ilnnln '7ill'''W

nll"T nlln ]'NT '109.,9

rurrn-nun

N\!Ill .N

-rurr-nnm

42868-05-10

(D''7\yIl' -nnn) .x.na

D'l1:l.Jlli1'7\!1 ,'.il "1111 '''11'Jl\!ljnJlil :ilN:l.il il'7N\!I:l.

illllln

'7¥1 D"1nrlO "Ilr,n

DN" nnnn

~W m'7"119::l. IHiI il"11'7INI"T"1(]. " nxn" W nl"0"WN9 1)'7 1111n'IN

"?"rl"TjlNil n"¥l:l nr min nllll'lwrl) JlN lm'7 )."Inn 'IN l"9'7\y1 Og\yYlil Jl':l. 'lg:l. nmo illn, ITrnrr-nune

.nnxn

'l1l~j1n 11'0'11 il'7)\!Jil .a Jl'l:l.l1il ilO'Ol:l.'llNil .rurmn '11111'7 na ill'I11il 'lnn'7 010'1YlNllOgng u D'l1ln'7 Jl'~N1\!J'il il'Olj1Nil ':l.n

1991 - (Jlg1~ Jl'7\!JYl11 '''11IJl'lil)

nnsoru nrumxn
2008 -

lion

1')'N JlIN il:>lT

ru-rnn

'111n:l '7N1\y' Olg il)IT

2008 - ~Nl\!J':l. ruvma

'1111l'7 nnmun '71U nvn '71191l 19 rorr 0 ::t"lrrl D'1('7n

"nll"T-nlln'7 '1( n901)

nvn

nrup

ll'nlOlg "nll"T-nlln'7 '::t n901) ::t"lrn ("T:l'7::t I'90) D D"n1019il nn'w,

.~

ll'l1:l.Jllil J":l.n 'Jl'7:l.'j7\!J Yl1n .1 1 :N:l.illnlnil JlN ll'l1:l.mil )":l.ll 'Jl'7:l'j1 -rurr '1I'n 111~'7 :D'1g0

.1

n~.,.nnnil nlll'lf" OOglln ,""nw1n :1.)1) :Ilf,n

OK ,'nnu pn

.i .2

:"I~ln ON" 71ll O'DlD19 "IIOD"T'7Il n"n 7lJ illll"Tnil llj7il 'llllN 71ll ommlllil"

.i .ii .iii

2010
nrrn ruurm

'N7l ,"nlNO'Ol:J.'lIN:l n']I'~ 'lllN nvorn rrrrn

.nnon"

"Tll O'7lJI9il O'JlllN:l

nI':11lJ nu '"T7l nmp ronn'' I "7"il~1 7Nllll'

"nTlNil 7lJ on7J\lj In90il

:NOln N:1:>J" ,7"lo 7N1N111Tl"Tn TlN

.iv .v

"The activities of Palestinian-Arab organizations in Israeli territory"

:"I~ln ON" 'ro O']1I9Tlj7Tl nurnn n7'7lJ nN illTl'7l ITn '7llJl IlIIllNl:1

.3

7N,\lj'7 illll"Tnil llj7il lrrraur"
"7"il~ "Tll II00711l ITn 'TllJl"TlJ nlTl:>

.i

.ii .iii

18.7.2010

OI'Tl1I'11l-P. nO'Ol:1'liN IlN'\ljl7 "I~ln ON :1Il:>Tl

II

O'l7lNTl "I~ln oN"lnN ,"nnIN« I~ln ON"

.4

.i .ii
.iii

.".::nn ON" 1nN ,"'ll'~ 'llo'n 71ll)"

.unrn .unrn

nN TlN

18.6.2010 NRG

,"1171ll urnnn r

':1~lJTl7'71ll)l' wn"

25.3.2011 NRG
1nN ,"'7Nllll'il

,"il:1)]il C]17:1"117l,.n nN ,

.iv

lJ1171j7il 1ll I7lN' N7il nl9'DI Il'7l~lJ ilNllll 7

'w"

,11:>:1 N'l

.v

14.2.2011

ylKil ,"\lj9Inil 01ll:1rurm'' ,7:111U [m

.vi .vii

NRG ,"il'~j71:11l9 N7N ,'7N7llUilJlN ruvnm n-mprm N'7" .umn nN

26.4.2010

2

:l,".url

"iI'tnj7In'T I~O rvnn J.1lj7J." .unm TlN "iI'710~ nurrn mnnn" .un rn TlN

.viii
.ix

14.1.2011 NRG 24.7.2008 NRG 6.1.2011 NRG

,"'n'YJNiI '1~'Oil - 'IO'J.iI '!I~ln" ,'IYJ'Tn TlN 'rl 711".nzrrn TlN

.x .xi .xii

,"?O'YJ"Nrl 'll~'j7i1 '7Nrl\UiI 'linN
,lII

6.1.2010 NRG

n'TNiI m'I)T7' iI'TUNiI" ,'Irl'Tn TlN

"I~nn ON" 711n'I\Uj7nJ. o'nll'"

.5

NRG ,"'7NYJ\U 'linN

O;t nnnnn '110

')rlIn

:I~'n

ON" ,''7NON 'n'rl1l

.i

11.1.2011 14.5.2010 Y'Nil
,"iI''''~'j7'IJ. N'7- I~'n ON" ,;tl"IN'0-7101!J 90N

.ii
.iii

,"\!.nn nona 'I:>T' n'7'~n 7\U O'j7n111ilj7'7'n I::nn ON nlmy" ,110]'1'7 olin

18.4.2010 Y'Nil 16.11.2011 NRG
,"II"ll pYJ O'~'rl"'lll"~rlj7J.I~'n nO'0':l'1IN7 ON" ,::l'lY) ',rl1l

.iv

O'17Nrl\U O'~'rl 1l0~ :1"'I;t-p

'I:~nn ON' rumn" ,'n'!lj7 'IN ,"O'rl,1n n"J.l'!l IN

.v

17.8.2010 Y'Nil
,'''I:nn ON'

nnpon nN i1i1I:ll il7)1!Ii17 iI~1Ilrlil iI~YJ'N1)" ,'l!Il il7'70

.vi

'nll,.-nlln n'N'l iln"i1 l'N : i'Ilil 71NI!I7l"~1!I n'D'rlil

.n

i17N\uiI ,'J.ll1rlil 07111J.n-roun nIN'~YJJ.

17'N rrnp i1'i1 nn ?"I~'n nlNJ. i17NI!I,~) DNiI ?mJllnil

ON" nn~Orll!l O')'lIi11

rumun ,~ 711n7i1lnn iln"i11!1 ruvrn

orvruvr nx
'I!IN'

il1I'9i1 N77 I!IYJrl70'71:>' l'iI IIrl0il 7'~lOl9i1

orn

i\'\ulN '.,.'J.

n-n

1107\UiI

71!1 orvaroa

mn ?Oil'YJlO'~J. 'IO'J. '.,.''7

i171!1:lil1I9Jn7 nn~nil7

O'717111!1 O"ll\uN'

O'OO'I!I~ O'lYJrlO il1IIm7 I!I'

nr

00j70llj7J. ?,nl'

3

n'oo'''n'J'ni'l OT'~9J. ilNn~

il~';tJ.

"nil

,OT'~9

.,~ nlJl~

nrrnru

nl~'9n

nln"j7

') 'T'n 110 "'lnN' il"'l~ill

rumn il~';t'7 'TlI' '1'7'010 7~ i)''70'N OlJ OT'~9il nN nnrnn
'ilJ.~ n'~lNJ. na nn"j7 iln"il~ il]~' ,n'9n'N .il']\!Jil

'197 ,'O"\!J7 lI';ti'l N7 OT'~9il il91"'l'N" j7"'l' IN n)II~\!J -J. mn97 nnx '70m mrnpn

- .,) illJ91n O'7'lIil

il1l91n OT'~9J. OT'~9il

ilNl"'lil il~'9n

nnmn
I'J.~ 20

il1l91n)

nN ililT7l\!l il~';t i'll~" .il]I~N"'lil

,0'7'lIil

nmmn 'n~
i'll~

OT'~li'l O;t, OT'~9ill!l

O''''l'J.O~ '1] Ol~' '71 Ol\!J"

O'7ll1il nnn'7n7 nnn'm mro

j7'7n lil\!l nursm N'7 ')

il"NI!I O'J.~In\!J

,il'l\!Jil

O'7'lIil

'l'nn'7

me ,"'lJ.~1] rusipna '71 ~" n'9n'Nil

pm) "'lj7'lIJ. ,lI'9'il'7l

J.1\!I'7 m'7.'71H n'91"'l'Nil

nrrmnn

o'J.\!J.n\!l

nrrrm nnxro OT'~9il nN O'NI"'l~ '1] Ol~' .rrux ilniNJ.
rune N:'7IT m:l'"m'7 [)')"\!J DT'\!J9i'l '»n\!J
N::::Iln]J. 1"'111

I'N: "'l:l."T 71!J 1"'lj7'l.IJ. .0T''7':::IlI071 IN:[)T"n:l,'m

.'7)il '111 n'7J.'j771 OT'~9 '7~ rrrnn

,n'7lJ''T

nusrn xm

OT'~9i"1 ."'l0~7lI

nvun

,il';t,'7IN:''T'N nn

OT'~9il

,1)'1

"'lJ.110

il';t'7'N:'''T'N:il ."J.')"'l1] '7) nx 17lT

um InT 7)J. ;t':::IlO'l'N: N:lil. O'Jl!lil 1\!J0J. nrmsnnn

nu'in N'il' ilJ. nJ.~lJnT.ll n'N':llni"l nN nJ.:lllJTl il';U7'N''l'N: 7) '71) ,n'OO'\!J9il
l'l:ll ,1)7 D7,o'n7 1:')0'1 .n'N':lln7 1'J.7 ilJ.\!JnOil I'J. 'Oj7'7N''T on' nJ.''7 'l;tl J.'7 'l'n'J. D"j7 .nrriru anmpnnn

O'\!J1N\!J lDT7 nN O'lrllN

Ol'N

D'9NI\!I1 O'7"'lJ.''7i''1 O')llJil

JlI'OO'\!J9 nnmn

'\!J'j7 N'7" In::tlJ'7 nl\!Jlil'7 .40-il'

'7)'\!J i'ln~'l1 nruxn
30-il n'l~

"7;t In'NJ. O''''lJ.''Til

'711IN) 70171 "'lJ.llJ. "'l\!JN:Tl "'lnl' ilJ."'lil nl''''l\!l9N

"\!I il'T:1l1Tlil I"OJ 1I:ll1J.0"'l0:1
"'lJ.'T 1'J.il7 N"'lIj7il .'l'nll'7

ru-mnsnn

nlilT"

run

'711 1]"1]'T nx

'7'1I9il'7l "'lJ.'T linn

.nruxm 7\!1 o''701J.'l'Hil

O')lllil

n7''7~

'7\!1 n'J'::t'j7 il"'ll::t) mmnsnna
''T,n''7 'T:1Dil 7j7\!1n rruvru il"IOJ.'

'7nil OT'\!I9il

D''7N'0j1'7111'Ni1 D')llJi1 n'7''7\!J InllJn\!Jn nunrm

''70'''lJ.'l'Hi'I n7''7\!J n-romru

'7\!1 "TIO'il 0]):1 .il'oNlj7,n'T'

OT'7"'l:1''7 :0"0''7'9

nruxm 'ro

4

TIN il""l:l'l rrr lYl'lD I']ION nnn ~1'7)YlN~N ill 'N rrunn

il:t'ill1J nns

1933

lJ.IOlINJ.

n'1'190i1

TI'OO'\lj9il

il'9'7 i1\lj'9nil

~IOlnJ. ilNl Nlil :1011 j7'T-I'T~lJ .[IT'\lj9il
7\lj

nspnm IYlIN] 'ro

1'IO'il rmnnn

nnN JlN O'1"n'

n~'7\lj ilJ.\lj .rruna
7\lj

n'1lJ191 rrrrr

n'\ljN1J. j71

nxxm

"l~ln

[IN''\lj 11J.\ljnJ. O'nj117 [IN [IT'71J.'7il '71!J 1'IO'il ')111 .'OO'\lj9 7N'~]019

O':t'N1'Y.l1 O']I\ljNl O'l1JY.lOil:t'~.Y.l 'il\lj 'lil N

,NOn7 naeru

:[l'll\lj'Y.l ']\ljJ. O'Y.l"j7il7N O']Y.lY.lO O'Dn::1 nrrun nY.ln'nll n''7j7'T) nI'Y.IIN'7Oil OT'\!I9il 71!J 0"0'0::1 O'::1'J'Y.1n'Jl'lIil 91l ilYlINJ. ilNI1 OT'\lj9il .0"~)'1)il '1) 7lJ il71lJil
~)\lj

nn ..... ::1

1'])JlJ. N'7 ') ON ,[IT'71::1'7il 7YJ O'7NI0j1'70]'Ni1
7\lj

.nrnn: nrrrru
nIYl~YJ .n-nua-

17\ljYl'91N nr 91~7 .07\ljil 1'n ,il]'YlJ.

-rnN lJ.'N -T'n' '7):11 'DllN

n'DllN

rrr-n:

illJDIn N'il JlIJ.1Jl '1) .runnx

.mnx

nrrm

Ol'NI il'7NJ. il7N [l'lIT\lj -- ilj1IO'OON ,il9\lj ,n1101l .nrrom

,0')111 - il'J.'J11l

,il'7\ljll il71\lj] ,il'7\ljY.l'91N ilY.llN'1)'7 :n'Y.llN7 JlIJ.1n N'il JlIJ.1n

'1)

,p'7 .il1'19il'7

o-rm

oumn

,n11101l ,TInOI71 nnsnn
'7\lj

,'n OT'llllN

N'il i1Y.l1Nil il'7I!JYl11\lj'7il'7 YJ'\lj O\lj) : Oil 0'J111il ~) p'7 :1'7YJll0')1111

O'J1lJil ru-on:

ilYJ'Dn~ .nvon

o:t IN)YlI 0"1100'il

nl'lllN'7 nrrruo 1)

1(lil IIYJNlil 1'9Nllil ."1~1n ON" n091n N'il trisru

'7\lj

ilJll7'1I9'7 ,.10' [l'\ljllYJYl il'7N

nunpu

'7'7Jil nx" : ']nlN

91lJ ClN'7il nx nx n\lj91n1!J IT ,n'7j7'1'1

-rnx

D~\lj OT'l:t1IN N7N 1'j7'7n1I'1J.'N '7) 10 I]]'N 01'Ni1 'l1:tYJDYJJ j7I',.J. ... nY.l7YJIYl

.( 52 'lJ ,'7J.I\lj pn
nx nuoon 'J.1lJ7Jil DT''71J.''7il 71lJ [l''7NIOj770]'Nil 1']Jn\lj

) "ilY.llNil m

no-ann

N'il ']\ljil J"9N7Jil OT'\!J9il .nmxn

";1]1 '::l1lJDil DT''1'::l'~il ~I!I 01'Nil

"nmmn'ri

".ll TIIYlDlj7TIil:>0j7 '1mO'ilil
5

m-er ,lllll\lj'7J. IN "ruwacn

I'JlI'IJT" \ljIYl'YlIlIYl7 nYl"j7

mann il'D'7 il\lj'9nil

'1:l11!} .i1'lnj1IT.l"'Ti11 OT''11J.''1i1

'ro n-nwnn

nx

lin') nunn

mxn

1l1'!)T

.r-rvn
')

'11!}

.(52
m~1N

'11

,DIU)

"':l111T.lil

0'1111:l 1l0711!1il

rurnnnn

ilJ11!I ll'll'~-IN'lil ll'71:l'7il ill!lj1il no'snn J.'INi1 il'il nx

no-ann"
?IT

1T.lIN 'ilFlI

'1)J.

1l'1J.1j7T.lI 1l111NJil .IT ill!l'l 71!1

1l110T.l '111 nlll\ljJil N'1 ') ON ,11lI'J.

no-on

nuurm
nnsnn

'\ljN1

.r-n-n

OT'I!I~il

.:l111T.lil

IJ.I!I 111')'1 "'TIl'JJ. 1l"'TT.l11l "ln1l

ON" '11!}1l1'T.lIN7il\lj rrranrn

O'I!}'HT.l OFl~lI::l .'J.111T.lil O'1ll1il

11T.l"'T1lT1N .1)1i 11iil IUN

ll'1'nllY.l

CT'I!I~il

'11!1 "'TOIr.) ilO' O'j1'1n

N'il

111m 0'1111) 'J.111T.lil O'1ll1il ruxn ,TTil liJ.N" : 18.6.201

."'J.111Y.lil O'1ll1ilT.l

o-am

O"I~T.l I:l '70lOil n''7':::l,'7i\ t"Jllil nx

0

'7)'7 II'II\!}

nn-uan .nruxm

')'11 'n} nlll\!JJi1

il'lnj7lrl"Ti'I

'7\!J
1l'7'i1j1:l

ilY1"'T 1,:::lK I'(Ii'I

.11J.l!}nI I'"'T IJT.lFl 1I:l11ll lIo'7l!} 1r.l~1I'1 Inm!} 1m' 1i1:l1!J nIJ'"'TT.lJ.

n-rnrxn

nxru

i1'n'TN i1J'"'TY.lil

.nnruru nnnuo
N'7N

nnO::li1'7

O'n1TNi1

'"'T'J. 1'1!})T.l'7 llJ.l!JnJ

i1j1'lllY.l i1J'N N'i1 .o'1!)'1 i1I!1'~lll!1 1111' nr O'J.I\!Jni1T.l OT'~NJ'7

-on-nrrn

OIN'1'1 IN J.11'7 1l)"1!1 i1J'N i1J'"'TY.li1,"'TnN DlN'm '1::>'71!1nuwn '111 rrnnx

i1l1!1 i1N7171 1111' i1T :i1'n'1TN .l1''11J.''1i1 ,1'7lJ~\!J i1'01j11T.l"'Ti1 'J.'IN

cn-ruor
i1J'N

llN 1l1!1717171N'1N

n-ron

i1l'"'T7lI DlN'7 nx

.rrnn

'1\!J nNT::>

,'1110IN '7\!J I171NY.l) ,"J.111T.lil 1l1l'j1I!1"

O')J.71 i1'1NI!I i1l1!1 i1NT.l71 1':l\!J

ilY.lij1 IT i1'7I::>ON .n-nrun "ll'J:)~il71il

1lI1171l!}il" ll'7I::>ON '71!1 1lI11.lil 'lli1 .'m1li1

OT'I!I~'7 i1\lj1lT.l'7 nn-ru

1l11j1'J.il

'71!J il'710'n ,i1)I1lJ.

,"lll:ll!JnY.l O'J.11!J

1l101!lY.l"'7 i1N'1j7'7 i1N'J.Y.li1 nnn n''1NIOj1'1Ol'N il1l''7l1il J.1j1J.

J.~Y.l 71!J i1l!Jlnll

1l1'~' '7no'll

'711 O'j1'7mi1

"'TnI'FlJ.

n-runrm

.ru-rnn
1lI1J)T 711 'JI.l1N",

'J.'IN::> O'1!J~1l1 ,"I~'n

ON" '11!1rrrrr 1l11j7'J.il '710'n

nnn :18.6.2010 nror

11Y.l"'T1l 1N T ,1) '~'7

.nrunn
.ru-rnn

O~lJY.l nl'llJ::> nrrrnrn llI'I!JIN nnn

Oil rrrxn

'linN

rrrnn

illlllJY.l\!JT.l trrxn

6

D'lnlj7~

nvuosnsn

ruxn''
i1T llil'lJ

JlN 1'"T'7 "T'J.lllil'7 ~J1I"T llJ.l"TJl ."[J''7Nl~'-'lJ1N

il'7lJ.lllJl [J'7111'7 .ilJ.llNil

'711ilUil 111~'7 avnnn

.ornown

JlN D'7~'7J.l '7lin'7 l1NI "nrux

[J'lnil'7

"T;\l JlIl~'7ill JlOD 'l:1n

D'lj7~

Jl"TIIlIJ.l ilO''7Nil''

:(14.2.2011)

'7:11~ pn

'7:1N runrr

nrm»

n"TIIlIJ.l ,1lJ'nil

n:>ll1J.l:11 il'J.l'j7N:1 D"lj71!J D':1'1J1J IIJ.l''7 n"TJ.l'1J.l.rurmn 1J.lJ.l'7 l'\!JJ.lil'7 rumn JlNI , ru=mn "T;\l '7111~'7 Nlil

l!:>li1 ::1'lJllil

,'7:111!J '~'7 ."[JJlll:>~m nx

D::1'lJll:1 D'j7'TnJ.lil "Tll 1'7'NI n'J.ll!Jli1 il'~lll'lllJO'ilil

'7\!J ::1'1J11j) IN 1'7\!Ja-oun

.D'llO'~::1 lJIj7l7 ~, D'lnN

n'O'~~i1 illlllJl'7
I

iU'1~J.l::1 D'J.l"j1 l'il\!J nI"TIO'il '7) na ::1I!JnJl ,i1''7;\lNJ. 1J.l:>nI'OO'~~)

IlI(~J.l'1!Jnuun j11 ,:> nrunn

nll(~'1 I'N

1J.l~1I nx

11'"T;m~ nu'7~J.l::1 IN Jl'j7'7lJ'Nil '7\9 60-i1 nlJ\!J::1 "TIll .Jl'lJO'\99

DT'\!J~ '7\9 j1"Tj7I"TJ.l '711J.l ill:1\!J lnll('7 ,nJ.lII j1i1 nxnn ilIl"il lI('7'lJO'lU9 IllJ'7\!J nnn

.Il'lJO'\!J~ rurm '7\!J il''70'N

il''70'N\!J illj70J.l'7 [JT'\!J~i1 '7\!Jlj7ln lI';\il '9 '711 ,:> lJ.lI'7 iln"il rurm ilJl"il InJI!:>

,DT'\!J9il '71U ''IN'7'Hi1 '711J.lil '7~ D'10J.l1~

.n'oo'\!J~

N'7 'J''7101Tl

,IJ'TJ'J. ,D'7IN ."T'n' l'ilJTJ '7'l.J illI00j7'"T'7 JlNllj7 il]'NI '7IUTJTJ O'\!.I:> il'Olj7lTl"Til '7lo'n'7 n IlN JlJj7I1TJil nuun JlN N'1N ill'N\!JJ.l DNil ill'NI

.mrn

lnl'

il::11il il7N\!J Jl'7N\!JJ ,20-il D''7NIOj7'7lJl'Nil nrmn

nxnn

'71U1I'0Jil 'lnN il'Olj7IJ.l"Ti1

,D"l01TJill

n''7l:1''7il

11"T::1 1::1) n"TlIl~ i1J'N ,'IlJ':1il nnx illJ.l1

\!J~ln '710'n lin nxn

,:111 nlll)il '7\!J

'7\!J Jl'"TOITJil rruonn

rurt JlO'7'l.Jil'7 ns-onn

nuun

?il'Olj7ITJ'il

-runnn

il'710'n'7 il'7'J.lJ.lil

NJ.l~ IN n'Olj1IJ.l"T ill.llJJl'7 :1\!Jnil'7 1""T1Iil'IN1 'J.lIN'7il DI'j1il '7\!J 110' JlI'1l1(lUJ. ?DT'\9~ nNlj1'7 il)I1N 11"T Jll::1) lJ.)

7

,'J

01( ,O'OO'1U9 nxnn

O'J.'Jl

"1::l1Jl OK" JllJI1Jl '71U ilJll'7'lJ9J.1

il'll'7I1(''1'1(J.

O'll"j1

:OIJ'O'7

20-il :illJ'9lil

'71UilJllU1(lil

n-xnna JlI'OO'lU9il

ruuum
run

I'illlj OJ.'Jlil IT

'7J 1('7 ,'7'lJ'7 llY.lKJ ,O'7I1(

0.IJ9-'1(1U Jl'OO'\!}9 IK OT'lU9il

il.IJIJJl '7J 'J.l'7 rur»

nu-non

.ru

Ol 0"1~Y.l '7JJ.

,I'91'7'n'7 J.'J1J.

'ro "''71(''1'1(il
IJ'il

'7'1m"J. l'illU O'Y.l"IOll n I'll0' O'10n "J'7 t")Oll .rnnx J.'J1J.

I'il lilY.l nnx Jl'OO'llj9

:'j1'lJil

Jl1( O'KI1

il'7KIU:l 'I'7Jl il:llil

nuuna

il'll'7I1(''1'K'7

illl''7.1.1 J11J.'lUn on-n :l'1'

'Y.l~.IJ'7\!.JJ 'lK .'10\!.Jllil

IK 'll'7I1(''1'1( -'JlIJ.1Jlil ilJll'7'lJ9'71

x-n

1'7\!}il'~Y.l'O'l'7-il'1ill

'7lJ ilY.l'1(

mnn

."I~'J1

OH" J1lJI1J1 '7llj J1'1I:l'~il nvun

J1Il1U19'7 nlJ191 '1HY.l

am

il'1\!.JJ. 1:ll'1rJ

.mpn

'7JJ. .J1'00'IU9 pl1lJ.

'710 J1'OH'7j1 ilO'llj '1100'ilil 00j1OJIj1'71

'11<1 : OT''71:l''7Y.l1 OT''7'~IOrJ illllU OT'lU9il

1'1< nr

.'O''719ill

numnru

nl'll'7II<,,.'l<il

'n\!.JJ. j110'l1'7 O'lUrJlUrJil

rmaon

IJlII<J.1 0"7) DJUI<J. DT'1!I9J.

111"'7

.rmnxn

2012

lN11'J. 24

,0''71011'

8

ZEEV STERNHELL

Leon Blum Professor Emeritus of Political Science Department of Political Science The Hebrew University of Jerusalem Jerusalem 91905, Israel The Israel Academy of Sciences and Humanities Albert Einstein Square Jerusalem 91040, Israel

1935

Born in Przemysl, Poland (April 10, 1935)

1957-64 Undergraduate and Graduate studies in History and Political Science, Hebrew University, Jerusalem. 1964-66,1968-69 Ph.D. studies and research grant at the Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris. Awarded Ph.D. degree, cum laude, University of Paris.

1972

Fellow, Centre National de la Recherche Scientifique and Visiting Senior Lecturer, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris.

1973

Senior Lecturer in Political Theory, Hebrew University, Jerusalem.

1973-74 Senior Wolfson Fellow, St. Antony's College, Oxford. 1975-77 Director, Levi Eshkollnstitute for Social Research, Hebrew University, Jerusalem. 1975-78 Chair, Department of Political Science, Hebrew University, Jerusalem. 1976-90 Co-editor, The Jerusalem Quarterly. 1977 1978 Associate Professor in Political Science, Hebrew University, Jerusalem. Fellow, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.

9

1979 Visiting Professor, Departments of Political Science and History, University of California, Los Angeles. 1980-81 Fellow, Institute for Advanced Studies, Hebrew University, Jerusalem. 1982 Professor of Political Science, Hebrew University, Jerusalem.

1983-84 Member, Institute for Advanced Study, Princeton. 1986-87 Fellow, Institute for Advanced Studies, Hebrew University, Jerusalem. 1989 Elected to Leon Blum Chair of Political Science at the Hebrew University. Member, Editorial Board, History and Memory. 1991 Granted by the French Government, the title of "Chevalier de l'Ordre des Arts et des
Lettres" for outstanding contribution to research and knowledge,

1991-92 Fellow, The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C. 1996 Member, Editorial Board, Journal of Political Ideologies.

1997-98 Fellow, The Netherlands Institute for Advanced Studies, Wassenaar. 1999(September) Center. Fellow, The Rockefeller Foundation, Bellagio Study and Conference

2003 (Jan. - July) Visitng fellow, Centre d'Histoire de l'Europe du XXe siecle, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris. 2003 Granted by the French Government, the title of "Commandeur des Palmes Acadernlques" for outstanding contribution to French culture. 2005 (Jan. - June) Fellow, Remarque Institute, New York University.

2008 Recipient of the Israel Prize in Political Science. Recipient of the Israel Political Science Association Prize for lifetime achievement. 2010 Elected to The Israel Academy of Sciences and Humanities

10

BOOKS 1. Maurice Barres et /e Nationallsme Fran~ais (Paris: Armand Colin and Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1972),396 pp. Paperback ed., Bruxelles: Complexe, 1985, followed by three printings. New expanded edition (Paris: Fayard, 2000).

2.

La Droite Revolutionnaire 1885-1914. Les oflgmes Franr;aises du Fascisme (paris: Editions du Seuil), 1978,448 pp. Paperback ed., ("Points Histoire"), 1984, followed by five printings. New paperback ed., Gallimard, coli. "Folio - Histoire", 1997. Third hard-cover expanded edition (Paris: Fayard, 2000). Italian translation: La Destra Rlvoluzlonaria. Le origini francese del Fascismo 1885 -1914 (Milano: Longanesi - Corbaccio,1997).

3.

Ni Droite, Ni Gauche. L'ldeologle Fasciste en France (Paris: Editions du Seuil), 1983,408 pp. New French enlarged paperback ed., Complexe, 1987, followed by four printings. Third French hard - cover expanded edition (Paris: Fayard, 2000) and (Brussels: Complexe, 2000), paperback. New forthcoming edition (Paris: Gallimard, "Folio-Histoire", 2011). English translation: Neither Right Nor Left. Fascist Ideology In France (Berkeley: University of California Press, 1986), 416 pp.

New paperback ed., with Press, 1995).

a new Introduction, (Princeton: Princeton University

Italian translation and new expanded ed.: fascista in

Ne destra

ne

sinistra. L'ldeo/ogia

Francia (Milano: Baldini e Castoldi, 1997).

Hebrew translation: Lo Yemin ve Lo smol (Tel Aviv: Am Oved, 1988). 4. Na;ssance de /'ide%gle (asciste, (with M. Sznajder and M. Asheri) (Paris: Fayard, 1989), 415 pp. Paperback ed., (Paris: Gallimard, "Folio-Histoire", 1994), Second printing in 1998. New printing (Paris: Gallimard, "Folio-Histoire", 2010).

11

English translation:

The Birth of Fascist Ideology (princeton:
printing, 1995.

Princeton University

Press, 1994). Third printing and first paperback Hebrew translation: 1996. Italian translation:

Yesodot Hafaseism

(Tel-Aviv: Am Oved, 1992). Third printing in

Naseita dell'ldeologia

faseista

{Milano: Baldini e Castoldi, 1993}.

Second hard - cover "club" ed. 1996. Paperback ed. 2002. Spanish translation:

EI nacimiento

de la ideologia

fascista

(Madrid:

Siglo

Venti uno Editores, 1994). Portuguese translation:

Nascimento

da ideologia

fascista

{Lisbon:

Bertrand

Editora, 1995}. German Translation: Die Entstehung der faschistisehen (Hamburg: Hamburger Edition, 1999).

Ideologie. Von Sorel zu

Mussolini

5.

Nation-Building or a New Society? The Zionist labor Movement (1904-1940) and the Origins of Israel (rei-Aviv: Am Oved, 1995), 491 pp.{in Hebrew}. Third printing
in 1996. French expanded translation, with a new essay "Postface de novembre et socialisme 1995": Aux

Origines d'israel (1904-1948). Entre nationalisme

(Paris: Fayard,

1996). Paperback ed. with a new Epilogue, Gallimard ( "Folio - Histoire"), 2004. English expanded version: The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism

and the Making of the Jewish State (Princeton: Princeton University Press, 1997).
Third printing and first paperback ed., 1999. Italian translation: Castoldi, Mondolibri,

Naseita di /srele: Miti, Storia, Contraddizioni

(Milano: Baldini e

1999). New hard - cover "club" ed., Milano: Baldini e Castoldi and Edizione 2000. Paperback ed. with a new Epilogue, 2002.

6.

Les

Anti - Lumieres

: du XVllle sieele

a la guerre

froide

(Paris:

Fayard, 2006),

588 pp. Special hard -

cover ed .. , Le grand - livre du mois ("club" ed.) 2006. New 2010).

enlarged edition (Paris: Gallimard, "Folio-Histoire",

English translation and enlarged ed.: The Anti - Enlightenment Haven: Yale University Press, 2010). Italian translation

Traditon

(New

Contra L'II/uminismo (Milano: Baldini e Castaldi, 2007).

12

Greek translation (Athens: Polis, 2009). Hebrew translation (Tel Aviv, Am Dved, forthcoming 2011). Spanish translation (Buenos Aires, Capitallntelectual, forthcoming). MONOGRAPHS 1. "Fascist Ideology" in Walter Laqueur (ed.), Fascism: Analyses, Interpretations,Bibliography - A Reader's Guide (Berkeley: University of California Press, 1976). Paperback ed. (Penguin) 1979 followed by many additional printings. New edition in Roger Griffin, (ed.), Critical Concepts in Political Science: Fascism (London: Routledge, 2003). German translation: Faschistische Ideologie (Berlin: Verbrecher Verlag, 2002).

2.

Antisemitism and the Right in France (Jerusalem: Shazar Library, The Hebrew University,1987).

BOOKS EDITED 1. The Fascist Thought and Its Variations. Collection of Texts in Political and Social Thought, edited and with an Introduction and Biographical Notes (in Hebrew), TelAviv: Sifriat Poalim, 1987. (Seventh printing, 1997).

2.

The Intellectual Revolt against Liberal Democracy: International Conference in memory of Jacob Humanities, 1996).

L. Talmon (Jerusalem: The Israeli Academy of Sciences and

3. L'Eternel Retour. Contre la Democratie, I'ideologie de la Decadence
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1994). Portuguese translation: 0 etemo retorno : contra a democracia a Decadencia (Lisboa: Editorial Bizancio, 1999). 4..

(paris:

Ideologia

da

with S. Avmerl, Europe's Century of Discontent: Reflections on the Legacy of FaSCism, Nazism and Communism (Jerusalem: Hebrew University and the Magnes Press, 2003).

February 2011
13