TRUONG f)~1 HOC CONG NGHI~P TP.

HCM

KHOA

CO

G

Gut

CO KHI

TRUONG £)~I HOC CCNG NGHlep TP.HCM

KHOA CONG NGHt CO Km GV. NGUYEN THI

MY

Bai t3P

VE KYTHUAT •
(DUNG CHO He CAO £lANG)
,

""",.,.,

A.

~

~

-8±i-t-ffaTRUONG DAI HOC CONG NGHIEP TP.HCM ., ,

'" VIEN •

LUU HANH NOI B~ 2009

DH Cong Nght~p TP.HCM - Khoa Ca khf -BQ m6n CSTKM

3

HUONG nAN CHUNG.
Trong khi h9C t~p mon Ve Ky Thuat, viec lam cac bai t4p thuc hanh dong vai tro quan trong. Nham giup SVHS nam viing' If thuye] eua m6n hoc va van dung cac tieu chuan, quy pham dii h9C vao vi~c lap hoac d9C cac ban V8 ky thuat. Ngoai ra, no con reri luyen each sit dung dung CI:I ve , ky nang ve, tinh chinh xac, t1 ml, din than ... va trinh dQ tham my cho ngu'ai h9C. H$ thong bai t%p gom hai loai: tro nharn giiip SVHS narn vung ly thuyet lien quan de'n bai tap. Chu yeu lam tai lop dtfdi sf/. huong dan ciia giang visn, khdng yeu e§u cao v~ hinh thirc trinh bay. ~ Cac bai tljp - Cac bai t!%p chinh thirc nham re n luye n ky nang ve cho SVHS. Chung dtic;1C th€ hien tren gia'y ve ph6i hop v6'i dung C1:l ve. Co thg lam mat phan tai lop va mQt phan tai nha . Trinh

ho

tv lam

m<)t bai

t~p ve

ky thuat:
Cl}

- Trude khi VB phai chuan hi dl1y du cac vat lieu, dung V8 va nhung tai lieu can thiet,

- Khi ve thuang chia lam hai giai dean: giai dean V8 rna va giai doan to dam, + Giai doan V8 mo: dung but chi cling H hay HB dO' ve rna, net VB phai du ro va chinh xac, Sau khi ve rna xong cAn phai kiem tra lai han ve, xoa nhung net kh6ng can thiet, sua chua nhirng cho sai sot rbi mci to darn. to d~m: dung but chi me m B hay 2B to net lien darn, but chi B bay HB to net dat va vie't chu, But chi 2B d@'VB dU'dng tron. Luon gilt cho dAu chi nhon (bang each chuo] hay rnai dau chi bang giay nham), Khong ne n to' di to lai tunc. nt)~n ella mot net ve. Nen to net kh6 ve truce, net
+ Giai dean

4

Bai t~p VKT - H~ CD -' GV 80Qn Nguyen Tht My

de ve sau, cac net
blfac manh.

to d~m nhu sau: • Ke cac dttCrng true,

d4m trude, cac net manh sau. Thu tl/ cac dUdng tam bAng net cham gach

• To d~m cac net li~n d~m thea thti tV: ElLtangtron va cung tren tit Ian tai be - Bttl1ng thAng nAm ngang tit tren xuong - Bu'ang thAng dt1ng ttl'trai sang phai
M

- DliCtngxi~n ( \) tli tren xuong va tli phai qua; ( I) tit du'ai len va til trai sang , " • Cae net dUt to theo thu til nhu tren. • To cac net manh: du'i1nggach gach, dttCtnggiong, dl1dng kich thtt~c.

• Ve cac miii ten.
• Ghi cac chG'

so kich

thu'O-c.

• Ke khung ban

ve va khung ten.: ve
sach se

• Viet cac ghi ehu bang chilo I Ki€m tra va saa ban ve.
t

Ve xong, lau chili cac dung C\I

va

gilt gin cdn

than . •

DR Gdng Nghi~p TP.HCM - Khoa Co khi -B9 m6n CSTKM

5

eHuClNG I

CAe TIEU CHUANvE TRINH BAy BANvE
I. Mq.c dich yeu cliu . Luyen cho SVHS bie't each vie't cac ki@'u chtr va 86 theo tieu chuan, ve cac net ve thiemg dung khi thie't l~p ban ve ky thuat. - Giup HSSV biet each ghi dung cac loai kich thuac tren ban ve ky thuat va co the dQC, higu dugc cac kich thirdc ghi

tren ban ve.
II . NQi dung hili ti).p

L Saa lai nhtrng ch6 sai v~ du'ang net cua cac hinh ve dU'di
day:

$--Lb--4- 0
a)

b)

i

'47

I

- ._ _+-_--1.. __ fI I_____ JI ./

"

r----I

f' I
~ __ n

"

I

c)

d)

e)

6

Bai Ujp VKT - Hf CD - GV soan Nguy~n Thi My'

2. Phat hien chi) sai sot hoac chua hop thuoc sau, "slta lai chodung:
30 ~
lSI
II '-

Iy

trong each ghi kich

------1.....

...;

a)

b)

$
f)

c)
55

28
54
(")

o

0

(")

co

....
e)
46

d)

3. Do va ghi kich thirdc eho cac hlnh sau:
:

a)

b)

DR Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa Ca khi -B9 msn CSTKM

7

c)

d)

EEe)

,

.

&

Bai tq.p VKT - Hf

cn - GV

80{ln

Nguy~n

TM My

4. Thue hi~n bai vi! " Dinmg net" tren giay A4 theo ti 1$ 1:1 nhu mdu sau:
i·p-o--...1,1')

::::;-l
50

N

..... ------1 -+-....

o+,1-----------~~--~~~--~~--·,--~~-r ,
", ,
-,

50

50

25

"

060 o
(0

018

19
130

216

I-N__,_QU_O_I

ve___.____
top

---I-------I

Ki€l'm tra

E)UONG NET
TV
S6: 1(1:

£>;:"1HOC CN TP HCM

DH C"ns Nghijp

TP.HCM - Khoa Ca kht

-8"

mdn CSTKM

9

CHUdNG II

vEHiNHHQC
L Mqc dfch y~u c4u - NAm vilng eac phinrng phap ve hlnh hoc : ehia dim doan thing, chia d~u dLi1ng trim, ve noi ti~Pt ve du'bng cong hmh hoc, - Bi6t stl d\lng dung
C1}

ve va trlnh bay ban

va

IT • NOi dung bat t$p
1. Ap dung each chia deu dlil1ng trcn dg ve cac hinh sau theo

tll~ 1:1

I}

2. Ap dung each ve n6i tiep d€ va eac hlnh sau theo ti l~ 1:1

b}

10

Bai tq,p VKT - H~ CD - GV R91

SO(l-rt

NguyJn Thi MJ

R42

034

72

c)

d)

DH C6ng Nghi~p TP.HCM . Khoa Co khi -B¢ m6n CSTKM

11

3. D€ hili ki@m tra:
- Va cac hlnh sau day va ghi kich thiroc dfty diJ. nhu tren hmh mau. (M6i SV him mt)t d~ theo chi dinh cua giang vien) · Va tren giEiy A4 ( 11) thea · Thai gian 60 phut

ty

l~ 1:1

· Tva bai " Va hmh h9C ", ghi kich thinrc dAy du

c

'"'
N

N

o

'"'

108 99 79

'"

12

Bai t~p VKT - H? CD - GV

BO{1n

Nguy~n Thf M:x

12126

216

d)

024

<l;

~

016 R8

f)

144

DH Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa C" kht -B¢ man CSTKM

13

CHUdNG III

HINH CHIEU VUONG GOC
I. Ml1C dich yen cAn - V~n dung kie'n thirc v~ phep chieu vuong g6e ella v~t th€ len m~t phang d~ xay dung cac hinh chieu vudng g6c cua v~t thfi tre n mat phang gig'y ve . - Bie't each phan tich hmh dang vi},t thg dC ve hinh chieu vuong g6c va ghi kich thudc cho no ,

II. Bai t~p
1. Tim hinh chieu thu ba ella diE!m,duo-ng thAng, hinh phang
a)
Al
X

b)

c)
C:>
x

kx

d)

dl

e)

~

6,1
dl

-:
dz

-,

f)

d3

C, dz

!

14

Bai U).pVKT - H~ CD .; GV soan Nguy~n Thf My

9)

h)

8t M1
~

i)

A1.L]C1

81

At

.z
M1

C2

02 A2

B2

-,

C1

Bt -

DCl CPB,
.

D1 D3 M3 A3

82 C2

2. Tim hlnh chieu thli 3 cua cac kh6i hinh h9C va tim 2 hmh chieu con lai clla digm nam tren m~t cua cac khoi hmh hoc do:

&3
~


II)

0

M

&1 W
bj

c)

d}

ei

fJ

.

DR C6ng Nghi,p

TP.HCM " Khoa Co kh! ·B9 m6n CSTKM

IS

rn ~[7
1

A.

.,.
.

@)
h)

w
N

6

{~
i)

gIlY

g)

3. Ve hinh ehieu thu ba cua khoi hlnh hoc sau:
a)
b)

[]

K,[llJ

c)

K&

$
4.
a) b)

v

Cho hai hinh chieu cua cac khoi hinh hoc. Hay tim hinh chieu t~lt ba cua chung:

dJ

16

Btii t~p VKT .- Hf CD ~ GV spq,n Nguy~n Thi My

c)

d)

e)

f)

DR CoryJ Nghijp

TP.HCM - K1u.Ja Ca khi

.B9 mOR

CSTKM

11

6. Cho hinh chieu true do va hinh chieu vuong goc ella v4t the. 'fren hinh chieu cOD thieu mC)t sO net, hay M sung cho dii:

~ 1S 0 ~[o]D
e)

D

f)

I

I

j)

7· Cho
} Jyl

·grru2. od '(,f~rl ,tan

"cl~·h!fg6J!f!~W\41?lg~.1t}{g ,fe;/ll~kh~~i\ie~LJf~a :f.~fI~~ ~rl)
()~ .19m WHIiJ nOJ
U(Jlrl:>

v~t th~. dirdi..dang hinh ,chie'u true do, yit ~ hmh ,~hi4u rlrrfrl
.C)
[W1[

.')rlj

.uh orl»

aiD
(d 1

(s
----... "" ---------- ------".,-,,---,--

a)l]u~!

~_..LI,..-+-....J.I.-.....&...I

~-" _ ..""---

,.... ,{". -------

[][b ~
--R~~~~~~

_...-----------1--"----· .. ------,

(b i

b)

(9 j ,,--, ,."-"_~- --,,---- ':iiirT----."... ,,,,--,,- ,,.,,,-- -,,----.. ----------- ,~-.----~" --,,---

1:1, 1 \I

~

D

\cJ
I

tj

c)
ill (i

DH Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa Co khi -B(i mon CSTKM

19

I

-

1--

f-

-+~
i

1

~

I--

-- f--

d)

e)

f)

20

Bai ttj.p VKT - H~ CD - GV soan Nguy~n Thi M;x

6. Ve ba htnh chieu vuong g6c cua cac v~t th~ dan gian sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

I)

DB C6ng Nghi~p TP.HCM - Khoa Cr1 kh£ -B9 man CSTKM

21

7. Ve ba hinh chieu vuong g6c va ghi d&y diJ kich thudc cho
cac v~ t th~ sau:
a)
10

N

62

c)

22

Bai tq,p VKT - H~ CD - GV soan Nguyin

Thf My

i)

8. Cho 2 hinh chieu vuong goc ciia v~t th~, ve hinh chieu thu ba:

~

...

r-~-'J
"""1 (
~ ~

-.,.
-

.···~r..,...u~'.·,.,r_.·.··','n' .r~

'-

.'-

'-

"

24

til

..c

i

- I--+---!-I I I I

I I I

I

!

• I I I

l-

!

DH Q)ng Nghifp

TP.HCM . Khoa Co khi

-89 mOil CSTKM

25

9. Cho 3 hinh ehieu vuong gOc cOD thieu mQt so net. sung cho du

Hay b6

,
I

I

-----I--

~

I I
I

...

:
r

-~--r--

...... CII

26

j{HTI U')iriJ

n(:)

~)i);:,} ~1I6LJV

u9Ifb

clair! E uri:)

.e

liD orb -gnua

n
-,

1
_ ..
,

- ... _ .

Lr~,"~ ,

I-_j

----.

I
..
/

-J:: I

I
'
,'

t: , ..... ... ,.... ,
"

':

'

, ,,'

-

------

f-..-

rn
1

I

.--.
Q)

l .l .
I
;

..

;: ...

"'

+ ' ..'\", ,_ ., " ' ,"
-', .f"

,~""

:..·:"(1""'· ..·:·

................

DR Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa Ca khi -B(>mon CSTXM

27

CHudNG IV

"" GIAOTUYEN
I. Mq.c dich yeu cdu - Ve dlige giao tuyen cua cac mat phang vdi khdi hmh hQC va giao tuye'n cua cac kh6i htnh hoc tren hinh chieu vuong
g6c.

- Ve du'c,1c cac hinh chieu cua v~t thg co 16 xuyen,

II. Biti tip
1. Ve ba hmh chieu vuong g6c cua cac v~t thg sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

;)

j)

1)

28

Bi1i t~p VKT - H, CB ~ GV

BOQ-n

Nguyln Th; 'Mj

2. Ve ba hinh ehieu vu6ng g6c clia khoi hinh hoc hi cAt hdi mQt m~t phAng nhu':~au:

o

N

o
('I')

b)

o
t()

-,
\

\~"

\

o
"'It

o
d)

c)

DR Cong Nghi~p TP,HCM . IOwa Ca khi -B9 mon CSTKM

29

o

,

,

~/
12142
10 .. -~,.. '"

.1.0

o G

e)

f}

P/
. -( .

N.
M
.

040

25


,

-.,.,..
!

,/ ,60.
-,

- 1- -

50

G-

,

g)
040

h)

o
i)

.

-30

&ii tqp VKT"- H~ CD - GV soan. Nguy~n Thi My

3. Ve them net con thieu d hmh chieu bang va hmh chieu

canh cua ~hoi hlnh hoc hi edt mQt phan nhu sau:
a) b)

c) "/ "

d)

e)

(m

f)
·_... .... v ·..".., •.,._ .... ·_ ~ ....... , ....... 0.:........ .......~ .... ..,

J

-

.\,
J

~

..~

I

_:,.._"~."~_~J

i

g)

1

1.0

h)

m
,
i)

~
I

~

I I ,
,
I

J ,
._.

\'

I

-- ---_',

,

"

- ,_,, __1

,

I

k}

cD
I

I
I

32

Bai t4P V.KT m)

n,

CD - GV

BO(UI

Nguy§n TAi My

I)

--$I

I

n)

0)

p)

q)

DH Cong Nghi~p TP.HCM . Khoa Ca khi -B(j mon CSTKM

33

r)

s)

t)

4. Ve hinh chieu canh CUR khoi hmh h9C c6 15 xuye n kep:
a)

tb'
I
I

b)

I I

I I

I
I

I I I I I I I I I

I I I I

I

,

I,
I

34

Bai t4p VK.T - H~ CD - GV

BO(tn

Nguy~nThf M'J_

c)

d)

5. Ve ba hinh chieu vuong goc cua v~t th& sau:

a)

fJH Gong Nghi,p

TP.HCM - Khoa C(1 khi -Bq man CSTKM

35

d)

f)

i}

36

Bai t4p VKr - H~ CD - GV soan. Nguy~n TM M}!

CHuONOV

HINH CHIEU TRVC DO
I • M1.J..cdich yeu caiu - Luy~n cho SVHS each ve hmh chisu trite do tu hinh chieu vuong g6c cua no , - Biet chon loai hinh chieu true do thieh hop khi bi~u dien

vat thg, , II. Hili b)p
1. Ve hmh chieu true do va hinh chi~u thu ba cua nhirng v4t th€ co hinh chi~u vuong g6c sau:
1) 15

2)

R10
II)

N

16

40

I

r

I

v

N

J

II
I

,.....
0 N

I

DR C6ng Nghi,p TP.HCM - Khoa

c« kht

-B~ m6n CSTKM

37

3)

4)
It)

24

C\I

c.n

M

co 54
0

.....

~

-.:t N

6)

60 9

38

Bai tQP VKT - H~ CD - GV 7) R8 ~ 16

80t;ln

Nguyln Thi M;i

8) 36 16

10 o
N

.
-

....
26

.1--

8

;1;
1----It)

C'o.I

36

26

9)

30 ~
L

10)

_l

I I

~! I I

I
I

62

l_ 1

I I

_l

N ~lN I

--

:
j

!
I

I
I
I

I

~
!
J I

I

~l
~

I
42 60

DB Cong Nghi~p TP.HCM·

Khoa Co khi -B¢ man CSTKM

39

12)

15

50

13)

14)

10

I
36
15)

I
I

I .... :
22
I

,
~ ~

....
0

32
16)

36

o (Q
o
I _L....

I

__

40

40

Bai

t~p

VKT - H~ CD - GV

sogn

Nguyen Th? Mx

17)

N M

DR Gong Nghi~p TP.HCM T Khoa Co khi TB" ms» CSTKM

41

70
48

co

M

30

10

(:0

CD M
\

70
30
~

L

1
I I I I

~

~ ~
j

!
I
j

I

a
C\I

11

I ~

.

42

Bi1i trjp VKT -

Hf CD - GV soan. NguyJn Thi My

50
I I I I I I I
I 0
IN

o

M

I

I

42 70

21)

..... _.--+ o
('\I

55

80

DH C6ng Nghifp TP.HCM . Khoa C(Jkhl ·B~ m6n CSTKM

43

60

I
24

I

j

- --- H---+I I
I !
I

:

I I

I

:

~

0 "it

I

I

I I

I

23)

32

I lI

.....

It)

eo
52

44

8th ttj..p VKT - H~ CD - GV s~n Nguyin

Th] M:x

24)

52 32
j

I ,

.,.
I

I

\~~
It')

80

80

o

DH Cdng Nghi~p TP.HCM . Khoa CrT khi -B¢ man CSTKM

45

CHUdNGVI

BIEU DIEN VAT THE .
,.,_'?

%

A

A4fJ

I. M1.J.cdich yeu c",u
- Ket hop cac loai hmh bi~u dil~n: hinh chieu, hrnh cAt, m~t cat, hmh chieu true do... IDQt each hop lj d~ big'u dien vat

thE1 .

- T~p bigu di&n v~t thg tinrng doi phirc tap hmh dang va ket eftu nharn b6i dudng nang lire doc va lap ban ve chi tiet . II. Bai b)p 1. Ve 6 hinh chieu co han ella cac v~t th~ sau:

ve

a)

b)

2. Ve hinh chieu phu ella v~t th~ co 2 hinh chieu vuong goc sau:
a)

b)

3. Saa lai cho dung cae hmh cat trong nhung tntltn&, hop sau:

46

Bai t¢p VKT - H~ CFJ - GV soan NguyJn TM My

a)

c)

-

A-A

d)

4. Ve hinh cAt ket hop hinh ehieu cho nhirng v~t th@' co hinh chieu nhu sau

1I8It
a) c)

b)

f)

DH Cdng Nghi,p

TP.HCM . Khoa CrJkh£ -B9 mon CSTKM

47

5. B6 sung cac net thg hien phan v~t thg phia sau mat phang

cAt:

[J[]

1

~

1~

I?

I_ -+ -$I?
I

~

17
~

!

-

I

d)

6. Ve hinh ca.t dang va hinh chieu canh cua cac v~t the c6 2 hinh chie' u sa u:
a) b) c)

L

-..I

,------r ---.J------L

~

m
.-

48

Hili ttj,p VKT - H~ CD - GV sogn Nguyln Th] Ml

d)

e)

f)

B~)+--t& ff(+~tft
7. Ve hinh cAt dung va hinh cAt nghieng cho cac v~t th& co

(Pill

htnh chieu sau:

a)

AJ.. ?'

30

24

o

'"

c)

d)

DH Cong Nghi~p TP.HCM . Khoa Ca khi -B~ man CSTKM

49

8. Ve hinh cAt xoay va hinh cat b4c cho cac v~t the co htnh
chieu sau:
a)

c)

d)

--I

A

e)

f)

II I I I r--1--, II I I 1 II t I • II I I j

so

Bizi tQ.p VKT - Hf CD - GV 80gn Nguyh

Thi MJ

9. Chon miJt edt dung di~n vao cac 6 ben dudi cho phil hop vdi tung chi tie't

CD ~

®~
~

a-••••
e.:t;.

II

£:£

D-D

~

fl}••••
-f ~~:t
~

II

Q:§

!:!:!::!.

®~

Chlll~1
TIII'I m~t ph.ing cAt

CD 0 ®

10. Chon hinh cat ve dung:
a)

! ....-1-.-'
I I I

I

i

j

I

.-J I I

I

I '-

I

2

3 b)

4

If] []I ---$--,- ~ ~.
L,
I I

+-,J
I I I I

I

1

2

I

~~

134

I

DH C6ng Nghi~p TP.HCM - Khoa Co khi -B~ man. CSTKM

51

c)

[ill]
3
4

11. Hay di@n ten thich hop vao m;}t cAt da ve:

!t
;I
?

~~E§:~
? 1

-@1
3 4

••••
1 2

b)

;I ~

?

••••
1 2 3 4

52

Bai tQP VKT - H? CD _ GV soar: Nguy'~n Tlii MJ

c)

;I

;I

e,••••
1 2 3

4

5

12. Hay ve mat cilt ella vo:it the tai cae mat cAt cho tre n hinh
ve:

A-i
.... -; 20 50 _._------j

s'~, - _-... -") ,)..-.-Y .. , 1'-' i
L_ .. _. __
-001-_.

_'J"" ·@e·_··___,.--_,:.,_···-_ _j·i,. ,

./ 06

~!~,f.._~4:=J
L.,--.-

._.~E_. ~--

a)

A"'
43 -.--.,.---~

s'

...1

I-----'===~~ _----- e
....... __ ..
7Q

~---,", 'i -

B

_---.--.-,: -

b}

8

-'1.~!5· .'

e!56

..:.-1-.--~-.-~
A
c)

1:i-r
d}

13

7'

. 11 . .
"",-

'"

B

DR Cong Nghi~p TP-HCM _ Khoa Ca khi -B{) man CSTKM

53

~

100
70

N N

..-

1:0

R8

85

f)

~

54

Bai ttj,p VKT -

Hr CD - GV soan. Nguy~n

Thi My

13. Hay them net con thieu va ve ki hieu v~t liE1m kim loai

tren hinh ciit dUng.

b)

c)

e)

f)

FJHC6ng Nghi~p TP.HCM

- Khoa Ca kh{ -BI) mon C$TKM

55

14. Chon hinh bi~u di~n thich hop d~ bi~u dien v~t th~ sau:

d)

e)

56

Biii tfjp VKT - H~ CD - GV soan. Nguytn

Tilt My

i)

k)

I)

m)

f)H Cong NghifP TP.HCM - Khoa C(Jkht -B9 man CSTKM

57

15. Cho hai htnh chieu vuong g6c cua v~t the'. Hay ve hinh chieu thu ba va hinh chieu true do. Luu y chon hinh cAt thich hop d.§ bi~u di~n V?t th~ do.

48

____

I ..JI

I I I I I

54

44

I
o ..,
N

I

L
I

...

~-~

~ I
I
I

~
I

r----~-

M

a

'J

i

I I I

I

I

58

Bai tgp VKT -

Ha

CD - GV soan. Nguy~n Th] M:x

o
o:r

100 88

DH Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa Ca khi -Be? mon CSTKM

59

®

11

018

R16

0)

"-~~

__

J.---"";'C")

40
60 58

20

co

.....
43

53

60

Bai tQP VKT - Hf CD - GV eoon Nguy~n Tht M>: 60
40

..
o
R10 £114 o

..

"....

M

016

(1) r---u1u_--, I
I I

!

Ii)

0

$-

I

I

L __
17
132

~ __ J~

,

G

I

DH Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa Ca khi -B(j man. CSTKM

61

95

R;10

R26

62

Bai t¢p VKT - H~ CD - GV soan. Nguyln

Thi M:t

80
I

, - - - - - - - - - - - - r'--I.------!----t____._ I I I I
I I

120

120

076

0
'fJ_ ;!.
! !

GElS

~
I I •I

j I I I I I I I

:;:

I

!

I

,

'r--t
1

I

I !

~
I I

I

I

I

030
110

I

~ I ;21

"'16

R16

fJ]{

Cong NghifP TP.HCM - Khoa Co khi -B(i man CSTKM

63

16. Ve hinh chidu true do cat 114 ella cac v~t the eho trong bai tap tren.Dudi day 18. bai tap ,mau, HSSV c6 th€ tham khao:

I

!

I
~

'<t

0

-

-

--+-

+ .,
I I I I I I

I I I I

i

!

tI
I

I I I

1"'-

i

I
I

- r--

r-~

J
i

!

i

l I

~ ~ ~
I

--

64

Bai tq.p VKT -

Hf CD - GV soan Nguy~n Thi MJ

CHUONG VII

BrEU orEN QUY uoc cAe MOl
I . M\lc dich yeu citu

GHEP

- NAm vling cac quy u6'c ve true ren, 16 ren, moi ghep ren, then, then hoa ,chat, dinh tan ... - N~m ro cnng dung va each ve cac moi ghep . - Biet tra cuu cac tieu chuan v~ ren, then va cac chi tie"t ghep n6i tren. II. Hili t$p A. BAI TAp BO TRQ: 1. Giai thich Cac ki hieu ren sau: M 16~ M 30 x2- LH, M 20 xl,5, Tr 36 x6(P3) , Tr 20 x4-LH, G 1, Rl114 , RJR13/4 , Rcl1/4 ,8 50x 8-LH. 2. Xet xem hlnh chieu canh dung va danh dau x vao 0 tr6ng ben canh:

CD

1
a) b) c)

2

3

DR Cong Nghi¢p TP.HCM . Khoa Co khi .B~ m611 CSTKM

65

A-A

A-A

A-A

c)

~

3.

f)QC

hlnh chieu m6i ghep bang ren, tra lai cac diu hoi sau:

.
.

Ten goi tung Ioai m6i ghep, Neu ten goi tung chi tiet trong moi moi ghep.

Ke

ky hieu v~t li~u m~t cAt ( duong gach gach } cua cac chi tie't hi ghep,
5

a)

4. DQc hinh chieu cua mdi ghep bang then, tra lai cac cau hoi
sau;

- Ten goi tung loai m6i ghep.
- Giai thich ky hieu ghi tren hmh ve.

66

Bai

trjp

VKT -

Hr

CD - GV sot;ln NguyJn Th~ My

- Ve ky hieu v~t lieu (dLiCInggach gach) treri mat cih cua
cac chi tiet trong moi ghcp,

---1

A

Then ban nguy~t
8x 13 TCVN 4217-86

Then bang
8x7x36 TCVN 4216-86

a)

b)

5. Ve ki hieu vat Iieu va sira lai cho dung cac hinh cAt sau:

a)

b)

c)

d)

DB Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa C(1 kh! -B¢ m6n CSTKM

67

e)

f)

6. Cho hai hinh chieu cua mdi ghep reo, hay ve hinh ciit bang cua m6i ghep:

-f--

--

--~-----I . -~.+--t
-___
___

---r-T- I I
J..._J

--r-,

r-i-~

I

I I
I

-

-----I

.,....L_L_

a)

-

68

Bai tgp VKT .-

Hr

CD _.GV

30(1"

NguyJn Th] MX

~=~====I={
~;;;;;;;;;;;;I:-~-:j~j --1 1 --I· 1 1 I 1
L_

b)

c)

DH Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa C(f klli -B¢ man CSTKM

69

T"

1 __

--I--

--

-----i I---

r---

-+-1 ~ ~
I
_I __

I

I I

L.....J~:t

-----1

_::--

--~_.I_-_j

I I L

e)

f)

B. RAJ T~P CHINH THUC:
Moi SV lam mQt d~ " VEl quy li6"c ren " do giang visn chi dinh . - Ngoai cac kich thucc da cho, SV cdn ghi cac kich thuoc cua chi tiet ghep la du-ctng kinh danh nghia cua ren , chieu dai phan ren, chieu dai chi tiet ghep . - SV cAn tra cuu cac lieu trong bang phu luc va xem bang huong dan ve quy U'dc bulong, vit, vit cay d cuoi phdn bai t~p nay.

so

70

_Bai Ujp VKT ~ H~ CD - GV soan Nguy~n Tilt My'

S2 18

e
$6 '2

'II

DH Cong NghifP TP.HCM - Khoo CCI khi -B(i mon CSTKM

71

®

HU(jNG

DAN vi QUY UOC MOl GHEP BU-LONG vA vIT CAY
r4.C.4Ja
[J

H II -6.111 4.-2.1ri $-1/.15"

-tu«

.:11

A_ltd I,_(,. f ..2)d 1
1I_t.511

~ .ti
K.Jd

1ft -(!~,
~ _ D./54 •• (O,J - 0,4)11 Ow

H

h

M6r GHEP

BU-LONG

72

Bai tg,p VKT - H~ CD - GV soan. Nguy3n

Th] My

n

m

=

I . .

l, = I.2Sa t,,,,~,+a5d
lp: l +tHd

.\

f

.-

D = 211

=

\

S =O.I5d A a1.14

u.... t.U

H

= 0.6

MOl GHEP vIT CAY

FJH Cong Nghi~p TP.HCM·

Klwa Co khi ·8¢ man CSTKM

73

NOI DUNG ON TAP KET THUC MON VE KT . .
A. PHAN LY THUYET
1.

",.

A

A

,,~

,II

A,

-

Chuang 1: toan bQ cac tieu chuan chuang 1.

va cac quy u'O'ctrong

2. 3,

Chirong 2: nam diroc each chia deu doan thAng, duong tron, each ve noi tiep , ve mQt sO'duong cong hinh hoc. Chuong 3: each ve hinh chien vuong goc. each xac djnh hmh chieu cua die'm narn tren mat cua khdi hinh hoc, each tim hmh chieu thir 3 khi biet tniac 2 hlnh chieu cua th~.

v~t

4.

Chuong

4: each ve giao tuyen cua mat phang vdi khdi hinh hoc, giao tuyen cua cac khoi hinh hoc tren hinh chieu vuong g6e.

5. 6.

Chucng 5: chu yeu each ve 2 loai hmh chieu true do xie n g6c can va hmh chieu true do vuo ng goe d€!u. Chucng 6: narn yang khai niem v~ cac IOc;Ii hinh bi~u dien: htnh chieu co ban, hinh chieu phu, hinh chieu rieng phan, hmh trfch, cac loai hmh cAt va mat c~t .Cach ve cac hinh bi€u dien do dung theo qui tiae. Cac nhucc dlgm thinrng mac phai khi ve hinh cat. each bi~u dien v~t thg bang loai htnh bi~u diE~nthich hop nhat.
Chuang 7: cac quy tide v~ ren ngoai ren trong, ki hieu cac loai ren thuong dung, each doc ki hieu do. Cac chi

7.

tiel co ren, cac mdi ghep ren ( phan bi~t va ve dung
thea qui udC cac mdi ghep d6 nhat la tren hinh eAt ). Moi ghep then hoa, ch6t. M6i ghep dinh tan, moi ghep bAng han ( nam 'vung cac bang ki hieu va qui Lide, doc dircc ki hieu cac m6i han)

74

Bai tqp VKT - H~ CD - GV sOQn Nguy~n Thi M:x

B. PHAN HAl T~P
Ngoai nhung bai t<%pphia trudc cua cac chuong, sinh vian lam them mQt so bai t~p sau:
1. Tim hinh chieu thu ba:

1.

~

eJ
-f----_--I-

2.

---~

3.

~

5}
5.

5}
6.
_j

EJ

4.

DB C8ng Nghi~p TP.HCM . Khoa Co khi ·B9 m6n CSTKM

75

7.
t

8.
I I
I

I
I

9.

10.
: -T--'TI

I I

11.
I

12.
I I I

i
l

I

:

L

I

J

I I

76

Bai tap VKT -llf.

CD - OV soan NguyJn Tlii My

13.

14.

15.
I

16.
I

: , I ,

I
I

17.

18.

DR Cong NghifP

TP1fC.U

. Khoo Ca klii ·B{j miin CSTK.lt

77

19.

20.

-

f--

21.

22.

23.

.24.

78

Bai t"p VKT - H~ CD - GV soan. Nguyln

Thi M)!

25.

26.

-

-,

27.
1,

28.
..

J

I
I

I
_l

n- ._- -r r- - --~u_ __ --L r-

29.

30.

FJH Cong Nghi~p T P.HCM . Khoa

co khi

-B9 m6n CSTKM

79

31.

32.

II

33. 34.
.J

-I
t
t

I
to-

35.
I

36.
\

OJ
I

RO

Bni trjp VKT - H? CB-- GV

80(m

Nguykn

Thi MJi

37.

38.

39.

40.

41.

42.

DH C6ng Nghi,p

TP.HCM - Khoa Co khi -BQ man CSTKM

81

43.

44.

45.

46.

47.
.1

48.

-_l

I

82

Bai tg.p VKT - H~ CD - GV soan. Nguy~n Thi MX

49.

50.

51.

52.

53.

54.

BH Cong Nghi~p TP.HCM - Khoa CrY kht

-B9

mBn CSTKM

83

55.

56.

57.

58.

59.

60.

84

Bai t4p VKT - H~ CD - GV soan Nguyin Tht My

61.

62.

64.

65.

66.

BH Cong Nghi~p TP.HCM - Khoo Crt khi .B(J man CSrKM

85

67.

68.

2. Hay

va hlnh

cat earth :
2.

1.

3.

4.

~

~

86

Bai. t4p VKT - H~ CD - GV soan. Nguy~n Thi M::J

4.
I

6.
.

I

[I]
I
I

I

-$
I
I

I

7.

+
I
1
I

I

8.
I .

I

TIT
i
1:
I

I I

9.

10.

0t
I
I I I I I

I.

1
_I I

BH Cona Nghi~p TP.HCM - Khoa Co khi -B~ man CSTKM

87

11.

12.

_....~

--------

>--

13.

14.

3. Hay ve hinhcat canh ket hop hmh chieu canh:

1.
I

2.

lTf
I

III

III

I

88

Bai t¢p VKr - Hf CD ~ GV soan. Nguy~n Thi MJ

3.
! !
I

4.
I I I i

I

I

5.
I I I I

6.

I

I

L __

_._

J

7.

8.

DH C6ng Nghi~p TP.HCM - Khoa Ca kht -B¢ mon. CSTKM

89

4. Ve mat cat:

1.
A

2.

~i

A

-4

1I

I

A
~

I

3.
A

4.
A

4
/

4
-- - _._-

-1--~E3-

I

\L_ - - -~

4.
A

5.

A

4
L __ ~~_

4

(' ,-------\- - -t-LI - B· --\

-

-f--~---

,

7.

8.
•~ _"." _, _.,......J

/

--------$-

90

Bai t~p VKT - Hi CD - GV soan. Nguy~n Thi. M:x

9.
A

10.

__ t
I

4
-L-j

I

-/-lili_ \ 1---::::f7

.,ll~--

_

I

A
~

'

11.

12.
A

"~...- Ef> _13.
A --_

--4
'

-~-+1" - j.. _I.J\

t..._-t---

14.
A

~

4
...........

4

-

....._.

15.

~

16.
A

~

--4

4
..........

---ED-I' t III I !

---_

_---

~

~

DR C6ng Nghi~p TP.HCM - Khoa Co kht -B{} mon CSTKM

91

17.
A

18.
A

4

4

5. Ve hmh cAt m6i ghep ren: lam tal ca bai t~p ve hmh cAt chi tiet co ren va ffioi ghep ren tit trang 55 den 58 sach Bai t~p Ve KT h~ CAO BANG.
?

MQT

s6 nAP AN

DlDL1 on:o w
58.

53.

60.

LJ~
(OJ
~

56.

92

Bai t¢p VKT ~ H~ CD - GV soan. Nguykn Thi M;J

68.

,

"-1-I

l

1[tJ
59.
I

+
.

~

52.

~8

11

LBH

57.

DB Gong Nghi~p TP.HCM - Khoa Ca khi -Br> m6n. CSTKM

93

34.

Q@j £~ ~6I:J Dr m e
48.
. ~

39.

45.

46 ..

:
!

~.J..

:.
I

/!j~.. E£] M
- -:. i I
_.__

49.

I

-

.

[§G:
~ -1._ :. I '
I

.

~

~ .

,

50.

51.

54.

··fim

94

Bai tq..p VKT - H~ CD - GV SQ(ln Nguy~n

Thi My

61.

62.

63.

64.

• ~ bb ~~ C1 -----65. 66.
~~
--

~

M
_.
---

~DJ
[ffiB
-

I

~

---- W ~
I

.

---

=- -

HINH CHIEU TRl)C DO CAT Ita

~

4

DR Cong NghifP TP.HCM - Khoa Co khi .B{j mon CSTKM

95

96

Bai t4p VKT - Hf CfJ - GV sO(Jn Nguyin Thi MJ

lJH Cdng NghifP

TP.HCM - Khoa Co khi -B~ man CSTKM

97

TAl L~U

TRAM

KHAo

1 . Cac tieu chan Vi~t Nam v~ TAi li~u thiet k€ • Dung sai LAp ghep Bulong • dai tic • vit cay... " 2 . Ban ve ky thuat ·Ti~u chudn qu6e tg' Nha XB Git.io due 1998 3 . Giao trinh Hinh hoc hoa hinh va ve ky thu~t THAN HUU QUE 4 . Ve 5 . Ve Niu: XB Gido due 1983 ,Nha XB Gido due CEJSP TRAN 1998

ky ky

thuat, co khf thuat

• Tij.p 1 va T4.p 2-

THAN HUU QUE
• T.tp 1 dung cho cae tnrong ~ T6p2 Giao trmh 6 . Ve

HOu

KIM THANH

QU~ • NGt.JYEN Nha XB Gida due 1999

ky

thuat

Giao trinh dung cho cac trltb'ng CBSP TRAN HUU

QUE -

B~NG

vAN

CD

Nha XB Giao due 1998 Nha XBGido due 2002 Nha XB KHKT 2003

7. BAi tij.p Ve k,Y"thu1)t
8. Vi! ky

co khi - Tllp 1 va T*p 2

THAN HUU QUE - NGUYEN VAN TUAN

thu6 t
NGUYEN

THAN HUU QUE9. Ve

VAN TUAN

ky

thuat

Sach dung cho eac Tnletng dao tao ngh~ h~ Cao dAng

TItAN HaU 10.

QuE -

NGtTYtN vAN TUAN
(HA

Nhfl XB dich)

cu«

due 2005

vs

ky thuM LX. vu'XNEPONXKI

QuAN

Nha XB Mir - Matxcava 1990
11. GT Ve kg thu~t Dai hoc Bach khoa HA NQi 1996.

NGUYEN Due HUE - NGUYEN VAN NHIEN

- DAa Quae

SUNG -

NGuYEN

VAN TIEN
1983

12. Exerciees in marehine drawing S. K. BOGOLYUBOV 13. B~i t6p Nha XB Mir - Matxcova

ve k:9 thuat
QUANG

D~i hoc Bach khoa HA N¢i 2000

14. Bai t~p V~ kg thu6t :KAy dl,ffig

NGuytN

cu - DoAN NHU KIM

Nha XB Gi60 due 1992

MUCLUC • •
HudNG DAN CHUNG. 3
.... ? -

CHUONG I CHudNG II

TIEU CHUAN vE TRINH BAY BAN VE

cAe

.....

5

vE HINHHOC•
HINH CRIEU VUONG GOC
GIAO TUYEN

9

CHudNGIII

13 27 36
45

CHV0NGIV CHUaNG v
CHUONG VI

HINH CHIEU TRue DO .
.

BlEU DIEN VAT THE

..:?

1\

"

,1

CHudNG VII HudNG

BlEU

cAe

nrEN QUY uoc
64
71

M61 GHEP

nAN vE QUY roc M6I GHEP
vA vtr CAY

BU-L6NG

Nor DUNG ON TAp . .

KET THUC

M6N vE KT

73

HINH CHIEU TRQC DO CAT %

94
97

TAl LI~U THAM KHAo

Bai tQP

VE KY THAT •
(Dung cho H¢ Cao dang)

""'"

..."

A

av. NGUYEN

~

THl

MY

uru HANH

NOI BO

In tai ety TNHH MQt Thanh Vien IN KIN" TE 279 Nguyen Tri Phuong, Phuong 5, Quan 10, Tp.HCM DT: 08-39572423

TRUONG DAI HQC CONG NGHI:t::P TP.HCM

KHOA CONG NGHt CO KHI
SACH DA pHAT HANH

(':~:~':-:-----,.

Giao trinh V,t Li~u Co Khi
(Th .. . Chew Minh Quang) S

Giao trinh Anh Van Co Khi
(Nguyen Ttii M~] Dung)

Giao trinh Dung Sai LAp Ghep
(TS. Nguyen Dan' - KS. Nguyen
[WrL

Tlu£ongj

Giao trinh Ve Ky Thu,t
(GV. Nguyen Th! MV)

Bang phu Iuc Dung Sai - LAp Ghep
(KS. Nguyen Hall Thuimq)

Giao trinh Co Ly Thuyet
(KS. Nguyen Thi An)

Giao trinh Sue B~n V,t Li~u
(KS. Nguyen Th~ An)

TVDHCN

604.2 NGU-M 2009 100150225
Moi chi tiet xin lien he: Van Phong Khoa CC1Khi, tang tret nha

V

12 Nguyen Van Bao, P.4, Q. Gb Vap, DT: 08.38940390 Ext. 200-201

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful