõh㨠ã¨fi`«O„`« H˘Å`«Å
ã¨OYº
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
86. ÅO| ˆHO„^ŒO D „H˜Ok YO_»# ˆ~YÅ q∞o`« aO^Œ∞=Ù
1) „uÉèí∞[ HÀ} ã¨=∞kfiYO_»# ˆ~YÅ∞
2) „uÉèí∞[ =∞^茺QÆ`« ˆ~YÅ∞
3) „uÉèí∞[=ÚÖ’x L#fl`«∞Å∞
4) Éèí∞[=ÚÅ ã¨=∞kfiYO_»# ˆ~YÅ∞
2

[#~°Öò Ãã·<£û HõO>ˇO\ò
87. "≥∂KÕuÖ’ LO_Õ H©Å∞
1) |Ouy<≥fl H©Å∞
2) =∞_»`«|O^Œ∞ H©Å∞
3) ÉÁOQÆ~°Ñ¨Ù H©Å∞
4) *ÏÔ~_ç H©Å∞
88. =∂#=Ùx KÕ`«∞ÅÖ’, HÍà◊§Ö’ QÆÅ "≥Ú`«ÎO Z=ÚHõÅ ã¨OYº
1) 120
2) 130
3) 140
4) 150
89. QÍeÖ’ h\˜ Pqi âß`«O
1) 1.2
2) 1.4
3) 1.6
4) 1.8
90. ÉèÏ+‘ÊÉèí=<åxfl „ѨÉèÏq`«O KÕ¿ã JOâßÅ∞
1) "Õ_ç, `«_ç, QÍe, LѨi`«ÅO, Ѩiã¨~åÅ Ñ‘_»#O
2) `«_ç, QÍe, LѨi`«ÅO, Ѩiã¨~åÅ Ñ‘_»#O
3) QÍe, LѨi`«ÅO, Ѩiã¨~åÅ Ñ‘_»#O
4) LѨi`«ÅO, Ѩiã¨~åÅ Ñ‘_»#O
91. h\˜ÃÑ· `ÕÅ∞`«∂ LO_Õ "≥ÚHõ¯Å‰õΩ L^•Ç¨Ï~°}
1) ÃÇ·Ï„_çÖÏ¡
2) "åeãπ<ÕiÜ«∂
3) Ü«Ú„\˜‰Ωõ ºÖËiÜ«∂
4) JO`«~° `å=∞~°
92. "≥ÚHõ¯ÅÃÑ· <Õ~∞° QÍ „^Œ= ~°™êÜ«∞# Ѩ^•~°=÷ Ú#∞ z"Õ∞‡ Ü«∞O„`«O
1) _»ã¨ì~ü
2) ~ÀÅ~ü
3) „¿ãÊÜ«∞~ü
4) ã≤Ê#fl~ü
93. XHõ HÍOu ã¨O=`«û~°O (H˜.g∞.ÅÖ’) ´ ?
1) 3 ˛ 102 ˛ 60 ˛ 60 ˛ 24 ˛ 365.25
2) 3 ˛ 103 ˛ 60 ˛ 60 ˛ 24 ˛ 365.25
3) 3 ˛ 104 ˛ 60 ˛ 60 ˛ 24 ˛ 365.25
4) 3 ˛ 105 ˛ 60 ˛ 60 ˛ 24 ˛ 365.25
94. QÍe ѨOѨÙÖ’x =Ú+¨ÅHÍxfl "≥#∞Hõ‰õΩ ÖψQã¨iH˜ ÉË~°ÖòÖ’x
Ѷ¨∞#Ѩi=∂}O ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok. JO^Œe QÍe Ñ‘_»#O
1) =∂~°∞Ê K≥O^Œ^Œ∞
2) ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok
3) `«QÆ∞æ`«∞Ok
4) LëÈ‚„QÆ`«ÃÑ· P^è•~°Ñ¨_»∞#∞
95. P~ü.ã≤.ã≤. Ü≥ÚHõ¯ ѨÓiÎ <å=∞=Ú
1) sÜ«∂<£ HÍO„H©\ò ã≤"≥∞O\ò
2) sÜ«∂<£ ã≤"≥∞O\ò HÍO„H©\ò
3) s~Ú<£ á¶È~üû_£ HÍO„H©\ò ã≤"≥∞O\ò
4) sÜ«∂<£á¶È~üû_£ HÍO„H©\ò ã≤"≥∞O\ò
96. Ѩ@∞ì ѨÙ~°∞QÆ∞ ѨӺáê D Ѩ^•~å÷xfl „ã¨qã¨∞ÎOk.
1) ã≤iÜ«∂
2) Pã≤ìÜ«∂
3) É’Öò
4) ã≤iã≤<£
97. XHõ =ã¨∞Î=ÙÖ’x aO^Œ∞=ÙÅ∞ ÖË^• ÉèÏQÍÅ∞ ã¨~°à◊ˆ~YÖ’QÍHõ
=$`åÎHÍ~°OQÍ u~°∞QÆ∞`«∂ LO>Ë P =ã¨∞Î=Ù Ü≥ÚHõ¯ K«Å#O
1) ™ê÷<åO`«~° K«Å#O
2) „Éèí=∞} K«Å#O
3) J™ê÷<åO`«~° K«Å#O
4) =$`åÎHÍ~° K«Å#O
98. r~°‚=º=ã¨÷Ö’x HÀÖÏ<£ Ü≥ÚHõ¯ PYi ÉèÏQÆ=Ú
1) ÃÑ^ŒÌ ¿ÑQÆ∞ Ô~O_À ÉèÏQÆ=Ú 2) áêÜ«Ú=Ù
3) ѨÙs+¨ <åà◊=Ú
4) LO_»∞Hõ=Ú
50

99. HÀ#∞û D "≥ÚHõ¯ÅÖ’ LO\Ï~Ú.
1) J=$`« c*ÏÅ∞
2) q=$`« c*ÏÅ∞
3) „H˜áÈìQÆ"£∞û
4) „|Ü≥∂ÃѶ·\Ï
100.QÍekà◊√§ (JO@∞ "≥∞`«ÎÅ∞) D rqÖ’ LO_»∞#∞.
1) |e¡
2) áê=Ù~°O
3) HÀ_ç
4) ZÅ∞Hõ
101.~°™êÜ«∞# âßGOÖ’ '~°ã"¨ å^Œ— ã≤^•úO`åxfl „ѨuáêkOz#"å~°∞?
1) ^èŒ#fiO`«i
2) P~°ºÉèí@ì
3) â◊√„â◊√`«
4) <åQÍ~°∞˚#
102.h\˜ Ü≥ÚHõ¯ âßâ◊fi`« HÍiî#º`«‰õΩ HÍ~°}O
1) Ca, Mg Å Ü≥ÚHõ¯ ã¨ÖËÊù\òÅ∞, HÀ¡Ô~·_»∞Å∞
2) Cl, Mg Å Ü≥ÚHõ¯ ã¨ÖËÊù\òÅ∞, HÀ¡Ô~·_»∞Å∞
3) Ca, Cl Å Ü≥ÚHõ¯ ã¨ÖËÊù\òÅ∞, HÀ¡Ô~·_»∞Å∞
4) Ca, Mn Å Ü≥ÚHõ¯ ã¨ÖËÊù\òÅ∞, HÀ¡Ô~·_»∞Å∞
103. Kl + Pb( NO3 )2 → Pbl2 + ..... D 㨠g ∞Hõ ~ ° } =ÚÖ’
Ö’Ñ≤Oz#k?
2) KNO
1) KNO
3) KNO
4) KNO
104.D P=∂¡xH˜ "åã¨# LO_»^Œ∞.
1) ÃÇ·Ï„_ÀHÀ¡iH± P=∞¡=Ú
2) ã¨Å∂ÊùºiH± P=∞¡=Ú
3) <≥·„\˜H± P=∞¡=Ú
4) Ug HÍ=Ù
105.1 "å\ò (Watt) nxH˜ ã¨=∂#=Ú.
1) 70 Å∞"≥∞<£Å∞ (lumens)
2) 700 Å∞"≥∞<£Å∞ (lumens)
3) 7000 Å∞"≥∞<£Å∞ (lumens)
4) 70000 Å∞"≥∞<£Å∞ (lumens)
106."≥ÚHõ¯Å∞ â◊|HÌ ÍÅ∞ëêºxfl
1) x"åi™êÎ~Ú
2) x"åiOK«=Ù
3) H˘xfl "≥ÚHõ¯Å∞ =∂„`«"Õ∞ x"åi™êÎ~Ú
4) KåÖÏ "≥ÚHõ¯Å∞ x"åiOK«=Ù
107.=∂#=ÙxÖ’ ~°HõÎO =º~°÷ Ѩ^•~å÷Å#∞ nxH˜ KÕ~°∞Û#∞
1) QÆ∞O_≥
2) TÑ≤iu`«∞ÎÅ∞
3) =¸„`«Ñ≤O_®Å∞
4) HÍÖËÜ«∞=Ú
108.K«~°‡=ÚÖ’ LO_Õ „áÈ\©#∞
1) "≥∞ÖÏx<£
2) ÔH~À\˜<£
3) ÃѶ·„a<£
4) ã≤iã≤<£
109.=∂ãπ "≥ÚHõ¯ D =~åæxH˜ K≥Ok#k.
1) ^ä•Ö’ÃѶ·\Ï
2) >ˇi_ÀÃѶ·\Ï
3) „|Ü≥∂ÃѶ·\Ï
4) Ѷ¨Ol
110.JO`«~° Ѷ¨ÅnHõ~°} g\˜Ö’ [~°∞QÆ∞#∞.
1) Ѩ‰õΔΩÅ∞
2) KÕѨÅ∞
3) LÉèíÜ«∞K«~° r=ÙÅ∞
4) ÃÑ·=xflÜ«Ú
2

3

4

5

™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ HõO>ˇO\ò
111.H˘_≥·ÔH<åÖò WK«Û@ HõÅ^Œ∞.
1) `«∂~°∞Ê Hõ#∞=∞ÅÖ’
2) Ѩ_=» ∞~° Hõ#∞=∞ÅÖ’
4) ™ê`«∞Ê~å Ѩ~fi° `« „áêO`«=ÚÖ’
3) Ç≤Ï=∂ÅÜ«∞ =~°∞ã¨Ö’
112.|OQÍ~°=Ú ÅaèOK«∞ tÅ
1) #Å¡¿ã#Ѩ٠tÅ
2) HÍfi~üì˚tÅ
3) *Ë_£ã¨∞
4) ÉÏÔH· û@∞
113.`«q∞à◊ ~å=∂Ü«∞}=Ú „"åã≤#k.
1) |ã¨"Õâ◊fi~°∞_»∞
2) Hõ$u"åã¨∞_»∞
3) `«∞Åã‘^•ãπ
4) HõO|<£
114.áœ~°∞x qkè HÍxk
1) ^Õâ◊ ã¨O^Œ#∞ HÍáê_»∞@
2) âßã¨<åÅ#∞ Q“~°qOK«∞@
3) =∞^Œºáê# x¿+^èŒO#∞ J=∞Å∞Ѩ~°K«∞@
4) Ѩ#∞flÅ∞ ã¨HÍÅOÖ’ K≥e¡OK«_»O
115.qâ◊fiO JO>Ë
1) „ѨѨOK«=Ú
2) Éèí∂q∞
3) #HõΔ„`åÅ∞
4) ™œ~° ‰õΩ@∞OÉÏÅ∞, W`«~° #HõΔ„`åÅ∞ HõeÑ≤
116.Éèí∂q∞ ã¨∂~°∞ºx K«∞@∂ì u~°∞QÆ∞@‰õΩ Ñ¨@∞ì ã¨=∞Ü«∞O
1) 365 k#=ÚÅ 56 xq∞ëêÅ 4 ÃãHõO_»∞¡
2) 366 k#=ÚÅ∞
3) 365 k#=ÚÅ 40 xq∞ëêÅ 30 ÃãHõO_»∞¡
4) 365 k#=ÚÅ 6 QÆO@Å 10 ÃãHõO_»∞¡
117.'q"ÕHõ =~°÷x— J<Õ Ñ¨„uHõ#∞ „áê~°OaèOz#k
1) ~å*Ï ~åO"≥∂ǨÏ<£ ~åÜü∞
2) HõO^Œ∞‰õÄi gˆ~â◊eOQÆO
3) ~°Ñ¶¨ÚѨu "ÕOHõ@~°`«flO <åÜ«Ú_»∞
4) ÉÏÅQÆOQÍ^èŒ~° uÅH±
118.PO„^èŒ t"år Jx giH˜ ¿Ñ~°∞
1) ^Œ∞yæ~åÅ QÀáêÅ„H˜+¨‚Ü«∞º
2) Ѩ~°fi`«<Õx g~°Ü«∞º KÒ^Œi
3) H˘O_® "ÕOHõ@ѨÊÜ«∞º
4) QÍ_çK«~°¡ ǨÏiã¨~Àfi`«Î=∞~å=Ù
119.„ѨѨOK« PǨ~° =º=™êÜ«∞ ã¨Oã¨÷ L#fl #QÆ~°O
1) *ˇh"å
2) #∂ºÜ«∂~°∞¯
3) ~À"£∞
4) áêiãπ
120.WO^Œ∞Ö’ Uk ~°Ç¨Ï^•~°∞Å Éèí„^Œ`å „Ñ¨u[˝Ö’x JOâ◊O HÍ^Œ∞?
1) JOQÆ " ≥ · H õ Å ºO QÆ Å "åix ~À_» ∞ ¤ ^•\˜ O K« ∞ @Ö’
ã¨Ç¨ Ü«∞Ѩ_∞» ^Œ∞#∞.
2) ~°Ç¨Ï^•~°∞ÅÃÑ· JѨiz`«∞Öˇ·# =º‰õΩÎÅ`À =∂\Ï¡_»#∞.
3) qÅ∞"≥#· PÉè~í }° =ÚÅ#∞, =ã¨∞=Î ÙÅ#∞ ^èiŒ Oz ~°ÇϨ ^•~°∞ÅÃÑ·
ã¨OK«iOK«#∞.
4) ~° " å}Ï âßY"å~° ∞ xˆ ~ Ì t Oz# "åǨ Ï #=ÚÅÖ’<Õ
„ѨÜ∂« }˜OK≥^#Œ ∞.
51

121.Pâ߇=~°}=Ú JO>Ë
1) Éèí∂q∞x P=iOz Ü«Ú#fl QÍe
2) Éèí∂q∞x P=iOz Ü«Ú#fl h~°∞
3) Éèí∂q∞ Ü≥ÚHõ¯ ~åu á⁄~°
4) r=~åt x=ã≤OKÕ "≥Ú`«ÎO ÉèÏQÆO
122.qHÀìiÜ«∂ [Åáê`«O D #kÃÑ· HõÅ^Œ∞
1) *ÏOɡl #k
2) <≥·Å∞ #k
3) <≥·QÆ~ü #k
4) eOáÈ #k
123.g\˜x "å[‡Ü«∂^è•~åÅ∞ JO\Ï~°∞.
1) tkäÅ"≥∞ÿáÈQÍ q∞ye# =ã¨∞Î=ÙÅ∞
2) tÖÏ âßã¨<åÅ∞
3) „áêp# HÍÅO <å\˜ <å}ËÅ∞
4) „QÆO^ä•Å ~°∂ѨOÖ’ LO_Õ P^è•~åÅ∞
124.ã≤O^èŒ∂ <åQÆiHõ`« HÍÅOÖ’ ã≤O^èŒ∞ „Ѩ[Å∞ "å_ç# eÑ≤
1) „ÉÏǑχ eÑ≤
2) áêo eÑ≤
3) ÉÁ=∞‡Å eÑ≤
4) ^Õ=<åQÆi eÑ≤
125.„QÍ=∞ ѨOKå~ÚfÅ Ü≥ÚHõ¯ Pi÷Hõ =#~°∞ HÍxk
1) WO\˜Ñ¨#∞fl
2) "åǨÏ<åÅÃÑ· Ѩ#∞fl
3) =$uΠѨ#∞fl
4) q<À^ŒO Ѩ#∞fl
126.„H˜Ok "å\˜Ö’ Uk ѨÙ~°áêÅHõ ã¨OѶ¨∞O qkè HÍ^Œ∞?
1) „Ѩ*Ï~ÀQƺO
2) q^μ
3) q^Œ∞ºK«ÛùH˜Î
4) Öˇ·„|sÅ∞
127.kQÆ∞= K«∂Ѩ|_ç# z„`«=Ú nxH˜ ã¨O|OkèOz#k.

1) [ÅK«„Hõ=Ú
2) Éèí∂Ѩ=#=Ú
3) ã¨=Ú„^Œ Ѩ=#=Ú
4) Ѩ=#=ÚÅ∞ gK«∞ kâ◊
128.„ѨѨOK«OÖ’ á⁄_»"≥·# Ѩ~°fi`«„âı}˜
1) PO_çãπ Ѩ~°fi`«„âı}∞Å∞ 2) ~åH© Ѩ~°fi`åÅ∞
3) Ü«¸~åÖò Ѩ~°fi`åÅ∞
4) Ç≤Ï=∂ÅÜ«∞ Ѩ~°fi`åÅ∞
129.t"årH˜ Kè«„`«Ñ¨uQÍ Ñ¨\Ïìaè¿+HõO [iy# „Ѩ^Õâ◊O
1) |àϧi
2) ~åÜ«∞QÆ_£
3) `«O*Ï=Ó~ü
4) ѨÙ~°O^Œ~ü
130.'QÆOÔQ·H˘O_»— J<Õ a~°∞^Œ∞ á⁄Ok# ~åA
1) q[Ü«∂ÅÜ«Ú_»∞
2) ~å[~å[ #ˆ~O„^Œ∞_»∞
3) ~å*ËO„^Œ∞_»∞
4) ‰õΩÖ’`«∞ÎOQÆ∞_»∞
131.UHõˆHO„^Œ ~å[ºO Ü≥ÚHõ¯ ÅHõΔ}O
1) JkèHÍ~åÅ∞ XHõ =ºH˜ÎÖ’ ˆHO„nHõ$`«"≥∞ÿ LO_»∞ ~å[ºO
2) JkèHÍ~åÅ∞ ~å[^è•x #QÆ~O° #∞Oz =∂„`«"∞Õ x~°fiÇ≤ÏOK«∞@
3) J=tëêìkèHÍ~åÅ∞ ˆHO„^•xH˜ W=fi_»O
4) XˆH áœ~°ã¨`«fiO „Ѩ[ʼnõΩ W=fi_»O, ~å„ëêìÅÃÑ· ˆHO„^•xH˜
L#fl`åkèHÍ~åÅ#∞ ^Œ`«ÎO KÕÜ«∞_»O

132.lÖÏ¡ [_ç˚x g~°∞ xÜ«∞q∞™êÎ~°∞
1) ~åR „ѨÉèí∞`«fiO
2) ÃÇ·ÏHÀ~°∞ì „Ñ¨^è•# <åºÜ«∞=¸iÎ
3) QÆ=~°fl~ü
4) ÃÇ·ÏHÀ~°∞ì „Ñ¨^è•# <åºÜ«∞=¸iÎ ã¨ÅǨÃÑ· QÆ=~°fl~ü
133.Pi÷Hõ =º=ã¨÷Ö’ `«$fÜ«∞ ~°OQÆ=Ú#‰õΩ ã¨O|OkèOz#k.
1) ¿ã"å ~°OQÆO
2) =º=™êÜ«∞ ~°OQÆO
3) áêi„âßq∞Hõ, q^Œ∞ºK«ÛùH˜Î ~°OQÆO
4) q^•º~°OQÆO
134.PO„^è„Œ Ѩ^âÕ òÖ’ J_»=ÙÅ Jaè=$kú ã¨Oã¨÷ ™ê÷Ñ`≤ "« ∞≥ #ÿ ã¨O=`«û~°O
1) 1964
2) 1974
3) 1956
4) 1976

"Õ∞^äŒ"≥∞\˜H±û – "≥∞^äŒ_®År
135.x`«º rq`«OÖ’ QÆ}˜`« qxÜ≥∂QÆO D É’^èŒ<å L^ÕÌâ◊ºOQÍ
ÉèÏqOK«|_»∞`«∞Ok.
1) „Hõ=∞tHõ}
Δ À^ÕâÌ =◊ Ú
2) ™êO㨯 $uHÀ^ÕÌâ◊=Ú
3) „ѨÜ∂≥ [<À^ÕâÌ =◊ Ú
4) ã¨<åflǨϟ^ÕÌâ◊=Ú
136.q^•ºi÷ „Ѩu LѨHõ~°}Ïxfl gÖˇ·#xfl q^è•Å LѨÜ≥∂y™êÎ_»∞.
Wk D ÅHΔͺxH˜ ã¨O|OkèOz# ã¨Ê+‘ìHõ~°}
1) *Ï˝#=Ú
2) <≥·Ñ¨Ù}º=Ú
3) J=QÍǨÏ#
4) qxÜ≥∂QÆ=Ú
137.Hõi‰õΩÅ"£∞ ~°∂á⁄OkOK«_»OÖ’ ji¬Hõ Ѩ^ŒúuÖ’x XHõ ^À+¨O
1) J#=ã¨~°"≥∞ÿ#, ™ê÷~ÚH˜ q∞Oz# q+¨Ü«∂Å∞ KÕ~°Û_»O
2) XˆH ji¬Hõ#∞ qÉèÏQÍÅ∞QÍ KÕÜ«∞_»O
3) ji¬HõÖ’x ÉèÏQÆO JuÃÑ^ŒÌkQÍ KÕÜ«∞_»O
4) K«kq# JOâßÖË =∞m§ =∞m§ K«k"Õ@@∞¡ KÕÜ«∞_»O
138._®Åì<£ Ѩ^ŒúuÖ’ q^•º~°∞÷Å =sæHõ~°} nx P^è•~°OQÍ KÕ™êÎ~°∞.
1) q^•º~°∞÷Å =Ü«∞ã¨∞
2) „Ѩ"Õâ◊ ѨsHõΔÖ’ q^•º~°∞÷Å =∂~°∞¯Å∞
3) q^•º~°∞÷Å „Ѩ[˝
4) q^•º~°∞÷Å Pi÷Hõ Ѩiã≤÷u
139.QÆ}˜`« JÉèíºã¨#OÖ’ q^•º~°∞÷Å "ÕQÍxfl Jaè=$kú KÕÜ«∞_®xH˜
LѨHiõ OKÕ „Ѩ„H˜Ü∞«
1) JOK«<å "ÕÜ«∞_»O
2) ã¨iK«∂_»_»O
3) ã¨∂„`åÅ∞ „ѨÜ≥∂yOK«_»O
4) ã¨Ê+¨ì`« Hõey LO_»_»O
140.É’^èŒ#Ö’ xÜ«∞=∞O #∞O_ç L^•Ç¨Ï~°}‰õΩ áÈ=٠Ѩ^Œúux D
q^èŒOQÍ Ñ≤Å∞™êÎ~°∞.
1) xQÆ=∞# Ѩ^Œúu
2) PQÆ=∞# Ѩ^Œúu
3) PQÆ=∞# – xQÆ=∞# Ѩ^Œúu
4) J<Õfi+¨} Ѩ^Œúu
52

141.áê~ Ѩ^HŒä Oõ Ö’ ѨÙ#ifi=∞~°≈ ™Èáê#=Ú Ü≥ÚHõ¯ „Ѩ^•è # ÅHõΔ ºO
1) q^•ºi÷H˜ áê~î=° Ú J=QÍǨÏ# J~Ú#^• ÖË^• `≥eã≤H˘#∞@
2) q^•ºi÷ `å#∞ ã¨OáêkOz# *Ï˝<åxfl x[ rq`«OÖ’
qxÜ≥∂y™êÎ_À ÖË^À `≥Å∞ã¨∞H˘#∞@
3) Láê^蕺ܫÚ_»∞ `å#∞ x~°~‚ ÚOK«∞‰õΩ#fl ÅHΔͺÅ#∞ ™êkèOKå_®
ÖË^• J<Õk `≥Å∞ã¨∞H˘#∞@
4) É’^è#Œ , JÉèºí ã¨# Hõ$`åºÅ∞ ZO`«=~°‰Ωõ ã¨=∞O[ã¨OQÍ L#fl"À
`≥Å∞ã¨∞H˘#∞@
100 I
142.ÉÏ~°∞=_ô¤ I = PTR
100 J#∞ ã¨∂„`«O #∞O_ç T = PR J#∞
ã¨∂„`«=Ú#∞ q^•º~°∞÷ÅKÕ ã¨∂„`« x~å‡}=Ú KÕ~ÚOK«∞@‰õΩ
J#∞ã¨iOK«=Åã≤# É’^èŒ<å Ѩ^Œúu ?
1) PQÆ=∞# Ѩ^Œúu
2) xQÆ=∞# Ѩ^Œúu
3) PQÆ=∞# – xQÆ=∞# Ѩ^Œúu
4) LѨ<åºã¨ Ѩ^Œúu
143.XH˘¯Hõ¯ ÃÑxûÖò Ys^Œ∞ ~°∂. 3Å∞ K˘Ñ¨ÙÊ# 15 ÃÑxûà◊§ "≥Å
ZO`«? J#∞ ã¨=∞㨺 ™ê^èŒ#Ö’ J#∞ã¨iOK«=Åã≤# É’^èŒ<å
Ѩ^Œúu
1) ã¨Oâı¡+¨} Ѩ^Œúu
2) qâı¡+¨} Ѩ^Œúu
3) ã¨Oâı¡+¨} – qâı¡+¨} Ѩ^Œúu
4) „ѨHõÅÊ# Ѩ^Œúu
144.QÆ}˜`«OÖ’ „ѨÜ≥∂QÆâߊѨ^Œúu „ѨHÍ~°O É’^èŒ# KÕÜ«∞=Öˇ##fl
Láê^蕺ܫÚ_»∞ „Ѩ^è•#OQÍ QÆ∞iÎOK«=Åã≤#k
1) q^•º~°∞úÅ Jaè~°∞z
2) LѨHõ~°}ÏÅ ÅÉèíº`«
3) „Ѩ^è•<Àáê^蕺ܫÚx J#∞=∞u
4) q^•º~°∞÷Å `«e¡^ŒO„_»∞Å ã¨=∞‡u
145. a : b = 3 : 4; b : c = 5 : 6 J~Ú`Õ a:c=? J#∞ „Ѩâ◊fl#∞
™êkèOK«∞@ ^•fi~å q^•ºi÷Ö’ D ™ê=∞~°º÷ =Ú ÃÑOá⁄O^Œ∞`«∞Ok.
1) q^è•#O [˝Ñ≤ÎH˜ `≥K«∞Û‰õΩO\Ï_»∞
2) ã¨O|O^è•Å#∞ z„fHõi™êÎ_»∞
3) ã¨O|O^è•Å#∞ U~°Ê~°∞™êÎ_»∞
4) ^èŒ~å‡Å#∞ QÆ∞iΙêÎ_»∞
146.q^•ºi÷ „Hõ=∞OQÍ „Ѩu ã¨O=`«û~°O á⁄Ok# "åã¨ÎqHõ „ѨQÆu
ã¨=∂Kå~åxfl ã¨∂zOKÕ ÖËM’ѨHõ~°}O
1) „ѨQÆu Ѩ„`«O
2) ‰õΩº=ÚÖË\ ˜"£ iHÍ~ü¤ (Cumulative Record)
3) áê~î°âßÅ =∂~°∞¯Å ilã¨ì~ü
4) q^•º~°∞÷ŠǨ[~°∞ ilã¨ì~ü

[#~°Öò Ãã·<£û–"≥∞^äŒ_®År
147.'™ê^è•~°}©Hõ~°}O— J#QÍ
1) ã≤^•úO`åÅ#∞ ã¨∂„fHõiOK«_»O
2) ã¨=∞㨺Å#∞ qâı¡+≤OK«_»O
3) Ѩ~°ã¨Ê~° ã¨O|O^èŒO`Àáê@∞ qâßÅ"≥∞ÿ# Ü≥∂Qƺ`« ‰õÄ_®
L#fl q=~°}
4) ѨiHõÅÊ#Å#∞ „ѨuáêkOK«_»O
148.q^•ºi÷ QÆ_çOz# ™ê=∞~å÷ºÅ#∞ ã¨∂zOKÕq
1) ÅHΔͺÅ∞
2) ã¨Ê+‘ìHõ~°}ÏÅ∞
3) L^ÕÌâßÅ∞
4) <≥·uHõ =#~°∞Å∞
149.'=∞#O „ѨHõ$u ã¨OѨ^Œ#∂, =#~°∞Å#∂ ã¨kfixÜ≥∂QÆO
KÕ ã ¨ ∞ H˘#∞@— J<Õ k âßGѨ ~ ° O QÍ D qÅ∞=Å#∞
ÃÑOá⁄Okã¨∞Î<åfl=∞#_®xH˘Hõ L^•Ç¨Ï~°}.
1) ™œO^Œ~°º qÅ∞=
2) =$uÎ qÅ∞=
3) É∫kúHõ qÅ∞=
4) LѨÜ≥∂yHõ qÅ∞=
150.WO^Œ∞Ö’ XHõ\ ˜ =∂#ã≤Hõ K«Å<å`«‡Hõ ~°OQÆOÖ’x ÅHΔͺÅ∞.
1) âßG ã¨O|O^èŒ"≥∞ÿ# ÉèÏ=#Å∞
2) âßG *Ï˝<åxfl qxÜ≥∂yOK«∞@
3) Ѩiã¨~åÅÖ’ L#fl "å\˜ÃÑ· Pã¨H˜Îx „Ѩ^Œi≈OK«∞@
4) Ѩ\ÏÅ∞ wÜ«∞_»OÖ’ <≥·Ñ¨Ù}ºO
151.H˘~îåi Hõg∞+¨<£ ã¨∂zOz# „áê^äŒq∞Hõ ^Œâ◊Ö’x ÅHΔͺÅ∞,
É’^èŒ<åOâßÅÖ’ Wk XHõ\ ˜.
1) *Ï˝#ã¨=Úáê~°˚#`Àáê@∞ `åi¯HõOQÍ PÖ’zOK«_»O
2) qã¨Î $`« Ѩ~î°<åxH˜ ^ÀǨÏ^ŒO KÕÜ«∞_»O
3) ѨijÅ<å`«‡Hõ ^Œ$+≤ìx ÃÑOá⁄OkOK«_»O
4) x~°‚Ü«∂Å∞ fã¨∞H˘<Õ ™ê=∞~å÷ºxfl ÃÑOK«_»O
152.áê~î°º„Ѩ}ÏoHõ x~å‡} ã¨∂„`åÅ∞
1) ã¨"≥∞ÿHõº`å ã¨∂„`«O, tâ◊√ˆHO„nHõ$`« ã¨∂„`«O
2) ã¨$[<å`«‡Hõ ã¨∂„`«O, Hõ$`åº^è•~° ã¨∂„`«O
3) ã¨O~°HõΔ} ã¨∂„`«O, ã¨=∂[ ˆHO„nHõ$`« ã¨∂„`«O
4) ÃÑ·=xflÜ«Ú
153.ã¨Oã≤^Œú`å ã≤^•úO`«O, JÉèíºã¨# ã≤^•úO`«O, Ѷ¨e`« ã≤^•úO`åÅ∞
J#∞ =∞<Àq*Ï˝# âßG ã≤^•úO`åÅÃÑ· P^è•~°Ñ¨_ç# q*Ï˝# âßG
É’^èŒ<å Ѩ^Œúu?
1) Kåi„`«Hõ Ѩ^Œúu
2) LѨ<åºã¨ Ѩ^Œúu
3) „ѨHõÅÊ# Ѩ^Œúu
4) J<Õfi+¨} Ѩ^Œúu
53

154.Láê^蕺ܫÚ_»∞ HõeÊOKÕ Hõ$`åºÅ‰õΩ D „H˜Ok"åxÖ’ XHõ ÅHõΔ}O
™œHõ~º° O (Facilitate) á⁄O^Õ @ @∞¡ KÕ Ü « ∞ ^Œ ∞ .
1) PÖ’K«#Å#∞ ˆ~ÔHuÎOK«_»O
2) Pã¨H˜Îx HõeyOK«_»O
3) =∂~°∞Ê KÕ~°∞ÊʼnõΩ gÅ∞QÍ LO_»HõáÈ=@O
4) JO^Œ~°∂ áêÖÁæ#_®xH˜ gÅ∞QÍ LO_»_»O
155.Z_£QÆ~ü_ÕÖò „ѨuáêkOz# J#∞Éèí=Ѩ٠â◊OY∞Ö’ ^Œ$â◊º „â◊=}
™ê^èŒ<åÅ∞ HõeyOKÕ J#∞Éèí"åÅ P^è•~°OQÍ âßaÌHõ zǨflÅ#∞
D ÉèÏQÆOÖ’ KÕ~°Û_»O [iyOk.
1) J„QÆÉèÏQÆO
2) =∞^茺ÉèÏQÆO
3) =¸ÅÉèÏQÆO
4) P^è•~° ÉèÏQÆO
156.lÖÏ¡ "≥·*Ï˝xHõ ˆHO„^•xH˜ Kè≥·~°‡<£QÍ g~°∞ =º=ǨÏi™êÎ~°∞.
1) lÖÏ¡ q^•º âßMÏkèHÍi
2) lÖÏ¡ HõÖˇHõì~ü
3) áê~î°âßÅ „Ѩ^è•<Àáê^蕺ܫÚ_»∞
4) âßG"Õ`«Î
157.|_ç`À@#∞ ÃÑOK«∞@ =Å# D LѨÜ≥∂QÆ=Ú HõÅ∞QÆ∞`«∞Ok.
1) HÍÜ«∞QÆ∂~°Å#∞, ѨO_»¡#∞ Lz`«OQÍ á⁄O^Œ=K«∞Û#∞.
2) q^•º~°∞÷Å∞ q„âßOu H˘~°‰õΩ `À@Ö’ qǨÏiOѨ=K«∞Û#∞.
3) P@Å∞ P_»∞HÀ=K«∞Û#∞.
4) q^•º~°∞÷ʼnõΩ „Ѩ`«ºHõΔ J#∞Éèí"åÅx=fi=K«∞Û#∞.
158.„ѨâßflѨ„`« qâı¡+¨} nxH˜ `À_»Ê_»∞`«∞Ok.
1) ѨsHõΔ ~å¿ã "åiH˜ `«y# ã¨∂K«#e=fi_®xH˜
2) ѨsHõΔÅ#∞ 㨄Hõ=∞OQÍ x~°fiÇ≤ÏOK«_®xH˜
3) „Ѩâ◊flÅ∞ „Ѩ=∂}`«‰õΩ, qâ◊fiã¨hÜ«∞`«‰õΩ `«y#@∞¡ L<åflÜ≥∂
ÖË^À ÉËsA KÕÜ«∞_®xH˜
4) q^•º~°∞÷Å =∂~°∞¯Å#∞ QÆ}# KÕÜ«∞_®xH˜

™È+¨Öò ã¨ì_ôãπ – "≥∞^äŒ_®År
159.qâı¡+¨} KÕÜ«∞QÆÅ∞æ@ J<Õ ã¨Ê+‘ìHõ~°}=Ú D ÅHõΔ º=Ú#‰õΩ
K≥Ok#k.
1) *Ï˝#=Ú
2) J=QÍǨÏ#=Ú
3) qxÜ≥∂QÆ=Ú
4) xѨÙ}`«Å∞
160.q^•º~°∞÷ʼnõΩ áœ~° tHõΔ}xK«∞Û@‰õΩ `«~°QÆu É’^èŒ# `«~°∞"å`«
q∞H˜¯e LѨÜ∂≥ QÆ"∞≥ #ÿ k.
1) P@ã¨÷Å=Ú
2) WÅ∞¡
3) âßã¨#ã¨ÉèÏ HÍ~°º„Hõ=∞=ÚÅ gHõΔ}
4) ˆHΔ„`«Ñ¨~°º@#

161.L`«Î=∞ É’^èŒ<å Ѩ^Œúu ÅHõΔ}=Ú
1) q^•º~°∞÷Å∞ WO\˜ Ѩxx Pã¨H˜Î`À KÕÜ«Ú@‰õΩ J#∞"≥·#k
2) Láê^蕺ܫÚ_»∞ ã¨∞ÅÉèí=ÚQÍ É’kèOK«∞@‰õΩ `«y#k
3) áê~î°âßÅ =#~°∞ʼnõΩ `«y#k
4) q^•º~°∞úÅ JÉèíºã¨#=Ú#‰õΩ WK«ÛyOK«∞#k
162.™êOѶ≤∞Hõ =#~°∞ÅÖ’ ™ê=∂lHõ „Ѩuxkè =~°æ=ÚÅ ~°Hõ=Ú#‰õΩ
L^•Ç¨Ï~°}
1) ã≤x=∂Å∞
2) ÉϺO‰õΩÅ∞
3) Ѩ~°Ñ¨u ã¨OѶ¨∞=ÚÅ∞
4) ^Õ"åÅÜ«∞=ÚÅ∞
163.U<å_À [iy# qq^èŒ ~°H=õ ÚÅ∞ D<å_»∞ Hõ#∞ʼnõΩ Hõ\#ì˜ @∞¡QÍ
„Ѩ`º« HΔÍ#∞Éè=í =Ú á⁄O^Œ∞@‰õΩ J#∞"≥#· Ѩ^uúŒ
1) „ѨHõÅÊ<å Ѩ^Œúu
2) =¸ÖÏ^è•~° Ѩ^Œúu
3) Hõ^äŒ# Ѩ^Œúu
4) K«~åÛ Ñ¨^Œúu
164.=∞#ã¨`Î fi« âß„ã‘Ü
Î ∂« #∞™ê~°=Ú ÉÏQÆ∞QÍ `«yÜ«Ú#fl LѨH~õ }° =Ú
1) ˆ~_çÜ≥∂
2) „Ѩ^Œ~°≈<å |Å¡
3) >ˇeq[#∞
4) QÀ¡|∞
165.q^•º~°∞÷ÅÖ’ JO@~åx`«# x~À^èŒ "≥·Yix ÃÑOá⁄OkOK«∞@‰õΩ
J`«ºO`« J#∞"≥·# áê~î°=Ú
1) =∞Ǩ`å‡ QÍOnèr
2) a.P~ü. JOÉË^Œ¯~°∞
3) H˘O_® "≥OHõ@ѨÊÜ«∞º 4) ^Œ∞~åæÉÏ~Ú ^Õâò=ÚMò

166.=∞Oz áê~Ѩ^äŒHõ =ÚYº ÅHõΔ}=Ú
1) Láê^蕺ܫÚ_»∞ `˘O^Œ~°QÍ `«Ü«∂~°∞KÕÜ«Ú@‰õΩ J#∞=ÙQÍ
LO_®e
2) U É’^èŒ<å Ѩ^ŒúuÔH·##∂ J#∞‰õÄÅOQÍ LO_®e
3) ã¨Ç¨Ïáê~î°º HÍ~°º„Hõ=∞=ÚʼnõΩ JkèHõ „áê^è•#º`«#∞ W"åfie
4) q^•º~°∞÷ŠѨÓ~°fi *Ï˝#=Ú`À ã¨OÜ≥∂yOѨ|_ç LO_®e
167.K«i„`« É’^èŒ#Ö’ qxÜ≥∂yOKÕ =∂ºÑ¨ÙÅ∞
1) ã¨=∞HÍb# Ѩ@=ÚÅ∞
2) Kåi„`«Hõ Ѩ@=ÚÅ∞
3) ã¨=∞HÍb# Ѩ@=ÚÅ∞, Kåi„`«Hõ Ѩ@=ÚÅ∞
4) ã¨=∞HÍb# Ѩ@=ÚÅ∞, Kåi„`«Hõ Ѩ@=ÚÅ∞, Öˇ#· ∞ =∂ºÑ¨ÙÅ∞
168.™êOѶ≤∞Hõ âßG Láê^蕺ܫÚ_»∞, q^•º~°∞÷Å =∞^茺 QÆÅ
¿ãflǨÏã¨O|O^è=Œ Ú#∞ `≥Å∞ã¨∞H˘#∞@‰õΩ LѨÜ∂≥ yOK«∞#k.
1) ™È+≤Ü≥∂„QÍ"£∞
2) ™È+≤Ü≥∂"≥∞„\˜
3) ™È+¨Öˇ·*Ë+¨#∞
4) ™È+≤Ü≥∂„_®=∂
169.Jâ’‰õΩx QÆ∞iOz Jxfl `«~°QÆ`«∞Å Ü«∞O^Œ∞ PÜ«∂ `«~°QÆuH˜
ã¨iѨ_»∞#O`« q+¨Ü«∞=Ú „Hõ=∞=ÚQÍ, `«~°QÆu "åsQÍ
x~°fiÇ≤ÏOK«∞@
1) JOâ◊=ÚŠѨ^Œúu
2) Ü«¸x\ò Ѩ^Œúu
3) UHõˆHO„nHõ$`« Ѩ^Œúu
4) ™êOѶ≤∞H©Hõ$`« L^•æ~° Ѩ^Œúu
170."åi¬Hõ |_≥˚\òÖ’ qq^èŒ âßYʼnõΩ ˆH\Ï~ÚOK«|_ç# x^èŒ∞Å#∞
`≥eÜ«∞*ËÜ«Ú@‰õΩ `«y# „QÍѶ¨Ù
1) ÉÏ~ü „QÍѶ¨Ù
2) ã¨i¯Å∞ „QÍѶ¨Ù
3) Öˇ·#∞ „QÍѶ¨Ù
4) áê¡#Öò „QÍѶ¨Ù

["å|∞Å∞
1) 3
11) 2
21) 3
31) 3
41) 1
51) 3
61) 3
71) 2
81) 2
91) 4
101) 4
111) 1
121) 3
131) 3&4
141) 3
151) 3
161) 4
54

2) 4
12) 1
22) 1
32) 1
42) 3
52) 2
62) 2
72) 3
82) 4
92) 3
102) 1
112) 2
122) 1
132) 4
142) 2
152) 4
162) 3

3) 2
13) 3
23) 3
33) 4
43) 4
53) 1
63) 3
73) 2
83) 3
93) 4
103) 2
113) 4
123) 4
133) 4
143) 1
153) 3
163) 2

4) 1
14) 2
24) 4
34) 1
44) 3
54) 3
64) 1
74) 1
84) 2
94) 3
104) 2
114) 3
124) 3
134) 2
144) 1
154) 3
164) 3

5) 1
15) 1
25) 4
35) 3
45) 2
55) 4
65) 4
75) 4
85) 4
95) 3
105) 2
115) 4
125) 2
135) 3
145) 3
155) 1
165) 1

6) 2
16) 4
26) 3
36) 2
46) 2
56) 1
66) 1
76) 4
86) 3
96) 4
106) 1
116) 4
126) 3
136) 2
146) 2
156) 2
166) 4

7) 3
17) 2
27) 1
37) 2
47) 3
57) 3
67) 2
77) 2
87) 2
97) 2
107) 3
117) 2
127) 3
137) 1
147) 3
157) 4
167) 4

8) 4
18) 1
28) 4
38) 4
48) 1
58) 1
68) 4
78) 3
88) 1
98) 3
108) 2
118) 2
128) 1
138) 3
148) 2
158) 3
168) 1

9) 4
19) 2
29) 1
39) 1
49) 4
59) 2
69) 1
79) 3
89) 2
99) 2
109) 3
119) 3
129) 2
139) 4
149) 4
159) 3
169) 3

10) 3
20) 4
30) 4
40) 3
50) 3
60) 4
70) 3
80) 1
90) 1
100) 1
110) 1
120) 4
130) 3
140) 1
150) 4
160) 1
170) 2

_çZãπã≤ – 2000 Zãπl\˜ „Ñ‘qÜ«∞ãπ ¿ÑѨ~ü
[#~°Öò <åÖˇ_£˚
1. HõOѨӺ@~ü ѨiÉèÏ+¨Ö’ XHõ H˜Ö’ɡ·\ò‰õΩ Zxfl ɡ·\òÅ∞?
1) 1024
2) 1000
3) 1124
4) 1010
2. HÍÔ~Ê\ò *ÏfÜ«∞áê~°∞¯ ZHõ¯_» HõÅ^Œ∞?
1) ˆH~°à◊
2) =∞^茺„Ѩ^Õâò
3) L`«Î~°„Ѩ^Õâò
4) `«q∞à◊<å_»∞
3. LQÍO_® ~å[^è•x
1) HõOáêÖÏ
2) J|∂[
3) „\˜áÈe
4) ÃÇÏeûOH˜
4. Ѷ≤eÃÑ·Ê<£û HõÔ~hû Uk?
1) n<å~ü
2) ÃÑ™È
3) _®Å~ü
4) ~°∂áê~Ú
5. 2000 ã¨O=`«û~°Ñ¨Ù XeOÑ≤H±û ZHõ¯_» [~°∞QÆ∞`å~Ú?
1) HÍ<£Éˇ„~å
2) ã≤_ôfl
3) ѨÓã¨<£
4) „wã¨∞
6. XeOÑ≤H±ò *ˇO_®Ö’x S^Œ∞ iOQÆ∞ÅÖ’ Pã≤Ü«∂ YO_»=Ú#∞
ã¨∂zOKÕ ~°OQÆ∞ Uk?
1) Ѩã¨∞Ѩ٠=ÅÜ«∞O
2) Z~°∞Ѩ٠=ÅÜ«∞O
3) P‰õΩѨK«Û =ÅÜ«∞O
4) he =ÅÜ«∞O
7. ~°|ƒ~°∞ Z‰õΩ¯=QÍ L`«ÊuÎ KÕÜ«Ú ~åR=Ú
1) ˆH~°à◊
2) =∞Ǩ~åR
3) `«q∞à◊<å_»∞
4) Hõ~åfl@Hõ
8. ˆH~°à◊Ö’x ~åÔH\ò ˆHO„^Œ=Ú
1) `«∞OÉÏ
2) u~°∞=#O`«Ñ¨Ù~°O
3) Z~åfl‰õΩÅO
4) H˘\ÏìÜ∞« O
9. ÉèÏ~°`^« âÕ O◊ Ö’ ^ŒâßOâ◊ <å}ˇ=ÚÅ#∞ „Ѩ"âÕ Ã◊ Ñ\˜#ì ã¨O=`«û~°=Ú
1) 1950
2) 1960
3) 1930
4) 1947
10. h~°∞–g∞~°∞ Z#fl= [#‡Éèí∂q∞ HÍ~°º„Hõ=∞=Ú?
1) 10=
2) 11=
3) 12=
4) 13=
11. "≥∞ÿÔHÖò ZOlÖ’‰õΩ nx`À ã¨O|O^èŒO HõÅ^Œ∞.
1) <å@ºO
2) z„`«ÖËY#O
3) ã¨Ow`«O
4) tÅÊHõà◊
12. ''Öˇ·Ñ¶π _ç"≥·<£—— ѨÙã¨ÎHõ ~°K«~Ú`«
1) QÍOnè
2) ~°gO„^Œ<å^ä£ ~îåQÆ∂~ü
3) q.q. yi
4) N J~°aO^ŒÑ¶¨∞’+π
13. ''y¡OÃÑûãπ PѶπ =~°Öò¤ Ç≤Ïã¨ìs—— ~°K«~Ú`«
1) [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙
2) WOk~åQÍOnè
3) ÖÏÖò |ǨÏ^Œ∂~ü âß„ã≤Î
4) ~år"£QÍOnè
55

14. *ÏfÜ«∞ q*Ï˝# k<À`«û==Ú ZѨÙÊ_»∞ [~°∞ѨÙ`å~°∞?
1) Ѷ≤„|=i 28
2) =∂iÛ 8
3) Ѷ≤„|=i 18
4) =∂iÛ 18
15. ''Ü«Ú y"£ q∞ |¡_£ SqÖò y"£ Ü«Ú „Ѷ‘_»"£∞—— Jx x<åkOz#k
Z=~°∞?
1) QÍOnè
2) ÉÏÅQÆOQÍ^èŒ~ü uÅH±
3) QÀáêÅHõ$+¨‚ QÀYÖË
4) <Õ`ål
16. „w‰õΩ <åQÆiHõ`« U Éè∫QÀoHõ =∞O_»Å=ÚÖ’ =iúe¡#k?
1) Éèí∂=∞^茺 ˆ~MÏ =∞O_»ÅO 2) |∞∞`«∞Ѩ=# =∞O_»ÅO
3) =∞^茺^èŒ~å =∞O_»ÅO
4) ã¨=∞j`À+¨‚ =∞O_»ÅO
17. JÖˇQÍ˚O_»~ü ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÃÑ· ^ŒO_≥uÎ# ã¨O=`«û~°=Ú
1) 326 a.ã≤.
2) 322 a.ã≤.
3) 312 a.ã≤.
4) 516 a.ã≤.
18. _»∂º~åO_£HõÑπ U „H©_»‰õΩ K≥Ok#k?
1) „H˜HÔ \ò
2) Ѷ¨Ù\òÉÏÖò
3) ǨH©
4) >ˇxflãπ
19. ÉèÏ~°`« ™êÜ«Ú^èŒ ^ŒàÏÅ J`«∞º#fl`« Hõ=∂O_»~ü
1) ™êÜ«Ú^èŒ ^ŒàÏkèѨu
2) ~åRѨu
3) ~°HõΔ}âßY=∞O„u
4) <ÒHÍ ^ŒàÏkèѨu
20. ˆHO„^Œ "å}˜[º, ÉèÏs Ѩi„â◊=∞Å âßMÏ=∞O„u
1) ~åO*ˇ~î°‡ÖÏx
2) =Ú~°™Èe =∂~°<£
3) xu+π ‰õΩ=∂~ü
4) ~å"£∞<åÜ«∞H±
21. SHõº~å[º ã¨q∞u P~°∞ JkèHÍ~° ÉèÏ+¨Ö’¡ XHõ\ ˜
1) J~°cƒ
2) L~°∂Ì
3) [~°‡h
4) W\ÏeÜ«∞<£
22. SHõº~å[º ã¨q∞u zǨÏfl=Ú
1) áê=Ù~°=Ú
2) Pe"£ H˘=∞‡
3) `å=∞~°
4) ã¨∂~°∞º_»∞
23. JHÀì|~°∞ 24, 1945 „áê=ÚYº`«
1) <å<å*Ïu ã¨q∞u U~åÊ@∞
2) "≥Ú^Œ\ ˜ „ѨѨOK« Ü«Ú^Œú=Ú
3) Ô~O_»= „ѨѨOK« Ü«Ú^Œú=Ú
4) Ü«Ú.Z<£.F. Pq~åƒù==Ú
24. he qѨ¡=O J#QÍ
1) áêÅ L`«ÊuÎ
2) KÕѨŠL`«ÊuÎ
3) Q˘„Ô~Å L`«ÊuÎ
4) =i L`«ÊuÎ
25. „ѨѨOK« ÃÑ·HõѨÙÊ
1) ÉÁbqÜ«∂ Ñ‘~î°Éèí∂q∞
2) J#\’eÜ«∂ Ñ‘~î°Éèí∂q∞
3) ^ŒHõ¯<£ Ñ‘~î°Éèí∂q∞
4) áêg∞~üò Ñ‘~î°Éèí∂q∞
26. Ü«¸~ÀÑ≤Ü∞« <£Å∞ WO_çÜ∂« ‰õΩ =zÛ# ã¨O=`«û~°=Ú
1) 1453
2) 1489
3) 1456
4) 1498

27. PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ "≥∞ÿHÍ Z‰õΩ¯=QÍ ÅaèOKÕ „áêO`«=Ú
1) Hõ_»Ñ¨
2) <≥Å∂¡~°∞
3) z`«∂Î~°∞
4) J#O`«Ñ¨Ù~°O
28. 1999 ѨÙ~°∞+¨μÅ _»|∞Öòû q*Ë`Å« ∞ =∞¿ÇÏ+πÉ∂íè Ѩu, eÜ«∂O_»~ü
¿ÑãπÅ∞ ÔQÅ∞K«∞‰õΩ#fl „QÍO_£™ê¡"£∞ \’~°fl"≥∞O\ò Uq?
1) „ÃѶOKü FÃÑ<£ =∞iÜ«Ú qO|∞Ť<£
2) P„¿ãìeÜ«∂ FÃÑ<£ =∞iÜ«Ú qO|∞Ť<£
3) P„¿ãìeÜ«∂ FÃÑ<£ =∞iÜ«Ú „ÃѶOKü FÃÑ<£
4) „ÃѶOKü FÃÑ<£ò =∞iÜ«Ú Ü«Ú.Zãπ. FÃÑ<£
29. Ѷ≤„|=iÖ’ JÃãOc¡ ZxflHõÅ∞ [~°∞ѨىõΩ#fl ~åR=Ú
1) J™êûO
2) "Õ∞Ѷ¨∂ÅÜ«∞
3) =∞}˜Ñ¨Ó~ü
4) q∞*’~åO
30. Ö’H±ã¨ÉèíÖ’x "≥Ú`«ÎO ã¨Éèí∞ºÅ ã¨OYº
1) 245
2) 545
3) 500
4) 200
31. „áêp# „Ѩ Ñ ¨ O K« qO`« Å Ö’ WѨ Ê \˜ = ~° ‰ õ Ω ã¨ r =OQÍ
tkäÅ=∞=‰õΩO_® L#flq.
1) „"ÕÖÏ_Õ L^•º#=<åÅ∞ 2) =∞ø™ÈÅãπ ã¨=∂kè
3) DlѨÙì Ñ≤~°q∞_»∞¡
4) EÑ≤@~ü q„QÆǨÏO
32. J~°â÷ ßGOÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∞u á⁄Ok# "≥Ú^Œ\ ˜ Pã≤Ü∂« "åã≤
1) ~°gO„^Œ<å^ä£ ~îåQÆ∂~ü
2) ~å=∞<£ "≥∞QÆÃãÃã
3) J=∞~°Îº¿ã<£
4) ã≤.q. ~å=∞<£

Z_»∞ºˆH+¨#Öò Ãã·HÍÅr
33. „ѨHõ¯ Ѩ@OÖ’ áê¡@∂º (Ñ‘~î°Éèí∂q∞)x
ã¨∂zOK«∞#k.
1) ã≤
2) Z
3) _ç
4) a
34. ÉèÏ=<À^Œƒ=ù Ú nx`À „áê~°OÉè=í ∞=Ù`«∞Ok.
1) WO„kÜ«∞ *Ï˝#=Ú
2) =¸~°Î„Ѩ[˝
3) PÖ’K«#
4) *Ï˝<ÕO„kÜ«∞ J<Õfi+¨}
35. ^Œ=∞#O nxH˜ ^•i fã¨∞ÎOk.
1) q㨇 $u
2) 㨇 $u
3) „Ѩ[˝
4) "≥·Yi
36. XHõ q+¨Ü∞« OÖ’ <Õ~∞° Û‰õΩ#flk, WOH˘Hõ q+¨Ü∞« O <Õ~∞° ÛHÀ=_®xH˜
P@OHõѨi¿ãÎ ^•xx
1) J#∞‰õÄÅ |^ŒÖÏ~ÚOѨ٠2) =ºuˆ~Hõ |^ŒÖÏ~ÚOѨÙ
3) â◊¥#º |^ŒÖÏ~ÚOѨÙ
4) kfiáê~°≈fi |^ŒÖÏ~ÚOѨÙ
37. h=Ù h q∞„`«∞}˜‚ K«∂_»QÍ<Õ z#fl<å\˜ q∞„`«∞Å∞, Láê^蕺ܫÚÅ∞
QÆ∞~°∞‰Î Ωõ ~å=_»O J<Õk
1) x„+≤¯Ü«∂`«‡Hõ 㨇 $u
2) „H˜Ü«∂`«‡Hõ 㨇 $u
3) `«HõΔ} 㨇 $u
4) `åi¯Hõ 㨇 $u
38. =ºH˜Î 'Z— J<Õ q+¨Ü∂« xfl JÉèºí ã≤Oz, =∞~°Å 'a— J<Õ q+¨Ü∂« xfl
JÉèºí ã≤Oz<å_»∞. XHõ"àÕ ◊ 'a—x ã¨∂Êù~}° `≥K∞« ÛHÀÉ’`Õ 'Z— JÉèºí ã¨#
J_»∞¤=¿ãÎ Jk
1) ѨÙ~ÀQÆ=∞# J=~À^èŒ=Ú 2) u~ÀQÆ=∞# J=~À^èŒ=Ú
3) â◊¥#º J=~À^èŒ=Ú
4) kfiáê~°≈fi J=~À^èŒ=Ú
56

39. „áê=∂}˜Hõ qK«Å#=Ú J#∞#k XHõ
1) ^Œ`åÎOâ◊=Ú
2) ˆHO„nÜ«∞ =∂#=Ú
3) K«~°jÅ`å =∂#=Ú
4) "åºÑ≤Î
40. áœ#:ѨÙ#º |ǨïÉèí∞l XHõ
1) Ñ≤HÀì„QÍѶπ
2) =ÅÜ«∞„QÍѶπ
3) Hõg∞‡„QÍѶπ
4) Öˇ·<£ „QÍѶπ
41. XHõ =ºH˜Î =¸iÎ=∞`åfixfl J`«x ''r=# q^è•#O—— `≥eÜ«∞*Ëã∞¨ OÎ k
Jx K≥Ñ≤Ê#"å_»∞
1) ÔH\˜Öò
2) „á¶ê~Ú_£
3) Ü«¸OQ∑
4) P_»¡~ü
42. =º‰õΩÎÅ =¸iÎ=∞`åfixfl JOK«<å "Õ¿ã \˜.Z.\˜.Ö’ 30 HÍ~°∞¤Å∞
LѨÜ≥∂y™êÎ~°∞. J~Ú`Õ XHõ =ºH˜Î LѨÜ≥∂yOKÕ QÆi+¨ª HÍ~°∞¤Å
ã¨OYº
1) 10
2) 15
3) 20
4) 30
43. áê"£Ö’"£ `«# „ѨÜ∂≥ QÆOÖ’ ã¨ÇϨ [ LnÌÑ#¨ QÍ LѨÜ∂≥ yOz#k.
1) QÆO@
2) PǨ~°=Ú
3) nѨ=Ú
4) áê^•Å K«Ñ¨ÙÊ_»∞
44. ‰õΩ`«∂ǨÏÅ=ÚKÕ L^ŒƒùqOK«∞ ã¨Ç¨Ï*Ï`«=Ú
1) ã¨$[<å`«‡Hõ`«
2) 㨇 $u
3) „¿Ñ=∞
4) ÉèíÜ«∞=Ú
45. ã¨~°à◊`«, ^•~°‡xHõ`« Hõeæ# PÖ’K«#
1) ã¨"≥∞ÿHõº PÖ’K«#
2) ã¨$[<å`«‡Hõ`«
3) 㨇 $u
4) `åi¯Hõ PÖ’K«#
46. XHõ =ºH˜Î á⁄O^Õ *Ï˝#=Ú, <≥·Ñ¨Ù}º=Ú ÖË^• „Ѩuã¨ÊOkOKÕ
K«~°ºÅ "≥Ú`åÎxfl WÖÏ Ñ≤Å∞™êÎ~°∞.
1) 㨇 $u
2) „Ѩ[˝
3) "≥·Yi
4) ã¨Ç¨Ï[ ™ê=∞~°÷º=Ú
47. '„¿Ñ~°}—‰õΩ J`«ºO`« „áê=ÚYº`«xzÛ# ã≤^•úO`«=Ú
1) Ü«∞`«fl^À+¨ ã≤^•úO`«=Ú 2) âß„ã‘ÎÜ«∞ x|O^èŒ#=Ú
3) HÍ~°º™ê^èŒHõ x|O^èŒ#=Ú 4) JO`«~ü ^Œ$+≤ì
48. Z@∞=O\˜ LnÌÑ#¨ ÖËHáõ È~Ú<å „Ñ¨uã¨ÊO^Œ# LO@∞O^Œx K≥¿ÑÊ
ã≤^•úO`«=Ú
1) âß„ã‘ÎÜ«∞ x|O^èŒ#=Ú
2) JO`«~° ^Œ$+≤ì
3) HÍ~°º™ê^èŒHõ x|O^èŒ#=Ú 4) Ü«∞`«fl^À+¨ ã≤^•úO`«=Ú
49. HÀÃÇÏÅ~ü nxÃÑ· „ѨÜ≥∂QÍÅ∞ KÕâß_»∞
1) ã¨Oã≤^Œú`«
2) JO`«~° ^Œ$+≤ì
3) Ü«∞`«fl^À+¨=Ú
4) HÍ~°º™ê^èŒHõ x|O^èŒ#=Ú
50. =∞<À ™êѶ¨Åº ã≤^•úO`«=Ú#∞ „ѨuáêkOz#"å_»∞
1) „á¶ê~Ú_£
2) "≥∞H±_»∂QÆÖò
3) =∂™È¡
4) =∂H©¡ÖÏO_£
51. ''bѶπlQ∑——Ö’ "≥Ú^Œ@ =∞<Àq*Ï˝#âßG „ѨÜ≥∂QÆâßÅ#∞
™ê÷Ñ≤Oz#k.
1) TO\ò
2) „á¶ê~Ú_£
3) áê"£Ö’"£
4) ã≤¯#fl~ü

52. JO`«:ѨsHõΔ}#∞ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì# âßGA˝Å∞
1) ã¨O~°K«<å`«‡Hõ "å^Œ∞Å∞ 2) „Ѩ=~°Î<å "å^Œ∞Å∞
3) ÔQ™êìÅ∞ì "å^Œ∞Å∞
4) ã¨Oã¨~°æ "å^Œ∞Å∞
53. XHõ Láê^蕺ܫÚ_»∞ „Ѩu~ÀA ''„_çÖò—— ^•fi~å JÉèíºã¨##∞
H˘#™êyOOѨKãÕ ∞¨ <Î åfl_»∞. J~Ú`Õ J`«#∞ J#∞ã¨iOKÕ ã¨∂„`«=Ú
1) Ѷ¨e`« ã¨∂„`«=Ú
2) LѨÜ≥∂QÆ ã¨∂„`«=Ú
3) x~°∞ѨÜ≥∂QÆ ã¨∂„`«=Ú
4) ã¨Oã≤^Œú`« ã¨∂„`«=Ú
54. „á¶ê~Ú_£ =∞<À q*Ï˝# âß„™êÎxH˜ KÕã≤# ¿ã=
1) JÉèíºã¨# ã≤^•úO`«=Ú
2) É’^èŒ# Ѩ^Œú`«∞Å∞
3) ã¨fiѨfl ã¨Oã¨~°æ=Ú
4) ÃÑ·q JxflÜ«Ú
55. P_»tâ◊√=Ù D „HÀ"≥∂*’=ÚÅ HõÅ~ÚHõ =Å# U~°Ê_»∞`«∞Ok.
2) XY
1) XX
3) YZ
4) XZ
56. QÀÑ≤H˜ J`«x K≥Öˇ¡eH˜ ÉÏ`«∞ÉÁ=∞‡#∞ W"åfiÅx ÖË^Œ∞. JÖÏQÆx
P"≥∞#∞ x~åâ◊Ѩ~°K«_»O W+¨ìO ÖË^Œ∞. nxÖ’ Wq∞_ç L#fl
ã¨OѶ∞¨ ~°¬}.
1) LѨQÆ=∞ – LѨQÆ=∞ ã¨OѶ¨∞~°¬}
2) LѨQÆ=∞ – ѨiǨ~°
3) ѨiǨ~° – LѨQÆ=∞
4) ѨiǨ~° – ѨiǨ~°
57. Jaè~°∞zx H˘eKÕ Ñ¨sHõΔ
1) JâßaÌHõ ѨsHõΔ
2) ‰õĺ_»~ü B^ÀºyHõ =∂Ѩx
3) ÉèÏ\˜Ü«∞ „Ѩ*Ï˝=∂Ѩx
4) ÔQÃãÖò =∂Ѩx
58. "≥Ѩ¡~ü „Ѩ*Ï˝ ѨsHõΔÖ’x LѨѨsHõΔÅ∞
1) 5 âßaÌHõ 6 JâßaÌHõ ѨsHõΔÅ∞
2) 6 JâßaÌHõ 5 JâßaÌHõ ѨsHõΔÅ∞
3) 5 âßaÌHõ 5 JâßaÌHõ ѨsHõΔÅ∞
4) 6 âßaÌHõ 6 JâßaÌHõ ѨsHõΔÅ∞
59. 10 "åã¨ÎqHõ =Ü«∞ã¨∞û Hõey 12 ã¨OIIÅ „Ѩ*Ï˝=∂Ѩxx ™êkè¿ãÎ
J`«_∞» .
1) „ѨuÉèÏ=O`«∞_»∞
2) ã¨QÆ@∞ HõO>Ë Z‰õΩ¯=
3) L#fl`« „Ѩ*Ï˝=O`«∞_»∞
4) ã¨QÆ@∞ HõO>Ë `«‰õΩ¯=
60. "≥#∞Hõ|_ç# "åix QÆ∞iOz Wk ã¨Ô~·#k HÍ^Œ∞
1) JkèHõ „Ѩ*Ï˝=O`«∞Å∞ ‰õÄ_® "≥#∞Hõ|_ç LO_»=K«∞Û#∞
2) ÉèÏëê qHÍã¨O =∞O^ŒH˘_çQÍ LO@∞Ok
3) áê~îåºOâßÅ#∞ x^•#OQÍ JÉèíºã≤™êÎ~°∞.
4) JÉèºí ã¨##∞ PÅ㨺=ÚQÍ J=QÍǨÏ# KÕã∞¨ ‰õΩO\Ï~°∞
61. Ѩ Ó ~° fi ÉÏź^Œ â ◊ Ö ’ É’^è Œ # Ö’ É’^è Œ < ÀѨ H õ ~ ° } ÏÅ∞
LѨÜ∂≥ yOK«=∞x ã¨∂zOK«∞@‰õΩ HÍ~°}O
1) Ñ≤šʼnõΩ D ^Œâ◊Ö’ =¸~°Î PÖ’K«#Å∞ LO_»=Ù Hõ#∞Hõ
2) Ñ≤šʼnõΩ J=¸~°Î PÖ’K«#Å∞ JkèHõ=Ú Hõ#∞Hõ
3) Ñ≤Å¡Å∞ D ^Œâ◊Ö’ J=¸~°Î PÖ’K«#Å∞ KÕÜ«∞ÖË~°∞ Hõ#∞Hõ
4) ÃÑ·=xflÜ«Ú
62. Láê^蕺ܫÚxH˜ q^•º=∞<Àq*Ï˝# âßG É’^è<Œ å ÅHõΔ º=Ú HÍxk
1) J#∞=OtHõ`«ÃÑ· Ѩiã¨~° „ѨÉèÏ"åxfl |ÅѨ~°K«_»O
2) `«##∞ `å#∞ `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
3) Ñ≤Å¡Å „ѨQÆux JOK«<å "Õã≤ =¸ÖϺOHõ#=Ú KÕÜ«∞_»O
4) `«~°QÆu QÆk x~°fiǨÏ}
57

=∂º^ä£û HõO>ˇO\ò
63. A P^•Ü«∞O B P^•Ü«∞=Ú HõO>Ë 20% Z‰õΩ¯= J~Ú#
"åi P^•Ü«∞=ÚÅ x+¨ÊuÎ
1) 1 : 2
2) 5 : 6
3) 6 : 5
4) 5 : 4
64. 8 =∞OkH˜ 20 ~ÀAʼnõΩ HÍ=Åã≤# aÜ«∞º=Ú ^èŒ~° ~°∂. 240
J~Ú# 12 =∞OkH˜ 15 ~ÀAʼnõΩ HÍ=Åã≤# aÜ«∞º=Ú ^èŒ~°
ZO`«?
1) 180
2) 300
3) 270
4) 240
65. a Ö’ b% = p J~Ú# b Ö’ a%=q J~Ú#
2) p+q = 0
1) p = q
3) p>q
4) q>p
66. 91 -K+4m YzÛ`« =~°æ"≥∞ÿ`Õ K qÅ∞=
1) 61
2) 12 lm
3) 92
4) 36
1 = −1
1 =6
2
x
+
2
x

=∞iÜ«Ú
67.
3 y 2 J~Ú`Õ
3y
2

2

4x2 − 1
9 y2

1) -3
3) 6

68.
69.

70.
71.
72.

73.

74.

qÅ∞= ZO`«?

2) 3
4) -1/2
64
16x + 1 =
J~Ú# ˛ qÅ∞=
4x
1) 3
2) 1/3
3) 4
4) 1/2
XHõ Ô~·Å∞ QÆO@‰õΩ 1 H˜.g∞. ^Œ∂~°O „Ѩܫ∂}˜¿ãÎ Jk 9
ÃãHõ#∞ÅÖ’ ZO`«^Œ∂~°O „Ѩܫ∂}˜OK«∞#∞?
1) 5 g∞
2) 2.5 g∞
3) 18 g∞
4) 9 g∞
„Hõ=∞ J+¨ìÉèí∞lÖ’x JO`«~°HÀ}=Ú
1) 1000
2) 1200
0
3) 135
4) 1800
-A, -B ã¨OѨÓ~°HÍÖˇ·`Õ "å\˜ qÅ∞=Å "≥Ú`«ÎO
1) 900
2) 1800
0
3) 270
4) 3600
XHõ ã¨=∂O`«~° K«`«∞~°∞ƒù[OÖ’ ѨHõ¯ HÀ}ÏÅ∞ 5 : 7 x+¨ÊuÎÖ’
LO>Ë "å\˜ qÅ∞=Å∞ =~°∞ã¨QÍ
1) 1000 1800
2) 1200 600
0
0
3) 75 105
4) 850 950
XHõ n~°… K«`«∞~°„㨠QÆk á⁄_»=Ù 8 g∞. "≥_»Å∞Ê 6 g∞., Z`«∞Î 5
g∞., J~Ú# P QÆkÖ’ LOK«^Œy# Hõ„~° QÆi+¨ì á⁄_»=Ù.
1) 5 g∞.
2) 6 g∞.
3) 8 g∞.
4) 125
XHõ n~°… K«`«∞~°„㨠"≥·âßź=Ú A J~Ú# ^•x XHõ Éèí∞[=Ú ˛
J~Ú`Õ, ^•x Ô~O_»= Éèí∞[=Ú
2) A
1) Ax
x
3) A
4) x 2

75. JHõ~°}©Ü«∞ ã¨OYºÅ#∞, Hõ~°}©Ü«∞ ã¨OYºÅ#∞ HõeÑ≤ WÖÏ
Ñ≤Å∞™êÎ~°∞.
1) "åã¨Î= ã¨OYºÅ∞
2) ã¨OH©~°‚ ã¨OYºÅ∞
3) ã¨Ç¨Ï[ ã¨OYºÅ∞
4) HõeÊ`« ã¨OYºÅ∞
76. "åã¨Î= ã¨OYºÅ∞ D ^èŒ~å‡xfl áê\˜OK«=Ù.
1) qÖ’=∞ ^èŒ~°‡=Ú
2) ã¨O=$`« ^èŒ~°‡=Ú
3) ã≤÷`«ºO`«~° ^èŒ~°‡=Ú
4) ã¨Ç¨ÏK«~° ^èŒ~°‡=Ú
77. Ô~O_»∞ JHõ~°}©Ü«∞ ã¨OYºÅ =∞^茺 J#O`« JHõ~°}©Ü«∞ ã¨OYºÅ∞
LO_»∞#∞.
1) QÆ∞}HÍ~° ^èŒ~°‡=Ú
2) ã¨OHõÅ# ^èŒ~°‡=Ú
3) =º=HõÅ# ^èŒ~°‡=Ú
4) ™êO„^Œ`« ^èŒ~°‡=Ú
78. x, y Å J#∞áê`« =∞^茺=∞=Ú
2) xy
1) x +2 y
3)
4) x y
79. a, b Å∞ Ô~O_»∞ ã¨Ç¨Ï[ ã¨OYºÖˇ·# a=b =∞iÜ«Ú b=a J~Ú#
1) ã¨O„Hõ=∞} ^èŒ~°‡=Ú
2) Ѩ~å=~°Î# ^èŒ~°‡=Ú
3) ™œ+¨ì= ^èŒ~°‡=Ú
4) ã¨Ç¨ÏK«~° ^èŒ~°‡=Ú
80. 13.498 H˜.g∞.Å#∞ ÃÇÏHÍì g∞@~°¡Ö’ „"åÜ«∞QÍ
1) 1.3498
2) 134.98
3) 134988
4) 1349.88
81. XHõ Ѷ¨∞#=Ú ã¨OѨÓ~°‚`«Å "≥·âßź=Ú 150 K«.g∞. J~Ú#
nx Ѷ¨∞# Ѩi=∂}=Ú
1) 125
2) 50
3) 100
4) 75
82. 7 H˜.g∞. á⁄_»=Ù, 5 H˜.g∞. "≥_»Å∞Ê QÆÅ XHõ á⁄Å=Ú K«∞@∂ì
XHõ =ºH˜Î 12 ™ê~°∞¡ Ѩ~°∞ÔQ`≥Î#∞. J~Ú`Õ J`«#∞ Ѩ~°∞ÔQuÎ#
"≥Ú`«Î=Ú ^Œ∂~°=Ú
1) 24 H˜.g∞.
2) 12 H˜.g∞.
3) 288 H˜.g∞.
4) 388 H˜.g∞.
83. 18 g∞. á⁄_»=Ù, 1 g∞. "≥_»Å∞Ê QÆÅ QÆ∞_»¤#∞ 12 =ÚHõ¯Å∞QÍ
HõuÎiOz# XH˘¯Hõ¯ =ÚHõ¯ "≥·âßź=Ú.
1) 1.5 K«.g∞.
2) 3 K«.g∞.
3) 2 K«.g∞.
4) 4 K«.g∞.
84. ÃãHõì~°∞ KåѨO á⁄_»=Ù / Jk ˆHO„^ŒO =^ŒÌ KÕ¿ã HÀ}=Ú q
J~Ú# ÃãHõì~°∞ "≥·âßź=Ú
θ
θ
2
Pr
r
1) 360
2) 360
2 2

3)
85.

θ 2
Pr
L

4)

θ
Pr
360

1000( 2) + 100( 2) = ............... ?

1) 1100(2)
2) 1011(2)
3) 1001(2)
4) 1101(2)
86. ã¨QÆO ˛ Hõ<åfl 4 `«‰õΩ¯"≥·# ã¨OYº#∞ QÆ∞~°∞Î#∞ LѨÜ≥∂yOz
~åÜ«∞QÍ
1) 2x − 4
2) 4 − 2x
3) 2 x2− 4
4) x − 4
58

=∂º^ä£û "≥∞^äŒ_®År
87. QÆ}˜`«OÖ’ Ǩϟ"£∞=~ü¯ W=fi_»O =Å# „ѨÜ≥∂[#=Ú
1) |_çÖ’ <Õ~°∞Û‰õΩ#fl JOâßÅÃÑ· `«sÊù^Œ∞ WzÛ ã¨=∞㨺Å#∞
™êkèOK«_»OÖ’ <≥·Ñ¨Ù}ºO HõÅQÆKÕÜ«∞_»O
2) q^•ºi÷Ö’ „Hõ=∞tHõΔ}#∞ ÃÑOK«∞@
3) `«e¡^ŒO„_»∞Å∞, q^•º~°∞÷Å Jaè=$kúx `≥Å∞ã¨∞H˘#∞@
4) Ñ≤Å¡Å∞ HÍÅ=Ú#∞ =$^è• KÕÜ«∞‰õΩO_»∞@
88. ֒Ѩx~åú~°} =¸ÖϺOHõ#=Ú =ÚYº ÅHõΔ}=Ú
1) q^•ºi÷ Jaè~°∞K«∞Å#∞ `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
2) q^•º~°∞÷Å „ѨQÆux `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
3) q^•º~°∞÷Å Ö’áêÅ#∞, Jaè=$kúx `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
4) q^•º~°∞÷Å "≥·Yix `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»=Ú
89. "åi¬Hõ „Ѩ}ÏoHõ#∞ `«Ü«∂~°∞KÕÜ«∞_»OÖ’ „Ѩ^è•# ™Èáê#=Ú
1) Ü«¸x\ò É’kèOK«_®xH˜ q^•ºiú ѨÓ~°fi*Ï˝#=Ú
2) ™êkèOK«=Åã≤# ÅHΔͺŠ*Ïa`å#∞ `«Ü«∂~°∞KÕÜ«∞_»O
3) Ü«¸x\ò‰õΩ ã¨O|OkèOz# HÍÅ x~°‚Ü«∞ Ѩ\ ˜ìHõ
4) Ü«¸x\ò ˆHO„nHõ$`«"≥∞ÿ# H©ÅHõ ÉèÏ=#
90. áê~î°º „Ѩ}ÏoHõÖ’ q=iOK«x JOâ◊=Ú
1) É’^èŒ<å ÅHΔͺÅ∞ ã¨Ê+‘ìHõ~°} 2) É’^èŒ# q+¨Ü«∂Å∞
3) xÜ≥∂[<åÅ∞
4) "åi¬Hõ „Ѩ}ÏoHõ
91. XHõ Láê^蕺ܫÚ_»∞ q^•º~°∞÷ÅKÕ =$`åÎÅ K«∞@∂ì ^•~°OKÕ
H˘eÑ≤Oz, qÉèÏyx`À "åºã¨O#∞ H˘eÑ≤Oz, "å\˜ x+¨ÊuÎ
ã¨=∂#O Jx `≥eÜ«∞*Ëâß_»∞. J`«#∞ J=ÅOaèOz# É’^èŒ#
Ѩ^Œúu.
1) „ѨÜ≥∂QÆâߊѨ^Œúu
2) =#~°∞ŠѨ^Œúu
3) Ü«¸x\ò Ѩ^Œúu
4) „ѨHõÅÊ# Ѩ^Œúu
92. #∂`«# =¸ÖϺOHõ#O „ѨHÍ~°O "åi¬Hõ ѨsHõΔʼnõΩ WzÛ#
ÉèÏ~°`«fi=Ú
1) 25%
2) 50%
3) 75%
4) 100%
93. q+¨Ü«∞x+¨ª ѨsHõΔʼnõΩ L^•Ç¨Ï~°}
1) "åºã¨~°∂Ѩ „Ѩâ◊flÅ∞
2) x[=Ú – J|^Œú=Ú „Ѩâ◊flÅ∞
3) ã¨OH˜ΔѨΠã¨=∂^è•# „Ѩâ◊flÅ∞
4) ÅѶ¨Ú ã¨=∂^è•# „Ѩâ◊flÅ∞
94. qxÜ≥∂QÆ ÅHõΔ º ã¨Ê+‘ìHõ~°}
1) #∂`«# Ѩ^Œú`«∞Å#∞ ã¨∂z™êÎ_»∞
2) `«Ñ¨ÙÊÅ#∞ Hõ#∞Q˘x ã¨=i™êÎ_»∞
3) Ѩ~°ã¨Ê~° ã¨O|O^è•Å#∞ QÆ∞iΙêÎ_»∞
4) Ѷ¨e`åÅ#∞ ã¨iK«∂™êÎ_»∞
95. ÉèÏ=#Å∞, ã¨∂„`åÅ∞, xÜ«∞=∂Å#∞ =sæHõiOK«∞@ J<Õk U
ÅHõΔ º ã¨Ê+‘ìHõ~°}?
1) *Ï˝#=Ú
2) J=QÍǨÏ#
3) qxÜ≥∂QÆO
4) <≥·Ñ¨Ù}ºO

xy

96. QÆ$Ç¨Ï xˆ~ÌâßÅ∞ WK«∞Û@Ö’ =ÚM’º^ÕÌâ◊º=Ú
1) q^•º~°∞÷ÅÖ’ „Hõ=∞=ÚQÍ K«k"Õ JÅ"å@∞#∞ ÃÑOá⁄OkOѨ
KÕÜÚ« @
2) Láê^蕺ܫÚŠѨxÉèÏ~°O `«yæOK«∞@
3) `«e¡^ŒO„_»∞Å∞, Ñ≤Å¡Å Jaè=$kúx `≥Å∞ã¨∞H˘#∞@
4) q^•º~°∞÷ÅÖ’ „Hõ=∞tHõΔ}#∞ ÃÑOá⁄OkOѨKÕÜ«Ú@
97. QÆ}˜`«OÖ’ ™ê^èŒ# ^Õxx ã¨=∞i÷ã¨∞ÎOk?
1) LѨÜ≥∂y`å "å^Œ ã≤^•úO`«O
2) J#∞ѨÜ≥∂y`å"å^Œ ã≤^•úO`«O
3) JÉèíºã¨# ã≤^•úO`«O
4) HÍ~°º™ê^èŒHõ ã≤^•úO`«O
98. QÆ}˜`«OÖ’ =∞<ÀQÆ}˜`«O =Å# LѨÜ≥∂QÆO
1) "ÕQÆO
2) xi÷+¨ì`«
3) YzÛ`«`«fiO
4) UnHÍ^Œ∞

Ãã<· û£ HõO>ˇO\ò
99. HõѨÊÖ’ ~°∂Ѩq„HõÜ«∂xfl „áê~°OaèOKÕ Ç¨~À‡<£
1) Z„_ç#e<£
2) ^ä≥·~åH˜û<£
3) Ñ≤@∂º@i<£
4) W#∞ûe<£
100. KOH + H 2SO 4 → K 2SO 4 + H 2O ‰õΩ `«∞źO KÕÜ«∞|_ç#
ã¨g∞Hõ~}° =Ú
1) KOH + 2H 2SO 4 → K 2SO 4 + 2H 2O
2) 2KOH + H 2SO 4 → 2K 2SO 4 + H 2O
3) 2KOH + H 2SO 4 → K 2SO 4 + H 2O
4) KOH + H 2SO 4 → K 2SO 4 + H 2O
101.1991 [<åÉèÏ ÖˇH¯õ Å „ѨHÍ~°O ÉèÏ~°`^« âÕ ◊ [<åÉèÏ q∞eÜ«∞#¡Ö’
1) 834.5
2) 843.5
3) 822.5
4) 823.5
102.â◊s~° x~å‡}ÏxH˜ `À_»Ê_Õq
1) aÜ«∞ºO
2) HõO^Œ∞Å∞
3) P‰õΩ‰õÄ~°Å∞
4) ^Œ∞OѨÅ∞
103.
Ѩ@O ^ÕxH˜ zǨÏfl=Ú?
1) x~À^èŒ=Ú
2) |Å∞ƒ
3) Ѷ¨ÓºA
4) ã≤fiKü
104.J^èŒ=∞ L+¨‚"åǨÏHÍÅ∞
1) ~åy, W#∞=Ú
2) QÍA, h~°∞
3) JÅ∂ºq∞xÜ«∞O, "≥O_ç 4) |OQÍ~°O, "≥O_ç
105.„H˜Ok "åxÖ’ [_»"åÜ«Ú=Ù HÍxk
1) HÀ¡i<£
2) P~åæ<£
3) w˚<å<£
4) „H˜áêì<£
106.WHõ¯_» =∞#‰õΩ ã¨fiK«Ûù"≥∞ÿ# QÍe Åaèã¨∞ÎOk.
1) #nf~° "≥∞ÿ^•#O
2) "≥∞ÿ^•#O
3) WO_»∞¡ L#fl "≥∞ÿ^•#O
4) K≥@∞¡ L#fl "≥∞ÿ^•#O
107.Ô~O_»∞ ^Œ~°Ê}=ÚÅ =∞^茺 HÀ}=Ú 300 J~Ú# U~°Ê_Õ
„ѨuaOÉÏÅ ã¨OYº
1) 11
2) 7
3) 5
4) 3
59

108.JÅ¡=Ú nxH˜ K≥O^Œ∞`«∞Ok.
1) HõO^Œ=Ú
2) ^Œ∞OѨ
3) Ô~·*’"£∞
4) Åâ◊√#=Ú
109.^è$Œ =#Hõ„Δ `«=Ú <åq‰õΩʼnõΩ Wk `≥Å∞ã¨∞H˘#∞@‰õΩ ã¨Ç¨ Ü«∞Ѩ_∞» #∞.
1) QÍe
2) kâ◊
3) h~°∞
4) "ÕQÆ=Ú
110.HÍѶ‘, \© =∞~°HõÅ#∞ `˘ÅyOKÕ Ñ¨^•~°÷=Ú
1) LѨÙÊ
2) ÉÁ~åH±û { =∞iˆQ h~°∞
3) ÉÁ~åH±û
4) =∞iˆQ h~°∞
111.QÆ∞O_≥ â◊s~° ÉèÏQÍÅ #∞O_ç ~°HÍÎxfl „QÆÇ≤ÏOKÕ@ѨÙ_»∞
1) ã¨OHÀzã¨∞OÎ k
2) "åºHÀzã¨∞OÎ k
3) Z@∞=O\˜ =∂~°∞Ê LO_»^Œ∞ 4) Hõ^Œ∞Å∞`«∞Ok
112."å`å=~°}OÖ’ <≥·„\’[<£ âß`«=Ú
1) 83.7
2) 78.23
3) 78.32
4) 77.4
113.h\˜Ö’ Ѩ~åQÆ ã¨OѨ~°¯O [i¿Ñ "≥ÚHõ¯
1) q∞~åaeãπ
2) "åeãπ<ÕiÜ«∞
3) "å@~ü "≥∞Å<£ (ѨÙK«ÛHÍÜ«∞) 4) UnHÍ^Œ∞
114.qã¨~°˚Hõ J=Ü«∞==ÚQÍ Ñ¨xKÕ¿ã *Ï˝<ÕO„kÜ«∞=Ú
1) K«~°‡O
2) <åÅ∞Hõ
3) =Ú‰õΩ¯
4) Hõ#∞fl
115.=∂#=Ùx QÆ~åƒù=kè HÍÅ=Ú
1) 270–280
2) 250–260
3) 300
4) 365
116.=∂#=Ù_»∞ xq∞ëêxH˜ Zxfl™ê~°∞¡ âßfi㨠ёÅ∞™êÎ_»∞?
1) 15–18 ™ê~°∞¡
2) 12 ™ê~°∞¡
3) 10 ™ê~°∞¡
4) 72 ™ê~°∞¡
117."å@~ü Ѷ≤Åì~ü HÍO_çÅ∞û ^Õx`À KÕ™êÎ~°∞?
1) ã¨∞#flO
2) Ñ≤OQÍ}˜
3) áê¡ã¨ì~ü PѶπ áêiãπ
4) |OHõ=∞\˜ì
118.ZO_Àã¨ÖÏÊù~ü ^Õxx x"åiã¨∞ÎOk?
1) "Õ~°∞ ѨÙ~°∞QÆ∞
2) ¿Ñ#∞|OHõ
3) Q˘OQÆo ѨÙ~°∞QÆ∞
4) P‰õΩ =Ú_»∞`«Å∞
119.Ñ≤O_®xH˜ PǨ~°O JO^Õ =∂~°æ=Ú
1) [~åÜ«Ú=Ù
2) „¿ÑQÆ∞
3) LO_»∞Hõ=Ú
4) HÀÅ<£
120.T~°QÍÜ«∞Å#∞ xÅfi LOKÕk
1) Ѩã¨∞ѨÙ
2) LѨÙÊ { #∂<≥
3) LѨÙÊ
4) #∂<≥
121.„H˜Ok Ѷ¨∂>ˇÿ# "åã¨# Hõey LO_Õ P=∞¡O Uk?
1) ã¨Å∂ÊùºiH± P=∞¡O
2) ÃÇ·Ï„_ÀHÀ¡iH± P=∞¡O
3) <≥·„\˜H± P=∞¡=Ú
4) ÃÑ·=hfl
122.=∂#= â◊s~°OÖ’ HõáêÅ<å_»∞Å∞ ã¨OMº?
1) 12 [`«Å∞
2) 31 [`«Å∞
3) 22 [`«Å∞
4) 21 [`«Å∞

Ãã·<£û "≥∞^äŒ_®År

™È+¨Öò HõO>ˇO\ò

123.H˘~îåi Jaè„áêÜ«∞OÖ’ âßGO JO>Ë
1) <Õ~°∞ÛHÀ=_»O
2) KÕÜ«∞_»O
3) *Ï˝#O á⁄O^Œ_»O
4) J<Õfi+¨}
124.„áê^äŒq∞Hõ áê~î°âßÅʼnõΩ ã¨~°Ñ¶¨~å KÕã≤# É’^èŒ<å ¿Ñ\˜Hõ
1) „áê^äŒq∞Hõ q*Ï˝#âßG É’^èŒ<å ¿Ñ\˜Hõ
2) ã¨=∞„QÆ q*Ï˝# ¿Ñ\˜Hõ
3) É’^èŒ<å JÉèíºã¨# ¿Ñ\˜Hõ
4) Un HÍ^Œ∞
125.*Ï˝<ÕO„kÜ«∂Å∞ Zxfl? Jq Uq? U ÅHõΔ º ã¨Ê+‘ìHõ~°}?
1) *Ï˝#=Ú
2) J=QÍǨÏ#
3) qxÜ≥∂QÆ=Ú
4) <≥·Ñ¨Ù}º=Ú
126.Ѩiã¨~åÅ q*Ï˝#=Ú – II #∞ É’kèOK«∞@‰õΩ L`«Î=∞ Ѩ^Œúu
1) LѨ<åºã¨ Ѩ^Œúu
2) Ü«¸x\ò Ѩ^Œúu
3) _®Åì<£ Ѩ^Œúu
4) Hõ$`«º Ѩ^Œúu
127.„ѨÜ≥∂QÆâßÅÖ’ r=ÙÅ#∞ xÅfi LOKÕ Ñ¨^Œúu
1) `«_ç Ѩ^Œúu
2) á⁄_ç Ѩ^Œúu
3) á⁄_ç, `«_ç Ѩ^Œúu
4) h~°∞Ö’ xÅfi LOK«@O
128.Láê^蕺ܫÚ_»∞ `«~°QÆu QÆkÖ’ J#∞ã¨iOK«^ŒQÆ∞ =¸ÖϺOHõ<å
q^è•#=Ú
1) ã¨=∞™êº x~åú~°Hõ =¸ÖϺOHõ#=Ú
2) JOâ◊ =¸ÖϺOHõ#=Ú
3) x~å‡}Ï`«‡Hõ =¸ÖϺOHõ#=Ú
4) ã¨=∞„QÆ =¸ÖϺOHõ#=Ú
129.J<Õfi+¨} Ѩ^Œúux „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì#k
1) P~ü‡„™êìOQ∑
2) _»∂º~¸
3) H˜ÖÏÊ„\˜H±
4) ɡÖÏ¡~ü¤
130.'Ѩ‰õΔΩÅ J^茺ܫ∞#O— É’^èŒ#‰õΩ J#∞"≥·# Ѩ^Œúu
1) xÜ≥∂[# Ѩ^Œúu
2) J<Õfi+¨} Ѩ^Œúu
3) „ѨHõÅÊ# Ѩ^Œúu
4) LѨ<åºã¨ Ѩ^Œúu
131.Ѩ\ÏÅ∞ wÜ«∞_»O/Hõ$`åºÅ∞ KÕÜ«∞_»O J<Õk
1) *Ï˝#=Ú
2) J=QÍǨÏ#
3) <≥·Ñ¨Ù}º=Ú
4) qxÜ≥∂QÆ=Ú
132.Ü«∞âòáêÖò Hõq∞\© =ÚYº ÅHõΔ º=Ú
1) Ѩx J#∞Éèí==Ú
2) Láê^蕺ܫÚÅÃÑ· ÉèÏ~°O "≥∂ѨÙ@
3) Hõ$`åº^è•~° É’^èŒ#
4) Ñ≤Å¡ÅÃÑ· ÉèÏ~°O `«yæOK«∞@
133.Hõ$`åºÅ∞ D q^èŒOQÍ LO_®e
1) ‰õΩ`«∂ǨÏÅ=Ú#∞ HõeæOK«∞#qQÍ
2) Pã¨H˜Îx ˆ~ÔHuÎOKÕqQÍ#∞
3) ÃÑ· Ô~O_»∂
4) Un HÍ^Œ∞
134.q*Ï˝#âßG=Ú W`«~° âßG=ÚÅ`À QÆÅ ã¨Ç¨Ïã¨O|O^èŒ=Ú
1) Hõ+¨ì"≥∞ÿ#k
2) =∞øeHõ"≥∞ÿ#k
3) ã¨∞Å∞"≥·#k
4) UnHÍ^Œ∞

135.`«O*Ï=Ó~°∞Ö’x |$ǨÏnâ◊fi~åÅÜ«∞=Ú#∞ xi‡Oz#k
1) ~å[~å[ KÀà◊√_»∞
2) ~å*ËO„^Œ KÀà◊√_»∞
3) ã≤OÇ¨Ï q+¨μ‚=Ù
4) "≥Ú^Œ\ ˜ #~°ã≤OǨÏ=~°‡
136.'QÆOÔQ·H˘O_»— a~°∞^Œ∞ QÆÅ"å_»∞
1) ~å*ËO„^Œ KÀà◊√_»∞–1
2) Q“`«g∞Ѩل`« âß`«Hõi‚
3) HõiHÍÅ KÀà◊√_»∞
4) ~å[~å[ KÀà◊√_»∞
137.ã¨OQÆO J#QÍ
1) Hõq ѨO_ç`« Ѩi+¨`«∞Î
2) ~å[º=Ú
3) Ti¿Ñ~°∞
4) <å@º=Ú
138.q[Ü«∞#QÆ~° ~å[ºOÖ’ ѨO_ç`«∞Å ã¨Éèí#∞ U=∞O\Ï~°∞?
1) =∞Ǩ"≥∂HõΔ Ñ¨i+¨`«∞Î
2) Éèí∞=# q[Ü«∞=Ú
3) JO`«:ѨÙ~°O
4) J+¨ìkQÆæ[=ÚÅ∞
139.JuÃÑ^ŒÌ É∫^Œú q„QÆǨÏ=Ú ZHõ¯_» LOk?
1) ÉÏ~À |∞^Œ∂~°∞
2) JOQ∑HÀ~ü"å\ò
3) Ǩï¿ãû<£™êQÆ~ü
4) ™ê~°<å^ä£
140.„QÍ=∞ ѨOKå~Úfx U~°Ê~°KåÅO>Ë „QÍ=∞OÖ’x Hõh㨠[<åÉèÏ
1) 500
2) 1000
3) 1500
4) 2000
141.q^è•# ã¨ÉèíÖ’x ã¨Éèí∞ºÅ ã¨OYº ^ÕxÃÑ· P^è•~°Ñ¨_»∞`«∞Ok?
1) áêsì „áê|ź=ÚÃÑ·
2) ~åROÖ’x [<åÉèÏÃÑ·
3) q^è•#ã¨ÉèíÖ’x ã¨÷Å=ÚÃÑ· 4) ~åR P^•Ü«∞OÃÑ·
142.ã¨∂÷Å J~°÷âßG=Ú ZѨÙÊ_»∞ „áêK«∞~°ºOÖ’H˜ =zÛOk?
1) 1961
2) 1931
3) 1936
4) 1950
143.D Ѩ@O ã¨∂zOKÕ Ñ¨=<åÅ∞
1) „ѨѨOK« Ѩ=<åÅ∞
2) ã¨=Ú„^Œ Ѩ=<åÅ∞
3) Éèí∂ Ѩ=#=ÚÅ∞
4) ™ê÷xHõ Ѩ=#=ÚÅ∞
144.D Ѩ@O U ^Õ"åÅÜ«∂xfl ã¨∂zã¨∞ÎOk?
1) ~å=∞ѨÊ
2) |$ǨÏnâ◊fi~åÅÜ«∞O
3) "≥OHõ>Ëâ◊fi~åÅÜ«∞O
4) Nâ‹·ÅO
145.^•i„^Œº ˆ~Y#∞ Dq^èŒOQÍ x~°‚~Ú™êÎ~°∞.
1) ‰õΩ@∞O| qxÜ≥∂QÆ, =ºÜ«∂Å ™ê÷~Úx |\˜ì
2) *ÏfÜ«∞ P^•Ü«∂xfl |\˜ì
3) ã¨∂÷Å *ÏfÜ≥∂`«ÊuÎx |\˜ì
4) ‰õΩ@∞O| P^•Ü«∂Å ™ê÷~Úx |\˜ì
146.=∞Hõ~° ˆ~YÃÑ· D~ÀA# ã¨∂~°∞º_»∞ x@ìxÅ∞=ÙQÍ „ѨHÍt™êÎ_»∞
1) =∂iÛ 21
2) E<£ 21
3) ÃãÃÑìO|~°∞ 21
4) _çÃãO|~ü 22
147.„wxKüÖ’ ~å„u 12 QÆOII J~Ú`Õ ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’
1) L^ŒÜ∞« O 5.30 QÆOII 2) =∞^蕺ǨÏflO 3.30 QÆOII
3) ™êÜ«∞O„`«O 5.30 QÆOII 4) ~å„u 4.40 QÆOII

60

148.ã≤O^èŒ∞ <åQÆiHõ`«Ö’ „Ѩ[ʼnõΩ `≥eÜ«∞x [O`«∞=Ù
1) QÆ∞„~°=Ú
2) Ñ≤e¡
3) Z^Œ∞Ì
4) "Õ∞Hõ
149.ã¨∂~°º„QÆǨÏ}O ZѨÙÊ_»∞ U~°Ê_»∞`«∞Ok?
1) K«O„^Œ∞_»∞ ã¨∂~°∞ºxH˜, Éèí∂q∞H˜ =∞^茺 =zÛ#ѨÙ_»∞
2) Éèí∂q∞ ã¨∂~°∞ºxH˜, K«O„^Œ∞xH˜ =∞^茺 =zÛ#ѨÙ_»∞
3) ã¨∂~°∞º_»∞ Éèí∂q∞H˜, K«O„^Œ∞xH˜ =∞^茺 =zÛ#ѨÙ_»∞
4) ã¨∂~°∞º_»∞, K«O„^Œ∞_»∞ Éèí∂q∞H˜ ÅO|OQÍ L#flѨÙ_»∞
150.=_ô¤ˆ~@∞ ^ÕxÃÑ· P^è•~°Ñ¨_ç LO@∞Ok?
1) ZQÆ∞=∞`«∞Å∞, kQÆ∞=∞`«∞Å∞
2) =_ô¤ "åºáê~°∞x ™ê=∞~°÷ºOÃÑ·
3) „^Œ=º ã¨~°Ñ¶¨~å, _ç=∂O_»∞ÃÑ·
4) "åºáê~° K«„HÍÅ∞
151.#QÆ~°áêÅHõ ã¨Oã¨÷Å q"ÕK«<å`«‡Hõ q^èŒ∞ʼnõΩ L^•Ç¨Ï~°}
1) q^μ
2) „QÆO^ä•ÅÜ«∞=Ú
3) P~ÀQƺ=Ú
4) #QÆ~° áêiâ◊√^Œúº=Ú
152.L`«ÊuÎÖ’ qxÜ≥∂QÆ =ã¨∞Î=ÙʼnõΩ „áê^è•#º`«x¿ãÎ ^Õâ◊ Pi÷Hõ
Éèqí +¨º`«∞Î
1) L[fiÅOQÍ LO@∞Ok
2) JO^èŒHÍ~°=∞ø`«∞Ok
3) =∂~°^Œ∞
4) ‰õΩO@∞Ѩ_»∞`«∞Ok
153.aÜ«∞º=Ú #∞O_ç W_ô¡Å∞ `«Ü«∂~°∞KÕÜ«Ú@ nxH˜ L^•Ç¨Ï~°}
1) PHÍ~° „ѨÜ∂≥ [#=Ú
2) ã¨Å÷ „ѨÜ∂≥ [#=Ú
3) ã¨Å÷ PHÍ~° „ѨÜ∂≥ [#=Ú 4) HÍÅ „ѨÜ∂≥ [#=Ú
154.Ѩ@ì} „áêO`« [<åÉèÏ ÃÑ~°∞QÆ∞^ŒÅ nxx ã¨∂zã¨∞ÎOk
1) Pi÷HÍaè=$kúx
2) ¿Ñ^ŒiHõ=Ú
3) áêi„âßq∞HÍaè=$kú
4) áêiâ◊√^Œúº ֒Ѩ=Ú
155.WO_çÜ∂« ‰õΩ ã¨=Ú„^Œ=∂~åæxfl HõxÃÑ\˜#ì k.
1) "å™È¯_çQÍ=∂
2) H˘ÅO|ãπ
3) ÔHÃÑì<£ ‰õΩH±
4) J"≥∞iQÀ "≥ã¨∂Êz
156.PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ =º=™êÜ«∞ ™êQÆ∞ ^ÕxÃÑ· P^è•~°Ñ¨_»∞`«∞Ok?
1) Q˘@ìѨ٠ÉÏ=ÙÅ∞
2) K≥~°∞=ÙÅ∞
3) #^Œ∞Å∞
4) "åQÆ∞Å∞
157.PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ =∂OQÆhãπ U lÖÏ¡Ö’ Z‰õΩ¯=QÍ Åaè™ÈÎOk?
1) NH͉õΩà◊O
2) <≥Å∂¡~°∞
3) HõsO#QÆ~ü
4) PkÖÏÉÏ^£
158.„ѨѨOK«OÖ’ 'HÍѶ‘— ѨO@#∞ J`«ºkèHõOQÍ L`«ÊuÎ KÕ¿ã ^Õâ◊O?
1) „ɡlÖò
2) J"≥∞iHÍ
3) WO_çÜ«∂
4) WO_À<Õ+≤Ü«∂

™È+¨Öò "≥∞^äŒ_®År
159.''=∂#= K«i„`«Ö’ =∞x+≤ Ѩi}Ï=∞=Ú `≥Å∞ã¨∞H˘#∞#∞—— Wk
™êOѶ∞≤ Hõ âßG=ÚÖ’ ™ê=∞~°º÷ =Ú J~Ú`Õ nxÖ’ LѨ™ê=∞~°º÷ =Ú
1) WO\˜ x~å‡}=Ú `≥Å∞ã¨∞‰õΩO\Ï~°∞
2) PǨ~° P=â◊ºHõ`«#∞ `≥Å∞ã¨∞‰õΩO\Ï~°∞
3) áê`« Ѩx=Ú@¡‰õΩ, H˘`«Î Ѩx=Ú@¡‰õΩ `Õ_® `≥Å∞ã¨∞‰õΩO\Ï~°∞
4) WÅ∞¡ P=â◊ºHõ`#« ∞ `≥Å∞ã¨∞‰õΩO\Ï~°∞.
61

160. OBB U *ÏfÜ«∞ q^•ºq^è•#=Ú „ѨHÍ~°O U~°Ê~°z<å~°∞?
1) *ÏfÜ«∞ q^•º q^è•#=Ú 1986
2) *ÏfÜ«∞ q^•º q^è•#=Ú 1968
3) *ÏfÜ«∞ q^•º ã¨OѶ¨∞=Ú 1964
4) Dâ◊fisÉèÏ~Ú Ñ¨>ËÖò Hõg∞+¨<£
161.''„QÍ=∞OÖ’x qq^èŒ =$`«∞ÎÅ∞—— J<Õ áê~îåºOâ◊=Ú#∞ É’kèOKÕ
Ѩ^Œúu
1) J#∞Hõ~°}
2) LѨ<åºã¨=Ú
3) =¸HÍaè#Ü«∞=Ú
4) <å@H©Hõ~°}=Ú
162.''qq^èŒ Ü«ÚQÍÅÖ’ ~°"å}Ï ™œHõ~åºÅ#∞ QÆ∞iOz U Ѩ^ŒúuÖ’
É’kè™êÎ~°∞?
1) K«~åÛ Ñ¨^Œúu
2) „Ѩâ’fl`«Î~° Ѩ^Œúu
3) Hõ^äŒ# Ѩ^Œúu
4) LѨ<åºã¨ Ѩ^Œúu
163.h=Ù Ü«Ú^•úÅ#∞ QÆ∞iOz K≥ÑÙ¨ Ê#ѨÙ_»∞ ^ÕxH˜ „áê^è•#º`« W™êÎ=Ù?
1) Ü«Ú^•úÅ∞ Z=Ô~=iH˜ [iQÍ~Ú
2) Ü«Ú^•úÅ∞ ZѨÙÊ_»∞ [iQÍ~Ú?
3) Ü«Ú^•úÅ∞ ZO^Œ∞‰õΩ [iQÍ~Ú
4) Ü«Ú^Œú Ѷ¨e`åÅ∞, „Ѩ[Å r=#OÃÑ· "å\˜ „ѨÉèÏ=O
164.Láê^蕺ܫ∞ xi‡`« ѨsHõΔÅ ÅHõΔ}=Ú
1) q^•º~°∞÷Å =¸iÎ=∞`åfixfl `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
2) É’^èŒ<å „Ñ¨„H˜Ü«∞Å ™ê~°÷Hõ`«#∞ `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
3) q^•º~°∞÷Å Jaè~°∞K«∞Å#∞ `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
4) q^•º~°∞÷Å "≥·Yix `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
165.Uk L=∞‡_ç „Ñ¨}ÏoHõ =∞øeHÍOâßÅÖ’ ÖËx JOâ◊=Ú?
1) „ã‘Î, ѨÙ~°∞+¨ ã¨=∂#`«fi=Ú 2) ~À_»∞¤ Éèí„^Œ`« q^Œº
3) Ѩiã¨~åÅ ~°HõΔ}
4) Ѩiq∞`« ‰õΩ@∞O|=Ú
166.™êOѶ≤∞Hõ âßG=ÚÖ’ ˆHΔ„`« Ѩ~°º@# =ÚM’º^ÕÌâ◊º=Ú
1) q<À^Œ=Ú
2) „Ѩ`«ºHõΔ J#∞Éèí==ÚÅ∞ HõeÊOK«∞@
3) Láê^蕺ܫÚÅ ÉèÏ~°O ÃÑOK«∞@
4) q^•º~°∞÷ÅÃÑ· ÉèÏ~°O "≥∂ѨÙ@
167.|∂¡"£∞ =sæHõiOz# *Ï˝<å`«‡Hõ ˆHΔ„`«OÖ’ Ô~O_»= JOâ◊=Ú
(ÅHõΔ º=Ú)
1) <≥·Ñ¨Ù}º=Ú
2) J=QÍǨÏ#
3) *Ï˝#=Ú
4) qxÜ≥∂QÆ=Ú
168.„QÍg∞}„áêO`« ÉÏÅÉÏeHõʼnõΩ QÆ∞}Ï`«‡Hõ q^Œº#∞ JOkOK«∞@‰õΩ
™ê÷Ñ≤Oz# áê~î°âßÅÅ∞
1) #"À^ŒÜ«∞ áê~î°âßÅÅ∞
2) „QÍ"≥∂^ŒÜ«∞ áê~î°âßÅÅ∞
3) JÉèí∞º^ŒÜ«∞ áê~î°âßÅÅ∞ 4) ™ê~°fi„uHõ áê~î°âßÅÅ∞
169.„™ê¯Ñ¨Ù ѨÙã¨ÎHõO x~°fiÇ≤ÏOK«_»O =Å# q^•º~°∞÷ÅÖ’ ÃÑOá⁄O^Õ
™ê=∞~°÷º=Ú
1) ã¨Ç¨ÏHÍ~°=Ú
2) *ÏfÜ«∞ ã¨"≥∞ÿHõº`«
3) q+¨Ü«∞ ¿ãHõ~°}
4) *Ï˝#=Ú
170.N Hõ$+¨‚ ^Õ=~åÜ«∞Å∞ ™ê~°ãfi¨ `« ¿ã= KÕ™ê_»x K≥Ñʨ _®xH˜ ~Ô O_»∞
x^Œ~°≈<åÅ∞ `≥ÅѨO_ç? J<Õ „Ѩâ◊fl U ÅHΔͺxH˜ K≥O^Œ∞`«∞Ok.
1) J=QÍǨÏ#
2) qxÜ≥∂QÆ=Ú
3) *Ï˝#=Ú
4) UnHÍ^Œ∞

["å|∞Å∞
1) 1
11) 1
21) 1
31) 3
41) 1
51) 1
61) 3
71) 2
81) 1
91) 1
101) 2
111) 2
121) 2
131) 3
141) 2
151) 2
161) 4

62

2) 4
12) 4
22) 2
32) 3
42) 3
52) 1
62) 1
72) 3
82) 3
92) 2
102) 2
112) 2
122) 2
132) 4
142) 3
152) 4
162) 3

3) 1
13) 1
23) 4
33) 3
43) 2
53) 2
63) 3
73) 4
83) 1
93) 2
103) 3
113) 2
123) 2
133) 3
143) 2
153) 1
163) 4

4) 2
14) 1
24) 2
34) 4
44) 1
54) 3
64) 3
74) 1
84) 1
94) 1
104) 2
114) 1
124) 1
134) 2
144) 1
154) 3
164) 2

5) 2
15) 4
25) 4
35) 1
45) 2
55) 1
65) 1
75) 1
85) 1
95) 2
105) 1
115) 1
125) 2
135) 1
145) 1
155) 1
165) 2

6) 1
16) 3
26) 4
36) 2
46) 4
56) 1
66) 2
76) 1
86) 1
96) 1
106) 4
116) 1
126) 4
136) 1
146) 1
156) 2
166) 2

7) 1
17) 1
27) 2
37) 1
47) 2
57) 2
67) 1
77) 4
87) 1
97) 1
107) 1
117) 1
127) 3
137) 1
147) 1
157) 1
167) 2

8) 1
18) 2
28) 1
38) 1
48) 3
58) 2
68) 2
78) 3
88) 3
98) 1
108) 3
118) 4
128) 3
138) 2
148) 1
158) 1
168) 1

9) 2
19) 2
29) 3
39) 3
49) 2
59) 3
69) 2
79) 3
89) 2
99) 2
109) 2
119) 1
129) 1
139) 1
149) 1
159) 3
169) 3

10) 3
20) 2
30) 2
40) 4
50) 3
60) 1
70) 3
80) 2
90) 4
100) 3
110) 2
120) 2
130) 3
140) 1
150) 3
160) 1
170) 3

_çZãπã≤ – 1998 Zãπl\˜ „Ñ‘qÜ«∞ãπ ¿ÑѨ~ü
1. '^•ãπ HÍÑ≤@Öò— „QÆO^äŒHõ~°Î Z=~°∞?
1) HÍ~ü¡ =∂~ü¯û
2) P_»"£∞ã≤‡`ü
3) ^•ãπ =Úh¬
4) Jâ’H±"≥∞ǨÏ`å
2. LQÍO_® ~å[^è•x #QÆ~°O?
1) „alfib¡
2) qHÀìiÜ«∂
3) HõOáêÖÏ
4) UnHÍ^Œ∞
3. „H˜Ok"åiÖ’ Z=ix „á¶êO\˜Ü«∞~ü QÍOnèQÍ =º=ǨÏi™êÎ~°∞?
1) =∞Ǩ`å‡QÍOnè
2) MÏ<£ J|∞ÌÖò QÆá¶ê~üMÏ<£
3) J<åfl^Œ∞Ô~·
4) =Úl|∞~ü ~°Ç¨Ï=∂<£
4. ^ŒH˜Δ} =∞^茺Ô~·ÖËfi =ÚYºˆHO„^ŒO?
1) K≥<≥·fl
2) =ÚOÉÏ~Ú
3) qâßYѨ@flO
4) ã≤H˜O„^•ÉÏ^£
5. "≥Ú@ì"≥Ú^Œ\ ˜ HÀ¡<£_£ ÖÏOÉò ?
1) s"£∞
2) W.\˜.
3) _®e
4) HÍH±Ñ≤\ò
6. 1997 „ÃѶOKü FÃÑ<£ >ˇxflãπ KèåOÑ≤Ü«∞<£ Z=~°∞?
1) =∂iì<å Ç≤ÏOwãπ
2) "Õ∞s Ñ≤Ü«∞~üû
3) W"å =∞*’e
4) ÃãìѶ‘ „QÍѶπ
7. Ü«Ú.Z<£.F. „Ѩã¨∞Î`« Ãã„Hõ@s [#~°Öò Z=~°∞?
1) HÀѶ‘ J#fl<£
2) `ÒsMò Jr*ò
3) É∫„`Àãπ Ѷ¨∞e
4) Ü«¸^ä•O\ò
8. `≥Å∞QÆ∞ QÆOQÆ „áê*ˇ‰õΩì D #k #∞Oz h~°∞ fã¨∞‰õΩO@∞Ok ?
1) HÍ"Õi
2) Hõ$+¨‚
3) QÀ^•=i
4) `«∞OQÆÉèí„^Œ
9. SAIL ^ÕxH˜ „Ѩã≤kú?
1) L‰õΩ¯ Ѩi„â◊=∞
2) <ÒHÍ x~å‡}O
3) Ô~·Å∞ =∂~°æO
4) "åÜ«Ú =∂~åæÅ∞
10. ^èŒfix f„=`«#∞ H˘eKÕ „Ѩ=∂}O ?
1) "å\òû
2) POÑ≤Ü«∞~ü
3) ÃÇÏ~üì
4) _≥ã≤|∞Öòû
11. J™êûOÖ’ `«=∞‰õΩ ã¨fiÜ«∞O „ѨuѨuÎ HÍ"åÅx HÀ~°∞‰õΩO@∞#fl
`≥QÆ?
1) K≥OK«∞Å∞
2) É’_À
3) É’Üü∞
4) ÉèíQÆ`ü
12. „wxKü ™ê÷xHõ HÍÅO ~å„u 12 QÆO@Å∞ J~Ú`Õ ÉèÏ~°`«
„áê=∂}˜Hõ HÍÅO?
2) 5.30 P.M.
1) 5.30 A.M.
3) 5.00 A.M.
4) 5.00 P.M.
13. 73= ~å*ϺOQÆ ã¨=~°} ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz#k?
1) ~å„ëêìʼnõΩ JkèHÍ~° qˆHO„nHõ~°}
2) ѨOKåÜ«∞f ÉÏ_ôʼnõΩ JkèHÍ~° qˆHO„nHõ~°}
3) =Úxûáêe\©Å‰õΩ JkèHÍ~° qˆHO„nHõ~°}
4) „ѨÉèí∞`«fi~°OQÆ ã¨Oã¨÷ʼnõΩ JkèHÍ~° qˆHO„nHõ~°}
63

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Sextent J<Õk ^Õxx H˘Å∞K«∞ ™ê^èŒ#O?
1) QÍeÖ’ QÆÅ `Õ=∞
2) =~°¬áê`«OÖ’ QÆÅ `Õ_®
3) Ô~O_»∞ =ã¨∞Î=ÙÅ =∞^茺 QÆÅ HÀ}©Ü«∞ ^Œ∂~°O
4) JHΔÍOâßÅ∞
Brightest comet of the century Jx ^ÕxH˜ ¿Ñ~°∞?
1) ¿ÇÏbÉÏÑπ
2) ¿ÇÏb
3) >ˇOѨÙÖò _»\ ˜<£ HÍ"≥∞O\ò 4) UnHÍ^Œ∞
PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ QÆÅ lÖÏ¡Å ã¨OYº?
1) 28
2) 19
3) 22
4) 23
_èçb¡Ö’ ÖËx qǨ~° Ü«∂„`å ã¨÷ÅO?
1) ‰õΩ`«∞Éò q∞<å~ü
2) QÀÖòQÆ∞O|*ò
3) *Ï=∂ =∞ã‘^£
4) Ǩï=∞Ü«¸<£ @∂OÉò
Ñ≤Å¡ÅÖ’ q^Œº P~ÀQƺO ÃÑOK«∞@‰õΩ Ñ¨xKÕ¿ã UNO „ÉÏOz
Uk?
1) UNICEF
2) UNESCO
3) UNDP
4) UNIDO
UTI JO>Ë?
1) "å~åÎ U*hû
2) áÈã¨ìÖò _çáê~üì"≥∞O\ò
3) cè=∂ U[hû
4) Ô~·ÖËfi _çáê~üì"≥∞O\ò
P~ÀQƺ=O`«∞_≥·# =∂#=Ùx ~°HõÎ Ñ‘_»#O?
1) 160/100
2) 140/170
3) 120/180
4) 140/100
Ju `ÕeÔH·# "åÜ«Ú=Ù?
1) PH˜û[<£
2) Ç‘ÏeÜ«∞O
3) ÃÇ·Ï„_À[<£
4) <≥·„\’[<£
„áê^äŒq∞Hõ ǨωõΩ¯ HÍxk?
1) ã¨=∂#`«fiѨ٠ǨωõΩ¯
2) "åH± ™êfi`«O„`«ºÑ¨Ù ǨωõΩ¯
3) Ñ‘_»<åxfl x~ÀkèOKÕ Ç¨Ï‰õΩ¯ 4) Pã≤÷ ǨωõΩ¯
'^äÜ
Œ ∂« q∞<£— J<Õk?
2) B
1) B
3) B
4) B
„H˜Ok ˆHO„^Œáêe`« „áêO`«OÖ’ ^ÕxÖ’ JHõΔ~å㨺`« âß`«O
JkèHOõ ?
1) K«O_ôѶ¨∞~ü
2) JO_»=∂<£ xHÀÉÏ~ü
3) ÅHõΔn=ÙÅ∞
4) _»Ü«¸º_®=∞<£
'Ü«∞HõΔQÍ#O— U ~å„ëêìxH˜ K≥Ok#k?
1) PO„^茄Ѩ^Õâò
2) =∞^茺„Ѩ^Õâò
3) ˆH~°à◊
4) Hõ~å‚@Hõ
Path Finder U „QÆǨÏOÃÑ· kyOk?
1) â◊√„‰õΩ_»∞
2) ‰õΩA_»∞
3) â◊x
4) |∞^èŒ∞_»∞
1

6

24.

25.
26.

12

2

27. XHõ `«~°QÆu q^•º~°∞÷ÅÖ’ 20 âß`«O ÉÏeHõÅ∞ `«~°QÆuÖ’ 40
=∞Ok ÉÏÅ∞~°∞#fl P `«~°QÆuÖ’ "≥Ú`«ÎO q^•º~°∞÷Å ã¨OYº?
1) 50
2) 60
3) 80
4) 70
28. KåO^£cc „H˜Ok U „áêO`åxH˜ ѨiáêʼnõΩ~åÅ∞?
1) c*ÏѨÓ~ü
2) JbѶ¨∞~ü
3) JǨχ^£#QÆ~ü
4) |àϧi
29. 1991 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O J`«ºkèHõ Ѩ@ì} „áêO`« [<åÉèÏ
Hõey# ~åRO Uk?
1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò
2) =∞^茺„Ѩ^Õâò
3) =∞Ǩ~åR
4) QÆ∞[~å`ü
30. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ 8= ~åRѨu Z=~°∞?
1) *ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£
2) P~ü. "≥OHõ„\Ï=∞<£
3) ~å*ËO„^Œ„Ѩ™ê^£
4) â◊OHõ~ü ^ŒÜ«∂àòâ◊~°‡
31. x|O^èŒ#O 4 ã¨∂„`åÅ∞ Uq?
1) q~°=∞}, JÜ«∞`«flã≤^Œú ™êfiã¨÷ºO, ™ê=∂hºHõ~°}O, qK«HõΔ}
2) q~°=∞}, JÜ«∞`«fl ã≤^™úŒ êfi㨺÷ O ™ê=∂hºHõ~}° O, |Ǩï=∞`«∞Å∞
3) q~°=∞}, JÜ«∞`«fl ã≤^Œú ™êfiã¨÷ºO, ™ê=∂hºHõ~°}O, PHÍ~°O
4) PHÍ~°O, „ѨÉèÏ=O, ™ê=∂#ºH©Hõ~°}O, |Ǩï=∞`«∞Å∞
32. ^ä•~°<£ _≥·H± <˘H˜¯ K≥Ñ≤Ê#k?
1) JÉèíºã¨# ã¨∂„`«O
2) ã¨Oã≤^Œú`« ã¨∂„`«O
3) áœ#:ѨÙ#º ã¨∂„`«O
4) Ѷ¨e`« ã¨∂„`«O
33. QÆ`« JÉèíºã¨#O „Ѩã¨∞Î`« JÉèíºã¨<åxfl „ѨÉèÏq`«O KÕ¿ãÎ Jk?
1) u~ÀQÆ=∞# J=~À^èŒO
2) J_»∞¤Ñ¨_»@O
3) „Ѩu‰õÄÅ |kb
4) ѨÙ~ÀQÆ=∞# J=~À^èŒO
34. ã¨O|O^è•Å∞ U~°Ê~°K«_»O J<Õk?
1) x|O^èŒ#
2) JO`«sHõΔ}O
3) „Ѩܫ∞`«flO ^À+¨O
4) ã¨∂H©Δ ‡Hõ~°}O
35. XѨÙÊ–`«Ñ¨ÙÊ/"≥Ú`«ÎO ˛ 100 J<Õk ^ÕxH˜ ã¨∂„`«O?
1) QÆ∞iÎOѨ٠QÆ}#
2) ѨÙ#~°Éèíºã¨# QÆ}#
3) [˝Ñ≤ÎÃÑ· QÆ}#
4) `«^•º`«‡º QÆ}#
36. „Ѩ*Ï˝=∂ѨHÍxH˜ LѨÜ≥∂yOKÕ Ñ¨sHõΔ?
1) "≥+¨¡~ü =∂Ѩx
2) ÉèÏ\˜Ü«∂ xëêÊ^Œ#O ѨsHõΔÅ∞
3) Ô~q<£û „á⁄ÔQã≤\ ˜ =∂º„@ã¨ãπ
4) ÃÑ·=hfl
37. U^≥·<å XHõ q+¨Ü«∞O 'XHõ— <≥Å֒Ѩ٠ѨÙ#~å=$`«O KÕÜ«∞HõáÈ`Õ
79 âß`«O =∞~°záÈ`åO Jx K≥Ñ≤Ê# âßG"Õ`«Î?
1) a<Õ
2) ^ä•~°<£_≥·H±
3) ZaƒOQ∑ ǨÏ∫ãπ
4) „á¶ê~Ú_£
38. D Ѩ^ŒúuÖ’ ѨijeOѨ|_Õ"å~°∞ ѨijeOKÕ"å~°∞ XHõ¯ˆ~ ?
1) „ѨÜ≥∂QÆ
2) ѨijÅ#
3) JO`«:ѨsHõΔ}
4) ™êOѶ≤∞Hõq∞u
64

39. „ѨÜ≥∂QÆ Ñ¨^ŒúuÖ’ „ѨÜ≥∂HõÎ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì# K«~°~åt?
1) Ѩ~°`«O„`« K«~°~åt
2) ã¨fi`«O„`« K«~°~åt
3) =∞^茺ã¨÷ K«~°~åt
4) ÃÑ·q Ug HÍ=Ù
40. H“=∂~° ^Œâ◊#∞ =ÚYº"≥∞ÿ# ^Œâ◊QÍ Ñ¨iQÆ}˜™êÎ~°∞, HÍ~°}O?
1) Éè∫uHõ qHÍã¨O "ÕQÆOQÍ [~°∞QÆ∞`«∞Ok
2) „Ѩ*Ï˝qHÍã¨O "ÕQÆOQÍ [~°∞QÆ∞`«∞Ok.
3) Éè∫uHõ, „Ѩ*Ï˝ qHÍã¨O Ô~O_»∞ "ÕQÆOQÍ [~°∞QÆ∞`å~Ú
4) ÃÑ·q Uq HÍ=Ù
41. D ^Œâ◊#∞ 'X_ç^Œ∞_»∞‰õΩÅ— ^Œâ◊ JO\Ï~°∞.
1) =$^•úѨºO
2) =Ü≥∂[# ^Œâ◊
3) H“=∂~°^Œâ◊
4) [##ѨÓ~°fi^Œâ◊
42. =∂#=ÙxÖ’x „HÀ"≥∂*’=ÚÅ ã¨OYº?
1) 48
2) 46
3) 49
4) 47
43. „Ѩ*Ï˝ÅaÌx „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì#k?
1) yÖòѶ¨~ü¤
2) >ˇ~°‡<£
3) a<Õ
4) Ãã·=∞<£
44. T.A.T. #∞ ~°∂á⁄OkOz# âßG"Õ`«Î?
1) "≥㨡~ü
2) =Ú„ˆ~
3) a<Õ
4) ^ä•~°<£_≥·H±
45. ã¨Oã≤^Œú`å ã¨∂„`«=Ú#‰õΩ Wk `«Ñ¨Êxã¨i ?
1) JÅã¨@
2) J=^è•#O
3) ã¨Ç¨Ï*Ï`«
4) ÃÑ·"Õg HÍ=Ù
46. áê~î°âßÅÖ’ x~°fiÇ≤ÏOK«∞ „H˜Ok "åxÖ’ Uk Ñ≤Å¡Å ã¨=∞„QÆ
Jaè=$kúx `≥eÜ«∞*Ëã∞¨ OÎ k?
1) =ºH˜Î J^茺ܫ∞#O
2) „ѨQÆu Ѩ„`«O
3) ‰õΩº=ÚÖË\ ˜"£ iHÍ~°∞¤
4) W<≥fiO@s
47. D „H˜Ok qHÍ㨠^Œâ◊Ö’ '=ºH˜Î ѨÓ[—#∞ QÆ=∞xOK«=K«∞Û.
1) =Ü≥∂[#^Œâ◊
2) ÉÏź^Œâ◊
3) W<≥fiO@~ü
4) H“=∂~°^Œâ◊
48. HÍÅ„Hõ=∞ Ѩ\Hì˜ Öõ ’ H˜+¡ "ì¨ ∞≥ #ÿ ã¨É‰˚ˇ Ωõ #ì ∞ U Ñ‘iÜ«∞_£Ö’ „Ѩ"âÕ Ã◊ Ñ\Ïìe?
1) 1= Ñ‘iÜ«∞_£
2) 2 = Ñ‘iÜ«∞_£
3) 3 = Ñ‘iÜ«∞_£
4) 4 = Ñ‘iÜ«∞_£
49. =∂#ã≤Hõ =Ü«∞ã¨∞û/ã¨Ç¨Ï[ =Ü«∞ã¨∞û ˛ 100 nx^•fi~å ^Õxx
=∂Ѩ#O KÕÜ≥ÚK«∞Û?
1) q^•ºÅaÌ
2) „Ѩ*Ï˝ÅaÌ
3) ÃÑ· Ô~O_çO\˜x
4) ÃÑ·"Õg HÍ=Ù
50. JÉèºí ã¨#O JO>Ë?
1) <≥·Ñ¨Ù}º=ÚÅ∞ ~°∂á⁄OkOK«∞@
2) ã¨=∂Kå~° ¿ãHõ~°}
3) ™ê¿ÑHõΔ „Ѩ=~°Î#Ö’ âßâ◊fi`« =∂~°∞Ê
4) „Ѩ=~°Î#Ö’ =∂~°∞Ê
51. ¿ÇÏ`«∞|^ŒÌOQÍ PÖ’zOK«_»O Ѷ¨Å„Ѩ^ŒOQÍ ã¨=∞~°÷=O`«OQÍ
ã¨~∞° ÉÌ Ï@∞ KÕã∞¨ ‰õΩ<Õ ã¨=∞„QÆ"∞≥ #ÿ ™ê=∞~°º÷ O?
1) ã¨~°∞ÌÉÏ@∞
2) Jaè~°∞z
3) "≥·Yi
4) „Ѩ[˝

52. Láê^蕺ܫÚʼnõΩ q^•º =∞<À q*Ï˝# âßG*Ï˝#O =ÚYºO
ZO^Œ∞HõO>Ë?
1) qq^èŒ qHÍ㨠^Œâ◊ÅÖ’ J=QÍǨÏ#
2) `«~°QÆu QÆk JÉèíºã¨# „Ѩ„H˜Ü«∞ ã¨fiÉèÏ=O
3) q^•º~°∞÷Å ã¨=∞㨺ŠJ=QÍǨÏ#
4) ÃÑ·=hfl
53. Ü«∞`«fl=ÚÅ∞ Z‰õΩ¯"≥·#ѨÙ_»∞ ^À+¨=ÚÅ∞ `«‰õΩ¯= J=Ù`å~Ú. D
JÉèíºã¨# ã≤^•úO`åxfl „ѨuáêkOz# âßG"Õ`«Î?
1) ǨÖò
2) áê"£Ö’"£
3) ^ä•~°<£_≥·H±
4) ÃÑ·=hfl
54. JO`«~ü^Œ$+≤ì JÉèíºã¨#OÖ’ ^ÕxH˜ „áê=ÚYº`« HõÅ^Œ∞?
1) J~°÷=O`«OQÍ JÉèíºã≤OK«_»O
2) x^•#OQÍ JÉèíºã≤OK«_»O
3) q_çq_çQÍ JÉèíºã≤OK«_»O
4) Ug HÍ^Œ∞.
55. q㨇 $uH˜ HÍ~°}ÏÅ∞
1) *’HõºO „ѨÉèÏ=O
2) L^ÕfiQÍ`«‡Hõ HÍ~°}ÏÅ∞
3) *’HõºO =∞iÜ«Ú L^ÕfiQÍ`«‡Hõ HÍ~°}ÏÅ∞
4) ÃÑ·"Õg HÍ=Ù
56. ã≤QƇO_£ „á¶ê~Ú_£ „ѨuáêkOz# =¸iÎ=∞`«fiѨ٠ã≤^•úO`«O?
1) =∞<Àqâı¡+¨} ã≤^•úO`«O
2) ~°∂Ѩ ã≤^•úO`«O
3) ÅHõΔ}ÏOâ◊ ã≤^•úO`«O
4) ÃÑ·"Õg HÍ=Ù
57. U =∂#ã≤Hõ âßGA˝Å ã≤^•úO`«O „ѨHÍ~°O 'ÉèÏQÍÅxflO\˜HõO>Ë
"≥Ú`«ÎO Z‰õΩ¯=—?
1) =∞<À qâı¡+¨}"å^Œ∞Å∞
2) LnÌѨ# – „Ѩuã¨ÊO^Œ# "å^Œ∞Å∞
3) 1 =∞iÜ«Ú 2
4) ÔQ™êìÖòì "å^Œ∞Å∞
58. „Ѩ=~°Î<å =∂~°∞ÊÖ’ `˘e ™Èáê#O?
1) QÆ=∂ºxfl QÆ∞iÎOK«_»O
2) áê`« „Ѩ=~°Î##∞ `˘ÅyOK«_»O
3) „ѨQÆux ~°∂á⁄OkOK«@O
4) J#∞Hõ~}
°
59. HÍ~°º™ê^èŒHõ x|O^èŒ# „ѨuáêkOKÕk?
1) |Ǩï=∞`«∞Å∞, tHõΔ}Å∞ 2) x|Okè`« LnÌѨ#
3) x~å‡}=Ú
4) ѨÙ#~°Éèíºã¨#O
60. 'JÉèíºã¨# ˆ~Y— ™ê^è•~°}OQÍ?
1) „Hõ=∞"≥∞ÿ#k
2) „Hõ=∞"≥∞ÿ#k HÍ^Œ∞
3) T~°÷fi=ÚY"≥∞ÿ#k
4) J^èÀ=ÚY"≥∞ÿ#k
61. P^èŒ∞xHõ =∞<À"≥·*Ï˝xHõ âßG ѨÙ~°∞+¨μ_»∞?
1) áê"£Ö’"£
2) TO\ò
3) *Ë"£∞û
4) L~°‡<£
65

62. =¸iÎ=∞`«fiO JO>Ë?
1) „ѨuÉèí
2) =Úã¨∞QÆ∞
3) xˆ~ÌtOz# QÆ=∞ºO
4) K«i„`«
63. H˜O_»~ü QÍÔ~¤<£ q^•ºq^è•#OÖ’x =ÚYº "åºMϺ#O?
1) P@Å∞ =¸~°Î, =ã¨∞Î=ÙÅ ^•fi~å JÉèíºã¨#O
2) KÕÜ«∞_»O ^•fi~å JÉèíºã¨#O
3) ѨijÅ# ^•fi~å JÉèíºã¨#O
4) ÃÑ·"Õg HÍ=Ù
64. WO_À<Õ+≤Ü«∂Ö’ ÉÏO_»∞OQ∑ ã¨=∂"Õâ◊O [iy# ã¨O=`«û~°O?
1) 1950
2) 1951
3) 1954
4) 1955
65. Éèí∂q∞ LѨi`«ÅOÃÑ· LëÈ‚„QÆ`« qã¨Î~°}#∞ =∂ºÑπÃÑ· "Õ\ ˜
™êÜ«∞O`À K«∂ѨÙ`å~°∞?
1) ã¨=∞ÉèÏ~° ˆ~YÅ∞
2) ã¨=∞=~°¬áê`« ˆ~YÅ∞
3) ã¨=∞Å=}©Ü«∞ ˆ~YÅ∞
4) ã¨=∞ LëÈ‚„QÆ`« ˆ~YÅ∞
66. „ѨѨOK«OÖ’ K«„Hõ"å`åÅ#∞ qq^èŒ „áêO`åÅÖ’ qq^èŒ ¿Ñ~°¡`À
Ñ≤Å∞™êÎ~°∞. P„¿ãìeÜ«∂Ö’ g\˜x U ¿Ñ~°¡`À Ñ≤Å∞™êÎ~°∞?
1) ÃãH· À¡#∞Å∞
2) >ˇÿѨÓ<£Å∞
3) ǨÏiˆH<£Å∞
4) qb¡qb¡
67. ^ŒH˜Δ}^èŒ$=O =^ŒÌ kfiâ◊Û„HõOÃÑ· ã¨∂~Àº^ŒÜ«∞O U ~ÀA#
ã¨OÉèqí ã¨∞OÎ k?
1) =∂iÛ 21
2) E<£ 21
3) _çÃãO|~°∞ 22
4) ÃãÃÑìO|~°∞ 23
68. Éèí∂q∞ LѨi`«Å qã‘Î~°‚OÖ’ YO_®Å qã‘Î~°‚O ã¨∞=∂~°∞QÍ
1) 29 âß`«O
2) 36 âß`«O
3) 71 âß`«O
4) 92 âß`«O
69. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ LѨ~åRѨux Z#∞flH˘<Õ"å~°∞?
1) áê~°¡"≥∞O@∞ LÉèíÜ«∞ ã¨ÉèíÅ ã¨Éèí∞ºÅ∞
2) áê~°¡"≥∞O@∞ Ô~O_»∞ã¨ÉèíÅ #∞O_ç ZOÑ≤Hõ HÍ|_»¤"å~°∞
3) âßã¨#ã¨ÉèíÅ∞, áê~°¡"≥∞O@∞Å`À ZxflHõ HÍ|_ç# "å~°∞
4) ~å[ºã¨Éèí ã¨Éèí∞ºÅ∞ =∂„`«"Õ∞
70. U PiìHõÖò „ѨHÍ~°O áê~°¡"≥∞O@∞ ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÍxfl ã¨=iOKÕ
gÅ∞Ok?
1) 370
2) 390
3) 368
4) 348
71. PO„^茄Ѩ^Õâò „ѨÉèí∞`«fiO =∞O_»Å =º=ã¨÷#∞ U ã¨O=`«û~°OÖ’
„Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ìOk?
1) 1985
2) 1984
3) 1980
4) 1956
72. kQÆ∞|_ç ã≤~÷ O° QÍ L#flѨC_»∞ =ã¨∞=Î Ù ^è~Œ #° ∞ =∂Ô~¯\òÖ’ x~åúiOKÕk
Uk?
1) kQÆ∞|_ç
2) y~åH©
3) HÀiHõÅ∞
4) „^Œ=º=Ú
73. WKåÛùѨÓ~°fiHõ „^Œ=º=Ú (SzÛùHõ)H˜ L^•Ç¨Ï~°}?
1) HõÔ~hû
2) |OQÍ~°O
3) K≥‰õΩ¯
4) Éèí∂q∞

74. L`«ÊuÎ, qxÜ≥∂QÆ ã¨O|O^èŒ x~°Ü
‚ ∂« Å∞ „ÃÑ"· @Õ ∞ =º‰õΩÅÎ ‰õΩ =ke`Õ
JO>Ë "åiˆH Pã≤÷ǨωõΩ¯ L#fl@¡~Ú`Õ JÖÏO\˜ ^Õâ◊OÖ’ QÆÅ
Pi÷Hõ =º=ã¨÷?
1) ѨiáêʼnõΩÅ PiúHõ =º=ã¨ú 2) ÃÑ@∞ì|_ç^•s =º=ã¨÷
3) ™ê=∞º"å^Œ =º=ã¨÷
4) x~°O‰õΩâ◊ Pi÷Hõ =º=ã¨÷
75. „Ѩ[Å∞ "å~°∞ HÀi#O`« qxÜ≥∂yOz# `«~åfi`« q∞ye# ^è#Œ O?
1) qxÜ≥∂QÆO
2) L`«ÊuÎ
3) á⁄^Œ∞ѨÙ
4) Pã≤÷
76. „ÃÑ·"Õ@∞ eq∞>ˇ_£ HõOÃÑhÖ’ ¿+~°¡#∞ H˘#fl"åix U=∞O\Ï~°∞?
1) ™êìH± ǨϟŤ~üû
2) ¿+~ü ǨϟŤ~üû
3) F#~üû
4) „á⁄_»∂ºã¨~üû
77. _ç=∂O_£ x~°‚~ÚOK«∞@Ö’ „Ѩ=ÚY áê„`« áÈ+≤OKÕk?
1) Jaè~°∞K«∞Å∞
2) „áê^è•#º`«Å∞
3) P^•Ü«∞™ê÷~Ú
4) ^èŒ~°
78. ~å„ëêìʼnõΩ P^•Ü«∞O ã¨OáêkOzÃÑ>Ëì =ÚYº"≥∞ÿ# Ѩ#∞fl?
1) ã¨OѨ^Œ Ѩ#∞fl
2) P^•Ü«∞ Ѩ#∞fl
3) J=∞‡HõѨ٠Ѩ#∞fl
4) =$uÎѨ#∞fl
79. ÖÏÉèÏxfl x~°‚~ÚOKÕ ã¨∂„`«O?
1) Pr = "≥Ú`«ÎO ~å|_ç – "≥Ú`«ÎO =ºÜ«∂Å∞
2) Pr = "≥Ú`«ÎO ~å|_ç { "≥Ú`«ÎO =ºÜ«∞O
3) Pr = "≥Ú`«ÎO =ºÜ«∂Å∞ – "≥Ú`«ÎO ~å|_ç
4) Pr = "≥Ú`«ÎO ~å|_ç – =ã¨∞Î ^èŒ~°Å∞
80. „H˜Ok Ѩ@OÖ’ Hõ~°¯@ˆ~Y#∞ K«∂Ѩ٠ã¨OYº#∞ ["å|∞Å #∞O_ç
QÆ∞iÎOK«O_ç.
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
81. H˜Ok "å\˜ #∞Oz `«HõΔ} bѨ٠ã¨O=`«û~åxfl QÆ∞iÎOK«O_ç?
1) 2001
2) 2002
3) 1999
4) 2000
82. J#O`«Ñ¨Ù~°O lÖÏ¡Ö’ Z‰õΩ¯=QÍ ÅaèOK«∞#k?
1) |OQÍ~°O
2) =„*ÏÅ∞
3) ÉÁQÆ∞æ
4) „QÍÃѶ·\ò
83. Zaã≤_ç J#∞ ™êOѶ∞≤ Hõ âßG Láê^蕺ܫÚÅ∞ '„Hõ=∞OQÍ „ѨÑO¨ K«ÑÙ¨
YO_®Å∞— áê~îåºOâßxfl É’kèOKÕO^Œ∞‰õΩ =~°∞ã¨QÍ QÀ¡|∞, „ѨÑO¨ K«
Ѩ@O, É’~°∞,¤ #Å¡|Å¡Å#∞ LѨÜ∂≥ yOKå~°∞. U Láê^蕺ܫÚ_»∞
L`«Î=∞ É’^èŒ<ÀѨHõ~°}O "å_®~°∞?
1) Z
2) a
3) ã≤
4) _ç
84. JOHõ„âı}˜Ö’x n = Ѩ^ŒO 2n+5 J~Ú# ^•x "≥Ú^Œ\ ˜ Ѩ^ŒO?
1) 0
2) 2
3) 7
4) 5
66

85. „H˜Ok Ѩ@O ã¨∂zOK«∞#k?

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

1) ~å„uO|=à◊√¡ U~°Ê_»∞@ 2) ã¨∂~°º „QÆǨÏ}O
3) K«O„^Œ „QÆǨÏ}O
4) |∞∞`«∞=ÙÅ∞ U~°Ê_»∞@
ɡOQÍÖòÖ’ ^ŒfiO^Œfi „ѨÉèí∞`åfixfl U~°Ê~°z#k Z=~°∞?
1) ~å|~üì ÔH¡Â"£
2) Ѷ¨∞E^ÒÌÖÏ
3) g∞~ü *ÏѶ¨~ü
4) g∞~ü MÏã≤"£∞
qeÜ«∞O ɡO\˜OQ∑ „H˜Ok ã¨O㨯~°}‰õΩ „Ѩã≤^Œ∞ú_»∞ ?
1) WO_çÜ«∂Ö’ WOw¡+¨μ q^Œº 2) =~°Hõ@fl x¿+^èŒO
3) ^ŒfiO^Œfi ѨiáêÅ# ~°^Œ∞Ì 4) [q∞O^•s q^è•#O
~å[ºã¨Éèí ã¨=∂"ÕâßʼnõΩ J^茺HõΔ`« =Ç≤ÏOKÕk Z=~°∞?
1) ~åRѨu
2) LѨ ~åRѨu
3) „Ѩ^è•#=∞O„u
4) ã‘ÊHõ~ü
=∞# ~åR #∂`«# =¸ÖϺOHõ# q^è•#O?
1) i>ˇ#¬<£
2) <å<£ _ç>ˇ#¬<£
3) Ze<£
4) Z_»æˆ~_ÕÖò
"≥∞ÿ„HÀ\©zOQ∑ QÆ∞iOz K≥Ñ≤Ê#"å~°∞?
1) Ze"≥QÆÖò
2) =∞H©¡<£
3) Ze<£
4) Z_»æ~ü_ÕÖò
áê~îâ° ßÅÖ’ ~ÀA"ås HÍ~°º„Hõ=∂Å ã¨=∂Kå~åxfl q^•º~°∞Å÷ ‰õΩ
JOkOKÕO^Œ∞‰õΩ h=Ù LѨÜ≥∂yOKÕ LѨHõ~°}O Uk?
1) <À\©ãπ É’~°∞¤
2) ÉÏ¡H± É’~°∞¤
3) |∞e>ˇ<£ É’~°∞¤
4) "å~åÎ |Å¡
J_»q [O`«∞=ÙÅ (r=ÙÅ) áê~îåxfl É’kèOKÕO^Œ∞‰õΩ h=Ù LѨÜ∂≥ yOKÕ
J`«∞º`«=Î ∞ É’^è<Œ å ™ê^è#Œ O?
1) #=¸<åÅ∞
2) \˜.q.
3) PŃO
4) Kå~°∞ìÅ∞
ˆ~MÏ QÆ}˜`« x~å‡}OÖ’ QÆÅ ÅHõΔ º=Ú?
1) *Ï˝#O
2) J=QÍǨÏ#
3) <≥·Ñ¨Ù}ºO
4) Jaè~°∞z
WO\˜ ѨxÃÑ· QÆÅ ™ê=∂#º q=∞~°≈
1) „ˆQ_çOQ∑ KÕÜ«∞|_»‰õΩO_»∞@
2) KåÖÏ ã¨=∞㨺Å`À q^•º~°∞÷ÅÃÑ· ÉèÏ~°O "≥∂ѨÙ@
3) ¿ãflÇ≤Ï`«∞Å ^ŒQÆæ~° HÍÑ‘ KÕÜ«Ú@‰õΩ J=HÍâ◊O LOk
4) ™œHõ~åºÅ∞ WO\˜ =^ŒÌ ÖËHõáÈ=Ù@KÕ q^•ºi÷H˜ WO\˜ =^ŒÌ
ã¨=∞Ü«∞O ÖËHõáÈ=@O

95. (-3 x 4)3 =
1) -9X
2) -27X
3) 27X
4) -27X
96. 3, 4, 6 ~åâ◊√Å J#∞áê`« ~åt?
1) 8
2) 12
3) 18
4) 24
97. b=8, i=6, h=6 J~Ú`Õ n~°… Ѷ¨∞# ã¨OѨÓ~°‚`«Å "≥·âßźO
1) 264
2) 280
3) 420
4) 510
98. 'P' J<Õk XHõ ã¨`«º „Ѩ=K«#O, 'q' J<Õk Jã¨`«º „Ѩ=K«#O
J~Ú`Õ p ∧ q
1) ã¨`«ºO
2) Jã¨`«ºO
3) Ô~O_»∂
4) ÃÑ·"Õg HÍ^Œ∞
99. K«i„`«Ö’ Ü«Ú^•úÅ QÆ∞iOz K≥¿ÑÊ@ѨÙ_»∞ ™êOѶ≤∞Hõ âßG
Láê^蕺ܫÚ_»∞QÍ q^•º~°∞÷ʼnõΩ ^ÕxH˜ „áê^è•#º`« W"åfie?
1) Ü«Ú^•úÅ∞ Z=Ô~=iH˜ [iQÍ~Ú
2) Ü«Ú^ŒúO ZѨÙÊ_»∞ [iyOk
3) Ü«Ú^•úÅ∞ ZO^Œ∞‰õΩ [iQÍ~Ú
4) Ü«Ú^Œú Ѷ¨e`åÅ∞† „Ѩ[Å r=#OÃÑ· "å\˜ „ѨÉèÏ=O
100.„H˜Ok "åxÖ’ „uÉèí∞[O U~°Ê_»\ÏxH˜ HÍ=Åã≤# H˘Å`«Å∞?
1) 1,2,3
2) 3, 4, 5
3) 6, 4, 15
4) 90, 90, 180
101.ˆHΔ„`« Ѩ~°º@# U ~°OQÆOÖ’xk?
1) *Ï˝<å`«‡Hõ ~°OQÆO
2) =∂#ã≤Hõ K«Å<å`«‡Hõ ~°OQÆO
3) ÉèÏ"å"Õâ◊ ~°OQÆO
4) ÃÑ·^Õn HÍ^Œ∞
102.L^•Ç¨Ï~°}Å ^•fi~å ã¨∂„`åxfl ~å|>Ëì Ѩ^Œúu?
1) PQÆ=∞#
2) xQÆ=∞#
3) LѨ<åºã¨
4) „ѨHõÅÊ#
103.'=$`«ÎѨikè—x QÆ∂iÛ q^•º~°∞÷ʼnõΩ `≥eÜ«∞*ˇ¿ÑÊ Ñ¨^Œúu?
1) „ѨÜ≥∂QÆâßÅ
2) á¶È¡Kèå~°∞ì Ѩ^Œúu
3) HÍ~°º„Hõ=∞Ü«Ú`«
4) „H©_® Ѩ^Œúu
104.âß„ã‘ÎÜ«∞ Ѩ^ŒúuÖ’ "≥ÚHõ¯efl. [O`«∞=Ùefl =sæHõiOz#
"≥Ú@ì"≥Ú^Œ\ ˜ =ºH˜Î?
1) Ji™êì\ Ö˜ ò
2) Öˇ<flÕ Ü«∞ãπ
3) *Ï<£_»∂º~Ú
4) ÖÏ=∂~ü¯
105.g∞ q^•º~°∞Å÷ ™È+¨Öò ã¨_ì ãô π ѨsHõΔ ["å|∞ Ѩ„`«=ÚÅ∞ ѨijeOz
„Ѩ^è•<Àáê^蕺ܫÚ_»∞ XHõ Láê^蕺ܫÚx Ñ≤ez h `«~°QÆuÖ’x
q^•º~°∞÷Å∞ K«i„`«Ö’ "≥#∞Hõ|_ç#"å~°∞ Jx K≥áêÊ_»∞. JѨÙ_»∞
h=Ù KÕ¿ã Ѩx?
1) K«i„`«Ö’ =∞m¡ áê~îåxfl K≥ѨÊ@O
2) Ô~"≥∞_çÜ«∞Öò \©zOQ∑ áê¡<£ KÕÜ«Ú@
3) ã¨∂Ѩ~ü"≥·*ò_£ ã¨ì_ôx x~°fiÇ≤ÏOK«∞@
4) Z‰õΩ¯= ǨϟO=~ü¯ W"åfie
4

12

a − a −1

67

4

12

106.áê~îâ° ßÅÖ’ ™êOѶ∞≤ Hõ ã¨=∂#`åfixfl Kå>Ë ^•xÖ’ =ÚYº"≥∞#ÿ k
Uk?
1) „Hõ=∞tHõΔ}
2) =∞^蕺ǨÏfl Éè’[#O
3) Ü«¸xá¶ê~°O
4) ÃÑ·"Õg HÍ^Œ∞
107.=ºH˜Î JÉèºí ã¨#=Ú#‰õΩ Ju =ÚYº"≥∞#ÿ k?
1) ^è•~°}
2) „¿Ñ~°}
3) x|O^èŒ#
4) Ѷ¨e`«O
108.~åO|ãπÖ’ XHõ HÀ}O ÅO|HÀ}O J~Ú`Õ Jk?
1) ã¨=∂O`«~° K«`«∞~°∞ƒù[O 2) n~°… K«`«∞~°„ã¨O
3) ÅO| K«`«∞~°∞ƒù[O
4) K«`«∞~°„ã¨O
109.XHõ K«`«∞~°„ã¨O "≥·âßźO 625 K«.ÃãO.g∞. J~Ú# K«`«∞~°„ã¨O
K«∞@∞ìH˘Å`«?
1) 25 Ü«¸
2) 100 Ü«¸
3) 625 Ü«¸
4) 160 Ü«¸
110.110001(2) qÅ∞= ZO`«?
1) 63
2) 3
3) 49
4) 63
111.„H˜Ok n~°…K«`«∞~°„ã¨OÖ’ H˘O`« ÉÏ@#∞ U~°Ê~åÛ~°∞. P ÉÏ@
"≥·âßźO Hõ#∞HÀ¯O_ç? (K«.g∞.ÅÖ’)

1) 30
2) 66
3) 40
4) 296
)) ´ ?
112. a-(a+(
1) 0
2) –1
3) 1
4) 2
113. x-2<3 ã¨q∂Hõ~°}O ™ê^èŒ#O?
1) 0, 9, 8, 7
2) 7, 8, 9, 10 3) 0, 1,
2, 3, 4
4) 10, 20, 30 ....
114.~°∂. 240 qÅ∞= QÆÅ aÜ«∞ºO 20 ~ÀAʼnõΩ 8 =∞OkH˜
J=ã¨~°O. 12 =∞OkH˜ 15 ~ÀAʼnõΩ ã¨iáÈ=Ù aÜ«∞ºO ^èŒ~°?
1) 300
2) 270
3) 350
4) 480
115.ã¨Ç¨Ï[ ã¨OYºÅ∞ D ^èŒ~å‡xfl áê\˜OK«=Ù ?
1) ã¨O=$`«
2) qÖ’=∞
3) ã¨Ç¨ÏK«~°
4) ã≤÷`«ºO`«~°
116.=$`«ÎOÖ’x JuÃÑ^ŒÌ *Ϻ?
1) "åºã¨=Ú
2) "庙ê~°÷O
3) =$`«Î YO_»# ˆ~YÅ∞
4) ã¨Ê~°≈ˆ~Y

117.Ô~O_»∞ Ѷ¨∞# Ѩi=∂}=ÚÅ x+¨ÊuÎ 8:27 J~Ú# Éèí∞*ÏÅ
x+¨ÊuÎ?
1) 3 : 2
2) 2 : 3
3) 2 : 9
4) 1 : 3
118.XHõ „uÉèí∞[O HÀ}ÏÅ∞ =~°∞ã¨QÍ ˛{1, ˛{2, ˛{3 J~Ú#
˛ qÅ∞=
2) 1200
1) 500
0
3) 50
4) 580
119.(999{1) (998{2) (997{3)´?
2) 103
1) 103
3) 109
4) 102
120.XHõ Ô~·Å∞ QÆO@Ö’ „Ѩܫ∂}˜OK«∞ ^Œ∂~°O 1 H˜.g∞. J~Ú# XHõ
ÃãHõ#∞Ö’ „Ѩܫ∂}˜OK«∞ ^Œ∂~°O?
1) 5/16 g∞
2) 5/19 g∞
3) 10/8 g∞
4) 5/18 g∞
121.8 =ã¨∞=Î ÙÅ∞ H˘#fl ^è~Œ ° 10 =ã¨∞=Î ÙÅ∞ Jq∞‡# ^è~Œ ‰° Ωõ ã¨=∂#"≥∞#ÿ
#+¨ìâß`«O?
1) 20 âß`«O
2) 10 âß`«O
3) 15 âß`«O
4) 25 âß`«O
122. QÆ}`˜ O« Ö’ <ÕÑÜ
≤ ∞« ~ü Ѩ\ Hì˜ Åõ ∞ ^Õxx <Õ~∞° ÛH˘#∞@‰õΩ "å_»`å~°∞?
1) ã¨OHõÅ#O
2) ™ê÷# qÅ∞=
3) QÆ∞}HÍ~° Ѩ^Œúu
4) ÉèÏQÍǨ~° Ѩ^Œúu
123.L`«Î~° ^ŒH˜Δ} „^èŒ∞"åÅ#∞ HõÅ∞ѨÙ`«∂, <åaè QÆ∞O_® wã≤#
TǨˆ~Y#∞ U=∞O\Ï~°∞?
1) JHΔÍOâ◊O
2) ˆ~MÏOâßÅ∞
3) HõHΔõ º
4) JHõOΔ
124.ѨÙ#~å=$`« =º=HõÅ# ÉèÏ=# ^•fi~å á⁄O^Õk?
1) ã¨OHõÅ#O
2) QÆ∞}HÍ~°O
3) ÉèÏQÍǨ~°O
4) fã≤"Õ`«
125.1986 *ÏfÜ«∞ q^•ºq^è•#OÖ’x =ÚYº =∞øeHõ JOâ◊O ?
1) z#fl ‰õΩ@∞O| „Ѩ=∂}O 2) =$uÎ q^Œº
3) hu q^μ
4) Pi÷HÍaè=$kú
126.5% ´ 1/20 ã¨=∞㨺֒ QÆÅ ™ê=∞~°÷ºO?
1) âß`«=ÚÅÖ’xH˜ =∂~°∞Ê ™ê=∞~°÷ºO
2) âß`«=ÚÅ#∞ aè#fl=ÚÅÖ’xH˜ =∂~°∞Ê ™ê=∞~°÷ºO
3) aè#fl=ÚÅ#∞ âß`«=ÚÅÖ’xH˜ =∂~°∞Ê ™ê=∞~°÷ºO
4) âß`«=ÚÅ#∞ ã¨=∂#O KÕÜ«Ú ™ê=∞~°÷ºO
127.ã¨=∞™êº Ѩiëê¯~° â◊H,Θ Ѩiã≤`÷ ∞« Å#∞ J~°O÷ KÕã∞¨ H˘x rqOK«_O»
rq`å=ã¨~åÅ#∞ ã¨=∞~°÷=O`«OQÍ ã¨O`«$Ñ≤ΠѨ~°K«∞HÀ=_»O
"≥Ú^ŒÅQÆ∞#q?
1) „Ѩ[˝
2) "≥·Yi
3) J=¸~°Î â◊H˜Î
4) PÖ’K«#
68

128.ã¨=∞™êº Ѩiëê¯~° „Ѩ„H˜Ü«∞Ö’ =ÚYº ^Œâ◊?
1) J=QÍǨÏ# KÕã¨∞HÀ=_»O 2) ã¨=∞㨺#∞ QÆ∞iÎOK«∞@
3) =sæHõiOK«_»O
4) ѨiHõÅÊ# `«Ü∂« ~°∞ KÕÜ∞« _»O
129.áê~î°âßÅÖ’ `À@ ÃÑOK«∞@‰õΩ HÍ~°}O?
1) áê~î°âßÅ#∞ JO^ŒOQÍ LOK«∞@‰õΩ
2) q^•º~°∞÷ʼnõΩ âß„ã‘ÎÜ«∞ <≥·Ñ¨Ù}º=ÚÅ HõÅÊ#
3) âß„ã‘ÎÜ«∞ *Ï˝#O ÃÑOK«∞@‰õΩ
4) q^•º~°∞÷ÅÖ’ HõàÏ`«‡Hõ ^Œ$+≤ì ÃÑOK«∞@‰õΩ
130. 2x+y ≥ 10, x+2y 10, f=x+y H˜ Hõx+¨ª qÅ∞= ZO`«?
1) 6
2) 10
4) 10 13
3)
131. f: A → B, g:B C J~Ú# „H˜Ok Ѩ@O #∞Oz (gof)
"åºÑ≤Î?

1) {x}
3) {x,y,z}

2)
4)

{1,2,3}
{4,5,6}

=?

132.
1)

amn


2)

62
⎜⎛ m
3 n

a

3) a
4) a
133. (2, –5), (6, –8)Å =∞^茺 ^Œ∂~°O ZO`«?
1) 5
2) 2
3) 6
4) 8
134.'Ѷ ¨ e `åxfl 㨠i K« ∂ K« ∞ @— J<Õ ã¨ Ê +‘ ì H õ ~ ° } U ÅHΔ Í ºxH˜
ã¨O|OkèOz#k?
1) *Ï˝#O
2) J=QÍǨÏ#
3) qxÜ≥∂QÆO
4) <≥·Ñ¨Ù}ºO
135.QÆ}˜`« q^•º „Ѩ}ÏoHõÖ’ LѨÜ≥∂yOK«∞ Ѩ^Œúu?
1) JOâߊѨ^Œúu
2) UHõˆHO„^Œ Ѩ^Œúu
3) `åi¯Hõ Ѩ^Œúu
4) =∂#ã≤Hõ`«`«fi Ѩ^Œúu
136.QÆ}˜`«OÖ’ Ö’áêÅ#∞ QÆ∞iÎOK«∞ ѨsHõΔ?
1) Jaè~°∞z ѨsHõΔ
2) ™ê^èŒ# ѨsHõΔ
3) Ü«¸x\ò ѨsHõΔ
4) ֒Ѩx~å÷~°} ѨsHõΔ
137.q*Ï˝# âßG É’^èŒ<å L^ÕÌâ◊ºO?
1) âßG Ѩi*Ï˝#O
2) âß„ã‘ÎÜ«∞ PÖ’K«#
3) âß„ã‘ÎÜ«∞ "≥·Yi
4) ÃÑ·=hfl
m/n

n/m

138.âß„ã‘ÎÜ«∞ Jaè~°∞z D „Ѩ=~°Î# ^•fi~å ÃÑOK«=K«∞Û#∞.
1) áê~î°º ѨÙã¨ÎHÍÅ∞ K«^Œ∞=Ù@
2) âß„ã‘ÎÜ«∞ ÉèÏ==ÚÅ∞ QÆ∞iÎOK«∞@
3) =∂k~°∞Å#∞ ã¨OáêkOK«∞@
4) ~å`« ѨsHõΔÖ’ Z‰õΩ¯= =∂~°∞¯Å∞ `≥K«∞ÛH˘#∞@
139.r=âßG Láê^蕺ܫÚxQÍ DQÆ rq`« K«i„`«#∞ É’kèOKÕO^Œ∞‰õΩ
LѨÜ≥∂yOK«∞ L`«Î=∞ É’^èŒ<ÀѨHõ~°}O?
1) DQÆ rq`« K«i„`« K«∂Ѩ٠Kå~°∞ì
2) DQÆ ÃãÊã≤=∞<£
3) DQÆ #=¸<å
4) DQÆ Ñ¨@O
140.`«~°QÆu QÆkÖ’ „Ѩ^Œ~°≈#Å#∞ x~°fiÇ≤ÏOK«∞@‰õΩ HÍ~°}O?
1) ÃÑ^ŒÌ `«~°QÆ`«∞Å J=ã¨~åʼnõΩ ã¨iáÈ=Ù@‰õΩ
2) q^•º~°∞÷Å∞ Z‰õΩ¯=QÍ W+¨ìѨ_»`å~°∞
3) Wk L`«Î=∞ Ѩ^Œúu
4) UnHÍ^Œ∞
141.H˜Ok "åxÖ’ Uk ™êOѶ≤∞Hõ âßG É’^èŒ# L^ÕÌâ◊ºO HÍ^Œ∞?
1) q^•º~°∞÷Ö’¡ ^Õâ◊ÉèíH˜Î ÃÑOá⁄O^Õ@@∞¡ K«∂_»@O \
2) ã¨=∂[O`À ã¨O|O^è•Å#∞ ÃÑOK«_»O
3) =∞Oz áœ~°∞Å∞QÍ fiÛk^ŒÌ_»O
4) q^•º~°∞÷ʼnõΩ Láêkè HõeÊOKÕ@@∞¡ K«∂_»@O
142.q^•º~°∞÷Å`À "Õã¨qÖ’ ѨÙ+≤ÊOKÕ Ñ¨Ù=ÙfiÅ ¿Ñ~°∞¡ K≥ѨÊO_ç J<Õ
„Ѩâ◊fl ^•fi~å á⁄O^Õ ÅHõΔ ºO?
1) *Ï˝#O
2) J=QÍǨÏ#
3) qxÜ≥∂QÆO
4) <≥·Ñ¨Ù}ºO
143.Ѩ@=ÚÖ’ ã¨=Ú„^•Å ~°OQÆ∞#∞ QÆ∞iÎOK«∞@‰õΩ U ~°OQÆ∞
ã¨∂z™êÎ~∞° ?
1) P‰õΩѨK«Û
2) Z~°∞ѨÙ
3) hÅO
4) #Å∞ѨÙ
144.ÃÇÏ~°ƒ~üì ã¨∂zOz# É’^èŒ<å Ѩ^ŒúuÖ’x qq^èŒ ÉèÏQÍÅ#∞ XHõ
„Hõ=∞OÖ’ J=∞~°ÛO_ç?
Z) ã¨<åflǨÏO
a) ѨÙ#~å=$`«O
ã≤) qxÜ≥∂QÆO
_ç) ã¨=∞~°Ê}
W) ™ê^è•~°}©Hõ~°}
ZѶπ) ã¨Oã¨~°æO
1) Z_çZѶπWã≤a
2) Zaã≤_çWZѶπ
3) Zã≤Wa_çZѶπ
4) ZѶπW_çã≤aZ
145.™êOѶ≤∞Hõ âßG Láê^蕺ܫÚxQÍ 'HÍÅ=Ú— J=QÍǨÏ#
HõeÊOKÕO^Œ∞‰õΩ LѨÜ≥∂yOK«∞ É’^èŒ<ÀѨHõ~°}O?
1) ˆHÅO_»~ü
2) HÍÅѨ\ ˜ìHõ
3) QÀ_» QÆ_çÜ«∂~°O
4) ã¨O=`«û~°Ñ¨Ùã¨ÎHõO
69

146.q*Ï˝# âßGOÖ’ "≥#Hõ|_»∞ q^•º~°∞÷Å HÀã¨O fã¨∞HÀ=Åã≤#
„Ѩ„Ѩ^äŒ=∞ K«~°º?
1) ^ŒO_çOѨÙ
2) HÍ~°}ÏÅ∞ `≥Å∞ã¨∞HÀ=_»O
3) ǨϟO=~°∞¯ ÃÑOK«_»O
4) `«e¡^ŒO„_»∞ʼnõΩ `≥eÜ«∞*ËÜ«∞_»O
147.âß„ã‘ÎÜ«∞ Ѩ^Œúu "≥Ú^Œ\ ˜ ™Èáê#O?
1) ѨiHõÅÊ# ~°∂á⁄OkOK«∞@ 2) ã¨=∞㨺#∞ x~°fizOK«∞@
3) ^Œ`åÎOâßÅ#∞ ¿ãHõiOK«∞@ 4) ã¨=∞㨺#∞ QÆ∞iÎOK«∞@
148.XHõ q+¨Ü«∂xfl ã¨=∞‡uOK«∞@‰õΩ ÖËHõ x~åHõiOK«∞@‰õΩ P^è•~°O
HÀi# ÅHõΔ ºO?
1) *Ï˝#O
2) qxÜ≥∂QÆO
3) J=QÍǨÏ#
4) "≥·Yi
149.XHõ xi÷+"ì¨ ∞≥ #ÿ á⁄_»=Ù Hõey# fQÆ x~À^èOŒ R fQÆ =∞^躌 KÕÛ^ù OŒè
Ô~\˜ìOѨ٠J~Ú# ^•x x~À^èŒ=Ú?
1) 2R
2) R/4
4) 1/R2
3) R/2
150.QÍeÖ’ `«~°OQÆ "ÕQÆO V `«~°OQÆ `«~°K«∞^Œ#O f J~Ú# ^•x
`«~°OQÆ ^è≥·~°…ºO?
1) Vf
2) V/f
3) V/ f
4) v f
151.WO\˜Ö’ "å_Õ q^Œ∞ºK«ÛùH˜Î qxÜ≥∂QÆO‰õΩ „Ѩ=∂}ÏÅ∞?
1) H˜Ö’"å\ò QÆO@
2) "å\ò QÆO@
3) *∫Öò
4) H˜Ö’*∫Öò
152.XHõ q^•ºi÷ XHõ aè<åflxfl Hõx+¨ª ~°∂ѨOÖ’H˜ D q^èOŒ QÍ =∂Ô~Û#∞.
3 3
2 ´ 2 J`«x J=QÍǨÏ# ֒ѨO?
1) aè#fl=ÚÅ#∞ Hõx+¨ª ~°∂ѨOÖ’H˜ `«yæOK«@O
2) ™ê=∂#º HÍ~°}ÏOHÍÅ∞
3) aè#fl=ÚÅ ÉèÏ=#
4) QÆ∞}HÍ~° Ѩ\ ˜ìHõÅ J=QÍǨÏ#
153.HÍ^äÀ_£ H˜~°}=ÚÅ∞?
1) ZÅ„HÍì<£Å „Ѩ"åǨÏO
2) „áÈ\Ï<£Å „Ѩ"åǨÏO
3) HõO\˜H˜ QÀK«~°O HÍx HÍOu H˜~°}ÏÅ∞
4) q^Œ∞º`ü JÜ«∞™ê¯O`« H˜~°}ÏÅ∞
154.Ç‘ÏeÜ«∞O Ѩ~°=∂}∞=ÙÖ’ „áÈ\Ï#∞Å ã¨OYº?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
155.P=~°Î# Ѩ\ ˜ìHõÖ’ 3= „QÆ∂Ñπ =¸_»= Ñ‘iÜ«∞_£‰õΩ K≥Ok#
=¸ÅHõO
1) É’~å<£
2) ™È_çÜ«∞O
3) JÅ∂ºq∞xÜ«∞O
4) "≥∞wfl+≤Ü«∞O
156.=O@ QͺãπÖ’ LO_»∞#k?
1) |∂º>Ë<£
2) „á⁄¿Ñ<£
3) Zkäe<£
4) Zã≤\ ˜e<£
3

157._®Ñ¶¨¡~ü „ѨÉèÏ=O nxH˜ K≥Ok#k ?
1) ^èŒfix `«~°OQÆ=ÚʼnõΩ =∂„`«"Õ∞
2) HÍOu `«~°OQÍʼnõΩ =∂„`«"Õ∞
3) ˆ~_çÜ≥∂ `«~°OQÍʼnõΩ =∂„`«"Õ∞
4) ÃÑ· JxflO\˜H˜
158.XHõ "åǨÏHõO J_»∞¤HÀ`« "≥·âßźO, á⁄_»=ÙÅ∞ =~°∞ã¨QÍ A, L
J~Ú# P fQÆ x~À^èŒO nxH˜ J#∞áê`«OÖ’ LO_»∞#∞?
2) 1/AL
1) L/A
3) AL
4) A/L
159."å`å=~°} Ñ‘_»#O JHõ™ê‡`«∞ÎQÍ `«yæ`Õ ?
1) =~°¬O Ѩ_»∞`«∞Ok
2) `«∞á¶ê<£ =ã¨∞ÎOk
3) "å`å=~°}OÖ’ =∂~°∞ÊO_»^Œ∞
4) "å`å=~°}O á⁄_çQÍ LO@∞Ok
160.250 ml Ѷ¨∞#Ѩi=∂}O QÆÅ h\˜Ö’ 1 gm NaoH „^•=}O
Hõiy`Õ P „^•=}O "≥ÚÖÏi\© ZO`«?
1) 0.4
2) 0.5
3) 0.2
4) 0.1
161.W^ä≥·Öò PůǨÖò#∞ 300 _ç„wÅ ÃãO\©„ˆQ_£ =^ŒÌ Z„~°QÍ HÍeÛ#
HÍѨ~ü ÃÑ·H˜ ѨOÑ≤#ѨÙ_»∞ U~°Ê_»∞ L`«Ê#fl=Ú?
1) CH COOCH
2) CH CHO
3) C H
4) CH OOH
162.P=~°Î# Ѩ\ ˜ìHõÖ’ `«‰õΩ¯= JÜ≥∂<≥·*Ë+¨<£ á⁄>ˇx¬Ü«∞Öò QÆÅ
=¸ÅHÍÅ „QÆ∂Ѩ٠Uk?
1) I
2) IV
3) VII
4) 0
3

2

3

3

4

3

163.Ñ≤O_ç Ѩ^•~å÷Å#∞ K«ÔH¯~°QÍ =∂~°∞Û ZO*ˇ·"£∞?
1) ÃÑÑ≤û<£
2) Öˇ·¿Ñ¶*ò
3) Jq∞ÖÏÑ≤û<£
4) „\˜Ñ≤û<£
164.ã¨Hõâı~°∞HÍÅÖ’ "≥ÚѨÊÅ∞ QÆÅ rq?
1) ÉÁkÌOHõ
2) |e¡
3) KÕѨ
4) ã≤OǨÏO
165.ˆHO„^Œ <å_ô =∞O_»ÖÏxH˜ "å~°ÎÅ∞ JO^Œ*ËÜ«Ú <å_»∞Å∞?
1) "≥#∞fl
2) áê~°≈fiѨÙ
3) *Ï˝#
4) K«Å#
166.=~°‚HõO =∞iÜ«Ú =∞Hõ~°O^ŒO ?
1) ã¨Ê\˜Hõ LѨѨ^•~å÷Å∞
2) PůÖÏ~Ú_£û
3) Ô~ã≤<£û
4) „™ê=Hõ Ѩ^•~å÷Å∞
167.„"Õà◊§ ^•fi~å "≥ÚHõ¯Å∞ L`«ÊuÎ KÕÜ«Ú "≥ÚHõ¯?
1) „|Ü≥∂Ѷ≤Öò
2) ¢H˜™êOkä=∞"£∞
3) =∂q∞_ç
4) =∞Öˇ¡
168."≥ÚQÆæ `˘_»∞QÆ∞ q^è•#OÖ’ âßvÜ«∞ „Ѩ`«∞º`«ÊuÎ [~°∞ѨÙ#k?
1) Jq∂ÉÏ
2) Ü«¸w¡<å
3) ÃÇ·Ï„_®
4) áꡙȇ_çÜ«∞O
169.„H˜Ok "åx `«Ü«∂sÖ’ P~ü Z<£ Z =ÚYº áê„`« áÈ+≤OK«∞#∞?
1) „H˘=ÙfiÅ∞
2) „á⁄\©#∞Å∞
3) Ñ≤O_ç Ѩ^•~å÷Å∞
4) K«ÔH¯~°Å∞
170.„H˜Ok "åxÖ’ ÉϺH©ìiÜ«∂ =Å# HõÅ∞QÆ∞ "åºkè?
1) HÍ"≥∞~°∞¡
2) „@H˘=∂
3) =∞â◊¥z
4) >ˇÿá¶ê~Ú_£

["å|∞Å∞
1) 1
11) 2
21) 3
31) 1
41) 3
51) 4
61) 3
71) 2
81) 4
91) 3
101) 2
111) 2
121) 1
131) 1
141) 4
151) 1
161) 2
70

2) 3
12) 1
22) 4
32) 4
42) 2
52) 4
62) 2
72) 2
82) 2
92) 2
102) 1
112) 2
122) 3
132) 2
142) 2
152) 2
162) 3

3) 2
13) 2
23) 1
33) 3
43) 3
53) 3
63) 1
73) 2
83) 1
93) 3
103) 1
113) 3
123) 2
133) 1
143) 3
153) 1
163) 3

4) 4
14) 4
24) 3
34) 1
44) 1
54) 4
64) 4
74) 2
84) 3
94) 3
104) 4
114) 2
124) 3
134) 2
144) 1
154) 2
164) 3

5) 3
15) 1
25) 4
35) 1
45) 4
55) 3
65) 4
75) 4
85) 2
95) 3
105) 2
115) 4
125) 2
135) 2
145) 1
155) 3
165) 3

6) 3
16) 4
26) 2
36) 4
46) 3
56) 1
66) 4
76) 2
86) 1
96) 1
106) 1
116) 1
126) 4
136) 4
146) 4
156) 1
166) 3

7) 1
17) 2
27) 1
37) 3
47) 3
57) 4
67) 2
77) 4
87) 1
97) 1
107) 2
117) 2
127) 3
137) 4
147) 1
157) 1
167) 4

8) 2
18) 1
28) 3
38) 3
48) 2
58) 1
68) 1
78) 3
88) 2
98) 2
108) 4
118) 4
128) 2
138) 3
148) 4
158) 2
168) 3

9) 1
19) 3
29) 3
39) 2
49) 2
59) 2
69) 2
79) 1
89) 4
99) 4
109) 2
119) 3
129) 2
139) 1
149) 1
159) 2
169) 2

10) 4
20) 3
30) 2
40) 3
50) 3
60) 3
70) 4
80) 2
90) 3
100) 2
110) 3
120) 4
130) 3
140) 1
150) 2
160) 4
170) 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times