NILAINILAI-NILAI UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

Kepimpinan Institusi keagamaan Teologi Etika Politik dan kerajaan

OLEH: MUHAMAD SAFWAN BIN MAHMUD

EXIT

Dharma menekankan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu dan mengamalkan toleransi. konsep dharma dijadikan panduan tingkah laku yang wajar dari raja kepada rakyat. y Dalam Tamadun China. y . antaranya membantu pemerintah yang baik dan sifat baik merupakan satu harta yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai. Selain itu. Konfucius menekankan ajaran moral kepada manusia.Kepimpinan Politik Islam menggariskan sistem dan corak pemerintahan Islam seperti asas dalam berpolitik adalah tauhid. persamaan. dan risalah. syura dan akauntabiliti. prinsip politik Islam adalah keadilan. y Dalam ajaran Hindu dan Buddha pula.

Institusi keagamaan Institusi Masjid Peranan Pusat perhimpunan Pusat aktiviti kemasyarakatan Pusat pentadbiran Pusat pendidikan Gereja Pusat pendidikan Pusat Kegiatan sosial Tokong/Kuil Pusat pendidikan bagi ilmuilmu keagamaan .

y Sebaliknya kewujudan agama Hindu adalah agak kabur dan agama ini tidak mempunyai pengasas ataupun nabi. y . Kristian.Teologi Agama Islam.Yahudi dan Hindunisme mempunyai asas yang sama iaitu kepercayaan kepada Tuhan.

Persamaan & perbezaan agama Persamaan y Semua tamaddun besar menekankan aspek ketuhanan. negara mempunyai persamaan dikalangan agama samawi ( Islam. y Aspek-aspek kefahaman seperti hidup selepas mati. syurga. Manakala konsep monotisme dalam agama Hindu membenarkan Tuhan mereka digambarkan dalam pelbagai bentuk dan rupa juga bertentangan dengan Islam. y Perbezaan Islam mempunyai satu Tuhan iaitu Allah manakala dalam Kristian berbeza dengan agama Islam. Kristian dan Yahudi ). Dalam agama Kristian konsep triniti iaitu terdapat tiga Tuhan. kecuali Buddhisme sahaja yang memberi keutaman kepada aspek moral dan etika. .

Etika: Ilmu y Ekonomi y Keluarga y Alam sekitar y .

Vanaprahastra. y Dalam ajaran Konfusius.Ilmu Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan ilmu dan orang yang berilmu.Tingkat Asramas yang lain adalah tahap Ghastra. terdapat konsep Jun Zhi (orang budiman) yang bermaksud orang yang berilmu dan tahu akan kewajaran sesuatu. Seorang invidu di dalam masyarakat Islam hanya diterima sebagai ulama jika persiapan ilmunya sempurna dan tercermin pada kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek. y Salah satu tingkat dalam empat perjalanan hidup (Asramas) seorang penganut Hindu pula ialah Bramacarya yang memerlukan pengisian ilmu pengetahuan. Sanayasa. y .

penipuan adalah amat dilarang dalam ajaran Kristian. Unsur rasuah. riba. ajaran agama Kristian amat mempengaruhi kegiatan ekonomi. y Semasa Zaman Pertengahan di dalam tamadun Eropah.Ekonomi Fahaman Konfusianisme memandang rendah kepada golongan pedagang kerana golongan ini dikatakan sering melibatkan diri dalam aktiviti berunsurkan penipuan dan untung yang merupakan elemen buruk dalam ajaran Konfusianisme. y .

Hubungan kawan dengan kawan y Tamadun Islam berasaskan ajaran al-Quran turut memberi kepentingan kepada elemen keluarga ini. Hubungan abang dengan adik d. Hubungan suami dengan isteri e. Hubungan maharaja dengan rakyat b. Unsur ´ li ´ iaitu penekanan kepada lima jalinan hubungan sesama manusia iaitu a. Hubungan bapa dengan anak c. y .Kekeluargaan dalam ajaran Konfusianisme. Islam menegaskan hak terhadap anak mestilah dilaksanakan oleh ibu bapa sejak anak itu berada dalam kandungan lagi. Hubungan anak dengan ibu bapa berasaskan kepada hak dan tanggungjawab.

Alam sekitar Dalam Islam. khususnya ajaran Tao. hubungan harmonis manusia dengan alam ditekankan melalui konsep Esho Fui. iaitu manusia dan alam saling memerlukan. y Dalam Tamadun Cina. alam di anggap sebagai ´ibuµ atau Dao. alam merupakan tanda kekuasaan dan kehebatan Allah SWT. y Dalam Buddhism dan Shinto pula. y . Justeru itu. Allah telah menentukan adab dan akhlak manusia dengan alam. Ini menunjukkan bumi sebagai entiti yang perlu dimuliakan.

Seseorang pemerintah tertinggi mestilah mempunyai akhlak yang baik. Adil ialah prinsip asas yang mesti dimiliki oleh seseorang pemerintah. kautilya membincang aspek-aspek pemerintahan. y Pemikiran falsafah yang diasaskan oleh Kung Fu Tse. Meng Tse. begitu juga dengan tamadun India. y . Lao Tse dan ramai lagi dalam tamadun China serta tokoh-tokoh lain memberi penekanan kepada sifat-sifat yang perlu ada pada seseorang raja atau pemerintah.Politik & kerajaan Pembentukan tamadun tradisional menjadikan dua elemen penting ( akhlak dan moral ) sebagai tunjang kepada pembentukan sesebuah kerajaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful