CONSULTAłII

Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie

1. lucrări teoretice / 2. lucrări aplicative, ce includ rezultatele cercetării proprii (sub îndrumarea unui coordonator!) lucrările aplicative: a) experimente în laborator sau b) prelucrare a datelor colectate din teren

lucrarea de tip 2.b) trebuie să conŃină următoarele capitole: Introducere (de obicei nu se numerotează) Descrierea fizico-geografică a zonei studiate (capitolul 1) Prezentarea teoretică a grupului de organisme considerat (capitolul 2) Material şi metode (capitolul 3) Rezultate şi discuŃii(capitolul 4) Concluzii (capitolul 5) Bibliografie (capitolul 6)

CONSULTAłII

Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie

Introducere: - include scopul şi obiectivele studiului respectiv - include ipotezele de la care se pleacă în studiul respectiv (dacă există) - se poate aminti şi motivaŃia studiului, dacă există una - poate include o scurtă trecere în revistă a cunoştinŃelor în domeniu, cu accent pe nivelul actual; - include obligatoriu mulŃumirile către cei care au contribuit într-un fel sau altul la realizarea tezei (finanŃator, coordonator, colegi de lucru etc.) - de obicei introducerea se scrie ultima şi nu depăşeşte o pagină

capitol teoretic (reprezintă o sinteză din literatură) .capitol teoretic (reprezintă o sinteză din literatură) . geologiei. a faunei şi eventual perturbările cauzate de impactul antropic .include date despre organismele alese pentru studiu .include o descriere a climei. morfologie externă cu accent pe caracterele de identificare.CONSULTAłII Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie Descrierea fizico-geografică a zonei studiate . reliefului.recomandabilă ar fi prezentarea unei hărŃi cît mai detaliate a zonei studiate Prezentarea teoretică a grupului de organisme considerat .cuprinde aspectele importante. ecologie etc.cuprinde localizarea precisă a zonei de unde s-au făcut observaŃiile . în funcŃie de obiectivele propuse. a tipurilor de vegetaŃie. ciclu de dezvoltare. hidrografiei.recomandabilă ar fi evitarea reproducerii cuvînt cu cuvînt din determinatoare . cum ar fi: încadrare taxonomică. .

astfel încît ele să poată fi reproduse de oricine altcineva . zi) .trebuie să includă o hartă explicativă cu indicaŃii precise ale localizării staŃiilor (coordonate GPS) .trebuie menŃionate perioadele de timp ale cercetării (an.în acest capitol trebuie să se răspundă la trei întrebări: unde. lună.trebuie explicate în detaliu tehnicile. adîncimea apei. incluzînd altitudinea. inclusiv cu prezentarea formulelor de calcul .descrierea procedeelor trebuie să fie foarte clară. covorul vegetal. echipamentul şi aparatura folosite . panta etc. .staŃiile fixate în zona de studiu trebuie descrie cît mai exact.CONSULTAłII Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie Material şi metode .modul de prelucrare al datelor trebuie explicat foarte clar. cînd şi cum s-a efectuat cercetarea .

pentru că include date originale . chiar dacă ele nu concordă cu ipotezele formulate sau cu aşteptările de la care plecăm .datele obŃinute trebuie comparate obiectiv cu cele ale altor autori .este cel mai important capitol al tezei. ar fi bine de identificat eventuale faze ulterioare de cercetare asupra problemei şi de sugerat eventuale îmbunătăŃiri ale metodologiei de lucru .dacă se poate.rezultatele trebuie examinate şi interpretate în paralel cu ipotezele enunŃate în introducere .include prezentarea şi interpretarea rezultatelor obŃinute.CONSULTAłII Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie Rezultate şi discuŃii .

fiecare grafic sau tabel este numerotat individual (de exemplu Tabel 1. titlul tabelului este poziŃionat deasupra. întotdeauna. regula de bază atunci cînd se alege între grafice şi tabele este claritatea prezentării: trebuie optat pentru cea mai sugestivă formă de prezentare . titlul figurii este localizat sub ilustraŃie .graficele nu trebuie supraîncărcate cu prea multă informaŃie. Fig.datele obŃinute sunt prezentate în tabele şi grafice. căci devin greu de urmărit pentru cititor. trebuie evitată redundanŃa. Fig.nu se obişnuieşte prezentarea datelor brute. . adică datele ilustrate în figuri nu se prezintă şi în tabele.orice tabel sau grafic din teză trebuie să aibă un titlu clar şi concis. 1. 1”).. totuşi. recomandabilă ar fi prezentarea rezultatelor unor teste statistice.) iar în text se fac referinŃe la numărul respectiv înainte ca tabelul sau figura să apară în pagină (de exemplu: “Modelul de distribuŃie al speciei x este prezentat în fig. ca atare. Tabel 2 etc. de asemenea. .CONSULTAłII Rezultate şi discuŃii Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie . trebuie alese graficele ce se pretează pentru datele ce dorim să le ilustrăm . 2 etc. indici de corelaŃie etc.

. prezentate într-un mod rezumativ .CONSULTAłII Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie Concluzii . nu se introduc detalii . care vor fi enunŃate succint (preferabil numerotate si aliniate unele sub altele).cuprinde concluziile studiului.nu se introduc grafice sau tabele.concluziile sunt practic ideile majore desprinse din studiu.

după fragmentul preluat din autorul(autorii) respectiv(i). iar toate titlurile din Bibiliografie să se găsească în text . dar întotdeauna trebuie scrisă cu italice.CONSULTAłII Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie Bibliografie . dacă lucrarea are mai mult de doi autori. 1987) . dacă este un singur autor. 1989). regula de bază este că trebuie înregistrate în ordine alfabetică şi în ordinea apariŃiei .”. care vine din latină (et alii) şi înseamnă “şi alŃii”.modul de citare al literaturii în text este următorul: se foloseşte doar numele autorului(autorilor) şi anul.este un capitol esenŃial.modul de trecere a lucrărilor consultate în capitolul de Bibliografie se hotărăşte de către fiecare în parte.. ca toate cuvintele din latină .în legătură cu citarea mai multor autori în text. se foloseşte în loc de “şi colab. unde se citează literatura folosită . dacă sunt doi autori. se citează între paranteze.” expresia “et al. de obicei această prescurtare se foloseşte în textul din limba engleză. 1989) sau (Papadopol & Stănescu. citarea este: (Papadopol şi Stănescu. 1980). pe parcursul capitolelor. să se regăsească în acest capitol.este vital ca toate titlurile bibliografice regăsite în text. citarea este: (Papadopol şi colab. atunci citarea este: (Papadopol.

deşi a apărut înainte. avînd în vedere ca sunt doi autori.. Cambridge. American Naturalist. Experimental ecology of the feeding fishes.la trecerea la Bibliografie a lucrărilor care au acelaşi autor cu ani diferiŃi. USA. V. 1977. Yale University Press. vom pune lucrările în ordine cronologică (prima 1978). 1980. J.CONSULTAłII Redactarea lucrării de licenŃă/disertaŃie în ecologie . iar la Bibliografie vor fi amintite literele a şi b după an .S. citarea în text va fi: (Negrea. Species packing and niche complementarity in three sunfish.R. 292314. E. dar şi cu co-autori diferiŃi se practică aşezarea cronologică a lucrărilor cu un număr egal de autori. dacă avem Popescu.E. .un model de trecere a lucrărilor consultate în Bibliografie ar fi următorul: * pentru articole apărute în reviste: Werner. adică. E. * pentru cărŃi: Ivlev. 1-325. .).. 1982b). 1982a) şi (Negrea. 1978 şi Popescu. 1978 şi Popescu. Belknap Press. Niche relations of desert lizards. în Cody. * pentru articole apărute în volume editate: Pianka. ele se citează cu a şi b. dacă Popescu a publicat cu Ionescu în 1967. de exemplu.. 1975. New Haven.dacă există două lucrări scrise de acelaşi autor în acelaşi an. M. (ed. 1980. 553-578. Connecticut. Ecology and evolution of communities. 111. şi Diamond. 1961. această lucrare o vom trece după Popescu.

ar trebui evitată folosirea unui font mai mare de 12. şi 6. accentul trebuie pus pe partea originală (capitolele 4. numele şi titulatura absolvenului şi a coordonatorului.nu există un număr de pagini minim: scopul final este calitatea şi nu cantitatea. pentru că dă impresia de lipsă de informaŃii . în centru.fontul cu care se redactează teza de licenŃă este la latitudinea autorului.prima pagină a tezei conŃine numele universităŃii. 5..CONSULTAłII Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie GeneralităŃi: . cu spaŃiere la un rînd şi jumătate. există teze de licenŃă extrem de bune de doar 20 de pagini şi teze care nu spun nimic în mai mult de 100! . titlul şi tipul lucrării (licenŃă/disertaŃie) pe mijloc. tot centrat. de obicei se foloseşte Times New Roman 12.aşezarea în pagină a lucrării este de asemenea la latitudinea autorului .) . . iar în partea de jos anul şi oraşul.partea teoretică a lucrării nu trebuie să depăşească mai mult de 2/3 din lucrare. facultăŃii şi secŃiei în colŃul din stînga sus.

locul lui este de obicei înaintea Introducerii .trebuie evitat plagiatul (sursa trebuie precizată de fiecare dată) .pozele introduse în lucrare sunt considerate tot figuri şi numerotate în consecinŃă .cuprinsul este indispensabil. e bine de păstrat un ton detaşat (ştiinŃific). de aceea diateza pasivă este preferabilă în majoritatea situaŃiilor. de la primul pînă la ultimul în toată lucrarea. se poate alege o numerotare uniformă. 1. ce pot fi sau nu numerotate.numele ştiinŃific al speciilor se scrie întotdeauna cu italics . în loc de “În tabelul x am prezentat datele lungimii frunzelor pentru copacii din două biocenoze” ar fi preferabil: “Lungimea frunzelor copacilor din cele două biocenoze este prezentată în tabelul x. de obicei anexele se trec după bibliografie şi conŃin poze. adică. grafice sau tabele prea stufoase pentru a fi incluse în capitolul de Rezultate şi discuŃii .” .în stilul de scriere al lucrării.lucrarea poate conŃine anexe. ce conŃine numărul capitolului şi apoi numărul figurii sau tabelului (de exemplu Fig.trebuie numerotate paginile .) .5.în ceea ce priveşte numerotarea tabelelor şi figurilor. sau o numerotare pe capitole.CONSULTAłII GeneralităŃi: Redactarea lucrării de licenŃă în ecologie .

datorită uşurinŃei de lucru . deoarece există o limită de timp pentru fiecare absolvent .accentul trebuie pus pe partea originală a lucrării. dar se pot emite cîteva “reguli de bun simŃ” atunci cînd vine vorba de prezentarea lucrării de licenŃă .nu există reguli clare şi universal valabile pentru redactarea unei prezentări power point.prezentarea lucrării se realizează de cele mai multe ori în Microsoft Power Point. scrisul foarte mic. se recomandă folosirea cu preponderenŃă a figurilor.este bine de evitat textul foarte lung în prezentare.culorile folosite ar trebui să nu fie foarte Ńipătoare.CONSULTAłII Prezentarea lucrării de licenŃă . pozelor şi mai puŃin a tabelelor foarte stufoase sau a textelor foarte lungi . de asemenea animaŃia foarte diversă şi foarte heterogenă poate dăuna unei prezentări ce se consideră ştiinŃifică . adică pe capitolul de Rezultate şi discuŃii.

doar cu localizarea exactă pe hartă a locului de prelevare a datelor material şi metode. a aparaturii. de preferinŃă cu prezentarea principalelor grafice (sau tabele) concluziile foarte rezumativ prezentate bibliografie selectivă (cîteva titluri bibliografice importante folosite în teză) . a localizării staŃiilor. coordonatorul scopul şi obiectivele lucrării (opŃional şi o prezentare foarte succintă a cuprinsului prezentării sau al lucrării) descrierea zonei studiate. autorul.) detalierea rezultatelor şi interpretarea lor.prezentarea unei lucrări în ecologie ar trebui să includă: titlul. perioadelor de prelevare etc. cu o descriere foarte succintă a tehnicilor folosite.CONSULTAłII Prezentarea lucrării de licenŃă .

redactarea unui articol urmăreşte în principiu aceleaşi capitole ca lucrarea de licenŃă. însă dezvoltate mult mai succint .CONSULTAłII Ce urmează după licenŃă: .rezultatele cercetărilor se pot publica (împreună cu profesorul coordonator) ca articol original în reviste naŃionale sau internaŃionale .

CONSULTAłII: sistematizarea cursului PopulaŃia. structură şi funcŃii .

oxigenul. Tansley.România: Borza. pH-ul) . 20: Elton. altitudinea.definire . expoziŃia. apa – umiditatea) . Odum . morfologia) . caracteristici . legea minimului. legea toleranŃei .factori chimici (salinitatea.factori fizici (temperatura. Stugren. Mobius.sec. Botnariuc. biosistemul. RacoviŃă. 19: von Liebig.sistemul. Haeckel. ecologie teoretică/aplicată Ecologia – istoric: . Bănărescu Teoria sistemică: . vîntul. Lindeman. focul. FACTORI ABIOTICI CU INFLUENłĂ ASUPRA POPULAłIILOR NATURALE .niveluri de organizare II.factori geografici (poziŃia. Forbes . INTRODUCERE ÎN ECOLOGIA POPULAłIILOR Ecologia .I. Darwin. lumina. von Bertalanffy. autecologie/sinecologie. Antipa. IBP.ierarhizare .definiŃie.generalităŃi: efecte.sec.

variaŃii ale densităŃii (*natalitatea. 2.structura pe vîrste (determinarea vîrstei. curbe de supravieŃuire.reglarea mărimii populaŃionale: factori exogeni (1.cum se exprimă (ca densitate numerică şi ca biomasă) . specii mono/poligame. sex ratio) . distribuŃie întîmplătoare / uniformă /grupată. MĂRIMEA POPULAłIILOR . doar biotici.structura spaŃială (distribuŃie geografică.cum se determină (recensămînt. distribuŃia stabilă/staŃionară/instabilă pe clase de vîrstă. factori endogeni.dinamica densităŃii: creşterea exponenŃială şi modelul logistic. rata intrinsecă) . mortalitatea *principiul lui Allee *cicluri de viaŃă *tabele de viaŃă.structura sexuală (panmixie. STRUCTURA POPULAłIILOR: . cicluri şi cvasicicluri populaŃionale .III. abiotici şi biotici). piramide) . clase de vîrstă. extinderea unei generaŃii. 3.strategii demografice r şi k IV. estimare) . promiscuitate. teoria sintetică . doar abiotici. tabele dinamice şi statice *rata de reproducere a populaŃiei. migraŃii) . dispersie.

nişa “hipervolum” (Hutchinson) .principiul excluderii competitive (Gause). nişă funcŃională (Elton). concepte despre nişa ecologică (suprapunerea nişelor.nişa în concepŃia actuală .V. nişe libere. nişa realizată (Connell) . NIŞA ECOLOGICĂ: .teorii.nişa fundamentală vs. ambele (Clarke) . termeni. ghilde) .nişă spaŃială (Grinnell). diversificarea nişelor . principiul echivalenŃei de poziŃie.

competiŃia intraspecifică: efectele dependente de densitate ale competiŃiei intraspecifice asupra morŃii. INTERACłIUNI BIOTICE COMPETIłIA (--): .cele trei legi ale sistemului pradă-prădător: oscilaŃii periodice.VI. . distrugerea mediilor aritmetice . supravieŃuirii şi creşterii. exemple PRĂDĂTORISMUL (-+): .experimente de laborator a relaŃiei pradă-prădător .importanŃa relaŃiilor de prădătorism: reglarea mărimii populaŃiilor.competiŃia interspecifică: modelul matematic al competiŃiei interspecifice (Lotka-Volterra). conservarea mediilor aritmetice. adaptarea organismelor (= efecte indirecte) .exploatarea / interferenŃa. reglarea mărimii populaŃiei prin competiŃie intraspecifică . determinare a structurii comunităŃilor.

patogen. endoparaziŃi şi ectoparaziŃi. parazitism de cuib .competiŃia dintre paraziŃi AMENSALISM (-0) NEUTRALISM (00) MUTUALISM (++): COMENSALISM (+0): HRĂNIREA SAPROFAGĂ (+0) . parazitoizii.efectele paraziŃilor asupra gazdelor (moartea gazdei. INTERACłIUNI BIOTICE PARAZITISMUL (-+): . schimbări ale dinamicii populaŃiei gazdă) . vector .micro.parazit. holoparaziŃi şi hemiparaziŃi.VI. ale reproducerii. schimbări comportamentale. schimbări morfologice ale gazdei.şi macroparaziŃi.

ecotipul specia: conceptul de specie. curba specie/areal populaŃia umană: teoria Malthusiană. stindard. AMESTECATE: mediul de viaŃă: biotop. umbrelă. societatea durabilă . specii invazive.VII. habitat. areal individul: unitar şi modular populaŃia: metapopulaŃia. indicatoare.

modul de colectare. Metode de studiu în ecologia populaŃiilor. Estimarea densităŃii populaŃiilor: metoda pătratelor 3. Estimarea densităŃii populaŃiilor: metoda transectelor 4. cantitatea şi frecvenŃa de prelevare a probelor din teren 2. Estimarea densităŃii populaŃiilor: metoda marcării şi recapturării 5. Calculul lăŃimii nişei ecologice. DistribuŃia spaŃială a populaŃiilor 8. Analiza spectrului trofic: estimarea preferinŃelor de hrană şi habitat 7. Estimarea ratelor de supravieŃuire (alcătuirea tabelelor de viaŃă) 6. suprapunerea nişelor .CONSULTAłII: sistematizarea lucrărilor practice 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful