Kamba Rámájana (1Bála).

rtf

2008.04.21. 17:22

க"ப$
இய'(ய
இராமாவதார" (க"பராமாயண")
பால கா0ட"
பா2ர"
கட34 வா567
உலக" யாைவ:" தா" உளவா<க=",
>ைலெப@6த=", A<க=", ABகலா
அலD இலா EைளயாFG உைடயா$ - அவ$
தைலவ$; அHனவ$<ேக சர0 நாBகேள. 1
M'Dண6த$ ெதN3 அO நP >ைல
எ'D உண$6த அN7; எ0Rய SH(T4
U' Dண6தவேர UதV$; அவ$
ந'Dண< கடP ஆGதP நH@அX. 2
ஆY, அZத", அN என, யாைவ:"
ஓYனா$, அலD இPலன, உ4ளன,
ேவத" எHபன - ெம\Z ெந( நHைமயH
பாத" அPல7 ப'(ல$-ப'@ இலா$. 3
அைவயட<க"
ஓைச ெப'@ உய$ பா'கடP உ'@, ஒO
^ைச, U'ற3" ந<D` `<ெகன,
ஆைச ப'( அைறய='ேறH-ம'@, இ<
காa இP b'ற67 இராமH கைதஅX! 4
c\YH c\ய dP e'க='ேறH - எைன!ைவத ைவEH மராமர" ஏ5 7ைள
எ\த எ\தவ'D எ\Yய மா<கைத
ெச\த ெச\ தவH dP >Hற ேதய6ேத. 5
ைவய" எHைன இகழ3", மாa என<D
எ\த3", இ7 இய"`வ7 யா7 எhH,Page 1 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எ\த3", இ7 இய"`வ7 யா7 எhH,i\ இP ேக4Ej `லைம2k$ `கP
ெத\வ மா< கE மாFM ெதN<கேவ. 6
7ைற அG6த EO6த6 lைக< கE<D
உைற அG6த ெசEகm<D ஓYP, யா5
நைற அG6த அaண நP மாn ெசEj
பைற அG6த7 o="-எH பாஅX. 7
U6தp56 7ைற2H Uைற q<rய
உ6தம< கEஞ$<D ஒH@ உண$67ெவH:'t6த$ dHன3", ேபைதய$ dHன3",
ப6த$ dHன3", பHனj ெப@பu?' 8
அைற:" ஆடரBD" படj t4ைளக4
தைறEP v(wH, தnசO" கா\வX?
இைற:" ஞான" இலாத எH `H கE,
Uைற2H eP உண$ZதாO", UhவX? 9
eP வx
ேதவபாைட2H இ< கைத ெச\தவ$
Sவ$ ஆனவ$ த"Um", UZYய
நாEனாH உைர2Hபw, நாH தp5j
பாEனாP இ7 உண$6Yய ப0`அX. 10
இட"
நைட2H>H@ உய$ நாயகH y'ற6YH
இைட >க5Zத இராமாவதாரj ேப$6
lைட >ர"tய y" அ@ மா<கைத
சைடயH ெவ0ெண\ நPz$வ2H தZதேத. 11
1. ஆ'@j படல"
மைழ ixதP

Page 2 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆசல" `N ஐ" i( வா|:",
தாa அல"` Uைலயவ$ க0 எT"
^சP அ"`", ெந(2H `ற" ெசலா<
}சல" `ைன ஆ'@ அR ~@வா": 1
A@ அRZத கட34 >ற6த வாH
ஆ@ அRZ7 ெசH@, ஆ$க• ேம\Z7, அrP,
ேச@ அRZத Uைல6 YOமBைக தH
€@ அRZதவH ேமh2H •0டேவ. 2
ப"t ேமக" பரZத7, 'பாTவாP
ந"பH மா7லH ெவ"ைமைய ந0RனாH;
அ"tH ஆ'@7"' எH@, அகH DH(HேமP,
இ"ப$ வாN எ‚Zத7 oHறேத. 3
`4| மாP வைர iH என q<r, வாH,
ெவ4| €5 இைட €56ெதன6 தாைரக4,
உ4| உ4ள எலா" உவZ7 ஈ:" அ„
வ4|…NH, வழBrன - ேமகேம. 4
ெவ4ள" ெபO<ெகG67 ஓGதP
மான" ேந$Z7, அற" q<r, மT ெந(
oன த0 Dைட ேவZதH `க5 என,
ஞான" UHhய நாHமைறயாள$ ைக6
தான" எHன, தைழ6த7-A6தேம. 5
தைல:" ஆகU" தாm" த†இ, அதH
>ைல >லா7, இைற >Hற7 oலேவ,
மைல2H உ4ள எலா" b0G ம0டலாP,
Eைல2H மாதைர ஒ6த7-அ„ ெவ4ளேம. 6
மR:", iHT", ம2P தைழj ‡•:",
அR:" ஆைன ெவ0}G", அr=", த0
இைண இP ஆரU", இHன b0G ஏகலாH,
வRக மா<கைள ஒ6த7-அ„ வாNேய. 7

Page 3 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

^ >ைர67", ெமH தா7 iOZY:",
ேதH அளாE:", ெச" iH EராE:",
ஆைன மா மத ஆ'ˆG அளாE:",
வான EPைல >க$6த7-அ„ வாNேய. 8
மைல எG67, மரBக4 ப(67, மாG
இைல UதP iO4 யாைவ:" ஏZதலாH,
அைல கடP-தைல அH@ அைண ேவ0wய
>ைல:ைட< கE A6த"-அZ A6தேம. 9
ஈ<க4 வ0‰G Š\jப, வர"` இகZ7
ஊ<கேம pDZ7, உ4 ெத|3 இH(ேய,
ேத<D எ(Z7 வOத•H,-Œ" `னPவா<D ேதH •க$ மா<கைள மாTேம. 10
பைண Uக< க| யாைன பP மா<கŽG
அR வD6ெதன ஈ$67, இைர67 ஆ$6த•H,
மR உைட< bw yHற வZ7 ஊHறலாP,
`ணNேமP iரj oவ7" oHறேத. 11
சர: நY2H Mறj`", நாP வைக >ல6Y=" அ7 ஓwயn Mறj`"
இரEதH Dல67 எ0 இP பP ேவZத$த"
பர3 நP ஒ‚<rH பw ^0ட7,
சர: எHப7-தா\ Uைல அHன7, இ„
உர3 A$ >ல67 ஓBD" உ2$<D எலா". 12
bwnMய$ இw6த a0ண", DBDம",
}Fட", ஏல",
நG<D@ சZத", MZ•ர6lG நரZத", நாக",
கG<ைக, ஆ$, ேவBைக, }BD, பnMைல, க0wP ெவ0ெண\,
அG<க•H அ|Zத ெசZ ேதH, அr•G நா@" அHேற. 13
எ2ன$ வா5 ‘’$ அj` மாN2H இNயP o<r,
வ2H வ2H, எ2'( மாத$, வ2@ அைல67 ஓட, ஓw,
அ2P Uக< கைண:" EP=" வாN< b0G, அைல<D" AராP,
ெச2$ தO" b'ற மHன$ ேசைனைய மாT" அHேற. 14
Page 4 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெச2$ தO" b'ற மHன$ ேசைனைய மாT" அHேற. 14
ெச( ந@Z த2O", பா=", ெவ0ெண:", ேசZத ெந\:",
உ(“G வாN உ0G, DOZlG மOத" உZY,
ம( Ex ஆய$ மாத$ வைன 7rP வாO" AராP,
i( வN அரEH ஆG" `hதT" o=" அHேற. 15
கதEைன UFw, ம4ள$ ைக எG67 ஆ$jப ஓw,
•தP அR ஓைட iBக, •க$ வN வ0G r0ட,
தைத மR MZத உZY, த( இற6 தட< ைக சா\67,
மத மைழ யாைன எHன, மOத" ெசH@ அைடZத7 அHேற. 16
UPைலைய< D(”M ஆ<r, மOத6ைத UPைல ஆ<r,
`P•ய ெந\தP தHைனj iO அO மOத" ஆ<r,
எPைல இP iO4க4 எPலா" இைடதGமா@" AராP,
ெசP=@ கY2P ெசP=" Eைன என, ெசHற7 அHேற. 17
கா6த காP ம4ள$ ெவ4ள< க•j பைற கறBக, ைகo\n
ேச$6த A$6 Yவைல, iHT" U6தU" Yைர2H €M,
A6த" ஆH@ அைலய7 ஆr >p$Z7, பா$ rxய A0G,
}6த காP ஒH(H ஒH@ Dல" எனj tNZத7 அHேற. 18
கP•ைடj tறZ7, oZ7, கட•ைட< கலZத A6த",
'எPைல இP மைறகளா=" இய"ப அO" iO4 ஈ7' எHன6
lPைல2P ஒHேற ஆr, 7ைறl@", பரZத •5nMj
பP ெபO” சமய" dP=" iOm"oP, பரZத7 அHேற. 19
A$ பா\Z7 யாைவ:" எx=டH EளBDதP
தா7, உD –ைலy@", ச0பக< காGy@",
o7 அE5 i\ைகy@", `7மணP-தடBக4y@",
மாதE ேவ•j ^க வன" l@", வயPக4 y@",
ஓYய உட"`y@" உ2$ என, உலாய7 அHேற. 20
pைகj பாடPக4
காj`

Page 5 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஒH@ ஆ\, இர0G aட$ ஆ\, ஒO SH@" ஆr,
iHறாத ேவத" ஒO நாHbG, ஐ"^த" ஆr,
அH@ ஆr, அ0ட67 அக67 ஆr, `ற67" ஆr,
>HறாH ஒOவH; அவH A4 கழP ெந”MP ைவjபா". 1
Aல" ஆ" கடP ேநp அ" தட<ைக
மாைல மாP ெகட, வணBD7" மr5Zேத. 2
கா:" ெவ0tைற >க$ கG ஒGBD எ2'@
ஆ2ர" பணாUw அனZதH •pைச,
ேமய நாHமைற lழ, Ex67 உறBrய
மாயH மா மல$ அw வணBr ஏ67வா". 3
மா7ளB கhைய, –Y வயBD இO >Yைய, வாச6
தா7 உDந@ ெமH ெச\ய தாமைர6 7ைண ெமH oைத,
—7 பா'கட•H UH நா4, Uைள6த நாP கர6YP ஏZ7"
o7 தாயாக6 yH@" iH அw o'(ெச\வா". 4
பராவ அO மைற ப2P பரமH, பBகய<
கராதல" >ைறப2P கOைண< க0RனாH,
அரா-அைண6 72P 7றZ7 அ…6Y ேமEய
இராகவH, மல$அw இைற”M ஏ67வா". 5
கலBகா மY:", கYXH `ரEj
iலH கா மR6 ேதO", oகா இலBகா
`ர6தாைன, வாk$ `ர67 ஏறEFட
சர6தாைன, ெந”ேச! தN. 6
'நாராயணாய நம!' எHT" நP ெந”ச$
பா$ ஆm" பாத" பRZ7, ஏ67மா@ அ(ேயH;
கா$ ஆO" ேமh< கOணாகர S$6Y<D
ஆராதைன எH அ(யாைம ஒH@ேம. 7
பராவO" இராமH, மாyG இளவP tH படர< காHo\,
Eராதைன, கரைன, மாைன, கவZதைன, ெவH(b0G,
மராமர", வா• மா$`, 7ைள67, அைண வD67, tHன$,
இராவணH DலU" iHற எ\7, உடH அ…6Y வZதாH. 8
Page 6 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இராவணH DலU" iHற எ\7, உடH அ…6Y வZதாH. 8
தOைக A0ட தயரதHதாH தO"
இO ைக ேவழ67 இராகவH தH கைத
YOைக ேவைல6 தைரpைசn ெசjtட,
DOைக நாதH Dைர கழP காjபேத. 9
அ”Mேல ஒH@
அ”Mேல ஒH@
அ”Mேல ஒH@
அ”Mேல ஒH@

ெப'றாH, அ”Mேல ஒHைற6 தாE,
ஆ@ ஆக, ஆ$ உ2$ கா<க ஏr,
ெப'ற அணBைக< க0G, அயலா$ ஊNP
ைவ6தாH, அவH எ"ைம அ|67< காjபாH. 10

எ„ இட67", இராமH சNைத ஆ"
அ„ இட6Y=", அ”ச• அ6தனா\,
ப„வ p<க `க56 YOj பா'கடP
ெத\வ தாசைனn MZைத ெச\வா" அX. 11
i6தக", பwகமாைல, D0wைக, iO4 ேச$ ஞான
E6தக" தN6த ெசB ைக Eமைலைய, அமைலதHைன,
Š\6த bZ7 அளக பார Ur5 Uைல6 தவள ேமh
ைம6 தD கOB க0 ெச„ வா\ அணBrைன, வணBகP ெச\வா". 12
தைழ ெசE, M@ க0, தா5 ைக6 தZத MZ7ரU", தாைர
மைழ மத6 த@ க0 M6ர வாரண Uக67 வா5ைவ,
இைழ இைட< கலச< bBைக இமrN மடZைத ஈHற
DழEைய6 l‚வH, அHபாP-'Dைற3 அற >ைறக' எHேற. 13
எ< கண<D" இறZத ெபOைமயH,
i<கண6தH, `• அத4 ஆைடயH,
U<க0 அ6தH, வர" ெப'ற Sjபைன,
அ< கண6YH அவH அw தா5Zதன". 14
தhயH
நாரணH EைளயாFG எPலா" நாரத UhவH ~ற,
ஆரண< கEைத ெச\தாH, அ(Zத வாH•r எHபாH;
‘$ அR –ழ நாFG6 YOவ‚Z•O4 வா5uH,
கா$ அR bைடயாH, க"பH, தpxனாP கEைத ெச\தாH. 1
Page 7 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கா$ அR bைடயாH, க"பH, தpxனாP கEைத ெச\தாH. 1
அ"tேல Mைலைய நாFw அமர$<D அH@ அUத" ஈZத
த"tராH எHன, தாT" தpxேல தாைல நாFw,
க"ப நாG உைடய வ4ளP, கEn ச<ரவ$6Y, பா$ேமP
ந"` பாமாைலயாேல நர$<D" இH அUத" ஈZதாH. 2
வா53 ஆ$தO ெவ0ெண\ நPz$n சைடயjபH வா567j ெபற,
தா5வா$ உயர, `லu$ அக இO4 தாH அகல,
o5 வா$ கYNH உY6த ெத\வj `லைம< க"ப நாFG
ஆ5வா$ பத6ைதn MZYjபவ$<D யா7" அNய7 அHேற. 3
அ"` அரா அR சைட அரH அயH UதP
உ"பராP, UhவராP, …கராP, உய$
இ"பராP, tR<க அO" இராம ேவழ" ேச$
க"ப$ ஆ" `லவைர< கO67 இO67வா". 4
ச"`, அ(Z)நா4, தH உைம ெசE சா'@ ^B
b"` அனா4தH b‚நH இராமj ேப$
ப"ப நா4 தைழ<D" கைத பாn ெச\த
க"பநாடH கழP தைல2P b4வா". 5
இ"பO" உ"ப$ தாU" ஏ6Yய இராம காைத
த"பமா U6Y ேச$தP ச6Yய" ச6Yய"ேம;
அ"பர"தHhP ேம3" ஆY6தH `தPவH ஞான<
க"பH ெசB கமல பாத" கO67ற இO67வாேம. 6
ஆதவH `தPவH U6Y அ(Eைன அ|<D" ஐயH,
oதவH இராம காைத `கHறO4 `hதH, ம0ேமP
}7 அவ" ச'@" இPலாH, b0டP மாPதHைன ஒjபாH,
மா தவH க"பH ெச" iH மல$ அw l‚7 வா5வா". 7
ஆEH bைடn சகர$ ஆ2ர67 e@ ஒx67,
ேதவH YOவ‚Z•$ நP நாFG, Sவz$n
‘$ ஆ$ DணாY6தH ேச\ அைமயj பாwனாH கா$ ஆ$ காD6தH கைத. 8
எ0Rய சகா6த" எ0˜'@ ஏxHேமP, சைடயH வா53
Page 8 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எ0Rய சகா6த" எ0˜'@ ஏxHேமP, சைடயH வா53
ந0Rய ெவ0ெண\நPz$ தHhேல க"பநாடH
ப0Rய இராம காைத பBDh அ6த நா|P,
க0Rய அரBக$ UHேன, கE அரBேக'(னாேன. 9
க‚Zதரா\ உன கழP பRயாதவ$ கY$ மR Uw•ேத
அ‚Zத வா|க4 lG Mைல இராகவ! அtநவ கEநாதH
E‚Zத நா2@அ7 எ‚வதHUH, மைற ேவYயOடH ஆரா\Z7,
எ‚Zத நா2@ E‚வதHUH கE பாwய7 எ‚eேற. 10
கைர ெச( கா0ட" ஏ‚, கைதக4 ஆ2ர67 எ0˜@,
பர3@ சமர" ப67, படல" e'(Oப6 ெதFேட;
உைரெச:" EO6த" பH™ரா2ர67 ஒOப6தா@;
வர"pD க"பH dHன வ0ணU" l0˜'றாேற. 11
தராதல6YH உ4ள தp5< D'ற" எPலா"
அரா3" அர" ஆ2'@ அHேற - இராவணHேமP
அ"` நாFG ஆ5வாH அw பR:" ஆY6தH
க"ப நாFG ஆ5வாH கE. 12
இ"ப$ நாFwP ெசPவ" எPலா" எ\Y, அரa ஆ0G இOZதா=",
உ"ப$ நாFwP க'பக< கா ஓBD" AழP இOZதா=",
ெச"iHேமO அைனய `ய6 YறP ேச$ இராமH YO< கைத2P,
க"பநாடH கEைத2PoP, க'š$<D இதய" க|யாேத. 13
நாரதH கOjப” சாறா\, நPல வாH•கH பாகா\,
‘$ அR oதH வFடா\, ெச\தனH; கா|தாசH,
பா$ அU7 அOZதj ப”சதாைரயா\n ெச\தாH; க"பH,
வார" ஆ" இராமகாைத வள" Uைற YO6Yனாேன. 14
நHைம:" ெசPவU" நாm" நPDேம;
YHைம:" பாவU" MைதZ7 ேத:ேம;
ெசHமU" மரணU" இH(6 ŒOேம இ"ைமேய இ'ராம' எH@ இர0G எ‚6YனாP. 15
ஓ$ ஆ2ர" மக" `N பயைன உ\<Dேம;
நராYப$ ெசPவU" `க‚" நPDேம,
Eரா\ எ›" பவBகைள ேவ$ அ@<DேமPage 9 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

Eரா\ எ›" பவBகைள ேவ$ அ@<Dேம'இராம' எH@ ஒO Šx இய"`" காைலேய. 16
ம'@ ஒO தவU" ேவ0டா; மR மYP இலBைக S•$
ெச'றவH Eசயj பாடP ெத|Z7, அYP ஒH@ தHைன<
க'றவ$, ேகFo$, ெந”MP கO7u$, இவ$க4 பா$ேமP
உ'@ அரa ஆ4வ$; tHT" உ"பரா\ €FwP ேச$வா$. 17
ெவH( ேச$ இலBைகயாைன ெவHற மாP €ர" ஓத
>Hற ராமாயண6YP >க5ZYG கைதக4 த"pP
ஒH(ைனj பw6y$ தாU", உைர6Yட< ேகFœ $ தாU",
'நH@ இ7' எHš$ தாU", நரக" அ7 எ\Yடாேர. 18
இ@ வர"tP 'இராம' எHš$, உ"ப$
>@வ$ எHப7 >nசய"; ஆதலாP,
ம@ இP மா<கைத ேகFபவ$ ைவDZத"
ெப@வ$ எHப7 ேபச3" ேவ0G—? 19
அHன தான", அrல நP தானBக4,
கHh தான", கtைல2H தானேம,
dHன தானj பலH எனn dP=வா$மH இராம கைத மறவா$<D அX. 20
வட கைல, ெதH கைல, வGD, கHனட",
இட" உள பாைட யா7ஒH(H ஆ2T",
Yட" உள ரD Dல67 இராமH தH கைத
அைட3டH ேகFபவ$ அமர$ ஆவேர. 21
இ6 தல6YH இராமாவதாரேம
ப6Yெச\7, பN3டH ேகFபேரP,
`6Yர$6 தO"; `0RயU" தO";
அ6 தல6YP அவH பத" எ\7ேம. 22
'ஆY "அN ஓ" நம" நராயண$ YO<கைத அ(Z7, அTYன" பர3u$,
AY அToக ெந( >H@, ெநGநா4 அYH இறZ7, சகத0ட"
U‚7<D
ஆYப$களா\அரaெச\7,உள">ைன6த7
rைட67,அO4i@67,UwEP
Page 10 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

rைட67,அO4i@67,UwEP
–Y வw3 ஆ\, அx3 இP U6Y ெப@வா$' என உைர6த, கOY6
lைககேள. 23
இராகவH கைத2P, ஒO கEதHhP ஏக பாத6Yைன உைரjo$,
பராவ அO" மலXH உலrhP, அவT" பP Uைற வ‚6த,
€'(OZ7,
`ராதன மைற:" அ0ட$ iH பதU" iH@" நா4அதhT",
iHறா
அரா அைண அமலH உலD எT" பரம பத6Yைன அைடDவ$ அHேற.
24
இைனய நP காைத U‚7" எ‚Yk$, ஓYk$, க'š$,
அைனய7தHைனn dPu$<D அO"iO4 bG67<
ேகFœ$,
கைன கடP `டE •7 காவல$<D அரa ஆ\ வா5Z7,
Eைனய" அ7 அ@67, ேமP ஆ" E0ணவH பத6YP ேச$வா$. 25
நாwய iO4 ைக~G"; ஞானU" `க‚" உ0டா";
€G இயP வxஅ7 ஆ<D"; ேவN அ" கமைல q<D";Awய அர<க$ ேசைன A@பFG அxய, வாைக
•wய Mைல இராமH y4 வ• ~@u$<ேக. 26
வாH வள" aர<க! AY மT ெந( Uைற எZ நாm"
தாH வள$ZYGக! நPV$த" rைள தைழ67 வா5க!
ேதH வள$Z7 அறாத மாைல6 ெதசரத ராமH ெச\ைக
யாH அளZ7 அ(Zத பாடP இைடயறா7 ஒ|$க, எBD"! 27
பா2ர"
எ(கடP உலக" தHT4 இH தp5j `லவ$<D எPலா"
U@வ=<D உNயதாக ŠxZெதனH; ŠxZத எH dP
M@ைம:", Mைல இராமH கைதவxn ெச(தP தHனாP,
அ(3ைட மாZத$<D எPலா", அp5த" ஒ67 இO<D" அHேற. 9-1
2. நாFGj படல"
}சல நாFG வள"
Page 11 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

}சல நாFG வள"
வாBக அO" பாத" நாHD" வD6த வாH•r எHபாH,
Œ" கE, ெசEக4 ஆர6 ேதவO" பOகn ெச\தாH;
ஆBD, அவH `க5Zத நாFைட, அH` எT" நறவ" மாZY,
SBைகயாH ேபச='றாH எHன, யாH Šxய='ேறH. 1
வர"` எலா" U6த"; த67" மைட எலா" பRல"; மா A$<
Dர"` எலா" ெச"iH; ேமY< Dx எலா" க‚A$< b4ைள;
பர"` எலா" பவள"; சா•j பரj` எலா" அHன"; பாBக$<
கO"` எலா" ெசZ ேதH; சZத< கா எலா" க| வ0G ஈFட". 2
மOத >ல வள"
ஆ@ பா\ அரவ", ம4ள$ ஆைல பா\ அமைல, ஆைலn
சா@ பா\ ஓைத, ேவைலn சBrH வா\j iBD" ஓைச,
ஏ@ பா\ தமர", ANP எOைம பா\ 7ழh, இHன
மா@ மா@ ஆr, த"pP மயBD"-மா மOத ேவ•. 3
த0டைல ம2Pக4 ஆட, தாமைர Eள<க" தாBக,
b0டPக4 UழEH ஏBக, Dவைள க0 Ex67 q<க,
ெத0 Yைர எxh காFட, ேத" tx மகர யாxH
வ0Gக4 இh7 பாட, -மOத" €'(O<D" மாy. 4
தாமைரj பGவ, வ0G" தைக வO" YO3"; த0 தா$<
காUக$j பGவ, மாத$ க0கm" காமH அ"`";
மா UrP பGவ, வாNj பவளU" வயBD U67";
நாUதP பGவ, ெம\:" நாம eP iOm" மHk. 5
ANைட உறBD" சBக"; >ழ•ைட உறBD" ேமY;
தாNைட உறBD" வ0G; தாமைர உறBD" ெச\யா4;
•Nைட உறBD" ஆைம; 7ைற2ைட உறBD" இjt;
oNைட உறBD" அHன"; ix•ைட உறBD" yைக. 6
பைட உழ எ‚Zத iHT", பRலBக4 உ2$6த U67",
இட(ய பர"tP காZ7" இன மR6 lைக:", ெநP•H
pைட பaB கYO", •T", ெமH தைழ< கO"`", வ0G",
கைடMய$ UகU", o7", -க0மல$Z7 ஒ|O" மாy. 7
Page 12 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கைடMய$ UகU", o7", -க0மல$Z7 ஒ|O" மாy. 7
ெத4 E|n ‘(யா5j பாண$ ேத" tx நறவ" மாZY,
வ4 EM< கOE ப"ப, வ2Hவ2H வழBD பாடP,
ெவ4| ெவ0 மாட67 உ"ப$, ெவ2P EN பa" iH ப4|,
எ4ள அOB கOB க0 yைக இH 72P எ‚j`" அHேற. 8
ஆைலவா\< கO"tH ேதT", அN தைலj பாைள6 ேதT",
–ைல €5 கh2H ேதT", lைட இx இறா•H ேதT",
மாைலவா\ உD6த ேதT",-வர"` இகZ7 ஓw, வBக
ேவைலவா\ மGjப-உ0G, •H எலா" க|<D" மாy. 9
ப0க4 வா\ pழ'@" இH dP கைடMய$ பரZ7 A0ட
க0, ைக, காP, Uக", வா\, ஒ<D" கைள அலாP கைள இலாைம,
உ0 க4 வா$ கைடவா\ ம4ள$, கைளrலா7 உலாE >'ப$;ெப0க4பாP ைவ6த ேநய" tைழjபX M(…$ ெப'றாP? 10
`7j `னP Dைட:" மாத$ ^•G நாE ^6த
க7j` உ@ ெவ(ேய நா@", கOB கடP தரBக"; எHறாP,
ம7jiY மழைலn ெச„வா\, வா4 கைட< க0RH ைமZத$
E7j` உற q<D", pHனா$ pDYைய Eள"பலாேம? 11
ெவ0 தள< கலைவn ேச@", DBDம Eைர ெமH சாZ7",
D0டல< }ல ைமZத$ DைடZத, A$< b4ைள, சா'(H,
த0டைலj பரj`", சா• ேவ•:", த†இய ைவj`",
வ0டP இFG ஓட, ம0›" ம7கர" Š\<D" மாy. 12
ேசP உ0ட ஒ0 கணாNH YNrHற ெசB காP அHன",
மாP உ0ட ந|னj ப4|, வள$6Yய மழைலj t4ைள,
காP உ0ட ேச'@ ேமY கH@ உ4|< கைனjபn –$Zத
பாP உ0G, 72ல, பnைச6 ேதைர தாலாFG"-ப0ைண. 13
D2Pஇன" வ7ைவ ெச\ய, b"tைட< Dh<D" ம”ைஞ
அ2P Ex மக|$ ஆG" அரBrT<D அழDெச\ய,
ப2P Mைற அரச அHன" பP மல$j ப4|>H@"
72P எழ, 7"t காைலn ெச„வx UரPவ-–ைல. 14
ம<க4 i‚7 o<D" வைக
Page 13 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ம<க4 i‚7 o<D" வைக
iOZYய மக|XG வ7ைவ2P iOZ7வாO",
பOZlG >ழP ெசHறHன இயP இைசj பயH 7\jபாO",
மOZYT" இhய ேக4E ெசE உற மாZ7வாO",
EOZYன$ Uக" க0டHன Eழா அR EO"`வாO"; 15
க@j`@ மனU", க0RP Mவj`@ •FG" காFw,
உ@j`@ பைட2H தா<r, உ@ பைக இH(n ‘(,
ெவ@j` இல, க|jtH ெவ" o$ ம7ைகய, €ர ஆ<ைக
ம@jபட, ஆE ேபணா வாரண" iO67வாO"; 16
எOைம நாD ஈHற ெசB க0 ஏ'ைற…G ஏ'ைற, '‘'ற67
உO" இைவ' எHன6 தா<r, ஊ‚ற ெநO<r, ஒHறா\
EN இO4 இர0G ~றா\ ெவD0டன; அதைன q<r,
அN இன" D”M ஆ$jப, ம”aற ஆ$<rHறாO"; 17
U4 அைர UளN ெவ4ைள Uைள இற, U67" iHT"
த4mற, மRக4 MZத, சல”சல" `ல"ப, சா•P
74| •H 7wjப, ஆைம தைல `ைட கNjப, •"tH உ4 வராP ஒ|jப, -ம4ள$ உ‚ பகG உரj`வாO"; 18
கடP வாRக"
Uைற அ(Z7, அவாைவ A<r, Uh3x UhZ7, ெவஃD"
இைற அ(Z7, உ2$<D நPD", இைச ெக‚ ேவZதH கா<கj
iைற தE$Z7 உ2$<D" ெத\வj ^தல" தHhP, iHhH
>ைற பர" dNZ7, வBக", ெநG U7D ஆ'@", ெந\தP. 19
வள" பல ெபO<r, ம4ள$ EOZyG மr5ZYO6தP
எ(தO" அN2H a"ைம எG67 வாH இFட o$க4
D(bm" o6YH bPவா$; bHற ெநP Dைவக4 ெச\வா$;
வ(யவ$<D உதE, p<க, EOZ7 உண மைன2H உ\jபா$,
ெந(கm" `ைதய, ப0w >ைற67, ம0 ெந|ய ஊ$வா$. 20
கY$ பG வய•H உ4ள, கw கம5 `ன•H உ4ள,
UY$ பயH மர6YH உ4ள, UYைரக4 `றEH உ4ள,
Page 14 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

UY$ பயH மர6YH உ4ள, UYைரக4 `றEH உ4ள,
பYபG bw2H உ4ள, பw வள$ Dx2H உ4ள,ம7வள" மலNP b4m" வ0G என-ம4ள$, b4வா$. 21
UZ7 U< கh2H, நானா UYைர2H, U‚6த ெந\2H,
ெசZ த2$< க0ட", க0ட", இைட இைட ெச(Zத –'(H,
த"த" இP இOZ7, தாU", EOZyG", தமNkG",
அZதண$ அUத உ0w அ2=@" அமைல67 எBD". 22
ெசPவn ெசxj`
பOவ மBைகய$ பBகய வா4 Uக67
உOவ உ0 கைண, 'ஒ0 ெபைட ஆ"' என<
கOY, அHiG காU'@, ைவக=",
மOத ேவ•2H ைவrன, வ0GஅX. 23
ேவைள ெவHற Uக6Yய$ ெவ" Uைல,
ஆைள, >H@ UhZYG", அBD ஒ$ பாP;
பாைள தZத ம7j பOr, பO
வாைள >H@ மத$<D" மOBD எலா". 24
ஈர A$ பwZ7, இZ >ல6ேத Mல
கா$க4 எHன, வO", கO ேமYக4;
ஊNP >Hற கH@ உ4|ட; ெமH Uைல
தாைர b4ள, தைழjபன சா•ேய. 25
UFG இP அFwP, UழBDற வா<rய
ெநFGைல< க‚A$ ெநG A6த" தாH,
பFட ெமH கUD ஓBD படjைப o\,
நFட ெசZ ெந•H நா@ வள$<Dேம. 26
•FGைட6 7ைண6 • >ற வாரண"
தா4-7ைண< Dைடய, தைக சாP மR
ேமFG இைமjபன; 'pHph ஆ"' என<
~FwH உ\<D", DŸஇ2H Dழா" அX. 27
y:" ெவ0 த2$ ம67 ஒ• 74ள3",
ஆய ெவ4 வைள வா\EFG அர'ற3",
Page 15 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆய ெவ4 வைள வா\EFG அர'ற3",
ேத:" •0 இைட ெசH@ வணBக3",
ஆய$ மBைகய$ அBைக வOZ7வா$. 28
Yைனn Mல"`வ, Œ" dP இளB r|;
நைனn Mல"`வ, நாD இள வ0G; ^"
`ைனn Mல"`வ, `4 இன"; வ4|…$
மைனn Mல"`வ, மBகல வ4ைளேய. 29
ெபOr< rட<D" நாP >ல வள"
D'ற பாD bxjபன -}4 ெந(
க'(லாத கOB க0 •ைளnMய$
U'(P ஆர UகZ7, த" UH(•P,
M'(P }•n Mத(ய U6தேம. 30
7Oைவ ெமH tைண ஈHற 7ள<D இலா
வN மOj` இைண வH தைல ஏ'ைற வாH
உO" இw6ெதன6 தா<D@" ஒP ஒ•
ெவOE, மாP வைரn •P மைழ pHTேம. 31
கH@ைடj tw A<r< க|'(ன"
வH lட$j பG<D", வன வாN •5
DH@ைட< Dல ம4ள$ D உ< DரP,
இH 7ைண< க| அHன" இN<Dேம. 32
வ4| b4பவ$ b4வன, மா மR;
74| b4வன, •Brய மாBகh;
`4| b4வன, iH EN `Hைனக4;
ப4| b4வன, பBகய67 அHனேம. 33
bHைற ேவ\BDழP }வல$ UH(•P
கH@ உற<D"-Dரைவ, கைடMய$,
`H தைலj `ன" காj`ைடj iBகNP
ெசH@ இைச<D" - •ைளnMய$ ெச„வx. 34
ேச"` காP iரn ெசBக‚A$< Dள6
•"` கால, aN வைள ேம\வனPage 16 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

•"` கால, aN வைள ேம\வனகா"` காP iர, க0 அகP மாP வைர,
பா"` நாHெறனj பா\ பaZ ேதறேல. 35
ஈைக:" EOZ7"
ெபOZ தடB க0 tைற•தலா$<D எலா",
iOZ7 ெசPவU" கPE:" ^6தலாP,
வOZY வZதவ$<D ஈத=", ைவக=",
EOZ7", அH(, Eைளவன யாைவேய? 36
ஊFwட67" Dwக|ட67" உ4ள iO4க4
tைற Uக6 தைல, ெபFtH, இO"` o5,
Dைற நைற< க(< Djைப, பOjiG,
>ைற ெவ0 U6YH >ற67 அNM< Dைவ,
உைறவ-bFtன ஊFwட" yெறலா". 37
கல" aர<D", >Yய"; கண<D இலா,
>ல" aர<D", >ைற வள"; நP மR
tல" aர<D"; ெப@த'D அNய த"
Dல" aர<D", ஒ‚<க"-Dw<D எலா". 38
நPலவ'(H நலT", Œயன ெச\யாைம:"
~'ற" இPைல, ஓ$ D'ற" இலாைமயாP;
‘'ற" இPைல, த" MZைத2H ெச"ைமயாP;
ஆ'ற நP அற" அPல7 இலாைமயாP,
ஏ'ற" அPல7, இxதக3 இPைலேய. 39
ெந( கடZ7 பரZதன, A6தேம;
D( அxZதன, DBDம6 y4கேள;
M(ய, மBைகய$ ேத:" மOBDேல;
ெவ(ய3", அவ$ ெமH மல$< ~Zதேல. 40
பP வைகj `ைகக4
அrP இG" `ைக, அFwP இG" `ைக,
Page 17 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அrP இG" `ைக, அFwP இG" `ைக,
நகP இH ஆைல ந@" `ைக, நாH மைற
`க=" ேவ4E2P ^"`ைக…G அளா\,
Ur•H E"p, UயBrன எBக›". 41
மக|NH அBக" oHற இய'ைக எxP
இயP `ைடெபய$வன, ம2P; மR இைழ2H
ெவ2P `ைடெபய$வன; p|$ Uைல; Dழ•H
`யP `ைடெபய$வன, ixP; அவ$ Ex2H
கயP `ைடெபய$வன, கw கம5 கழh. 42
இைட இற, மக|$க4, எ( `னP ம@க<
Dைடபவ$, 7வ$ இத5 மல$வன, DUத";
மைட ெபய$ அன" என மட நைட, அளக<
கைடMய$ Uக" என மல$வன, கமல". 43
ஒjtலா மக|$ Ex
EY2ைன நDவன, அ2P Ex; tw2H
கY2ைன நDவன, அவ$ நைட; கமலj
iY2ைன நDவன, `ண$ Uைல, கைல வா5
மY2ைன நDவன, வhைதய$ வதன". 44
பக•¡G இக=வ, பட$ மR; மடவா$
நr•¡G இக=வ, ந| வள$ இளA$;
7r•¡G இக=வ, aைத `ைர •ைர; கா$
Ur•¡G இக=வ, கw மண Uரச". 45
ெபOr6 Yக‚" பP வள"
கா¢G >க$வன, கw ixP; கழhj
o¢G >க$வன, `ண$மைல; அைண •5
A¢G >க$வன, >ைற கடP; >Y சாP
ஊ¢G >க$வன, இைமயவ$ உலக". 46
ெநP மைல அPலன->ைர வO தரள";
dP மைல அPலன-lG கடP அp$த";
Page 18 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

dP மைல அPலன-lG கடP அp$த";
நP மைல அPலன-நY தO >Yய";
iH மைல அPலன-மR பG `|ன". 47
இைளயவ$ பZ7 ப2P இடU", ஆடவ$ கைல ெதN கழகU"
பZYைன இைளயவ$ ப2P இட",-ம2P ஊ$
கZதைன அைனயவ$ கைல ெதN கழக",சZதன வன" அல, ச0பக வன" ஆ";
நZதன வன" அல, நைற EN `றவ"; 48
மடவாNH ேபnசழD", காFMj iO4கm"
}rல" நEPவன, இைளயவ$ Dதைலj
பாD இயP rளEக4; அவ$ ப2P நடேம
ேககய" நEPவன; rள$ இள வைள2H
நாDக4 உp5வன, நைக `ைர தரள". 49
பைழய$த" மைனயன, பழ நைற; •கO"
உழவ$த" மைனயன, உ‚ lxP; `N:"
மழவ$த" மைனயன, மணஒ•; இைச2H
rழவ$த" மைனயன, rைள ப2P வைள யா5. 50
}ைதக4 dNவன, D|$ இள நறவ";
பாைதக4 dNவன, பO மR கனக";
ஊைதக4 dNவன, உைற உ@" அUத";
காைதக4 dNவன, ெசE •க$ கhக4; 51
இட" b4 சாயP க0G, இைளஞ$ MZைதoP,
தடB b4 –ைலவா\, மல$ ெப\ தா5 DழP
வட" b4 ^0 Uைல மடZைதமா¢G"
lட$Z7 oவன-yைக ம”ைஞேய. 52
நாFwP வ@ைம Uத•யன இPலாைம
வ0ைம இPைல, ஓ$ வ@ைம இHைமயாP;
Y0ைம இPைல, ஓ$ ெச@ந$ இHைமயாP;
உ0ைம இPைல, i\ உைர இலாைமயாP;
Page 19 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உ0ைம இPைல, i\ உைர இலாைமயாP;
ெவ0ைம இPைல, பP ேக4E ேமவலாP. 53
எ4m", ஏன=", இ@BD", சாைம:",
b4m" b4ைள2P bணO" ப0w:",
அ4ளP ஓBD அள67 அUYH ப0w:",
த4m" A$ைம2H, தைலமயBDேம. 54
உயO" சா$3 இலா உ2$க4 ெச\ Eைனj
ெபயO" பP கYj tற<Dமா@oP,
அ2O", ேதT", இH பாD", ஆய$ ஊ$6
த2O", ேவN:", தைலமயBDேம. 55
Eழா3" ேவ4E:"
~@ பாட=", Dழ•H பாட=",
ேவ@ ேவ@ >H@ இைச<D" €Yவா\,
'ஆ@" ஆ@" வZ7 எY$Zத ஆ"' என,
சா@" ேவ4E:" தைலமயBDேம. 56
S<rP தா<D@" SN நZ7", ேந$
தா<rH தா<D@" பைற:", த0›ைம
€<rH தா<D@" E|:", -ம4ள$த"
வா<rH தா<D@" ஒ•2P மா:ேம. 57
DழZைத<D பாP ஊFG" தா\
தா• ஐ"பைட த‚3 மா$tைட
மாைல வா\ அU7 ஒ‚D ம<கைளj
பா•H ஊFGவா$ ெசB ைக, பBகய"
வாP >லா உற< DEவ மாTேம. 58
ம<க|H ஒ‚<க6தாP அற" >ைலெப@தP
i'tH >Hறன, i•3; i\ இலா
>'tH, >Hறன, AY; மாதரா$
அ'tH >Hறன, அறBக4; அHனவ$
க'tH >Hறன, கால மாNேய. 59
Page 20 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

க'tH >Hறன, கால மாNேய. 59
–ைல மா >ல" 7OE, யாவேர
ேவைல க0G தா" •ள வPலவ$?சா=" வா$ `னP சர:3", பல
கா•H ஓw:" க0ட7 இPைலேய! 60
€G ேசர, A$ ேவைல, காP மG67
ஊG ேபNT", உைல3 இலா நல"
~G }சல" எHT" }7 இலா
நாG ~(னா"; நகர" ~@வா". 61
pைகj பாடPக4
காைளய$ ேச@தHைன< கலZ7, உடH pY67, நFட
தா4கm" க‚A$ நா@"; தட< ைக:" அ7ேவ நா@";
ஆைள:" ‘(j ‡(, அR மல$< கUrP பா\Zத
வாைள:", பாைள நா@"; வயPகm" அ7ேவ நா@". 14-1
3. நகரj படல"
அ…6Y மாநகNH அழD" Mறj`"
ெச„Eய ம7ர" ேச$Zத நP iO|H ‘Nய ~Nய Œ" dP
வP•ய கEஞ$ அைனவO", வடeP UhவO", `க5Zத7; வர"` இP
எ„ உலக6y$ யாவO", தவ" ெச\7 ஏ@வாH ஆதN<rHற
அ„ உலக6y$, இxவத'D அO6Y `NrHற7-அ…6Y மா நகர".
1
>லமக4 Uக—! Yலக—! க0£! >ைற ெநG மBகல நா£!
இலD ^0 UைலேமP ஆர—! உ2NH இO<ைக…! YOமகFD
இhய
மல$bV!மா…Hமா$tPநHமRக4 ைவ6தi' ெபFw…!
வாk$
உலrH ேமP உல}! ஊx2H இ@Y உைற:Ž! யா7 என
உைரjபா"? 2
உைம<D ஒOபாக67 ஒOவT",இOவ$<D ஒO தh<
Page 21 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உைம<D ஒOபாக67 ஒOவT",இOவ$<D ஒO தh<
b‚நT",மல$ேமP
கைமj ெபO” ெசPவ< கட3m", உவைம க0wலா நக$அ7
கா0பாH,
அைமj` அOB காதP அ7 tw67 உZத, அZதர", சZYராY6த$
இைமj` இல$YNவ$; இ7 அலாPஅதT<D இய"பP ஆ" ஏ7 ம'@
யாy!3
அ2P Uக< D•ச67 அமர$}H நகO",அளைக:" எH@
இைவ,அயனா$
ப2=ற3 உ'றபw, ெபO"பாHைம இj ெபOZ YO நக$ பைடjபாH;
மயH UதP ெத\வ6 தnசO" த"த" மன6 lxP நாRன$
மறZதா$;`யP lG DGp ெநG >ைல மாட67 இZ நக$ `க=மா@ எவk? 4
'`0Rய" `NZy$ `Dவ7 7ற<க"' எHT" ஈ7 அO மைறj
iOேள;
ம0Rைட யாவ$ இராகவH அH( மா தவ" அற6lG" வள$6தா$?
எ0அOBDண6YHஅவH,இh7இOZ7,இ„ஏ5உலDஆ4இட"எ
HறாP,
ஒ0›—, இதhH ேவ@ ஒO oக" உைற3 இட" உ0G என
உைர6தP? 5
தBD ேப$ அOm" தOமU",7ைணயா6 த" பைகj`லHக4
ஐZ7அE<D"
iBD மா தவU", ஞானU", `ண$Zy$ யாவ$<D" `க•ட" ஆன
ெசB க0 மாP tறZ7, ஆ0G, அளjப அOB கால" YOEH
€'(OZதைம ெத|ZதாP,
அ" க0 மா ஞால67 இZ நக$ ஒ<D" iH நக$ அமர$ நாFG
யாy? 6
நகர மY•H மாFM
நாP வைகn ச7ர" EY Uைற நாFw நh தவ உய$Zதன, மY y\
மாPவைர< Dல67இhயாைவ:" இPைல;ஆதலாP,உவைம
ம'@இPைல;
eP வைர6 lட$Z7, பய6lG பழr, •ணBrய •வல அO"
உண$ேவ
Page 22 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உண$ேவ
oP வைக67; அPலாP, 'உய$EkG உய$Zத7' எHனலா"-iH
மYP >ைலேய. 7
ேமவ அO" உண$3 Uw3 இலாைம2னாP, ேவதU" ஒ<D"; E0
`கலாP,
ேதவO" ஒ<D"; UhவO" ஒ<D", Y0 i( அட<rய ெசயலாP;
காவ•H, கைல ஊ$ கHhைய ஒ<D"; •ல6தாP, கா|ைய ஒ<D";
யாைவ:" ஒ<D", ெபOைமயாP; எ\த'D அOைமயாP, ஈசைன
ஒ<D". 8
ப”M, வாH மYைய ஊFwய7 அைனய பட$ உr$, பBகயn ெசB
காP,
வ”MoP மOBDP, DO"ைபoP bBைக, வாBDேவ\
ைவ6தெமH பைண6 y4,
அ"dலா$ ப2=" அ…6Y மாநகNHஅழDைட67 அH@
எனஅ(வாH,
இ”M வாH ஓBr, இைமயவ$ உலக" காRய எ‚Zத7 ஒ67ளேத! 9
}•ைட உலக" அள6த•H, பைகஞ$ Uw6 தைல }ட•H,
மTEH
eP ெந( நட<D" ெச„ைவ2H, யா$<D" q<க அOB காவ•H,
வ•2H,
ேவ•G வா4, EP ப2'ற•H, ெவ\ய •5nM2H, ெவல'D அO
வல6YH,
சாP`ைட உய$EH, ச<கர" நட67" தHைம2H,-தைலவ$ ஒ67ளேத!
10
Mன67 அ2P, bைல வா4,
Mைல,ம‚,த0G,ச<கர",yமர",உல<ைக,
கன6YைடஉOpHெவOவO"கவ0கP,எH@இைவகRj`இல;b7
rH
இன6ைத:",உவண67இைறைய:",இயBD"காைல:",இத"அல>
ைனவா$
மன6ைத:", எ(:"i( உள எHறாP,ம'@ இhஉண$67வ7
எவk?11
'^RT" `கேழ அைம:"'எH@,இைனயi'tP >H@,உ2$
Page 23 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'^RT" `கேழ அைம:"'எH@,இைனயi'tP >H@,உ2$
நh`ர<D",
யாண$ எ0 Yைச<D" இO4 அற இைம<D" இரEதH DலUதP
>Oப$ேசைண:" கடZ7, Yைசைய:" கடZ7,- YrN:", ெசZ தh<
}=",
ஆைண:" கா<D"; ஆ2T", நகO<D அR என இய'(ய7 அHேற.
12
ஆ5Zத அகx2H மா0`
அHன மா மY=<D ஆx மாP வைரைய அைலகடP •5Zதன அகx,
iH Eைல மக|$ மன" என< v5 o\, `H கE என6 ெத|3
இH(,
கHhய$ அPDP-தட" என யா$<D" பw3 அOB காjtன7 ஆr,
நP ெந( Eல<D" i( என எ(:" கரா6த7;-நEல='ற7 நா". 13
ஏDrHற த" கணBகŽG" எPைல கா0rலா,
நாக" ஒH@ அகH rடBைக நாம ேவைல ஆ" எனா,
ேமக", Š0G b0G எ‚Z7, E0 lட$Zத DHற" எH@,
ஆக" cZ7 >H@ தாைர அ" மY'க0 €aேம. 14
அZத மா மYP `ற67, அக67 எ‚Z7 அல$Zத, A4
கZத" நா@ பBகய6த கான", மான மாதரா$
UZ7 வா4 UகBகm<D உைடZ7 oன Š\"` எலா"
வZ7 o$ மைல<க, மா மYP வைளZத7 ஒ<Dேம. 15
•5Zத நா”MP •5Zத ஆைர a'@" U'@ பா$ எலா"
o5Zத மா rடBrைட< rடZ7 iBD இடBக$ மா,தா5Zத வBக வாN2P, தGjப ஒணா மத6YனாP,
ஆ5Zத யாைன •4rலா7 அ‚Z7rHற o=ேம. 16
ஈO" வா|H வாP EY$67, எ2'@ இள" tைற< Dல"
ேபர pHh வா\ EN67, எNZத க0 tறBD Œn
–ர, ஒHைற ஒH@ UH lட$Z7 ‘@ இடBகா மா,oNP வZ7 ‘@rHற o$ அர<க$ o=ேம. 17
ஆm" அHன" ெவ0 Dைட< DலBகளா, அOB கரா<
Page 24 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆm" அHன" ெவ0 Dைட< DலBகளா, அOB கரா<
}4 எலா" உலா3rHற DHற" அHன யாைன…,
தா4 உலா3 பBகய6 தரBகU" 7ரBகமா,
வாm", ேவ=", •ன" ஆக, -மHன$ ேசைன மாTேம. 18
E|"` a'@" U'@E67 ெவ4| கFw, உ4mறj
ப|BD iH-தல67 அகFG அG67றj பG6த•H,
'த|Zத கP-தல6lG, அn சல6Yைன, தh67ற6
ெத|Z7 உண$67r'@"' எHறP ேதவரா=" ஆவேத? 19
அகxையn •5Zத –ைல
அHன A4 அகH rடBD •5rடZத ஆxைய6
7Hh, ேவ@ •5rடZத •BD, €BD, இOF tழ"`
எHனலா", இ@"` •5rடZத –ைல; எ0RP, அj
iHhH மா மYFD உG6த Aல ஆைட o=ேம. 20
நாP வா2P y'றU", ஓEயj i•3"
எPைல >Hற ெவH( யாைன எHன >Hற; UHன", மாP,
ஒPைல, உ"ப$ நாG அளZத தா|H •7 உய$Zத; வாH
மPலP ஞால" யா3" AY மா@றா வழ<rனாP
நPல ஆ@ dP=" ேவத" நா=" அHன-வா2ேல. 21
தா இP iH-தல6YH, நP தவ6Yk$க4 தBD தா4
^ உ2$6த க'பகj i7"ப$ `<D ஒ7<DமாP ஆE ஒ6த அH` ேசவP ~வ, வZ7 அைணZYடா7,
ஓEயj `றாEH மாG இO<க ஊG ேபைடேய. 22
எ‚ >ைல மாட"
கP அw67 அG<r, வா\ ப|BD அNZ7 கFw, •7
எP=ைடj பa" iH ைவ67, இலBD பP மR< Dல"
EP•ைட< D2'(, வா4 EN<D" ெவ4| மா மர"
`P•ட< rட6Y, வnMர6த காP iO6Yேய, 23
மரகத67 இலBD oYைக6 தல67 வnMர"
`ைர த`67 அG<r, •7 iH D2'(, pH Dலா"
Page 25 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

`ைர த`67 அG<r, •7 iH D2'(, pH Dலா"
>ைர மR< Dல6YH ஆ| A4 வD6த ஒ|ேமP
Eர3 ைக6தல6YH உ\6த ேமதக6YH •7அX, 24
ஏ5 ix'D" ஏ5 >ல6தல" சைம6தெதHன, eP
ஊ‚ற< D(67 அைம6த உ"ப$ ெச" iH ேவ\Z7, •n
•5 aட$n Mர67 நP மR6 தa"` yHறலாP,
வா5 >ல< Dல< b‚Zைத ¤• •FwயHனேவ. 25
மா|ைகக|H அைமj`" எx="
'YBகm" கN7' என ெவ0ைம Œ'(ய
சBக ெவ0 aைத:ைட6 தவள மா|ைகெவB கGB காP iர, ேம<D q<rய,
iBD இO" பா'கடP-தரBக" o=ேம. 26
`4| அ" `ற3 இைற iOZ7" மா|ைக,
த4ள அOZ தமhய6 தகG ேவ\Zதன,
எ4ள அOB கYரவH இள ெவ2' Dழா"
ெவ4| அ" rNpைச ENZத o=ேம. 27
வ2ர நP காP pைச, மரகத6 7லா",
ெச2$ அறj oYைக, rட6Y, M6Yர"
உ2$ ெபற< D2'(ய, உ"ப$ நாFடவ$
அ2$ உற இைமjபன, அள3 இP }wேய. 28
சZYர காZத6YH தல6த, சZதனj
பZY ெச\ •RHேமP பவளj oYைக,
ெசZ தh மR6 7லா" ெச(Zத, Y0 aவ$
இZYர Aல6த, எ0 இP }wேய. 29
பாடக< காP அw ப7ம67 ஒjபன,
ேசடைர6 த†இ2ன, ெச\ய வா2ன,
நாடக6 lx•ன, நG3 7\யன,
ஆடக6 y'ற6த, அள3 இலாதன. 30
`<கவ$ க0 இைம iOZ7றா7, ஒ|
l<DடH தயBr, E0ணவNH yHறலாP,
Page 26 of 231

பa" iH }wய. தா4 >p$ பதாைக2H Dழா" தைழ6தன. அலBகP €ரO". பகைல ெவHறன.-மைல:" oHறன. தRவன அறெந(.கw:ைட< க'பக" காHற மாைலேய. பO மR< Dைவயன. ைவக=" ேச0 மY ேத\வ7. Ur•G ேவ'@ைம ெதNகலா.Kamba Rámájana (1Bála).04.21. Y<Dற >ைனjthP ெசP=" ெத\வ €G ஒ<க >H@ இைமjபன. வா4 நh ம‚Brட மடBr. அ< bwக4 ேத\<கேவ. E0ணவNH yHறலாP. 17:22 l<DடH தயBr. 31 அR இைழ மக|O". 33 அOE2H தா5Z7. iO ம2P கண6தன. 34 bwக4 பற<D" அழD அrP இG b‚" `ைக அளா\ மயBrன. ஊன" இP அறெந( உ'ற எ0 இலா< }H >க$ Dwக4த" b4ைக சாHறன. 36 கா0 வO ெநG வைர< கத•< கான" oP. U67 அலBD தாம6த. 37 மா|ைகக|H ஒ|n Mறj`" மணU" Page 27 of 231 . U‚6 7r•G ெநGB bwn •ல" pHTவ.rtf 2008. EN Ur'Dல" என< bw Eரா2ன. தR3 இலாதன மR2T" iHhT" வைனZத அPல7 பR t(7 இயH(ல.பகP இG pH அRj பரj`j oHறேவ. தாH உய$ `க5 என6 தயBD –Yய. 32 வாTற >வZதன. உ"ப$ நாFwT". 35 7w இைடj பைண Uைல6 yைக அHனவ$ அw இைணn Mல"` ^0G அர'@ மா|ைக< bw2ைட6 தரள ெவ0 }ைவ •5வன. வர"` இP ெசPவ6த.

எP பG i‚Yைடj oத•H. 44 Page 28 of 231 . a0ண" அ< Dxகைள6 lட$Z7 •$jபன. காP bG ம0Rைட ெவFGவ.-அ" DழP இைச. அைவ YரFGவா$ அZத" இP Mல Yய$. `Nைசj iH நக$. பா\Zத தாைர2H >ைல பகரP ேவ0G—? 41 ஆட=" பாட=" DழP இைச மடZைதய$ Dதைல. அj `லவ$ வானேம! 39 எ‚" இட67 அகH@. த0 >லா. ெவ2' tழ"` என.04. சZYரH ஒ| ெகட. வாF ைக ைமZத$த" ப0ைணக4 ப2P இட" Dx பைடjபன. தைழjப. DH@க4 அPலன மR ெச\ DFwம". 7Hhய தமhய6 lxP தைழ6த அ< கHh நP நக$ >ழP க7வலாP அX. இைட ஒH(. ஆ'ற Djைபக4. அPலன மாட மா|ைக. ^6 lட$ மH@க4.rtf 2008. 42 க0Rைட< கனP dN க|@.21. 38 pH என.Kamba Rámájana (1Bála). மகர யா5 இைச. UH(Pக4 அPலன U6YH பZதேர. அழP மR YO6Yய அ…6Yயாmைட >ழP எனj i•:மாP-ேநp வாH aட$. பைழய$த" ேசN2P iOந$ பாFG இைச. 17:22 மா|ைகக|H ஒ|n Mறj`" மணU" iH YR ம0டப" அPல. எxP இைச மடZைதய$ இH dP இH இைச. }ைதய$ மழைல. Eள<D என. iHTலD ஆய7. 43 பZ7க4 மடZைதய$ ப2'@வாNைடn MZ7வ U6Yன". 40 ஆ\Zத ேமகைலயவ$ அ" iH மா|ைக ேவ\Zத கா$ அrP `ைக உ0ட ேமக" o\6 y\Zத மா கடP ந@Z •ப" நா@ேமP.

q•G Dைழவன. எ‚7 M6YரBகm" இைமj` இலாதேவ? 49 தR மல$6 YOமக4 தBD மா|ைக இண$ ஒ| பரjt >H@ இO4 7ரjபன. த0›ைம. உர36 y4கேள. 47 மBைகயNH அழD ேமh Dைத வNn Mைல•தP b„ைவ வா\nMய$ பத:க6 lxPbG. பாR.Kamba Rámájana (1Bála). அ„வx கறBDவ வ4 EM< கOE. ஆைசேய. Eைழவன ெதHற=" p¥@" ெமPெலன •ைழவன. அவ$ உ2$க4 அHனவ$ மOBDPoP ேத\வன.21. 44 அரBrைட மடZைதய$ ஆGவா$. tNZதவ$ bY<D" bBைகேய. 17:22 சZYரH ஒ| ெகட.04. ப0 உற EதBக|H. அவ$ கOB கைட< க0 அ2P காம$ ெந”Mைன உOBDவ. 45 ixவன –ைலக4 `Yய ேதH Mல. அPலன மக|$ ேமhேய. வள$வ7.rtf 2008. 50 மதBrயNH ஆடP பாடP பதBக|P. ம'@. மக|XG ஓ7" r4ைளேய. அHனைவ •ைழய. உைதபடn Mவjபன. 46 இறBDவ மகர யா5 எG6த இH இைச >றB rள$ பாடலாH >p$வ. க0 Ur567 உறBDவ. YR aட$ ெந\:ைட6 Œ Eள<க—? மR Eள<D. பxj` இலாதன தைத மல$6 தாமைர அHன தா|னாP. 48 i‚7 உண$3 அNய அj iO இP மா நக$6 l‚ தைக மடZைதய$ aட$ Eள<D எனj ப‚7 அ@ ேமhையj பா$<D" ஆைசbP. தைழjப. EY Uைற சY pYjபவ$ Page 29 of 231 . த0 >லா.

அைவ ஒ|ர. EY Uைற சY pYjபவ$ மதBrய$. U6lG ெச" iH ஆரேம. மாHமத" Page 30 of 231 . அPலன `ரE6 தா$கேள. கல< கைட கRjப அOB கY$க4 நா@வ. •7 ேதH 7|jபன. மக|$ ~Zதேல. அ" U@வP ெவZ 7ய$ Eைளjபன. Dல< bw மாத$ வா\ DUத" நா@வ. அ„ வx. ம0›" v5 உற< Dைழ E‚".Kamba Rámájana (1Bála). அ2P இைமjபன. 56 Eல<க அOB கN மத" ேவBைக நா@வ. இைளjப. ெம•Z7 நா4l@" இைளjபன •0 இைட. 51 மாZதNH மr5nM Uைளjபன U@வP. இ3|. E‚"l@".04. rள$Zத •|2H ஒ|jபன மR. அYP E‚". rN >க$ க|'(H U" மத மைழ E‚". •Gவா$ இக5Zத அ6 lBகP மாைலக4. 17:22 EதBக|H. 53 தழP Ex ஆ|:" 7ைண:" தா5 வைர Uைழ Eைழ. ஓGவா$ இ‚<Dவ7. அளைக y'றேத! 58 அY$ கழP ஒ•jபன. அn சY வD67< காFGவ சதBைகக4. ெமH Uைல Yைளjபன. 54 ஆG வா" `ரE2H Dர6ைத யாjபன. கY$ மR அR ெவ2P காPவ.rtf 2008.21. ஊடP ஊG உற< ~Gவா$ வன Uைல bx6த சாZதேம. மல$< கw நா@வ. பாNைன< rைளjபன. Dமர$த" y|H மாைலேய. bw6 Y0 ேத$கேள. 55 இைளjப அOB DரBகளாP. இZ நக$ ஆவண" க0டtH. அH(:". 57 }ைவ இZ நக¢G எ0 D(<கலாத அ6 ேதவ$த" நகNையn ெசj`rHற7 எH? யாைவ:" வழBD இட67 இக•.

ஆ|க4 அHனவ$ >ற6YH ஆ5பேவ. iH அR6 ேத$ ஒ•. மகர €ைண2H rைள ஒ•. i‚7 o"-Mல$<D. E"Uேம. Eற•ய$ பாடP ேகFக3". இH நைகயவ$ Mல"` ஏBக. rHனர67 ஒ•.rtf 2008. Page 31 of 231 . அகH `னP ஆw அ" மல$ •ட3". 64 நகர மாZதNH i‚7 o<Dக4 ஊட3".-ைமZத$ ஈFடேம. 62 •|ைக மைழ UrP lட<D" yரண மா|ைக மல$வன. ம'@ அைவ. மக|$ வா4 Uக". 60 மHனவ$ தO Yைற அள<D" ம0டப". பரைவ2H ெபNயன. Yைசக4.21. -கடP ஒ• ெம•ய. 59 வைள ஒ•. ஆைன6 தானBக4. ஆட3".Kamba Rámájana (1Bála). கHhய$ Dைட 7ைற< கமல அHனேம. ேச0 EளBD அOE2H ெபNயன. `ரEj பZYேய. ஏBDவ. ~ட3". வா|க4 அHனைவ மல$வ. yரண6 ெதNEhH M(யன. பP இய" 7ைவ<D" a"ைம2H Eைள ஒ•. பHன அOB கைல ெதN பFw ம0டப". 7ைள ஒ•. அHன" ெமH நைடயவ$ ஆG ம0டப". Uழ3 ஒ•. ம7கர" இைசjபன. வ2$ ஒ•. உ2NH இH இைச பாட3". 61 இரE2H aட$ மR இைம<D". 17:22 கY$ மR அR ெவ2P காPவ. அ6 lP நக$.04. 63 மHனவ$ கழ•G மா@ b4வன. 65 UழBD Y0 கட கN Š\"tH ஊர3". U6த" pHTவ. `ரE6 தா$ ஒ•. எ‚" Dர67 இ3|“G இரத" ஏற3". மாHமத" UY$3 உற< கம5வன. உHன அO" அO மைற ஓ7 ம0டப".

o$< கைல ெதNத•H. €ைண வ0G" பாG" ix=". பழBக£G இரZதவ$ பN3 Œ$தர வழBக3". கடP அHன rடBD". Yைர ஆx:" உFக. •H நா@ ேவைலj `னP ெவ0 UrP உ0› மாoP. நாm". ஓBகP நாண.21. மாத$ ஆG" DளT". இைளயவ¢G வாE ஆw.rtf 2008. வா\n ெசZ 7வ$ அxதர6 ேதறP மாZY. அOEn aைன< DH@". வ4 வா$ Uரச" அY$ மா நக$ வா‚" மா<க4க4வா$ இலாைமj iO4 காவ=" இPைல. 67 நZதன வன67 அல$ b\7. 72 Page 32 of 231 . Eர3" மணj பZதO". அ„ ஒ4 நக$. யா7" b4வா$ இலாைம< bGjபா$கm" இPைல மாy. அ" மா நக$.Kamba Rámájana (1Bála). 17:22 எ‚" Dர67 இ3|“G இரத" ஏற3". 66 கN“G கN எY$ iO6Y. உ"ப$ €G". 70 காG". மல$j பPலவj ப4| மHk! 71 ெசPவU" கPE:" MறZத அ…6Y ெத4 வா$ மைழ:". 68 bwகm". ைகj பைட வN Mைல Uத•ய வழBr. அn ேச0 நக$. •7 உZத•H i‚7 o"-Mல$<D. வாP உைளj `ரE2P iO இP ெச0G ஆw. `னP வ'(ட ந<D" மHk. வாH ஆ@ ந0R. வாhH உ"ப$ ெசH@ ஓBr. ஆனாத மாட6Yைட ஆG bwக4 •j o\. 'ேமP ஓ$ இட" இP' எனn ெச" iH இ”MDH@ ஓBD yளா$ Dண" ~FG இைச< Djைப எHனஒHšG இர0G". ந„EoP வZ7. `னU". yரண வா2P Uத•ய3" நானா Eதமா ந| மாYர €Y ஓw. i‚7 o"-Mல$<D. i‚7 o"-Mல$<D. 69 வH yரணBக4 `ண$ வா2=".04. உய$Z7 ஓBrன.

E0ணவ$. ேதO". `ைரைச மாP க|@". oகB கh ஒH@ ப‚6த7 o=" அHேற. அOZ தவ6YH சாக" தைழ67. ஓ7 `வன" உதர674 ஒG<rேய. இய<க$. மா'@ ேநச" தBD" தOம67 உO ஆr. ^தல67 யாைவ:". அO" ெபறPமR எலா"அவண. தOம" மல$Z7. Uத•k$ எவO" உைர ெச\வா$ ஆனா$.Kamba Rámájana (1Bála). 74 pைகj பாடPக4 அைரa எலா" அவண. E”ைசய$. ெச" மா0 தh< }P உலD ஏxT" ெசPல >HறாH. எPலாO" எPலாj ெபO” ெசPவU" எ\தலாேல. `ரE:". அR எலா"அவண.04. எ„ உ2O" மBD" tறE6 7ய$ அற. அH` அO"t. lP உ2$6 lைக பலவா\. கPE U'ற வPலாO" இPைல. 73 ஏக" UதP கPE Uைள67 எ‚Z7.21. Eைரaவா$. 74-2 4.rtf 2008. இ" மா0 கைத<D ஓ$ இைற ஆய இராமH எHT" Page 33 of 231 . எ0 இP ேக4E ஆD" UதP Y0 பைண o<r. அைவ வPல$ அPலாO" இPைல. அரMய' படல" தயரதH மா0` அ" மா0 நகO<D அரசH அரச$<D அரசH. ^<D" ஆY UதPவH அம$ இட" அ…6Y மா நகர". உளy? 6-1 எBD" i•:" பர” aட$ ஆr. உைடயா$கm" இPைல மாy. 17:22 கPலா7 >'பா$ tற$ இHைம2H. Uhவ$. ஆனo7. தரR •7 iBD" கOைணj `6ேத4 கO67 யா" எவH `கPu"? 74-1 ேவத" அதT4 EைளiO4 Eக'ப674 அடBகாn –Y மயமா\6 7லBr. அவண. அதT<D உவைம தாH அN7அX. இPலாO" இPைல.

7 பாவO" வHைம ேந$ எ(Z7 ŒFடலாP ேம வO" ைக அைட ேவ=" ேத:மாP. ெம\ ஆய ேவத6 7ைற ேவZதO<D ஏ\6த. ஈைக:". UகZ7 தான< ைக ஆ$ `னலாP நைனயாதன ைக:" இPைல. வ4 உைற அ2P மHன$ மHனேன. A4 `றj பாம மா கடP rடBD ஆக.-எவ$<D". பP மR வாம மா|ைக மைல ஆக. 5 ெவ4ளU". }3ைட ெநG மR மDட }wயாP Page 34 of 231 . யாக" இவH ெச\7 மறZத மாy. ேநp2k$<D >Hற பாY. அOm". 2 Š\ ஆ$க• •5 U7 பாNP. UH >H@ ஒO ெசP கY உ\<D" AராP. இரjo$ கடP. எ0 இP •0 eP ஆ\Zேத கடZதாH. அHனாH. அைம3". q\ ஒ<D" எHhH மOZ7 ஒ<D". AYZ >ைல:". •ணBD ேக4E ஆயj `D"காP.rtf 2008. யாO" ெச\யாத. EலBD". ஒO வx ஓட >HறவH. கO67 U'ற6 y\Zேத கடZதாH. 4 ஈZேத கடZதாH. 6 உலகமைன6ைத:" ஒO Dைட< v5 ஆ4பவH ேநp மாP வைர மYP ஆக. த4ள அO" ெபO" `க56 தயரதj ெபய$ வ4ளP. தவ" ஒ<D" நல" பயjtH. எ0 இP யா3".தO நP அற S$6Y அHனாH. 3 தா\ ஒ<D" அHtH. இைவ. ஏYP pடP €ரU". 17:22 இ" மா0 கைத<D ஓ$ இைற ஆய இராமH எHT" Š\" மா0 கழVH . ேவைசய$ உ4ளU". அறT". பைக ேவைல. YOEH lட$ oக ¦வ". 1 ஆY" மY:".Kamba Rámájana (1Bála). ேச\ ஒ<D".21. அ(3 ஒ<D". அ(3 எHT" அள<க$.04. பறைவ:". U‚7" இவ'ேக பR ேகFப மHk. மHன'Dj ^p:" அ…6Y மா நகர" o=ேம. வாளாP கா\Zேத கடZதாH.

rtf 2008. 17:22 }3ைட ெநG மR மDட }wயாP ேசவw அைடZத iH கழ=" ேத:மாP. ைவயக" U‚வ7" வ(ஞH ஓ"`" ஓ$ ெச\ என< கா67. 5-1 5. உ2$l@" ெநw7 கா<Dேம. இOைள6 த4ள3".04. ஆதலாH.Kamba Rámájana (1Bála). 12 pைகj பாடPக4 ENகY$ பரjt. த0 >ழP பரjப3". ெவH( அ" YrN. Š\ ெபறா6 Yன3 உ@ Uழ36 y|னாH. அவH ெபOD மா தவ6YhP tறZத yHறேல. YO அவதாரj படல" மகj ேப@ இPலாைம D(67 தயரதH வMFடhட" வOZ7தP Page 35 of 231 . ெச2$ இலா உலrhP. ம'@ அவH மகH அயH எHபாH. ெம\j `வன" •7 இO4 பOD@" பNY அ" Dல6YP. 9 தயரதH அரa ெச\:" Yற" வ2ர வாH ^0 அR மடBகP Š\"tனாH. வா5 உ2$ எலா" உைறவ7 ஓ$ உட"`" ஆ2னாH.21. பா$6YபH இரD. E0Rைட மY2ைன 'pைக இ7' எHபேவ. உ2$ எலா" தH உ2$ ஒjப ஓ"பலாP. 10 DHெறன உயNய Dவ36 y|னாH. ெசH@. >H@. அ0ணPதH Dைட மY அைம:". >H@. •pைச >H@. இh7 அரa ெச\rHறாH. ேத\3 இH(. ஒHெறன உலrைட உலாE. 11 'எ\' என ப‚ பைக எBD" இHைமயாP. 8 தயரதhH Dைட:" ெசB}=" ம0Rைட உ2$l@" வள$Z7. ெவ" பOYயா" என.

ஒO பகP. yைக பாக'D உறn dP•னாH அX. A. உைல3@" அமரO<D உைர6த வா\ைமேய. அயைனேய >க$ •ய மா Uhவைன6 l‚7. இBD. 6 பாக சாதனZதைனj பாச67 ஆ$67.rtf 2008.5 அைல கடP நGவ0. `DZ7 இலBைக ேமய நா4.t(7 ஒO Dைற இைல. மBDந$ இP என. ஓ$ அனZதH •pைச. எH அக6ைத' எHறனH.•Fடைம. வOZ7தP இH(ேய வா5EH ைவrனா$. 4 UHன" அமர$<D6 YOமாP அO|யைத வMFடH MZY6தP Uரa அைற ெச‚B கைட. 3 'அOZ தவ UhவO". 7 Page 36 of 231 . அHtனாP ேமய வாH கட3m". 1 'எ" Dல6 தைலவ$க4. இhYH ஓ"tேனH. அடP ேமகநாதH. 2 அ@பYனா2ர" ஆ0G" மா0G உற.Kamba Rámájana (1Bála). உ@ பைக ஒG<r. இரEதHhT" த" Dல" EளBDற6 தரR தாBrனா$. தவU". >H அO|னாP. 17:22 ஆயவH. U6த மா Uw. இOZ 7ய$ உழ<Dந$ எH tH எHப7 ஓ$ அOZ 7ய$ வO67".oக மா மல$ உைற `hதH. அZதணாளO". tற3". ேவ@".04. அரச$ த" }மகH அைனய ~ற=". 'bைலlxP அர<க$த" bGைம Œ$jெபH' எH@. எH tH ைவயக" ம@Dவ7 எHப7 ஓ$ ம@<க" உ0GஅX. வர"` இP ைவயக"..21. 'lP Dல6 தாயO". Eைர ெச( கமல ெமH iOFwP ேமEய வர சXOகH மகH மன6YP எ0RனாH. தZைத:". இ„ உலைக ஓ"tேனH. மைல என Ex 72PவளO" மா UrP.

04. தாமைரn ெச‚Z தEa உவZத அ6 ேத3" ெசH@. க=ழHேமP வZ7 yH(னாH. தைல ஈ$-ஐZ7. எBகளாP. '€wன$ அர<க$' எH@ உவ<D" E"மலாP. இட$ தR<rH உ0G' எT" `ண$jtனாP. Uைற Uைற 7ளவ6 தா4-மல$. ெத\வ வாH மரகத மைல2ைன வ‚6Y ெந”MனாP. கைறpட'@ இைற:". 17:22 இOப7 கர". அBD" இBDமா\ ஓwன$. கர கமல" DE67 இOZத காைல2P. 9 கO UrP தாமைர< காG ^67. E0›Ž$கm".rtf 2008. 8 Yைர ெக‚ ப…தY6 72=". ஏZ7 அல$6 YO•G" i•ய. •wன$. 13 EY“G UhவO". ஓ$ ெச"iH DH(HேமP வOவoP. அயP இOZ7xbY b4 ேவP அர<க$ த" bGைம ~@வா$: 14 'ஐ-இO தைல2kH அTச$ ஆYயா" ெம\ வ• அர<கராP. E0›" ம0›ேம Page 37 of 231 .பரகY உண$Zதவ$<D உத3 ப0ணவH. ஒO ெசயP இH@. 11 ஆwன$. l‚"l@". பாwன$.மY வள$ சைடUw ம‚வலாளT" அYசயUடH உவZ7. எHைன ஆ4 உைடயவH y4>H@ எ"tராH.21. அN 7HT i' ‡டேமP i•Z7 yH(னாH. 10 எ‚Zதன$.Kamba Rámájana (1Bála). எY$ E‚Zதன$ அwpைச E0›Ž¢G". ெசHh வாH தட3" ம0டப6YP ேச$Z7. க| 7ளBDவா$. எHT" அ6 YOஇ• வ•<D. கO UrP என வள$ கOைண அ" கடP iO7. உவைக மா நற3 உ0G ஓ$rலா$. AG இO aட$ இO `ற67 ஏZY. l‚" l@". 12 iHவைர இxவ7 ஓ$ `ய•H i'` உற.

இPைலேயP. காhT". வடைவ Œதர EைளதO கG3ைட ENb4 பாய=".04. மதைலயா\ வO7" தாரR. -YOEH நாயக!உ\ Yற" இPைல' எH@ உ2$j` €Brனா$. E0›" ம0›ேம ெச\ தவ" இழZதன. வ”சக$த" தைல அ@67. 21 'oய7 எ" iOமP' எHனா. •BDவ$ உலைக. 20 எH@ அவH உைர6தo7. வைர2T". அர<க$ எH@ உளா$. இட$ உழZ7. தசரதH. வா53".Kamba Rámájana (1Bála). aட$மY •wkT". இைளய$க4 என அw பரவ ஏr. ஓ$ >சரத கைணகளாP A@ெச\ய. 'Œ$Zத7 எ" M@ைம' எHறா$. ேசைன…G அவதN6YGpH ெசH@' என. இைற”M ஏ6த=". 'வOZதP. கw தட6YT". 17:22 ெம\ வ• அர<கராP. யா". ஓ$ cw2P' எHறன$.rtf 2008. 15 'எBக4 A4 வரBகளாP. எ‚Z7 74|னா$. கச ரத 7ரக மா< கடPb4 காவலH. ெசB க0 நாயக! இ7 Œ$6Y.21. 19 'வைள“G YrN:". உைர6தP ேம2னாH: 17 'வாH உŽ$ அைனவO" வானரBக4 ஆ\. 22 Page 38 of 231 . 16 எHறன$. இட$ தRjெபH தாரR<D. இZYரH உவைக ^6தாH. iBD Sஉலைக:" `ைட67 அx6தன$. க=ழHேமP சரண" ைவ6தாH.'மHறP அ" ெச‚Z 7ள3 அR:" மாயனா$. மHறP அ" 7ளEனாH. வைளமYP அ…6Y2P வO7"' எHறனH. மா இO ஞால" உ0œ H. ஆனன" மல$ZதனH -அO|H ஆxயாH: 18 'மசரத" அைனயவ$ வரU". இH@ எைம அ|6தன$' எHT" ஏ"பலாP. நா". நH(b4 மBகல நாத" பாwனா$. ஒH@ A$ ேக0"' என. ேச\ உய$ Ea"` உŽO". •ய மா மல$ உŽT".

ம'ைற6 Yைச:Ž$<D அவY உ0œ . இைனய$ ஆr மO4 தO" வன6YP. 'ம'@ என7 ~@ AலH' எH@ அைறZYFடானாP. 25 அO4 தO" கமல< க0ணH அO4Uைற. Uh. அZத மா Uh சரண" •w. இரE. அwேயH ெச\:" பR இh7 அ|6Y' எHறாH. 26 `தPவைர அ|<D" ேவ4E ெச\ய வMFடH ~@தP ஈ7. க=ழHேமP சரண" ைவ6தாH. ம'š$. 'ம'@ என7 ~@ மாOY' என=". iO4 தO" இOவ$ த" த" உைறEட" ெசH@ `<கா$. அமரO". ஏ5-ஏ5 ^தல" U‚7" தாBD" `தPவைர அ|<D" ேவ4E. காMh அதhH•7 o2ட6 7RZy"' எHறா$. இதய67 எ0R. வானர$ ஆr வZதா$. 17:22 மா இO ஞால" உ0œ H. 'மாYர" iOத Y0 y4 மHன! A வOZதP. 'உHைனேய `கP `<ேகT<D உ@க0 வZ7 அைடவ7 உ0œ ? அHனத'D. UGrேனH.04. ம0RP. 'ம'@ யாT" கா'(H ேச\' எனj `கHறாH. வானவைர q<r. 'கா:" ம'கடBக4 ஆr. எ‚Zத ேப$ உவைக iBக. 27 ேவ4E ெச\ய ேவ0Gவ7 யா7 என தயரதH Eன3தP எHன மா UhவH ~ற. மHனவ$மHனH. UH >க5Zத வ0ண" என. 24 வா:. 'என7 ~@ மOவல$<D அசh அHன வா•:" மகT"' எHன. அHனவா@ எவO" A$ o\ அவதN6YGpH' எHறாH.21. அN:". `ராN. 28 கைல<}FG Uhவைன< b0G ேவ4E ெச\:மா@ வMFடH உைர6தP Page 39 of 231 . இO4 தO" pட'(kT". ம'@. அல$ உŽT". 'ம'@ என7 ~@ அBD அவ$<D இைளயவH' எH@ ஓத. Œ7 அற Uய•H. tதாமகH ேபarHறாH: "UHனேர எ0rHேவZதH யாH"-என.rtf 2008. க=ழH •7 எ‚Z7 oய tHன$. ஐய! MZைதq\ ŒO"' எHறாH.Kamba Rámájana (1Bála). 22 எHைன ஆmைடய ஐயH. 23 தO3ைட< கட34 ேவZதH சா'@வாH.

மா தவ6தH. `க5த'D ஒ6த சாZதனாP ேவ4E U'(H. 32 கைல<}FG UhவhH வரலா'ைற வMFடH உைர6தP '`67 ஆன bG Eைன…G அOZ 7யர" o\ ஒ|jப. 31 கைல<}FG Uhவைன அைழ67 வO" வx ப'( தயரதH ேகFடP ஆBD. வா56Y. எ6தாT" ெவல'D அNயாH. ^தல மHன$ மHனH.21. ச7Uக'D உவைம சாHšH. தைய2¡G" த0 அ|2H சைல oPவாH. 'ŒBD அ@ Dண6தாP p<க ெச‚Z தவH யா0ைட உ4ளாH? ஈBD யாH bணO" தHைம அOmY.33 'அHனவH தாH `ரZ7 அ|<D" YO நாFwP ெநGB கால" அளவ7 ஆக. தைணய$க4 உள$ ஆ"' எHறாH. வா\ைம தO கைல மைற:". 30 'பாZத|H மDட }w பN6த பா$ அதhP ைவD" மாZத$க4 EலBD எH@ உHT" மன6தH.04. 29 'வO கைல tற3".மTDல6ேத வZ7 உY6yH.rtf 2008.-அO4 உXமபதH எH@உளH. YOவO4 `ைனZத ைமZதH. 17:22 உைர6தP 'மாa அ@ aர$கŽG ம'@Ž$ தைம:" ஈHற காMபH அOm" ைமZதH. கBைக •G" ஈசT" `க5த'D ஒ6yH. ெச\ய ^B கழP l‚7.Kamba Rámájana (1Bála).-`வன" தாBD" ச67 ஆன Dண" உைட…H. இOB கைல tற3" எ0RH ேதaைட6 தZைத ஒjபாH. எ0RH. AY மTெந( வர"`". pHh எ‚ UrP இH( ெவZ 7யர" ெபODத=". YOகைல உைடய இZதn ெசக67 உŽ$ தHைம ேதரா ஒO கைல Uகn MOBக உய$ தவH வOதP ேவ0G". Eபா0டகH. ேவத நP eP Page 40 of 231 . உைர இைனய ~@" அOZ தவ$<D அரசH. இைறவ!' எHறாH. `ராN:".இ„ உலைக ஆ4uH. எ0RH ^Z தEa உகZ7 உŽT".இலBD" —• உ6தானபாதH.

இலவn ெச„வா\j ^Bbw§$! ஏD"" என.மO0ட Ex. இhய ~ற=". •a.தw6த Uைல. 7வ$ இத5 வா\. அR. கைல வலாளH இP iOZYன$. 36 'ஓசைன பல கடZ7.04. மா தான" bG67". Uhவர$< ேகFப. அOZ தவைன< bண$7"" என. பாMைழ மடZைதய$.rtf 2008. 37 'அOZ தவH தZைதைய அ'ற" q<rேய. கOZ தடB க0Rய$. அவ$ அ" Šx உைரjப. இh ஒ$ ஓசைன ஏa அ@ தவH உைற இட" இ7 எH@x.34 '"ஓத ெநGB கடP ஆைட உலrhP வா5 மhத$ EலBD எனேவ உHT" }7 இP Dண67 அOZ தவைன< bணO" வைக யாவ7?" என< DR<D" ேவைல –Y •தP. ஏBD" இைட. வண<க" ெச\தா$. iOZ7`. UO<D இத5 மடZைதய$ Uhவைன6 lழா. இOZத tH.21.இO0ட DழP. பHனசாைல ெச\7. tHT". "யா" ஏr.Kamba Rámájana (1Bála). வாH t•'@"" எHறா$. iO<ெகன எ‚Z7 o\. 7ைண ெமH bBைக. ேவத நP eP மHT Uhவைர அைழ67. அவ$<D. கO ெநGB க0. "பhj tைறையj பx6த •தP. 38 'அO<rய" Uத•kG ஆசன" bG67. "கைல<}FG-Uh வNH. தரள நைக. `ைர:4 `<கன$. "இO<க" என. இரதpைசj o2னாேர. 39 Page 41 of 231 . ஆY ஆய பாBD உள ம'றைவ அO|. l‚7 இைற”M. பைண6த ேவ\6 y4. இைனய ெச\தன$. 17:22 pHh எ‚ UrP இH( ெவZ 7யர" ெபODத=". அரசH மr5Z7. ஆa அ@" அOZ தவ6தவNH ைவrனா$. 35 ஆBD. வாH வழBகா7 ஆக. மாத$ எ‚Z7. "EலBD எனாj `NZ7 இOZதவ$ இவ$" என.

17:22 iO<ெகன எ‚Z7 o\. Mல YனBக4 Œ$Z7x. அரa உண$ZதனH. வாH UrP. சா$தP ேவ0G"" எH@. க|j`". "எ" இட6YT". மா6 தOB கh பல•G. நYகm" DளT".21. அHனவ$ l‚த=". மOZYT" இhயன வO<ைக. இO" `யP ககன •7 இைடEடா7 எ‚Z7 அO" `னP dNZ7 o7. வாைழ. நைவ இP மாதவH தHைன.04. YO நP •தP மடZைதய$. "அOZ தவ. அOZ7" என. தாைழ இH கh. 42 'வளநக$ UhவரH வOUH. 46 '€5ZதனH அwpைச. 44 "காமU".த" மன" என மO4 ைதயலா$கேள.Kamba Rámájana (1Bála). ெச"ைம ேச$ UhவரH lடரn ெசHறன$. Exக4 A$ தர. 40 'இHனவH பP பகP இறZதtH. கO"iG ெசZெந=" கEH b0G ஓBrட. 39 'YOZ7 இைழயவ$. அO மைற Uhவ$ யா¢G" ெசH@. 41 'E"U@" உவைகய$. Page 42 of 231 . இர0G ஓசைன ேசைன •5தர. ெபF` உற. "அ"ம! ஈ7. 43 'ெபO" `னP.rtf 2008. அக=" A4 ெந(. வானவH களH அம$ கG என< கOr.Dவ36 y|னாH. இ7" என. அவ¢G ஏrனாH. ைக6த அ< }Uh இவ0 அைடZதனH bP-b„ைவ வா\6 தாமைர மல$ Uக6 தரள வா4 நைக6 •ம ெமH Dழ•ன$ `ண$6த •5nMயாP?" 45 'எH@ எ‚Z7. மHறP அ" Dழ•ய$ நGவ0. மா தவ< DH(ைன எY$ZதனH . ெவD|:". EயZத ெந”Mன$. சள சள என மைழ6 தாைர காHறனDள¡G நYக4 த" Dைறக4 Œரேவ. `ைர:4 `<கன$. அOZYனாH அX.

ெவOEன$ E0ணவ$. ஆ0G இO<DநH. 49 'அO4 aரZ7. 50 'அைடZதனH. கைர எ(யா7 அைல கட=" oHறனH. அரச!' எHறனH. 47 'அரசT" UhவO" அைடZத ஆ2ைட. `ண$jtனாP" எHறாH. நP iOள தO" UhவO" lடரj o2னH மO4 ஒx உண$3ைட வரத மா தவH. உO4 தO" ேதNH•7 ஒPைல ஏ(. "வ”ச"" எH@ உண$Zத மாைலவா\. 53 கைல<}FG Uhவைன அைழ<க6 தயரதH உXமபதH நாFG<Dn ெசP=தP Page 43 of 231 .Kamba Rámájana (1Bála).21. இO<bG EYUைற இhYH ஈZதனH. மr‚" MZைதயாH. பP Uைற. 17:22 '€5ZதனH அwpைச. அரசT<D ஆM:" bG67. ஒGBகP இP iH Dழா67 உைற:4 எ\Y. ேவZதH ேவ0டலாP. சைம3". தாH அO4 UO<D இத5n சாZைதயா" Uக நலா4தைன. 52 'வ@ைம q\ தRதர வாH வழBகேவ. வள நக$ அலBகN67 எY$ pைடZYட. ஓ$ மடBகP-ஆதன6YHேமP Uhைய ைவ6தனH. வர Uh. ேவ@ உைர<Dவ7 இல7 என உவZ7. தா5Z7 எ‚ மாதரா$ த"ைம q<r.04. அ„ உலக". YOZ7 மா தவ67 அ(ஞH. யாNT" த4ள அOZ 7யரU".rtf 2008. 51 'அO<rய" Uத•ய கடHக4 ஆ'(. உ4 உ@ ெவD| o\ ஒ|6த தா" அX. ேவZ7 அO4 ெச(DழP o'(ட. "வா5Zதென" இh" என. எ4ள அO Uhவைன இைற”M. சா'ற=". Uh“G" ேவZதH. உ@ 7ய$ தE$Zத7. Exக4 A$ தர. }2P `<D. "A$ o5Zதh$ என7 இட$. 48 'வ4 உ@ வ2ர வா4 மHனH.

aமZYரேன UதPவ$ ஆய வH YறP ேச$ அைமnச$ lழ. 54 காகளU" பP இயU" கைன கட•H ேமP UழBக. ெசH@ அw2P €ழ. 17:22 எHற=ேம. மன" மrழா மR6 Page 44 of 231 . ம7ரn ெச„ வா\6 yைகய$ பPலா0G இைசjப.'ஈ0G ஏr< bண$ெவH'எHனா.Kamba Rámájana (1Bála). 55 உXமபதH தயரதைன எY$b0டைழ67 உபசN6தP b‚Z7 ஓwj பட$ v$6Y< }ேவZதH அைடZதைம ெசH@ ஒ'ற$ ~ற. வாk$ வா56Y. உXமபதH YOநாFைட எY$ZதாH அHேற. 7H@ கழP UwேவZத$ அw o'ற. கடP-தாைன `ைட •ழ. aடXH எHன ஏr.21. எ‚Z7 ஓG" உவைக:டH ஓசைன ெசHறனH .04. ெச‚Z yG" பP கலT" ெவ2P €ச. மாகத$க4 Yர0G வா56த.அரைச எY$}4 எ0R. எx• நாண அY$rHற iலZ ேத$ >H@ அரச$tராH இxZ7x. இைவ உைர6தாH க|jtH p<காH: 57 'யாH ெச\த மா தவ—! இ„ உலக" ெச\ தவ—! யாy! இBஙH. வா567 எGjப. மா மR6 ேத$ ஏ@த=". இைடEடாமP. வாH ெச\த aட$ ேவV\! அைடZத7?' என. UY$rHற ெபOB காதP தைழ67 ஓBக. கY$ b0ட aட$ ேவலாH தைன q<r. 'இH@ எம7 Eைன UwZத7' எனn dNZதா$ மல$ மாN. அO ெந( ABr. எG67 இ@க UயBகVG".rtf 2008. க‚Z7 ஓG" வN Mைல< ைக< கடP-தாைன `ைட •ழ. 56 எY$b4வாH வOrHற வய ேவZதH . மாகத$க4.UhவரHதH அwஇைற”M.தைன< க0›'@. கான" பாட. அO மைற eP ேவYய$க4. கழ' காP ேவZதH.

'அ„Eய" A67 உய$Zத மன67 அOZ தவைன< bண$Z7 ஆBக0 EGjெபH. 'யாவ7?' எHறாH.04. yG 7'ற மல$6 தாராH EOZ7 அ|jப. 61 Page 45 of 231 .அOமைறeP வwவ" b0ட7 அHன UhவரH உைற:4தைன அ›r.21. வரHUைற ெச\Yட.rtf 2008.அwஇைண6தாமைரக4 அ"iH மHT மR Uw அRZ7. 'இவ0 A ேச$Zத க„ைவ உைர67 அO4Y' என. கைல<}FG UhவH மைனE:டH அ…6Y<Dj `றjபGதP மHன$tராH அகHறதHtH.59 கைல<}FG Uhவைன தயரதH EOjபjபw அ…6Y<D அைழ67வOவதாக உXமபதH ~றP ெச„E ந@” சாZ7 அ|67. ஆHற ெச„E Uw…\!'என=". கடHUைறக4 யா3" ேந$Z7. 'இவ0 A வOத'D ஒ6த7 எHைன?' என.ஓ$ ம0டப6ைத அ0p.வயேவZதH. இh7 உவZதாH. ைப" iH ‡ட67. அwக4!' என.ெத„வ$ ஊH ெச\த aட$ வw ேவP உXமபதH என உைர<D" உர36 yளாH 58 ஆடகj iH aட$.Kamba Rámájana (1Bála). மன" மrழா மR6 ேத$ ஏ'(. ேத$ ேவZதH தைனq<r. 'அwேய'D ஓ$ வர" அOm". ேதH ெச\த தா$ ¤•6 ேத$ ேவZைதn ெச‚ நகNP bண$ZதாH . பாடகn ெச" ப7ம மல$j பாைவய$ பPலா0G இைசjப. ஏG 7'ற வwேவVH தைன இO6Y. aர$ நாG ஈZதாH.ேத$ஏ(n ேசைன“G"அ…6Y ேச$ZதாH. >க5Zத பNa அரச$tராH கழறVG".இைம<D" அR மாட6 Yைட. 17:22 வாH ெச\த aட$ ேவV\! அைடZத7?' என.60 உXமபதH ேவ0ட.

Kamba Rámájana (1Bála). மாYர" iOத y4 மHன$மHனHUH ஓYன$. i(pைச ெந(ைய UHhனா$. ஏ(n MறZதாH மHk. EறP b0ட மR மாட அ…6Yநக$ அைடZ7. அw இைற”M.rtf 2008.21. ேவZதT". 65 தயரதH மr53டH Uhவைன எY$b4ளP •7வ$ அ„ வx அ…6Y 7Hhனா$. 66 Page 46 of 231 . 'ேவZத$ேவZதH க„ைவ ஒxZ7 உய$ZதனH' எH@. Uh வர3. 17:22 எHறாH. 7h அ@ Uhவர$ lட$Z7 •5வர. 62 'அ„ வர" தZதன".உய$v$6Yn ெசB}PேவZதH. கைல வலாள! ெச„E •தP YOE¡G" oZ7 ஏ@க!' என. வhைத:". க|6தன$ . அO மைற வw3 oH@ ஒ|$ UhவT". ஓத. 61 '`ற3 ஒH(H iOFடாக6 7ைல `<க ெபOZதைகதH `கxP ^6த அறHஒH@" YOமன6தாH. இh6 ேத$ bண$Y' என. காதP எHற அள3 அ@" கட=4 ஆ5ZதனH. அY$ DரP ேத$ bண$Z7. அOZ தவ6yH அைறதVG". ேதவ$க4 மr5தP Dh Mைல வயவT" கரBக4 ~jtட. 64 அZதர 7Z7p Uழ<r.அறU" ேதவO" 'ெவZ7 எ‚ bG Eைன €FG" ெம\"UதP வZ7 எழ அO4 தOவாH' எH@ எ0Rேய.அமர$கm<D இட$இைழ<D" அ3ண$ ஆ…$ YறP உ0ட வwேவலாH. ஆ\ மல$ MZYன$. இவ0 A •4தP!' எHறாH."தசரதH" எH@. 'இதhP. ெவ„ அர" YH@ அ2P பைட<D" aட$ ேவVH.04. 63 UhவH oவைத< க0G.

இவ0 அைடZெதனj tறBDவாH தைன. ஆM ^6தன. ஓசைன இர0‰G ஒH(ேன. Dைட“G".Kamba Rámájana (1Bála). உைழ2H y'றU".04. 72 அw DரP Uரa அY$ அ…6Y மா நக$ Uw:ைட ேவZதH. 68 நP தவ" அைன67". ேவZத$த" ேவZதH.21. இைண b4 தா4 மல$ E‚ZதனH. அY$Z7 எ‚ Uரaைட அரச$ }மகH UY$Zத மா தவUைட Uhைய. U'@ உறj i•தO S$6YயாH தைன. a'(ய ‘ைர:". இரத" ஏ'(ேய. ŠxZதனH ஆMக4-UYய நாHமைற< b‚Z7 ேமP பட$ தர< b‚b"` ஆ2னாH. ixZதன மல$ மைழ. ெம\"ைமயாP. இயPiG bண$ZதனH. E0wடj i•தO" Eைன வலாளைன. ஓ$ கwைக2H அைடZதனH. 17:22 எ‚ZதனH iO<ெகன. இரத" ஏ(னH. 69 அ0ட$க4 7யரU". i•தO தட< ைகயாH தைன. அர<க$ ஆ'ற=". Dல3 eP Uைற6 த0‰G". UhவH ஆM ~@தP 'tY$Zத7 எ" மன6 7ய$j tறBகP' எH@ b0G. -கமல வா4 Uக வw3ைட மடZைதய$ வா567 எGjபேவ. 73 Page 47 of 231 . 67 தயரதH அwவணBக. D0wைக. 70 இxZ7 o\ இரத". `யP ix தட< ைகயாP l‚7. அ" UhவkG". க0களாP எY$ZதனH. ஆ0G.rtf 2008. ேவNkGேம. ŠxZதன பP இய". ஓ$ நைவ இலா உOj ெப'@. Uரச" ஆ$6தன. E‚Zதன ŒEைன. 71 தயரதH UhவTடH அ…6Yைய அைடதP அயP வO" UhவO" ஆM ~(ட. iBD A$< கயP iO Ex“G" கைல வலாளைன.

ேவ@. oH@ ஒ|$ `hத! >H அO|P ^6த எH ஆHற lP Dல" இh அரMH ைவDமாP. 78 ைமZத$ இPலா< Dைறைய மHனH ெதNE6தP 'உலj` இP பP ஆ0G எலா". 'மHனவ$மHன! ேக4: வMFடH எHT" ஓ$ நP ெநGZ தவH 7ைண. அலj` A$ உG6த பா$ அ|<D" ைமZதைர Page 48 of 231 . இழj` இHறா" அX. aOYேய >க$ } Uh<D அரசைன இO6Y. இH@ எைன அைழ6த7 இBD? இய"`வா\!' எHறாH. >Hைன இ„ உலrhP >Oப$ ேந$வX?' 77 எH@ இைவ ப'பல இhைம ~(. அO மைற வw3 oH@ ஒ|$ EMFடT". ேவ6தைவ i•ய ேமEனா$. தைனய$ வZYல$. UhவரH இh7 q<Dறா. உ@க0 இH(ேய. 'நP DH@ உற5 வN Mைல< Dவ36 y|னா\! நH( b4 அN மக" நட6த எ0R…. b4 கடH ஏUற6 YO6Y. 17:22 வw3ைட மடZைதய$ வா567 எGjபேவ. 74 தயரதH கைல<}FG Uhவைன உபசN67 ŠxதP மா மR ம0டப" மHh. நைவ இP ெச\ைகயாP.04.Kamba Rámájana (1Bála). இைனய ெசjtனாH: 75 'சாHறவ$ சாHறவ! தOம".rtf 2008. 73 வMFடTடH கைல<}FG UhவH அரசைவ அைடதP கசFG@ Eைன6 lxP க4வரா\ உழP அசFட$க4 ஐவைர அக67 அட<rய வMFடT". மாa அ@ • மR6 தEMைட.' 76 UhவH தHைன அைழ6த காரண" Eனா3தP எHன=". யாH தவ" உைடைம:". தலj iைற ஆ'(ெனH.21. மா தவ".

இh நPக ேவ0GமாP. அக Eைர ந@ மல$ •E. 84 Page 49 of 231 .' 79 ைமZதைர அ|<D" ேவ4E இய'றேவ0G" என UhவH ~@தP எHற=".04.ஏZYேய. அ6 தழ•H நாjபேண. . 81 UhவH பHhO YBக4 ேவ4E இய'(. 80 மHனH யாகசாைல2P `DதP ஆயத'D உNயன கலjைப யாைவ:" ஏெயன< bண$Zதன$. தா இP வானக" E‚Brன$ E0ணவ$. தக3ைட Uh:". ஆDY வழBrேய. மக3 அO4 ஆDY வழBDதP UழBD அழP U"ைம:" UGr. >Oப$<D ஏZத=".•5 Œ எNj பBr:".21. ஈ$-அ@ YBக4 வா\6த tH.ஏ‚" ஓ"tG" வH YறP ைமZதைர அ|<D" மா மக" இH@ A இய'@த'D எ‚க. அ" iH தFwhP •ய நP aைத. >க$ t0ட" ஒH@. ஏெயன. MவZத க0›" ஆ\. ^த" ஒH@ எ‚Zத7 . 82 Uகமல$ ஒ|தர Š\67. வாH உŽ$. aைத >க$ t0ட6ைத6 தைர2P ைவ67 மைறதP ஆ2ைட. தழBrன 7Z7p. 'அரச! A இரBகP. 17:22 அலj` A$ உG6த பா$ அ|<D" ைமZதைர நலj `க5 ெபற. ெவ| இH@ எHனேவ. •ய நP `னP ப©இ. 83 ேவ4E6 Œ2P ^த" எ‚Z7. இ„ உலD ஒH@—? உலக" ஈ$ . கன•H >H@. aOY eP Uைற சா\3 அற6 YO6Yய சாைல `<கனH. ஈ0G!' எHறாH. ஆ$67 எழ. மக அO4 ஆDY வழBrனாH அX.Kamba Rámájana (1Bála).rtf 2008.

ஓYம" ைவD@ }சல மHன$ மHனேன. ேவZதைன. சBக" ஆ$67 எழ. •ம ெமH aN DழP l0ைட6 •ய வா\< காமO }சைல கர6YP. தம¢G ஆ$jபேவ. ேதவ$ ஆ$67 எழi\ைக:". மHன$ மHனவH. அ|6YயாP' எHறாH. ஓ$ பr$. அ" Uைறn ெச\ைக2H அ|6தனH. அZதணH ஓ"tட UwZதtH. உNய மாத$கFD. UHன$. உலD காவலH ஏ"பVG எ‚ZதனH . 86 ைககயH தைனையதH கர67". ம(67" அ„ வx ைத6த7 ^த".21. 'இhn சp6த7 எH பைக' என. 74ளேவ. 90 Page 50 of 231 . ix=". 89 ேவ4E UwZதtH தயரதH அரசைவ<D வOதP வா" பN ேவ4E:". நYகm".rtf 2008.aர$<D ேவZ7.Kamba Rámájana (1Bála). தயரதH த" மைனEய$ Sவ$<D" t0ட6ைதj பr$Z7 அ|6தP மா Uh பR6Yட. அ6 தவT". 85 UhவH பR6தபw. A$ைம2H ap6Yைர<D அ|6தனH . 88 tY$Z7 €5Zதைத:" தயரதH ap6Yைர<D அ|6தP tHT".யாO" ஏ6தேவ. ேவ@ உலrH ஓBrய மHT2$தம<D A4 வலU". 'உ\6த நP அUYைன. tY$Z7 €5Zத7தHைன:".04. ap6Yைரதன<D நPrனாH ஒHனல$<D இடU". 87 நp6Yர$ நG<D@ நல" b4 Š\"`ைட >p6 YO மர`ளாH. தா" உற அ|6தனH. அj ெபOZதைக. மகாைர நPDவ7 ஆ" `ைர ஆDY tற3". அ6 தD மரtP>H@. 17:22 ைவ6த7 தைரpைச.

ேவZத$ •5தர. ேத$.Kamba Rámájana (1Bála). உNய ப'பல உைர ப2'(.04. அரசைவ அைடZ7x. 94 த"ைம வணBrய தயரதT<D ஆM ~(. 96 Page 51 of 231 . அயT" நா0 உற உைர ெச( UhவH தா4 வணBr. A$ y\ZதனH . ஓBrனாH. பN.சர: நP 7ைற<க0 எ\Yேய. 'உ\ZதெனH. ெவ@<ைக. ேத$pைச வZத மா தவ¢G" வx<b0G ஏrனாH.rtf 2008. 95 'எZைத! >H அO|னாP இடNH ABrேய உ\ZதெனH அwயேனH' எHன. 92 ேவZத$கFD. இரைல நP MOBக மா இைறவH தா4 lழா. 17:22 UO‰G பP இய" UழBr ஆ$6தன. ெபNய நP தவ" இhj ெப@வ7 யா7?' எHறாH. அO4 தO" அைவ2P வZ7 அரசH எ\YனாH. AG அZதணாள$<D" ைக" Uைற வழBrனH. பP இய" 7ைவjப ஏr. வா\Zத நP 7r•G. ஒ0 தவH. U6த ெவ0Dைட EரM ேமP >ழ'(ட. கனக மாNேய.21. ெதO4 தO ேவ4E2H கடHக4 Œ$Z7x. அரdG. 93 தயரதH வMFடைன வணBDதP Uரa இன" கறBrட. இO4 தO" உலகU" இடNH ABrன. MZைத:4 மr5nMயாP வா56Y. E0›Ž$<D அ" Uைற அ|67. சர: நY2P தயரதH AராGதP ெச\" Uைற< கடH அைவ Yற"பP இH(ேய ெம\" Uைற< கட3Ž$<D ஈZ7. வNைச<D ஏ'பன ஈZதனH. கைல<}FG UhவH தH இOjtட6Y'D •4தP அNய நP தவUைட வMFடH ஆைணயாP. 91 ேதவ$ Uத•ய யாவ$<D" Mறj`n ெச\7.

இOZதனH. மOEய வயா•G வO6த" 7\6தtH.21. •ய க'கடகU". iO அO YO Uக" அH(. 98 }சைல வ2'(P YOமாP அவதN6தP ஆ2ைட. >H@ அமர$ ஆ$67 எழ. i'` AG உOவU". ேநp ேவZதேன. எ‚Z7 74ளேவ. E0›Ž$கm". ெதNைவமா$கm".rtf 2008. 99 M6தO". ேவ\ `ன$^சU".04. E6தக UhவO". 100 ஒO பகP உலD எலா" உதர674 iYZ7. Page 52 of 231 . Ea"`". E0›Ž$கm". மா இO ம0மக4 மr5EH ஓBrட. பாBDO Uhவ$ தா4 பxnM ஏ6தP b0G. வாசவH Uத•k$ வணBr வா567ற. அ”சன< கO Ur' b‚Z7 எxP காFG" –Yைய. Uைற Uைற ெநOBr ஆ$j`ற. 96 ஏைனய UhவO" ஆM வழBr ABDதP வாBrய 7யOைட மHனH. YO உறj பயZதன4 . 97 ேதEமா$ SவO" கO3@தP ெதNைவய$ SவO". 101 ைகேக2 ைமZதைனj ெப@தP ஆைச:". ஓBrய உவைகய$ ஆM…G எழா. த67றP ஒxZ7 A4 தOம" ஓBகேவ. மYய—G ஒjப6 yH(னா$. ^சU" •னU" i•ய. M(7 நா4 ெசªஇ. இய<கO". 17:22 வZத மா தவ¢G" வx<b0G ஏrனாH. நPrனா4. tHனO".Yற" b4 }சைல. அO மைற<D உண$3 அO" அவைன.Kamba Rámájana (1Bála). ABrன$. >6தU". பOவ" வZ7 அைடZத எPைல2H.

அUத ஏ5 இைச பாwன$ rHனர$.21. 102 ap6Yைர இO மக3 ஈHறா4 தைள அE5 தO3ைடn ச2ல}பT". 'உலD இh நைவ இH@' எHறன$. E6lG இH iO4 தா" உற வழBr. தான" ெச\7 tH DழZைதகைளj பா$6தP மா UhதH¡G. அZதணாள$க4 ~wன$. ஓwன$. நPrனா4. அZதரpைச< ெக‚p ஆ$j`ற. 104 வானவ$ மr5nM ஆwன$ அர"ைபய$. ஏUறj `னP ப©இ.rtf 2008. ஈHறன4. நா«G }m" >Hறைம நாwன$.04. இைளய ெமH bw. 7ைவ6த பP இய". மHன$ மHனவH.Kamba Rámájana (1Bála). 103 பட" rள$ பP தைலj பாZத4 ஏZ7 பா$ நட" rள$தர. மடBக=" மகUேம வா5EH ஓBrட. மைற நEல நாடக". –Yட$ ஆ\Z7. MலYய$. Eட" rள$ Ex2னா4. } மகா$ YOUக" D@r q<rனாH. 105 `தPவ$ tறZதைதn ேசwமா$ தயரதhட" ெதNE6த=". மாa அ@ ேககயH மா7 ைமZதைன. உவைக ~( >H@ ஆwன$. ெவ0 சBக" ஆ$j`ற. உலாEன$. rைள:". இைளயவ' பயZதன4. 17:22 ^சU" •னU" i•ய. 'நா4 Uத•யன நH@' எHப7" ஓwன$ அரசHமாFG. 106 தயரதH `னP பwZ7. •FG". '€wன$ அர<க$' எH@ உவ<D" E"மலாP. அைள `D" அரEkG அலவH வா53ற. 107 `தPவ$ tறZத மr5nM2P தயரதH `NZத ந'பRக4 Page 53 of 231 . உ"ப$ U'@ேம.

காைல:" மாைல:". சைம<க. இHப" எHற அள<க அO" அள<க$ எ\Yனா$.21. யாைவ:".04. க0 அகH YO நக$ க|j`< ைக"pDZ7. >Y >ைற தO சாைல தா4 A<r.rtf 2008. ஈ$-அ@ நாm". pH tற5 •ajtனா$ தாU". 108 'பைட ஒxZYGக. அZதணாள$த" சாைல:". M6த" உ@" க|…G MறZேத. களபU". சZY:". நானU". •Eனா$ . அR மாைல:" ŒபU". அைற பைற' எHறனH . உடP o$6தன `ளக". இ‚7". `ைட ெக‚ Eழா•G i•க. 109 'ஆைலய" `7<Dக. எ0ெண:". எBக›". யா0G ஒ$ ஏ5. Yரm" பாBகO". A4 >Y •$6தன$. Uw ேவZத$. கட3ள$<D. நகர மாZதO". ேவYய$. E"மலாP. 17:22 `தPவ$ tறZத மr5nM2P தயரதH `NZத ந'பRக4 '"இைற தE$ZYGக பா$.அரச$ }மகH. த"பYகேள. 111 ஆ$6தன$ Uைற Uைற அHtனாP. வ4mவ$. வ(யவ$ UகZ7 b4க" எனா. ச7<கU". Eைட ெப@Dக. நைட:@ >யமU" நைவ இH@ ஆDக. 110 ெச\Y ேகFட நகர மாZதNH மr5nM எH`x. யாைன •pைச நH பைற அைறZதன$. Uைற ெகட. ேவ$ iw6த. 113 பHhர0G நா4 கx67 வMFடH DழZைதகm<Dj ெபயNGதP இ6தைக மா நக$. Page 54 of 231 .€Yy@ேம. வழBDக' எHறனH. எY$ எY$ dP•னா$<D எலா".'Œ$6தH' எH@ அ(Zதy அவ$த" MZைதேய? 112 ப0ைண:" ஆயU". இh.Kamba Rámájana (1Bála). a0ணU".

இ„ வx. 17:22 M6த" உ@" க|…G MறZேத. இைச6தனH அHேற. 115 aரதல" உ'@ ஒ|$ ெநP• கGjப Eரத மைறj iO4 ெம\Zெந( க0ட வரதH. >Y எT" நY கைலமைற…$ ெம\ வx உவN >ைறZதன ேமHேமP. ச67O<கH. 116 உல<Dந$ வ”சக$. இைறவH ைக வx. >ல< bw:" 7ய$ A6தன4. உY6YG ம'ைறய ஒ|ைய. அZ நா4. தள$ ைக< கN எ\6ேத. ெபய$க4 இைச67x.rtf 2008.21. தாவா ெம\6 தவH நாம" EYjப மY6தாH. பரதH. 114 இராமH. ஓEய எx=ைட ஒOவைன அல7.Kamba Rámájana (1Bála). என நாPவO<D" ெபய$ ைவ6தP aரா மைலய. EராE. 117 'U67 உO<b0G ெச" UளN அல$ZதாP ஒ6YO<D" எx=ைடய இ„ ஒ|யாP. ஓ$ Page 55 of 231 . எ6 YO<D" ெகG"' எHபைத எ0ணா. 119 த" Dமார$க4 •7 தயரதH b0ட அH` 'காE:" ஒ|$தO கமலU" எனேவ. 'ச67O<கH' எனn சா'(னH நாம". `கPதO மைறயாP. 'இராமH' எனj ெபய$ ஈZதனH அHேற. உ"பO" உ\Zதா$. 'அரா-அைண2P 72Pu\!' என. அ|6தO4 ெம\jiOm<ேக. 'பரதH' எனj ெபய$ பHhனH அHேற. 118 ெபயNFட o7 தயரதH தான" ெச\7 உவ6தP i\ வx இP Uh. Eல<க அO Š\"tH EளBD ஒ| நாம". இZத. இல<DவH. த6தைம ஒH@" உண$ZYல$. 'இல<DவH' எHன.04.

அR >லமக4தH ெச\தவ" உைடைமக4 ெதNதர. உவ4 அO மைற2¡G ஒx3 அ@ கைல:". Uதலா ஏைனய tற3". 120 Dமார$க|H வள$nM அp$7 உD Dதைல“G அR நைட ப2லா. 'இ(„)அளவ7' என ஒO கைர t(7 இலவா.Kamba Rámájana (1Bála). இ3|:". அO|H ேமEனH .21. அவh6 YO3". இவ$க|H. அ„ இயPthP அைட:'@.04. Page 56 of 231 . வானவ$ தhUதP. ைம தவ5 ixPகm". இைணtNயாYO6தP ஐயT" இளவ=". ஓ$ ஆE:" உடலU" இல7' என. இவ0 >H@ ஒO i‚7 அகPrல". அZ நக$ உைற ெசனU". rைள“G வளர. 17:22 ஓEய எx=ைட ஒOவைன அல7. வாE:". தமரம7டH வள$ ச7மைற என3". அமரO". Dமர$க4 >லமக4 Dைற3 அற வள$ நா4.உலDைட ேவZத$த" ேவZதH.rtf 2008. Ypர" அ7 அற வO YனகரH என3". 124 இராமT" இல<DவT". 122 பைடj ப2'M யாைன:". தவ4 மY `ைன அரH >க$ Uh தரேவ. பரதT" ச67O<கT".121 வMFடH கPE க't6தP ச3ளŠG உபநய" EYUைற தOD'@. நY:". 'ந" இடXG இO Eைன 7RதO". ஊH உ@ பைட பல Mைல“G ப2லா. உைற' என உ@வா$. மOE. இரதU". 123 Uhவ$ Uத•ய யாவO" Dமார$கைள EO"`தP அO மைற UhவO".

17:22 ைம தவ5 ixPகm". அவ$க4 உவZ7 Eைடய|6த=" எY$ வO" அவ$கைள. ஒ|$ கமல" அ7 அலரா.21. க|யாP. எைன ஆ4 வரதT" இளவ=" என மOEனேர. `ைட வO" இளவ="' என. உைர நh `கPவா$. எY$வா$. 128 'கடP தO UrP.Kamba Rámájana (1Bála). 127 ஏைழய$ அைனவO". rைளகm". இவ$ தட Uைல. அRநக$ 7@Dவ$. ஒxrல$. 129 நகர6தவNH நலைன இராமH உசா3த=". மைறeP உைரதO i‚YT". 131 Page 57 of 231 . ஒOcw பrரா7. –$ i‚7. 125 பரதT" இளவ=". அவ$ மனH உ@ கட34தா5Dவ$-க3சைல தயரதH எனேவ. இரதU" இ3|:" இவNT". y\ ேக5 rள$ ம7ைகய$. எம7 உ2OடH ஏ5 மrதல" U‚ைத:" உ@Dைவ. வாE:". 'இைளயா$ வாxய!' என. UY$ தO கOைண2H Uகமல$ ஒ|ரா. >க$ `கPவா$. மOE. கா$ வர அல$ ப2$ iO3வ$.rtf 2008. 130 அஃ7. 'எ7 Eைன? இட$ இைல? இh7 •" மைன:"? மY தO DமரO" வ•ய$bP?' எனேவ. ெவ( ixPக|Hவா\. இைளஞO". வட வைர:டH வO ெசயP என. ஈரŠG உைறதO UhவரNைட o\. எைம:ைட இைறவH.04. 'ெந\ DழP உ@" இைழ' என >ைலYNவா$. இஃ7 ஒO iO4 அல. 'ஐய! >ைன எம7 அரa என உைடேய". 126 நாHD DமாரO" Uhவர$ இOjtட" ெசH@ மாைல2P •4த4 €ரT". மலXH உD பகP அள3' என. மைற:" தட3தP அ(3 அO தh UதலவT".

அவ¢G" இhYH ஏrனாH. கPE நல" இலாj `லைம. Uைறைம2H கடH Uைற U'(. 4-1 aG lxP அர<கராP lைலZ7.rtf 2008. MZைத•7 Page 58 of 231 . 5-4 ஆயவ$ அயH UதP அமர$. இராமH இh7 இO6தP இj பNa. நH™$n Mைற இலா நகO". o=". oகj `ண$j` இலா இளைம. aG அம$ களH அw கலZ7 ~ற=".21.04.Kamba Rámájana (1Bála). •a இலா$ o•6 •\ைம. மாa அ@ aட$ மR ம0டப" 7Hh. இைளய €ர$க4 தj` அற அw >ழP த‚E ஏ67ற. அR நக$ உைற:" யாவO". ேச\ இலாn ெசPவ"' எHறாH. அ„ அர<கைர அx67< கா6YேயP. நாHUக< கட3ைள அw l‚7. 5-1 கைற pட'@ அ0ண=" கட3Ž$கm" மைற Uத' rழவைன வZ7 ந0ண=". 5-3 எH@ இைனயன பல இய"t. Uj பர" iO|T" UதPவH ைவD@". 'யாH இh அGrெலH' என ம@67. 5-2 வடவைர< DGp2H நGவ0. U0டக67 இைறவT". 'எBக›". ெம\j `க5 `ைனதர. அவ¢G ஏrனாH. ேமவ6 7ைற இலா வனச வாE. அமர க0டக$ இw >க$ Eைனய" அ7 இய"tனாH அX. 132 pைகj பாடPக4 'iைற இலா அ(3. பG iO4 உண$Zத அj பரமH. tHனO". 17:22 யாவO" o'ற. நைற இலா மலO". வாH உŽ$. கH(. ஈ@ இலா நாயகH இO பத" நயZ7. ஒH(ய உ2$கm" உலD யாைவ:" இH@ A பைட6Y' எH@ இைச67.

இைறவா! இட$j பா$6Y…?-YOj பா'கட' ப4|2H S$6Yேய! UதPவா! UrP ேமhயா\! 8-2 'அZதகார67 அர<க$ ெச\ ŒைமயாP. 8-3 அ( 72P எ‚ZதனH.21. ஐயைன6 தாH Uக" q<rேய சா'றP ேம2னாH. வணBr< ~@வாH. AG உ@ மாைல க'கடக". 15-1 என< கைல மா Uகn MOBகH இ„ உைரதைனn dல. கா<rல$த"ைம யா" ஏ6Yேய இைள6y". YO உள67 அ(Z7. அBD எ\தேவ. ஒH(ய தமhய67 எ‚Y ஓYனா$வH YறP aர$ DO வா567 எGjபேவ. த" மன6 7ய$ அகH(ட. இைறவா! cwj oYhP வZ7 மா'(G" வ0ண" எம<D அO4எZைதேய! கOணாகரேன!' எனா. மா மY6 ேதH உ@" இதx அ" ெதNயP ேவRயாH ஆனவ$ தைம< கர" அைம67 அBD.04. அவH அO மைறக4 ஓYேய. 8-1 'கா6Y A எைம. MZைத•7 ஓ\3 இலா7. 9-1 வானவ$ அ" Uைற வழBக.rtf 2008. அைன67 உலD உ2¢G" அறBக4 உ\ய. தரRப$<D அரசH தாH மr5Z7. தா" ெதNZ7. இைவ >க56தP ேம2னா$. இைறவT". 106-2 Page 59 of 231 . 78-1 ேமட" ஆ" மY. ேநய—G இOZ7. •H கைழ. ஏைனய$ த" தம<D" தD" Uைற2P. ஏகாதச$ நாPவ$ உnசேர. cZ7Ž". அமர$ ~jtG" மைற Šx6 7Y ஒ• வZ7 இைச<கேவ. AY ேச$ ஓைட மா க|@ அனாH உதய ராM }4 நாwH.Kamba Rámájana (1Bála). YY நவp. >ைற Dண67 அமர$க4 >ைன67 அைழjபைத. 106-1 எHறன$ சாதக" ஈச'D. 17:22 நாயகH இO பத" நயZ7.

rtf 2008. ஓ$ `ைன மR ம0டப" i•ய எ\YனாH. ைகயைடj படல" மr53டH வா5Zத தயரதH அரச$த" ெபOமகH. 106-2 q<rனH க|j` எழ. 2 தயரதH அNயைண2P €'(O<க. 1 நைன வO க'பக நாFG நP நக$ வைன lxP மY pD மய'D" MZைதயாP >ைனய3" அNய7.04. Uhவ$ ஏ67ற. அrல" யாைவ:" Eரa@ தh< Dைட EளBக. 107-1 aZதரj iwகm" ெச" i' a0ணU" சZதன" A¢G கலZ7. நாFட" ஓ$ ஆ2ர" இPைல எH@ ஐய" ABrனா$. இj பால$' எH@. 'ஐய! எH பா<rய" ப•6த7. பா$ pைச இZYரEP என< rடZத7 எBDேம.Kamba Rámájana (1Bála). கைர அ@ YO நக$ Eழ•G க|ய$. அரசT". ைதயலா$ பZY2P. •ணBD ேக4E eP ஆ<rய Uhவைன வணBr. இOைம:" உத3@ தானU" ஈZதாH. Mவ(யாP Mதற. பா$ கா<D@" அரசT". கைர ெசயP அNய7 ஓ$ க|jtH ைவD" நா4. ேச\ இO Ea"tைட6 YN:" சாரண$. அHனj tரசன" மதைலய$ ெப@ வx உதE.21. Ea"tH A0ட7. 120-1 6. 115-1 அO மைற ெந( வx. 17:22 வH YறP aர$ DO வா567 எGjபேவ. ெவH( ேச$ Uரa ஒ• கறBrட. கழறP ேம2னாH. 3 Page 60 of 231 . Eaவாp6Yர UhவhH வOைக •ய ெமP அNயைணj i•Z7 yH(னாH. 'நாயகH இவHbP?' எH@ அ2$67.

21. கZத மலNP கட34 தH வர3 கா›" இZYரH என.Kamba Rámájana (1Bála). அH@. அZதரதல67 இரE அ”ச. நக$. அPலா7. 4 தயரதH Uhவைன வணBr உபசN67 ŠxதP வZ7 Uh எ\7த=". DH@ அ|<D" Dல மR6 y4 ச"பரைன< Dல6yG" lைல67. பா'கட=". ஒ| E”ச. 5 பRZ7. எH Eைன6 lட$' என6 l‚7 dP=": 6 '>ல" ெச\ தவ" எH@ உணNH. பP நகU" நD ெவ4|j பhவைர:". `கP உ0œ ? இகP கடZத `ல3 ேவV\! 8 'இH த|$< க'பக ந@Z ேதH இைட 7|<D" >ழP இO<ைக இழZ7 oZ7. q<r. Dைற இரZ7 >'ப. 17:22 மடBகPoP Š\"tனாH UHன$. UhவH yH(னாH. க'பக நாFG அR நகO" மR மாட அ…6Y எHT" iH நகO". கw7 எ‚Z7 அw பRZதாH. எ|வZத இ7 UZ7 எH Dல" ெச\ தவ"' எH@ இh7 ~ற. A b0G Page 61 of 231 . மR ெச'@` D2'( அE$ ைப" iH அRZத தEa இFG.04. ேதவXG இட" b4 நாHUகைன:" பைடjெபH ஈ0G' எனா6 lடBrய. 7h உ@. இh7 அO6Y“G இO6Y. யாH வல" ெச\7 வணBக. A. இைணZத கமலn சர0 அOnசைன ெச\7. Uh ~@": 7 தயரதைன Eaவாp6YரH `க5தP 'எH அைனய UhவரO" இைமயவO" இைட¬@ ஒH@ உைடயரானாP. 'இHேற 7RZத7. மா$tP அR ஆர". ெநw…\! எH நல" ெச\ Eைன உ0G எhT". ப7ம ‡ட67 அZ நகO". >H@ அ|<D" தh< Dைட2H >ழP ஒ7Br.rtf 2008. அH@. 'மHT2$ அடBக=" உலD" ேவ@ அைம67.

tH Šx:" UhவH.12 தயரதH தாேன வZ7 ேவ4E காjேபH எனP lைட ஊ'(H ேதH 7|<D" ந@Z தாராH ஒOவ0ண" 7யர" ABr.11 தயரதH 7ய$ உ@தP எ0 இலா அOZ தவ6yH இய"tய dP மOம6YH எ( ேவP பா\Zத `0RP ஆ" ெபO" `ைழ2P கனP •ைழZதாெலனn ெசE2P `DதVG". 'யாH ெச\வ7 அOmக!' என ேவ0GதP உைரெச\:" அளEP. கரBக4 ~jt. 'க0 இலாH ெப'@ இழZதாH' என உழZதாH கGZ 7யர"காலேவலாH.rtf 2008. ஆBேக: 10 ேவ4E கா<க தயரதhட" கNய ெச"மைல UhவH ேவ0டP 'தO வன674 யாH இய'@" தைக ேவ4E<D இைட¬@. 17:22 lைல67. Page 62 of 231 . உ2$ இர<D" bGB ~'(H. "ெசOUக67< கா6Y" என. தவ" ெச\u$க4 ெவOவரn ெசH@ அைட காம ெவD| என. உைளயn dHனாH. `ரZதரH இH@ ஆ4rHற7?-அரச!' எHறாH. 'அைரa எ\Y இOZத பயH எ\YெனH. ஆ$ உ2$ >H@ ஊசலாட. அவH Uக" q<r. ம'@. >H M@வ$ நாPவNT" கNய ெச"மP ஒOவைன6 தZYGY' என. உ4 >லாEய 7யர" tw67 உZத. Uைரa எ\7 கைட6தைலயாH UH Šxய. இhn ெச\வ7 அOmக!' எH@.04. உ4ள674 ஒOவரா=" கைர ெச\ய அNய7 ஒO ேப$ உவைக< கடP ெபOக. >Oத$ இைட Eல<கா வ0ண". 9 தயரதH ைக ~jt6 l‚7.21. A b0G அH@ அ|6த அரa அHš.Kamba Rámájana (1Bála).

o\6 Yைசக4 எPலா". ேமP ெவ2P கரZத7. வZ7 அOD சா$ZதனH. `ரZதரT".21. M(யH இவH. UhuG எ‚ZதனH. வMFடH ~@வாH: 15 'ெப\:" மாNயாP ெபOD ெவ4ள" o\ Š\ b4 ேவைலவா\ UGD" ஆ@oP.04. ெபN…\! பR இ7ேவP. 16 தயரதH இராம இல<Dவைர Uhவhட" ஒj`E6தP DOEH வாசக" b0G. 17:22 ABr. 'பைட¬'ற" இலH. ெசH@' என. இO0டன. பh A$< கBைக `ைட ஊ'@" சைடயாT". `DZ7 ெச\:" இைட¬'@<D இைட¬றா\. 'ஆ"' என இைம…$ அ2$6தன$.'வOக எHறனH' எHனVG". நாHUகT". '>H மக'D உ@6தP ஆகலா உ@Y எ\7" நா4 ம@6Y…?' எனா. ேமP >வZத b‚B கைடj `Oவ" ெந'( U'றn ெசHறன.Kamba Rámájana (1Bála). 'YOEH ேக4வைன< bண$pH. ெபO ேவ4E<D எ‚க!' எHறாH. 17 வZத ந"tைய6 த"tதH¡G" Page 63 of 231 . b'றவH. எHற=".rtf 2008. ம0 பைட6த Uh. 13 Eaவாp6Yர UhவhH }ப" எHறனH. அBD" இBD" >Hறன3" YNZதன. வZத7 நைக:".14 வMFடH உைரயாP தயரதH ெத|தP க@6த மா Uh கO6ைத உHh. ஐய! >H மக'D அள3 இP E”ைச வZ7 எ\7 கால" இH@ எY$Zத7' எHனேவ. 'A i@6Y' எH@ அவ' `கH@. MவZதன க0. யாH காjெபH. 'இ@Y< கால" அH@' என. அ(EH உ"பராH.

Kamba Rámájana (1Bála). 23 Œ\Zத –ைலைய< க0G இராமH Eனா3தP Page 64 of 231 . சாையoP. நட6தP ேம2னாH. 18 இராம இல<DவOடH UhவH `றjபGதP bG6த ைமZதைர< b0G. இO DHற" oH@ உய$ y|P.21. ெம\"ைமoP எH@" ேத\3றா6 •R யா67. dHன மா தவH .lட$Z7. 21 SவO" சர: நYைய அG6த –ைலையn ேச$தP வரBக4 மாa அற. 22 கO"` காP iர< கழh வா$Zத ேதH வர"` •(G மOத ேவ•வா\. இையZத ெச\க!' எHறாH. தh6 தா:" A. 'நP தZைத A. b'ற EP ஒH@ தாBrனாH .rtf 2008. ஐயH ஆ" மHனH இH உ2$ வx< b0டாெலன. iHhH மா நக$j `Nைச ABrனாH. 19 ஆ:த" தாBr இராம இல<Dவ$ UhவH tH ெசP=தP ெவH( வா4 `ைட EM67.04. இh7 வா56Y. 17:22 வZத ந"tைய6 த"tதH¡G" UZைத நாHமைற Uh<D< காFw. எZைத! தZதெனH.உலக" தாBrனாH. அO"` bBைகயா$ அ" ெமP ஓYoP aO"` வா5வ7 ஓ$ –ைல ந0Rனா$. இவ$<D. 20 அHன த"t:" தாT". 'ேமP அG6த ேவ4E o\ Uw67" நா"' எனா. தவ" ெச\y$க4 வா5 `ரBக4 ேந$ இலா நகர" ABrj o\. நைவ<க0 ABrனாH. அரBrH ஆGவா$ Mல"tH அHன" >H@ இரBD வா$ `னP சர: எ\Yனா$. MZைத UZ7 எG6த ‘'ற" EFG.

25 pைகj பாடPக4 அjெபOZ YO•G" 'அrல நாதH' எH@. 24 ேத3 மாதவH .04. அ(Z7. அ"பர" இழZ7. தவனH எHனேவ தாH உழH@. அவh வZதனH. 1-2 '"இைனய –ைல ம'@ யாவ7?" எH@. தjப அOZ தOமU" தயா3" தாBrேய.21. ேதவ$த" நா34 ஆDY நய<D" ேவ4EயாP தா3" மா `ைக த‚3 –ைல க0G. 1-1 அNஅைண pைச தhP.Kamba Rámájana (1Bála). 17:22 தா‚" மா மைழ தவ‚" ெந'(யாP •x யாைனoP yH@" மாP வைரj பாx மா UகFG உnM. மHனவ$ இட"l@". 'தT வலா\! இதH தHைம ேக4' எனா. பnைச மா ஏ‚" ஏற. அழD மH(hP. ம'@ அவH ெவ'( b0ட o7.எவ$<D" ேமP >HறாH.rtf 2008. o\ ஆ@" ஏ(னா$. 24-3 Page 65 of 231 . 'யாவ7 ஈ7?' எHறாH . `N தவ" pD பதj i'tH AG அO4 அரச$க4 Uw பw அைணய. மா Uhவ! ~@' என UதPவH ~ற=".l‚7. "இவhP ேவ@ ம'@இPைல எ'D" எனா. ஒj`ர3டH அவH உவZ7 வா‚" நா4. உவH EO"t வZ7. ெவ"t. 24-1 'ச"பரj ெபய$6 தானவ(H)TடH உ"ப$ }மகH அம$ உடHற நா4. எjெபO" `வனU" இைற”M ஏ6தேவ. பTவP ேவத eP பகO" மா தவH. 24-2 'அவh வZ7. உZைத நாG உறா. அ" ihH உைர iw மைல Dைவ ஒjப Djைப….

அரைச ந0Rேய. 24-3 'இZத இ„ இட67 எ\Y. 24-5 'உOவ" மா(. "A பக$YயாP" என6 தOEH நாயகZதாH Eள"tனாH: 24-6 '"சதமகH தைனn ச"பரH எT" மதமகH 7ரZ7 அரa வ„EனாH. மாரேவ4. இZYரH. 24-9 7. >Oப! >H Dைட >ழ•H >'ற=". ம'@ அவH ேசைன…G உக< bH@. வாசவH அரa b4ளேவ அH@ அ|67.04. அவH நH(யாP இOZ7. உHைன ேமEேனH. இn –ைல' எHற=". 24-4 '>Hற –ைலவா\. Page 66 of 231 . "சZத வா$ ixP தO ஒ$ ஐZைத:" வZ7 >'க" எனா.21.Kamba Rámájana (1Bála). தாடைக வைதj படல" Eaவாp6YரH ~(ய அBக நாFG வரலா@". மHன$மHனவH மதைல. 7H@ –ைல2H lxP உண$6YனாH. >யம" >6தU" DHறP இH(ேய ெச\7 b0G. மன >ைனjtHUH UZ7 வZ7 மா Uரல >HறவாP. 24-8 'அHன7 ஆத•H அவh வZத கா இHன நாம". கத" அகH(டா< கனக ெவ'` அவH Eத" அகH@ வZ7. •0G அ…6Y ேமEனாH. 17:22 உவH EO"t வZ7. பNEH q<r. உZைத நாG உறா.rtf 2008. காமH ஆnMரமj ெபOைம:" 'YBக4 ேம3" சைட6 ேதவHேமP." 24-7 'எHறo7 தH இரத" ஏ(ேய ெசH@. 'நH@' எனா. tHைன நH@ உ2$j tNய" ஆ2னா$. ேவ@ உOவமாrேய.

^ைள € அHன தH அBக" ெவZ7. ம'@ இதH •\ைமேய?' 3 இர3 தBr. 17:22 'YBக4 ேம3" சைட6 ேதவHேமP. வZ7 எY$ l‚" ெசZ ெந(n ெசPவXG அH@ உைறZ7. 4 பாைல >ல6YH தHைம பOYவானவH >ல" பைச அறj பODவாH EO7 ேம'b0G உலா" ேவhேல அPல7 ஓ$ இO7 ேவ@ இHைமயாP.04. மைழ:" ேவ".rtf 2008. Ew:ேமP. pHhkG இw:" ேவ". ம@நா4 SவO" ஒO பாைலவன" ேச$தP எH@. ஓ$ aG aர" D@rனா$. வாP உண$3 ேமP UGrனா$ அ(3 ெசH@ உ'ற வானவH. அ< காரண< D(:ைட< காமH ஆnMரமேம. 7 Page 67 of 231 . இBD >H@ எ\ய3". இவ0 எலா". இOZ7 …D ெச\தனH எhH. ஆரண67 உைற:ளா\! அBக நாG. 2 'ப'@ அவா ேவ¢G" பைச அற. Uwய SG இOm" வாH UகG" ேவ".Kamba Rámájana (1Bála). ஈர" அ'@ அBக" இBD உDதலாP. ேவ" நயனU". ேவ@ யாைவ ேவவாதேவ? 6 E”a வாH மைழ2HேமP அ"`" ேவ=" பட. அ(„) அZதணH இய"ப=". EயZ7. மாரேவ4. ெவ2=" ேவ". எN aட$< கட3m" கOYH. பகO" நா Uwய ேவ". எHhP. காRH. ேவ" உ4ளU". அல$ கY$j பNY ம0wல" அகH DH(H >H@ இவர. எNதO" •தP Exj iBD }ப" aட. ெச”ெசேவ ெசOUக67 அH(ேய. 5 பw2HேமP ெவ"ைமையj பகNT".21. YறH இலா வ”ச$ ŒEைனகளாP மான மா மR இழZ7 அ”Mனா$ ெந”aoP. 1 'வாரண67 உNைவயாH மதனைனn Mன3 நா4. எH@" ஆறா7 அX. tறE o\ U'ற. இ73". அH@ lFG அனBகேன ஆ2னாH. d'றவா" அளவy. அ„ வ2H ெசH@.

9 க0 rx67 உp5 Eட< கனP அரா-அரa கா$ E0 rx67 ஒ|O" pH அைனய பP மR. கா\Zத அ< கG வன" கா<D" ேவh•H ேவZதT<D அரa €'(O<கn ெச\த7 ஓ$ பா\Zத iH கா=ைடj ப|<Dj ‡டேம! 14 தா வO" இO Eைன ெச'@. Eட அரா வா\ tளZ7 உ<க ெச" மR:ேம-வன" எலா". ேதNH. 'தாH அக67 எ‚தலாP தைல< b0G ஓwjo\. A4 கா=" ஓடா7 அX. ம0மக4 உடP `0 rx6Yட எ‚" DOYேய o=ேம. 8 பாO" ஓடா7.rtf 2008. த4ள அO" Page 68 of 231 .21. எH@" ஆறா7 அX. ேமகU" கNZ7 இைட €5Zத o=ேம. ேமP >p$Z7 எ‚ZYwP Ea"`" ேவ"' எனா. மைற3 ேதwேய! 11 ஏக ெவB கனP அரMOZத. ~டா7அX: •NயH ேதO" ஓடா7. தைழ இலா ேவ\ tளZ7 உ<க ெவ0 தரளU". ேந$ காO" ஓடா7. Aடா7 எT" பாலேத: •O" ஓடா7. 17:22 அ”Mனா$ ெந”aoP. 10 `‚BD ெவ" பM“G `ரm" ேப$ அரா E‚Bக வZ7 எ‚Z7 எY$ EN6த வா2Hவா\.Kamba Rámájana (1Bála). ெவ2P ம0 rx6Yட எ‚" aட$க4. 7 ேப\ tளZ7 ஒ<க >H@ உல$ ெபOB க4|2H தா\ tளZ7 உ<க கா$ அrPகm". UழBD Y0 கN `D" UGr-•pைச வழBD ெவB கY$ aட. மா மாக" •.04. 12 கானக67 இயBrய க‚YH ேத$< Dல".மாக ெவB கனP எT" வடைவ6 Œn aட. காFwhP காகU" கNகm" கNZ7 சா"tன. A$ வைளZத7 ஒ6தேத! 13 ஏ\Zத அ< கன•ைட எ‚Zத கானP-ேத$. வானவ$<D இரBr.

அOZ தவH. அைவ அவ$ உ4ள67 உ4|னா$. Page 69 of 231 . உ@Y ேக4' எனா. 20 'ம0 உO67 எGjtT". 'இH உ2$ bH@ உழP வா5<ைகய4. 17:22 தா வO" இO Eைன ெச'@.rtf 2008. கடைல வாNT". வOZ7வ$ M(7' என மன6YH q<rனாH. q<க. ~'(H y'ற6த4. 17 q<rனH அவ$ Uக". U6Y2P oவ7 `Nபவ$ மனU". iH Eைலj பாைவய$ மனU". ெபN7 அள3 இP ஆ'றைலj iOZYன$ ஆ2T".Kamba Rámájana (1Bála). 18 அZத >ல" அxZத காரண6ைத Uhவhட" இராமH Eனா3தP 'ax பG கBைக அ" lBகP —•யாH Ex பட ெவZதy? ேவ@தாH உ0œ ? பx பட$ மHனவH பN6த நாFw-BD அxவ7 எH? காரண". த4ள அO" Sவைகj பைக அர0 கடZ7. 'இவ$. நாHUகH ஆ<rன E”ைசக4 இர0G" அ„ வx ஊ<rனH.21. அ(ஞ! ~@' எHறாH. ^EH ெமP•ய$. அN மRj பண67 அரா-அரசH நாFwT" எN கY$<D இh7 `<D இயBகP ஆயேத! 16 ெவ"ைமைய தாBD" ஆ'றP ெபற இராம இல<DவO<D இர0G மZYரBகைள UhவH உபேதM6தP எNZ7 எ‚ bG” aர" இைனய7 எ\த=". அH(:" ஐ-இOe@ ைமயP மா ஒH(ய வ•2ன4. இராமைன q<r. ெபO வx EளBr6 yHறலாP. oP பைச:" அ'றேத! 15 iN பரP பட$ >ல" iwZ7 v5 உற ENத•H. q<Dைட< }< DமரO" அw D@க. 19 Eaவாp6YரH தாடைக2H வரலா@ ~@தP எHற=".04.

இO tைற ெச(Z7 எ‚" கடP உ0டா" எhH. தாடைக அBD6 Page 70 of 231 . EலBக4 வ•b0G. ெச\r'பா4.அலBகP Urேல!-அவ4 இ(„) அBக >ல" எBD" DலBக«G அடBக நh bH@ YNrHறா4. ஓ$ ெப0 உO< b0ெடன6 YN:" ெப'(யா4. rளjப அOB bGைமய அர<r ேகG இலா வளj பO மOத ைவj` அx67 மா'(னா4.-ைமZத!எH இh உண$67வ7? இhn M(7 நா|P மHT2$ அைன6ைத:" வ2'(H இG"' எHறாH. 26 தாடைக2H உைறEட6ைத இராமH Eனா3தP அBD. கடைல வாNT".rtf 2008. 24 'இலBைக அரசH பR அைமZ7. உO" உற5 Uழ<bG". எ0 உO6 ெதN3 அO" பாவ" ஈ0w. ெவOவO y'ற6த4 ேமh மாTேம.04. உ@வH அj பNa உைரjப. 27 தாடைக உைற:" மைலைய UhவH காFட.Kamba Rámájana (1Bála). ஊx6 Œ“G". 25 'UH உலD அ|67 Uைற >Hற உ2$ எPலா" தH உண3 என< கO7 தHைம2ன4.-க0RH கா0பேரP. 22 '•டக அர3 உற5 •ல< ைக2ன4. bBD உைற நைற< Dல மல$< DழP 7ள<கா. ேவ0wH. E0 உO67 இwjtT". 'எBD உைறவ7. ஆடவ$ ெப0ைமைய அவா3" y|னா\!"தாடைக" எHப7 அn சழ<r நாமேம. tறZத ந”dG". 17:22 'ம0 உO67 எGjtT". என7 ேவ4E ந•rHறா4. 21 'ெபO வைர இர0‰G".21. 23 'உளj பO" tRj` அறா உVப" ஒH@ேம அளjப அOB DணBகைள அx<Dமா@oP. ஒ$ இைட¬றா. காG உைற வா5<ைகய4. இ6 lxP இய'@பவ4?' எHறாH சBD உைற கர67 ஒO தhn Mைல தN6தாH. அ7 ேகளா.

ஓ$ ைம வைர ெநOj` எNய வZதெதன. 31 தாடைக ஆரவார67டH அவ$கைள q<r நைக67. அனP த@க0 அZதகT" அ”Mj tல" `க.rtf 2008. •டBD" இைடயா4. 33 Page 71 of 231 . இh. "aைவ rட<D" Eட<D அN7" என< கOY…? EYbG உZத. அவைர q<r நைகெச\7. எ2@ எHT" tைற< கைட tற<rட மw6த tல வாய4. ஓ$ வா$6ைத உைரெச\தன4-இw<D" மைழ அHனா4. ெநGZ Yைச:". ம@r வாk$ இடBகm".04. பD வா\Uைழ YறZ7. ெந|6த Dx ேவைலn சல" `க. எ2@ YH@. அடBக=" நGBக.21. 17:22 தாடைக உைற:" மைலைய UhவH காFட. உO" அ”ச. தாடைக அBD6 yH@தP ைகவைர என6 தைகய காைள உைர ேகளா.Kamba Rámájana (1Bála). ஐவைர அக6Yைட அைட6த Uh. ெநOj` எழ Ex6தா4. வட" bள. யா3". ஏ5 உலD". >ல< rNக4 tH lடர. எவO" அ”ச. மைற< கைட அர<r. வZதா4 29 இைற<கைட 7w6த `Oவ6த4. யா3" ெகட. ~$6த •Y U6 தைல அ2P bwய ~'ைறj பா$67. 28 தாடைக2H y'ற" Mல"`க4 Mல"tைட ெச(6த கழVG" >ல" `க pY6தன4. நh ஆ$6தா4. கOவ@6தெனH.32 'கட<க அO" வல67 என7 காவP இ7. வடைவ< கனP இர0G ஆ\ >ைற< கடP Uைள6ெதன. 30 கட" க=5 தடB க|@ ைக“G ைக ெத'றா. €ர உைர பக$தP ஆ$67. வZத பNa!' எHேற. 'ஐய! இ„ வைர இOjப7 அவ4' எHபதhH UH`. வZதா4. பட< கOY…?-பக$pH.

21. `‚Bகா. மா7 எH@ எ0›வy?-மRj ^Rனா\! 37 'நா0ைமேய உைடயா$j tைழ6தாP. அ2P ப'றா. நாHமைற அZதணH ~@வாH: 36 'Œ7 எH@4ளைவ யாைவ:" ெச\7. தைன எ(Z7 bPெவH எH@ ஏ'க3". மY6 Y0 பாக" எT" U'@ எ2@ அ7<r. எைம< }7 எH@ உ0wல4. 34 'ெப0' எHெற0R இராமH கைண lடாYO6தP அ0ணP Uhவ'D அ7 கO67 எhT". எ(ெவH' எH@. உ2$<ேக 70ெணT" Eைன6lxP lடBr:ளேளT". நைக. பா$<rலாn ெச(Zத தாரவH MZைத< கO67 எலா" அ(Z7.Kamba Rámájana (1Bála). ைமZதXG. 'ஆக" உற உ\67. bP=Y' எனP ெவ(Zத ெச" ம2$ ெவ4 எ2'றா4. வா0ைமேய ெப'ற வH YறP ஆடவ$ y0ைமேய இவ4 ேப$ dல6 y'DேமP. மாக வைர இ'@ உக உைத6தன4. வானவ$. அZதர" இh யா7bP.04. தZYர" பட6 தானவ$. 35 இராமH கO6த(Zத UhவH. மZதர" இவ4 y4 எhH. யா7 எH@ எ0›வ7? இ< bwயாைள:". 17:22 'ேவP b0G எ(ேவH?' என6 தாடைக MனZ7 வOதP ேமக" அைவ இ'@ உக ExZதன4. 'ஆE உ0' என. ஆ0ைம எHT" அ7 ஆNைட ைவDேம? 38 'இZYரH இைடZதாH. உைடZ7 ஓwனா$. 'ெப0' என மன6Yைட ெபOZதைக >ைனZதாH. வw< கைண lG<rலH.rtf 2008. இ6தைனேய Dைற. 'இவ4 ெப0 அPல4. எY$ அழHறா4. ஆ0ைமேய? 39 'கறBD அடP YrNj பw கா6தவ$ Page 72 of 231 .

Œய தH ெவB க0 Œ“G ேம'ெசல €Mனா4.04. நா'ற" ேகFட=" YHன நயjப7 ஓ$ ~'@" உ0GbP?-~'@ உற5 ேவ•னா\! 41 'மHT" பP உ2$ வாN.Kamba Rámájana (1Bála). >H@. தH வா\j ெப\7 YHT" `Hைம2H Œைமய7 ஏ7? -ஐய!"tHT" தா5 DழP ேபைதைமj ெப0 இவ4 எHT" தHைம. 44 தாடைக •லj பைடைய ஏவ. 43 UhவhH ஏவ=<D இராமH இைசZ7 ~@தP ஐயH அBD அ7 ேகFG. ெசB ைகn •ல ெவZ Œ2ைன. ஆ( >Hற7 அO4 அH@. அ" மBைக6 Œ அைனயாm" மன<bளா. இ6 தைர மHT2$ மா\67. இவைளj oP. உவா மY2HேமP வO" }4 என. எ|ைம2H பாலேத! 42 'ஈ@ இP நP அற" பா$67 இைச6ேதH. தOம" பா$67.21. 'அறH அPல3" எ\YனாP.rtf 2008. ஏ'@" E0 எHப7 அH(. Uh EYைய ேம'b0G >HறவHேமP. அற" ெகG6தவFD ஆ0ைம:" ேவ0G—? 40 'சா'@" நா4 அ'ற7 எ0R. இராமH அ"பாP அதைன6 7R6தP கBைக6 Œ" `னP நாடH கO6ைத. 46 Page 73 of 231 . 45 `Yய ~'@ அைனயா4 `ைகZ7 ஏEய கY$ b4 Sஇைல< கால ெவZ Œ. ெம\ய! >H உைர ேவத" என< bG ெச\ைக அHš! அற" ெச:" ஆ@' எHறாH. "அ7 ெச\க!" எH@ ஏEனாP. இவF ‘( >H@ இ7 ெசj`rHேறH அேலH. எY$ அZதணH ~(னாH. அர<rைய< }(' எH@. 17:22 'கறBD அடP YrNj பw கா6தவ$ tறBகைடj ெபN…\! ெபN…¢G" மற"bG. வZதேத.

கPலாj `Pல$<D நPV$ dHன iO4 என. கNய ெச"மP. 51 காH YNZ7 ஆx ஆக6 தாடைக கwன மா$ப67 ஊH(ய பகx வா¬G ஒxrய DOY ெவ4ள" ஆHற அ< கான" எPலா" பரZததாP-அZY மாைல6 yH(ய ெச<க$ வான" lட<D அ'@ €5Zத7 ஒ6ேத! 52 வாச நா4 மலXH அHன மா Uh பR மறாத. க0wல$. }ல EP காP Dh6த7". அ7 EP•H மாN2H.21. pH¡G" அசh…G" €5வேத oல-€5Zதா4.Kamba Rámájana (1Bála).rtf 2008. €ரH Eல<rனாH. 46 மா=". அZ நா4. பw2ைட அ'@ €5Zத ெவ'( அ" பதாைக ஒ6தா4. அP ஒ<D" >ற6Yனா4 ேமP EGத=". இராமH அ"` மைழயாP தG6தP அP•H மாN அைனய >ற6தவ4. Page 74 of 231 . அj`ற" கழH@. 48 இராம பாண" தாடைக2H ெந”MP ஊGOவ. -இw67. வZதேத. `க$ Uகj பகx எHT" மH ெநGB கால வH கா'@ அw6த=". o2'@ அHேற! 49 iH ெநGB DHற" அHனாH.04. dP=" மா6Yைர2H. கடP •$jப7 ஓ$ கP•H மாNைய< ைகவD6தா4. 47 தாடைக கP மைழ ixய. UZY உ'பாத" ஆக. வ2ர< DHற< கP ஒ<D" ெந”MP தBகா7. தைலக4y@" Uw:ைட அர<க'D. அவ4 மா\Z7 ம0RP €5தP dP ஒ<D" கwய ேவகn aG சர". 17:22 மY2HேமP வO" }4 என. காலைனj ப(67 அ< கwயா4 EFட •ல" அ'@ €5 70டBக4 க0டன$. வாhP கP ெநG மாN ெப\ய< கைட:க67 எ‚Zத ேமக". அ< கண" வா|ைய6 lFட7". 50 iw:ைட< கான" எBD" DOYA$ iBக €5Zத தw:ைட எ2'@j ேப5 வா\6 தாடைக.

ஒO மக4 உ0டா"" எHறாH. tHன$. 17:22 வாச நா4 மலXH அHன மா Uh பR மறாத. E0ணவ$ o2னாேர.rtf 2008.Kamba Rámájana (1Bála). உன<D இைட¬@" இPைல. EP b0ட மைழ அனாHேமP ^மைழ ixZ7 வா56Y. வ4ள=". உலக" எBக›" Eய<D@" Š\"tனாH.21. 20-2 'அHனவH மக3 இலா7 அயO" MZைதயாH.04. Uhவைன வணBr< ~@வாH: 18-1 'கP நEP y|னா\! கமல6 yH அO4 மHT2$ அைன6ைத:" வாN வா\ மG67. ~M. 54 pைகj பாடPக4 உ4|ய காைல2H ஊx6 Œைய:" எ4m@ b‚B கனP எN:" ெவ”aர". ஆைசயாP உழ=" ~'@". மH ெநGZ தாமைர மலNH ைவD@" நP ெநG UதPவைன வ‚6Y. அO4க" என."M@வ$ இHைமயாP cZதெனH. "U'@" >H MZதைன எH?" என. இH உ2$ வள$<D" ஓ$ எN b4 ~'றேம அHனவ4 யாவ4 எH@ அைறய< ேகFwயாP: 20-1 'இய<க$த" Dல67ளாH. காD6தH கHhj oNP. "•ணBD ேக4Eயா\! ைமZத$க4 இைல. ெத4m த0 `ன•ைடn ேசறP ஒ6த7. }மக'D இh A ெத\வj பைட<கல" bG6Y' எHனா. நP தவ" பP ெநG" பகP எலா" ப2Hற பாHைமயாH. எT" வல6YனாH. அO4 7ய<D இலH aேக7 எH@ உளH ஒ$ •\ைமயாH. எN2H ெவ"ைமயாH. வா4 அர<க$தBக4 Dல67 உ2$ Dw<க அ”M. காa உலா" கனகj ைப" ^0. மா Uh<D உைர67. aைவ M(7 அ(Zத7 அHேற. மய<D இP ச'சரH. 20-3 'UZYனH அO மைற< rழவH. 53 ேதவ$க4 மr5Z7 வா567தP 'யாU" எ" இO<ைக ெப'ேற". 20-4 Page 75 of 231 .

வர"`" இP ஆ'ற=". அவைர ஈHற அ< கா\ Mன67 இய<கT". EறP மP iO aவாD3". சா"பP ஆ2னாH. 20-4 '"^ மட ம2•ைனj iO3" i'iG". ேவ@ யாமU" பக=" ஓ$ ஈ@ இH@ எHனலா\. தH rைள நாயகH. இரைலைய உ2$ உ0G. 20-9 Œ7 உ@" அ3ண$க4 Œைம Œ$தர. "இவFD ஆயவH யா$bP?" எH@ ஆ\Z7. 20-6 '"காமT" இரY:" கலZத காFM ஈ7 ஆ"" என. தனைய yH@". கைல. 20-7 'ப'பல நா4 ெசªஇ. A o" என. `வன" ஏBrட.Kamba Rámájana (1Bála). வ”சU". aZதH எHபவ'D நPrனாH. மா தவH தழP எழ Ex6தனH. இய<கT" அணBD அனாm". தா2T" பழrனா$ தம<D" ேத$3 ஓணா7. ஓBrய வைழ UதP மரH எலா" மwjப.04. 20-10 'Eைழ3 அ@ மா தவ" ெவஃrk$ EO"` உைழ. 20-8 'மாயU". 17:22 ைமZத$க4 இைல. தா" உ@ ெபOB க|n சலY S5rனா$. ஏU@ மதமைல ஈ$-ஐ”®@ைட6 தா" pD வ•“G".rtf 2008. வZ7 yH(னா$. ெவ'` அன `ய67 மாŸசT". ஆயவ$ வள$3x. —7@ கடP எலா" ஒO ைக Š0wG மாதவH உைறEட" அதhH வZ7. ப7ைம o•ய i'tனா4 வ2'(ைட. அல$Zத தாமைரn ேசயவ4 என வள$ ெச„E க0G. மல$ அயH `கH@ o2னாH.21. A4 பாதவ" அைன6ைத:" ப(67 €MனாH. 20-5 'ஆயவH அO4வx. 20-11 'ம'றவH E|Zதைம ைமZத$ த"ŠG" Page 76 of 231 . க|jtH ேமHைமயாH. ஒO மக4 உ0டா"" எHறாH.

தw:ைட UrP Dல" ச•jப. பதr ைமZத$க4. 17:22 'ம'றவH E|Zதைம ைமZத$ த"ŠG" i'ˆw ேகFG.21. ">HD யா" ஓBrய `தPவ$" எH@. உலைக:" E0›Žைர:" UO<r. அ< கண6YhP உO<rய ெச"ெபன உp5 க0 Œ2ன$. அைறZத சாபU" தாBrன$. 20-17 'pD" YறP ைமZதைர ேவ@ ABDறா. உலக" எBக›". அY$Z7. உBகN67 "அxவன ெச\தலாP அர<க$ ஆrேய இxக!" என.-அழP எனj `‚BD" ெந”Mனா4. உற3 ~$Zதன$. ெவB கன•H iBDறா. அசh எ”சேவ. 20-12 'இw“G மடBக=" வ|:" ஏBrட. 20-13 'தp5 எT" அளjப அO” சலY தZதவH உp5 கனP Ex வx ஒ‚க. எY$ ெச:" தO<D இலாைம2H.வDZ7EH வaவN வYZத7 இ„ வன" `DZதன4. உழ=" S$<கரா" அர<க$க4 ஆ2ன$. aமா•ைய ேந$Z7. தD" lxP UhவரH சல6ைத உHhேய. 20-18 'மHன$ மHனவH காதல! ம'@" ஒH@ இHன" யாH உைர<rHற7 யா7 எhH. 20-16 'அவ¡G" பாதல67 அேநக நா4 ெசªஇ. 20-14 'ெவO<bள. `ைட67 அx67. எY$ E|67 ம0டேவ. கYO" உFrட. கw ெகட அமர$க4.rtf 2008. ெவD|:". எ„ உ2O" உ0G. தவH உ@ தசUகH தன<D மா7ல$ இவ$ என. UH ஓ$ கால" >க5Zத Uைறைம ஈ7' Page 77 of 231 . அ0டU" ெவwபட. உைர6தனH. ந'றவH உைறEட" அதைன ந0Rனா4.Kamba Rámájana (1Bála). பவனhH YNDந$. 20-15 'ஆBD அவH.04. ABrன$. 'U'@ற Uw<DெவH Uhைய' எH@ எழா.

39-1 'tOD எHT" ெபOZ தவH தH மைன வO கயP க0 rயாY. இைட ஏத" எHபன எ\Yயu? dலா\தா7 அட$Z7 தயBrய தாNனா\!' 39-4 ஏ<க—G" இைமயவ$ எBக›". 1 ஆ(ய அ(வH ~( அ|6த=".21.Kamba Rámájana (1Bála). 39-3 'ஆதலாP. தாBக அOZ தவ6YH p<}H. வP ஆaர$<D உOD காத=ற. பைட<கல" அO|னாேன.rtf 2008. ஓ7 v$6Y உ0டாய7 அPலாP.04. ைவயக67 இG<க›" Uhவ$த" 7யO" உல<க. அவH ெவB கைண EைரEhP Eல<r. ம0ணவ$ வ@ைம q\<D மOZ7 அன சைடயH ெவ0ெண\ அ0ணPதH dPேல அHன. மHT2$ oனக" தன<D" எH@ எ›" `ZYய தானவH DUYj ெபயரா4தைன ஊH ஒx6தனH வnMர67 உ"ப$}H. காலT" கலBக6 7ல<r. உறவாதேல கOY. 48-2 8. ஆE கவ$ZதனH. அ0ணPதHபாP. தா<D" வ4ள'D இளவ=" தா<rனாH. ஆக0டலH தன<D. கல<க" வானவ$ தE$ZYட. ENZத ^மைழ2னாேல த0ெணT" கான" ABr. 48-1 Eல<r >H@. ஊx6 Œ ஒjப7 ஓ$ கைண lG67 எ\தாH. ேவ4Ej படல" Eaவாp6Yர$ இராமT<Dj பைட<கல" வழBDதP E0ணவ$ oய tHைற. அN<D. ம0RhP. வா<rH UZ7ற மாைய வள$jபவ4. ேநpயாH. 17:22 UH ஓ$ கால" >க5Zத Uைறைம ஈ7' எHன ஓத='றாH தவ67 ஈ@ இலாH. S<D" வா$ ெசE:" Uைற o2ட. 39-2 '"வானக6YhP. Page 78 of 231 .

அ0ணPதHபாP. 6 '"பாNHபாP. M(7 இட" Œ$Zத tHன$. UhவhH Eைட:" இைனயன >க5Zத tHன$. ேமPநா4 ெச\ தவ" ெச\த7 அHேற. 3 வx2P எY$jபFட நYைய< D(67 இராமH Eனா3த=". அைனயவ$ ேகFக. ஆ0G ஓ$ அரவ" வZ7 அ›r6 yHற. tற$<D". எFடாn ெசB க0 மாP இOZ7. ஊ(ய உவைக…G". ம'@" ேகளா\: எBக4 நாHமைற<D". 'ெச„E7' எH@ அவT" ேநர. அYசய" pக3" yHற. காவத" இர0G ெசHறா$. அ" Uh `கல. ேகளா. ப'@ அறj பwjப7 அHனாH ேப$" எHப. வZத அHேற. அமல S$6Y கOYய7 அ(தP ேத'றா". இjபாP. ^ைவoP >ற6Yனா'Dj `ற6lxP `NZத அHேற. ேத(ய மன6தாH ெச\த நPEைனj பயHக4 எPலா" மா(ய tறjtP ேதw வOவoP.rtf 2008. 17:22 ஆ(ய அ(வH ~( அ|6த=". UhவH எG67ைர6தP 'தBக4 நாயகNH ெத\வ"தாH t(7 இைல' எH@ எ0›" மBைகமா$ MZைத oல6 •ய7. ேதவ$ அ(E'D". உ"ப$த" பைடக4 எPலா". 2 இராமH ஏவ=<D பைடக4 அைமZ7 >'றP 'ேமEன". இைளயவH oல' எH@ ேதவ$த" பைடக4 ெசjப. 7 Page 79 of 231 . மா தவH ~ற='றாH: 5 நYைய அG6த –ைல2H Mறjைப இராமH ேகFக. 'Uைனவ! ஈ7 யாவ7?' எH@.21. tHன$.Kamba Rámájana (1Bála). UHனவH Eனவ. tNதP ஆ'ேற". €ர! A EY2H எ"ைம ஏEன ெச\7 >'@". ெச"ம=" இைளய }3". Eைன அற q'@ >Hற ேமலவH Eள"ப='றாH: 4 'எ" Uனா4 நBைக இZத இO நY ஆ2னா4' எH@. ஈ$-ஐ"ப7 ஊx கால" இOZதனH …க67. "அவH ெச\ மாயj ெபO" tணகD ஒOBD ேத$வா$ ஆ$?" எHபாH. Ea"tHபா=".04. 'ைம" ம• ixP யா7?' எHன.

வானU" ைவயU" வ„3தP ெச\தாH. அனP பG ைகயH.-அ'`தேர அ(:" தH M'பத" ஒjப7 ஒ$ ெம\<bG-ெசHறாH.21. அPலவ$ மா0` இல$" எHறாH. A0ட ைகயா\! இh. அ7 ெச\ய நயZதாH. வ•6தாH. "ŒயவH ெவZ lxP Œ$" என >Hறா$. 8 'ெச\தtH. >ைறZy\! எZதhH உ\Zதவ$ யா$ உள$?" எHறாH. UZY EயZ7 எY$ b0டாH. அ'`தH. அ(ZyH. 14 Page 80 of 231 . வானவO" ெசயP ஆ'றா ெந\ தவ5 ேவ4Eைய U'(ட >HறாH. E”ைச க'ப7 ஒ$ நாவH. 10 'கால" •h67 உண$ காMபH எHT" வாP-அ(வ'D அYY<D ஒO மக3 ஆ\. ">ZதhH அZதண$ இPைல.Kamba Rámájana (1Bála). உலD எPலா" ெவHறவH. 12 'அH@ அவH வZத7 அ(Z7.04. நாயகT". மாயைன வZ7 வணBr இரZதா$. 17:22 UhவH உைர6த மாவ• வரலா@ 'ஆனவH இBD உைறrHற அZ நா4வா\ ஊன" இP ஞால" ஒGBD" எ2'@ ஆ0 ஏன" எT" YறP மாவ• எHபாH. >HTைழ வZy$ மா0டவ$. Aல >ற67 ெநGZதைக வZ7. 13 'ஆ0தைக அ„ உைர ~ற. ஓ$ ஆP அம$ E6YH அOB Dற4 ஆனாH. U”MயH. 9 'ஆய7 அ(Zதன$ வானவ$. 11 'Uj`Ne•னH.rtf 2008. ஐய" இP MZைதய$ அZதண$ த"பாP. அZ நா4. "ேவ0wன$ ேவFைக2H ேம'பட €M. ைவயU" யா3" வழBக.

"தZதெனH" எHறனH. ேமPநா4. ஈZதவ$ அPல7 இOZதவ$ யாேர? 20 '"அGjப வO" பx ெச\”ஞO" அPல$.rtf 2008. 19 '"மா\Zதவ$ மா\Zதவ$ அPல$க4. 'UHவZ7. தG6தாH: 15 '"க0ட Yற67 இ7 ைகதவ".21. bGjப7 நHறாP. "Sஅw ம0 அO4. 17:22 'MZைத உவZ7 எY$. ெவZ Yறலா\! இ7 ேவ0G"" எனா UH. உ0டவH ஆ". தா53 இP கன< கNயான7 ைக6தல" எHhH. 17 '"7Hhன$ 7Hனல$" எHப7 dPலா$. இைசb0G. ெவ4|. 21 '"கFGைர2H.-எZதா\!€Zதவ$ எHபவ$. தன<D இயலாவைக தா5வ7. ஐய! b0டP >ற< Dற4 எHப7 b4ேளP. இ7 உண$Z7b4" எHறாH. "எH ெச\?" எHறாH. தம ைக67 உள o5ேத இFG. இவH 7ைண யாவ$ உய$Zதா$? 18 '"ெவ4|ைய ஆதP Eள"tைன. அ0டU" U'@" அக0டU". UHhய நP ெந( eலவ$. bGjபவ$ UH`. என<D இதHேமP நல" யா7 bP?" எHறாH. எH ைக >p$ZYட வZ7. த"ைம:" அHனா$ ெகGjபவ$. ேமV$ வ4|ய$ ஆrP வழBDவ7 அPலாP.04. 'bேடP' என >H@. உ0ேடP. உHhய தான" உய$Zதவ$ b4க' எHhH. அறH எ\த UயHš$ Page 81 of 231 . தGjபவேர பைக. 16 '">ைன<rைல. மாயா7 ஏZYய ைகbG இரZதவ$.Kamba Rámájana (1Bála). அZதணH. எ4mவ எH Mல? இH உ2ேரT" b4mதP Œ7. €ZதவேரT". அHன7 ஒ$ ேகG இைல" எHறாH.

UhவH ேவ4E lடBDதP Page 82 of 231 . 17:22 இFG. அHபH ெம\யதா". ெவ| ெபறாைமேய.Kamba Rámájana (1Bála). ெநwயவH D(ய ைக ANP AFwனாH.04. அj`ற" ெசH@ பாE'(ைல. ஓ$ அw<D அலD இலா7. 28 இராம இல<Dவ$ காவP இO<க. அO Eைன அ@<D". உ"பைர ெவHற காP •0ட7. வானக" எலா" ஒG<r. இைசb0G. EN Yைரj பா'@டP ப4| ேமEனாH. உலக" ஈZ7 o\. அ„ அw<D. 'EFwடP' எH@ Eல<rன$ தாேம. மZYN.21. ஒHற. 24 '>Hற காP ம0 எலா" >ரjt. இைல Dலா" 7ழா\ Uw ஏக நாயகH. பயZதவ$கm" இக5 DறளH. அளZ7 b4க" என." 22 'Uwய இ" Šx எலா" ŠxZ7. ேவ@ இO<க'பாலேத. 25 'உலD எலா" உ4ளw அட<r. 23 'கய" தO ந@" `னP ைக2P Œ0ட=". கNயவH. M(7 பா$ எனா. ஆNய! காதலாP க0டவ$ tறE கா0Dறா$.rtf 2008. Ea"tH ஓBrனாH உய$Zதவ$<D உதEய உதE ஒjபேவ. "அw ஒO SH@". "bwயH" எH@ உைர6த dP ஒH@" b0wலH. ேவதeP UைறைமயாP ேவ4E U'@ேவ'D.Mைல Dலா" y|னா\!-M(யH சாலேவ! 26 '"உNய7 இZYர'D இ7" எH@. A. அறH எ\த UயHš$ உ4 ெத@ ெவ" பைக ஆவ7 உVப". உலD எலா" கடZத தா4 இைண YOமக4 கர" ெச<கn MவZ7 காFw'ேற! 27 YOமாP இOZத இடேம ேவ4E<D ஏ'ற இட" என UhவH ~@தP 'ஆதலாP. ஈ7 அலா7 இPைல. பா$67 எY$ EயZதவ$ ெவO< bள.

o$6 lxP DமரT". AOமா\j ெப\தன$. Page 83 of 231 . l‚7 oZதtH. 31 அ7 சமய" அர<க$ ஆரவார" ெச\7 வOதP வா$6ைத மா@ உைர6YலH. A0ட ^" ப‚வ6ைத ெந(2H எ\Y.Kamba Rámájana (1Bála). க0Rைன< கா<rHற இைம2H கா6தன$. ஆ<க.04. Œ6 lxP இய'@வ$ எHற Œயவ$. ம‚< b0G ஓnMன$. அN7 இர0G-SH@ நா4 E0ணவ$<D ஆ<rய UhவH ேவ4Eைய. 34 EP•G pHT. ெபO வைர tGBr €Mன$. பா$6தனH Ea"tைன. வா4 pைடZ7 உலாEட. ைவதன$. 17:22 'ஈ0G இOZ7 இய'@ெவH யாக". கா0தD Dமரைர< காவP ஏEேய. U‚7 உண$ Uhைய UHh. இw6தன$. •H நD Yைர< கடP Ea"` o$6ெதன. யாH' எனா. 'A. எN:". வானக" மைற6தன. UhவH. ம0Rைன< கா<rHற மHனH ைமZத$க4. ெதx6தன$. தH ேவ4E ேமEனாH. -பOவ ேமக"oP ஆ$6தன$. tH ேவ0Gவ b0G. கானக" மைற6தன. ஒH@ அல Œய மாயேம. ஏ6த அOB Dண6Yனா\! வOவ7 எH@?' எHறாH. 29 எ0›த'D. வைளZத ேசைனேய. எ(Zதன$. அசh அ”சேவ. கால மாN oP. 33 ஊH நD பைட<கல" உO67 €Mன. 32 அர<க$ ேசைன2H YறH எ\தன$.21.rtf 2008. —hயா\. ெச\தன$. 30 இராமH Uhவhட" Œய அர<கNH வOைகj ப'( EனாவP கா6தன$ YNrHற காைள €ரNP S6தவH.

36 உடேன அ"` எ\7 €567வதாக இல<DவH ~@தP ஈ0ட அ< DமாரT". DE6தனH. 39 தE6தனH கரதல". வ”சைன அர<கைர ெவOE. ஈ0G அவ$ 70ட" €5வன' என. 'ஒP' என உர(ய ஊxj ேப$nM:4. கைட< க0 Œ உக. 7வ$ >றj பBrய$. 'அ0ட$ நாயக! இh< கா0w. 17:22 EP•G pHT. ெசE6தல" >@6YனH. நா4மYn ெச” சைட< கட3ைள அைட:" ேதவ$oP. கw6த வா2ன$.rtf 2008. பP இய" கwjthP இw<D" பP பைட. l‚7 dP•னாH. தH EPைல q<rனாH. வPைல வZ7 எ‚Zத7 ஓ$ மைழ:" oHறேவ. 'கலBகª$' என. aழP க0 Œ2ன$. 37 ேவ4En சாைல2HேமP இராமH சர<~ட" அைம6தP '•ம ேவP அர<க$த" >ணU" –N:" ஓம ெவB கன•ைட உD"' எH@ உHh. அ6 தாமைர< க0ணT". Mைல2H ெத\வ நா0. ஓ$ ~ட" ஆ<rனாH.04. 35 அர<கைர இல<DவT<D இராமH காFGதP கவOைட எ2'(ன$.Kamba Rámájana (1Bála). 40 Page 84 of 231 . `E6தல" DOY2H `ணN ஆ<rனH. } Uh இO<ைக. மா தவ$.21. சரBகேள bG. அர<க$த" Mர6YH DHறேம. 'அ”சனவ0ண! >H அபய" யா"' எHறா$. வா4 pைடZ7 உலாEட. 38 இராமH o$ ெச\ய6 lடBDதP ந”a அட எ‚த=" நGBr. 'பவ$ சைட அZதணH பR6த Œயவ$ இவ$' என. E0தைன q<r. இல<Dவ'D இராமH காFwனாH.

>'D இ7 iO4 என உண$rெலH . இராமT<D இைனயன இைச6தாH. Dைற6 தைல pைற67< ~67 >H@ ஆwன. ஐயH v$6Yையj பாwன. 43 ேதவ$க4 இராமைன வா567தP பZதைர< rx6தன.rtf 2008. 44 `hத மா தவ$ ஆM2H ^ மைழ ixZதா$. அ„ வx ேவ4Eைய Uைறைம2H U'(.04. Uh:". 17:22 இராமhH அ"` aபாDைவ< bH@.Kamba Rámájana (1Bála). அZதர 7Z7p Ur•H ஆ$6தன. இZYரH Uத•ய அமர$ ஈ0wனா$. ெவOவO தாடைக பயZத €ர$க4 இOவNP ஒOவைன< கட•P இFட7. 'tண6Yைட நடZ7 இவ$ twjப$ ஈ0G' எனா உண$6Yன$. அைனய கான67 மரBகm" அல$ மைழ dNZத. 45 ேவ4Eைய இh7 Uw6த UhவH இராமைனj பாராFGதP 'பா<rய" என<D உள7 என >ைன3@" பாHைம o<r. அலைக:". கண6Yைட Ea"tைன< கE676 •$6தலாP. பறைவj பZதேர. பரZத ^ மைழ. மாŸசைன< கட•P ேச$6தP YOமக4 நாயகH ெத\வ வா|தாH. aZதர EP•ைய6 l‚7 வா56Yனா$. இhய MZைதயH.21. பரZதன. ஒOவ$UH ஒOவ$ ஓwனா$.`வன" Page 85 of 231 . 41 இறவா7 எ”Mய அர<க$க4 அ”M ஓGதP 7ண$6த ^Z lைடயலாH பகx •EனாH. அBD ஒOவைன அZதக`ர6YH உ\6தேத. 42 tற o$< கள >க5nMக4 ஓwன அர<கைர உOpH ெவB கைண ~wன.

SவO" pYைல<Dj `றjபGதP 'அNய யாH d•H. ம'ைற வ< rNEரச". எH@ ஓ7" இவ$ ெபய$. }7 இP Dண6YH ஆ•$6தH. b'ற67 இைச ெக‚ வa. DசநாபH. ஆ•$6தH வைச இP தHமவன". வா5Zதா$.rtf 2008. DH@oP Dண6தாH எY$. 48 pைகj பாடPக4 'மானச மGEP yH( வOதலாP. அ0ணP Eன3ற. இவ$க4 த"U4. கா0G" நா". பவBக4 Œ$<D" `hத மா நYைய உ'றா$. மலO4 ைவD" tரமH அH@ அ|6த ெவH(j ெபOZதைக< DசH எH@ ஓ7" அரச$}H அ|6த ைமZத$ அO மைற அைனய நாPவ$. >'D இ7 iO4 என உண$rெலH . ம'றைவ அைன6ைத:" அR வ2'@ அட<r.' 46 'யாH இh ெச\யேவ0wய பR யா7?' என இராமH Uhவைன< ேகFடP எH@ ~(ய tHன$.Kamba Rámájana (1Bála). தாH உவZ7. அH@. oனா$. DசH க3சா"t. ெபNய காNய" உள. EN:" வா$ `னP மOத" •5 pYைலய$ }மகH `N:" ேவ4E:". 47 UhவH 'சனகH ேவ4Eைய< காணn ெசPu"' எH@ dPல. 17:22 o<r. ஆன }மY வZ7 எ\7" அரவ" அ7' எHன. அOZ தவ UhவXG இOZதாH. }சைல DOMP. 'இH@ யாH ெச:" பR எHbP? பR!' என இைச6தாH. 4-3 'அவ$க|P Dசநாப'ேக ஐ-இOபYHம$ அ"dP Page 86 of 231 . அjபாP oனtH.`வன" ஆ<r. அ„ எxP மல$< கான67. கா<D" A. 4-2 'DசH.21. வரUhதHைன. அைவ Uwjப7 tHன$. எ‚க!' எH@.04. நாபH D|$ ம}தய". ஒO ேவ4E கா6தைன எT" கO6ேத. ஐய! >'D அNய7 ஒH@ இPைல. 4-1 aர$ l‚7 இைற”ச'D ஒ6த • நY யாவ7?' எHேற. 'சர:' எHேற ேமP Uைற அமர$ o'@" E‚ நY அதhkG".

4-10 'எG67 ஒOவ$<D ஒOவ$ ஈவதhH UHன". €5Zதா$. ~H >p$Z7. அழD வா\6தா$. அHனாH. 4-7 'அHனவH தன<D. 4-5 'சpரணH அகHறதH tH. தழ•H நாjப0. தவ5Z7 ெசHேற. அரdG. ைதயலா$.Kamba Rámájana (1Bála). E‚ நY வwவ" ஆr. வw6 தடB க0¯$! எHைன மண6Y$' எH@ உைரjப. YO அனாைர. கவனேவக6 7ரBக< காY வZ7 உதய"ெச\தாH. Uw:" ஈZ7. அp$7 உD Dதைல மா5r. அZத< கHhய$ த"ைம q<r. 4-4 'bw6தh மகர" b0டாH Dh Mைலn சர6தாP cZேதH. ஒw6தனH ெவNைந. தGjப7 >ன<D அழry. ேவ4E தவ$க|H `NதVG". நYயா\" எHனா. வா: எ\Y. ^மகH உலD `<காH. 4-8 'tODEH மதைல ஆய. அரசH மாFG உைரjப. 4-9 காதலH ேசRH ABக. இNMகH எHபவ'D ெமP•யலாைள ஈZதாH. UHன$ வZ7 உYjப. >p$ DழP மடவா$6ேத'(.rtf 2008. 4-6 'அவH மல$< ைகக4 Aவ. யாT". `வன" U'@ைடய }3".04. 17:22 'அவ$க|P Dசநாப'ேக ஐ-இOபYHம$ அ"dP 7வ$ இத56 ெதNைவ நPலா$ yH(ன$ வளO" நா|P இவ$ ixP-தைல<க0 ஆய67 எ\7x. தக3 உற. அZத Uw:ைட ேவZத$ ேவZதH. தக3 இP ெவ4|? bGjப7 Eல<D bw…\! உன7 a'ற" Page 87 of 231 . அைண7"" எHன. "எZைத அw6தல67 உைர67. க3Mைக தN<கலா'றா4. கவ$ மன6Yனனா\. ஒ| வைள மக|$ எPலா". iHனக$ அைடZத tHன$. AXG அ|6YwH. `க5 ம}தய6YP வா‚" மHனவH காY<D. •7 உறj படா='றா4. EN மல$6 தE–H தHபாP E‚6 தவ" `NZ7 •0டாH. அO மைறயவT" MP நா4 அற" iO4 இHப" U'(. "மா >ல67 உ@க0 A<கj o7க. `தPவ$ இPலாைம. ேவZதH. >ைற தவH •| நPD" Yp$ அ@ tரமத6Y'D அ|6தனH. க3Mைக எHT" மா7".21. ெபOZ தைகj tதா3" ஒ„வா. மா தவ$<D அரa q<r.

D0wைக ம(பட. tறBD தாமைரவன" EFG. உலD அ|jபாH Aல ஆ$க•. Page 88 of 231 . ெபைட“G க| வ0G உறBDrHற7 ஓ$ ந@ மல$n –ைல `<D.rtf 2008. ெச(வ7 A<rட. கYXH.Kamba Rámájana (1Bála). 1 நY<D வZ7 அவ$ எ\த=". உY<D" காைல2P த0ைம ெச\வாH. MைதZ7 க0 உைடZ7 உ@ 7ய$ ெவ4|:" ஒ7Brj o2னாH. ஓFwனH தOjைபைய. கடP D|6தாH. நாFட" அ7 அக67ளாH. உைட க0 A$ Eழ.21.04. நாD இள வ”Mயா" மOBDP. 2 SவO" இர3 –ைல2P தBDதP கறBD த0 `னP. 23-1 AFwய ேவைல2P Aைர மா'(னாH. அOணH தH நயன< கY<D UZ7@ க•ன மாH ேத¢G". –ைண ஆ" ெதNைவையn ேச$Zதா$. 21-1 D(யவH ைக2P A$ EழாமP. உைறZதா$. 17:22 bGjப7 Eல<D bw…\! உன7 a'ற" உGjப73" உ0ப73" இH( EGrHறா\!. வாFட" இP அZதணH மல$< ைக AFwனாH. Mல"tH நாம6தாH. `ைன அறP ~ZதP. அக•ைகj படல" SவO" –ைண நYைய அைடய. கw ெநGZ தாmைட< கமல67 அற" b4 நா4மல$< }2Pக4 இத5< கத3 அைடjப. Mல"` •‚" காP. •NயH மைறதP அல"`" மா மR ஆர6yG அrP அைள `|ன நல" ெப\ ^0Uைல. வாமனH மல$< ைக6 த$jைபயாP. தன7 உOEP bY<D" ெவ"ைமைய ஆ'@வாHoP. 23-2 9. `ல"`" ேமகைலj `7 மல$. 3 SவO" கBைக நYைய< கா›தP காலH ேமh2H கOD இO4 கwZ7. ேத¢G >ைற கY$< கட34.

8 •E அHன" த" இன" எH@ நைட க0G lடர. மா•H மா மR உZY2P அய¡G மல$Zத Sல தாமைர U‚ மல$ Uைள6ெதன. `H உறBகாதன . ெசB க0 ஏ'றவH ெச( சைடj ப‚வ6YP >ைற ேதH iBD bHைற ஈ$67 ஒ‚கலாP. 7 பFட வா4 •தP மடZைதய$. அ4|. அO"` நா4மல$ அ–Dக4 அல$ Eள<D எGjப. ஒHšG ஒH@ ஊw. பBகயj பழன நP நாைர. 17:22 Aல ஆ$க•. 7ைற2H >H@ உய$ மாBகh •Brய சா@". ^ உறBrT". அx ேத" நைற:" அPல7. அைற:" ெமH கO"` ஆFwய அUதU". ேத¢G >ைற கY$< கட34. பா$j` எT" •தாP. வய•ைட ம4ள$ கFட காE அ" க0 கைட காFGவ-கழh. 5 SவO" pYைல ேச$தP ப4| ABrய. அயH UதP SவO" அைனயா$. ~3" ெமH D2P Dதைலய$ DைடZத த0 `னPவா\. Uைள6தாH. ெவ4ள வாH கைள கைள3@" கைடMய$ p|$Zத க4ள வா4 ெநGB க0 >ழP. ந|$ `னP ெபOகலா-நYக4.Kamba Rámájana (1Bála).rtf 2008. பா0 ெசய. 6 pYைல நாFG வள" வர"` இP வாH Mைற மதDக4 Uழ3 ஒ• வழBக. 9 Uைற2hH U7 ேமY2H Uைல வx பா=". அகH பைண pYைல நாG அைணZதா$. iHhையj iO3" கBைக எHT" அ< கைர iO YO நY க0டா$.21. நா›@". yைக >H@ ஆGவ-–ைல. ஓ3 இP DBDமn aவG உற. கO"`. 4 அBD >H@ எ‚Z7.i\ைக. நர"tH நாHற ேதH தாைர b4 ந@ மல$ யாxH. எFட ஆதN67 உழPபவ$ இதயBக4 bYjப. கயP என< கOதா.04. வFட நா4 மைர மலNH ேமP. 10 Page 89 of 231 .

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இைழ<D" •0 இைட இைடதர, UகG உய$ bBைக,
மைழ< க0, மBைகய$ அரBrhP, வ2Nய$ Uழவ"
Uழ<D" இH இைச ெவOEய —FG இள SN
உழ<க, வாைளக4 பாைள2P DYjபன-ஓைட. 11
பைட ெநGB க0 வா4 உைற `க, பட$ `னP S5r,
கைடய UH கடP ெச‚Z YO எ‚"பw காFw,
pைட:", ெவ4 வைள `4«G" ஒ•jப, ெமP•யலா$
Dைடய, வ0wன" கw மல$ Dைடவன-DளBக4. 12
அக•ைக கPலா\< rடZத ேமFைட< கா›தP
இைனய நாFwhP இh7 ெசH@, இ”M •5 pYைல
`ைன:" A4 bwj `Nைச2H `ற67 வZ7 இ@6தா$;
மைன2H மாFMைய அx67 இx மா தவH பHh
கைன:" ேமFG உய$ கOBகP ஓ$ ெவ4|ைட< க0டா$. 13
கP•HேமP இராமன7 பாத •| பட, அக•ைக பைழய வwவ" ெப'@
எழP
க0ட கPpைச< காD6தH கழP-7க4 க7வ,உ0ட ேபைதைம மய<D அற ேவ@பFG, உOவ"
b0G, ெம\ உண$பவH கழP ~wய7 ஒjப,ப0ைட வ0ணமா\ >Hறன4; மா Uh பRjபாH: 14
அக•ைகைய வரலா@
'மா இO Ea"tH கBைக ம0 pைச< bண$ZyH ைமZத!
ேம2ன உவைக…G pH என ஒ7Br >Hறா4,
ŒEைன நயZ7 ெச\த ேதவ$}H தன<Dn ெசB க0
ஆ2ர" அ|6yH பHh; அக•ைக ஆD"' எHறாH. 15
iHைன ஏ\ சைடயாH ~ற< ேகFட=", ^p ேக4வH,
'எHைனேய! எHைனேய! இ„ உலD இயP இOZத வ0ண"!
UHைன ஊ5 Eைன2னாV! நG ஒH@ UwZத7 உ0œ ?
அHைனேய அைனயாFD இBஙH அG6தவா@ அOmக!' எHறாH. 16

Page 90 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அ„ உைர இராமH ~ற, அ(வT", அவைன q<r,
'ெச„E…\! ேகFw: ேமPநா4, ெச( aட$< D•ச67 அ0ணP
அ„Eய" அE6த MZைத Uhவைன அ'ற" q<r,
ந„EoP Ex2னா4தH வன Uைல ந›க='றாH; 17
'ைதயலா4 நயன ேவ=", மHமதH சரU", பாய,
உ\யலா" உ@Y நாw உழPபவH, ஒO நா4 உ'ற
ைமயலாP அ(3 ABr, மா Uh<D அ'ற" ெச\7,
i\ இலா உ4ள6தாH தH உOவேம b0G `<காH. 18
'`<D, அவŽG", காமj `7 மண ம7EH ேதறP
ஒ<க உ0G இO6தVG", உண$Zதன4; உண$Zத tHT",
'த<க7 அH@' எHன ஓரா4; தா5Zதன4 இOjப, தாழா
U<கணாH அைனய ஆ'றP UhவT", UGr வZதாH. 19
'சர" தO தப" அPலாP தGjப அO” சாப" வPல
வர" தO UhவH எ\த வOத=", ெவOE, மாயா,
>ரZதர" உலrP >'D" ெநG" பx ^0டா4 >Hறா4;
`ரZதரH நGBr, ஆBD ஓ$ ^ைச ஆ\j oக='றாH. 20
'Œ Ex MZத q<r, ெச\தைத உண$Z7, ெச\ய
•யவH, அவைன, >H ைகn aG சர" அைனய dPலாP,
"ஆ2ர" மாத$<D உ4ள அ(D( உன<D உ0டாக" எH@
ஏ2னH; அைவ எலா" வZ7 இையZதH, இைமjtH UHன". 21
'எPைல இP நாண" எ\Y, யாவ$<D" நைக வZ7 எ\தj
`P•ய பx2kG" `ரZதரH oய tHைற,
ெமP•யலாைள q<r, "Eைலமக4 அைனய A:"
கP இயP ஆY" எHறாH; கOBகP ஆ\, மOBD €5வா4. 22
'"tைழ6த7 i@6தP எH@" ெபNயவ$ கடேன; அHபாP,
அழPதOB கட34 அHனா\! Uw3 இத'D அOmக!" எHன,
"தைழ67 வ0G இpO" த0 தா$6 தசரதராமH எHபாH
கழP-7க4 க7வ, இZத< கP உO6 தE$Y" எHறாH. 23
'இ„ வ0ண" >க5Zத வ0ண": இh, இZத உலD<D எPலா"
உ\வ0ண" அH(, ம'@ ஓ$ 7ய$ வ0ண" உ@வ7 உ0œ ?
Page 91 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உ\வ0ண" அH(, ம'@ ஓ$ 7ய$ வ0ண" உ@வ7 உ0œ ?
ைம வ0ண67 அர<r oNP, மைழ வ0ண67 அ0ணேல! உH
ைக வ0ண" அBD< க0ேடH; காP வ0ண" இBD< க0ேடH.' 24
அக•ைக இராமH பாத" பRZ7 ெசP=தP
Œ7 இலா உதEெச\த ேசவw< கNய ெச"மP,
}7 இலா< Dண6தாH dHன iO4 எலா" மன6YP b0G
'மா தவH அO4 உ0டாக வxபG; பட$ உறாேத,
o7 A, அHைன!' எHன iH அw வணBr oனா4. 25
அக•ைகைய °தமNட" ேச$6த tH SவO" pYைல2P `றமYைல
அைடதP
அOZதவH உைற:4தHைன அைனயவ$ அ›கVG",
EOZYன$த"ைம< காணா, ெம\" Uh, EயZத ெந”சH,
பNZ7 எY$ b0G `<D, கடH Uைற ப‚7றாமP
`NZதtH, காY ெச"மP `hத மா தவைன q<r, 26
'அ”சன வ0ண6தாZதH அw6 7க4 க7வாUHன",
வ”MoP இைடயா4 UHைன வ0ண6த4 ஆr >Hறா4;
ெந”MனாP tைழj` இலாைள A அைழ6YGக!' எHன,
க”ச மா மலXH அHன UhவT", கO674 b0டாH. 27
DணBகளாP உய$Zத வ4ளP }தமH கமல6 தா4க4
வணBrனH, வல" b0G ஏ6Y, மாa அ@ க'tH p<க
அணBrைன அவH ைக ஈZ7, ஆ0G அOZ தவkG", வாச
மண" rள$ –ைல ABr, மR மYP rட<ைக க0டா$. 28
pைகj பாடPக4
'இைனய –ைல ம'@ யா7?' என இராகவH Eனவ,
Eைன எலா" அற q'றவH Eள"`வாH; 'ேமPநா4,
தைனயவ$ ஆனவ$<D இரBrேய, காMபH தன7
மைன:ளா4 தவ" `NZதன4, இவ0' என வ•6தாH. 3-1
'அ0ட }ளைக<D அj`ற67, எHைன ஆmைடய
b0டP A4 பத67 எ\Y, ஓ$ E”ைசய$ }ைத,
Page 92 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

b0டP A4 பத67 எ\Y, ஓ$ E”ைசய$ }ைத,
`0டŸக ெமH பத6Yையj `க5Zதன4; `கழ,
வ0G அறா ம7 மா•ைக bG6தன4 மr5Z7. 3-2
'அHன மாைலைய யாxைடj tR67, அயH உலக",
கHh •ட=", கசFG@ Uh எY$ காணா,
"எHைன ஆmைட நாயr<D இைச எGjபவ4" எH@,
அHன4 தா4 இைண வணBr >H@ ஏ6த=", அைனயா4. 3-3
'"உலக" யாைவ:" பைட67, அ|67, உ0G, உp5, ஒOவH
இலD மா$பக67 இOZ7, உ2$ யாைவ:" ஈHற
Yலக வா›தP ெசHh2P •wய ெதNயP,
அலD இP மா Uh ெப@க" எH அ|6தன4 அ|யாP, 3-4
'"ெத\வ நாயr ெசHh2H •wய ெதNயP,
ஐய! யாH ெபறj `NZத7 எ6 தவ"?" என ஆw,
ெவ\ய மா Uh ெசHh2P •wேய, Eைன o\
உ\:" ஆ@ இ7 எH@ உவZ7 வZ7, உ"ப$ நாG அைடZதாH. 3-5
'ெப\:" மா UrP ெவ4|அ" tறBகP •j tற‚"
ெச\ய தாமைர ஆ2ர" மல$Z7, ெசB கYNH
Š\ய –Yைய pைலnMய Uைறைம oH@ ஒ|O"
ெம\2kG, அ2ராவத< க|'(H ேமP EலBக, 3-6
'அர"ைப, ேமனைக, YV6தைம, உOjபM, அனBகH
சர" ெப\ •R2H த|$ அw e`ர" தைழjப,
கO"ைப:" aைவ ைகjt6த Dதைலய$, EளN
>ர"` பாடVG ஆwன$, €Yக4 ெநOBக, 3-7
'Aல மாP வைர தவ5தO கY$ >லா< க'ைற
oலேவ, இO `ைட2T", சாமைர `ரள,
}ல மா மY Dைற3 அற >ைறZ7, ஒ| DலாE,
ேமP உய$Zெதன ெவ4| அ" தh< Dைட EளBக, 3-8
'தழBD ேபN:", DறF‰G பா0w=", சBD",
வழBD க"பைல மBகல vத6ைத மைறjப,
UழBD நாHமைற, SNA$ Uழ<D என, உலைக
E‚Bக, மாP வO" Eழா அR க0G உள" EயZதாH. 3-9
Page 93 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

E‚Bக, மாP வO" Eழா அR க0G உள" EயZதாH. 3-9
'தைன ஒ„வாதவH மr5nMயாP, வாசவH தH ைக
வைன:" மாைல:" AFட=", yFwயாP வாBr,
7ைன வல67 அ2ராவத67 எO6Yைட6 lG6தாH;
பைன ெச\ ைக2னாP ப(67 அwjபG6த7, அj பகG. 3-10
'"க0ட மா Uh Ex வx ஒ‚D ெவB கனலாP,
அ0ட ~டU" சா"பரா\ ஒx:"" எH@, அxயா,
E0G ABrன$ E0ணவ$; இO aட$ •0ட;
எ0 YசாUக" இO0ட7; aழHற7 எ„ உலD". 3-11
'`ைக எ‚Zதன, உ2$6l@"; எ2P iw6தவhH
நைக எ‚Zதன; >வZதன `Oவ", நP •த•P;
Mைக எ‚" aட$ Ex2னH, அசh:" Yைகjப,
"pைக எ‚ZYG சதமக! ேக4" என ெவD0டாH. 3-12
'"^த நாயகH, `Eமக4 நாயகH, iO இP
ேவத நாயகH, மா$பக67 இh7 €'(O<D"
ஆY நாயr EOj`@ ெதNயP b0G அைணZத
மாதரா4வ2H ெப'றெனH, UயHற மா தவ6தாP. 3-13
'"இH@ >H ெபO” ெச„E க0G, உவைக2H ஈZத
மHறP அ" lைட இக5Zதைன; >ன7 மா >Y:"
ஒH@ அலாத பP வளBகm" உவN `<D ஒ|jப,
DH(, A 7ய$ உ@க" என உைர6தனH, bY6ேத. 3-14
'அரமடZைதய$, க'பக", நவ >Y, அp$த",
aரt, வா"பN, மதமைல, Uத•ய lட<க67
ஒO ெபO" iO4 இH(ேய உவN `<D ஒ|jப
ெவOE ஓwன, க0ணH வா5 ெவ0ெண\ ேமவாNH. 3-15
'அZத ேவைல2P, இZYரH MZைத cZ7 அxZ7,
வZ7, வானவ Uhவைன வxபFG வ‚6த,
"நZ7" >H ெபO” ெசPவ" மாP அO|னாP, நய<க
UZ7"" எH@ சாப6YhH —<கU" ŠxZதாH. 3-16
'ெவ\ய மா Uh ெவD|யாP E0ணக" Uதலா"
Page 94 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ெவ\ய மா Uh ெவD|யாP E0ணக" Uதலா"
ைவய" யாைவ:" வ@ைம q\ ந•ய, வாkO",
ைதயP பாகT", ச7Uக< கட3m", ~w,
ெச\ய தாமைர6 YO ம@ மா$பைனn ேச$Zதா$. 3-17
'ெவ” dP மா Uh ெவD|யாP EைளZதைம Eள"t,
க”ச நா4 மல$< rழவT", கட3ள$ tறO",
"த”ச" இPைல; >H சரணேம சர0" எனn ெசjப,
"அ”சP, அ”சP!" எH@ உைர6தனH, உலD எலா" அளZyH. 3-18
'"ம67 மZதர"; வாar கைட க2@; அைட •0
ெம67 சZYரH; aராaர$ ேவ@ ேவ@ உ4ள
b67 இர0G பாP வ•jபவ$; ஓடY bG67,
க67 வாNY ம@Dற, அp57 எழ< கைடpH; 3-19
'"யாU" அ„ வ2H வO7"; A$ க7ெமன எ‚Z7
opH" எH@ அO4`Nத=", இைற”Mன$ `க5Z7,
"நாம" இH@" என< Dh6தன$, நPDர3 ஒxZத7.
ஆ" எT" ெபOB க| 7ள<D@தலாP, அமர$. 3-20
'மைல tGBrன$; வாar tR6தன$; மYைய
>ைல ெப@"பw நFடன$; ஓடY >ைர6தா$;
அைல ெப@"பw ப…தY கைடZதன$; அவh
>ைல தள$ZYட, அனZதT", v‚ற ெந|6தாH. 3-21
'YறP b4 ஆைம ஆ\, U7rhP மZதர" YNய
EறP b4 ஆ2ர" தட< ைகக4 பரjt, • வ•jப,
மறH >லா" Uh ெவD|யாP மைறZதன வரேவ,
அறH இலா மன67 அைடrலா ெநGZ தைக அைம6தாH. 3-22
'இறZ7 ABrன யாைவ:", எ"tராH அOளாP,
tறZத; அ„வ2H aராaர$ தBக|P tணBக,
MறZத —rh மடZைதயாP, அ3ண$த" ெச\ைக
7றZ7 மா0டன$; ஆ$ அp$7 அமர$க4 7\6தா$. 3-23
'ெவO3" ஆலU" tைற:" ெவ4 Eைடயவ'D அ|67,
தO3" ேவ@ உள தைகைம:" சதமக'D அO|,
மO3 lP ெபO வளBகm" ேவ@ உற வழBr,
Page 95 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மO3 lP ெபO வளBகm" ேவ@ உற வழBr,
YO3" ஆரU" அRZதனH, ‘தர S$6Y, 3-24
'அZத ேவைல2P YY ெபOZ 7ய$ உழZ7 அxவா4,
வZ7 காMபH மலரw வணBr, "எH ைமZத$
இZYராYய$ `ண$jtனாP இறZதன$; என<D ஓ$
ைமZதH A அO4, அவ$ தைம மw6த=<D" எHறா4. 3-25
'எH@ ~ற=", "மக3 உன<D அ|6தன"; இh, A,
ெசH@ பாNைட, பOவ" ஓ$ ஆ2ர" Œர,
>H@, மா தவ" `NYேயP, >ைன3 U'@Y" எH@
அH@ ~(ட, `NZதன4 அOZதவ" அைனயா4. 3-26
'ேகFட வாசவH, அHனவFD அwைம2P rைட67,
வாFட" மா தவ67 உண$Z7, அவ4 வ2'@ உ@ மகைவ
€Fwேய எ‚ ~@ ெச\YGத=", E"p,
நாFட" A$ தர, "மOZ7" எT" நாமU" நEHறாH. 3-27
'ஆய7 இ„ இட"; அ„ இட" அE$ மY அRZத
•யவH தன<D உைமவ2H yH(ேய, lPைல
வா:3" `னP கBைக:" i@<கலா வல6த
ேச\ வள$ZதO4 சரவண" எHப7" ெதNZதாH.' 3-28
'இZத மா நY<D உ'@ உள தைகைம யா3",
எZைத! ~@க' எH@ இராகவH Eன3ற, 'எைன ஆ4
ைமZத! >H YO மர` உளாH, அ…6Y மா நக$ வா5
EZைத ேச$ `யH, சகரH, இ" ேமYh `ரZதாH. 5-1
'EறP b4 ேவZதT<D உNயவ$ இOவNP, Eத$ைப
iைற2H நPrய அசம”ச'D அ”aமாH `தPவH;
பறைவ ேவZதT<D இைளய ெமH aமY UH பயZத
அறhH ைமZத$க4 அ@பYனா2ர$ வல6தா$. 5-2
'Y0 YறP `ைன சகரT", தைனய$ ேசவகBக4
க0G, U'(ய அய மக" `Nத=", கனH@,
வ0G 7'@ தா$ வாசவ'D உண$6Yன$, வாk$;
ஒ0 YறP பN கtலன7 இைட2hP ஒ|6தாH. 5-3

Page 96 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'வா3 வாMtH ெசHறனH அ”aமாH ம@r,
^EP ஒ$ இட" இH(ேய நாwனH `DZ7,
ேதவ$ }மகH கரZதைம அ(ZYலH, Yைக67,
ேம3 தாைததH தாைதபாP உைர6தனH, •0G. 5-4
'ேகFட ேவZதT", மதைலய$<D அ"Šx rள6த,
வாFட" •< bள, சகர$க4 வடைவ2H ம@r,
நாFட" ெவB கனP ixதர, நாhல" 7OE,
yFG •Brன$ `E2ைன, பாதல" yHற. 5-5
'e@ …சைன அகலU" ஆழU" •டBக<
~@ ெச\தன$, எHபராP, வட DணYைச2P;
ஏ@ மா தவ< கtலHtH இ3| க0G, எN2H
‘(, ைவதன$; ெசO<rன$, ெநO<rன$; ெச@6தா$. 5-6
'Sm" ெவ” Mன67 அOZதவH UhZ7, எN Exjப,
^ைள•wதH நைக2hP எ2P iwZதனoP,
ஆm" ைமZத$ ஆO அ:தO" சா"ப$ ஆ\ அEZதா$;
ேவ4E க0ட நP ேவZதT<D உைர6தன$, ேவய$. 5-7
'உைழ6த ெவZ 7ய$<D ஈ@ கா0rலH; உண$3 ஒxயா,
அைழ67 ைமZதH தH ைமZதைன, "அவ$ கxZதனேரP,
இைழ6த ேவ4E இH@ இழjபy?" என, அவH எ‚Z7,
தைழ6த மா தவ< கtலH வா5 பாதல" சா$ZதாH. 5-8
'E0G ABrன$ உடP உD tறBகP ெவ0 A@
க0G, •0ெணT" மன6YனH, கtல மா UhதH
`0டŸக ெமH தா4 l‚7 எ‚ZதனH `கழ,
"b0G oக, >H இ3|!" எH@, உ'ற7" D(6தாH. 5-9
'ப‚YலாதவH உைர6த dP ேகFட=", பNவாP
l‚7, வா" பN bண$Z7, அE aர$கm<D ஈயா,
U‚7" ேவ4Eைய U'@E67, அரசT" UwZதாH எ‚7 v$6Yயா\!-ைமZதT<D அரMயP ஈZ7. 5-10
'சகர" lFடலாP, "சாகர"" எனj ெபய$ தைழjப,
மகர வாNY MறZத7; மrதல" U‚7"
Page 97 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மகர வாNY MறZத7; மrதல" U‚7"
>க$ இP ைமZதேன `ரZதனH; இவH ெநG மரtP,
பrரதH எT" பா$6YபH பOY ஒ67 உY6தாH. 5-11
'உலக" யாைவ:" i7 அற6 YrNைய உOFw,
இவO" மHனவH இOZ7x, இறZதவ$ சNத",
அலD இP lP Uh ஆBகவ'D உைர6Yட, அரசH
Yலக" ம0 உற வணBr >H@, ஒO Šx ெசj`": 5-12
'"bwய மா Uh ெவD|2H மwZத எ" Dரவ$
Uwய A4 >ரய6YhP அ‚ZYG Uைறைம
கw:மா@, என<D அOZ தவ" அைமD@ கOம",
அwக4! சா'@க" எHற=", அZதணH அைறவாH: 5-13
'"ைவய" ஆmைட மHனவ$ மHனவ! மwZy$
உ\ய, A4 தவ" ஒx3 அ@ பகP எலா" ஒOBேக,
ெச\ய நா4 மல$< rழவைன q<r, A ெச\Y;
ைநயP!" எH@ இh7 உைர6தனH, நைவ அ@ UhவH, 5-14
'ஞால" யாைவ:" aமZYரH தHவ2H நPr,
}=" மா தவ67 இமrN மOBrhP D@r,
கால" ஓ$ பYனா2ர" அOZ தவ" கxjப,
Sல நாHமைற< rழவT" வZ7, இைவ ŠxவாH: 5-15
'">H ெபOZ தவ" EயZதன"; >ன7 A4 Dரவ$,
UH` இறZதன$, அOZ தவH UhEH; ஆத•னாP,
மH ெபO" `EஅதhP, வாH நY கw7 அ›r,
எH` y:ேமP, இOB கY ெப@வ$" எH@ இைச6தாH. 5-16
'"மாக மா நY `E2ைட நட<rH, ம'@ அவ4தH
ேவக" ஆ'@தP க0›த'D அH( ேவ@ அNதாP;
yைக பாகைன q<r, A அOZதவ" lடBD" எH@
ஏrனாH, உலD அைன67" எ„ உ2$கm" ஈHறாH. 5-17
'மBைக பாகைன q<r, UH ŠxZதன வOட"
தBD மா தவ" `Nத=", தழP >ற< கட34
அBD வZ7, ">H கO6Yைன Uw67"" எH@ அகHறாH;
கBைகைய6 lழ, கால" ஐயா2ர" கx6தாH. 5-18
Page 98 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கBைகைய6 lழ, கால" ஐயா2ர" கx6தாH. 5-18
'ஒO மட< bw ஆr வZ7, "உன7 மா தவ" எH?
iO `னP bw வNH, அவ4 ேவக" ஆ$ i@jபா$?
அரH உைர6த dP Ekத"; ம'@ இHT" A அ(Z7,
ெபOD நP தவ" `Nக!" என, வர நY ெபய$Zதா4. 5-19
'கரZைத, ம6த—G, எO<D அல$, ~Eைள, கG<ைக,
>ரZத i' சைட >H மல< b‚ZYைன >ைனயா,
அரZைத உ'றவH, இர0டைர ஆ2ர" ஆ0G
`NZ7 நP தவ" i•தர, வைர உைற `hதH, 5-20
'எY$Z7, ">H >ைன3 எH?" என, இைற”M, "எ" ெபOம!
அY$Z7, கBைக ஈ7 அைறZதன4" எHற=", "அ”ேசP!
tY$ZYடா வைக கா67"" எH@ ஏrய tHைற,
UY$Zத மா தவ" இர0டைர ஆ2ர" Uw6தாH. 5-21
'ெபOD" A¢G, ^Y:", வா:3", tறBD
சOD", ெவB கY$ ஒ|ைய:", 7\67, ம'@ எைத:"
பOகP இH(ேய, UjபYனா2ர" பOவ",
உOD காத•H மHனவH அOZ தவ" உழZதாH. 5-22
'உZY அ"`ய67 உY6தவH உைறதO" உலD"
இZYராYய$ உலகU", நG<Dற இைர67,
வZ7 yH(ன4 வர நY; மைலமக4 b‚நH
MZYடா7, ஒO சைட2hP கரZதனH ேசர. 5-23
'`P •h6 தO பh என, வர நY, `hதH
ெசHh2P aரZ7 ஒ|6த=", வணBrனH, Yைக67,
மHனH >'ற=", "வOZதP; ந" சைடய4, வாH நY இH@"
எHன EFடனH, ஒO M(7; அவh oZ7 இxZதா4. 5-24
'இxZத கBைகUH, மHனவH Eைர•G" ஏக,
கxZத மHனவ$ கY ெபற UGrய கYயாP,
அ‚Z7" மா தவn சHTEH ேவ4Eைய அxjப,
b‚Z7 EFG எN ெவD|யH, DடBைக2P b4ளா, 5-25
'உ0G உவZதனH, மைற Uh< கணBக4 க0G உவjப,
Page 99 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'உ0G உவZதனH, மைற Uh< கணBக4 க0G உவjப,
க0ட ேவZதT" வணBr, UH >க5Zதன கழற,
"b0G oக!" என, ெசEவx< bG6தனH; DY67,
E0G ABrன$ உடP உD iw2P ேமEனேள. 5-26
'>ைரய" உ'@ உழP சகர$க4 ெநGB கY ெசPல,
Eைர மல$ ixZ7 ஆ$6தன, E0ணவ$ DழாBக4;
Uைரச" U'(ய பP•ய" Uைற Uைற UழBக,
அைரசH, அji‚7, அR மYP அ…6Y •0G அைடZதாH. 5-27
'அ0ட }ளைகj `ற6த7 ஆ\, அrல" அH@ அளZத
`0டŸக ெமH மலரwj tறZ7, ^மகனா$
b0ட Œ$6த" ஆ\, பrரதH தவ6YனாP bணர,
ம0தல67 வZ7 அைடZத7, இ" மா நY, ைமZத! 5-28
'சகர$த" iOFG அOZ தவ" ெபO" பகP த4|,
பrரத" bண$ZYGதலாP, "பrரY" ஆr,
மrதல6Yைடn சHTEH ெசE வx வரலாP,
>க$ இP, "சானE" எனj ெபய$ பைட6த7, இZ A6த"'. 5-29
எH@ ~ற=", EயjtkG உவZதன$, இைற”M,
ெசH@ Œ$Zதன$ கBைகைய; Eசாைல வா5 Mகர<
DH@oP `ய67 அரசH வZ7, அw இைண D@க,
>H@, நP உைர Eள"t, ம'@ அ„ வ2H ABகா, 5-30
ம7 மைலZ6 ெவ0 தரளU", (வ2ரU"), மR:",
கY$ வள" ெச:" பவளU", க‚6Yைட< காFw,
எY$ மைலZத ைபB ~Zதைல இன வ0G (ந›க),
`7 மண" ெச:" மடZைதய$ oHறன-^க". 7-1
அZத இZYரைன< க0ட அமர$க4, tரமH UHனா
வZ7, }தமைன ேவ0ட, ம'@ அைவ தE$67, மாறாn
MZைத2H Uh3 Œ$Z7, MறZத ஆ2ர" க0 ஆ<க,
த" தம7 உலD `<கா$; ைதய=" rடZதா4, கP ஆ\. 23-1
'வ0ண வா$ Dழ•னாFD" வானவ$ தம<D" ஆேகH;
எ0R நாH ெச\த D'ற", Uhவ! A i@6Y' எHன,
'ப0Rய உ@jtP }டP ப67 e@ அைவ:" oக,
Page 100 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ப0Rய உ@jtP }டP ப67 e@ அைவ:" oக,
அ0Rய E0RP ஆ|<D ஆ2ர நயன"' எHறாH. 23-2
10. pYைல< காFMj படல"
pYைல2P அைசZதாwய bwக4
'ைம அ@ மலNH ABr, யாH ெச\ மா தவ6YH வZ7,
ெச\யவ4 இOZதா4' எH@, ெச‚ மR< bwக4 எHT"
ைககைள AFw அZத< கw நக$, கமலn ெசB க0
ஐயைன, 'ஒPைல வா' எH@ அைழjப7 oHற7 அ"மா! 1
>ர"tய மாட67 உ"ப$ >ைர மR< bwக4 எPலா",
'தர" tற$ இHைம உHh, தOமேம •7 ெசPல,
வர"` இP ேப$ அழrனாைள, மண" ெச\வாH வOrHறாH' எH@,
அர"ைபய$ Ea"tH ஆG" ஆட•H, ஆட< க0டா$. 2
பகP கY$ மைறய, வான" பா'கடP கGjப, A0ட
7rP bw, pYைல மாட67 உ"பNP 7வH( >Hற,
UrP-Dல" தட3" y@" நைனவன, Ur•H •5Zத
அrP-`ைக க73" y@" `ல$வன, ஆட< க0டா$. 3
SவO" pYைல2T4 `DதP
ஆதN67, அUYP }P y\67, 'அவயவ" அைம<D" தHைம
யா7?' என6 Yைக<D" அPலாP, மதன'D" எ‚த ஒ0ணாn
‘ைதைய6 தOதலாேல, YOமக4 இOZத ெச\ய
o7 எனj i•Z7 yH@", iH மYP, pYைல `<கா$. 4
E‚pய €Yகைள< கடZ7 ெசP=தP
d'கைல UhவH உ0ட aட$ மR< கட=", 7Hh
அP கடZ7 இலBD பP •H அO"tய வாT" oல,
EP கைல •த•னாO", ைமZதO", ெவ@67 A6த
iH கலH rடZத மாட ெநGZ ெதOஅதhP oனா$. 5
தா@ மா\ த@க0 DHற" தட மத அOE தா5jப,
Page 101 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தா@ மா\ த@க0 DHற" தட மத அOE தா5jப,
ஆ@" ஆ\, க•ன மா EலாxயாP அxZ7, ஓ$ ஆ@ ஆ\,
ேச@" ஆ\, ேத$க4 ஓட6 7கm" ஆ\, ஒHšG ஒH@
மா@ மா@ ஆr, வாளா rட<rலா ம@rP, ெசHறா$. 6
த0GதP இH( ஒH(, தைல6தைலn MறZத காதP
உ0டtH, கலEj oNH ஒMZத ெமH மக|ேரoP,
ப0 தO rளEயா$த" `லE2P பNZத }ைத,
வ0‰G rடZ7, ேதH –$, மR ெநGZ ெதOEP ெசHறா$. 7
€Yக|P க0ட காFMக4
ெந\ Yர4 நர"tH தZத மழைல2H இயHற பாடP,
ைதவO மகர €ைண த0›ைம த‚E6 •Bக,
ைக வx நயன" ெசPல, க0 வx மனU" ெசPல,
ஐய •0 இைடயா$ ஆG" ஆடக அரBD க0டா$. 8
^ச•H எ‚Zத வ0G மOBrT<D இரBrj iBக,
மாa உ@ tறE oல வOவ7 oவ7 ஆr,
காa அ@ பவளn ெசB கா\ மரகத< கUD ^0ட
ஊச•P, மக|$, ைமZத$ MZைத“G உலவ< க0டா$. 9
வரj` அ@ மR:", iHT", ஆரU", கவN வா=",
aர6Yைட அr=", ம”ைஞ6 yைக:", 7"t< b"`",
Dரj` அைண >ரj`" ம4ள$ DEj`ற, கைரக4y@"
பரjtய iHh அHன ஆவண" பல3" க0டா$. 10
வ4 உr$6 த|$< ைக qவ மாடக" ப'(, வா$Zத
க4 என நர"` €<r, ைக“G மனU" ~Fw,
ெவ4|ய U@வP yHற, EOZ7 என மக|$ ஈZத
ெத4 E|j பாR6 Œ" ேதH ெசE மG67, இh7 ெசHறா$. 11
bF` உ@ க•னj பா\ மா, DலாP மகH UG<r EFட
மF கல6 YrN oல, வா|2H வOவ, ேமV$
நFthH இைடயறாவா\, ஞாhக4 உண$EH ஒHறா\,
கF`ல67 இைனய எH@ ெதN3 இல, YNய< க0டா$. 12
த2$ உ@ ம6YH காம சர" பட, தைலjபFG ஊG"
Page 102 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

த2$ உ@ ம6YH காம சர" பட, தைலjபFG ஊG"
உ2$ உ@ காதலாNH, ஒHைற ஒH@ ஒOவrPலா,
ெச2$ உ@ மன6த ஆr, Œ6 Yர4 ெசB க0 MZத,
வ2ர வாH மOj` யாைன மைல என மைலவ க0டா$. 13
வாளர" iOத ேவ=", மHமதH Mைல:", வ0wH
ேக«G rடZத Aலn aOm", ெசB rைட:", b0G,
A4 இOB களBக" A<r, >ைர மR மாட ெந'(n
சாளர"y@" yH@" சZYர உதய" க0டா$. 14
ப|<D வ4ள67 வா<D" பa ந@Z ேதறP மாZY,
ெவ|jபG நைகய ஆr, ெவ(யன pழ'@rHற,
ஒ|jtT", ஒ|<க ஒFடா ஊடைல உண$67மா oP,
க|jtைன உண$67" ெச„E< கமலBக4 பல3" க0டா$. 15
ெம\ வO oக" ஒ<க உடH உ0G Eைல:" b4m"
ைப அர3 அPDலா$ த" உ4ளU", ப|BD", oல,
ைம அN ெநGB க0 q<க" பGத=" கOr, வZ7
ைக `rH MவZ7, காFG" கZ7க" பல3" க0டா$. 16
கடகU", Dைழ:", ^›", ஆரU", க•Bக •0 eP
வடகU", மகர யா‚" வFwh bG67, வாச6
lைடயP அ" }ைத –ர, ப|<D நா\ Mவjப6 lFG;
பைட ெநGB க0ணா$ ஆG" ப0ைணக4 பல3" க0டா$. 17
பBகய", Dவைள, ஆ"பP, பட$ bw வ4ைள, Aல",
ெசB rைட, தரBக", ெக0ைட, Mைன வராP, இைனய ேத"ப;
தBக4 ேவ@ உவைம இPலா அவயவ" த‚E, சா="
மBைகய$ EO"t ஆG" வாEக4 பல3" க0டா$. 18
இயBD உ@ `லHக4 அBD" இBD" b0G ஏக ஏr,
மயBD` YNZ7 >H@ ம@D@" உண$3 இ7 எHன,
`யBக|P கலைவn சாZ7", `ண$ Uைலn aவG" ABகா,
பய" ெக‚ Dமர$ வFG-ஆFG ஆG இட" பல3" க0டா$. 19
ெவ” Mன" உOE'@ எHT" ேமhய$, ேவ0w'@ ஈ:"
ெந”Mன$, ஈசH க0RP ெநOj` உறா அனBகH அHனா$,
ெச” Mைல< கர6த$, மாத$ `லEக4 YO6Yn ேசZத
Page 103 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெச” Mைல< கர6த$, மாத$ `லEக4 YO6Yn ேசZத
D”Mய$, •ழ >Hற ைமZத$ த" DழாBக4 க0டா$. 20
பாD ஒ<D" dP ைபB r|…G" பல ேபM,
மாக67 உ"ப$ மBைகய$ நாண மல$ b\:"
yைக< b"tH அHனவ$<D அHன" நைட y'@j
oக< க0G, வ0Gஇன" ஆ$<D" ixP க0டா$. 21
அர0மைனையn •5Z74ள அகxைய அைடZதன$
உ"ப$<D ஏ:" மா|ைக ஒ| >ழP பாய,
இ"ப$6 yH@" நாக$த" நாFwH எxP காFw,
ப"tj iBD" கBைக2H ஆ5Zத, பைட மHனH
அ" iH }2P iH மYP a'@", அக5 க0டா$. 22
கHhமாட6YP >Hற ‘ைத2H ேப$ எxP
iHhH –Y, oYhH நா'ற", i•ேவoP
ெதH உ0 ேதhH Œ" aைவ, ெச” d' கE இHப"கHh" மாட67 உ"பNH மாேட, க| ேபœG
அHன" ஆG" UH 7ைற க0G, அBD, அயP >Hறா4. 23
ெசj`"காைல, ெசB கமல6yH UதP யாO",
எj ெப0பா=" b0G உவpjo$ உவp<D",
அj ெப0 தாேன ஆ2ன o7, இBD, அயP ேவ@ ஓ$
ஒj` எBேக b0G, எ„ வைக நாw, உைர ெச\ேவ"? 24
உைமயா4 ஒ<D" மBைகய$ உnM< கர" ைவ<D"
கைமயா4 ேமh க0டவ$, காFM< கைர காணா$,
'இைமயா நாFட" ெப'(ல"' எHறா$; 'இO க0ணாP
அைமயா7' எHறா$-அZதர வான6தவ$ எPலா". 25
ெவH@ அ" மாைன, தா$ அ2P ேவ=" bைல வாm"
tHற, மானj ேப$ கயP அ”ச, tற5 க0ணா4,
DHற" ஆட, }EH அ|<D" கடP அH(,
அH@ அ" மாட67 உ"ப$ அ|<D" அU7 ஒ6தா4. 26
'ெபOZேதH இH dP ெப0 இவ4 ஒjபா4 ஒO ெப0ைண6
Page 104 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ெபOZேதH இH dP ெப0 இவ4 ஒjபா4 ஒO ெப0ைண6
தO", தாH' எHறாP, நாHUகH இHT" தரலாேம?அOZதா அZத6 ேதவ$ இரZதாP, அp57 எHT"
மOZேத அPலா7, எH இh நPD" மR ஆx? 27
அைனயா4 ேமh க0டtH, அ0ட67 அரa ஆm"
Eைன…$ ேம3" ேமனைக ஆY p|$ ேவ' க0
இைன…$, உ4ள67 இHன•k$; த" Uக" எHT"
பh y\ வாhH ெவ0 மY<D எH@" பகP அHேற? 28
மல$ேமP >H@ இ" மBைக இ„ ைவய6Yைட ைவக,
பல கா=" த" ெம\ நh வாG"பw q'றா$
அலD ஓ3 இPலா அZதணX? நP அறேம…?
உல}? வாk? உ"ப$bV? ஈ7 உணேரமாP! 29
தH ேந$ இPலா மBைகய$, 'ெசBைக6 த|$ மாேன!
அHேன! ேதேன! ஆ$ அp5ேத!' எH@ அw o'(,
UHேன, UHேன, Š\" மல$ •E, Uைற சார,
iHேன •‚" ^EH ஒ7Brj i•rHறா4. 30
iH ேச$ ெமH காP r0rR, ஆர", `ைன ஆர",
bH ேச$ அPDP ேமகைல, தாBD" bw அHனா$
தH ேச$ }ல67 இH எxP காண, சத }w
pH ேசE<க pH அரa எHT"பw >Hறா4. 31
'bP=" ேவ=" ~'றU" எHT" இைவெயPலா"
ெவP=" ெவP="' எHன மத$<D" Ex b0டா4;
dP=" தHைம67 அH@ அ7; DH@", aவO", Y0
கP=", `P=", க0G உOக, ெப0 கh >Hறா4. 32
ெவB க| Ex<D ஒO Eழ3" ஆ\, அவ$
க0க|H காணேவ க|j` நPகலாP,
மBைகய$<D இhய7 ஓ$ மOZ7" ஆயவ4,
எBக4 நாயக'D, இh, யாவ7 ஆ"bV? 33
இைழகm" Dைழகm" இHன, UHனேம,
மைழ iO க0 இைண மடZைதமா¢G"
பழrய எhT", இj பாைவ yHறலாP,
Page 105 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

பழrய எhT", இj பாைவ yHறலாP,
அழD எT" அைவ:" ஓ$ அழD ெப'றேத! 34
இராமT" ‘ைத:" ஒOவைர ஒOவ$ க0G, காதP b4mதP
எ0ண அO நல6Yனா4 இைனய4 >H@x,
க0±G க0 இைண க„E, ஒHைற ஒH@
உ0ண3", >ைலெபறா7 உண$3" ஒH(ட,
அ0ண=" q<rனாH; அவm" q<rனா4. 35
q<rய q<D எT" •Y b4 ேவP இைண
ஆ<rய ம7ைகயாH y|H ஆ5Zதன;
€<rய கைன கழP €ரH ெசBக›"
தா<D அணBD அைனயவ4 தன6YP ைத6தேவ. 36
பOrய q<D எT" பாச6தாP tR67,
ஒOவைர ஒOவ$த" உ4ள" ஈ$6தலாP,
வN Mைல அ0ண=" வாFக0 நBைக:",
இOவO" மா(j `<D, இதய" எ\Yனா$. 37
மOBD இலா நBைக:", வைச இP ஐயT",
ஒOBrய இர0G உட'D உ2$ ஒH@ ஆ2னா$ கOBகடP ப4|2P கலE ABrj o\j
tNZதவ$ ~wனாP, ேபசP ேவ0G—? 38
இராமH UhவOடH oக அவH >ைனவாP ‘ைத ஓEயjபாைவoP
>'றP
அZத" இP q<D இைம அைணrலாைமயாP,
ைபZlw, ஓEயj பாைவ oHறன4;
MZைத:", >ைற:", ெம\Z நலT", tH ெசல,
ைமZதT", Uh“G மைறயj o2னாH. 39
‘ைத2H காதP q\
tைற எT" •தலவ4 ெப0ைம எH பG"?நைற கம5 அலBகலாH நயன }சர"
மைறதல", மன" எT" ம6த யாைன2H
Page 106 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மைறதல", மன" எT" ம6த யாைன2H
>ைற எT" அBDச" >p$Z7 oயேத! 40
மாP உற வOத=", மனU" ெம\:", தH
eP உ@ மOBDPoP, •டBDவா4; ெநGB
காP உ@ க0 வxj `DZத காதP q\,
பாP உ@ tைர என, பரZத7 எBDேம. 41
q"; உO" q\ >ைல •வலr'(ல4;
ஊமNH, மன6Yைட உHh, E"Uவா4;
காமT", ஒO சர" கO6YH எ\தனH ேவ" எNஅதhைட EறD இFெடHனேவ. 42
>ழP இG D0டல" அதhH, ெந\ இடா,
அழP இடா, p|$ZYG" அ2P b4 க0Rனா4,
aழ•G ~Zத=" 7r=" –$தர,
தழP இG வP•ேய oல, சா"tனாH. 43
தழBrய கைலகm", >ைற:", சBகU",
ம‚Brய உ4ளU", அ(3", மாைம:",
இழZதவ4-இைமயவ$ கைடய, யாைவ:",
வழBrய கடP என-வ(ய4 ஆ2னா4. 44
வOZYn –$Zத ‘ைதைய6 yxய$ மல$jபG<ைக2P ேச$6தP
கல" DைழZ7 உக, ெநG நாT" க0 அற,
நல" Dைழதர, நrPUக6YH ஏ30G,
மலBD உைழ என, உ2$ வOZYn –$தர,
iலB Dைழ ம2ைல< b0G, அNYH o2னா$. 45
காlG" Dைழ iO கய' க0 நBைக தH
பாதU" கரBகm" அைனய பPலவ"
தாlG" Dைழ“G" அG6த, த0 பhn
‘த •0 7|, மல$ அம|n ேச$6Yனா$. 46
காதP qயாP 7யO'ற ‘ைத2H >ைல

Page 107 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தா4 அறா ந@ மல$ அம| ந0Rனா4^ைள € `ைர பhj `ய'Dj ேத"tய
தாள தாமைரமல$ தைதZத i\ைக:",
வா4 அரா •Brய மY:", oலேவ. 47
மைல UகFG இட67 உD மைழ<க0 ஆ•oP,
Uைல UகFG உY$Zதன, ெநGB க0 U67இன";
Mைல •த'கைட உைற ெச(Zத ேவ$3, தH
உைல Uகj `ைக >p$ உ2$jtH மா\Zதேத. 48
க"ப" இP bG மன< காம ேவடH ைக
அ"iG –$வ7 ஓ$ ம2=" அHனவ4,
ெவ"`@ மன67 அனP ெவ7jப, ெமH மல$<
b"` என, அம|2P DைழZ7 சா\Zதன4. 49
dNZதன ந@ மல$ aO< b0G ஏ(ன;
iNZதன கலைவக4, iN2H MZYன;
எNZத ெவB கனP aட, இைழ2P }6த eP
பNZதன; கNZதன, பPலவBகேள. 50
q\ UதP அ(யா7, தாYய$ Uத•…$ தE6தP
தாYய$, ெசE•ய$, தாய$, த„ைவய$,
மா 7ய$ உழZ7 உழZ7 அ‚Br மா5rH$;
'யா7bP இ7?' என, எ0ணP ேத'றல$;
o7டH அ2h A$ aழ'(j o'(ன$. 51
காதP qயாP 7யO'ற ‘ைத2H y'ற"
அOrP >H@ அைசrHற ஆலவFட< காP
எN2ைன pD6Yட, இைழ:", மாைல:",
கNDவ, ŒDவ, கனPவ, காFடலாP,
உOD i' பாைவ:" ஒ676 yH(னா4. 52
'அP•ைன வD6த7 ஓ$ அலBக' காG' எT";
'வP எ‚; அPலேவP, மரகதj ெபOB
கP' எT", 'இO `ய"'; 'கமல" க0' எT";
Page 108 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கP' எT", 'இO `ய"'; 'கமல" க0' எT";
'EP•G" இxZத7 ஓ$ ேமக"' எHTமாP. 53
'ெநO<r உ4 `DZ7, அO >ைற:" ெப0ைம:"
உO<r, எH உ2¢G உ0G oனவH
iOj` உற5 y4 `ண$ `0Rய6த7
கOj` EP அH@; அவH காமH அPலேன! 54
'உைரெச2H, ேதவ$த" உலD உளாH அலHEைர ெச( தாமைர இைம<D" ெம\"ைமயாP;
வN Mைல6 தட< ைகயH, மா$tH e•னH,
அரMளB Dமரேன ஆகPேவ0GமாP. 55
'ெப0 வx நல¡G", tறZத நா±G",
எ0வx உண$3", நாH எBD" கா0rேலH ம0 வx நடZ7, அw வOZதj oனவH,
க0 வx •ைழ:" ஓ$ க4வேன bலா"? 56
இராமைன >ைன67 ‘ைத உODதP
'இZYர Aல" ஒ67 இO0ட D”M:",
சZYர வதனU", தா5Zத ைககm",
aZதர மR வைர ymேம, அல;
UZY, எH உ2ைர, அ" U@வP உ0டேத! 57
பட$Z7 ஒ| பரZ7 உ2$ பOD" ஆகU",
தடZ தO தாமைர6 தாmேம, அல;
கட" தO மா மத< க| நP யாைனoP,
நடZத7, rடZத7, எH உ4ள" ந0Rேய. 58
'tறZ7ைட நல" >ைற tR6த எZYர",
கறBD` YN:" எH கHh மா மYP
எ(Zத அ< Dமரைன, இHT", க0R' க0G,
அ(Z7, உ2$ இழ<க3" ஆDேமbலா"?' 59
எH@ இைவ இைனயன Eள"`" ஏPைவ2H,
'>HறனH, இவ0' எT"; 'ABrனாH' எT";
கH(ய மன67 உ@ காம ேவFைகயாP,
Page 109 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கH(ய மன67 உ@ காம ேவFைகயாP,
ஒH@ அல, பல >ைனZ7, உOD" காைலேய. 60
அZYமாைல2H y'றU"
அHன ெமH நைடயவFD அைமZத காம6 Œ,
தHைன:" aGவ7 தN<rலாH என,
நP ெநGB கரBகைள நG<r, ஓwj o\,UHைன ெவB கYரவH - கட•P S5rனாH. 61
EN மல$6 ெதHறP ஆ" €a பாசU",
எN >றn ெச<கO", இOm", காFடலாP,
அNயவFD அனP தO" அZYமாைலயா"
கO >றn ெச" ம2$< காலH yH(னாH. 62
•7 அைற பறைவ ஆ" பைற:", v5 E|
ஓத ெமH Mல"iG", உYரn ெச<கO",
பாதக இO4 ெச\ க”aகU", ப'றலாP,
சாதக$ எHன3" தைக67 - அ" மாைலேய. 63
மாைலj i‚YP ‘ைத2H மன >ைல:" `ல"ப="
கயBக4 எHT" கனP y\Z7, கw நா4 மலNH Eட" ^M,
இயBD ெதHறP மHமதேவ4 எ\த `0Rhைட •ைழய,
உயBD" உண$3", நP நலU", உOrn –$வா4 உ2$ உ0ண
வயBD மாைல வாH q<r, 'இ7u ~'(H வw3?' எHறா4. 64
'கடV? மைழ…? U‚ Aல< கPV? காயா ந@" oy?
பட$ ^B Dவைள நா4 மலX? AV'பல—? பானV?இட$ ேச$ மடவா$ உ2$ உ0ப7 யாy?' எH@ தள$வா4UH,
மடP ேச$ தாராH >ற" o=" அZY மாைல வZத7ேவ! 65
'ைம வாH >ற67, •H எ2'@, வாைட உ2$jtH, வள$ ெச<க$j
ைப வா\ அZYj பட அரேவ! எHைன வைள67j பைக6YயாP?
எ\வாH ஒOவH ைக ஓயாH; உ2O" ஒHேற; இh இPைல;
உ\வாH உற, இj பx ^ண, உHkG என<Dj பைக உ0œ ? 66
ஆல" உலrP பரZத7u? ஆx rள$Zதy? அவ$த"
Page 110 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆல" உலrP பரZத7u? ஆx rள$Zதy? அவ$த"
Aல >ற6ைத எPVO" >ைன<க, அ7வா\ >ர"tயy?
காலH >ற6ைத அ”சன6YP கலZ7 Dைழ67, காய6YH
ேம=", >ல67", ெம‚rயy?-Eைள<D" இOலா\ EைளZத7ேவ!
67
ெவ| >HறவX o\ மைறZதா$; Eல<க, ஒOவ$தைம< காேணH;
"எ|ய4, ெப0" எH@ இரBகாேத, எP• யாம67 இO²ேட,
ஒ| அ"` எ\:" மHமதனா$, உன<D இ" மாய" உைர6தாX?
அ|ெயH ெச\த ŒEைனேய! அZY ஆr வZதா…? 68
ெந\ Eள<D அக'(, மR Eள<D அைம676 yxய$ உபசN6தP
ஆ0G, அBD, அைனயா4, இைனய >ைனZ7 அ‚BD" ஏPைவ,
அகP வான"
Œ0ட >p$Zத ெபOB }2P, ‘த மR2H ேவYைகவா\,
'A0ட –Y ெந\ Eள<க" ெவ\ய' எH@, அBD, அைவ A<r,
•0டP ெச\யா மR Eள<rH aடராP, இரைவj பகP ெச\தா$. 69
YBக|H y'ற"
ெபOZ Y0 ெநG மாP வைர >@E, tR6த பா"tH மR6 தா"tH
ENZத Yவைல iYZத மR Ea"tH •hH ேமP EளBக,
இOZத அமர$ கல<rய நா4, அUத" >ைறZத i'கலச"
இOZத7 இைட வZ7 எ‚Zத7 என எ‚Zத7 - ஆx ெவ0 YBக4.
70
வ0G ஆ\, அயH நாHமைற பாட, மல$Zத7 ஒO தாமைரj o7,
ப0G ஆ•ைல2Hpைச< rடZ7, பாO" AO", பM6தாHoP,
உ0டாH உZY< கடP ^6த7; ஓத< கட=", தாH ேவ@ ஓ$
ெவ0 தாமைர2H மல$ ^6த7 ஒ6த7 - ஆx ெவ0 YBக4. 71
`4|< D( இFெடன ஒ4 •H ^6த வான" i• கBDP
ந4|P, MறZத இOF tழ"ைப ந<r >pO" >லா< க'ைற, r4ைள< rளE<D எHனா"bP?-v5பாP Yைச2Hpைச ைவ6த
ெவ4|< D"ப67 இளB கUrH பாைள oH@ ENZ7ளதாP, 72
வ0ண மாைல ைகபரjt, உலைக வைளZத இO4 எPலா"
Page 111 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வ0ண மாைல ைகபரjt, உலைக வைளZத இO4 எPலா"
உ0ண எ0R, த0 மYய67 உதய67 எ‚Zத >லா< க'ைறE0›" ம0›" Yைச அைன67" E‚Br< b0ட, EN நP A$j
ப0ைண ெவ0ெண\n சைடயH தH `க5oP-எBD" பரZ7ளதாP,
73
A6த" அதhP Uைள67 எ‚Zத ெநGெவ0 YBக4 எT" தnசH,
•, தH கரBக4 அைவ பரjt, pD ெவ0 >ல3 ஆ" ெவ0 aைதயாP,
'கா6த க0ணH மR உZY< கமல நாள6Yைடj ப0G
^6த அ0ட" பைழய7' எH@, `7<DவாT" oH@ளதாP. 74
தாமைர மல$ DEய, ஆ"பP அல$தP
Eைர ெச\ கமலj ெபO" o7, EO"tj `DZத YOE¡G"
Dைர ெச\ வ0wH Dழா" இNய, ~"tn சா"t< DEZ7ளதாP;
உைர ெச\ YrNதைன உOFw, ஒO }P ஓnM, உலD ஆ0ட
அைரசH ஒ7Bக, தைல எG6த D@"` oHற7, அர<D ஆ"பP. 75
‘ைத >லைவ பx67ைர6தP
'ABகா மாையயவ$ தம<D >றேம y'@j `றேம o\,
ஏBகா< rட<D" எ( கட'D", என<D", bwைய ஆனாேயஓBகா >Hற இOளா\ வZ7, உலைக E‚Br, ேமHேம="
€Bகா >Hற க$ ெநOjthைடேய எ‚Zத ெவ0 ெநOjேப! 76
'bwைய அPைல; A யாைர:" bPrலா\;
வG இP இH அUத6lG", வZதைன,
tw2H ெமH நைடj ெப0±G; எHறாP, எைனn
aGY…?-கடP yH(ய YBகேள! 77
காதP qயாP ‘ைத பFட பாG
•7 Š\67 எ‚ ெவ0 >லEH கY$
—7 ம6Yைக ெமH UைலேமP பட,
ஓYமj ெபைட ெவB கனP உ'ெறன,
o7 Š\6த அம|j `ர0டா4 அX! 78

Page 112 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

A<க" இH( >p$Zத >லா< கY$
தா<க, ெவZ7 தள$Z7 சNZதன4;
ேச<ைக ஆr மல$Zத ெசZதாமைரj
^<க4 பFட7 அj ^ைவ:" பFடன4. 79
வாச ெமH கலைவ< க| வாN, ேமP
^சj ^சj `ல$Z7 `‚Brன4;
€ச €ச ெவ7"tன4, ெமH Uைல;ஆைச q\<D மOZ7" உ0டா"bV? 80
மல$j பG<ைக கNய, ேசwய$ ேம=" மல$ b0G வZ7 DE6தP
தாயNH பN ேசwய$, தா7 உD
€, அN6 த|$, ெமP அைண, ேமh2P
கா\ எN< கNய< கNய, bண$Z7,
ஆ2ர6YH இரFw அG<rனா$. 81
கHh நP நகNP, கம5 ேச<ைக:4,
அHன", இHனண" ஆ2ன4; ஆயவ4,
pHhH pHhய, ேமh க0டாH எனn
dHன அ0ண=<D உ'ற7 dP=வா". 82
pைகj பாடPக4
இHன பP வளBக4 எPலா" இh7ற q<r, யா$<D"
UHனவH ஆய ேத3", UhவT", இைளய }3",
iHனக$ இைற:" ம'ைறj ^தல67 அரa" ஒ„வா
மHனவH சனகH }2P மR மYP `ற6ைதn ேச$Zதா$. 20-1
நBைகய$ Ex<D நP Eழ3" ஆ\, அவ$
இBrத6lG l‚7 இைற”a" ேத3" ஆ\,
அBD அவ$<D அU7" ஆ\, வZத சானr
எBக4 நாயக'D இh யாவ7 ஆ"bV? 32-1
ŒBD ெச\ அர<க$ த" வO<க" Œய3",
ஓBrய தவBகm", உலD", ேவதU"
தாBr ேமP வளர3", தைழ6த சானr
Page 113 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தாBr ேமP வளர3", தைழ6த சானr
ஆBD அவH வwEைன அக6YP உHTவா4. 52-1
அj`ற67 அைல கடP அல$Zத தாமைர
ஒj`ற இZ7 எH@ உY6த ஒ4 அழP
ெவj`@ ெவB கY$ பரjப, E0 எலா"
bj`ளB b0ெடன, உG<க4 ~$Zதேவ. 76-1
11. ைக<rைளj படல"
சனகH எY$b4ள SவO" ெசH@, ஓ$ மா|ைக2P தBDதP
ஏr, மHனைன< க0G, எY$ b0G அவH
ஓைக…G" இh7 b0G உ\6Yட,
oக ^p2P iHனக$ அHன7 ஓ$
மாக மாட67, அைனவO" ைவrனா$. 1
சதானZத Uhவ$ அ„Eட" வZ7 UகமH உைர6தP
ைவD" அ„ வx, மா தவ" யா3" ஓ$
ெச\ைக b0G நடZெதன, Œ7 அ@
Š\ b4 €ரH UளN அ" தா|னாP
ெம\ b4 மBைக அO4 Uh ேமEனாH. 2
வZ7 எY$Zத Uhவைன வ4ள="
MZைத ஆர வணBக=", ெசH@ எY$,
அZத" இP Dண6தாH ெநw7 ஆMக4
தZ7, }MகH தH மOBD எ\YனாH. 3
}தமH தO } Uh }Mக
மாதவH தைன மா Uக" q<r, 'இj
o7 A இவ0 oத, இj ^தல"
ஏ7 ெச\த தவ"?' எH@ இய"tனாH. 4
இட$ Uw6தாH இ„ இளவP என Eaவாp6YரH ŠxதP
^Z த0 ேச<ைகj `hதைனேய iO
ஏ\Zத ேக0ைமn சதானZதH எH@ உைர
Page 114 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஏ\Zத ேக0ைமn சதானZதH எH@ உைர
வா\Zத மா தவH மா Uக" q<r, eP
y\Zத MZைத< °MகH dP=வாH: 5
'வw6த மாதவ! ேகFw இ„ வ4ளPதாH
இw6த ெவB DரP தாடைக யா<ைக:",
அG67 எH ேவ4E:", >H அHைன சாபU",
Uw67, எH ெந”ச67 இட$ Uw6தாH' எHறாH. 6
'உH அO4 இO<D" o7 எ\த Uwயாத7" உளy?' என
சதானZத Uhவ$ Eன3தP
எH@ }MகH ~(ட, ஈ@ இலா
வH தoதனH, 'மா தவ! >H அO4
இH@தாH உளேதP, அN7 யா7, இZத
ெவH( €ர$<D?' என3" Eள"t, ேமP, 7
சதானZத$ இராம இல<DவO<D Eaவாp6Yர$ வரலா@ உைர6தP
எ4 இP ^ைவ:", இZYர AலU",
அ4ளP ேவைல:", அ"`த சாலU",
E4m" €:ைடj பான=", ேம3" ெம\
வ4ளPதHைன மYUக" q<rேய, 8
'ந@ மல$6 lைட நாயக! நாH உன<D
அ(3@67ெவH, ேக4: இ„ அOZ தவH
இைற எனj `E<D ஈ@ இP பP ஆ0G எலா"
Uைற2hH `ரZேத அO4 U'(னாH. 9
'அரMH ைவr அறhH அைமZ7x,
Eரa காhைடn ெசHறனH, ேவFைடேமP;
உைரெச\ மா தவ67 ஓBகP வMFடைனj
பரaவாH அவHபாP அைணZதாH அX. 10
அOZதY கணவH ேவZத'D அOB கடH Uைற2H ஆ'(,
"இOZதO4 தOY" எHன, இOZ7x, "இh7 >'D
EOZ7 இh7 அைமjெபH" எHனா, aரtைய E|67, "Aேய
aரZதO4 அp$த"" எHன, அO4Uைற aரZத7 அHேற. 11
Page 115 of 231

iBr. Š\" ம2$ M•$6த7 அHேற. அடர.rtf 2008. aOY eP உணர வPல வர Uh வ”ச"" எHனா. அரச! >H அhக6yG" ெப@க!" என அ|67. யாேன. "இw67 எ‚ Uரச ேவZதH ேசைனைய யாேன இH@ Uw<DெவH. tHன$. வOவ7 ஆrH. AG அO” aரtதHைன எ'D அO4" எHறVG". ம'@ இ< Dைடெக‚ ேவZதZதாேன tw67 அகP3'ற7" எHன. ந@ மல$6 தாO" வாச< கலைவ:" நPகVG". tR6தனH aரtதHைன. 17:22 aரZதO4 அp$த"" எHன. tRைய €Fw. வயj`ைடj பைடகFD எPலா" }7 அ@" அUத" இ<} உதEய b4ைகதHனாP.21. 11 '"அ@ aைவ67 ஆய உ0w. Œ7 அ@ Dண6தாP p<க ெச‚ மைற ெதNZத eV$.04. கைல மைற UhவH dPவாH: 15 '"bG6YெலH. மHனH உ\67 உண$Z7 உைர<க='றாH: 12 'மாதவ! எ‚ZYலா\. "ம'@ அவH Mர6ைத இHேன அND7"" எHனj iBr. அO4Uைற aரZத7 அHேற. A. ெவj`ைட< bwய மHனH தனய$க4 ெவD0G p<கா$. உ@ 7ய$ தRZ7. 'ேம தD iO4க4 யா3" ேவZதO<D' எHைகதHனாP. 17 '"aரtதH வ• இ7 அHறாP. அட$6தன$. ேவZதH 7j`ைடn ேசைன யா3" lைல3ற6 7R6தVG". 14 '"பR6த7 `NெவH" எHனா. அHனாH எN எழ Ex6தVG". பா$6YபH எ‚Z7. 18 'ஐ-இOபYHம$ ைமZத$ அEZதைம அரசH காணா. 13 '">'D இ7 தOவ7 அHறாP. ெபய$3x. மைறக4 யா3" கR6த எ" ெபO"?" எHன. கா0w" எHனா. "மR6 தடZ y|னா'D< bG6Y….Kamba Rámájana (1Bála). இய"பலH யா7". ெபO” Mன" க73" ெந”–G. Page 116 of 231 . "வ'கைல உைடெயH யாk வழBகெலH. ேவZyG யாவO" 7\6த tHைற. இறZதன$ Dமர$ எPலா". b' b4 ேவP உழவ! Aேய b0G அகPக!" எH@ ~ற. 16 'பjபர$ யவன$ ‘ன$ –னக$ Uதல பPV$ ைகjபைட அதhkG" கtைலமாFG உY67.

ந<காH. ம0மக4 ஆY" எH@. ந”a என< கனH@. Uh:" yH(. E0›Ž$. அனBக ேவ4 சரBக4 பாய. 23 'அHனவ4 ேமh காணா. rFwய பைடைய உ0G rள$ZதனH. காணா. "தT•G" 7ற<க" எ\த Page 117 of 231 . 25 'ெதH Yைச அதைன ந0Rn ெச\ தவ" ெச\:" ெச„E.rtf 2008. "எY$க" எHறாH. ம0டல" U‚7" கா<D" Š\"` ஒO வலH அH@" எHனா. வH YறP அ…6Y வா‚" மHனவH YNசBD எHபாH தH 7ைண< DOைவ ந0R. "A o\. க0 மல$ Mவjப. எ\தனH. 22 'மா0ட மா தவ6yH ெச\த வலைனேய மன6YH எ0R. மடவரP தHைன ஏE.Kamba Rámájana (1Bála). 21 'க0டனH அரசH. தன ைக6 த0wைன. அமர$ ேவZதH 7›<D@ கO6YkG" •0wனH. அடP உ@ பைட ஒH@ ஈயா. வடவைரEP• தHைன வணBrனH வ‚6தVG".04. UhவH த0ட" E‚Br ேமP EளBகP காணா. அHனவH அகHறாH அHேற. 24 '"E0 U‚7 ஆ| ெச\த Eைன" என ெவD0G. ^0ட மா தவ6தH ஆr அரச$}H i•:" A$ைம கா0ட=".21. தH உண$3 அxZ7 காத' சலY2H அ‚ZY. ஒ0 தவ" `Nய எ0R. உ4ள" க@j`ற< கwYH ஏr. உ"ப$}H Yைசைய உ'றாH. பHன அO" பகP Œ$3'@. "உலைக எPலா" aFடனH" எHன. ெந\ ix கன•H iBr. rளO" ேமh UFட ெவ" i(க4 MZத. ெநGB bw6 ேத$ கடாE. 17:22 'ஐ-இOபYHம$ ைமZத$ அEZதைம அரசH காணா. அர"ைபமாO4 YV6தைம எT" dP மாைன. 20 'EFடனH பைடைய ேவZதH. Uh:". "கைல மைற Uhவ$<D அPலாP. ைக lட$ கைண2kG" கா$Uக" வைளய வாBr. 19 'கட3ள$ பைடக4 ஈறா< க'றன பைடக4 யா3" Eட Eட. iO பைட Uரண7 இ'ேற. எ0மNH வ•யH ஆய யமH Yைச தHைன உ'றாH. ேவZதH. பNRத$ ெதN6த e•H நP நய" உண$ZyH ஆr. அ”M6 7ளBrன$. Y0 YறP வ•:" ேதa" உள எனP ‘N7 அHறாP.

அடEக4 y@" ெசHறா$. யாேன உைரெச\ேதH. 28 'காdG Uw:" ^›" கNயதா" கனக" oH@". 17:22 தH 7ைண< DOைவ ந0R. ேவ@ ஓ$ >ன<D இதH நாw >Hறா\. ேவ4E" எHன.04. "a'(ல". "`H lxP rராத$ ஆrj oக" எனj `கறVG". ேமh வனj` அxZYட. ஓBrனH Eமான67 உ"ப$. "Mன< bGZ YறV\! UHன$6 ேதMக' tைழ67.வழBrய சாப" தHனாP அலN…H தாT" நா›" வw3 இழZ7. 29 'காhைடn M(7 ைவகP கx67. °Mகj ேப$< }H இh7 உைற:" –ைல D@rனH. "oக A 7ற<க". •dG" அR:" UZeP yP தO" y'ற" oH@". வDjபP யாH. 32 '"அைரசH இj `ைலய'D எHேன அனP7ைற U'(. 27 'மல$ உŽH ைமZதH-ைமZத!. 26 '">ன<D ஒலா7 ஆrH. மாdG கOr.Kamba Rámájana (1Bála). வMFடH ைமZத$. AசH ஆ\ EGY" எHறாH. வதன". ^EP பலO" ஆBD இக5த'D ஒ6த பwவ" வZ7'ற7 அHேற. அHனாH. `லN அ" கமல"o=" i•3 ஒŸஇ. "தT•G" 7ற<க" எ\த இH@ என<D அOmக!" எHன. ம'@ உலD அ|jெபH" எHனா. 33 Page 118 of 231 . வணBr. 30 '"இ'றy?" என ந<D. "‘M" எH@ யாO" எ4ள. >H@ ேவ4Eைய:" U'(. "யாH அ(ZYெலH அ7" எHறாH. "ஈனH A யாவH? எHைன ேந$Zத7.21. தவ6YH" எHன. எ"ைம Eைரaக வPைல எHபாH! E‚p7!" எH@ இக5Z7 ந<கா$. '>ராசன$ வOக!' எHறாH. YைகjiG ப‚வ" ேச$ZதாH. ஒ$ நா4. அHனாH. ேவZதH. எHனj iBr. "யாBக4 ஒPV"" எHறன$. அரசH ேவ4E கனP 7ைற `ைலய'D ஈவாH. `ைரைச மா க|'@ ேவZைத. ேமP >க5 iO4க4 எPலா" Eள"tனH. இ„ இைட2P?" எHன. அரச$ }மாH." 31 'எH@ உைர67. அH@ அவ$ எ2ன$ ஆr. ஐய! A4 >ல67 யாவேரT" மன<D இhயாைர நாw. மா தவ$த"ைம< ~வ. "யாH இO ேவ4E U'(. ஊ$ வZதாH.rtf 2008. D@க. a'@@ Uhவ$ யாO" l<கன$.

உH `ைர EளBrGக!" எHனா. 36 '"அரச மா தவH A ஆY.l‚7 ேவZதH தGjப அOZ ேதNH ஏ(. அடEக4 7OEn ெசHறாH. கட3ள$ oய tHன$. ம'ைறய ைமZதH ந<D. ஒ'க" ஆ" E‚ம" DHற. தைட இலாj பட$ தVG". "இளவP எ'ேக" எHறன4. அமர$க4 ெவD0G. Page 119 of 231 . மா0 ஒ| ெகடா7. "தாபதா! சரண"" எHன. நா4. கைற6 தO களT".rtf 2008. ம'ைற< கட3ள$ tறO". 37 'Dைத வN Mைல வா4 தாைன< }மகH அ"பŸடH. Mைத3 இலH. தாBகP இPலா7 €5வாH. ைவய67 உ2$<D உ2$ ஆய yHறP. b'றவH EனவVG". "i@6தO4. YBக4. 38 'நP தவ NMகH ைவD" நைன வO" ப‚வ" ந0R. மHனவH தHைன q<r. நாHUக< கட34 தாT". 17:22 'ஆBD அவH 7ற<க" எ\த. இைசZதன$. Uhவ! >Hைனj `கP `DZதவைனj o'@" அற6 YறH நH@. l<D. அHனாH. ெத'D வட<கவா\ வOக!" எH@.21. உ@ தவ" உஞ'@" காைல. >ைர தவH EைரEH ஏr.Kamba Rámájana (1Bála).04. வைத `N `Oட ேமத" வDjப ஓ$ ைமZத' b4வாH. 39 '"bG6தO4 ெவ@<ைக ேவ0w'@. Dமர$த"U4 ெப'றவ4. உO" ஒ<க ந<காH. 34 '"ேபணலா7 இக5Zத E0£$ ெபO" பத" Uதலா ம'ைறn ேச0 U‚7 அைமjபP" எHனா. "UH" எHறாH. ">P >P!" எHன உைர67. ஓBrனH. 35 'நைற6 தO உைடய }T". >யம" ெச\வாH. aைத தO ŠxயH. எG67 எைன வள$6த தாைத<D" எH@ அவH . "AசH ஈBD வZYGவ7 எHேன? இO >ல67 இxக!" எHன. 40 'அ„ வ2H இxZ7 ேவZதH அOB கடH Uைற2H ஆ'ற. tதா. "ெச‚B கY$. ஐZ7 நா4 ெதHபாP வZ7. aட$< கY$< கட34 வான67 உnM அ" •ழP `<காH. "தா›uG ஊ$வ எPலா" சைம<DெவH" எHT" ேவைல. }4. கனக" ேத$ b0G. ெச„Eய DNMPதாT" ெசHறனH. தாரா கண6lG" அைமக. ெநGB கட'D இைறவH ைவD" உர3 இட" அதைன ந0R.

இதய6•G எ‚67 ஒH@ எ0R. Eடா7 பP பOவ" >'ப. "அறj iO4 உண$Zy\! எH தH அHைன:" அ6தH தாT". உறj iO4 b0G. வடைவ Œய ம2$j`ற" i(2H 74ள. ச•6த7 எ6 தலU". ேவZதH Uைற தO மகU". யாேன தGjெபH. tரச ெமH தாX\!" எHன. கா6தா$. அHன". ேவZத'D உதEன$" எHறாH. "oக ேவZyG"" எHன. அவ$ ம@67 அகறP காணா. உ@ 7ய$ உ@க!' எHறாH. >H உ2ைர" எHனா. Mைற உ@ க=ழH. பxndG" ெபய$Z7 oனாH. அ„Eய" அE6த MZைத Uhவைன ஆ0G< காணா. >யம" ெச\வாH. `6Yர$ த"ைம q<r. தடா7 இO4 படைல Sட.04.21. UதP tற3" ஊO" இைறவ$ l<D அமர$ •ழ.rtf 2008. ஒ‚BD அ@ `|ஞ$ ஆr. 41 'EறjiG வண<க" ெச\த Eடைலைய இh7 q<r. tHனO" DR<க='றாH: 45 '"அரசkG ஏr ¬ப67 அைண<D` இ" மைறைய ஓYH. ேச. "எHேன ெதOமரP? ெசj`க!" எHன. "த67றP ஒx A. இளவP தH உ2O".Kamba Rámájana (1Bála). Mறj`ைட UhவH. Eரaவ$ E0›ŽO" EN”சT" EைடவVT". 46 'மைற Uh உைர6த வ0ண" மக67 உைற ைமZதH ஆய. அ6 தD UhவH ~ற. எY$. 44 'மா Uh ெவD| தHனாP மwகலா ைமZத$ நாPவ$ தா" உ@ சவர$ ஆகn சt67. ெந”ச" `‚BrனH. மல$< கர" நாM ைவ67. க„ைவ2kG" பாத கமல" அ7 உnM ேச$ZதாH. 42 'ைம67னkG UHk4 வழBrய Uைறைம ேகளா. 48 Page 120 of 231 . உைர ெச( ேவ4E U'@". ஆBD. இடா3 tBகைலயாP ைநய. "ச•6த MZைத ஏUறP ஒxக! இHேன ெப@க!" என இர0G E”ைச } மOகT<D நPr. 47 'வடா Yைச Uh:" ந0R. 43 'எ‚" கYரவT" நாணn MவZதனH இO க0. உன7 உ2$<D ஈ@ உ0டாகா. வட Yைச Uh:" ெசHறாH. தாE. உ'šH. 17:22 ெச„Eய DNMPதாT" ெசHறனH. Sல மா UகG E0G. அ‚Bக இP MZைத§$! A$ அடEக4y@" ெசHேற.

"ேவத பாரக$. 53 'அHன வாசக" ேகFG உண$ அZதணH. 48 'எ2P உN6தவH யாைன உN6த நா4.rtf 2008.21. இவH 7ைண மா தவ67 உய$ மா0` உைடயா$ இைல. இO ெசB ைக மல$ DE67. எ0 தoதனH தHைன எY$Zதன$. ஈ@ இலாH.04. 54 சதானZத$ இராம இல<Dவைர வா56Y த" இட" ெபய$தP 'ஈ7 UHன$ >க5Zத7. அ„ வ2H எ\Y. b‚" `ைக E"மேவ. ெசHh தா5Z7. யா7 உம<D அN7?' எHறனH. D•M:". >p$Zத ெவB கY$< க'ைற:" ABDற. 55 Page 121 of 231 . "உHT நP Eைன உ'ற7" எH@ ஓBrனாH. அ6 •\ மலரா|:". ப2=@67 உN o$6த நP ப0` என. ெவOவ='றன. 17:22 தடா7 இO4 படைல Sட. `யP EN67 எ‚Zதாெலன. க0 a"`|6தேவ. AY E6தகH தH அO4 ேந$Zதh$. 49 'தம" Yர0G உலD யாைவ:" தா3ற. மா தoதன!" எHன வழBrன$. D0ைட ஊ$Y. 52 'பாY மா மY •w:". 51 '`0டŸகT". ேவ@ இல$. தாE. aமZத நாகU". A அலாP. ^தல" D2=@6Y. ச•6த7 எ6 தலU".Kamba Rámájana (1Bála). உ"ப$ 7ளBrனா$. 7HT ேதவ$த" •ழ=4 o2னா$. 50 'YNவ >'ப ெசக தல67 யாைவ:". ம'@ உள அ0ட$ தாU". வZ7. ேவ@. `4 YOj பாகT". கOE உ'ற ககன" எலா" `ைக உOE உ'(ட. ெவB கY$ •0டன. ைபZ 7ழா\n –Y…T". கமZத மாYர< காவல$ க0±G".

ஆ2னாH. தாT". 55 எH@ }தமH காதலH ~(ட. ெப0RH நP நல" ெப'ற7 உ0ேடbV? எ0RH. 57 ‘ைத2H உOெவ|jபாG 'E0RH ABrய pH உO. ெவH( €ர$ EயjiG உவZ7 எழா.rtf 2008. அவ4 iH உO ஆயேவ! 60 '^0 உலாEய i' கலசBக4 எH ஏ0 இP ஆக67 எ‚தலஎHhT". YBகm". 56 இராமH ‘ைத >ைனவா\ இO6தP Uh:" த"t:" o\. அ6 ைதய=". >H@. ஈ@ இலாH. 17:22 யா7 உம<D அN7?' எHறனH. அ4ளP ^மக4 ஆD"bV-என7 உ4ள6 தாமைர:4 உைறrHறேத? 59 அO4 இலா4 எhT". வா4 >லா U@வP கh வா\ மY காணP ஆவ7 ஒ$ கால" உ0டா"bV? 61 'வ0ண ேமகைல6 ேத$ ஒH@.Kamba Rámájana (1Bála). கBD=". Page 122 of 231 . ஈ7 அல7 எH@ அ(ேயH. மன67 ஆைசயாP.21. தh:". இOF கh:" oPபவH. ெசH@. ெவOm" q\ Eட< க0RH E‚BகலாP. இ" Uைற. ஒH@ மா தவH தா4 l‚7 ஓBrய tHைற.04. வா4 ெநGB க0 இர0G. UைறயாP தம<D இhய ப4|க4 எ\YயtH. 58 வ4ளP ேச<ைக< கNயவH ைவD@" ெவ4ளj பா'கடPoP p|$ க0Rனா4. வா5 iO4 எலா". கY$ Uைலதா" இர0G. ஏ6Yj ெப\$ZதனH. இO க0RT4m" கO67m" கா0ெபனாP. தH இட". ெதO4 இலா உலrP.

>லா ஒ| ம‚Bக=" கxZத கBDP அரசH கY$< Dைட E‚Zத7 எHன3". அPவx எH மன" ஆD—? இத'D ஆrய காரண". தளO" ஏPைவ. ஒ| பர3த=" தைத:" மல$6 தா$ அ0ணP இ„வ0ண" மயP உழZ7. உ4ள உ4ள உ2ைர6 7OEட. பாDoP Šxj ைபZlw. ேவ@ இத'D ஐ:ற3 இPைலேய!' 65 YBக|H மைற3".Kamba Rámájana (1Bála). வHைம எHT" இ7 ஆNைட ைவDேம? 63 'b4ைள b4ள< bY67 எ‚ பா'கடP ப4ள ெவ4ள" எனj படO" >லா. ெவ4ைள வ0ண EடU" உ0டா"bV? 64 'ஆD" நPவx.04. Mைத:" மன67 இடOைடய ெசBகமல Uக" மலர. `ைத இO|H எ‚rHற `க$ Uக யாைன2H உNைவj o$ைவ Page 123 of 231 . உ0ண வZத நைக:" எH@ ஒH@ உ0டாP. 67 •Nய உதயU". இh.21. 17:22 க0 இர0G. எ0›" ~'(T<D இ6தைன ேவ0G—? 62 'கHனP வா$ Mைல காP வைள6ேத மதH. –க6தாP ^a ெவ0 கலைவj `ைன சாZYைன ஆைச மாத$ அx6தன$ எHனேவ. ெச\ய ெவ\…H. ேமP Yைசயா4 aட$< b‚Z7 ேச$ •த' }7 அ@ aFw o\ அxZத7 எHன3". எHைன எ\7 lைல<D" எHறாP.rtf 2008. 66 €arHற >லாn aட$ €ZததாPஈசH ஆ" மY ஏக=". ஆ5Zத7-YBகேள. கY$ Uைலதா" இர0G. கHhேய ஆD". iHைன UHhய ^B கைண மாNயாP.

Yைச ஆm" மத கNையn MZ•ர" அjtயoP MவZத மாy! 69 ப0G வO" D( பக$Z7. அP ஆx< கைர க0டாH . அைசயாத ெநG வைர2H UகGl@" இளB கY$ ெசH@ அைளZ7.21. 71 இராமH 72P A67 எ‚தP bP ஆx A67. ேவைல எHT" ம0›" மR Uழ3 அYர வாH அரBrP நட" `N வா4 இரE ஆன க0›தP வானவH. 72 SவO" சனகன7 ேவ4En சாைல ெசH@ சா$தP ஊx ெபய$Zெதன< கBDP ஒO வ0ண" `ைட ெபயர. எP ஆx6 ேத$ இரE இளB கர6தாP அw வOw அனZதP Œ$jப. aOY அHன வாx மாதவ' பRZ7. lP >யம6 7ைற Uw67. `0டNக" Uக" மலர. ேவYயO". E0ணவO". பாசைற2H. வ"tH மாைல Page 124 of 231 . ஒ| MறZ7.Kamba Rámájana (1Bála).04. கர" DEjப. Uhவ$கm". ெம•3 அக=" க'tனா$oP. tNZ7 oன வ0G lட$ ந@Z ெதNயP உ2$ அைனய b‚ந$ வர மR6 ேதXG". க0G மன" க| Mறjப. 17:22 `ைத இO|H எ‚rHற `க$ Uக யாைன2H உNைவj o$ைவ o$6த உைதய rN எT" கட34 •தP rx6த ExேயoP. கனகn சைட ENZதாெலன ENZத . iO4 வ2hH. உலக" ஏ6த. ெவ\…H. மைறயவ$ ைகZ நைற மலO" >ைற `ன=" பரZ7 பாய.கY$க4 எPலா".rtf 2008. அக" மல$Z7 i•Zதன-^" i\ைக எPலா". அBD ஓ$ Dh வ2ரn Mைல6 தட< ைக< b0ட b0டP. 68 Eைச ஆடP பa" `ரE< Dர" pYjப உதயrN ENZத •| பைச ஆக. உற<க" A6த Dx யாைன2H எ‚Z7. உதய" ெச\தாH.ஆ2ர வா\ மR Eள<க" அழ=" ேச<ைக6 lP ஆx6 72லாேத. 70 எ0ண அNய மைற2¡G rHனர$க4 இைச பாட. மன<D இhய த"t“G". 7ய$ ஆx-ெநGB கட=4 72PrHறாேன.

மOBrH இOjப மாy.04. 17:22 வாx மாதவ' பRZ7. அwக4!' Page 125 of 231 . க0 72P மாதரா4 அவH Yற" ம@jப. எG6த மR ம0டப674. வ"tH மாைல தா‚" மா மR ¤•6 தா$n சனகH ெபO ேவ4En சாைல சா$ZதாH. எHைனேய.1 சனகHஇராமஇல<Dவைரjப'( Eனவ. 53-1 காதலாP ஒO6Yைய >ைனjப.Kamba Rámájana (1Bála). இZYரH oP. 73 pைகj பாடPக4 >HறனH அரசH எHறாH. 'யாைர இவ$? உைர6YGpH. நPrய தாைய q<r. மன<D இhய த"t“G".த"t:". இO க0RH UகZ7 அழD பOக q<r. 'ஏYலாH தpயH' எH@. அ|யH எH ெச\வாH? 61-1 12. கBDP மாH. இைமயவ$ தBக4 UH வH தoத வYFடH வZ7. 'இH@ எனr bG6Y…?' எH@ இைற”MனH கMZ7 >HறாH. a'@" இw< Dர•H Uரச இய"ப. தH 7ைண மா$tP ேச$676 த‚வ=". சZYரH y\. A எைன< b0G oைக நH@ என ŠxZ7 >HறாH.இOZதாH-ைபZ தா$ வw6த Dh வN Mைல< ைக" ைமZதT". அவைன q<r.rtf 2008. எ0தவ67 Uhவ¢G". ெவH( ெவZ YறP ேதவ$ Eயj`ற. Uைறயாேல ெபO ேவ4E U'(. 'ஏகேலH' என. }2P எ\Y. வரலா'@j படல" Uhவ$க4 ஏைன…$ •ழ சனகH €'(O6தP Uwn சனக$ ெபOமாT". 39-1 'எH@ ~(. அOZ தவைன அw வணBr. ஆதலாP இOZதனH. ">Hற அZதணேன" என ேந$ZதவH.21.Uhவ$ அ„EOவைரjப'(< ~றP இOZத Dல< Dமர$தைம.

>HTைடய ேவ4E காRய வZதா$. அR அரBக" தZதாைன அ(யாதா$ அ(யாதா$! 4 தாH. வர" bG67. 6 கOதP அO" ெபOB Dண6y$. எHனா=" அளj` அNதாP. மR அரBD ெநG Uwயா\!-மல$ அயேன வxபFG. ெபOZ தைகைம6 தயரதH தH `தPவ$' என.rtf 2008. எH வாH தர<r'(bP?" எH@ Dைற இரjப.21. அwக4!' எHன. 5 அைரசH அவH tHkைர. இவ$ Dல67 ஓ$ தராபYகா0! 3 'tR அரBக. சாY6த ெபOZ தைக:". பR அரBகj ெபO" பாய' பர” aடைர யா" காண. "தைல 7p67. EP=" கா0பா$. ஆBD ஏH@ எG6த Mைல2னH ஆ\. ப0G. Eைட ஏறா\n aமZதாT". Dைர கடைல ெநG வைரயாP கைடZ7. ெபOB கால" தவ" ேபR. EP tw6த Page 126 of 231 .iO7 உைற ேச$ ேவ•னா\!-`•j o67" `Pவா:" ஒO 7ைற2P A$ உ0ண. அU7 bG6தாT".Kamba Rámájana (1Bála). 7 மைற மHT" மRUw:" ஆரU" வா«G pHன. YN `வன" U‚7 ஆ0G aட$ ேநp ெசல >Hš$.EறP மHன$ l‚ கழலா\! . –Y6 தHவN MைலயாP >லமடZைத Uைல aரjப. 'யாைர இவ$? உைர6YGpH. அவ$ தைகைம ேபச='றாH: 2 இராம இல<DவNH Dல மரைப UhவH U'பட எG67ைர6தP 'ஆY6தH Dல UதPவH மTEைன யா$ அ(யாதா$? ேபY6த உ2$ அைன67" ெபO" பMயாP வOZதாமP.04. 17:22 அOZ தவைன அw வணBr. இZYரHகா0. தன<D ெவல'D அNய தானவைர.இவ$ Dல6yH. உைர D@க >p$ v$6Y இவ$ Dல6yH ஒOவHகா0 நைர Yைர Sj` இைவ மா'( இZYரT" நZதாமP. 'EOZYன$க4. இவ$ UதV$ கண<D இறZy$. உலD ஆ0டாH உளH ஒOவH. Eைன அகல. iைற மHT வானவO" தானவO" iO" ஒO நா4. இகP `NZத இவ$ Dல67 ஓ$ yHறைல.

8 இH உ2$<D" இH உ2ரா\ இO >ல" கா6தா$ எH@ iH உ2$<D" கழலவைர யா" o=".rtf 2008. உவN A$< கடP yFடா$ எhH. தH உ2ைர மாறாக வழBrனனாP! 9 இட@ ஓFட. அP எHT" YO >ற6த அN எHன. `க5r'பா"?pH உ2$<D" ெநG ேவலா\! .அயH எHபாH மP எHT" Yர4 `ய67<D அR எHன ைவ6தாேன! 14 தயரதH மகjேப@ ெப'ற வரலா'ைற UhவH உைர6தP அயH `தPவH தயரதைன அ(யாதா$ இPைல. வZத Dல6Yைட வZத ரD எHபாH. ெமH `றEH மH உ2$<D. Yைச இO . ஒO தhேய YNZ7.நாHD" ெசO ெவHறாH. ேவ@ ஓ$ கFGைர:" ேவ0G—? 10 '• >Hற aட$ ேவலா\! அனZதT<D" dல'D அNேதP. அவH பயZத Dல< Dமர$ இவ$ தம<D உ4ள பNa எPலா" நயZ7 உைர67< கைர ஏறP நாHUக'D" அN7 ஆ". EP tw6த அற" எHன. 7Z7 எT" தானவைனn aG சர6தாP 7R6தாT". யாH இH@ `க5Z7ைர6த'D எ|y? ஏG அE5 bHைறj ^ >Hற ம3•ைய:" `<D அைளZத `ன' கBைக. உO6Yரைனn சா\6தாT". இZYரைன ெவH@.Kamba Rámájana (1Bála).-ெத„ ேவZத$ உடP yFட ெநG ேவலா\!-இவ$ Dல6y$. வாH >H@ bண$ZதாT". அமராபY கர6yH. 17:22 EறP மHன$ l‚ கழலா\! . வN MைலயாP.இவ$ Dல6yH UH ஒOவH. yFட". இ„ உலக" YடP. 13 EP எHT" ெநG வைரயாP ேவZ7 எHT" கடP கல<r. இய'ைக ெந( Uைறயாேல இZYர'D" இட$ இய'(.-பP Page 127 of 231 .04. என< rடZத7 என இரBr. இன ெநwய வைர உOFw. எP எHT" மR U@வP இZ7மY எT" YOைவ.இவ$ Dல6yH. 12 சZYரைன ெவHறாT".21. ெசய'D அNய ெபO ேவ4E ஒO e@" ெச\7 அைம6தாH.இவ$ Dல6yH. இவ$ Dல67 ஓ$ மHனவHகா0! 11 கய' கடP •5 உலD எPலா" ைகZ ெநP•< கh ஆ<r. .Uய' கைற இP மY< Dைடயா\! .

தOம6YH கவச6தாH. மக3 இH( வOZ7வாH. 17 '"தா$ கா6த ந@B D”M6 தனய$க4.rtf 2008. அ" Uh:". பHT மைறj iO4 உண$Zத ெபN…H தH பR2னாP. இOB கடக< கரதல67 இ„ எ‚த அNய YOேமh< கOBகடைலn ெசB கh வா\< க3சைல எHபா4 பயZதா4. "இ„ உலக" அH(ேய. பைக ெவH@ பw காjoH. 22 Page 128 of 231 . "Uைல< }FG EலBD" எH@. அ|6தாH. எH தவ" இHைம. –Y மRj i' கல67n aைத அைனய ெவ0 –@. வரHUைறயாP. எHhH tH. pH •டBD" இைடயாைர. A$ கா6த கடP `ைட •5 >ல" கா6ேதH. நP •தலா$ SவO<D". வா$ கா6த வன Uைலயா$ மR வ2@ வா\6YலராP. ஓ$ ^த கண67 அரa ஏZY. இh6 ேதவ$ வ„E •க$ ெபO ேவ4E<D உNய எலா" வOக" எHறாH. எ„ உலD" இh7 அ|<D" ெச„E இள” M@வ$கைள6 தOrHேறH. மா தவNP ெபN…T". 21 ENZYG ŒEைன ெச\த ெவ„Eய ŒEைனயா=". 19 காதலைர6 தO" ேவ4E<D உNய எலா" கw7 அைமjப. பா$ கா6த'D உNயாைரj பR. 7ய$ ABக< கOYனாH. Dதைலn ெசB கh வா\. Eைல<D ஓFG" ேப$ அPDP. 16 Mைல< }FG •தP. 17:22 நயZ7 உைர67< கைர ஏறP நாHUக'D" அN7 ஆ". aட$ ஆxj பைட ெவ\…H பh ெவHறபw எHன. அO4 aரZத உவைகயH ஆ\. நா= ~(FG. 18 அ„ உைர ேகFG. 20 'iHhH மRj பNகல6YP `றjபFட இH அUைத. தT அH(6 7ைண இPலாH. மT ெவHற AYயாH. கO ெநGB க0. அனP >H@" oZததாP. அOB கைட இP மைற அைறZத அற" ெச\த அற6தா=". A" எH@ அw பRZதாH.Kamba Rámájana (1Bála). தH அைனய >ைற Dண676 தசரதT". ம'றதைன U'@E6தாH.04.-பP இய" 7ைவ6த கைட6 தைலயா\!-யாH அ(Zதபw ேகளா\: 15 7h இH( உ2$ ெசPல.21. lட$Z7 அ›r UH >Hற கைல< }FGj ெபய$ UhயாP.

04. அற" ெகG<D" EறP அர<க$ ெவOவO Y0 Yறலா$க4. ேககய$}H மக4 பயZதா4. இவைர வள$6தாT" வMFடHகா0. மைல உOE. 23 அO வ•ய Yற•ன$ ஆ\. அBD ஒOவH o\ வாH `<காH. ெநG ெவ4|j பOjபதU" oPவா$க4. மர" உOE. 25 'Yைற…G" அரa இைற”a" ெச( கழ' காP தசரதH ஆ" iைற…G" lட$ மன6தாH `தPவ$ எT" ெபயேரகா0!உைற ஓG" ெநG ேவலா\!-உபநயன EY Uw67. ஓ$ அ"t¡G". எH ேவ4E<D இைட¬@ கw7 இய'@" ŒBDைடய bw…ைர< bPE<D" MZைதயH ஆ\ ^B கழலா$< b0Go\ வன" `<ேகH. தாBக அNய ேப$ ஆ'றP தாடைகேய தைலjபFடா4. ஒO வா|! 28 'ெச<க$ >ற67 எN D”Mn Mர< Dைவக4 iOj` எHன உ<கனu Uw3 இPைல. இ„ இOவ$<D இைளயாm" ஈH@ எG6தா4. 26 இராம இல<Dவ$ ேவ4E கா6த Yற" ப'( UhவH ~@தP 'ஈBD. கPE க'ற வரலா@ 'தைல ஆய ேப$ உண$EH கைலமகFD6 தைலவ$ ஆ\. 17:22 'த4ள அNய ெபO AY6 தh ஆ@ `க ம0G" ப4ள" எT" தைகயாைன.21. EP ஏZY" எhP ெச" iH பO வைர:". மைற ஓ7E67.rtf 2008. அர<r ம<க|P. Mைல ஆ:" தT ேவத" ெத„வைரjoP பR ெச\ய. 27 'அைல உOவ< கடP உOவ67 ஆ0 தைகதH A0G உய$Zத >ைல உOவj `ய வ•ைய A உOவ q<D ஐயா! உைல உOவ< கனP உp5 க0 தாடைகதH உர" உOE. இOவைர:". எ4ள அNய Dண6தா=" எxலா=" இ„ இOZத வ4ளைலேய அைனயாைன. கைல ஆx< கY$6 YBக4 உதய6YP க•67 ஓBD" அைல ஆx என வள$6தா$ . 24 தசரத Dமார$க4 வள$Z7. ம'ைறயவH Page 129 of 231 . இவராP. `காUHன".Kamba Rámájana (1Bála).மைற நாHD" அைனயா$க4. பரதH எT" ெபயராைன. ம0 உOE'@.

இவH. iலB கழ' காP iw க0டா\.21. காதP எH தH உ2$ேம=" இ< கN…HபாP உ0டாP. UHைன உO< bG6த7 இவH பாதpைச6 7வ0G எ‚Zத பa" iw ம'@ அ7 க0டா\. 29 இராமன7 EPலா'றைல ப'( UhவH EயZ7 ேபaதP ஆ\Z7 ஏற உண$-ஐய!-அய'ேக:" அ(3 அNய. 31 pைகj பாடPக4 அZதர6YP உO4 ேசர. அG சh வZ7 உ@" அளEP. MZைத மr5 தசரதT" ெசH@ அவHேமP சரBக4 lG67. உலD அைன67" கடVG" மைல…G" Œ\Z7 ஏறn aGr'D" பைட< கலBக4. 31-1 13. இவ'D ஏவP ெச\DனவாP. இட$< கடP ஏ'@"' எHறனH. ம'ைறயவH `<க இட" அ(ZYேலH. 17:22 ம<க|P. 'இZத வx oD அN7' எH@ இையZதவைன எZநாm" உZ7" என உலDதன<D உ@7ய$ Œ$ZYG" உரuH. 1 Page 130 of 231 . c\YH ஐயH EP ஏ'@ேமP. இவH தH வரலா@". oZதெனH. கா\Z7 ஏEH. ெச\ தவ6தாP ஈZேதT" மன" உFக. 30 அக•ைக<D உO அ|6த இராமன7 பாத மrைமையj o'@தP '}தமH தH பHh<D UHைன உO< bG6த7. ஈ7 இவH தH அO4 வw3" வரலா@"' என உைர6தாH. q'றன4 நBைக:". `ய வ•:"' என உைர6தாH. o7 ெவHற7 எனj i•Zத. அBD ஒOவH o\ வாH `<காH. ஈ7.Kamba Rámájana (1Bála). எH Eைன Uw6ேத. கா$Uகj படல" மாய EPைல இராமH நாேண'(னாP தாH தH 7ய$ ABD" எனn சனகH உைர6தP 'மா'ற" யா7 உைரjப7? மாய E'D நாH y'றெனH என மன" 7ளBDrHறதாP.04.rtf 2008. 15-1 '}தமH தH மைன<rழ6Y<D உைர6த bG” சாப" எT" ஓத அOB கP உO6 தE$67.

"இ7 bண$க" என. 1 சனகன7 ஆைணjபw ஏவல$ EPைல ம0டப6Y'D< b0GவOதP எHறனH. இட$< கடP ஏ'@"' எHறனH. >H@ உய$ தட >p$ வடவைரதாT" நா0 உற.-எBக›" கடP `ைர YO நக$ இைர67< காணேவ. இதைன6 Œ0GவாH எBD உளH ஒOவH? இH@ ஏ'(H.04. மBைகதH YOமண" வா‚மாP' எHபா$. தH Š\ தவj ெபOைம2H Uய'MயாP' எHபா$. 'மHனவ$ உள$bV மY ெகFடா$?' எHபா$.21. தH எY$ >Hறாைர. 2 உ@ வ• யாைனைய ஒ6த ேமhய$. 3 ெநG >லமக4 U7D ஆ'ற. 5 'ைகதவ". 17:22 ஏ'@ேமP. 'வ0ண வாH கடP ப0G கைடZத ம67' எHபா$. ஏH@. நாPவ$ ஓwன$. 'அ0ணP வா4 அரET<D அரசk?' எHபா$. 4 EP•ைன< க0டா$ ~(ய Šxக4 'சBbG ச<கர" தN6த ெசBைக அn MBக ஏ@ அPலேனP. Page 131 of 231 . 7 'எH. iH YR கா$Uகn சாைல `<கன$. 6 'Y0 ெநG ேமOைவ6 YரFw'š?' எHபா$. அ@பYனா2ர$. கனக< DH@' எHபா$. த0wP தாBrன$. 'எ\தவH யாவk.rtf 2008. அள3 இP ஆ'றல$. 'நH@' என வணBrன$. இைட2ைட. இய"tனாH?' எHபா$. ெச( ம2$< கP என6 Yர0ட y|ன$. தT எனP. 'ெச\த7.Kamba Rámájana (1Bála). 'அ< DH@ உற5 வN Mைல bண$pH. அ6 YைசUகH Œ0w அH@. 'E0 இG ெநwய EP €5Zதy?' எHபா$. ஈ0G' என. இn Mைல. 'இட" இைல உலD' என வZத7. த( மG67. ஏ'(j ப0G?' எHபா$.

>ல" U7D உm<r< v5 உற. M'Mல$. ைவ6தன$. 'கHh:" இn Mைல கா›—?' எHபா$. 13 'தாmைட வN Mைல. சைம உ@ த<கனா$ ேவ4E சாரேவ.Kamba Rámájana (1Bála). ைக6தல" EY$6தன$.rtf 2008. ேவZ7' எHபா$. `<கன$. 9 EPைல< க0ட ேவZத$க4 ைகEN6தP Š\6தன$ இHனண" Šxய. 8 'இn Mைல உைத6த }'D இல<க" யா7?' எHபா$. 17:22 'மHனவ$ உள$bV மY ெகFடா$?' எHபா$. உ"ப$த" நா4 உைடைம2H. '>nசய" எG<D"bP ேநpயாH!' எHபா$. 12 'உ<கன பP•G. 14 Page 132 of 231 . U< க0 எ0 yளவH Uh3" மா(னாH. த<கH நP ேவ4E2P தழ=" ஆ(ன. மHனH UH உ\6தன$. அ„ ேவதைன தOrHற EPைல q<r. 'EY ெச\த Œைம ஆ"' எHபா$. க0ட ேவZதேர. ச"`.21. 'UHைன ஊ5 Eைன2னாP Uw<rP ஆ"' எHபா$.04. 'நn Mைல நBைகேமP நாFG". "பBD உைற உைம2ைன இக5ZதனH எHன" ஓBrய கைம அ@ Mன6 தh< கா$Uக" bளா. இ< }mைட Eைட அனாH Dல674 yH(ய வாmைட உழவH ஓ$ மHனHபாP ைவ6தாH. அவ$ நG<க" q<r. கரBக4 €5Zதன. வானவ$ `காத •ழPக4. 'வாBDந$ யாவX?' எனா. தH மாYைன q<DவாH மன6ைத q<rய }தமH காதலH ~றPேம2னாH: 11 'இைமய EP வாBrய ஈசH. 10 சதானZத UhவH ~(ய EP•H வரலா@ oதக" அைனயவH i•ைவ q<r.

21. Page 133 of 231 .rtf 2008. யா$ உள$ அ(பவ$? இவ'D6 yH(ய ேத$ Uக அPDலா4 ெச„E ேக4' எனா. அதkG அைண67 ஈ$<D" வர"` இP மRj iH . 20 'வP EP=<D ஆ'றா$க4.Kamba Rámájana (1Bála). அலD இP பல சாP உ‚ேத".கலjைப வ2ர6YH b‚ மG6YFG உர" iO இP >ல".04. மார ேவ4 வைள கOjtH ெமP EP=<D ஆ'றாரா\. தா" எ"ைம E|D'றா$.dP EPலாP உலD அ|jபா\!-o$ ெச\ய6 lடBrனா$. அைவ உ\யj tணBDவன. 16 'உ‚rHற b‚ Uக6YH. மண" ŠxZதா$<D எY$. க|'@ உNைவj o$ைவயாH வN Mைலைய வ•6தாேன மBைக YOமண6தாH" எH@. ேவ@ உ'றா$. 15 'இO"` அைனய கO ெநGB }FG இைண ஏ'(H பைண ஏ'ற ெபO" tய•P ப|<D •க" tைண67. கY$ வாhP கBைக எT" அணBD இxயj i•3 இழZத ஆ@ ஒ6தா$. இவைள6 தவ" ெச\7 ெப'ற7கா0. ேவ4E<D. யா" வ•6ேத". 17 'DணBகைள எH ~@வ7? b"tைனn ேச$Z7. கP EPVG உலD ஈZத கனB Dைழைய< காத•67. `ணN எ‚rHற ெத4 அUlG எ‚Zதவm". 17:22 'கா$Uக வ•ைய யாH கழறP ேவ0G—? வா$ சைட அரH >க$ வரத! A அலாP. அ6 YOைவ அமர$ Dல" ஆதN6தா$ என. கணB Dைழயா4 எ‚Zதத'tH. அழD. "உO6த `•6 தாைன. 18 'M6Yர" இBD இ7 ஒjப7 எBD உ0G-ெச\EைனயாP E6தகU" EY வசU" ெவ„ேவேற `ற" rடjப. அ(ஞ$! இ6 YOைவ >ல ேவZத$ எPலாO" காத•6தா$! 19 'க•6 தாைன< கடVG" ைக6 தான< க|'@ அரச$ ஒ•67 ஆைன என வZ7. 21 'எ" மHனH ெபO” ேசைன ஈவதைன ேம'b0ட ெச" மHன$ `க5 ேவFட iOேளoP ேத\ZததாP. உY<rHற கYNH ஒ| ixrHற. `E மடZைத YO ெவ|jபFெடன. இxZ7 ஒ7Br6 l‚rHற நP நல67j ெப0 அரM yH(னா4.

rtf 2008. 23 'அH@ UதP. இH@ அள3". 24 இராமH EPைல q<r எ‚தP >ைனZத Uh பக$Zத எலா" ெந( உHh. 27 'கா›" ெநG” Mைல காP வ•7' எHபா$. அகHறா$. ŠxZதன$ ஆMக4. வைனZதைனய YOேமh வ4ள=". 22 'மP கா<D" மRj `ய67 மHனH இவH. 17:22 ெச" மHன$ `க5 ேவFட iOேளoP ேத\ZததாP. அ(வT" தH. இவH பட$ ெசB ைக படாேதP. 'அxZத7. வா4 •தP மBைக:" வா53 இல4' எHபா$. 26 மBைகய$ மன >ைல:".21. "எH@" இh மணU" இைல" எH@ இOZy".04. எP கா<D" Uw E0£$ பைட ஈZதா$ என. 25 ixZத ெந\ ஆDY வா\வx iBr எ‚Zத b‚B கனP எHன எ‚ZதாH. ேவZத$. EP' என. தம7 ஆைசoP ஆ2'றாP. அZத ெநG” Mைலைய q<rனாH. o\ ஒ|6த ேத$ ேவZத$ YNZ7" இலா$. i"ெமHன வ0G அல"`" `N Dழைல< காத•6த அ" மHன$ ேசைன. 28 Page 134 of 231 . வா\ Šx:" •ய தவBக4 lடBrய lPVH ஏயவH வP EP இ@jபதH UHன". 'நா›ைட நBைக நல" rள$ ெசB ேக5j பாR. o$ ஏ'(H Uக" பா$6தாH. E0ணவ$ ஆ$6தா$. மல$< DழP ‘ைத நல" ப‚7 ஆகா7' எHறாH. அP கா<ைக ~ைகைய< க0G அ”Mனவா" என. நH@.Kamba Rámájana (1Bála). ஆO" இZதn Mைல அOD ெசH@" இல$. அ" மா தவ6yH >ைனZத எலா" >ைனZ7. Uj பைக ெவHறா$. ேச2ைழ மBைகய$ MZைதl@ எ\யா. ஆ2ர" EPைல அனBகH இ@6தாH. மழEைட…H EP கா<D" வா4 அமO4 ெம•rHறாH என இரBr. `ைனZத சைடUw 7ள<r. இவH ஏ'(H.

நாU". "b4" எH UH` bGjபைத அPலாP.04. 31 EPைல q<r இராமH நட6தP yைகய$ இHனன dP•ட. ‘ைத எT" iH •டக வாP வைள. நரZத நைற< DழP நBைக:".Kamba Rámájana (1Bála). 17:22 கரBக4 DE67. '}H இவhH bw…H இைல' எHபா$. இ'ற7 ேகFடா$. நாண நடZதாH. 32 இைமj i‚YP EPைல எG67 இராமH நா0 ஏ'ற. ைகயாP எG6த7 க0டன$. 29 'வ4ளP மண6ைத மr5ZதனH எHறாP. iH நாகU". நPV$ ஓைக Eள"tட. •Fwட AFG" ஏG அE5 மாைல இ7' எHன. 'மானவH இn Mைல காP வைளயாேனP. q<கா$. 33 தG67 இைமயாமP இOZதவ$.21. எG6தாH. தா|P மG6த7". நாகU". இj t4ைள UH இFட7 ேபைதைம' எHபா$. ‡ன தன6தவ4 ேப@ இல4' எHபா$. அ„ EP ஒwதP ஆடக மாP வைர அHன7 தHைன. உ"ப$ உவjப. கGjthP யாO" அ(ZYல$. 'இOB க|@ இn Mைல ஏ'(லH ஆ2H. இO க0க4 பhjப. மாக மடBக=".rtf 2008. ெவ4ள" அைண6தவH EPைல எG67. 30 'ஞான Uh<D ஒO நா0 இைல' எHபா$. நா0 •Y ைவ6த7". 'ேதட அO மா மR. UOBD எN2P `க S5D7"' எHபா$. 34 EP இ'ற ேபXைசயாP S3லr=" yH(ய அnச" Page 135 of 231 . மாP Eைட:".

நPEைன பயZத7' எHனா. •0 7r=". காa". ேவைல ெவ0 U67". எx• yHறn dP•ய பOவ" q<D" yைக2H ஆwனாேர! 38 உ0 நற3 அOZYனாNH MவZ7 ஒ|$ கOB க0 மாத$. பாP வைள.ைம அN ெநGB க0 q<க" இைம6த=". ம0 உ@ ேவZதH ெசPவ". வwEH.21. b‚நைரj `P•< b0டா$. ஆ$jப. 17:22 'ஆNைடj `D7" நா"?' எH@. பP இய" 7ைவjப. ேவெரன< rடZத நாக" இw என ெவOE'@ அHேற! 35 வானவ$ வா56த. எH@ இைவ பOr. இைழ:". iHT". `0 உ@ `லE ABக. இH@. UZA$ ஓP rள$Z7 உவா உ'ெறHன. .rtf 2008. மBைகய$ அUத vத". 41 Page 136 of 231 . ேவP rடZதைனய நாFட67 எP இயP மYய" அHன Uக6Yய$. கமல6yH தH ேபOைட அ0ட }ள" tளZத7' எH@ ஏBr.'b'ற நாம ேவP சனக'D. ெவ0 >ற ேமக" ேமHேமP EN கடP பODமாoP. iH மைழ ixZத ேமக". €M. வ2$க4. அமர$ நாFG6 ைதயலா$ இxZ7.Kamba Rámájana (1Bála). வாச ெந\:". ைநZதா$. 39 வ2Nய$ ம7ர vத". a0ணU". ப2$ rைள ேவ2H vத". ஆடP பாட•H ெத|தP ேத'றா$. பாNைட உ'ற தHைம பக$வ7 எH? பாைர6 தாBr.04. } Uh< கணBக4 எPலா" ~(ன ஆM. வ(யவ$ UகZ7 b0டா$. மயBr >Hறா$. 36 மாைல:". சாZ7". நைக:" yG" EP இட. E0£$ உ2Oைட உட"`" எPலா" ஓEய" ஒjப >Hறா$. ஒ• நக$ rள$Zத7 அHேற! 37 நP இயP மகர €ைண6 ேதH உக. பாம மா கடPக4 எPலா" பP மR •E ஆ$6த. வாm" €ச. பாNH மக|ைர6 த‚E< b0டா$ெச\ைக2H. ெச2Nய$ மகர யாxH ேத" tx ெத\வ vத". 40 ஐயH EP இ@6த ஆ'றP காRய. ம0ணக6தா$ மr5Zதன$ ^ மைழ dNZதா$ E0£$. அமர$க4.

ஆE காணP ஆDேமbலா".04. உ2$ tHT" கா›" ஆைசயாP. 42 'ந"tைய< காண நBைக<D ஆ2ர" நயன" ேவ0G". வா$ Mைல< b0டP ஒH@. 17:22 pYைல நகர ம<க|H மr5nM 'தயரதH `தPவH' எHபா$.-மY“G" எP• ABகj ெப'@. வாFட" Œ$ZேதH. உOD ^" ப4| ABr. DNM'D" அHனேத ஆ"! த"tைய< கா0pH!' எHபா$. 'கயP iO கட=4 ைவD" கட3ேள கா›"" எHபா$. '`யP இவH ேமh' எHபா$. 'தாமைர< க0ணH' எHபா$. 45 '"ெப0 இவ0 உ'ற7" எHT" ெபOைமயாP. ஒO ப|<D மாட. 'மாhடH அPலH' எHபா$.21.rtf 2008. •7 •5 வ0G அல"` அலBகP தBD பBr…G". ெபNய bBைக. வா|¬G உலா3 •R:". ேசயN< கNய வா4-க0. எH ஆEைய Page 137 of 231 . இZ நகNP தZத Uhவைன இைற”a"' எHபா$.lw.த0 ந@B கமலBகா4!-எH த|$ >ற" உ0ட க0RH உ4 >ற" காFw™$. 43 காதP q\ pக ‘ைத உ4ள" ைநZ7 உODதP இ'@. b"tைன< கா›" y@". எH உ2$ தர உVE™ேர! 46 'நா0 உலா3 ேமOuG நா0 உலா3 பாR:". சZYர காZத" ஈHற ‘த A$ ெத|6த ெமH ^” ேச<ைகைய அNYH ேச$Zதா4. '^ைவேய iO3"' எHபா$.Kamba Rámájana (1Bála). o\. இர0G க0RH Š0G b0G. •0 உலா3 ym".-மடZைத<D அjபாP உ'ற7 `கல='றா": 44 ஊசP ஆG உ2NkG". அOைமயான வ0ணU" இைலகளாேல காFடலாP. இவ0 இHன7 ஆக. 'தவ" உைட67 உலக"' எHபா$. iH . 'மயP உைட67 உலக"' எHபா$. காa இP தாமைர2H i\ைக. •ள3" காணP ஆD"? ஆrH. 47 E0தல" கலZ7 இலBD YBகŽG. 'இ"ப$. பாMைழ மக|$ •ழ. வா4 >லாEH eP உலா3" மாைல மா$`". M'(ைட. M(7 ெப'ற.

உ4ளேம! 52 'E0›ேள எ‚Zத ேமக" மா$tH e•H pH¡G. இர0G க0RH Š0G b0G. Š\ rடBD" அ0ணP y4 UயBrடா7 UHனேம. Eைள<கலாத E' ைகயா|. வZ7 oன ைமZதனா$. ெந”a அழH@ MZ7" அ"` எT" Eட" DைடZத ெம\2H>H@ ெவZYடா7 எ‚Z7. iH YRZத bBைக மBைக இடNH S5D o5YHவா\. எ0›ேள இOZத o7".எH ெந”MP இHT"உ0G. "அ”சP! அ”சP!" எHrலாத ஆ0ைம எHன ஆ0ைமேய? 49 இைள<கலாத bBைககா4! எ‚Z7 E"p எH ெச\€$! Uைள<கலா மY<b‚Z7 o=" வா4 Uக6YனாH. DHற" அHன Mைல U(Zத b4ைக க0G. கBDP வZத YBக4 அH@. ஐய i' கல6lG அBைக EFG இOZத ஆத$oP. இZத இZ7? வZ7 எH ெந”a உலா அBD இயH@.Kamba Rámájana (1Bála). ச”சல" கலZதo7. உ\ய வZ7. அயP tற<bணா மOZ7 ெப'@.அ7 எH@"உ0G அX!48 'ப”a அரBD Œ2H ஆE ப'ற. க0›ேள இOZத o7". 17:22 b0டP ஒH@. ெவB கட" 7ைதZத காN யாைன அHன காைள தா4 அைடZ7.rtf 2008.21. வ4ளP. D|$ மன67 ஒH@" உ0க0 மY Uக67 ஒO6Y ெச\த7 உைரெச\வா": 55 Page 138 of 231 . உடH lட$Z7 oன ஆE வZதவா எH? .04. எHhT". ெவ\ய காமH எ\யேவ. இரBr. ைககட<க EFG இOZத கFGைரjப7 எHbV?' 54 ஒH@ b0G. ஆன ெச\ தவBக4 ெச\"pேன! 50 எBD >H@ எ‚Zத7. ைதயலாைர. AG b'ற EP ெவ” சரBக4 ெந”a அரBக. அனBகH. இ" ம0›ேள இxZத7 எHன. எH ஆEைய உ0ட7 உ0G. உ4 ைநZ7 ைநZ7. யாவெரH@ ேத$rெலH. எHbP கா0rலாதேவ? 53 'ெப\ கடP tறZ7. மா$tH உ4mற6 Yைள<கP ஆD" ஆrP. அக" களBக" இPைலேய! 51 'அட$Zத வZ7. அனBகH எ\த அ"tH வZத MZைத q\ iBDrHற bBைகேமP Eட" ixZத7. E"p E"pேய.

அக674 உ@Y ^›தP '}Uh:டH வO b0டP' எHற tH. அZத" இP உவைகய4.04. தயரதH எT" ெபய$6 தhn ெசP ேநpயாH. 59 '"^0 இயP Š\"tனH. கPEயH. `தPவH. காவலH ஆைண2H அைடZத EP அதைன. •டBrய pH என c\YH எ\Yனா4. 56 வZ7 அw வணBrல4. y|H வாBrனாH. `hதH எ\த EP காRய வZதனH" எHன. பராவ அO Uh“G". aZதN! dP' என. ^B கைண மயP Eைள மதன'D" வw3 ேமHைமயாH. வழBD" ஓைதய4. இைளய }•G". பY வZ7 எ\YனாH. இxZத. lட$Zத ^B கைலகm" Dழ=" –$தர. UH ப2P "•6Yர" இ7" என. 58 மரா மர" இைவ என வள$Zத y|னாH. நா0 இh7 ஏ'(னாH. ஆwj பாwன4. Page 139 of 231 . நGBr'@ உ"பேர! 60 'மா6Yைர அளEP தா4 மG67.rtf 2008. 'தாமைர< க0RனாH' எHற தHைமயாP.21. ^ மைழ. `DZத ெச\Y:".Kamba Rámájana (1Bála). `யP ix தட< ைகயாH. ஏ6Yன$ இைமயவ$. l‚7 dP=வா4: 57 'தய ரத 7ரக மா< கடலH. ேவ6தைவ நG<Dற U(Z7 €5Zதேத!' 61 ‘ைத ஐய" ABr. 'இராமH' எHப7 ெபய$. "அரா-அைண அமலH" எH@ அ2$<D" ஆ'றலாH. 17:22 ஒH@" உ0க0 மY Uக67 ஒO6Y ெச\த7 உைரெச\வா": 55 Aலமாைல EP U(Zத ெச\Yைய ‘ைத2ட" ெசj`தP வடBகm" Dைழகm" வான EP•ட. 'MZைத:4 மr5nM:". ஆ0தைக. ெநGZ தடB rடZத க0 Aலமாைலேய.

அ6 yHறேல அவH. இ< கண67 எ\7€$' எHறனH. 'இையZதவா@ எலா" dP=க' எH@. இH@. எPைல இP உவைகயாH. 63 சனகH Uhவhட" YOமண" D(67 Eனா3தP ஆைச:'@ அய$பவ4 இHன4 ஆ2ன4. எ"ைம ஆmைட Page 140 of 231 . 'உ0G. இறjெபH' எH@. என. உ0G' எHன3". இ„ வx அைழ6தP ேவFைக…? 65 UhவH Šxjபw. 2-1 `<கன$. p<கவ$ அ„ உைர Eள"tனா$ அX. 66 pைகj பாடPக4 `<கன$. மா தவH. ெமP•யP. ஒO பகP Uw6தP ேவFைக…? Uரa எ(Z7 அY$ கழP UழBD தாைன அ„ அரைச:". 17:22 'தாமைர< க0RனாH' எHற தHைமயாP. அவேனbP' எH@. அவ$கைளj iOZத q<r.Kamba Rámájana (1Bála). 'iO இP ABக4தா" ஒ<கேவ EP•ைன உர67 அG67 எG67. ஐய" ABrனா4வாம ேமகைல2T4 வள$Zத7. 'ஒPைல2P அவT" வZ7@தP. அPDேல! 62 'இPைலேய •aj`' எHபா$. அPலேனP. 'dP•ய D(2H. சனக$ }H. 'ஆ". சனகH தயரதT<D6 •7 EG6தP மP வலாH அ„ உைர பகர. பாசைட< கமல6yH பைட6த EP இ@" ஓைச2H ெபNய7 ஓ$ உவைக எ\Y. Uைலகm" E"ம E"Uவா4. அ< }Mக'D ஒO Šx.04. சனகH ~@வாH: 64 'உைர ெச\-எ" ெபOம! உH `தPவH ேவ4EதாH. அக674 உHhனா4. நH@ என.21. ஓைல:" •7" o<rனாH. 'இ" U<கணH EP•ைன Š\"tH ஆ'றVG இ< கண67 அ|6Y$ எH@.rtf 2008. EைரEH.

'த<கH ேவ4E2P. மா@ அY$ கழ•னாH. இ„ இடNH S5D oYhP.21. ேவ@ ஒO `லமகH EO"t வாBrனாH. 1 UகZதன$ YOவO4. க'ைற வா$ ச ைட Uw< கRnM வானவH.Kamba Rámájana (1Bála). 'ெவH( €ரH இBD வZ7 EP இ@6த ேமHைமையn ெசH@ ~@u"' என6 ெத|Z7 MZைத UZ7வா4. 54-1 எH@ மாதரா4 >ைன67. 17:22 இ< கண67 அ|6Y$ எH@. எ"ைம ஆmைட p<D@ சனகT" Eள"tனாH' எHறா$. 55-1 14. 3 இைல Uகj பட67 அவH எ‚Y< காFwய தைல மகH Mைல6 lxP ெச E2P சா$த=". வ2ர6 y4கேள.04. ெச \Y ெதNE6தP கGrய •தO". 2 தயரதH உவைக:'@ ŠxதP ~(ய •தO". DH@oP எ‚Zத bBைக மBைக b"ைப அHனவ4. 2-2 எH@ சாலேவ ெவ7"t இHன இHனவாெறலா" ஒHறலா7 பHh ஆE ஊசலாட வாGவா4 மHறP நா@ மாைல •| மான யாைன oல UH ெசHற €Y¬G பா$ைவ ெசPல>'D" எPைலேய. மைல என வள$Zதன. U'ற ஏ5 உலைக:" ெவHற SN EP Page 141 of 231 . bண$Zத ஓைலைய. இw DரP Uரa அY$ அ…6Y எ\Yனா$. U ைற2H எ\Yனா$. YகழZ7 ஒ|$ கழP இைண l‚7. 4 ெவ'(ேவP மHனவH. மHனவ$ Uw“G Uw iO வா2P UHhனா$. 'அரச! >H `தPவ$ oய tH >க5Zதைத இ7' என. 'ஈ@ இP வ0 `கxனா\! இ7 அ7' எHறன$.rtf 2008. அw இைண lழ இட" இH(. 'வாM' எHறனH. >ைல Uக வைலயBக4 >p$Z7 ABrட. எ‚nMj படல" சனகH •த$ தயரதைன அG67. ெநw7 ~(னா$. ெச Pவைனj `க5Zதன$. கா•P கா•H ெச H@.

04.ேத" ix 7ழா\ Uwn ெச B க0 மாலவH. 17:22 க'ைற வா$ ச ைட Uw< கRnM வானவH. கண<D இP ஓYம". எ‚Z7 oயேத.21. U'ற ஏ5 உலைக:" ெவHற SN EP இ'ற ேப$ ஒ•bலா" இw6த7. iH YR கலBகm" •a" o<rனாH DH@ என உயNய Dவ36 y|னாH. இைடEடா7. 'ேந$ 7H(ய கைன கழP •த$ b4க!' எனா. `ைட ெபய$ கடP என. உலrhP' எHன. எP இG கY$ மR எ(<D" ஓைடயாP. கைட:க UwEhP. 9 MP இட" உலD எனn ெச (Zத ேத$க4தா" `P•G aட$ எனj i•Zத. இைட இைட பறjப oHறன. உலD எலா" அளZ7b0ட நா4. ந" ேச ைன:" அரசO" ெச Pக. 8 நாPவைக ேச ைன2H எ‚nM Eைட iO நைட2னாH ேச ைன ெவ4ள". ஆ" பNa.Kamba Rámájana (1Bála). சா"`வH YNZெதன. 6 'ேச ைன:" அரசO" pYைல<D UZ7க!' என தயரதH ஆைணjபw.rtf 2008. UZ7!' எனா. ஈ0wய. 'கடP இ7 ஆ"' என. வ4mவH மணUரa அைறதP 'வானவH Dல67 எம$ வர6YனாP வO" ேவhP ேவ4 இOZத அ" pYைல q<r. Page 142 of 231 . வ4mவH. 'ஓ$ இைட இைல. எைவ:" காP பட. ேவZதராP. 'ஆைனேமP மணUரa அைறக!' எH@ ஏEனாH. 10 காP ENZ7 எ‚ Dைட.-YNZ7 சா'(னாH. பாP ENZ7. ேமP ENZ7 எ‚ bwj படைல. 5 •7வ$<D பNa வழBDதP எH@ உைர67 எY$ எY$. EP இG" UrP எனj i•Zத. இட" பட எBக›" எ‚Zத ெவ0 UrP. ஈBD?' எHறாH. ேவழேம. 7 வா" பN EN Yைர< கடைல. E0 எலா" yP உNZ7 உDவன oH@ yH@மாP! 11 •டBrய 7r' bw eைழ< ைக" மைல< கட" க=5 ேச ைனைய.

ஒH@ அலா U‚மY ஊO" மான"oP. 'கடP இ7 ஆ"' என. Dைழ3ற UழBrG". இட" பட எBக›" எ‚Zத ெவ0 UrP. ைமயP உ'@. மா5r. 13 மH மRj `ரEக4 மக|$ ஊ$வன. 12 இைழ2ைட இள ெவ2P எ(<D". மைழ2ைட எxP ெகட மலO".rtf 2008.Kamba Rámájana (1Bála). Š\" மRj ப6YயாP. இள ெவ2P பரj`". Yைச >ைல< க|'ைற ஆ\வன. 19 Page 143 of 231 . ைமZத$ o2னா$. ஆடவ$ மR வைரj `யZ7 ெமHசாZ7". Dழா" b4 ேபN ேய. அ6 தைழ. 16 EP•ன$.21. ெமP அைண எனj i•Zத7 . 17 மHறP அ" `7 மல$ மைழ2P •5Zெதன6 7H@ இOB ~Zதலா$ UகBக4 yHறலாP. இx மத மைழ அறாைமயாP. ெச Hறன தரள வாH MEைக ஈFடேம. தைழ2ைட >ழP ெகட6 தவ‚". iH அR `ண$ U ைலj `N ெமH ~Zதலா$ pH என. மடj tw ேமக" oHறேவ. வP•2H மOBrன$ மOBD. அ" மைழ. தட" `னP பOrட6 தா5வ oHறேவ. 17:22 கட" க=5 ேச ைனைய. அ„ ெவ2P. 18 யாைனகm" DYைரகm" ெச Hற காFM Š\ Yைர< கடP என UழBD S<Dைட< ைகக|H. அHன" உZYய Yைர ஆ@ oHறன. 15 மக|$ ஆடவ$ Yர4 U6YனாP. l\யைல< கடZYல. ஏ ைழய$ 7ைண U ைல< DBDமn aவG".அ< கடP ெச P ஆ@அX. மாj tw `P•ய க|@ என.-பாrT" Y6Yயா>Hற dP MவZத வா\nMய$ உ6தராசBக" இFG ஒ|<D" ~'றேம. •x யாைனேய.04. ெவ(6த D”Mய$. U‚ >லா எ(<D". 14 ேச ைனக4 ெச Hற ெபO வx இைண எG67 இைட இைட ெநO<க. கP•ைனj பx67 உய$ கனக6 y|ன$. வா|ன$.

y\Z7" y\rலா வாOைட வனUைல மக|$ MZைதoP. 21 த@க0 யாைன2H ெச ல3 மா@ என6 தடBகைளj iO7.rtf 2008. l\யைல< கடZYல. இைட< கா0ட=".04. q<rய கைட<க0 அ”சன". ஆ0தைக<D இhய7 ஓ$ அUத" ஆயேத! 25 மைனEையj tNZ7 ேச ைன…G ெச P=" ஓ$ ஆடவhH >ைல t4ைள மாH q<rையj tNZ7 orHறாH. உறாத q<rன$. பாNைட pY<rல . Awய உ2$jtன$. ெநNZத ெந'(ய$. மா மர" ஊ@ பFG இைட2ைட ஒw67. சா\67. yG அE5 }ைத:" 7றZத ~Zதல$. •x யாைனேய. தா¢G" சY“G" தா3" ஆ2T". ஆடவ$ உ2$ என அOD o2னா$. வ0G இp$ }ைதய$ வதன ராMயாP. Page 144 of 231 . `0டNக6 தட" oவ oHறேவ. 17:22 ைமயP உ'@. 24 பா0w•H ைவய67 ஓ$ பாைவ தH¡G" ஈ0wய அHtkG ஏDவாH. 20 மக|NH ஊடP ஊwய மன6Yன$.பN2H பZYேய. 19 •Oைட >ைல என. இx மத மைழ அறாைமயாP. எ‚Z7 இைடj படO" ேச ைன2H b‚Z7 o\< bw மYP pYைல ~w'ேற! 23 SG வ0w2P இOZத மக|NH UகU" q<கU" க0டவ$ மனBக4 ைக}jப< காத•H.21. உரா\. அ‚ZYய உ2$<D" எலா" அOF b"` ஆ2னாH எ‚ZYலH. ப0 Yக5 ப0wக4 பNMH ெச Pவன. 22 தயரதன7 பைடj ெபO<க" உ‚Z7 இட இட" இைல உலக" எBக›". தா@ என< கனP உp5 த@க0 யாைனேய. ஆ@ எனn ெச Hறன-அOE பா\ க34.Kamba Rámájana (1Bála).

ஒ$ yைகயா4 வ‚E €ழ='றாைள.கா$ எனn சBD. ஆ4 pைடZதன. கxய ~Nய எH@ ஒO காNைக Page 145 of 231 . 26 தாைன ெச Hற காFM அ" க0 ஞால67 அரa pைடZ7. அHன" ஆ" `4m" ெமH தாமைரj ^3" q<rனாH. ஆ| pைடZெதன. தைர ேமP ைவயாH. 28 y4 pைடZதன. அவ$ iBD ெவ0Dைட சாமைர o$6தலாP. வா4 pைடZதன. அட$ கைண< கOB கRனாைள ஓ$ காைளதாH. சமர ^p:" ஒ6த7 . வாHpH pைடZெதன.21. 'பைண6த ெவ" U ைலj பா\ மத யாைனைய அைண<க. •ண" pைடZெதன. ஒO SN மா மத யாைனைய UFwனாH. ேபN. அகP இட" இP' எHறாH.04.தாைனேய.rtf 2008. நBைக<D.Kamba Rámájana (1Bála). த"p pைடZெதன. கBைக யா@ கG6த7 . உ4ளU" தாT" >H@ ஊசலாwனாH. 30 ax b4 வா" பN 74ள. தா4 pைடZதன. 31 7ைண6த தாமைர qவ6 lட$Z7. எ‚EH A4 `ய6தாP எG67 ஏZYனாH. ஒ$ வ4ளP தாH. Dமர$ ெந”a D|jப வழBகலாP. அ4ளP A$ மOத ைவj` அதhP. UழBrய தாைனேய. த‚E >H@ ஒxயாH. அZதNP ெச H@. 17:22 t4ைள மாH q<rையj tNZ7 orHறாH. 29 இைளஞ$க|H காதP நாடக" வா$ Dலா" U ைல ைவ6த க0 வாBrடj ேப$rலா7 tறBD Uக6YனாH ேத$rலாH. 32 ax:" D”Mpைச n aO"` ஆ$6Yட. ix:" மா மத யாைன2H orHறாH. ெந(. 27 அமர$ அ" dP அணBD அைனயா$ உ2$ கவO" ~$ •Y< க0 எT" காலேவP.

வாலY ^p y\ tw. 'ஆ'@ AN ைட. 35 ஒFடகBக4 ெச Hற வைக த4ள அO" பர" தாBrய ஒFடக". யாவ$ bV?' எHறாH. ெத4m ேத" Dைழ யாைவ:" YHrல. அP Yர4 ேமhய$. 38 M6த$ த" மடவாXG tw2P ெச Hறவைக வாம ேமகைலயாNைட. எ\67 இG<க0 உ'றா$. 36 பjபர$ பார" aமZ7 ெச P=தP அர6த q<rன$. ஒ$ ைமZதH தாH. ேமP இOZ7 அ”Mய மBைகமா$. பNZத காEன$. ஒ$ காைளதாH. 37 tw2H ேமP ெச P=" மக|$ t6த யாைன tணBr. `ைத6தா$<<D இO ைக6தலBக|P க0 அடBகாைமேய. மா'ற" ேபarலாைள.rtf 2008. கxய ~Nய எH@ ஒO காNைக Exைய q<r. 'ெநOBD ^0 U ைல A4 வைள6 y|™$! மOBDP எBD மறZத7 A$?' எHறாH. ஆைமேமP வO" ேதைர2H ஆBD அX. அ" ைககளாP எG67 ஏ'@வா$ உைம. 33 தரBக வா$ DழP தாமைரn ‘றw< கOB க0 வா4 உைடயாைள.Kamba Rámájana (1Bála).04. MZதO" o2னா$காம$ தாமைர நா4மல$< கான674. 17:22 ix:" மா மத யாைன2H orHறாH. பjபர$ ஏrனா$YOZ7 ~ட6ைத6 Y0 கைணய6lG" எO6YH ஏZYய மாP க|@ எHனேவ.21. 39 ஒO6Yைய தH U7rP b0G ஓG" DYைர2H y'ற" Page 146 of 231 . க4 உ0 மாZதNH ைகjபன ேதwேய. 34 ~'ற" o=" bைல< கRனாP அH(. tw2P ைக ைவ6த. தH ேவைல:" q<rனாH. உ4ள" எHன6 த" வா:" உல$Zதன.

42 நBைகய$ Yர0G ெச P=தP நா@ ^B DழP நBைகய$ க0RH A$ ஊ@ ேந$ வZ7 உO3 ெவ|jபட. க|@" DYைர:". க4 Mல"` கOB Dழலா$ Dழ உ4 Mல"` Mல"ப ஒ7BகலாP. உ"ப$ }மக'D' எHrHற7 ஒ<DமாPக"ப மா வர. ஈBD இவ4. >ைர6த வா$ Uரa". 46 Page 147 of 231 . MZ7 ேமகைல MZைத:" ெச \கலா$.04.கட க|'ைற:" காNைகயாைர:" அைடய அ”Mய. க| வ0G இைரjபன. க0G இைரjபன. ஊமNH ஏrனா$. 'எZைத EP இ@6தாH' எT" இH dைல ைமZத$ ேபச. உ4 Mல"tG i\ைக:" oHறேத. ெந|Z7 எBக›" இைர6த ேப$ ஒ•யாP.21.Kamba Rámájana (1Bála).rtf 2008. காPக4 வைள67. 17:22 ஒO6Yைய தH U7rP b0G ஓG" DYைர2H y'ற" இ"ப$ நாFwH தர" அPல4. வZ7 ஏ@ ேத$' என< ைகக4 இxnaவா$. நாM `ைத6த ைக நா'றல$. யாவO" உைர6த உண$ZYல$. •0 Yைரj `ைர q<rய q<rைன. ஆைன மதBகேள. 'மா@ b0டைன வZதைன ஆrP. அZதண$-UZYனா$. D0wைக •<rன$. 44 •0 Mல"t வலZதன •0 7rP. DZYய நைடய$. 43 Dைர6த ேதO". 45 மக|$ க0கைள< க0ட ஆடவ$க|H மr5nM ெத0 Yைரj பரைவ6 YO அHனவ$. ஒO b"` அனாைள< b0G ஓG" DYைரேய! 40 மக|$ மன" க|67 ஓGதP தZத வா$DழP –$பைவ தாBகலா$. இைட. ஆடவ$ க0. 41 அZதண$ U'பFGn ெச P=தP Dைடய$. மன" க|67 ஓGவா$.

47 ம0 க|jப நடjபவ$ வா4 Uக உ0 க|< கமலBக|H உ4 உைற Y0 க|n M@ 7"t என.Kamba Rámájana (1Bála).ஆ'(P. •டக6 த|$< ைக. பைச உ@ 7|2H தாைரj பaZ lைள அைட6த. எ‚" மைழ க•6ெதன. ேதO". Mல$ க0 க|6தன. க0G. Y0ண" மா67 ஒ|$ ெச „ இளA$. இx a0ண" ஆ6தன. 50 Dைச உ@ பN:".rtf 2008.21. 48 a0ணU" •|:" >ைறய. rள$ ஒ| வாm" ப'(. 51 மBைகயைர ஆடவ$ அைழ67n ெச Hற வைக ேகFக6 தட< ைகயாேல. ஆடக67 ஓைட யாைன அx மத67 இ‚<கP . UகU". 52 மல$ ப(676 தOமா@ மக|$ கணவைர ேவ0GதP ெச \க|H மGEP. D‚p.04. ஆைன மதBகேள. க| வ0G இைரjபன. •|:" ஆ6தேவ. 46 உைழ க•6தன எHன. உ2$6 7ைண •ைழ க•< கOB க0Rய$ e`ர இைழ க•6தன. 49 M6Yர6 தடZ ேத$ ைமZத$ மBைகய$. வா:". இ6 Yற6Yன$ எ6தைன… பல$. Yைச l@" >Hற யாைன மத6 lைள ெச "p'@ அHேற. உ\67 உைரjப. கh வா\nMய$. எBD" Eைச “G கGகj iBr €Brய •| E"p. அைவ தOY$' எH@. வ0ண மா67வ$ வா\. உலjtல$. 53 Page 148 of 231 . >ைனjப. பாடக< கா•னாைர. ைககm". நP A$n Mைறக|P. €ரO". b‚நைர6 l‚rHறாராP. DUதj ^3". வாM க•6தேவ. 'b\7. க0கm". >ைறயj ^6த ெந\த=". ேமக". யாவO" ெச P=தலாP `‚Y rள"`தP எ0ண மா6YரU" அNதா" இைட. Š\67 இைர67 வx<b0G UHhனா$. காFட. இH இயமா. 17:22 க0G இைரjபன. ம'ைறn aட$ மR6 தட< ைக ப'(. ஆடவ$ க0. காமH க|<கேவ. ெநr5Zத ெச B கமலj o7". பயj பய< b0G oனா$.

Kamba Rámájana (1Bála). பாச6yG" ப'@ அற €M ஏr. …r2H பN3 Œ$Zத. வா$n ெச ( bBைக அHன D"பU" மOj`" காணj பாP ெச ( கட•P yH@" பைன< ைக மாP யாைன எHன. ^›". கலாப" •5Zத பாZத|H அPDலா$த" பN`ர" `ல"` பாதj ^Z த|$ உைறjப. த|$< ைகயாP அைண67. b‚நைர6 l‚rHறாராP. மா5r. A$n Mைற ப'(. சZத •0 7r=" €ழ. க0 வா4.21. 59 பாணO" Eற•யO" இைச :டH பாடP அறP இயP ~ZதP. அைவ தOY$' எH@. பட$ ெவ2P பரjtn ெச Pலஇைட ஒO கண6YT4ேள. இைட இைட மயBr. 'ெநO<D இைட அ@<D". 'o<D அN7' எHன >'பா$. lBகP DழாBகm".DH@ அைனய ேவழ". AE$ ABDpH ABD"' எH@ எH@. 17:22 'b\7. அO<கhP ஒ|O" ேமh ஆடவ$ அகலj oவா$. 53 யாைன வOதP அ(Z7 மக|$ ஓGதP பZY அ" `ரE>H@" பாNைட இxZy$. 56 நZத அO ெந(2H உ'ற ெநO<rனாP aO<D0G அ'@. காZYன மR:" U67" MZYன. Page 149 of 231 . எBD" ெவ| aரZ7 இOைளn ெச \ய. bw2H காG". 58 A$>ைலக|P பwZத யாைனக4 காP ெச ( ேவகj பாக$ கா$Uக உ0ைட பாரா.04. bw2H ெநO<க" Dைட“G tnச". வாச< DZதள பார" –ர. U'@ உ@ பரBக4 எPலா".rtf 2008. அHனj `4|H ேபைதய$ ெவOE ABக. ஏறா >Hற . DலமR< கலHக4 MZத. ம2P என இNயP oவா$. பைடகm". ப0wj ெப'ற ஏ@. அU7 உD DUதn ெச „ வா\. 57 இைச ேகFG எO7க4 pர0G ஓGதP b'ற நP இயBக4 எBD" b0ட•H 7ைவjப. Uw:". இர3 உ0G. 'சார வZத7 ேவழ"' எHன. பக=" உ0ேட! 55 மக|$<D ெச Pல ஆடவ$ வx EFG EலDதP UO<D இத5 U6த SரP U@வலா$ UகBக4 எHT" YO< rள$ கமலj oYP ŒFwன rடZத ~$ வா4. 54 Dைட. U ைற U ைற.

இOவைரj பயZத நBைக. ெத\வ மBைகயO" நாண. நP யா5n ெச 2Nய$. ைககய$ ேவZதH பாைவ. M@ r|. சBD உைற கx6த அHன சாமைர.rtf 2008.Kamba Rámájana (1Bála). ம”ைஞ. `ரE ேமலா$. 63 EN மR6 தா$க4 ^0ட ேவசN ெவN>P yH@" அN மல$6 தடB க0 நPலா$ ஆ2ர67 இரFw •ழ. ேவZதH ேநய மBைகய$ ெச Pவா$. ேவ'@j tw“G" lட$Z7 ெச Pப. b4ைள2H a'@ •Hக4 D‚pய அைனய ஊ$Y. 61 தயரன7 ேநய மBைகயNH எ‚nM >ைற மY6 y'ற" க0ட AP ெநGB கட•'@ ஆr. 17:22 அறP இயP ~ZதP. 64 ெவ4 எ2'@ இலவn ெச „ வா\ Uக6ைத ெவ0 மYய" எH@. DO மRn MEைகதH ேமP. மாத$ aN DழP பwய. இளB க|n M@ க0 யாைன. ஆ\ மRn MEைகதHேமP. ேவ@ ஓ$ €5 மத" y\Z7. 60 மத யாைனக|H o<D அOE ெப\ வைர2H iBr. வானவ$ வணBக. ெத4 அNj பா0w' பாRn ெச 2Nய$ இைச 6 ேதH MZத. எBD" இNய•H சனBக4 MZத. அBDச" >pர.04.21. மOBD oனா$. 66 ஏவPமாZத$ a'(=" காவP `NZ7 ெச P=தP Page 150 of 231 . ஆடP மா3". oனா4. ேதH இைச Uரல. Uதல தாBr. b0ட•H pH இ7 எHன. கEh. 62 அரMய$ SவO" ெச P=தP i\ைக அ" கமல< காhP i•வ7 ஓ$ அHன" எHன. Eற•யXG. மடZைதய$. oனா4. ஒPைல ெந(2ைடj படர. ^ைவ. 65 ெச B ைக2P. 'இBD அல7. rHனர p7ன" ஒjபா$. oனா4. கைற ெக‚ ேவP கணாO".இOe@ •ழ. யா5 இைச Uரல. ைநவள அUதj பாடP U ைற U ைற பக$Z7 oனா$. அHன". நைற ெச Ej ெப\வ7 எHன. ஆைன:". எ0›BகாP. ைமZதO". அU7 உD DUதn ெச „ வா\. வ4ளைலj பயZத நBைக. கRைகய$ ஈFட" iBr ஐ . இ„ எ‚ Yைர வளாக" தHhP மBைகய$ இPைல' எHன. பாைவ. EN Mைற6 7"t. அைற பைற 7ைவjப. ேதO". க0 வா4.

aட$ மரகத6YH. தா$ அR `ரE ேமலா$. iலB கழP Dமர$. ஒj` அற அைம6த ைவய".rtf 2008. 69 வMFடH MEைக2P ெச P=தP ெச E வ2H அUத< ேக4E ெதEFwனா$. தல67 உளா$. வரH U ைற வZதா$. மR2H. ெத\வn Mைல2ன$. 67 ~¡G Dறm". iH ேத$. 71 தயரதH oதP >6Yய >யம" U'(. YO வள$ மா$ப$. பாO". இOவO". ேதவ$ நாEH அE ைக2H அ|<D" Aரா$. 73 Page 151 of 231 . 72 அரச$ Dழா" தயரதைனn •5Z7 ெச P=தP இO tறjபாள$ எ0ணா2ர$. மBகல Ur5Zத நP நா4. 70 பரத ச67O<கன$ வMFடH tH ெச P=தP iO க|@. }w மBகல மழைலn ெச „வா\j பO மR< கலாப6தா$. அw U ைற கா67j oனா$. MZ7". U6YH. MலYய$ DழாU". ேத¡G p¥@" வ0G" 7"t:" lட$Z7 ெச Pலj ^ >ைற ~ZதP மாத$ `ைட tw நைட2P oனா$.04. கY6த dPலா$.21. ேநpயாH பாத" ெச Hh ைவ6த tH. பPலா0G இைச பரEj oனா$. ஓEய" `கழ ஏ(. €ர$. அ@D A$ ெத|67 வா56Y. iHhH. ெதN ைவய$ •ழj oனா$.Kamba Rámájana (1Bála). மR< கலச" ஏZY. UjபY'@ . ப6Y ஆH >ைர:". இ3|. அHன" ஊO" Yைச UகH எHன. கEைக2H AழP. UZA$ அO வைர •5Zத7 எHன. க'tH அOZதY கணவH. €ர ேவ6Yர6தா$. அO மைற வO<க" ஓY. ேதர$. ெவ4ைளn MEைக2P. ெச HறாH. Uh tH oன இOவO" எHன. அOD UH tHT" ெச Pல. oனாH U67 அR வ2ரj ^ணாH. b0ட பாP >றj `ரE அHனj `4 எனj பாNP ெச Pல.இரFw b0ட ஆ2ர". 68 7jthH. oனா$. ஆ2ர67 இரFw •ழ. ஆ$ அணBD அைனய மாத$. Ur5 ெமH bBைகn ெச jப அOZ YOEH நPலா$. தா5Z7 ENZத க”aக67 ெம\யா$. பN3டH நPr. 17:22 ஏவPமாZத$ a'(=" காவP `NZ7 ெச P=தP காரண" இH(ேய:" கனP எழ Ex<D" க0ணா$. மைற வPV$<D வர"` அ@ மR:" iHT".

78 q<rய Yைச க4 y@" தHைனேய q<rn ெச Pல. ேப$3 இட" இPைல. €<rய கழ' காP. எ‚nM?' எHபா$.rtf 2008. மாத$ bBைக:". க|@".இZYர YOவH ெச Pல-எ‚Zதன. மR ெநGZ ேதNP oனாH. 'D@க அN7.•| ெவ4ள". }w மBகல மழைலn ெச „வா\j பO மR< கலாப6தா$. 81 Page 152 of 231 . கwைகய$ கE2H ஓைத. 'ஒ•6த7 சBக"' எHபா$. iH வைர o=" இZ7ச2ல6YH சாரP `<காH. b'ற ேவP மHன$ ெச B ைகj பBகயj DழாBக4 ~"ப. அBD. 76 சBகU" பைண:" b"`" தாளU" காள6yG மBகல ேபN ெச \த ேப$ ஒ• மைழைய ஓFட. ேவZத$ ENZத ைக" மல$க4 ~jப. YBக4 ெவ0Dைட க0G ஓட. அகH Yைச க4 எBD" o$6த7. நாறn ேச ைன ெச H@. 74 i'ˆw மக|$ ஊO" iலH b4 தா$j `ரE ெவ4ள". தா<rய க|@" ேதO" `ரE:" பைடஞ$ தாm" ஆ<rய •|. அZதண$ ஆM ஓைத. ஒOவ$ த"ைம ஒOவ$ கF`ல" bளாைம6 Œ$6த7. Yைச க4 எPலா". 'க0டனH எHைன' எHபா$. ம0டல ேவZத$ வZ7 ெநOBrன$. . ெச (Zத7 ஓw. 'உ0G bP. 17:22 வரH U ைற வZதா$.ெச HறாH. a'@@ கமல" ^6த lG கடP Yைர2H ெச Pல. மOBD மாy. 'D0டல" €5Zத7' எHபா$.04. சகரXG பைக6ெதன.21. ம'@ ஓ$ உலD இPைல. `ரE:" pைடZத ேச ைன. இhn ெச H@' எHபா$. ம'@ ஒO கYXH எHன. மHமத< க|@". ஆ$67 எ‚ UரMH ஓைத. . ெபய$<கலாகா. பPலா0G இைச பரEj oனா$. Ea"ைப UFw.-oனாH. 'பா$ iைற A<rனாH' எH@ உைர6த7 எj பNa மHk? 80 சZYரச2ல6YH சார•P தயரதH தBDதP இHனண" ஏr. 77 மZYர vத ஓைத. வல"`N UழBD" ஓைத. மHனH …ச ைன இர0G ெச HறாH. ேதவO" மOள. 75 ஆ$6த7. கZ7 bP க|'(H ஓைத. Yைர ெநGB கடைல எPலா" •$6த7. •0G.Kamba Rámájana (1Bála). 79 €ரO". ேதO". இ@6த7 அHேற. lBக=" Dைட:" yைகj tnசU" aடைர ஓFட. மாரH அ"`". 73 'க0wலH எHைன' எHபா$. E0›" ம0›லD ஆ<க. AOைட ஆைடயாm" ெந|6தன4 U7ைக எHறாP. ெதHவைரn சாZ7".

.. 81 pைகj பாடPக4 ஓ7 AY2H }Mக மா Uh ஓைல தா7 ேச $ lைட6 தயரதH கா0க! த' tNZ7 o7 காhைட6 தாடைக iOj` எனj `DZ7..... நாறn ேச ைன ெச H@. –பன" அ(E67.. அHைனமா$<D".....04. 3-5 மா0ட tHனO" மZYர ேவ4E:" இய'(6 •0G அO" ெபO" .. இறZத தாடைக `தPவ$ ஆ" இOவ$ வZ7 எY$6தா$..... சனகT" மகFbைட ேந$ZதாH.... }P lw மக|O"... . கா'@ எ( கடP என< க|jtH ஓBrன$... பாடP மா மைற< }தமH பHh சாப6ைத.... ெவH( ேவZதO".Kamba Rámájana (1Bála).. ..21. தH அைமnச$<D".. 3-4 பHT" நாH மைற வMFடT" பராவ அO Uh<D".......... ................ 3-3 'iO இP மா மYP pYைல2P `DZ7...... மாரH அ"`".. 3-6 மHனH அBD அவ$ ெபOமக" காRய வOவாH அHன வMFடH அZதண$ அரச$ ஆபால$ இHன$ இH(ேய வOக என எ‚YனH. 3-7 சா'(ய Uரa ஒ• ெச E2P சாOUH...... ... . இராகவH அக'(...rtf 2008.. }ல ைமZதO"....... 17:22 மHமத< க|@".. ெதHவைரn சாZ7". இராகவH வா|யாP மா0டா4. தாH இBD EைரEH வOக' எHபதா" வாசக" ேகFG.. ேவP தO DமரO"... வா7 ெச \7 >H@. மாத$ bBைக:".... "தOெவH யாH" என இைச ZதனH..... ஒOவH o\< Dைர கடP D|6தாH. .. உள" மr5ZதாH....... 3-1 'MறZத ேவ4E ஒH@ அைம6தெனH.. இ@6த7 அHேற. AG ேவ4E:" Dைற படாவைக >H@ >ரjt................ .. . இHன வாசக ஓைல அBD இFட •த$<Dn dHன" ஆ2ர" }w:" •aடH bG6தாH... ஆடP மா மல$n –ைல2P. அ7 தைனn Mைத<க... அற" b4 மாலவH வா|யாP ஒOவH தH ஆE DைறZ7 o2னH.... சனகH தH மகைள... .... o$ இராமH மO3 வா$ Mைல U(6த•H. இn dP dHன வாசக" dPl@" அU7 எனn dNZத. 3-2 '~ட ேம3 o$ அர<கைர இைளயவH bH@... 8-1 Page 153 of 231 ..

வன கN த0ட6ைத6 தடE. 5 பா6த யாைன2H பதBக|P பG மத" நாற. பத" b4 பாகT" மZYN ஒ6தனH. ^ைவ வா\nMய$ Uைல Mல$ `ய6lG" ^Fட. 4 மா@ கா0rலதா\ >H@. 3 கத" b4 ‘'ற6ைத ஆ'@வாH.rtf 2008. ^6த ஏxைலj பாைலையj iwj iw ஆக. U ைல< DHற— அYக" எHப7 அ(க வZேதH' எHறாH.ஓ$ யாைன.ஓ$ யாைன.21. அவ'(H ெசயPகm" }ைவ ஆ$ வட< b‚B DவG ஒwதர >வZத. 1 ேந$ ஒGBகP இP பைக2ைன AYயாP ெவP=" –$3 இட" ெபறா உண$EனH •5nMேய oல. மராமர< DவFைட ேவ¢G" bG. காP tw67 ஓw. ^Fwன . ெவH( ேவZதO". உO0G காP lட$ tறrG த(“G". சZYT". மா$ப" அ‚Zத6 த‚EனாH. பP eP EதBகளாP. 'UYO" y4 மைல…. வNMைல அனBகH ேமP b0ட. ப0G ஓ$ ஆ@ orய ஆ@ o" ஆ@ oHற7ேவ. Page 154 of 231 .Mல மா. பா@ tH ெசல. கா¢G" lட$ கவFG எxP. கா6த அBDச" >p$ZYட. 17:22 ேவP தO DமரO". 8-1 எY$ b0G ஏZY ஓ$ ஏZYைழ bBைக ^0 அYர. ஆE ேவFடன. கா'@ எ( கடP என< க|jtH ஓBrன$. சZYரச2லj படல" யாைனகைள மர6YP tR6த=". 2 Yர0ட தா4 ெநG” ெச( பைண மO7 இைட ஒwயj `ர0G tH வO" உர•G oனவH oல. rN என நடZத7 .ஓ$ ேவழ". அவH. இhயன கழ(. ேதவதார67". ெமPெலன ெமPெலன Eள"`" இதBக4 b4rலா இைறவைன ஒ6த7 .04. 37-1 15. காP எனn ெசPவ7. மைழ என UழBD" தா@ பா\ கN. ஒOBேக இர0G மா மர" இைட இற நடZத7 .Kamba Rámájana (1Bála).

M(யவ$n ேசNT". 17:22 ^6த ஏxைலj பாைலையj iwj iw ஆக. 8 மைல2P இறBrய மக|$. YNZத? 9 உ\<D" வாMக4 இxZ7.காFG இன ம2Pக4. வள" b4 மாைல வ0G அலமர. அ„ ஊத6 தைலவேன ஒ67j i•Zத7. pH¡G" tறBrய ேமக" பw `<காெலனj பwதர. EளBD த" உOj ப|Brைட ெவ|jபட. 11 tw `<D ஆ2ைட. அவ'šG pைடZத Yலக வா4 •தP twகm". Dைழகm". ^6த b"` ஆ" எனj i•Zதா$. ெச(Zத உலைவ A4 வன67.ஓ$ க|@.rtf 2008. சZYரச2ல". பN`ர" `ல"ப. 72P b4mதP b„ைவ q<rய வா\கைள. 10 தள" b4 தாமைர என. இZYர }ப" க„E q<rன எH@bP . இள அHன6YH ஒ7Br. iH உO4 உைர67 உைர67 ஓw. கா6YரBகளாP. Uக67". DwP `<கா$ .Kamba Rámájana (1Bála). ந„E q<rய$. 12 Page 155 of 231 . yxய$ அ2$6Yட6 72Hறா$. ெம\< கலாபU". iல” சாயPெச„E q<rன YNவன oPவன. த|$ அw2T".bw அHன மடவா$. 6 அலD இP ஆைனக4 அேநகU". அவ$த" மO0ட `Hைமைய மா'@வ$' எT" இ7 வழ<ேக: உO0ட வா\l@".21. ஊதேம ஒ6த.04. வx வOZYன$ ஆ\. இO0ட கPைல:" தH >ற" ஆ<rய . இைழகm" EளBக. ேவ@ ஓ$ 7ளBD பாைற2P. 7 கOBகPைலj iHனா<rn ெசHற ேத$க4 'ெதO0ட ேமலவ$. மர >ழP ம'@" ப|<Dj பாைற2P இைளjபா(. நல" b4 ேமகைல.இரத". l<க ெமH மர >ழP பட6 7வH(ய •ழP `<க மBைகய$. DOைள:". தல6lG" ேத\Zத7 . 7w `<கா இைட6 YOமக4 தாமைர 7றZ7 Dw `<காெலன.

தOண மBைகய$ i•Zதா$. மாOத" >ைர6த என. ம0மக4 தH மா$tH அR வHன சர" எHன. அரச$ } நக$ அைடZதா$. இைள…$ நக$ bண$Zத. ஆ$க• >ைர6த என. வாMக4 >ைர6தா$. 16 யாைனக|•OZ7 இறBr. ப0 இயP வயj பNக4. 17 •MH ெநG ெவ0 பட Uைட< Dwலக4y@". வா4 எழ >ைர6த படமாட" அைவ `<கா$. EளBrயன o=". 7O<க$ தர வZத. கNக4 b'றவ$ இxZதா$. இளB Dமர$. ஓEயNH. மாa இP மY2H கY$ வழBD" >ழP எBD". aைத< க0 •ைரையj iO3 •a bG. 17:22 வNைசயாக< கFw ைவ6த DYைரக4 உ0 அUத" ஊFw. பாைள EN ஒ67 உல3 சாமைர படj o\. பZY2P >ைர6தா$. வாhP. bw<க|H உண$Z7. ஆவண" >ைர6தா$. 14 மBைகயO" ைமZதO" மயBr6 YNதP நw<D" ம2P எHன வO" ந„EExயாO". •\தா உY$6தன$.04. க|@ காEைட >ைர6தா$. €a Yைர ெவ0 `னP. வw<D" அ2P €ரO". 13 பRயாள$க4 தBDவத'D வசY ெச\தP A$ Yைர >ைர6த என. கா$ >ைர என. இw<D" Uரச< Dர•H. 18 Page 156 of 231 .21. 15 pY<க >p$ •|2H Eள<க" அ@ ெம\ைய. ஓவ" `7<rன$ என.rtf 2008. அரச Dமார$ பட மாடBக|P `DதP தா4 உய$ தட< rN இxZ7 தைர ேசO" }4 அN என. மயBrன$ YNZதா$.Kamba Rámájana (1Bála). எBD" UரP சBrH. வாச நைக மBைகய$ Uக" i•வ. 70ெணT" Uழ<rன. A4 Yைர >ைர6தா$.

அழVG" Page 157 of 231 . நh ெசHறன . கழBD ப2P மBைகய$ கOB க0 p|$rHற தழBD கx MZYய தர" ப2P தரBக67. ேக|NH EO"t. பரZேத. ெநG வாH உற எ‚Z7.கா$ உ0 >ற ந@" iwைய €M. அ"ைம2¡G இ"ைமைய அ(Z7 ெந( ெசP=" ெச"ைமயவ$ எHன.M(ேத உத3rHற. தைர க0G.rtf 2008. r4ள எ‚rHற `னP. ஒO பாக" ெவ0 >ற ந@" iw `ைனZத மத ேவழ". 17:22 €a Yைர ெவ0 `னP. 20 U"ைம `N வH க2@ b\7. ெத4m `னP ஆ@ . 23 படமாட6YP •ைழrHற €ர$க4 7H( ெந( பBrக4 7ளBக. EைரrHற. உடH எ‚Z7 ஒ0 பா\ பN EைரZ7 உத( >Hறன. க0›தP iOZத வO க0ணhH வO" .21. அ(Zதன$. ஆயவைர. உ4ள7 மறா7 உத3" வ4ளைல:" ஒ6த.Kamba Rámájana (1Bála). 21 Yைர< Dw•P கழBD ஆG" மBைகய$ E‚Zத பh அHன. ெசயP Š\"பாP த"ைம:" உண$Z7.7ரBக". Yைர €a `ைரy@". எ‚Z7 இைட tற5Z7 ஒ|$ b‚B கயPக4 எHன. அZ >ைல. EளBrயன o=". 7றZதாBD. 22 ஆ@ உத3" ஊ'@jெபO<D ெவ4ள ெநG வாN அற €M உளேவT".04. 18 `‚Y பwய வO" யாைன ம0 உற E‚Z7. 19 DYைரக4 அடBr வOதP Œயவ¢G ஒH(ய Yற67 அO நல6y$. ஏய அO •0 iw பwZ7.

rtf 2008.Eைல மாத$ கைல அPDP `<கவைர ஒ6தன. UHன" 72P உண$ ெச„E…O". 7h உ@ UhEkO". தமைர:" அ(யா$ >H@ Yைகj`@ தைகைம சாHற DமரO" மBைகமாO" D‚மலாP.ெபOB க|@ . அ" S•$. எN பரj`" அrP இG b‚" `ைக அ‚Bக•H. D2•G" இh7 ேபM. 27 i•3'ற ேசைன ெவ4ள" கம$ உ@ iOjtH வா‚" E”ைசய$ காண வZதா$. அயP அைல<க. ம2•ன" YNவ எHன. வ‚E E0 >H@ அமர$ நாG இxZத7 எHனj i•Zத7. நh பாரா. `னP Mைறக4 ஏறா. 29 Page 158 of 231 . அFw•P மG67. o$ மRக4 ஆ$jப. 25 ஒ<க ெந( உ\jபவ$ உைர6த D( b4ளா. 17:22 7H( ெந( பBrக4 7ளBக.அைலj `னP கல<Dவன. மR ஆர" p|$ மா$ப$. Mல"iG" இh7 ~E.ைம< கN.21. பகP இைடய. அழVG" pH YNவ எHன. மHறP மண" நா@ பட மாட" •ைழrHறா$. UழBகா UrP பG ெநGB கடைல ஒ67 உள7. அ„ அ™க ெவ4ள". 28 மக|O" ைமZதO" மr53டH YNதP ெவ2P >ற" Dைறயn –Y pH >ழP பரjப.04. ப<க" இன" ஒ67.Kamba Rámájana (1Bála).மக|$ எPலா". YNZதன$ . ெபFD" கOB கடP கல<D" ம7 க2டவைர ஒ6த. மத6த . 24 ANP E‚Z7 உழ<r >'D" யாைனக4 ெநOBD அ2P எ2'றைனய ெச" ம2NH ெந'(j iOB D•க" அjtயன. 26 அFw•P எ‚" `ைக 7rP இைட மடZைதய¢G ஆடவ$ 7வH(. DH(H Uைழy@" •ைழ }4 அNக4 ஒ6தா$.

வைர< காFMj படல" சZYரச2ல மைல2H மாFM a'(ய கடPக4 எPலா" aட$ மR< கனக< DHைறj ப'(ய வைளZதெவHன.21. 30 16. இையZத }ல". உ"ப$ வானக67 >Hற ஒ• வள$ தOEH ஓBD" b"`க4. வான6 தாரைக தா3" அHேற! 3 •H எT" twகŽG" EளBD" ெவ0 மY நP ேவழ" ~னP வாH }G AFw< D6Yட. YNZதன$ . உ0rலா7.04. ஆE உ0›" bY •ைன ேவP க0 மாத$ Dற6Yய$ •த•kG. காண='ற மைல >ைல உைர67" அHேற! 1 ப"` ேதH p¥@ 7"t பரZ7 இைச பாw ஆட. Dைழ“G" ஒw67. ெசB ேக5 மR அR வைலய" pHன. வா2H அY Eட AO". ெசZ Yைன< Dறவ$. 2 ப0 மல$ பவளn ெச„ வா\j பh மல$< Dவைள அHன க0 மல$< bwnMமா$<D< கR6 lxP `N:" ேவBைக உ0 மல$ ெவ@6த 7"t. ஐவன" வள$jப$ மாy! 4 Dj`ற'D அOைமயான Dல வைரn சாரP ைவr. ெந\:". அj `ற6ேத:" கா0பா$. }FG6 7"tக4. தா$ இைட அ|க4 ஆ$jப. `Yய ேதH உத3" நாக6 த0 மல$ எH@. ேதEமா$க4. வா4 `ைட இலBக. உ2ேர அHன 7ைண மடj tw<D நPD". 17:22 தா4 இைண கழPக4 ஆ$jப. y4 என உய$Zத DH(H •ழPக4 இh7 q<r. Dற6Yய$. வZ7 உ'றவ$. Page 159 of 231 . UZY வான A$ ஆ@ பா\nM. அர"ைபய$. b"பனா$. ஒj`ற6 7ளBDrHற உGபY ஆw2Hக0. பைன< ைக AFw. b'றவ$. இj `ற6ேத:" கா0பா$. ைமZத$க4. அழD மாy! 5 உY உ@ 7O6Y ஊ7" உைல உ@ Œ:". DU(j பா:" ேதH உD மைடைய மா'(.Kamba Rámájana (1Bála).rtf 2008.ைமZத$ எPலா". பரZ7 வZ7 இ@6த ேசைன. வா4 அN YNவ எHன.

காlG" உற3 ெச\:" b4ைள வாF க0Rனா$த" DBDம< Dழ"` தBD" ெத4|ய ப|<Dj பாைற6 ெத| aைன. காZத4 அ" oYP ெப\7. yG அE5 }ைத >H@" 7றZத மZதார மாைல. நற3 அறாத. அ" twக4 ஈHற கா›த'D இhய ேவழ< கHˆG க|<D" UH(P.E”ைச ேவZத$ D”M அ" தல67". }›த'D உNய YBகF DழE:". மZY க0G உவ<D" மாy. வர"` இல i•:" மHk! 10 ஆடவ$ ஆE –ர. ^EH அ" ைக:" pட@" ~Fw. Dறவ$ மHk! 6 ேப›த'D அNய }ல< DOைள. 13 Page 160 of 231 . . அர"ைபய$ ெவ@67 A6த அE$ மR< }ைவ ஆர". Dறவ$ தBக4 வா4 •தP bwnM மாத$ மக•G. 12 சர" ப2P சாப" எHனj `OவBக4 த"pH ஆடா. ஊட•H MவZத நாFட67 உ"ப$ த" அர"ைப மாத$. iBD இOB ~ZதP –ரா. . ஏZ7 இைழ அர"ைப மாத$ எN மR< கடக" வாBr. நர"` அைளZ7. வ2H வ2H வயBD" மாy.21. மர" ப2ல கGவH ^ண. அ”சன வாN –ர. மR2P ெச\த வ4ளU" நற3" எHன. 8 ெசB கயP அைனய நாFட" ெசE உறா.04. வாடல. தவ‚" மாy! 7 அ”சன< rN2H அHன அx க34 யாைன bHற ெவ” Mன67 அN2H Y0 காP aவF‰G. அUத" ஊ@" மBைகய$ பாடP ேகFG. rHனர" மயBD" மாy! 9 க4 அE5 }ைத மாத$.rtf 2008. நர"tkG இh7 பாw. 11 மாZ த|$ அைனய ேமh< Dற6Yய$ மாைல •Fw. `OவBக4 ெநNயா. நாடக ம2VG ஆw. ஒj`< கா0Dவ$. மY2ைன வாBr.மாத$ ப”M அ" கமல" ^6த பa” aவG உைட67 மHk. 17:22 bY •ைன ேவP க0 மாத$ Dற6Yய$ •த•kG. ~ZதP அ" கUrH பாைள Dழ•kG ஒj`< கா0பா$. Aல< Dல மR6 தல67". ைககŽG ஒj`< கா0பா$. U@வP yHறா.Kamba Rámájana (1Bála).

ேம வO" }ப" அHன ெவ4|ைல6 த"பP க0டா$. ேகG இலா மகர யாxP rHனர p7ன" பாG" பாடலாP ஊடP ABD" பNUக மா<க4 க0டா$. பட$ aைன UGrj `<க awைகj ^B கமல" அHன aட$ மY Uக6Yனா$த" வடக6yG உG6த •ைச மாa இP A$ நைனjப. 18 ^ அைண பல3" க0டா$. வானக". 14 >லமகFD அRக4 எHன >ைர கY$ U6த" MZY. மOBD என< Dைழ:" b"tH மடj ெபைட வ0G". 17:22 சாZ7 உய$ தடBக4 y@" தா7ராக6YH சா$Zத ~ZதP அ" twக4 எPலா" DBDம" அRZத o=". பவள வா\ U@வP ஆட. கwமண" `ண$தP க0டா$. அலD இP iH அல"t ஓw. 20 Page 161 of 231 . தBக4 கOB DழP க|<D" வ0G". YO மR< Dைழக4 ஆட. ஆE2H இhய b0க$j tNZ7. Œ\Zத பPலவ சயன" க0டா$. 17 'பwக6YH தல"' எH@ எ0R.rtf 2008. }BD அO"tH மாேட. 15 மாZத$ க0ட மைல >க5nMக4 }G உலா" நாகj oyG இலவBக மலO" ~Fwn •Gவா$. 19 பானP அ" க0க4 ஆட. த"pP கOB கழP €ர$ ந<கா$. வாச" நா@ ஊசP க0டா$. iO இP.Kamba Rámájana (1Bála). 16 ெபOB க|@ ஏ:" ைமZத$ ேப$ எxP ஆக6yG iO" 7ைண< bBைக அHன. அ(3 அxZத E”ைசj பாைவய$ ைவக. உலD அளZதவH தH மா$tH உ6தŸய6ைத ஒ6த. கடக< ைக எ(Z7. காZ7 இன மR2H –Y< கY¢G" கலZ7 €சn ேசZ7. வானவ$ மக|$ ஆG". எjo7" ெச<கைர ஒ<D" அHேற. க| வ0G ஓnM6 • ந@Z ேதறP உ0பா$. ‡ன ெவ" Uைல2H இFட ெபO Eைல ஆர" ஆட. ேதH UரH@ அளக67 ஆட. q<r.21. சா$Z7 €5 அOE மாைல. மைலமக4 b‚நH ெசHh வZ7 €5 கBைக மான. iHனNமாைல க0டா$.04.

வாச" நா@ ஊசP க0டா$. ைப அர3 இ7 எH@ அ”M. ஆர6YkG" மOEேய.21. 17:22 வானவ$ மக|$ ஆG". 20 aZதர வதன மாத$ 7வ$ இத5j பவள வா:". ேவ ேபர.இைட. 'ைக67 ஓ$ பைச இPைல' எHன EFட ைமZதNH . t0w அ" த|$< ைக< b0ட MHனBக4 Uைல2H அjt. மP பக மல$Zத Y0 y4 வானவ$ மணZத. 'b\7 இைவ தOY$' எH@. அ„ வானேம. மாைழ இளZ த|ேர . 26 ேப$ அவா•G மாaண" ேபர. நாகU" . EP பைக •த•னா$.Kamba Rámájana (1Bála). b‚நைர6 l‚rHறாO". 23 tHனBக4 உrNH ெச\7.மாG எலா". }ல. ேவழU". 25 Ypர மா உடP DBDமn ேசதக" Ypர மா•G" சZlG" ேத\<DமாP. த" கலE2P ெவ@67 A6த க'பக" ஈHற மாைல கல¡G" rடjப< க0டா$. 24 மைல< காFMக4 ஈT" மாைழ இளZ த|$ ஏ\ ஒ| ஈT". மாத$ y4 மாT" ேவழU". நாகU".A6த Œ" ேதH வ4ளBக4 பல3" க0டா$. p¥@" உ0G . ஆரவார6YH ஓG" அOEேய! 27 Page 162 of 231 . ேத மல$ b\rHறாO". அகH aைன DைடrHறாO". மாT".அPDP E'D" ைபZ lw மக|$.rtf 2008. வHனBக4 பல3" yHற மR ஒ|$ மைல2H >Pலா$ அHனBக4 `DZத எHன. 22 ைக என மலர ேவ0w அO"tய காZத4 q<r. மா தைர ஒ6த7. 21 அP பகP ஆ<D" –Yj ப|<D அைற அம|j பாBக$. ஆ•G மா aண" ேபரேவ! ஆர. அZத" இP கO"`". பைட< க0க4 `ைத<rHறாO". ேதT". அமர மாதைர ஒ67 ஒ|$ அ" dலா$ அமர. ெந\ தவ5 வ2ரj பாைற >ழ•ைட6 yH@" oைத.04.

17:22 ஆரவார6YH ஓG" அOEேய! 27 `க=" வா4 அN<D அ0Rய$ iH `ய". 30 கP இயBD கOB Dற மBைகய$. 31 }4 இப" கய" S5க. 28 7H அர"ைப >ர"tய.rtf 2008. ABகல$. அ6 7Bக மாP வைரn •ழPக4 யாைவ:" தBr. தா" இh7 ஆGவா$. கP• அBD அக5 காம$ rழBD எடா. மா.04. எBD" மாதO" ைமZதO" ஈ0w. ஆBD. அr=" ஆரU" ஆர அBD ஓBDேம! அr=". வP•யBக4 ெநOBD மOBD எலா". ஆ| iBD" மர" ைபய$ ஓY ஏ\. ஆ@ ேச$ வன" ஆ. இH நர"` அ2PrHறன$. v5 எலா".Kamba Rámájana (1Bála). 34 Page 163 of 231 .21. மா கட" மா. பBகய". ஏைழமா$. ஆரU" மாரவ" }BDேம. ஆGேம. மாைல rடZத7. 32 ஆக" ஆைலய" ஆக உளா4 i•வாக மாP ஐயH >HெறனP ஆDமாP ேமக மாைல pைடZதன ேமP எலா" ஏக. ஊ@மா கட மா மத" ஓGேம. D|$ கய< }|. 7H அர"ைபய$ ஊOEH yH@மாP. வைர. lP வைர. ஊ5க< DைலZதவாP. அர"ைபய$ ஓYேய. உற ஊBD எலா". ஆ| iBD". `க=" வா4 அN< க0Rய$ ^0 Uைல. rHனர" ப2P vதBக4 எHன. 29 ஊ@. வP இயBக4 ெநOBr மயBDேம. ஆ@ ேச$வன. வைரயாGேம. 33 மைலேமP மாத$ ைமZத$ EைளயாGதP iBD ேதH •க$ ^ p¥@ ஆ" என.

என. 39 இO4 பரவ. மற<கr'(ல$. வZ7 பரZத7 அHேற. இகP ஆ| ஏ@". 7ற<க" எ\Yய •யவேர என. 35 அZYj i‚YP அ" மைல2H அழD ம”a ஆ$ மைல வாரண" ஒ6த7. ேவ@ இOZத மாP யாைன ஈFட" என. ABகல$. மRயாP இயHற மைல ஒ6த7 . 36 YR ஆ$ Mைன மா மர" யாைவ:" ெச<க$ பாய. ம'@ அ7 பாய. ெச<க$ வான".21. மாP வைர வZ7 இxZதா$. அBக" எBD".Kamba Rámájana (1Bála). வ0ண< b‚” சZதனn ேசதக" மா$` அRZத அ0ணP கN…Zதைன ஒ6த7 .அ" ைம இP DHற". அதH •7 பா:" ப”சானன" ஒ6த7. எ0›BகாP. ேமPபாP மைல2P `க. எBD" Œப" ஏ'@தP காP வானக6 ேதOைட ெவ\யவH. 37 க0›<D இh7 ஆr EளBrய காFMயா=". எ0ண'D அN7 ஆr இலBD MரBகளா=".rtf 2008. தRயாத ந@Z த|$ தZதன oH@ தாழ. €BD இO4. 38 மக|O" ைமZதO" மைல2•OZ7 இறBDதP ஊT" உ2O" அைனயா$ ஒOவ$<D ஒOவ$. 40 Page 164 of 231 . அHனதH மா0` எலா". ேதT". tற<D" எHப7 ஓ$ ‡ைழய7 ஆதலாP. அR ஆ$ ஒ| வZ7 >ர"ப•H. 34 இற<க" எHபைத எ0Rல$.04. வாhH ஓG" ெவ” சாைய:ைட< கY$. அBD. ப"t ஆ$jப.அ„ ஆa இP DHற". மாT" கைல:". ஏ@ ெச” –N எனj i•3'ற7. தா" இh7 ஆGவா$. கா\ கGB க0 }P மா\ கY$j `P உைள< bP Mன< }4 அN"மா. ஆைன இனU" tw:". M@ 7"t:". p¥@". 17:22 தBr.

அ™க ேவைல. •வல'D அOB }w ெவ4ள" வாH நாwயNH i• மாத$ UகBக4 எHT" ஆனா மYயBக4 மல$Zத7. 41 மYய" yHற. 42 •H நா@ ேவைல ஒO ெவ0 மY ஈT" ேவைல. ம7< b0ட மாZத$ மடவாNH pழ'@" ஓைத.21.Kamba Rámájana (1Bála). ப0›" நர"tH பைகயா இயP பாR ஓைத. 17:22 மZதார" UZ7 மகரZத மண" Dலா3" அ" தா$ அரச$<D அரசH தH அ™க ெவ4ள". கத< b0ட யாைன க|யாP க|<rHற ஓைத. மBைகய$ பாடP ஓைத. i7j ெப0w$ அPDP `ைன ேமகைலj ^சP ஓைத. E0RP aட$ ெவ0மY வZத7. 45 பல வைக ஒ•க4 `7< b0ட ேவழ" tRjo$ `ைன பாடP ஓைத. க0›" Uைட ேவ\ இைச. Uக மல$nM ெப@" மக|$ த0 நP கட•P 7| MZ7 தரBக" ABr. qனா7 அதைன. Œப" எG6த7 அHேற.க0›ள$ ஆடPy@" E0›" மOm"பw E"p எ‚Zத அHேற. . 44 மR2H அR A<r. ஒ|$ வாP வைள. மக|$ }ல" b4mத=" ம0›" UழEH ஒ•. நZதா7 ஒ•<D" நரைலj ெபO ேவைல எPலா" ெசZதாமைர ^6ெதன. அrP ஆE `ல$67" நPலா$. 43 ~6தNH ஆட=". •Hக4 •ழ வ0ண< கY$ ெவ0 >ல3 ஈHறன வா=க6yG ஒ4 >6Yல" ஈH@. 46 இர3j i‚ைத கx6த வைக Page 165 of 231 . ஊ$வ7 ஒ6ேத.rtf 2008. வாச" YR:" இத5j t6Yைக< க6Yைக ேச$67வாO". வயBD ஒ| U6த" வாBr. அR:" Uைலயா$.04. தR:" ம7 மP•ைக6 தாம" ெவ@67.

மG3" •5Zத.04. ெவ\ய காTைட< கY$க4 எHT" ஆ2ர" கரBக4 ஓnM. 2 உnM ேவைள2P –ைலையn சா$தP அைடZ7. அO<கT" உ"ப$n ேச$ZதாH. ஒ0 Mல"` அர'ற. ப0 Mல"` அR வா\ ஆ$jப. 17:22 இர3j i‚ைத கx6த வைக உ0ணா அU7 அHன கைலj iO4 உ4ள7 உ0G". தாTைட உதய" எHT" தமhய6 த(:4 >H@.வயBD ெவ\…H. எ‚Z7. ஒ7BD" அHன". மாTட மடBகP எHன. ப0 ஆன பாடP ெசE மாZYj பயH b4 ஆடP க0ணாP நh 7\<க3". த0 ந@” –ைல சா$Zதா$. மடZைதய$ DழாBகŽG. ேசைன ெவ4ள". ைம Œ$ தடBகm". 47 17. ெப0 ஆ$ அUத" அைனயா$ மன67 ஊடP ேப$67". மHன$ மHனT". 4 மாத$ yxயXG ஆட< க0ட ஆடவ$ மயBr >'றP ெச" iH ெச\ aOm" ெத\வ< Dைழகm" ேச$Z7 pHன. உடH. yH(னH.Kamba Rámájana (1Bála).21. ேசயN< கOB க0 அ"பாP. மாத$ ஒ7BDy@. r4ைள. DைடZ7 வ0G உைற:" ெமH ^< b\7 Aராட. கBDP கxZத7 அHேற. 1 Uைற எலா" Uw6த. மHனO". . ம”ைஞ. ைமZத$ தாU". அவ0 இ@6த tHன$. நாRனாP பறZத. 7ைற எலா" கமல" ஆன –ைண ஆ@ அைடZத7 அHேற. `0 Mைல ெச\வ$ எH@ oவன oHற. Page 166 of 231 . SN6 ேத$ேமP இைற எலா" வணBகj oனாH. Dைற எலா" –ைல ஆr. 3 மாதைர< க0ட ம2P Uத•யவ'(H ெச\ைக Y0 Mைல `Oவ" ஆக.rtf 2008. ^< b\ படல" காைல2P தயரதH –ைண ஆ'ைற அைடதP •Tைட எ2'@< கBDP-கனகைன ெவD0G. Dx எலா" க‚A$ ஆr.

A0ட b"`". D2Pக4 எPலா"வாசக" வPலா$ UH >H@. ~Mன அPல. அைல<கj oகா `Yயன க0ட o57 EGவX `7ைம பா$jபா$? 9 மல$ b\7>Hற மக|NH ெசயPக4 உல" தO வ2ர6 Y0 y4 ஒ‚r.rtf 2008. த|$6த ெமH ^B b"`க4 தா‚" எHறP. `<D €5Zதன. ைக வாராj `லZதவ$ oல >H@. Mல. த" Mல"` அw2P ெமH ^n dNZ7 உடH தா5Zத எHறாP. த0 ேதH SMய ~ZதP. மாத$ Š\6த ேப$ அமைல ேகFG. யாவ$ வா\ Yற<க வPலா$? 6 மாத$ ^B b"ைப6 Œ0ட=". b"iG". ~றP ஆ" தைகைம67 ஒHš! 8 மக|NH ேமP வ0Gக4 Š\6தP நY2T" Dள67" ^வா ந|னBக4 Dவைள…G மY •தP வP• ^jப.Kamba Rámájana (1Bála). வ"` அE5 அலBகP மா$tH ைமZதO".21. bw அனாைர< D(67 அ(Z7 உண$தP ேத'றா$. ^6த b"ப$. 10 Page 167 of 231 . ஒPr ஒMZதன. ப0ைண2H ஆடP q<r. 17:22 ெச" iH ெச\ aOm" ெத\வ< Dைழகm" ேச$Z7 pHன. ப0 தO rளE.04. ப"` ேதH அல"ப ஒPr. வா$ ஒ| b4 ேமh மல$Zத ^Z lைடயP மாைல ைமZத$ பாP. q<rய மழைல6 7"t அYசய" எ\Y. மயBr >Hறா$. 5 D2Pக|H நாR ஒ7BDதP பாMைழj பரைவ அPDP. ெச”ெசேவ கமல< ைகயாP Œ0ட=". ேபச நாRன. வா4 அN மOm" }ளா$ த" `ய வைரக4 வZ7 தா5வன. ம2•H அHனா$ கலZதவ$ oல. மல$ dNZ7 b"` தா5த=" ந”MT" bwய நாFட" அUYT" நயZ7 q<r. வ"` இயP அலBகP பBr. வைளrல. வ”MoP மOBDலா$ மாFG யாவேர வணBகலாதா$? 7 அ"`ய67 அணBrH அHனா$ அ" மல$< ைகக4 Œ0ட.

16 Page 168 of 231 . இைற ப0G tNZ7 அ(யா4.உ@" oக" எPலா".rtf 2008. ெந”a `லZ7 >Hறா4. 13 }4 உ0ட YBக4 Uக6தா4 ஒO b"`. எ\தா7 >Hற" மல$ q<r. ஒ$ மHனH. 11 மக|NH ெவ@B ~Zதைல வ0Gக4 Š\6த காFM 7@" oYhP ேதH 7ைவ67 உ0G உழP 7"t ஈFட". 14 கணவH மைறZ7 >'க ம@D" மைனE ம2P oP வOவா4 மன" காRய. நலH உ4 வx. ெச2$ Œ$ மல$< காEH ஒ$ மாதEn •ழP ேசர. }ைவ:". தா4 உ0ட கnMH தைக உ0ட Uைல<க0. y4 உ0ட மாைல ஒO yைகையn •Fட q<r. ேவ0டல ேவ0G o7". 17:22 ^ எலா" b\7 b4ள.21. உ2$ நாw ஒPD" உடPoP அலமZ7 உழZதா4. பh ெமH b"ைப q<rன$. பைத6தா4. ெந\ தா3" ேவலா¡G. ஆE. 'யாைவ ஆ" கணவ$ க0›<D? அழD இல இைவ' எH@ எ0R. பNZ7 >'பா$. ைகj oYkG ெநGB க0 பh –ர >Hறா4. பாைவய$.04. i•3 இல 7வள q<r. ப2Pவா4. வார >Hறா4. ந@B }ைத…G நைன MHனU" A6த நPலா$ ெவ@B ~ZதP Š\<rHறன.Kamba Rámájana (1Bála). ெவ0 ப|BrP i\j o7 தாBrj i•rHற தH ேமh q<r 'இj பாைவ எ" }'D உ2$ அHனவ4' எHன உHh. கர" ~j`rHறா4. ஓ$ D2ைல. நா›". 15 `லZ7 >Hற ஒO6Y D2ைல மல$ ப(676 தர ேவ0டP ைம தா5 கOB க0க4 Mவj` உற வZ7 yHற. வடU". 'என<D இ7 ஈ0ட< b\7 ஈY' எH@. உ0ப$ அHேற! 12 மBைகய$ க0 பh –ர >Hற காFM ெம\j oYH நBைக<D அR அHனவ4. காதP மHனH. வா4 உ0ட க0RH மைழ உ0G என. Dைழகm". Dைழயj ^Fw.

ைம< b0ட க0ணா4 எY$. ஓ$ ெச"மP q<r. மத" க„E உ0ண வ0G ஆதN<க6 YN மா மத யாைன ஒ6தாH. க0 `ைதjப. மாத$. இைட ஏZYனH. ஒ$ ஏைழ. உ2$j`0G கNZத7 அHேற! 20 தH ேதEமாOடH YNZத மHனhH y'ற" Y0 ேத$ அரசH ஒOவH. ெம\< b0ட நாண" தைல<b0wட E"p. மா'றவ4 ேப$ Eள"ப. உதவாH. E"மா. வZ7 ஒ$ கா$ அHன ~ZதP.ஒ$ மHனH. 16 `லE< காFMக4 ெச"மாZத ெதBrH இளAைர.Kamba Rámájana (1Bála).04. ஒOBD வாசn ேச'றாP Eைளயாத ெசZதாமைர< ைகக4 AFw. 'எ" மாத$ bBைக<D இைவ ஒjபன?' எH@. Dல6 ேதEமா$ த" ஒ0 தாமைர வா4 Uக674 p|$ உ0க0 எPலா" க0G ஆதN<க6 YNவாH. மல$ b\7 இOZதாைன.21. 18 மHனhH ெசயP ஊ'@ ஆ$ நைற நா4மல$. தH உ2$ அHன மHனH. அனP எHன அ2$67 உ2$6தா4. 'ஆ$?' எHனVG". 'அ"மா! இைவ மBைகய$ bBைகக4 ஆD"' எHன. ெவ7"பா. ெவயரா. கர" ~j`rHறா4. 19 மா'றவ4 ேபைர< கணவH ~ற< ேகFட ெப0RH 7யர" ைத<rHற ேவP q<rனா4. ஓ$ D2ைல. Uக" ெவ\72$6தா4. ெமH ^< ைக< b0G —Zதா4. D2P அHனவ4.rtf 2008. 17:22 b\7 ஈY' எH@. ஏ'றாைர q<காH. >H@ ஒxZதாH மா'றாH. கG வnைசயHoP . Page 169 of 231 . 21 தைலவHேமP அவன7 மைனEய$ இOவ$ MனZ7 `ல6தP சZY< கலா ெவ0 மY வா4 •தலா4 தன<D". 17 'o$' எHன €BD" iOj` அHன iலB b4 Y0 y4 மாரH அைனயாH.

ஓ$ இகP மHனH. த" மH உ2ேர…. இj ேப$ அR?' எH@. தாழ6 தாழா4. எH ெச\வ7.21. ைப" iH r0ண" ெமP EரP தாBr. ப2PrHற b"tP r4ைளj t4ைள ஒ|<க. இ< }ல" ெப'(ெலH எHறாP. கைல ேபணா$. Dைழவாm". அZத" y@" அ'@ உD" U6த" அைவ பாரா$. எBD". கலாப ம2•H. Uh3 ஆ'றா4. தா5Zத மன6தா4 தள$rHறா4. ெமH ^n MZY. ஊw< காண< காFG" நல6தா4 உடH >Pலா4. 'மZதார" b0G ஈDY…. உடH வா53 இj tறE<D ஒPேலH. இைழ எPலா" EGவாm".rtf 2008. ஓ$ Eற•<D ஈவா4 ஒ67. 26 'மற•<D ஊ0 நாG" கY$ ேவலாH. 28 Page 170 of 231 . t(7 ஒHš? கZத" 7H@" –$ DழP காணா$. தH r4ைளைய ஏE6 lட$வாm".04. 17:22 சZY< கலா ெவ0 மY வா4 •தலா4 தன<D". 22 மக|$ ஆடவ$ ெசயPக4 வZ7. க0 MவZ7. ஓ$ சZ7 ஆ$ bBைக6 தா5 Dழலா4பாP தள$வாT". மாதE?' எH@. 27 வ"tH iBD" bBைக aம<D" வ• இH(< க"t<rHற •0 இைட qவ. ஆழ67 உ4m" க4ள" >ைனjபா4. oனா$. வD67 நPr. ெச\Dவ7 ஓராH. அவH >'D" •ழ'ேக. MZ7" சZத6 ேத மல$ நாw6 YNவாO". 23 யா5 ஒ<D" dP iH அைனயா4. D'ற" நயZதா4. க0ணw q<r6 7வ4வாm". 24 அ" தா$ ஆக67 ஐB கைண eறா2ர" ஆகn MZதா >Hற MZைத2னாH. >ZY<கP ஆகா உOவ6YனH >'ப.Kamba Rámájana (1Bála). வZY<கP ஆD" மடவாFD". 25 நாw< b0டா4. ேதw6 ேதwn ேச$6த ந@" ^” ெச‚ மாைல •wn •w. இைடேய வZ7 உற. கMவாm".

Kamba Rámájana (1Bála).04. அயP ந0›" yைக<D அ”M. 33 –ைல6 7"t ெமH DழP ஆக. க0க4 `ைத6ேத தள$வாm". காமH ைக EP' எT" வா<D மா6Yர". த" ைமயP ேபைத மாத$ pழ'@" மழைலn dP. ேதேன. அPல7. `HைனேமP ஏ(னாH மன67 உ"ப$ ெசH@. தமைரjoP 7Hன< க0டா4.21. lைட ேம3" }ைல< b0ட மHமத ஆயH. 'உHைன< க0டா$ எ4mவ$. நDவாm". ^மகேள. D( உ\jப. ெதNவாO". ஒO b\யP தைழ S5r. 34 'ஊ<க" உ4ள67 உைடய UhவராP கா<கP ஆவ7. அBD. 17:22 தHைன< க0டா4. Aல67 உ0க0 மBைகய$ •ழ. 'இHேன எHைன< கா›Y A' எH@. >ைர ஆEH. b"tH ஒ7Br. ஓ$ ஆG அர3 ஆ" எH@. அP•H }ைத மாத$ Uகj ேப$ அரEZதn ெசPவ< காhP. ஏ(னா4. மாைலj oYP மாP Eைட எHன வOவாO". 7ண$ ஈHற சாைக6 த" ைக. yழைம b0டா4.rtf 2008. தH ேந$ இPலா4. 32 ெச\2P b4m" ெத4 அUதn ெச” Mைல ஒH@ ைக2P ெப\:" காமT" நா›" கEனா$. ஆைட அ|jபாH அைமவாm". இகP அBக" `P•< b0ட தாமைர ெமH ^ மல$ தாBr. iPலா7. 30 'iHேன. ெத\வj பாடP dP கைல எHன. 29 பாD ஒ<D" dP •0 கைலயா4தH பட$ அPDP ஆக< க0G. அHன< கHh<D. எைன' எHனா. 7ைண எHறா4.Page 171 of 231 . ெசBகY$ எHன6 YNவாO". கா0. இக•. உG A' எH@. வP•2P ^< b\வா4 `Oவ< கைட o7ேம! 35 நா@ ^B DழP நHTதP. 31 EP•P }ைத நா0 உற p<}H. தH நP Aல< க0 ைக2H மைற67. ெமH நைட க0டா4.

^சP வ0G ஆ$67j iBக.04. மBைகய$ ~Fட6yG" வானவ$<D இைறவH ெசPவ". iBD மா கட•P ெசP=" y'றேம oHற7 அHேற.rtf 2008. அனகO". மாத$ க0மல$க4 ^6த.ஊ@ ஞான67 உய$Zதவ$ ஆ2T". வன கN twகŽG" வOவன oல வZதா$.21. •ய த0 >ழP –ைல. Page 172 of 231 . >ைன3".Kamba Rámájana (1Bála). நPrனாH. . 38 ^< b\தைல ெவ@67. €@ ேச$ Uைல மாதைர ெவPவX! 36 Mைன2HேமP இOZதாH. ஏ(னா4. 7@ மல$ ேவ:" ெச\ைக ெவ@6தன$. 39 18. அ" மல$n –ைல >H@. அணBகனாO". ப0ைண நP AராGவாH அைமZத y'ற". அவ$. நைன:" நா4 U(:" b\7. 17:22 ஏ(னாH மன67 உ"ப$ ெசH@. 'உ0G }ப"' எH@ உ4ள67 உண$Z7. உO6 ேதவராP வைனய3" அNயா4 வனjtH தைல. 1 அBD. A$ EைளயாFGj படல" மக|O" ஆடவO" `னலாடn ெசHற காFM `ைன மல$6 தடBக4 q<r. 2 ைமZதO" மாதO" `ன•ைட Eைளயாwயைம ைம அவா" Dவைள எPலா". 37 வ0G வா5 Dழலா4 Uக" q<r. ெவ0 Yைர பா:" Œ" `னP . கBைக வா$ சைட…H அHன மா Uh கனல. q<கU". ைககளாP. யாவO" `னலாடj `DதP ஏ:" தHைமய$ இ„ வைகயா$ எலா". Eைன அ@ 7ற<க நாFG E0ணவ$ கணU" நாண. ேமPநா4.அவ4 l0ைட வா2P 7wj` ஒH@ dPலேவ.ப0ைண ெசH@ எ\Yனா$. -ஓ$ த0G oP `ய6தாH தGமா(னாH. A<கலH.

4 வ0G உண< கம‚" a0ண". Dவைள வாFக0. 3 தாைள ஏ\ கமல6தா|H மா$` உற6 த‚3வாO". yx ஆ"' எH@. பBகய" ^6த7 அHன வ0ண வா\. உ4 >ைற கயைல q<r. Dவைள ^6த. ஊன" இP Eைல2H ஆர". 8 D0டல" YO EP €ச. b‚ந$ ேமP •rHறாO". அ”M. Dல மR ஆர" pHன. yைளேய ப'( ெவ'(6 YO என6 yH@வாO". 'ஓG A$6 தடBகFD எPலா" க0 உள ஆ"bP?' எH@. q<r. வ0G உள$ }ைத மாத$ ைமZத$த" வ2ர6 Y0 y4 த0Gக4 த‚3" ஆைசj `ன' கைர சா$rHறாO". 'நாH நக நDrHறா4 இZ நP •தP. எY$ €aவாO". கணவைர Eன3வாO". Page 173 of 231 . மOBD இலா< கO"tH அHனா$. ெச\ய தாமைரக4 எPலா". 7 ேதH உD நறவ மாைலn ெச( DழP ெத\வ" அனனா4. `0டŸக< ைக ~jt. ேவ\ ஒ6த y|னாO". l0ைட வா\j ெப\7.Kamba Rámájana (1Bála). iH ஒ6த Uைல2H வZ7 ^ ஒ'ற. தாTைட< }ல ேமh தட6Yைட6 yHற. •A$. வாச ெந\ நான6yG" b0G.04. பாைள € ENZத7 எHன. ைமZதைர6 த‚3வாO". அHன6ைத. 17:22 ைம அவா" Dவைள எPலா". E0 lட$ வைர2H ைவD" ெமH ம2' கணBக4 oல. }ைத b0G ஓnaவாO". உைளrHறாO". ெதNைவய$ UகBக4 ^6த.rtf 2008. ைதயலா$ UகBக4. மாத$ க0மல$க4 ^6த. MHன6YH அளக பZY YOUக" மைறjப A<r. ைக அவா" உOவ6தா$ த" க0மல$. ெசB கயP அைனய நாFட" Mவj` உறn ‘(j oன மBைக. உள" D|$Z7 உத3வாO". 6 ப0 உள$ பவள6 l0ைட. `னP UகZ7 இைற<rHறாO". மைறய. வாைள•H உகள. ஓ$ கமலn •ழP மைறZதன4.21. ைமZதH. 5 pH ஒ6த இைட2னாO". எHkG ஆட' எH@ அைழ<rHறாO". 9 அBD இைட உ'ற D'ற" யாவ7 எH@ அ(தP ேத'றா". பரZ7 A$ உZ7வாO". ெச\ய தாமைர ^6த அHேற. 'வOY.

மட=ைடj o7 காFG" வள$ bw பல3" •ழ. ைம Œ$ ANைட6 yH@" YBக4 >ழP என. 10 iH . மைறய. ஒO DNMP >HறாH. வ2H வ2H வயBr6 yH@" •H எலா" •ழ >Hற EN கY$6 YBக4 ஒ6தாH. அp5YkG" கட•ைட வZ7 yH@" மடZைதய$ •ழ >Hற மZதர" oல மாy. yைகய$ •ழ >Hறா4. கw உலா" கமல ேவ•< க0 அகH கான யா'@. 7›<க6தாP 7w<rHறாO". 'Uக"'. ஆ0G. 7வ$6த ெச„ வா\< bw உலா" மOBDP நPலா$ Dழா67. 11 DைடZ7 AராG" மாத$ Dழா" `ைட•5 ஆx6 தட" `ய" i•ய. ஆNைடn ெசH@" b4ள ஒ0rலா அழD b0டா4. i•Zத7 அHேற! 17 Page 174 of 231 . ஏZ7 ேப$ அPDP>H@" க'ைற ேமகைலக4 ABr. ெதBrைட< b0ட bBைக. 14 ேமவலா" தைகைம67 அPலாP. எH@ ஓரா7. ஒO yHறP >HறாH வான யா@ அதைன ந0R. ஒ$ தா$ ெக‚ ேவZதH >HறாH கைடZத நா4. 'கா•P a'(ய நாக"' எH@. எ'@ A$ Dைட:"y@". 12 lw உலா" கமலn ெசB ைக. பாைவமா$ பரZத }லj ப0ைண2P i•வா4. ேவழ EP தட< ைக €ர'D ஏ எலா" காFGrHற இைண ெநGB க0 ஒ$ ஏைழ. வ0ணj ^ எலா" மல$Zத i\ைக6 தாமைர i•வ7 ஒ6தா4. aட$ Uக67 உல3 க0ணா4. ஐ:'@j பா$<rHறாT".04. tw எலா" •ழ >Hற ெப\ மத யாைன ஒ6தாH. • நைக. 17:22 மBைக.rtf 2008. 15 pட=ைட< bwய ேவேல எHனலா\ p|$வ7 எHன. ைமZதH.Kamba Rámájana (1Bála). 'பBகய"'.lw த|$< ைகn சBக" வ0‰G `ல"t ஆ$jப. கட•ைட6 yH@" ெமH ^B க'பக வP• ஒ6தா4. ‘றw க„வ. 16 ேதNைட< b0ட அPDP. ஓ$ கமலn •ழP மைறZதன4. 13 கான மா ம2Pக4 எPலா" க| ெகட< க|<D" சாயP –ைன வா$ Dழ•னா$த" Dழா67. வாNைட6 தன" •7 ஆட S5rனா4.21. வதன".

ேவ@ இh ேவ0G—? 20 p<க ேவZத$த" ெம\ அR சாZlG" `<க மBைகய$ DBDம" o$6தலாP. ெம\ அராக" அxய. ெவjப" ெவ7jபேவ! 24 Page 175 of 231 . ேவகட" ெச\ மR என. 22 பா\ அN6 YறலாH பa” சாZYனாP •ய iH . க0 Mவj`ற. காதP b‚நO" oHறேத! 19 ஆன •யவXG உடH ஆwனா$ ஞான Aரவ$ ஆDதP நH@ அX! ேதT". 23 கத"ப நா4 Eைர. ேத<D. Aல UrP தைல ஓwய ெச<க$ வானக" ஒ6த7 அ" Œ" `னP. ^Z Yைர6 த0 `னP aFடதாP >த"ப பார67 ஒ$ ேநNைழ.04. த"தpH UZY ெநOBகலாP. ^"`ன=" மைல கடZத `யBக4. pHhனா$.rtf 2008. >ைல கடZ7 பரZத7. பாD அட$Zத பh< கh வா\nMய$. காம6தாP ெவ7"`வா4 உடP.`ய67j iY •< D( • அN67 Eள$<க ஓ$ ெமP•யP ேசயN< கOB க0க4 MவZதேவ. i\ைக. 17:22 Aராwய i\ைக:". A6தேம. கட" பG Uைலக4. அடBக=" ABகலாP. 7rP ெநக. ஒ<க. l\2P மா Uைல மBைகய$ y\தலாP. •T". 21 காக 70ட ந@B கலைவ< க|. அrP ஆE:". மடZைதமா$. நா(ன. ஆக" உ0ட7. கைல கடZ7 அகP அPDP.21. நாE:". 18 ெச\ய வா\ ெவmjப. க4 அE5 தாlG" த7"`.Kamba Rámájana (1Bála).

21. yx க0RP. அ7. pYjபன oHறன ந|ன" ஏ(ய நாD இள அHனேம. அைனய A$ வ(7 ஆக வZ7 ஏ(ேய. 28 த4| ஓw அைல தGமாறலாP. மாதO". அZத €BD A$.04. 26 ஆடவNH அடBகா ேவFைக எNZத MZைதய$. ைக2H ஆFG" க|'@ அரa எHனேவ! 25 a|:" ெமH நைட y'க நடZதவ$ ஒ| b4 ‘றw ஒ6தன ஆ" என. உ4 >ைற தாமைரj Page 176 of 231 .Kamba Rámájana (1Bála). ெத4m ANைட S5D ெசZதாமைர `4| மாH அைனயா$ Uக" oPrலா7. ^±G" தாBrனா$. ெந\ b4 ஓY2H A$ UகZ7 எ'(னாH ெச\ய தாமைரn ெசPEைய. கைட<கR' dP•னா4. ஒ|jபன oHறேவ. ெதNZத bBைகக4. உ4ள" நாR. ஆx மH ஒOவH உைர6தாH. வைன கOB கழP ைமZதO". எ6தைன எHெகk? அNZத ~$ உrராP அx சாZ7 o\. €x2H கhவா\ ஒO ெமP•யP. `ைன ந@Z 7rP. தா3 த0 மYதH¡G" தாரைக ஓ3 வானU". Œ" `னP. ெச„Eய eP `ைட வNZத i' கலசBகைள மானேவ! 27 தாழ >Hற தைத மல$< ைக2னாP. E|3 yHற. 29 Aராw< கைரேய( ஆைட ஆபரணBக4 அRதP இைனய எ\Y இO" `னP ஆwய. 17:22 ைதயலாைள ஒ$ தா$ அR y|னாH.rtf 2008. 30 ேமEனா$ tNZதா$.

32 ஆ'றP இHைம2னாP அxZேத:". •ள3" y'(னாH. சZYரhH y'றU" மாhH q<rய$ ைமZத¢G ஆwய ஆன A$ Eைளயாடைல q<rனாH. ஆxதா". DH@ எலா" ஈ@ இலாH க2ைலேய இையZத. உடH `லZதவ$<D உதE ெச\ `Yய •7" ஆ\. உ4 >ைற தாமைரj ^ எலா" Dw oன7". >லEH €<கேம? 3 எ4ள அOZ YைசகŽG யாO".04. ெநG >லா . ~@ பா'கடைலேய ஒ6த.Kamba Rámájana (1Bála). b4ைள ெவ0 >லEனாP }ல" }டலாP. 4 Page 177 of 231 . •ன ேவைலைய. எBDேம.ேவைல ஞாலேம. எH இh ேவ@ நா" `கPவ7. tNZ7 உலZதவ$<D உ2$ aG EடU" ஆ\. மல$Zத7.21. த0 >ைற ெநG >லா6 தைழ6த7. 31 •NயhH மைற3". உ0டாFGj படல" >லா எBD" பரZ7 y'@தP ெவ0 >ற நைற >ைற ெவ4ள" எHன3". வ4 உைற வ2ர வா4 மகர ேகதனH ெவ4ளR ஒ6த7 . தாT".மதனH ேவ0டேவ. உ4 >ைற காம" p<D ஒ‚r'@ எHன3". ெவ\யவH எ\YனாH. அHன7 காத•6தாH என. ஏ'@ மாத$ UகBக«G எBக›" y'ற சZYரH. 1 கலZதவ$<D இhய7 ஓ$ க4m" ஆ\. த" ேவ'@ மHன$ த"ேமP வO" ேவZத$ oP. ப0 >ற" ெச(Z7 இைட பரZத7 எHன3". 2 ஆ@ எலா" கBைகேய ஆய. 17:22 ஓ3 வானU". oHறேத.rtf 2008. 33 19. யாைவ:".

ஆ<rய அp57 என. 6 •Tைட Ea"tனா$. மாTைட q<rனா$ வா2H மாZYனா$ ேதTைட மலNைட6 ேதH ெப\ெதHனேவ. த0 அrP •ம" உ0. E”ைச நாFடவ$.வா4 •தP ஒO6Y காண. மாZதP ேம2னா$. Dழ•ய$ உ0ட • நைற.ேவைல ஞாலேம. 4 U67j பZதNP தBr மக|$ ம7j பODதP தயBD தாரைக `ைர தரள Aழ=". 10 Page 178 of 231 . yx!' எHறா4. ஓம ெவB Dx உD ெந\2H. அ" iH வ4ள67 வா<rய பa நறா. ஓ$ மடZைத வா\வxj `<க ேதH அp5தமா\j i•Zத oHறேவ.Kamba Rámájana (1Bála). மக|$ எ\Yனா$. 9 க4 உ0ட மய<க6தாP >க5Zத தGமா'றBக4 EடH ஒ<D" ெநwய q<rH அp57 ஒ<D" இHdலா$ த" மடH ஒ<D" மடT" உ0œ ? . 7 உ<க பாP`ைர நறா உ0ட வ4ளU".21. 17:22 ெவ4ளR ஒ6த7 . கயBக4 oH@ ஒ|$ ப|BD அG6த கானU".rtf 2008. 'iH ெச\ த0 ந@Z ேதறP வ4ள67 உடH ஒ<க உவZ7 Aேய உ0›Y. வயBD ^" பZதO". உ4 உைற காம ெவB கன•ைன< கன'(< காFw'ேற. 5 ^< கம5 ஓYய$.04. இயBD கா$ pைடZத கா எxhn •ழ=". தH ைம< க›" MவZத7. ைக< b4 வா4 ஒ|படn MவZ7 காFட. o7 o<rய ேச<ைக2H Eைள ெசOn ெசO<D" MZைதய$. 8 க4 காம6ைத •0GதP காமU" நானU" தைதZத. ஊTைட உட"tனா$ உOவ" ஒj` இலா$. தடH ஒ<D" >ழைல.

அதைன. இைட தGமா( எHன. அளகபZY நnaேவP கOB க0 ெச„ வா\ ந|$Uக". இHப" அ|6தன இைவ ஆ"' எHன. ேகFD" ெமH மழைலn dP ஓ$ r”aக" rடZத வாயா4. UHைக த4ள. 17:22 அnச •0 மOBDலா4. தா4 கOB Dவைள y\Zத த0 நைறn சாw:4. 17 எ4 ஒ6த }ல S<rH ஏZYைழ ஒO6Y. ெவ4ைள >ற >லா< க'ைற பாய. நற3 என. வ4ள67 ஏ'றா4. 'அ|6தெனH அபய". வ0G என ஓnarHறா4. அ”சP!' எH@. ெவ"ைம ABr. வா2H ைவ6தன4. யாT" தOெவH. ஆBD இhயன உண$67rHறா4. Page 179 of 231 . ம734 yHற. மR2H வ4ள67. இH Dழ'D". த0 நறைவ எPலா" தEMைட உD67". >ைறZத7 oH@ yHற. தH வா4 கRH >ழைல< க0டா4. ஓ$ அணBD அனா4. ேபதைமயாV. ஆ'(P ax ஒH( >Hற7 அHன உZYயா4 •ய ெசZ ேதH ixrHற ^EH ேவ\Zத பZதைரj `ைர67< v5 வZ7 இxrHற b‚ >லாைவ. எnMைல •க$Y…?' எH@. 12 'யா5<D". இZ நறைவ' எHறா4. வாளா. நற3 என. எ2'@ அO"` இலBக ந<கா4.Kamba Rámájana (1Bála).04. 'tnM A எH ெச\தா\? இj ெபO நற3 இO<க. ஆBD ஓ$ கனB Dைழ. iHனNமாைல b0G.21. 15 pH என •டBDrHற மOBDலா4 ஒO6Y. 11 அற" எலா" நைகெச\7 ஏசj iO அO ேமh ேவ@ ஓ$ மற" உலா" bைல ேவP க0ணா4. நா0 உFb0டா4. 13 க|6த க0 மத$jப. 14 அxrHற அ(EனாV. மல$6 lைட அPDP •5Zதா4. 'உ4 மr5 7ைணவkG" ஊG நா4. E0 மY ம7EH ஆைச €5Zத7 எH@ ஒO6Y உHh. வான67 அரEைன அ”M A வZ7 ஒ|6தைன.rtf 2008. ெவ4ைள இH அp57 அைனய Œ" dP. த0 மY ஆrH. ேதறா4. வHன ேமகைலைய A<r. 16 க4 மR வ4ள674ேள க|<D" தH Uக6ைத q<r. `N DழP `ைனய='றா4. க4|H உ4ேள ெவ|jபGrHற காFM ெவ0 மY >ழைல q<r.

21 7w6த வாH 7வ$ இத56 l0ைட. நறைவ உ0ணா4. த0 நறைவ எPலா" தEMைட உD67". ேதறா4. 18 வாH தைனj tNதP ஆ'றா வ0G இன" வnைச மா<க4 ஏHற மா >Yய" ேவFட இரவல$ எHன ஆ$jப. உ0டா4.rtf 2008. அனகT<D அ(E' எH@.மா7. கலE ெச\ b‚நO" க4m" ஒ6தேவ. 25 Page 180 of 231 . Uைலpைச. >ைனjப7 ஒH@. வா4 எ2@க4 அ7<r. கndG கைல:" SFG அற. மR >ற இதxH ைவ6தா4. `ற67 உD நறவ" oHறேவ! 22 கh6 Yர4 இத5 iY ெச"ைம க0 `க. 'உj `ற67 உ0G' எH@ எ0R வ4ள6ைத. அைல DழP –$தர. ஒO6Y. எ2@ ேதH உக. ஊH(ய க‚A$ நாள6 தா|னாP.21. ஒO ‘'ற" ஆ" அEநய" ெதN<rHறாNேன. அசY ஆடலாP. தhn aட$6 தாமைர Uக67n சாபU" Dh6த7. பh6த7. 23 இல3 இத5 7வ$ Eட. 24 'கைன கழP காமனாP கல<க" உ'றைத. 'உ4 உைற அHபH உ0ணாH' என உHh. வ4 உைற கx6த வா4oP வM உற வயBD க0ணா4. ~H •தP ஏ'(. அ(யj o<D" ஓ$ இன மR< கைல2னா4. DழE6 YBகேள. ம(67 வாBr. • >லா< கw6த வா4 எ2@க4 அ7<r. உ4ள6YH மய<க" தHனாP. 20 ~'@ உற5 நயனBக4 Mவjப. 17:22 த4ள.Kamba Rámájana (1Bála). உைரjப7 ஒH@.04. இH த|$ மா'ற அOB கரதல" ம(<D" . 19 `4 உைற கமல வாEj iO கயP ெவOE ஓட. க4 உைற மல$ ெமH ~ZதP க| இள ம”ைஞ அHனா4. ேதH தO கமலn ெச„வா\ YறZதன4 •கர நாR. 'yx! A:" எH மன" என6 தா5Y…? வOY…?' எHறா4. க0களாP வw6த ெவB DOY ேவP Ex<D" மாத$ ெம\ iw6த ேவ$. ஆ" ஒ$ ேநNைழ.

ஒO6Y. எH ெச\வா\? என<D அH(VG ஒ6Y' எH@ அ‚7. பாwன4 . களகள உY$Zத7 கய' க0 ஆ•ேய.Kamba Rámájana (1Bála). அவh ேச$Zதன.-உ4ள67 உ4ளேத. 31 மாடக" ப'(ன4. தH பாBrமா$கŽG ஊwன7 உைரெசயா4. 30 yG அE5 ~Zதலா4 ஒO6Y. 'yHறVG ஊGெகk? உ2$ உOD q\ ெகட< ~Gெகk? அவH DணBக4 €ைண2P பாGெகk?' எனj பல3" பHhனா4. ‘(னா4.rtf 2008. 29 ெச'ற" UH `NZத7 ஓ$ ெச"மP. அBD. Uைள எ2@ இலBrட U@வP வZத7.21. 25 மாH அம$ q<r. 'எH ஆEைய இH@ o\< bண$rைல.lw ஒO6Y க0 iறாத U6தேம. 26 Eைர ெச\ ^” ேச<ைக2H அG6த •pைச. b‚நH ேப$ எலா" உைரெச:" r4ைளைய உவZ7 `P•னா4. 32 Dைழ6த ^B b"` அனா4 ஒO6Y. 27 மHறP நா@ ஒO Mைற இOZ7. அவ$க4tH தpய4 ஏrனா4. 28 வைள ப2P UHைக ஓ$ ம2P அனா4தன<D இைளயவ4 ெபயNைன< b‚நH ஈத=". ஓ$ ம7ைக ேவZதHபாP. தாT". மகர €ைண தH yG அE5 மல$< கர" Mவjப6 lFடன4. 17:22 மன" என6 தா5Y…? வOY…?' எHறா4. ெவ"ைமயாP ப'ற=". ~டைல Page 181 of 231 . ஒ$ வா›தP. தH 7ைண< r4ைளைய6 த†இ. ஒO tைரச ெமH Dதைலயா4. கைர ெசயா ஆைச ஆ" கடP உளாH.04. அPD•P பரZத ேமகைல அ'@ உD U6YH UH`. oனவ$ oனவ$ lடரj o<rனா4. ஆன தH பாBrய$ ஆ2னா$ எலா". iH .

ேவ\Zத oP எBக›" அனBகH ெவB கைண பா\Zத ^" ப4|2P பG6த பPலவ" Œ\Zதன q<rனH. 37 ஏ\Zத ேப$ எx•னாH ஒOவH எ\YனாH. . உ2$6தன4. ஈ0G?' எHறா4. ஓ$ மBைக bBைகேய.Kamba Rámájana (1Bála).ஓ$ வா4 lxP ைமZத'D. 'நாFwைன அ|6Y A' எH@ நPலவ$. MவZத. வாBr A<rனாH. MZதைன ெதNZYல". 33 பZ7 அR Eர•னா4 ஒO6Y. அ7.21. அHபH ேத$rலாH. அவ4 இFட o7 எலா" tைழ6த=". aZதரH ஒOவHபாP •7 o<rனா4. i\6த7 ஓ$ SNயாP >p$Z7 o<Dவா4. Page 182 of 231 . 39 ப2$ உ@ r0rR.rtf 2008. ஒO6Y ப”a அw உைத6த=". நாFடேம. . 17:22 Dைழ6த ^B b"` அனா4 ஒO6Y. உ2$ உ@ தைலவHபாP oக உHhனா4. பரZத ேமகைல.04. ஒO6Y<D. ஆFG A$< கலசேம எHனP ஆன . தHைன:" ம•Zத ேப$ உவைகயாP.iw6தன. 36 i•Zத வா4 Uக6YனாH. iBr. 'எ6தைன இறZதன கwைக. அ7. வ2ர வாH ^0 அR.தH `யBக4 €BrனாH. 38 ஊFwய சாZ7 ெவZ7 உலO" ெவ"ைமயாP. 35 Eைத6த ெமH காத•H E67. ~டைல இைழ6தன4. உXம ராMேய. அனBக ேவ4 tைழj` இP அ"iG" உைழ6தன4. ெவ” Mைற இைதj `னP நைன6Yட Uைள6தேத என பைத6தன4 ஒO6தHேமP. ைப:ளா4. . ஓ$ நBைக bBைக o\ ெம•Zதவா q<r. 34 உ\6த ^" ப4|2H ஊடP ABDவாH M6த" உ0G.மா'@ ேவZதைர ந•Zத வா4 உழவH. 'வZதனH' என. Yைச<D" MZைதயாH. உ2$ உ0G எHனேவ. கைட அைட67 மா'(னா4.

44 i\6 தைல மOBDலா4 ஒO6Y. ஒO கனB Dைழ ம2P அனா4 கw7 o2னா4. ஓ$ மாைத q<rனா4. தH உ2$ மா@ இலா< காதலH ெசயைல. கO6YH A<கல4. காNைக இவ4.21. `P•ய ைக2ன4. M6Yர" oHற அn ெசயP. எPைல இP i‚7 எலா" இOZ7. அவ4 கO6ைத q<r. 17:22 உ2$ உ@ தைலவHபாP oக உHhனா4. 47 Page 183 of 231 . மன" Dைழ நறவ—? மாைலதாH bV? அனBகk? யா$ bV. ந<கன4. `P•ய ைக6தல" A<rன4.04. உற. ஓ$ ேவN அ" ெதNயலாH €G q<rனா4. Mல Šx Eள"tனா4. b'றவH நDத=". dPலல4. மாரைன q<r. E"pனா4. தாH EO"`" ேசwைய. ஒ$ yHற'Dn ச6Yர" மா$tைட6 ைத6த7 ஒ6தேத.rtf 2008. 'oY •7' எனn dP=வாH உ@". 42 Mன" ெக‚ வாF ைக ஓ$ ெச"மPபாP.Kamba Rámájana (1Bála). ஒO –ைல ெமH D2P அனா4 a'( €<rய மாைலைய >p$ZYல. ம'@ ஒO நா@ ^B }ைதபாP நEல நா›வா4. ெச2$ உ@ YBகைள6 Œய q<rனா4. வ2ர6 y4கேள? 41 –$ DழP ஒO6Y தH வO6த" dP=வாH. 45 ெமP•யP ஒO6Y. 'உ'ற7 எH?' எH@. 46 ஊ@ ேப$ அHtனா4 ஒO6Y. நா›" ABrனா4. ேவ@ ேவ@ உற. ஆBD. அைழ6த •தேர? 43 lDதO காத'D6 y'ற ‘'ற67 ஓ$ வr$ மY ெந'(யா4 மைழ< க0 ஆ• வZ7 உDத=". நா›". 40 ஏ=" இ„ வHைமைய எH எH@ உHT7" ஆைல ெமH கO"` அனாH ஒOவ'D.

அ(ஞ$<D. `றjபG". உ2O" ஒH@. ெம•Z7 –$Zதன4. உண$3" o<rனா4. U" மw.Kamba Rámájana (1Bála). பா$6தன4. 48 ெவY$ iO y|னா4 ஒO6Y. தH மன" எ‚Z7 UH ெசல. 54 தனBக|H இைளயவ$ த"pH. த" அO6Y:" அ6 7ைண ஆய ANனா$. மYUக" க7ெமன வணBrனா4. தாைய ஒ6தன4 இh வO" ெதHற=" இர3" எHனேவ. q<rன4.21. . ேவZதH வZ7 எY$த=". l‚தன4 ஒO6Yைய. Page 184 of 231 . MN6தன4. அ'ற" dP•னா4. 52 எ‚த அOB bBைக ேமP அனBகH எ\த அ"` உ‚த ெவ" `0க|P. கன" கன" இைட இைட< க|<D" க4வH ஆ\. அZY2P தா<rய ெத\வ" உ0G எHT" தHைமய4. `7ைம ஆத•H. 17:22 கO67 ஒO தHைமய7. –$rHறா4. `D". •வHற7 ஓ$rல4. உ'ற7". tறjt¡G இறj` எனj ெபயO" MZைதயா4. அ‚தன4. ஒO Dh வO •த•<D.ஒO ^6த b"` அனா4. b‚நH இH(ேய தh வO yx:". ஒO6Y:" ஒO6தT" உட=" ஒH@ எனj iO67வ$ ஆ" எனj `P•னா$ அX. வைள< ைக ஒ'(னா4.rtf 2008. ஒO6Y தH பாBD அனாைளேய. •7 ேவ0Gவா4! 53 'ஆ$6Y:". அ7. 50 ஆ<rய காதலா4 ஒO6Y. அவ'D அnச" ^6தேத. 49 7h வO நல6lG. o<rன •YkG. 51 மறjtல4 b‚நைன வர3 q<Dவா4. >Hறன4. 7றjப அO Ur•ைட6 yH@" pH என. ெவ7"tன4. அ'ற"தாH வா$6ைத2H உண$67தP வ(7 அHš?' என ேவ$6தன4.04.

ேமP உள அர"ைப மாத$ எHப7 ஓ$ EOjைப.21. 17:22 கன" கன" இைட இைட< க|<D" க4வH ஆ\. கணவ' `PDவா4. மனBக|P •ைழZ7. Awய Mன6lG காதPக4 ெச\த oNைட. ஓ$ ெமP•யP.உHன அOZ 7ற3 ^0ட உண$3ைட ஒOவேன oP. ஓ$ மைழ உள தட< ைகயா'D.04. ேச<ைகj oNP. '"உ4ள67. 57 iO அO மதனH oPவாH ஒOவT". b‚நH i\ உைர >ைன6தன4 ‘@வா4.rtf 2008. ஓ$ DமரH அHனாH வ4ள6 தா$ அகல" தHைன மல$<ைகயாP `ைதjப q<r.. ேவைல அHன மாP உள MZைதயாH. ஒO6Y. ஈZதா4.Kamba Rámájana (1Bála). ஒOவO<D ஒOவ$ yலா$. தHைன:" 7ற<D" தHைம காம6ேத தBr'@ அHேற. ^EHேமP அ6 YOET<D உவைம சாPவா4 ஒO6Y:". >ைற அகP அPDP `PD" கலH கx67 அகல A6தா$ அைற பைற அைனய Aரா$ அO மைற<D ஆவX தாH? 56 iH அOB கலT". தHபாP அக67 உள நா›". `ற67 உள 7ற6தP வ"o? நP •தP ஒO6Y. Page 185 of 231 . மன67 உைற காதேல வாைக b0டேத. UHைன2H கனH@ p<கா4. A$ •" க4ள6தாP `ைத6Y' எHனா. ஆ$ உ2$ அHனா4 ேமP உைதபG"" எH@. ஒ6தன$. 60 `ன67 உள ம2P அனா4. பைண6த ேவ\6 y4. ேவP உள q<rனா4. 55 ம7 உ0ட மக|$ ஆடவ$ இைடேய >க5Zத ஊட=" ~ட=" நைற கம5 அலBகP மாைல ந|$ ந@B D”M ைமZத$. 61 bைல உO அைமZெதன< bwய நாFட67 ஓ$ கைல உO3 அPDலா4.'உ2O" ஒHேற இOவர7 உண$3" ஒHேற' எHற o7 யாவ$ ெவPவா$? 58 b4ைளj o$ வாFகணா4 அBD ஒO6Y. பP வைள. •a". அவ$ மாZ7 ேதறைல அனBகT" அOZYனாH ஆதP ேவ0Gேம. A6தா4. 7ைற அ( கலEn ெச„E6 yைகய$ •a €M. 59 பாP உள பவளn ெச„ வா\.

rtf 2008. பட$ Yைர< கOB கடP பரமH மா$tைடn aட$ மR அரa என. }ைத –$Zதன. rFwய o7. 7ைட6த=" பைத<D" MZைதயா4. 66-1 Page 186 of 231 . i\ உறBDவா4. 66 சZYரH மைற3". 67 pைகj பாடPக4 அர"ைபயNT". கலEj ^சலாP. ெநOBrய வன Uைல aம<க ேந$கலா மOBDP oP ேத\Zத7 . வாH >ர"tய க0கைள Ur567.21. iBrன Mல"`க4 ^ச•Fடன. மHனT".அ" மாைல< கBDேல. கன3 எT" நல6YனாP. •5 aட$ பh என. 63 7h உ@ `லEைய< காதP. கணவ' `PDவா4. மBைகய$ இள நல" ைமZத$ உ0ணேவ. `ைன இைழ ஒO ம2P.04. EFwல$. 64 வFட வா4 Uக67 ஒO ம2=". சBDஇன" ஆ$6தன. A4 நக$ கரZத7 கG67 உG<கணBக4 மா0டேவ. ஒFwய உடP tNj` உண$rலாைமயாP. 17:22 கைல உO3 அPDலா4. 62 DBDம" உY$Zதன. இவ$ ஆடP நH@ எனj `ரZதரH கலE2H ^சP q<r. இZ7 நZYனாH. •NயH y'றU" கைட உற நP ெந( கா0rலாதவ$<D இைட உ@ YO என. உடP rைட<கj `P•னா$. கைல:" சா(ன. 65 அOB க| மாP க2@ அைனய €ர$<D" கOB DழP மக|$<D". U7ைக q<rனா4. இரE yH(னாH. Mைல உO அxதரn ெச(Zத மா$tP தH Uைல உOEன என. கணவ' `P•னா4.Kamba Rámájana (1Bála). கBD•H Ew3 க0wல$.

அj`ைட அ™க ேவைல அகH `னP UகZ7 மாZத. ம'@ உள கடPக4 எPலா" சBDஇன" ஆ$jப வZ7 சா$வன oல.04. கBைக A$ aOBr< காFட. கBைக ேச$ZதாH. ஏ5 என உலா" >ைல Dலா" மகர A$ ெநwய மா கடP எலா". உலD எலா" >p$வேத iO3" ஓ$ உவைமேய. படா Uக மைல2P yH(j பOவ" ஒ67 அOE பPD" கடா >ைற ஆ@ பா:" கட•G". எY$b4 படல" தயரதH பNவாரBகmடH கBைகைய< கடZ7 pYைலைய சா$தP அடா ெந( அைறதPெசPலா அO மைற அைறZத AY Eடா ெந(j `லைமn ெசB}P ெவ0Dைட ேவZத$ேவZதH. சார. 6 Page 187 of 231 .Kamba Rámájana (1Bála). கZ7 அG க|@". ெத0 A$ உ0 நைச உ'ற7 அHேற. 1 கj`ைட நாEH நாக$ உலகU" க0RP yHற. சZYரH இரEதHைனn சா$வ7 ஓ$ தHைம yHற. அலD இP மா க|@. 7j`ைட மண•'@ ஆr. மன67 எ‚" உவைக iBக. இZYரYOவH தHைன எY$ b4வாH எ‚Z7 வZதாH. அகH பைண pYைல எHT" ஈ0G A$ நகNH பாBக$ இO >ல< rழவH எ\த. `ரE. என Eரா\.rtf 2008.21. ஆ4. உj`ைட< கட=". 2 ஆ0G >H@ எ‚Z7 or. பBகய67 அணBைக6 தZத பா'கடP எY$வேதoP. ேதO". தா0G மா `ரE6 தாைன6 த0ண|n சனகH எHT" •0 தO வ2ர6 yளாH ெச\த7 dPல='றா": 3 தயரதைன எY$b4ள சனகH ேசைன `ைட •ழ வரP 'வZதனH அரசH' எHன. க•ன மா< கட=". 17:22 20. 4 கBைக A$ நாடH ேசைன. •ழ. மBைகையj பயZத மHனH வள நக$ வZத7 அHேற. ேத$. 5 தயரதhH தாைனn Mறj` இைல Dலா3 அ2•னாH அhக".

21. ெவ0Dைட. 7க4 தவ5Z7.ெவB கN UழBD அரவேம! 9 •‚ மா கடPகm" Yட$ பட. 7HhG" >ழP வழBD இO4 7ரj` எ|7 அXiH இG". எBD" E0 `ைததரj பகP மைறZ7. 7 bw உளாŽ? தh< Dைட உளாŽ? Dலj பw உளாŽ? கட' பைட உளாŽ? பக$ மw இலா அரMனாH மா$` உளாŽ? வள$ Uw உளாŽ? ெதNZ7 உண$rலா" . உFபட Eரா\.rtf 2008. அj`ற" oயேத! 10 மH ெநGB Dைட pைடZ7 அைடய வாH மைறதர. ந@B DBDமn ெச( அrP ேத\ைவ:". `ைன மR< கலH எலா" pH இG". 6 lBகP. >ல3 இG"! 11 சனக மHனH வOrHற வx< காFMக4 தா இP மHனவ$tராH வர.iw எலா". 8 வா$Uக" ெக‚3 bBைகய$ கOB Dழ•H வ0G ஏ$ UழBD அரவ" . இO4 எழ. எY$ வO" ெந( எலா". Eர3 ெச” சாZதU". மாH மத67 எ<கO".UளNயா4. ெச( மத< க=x பா\ ேச@ேம . நானU". பBகய". ெவ|ய3". ஏ‚ பாரகU" உ'@ள7 என'D எ|7 அXஆxயாH உலD அளZத அH@ தா4 ெசHற அj ^ைழ¬ேட iw67.ஏ5 இைச UழBD அரவேம! ேத$ UழBD அரவ" . 17:22 உலD எலா" >p$வேத iO3" ஓ$ உவைமேய. ெவ2P இG". ெச\ய3".Kamba Rámájana (1Bála). Uர0 சனகT" ஏ வO" Mைல2னாH.04. 13 Page 188 of 231 . EP இG". `E இG". •3 த0 a0ணU". ^EH ெமH தா7 உD" iw:ேம .ேச@ எலா". lைகj tnச". பல பட6 தBD தாமைர:ைட6 தானேம o=ேம.ெவ0 Yைர UழBD அரவேம! கா$ UழBD அரவ" . 12 ந@ Eைர6 ேதT". ெவ(:ைட< கலைவ:". கனக •0 •|:".

17 சனகkG தயரதH pYைல நக$ ேச$தP த‚E >H@. உ‚ைவ UZ7 அN அனாH. UH ேசற=". ைக2H வZ7.21. ஓத அNய7 ஓ$ தHைம…G. அக" உற6 த‚EனாH. 13 மHறP அ" }ைதயா$ மR2T" iHhT". 'எ‚க UZ7ற' எனா. ெவHற Y0 bw“G". இOவO".Kamba Rámájana (1Bála). 18 இராமhH வOைக இHனவா@.ேச@ எலா". இh7 வZ7 எ\YனாH. அவH இOB rைளைய:".04. அ6 YO ெநGZ ேத$ இxZ7. கwYH வZ7 ஏ(னாH. தH MZைதேய iO. Uக" மல$Z7. Page 189 of 231 . 16 எ\த. ஐயT". 14 இO மHன$ ேசைன:" ஒH@டH ஒH@ கலZத காFM மா@ இலா ம7ைகயாH வO ெபOZ தாைனேமP. வNைச2H அளவளா\.rtf 2008. தமைர:". 17:22 ெச( மத< க=x பா\ ேச@ேம . ஈ@ இP ஓைத2¡G". ெநG EதானU" Eரா\. 15 தயரதH சனகைன6 த‚3தP கZைதேய iO கNn சனகT". உலD உŽ$ தZைதேய அைனய அ6 தகEனாH UH`.>ழP எலா". எவNT" உயNனாH. தழைலேய அைனயவH. இhய தH Š\ b4 Y0 ேசைன tH >'க. எ( Yைரj பரைவேமP ஆ@ பா\rHற7 ஓ$ அமைலoP ஆனேத. ெசH@ வZ7 உல3" அn Mைத3 இலா >ழ•H ேந$. ஊ@ ேப$ உவைகயாH அhக" வZ7 உ'றo7. இhயவா@ ஏக. >Hற ெவ0Dைடக|H >ழ=ேம . வ‚ இP MZதைன2னாH. அ6 7HT மா நகNH >H@ எY$வர6 7HhனாH தHைனேய அைனயவH. ெநGZ ேதNH வZ7 எ\YனாH. காத•G உZத. 'ஏ@' என.

20 யாைன…. தழைலேய அைனயவH.rtf 2008. கw b4 காயா3" ஒ67. 17:22 தHைனேய அைனயவH. iHhH வா$ Mைல இறj `ய" >p$Z7 அO|னாH. தாT". அரச$}H இhய ைபB கழP பRZ7 எ‚த=".04. பa மR6 ேதNH வZ7 எ\YனாH உ"பO" இ"பO" உரகO" lழ உளாH.Kamba Rámájana (1Bála). 19 த"t:".21. ஆன ேப$ உைற இலா >ைறைவ யா$ அ(Dவா$ தாைன ஏ$ சனகH ஏவ•H. 24 அHைனய$ அw வணBDதP க'ைற வா$ சைட2னாH ைக< bm" தT இற. அj ெப'(2H l‚7. Dவைள:". ெநGZ தாைத UH oன ேப$ இOவ$ த" `ைட வO" பைட2ேன? 21 இராம இல<Dவைர6 தயரதH த‚3தP காE:". ேதவO" l‚ கழP M@வH. இ3|…. மT எT" தைகயH மா$tைட மைறZதன. 22 அhக" வZ7 அw lழ. த‚EனாH. `ைட வர. அw பRZ7 எ‚த=". எ‚Z7 உ'றo7. 23 இைளய ைபB DNMP வZ7. பைடஞO". UH tNவ7 ஓ$ ஆE வZெதHன வZ7. அவ$ மன67 உவைக யா$ உைர ெச\வா$. அ6 தாைன மHனவH நக$j ப"` Y0 `ரE:". மைல6 தh ெநG” Mைல இற6 தவ5 தடB rNகேள. கைள3 அOZ 7ய$ அற< ககன" எ0 Yைச எலா" EைளதO" `கxனாH. b'ற A4 `ய" >p$6தOm" அ< DNMP. ெச" ihH. தைள வO" lைடயP மா$` உற உற6 த‚EனாH. எவNT" pDYயாH. twகŽ. tH ெப'ற தாயைர:". ஓEய" aைவ ெகடj i•வ7 ஓ$ உO•ேட. 25 தHைன வணBrய பரதைன இராமH த‚3தP Page 190 of 231 . அரசH மாG அ›rனாH. கw7 ெசH@. இரத—.

29 ேசைன2H மr5nM காதV! அ(rல". உ2$க4தா" ஈHற நP தா\ என< கO7 ேப$ அO|னாH. iHhH மா$` உற அைண67. l‚7 எ‚" பரதைன. இOவO" வOwனா$. pக EளBrன$க4. த" `ைன ந@B D”MயாP. வணBrj o'@தP கNயவH tH` ெசHறவH. அ6 தாைன2H தHைமேய! 30 த"tயOடH இராமH ேத$ •7 ெசHற காFM Page 191 of 231 . Dைட வO" தHைம:". ஒ0 க0 A$ பHT தாைரக4 தர.Kamba Rámájana (1Bála). உ2$ உறj `P•னாH தHைன அ6 தாைத UH த‚EனாH எHனேவ. எH@ இைனய7 ஓ$ ெபOைம அj iO அOB Dமர$.04. இOவ$ ைபB கழ=". பரதைனn ச67O<கT". Œ7 இலா உவைக:".rtf 2008. தாைத…G ஒ6த7. 26 இராமைன இல<DவT". 27 Dமர$க4 நாPவO" EளBrய காFM '}P வO" ெச"ைம:". M(7அX? ெபN7அX? }ைத •5 D”M அ< Dமர$ வZ7 எ\த=". அOB காத•H ெபNயவH த"t. சாP வO" ெசPவ"' எH@ உண$ ெபOZ தாைதoP. கNகைளj iOEனா$.21. தா" நாPவO" iO இP நாHமைற எT" நைட2னா$. 'ஆHற இn ெசPவ" இ6தைன:" Š\67 அOD உற' yHறைல. 'b0G UH ெசPக!' எனn dP•னாH. வZ7. ேமP வO" தHைமயாP. 17:22 தHைன வணBrய பரதைன இராமH த‚3தP உHT ேப$ அH` p<D ஒ‚r ஒ67. 28 ேசைன:டH UH ெசPல இராமT<D6 தயரதH பR6தP சாH@ என6 தைகய ெசB}•னாH.

}ைத –$தர. மல$j பாடக" . அH`ைடய த"tய$ lட$Z7. 32 •டக" 7யP வர. எ‚த அOZ தைகய7 ஓ$ ேதNHேமP ஏrனாH.21. ஆடP மாpைச வர. எ‚Z7. ஆG அரBD அPலேவ . அR b4 கா$ ஓYயா$ €Yவா\ உ'றவா@ உைரெச\வா": 34 21. ெநOBrj `<D. ேதH இன" Mல"t ஆ$jப. ம2P இன" YNவ oH@" •H இன" p|ர வாhP pH இன" pைடவ oH@". அx3 இP MZைத2H உவZ7. 17:22 l‚7 இர0G அOD".பரத eP பaர. இைட தGமாற6 தாழா$. ABDpH' எH@. வZ7 எ\Yனா$.அR அரBD அயP எலா". இைட Eரா\. Mல"` இன" `ல"t ஏBக.Kamba Rámájana (1Bála). ெவB கட கN< }G அரBrட எ‚" DE தடB bBைகயா$.^ நைன ~ZதP மாத$ . 1 ENZ7 €5 ~ZதP பாரா$. 2 ப4ள67j பா:" நP A$ அைனயவ$. பானP ^6த Page 192 of 231 . த‚3 சBDடH ெநG" பைண தழBrட. ஏY ஆ$ மாரேவ4 ஏவ.04. உலாEய' படல" இராமைன< காண வZத மக|NH இயP`க4 மாH இன" வOவ oH@". ஆY வானவ$ tராH அ›கலாP. 'ABDpH.ேதH •க$ அ|2H Š\6தா$.i"ெமனj `DZ7. சNZத ^Z 7rPக4 தாBகா$. அOB கல" அைனய மாத$ . 33 ேபைதமா$ UதP கைடj ேபNள"ெப0க4தா". 31 இராமH pYைல நகர €Y வZ7 ேச$தP ப”M •5 ெமP அwj பாைவமா$ ப0ைண•5.rtf 2008. Š\6தா$. ேமகைல அ'ற q<கா$. ந”a •5 Exக4 ^ மைழ2H ேமP Eழ நடZ7. ம”a •5 ெநwய மா|ைக2H வZ7. ெநOBrன$. இ”M •5 pYைல மா €Y ெசH@ எ\YனாH.

இைர67 வZ7. ஓGrHறாO" ஒ6தா$. 'யாவ$<D" க0ணH' எHேற ஓYய ெபய$<D6 தாேன உ@ iO4 உண$6YEFடாH. த" இைடக4 qவ. MZைத:". ம0RH A$ உலZ7. 4 அர6த" உ0டைனேய ேமh அக•ைக<D அ|6த தாm".21. அமர$ ைவD" வாH கடZதாைன. 'அவHபாP ெசP=" உ4ள6ைதj tw67" நா"' எH@. இH@. யாYT" உய$Zy$.Kamba Rámájana (1Bála). >Hறா4. வான" மைழ அற வறZத கால67. அலD இலா7. தHைன. சBD". Ex67 இைமயா7 >Hற மாதரா$ க0க²ேட வா3" மாH ேதNP ெசPவாH. ம@rhP €‚" மாத$. தாH தH க0 கடவா7 கா6த காNைக வ•யேள கா0!' 7 ப2$ ஒH@ கைல:". 6 'எ0 கடZ7. தைழ உறா< கO"tH சாப67 அனBக ேவ4 சரBக4 பா\Zத இைழ உறாj `0 அறாத இள Uைல ஒO6Y –$Z7. தH >ைற:". காண. இj ெப0RH A$ைம2னாP எ\7" பயH இH@ ெப@7"' எHபா$. வ2ர" ெச\ ^›". உ0›" A$ க0G €‚" உைழ< Dல" பல3" ஒ6தா$. 8 Dைழ உறா p|O" ெக0ைட b0ட•H ஆ• MZத. மடT".rtf 2008. ம0 கடZ7. Eைர< கOB Dழ•<காக EP இற >p$Z7 €BD" வைர6 தடZ ym". நா›". மைழ உறா pHhH அHன மOBDPoP •டBr. ஒO ெதNைவ >Hறா4. ெமH ^6 த4ள. 17:22 ப4ள67j பா:" நP A$ அைனயவ$. ெப0க4 தா" த"pH cZ7 ேப7@rHற காைல. ெச2$ இH( அல$Zத i'`". பானP ^6த ெவ4ள67j ெபNய க0ணா$. உண$3" ேதa". 9 ப”a அR Eர•னா$ த" பைட ெநGB க0க4 எPலா". ம'@" உ2$ ஒH@". Page 193 of 231 . ஒxய எPலா" உD67. ஏD@" இவH ேத$' எH@. ெமH Mல"` அல"ப. தைம வ•67. பxjப அO நலT".04. ப0`". அp5YH Š\<D" ஈஇன" எHனP ஆனா$. 5 இராமH Eைள6த ைமயP €Yவா\n ெசPrHறாHoP. 3 'க0RனாP காதP எHT" iOைளேய கா0rHš".

7rP ஒH@" தாBr >Hறா4. A0G க7jtைன அளjப. ஆ0G ஓ$ A<rட" ெபறா7 E"U" Page 194 of 231 . 12 EP தBD `Oவ" ெந'( ெவய$ வர. yx! ேசO7" அம|' எHறா4. க0 எT" `ல" b4 வா2P M<ெகன அைட6ேதH. ைத6த ேவ4 சரBக4 பாரா4. ெச”ெசேவ ஐயH ெம\2H கOைமையn ேச$Zதu தா"? ம”a அன ேமhயாH தH மR >ற".04. ஏZ7 இைழயாைர எ\வாH யாவk ஒOவH?' எHறா4. உ4ள" D|$jiG காண வZதா4. பசைல E"pn a'@ எBD" எ(jப. ஓ$ yைக >Hறா4. 14 தா<D அணBD அைனய ேமh.rtf 2008. €ரH EP ஆ0ைம பாராH. 15 க|jபன. ெச„ வா\. ெவ|jபFG ஓடj பா$jபன. 'ெந”Mைட வ”சH வZ7 `<கனH. எBD" ^Z 7ண$ வா| மாN ixrHற ^சP q<r.Kamba Rámájana (1Bála). மாதரா$ த" அ”சன q<க" o$<க. க@jப. 10 மாZ த|$ ேமhயா4 ஓ$ வா›தP. உ4ள" –ர. இH நல" ெதNய வPலா$ எ‚Yய7 எHன >Hறா4 iHைன:" iO3 Aரா4. 11 dP நல" கடZத காமn aைவைய ஓ$ உOவ" ஆ<r. ெநOBrன மைறjப. வா$ b4 கன Uைல. ஆ<rய பாைவ அHனா4 ஒO6Y . 16 கOB DழP பார". Mவj` உ4 ஊ( ெவmjபன. மதனH.ஆ0G. ஆன ேவPகணா4 ஒO6Y. மத$jப. இO0டy? அ(rேலமாP. க4ள" ஒ|jபன. கைல •5 அPDP. 'ேவZத$ }H ஆைண q<காH. oகாவ0ண". ெவ7jiG }2P `<கா4. b'ற" ெச\ bைல ேவP எHன< ~'@ என< bwய க0ணா4 ம'@ ஒH@" கா0rலாதா4. €<rய கலT" •a" ேவ@ ேவ@ ஆன7 ஓரா4. வா4 •தP. தHைன:" தாBகலாதா4. அமலH ேமh q<D@வாைர எPலா" எN எழ q<DrHறா4. ஒO6Y உ4ள" ெந<கன4 உODrHறா4. 17:22 ப”a அR Eர•னா$ த" பைட ெநGB க0க4 எPலா". `ைனZதன எPலா" oக.21. 'தpயk வ4ளP?' எHறா4. 13 ைப< கOB ~ZதP.

வwEைன Uwய< க0டா$? ஊ5 b0ட சமய67 அHனாH உO3 க0டாைர ஒ6தா$. U67". சNZத ேமகைல:". இH உ2$ –$rHறா4. ஓ$ ஆ2ைழ. bBைக ெவய$6த o7 இxZத சாZ7". வா4 b0ட க0ணா$ யாேர. அஃேத. கா›" ேப$ எxP ஆைச •0ட. 18 இராமhH ேமh அழD y4 க0டா$. ஆ0G ஓ$ A<rட" ெபறா7 E"U" ெபOZ தடB க0R.rtf 2008. வ4ளைல q<DrHறா4. yேள க0டா$.Kamba Rámájana (1Bála). அH( ெவ4|ைட அN7 . தாேள க0டா$. மOBD•H ெவ|க²ேட. 21 ைம தவ5Zத கOB க0 ஒ$ வா›தP. 17:22 ெநOBrன மைறjப. 'o7 அN< க0 iலH Dைழj ^0 Uைலn Page 195 of 231 . மாத$ எNZத ^0 இனU". 'இOj` ெந”MைனேயT". நல" ெப\ b"tH நடZ7 வZ7 எ\Yனா4. `ல"` ேசwய$ ைகpைசj o2னா4. 17 இராமH உலாவZத €Yக|H >ைல வNZத EP அனBகH வா| மனBக|P ைதjப. தா5Zத ~ZதP வNZத ^Z lைட:". மன6Yைன அPல7 ஓ$ •7 ெப'(ல4.21. lG கழP கமல" அHன தா4 க0டா$. Mல"`" ேமகைல:" ஒ• ெச\Yட. iOj` EPைலj iw ெச\த `0Rயா! கOj` EP இ@67 ஆFb0G கா' எHறா4. 20 அOj` ெமH Uைலயா4. தட< ைக க0டாO". 'ெச\ தவH தh6 ேத$pைசn ேசறP EFG. சBகU". ஓ$ ஏைழ<கா. 19 இராமைன< க0ட ப'பல மக|NH >ைலக4 அல"` பார< Dழ• ஒ$ ஆ2ைழ. எ\த வZ7 எY$ >HறைமதாH இ7 ைகதவ"bP? கன3bV?' எHறா4.04. 22 மா7 ஒO6Y. அBD.அ„ €Y.

23 ப‚7 இலா ஒO பாைவ அHனா4. M(7 ஏ"பP ெப'(ல$.அ'ற" தாH. தா" பைத67 உ2$ உ4 தGமா@வா$.rtf 2008. மனBக4 oல. அனBகேவ4. சனகH ெச\த தவj பயனாP' எHறா4. பh வO" க0 ஓ$ பாMைழ அPDலா4. `ண$ நல" rள$ bBைக `‚Brட. இவH க0ணேன! இ7 க0wG".Kamba Rámájana (1Bála). எBஙன" உ\வேர? 30 Page 196 of 231 . மன" b4 காதP மைற6தைல எ0Rனா4. 27 `ன" b4 கா$ ம2P o=" ஓ$ i'bw. உ2$6தன4 ஆEேய. அ‚7. அH`ைட6 yxைய6 l‚7. 'இZத6 yHறைல எ‚தலா"bP. 'மாhட'D. உண$3 அ‚Bக. ஓ$ வா›தP. 17:22 'o7 அN< க0 iலH Dைழj ^0 Uைலn ‘ைத எ6 தவ" ெச\தனŽ?' எHறா4. பைத67.21. 'அனகH இZ நக$ எ\Yய7. நல" Dwo2ட. 24 வ0ண வா\ ஒO வா›தP. இ" மHமதனாP?' எHறா4. –$Z7 அய$வா4. இ„ இல<கண" எ\Yட ஒ0›—? ஒH@ உண$67rHேறH. UகU" மைற<Dேம? 28 இைண ெநGB க0 ஓ$ இZ7 Uக6Y ^அைண அைடZ7. எ0›BகாP. 29 ஆ"பP ஒ67 அU7 ஊ@ ெச„ வா\nMய$. 25 கனக e`ர" ைக வைள…G உக. அ7 அ(ZதனH. 'UhவO" Dல மHனO" Š\j` அற.04. ஆY2P. 26 நh வOZY. tH' எHறா4. ெவ\72$67. தh வO"bP கனEH தைல?' எHறா4. ேத"` M'(ைடn ‘ைதையjoP. இw:0ட அரா என. . மன" ெநD"பw வாw.

ெபO" பORதHbP? பG bைலயாH!' எHறா4. அ"` o\ வான நாwய$ மா$tT" ைத6தேவ. 34 l\2P ெவ\ய Uைல. உ\:"!' என6 தள$Z7 ஓ\3'றா4. அBD ஒO iH. பா$6YலாH. 'உ\:". ேசவகH ேதNHtH. ம'@ அBD ஒO6Yைய q<r. ஐயH i'`<D அள3 இைல ஆதலாP. 32 நான வா$ DழP நாNயXG அலாP. ஓ$ நBைகதாH. 31 ைவய" ப'(ய மBைகய$ எ0Rல$. ெசB கRH. •m". க0டவ$. 33 'மO4 மயBD மடZைதய$மாFG ஒO iO4 நயZYலH orHறேத.rtf 2008. ைக:" ெம\:" அ(ZYல4. 17:22 'ேவ$67.21. எ\:" iH Mைல மாரT". 'நயZதா$ உ\ய. ேமh தள$Z7. இ6தைன. ஒO பாrH ெமHŠx. உ4 பN3 இலk?' எHறா4. ஏD". எH ெச\வாH? ைக அ"` அ'@. தH மல$j பாதBக4 ேசD ேச$தர. 'எH கO67" அ„ வx< க0ட7 உ0œ ?' எHறா4 அO6Y உ'றtH நாண" உ0டாD—? 37 நBைக.04. Œ$6தH. இவH கOைண எHப7 க0G அ(யாH. 35 ^க ஊசP `Nபவ$oP. தம$. இ7 எH ெச\தவா@ அX? 36 ெபO6த காத•H ேப7@ மாதNH ஒO6Y. MZைத2H. தBக4 இH உ2O" bG6தா$. Page 197 of 231 .Kamba Rámájana (1Bála). ஆன ^சP அ(ZYல". உ2$ E"மVG ஆ$6Y உ'ற மடZைதய$ ஆைர:". 7w oP இைட ைந:" c\ய மOBDP. உைடவா|T" ைக ைவ6தாH. ேமP உைறவா$கŽG. ேவhP ேவ«G.

}Mக ேவத பாரT" ேமEய ம0டப". 17:22 தBக4 இH உ2O" bG6தா$. 7r=". }7 இP MZைத வMFடT". வ4ளP o\. அHனவ$ ஏ6Yன$.Kamba Rámájana (1Bála). 43 தயரதT" ம0டப" வZ7 அம$தP ஆன மா மR ம0டப" அHனYP தாைன மHனH தம¢G" சா$ZதனH •H எலா" தH tH வர. 'ேசம67 ஆ$ EP இ@6த7.04. '}ர EP•UHேன எைன< bPrHற மாரேவ|H வ•யவ$ யா$?' எHறா4. Page 198 of 231 . 41 Uhவைர வணBr இராமH ஆசன67 அம$தP YOEH நாயகH. எBக0 EைளZத7. `ற”ெச\ த"tயO4 i•ZதாH அX அற" ெச\ காவ'D அ…6Y2P yH(னாH. ஏவ. 38 நாம6தாP அxவா4 ஒO நHTதP.rtf 2008. பOவ ேமக" பwZத7oP பwZ7. இH உ2$ –O" ஒ$ –$DழP. தம$. கலH யாைவ:". 39 ஆரU". •ம67 ஆ$ DழP • Šx6 yைகபாP காம6தாP அH@. ஓ$ >ைற”ச ^Z தEa ஏ(. இOவ$ தாm" Uைற2H இைற”MனாH. ேதOBகாP. எBக4 இH உ2$ எBகm<D ஈrலா ெவBக0. 40 வMFடT" }MகT" இOZத ம0டப6ைத இராமH ேச$தP மாத$ இHனண" எ\6Yட. இவ'D? எHறா4. –ர. >ழPக4oP. pH YNZதாெலன6 7O3 மா மR ஆர" 7யPவர. 42 இைற”ச. ஏY மHன$ Dழா6lG" எ\YனாH.21. கPE2னாP' எHறா4. ெவ0மY.

bBக$. Eத$jப$க4. •5Z7 உழ=" வாச ம7 மல$ ஓYய$. ஆதன". ‘ன$. பPலா0G ~@த=" ŒB கO"tT" Y6Y<D" இH dலா$ தாBD சாமைர. ஏ5 YறP bBகண$. 49 aழ=" வ0G". மா தவ$ பாத" வணBr. Dழ•kG உற. –மக$. ஏைன €ர இலாட$. 47 ஏY யாதவ$. 50 ெவ0Dைட EளBrய காFM ெவB க0 ஆைன2னாH தh ெவ0Dைட. 17:22 •H எலா" தH tH வர. 48 மBைகய$ சாமைர €aத=". மழைல யா5 இைச…G ம•Zதேவ. ெத=Bக$. இZYரH Uக" நா›ற. ~@ பPலா0G ஒ•. வBக$. MBகளாYப$. D•Zத$. ஆY வான" கE6த அவh வா5 –Y A4 Uw மHனO" 7Hhனா$. க•Bக$. மாளவ$. 44 வZ7. 7O<க$. அZதணாள$க4 ஆM“G.21. ேசரல$. 45 கBக$. ெதBகண$. ெச” சக$. –ள$ மராடேர.rtf 2008. DO<கேள. aO"`".Kamba Rámájana (1Bála). கOநட$. ஏ(னாH. pேலnச$க4. மாG தயBDவ: ஓBr ஓBr வள$Z7. D•Bக$க4. Page 199 of 231 . அவZYக$. ெவ0மY. –னேகச$. ெதHனவ$. அBக ராச$.04. ேமP MZ7 ேத மல$ மாN MறZYட. ேசY ராச$. மnச$. 46 மான மாகத$. p¥@". வாH >லா உற வZத7 மானேவ. உய$ v$6Y2H ^B b‚Z7 i•வன oHறேவ.

'ெப0›<D Page 200 of 231 . அரa இOZதகாைல. 52 சனகhH உபசNj` ஒxZத எH இh? ஒ0›தP தாைததH ixZத காதP lடர. ஆடP மா மத ஆைனn சனக$ }H நாG எலா". தா இP ெவ0 கEைகn ெசB}P சனகைன இh7 q<r. 'மா இயP q<rனாைள< bண$க!' என.21. ‘ைத2H தாYய$<Dn ெச\Y அ(E6தP உைர ெசய. வMFடH dHனாH.04. ஒO தா5DழP.rtf 2008. M'(ைடயா4. 17:22 ெவB க0 ஆைன2னாH தh ெவ0Dைட. 53 pைகj பாடPக4 ைதயP. l‚த ைகயH.Kamba Rámájana (1Bála). YBக4. }ல" கா0 படல" ‘ைதைய அைழ67வOமா@ வMFடH ~@தP ேதEய$ மOBD •ழ. அH`தாH இxZ7ளா$<D" இராம'D" ஒ6தேத. தBக4 Dல< bwn ‘ைத ஆ" மBைக மா மண" காRய வZ7. ஒH@ ஆ" வைக AG மா கடP தாைன ெநOBகலாP. ஒO நP நக$ ஆயேத. உவZத உ4ள6தH. அO4 iBr ஓBr6 தைழjப7 oHறேத. உ\ய ம'@ அவ4 உ4ள67 ஒGBrனாH ைவய" U'@" வ2'(H அட<rய ஐயhH ெபNயா$ இh யாவேர? 19-1 22. iO4 எலா" அxZ7 மHறP b0டாட•H. இZYரH இO<ைக ேச$Zத ஓEய" உ2$ ெப'ெறHன உவZத . 1 சனகH ஏEய மாத$ ெசH@. 51 தயரதH பைடj ெபO<க" ஊG ேப$Eட" இH(.

மைழ2P yH@" E0 >Hற மY2H. ஈன" இP கலBக4 த"pH இையவன அRதP ெச\தா$. மாH அR q<rனா$ த" மBகல< க‚67<D எPலா" தாH அR ஆன o7.04. நBைக உOEைன மைறjப7 ஓரா$. தH உ4ள< கO6Yைன >ைற67. ேபைத தாYயNP dHனா$. க0›<D அR என அைம<DமாoP. உவZத உ4ள6தH. ஆ2ைழயவைர ஏவ. உp5 aட$< கலHக4. உலD எBD" பரZததHன வ0ண" ெச\ ~ZதP பார வலய67. அp5Yைனn aைவ ெச\ெதHன.rtf 2008. iY இO4 அளக பZY ^Fwய ^FG" இFடா$. 17:22 உைர ெசய.யாH `கPவ7 எHk? 8 Š\ b4 ‘றwையn ேச$Zத UளN<D" ெச"ைம ஈZத Page 201 of 231 .21. மY2ைன6 தZத ேமக" மOBD நா வைளjபெதHன. தhj ெபO" ெப0ைமதHைன அ4|< b0G அகHற காைள அPலHbP? ஆ"bP?' எHபா4 உ4ள6YH ஊசலாG" Dைழ >ழP உpழ இFடா$. tைரச" ஒ67 இhய dPலா$. l‚த ைகயH. உ4>H@" bwக4 ஓw. 'ெப0›<D அைரMைய6 தOY$ ஈ0G' எH@. 2 தாYய$ ‘ைத<D அழD ெச\தP அp5 இைம6 7ைணக4. கw7 ெசHறா$. 5 'ெவ4ள6YH சwல6தாH தH ெவ” Mைல இ@6த €ரH த4ள6 தH ஆE –ர. அழrT<D அழD ெச\தா$ இp5 Yைரj பரைவ ஞால" ஏைழைம உைட67 மாy! 3 க0ணH தH >ற". கைர ெசய'D அNய காதP கடாEட. •YFG. ெமH ^” Mகxைக< }ைத ேவ\Zதா$. 6 }H அR சBக" வZ7 Dw2OZதைனய க0ட67.Kamba Rámájana (1Bála). தன<D அR யா7 மாy? 7 }0 இலா வான •Hக4 இையவன }6த7 எH}? வா4 >லா வயBD ெச„E வள$ tைற வr$Zத7 எH}? நாRP ஆ" நைக2P >Hற ந|$ >லா6 தவ5Zத7 எH}? ^0 >லா" UைலேமP ஆர U6ைத . 4 EYய7 வைகயாP வான •H இன" tைறைய வZ7 க73@rHறெதHன< b‚Z7 ஒ| கஞல6 •<r.

ஆடP ைப அர3 அPDலா4தH ப”a இH(j ப‚6த பாத".04. ஆBD. 'உ0G'. ெச”ெசேவ A0G. . யா$<D". c\ய' எHš. 17:22 Š\ b4 ‘றwையn ேச$Zத UளN<D" ெச"ைம ஈZத ைதயலா4 அp5த ேமh தயBD ஒ| த‚E<b4ள. அைனய7 ஏ\jப. அ|யன. இராமH ெசB ைகUைறைம2H Œ0ட q'ற. பP இயP ெந(2H பா$<D" பர" iO4 எHன. வP•:" அனBகH EP=" மாHமதn சாZYH ŒFw. ெச\யவ$n ேச$Z7ளாO" ெச\யரா\6 Yக5வ$ அHேற? 9 bைம உற €BDrHற D•கn ெசj` அைனய bBைகn aைம உற •டBDrHற •ajtனா4 ^0 ெச\ ym<D. இள ெவ2P a'(யHன எN மR< கடக" இFடா$. நாக$ }ைதய$<D". Yற" ெச\ காa ஈHற –Y ேபைத ேச“|2H ேசZ7 கறBD` YNய. மைழ என மத$6த க0க4. வான6 Page 202 of 231 . எHன >Hற இைட2T<D இG<கH ெச\தா$. 12 >ற" ெச\ }Mக •0 •a AE Aவாத அPDP`ற" ெச\ ேமகைல2H தாழ6 தாரைகn a"ைம ^Fw.rtf 2008. UZநா4 ெம\ வள$ மY2H நாjப0 •H உ0ேடP. ேசயN Mத(.எHறாP. 15 Š\ வள$ Dவைள ^6த UளN2H Uைள6த. •0G. ைவயக மடZைதமா$<D". பலபட •வPவ7? அ"மா! 14 ந”MkG அUத" ~Fw நாFடBக4 ஆன எHன. தாU" க0 வ‚<D'@ >Hறா$. 'சால c\யேவ.Kamba Rámájana (1Bála). கBDP o7" DEயல ஆD"' எH@. ஒj` ஆD" அHேற. Œய வ”சU" கள3" இH(. அ”சன >ற—? அ0ணP வ0ண—? அ(தP ேத'றா". 13 ஐய ஆ" அhnசj oYH அYகU" c\ய. 11 MP இயP ஓY bBைக6 Yர4 மR< கனகn ெசjtP. 10 'தைல அE5 }ைத ஓYn சானr த|$<ைக எHT" UளNக4. ெவ\ய ^0 Uைல2P ேச$Zத ெவ0 U6த" MவZத. ெச\ய ^B கமல" மHனn ேச$6Yய Mல"`. இைம உற இைம<D" ெசB ேக5 இன மR U6YkG" அைம உற அைமவ7 உ0G ஆ" ஆrH. 'இPைல'.21.

}7 இP கHனj ^. க| மய<D'@ >Hறா$ உைழ Dலா" நயன6தா$ மாFG. ஒH@ ஒHேற EO"ப'D ஒ6த அழD எலா" ஒOBேக க0டாP. வ0G". 22 Page 203 of 231 . மாதரா$<D". காj`" இFடா$.கஞல.Kamba Rámájana (1Bála). Mல"iG Mல"` ஆ$jப. வர"` அ@ a"ைம6 Œ" dP மடZைதய$ lட$Z7 •5Zதா$. 17:22 ைவயக மடZைதமா$<D". த" த" தைக தGமா( >Hறா$ ம”ச$<D". தாமைர< }2லா=". }6த பாத சாலகU". மைழ Dலா3 ஓY நPலா$. மன" எHப7 ஒHேற அHš? 19 இைழ Dலா" Uைல2னாைள. ேசகரj o7. எBD எBD" பரZ7 ெவ„ேவ@ உ4ள6YH எ‚Y'ெறHன. நா" இhj `கPவ7 எHk? 21 ‘ைத ம0டப" அைடதP பரZத ேமகைல:". •7. ேவத பாரக$<D ஈZ7. எPலா". `Hைனj ^Z தா7 மாT" i' iw அjtEFடா$ 17 yxய$ ‘ைத<D அ2h a'( காj` இGதP ெந\ வள$ Eள<க" ஆFw. இைட உவா மY2H q<r. அOZதY அைனய க'tH நBைக:" ந"t ஒ6தா4. A¢G ^3" •E ெத\வU" பராE. ெச" iH ஐயE •த•P ேச$6Y. அ" d'க4 r4ைள<D எPலா" அO|னா4 அழைக மாZY. அBD அBேக yHறலா=". `ரZதரH }'v5 வான67 அர"ைபய$ `ைட•5ZெதHன. யாவேர ஆ'றவPலா$? 20 சBக" ைக உைடைமயா=". 18 மBைகய$ ‘ைத2H அழைக< க0G மயBr >'றP க”ச67< க|<D" இH ேதH கவ$Z7 உ›" வ0G oல. ெசOD" ெமH ^. 16 MHனj ^. ஆ\ >ற அ2h a'( ைக வள$ ம2P அனாைள வல" ெச\7.04.21.rtf 2008. நாகn Mர" ெச\ e`ரU". க'பக< b‚Z7 மான pHன. வான6 ெத\வ மBைகய$<D". ^” aO"`" வ0G" p¥@" 7"tகm" ப"ப. Yலக6ைத6 Yலக" ெச\தா$. த" d'க4 Dழ(. நாக$ }ைதய$<D".

ஆ$ அp57". ஆடவO" எPலா". a'@" மR `<க இைழ p<D. EP தைழ. இZ7EH b‚Z7 E0•H இன6lG" வOவ7 எHன. அw வணBrn a'ற.04. 26 க'ைற EN i' aட$ ப2'@@ கலாப". ஓ$ கலாப" வழBD >ழP pHன வO" ம”ைஞ என. 24 l‚" தைகய ெமH நைட lைலZ7. உைற<D"' என அ”M. மR அR Eதான AழP. அO6Y“G தாH அ„ E0 இxவ7 ஒjப7 ஓ$ Eதான >ழP வZதா4. ^EH ெவ(. சாZ7 iY ‘த". 28 அைனவO" ‘ைத2H அழைக ஒOBேக பா$6தP சைம6தவைர இHைம மைறதாT" எனலா". ெம\ அRக4 pHன. வா4 >pர. க0 மR என6 தைகய கHh எxP காண. 27 iHhH ஒ|. ~T". எ‚Z7. ெத'( வZ7. நாண. Uைல6 ெதNைவ •\ வw3 க0டா$. இைடE‚Z7. MலYய$ DழாU". உ2$6Yல$க4. பPலவ மல$6 lைக பரjtன4 என. இைம6Yல$. இைட 7வH(. அHனU". ஒ|$ ‘றw ெபய$6தா4. 23 வP•ைய உ2$6த >லமBைக. அய$வ7 எHன.Kamba Rámájana (1Bála). அn சைம6 Yர4. 25 ம0 UதP அைன67 உலrH மBைகயO4 எPலா". ெவ| எBD".rtf 2008. 'இவ4 பாத" ெமP•ய. Dறm". அைம6 Yர4 b4 y|யO".21. M'(ைட •டBக. க| அHன". அ0ணP மரtH aட$. வZதா4. M6Yர" என6 தா". நZதP இP Eள<க" அHன நBைக:" நட<க='றா4. pHhH எxP. அHனவ4தH ேமh ஒ| மான. அயP எBD" b‚Z7ைடய சாமைர Dலாவ. நடZதா4. 17:22 வர"` அ@ a"ைம6 Œ" dP மடZைதய$ lட$Z7 •5Zதா$. 22 MZlG. 29 Page 204 of 231 . அர"ைபயO". மH அைவ இOZத மR ம0டப" அைடZதா4. தH நP அR மRn aட$ தவ5ZYட.

ஆத•H. உடP MZைத வச" அHš? 34 வணBக'D உNயாைர Uைறjபw வணBr. இH அp57 எழ. கHh அp5த6ைத எY$ க0ட கடP வ0ணH. `ற67" உளy?' என மன6lG `கHறாH. 29 ‘ைதைய< க0ட இராமன7 >ைல அHனவைள. ெநG மHனH பாத மலைர6 l‚7. ஆ0G. அ2$jபாH. இ7 எHன வய"!' எHறாH. 33 ‘ைதைய6 ெத\வ" என நPV$ ைக~j`தP ைநவள" நE'@ Šx ந0ண வரVG". உலD •5வZ7 ஒH@ `N }•G தh6 YrN உ\jபாH. சBr¡G ச<கரUைட6 தh Uத' ேப$ அ" க0 அரa. வMFடH மr53'றாH. 30 'நற67 உைற UY$nM உ@ நP அU7 tPD'@. அற6YH Eைள3 ஒ67. 'எH@". 'அPல4' என. க0க4 பh –O" Page 205 of 231 . அPலா$ ைகக4 தைல`<கன. 17:22 இைம6Yல$. அரa எ\Y உளேனT". ‘ைத தZைத2H அOrP இO6தP மா தவைர U'bள வணBr. உலD ஏ‚". >ற6 7வ$ இத5< D2P >ைனjthைட அPலாP.Kamba Rámájana (1Bála). மா தவO". அOD உ\<D".21. உ2$6Yல$க4. ைவய" •க$ b'றவT".04. க| b4 இZYரைன ஒ6தாH. M6Yர" என6 தா". 'ஆ"' என. இராமH என வZyH. இH@ YO எ\Yய7. கO67ள7" எPலா" ெத\வ" என உ'ற. UகG உZY.rtf 2008. அ„ அP• மல$ `P=" மBைக இவ4 ஆ"' என. 31 வMFட UhவhH மr5nM 'எBக4 ெச\ தவ6YhP. 32 7H@ `N }ைத எxP க0G. உH உ2$ >ைலjப7 ஓ$ அO6Y“G உைழ67.

ஒOBDடH அOZYனைர ஒ67. எPைல2P நல6த. `ற67". வணBD EP இ@6தவH' என6 7ய$ மறZதா4. கயPக4 வாE பw ேமY Page 206 of 231 . 37 கOB கைட ெநGB க0 ஒ| யா@ >ைற க0ணj ெபOB கட•H ம0ட. 'ேமV\! வP• iO M'(ைட மடZைத மண நா4 ஆ".04. பகP எH@? உைரெச\க!' எHறாH. 'பnைச மைல ஒ6த பwவ67.அரM. அரச$ iH மைன `DZதா4. உ2$ ெப'@ இh7 உ2$<D". நnaைட வw< க0 மல$ நBைக இவ4 எHறாP. UதP ஐய" Eட='றா4. அடP இராமH. ஆ$ அp57 அைன67". மைல ஏைழ:" இறாk?' 36 ‘ைத இராமைன< கைட<க0ணாP க0G க|6தP எ\ய EP வைள6த7" இ@6த7" உைர67". கைட< கRH உண$Zதா4. ெம\ Eைள3 இட67. 39 தயரதH }Mகhட" மண நா4 D(67 Eனா3தP bP உய$ க|'@ அரச$ }மகH இOZதாH. கPE கைர உ'ற Uh °Mகைன. அOB கலH அணBD .21. ஐயைன. 'கO6YH உைற க4வH எனP ஆனாH. தh இOZதா4 oYைன ெவ@67. 17:22 பாத மலைர6 l‚7. இn Mைல rட<க. உடP தw6தா4.rtf 2008. ைக வைள YO67`.Kamba Rámájana (1Bála). க0க4 பh –O" தாைத அOD இFட தEMP. 35 Eaவாp6YரhH Eயj` அna என >ைன6த UதP அZதணH >ைனZதாH. அக67 வwேவ அல. 38 கணB Dைழ. Enைச2H அக"பாG உண$Z7 அ(3 U'@ பயH உ'றவைர ஒ6தா4. அணBD@" அEnைச ெகட. 40 நாைள YOமண நா4 என }Mக UhவH ~றP 'வாைள உகள.

கட" பG க|'@ அரச$ ஆY. அZ >ைலய4 ஆனா4. ஓ$ iHhH ெநG மாட வைர `<கனH.04. ஈG அx3ற. நP தவ$ அTnைச bG. aரேவ `Nவா$ உளX? கYXH வரேவ. தட" பG `ய6த M@ த"tய$க4 கா@". இைட க0œ$. 17:22 'வாைள உகள. 1 இரEP காம ேவதைன b0ட ‘ைத2H MZைத:". அ0ண=" அகH@.தட Uwj `7 ெவ2P ixதர. o\. மாG ஓ$ தட" உ'@.bwயா\. உட"iG 7ற<க நக$ உ'றவைர ஒ6தா$.Kamba Rámájana (1Bála). 42 அHன" அNYH tNய. எைன ஆ4 உைடயாH வOேம! இரேவ! . 'உ'ற பகP' நP தவH உைர6தாH. 3 Page 207 of 231 . நP மைன `DZதாH. மா தவ$க4 oனா$. SNய வராP •H பாைள ENய< DY b4 ப0ைண வள நாடா! நாைள' என.rtf 2008. தள$•G ஏU@வ$ அHேற? ஆடக வைள< D2=". அதைன எ\7" வைக காணா$. மRj ^0 மHனவ$ tNZதன$க4. ேமOEP மைறZதாH. கwமணj படல" சனகன7 உபசNjtP யாவO" மr5ZYO6தP இட" பG `க5n சனக$ }H இh7 ேபண. 43 23. pHT aட$ ஆதவT". 41 தயரதH Uத•ய யாவO" த6த" இOjtட" ெசPல. தH ஒ'ைற வ2ரn aN b4 சBrH ஒ• iBக. 2 '"உர3 ஏ7" இலா$ உ2$ ஈ7"" எனா. iH . கயPக4 வாE பw ேமY Sைள U7ைக< க7வ. அரச$ ைகl‚7 எழ. dP=" ேதட அO நல6த `னP ஆைச ெதற='றா$. Ewயா\' எTமாP.21. •NயT" மைறதP d'ற i‚த67.

உளX? உைரயா\! 6 'மHறP D|$ வாச" வயBD அனP வா\. அடP ஏ\ மகனH சர" அ”Mைன…? Page 208 of 231 .எைன ஊxbலா"? 9 'ப0£ ஒxயா. உடP ேத\3 உ@வா$. ெவ2ேல என A ENவா\. pH l67.21. தக3 ஏ7" இலா\ பைனேமP உைறவா\!-பx ^›Y…? 5 'அ2P ேவP அனP காPவன ஆ". Dல மHனவேர? 8 'ெதOளா Eைன Œயவ$ ேச$ நர}? அOளாH ெந( ஓG" அவாவ7u? கO4 ஆ$ கடV? கைர கா0` அNதாP! இOளான7தாH . Dல மா Uைழ2P. -மனேன! ெபO நா4. கO நாxைகதாH. உ2$ }4 உ@வா$. அயேல வOவா\. இO o7" Eடா$. உ4 q3 ஒxயா.rtf 2008. இ7u கடேன? 10 இைடேய வைள –ர. உடேன. tNயா7 உழPவா\. Dwவா5 ெதHற' `•ேய! இைர ேதGY…? 7 ெதOேவ YNவா$. கHhய$பாP வOவா$ உளX. க0£ 72லா. 17:22 'கO நா2@ oPபவ$ கா•G o\.>லேவ! ெச2$ ஏ7" இலா$. வO நா4. இரu Ewயா7. A தhேய பறவா\. உ2X அகலா. இ7 எHைன bலா"? கO மா UrP oPபவ$.04. EைனேயH EைனயாP EwயாEwH. . ஒO ேசவகனா$. E‚Z7. எ0£ தEரா. எ‚Z7. ஒO நா4 தNயா7 ஒxவா$ உளX? 4 'கைன ஏ5 கடPoP. >ழP ஆ\. பகV `Dதா7.Kamba Rámájana (1Bála). €5 மலய< DH(P. >லா நைக.

எPலா" உள ஆ2T". ெந”MT". வயBD@" ைவD இO4வா\.Kamba Rámájana (1Bála). எH@" உளா$ ெமH q<rனேத .எைன A:" மறZதைன…? 16 'தH q<D எN காP. எH க0 7ைணb0G. ெநwy ெந( தாH? Eனவாதவ$ பாP. அx o$ இைறவH பட. இதய67 எ‚Y. €rல தாP. ஓ$ கHhbலா"?' 11 இரEP இராமன7 >ைல என. ஆ$ மல$ •5 கx. இOZ7 உைளவா4. pH க0டவ$ எBD அ(வா$ Eைனேய? 13 'YOேவ அைனயா4 Uகேம! ெதN2H.பா\ இOேள! 15 '>ைனயா\ ஒO காP. வள$Zத7 . அ”MயவH பx oல. 7h உHh. எH மன— Page 209 of 231 . tH க0G". Eைட b0wைல…? `ன மாH அைனயா¢G o2ன எH மனேன! . எH q<rT". இHனன பHh.கG வP Eடேம! 17 'கP. உறBகைலயாP! கடேல! . வா4.04. அனகH >ைனrHறன யா" அைறவா": 12 'UH க0G. கhேய Eைள காம Eைத<D எOேவ! மYேய! இ7 எH ெச\தவா? ஒOேவ¡G A உறவாகைல…? 14 'கxயா உ2$ உZYய காNைகதH Ex oல வள$Zத7. Uwjப அO ேவFைக2னாP. அரEH பP q<rன7 எHப7 ப0G bலா". தைக.உைர! A:". மைனதHhP. 17:22 அடP ஏ\ மகனH சர" அ”Mைன…? உடP ஓ\3ற. வா$ ixVG.21. நல" bG –$3@காP. நாm".rtf 2008. கOேவ. ஓ$ ெப0 கைர க0wெலனாP.

வாைழ கUbG நGவாO". ஒO ேத$ேமP. iH அR அRவாO". 21 நகர மாZத$ அRெச\த வைக yரண" நGவாO". எ”சP இP மன". ெதO எBD" Page 210 of 231 . கைர ெதN3 அN7 ஆD" இர3 ஒO கைர க0டா$.Kamba Rámájana (1Bála). மழ Eைட அைனயாO". ம”சைன அR }ல" காRய என.21. மான UYயவO". கHh நP நக$. நா@" சாZlG. 22 அHன ெமH நைடயாO". •0 உைற iYவாO". உைர ெச( rைள…G". அல$pைச உைறவாm". Uரa அைறக!' எHறாH. அR. EரEன$ EைரrHறா$. '"ேதH அம$ Dழலா4தH YOமணEைன. YனகரH. 23 சZதன". அrP. ெச” aட$ இO4 v(. 20 •NயH ஒ| €M EளBDதP 'அ”சன ஒ|யாT". உவைக2H உய$rHறா$. எH மன— dP ஆ$ அUYH aைவ…G இh7 ஆ" ெமP ஓYய$ தா" EைளயாG இடேம!' 18 மண Uரa அைறயn சனகH கFடைள2GதP மானவ$ ெபOமாT". கா$ அR ெநG மாட" கY$ மR அRவாO". நாைள. `ைன நக$ அR€$!" எH@ ஆைன2Hpைச.rtf 2008. வZதாH. ^ நD மR வாச". ^ரண Dட" எBD" `ைன 7rP `ைனவாO". Eைர ெச( DழலாO". மண >ைனEனH ஆக. இைள…O". 17:22 எPலா" உள ஆ2T". மR அR `ைனவாO". 19 நகர மாZத$ மr5Z7 நகைர அR ெச\த'D EைரதP Uரa அைறத=". பHன அO >ைற U6த" பNயன ெதNவாO".04. நாைளj `ண$Dவ$' எனVG". ஆரண மைறவாண$<D இH அU7 அGவாO". யாண$.

மல$ DழP மைலவாO". 29 தjtன மR காa". 28 கலைவக4 `ைனவாO". ம2P அHனா$ ஒjபைன `N o7". Djைபக4 என. Page 211 of 231 . ெச2$ அற ஒ|$ Œப" Mல Yய$ bண$வாO". பZதNH >ழP €ச. சBகU". எN அrP இGவாO".Kamba Rámájana (1Bála). வாN<b0G அயP கைளவாO". 24 தள" rள$ மR கால. Mகxைக அRவாO". அகP >ைர ஒ| நா(. உY$ தா7". மைறயவ$ >ைறவாO". 30 மHனவ$ வOவாO". கh பல தOவாO". உ0ைட b4 மத ேவழ67 ஓைடக4 அRவாO". ெச‚ மல$ dNவாO". ப|BDைட உய$ Y0ைணj ப6Y2H ைவjபாO". பட$ ெவ2P கwவாD". தவ5 aட$ உp5 Œப". நா@" சாZlG. 17:22 சZதன". இல3 இத5 i• }ல" எxP ெபற இGவாO". கைல நல ெதNவாO".rtf 2008. E|"` iH ஒ| நாற. இH இைச மR யாxH இைச ம7 •க$வாO". அZதர ெநG வாH •H அவ0 அல$Dவ7 எHன. ெவ2P EரEய iHhH pைட bw. Eற•ய$ ெச(வாO". இZYரதT நாண. 25 மZதர மR மாட UH(•H வ2H எBD". எBD". எN மR >ைர மாட67.04. அrP.21. 7j` உற5 இள வாசn a0ணU". அZத" இP Eைல ஆர< }ைவக4 அRவாO". D0டல" ெவ2P €ச< Dரைவக4 `NவாO". ெசHhய$ YNவாO". ெவ2•G >ல3 ஈT". மY y:" எ2•hP நGவாO". 26 வ2ர" pH ஒ| ஈT". அZத" இP ஒ| U6YH. இளB D|$ Uைள ஆ$ நP பா•ைக இன". ஊட•H உD o7". மரகத மR ேவY. மYUக" மR ஆw6 Yலக" UH இGவாO". த0டைல இைல…G. 27 ப0w2P >ைற வாசj பhமல$ bண$வாO". ெதO எBD" MZYன$ YNவாO".

Kamba Rámájana (1Bála).rtf 2008. கவ$ iO4 ெதNயாவா@. எY$ எY$ aட$ E"U'@ எ‚த•H. மY=ைட ெநG மாட" அ7. ஊ$Y2P வOவாO". இைள…O". ப0w2P வOவாO". கைல பல ப2PவாO". ம7 EN DழலாO". ஒ| மR >ைர ஓைட< கா$pைச வOவாO". 35 U67 அR அRவாO". நைக உ2$ கவ$வாO". வா2•H pைடவாO". உD" அ" iH மR மைல lDமHனH. மR அR UhவாO". 32 ேகடக" ெவ2P €ச. l67 உ@ lxP மாைல aN DழP அRவாO".37 உ4 >ைற >p$ ெசPவ" ஒO 7ைற ெசல எH@" க0›றP அN7 எH@". தட Uைல ெபNயாO". 31 கRைகய$ lDவாO". கO7தP அN7 அ"மா! எ0›@ aட$ வான67 இZYரH Uw •G" ம0›@ YOநாேள ஒ6த7 . பல இO >ல மHன$ அR ெநG Uw ஒH@ ஒH@ அைறத•H. }G உய$ ெநG E”ைச< D”சர" அ7 oல. rள$ நைக ெவ|யாO". 34 ேத$pைச வOவாO". தh இைட M(யாO". ஆடவ$ YNவாO". அNைவய$ க| ~ர. M6Yர >ைர y:" ெசZ 7rP `ைனவாO". நாடக" நEPவாO". பR அR இன U6த". MEைக2P வOவாO". 17:22 ெசHhய$ YNவாO". 36 Eட" >க$ ExயாO". ப6Y2H >p$ ெச" i' பல கலH மr5வாO". rைட `ைர இதழாO". இ7. . பா$pைச வOவாO".04. கNR2P வOவாO". Eற•ய$ ெச(வாO". கHன•H மண ேவைல< கwைகக4 ெதNவாO".21. என ஓரா7.அ" மண நாேள. அலமரP உ@வாO". tw என வOவாO". 38 Page 212 of 231 . 33 கY$ மR ஒ| கால. அU7 எT" ŠxயாO". ெபைட அன நைடயாO". rள$ அ2P >ல3 ஈன.

44 `யP உள. தாைர. 43 YOமண ம0டப6YH y'ற" மHனO". ேபNைக. மR2H ெச\த7. கனக" ேவ\Zத7. க|@. மைறயவ$ `க=" நாHமைற கBD•H ஒ•<D" மா கட=" oHறேத. 39 ெவ0Dைட இள >லா EN<க. UhவO". aட$க4 •5வO" iH மைல ஒ6த7 . 40 மBகல Uரaஇன" மைழ2H ஆ$6தன. வைர என உய$Zத7.04. UhவO". ம0டப" அ›r.அj iO இP ~டேம. iO இP •H உள. அHன ெமH நைட அணBD அைனய மாதO". . அமர$ oHறன$.ஏrனாH.Kamba Rámájana (1Bála). சனகT". வாTŽ$கm". மHனO". 41 பரZத ேத$. Uைற2H ஏ(னா$. ப0 Dைட வ0wன" பாட. அ" ihH `ைன மR ஆதன" i•ய6 yH(னாH. சனகH. pH என< க0 Dைட இன மR ெவ2=" காH(ட.rtf 2008. சBDக4 UரHறன. அைரச$ த" அரசT" அ›கP ேம2னாH. 42 தயரதH. ஆடP மா ம0 Dைட •| E0 மைறjப. `ரZதரH `ைட வO". iBrன.21. Uத•…$ ஆசன67 அம$தP அைனயவH. ப0ைண2P தர" தர" நடZதன. pH உள. 7Hhன$ 7வHற•H. தH rைள த‚வ. ஏ(னாH. 17:22 மண ம0டப6Y'D6 தயரதH வOதP கைர ெதN3 அNய7. Page 213 of 231 . பா\ `ரE. >ைரவைள மணEைன >ரj` ம0டப". தாைன ேவZதைன >ரZதர" l‚7 எ‚" ேநp மHனவ$.

51 ஏதா" இP இO Dைழ. Eள"ப ேவ0G—? அரா-அைண 7றZ7 oZ7. ம”சன" மரtH ஆwேய. கலZத ANனாP. மBகல. lBக=". இO0ட ேமக6ைத6 த‚Eய >ல3 என. இைறவ$ யாவO". pH உள. `<D அடBr'@. iO இP •H உள. எ‚த அO வw3 b0G. ஆதலாP. ேவYய$<D அO மைற EY2H நPrேய. aட$ இர0G உள. Page 214 of 231 . அற6ைத ஆ<DவாH. ெசBrைடn Mகxைக. ஒx3 அOB கOைண ஓ$ உO3 b0ெடன. தH பகP. அயH UதP YO6Yய அ0ட" ஒ6தேத. 50 மBகல U‚ >லா மல$Zத YBகைள. இர3. கBைகேய Uதல3". 48 }7 அ@ தவ676 த" Dல67Ž$ l‚" ஆY அ" –Yைய அw வணBrனாH கா7 இயP. 7யPவர. 49 அx வO தவ6YkG. 46 தராதல" UதP உலD அைன67" த4mற. கயP Ex< கHhமா$கைள.rtf 2008. மயH UதP YO6Yய மR ெச\ ம0டப". DEZதன. iBD இOB கOB கடP ^6த7 ஆ" என. MBகP இP அO மைற ெதNZத Œ$6தU". 45 எ0 தவ UhவO".21. இயP மR இன" உள.04. ம0டப" ைவயU" வாT" வா\ மG67 உ0டவH மR அR உதர" ஒ6தேத. கலைவ சா6Yேய. 17:22 `யP உள. ெச" iH மாைல:".Kamba Rámájana (1Bála). axய" •wேய. tறO". அ0டO". அ…6Y எ\Yய இராகவH ெச\ைகைய இய"`வா" அX: 47 இராமH Aராw மண<}ல" `ைனதP சBD இன" தவ5 கடP ஏxP தZத3". EராEன.

Kamba Rámájana (1Bála). ஒ| Yக5 உ6தŸய"தாH. 17:22 ஏதா" இP இO Dைழ. இர3. aZதர6 y4 அR வலய". lPைல நா4 மZதர" a'(ய அரைவ மாTேம. தாH •$ aட$< Dல" எலா" •wனாH என. ஓ$ மY pைலnச. தR3 அOB கOைணயாH க‚6YP சா6Yய. உைரjபன oH@ yHறேவ.04. Š\< கOB Dழ•னா4. க'பக" ஈ0G. ஏ வO" ெபOB D( இFட oHறேவ. கடக" pHனேவ. காதP க0G உ0$Zதன. 56 மா0ட iH மR அR வலய" வZ7. ‘ைததH கO6Yைனn ெசE2H உ4mற.21. •7 ெசH@. கRnM. ேமP iwjப oHறேவ. 58 ந›க3" அNயதா நட<D" ஞான6த$ உண$3 என. 55 }ைவ2H ெபO வட U6த" }6தன.rtf 2008. கா0 தD தட< ைக2P. தாH இைட EளBrய தைக2H ஆர"தாH. கYO" YBகm". தH b"tைட ஈHற7 ஆ" என. 52 கா$ Eட< கைற:ைட. 54 பZY ெச\ வ2ரBக4 i(2H பாG உற அZத" இP aட$ மR அழ•H yHறலாP. 'Sவைக உலr'D" UதPவH ஆ"' என. Page 215 of 231 . வாH இG EP என. வயBr< காFடேவ. தH பகP. 57 ேதTைட மல$மக4 Yைள<D" மா$thP. வானவH வா$ சைடj `ைட2H. •¡G aட$ Eட EளBD" ேமக67. €ர பFட6lG Yலக" pHனேவ. 53 ச<கர67 அயP வO" சBக" ஆ" என p<D ஒ|$ க‚67 அR தரள ெவ0 bw. காவP ெச\ தட< ைக2H நGவ0 காZ7வ. எY$ ேவ0wன$<D உத3வாH EO"t. U@வP உ4mறj `<கன >ைறZ7.

ைக வள$ த0 >றj பா'கடP த†இய7 ஆ"' என.ெதNZ7 இh7 உண$pH ஈ0G' என. lBகP நா'(ேய.21. 66 Page 216 of 231 . 64 காdG க0 >ழP கஞல. வZ7 எழ. iH தடZ தாமைர ^6த oHறேத. 65 'இhj பரZ7 உலrைன அளjப7 எBD?' என.rtf 2008. தைக உைடவா4 எT" தயBD ெவ\யவH நைக இள ெவ2P என. 63 Uைக EN aட$ ஒ| U6YH ப6Y வாH lைக EN பFwைகn aடO" a'(ட. வாm" €<rேய.04. தh6தh தGjபன o=" சாPtன. Uw6த7 ஒ6தேத. ஒ| EளBகn சா6Yேய. 60 a'@" A4 தமhயn –Y iBக. ேதவO". ம'@" ஓ$ அ0டU". தயBD AலU". ஆைசைய ஒ|களாP அளZ7 காFடேவ. அயT". 17:22 தR3 அOB கOைணயாH க‚6YP சா6Yய. பhj பOZ தாமைரj பாத" ப'றேவ. UhவO". மா$tP yHறேவ. தாH என. ைகEைன ஏச@ r"`N எ2@ ெவ0 >லா €ச•H. ெதN<கலா UதP SவO". 59 ேமவ அO” aட$ ஒ| EளBD" மா$tH eP.Kamba Rámájana (1Bála). •hjப அO •0 Eைனn Mல"` qH கழP. ெவ0 >றj பFG. அல"வO >ழP உp5 அ" iH கnMனாP. 'ஏவO" . மR உp5 கY$ என. Dல" வO கனக வாH DHைற >H@ உடH வல" வO கY$ என. மகரவா\ EளBD" வா4 Uக". ேமP ஒ'ைற மா மR உp5 உதரபZதன". 62 சல" வO தரளU". 61 'ம0›@ aட$ மR வயBr6 yH(ய க0›@ கOB கடP அதைன.

சாP ெபO” ெச„Eய. மRக4 யாைவ:". அjtT4 அp5ைத. அOணH >Hெறனj பh வO மல$<க0 A$j பரதH }P bள. ைப" iT". 67 Uj பர" iO|'D4 Uதைல. ஏைனயH இhய i' கவN காP இய<க. 72 ம0ணவO" E0ணவO" மr5தP அைம3 அO ேமhயாH அழrH ஆயy? கைம உ@ மன6YனாP கOத வZதy? சைம3 உற அ(ZYல". இைமயவ$<D எலா". தOம" ஆYய நாைல:" அைனயன.rtf 2008. இj பர" 7ைட6தவ$ எ\7" இHப6ைத. எPைல இP >ல¡G. ெவ4|n MP• `<D உ'ற7.21. ஒ'ைற ஆx< கY$6 ேத¢G ஒjபேத. `ரE நாHD. நE=" நாH மைறn ெசPவ$க4 வ‚67ற. தHைனேய ஒjபைன.04. வ2ர6YH உ'ற தFட7. 17:22 இHனண" ஒ|$தர. ஒjபைன உைர<க ஒ0›—? 68 இராமH ேதNP ஏ( வO" காFM பP பYனா2ர" பa3". தHைனேய அைனய7 ஓ$ }ல" தாBrனாH பHனக மR Eள<D அழ=" பாய=4 அHனவ$ தவ6YனாP அனZதP ABrனாH.Kamba Rámájana (1Bála). Dh Mைல6 த"ttH ~ட. 70 eP வO" தைகயன. •h<D" qHைமய. 69 iH Yர4 அnச7. த<க7 ஆDக Page 217 of 231 . a'@ உ@ நவ மR aடO" y'ற6த7. ஒO பாலைம உண$ZதவH ப<க" ^0டேவ. 71 அைனய7 ஓ$ ேதNhP. Sல6ைத. ேத$ வZ7 ஏ(னாH. அjபைன. ஏrனாH. நPலவ$<D உதEனாH.

>ைறZத ேதவO". வா4 YBக4. பNZதன$. ேதNH UH Yைச Uைள6த7 அHனா4. இர0G ைக:". ^0ட3" b4ைள2' b4க!' என< bG<rHறாNேன. அர"ைபய$ Dழா6lG". ஏZY. Yர" ப2P அர<க$த" வO<க" ேத\3 இH@ >ர"tய7' என< bG. iH •a. 76 ம0டப" ேச$Z7 இராமH Uhவைர:" தZைதைய:" l‚7 அம$தP எ”சP இP உலக67 உ4ள எ( பைட அரச ெவ4ள" D”சர< Dழா6YH a'ற. ைபZ தா$ வரதT" எ\Y. ேதNைடn ெசH@ ேச$ZதாH. 17:22 சைம3 உற அ(ZYல". ைம Œ$ மா தவ$6 l‚7. Uைல இைட Ur5jப. •ள மைல2ைட உY<rHறா4oP. இO மOBD. 79 Page 218 of 231 . b'றவH இOZத ~ட". ெவ” Mன6 தTவலாT". அைல கடP tறZ7. >'rHறா$ 'உ4ளன யாைவ:" உதE. ஓ$ ெச" iH b"ப$.Kamba Rámájana (1Bála). த<க7 ஆDக இைமயவ$ ஆ2னா$ இBD உளாOேம! 73 'வர"` அ@" உலrைன வ•Z7.rtf 2008. மாG இOZத ேவைல. tHைன அவh2P yH(. ஆடP ேம2னா$. 78 ‘ைத ம0டப674 வZத காFM Mைல:ைட< கயP. அழrைனj பOrனா$ bV? ெதNZYல". ENZ7 ஒ|$ காa.04. YOநக$ மக|$ ெச\ைகேய! 75 வ4ளைல q<rய மக|$. 74 dNZதன$ மல$ மைழ. ம0டப" அதhP வZதா4. AY Eரத ெம\6 தாைத பாத" வணBr. 77 இரத" ஆ0G இxZத tHன$.21. பNZதன$ ஏZத. பரதT" இைளய }3". மா\3 இH(. €Mன$. a0ண" •Eன$. ேமh2H எ4ள அO" ^0 எலா" இNய. ேமO மாP வைர2P ேசO" ெச” aட$< கட34 எHன.

எH Eள"`ேகH? 81 இZYரH சM“G" எ\YனாH. மல$ அயH வா<rனாmடH அZதர" `DZதனH. நாகNP. SFwனH. ப0G உள மைற ெந( பரEn ெச\தனH. மண6 தEa ஏ(. 82 வMFடH YOமணn சடBைக6 7வBDதP AZத அOB கடP என. ஆ$வ67 இH 7ைண அHனU". ெமH மல$ b0G ெந\ dNZ7.rtf 2008. இH@ உைட67 அழD' எHறா$ அX. ைம அற ஏ\Zதன கலjைப…G இhYH எ\YனாH. இள” சZYர ¤•:" ைதயலா«G" வZதனH.அழD காணேவ. வMFடH. '7H@ இOB கOB கடP 7ைவjப6 yH(ய மHறP அ" }ைதயா4 மாைல •Fwய அH(T". 83 த0wல" EN6தனH. இOZத ந"tைய. >ைறZத ேவYய$. இவ4 ம•தO மண" பG YOைவ. lP ெந( வா\Zத நP ேவ4E<D. ஒH(ய oகU" …கU" ஒ6தா$. ம0டல" EYUைற வD67. ெம•தO" உண$EேனH. எHறாP. 84 ‘ைத:" இராமT" மண6 தEMP €'(O6தP மHற•H வZ7. வானவ$ எPலா" வான67 வOதP நH( வானவ$ எலா". 80 ஒ• கடP உலrhP. a'ற. 85 இராமT<Dn ‘ைதையn சனகH தாைர வா$67< bG6தP Page 219 of 231 . எ\Y இOZதா$. ெவH( ெநGZ தைக €ரT". உ"ப$. i•வ7 ம'@ இவ4 i'`. . எN D‚".Kamba Rámájana (1Bála).04. 17:22 YOமண மாFM காண. தOjைப சா6YனH. வா2னாP.21. y\Zத eP மா$tன$.

Œ வல" வOதP ெவ\ய கனPதைல €ரT". அOZதY கா›தP வல"bG Œைய வணBrன$. iல" iN ெச\வன ெச\ iO4 U'(. தாH நD நா4மல$. இj பா$. 17:22 இராமT<Dn ‘ைதையn சனகH தாைர வா$67< bG6தP }மகH UH சனகH. 89 இட" பG yளவkG. D|$ நP A$. தாமைர அHன தட< ைக2H. 87 வானவ$ ^ மைழ. அZ நா4. 91 Page 220 of 231 . ெந\ அைம ஆ3Y யாைவ:" ேந$Zேத. •H நD வாhH EளBrய7. தா$ Uw மHன$ வZதைன. வZ7.04.21. மட" பG MZைதய4. மHனவ$ iH ^. எH@ இைவ த"மாP. 88 இராமH ‘ைத2H ைகையj ப'(. '^மகm" iOm" என. உட"` உ2ைர6 lட$rHறைத ஒ6தா4.rtf 2008. 86 வா567 ஒ•:". மா@ tறjtH. ைதயP த|$< ைக தட< ைக tw6தாH. 90 அ"p pY67. அOB கல pHனா$ தZத பPலா0G இைச. ஈZதாH. மா தவ$ வா567 ஒ•…G UZYய சBக" UழBrன மாy. ஏைனய$ •3" இலBD ஒ| U6த". மல$ மாN:" அZதண$ ஆM. இைய ேவ4E lடBrய ெவB கனP •5 வO oYH. எY$ >Hற கலBகP இP க'tH அOZதY க0டா$. A எH மா மக4 தH¡G" மHTY' எHனா. ைம அ@ மZYர" U"ைம வழBகா.Kamba Rámájana (1Bála). இலBD ஒ| அ"p pY67.

மr5Zதா$. ஆய தH அHைன அw6 7ைண •w.Kamba Rámájana (1Bála). மBைகய$ ெவ4ள". ஆ$6தன சBக". கHh. 97 Page 221 of 231 . 92 பP வைக மBகல ஆரவார" ஆ$6தன ஆ$6தன ஆ$6தன ஆ$6தன ேபNக4. பP கைல. காணா. நாHமைற. 96 'எ0 இல }w iH. ெச\வன ெச\7.rtf 2008. ெப0RH அணBD அைனயா4 ெப@க!' எHறா$. 'அ" கணT<D உNயா$ உள$ ஆவா$ ெப0க4 இhj tற$ யா$ உள$?' எHறா$. 17:22 இராமH ‘ைத…G தH மா|ைக `DதP ம'@ உள. அOZதY. 93 இராமT" ‘ைத:" தாய$ Sவைர:" வணBDதP ேககயH மா மக4 ேக5 rள$ பாத". மனBக4 க|jபா$. i'ˆw ைக< bG நP மைன `<காH.04. க0க4 க|jப. ஆ$6தன ேவைல.21. MZைத உவZதா$. வ0G இன". காNைக. U'(ய மா தவ$ தா4 Uைற •w. தா2T" அHiG தா5Z7 வணBr. ஆ$6தன பPலா0G. b'றவைன< கழP D"tடVG". 94 மாpய$ மr5Z7 ‘ைத<Dj iH Uத•யன அ|6தP அHனU". எPைல இP }w வ0ண அOB கல". •ய ap6Yைர தா4 lழVG". 'நP மகT<D இவ4 நP அR' எHறா$. ஆ$6தன$ வாk$. உய$ காdG •a". க0 அகP நாG. 95 சBக வைள< D2ைல6 த†இ >Hறா$. அHனவ$ அ" iH மல$6 தா4 ெசHh `ைனZதா4.

Dச67வசj ேப$ ெந\Z >ைற ேவலவH.Kamba Rámájana (1Bála). வMFடH வD6தாH. ேவZதT". ெம4ள6 Page 222 of 231 . ைமZ >ைற க0Rய$. 101 தயரதH pYைல2P Mல நா4 தBr2O6தP ேவFG அவ$ ேவFடtH. வாH உைற Aரா$. 102 ஈZ7. 99 பரதH Uத•ய SவO<D" YOமண" >க5தP வ4ளP தன<D இைள…$க4 தம<D" எ4ளP இP b'றவH. ேவZதT". ேமPநா4 ~Fwய ‘$6Y bG6YலH அPலாP. 97 இராமH ‘ைத“G ப4| ேச$தP e' கடP அHனவ$ d' கடH q<r. கா$< கடP oP கOைண< கடP. மBகல அBr. அBக இO<rhP.21. ஆ2ர நாமn MBக" மண6 lxP ெச\த Yற6தாP. அZ நக$ ைவrனH. அள3 இPல7 ஓ$ இHப" •க$Zேத. ப0ைடj பா'கடP ஒjப7 ஓ$ ப4| அைணZதாH.04. 98 வMFடH மBகல அBr வள$6தP பBDh உ6தர" ஆன பக'o7. ெம\Z >ைற Sவைர SவO" ேவFடா$. மாP கடP iBD" மன6தவŽG".rtf 2008. 100 b\Z >ைற தாரH. மBைகய$ ேந$Zதா$. ஆ\Z7 உண$ ேக4E அOZ தவXG". 17:22 ெப0RH அணBD அைனயா4 ெப@க!' எHறா$. ஈFwய ெம\j iO4 உ4ளன எPலா" ேவFடவ$ ேவFடைவ ேவ0டள3 ஈZதாH. 'எ"t அ|6த அ4ளP மல$6 YO அHனவ$ த"ைம< b4m"' என6 தமXG D(6தாH.

'அR மா நக$ ெசலேவ.21. பரaராமj படல" Eaவாp6YரH ஆM ~(.rtf 2008. அOF சனகH UH தZத தவ67 உ@ Š\Dழலா4 7H@" மண" உ'ற7 dP•Gவா". >Hற ேப$ இO|ைன A<r.04. oனாH வட Yைசவா\. உய$ iH மாP வைர `<காH. 21-1 எH@". A4 ெந( ெசH@ •ளா< D( ேசரn ேச$6YG தH YO நாம6ைத6 தாT" சா6Yேய. தNயா7. ம'@ அH@ அBD அைவ >'க. 1 தயரதH ேசைனn a'றUடH அ…6Y<Dj பயணமாதP அj oYhP Uw மHனவH. 48-1 24. இjo7. ஆனா மைற ெந( ஆMக4 Uh }MகH அO|. 17:22 ேவZதT". Page 223 of 231 . எ‚Zத >லா வO" ஈரU". ெச\த7 உைரjபா": 103 pைகj பாடPக4 எNகாP aட$ ஏக. அZ நக$ ைவrனH. யாைவ:". தh67 உைறவா4. நாHUகH UதP யாO". 18-1 கYரவH எழVG". }ல" `ைனதைல UயP3'றா$. நானா Eத" உ@ oகU" •க$rHற அZ நா4வா\. வட மைல<Dn ெசP=தP தாH ஆவ7 ஓ$ வைகேய நh சனகH தO தய=". ேமP உலrT" இPலாj `7ைம2H உ@.Kamba Rámájana (1Bála). 2-1 எH@. ந" அhக"தைன எ‚க!' எH@ இh7 இைசயா. ெம4ள6 ேத\Zதன நா4 Mல. ஐயH மன6lG" எ0RனH. உள" cZ7. மா ம2P சானrதH YOேமh2H •7 MனZ7 aட. கw நக$ இட" எBD" மY Uக மடவாO" ைமZதO" UY…O" EY `N ெசயP o=".

தH ஏ$ `ைர தO த"tய$ த‚En ெசல. உரuH. நடவாH. மOம<கm". நh தH கழP த‚வ. வ2H Š\6Yட. வானக" இO4 v(ட.21. 4 பறைவக4 அபசDனமா\n ெசPவ7 க0G. ைகj oதக" >க$ காவல$ D‚ வZ7. உO" அY$rHற7 ஒ$ ŠxயாH. இh7 ஏ(னH. தயரதH தயBr >'றP ஏD" அளைவ2H வZதன.Kamba Rámájana (1Bála). அ7 நHறா\EG"' எHறாH. 'இHேற வO" இைட¬@. மாக" மR அR ேத¢G >HறாH. நய"' எHன. ந" அhக"தைன எ‚க!' எH@ இh7 இைசயா. வலU" ம2P. 7 Page 224 of 231 . iHhH மைல வOrHற7 oPவாH. DHேற `ைர yளாH எY$. 5 மHனH >p6Yகைன Eனாவ. ம‚ உைடயாH. உHT" aழP ExயாH. நHறா\EG"' எனP >Hேற. மH ம<கm". வHைம< கடP `க. உ2$ tN3 எHப7 ஒ$ 7யNH. அவH. 6 பரaராமன7 வOைக:". ஒj` ஓத அO ேத$•YhP. நGேவ. UZYய தைட ெச\வன. 'இைட இBD உள7 இைட¬@' என. மைழவா\ pHேன `ைர இைடயா«G" இh7 ஏrனH €ரH. 'நHš? ப‚7 உளy? நG உைர A. ஒ|யா\ pHT"பw `ைட €Mய சைடயாH. ெந( உண$வாH. அயP ம<கm". அனP காPவாH. 2 தH ம<கm". ெந( வZதாH. 3 இராமH த"tயXG ெசHற காFM UHேன ெநG Uw மHனவH Uைற2P ெசல. அ7 க0G தயரதH –$த=" எHT" அளEhP. அw க7வ. நாக" அனH. ஒO >ைனவாளைன அைழயா. pYைல நH மா நக$ உைறவா$ மன" நh tH ெசல. உ\jப7 ஓ$ வx `<கனH மறuH. 'இைட¬@ இHேற வZ7. 17:22 இjo7. இடU" காக" Uத•ய.04. க0டாH. pYைல6 lP ம<க4 த" மன" உ<D.rtf 2008. `4|H D( ேத$வாH.

lG வw வா\ ம‚ உைடயாH. இOப6lO பwகாP.04. உய$ Yைச யாைனக4 தளர. ேதNHpைச மைல •5 வO கYO" Yைச YNய. அயP ெவ0 மY y'ற. உ2$ உ'ற7 ஓ$ மர" ஆ" என. சைமயj ெபN7 உைடயாH. ஓ$ ஆ2ர" உய$y4 வ2ரj பைண 7Rய. 17:22 க"t67. ஆகாயU". ெந( த4m'@. Page 225 of 231 . கடP ச•யா ெவ"t6 YNதர. எN. தh உைம ேக4வைன ஒjபாH. aG கனP ஒjப7 ஓ$ MனU".21. `க U‚r6 தh DைடவாH. 8 'E0 v‚ற எHš? பw ேமPv5 உற எHš? எ0 v(ய உ2$ யாைவ:" யமH வா\ இட எHš?`0 v(ய DOYj `னP ixrHறன `ைரய< க0 v(ய கனலாH Uh3 . அx:" ஊx< கைட UwEP. Mைமய< rN உOவ. உ2$ கவரா. உலD உைலய. ANHpைச வடைவ< கனP ெநG வாH உற UGr. அ2P Uக வா|க4 ெதNவாH. ைம2H உய$ மைல e(ய ம‚ வாளவH வZதாH. உய$ பறைவ<D இh7 ஆ@ ஆ" வைக. >ல". அைல எ( A$ உ@ கல" ஒ67. 11 அ2$ 7'(ய கடP மா >ல" அைடய. ஆxj `னP. 9 oNHpைச எ‚rHற7 ஓ$ ம‚EH Mைக `ைகய. பாNHpைச வOrHற7 ஓ$ பw ெவ” aட$ படர. இp5 கடP ஒ67 அைல எ(:" DOYj `னP அதhP. 10 பாxj `ய" உய$ Y<rைட அைடயj `ைட படர.யா7?' எH@ அயP கOத. த"t67. அடP மற மHனவ$ YலகH. இைட தளO" அைமய67. •xn சைடUw E0 lட. ‘றா.rtf 2008. வானவ$ ெவO3'@ இNதர. >ல மHனவ$ DலU" கO அ'(ட. தh படO" ெச2$ a'(ய பைடயாH. தh வw வா|க4 ெதNவாH. காP. ஓ$ ெச" iH Mைல ெத(யா.Kamba Rámájana (1Bála). 12 >Oப$<D ஒO பx ப'(ட. 14 ைசய" `க >p$ அ< கடP த‚3"பw சைமவாH. ம‚வா4 bG கைள கFG. 13 கைம ஒjப7 ஓ$ தவU".

18 தயரதH பரaராமhட" அபய" ேவ0GதP அவH அHன7 பகO" அளைவ2H. பரaராமH ேபaதP அைரசH. ெச'@ ஓwய Yர4 y4 உ@ Yன3" M(7 உைடேயH. ஐயHதைன அNYH தO" அரசH அ7 க0டாH.கனP உp‚" ஒ| வா\ ம‚ உைடயா\! . "ஆX?" எT" அளEP. ெசHறாH. 19 'E|வா$ E|வ7. Mன" தRயா7. இவH அய$rHறன உளu? . வ•யா$ வ• எH ஆDவ7?' எHறாH. rள$ `Oவ" கைட ெநNய.21. உரuH. உன7 அபய". 16 தயரதH இைட வZ7 வணBக. 15 எYேர வZத பரaராமைன. அயH. இh. 17:22 ைம2H உய$ மைல e(ய ம‚ வாளவH வZதாH. 'யா$?' என இராமH Eனா3தP iBD" பைட இNய. M@ மாhட$ iOŽ? இவT". €ரன7 எY$ >H@.rtf 2008. மHனவH அய$வாH.Kamba Rámájana (1Bála). அவhைட வZ7. கைர ெசH(லH அைனயாH. ம'@ ஓ$ iO4 இைல.04. 20 Page 226 of 231 . கw7 உO" ஏ@ என Eைடயா. அN:" அல$. இைவ ŠxவாH: 17 'உH y4 வ• அ(ய இBD வZேதH' என இராமைன q<r பரaராமH ŠxதP 'இ'@ ஓwய Mைல2H Yற" அ(ெவH. ŒEைன EைழவாOைழ அHš? க|யாP. இBD இ7 எH வர3' எHறனH. இh' எHறாH. UைரMH DரP பட. என7 உ2O". ெநG UwEH கனP காPவாH. யாH உH iH y4 வ• >ைல –தைன `NவாH நைச உைடேயH. ஒO Uhவ'D அO4`Nவா\! MவT". MBக" என உய$ ேத$ வO DமரH எY$. '`வன" U‚வ7" ெவH@. எ|யாNைட. 'ெவ\யH வர >ப" எHைனbP?' என ெவ\7@" ேவைல. Eைர ெச\ Uw பwேமP உற அw ேமP உற Eழ3". ெவB க0 i( Mதற. இh7 ஆராதைன `NவாH. அ" க0 அரசH ைமZதT".iர உNயாNைட அPலாP.

'ஆன(")Uைட உைம அ0ணைல அZ நா4 உ@ MைலதாH ஊன" உள7. >ல6yG உய$ கY$ வாH உற ெநwயா\! உன7 அwேயH. 'A வPைலேயP. தயரதH 7Hப6YP ஆ5தP எHனா அw E‚வாைன:" இகழா. 21 'அறH >Hறவ$ இக‚"பw. iH ஆ$ கைல அRவாH எY$ `DவாH >ைல உணரா. யாைவ:" ஏலாதன. எH மகH. அைனயாH உ2$ த`ேமP. பh வா$ கடP `ைட •5 பw நரபாலைர அOளா. உல6yG எY$ yளா\! என7 உறuG. உலD ஏைழ:" உைடயா\! இ7 தEரா\. இ7 Dைற b0டெனH' எHறாH. உைலயா வO கா$ தவ5 வட ேமOEH வ• சாPவன. அவனாP அைமவனதா" இO கா$Uக" உள. அதH ெம\Zெந( ேக4!' எH@ உைர`NவாH: 25 'ஒO காP வO கY$ ஆ" என ஒ| காPவன. Dல6yG அற UwேயP.rtf 2008. UhrHற7 Uைற…?' என ŠxவாH.Kamba Rámájana (1Bála). உய$ `க5 ஒH@வ7 அHš. வ•யா$ வ• எH ஆDவ7?' எHறாH. ைவய" அOகா Eைன `NவாH உளH. தாH அZ >ைல உ@வாH உ@ Eைன உ0ட7 தEராH. 17:22 எ|யாNைட.21. >ைல –$3றP மYயாH. ேமPநா4: 26 'ஒH(ைன உைமயா4 ேக4வH உவZதனH. ெவZ 7ய$ உ'றாH. தHனாP ஒO ெசயP இHைமைய >ைனயா. உய$ வ• எH? அ7 ஓ$ அ(EH தD ெசயV? அறH >HறதH >ைல >H@. உ2$ உDேவH. எH EPைல வைள' எH@ €ர" ேபaதP மான" மR Uw மHனவH. நGEH தைல `ணரா6 YறH >H@. 24 பரaராமH தH ைக EP•H ெபOைம ~(. ம'ைற ஒHைற Page 227 of 231 . உ2$ தளரா. Uh3 ஆ(ைன. எN Exயா. 20 'நh மாதவ" உைடயா\! "இ7 tw A" என நPD" தh நாயக".04. மறH எHப7? மறu\! இ7 வ• எHப7 வ•…! 22 'சல6yG இைய3 இலH. pHனாP அய$3@" வா4 அர3 என. 23 பரaராமH இராமH எY$ ெசPல< க0G.

ஓ$ அO வைர இOZேதH. எH@ இ7 உண$Zத E0£$. Yைசக4 ேபர. ஈFwய தவ6YH p<க இNMக'D ஈZ7 oனாH. மானவ! ம'@" ேகளா\: வxj பைக உைடயH •"பாP. ஆ0ைட. 32 'S-எ‚ Uைறைம.04. ம'ைற ஒHைற >H@ உலD அளZத ேநp ெநwய மாP ெந(2H b0டாH. பாNP Uw:ைட ேவZைத எPலா". 33 'உலD எலா" Uhவ'D ஈZேதH. எZைத<D ஆவன கடHக4 ேந$ZேதH. அZ நா4. 30 இNMகH எZைத<D ஈய. 27 '"‘N7 ேதவ$தBக4 MZதைன" எHப7 உHh. 29 '•FG" o$ lடBD" ேவைல.21. UH ஓ$ தானவH அைனய மHனH bPல. இர0G EP=" ஏ'(ன$. Page 228 of 231 . ெவB கனP iBக. ெசO மைலrHற o5YP. ெவ'( காFwய கNய மா=". "‘'ற" A<rனாH" எHன. YN`ர" எN6த ேதவH. யாH ச•67 மHk. ைமZத! DNMPக4 >HkG ஒjபா$ இPைல. 31 ஊன EP இ@6த Š\"ைப q<Dவ7 ஊ<க" அHறாP. >H¡G. 17:22 'ஒH(ைன உைமயா4 ேக4வH உவZதனH. கா$Uக"தHைன.rtf 2008. SN ெவ” Mைல ேமP இFG. 28 இOவO". A c\YH வாBDY ஆ2H. ெந'(2P க0ணH. இையவ7 ஓ$ Eனய"தHனாP யாNT" உய$Zத Sல67 ஒOவ$ ஆ" இOவ$ த"ைம.Kamba Rámájana (1Bála). ேவN அ" கமல6yT". அO” Mன" அட<r >HேறH. Uைற2H. பாNP. வP EP AFwனH ேதவ$}H ைக. இHன" `கPவ7 ேகFw' எHறாH. ேவ$ அற< கைளகFG. E0ணவ$ Eல<க. யாH D(6த oO" `NrெலH. எZைத:" என<D6 தZத வNMைல இ7. வN Mைல இ'ற7 ஆக. உலக" ஏ‚" ெவOவர. Š\ அம$ SFw EFடாH. ேவ3 எ‚ ம‚EH வாயாP. Mைலைய A இ@6த ஓைச ெசE உற. அHனா$ • எ‚ DOY ெவ4ள6 7ைற2ைட. "இர0wT" வHைம எ\7" ெவH(ய7 யாவ7?" எH@ EN”சைன Eனவ. ‘( வZேதH. ேமHேமP. அலD இP மா தவBக4 ெச\7. உ@ பைக ஒG<rj oZேதH. ம'றவH UhZ7 மHk. ஈன" இP எZைத.

38 'எ\த அ"` இைட ப‚7 எ\YடாமP. ymற வாBr. A இBD யாவ$<D" ஆY.04. ‘( வZேதH. 17:22 Mைலைய A இ@6த ஓைச ெசE உற. ெவ0 மYj பாYயாH tw6த EP ப'றj o7—? 37 'iHTைட வைன கழP iல" b4 தா|னா\! pHTைட ேநpயH ஆதP ெம\"ைமயாP. அ"` இ7 tைழjப7 அHறாP. தTைவ!' எHறாH. அவH ைம அ@ தவ" எலா" வாN. எH ெச\ தவ" யாைவ:" Mைத<கேவ!' என.21. 'இத'D இல<D யா7?' என இராமH பரaராமhட" ேகFடP எHறனH எHன. dP=": 35 '^தல67 அரைச எPலா" iH@E6தைன. உH உர67<D ஈG அHறாP. யா7 இத'D இல<க" ஆவ7? இய"`Y EைரEH!' எHறாH. bG6தனH. 34 EPைல வாBr வைள67. €ரH b0G. •0டேத.Kamba Rámájana (1Bála). Eைட ெப'@n ெசP=தP 'எ0Rய iO4 எலா" இh7 U'@க! ம0Rய மR >ற வ0ண! வ0 7ழா\< Page 229 of 231 . ேவத E67 ஆய ேமVH ைமZதH A. 36 பரaராமH இராமைனj `க5Z7. அ6 7H@ இO” சைட…H அ”ச. மைலDெவH. தH தவ6ைத அ"`<D இல<D ஆ<DதP 'AYயா\! UhZYேடP. 'நாரணH வ•2H ஆ0ட ெவH( EP தOக!' எHன. எH உள7 உலrT<D இG<க0? யாH தZத உHTைட EP=". யாH அ(ZதெனH.rtf 2008. ஆத•H bPலP ஆகா7. வPைலஆrH. நH@ ஒ|$ Uக6தH ஆr. 39 பரaராமH வா56Y. அலBகP ேநpயா\! ேவYயா இ@வேத அH(. ைக அவ0 ெநr5த=". வாBDY. >Hற இராமT" U@வP எ\Y. Eரத" ^0டா\. கைண:" ெசH@. எHறா=".

இைட D|jப அOZ 7ய$< கட' }G க0டவH.Kamba Rámájana (1Bála). 41 தயரதH மr5Z7.21. l‚7. ஓ$ வைசைய நPrய ஒOவைன6 த‚E>H@. பாராFGதP ெவ|jபG" உண$EனH. தH உ2$ உைலZ7.உண$3 ஒxZ7. தH அOE அ" க0 எT" கலச" ஆFwனாH. இராமைன உnM —Z7. M@ைம2P `NZத. ஆ0 lxP. க|j` எT" கைர இலா< கட=4 ஆ5ZதனH. UH` `<D. உnM —Z7. அj பரaராமH ைக வN Mைல வாBr. அமலH. E‚ம" ABrட.rtf 2008. த|$j` உ@ மத கN6 தாைனயாH. அ…6Y ேச$தP ^ மைழ ixZதன$ `DZத ேதவO4 வாம ேவP வOணைன. இ"ைம:" ம@ைம:" ஈ:"' எHறனH. இxZத வாH 7ய$< கடP கைர >H@ ஏ'(னாH. 'ேசp67 ைவ' எH@. 44 ேதவ$க4 மல$ மைழ ixய இராமH வOணhட". அவர7 7யைரj o<DதP அxZ7. உOD தாைதைய. 17:22 ம0Rய மR >ற வ0ண! வ0 7ழா\< க0Rய! யாவ$<D" கைளக0 ஆrய `0Rய! Eைட' என6 l‚7 o2னாH. அவH oனtH. 45 தயரதH பரதைன< ேககய நாFw'D அTj`தP Page 230 of 231 . ixZத ேப$ அHtனாP. பரaராமhH EPைல< bG67. நாம A$ அ…6Y மா நகர" ந0RனாH. U"ைம2H உலrனாP Uw<கP ஆவy? ெம\"ைம இn M@வேன. ஐ . Eைன ெச\y$கm<D. 43 'i\"ைம இP. தH ேசைன ஆ$67 எழ. 'மான ெவ” Mைல ேசp' எH@ உதE.04. 40 இராமH தZைதைய6 l‚7. 42 பN3 அ@ MZைத.

ம0›@ Uரa இன" வயBD தாைனயாH. 47 இராமைன வணBrj பரதH ேககய நாFw'Dj `றjபGதP ஏவ=". 48 ச67O<கkG பரதH ஏ‚ நா|P ேககய நாG ெசH@ ேச$தP உைள EN `ரE6 ேத$ உதயM67 எT" வைள UரP தாைனயாH மOBD oதj o\. ^0 இயP Š\"tனா\! oY' எHறனH. 49 ஆனவH oனtH. அj பரதைன q<r. இைளயவH தH¡G". இைற”Mj o\. 14-1 Page 231 of 231 .Kamba Rámájana (1Bála). ஆதலாP.21. ந|$ `னP ேககய நாG ந0RனாH. வானவ$ ெச\த மா தவ" உ0G ஆதலாP. இராமH ேசவwj ^Eைனn ெசHh2P `ைனZ7. 17:22 ந0Rன$.04. ஐய! >' காRய Eைழவ7 ஓ$ கO6தH. அ2P ெத'(ய அதனாP Uய='றவ$ >Oப<Dல" S-ஏ5 Uைற Uw6தாH. இHப67 ைவD" நா|ைட. ேமP >க5 iO4 இh Eள"`வா" அX. ஓவP இP உ2$ tNZ7 உடP ெசHெறHனேவ. ேகR2P வைள UரP ேககய" `க.rtf 2008. அரச$ }மகH ஊன" இP ேப$ அரa உ\<D" நா|ைட. எ0ண அOZ தைகய7 ஓ$ iO4 இய"`வாH: 46 'ஆைண2H >ன7 Sதாைத. ஏ‚ நா|ைட. ஆ0தைக. அ0ணP. o2னாH ஆE அBD அவH அல7 இPைல ஆதலாH. 50 pைகj பாடPக4 க2ைல< rNதைன Swய அH('rN கZதH அ2ைலj `க Eட$EFட7 oP ஏ5 வxயாகn ச2ல6 7ைளபட எ\தைன.

காF" கடV" கட=8. பட$ PனA பIம யாைனயா9. பல _தK ேக6lR". ஊF" உHI" உண$5"JK. இ<=8. வர"> இக=த மா ?த129 ைவA> எCD". உலD அp18. 2 தயரத9 அைமdச$கைள வIl1தK ச=2ர'D உவைம ெச e தரள ெவ3Dைட அ=தர1தள5" :9. கவbH9 க'ைற `'. _hவI" உணI". 21:55 க"ப$ இய'(ய இராமாவதார" (க"பராமாயண") அ012யா கா3ட" கட56 வா718 வா9:9. 5 Page 1 of 124 . ேதவI". பயF". சல" _தK அ. ஏlனா9. _h வ=8 எe2னா9. நல" _தK நgHF" நT5 wWDவா$. அpWD" ஆைணயா9. _ர`இன" மைழH9 ஆ$A>ற. இைம0$ இTWக3 X$1த கழK ேவ=த9.21. ’வIக’ எ9. எ3^. 1. க3^.ற. ப3^. ேதவ$க6 tவb9 நாKவ$ ஆ". ’:IபI". 0n9 எe2ய சWகர1தவ9 என1 தqய9 ஆHனா9. பbl9 mWnனா9. c7dPH9 இIWைக எe2னா9. இ=2ர'D இைமயவ$ DIைவ ஏe=த. 1 தயரத9 யாவைரR" Jகd fKg தh12I1தK >Wகi9. jI இK `'ற_". கைலH9 DAைபR". ஒWக :9. ம=2ரA படல" தயரத9 ம=2ரா[ச ைன ம3டப" அைடதK ம3^. த9 ம=2ரW nழவைர. QK 8ற=8.Kamba Rámájana (2Ayódhya). அI= தIம" தாCnனா$.rtf 2008. 4 அைமdச$க6 மா3> Dல" _தK v9ைமR".18. எe2னா$.04. உ6L" >ற18" உள9 எ9பOF" P(ய Q1தாR" STைம இைழAப. 3 வPsடh9 வIைக ? வI jல9 கழK jI இK ம9னவ9 காவg9 ஆைணெச e கட56 ஆ" என. ெபய$க’ என. பWக_".

இவ$WD உண$5 எ9. ேமலவ$. {ல_". அவ$ _க" மரi9 wWnனா9. ேமKவ=8 உ. 6 கால_" இடF" ஏ'ற கIlR" ெதb=8 க'ற xK உற wWn.2 ஒ9. அI= தIம" தாCnனா$. நாயக'D எKைல இK மI18வ9 இயKi9 எ3^வா$. 11 தயரத9 த9 மனW கI1ைத ெவpHTதK அ9னவ$. ஒIைமேய ~<R" mரா$. ஏ'ற fK 8ைற அ( ெபIைமயா9 அIL" c•னா$. உைரWD" |ர$. ம9னF".21. 9 அைமdச$க6 வIைக அ.jI6 உணI" Qளா$. >க7WD ேவ3T" ெச eைகR". iறAi9 ேம9ைமA ெபbயவ$. கவbமா அைனய mரா$. எ9 உண$5 அைனய m$ இh8 ேகs•ராK! 12 ’ெவeயவ9 Dல _தK ேவ=த$. தாCnேன9. 21:55 சல" _தK அ." ெப'(ய$.04.வன உ'ற ெப'(H9. மான" wWn9. இைறHைட வர9_ ைற ஏ(. ஐ-இர3T ஆHர18 ஆ.ப2னாHர$ எhF". ஒKைல வ=8 உ.2HK ஒ9. ைவய" எ9 >ய12ைட. அI6 அைம=8 இI=த ஆ3ைடHK.Kamba Rámájana (2Ayódhya).18. 13 Page 2 of 124 . ம'. ெச eைகH9 ஒI _ ைற 2ற"பK இ9(ேய. ெவ"ைமைய1 தாCn. vKைல நKlைன என உத5" c7dPயா$. ெபறK அI€ c7dPய$. உள8. 10 அைமdச$க6 வPsடைனR" ம9னைரR" வணCDதK _ ைறைமH9 எe2ன$ _=2. அ=த" இK அ(வைன வணCn. m2 lடா8:9. ெதbR" கால" _"ைமR" உணர வKலா$. 7 த"_H$WD இ. உ9னலா".2 எ3ணா$. 5 உ'ற8 S3T. தைலமக9 ெவD3ட J8". ெதeவ" yh18. ெதb=8S3T. அbய xV" க'றவ$. 2Il9 ெபsiன$.ம( 2ைரW கடK என வ=8 `'(னா$. ’உ9hய அI" ெபறK உ.. மா'றK ஆ'. ெச "ைமH9 2ற"பK ெச Kலா1 }'ற1தா$.2 யா5" தைலவ'DA பயWD" mரா$. அ8 lைனH9 வ=த8 ஆHF". ஆ3தைகWD உ. அற" Dz1த ேம[$. பாKவI" உ. 8 நKல5" Xய5" நா•.rtf 2008. yCக6 மாsPயாK. த" அரைச W ைகv•8.

|T ந3zனா$. wWDேக9. நைவH9 mCnனா$ த" DலA >தKவேர தரz தாCகA Je.ேள'D. iறl எ9F" இˆ இI€ Pைற கட1தg9 இhய8 யாவ}? 21 ’இhய8 JV" இˆ அரைச எ3^‡ 8h வI >ல9 என1 vட$=8 }'கலா நh வI" ெபI"பைக நைவH9 mCnஅ1 தh அரசாsPHK தா•" உ6ளேம? 22 ’உ"ைமயா9 உைடைமH9 உலக" யாைவR" ெச "ைமH9 ஓ"iநK லற_" ெச eதென9. வI" ெபI€ Pைற உள எh9. ம9FH$WD உ. 15 ’ந"DலW Dரவ$க6. 14 lI"iய tAெபF" |T க3டயா9 இI"iயK அன=தF". ெவC DலA >ல9 ெகட.வ8" ெச eய எ3zேன9.வ$. இைச =த யாைனR" ெபI"ெபய$W nbகL" ெபயர. எ9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 19 ’இறAெபF" ெமe"ைமைய இ"ைம யாவ$WD" மறAெபF" அதh9ேமK ேகT ம'. தாCnய அI"jைற இhdP(8 ஆ'ற ஆ'றேல9. எCD உலA>. த6ளI" பைகெயலா" தl$18 :9றயா9 க6ளbK கர=8ைற காம" ஆ2யா" உ6Lைற பைகஞIWD ஒ8Cn வா7ெவ„? 17 ’ப€Pெம9 தpர•A பாைவ QKSள ெவ€Pன18 அ5ண1ேத$ ப18" ெவ9.rtf 2008.எ3z. நKgைச நடாயm$ Page 3 of 124 . எ9FH$WD உ. எ€சgK மனெமF" இ•ைத ஏ(ய அ€`ேத$ ெவKV" ஈ8 அIைம ஆவ}? 18 ’ஒs•ய பைகஞ$வ=8 உI1த Jb ைடA பsடவ$ அKலேரK பர" ஞான"Je1 ெதsடவ$ அKலேரK ெச Kவ" ஈ3T’ என lsடவ$ அKலேரK யாவ$ |Tளா$. இ"ைமH9 உதl.04.21. மா:ல" த9ைன இ1 தைகதர தIம" ைகதர.3† ? 8றAெபF" ெதAபேம 8ைணெச e யாl•9 iறAெபF" ெபICகடK iைழWக லாD‡? 20 ’அI€PறA> அைமவI" 8ற5" அˆவ<1 ெதb€` உற5 என qD" ெதp5" ஆe.வேத ெச e8 ைவnேன9. 16 ’ெவ6ளm$ உலnhK l3zK நாகbK. 21:55 ’க9hய$WD அைமவI" க'i9.

29 ’ஆதலாK. :லெனF" :ர"> நCைகR" PவA>. ம9னவ9 ib ெவF" l"_. 28 ’:வA>. மல$qைச d Pற=த ெச KlR" உவA>. இராமFWD அரைச நKn இA ேபைதைம1 தாeவI" iறAைப mWD.rtf 2008.04. 30 தயரத9 fKைலW ேகsட அைமdச$கp9 :ைல 2ர3ட }pன9 இAப•d ெச AபV" P=ைத >ர3T Œ2டA jCnய உவைகய$. Dைழ1}$ அ_8ைடW Qர" mWn. ெபI:ல வைரAi9 ம9F" ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல Page 4 of 124 .2 எ3zேன9. 26 ’"இற=2ல9 ெச IWகள18 இராம9 தாைத.2 i9ன$ இKெலனW கI2R". 21:55 இ"ைமH9 உதl.எh9 ெந•8 நாL3ட எdPைல yகIவ8 இ9ப" ஆவ}? 25 ’ைம=தைர இ9ைமH9 வர"iK கால_" Š=தென9 இராம9 எ9 wைவ mWDவா9 வ=தன9 இhயவ9 வI=தயா9 iைழ18 உe=தென9 Jவ}$ உ. ஆCேக ெவI3T. கணவைன உHb9 எe2ய தவAபய9 தா7Aப8 தIம" அ9ற‹." மாதவ" vடCDவா9 வன1ைத ந3^ேவ9 யா8y" கI18?’ என இைனய O(னா9. அற=தைல :ர"பtA பைட=த i9னI" 8ற=2ல9" எ9ப}$ fKV3 டானi9 iற=2ல9 எ9ப2K i(83 டாD‡? 27 ’ெபIமக9 எ9வH9 iறWகd { ைதயா" 2Iமக6 மணlைன ெதbயW க3டயா9 அIமக9 :ைறDண18 அவh மா8எF" ஒIமக6 மண_"க3T உவAப உ9hேன9. தா9. ேவ. அைழ1த X lட12ைன அI=தK ஆD‡? 24 ’கdைச ய" கடW கbW க•129க3 உறA idச_" கlைகR" ெபeR" இ9hழK :dசய" அ9. 31 அ9ன ராHF" அரசFWD.Kamba Rámájana (2Ayódhya). நKgைச நடாயm$ அ"ைமR" உத5த'D அைமய ேவ3TமாK. இர3T க9(FWD இரCD" ஓ$ ஆெவன இI=தா$. :ைலயாK.21. 23 ’இைழ1த vK lைனையR" கடWக எ3^தK தைழ1த ேப$ அILைட1 தவ129 ஆDேமK. அ8வல8 உ.

21. உண$=}eWD இhW கடவ தIம_" இ8. அ'ற"கா18 அpAபா$ இhய ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல. 39 ’மhத$.•$. நா~I jIphA >கKn9ற8 எவ„. யாவேர இராமைனA ெப'றா$? கIம_" இ8. அற129 t$12வ=8 அவதb1 தா9 எ9ப தKலாK? iற12 யாைவR" கா1தைவ i9Fற1 8ைடWD" 2ற18 tவI" 2I=2ட1 2I18". த'பய=8 எT1த உ9FH$Wெகன நKல9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இைச =தா$. அவைனேய உவAபா$. உHbF". கைலமக6. க'(லா தவI". 36 ’j9 உH$1த ? மட=ைதR" >lெயF" 2I5" "இ9FH$18ைண இவ9" என :ைனWn9ற இராம9 "த9 உH$WD" எ9ைக >Kg8. அரச! :'D உ. க'றவ$. >hத மாதவ" அKல8 ஒ9. க'. jI=8 ம9FH$WD உ. 40 வPsடh9 உைர ேகsT தயரத9 மn7=8ைர1தK ம'றவ9 f9ன வாசக" ேகsடV". |ர! :9Dல ைம=தைன ேவ2ய$ _த[$ யாI" "யா"ெச eத நKலறA பய9" என இIAபா$. 33 ’:Iப! :9Dல ம9னவ$ ேநqப3T உIs•A ெபIைம எe2ன$. மகைனA Page 5 of 124 . jI6 அ(H9. அைனய8 ஆதg9. உைனA ib=8 க3 இழ=2ல6 எனd ெச R". 21:55 ம9F" ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல எ9ன உ9hR". இK’ எனA >க9றா9. அ1 2ற[9.. ம9FH$Wெகலா" உர•e! 37 வார" எ9 இhA பக$வ8? ைவகV" அைனயா9 ேபbனாKவI" இைடŽ. தWகேத உைர1தைன. மல$மக6. கைலŽ$ ெப3zF" நKல6. 32 வPsட9 உைர இI=த ம=2ரW nழவ$த" எ3ண_" மக9பாK பb=த P=ைத அ" ம9னவ9 கI2ய பயF".04. ெபI">க7d சனn0 நKல6க3zF" நKல9. 38 ’ம3zF" நKல6. வ3ண ேமகைல :லமக6. வானவ$. நா9மைற 2ைச _க9 2Iமக9 ெச A>".rtf 2008. ெபய$n9ற பய1தாK. 35 ’>ற18. ம'. j85ற wWn1 ெதb=8.. m த=த கழ[9. ம'.தக•e! 34 ’>3zய=vட$ ேவ6lக6 யாைவR" >b=த அ3ணேல! இh அI=தவ" இய'ற5" அTWD".2R". l2ய8 வgHF". உ3^" mbF".

_ ைறயாK அரசனாWnAi9 அA>ற18 அT1த8 >bவாe!’ 46 தயரத9 இராமைன அைழ18வரW Oற `ம=2ர9 ெச KVதK எ9ற வாசக". மகைனA ெப'ற அ9(F"." பz12ல9 இI=தா9 _•8" எ3^. fKgைன. _hவ9 மா மல$A பாதCக6 _ ைறைமH9 இைற€P. 47 `ம=2ர9 இராமைன1 2IமைனHK க3T ெச e2 ெதbl1தK அலCகK ம9னைன. fKV". எ"ெபI மா9 அI6 அ9•. தhய9 நாhல" தாCnய8. யா}.. _hவ$WD". ’இhய fKgைன. ந"iைய நp _• cs• :9. அற129 ஊCDஇhW S•8எனK ஆவ8ஒ9. அவ'D இ8 தகா}? 42 ’எ=ைத! m உவ=8 இத"fல எCDல18 அரச$ அ=த" இK அI" ெபI">க7 அவhHK :.தK ப•2K மாதவ9. 44 ’"உற1தD" அர` இராம'D" எ9. ibயா வ3ண ெவ€PைலW DbPV" மICnh 2IAப Page 6 of 124 . க3க6m$ அI"ப. 2Iமக6 S•நைன" எ9றா9.21. "ந9. ெபbய}$ உவைகய9 ஆனா9. உவWn9ற மன1ைத1 "8ற12 m" எF" fK`T" :9Dல1 vK[$ மற1தK ெச enலா1 தIம1ைத மறAப8" வழWக9. உ6ள" _ரச" ஆ$Aப. :9ற8 ெச eவ8. இைறவ9. 43 அைமdச$கp9 கI1ைத `ம=2ர9 O. i€ஞக9 i•WD" அA ெபIlK இ'ற அ9(F". 21:55 ம'றவ9 f9ன வாசக" ேகsடV". அ•v•8 அவ9மன" அைனயா9. `ம=2ர9 இய"பV". எ(ம• வா6 அவ9 இ•Wக" உ'ற அ9(F". i9 ஒ9..04.Kamba Rámájana (2Ayódhya). தலCக6 யாைவR" ெப'றன9 ஆ" என1 தp$Aபா9 jலCS6 ேத’T" இராகவ9 2Iமைன >Wகா9.l _=8 ேவ6lR" _•181த" இIlைன _•1தா$ வ=த8 அˆவI6 எனWD" எ9. 48 ெப3z9 இ9ன_8 அ9னவ6 த9“T". 45 ’>ரைச மாWகb :Iப$WD". lலCகK மாpைக |2H9 lைர‘T ெச 9றா9. S3Tஅைண. lைரlhK mேய ெச 9.rtf 2008. 41 அைனய8 ஆnய உவைகய9. >ர18 உைற•$WD". உைரெச e8 மn7=தா9. உைரெச e ம=2ரW nழவ$WD". :9 _தKமzA >தKவைன." ம=2ரW nழவ$த" _க1தாK எ•2 ms•ய இCnத" இைறமக'D ஏ'க1 v•த ைகHன9. `ம=2ர9 _9h9.

ஓ$ S3டKJK அவ9.>6p y3 பh j•Aபன. lb=த ?5ள. vட$=த ெக3ைடR" உள. அ3ட$ நாயக9 வைர >ைர அகல186 அலCகK. நா—T". 50 இராம9 ேத$Œ8 ெச KVதK _ ைறH9 ~e"_nK என_ர` ஆ$12ட.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இW கடgைடW nழ•9.தK க3T. :ைறAேப$ அைண :ர=தன. அனCக9 கைண :ர=தன. எb=த ?5ள. பhW கைட _18இன" பைடAப. 56 இராம9 த"i0T தயரத9 இI=த இட1ைத அைடதK ஆய8. >3ட”கW க3 >ரவல9 jIWெகன எ•=8. மைழ _nK அைனய. சாளர12F" ?1தன. S• ெநT= ேத$qைச W S3டா9." |7வ.rtf 2008. வா6 அர1த ேவK வ3–T S3ைடக6 மயCக. ’எCக6 Dைற_•=த8’ எ9. எ6LைடA jb lரlன.04. "உ3T ஒ$ காbய". அழD அIநற5 என1த9 க3^" உ6ள_" வ3ெடனW கpA>றW க3டா9. 49 த=ைதH9 கsடைள ேகsT இராம9 ேத$ ஏ.21. 51 இராம9 ேதbK ெச KவைதW க3ட ெப3கp9 :ைல பைண :ர=தன. 21:55 வ3ண ெவ€PைலW DbPV" மICnh 2IAப அ3ணK ஆ3•I= தா9. மடவா$ இைறகழ9. பாsT ஒg :ர=தன. நா3 ஒg கறCnன. 55 வ6 உைற க<18 ஒp$வன வா6 :q$ ம2ய" த6Lறd `ம=8. இள _ ைல இைழ இைட yைழய. தாமைர மல$க6. -உள Pல இளm$. 53 ம3டல" தI ம2 ெக•. ’ஐய. ஆடவ$ எKலா" Page 7 of 124 . ŒFைட வாh9. இைமயவ$. அைனயா$. Dைழ•T :n7=த ஆளக12„T அரqய1 தல12F" அல$=த. iைண :ர=ெதனA பர=தன$. வIக!" என. அ(5 எF" ெபI" >னK. j9hைடA j2=த. ஆ$12டW D€Pையd c7=த நைற அலCகKவ3T ஆ$12ட1 ேத$qைச நட=தா9. 52 m6 எ•1 vட$ வாHgK. nைள பHK வ3–T" nட=த. எ•தI" தமhயW S"iK. பb=த ?5ள. v3ைட வாedPய$ :ைற•T". மைழ•T கைல உற1 தா7வ. உைர1தன9’ எனV". நாண_" ib=தா$. 54 சb=த ?5ள. சCகா$=2ட. அˆவ< :க7தர. ைகv•8.

தK ஆ3T. என :9. 65 Page 8 of 124 .04. க3 பh உD12ட. உள8’ என. எ9 கsTைர Q•. பzதV". த" த" மWகேள கட9_ ைற ெநT :ல" தாCக.Kamba Rámájana (2Ayódhya). lள">". தள$வ8 தக•? கIம" எ9வH9 ெச eH9. உe=8 JHன$. ˜ய த"iR". காதK jCnட. உவ=8. தIம" அ9ன :9 -த=த யா9.8ய$ mCn. 60 ’ஐய! சால5" அலPென9.ள பய12h9 :ர">வ8 யா}? 64 ’ஒI1தைலA பர18 ஒI1தைலA பCDl9 ஊ$2 எI129. ஈCD :9.rtf 2008. உதlட ேவ3T". அ9>ற wWn. :ைலHைன :ைலHட :ைன=தா9. அd `ம=2ர9 ேத$ேமK Je. ெமe1 2I இIWD" அலCகK மா$ைபR". வா6 உழவ9 பாத பCகய" பz=தன9. S3T அள=தா9. அக" Dp$ >ரவல9 இI=8<A >Wகா9. ஐ=vT ஆnய _A பைக மICD அற அக'(. :9ைன ேவ3•. இ9ன". 59 தயரத9 இராமhட" த9 உளW கI1ைதW O. 2Ilைன மI5" அI=2 உ3T. 61 ’"உbைம ைம=தைரA ெப. த9 மICD இ”இ. இட$ உழWD" வI1த" mCn.n9ற8. :9ைன ஈ9. 21:55 ஆய8. தாF". அI"ெபI tA>" ெமeய8 ஆய8. ’?3ட J$ ம• உைடயவ9 ெபI" >க7 D.க m=த }6 ஐய! :' பய=ெதT1த யா9. 58 ’நல" S6 ைம=தைன1 த•lன9’ எ9ப8 எ9? நpm$ :லCக6 தாCD..21. 57 தயரத9 இராமைன1 த•5தK மாதவ9 தைன வர9_ ைற வணCn. ஆடவ$ எKலா" தாைய _9hய க9. உH$ தp$Aப. எனWD. கh வாed { ைத S3கைன1 2I உைற மா$பக" ேச $1தா9. ஊ< :9. உ. Pைற 8ற=8. அb2h9 ெப'ேற9. இIைமR" ெபற'D" எ9ப8 ெபbயவ$ இய'ைக. யா9 இ=த அரPயK இT"ைபH9 :9றாK. lலCகK அ9ன 23 }ைளR". 63 ’_9ைன ஊ7lைனA பய12F". அˆ வர"> அ. lயK இடA ெபI" பர" lP1த veயK மா :லd `ைம உ. அˆவ< :க7தர. தன8 }6. எ3zF" உலவா$. அைனயா9. _'(ய ேவ6lA i9ைன எe2ய நல12F". 62 ’ைம=த! ந" Dல மரihK மz _• ேவ=த$. மா$>. இh யா9 உeயK ஆவ8 ஓ$ ெந( >க. எe2ட lைழவ8 ஒ9. இயKவரW Dைழ=8. ஐய! ஈ8 அIpடேவ3T".

Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’யா8 S'றவ9 ஏlய8 அ8 ெச யK அ9•. `=தர1 2ர6 }6 அைம=த ைம=தF". 69 இராம9 உட9பsடைத அ(=8 தயரத9 மn7=8. நK[e! ெச 9. உH$ உற1 த•l. P12ர நp$ _• கl1த'D. i9F". 21:55 அI=2 உ3T. அA பz தைல:9றா9. அைட=தா9. 68 தயரத9 கsடைளைய ஏ'. ேமK வானவ$WD அரசா" j9h9 வா$கழK >ர=தர9 Jgய$ அKல$. இராம9 _•c•W S6ள இைச தK தாைத அA பb` உைரெச ய.04. "அI=8ய$ ெபI"பர" அரச9 lைனH9 எ9வH9 ைவ1தன9" எனWSளK ேவ3டா >ைனR" மா_• >ைன=2=த நKலற" >ரWக :ைனயK ேவ3T" யா9 :9வH' ெப.21. மட=ைதய$. `I2 அ9ன த9 ம=2ரd `'ற_" `'ற. 70 இராம9 த9 அர3மைன அைடதK :வ=த அ=தண$ ெநT=தைக ம9னவ$ நகர18 உவ=த ைம=த$க6. இக7=2ல9. 67 ’அைனய8 ஆதg9.வ8ஈ8 எ9றா9. ஓைல JWDதK ெவ9( ேவ=தைர ’வIக’ என உவண" |'(I=த j9 2z=த }sT அI" ெபறK இலdPைன JWn. எனWD. உவ=தன9. த9 அர3மைன JதK DIPK P=ைதைய மனWS3ட S'ற ெவ3Dைடயா9. 72 வ=2I=த ம9ன$கpட" இராமFWD _•>ைனlWகW இIAபைத தயரத9 ெதbl1தK உbய மாதவ9 ஒ6pெத9.rtf 2008. lைர=}$ Page 9 of 124 . ஐய! ஈ8 அIpடேவ3T". 71 தயரத9 ம9ன$கLWD ெச e2 ெதblWDமா. த9 ெநTC QHK ெச 9. உண$=8". jI இK ேமI5" jI அIC QHK JeA >Wகா9. ேவ3Tவ வர9_ ைற அைமWக’ எனd ெச Aப. ’கட9 இ8’ எ9. 66 ’ம9ன$ வானவ$ அKல$. உைழஉைழ vடரd `ம=2ர9 தட= ேத$qைச .. மாதவ" vடCnw9> இைழ1தவ$ iறரா$ fKம றாமக9 ெப'றவ$ அI=8ய$ 8ற=தா$. தாமைரW க3ண9 காதK உ'(ல9. ’தI2 இˆ வர"’ எனd fg. ஆக நாL" ந"Dல நாயக9 நைறlb கமல1 தாp9 நKnய கCைகைய1 த=8த= ைதயைர Œ6lK இலா உலD ஏ'(னா9 ஒIமக9 ேமனா6. 65 ’ஆL" ந9ென(WD அைமவI" அைம2 இ9. ’ந9. m2 எ'D?’ என :ைன=8".

’ெச ˆl0e! :9 2Iமக'D1 ேதய1}$ அˆவவ$WD.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஒIவb9 ஒIவ$ த1தமWD உ'ற அரெச ன1 தைழWn9ற மன1த$. ஊ(ன உவைகைய ஒpWD" P=ைதயா9. உகைவH9 ~<=த}? உ6ள" wWn0? தக5 என :ைன=த8 எ1 த9ைமயாK?’ எ9றா9. lைர=}$ jIlK ேத$qைச அ=தண$ Dழா1vT" Jக’:Iப$! ேக3q9க6 இராம'D ெந(_ ைற ைமHனாK 2I5" ?qR" P=ைதHK Pற=தன’ எ9றா9. _=8. _ ைறHK :9(ல$. :ைறR" ெந€Pைட உவைக Je மH$ வ< :qர. ’அ1த! ந9. தக5".’ என. யா9 இ8 >கல. 73 தயரத9 O(யைதW ேகsட ம9ன$க6 மn78 த" கI1ைத ெதbl1தK இைறவ9 fKெலF" இ9 நற5 அI=2ன$ யாI". அ8 மன" S3ட S'றவ9." எˆவ" இK அ9iைன. இh8 ேக6’ எனா." ஓ$ அளைவ சாK வாeைம O(னா9. ஆக5" Page 10 of 124 . 77 ’மக9வH9 அ9iனாK மயCn. உவ=தன9. உத5" மாTய$ பா$ெக• பய9மர" ப•1த'.றA ?ெவ• ம•lனாK jI8 JWnய ேச வக9 ேச வக" ெச D1த ேச வக'D ஆவ இˆ5லக". இஃ8 அற9’ எ9றா$ அ‹. அˆவவ$ ஆ'ற ஆ'. 76 ம9ன$கp9 கI1ைத Œ3T" அ(ய தயரத9 lன5தK ேவ(லா ம9னI" lI"i.rtf 2008. _1த ெவ3Dைட ம9னைன _ ைற _ ைற v•தா$. மானவ! எைவR" :9 மக'D ைவகV" ஈனqK ெச Kவ" வ=8 இையக எ9னேவ. 78 இராமFWD _•csட இைய=தத'கான காரண1ைத ம9ன$க6 இய">தK இˆவைக உைரெச ய இI=த ேவ=8அைவ. m$ >க9ற இA j"மK வாசக". தIம_". நKலவ$A ேப^" ந9ைமR". 75 ’tெவ• _ ைறைம எ" DலCக6 _'. இ9ன8 O(னா$. மா. 21:55 உbய மாதவ9 ஒ6pெத9. அ9i„T அ(lAப8 ஆனா$.04. 80 ’ஊIz :ைறய5". 74 ஒ1த P=ைதய$ உவைகH9.21. உைறR" l3ணக" உட™T" எe2ன$ ஒ1தா$. த9ைமேச $ ஞான_". கpHைட t7n. 79 தான_".

ஈCD. XCn9பாK ெவ"ைமH9 ஒ•Wக129. wWD" ஈCD’ எ9றா9. ேம9ைம ேமlœ$. தIம129. ~e18 ெந€PைனA j<=த ேப$ உவைகய9. ’ைவயக18 அரசI" ம2 வKலாளI" ெவe2hK வIக’ என ேமHனா9 அ‹. ஒI வைர jI ம3டப" மICD JHனா9. இவ9 y" மக9. 21:55 பா$ெக• பய9மர" ப•1த'. ’க<=த8 ஓ$ இடbன9’ எனW கpWD" P=ைதய9. ஈ3T அவ'D அைனயவா. எ9மக9 எ9ப8எ9? ெந(H9. ெச யg9. 4-1 Page 11 of 124 . 84 தயரத9 _•csT lழாl'D நKல நா6 பா$1தK அரசைவ lT1தi9. [இˆ இI பாடKகL" _தK பாடg9 _9 படல129 8வWக12K உ6ளன] எe2ய _hவர9 இைணS6 தாமைர ெச eய ?C கழலவ9 ெச 9h ேச $=த i9. 82 ம9ன$க6 O(யைதW ேகsT தயரத9 மn7=8ைர1தK ~<=த8 ேகsடV".Kamba Rámájana (2Ayódhya).04. ைகயைட.rtf 2008. அ9iன அைவR"’ எ9றன$. எைனயவா.வா9: 83 தயரத9 இராமைன ம9ன$WD அைடWகல" எனK ’ெச "ைமH9. jCD காதல9. வ<=த க3›bன9.21. ம9ன9 O. >ைர த> நா•T j•8 wWDவா9 உைர ெதb கzதைர ஒICD S3T. ஆைண ம9னவ9. ஆக5" கா$ மைழ j<ய5" கழh பாeந2 வா$>னK ெபIக5" ம. 85 qைகA பாடKக6 ’ம9னேன! அவhைய மகFWD ஈ=8m ப9னI" தவ">b பIவ" ஈ8’ எனW க9ன tல12hK கழற வ=ெதன q9ெனனW கIைமJe ெவL1த }$மH$ XCD இைழ இராவண9 ெச eத Xைமதா9 ஆCSI நைரய8 ஆe அ^n' றா" எனA பாCnKவ=8 இTநைர ப•மW க3ணா• ஆCக2K க3டன9 அவh காவல9.Wn9றா$க6 யா$? 81 ’பைன அவா" ெநTCகரA பIம யாைனயாe! :ைனயவா" த9ைமைய :q$=த ம9FH$WD. அ9iன9 இராம9.

’ என. 76-7 ’ேப$ இைச ெப'றைன. 76-3 ’ேகT அகK ப•HைனW ெகT18. இh? {bய8 எ3zைன. S'றேவK கைன கழK DIWக6 O(னா$. ெநe தவ7 ேவgனாe! :'D" வாசக". நK நp$ ம2d ச ைட09 தாpK ?ைச H9 கCைகைய1 த=8." எe2ய எe8ப. இரsட$ O(னா$.1தவ'D அ9(?’ எ9." :9 >கŸT தIம" ஏ_ற. 66-1 ’நைறW Dழ' { ைதR". ஏlய ஆடக lKgWேக ஆக. 76-8 ஒ9(ய உவைகய$. 76-1 ’ஏ1த வ=8 உலD எலா" ஈ9ற ேவ=தைனA ?1தவ9 அKலேனK.1த மா qட. ம9FH$ ெப'ற தாe என அI6 iறWD" வாbைய. ெபறாத8 எ9. 2க•" யா3T எலா". இCD ஒIவ'D மண129பால‹க. 76-2 ’ெபIைமயாK உலnைனA i9F" _9F" :9.ைடW கட56 கால lK இ. ஞால நCைகR". ஒICD P=ைதய$ ெத9 தq7 ேச 3 உற வள$1த ெத9னI". ெச e தவ" ெபb8!’ எனd ேச ர$ O(னா$. lத$Aப$ O(னா$. Page 12 of 124 . ஈ3T ஒI கIம" ேவ. >hத ேவ6lையW கா1தவ9 உலnைனW கா1தK ந9.18". உ'றேதK உலnhK உ. 21:55 ஆL" நK ெந(WD அைமவI" அைமlன9 ஆn. ெச A>n9ற8 எ9? ஆbய! ந" D•WD அ2ப! mR" ஒ$ cbய9 ஆ"’ எனd žழ$ fKgனா$. 76-4 ’க'ற நா9மைறயவ$ க3ைண. ேகT இலா1 தாைடைக வgWD ஒI சர" அ9. 76-6 ’ைவய_" வான_" ம2R" ஞாH.21. த=ைதயைர Œ65 இK இ9 உலD ஏ'(ன9 ஒI மக9.04. ’எ9. இல8’ எனW கgCக$ O(னா$. உbைம0T ஓ">த'D உbைம ?3ட அ1 தIமேம தாCகgK தWக8.2 யா8?’ என. நாL" நK தவ" >b=8. ேமKநா6.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 76-5 ’வாe நh >ர=த மா மFl9 xK _ ைற1 தாe நh >ர=தைன.rtf 2008. தIம ேவgனாe! m நh >ர1தg9 ெந•8 கால" :9 ேச e நh >ரWக!’ என1 ெதVCக$ O(னா$. ேவ1தைவ lயA>ற. ம. பா$!’ எனா1 }T அl7 மல$ _•1 8IWக$ fKgன$.

மCைகய$ நாKவேர. 76-10 ’v• கழK ேவ=த! :9 vK Dல18•$ _• _தK இ<1தைக _ ைறைம ஆWn. ஈ3T எ• _nK வ3ணFWD அp1த இd ெச Kவ" l•q8. ?sT அl7 SCைகய$. இsT இைட உ'(ல$. 21:55 ’எ9." :9 >கŸT தIம" ஏ_ற.rtf 2008. பb=8 வா718" நK ேவ2ய$ தவA பய9 lைள=ததா"’ என.04. உbைம ைம=தைனA ?s•ைன ஆதg9. தவ129 த9ைமயாK. :9ற8 :ைல’ என :ைன=8 O(னா$. m3ட O=தல$. fKVவ8 ஓ$nல$. jI இK நK ெந( காs•ைன. 1 ஆTn9றன$. 2 மCைகயbட" மn75Wகான காரண1ைத Qச ைல lனா5தK க3ட மாதைரW காதg9 wWnனா6. 76-13 ’அள" பT Dைர கடK அக< ஏ• ைட வள" பT ெநT :ல ம9ன$ ம9னேன! உள" ப•=8 உH$ எலா" உவAப8 ஓ$ jI6 lள"iைன ெபb8!’ என lராட$ O(னா$. பா$1தவ$Wேக கர" cTn9றன$. ேச 2ய$ P=தைன ெதbயd ெச Aiனா$. ந9. 76-11 ’SCD அல$ ந. ப3 அைட5 இ9(ேய பாTn9றன$. ெபb8!’ என qேலdச$ O(னா$.Kamba Rámájana (2Ayódhya).’ எனW கCக$ O(ன$.21. S3டK வ3ணைன நKnய Qச ைல. மாT ெச 9றன$. அCகண9 அர` ெச eதIL" ஆH•9’ PCகள$-’இCD இ2K Pற=த8 இK’ எ9றா$. lைரW Qைத ‡gயாe! சCக m$ உலக186. ஈ3ட ஓ•ன$. . ம=தைர c7dPA படல" இராம9 _•cடAபTவைத Qச ைலHட" அ(lWக மCைகய$ நாKவ$ மn75ட9 ெச KVதK ஆ3ட அ=:ைல ஆக . 76-14 2. m6 கைல தாCகல$.அ(=தவ$ ?3ட காதல$. ’உ3T ேபIவ ைகAjI6 அ9ன8 Page 13 of 124 . 76-9 ’வா6 v<K உழவ! m உலைக ைவகV" ஊs•ைன அI6 அ_8. 76-12 ஆ2R" மF5" :9 அbய ைம=த'DA பா2R" ஆnல9.

21:55 ’உ3T ேபIவ ைகAjI6 அ9ன8 v3ைட வாHh$! fKVq9 ஈ3T!’ எ9றா6.உலD யாைவR" ம9வH'(9 அடWnய மாயைன1 த9 வH'(9 அடWD" தவ12னா6. q9F ேநqய9 ேம5 இட" ேமlனா6. வறWD" மா வடைவW கனK ஆனதாK 8றWD" ம9னவ9 எ9F" 8^Wகேம. 8 Qச ைல Qதான" >bதK எ9. இைழ18. :9 ெநT" >தKவ9 தைன. 4 Qச ைலH9 மன :ைல ’PறWD". அˆ இ=2ைர ேக6வFWD ஒ9. 3 மCைகய$ Qச ைலWD ெச e2 அ(l1தK ’ம9 ெநTC கழK வ=8 வணCnட. அI"ெபறK ஆர_". நK :2WDைவR". P=ைதHK iறWD" ேப$ உவைகW கடK ெபs> அற. :9 >தKவ'D’ எ9றன$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 5 ெச e2 f9னவ$WD பb` வழCn Qச ைல `q12ைரRட9 QHVWDA JதK அ9னவளாR". vK ெநT" _• csTn9றா9’ எ9றா$. இh. ேநqயா9.ைடA ப`l9 கடK நKnனா6. _தK ஆயவ9 வாl மா மல$A பாத" வணCnனா6." நா9மைற ஓ2ய ?ச ைன ந9. ெச Kவ" மக'D’ என. அவ3.04. :லமா8 எF" ேதlமா’T" ேதவ$க6 யாவ$WD" ஆlR". 6 Qச ைல 2Iமாg9 2Iவ•கைள வணCDதK ேமl. நKல தவ$WD எலா" க9.rtf 2008. நh நKn1த9 89F காதK `q12ைர 0T" Je. Page 14 of 124 . 7 Qச ைல 2Iமாைல வணCn இராமFWD அI6 >bய ேவ3TதK ’எ9வH9 தI" ைம=த'D. அI6 உ9வய1த8’ எ9றா6 . 9 தயரத9 வPsடைன வரவைழ1தK ’jI=8 நா6 நாைள. அ(5". இைற€P.21. ெம9 மலரா6. பK ெநT" பகK பா$ அpAபாe!’ என.

17 Page 15 of 124 . ஐய! இˆ ெவeய XlைனH9 mCnய ேமலவ$ தாpைண >ைனR" ெச 9hைய ஆeA>க7=8 ஏ182. :9 >தKவ'D’ எ9றன$. இhய O(:9. 2I=2னா$. 15 ’அ=தணாள$ _hய5". "நா9 ஒ9. வPsட9 எe2னா9. உbய தாமைர ேமK உைறவாhF". தா$ அவ'D fKVதK ேமHனா9. ெபbய$ அ=தண$. 12 இராமhட" ’நாைள உனWD _•csT lழா’ என வPsட9 O. இh8 எ2$S3T. ஓ8 xK மKD ேக6lய வ6ளைல wWnனா9. அ9ன fK ேகsட ெச e கழK ெபI= 23 மாK யாைனயா9.தK ஒKகK இK தவ18 உ1தம9. அைனயவ9 வர5 ேகsT.rtf 2008. 13 இராமFWD வPsட9 O(ய அ(5ைர எ9. 11 த" மைனWD வ=த வPsடைன இராம9 வரேவ'றK _hவF".2~<கைள O.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’>KD காதK >ரவல9. ’iைழA> இK ெச e தவ" வI=2னா9 வIக’ என.04. அலCகK |ரF".வ 83T. Še8 உய$=தாைரR". க3^த லாhF". ேகsTW கைடAi• ந9D’ என 89.2 வாeைமR" fKV2 ெபb8’ என1 v•8 fKgனா9."ப• வPsடைன தயரத9 ேவ3TதK ’நKgயK மCகல நாL" நாைள. J$ வலாe! நKD" நாhல" நாைள :னWD’ எ9றா9.2A jI6. உ. நK உ. உவைகR" தாF" _=8வா9. 10 இராமFWD உ. ெமeHF". வர">" உ3டா"S[? 16 ’அைனய$ ஆதg9. த9 இIWைக எe2னா9. wWn. O. ஆCD அவ$ P=ைதயாK அI6 ெச eய5".21. மFDல நாயக9 வாHK _9hனா9. ந9. ஏHன ெச e2யாK. ேப^2 உ6ள1தாK. 21:55 ’jI=8 நா6 நாைள. lbR" ?த" ஒ$ ஐ=2F". i9F" இராமைன. அˆ lKgயK }6 அவ'D ஈ3T ேவ3Tவ ஒKைலH9 இய'(. ைம=த! எ3ண. ேதவI6 Š=8 உளாைரR".. 14 ’கbய மாgF".

மனd ெச "ைமR". அ<வத'D". அைமdச$ fKவ< ஆ'.21. w9ைமH9 ஆL" அˆ அரேச அர`. வாp9 ேமK வI மா தவ". ஓCD >6 ஊ$2WD". எ3zன9. ெச "j9 8ைல1 தால" அ9ன தh :ைல தாCnய ஞால ம9ன'D. ைம=தேன! 22 ’உைமWD நாத'D". த9 தா$ ஒTCDK ெச Kலா8. அ8 த=தi9. நTWD. ச ைம1த }6 வg தாCnன$ ஆHF". அI6 ெமeHK :9றi9 ேவ6lR" ேவ3T‡? 25 ’இhய fKgன9. 23 ’எ9> }Vைடயா$WD" இலா$WD". இh ஆவ8 எAjI6. உலக12F" அ9i9 அKல8 ஓ$ ஆWக" உ3டாD‡? 24 ’ைவய" ம9FH$ ஆக அ" ம9FH$ உeய1 தாCD" உடல9ன ம9னFWD. இைமA> இK நாsட" ஓ$ எsT உைடயாFWD". ெவ9(ய9. அவ$ ஏவ. jI6 நாL" க3T. m2 ைம=த! :ைனWnைல.rtf 2008. ˜ய9. :'D" l2R" எ9றாK. l•qய9. ஒ3 கவ$ எஃக_". ெதIL" நK அற_". :ைனR" m2 ெந(கட வா9 எhK அைனய ம9ன'D அ<5" உ3டாCS[? 26 ’{ல" அKலன mWn. J$ ஒTCD". த" வ9பைகA>ல9 மா` அற மாeAப8 எ9? _9> :9. ஐய" இ9(.04. அறCகடவா8. நKலவ$ wWnய Page 16 of 124 .Kamba Rámájana (2Ayódhya). >க7 ஒTCகா8.ய$ t9. 21:55 ’ஆவத'D". ஆHF". lைனய9. ஈைகய9. ஏத" எ9பன யாைவR" எe8த'D ஓ8" tல" அைவெயன ஓ$2ேய? 20 ’யா’T" பைக S6ளல9 எ9ற i9. வKலவ$ tவ$WD". அIL" m1தi9 ஆவ8 உ3டாD‡? 19 ’c8 _=8றd fKgய மா18ய$.தK ஆ'றேல. மI6 இK வாzR". அ9ன8. ேவ’T" ெகடK ேவ3டK உ3டாD‡? 21 ’QL" ஐ"j(R" Dைறய. இ"ைமR" அ"ைமR" ேதவைரA பர5" 8ைண {$1ேத? 18 ’உIL" ேநqR".

04. ெச l அைம yக$dPய8 எhF". த18வ" ந3zனா9. >லைம0$ எ3^" நKlைன _'. ’இராம9.l18. 33 வ6Lவ9 fK ேகsட மWகp9 மn7dP ’கl அைம ¢$12 அW காைள நாைளேய >l அைம மz_• >ைனR"’ எ9ற fK. >ைனR" ¡g. ெவ3 :ற1த தIAைப lb18 அ‹.21. இW Q நக$ அzக!’ என. ஆ3தைக இh8 இI=8<. 32 வ6Lவ9 பைற அ(l18 ெச e2 ெதbl1தK ஏlன9 வ6Lவ$. ஆ'றKசாK. அ= நக$ உளா$Wெகலா". X$5 இK அ9> ெச V1தgK. அவ9 ’சா'. 31 நகைர அழD ெச eய தயரத9 ஆைணHடK ஏ'(ட. xK தட மா$பF" Še29 எeதA Je. நரக_" இKைலேய. அரசFWD அ(l1தா9. நக$ அz ச ைமWக’ எ9றன9.தK ந3z. ெச ˆl0$ ஆ$வ" ம9னவ$WD ஆRத" ஆவேத.க. 34 Page 17 of 124 . SsT" ேபb அ1 ேதவI" கp Sள.Kamba Rámájana (2Ayódhya). நKலவ$ wWnய கால" அKல8 க3^" உ3டாD‡? 27 "ஓ$5 இK நK lைன ஊ'ற12னா$ உைர. நாைளேய ?மக6 S•நனாe. >ல9S இ ஆன வ9“T" ஆHர" ¡gயா9 தான" ந3zன9. 21:55 ஞால ம9ன'D. 30 வPsட _hவ9 இராமFWD உbய சடCDகைள இய'.ள8" எ9ற‹. 2b=8 சா'(னா$. 28 ’˜ம ேக8 >lWெகன1 }9(ய வாம ேமகைல மCைகய ராKவI" காம" இKைல எhK. நாகைண வ6ளைல நா9மைறA >3z யA>யK ஆs•A. ேப$5 இK vK l2 ெப'. ஏ'(னா9. 29 இராமைன வPsட9 2IமாK QlVWD அைழ18d ெச KVதK ஏ ைன m2 இைனய5" ைவயகA Jன க'D lள"i. ேதவ$த" அl அ_8 ஆன8.rtf 2008. கTC ேகெடF" நாம" இKைல.

39 8h அ. ெச eய. 43 ?மைழ. அz நக$ அz=தன$ . >ைன 8nK உைறv. ஓைடமாW கடகp. >னKமைழ. உதய மாK வைர ேதடIC க2’T" 2bவ J9றேவ. 41 ஆடK மா9 ேத$WDழா" அவh காzய | ெடF" உலn9 |7 lமான" J9றன.Kamba Rámájana (2Ayódhya)." jg=8 }9(ன. கp1தன$. கனக D"பேம. 35 2z `ட$ இரlைய1 2I18மா. 37 மCைகய$ DறCெகன வD1த வாைழக6. ~e" மzA ப12H9 இள ெவHK பரAப. 36 ெவ6pய.வg9 தாம" நா9றன. JK. 21:55 அ012 மWக6 மn7=8 நகைர அலCகb1தK ஆ$1தன$.வக6 அl7 Qைதயா9 ெச Kவ" காzய >6 எலா" 2Iநக$ >D=த J9றேவ. தCDஒp _. >8 ெம9 `3ண129 Page 18 of 124 .04.ள S6ைளவா9 S•:ைரW DழாCக6 }9. ம9னைனA >க7=8 வா712ன$. _TnW காைலHK க2ரவ9 ேவ. 40 _12h9 _• :ல5 எ(Aப.rtf 2008. ெச Wக$ வானேம. ž2ட l1தக$ lb1த நா6 ஒ1த. mல129 v18 இன" இI6 வர1 ˜3ட. ேவ$1தன$. iற=2ல. fKgனா$WD எலா". கbயன. ˜$1தன$ m6 :2. |2ேய. ஒI கl9 S3டா9 எனம2 vட :வ=8 உய$ மகர }ரண" >2யன அல$=தன >தவ ராPேய.JK.O(ன9 வ•5 காs•ன. பh j2 க2$ எனA பவள1 ˜3கேள.ஓ$ .அCகவ$ க•1ெதனW க_க" ஆ$=தன.அI12 மாWகேள. த•1தன$. ஆ•A பா•ன$. ெச "மz1 ˜ண" mK :ற" வhைத . SCைகH9 :ைர1தன. 42 வளCெக• 2Iநக$ ைவD" ைவகV" பpCDைட ெநT€`வ$ அT1த ப12HK nள$=8எb `ட$மz இIைளW ¢றலாKவள$=2ல.21. பzHைடA ப6pயா9 பர=த மா$iைட மzHைன ேவகட" வDWDமா. Pg$18 ெமe" மH$ J$1தன$. 38 _2$ ஒp உH$1தன. ேவ.

89ன அIC ST மனW Oh }9(னா6. தரள129 }" இK ெவ3 மைழ. 21:55 ?மைழ. தா’T நட=தன i•க6.rtf 2008. 45 ஏe=8 எ• ெச Kவ_". வானவ$ j9னக$ இயK> எனA jgR" ஏKைவHK. கா9. தா" இைழ ெநbதg9 தக$=த j9 மைழ. 44 கா’T vட$ மதW கp.மாட |2ேய.21. t9. க2WD" fKgனா6.04. உைளWD" உ6ள1தா6. மா மைழ :க$1தன . உலnFWD" ஓ$ இTWக3 tsTவா6. lைரl9 எe2னா6. 51 OhH9 உைர Page 19 of 124 . தா7 கைல1 ேத’T நடWD" அ1 ெதb ைவமாb ேன. இ9னK ெச e இராவண9 இைழ1த XைமJK.காலW Q6 அனா6. >8 ெம9 `3ண129 ˜மைழ. எb நயன1தா6. 47 Oh Qப" S3T ைகேகH9 அர3மைன அைடதK }9(ய OhR". அழD". 50 ைகேகHைய Oh எ•A>தK எe2. ஆe=தன$ ெபIக5" . அW ேககய9 மட=ைத. ஊ9(ய ெவDpயா6. jCD அைணேமK nட=தா6 தைன. 49 நா' கடK பT மz நpன" ?1த8 ஓ$ பா'கடK பT 2ைரA பவள வKgேயJK. 48 v3ைடவாeW ேககய9 }ைக QHKேமK ம3•னா6-ெவDpH9 ம•1த வாHனா6. வா’T vட$ கழK ைம=த$ ஆ" என. இ"பbK J=தவ$. ’J=2ல"’ எ9F" >=2யாK." அமைல. ேதe=2ல. இ9ப_". அைனய8 ெதb=2லாைமயாK. 46 அ012 அலCகbWகAபTவைத Oh கா^தK அ= நக$ அz5. {ற• ைககp9 X3•ன6 .அமர$. ப3ைடநா6 இராகவ9 பாz lKVq7 உ3ைட உ3டதைன1 த9 உ6ள18 உ6Lவா6. கைடW க3 அp j<ய.Kamba Rámájana (2Ayódhya). >னKமைழ. ஏT அl7 Še8 அல$ தாமைர w'ற w9iனாK ெச eத ேப$ உவைமசாK ெச " j9. 8•WD" ெந€Pனா6. ெச 9றன.

rtf 2008. 52 ’அணCD. உ. கணவ9. பா$தhK எ9 இத9ேமK அவsD எe8" வா75?’ எ9றா6. cTவ9 நாைள. வா6 lட அரா அ^D" எKைலR" DணCெகடா8 ஒplb Dp$ெவ3 2Cக6JK. எˆlட" எனWD வ=8 அTAப8 ஈ3T?’ எனா.ைம உ'(ல6. Q•ய வb Pைல இராம9 Q_•. ’ெதˆவT PைலWைக எ9 P. 21:55 X3டV" உண$=த அ1 ெதeவW க'iனா6. t3T எ• ெபI" ப< _•WD" ெவˆ lைன ˜3•ட. ம2HனாK’ எ9றா6. வா75 இ8’ எனd fKgனா6. 57 ம=தைர இராம9 _•cTவதாK Qச ைலWD வI" வா7ைவ எT18 இய">தK ’ஆடவ$ நைகRற.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ேவ'.21. ’|7=த8 :9hல". 58 இராம9 _•cடAJவைத அ(=த ைகேகH மன" மn7தK மா'ற" அஃ8 உைரெச ய. அˆவவ$ 8ைறv.04." அற" 2ற"பவ$. யாவI" உராவI= 8யைரlsT. 54 ’பராவI" >தKவைரA பயWக. 56 அ9னவ6 அˆ உைர உைரAப. வா7=தன6 Qச ைல.2 கா3பராK.~< ெவˆlட" அைனயவ6. ைகேகH9 lனா5" ஆ7=த ேபர9iனா6 அைனய OறV". ைம=தேனK ப9ன அI" ெபI" >க7A பரத9. கsTைர fKலK ேமHனா6. lள"ப ேவ'கணா6. m3ட க3 அன=தI" mCDn'(ல6. c7=த X lைன:க$ Oh fKVவா6.வ$ ெச ˆlய$. தாடைக எF" ெபய$1 ைதயலா6 பட. 53 ைகேகH9 ம. ஆ3ைம மா` உற. 2I5" |7=த8. 55 ’Qச ைல வா7=தன6’ என Oh OறV". iணCDவா9 ேபbட$ izWக ந3ண5" உணCDவாe அKைல. அவ6 இIதய18 இIWகேவ Sலா"? 59 Page 20 of 124 . lராவI" >lWெகலா" ேவத ேமயன இராமைனA பய1த எ'D இட$ உ3† ?’ எ9றா6. மCைக உ6ள_" ஆ'றK சாK Qச ைல அ(5" ஒ1தவாK. |ர9 தாைத >WD ஏ'. m உறCD வாe’ எ9றா6. ஆHைழ ’ம9னவ$ ம9னேனK.

62 ’Pவ=த வாed { ைதR" கbய ெச "மV" :வ=த ஆசன18 இh8 இIAப. நா9 ெந•8 உ9 மா'றவ6 தா2ய$WD ஆsெச ய1 தbWnேல9’ எ9றா6.தK ெத<1தன6. J=ததாK.வா9? iற=2ல9 பரத9. உவ=தவா. :' . ேதe5 இலா _க ம2 lளCn1 ேத`ற. 63 ’மற=2ல6 Qச ைல. 21:55 ஏ'. i9 ெவD3T wWnேய. கlனராe இh8 கா1த அ" ம3^.rtf 2008. உ.2 யா8?’ எ9றா9. `ட$WD எலா" நாயக" அைனய8 ஓ$ மாைல நKnனா6. 61 ேவதைனW Oh. 64 ’சரத" இA >lெயலா". _ர`ைட ம9ன$ மாைலHK எ3^றA iற=2ல9. ெவ.04. அ•தன6. ெவe8 உH$1தன6. ’அ=தர" X$=8 உலD அpWD" mbனாK த=ைதR" S•ய9.’ 67 ம=தைர. P. ’ேபைத m i12. அவ=தனாe. நK தாR" XயளாK. 60 Qப"S3ட ம=தைர மாைலைய எ(=8 O. Page 21 of 124 . Pற=த நK 2IlhK 2I5" எe2னா9. உரAiன6. அ<1தன6. அவ6 இIதய18 இIWகேவ Sலா"? 59 ைகேகH ம=தைரWD மzமாைல பbசp1தK ஆய ேப$ அ9> எF" அளWக$ ஆ$18 எழ.Kamba Rámájana (2Ayódhya).வா6. lரதமா" தவ"ெச ய lTதK ந9. கடகbA பரத9. வர"iK கால_" பரதF" இளவV". ˜யவ6 உவைக Je qக. 65 ’ப3^.எ9றா6.க3 XRக l<1தன6. i9னI" வைக=8 O. எ9? இத'D உ.21. ஆைணயாK ேதWDய$ கKலத$.’ எ9றா6. :9 மக9. க•8 ேச zைடA JWnய jI6 எனWD இ9. த"i0T" இˆ வரதேன காWDேமK. இற1தK ந9. ப2H9 mCnAJe. பா$மக6 க3^. ைவதன6. இற=2ல9 இI=தன9. எ9 ெச e8 ஆ'.2 ைம=தF". :ல18 இIWகK ஆன J8.iற=த ேச •T" m 8ய$ பTக. அ"j9 மாைலயாK D<1தன6 :ல1ைத-அW S•ய Ohேய. 66 ’பாWnய" >b=2லாA பரத9 த9ைனAப3T ஆWnய jலCகழK அரச9. m ெப'றதாK’ எ9றா6.

வர9_ ைற 2ற">தK வழWQ? 74 ’J2. ெந( _ ைற அKல5". உைரெச யW ேகsnைல. கணWnK ஆ'றV". வ=8 ஊ7lைன ˜3ட. 75 ம=தைர Œ3T" ேப`தK அ€P ம=தைர அக9(ல6. >Kgைட உD1த அ_8 ஏR" JK’ எ9றா6. :9 >9 j( நாைவd ேச 2யா8 இ8 j. |ர_". அ(5 இg! அடCD2’ எ9றா6. 68 ’அரசbK iற=8. nள$ இள வbக6 }e. காe தனKதைல ெநe fb=ெதன. jI6 உண$18ைக தlேர9. உH$ _தK jI6 2ற"iF". >ற" Pல$ அ(H9. இளைமR". :ற" 2ற"iF".rtf 2008. 70 ம=தைரH9 Qப உைரயாK ைகேகH Pன=8 உைர1தK வாe கயA>ற மா=தைர வழCnய ெவ€ fK. ேககய$WD இைற 2Iமக6. எ=ைதேய! பரதேன! எ9ெச e வாe?’ எ9றா6. ெச H$ உற. 21:55 த=ைதR" S•ய9.X0e! 72 ’எனWD நKைலR" அKைல m.21. உண$20?’ எ9றா6. 71 ெவHK _ ைறW DலW க2ரவ9 _தgய ேம[$. மHK _ ைறW Dல18 உbைமைய. இழAப8". உனWD நKைலR" அKைல. :ைன=தாe ஆ2. ெச H$X$ மற" 2ற"iF". i9 அரசbK வள$=8.வ8".ம2 இலா மன1}e! 73 ’iற=8 இற=8JeA ெப. அ1 தIமேம wWn9.. :யாயேம 2ற"iF". மF _தK மரைப. எ9 fனாe? . ேப$ அரP யான m கைரெச ய' கI=8ய$W கடgK |7n9றாe. பரத'D எe2ய. கத" கன'ற. 76 ’t1தவ'D உb18 அர` எF" _ ைறைமH9 உலக" கா1த ம9னh9 இைளய9 அ9• கடKவ3ண9? Page 22 of 124 . மனWD நKலன fKgைன . ெச eதவ" 2ற"iF".04. lKlைன உbைமR". கயK க3க6 PவA>ற wWnன6.1தன9. உைரவழCD". ’த€ச ேம! உனWD உ. அ•qைச |7=8. எ9 மக9 பரத9 தனWD நKைலR" அKைல. ந€` X$WnF" X$nலா8 அ8 நg=ெத9ன. >கேழ.. நK தாR" XயளாK. ெந(H9 2ற" 2ற"iF". அழD". உைர 2ற"பா}$. வ€P Jg!’ எ9. அரசbK >D=8. அ" ~< ேகsT".Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஆதg9. எ9 எ2$:9. 69 ’கKlR". எKைலHK DணCகL". >ைலd P=ைதயாK. m2 அKல5". fKV".

இ9. 21:55 கா1த ம9னh9 இைளய9 அ9• கடKவ3ண9? ஏ18 m6 _• >ைனவத'D இைச =தன9 எ9றாK. வ.04.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 84 ைகேகH உ6ள" 2bதK Xய ம=தைர இˆ உைர ெச AபV". ?தல" எKலா" எbR" P=தைனW Qச ைலWD உைடைமயா". மற" :ைன=8 உைம வgnலராHF". இைடயறா இ9னK. ஒIமக'D எனேவ ST1த ேபரர` அவ9DலW Qைம=த$ தமWD". 85 அரWக$ பாவ_". அவ6 உதlய ஒI jI6 அKலாK! 79 ’˜3T" இ9னV". அW கh வாed { ைத த=ைத. ெச IlK S'ற" எ9ப8 ஒ9. ேதl ˜ய P=ைதR" 2b=த8 . அவ$ ெப'ற நK வர" உ3ைமயாV". அKலவ$ இய'(ய அற_".c7dPH9 இைம0$ மாையR".rtf 2008. உ=ைத. Œ1 தI" ெச Kவ" பரதைன lலWDமா. இராம9 மா8ல9 அவ9. எpைமR". :'S3T தl$Wக. ஆய அ=தண$ இய'(ய அI= தவ1தாV". ம'ற உ9 Dல18 உ6•$. இˆ உலகCக6 இராம9 Page 23 of 124 . மன1தாK இறV.nல9. இவ$ ெச 9. பbR" :9DலA >தKவ'D". இரWக" இ9ைம அ9•.."ப• இய'. 8ரWக. வ=8 கா3ப8 உ9 மா'றவ6 ெச Kவ‡? ம2யாe! 81 ’காதK உ9 ெபIC கணவைன அ€P. உ9 ஐ. எˆவ< உ3T? அ8 Oறாe? `'ற_" ெகடd `T 8ய$W கடK lழ1 8z=தாe! 83 ’ெகT18 ஒ<=தைன உனWகI" >தKவைனW nள$m$ உT1த பாரக _ ைடயவ9. எவ„? 77 ’அற9 :ர"iய அILைட அI=தவ$WேகF". நKலI6 8ற=தன6 ˜~< மடமா9. vட$தர1 8யராK ஈ3T வ=8 உைன இர=தவ$WD.ைமR". :னWD" இA பா$ேமK உbய8 எ9. y=ைதWD வா75 இh உ3† ? ேபைத! உ9 8ைண யா$ உள$ ப<படA iற=தா$? 82 ’ம'. உ9 தாைதைய1 ெத. Pல நாpK. அT1த த"iWDமா". த"த" இ9ைமR". அவைள ேவ3• ஈ20? ெவ6D20? l"மK wயாK மா3T J20? ம." y=ைதWD வா9பைக ெபb8ள மற1தா$ ெச 'ற J8.21. உதவா$ எhK. 78 ’>bR" த9மக9 அர` எhK. எ9றாK. iற$WD" ஆD‡?’ எ9றா6. உ9 nைளஞ$.120? எCஙன" வா72? 80 ’P=ைத எ9 ெச ய1 2ைக1தைன. ெபறK அI=2IA ெப'றi9 P=தைன i(தா".வ$. இh. இI :2.

இராம9 ெபI வன12ைட ஏ7 .? 86 உ6ள" 2b=த ைகேகH பரத9 _•cட உபாய" ேகsடK அைனய த9ைமய6 ஆnய ேககய9 அ9ன". 89 ’இI வர12hK. ’எ9 }< வKல6. ’இைர1த ேவைல c7 உலக" எ9 ஒI மக'D ஈ=தாe. 92 qைகA பாடKக6 j9F" மா மzR". கான12K இராமைன1 8ர1தK. lைன :ர"iய Ohைய. தைரWD நாயக9 தாe இh m’ என1 தzயா. இ9.2~< "ந9. ’எைன உவ=தைன. 90 OhையW ைகேகH >க7=8ைர1தK உைர1த Ohைய உவ=தன6. அ• v•தா6. 87 ம=தைர உைர1த உபாய" மாைழ ஒ3 கz உைரெச ய. >ைன சா=த_". உ6ள_" Q•ய S•யா6. 21:55 இரWக" இ9ைம அ9•. J2m" எ9றா6. உனWD உைரெச eெவ9. ஆடK ெவ9(யா9 அIpய வர" அைவ இர3T" Q•’ எ9றன6. ஒ9(னாK அர` S3T. ’தா•" ம9 :ைல. க9h மா’T காPh ஈsட_". உH$ உற1 த•l. இˆ உலகCக6 இராம9 பரWD" vK>க7 அ_2ைனA பIDn9 ற8ேவ. ேகsட ம=தைர. wWn..இI பIவCக6 ெபய$=8 2bதரd ெச e2. ெச • :ல" எKலா" ஒIவ<AபT" உ9 மக'D. உலக" ஏ•" ஏ•" உ9 ஒI மக'D ஆWDெவ9’ எ9றா6. அ9ன _=தp$ ஆைடR" நKnனா6 9-1 Page 24 of 124 ."ப• >கV2’ எ9றா6. 91 ைகேகH9 உ. எ9 உைர தைல:'i9. அைனயா9 >ைனR" m6 _• ெப. நp$ மz நைகயாe! }T இவ$=த தா$d ச"பர9 vைல5'ற ேவைல. உபாய" ஈ8’ எ9றா6. இˆ இர3T" அ9ற8 ஆ"எhK. அரச9_9 ஆ$ உH$ 8ற=8 j9( mCDதK >b ெவ9யா9. எ9 8ைண வKல6’ எ9.21.rtf 2008. ந"iைய நp$_• csடK. lI"iன6. :ைர1த மா மz ஆர_" :2ய_" ms•. 89. இ9ன யாைவR" ஈ=தன6 அ=தண$WD.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஒ9(னாK. fKgைன. 88 ’நா• ஒ9. இhைய எ9 மகFWD".04.

பாயK 8ற=த பைட1 தடCக3 ெம9 }6. Dலமல$W DAைப :9.18 எ9னW nைளS6 ேமகைல P=2ன6. >ைரHலா மKலK மாpைகW QHK வலCSளா vKைல w9>க6 யா5" vடCnனா6 9-2 க• கம7 தாbனா9. ஆHைழத9ைன அைட=த ஆ< ம9ன9. 3 நˆl |7=ெதன. அ012 வ=8 அைட=த அ" மட=ைத தˆைவ ஆ" என. வான மா மைழ yைழதI ம2 i2$Aபா6JK. 1 lைளR" த9 >க7 வKgைய ேவர. ேககய9 தைனைய. 2 தாlK மாமzWகல" ம'.04. வ=தா9 ஆ< ெநTC ைக மடCகK ஆp அ9னா9. ’வா<ய’ எ9. nட=தன6.18ைடA பா6 JK அளக வா6 yதK அI"ெபறK 2லத_" அ<1தா6. 4 ைகேகH9 மாpைகWD தயரத9 வIதK நா<ைக கCDg9 ந6 அைட=த i9ைற." தh1தhd Pத(. யா7 இைச அ€Pய அ" fK ஏ ைழ QHK. இ<=தா6. ஏHன ெச eR" மட=ைதமா’T ஏn. கzத மாWகைள _•5 உற wWn. நாயக9 நா6மல$A பாத1ைதA >KgA J'(. அHK ம9ன$ 89ன. நாl ஓ2ைய நாhல" ைதவரA பரAiW காl உ3டக3 அ€சன" க9(டW கVழாA ? உ2$=த8 ஓ$ S"> எனA >l qைச A >ர3டா6. ’கˆைவ O$தரd சனn ஆ" க• கம7 கமல18 அˆைவ mCD"’ எ9. žைன வா$ DழK க'ைறHK fInய மாைல. ஓ$ _கம9 O(Ai9 ’வ• ம•வாளவ' கட=த ைம=த'D _•>ைன _த9ைம நா6 ~<q9’ எ9றன9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). நாடக மHK 8H9ெற9ன. 5 தயரத9 ைகேகHைய ெநICDதK வாHgK ம9ன$ வணCn :'ப. 6 Page 25 of 124 . 21:55 நKn. Pைத1தா6. ைகேகH c7dPA படல" Oh ெச 9றi9 ைகேகH த9 Qல" அ<1தK Oh Jன i9. வ=8 ஆCD. ம2HhK ம. வ3•ன" அலமர. வணCn. 9-3 3. n3nz 0T" வைள 8ற=தன6. ேத9 அவா5.rtf 2008.21.

Kamba Rámájana (2Ayódhya). வ6ளK இராம9 உ9ைம=த9 ஆைண’ எ9றா9. ப3ைடய இ9. இைம0$ Dல" ஆக. "எ9ைன :க7=த8? இ€ஞால" ஏ<K வா7வா$. 21:55 ஆHைழத9ைன அைட=த ஆ< ம9ன9. S3ட ெநTC கz9 ஆg SCைக QAப." உ[ேப9. அ9ன" அ9னா6. பb=8 அp12’ எ9றா6. ’உ3T Sலா" அI6 எ9க3? உ9க3 ஒWn9. ’}9(ய ேப$ அவல" 8ைட1தK உ3ேடK. பக$=2T’ எ9றா9 உர" S6 மன1தவ6 வ€ச" ஓ$nலாதா9. vட$=த ெநTC ைகத"ைம mWn.தK ’வர" Sள இ18ைண ம9F" அKலK எe2 இரCnட ேவ3Tவ8 இKைல.04." இய"பல6. ம3zK |7=தா6. ’அர=ைத எ9SK வ=8 vட$=8?’ என1 8ய$S3T žI" ெந€ச9. ஏ9ற வரCக6 இர3T" ஈ2’ எ9றா6. ஒ9. ஈெவ9. ஒ9. 7 :9. ம9ன! m அ9. q9 8வ6n9ற8 Jல. 8 ைகேகH9 :ைலக3ட தயரத9 :க7=த8 Oற ேவ3TதK அ9ன8 க3ட அலCகK ம9ன9 அ€P.rtf 2008. மட=ைதைய. உ'ற8 எKலா" f9னi9 எ9ெச யK கா3•. 13 Page 26 of 124 . mT உH$WகV'றா6ம9றK அI= vைட ம9ன9 ஆl அ9னா6. எ9பாK பர" ெகட இAj• ேத. 12 lI"iயைத ேகsக தயரத9 O. எTWகV'றா9. அவ3 wWn. 6 தயரத9 ைகேகHைய எT1தV" அவ6 ம9ன9 ைகைய த6p ம3zK |7தV" அைட=8. மாைன எTWD" ஆைனேய JK. ெவ6ள ெநT€`ட$ q9h9 q9ன நWகா9. சா9. ’உ6ள" உவ=த8 ெச eவ9. தடCைகக6 S3T த¤இ.21.2 அp1தK க6 அl7 Qைத கI18 உணராத ம9ன9. ேவ3டK ஆ9றவ9 அˆ5ைர Oற. 11 ைகேகH _9ன$ ST1த வரCகைள தIமா. 9 ைகேகH தயரதhட" த9 வர1ைத ேவ3TதK வ3T உள$ தாரவ9 வாeைம ேகsட மCைக. உ9ைன இக7=தவ$ மா6வ$. fKgT" எ9றா9. 10 தயரத9 வர1ைத தர வாWD.

அI" >ல9க6 ஐ=8". க3க6 j•1த. ைகேகH9 கலCகா உ6ள_" க"ப ெநTC கp யாைன அ9ன ம9ன9 ெவ"i l•=8 எ•" l"மK க3T. உH$18. 21 ைகேகH9 மனமா'ற12'கான காரண1ைத தயரத9 lன5தK Page 27 of 124 . ஆக" அடCகV". ெவe8 உH$1தா9. வ9 ைகேவK ெவ" >3 yைழn'க உைழWD" ஆைன JKவா9.rtf 2008. ஐயன8 அKலK க3T". ெபI" ப<WD நா^".04. சல" தைலqWக8. 14 தயரதh9 8யர" நாக" எF"S•யா6. நாண" ஆமாK. 15 ?தல" உ'. 13 ைகேகH9 இIவரCக6 ’ஏய வரCக6 இர3•9. அதhK >ர3ட ம9ன9 மா 8யர12ைன யாவ$ fKல வKலா$? ேவதைன _'(ட. 20 அ€சல6. |•". த9 நாl9 வ=த žக lட" vடர. ஓlய" ஒAப உH$A> அடCn ஓR". ஒ9(னாK. ’நா3 இல6’ எ9ன. ’வ€ச ைன ப3T மட=ைத ேவட"’ எ9ேற த€` என மாதைர உ6ளலா$க6. ’தWக8 எ9SK?’ எ9. அராl9 ேவக" அடCnய ேவழ" எ9ன |7=தா9.. பாlைய உ'. :9றா6 Xயைவ யாைவHF" Pற=த Xயா6. உ6ள" ந€Pல6. உலா5". ஊ< ேப$வ8 ஒ1த8. அ"> அன க3ணவ6 உ6ள" அ9னேதயாK. உ"ப$ நTCnன$. ெவe8'.Kamba Rámájana (2Ayódhya). எ2$ ப'( எ'ற எ3^". அல=8 அைலR'ற.21. எ9 ேச e அர` ஆ6வ8. எ9. உ6ள" >ல$=த8.. ெவ=8 ெவ=8. 18 ெப3 என உsD". ெவ=8 அ<=8. தWQ$.. உH$ ஓடV'ற8. 17 ேமl :ல12K இIWD". jCD žb. 8^Wக" எeதா. :'D".ஆl பைதAப. SKல9 ஊ8 உைலHK கனK எ9ன. க3zhK wWD" அய$WD". 19 ேதவb9 நTWக_". உ6 :ைற ெவAjT உH$18. அலWக3 எe8n9றா9. 21:55 உர" S6 மன1தவ6 வ€ச" ஓ$nலாதா9. { ைத ேக6வ9 ஒ9றாK Je வன" ஆ6வ8’ எனA >க9. 16 உல$=த8 நா.

28 தயரத9 ைகேகH9 காgK l•=8 இர1தK ’QK ேமK S3T" D'ற" அக'றW D(WS3டா$ JK.AiF" அ=தர". ெநeெயb உ'ெறன ெந€` அ<=8 žI". Dைச A பb0e! தb9. ஆl காV". 25 ’"நாbய$ இKைல இ€ ஞால" எCD"" எ9னW Obய வா6ST S9. 24 ’ஆ S•யாe!’ எF". எ9. ’m 2ைச 1த8 உ3† ? je= :ைல0$க6 >ண$1த வ€ச" உ3† ? உ9 :ைல fK. அ9ேறK. 2ைக18. மா6ெவ9’ எ9றா6. ெவ=த ST">zK ேவK yைழ=த8 ஒAபd P=ைத 2b=8." ஓவா ம. 21:55 ைகேகH9 மனமா'ற12'கான காரண1ைத தயரத9 lன5தK இ= :ைல :9றவ6 த9ைன எeத wWn. உ3ைம ஒ9. எனWD வ=8 X0$ இைச 1த8" இKைல..rtf 2008. ’ெமeRைர D'ற"’ எனA >•Cn l"_". வைச 1 2ற9 :9 வH9 :'க. காKேமK |7=தா9. அய$=8. jCD" |bய$ |ர" l•Cn :9ற ேவலா9. 26 ைக•T ைகக6 >ைடWD". யாF" ?bய$ எ3zைட |7வ9. ேமK உ'ற8 உ3T எh9 ந9. ெநe= :ைல ேவலவ9.Kamba Rámájana (2Ayódhya).. க=8 SKயாைனW கழK ம9ன$ Page 28 of 124 .AiF" ஆவ8 இரAப8’ எ9.. _9 ஈ=த இˆ வரCக6. வாe க•WD"." சாக!’ எனா எ•".04. என8 ஆைண உ3ைம!’ எ9றா9. 27 இர=தாவ8 ைகேகH9 மன1ைத மா'ற தயரத9 எ3z எ•தK ’ஒ. ெமe தளா• |•"மாக_" நாக_" ம3^" ெவ9ற வாளா9. _9ேன.AiF" அ=தர"’ எ9. ’j. S6ேவ9.21. ஆ" jைற ம9னா. ’உ3ைம ஒ9. 23 ைகேகH9 கT~< ேகsட தயரதh9 ெபI=8யர" இ=த ெநT€fK அˆ ஏ ைழ O. இலாத ம9ன9.AiF" இ= :ைல Jnலாைள வாளாK இ." நட=த வாeைம ம9ன9. இ9. வாeைம ம9ன9. |7=தா9 ைம=த9 அலா8 உH$ ேவ. mWn. ’அ=}! ஓ S•ேத அற"!’ எ9F". ைவயக" _'. 22 ைகேகH9 X€f'க6 ’2ைச 1த8" இKைல. எ•=தா9.

m.தK அறமா என ைகேகH O. இ9. :ல" எKலா" உ9 வய" ஆேம. 29 ’S6ளா9 :9 ேச e இˆ அர`. த9ைன இர=தாK. we த=8 எ9ைன wவன ெச e8 yவலாேத. S6ள இைச =தா9. த=ேத9.rtf 2008." க<வாேனK." மற’ எ9றா9." lைன wWn ைநயா :9ேற9.1தK இ9ேன இ9ேன ப9h இர=தா9 இகK ேவ=த9. jைற Oர. _hவாேயK." உ6ளா$ எKலா" ஓத உவWD" >க7 S6ளாe. எKலா உH$கsD" ந9 மக9.. யா„ அ8 மா'ேற9. த9 ேந$ இKலா1 Xயவ6 உ6ள" தTமாறா6. உைர D9ேற9. _9ேன த=தாe இˆ வர". m இ8 த=தாK iைழ ஆ‡?’ 33 தயரதh9 ேவ3TQைள ைகேகH ம.தK Page 29 of 124 . 36 ’ெமeேய எ9 த9 ேவ$ அற x. எ9ேன? ம9னா! யாIள$ வாeைமWD இh? எ9றா6. உeேய9. நாணா. 35 ’:9 மக9 ஆ6வா9. எ9 க3 எ2$:9. நா5" உல$=ேத9. க=8 SKயாைனW கழK ம9ன$ ேமK ேமK வ=8 _=2 வணCn qைட தாளா9. நCகாe! உ9 அபய" எ9 உH$’ எ9றா9. _ ைறயாேல தாேன நKD" உ9 மகFWD" தைர’ எ9றா9. இ=த நாT இறவாைம நய’ எ9றா9. எ9 க3. 21:55 காKேமK |7=தா9. 30 ’வா„$ S6ளா$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இh8 ஆ6வாe. நpன"JK ைகயா9. ஈயW கடேவ9. எ9 உ6 ேந$ ஆl ேவ3•F". நKகாe. ’நd`1 Xேய ெப3 உI அ9•?’ என. ம3ேண! S6 m.ெப. இ9ேற உனத9•? ெப3ேண! வ3ைமW ேககய9 மாேன!. 34 ைகேகH9 உைரேகsட தயரத9 t$dP18 i9 ெதp=8 ேப`தK அd fK ேகளா. 31 ’"க3ேண ேவ3T"" எ9hF". அய$n9றா9. jed fK ேபணா வாe~< ம9ன9. ம'. எ6ளா :'D" வ9 ப< S3T எ9 பய9?’ எ9றா9.04. அ9னா9 S3டாV" ந6ளா8 இ=த நாhல". 32 ’வாe த=ேத9 எ9ேற9. ம'ைறய8 ஒ9.வாேயK. தழK ெவC க3 ேபe த=XR". ஞால" தhK எ9. இh. தாe த=ெத9ன. ம9னவ உeயா$. எ9 மக9. 37 த=த வர1ைத தl$Wக O. ஆL2.21. எ9 ஏ„$ ெச eைக? யா’T m இˆ அர` ஆ6வாe? யாேன fKல. எ9 உH$. இh. ஆl >•Cகா. td` அ'றா$JK i9F" இர=ேத ~<n9றா9.

21. அற" எ3னாe. எ9 ஆ$ உH$ உ3டாe. ஓ$கா. அய$5 எe2. 45 ைகேகH தயரதhட" ’உைர ம.ேவ„?’ 44 எ9. மட".1தாK உH$ lTேவ9’ எனW O. ெவ= 8யர129 கடK ெவ6ள18 ஆ7=தா9. வைக பாரா6. ஒ9. இh. c7=தா6 89ப" f' S•யா6.". l3¥$கா. ஞால" பாவ" பாரா8. |ழா. எKலா இகலாV". ’_•cடாமK கா1தV". >க7 ேபz நா3பாK ஓரா நCைகய$ த"பாK ந^காேர..!’ எ9F" வ3ண" மயCD". எ9 மைன வா•" ெப3ணாK வ=த8. 38 žக1தாK தயரத9 ம3zK l•=8 >ல">தK S•யா6 இ9ன O(ன6. 21:55 இர=தா9 fKV" இ9 உைர S6ளா6. த" இைற0ைரW S9றா$ இKைல. fKST ெந€ச" J7=தா6. மன1தாK அI6 S9றாe.தK ஆ<A j9 ேத$ ம9னவ9 இˆவா. 40 தயரத9 ைகேகHைய ப<18W O. ெப3பாK ஆ‹T அைட5 அ"மா? 43 ’ம3 ஆ6n9றா$ ஆn.தK "’ஒ9றா :9ற ஆ$ உH‹T".rtf 2008. "ஆ" எ9 பா0 அKைல. ப9h இரWD".04. இட$ }R". எK வைளயா$. ஒ9•T ஒ9(ய8 எ9னW Dl }ளா9. அdச" இைவேய த" ?3பாK ஆகW கா3பவ$ நKலா$. ஒ9. இைடR"-j9 D9.S•0ேள! 41 ’ஏவ" பாராe.. _h5 எ€சா6. ெவ9ற எனWD. மர"தா9 எ9F" ெந€Pன6. நாணா6. ’சர" தா7 lKலாe! த=த வர1ைத1 "தl$க" எ9றK உர=தா9 அKலாK. அ=தர" எ9னA ெப. உய$ ேக6வ$ j9றா _9ன" j9(ன$" எ9F" >க7 அKலாK.! இ9. இK _ ைற wWகாe. ம3zைட |7=தா9. எ9. ’உH$ உ3† ? இ9. இ9. இ•ேய. உ3ட மாK வைர JK. Page 30 of 124 . ~eகா9 இைட. SKV20 m? . அW கடVWD ஓ$ கைர காணா9. ஆழா. உ6ளA >9ைமைய wWnA >ல$n9றா9. ெமeேய ெந•யா9 mCக. ஆ3பாலாேர. OறW Dலேவ=த9. 39 |7=தா9. mCD" எ9 ஆl இh’ எ9னா. நா அ"பாK. இ9 உH$ S6ளA பTn9றாe! 42 ’ஏ3பாK ஓவா நா3.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஒˆவா இ9னK உழWD". உ9F".". நKலற" ஆ‡? உைர’ எ9றா6. வல1தாK ம2யாK ைவ18 எ3ணா :9றா$ யாைரR". ஒ9.

