Odredjivanje relativne gustine laktodenzimetrom Prema nasim zakonskim pravilima,relativne gustine mleka 15°Ce od 1,029g/cm3 do 1.

034g/cm3.Gustina mleka zavisi od kolicine rastvorene koloidno rastvorenih ili emulgativnih sastojaka.Pri vecem sadrzaju masti gustina je niza,dok je pri vecem sadrzaju laktoze,belancevina i soli visa.Za odredjivanje gustine,odnosno relativne gustine (u odnosu na gustinu vode na 15°C,u praksi se koriste razliciti tipovi areometra(laktodenzimetar),ili piknometra. Laktodenzimetar je specijalna vrsta aerometra,koji je bazdaren tako da na odredjenoj t° direktno ocitava gustinu mleka. Laktodenzimetar se sastoj od jedne kuglice (ispunjene olovnom sacmom, ili nekim drugim matreijalom koji moze da tone),iznad koje se nalaze plovak(prosireni i srednji deo laktodenzimetra)i gornjeg dela sa skalom za iscitavanje gustine.Na skali,3 i 4 cifra su laktodemetarski stepeni.Ako laktodemetarski stepen pokazuje npr. na skali laktodenzimetarski stepeni 32,onda je relativna gustina mleka 1,032 g/cm3. Laktodenzimetri su bazdareni na 15°C i 20°C.Ako teperatura mleka ne iznosi 15°C (20°C),ali nebi trebalo da bude niza od 10°C ni visa od 20°C,vrsi se korekcija. Korekcija se vrsi tako sto se svaki stepen preko bazdarene teperature (15-20°C) doda procitanoj vrednosti laktometarskog stepena 02,odnosno za svaki stepen bazdarene teperature oduzme 0,2.

PRIBOR: -------Menzura 500 ml -------Lktodenzimetar -------Dve case od 400cm3

pa se tako dobije gustina oduzme za 0. Suva materija ili suv ostatak bez masti predstavlja sadrzaj svih sastojaka suve materije mleka sem masti.Na osnovu toga.8-9 % Ako se koristi laktodenzimetar kojim se meri zapremisnska masa na 20 stepeni koristi se formula .Kada se laktodenzimetar umiri procita se laktodenzimetarski stepen(gornji menisk) Istovremeno se procita i temperatura mleka.moze se izracunati jedan od tih podataka ako su druga dva poznata.sadrzaja masti i suve materije mleka.8%.koje se posle mesanja sipa niz zidove staklenog cilindra (menzure) od 500cm3.cita se broj iznad meniska. Suva materija bez masti varira u uskim granicama od 8.Ako se zbog ne providnosti mleka ne moze procitati broj.ili se izracunava na osnovu podatka o zapreminskoj masi i sadrzaja masti izmedju kojih postoji korekcija. Treba voditi racuna da laktodenzimetar ne dodiruje zidove cilindra.potrebno je najmanje 250cm3 mleka.POSTUPAK Da bi se odredila gustina laktodenzimetrom. Tako se suva materija moze izracunati po Flajsmanovoj formuli Suva materija ili suv ostatak mleka je sadrzaj svih sastojaka mleka sem vode.001 ODREDJIVANJE SUVE MATERIJE RACUNSKIM PUTEM Dokazano je da postoji odredjena zavisnost izmedju gustine mleka.Njena vrednost je konstantna i kod konzumnog mleka mora da iznosi najmanje 8.a zatim se ispusti.Suva materija ili suv ostatak mleka moze se odrediti direktno susenjem do konstantne male.U melko se polako uroni laktodentimetar od prilike do 30 podeljka.

c=0.a u meri od albumina.5 SH° pasterizovanog 7.Stepen kiselosti ispod 6 ukazuje na prisustvo patoloskog mleka ili na izvrsenom neutralizacijom.Mleko sa kiselinskim stepenom preko 8 smatra se neispravnim u pogledu svezine.Prirodna kiselost mleka potice od kazeina. fenoftalein 2 posto rastvora u etanolu 3.5% potencijalna kiselost.Dobijena titraciona vrednost pri odredjivanju kiselosti predstavlja zbir prirodne i stvorene kiselosti . Stepen kiselosti nesme biti veci kod pasterizovanog i kuvanog mleka od 8.CoSO4 5 postotni rastvor POSTUPAK: U elnermajer od 100-150cm3 odmeri se pipetom 50cm3 mleka doda 2 cm3 fenoftalein i titrise 25 mol/dm3 NaOH (dodajuci iz Birete kap po kap rastvora dok ne nastane slaba ili jasna . Sveze mleko ima kiselinski stepen SH°=6. U nas se kiselost izrazava kiselinskim stepenom koji se najcesce oznacava Soxhlet-Henkel-ovim stepenima (SH°)a odredjuje se titracijom sa bazom.5-7.NaOH.25M rastvora NaOH koji je potreban za neutralizaciju kiselosti 100cm3 mleka uz fenolftalein kao indikator. Pod kiselinskim stepenom mleka (SH°) podrazumeva se broj cm3 0.5 SH°.25 mol/dm3 2. Odredjivanje kiselog mleka Reakcija mela je slabo kisela.kiselih fosfata i cistrata.globulina i ugljen dioksida.Mleko se spotano grusa na 20-30SH° Odredjivanje stepena kiselosti titracijom po Soxhlet-Henkel-u regenciji 1.Ukoliko se sadrzaj suve materije bez masti ispod 9% kolikcina dodate vode se moze ocitati bez tabele ili da se izracuna.Stajanjem mleka kiselost se povecava usled stvaranja mlecne kiseline-stvorena kiselost.

Promena boje moze se odrediti uporedjivanjem sa standardnom bojom u drugom elnermajer u kome se nalazi 20cm3 kubnih mleka i 0.4cm3 5% rastvora kobal sulfata.crvenasta boja. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful