Subiecte atestat Baze de date ______________________________________________________________________________ I. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 1.

Facult i Se d urm toarea structur de fi ier: Denumire C,20 (Denumirea facult ii) Localitate C,15 Nrstud N,5 (Nr. studen i) Nrstudb N,5 (Nr. studen i bursieri) An_inf N,4 (Anul înfiin rii) Nrspec N,2 (Num rul de specializ ri oferite) Se cer urm toarele: 1. Fiind citit de la tastatur o anumit localitate s se determine num rul total de studen i înscri i la facult ile din respectiva localitate. 2. S se afi eze facult ile în ordine descresc toare dup num rul de studen i. 3. Care este facultatea cu cei mai pu ini studen i bursieri din Cluj? 4. Care este cea mai demult înfiin at facultate? 5. Care este num rul de studen i nebursieri de la facultatea de Medicin din Cluj? 6. S se afi eze facult ile grupate pe localit i în ordine cresec toare a num rului de specializ ri oferite. 7. S se afi eze facult ile în ordine cronogogic a înfiin rii lor, iar pentru acela i an de înfiin are alfabetic. 8. Care este num rul total de studen i din Bucure ti i Timi oara? 9. S se afi eze localit ile unde exist facult i. 10. S se afi eze facult ile în ordine descresc toare a num rului de studen i. 11. S se afi eze facult ile în ordine cresc toare a num rului de studen i, iar pentru acela i num r de studen i în ordine alfabetic . 12. S de determine num rul de facult i înfiin ate dup un anumit an introdus de la tastatur . 2. Elevi Se d urm toarea structur de fi ier: Nume C 20 Prenume C 20 Clasa C 4 Nrabs N 3 Motivate N 3 Mpurtare N 2 Se cer urm toarele: 1. S se ordoneze cresc tor dup nume i prenume într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia. 2. S se afi eze elevii grupa i pe clase în ordine descresc toare a num rului de absen e nemotivate. 3. S se caute dup nume i prenume un anumit elev i s se afi eze num rul de absen e motivate. 4. S se afi eze elevii pe clase în ordine alfabetic . 5. S se afi eze elevii grupa i dup num rul de absen e nemotivate în ordine alfabetic . 6. S se afi eze elevii care au mai mult de 10 absen e nemotivate. 7. S se ordoneze cresc tor dup clas , nume i prenume într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia. 8. S se înlocuiasc media la purtare cu 9 pentru cei care au un num r de absen e nemotivate între 10-19. 9. S se ordoneze cresc tor dup num rul de absen e într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia. _____________________________________________________________________________1

16. S se afi eze elevii cu num rul de absen e nemotivate mai mare decât 30. 14.15 Datanast D. 11. S se afi eze angaja ii pe departamente în ordine alfabetic . Fiind dat de la tastatur un anumit departament. 2. Câ i angaja i are departamenul contabilitate? 5. S se afi eze elevii grupa i dup media la purtare în ordine alfabetic . 7. S se afi eze elevii cu num rul de absen e cuprins între dou valori date X i Y.8 Nrcopii N. S se ordoneze cresc tor dup clas i num rul de absen e nemotivate într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia. Care este cel mai în vârst angajat? 15. 9(10-19 absen e). 15.15 Prenume C. S se înlocuiasc media la purtare cu 8 pentru cei care au un num r de absen e nemotivate între 20 i 29. 8. func ia i departamentul în care lucreaz . Fiind dat numele i prenumele unui angajat determina i salariul acestuia. S se afi eze elevii în ordine descresc toare a mediei la purtare.15 Departament C. Care sunt angaja ii f r copii de la un anumit departament introdus de la tastatur ? 11. Salariul angaja ilor de la departamentul financiar cre te cu 10%.4 _____________________________________________________________________________2 . S se afi eze angaja ii pe departamente în ordinea descresc toare a salariilor. Care este media de vârst pentru un anumit departament introdus de la tastatur ? 4. 13. S se afi eze vârsta fiec rui angajat.Subiecte atestat Baze de date ______________________________________________________________________________ 10. 12.7 Func ia C. Câte persoane au fost angajate în luna martie a acestui an? 20. 16. 13. 17. Care este angajatul cu cei mai mul i copii? 18. S se înlocuiasc câmpul media la purtare astfel 10 (0-9 absen e). Angaja i Se d urm toarea structur de fi ier: Nume C.2 Se cer urm toarele: 1.8 Dataang D. 8(20-29 absen e). Studen i Se d urm toarea structur de fi ier: Nr matr N. Care este salariul mediu pentru departamentul financiar? 6. Care sunt angaja ii n scu i în luna februarie? 10. Care este angajatul cu cel mai mare salariu din firm ? 3. S se afi eze angaja ii f r copii în ordine alfabetic . Câ i angaja i de la departamenul financiar au fost angaja i anul trecut? 12. Care este angajatul cu cel mai mic salariu din firm ? 4. Care este cel mai mare salariu dintr-un anumit departament dat de la tastatur ? 19. determina i num rul de angaja i din departamentul respectiv. S se afi eze angaja ii pe departamente descresc tor dup data angaj rii. 14. 9. 3.20 Salariu N. Care este cel mai tân r angajat? 21.

15 Pret N. 16. mai pu in cei din anul 6. S se afi eze studen ii pe facult i în ordine descresc toare a mediilor. Care este produsul cu cel mai mare pre ? 3.15 An N. 4. Pre ul produselor de calitatea 1 se majoreaz cu 10%.15 Prenume C. S se determine num rul de studen i bursieri de la o anumit facultate introdus de la tastatur . Câ i studen i sunt în anul 2 la facultatea de Medicin din Cluj? 4. Afi a i studen ii care au media cuprins între dou valori date. 5.2 Datanas D. 2.7 Calitate N. S se afi eze studen ii pe facult i în ordine alfabetic . 10.1 Medie N. 2. 6. Se vor marca pentru tergere înregistr rile ce corespund studen ilor din anul 6 de la Medicin . 11. iar pentru aceea i vârst în ordine alfabetic . iar pentru aceea i medie în ordine alfabetic . 19. Câ i studen i dintr-un anumit an dat sunt bursieri? 20. 6. S se afi eze toate produsele care se g sesc în stoc într-o cantitate mai mic decât o valoare dat X. S se afi eze produsele de calitatea 1 care au pre ul mai mare decât o valoare dat . 5. To i studen ii vor fi promova i în anul urm tor. _____________________________________________________________________________3 . S se calculeze pre ul mediu pentru produsele care necesit condi ii speciale de depozitare. 21. Produse Se d urm toarea structur de fi ier: Denumire C.1 Se cer urm toarele: 1. 13. S se afi eze facult ile dintr-o anumit localitate dat în ordine alfabetic . Care este num rul total de studen i dintr-o anumit localitate dat ? 12.2 sau 3) Condspec L.20 Localitate C. S de determine studentul/studen ii din anul 3 cu cea mai mare medie. 5. afi a i to i studen ii de la aceea i facultate i din acela i an care au medii mai mici decât el.15 Facultate C. Care este media de vârst a studen ilor bursieri? 18. Câ i studen i bursieri sunt la facult ile din Timi oara? 7. 14.Subiecte atestat Baze de date ______________________________________________________________________________ Nume C.8 Bursier L. 15. Fiind dat numele i prenumele unui student s se determine facultatea la care se afl i media.1 (1. S se afi eze studen ii în ordinea descresc toare a mediei. S se afi eze studen ii în ordinea descresc toare a vârstei. 8. Fiind dat numele i prenumele unui student. determina i la câte facult i este înscris.1 (necesit condi ii speciale de depozitare sau nu) Stoc N.6 Se cer urm toarele: 1. Câ i studen i au media cuprins între dou valori date X i Y? 9.20 Categorie C. S se afi eze vârsta pentru to i studen ii din Bucure ti.5. Fiind dat numele i prenumele unui student. Câte facult i exist în Bucure ti? 17. 3. S se afi eze produsele pe categorii în ordine alfabetic .

urm torul litera clasei. iar pentru acela i pre alfabetic. total de absen e. 2. N1. 12. _____________________________________________________________________________4 . ADMIS ± are valoarea . Se citesc de la tastatur un nume de elev i o clas . 9. Se cere c utarea unei c r i dup titlul aproximativ.15 Se cer urm toarele: 1. S se ob in num rul total de absen e pentru o anumit clas dat . N3 pentru toate înregistr rile. 7. 2. Care este pre ul mediu al produselor care au calitatea 1 care se g sesc în stoc într-o cantitate mai mare de 1000? 13.20 C. ABS ± nr.20 C. S se afi eze produsele a c ror denumire începe cu litera A. MED ± media general . S se afi eze numele elevului cu cea mai mare medie din coal . S se ob in lista elevilor cu medii între 9 i 10. s se determine num rul de produse din respectiva categorie care nu necesit condi ii speciale de depozitare.20 N. 8. 9. 8. N2. N2. S se marcheze pentru tergere elevii care au lipsit cel pu in la o prob de examen. CLASA ± 3 caractere din care primele dou semnific anul. 4. Care este produsul cu cel mai mic pre ce nu necesit condi ii speciale de depozitare? 6. S se afi eze elevii pe clase în ordine descresc toare a num rului de absen e. Biblioteca Creeaz un fi ier CARTI. 12. S se afi eze c r ile unei anumite edituri citite de la tastatur în ordinea apari iei. (admis sau promovat) sau . 3. S se marcheze pentru tergere înregistr rile pentru care câmpul MED este mai mic decât 5 i s se numere înregistr rile marcate. 10. (respins sau nepromovat). Admitere Se d baza de date ELEVI. 5. 14.DBF care va cuprinde informa ii despre c r ile dintr-o bibliotec : AUTOR TITLU DOMENIU ANAP EDITURA C. 6. Fiind dat o anumit categorie. S se ob in pentru o anumit clas citit de la tastatur num rul elevilor cu medii între 5 i 6. 15. 10. Se cer urm toarele: 1. 11. S se afi eze produsele pe categorii în ordine descresc toare a pre urilor.Subiecte atestat Baze de date ______________________________________________________________________________ 7. Afi eaz toate c r ile unei edituri care au ap rut într-un anumit an în ordinea alfabetic a autorilor i în cadrul aceluia i autor în ordinea alfabetic a titlurilor. S se afi eze numele i clasa pentru elevii admi i la examen.4 C. 3. S se afi eze produsele în ordine descresc toare a pre urilor. S se ordoneze înregistr rile pe clase i în cadrul claselor pe medii.F.DBF având articolele cu urm toarea structur : NUME ± nume elev. Se vor marca pentru tergere produsele de calitatea 3. S se listeze to i elevii din clasa cu medii mai mici decât cea a elevului respectiv.T. Toate produsele ce aveau calitatea 2 i necesitau condi ii speciale de depozitare au acum calitatea 3. N3 ± note ob inute la examen. Care este produsul ce se g se te în stoc în cea mai mare cantitate? 11. 7. S se afi eze elevii dintr-o anumit clas citit de la tastatur a c ror medie este mai mare decât 8. S se completeze câmpul MED cu media aritmetic a notelor N1. Se consider respins la examen elevul care are cel pu in una din note mai mic decât 5 sau media general mai mic decât 6.

S se afi eze gestionarii în ordine descresc toare a datei angaj rii. codul raionului de care r spunde i salariul. s se determine câte c r i apar inând respectivului domeniu au ap rut dup 1995. 3. 2.3 1. 7. 3. 6. S se afi eze c r ile pe autori în ordine alfabetic a titlurilor. iar pentru aceea i dat alfabetic. Care este numele gestionarului cu cel mai mic salariu angajat anul trecut? _____________________________________________________________________________5 . Când a fost angajat un anumit gestionar al c rui nume se d ? 2.Subiecte atestat Baze de date ______________________________________________________________________________ 4. 5. Fiind dat numele unui autor i un an. sau un mesaj în situa ia în care num rul matricol dat nu corespunde vreunui elev. s se afi eze numele elevului care are acel num r matricol. Care este numele gestionarului cu cel mai mare salariu? 10. 9. 4.DBF cu structura: NRMATR N. 12.15 VARSTA (15-18 ani) N. iar pentru acela i salariu alfabetic.7 Se cer urm toarele: 1. 6. Care sunt gestionarii de la raioanele de înc l minte? Se d codul pentru raioanele de înc l minte. 4. determina i dac au ap rut în acel an c r i ale respectivului autor.DBF cu informatii despre gestionarii unor raioane de magazine: Cod magazin N. Câ i elevi au vârsta de 18 ani? S se afi eze elevii cu domiciliul în Deva. Câte c r i apar inând unui anumit domeniu dat au ap rut la editura Donaris? 5. Care sunt gestionarii de la un anumit magazin al c rui cod se d ? Se vor afi a pentru fiecare: numele. 8. 8. S se afi eze în ordine alfabetic elevii din Deva. NUME C.2 Cod raion N. Fiind dat numele unui anumit elev s se afi eze vârsta acestuia i adresa. 11. Fiind dat un anumit domeniu.2 ADRESA C. Informa ii elevi S se creeze baza de date ELEVI. 9. Care este totalul salariilor gestionarilor de la magazinul 25? 7. Câte c r i au ap rut la o anumit editur dat dup 1995? 9. 7. S se determine num rul de elevi dintr-o anumit localitate dat de la tastatur . Care este media salariilor pentru gestionarii de la raioanele de înc l minte? Se d codul pentru raioanele de înc l minte.8 Salariu N. Care este cea mai recent ap rut carte de la editura Donaris? 8. 5. Gestiune Crea i un fi ier GESTIUNE. S se afi eze gestionarii în ordine descresc toare a salariilor.2 Gestionar C. Care sunt gestionarii angaja i anul trecut? 9. Care este/sunt elevul/elevii cu cea mai mare vârst ? Care este/sunt elevul/elevii cu cea mai mic vârst ? Fiind dat un anumit num r matricol. Care sunt gestionarii angaja i la o anumit dat care se cite te de la tastatur ? 8.25 Data angaj rii D.45 Se cer urm toarele: S se ordoneze elevii descresc tor dup vârst i în ordine alfabetic pentru aceea i vârst . Ce angajat r spunde de primul magazin din fi ier? 6.

7. În ce continent se afl ara cu cel mai mare i ara cu cel mai mic num r de locuitori? 4. S se afi eze elevii care au termenul de împrumut mai mare de o lun . C r i Se d urm toarea structur de fi ier: nume C 20 prenume C 20 vârsta N 2 clasa C 4 nrc r i N 2 data_închirierii D 8 data_restituirii D 8 restituit L 1 Se cer urm toarele: 1. S se afi eze lista rilor pe continente. Muzic Se d urm toarea structur de fi ier: Interpret C 30 Numealbum C 30 Casadedisc C 20 Anaparitie N 4 Duratamin N 3 Suport C 2 Se cer urm toarele: _____________________________________________________________________________6 . 6.8 Locuitori N. 5. S se afi eze elevii pe clase descresc tor dup vârst . 7. 2. S se afi eze cele mai pu in aglomerate cinci ri. S se ordoneze înregistr rile cresc tor dup data restituirii.15 ara C. 9. S se afi eze cele mai aglomerate cinci ri.25 Suprafa a N.7 Se cer urm toarele: 1. S se afi eze elevii care au împrumutat un anumit num r de c r i dat. 8. 8.DBF cu urm toarea structur : Continent C. Care este suprafa a unei anumite ri dorit de utilizator? 11. continentul în care se afl aceast ar i capitala rii. Care este capitala unei anumite ri dorit de utilizator? 3.25 Capitala C. Care este ara cu cea mai mare suprafa ? Se vor afi a denumirea rii. S se ordoneze înregistr rile dup nume i prenume. Care este capitala României? 2. Care este suprafa a total a unui anumit continent dat? 9. 4. 3. S se afi eze elevii care au dep it perioada de predare a c r ilor. Fiind dat numele i prenumele unui elev s se determine num rul total de c r i pe care le-a împrumutat. Care este num rul maxim de c r i împrumutat? 12. Geografie S se creeze fi ierul GEOGRAF.Subiecte atestat Baze de date ______________________________________________________________________________ 10. S se afi eze elevii grupa i pe clase în ordine alfabetic . 6. 5.

9. Fiind dat o anumit agen ie. S se ordoneze cresc tor dup casa de disc într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia. 2. 13.20 (denumirea agen iei ce ofer serviciul) Client C. S se numere i s se afi eze câte albume are casa de discuri al c rei nume a fost introdus de la tastatur . S se afi eze albumele grupate pe tipul suportului în ordine cronologic . 7.8 (valoarea serviciului solicitat) Datasol D.8 (data solicit rii serviciului) Se cer urm toarele: 1. iar pentru acela i client în ordine descresc toare a valorii serviciilor. 6. 12. S se afi eze albumele grupate pe tipul suportului în ordine alfabetic . 6. S se afi eze albumele grupate pe tipul de suport. Afi a i serviciile solicitate ast zi în ordine descresc toare a valorilor. 9. S se numere câte albume au un anumit tip de suport. Afi a i înregistr rile grupate pe clien i. Care este denumirea serviciului cu cea mai mare valoare? 7. 8. determina i valoarea medie a serviciilor oferite.30 (denumirea serviciului solicitat) Valoare N. S se ordoneze cresc tor dup tipul suportului într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia. S se caute un anumit interpret i s se afi eze restul datelor. 8.20 (denumire articol comandat) Pretun N. S se numere i s se afi eze câte albume are interpretul cu numele introdus de la tastatur . Ad uga i înc 10% la valoarea serviciilor unei agen ii date. tipul fiind introdus de la tastatur . 16. 4. 2. 11.20 (numele clientului) Datacom D. 15. Fiind dat numele unui client determina i valoarea total a serviciilor solicitate. 10. 5.15 (numele clientul care a solicitat serviciul) Denumire C. S se ordoneze cresc tor dup durat într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia. S se caute un anumit interpret al c rui nume este dat de la tastatur .: Ätransport marf ´) 14. 4. Fiind dat numele unui client determina i serviciile solicitate anul acesta. (ex. 13. Servicii Se d urm toarea structur de fi ier: Agentie C. S se afi eze albumele care au durata cuprins între dou limite introduse de la tastatur .2 (num r de articole comandate) _____________________________________________________________________________7 . determina i de câte ori a fost solicitat serviciul respectiv. 3. S se ordoneze alfabetic dup interpret într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia.8 (data comenzii) Denart C.7 (pretul unitar = pre ul unui articol) Nrart N. 14. Afi a i înregistr rile grupate pe agen ii în ordine cronologic . S se afi eze albumele care au data apari iei cuprins între dou date introduse de la tastatur . Fiind dat denumirea unui anumit serviciu. 5. Comenzi Se d urm toarea structur de fi ier: Client C.Subiecte atestat Baze de date ______________________________________________________________________________ 1. S se ordoneze cresc tor dup interpret i nume album într-o alt baz de date i s se afi eze con inutul acesteia. S se caute un anumit album i s se afi eze informa iile despre albumul respectiv. 3.

15 Se cer urm toarele: 1.10 (de ex. Fiind date numele i prenumele unui angajat s se determine num rul total de zile de concediu medical pe care le-a avut anul acesta.) Departament C.: medical. 12.15 Prenume C.Subiecte atestat Baze de date ______________________________________________________________________________ Pl tit L. S se ordoneze înregistr rile alfabetic dup numele i prenumele angaja ilor.15 Data _in D.8 (data de sfâr it a concediului) Tip C. 8.8 (data de început a concediului) Data _sf D. iar pentru acela i angajat cresc tor dup data de început a perioadei de concediu. Fiind dat numele unui client. iar pentru acela i client cronologic (dup data comenzii). 4. S se afi eze înregistr rile grupate pe articole. 7. iar pentru acela i articol descresc tor dup num rul de articole comandate. 9. 4. S se afi eze înregistr rile grupate pe clien i. etc. S se ordoneze înregistr rile descresc tor dup data de sfâr it a perioadei de concediu. Concedii Se d urm toarea structur de fi ier: Nume C. s se afi eze angaja ii din departamentul respectiv precum i intervalele de timp i num rul de zile de concediu pe care le-au avut. Fiind dat numele unui client s se determine dac a f cut sau nu o comand anul acesta. s se afi eze numele clien ilor care au comandat mai mult de X articole de tipul respectiv. 3. _____________________________________________________________________________8 . s se determine num rul total de articole comandate. Fiind dat un anumit departament. s se determine num rul de comenzi din data respectiv . Fiind date numele i prenumele unui angajat s se determine departamentul în care lucreaz . Care este cel mai mare num r de articole comandat? 9. S se calculeze num rul mediu de zile de concediu de odihn . 8. S se afi eze numele clien ilor care nu au pl tit înc articolele comandate. Care sunt comenzile înregistrate ast zi? 15. 10. 5. Fiind dat o anumit dat calendaristic s se afi eze numele i prenumele angaja ilor afla i în concediu în acel moment. Fiind date numele i prenumele unui angajat s se determine dac acesta este în concediu în acest moment sau nu. X fiind o valoare dat . Câte zile a avut cea mai lung perioad de concediu medical? 3.1 Se cer urm toarele: 1. Pentru fiecare comand s se afi eze valoarea comenzii. de odihn . Care este cel mai scump articol? 5. Care sunt comenzile f cute anul acesta? 7. 6. 2. Fiind dat denumirea unui articol. 11. 6. Fiind dat o anumit dat . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful