PROIECT DE INTERVENŢIE Tema: Modalităţi şi abordări ale orelor de consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen

Motto: „O carte, odată scrisă, Nu produce imunitate la scris. Te vei îmbolnăvi de microbul Cărţii următoare.” „Bolnav de carte” de Marin Sorescu ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV SI CALITATIV a) Definirea problemei Abordarea educaţiei din perspectiva dimensiunii de gen constituie un element de noutate pentru foarte multe cadre didactice, care nu dispun de suficiente cunoştinţe şi abilităţi în vederea predării diferitelor discipline şcolare sau a orelor de dirigenţie din perspectiva programelor de „Consiliere şi orientare” introdus în curriculumul naţional din anul şcolar 2006/2007. b) Istoricul problemei: Problema susţinerii unor ore destinate managementului clasei şi formării personalităţii elevilor a constituit mereu o problemă întrucât profesorii diriginţi sunt pregătiţi metodic în disciplina pe care o predau şi mai puţin sau deloc în domeniul desfăşurării unor ore al căror specific este mai mult legat de pedagogie şi psihologie. În contextul actual este necesară cunoaşterea şi reconsiderarea demersurilor problematicii de gen în educaţie din perspectiva egalităţii de şanse, cunoaşterea iniţiativelor de la nivel european de instituţionalizare şi dezvoltare a educaţiei de gen la toate nivelurile de învăţământ. Un prim pas pentru formarea cadreleor didactice din această perspectivă poate fi făcut în cadrul orelor de dirigenţie de la clasele de liceu. Predarea acestei discipline şi formarea la elevi a

1

s-a evidenţiat interesul manifestat în diverse ocazii de cadrele didactice sau de alţi actori ai sistemului educaţional faţă de aspecte concrete privind introducerea unei educaţii de gen în şcoală. INIŢIATORUL PROIECTULUI Prof.competenţelor specifice prevăzute în programa şcolară aferentă necesită formarea la cadrele didactice de competenţe noi mai ales de ordin metodologic pentru creşterea interesului pentru abordarea unor teme specifice problematicii de gen. metodologie. abordarea discriminatorie a unor conţinuturi. 2008 BENEFICIARI 2 . desfăşurare şi evaluare a activităţilor de consiliere şi orientare din perspectiva educaţiei de gen TERMENI CHEIE (max. evaluare DURATA PROIECTULUI (în luni) 3 luni PERIOADA DE DESFĂŞURARE 1.coordonator PARTENERI Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava Casa Corpului Didactic Suceava TITLUL PROIECTULUI Modalităţi de intervenţie. nepromovarea principiului egalităţii de şanse. Tatiana Vîntur. stimulat mai ales de studiile de gen din perspectiva filosofiei sau sociologiei feministe. ar atrage după sine o scădere a calităţii actului didactic în ansamblu. proiectare. În sistemul de educaţie. III.5 termeni) Consiliere educaţională.VI. 2008 – 1. de proiectare. dimensiune de gen. c) Ce s-ar putea întâmpla daca nu se rezolvă problema? Cunoaşterea insuficientă a unor aspecte de ordin metodic şi psihologic a abordării educaţiei din perspectiva dimensiunii de gen.

În cadrul proiectului sunt prevăzute a se desfăşura 24 ore cu activităţi de formare: • Istoricul abordării dimensiunii de gen în educaţie -2 ore • Concepte de bază. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul se axează pe formarea unui nucleu de 25 cadre didactice care vor fi putea să abordeaze consilierea educaţională din perspectiva dimensiunii de gen şi vor disemina informaţiile la nivelul unităţilor şcolare în cadrul cadrul comisiilor metodice a profesorilor diriginţi. comunitatea locală.modalităţi de evaluare şi autoevaluare • Consiliere şi orientare.dimensiunea de gen.mediu de socializare o Stereotipuri de gen o Discriminare de gen o Egalitate şi segregare de gen o Parteneriatul de gen • Educaţia din perspectiva dimensiunii de gen. diferenţe biologice şi socio culturale o Şcoala.6 ore o Indicatorii sistemului de educaţie o Modalităţi de proiectare a activităţii o Strategii didactice o Analiza/evaluarea manualelor şcolare din perspectiva dimensiunii de gen o Conţinuturi educaţionale din perspectiva de gen o Evaluare.10 ore o Autocunoaştere şi dezvoltare personală o Abilităţi sociale şi de comunicare o Managementul informaţiilor o Calitatea stilului de viaţă o Consilierea carierei  Influenţa genului în alegerea carierei 3 .Direcţi : 25 de cadre didactice.6 ore o Sex şi gen. colectivele didactice.coordonatori de proiecte şi programe educative Indirecţi: elevii. familiile elevilor.

Să utilizeze pe parcursul activităţilor diverse metode şi tehnici de desfăşurare a activităţii. PREZENTAREA PROIECTULUI: I. Să evalueze o activitate de consiliere şi orientare educaţională. Să elaboreze o strategie de desfăşurare a unei activităţi de consiliere şi orientare educaţională în concordanţă cu cerinţele specifice. specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen. III. Să redacteze un proiect de intervenţie educaţională . Să proiecteze teme din programa de Consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen. II. Proiectul se va încheia cu activitatea de evaluare care va consta în prezentarea portofoliilor cursanţilor. V. 4 . proiectare. VII. Să utilizeze în cadrul orelor de specialitate sau de dirigenţie metode şi tehnici adecvate pentru evaluarea activităţii elevilor. VI. SCOPUL PROIECTULUI Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea modalităţilor de intervenţie. OBIECTIVELE PROIECTULUI: I. de desfăşurare şi de evaluare a activităţilor de consiliere şi orientare din perspectiva educaţiei de gen II. Familiarizarea cu aria conceptuală ţi abordările de gen la nivelul diferitelor componente ale sistemului de educaţie IV. Meserii nontradiţionale În cadrul proiectului este prevăzută şi proiectarea de către cadrele didactice a 5 lecţii demonstrative (5 grupe de lucru) urmată de evaluarea activităţii pe baza analizei acesteia.

realizarea document prezentare. Proiectarea didactică a unei activităţi din cadrul programei şcolare pentru opţionalul „Consiliere şi orientare şcolară” Atelier de lucru pentru redactarea proiectului unei ore de consiliere. 50% vor folosi materialele auxiliare. 80%vor studia materialul înformativ. Metode de organizare şi desfăşurare a unei activităţii de consiliere . Activităţi asociate Resurse 50 coli hârtie Videoproiector Flipchart. 20posituri colorate L. principii.VRealizare modele de proiecte. Obiectivele 1.V – selectarea informaţiilor. obiective / curs A2. L. realizare ex. L.M. multiplicare materiale.L– multiplicarea materialelor. G. Consilierea educaţională şi şcolară. T. multiplicare materiale. MODUL DE ORGANIZARE A PROIECTULUI: Nr. crt. 80% vor lucra la întocmirea proiectelor 80% vor putea numi secvenţele ce trebuie parcurse pentru proiectarea orei 100% cadre vor participa la activitate.curs 100 coli hârtie Videoproiector Toner xerox 1 marcher Flipchart. realizarea document prezentare.20 posituri colorate 2. L. – selectarea informaţiilor. G.III. C. O2 A1. C. notare pe flipchart Indicatori de performanţă 100% din cadrele didactice vor participa 90% dintre cadre vor participa la discuţii depre noţiunile prezentate 100% vor studia modelele..– selectarea informaţiilor. 1 set coli 1 marcher Toner xerox Responsabilităţi T. 100 coli hârtie Videoproiector Toner xerox 10 marchere Flipchart. breaking. – convocarea cadrelor did.. proiectarea activităţii de consiliere – concept. 50%vor participa la discuţii 5 O1 A1. . L. L.

tehnici activizante – atelier de lucru Flipchart. G.L.L.Exersarea unor metode specifice de organizare a clasei. N. întocmire listă aplicaţii. L. concepte de bază.organizarea şi derularea activităţii. Desfăşurarea de 20 coli activităţi care cuprind flipchart. 5 coli de carton.multiplicare L. B. 90% dintre participanţi vor completa fişele de activitate. C. 70%vor exersa tehnici de lucru.Elaborarea unei strategii didactice pe tema „ Analiza resurselor personale” cu detalierea modalităţii de desfăşurare a activităţii – atelier de lucru 3 10 coli flipchart.M.întocmirea planului de lucru şi cerinţelor. marchere O3 A1.marchere T. monitorizare T. 100 % dintre cadre vor participa la activitate 70% vor folosi cunoştinţele dobândite în scopul cerut 60%vor fi capabili să elaboreze o strategie didactica pentru o activitate 100 % dintre cadre vor participa la activitate 6 O2 A2. .întocmirea planului de lucru şi derularea . M. 20 coli de flipchart. M. de predare a conţinuturilor .. marchere. evaluare P.V. . – convocare profesori 60%vor putea descrie metode de lucru 100% dintre cadre vor participa la activitate. coli de hârtie colorata 10. 70% vor putea folosi în activitate metode specifice ariei.-observare. sintetizare date de observare.M. Cadrele didactice participante vor imagina strategia didactică A3.V.A. – consiliere metodologică. – convocare.

ex. marchere 5. organizarea activităţii.dimensiunea de gen: sex şi gen. L. egalitate şi segregare de gen.. –realizare ppt multiplicare. A2 Redactarea proiectelor 100 coli hârtie.V. Modalităţi de evaluare a activităţii elevilor în cadrul orei de 50 coli hârtie.. susţinerea prezentării teoretice. coli de 80% cadre vor participa la activitate. M.M. întocmirea materialelor suport şi a fişelor de lucr M..-consiliere metodologică T.prezentarea exemplelr de bună practică în domeniul proiectelor Comenius N. stereotipuri de gen. posituri.-observare.L.V. L. organizarea activităţii.N.V. 4 activităţilor 70% vor folosi cunoştinţele dobândite în scopul cerut 90% dintre cadre vor fi familiarizaţii cu noile concepte 90% dintre cadre vor participa la activitate 70% vor putea numi elementele ce trebuiesc cuprinse într-un proiect educ. Proiectul şi proiectul intervenţie educaţională curs 100 coli xerox 2marchere. breaking. videoproiector. parteneriatul de gen. de intervenţie educaţională – atelier de lucru flipchart. şi de intervenţie 60% vor putea realiza proiecte educaţionale pentru activităţi extraşcolare 40%vor şti sa realizeze proiecte de intervenţie O4 A1. discriminare de gen. videoproiector T. monitorizare T. O5 A1. 80%vor studia 7 . flipchart. Toner. diferenţe biologice şi socio culturale.

Utilizarea unor metode de evaluare pentru obţinerea feedback-ului în timpul orelor de consiliere.M .susţinerea activităţii Cadrele didactice – evaluarea activităţii A2.-consiliere metodologică T. M.Evaluarea activităţii asistate utilizând criteriile specifice T. – monitorizare. 70%vor exersa tehnici de lucru. coli hârtie.. întocmirea materialelor suport şi a fişelor de lucru. 100 coli hârtie videoproiector toner xerox flipchart. – prezentarea fişei de asistenţă la orele de consiliere. 20posituri colorate coli de hârtie colorata .curs carton. – monitorizare. M. evaluare Prof. 5 coli de carton. N. 8coli carton videoproiector flipchart.V.V.V. L. 90% dintre participanţi vor completa fişele de activitate.70% vor putea folosi în activitate metode de evaluare 90% dintre cadrele didactice vor asista la activitate A2.M. 50%vor participa la discuţii 60%vor putea descrie metode de lucru 80% dintre cadre vor participa la activitate. 20 marchere. T. Modele fişe de evaluare 6. O6 A1.L –întocmirea 80% dintre cadre vor folosi corect criteriile de evaluare a 8 . hârtie autocolantă întocmirea materialelor suport şi a fişelor de lucru. 20posituri colorate coli de hârtie colorata 10. Asistare la o activitate demonstrativă "Analiza resurselor personale” materialul înformativ. evaluare N. organizarea activităţii.consiliere .

C.L. G. organizarea activităţii activităţii 80% dintre cadre vor participa 70% dintre participanţi vor susţine discuţii pe tema proiectării... O7 A1.-realizarea şi multiplicarea materialelor. C. G. Organizarea unor mese rotunde.-stabilirea tematicii Cadrele didactice – redactarea materialelor 9 . desfăşurării şi evaluării activităţii de consiliere şcolară 50% dintre participanţi vor elabora referate 40%dintre cadre vor prezenta referate A2 Redactarea unor referate şi prezentarea lor în cadrul unor sesiuni de comunicări Hârtie 100 coli L.7. dezbateri pe parcursul derulării activităţilor proiectului Videoproiector fişelor Cadrele didacticeevaluare L.L.

aparat foto. pixuri. Prof. flipchart. clasa a III-a şi a IV-a. toner negru şi color imprimantă. coordonator programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare Colegiul Naţional „X”. Ciprian Fartuşnic. Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie. ISE Unicef. bandă adezivă. Vlasie. • Tatiana Vîntur.coordonator activitatea de formare. Gulei. Marinela.ise. Elena. . Savinescu. inspector şcolar educaţie formală şi nonformală Prof. Hodorogea. T. hârtie flipchart.ro 10 .consumabile: Hârtie de scris. Irina Horga. Magdalena. 2006 • www. L-M. dosare şi folii.J activităţi educative şcolare şi extraşcolare. Loredana Bevzan. Ioachim. Anca.suport de curs .A. G. pioneze.V.L.training. Iaşi – 1999 • Magdalena Balica. Prof. videoproiector. V. Dan.S. Suceava 2007 • Tatiana Vîntur. Ileana. seturi hârtie colorată autocolantă. posituri.IV. seturi hârtie colorată glase. Loredana Bevzan. – psiholog şcolar Cabinet de consiliere psihologică. „Ghid de consiliere şi orientare pentru clasa a III-a şi a IV-a”. Mihaela Jigău. coli carton duplex. Geanina. Bucureşti 2004. Resurse informaţionale: Materiale suport alcătuite pe baza studierii surselor bibliografice: • Curs online „Dimensiunea de gen în educaţie”. Lucian Voinea. hârtie de xerox. Vlasov. RESURSE Resurse umane: Prof. Resurse materiale: . profesor metodist I.ISE Bucureşti • Dimensiunea de gen în didactica disciplinei “Consiliere şi orientare” – curs online ISE Bucureşti • Butnaru. Hardulea. marchere. toner xerox. cameră video. Suceava 2007 • Programa şcolară pentru Aria Consiliere şi Orientare Şcolară. „Fişe de lucru pentru consiliere şi orientare. capsator hârtie. Aurel. MEC. Masari. Doru – Consiliere şi orientare şcolară (ediţia a II-a) – Editura „Spiru Haret”.

V. A2 O5 A1 O5A2 O6 A1. Prof. Prof.V.V.V. Prof.V. A2 11 .T. Prof.T. Prof.V. Prof.A2 O7 A1.T.V. Prof.V. Prof.V.T.V. Prof.T.V.T.T.V. MANAGEMENTUL PROIECTULUI Tema activităţii 2h Data/durata realizării 2h 3h 3h 4h 4h 2h 2h 2h Locul de desfăşurare Aulă Aulă Cancelarie SALA1 Cancelarie Aulă SALA 1 Aulă Aulă CLASA aVIIIa Aulă Coordonato r Prof.T. Introducere O1A1 O1A2 O2 A1 O2A2 O3 A1 O4A1.T.T. Prof.T.

2. susţinere portofoliu Evaluarea proiectului va constitui punct de plecare în elaborarea listei de recomandări necesare pentru îmbunătăţirea programului. Cunoaşterea de către profesori a unor elemente teoretice şi practice privitoare la proiectarea. L. Instrumente de evaluare :  observarea. participarea la activităţi a cadrelor didactice. evaluări finale ale activităţilor Evaluare finală: a. şi va urmări parcurgerea programului conform proiectului.teste aplicate pe parcursul secvenţelor. Diminuarea rezistenţei la schimbare a colectivului didactic. proiecte de lecţii. EVALUAREA PROIECTULUI Monitorizarea şi evaluarea vor fi centrate : pe obiective pe produse ale activităţii de formare-fişe de activitate completate.proiect de intervenţie educaţională .SUSTENABILITATEA 1. desfăşurarea şi evaluarea 12 .dovezi ale unor metode de lucru şi de evaluare aplicate la clasă b. M.  fotografii  portofolii   Evaluări secvenţiale: . atingerea obiectivelor propuse pentru fiecare activitate. Monitorizarea va fi realizată de către un observator. Participarea cadrelor didctice la sesiuni de comunicare pe aspecte referitoare la dimensiunea de gen. şi de către prof. VII.  chestionare  produsele din activităţile individuale sau de grup realizate pe parcursul derulării programului.A.Acordul ISJ pentru derularea proiectului şi pentru extinderea acestuia la nivelul altor unităţi şcolare 2.VI. VIII. Impactul şi rezultatele aşteptate: 1. P. elaborare portofoliu Conţinut: .proiect ora de consiliere din perspectiva dimensiunii de gen . Finanţarea proiectului de către ISJ din fonduri destinate formării continue a cadrelor didactice şi includerea acestuia în oferta de formare a ISJ/CCD 3. modele de proiecte educaţionale etc  pe procesul de formare  pe efectele formării asupra rezultatelor activităţii profesorilor la ore care vor fi notate după asistenţele la activităţi . prof.

Facilitarea implementării. BUGETUL PROIECTULUI Nr. orelor de consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen în educaţie. a problematicii referitoare la dimensiunea de gen în educaţie. Activităţile vor stimula interesul pentru predarea acestor conţinuturi . Se va dezvolta organizaţia şi echipa şcolară. 6. în cadrul unităţilor şcolare.3. Va creşte interesul cadrelor didactice pentru participare la modulele de formare pentru a aborda corect conţinuturile referitoare la dimensiunea de gen în educaţie. 7. crt. 5. 4. 1 Denumire capitol buget Furnituri birou: Detaliere Hârtie scris Set hârtie flipchart markere Coli carton Postituri Dosare plastic Toner Materiale curăţenie Încălzire Materiale şi prestări cu caracter funcţional Chirie sală 2 Plată formator Total Valoare LEI 30 30 20 30 20 20 80 30 100 100 500 500 1460 lei 13 . IX. Cadrele didactice participante vor înţelege necesitatea introducerii acestor abordări în cadrul orelor de dirigenţie.

14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful