P. 1
TV sistem u Njemačkoj

TV sistem u Njemačkoj

|Views: 16|Likes:
Published by Sandra Ikanović

More info:

Published by: Sandra Ikanović on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2012

pdf

text

original

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

TELEVIZIJSKI SISTEM U NJEMA KOJ

Slo ile su se da osnuju drugi program. Ipak su ubrzo uvidjele potrebu za osnivanjem drugog programa i brzo reagovale. pokrajinske stanice su se obratile ustavnom sudu i obustavile emitovanje programa. koji e biti emitovan iz novih. g. kada se pojavila televizija i donijela kompleksnije probleme. zapo ela era radija. koju izdaje Lizegang i 1898. finansijske i organizacione prirode. Gold tajn 1886. nezavisnih stanica. Pokrajinske radio stanice su ve bile dobro organizovane. Iaoko devastirane ekonomije i politi ke krize nakon poraza u I svj. To je EDF (Prva njema ka televizija). g. Prvi rezultate na ovome polju postigao je 1884. Po ela je emitovanje u aprilu 1963. Oktobra 1923. Poslije toga po itavoj Njema koj su nicale radio stanice. postavili su temelje rada koji su dobro funkcionisali sve do 0samdesetih godina. g. u Berlinu je 29. a koji je upravo zanimljiv za posmatrati. Za vrijeme rata istra ivanje na prenosu slike na daljinu stagnira. Prvo istra ivanje nakon rata obavio je Ma ar Denis fon Mihajlji koji izdaje knjigu Elektri na televizija i telhor . ZDF (Druga njema ka televizija) sa sjedi tem u Majncu je rezultat svega. g.TELEVIZIJSKI SISTEM U NJEMA KOJ TV sistem u Njema koj je jedan od najrazvijenijih TV sistema u svijetu. Stanice su odlu ile da osnuju jednu nacionalnu televiziju kojoj e dati svoj doprinos.G. . Desetogodi nji razvoj radija izme u dva rata bitnoj je uticao na razvoj i na in organizovanja TV djelatnosti poslije II svj. kada je talas novina u svijetu televizije zatekao i TV gledaoce. uvodi u fiziku pojam katodni zraci. Kasnih pedesetih pokrenuta je incijativa za osnivanje drugog privatnog kanala. osobito prije i tokom I svj. ratu. ali prije nego to je nova nezavisna TV po ela sa radom. Rata. Tada se pojavljuju i prve publikacije koje se ti u razvoja televizije i radija kao to su Doprinos rje avanju problema elektri ne televizije 1889. Prva radio slu ba je bila akcionarsko dru tvo Fun Stunde Berlin A. I danas je najve a televizijska stanica u Evropi. Tada ustanovljena mre a i metode rada. rata. koju su zastupali lanovi konzervativne partije. Fototelegrafija i elektri na televizija eflera. Paul Nipkov konstrukcijom Nipkoljevog to ka.. U to vrijeme veliki borj nau nika posve uje se istra ivanju prenosa zvuka i slike na daljinu be i nim putem.

kulturnog. Razlika od prva dva je u tome to je ovaj program u vlasni tvu po te. dok se u ve ernjim terminima programi samo djelomi no poklapaju. Sjeverna pokrajina Vestfalija je osnovala ured u Dizeldorfu. Tre i program u Njema koj je tako er nacionalan. a koju je tu ila susjedna socijalisti ka vlada u Heseu. U udarnom ve ernjem terminu mogu se emitovati besplatne reklame : za tita ovjekove sredine. kole za obrazovanje kadrova za potrebe radija i TV. Na nacionalnoj TV ARD i ZDF emituje se zajedni ki program do 17 h . obrazovnog zna aja. RTL Plus mre a je dobila pravo na kori tenje svih va nijih kanala u zemlji dok su se drugorazredni kanali konstituisali u SAT-I mre u. vrijeme od 17 do 20 h je namijenjeno lokalnim programima. Nacionalna TV je neprofitabilna organizacija. u pregovorima se napravio mali pomak tako to se privatnim stanicama dala odre ena samostalnost.Vladaju a socijalisti ka partija bila je protiv privatnih stanica. Nacionalnu lutriju-izvla enje na TV. 1986. Nacionale televizije nemaju pravo na dotacije ve se izdr ava od pretplate. Reklamiranje na TV (ARD. jer su joj na raspolaganju dati kanali u terminu od pono i do 6 h ujutro. Arhiv. Zajedni ka slu ba pretplate.5 mre a je do ivjela debakl. Prenosna tehnika. dok su konzervativne podr avale privatnu incijativu. Tokom godina. Pokrajinska konzervativna vlada u Majncu ovla uje saveznu PTT da postavi nove TV oda ilja e. informativnog. ZDF ) je ograni eno na 20 min u toku dana i to samo do 20 h. Nacionalni programi su obavezni da proizvode i emituju programe koji su od nacionalnog. Tele. Penzijski sistem namijenjen slobodnjacima koji su najve i dio radnog vijeka proveli na TV . Nacionalne TV u Njema koj ima neke zajedni ke dijelove za oba kanala. To su: Dageto film organizacija koja se bavi investiranjem televizijskog novca u doma u i stranu filmsku industriju radi kasnijeg prikazivanja filmova na TV. socijalna i zdravstvena pitanja itd. Najvi e se koristi u obrazovne svrhe ili se iznajmljuje.

Filmovi koji se prikazuju na TV u Njema koj su sinkronizovani na njema ki jezik bez obzira na zemlju proizvodnje. Zbog preseljenja u Keln RTL plus mo e da zadr i kablovsku i zemaljsku mre u. prve privatne TV stanice su bile kablovske. Uvo enjem stereo TV na lijevom kanalu se emituju originalni (izvorni) ton. Sada se zove SAT-1 i najpopularnija je privatna TV stanica u SRN. Ovakvi radio-aparati mijenjaju prijemnu talasnu du inu u zavisnosti od savezne dr ave gdje se vozilo nalazi. Su tina ovog sistema je u tome da je 1200 reprezentativnih domova irom Njema ke posebnim ure ajima povezano sa kompjuterom u Nirnbergu. Za olak ano snimanje programa na ku ne videorekordere u Njema koj je uvedeno kodiranje emisija u asopisima koje se bave TV programom. Druga po popularnosti RTL-Plus. 1984. jer nije bilo slobodnih frekvencija. Pored kodiranja u Njema koj je uveden i VPS sistem (preprogramiranje videa u slu aju izmjene po etka ili zavr etka programa). prva komercijalna stanica u Ludvigshafenu po ela je sa emitovanjem. i Pro 7 koji emituje samo filmove i TV serije. a na desnom sinkronizovani na njema ki jezik pa postoji mogu nost da se gledaoci sami opredijele za jezik na kome ele da gledaju i slu aju filmove. . Kao i privatni radio. Tehni ka novina u Njema koj je i radio visoke definicije (daje informacije va ne za voza e i putnike).Za Njema ku je karakteristi an metarski sistem evidentiranja gledanosti TV programa. Druga dva privatna kanala su Tele-5 kojem je odobreno da koristi predajnik SAT-1 i RTL-Plus no u. imala je za cilj da postane njema ka stanica .

deset predajnika je otpo elo da emituje program na teritoriju evropskog kontinenta. Najve e istra iva ke napore u Njema koj ini IRT (Insitut za RTV). Tako er i ameri ki AFN se oda ilje sa ovog satelita. Br-3. Njen cilj je o uvanje evropske kulture i podr ka razvoju infrastrukture i smanjenje tro kova proizvodnje. Sa sve ve im mogu nostima za kori tenje satelita. ORF (Austrija).PODJELA PROGRAMA Evropska koprodukcijska zajednica (ECA) je osnovana jula 1985. od strane Antenne 2 (Francuska). RAI (Italija). SRG ( vicarska) i ZDF (Njema ka). Istra iva ki centar radi u dva smijera: usavr avanje postoje e televizije i razvoj televizije ubudu e. Rezultat svih istra ivanja je razvoj i nabavka novih sistema. Chanbel 4 (Velika Britanija). njema ka po ta je odlu ila da priklju i 8 oda ilja a sa IntelSat V-F12 da bi emitovale program za dvije privatne stanice Tele-5 i Pro 7 i etiri javne stanice WDR-3. Eins Plus i 3-SAT. naro ito filmskog. Njihovi napori su usresre eni na ispitivanje iz oblasti televizije. Svrha ove grupe je da sara uje na du i rok u oblasti produkcije TV programa. SRN koristi dva predajnika na ovom satelitu: jedna komercijalna stanica SAT-1 i drugi javni 3-SAT. RTL-Plus iz Luksemburga i TV-5 iz Francuske. Asocijacija radi na dva nivoa: Upravni odbor (predstavnici TV korporacija) Programski komitet ( lanovi najboljih programa i izdava kih odobora stanica) RAZVOJ SATELITSKE I KABLOVSKE TV MRE E Poslije lansiranja prvog satelita za komunikacije. . Ostali programi sa ovog satelita su Super Channel i Sky iz Velike Britanije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->