Pல">வேககய18 அரச9 பய=த lட1ைத. i9 ஏ3 உலாlய }pனா9 இட$ எeத. எ9 ஆ"?’ எ9றன6 .}6 _'.04. அ" Pைற ஆன காம$ 8ைணWகர" S3T த" வH. பb=தாK. :9 மக„T" ெந•8!’ எ9றா9. மாe=ேத நா9 Je வா9 உலD ஆ6ெவ9. Page 31 of 124 . அய$5 எe2. 48 வர"த=த தயரத9 8யIற. ெம9 Pைற 86p. 46 ’அb=தா9. m=தாe.பாR" கனேலJK. ஆ" எ9F" வ9 8ய$ ஆக18 இைட t7க1 ேதறா9 ஆnd ெச eைக மற=தா9. "ஊ<9 ெப'றாe" எ9. ?<A j9 . 50 Q< O5தK எ3 தI" கைட ெச 9ற யாம" இய"> n9றன ஏ ைழயாK வ3T தCnய vCக6 மா$ப9 மயCn l"qய வாெறKலா" க3T." அடCகA >ர6 J72K.தா$ ம9னவ!’ எ9றா6. ெச யK _'( ஊறா :9ற P=ைதHனாL" 8HK5'றா6. அ9> 2I=த இ9 8HK ெச eதi9. மர18". 47 தயரத9 ைகேகHWD வர" அp1தK ’|e=தாேள இˆ ெவeயவ6’ எ9னா. எb=8 ஆறாேத இ9 உH$ உ3^" எb அ9னா6.rtf 2008.Kamba Rámájana (2Ayódhya). மன18 ைவவன J9றேவ. உைர. _9 ஓ$ ம9னவ9 அ9ேற அI ேமh. வb=8 ஆ$ lKலாe! வாeைம வள$Aபா9! வர" நKn. 49 S•ய இர5 க<தK ேச 3 உலாlய நாெளலா" உH$ ஒ9. ஒ9. Œ8 எ• >6 எலா" ேதeைக ஒ1த மICDK மாத$ Pல"i9 :9. உ6 S218. O.பTWD" Sைல வாp9 ஏ. 21:55 ஆ<A j9 ேத$ ம9னவ9 இˆவா. இ9ன8 ஒ$ ேகT c7 மா கய12ைய. JKவன ெச e8. எ'( எ'( lpAப J9றன Q<ேய. எ9 ேச e வன" ஆள." இரCnலா வா6 :லாநைக மாதரா6 ெச யK க3T. பைச அ'றா6. ெந€` கலCn. வைச ெவ6ள" m=தாe. பா<A j9 . உH$ மாeெவ9.21. 52 யாைனக6 8HK mCn எ•தK ேச ம" எ9பன ப'(. ைம=த$_9 :'க5" நாzனா6 என ஏnனா6 நp$ கCDK ஆnய நCைகேய. ைகேகH உறCDதK Oறா _9ன". இ9ேறK. qடK ேவ=த9 ’ஈ=ேத9! ஈ=ேத9! இˆ வர". 51 பK வைகA பறைவகp9 ஒgக6 }e கய18".

ைப அரா yைழn9ற J9றன .ம€` }e>ய ம€ச ேர.rtf 2008. 2Iமாைல. 59 மகp$ ப6p எ•தK Page 32 of 124 . Œ9 ஒp1த8 . 55 ம=தமாIத" |`தK இன மல$WDல" வாe lb18.ப3 கh=8 எ• பாடேல.வானேம. {bய நCைகமா$ வாe அடCnன எ9ன வ=8 Dl=த . ேமK lb1த ப=த$ ib1த8 ஆ" என. ெந€` >•Cnனா$ Pல ?ைவமா$. எCக6 மனCகL". யாI" மறWnலா நாம" ந"i. _9ன" மல$=ெத•=தன$. உய$ காA> நா3 அzத'D _9 வb1த த3 க2$ _1த8 ஆn. நTCDn9ற மன1தவாe ’யா_" இ"ம3 இற18"’ எ9பன JK எ•=தன . இ"ம3 அைன18" :ழ'ற. ேமK ைவ அராlய மார9 வாpR". 53 வான18 நsச12ரCக6 மைறதK Pb1த பCகய" ஒ1த ெச C க3 இராமைன. ’வாம" ேமகைல மCைக0T வன186. மன" அFWக" lட. மாதேர.21.யாைனேய.04. 57 ப3கh=8 எ•" பாடK ~e அராக" :ர"ப. ெமe அராlட. 56 D_தமல$க6 DlதK சாe அடCக. அTWக. இள வாச மாIத" |ச. வா9 :லா ெநT வாைடR". ெநTC ST" ப<S3T. அI" >க7 P=8" அ1 X அடCnய P=ைதயா6 ெச யK க3T. நல" கல=8 தயCD த9 Dல ந9ைமR" Je அடCக. அˆ‘g சாரK மாb தழCகலாK. அW கbW கர" jI ைக1 தல18. 21:55 ேச ம" எ9பன ப'(. அ9> 2I=த இ9 8HK ெச eதi9. தா" ஒg1தன ேபb.Kamba Rámájana (2Ayódhya).’ எனா உய$ J29 ேமK உைற ேபைதR". _9 >ைன 8n'கைல žர. வா• நா6 இ8’ என எ•=தன$ . நடWD"’ எ9.வ3 D_தCகேள. ஆைச _ICD XH9 _ழCக. ஆl žர ெவ8"> மாத$த" ெம9 ெச l. ஏ• [க_". வ6ளைலA >ண$ க6ள வ9 கனlFWD இைடŽ. எ3 தவ" ெச eத க3^". தh1தh. 54 காைலHK மண_ர` ஒgWக மகp$ எ•தK ’நாம" lK ைக இராமைன1 v• நா6 அைட=த உமWெகலா" காம9 l'Dைட கCDK மாைல க<=த8’ எ9ப8 க'iயா. 58 ஆடவ$ ப6p எ•தK ’ஆ< யா9_• cT நாpைட ஆன பாl இ8 ஓ$ இரா ’ஊ< யாHன ஆ. மயCnனா$ Pல க9hமா$. மாமH'Dல" எ9ன.

" Dல மா மல$W Dைவ :9. தா$ ஒg1தன. tல" அ8 ஆn. ஊடK க3டவ$ OடK க3•ல$ ைநR" ைம=த$க6 உeயேவ. யாம" ேபb இைச 1தலாK. ப"ைப ப"iன. ேத$ ஒg1தன.04. சாம ¢த" :ர=தேவ.21. நK ஐ">ல9க6 அl=8 அடCn நTCDவா9 ெதeவ ேமh பைட1த ேச •p JK ம•Cnன . 62 XபCக6 ஒg ம•CDதK ைவய" ஏ•" ஓ$ ஏ•" ஆIH‹T Oட வழCD" அ" ெமeய9 |ரI6 |ர9. SeR . பCn அ"பர" எCD" l"qன.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ேச ட க">ைன Qைத மCைகய$ P=ைதH' ெச ( 23ைமயாK. எ•=தன$ .O$ைம O$ ெநe உ. ேச 3:ல" காவK மா_• cT ேப$ எ<K காண லாெமF" ஆைச O$ பாைவ மா$_க" எ9ன _9ன" மல$=த பCகய ராPேய. x>ரCக6 >ல"ப.எCக^" மைழ ஒg1தனJK கg1த. . வ3T ஒg1தன. உ6 எ•" Xப" _'ற5" m18 அக9ெறன ேச ய8 ஆ$ உH$ ேதய. வாz _=2ன பாzH9.rtf 2008. 61 பK வைக ஒgக6 தைழ ஒg1தன." `ட$ ேவK ெநTCக3 _n718. 64 cb0தய" ˜ப" _'(ய கா$ இIs பைக 86p ஓ•ட. ெவeயவ9 Qப" _'( qகd Pவ=தன9 ஒ1தன9. பKவைகA jCD இய"பல5" கறCnன. S"> அல"iன. யா7 ஒg1தன. 65 தாமைர மல$க6 மல$தK tவ$ ஆe.€ `ட$ ேமh யா9 எ<K காண tL" அவாlனாK. 60 ஊ•ய மகp$ OடK >bயா8 ibதK ஆடக" தI ?3 _யCnட அ€P அ€P. மாமக9 ேமK lைள=த8 ஓ$காதலாK ைநய ைநய. _தK ஆn. வாPேய. ெவ3 சCD இய"iன. 21:55 மகp$ ப6p எ•தK ஐR. மன129 _=8. >6 ஒg1தன. ெவ" பாப" _'(ய ேபைத ெச eத பைக1 2ற12hK. Dண D9(ேல. 66 Page 33 of 124 .DழK வ3T j"ெமன l"மேவ. ேபb ஆ" _ழ5 ஒg1தன. ெந€PK :ைனAjT" je உறCD" மட=ைதமா$ . அன=தராK ஏTஅ க"j2 தா$ jI=2ட. 63 பK வைக பாட' கIlகp9 இைச •g வCnய" பல ேத9 lள"iன. _18 ஒg18 எ•" அKDலா$ இைழ ஒg1தன.Xபேம. ஞால_" ஆnய ேதவ ேதவ$ i•1த J$lK ஒ•1த ேச வக$.

69 நகர1தவ$ அைனவb9 மன :ைல மாத$க6.21. பாK வைள ெதbவா$. ப€Pைன அzவா$.ைம Oர.04. வ=த8 அ9ேறDq7 _ ைலd { ைத S3க3 Q_• >ைனதK கா3பா9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). எCD". 70 _•csT lழாl'D அரச$க6 வIதK இq7 2ைரA பரைவ ஞால" எCக^" வ. ’மா=தேர ெபb8’ எ9பாI". ஏD"’ எ9. ஏ• ேவைலR" ஒ1த Jல இைர=8 எ•=8. அரச ெவ6ள". Qச ைல மன1ைத ஒ1தா$. ’ைம=த9 மா _• cT" ைவகK இ8 ஆ"’ எனா. 67 _•csT lழாl'D மCைகய$ அலCகb18W S6ளK D€சர" அைனயா$ P=ைத S6 இைளயா$. அ€சன" என. நா6 மல$ >ைனவா$. ’ஏDq9. உள மகp$ எKலா" { ைதைய ஒ1தா$. ைம=த$ `"ைமR" 8வ9(. அˆ ஊ$d சா8ைக மா=த$ எKலா" தயரத9 த9ைன ஒ1தா$. அ9னா6 2Ilைன ஒ1தா6. }ைகய$ Dழா_". 21:55 பாைவ மா$_க" எ9ன _9ன" மல$=த பCகய ராPேய. 71 |2கpK மWக6 ெவ6ளெமன 2ர3•I1தK பாD இயK பவளd ெச ˆ வாe. ந€Pைன இTவா$. இைட இைட :'றK அKலாK. ’மகpேர ெபb8’ எ9பாI". வா6 அ">க6 இைடேய. உq7வ8 ஒ18 உத5 காதK உ=2ட. பரைவ அKDK. க'i9 qWகா$.ந"i த"iய$ அைனய$ ஆனா$ ெச C கயK நறவ" மா=2W கpAபன PவWD" க3ணா$ DCDமd `வT mCகாW Dவ51 }6 Dமர$ எKலா". ’ேவ2ய$ ெபb8’ எ9பாI". ŒளnKலா . ேவ. Jnல.. அq78 உணW D•_n9ற அமரb9. ேவ2ய$ வPsட9 ஒ1தா$. 89F காதK 8ரAப வ=தைவ fKலK ஆ" வைக எ"ம„$WD உ9னK ஆவன அKல எ9hF" உ'றெப'( உண$18வா". பைண _ ைல. . அ9ன மா நக$.rtf 2008.j9 நக$ |2 எKலா". 66 _•csT lழாைவW S3டாT" அ012 நகர மWகp9 :ைல இ9ன ேவைலH9. எ9. Page 34 of 124 . கமல" ?1த சCைக இK _க1தா$. 68 நகர18 Dமார$கp9 மn7dP jCnய உவைக ெவ6ள" j<தர. 72 ெபI=2ரளான மWக6 ’ேவ=தேர ெபb8’ எ9பாI".

இ=2ர'D உவைம சாV" இI:லW nழவ$ எKலா" வ=தன$. Dைழ18W Os•. மCகல" இைச WD" சCக" க3 அகK _ரP9 அைத க3டவ$ ெச lக6 ˜$1த. இˆ ஏ7 உலக18 வா•" lலCகV". ’மகpேர ெபb8’ எ9பாI". 74 _• csT lழாl'D வராதவ$ நல" nள$ ?q எ9F" நCைகைய ந. 2வL" அ€சன" எ9. 76 அ=தண$க6 வIைக _9 பய=8 எT1த காதK >தKவைன _ ைறH„T" இ' பய9 PறAiAபாb9. ’வைளWகலா"’ எ9. 77 பK வைக :க7dPக6 l3ணவ$ l`"> ˜$1தா$. 75 ம9ன$க6 2I_• csT" ம3டப" >DதK ச=2ர$ Q• எ9ன1 தரள ெவ3 கlைக ஓCக. c7=த அளWக$ வாe _1த tரK _. lb2ைர உT1த Qல ம3ணவ$ 2ைச க6 ˜$1தா$. ’J=தேத ெபb8’ எ9பாI". எ3 அIC கனக மாb எ•2ைரW கடV= ˜$1த.வலா$ அzH9 ž2.21. 78 ஒpெவ6ள" lளWD ஒp மைற1த. ம9ன$ q9 ஒp. தவள ஒ3 ம2R6 ைவ1த த9ைம சாK தடC க3 நKலா$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). l`"i9 ஊI" `டைரR" மைற1த. அ'>த9 2Iைவd ேச I" அI மண" காணA >Wகா$ நK பய9 தவ129 உeWD" நா9மைறW nழவ$ எKலா". 79 வPsட _hவ9 ேவ2ய‹T வIதK Page 35 of 124 .= 8ழாH9 அலCகலா9 >ணI" ெச Kவ" காண வ=8 அைட=2லாதா$ இலCைகH9 :Iதேர. 8வL" y3 இைடயா$. ேத$=தேத ேதb9 அKலாK. ேவg9 STைமR". அ=தர18 அ9ன" எKலா" ஆ$=ெதனW கவb 89ன.rtf 2008.. மDட Q• 8ளWD ஒp. ஈ3•ய உவைக ˜3ட. ஆைச :9ற lடா மத lலCகேலயாK. யாவேர ெதbயW க3டா$? 73 மகp$ Osட" DவைளH9 எ<V". ஏe=த ந€Pைன1 ெதbய1 Xs•. ’>Dவேத ெபb8’ எ9பாI". ¡g csT" ம3டப" மரi9 >Wகா$. ஆT" }ைக அ" Dழா129 vWகா$.04. 21:55 ’மா=தேர ெபb8’ எ9பாI". அˆ வா„$ க3ைணR" மைற1த அ9ேற.

உ9ைனA ெப'றவ9 த9ைனA JலA ெபI"பb5 இய'( :9றா$.தK l3 vட :வ=த QHK.Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf 2008. _hவ$. ’கால" வ=8 அT1த8’ எ9ன. "ஆCேக Sண$க!" எனd ெச Aiனா6 அA j9 தட மDட" cடA JD2 lைரl9’ எ9றா9. 82 ைகேகH `ம=2ரhட" இராமைன அைழ18 வIமா. P'றைவ தாF". ˜யநா9 மைறக6 ேவத பாரக$ fKல1 vKைல வாHKக6 ெநIWக" mCக. 81 வPsடh9 கsடைளAப• தயரதைன அைழ18வரd `ம=2ர9 ெச KVதK கzத xK உண$=த மா=த$. lனவW ேகsடா9.21. O. ம'. பz தைல:9ற காதK `ம=2ர9 பbl9 ெச 9றா9." Dவலய18 உ6ளா$. ம'. இவ$ }pனாைன1 v•8. அரச ெவ6ள" கடெலன1 vட$=8 `'ற1 ெதeவ ¢தCக6 பாட1 ேதவI" மn7=8 வா71த1 ைதயலா$ இைர18 wWக1 தாரz ேதbK ெச 9றா9. ஐயைன மDட" csட'D ஏR"மC கலCகளான யாைவR" இையயW S3T. ைககய6 QHK ந3z. நாV வாbH9 mI". ேவ=த$ த" ேவ=த9 த9ைனW க3•ல9. 80 வPsட _hவh9 ெச யK கCைகேய _தலவாகW க9h ஈறான X$1த" மCகலA >னV". 21:55 ஆய8 ஓ$ அைம2H9க3. ?b18 அCnH9 lைனH'D ஏ'ற யாைவR" அைம18. O.04. v3ைட வாe மட=ைதமாb9 fKல. 86 Page 36 of 124 . மாதவW nழவ9 வ=தா9. எ•=தேப$ உவைக jCகA j9 2z மாட |2 jIWெகன mCnA >Wகா9. 85 இராம9 ேதேர( ெச KVதK ஐயF". அவI" fKல. த9 2I உ6ள1 86ேள த9ைனேய :ைனR" ம'. iz அற w'. |ரd PCக ஆசன_" ைவ18d ெச eவன iற5" ெச eதா9. அைழ1தK ’S'றவ$. வாe >ைத18. அW D9. அdfK ேகளா. ெப3•bK O'ற" அ9னா6. :9ற ெபbயவ9. ’lைரl9 ஏn மz _• ேவ=த9 த9ைன வKைலH9 Sண$2’ எ9ன.": 84 `ம=2ர9 இராமைன 2I_• csட lைரlK வIமா. ஆHர" ¡g யாைனW ைகv•8. 83 ைகேகH கsடைளAப• `ம=2ர9 இராமைன அைழ18வரd ெச KVதK ’எ9றன6’ எ9னW ேகsடா9. ’i6ைளையW Sண$க’ எ9றா6.

’ஐ=8 அl18 அb29 ெச eத தவ" உனWD ஆக’ எ9பா$.21.rtf 2008. ’ெச யலI= தவCக6 ெச e2d ெச "மைல1 த=த ெச Kவ1 தயரத'D எ9ன ைக"மா. காத[T உவைக உ=த. உ6ள" த6Lற நTCn ைநவா$. நகர t˜$ _2ஞI" இைளஞ$ தா_". 95 Page 37 of 124 . 87 83ெணF". _•lலாத t$12 இ" _9ப9’ எ9பா$. 21:55 ேதbK ெச KV" இராமைனW க3ட மகp$ ெச யKக6 2I மz மDட" cடd ேச வக9 ெச Kn9றா9 எ9. ’ைப= 8ழாe1 ெதbயலாeWேக நKlைன பயWக’ எ9பா$. :க71தV'றா": 91 ’உe1த8 இˆ5லக"’ எ9பா$. ’ெச Cக^". {ல" ஆ$WD உ3T? ெகsேட9! ேதவb9 அடCD வா„? காலமா கzWD" y3ைமW கணWைகR" கட=8 :9ற tலமாe. :ைர18 ~e1தா$. :ைனவன மன1தாK. வ3ண ேமகைலR" நா^" வைளகL" ˜5வாI".. ஆரண" அ(தK ேத'றா ஐயைன அ^n wWnW காரண" இ9(ேயR". அைனயவ9 ேமh க3டா$. கbய Qல ேமhR". ˜ய ம3ெணF" 2Iைவ mCn. 93 ’வாரண" அர'ற வ=8. கரா5H$ மா'. ஒIவb9 ஒIவ$ _=த. :ற1ைத ஒWD" >யK~< ேமக". உைடய" யா" தWக8?’ எ9பா$. எCக^" }9. 94 ’mலமா _nK அனா9 த9 :ைறl„T அ(5 :'க. அ9iFWD எKைல காணா$. இ=த ந"iத9 கIைண’ எ9பா$. எைனவ‹ இராம9?’ எ9பா$. fKலா6 fKலd `ட$_• 8ற=8. வ<WSளா _9ன". இI ைகR" இைர18 ~e1தா$. 88 `3ண_" மலI" சா=8" கனக_" ˜வ வ=8. ’ஊ< கா3 n'பாe’ எ9பா$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). எ9ன >3zய" ெச eத!’ எ9பா$. >3 உற அனCக9 வாp >ைழ1த த" >ண$ ெம9 SCைக க3 உறA j<=த காம ெவ" >னK க•5வாI". இ9 உH$ யா$WD" ஒ9றாeA jI அI ேதbK ெச Kல.n9றா9. வாயாK :க7=த8." ேநq நாரண9 ஒWD". 92 ’உய$ அI6 ஒ3க3 ஒWD" தாமைர. >ற12ைடW க3டா$ JKவா$. 90 இராமைனW க3ட _hவ$ _தg0$ :ைனA>" ேபd`" இைனயராe மகp$ எKலா" இைர1தன$. _ ைனவI". ேதI" ஆn. க3க6 m$ கVழ :'பா$. 89 ’"அCகண9 அவh கா1த'D ஆ" இவ9" எ9னK ஆ‡? ந" க3 அ9> இல9’ எ9..04. க3ெணF" கால ேவV" qைடெநTC கான" >Wகா9. வ6ளK ப3ெணF" fKgனா$ த" }ெளF" பைண1த ேவR". ’ைம=த! m Q• எCக6 வா7Wைக நா6 யா5"’ எ9பா$.

தவ1தாK ேககய9 மட=ைத. ஆைச H9 கவb |சA ?CDழK மகp$ உ6ள" >8Wகp ஆட. 101 ’பாவ_" அI= 8யI" ேவ$ ப(R"’ எ9பா$. தா இK மz ஆர" இைவ.தK >Kg8’ என. :'பா$. 95 ’ஆ$கg அக7=}$ கCைக அவhHK Sண$=}$ _=ைதA J$ெக• >லவ$WD ஆn அ`ரைரA jI8 ெவ9•$. }ைக அவ6 ேப$ உவைக fKலK அb8?’ எ9பா$. ’ேதவ$பைக உ6ளன இˆ வ6ளKெத. ைம=த! வ(0$ Sள வழCD’ என :ைரAபா$. 102 இராம9 தயரத9 அர3மைன அைடதV". த9jIlK க9. ப`" jh9 ெவ. ˜3T >ரlA jIlK `=தர மz1ேத$. 96 மWகp9 ஈைகd ெச யKக6 ’ச=த" இைவ.04.rtf 2008. 100 ’தாe ைகHK வள$=2ல9.Wைக. எ9> உIக. உIn. ?3ட>க7 ம9ன9 உைற QHK>க[T" 103 ஆCDவ=8 அைட=த அ3ணK. ெநT |2Hைன’ எ9. ’ஏவKெச R" ம9ன$தவ" யாவ8SK?’ எ9பா$. வள$1த8. :q$ தாைன•T நானா அ12ர" :ழ'ற. 21:55 tலமாe."’ எ9பா$. _•lலாத t$12 இ" _9ப9’ எ9பா$. ’? வலய" இ9. அI•T அவh ஆ6வா$.. ெச (=த மத ேவழA ப=2க6. j8’ எ9பா$. nள$ ஞால" இவ9 ஆள. ந" வாHK க•8 ஏDதK ெச eவா„? O$ கனக ராP0T Q•மz யாV" ˜$q9. ஐய9 தா$ெக• 2ர6}6 த=த >க<ைன1 த•l’ எ9பா$. ஈைகHK உவ=த அˆ இய'ைக இ8 எ9றாK. P12ர" என1 தh 2ைக18.தh அ9. lb_க" கமல ¦ட18 Page 38 of 124 .21. 97 q9jI5 ேதb9qைச |ர9 வI J72K. வயA பb. Oற அடK |ர9. 99 ’கா$ q“T உலாய8 என xK கஞV" மா$ப9. m3ட S• மாட:ைர |2:ைறயAJeA. அCD அவைனW காணாைமR" ஆ3T. wWn |CnIC காதK காs•. ெந€` உIn.தh தாlவரK க3டாCD அ9> உID P=ைத•T" ஆஉID மாJK. இைனய$ ஆHைனய.fb வாI". >12ர$ இhA ெப.Kamba Rámájana (2Ayódhya). நK[$. யா5" P=8ர_" இCD இைவ. ேத$qைச . ேப$ெக• PறAi9 வ=த ெபI">க7 :'ப8. யா$ உIகnKலா$? 98 ’ச12ர" :ழ'ற.

தைல:9ேற9. 110 ைகேகH ெதbl1த ம9னh9 ஆைண ’"ஆ< c7 உலக" எKலா" பரதேன ஆள. 106 இராம9 ைகேகHைய ச=21தாK ஆயன :க•" ேவைல.Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf 2008. _hவ$. _hவ‹T lIAjT கpWD" ெமe"ைம ஏ1தைவ இைச WD". உ3† ? த=ைதR". ஒ9. உவைக|'(IAபW காணா9. >ரவல$. ’தWகேத :ைன=தா9.21. தாைத தாமைரd சரண" c•. தாெயன :ைனவா9 _9ேன O'ெறன1 தqய6 வ=தா6 107 ைகேகHைய வணCn இராம9 பz5ட9 :'றK வ=தவ6 த9ைனd ெச 9h ம3^ற வணCn வாசd P=8ரA பவளd ெச ˆவாe ெச CைகH9 >ைத18. 2Wnைன :q$1த Qலd ெச Cக2$d ெச Kவ9 ஏe=த qWD உய$ மDட" csடd cTதK l•q8’ எ9றா$. உழK O'ற" எ9F" ெபய$ இ9(W STைம ?3டா6. 105 இராம9 ைகேகH9 அர3மைன ெச 9றைத >ரவல$ J9•$ பாராsTதK >Wகவ9 த9ைன wWn. mேர. உe=தன9 அ•ேய9. தாR". நா9 இ8 பக$ெவ9’ எ9னா. ம'ைறd `=தர1 தடW ைக தாைன மடWDற1 8வ3T :9றா9 அ=2 வ=8 அைட=த தாையW க3ட ஆ9 க9(9 அ9னா9. அ3ணV" அய$=8 ேதறா1 ˜யவ9 இI=த cழK 8Ilன9 வIதK wWn. உனWD உ=ைத. m Je1 Page 39 of 124 . ’நாயக9 உைரயா9 வாயாK. பzq9’ எ9றா9. lb_க" கமல ¦ட18 ஓCnய மDட" c•. 104 இராம9 ைகேகH9 அர3மைன >DதK ேவ1தைவ. ெச "j9 ம3டப" இh29 எeதா9 ஒ1தைவ உலக18 எCD" உ6ளைவ உண$=தா$ உ6ள" ?1தைவ வ•ைவ ஒAபா9. எனWD உண$1தலாவ8 ஏயேத எ9hK ஆD". எ9h9 iற=தவ$ உள‹? வா<! வ=தெத9 தவ129 ஆய வIபய9. யாI". 109 ம9னவ9 ஆைணைய Oற இராம9 பz=8ைர1தK ’எ=ைதேய ஏவ.04. P'றைவ QHK >Wகா9. இI"iனாK இய9ற ெந€PK S9. 21:55 |CnIC காதK காs•. ைம=த! உைரAப}$ உைரR3T’ எ9றா6. ’இ9. ம'§9. 108 ைகேகH9 வ€சக உைர :9றவ9 த9ைன wWn. mேர உைரெச ய இையவ8 உ3ேடK.

lைடR" S3ேட9. `=தர1 தட=}6 மா=த$ vK உId `ம=8 }9றா8. ?< ெவC கான" ந3z.04. ஒAபேத _9> i9>. அ• இைண இைற€P. எ"ம„ராK இய">த'D எpேத? . 21:55 ’"ஆ< c7 உலக" எKலா" பரதேன ஆள.’ 114 Qச ைலH9 மாpைகWD6 இராம9 >DதK எ9. S3T இைனய O(.Aப„? எ9 i9னவ9 ெப'ற ெச Kவ" அ•யேன9 ெப'ற8 அ9•? எ9 இh உ. 111 ைகேகH9 உைர ேகsட இராமன8 }'றA jg5 இAj•8. 115 qைகA பாடKக6 வ=8 ம9 நகbK த"த" வைகAபT" உIவ" மா'(. அ=தர18 அமர$. அILைட ஒIவ9 mWக.யாI" ெச Aப அIC Dண18 இராம9 2I_கd ெச ˆl wWn9.. தைழWn9ற உ6ள1 த9னா6 _9 ஒI தqய9 ெச 9றா9. ஆ2 ஆக இ=2ைர S•ந' J'( இைர18ேம எe2 :9றா$. D€P ம€சனA >hத mராK Page 40 of 124 . P1த$. த9 8ைண1 தாைத பாத" அ1 2ைச wWn1 தா7=8. D9(F" உய$=த }ளா9 Qச ைல QHK >Wகா9. >ல"i ைநய. ஆn9. அர"ைபய$. ஏ7-இர3T ஆ3•9 வா" எ9. நக$ mCD படல" இராம9 Qச ைல உைரயாடK DைழWn9ற கவb இ9(W S'றெவ3 DைடR" இ9( இைழWn9ற l2_9 ெச Kல1 தIம" i9 இரCn ஏக மைழWD9ற" அைனயா6 ¡g கl1தன9 வIெம9. 75-1 4. >3zய1 8ைறக6 ஆ•. உைடயவ9 உe1த காேர. j9 2z J2னாL". ŒsT". அAiz அl7=த8 ஒ1தா9. இய"iன9 அரச9’ எ9றா6. இILைட உலக" தாCD" இ9னVWD இைய=8 :9றா9. எ9. உILைடd சகட" ?3.Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf 2008. தாCக அI= தவ" ேம'S3T. 1 ’>ைன=2ல9 ¡g. y" பz ம. m Je1 தா7 இI€ ச ைடக6 தாCn. ?qR". q9“p$ கான" இ9ேற Jn9ேற9.2 அAபாK? இAபz தைலேம' S3ேட9. அˆ வாசக" உணரW ேகsட அA j•8 அல$=த ெச =தாமைரHைன ெவ9ற8 அ"மா! 112 ெதILைட மன18 ம9ன9 ஏவg9 2ற"ப அ€P.21. 113 காs•'D ெச Kல இராம9 ைகேகHHhட" lைட S6LதK ’ம9னவ9 பzய9.

>•CDமாK. அகK காhைட மா3ட மாதவ1 }Iட9 ைவnAi9.நாKவ$WD" ம. பCக" இK Dண18 எ"i. எனாைம. Dைற5 இல9’ எனW O(னா6 .ைம மா'(னா6. D€P ம€சனA >hத mராK நைன=2ல9. 4 எ9. ஓ$ பz’ எ9. 6 "ஈ3T உைர1த பz எ9ைன?" எ9றவsD. இK அ9ihK. l•CD". :9hF" நKலனாK. 8Cக மா _• cTn9றா9’ எ9றா9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). எைன நK ெந( உeAபத'D ஏய8 உ3T.. y"iWD நாhல" m ST18 ஒ9( வா•2.rtf 2008. த9 காதல9 ைவD" ஆK இைல அ9ன வH'(ைனA ெபe வைள1 தpராK iைச R". மகேன! உைன. மன" |Cnனா6. "மா :ல" த€ச" ஆக m தாCD" எ9ற வாசக"? ந€ச‡! இh. Dைழ ˜CD த9 ெச lHK vடரா_ன". உ3† ெநT_• >ைனத'D?’ எ9றா6. 10 ’ந9. 3 ’_ ைறைம அ9. எ9SK?’ எ9F" ஐய1தாK நpன" பாத" வைன=த j' கழ'காK |ர9 வணCகV". இைள1தா6. அˆ வாசக" எ9F" அனK. ’ெநT€ `ர18 Page 41 of 124 . உ3T. l•=தா6 அ‹. ஊ< பல’ எ9றா6. >ைக ெவe8 உH$WD". எ9 ஆ$ உH$ அ€`மாK!’ 9 ைகையW ைகH9 ெநbWD". l"qனா6. :9ற ைம=தைன wWn.. _"ைமH9 :ைற Dண1தவ9.21. ஏCnனா6. அ€`". ேவ'. எ9ப8 ஒ9. Œ3T m வரK ேவ3T"" எ9றா9’ எ9றா9. பரதேன. 2 மCைக அ"~< OறV". Dைழ=8 வா712 ’:ைன=த8 எ9? இைடŽ. இய"iனா9. ’"ஆ3T ஒ$ ஏ<„T ஏ7. 5 தாe உைர1த fK ேகsT1 தைழWn9ற ˜ய P=ைத அ1 }" இK Dண12னா9. நா9 உH$ வா7ெவ„? அ€`". 7 இராம9 காs•'D ெச Kலேவ3T" எனW ேகsட Qச ைலH9 8யர" ஆCD. ’நாயக9. i9னI". ’:9 காதK 2I மக9. 2ைக1தா6.04. 21:55 ’>ைன=2ல9 ¡g. 8 ’வ€ச‡. ம9ன9 கIைண’ எனா நD". ’ம9ன9 ஏlய8 அ9. மகேன! உனWD அற9 ந9. மானவ9 ெச Cைக OAi .

’ஆlைந=8 இற அT1த8 எ9.1த'D உbயன.Wக. ெமe"ைம j2=தன! f'> உ." ம9ன$ ம9னைன வ'>. iற=8 யா9 ெப.18 உைர1தK ’எ9ைன mCn இட$W கடK ைவD.1தன. ம'. "அIC க'i„e! je1 2ற12ன9 ஆWD20? >கK ெமe12ற18 ந" ேவ=தைன. j9 iைழWகA >ல"iன$ Jலேவ. இˆ ேவைலR".. உட9 89F" கான" vடர1 8zவ}? Page 42 of 124 . சாகலா உH$ தாCக வKேலைனR". 13 8யI'ற Qச ைலைய இராம9 ேத'( ஆ.12. அ3ணK ஏவK ம.rtf 2008. 17 த9ைனR" உட9 காs•'D அைழ18d ெச KVமா. :9. 11 ’அ9> இைழ1த மன18 அரச'D. Jவ8?’ எனா எ•". இ9 உH$ j9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). Qச ைல ேவ3TதK ’ஆn9.12ய க'>ைட யா6 தைன வ'>. :9“T" S3டைன JD’ எ9றா6.தK O. ஏCDமாK_9> இைழ1த வ. இ29. m" எ9றா9.தK இ1 2ற129 இட$ உ. 18 Qச ைலH9 ேவ3Tதைல இராம9 ம. மனCSள1 ேத'. fKgனா9க'> உ. ஐய! அரச9 த9 ஆைணயாK ஏகK எ9ப8 யாF" உைரWnெல9." ேவ. எ9ப8 யாவ}? 16 ’l3^" ம3^". அ•யேன'D ஒ3^‡? இத'D உ6 அ<ேயK’ எ9றா9. m எ9 iைழ1தைன?’ எ9. Jn9. 14 j'> உ. எ3^" ?த" எலா" அ<=8 ஏnF".வா9.1தா8." J8 உ'ற8 உ'றன9 JVேம.ைமH9 _'(„$.2 ெப'ேற9.04. ib=8<W கறைவ ஒAபW கைர=8 கலCnனா6. 12 ’அற" எனWD இைல0?’ எ9F"." ேப. ெதeவதC கா6?’ எ9F" iற உைரAப8 எ9? க9. 21:55 :9ற ைம=தைன wWn. வா6தைனW ைக1தல129 எT18. 15 Pற=த த"i 2I5ற எ=ைதைய மற=8" jeHல9 ஆWn.21. ’ெநT€ `ர18 எ9. வன12ைட உைற=8 XI" உ.

இ= நக$ வரW கா3•யாK. 24 ’மா9 ம(W கர1தா9 ம• ஏ=8வா9. தா9 ம. 21:55 89F" கான" vடர1 8zவ}? அ9ைனேய! அற" பா$Wnைல ஆ"’ எ9றா9. உர•9 அI6 யா9 ம. ெமe1 2ற18 lளCnைழ உ9Fவா6. த" >கbKயாW ைகH9 இ9FH$ JWnய :கbK மாA>க7 :9ற8 அ9•?’ எனா. அவ$ ஏHன ெச eதேல." iைழ1த•? இ9ன" ந9. 23 ’மகர ேவைலம3 vsட. JHனா6.2 ஆ" அ9ேற! 20 ’P1த" m 2ைகWn9ற8 எ9? ேதவI" ஒ1த மா தவ" ெச e8 உய$=தா$ அ9ேற? எ1தைனWD உள ஆ3Tக6? ஈ3T. உட9. அI" Jத" _'(.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இd Page 43 of 124 . வ3T ஆTதா$d சகர$. அவ'D உbைம மா :ல" உ'றi9.04.12ல9 தாைதfK.rtf 2008. இைமயவ$ காதK ெப'.21. தாைத பzதைல :9. >வh நாத9 v•8’ எ9. 21 ’_9ன$ QPக9 எ9F" _hவர9 த9 அI6 தைல தாCnய l€ைச R" i9ன$ எe2ய ேப. 19 ’வblK எ"i இ" ம3 அர` ஆe. ’>ரவல9 ஆக" ம'.Aப8 எ9. jI அI l€ைச க6 ஏத" அ'றன தாCn.. தைகlனாK. 26 ’அவh காவK பரதன8 ஆDக. ’எ1 2ற18" இறWD" இ= நாT’ எனா. எ3^வ}?’ எ9றா9. இIC காhைட1 தவ9 :லாவைகW காAெப9. 27 இராம9 `q12ைரH9 மாpைகWDd ெச KVதK Jn9றாைள1 v•8. 25 இராம9 காT ெச Kவைத தTWக எ3z Qச ைல தயரதhட" ெச KVதK இ1 2ற1த எைனA பல வாசக" உe18 உைர1த மக9 உைர உsSளா. அைவ ப18" நாV" பகK அல•?’ எ9றா9. S'றவ9 2Il9 mCn1 தவ" ெச R" நா6. அIைம w9>க6 ஆ'. இவ9 இ€ ஞால" இற=8. 22 ’மாதவ$WD வ<பாT இைழ18. அவ6 த9ைனR" ஆ'(. தாையேய. ஊ9 அறWDைற1தா9..

இைச யா_9ன".தK Page 44 of 124 . வ=தா9 _hவ9. 30 ’இI6 அ'(ட உ'. _hவ$. அ•வா6 இbயK DரK ெச 9. we உ. 21:55 ஆக" ம'. ஒpI" இரlWD எ2I" 2nb உIைள1 தh உe18." அA பகgK >Dத'D எ9•. ’வ(0$ தனேம!’ எ9F". m. ெவˆ வா6 அரச9 :ைல க3T. 28 ைகேகH9 மாpைகHK தயரத9 :ைல க3T Qச ைல மயCn l•தK நட=த Qச ைல. ’எ9 ஆ" lைள5?’ எ9. மகேன!’ எ9F".21. உ9னா. lைன0?’ எ9F". அவF". உ9னா.Kamba Rámájana (2Ayódhya). எ9 எ9. iற=தா$ ெபயI" த9ைம iறராK அ(த'D எp}?’. 29 Qச ைலH9 >ல"பK ’i(யா$ ib5 ஏ8?’ எ9F". அIளW கI2'. இ8•? அரச$WD அரேச !’ எ9F". ’ெந(0. உைரயா9. ஒpவா6 :Iப$. மற=தா9 உண$5’ எ9. 33 Qச ைல >ல"பைல iற$ fKலW ேகsட வPsடh9 வIைக இˆவா. ’ெபb0e தக•!’ எ9F".04..ெகsT உH$ உைட=த J729 உடK l•=ெத9னேவ. `q12ைர ேமக" }e தhW QHைல ேமHனா9. ஒˆவா8’ எ9னா. ’தqேய9 வgேய!’ எ9F". அ(வாe’ எ9ன. எ9ேன? இ8தா9 யா8 எ9. ’ஒˆவா8. 32 ’q9 :9றைனய ேமh. எைன. உணரா9. அவ6 த9ைனR" ஆ'(. 31 ’2ைர ஆ$ கடK c7 உலn9 தவேம! 2Il9 2Iேவ! :ைர ஆ$ கைலH9 கடேல! ெந( ஆ$ மைறH9 :ைலேய! கைரயா அய$ேவ9. 35 வPsடhட" ைகேகH :க7=தவ'ைற O. இd žக" X$Aபவ6’ எ9.. ம9ன9 தைகைம காண வாராe. ேககய நாsT இைற மட=ைத QHைல எe2ன6. ’அரேச ! அரேச !’ எ9F".rtf 2008. ம9னவ9 nட=த பா$qைச |7=தன6 . ெவ(தாe lட :9ற8 JK உ9F" தைகைமWD அைடயா உ. கIணாலயேன! "எ9?" எ9. அ•ேய9 :ைல? m :ைனயா :ைன5 ஏ8?’ எ9F". ஒI QK நைடH9 கைட கா3 உலக" jI6 அ'(ட _'. அ(ேய9. ’வ9 ேககய$Q9 மCைக 8ற=தா6 8யர" த9ைன. இறவா8 ஒ<வா9 அKல9. உைரயா இ8தா9 அழQ? உலD ஏ7 உைடயாe!’ எ9F".n9. ’அ(•. 34 :ைலைமையW க3ட வPsடh9 மனW கI18 ’இற=தா9 அKல9 அரச9. ’அˆ ஆ. 8றவா8 ஒ<வா6 இவேள.

ஆ3 நாயகேன. 42 வPsட9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK Page 45 of 124 .தK {தA பh m$ அளl. தாேன தI". இ9fK >கலா:9றா9. ’ஐயா! இh. Qேவ!’ எ9றா9. :9 காத'D அரைச . 21:55 வPsடhட" ைகேகH :க7=தவ'ைற O.rtf 2008. ஒ9. `ட$வா6 அரச$WD அரைச .Kamba Rámájana (2Ayódhya)." அளlK அவைனA >ைன மா மDட" >ைனl18. ’அரச9 ெமeH9 2bவா9 எ9hK. வைச X$ >hத" மI5" >கேழ >ைனவாe. அயேரK. 40 வPsடh9 அ(5ைரR" ைகேகH9 ம. எ•l. இரவா :9றா9. ’அ9னாe! உைரயாe. உ9னா வ3ண" ெச e8. j9றா8 ஒ<ேய9’ எ9றா6. இh. இ" மா3 உலக18 உH‹T இh வா75 உகேவ9. இh." ப< ?ணாமK. m ஒ<வாe க< ேப$ அவல". j• c7 ப•:9.A>" _hR". ’:ைனயா lைனேய9. ’க'றாe. உய$வா9 ~<யா_9ன" l"மா அ•வா6. த9னாK :க7=த த9ைம தாேன ெதbயd f9னா6. j9 . 23 காK உWக" ெம9 காK Jத18 அளேவ தவ7l18. 38 வPsடh9 ேத. fKலா_9ன". உள}? மாணா உைரயா6." வன" எ9. ’இh. ஏ ைன0$WD இ9 உHI" மFl9 வ<:9 கணவ'D உHI" உதl.தK எ9னா உ9னா. யா" உள‡? j9ேறK’ எ9றா9.21. மா மைழேய அைனயா9 ?ணா8 ஒ<வா9 எh9. அவேள தI". D9. 37 தயரத9 உண$5 ெப. ஓதW கடK ந€` அைனயா6 உைர ந€` ஒIவா. எ'ேற ெச யK இ9. 39 வPsடhட" தயரத9 ேவ3TQ6 எ9ற அ" _hவ9 த9ைன.தK வா$1ைதக6 காணா. ஒ< m’ எ9. அlய. உ9 >தKவ'D அர`". யா9 j9.04. இ9ேற. _hவ9. ’இடராK அ<வா6 8யர" f9னா6 ஆகா6’ எ9_9 v• ேக கய$Q9 மகைள.தாமைர JK ைகயாK. _hR" ெச eைகW S•யா6 _கேம _9h. காதK >தKவ9 ெபயேர >கKவா9 உHI" க3டா9. 36 வPsட9 தயரதைன ெதpl1தK f'றா6. எ9. இைடŽ. எ9 உைரR". அரச9 அய$வா9 :ைல எ9?’ எ9ன. காவாe. நாT ஆ6வா9. 41 ~e" மா3 lைன ேவ$ அற ெவ9. j9ேன! எ9றா9. எ9fK je" மாணாம'D.

’_ ைற அ9. மகைன. கணவ9 உH$ ஓT இட$ காணாேத. ப<WD" நாணாe. இ" ம3¥T உ9„T எ9 ஆ"? வைச 0 வgேத!’ எ9றா9. ஒ9. இரCகா தாைள wWn.04. எ9ைனA J7வாe. ஒ<n9(ைல. உைடயா9 உ9ைனW க3T" இல„?’ எ9றா9. நா9 ெநTநா6 உ3ேட9. த9ைனW க3ேட தl$வா6. யா9 இhேமK ~<n9றன எ9?’ எ9னா. _hவா! அவF" ஆகா9 உbைமWD’ எ9றா9..’ எ9பா9. "ெவC கா9 பட$வாe" எ9. >க©T உHைரd `T ெவ= X0e! :9JK Xயா$ உள‹? ெச யK எ9?’ எ9றா9. எ9 உHைர ஏlனா0? அவF" ஏnனா„?’ எ9றா9. 45 தயரத9 வI1த18ட9 ைகேகHைய ப<18W O. உ9ைன. ’பாl! mேய. பாl! ேதl ஆகW S3ேட9 அKேல9. பாவ" உள8 ஆ" என5". அ9(R". எb_9. ெப3¥? X0? மாயாA ேப0? S•யாe! m. அதனாK. 46 ’க3ேட9 ெந€ச". ப3ேட. உய$ Qச ைலைய. உயI" என5".rtf 2008. 50 Page 46 of 124 . உ9 மக'DW காAi9 நா3 ஆ"’ எ9றா9. உ9ேன9. எ9 கா9_ ைளையd `<WD" lைனயாK ஏகd c7வாe. எ9 பல? உ9 க•129 நா3. ">3¨T ஓT" கன[? lட‡?" எ9னA >கKவாe. ப< :9. 21:55 வPsட9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK ’S•ந9 8€`" என5". நாlK ந€ச" உைடய நCைக த9ைன wWn. தள$வா9 :ைலHK தள$வா6. S6ளா8 உலக" என5".தK தா இK _hவ9 >கல. இKலா. இவ6 எ9 தார" அKல6.21. ம9ன9. _hR". கhவாeW கhவாe lட". அவ„. m எ9 உHைர _த[T உ3டாe. ஓ$ O'ற" ேத•W S3ேட9. 48 ைகேகH. உண$n9(ைல. ேவ. :q$ காhைட ெவ= ெந(HK J0 >க[ தlரா9. ’f9ேன9 இ9ேற. "வன" ஏD" எ9னா _9ன".Kamba Rámájana (2Ayódhya). மாணாA பாl! இh. 8ற=ேத9. 44 ’வாயாK. 43 ’க3¥டாேத. i9ைனW க3தா9 அைனயா9 ibயW க3ட 8யர". 47 ’l<WD" க3ேவ. பரத9 இIவைரR" தயரத9 8ற1தK இ9ேன பல5" பக$வா9. 49 தயரத9 :ைல க3ட Qச ைலH9 8ய$:ைல ’எ9ைனW க3T" ஏகாவ3ண" இைடŽ. தளரா:9ற ம9ன9. ெவCகா9. ம9ேன ஆவா9 வI" அA பரத9 தைனR" மகென9. m0 f9னாe.

}9றாe!’ எ9றா9. உர•e! l6ளா :ைலேச $ அ9பாK மக9ேமK ெமgH9. எpேய9 அKேல9. அ=}!’ எ9றா9. 58 ’ெநDத'D ஒ1த ெந€`" ேநய1தாேல ஆl உDத'D ஒ1த உடV". உய$வானக"யா9’ எ9றா9. கணவ9 வர" ஈ=8 உ6ள" ஆ'றா8 அய$=தா9 எ9. உலக" S6ளா த9•?’ எ9றா9. எ9. ’தqேய9’ எ9னா8. எb_9 :9ேமK fbய. qைட மா வg தா9 அைனயா9. lKலாK அTமா வKலாe! "உைடமா மDட" >ைன" எ9. உைடேய9. உ9JK அKேல9.. உய$ கா9 அைடவாe!’ எ9றா9..1தாe. அைனயா6 உைரயாK. இh நா9 வா7நா6 ேவ3ேட9! ேவ3ேட9!’ எ9றா9. மன_" க3^" ைகR" ெச eயாe. 52 Qச ைலH9 ெபI=8ய$ ’Jவா8 ஒ<யா9’ எ9றா6. எ9ைன இ"tA> இைடேய ெவ. இைறவ9 >ர"t9.தK ’த6ளா :ைலசாK ெமe"ைம த•வா வ•வா வைக:9. எ3^" m$ நா9மைற0$. ’}9றாK.1தாe jைறேய. வனேம Jவாேன ஆ"’ எ9னா. உ6ள" த6L'. ’உய$=தா9 உைரசாK Dமர9 >ணரா9 :லேம.04. 51 தயரதைன Qச ைல ேத'. உ9h9 _9ன" >Dேவ9. அவைன1 ேத'றா :9றா6. அய$வா6. >தKவ9 த9ைனW கணவ9 சாவா8 ஒ<யா9 எ9. 55 ’பைடமா3 அரைச A பல காK ப•வாe ம•வாK எ(வா9.1தாe. 54 ’க3^" mராe. ம3^" mராe வ=த >னைல. ’அரச9 }'றா9 ெமe’ எ9. கணவ9 DைறயW Dைறவா6. 56 ’க. எb1த J$lK இ. ஆ! ஆ! உய$Q ச ைலயா" அ9ன" எ9F' றனேள! 53 இராம9 காs•'D ெச Kவ8 :ைன18 தயரத9 >ல">தK உண$வா9.rtf 2008. உடேன S•ேய9 ச ைட மா மDட" >ைனய1 த=ேத9. உைரயா. j. அவL". மகைன1 2bவா9 எ9றா6. ’lைனேய9 8ைணவா! 8ைணவா’ எ9றா9. மகேன! lைனேய'D உ3^" mராe உதl. Page 47 of 124 . இணரா$ தIதா$ அரச9 இடராK அய$வா9. உHI" ஒ•க.". க<யா:9ேற9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). அ(=தா6.1தாe உIவ". ’காவாe’ எ9னா6 மகைனW கணவ9 >க•WD அ<வா6. உலக" fKV" ப<WD" ž$வா6.21. எ6ளா :ைல O$ ெபIைமWD இ<வா" எ9றாK.". 21:55 மா'றா6 ெச யK ஆ" எ9. 57 ’j9h9 _9ன" ஒpI" j9ேன! >க<9 >கேழ! q9h9 q9F" வblK Dமரா! ெமeH9 ெமeேய! எ9h9 _9ன" வன" m அைடத'D.

இவனாK Jகா8 ஒ<வா9’ எ9னா. தDத'D ஒ1த சனக9 ைதயK ைகையA ப'(A >DதW க3ட க3ணாK. இ9. _•R". அர`". 62 ’ேகsேட இI=ேத9 எhF". மாh9 }V" அைவநா9 காணா8 ஒ<=ேத9 எ9றாK. 61 ’ஒgயா$ கடKc7 உலக18.Kamba Rámájana (2Ayódhya).தK ஒ9•T ஒ9. 64 ’?ணா$ அzR". ந9. 60 ’அ6ள' ப6ள" >னKc7 அகKமா :ல_". ’_•R"SK?’ எ9. :லமா8 எ9F" 2I5". சgயா :ைலயாe எ9றாK. இ= நாsேட உைறேவ9 எ9றாK. ’ம•வா6 உைடயா9 வர5". யா9? எ9ேன! உ9h9 ibய வ'ேற உலக" எhF". 66 வPsட9 ~< ேகsT தயரத9 P(8 ெதpதK _hவ9 fKV" அளlK. lைனேய9. வ9க3 எ9க3? ைம=தா! காsேட உைறவாe m! இW ைகேகPையR" க3T.04. iைழேய9! iைழேய9!’ எ9றா9. ஆe18 அ9• கIம"? 65 >ல">" தயரதைன வPsட9 ேத'. ’உHI" ெச 9றா9 இ9•T’ எ9F" த9ைம எe21 ேதe1தா9. ஐயா! ைகேகPைய ேநராேக„ நா9?’ எ9றா9. ேச ணா$ மா$>".21. 63 "ெமe ஆ$ தவேம ெச e8. உழK த9 உHைரd P(ேத தைகவா9. உய$வா9 இைட. 21:55 உDத'D ஒ1த உடV". ’இ=தA >hத9 JனாK. 67 தயரத9 :ைல க3T Qச ைல வI=8தK Page 48 of 124 . j9னா சன_". அIைம அ(ேவ9. ’ேவ=ேத! அயேரK. நா கbF" jgயா :9றா$ உ9ைனA JKவா$ உள‹? j9ேன! வgயா$ உைடயா$? எ9றா9. எ9 ந9ைம!’ எ9றா9. S6ளW Dைறயா :2H9 DைவR". JகW காேண9’ எ9றா9. மாணா மரவ' கைலR". ஒ9. 59 ’எ'ேற பக$ேவ9. அவைன. DைடR". தTAபா$ உள‹?" எ9றா9. ஏகாத வ3ண" தைகெவ9 உலQT’ எ9னா. ஒˆவா உைர த=8. ந9. ெம9 }K மா$i9 _hவ9. _தலா" எைவR" க6ளW ைகேகPWேக உதl. அரச9. j9-ேத$ அரேச ! தqேய9 >கேழ! உHேர உ9ைனA ெப'ேற9. வாேன வI=தா8 எhF". உைடேய9. மhத9 வ•வ" S3ட மF5" த9ைன மற=தா9. 2I5".rtf 2008. nள$ வா9 இ9ேற அைடய மாsேட9 ஆnK அ9•. உ9ைனA ibH9. உ9 qடK மா$> அb29 ெப'ற ெச eயா6 எ9F" j9F".. >க7 ைகWS3ட வ6ளKதன" எ9 உHைர மாeWD"! மாeWD"!’ எ9றா9. உeயா$! உeயா$! ெகTேவ9. அரச9 தh :9. இh. ெதbயW காணW கடேவ9. உ9JK அKேல9.

70 தயரத9 ைகேகH9 STைமையW O( வI=8தK ’வ9 மாயW ைகேகP வர1தாK. ’இற=தா9 SK[ அரச9?’ எ9ைன இடI'. ’வ9 23 Pைல ந" DbPK வIேம? வIேம?’ எ9றா9.Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf 2008. இலவாe நயன" 2Iமா மகேன 8ைணயாe1 தவேம >bJ7 2h9வாe. இ8. _9 நா6. த9 த9 ெச eய ைகயாK ைதவ=2T Qச ைலைய. ஒI மா _hவ9 ~<R" சாப" உள8’ எ9. 69 இராம9 வIவானா என1 தயரத9 Qச ைலHட" ேகsT வI=8தK எ9. அ9( எ9மா மகைனW "கா9 ஏD" எ9றா6. ெச 9.. ’8ற=தா9 மக9 _9 எைனR". 74 ’>WDA ெபIm$ yகI" jI Jதக" எ9. எ9றா9. Page 49 of 124 .மா.தK ’ெமeH9 ெமeேய! உலn9 ேவ=த$WD எKலா" ேவ=ேத! உeR" வைக:9 உHைர ஒ"பா8 இCங9 ேத"i9. ஐய. அயேரK. 68 தயரதைன Qச ைல ேத'. ம9ன9’ எ9னா ம.. >னK S3T அகKவா9 வIமா. எ9. த9மா மகF" தாF" தரz ெப. jI மா கைண ls•டV".தK ’j9 ஆ$ வலய1 }ளா9. ஒ9." ெதbயா ம"ம$ உ6ள18 அரச9.கா. அIமா மகேன. அW ைகW கbH9 Dரேல அ9. கா$ qIக" வI" ஓ$ ெச eய ந2H9 கைரவாed ெச 9ேற மைறய :9ேற9. ஈ8’ எ9ன ெவIவா. ஒp•9. அ= நா6 உ'ற8 எKலா" அவLWD அரச9 அைறவா9. 72 ’ெவeய கான1 2ைடேய. 8ைணவா! அற" தா9 இ8•? ஐயா! அரச$WD அரேச !’ எ9றா6. ேவsைட ேவsைக qகேவ. Qச ைல ேக6.04. 8ற=தாe mR".D". 73 ’ஒI மா _hவ9 மைன0T. கb0T அbக6 8Il1 2b ேவ9. _hவ9 உட9ந" ஐய9 வbF" வIமாK.. கா„ >DதK தlரா9. இI தா6 இைணR". க3z9 ெதbயW காேண9. அ<வா6. _கF". அரேச !’ எ9றா6. எ9ற9 உHைர _9மாe lAப1 8z=தாேளF" Oh ~<யாK. அ(ேய9.21. ைவய" _•8" 8யராK ம. 21:55 தயரத9 :ைல க3T Qச ைல வI=8தK ’மற=தா9 :ைன5" உHI". எ9 ஆ$ உH‹ அகலா8 ஒ<யா8. ெம6ள. ைகR" PைலR" கைணR" ST. ஒgேமK ைகWக3 கைண ெச 9ற8 அலாK. எ9றா6.. >lŒ8 அல(A >ரள. அரச9 ெமeR". 71 தயரத9 தா9 சாப" ெப'ற வரலா'ைற Qச ைலHட" O.

. ஊ<9 ெச யK ஈ8!" எ9ேற. ம. ஈCD. 78 ’ைம=த9 வரேவ wWD". 82 ’|7=தா$. எ9. அய”$. அவ$க6 பID" >னK S3T அகKவா9 பட$=ேத9. அவ3 வ=தெனனாK.இப" எ9. த3›$ ST Je அp18. 75 ைகR" கடF" ெநnழW கைண0T உI6•9 காணா. >ர3டா$. இடV". உ" >தKவ9. அ•ேய9 த9ைன. m. "j9நாT அதhK Je. ஒ<q9 இட$" எ9. ’மWக6-DரK’ எ9. 21:55 அW ைகW கbH9 Dரேல அ9." தள$5'. க3z9 ெதbயW காேண9. அய$ெவ9. மைற=ேத வ2=ேத9. ெமeR" தF5" மனF" ெவ(8 ஏnடேமK |ழா. வள$மா தவ$பாK. "ஐயா! ஐயா!" எ9றா$.rtf 2008. அயI" தவைர. உணரா8 எeதாe. ைம ஆ$ களப" 8Il.1ேத அIளாe. jeயா வாeைமA >தKவ9 >னK ~3•T" ஓைதH9 ேமK. உ" >தKவ9 l3Œ8 அைடவா9 v•தா9’ என5"." 83 ’எ9. "J7=தாe ெந€ைச " எ9றா$. ஈ8’ எ9ன ெவIவா. "யாேன இ9. ச=த" கம•" }ளாe த•lW Sளவா" எனேவ. இh m$ ஏ5" பzெச e2Tேவ9. ஒ9. இ9." DரலாK. 81 ’"அ. அயரA je•9. 77 ’"உ3 m$ ேவsைக qகேவ உயCD" எ=ைதWD. மன" Š=8.1தா9 இKலா9 வன" ~3•T" ஓைதH9 எeத8 அலாK. "ஐய! mதா9 யாவ9? அ=}! அI6க" எ9. "வ3 23 { ைலயாe! ேக3‡" எனேவ.21. எ9 சா5" உைர18. இற=8 ஏnன9 l3zைடேய.1தாe கைணயாK எனேவ." எ9றா$. 84 ’"க3^6 மzJK மகைவ இழ=8" உH$ காதgயா. ேவழW DரK அ9.1ேத அI6வாe!" எ9னா. ஏnனனாK. m வா7=ேத இIAப1 தbேய". Page 50 of 124 . அய$=தா$. வா„$ ஈsட" எ2$ வ=2டேவ.இI D9. வ=ேத"! வ=ேத"! இhேய. உ'ற எலா" உைரயா. அைனய >ய1தாe!. யா„ க3z9 க3ேட9 அKேல9. :9றா9 வணCகா. இIதா6 வணCn. 80 ’"|sT3T அல. "ஐயா. "ேக6 m" எ9னA >கKவா9. உID" 8யர" தl$. ஐயா! க.. அவ$பாK lள">" எ9..Kamba Rámájana (2Ayódhya). வாsட" தI" ெந€Pன9 ஆe. அ012 நகர18 உ6ேள9. ஒI fK வD1தா9. "l< JH'.04. மக•T அ=த3 >னKS3T அ^க. எனேவ ஓsட=8 எ2ரா. 76 ’"இIக3கL" இ9(ய தாe த=ைதWD". j. எ3 m$ைமHனா9 l3¥$ எ2$S3•ட. ப•8 ஆHனதாK. ைக ஆ$ கைண ெச 9ற8 அலாK. இI6வாe. இI தா6 ெச 9h >ைன=ேத9. அ(யா ைம=த9. ஒI m. ’m யா$?’ என. 79 ’"ஐயா! யா9 ஓ$ அரச9. இ8J8 அள5 ஆe வ=2CD அ^கா8 எ9„ வ=த8? எ9ேற Š=}". ஆ7=தா$ 89பW கடV6.

உைர1தா$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). _• csட ~e18. 2I மட=ைத கா=த9. 87 வPsட9 அரசைவ ேச $தK உைர ெச e ெபIைம உய$ தவ1}$ ஓCகK.04. யா" எ" JK lடைல ibயA ப3^" பbமா உைடயாe! அைடவாe. 92 Page 51 of 124 . ைகேகP ெமeA >தKவ9. அ=த _h f'றைமH9. 21:55 ’"க3^6 மzJK மகைவ இழ=8" உH$ காதgயா. ம'. பட$வா6" எ9னா. அய$தK P(8" இெலனாe. அவsD த3டாத ெச CQK தயரதF" தானp1தா9. j9 நாs•ைடA JHனராK. எ3தாF" ேவ(Kைல. ஒIAபT1தா6. ’எ=ைத! >D=த இைடŽ. அ3ணK வன" ஏDதV". 90 ’ேவ=த9 பzHனாK. ’ஒ3தா$ _nைல வன"JD’ எ9. இைறR" தவறா’ எ9றா9. அகKவா9" எ9னா. இCD இ8. _ ைரச" _ழCக. பா=த6qைச W nட=த பா$ அpAபா9 ஆHனா9. இ9. ஏவா மகைவA ib=8. தயரதைனA JK |7=தா$. ேபராத வாeைமA ெபb09 உைரெச lHK சாராத _9ன". உ3ண எ3z இI=தாK.’ எ9றா9. காவாe’ எ9றாe. "இ9 fK ைம=த9 உள9’ எ9றதனாK. எ" த" உH$ |DதV". மn7•T இவ3 வ=தெனனாK. >ைரைச மத கp'றா9 j' QHK _9ன$. ஆ3T அைரச$ இh8 இI=த நK அைவH9 ஆHனா9. உலQ$ எ9 எ9. 85 ’"தாவா8 ஒpI" Dைடயாe! ’தவ. உைரயா$? l3z9 தைல ேச I8". அதனாK க•ய சாப" கIேத". அரச$க6 வPsடைன ேவ3TதK வ=த _hைய _க" wWn வா6ேவ=த$. ேககய$Q9 S">.. உ3டாய}? அ=தqK žக18 அ•த DரK தா9 எ9ன? P=ைத ெதp=}e! ெதb எமWD ஈ8’ எ9. 88 ெச e2ைய ெதblWDமா. ஏ=8 தட= }6 இராம9.21. :9 சரண". 91 இராம9 காT ெச Kவ8 ப'( ேகs† b9 89ப :ைல வாரா$ _ ைலயாI". 89 _•csT lழா தைடபsடைத வPsட9 உைர1தK ’S3டா6 வர" இர3T.6ள மா=த$கL". ஒI _ ைற JeW காT உைறவா9 ஆHனா9’. அ=தணI". ஆறாத காதK அரச$கL".rtf 2008. 86 ’P=ைத தள$5'. எ"JK இடI'றைன m Jவாe. ஈ8 அT1தவா.

நாயகைனW ’காœR"’ எ9. ’காவா. O'..n'. க3 உ'ற வாb கடK உ'ற8. 98 ’ஞாœR" உeகலா9’ எ9னாேத. 96 ேச தா"பK J8 அைனய ெச C கh வாe ெவ3 தளவA J8 ஆ" பK }9ற. அI ெந€ச" O. S•ய OœR" அKலாK. ம3 உ'. உட"> எKலா". பாத மல$ PவAப. 21:55 >3 உ'ற XH9 >ைக உ'.ைர1த ைகேகPRC.04. நா தா" ப'றா மழைல நCைகமா$ ஏCnனா$. `3ண" :ைற=த ெதI எKலா". கp. அ9. ஆ. அய$=8 ம. ஆn ஓ•ன க3›$. க6 ஒ•D" கா5" அ•த. ஆn. உIவ(யாA i6ைள அ•த.ைர1த மா'ற1தாK. அல$=த ?5" அ•த. உH$ பைதAப. ’>3 ெச eத ெந€ைச . காK வயA J$ மா5" அ•த. ெபb0ைர எ9fKல?’வ6ளK வன">Dவா9’ எ9.rtf 2008. 94 ’ஆ! ஆ! அரச9 அI6 இலேன ஆ"’ எ9பா$. >னK >6 அ•த. S•யா$ iறIள‹? ேமœR" இ9( ெவ. அத9 க9. nள$மாட18 உ6LைறR" ?ைச அ•த.-அ" ம9னவைன மானேவ. 100 நகர1தவb9 வI1த" ’ம3 ெச eத பாவ" உள8’ எ9பா$. அற1ைத இhW ைகlT•" யா" எ9பா$.21. l3 உ'ற8. l2’ எ9பா$. 93 மாத$ அIC கல_" மCகல_" P=21 த" Qைத >ைடெபயர. >ண$ _ ைலேமK ?= தரள" மா தா"> அ'ெற9ன மைழW க3›$ ஆg உக. ’?தல1}$ க3 ெச eத பாவ" கடg9 ெபb8’ எ9பா$. 99 ஊ$ மWகp9 8யர" ேதறா8 அ(5 அ<=தா$ எCD உலAபா$? ேத$ ஓட m. அ•த. எ" மICD" lsT அ•த ேப$ ஓைச . தாவாத ம9ன$ தைல1தைல |7=8 ஏCnனா$. 95 n6ைள•T ?ைவ அ•த. அைனய க3 PவAப. தா" பைத18A பா$ ேச $=தா$ ஊைத எ(ய ஒP ?C S• ஒAபா$. 97 ஆ5" அ•த. அ= :ைலேய. 101 Page 52 of 124 . ஆn ஓடாத இ18ைணேய D'றேம. அ•த. ’மா மல$ேமK ெப3 ெச eத பாவ" அதh9 ெபb8’ எ9பா$. மா வாத" சாe1த மராமர" JKn9றா$.mேர ஆHனா$.Kamba Rámájana (2Ayódhya).

கI18 அ<=தா9 ஆ"’ எ9பா$.ைடய காெடKலா" நாடாnA J"’ எ9பா$. கைளயW D(1த jI6 அ8•? ந9. 108 Qைத வb lK Dமர9 ST1த :ல மாைத ஒIவ$ >ண$வரா"? வ€P1த ேபைத P. 109 உ=தா8. உ'.!’ எ9பா$. ’{ ைத மணவாள9 த9„T" XW கான" J8". உலக186 ஆIHராe வா7வாைரW S9.! வர" ST1த நாயக'D. 110 இலWDவh9 Qப" Page 53 of 124 . அ= m6 நகரா$. >D8" எb’ எ9பா$. ந9. இKைல. S'ற _•தா9’ எ9பா$. ேவ. 102 ’ஆ2 அரச9 அICேக கய9மக6ேமK காதK _2ர. ’Q6 ஆn வ=தவா..Kamba Rámájana (2Ayódhya). அ8 அ9ேறK. உ6 ஊ. ’ஐயா! இளC Qேவ! ஆ'. யாI" உைறயேவ. க3›$ ெம•Dவா$ ’உeயா6 JK Qச ைல’ எ9. 104 ’த6ª. 105 ’:9. ’ெச =தாமைர1 தடC க3 ெச ˆl அI6 wWக" அ=}! ib8‡? ஆ! l2ேய! ஓ!’ எ9பா$..20 m’ எ9பா$. ெநe ஆ$ அழK உ'ற8 உ'றா$. 103 ைகயாK :ல" தடl. _ ைற 2ற"ப1 த"iWDA i9ேன ST1தாK iைழயா} ெமe?’ எ9பா$. க6 ஊ. XW கIம" ேந$=தா6 இவ6’ எ9னா. ’மாளாத ந"q9 மன" வgயா$ ஆ$?’ எ9பா$. ெநe வா$18 உதவா8.21. காதK இல6JK’ எ9. { ைத ibHF" Xரா1 2I?’ எ9பா$. காK எ(ய ந=தா lளWn9 நTCDn9ற நCைகமா$. நமWD l2S•ேத கா3’ எ9பா$.04. ஓவா8 ெவe8 உH$Aபா$. உ6 அ<=தா$. உைற8". 101 ’ஆளா9 பரத9 அர`’ எ9பா$.ைடய QைவA ibயா8 ~e18 ஈ3•. ’ஐய9. iற=8 உலக" _'. 21:55 க3 ெச eத பாவ" கடg9 ெபb8’ எ9பா$.வைனA i9 பா$18 :'Dேம. த9 மக'DA பா$ S6வா9. PK நாpK >'. 106 ’ெப'. தவ" இய'(1 தா9 Xர ேந$=த}? அ9(.rtf 2008. இh Œளா9. ’ைகேகP. ெச ˆ வாeW கzைகயI".ைடய ம3 அவLWD ஈ=8. 107 ’எ9ேன :Iப9 இய'ைக இI=தவா! த9 ேந$ இலாத தைலமக'D1 தாரzைய _9ேன ST18. எ6ª.

_"ைம ஞால18 ஊF" உHI" உைடயா$க6 உைள=8 ஒ8Cக. ம3 நாsTந$. 113 இலWDவ9 J$W Qல" ேம'SளK `'. பh ேமI ஆCD ஓ$ >'. வாpA ெபI" >s•K >ற18 |Wn. இ8! ந9. நாH9 ெவC க3 P. ெந'(HK க'ைற நாற. உ6 :'D" உH$A> எF" ஊைத iறWக. அl1தவ$ ஆWைகைய அ3ட _'றW DlAபாF". 118 அ012 மாநகbK இலWDவ9 Qப1}T அைலதK Page 54 of 124 . 116 இலWDவh9 ஆேவச உைர ’>lAபாைவ பர" ெகடA JbK வ=}ைர எKலா" அlAபாF". அp1தா6 வன" த" _ ைன. |sTந$ வ=தJ8". இ8!’ எ9னா. l3z' `டI" `ட$ }9ற. இ•H9 vடரW கடேல•" மT18. ெமe=m$ lbAப. யாவI" :'க. ப'.தாe’ என யாவராV" tsடாத காலW கைட1Xெயன t3T எ•=தா9. Dsடைன ஊsட lI"iனாேள! நCைகWD அ(l9 2ற"! ந9. 114 அ•HK `ட$j9கழK ஆ$கg நாண ஆ$AபA j•HK தட5" Pைலநா3 ெபI"?சK ஓைச . இhA ேப$ உலக186’ எ9னா. 115 வாF" :லF" _தK ஈ. நாக$. காsTந$. ெப3 நாsட" ஒsேட9." lb=தன |7வJல.Kamba Rámájana (2Ayódhya). l€ைச ய$. :9ேற9 இ8காWDந$ காq9’ எ9றா9. 117 l3 நாsடவ$. nள$ ஞால" வர12னாேல Œsடா6..21. 112 PனCS3ட இலWDவ9 ைகேகHைய இக7=8ைர1தK ’PCகW DIைளWD இT X" `ைவ ஊைன..rtf 2008. ெவ"ைம _'(1 Xsடாத ேவK க3 P. ¢7கா." மைழ _"ைமH9 ேமK _ழCக. தாF". ஓ$ tவ$ ஆn. lK தாCn. மா$> J$Wக." எ3 நாsடவ$. ஆ" என ஓCnய }•T. ஞால" _•lK Dq. ம3ணவ$. :9ற அ3ணK ெபb09 தன8 ஆ2H9 t$12 ஒ1தா9.04. கCைகWD இைறவ9 கடகW ைக >ைட18 நWகா9. 111 க3z9 கைட1 XRக. ஆ$=த ெச " j9 கவச". இK வர"> இK ?த" ேமK :9. ம'. இ9ேற என QlைனW S'ற ¡g கlAபாF". ஆ$=த கdPK `b ைக >ைட }9ற ஆ$18. 21:55 ேகsடா9 இைள09. தன த"_F" அKல8.

120 |றாWnய j'கல9 lKgட. 1 இராமh9 ேத$ ெச 9ற காsP ைகக6 m$ பர=8.rtf 2008. _n718. மாறா1 தhdfK 8pமாb வழCn வ=தா9. க2ரவ9 அ1த" >Wகன9 ’கா9 >கW கா3nேல9’ எ9. _ளb ஈsடேம." ஓ$ அ€சன" ேமக" எ9ன. ஏ7 உலD" ஒ9. q9ன. உD1தக3 ›bh9 ஒpR" mCnன. உeய. பT" நா3 உI" ஏ. க3 உD" ெவeயm$ ெவ6ள18 ெம6ளd ேச றலாK. 21:55 அ012 மாநகbK இலWDவ9 Qப1}T அைலதK காைலW க2‹9 நT உ'ற8 ஓ$ ெவ"ைம காs•. ேம20T ஆ9 >க.04.ஒ18 உைடய. ெதeவ மா நக$ ஓlய" ஒ<=தன. ஆன m$ உழK ெதeவŒ9 ஒ1த8-அd ெச "j9 ேத$ அ‹! 2 cbய9 மைறR" காsP Œ9 jgதர. மாைலd Pகர1 தh ம=தர ேமI _=ைத ேவைல1 2bn9ற8JK. ேகளா. 4 Page 55 of 124 . 121 5. >ைக=8. காK vடர. கன9. காKதாWக :q$=8. கKலத$ தா9>க _Tnன9 எ9F" த9ைமயா9. ஞால1தவ$ Q மக9.W S•யா6 lைளl1த lைனWD l"q1 ேத'ற1 ெதpயா8 அய$P'றைவ பாK இI=தா9. அழD இழ=தன.21. ஆ'றK 8ைண1த"iத9 lK->யK அ3ட Qள" ¢'. அ= நகர18 நாAப3.. ைதல" ஆsTA படல" நகர1தா$ vடர இராம9 ேதbK ெச KVதK ஏlய DbPK i9 யாவ$ ஏnலா$? மா இயK தாைன அ" ம9ைன mCகலா1 ேதlய$ ஒ<=தன$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). உH$ இலாைமயாK. ஆர".119 இலWDவh9 நா—g ேகsT இராம9 ேத• வIதK ேவ'. jCD" ஆறாW கனK ஆ'. 2bn9ற ேவைல. 3 தாமைர மல$க6 DlதK பD1தவா9 ம2ST ப8ம18 அ3ணேல வD1தவா6 yதgய$ வதன ராPJK.. ெவHK ஒ8Cக.

6 இராம9 ஒI žைலைய அைட=8 _hவIட9 தCDதK 2I நக$WD 0ச ைன இர3T ெச 9. 8H9(ல$. 9 இராமFட9 வ=தவ$ உறCDதK வாl lb தாமைரH9 மா மலb9 வாசW காl lb நா6 மல$ _n71தைனய க3ணா$. ஒI lைர ெச ( žைலைய lைரl9 எe2னா9. :ர=தர" இைமA> இலா ெநTC க3 ஈ3•ய >ர=தர9 உI எனA jg=த8 எCDேம. அI"> அைனய SCைக. க9hய$ 8H9றா$." வH9 v. 8 உட9வ=தவ$க6 ஊ3 உறWகq9( 8யIட9 தCDதK DH9றன Dலமz ந2H9 Oல12K.21." உைர ெச ( _hவ‹T உைறR" காைலேய. 10 ெபI" பகK வI=2ன$. 5 வாhK l3Œ9கp9 ஒp பர=8 Œ9 அI"iய பசைல வானக". வானக".04. நாl lb Oைழ இள நˆlய$ 8H9றா$. ெச "ைம mCnேய.rtf 2008. இ9>. >6தD žைலH9 >ற18A J$1ெதன lsட8-DbPைல lடாத ேச ைனேய." அH9(ல$. ஒ9. அHK அ"> அைனய உ3 க3. உய$ வாVகA பரAiK. இ<=8. இரத" :9. பH9. i9. ைப">gK. இராம9. ம=தைர உைரெயF" கTl9 மsnய P=ைதH9 இI3ட8." ைவnன$. கI"> அைனய ெச €fK நlK. iறCD _ ைல ெதCn9 DI"ைபக6 jI" ெச lg மCைகய$ DறCnK. _ளb ஈsடேம.. வH9 v. ஆl lb பாK yைரH9 ஆைட அைண ஆக. அழD இழ=தன. அர=ைத இK _hவர9 அைற=த சாப1தாK. 11 Page 56 of 124 . 7 நகர மWகL" žைலH9 அIேக தCDதK வsட" ஓ$ ஓசைன வைளl'றாe.Kamba Rámájana (2Ayódhya). நT எ6தைன இட5" ஓ$ இடqலா வைக. 21:55 _n718. அ•8 l"qனா$. 4 இI6 பர5தK அ=2HK ெவHK ஒp அ<ய. ந=தgK ேககய9 பய=த நCைகத9.

18 ெவ. பT க$A>pன _9(K. 13 ச"பக ந.தK ஏ ைனயI" இ9னண" உறCnன$.04.rtf 2008. எ9ைன "அCேக Œ3டன9" எ9ன Œ6வ$. மக5_ ைல வIட. அCைக அைணHK. க3கbக6 எ9ன1 ˜ அகK இK D=த" மற" ைம=த$க6 8H9றா$. இள மகp$க6 8H9றா$. 11 ?வக" :ைற=த >pன1 2ர6க6 }. JWகா8. ஈ3T :9. 16 இராம9 `ம=2ரைன அைழ18 ேதIட9 ஊ$ 2I"பW O.=ேதIட9 2I"id ெச 9. ’அˆ ெவˆlய தாH9. மாதlெச e ப=த$. வ"பள5 SCைக•T. ேத$ வலா9 ெச A>வா9. ேககய ெநTCDல" எனdPல$ nட=தா$. இ8 :9ைன ேவ3•'. 14 தக5qD தவ_" இைவ த•வ. ஏகK jKலா8. _க" எKலா" பCகய" _n71தன எனd Pல$ ப•=தா$. தIண வ€PW S"> அ•8 ஒP=தன எனdPல$ Dைழ=தா$. jg5 அ•Cக. அˆ வH9 அைனய கா3ட'D அைமதலாK அpய9’ எ9றா9."j<KகpK. உH$ அலPயன அைனயா$. எ=ைத! m இரத" இ9ேன ˜3•ைன Œள wWnd `வsைட0$=8." மா வnb9 உ3கண$ மடAi•H9 ைவகd ேச வக" அைம=த P. ’ஊன" இK ெபICDண" ஒICD உைடய உ9னாK ேமK :க7வ8 உ3T அˆ உைர ேக6’ என lள">". Xய l2Hh9 ேமல9 Jலா". ?கவன" ஊT.. 21:55 கI"> அைனய ெச €fK நlK.’ எ9றா9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 17 ’?3ட ேபர9iனாைரA JWDவ8 அb8.21. 8ய$ _Tக. ஏn. 12 மாகமz ேவ2ைகHK. 15 DCDம மைலW Dp$ பhW D•q எ9ன1 8Cக _ ைலHK 8க6 உற Pல$ 8H9றா$. உறCகா மானவF" ம=2b `ம=2ரைன. 19 ’ேதlR" இளவV" vடரd ெச KவைனA ?lயK கானக" >க உe1ேத9 எ9Q? Page 57 of 124 . க9hய$ 8H9றா$. உய$ S•ந$ _க_" அவ$ அIL" yக$ nல$க6. வாVலக" வள$WD" அ"பவள வKgக6 எனd Pல$ அைச =தா$. தயரதFWD எ9ன ப2K fKVவ8 என `ம=2ர9 வI=8தK ெச ˆlய DbPK Oற. இˆ வH9 :9ைன mWn. }ைக இள அ9ன :ைரH9 Pல$ 8H9றா$. இ9 உH$ X$=8 இ9. அக5" இள மHKக6. ’வா’ ெவ9.

ஆHைட1 89ப" வ=8 உ. அ•CD ேப$ அரா இ• உற1 8வLவ8 எ9F" இ9னல9. அற12ைன மற120. அடWD" ஐ" j(•T கரண18 அA>ற" கடWD"வாK உண$lFWD அ^D" காsPயா9." எh9. அ• உற1 த•lன9. இI"i9 ெந€Pேன9? 20 ’"தாIைட மலbF" ஒ8Cக1 தWnலா வா$ உைட _ ைல•T". ேதb ைட வ=தன9. 21:55 ?lயK கானக" >க உe1ேத9 எ9Q? Qlைன உட9ST D. ப• உறA >ர3டன9.04. இh.nேன9 எ9Q? யாவ8 O.தK _•5ற இ9ைன ~<=த i9னI". ேவ.21. உண$1தd ெச Kெக„? எCக6 Qமக'D. ெபI" ப< j8 இ9. ேககய9 நCைகேய கைட_ ைற நKல6 JVமாK!’ 24 `ம=2ர9 இராமh9 பாதCகpK l•=8 8யIட9 O. ஐய! ெவeயஎ9 O'. உ'றi9 ெப. ம8ைக ைம=தைரA பாbைடd ெச V12ேன9. இ9ப" வ=8 உ. பல5" ப9hனா9.தK O. அவ9 த•lW. எ9> உலA> உற உைட=8 இரCD" ம9ன9பாK. X8 இேல9" எ9Q? 21 ’வ9>ல" கKமன ம2HK வ€ச ேன9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). அவல" உ3T எனா? 27 ’_9> :9. அக9ற8" எ9. எ9h9. Page 58 of 124 .rtf 2008. 8றCகK ஆD‡? 28 ’:றA ெபI" பைடWகல" :ற129 ேந$ உற. நகர மாWகL". உ9>லWD உbயfK உண$1தd ெச Kெக„? ெத9>லW Qமக9 ˜29 ெச Kெக„? 22 ’"நாK2ைச மா=தI". ேத'(ன$ Sண$வா$ எ9 P. _•5 _'(ய i9>" :9. பைழய ந3iேன9. உற7 fKgனாK. உ.வ யாைவR" 2ற18p உண$வ8 ஓ$ ெச "ைம உ6ள1தாe! >ற18. எeதV". ஆ'(ன அரசைன.2ையA பயWD" ேபரற". Sைலெச e ேவ9S[? 23 ’"அCnேமK ேவ6l ெச e8 அb29 ெப'ற :9 PCக ஏ.. இைச :«இ. இI12 ம'(ைனய fKgனா9. 26 ’iற1தK ஒ9. 25 8யI'ற `ம=2ரைன இராம9 எT18 அைண18 ஆ.தK தடWைகயாK எT18.வ9 த9ைன" எ9. க3ணm$ 8ைட18.ேக9." எh9 இh8.

மனWD அI" >தKவைன’ எ9றK ம9னவ9 தனWD அI" தவ". _'. ஈ3ட வ=8 உைன1 தா7Dெவ9 2Iவ•.. இத'D இரCகK எ=ைத! m. என P=தைன உண$182" எ9. ேமK உைற >1ேதp$WD". அ9ைனயாK lைள=த8. தAiேல9" எனd c< ெவC கp'.04.21. 2Iெவலா" இழAப எe2F".n. ஏnைன. யா9iற=8. 32 ’_hவைன. 21:55 ’:றA ெபI" பைடWகல" :ற129 ேந$ உற. 34 ’ேவ3•ென9 இˆ வர" எ9. எ9ன•?ஊ9 2ற=8 உH$D•18 உழV" ேவgனாe! 30 ’lைனWD அI ெமe"ைமய9 வன186 lsடன9. 35 ’"ஏ7-இர3T ஆ3T" m18." வ9ைம அ9. ேமலவ9 ஈ3T அI6 எ"iபாK :. இய"i. "_ ைறHK :9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இறAiF". வா9iறC nய>க7 ம9ன$ vKDல". "எ' ib தhைமR" X$12" எ9. மறAபய9 lைனWD. ?3ட மா தவ“T" QHK >WD. இைறR" த9 கI129 wWகல9. அˆ அI6 அவ9 வH9 அILக!" எ9(யாK." எ9 வ=தைன _தgய மா'ற" O(ைன. அ8 தைலWS3T ஏDதK எனWD அI= தவ". இ•Wn'. த9ைமயாK. இhயன இைழ12" எ9.l. எˆ அI6 எ9வH9 ைவ1த8. உைர12.. ஈ3T ஒI கˆைவ எ9. i9. எ=ைதைய அவ“T" எe2. அ‹.rtf 2008. இ9 fலாK. ெச A>வா9. 33 ’"ெவˆlய8. எ"iைய. 31 த9 த=ைத _தg0bட" fKல ேவ3• இராம9 Pலவ'ைற `ம=2ரhட" fKVதK ’_=2ைன _hவைனW D. "ஈ3T. அI" >hத ேவ2ய$WD". 36 ’_ ைறைமயாK எ'பய=8 எT1த tவ$WD" Dைறlலா எ9ெநT வணWக" O(Ai9 இைறமக9 8ய$8ைட18 இI12. 8றAiல$ அற" எனK cர$ ஆவேத. இh8 ஆ3 தைக ேவ=தைன அவல" ஆ'(. 29 ’கா9>ற" ேச றgK அIைம கா3டலாK. மாT’ எ9றா9 மைறகைள மைற=8Je வன186 ைவDவா9.. அற12h9. இைற தனWDd ž$5 இலா வா< மா தவ9 fலாK மன" ெதIsTவாe. 37 இராமைன வணCn `ம=2ர9 { ைதைய wWDதK Page 59 of 124 .

இைனய O(னா9. யாFைடA j9 :றA ?ைவR".க எ9. ’அரச$WD. எ9Fைட வணWக". ம'. அைறய' பால}? 42 ’கானக" ப'( நK >தKவ9 காe உண.’ எ9றா9. அˆ உைர ேகsT. அˆ வ<. உ9F" எ9 தCைகய$WD உண$18வாe’ எ9றா6.2 ஆWnய தைரெக• ெச Kவ1ைத1 தlர. 43 இலWDவ9 பரதFWD fKgய Qபd ெச e2 ’q9Fட9 iற=தவா6 பரத ேவ=த'D. இ9ன" ஒ9. _9 இய"i. ’O. எ9Fட9 iற=தயா9 வgய9" எ9(யாK. தா6_தK வணCnய தh1 23 ேத$ வலா9.04.v•8. `ம=2ர9 அ012 wWn >றAபTதK Page 60 of 124 . 40 இராமhட" lைடெப'. ம3S3T ஆ6n9றா9. ’ஊ7lைன வI" 8ய$ :ைல’ எ9. இலWDவைன lனா5தK ஆ(ன9 JK P(8 அவல". `ம=2ர9 jIq l"_தV" ேத$ வலா9. "எ9 ம9Fட9 iற=2ெல9. ’XCD உ(9 யா$ வலா$? உH$ 8றA> எp8 அ9ேற?’ எனாA J$ வலா9 தTWக5". ஒI lைர ெச ( DழgமாsT அp1த ெமeயைன அைரச9 எ9. ேச வக9 . jIq l"qனா9 ž$5 இலா6 அ(nலா1 8ய$WDd ž$n9றா9. 38 { ைத `ம=2ரhட" ெச e2 OறK அ9னவ6 O. வா7lைன wWnைய வணCn wWnனா9.’ எனா. இCD ஊனக" ப'(ய உH$ST. இலா அ9iனா9. 44 இராம9 இலWDவைன அடWக. த"i _9னெல9. `ம=2ர9.வா6.வ8 யா8?’ என.rtf 2008. npR". 21:55 ’ஆ6lைன. உ9Fவா9. 39 இராம9 ேத'ற5". த9Fட9 iற=2ெல9. ஆைணH9 2ற"பK அ9. J'.21. ேவ. இைளய ைம=தைன. இ9F" Je வானக" ப'(லா வgைம O. 41 இலWDவ9 f9ன Qபd ெச e2 ’உைரெச e8 எ" Qமக'D உ. Jனக" ப'(ய je இK ம9ன'D.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’lைட X=Xக’ எனா ஏ. அ1ைதய$WD.

த9 தக5". ெவ3 xK ப€PைடA பT1தால9ன ெவ3zலாA பரAபA Jனா$. 46 இராம9. காs•1த9 கKl மாsPயாK ஓs•ன9. எ9றJ8.rtf 2008. அA >ரl J" ெந( காs•ன9. ஆ"பV". இ=8 எ9பா9 ெவ€PைலA >Iவ1 தா6த9 ெமKல•WD ஏ'ப.ைம wWn. ’ஐய! m {bய அKலன ெச AபK’ எ9றi9. 49 மல$க6 Dl=2I1தK கா"> உய$ கான" ெச KV" கbயவ9 வ. ேத"iன Dl=த JV" ெச Cக• mI". ஒIவI" உண$5றாமேல. m$WSA ?<9 Page 61 of 124 . அKg9 நாAபேண. { ைத இலWDவFட9 இரlK ெச KVதK ைதயK த9 க'>". ைமய. வாeைமR". Dl=8 சாe=த.04." மறW ST" பாவ" X$WD" உI" ஒ1த PைலH„ைர ஒIAபT18 உதl :9ற கIம129 lைளைவ எ3zW கpAjT காண வ=த தIம129 வதன" எ9னA jg=த8 .கட56 2Cக6. 45 Os•ன9 ேத$Aj(. :9ற J8 அல$வ8 உ3† ? 50 :ல‘pHK tவI" ெச KVதK அ€சனW D9ற" அ9ன அழகF". வ=த8 . பைதWD ெந€Pன9.:ைல மICDK SCைக ஏ=2ய ெச Kவ" எ9F" ெந(HIC O=தK நCைக {ற•. வான" ைகlளWD எT1த8 எ9ன. 21:55 ஆbய9 இளவைல wWn. 48 மIம181 த9ைன ஊ9. கIைணR".21. அ9னா$ ெச e lைனWD உத5" நsபாK ெச Kபவ$1 தTAப8 ஏeWD". Os•W Q6_ ைற ?s•ன9 >ரl.தh ெவ3 2Cக6. ேச ைரA பா"iன தைலய ஆnA பb=தன. 51 { ைத தைரHK நட=8 ெச KVதK P. த"iR". உண$5". ைம lளWnயேத அ9ன வயCD.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ேச மமாகW S3T ஐயF" JHனா9. 47 :லl9 }'ற" je lைனWD உத5" வா7Wைக அரWகைரA jI=2. இI6 8ரWக. பாbைட வணCnன9. ேதb ைட l1தக9 ேச றK ேமHனா9. அழக9 த9ைன எ€சgK j9 J$1த9ன இளவV". ெச eயத9 lKVேம.

2 பா$Aபா9. _9ேன _•5 எலா" உண$=தா9. ’நைவH9 mCD" உ.04. வ'றா m$ S3ட ெநT= ேத$A பாக9 :ைல க3ேட. ஆCD :9. ெவ9றவ$ உள‹ ேமைல l2Hைன?’ எ9. அவF". 55 ’ேத$ S3T வ6ளK வ=தா9’ எ9. ெந€PK பIவரK உழ=தா9. _hவ9. 8ய$ உ.21. உ'ற ப• எலா" ேகsT. க3zK. உைர1தV". vட$=8 ெச 9. 8bத மா9 ேதbK Jனா9 ெச eத8 fKலV'றா". உய$ ப<ைய அ€P ேந$=2ல9 தTWக. ’அ=}! _•=தன9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 56 இரத" வ=த8 அ(=த தயரத9 க3l<18 இராம9 வ=தானா என lன5தK ’இரத" வ=8 உ'ற8’ எ9.rtf 2008. ’ந"i ேச ய„? அzய„?’ எ9. ’ந"i வ=2ல9’ எ9F" மா'ற" fKலV". l"qA j9 2z ம9ன9 QHK `ம=2ர„T" Jனா9. _hவ9 :9றா9. அகலA Jனா9. அ• இைண v•தா9. 54 வPsடF" `ம=2ரF" தயரதh9 அர3மைன >DதK ’:9.. 58 இராம9 காT ெச 9றைத `ம=2ர9 tல" அ(=த தயரத9 உH$ m1தK நாயக9. அரச9 ž$=தா9. ஒ9. நட=தன6. lரத மா தவைனW க3டா9. வKலவ9 _கேம. தாF". 57 வPsட9 ப2K உைரயா8 அˆlட" lsT அகVதK ’இKைல’ எ9. உ3ெடன’ yவKவ8 உ3† ? 52 tவI" ெத9 2ைச HK t9. m$WSA ?<9 ந(யன. ம9னF" மயWக" X$=தா9. வரத9 வ=8'றா9 எ9ன. உைரWகலா'றா9 ஏCnன9. ¢7பாK பI வைர ப'றா_9ன". i9F". ெத9பாK 0ச ைன இர3T Jனா9. 2Il9 X$=தா$. ஆCD யாவI" இய"ப[T". ேத$ வலாF". அIl பாe க3^". >3ணாe அ<n9ற மன_". த" P=ைத உ=த. 21:55 ெந(HIC O=தK நCைக {ற•. >ைர த> கமல நாsட" jIWெகன l<18 wWn. ஊ$ S3ட 2Cக6 எ9ன ம9னைன உைழய$ `'(W கா$ S3ட ேமhயாைனW க3•ல$. வ6ளK. 2Il9 நாயகF"." நா9 உைர1தK wWகா9. த9 ேத$A பாகைன wWn. ’|ர9 வ=தன„?’ எ9றா9. 0ச ைன ˜ர" ெச KVதK பb2 வானவF". தIம12'D உ. 53 `ம=2ர9 வPsடைன க3T ெச e2 ெதbl1தK க•ைக ஓ$ இர3T t9(K க• ம2K அ012 க3டா9. Page 62 of 124 . ’நா9 இˆ அKலK கா3nKேல9’ எ9னா. ஆ2 _hவைன. ம9ன9’ எ9றா9.வg அ9i9 ஊCD ஒ9.

அI= 8ைண இழ=த அ9(' ெபைட என. 67 ’ேவ6ld ெச Kவ" 8e12SK? ெமe"ைம1 8ைண இ9ைம Page 63 of 124 . ெமe தTமா( l•n9றா6. மH'Dல" அைனய நCைக Qச ைல ம. ’வ=தன9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). தைக5 இKலா9. 65 ’வ•1தா7 O=தgK ேககய9 மாேத! ம2யாேல i•1தாe ைவய". ெதeவ மI=8 இழ=தவb9 l"q. ேவK. ’ேவe உய$ கான".ண$=8. 63 ’ஒ9• நKநாsT உeWDவ$. கhவாைழ. இAj•8’ எ9னா. 64 ’wR" இ9(. நாக". எ9ற J7த1ேத ஆl Jனா9.21. 8•A>" இKல9’ எ9. ம. இI=தா$ வா„$ உ9னIளாேல இh8. இைவ இ9( மாR" த9ைம மWகpனா[. 21:55 ேச ய„? அzய„?’ எ9. ேத$ வலாF". Jனா9! Jனா9! எCகைள m18. ஈ3T ’அ€சK’ எனா8எ". ம9ன'D ஆIH$ இ9ைம ேத(. அ9னா$ lI=தா n9றாe’ எ9றன6. வா9 m$ `3• ம3 அற வ'(. ேவழ18 அர` ஒ9ைறA ib=8 ஆ$ அ9iK தா7i• எ9னA izR'றா6. மz ib அரl9 மா7n. இ9ேன _•1தாe அ9ேற ம=2ர"?" எ9றா6 _nKவாe q9 8•1தாK எ9ன. ம9னவ9 மா$iK 8வ6n9றா6. உH$ வா7வா$WD அவ" உ3ேட? இ9ேற வ=8. ச=2ர9 அைனய8 ஆCD ஓ$ மான129 தைலHK தாCn. கணவhK ib=8. w9க2$ வா6. ெப'றைன ேபரா வர".rtf 2008. மயCகா l•n9றா6. மறம9ன9 காR" >6pW க$Wகட". 60 தயரத9 மா3ட ெச e2 ேகsT Qச ைல >ல"பK ’உH$Aiல9. வ6ளK உ=2யா9 உலn9 உ"ப$ Œ6nலா உலக18 உe1தா$. எ=ைத த=ைத!’ என மன" கp18.n |7=தா6. உைர1தV". தாF". அர'றV'றா6: 62 ’தாேன! தாேன! த€ச" இலாதா9. உIவ" X3• அH$1தன6 wWn. ெவH'`T Qைட த9hK எ9iலா உHb9 ேவவா6. 61 இI=த அ=தண„T எKலா" ஈ9றவ9 த9ைன ஈனA ெபI= தவ" ெச eத நCைக. S9றா9 அ9ேற த=ைதைய?’ எ9றா6 Dைலn9றா6. மக9 எ9பா9.04.D'ற Œேன எ9ன. ேவR" J9றா9’ எ9. 59 தயரதைன வா„$ Œளா உலnK ேச $1தK இ=2ர9 _தKவராய கட5ள$ யாI" ஈ3•. த"iR". q2ைலA j9F". JHன9’ எ9றா9. 66 ’அI=ேதராைனd ச"பரைனA ப3T அம$ ெவ9றாe. இ=நாsT உH$காAபா$ அ9ேற? மWக6 ெப'.

தா_" Jவா$ ஒWn9றா$.21. }< அ9ன `q12ைரR" 8ளCn ஏCn உH$ žர. >தKவ' ib=8". ஈ3T வ=தாK _•18" ம'. 69 ேதlமா$க6 அைனவI" தயரதFட9 உH$ 8றWக எ3^தK 8€Pனாைன. :9றா$.ப2னாHரI" உ6ள" வg18 இIAப.rtf 2008. ம'. 8ளCகK இKலா1 தhWD9(K vWக மHg9 c7=8 இI=தா$. 73 வ=த _hவ9. வ=த ேவத _hவ9.வா„$ ேக6ld ெச Kவ" 8eWக வH'. ’க'iனா$. 21:55 ’ேவ6ld ெச Kவ" 8e12SK? ெமe"ைம1 8ைண இ9ைம c7l9 ெச Kவ" 8e12SK? }லா மF xg9 வா7l9 ெச Kவ" 8e12SK ம9?’ எ9றன6 . எ9றாV".ப2னாHர" ேதlமா$கL" 2ர3T வ=8 >ல">தK ஆ< ேவ=த9 ெபI=ேதl அ9ன ப9h அ•8 அர'ற. 70 அள" S6 அளWக$ இI" பரAiK. உ=8 கடgK ெபIC கல" ஒ9. இயK> எ3ணா. களCக" m1த ம2 _க1தா$.க3 i(8 உ3†?வ€ச" இKலா மன1தாைன வாhK vட$வா9 மன" வg1தா$. i1த மயWD ஆ" `ற5 எ(R" iறlA ெபbய கடK கடWக. கைட ஓட ெமe1த ேவ=த9 2I உட"ைபA ibயா$ ப'( ls•லராK. உைடயா :'க1 தh நாeக9 ைந=8 mCகd ெச யK ஓரா ŒகாமைனA JK. ž2 மz1 ேத$d `ம=2ர9 ெச 9. ஈ3ைட யா$ அKல$. கான ெவ6ள" காK QAப. இவb9 யா‹!’ என. ’வர" ST18 மகைன m1த வ9 க3ைம எ=ைத X$1தா9’ என உ6ள18 எ3z எ3z இரCDவா9. 74 தயரதh9 உடைல ைதயல12gTதK ’ெச eயW கடவ ெச ய'Dbய P.வ$. அA>ற12K lளCD" மாத$. ’ைமய' S•யா9 மக9. l2 ெச eத lைனைய wWn l"_வா9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஒ<=த மாைழ உ3க3 ேதlயI". அரச9 த9ைம fல. ஓ$ nைள த=தா9. Q8 இK Dண18W Qச ைலR" இைளய மா8" Dைழ=8 ஏCக. எeதW கடவ jI6 எeதா8 இகவா8’ எ9ன. அ€P அ•Cn l•=2லராK. அ3ட$ உலnK. ஊ< 2bவ8 எனW QHK உைலR" ேவைல. 8^Wக1தாK ந€` yக$=தா$ என உடல" நTCகா:9றா$. 71 ைக1த fKலாK உH$ இழ=8". மHg9 Dழா129 வ=8 இைர=தா$. உe18 Œ3ட நாவாHK. 68 அ. 72 `ம=2ரனாK ெச e2 அ(=த வPsட9 வI=8தK மாதரா$க6 அ. நg5'றா9.அ9i9 த.04. .. 75 Page 64 of 124 . த" உHb9 8ைணையW க3டா$.’ எ9ன1 ைதய' கடgK nட=தாைள1 தHலW கடg9 தைல உe1தா9.

l•வா$ இட$W கடV6. இˆ உலக18 உள8 அ9•? உண$ைவd `sTd ž$தK ப•8 அ9•? vட$8" ேதb9 `வT’ எ9பா$. ேககய$Q9 j9 மா நகர" >க எeத. 2I மா நகb9 qைச 1 2bய ஊI" 2nbW D( ஒ'( உண$=தா$. த"ைம ’வ6ளV" ஆCD இI=தா9’ எ9ேற இI=தா$க6 எKலா" எ•=தா$. `ட$1 ேத$ ஏ(1 }9(னா9 ’வாேன >Wகா9 அI" >தKவ9. தா இK QHK தைல இI12. ’த3 தா$A பரத' S3T அைணக’ எ9. எ( க2‹9. ம9னவ9 ஆைண எ•8 _டCகK ST18. ம3 இைற€ச. 21:55 பரதைன அைழ18 வர வPsட9 ஓைல அFA>தK ேதlமாைர. ’ஆI" அ€சK. எKலா" உH$ வ=தா$. ேச னாப2H9 `ம=2ரைன ’ெச ய'பா'D உbய ெச eக’ எ9றா9.21. ஒIவ<W S3T ஆ$1த எ9னW க•8 ஆ$1தா$. ’ஒs•A பட$=த த3டக". Jன j•2K >D=த உH$ j. அbைவமா$க6 இIவைரR". வI" அள5" யாேன காAெப9. அவைர. காணா$. jIவbய ேவhK மதைன மத9 அ<1தா9 Œ3டா9 எ9ன ஆ3ைட0$. 82 Page 65 of 124 . ’lsT m1தா9 நைம’ எ9பா$. 76 Jனா$ அவI". மற=தா$. ஆனா அ(l9 அI= தவF".Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’jI=தா நயன" jI=2 நைமA j9றd c7=த’ எனA >ர3டா$. 80 ேத$d`வT அ012 wWn ெச Kவ8 க3T மWக6 ஆரவாb1தK ேதb9 `வT wWDவா$. ெச = XH9 ஆl m12$’ என mWn. ’ெவeய. 79 இராமைனW காணாத நகரமா=த$ ெச eதைவ எsT1 2ைச R" ஓTவா9 எ•வா$.1தா$ ஒ1தா$. ேப8'றா$.rtf 2008. அற" ஆ$ ப6p அ8 ேச $=தா9. l3¥$ ஏ1த. 81 மn7dP அைட=த மWகp9 த9ைம மான" அரl9 வாe1 Xய வைளவா9 vைளவா6 எH'(9வ< ஆன கT5WD. ˜ m$ ஒp வா6 >ைட இலCக. அI6 இIWD" ெபI=தாமைரக3 கI_nைலA ெபய$=தா$.e=8. இˆ உலைக’ எ9பா9 Jல. அIமI=தா அI=8" அ_த" ெப'. ஐய9 lைன’ எ9பா$. கடV". ’இவ'D உbைம ெச eR" நாpK. ேமK நா" f9ன மா=த$WD lைள=த8 இh நா" lள">வா": 77 cbய9 உ21தK Œ9 m$ ேவைல _ர` இய"ப. 78 காs•K l<1ெத•=த மWக6 இராமைனW காணா8 வI=8தK வI=தா வ3ண" வI=2னா$. அசhW காI". மWக6 அக9றா$.04. ஏlனா9. ஐய9 Je அ012 அைட=தா9’ என.

ெச 9ற ெந( காணா$. ேதவ$ ˜e மல$ j<=8 வா71த. l"மா:9ற உவைகயராe. ைபR6 நகர" ைவnட. :9ற அI=தவF". ஒI தைலd Pல$ உைற=தா$. வாCக அbய இ9னK PைறH9 இைடAபsடா$. . 85 ெவ6ள12ைட வா7 வட அனைல அ€P ேவைல கடவாத ப6ளW கடg9. ’உ9ன'D அbய ப<WD அ€P அ9• ஒ<=த8 யா9?’ எ9. ெச Kலd ெச Kல. மா( உலக" வD1த நா6 வர"> கட=8 ம3 _•8" ஏ( ஒTCD" எ(கடKJK. ம'. ’அரச9 j9Fலக" Jனா9’ எ9F" jI6 ேகsடா$. உ'ற8 எ"மாK உைரAப அbதாK. தா75 இலாA jI 2றK `ம=2ர9 Jய i9னேர. வயCD இIp9 ந6pK Jன வb PைலW ைக ந"i ெச eைக நட18வா". 46-1 8=8q _ழCக. உளதானாK? 84 மWகp9 வI1த1ைத வPsட9 ஆ'. பைதAைப mWnனா9. ேத$ ஆ< க3டா$. ’தWகா9 Jனா9 வன"’ எ9F" தைகR" உண$=தா$. அ=தர18 அரச9 ெச 9றா9.21. வன"Jன ைம=த'D அKலா$. எHK மா நகர" எe2னா$. ம9ன9 இற=தைதR" அ(=8 ெபI=8யI. 59-1 6.தK >Wகா$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). பT1த தpbK Pல$ பைச =தன$ அச=தா$. உH$ உD1தா$. அய'பால ேவ.rtf 2008. _h பzயாK. 83 மWக6 இராம9 கானக" ெச 9றைதR". இI=தா$. கCைகA படல" இராம9 { ைத இலWDவ„T காs•K ெச KலK Page 66 of 124 . தCக6 _=8 vK Dல18•I" _Wகணா9 கண_" cழ.தK ம9ன'D அKலா$." எ"iரா9 தI 2ற18 ஏவைல1 தாCn.qைக ஆl அW கால1ேத அகV‡. ஒ9. ெந€ச". ஆன ேத$A பாக9 fKலாK. 21:55 ேத$d`வs•ைன vட$=8 மWக6 அ012 அைடதK ஆ. ப9ன'D அbய பல ெந(R" பக$=8. உT1த 8nK `'. ேமK வ6ளK தாைத பz எ9F" வா„$ தவ1தாK.04. அT1த அைடH' Pல$ அ<=தன$ அய$=தா$.. 16-1 ஒI 2ற18 உH$ எலா" >ர=8. 86 qைகA பாடKக6 vT1த கK இைடd Pல$ 8வ3டன$ 8H9றா$. ச=2ர வதன18 ஏR" அர"ைபய$ த•வ. உWகா$. அவ3 இI 2ற18 உள lைன இய'. அவ2 எ9.

2 அ€` அ"ைபR" ஐய9 தன8 அலD அ"ைபR" அளவா. நாக" நh வIn9ற8 i•0T என. பாe>னK மடவா$ப• ெநT நாT அைவ Jனா$. ெவp அ9ன8 ஓ$ இைடயா•T" lைட அ9ன8 ஓ$ நைடயா9 கp அ9ன_" மட அ9ன_" நட" ஆTவ க3டா9. 8 tவI" கCைகைய அைடதK பb2 ப'(ய பKகல9 _'(ன$. க3T உள" மn7த=தன$ Jனா$. ஐ0.Kamba Rámájana (2Ayódhya). அ_ேத=2ய மதமா மIAேப=2ய’ எனலா" _ ைல. இவ9 வ•5!" எ9ப}$ அ<யா அழD உைடயா9. 21:55 ெவe09 ஒp த9ேமhHK lbž2H9 மைறயA je0 எF" இைடயா•T" இைளயா“T". 7 காKபாeவன _8ேம2க6 க2$ேமeவன. jIAேப=2ய }ளா“T lைளயா•ன6. மகர=த_". qp$?3. lைளகs•H9. கைடவாeA பாKபாeவன. 4 vைளகs•ய nைள_s•ய `I2d `ைவ அ_29. நடவா. கைளகsடவ$ தைளlsெட( Dவைள1vைக க3டா9. மைழேய=2ய Dழலா6. 5 tவI" மIத :லW காsPகைள க3ட வ3ண" Qசல நாsைடW கட1தK ’அIAேப=2ய கலச18ைண.04. Jனா9"ைம0. ெச CகாKமட அ9ன" JK. 6 பK ந=8 உD தரள" vD பட$ ப=2க6 பT m$ அ9ன=8HK வ2 த3டைல. 8€`"கp வb வ3Tக6 Dழg9 ப• `ழV" க€சCகைள ம€ச9 கழK நDn9ற8 க3டா6. P9ன" தI" மல$P=2ய ெச (ந=தன வன" நK j9 ந=2ய ந2. இைச H9. Jனா6. :ைற தவ" அ9ன8 ஓ$ ெச யலா6. மைழ _n[. பைச நறl9. அளக"தI" ம2H9 பாக" தI" yதலா•T. அயKந=8 உைள >pன". nைளகs•ய கIlWnள$. ந€சCகைள ெவல ஆnய நயனCகைள உைடயா9. 3 மா க=த_". கடK அq729 ெதp5 அ9ன8 ஓ$ ~<யா6. நைறபாeவன மல$வாe அp படரd ேச Kபாeவன. ம(கட[. கயKபாeவன. ேமக=தh வIn9ற8 q9„T என. பவள=தI" இதழா9. ம8b18எ• nளlW np l<JK. கIA> ஏ=2ர" _தலாHன க3டா6.21. இட$ காணா6. 1 { ைதRட9 ெச KV" இராம9 மIத :ல12K 2bR" அ9ன" _தgயவ'ைறW கா^தK அp அ9ன8 ஓ$ அறK 89hய Dழலா6.rtf 2008. Page 67 of 124 . மரகத‡.

அைனய$ வ=8ற. 15 இராமF" { ைதR" கCைகHK mராTதK Page 68 of 124 . இhய மாதவA ப6pS3T எe2னா$. வ<HK வ=த வI1த1ைத |s•ன$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’}9றK! m ஆய கCைக அI">னK ஆ•ைன. அCக3 நாயக9 காண. |ரைனW க2$S6 தாமைரW க3ணைனW க3zனாK. 11 _hவ$க6 இராமைன >க7=8 பா• ஆTதK எ2$ST ஏ12ன$." lb2 ைரA>னK கCைகைய ேமlனா$. ஏ_றா.21. ஆ3T எ2$=தா$க6JK. வ=8 அ3qனா$. ெச eய_8’ எ9றன$. 9 கCைகW கைரHK தCnHIWD" _hவ$க6 இராமைனW காண வIதK கCைக எ9F" கட56 2Iந2 தCn ைவD" தJதன$ யாவI". iற$iற$WD எ3z wWn இய"ப அI" இ9ப1ைத. மIத ைவAi9 வளCெக• நாT ஒ”இ. ெவ2$S6 Qgன$. ம8ர வாb அ_ெதன. உ6ளC கpWn9றா$. அ<lK அ9ெபF" ஆரq78 ஊs•ன$. மா=8வா$.rtf 2008. ஆ•ன$.04. கhகL". ~<R" இ9fg9. காh' nழCD". ப3z9 wWD" பராஅ_ ைதAப`C க3z9 wWnன$. ~e"மல$ cs•ன$. Xைய ஒ"iைன. ˜ய ேத•W Sண$=தன$.. 14 இராமைன mரா• அ_8 உ3ண _hவ$க6 ேவ3டK காR". 13 இராம9 வ< வ=த வI1த1ைத _hவ$க6 JWDதK j<R" க3›$ >8A>னK ஆs•ன$. ’எCக6 ெச Kக2 வ=த8’ எ9. உய$ }" இல$ `'. 10 வ=த _hவ$கைள இராம9 தbP18 மn7தK ெப3z9 wWD" `ைவHK. இ9hைச பா•ன$. `I2 க'. 21:55 பb2 ப'(ய பKகல9 _'(ன$. 12 _hவ$க6 இராமைன1 த" இIAiட" அைழ18d ெச KVதK மைனH9 mCnய மWகைள ைவகV" :ைனR" ெந€Pன$ க3•ல$ ேநTவா$.

rtf 2008. எ9 த=த உ9h9 mWnென9.மண" ெப. 2ைரWைக ms•d ெச lgH9 ஆs•னா6. பாI•$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 17 கCைகHK t7D" இராமh9 }'ற" ெவ" க3 நாகW கர12ன9. ெவ6p ெவ3 :றA பா'கடK." காsP Page 69 of 124 . உைர1த { ைத தhைமைய உ9Fவா6. எ9h9 mWDவ$. ெச Cைக ப'(ன9. ேதவI" 89> அற. ?CDழK O=தg9 நாl நா6மல$ கCைகR" நா(னா6. ேமைலநா6 ப6p mCnய பா9ைமH9. ப3T. ெவ3zறW கCைக வா$ச ைடW க'ைறய9. 21:55 இராமF" { ைதR" கCைகHK mராTதK மCைகய$WD lளWக9ன மாைனR". அ•ய9ன க€ச" mbK ஒpAபW கயVகA ப€P ெமKல•A பாைவR" ஆ•னா6. 19 { ைத கCைகHK mராTதK வ€P நாண இைடWD. பCகய18 அய9. }9(னா9. வ6p y3zைட மாமல ரா•T". 18 த6L" m$AெபIC கCைக1 தரCக1தாK.21. 20 { ைத mரா•யதாK கCைக ந.04. இ9.தK ேதவ ேதவ9 ெச (ச ைடW க'ைறR6 Qைவ மாைல எIWST S9ைறH9 ?5 நாறல6. 16 இராமைன கCைக >க7தK க9h mWக அI" கCைகR" ைகvழாA ’ப9h mWக அI" பாதக". உe=தென9 யா9’ எ9றா6. 22 { ைதH9 O=தK கCைக ெவ6ள12K }9. க'>ைட மCைக காண:9றாTn9றா9. மடநைடWD அ€P அ9ன" ஒ8Cக. த9 பாத129 அ" ைகH9 தI" கCைகH9 ஆ•னா9. வn$1 2Cக6 c•ய ெச Kவh9 }9(னா9. 21 கCைகH9 அைலக6 { ைத Œ8 ‡8தK yைரW S•=8 எ•=8 ஓCn yடCகலாK நைர1த O=தg9 நCைக ம=தாnh. யாF".

உண$5 உைட0$ உண$ இைறவ9 ைகv•8. ஏ=8எb ஓ"iAi9 அ(ஞ$ காத'D அைமlI=8 ஆHனா9. _த' பா'கடK அ•வ18 அ9. ைவய" மா நரக12ைட ைவD‡? 25 இராம9 கட9 _•18 _hவb9 நKlI=8 உ3^தK 8ைற ந. ப9ன சாைலH9 பாT இI=தா9 அ‹. ஊs•னா9.rtf 2008.n9றா6. 23 { ைத >hத கCைகHK t7n எ•தK `<பsT ஓCnய ˜CDஒg ஆ'. 26 _hவ$ ST1த lI=தாK இராம9 மn7தK வI=21 தா9 தர வ=த அ_ைதR". Page 70 of 124 . lI=8 ெமKலடD உ3T lளCnனா92I=2னா$ வH' ெச eதன ேதR‡? 27 qைகA பாடKக6 அ9ன காரண18 ஐயF". _•n1 }9. ஆHர" அ"iWD நாயக9.04. ெவeய பாதக" X$18 lளCDவா6 ஐய9 ேமh எலா" அைள=தா6. DகA படல" Dகh9 அ(_க" ஆய காைலH9. இh. 24 இராம9 mரா•யதாK கCைகH9 மnைம qDதK ெச eய தாமைர1 தா6ப3T X3டலாK. எ•வா6 எனK ஆHனா6. ’அI=8" m$’ எ9. 21:55 { ைதH9 O=தK கCைக ெவ6ள12K }9. q9F ெச € ச ைட ெமe1 தவ$ ேவ3•ட.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஆCD அவ$ உ9F ?ச ைன யா5" உவ=தi9. கCைக யா'." காsP மCைக வா$DழK க'ைற மைழWDல".1த9 l<HK ேச Vக6 வாhற ெவ6ள18. 27-1 7. J$W Dக9 எF" நாம1தா9.">னK ஆ•d `I20$ உைறR6 எe2. அமரைர. தCD mb ைட1 தா7=8 DைழAபன.ட9 ஓT" கbயவ6 jCD m$d`< Jவன J9றேத.21.

2 S"> 81தb QT அ2$ ேபb ைக ப"ைப ப"> பைடHன9. கK 2ர6 }pனா9. நd` அராl9 நTWD. 8 PICnேபர" என1 2ைரW கCைகH9 மICD }9. நாHன9. 7 ஊ'றேம qக ஊ“T Œ9 yக$ நா'ற" ேமய நைக இK _க12னா9. 4 பK vT1த9ன பK c7 கவ•ய9. wWnன9. கK vT1த9ன JV" கழgனா9. தயCDறd cழ lsட vT >g வாgனா9.rtf 2008. காR" lKgன9. இ=2ர9 வdPராRத" JV" மICnனா9. அ"iWD நாத9. `T கைண lK 8ற=8. 6 கdfT ஆ$1த கைறW க2$ வாpன9. எ3ெணe உ3ட இI6 >ைர ேமhயா9. 1 8•ய9." Dரgனா9. J$W Dக9 எF" நாம1தா9. கCைகH9 ஆழ" இsட ெநTைமHனா9. அ9iன9.04. 3 காழ" இsட DறCnன9. ஆpH9 ெந'§T ஒ18 ெநb=த >Iவ1தா9. அ< க56 8"i ஈsட" >ைர nைள `'ற1தா9. 5 ெப3ைண வ9 ெச . அைர |Wnய வா6 ஒ<18. Page 71 of 124 .Kamba Rámájana (2Ayódhya). பKலவ18 அ"ப9. க3 அக9 தட மா$> எF" கKgன9."i9 iறCnd ெச ( வ3ண வ9 மH$ வா$=8 உய$ _9 ைகய9. 9 இராமh9 தவdசாைலைய Dக9 ேச $தK `'ற" அA >ற" :'க. அK vT1த9ன D€Pய9. 21:55 நாயக9. O'ற" அ€சW D_. ஒICD ேத“T Œ9 உபகார1த9. idசார" அ9ன ேபdPன9. அ'ற" m1த மன12ன9. {'ற" இ9(R" X எழ wWDவா9. m$ _nK இ•H„T எ•=தால9ன ஈs•னா9." நக$ உைற வா7Wைகய9. இI=த வ6ளைலW காண வ=8 எe2னா9. ˜ய கCைக1 8ைற lT" v9ைமயா9. அK ெச (=த9ன :ற12னா9.21. ெந•ய தாைன ெநICகg9. }' ெச IA> ஆ$1த ேப$அ•ய9. அைர தாழ lsட ெச = }ல9.

m நாவா0T" சாI2 l•யK’ எ9றா9. i9னI" ெச A>வா9. உ6ள18 அ9iனாK அைம=த காதK ெதbதரW Sண$=த எ9றாK. ப3ணவ9. ’எ9பாK அைழ12 m அவைன’ எ9ன. ’ேதவா! :9 கழK ேச lWக வ=தென9. அ9i9 இைற€Pனா9. நாவாe ேவsTவ9. ேமh வைள18. 16 Dகன8 ேவ3TQ6 கா$ Dலா" :ற1தா9 Oற. Dக9 த9 ைகRைறA jIைள அ(l1தK ’இI12 ஈ3T’ எ9ன[T" இI=2ல9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). பblன9 lைரlK >Wகா9. இh8 உ9 ஊbK தCn. 10 Dக9 இலWDவFWD1 த9ைன அ(l1தK Oவா _9ன". எ9SK 2I உள"?’ எ9ன. Dக9 ஒIவ9’ எ9றா9.rtf 2008. 21:55 அ'ற" m1த மன12ன9. த"i. தா" உவAப. நாe அ•ேய9’ எ9றா9. அ9iன9. இh29 நா_" உ3டென" அ9•?’ எ9றா9. உ6ள" ˜யவ9. 11 Dகh9 வரைவ இலWDவ9 இராமFWD அ(l1தK ’:'( ஈ3T’ எ9.n. ’ேதF" ŒF" அ_2FWD அைமவ8 ஆக1 2I12ென9 Sண$=ேத9. வாe >ைத18 :9றா9.04. எ'. :q$=த Osடd `'ற_".. இைள09 D. அq72F" {$1த அ9ேற? பblh9 த¤இய எ9h9 பl12ர".nன9.v•8.வல9. தாH9 நKலா9. m$W கCைக நாவாeWD இைற. 13 இராம9 இIWகd fKல. ’m ஆவா9 யா$?’ என. 15 l•யgK நாவாe S3T வர Dகhட" இராம9 OறK PCக ஏ. ’S'றவ! :9ைனW காணW D. |ர9 lI1த மாதவைர wWn _. ’வIக’ எ9ன. lள"பV'றா9: 14 Dகன8 அ9ைப இராம9 பாராsTதK ’அbய. எKைல m1த அI12ய9. >WD ெந•யவ9 . 12 இராமைனW க3T வணCn Dக9 த9 ைகRைறA jIைள ஏ'க ேவ3TதK அ3ணV" lI"i.8" நாைள. எ"ம„$WD" உbயன. அைனய |ர9. க3ணைனW க3z9 wWnW கh=தன9. தாF". எ( m$W கCைக ஏ. யாண$A jCD" :9 `'ற1}T" Je உவ=8.21. இI3ட D€P ம3 உறA பz=8. ’யா" இCD உைற=8. காதல9 உண$18வா9. ’இA Page 72 of 124 . நK தவA ப6p வாHைல ந3zனா9.

. பb=தவ9 ைபR6 எe2. வ• Pைல i•18. 23 க2ரவ9 }9றV" தாமைர மல$தV" 8றWகேம _தல ஆய ˜யன யாைவேயF" Page 73 of 124 . 18 அ•v•8 உவைக ˜3ட அைழ1தன9. காதல9 உண$18வா9.21. ெப'(ல6 JV"’ எ9னா. இCஙன" பா$1த க3ைண ஈ$nலாW க6வேன9 யா9." `'ற1த9. அI6>b=8 |=த ெச I வg |ர9 எ9னd ெச C க2$d ெச Kவ9 ெச 9றா9. 21:55 கா$ Dலா" :ற1தா9 Oற. கIைணH9 மல$=த க3ண9.04. ’XராW காதல9 ஆD"’ எ9. எ"~T’ எ9றா9. ெவ"i ெவ=8 அ<யா:9ற ெந€Pன9. ஆ< அ9ன 8•Rைடd ேச ைன ெவ6ள". ஐய! ெச eDெவ9 அ•ைம’ எ9றா9. ஒI தh1 2nb உ=2. அ9னா9 O(ய S6ைக ேகsடா9. நாL" இI :ல18 எவ$WD" உ6ள18 இI=8. மானவ! ெதb12’ எ9ன. வb lK ஏ=2W காைலவாe அள5". 21 இராமF" { ைதR" உறCக இலWDவ9 காவK இI1தK மாைலவாe :யம" ெச e8 மர>p இய'(. ’இA பா$ Dலா" ெச Kவ! :9ைன. த"i 2I_க" wWn. இ•Rைட ேமக" எ9ன இைர18 அவ3 கா18 :9றா9. இI க3 m$ அIl žர. ேமK :9. ’எ9ேன! ெபI :லW nழ12 w'.. அ"iH9 தைலவ9 க3›$ அIl ž$ D9(9 :9றா9. கா18 :9றா9. தைலமக9 த9ைம wWn.". த"i இைமAiல9. ேவைலவாe அ_8 அ9னாL" |ரF" lb1த நாணK மாைலவாeA பாb9 பாயK ைவnன$. ைவகK.rtf 2008. 17 Dகh9 ேவ3TQைள இராம9 ஏ'றK Qைத lK DbPK. பIவரK த"i Oற. 22 இராம இலWDவைர wWn Dக9 இர5 _•8 க3›$ வ<ய :'றK 8"iH9 Dழா129 `'. vT1த lKல9. 20 க2ரவ9 மைறதK lb இIs பைகைய ஓs•. வாL" |Wn. l<1த க3ண9 த"i :9றாைன wWn.. வாe அ"> ப'(. 19 இராம9 நக$ mCnய காரண" அ(=8 Dக9 வI18தK ’2I நக$ X$=த வ3ண". இ9னg9 இIWைக wWn1 X$nேல9. ப6pையd `'ற ஏl. ஆன8. 2ைச கைள ெவ9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’யா2F" இhய ந3ப! இI12 ஈ3T.l. DகF" ஆ3T இI=தா9. { ைதைய wWn. உய$ >க7 :.

கடK. 25 Dகைன நாவாe SணIமா. ஒI நா6. ’ஐய! Q6 _த'D அைம=த நாவாe SணI2 lைரl9’ எ9றா9. ெவ3 :ற நைகெச eதா9. ைவD" >ைர உள. எ"பாK. iறWDமா. அ• இைண ibகKலா9. ஆைண ெச eDந$. `ைவ உள." ெவ€ `ட$d ெச Kவ9 ேமh wWnன lb=த. lைளயாடW கா9 உள. தாராe! Dைறlெல". இ8 எ9பா9JK iற=தன9-iறவா ெவe09. lைர‘T Sண$ேவமாK. 21:55 8றWகேம _தல ஆய ˜யன யாைவேயF" மறWDமா :ைனயK அ"மா!. ேதbK }9. க•8 ஓT" காK உள.21. அ•0ைம இ" _ ைற உற5 எ9னா இh8 இI ெந•8. >னK ஆடW கCைகR" உள8 அ9•? நா9 உளதைனR" m இh8 இI. அக" :ைற அI6 qWகா9. 26 இராமைன த9 இIAiட12K தCக Dக9 ேவ3TதK ஏlய ~<ேகளா. எ" >கK இட" வனேமயாK. 2ைண உ3டாK." மாWக6 இறWDமா. ’|ர! :9Fைழ யா" அA Page 74 of 124 . ேவ. 29 ’}K உள. Pைல ?^" ைக உள. ேதவI" yக$த'D ஆ" ஊ9 உள. 8nKJV". 31 Œ3T" வIைகHK Dகhட" வIவதாக இராம9 இய"பK அ3ணV" அ8 ேகளா. மைறயவ$ vடரA Jனா9. Se" _ ைற உ. மைழ. 8ைண நாேய" உH$ உள. நட. அைனயாைன1 ேதl•T அ• தாழா. உeD8" அ•ேய"-எ" D•gைட. ஓ$ அ€சன நாH. வgேயமாK. P=தைன உைர ெச eவா9: 27 ’je" _ ைற இலராK. ஆ6 _த'D அைம=த ேக3ைம அ9பைன wWn. ஆlR" உைலn9றா9. m ைவD2 எh9 . கg வாh9ேமK உள jIேளF". நாம1 }6 _த'D அைம=த lKலா9.வர"> இல }'. இராம9 பz1தK நா6 _த'D அைம=த யா5" நய=தன9 இய'(. எ" ஊ$. i9 நா6. 24 ெச €ெச ேவ ேச '(K }9. Pைல ேவட$-ேதவb9 வgயாராK. அ9ன ஐயைன wWn.04.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 28 ’ேத9 உள. காlH9 மல$. இ< >னK j< க3ணா9.rtf 2008. காயா. vட$ ம€ச" JK உள பர3.ேமK ஓ$ வா75 இைல i(8’ எ9றா9. ெச eய வ€P வா7 வதன" எ9F" தாமைர மல$=த8 அ9ேற. 30 ’ஐ-இIப1}T ஐ=8 ஆHர$ உள$." தாமைர. ெச e" _ ைற D'ேறவK ெச eD8". இ8 எ9பா9JK _9ைன நா6 இற=தா9.

நற5. உைறlட" அைமlAேப9. ேச Vைட ெநT நK m$ P=2ன$. ெச ( >னK தர வKேல9. ’உ1தம! அ• நாேய9. ம'.21. ெநT நாவாe. எ9 ேச ைனR" உடேன S3T. வ•வாமK. 38 ’Xயன வைக யா5" 2ைச 2ைச ெச ல x(.04. காVைட ெநT ெஞ3•9. க•2h9. ேமHன jI6 நா•1 தIDெவ9.rtf 2008." ஏHன ெச ய வKேல9. ெம•D ஆனா$. ஒI Š• வைர உ"ைமA i(nெல9.. இIJ8"மKgF" உய$ }ளாe!. க• கம7 கமல129 ேச =8 ஒp lbR" ெத3 2ைர எF" :q$ ைகயாK. lைளயாட. _Tnன9. 37 ’ெந(.Dெவ9 எh9 நாேய9. _b 2ைர ெநT m$வாe. ஒI தாேன ஏ'(ன6. tவI" கCைகையW கட1தK P=தைன உண$n'பா9 ெச 9றன9. 21:55 ெவ3 :ற நைகெச eதா9. ˜யன உைற கான" 8Ilென9 வர வKேல9. மைற0I" எb உ. 32 Dக9 நாவாe Sணர. ’அIL2$ lைட’ எ9னா. 40 2I உள" எh9. ஐய9. இIpF" ெந( ெச Kேவ9. lK இன" உெள9. 34 பாK உைட ~<யாL". lைன _'. :9றா$ இட$ உற. ப12H9 உH$ ஈR" பblன9 அ• தாழா.D8" இh8’ எ9றா9. ஓ8வ8 உள8’ எ9றா9. பகலவ9 அைனயாF".மல$ அ• ib ேயனாK. ’|ர! :9Fைழ யா" அA >3zய ந2 ஆ•A >hதைர வ<பாT உ'. Page 75 of 124 . நh க•8’ எ9றா9. உட9 ஏகA ெப. கா=8 இன மz q9ன. ந(யன கh காR". lைர•T". ’P12ர Oட129 ெச K ெந( பக$’ எ9ன. ெச KVெவ9 ெந( ˜ர". }Vைட :q$ Qg9 8ழlட. ேமV" கவைலH9 _தK யா5". 36 இராம9 Dகhட" P12ரOட" ெச KV" வ< ப'( lன5தK அ1 2ைச உ'. இ=8l9 yதலா•T இளவ™T இh8 ஏறா. இைவ தர வKேல9. ஒ9. தாமைர நயன1தா9 அ=தண$தைம எKலா". அ9பைன _க" wWn." ெவIவெல9. எ• நாவாe. 33 ’lT.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இT ெந( வKேல9. ஏ=2ன6. ெமe உH$ அைனயாF". மட அ9னW க2அ8 ெச ல. ெச 9ற8 க•8 அ"மா! 35 சா=8 அz >pன129 தட _ ைல உய$ கCைக. 39 ’கKVெவ9 மைல. இh8 அAபாK. எ3zய Pல நாpK D. ேந•ென9. த=தன9 ெநT நாவாe.

இளவK உ9 இைளயா9. _9> உெள". 10-1 ெவHK lb கனகW D9ற18 எ<K ெகட lலD ž2W கHK lb வHரA ைப" ?3 கT= 2றK மடCகK அ9னா9 8HK எF" அணCD வ=8 }9றV".தV". வ• ேவலாe! fK _ ைற கடேவ9 யா9. இ= ந9Fதலவ6 :9 ேக6. நாe அ•ேய9 யா9’ எ9ேற Olன9-எHbனb9 இைற09. ம'. எ9 ேச ைனR" உடேன S3T. இCD உள nைள காவ'D யா$ உள$? உைரெச eயாe. எ9 ஏவg9 இh8’ எ9றா9. :9Fைழ வIn9ேற9. பைக யா? Je. lைடS3டா9. ஒIவெல9 ஒI J8" உைறDெவ9. அமலF" உைரேந$வா9. உள$ ஆனா$ மIவல$ எh9. "இைட. 8ய$ உறK ஆ‡? எ9 nைள இ8 கா. வைச இKேல9. 46 qைகA பாடKக6 :9றா9 ெந€PK :ர">. ’இ9ேற :9 பz ெச e2ட. உ"i. உ9 nைள என8 அ9•? உ. jI அI மz மா$பா! J8ெவ9. இh. _9ேன மா6Dெவ9. நp$ கடK :ல" எKலா" உ9Fைடய8. ’நாேம எHVைட அ012 t˜$ எe8 நா9 எe8க!’ எ9றா9. உ"i.Kamba Rámájana (2Ayódhya). வட 2ைச வI" அ= நா6. 21:55 2I உள" எh9. ஒI நாKேவ". 45 Dக9 lைடெப. ெந( ெச 9றா$. உ9ேனK. 41 Dகைன அவ9 இன1தாIட9 இIWக இராம9 பz1தK அ9னவ9 உைர ேகளா. பIவரK இகவாதா9. 43 ’பட$ உற உள9. அz இைழ மH[T" ஐயF" இைள0F" 2z மர".rtf 2008. யா9 என உbயாe m. `ட$ உ.1தK ெச Kலா உறWக மா மா8". iz உைடயவ9 எ9F" iblன9. 44 ’அCD உள nைள காவ'D அைம2H9 உள9. இட$ உ. _•5 உள8 என உ9னா அ9> உள. நா" ஓ$ ஐவ$க6 உள$ ஆ„". அவைள. கா9 உைற பகK எKலா". Page 76 of 124 . ம9F" ib5 உள8" என.’ 42 ’89> உள8எh9 அ9• `க" உள8? அ8 அ9(A i9> உள8. நா9 உ9 v<K உbைமH9 உ6ேள9. :ைற காhK ேச ^. இைறவா! ந9ேற வ=தென9." அ9பாK. 22-1 மறW க3 வா6 இைளய |ர9 ஆைணைய ம. உட9’ எ9றா9.21. tவI" காs•'D6 ெச KVதV" பz ~< கடவாதா9. ’எ9 உH$ அைனயாe m.04. அ3ணK உபய பCகயCக6 J'(.

மHgன" நட" ஆT" வ< இhயன Jனா$. S9ைறக6 fb J29 DAைபக6. இ'ற8 ஓ$ ெந€ச9 ஆn. ஆக. வன" >D படல" இராம9. எ=ைத பாத" எe8வK’ எ9னA Jனா6. 2ற" _'(W ைக€ ¬ ைற :q$ க3ணாe!.rtf 2008. நாzன vD ¦g Qgன நட" ஆடK. ம€ைஞR" மட மாF" வIவன பல-காணாe! 6 ’? அல$ Dர•T" >ைட தவ7 iட5 ஈF" மா அல$ fb cழK. :9 l< க3T. 2 வ<HK உ6ள இhய காsPகைள இராம9 { ைதWDW காsTதK ’ம9றg9 மg Qதாe! மHK இயK மட மாேன!இ9 8HK வ2 Qப18 இன" lbவன எCD".Kamba Rámájana (2Ayódhya). lb க2$ இைட |ச. இள q¬. 22-3 8. அ(5 அI6 இளேவhK.04.-கl9 ஆI" மா= தp$ ந. பT மைழ பைண ஆக. உ'ற ஓlய" அ8 எ9ன. பh >ைர 8p ேமகA >யK தர. இள :லேவJK. Dல மாைலA j9 2z மz மானA jgவன-பல-காணாe! 3 ’பா3. அவ3 எCD". ’உள8. இK’ எ9. 8ைண ib ெபைட. கp மHK-இைவ காணாe! 4 ’ேச =8 ஒp lb ெச ˆ வாeA ைபC np. பHK மர" :ழK ஈன. ெச ( QலW கா=தp9 மல$ ஏ(W Q8வ. ம9F" ஈர_". ’8றWகமா" எ9னK ஆய ˜e ம2K அ012 எe2 இ. Pைத இலWDவFட9 காsT வ<HK பயz1தK ?bய$ >ண$ மாத$ j8 மன" என. 1 ெவHK. "?zயK! :ன சாயK jgவ8 பல க3z9 காzய" எனK ஆD". D( மானW காs•ய8. இைவ காணாe! 5 ’ெநe€ ¬ ைற ெநT ேவg9 :ற" உ. அ_8 அளlய {தW கா$ உ. 22-2 ம'றவ6 இைற€P ஏக. ஆbய9 வர[T".கI2ன இன" எ9ேற ெமe€ ¬ ைற lb சாயK க3T.WD"நா6. தா9 அd Page 77 of 124 . அ3ணK உபய பCகயCக6 J'(.21. ஒI Pைல அதh9 :9றா9. இள ெம9 காK ? அளlய8 எeத. 21:55 உறWக மா மா8". 8HK எ• மHK ஒ9(9 ˜lH9 மண" நாற. இI க3 m$ அIl žர. ேமh மCைக!-:9 மz _9 ைக ஏ=2ன எனK ஆD" இயKiன. மா மல$1 தlP9 mCகாA j'§• 0T" ஐய9 8HKதI" >9ைம wWn.

l< S6ளா t•ய கp ம9ன. _ரKnல Pல 8"i. அ9(ல ib5 ஒKலா. D.வன-அைவ காணாe! 15 ’"அ• இைண jைறகKலா" எ9. வாச மாIத" வர |ச. 8ைற ஆT" _n7 இள _ ைலயாb9 t7Dவ பல-காணாe! 11 ’_'. அ=தb9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). தா9 அd ேச வ™T உற ஊ•1 2bவத9 இயK காணாe! 7 ’அI=த2 அைனயாேள! அ_2F" இhயாேள!ெச I=2H9 மல$ தாCD" ெச ( இத7 வன žக" jI=2ன கp வ3•9 jgவன. கான18. _Tnன ெந( காணா.SK. 21:55 ˜lH9 மண" நாற. 8ைண ib ெபைட. DHேல! உ9 8• >ைர இைட நாz1 8வ6வன-அைவ காணாe! 16 ’வா6 >ைர l<யாe! உ9 மல$ அ• அz மான1 Page 78 of 124 . mல" >ைரவன பல-காணாe! 12 ’O•ய நைற வாHK S3டன. lK 2I yதK மாேத! அ" மல$ lb QCn9 `'. ’பா=த6 இ8’ என உ9hW கˆlய ப• பாரா. இைச _9ன" பா•ய ெபைட க3ணா வIவன பல-காணாe! 13 ’க9hய$ அz Qல" க'. Pைற மா வ3T. இைட இைட மல$ P=8" இன மர"?-இைவ காணாe! S•H“T இள வாசW S">க6.21. அ9ன ெம9 நைடயாe! :9 அளக நK yதK அA>" P9ன ெம9 மல$ மானd P=8வ பல-காணாe! 14 ’மண" nள$ மல$. அணCnF" இhயாe! உ9 அz வட _ ைல _9(K `ணCnன" அைவ மான1 8. ந2}. கண" nள$தI `3ண".rtf 2008. உ. ேத" தள5க6 ெச eR" P. அ(Dந$ எ9ன. கKgைடயன. ஆ•ய. ஒI கp ம€ைஞ." 8nK >ைர 2ைர mbK }eவன. அத$ எCD". மல$ ஏ(1 8HKவன.நைக-காணாe! 9 ’D9.-இயK காணாe! 8 ’ஏ=8 இள _ ைலயாேள! எ•த அI எ<லாேள! கா=தp9 _ ைக க3z9 க3T.. மா5".04. j9 ஊ8" இI=ைதH9 எ• m ஒ18 எ•வன. j9 அz :ற ேவCைக QCDக6. உைற வய மாl9 DIைளR". அ3ட$த" மைன ஆl9 க9§T lைளயாT" கpயன பல-காணாe! 10 ’அnK >ைன DழK மாேத! அz இைழ எனK ஆD" நD மல$ :ைற மாைலW S">க6. >8 ெம9 ?. `ட$ q9F" j9 தகT உ. _ ைக n3•. இI6 P=2A i9(ன8 எனK ஆD" i• தI P.

21 ெச = தழK >b ெச Kவ9. 24 Page 79 of 124 . பவ wH9 மI18வ9 அைனயாைன. :q$ Qல9. நாK :ற நp$ வKgW S• நைவ இல பKn. நK மடவா•T இh2h9 lைளயா•. பர18வ9 எF" நாமA பர _h. இ9.04. அமேரச9 உ=2H9 உதவாேம.Kamba Rámájana (2Ayódhya). JHன9 ெந(. 22 _hவ$ இராம9 வ=த காரண1ைத lன5தK அ" _h வர[T".rtf 2008. மைற நாV" நட" நlK தI நாவா9. J8" ெச 9ற8 DடபாK.21. மHK மாைல. தக5 இல தவ ேவட" த•lைன வIவா9 எ9இகK அT Pைல |ர!. 20 பர18வாச _hவb9 ப3>க6 DைடHன9. ’ெநT நாpK 2I12ய lைன _'('. இ8 நாpK. இ< க3›$ l< வ< உக :9றா9. 2ைச _க _h ெச ˆேவ த=தன உH$ எKலா" த9 உH$ என நKD" அ=தண9. 23 ’அகK இட" ெந•8 ஆL" அைம2ைய. >கK இட" எம8 ஆD" >ைரHைட. எ2$>Kg. j9 2z 2ர6 }ளா9. D3•ைகHன9. >6 இைட இைட ப"i. உb மாh9 சIம9. 19 இராமைன எ2$S6ள பர18வாச _hவ$ வIதK அI12H9 அக" l"_" அ9iன9. ’lைன ெவ9•$ ேம5 இட"’ என[T". ெந( ேப^" நைடHன9. DHK இன". tbd ச ைடHன9. அ" _தKவF". மH$ நாV" உIlன9. ’உலD ஏ•" அைம’ எh9. அல$ ˜l _" _ ைற v•தா9. மா9 இன". 21:55 ’வா6 >ைர l<யாe! உ9 மல$ அ• அz மான1 தா6 >ைர தp$ ைவD" தைக ¬q.-இைவ காணாe! Q6 >ைர இI6 வாசW DழK >ைர மைழ-காணாe! }6 >ைர இள ேவH9 vD2க6-அைவ காணாe! 17 ’? நைன Pைன 89(. ’இ" _ ைற உI• நா9 கா3Dவ8?" என உ6ள" l"qன9. அ8 Xர.’ எனK ெதbn9றா9..இைளயவ“T"?’ எ9றா9. வர5 எ2$Sள வ=தா9. ’அ1 2I மைல இ8 அ9•?’ எ9றன9. வ2 கான"X :க$ v<K ஆைட1 2ைர jIவன-பாராe!’ 18 இராம9 { ைதWD P12ரOட மைலைய காsTதK எ9. உதlT v<K வKலா9. அழகF". நK மர நாb9 உைடHன9.

ைம=தI" மn75 உ'றா$. ெச eR" நைவகL" உள. காe nட=த. இI12$ ஈ3T’ எ9றா9. 26 _hவb9 ஆPரம186 tவI" ெச KVதK ’அKலV" உள. இ9F".தK ?3ட மா தவ9.. nழCD. இ9ப" அ^கV" உள அ9•? நKல5" உள. _hவb9 வI1த" உ'.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’ெப'(ல6 தவ". உைரதI" அ9பாK vWக நK_ ைற O(. ஈ8 அலா8 இhய8 ஓ$ இட" அb8. நாமக6. Page 80 of 124 . இh8 உைற >ைர >Wகா9. ’உeDெவ" இவ„T யா" உட9 உைறதg9’ எ9பா9." இ29’ எ9னா. உள jI6 எKலா" உண$5ற உைரெச eதா9. ஒA> அ. கடK ஞால" ஆL2 க•8" எ9னா. நK தவ _h. 29 ’:ைறR". அI" ெபறK X$1த". உடேன S3T. அ" ~< lI"iன9 >கல.04. இட$ உ. ibயெல9." மக9 உ9ைன. இ8 :ைற >னK நாsTWD.வ8 உள8’ எ9றா9. ஒICnhK உய$ தவ" _யKவா$WD இைறR". ˜யவ9 உH$JV" மWகp9 அI6 உ'றா9. எA பb` உH$ உe=தா9 எ9 8ைணயவ9?’ எ9றா9. தாமைரd ெச Cக3 அ" க3 நாயக! அயFWD". 30 ’கCைகயா•T கbயவ6. 21:55 இராம9 நட=த8 உைரWக. ’Se Dல மல$ மா$ப! O. ெநT நா6. கல=த சCக" ஆதg9. ’இ'ற8 ெச யK உ3† இh?’ என. மல$. "உய$ வன" உற ஏD" எ9." அளைவH9 மைற0F". ெச Kவைன _க" _9னா. DைறR" Xயைவ. 28 இராமைன த"_ட9 தCnHIWக _hவ$ ேவ3TதK ைவnன$ க2$ நா. ?ச ைன _ ைற ேபz. ெநTC கh. அ=}! ெபI :லமக6’ எ9றா9.21. 31 தCக இயலாைம D(18 இராம9 O. இட$ S3டா9. ’m3ட8 அ9. எ"‡T உைறR" இˆ வ<. 27 _hவb9 lI=}"பK >WD. ெச eதன9 இh8 எKலா". உைறlட" நKn.rtf 2008. தWகன கh காR" த=8. m$. எCக6 Jgய$ தர1த8 அ9.. >Kgன9. 25 ’"8A> உற7 8வ$ வாH9 ˜e ~< மH[T" அA> உ. ’அ=}! l2 தI நைவ!’ எ9பா9. அ=}! இKைல ஒ$ பய9 நா9 இ9. ˜யைவ Dைற5 இல.

21. ெச C க2$d ெச KவF" நT உற. mCnனா9. ெநT நா6. >ைனR" வ'கைலA j'iன$ ெநT ெந( Jனா$. அத9 உ"பb9. 37 tவI" பாைல :ல1ைத அைடதK அைனய$.rtf 2008." ெம9 கh nழCn„T உ3T. 21:55 ’m3ட8 அ9. மா9 க9. அ• v•8 ஏ12. 35 ெதAப" அைம18 இலWDவ9 இIவைரR" அWகைர ேச $1தK வாCD ேவeC கைழ 8z1தன9.. m$ yக$ காp=2 எF" ந2 க3டா$. ஊ.04. :ைனR" ெந€ச_" `Tவ8 ஓ$ ெநT€ `ர" ேந$=தா$. உTப2 எனW க2$ உD1தா9. உல"JK |CD }6 அ3ணK ேதl0T இh8 |'(IAப. அ(=8. ேதவ$ ைகv•" P12ர Oட" எ9. அைம18. ஐ-இர3T அைம=த காவதA j<'D அA >ற" க<=தi9. மா3ட P=ைதய! இˆ வ< ைவDெவ9 எ9றாK. 32 இராமFWD _hவb9 அ(5ைர ’ஆவ8 உ6ளேத. ய_ைனW கைர அைடதK எ9. க<=த m$ க•29. ஓCD ெவeயவ9. இI :ல" Xe=8. உளேத. P. காைல ேவைலையW கட=த8. அ=த ெநT ந2. ஓCD ெதAப" ஒ9. அA >னK ஏ(ன$. காதg9 ஏHன9. 36 ஆைல பாe வயK அ012ய$ ஆ3தைகWD இைளயா9 மாைல மாK வைர1 }6 எF" ம=தர" 2bய. இ8 :ைற >னK நாsTWD. Page 81 of 124 . ஐய! ேக6. 34 tவI" ய_ைனHK mரா• உண5 உ3^தK ஆ. m$ உ3டா$. 38 இராம9 :ைனவாK பாைல மா(W Dp$தK ’mCகK ஆ'றல6 சனn’ எ9. அ3ணV" :ைன=தா9. கா3•.Kamba Rámájana (2Ayódhya). க3டன$. S9ைற ேவeC DழK Qவல$ _Kைல. இைள09. ஈ3ட யாவI" ெநICDவ$’ எ9றன9 இராம9. ேமைல ேவைலHK பாe=த8. ’ஏ( ஏDவ8 எCஙன"?’ எ9றV". அக" மn7=8 இைற€Pன$. அ" DTq ெச 9. அW கைர அைண=தா$. PைனR" tல_" _கT" ெவ=8. Œ3ட m$ ெவ6ள". ேம5 காதg9 ைவD2$-l3zF" இhதாK. மாைணH9 S•யாK. m.’ 33 tவI" _hவbட" lைடெப'. இI ைகயாK m=2. }e மz ேமhய$ ெநT" >னK ப•=தா$.

S"ப$க6. பCகய வனCகளாeA பர=த. Dp$ 8p Sண$=த. 41 கK அைளW nட=8 அகT ெவ=8 அய$n9ற கத7 பா">. Dp. 21:55 ஓCD ெவeயவ9. ெச e தவ" ேவ. 47 9. ஒpAப. Qல மCைகய$ ஒ1தன. பb=தன ேபைடையA பHV" DHK இரCnன. அவ$ மன" எனW Dp$=த8-அˆ வனேம! 46 P12ரOட மைலைய tவI" கா^தK ெவp. உள}? 44 எHன$ தCD இட" இI•க6 இIAiட" ஏe=த. ேககய" }ைகக6 nளர. நாடக" வH=v. mCnய பாைலைய ெமKெலனA Jனா$. 45 ப=த ஞாs>. ib=த க=த ஓ2ய$ P=ைதH9 S2Aப8-அW கழ[$ வ=த J8.க6 உ3ட.".18 எ(=தன வKgக6 இள= தp$ ஈ9ற.21. இளC க9hய$ }6 எனA jg=த. வKைல உ'ற ேவe. DI=த" :9. ip. க. பாசைற. ப(18 l12ய மல$ எனW Dp$=தன. பைக இல. ப` :றW க"பள" பரAiW nட=த J9றன.".1த வா6 அர5 எH'(-T அ_8 உகW கp1த. ேமக1ைதA i• எனA ெபI" பைன1 தடW ைக கp. தாCD ெவC கட18 உலைவக6 தைழ S3T தைழ1த. _• lK ேவடI". 42 பட$=8 எ•=த >K. மட=ைதமா$ என. வH9 வH9v. tல" இ9(R" _n71தன.rtf 2008. இ. மz :றW QபCக6 மல$=த. பP இல. ெநTC க=த".-இ9பd {ல" அ9(R". jI6வH9. பாCD ெவC கனK. உTப2 எனW க2$ உD1தா9. தz=த." வா9 ம2W Dழl. 39 வ. பHK மர"v." நl9ற.04. _hவb9 _hnல$. அKலK உ'(ல. உ•ைவH9 _ ைல மா9 இளC க9. 43 கால" இ9(R" கh=தன கh. அI"iன _I=த". அைல >னK nட=தன அைனய. >'§T" எbவன. DரCnன. த9 cK வH'. P12ரOடA படல" இராம9 P12ரOட மைலH9 அழைக { ைதWDW காs• மn7தK Page 82 of 124 .Kamba Rámájana (2Ayódhya). உHைர. பைச =த. 40 D•q ேமகCக6 D_(ன. த•l :9றன. :ல9 உற _•8". பIவ" த=த ேக6வைர உH$ உற1 த•lன$. மz வா7 >K எH'.18 l12ய அைனயன வK அHK பரKக6. vட$=8 பாணb9 பாCD இைச _ர9றன 8"i. msT" அd P12ர Oட1ைதW க3டா$." ஒ9.

04.rtf 2008. க•29 பவள மாK வைர அIlையA jIlய-பாராe! 5 ’சல" தைலWS3ட {ய1தாK. ெச = ேதhைன _ ைழ:9. தடCக6 }. ேவழ _18 இைமAபன-காணாe! 6 ’m3ட மாK வைர ம2 உற." வாCn." இட"v. ஆTவ. மடவா$ >ல=த காைல அ'. _ID நா. Page 83 of 124 . த3டைல அ012 yடCD மாpைக1 8n'S• :க$Aபன-wWகாe! 4 ’உவbவாe அ9(A பா'கடK உதlய அ_ேத! 8வb9 m6 மz1 தட"v." 8வ9(. ெநT _• :வ=த ˜3T மா மzd `ட$ ச ைடW க'ைறH9 }9ற. பI2 வானவ9 ப`" பb >ைரவன-பாராe! 3 ’வட" S6 ?3 _ ைல மட மHேல! மதW கதமா அடCD ேப7 வH'. lடா மத மைழ அன ேவழ" வsட ேவCைகH9 மல’T" தைத=தன. அ" கன9." vடWn. ஒI ெந( :9ற அனக9. ஆHர" ெபயIைட அமல9. மா3ட வாK :ற அIl அ" மழ lைடA பாக9 கா3 தD" ச ைடW கCைகைய :க$Aபன-காணாe! 7 ’vsட வா$ `ைன. mள மாைலய 8HKவன m$ உ3ட கம€ cK காளேமக_" நாக_" ெதbnல-காணாe! 2 ’DI2 வா6 எனd ெச ˆ அb பர=த க3 DHேல! மIl மாK வைர உ"பbK D2Wn9ற வIைட. தh மதW கத மா உல=8 |7தg9 P=2ன உ2ர12K. உWகன DCDமA j2HK கல=த _18 என. சனக9 மா மடமH'D அ=தd ச=தன" ெச (=த கனக மாK வைர இயK> எலா" ெதb5றW காsT". `ட$ ஒp மz•T" ˜l lsட ெச 9றன. அர5 உb அைமv." :9. `I2JK ெதp மரகதW S•€ `ட$ `'ற. yைழ=8 Jn9ற8 ஒWn9ற ம2Hைன wWகாe! 9 ’உID காதg9 தைழS3T மழைல வ3T ஓdP. வயCD" பsட" ெந'(HK `'(ய JKவன-பாராe! 8 ’இைழ=த xK இைண மzW Dட" `மWn9ற8 எ9னW Dைழ=த y3 இைடW Dl இள வன _ ைலW S"ேப! தைழ=த ச=தனd žைல த9 ெச லlைன1 தTAப. 1 ’வாL" ேவV" lsT அளாHன அைனய க3 மHேல! தாp9 ஏல_" தமால_" vட$தI சாரK. 21:55 இராம9 P12ரOட மைலH9 அழைக { ைதWDW காs• மn7தK :ைனR" ேதவ$WD" நமWD" ஒ18.Kamba Rámájana (2Ayódhya). கவb மாK :ற வாK >ைட ெபய$வன.21.

ேத9. 2bயா மா. அI=த2WD அIpய 2Iேவ! mல வ3•ன" ப•=8 எழ. Œ9 மல$=தன எனA >னK வற=த கான யா. வைள=8 உட9 :q$வ Qல ேவCைகH9 S"ப$க6. S•dPய$ த" மன" S2Aப ஊTn9றன$. ைகH9:9. இI" >ன" காWD" SK S6 ேவK கணா$ D”இ இன18 எ( DIl=தW க'க6. நாl. ெபID cK இள" i•WD ஒI iைற மIA> யாைன. ஒI பb2H9 jgவ8-பாராe! 15 ’{ல" இ9ன8 எ9." வாCn. ெச = ேதhைன _ ைழ:9.04. நா6மல$. ெவC க2$ ெச (=தன. lளCD இைழ.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 21:55 _ID நா. தா9 அA >ற18 ஏ(. இK ம3•ல" :ர"iய மாzWக மzWகKபாைற ம'. நைற. S•நைர உInன$ wWகA பாTn9றன. கbய மாK வைரW S•=8 எனA பட$வன-காணாe! 18 ’நான". ஆD2A >ைக•T" அளl. SKg வாCnய D9றவ$ S• ெநTC கவைல கKg வாCnய D<கைள :ைறAபன-காணாe. :q$ ப`" >ைகA படல". நா. அnK.ள$ ஆHF" உI1 ெதbn9ற பpWD அைறd Pல பb_க மாWகைளA-பாராe! 11 ’ஆTn9ற மா மHgF" அழnய DHேல! OTn9(ல$. ப€PhK அq7த ெநe மாs•ய lளWேக! {. 13 ’ஒI5 இK ெப3ைம எ9. ஒp18 :9. கpA> இK இ=2ய18 0nையW கரWnல9. கIl மா மைழ உ2$Aப8 ஓ$ கTவைனW-காணாe! 14 ’|. அ8JK.க6 க2$ மz இைமAபன-காணாe! 19 Page 84 of 124 . வாHhK." இைட1 }காe! வான யா. அbய ேவ2ய$. வாhைட Œ9 என |7வன-காணாe! 17 ’வb S6 ஒ3 Pைல வயவ$த" கzdPH9 ம(1த பbய காK அnK `ட. உைரWn9ற உடgFWD உHேர! மI5 காதg9 இh8 உட9 ஆ•ய ம=2 அIl m$ST |ச. அpAப8-பாராe! 10 ’அpWD" நாயக9 மாைய >WD அடCnன9 எhF". பIக. n9னர q8னCக6-பாராe! 12 ’lKg வாCnய Pைல எனA jg yதK lளWேக! வKgதா" கைழ தாWகg9 வ<=8 இ< iரச".21. j9 மல$ ˜lW காghK v•8 எ•வன :க$Aபன-காணாe! 16 ’lK S6 வா6 yதK." žைன வா$ Dழ' `ைம jறா8 இ.rtf 2008. ேப$கல. இள= தp$W S•=ேத! எK S6 மாK வைர உ"பb9.

க'பக" ST1த பல5" }eதg9 பbமள" கம7வன-பாராe! 25 ’ெச " jனாK ெச e8. QCnhK. D( நர"> எ(5'. S•dPய$ எT1த இ9 D(€P கh=த பாடK ேகsT. சா=8. Qல" அ<18 ேமlய அர"ைபய$ அறK >ைர O=தK க<18 mWnய க'பக ந. தாரைக :க$Aபன-பாராe! 27 ’D•5 y3 vைள ேவHF". அள5 இK tAiன$ அI= தவ$WD. "இத'D இ8 iைழ" எ9னா. Dgக" இsT எ•2ய ெச A> ஓ$ S"> தாCnய8 எனA jg வன _ ைலW S•ேய! அ" j9 மாK வைர. அல$ க2$ உdP ெச 9. 21:55 ’ம€` அளாlய மாzWகA பாைறHK மைறவ. ேவHன" fb க2$ _1த" இட"v. கலைவ. மல$-காணாe! 21 ’அைற கழK PைலW D9றவ$ அக9 >ன" காவK பைற எT18.rtf 2008. எWD இள€ ெச Wக$ பட$=த வாhைட. அ•Aப8-பாராe! iைறைய எs•ன6 i•18. அ`ணமா வIவன-காணாe! 24 ’இல5" இ=2ரQப_" >ைர இத7 இh0e! அல5" y3 8p அIl m$." ேபைத ஓ$ S•dPையW-காணாe! 22 ’அT1த பK பகK அ9பb9 ib=தவ$ எ9ப8 எT18 ந"தமWD இய">வ எனW." vT18W Dh=த ஊசgK. l€ைச நா•ய$ S•ந‹T ஊ•ய lமலA ப€` அளாlய {ற•d `வ•க6-பாராe! 20 ’`<1த ெச "jh9 vைள>ைர உ=2H9 8ைணேய! S<1த மா மz அIl•T இ<வன. அIl m$ Sண$=8.04. எ•5 த3 தq7 யா<F" இhய fK npேய! _•வ8" மல$ lb=த தா6 _IWD இைட qைட=த ப•வ". c$ அரமகp$ பT18 ைவnய பKலவ சயனCக6-பாராe! 23 ’:ைன=த J2F" அq78 ஒWD" ேநb ைழ! :ைற ேத9 வைன=த ேவCைகHK.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ெவC கனK க8lய8 ஒAபன-பாராe! 28 ’வைளக6 கா=தpK ெபeதன அைனய ைக" மHேல! vைள S6 தா7 தடW ைக= ெநT= 8I12HK ˜Wn. ெச C DCDம". அ^கA ைப" j9 மா _• qைலdPய8 ஒAப8-பாராe! 26 ’மட=ைதமா$கpK 2லதேம! மz :ற1 2z கK vட$=த பாைறHK.21. Page 85 of 124 . ெச €ெச ேவ ெநT மரகதA பாைறHK ெதbவ. கைற 8ைடWD." nட=8 இைமAபன. வH=v. ஒI கTவ9 :9. அர"ைபய$ ஆட. கb=8 இI3ட vT1த மாதld cழgK.

களப மாK கb D3•ைகd fbவன-காணாe! 29 ’வTl9 மா வn$ இைவ எனA jg=த க3 மHேல! இTD க3zன$. 21:55 அள5 இK tAiன$ அI= தவ$WD. iறCnய வாைழ அbய மாW கh. ெநTD OனK வாK ms•ன. Pல"i. க'. ெமe வணWD. 37 க2ரவ9 மைறய மாைலA j•8 வIதK மா இயK உதய" ஆ" 8ளப வானவ9. இ. je வணWnய மா தவ$ >ைரv. ப€PhK. கTவ9க6 அ9> S3T அpAப. வணCn.21. ேமlய பைக இI6 அ5ண$ |=8 உக Page 86 of 124 . கா=8 D3ட12K அடCD எb எ•A>வ-காணாe! 31 ’அல"> வா$ DழK ஆe மHK ெப3 அICகலேம! நல"ெபe ேவ2ய$ மா$iFWD இைய5ற நா•. மா தவ$WD அI ெந( காsTவ-காணாe! 30 ’பா=த6. tAiன$ ஏக. அ(=தவ$ என அடCnd ச ைட S6 ெச 9hய$. ேத மா"பல" ெபe ம=2க6 உட9 வ=8 STAபன-பாராe! 32 ’ெதb ைவமா$WD ஒI கsடைள எனd ெச eத 2Iேவ! ெபbய மாW கh. இட$ உ. உ9 ைக வண1த வாeW n6ைள த=8 அpAபன-காணாe! 34 ’இ• S6 ேவழ1ைத எH'§T" எT18 உட9 l•CD" க•ய மா`ண". கbய மா nழCD அக7=தன Sண$வன-காணாe! 33 ’ஐவனW DரK. அைனய மாK வைர அI= தவ$ எ2$வர. ேவe இன" ஈ9ற ெமK அbP. PWD அற1 ெதb=த xK.Kamba Rámájana (2Ayódhya). பலாW கh. ேத$. ஏனg9 க2$. தா75 இல$ தா" q218 ஏறA ப•களா" என1 தா7வைர nடAபன-பாராe! 35 ’அ`"> பாe வைர அI= தவ" _•1தவ$. lைனH9 mCnய ேவ2ய$ lI=2ன9 ஆனா9மைனHK ெமe எF" மா தவ" >b=தவ9 ைம=த9. அIl m$ Sண$=8.04.CD. ெவHK உக lளCD" ப`"j9 மானCக6 Jவன வIவன-பாராe!’ 36 இராம9 அ=தணb9 lI=2னனாதK இைனய யாைவR" ஏ=2ைழWD இய"iன9 காs•. அவைர.nன ெநT€ Pைற Qg. 8ைணW க3 த`"> ேவe=தவ$ ஒ1தவ$ தமWD." >D=8. l3 தIவா9 l`"> ˜$Aபன ஆ" என. ெந€சW கTவ9. உID.rtf 2008. இைவ ப<படA பர=த ேப$ அKDK! ஏ=8 xK அz மா$iன$ ஆD2WD இையயW O=தK ெம9 மHK D.

l. மல$ மல$=தவா" Pல. எCக^" _டCகK இK வbd` ேமK lbd` ts•ேய. ந. ஒTCகK இK ெநT _கT ஒ•Wn. ம3 எ(=8. ேவைல வ=8 உைறlட" ேமய8 ஆ" என. ைம அ. 41 tவI" மைல வ<பாT ெச eதK ~e உ.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 45 ேவ. இளவ'D" அ_தனாLWD" ைககL". மல$ _n71தவா" Pல. எCக^" ெச Wக$. ஐய„T. >லb Jன i9.rtf 2008. மல$=த எCDேம! 40 ம=2R" கTவF" மரCக6 wWnன. அ1 Xயவ9 வாH9 X$=8. :=ைத இK சD=தCக6 mள" wWnன. 42 இலWDவ9 D•K அைமWக.21. i9. 21:55 ேமlய பைக இI6 அ5ண$ |=8 உக கா இயK Dட வைர. ஒ1த8. இ=8ேவ! 39 ஆனன" மகpIWD அp1த தாமைரA ? நh _n71தன. ஏlய 2n$JK. ேவ. மICD இலா•T". எWnய žbH9 பர=த8. Œ9 என lளCnய ெவ6p ஆ"பK |. அ(ைவ wWnனா9. அ=2ைய wWnனா9.04.= 8z :. DCDமd ேச . க3கL". இராமF" { ைதR" D•>கK மாைல வ=8 அக9றi9. வா9 எF" மz1 தட". உWக வா9 தh எH. 23 `வ$ Page 87 of 124 . 44 ேதWD அைடA படைலH9 ெச (5 ெச e8. Qைல வ=8 உq7 Pைல1 த"i Qgய சாைல வ=8 எe2னா9. 38 சWகர" தானவ9 உடgK தாWDற. இரl ஏnனா9. ந. தவ129 எe2னா9. S3T அழDற1 2I12. அைவ >னg9 X'(ேய.றA JWn. ?W nள$ நாணg9 >KV ேவe=8. O(ன ெந( _ ைற DH'(. கமல" J9றேவ. த=2R" i•கL" தடCக6 wWnன. இய'(ன9 q2ைல நா•WD". ஊ•ற இTCகK இK ைக lP18 ஏ'(. ேமK :ைர18. ¢71 ˜Wnய ேவeகp9 `வI" `'. இட". 43 இலWDவ9 அைம1த சாைல ெநTC கைழW D. கால ேநqேமK.

ஆ.rtf 2008. 53 இலWDவFWD இராம9 O(ய ஆ. q2ைலய$ Q9 மக6 ?l9 ெமKgய பாத_" J=தன. தாமைரW க3 பh ž$n9றா9.21. 47 { ைத0T இராம9 சாைலHK D• >DதK இ9னண" இைளயவ9 இைழ1த சாைலHK. படI" நK அற" பாg18. 21:55 ேச .தK Page 88 of 124 . ைவD=த". JலW Dவlய }pனாe! எ9. ’எ=ைத! கா3•. ேநய ெந€P9 lI"i. 49 சாைல அைம1த இலWDவைன :ைன18 இராம9 ெநn7தK ேம5 கான". இரlH9 `டI" ெமeA >க7 c•ென9 எ9ப8 எ9? இட$ உனWD இைழ1ேத9 ெநT நா6’ எ9றா9. ˜ய பா'கடK. 23 `வ$ ஆ.18. இT மz•T தரள" அAiேய. j9 :ற1 2I‘T" D• >Wகா9 அ‹!நK ெநT= 2ைச _க9 அக18". :ர"iனா9. fKலK ஆ" ஆய சாைல. ந"ம„$WD உ9ன அI" உHIL". தா இK எ"i ைக சாைல ச ைம1தனயாைவ. 46 மHVைடA ¦gH9 lதான" ேமK வD18. S3T அழDற1 2I12. P=218.04. ஒWக ைவDவா9. எHK இளC கைழகளாK இய'(. மா மைற. 48 சாைலHK இராம9 மn7=2I1தK மாய" mCnய P=தைன. இT ெச யVைடA >8 மல$ j'பd P=2ேய. 51 ’அடI" ெச Kவ" அp1தவ9 ஆைணயாK. இைளயவ' பா$18. 52 இலWDவh9 ப2K உைர அ=த வாe~< ஐய9 இய"பV" Š=த P=ைத இைளயவ9 wWnனா9. அI" ெபறK அ9iன9. யா8" இலா$WD இையயாதேவ? 50 எ9. ’இI D9. க'றைன m இ8 JK?’ எ9றா989. அHVைடd `b ைகயாK அID ˜WD அ.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இடbFWD அCDர" _=8 வ=8 _ ைள1த8 அ9•’ எ9றா9.

ைம= :ைற=த ைவ S6 ேவK எனW காலF" ம. ப9னசாைல கsட வKல ஆயேவ. ம9னேன!’ 55-1 10. ெநIA> உ3T." எ3zனா9 ஓைக S3டவ9 உ6 இட$ wWnனா9 ’žக பCக" 8ைடA> அbதாK’ எனா. ெச eதWக8 இKைல. S6க. ைமய க3z ெச eய பாத" வKல ஆய.D. ேதவI" ைகvழ.">க6 வன12ைடW கbகைள வI12 வா7வன. ேச 3 ெந(Wக3 mCnட. ப6pபைடA படல" பரதhட" ˜8வ$ த" வIைகைய ெதbl1தK jI இK ˜8வ$ JHன$. கட" S6 கா$ மதW ைக"மைல இbவன காணாe! 36-2 ’எeத இ9னK வ=த J8 யாவேரF" யாைவR" ெச eய வKல$ எ9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஏகK எ9ப8 அb8’ எ9. ேமK வI" ஊ2ய1}T’ எ9றா9.04. பரத9 QHK உ'றா$. எ"iத9 ைகக6 இ9. ’ம9F" ெச Kவ12'D உ3T வர">. அைன18 உள உH$கL" யா5" அCஙேன.rtf 2008. இAபாK. பட" S6 நாகCக6 _ ைழ >கA பைதAபன பாராe! மடCகK ஆpக6 எனW ST மைழ இன" _ழCக. மன18 இட$ mCnனா$ இKைல. ெபbயவ9. ஆ'றK மா தவ9 ஆைணH9 Jனவ$ O'(9 உ'ற8 OறV'றா" அ‹." க3ணாe! ெமeக6 wn9ற i•கைள lI"iய ேவழ" ைகக6 wnல தாCnன :'பன காணாe!’ 36-1 ’lட" S6 wWn! :9 இைடHைன q9 என ெவIl. m3T. 1 Page 89 of 124 . w9 Pைல09. இI=தன9. ’ப•காb$! எ" வர5 fKV2$ ம9னவ'ேக!’ எ9றா$. je இலா$. இத'D எ9ன ேகT உ3T? இˆ எKைல இK இ9ப1ைத உ9F.21. 21:55 ’ஆக. அற12h9.’ 50-1 ’2ைன1 8ைண வH. 56 qைகA பாடKக6 ’ெநe S6 m$ உ3T. 55 w9> இI=8 இராம9 மn7=2I1தK ேத'(1 த"iைய. 54 i9F". த"iைய wWn. w'. அலாd P'ெற. இர5" ந9 பகV" க•8 ஏnன$.

8 Page 90 of 124 . நா6மல$d ெச 9hHK c•னா9. ’J8க ஈCD’ என." `'ற1 8ளா$WD" வர9_ ைற உ'ற த9ைம lனாl உவ=தi9. தா6 :லா" மல$ ˜lன9 . தைலH9 ஏ=2ன9. தா7 தடW ைககேள. ஏlன9. ச=தன" }e18ைடd `'. ’இைல S6 ?3 இளCQ9 எ"iரா“T" உைல5 இK ெச Kவ1த„?’ என.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஈT wWn வ=8 எe2ய ˜த$WDW Q• ேமV" :2ய" ST1தன9. ம3 tT }s•9 _டCகK :q$=தன9. 3 ˜8வ$ 2I_க" ST1தK ம'. 21:55 வர5 fKV2$ ம9னவ'ேக!’ எ9றா$. j•8" நாL" D(12ல9 JHனா9. ’இ'ற8 ஆD". 2 ˜8வ$ ப2V".21. ’உ3T’ என. 5 ˜தIWD பரத9 பbசp1தK c•. 7 ’எ•க ேச ைன’ எ9. அவ$ ைகvழ. 4 2I_க" ெப'ற பரதh9 மn7dP எ9.rtf 2008. த•5 ேதb ைட1 த"i•T ஏ(னா9. ஏ12 இைற€Pனா9.04. எ•8 அI ேமhயாe! S'றவ9 த9 2I_க" S6க’ எ9றா$. ேககய$ Qமக9 fK™T". j9 2z=த jI இK தடW ைகயாK. 1 பரத9 ˜8வbட" நல" lசாb1தK ’˜த$ வ=தன$. உInய ெந€Pனா9 89. மH$ >ற" ?ண. >WD. OறV".த"_ ைனW காணலா" எF" ஆைச கடாவேவ. அவ$ Oற மn7=தன9. ’X8 இல9SK 2I _•09’ எ9றா9. வா9 உய$ காதg9 jCnனா9. 6 ச18IWகனFட9 பரத9 அ012WD >றAபTதK வா6 :லா நைக }9ற. உ=ைத fK[T’ என. எe2ன9 v•8. :9. பரதh9 lசாbA>" ’வgய9’ எ9. வாCn. காதK _=2W கpWn9ற P=ைதயா9.

21. ’பற=8 J8"SK’ எ9. சCக" _ர9றன. வ• ெநTC க3 மட=ைதய$ ஊ$ மடA i• 8வ9(ன. vKைல வாரணA பாகI". பைதWn9றா$.. ேதவ$. எCDேம. த3^ைம.வா$கைள ஒWn9றா$. ேத$ இைர18 ஈ3•ன. J'. 12 lKg9 ேவ2ய$. ேத9 அைள=8 ெச l உற வா$1ெதன. 9 S• ெநICnன.04. QைதHK வ3T இய"iன. PவK. D. மKg9 வKல$. D( S6 Q<. உைள _க129 உ"பb9 ஏnட. 15 ஊ9 அைள=த உட'D உH$ ஆ" என1 தா9 அைள=8 த•lன. SKV" ேவK D=த" க'. 16 ஊ. vCகK D¤இHன. ெபய$=8 _9 உைற=8 வா9 உ. 14 :ைற=த மா=த$ ெநICnன$ ெந€PhK. உய$ S'றவ$.rtf 2008. S3T எ•" மKல$ இ•Aiைன மா. ஏ. ெந(H9 மாWகL" _=2 ெநICnனா$.."?7. lைள _க1தன ேவைலH9 Œ8 ெச K வைள _க1தன வாPR" வ=தேவ.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஆTக6. வாLைட1 தாைன c7=தன. இ• 8வ9(ன q9 என. 10 ப3• எCD" பர=தன. 21:55 j•8" நாL" D(12ல9 JHனா9. ேவ2ய$ வா718 ஒg. S3ட _ர` உq7 ஓைதைய |." ெச 3T இயCD பbR" ெச (=தேவ. ?3 ஒp ேப$=தன. வா9 அைள=த8. 13 எ( பகs•ன". வா6 ெச ( l1தக$. 8 பரத ேச ைனH9 எ•dP யாைன `'(ன. மாகத$ பாடேல. 11 8ைள _க129 `I2 lள"iன. பK இய" S3T இய"iன S3டg9. `b ைகH9 வKலவ$. Œன ேவைலH9 l"qன. `'(னா$. iற=8. ெநT" j( மH$W க5தாbக6. மான ேவ=த$ D•lன$. ஏ'ைற மா. வ=2க$ வா718 அ‹! 17 Page 91 of 124 . ேபb ேய. S3டன. வாpH9 வா5. உண$=8. S3டன.

26 Page 92 of 124 . 24 நைக இழ=தன. 19 i2$=8 சா. _ ைள1தன சாgேய. cpைக மாட" m1தன. m$ 8ற=தன. ‡8n9(ல ேபb. கsnலா$ கைள. ேத மல$1 vைக இழ=தன.= ேதறலாK சாe=8. வா6 _க". வ=2ல.04. மல$=த வாHK >னK வழCகாைமயாK. tWD அl7=8 உ2$=8 உல$=தன. 23 பாடK m1தன. Xlைக. jCD அழK Pைக இழ=தன. பCகயd ெச Klேய. பாD மைட உைட18 ஒ3 _ ைள நா. அரCST அக9 >னK. இள ைம=த$ }6 தா$ 8ற=தன. அக9 DளW ¢ழன." காF" அகK மைலR" கட=8 ஏ(.rtf 2008. 22 ஓ8n9(ல n6ைளR". j9 அz |2ேய. உயCnனா$. ம6ள$ அbDந$ இ9ைமயாK பாe=த cதA ப` ந. cடK m1தன. }ைகய$ ஓ2ேய. உல$=த-வ9க3 உ[ப$ கைட1தைலA >ல$=8 :'D" பbPல$ Jலேவ. நா. _2$=8. எ=2ர18 ஊ. ப3vட$ பா3 DழK. 25 அல$=த ைபC O7. 18 Qசல நாs•9 அலCQல :ைல ஏ$ 8ற=த வயK. மாpைக. தாமைர m1ெதனA பா$ 8ற=தன6. i9. த3 தைல ெநKgF". ஓ2ய$ ˜8 ெச 9(ல. ஆடK m1த.21. அn' >ைக இழ=தன. SeRந$ இ9ைமH9. ஒ3 மல$ ஈsடேம. c•ைக. பாe வயK Qசல" ந3zனா9. காதK S•ந‹T உ6 கலா" உைடயாb9. ஏ7 பகK m=2. 20 ’ஏe=த கால" இ8 இத'D ஆ"’ என ஆe=8. lழாA J8n9(ல. _ழா. மCகல வ6ைளேய. ஒP=8. 21:55 பரத9 த9 பைடRட9 Qசல நாT ேச $தK ஆ. >6 Dலா வயK ?சK கைடPய$. 21 எ6 Dலா மல$ ஏPய நாPய$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ெபI= 8ைற ம3•டd Pத$=8 P=2 அ<=தன ேத" கh. }ழ$பாK.

ேதl m18 அI€ ேச 3 ெந( ெச 9(ட. ேவsடவ$ S3q9. கவ$ க3zய9 க3•ல9 i6ைள மாW கp.".rtf 2008. :2R". ’ெச 9. 29 பரத9 S• இழ=த நகைர கா^தK ’அ3ட" _'. :9.. வ6ைளமாWக6. ஒ9. இட$ உழ=8. _ரP9 nள$ ஓைதேய. 27 நாs•9 :ைல க3ட பரதh9 8யர" எ9ற நாs•ைன wWn. ஆl m1த உடK எனK ஆயேத. ேம5 காதK :2H9 ெவ. வHbய$. அ< க56 ேவழ_".Kamba Rámájana (2Ayódhya). S6ைள மாWகp9 S3டன$ ஏகேவ. 33 Page 93 of 124 . S•H9 ெநTC கானேம. 31 பரத9 பbPல$ பb` ெபறாத நகைரW கா^தK க6ைள. 26 நாl9 m18 அI நK வள" 89hய.04. ேகsப8 ஓ$ XCD உள8 ஆ"’ எனா :9. ேவsட. l3 vட$=8 lலWDவ JKவன. lைர=8’ எனW Qs• மாWகைளW O5வ JKவன. jg5 ஒ”இ. க3•ல9. அ_8 உ3T J2’ எ9. ?l9 வானவ$ S3டன$ Jகேவ. அ" ெமe எF" நK அz ?3ட ேவ=த9 2I_க9. >=2தா9 ˜3T ேதbF" _=8ற1 ˜3Tவா9. ெந•8 உH$1தா9 அ‹! 28 jglழ=த நகைர பரத9 பா$1தK Œ3T" ஏn." 2b=8 அய$=தாe. உ9Fவா9. m3ட வாHK ெநT நக$ wWnனா9. 30 பரத9 Sைட _ர` ஒg இKலாத நகைர கா^தK ’ஈsT நK >க7WD ஈs•ய யாைவR". 21:55 >ல$=8 :'D" பbPல$ Jலேவ. மா5".WைகR".. i• ஈsட_". நாT. ேகs•ல9. ஒ3 க2$d ெச Kவைன. ?l9 m1ெதன.21. 32 அ=தண$ பbPK ெபறாைம க3T பரத9 இரCDதK காவK ம9னவ9 கா9_ ைன க3•ல9ஆ5". மா." உ'ற8 உண$=2ல9.

நர">". உ. Page 94 of 124 . 8ய$.21. பா$’ எ9றா9. மாைழ உ3 க3 மHK எF" சாயலா$ Oைழ J9ற. 38 தயரத9 வா•qட1ைத பரத9 அைடதK அைனய ேவைலHK.rtf 2008. த" ஏ7 அைம=த இைச இைச யாைமயாK. எe2ன9. அடCகல$ ஊ$ என ெமKgதாK. 34 மWக6 இயWக" இKலாைமயாK jg5 இழ=த நகர |2க6 ேதI". 36 நகb9 :ைல அ<ைவW D(1தK ’ேவ'.". ’ம9ன9 ைவD" வளநக$ JV" ஈ8? எ9ன த9ைம? இைளயவேன!’ எ9றா9. ெவ= 2றK ேவ=தைன. ஊI" ப3•R".04. யாI" இ9(. 37 ச18IWகனh9 உைர DI மzA ?3 அரPளC Qளb இI ைக OAi இைற€Pன9. கp. i9ைன.தK lIAi9. PlைகR". வாb இ9(ய வாVக ஆ'(ேன. த=ைத சா$lட" ேமlயா9. ’எe2ய8 ஒI வைக18 அ9. ஊIந$ இ9ைமயாK. 21:55 ?l9 வானவ$ S3டன$ Jகேவ. |2க6. ஊ< வா7 2I நக$1 2I X$=தன9 ஆ"’ எ9றா9. மா5". jIந$ DழாCகேள. 39 பரத9 த=ைதைய மாpைகHK காணா8 8யI. அW கைட1 }ரண மைனH9 m6 ெநT மCகல |2க6 :ைனR" மா12ர18 ஏnய ேநqயா9 தைனயF". 33 இhய இைச ஒg இKலாத அ012 நக$ c7 அைம=த `I">". cK தடC கICகா$ >ைர }'ற1தா9 ேச K தடC க3 2I‘T" mCnய பாK தடC கடK ஒ1த8. 35 நகb9 :ைல க3ட பரதh9 ேக6l அ9ன த9ைம அக நக$ wWnனா9. அA ெபb0$ த" ெபI=தைக.Kamba Rámájana (2Ayódhya). எ<K இல. இIA> நK இட" எCக^" க3•ல9.

21. D. எ9ைனய$. _ளb1 தா6 vழ ேவ3•ென9. ’அ8 ஆ"’ எ9றா9.வா9 தைன. ’அIAப" அ9.-அசh ஏ'(னாK ம(=8 உய$ மராமர" ம3 உ'ெற9னேவ. தாைய அ•HK வணCகV". ேதவ$ ைகvழ. அ=த" இK Dண1தாF". அ(=2ல9. ஐRற5 எe2னா9jIA> நாண உய$=த >ய12னா9. 43 ைகேகHH9 ப2K ஆனவ9 உைர ெச ய. m அல8 உைரெச ய :ைனAபா$க•?’ எ9றா9.. 40 ைகேகH பரதைன அைழ1தK ஆய காைலHK.04. உH$12ல9. ’தானவ$ வg தவ :q$=த தாைன அ1 ேத9 அம$ ெதbயலா9. 21:55 இIA> நK இட" எCக^" க3•ல9. எCைகய$?’ எ9றன6. எe2ென9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). வI=தK m’ எ9றா6. ’Oய6 அ9ைன.rtf 2008. அ<5 இK P=ைதயா6. 44 தயரத9 இற=த ெச e2 ேகsT பரத9 t$dP1தK எ(=தன க•ய fK ெச lR6 எeதV". ’X எb ெச lHK ைவ1தைனய Xய fK. இ8’ எ9. ெந(=8 அல$ D€Pயா9. ெந•8 |7=தன9. உ6ள" l"_மாK. 41 ைகேகHைய பரத9 வணCக அவ6 lசாb1தK வ=8. 42 த=ைத எCD உளா$ என பரத9 lனா5தK ’t3T எ• காதலாK. வானக" எe2னா9. த9 மல$=த தாமைர ஆe மல$ நயனCக6 அIl ž$தர. P=ைத ஆர1 த•lன6. இI ைக OAiனா9. ஆ3 தைக ெநT _• அரச$ Qமக9 யா3ைடயா9? பz12$’ எ9. ஐயைன நா•1 த9 ˜ய ைகH9 vழK உ.. 45 பரத9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK வாe ஒp ம•Cக. ’X8 இல$ எ=ைத.D2$ ஈ3T’ என. ேவe S6 }p ஒI12 lள"iனா6. 46 பரதh9 >ல"பK Page 95 of 124 .

அமர$WD ஆWnய. இ29 மா` ேமK உ3† ? 48 ’PனW D. ைவக வKைல0? 54 ’ஏ7 உய$ மத கp'.21. உயCகK இK மைறயவ$WD உதl. வ(ய9 ைக என. உ"பb9."> எ(=8. m ெநTC க'பக ந. i9னI"-_Iக9 ெச ˆlயா9. உனWD உ. அIைளW S9றைன. 21:55 எ•=தன9. ெவe8 உH$1தன9. l"qன9. :ழK காதg120?மK பக மல$=த }6 ம9ன$ ம9னேன! 52 ’இ"ப$ :9. அ<=தன9. ஏnைன. தவ12h9 பய=த ைம=த'D _'. இற=தைன ஆ" எh9. அர'(ன9. அய" ெக• ேவ6l0T. உனWD."> யாைவR" எ'(. இˆ வ< உலn9 இK. இைறவ! ஏnைனவா<ய கbயவ9. யாவ$WD" மனWD உ. இைல. அ"பர18 இ9ன_" உள$Sலா"?-ஐயா! 53 ’இய" ெக• தாைனய$ இ. இனW D. அ8 _ ைறH9 எe2ய S'றவ9 _• மணW Qல" காண5" Page 96 of 124 . எ• காம1 X அl18. உ"ப$ வ=8 உ9 கழK ஒ8Cnனா$க•? ச"பர9 அைனய அ1 தாைன1 தானவ$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இh. எCஙன" ib=8 JHனாe? 50 ’ெச ˆ வ< உIs•ய 2nb ம9னவ!எˆ வ< மICnF" இரவலாள$ தா". ெந( ெச V" வ6p0e! மற=8. பா< அ" >ய18 :9 பzH9 mCகலா ஆ<ைய.18. இரCnA i9னI" l•=தன9. அவ'D அpWக எ3z0? 55 ’ப'. ெந( ெச லK ஒ•Wn9பால}? 49 ’_தலவ9 _தgய _=ைத0$ பழC கைதையR" >8Wnய தைலவ9! க3^ைட yதலவ9 Pைல lg9 w9ைம x(ய >தKவைன. Pற=த :9 த3ணp1 2Iைவ1 ேத` அ<18. உலD அp18." :9 கlைகA பாe :ழK :'பன பK உH$ உணCக. இ9னன ~<=தன9. 47 ’அற"தைன ேவ$ அ.1த மா1 2ைற.rtf 2008. அர'(. இIWD" சா$> இழ=8. ஏCnன9. இைறவ! m2ைய மற=தைன.04. வயCD எb வள$Wகைல. இ9ைம ந3i„$ அˆ வ< உலnF" உள$S[?-ஐயா! 51 ’பK பகK :ழ'.

உற7 வb PைலW DbPK O.. ஊ'. உIDவா9. என. த"i.வா6. ’ெதˆ அT PைலHனாe! ேதl. எ" _F".. தல18•$WD எலா"? Jய8 தாைத l3 >Wக i9ன‹? ஆயத9 _9ன‹? அIL|$’ எ9றா9.அதh„? ெதeவ" {(0? ஓCnய l2H„? யா2„?’ எனா. அைவ தாe ெச யK அKல•.தK ’வன12ன9’ எ9. அIWகேன அைனய அˆ அரச$ Qமக9 Page 97 of 124 . தைன1 ேத'(ன9 ஒI வைக. உ. 58 ைகேகH இராம9 கானக" ெச 9றைதW OறK அˆ உைர ேகsடV". இI=தன9.21. 57 இராமைன வணCnலால9(1 8ய$ Jகா8 என பரத9 இய"பK ’எ=ைதR". 59 பரத9 8யI. ஆதலாK. 61 ’Xயன இராமேன ெச eRேமK.. எ9. P=ைத ெவC ST= 8ய$ X$கலா8’ எ9றா9. ’lைன1 2ற" யா8 இh lைளAப8? இ9ன_" எைன18 உள ேகsபன 89ப". O(ய ெச IWnனாK அ9. அவ6 இைச 1த மா'ற1ைத :ைன1தன9. யா9?’ எ9றா9. ŒsT" O. க3zன9. 21:55 S'றவ9 _• மணW Qல" காண5" ெப'(ைல JV". அ=த" இK ெபIC Dண18 இராம9.rtf 2008. ெநIA>3டா9 என. :9 ெபbய க3களாK?’ 56 பரத9 த9ைன1 தாேன ேத'(W S6ளK ஆ'றல9. எ" iராF". ’அA ?C கழK காலவ9 வன18A Jய8. 62 ைகேகH9 ப2K உைர ’DIWகைள இக7தg9 அ9. இˆ இI•’T" கான1தா9’ எ9றா9. P(8 ேத(ய. அசhஏ. யாR". வ=தைன அவ9 கழK ைவ1தJ8 அலாK.. 60 இராம9 வன" ெச 9ற காரண1ைத பரத9 lனா5தK ஏCnன9 l"ம[T இI=த ஏ=தK.வா9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ஒI ெதeவ1தாV" அ9. O'. XCD இைழ1த . இ9னன ப9h ஆவg18. ெவˆ உைர வKலவ6.04.

உq7=தன. உH$Ai„T.04. காK jர. fb மத1 vைள எ€Pன.". ெநT மைழW ைக. வன18 அவ9 ஏnனா9’ எ9றா6. `'. உைலவ J9றேவ. >ைகR" J$1த8. ம3 பக அ•1தன. ெவ€ PனW O'. வன12ைட. உ•$ ெச 'ற8" இKைலேயK. 63 பரத9 Œ3T" lனா5தK ’D'ற" ஒ9. க•யவ6 தாe எனW கI8n9(ல9. அ€P :9றன9.n.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’ெந•யவ9 _hR"’ எ9. உ2ர" க3கேள! 66 8•1தன கJலCக6.". ைம=தைனA JWnேன9. S218 ேவ. JWn. 68 அ€Pன$ வானவ$. ேநq ேவ=8’ எ9றா9. ஆ•ன.21. mWnனா9 த9 உH$.rtf 2008. பா$ உனWD ஆWnேன9. பாI" ேமI5". அசh அ€ச ேவ. i6ைள கா9 >க உ'ற8 எ9? ெதbதர உைரெச e|$?’ எ9றா9. ஓத" S6 கடgh9." Xd `ட$ j•1தன மH$1 vைள. 67 பாதCக6 ெபய$v. ெப'றவ9 இIWகேவ. அ5ண$ அdச1தாK 8€Pன$ எைனA பல$. மாதCக" வI கல" ம. த9 l< >ைத1ேத! 69 இராமFWD அ€P பரத9 த9 தாையW SKலா8 lTதK S•ய ெவC Qப1தாK S21த Qளb. ஒ9§T ஒ9. அழK S•=8க6 ஓ•ன. ெச l O•ன. 65 பரதh9 {'ற" c•ன மல$W கர". fKg9 _9. இரl Œ3டன9. Jத" S6 ெநT= தhA jI இK O"jT.WகலாைமயாK. ம•1த8 வாe. >IவCக6 Dh18W O18 :9. இ• உI" அைனய ெவ" ~< இய">வா9: 70 பரத9 ைகேகHைய ப<18ைர1தK Page 98 of 124 . ெதeவ1தாK அ9ேறK. 2ைச W கb. 21:55 அIWகேன அைனய அˆ அரச$ Qமக9 இIWகேவ. இKைலேயK. அவ9 அ8 j. 64 ைகேகH தா9 ெப'ற வர" ப'( OறK ’வாWnனாK வர" தரW S3T.

Kamba Rámájana (2Ayódhya). Œள5" உள9 ஒI |ர9. எ9 த"_9 மா தவ" ?3டன9. ேமய பா$ ஆள5" உள9 ஒI பரத9. >லைம உ6ள1தா9. உண$ _hவைன _க18 wWnனா9. இˆ வர" S3ட m$ இh எ9 Q•‹? 75 11. பbR" ெந€Pன$. _'. உைம அக18ேள ைவ1த ெவˆ அர" jIத ேவK அரைச ேவ$ அ.n'(ெல9. jI6 D(1த S6ைகயா9.21. பரதைன வணCnன$. பரத9 ப3T" எF". தரz பாலI". உ3† ? 74 ’கˆ5 அர5 இ8 என இI=2$. lைரl9 வ=8 ஈ3•ன$. ஆயவ9 _hR" எ9. :9 ST" >ண$AiனாK. "தாe" எF" ெபய$ எைன1 தTWக' பால}? 72 ’மாள5" உள9. ஆ3ைடயா9 என. யாF". அ8 ேகsT". ெச K படல" ம=2ரW nழ•$ _தg0$ அரசைவைய அைடதK வர9_ ைற ெதb=8 உண$ மைறH9 மா தவ18 அI மைற _hவF". ஒI ப< உைட18 ஆWnன9. Q6 இல அறெந(! Dைற உ3டாD‡? 73 ’"`<Rைட1 தாRைடW S•ய c7dPயாK. 3 _hவ$ `ம=2ரh9 D(Aைப உண$தK Page 99 of 124 . :9ற யா9 ஆ3டெனேன அ9• அரைச ஆைச யாK? 71 ’m இன" இI=தைன. ~< உைட18 ஆWகg9 _ ைறைம ேவ. 1 ம=2ரW nழவI". lரn9 எe2ன$. S'றவ$WD உ. "ஏ" எF" மா12ர18 எ'.rtf 2008. 21:55 ’மா3டன9 எ=ைத. ஆHனாK. அ=தர _hவ‹T அ(ஞ$ யாவI". ஆ. :9றென9. க'> எF" அˆ வர"> அ<18. 2 `ம=2ர9 _hவைரW D(Aபாக wWDதK `'(ன$ இI=8<.18. த=2ர1 தைலவI". `=தரW DbPைல மரi9 `'(னா$. நகர மா=தI".04. எ9றாK. `ம=2ரA ெபய$A j9 தட= ேத$ வலா9. ஒI ம9ன9 வ9 fலாK. ¢3•ெல9 வாe. அ€Pேன9 அலாK. வ<Rைட1தாe வI" மரைப மாe18.

m1த m$ உைட கல mர8 ஆDமாK. உ"_9 m1தன9. ேத$தb9. ’காWD2 உலக". நா6மல$ அய9 _தல >3zய$ ஏ18.21. 21:55 _hவ$ `ம=2ரh9 D(Aைப உண$தK wWnனாK `ம=2ர9 yவலV'றைத. மைறயவ9 வD1தன. ஒI கைளக3 இ9ைமயாK. m2R" தIம_" :. Dண12னாe! மன18W Q•யாK. அ9ன8 P=தைன எமWD’ என1 ெதb=8 O(னா9. ைம=த! m அ=த" இK ேப$ அர` அp12. வHர வா6 அர` இK ைவயக". வாWnனாK அ9(ேய உண$=த மா தவ9. ெதI6 மன1தா$ ெச R" ெச யK இ8 ஆDமாK! 6 ’வ6 உ. ம3zK. வாhைட. 8 ’_ ைற ெதb=8 ஒI வைக _•ய wWD(9. ேவ=த$க6 ஆ2ய$ :9வH9 அைட=த காbய". 9 ’?1த. Xைம ெச e8 உழK மா வg அ5ண$க6 ைவD" நாs•F". ஒWDேம. உ6 உைற உH$ இலா உடV". ெச Kவன." OW கா1தன$. இைச WD" அ9னைவ காவK ெச e தைலவைர இ9ைம க3•ல". 10 ’உ=ைத0 இற=தன9. அI=தவ$.வா9: 4 பரதFWD வPsட9 அரP9 PறAைப உைர1தK ’ேவ2ய$. Page 100 of 124 . வ=த8".rtf 2008. ஈ3T. கா. :ைற ெபI= த9ைமH9 :'ப. lI1த$. இ8. க2$ இலாA பகV". 11 வPsட9 fK ேகsட பரதh9 அவல :ைல ’த€ச" இˆ உலக".04.வ. வா9 >க<ன$. அ9ைனத9 வர12K. m இ8. ஏ ெவைவ உலக" எ9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). அ(2. 5 ’தIம" எ9. :9 கட9 அ8 ஆ"’ எனW QW DமரFWD அ8 ெதbயW O. ம2 இலா இர5". i9. ந6 உ. ஒI jI6 த=8 நாsTதK அIைம எ9ப8 ெபb8. நா•T" ெத6L. இைறவைர இKலன யா5" கா3nல". m தாCDவாe’ எனd ெச €ெச ேவ _hவர9 ெச AபW ேகsடV". இ9. 7 ’ேதவ$த" உலnF". ஐய! m இIைமR" தIவத'D இையவ8. Q8 அ.

யா9 மDட" cTதK. 16 ’நK ெந( எ9hF". நா1 தTமா(. அறCக6 J'(R". வா<ய :9 >க7!’ எ9.12.. நா9 இ= நாhல ம9 உH$A jைற `ம=8 இI=8 வா7nேல9. ேவ6lைய இய'(R". 12 நTCnன9. ஒ9. 18 பரதைன அரசைவ0$ >க7தK ’ஆ9ற ேப$ அரசF" இIAப. "ந9. t1தவ$ இIWகேவ. _ ைறைமயாK :ல" கா1தவ$ உள$ எh9. இh8 இI=தவ". இ8 கைட வI" X ெந(W கgH9 ஆsP0! 15 ’ேவ1தைவ இI=த m$. நாsட_" இTCnன9. எ9 உHைர mWDெவ9’ எ9றன9. அலCகK மா _• vK ெந( _ ைறைமH9 cs•W கா3•ராK. இh உைரWn9. வள$Wக ேவ3T‡? ஏ<„T ஏ7 எF" உலக" எ€PF". வா9 vட$ 2Ilைன ம.தK Page 101 of 124 . அவ“T" அbய காhைட :9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 21:55 ெச €ெச ேவ _hவர9 ெச AபW ேகsடV". 17 ’அ9. மகpb9 இரCD" ெந€Pன9. 20 ச18IWகனhட" இராமைன அைழ18 வIதK ப'( _ர` அ(lWக பரத9 O. ஈ9றவ6 ெச eைகHK இ•WD உ3டாD‡? 14 ’அைட5 அIC STைம எ9 அ9ைன ெச eைகைய. அ9னவ9 தைனW Sண$=8. மz _• ஏ=த. வா712னா$. _தK }9(ன9 இIWக. lமல9 உ=2HK ?1தவ9 _தgன$ >lR6 }9(னா$. நTCDவாbF" அ€Pன9 அய$=தன9 . vடCnன9. ஐயF" ஏ9றன9. இ8" எ9(ேரK. எ9றJ8. காs•W கா3•ராK. ’ந€Pைன yக$’ என. உலnFWD" ஓ$ _தKவ9 ஆe.21. அரசைவWD உ6ள" fKVவா9: 13 அரசைவWD பரத9 த9 கI1ைத எT12ய">தK ’t9. சா9றவ$ உைரெச ய1 தIம" ஆதலாK. ஏ=தK m. உண$5 ைகதர. இI=த ேப$ அைவ. எh9.04.rtf 2008. நைடவI" த9ைம m$. ெந(H9 ஆ'. இைட வI" கால" ஈ3T இர3T" m18. ம9 இள= }9றKக6 யா$ உள$ :9h9 }9(னா$? 19 ’ஆ<ைய உIs•R".அIlW க3zனா9.ெவ9. ஒTCnய உHbன9.

’S3டg9 _ர` அைற=8. JeW க<=த8 8ய$. "lைரlhK எ•க!" என. க3zைன மைற1தன. ’இராம9 j9 _• கlWD"’ எ9. 27 ப••T 2I நக$ 8ற=8. பK மர" ெச ••T vட$ வன" wWn. அKலg9 அ•Cnய அ9i9 மா நக$ ஒKெலன இைர1ததாK . "இ= நக$ _ ைறைம ேவ=தைன1 தI8" ஈ3T" எ9ப8 சா'(. அவ' Sணரd ேச ைனR" _TDக’ எ9ற fK tb மா நக$.Kamba Rámájana (2Ayódhya).04.21. காைச H9 கbயவ' காண t3T எ•" ஆைச H9 :q$=த8 அˆ அhக ராPேய. ெநTC காதK ˜3டேவ. 26 ஈச9 இˆ உலnைன அ<WD" நா6 எ•" ஓைச H9 :q$=8ள8. 21 ச18IWகன9 உைர ேகsட மWகp9 மn7dP நKலவ9 உைரெச ய.rtf 2008.எ• ேவைலH9. 28 ேச '. ~<=த ேப$ ஊ<H9 _ழCn. ேத$. ப3•R". இள மைர மல$ Pற=தவா" எனW காK தள" jgதI க9hமா’T"- Page 102 of 124 . lள">வாe’ எ9றா9. lb=த மா1 8க6. { ைத ஆ" S••T நட=த அW S3டK ஆ" எனA i••T நட=தன-ெபIC ைக ேவழேம. 21:55 ச18IWகனhட" இராமைன அைழ18 வIதK ப'( _ர` அ(lWக பரத9 O. மg=த மாW S• l3zைன மைற1தன. தாைனைய. 25 ேச ைனH9 எ•dP ப3zன >ரl. உTப2 ேவைலH9 உதய" J9றேத! 24 எ•=த8 ெபI" பைட . கமல1 }ைனேய.உH$ இK யாWைக அd fK எF" அq72னாK 8p$1த8 எ9னேவ. பகT. ந"i OறV".தK DbPV". 22 அl1த ஐ" >ல1தவ$ ஆ2யாe உள >l1தைல உH$ எலா". அ<=த8 ேககய9 மட=ைத ஆைச . த"iையW Ol. கp1ததாK-அ8 ெச lA >ல" yக$வ8 ஓ$ ெதeவ1 ேத9Sலா"? 23 பT _ர` அைற=தன$. ம3zைன மைற1தன. ஒKெல9 ேப$ ஒg. ’பரத9 த"_ ைனW S• நக$1 தI". _=8 எழ. உைரWகேவ.

? உ2$ S"> என. 38 Page 103 of 124 .21. 8•R". DCDம" Ss•ல. ’P(ய 2WD’ எனd fKgய ேச ைனையd `ம=தேத எhK. வர"> இK Q•ேய. 31 ேத$qைச d ெச 9ற8 ஓ$ பரைவ.1த ேமhய$. அள5 இK t$12 ஆe. இள" i•WDல"-இகg. எCக^" பா$qைச A பட$=த8. எனA jg=தன . ம'ற5". 37 இ9 8ைணயவ$ _ ைல எ•8 சா=2F" ம9றK அ" தாbF" மைற=2லாைமயாK 89.Dவ51 }6கேள. அ3ணK ெவCக2ரவ9. 32 தாைரR" சCக_". ேதவI" மI6Sள1 ெதbR" காsPய$. இள மகpைரd `மAப J9றேவ.. எ3ண அI ம9னவ$ கp'(9 ஏnனா$. 33 தா அI நா3 _தK அz அலாK. பதா2A ®வேம.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ெச "_கW கா$qைச d ெச 9ற8 ஓ$ உவb. தாள" S"jT பா$qைச A ப"ைபR". ஏ$_கA பbqைச ஏn'. Qைவ _18 இல. ’ஓ$ ெமKgயK’ எ9றவ$ ெமgயேர Sலா"? 36 தCD ெச € சா=8 அnK கலைவ சா$nல. இய"பல ெச 9ற . 21:55 காK தள" jgதI க9hமா’T"ஏ'. j2 பல கlகக Œ9 ?1த8 ஆnV" க2$ ம2 mCnய கCDK J9றேத.rtf 2008. mCnய D9. ேபbR". 34 அ2$ கடK ைவயக" அைன18" கா1தவ9 l2 வI" தhWDைட Œ8 இலாA பைட. மகp$ JHனா$.>8ைம ேவ.ேபைதைமA ?bய$ Dழா12ைட அ(ஞ$ Jலேவ. 30 ெவ3 ம2 Œd ெச ல ேமக" ஊ$=ெதன.jCD இளC SCைகக6 . 29 ேவதைன ெவH'க2$ தzWக. இளC S• _தK ˜. ெம9 மைழd {தm$ vT ெநTC S•R" ெச 9றன. Qைத ெவ€Pைலயவ9 Qல" கா3nலா மாதb9 yடCDவ.04. இ9 நைட }'. ம3zைட இ<=8 ஒI வ<W S3டாெலன. ஒK™g ேவைல m$ உT1த பாைர. தைக ேம வI கலCகைள ெவ. கா$WகடK. 35 ெச Kgய ெச லlனாK.. இல ெதCD இளm$ என1 ெதb=த காsPய.

கலைவ தா". Qைதய$ நா6 ெச e Qல129 8ைற அற. கம7=29. ஒKnய ஒI வைகA jைற உH$1தேவ. அI=8ய$W கடgK t7nனா9 ஆ"’ என. கைற அறW க•lய கால ேவைலேய.அA பைட ெச K ஆ. அb இன" ஆ$WnலாW கமல" எ9னேவ.வா9.அˆ அள5 இK ேச ைனைய. :க7=த8 . காமF".1தலாK. அ€சன" 8ற=த நாsடCக6 Dைற அற :க$1தன . கமல18 அ3ணKத9 எ3zF". தவ1ைத ேமlனா6. ெநT மைலHைன ம3 உற அ•1தலாK.S'ற" _'. க3^ற1 2I1தK இK அ012 ஆ" ெதeவ மா நக$ அI=ெதI ஒ1த8 . 42 ம3ைணR". ெபs>.அவ3 எ•=த ேச ைனேய! 43 அைல ெநT" >னK அறW D•1தலாK. ம3^". Qல" m18ள தாமைரd ெச KlR". Qைததா".அ1 தயCD தாைனேய. 44 அ(ஞI". எ9பராKகா$க6 தா" என qகW கT1த ைக"மைல வா$ கடா" அKல8. தைக ஏ$க6 தா". 45 ெபI=2ைர ந2கL". மரCகL". அக" :ைல ெபற :ைல ெந( :. 41 ’Qமக9 ibதg9. வாைனR". 40 மKnய ேககய9 மட=ைத வாசக" நKnய8 அbைவய$ நTl'ேக Sலா"!>Knய மzவட" ?3nலாைமயாK. 21:55 நைற அ.21. P(யI" ஆ2 அ=தமா ெச ( ெபI= தாைனR" 2I5" mCகலாK D(யவ9 >னK எலா" வH'(K S3டநா6 ம(கடK ஒ1த8 . தா$ ஒg இK ேத$ என பb>ர" ஆ$Wnல பவளd {ற•. 47 ஆ6 உலா" கடgF" அக9ற அWகடK. ெந•8 . தq71 தைலவைன :க$1த8 . அ‹! 46 ’தா$க6 தா". 39 lb மz ேமகைல lரl ஆ$Wnல ெதb ைவய$ அKDK.அˆ அ012 மாநக$. வயV". அ" ம9ன9 ேச ைனேய.04. வயCD 2WைகR" உ3zய :q$ கடK ஒWD" எ9ப8 எ9? க3zF" மன12F". தாம"தா".rtf 2008. }6 உலா" D3டல" _தல vK அz ேக6 உலா" q9 ஒp nள$=த8 இKைலயாK- Page 104 of 124 .Kamba Rámájana (2Ayódhya). மைலகL".

21.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 21:55 ேக6 உலா" q9 ஒp nள$=த8 இKைலயாKவா6 உலா" yதgய$ மICDK அKலேத. ஏ=தV". அI= தவ1தவI". மகp$ SCைகேய? 51 மர5b அz=8 பரத9 ச18IWகனFட9 ேதbK ெச KVதK இ9னண" ெநT" பைட ஏக. உைர இலாைமH9. P12ரd `வ$ ெநT€ ேச ைன Xs•ய ப12ைய :க$1த8 . ஐய! நா9’ எ9றா9. எ9 Pன1ைத1 X$ெவேனK. Qைதய$ l<H9 எeத QK ஊT உற உர" vைள18. ப'றV". எ9 ஐய9 8றWD"" எ9. அ=த" இK ேவதைனW Ohைய ெவD3T" எ9hF". நK ெநT= ேத$qைச நட1தK ேமHனா9. 49 ஏT அ. X$=தேவ Sலா"அனCக9 ஐC STC கைண அடI" ஆடவ$ மன" nட=8 உ3nல. 55 ’ஆதலாK. ஆடவ$WD அI" ெபIC கவச" ஆய8 காT உைற வா7WைகையW க3ண9 ந3ணேவ. உண$=2ெல9.அA பைடH9 ஈsடேம. 53 ச18IWகன9 Ohய 89>. iற=த 89jT". த9Fைட1 2I அைரd { ைர சா12னா9.2I நக$A >b ைச வாHேல. Q8 இலா அI மைற Dல5" xK வலாe! J8" நா"’ எ9.1தA ப'ற. _hR" எ9.04.. இளவK ஓ•. 50 கனC DைழW ேககய9 மகp9 க3zய Pன" nட=8 எbதg9. `=தர1 }ளவ9 lலWnd fKVவா9: 54 ’_9ைனய$ _ ைற ெகட _•1த பாlையd P9னi9ன" ெச e8. வ<d ெச Kவா’T" உ=2ேய JதK க3T. i9 இைளயவ“T". உH$ உணாவைக. ஐய9.வா9 அழ9. S3T. பரத9 lலWகK ம=தைரW O'ற_". அள5 இK `'ற_". அலாK. 56 Page 105 of 124 . "அ9ைன" எ9. 48 ம1தள" _தgய வயCD பK இய" ஒ1தன ேச றg9. அb29 JHனா9. ஆ$18 அ=தர18 எ'. vட$=8 c7வரA JHன9 . த=ைதH9 ஆய ம=2bயI".rtf 2008. 52 பரதFட9 தாயI" வIதK தாயI". ˜ய அ=தண$கL". "எ9ைன இ9.

கK அைண nழCST கhR" உ3•ல9. >ரl ஈsடேம. தாF" ஏnனா9 ˜3•T ேத$கL" 8ரக ராPR" கா3 தD கbகL" vடர. ஆ3தைக அ•H9 ஏnனா9 ஈ3•ய ெந(’ என. 57 இராம9 தCnய >Kலைண அInK பரத9 ம3zK இI1தK அK அைண ெநTC க›$ அIl ஆ•ன9. 4 கா9 தைல ந3zய காைளi9 பட$ Page 106 of 124 . 21:55 J8" நா"’ எ9. ப3T தா9 பட$ ஓைல ஏe ெநTC கடK. 56 இராம9 தCnய žைலHK பரத9 தCDதK ~e ெபI€ ேச ைனR" tb ஞால_" ைககல=8 அயK ஒI கடg9 `'(ட. காgேன. Dைடய5".04.Kamba Rámájana (2Ayódhya).மாைல ஏe ெநT _• ம9ன9 ேச ைன ஆ" ேவைலேய மT1த8. உb18 அ9.rtf 2008. 3 பாைல ஏe :ற1vT. தா9 j•H9 ைவnனா9. ெந•8 உH$18 உ3ட5". அb29 JHனா9. ஐயF" ேதlR" இைளய ஆpR" ைவnய žைலHK தாF" ைவnனா9. இKைலயாK. 1 கCைகைய ெச 9. கCைக எe2னா9.. ேச $=த ேச ைனH9 qD2R" PறA>" எ3ண அI€ `I"> த" இன18WD அKல8. உ3ண5". lK அைண18 உய$=8 }6 |ர9 ைவnய >K அைண மICnK. க3 அக9 ெபI" >னK கCைக எCக^" அ3ணK ெவC கb மத18 அIl பாeதலாK. ஆயேத. S3T. 2 அ•qைச 1 ˜p >WD. 58 ’ஆ3T :9. கCைக கா3 படல" பரத9 கCைகW கைரைய அைடதK ?lb jல9 கழK. 59 12. j•qைச A >ர3ட5". ஓ•'.21. m=2 :9ற5". காlb நாT அ9ன கழh நாT ஒ”இ. jI இK தாைனயா9. தாவர சCகம" எ9F" த9ைமய யாைவR" இரCnட. அைட=த ேதவ$த" _• உறA பர=த8 ஓ$ _ ைறைம ேத$=2ெல". அW கCைக ெவ6ளேம.

எT1த {'ற1தா9. ஒg உலா" ேச ைனைய உவ=8 Olனா9 வg உலா" உலnhK வா•" வ6 உn$A >g எலா" ஒI வ<A >D=த Jலேவ.21. lKg9 கKlயா9. 7 ைம உற உH$ எலா" இ. 9 ’எg எலா" இA பைட. அரவ". D(WD" S"iன9. l<WD" XHன9. 11 த9 ேச ைனWD Dக9 இsட கsடைள }9(ய >pஞைர wWn.த'D ஏ9றென9. கவ$ அHK i•1த கால9 தா9 ஐ-ஐ= xறாHர" உIவ" ஆHன ெமe உ. எ9 உH$1 8ைணவ'D ஈDவா9 ஆ9ற ேப$ அர`.வா9: 13 Page 107 of 124 . 8ைறR". 10 மICD அைட ெத9 கைர வ=8 }9(னா9 ஒICD அைட ெநT" பைட ஒKெல9 ஆ$Ai„T அIC கைடRக" தhK. அˆ வ<1 vட$=8 ெச 9றனஆ9றவ$ உண$12ய அWD‹zக6 t9.04.Kamba Rámájana (2Ayódhya). அசh மா மைழ கIC கடK nள$=ெதனW கல=8 cழேவ.rtf 2008. ’8A>ைடW கடg9 m$ `ம=த ேமக1ைத ஒA>ைட அ3ண[T உட'றேவ Sலா" இA பைட எT1த8?’ எ9. க• எ( கCைகH9 கைர வ=}$கைளA i•." >IவA J$lலா9. m$ அைம2$ ஆ"’ எ9றா9.ற ஒ•ெய(. 12 ’8• எ(. Ss•ய 8•Hன9. ெந(கL". பட’ எனா. தாைனயா9. எ(. ’c7dPH9 ஊ9(ய ேச ைனைய உ"ப$ ஏ'. 6 Dக9 எனA ெபயbய O'(9 ஆ'றலா9 vைக _ர3 ேச ைனைய1 8கp9 wWDவா9 நைக qக.2 வாCDவா9 ைக உ.. நாPHK >ைக உற. ’ns•ய8 அம$’ எனW nளI" }pனா9. ப18 ஆHர18 இரs• _'. 8 கs•ய `b ைகய9. யா9’ என. க3க6 X நாற. க•1த வாHன9. அ"iக6 யா8" ஓsடg$. 5 பரத9 ேச ைனRட9 வIதK க3ட Dகh9 ஐய_" {'ற_" அA பைட கCைகைய அைட=த ஆHைட. ெபய$18" O.ேம. 21:56 கா9 தைல ந3zய காைளi9 பட$ }9றைல. DhA>. ெவs•ய ~<Hன9. `'.

2ர6 சாேய„? 20 ’:9ற SைடW ைக எ9 அ9ப9 உTWக ெநT€ { ைர அ9. i9 மாேய„? jI=2ய ேக3ைம உக=தவ$த"~T Jகாேத இI=த8 ந9. ST1தவ6 ைம=த$ பல1ைத. அ9•? 19 ’Jன பைட1 தைல |ர$தமWD இைர Jதா இd ேச ைன nடWnT. ’~e >g அ9னா9 ஓ$ i9னவ9 :9றன9" எ9(ல9.04. Pைல மா ேமக" žைன பட. அற1தவேர ஆள ேவT ST1த8. ெபய$18" O. :ைன=2ல9.. Dl1த :ண"S6 iணW Dைவ S3T ஓ•. ேவட$ lT" சர" வாயா•? 16 ’பாவ_" :9ற ெபI" ப<R". ேச ைனR" ஆ$ உHI" ST Je அ9•? 17 ’அI= தவ" எ9 8ைண ஆள. எ9 அ"பாேல S9. ஏவ_". எ9பைவ ம3 உலD ஆ6பவ$ எ3ணா‹? ஆவ8 Jக. வ3 >க7 S3T. வ"> இயK தா$ இவ$ வா6 வg கCைக கட=8 அ9•? ெவ"iய ேவட$ உ $! 8ைற ஓட" lலW¢‹? ந"i _9ேன.. ெச Kலா•? உ€` இவ$ Jel•9. அவ$ fKgய fK ஒI fK அ9•? "ஏ ைழைம ேவட9 இற=2ல9" எ9. ஆளாேம. Dட$ cைற பட. இவ9 >l ஆ6வா„? மI=8எh9 அ9. தh யாைன பட.. 2ைரW கடK. `ட$ வா•T" தாைன பட. 18 ’8"iR" மா5" qைட=த ெபI" பைட c75 ஆI". எ9 ஆ$ உH$ நாயக9. வ€ச ைனயாK அர` எe2ய ம9னI" வ=தாேர! ெச € சர" எ9பன X உq7n9றன. ேதவ$ வb9. கட=8 இவ$ Jவா‹? ேவழ ெநT" பைட க3T lலCnT" lKலா•? "}ழைம" எ9.rtf 2008.Kamba Rámájana (2Ayódhya). பட’ எனா. 21:56 i•. "நாeWDக9" எ9. எ9 கட9 இ9•ேட.21. கCைக மT18 இைட ˜ரா}? 21 ’"ஆT S•A பைட சா•. அ9னைவ ேபசாேனK. எ9 ஆ$ உH$1 }ழைம த=தா9ேமK Jவ8. 89. எைன ஓதா‹? 14 ’ஆழ ெநT= 2ைர ஆ.வா9: 13 Dகh9 |ர உைர ’அ€சன வ3ண9. நா" ஆL" காT STWnல$ ஆn. எ(. க<WDெவ9. எ9 இவ9 எ9ைன இக7=த8? இˆ எKைல கட=8 அ9•? ம9னவ$ ெந€PhK. உH$. பா$" எF" இA >க7 ேம|‹? நாT ST1த எ9 நாயகFWD இவ$. எைன ஏசா‹? 15 "_9னவ9" எ9. எT1த8 கா›‹? 22 Page 108 of 124 . பைக ந3JT". இh நா" உH$ மாeவ8 ந9.

26 DகைனW காண வடகைரWD பரத9 lைரதK த9 _9ேன. இI"> அன ேமhய$ ஏ„$_9. கK கhயW கhn9ற 8யராைனW க3^'றா9. 89ப" ஒI _•5 இKைல. எ•=த த"i•T". கணWD இற=த நாவாயா9. 2I ேமh :ைல உண$=தா9. 29 ’ந"iR" எ9 நாயகைன ஒWn9றா9. 27 பரத9 :ைல க3ட Dக9 2TWnTதK எ9.21. அயK :9றா9 த"iையR" ஒWn9றா9. ெந( எ2$ :9றன9’ எ9றா9. lK i•1த ேவைலHனா9..மK கா^" 2I ெநT= }6 மைழ கா^" மz :ற1தாe!’:' கா^" உ6ள1தா9. ’ம9 _9ேன த¤இW S3ட மனWD இhய 8ைணவேனK. உய$ }ளா9. ஆ _ ைனH9 P. கைர காணாW காதலா9. அbஏ. ஒ<=தா9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). :9றன9. 83ெண9றா9. :9. :9ற8 க3T. அ'D ஆz க3டைனய அழD அைம=த ேமhயா9. 21:56 ’"மா _hவ$WD உறவாn வன12ைடேய வா•" Q _hய1 தD"" எ9. தவ ேவட" தைல:9றா9. 25 ’கK கா^" 23ைமயா9. எ•=8 ெச 9ற8 எனW Dp$ கCைகW கைர D. ந' கைல இK ம2 எ9ன நைக இழ=த _க1தாைன. வா6 |ர'D அ9பF". அவ9 த9ைம.. 2ைச wWn1 v•n9றா9. SCD அலI" ந. lK ைகHh9. ெவCகbH9 ஏ.04. மK உய$ }pன9. எ9 _9ேன அவ' கா3ெப9. D9. எ•n9ற காத™T". த=ைத 8ைண _=8 உைர1த fK _9ேன உவWn9ற 8b` இலா1 2I மன1தா9.’ என எ•=தா9. மன18 இைற S6ளாேத. O7 என இAj•8 ஆகா}? 23 எ9பன fKg. அைனயா9. 89. ஏ• கட' பைட எ9றாV". கI ந. உCக6 Dல1 தh நாத'D உH$1 8ைணவ9. இைட |ழ.= த3 தா$W Dக9 எ9F" D( உைடயா9. ~<=தன9. tbய ேத$ வKலா9: 24 DகைனA ப'( `ம=2ர9 பரதFWD உைர1தK ’கCைக இI கைர உைடயா9. 28 வ'கைலH9 உைடயாைன. எ"ெபIமா9 i9 iற=தா$ இைழAப‹ iைழA>?’ எ9றா9. 30 DகF" தhேய வடகைர அைடதK Page 109 of 124 . யாேன ெச 9.n :9றவைன wWnனா9. ஏ _ ைன உ'(•K. மா` அைட=த ெமeயாைன. l"_'.C D€P எHன$ Q9.rtf 2008. அ9ன _9பhK வ=8. வ9 பைண lKgன9.

ெபய$n9ேற9. ’எ•lF" உய$=த }ளாe! எe2ய8 எ9ைன?’ எ9ன. 33 Dக9 பரதைன வணCnA பாராsTதK ேகsடன9. ஆ$ அவ'D அ9> இலாதா$?:ைன5 அIC Dண"ST அ9•. அவ9 அ•|7=தா9." வ•lன9. >கலV'றா9: 34 ’தாe உைரS3T தாைத உதlய தரzத9ைன. S3ட தவ ேவடேம S3•I=தா9 D(A> எKலா" க3T. உவைக |Cக. த3 8ைற. _க12K ேதWn. ஏ ைழ எHனேன9? இரl எ9பா9 த9 >க7W க'ைற.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ம'ைற ஒpகைள1 தl$WDமாJK. >ைன `ழK. ŒsT". ம3 அதhK |7=தா9. P=தைன.04. ஆHர" இராம$ :9 ேக7 ஆவ‹. nள$=8 எ•" உH$Aப9 ஆn. மல$ இI=த அ=தணF" தைன வணCD" அவF".21. ’_•8 உலD அp1த த=ைத _=ைத0$ _ ைறHh9. nராத$ ேவ=த9. 21:56 ’உ3T இTWக3 ஒ9. உைடயா9. "Xlைன" எ9ன m18.rtf 2008. காq9க6 ெந(’ எ9னா. 32 பரதhட" Dக9 வ=த காரண" ேகsடK த•lன >pஞ$ ேவ=த9 தாமைரd ெச Cகணாைன.தக5 உைட0$ P=ைதHF" ெச 9hHF" |'(IWD" {$12யா9. >pஞ$Q9 jI இK காதK அைனயவ'D அைமl9 ெச eதா9. த=ைதHF" கpOர1 த•lனா9 . l"qன9. ம9 >க7 ெபIைம yCக6 மரi„$ >க7க6 எKலா" உ9 >க7 ஆWnWS3டாe-உய$ Dண18 உர51 }ளாe! 36 பரதhட" Dக9 S3ட ேபர9> என இைவ அ9ன மா'ற" இையவன பல5" O(. அதைன mWக. JHைன எ9றJ78. >ல5 ேவ' ைக. Xsட அI ேமh ைம=த9 ேச வ•W கமலA ?lK ?s•ய ைகய9. உைலயாத அ9> உைடயா9. 31 பரதF" DகF" ஒIவைர ஒIவ$ வணCn1 த•5தK வ=8 எ2ேர v•தாைன வணCnனா9. ஒI தhேய தா9 வ=தா9. je இK உ6ள1த9. >க<„e! த9ைம க3டாK. ெதbH9 அ"மா! 35 ’எ9 >க7n9ற8. ஓ$ நாவாHK. ம9னைனW Sண$வா9’ எ9றா9. உண$=8. ெத9 2ைச d ெச C ைக OAi. இராம9ேமK :q$=த காதK? 37 இராம9 தCnய இட" ப'( பரத9 Dகhட" lனா5தK அˆ வ< அவைன wWn. Page 110 of 124 . அI6தI வாb அ9ன ெச ˆ வ< உ6ள18 அ3ணK.

கKgைடA பT1த >Kg9. கCைக ஆ'(9 ஏ'(ைன ஆH9. ஆl 8ற=2ெல9.rtf 2008. Dகைன பரத9 ேவ3TதK அˆ இைட. அ9. lKைல ஊ9(ய ைக0T". _9> ஒ1த }'ற1ேதqK. ெத9 2ைச d ெச C ைக OAi. எ•க!’ எ9றா9. இைமAiல9 நயன"’ எ9றா9. j•8 m1த8 யா3T?’ என. ஏ'(. 21:56 ெச ˆ வ< உ6ள18 அ3ணK. அ9ப18WD எKைல உ3† ? அழn8. எHன$ ேவ=த9. ஆ$WD" ெச ( கழK >pஞ$ Qமா அ9! இˆ இைட. 43 ெத9 கைர ேச $Wக.21. ’ெதˆ இைடதர :9. 44 Dக9 கsடைளAப• நாவாeக6 வIதK ’ந9. 39 ’இய9ற8. யா9 எ9. கCDK எKைல கா3> அள5" :9றா9. vட$=8 i9ேன J=தவ9. |ர! யாேன காsTவK. ’இராமFWD இைளயா$ எ9. அ3ணKதாF". எ9 jIs•னாK. nழCD" காR" அ_8 என. ெவe8 உH$AJT". அH9றைன. அbய >KgK 8H9றைன என5". எ9 அ•ைம!’ எ9றா9.’ எனA >pஞ$ ேவ=த9 ந3zன9 தமைர. வா$ Pைல1 தடW ைக வ6ளK. எ"ைம ெவˆ இட$W கடK :9. |ர9. ேவ=த9பாK lT1த8’ எ9றா9. கKைல ஆ3T உய$=த }ளாe!-க3க6 m$ fbய. இh8 ேகsடா9. இˆ இட$ உனWD எ9ற J78". `டI" கா` DH9. எHன$Q9. அ8 8ைடWக :9றா9. ’இˆ வ<. வ=தன-Pவ9 ேச $ ெவ6pW Page 111 of 124 ." _•5 இலாத 89ப18WD ஏ8 ஆேன9.04. அவ9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). பா$qைச A பைத18 |7=தா9. 38 இராம9 தCnய இட1ைதW க3ட பரதh9 :ைல கா$ எனW க•8 ெச 9றா9. :q$=த ேநய" ?3டவ9. ைவnய ப6p க3டா9. அI" j•H9 ைவn. ’நாவாe ெச 9. உய$ மDட" cT" ெச Kவ_" S6ெவ9 யாேன!’ 40 இலWDவh9 ெச யKக6 ப'( Dகhட" பரத9 lனா5தK ˜3தர :வ=த }ளா9 i9னI" fKVவா9! ’அ= m3டவ9 8H9ற cழK இ8 எh9. ’எˆ வ< உைற=தா9 ந"_9?’ எ9றV".. இதைனd f9னா9: 41 இலWDவ9 ெச யK ப'( Dகh9 ப2K உைர ’அKைல ஆ3T அைம=த ேமh அழகF" அவL" 8€ச. பIவர' பரைவ >Wகா9 வா$ மzA >னலாK ம3ைண ம3^ m$ ஆsT" க3ணா9. 42 பரதh9 8ய$ உைர எ9ப1ைதW ேகsட ைம=த9. இh1 தI2$’ எ9ன.

. 47 DbPல8 ஏவலாK. l• மதW கV< ெவ6ள18 ஓCகKக6 தைலக6 }9ற. கணWD அ. அW Dரகத1 ேத$ வலாF". 49 சCக_" மகர ŒF" தரள_" மzR" த6p. பய" 2ர3டைனய ெந€ச. வb PைலW DbPK ைம=த! P=தைன யாவ8?’ எ9.rtf 2008." இIlைன எ9னK ஆன. PICnேபbய$Q9 ெச Aப. அ"மாகCைகR" இராம' கா^" காதல8 எ9ன மா}! 50 பாCn9 உ1தbய" மானA பட$ 2ைர தவழ. கைர இK ேவைல. Dேபர9 மான" ஒ9. xWக. மர>p வைகH9 ஏ'ற. எb மz 2ைரH9 |`" கCைக யா. ெநT€ `வ$W S•R". காK 2ர3டைனய கால. :qரd ெச 9றபாK 2ர3டைனய ெமeய. இன மைழ மகர mைர _•5 உற _கAப. ஏ('. ஏ'(d ெச 9றம•€சi9 உட"> OsT" lைன என-வHர1 ேத$க6! 52 நாK-இர3T ஆய Q•. யா5". கCைகR" இட" இலாைம qைட=தன-கல=த எCD". ேச K 2ர3டைனய ஆய க2•T". மானA jCD ெவC கp. என. நைவ இK நாவாeக6 Œதா. என. இh1 தI2$’ எ9ன. பb. இ<12 ஏ'. ஒp18 அவ3 உய$=த D"ப". அd`". ெநTC ைக ேவழ".அCST. நாzA பK ேவ. கைர ஒ”இA JH'. இCD. lைரl9’ எ9றா9. காலா6. அமர$ ைவய18 இCST அCD இ<12 ஏ'.2H9 ~eAப JலW S••T வCக" ேவைல O"jT பட$வ Jல ெந•ய ைக எT18 ms• m=2ன.04. ெச லl9 நாவாe. வbைச H9 வழாைம wWn. Q1த ~sT". `=தர வb lலாF" `ம=2ர9 த9ைன wWn. உI5 S3டைனய ஆன. lT" `வK >ரl0T" ேவ. வ=தன-Pவ9 ேச $ ெவ6pW D9. அ9ேற! 48 இ•பT _ழWக" jCக. பாb9 |CD m$ அ•வ" த9F6. ேவ.2. கT நைடW கgனA பாe மா. 45 நாவாeகp9 }'றA jg5 நCைகய$ நைடH9 அ9ன" நா3 உ." அைம2H9. ஊ< இ. ?C Dழ' கCைக நCைக _ ைல எனA jg=த மா}! 51 S•€fT தsT". DhWD" அ" j9 DவT என. ஆ<R". கb. வர"> இK நாவாe. இராத".21. வCக m$W கடV" வ=8 த9 வ<A படர. ’எ=ைத! இ1 தாைனத9ைன ஏ'. ெந( வI _ ைறH9 mWn. 46 பரத9 ேச ைன0T கCைகைய கட1தK ’வ=தன.Kamba Rámájana (2Ayódhya). 21:56 ெச 9. 53 மகp$ ஓட12K ெச KVதK Page 112 of 124 .

வI" காsP இW கைர இைர1த ேச ைன எ( கடK _க=8. அ_தd ெச ˆ வாe. வ(யன அ^D" நாவாe>WD அைல ஆ< நK m$ j. உH$ பைட1தனேவ ஒ1த. qைட=தன Dவ5W SCைக. ெவIlA பாR" கய'Dல" :க$1த." ெமe lைன தவேம அ9( ேமV" ஒ9." ம8ைக ைம=த$WD அயா5H$A> அp1த8 அ"மா! 56 மரWகலCக6 ெச 9. உள}? ¢©$ ெச e lைன நாவாe ஏ(1 X3டல$. ப3ைண _'( வானவ$ மகp$ ஊI" மானேம :க$1த மா}! 59 8p பட1 8ழா5 23 QK 8TA> இI காg9 }9ற. ெச லl9 நாவாe. அW கண18 உவb ŒL" அகK மைழ :க$1த அ"மா! 57 அnK இT ˜ப" அ9ன ஆe மHK ¦g ஆ$1த _n• ைட _ர3 மா1 த3T O"> என. ெவஃn. 55 இயK5 உ. ஓட18. 8யKவன 8TA> |`" 8வைலக6. ேதவb9 _hவ$ Jனா$. பரைவ அKDK ஒpA> அற1 தpAப. ேத9 நைன. மாத$ ஒp$ அ•W கமல" X3ட. உ6ள18 அய$5. ம'. பாT இயK கp நK யாைனA ப=2 அ" கைடH9 D1தW QTக6 qைட=த எ9ன.21. 54 jலC Dைழ மகp$. இர3T பாV" ம. அW கைர அைடய |P. Dழலா$ ஏ. 21:56 மகp$ ஓட12K ெச KVதK ஊT உற ெநIWn." ஓ$ உலnK. கயK க3. q9 அ9ன. ம3zK. 58 ஆனன" கமல18 அ9ன." அ"iக6 P=8 _1த" Œ9 என. ஒIவ$_9 ஒIவ$ ns•. ஒ9.1தன JWnA JWn.rtf 2008. கpRைட ம€ைஞ அ9ன. l`"iK. கனC Dைழ. 61 அைனவI" கCைகைய கட1தK Page 113 of 124 . 60 _hவ$ வா9 வ<யாக கCைகைய அைடதK ைம அ. cடக1 தp$W ைக" மாத$ D•qன$ 8வ9(1 }9ற. மலCnன$. அCD" இCD" கலCகg9. மகp$ ெம9 ˜` உயK5 உ. நாவாeA JWn9 ஒ9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). _'. இI ைகR" எHன$ ˜3ட. நˆ எனd ெச 9ற நாவாe. தாWக.04. நp$ >னK கCைக ஆ'(K ந3T எனd ெச KV" நாவாe. மன129 ெச KV" ~e l`"> ஓட" ஆக. அலCD m$ ெவ6ள" த6p அ<தர. க3க6. _ng9 வ3ண1 8n™T vT1த ெச " j9 தகs•ைட vT1த _129 நD S• ெந•ய பாயா. lb=த கCைக l3 என.nன$ ெவIl wWக.

அ. t1தா9. அள=த உலD எKலா". 63 பரத9 DகFWD Qச ைலைய அ(_க" ெச eதK `'ற1தா$. 62 நாவாHK பரத9 ஏ. யா9 iற1தலாK. ’"ஆ$ இவ$?" எ9. 8ற=த ெபbயா6’ எ9றா9. ’இ9 8ைணவ9 இராகவFWD. உலD" ஈ9றாைன _9 ஈ9றாைளA ெப'ற1தாK ெப.2 ெச e ேச ைனR". ’QWக6 ைவD" _'ற1தா9 _தK ேதl.Kamba Rámájana (2Ayódhya). ’இவ9 யா$?’ எ9. ேமK ஏ(னா9 தாF" ஏ(னா9. ெமe |ர$ ெபய$=த85" நல" ஆH'. இலWDவ'D" இைளயவ'D". அகK இட1ைத ெநTC கால" அp12$’ எ9றா6. 66 பரத9 DகFWD `q12ைரைய அ(_க" ெச eதK அற" தாேன எ9n9ற அயK :9றா6தைன wWn. கTைம ஆ$ கானக18W கIைண ஆ$கg ஏக.rtf 2008. ’S'ற1 தா$W DbPK! இவ$ ஆ$?’ எ9. ஆ" அ9ேற! lலCகK 23}6 ைக |ரW கp. 21:56 ’அ. ெச ( 2ைரW கCைக. DbPK O. அைனய காைள இவ9 த9„T" கல=8. க6ள ஆைச ைய அ<18. ’ஐய! அ9i9 :ைற=தாைள உைர’ எ9ன. Dக9 lனவ. அைனய 2I ெநT= }6 Dக9 எ9பா9. கழK காK மாய9 ெநTைமயாK அ9. கழK காK ைம=த9. 65 Qச ைல DகைனR" பரதFWD சQதரனாWDதK ’ைந|$ அ¯$ ைம=X$! இh1 8யராK. ’ெந( 2ற"பா1 த9 ெமeைய :'ப8 ஆWn இற=தா9 த9 இள= ேதl. ேதவ’T" vழ :9ற Qச ைலைய1 v•8 wWn.. }9றK 8ய$W கடg9 ஏக. D9. எனWD". அ•H9 qைச ெந•8 |7=8 அ•வாைன. அவh ப3T ஆ3ட ேவ=தைர இ<18.21. உைர’ எ9ன. மகp$ ெவ6ள_".தK க<18 m$ வI 8ைற ஆ'ைற. ib காராl9 8ய$ உைடய S• lனவ. 67 Dக9 ைகேகHைய யா$ என lன5தK `T மயான12ைட த9 8ைண ஏக. ேவ.04.ப2னாHர" அWD‹z’ எ9. இ= :9ற DbPK’ எ9றா9." ெச Kவ". 64 பரத9 Qச ைலWD Dகைன அ(_க" ெச eதK எ9றVேம.": 68 Page 114 of 124 . அள=தாைள. இ. c7 பைட க<18 mCnய8 என. த9 மன1ேத :ைன=8 ெச eR" STைமயாK. t9. நாT இற=8 காT wWn. மா=தI". யாவ$WD" v•Dல" ஆ" இராம9 i9> iற=தாF" உள9 எ9னA ibயாதா9 தைனA பய=த ெபbயா6’ எ9றா9. ml$ ஐ|I" ஒI|$ ஆe. i9 nடWகd ெச 9றேவ. க9. எKைல X$ நக$ ம.

ச=த ெநT= 2ர6 >ய1தா9 த•lனா9. எ9ன5" வ=த8. உட$ எலா" உH$ இலா என1 }9. தாய$ tவI". 63-2 க"பராமாயண" அsடவைண Page 115 of 124 . அவ9 lI12 ேவ2ய‹T எ2$ ேமlனா9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). வணCகா_9. இ=த இட$ வ•5ட9 m எCD எ•=தாe-இைம0$ த" P=ைதHF" ெச 9hHF" |'(IWD" {$12யாe! 32-1 ஏ(ன$ இளவ[T. ெபsjT" O. 89hய$ ஏறV". த9 பா71த பாlW Dடb ேல ெநTC கால" nட=ேத'D" உH$A பார" Dைற=8 ேதய. ˜ய }ழF". தா9. DbPK O. j<=த க3z9 >8A >னK JHனா9 ஒ<=2ல9 DகF" உட9 ஏnனா9 க<=தன9. 70 தாய$ பKலWnK வர. ேப."69 Dக9 ைகேகHைய வணCDதV"." உலக1ேத. பரத9 _தg0$ நட=8 ெச KலK இ<=த தாய$ PlைகH9 ஏற. ெத9 கைரHைடW D¤இய J2ேல.04. உைர’ எ9ன. அˆ இரWக" இலாைளR" த9 நK ைகH9 வணCnன9 தாe என. ’"ஆ$ இவ$?" எ9.": 68 பரத9 ைகேகHைய அ(_க" ெச eதK ’பட$ எலா" பைட1தாைள. }z கைர ேச $தV" எ9னW ேகsT. அ^nன9. 63-1 த9 அன த"iR". இட$ இலா _க1தாைள. }zேய. 21:56 STைமயாK. ப< வள$WD" ெச lgைய. ஆ3T. அI12 Oர.அ(=2ைலேயK. 72 qைகA பாடKக6 வ=8 எ2ேர l•=தவF" வணCnனா9. 71 பர18வாச _hவ$ பரதைன எ2$ S6ளK பர129 mCD" பர18வ9 எ9F" ேப$ வர129 qWD உய$ மாதவ9 ைவD இட". பல காவத" காgேன.rtf 2008.இ=:9றா6 எ9ைன ஈ9றா6. அ9னA ேபைட Pைற இல8 ஆeW கைர 89h'. உள ெபI ந2 mCn. f9ன ேத$ வலவF". அள=தாைள. ஒI12 அ9ேற.21. த•lயi9. 8ழா 8TA> எF" நKநயW காgனாK நட1தK ேமHனா9. இரCD ெந€` S3T ஊ(ய தாயI" உbய `'ற_".

8 Page 116 of 124 . பK சன". ஐய! m _•1த வா$ ச ைடW க'ைறைய.rtf 2008. 7 ந=தK இK அற" ந=2ன$ ஆ" என. 21:56 13. அ=த" இK நல18 ஆPக6 O(னா9. 1 ’எT1த மா _• c•. ைம=தைர. ஓ$ உலD ெப'றாெரன. 4 உைர1த வாசக" ேகsடV". ’ேமய ேச ைனWD அைமAெப9 lI=8’ எனா. iற=8 ேவ. அ=தர129 அர"ைபய$. _8 :ல" S6nேல9. 6 8ற=த ெச Kவ9 :ைனய. _ ைறH9 mCn. த9 ˜ய சாைல உைறlட" 89hனா9. XH9 ஆD2d ெச KவF" P=21தா9. இைறவ9 S6nல9 ஆ" எh9.04. ’i9. அ9iன$. வணCnனா9. 2 பரத9 ப2லாK பர18வாச9 மn7தK PனW ST= 2றK {'ற ெவ= XHனா9.21. உர•e!’ எ9றா9. இ=8 ‡g அ9னாF" இரCnனா9. மனW கTAiன9. இ=8l9 `ட$ QHK S3T ஏnனா$.ள8 யா8?’ எ9றா9. மற=8 ைவnன$. 3 மைறH9 ேக6வ'D ம9 இள= }9றK. _9ைன1 த" வா75 எலா".Kamba Rámájana (2Ayódhya). Dைர1த ேமh•T உ6ள" Dp$=ததாKஅைர1த சா=8 ST அAiய8 எ9னேவ. உ6 எ•=8 இைர1த காதK இI= தவ1}$WD எலா". t` ˜` உT18 ந3^த'D உ'. யா3T எலா" உைறெவ9 கான18 ஒICD உடேன’ எ9றா9. அ" ைம=தF" த=ைத ஆ" என1 தா7=8. மா தவ18 ஓCகைல. ’"எனWD அT1த8 இய"iைல m" எ9றா9. வ=8 உவ=8 எ2$ ஏ12ன$. :9பாK இைய=8 அT1த ேப$ அர` ஆ3•ைல. ’உனWD அTAப8 அ9றாK. 8றWக"தா9 பற=8 வ=8 ப•=த8. 5 பரத9 உட9வ=}$WD" ேச ைனWD" பர18வாச9 lI=8 அp1தK ஆய காத[T ஐயைனW S3T. 2Iவ• csT படல" த9ைன வணCnய பரதFWD பர18வாச _hவ$ ஆP O( lனா5தK வ=த மா தவ1}ைன.

தா2மா$ என1 த" பz ேகsபேவ. இ9னண" யாவI". yக$=தன-யாைனேய. அ=த$ வ=ெதன. 13 ந=8 அ" ந=தவனCகpK. இ=2ர9 89F JகCக6 8e1தன$. வானவ$ ேதlய$ Q8 இK ெச Kவ18 ைவnன$-Sˆைவ வாe1 X8 இK ெதeவ மட=ைதய$. O=தK ெதeவ மகp$ S3டா•னா$ேவ=த$ ஆ2. அA பகK j9h9 ேமh j• உறA JWnனா9.04. yடCD. க'பக" ஈ9. உ"ப$Q9 yக$ இ9 அ_8 ஊs•னா$.. நா6 மல$W க=த" உ=2ய க'பகW காlh9. அpWக. மரகத129 S•=8 என வா$=த >K Dரகத129 DழாCகL" S3டேவ. }9றKதா9.ேத9 தp$1த கவள_". nழCD". அ9jT". 17 Page 117 of 124 . அல1தகA ப€` அT1த பb>ரA பKலவ ந€` அT1த நயhய$. 10 அ€` அT1த அமp. 21:56 இ=8l9 `ட$ QHK S3T ஏnனா$. வbைச வழாமேல. 15 நரகத$WD அற" நKD" நல1த m$.21. S6ைகயா$.. 14 மா9. 12 மாத$ யாவI". நˆlH9 8€ச. 16 பரத9 காe nழCD J9றைவ உ3T. உ3T.Kamba Rámájana (2Ayódhya). அ=2 த9 ைக தர. ெச C க2$ கா9ற ெநK தைழW க'ைறR".rtf 2008. >•2HK தCDதK இ9ன$. 11 ஏ=8 ெச Kவ18 இைமயவ$ ஆ" என. அpW Dல" மா மத" வ=8 உண. அ1தைன ைம=தI" 8€Pனா$. ெச "jh9 கல ராP 2I12னா$.". அ"பர129 அர"ைபய$. 9 S"i9 :9. நp$ வாhைட ஆன கCைக அI" >னK ஆs•னா$. PlைகH9 |CD }6 மா=த$கா. ம=த ம=த நட=த8 வாைடேய. தான மாமzW க'பக" தாCnய ஊன" இK மல$ ஆைட உT12னா$. ேச •ய$. 8 நான" ந9D உைர1தா$. அ9ன காR". கர கதW கb காK :q$=8 உ3டன.

’ எனA j9(ய >ரவல9 jI இK ேச ைனேய.04. j• ெவC கானக" இ<=தன. 21:56 cbய9 }9. 22 ’ெபInய ெச Kவ" m i•’ எ9றா6வH9 2Inய {'ற1தாK ெச "ைமயா9. பb=2ல$. ேமK உய$ S•RைடA ப=தb9. ’Q6 இI" பைட இ8’ எ9. அைட=த8 . XA j2 ப•RைடA பரK உைடA பாைல. வானவ$.ற. :ற" கInய அ3ணைலW க3T. ஆ6 இI6 D•lன$ ஆரவார_".. காதg9 உInய தp$1தன-உலைவ ஈsடேம. ேத( _=ைத1 த" P=ைதய$ ஆHனா$. அ29. 18 பரதh9 பைடக6 த" :ைலைய அைடதK ஆ( :9. உைர18. Dp$=த8 எCDேம. ெச K கால" எ9னW க2ரவ9 }9(னா9. 23 பரத9 பைடக6 P12ரOட1ைத அைடதK வ9 ெந. பாைல ெச 9.. அற" ஆ'றல$ வா75 என பா( |=த8 ெச Kவ". l"_ற. உணரW Oறேவ.Kamba Rámájana (2Ayódhya). mCD.பரத9 ேச ைனேய. மா( வ=8 iற=த9ன மாsPயா$. t6 இI€ PனW கb _ழCD" ஓைதR". 19 பரத9 ேச ைனRட9 பாைல :ல1ைத கட1தK காைல எ9. வ< நட=8 ஏற ஒணாைமேய. 20 எ•=த8 8க6. j<=தன கb மத". 21 வ•Rைட அH' பைட ம9ன$ ெவ3Dைட. žைலR" nbகL" `3ணமாe எழ. P12ரOட" ேச $=ததாKஒ9.rtf 2008. எbR" ெவeயவ9 அ•=2ன9. 8ரக". ேத’T. அlAப அI" ெவ"ைம ஆ(னா9. பாைலைய மIத" ஆ" எனd ெச 9ற8." tல" இK கனl9 2I _'. ஏV" நK lைன 8eAபவ$WD ஈ. அhகேம’ எ9.21. 24 ˜pH9 படைலR".தK mல வK இI6 mCகV". ’ேவைல அ9. 25 Page 118 of 124 . ’உHbF" ஒ•Wக" ந9. எ•=த8 க3T. ெச •Rைட ெநT :ழK ெச eய.

lரத" உ'. ஆடக1 தs•ைட. DI2 ஆ. இI=தவ9 ேமK வ=தா9. இராமைன lைரl9 எe2னா9. 25 பரத9 ேச ைனH9 எ•dP க3ட இலWDவh9 {'ற" எ•=தன9. 28 J$W Qல" ?3T இலWDவ9 |ர உைர கs•ன9 `b ைகR" கழV"..5 காதலாK.ைம ெச eத அW க•=8ைட வb PைலW கடைல wWnனா9. 30 ’பட$ எலா" படA பT" பIம யாைனH9 2ட$ எலா" உIs•ன. ெச •= 2ைரA பரைவையd P. உ6 nட=த8 ஓ$ க. கவச" ?sT அைம18 இsடன9. உIlன. ேதI" ஈ$1தன. அ9னவ9 பைட1த ேச ைனH9 ெபIைமR". எT1தன9 வb lK. ைககL". 27 இராமைன அைட=8 இலWDவ9 {'ற18ட9 உைர1தK D21தன9.Kamba Rámájana (2Ayódhya). உHb„T உ2ர" }e5 இல 2bவன-`ட$W கைண-2ைச W ைக யாைனக6 ெவIவரd ெச eவன. ஏ(னா9. ம2K ப2A ெபI€ ேச ைனH9 பரAiனா9’ எ9றா9. பல5" கா3•யாK.04. :ல" S•=8 உய$=தைனய8 ஓ$ ெந•ய D9(9 ேமK. பT D2ைர தாlய. கா3•. 32 ’Qடக1 ேத$.. இ8 சரத". மற" கI2. 21:56 ’Q6 இI" பைட இ8’ எ9. இைளயவ9. DவT m.க6 கட$ எலா" மTAபன. இA பைடST. உD ேகடக1 தடW ைகக6 கˆl. அ• வணCn :9. ம'. இைனய fKgனா9: 29 ’இIைமR" இழ=த அA பரத9 ஏ=8 }6 பIைமR". 26 ’பரத9. இல8’ என1 தழCD {'ற1தா9. 33 Page 119 of 124 .1தன9. 31 ’கIlR". பா$S3டவ9. நாத! m’. ¢த129 நாடக" ந•Aபன-கா3•.rtf 2008. :9 ஒI i9> வ=த எ9 ஒIைமR". :9ேமK வ=தா9. ஏ=தைல1 vsT. உ6ள" m.21. க3T. எழ q21தன9. பK கைணA >s•V" j. இh உவ12. Dட$ எலா" 2ைர1தன. அலைக அ'. ’ம212ல9 பரத9. பாbைட. கவச மா$ப_". |ர! m. உணரW Oறேவ.

"கலWDெவ9" எ9ப8 கI2னாK அ8. அலCD j9 வ•"> இைழ1த வா9 பக< >WD இIவ$ மா$iைடA >ைழ1த வா9 ெபI வ< Jக-கா3•யாK. l3 _8D உLWக5". ேவைல ஆைடH9 ம3 _8D ஆ'ற5" கா3•-வ6ளK! m.04. அ8 lள"பK ேவ3T‡?>லWD உb18 ஒI jI6. 8ரக ராPக6. 35 ’c< ெவC கட கb.. மாW கb தா6 அற. ஏ•". பா< வ9 >ய18 இகK வயவ$. 37 ’தைழ1த வா9 Pைறயன. இ9. 40 ’அர" `ட அழK :q$ அலCகK ேவgனாe! lைர€` ஒI Š•HK. :9ைன ஈ9றவ6 ைநதK க3T உவ=தவ6. நைவH9 mCnன$ Page 120 of 124 .18.. வb Pைல 8zய. |< ெவC DI2யாK அைல=த ேவைலக6 ஏ•" ஒ9றாn :9. நா9 இைமAi9 mWகலாK. அலCD ேத$ அ<ய. 36 ’ஆ6 அற. 34 ’:வ=த வா9 DI2H9 m1த" m=2 ெமe Pவ=த சாதக’T P.21. >கலW ேகs•யாK: 42 ’ந" Dல18 உ21தவ$. தைல அற.1தK ’இலWDவ! உலக" ஓ$ ஏ•".Kamba Rámájana (2Ayódhya). 41 இலWDவFWD பரதைனA ப'( இராம9 ெதp5. இைரAபW கா3•யாK. எ9 ஏவலாK அI நரD ஆ6வ8 கா3•-ஆ<யாe! 39 ’"ைவயக" 8ற=8 வ=8 அடl ைவDதK எe2ய8 உனWD" என." இI :ல" ஆ6ைக lsT. உ"ப$JK. 21:56 ’ப3 _2$ கp'§T பர=த ேச ைனH9 எ3 _தK அ. 38 ’ஒI மக6 காதg9 உலைக we ெச eத ெபIமக9 ஏவg9 பரத9 தா9 ெப. அைழ1த வா9 பறைவக6. க3 OpR". _A >ர" `T" ஒIவh9 jgெவ9 யா9’ எ9றா9. lலWDவ8 அb8. உவ=தன DhAபன கா3•. >ரl தா•T" }6 அற-வ•W கைண vTAப-கா3•யாK. நைவH9 ஓCnய ைககய9 மக6. தைச R" கˆlன. இˆ அhக ேவைலைய உர" `T வ•W கைண ஒ9(K ெவ9. ஆடவ$ வா6 அற. "உலக" :9 ைகய8 ஆய8" எ9. l•=8 அர'றW கா3•யாK. பsT அற.rtf 2008. கவ=த_". m.

48 பரத9 :ைலையW க3ட இராம9. 21:56 ’ந" Dல18 உ21தவ$. ேத$A ெபI= தாைனயாK பரத9 {(ய J$A ெபIC Qல1ைதA jI=த wWD’ எனா. நK ெநT" ெபI" பைட நKகK அ9(ேய. :q$=த ேச ைனைய. பைன1 2ர6 கரW கbA பரத9 ெச eைகேய. 44 ’"ெபIமக9 எ9வH9 iற=த காதg9 வI" என :ைனைகR". த9 8ைண1 த"iR" தாF" _=2னா9. அ9ன8 :ைன12ைல. ம3ைண எ9வH9 தI" என :ைனைகR"" தlர. ’ஆ$A> உ. வb Pைல இைளய ஐய! m. ஏ=தV" :9றன9. பரதF". m இ8 i9F" கா3•யாK’. 49 கா$A jI ேமh அW க3ண9 காs•னா9. "தாைனயாK jI"" என :ைனைகR" >லைமAபால}? 45 ’j9“T". இளவைல wWn. _•ய wWnனா9.வ$க6? எ3z9. 50 இலWDவ9 ெந€ச<=8 :'றK எK ஒTCnய _க18 இளவK :9றன9 மK ஒTCnய >ய1தவைன ைவ8 எ•8 Page 121 of 124 .rtf 2008. அ9ன8 :ைனWகK ஆD‡? ?3 இயK ~e"iனாe! J=த8 ஈ3T. எ9“T" jI" என இய"ப'பால}?q9“T" jI5ற lளCD ேவgனாe! 46 ’ேச 3 உய$ தIம129 ேதைவ.Kamba Rámájana (2Ayódhya). இலWDவனhட" O.21. 47 ேச ைனைய1 தl$18 ச18IWகனFட9 பரத9 இராமைன ெநICDதK எ9றன9. நைவH9 mCnன$ எCD உலA>.04. ’அவல" ஈ8’ என எ•2ய ப•வ" ஒ18 எe8வா9 தைன _•8 உண$ P=ைதயா9. எைனW காzய. ’i9 தIக’ எ9. த9 ib5 இK காதg9. ெச "ைமH9 ஆzைய. எ9 வH9 ேநய ெந€PனாK. யாவேர த" Dல18 ஒIவ அI" தIம" mCnன$?jCD உல1 2ர•T" jIத }pனாe! 43 ’எைன18 உள மைற அைவ இய"ப'பாலன.. அைன1 2ற" அKலன அKல.தK v•8 உய$ ைகHன9. jI கழK பரத9 J=தன9. 8வ3ட ேமhய9 அ•8 அ< க3zன9.

க3ண9 க3 எF" >3ட”க" j< >னK. உண$5 mCnனா9. அIைள m1தைன. 57 ’l3zைட அைட=தன9’ எ9ற ெவeய fK. ேவதைன1 2Iமக6 ெமgn9றா6. 2I உள" உIக. எ9ைனA ெப'ற அW கbயவ6 வர" எF" காலனாK.. ’உI" இைன அர5’ என. அவ9 >ைன=த ேவட1ைதA பK _ ைற wWnனா9. 58 இI :ல" ேச $=தன9. ’ஐய! :9 ib5 எF" izHனாK.21. 56 அbயவ9 உைரெச ய. lK™T" க3ண m$ :ல18 |ழேவ. இைற உH$12ல9. >3zைட அHK எனd ெச l >கா_ன". பரத9. தனWD உbய ெமe= :. 55 த=ைத இற=த8 ேகsT இராம9 கலCDதK >Kgன9 :9.lA Je.rtf 2008. அக" Page 122 of 124 .Kamba Rámájana (2Ayódhya).04. ’அKலg9 அ•Cnைன. நல129 mCnனா6. ஐய! ஆLைட மK உய$ }pனா9 வgய„?’ எ9றா9. உ"பரா9’ எ9றா9. அவ9 சடா ம3டல" :ைற=8 Je வ<=8 žரேவ. >Kgனா9 :யாய" அ1தைனWD" ஓ$ :லய" ஆHனா9 தயா _தK அற12ைன1 த¤இய8 எ9னேவ. 51 பரத9 இராமh9 2Iவ• வணCDதK Q8 அற1 தவ" ெச e8 D(Ai9 எe2ய நாதைனA ib=தன9. 21:56 மK ஒTCnய >ய1தவைன ைவ8 எ•8 fK™T" Pன1vT" உண$5 ž$தர. மற=தன9. lT ˜8 எனA பரதF" v•8 }9(னா9. ம3zைட l•=தன9 . உயா5ற. 53 இராம9 உ6ள" கலCn பரதைன த•5தK ’உ3TSK உH$?’ என ஒTCnனா9 உIW க3டன9. அயா5H$18.வாh9 உ"பரா9. `ழK கறCD Jல ஆe. :9றன9 . மல$ அ• வ=8 |7=தன9 இற=தன9 தாைதைய எ2$க3ெட9னேர. க3—T மன". 8ற=தைன _ ைறைமைய’ எ9F" fKgனா9. அIைமH9 உH$ வர. பல5" உ9hனா9. 54 அயா5H$18. 52 ’அற"தைன :ைன=2ைல. அ• க›$ அIl மா$iைட.

jைற உH$1த ஆ.. எKலா" உடேன S3T ஏnைனேய!த3ைம இ தைக ம2WD" ஈ=த தhW Dைட0e!’ 66 பலI" இராமைன பbகb1தK எ9. எ' ெப'. தவ" இைழ1தவா. எT1த JV" Dல51 }6 Qளb ைய. வாeைமWD ஆ$ உளேர ம'. ெச 9. 60 ’fK ெப'ற w9i9 8ைற09 அI6 ேவ3•. 67 _hவ$க6 இராமைன ெநICDதK Page 123 of 124 . இˆ உலDWD இட$ ST1த >Kலேன9. இ8•? உ9 உH$WDW O'றாe உலD ஆள உ'ேற„?q9 உH$WD" X வாe ெவHK உH$WD" ெவ6 ேவ[e! 62 ’எ" பர1த8 ஆWn அர` உbைம. 2ற"பாத உ3ைம இR". வ9 தடW ைக1 த"iயI". இh. j9 உH$WD தா‹e!. மான_".rtf 2008. அ9. மாயா உட"> இ8 S3T ஆ3T வIவ8.?’ எ9றா9. 21:56 அIைமH9 உH$ வர. அக" jIqன9. நK ெப'ற ேவ6l நைவ mCக m இய'(. ெச CQK ெந(R". யா$ _க1ேத wWக•? 64 ’ேத9 அைட=த žைல1 2I நாT ைகlsTW கா9 அைட=ேத9 எ9ன1 தbயா8. வ=8 அைட=த ம9னவI". இட$ உழWD" D9.. காவல! m வா9 அைட=தாe. எT181 தாCnனா$. m ெப'ற8 இ9 உH$ Je mCக[?SK ெப'ற ெவ'(W Sைல ெப'ற O$ ேவ[e! 61 ’ம9 உH$WD நKD உbைம ம3 பார" நா9 `மWக. வா75 உக=ேத!ஊ9 அைட=த ெதˆவ$ உH$ அைட=த ஒ6 ேவ[e! 65 ’வ3ைம இR". இ=2ய$க6 ெவ" பவ129 |ய. சதமக'D. அ"பர129 mCகா அர` அp1த ஆ<யாe! 63 ’ேவ3T" 2ற1தாI" ேவ3டா அரசாsP ?3T.Kamba Rámájana (2Ayódhya). அயா5H$18.21. ஈ}?ச"பரA ேப$1 தானவைன1 த6p.04. மா வ2sட9 ேத'(னா9. எT18A ப'பல5" ப9h. பK _ ைறA >ல"iனா9 அ‹: 59 த=ைதைய :ைன18 இராம9 >ல">தK ’ந=தா lளWD அைனய நாயகேன! நாhல1}$ த=தாe! தh அற129 தாேய! தயா :ைலேய! எ=தாe! இகK ேவ=த$ ஏ ேற! இற=தைனேய! அ=}! இh. மா3T _•வ8 அKலாK. ேமK வானவ$WD" ேப$Wnலா1 23ைம இR". இ9ன" இI=ேத9 நா9.

கைர இK mள1த. ெநHK. அ3ணேல! அlவத'D. இரCகK ேவ3T‡? 72 {ல_". Pைத5 இK ெச eைகயாe! cல_".04. ஒI வைல கடWகK ஆD‡? 73 ’க3 _தK காsPய. எ3_தK உH$WD m இரCகK ேவ3T‡? 74 ’>3zய ந. க3ைமR" உள8 எனW கIதK ஆD‡? 71 ’ெப. த9 உbைமd ேச ைன1 தைல•I"தா" அைட=தா$.Kamba Rámájana (2Ayódhya). வ=8 அைட=தா$. அ8 க'ihK ைவய" யாைவR" அ. உ6 _தK jIsD எலா" ஊ'ற" ஆவன. மைறகp9 வர"> க3ட m? 70 ’"உ3ைம இK iறlக6. l2 எ9 XHhK." இI=த அைம2HhK. `'.வத9 _9 உH$ ibதK கா3•யாK? ம. தாCnய tல" வ=8 உதlய tவ$WD ஆHF" கால" எ9." வர'பால$ எKலாI" வ=8 அைட=8. 21:56 ப9ன அbய w9i9 பர18வேன ஆ2 ஆ" i9F ச ைட0I". jI=8" ம9FH$WD. தIம_". ம=2bய$ எKலாI".21. அbய O'(9பாK. Q மல‹9 ெப'ற ெபIைம1 தவ _hவ9 ேப`வா9: 69 8ற1தV" நK அற1 8ைறR" அKல8 >ற18 ஒI 8ைண இைல.rtf 2008. fKV". 89> உழWD" S'றW DbPK _க" wWn. எ3zய lளWD அைவ இர3T" எ€PனாK. "இற1தV" iற1தV" இய'ைக" எ9பேத மற120.வ8 க3T அவ'D.ப2னாHர" ஆ3T" ஆ3டவ9 இ. ேப$ உலக" ஓ$ ஏ<9 ம9னவI". உலA> இK Q•க6. ஐய" யாவ}? 75 Page 124 of 124 . 2nbR". 68 வPsடh9 உைர ம'. ம3 _தK ?தCக6 மாR" எ9றJ8. jI இK கால" ஆ" 23zய 2bHhK. த3ைமHK ெவ"ைமHK த•lன" எF" வ3ைமைய wWnய.

இரuw அHமா. 1. வைகxK @uட இuY இைட @ட]தன ெச (]த7 ஒ= ைக6 Cuட L6 தைல அx[ Cைக. ெச KD அb@னா$அ69HV ெபய$ அ=] தவK இ=]த அைம9. அைட]7 உத3 k4ைக எlm? அமர$ யாவnY". Sமர$ காம" Lத[ ஆ" LR SD"h அற எ(]த Gைன. இைவ sம]த சனகK dKrY ஏ@. அ=] தவK உவ]7 hகi": 2 'Sமர$! j$ இவ1. 1 9RS உD" ெச ( பர" ெதHய :Kற. ேவ9ய$. 4 GராதK எ9$Vபட[ எuvY எuY மத மா கH. 9:03 க"ப$ இய'(ய இராமாவதார" (க"பராமாயண") ஆர0ய கா1ட" கட34 வா567 ேப9யா7 :. உவ]தைனய தKைம LZவK. அவ1 உைற]7. 7KQ qFrY ச]7.rtf 2008.ட[ கczேட. அவ$ எ" அ(GQRS அ(3அT. GராதK வைதV படல" இராமK இலRSவK W ைதXY அ69H LZவ$ ஆFரம" அைடத[ L67 இ=69.04. க'>K அனpைய ப0யா[. LZவைனV hRS இைறIFன$. அ\ இ=]தைனய _`] நைகXY". . LதM$ ெதH@லா. அவK அ=" பKZ. பcவ". ஓ9 ஓ9 உண="CD" உண$EF உத3" ேவத". F69ரR SZ FைலR Sமர$. எ\ உலS" வ]த அளேவ! எமHK யா$ தவ" LயKறவ$க4?' எKD உ=@னK தம$ எலா" வர. வா[. வuட ெவf க1 வைர ஆl ப9னாD. 5 Page 1 of 163 . GHIசK.22.$ ேபத உ=வ" >ற5@லா. 3 Lவ=" த1டக வன" hக[ அKன மா LZXY அKD.Kamba Rámájana (3Áranija). ப69ரV பcமரV de[ 7வKD. ஆ9 ேதவ$. அ0கலK. 9ர4 dK ைகR SDf க1 மைலg[. உய$ த1டக வன" hSதi".

7 hRக வா4 அH LழfS ெச GxK d( உற. ஒRS" மx$ பRக" எHய. Gட". >KD@Kற >லZK ெபHய வாxK ஒ= பா[ ெமKD. 12 தfS 91 கHய காlைம தைழ]7 தவழ.Kamba Rámájana (3Áranija). பRக" .04. கன[. வயfS 9.ட[ கczேட. 6 h1 7ளf@யன க1க4 கன[ dfக. Gலfக[க4 Sifக. அேனக Gத. 5 ெச I sட$E ெச ( மx$E s=4 ெச (]த ெச ZயK. மா[ கxD. 8 பைடXY ஆடவ$க4. ஒl Sலா" உ"ப=RS அரசK மா[ கHxK ஓைட.KQ" ம0 ேம= Fகர" Sைழபட. மா மIs s'(ய வயfS @H வாத Gைச x[ பIs பuட7 பட. வானவ$ Gமான" இைடxuY அரGைட6 7KQ }lrY தாரைக. எxD ஒ1 @"hHV ெபHய m4வைளXY" @ளரேவ. ெநYfகட[ sலா" ம1 7ளfக. 10 பKனகா9ப$ பணா ம0 ப(67. ெச Rக$ வாK மைழ :க$Rக. மைழ p5 G1 7ளf@ட. 13 ெச 'ற வா4 உcைவ வK ெச ( அத4 9=SறE Page 2 of 163 . வK Cைடய[ மாைல 7ய[வ]7 உல3 m4 d~யேவ. . நIs ெவ'h உ=3 ெப'D இைட நட]தெதன.rtf 2008. S"ப" உ'ற உய$ ெந'(xK GF67. dfS ெவf kYைம எKப7 hcf@ எழ.ரR கfS[. 9 SKD 7K(ன எனR SLD }ப மதமா ஒK(K ஒKD இைட அYR@ன தடR ைக உதவ. 9:03 @uட இuY இைட @ட]தன ெச (]த7 ஒ= ைக6 Cuட L6 தைல அx[ Cைக. }4 உcைவ. வய அ]தகK மன" தளரேவ. 11 ப"h ெச Rக$. நைடய வா4 அHக4. Glயா7 GH•" பFXேட. 9KD. ேத$. ந10ய எலா" அைடய வாH. எH. ெவxi" க1Y. அரவா[ Lw. உள" க9$ Sைற]9ட. மா மfS பாதக". பwxKேம[ LY@ேய.KQ தட மா$>rYேம. €F வ=@Kற க~ கால" எனேவ. CY6த 7ழZE சKன|ர" இைட . அைவ பS6 ெதKன. பா` hரG. எ9$ உ'ற ெச =வ67 உRக |ர$ உ9ர69K ஒl$ ெச E ைச xrேட.22.

†[i" எ[ைலx[. அய[ Gலf@னK . ெவf க1 அfகவலயfக•". காத~67 அயK அl6த கைட இuட க0தV பாத லRக" மதெவ'h அைவ பைட6த வ~யாK. k'ற" ேம3 9ைச யாைனxK ம0R SலL ைடR க'ைற மாsண" GH67 வH. ml[ ெவI Fைல இடf kY Cட$]7. :[i"' என வ]7. சா9யாதன3" இ[ைல. கEs ஒlரேவ. 9:03 ெச 'ற வா4 உcைவ வK ெச ( அத4 9=SறE s'(. :ண" உ1ட ெநY ெவ1 ப[i". இலf@ய கர" >றழேவ. உ=" ஒ6த SரலK. உx$ த]தெனK.KQ பS வா` L ைழ 9ற]7. 19 காைள ைம]த$ அ7 க1Y. 15 L]7 ெவ4lமைல dKZK மைலXY Lரண. வ]7 ம10Zைட„K எZQ". 'வIச ைன. மா7 இவைள உ]9.மரfக4 தைறx[ ேபர.04. அ[~ h[i" அல$ அKன" அைனயாைள. 16 €த" அ6தைன•" ஓ$ வw3 k1Y. h97 எKD ஓத ஒ6த உ=வ6தK. இZ7' எKD hகல. 14 ெச f க1 அfக அரGK d= இ[ ெச " ம0 Gரா`. sட$ வா` வாl தf@ய வலf ைகயவ$. அடா! ‡49. GராதK எQ" அR }ர ெவf க1 உ=" ஏD அன kY] Ce~னாK. 18 W ைதைய GராதK கவ$த[ ':[i". வ[ எxD". Lக]7 உய$ Gs"h Cடர.Kamba Rámájana (3Áranija). வாZZைட„$ F]ைத•4•" Ge•4•" உளK எKற 9றMK. ஒ= ைக. இலfக GரGE சfS அணf@ய சலIசல" அல"h தவளR கfகணfக•". 21 இராமK g$ CY6த[ Page 3 of 163 . கத" வ]7 க7வ. அவQ". வK @H >ள]7 உக. வாரண உH6 CS9 jG Cடர. எfS அக[9' எKப7 Gள"ப. அடா! g9$.22.rtf 2008. உலS யா3" இக~K. 20 'ஆ9 நாKLகK வர69K என7 ஆG அகேலK. 17 சார வ]7. வள$]7 இக[ ெபறா |ர ெவI Fைலx…$ எ9$. ஏ9 யாவ73" இK(. ப]7 L]7 கழ[ பாYபட ஊY பட$ƒK. .

27 p$ ஒYfS அx[ 70]7 இDத[ க1Y. மற"kY hcf@. உலS". 9ைர j$. sட$R S9ைரxK வா` Lக69ைட :. பார ெவI FைலxK நா1 ஒ~ பைட6த dc ேத. 22 இைல k4 ேவ[ அட[ இராமK. மைலக4. Guட Guட மைல ‡ள. அKன அx[ . எIF' என.$]7 வட ேவைல ப=S" ˆ Lக6 9H FைகV பைட 9H67 எ(யேவ. உட[ ஊDபடi". ெநIs உ•R@னK. 26 'இ'ற7 இKŠY இ\ அரRக$ Sல"' எKD. F(7" g$ ஒYfகலK. எc ேமக உ=வK.Kamba Rámájana (3Áranija). F(7 :KD :ைனயா. வானவ=". வான" Lத[ ஆ" உலக" ஏc". 23 GராதK இராம இலRSவனைர எ9$6த[ வIசகR kwய €ைச ெநY வாx[ மDS" பIசரR @l எனR கதD பாைவைய Gடா. 'g$ அ(]9லK இவK. பைகஞ$ ெபu>K உ9ர" m` Lக6த7. எ9ேர கடவலா[. ஆல" என.rtf 2008.22. 25 9ைச •". Gைச யா[ பuட பuட இட" எfS". என. அவK ெம`x[. 9:03 இராமK g$ CY6த[ |ரQ" F(7 ெமK LDவ[ ெவ1 :ல3 உக.KZ வரi". அைச •". 24 ேப`LகV >0 அற. ெவ'ற G10ைட :KD ெநY ‡K Gcவg[. 29 Page 4 of 163 . நாக$ >ல". jY தல". பகேல. உ=" ஏD என ஒ~67 உரறேவ. வைச இ[ ேம= Lத[ மா[ வைரக4 ஏeK வ~ சா[ Gைச ய வா$ Fைல இராமK ஒ= வாl Gடேவ. :=தK பா$ ஒYfSD கர"kY ப=Vபத" எலா" ேவnY" கw7 எY67. :Kற 9ைச மா3". அIசனR @H அனாK எ9$ அரRகK அழலா. கன6த7. தன7 d'h" Lரb" ˆ=".04. Gடi". ெநIFK உD F]ைத ெதHய. 28 வuட" இuட @H அ'D உக. வயfS வxரR கuY அைம]த க9$ வாl. எ9$ Gைச 67. Fைல k4 நா1 ெநwய }ைத ஒ~ ஏD. s'D அைம]த sட$ எஃக" அ7 இர1Y 70யா அ'ற க1ட" அைவ ஆைச xன7 அ]த" உறேவ.

ரR கw7 கK(. அவK ெம`x[.$ mlைட•" மா$>Zைட•" ஆD" ஆD" அx[ ெவf கைண அc6த. 'வK ைக 7067"' என. Gைச யா[ மாD மாD. பட$ hய67. அவQ". '. Gைச யா[ பuட பuட இட" எfS". ைக6தவ'(K :.$]7 பட$@KறவK. ஒ=fS" உண$ƒ$ உண$3D" நாம$ ஆ" அவைர. எ`3 இ[ ம[ d=3 m4 இ=வ$ ஏற. உண$3 Œ$3Dதi". LY@. LY@. 34 உ1Y எc]த உண$3 அ\வxK உண$]7. ஓ$ மா மராமர" இD67. L]7 கY@.Kamba Rámájana (3Áranija). இ]7 pHயைர ஒ67. கw7 Luw. அ7 Gc67. மற" ஓYத[ ெச யா உண$GனாK. k1Y எc]தனK . எfS" Gைச xK ைத6த அR கைண ெத(Vப. F]7 ŒHXY சாHைக 9H]தனK அTவ]7 ேம=Gைன நா4CD" வல"ெச `7 உழ[ƒ$. இ=வ=" d~யேவ. ெம` F~$67. 32 எHxK வா$ கைண இராமK Gட. ேவக வ~ ெகuY. GFD" எ`6த ெம`V ெபHய ேகழ[ என. 35 L]7 வாK LகY உற.22. 36 sவண வ1ணrY க1ணK உைற mளK Gைச m` அவண G10ைட :. 33 GராதK m4 706த[ ெம` வர69னK. LY@. ப1Y எc" தன7 வK க9 ப9'(K LY@. 37 Page 5 of 163 . 31 _`6த L4 தன7 உட[-தைல CைளVப. Fன வா4 உ=G.04.rtf 2008. 9:03 Guட Guட மைல ‡ள. 29 ஓ" அ ராமைர. எfS" :ைலயா7 உ=G ஓட. :. அ=G பா•" வைரg[ S=9 ஆD ெப=@E †Hய. தcG. ெச `•" ம'D" இக[' எKD.Gc]7 இe kcf S=9யாK. 30 ஏD ேச வகK இர1wrY இர1Y கைணயா[ ேவD ேவD 70ெச `7. அற" Fவண தKன FைறLK அவnY.ட[-பைட GடV பY@லK. உதறேவ. அ7 kY எ'ற வரi". ந[ அற" :D6த நb@6 தா" அரா-அைண 7ற]7 தைர :Kறவைர. உட[ ஊDபடi". :=தK. ஏS ெச லG67 உவணK எKQ" ெநY மKனவQ" ஒ6தனK அT. த1Y எc]தைனய m4kY sம]7.

Gைச யா[ ‡l _`">ன$ S96தi".Kைன ஏ` இைட •டf@ட. இைளயவK Cc7. எc7 பாைவ அைனயா4 :ைல உண$]7. Gைர]7 Cட$வா4. . உட[தாK GuY. G10ைடV பட$த[ GuY.h=வ6 ேத4 இர1Y" ெநHய. எ1bைடR SHF[ எ10.rtf 2008. இவK. LK கuட வK >றG த]த. Gc]தன4-SலE W ைத. 39 அc7. dwx[. நத" உலா3 நl :$வxK அc]த. ேவக ெவf கழ~K உ]தi". 9:03 Fவண தKன FைறLK அவnY. இZ9K gக[ நKD என :ைன]தெனK. உ]7தiேம. SDகi". ஊe Lத[வK பக$3D": 40 'ஏக :Kற ெந( எ[ைல கw7 ஏ(. hல$]7. நைவ ˆ$ அதவ" ஆ` நD ெந` உ1Y உல@[ அKப$ க=9'D உத3 ேச வwxனா[. ஆ$ உx$ அcf@. G10ைட Gளf@னK-GHIசK என ஓ$ Luைட த]ததZ[ வ]த Lத[ LKனவZேன. 42 h10ைடV de உx$V hன[ d~]7 வர3". 'ேதG 7ய$ Žர Gைளயாட[ CeM? பc7. 43 மத ந[ யாைன அைனயாK :ல" வ@$]த Seவா`. நS" தைகைம„K. ஏ7" உத3" 7ைண ெபறா4. அைலயா. ெவS1Y. எKைனேய •க$9' எKறன4 .எc]7 Gcவா4. அமலK. ேச வ[ >w•1ட Fைற அKன" அைனயா4. 41 GராதK சாப" jf@ G10[ எழ[ m4 இர1Y" வw வா4kY 7067. வா` Sழ(. வIசK வ~xK gதMY" அலம]தன4. }ைத„Y" ஒF k"h என. 38 >Kைன. 'இைள„`! இவைன. d= இM`! சாக[ இKD d=4 அKD' என. எc Gக'ப" :ைனயா. உைர ெபறா4. GராதK Gழேவ.Kamba Rámájana (3Áranija). கைட ஆன. வாe' என. ஏS ெச லG67 உவணK எKQ" ெநY மKனவQ" ஒ6தனK அT. பட$ சாப" இட.22. 37 மா தயா உைடய தK கணவK. 45 Page 6 of 163 .04. 'அKைனேய அைனய அK>K அறƒ$க4 தைம GuY. 44 பuட தKைம•" உண$]7. இ" ம10ைடR கw7 d67த[ வழRS' எனiேம. Fன3 ெச f க1 அரவR }4 இர1Y sட=" Cட$வ9K.

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

GuY, G10ைட Gளf@னK-GHIசK என ஓ$
Luைட த]ததZ[ வ]த Lத[ LKனவZேன. 45
d(xK ஒK(, அய[ ெச KD 9H h]9 உணரா,
ெந(xK ஒK( :ைல :Kற :ைன3 உ1டதZQ",
>(3 இ[ அKh நZ ப1Y உைடய ெப'(தZQ",
அ(3 வ]7 உதவ, ந"பைன அ(]7, பக$வாK: 46
GராதK 79
'ேவதfக4 அைற@Kற உலS எfS" GH]தன உK
பாதfக4 இைவ எKZK, பwவfக4 எVபw„?
ஓத" k4 கட[ அK(, ஒK(…Y ஒKD ஒ\வாV
€தfக4CD" உைற]தா[, அைவ உKைனV dDRS•? 47
'கY6த கரா" க7வ, :;$ ைக எY67, ெம` கலf@,
உY6த 9ைச அைன69Q" ெச KD ஒ~ k4ள, உD 7யரா[,
"அY6த ெப=] தZ •ல67 அ=" பரேம! பரேம!" எKD
எY67 ஒ= வாரண" அைழVப, j„ அKD "ஏK?" எKறா`? 48
'hறf காண, அக" காணV d7 Lக69K அ=4 ‘Rக"
இறfகாத தாமைரR க1 எ"ெப=மா அK! இய"h9யா[;
அற" கா6த'S, உனRS ஒ=வ$ ஆ=" ஒ= 7ைண இK(,
கறfS ஆS" என6 9Hய, jேய„ கடவா`தாK? 49
'7றVபேத Ceலாக6 mK(…$ mK(யRகா[,
மறVபT த"ைம அ7 அKறா@[, ம'D அவ$ g[
>றVபT? எவ$RS தா" ெப'ற பத" ெபற[ அHm!
இறVபேத, >றVபேத, எQ" GைளயாuY இZ7 உக]m`! 50
'பZ :Kற ெப=" >றGR கட[ கடRS" hைண ப'(,
நZ :Kற சமய6m$ எ[லா=", "நK(" எKன,
தZ :Kற த67வ69K தைக •$69 j ஆ@K,
இZ, :Kற Lத[ ேதவ$ எKk1Y, எK ெச `வாேர? 51
'ஓயாத மல$ அயேன Lத[ ஆக உள$ ஆ@,
மாயாத வானவ$RS", ம'D ஒe]த மKQx$RS",
j ஆ9 Lத[ தாைத, ெந( L ைறயா[ ஈKற எY6த
தா` ஆவா$ யாவேர?-த=ம69K தZ •$69! 52
'j ஆ9 பர"பரL": :Kனேவ உலகfக4;
ஆயாத சமயL" :K அwயேவ; அய[ இ[ைல;
ˆயாHK ஒl69யா[; ெவl :Kறா[ ˆfS உ1“ ?
|யாத ெப= மாய GைளயாuY" ேவ1Y•? 53

Page 7 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

ˆயாHK ஒl69யா[; ெவl :Kறா[ ˆfS உ1“ ?
|யாத ெப= மாய GைளயாuY" ேவ1Y•? 53
'தா` தKைன அ(யாத கKD இ[ைல; தK கKைற
ஆ•" அ(•"; உல@K தா` ஆ@K, ஐய!
j அ(9 எV d=•"; அைவ உKைன :ைல அ(யா;
மாைய இ7 எKkM?-வாராேத வர வ[லா`! 54
'"பKன[ ஆ"" எKD உலக" பலபல3" :ைன•மா[;
உK அலா[ ெப=] ெத`வ" உய$]7•$ ஒcRS அKேற;
அKன ஊ$9ைய Lத[ ஆ" அ]தண$மாuY அ=] ெத`வ"
:K அலா[ இ[லாைம ெந(:Kறா$ :ைனயாT? 55
'd= அHய சமயfக4 hக[@Kற h6ேதl$,
இ= Gைன•" உைடயா$ g[, அ=] தவ" :KD இய'Dவா$;
9= உைற•" ம0 மா$ப! :னRS எKைன ெச ய'பால?
ஒ= Gைன•" இ[லா$g[ உறfS9யா[ - உறfகாதா`! 56
'அர3 ஆ@E sம69யா[, அx[ எx'(K ஏ]79யா[,
ஒ= வாx[ GcfS9யா[, ஓ$ அwயா[ ஒl69யா[9= ஆன :லமகைள; இஃ7 அ(]தா[ Wறா•,
ம= ஆ=" 7ழா` அலfக[ ம0 மா$>[ ைவSவா4? 57
'ெம`ைய6 தாK F(7 உண$]7, j G96த மKQx$க4,
உ`ய6தாK ஆகாm? உனRS எKன Sைற உ1“ ?
ைவய6தா$, வான6தா$, மcவாlRS அKD அl6த
ஐய6தா[, F(7 ஐய" தG$]தா=" உள$; ஐயா! 58
'அKன" ஆ` அ= மைறக4 அைற]தா` j; அைவ உKைன
LKன" ஆ$ ஒ7G6தா$? எ[லா=" Lw]தாT?
>Kன" ஆ` ஒKD ஆத[, >H]ேத„? >Hயாm?
எKன மா மாய" இைவ?-ஏன" ஆ` ம1 இட]தா`! 59
'ஒVh இைற•" ெபற[ அHய ஒ=வா! LK உவ]7 உைற•"
அVh உைற•4 7ற]7, அwேயK அ=] தவ6தா[ அbSதலா[,
இV >றGR கட[ கட]ேதK; இZV >றேவK; இ= Gைன•",
7Vh உறc" j$6த sட$6 9=வwயா[, 7ைட6தா` j.' 60
GராதK வரலாD
இ'D எலா" இய">னாK
:'றMY", 'j இ\வாD
உ'றவாD உண$67' எனா,
ெவ'(யாK Gள">னாK. 61

Page 8 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

உ'றவாD உண$67' எனா,
ெவ'(யாK Gள">னாK. 61
'க4ள மாய வா53 எலா"
G4ள, ஞான" |s தா4
வ4ள[, வாe! ேக4' எனா,
உ4ளவாD உண$69னாK: 62
'இ"ப$ உ'D இ7 எ`9ேனK
ெவ"h G' ைக |ர! ேப$
7"h=; தனதK p5
அ"பர67 உேளK அT; 63
'கரRக வ]த காம ‘`
7ரRக வ]த m;னா[,
இரRக" இK( ஏGனாK;
அரRகK ைம]தK ஆxேனK; 64
'அKன சாப" ேமG நாK,
"இKன[ ˆ$வ7 ஏ7" எனா,
":Kன தாlK jfS"" எKD,
உKQ" எ'S, உண$69னாK; 65
அKD •ல", ஆ9யா`!
இKD காD" ஏ ைழேயK
நKD ˆ7 நாடேலK;
9KD, ˆய ேதwேனK; 66
'q1ட :Kற CKைமதாK
ேவ1ட :Kற ேவத –[
€1ட :K dல" k4 தா4
ˆ1ட, இKD ேத(ேனK; 67
'9ற69K வ]த ˆ7 எலா"
அD6த உKைன ஆதேனK
ஒD6த தKைம, ஊeயா`!
dD69' எKD gxனாK. 68
•வ=" LZவ$ வா5 Œைல அைடத[
'ேத3 காத[ WH„K
ஆG gxனாK' எனா,
€ உலா3 €ைவ„Y
ஏ வலா=" ஏ@னா$. 69

Page 9 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

€ உலா3 €ைவ„Y
ஏ வலா=" ஏ@னா$. 69
ைக k4 கால ேவ~னா$,
ெம` k4 ேவத ெம`ய$ வா5
_` k4 Œைல, LKZனா$;
ைவகலாQ" ைவ@னாK. 70
;ைகV பாட[க4
ஆ9யாZட" அம$]தவைள அK>K அைணயா,
ஏ9[ இKன[ அனpையைய இைறIச, "இைற„`!
ேவத —த" அைவ ெவ1 கட[ ெவ(Vh அ= hG
ஓ7 LK >றG ஒ1 ம9 த1ட" உ;5ƒ`. 3-1
'உKன அf@ தர, „@ெபைல „க சயனK தKன7 அKன சHத6 ைதய[ ச ைம6த Gைன இKD
உKZ, உKZ மைற உEச ம9 —த ம7ர67
உKZ மாதG உவ]7 மன ேவக" உதG. 3-2
'ப=9ைய6 த=" LK அ69H பத67 அQச ைனR
க=9 உ`69Yத[ காb9, கவ]த ெபைல„`
s=9 உ`6த கலைனV d9 sம]7 k4' எனா,
த=த[ அfS அைணE சய67 அரF சா=" எனi". 3-3
பா'கட[ ப0ய பா"h அைண பர" பரமைன
ஏ'ைக ஏ69 இவ1 எ`7த~K, எKைன எ9ர
வா'கலK d9 அைச ]ெதன கர69K அைணயா,
ஊ$Rக LK, ப0 உவ]7 அ=4 எனV ெபH7அT. 3-4
அKற7 அR கட[ அl67 அகல :KD அl7அT;
ெச KD தRக ப0 ேச $ LZ 9ற67 எZK அT;
ெவKD இத'S _e ேம[ இYத[ ேவ1Yத[ அT;
இKD இத'S" ஓ$ எ[ைல d=4 உ4•4 உளT. 3-5
„ச ைனV hSத „@ LZ „க வைரxK
பாச ப69$ இட$ ப'D அற அக'D பைழ„$
ஓைச உ'ற d=4 உ'றன எனV ெபH7 உவ]7,
ஆைச உ'றவ$ அ(]தன$ அைட]தன$ அவ1. 4-1
ஆ9 நாKமைறxனாளைர அw6Ce[ hH]7
ஏ7 jH[ இைட எ`9ய7 நாம" எனi"
Œ9„ உள hர]தர 7ட$EF மடவா$
மாத$ மா1Y அைவxK மாையxZ[ வIச நடேம. 4-2

Page 10 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

Œ9„ உள hர]தர 7ட$EF மடவா$
மாத$ மா1Y அைவxK மாையxZ[ வIச நடேம. 4-2
G1ைண ஆl ெச `த மாையxZ[ ெம` இ[ மடவா$
அ1ண[ மாLZவK ஆY" என அV> நடமா"
எKன உKZ, அைத எ`9ன$ இைறIF, அவZK
அ1b ைவ@ன$ அகKறன$ அைச ]தனK அT. 4-3
ஆY அர"ைப jY அரfSஊY :KD பாடலா[,
ஊY வ]7 Žட, இR
ŽY வ]7 ŽwேனK. 62-1
வல"ெச `7 இ]த வாK எலா"
ந~Is 9KQ" நாம ேவ[
d~Iச ெவK( €b" அR
@~IசK ைம]தK ஆxேனK. 64-1
ெவ"h G'ைக |ர! j
அ"பர67 நாதனா[,
7"h=6தK வா`ைமயா[,
இ"ப$ உ'ற7 ஈ7அT. 65-1
2. சரபfகK >றVh jfS படல"
•வ=" சபரfகK தவRSw[ அைடத[
Sரவ", SG }fS, அல$ k">rY",
இர3, அfக1, உD" dc7 எ`9னரா[சரவfகK இ=]7 தவ" க=7",
மரவ" @ள$, }fS ஒl$, வாச வன". 1
வ]தனK வாசவK
ெச \ ேவலவ$ ெச Kறன$; ேச ற[ உD"
அ\ ேவைலxK எ`9னK-ஆxரமா",
த\வா7 இர3" d~ தாமைரxK
ெவ\ேவD அல$, க10னK, G1ணவ$ }K. 2
அKனE ெச லGK, பwேம[, அய[ p5
dKZK d~ வா$ அ0 €1 ஒlேம[
;KZK ெச ( க'ைற GH]தனg[,
>KZE sட=", >ற5, ேப$ ஒlயாK; 3

Page 11 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

>KZE sட=", >ற5, ேப$ ஒlயாK; 3
வாZ[ d~ mைகய$ க1மல$ வ1
காZ[ பட$ க1-கl வ1vY, தா$
ேமZ6 9= நாரதK | ைண இைச 6
ேதZ[ பw•" ெச G வ1Y உைடயாK; 4
அைனxK 7ைற ஐ"பCY ஐ"ப7", –[
GைனxK Cைக ேவ4G :ரV>ய மா
L ைனவK; L7 ேதவH[ •வ$ அலா$
hைன•" Lw 7KD dலf கழலாK; 5
ெச " மா மலரா4 :க$ ேதGXY",
L" மா மத ெவ1 :ற LK உய$ தா4
ெவ" மா ;ைச யாK; GH ெவ4l GளfS
அ" மா மைல அ1ணைலேய அைனயாK; 6
தாK, இKD அய[ :KD ஒl$ த1 க9TK,
'யாK :Kற7 எK?' எKD, ஒl எIFட, மா
வாK :Kற ெப=" பத" வ]7, உ= ஆ`
ேம[ :Kெறன, :KD ஒl$ ெவ1 SைடயாK; 7
9ைச கuwய மா[ கH ெதuட மதV
பைச கuwன, @uwன ப'பல g$
Gைச கuடe தானவ$ GuY அக[ ேப$
இைச கuwய ஒ67 இவ$, சாமைரயாK; 8
ேதH[ 9H ெச f க9$ தfSவ7 ஒ$
ஊ$ உ'ற7 எனV d~ ஒ1 LwயாK;
g$ G6தகK; ேந; dD6தவK மா
மா$G[ 9=GK d~ மாைலxனாK; 9
ெச '(, க9HK d~ ெச " ம0xK
க'ைறE sட$ GuY எH கIs@யாK;
ெவ'(6 9=GK Sl$ ெவ1 நைகg[
s'(R @ள=" sட$ m4வைளயாK; 10
ப[ ஆxர" மா ம0 பாட"உD"
C[ ஆ$ அ0 கா[ sடHK Cைகதா"
எ[லா" உடK ஆ` எழலா[, ஒ= தK
G[லா[, ஒl$ ேமக" எனV d~வாK; 11
மானா உலக"தZ[, மKற[ d=",
ேதK நாD, நல" ெச (, Cfக~னாK;

Page 12 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

மானா உலக"தZ[, மKற[ d=",
ேதK நாD, நல" ெச (, Cfக~னாK;
‡…Y கY67 உய$ ெவK( அவா"
வாK நாwயா$ க1 எQ" வா4 உைடயாK; 12
ெவ[லாK நைச யா[, Gைச யா[, GY நா4,
எ[ வாK sட$ மாைல இராவணKேம[,
ெந[ வாi" அறாத, :ற" >றழா,
வ[ வா` மwயா, வxரV பைடயாK;- 13
இ]9ரைன சரபfகK வரேவ'ற[
:KறாK. எ9$ :Kற ெநY] தவQ"
ெச KறாK, எ9$k1Y; FறVh அைமயா,
'எKதாK இவ1 எ`9யவாD?'எனi",
dKறாத dலf கழMK hகi": 14
":Kனா[ இய[ j9 ெநY] தவ", இKD,
எKனாQ" Gள"ப அH7" எKD உண$வாK
அ] நாKLகK, :Kைன அைழ6தனனா[;
dK ஆ$ ச ைட மாதவ! g79யா[; 15
'எ]தா`! உலS யாைவ•" எ\ உx="
த]தாK உைற•" ெந( த]தனனா[;
ந]தாத ெப=] தவ! நாYஅ7 j
வ]தா`எZK, :K எ9ேர வ=வாK; 16
'எ[லா உல@'S" உய$]தைம, யாK
†[லாவைக, j உண$ CKைமையயா[;
ந[லா•டேன நட, j' எனi",
'அ[ேலK' என, வா[ அ(வாK அைறவாK: 17
'†[ dfS ெப=" hக˜Y! Ce[ மா`
F'பfகlK |வன ேச $Sெவ…?
அ'ப" க=ேதK; எK அ=] தவ•
க'ப" பல ெச Kற7; காb9யா[; 18
'†'D" தர" அKD இ7; p5 கழலா`!
ெப'D", ெபD@[ல7 ஓ$ ெப'(யேத
ம'D எK பல? j இவ1 வ]ததனா[,
L'D" பக[தாQ" Lw]7ளதா[; 19
'FD காைல இலா, :ைல„ 9Hயா,
SDகா, ெநYகா, Sண" ேவDபடா,

Page 13 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'FD காைல இலா, :ைல„ 9Hயா,
SDகா, ெநYகா, Sண" ேவDபடா,
உD கா[ @ள$ €த" எலா" உ@Q"
மDகா, ெந( எ`7ெவK;- வாK உைடயா`!' 20
எKD, இKன Gள">Y" எ[ைலxKவா`,
வK 91 Fைல |ர=" வ]7 அbகா,
ஒKD" @ள$ ஓைதxனா[ உண$வா$,
:KD, 'எKைனk[ இKன7?' எனா :ைனவா$: 21
'k"h ஒ6தன நா[ ஒl$ }4 வxரR
க"பR கH :Kற7 க1டனமா[;
இ"ப$, தைல மா தவ$பா[, இவK ஆ"
உ"ப$RS அரs எ`9னK' எKD உணரா, 22
மாேன அைனயா™Y ைம]தைன அV
€ ேந$ de~K hறேம :Dவா,
ஆKஏD என, ஆ4 அHஏD இ7 என,
தாேன அ\ அகK de[ சா=தi", 23
இ]9ரK 79
க1தா" அைவ ஆxரL" க7வ,
க1 தாமைரg[ க= ஞாxD எனR
க1டாK, இைம„$ இைற- காFZxK
க1தாK, அ= நாKமைறxK கZைய. 24
காணா, மன" š]7 கவKறனனா[,
ஆ1 நாதைன, அ]தண$ நாயகைன,
நா4 நா•" வணf@ய நK Lwயா[,
q1 ஆ@ய m4kY, அவK-CcவாK, 25
7வச" ஆ$ C[ அம=4, 7KனாைரE ெச 'D",
s=9V ெப=f கட~K †[ d=4 க'>67",
9வச" ஆ$ ந[ அற69K ெச ]ெந(xK உ`67",
9= அl67", |Y அl67", Ffகாைம6 தfக4
கவச" ஆ`, ஆ$ உx$ ஆ`, க1 ஆ`, ெம`6 தவ" ஆ`,
கைட இலா ஞான" ஆ`, காVபாைனR காணா,
அவச" ஆ`, F]ைத அe]7, அயேல :KறாK,
அ(யாதாK gல, அ(]த எலா" †[வாK: 26
'm`]7", d=4 அைன67" mயா7 :Kற
sடேர! CடRS அD6m$ s'றேம! ப'(
j]த அHய ெநYf க=ைணRS எ[லா"

Page 14 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

sடேர! CடRS அD6m$ s'றேம! ப'(
j]த அHய ெநYf க=ைணRS எ[லா"
:லயேம! ேவத" ெந( L ைறxK ேநw
ஆ`]த உண$GK உண$ேவ! பைகயா[
அைலVh1Y அwேய" அw g'ற, அ] நா4
ஈ]த வர" உதவ எ`9ைனேய? எ]தா`!
இ= :ல6தƒ, :K இைண அw6 தாமைரதா"? 27
'ேமவாதவ$ இ[ைல, ேமGன=" இ[ைல;
ெவl„Y இ=4 இ[ைல, ேம[ —c" இ[ைல;
•வாதைம இ[ைல, •6தைம•" இ[ைல;
Lத[ இைடXY ஈD இ[ைல, LKrY >K இ[ைல;
ேதவா! இfS இ\ƒ :K CKD :ைல எKறா[,
Fைல ஏ]9 வ]7, எ"ைமE ேச வwக4 ‘வ,
காவா7 ஒexK, பe ெபHm? அKேற;
க=f கட~[ க1வளரா`! ைக"மாD" உ1“ ? 28
'நாe, நைர ˆ$ உலS எலா" ஆக,
நlன67 j த]த நாKLகனா$தாேம
ஊe பலபல3" :KD அள]தா[, எKD"
உலவாV ெப=f Sண67 எ" உ6தமேன! ேம[நா4,
தாe தைர ஆக, த1 தx$ j$ ஆக,
தட வைரேய ம67 ஆக, தாமைரR ைக ‘வ
ஆe கைட]7, அLத" எfக•Rேக ஈ]தா`;
-அ3ண$க4தா":K அwைம அ[லாைம உ1“ ? 29
'ஒKD ஆ@, •ல67 உ=வ" பல ஆ@,
உண$3" உx=" >(7 ஆ@, ஊe
ெச KD ஆசD" கால67 அ] :ைலய7 ஆ@,
9ற67 உலக"தாK ஆ@, ெச Iெச ேவ :Kற
நKD ஆய ஞான6 தZR kc]ேத! எfக4
நைவ ˆ$RS" நாயகேம! ந[ Gைனேய ‘R@
:KறாைரR கா69; அயலாைரR கா`9;
:ைல இ[லா6 ˆGைன•" j த]த7 அKேற? 30
'வ[ைல வர"h இ[லாத மாய GைனதKனா[
மயf@னTY எ`9, ம9 மயf@, ேம[நா4,
"அ[ைல இைறயவK j ஆ9" என, ேப7'D
அலம=ேவ"; LKைன அறV பயK உ1டாக,
"எ[ைல வலயfக4 :KQைழ" எKD, அ] நா4
எH„ைன6 ˆ1w, எcவ$ என :Kற
C[ைல Lத[ LZவ$, p•'ற gேத,
Cைக :Kற ஐய" 7ைட69ைல„? -எ]தா`!' 31

Page 15 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

C[ைல Lத[ LZவ$, p•'ற gேத,
Cைக :Kற ஐய" 7ைட69ைல„? -எ]தா`!' 31
இKனன பல :ைன]7, ஏ69னK இய"பா,
7KQத[ இைட உள7 என நZ 70வாK,
தK :க$ LZவைன, 'தர Gைட' எKனா,
dK ஒl$ ெநY LwV hர]தரK gனாK. 32
•வ=" சரபfகK தவRSw[ ேச $த[
gனவK அக :ைல hலைமxK உண$வாK
வானவ$ தைலவைன வர3 எ9$k1டாK;
ஆனவK அw Cழ, அ=4 வர, அcதாK
தாQைட இட வைக தcGனK, •ைழவாK. 33
'ஏ ைழ•" இளவi" வ=க' என, இZதா
வாeய அவnY" வ4ளi" ம@5வா[,
ஊexK Lத[ LZ உைற•ைள அbக,
ஆex[ அ(7xலவK என ம@5வாK. 34
அ\ வxK, அழகQ" ைவ@னK -அ(ஞK
ெச \Gய அற உைர ெச GவxK உதவ,
ந\GxK Geயவ™Y, நZ இ=ைளR
க\Gய :F ஒ= கைட•D" அளGK. 35
Gல@Y :ழ~னK, ெவx[ GH அx[ வா4
இல@Y sடரவK, இைச யன 9ைச m`,
அல@ட[ அHய, தK அG$ கர :ைரயா[,
உலS இY :ைற இ=4 உைறxைன உHவாK. 36
சரபfகK உய$பத" அைடத[
ஆxைட, அ(ஞQ", அவK எ9$ அcவ6
ˆxைட •ைழவ7 ஒ$ ெதlGைன உைடயாK,
'j Gைட த=க' என :DGனK, ெந(யா[,
கா` எH வரK L ைற கw9Z[ இYவாK. 37
வH Fைல உழவQ", மைற உழவைன, 'j
hH Ce[ எைன? அ7 hகi9' எனi",
'9=மக4 தைலவ! ெச ` 9=Gைன உற, யாK
எH hக :ைனSெவK; அ=4' என, இைறவK: 38
'யாK வ=" அைம9xK இ7 ெச ய[ எவ…?மாK வ= தZ உH மா$>ைன!' எனi",

Page 16 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'யாK வ=" அைம9xK இ7 ெச ய[ எவ…?மாK வ= தZ உH மா$>ைன!' எனi",
‡K வ= kwயவK Gற[ அY" மறƒK
ஊK GY" உவைகxK உைர நZ hHவாK: 39
'ஆxர Lக" உள தவ" அய$SெவK, யாK;
"j இவ1 வ=S9" எQ" :ைன3 உைடேயK;
gxன இ= Gைன; hகiD G9யா[
ேமxைன; இZ ஒ= Gைன இைல;-GறM`! 40
'இ]9ரK அ=lனK இD9 ெச ` பகலா
வ]தனK, "ம=39 மல$ அயK உலக";
த]தெனK" என, 'அ7 சாரெலK,-உரƒ`!அ]த" இ[ உய$ பத" அைடதைல Lய[ேவK. 41
'ஆத~K, இ7 ெபற அ=4' என உைரயா,
காத~ அவ™Y கத5 எH Lc@,
gதைல ம=GனK, ஒ= ெந(-hகலா
ேவதL" அ(3 அ= ;S d=4 உண$ƒK. 42
ேதவ=", LZவ=", உDவ7 ெதHƒ$,
மா வ=" நD Gைர மல$ அயK LதM$,
ஏவ=", அ(GZ[ இ= Gைன ஒ=G,
gவ7 க=7" அ\ அ= ெந( hRகாK. 43
அ1டL" அ@லL" அ(3 அ= ெந(யா[
உ1டவK ஒ= ெபய$ உண$Sந$ உD ேபD
எ1 தவ ெநw7எZK, இD9x[ அவைனR
க1டவ$ உD d=4 க=7வ7 எlm? 44
3. அக69யV படல"
•வ=" தவRSw~[ இ=]7 jfக[
அைனயவK இD9xK அைம3 ‘Rக~K,
இZயவ$, இKன~K இரfS" ெநIFன$,
SZ வ= 91 FைலE Sமர$, k"dY",
hZதன7 உைற•4:KD அH9K gxனா$. 1
மைலக•", மரfக•", ம0R க'பாைற•",
அைல hன[ ந9க•", அ=GE சாரi",
இைல ெச ( பcவL", இZய pழi",
:ைல ;S தடfக•", இZ7 jf@னா$. 2

Page 17 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

:ைல ;S தடfக•", இZ7 jf@னா$. 2
த1டக வன69[ வாc" தவLZவ$கlK ம@5EF
ப1ைடய அயK த= பால@[ல=",
L1ட=", •ன=", Lத~…$க4, அ6
த1டக வன67 உைற தவ67•$ எலா"
க1டன$ இராமைன, கlRS" F]ைதயா$. 3
கன[ வ= கYI Fன67 அரRக$ காய, ஒ$
Gைன >(7 இKைமxK, ெவ7"h@Kறன$;
அன[ வ= கானக67, அL7 அளாGய
hன[ வர, உx$ வ=" உலைவ g[@Kறா$. 4
ஆ` வ=" ெப= வ~ அரRக$ நாமேம
வா` ெவ›இ அலம=" மDRக" jf@னா$;
ˆ வ= வன69ைட இuY6 ˆ$]த7 ஓ$
தா` வர, ‘R@ய கK(K தKைமயா$. 5
கரRக அ=f கY] Ce[ அரRக$ கா`த~K,
dர'S இட" இKைமxK hcf@E Œ=ந$,
அரRக$ எK கட~ைட ஆ5@Kறா$, ஒ=
மரRகல" ெப'ெறன, மDRக" jf@னா$. 6
ெதHIsற ‘R@ன$- ெச `த ெச ` தவ"
அ=I FறVh உதவ, ந[ அ(3 ைகதர,
GHIsறV ப'(ய >றG ெவ] 7ய$V
ெப=I Fைற |Y ெப'றைனய ெப'(யா$. 7
ேவ1wன ேவ1wன$RS அlRS" ெம`6 தவ"
€1Yள$ ஆxQ", dைறxK ஆ'றலா[,
•1Y எc ெவSlைய Lத~K jR@னா$;
ஆ1Y உைற அரRகரா[ அைலVh1டா$அT. 8
LZவ$க4 •வைர•" வா569, த" Sைற Žற[
எc]தன$, எ`9ன$, இ=1ட ேமக69K
kc]7 என :Kற அR SHச[ |ரைன;
de]7 எc காத~K d=]9னா$, அவK
Cc"CD" Cc"CD", ஆF †[iவா$. 9
இZய7 ஓ$ சாைல k1Y ஏ@, 'இ\ வxK
நZ உைற' எKD, அவ'S அைமய ந[@, தா"
தZ இட" சா$]தன$; தf@, மாதவ$

Page 18 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

நZ உைற' எKD, அவ'S அைமய ந[@, தா"
தZ இட" சா$]தன$; தf@, மாதவ$
அைனவ=" எ`9ன$, அ[ல[ †[iவாK. 10
எ`9ய LZவைர இைறIF, ஏ67 உவ]7,
ஐயQ" இ=]தனK; 'அ=4 எK? எKறi",
'ைவயக" காவலK மதைல! வ]த7 ஓ$
ெவ`ய ெவf kY] Ce[ Gைள3 ேக4' எனா, 11
'இரRக" எKD ஒ= d=4 இலாத ெநIFன$,
அரRக$ எKD உள$ Fல$, அற69K jf@னா$,
ெந=Rக3", யா" பட$ ெந( அலா ெந(
7ரRக3", அ=] தவ6 7ைற•4 jf@ேன". 12
'வ[~ய" பல 9H வன67 மாK என,
எ[~•" பகi", š]7 இரf@ ஆ'றெல";
†[~ய அற ெந(6 7ைற•" jf@ென";
G[ இய[ _`">னா`! |Y கா1Y•? 13
'மா தவ67 ஒcகெல"; மைறக4 யாைவ•"
ஓதெல"; ஓ7வா$RS உதவ[ ஆ'றெல";
•ெதH வள$R@ெல"; L ைறxK jf@…";
ஆத~K, அ]தணேர•" ஆ@ேல"! 14
'இ]9ரK எZK, அவK அரRக$ ஏxன
F]ைதx[ ெச KZx[, k4•" ெச `ைகயாK;
எ]ைத! ம'D யா$ உள$ இYRக1 jRSவா$?
வ]தைன, யா" ெச `த தவ69K மாuFயா[. 15
'உ=•ைட ேந;யா[ உலைக ஓ">ய
d=•ைட மKனவK hத[வ! gR@லா
இ=•ைட ைவகெல"; இரG mK(னா`;
அ=•ைட |ர! :K அபய" யா"' எKறா$. 16
இராமK அபய" அl6த[
'hக[ hS]9லேர[; hற67 அ1ட69K
அக[வேரQ", எK அ"dY |5வரா[;
தக3 இ[ 7Kப" தG=9$ j$' எனா,
பகலவK Sல ைம]தK ப0R@KறாK. 17
'ேவ]தK |ய3", யா` 7ய$ ேமவ3",
ஏ]த[ எ"> வ=]த3", எK நக$
மா]த$ வK 7ய$ Žர3", யாK வன"

Page 19 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

ஏ]த[ எ"> வ=]த3", எK நக$
மா]த$ வK 7ய$ Žர3", யாK வன"
g]த7, எKQைடV h10ய6தா[' எKறாK. 18
'அற" தவா ெந( அ]தண$ தKைமைய
மற]த h[ல$ வ~ CைலேயKஎZK,
இற]7g@Q" நKD; இ7 அ[ல7,
>ற]7 யாK ெபD" ேபD எKப7 யாவm? 19
':வ]த ேவ9ய$ jG=", ˆயவ$
கவ]தப]தR கlநட" க1wட,
அைம]த G[i" அ=f கைண6 q0•"
sம]த m•" dைற6 7ய$ ˆ=மா[. 20
'ஆ3RS ஆxQ", அ]தண$RS ஆxQ",
யாவ$RS ஆxQ", எlயவ$RS ஆxQ",
சாவVெப'றவேர, தைக வாK உைற
ேதவ$RS" Cc" ேதவ$க4 ஆSவா$. 21
'p$ அD6தவQ", sட$ ேந;•",
ஊ$ அD6த ஒ=வQ", ஓ">Q",
ஆ$ அற69rY அK( :Kறா$ அவ$
ேவ$ அDVெபK; ெவ=வK;K j$'எKறாK. 22
உைர6த வாசக" ேகuY உவ]7 ஓf@ட,
இைர6த காதல$, ஏ@ய இKனல$,
9H6த }~ன$, ேத மைற பாwன$;
:=6த" ஆwன$; :KD Gள"hவா$; 23
'mKற[! j LZxK, hவன6 Cைக
•KD g[வன LVப7 }w வ]7
ஏKற g7", எ9$ அல; எKற~K
சாKறM, எ" தவV ெப= ஞானேம. 24
'அKன7 ஆக~K, ஏxன ஆ1Y எலா",
இKன[ கா67 இfS இZ7 உைறவா`' எனE
†Kன மா தவ$ பாத" Cc7, உய$
மKன$ மKனவK ைம]தQ" ைவ@னாK. 25
ப67 ஆ1Yக4 இZ7 கeத[
ஐ]7" ஐ]7" அைம9xK ஆ1Y, அவ1,
ைம]த$, ˆ7 இல$ ைவ@ன$; மா தவ$
F]ைத எ10, 'அக69ய' ேச $க' என,

Page 20 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

ைம]த$, ˆ7 இல$ ைவ@ன$; மா தவ$
F]ைத எ10, 'அக69ய' ேச $க' என,
இ]7 - நKQத[ தKrY" ஏ@னா$. 26
அக69யைனR காணE ெச [i" இராமைனE sˆRகணK உபசH6த[
Gடரகfக•", ேவ` ெச ( கானL",
பட=" F[ ெந( ைபVபய jf@னா$;
sட=" ேமZE sˆRகணK எKQ" அ\
இட$ இலாK உைற Œைல ெச KD, எ`9னா$. 27
அ=RகK அKன LZவைன அ\ வe,
ெச =RS இ[ F]ைதய$, ேச வw தா5தi",
'இ=Rக ஈ1Y' எKD, இZயன Ž(னாK;
ம=R k4 Œைலx[ ைம]த=" ைவ@னா$. 28
ைவS" ைவக~K, மாதவK, ைம]தKபா[
ெச `ைக யாைவ•" ெச `7, 'இவ1, ெச [வ! j
எ`த யாK ெச `த7 எ6 தவ"? 'எKறனK;
ஐயQ", அவ'S அK>னK ŽDவாK; 29
'†Kன நாKLகKதK வe6 mK(ன$
LKைன„=4, உய$ தவ" L'(னா$
உKZK யா$ உள$? உK அ=4 எ`9ய
எKZK யா$ உள$, இ' >ற]தா$?' எKறாK. 30
உவைம jf@ய mKற[ உைரRS, எ9$,
நவைம jf@ய ந[ தவK †[iவாK:
'அவ" இலா G=]7 ஆ@, எKனா[ அைம
தவ" எலா" kள6 தRகைனயா[' எKறாK. 31
மைறவலாK எ9$, வ4ளi" ŽDவாK:
'இைறவ! :K அ=4 எ6 தவ69'S எl7?
அைறவ7 ஈ1Y ஒKD; அக69ய' கா1ப7 ஓ$
Sைற @ட]த7, இZ' எனR Ž(னாK. 32
'ந[லேத :ைன]தா`; அ7, நாQ" LK
†[iவாK 70@Kற7; mKற[! j
ெச [9 ஆ1Y; அவ' ேச =9; ேச $]த>K,
இ[ைல, :KவxK எ`த@[லாதேவ. 33
'அK(•" :K வரGைன ஆதH67,
இKDகாD" :KD ஏLDமா[; அவ'
ெச KD ேச =9; ேச =த[, ெச \G„`!

Page 21 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

இKDகாD" :KD ஏLDமா[; அவ'
ெச KD ேச =9; ேச =த[, ெச \G„`!
நKD ேதவ$RS"; யாவ$RS" நKD' எனா, 34
இராமK அக69யைனR காண[
வe•" Ž(, வர"h அக[ ஆFக4
_e•" மா தவK _`" மல$6 தா4 Cழா,
>e•" ேதZK >றfS அ=G6 9ர4
de•" Œைல GைரGZ[ gxனா$. 35
ஆ1தைகய$ அ\ வxK அைட]தைம அ(]தாK;
ஈ1Y, உவைக ேவைல 7ைண ஏ5 உலக" எ`த,
மா1ட வரதK சர1 வணfக, எ9$ வ]தாK j1ட த;ழா[ உலைக ேந;xK அள]தாK. 36
ப1Y, 'அ3ண$ •5@ன$; படா$க4' என வா…$,
'எ1 தவ! எமRS அ=4க' எனR SைறxரVபR
க1Y, ஒ= ைக வாHனK Lக]7, கட[ எ[லா"
உ1Y, அவ$க4 >K, 'உ;5க' எKறi", உ;5]தாK. 37
qய கட[ j$ அwF[ உ1Y, அ7 7ர]தாK;
ஆய அதனா[ அம=" ெம` உைடயK அKனாK;
மாய-Gைன வா4 அ3ணK வாதGதK வKைமR
காய" இZ7 உ1Y, உல@K ஆ$ இட$ கைள]தாK. 38
„கLD ேப$ உx$க4தா", 'உைல3றாம[
ஏS ெந( யா7?' என, ;967 அwxK ஏ(,
ேமக ெநY மாைல தவ5 G]த" எQ" G1 m`
நாக" அ7 நாக" உற, நாக" என :KறாK. 39
•s அர3 pY LதMK, உைரxK, '•வா
மாs இ[ தவ! ஏS' என, வடா7 9ைச ேம[நா4
jச" உற, வாZK ெநY மா மலய" ேநரா,
ஈசK :க$ ஆ`, உலS W$ ெபற இ=]தாK. 40
உழRS" மைற நா~Q", உய$]7 உலக" ஓ7"
வழR@Q", ம9R கGxQ", மர>K நாw,:ழ[ d~ க0EF ம0 ெந'( உ;5 ெச f க1
தழ[ hைர sட$R கட34 த]த த;5-த]தாK. 41
அக69யK, இராமைன வரேவ'D, அளவளாவ[
'"G10Z[, :ல69Z[, Gக'ப உல@[, ேப$

Page 22 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'"G10Z[, :ல69Z[, Gக'ப உல@[, ேப$
எ10Z[, இ=R@Z[, இ=RS"" என யா="
உ4 :ைன க=69ைன, உறV ெபDெவனா[, எK
க10Z[' எனR kY கlVhD மன6தாK. 42
'இைர6த மைற நா~rY இைய]த >ற யா3"
:ைர6த ெநY ஞான" :;$ க[~[ ெநY நா4 இuY
அைர67", அயனாi" அ(யாத d=4 ேந$ :KD
உைரRS உத3மா[' எQ" உண$EFxK உவVபாK. 43
'உ`]தன$ இைமV>ல$; உx$6தன$ தவ6m$;
அ]தண$ அற69K ெந( :Kறன$க4; ஆனா
ெவ] 9ற[ அரRக$ Gட ேவ$ Lத[ அDVபாK
வ]தனK ம=67வK' என, தZ வ~VபாK. 44
ஏ ைன உx$ ஆ" உலைவ யா3" இைட ேவG67
ஊK •க$ அரRக$ உ=ைமE sY Fன69K
கான அனைலR கw7 அG67, உலS அlVபாK,
வான மைழ வ]த7' என, L]7D மன6தாK. 45
க1டனK இராமைன வர; க=ைண Žர,
h1டHக வா4 நயன" j$ deய, :KறாK எ1 9ைச •" ஏ5 உலS" எ\ உx=" உ`ய,
S1wைகxZ[, d= இ[, காGH kண$]தாK. 46
:Kறவைன, வ]த ெநw„K அw ப0]தாK;
அKD, அவQ" அKdY தœஇ, அcத க1ணா[,
'நKD வர3' எKD, பல ந[ உைர பக$]தாKஎKD" உள ெதK த;5 இய"> இைச k1டாK. 47
ேவ9ய$க4 ேவத _e ேவD பல Žற,
காத[ ;க :KD, எe[ கம1டiGK ந[ j$
மா தவ$க4 |F, ெநY மா மல$க4 qவ,
g7 மண" நாD Sl$ Œைல kY hRகாK. 48
d=]த, அமலK deலக67 இZ7 hRகாK;
G=]7 அவK அைம6த>K, G=">னK; 'G=">,
இ=] தவ" இைழ6த என7 இ[~ைடx[ வ]7, எK
அ=] தவ" Lw6தைன; அ=uS அரச!' எKறாK. 49
எKற LZைய6 Cc7, இராமK, 'இைம„=",
:Kற தவ" L'D" ெநw„HK ெநw„=",
உK தK அ=4 ெப'(ல$க4; உK அ=4 sம]ேதK;

Page 23 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

:Kற தவ" L'D" ெநw„HK ெநw„=",
உK தK அ=4 ெப'(ல$க4; உK அ=4 sம]ேதK;
ெவKறெனK அைன67 உலS"; ேம[ இZ எK?' எKறாK. 50
'"த1டக வன67 உைற9" எKD உைரதரR k1Y,
உ1Y வர3 இ6 9ைச என, ெபH7 உவ]ேதK;
எ1 தS Sண69ைன!' எனR kY, உய$ ெச KZ6
71ட ம9 ைவ6தவைன ஒ6த LZ †[i": 51
'ஈ1Y உைற9, ஐய! இZ, இ\ வxK இ=]தா[,
ேவ1wயன மா தவ" G=">ைன LwVபா`;
q1Y Fன வா4 :=த$ mK(•ள$ எKறா[,
மா1Y உக மைல]7, எம$ மன6 7ய$ 7ைடVபா`; 52
'வாc" மைற; வாc" மQ j9; அற" வாc";
தாc" இைம„$ உய$வ$; தானவ$க4 தா5வா$;
ஆe உழவK hத[வ! ஐய" இைல; ெம`ேய;
ஏ5 உலS" வாc"; இZ, இfS உைற9' எKறாK. 53
'ெச =RS அைட அரRக$ hH ˆைம Fைத3 எ`96
த=RS அeதர, கw7 k[வ7 ச ைம]ேதK;
வ=Rக மைற„`! அவ$ வ=" 9ைச x[ L]7'D
இ=Rைக நல"; :'S அ=4 எK?' எKறனK இராமK. 54
இராமQRS அக69யK G[, கைண huw[ வழfSத[
'Gc;ய7 †'றைன; இ\ G[ இ7 இவ1, ேம[நா4
LcLத[வK ைவ67ள7; •உலS", யாQ",
வeபட இ=Vப7; இ7 தKைன வw வாlR
Sc, வc இ[ huw•Y }w' என, ந[@, 55
இV hவன" L'D" ஒ= தuwZைட இuடா[
ஒVh வரG'D என உைரVப அHய வா•",
ெவVh உ=3 ெப'ற அரK ேம= வைர G[லா`
LVhர" எH6த தZ _`R கைண•", ந[கா. 56
பIசவwxK FறVh
'ஓfS" மரK ஓf@, மைல ஓf@, மண[ ஓf@,
€f Sைல Sலா3 Sl$ Œைல hைட G";,
qfS 9ைர ஆD தவ5 pழல7 ஓ$ SK(K
பாfக$ உளதா[, உைற•4 பIசவw - மIச! 57
'கKZ இள வாைழ கZ ஈவ; க9$ வா~K

Page 24 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'கKZ இள வாைழ கZ ஈவ; க9$ வா~K
ெச ]ெந[ உள; ேதK ஒcS g7" உள; ெத`வV
dKZ என[ ஆய hன[ ஆD" உள; gதா,
அKன" உள, dK இவ™Y அK>K Gைளயாட. 58
•வ=" அக69யZட" Gைடெப'DE ெச [iத[
'ஏ@, இZ அ\ வxK இ=]7 உைற;K' எKறாK;
ேமக :ற வ1ணQ" வணf@, Gைட k1டாK;
பாS அைனய †[~XY த"> பHGK >K
gக, LZ F]ைத Cடர, கw7 gனாK. 59
;ைகV பாட[க4
'அ=] 9ற[ உலS ஒ= •KD" ஆைணxK
hர]9Y" தசLக67 ஒ=வK, dK(லாV
ெப=]தவ" ெச `தவK, ெப'ற மாuFயா[
வ=]9ென" ெநY" பக[-வரத!-யா" எலா". 14-1
'ேதவ$க4 தைம6 9ன" 7ர]7, ம'D அவ$
ேதGய$தைமE FைறVபY69, 9RS எலா"
ŽGட6 தw]7, அவ$ ெச [வ" k1ட g$
மா வ~6 தசLகK வல67RS யா$ வலா$? 14-2
'அவK வ~ பைட67, ம'D அரRக$ யாவ=",
FவK Lத[ •வைர, ேதவ$ F6தைர,
hவZxK LZவைர, ம'D" hfகவ$
எவைர•" 7ர]தன$-இைறவ!-இKQேம. 14-3
'ஆxர }w எKD உைரRS" அ1டேம[
ேமய g$ அரRகேர ேமவ[ அ[லைத,
qய W$ அமர$ எKD உைரRS" C[ கண67
ஆயவ$ எfஙK எKD அ(]9M", ஐயா! 14-4
'ெவ4lயf @Hxைட GமலK ேமைல நா4,
"க4lய அரRகைரR கw@ேலK" எனா,
ஒ4lய வர" அவ$RS உதGனாK; கட'
ப4lk4பவK d=7 இைள6த பாKைமயாK. 14-5
'நாK LகK அவ$RS ந[ _eக4 ேபFேய
தாK உD ெச ` Gைன6தைலx[ :'@KறாK;
வாZ[ ெவI sட$ Lத[ வயfS }4 எலா"
ேமKைம இ[ அ=I FைறVபuY ‡1Yளா$.' 14-6

Page 25 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

வாZ[ ெவI sட$ Lத[ வயfS }4 எலா"
ேமKைம இ[ அ=I FைறVபuY ‡1Yளா$.' 14-6
எKD, >Q", மா தவK எY67 இZ7 உைரVபாK;
'அKD, அமர$ நாதைன அ=I Fைறx[ ைவ6ேத
ெவK( த= ேவ[ தச LகV பதகK ஆ9
வK 9ற[ அரRக$ வlைமRS :க$ யாேர! 53-1
'ஆயவ$க4 தfக4 Sல" ேவ$ அற மைல]ேத,
qய தவ வாணnY C[ அமர$த"ைம
j தZ hர]9Yத[ :K கடன7' எKறாK;
நாயகQ", 'நKD!' என அவ'S நG[@KறாK. 53-2
4. சடா• கா1 படல"
கc@K ேவ]தK சடா•ைவ காண[
நட]தன$ காவத" பல3"; ந[ ந9
@ட]தன, :Kறன; @Hக4 ேக1ைமxK
Cட$]தன, 7வK(ன; pழ[ யாைவ•"
கட]தன$; க1டன$ கc@K ேவ]ைதேய. 1
உ=R@ய sவண" ஒ67, உதய67 உEF ேச $
அ=RகK இ\ அக[ இட67 அலfS 9RS எ[லா"
ெதHVhD ெச ( sட$E Fைகxனா[ Fைற
GH67 இ=]தனK என, GளfSவாK தைன, 2
L]7 ஒ= க= மைல LகuY LK(~K
ச]9ரK ஒlXY தcவE சா$69ய,
அ]த" இ[ கைன கட[ அமர$ நாuwய,
ம]தர@H என வயfSவாK தைன. 3
மா[ :ற Gs"h எe[ மைறய, தK ம0R
கா[ :றE ேச Xl க7வ, க1 அக[
j[ :ற வைரxZ[ பவள j4 kw
g[ :ற" d~]ெதன, d~@KறாK தைன, 4
q`ைமயK, இ=f கைல 70]த ேக4GயK,
வா`ைமயK, மD இலK, ம9xK Ž$ைமயK,
ஆ`ைமxK ம]9ர67 அ(ஞK ஆ" எனE
ேச `ைமxK ‘RSD FD கணாK தைன, 5
|uw வா4 அ3ணைர, G=]7 Ž'(ைன
ஊuw, |5 ;EF[ தாK உ1Y, நா4CD"

Page 26 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

|uw வா4 அ3ணைர, G=]7 Ž'(ைன
ஊuw, |5 ;EF[ தாK உ1Y, நா4CD"
ˆuw, ேம[ இ]9ரK FD க1 யாைனxK
muwg[ ேத`]7 ஒl$ 71ட6தாK தைன, 6
}4 இ=-நா~…Y ஒKD Žwன
ஆ•D 9@Hg[ ஆர6தாK தைன,
j•D ேம=GK ெந'( L'(ய
வா4 இரGxK d~ Ÿ~யாK தைன, 7
†[ பfக" உற :;$ இைச xK s"ைமைய,
அ[ பfக" உற வ=" அ=ணK ெச "மைல,
F'ப" k4 பக[ எனR கw7 ெச KD ˆ$
க'பfக4 எைனV பல க1YளாK தைன, 8
ஓfS உய$ ெநY வைர ஒK([ :KD, அ7
தாfகல7 இ= :ல" தா5]7 தா53ற
|f@ய வ~xZ[ இ=]த |ரைனஆfS அவ$ அb@ன$, அx$RS" F]ைதயா$. 9
ஒ=வைர ஒ=வ$ ஐ•ற[
'இD9ைய6 தK வxK இய'ற எ`9னாK
அ(3 இ~ அரRகK ஆ"; அ[லனா" எZK,
எD5 வ~R கiழேன?' எKன உKZ, அE
ெச ( கழ[ |ர=", ெச x$67 ‘R@னா$. 10
வைன கழ[ வH Fைல ம7ைக ைம]தைர,
அைனயவK தாQ" க1Y, அx$67 ‘R@னாK 'Gைன அD ‘K>ன$ அ[ல$; G[~ன$;
hைன ச ைட Lwxன$; hலவT?' எனா. 11
'hர]தரK Lத~ய hலவ$ யாைர•"
:ர]தர" ‘RSெவK; ேந;யாQ", அ\
வர" த=" இைறவQ", மcவலாளQ",
கர]9ல$ எKைன; யாK எKD" கா1ெபனா[. 12
'காமK எKபவைன•", க10K ‘R@ேனK;
தாமைரE ெச f க1 இ6 தடf ைக |ர$க4
€ ம= dலf கழ' dwx…Y", ஒVh
ஆ" என அ(@ெலK; ஆ$kலா" இவ$? 13
'உலS ஒ= •KD" த" உைடைம ஆRSD"
அலS அD" இலRகண" அைம]த ெம`xன$;

Page 27 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'உலS ஒ= •KD" த" உைடைம ஆRSD"
அலS அD" இலRகண" அைம]த ெம`xன$;
மல$மகuS உவைமயா•Y" வ]த இE
Fைல வ~ |ரைர6 ெதH@ேலK' எனா, 14
'க= மைல ெச " மைல அைனய காuFய$;
9= ம@5 மா$>ன$; ெச f க1 |ர$தா",
அ=ைம ெச ` Sண69K எK 7ைணவK ஆeயாK
ஒ=வைன, இ=வ=" ஒ67ளா$ அT.' 15
'யா$?' எனE சடா• Gனவ[
எனV பல :ைனVh இன" மன674 எ1bவாK,
FனV பைட |ர$ேம[ ெச [i" அK>னாK,
'கனV பைட வH FைலR காைள jG$ யா$?
மனVபட, எனRS உைரவழfS|$' எKறாK. 16
தயரதK ைம]த$ என அ(]த சடா• ம@5த[
GனGய காைலx[, ெம`"ைம அ[ல7
hைன மல$6 தாரவ$ hக[@லாைமயா[,
'கைன கட[ ெநY :ல" காவ[ ஆeயாK,
வைன கழ[ தயரதK, ைம]த$ யா"' எKறா$. 17
உைர6தi", df@ய உவைக ேவைலயK,
தைர6தைல இe]7, அவ$6 தc3 காதலK,
'Gைர6 தட] தாHனாK, ேவ]த$ ேவ]தK தK,
வைர6 தட] m4 இைண வ~யƒ?' எKறாK. 18
தயரதK மைற3 அ(]த சடா•GK 7யர"
'மறRக L'றாத தK வா`ைம கா67 அவK
7றRக" உ'றாK' என, இராமK †[லi",
இறRக" உ'றாK என ஏRக" எ`9னாK;
உறRக" உ'றாK என உண$3 jf@னாK. 19
தcGன$, எY6தன$, தடR ைகயா[; Lக"
கcGன$ இ=வ=", க10K jHனா[;
வcGய இK உx$ வ]த மKனQ",
அe3D ெநIFனK, அர'(னாK அT. 20
'பரவ[ அ=fkைடRS", :KதK பZR SைடRS" dைறRS", ெநY" ப1h m'ற
கரவ[ அ=f க'பகL", உYப9•", கட[ இடL", கl67 வாழhரவல$த" hரவலேன! d`V பைகேய! ெம`RS அ0ேய! hகeK வா5ேவ!-

Page 28 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

கரவ[ அ=f க'பகL", உYப9•", கட[ இடL", கl67 வாழhரவல$த" hரவலேன! d`V பைகேய! ெம`RS அ0ேய! hகeK வா5ேவ!இரவல=", ந[ அறL", யாQ", இZ எK பட j67 ஏ@னாேய? 21
'அலfகார" என உலSRS அL7 அlRS" தZR Sைடயா`! ஆe p5]த
:ல" காவ[ அ7 @டRக, :ைலயாத :ைல உைடேயK ேநய ெநIFK
நல" கா1 நட]தைன„? நாயகேன! ˆGைனேயK, ந1>ZKD",
GலfS ஆேனK ஆத~னா[,Gலf@ேனK;இKQ" உx$Guwேலனா[. 22
'தx$ உைடRS" ம67 எKன உலைக ந~ ச"பரைன6 தw]த அ] நா4,
அx$ @டRS" கட[ வலய6தவ$ அ(ய, "j உட[; நாK ஆG" எKD
ெச x$ @ட6த[ ெச `யாத 9= மன6தா`! ெச V>னா`; 9ற"பா, :K †[;
உx$ @டRக, உடைல Gs"h ஏ'(னா$, உண$3 இற]த Ž'(னாேர. 23
'எcவ7 ஓ$ இைச ெப=க, இVdc ேத, ஒVh அHய எH•" ˆx[
Gcவேத :'க, மட ெம[~யலா$- த"ைமVg[ :ல69Kேம[ |5]7
அcவேத யாK?' எKனா, அ(3'றாK என எc]7, ஆfS அவைர ‘R@,
'Lcவ7 ஏ5 உலS உைடய ைம]தK‡$! ேக1;K' என L ைறxK †[வாK: 24
சடா• இறRக6 70த[
'அ=ணK தK hத[வK யாK; அவK பட=" உலS எ[லா" பட$ேவK; ஆe
இ=4 _`"h ெகட6 7ர]த தயரத'S இK உx$6 7ைணவK; இைம„TY"
வ=ணfக4 வS69uட கால6ேத வ]7 உ96ேதK; கc@K மKனK;த=ண" k4 ேப$ ஒl $!-ச"பா9>K >ற]த சடா•' எKறாK. 25
ஆ1Y அவK ஈ7 உைரெச `ய, அIச~6த மல$Rைகயா$ அK>…Y"
•1ட ெப=] 7Kப6தா[ L ைற L ைறxK :ைற மல$Rக1 _`6த jரா$,€1ட ெப=" hக5 :DG; த" d=uடா[ dKQலக" hRக தாைத,
‡1டனKவ]தாKஅவைனRக1டனேர ஒ6தன$-அ\Gலfக[mளா$. 26
ம=வ இZய Sண6தவைர இ= Fறகா[ உற6 தcG, 'மRகா4! jேர
உHய கடK Gைனேய'S" உத3|$; உட[ இர1YRS உx$ ஒKD ஆனாK
>Hய3", தாK >Hயாேத இZ7 இ=RS" உட[ dைற ஆ"; ¡ைழ பாரா7,
எH அதZ[ இKேற hRS இறேவேன[,இ6 7யர" மறேவK' எKறாK. 27
சடா•ைவ இராம இலRSவ$ தY6த[
'உ`Gட67 உதவ'S உHயாQ", தK
ெம` GடR க=தா7, G1 ஏ(னாK;
இ\ இட69Z[, எ"ெப=மாஅK! எைமR
ைகGwK, >ைன யா$ கைளக1 உளா$? 28
'"தாxK, jfக அ=] த]ைதxK, த1 நக$

Page 29 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'"தாxK, jfக அ=] த]ைதxK, த1 நக$
வாxK, jf@, வன" hS]7, எ`9ய
‘xK jf@ென" •KZK" எK எfகைள
j•" jfS9„?-ெந( jfகலா`!' 29
எKD †[ல, இ=]7 அe ெநIFனK,
:Kற |ரைர ‘R@ :ைன]தவK,
'"அKD அ7" எKZK, அ„69xK, ஐயK‡$
ெச Kற>K அவ' ேச $SெவK யாK' எKறாK. 30
சடா• இராம இலRSவ$ வன" hS]த காரண6ைத Gனா3த[
'ேவ]தK G1 அைட]தாK எZK, |ர$ j$
ஏ]7 ஞால" இZ7 அlயா7, இவ1
g]த7 எKைன? hS]த எK? h]9 g`R
கா]7@Kற7, கuYைர $' எKறாK. 31
'ேதவ$, தானவ$, 91 9ற[ நாக$, ேவD
ஏவ$ ஆக, இட$ இைழ6தா$ எZK,€ அரா3 dலf க9$ ேவ~¢$!சாவ$ ஆR@, த=ெவK அரs' எKறாK. 32
இராமK இலRSவQRS S(Vபா[ GைடxD6த[
தாைத Žறi", த">ைய ‘R@னாK
W ைத ேக4வK; அவQ", தK F'றைவமாதரா[ வ]த ெச `ைக, வர"h இலா
ஓத ேவைல, ஒe3 இKD உண$69னாK. 33
இராமைன சடா• g'Dத[
'உ]ைத உ1ைமயK ஆR@, உK F'றைவ
த]த †[ைல6 தைலRk1Y, தார0,
வ]த த">RS உதGய வ4ளேல!
எ]ைத வ[ல7 யாவ$ வ[லா$?' எனா, 34
அ[~6 தாமைரR க1ணைன அKh உறV
h[~, •]7, de]த க1£HனK,
'வ[ைல ைம]த!' அ" மKைன•" எKைன•"
எ[ைல இ[ hக5 எ`7G6தா`' எKறாK. 35
சடா• W ைதையV ப'( GனG அ(த[

Page 30 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

சடா• W ைதையV ப'( GனG அ(த[
>Kன=", அV ெபHயவK ெப` வைள
அKன" அKன அணf@ைன ‘R@னாK;
'மKன$ மKனவK ைம]த! இ\ வாbத[
இKன4 எKன இய"h9யா[' எKறாK. 36
அ[ இD6தன தாடைக ஆ9யா,
G[ இD6த7 இைட என, ேமைலநா4
h[ இD6த7 யா3" hகKD, தK
†[ இD6தனK - mKற[>K mK(னாK. 37
பIசவwx[ தfக உ4ளைத இராமK உைர6த[
ேகuY உவ]தனK, ேக5 @ள$ Ÿ~யாK;
'muY அலfக~¢$! 7ற]ˆ$, வள
நாuwK; jG=" ந[•த[தாQ" இR
காuw[ ைவS9$; காRSெவK யாK' எKறாK. 38
'இைறவ! எ10, அக69யK ஈ]7ள7,
அைற•" ந[ ம0 ஆ'(K அகK கைர6
7ைற•4 உ1Y ஒ= Sழ[; அE pழ[ hRS
உைற7"' எKறனK -உ4ள67 உைறSவாK. 39
•வ=" பIசவw ேச $த[
'ெபH7" நKD; அV ெப=] 7ைற ைவ@, j$
hH9$ மா தவ"; g7;K; யாK அ7
ெதH3D67ெவK' எKD, அவ$, 91 Fைற
GH•" jழ~[ ெச [ல, G1 ெச KறனK. 40
ஆய pழ[ அ(ய உண$69ய
qய F]ைத அ6 m" இ[ Sண69னாK
gய >Kைன, d= Fைல |ர="
ஏய Œைல இZ7 ெச KD எ`9னா$. 41
வா$V d' kfைக ம=@ைய, மRகைள,
ஏ'பE F]தைனxuY,-அ\ அரRக$த"
W$VைபE FRகற6 ேத(னK -ேச Rைகx[
பா$VைபV பா$RS" பறைவxK பா$R@KறாK. 42
;ைகV பாட[க4
'தRகK நZ வx'D உ96தா$ ஐ"ப9Kம$ தடf kfைக6 ைதயலா=4,

Page 31 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'தRகK நZ வx'D உ96தா$ ஐ"ப9Kம$ தடf kfைக6 ைதயலா=4,
CRக ப9K•வைர அR காFபQ" hண$]தனK; அ6 mைகமா=4,
;Rக அ99V ெபயரா4 LVப67 LR}w G1¤$ ஈKறா4;
ைமRக=fக199 எKபா4 அ9K இரuw அsர$தைமவxD வா`6தா4.24-1
தானவேர LதMைர6 தQ பய]தா4; ம9 எKபா4 மZத$த"•Yஆன வ=ணfக4 அவயவ67 அைடேவ பய]தனளா[; sர> எKபா4
ேதQ3டK க]த=வ" ம'D உ4ள >ற பய]தா4; ெதHRSfகாைல,
மானLைடR STதவைச கcைத, மைர,ஒuைட, >ற, வxD வா`6தா4. 24-2
மைழ hைர €f Sழ[ Gநைத, வாK, இw, ;K, அ=ணQடK வxநேதயK,
தைழ hைர•" FைறR Žைக, பாDLத[ ெப=" பறைவ த"ைம ஈKறா4;
இைழ hைர•" தா">ைர ஊ$RS=G, Fவ[, காைட, பல >ற3" ஈKறா4;
கைழ எQ" அRkw பய]தா4, kw•டேன ெச w LதலாR க1ட எ[லா". 24-3
ெவ=uw எc" கண பணVைப Gயாள" எலா" க67= ஆ" ;KQ" ஈKறா4;
ம=4 9கc" ஒ= தைலய hயfக" எலா" sைத எKQ" மா7 த]தா4;
அ=uைட எKQ" வ[~ த]தா4, ஓ]9, உY"h, அ0[க4 Lதலான எ[லா";
ெத=uwY"மா7 இைளஈ]தா4,ெச லசர" ஆ@யபல3",ெதHRSfகாைல.24-4
'அ99, 99, தQ, அ=uைட, sைத, கைழேய, sர>, அ0 Gநைத, ஆKற
ம9, இைள, க]7=3டேன, STதவைச , தா">ைர, ஆ" மட நலா$க4,
G9 L ைறேய, இைவ அைன67" பய]தன$க4; Gநைத sதK அ=ணK ெமK m4,
h7 ம9 ேச $ •த[, அர"ைபதைனV hணர, உ96தன" யா", hவZ‡ேத. 24-5
எKD உைர6த எ=ைவ அரசைன6
7KD தாரவ$ ‘R@6 Cc7, க1
ஒKD" L6த" L ைற L ைறயா` உக:KD, ம'D இKன j$ைம :க569னா$. 27-1
5. p$VபணைகV படல"
}தாவH ந9xK d~3
hGxQRS அ0 ஆ`, ஆKற d=4 த]7, hல69'D ஆ@,
அG அக6 7ைறக4 தாf@, ஐ]9ைண ெந( அளாG,
சG உற6 ெதl]7, த1ெணK ஒcRகL" தcG, சாK¥$
கG என, @ட]த }தாவHxைன |ர$ க1டா$. 1
வ1Y உைற கமலE ெச \G வா4 Lக" d~ய, வாச"
உ1Y உைற Sவைள ஒ1 க1 ஒ=fSற ‘R@, ஊeK
ெத1 9ைரR கர69K வாH, 9= மல$ qG, ெச [வ$R
க1Y அw ப0வ7 எKன, d~]த7 கட34 யாD. 2

Page 32 of 163

9= மல$ qG. மா7அவ4தாQ". த">யா[ ச ைமRகVபuட இZய €I சாைல எ`9 இ=]தனK இராமK. ேந.Kamba Rámájana (3Áranija). ஓத j$ இ"ப$ ஆனவ$RS". ேமைலநா4 உxnY" >ற]7. இைட இைட மல$]7 :Kற அ[~அ" கமல" க1டா4. ெச [வ$R க1Y அw ப0வ7 எKன. மfைகதK kfைக ‘RS". வாளfக4 உைறவ க1Y. 7 இராமைனE p$Vபணைக காண[ jல மா ம0 :ற :=த$ ேவ]தைன •ல நாச"ெபற LwRS" _`">னா4. ம'ைற ேநH ைழ. உடK உைற கwய ‘` அனா4. ஆ1Y வ]7. 3 இராமQ" W ைத•" க1Y ம@5]த இய'ைகR காuFக4 நாள" k4 நlனV ப4l. 2 எc3D காதலHK இைர67 இைர67. 9 ெவ`ய7 ஓ$ காரண" உ1ைம ேமxனா4. 4 ஓ9ம" ஒ7fக. க1ட உ6தமK.04. 5 G[ இய[ தடR ைக |ரK. உைழய4 ஆS" W ைததK நைடைய ‘R@.rtf 2008. அcவ7" ஒ6ததா[. ‡•" gதக" நடVப ‘R@. h9ய7 ஓ$ LDவ[ €6தா4. வ[~க4 •டfகR க1டாK. ஏf@ ஏf@. வc இலா வா`ைம ைம]த$ வன67 உைற வ=6த" ‘R@. பZ த= ெத`வV 'பIசவw' எQ". பcவ நா4 SவைளE ெச \GR க1 பZ பர]7 Œர. ஓ$ இD9 ஈuYவா4.22. jள" k4 Fைல„K. அ\ அலfS j$ ஆD மK…. 8 ெச " பராக" படE ெச (]த Ž]தலா4. ஒ1 தவ$RS". மfைகதK ம=fS[ ‘Rக. Page 33 of 163 . 6 அைனய7 ஓ$ தKைம ஆன அ=G j$ ஆ'(K பாfக$. 9:04 ெத1 9ைரR கர69K வாH. |fS j$ ஆ'(K பாfக$. sட$ ம06 தடfக4 க1டா4. ப=வE Œைல6 தZ இட" அதைன ந10. இVபா[. எ[~அ" SவைளR கான67. உ"ப$ ஆனவ$RS". d~]த7 கட34 யாD. தாK Gைள கால" ஓ$]7. ெவ"h அராக" தZ Gைள]த ெம`xனா4. ெநwய ந"> mlKக1 நயன" ைவ6தா4. அ1ண[தK வwவ" க1டா4. F(ய7 ஓ$ LDவ[ ெச `தாK. j$ உ1Y. நயனfக4 அைமய.ய4 அ\ வன67 ைவSவா4. ைவகi" த.

நாம ேம=3" dKமைல ஆதலா[. 11 p$VபணைகxK GயVh 'F]ைதxK உைறபவ'S உ=வ" ˆ$]ததா[. ேமைலநா4 அ1டச67 அ=] 7x[ 7ற]த ஐயைனR க1டன4. 9:04 ெவ`ய7 ஓ$ காரண" உ1ைம ேமxனா4. நாKS m4. ம9RS" ஓ$ மD உ1Y' எKQமா[. d9 அG5 தாமைரV €ைவ ஒVபm? க9$ ம9 ஆ" எZK. கZ]த jல69K ந[ மைல அ[ல7.rtf 2008. மைல•" h[~ய. இZய இ\ அழைக எ`9…K? அவ" ெச ய6 9= உட"h அலச ‘'@KறாK. அKDCuY இKDகாD".22. Page 34 of 163 . ஈச'S L]9ய மல$R க1 ஓ$ •KD. அ\ அனfகK. 13 'தரfகlK அைம]7. 15 'தா4 உய$ தாமைர6 தளfக4 த"_Y" ேக4 உய$ நாuட67R @HxK m'ற6தாK m™Y m4 ெச ல6 Cட$]7 ‘RS(K.எ`9ன4. 16 'அ9க" :KD ஒl=" இ\ அழகK வா4 Lக". கைலக4 ேத•". d=வலா7' எKபா4. உரfகlK உய$ 9ைச ஓ"h" ஆைனxK கரfகேள. இராகவK இ=]த pழ[வா`. அழ@K சா$>ன. தாK ந[ தவ" இய'(. தா5]7. 12 'க'ைற அ" ச ைடயவK க10K கா`தலா[ இ'றவK. 10 எ1 தS" இைமயவ$. ந[ உ=V ெப'றனனா"' எனV ெபய$67" எ1bவா4. உ]9x[ உலS அl6தா'S' எKD உKQவா4. ெநwய. 14 'G[ மைல வ[லவK |ர6 m™Y" க[ மைல :க$Rகல.ய4 அ\ வன67 ைவSவா4. jlய அ[ல க1. ைவகi" த. இ]9ர'S ஆxர" நயன". š`9K இ\ உலS எலா" •ைழ•" ‘Kைமயா4.Kamba Rámájana (3Áranija). மரfக•" :க$Rகல. இவK ம0R கர"' எKD உKQவா4. அ" ம9 எZK. 'அரRக$ எfக4ேம[ G1டன$. 17 'எவK ெச ய. தK @ைளRS இD9 காuYவா4.04. மா$h!' எKபா4. GலRS9' எKன.

>w6 த= நைடxன4. தவ" ெச `த தவ" எK?' எK@Kறா4. 19 'வா4 :லா LDவலK வயfS Œ9ையR காணலேனkலா".Kamba Rámájana (3Áranija). 25 p$VபணைகxK காம ேவuைக j6தL" வானL" SDக. ஏ'கலாV hர]தாK. 9:04 'எவK ெச ய. ஏ(ய ெச \GxK இய'D•?' எனா. 'மாD அக[ Lc ம0RS அரFK மாuFதாK ேவD ஒ= ம0xனா[ GளfS•?' எKபா4. 23 'நா(ய நைக அ0 ந[ல. க9HK நாயகK? ேச 1 எலா" h[ ஒl ெச i69. h[~னா[. 18 'உY6த j$ ஆைடய4. நவ" ெச ய6தைகய இ] நlன நாuட6தாK தவ" ெச ய. ெநIFைடR }6த அKh உண$GைடR SlVப ‡Rkள. இலRகண" எY67R காuwய.22. இவK அw6தல" ˆ1ட~K அவZRS அ" மx$ dw6தன gi". ைதயலா=ைட உx$ யாைவ•" உைட•மா[' எKறா4. இவK இைண அwV dw•". இைட ெந(. Page 35 of 163 . 24 'கர]9லK. கHய SIFையE ச ைட எனV hைன]9லK எKZK. இV h[' எKD உKQவா4.rtf 2008. ெப1ைம நKD.ைச நடR@KறாK' எKறா4. உ=வE ெச \Gய4. இZய இ\ அழைக எ`9…K? அவ" ெச ய6 9= உட"h அலச ‘'@KறாK. மாs இலா ம0V dK-கைல ‘'(ல giமா[' எKறா4. 22 'Cைட அைம ெநY மைழ6 Cfக[ ஆ" எனR கைட SழKD. F]ைதx[ நாணல". ‡. உலS எலா" hரR@KறாK' எKறா4. வ'கைல ‘'றன. பeVh உ'றாK அTஇர]7. உலக" ேம[ உைரRக ஒ1b•? 7V>Z[ 7Vhைட யாைதE †[iேகK? 21 'ந[ கைல ம9 உற வயfS ந">தK எ[ கைல 9= அைர எ`9 ஏLற.04. 20 'SVhற'S அHய மாR SKைற ெவKD உய$ இV ெப=] mளவK இதcRS ஏ'ப7 ஓ$ ஒVh என. பர" த= நாKLகK.

ெநIFைடR }6த அKh உண$GைடR SlVப ‡Rkள. ம=வ[ நKD' எனா. ெச \Gய4. hக5 என6 ேத•" க'>னா4.04. ஏ6த3". ஓ$ மாZK Ge ெப'D. அfைகxK ஆய ம]9ர6ைத ஆ`]தன4. dfS ஒl Gs">Z[ d~ய6 mK(னா4. அKன" என. 9fகlK Fற]7 ஒl$ Lக6த4.22. 27 :Kறன4-'இ=]தவK ெநwய மா$பக" ஒKDெவK. mKற[தK sட$ ம06 ml[ நாuடfக4 ஊK(ன4. Gைள காம" :ைற வாச6 ேதZK _e உ'D. ெச KD. >K எe[ k4 வா4 இைண >ற5]7 ஒl$ Lக6தா4. அKDஎZK. வIச மக4 வ]தா4.rtf 2008. கைல6 தட ம06 ேத$. gRS இZ அH7 gK"' எனா. G1 இeவ7எKன. hcfS" ெநIFன4. . 26 வாK தZ[.-வ]தா4. GIs Sl$ ப[லவ" அQfக. மx[ வ]த7என. அ" †[ இள மIைஞ என. d=4 கா6தவK. hல$]தன4. Wறwய4 ஆ@. 29 பfகயE ெச [Gைய மன67V பாGயா. எe[ €ைவ. இள மx[ Cட$ இய~ ஆ`. ப(Rக ஓ$ ஊ'ற" ெப'(ல4. பHGK ஒKD ஈகலாK.Kamba Rámájana (3Áranija). எ9$ :'ப7 ஓ$ ெச `ைக ேதYவா4. . ஓ$ k\ைவ வா`. அLத" உ10Q" dKDெவK.KQ" வIF என. 32 காZ[ உய$ க'பக" உx$6த க9$ வ[~ ேமZ நZ ெப'D. 31 dK ஒcS €G[ உைற €ைவ.K இeவ தKைம. வைர]த7 ஓ$ மாத$ ஓGய" gKறன4. இ7. 9:04 j6தL" வானL" SDக. 33 Page 36 of 163 . ஆதலா[. 30 p$VபணைகxK நைட அழS பIF ஒl$. Sx[ Cட$ Sதைல. நIச" என. எ\ உx=" இuட7 ஓ$ வxDைடயா4" என மDRS". கKZ எe[ k1ட7. இZய ெச \G நZ ெப'D. ெச I ெச Gய கIச" :க$. 28 p$Vபணைக ம]9ர6தா[ அழ@யாத[ '"எxDைட அரR@.

'அ" Page 37 of 163 . அய[ :Kறா4. ேவத Lத[. 9R@K மா எலா" Cைல67. அ\ ஆைச தK அக67ைடய அKனா4.Kamba Rámájana (3Áranija). 'ஆ=ைழ அடfS"? அழ@'S அவ9 உ1“ ? ேநH ைழய$ யாவ$. LVhரfக4 ெச 'ற ேச -வMK 7ைணவK ஆன ெச fைக„K தfைக. பா=ைழxK. 9:04 மாZK Ge ெப'D. ந\GxK ஒ7f@. அ6 9ைச S(67. ஐ•D மன6தாK. 40 qயவK ப0யாLKன" †[iவா4. உலக" •KD" காவMK >Kைன. 35 ேப$ உைழய நாக$-உல@[.22. >(7 வாZ[. அ(த[ ஆS" F(9K' எKD உணர. ஒ= ைதய[ வ="' எKனா. } மகQ". ேச „`! gத உள7. எ"L ைழ ஓ$ h10ய" அ7 அK¥? ஏ7 ப9? ஏ7 ெபய$? யாவ$ உற3?' எKறாK. மx[ வ]த7என. இைவ €ச~Y" ஓைச தா" உைரெச `@Kற7.rtf 2008. ேபைத அவ4 தK :ைல GHVபா4: 38 '€GMK hத[வK ைம]தK hத[G.04. 39 அ\ உைர ேகuட |ரK. –i". காமவ[~ ஆ" கKZ' எKறா4. ெச \G Lக" LKZ. ேமகைல•". எc ெம`IஞானR க1 அ=4ேச ` க1ணK இ= க10K எ9$ க1டாK. இவ$ ேந$?' என :ைன6தாK. அய[ பாரா. இைட வணfக வ= g5த67 எ1 அ=l. அற[ ஓ9V € Lரi" வ1Y". Œ$3 இலா4. அw ெச fைகxK இைறIசா. ெவ4lமைல எY67. 9=! :K வர3. 37 இராமK-p$Vபணைக உைரயாட[ 'ˆ7 இ[ வர3 ஆக. எ9$ Ge6தாK. இைற நா0. ஏ ைழைம 7ைட67. 33 இராமQ" Gய6த[ '–hரL". இ[ல7 ஒ= ெம[ உ=3 பாரா.-வ]தா4. ெவ\Gய ெநYf க1-அx[ |F. 36 p$Vபணைக இராமK அ=@[ வ]7 :'ற[ அ\ வxK. 34 G1 அ=ள வ]த7 ஒ= ெம[ அLத" எKன. வ1ண L ைல k1Y. 'ெச `ைக ெச \G7அKD. '"ெச fக1 ெவ\ உ= அைம]mK தfைக" எKற7 ெம`"ைம ஆxK இ\ உ= இைய]த தKைம இய"h9 இய[>K' எKறாK.

ஐய4. >K இ7 ெதH•"' எKனா.Kamba Rámájana (3Áranija). ந[ல•" அ[ல4' எKறா4. நானாGத" hர1Y. 'அ" மாய வ[ அரRகTY வா5Gைன ம9RகலாேதK. 41 'இைமயவ$ தைலவேன•" எlைமxK ஏவ[ ெச `•" அைம9xK. :KைனR கா0ய வ]ேதK' எKறா4. dcCY நா•" வாளா கe]தன gi"' எKறா4. ˆGைன ˆய ‘'D6 ேதவHK ெப'ற7' எKறா4. உலக" •KD" ஆ4பவK தfைக ஆxK. 44 'தா" உD காம6 தKைம தாfகேள உைரVப7 எKப7 ஆ" என[ ஆவ7 அKறா[. 'Gமல! யாK அE WHயர[லா$ மாuYE ேச $@ெலK. š`ய4. காமK எKD ஒ=வK ெச `•" வKைமையR கா69' எKறா4. 48 ':]தைன அரR@ j9 :ைல இலா4.l$]7. 'நா1 இல4. 42 |ரK அஃ7 உைர6தMY". 's]தH! மர>'S ஒ6த CKைமxK 70G'D அKறா[. இ=1ட வா4-க1 €1 இய[ kfைக அKனா4 அ" _e hகறMY". 45 ேச 1 உற j1Y. ‡uY" ஓ$ உைரையE †[வா4: 47 'எcத அ= ேமZயா`! ஈ1Y எ`9ய7 அ(]9லாேதK. இைறவ! ஈ1Y ஓ$ காHய" உ1ைம. 'அ(த'S ஒ\வா ந[ •த[ மகl$ F]ைத ந[ ெந(V பால அ[ல. த. ஆ`3D மன6ேதK ஆ@. €ச[ வ1Y அர'D" Ž]த[ d`" மக4. ெம` இலா4. 'hகKற எKக1 ஆைச க1ட=l'D உ1“ ? அKD என[ உ1“ ?' எKQ" ஊச~K உலா3@Kறா4. ஐயQ". Gைன ம'D எ10 வ]தன4 ஆS"' எKேற வ4ளi" மன674 k1டாK. ெச \ அH Fத(. அஃ7இைய•ேம[ இைழVப[' எKறாK. sைம•D ெச [வ6mY" mKறைல. அற" தைல:'ப7 ஆேனK. ‡1Y. ெவ\ேவD ஏ1 உற . ேதவ$பாi" ஆHய LZவ$பாi" அைட]தெனK. 43 அKனவ4 உைர6தMY". எK ெச `ேகK? யா=" இ[ேலK. பc7 அD ெப1ைம„Y" இளைம•" பயZKD ஏக.04. Œ$3 இலா4. Page 38 of 163 . அ=f Sல மகl$RS அ"மா! ஏLD" உx$RS ‘ேவK.22. 'ெப` வைள6 ml! எKபா[ எKன காHய6ைத? †[. 7ைண•" இK(.ைய j வ=த'S ஒ6த தKைம எK? ைதய[!' எKறாK. இ=]த வ4ள[ உ4ள69K ெப'( ஓரா4. 9:04 qயவK ப0யாLKன" †[iவா4. 46 ேபசலK.rtf 2008. Lc7 உண$ LZவ$ ஏவ[ ெச ` Ce[ L ைறxK L'(.

ேவD" ஓ$ உைர உ1Y' எKறா4. ெப10ைட அரF. 50 அ=69ய4 அைனய Žற. 56 W ைதையR க1ட p$VபணைகxK எ1ணfக4 G10ைட. ேதவ$ ெப'ற ந[ வர6தா[. அKனா$ த=வேர[. அ=]த9R க'>K எ" •`. 9= நக$ ˆ$]த >Kன$. g$ அ0 dல" k4 ேவலா`! d=]தைல இக5த'S ஒ6த காரண" இ7ேவ ஆxK. அV பeபY >றG' எKறா4.ைய ேவD இட67E சார. :K…Y ஒ=வ அ=I ெச [வ67 யா1Y" உைறய3" ெப'ேறK. எனRS •6த ேவ]த$RS" G=V>'D ஆS". கw கம5 சாைல:KD". த. அக67D நைகxK ெவ4ைளR S=67 எc@Kற jலR k1ட[ உ1டாuட" k1டாK. 52 'ஒ=வ… உலக" •K('S ஓfS ஒ= தைலவK. ெச ` தவ" பய]த7?' எKனா.[ மாZட$ மண6த[. GHIச ேன LதM$RS எ[லா" க10ைட ஒlxK பாfக$. ஒK¥. அ]தண$ பாைவ j. k4ெவK. G1b" :K ஆuF ஆR@. எK உx$ கா1ெபK' எKறா4. யாK அரசH[ வ]ேதK' எKறாK. ெவ=3ெவK. 9:04 வ]தன4 ஆS"' எKேற வ4ளi" மன674 k1டாK. அரா-அைண அமலK அKனா`! அ(G6ேதK LKன". ‡uY அவ4 இைனய †Kனா4: 53 'கா]த$Vப" எKப7 உ1டா[. இ"ப$. ஆதலா[. ஏ]த[-dK-mlனா`! ஈ7 இைய]த>K. ஊf@[ ஒ=வ… SேபரK. அKன$ வ]7 உK ஏவ~K :'ப$' எKறா4. தார0 hர]த சாலகடfகட மKனK ைதய[.-நfைக!' எKறாK. LKேன L9$ பைக. வH Fைல வw6த mளாK வா4 எxD இலfக நRகாK. 'இராவணK தfைக" எKற7 ஏ ைழைமV பால7' எKனா.04. இZய$ ஆ`. L ைறைம ‘Rகா$. >Kன$ Page 39 of 163 . காத~K கல]த F]ைத மா]த$RS" மட]ைதமா$RS" மைறகேள வS6த Žuட". நாக$. அKேற[. ம'D அவnY" தcவ'S ஒ6த Gைனய" ஈ7 அ[ல7 இ[ைல. 51 'பராவ அ=I Fர6ைத ஆ=" ப69xK பய6ைத ஓரா7. :KrY உடK>ற]தவ$க4. தZைய j.Kamba Rámájana (3Áranija). நfைக! d=6த" அKD" எKD. 49 'ஆரண மைற„K எ]ைத. ேதவ$V பராGZK jf@ேனK.rtf 2008. 54 'LZவTY உைடய$. 's]தH! மர>'S ஒ6த CKைமxK 70G'D அKறா[. சாலV hலைம„$ hக[வ$' எKறாK. :K நல" ெப'ேறK. 55 ':=த$த" அ=•" ெப'ேறK. '"வ=6த" jfS அரRக$த".22.

உK F]தைன ெதH]த7. |ர!' எKறா4. 63 'ஒ4l7 உK உண$3. .KைனV g[ இைடயா•Y" ேம3" ெம` உைடயK அ[லK. எKைனV g[ இைடேய வ]தா4. கw கம5 சாைல:KD". 9:04 க10ைட ஒlxK பாfக$. :Kறா4.04. €ைவைய ‘R@. 62 W ைதைய அரR@ என p$Vபணைக Žற[ 'வ=" இவ4 மாய" வ[ல4. க1ட ெப1 >ற]ேதQRS எKறா[. எ`9டாம[ GலRS9. உ= இfS இ7 உைடய$ ஆக. 'பைடRSந$ FDைம அ[லா[. 64 p$Vபணைக ெவSள. 'க1 >ற d=l[ ெச [லா. ‘R@. வ]தா4. ேதவ$ ெப'ற ந[ வர6தா[. எ1 >றfS அழ@'S எ[ைல இ[ைல ஆ"' எKD :Kறா4. ெச `த வர"h இவ$ இ=வ$' எKறா4. அ"மா! க4ள வ[ அரR@ gலா" இவ•"? j கா1w' எKனா. 58 'ம= ஒKD Ž]தலாைள வன67 இவK k1Y வாராK. >Kன$ ம10ைட ம0xK வ]த வIFேய g[வா4. அ=]த9R க'>K அ" †[ Page 40 of 163 . 59 ப1h உற ெநw7 ‘R@. ஒ= 9ற67 உணர ‘R@. ெவ4lய LDவ[ L6த" ெவlVபட. உ= இ7 ெம`ய7 அKறா[. 9= இfS வ=வா4 k[M?' எKD அக" 9ைக67 :Kறா4. 'க=த ம'D இZ ேவD இ[ைல. 57 ஊK sட உணfS ேப5 வா` உண$3 இ~.rtf 2008. 61 'dKைனV g[ d=இ[ ேமZ. ெப10ைட அரF. உலக" •K(K இ= 9ற6தா$RS". €ைவV € வ1ண6தாK. ெநIச" ெதH3 இல.Kamba Rámájana (3Áranija). தKைனV g[ தைக„$ இ[லா. ம'ைற„$ யா=" இ[ைல. ஊK •க$ வா5Rைகயாைள ெவ=GெனK. ேதD" தKைம. அw இைண பwx[ mய. |ரK நRகாK. உ=G[ நாD" வாK sட$E Œ9 ெவ4ள" வ]7 இைட வயfக. வIச ைன அரR@. தlைரVg[ அwxனா•". ‡K sட$ G1b" ம1b" GH]த g$ அரRக$ எKQ" காK sட L ைள6த க'>K கன~ையR க10K க1டா4. கமல67R கட34தாேன. அரG]த மல=4 jf@. எKபY" >ற=RS?' எKறா4. இராமK அவைள GரuYத[ ஆxைட.22. உ=GQRS. க=67 எZK. WH„`! ெச \G7 அKறா[.Kேன! உKைன ஆ$ ஒlRS" ஈuடா$? ெத4lய நல69னா[. அL9K வ]த. இ" . இக5GVெபK இவைள' எKனா. 60 d= 9ற6தாைன ‘R@. அஃேத.

ப=வR கால மIFைட வயf@6 mKD" பவள69K வ[~ எKன.9ைலேவ]தK dKrY" hZதK g`. அ=]த9R க'>K அ" †[ ேவ` இைட mlனா•". |ரK. 'தR@லK. Gைளவன ˆைமேய ஆ"' எKபைத உண$]7. கா` எH அைனய க4ள உ4ள6தா4 க96தMY". பH9 ேம[ பா[. எ' ெபற6 தவ" ெச `@Kறா$. உx$ இழVெபK' எKனா. dK 90 சரளE Œைல. . அL9K வ]த. அவைனE ேச =" ெந(xைன :ைன]7 gனா4. சலL" k1டாK. ைமR க=f Sழ~னா4மாuY அK>Z[ வ~யK' எKபா4. தாK இR க[ ெநY மன69 †[i".Kamba Rámájana (3Áranija).K இைட அலச ஓw. ெச Kற7. ெச Rக$ வ]7 இD6த7 அKேற. வாc" அ'hைட உ4ள6தா=". 9:04 ஆxைட. 'j இைட வ]த7 எKைன? :=த$த" பாைவ!' எKனா. ஒKD" உx$69ல4. எKைன j இக5வ7 எKேன. 70 :K(ல4. 'உைளவன இய'ற[. 66 'வைள எx'றவ$க•Y வ=" GைளயாuY எKறாi". '€G[. .rtf 2008. மன674 யா7" தcGலK. அV €" de' சாைல hRகாK. அமர$ ம'D". அனfகQ". 72 Page 41 of 163 . ஒYf@ :Kறா4. 71 p$VபணைகxK காம" அe]த F]ைதயளா` அய$வா4வxK. 69 மன" ைந]7 ஏ@ய p$Vபணைக hRக >K gன7 எKQ" உண$Gன4. பIFK ெம[ அwக4 ‘வV பைத6தன4. 67 d'hைட அரR@. hன~Z[. |ரைனE ேச =" ேவைல. 65 அIFனா4. d=V>[.KrY Cட$]7 ெச [i" ேமக"g[. அIF அKன". SIசர" அைனய |ரK Sவ36 m4 தcGR k1டா4. க4ள வாசகfக4' எKனா. இைளயவK LZ•".22. .04. dைற•4 jf@ உRக7 ஆ" உxர4. ந[ dைற ெநIF[ இ[லாR க4Gைய நEF?' எKறா4. இவK ஆக" h[ேலK எZK. ஒ[ைல உK :ைல உண=மா@[. 'இKD. _e]த காமR கYf கன[ •1டதா[வe]த நாக69K வK Cைள வா4 எx'D இe]த கா$ Gட" ஏDவ7 எKனேவ. நfைக! ஏS9 GைரG[' எKறாK. பlRகைரV d7"ப$ hRகா4. 68 'தKrY" Cட$3 இலாேத" எKன3" தGரா4.

80 வாம மா ம9•" பZ வாைட•". ஆடவ$RS அரசK அx[ அ"hg[. ஓ•மா[. அfைகயா[. 74 அைலRS" ஆe அடf@ட. கா]7 அழ[ அIFனா4. _` k4 ˆxைட ெவ]7 L=f@ய ெவ`ய பாைறx[ ெவ1ெண` :க$RSமா[. உx$. 9:04 வe]த நாக69K வK Cைள வா4 எx'D இe]த கா$ Gட" ஏDவ7 எKனேவ.Kamba Rámájana (3Áranija). 'GlRS" ேவைலைய.YRS இல4. பைண இK ெமK L ைலேம[ பZ மா=த" hணர. Page 42 of 163 . :ைலRS" வாZ[ ெநY ம9 j4 :லா மைலRக. 78 அlRS" ெம`. ைக6தல" ŽVhமா[. ெவf க1 அனfகைன. தK க9$ இளf kfைகேம[. மா]7வா4. வK FைலxK மாரைன6 9KQ" :ைனV>னா4. மைலR SலfகlK. உKQமா[. 76 'அைண3 இ[ 9fகைள •fக.rtf 2008. 72 தாடைகR kwயா4 தட மா$>ைட. ஆ$ உx$ ெவ]7 hcfSமா[. q$RS" மன69னா4.•4 கா எலா" ஒwVெபK' என. மைலயமா=த மா ெநYf கால ேவ[ உைலய மா$>ைட ஊK(ட. ேச வMY உைற ெச ] தைல அK(~K நாGனா[ வ~ எIச. 77 ைககளா[. உu@. உx$ உைள]தா4 அT! 73 கைல உவா ம9ேய க( ஆக. மா ம0R க]7 கா0Q".22. அV>னா4. Žsமா[. ஐய த1 பZ அ4lன4. ஒlRக[ ஆ" இட" யா7?' என. ஓw' எனR k967 உKQவா4. 79 வ]7 கா$ மைழ mK(Q". கா]7வா4. jfS" . ெவ7VhD ேமZயா4. நYfSவா4. பாடவ6 Ce[ மKமதK பா` கைண ஓட.04. இ]7 கா]த69K ஈர ெநYf கi" ெவ]த கா]த. இV €. SlRS" j=" k967 எழ. 75 '€ எலா" dw ஆக. அராGைனR kண$ெவK.

அV hKைமயா4•க67RS ஓ$ Lw3" உ1டா"kM? 84 p$Vபணைக காம ெவ(யா[ hல"hத[ 'ஊe ெவf கன[ உ'றன4 ஒ67". கயM. இKனவா ெச `வ7 எKD அ(யா7. ெவ" >0xைடV ேப=மா[.S ெதKறi" LKZK L"மw ஆ`. ஈ1Y இ=RS" ந[லா4 மக4' எKQமா[. அIசன ேமக6ைத6 தc3". L ைல ெவ]7 உக. 'அIசனR @H ேய! அ=ளா`' எQ".rtf 2008. ெவ4S". நாம வா4 எx'D ஓ$ கத நாக" வா5 ேச ம மா[ வைரxK L ைழ ேச =மா[. எQ" க1 இைண6 ேதG„ 9=மfைகxK ெச \Gயா4. 86 'காG„. 9:04 வாம மா ம9•" பZ வாைட•". Page 43 of 163 . 87 'மா1ட க'hைடயா4 மல$ மா மக4. கா$ k4 ேமZையR க1டனளா" என. 7bRெகQ". நIs நR@ன$ gல நYfSவா4. என7 ஆவ67 jRS' எQ". ஆைச xK ஓ`3 இலா4. அழ[ .04. >Kைன•" வாழலா" எQ" ஆைச ம=]9ேன. 81 அKன காைல. ெதD" காமேம?' 88 ஆKற காத[ அஃ7 உற எ`7e. 83 ஆகR kfைகxK. ஐயK எKD. தைனR க1Y உணராவைக.22. இள" dKZK வா$ தlH[ hர1டா4 அT. அ\ ஏ ைழ ஆG இற]9ல4. காமQ". எKபரா[ 'ஆeயாைன அைட]தன4. பாGேயைன•" பா$RS"kM?' எQ"ஆG ஓxQ". ேவ1ட@'>K அன[ வர ெம`xைட6 ˆ1ட@'ப7 அK¥. ெவ`யவ4. Œ=". அைவ ெவ]தன gகR க1Y hல"h".' 85 'வIச ைனR kY மாைய வள$RS" எK ெநIs hRS. 82 |ரK ேமZ ெவlVபட. அ\ உ=V ேப=fகா[.Kamba Rámájana (3Áranija).

04. ஒ6த7. –R@.67 உய$ kYf க9$ வாlK. 9RS அைன69Q" ெச Kற7. 95 kைல 7. •KD உMகL" •Y" அரRக$ ஆ" ஏKற கா$ இ=4 jRக இராகவK mK(னாK என. ஒ= ம06 தட69[ ச]9 ‘R@னK இ=]த7 க1டன4. ெவ`யவK mK(னாK. அR kwயா4 L ைல 7. தா53'D இZ இ=]7 எனRS எ1bவ7 இ[' என. 96 Page 44 of 163 . 93 'ஊR@6 தாf@. G[ எடா7. ெவ" Lர1 L ைலR க1க•". கZ இ=" de[. 'பw இலா4 ம=fS உ4ள அள3.6த'S நா4 k1ட7. 94 p$VபணைகxK ஓல" அR கண67 அவ4 வா` 9ற]7 அர'(ய அமைல. உைத67. இராவணK ம0•ைட மSட6 தைல 7. அவ4 வயfS எH ஆ" என GH]த F[ வ[ ஓ9ையE ெச f ைகx[ 9=SறV ப'(.rtf 2008. எைன அவK பாராK. அய[. ெப1 என :ைன6தாK. ஒ[ைல ஈ$67. வ4ள[ g`. கw9K ஓwெனK எY67. கா67. உ'ற7 hக[வ7 எK? •RS எQ" hைழ§Y உRக ŒHxK ஈர" உ'D. உ=@ய7 உலக". 92 இலRSவK p$VபணைகxK உDVh அD6த[ ':[ அ¦இ' என. எ1ணா. உய$ •R@ைன jR@ய •6த". ‘R@ன4. ேதவ$த" ெச G•" hRக7. கY@னK. ஒ[ைலR கர]7. கா7". hH Sழ[ GuடாK.22. ஒ$ தKைம. 9:04 ஆKற காத[ அஃ7 உற எ`7e. Œைலx[ இ=]த7 காணா4. தK உx$ க1ட ெவ`யா4.Kamba Rámájana (3Áranija).67. ச ைம]த7 எK F]தைன. த">. š`9Z[ 'ெவ`7 இைழேய[' என •வலா. G1 பட$ெவK' எKD உ=67 எcவாைள. அவ4 காத[ வwGனாQடK வா5வேத ம9' என ம9யா. gR@ய Fன6CY". 90 வ]7.6ெதன. 89 Gwய[ கா1ட~K. 91 'தZ இ=]தன4. அய[ இ=]தவK க1டாK. க]த" ‘R@ய. இ]7 ‘R@ய •த~ையR கா67. ஈ1Y. ஒl @ள$ s'D-வா4 உ=G. 7Z இ=]த வ[ மன69ன4 mைகைய6 Cட$]தா4. இ=1ட. •RS". மைல 7. L ைறயா[ gR@.

அw பைத67 அர'(ய அரR@க9$ k4 கால ேவ[ கரK Lத[ :=த$. ப'பல பKZ :KD. இ=வ$ மாQடவ$RS ஆ'றா7 மா'(ைன„. கYf காலR Ž'(ைன•".22. G10ைன•". ஆ1Y. 'ெப1 >ற]ேதK பuட >ைழ' எனV >த'D".Rக j$ அ=GxK ஒc@ய S=9E ேச 'D ெவ4ள674 9Hபவ4. உ9ர மாH ெப` கா$ :ற ேமக" ஒ67. தானவ$RS". :ல69Z[.6ெதன. அமர$ கண6CY" அட$]த g$6 தாைன இ]9ரைனV d=7. ஆைனRS-அரs உ]9. மா :ல67. ெம` ெவய$RS". கன~ைன•". ஆ$ உx$ Œ=". வ~யாேன! யாK பuட வ~ காண வாரா„? 102 'ஆ$67. உK வல6ைத? FவK தடRைக வா4 k1டா`! 104 Page 45 of 163 . பா$RS". ைக Sைல67 அலம=". உைல உD ˆ என உx$RS". 97 உய=" G10ைட. Suw }uபடா7" எKன. ெநY :ல67 j இ=Rக. ெவH] ப1Y பா$6தாேன! யாK பuட பe வ]7 பாரா„? 103 'கா'(ைன•". ஓY". தாபத$க4 Fைல எY676 9H•" இ7 F(7 அK¥? ேதவ$ எ9$ தைலெயY67 GeயாைமE ச ைமVபேத! தழ[ எY6தாK மைல எY6த தZ மைலேய! இைவ காண வாரா„? 101 '"h~தாேன hற67 ஆக.rtf 2008. @ட]7 உைழRS".04. ெபய=". ேதவ=" இHய.6தமா எc]7.7ய=" அIF LK Cட$]9லா6 C[ SwV >ற]தா4. g`.-உய$]தா4. ŒH j$ †HதரE Œ=". அய=". இைண6 தடf kfைக ப'D". எ'D" ைகxைன. ெவf கதV g$ எ9$ இலாதவ$. அவைனV g$ Cைல67.Kamba Rámájana (3Áranija). இராவணK ம0•ைட மSட6 தைல 7. 96 அ9ர. ஒ~ ஆe உலS உைரRS" உைர d`„? ஊexQ" ச~யாத •வ$RS". வானவ$RS". Ž'D" உuS" தK Sல69…$ ெபய$ எலா" Ž(.6த'S நா4 k1ட7. உx$ k1Y ‡1டாைன. 99 ஊ'D" . ம10ைட Gc". ப0 k1ட'S ஆ'(ைன j. 98 ஒ'D" •R@ைன. ேவ$6தாைன. hன~ைன•". }lைன•". அைழ6தா4. ஒ6த7. ஆ'D@'@ல4. தK ப= வ~R காலா[ s'D". 9:04 மைல 7. ஒ$ தKைம. ஈ1Y. 100 p$Vபணைக உறGன$கைளR ŽG உதG }ர[ ':ைல எY67. இD9xK :.

வானவைரV ப0 k1ட ம=காƒ! ம=காƒ!! 111 'ஒ= கால67.22. உலS ஏc" உ=67 எ9ர.$6த வ~„ேன! 105 'ேதQைடய நD] ெதHய[ ேதவைர•" ெதD" ஆ'ற[ தாK உைடய இராவண'S". தG$]தm? ஊQைடய உட">ன$ ஆ`. தQ ஒKறா[. Page 46 of 163 . hர]தரைன இ=] தைளx[ இYG6த ம=காƒ! மாZடவ$ வ~ காண வாரா„? 112 'க[ ஈ=" பைட6 தடR ைக. உK வல6ைத? FவK தடRைக வா4 k1டா`! 104 'உ=V dwயா மKமதைன ஒ67ளேர ஆxQ". மானமதா[. எKைன உைத67. •RS இழ]7. ப0 ேகuப. த">ய$RS". இைமயவ=". காCY •RS உடK அHய. ஈ1Y. இ=வ$ மாQடவ$RS ஆ'றா7 மா'(ைன„. அwேயK நாணா7. m4 :. உ=uw. இ= கா~[. நாK @ட]7 hல"hவm? கரK இ=]த வன" அK¥? இைவ பட3" கடேவ…?அரK இ=]த மைல எY6த அ1ணாƒ! அ1ணாƒ!! 109 'நைச யாேல. எ" Sல6m$RS உண3 ஆய மாQட$ ம=fேக hRS ஒYf@னm வ~? அ"மா! 106 'மரK ஏ•" ெநYf காZ[ மைற]7 உைற•" தாபத$க4 உரைன„? அட[ அரRக$ ஓ`ேவ„? உ'D எ9$]தா$. :ைற]த மத6 9ைச யாைன ம=Vh ஒwய. :ன7 hக5 மாs1ட7 ஆகாm?9ைச யாைன Gைச கலfகE ெச =E ெச `7. ச]9ரKg[ தZR SைடR—5 j இ=RS" ச ைவ நYேவ வ]7. "அரேன„? அHேய„? அயேன„?" எQ" ஆ'ற[ கரேன„! யாK பuட ைகயற3 காணா„? 107 'இ]9ரQ". இவ1 மwயR கடேவ…?தானவைரR க= அD67.Kamba Rámájana (3Áranija). உலS ஏc" Cc7 ஏ6த.04. பாGேயK.rtf 2008. 9ைச அைன67" ெச ல –(. ம=Vh ஒF6த இைச யாேல :ைற]த hய67 இராவணƒ! இராவணƒ!! 110 'கான" அ9Zைட. உK ெச =Vh அwxK dw ஒ\வா மாZடைரE WD9„? ெந=Vh அwx[ dw Fதற. இ=வ$. d=Vh இwய. 9=காத Fன" 9=@. Lக" காuட வ[ேல…? 108 'உரK ெநH]7Gழ. 9:04 ஆ'(ைன j. மல$ அயQ". கர qடண$ Lதலா. •RS அH]த நரK இ=]7 m4 பா$Rக. s]தH ப[லா1Y இைச Vப. சதமகைன6 தைள இuY. நாண" இலா நாK பuட வைச யாேல. அட[.

ேத ம= தாமைர உைற•" நfைக இவ$" என ெந=ந[ நட]தவT நா"?' எKன. ெச ] தாைரR S=9XY ெச c :ல6ைதE ேச D ஆR@. வK 91 ைகE Fைல ெநY] m4 மரகத69K மைல வ]தாK. 117 'தா" இ=]த தைக அரRக$ hக[ ஒeய. '|ர! Gைர]தைன. 'jயா$?' எKறாK. dK 7KQ" பwயக67V hர4@Kற dcதக67. வxD அைல67. தன7 d= அHய 9=மன6தா[ ெதH]தாK. அரRக$ Sல67 அவதH6ˆ$! k[ ஈ=" பைடR S"பக=ணைனVg[. இைளய _`">…K Lக" ‘R@. Sவலய674 எ[¨=" உறfS9T? யாK அைழ6த[ ேக©T?' 113 இராமZட" L ைறxட வ]த p$Vபணைக எKD. எKைன? ெத\ உைர எKD ஓ$ உலS" இ[லாத W'ற6தாK. Sைற]7. அ]த ந9யக67. அட[. அட[ அரR@. அ[ ஈ=" sட$ ம0V €1.rtf 2008. கர qடண$ Lதலா. :ைற தவ69K Sைற Lw67. அவைள. இைளயாேன இவைள ெநYI ெச GXY •RS அH]தாK எKப7" உண$]தாK. தவ" இய'ற யா" இ=]த ெநYI pழ'S எK ெச ய வ]ˆ$?' எனi". :ைன]7 இவ4 இைழ6த >ைழ எK?' எKD இைற Gனவ. இக[ அரR@ அc7 இரf@. 'அ(யா„ j.22. மைழR க1£$. 9:04 'க[ ஈ=" பைட6 தடR ைக.Kamba Rámájana (3Áranija). அ" க1 அரேச ! ஒ=வ$RS அeயாm அழS?' எKறா4. pர ெநY]தைக அவைன அw வணf@. :KD. 'அ]m! உK 9=ேமZRS அKh இைழ6த வK >ைழயா[ எ]தா`! யாK பuடபw இ7 கா1' எKD. 'kfைகக•". ெவ`ய Gைன யாதாQ" hH]தா4 எKப7. G1 உலக" Lத[ ஆக எ\ உலS" உைடயாQRS உடK>ற]ேதK யாK' எKறா4. 119 இராமK p$Vபணைக இைழ6த >ைழ எKன ேகuக இலRSவK Gைடயl6த[ •ர[ LDவலK. 115 GH]7 ஆய Ž]தலா4. ஈர. SைழRகா7". †[iவாK: 120 Page 47 of 163 . 116 அ\ உைர ேகuY. 118 '"ெச f கய[g[ க= ெநYf க1. இவ4 தK GY கா7". ெவ\ இைல ேவ[ இராவணனா". 114 வ]தாைன Lக" ‘R@. kw•RS". இKன பல பKZ. இKD. அe6தா[.04. 'ேவ" இ=]9[ எனR கனi" ெவf காம ெவ" >0RS மா ம=]ேத! ெந=ந~Q" வ]9ெல… யாK?" எKறா4. எ9$ Gc]தா4. kw •RS".

இராவண'SR கர" இDRS" Sw எKறா[. Page 48 of 163 . |wV gகாேத. இ" ெம` வன6ைத GuY அகல ஓwV g' எKD உைர6த உைரக4 த]தா'S. p[ தவைள. 122 இராமK ஓwV gகE †[~•" p$Vபணைக தKைன ஏ'SமாD ேவ1Yத[ 'ேபwV g$ வ[ அரRக$ ெப=f Sல6ைத ஒ=fS அGVபாK ேதwV g]தன". இZ. அவ4 உைரVபா4: 123 'நைர 9ைர எKD இ[லாத நாKLகேன Lத[ அமர$ கைர இற]m$. •" Sல6ைத Lத[ அH]ˆ$. இKD.04.Kamba Rámájana (3Áranija). யாK காVெபK. 9:04 ஈர. இைளயாQRS இய"¡T?'. ஈ1Y ஏவ$RS" வ~யா4" எKD. j$ உழRS" 7ைற ெகc j$ வள நாட! மா'றவைளR க1டRகா[ அழலாm மன"?' எKறா4. உமRSV gRS அH7. உfக4 ஊK காRக உHயா$ யா$? எKைன. pர ெநY]தைக அவைன அw வணf@. அைற@KேறK ஆ" அK¥? '"ேதவ$RS" வ~யாK தK 9=6 தfைகயா4 இவ4. 121 p$Vபணைக மD67ைர6த[ ஏ'ற வைள வH Fைல„K இய"பாLK. Fன" 9=@. ந[லா4ேம[ d[லாதா4 ஓuட]தா4. வாK sம]7 ெச ல வ[ேலK. 'ேச 'ற வைள தK கணவK அ=S இ=Vப.rtf 2008. Gைர•" இ7 நKD அKD. •RS அH]7. இZ தfக4 தைல கா67 :KD.22. •மRS உD9 உண$3 உளேத[' எKD உைரVபா4: 124 '"ஆRக அHய •RS. அ\ இராவணனா$ உள$!' எKறா4. 127 'மாV gH[ hறf காVேபK. மா நக$ வா5 உலக"தாK காVg$. இக[ அரR@. அH9K இவ4 உடKD எc]தா4' என உைர6தாK. qV gல. sைவ உைடய. தர வ[ேலK. ஆவ[ ேப$ அK>னா[. ˆ மா'ற" Fல Gள">. உfைக அH•1டா4" எKறாைர நாRS அH•" தயLகனா$. :ைன]7 இவ4 இைழ6த >ைழ எK?' எKD இைற Gனவ. நாகHக$ அ[லாைம. †[iவாK: 120 'ேதuட"தாK வா4 எx'([ 9Kனƒ? ˆGைன„$ Žuட"தாK hற67 உளm? S(6த d=4 உண$]9லனா[. உx$ j$ காR@K. இ\ அழைக எ[லா" h[~ைடேய உS6ˆேர! 125 'வாK காVg$. ேவD ஆக யாK உைரRS" உைர உள7. கZ பல3".ழ. ம1 காVg$. 126 'காவ[ 91 க'h அைம]தா$ த" ெப=ைம தா" கழறா$. நாuட"தாK எH உ. அ[லா[.

•RS அHவாK d=4 உ1“ ? "இK உ=வ" இ7 k1Y. Page 49 of 163 . அ=4ŽD" பாR@ய" உ1YஎZK.வ[ அரR@!' எKD இைறவK hகi". 9=மாi". >ைழ ெச `ˆT? அKனதைன அ(]7 அK¥. தா`†[ தாf@. 128 'Sல6தாi". அK(•". உண$]7. கZ பல3". அKh இரuw €1ட7 நாK? அ(3 இேல…? 133 'ெவVh அeயா ெநY ெவSl ேவ[ அரRக$ ஈ7 அ(]7 ெவS1Y ‘R@K. ஏகா4 அVபா[. mK( :KேறK. இவைள அய[ ஒ=வ$ பாரா$" எKேற. •" d=uடா[ அe]தன ஆ". ம9யாi". >K. நல6தாi". k4©T? 131 'FவQ". இைறIF :Kறா4. :ல6தா=".h[ ஒcRைக. g`67 எK? j$ dDRSGேர[. அV பeயா[. ‘R@. qV gல. ஆRSெவK ஓ$ šw வைரx[. ேநH ைழயா$. ஒVபeயE ெச `@லா$ உய$ Sல676 mK(…$. அற6ைத ‘R@. இV பeைய6 7ைட67 உதG. உx$ கவ$]த சர" இ=]த7.04.ைக அK¥? 130 'G1டாேர அ[லாT.>KQ": 135 'தைர அl6த தZ ேந. உனRS இைளயா…? இவேனg[ அ=4 இலனா[ 132 'dK உ=வV d= கழ¨$! hைழ காண. 134 இராமK அEsD69 p$Vபணைகைய அக'ற[ 'நாY அ(யா6 7ய$ இைழ6த நைவ அரR@.6 தயரதK தK hத[வ$ யா".22. அதனா[ ெப1ைமRS ஓ$ பc7 உ1“ ? ேமRS உய=" ெநY •RS" மட]ைதய$RS .அகல.rtf 2008. எKrY"' எKD. ேவ1டாதா$? மன" ேவ1wK. :K அKைனதKைன ந[S" தாடைகைய. வwவாi". m4 தைகய6 7D மல$6 தா$ இக[ அரRக$ Sல" CைலVபாK. அY67 ஒKறா@ :KறKன உ=ƒேன! hவன" அைன6ைத•". gY. ஒ= தK €f கைணயா[ உx$ வாfS" அவQ".Kamba Rámájana (3Áranija). காVgைரR ைக67 எK? j$ க=9ய7 த=ேவK. இfS இ=]7ஒe•" ந" ம=fேக. எKைனVg[ †ல6தாK இfS உHயாைரE †[¨T. உலS அைன67". நாK தவ" ேம'k1Y. இZ7 இ=69$. sைவ உைடய. வ[¨ேர[? 129 'gR@¢$ எK நாF. 9:04 'மாV gH[ hறf காVேபK. அH]ˆ$. S(6தனேவ kண$தRக வல6தாi". வாK sம]7 ெச ல வ[ேலK. Gs"பா=". மட6தாi". தர வ[ேலK. உ1டாய காத~K. இV €V gi" ெம[~யலா[ d=4 எK…? hக[| ேர. மல$69ைச LகQ". எK உx$ எKப7 உம7 அK¥? க1டாேர காத~RS" கuடழS" Gட" அK¥? k1டாேர k1டாY" உ=V ெப'றா[. அழS அைமெவK. ெதD S~ச67அவQ".

இ= }•" Fைற ைவ6தா'S இைளேயK' எKறா4. அKேற[. அவ$ இய'D" Gைன எ[லா" கடRகலா". Sள" }Y" எKD இ73" உD}ேள? எKD உண=" S(R}4 இ[லா இளf}ƒY எைன இ=69. ெவ(6 தாைர ேவ[ அரRக$. ேவ9ய=" மா தவ=" ேவ1ட. j. k'ற L'ற ெவ[லலா". மாZடவ$" எKனா7. கரைன. 'இவைள ஈ1Y kKD கைளேய" எKறா[.22. ஈ1Y. :K எ9ேர }D"' எKறாK. 'நKD. இலfS இைல ேவ[ கைடRக0யா. "ெநYf கால" வா5]த7" எKபா`.6 தயரதK தK hத[வ$ யா". அட[ அரRக$ அவTேட ெச =E ெச `வாK அைம]ˆ$ ஆxK.-"ேம[ வா` jf@. உfக4 Page 50 of 163 .04. kண=9ேய[. க1டா`. எKZQ". j. ஒ= •ேவ" கல]தகாைல. இைவ ெதHய மனRk4' எKறாK. யாK . அ7ேவ ஆ" அK¥? gகாேள[ ஆக!' என நாதK Žற. ெநw7 அைலRS". ப[ எலா" உற6 mKD" பS வாய4" எKனா7. :=தTY" கள" }ட'S உHய ெச =R க10யRகா[.டM$ எKD S(6தாைர யாவைர•". 140 'ெப=f Sலா உD நக$Rேக ஏS" நா4. 9:04 'தைர அl6த தZ ேந. 136 '"ெந(6 தாைர ெச [லாத :=த$ எ9$ :[லாேத. வைர அl6த Sல மாட. ெநwய ேதவ$ ம(6தா$. "அH]த நாF ஒ=fS இலா இவ•Y" உைறெவ…?" எKபாேன[. d( இ[. இ= கா7". :'@K' என.rtf 2008. இவ$ இ=வ$. Lத~ன$. அ=4 எKk[? }ேவ!' எKன. இைறவ! "ஒKD" ம=fS இலாதவ•Y" அK¥". அ=f கலா" உ'D இ=]தாK எKZQ" ஆ". Gைர அl6த காK hS]ேத". j1Y கைர அl6த'S அHய பைடR கட[ அரRக$ Sல" Cைல67.ைக„? க4வ$ ஆ". Gற[ இயRக$. இழ]7". உைம உ4ள பHs அ(வாK அைம]த7 அK¥? கா'(Zi" கன~Zi" கwயாைன. L ைல இர1Y". ேவ1Y" உ=V >wVேபK. தா" d(xK பல மாய" த=" d(க4 அ(]7. . 137 p$Vபணைக ‡1Y" வ'hD67த[ 'k[லலா"' மாயfக4 S(6தனேவ k4ளலா". ப1ைட. 142 'ஏ'ற ெநYf kw •RS". அவ'ைற6 தYVெபK அKேற? "பா"h அ(•" பா">ன கா[" என _e•" பழ_e•" பா$R@¨T? 139 '"உள" }ட[ உைன இைழ6தா4 உள4 ஒ=69" எKQ9ேய[. இைளயவK தாK. ெந[ எலா" sர]7 அlRS" j$ நாட! ேக4' எKD :=9 ŽD": 138 'கா"h அ(•" mளாைனR ைகG¦$. 141 p$Vபணைக அEsD69 அகல4 எKறவ4ேம[. வ[ைல ஆ@K. kwயாைன. உx$ இழVெபK. நக$ hSேவ". இைளயவK தாK. அரR@ உKனா. பா$69ஆxK. தா`†[ தாf@.Kamba Rámájana (3Áranija). வாழ ஆ'Dவேன? வIச ைனயா[. 'ஒKD" இவ$ எனRS இரfகா$.

க67 எ1 த=" hள@த" எcVப. ஓfS அறK :KD ‘R@. 3 'இ=வ$ மாZட$. ெச =G[ ேந=" :=தைர6 ேதYவா$. 'Žசல$. 33-1 6..ைகV பாட[க4 க1Y தK இ= Ge கlVப. 5 Page 51 of 163 . kwயாைன. ெச Rக$ேம[ GH]த ேமக" என Gc]தா4 அT.Kamba Rámájana (3Áranija). மKமதK ேமZய$. 7KQ Sழ[ வK கவH mைக ப0மாற. ஆ" என. தயரதK காதல$. :D67" :ைனV>னா$. LழfS ேமக" இw6த ெவ] ˆxனா[ hcfS நாக" எனV hர1டா4 அT..22. q"h என6 ெதH]த •R@ன4.04. வா4. அKன" என. 143 . வாxன4.KrY ம0R கைலக4 G". அ[ல என. இைட ‘வ. இVdc ேத kண$@KேறK' எKD. ஏ9லா4 k1ட ˆGைன6 9றR S(Vைப ஓ$@லா4 அ1ட$ நாதைன. 1 'அcfS நா4 இ7' எKD. உfக4 Ž'Dவைன. த=ம jர$. "ெவK( ேவ' ைக :=தைர ேவ$ அறR kKD jRS7"" எKD உண$ k4ைகயா$. hைக L67 வாxனாK ‘R@. 4 'ஒKD" ‘Rகல$ உK வ~. ஏ]9ய வH G[. 'இவK ஆ$?' எKD உKQவா4. 11-1 dKrY ம0R கைல Fல"dY hல"ப.ைச . கா . . 9:04 ஆ'Dவேன? வIச ைனயா[. கரைன. 2 வாR@'S ஒRக. சல"k1Y gனா4. Ž]தல4. தாபத$. நட]தா4. ைகய$. †H]த ŒHய4. உைம உ4ள பHs அ(வாK அைம]த7 அK¥? கா'(Zi" கன~Zi" கwயாைன.. •Kைன இ6 தKைமைய ஆR@V gனவ$ ஆ$k[?' எKறாK-அவ4 •R@K ŒH LœஇR k1ட க10னாK. அ]தகK ஆைணயா[ தழfS ேபH என6 தZ67 ஏfSவா4. கரK வைதV படல" p$Vபணைக கரK தா4 Gc]7 கத( L ைறxட[ இ=]த மாR கரK தா4 இைணxK .rtf 2008.

dfSவாK. இலfைகய$ }RS" எனா. 11 ெவ"h }பR கனல$ GலR@னா$. G1Y ேம[ எc]ேதைன ெவS1Y. எc]தாK. 5 'ம10[. எK க10K ‘R@ உைரVப அ=f காuFயா4. அe]தm இ[ அ=" பe?' எKQமா[. இ= ைக மா[ வைர ஏerY ஏ5 அனா$ ஒ= ைகயா[ உலS ஏ]7" உர69னா$. மாY•$. muட •f@K Cைள உD •R@ைன. கைத. 'காuY' எனா. "‘Rக அ=f காHைகயா4தைனR k1Y gவK. ‘Rக அ= வாZZ[. •RS' எனE †[~னா4.rtf 2008. 9 ப9னாKS |ர$க4 gHடE ெச [iத[ 'வ=க. எ9$ க1டவ$ நாuட" ˆய. 10 pல". 'த=க இV ப0 எ" வxK தாK' எKறா$. மc mமர". வா4.22. 9:04 "ெவK( ேவ' ைக :=தைர ேவ$ அறR kKD jRS7"" எKD உண$ k4ைகயா$. ேதவ$ FHVபரா[. எ10 ‘RS(K.Kamba Rámájana (3Áranija). d=" ைகxனா$. உலS ஏc" எH]7 உகV de]த }பR கன[ உக. ேவைல ஞால" ெவ=3D" ஆ$V>னா$.-உலைக நYRSவாK. அவ$ 71ட" ஆR@ன$.04. ஆலகால" 9ர1டKன ஆRைகயா$. யாவ=" ேந$@லாV ெப10K ‘RSைடயா4 ஒ= ேபைத. 'ந">! எ" அwைம6 Ce[ நKD' எனா. 12 'நKD †[~Z$. க1டனK க10னா[. சRகர". ேத$!' எQ" மா69ைர. 8 எc]7 :KD. Page 52 of 163 . 7 கரK k967 எcத[ ேகuடனK உைர. நாK இE Fறா$க4ேம[ ெச KD g$ ெச xK. ம'(Z[. 'உ"ப$ேம[ இKD உ=6தைன g9„? இ"ப$ேம[ இZ யா" உெள•?' எKறா$. கால பாச". '"கe]7 gxன$ மாZட$" எKQfகா[. 6 'க1Y.

G="> இைறIFனா$. கால ெவ] ˆ அKன காuFயா$. 18 நா[வ=" |5த[ மc3". வா•". நாK இE Fறா$க4ேம[ ெச KD g$ ெச xK. 15 'எ'Dவா" >w67. 14 p$Vபணைக அரRக$RS இராமைனR காuYத[ 7. ைகxZ[ காuwனா4. 16 இராமK g=RS எcத[ ஏ67 வா`ைம இராமK. 13 எKனMY".லV g$ வ[ அரRக$RSE suwனா4. ŒH Sw67. தல" சா$69னாK. kKD. ஏ]77"' எKSந$. அE சாைலைய jf@. |fS mளK மைலதைல ேமxனாK. வயfS ஒl LE FைகR கc3". ெநY வா™Y m4 Gழ. அடா!' எனா. தாமைரR க1ணK. 9:04 'நKD †[~Z$. எcGK j4 தடR ைக எc நாKைக•". †Kன நா1 இ~ அ]தகK q7 என. 'L'Dவா" இைற †[ L ைறயா[' எனா. ஆxனா$. தc3" வாlகளா[. அவ$ k4ைகைய ெவKD ‡•9$ ெம[~யMY' எKறாK. 'இ\வe ேந$. அரRக$ த" Page 53 of 163 . 19 மரfக4g[. மKனK காதல$ ைவS இட" ந10னா$.04. அமல6 C[ ெபய$ ஆxர67 ஆeயாK :. தK க'பக" €6த7 அKன d= இ[ தடR ைகயா[.22. 'கா69 ைதயைல' எKD. வா™Y வாl ெப` huwi" தாf@. s'(னா$-வைர p5]தKன m'ற6தா$.லV பாத :ைனG[ இ=]த அR கமலR க1ணைன. ஆ6த நா0K அ= வைர வாf@னாK.Kamba Rámájana (3Áranija). அKன$ >K பட$வா$ என. ேதவ$ FHVபரா[.rtf 2008.K. இளவைல. உரfகளாK அட$]தா$. 'ப'Dவா" ெநY" பாச69K' எKSந$. 17 வாf@. உரƒK GY" சரfக4 ஓwன ைதRக.

23 பைற ஒ~ ேகuY நாKS பைட•" எcத[ ேபH ஓைச >ற6தi". உ'ற7 உண$69னா4SlD }ப ெவf }4 அHமா அட. கlD எலா" பட. ஒ= šw ஓfக[ேம[. Gs"h கர]ெதன jw. எனRS ஆfS. j$6 தரfக" ெநY] தட] m4களா. 9:04 உரfகளாK அட$]தா$. மா Lரs எ'D9$. 27 L=Y இர1Y LழfSற6 தாRS ஒ~ Page 54 of 163 . 26 த(xK jf@ய. நாக$ உல=" உைல]தேவ. ைக தைலேம[ உற. >l( ஓY" >w அKன ெப'(யா4. 20 ெவfகரK ெவS1Y எcத[ ஒlD ேவ[ கர'S. GைடE சfகர'S" தYVப அ=] தKைமயாK. மத ேவழR Sc அனா$. அரRக$ த" Fரfக4 ஓwன. உரƒK GY" சரfக4 ஓwன ைதRக. ˆயவ4 ஓwனா4. எfS" :. வ[' எKறாK L ைழxK வா4 அH அIச LழfSவாK. ேதவ$த" ஊ=".22.Kamba Rámájana (3Áranija). ெவS1டாK. தா5 தடR ைக6 7ைண.$]த ெநYf kw'ஓY" எfக4 பF' எKD. எc]7. dfS அர6த" GeவeV g]7 உக. மைழxK. 22 'அைழ. எK ேத$. 25 காY 7K(. ேதHK ேச ைன 9ர1ட7. 21 'அfS அரRக$ அG]7 அe]தா$' என. ெவ" g$V பைட. உைழய$ ஓw. ஆ$67 எc]த7-இD9x[. 24 g$V ெப=" பைண 'd"' எK LழRகமா. ஆ$ க~R கா$R க=f கட[ கா[ @ள$]ெதKனேவ.rtf 2008. உவ]7. S(kளா. ஆY@Kற அலைகxK ஆடேவ. ெவf கரV ெபயTK. ெச (•" வா™Y வாlைட ேத`]7 உS" d(xK. ெபuhD மாH ேமக" வர"h இல வ]ெதன. காK எfS" ெவf கன[ dfகேவ.04.

Žlக4 €1டன. வxர வா4க•". அHக4 €1டன.Kamba Rámájana (3Áranija). ஒ= மாY CRெகKனேவ. 33 அரRகHK g$R க=Gக4 மcRக•". ம'D அHகlK அZக•?' என. m'(ன மா69ர67 உலS p5வ=" பா'Dஇன" ஆ$6தன. 28 தைலx[. அx[க•". S9ைர €1டன. த1Y".ன. கா~K. உைல3 இ[ ஏ5 உலக69Q" ஓf@ய மைல எலா".-தைட இ[ Ž'D எனV ேப$இன" கட[ எனV ெபய=fகாைலேய. L7ைக ெநlVhற. S~சL". அழKD இ=4 9ர1Y வ]7 ஈ1wய7 எKனேவ.22. 34 S]தL". ஞாlக4 €1டன. கா[ வ= தா$இன" Sc. தாf@ய தார0 :ைல :லா7. 30 ஆlக4 €1டன. கcைத ஆ$6தன. பாலL". 32 ேத$இன" 7வK(ன. 31 ஏ'Dஇன" ஆ$6தன. Ls1w•". ெவ] Ce[ வலயL". காலபாசL". ஈuw•". உலRைக•". ‡lக4 €1டன. 29 'வ[~யR Sழாfக•? மைழxK ஈuட•? ஒ[ இப6 CS9„? ஓfS" ஓfகM? அ[ல. அ=RகQ" அனi" அIsD" Page 55 of 163 . நHக4 €1டன. கா'Dஇன" ஆ$6தன. ஏன" ஆ$6தன. FD க1 ெச " LகR கா$இன" ெந=f@ன. mமர6 Cைக•". }i". LcRக•". L6 தைலR கcRக•". 9:04 L=Y இர1Y LழfSற6 தாRS ஒ~ உ=4 9ர1Y எc" ேத$ ஒ~•4 hக. ப0ல" ஆ$6தன. அ=4 9ர1ட அ=RகK தKேம[.rtf 2008. ேவfைக €1டன.04. மாsண". 35 ஆ9xK. அ]த" இ[ சாபL". எcRக•". பாசL". ஆe•". ப[ ப9னாxர" பைடR ைக |ரேர. சரL". GளfS சfகL" ப]தL" கVபணV பைட•".

Cட$]த ெச " மx$E சாலL". மைழ 7xKD எc Fர69ன$. உ=" என உரD" வாxன$.22. S(6த அV பைட ஏ(ன ஏeன7 இரuw எKபரா[ஊ(ன ேச ைனxK CS9 உKQவா$. த=R@ன$. க1 அளGட[ அ= மா$ப$. காலQ". 'காலK' எKD.rtf 2008. ஒ=ைம எ`9னா$. மைல என. ெந(6த ெந'(ய$. அமைர ேவuY. 40 இ]9ரK Lத~…$ எ(]த மாV பைட F]9ன ெத(67 உக. 43 ம=Vh இறா மத கl'D அமர$ மKனL". கர67 எ( பைடxன$. வாைக ேவ`]தன. வானவ$ எ1 அளGட[ அ=I ெச = ெவKD ஏ(னா$. அ=RகQ" அனi" அIsD" Œ9ய. கா~னா[.Kamba Rámájana (3Áranija). கமல6mK த=" வர69ன$. அx$RS காuFயா$. ˆ எH Gexன$.ஏ9க4 .-:=த$ ேச ைனxK நாயக$. 38 உர69ன$. எழiD மன69ன$. 41 SலL". தDகb". 39 G1 அளGட :. பைட6 தைலவ$க•" ஆxர" ஆxர" கl'(K ஆ'றல$. கவச மா$>ன$. ஆ'றலா[. 42 கழ~ன$. Page 56 of 163 . தாHன$. தாf@னா$. ெச (]த mlனா$. ŒH•" q3" 7KZய. 37 ஆ(…Y ஆxர" அைம]த ஆxர" Ž(ன ஒ= பைட. ம1 அளGY ெநY வல6த$. 9:04 ஆ9xK. 'ஆலL" ெவl7' எQ" :ற6த$.-இைமயவ$RS எலா" ேவதைன kY6தன. ெவ] தழ[ உ=3 k1டைனய ேமZயா$.$]7 உய$]த ேமZய$. :ழiD €0ன$. மா இ= ஞால6ைத GcfS" வாxன$.ைட]தன. எxD". பாசL". ப9KமTY அY6த நா[வேர. அ]தகK.04. அw Cc7 அடfS" ஆைணயா$. ெச =RS" F]ைதயா$. அழiD SIFய$. உவ]7. 36 அரRக$ பைட•".

Kamba Rámájana (3Áranija). உலVh இலா$க•". ‡ Gதான". தைழ. 50 qடணK. எc ைகய$. SரfS.rtf 2008. Cfக[. SIசர" பw•D பதாைக. †[~ன LwRSD" 70GK ெநIFனா$. hரG6 ேதHன$. ேம=ைவV ப(RS" ஆ'றல$. 44 'SIசர". 9HFரா6 mKற[.45 எ1 ைகய$. S9ைர. 46 இயRகHK ப(6தன. தாைனய$மcGன$. வாK. }4 அH. வாlன$. உcைவ„Y அH என உட'D" W'ற6தா$. வயfS pல6த$. அIsற.04. கGைக. 7`RS இ[ க]த$Vபைர6 7ர]7 வாHன. Page 57 of 163 . h[~ன$ 9ைச CD". ெவ]9Y". ேப`.க6த$. ப[ ம0 இைடxலா7 எfகb" இைச ய ‡. ஆ9ய$ }டைண LரFன" SlD ேச ைனய$ ஆடவ$ உx$ கவ$ அலfக[ ேவ~ன$ பாடவ :ைலxன$.ைச . உலS எலா" ெவx[ இழRகேவ. உ=V dறா7 உைல3D" உலக" •K(Q". ஆ$க~ நIs CRெகனV hைர நயன6தா$க•". உலக" ஏªY ஏ5 தcGய ெவK(ய$. 48 பைடக4 இராமK இ=V>ட6ைத அைடத[ எcவTY எcவ$ ஆ". 49 G[~ன$. ெச =V ெபறா6 9ன3D Fகர6 mlனா$. ஏc" எuY" ஆ`R க1 கன[ †Hத= Lக6த$. பல=" s'(ன$. கா~ன$. ெவI FனR கரw. மயRSD67 அமரைர வ~xK வாf@ன. G=Vhறா. தைலவ$. ேவfைக. உx$ வாH. நயVhD F6தைர ந~]7 வ\Gன. 47 kw. வ1 ைகxK வைள67. யாl எKD. அ3ண$ இuடன. Lக67 எ9$ GeR@K. இதeK‡7 இY" ப[~ன$.ைடத~K. 9:04 ம=Vh இறா மத கl'D அமர$ மKனL".22. நா`. வாlன$. 51 ஆKD அைம எ( பைட அcவ67 ஆ$க~. கன[ hைர . வாxK இuY உ1ைகx[ உவைகய$.

'ேச ைன ேம[வ]த7 உள7' எKD உKனா. உu@ அைச 3ற. தர.22. ெந=Rகலா[. ஆ$V>K. 9:04 ஆKD அைம எ( பைட அcவ67 ஆ$க~.ைச மைல இன" வ=வg[ மைல6 தைல.ைச . ெச KD. உைல]த க1ண. ெவ1ைம ேமxனபs"பH. ெநY மைல. இைச Vப7 எK இZ?Fன" CS ெநYf கட' ேச ைன ெச [லேவ.ைச . உய$]த mlனK. Page 58 of 163 .ைச . இன" CS qlயா[. வாZK L@' கண" 7bRக"k4ள. மDRக"k4ள. வex[ யா1Y" ஓ`Gல. ைப" dK ேத$ அT. ேவ` ெதH]7 உைரVப gKற-h4™Y GலfS" அ"மா! 58 qlxK படைல வ]7 Cட$3ற. GF6த வாளK. மரL" qD" தா4 இைட ஒw•" ஓைச 'சடசட' ஒ~Vப. பகலவK. கான67 ஆl•" அH•" அIF இHத=" அமைல ‘R@ ‡l _`">ன=". அரRக$ ேச ைன. ஆடக6 தs"hD சய]தன". 54 :ல. கட[க4 q$]தன. 57 வா` hல$]7 அe]த ெம`xK வ=6த6த. g$ வன67 இ=]த |ர$ உைறGட" hRக7 அKேற. Gs"hD qlயா[. 55 வ]த7 ேச ைன ெவ4ள". mK(னK யாவ=" 7bRக" எ`தேவ. :. 59 இராமK g=RS எcத[ . 52 அs"hD மத கH. அIF.$]7 |fS" உx$V>ன.04. தாGE ெச Kறன$kைல.rtf 2008. உடK உைற]7 உx$க4 த"ைம அ]தக$RS அlRS" ‘`g[. ஊK(ன ேதHனK. வா$ Fைல ஒ~xK. மைலxK வாK உய$ கன" 7க4பuடன. |ரR கவச6தK.K :Kற FைலயK.ைச நIs எனR k9RS" ெநIFனா$. hரG. 53 வன" 7க4பuடன. Gs">ைட. அரRக$ தா4. வாK Cட$ ேம=ைவ வைள6ததா" என. வ4l„K ம=fS-மாயா ப]த மா Gைனய" மாளV ப'D அD ெப'( „$RS" உ]த அ= :ைலய7 ஆ@.Kamba Rámájana (3Áranija). தைல. ˆயவ$ ேச ைன வ]7 ேச $]தைம ெதHய. ஆ$க~. அரR@ LK ஆக அ"மா! 56 qHயR Sர~K. உ=" எலா".

†Kனா4வாK Cட$ •f@[ த]த வயfS ெவ] ˆ இ7 எKன. :KD கா1w. _eயi'றாK. அ1ண[ ஆைண மDR@லK. S(RkY கா69. இைச ]9லK இராமK.Kamba Rámájana (3Áranija). 9:04 . L ைழxK:KD எc]7 ெச [i" மடfக~K. இR Sc ைவ' எKனா. 62 g$ ெச `ய தனRS அ=ள இராமைன இலRSவK ேவ1ட[ '‡ள அ=I ெச =G[. |ரேன! ேவ1wேனK யாK. இKேன k[ெவK. dK :Kற வw">K வாlV huwலK. அfைக ŽV>:KறவK. GF6த வாளK. அK(•". LKேன ேந$]தெனK. எK mlைன6 9KQ@Kற Œ">ைன6 7ைட69' எKறாK. |ரR கவச6தK. ெவ( k4 €f Sழ~னாைள. LZ]7. க= :றR கமலRக1ணK. hைக•" ெநIசK ':[. உைடவா4 ஆ$6தாK. இ=]7 க1£$ :லK உறV hல$@Kறா4பா[. 61 மர" பட$ கான" எfS" அத$பட வ]த ேச ைன கரK பைட எKப7 எ10. மைழ என LழfS@Kற வா4 எx'D அரRக$ காண. ஏ]7" SKD அன mlK ஆ'ற[ உ4ள69[ உணரR k1டாK. தைழ•D சாைல:KD".K :Kற FைலயK.22. சாபL" தH6தாK. 66 கரK தாேன •7வதாகR ŽDத[ Page 59 of 163 . நா4 உல]7 அe•" அKேற? நாK உனRS உைரVப7 எKேன? ஆlxK 7V>னா`! இ\ அம$ எனRS அ=l:KD. 63 இலRSவK ேவ1Y}ைள இராமK மD67. G1b" ம1b" எKேம[ வ]தாi". G="> ேநரா LK :Kற >Kவ]mைன ‘R@னK. தZE Fைல தH6த ேம=. சர" பட$ huw[ கuw. இக[ இராமK' எKேற. த4ளா உர" பட$ ml[ ‡ளாR கவச" இuY.rtf 2008. ெச KறாK. 60 'ெந( k4 மா தவ$RS. யாK ெச ` :ைல' என. g$ ெச `யE ெச [ல[ எKறனK இைளய |ரK. 64 Sைழ•D ம9ய" €6த k"பனா4 Sைழ]7 Œர. தாK Cட$ Sல6ைத எ[லா" CைலRSமா ச ைம]7 :Kறா4'ஏKD வ]7 எ9$6த |ரK இவK. 65 p$Vபணைக இராமைன suYத[ mK(ய mKற[தKைனE suwன4 காuw. ":=த$ ஆG ப(RSெவK யாேன" எKQ" பழ_e பc7றாேம.04.

ேமகfக4 SL(. பைடஞைரR S(67E †KனாK.6த" க1ட அக"பK அ(3ைர அ\ உைர ேகuY வ]தாK. 72 'இைனய ஆத~K. ஊQைட இவைன. இய"பi'றாK. 'ஐய. எK உைர' எனV hகKறாK. யாேன. hைன•" வாைகயா`! dD69.22. உய$ வாK இw•" |5]9Y".Kamba Rámájana (3Áranija). பாரா`க=7 |ர!-:K kw.ைச R காRைகxK கணfக4 d=7 |5வன. ெச VhேவK! ெச =G[ சால ெவ\Gய$ ஆத[ நKேற. 70 'வாlK வா`கைள ஈ வைளR@Kறன. வ]த வ~ ெகc ேச ைனRS. ஞாl„Y :KD. 9:04 கரK தாேன •7வதாகR ŽDத[ க1டனK.rtf 2008. 71 '>w எலா" மத" ெப`9ட. ஆ" அலfS எe[ m4. 67 "மாZடK ஒ=வK. க9ரவK கலf@ jfக. யாQைட ெவK( எK ஆ"? யாவ=" க1Y :'($. இ" மாZடK வ~ைய jR@. மாZட'S எlயƒ?' எKறாK. 68 ˆய :. 'நKD ந" ேச வக"! ேதவைர6 ேதய அைர6த அ". :ல" படV hர4வ. இவைன :ைனயலாவ7 ஒKD அKD அ7. உலகL" க">RS". 69 'S=9 மா மைழ †H]தன. 74 Page 60 of 163 . உலS எலா" உைலயE FH67. எH]9Y" ெப=]9ைச . G1டனK :Kற. GரG. அ"மா! காK இட" இ[ைல" எKQ" கuYைர கல]த காைல. |ரH[ ஆ1ைம |ர! இ\ வxK உள ஆ" ˆய :. உைளR@Kற நHR Sல" பலவா[.-j9„`!-:Kற Gைன எலா" ெச `7 ெவ[ல[ ஆ" தKைமயK அ[லK. கனக6 ேத$ேம[. ெவK(R கரK எQ" Gலfக[ mளாK. அக"பK எKD அைம]த க[GE ெச \GயாK ஒ=வK. "மாZடK ஒ=வK" எKD. ெப=f க34 ேவழ" ஒw•மா[ ம=Vh. k1டெனK வாைக' எKD. வயவ$ m•" நாuடL" இட" 7wR@Kறன. ப=9 வானவK ஊ$ வைளVh1ட7. 73 உைர6த வாசக" ேகuடi".04. qf@ ‡l _`"hைட இ3l |5@Kறன. அம$ ேவ1w இைர67 |fSவ. hல"hவ. 'ம1Y அம$ யாேன ெச `7.6த"' எKD. உ1SெவK உxைர' எKறாK. எவ$RS" LwxK மாைலக4 hலா•Y Lc L ைட நாD".

79 ஒKD. Sல மா Lw 70]தன. 9:04 இைர67 |fSவ. கc67 அற. வைள]தன-வன67 . 76 pல" அ'றன. –D. ப67. }w. இராகவK sY சர" 7ரVப. mமர" 70]த. தா4 Gழ. அw 70]தன கட கlD. LZ]தன ேவழ" 7KZனாெலன. 70]தன. kKD. ஆY@Kற அDSைற. அx[ அ"h.Kamba Rámájana (3Áranija). அ'றன Lர1 த1Y. ஆxர". 80 காY k1ட கா$ உலைவக4 கத5 கH க7வ. மாZட'S எlயƒ?' எKறாK. ப69ர6 தைலxன மைல 9ர1ெடKன. எKD உணரா 7KD ப69ய. >1w பால" அ'றன. Cைக வா4 •ல" அ'றன. kw 70]தன. உxைர•" Cட$வன ஒ6த. sY சர". G1ேம[ ஓY@Kறன. எ( பைட இw எனா இwயா மKன$ மKனவK மதைலைய. ெச KD. கா$ மதR ைக"மைலR கண67 ஊYஉ=G மா9ர67 ஓwன. ெவ=Gட. :=த$ ெச `ய மா6 தைல F]9ட. அEŒY. அவZx[ அரRக$ 9=இ[ மா$பக" 9ற]தன. Gைச யா[ hைள]த பா` பH hர1டன. 81 ைகக4 வா™Y கள"பட. 77 Cw 70]தன m™Y.rtf 2008. அ\ இராமK ைக வH G[.KQ" வா[ உைள மடfகைல. L ைள„Y Lசல". ப69x[ SG6தன >ணV ெப=f SKற". hக$ LகV €uைக உைள]த. அ'றன பகe.04. Sரகத" 70]தன. 9ைச உறE ெச Kறைதயலா$ ெநY Ge எனR kwயன கரfக4. pY k1டன என6 Cட$ S=9 ‡6 mKற. 74 எKQ" மா69ர67. Gைள]த gைர•" ஆவ7" Gள"hவ7". அ'றன G[•Y ப[ல". 75 இராமZK அ"பா[ பைட எ[லா" அeத[ வைள]த காைலx[. sY Fன67 அரRக$ த" CS9.22. அ'றன sட$ மc. ெவ" பS வா` ேவi" அ'றன. 7ற]தன Fரfக4. ெநY] ேத$. 78 க=G மாzY. உ9ர" அ=G மாைலxK ேதf@ன7. 82 Page 61 of 163 . வைள]த7. மா[ வைர உ=" இw பட ஒw]ெதKன. கவச ெம`க4 g5பட.

ஏH ஆR@ன. :ைன]தா$ என. :ைறயE ŒH ஆR@ன.l$ S1டல வதன6தன . அx[ வாlxK அD6தாK. . ேமய மா[ வைர ஒK(ைன வைள6தன ேமக" qய தாைரக4 †Hவன ஆ" என. எ[லா" ஒ= Cைடயா உடK எ`தா$. . >H]தாைர•". உவ]த. Sl6த ைக"மைலக4. அ(யாவைக.rtf 2008. தடR ைக"மைல .த]தன. க1 ம0 காகL" கவ$]த. வ~ய7 உ1டா•? 88 ப[ ஆxர" இ=4 —(ய பகMK என ஒl=" G[லாளைன LZயா.த]தன S=9xK ெப=f கட[. 9=@ய Fன6தா[ :வ]த ெவ] Ce[ :=த$த" ெநY :ண" ெதGuw.த]தன. 9:04 ைதயலா$ ெநY Ge எனR kwயன கரfக4.த]தன.த]தன.Kamba Rámájana (3Áranija). வK கc7. கண மா L@[ கைட நா4. வன" L'D" :ைறய. ஆDக4 இய'(ன. 85 †H]த ப[ பைட 70பட. எ`தா$ என. அன[ Ge67 ஆ$67 இக[ அரRக$. kw ெநY] ேத$க4. 89 எ(]தா$ என. †H]தா$. Fன6தா[ ம(]தாைர•". வா" பH . உx$ sம]7 உ•R@ய7 உ"ப$. 83 அைல . ெநY] தw . கட~K hற வலய6தன. ெவx[ அx[ ஆ" என Geயா. 9ைச 9ைச அக'(. வன" எQ" CKைம. Fவ]த பா`]த ெவf S=9x[. 84 ஆய காைலx[. ம9 p5 ‡ன6தன. மw6தாK -Fைல >w6தாK. வைர hைர :=த$ ேப$ யாRைகxK ெப=f கைர வxK CD" >றfக. gR@ன. 90 வான6தன.க[ ஆ$ மைழ. அரRக$ தைல . ெச (]தாைர•".ட[ ெவf Page 62 of 163 . வயV g$E Fைல . GH]த ெச " மx$R க=] தைல மைல என |5]தாK. சர6தா[ அH]7 g]தன F]9ட. 82 மாH ஆR@ய வwR கைண. Gைன ெச `தா$.த]தன. 86 கவ]த ப]தfக4 கl6தன. ˆய வா$ கைண Lத~ய ெதD FனV பைடக4. க=டK அIsD.04.22. இ=4 த=" hர67 இcைதய$ பc7 உைரRS எlm? அ=4 த=" 9ற67 அற[ அK(. 87 ம=4 த=" கl வIச ைன வைள எx'D அரRக$. ெச D6தாைர•". வ~6தாைர•". Gcவனg[. ெநH]7 பா$மக4 ெநl3ற. 70பட.த]தன. எ(ய அ(]தா$ என.

இைம„$ எY67 ஆ$6தா$. பைட6 தைல|ர$க4 ப9னா[வ=". உலவா உட[ உ'றா$. அய$6தா$ Fல$. 'அல]தா$ :Fசர$ ஆ"' என. d=Vபா[ ெப`தா$ மைழ. .ைட பாசைட பட$@Kறன பலவா. 95 g$Rகள69[ பைட6 தைலவ$க4 L]7த[ உைட]தா$கைள நைகெச `தன$. மைல ஆ" என வைள6தா$. மைலய6தன. ெநYf கட[-தாைனய$. hHமா Page 63 of 163 .Kamba Rámájana (3Áranija). hைட6தா$ பல$. எ(]தா$ பல$. 96 நாக6 தZ ஒ= G[~ைய. பா$ €1டன.04. Fைல €1Y எc kைலயா[.l$ S1டல வதன6தன . மc ஓEFன$. ம9 m` G1 ேமலன.22. உ=1டா$ Fல$. ெநY ேவைலxK ேம[ —ழன. நl$ LVhர$. உைழ6தா$ Fல$. @ைட6தா$ பல$. ம9 p5 ‡ன6தன. மைழ ேமலன. எவ=" வல" தாf@ய வw ெவ" பைட GYவா$. >9$6தா$ எH.rtf 2008. hர1டா$. உட[ கடMY உற. 93 ஈர[ ெச ( கமல6தன.தR@Kறன உ9RS" பாரR Sட$ . 91 ேம=ைவ நS மா$>ைன உ=G6 9H சரேம. GHj$ கைட]தா$ ெவ=3ற ‡7 எc கY ஆ" எனR kwயா$. உடK ஆ` அைட]தா$.ட[ G[~ன$. கe]தா$. இரத6 9ர4 hlன". மத மா கH ப~ €1டன. உைட]தா$. எcவா[ d`தா$ பல$. . 91 ம1 ேமலன. உx$6தா$ Fல$. 92 dல] தாHன$. ேமக69ைன :க$ G[~ைய வைள6தா$. Sைழ6 தா5 9ைரR S=9R கட[ Sl6தா$ Fல$. |ரR கH LதலR Sல". 98 ேத$ €1டன GலfS யாைவ•". ெச = Gைள6தா$.டM$ h1 ேமலன. 97 எ`தா$ பல$. கட~K hற வலய6தன. 94 அைழ6தா$ Fல$.-S=9V de 9ைர ஆDக4 dfக. வ4ளைல ம9யா$. ஆக67 எc கன[ க1வe உக. மைல ேமலன. LK நா4 மாக69ைட வைள3'றன$ என.ைட]தா$. kைல வா` மைழ6 தாைரக4 படV பாHைட மw]தா$ Fல$. •H6 9ைர உ9ரR Sள" Lc@R கc7 எcேம. சர மைழயா[ உல]தா$.ட[ ெவf கான6தன. 9ைச s'(ய கHxK தான6தன-காS6தன சர" உ]9ய Fரேம. உ'D எ9$ அழKறா$. அன~K Fைக de க10ன$.->ைற வா4 எx'D அரRக$ைவதா$ பல$. 9:04 வான6தன. . . அx[ வா4 . உ=4 ேதHன$. ெதe6தா$ பல$. அe]தா$ Fல$.

de கன[ dwRS" க10னா$. ஒe]தன$. 103 s'Dற ‘R@ன$. கைணகlK 70ய –(னாK. Cட$]த ேச ைனx[ 'அ'றன தைல' எQ". Gைர ெவf கா[ d69ன$ நமK q7வ$. L'(ன$ இராமைன. 106 –(ய சர" எலா" •Dfக வாlயா[ ஈDெச `7. இக[ அH ஏD என.04. உx$ கவ$வா$. உட[ €1wல தைல. இைட p5வன. ˆ ஏD. hரG•". ஆe•". Fைல €1Y எc kைலயா[.22. பா$ €1டன. 105 அe]தன ேத$. ெவfக9$ தeவ]7 ஊ$ €1டன >H]தாெலன.rtf 2008. மத மா கH ப~ €1டன. பைட6த ேத$க•" உைட6 தட" பைடக•". Ge d69ன$. L@[ ஏD எனE ெச (]தா$. 99 மா[ d69ன. உ'D எ9$ Gைட67 அட$]7 எ9$]தவ$. Ge F]9ன. மைழg[ Fைல F]9ன கைண F]9ன. hHமா தா$ €1டன. இe]தன$. வe ெச "பா[ d69ன. இH]தா$ உx$ உைல]தா$. உx$ F]9ன. சரfகைள உ=. தைரேம[ மைல F]9னபw F]9ன. ஆ•" அ'D. தழ[ F]9ன. LYS ேதHனா$. மறƒ$ உடK மைழ d69ன. வ]தா$. தைலேம[ ெநY நH ஏ(ன. பட$ வாK ேம[ d69ன Se G1ணவ$. ஒeய. கw7 உ'D. 107 Page 64 of 163 . எH கா[ வா` ஏ(ன வw வாlxK வா[ ஏ(ன$. வH Fைல எY6த ைகxன$.Kamba Rámájana (3Áranija). 9ைச F]9ன. 9ைச §Y உைல F]9ன. அவ$ அவZ —1Y உக. வH F]7ர". அம$6 Ce[ k9Vைப jR@னாK. 102 பைடV ெப=] தைலவ=". 101 தைல F]9ன.K ஏD எனV de]தன$. அவ$ Fைல ஏªY ஏ ைழ•" ஆ(…Y ஆD" ஓ$ இர1Y" அ">னா[ ŽDெச `7. நா` ஏ(ன. அைவ ஊe ெவf கா[ எ( ஓfக[ ஒ6தேவ. |ரK வாlயா[ L ைட6த ெவf S=9xK கட~[ •5@னா$. ெத'(ன$ எxDக4. இைமV>K LKh. ந9xK @ள$ பw d69ன. ஆRைக க1wல$. d( F]9ன. 100 ேப` ஏ(ன ெச = ேவuY எc >67 ஏ(ன$ >K வா`. 104 ஏ5-இ= ேத=" வ]7. உடல". 9:04 ேத$ €1டன GலfS யாைவ•". 9=@னா$ Fன".

க[ உய$ ெநY வைர கw9K ஏ]9னா$. @ைட6தன$. எ9$ அழ[ hைர•" க10னா$. அமர$ அIFனா$. எ(த[ ேமxனா$. உய$ Gs">[ ஓf@ :KD எ[ உய$ d( உக. த. 114 ெப=I ேச ைன„Y 9HFரா எ9$6த[ ஓfS ஒl வாlனK. Lழf@ன சfkY hரG.Kamba Rámájana (3Áranija). G[~னK. —c" ேமi" _`67 அைட6தன$ 9ைச கைள. ஒ[~x[ உ=67. அIF. தK :க$ |ரQ". அள3 இ[ ஆ'றலK. அம$6 Ce[ k9Vைப jR@னாK. கட]த க[GயாK இைல k4 ெவ" பகe ஏ5-இர1Y" வாf@னாK. kைல k4 ெவI FைலXY h=வ" }uwனாK. 111 ெவ" பைட. LRகணாK ைக6தைலE pலேம அைனய காuFயாK. உ"ப=" இHய[ gனா$. ம10ேன. 113 அKனவK நY3ற. அைனவ=" ெவSl ‡Rkள. உலS எலா" உைல]7 சா`]த. 108 கைலகlK ெப=f கட[. L6 தைலR SHF[. |ச G10ைட .04. _`67 உற Lழf@ன அரRக$ த" L@~K ஆ$Vh அT. உ=.யK. ப[ பைட hைட67. F]9 அ'றன பY"'.ைட]த. 7K இ=4 இைடய7 ஓ$ GளR@K mK(னாK. |ரK அ"h இைட அDRக. அட$]7. 9:04 ஆ(…Y ஆD" ஓ$ இர1Y" அ">னா[ ŽDெச `7. ெவ`ய க10னK- Page 65 of 163 . 107 G[ இழ]7.rtf 2008.22. 'ஊe ஆe ஈ7' எKன வ]7. 109 9HFரா Fன]7 ேம[ வ=த[ பைட6 தைல6 தைலவ$க4 படi". Lழf@ன வH Fைல LYS நா1 ஒ~. •H மா[ கH. |f@ய கவச6தK. அரRக$க4. க"ப" இ[ 9ைச x[ :Kற கlD". எfகb" இைர6த ேச ைன•4. க1 இைம6த அKேற. எKD.K ஆ$V>னK. மைலக•" தைலக•" Gc]த. dK LwயK. 110 Lழf@ன ெப=" பைண. 112 அ6 தைல6 தாைனயK. :=த$. ைவ6 தைலV பகeயா[ மைழ ெச ` G[~னாK.

Fல 91 9ற[ வைள எx'D அரRக$. ேதவ$ ஆ`. கவ]த" ஆ5 seய. உ=. வா`Gடா நா` ஒ=தைல kள-நைக•'றா$. உவHையV h7R@ன-உ9ர-ஆDஅT. Cைட•" அ'றன. தா". இறாதவ$ எc]7. 121 ஆ` வைள மகlnY அமர$ ஈuட6த$qய ெவf கYf கைண 706த தfக4 m4. ைக"மைலE sவரன. k'ற ெவI Fைல சர" }67 வாfSவா$ இ'றவ$. ப[Gத நாடக6 Ce~ைன நwVப ஒ6தேவ. Fல$. உ4ள69[ உைல3'றா$. பைண ெநwய வK கட கH hர1ட.K ஆ$V>னK. 120 ச1ட ெவf கYf கைண தwய.22. ேத$ தாf@னK இராமQ". 123 Page 66 of 163 . ஆடகR கவச6த. >ணf@.rtf 2008. கவ]த" ஆYவபாடக67 அர"ைபய$ ம=ள. hரGR ŽuY அற. Sைட•" அ'றன.Kamba Rámájana (3Áranija). @HxK m'ற6த. வ1Y உழ[ hH Sழ[ மட]ைதமாnY" க1டன$. 119 கவH ெவ1 Sைட எQ" •ைரய. 9:04 ஓfS ஒl வாlனK. மc3" அ'றன. பwXY பw]தன. m4 இைட அ'றன. ேப` ஒ=தைல kள. த1 7ைற பவ$ இனVபY ம0 SGRS" ப1ைணய. :KறவK ஒ=வK' எKD. 122 ெதH கைண •5க~K 9ற]த மா$>ன$ இ= Gைன கட]7 g` உ"ப$ எ`9னா$ ':=த$ த" ெப=" பைட ெநw7. 116 kw XY kYIs இற.04. தைல•" அ'றன. ெவ`ய க10னKஆfS-அவK அ0RS எ9$ அ0க4 ஆக. }4 இைட அ'றன. Fல$. 117 'அ'றன Fர"' என அ(த[ ேத'றல$. ெந'(xK இwXY L(]7 |5 Fகர" எKனேவ. 118 ேகடக6 தடR ைகய. ப=6த ேத$. |f@ய கவச6தK. சர69K தாைனயா[. 115 தா4 இைட அ'றன. G10ைனV ப'(ன மைழ எனV பைட வழfSவா$. த" உட[-கவ]த நாடக". வா4 இைட அ'றன.

129 அK(•". ெவf கைண ஏGனK இராமQ". ெவ" பாகைன. hரளV df@னாK. 9HFரா எQ" ேப$ அe]ததZQ". 70ய. 128 qGய சர" எலா". ŒHxK ஆ5]த ேத$. Fல$. அமர$ ஆ$67 எழ. ஏG.Kamba Rámájana (3Áranija). :KறவK ஒ=வK' எKD. மா1h இலK.04. 127 ஊK(ய ேதHனK உ=. ேதவ$ ஆR@னாK. அR கண67. ஆG. 126 9HFரா இ= Fர" இழ6த[ p5]த தா$ ெநY" பைட. வK Ce[ ˆயவK மSட மா6 தைல ஒKD ஒe67. க1டக$ ெம`R Sல" ேவnY" 7067 |569னைமR க= மன67 ஒ= வIசK. அR S=9 ஆD அT. இர1ைட•" உ=uwனாK அT. d`R கH Ž(ய kYI †[ gலேவ. dK ெதH வw"hைடV d= இ[ வாlயா[.K ெவf கைண. 125 'வல" k4 g$. அe67 மா'(னாK. தா5]9லK L6 தைல6 தைலவK. மாZடK வ~]7 kKறைம. Page 67 of 163 .22. 124 அIFைற அDபத" அைட]த —ட6ைத6 தIs என6 தK மய" ஆRS" தKைமg[ வIசக67 அரRகைர வைள67. அ\ வe. 9:04 ':=த$ த" ெப=" பைட ெநw7. பகe s'DறV g5]7 உx$ Sw6த~K. 130 L6தைலவK அ6தைல ஒ= தைல•டK d=த[ ேத$ அe]7. அ"பர67 ஓuw ஆ$R@KறாK. 123 ைகR கlD அKனவK பகe. அலfக[ ேவ[ இராவண'S அ(GVபா"' என சல"k4 g$ அரRக$த" உ=Rக4 தாf@ன. வா`ைம யாவ$RS" சாKD என :Kற அ6 த=ம மKனவK mKற[தK 9= உ= மைறய6 qGனாK. வ4ள[தாK ெச I சர6 q`ைமயா[. வாK Cட$ மைழ என.rtf 2008. மற" >ைழ69லK. ஏ5-இ= € இய[ வாlயா[ dல" k4 ேத$ அe67. இலfைகxK உ'ற. உ4ள69[ உைல3'றா$.

ஒe]த7 ஓ$ Fர6ைத•" Sைற6தாK. d'ைற மா L ைழV hலாiைட வாxZK. கா[ ப(67 அc]9ன$ Fல$. ெநYf கட கH வx'DV Page 68 of 163 .ைட]தன ெவuட.5 Fைல. †H•" க[ இழ]9லK. ெச (]த :=த$ ஓwன$. பர]த S=9 jH ைட. கைண வழf@னாK. ‡. இwRS" †[ இழ]9லK. தா4 இர1ைட•" இர1Y ெவf கைணகளா[ தw]7.04. அ\ வe. qடனK GலRக3" :[லா$. ேகடக6 தடR ைகய$. 132 G[ இழ]தனK எKZQ". கா[ kY பைதVபா$ :ண69Kேம[ Gc]7 அc]9ன$ Fல$. கா$Lக6ைத•" மா'ற அ=" பகeயா[. 138 ம1w ஓwனா$ Fல$. அD67 மா'(னாK. 135 9HFரா எQ" Fகர" ம1 ேச $தi".ப=9 வாlன$. Ge6த வா4 Lக69K எ[ இழ]9லK. மற" >ைழ69லK. Fல$ :வ]த >ண69K ேம[ Gc]7 உ=1டன$.rtf 2008. 134 :=த$ ேச ைன அ'ற தா™Y mlலK. பண69Kேம[ :ல" Se•ற. 136 கண69K ேம[ :Kற வானவ$ ைக hைட67 ஆ$Vப.ைச R கா'D இைட அe6ெதன. 9HFரா எQ" ேப$ அe]ததZQ". பHவாK. வா$ கழ[ kcf Sட$ CடRக. வா$ அe]7 உ.22. இழ]9லK ெவf கத". 137 ேவ`]த வா™Y ேவ[ இைட . உx$ kY >ைழVபா$. m4 வ~ இழ]9லK. 133 ஆ4 இர1Y-–D உள என. உல]தன$ உ9ர j$ ஆ'([ பா`]7. ஓ`]7ளா$ Fல$. ெநYf S=9 அ" கட[ hRS :ைலயா$. வான நாuYeR கா$ இe]தாெலன. இழ]9லK கறfS என6 9Hத[. hS]7 ப'ற ஆதHVபாK தைன ‘R@னK. m4 இர1ைட•" இர1Y ெவf கைணகளா[ 706தாK. 131 ஏ'(ய •த~னK இ=1ட கா$ மைழ m'(ய G[•Y" Cடர. Fல$ பய6தா[ j]9னா$. அ]தர67 ஒ=வK •4 இ=" ெப= மாய ெவI ெச = Lய[வாைன.Kamba Rámájana (3Áranija). k'ற வா$ சர67. 9:04 ேத$ அe]7. அx[ எxD இலfக.

'7ைணவ! j எ"ைமR "க1wேலK" எனV hக[' என. ெவH] உறV பா`]த k"h காuY9T. dKறா •வTYதாK LK :KD Luwய ேச ைனx[ ஏவ$ ஓwன$ இராRகத$? •மRS இைட]7 ஓY" ேதவTY க'ற(]7lT? மன" 9ைக6ˆ$! 143 'இfS ஓ$ மாZட'S. அ\ வe6 தG$]தா$.K" எKனா. இைட]ˆ$. :Eசய" எQ" கவச"தாK :ைல:'ப7 அK(. அEச" எKQ" ஈ7 ஆ$ உx$RS அ=] 7ைண ஆ•? 142 '€ அரா3 ேவ[ hர]தர…YதாK. 9:04 ம1w ஓwனா$ Fல$.04. அEச" எKப7 ஒKD உ=3 k1டாெலன. 139 கEs" வா•" த" கா[ Cட$]7 ஈ$வன காணா$. அeவா$. இ6தைன |ர$க4. உ" ைக வா™Y g` Gc]7. C1ைட jf@ய கவ]த6ைத. "ஆ1 Ce'S அைம]த Gைனய" jf@ய மZ6தைர ெவ=வK.rtf 2008. 7ைன•" வா" பH6 ேதHனK qடணK †KனாK. 140 qடணK |ர உைர Žற[ அைனய$ ஆ@ய அரRகைர. •" L7kY" g" பe LயK«$. ைக தைலR k4வா$. :Kேற. Sல மfைகய$RS? அ"மா! 145 'ஏRக" இfS இதKேமi" உ1“ ? இக[ மZதK ஆRS" ெவI சம67. 146 'ஆர வா5RைகxK வ0கரா` அைம9T? அx[ ேவ[ Page 69 of 163 . ஆ1ைம அ\ அமர$RS" அHதா6 தாRக அ=" hய67 உ" Sல6 தைலமகK தfைக •RkY அK(. :ைன•" நாK உமRS உைரVப7" உ1Y' என. kfைக மா$>ைடR SlVhறR கlVhD kcf க1 நfைகமா$கைளV h[i9T? நல" •க$|$! 144 'ெச "h காuwய க1 இைண பா[ என6 ெதl]ˆ$! ெவ"h காuwைட •ைழCD". தட மா$>ைடR Sl6த அ"h காuY9T. ஊ$ hகi'«$. ெநYf கட கH வx'DV h1 9ற]த மா L ைழxைட வா™Y" hSவா$.22.Kamba Rámájana (3Áranija). உEச |ரK ைகE sY சர" :=த$ ெநIs உ=வ6 தEs :Kறன க1டன$. 141 'வEைச ஆ" எQ" பய" மன67 உ1Y என வாc" kE ைச மா]தைரR }[ வைள மகl=" Žசா$.

அ=G ஓwன என அe S=9 ஆD ஒcக.22. sY sர". கா`]த ெவI சர" :=த$த" கவச மா$h உ=வV பா`]த. அரRக$த" ஆG m`]த. தK எ( கட' ேச ைன•". 'நKD! கா69' எKD. 7ர]த. இராமK q$6த ெச I சர" 9ைச CD" 9ைச CD" Cட$]7 g$6த ெவI Fன67 அரRகைரV hரuwன. ேதவ=" ம=4k1Y 9ைக6தா$. 9:04 'ஆர வா5RைகxK வ0கரா` அைம9T? அx[ ேவ[ |ர வா4 kc என மY67 உc9T?-ெவ(V g$6 ˆர வா5RைகxK ெத\வைரE ெச =GைடV ப(6த |ர வாu ைக $!-எfஙன" வா59T? Gள"¡$. 152 ஆ$67 எc]தன$ வானவ$. ைகXY" உய$]த }Y அDVh1ட. ேகடக6 தuvY" உடல". 148 ஊY அDVh1ட. 154 கlD. ெம`" மற]தாK.Kamba Rámájana (3Áranija). க9$E சா~ pY அDVh1ட எனR கc67 அDVh1ட. SIசர". 149 7=G ஓwன. 147 qடணைன இராமK எ9$6த[ எKD. தாQ". கவ]த". ஒ[ைலx[ ஒe]தா$. kwI†Y kwxK காY அDVh1ட. க=G ஓwன. hGx[ 153 mKD" மா[ வைர6 Cைக என6 7வK(ய :ணE ேச D ஆKற பா5 வx'D அலைகையV hக[வ7 எK? அம$ ேவuY ஊK(னா$ எலா" உைல]தன$. Page 70 of 163 . ப[ல". _`பைட. j$ :KD கா1w$ எK ெநYI Fைல வ~' என ேநராE ெச KD தாR@னK. 150 ஆ`]த கfகப69ரfக4 hRS. ேத$. உx$ :ைல. கEைச •" கவசL" கழல. மாY :Kறவ$ வழf@ய பைடக•" மா'றா ஆட[ k1டனK.rtf 2008.6த. 'இைற. இராமQ" எ9$ ெச ல நட]தாK. உ=G ஓwன. கா[ இய[ ேத$. 7ரக". வIசக$ இதயL" >ள]தன. காKற இK உx$ காலQ" கவ$]7. கY6தவ$. பH. Lw6 தைல. அளVப அ=" ெப= வ~ அரRக$ Žw :Kற அR Sைர கட[ வற4படR Sைற6தாK. m`3 இலாV >ைற LகE சர" Fர" 7. அ= வைர மர6CY ஈ$67 எc]தன.04. 151 qடணK GY sY சர" யாைவ•" 70யா. S=9xK ெப= ந9.

ேத$. இைற நய]தாK எKற கால67. 'நKD-நKD. இராமK ெச `த ேச Xl LDவலK. 'கா அடா இ7.Kamba Rámájana (3Áranija). அ\ ெவ`யவK பகe •KD எ`தாK. 158 qர வuட எ1 9ைச கைள6 தZ6தZ sமRS" பார எuw…Y இர1wZ[ ஒKD பா$ hரRகV ேபர GuடவK. கY6தவ$. >றf@ய அYRக~K ‡தாR SlD ேத$ கw7 ஓuwனK qடணK. 157 qடணZK |5EF ெச Kற ேதைர•". G1ணவ$ ெவ=வ.rtf 2008. ஒl$ கவசL" கw]தாK. š`9K. அ=4. அ6 ேத$ பuட7 யா7 என இைச Vபா"? 156 அH9K எ`9னK -ஐ-ஐ]7 k` உைளV பHயா[ உ=•" ஆeய7 ஒ= தZ6 ேதHனK. அ(]தாK ெவ"h பைட G' ைக GசயR கரK ெவS1டாKk"h தைல கuwய kைலR கHXY ஒVபாK. 161 ெவS1ட கரK 9ர1ட பைட•டK g$RS வர[ த"> தைல அ'ற பw•". 162 Page 71 of 163 .22. 160 ேதவ$ ஆ$67 எழ. •த[ அ0 ஓைடxK >றfS" |ர பuட69[ பuடன. அfS அவK š([ பH6 ேத$ பட –(. Lw6 தைல. ெவlD ேச $ :ண". 155 அற" kளாதவ$ ஆRைகக4 அYR@ய அYRக[ >றf@ j1டன. ஆG ெச KெறKன. கைண ஒKD ஏGனாK. அவK எxDைட ெநY] தைல இழ]தாK. கYf கைண ெதH]தாK. கவ]த". ஏD". தயரதK ேச ` அ"h பைடைய6 70பY6த7". Fைல•ைட மைல என6 ேத$ேம[ :Kற qடணK தKைன•" ெநwயவK ‘R@. 159 'எ`த காலL" வ~•" நKD' என :ைன67. ெப=f கY Gைச யா[. வ[ைலேய[. >ணV ெப=f காuw[ இறfS". :K :ைல' என. ேமக67 இ=ைள jf@ய இ]7GK d~@Kற இராமK ெத=•" வா$ கைணR Ž'D எ9$. ஒlD ப[ பைட. பH. 9:04 கlD. j' என. த" Sல67 அரRக$த" உடல". க0Vh இல. k96தாK. கறfS gKDள7 ஆxQ". LZவ$க4 9ைச CD" Fல"h" ஓ3 இ[ வா567 ஒ~ கா$R கட[ LழRS என ஓfக.04. ைகx[ ெவI Fைல அD67.

hைக•" ெநIசKகfக_Y காக" . 168 கYf கரK எனV ெபய$ பைட6த கழ[ |ரK. Cடf@ன$. ேத$. பwதZ[. கட~K ஓY" வfக" என[ ஆய7 ஒ= ேதHK. த. 169 கரQ" இராமQ" •7த[ ெச f க1 எH F]த. அடfகi" அரRக$ அe3'(ட. பH. ம1 உ=3". 165 வாlK வன". பலGதV g$ கட" கi5 தடf கlD. 7w6தன கழ[-7ைண. 162 அ]தகQ" உu@ட. ெநYf கட~[ ம]தர" என. 7w6தன இட6 m4.rtf 2008. 7w6தன தைச 6 m4.ைச -வ]தாK. ேம[ ஆ" வாK உ=3". ெநY]தைக•" ெவf கைண 7ர]தாK. :=தV g$ ஆlK வன" :Kறதைன.ைடய. 164 7w6தன கடR கH. ெதH]7 கைண F]த மK(ைட ந~]7 வ~„$க4 எl„ைரR kKறன$. வH G[ பகe F]த. ேவ~K வன" வா$ Fைல வன" 91 mlK வன". கடாG. 170 Page 72 of 163 . தாK வ]7. அரRக$ கடMY" F]7ர". 7w6தன Cw6 m4. 166 தாK உ=3 k1ட த=ம" ெதH சர" தாK ‡K உ=3". அ">K வன" எKQ" }lK வன வK ScGZK. ேத$. 163 அடfக[ இ[ kY] Ce[ அரRக$. ேம=ைவ Gைர]7 உ=3". கw7 kKற. dfS S=9V hணH•4. அ\ அன]தK பட" @eதர. இ]7ைவ வைளRS" எe~R Sல" என. வயV hரG. 7w6தன ம0R Sட$.யK :KறாK. •க$]த d=lK. அழKறாK.Kamba Rámájana (3Áranija). SைறபY6தாK.04. 9ைச பரV>. 9:04 ெவ"h பைட G' ைக GசயR கரK ெவS1டாKk"h தைல கuwய kைலR கHXY ஒVபாK. 'வா4 உ=G வ]தா$ ஊK உ=3"' எKQ" இ7 உண$6த3" உH6m? 167 அKD இைட வைள]தவ$ Sலfக™Y அடfகE ெச KD உைல3D"பw. வH G' ைக மத யாைனைய வைள6தாK.22. 7w6தன பH6 ேத$ 7w6தன Lw6 தைல. எKD இைவ 7வK(. ஒYfக[ இ[ :ணR S=9 ஓத" அ9[ உ4ளாK.

உய$ m4 உற வாf@னாK. 'அ'றதா[ எ" வ~' என. கா[ Gைச ய. 173 க4ள Gைன மாய அம$ க[GxK Gைள6தாK. |ரK G[ இ'ற g7. ெவf கைண ெதH]தனK. தZைம•". >w6த 91 Fைல. ஏ]9ய கா$Lக" FKன" எKD". ஒ= _` கைணயா[' எனா. உ4ள" உைல3'D. 172 ஊe எHxK kwய பா` பகe ஒKபாK. கட~K ஓY" வfக" என[ ஆய7 ஒ= ேதHK.Kamba Rámájana (3Áranija). ம'D ஓ$ ெவI Fைல இKைம மனR kளா. ஏ5 உல@QRS" ஒ= நாயகQ". ெவ\ வா`. மர>னா[. CY67 :KD. ˆ உ=வ. அIFனா$. F]9யாK. கா[ Gைச ய. வ4ள[ உ=ைவV பகe மாHxK மைற6தாK. 176 இராமK வ=ணK kY6த வHFைல வாfSத[ எKQ" மா69ர67. அ6 7ைண. கw7 இ'றேத. அ1ட$ நாதK தடR ைகx[. ெச \Gயன. கD6த ம0க1ட$ கட3uFைல கர6தா[ இD6தவQ". ெச \GயK.rtf 2008. ஆe வH G' கரQ". ெவ4 எxD இத5V >றழ. எ`தாK.22. Page 73 of 163 . 170 ெச D67. ஆxர" வwR கைண அரRக$ப9 எ`தாK. 175 ெவ'( Ž(ய வானவ$.ைச -வ]தாK. அKனைவ அD6தாK. அமர$ ஓwனா$ ஒl6தா$. |ரQ" ெவS1டாK. 177 க1Y :KD. மற69K வxர67 ஒ=வK வ]7 அbS" L]ைத.ைடய. மKன$ மKனவK ெச "ம[. இD9x[ hவZ ˆய எc ˆxK. எ9$]தாK. 9:04 கfக_Y காக" . p5 sட$ வwR கைண அவ'D எ9$ CY6ேத. 174 இ'ற7 இராமZK G[ LwVெபK இKD. ெவ\ வாய ஆxர" வwR கைண இராமQ" அD6தாK. ேப$ அக[ வாZைட இwV>K ஓைச பட.04. 7bRக" உ'D ஏf@னா$. >K உற6 தK ெப=f கர" juwனாK. க=67 உண$]தாK என. 171 ˆ உ=வ.

சர" –'(னா[. 181 தாf@ :Kற தயரத ராமQ". க=67 உண$]தாK என. பர" L=R@ய பாவ69னா[. SZ67. அ"h எலா" s]தர6 தZ G[~தK m4 எQ" ம]தர69[ மைழxK வழf@னாK. உரLைட6 தKைமயா[. வ=ணK kY6தனK. 183 Gராவ=" கY ெவ4 எxD இ'ற>K அரா அழKற7 அைனய தK ஆ'றலா[ மரா மர" ைகx[ வாf@ வ]7 எ`9னாK. –(னாK. 185 வானவ$ ம@5EF Page 74 of 163 .rtf 2008. அ7 Ž'(னா=" SZRக. இலRSவ'S LK வ]த இராமQ" GலR@னாK. |fS m•Y பாHைட |569னாK. k1ட G[ைல. அ1ட$ நாதK தடR ைகx[. உலS ஏ ைழ•". ஓEFனாK. 184 வர" அரRகK பைட6த~K. எ9$ ஆ'(னாK அவK ஆe அ" ேத$. வான67 உ=" என. qfS q0xைடE sY ெச I சர" வாfS@Kற வலR ைக ஓ$ வாlயா[.04. 178 kY6த G[ைல. 179 gH[ கரK மwத[ ஏ'( நா1. இைமயாLK எY67. இடR க1¬Y m•ேம. கரK க1ட" உ'றாK அT. 180 எ]9ர6 தட] ேத$ இழ]தாK. ப1Y g$ மcவாlையV ப1>னா[. ஒ= ெவf க9$ வாlயா[. இடR ைகx[ >w6த g7 ெந( >ைழ6m$RS எலா" 7w6தவா[. அR k1ட[ :ற69னாK எY67 வாf@.Kamba Rámájana (3Áranija). இழ]7 அ]தர69ைட ஆ$67 எc]7. ம'ைறR ைகயா[ ெவ'( உலRைக. மாையxK. இராமK அfS ஓ$ தZR கைண ஏGனாK.22. அ6 7ைண. 182 வலR ைக |5தi". வலR கர" என. •1 dwபட. 9:04 க1Y :KD. வல" k1Y.

வxD தக$6தன4. 9:04 வானவ$ ம@5EF ஆ$67 எc]தன$. q$67 அைம]தன$. இZய F]ைத இராமQ" ஏ@னாK. Page 75 of 163 . க9TK 9ைச g$6த ெமK பZ gR@ய7 எKனேவ. அD6தாK அD6தாK எK •Rைக. 190 'ஆR@ேனK மன67 ஆைச . ெநY] 9ைச ேந$ உற. வானவ$ ஏ6த. அZக ெவI சம67 ஆ$ உx$ gக6 தாK தZ இ=]த உட[ அKன. 189 p$Vபணைக அc7 hல">. வானவ$ qய மல$. 188 •6த" ஒK([ Lw6தவ$ _` h1£$ j6த" ஓw. இலfைக ஏSத[ இfS :Kற7 உைர67". ைதய[பா[. உfக4 வா5ைவ•" நாைள•" gR@ேனK. ெநY" dfS ெவf S=9V hர1டா4 அT. வாR@னா[. }6த ேவைலR Sர[ என. Lw]9ேலK. 191 அலfக[ ேவ' ைக அரRகைர ஆs அறR Sலfக[ ேவ$ அDVபாK S(6தா4. 186 ெச `Gைன Lw67E ெச `யவ4 அbக[ LZவ$ வ]7 L ைற L ைற _`Vhற.22.rtf 2008. கfS[ அKன கரைன6 தœஇ. ஆwன$. பாwன$.Kamba Rámájana (3Áranija). 187 G10K jf@ய ெவ`யவ$ ேமZx[ h10K j=" dwக•" g` உக. ˆ$6தQ" d~]தாK. kwேயK' எKD gxனா4. இராவணK தfைக தK ைக. அ\ ஆைச எK •R@…Y Lwய. அ7 ெகuேடK. இலfைக மா நக$ š`9K ெச KD எ`9னா4.ைகV பாட[க4 ஆ'ேறK ஆ'ேறK. அ1ண[ |ரைன6 த">•" அKனL" க10K jHZ[ பாத" கcGனா$. 192 . உய$ கலfS pைற வK g$ ெநYf கா[ என. |ரK இZ7 இ=]தாK அT.04.

Ž'ேற Ž'ேற எK உடைல. LZவ$.தwRS" L ைல. ெவ4ள" –D ஈD இ[ ஆ4. அfS இைறவQ" இைமV>[ . 148-1 Gc]த ெவ" பைட qடணK Fர" என ெவ=3'D அe]த F]ைதய$ 9ைச 9ைச ஓwன$ அரRக$. வ[லபfக4 எ[லா வைக•" m'ேறேன. de]7 € மைழ g'(ன$. அ7 ெகuேடK.ஒ= hைன ம0ம1டப" அதZ[ d~ய மK…. 3 Page 76 of 163 .2 h~xK அத4 உைடயாQ". ஏ(ய பH அவ'D இரuw.Kamba Rámájana (3Áranija). இ=]தாK இ=]த பHs உைர67" மK…. CைகVபY" அ1ட" இw]தெதKன :KD அ9$]த7. ஆ'றா4 ஆ@. €GனாQ" ந~•" வல6தா$ அ[ல$. கரK பைட6 CS9 எKபரா[.rtf 2008.ேச யHRக1 ெவK(மாத$ வ~ய ெநY" hலGxQ" வணfகாத மSட :ைர வயfக மK…. 38-1 நட]7 தK இ= கர69Z[ நல" ெபD" Fைலவா` Cட$]த நா1 ஒ~ எcV>னK. dKனாைட hைன]தாQ". Sைல•" Sைல•". கா'ேற ˆய என6 9H•" கரேன! கரQRS இைள„ேர! m'ேறK m'ேறK. g$ இராமK 7fக வைரV hய69ZைடR @ட]த ேப$ ஆைச மன" கவ'ற. அ7 க1¦$. 7-1 ப67டK ஆD எனV பS6த ஆxர" G6தக வர6த$க4 |ர ேவ4Gx[ L6 தைலR SHFiRS அKD LRகணாK அ67ைணV பைட67 அவK அ=4 உ'Dளா$. அD6தாK அD6தாK எK •Rைக. :ைன]த எலா" உத3" தEசK hலK எலா" ெதHVப7. 9ைரV பரைவV ேப$ அகe6 91 நகH[ கw7 ஓw. இைறவைனV hக5]தா$. 9:04 ஆ'ேறK ஆ'ேறK. 161-1 7.22. 35-1 ஆD –றாxர" }w ஆe6 ேத$. Ž(ய அவ'(QRS இரuw SIசர". இZ நாuட[ ஆவா$? ெம~•" இைட.ைட]த ெவI சர" மைழ GY தாைரxK Gைத6தாK. 'W ைத தKைம உைரVெபK' எனE p$Vபணைக வர.ேவ` இள]m4. எc]த காத~K இைடGடா7.04. 1 :ைல இலா உல@Zைட :'பன3" நடVபன3" ெந(xK ஈ]த மலHKேம[ நாKLக'S" வSVh அH7 •ZVப7 ஒ= வர"h இ[ ஆ'ற[ உைல3 இலா வைக இைழ6த த=ம" என. ேதவHK இfS யாவ$. இைமயவ$. p$Vபணைக p5EFV படல" p$Vபணைக வ]த g7 இராவணK இ=]த :ைல இைர6த ெநY" பைட அரRக$ இற]ததைன மற]தன4.

ேதவ=" அ3ண=" Lத~…$. ஆKற நா4 எலா" hைட. ஆ1Y ஒ= ந[ _e பகHQ" நYfS" F]ைதய$. 3 வ1Y அலfS •த[ 9ைச ய வயR கl'(K ம=Vh ஒwய அட$]த dK-m4 G1 தலfக4 உற |f@.ேச யHRக1 ெவK(மாத$ வ~ய ெநY" hலGxQ" வணfகாத மSட :ைர வயfக மK…. அfைக•" உ4ளL" SG]த ஆRைகய$. 'எKைனk[ ப0?' என இைறIs@Kறன$. ேதவQ" Page 77 of 163 . 5 ஆ`3 அ=" ெப= வ~ அரRக$ ஆ9„$ நாயக$ நl$ ம0 மSட" ந1ணலா[. ெப=" பய" @ட]த ெநIFன$.K அG$ ம0 Lw GIைச ேவ]த$க4 7KZன$. @Kனர$. இ\ வe ‘RS" எKபைத உKனல$. த" மன" உைல]7 pழேவ. கரதல" sம]த உEFய$.Kamba Rámájana (3Áranija). 8 மfைகய$ 9ற67 ஒ= மா'ற" Ž(Q". 11 9ைச உD கHகைளE ெச 'D. . நா[-ஐ]7 ஆ`V d~]த என வயfக மK…. ெச I sட$ ஆ` ம0V dலK கழ[ அw :KD ஆ$Vபேவ. 7 இKனg7. 9ைச qGய நD மல$R SVைப 7Kனேவ. ‡9[ S1டலfக4.ேவ` இள]m4. 4 வா4 உலா" Lc ம0க4 வயfS ஒlxK Cைக வழfக. 9 அKனவK அைமEச ைர ‘R@. ேத`3ற6 ேத`3றV ெபய$]7. தயfக நாம j$ இலfைகx[ தாK நலfக Guட }4 எலா" @ட]த ெநYIFைற அKன :ைற ஆர" Sலவ மK…. உரக$க4.04. 6 •வைக உல@Q" Lத[வ$ L]ைத„$.தwRS" L ைல.22. L ைற L ைற 7ைறx[ s'றேவ. நYfS" நாGன$. வxரR SKற6 m4 எலா" பw sம]த Gட அரGK பட :ைரxK mKற. ஓவல$ உதGய பHFK ஓfக[g[. Sல வைரைய வல"வ=வாK இரG kcf க9$ p5 க'ைற ம1டலfக4 பKZர1Y".rtf 2008. 9ற[ F6த$ ேச ரேவ. ஓfS உதய மா[ வைரxK Gளfக. 9:04 ெம~•" இைட. 10 >ரகர ெநY] 9ைச V ெப=] த1Y ஏ]9ய கரதல67 அ1ணைலR க10K ‘R@ய நர@ன$ ஆ" என. தfகைள ஆ" என6 தாc" ெச KZய$. Ffக ஏD என.

18 அ9சய" அlVபத'S அ=4 அ(]7. வாK எலா" அைச 3றV hர]தரK அட$]த m4கlK இைச xைன6 7"h= இைச xK ஏ6தேவ. கறைவ ஆKக•". Œ$Gல$. F]த மK…. 16 pலேம Lத~ய 7ற]7.Kamba Rámájana (3Áranija). GளRக" மாuடேவ. ெம` hக6 7K ெநYf கIsக6 7@ல$. ந\G6 mைகய$ 7@~[ m•" எKப7 ஓ$ 7bRக6mY" Wகர மகர ேவைலR காவலK. 9:04 9ைச உD கHகைளE ெச 'D. miைட ெநY" பைண 7ைவRS]mD எலா". 14 நைற மல$6 தா7" ேதQ". இZ உலக" ஏeQ"? Page 78 of 163 . இைச RS" நா4 கwைக Žறேவ. நl$ ெநY மSட }w L ைற L ைற அைறயE F]9 LH]7 உS" ம0•" L67".rtf 2008.KQைட ேவ69ரR ைகய$. ெச GxK வா$Rகேவ. :9க•". வயfS எHR கட3•". பc7 இ[ ப1 இைட | ைணxK நர">ைட Gைள6த ேதமைற. காலK :KD. ந[ h97 அல$ க'பக6 த=3". s'(ய ேச ைலயா[ ெச (ய வா` hைத6த ெச fைகயK. 19 S1டல" Lத~ய Sல" k4 g$ அ0 ம1wய ேப$ ஒl வயf@ |சலா[. 17 நய" @ள$ நான ெந` அளாG. hர]தரா9ய$RS இK இய[ L ைற L ைற இ=Rைக ஈயேவ. juடேவ. dKrY ெவ4l•".04. 7ைறCD" Cட$]7 :KD ச‡ரணK 7ைடVப மK…. 12 ேச 1 உய$ ெந( L ைற 9ற"ப[ இK(ேய பா0க4 ப0 ெச ய. d` இலாR க9$ ெநY ம0க•". L ைற L ைற :KD. தைறxைட உகாதLKன" தாf@னK தcG வாf@. 'உ1Yk[ இர3. G1ணவ$ த=3" GIைச நாகL" sர]த ˆ] ேதK hனMY" அளாG. வா0xK நாரதK.22. 13 ேமக" எK 7=69 k1Y. 15 . ந]த[ இ[ GயK க=V€ர" ெமK பIFK ‡Rk©இ கயfகl[ மைர மல$R காY €6ெதன. ேதவQ" வைச •றR கxைலைய ம(67.

27 'இ]9ரK ேமலm? உலக" ஈKற ேப$ அ]தணK ேமலm? ஆeயானm? ச]9ரŸ~பா[ தfSேமkM. h=வR கா$LகR க=] தடf க10ய$ க10K ெவ4ள6ேத. வா` மw67. Sட 9ைச E ெச RகHK ேச ]த Ž]தலா4.22. வட 9ைச வாx~K வ]7 mK(னா4. •KD உலS உைடயவK தfைக •RS இல4. தைலx[ தாf@ய ெச f ைகய4. 20 கfைகேய Lத~ய கட3u கKZய$ kfைகக4 sம]7 இைட kwxK ஒ[@ட. அரRக=". 9:04 ம1wய ேப$ ஒl வயf@ |சலா[. க1கl[ ெந=Vh எழ Ge67. 23 p$VபணைகையR க1ட இலfைக மா]தHK 7யர" தfைக•". இைர]தன$. மfகல L ைற _e Ž(. :'@Kறா$. ŒHxK தாைர ேச ]7 இe kfைகய4.Kamba Rámájana (3Áranija). அ= நட" நwVப. அள3 இ[ ஆ'ற~K d=]9ய இராவணK. C[ நக$ அரRக$ mைகய$.04.rtf 2008. Page 79 of 163 . தாK தZயவ4 வர. அசZ ஆ" எனR கர6CY கரfகைளV hைட67. SைழxK கா9ல4. 22 இ=]தனK-உலகfக4 இர1Y" ஒKD". வxD அைல67. அ\ வe. •R@ல4. 'உ1Yk[ இர3. ெச f ைகx[ அHF•" மல=" F]9ன$. வா56தேவ. ஆ$67 எc கைட•கR கட[ ஒ~ காuடR கா]7வா4. இரf@ ஏf@னா$. ஏKD எ9$. L ைறxuY. 25 mKறi". நாHய$. இZ உலக" ஏeQ"? எ1 9ைச ம=f@Q" இ=4 இKD' எKனேவ. மfS~K ஒ~ பட6 9ற]த வாxன4. தHRக வ[லT? 26 d=Rெகன ‘R@ன$. தK அ=] தவ" உைடைமxK. ‘R@ேய. hக[வ7 ஓ$@ல$. 24 L ைட•ைட வாxன4. 21 ஊ=G[ mK(ய உx$ ெப` ஓGய" காHZ[ ெச =R@ய கலாப மIைஞg[ வா$ GFR க=G„$ வS6த பா0xK.

ெந=V>னாK. >ைர உD பா[ என. 32 'த67 உD F]ைதய$. 28 'ெச Vhற'S உHயவ$ ெத\வ$ யா$ உள$? LV hற67 உலகL" அடfக •wய இV hற67 அ1ட6m$RS இையவ7 அKD இ7. இZ ஆ$ kலா" ஈ7?" என. அ\ இலfைகRS அKDஅT. 33 'இZ ஒ= க'ப" உ1YஎKZ[ அK(ேய. ஒ=வரா[? இவ4 தKைனேய அH]தன4.22. 30 'g$ இலாK hர]தரK. 31 '†[->ற]தா$RS இ7 70ய ஒ1b•? "இ'>ற]தா$ தமRS இையவ ெச `9ல4. ஆ$ உலா" ேந. 35 LழGZ[ | ைணx[. ஆ'ற[ m'DVg` jHனாK. அw வணfக[ அK(ேய. "அKைனேய" எKD.rtf 2008. Lர[ ந[ யாeZ[ தcGய Sழ~Z[. அைற@Kறா$ Fல$.04. க'h இற]தா4" என. 36 Page 80 of 163 . வைன கழ[ வயfS வா4 |ர$ வ[லT? பZ வ=" காZைடV பeVh இ[ ‘Khைட LZவர$ ெவSlxK Lwh' எKறா$ Fல$. 9:04 அ]தணK ேமலm? ஆeயானm? ச]9ரŸ~பா[ தfSேமkM. அ]தர"?' எKD :KD அழ[@Kறா$ Fல$. அV hற67 அ1ட6m$ ஆ$?' எKறா$ Fல$. :ைலxK >K(ய உைரxன$. தள=" ேதவ$ இV >67 உற வ[லேர? >ைழVh இ[ p5EFயா$ L6 9ற67 உலைக•" LwRக எ1bவா$ இ6 9ற" hண$6தன$' எK@Kறா$ Fல$. தாK' எKறா$ Fல$.Kamba Rámájana (3Áranija). ஏவ[ €1டனK. ஒ=வ$LK ஒ=வ$ ஓwனா$. கரKkலா" இவ4 d'h அைறயாR@னKg[?" எKறா$ Fல$. d=V>னாK.யாK. எKD" இ[ல7 ஓ$ அc Sர[ >ற]த7. 34 கைர அ= 9= நக$R க=f க1 நfைகமா$ :ைர வைள6 தl$R கர" ெநH]7 ‘R@ன$. 29 'எKைனேய! "இராவணK தfைக" எKற>K. உKனேவ ஒ1b•. சf@[ தாைரx[ எc Sர[ இK(ேய.

d`]:ைல ம=f@ன$ hல">ன$. தாமைர Lc Lக67 இ= கய[ L69K ஆ~க4 deதர. தள$@Kறா$. Fல$ உள" d=. நல" ைகx[ அகKற7k[. 37 நா]தக உழவ$ேம[ நாY" த1ட6த$.rtf 2008. எc]த m4கைள6 தcGய வைள6 தl$ ெந@ழ. 39 எc என. 42 'அfைகxK அரK கxைல k1ட 9ற[ ஐயK தfைக :ைல இfS இ7k[?' எKD.K?' என ைந]தா$.கE ேச ]த க1 அ9கL" Fவ]7 j$ உக. kfைக இைண ெச f ைகxK மைல]7. கலfக[ இ[ க=f க1 இைண வாH கi5@Kறா$. hலG ைக". 9:04 அc Sர[ >ற]த7. எKD" வலf ைகx[ இலfS" அx[ மKனK உளK எKனா.அன]த$ இள மfைகய$-அcf@ அய$@Kறா$. நட]தா$. மைல என. ஒ= வeR @டRக ஓwனா$ெவ4ளL" நா1 உற GH]த க10னா$த4•D" ம=f@ன$. ைம] :ைல ெநYf க1 மைழ வாK :ைலய7 ஆக. அ\ இலfைகRS அKDஅT. எ] :ைலய"?' எKD. கா]9ய மன69ன$.-Sைல }ைத மfைகய$க4-நfைக அw வ]7 Gc@Kறா$. 40 ெந`] :ைலய ேவ[ அரசK. உ4ளL". 36 க4•ைட வ4ளL". கன" தைல வ=" Sழ[ சH]7. G"Lவா$.04. ேவ]தQRS இைளயவ4 தாl[ |5]தன$.22. ேந=நைர இ[லாK இ] :ைல உண$]த dc7. கைல Œர. 38 dK -தைல மரகதV €க" ேந$3 உறE s'(ய ம0வட" qfS" ஊச~K L'(ய ஆட~[ LZ3'D ஏf@னா$ F'(ைட அலமர6 ெத=3 ேச $@Kறா$. தœஇR k1Y ஏ@னா$. கl6த 7">•".Kamba Rámájana (3Áranija). 43 'இலfைகx[ GலfS" இைவ எ`த[ இல. 41 மன]தைல வ=" கனGK இK sைவ மற]தா$. hர1டா$. நன] தைலய kfைகக4 த7">ட. ந". 44 அ1ணK இராவணK அwகl[ அரR@ |5த[ Page 81 of 163 .

Gைன. ேம[ —5 ஊQைட உட"h உைடைம„$ உவைம இ[லா மாZட$. :Kறவ$ இ=]தவnY ஓY ெந( ேதட. ஒKD" உைரயாட[ இல$. 49 'காZைட அைட]7 hG காவ[ hH@Kறா$. ‡Qைட ெநYf kwx…K அைனய$. மKனK dK 90 க=f கழ[ Gc]தன4. எH F]9ன.Kamba Rámájana (3Áranija). ேச டQ" ெவ=RkY Fர6 Cைக ெநl6தாK.ைட m4 படர.rtf 2008. எ`த. ஆwன SலR @H.K கஞல. 'š`7 அல$ வ~6 Ce[. :KD உx$ நYf@. 9:04 அ1ணK இராவணK அwகl[ அரR@ |5த[ எKD.04. தw]தன$க4 வா4 உ=G' எKறா4. உ"ப=" ஒl6தா$. பய6ைத ஒe. :ைல :[லா$. 'இKD இD9 வ]த7 நமRS' என. ‡9uY எH]த நயனfக4 எx(K hற" இைமVப. க1 எ[லா". •வKற _e ஒK¥? d` தG$. வட ேம=6 Page 82 of 163 . 9ைச அைன67" எ`த நைக வ]த7. உ"பHrY இ"ப$. இ=]தா$. கw6த க9$ வா4 எxD . அய$6தா$. 48 யா$ ெச `த7 இ7 என இராவணK Gனவ[ மw6த >ல வா`க4 CD". 45 •wன7 இ=u படல" •உலS" L'ற. உட[ G". ெநH]த h=வfக4 ெநY ெந'(xைன L'ற.. 'யாவ$ ெச ய[?' எKறாK. இைனய வK 7ய$ இலfைகநக$. 51 p$Vபணைக இராம இலRSவ$ S(67R ŽDத[ 'மKமதைன ஒVப$. ம0 ேமZ. 9H]த hவனfக4. 50 இராவணK நட]த7 Žற ேவ1Yத[ 'ெச `தன$க4 மாZட$' என. ஓwன 9ைச R கHக4.22. ேதவ=". 47 ெதK 9ைச நமKதrY ேதவ$ Sல" எ[லா". SK(K அw வ]7 பw k1ட[ என. 7w6த Cட$ ‡ைச க4 sDRkள உx$Vப. hRக hக[' எKறாK. ேமக67 இw6த உ=" ஒ67 உர(. hர1டா4. 46 GH]த வலயfக4 . அ=RகQ" ெவய$6தாK. வ]7 hைக L]த.

அதைன இVdc7 இைச Vப7? உலS ஏeK ந[ மத" அeVப$. L]ைத ஒ= p•ற3 k1டா$. "ேவnY" அடfகR }D"" என. நZ. 57 இராவணK தKைனேய பe67 _eத[ 'ம=]7 அைனய தfைக ம0 நாF வw வாளா[ அH]தவ=" மாZட$. தயரதV ேப$V பராவ அ= நல67 ஒ=வK. வான67 இ]7GK Lக6த$. தZ ெம`ய$. எ( jH[ எc நாளR க]த மலைரV d=3 க1ண$. 9ர4 தா~K வ~தKனா[. ம0 ேமZ. உலக67 Lத[ |ர$ Lw எ[லா" அ'ற dcத67. உx$ வா5வா$. மா$>K அ0 –ல$. †' கைல என6 Cைல3 இ[ q0க4 sம]தா$. உ'ற பயK ம'D இ7kலா"? L ைற இற]ேத L'ற. வ~யா[ அரs k1ேடK. பe இ[லா$. இ=]தனK இராவணQ" இK உxnY.Kamba Rámájana (3Áranija). உKைன ஓ$ 7க4-7ைண•" உKனா$. Gராவ அ= வன67. ேவத" உைற நாவ$. கழ[. G' கைலய$.rtf 2008. அவK Gள"ப. அரRகைர" எனE ெச KD ஏD ெந( அ]தண$ இய"ப. 58 'k'ற" அ7 L'(. இைற•" ெவ4கா7.04. ஓ$ உல@[ வா5வா$? |ர$ உளேர. இ7 d=]7" என[ ஆேம? 59 '••" உள7 ஆய பe எKவxK Lw6m$ Page 83 of 163 . இராமQ" இலRSவQ" எKப$. 9:04 'மKமதைன ஒVப$. ைகய$. உைற@Kறா$. G=]7 அைனய வா™Y". உ'S அைலய$. G[லா[. 52 'வ]தைன LZ6தைலவ$பா[ உைடயா$. உழவK. ெபய$' எKறா4. அவHK G[ அதZK வ[லா$? ஆ$ ஒ=வ$ அKனவைர ஒVபவ$க4. "உலS எ[லா" ேவD"" எQ" •fக4 Sல". எK. இKQ". ஓ$ இைமV>K. 54 'மார$ உளேர இ=வ$. ஐயா? ஓ$ ஒ=வேர இைறவ$ •வைர•" ஒVபா$. 55 '"ஆD மன" அIFன". வா$ கழல$. ைம]த$. அ]த" இ[ தவ6 Ceல$. வட ேம=6 தK எe[ அeVப$. 56 'தராவலய ேந. ஆ$ அவைர ஒVபா$? 53 'வ'கைலய$. அ(]7". Ge67.22.

:ைர ெநYf க1க4 எ[லா". நைகெச யா. 64 தா=ைட6 தாைன„Y" த">ய$. ˆxைட உS6த ெந`xK W'ற69'S ஊ'ற" ெச `ய. இKேன.K. அவர7 ஆ$ உx=" உ1டா". காHைட உ=. த67Dவ7 எKைன? மனேன! தளர[ அ"மா! எ6 7ய$ உனRS உள7? இZ. :Kைன. எ[ ஒKD கமலE ெச f க1 இராமK எKD இைச 6த ஏ]த[ G[ ஒK([.யK ெச `த gH ைட. m4க4 பல அKேற? 61 எKன ெச `தாK கரK என இராவணK Gன3த[ எKD உைரெச யா. 65 j ெச `த >ைழ யா7 என இராவணK Gனவ[ ஆxைட எc]த W'ற67 அc]9ய 7Kப" மா(. கரK Lத[ காைள |ர$. எH GeVபாK 'வK 7ைண இலா இ=வ$ மாZடைர வாளா[ kK(ல$களா.rtf 2008.22. மw]தா$ எKற உைர ெச G hகாதLKன". sம]த ைகய4. 62 p$Vபணைக நட]த7 நGல[ அ'D அவK உைர6தMY". எ'(ய வx'ற4.Kamba Rámájana (3Áranija). ஓத Gட" உ1டவK வழfS" நா•" உள. பe sமRக. ஐய! š`7' என. ெநwய SKDைடய காZ[ :Kற கரேன Lத~…$ :=த$?' எKறாK. நாQ" உெளK அK¥? 60 'd67ற உட'பe hS]த7" என நா0. மாH. வாxைட இதc" •RS" வ~]7 அவ$ k`ய?' எKறாK. 'j இைட இைழ6த S'ற" எKைனk[. வா•" உள7. ஒ=வைக உைரRகi'றா4. பாHZைட Gc]7 ஏfS@Kறா4 's'றL" Cைல]த7. m•" உள. கwைக •K([.04. Cட$]7 ஏc ேச ைன„Y" "க[" எKற ஒ~x[ ெச Kறா$. த. கன•Y >றRSமாg[ jnY ெந=VhR காKற. ஏ(ன$ G10[' எKறா4. யாவ$RS" எcத ஒணாத தKைமயK இராம…Y தாமைர தGரV g]தா4 Page 84 of 163 . 66 'எKவxK உ'ற S'ற". உ'ற7 ெதH•"வ1ண". 9:04 '••" உள7 ஆய பe எKவxK Lw6m$ ஆ•" உளதா". 63 "†[" எKD எK வாx[ ேகuடா$. ப67 உள தைலV பS9. அc7 இe அ=GRக1ண4.

ப[ ஒRS" L67 எKறாi". வ\வ[ ஆ'றாK ேபச[ ஆ" தைகைம67 அ[லாV ெப=" >0 >0Vப.KவxK ம=fS[ k1டா4. பவள6ைத இத5 எKறாi". ேந$ உைர67 ஆகவ'¥! 74 'இ]9ரK சFையV ெப'றாK. யா" உைர வழfS" எKப7 ஏ ைழைமVபால7 அK¥? 69 'மIs ஒRS" அளக ஓ9.22. யாவ$RS" எcத ஒணாத தKைமயK இராம…Y தாமைர தGரV g]தா4 . அவ4 அ[S[. †[ ஒRS" d=4 ஒ\வாதா[. 9:04 'எKவxK உ'ற S'ற". ஐய! அ" †'க4 அL9[ அ4lR k1டவ4 வதன" ைம ˆ$ கIச69K அளG'ேறQ". பா$ அவ4 பாத" ˆ1டV பாR@ய" பைட6த7 அ"மா! ேப$ அவ4. க4 எனR கZ]த இK †[. அரR@•". 'ஐய! ஆe6 ேத$. தாமைரE ெச fகணாQ" Page 85 of 163 . ேத மல$ :ைற]த Ž]த[.04. ெச `ய பவள69K Gர[க4. நாைளேய கா1w அKேற? நாK உனRS உைரVப7 எK…? 73 'G[ ஒRS" •த[ எKறாi". j1ட ஆைச யா[ அe]7 ேத`]தாK அனfகK. தZ6தZ Gள"ப[ ஆ'ேறK. அ\ உ=வ" அ"மா! 71 'ெத\ உலக67" கா1w. ெவ\ உைல உ'ற ேவைல. ெவKற க1ணா4 எ\ உலக6தா4? அfக" யாவ$RS" எcத ஒணாதா[! 72 'mைளேய †[iேக…? sட$ Lக67 உல3@Kற வாைளேய †[iேக…? அ[லைவ வc67ேக…? ‡ள3" 9ைகVபத[லா[. kfைக. W ைத' எKD வw3 எலா" ேபசi'றா4. கட~Q" ெபHய க1க4! 70 "ஈசனா$ க10K ெவ]தாK" எKQ" ஈ7 இcைதE†[. மைழ ஒRS" வw]த Ž]த[. அைல கட[ உல@[ கா1w. ேவ[ ஒRS" Ge எKறாi".Kamba Rámájana (3Áranija). பIs ஒRS" அwக4. வாlைன. இ\ வாச" நாD ஓ9யாைளR க1டவK. 67 W ைதxK அழைக p$Vபணைக GH67ைர6த[ 'ஆ$ அவ4?' எKனMY".rtf 2008. ெச " dK ெச ` S~கE ெச Vh. d=uwனா[ hS]த7' எKறாK. "ேதவ$RS" அணfS ஆ"" எKன6 தாமைர இ=]த ைதய[. ேச w ஆ" தரL" அ[ல4. இ=-•KD வதன6mK தK த]ைத•" உைமையV ெப'றாK. 68 'காமர" Lரi" பாட[. †[ல[ ஆ" உவைம உ1“ ? "ெந[ ஒRS" h[" எKறாi". ேவ`வxK ெமK m4 k1டா4 dKவxK ேமZ k1டா4. Fர69Z[ பண69…$க4 அ\ உலக67" கா1w.

04. ேதK k1Y ஊடாY" Ž]த[. அதைன ெவ[வாK :ல" த]7 :. ேதவ$த" உல@K. எfஙன" ைவ67 வா59! 76 '>4ைளg[ ேபEFனாைளV ெப'ற>K. யாK k1Y ஊடாY" வ1ண". வ=வ7 வ=" நா4 அK(. தfைக •R@ைனR கw]7 :KறாK உரைன•" மற]தாK. தவ" ெபH7 உைடயேரQ". Lw]த7 எK வா53". k4ைள மா :9ய" எ[லா" அவ•Rேக kY69. j எ]தா`! 80 'அKனவ4தKைன :Kபா[ உ`Vப[ எKD எYRகi'ற எKைன. 79 'த=வ7 G9ேய எKறா[.22. hRக தாபL" காம‘•" ஆ$ உx$ கல]த அKேற. இ=-•KD வதன6mK தK த]ைத•" உைமையV ெப'றாK. உKZK †Kன>K. மா$h". மறQ". 82 கரைன•" மற]தாK. இராமைன6 த=9 எKபா[. 78 '‡K k1Y ஊடாY" ேவைல ேமகைல உலக" ஏ6த. ˆப" ஒKD ஒKைற உ'றா[ எKன[ ஆ" ெச ய~K. அ\ இராமK த"> இைடV hS]7. W ைதையV ெப'றா` j•". F'(ைட. த=R@ன$ கைடய. ஐய! வ4ளேல! உனRS ந[ேலK. க1b". சfக j$ த]த7. ப'D Guட. ேமக69[ >ற]த . உ=வL". அ]தணK நாG[ ைவ6தாK. மானR k9Vh". 81 இராவணQRS •கெவ( தைலRS ஏற[ }பL". ஐயா! 75 'பாக69[ ஒ=வK ைவ6தாK. தாமைரE ெச fகணாQ" ெச ] 9=மகைளV ெப'றாK. பfகய67 இ=]த dKைன ஆக69[ ஒ=வK ைவ6தாK. இலfSவாளா[ LKைன •RS அH]7 GuடாK. m4க4 இ=ப7" பைட6த ெச [வ" எ`79 இZ. எKD இைனய எ[லா" பாப" :Kற இட67 :[லாV ெப'(g[. :K மைனx[ வாc" @4ைளg[ _eயா$RS எ[லா" ேகY p5@KேறK அKேற! 77 'ேத$ த]த அ[S[ W ைத. >ைழRகலா'றா`. W ைத எKQ" மாK k1Y ஊடாY" j. ெவ'( Page 86 of 163 . அ]தர" பா$R@K நKைம அவ$RS இைல உனRேக. உxைர jVபாK 70]தெனK' எKனE †Kனா4.Kைன ெவKற •1 இைடxனாைளமாக6 m4 |ர!-ெப'றா[. உK வாைள வ~ உலக" காண. இ"ப$.Kamba Rámájana (3Áranija). 9:04 'இ]9ரK சFையV ெப'றாK. தா$ த]த கமல6தாைள. வ]7 ைகŽட வ'¥? ஒ=ப7 LகL". உ'ற பeைய•" மற]தாK.$]த7 அKேற.rtf 2008. வா$ த]த kfைகயா$த" வxD த]தா•" அ[ல4. ம'D.

காம6ைதR கடRக[ ஆ•? 84 மxiைடE சாயலாைள வIFயாLKன". ஆRைக. வள$]த7 அKேற. Page 87 of 163 . அxiைட அரRகK உ4ள". ஏ5 உலக674•=" _e]தன$ ஆF. 85 G9ய7 வ~xனாi". 86 dK மய" ஆன நfைக மன" hக. hKைம €1ட தKைம„-அரRகK தKைன அய$6த7 ஓ$ தைகைமயாMமKமதK வாl qG ந~வ7 ஓ$ வல6தK ஆனாK? வKைமைய மா'D" ஆ'ற[ காம6ேத வ9]த7 அKேற? 87 எc]தனK இ=Rைக :KD. 88 இராவணZK L'(ய காம ‘` €Gனா[ ேவ`]7 ெச `த dfS ேப$ அமlV பாfக$. ப9 உD ேகY வ]7 SD@ய பய69னாi". hRSV பாGயா.Kamba Rámájana (3Áranija). de]தன €GK மாH. க[G ‘Rகா ம9x~ மைறயE ெச `த ˆைமg[. ேதGமா$ Sc3" jfகE ேச $]தனK. g7. உ4ள" ைநய. k1Y அY6தg7. kY6த ெவ"ைம பயVபயV பர]த7 அKேற. 89 –Rக[ ஆகலாத காத[ –D –D }w ஆ`V €Rக வாச வாைட |ச Wத j$ d9]த ெமK ேச Rைக | கH]7. சfக" எfS". ஆG ேவவ7 ஆxனாK. ெம[ல ெம[ல. 90 தா7 k1ட Wத" ேம3 சா]7. ஓைச Lழf@ன.04. gxன$ hற6m$ எ[லா" அe]7 ஒeF]ைத„Y" ஆடகR }x[ hRகாK. 83 F'(டE W ைத எKQ" நாமL" F]ைததாQ" உ'D. 9Rகயfக4 எuY" ெவKற m4. ஒKD ஒe67 ஒKைற உKன ம'Š= மனL" உ1“ ? மறRக[ ஆ" வe ம'D யாm? க'றவ$ ஞான" இKேற[. அ\ வe. இர1Y ஒKD ஆ` :Kறா[. க9 உD d(xK ெவ`ய காம ‘`. 9:04 கரைன•" மற]தாK. ேகuட மfைகைய மற]9லாதாK. j1ட எxiைட இலfைக நாதK. dfS ˆ ம=]9னா[. தfைக •R@ைனR கw]7 :KறாK உரைன•" மற]தாK. உ'ற பeைய•" மற]தாK. ச]த ெமK தl$. ேதய. ெவ7">'D அKேற. நாG நாD ஓ9 ந\G நயனL". ேச $தMY". ேம[ உள GைளGனாi". ெவxiைட நாl[ உ'ற ெவ1ெண`g[. SயL". LKைனV ெப'ற வரைன•" மற]தாK.22. ெவ'( அரைன•" k1ட காமK அ">னா[. இதய" ஆ" Fைறx[ ைவ6தாK. ஆ1Y.rtf 2008.

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

தா7 k1ட Wத" ேம3 சா]7, ச]த ெமK தl$,
g7, k1Y அY6தg7, dfS ˆ ம=]9னா[,
ேவ7 k1டெதKன, ேமZ ெவ]7 ெவ]7, G"L ˆ
ஊ7 வK 7=69g[, உx$67 உx$67, உயf@னாK. 91
தாGயா7, ˆ7 எனா7, ைதயலாைள ெம` உறV
பாGயாத g7 இலாத பாG-மாைழ, பான[, ேவ[,
காG, ஆன க10 ேமZ காண ••" ஆைச யா[
ஆG சால š]7 š]7-அcfSவாQ" ஆxனாK. 92
பர" @ட]த மா9ர" பH6த, பாe யாைனxK
கர" @ட]த k"h ஒw]7 அடfக ெவKற காவலK மர" Sைட]த 7">g[, அனfகK வாl வ]7 வ]7
உர" Sைட]7, š]7 š]7 உைள]7 உைள]7-ஒYf@னாK. 93
'kKைற நKD }ைத„Y ஓ$ k"h வ]7 எK ெநIFைட
:Kற7, உ1Y க1ட7' எKD, அe]7 அcfS" j$ைமயாK
மKற[ தfS அலfக[ மாரK வாl gல, ம[~ைக6
ெதKற[ வ]7 எ9$]த g7, WDவாQ" ஆxனாK. 94
இராவணK ஒ= Sl$ Œைல அைடத[
அKன காைல, அfS :KD, எc]7, அcfS F]ைதயாK,
'இKன ஆD ெச `ெவK' எKD, ஓ$ எ1 இலாK, இரfSவாK;
பKQ }w ˆப மாைல, பாைல யா5 பe6த †[
dKனனா$, எYRக, அfS ஓ$ Œைல§Y gxனாK. 95
மா0Rக", பனச", வாைழ, மரகத"; வxர", ேதமா;
ஆ0V dK, ேவfைக; }fக" அரG]தராக"; €க"
ேச 1 உ`RS" jல"; சால" S=G]த"; ெதfS ெவ4l
பா06 த1 பlfS, நாக", பாடல" பவள" மK…. 96
வாK உற :வ]த ெச f ேக5 ம0 மர" 7வK(, வாK
‡rY மல$க4 த";K ேவ'Dைம ெதHத[ ேத'றா,
ேதK உS, Œைல நாVப1, ெச "dK ம1டப674, ஆfS ஆ$
பா[ :ற அமl ேச $]தாK; ைப•4 உ'D உயf@ ைநவாK. 97
கZகlK, மலHK, வ]த க4 உ1Y கlk4 அKன",
வZைதய$ மழைல இK†[ @4ைள•", Sxi", வ1Y",
இZயன ;ழ'D@Kற யாைவ•", 'இலfைக ேவ]தK
LZ•"' எKD அG]த வாய; •fைகய$ gKற அKேற. 98
ப=வ6தா[ வாைட த]த பs" பZ, அனfகK வாl
உ=GV hRS ஒl6த h10[, Sl6தi", உைள]7 G";,

Page 88 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ப=வ6தா[ வாைட த]த பs" பZ, அனfகK வாl
உ=GV hRS ஒl6த h10[, Sl6தi", உைள]7 G";,
'இ=76தாK யா7 அடா?' எKD இய">னK; இய"பMY"
ெவ=GV g`, FFர" jR@, ேவZ[ வ]7 இD6த7 அKேற. 99
வK பைண மரL", ˆ•", மைலக•" Slர வாc"
ெமK பZ எH]த7 எKறா[, ேவZைல Gள"பலா•?
அKh எQ" Gட" உ1டாைர ஆ'ற[ ஆ" ம=]7" உ1“?இKபL" 7Kப"தாQ" உ4ள6mY இைய]த அKேற? 100
மா9ர67 இD9காD", தK மன67 எc]த ைமய[ேவதைன ெவVh" ெச `ய, ேவZi" ெவ7Vh" காைல,
'யா7 இ7 இfS? இதZK LKைனE Wத" நKD; இதைன jf@,
Ž9$ ஆ" ப=வ" தKைனR kண=9$ GைரGK' எKறாK. 101
Ž9$ வ]7 அைட]தகாைல, k96தன Sவ36 91 m4;
'WதL" sY•? LKைனE FFரேமகா1 இ7' எKறாK;
'ஆ9யா`! அIs" அKேற, அ=4 அல7 இய'ற?' எKன,
'யா7", இfS, இ=7ஆகா7; யாைவ•" அக'D"' எKறாK. 102
எKனi", இ=7 எ[லா" ஏ@ன; யா3" த"த"
பK அ=" ப=வ" ெச `யா, „@g[ ப'D j6த;
>Kன=", உலக" எ[லா", >0 Lத[ பாச" |F6
7K அ=] தவ69K எ`7" 7றRக"g[, mK('D அKேற. 103
Žல67 ஆ$ உலக" எ[லா" Sl$VdY ெவ7Vh" jfக,
jல67 ஆ$ அரRகK ேமZ ெந` இK(, எH]த7 அKேறகால6தா[ வ=வ7 ஒK¥? காம6தா[ கனi" ெவ] ˆ
Wல6தா[ அGவ7 அK(, ெச `ய6தாK ஆய7 உ1“? 104
இராவணK ச]9ரைனR kண="பw Žற[
நார" உ1Y எc]த ேமக", தாமைர வைளய", நானE
சார" உ1Y இ=]த WதE ச]தன", தl$, ெமK தாmY,
ஆர", உ1Y எH]த F]ைத அய$@KறாK; அய[ :Kறாைர
'ஈர" உ1Y எKப$ ஓw, இ]7ைவR kண$;K' எKறாK. 105
ெவI Fன67 அரRகK ஆ1ட Gய[ நக$ ‡7 g7"
ெநIs இலK, ஒ7fS@Kற :ைற ம9„ைன ேதw,
'அIச ைல; வ=9; :Kைன அைழ6தனK அரசK' எKன,
சIசல" 7ற]7தாK, அE ச]9ரK உ9Rகi'றாK. 106
அx$ உறR கல]த ந[ j$ ஆe:KD, ஆe இ]7ெச x$ உ'ற அரசK, ஆ1Y ஓ$ ேத`3 வ]7'ற g59[

Page 89 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

அx$ உறR கல]த ந[ j$ ஆe:KD, ஆe இ]7ெச x$ உ'ற அரசK, ஆ1Y ஓ$ ேத`3 வ]7'ற g59[
வxர" உ'D உைட]7 ெச K¥$ வ~யவK -ெச [iமாg[
உx$ ெதற உவ]7 வ]தாK ஒ6தனK - உதய" ெச `தாK. 107
பராவ அ=f க9$க4 எfS" பரV>, ‡V பட$]7, வாZ[
தராதல67, எவ=" ேபண, அவைனேய ச~RS" jரா[,
அரா-அைண6 7xi" அ1ண[, கால" ஓ$]7, அ'ற" ‘R@,
இராவணK உx$ேம[ உ`6த 9@H•" எKன[ ஆன, 108
அ=SD பா~K ேவைல அL7 எலா" அைள]7 வாHV
ப=@ன, பர]7 பா`]த :லாE sட$V பZ ெமK க'ைற,
ெநH•D h=வE ெச f க1 அரRக'S, ெந=V>K நாVப1
உ=@ய ெவ4l அ4l |Fனா[ ஒ6த7 அKேற. 109
;K :ல" 9H]த7 அKன Gc:லா-;9ைல p5]த
ெச ]ெந[ அ" கழZ நாடK 9= மக4 ெச \G ேகளா,
ந[ நல" Cைல]7 Œ=" அரRகைன, நா•" mலா6
7KனலK ஒ=வK ெப'ற hக5 என-suட7 அKேற. 110
க=f கழ[ காலK அIs" காவலK, கD67 ‘R@,
'த=" க9$E Wத யாRைகE ச]9ரK-த=9$ எKன,
L=f@ய கன~K, •H Gட69ைன L=RS" W'ற67,
அ=f க9$ அ=RகK தKைன ஆ$ அைழ6ˆ$க4?' எKறாK. 111
அ\ வe, Fலத$ அIF, 'ஆ9யா`! அ=4 இ[லாைர
இ\ வe6 த=7" எKப7 இய"ப[ ஆ" இய[>'D அKறா[;
ெச \ வeR க9TK எKD" ேதHKேம[ அK( வாராK;
ெவ\ வe67 எZQ", 9fக4, Gமான69K ேமல7' எKறா$. 112
இராவணK :லைவV பe6த[
பண" தா5 அ[S[ பZ _eயா$RS அKhபuடா$ பY" காமR
Sண"தாK LKன" அ(யாதாK k9யா:KறாK; ம9யாேல,
த1 அ" தாமைரxK தZV பைகஞK எKQ" தKைம, ஒ=தாேன,
உண$]தாK; உண$3'D, அவKேம[ இuY, உx$த]7 உ`Rக உைரெச `வாK. 113
'ேதயா:Kறா`; ெம` ெவ•6தா`; உ4ள" கD6தா`; :ைல 9H]7
காயா :Kறா`; ஒ= j•", க1டா$ †[லR ேகuடா„?
பாயா :Kற மல$ வாl ப(யா:Kறா$ இKைமயா[
ஓயா :KேறK; உx$ கா6த'S உHயா$ யாவ$?-உYப9ேய! 114
'ஆ'றா$ ஆ@K, த"ைமR k1Y அடfகாT? எK ஆ$ உx$RSR
Ž'றா` :Kற SலE சன@ Sவைள மல$]த தாமைரRS6

Page 90 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'ஆ'றா$ ஆ@K, த"ைமR k1Y அடfகாT? எK ஆ$ உx$RSR
Ž'றா` :Kற SலE சன@ Sவைள மல$]த தாமைரRS6
m'றா`; அதனா[ அக" கH]தா`; ெம~]தா`; ெவ7"ப6 Cடf@னா`
மா'றா$ ெச [வ" க1Y அe]தா[, ெவ'( ஆக வ'D ஆ•?' 115
இராவணZK ஆைணVபw பகi" பகலவQ" வ=த[
எKனV பKZ, இட$ உழவா, 'இரƒY இவைனR k1Y அக'(;
LKைனV பகi" பகMQ" வ=க' எKறாK; _eயாLK
உKன'S அHய உYப9•" இர3" ஒe]த; ஒ= šwx[
பKன'S அHய பகலவQ" பகi" வ]7 பர]தவா[. 116
இ=R@K _eயா$ எHLக69K ஈ]த ெந`xK, அG$ ெச "dK
உ=R@ அைனய க9$ பாய, அன[g[ GH]த7 உய$ கமல";
அ=RகK எ`த அைம]7 அடf@ வாழா, அடாத d=4 எ`9E
ெச =R@, இைடேய, 9= இழ]த F(„$ gKற, ேச தா"ப[. 117
நா0:Kற ஒl மcf@, நYfகா:Kற உட">னK ஆ`,
ேச 0[ :KD hற" சா`]7, கfS[-தார" >Kெச [ல,
€0K ெவ`„K ஒ= 9ைச ேய hSதV gவாK, hக5 ேவ]த$
ஆைண ெச [ல, :ைல அe]த அரச$ gKறாK-அ[-ஆ1டாK. 118
மண]த ேப$ அKபைர, மலHK ேச Rைக•4
hண$]தவ$ இைட ஒ= ெவSl dfகலா[,
கண" Sைழ மகl$க4 கfS[ |]த7 எKD
உண$]9ல$; கனGQ" ஊட[ ˆ$]9ல$. 119
த4•D" உxHன$, தைலவ$ jfகலா[,
ந4 இரGைட உD" நYRக" jfகல$k4ைளxK அல$ க=f Sவைள நா4மல$
க4 உSவன என, கic" க10னா$. 120
அைணமல$E ேச Rைக•4 ஆட[ ˆ$]தன$,
பைணகைள6 தcGய பவள வ[~g[,
இைண மல$R ைககlK இDக, இK உx$6
7ைணவைர6 தcGன$, 7x[@Kறா$ Fல$. 121
அl இன" கட"CD" ஆ$Vப, ஆ` க9$
ஒlபட உண$]9ல, உறfS@Kறன;
ெதl3இல இK 7x[ Gைள•" ேச Rைக•4
கlகைள :க$6தன, கl ந[ யாைனேய. 122
GH]7 உைற 7ைறCD" GளRக" யாைவ•"
எH]7 இc7 அஃகல, ஒl இழ]தன-

Page 91 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

GH]7 உைற 7ைறCD" GளRக" யாைவ•"
எH]7 இc7 அஃகல, ஒl இழ]தனஅ=] 7ைற :ர">ய உxHK அKபைரV
>H]7 உைறத=" SலV ேபைதமாHேன. 123
hைன]7 இத5 உHIsD dc7 h[~•",
வைன]9ல ைவகைற மல=" மா மல$;
நன] தைல அமlx[ 7xi" நfைகமா$
அன]தHK ெநYf க¤Y ஒ6த ஆ" அT. 124
இEைச x[ 7x[பவ$ யாவ$ க1க•"
:Eசய", பகi" த" இைமக4 jRகல'>E ைச •" இY7"' எKD, உண$3 ேபணலா
வEைச ய$ ெநY மைன வாx[ மானேவ. 125
நIs உD >HGன, நாlK jள" ஓ$
தIs உற GYவ7 ஓ$ தயா3 தாfகலா[,
ெவI Fைற jf@ய Gைனxனா$ என,
ெநIs உறR கl6தன-ேந;Vh4 எலா". 126
நா4ம9RS அ[ல7, நYவ1 எ`9ய
ஆைணxK 9றRகலா அலH[ பா`வன
மா1 GைனV பயKபடா மா]த$ வாx[ ேச $
பாணHK தள$]தன-பாட[-7">ேய. 127
அ= ம0E சாளர" அதZ-Y hRS
எH க9$ இK 7x[ எcVப எ`த3",
ம=™Y ெத=•D" :ைலய$, மfைகய$ெத=•ற ெம`V d=4 ெதH]9லாH ேன. 128
ஏவ~K வKைமைய எ1ண[ ேத'றல$,
நாவல$ இய'(ய நாe நாம –[
காவ~K •Z67 உண$ க0த மாRக•",
Ž3D }e•", 7x[3 k1டேவ. 129
இைனயன உல@Z[ :கc" எ[ைலx[,
கைன கழ[ அரRகQ", க10K ‘R@னாK;
':ைன3D மன6ைத•" ெந=V>K ˆ`RSமா[;
அைனய அ6 9fகேள ஆSமா[' எKறாK. 130
'9fக• அKD இ7; ெச [வ! ெச f க9$
dfS உைளV பEைச அ" hரG6 ேதரதா[;
ெவf க9$ sYவேத அK(, ெம` உற6
தfS த1 க9$ sட6 தகா7' எKறா$ Fல$. 131

Page 92 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ெவf க9$ sYவேத அK(, ெம` உற6
தfS த1 க9$ sட6 தகா7' எKறா$ Fல$. 131
இராவணK க9ரவைனV gகE†[~ கGK >ைறையR kணரE †[iத[
'jலE FகரR @H அKனவK, ':Kற ெவ`„K,
ஆல69Q" ெவ`யK; அக'(, அர'D@Kற
ேவைலR Sரைல6 "தG$க" எKD GலR@, ேமைல
மாைலV >ைறV >4ைளையR Ž39$ வ[ைல' எKறாK. 132
†KனாK :=த$RS இைற; அ" _e †[லMY",
அ] நாl[ :ர">ய அ" ம9, ஆ1Y ஓ$ ேவைல,
L] நாl[ இள" >ைற ஆ@ L ைள6த7 எKறா[,
எ] நா•" அ=] தவ" அK(, இய'ற[ ஆ•? 133
>ைறையR Sைற Žற[
Sடபா~K L ைள6த7 க1ட Sணfக4-ˆ„K
'வடவாஅன[; அKD எZK, ம1 >ட$ ைவ6த பா">K
Gட வா4 எxD; அKD எZK, எKைன ெவS1Y, மாைல
அட, வா4 உ=GRkY mK(ய7 ஆS" அKேற. 134
'தா7 உ1 சwல6 தைல ைவ6த7-த1 தரfக"
•7" கட~'@ைட L]7 >ற]தgேத,
ஓ7" கYைவ6 தK ;ட'([ ஒl6த தR}K,
"ஈ7" கY ஆ"" என எ10ய எ1ண" அKேற? 135
'உ=" ஒ6த வல67 உx$ •f@ய 9fக4, ஓw6
9=L இE FD ;K >ைற ˆைம Sைற]த7 இ[ைலக=ைமR கைற ெநIFZ[ நIs கல]த பா">K
ெப=ைம FDைமRS ஒ= ெப'( Sைற]த7 உ1“ ?' 136
"கKனR கZ•" இ=4தKைன•" கா1Y" அKேற?
LKைனR க9$ நKD; இ7 அக'D9$; _`"h சாKற
எKைனE sY" எKZK, இ\ ஏ5 உலக67" வா5ƒ$
>KைனE Fல$ உ`வ$ எKD அfS ஒ= ேபEs" உ1“ ? 137
இராவணK இ=lைன ஏsத[
ஆ1Y, அV >ைற jfகi", எ`9ய7 அ]தகார";
ˆ1ட'S எl7 ஆ`, பல ேத`Vபன ேத`Rக[ ஆ@,
ேவ1w[ கரப69ர67 ஈ$67 Gc6த[ ஆ@,
கா1ட'S இZதா`, பல க]7 9ரuட[ ஆ@. 138

Page 93 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

கா1ட'S இZதா`, பல க]7 9ரuட[ ஆ@. 138
L=Y ஈ$]7 உ=uட'S எl7 எKப7 எK? L'D" L'(V
d=4 ˆfS இ[ ேக4GE sட$ hRS வழfக[ இK(R
S=Y ஈfS இ7 எKன, S(Rk1Y க1¤uட" SK(,
அ=4 ˆ$]த ெநIFK கH7 எKப7 அ\ அ]தகார". 139
G4ளா7 ெச (]7 இைட ேம[ உற ஓf@, எfS"
ந4ளா இ=4 வ]7, அகK ஞால" GcfகMY",
'எ4ளா உலS யாைவ•" யாவ=" |வ7 எKப7
உ4ளா7, உ;5]தாK, Gட" உ1ட ஒ=6தK' எKறாK. 140
'ேவைல6தைல வ]7 ஒ=வK வ~யா[ GcfS"
ஆல69K அடfSவ7 அKD இ7; அ(]7 உண$]ேதK;
ஞால6CY G1 Lத[ யாைவ•" நாGK நRS"
காலR கன[ கா$ Gட" உ1Y கD6த7 அKேற. 141
W ைதxK உ=ெவlVபாY கா1ட[
'அ"h" அனi" •ைலயாR கன அ]தகார6
7"h, மைழRk1Y,-அய[ ஒVh அH7 ஆய 7V>K
k"ப$-S="ைபR Sல" k1ட7, 9fக4 தாf@,
ெவ"h" த;ேயKLK, GளRS என, mKD" அKேற! 142
'ம=®Y வ]த மயR}? ம9 ம'D" உ1“?
ெத=ேள"; இ7 எK…? 90 ைம இைழ6தாi" ஒ\வா
இ=®Y, இ= S1டல" k1Y" இ=1ட jலE
s=•Y" வ]7, ஓ$ sட$ மா ம9 mKD" அKேற! 143
'hைட k1Y எc kfைக•", அ[Si", h[@ :'S"
இைட, க1wல"; அ[ல7 எ[லா உ=3" ெதH]தா";
Gட" •f@ய க1 உைடயா$ இவ$; ெம[ல ெம[ல,
மட மfைகய$ ஆ`, எK மன6தவ$ ஆxனாேர. 144
'ப1Y ஏ` உலS ஏeQ" உ4ள பைடRகணாைரR
க1ேடK; இவ$ g[வ7 ஓ$ ெப1 உ=R க1wேலனா[;
உ1ேட எZK, ேவD இZ, எfைக உண$69 :Kற,
வ1Y ஏD }ைத மடவா4 இவ4 ஆS" அKேற. 145
'€1Y இV >0யா[ உD@Kற7, தாK dறாதா4,
ேத1wR kY வ]தன4; ெச `வ7 ஓ$ மாD" உ1“ ?
கா1ட'S இZயா4 உ=R க1டவu ேகuS" ஆ'றா[,
ஈ1Y, இVdc ேத, Gைர]7, எfைகையR Ž3க' எKறாK. 146

Page 94 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஈ1Y, இVdc ேத, Gைர]7, எfைகையR Ž3க' எKறாK. 146
எKறாK எனi", கw7 ஏ@ன$ Ž3" எ[ைல
வK தா4 :=தR Sல" ேவ$ அற மா`6த[ ெச `வா4,
ஒKறாத காமR கன[ உ4 ெதறMY", நாF,
dK தா5 SைழதKrY" gR@ன4 g`V hS]தா4. 147
இராவணK-p$Vபணைக உைரயாட[
d`] :Kற ெநIFK kwயா4 hS]தாைள ‘R@,
ெந`] :Kற Ž$ வாளவK, 'ேந$ உற ‘RS; நfகா`!
ைம] :Kற வா4-க1 மx[ :Kெறன வ]7, எK LKன$
இ] :Kறவ4 ஆ"k[, இய">ய W ைத?' எKறாK. 148
'ெச ] தாமைரR க1¬Y", ெச f கZ வாx…Y",
ச]7 ஆ$ தட] m•Y", தா5 தடR ைகக•Y"
அ" தா$ அகல6CY", அIசனR SKற" எKன
வ]தாK இவK ஆS", அ\ வ[ G[ இராமK' எKறா4. 149
'ெப1பா[, உ= நாK, இ7 க1ட7; ேபைத! j ஈ1Y,
எ1பாi" இலாத7 ஓ$ ஆ1 உ= எK(; எKேன!
க1பா[ உD" மாைய கவ'Dத[ க'ற ந"ைம,
ம1பாலவேரk[, GைளVபவ$ மாைய?' எKறாK. 150
'ஊKD" உண$3 அVhற" ஒK(Q" ஓட[ இK(,
ஆKD" உள7 ஆ" ெநw7 ஆைச கன'ற :Kறா`RS,
ஏKD, உK எ9ேர, Ge ‘RS" இடfக4mD",
mKD", அைனயா4; இ7 C[ ெந(67 ஆS"' எKறா4. 151
அKனா4 அ7 Žற, அரRகQ", 'அKன7 ஆக;
:Kனா[ அ\ இராமைனR கா1SD" j$ எK?' எKறாK;
'எ]நா4, அவK எKைன இ6 ˆ$3 அ=" இKன[ ெச `தாK
அ] நா4Lத[, யாQ" அய$69ெலK ஆS"' எKறா4. 152
'ஆ" ஆ"; அ7 அYRS"; எK ஆRைகXY ஆG ைநய
ேவமா[; Gைனேய'S இZ எK Gw3 ஆS"?' எKன,
'}மாK! உலSRS ஒ= j, Sைற@Kற7 எKேன?
€ மா1 Sழலா4 தைன வ\39, g9' எKறா4. 153
எKறா4 அகKறா4; அ\ அரRகQ" ஈடe]தாK;
ஒKறாQ" உண$]9லK; ஆG உைல]7 Œ$]தாK;
:Kறா=" நYf@ன$; :KDள நாlனாேல
dKறா7 உளK ஆxனK; அ67ைணgi" அKேற. 154

Page 95 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

dKறா7 உளK ஆxனK; அ67ைணgi" அKேற. 154
ச]9ரகா]த ம1டப" ச ைமG67 இராவணK அதQ4 சா$த[
'இற]தா$ >ற]தா$' என, இK உx$ ெப'ற மKனK,
மற" தாK உண$]தாK, அவ1, மாY :Kறாைர ‘R@,
'"கற]தா[ என j$ த= ச]9ரகா]த6தாேல,
Fற]7 ஆ$ ம0 ம1டப" ெச `க" எனE ெச Vhக' எKறாK. 155
வ]தாK ெநY வாK உைற தEசK; மன67 உண$]தாK;
F]தாGைன அK(•", ைகGைனயாi" ெச `தாK அ" தாம ெநY] த( ஆxர6தா[ அைம6த
ச]7 ஆ$ ம0 ம1டப", தாமைர„Q" நாண. 156
கா]த", அL9K 7l கா[வன, கால ‡ZK
ேவ]தK ஒl அK(•", ேம•Y —5 GH6தாK;
€] ெதKற[ hS]7 உைற சாளரL" hைன]தாK;
ஏ]7" ம0R க'பகE WதளR கா இைழ6தாK. 157
ஆ0RS அைம dK ைக, ம0E sட$ ஆ$ GளRக"
ேச 1 உ'ற இ=4 WVப, அ6 ெத`வ மட]ைதமா$க4
€0K d~வா$ hைட ஏ]9ட, dfS mளாK
மா0Rக மான69ைட ம1டப" காண வ]தாK. 158
அ[ ஆxர}w அYR@ய7 ஒ6தேதQ",
ந[லா$ Lக" ஆ", நl$ வா[ :ல3 ஈKற, நாமV
ப[ ஆxர}w பZE sட$ ஈKற, 9fக4
எ[லா" உடK ஆ`, இ=4 ஓட இH6த7 அKேற. 159
d'h உ'றன ஆ` ம0 ஒKப7" €G[ :Kற
க'ப6 த=GK க9$ நா4 :ழ' க'ைற நாற,
அ[ ப'D அeய, பக[ ஆR@யதா[ -அ=RகK
:'ப6 ெதHR@Kற7 j4 sட$ ேமKைம அK¥? 160
ஊD, ஓைச , Lத[ d( யாைவ•", ஒK(K ஒKD
ேதறா :ைல உ'ற7 ஓ$ F]ைதயK; ெச `ைக ஓராK;
ேவD ஆய >றV>ைட, ேவuைக GF6த7 ஈ$Vப,
மாD ஓ$ உட[ hRெகன, ம1டப" வ]7 hRகாK. 161
த1ட[ இ[ தவ" ெச `ƒ$, தா" ேவ1wய, தாxK ந[S"
ம1டல மகர ேவைல அLCY" வ]தெதKன,
ப1 த= s="h ேச =" பs மர" உx$6த ைப" dK
த1 தl$ மலHK ெச `த WதளE ேச Rைக சா$]தாK. 162

Page 96 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

த1 தl$ மலHK ெச `த WதளE ேச Rைக சா$]தாK. 162
இராவணK ெதKறைலE WDத[
ேநH ைழ மகl$ Ž]த[ :ைற நைற வாச" j]9
ேவH அ" சரளE Œைல ேவZலாK G=]7 ெச `ய,
ஆ$ க~ அcவ" த]த அ;5ெதன, ஒ=வ$ ஆG,
ˆHQ" உதவ'S ஒ6த ெதKற[ வ]7 இD6த7 அKேற. 163
சாளர6qY வ]7 தவ5தi", தH6த[ ேத'றாK;
j4 அர6தfக4 F]9, ெந=Vh உக, ‘RS" jராK;
வா5 மைன hS]த7 ஆ1Y ஓ$ மாsண" வரR க1டKன
}4 உறR k967 G";, உைழயைரR ŽGE †KனாK. 164
'Žவ~K உx$6த F[ j$ உல@ைனR SVh'ெறKன,
ேதவH[ ஒ=வK எKைன இKனi" ெச ய6தRகா…?
ஏவ~K அK(, ெதKற[ எ\ வe எ`9'D?' எKனா,
'காவ~K உைழய$ த"ைமR kண=9$ கw9K' எKறாK. 165
அ\ வe, உைழய$ ஓw, ஆ1Y அவ$R kண$தMY",
ெவ\ வe அைம]த ெச f க1 ெவ=3ற ‘R@, ெவ`„K
'ெச \ வe ெதKறM'S6 9=69¢$ j$ k[?' எKன,
'இ\ வe இ=]தகாைல6 தைட அவ'S இ[ைல' எKறா$. 166
'ேவ1wய :ைன]7 ெச `வாK G1ணவ$ வ=வ7 எKறா[,
மா1ட7 gi" k4ைக, யாQைட வKைம? வ[ைல6
ேத1w, j$ 9ைச க4mD" ேச bற Gைச x[ ெச [S'D,
ஈ1Y, இவK தKைனV ப'(, இ=I Fைற இY9$' எKறாK. 167
இராவணK மா›ச ைன அைடத[
'கா'(…K தKைன வாளா LZத~K க1ட7 இ[ைல;
Ž'D" வ]7 எKைன இKேன SDSமா[, S(6த ஆ'றா[,
ேவ[ த=" க=f கu W ைத ெம` அ=4 hைனேயK எKறா[,
ஆ'றலா[ அY6த7 எ1b" அைமEச ைரR kண$9$' எKறாK. 168
ஏGன Fலத$ ஓw, 'ஏ' எQ" 7ைணx[, எfS"
ŽGன$; ŽவMY" SD@ன$-kw6 91 ேத$ேம[,
மாGZ[, FGைக தKேம[, மைழ மதR கl'(K -ைவய6
ேதவ=", வான" தKZ[ ேதவ=", F]ைத F]த. 169
வ]த ம]9Hக•Y மாs அற மன69K எ10,
F]ைதx[ :ைன]த ெச `•" ெச `ைகயK, ெதl3 இ[ ெநIசK,
அ]தர" ெச [வ7 ஆ1Y ஓ$ Gமான69[, ஆ=" இK(

Page 97 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

F]ைதx[ :ைன]த ெச `•" ெச `ைகயK, ெதl3 இ[ ெநIசK,
அ]தர" ெச [வ7 ஆ1Y ஓ$ Gமான69[, ஆ=" இK(
இ]9ய" அடR@ :Kற மா›சK இ=Rைக ேச $]தாK. 170
;ைகV பாட[க4
பHRS" அ1டV பரVh எைவRS" தZயரs எKD அரK kY6த வர69K பாKைம
உைரRS உவைம ெபற, S~ச6தவK Lதலா" உலS இைறைமRS உHய ேமM$
இ=RS" அH6 தGs எைவRS" நாயக" ஈ7 எனR S(67 அfS இைம„$ தEசK
அ=Rக$ ெவx[ ப(67 அைம6த அHLக69K ம0V ¡ட67 அம$]தாK மK…. 2-1
d=V>ைன•" கட]த hயV பரV>ZைடV de க9HK ஒl SலாG,
பரVh" இ=u SD"h எ(6த பக[ ஒl•" ெகட6 7ர]7, ப=வ ேமக67
உ=V பx[ இ]9ர jலE Œ9 தைள67, உலக" எலா" உவ]7 ‘Rக,
9=V பx[ உ6தHக_Y ெச ( வாSவலய :ைர 9கழ மK…. 5-1
இலfS மரகதV d=V>K ம=fS தவ5 இளf க9HK ெவx[ p5]ெதKன,
அலfS ெச "dK இைழVபxi" அ=]7@~K d~]த அைர6தவ69K ‡7,
நல" k4 sட$6Cைக பரVh" நவம0Vப69xK இைழ6தநல" ஆ$கEs
7லfக அைச 67 அ9[ sH ைக•ைட வw வா4 ம=f@Zைட6 Cடர மK…. 5-2
வாQலS அlRS" hர]தரK ஆ9, ம=3" எ1 9ைச V பY :=ப$
ஆனவ$ தம7 hக5 எலா" ஒ=fேக, அKன ெமK h4 உ=6 தாf@,
தாK இைடGடா7 தசLக67 அரRகK பத67 இைட6 தா5]7 தா5]7 எழ[g[
பா[ :றR கவH மx$R Sல" }w பாf@Z[ பxK(ட மK…. 5-3
ேதவ கKZய$க4, இயRக$ த" Sல676 ெதH ைவய$, F6த$ மfைகய$க4
ேமவ அ=] 9ற[ ேச $ நாக$ ெம[~ய$க4 GளfS க]9=வ$, ேம[ GIைச R
காவல$ Sல69[ mKD கKZய$க4, ஆ9யா`R க0Vh இ[ ப[ }wV
பாைவய$ எவ=" பாfSற ெந=f@, பலா1Y இைச பரGட மK…. 5-4
த1 க9$ de•" ஓ$ தவள மா ம9
G1 >H]7 இ= :ல67 இ=]7, ேவD ேவD
எ1 கட]7 உ= எY67 இ=ைள ஓuட[g[
ெவ1 Sைட6 mைக பல }w ேமவேவ. 7-1
ஏவ~K hH Ce[ எைவ•" ெச `7, ெச `7
ஓ3 இல$, 7ய$R கட'S ஒe3 கா1@ல$
ேமவ=" ெப=" பய" >w67, G1ணவ$
தாGன$, தைல6 தைல தா5]7 :'கேவ. 7-2
GயRS" LV hவனL" ெவS1Y, ேமைலநா4
கயR@ய கY] 9ற[ க=67ேள @ட]7,
உயR@ய பய69ன$ அ3ணTY ம'D

Page 98 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

கயR@ய கY] 9ற[ க=67ேள @ட]7,
உயR@ய பய69ன$ அ3ணTY ம'D
இயRக=" 9ைச 9ைச இைறIF :'கேவ. 11-1
ெப=] 9ைச இH]9டV ெபய$67" ெவKற நா4,
ப=] 9ற[ hய" >0Vh1Y, பாச6தா[,
அ=] தைளVபY" 7ய$ அதQRS அIFேய
hர]தரK களாIF ைக எY67V g'றேவ. 11-2
கw நக$ அe676 தK காவ[ மா'(ய
kwயவK தனRS உள" Sைல]7 ŽFேய,
வட 9ைச V பரV>QRS இைறவK மா ெந9
இY 9ைற அள]தனK, இர]7 :'கேவ. 15-1
:க$ அD hவன" •KD என :க569ய
CைகxZ[ CS69Y அ1டE pழ~[
வைகxைனR S= L ைற மர>K வIFயாV
hகரவK GH67 எY67 இய">V gகேவ. 15-2
ம9xZ[ க=7" LK அ]7 ேவ1wன
எ7 GதV d=4க•" இைமV>K ந[@ேய,
99 Lத[ அfக" அIsஅைவ•" ெத'ெறன,
G9 L ைற ெபற6 தZ Gள">V gகேவ. 15-3
'உHய •" Sல67 உேளK ஒ=வK யாK' எனV
பH3D" பழைமக4 எY67V பKZேய,
Gைர மல$ Fத(, ெம` அKh ‡Rkளா,
:=9 அfS அwL ைற கா67 :'கேவ. 17-1
எKற dc9[, கw7 எc]7 அல(, வா` GuY,
அKD அ=S :Kற பல ேதவ$ கண" அIச,
hK Ce[ அரRக$ மன9[ hைக எc"ப,
கK(ய மன6தK கழD'(Yவதானா4. 49-1
எKபைத மனR kY இட$ ஏ(ய க=6தா4,
LKப! உK Lக69K எ9$ d` _eய@[ேலK;
:K பத"; :K ஆைண இ7; j க=7வா` எKD
அK>K உH„$ :ைல எY67 அைற ெச `@'பா4. 51-1
'ஈ7 அவ$க4 தfக4 ெச ய[' எKD அவ4 உைரVப,
}7 உD மன67 எH >ற]7, Sைற நாl[
•7 வடைவR கன[ Lக]7, உலக" எ[லா"
கா7ற Fன6தK இதைனR கழD@KறாK. 57-1

Page 99 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

கா7ற Fன6தK இதைனR கழD@KறாK. 57-1
இ'D எலா" அரR@ ஆfேக எY67 அவ4 இய"பR ேகuட
k'ற வா4 அரRகK LKேன, k1ட ெவf }ப6 ˆx[
k'ற ஆதர69K வா`ைம எQ" hன[ †HதMY"
அ'றதா[; >Kh ஆfS அK…K க=67" ேவறாய7 அKேற. 81-1
8. மா›சK வைதV படல"
மா›சK இராவணK வ]த காரண6ைத Gன3த[
இ=]த மா›சK, அ]த இராவணK எ`தMY",
d=]9ய பய6தK, F]ைத d=L'D ெவ=3@KறாK,
க=] தட மைல அKனாைன எ9$k1Y, கடKக4 யா3"
9=]9ய ெச `7, ெச \G6 9=Lக" ‘R@E ெச Vh". 1
'ச]த மல$6 த1 க'பக jழ[ தைலவ'S",
அ]தகQRS", அIச அYRS" அரs ஆ4வா`!
இ]த வன67, எK இKன[ இ=RைகRS, எl„HK
வ]த க=67 எK? †[i9' எKறாK - ம=4@KறாK. 2
W ைதையR கவர இராவணK மா›சZK 7ைண ேவ1Yத[
'ஆன7 அைன67"; ஆG தH6ேதK, அய$@KேறK;
gன7, d'h"; ேமKைம•" அ'ேறK, hக˜Y",
யாK அ7 உனRS இKD எfஙK உைரRேகK இZ?' எKனா
'வானவ=RS" நாண அYRS" வைச மK…?' 3
'வKைம தH6m$ மாZட$; ம'D அfS, அவ$ வாளா[
:K ம=@RS" நாF இழRS" :ைல ேந$]தா$;
எK மரhRS" :K மரhRS" இதKேம[ ஓ$
hKைம, ெதHV>K, ேவD இZ எ'ேற? hக[-ேவM`! 4
'9=S Fன6தா$ L9ர மைல]தா$; F(„$, நா4
ப=@ன$ எKறா[, ெவK( நல69K பe அK¥?
இ= ைக sம]தா`! இZ9K இ=]தா`! இக[ ேவ[ உK
ம=க$ உல]தா$; ஒ=வK மைல]தாK, வH G[லா[. 5
'ெவVh அeயா7 எK ெநIச" உல$]ேதK, Gl@KேறK;
ஒVh இல$ எKேற, g$ ெச ய[ ஒ[ேலK; உடK வாc"
7Vh அe ெச \ வா` வIFைய ¯வ, 7ைண k1wuY,
இV பe :Kனா[ ˆHய வ]ேதK, இவ1' எKறாK. 6
மா›சK இராவணQRS அ(3ைர பக$த[

Page 100 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

மா›சK இராவணQRS அ(3ைர பக$த[
இE †[ அைன67" †[~, அரRகK, எH@Kற
@EFK உ=RS இuY உ`6தனK எKனR @ளராLK,
'FEF' என, தK ெம`E ெச G d69, ெத=ம]தாK;
அEச" அக'(, ெச 'ற மன6mY அைற@KறாK; 7
'மKனா! j உK வா5ைவ Lw6தா`; ம9 அ'றா`
உKனா[ அKD ஈ7; ஊ5Gைன எKேற உண$@KேறK;
இKனாேவQ" யாK இ7 உைரVெபK இத"' எKனா,
†KனாK அKேற அKனவQRS6 703 எ[லா". 8
'அ'ற கர6CY, உK தைல jேய அன[ LKZ[
ப'(ைன உ`6தா`; ப'பல கால" பF Žர
உ'D, உx$ உ4ேள ேதய, உல]தா`; >ைன அK¥
ெப'றைன ெச [வ"? >K அ7 இக5]தா[ ெபற[ ஆ•? 9
'9ற6 9றனாேல, ெச ` தவ" L'(6 9= உ'றா`,
மற6 9றனாM? †[i9-†[ ஆ` மைற வ[M`!அற6 9றனாேல எ`9ைன அK¥? அ7, j•"
hற6 9றனாேல >KQ" இழRகV hSவா„? 10
'நார" k1டா$, நாY கவ$]தா$, நைட அ[லா
வார" k1டா$, ம'D ஒ=வ'கா` மைன வாc"
தார" k1டா$, எKற இவ$ த"ைம6 த=ம" தாK
ஈ=" க1டா`; க1டக$ உ`]தா$ எவ$? ஐயா! 11
'அ]தர" உ'றாK, அக~ைக d'பா[ அe3'றாK;
இ]9ரK ஒVபா$, எ6தைன„$ தா" இe3'றா$?
ெச ] 9= ஒVபா$ எ6தைன„$ :K 9= உ1பா$;
ம]9ர" அ'றா$ உ'ற7 உைர6தா`, ம9 அ'றா`. 12
'ெச `தாேயQ", ˆGைன„Y" பe அ[லா[
எ`தா7, எ`தா7, எ`9K, இராமK, உலS ஈKறாK,
ைவதா[ அKன வாlக4 k1Y, உK வe„Y"
k`தாK அKேற, k'ற" Lw67, உK Sc எ[லா"? 13
'எKறா[, எKேன? எ1ணைலேய j, கரK எKபாK,
:K தாைனRS ேம[ உளK எKQ" :ைல? அ"மா!
தK தாைன6 91 ேதnY" மாள6 தQ ஒKறா[
kKறாK; L'D" k[ல, மன69[ S(k1டாK. 14
'ெவ`„$ யாேர, |ர GராதK 7ைண ெவ`„$?

Page 101 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'ெவ`„$ யாேர, |ர GராதK 7ைண ெவ`„$?
ஐ„! gனாK, அ"dY", உ"ப$RS அவK எKறா[,
உ`வா$ யாேர ந";[ எனR k1Y, உண$mD",
ைநயா:KேறK; j இ7 உைர67 ந~வா„? 15
'மா1டா$, மா1டா$; j இZ மா4வா$ Ce[ ெச `ய
ேவ1டா, ேவ1டா; ெச `9wK, உ`வாK G9 உ1“?
ஆ1டா$ ஆ1டா$ எ6தைன எKேகK? அற" ‘னா$
ஈ1டா$; ஈ1Y ஆ$ :Kறவ$? எ[லா" இல$ அK¥? 16
'எ">RS" எK அKைனதனRS" இD9RS ஓ$
அ"h உ`RS" g$ G[~தனRS", அய[ :'S"
த">RS", எK ஆ1ைம தG$]ேத தள$3'ேறK;
க">RS" எK ெநIs, அவK எKேற; கவ[@KேறK. 17
'":KD", ெச KD", வா5வன யா3" :ைலயாவா[;
dKD"" எKQ" ெம`"ைம உண$]தா`; hைல ஆட'S
ஒKD" உKனா`; எK உைர k4ளா`; உய$ ெச [வ67,
எKD", எKD", ைவS9; ஐயா! இZ; எKறாK. 18
இராவணK Fன]7 உைர6த[
'"கfைக ச ைட ைவ6தவ…Y" கxைல ெவ'h ஓ$
அfைகxK எY6த என7 ஆY எe[ ம06 m4
இfS ஓ$ மZத'S எlய" எKறைன' என, தK
ெவf க1 எHய, h=வ" ‡7ற, Gைட6தாK. 19
':க5]தைத :ைன69ைல; எK ெநIFK :ைல, அIசா7
இக5]தைன; எனRS இைளய நfைக Lக" எfS"
அக5]த வைர ஒVh உற அைம6தவைர, ஐயா!
hக5]தைன; தZV >ைழ; dD6தெனK இ7' எKறாK. 20
‡1Y" மா›சK உைர6த[
தKைன LZ3'ற தDக1 தகGMைன
>Kைன LZ3'(Y" என6 தG$த[ ேபணாK,
'உKைன LZ3'D உK Sல6ைத LZ3'றா`;
எKைன LZ3'(ைல; இ7 எK?' என இைச 6தாK. 21
'எY6த மைலேய :ைனxK, "ஈசK, இக[ G[லா`
வw6த மைல, j இ7, வ~69" என, வாHV
>w6த மைல, நா1 இைட >067 ஒ=வK ேம[ நா4
ஒw6த மைல, அ1ட LகY உ'ற மைல அK¥? 22

Page 102 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

>w6த மைல, நா1 இைட >067 ஒ=வK ேம[ நா4
ஒw6த மைல, அ1ட LகY உ'ற மைல அK¥? 22
'யா7" அ(யா`; உைர kளா`; இக[ இராமK
}ைத hைனயாLK, உx$ k4ைளபY" அKேற;
ேபைத ம9யா[, 'இஃ7 ஓ$ ெப1 உ=வ"" எKறா`;
W ைத உ=ƒ? :=த$ ˆGைன அ7 அK¥? 23
'"உIs >ைழயா` உறG…Y"" என உKனா,
ெநIs பைறg7"; அ7 j :ைனய@[லா`;
அIs" என7 ஆ$ உx$; அ(]7 அ=S :Kறா$,
நIs •க$வாைர, "இ7 நKD" எனi" நK¥? 24
'ஈசK Lத[ ம'D" இைம„$ உலS", ம'ைற6
ேதச" Lத[ L'D", ஓ$ இைமV>K உx$ 9Kப}FகK அl6த கட3u பைட, k9VgY
ஆs இல, க0Vh இல, இராமK அ=4 :'ப. 25
'ேவதைன ெச ` காம Gட" ேம~ட ெம~]தா`;
ˆ7 உைர ெச `தா`; இைனய ெச `ைக Fைத3 அK¥?
மா7லQ" ஆ`, மர>K L]ைத உற வ]ேதK,
ஈ7 உைர ெச `ேதK; அதைன, எ]ைத! தG$க' எKறாK. 26
மD6தா[ உKைன ஒeVேபK என இராவணK மா›சZட" Žற[
எKன, உைர இ6தைன•", எ6தைன•" எ10E
†Kனவைன ஏFன அரRக$ ப9 †KனாK;
'அKைன உx$ ெச 'றவைன அIF உைற@Kறா`;
உKைன, ஒ=வ'S ஒ=வK எKD உண$ைக நK¥? 27
'9Rகய" ஒlVப, :ைல ேதவ$ ெகட, வான"
hRS, அவ$ இ=Rைக hைகG67, உலக" யா3"
சRகர" நட67" எைன„, தயரதK தK
மRக4 ந~@'ப$? இ7 நKD வ~ அK¥? 28
'•உல@QRS" ஒ= நாயக" Lw6ேதK;
ேமவல$ @ைடR@K, இதKேம[ இZய7 உ1“?
ஏவ[ ெச ய@'(, என7 ஆைண வe, எ10R
காவ[ ெச ` அைமEச$ கடK j கடவ7 உ1“? 29
'மD6தைன எனV ெப(Q", :Kைன வw வாளா[
ஒD67, மன" உ'ற7 LwVெபK; ஒeக[ேலK;
ெவDVபன @ள6தi" இ6 Ceைல GuY, எK
S(V>K வe :'(, உx$k1Y உழ~K' எKறாK. 30

Page 103 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ெவDVபன @ள6தi" இ6 Ceைல GuY, எK
S(V>K வe :'(, உx$k1Y உழ~K' எKறாK. 30
மா›சK உடKபட[
அரRகK அஃ7 உைர6தMY", அ(]தனK அடf@, "ெநIச"
த=R@ன$ ெகYவ$" எKற[ த67வ :ைலx'D அK¥?
"ெச =RSந$6 ˆ$67"" எKபா$த";K ஆ$ ெச =Rக$?" எKனா,
உ=R@ய ெச ">K உ'ற j$ என, உைரRகi'றாK: 31
'உK வxK உD9 ‘R@, உ1ைமxK உண$69ேனK; ம'D,
எK வxK இD9 ‘R@, அEச6தா[ இைச 6ேதK அ[ேலK;
நKைம•" ˆைம அKேற, நாச" வ]7 உ'ற g7?
hKைமxK :Kற jரா`! ெச `வ7 hக[9' எKறாK. 32
இராவணZK p5EF
எKறi", எc]7 h[~, ஏ(ய ெவSl jf@,
'SKD எனR SG]த mளா`! மாரேவ4 k9RS" அ"பா[
dKற~K இராமK அ"பா[ dKறேல hக5 உ1Y அK¥?
ெதKறைலV பைகையE ெச `த W ைதைய6 த=9' எKறாK. 33
ஆ1ைடயாK அைனய Žற, 'அரRக$ ஓ$ இ=வTY",
€1ட எK மான" ˆர6 த1டக" hRக காைல,
q1wய சரfக4 பாய, 7ைணவ$ பuY உ=ள, அIF
‡1ட யாK, ெச KD ெச `•" Gைன எKk[? Gள"hக!' எKறாK. 34
ஆயவK அைனய Žற, அரRக$ }K, 'ஐய! š`7 உK
தாைய ஆ$ உx$ உ1டாைன, யாK kலE ச ைம]7 :KேறK!
g`, ஐயா! hண$Vப7 எKேன எKப7 d=]9'D ஒK¥?
மாையயா[ வIF67 அK¥ வ\3த[ அவைள' எKறாK. 35
'hற67 இZ உைரVப7 எKேன? hரவலK ேதGதKைன6
9ற67e அK(, வIF67 எ`7த[ FDைம67 ஆS";
அற67 உள7ஒRS" அKேற? அம$6தைல ெவKD k1Y, உK
மற6 7ைற வள$69, மKன!' எKன மா›சK †KனாK. 36
ஆனவK உைரRக, நRக அரRக$}K, 'அவைர ெவ[ல6
தாைன•" ேவ1Y•? எK தடR ைக வா4 தRக7 அK¥?
ஏ ைனய$ இறR@K, தாQ" த;யளா` இறRS" அKேற
மானவ4? ஆதலாேல, மாையxK வ~67"' எKறாK. 37
'ேதGைய6 ˆ1டாLKன", இவK தைல சர69K F]9V
g" வைக hண$VபK எKD, h69யா[ hக[@Kேற'S"

Page 104 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'ேதGைய6 ˆ1டாLKன", இவK தைல சர69K F]9V
g" வைக hண$VபK எKD, h69யா[ hக[@Kேற'S"
ஆ" வைக ஆx'D இ[ைல; ஆ$ G9 Gைளைவ ஓ$வா$?
ஏGய ெச `வ7 அ[லா[, இ[ைல ேவD ஒKD' எKD, எ1ணா. 38
'எKன மா மாய" யாK ம'D இய'Dவ7? இய"hக?' எKறாK,
'dKZK மாK ஆ@V hRS, dKைன மா[ hண$67க' எKன,
'அKன7 ெச `ெவK' எKனா, மா›சK அைம]7 gனாK;
;KQ ேவ[ அரRக$}Q" ேவD ஒ= ெந(x[ gனாK. 39
மா›சZK எ1ணL" ெச யi"
ேம[நா4 அவ$ G[ வ~ க1டைமயா[,
தாK ஆக :ைன]7 ச ைம]9லனா[,
'மாK ஆS9' எKறவK வா4 வ~யா[,
gனாK மனL", ெச யi" hக[வா". 40
ெவI s'ற" :ைன]7 உS"; |ரைர ேவD
அIs'D மDRSD"; ஆ5 Se j$
நIs உ'De, ‡ZK நYRSDவாK
ெநIs உ'ற7 ஓ$ ெப'( :ைனVh அHதா[. 41
அR காலL", ேவ4GxK, அKD Cட$]7
இR காi", ந~]7" ஓ$ ஈD ெபறாK;
LR கா~K Lw]9YவாK Lய[வாK
hRகாK அ\ இராகவK ைவS hன". 42
மா›சK dKமானா`V gத[
தK மான" இலாத, தயfS ஒl சா[
;K வானL" ம1b" GளfSவ7 ஓ$
dK மாK உ=வ" kY gxனனா[நK மாK அைனயா4தைன நாYDவாK. 43
கைலமாK Lத[ ஆxன க1ட எலா",
அைல மாQD" ஆைச xK, வ]தனவா[:ைலயா மன, வIச ைன, ேநய" இலா
Gைல மாத$க1 யா=" Gc]ெதனேவ. 44
d` ஆ" என ஓ7 hறI†~னா[
ைநயா இைட ‘வ நட]தனளா[ைவேதG, தK வா[ வைள ெமK ைக எQ"
k`யா மலரா[ மல$ k`SDவா4. 45

Page 105 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

k`யா மலரா[ மல$ k`SDவா4. 45
உ1டா@ய ேகY உைடயா$, 7x[வா`
எ1 தாQ" இைய]7 இையயா உ=வ"
க1டா$ எனலா" வைக, க1டனவா[ப1Y ஆ=" உறா இட$படDவா4. 46
காணா இ7, ைகதவ" எKD உணரா4
ேபணாத நல"kY ேப0னளா[வா5நா4 அ\ இராவணK மா•தலா[,
|5 நா4 இ[ அற" hG ேம3தலா[. 47
மாைனR க1Y மயf@ய W ைத இராமைன அbSத[
ெந'(V >ைறயா4 Lன" :K(டi",
L'(V de காத~K L]7Dவா4,
'ப'(6 த=க எKெபK' எனV பைதயா,
ெவ'(E Fைல |ரைன ேமGனளா[. 48
'ஆ0V dZK ஆ@ய7; ஆ` க9ரா[
ேச 0[ sட$@Kற7; 91 ெச G, கா[,
மா0Rக மய67 ஒ= மாK உளதா[;
காண6 தS"' எKறன4, ைக Ccவா4. 49
'இ" மாK இ] :ல69Z[ இ[ைல' எனா,
எ"மாK இதைனE F(7 எ1ண[ ெச யாK,
ெச " மானவ4 †[kY, ேத மலTK
அ"மாQ", அ=69யK ஆxனனா[. 50
இலRSவK மாய மாK அ7 என உைர6த[
ஆ1Y, அfS, இைளயாK உைரயாwனனா[
'ேவ1Y" எனலா" Gைழ3 அKD இ7' எனா;
'€1 7Is dலf kw„`! அ7 நா"
கா1Y"' எQ" வ4ள[ க=67 உண$வாK. 51
'காய", கனக"; ம0, கா[, ெச G, வா[;
பா•" உ=ƒY இ7 ப1h அலவா[;
மாய" என[ அK(, மனR kளேவ
ஏ•"? இைற ெம` அல' எKற அளேவ. 52
'இ\வாD இ=Rகலாகாm" என இராமK Gன3த[
':[லா உல@K :ைல, ேந$ைமxனா[

Page 106 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

':[லா உல@K :ைல, ேந$ைமxனா[
வ[லா=" உண$]9ல$; மK உx$தா"
ப[ ஆxர}w பர]7ளவா[;
இ[லாதன இ[ைல-இளf Sமரா! 53
'எK எKD :ைன6த7, இைழ67 உள"? ந"
கKனfகlK ேவD உள காb7மா[;
dKZK ஒl ேமZ d=]9ய ஏ5
அKனfக4 >ற]த7 அ(]9ைல„? 54
'L ைற•" Lw3" இைல, _` உx$' எKD,
இைறவK இைளயாrY இய">னனா[;
'பைற•" 7ைண, அKன7 ப[ ெந( g`
மைற•" என, ஏ ைழ வ=]9னளா[. 55
இராமK W ைத•டK ெச KD மாைனR காbத[
அைனயவ4 க=6ைத உKனா, அIசனR SKற" அKனாK,
'hைனxைழ! காuY அ7' எKD gxனாK; dறாத F]ைதR
கைன கழ[ த"> >Kh ெச KறனK, கடRக ஒ1ணா
Gைன என வ]7 :Kற மாK எ9$ Ge6த7 அKேற. 56
‘R@ய மாைன ‘R@, •9•ைட ம9xK ஒKD"
qR@லK; 'நKD இ7' எKறாK; அதK d=4 †[ல[ ஆS"?
ேச RைகxK அர3 jf@V >ற]த7 ேதவ$ ெச `த
பாR@ய" உைடைம அK¥? அKன7 பc7 g•? 57
'எK ஒRS" எKன[ ஆS"? இைளயவ! இதைன ‘Rகா`;
தK ஒRS" உவைம அ[லா[, தைன ஒRS" உவைம உ1“?
ப[, நRக தரள" ஒRS", பs" h[ேம[ பட=" ெம[ நா
;K ஒRS"; ெச " dK, ேமZ; ெவ4lxK GளfS" h4l. 58
'வH Fைல மைற வMேன! மாK இதK வwைவ, உ'ற
அHைவய$, ைம]த$, யாேர ஆதர" Ž$@லாதா$?
உ=@ய மன6த ஆ@, ஊ$வன, பறVப, யா3"
GH sட$ GளRக" க1ட Guw~K |5வ காணா`!' 59
ஆHயன அைனய Žற, அKன7 தKைன ‘R@,
'WHய7 அKD இ7' எKD, F]ைதx[ ெதl]த த">,
'காHய" எKைன, ஈ1YR க1ட7 கனக மாேன[?
ேவH அ" ெதHய[ |ர! ‡4வேத ேமKைம' எKறாK. 60
அ'D அவK பகராLKன", அழகைன, அழ@யா•"

Page 107 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

அ'D அவK பகராLKன", அழகைன, அழ@யா•"
'k'றவK ைம]த! ம'ைறR Sைழ3ைட உைழைய, வ[ைல
ப'(ைன த=9 ஆxK, ப9xைட அவ9 எ`தV
ெப'De, இZ7 உ1டாடV ெபற'S அ=] தைகைம67' எKறா4. 61
மாK S(67 இராம-இலRSவHK மாDபாY
ஐய •1 ம=fS[ நfைக அஃ7 உைரெச `ய, ஐயK,
'ெச `ெவK' எKD அைமய, ‘Rக6 ெதl3ைட6 த"> ெச Vh";
'ெவ`ய வ[ அரRக$ வIச" G=">னா$ GைனxK ெச `த
ைகதவ மாK எKD, அ1ண[! காb9 கைடxK' எKறாK. 62
'மாயேம[, மw•" அKேற வாlxK; மw]தg7
கா` Fன6தவைரR kKD உடK கe6mL" ஆ7";
qயேத[, ப'(R }Y"; †[~ய இர1wK ஒKD
ˆயேத? உைர69' எKறாK-ேதவைர இYRக1 ˆ$VபாK. 63
'>K :Kறா$ இைனய$ எKD" உண$@ல"; >w6த மாய"
எK எKD" ெதlத[ ேத'றா"; யாவ7 ஈ7 எKD" ஓரா";
LK :Kற L ைறxK :Kறா$ LZ]7ள ேவuட" L'ற[,
dK :Kற வxர6 mளா`! hக5 உைட6தா" அKD' எKறாK. 64
'பைக•ைட அரRக$ எKD", பல$ எKD", பxi" மாய"
;ைக•ைட67 எKD", €1ட Gரத6ைத GY7" எKற[
நைக•ைட67 ஆS" அKேற? ஆத~K நKD இ7' எKனா,
தைக•ைட6 த">RS, அ] நா4, ச7LகK தாைத †KனாK. 65
'அY6த3" எ10E ெச `த[, அ1ணேல! அைம9 அK¥?
GY67, இதK >K :Kறா$க4 பல$ உள$ எZQ", G[லா[
CY6த ெவ" பகe qG6 Cட$]தெனK, Gைர]7 ெச KD
பYRSெவK; அ7 அKD ஆxK, ப'(ெனK kண$ெவK' எKறாK. 66
ஆxைட, அKன" அKனா4, அL7 உS6தைனய ெச `ய
வாxைட, மழைல இK †[ @lxZK Sழ(, மா5@,
'நாயக! jேய ப'( ந[கைலgi"' எKனா,
ேச யHR Sவைள L6த" F]7h W(V gனா4. 67
இைளயவைன இ=69, இராமK மாK >K ெச [ல[
gனவ4 hலG ‘R@, hரவலK, 'dலK k4 தாரா`!
மாK இ7 நாேன ப'(, வ[ைலxK வ=ெவK, நKேற;
காK இய[ மx[ அKனாைளR கா6தைன இ=69' எKனா,
ேவ[ நS சரL", G[i", வாf@னK Gைரயi'றாK. 68

Page 108 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

காK இய[ மx[ அKனாைளR கா6தைன இ=69' எKனா,
ேவ[ நS சரL", G[i", வாf@னK Gைரயi'றாK. 68
'LKனL" மகவா` வ]த •வH[ ஒ=வK gனாK;
அKன மா›சK எKேற அx$6தனK, இதைன; ஐய!
இKனL" கா1w; வாe, ஏS' என, இ= ைக ŽV>,
dK அனா4 hRக சாைல கா6தனK hற67 :Kேற. 69
ம]9ர67 இைள„K வா`_e மன67R k4ளாK;
ச]9ர'S உவைம சாKற வதன6தா4 சல6ைத ‘R@,
F]7ரV பவளE ெச \வா` LDவலK, FகரE ெச \GE
s]தர6 mlனாK, அ" மாZைன6 Cடரi'றாK. 70
;96த7 ெம[ல ெம[ல; ெவ(6த7 ெவ=G; ‡9[
S96த7; ெச Gைய juw, Sரபத" உர6ைதR Žuw,
உ967 எc" ஊைத, உ4ள", எKD இைவ உ=வE ெச [i"
க9RS ஒ= க[G ேவேற காuYவ7 ஒ6த7 அKேற. 71
juwனாK, உலக" •KD" :KD எY67 அள]த பாத";
‡uY" தா4 juட'S, அ"மா! ேவD" ஓ$ அ1ட" உ1“?
ஓuwனாK, Cட$]த தKைன, ஒe3 அற :ைற]த தKைம,
காuwனாK அK(, அKD, அR கYைம யா$ க0Rக'பாலா$? 72
SK(ைட இவ="; ேமகR ScGைடR S9RS"; ŽடE
ெச K(wK, அகi"; தாeK, ˆ1ட[ ஆ" தைகைம67 ஆS";
:Kறேத gல jfS"; :9வe ேநய" juY"
மKற[ அ" }ைத மாத$ மன" எனV gx'D, அ"மா! 73
'காய" ேவD ஆ@, ெச `•" க=ம" ேவD ஆ@'D அKேற?
ஏ•ேம; எKZK LKன" எ1ணேம இளவ'S உ1ேட,
ஆ•ேம[ உDத[ ெச [லா"; ஆதலா[, அரRக$ ெச `த
மாயேம ஆயேத; நாK வ=]9ய7' எKறாK -வ4ள[. 74
இராமK அ"hRS மா›சK |5த[
'ப'DவாK, இZ, அ[லK; பகeயா[
ெச 'D, வாZ[ ெச i6த[ உ'றாK' என
ம'D அ" மாய அரRகK மனRkளா,
உ'ற ேவத69K உ"பHK ஓf@னாK. 75
அR கண69Z[, ஐயQ", ெவ`ய தK
சRகர69K தைக3 அH7 ஆய7 ஓ$,
ெச Rக$ ேமZV பகe ெச i69னாK 'hRக ேதய" hRS இK உx$ gRS' எனா. 76

Page 109 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ெச Rக$ ேமZV பகe ெச i69னாK 'hRக ேதய" hRS இK உx$ gRS' எனா. 76
ெநuwைலE சர" வIச ைன ெநIsறV
பuட7; அVdc ேத, பS வாxனா[,
அuட 9R@Q", அVhறL" hக
GuY அைழ67, ஒ= SKD என |5]தனK. 77
இராமK சாைலRS Gைரத[
ெவ`யவK, தK உ=ƒY |5தi",
'ெச `ய7 அKD' எனE ெச V>ய த">ைய,
'ஐயK வ[லK; எK ஆ$ உx$ வ[லK நாK
உ`ய வ]தவK வ[லK' எKD உKZனாK. 78
ஆைச jள67 அர'(னK |5]த அ]
jசK ேமZைய, :KD உற ‘R@னாK;
மாs இ[ மா தவK ேவ4Gx[ வ]த மா›ச ேன இவK எKப7" ேத(னாK. 79
'hைழ6த வாl உர" hக, h[~„K,
இைழ6த மாையxK, எK Sரலா[ எY67
அைழ6த7 உ1Y; அ7 ேகuY அய$3 எ`7மா[,
மைழR க1 ஏ ைழ' எKD, உ4ள" வ=]9னாK. 80
'மா'ற" இKன7, "மாய மா›சK" எKD,
ஏ'ற காைலxK LK உண$]தாK என7
ஆ'ற[ ேத=" அ(GனK; ஆதலா[,
ேத'Dமா[ இைள„K' என6 ேத(னாK. 81
'மா4வேத d=4 ஆக வ]தாK அலK;
p5வ7 ஓ$ d=4 உ1Y; இவK †[~னா[
•4வ7 ஏத"; அ7 LwயாLன"
‡4வேத நலK' எKD, அவK ‡1டனK. 82
;ைகV பாட[க4
ஆxர" கட[ ைக•ைடயாைன மc வாளா[
'ஏ' எQ" உைரRS4 உx$ ெச 'ற எ9$ இ[லK
ேமய Gற[ L'D" வH ெவI Fைலx…Y"
தாயவK வ~6 தைகைம யா" உD தைக6m. 25-1
9. இராவணK p5EFV படல"

Page 110 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

9. இராவணK p5EFV படல"
சfS அY6த தZR கட[ ேமZயா'S
அfS அY6த :ைலைம அைற]தன";
kfS அY6த மல$R Sழ[ k"பனாuS
இfS அY6த தைகைம இய"hவா". 1
W ைதxK 7யர"
எxD அைல67 L ைழ 9ற]7 ஏf@ய,
ெச x$ தைலRk1ட, †[ ெச G ேச $தi",
Sx[ தல69ைட உ'ற7 ஓ$ k4ைகயா4,
வxD அைல67 Gc]7 மயf@னா4. 2
'">w67 ந[S, இ\ உைழ" என, ேபைதேயK
Lw6தெனK, Lத[ வா53' என, _` அழ[
kwV பw6த7 என, ெநYf }4 அரா,
இwRS உைட]த7 என, hர1Y ஏf@னா4. 3
'S'ற" |]த Sண69K எ" }மகK
ம'D அ\ வா4 அரRகK hH மாையயா[,
இ'D |5]தனK எKன3", எK அய[
:'(„, இைள„`! ஒ= j?' எKறா4. 4
இலRSவZK ெதl3ைர
'எ1ைம ஆ$ உல@Z[, இராம'S ஏ'ற" ஓ$
91ைமயா$ உள$ எனE ெச Vப'பாலT?
ெப1ைமயா[ உைரெச யV ெபD9ரா[' என,
உ1ைமயாK, அைனயவuS உணரR Ž(னாK. 5
'ஏc ேம கட[, உலS ஏc" ஏc ேம,
pc" ஏ5 மைல, அைவ Cட$]த pழ[வா`
வாc" ஏ ைழய$ FD வ~RS, வா4 அம$,
தாcேம, இராகவK தZைம? ைதய¨$! 6
'பா$ என, hன[ என, பவன, வாK, கன[
ேப$ எைன67, அைவ, அவK LZxK ேப=மா[;
கா$ எனR கHய அR கமலR க1ணைன
யா$ எனR க=9, இ\ இடHK ஆ5@K«$? 7
'இைட]7g` :Fசர'S இராமK, எ\வ" வ]7
அைட]த g7 அைழRSேம? அைழRSமா" எZK,
;ைட]த ேப$ அ1டfக4 ேமல, —ழன,

Page 111 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

அைட]த g7 அைழRSேம? அைழRSமா" எZK,
;ைட]த ேப$ அ1டfக4 ேமல, —ழன,
உைட]7g"; அயK Lத[ உx=" |•மா[. 8
'மா'ற" எK பக$வ7? ம1b" வானL"
g'ற, வK 9Hhர" எH]த hfகவK
ஏ'( :KD எ`த G[ இ'ற7; எ">ராK
ஆ'ற~K அைமவ7 ஓ$ ஆ'ற[ உ1ைம„? 9
'காவலK, ஈ1Y j$ க=9'D எ`7ேம[,
•வைக உலகL" Lw•"; L]7 உள,
ேதவ=", LZவ=" Lதல ெச \G„$
ஏவ=", |5]7ளா$; ம'D அறL" எIsமா[. 10
'பரRக எK பக$வ7? பகe, ப1ணவK
7ரRக, அfS அ7, பட, Cைல]7 Œ$@Kற
அரRகK அ\ உைர எY67 அர'(னாK; அத'S
இரRக" உ'D இரfக~$; இ=69$ ஈ1Y' எKறாK. 11
W ைத ஏச, இலRSவK ஏSத[
எKD அவK இய"பi", எY6த W'ற6த4,
kKறன இKனல4, k9RS" உ4ள6த4,
':Kற :K :ைல, இ7 ெந(x'D அKD' எனா,
வK தDக10ன4, வx$67R ŽDவா4. 12
'ஒ= பக[ பழ@னா$ உxைர ஈவரா[;
ெப=மகK உைல3D ெப'( ேகuY", j
ெவ=வைல :Kறைன; ேவD எK? யாK, இZ
எHxைடR கw7 |5]7 இறVெபK, ஈ1Y' எனா, 13
தாமைர வன69ைட6 தா3" அKன"g[
qம ெவf காuY எH Cட$@Kறா4தைன,
ேச ம G' SமரQ" GலR@, WறwV
€ Lக" ெநY :ல" h[~, †[iவாK; 14
'7Isவ7 எKைன? j$ †Kன †[ைல யாK
அIsெவK; மDR@ெலK; அவல" ˆ$]7 இZ,
இIs இ="; அwயேனK ஏS@KறெனK;
ெவI Fன G9xைன ெவ[ல வ[ல•? 15
'g@KேறK அwயேனK; hS]7 வ]7, ேகY
ஆ@Kற7; அரசK தK ஆைண j$ மD67,
"ஏS" எK«$; இ=R@K«$ த;x$' எKD, >K

Page 112 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆ@Kற7; அரசK தK ஆைண j$ மD67,
"ஏS" எK«$; இ=R@K«$ த;x$' எKD, >K
ேவ@Kற F]ைதயாK Gைட k1Y ஏ@னாK. 16
'இ="ெபேன[, எHxைட இறVபரா[ இவ$;
d=Vh அைனயாZைடV gெவேன எZK,
அ=Vப" இ[ ேகY வ]7 அைட•"; ஆ$ உx$
G=Vபேன'S எK ெச ய[?' எKD, G";னாK. 17
'அற"தனா[ அe3 இல7 ஆக[ ஆRகலா";
இற]7பாY இவ$RS உD" இதZK இ\ வe6
7ற]7 g" இதைனேய 70ெவK; C[ GைனV
>ற]7, g]7, இ7 பY", ேபைதேயK' எனா. 18
'gவ7 hHவ[ யாK; hS]த7 உ1Y எZK
காவ[ெச ` எ=ைவxK தைலவK க1bD";
ஆவ7 காRS"' எKD அ(G67, அ\ வe,
ேதவ$ ெச ` தவ69னா[ ெச "ம[ ஏ@னாK. 19
இராவணK தவR }ல69[ mKDத[
இைளயவK ஏகi", இற3 பா$R@Kற
வைள எx'D இராவணK, வIச" L'DவாK,
L ைள வH6 த1Y ஒ= •KD", LV பைக6
தைள அH தவ6த$ வwவ", தாf@னாK. 20
ஊ1 இலனா" என உல$]த ேமZயK;
ேச 1 ெந( வ]த7 ஓ$ வ=6தE ெச `ைகயK;
பா0xK அள]7 இைச பwR@KறாK என,
| ைணxK இைச பட ேவத" பாYவாK. 21
€V d9 அG5]தன நைடயK; €தல"
ˆV d9]தாெமன ;9RS" ெச `ைகயK;
காVh அ= நYRSD" காலK, ைகxனK;
•Vh எQ" ப=வL" LZய L'(னாK. 22
தாமைரR க1¬Y ஏ$ தவ69K மாைலயK;
ஆைமxK இ=RைகயK; வைள]த ஆRைகயK;
நாம –[ மா$>னK; நb@னாK அTq மன67 அ=]த9 இ=]த pழ[வா`. 23
m" அD சாைலxK வாx[ 7KZனாK;
நா Lத[ Sழ(ட நYfS" †[~னாK;
'யாவ$ இ\ இ=Rைக•4 இ=]7©$?' எKறாK -

Page 113 of 163

30 'ேதவ=". L ைள எxD இலf@Y" LDவ[ எKபY"? தைள அG5 Sழ[ இவu க1Y த]த எK Page 114 of 163 . உ"ப=" ஓf@ய அழ@னா4 உ=வ" கா1டi". € நைறE sைன மY67 உ1Y இைச Lரi" 7">xK இன" எனR கl67ள7 எKப7 எK? அவK மன" எனR கl6த7. 31 'உைள3D 7ய$ Lக67 ஒl இ7 ஆ" எZK. Žவ[ெச ` Ce~ன$. 'யாவ$ இ\ இ=Rைக•4 இ=]7©$?' எKறாK ேதவ=" ம=4தர6 ெதH]த ேமZயாK. அ[ல[ எ`9னாK. 28 'ேச xத5 தாமைரE ேச Rைக ˆ$]7 இவ1 ேமயவK ம0 :ற" ேமZ காbத'S ஏ•ேம இ=ப7? இfS இைமVh இ[ நாuடfக4 ஆxர" இ[ைல!' எKD. பாS இய[ @ளGயா4. ஏf@னK மன :ைல யா7 எKD உKQவா"? |f@ன. யாK ஏவ[ ெச `7 உ`SெவK.K ஈ1Y' என. ேதGமாnY". 27 hன மx[ சாய[தK எe~[. ெம~]தன. d'>QRS அ0xைன. 9:04 நா Lத[ Sழ(ட நYfS" †[~னாK. இZ' எKD உKZனாK. க'>QRS அரFைய. 25 ெவ'>ைட மத" என ெவய$RS" ேமZயK. அ'>K ந[ 9ைர hர4 ஆைச ேவைலயK. 'm" இ[ F]தைனE ேச S அD ‘K>ன$' எKQ" F]ைதயா[.04. அ\ வe.Kamba Rámájana (3Áranija).22. 26 qfக[ இ[ Sx[ ெகc †[~K. க10K ‘R@னாK. Swைம ெச `9ட. :ைர வைள LK ைக இ] :Kற நfைகxK கைர அD ந[ நலR கட'S?' எKD உKZனாK. 24 W ைத இராவணைன வரேவ'ற[ mைக•". க10K மாைலேய. 29 'அைர கைட இuட LR}w ஆ•3" hைர தh தவ69K யாK பைட6த g7ேம. பவளR k"ப$ gKD. 'ஏS. •உலகL" இவ$ L ைறxK ஆள.rtf 2008. hகeK ேச Rைகைய. எ9$வ]7 எ`9னா4. அ3ண=". |ர6 m4கேள.

04. €6 Cட$ சாைலxK இ=]த g59ேன. 35 ˆய இராவணK Gனவ W ைத Gைடயl6த[ இ=]தவK. காuwைட அ=" பக[ கeR@K«$?' எKறாK. அய$3 இலK. 36 'தயரதK C[ Sல6 தைனயK. மD இ[ க'>னா4. 32 ஆ1ைடயாK அைனயன உKZ. ெபய$ சன@. ஆைச ேம[ •1Y எc F]தைன. L ைற இMK தைனR கா1டi". க10K j$ 7ைட6த க'>னா4. க1wெலK. 9:04 L ைள எxD இலf@Y" LDவ[ எKபY"? தைள அG5 Sழ[ இவu க1Y த]த எK இைளயவuS அlVெபK.Kamba Rámájana (3Áranija). எK அரs' எKD எ10னாK. பா"h". மா6 9Hத1Y அய[ ைவ6த வIசQ". ேவ69ர67 ஆசன" G9xK ந[@னா4. 37 'ேகuடெனK.rtf 2008. GலfS" அIFன. இ\ வe உைற•". •" அலா[ :ைனவ7 ஓ$ ெத`வ" ேவD இலாத ெநIFனாK சனகK மா மக4. 39 W ைதxK ேக4GRS இராவணK Gைடயl6த[ Page 115 of 163 . 'இ=69$ ஈ1Y' என. த">„Y உய$ Sல67 அKைன †[ உEF ஏ]9னாK. இ\ வe GரS இலா$' என. 34 நYf@ன. மைலக•" மரQ". அடf@ன. 33 இய'ைக நYfக இராவணK இ=]தாK ஏ69ன4.22. ெகc3 கfைக j$ நாuwைட ஒ= L ைற ந10ேனK. எ`தi". 38 'அனக மா ெந( பட$ அwக4. அKனவK ெபயHைன6 ெதHS9$. பட" Sைற]7 ஒ7f@ன. ெப=ைம $!' எKறா4. பறைவ•". நா அG]7. ெப=] தடf க1ணவ4 ேபச[ ேமxனா4. காS6தK மைனG யாK' எKறன4. 'G=]9ன$. மல$ வா4 தடf க10! j$ யாவ$ மா மக4. 'ஈ1Y எc]த=•"' எKD. 'யாவ7 இ\ இ=Rைக? இfS உைற அ=]தவK யாவK? j$ யாைர?' எKறi".-பாதகR கY] Ce[ அரRகைனR காb" க10ேன. இZய Ž(னா4.

Page 116 of 163 . 47 'ஆ1ைடயாK அரs |'(=]த அ] நக$. வாH ைவ6த ெவf }•ைடE FைறxனK. கைட6தைல :ைற]7 ேதவேர. 41 'ஈசK ஆ1Y இ=]த ேப$ இலfS மா[ வைர ஊF-ேவnY" ப(67 எYRS" ஊ'ற6தாK. எcத[ ஆகலாE s]தரK. மKமதK 9ைகRS" ெச \GயK. :ைன67. உதவ ேந$@லK. இ\ வe இ= Gைன கடRக எ10Z$. மான j$ இலfைகV dK நக$. 43 'dKனகர69Q". ஈ1Y. 46 'அைன67 உல@Q" அழS அைம]த நfைகய$ எைனV பல$. ம'D. 9:04 W ைதxK ேக4GRS இராவணK Gைடயl6த[ அ\வe அைனயன உைர6த ஆxைழ. †[ பS". 42 ':'பவ$.22.04. ெச "ைம„K. அவK ெப=ைம †[ifகா[. இZய. 'ெவ\ வe வ=]9Z$. Cட$]த மா :ல67 எ] நகர69Q".Kamba Rámájana (3Áranija). நாKLகK மர>[ mK(னாK. அவK ந[ நகர6தன நைவ இலாதன. எ"ைம„$ அைனவ=". GH]த ேக4GயK. ஆைச க4 sம]த ேப$ அளG[ யாைனக4 €ச[ ெச ` ம=V>ைனV dw ெச ` mlனாK. அவ$ உ=க3".rtf 2008. 40 'இ]9ர'S இ]9ரK. 44 'தா•ைட மல=ளாK த]த. மனRS இZயா4 ஒ= மாைத நாYவாK. Sணfக4 ேமKைமயாK. க'பக" Lத~ய :9ய" ைகயன. அ]தர6mY" எ\ உலS" ஆ4@KறாK. அ]த" இ[ நா•ைட வா5RைகயK. அவK தன7 அ=lK இEைச „$. ம]9ர67 அ= மைற ைவS" நாGனாK. 45 'ெவ"ைம ˆ$ ஒcR@னK. dலKk4 நாக$த" C[ நகர69Q". "இைறவ$" எKD எb" L"ைம„$ ெப=ைம•" L'D" ெப'(யாK. Gைள]த •V>Z$. நாH பாக6தK வா•ைட6 தடR ைகயK. d'h அக". எ\ வe :KD" இfS எ`9¢$?' எKறா4.

அய[ ஒKD எ1ணா4. ெம`"ைம ‘R@K 9fக4 வா4 Lக69னாேள! ேதவHK ˆய$ அKேற. எfக4 g~ய$RS ந[லா$ :=தேர gi"' எKறாK. அைனய வ[M$ இய'ைகxK :'ப7 அ[லா[. 'மாZட$. "மDGK ˆ$]தா$. ‡1டெனK' எKறனK. இன69ைட ைவ@Z$. இய'ற[ ஆ" ெந( எK?' எKறாK. C5 ெந( Cட$]m$' எKறா4. யாைனxK இன6ைத எ[லா" இள Lய[k[i".rtf 2008. 52 'அx$6தன4 ஆS"' எKD. ெவSl dfகR Page 117 of 163 . ஈ1Y இfS அ=] தவ" Lயi" நா•4. 'மயRS அD" உலக" •K(K வா5பவ$RS. ேவ1w. ˆGைனV பாதக அரRக$த" ப9xK ைவSத'S ஏ7 எK?-உடலL" .-'ˆயவ$E ேச $த[ ெச `தா$ qயவ$ அ[ல$. ேவ1Y உ= வHRக' எKப7.l=" க1ணா`! ேவ$ அற ெவ[வ$ எKZK. ெபய$67. ஆத~K. இட$ இைல உலக"' எKறா4. j1டெனK இ=]7. 54 மானவ4 உைர6தMY". >Kன$. யாK F[ பக[ உைறத[ ேமGேனK. >(7றV ேபசi'றாK. மற"தைல 9H]த வா5Rைக அரRக$ த" வ=Rக6mY". அE †[ ெச Vபi". hன[ 9= நாuwைடV hZத$ ஊ$ hக :ைன69~$. 53 9ற" ெதH வIசK. ெவf க1 வா4 அரRக$" எKன ெவ=வல". அரRக$த"ைம ‡K என . எK ெச `9$! எKறா4. 50 மfைக அஃ7 உைர6த[ ேகuட வர"h இலாK. ஓ$ ஐ•ற3 அக67R k1டாK. Gைனய" உKQவாK.Kamba Rámájana (3Áranija). 'அற" த= வ4ள[.04. ŽK உ@$ மடfக[ ஏ'(K Sc ைவ மாK k[i"' எKறாK. 9:04 'ஆ1ைடயாK அரs |'(=]த அ] நக$. †[~K. அவ' >H•" ெநIFேலK. இKQ". 55 '.Rகா4. அற ெந( :ைனR@லாதவ$. 'மாய வ[ அரRக$ வ[ல$.ைக எKD எ1b|$! 49 'வன69ைட மாதவ$ ம=fS ைவக~$. 48 W ைத-இராவணK வாRSவாத" 'ேவதL" ேவ9ய$ அ=•" ெவஃகலா ேச தன மK உx$ 9KQ".K 9ர1டைனய பf@ GராதQ".22. ஆயவ4 அ(த[ ேத'றா4. 51 ேச xைழ-அKன †[ல. ெச Vப" . இற]தன$ Lwவ$. அ7 7ைடRக எ10.

57 மாய ேவட" Fைதய இராவணK W'ற67டK எழ[ ேதZைட அL7 அளாய அKன ெமK Fல †[ மாைல. ேக™Y மw•மாD". அ\ இ=ப7 91 m4 வாைட |(ய dc7. ஆ'ற[ உ1“? கர1ட j$ இலfைக ேவ]ைதE Fைறைவ6த கழ'கா[ |ரK 9ர1ட m4 வன6ைத எ[லா". 'மாZட$ வ~ய$' எKற மா'ற6தா[. வான" ˆ1wன மSட". "அE FD வ~V h[~„$கuS ஈD.rtf 2008. ேதD9 நாைளேய. G10ைன இwRக ேவ1wK. ெவSl dfகR கK(ய மன67 ெவK(R கரK Lத[ கணR@M=". எH]தன நயன". 91 ைக ஒKŠY ஒKD அw6த. jH ைனR கலRக ேவ1wK. 60 'அர1 த= 9ர4 m4சால உள எZK.04. 62 இராவணZK அரRக வw3 க1Y W ைத ஐ•ற[ 'இ= Gைன 7ற]த ேமM$ அ[ல$k[ இவ$?' எKD எ10.22. அHைவ•". ஐய" எ`தா 'ஆ$ இவK தாK?' எKD. 56 'வா4 அH வ4ள[. நைவ இ~$. வானவ$ @ள=மாD". உ= ெகc மான" ஊKற. ெவSl dfக. தl$67 |fS" ஊQைட உட">னாQ".Kamba Rámájana (3Áranija).K 9ர1டைனய பf@ GராதQ". 9:04 '. எx'(K ஒl ெமKறன. ˆ Gட67 அரவ" தாேன உ= ெகc W'ற" df@. மcGனா[ எ(]தாK?' எKறா4. 58 W(னK. உண$@¨T? '‡ள அ=] த=ம" தKைன ெவ[i• பாவ"?' எKறா4. பண" GH67 உய$]த7 ஒ6தாK. Guட7 மாய ேவட". 61 எKD அவ4 உைர6தMY". ஒKD" ெதH3 அ= :ைலயளாக. €ைள| என |வK' அKேற? 59 'ேம=ைவV ப(Rக ேவ1wK. இர1Y m4 ஒ=வK அK¥. மைழR க1 j$ அ=G Œ$வா4. தாQைடE ெச Gக®Y தவcற. 9R@[ ெச Kறன 9ர4 m4. 63 Page 118 of 163 . F(ய7 ஓ$ ப=வ" தKZ[. dK(ய €ச[ ஒKD" ேகuw~$ gi"' எKறா4அKD அவ$RS அY6த7 உKZ. ெந=V>ைன அGRக ேவ1wK பாHைன எYRக ேவ1wK. ஒ= மZதK ெச `தாK" எKD எY67 இய">னாேய[. நாைளேய கா1w$ அKேற. உைரெச `வாK. †Kன மாK கண" :=தரானா$. W'ற" ைவ6தாK. பல Gைன-Fல †[ ஏழா`! யா$ எனR க=9E †Kனா`?-இராவண'S அH7 எK?' எKறாK. ேமக67 உ=" என.

ஏ'ற" எK :ைனRக[ ஆS"? எ9$ அY67 இய"ப[ ஆS" மா'ற" ஒKD இ[ைல.22. அKன"! LKன". உK உx$RS உD9 ‘R@. >Kைன எK உx$ இழVேபK' எKறாK. யாைர•" S">டா எK தைல. 67 'h[ •ைன jHK š`தாV gதேல hH]7 :Kற எK உx$ இழ6த[ அIF. அ\ உய$ 9ைச sம]த ஓfக[ வK 9ற[ ம=V>K ஆ'ற[ மw6த எK மா$>[ வ]தா[. 66 W ைதxK க'h ெச Gகைள6 தl$R ைகயாேல FRSறE ேச ம" ெச `தா4.ைச மSட" எKன. 'எ`த உK 7ைணR கணவK அ"h. 9:04 ெதH3 அ= :ைலயளாக. 64 'G1ணவ$ ஏவ[ ெச `ய. hGxைட ஒcRக" ‘Rகா`. ˆ Gட67 அரவ" தாேன உ= ெகc W'ற" df@. உலக" ஈ$-ஏc" ஆ•" ெச [வ674 உைற9' எKறாK. தZ6தZ இZ7 தாf@. வணf@னK-உலக" தாfS" மைலxQ" வ~ய mளாK. உKைன யாK >ைச ]7 9Kன எ1bெவK எKZK. ஒl69யா[ ஓw' எKறா4. 63 ஆ'றெவ] 7யர67 அKனா4 ஆ1Y உ'ற அலRக1 ‘R@K. Page 119 of 163 . 65 'Sைல3ற[. பண" GH67 உய$]த7 ஒ6தாK. Sைல3 k1டா4. 68 எKD அவ4 உைரRக. அலS இ[ €1 அர"ைப மாத$ அwL ைற ஏவ[ ெச `ய.rtf 2008. ெவKற எK |ர" பாரா`. ெச `•" Gைன இ[ைல. வHRக[ ஆகாR Ž'ற" வ]7 உ'ற கால67 உx$ என. எK †னா`? அரRக!' எKனா.04. 70 W ைத இலRSவைன அைழ6த[ தைறவா` அவK வ]7 அw தாcதi". உணf@ய உட">ேனQRS உxH ைன உதG. 69 அணf@QRS அணfகனாேள! ஆைச ‘` அக67V dfக. 'கGQ" ெவI FைலR ைக ெவK(R காS6தK க'>ேனைன.Kamba Rámájana (3Áranija). hZத$ ஈ•" அGைய நா` ேவuடெதKன.K உx$67 உ=. SK(ைட6 CY67 Guட €f கைணk[ அ7' எKறாK. இ' >றVh அeத[ உ1“? .K WD" ெவf கைண GரவாLKன". ம10ைடV hcGK வாc" மாZட$ வ~ய$ எKறா`. ெப1 எனV >ைழ6தா` அ[ைல. உ"ப$R கண" Sைழ மகl$RS எ[லா" ெப=" பத" ைகRk4' எKனா. :Kற இரRக" இ[ அரRகK. dfS எH. கைற வா4 பட ஆG கலf@ன4g[.

ˆயவK ஆxைழைய6 ˆ1டாK. அய$வா4. அwேயK உIசா[.rtf 2008. ஆxைட. Sைலவா4. தன7 ஆ$ உx$ க1wலளா[. 9:04 தைறவா` அவK வ]7 அw தாcதi". உைலயா வ~யா=ைழ j$ உைர $! 75 'ெச I ேச வகனா$ :ைல j$ ெதH|$. Sைழவா`! மாதா அைனயா`! மKேன ெதlவா`. —1டாK :ல". 73 W ைத அர'Dத[ 'GY ேத$' என. 'இைறவா! இைள„`!' என ஏf@னளா[dைறதாK உ= ஆன7 ஓ$ d'h உைடயா4.22. q1தாK என[ ஆ" உய$ m4 வ~யா[. j[ L@[ g[ சர தாைரக4 |FZ$. ஓwைன g`. 71 இராவணK பKனசாைல„Y W ைதைய எY67 ஏSத[ ஆ1Y. 7wயா எcவா4. அயK ேம[ உைர F]ைதெச யா. ம1 தாK உD" .Kamba Rámájana (3Áranija). மIேச ! deேல! வன ேதவைதகா4! "அIேச [" என ந[S9ேர[. ஓதா7 உண$வா=ைழ. 7யரா[ அcவா4. அறேன! இ7 கா' எQமா[. }[ வைளயா4 க1டா4.04. jதாK GைனேயK :ைல †[லைல„? 78 Page 120 of 163 . கைற வா4 பட ஆG கலf@ன4g[. „ச ைன @ªY ேம[. ெவf கன[ ெவ]7 அe•" kwg[ hர4வா4. சா$@~T? வரதா! இைள„`! மD ஏ7" இலாV பரதா! இைள„`! பe €b9T? 77 }தாவH ேய! Sl$வா`.KZK மயf@னளா[. 74 'மைலேய! மரேன! மxேல! Sxேல! கைலேய! >ைணேய! கlேற! >wேய! :ைலேய உxேர? :ைல ேதwZ$ g`. 72 k1டாK உய$ ேத$.ைச . G1தாK எeயா எcவாK GைரவாK. 'கwதா. அ7தாK இeƒ?' உைர $! 76 ':=தா9ய$ ேவ$ அற.

9M6தைம. Lர1 இ[ யாRைக இeத= மZதTேட யாK ெச = ஏ'பK எKறா[. தைல ப67". 83 பாைவ•" அதைனR ேகளா. க'>னாைர வIFRS" ஆ'றேல ஆ"! ஏவ" எK. 79 எ4l நைகயாY" இராவணைனE W ைத இw67ைர6த[ எKD. Lதல ஏ ைழய$. இரRக" இ[ அரRக$RS? எKறா4.வா5Rைகநா4 வ(7 |5VபாK. பeதாK எKேன. Page 121 of 163 . 'j |ரேன[. உKைன ‡uப$ k[. 9:04 jதாK GைனேயK :ைல †[லைல„? 78 'L]7" sைனகா4! L ைழ வா5 அHகா4! இ]த] :ல…Y" எY6த ைக நா[ஐ]7". வIச"' எKறாK. 'dK 7KQ" hண$ ெமK kfைகV dலKSழா`! gH[ எKைனR kKD. 81 ‡uY" ஒKD உைரெச `வா4. இ\ இ=Rைக•4 இ=]த j$?' எKறாK ேதவ=" இட$ உற6 9H]த ேமZயாK. hS]7 k1Y g@Kறா`. பாவ= சாைல•4 d=]த ‘RSறா. மாZட$" எKற வா$6ைத ேகuY". அைல]7 உைலயE F]7"பw க1Y.rtf 2008. 'மாையயா[ வIச மாK ஒKD ஆR@னா`. 80 வாR@னா[ அKனாK †[ல. ஆR@.Kamba Rámájana (3Áranija). இHயi'D அர'Dவாைள.22. இ" மாய" ெச `த7 அEச69K @ள$EF அK¥? 82 இராவணK Ž'DRS W ைத எ9$_e Žற[ _eத=" அளG[. "GைரG[ ம'D உK Žuட" ஆ" அரRக$த"ைமR kKD. வK 91 ைக எ(]7 நRகாK . FH69Y|$. உfைக kfைக •RS" வாuwனா$ வன69[ உ4ளா$. அ" மாZட$? k4க' எKனா. d=7 :KைனR காRSமா கா1w ஆxK. 'யாவ$. கடவ[ உK ேதைர' எKறா4. Ge த=" ெந'(யாK தK ெவ4l ெவ'h எY6த muSV பe த=". 'நfைக! ேக4 இ7. 'த" SலV பைகஞ$ த"பா[ gவ7 S'ற"! வாlK d=வ7 நாண" gலா"! ஆவ7. இKன பல3" பKZ. அதZK சாலV பயK த=". 24-1 'ேமனைக.ைகV பாட[க4 ஓவ= கவன"ம7 உ'DE ெச KDளாK. உKைன ஆ$ உx$ உ1b" Ž'ைறV gR@னா`. 84 .04.

ஈ1Y' எனா. ெச KD அ7 சடா• ேவ]தK ெச Gxைட உ'ற7 அKேற. ':[ :[' எKD. 'எfS அடா gவ7?' எKனா.04. '‡. அவK க]7 அY }x~K காவலாளேர. 3 யாைன•". கா[ வ=ட[. ேம[ ேமகL" G10K ‡E ெச [ல. வானL" கானL" மாD k4ளேவ. அபய". இw6த †[லK. Lc7" |s" ஊe ெவf கா'D இ7 எKன. 2 சாைக வK தைலXY மரL" தாழ. Lதல யாைவ•". சடா• உx$ j6த படல" இராவணைன கcS அரசK சடா• எ9$6த[ எKQ" அ\ ேவைலxKக1. நாகL" பட" ஒl67 ஒ7f@ ைநயேவ. யாl•". huகா4! GலfSகா4! இராமK ேதG. காK ெநY மர6CY qD க[ இைவ ேம[ :. ஆe•" உலS" ஒKறா` அeதர. அவK தK மாuFயா[ ஊன" இ[ அைடVைப. ஆனைவ Lத[ Ce[ அவர7 ஆSேம. 1 பாe வK @Hக4 எ[லா" ப(67. 43-2 எKறன4. 4 'உ6தமK ேதGைய.22. 43-1 'ச]9ரK.$]7 இ= Fைற Gைச xK ஏறலா[.Kamba Rámájana (3Áranija). அவK F]தைன வe :ைல 9Hவ$. இரG எKபவ$க4தா". ெவK( k4 சனகK ேபைத. 9M6தைம. எc]7. வானக" 7ற]7 வ]7.rtf 2008. ேதsைட இ]9ரK Lத~ய அமர$. ெந=Vh இைடV பரVh" க1ணK . G9xனா[ அரRகK ேத$ேம[ ெதK 9ைச Fைறg@KேறK. ேம= எKQ" dK ெநYf SKற" வாZ[ வ=வேத d=3" ெம`யாK. ஒK¥Y ஒKD €exK உ9ர. 84-1 10. 5 Page 122 of 163 . இ= Fைற ஊைத •த. G10[ hைட67. ஒ1 ெச =Vh. W ைத எK ெபய=" எKறா4.K என GளfS" |ர6 71ட6தK. ஈ1Y. உலkY ஓfS ேத$ ைவ6தை