ROMANIA

(19)

OFICIUL CI

PENTRU I~WEN ... ··Bucuref

(11) (51)

121941 81
Int.CI.
E04H 3/08 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENTIE ,
Nr. cerere:

(21) (22) (45)

a 2005

01045

Data de depozit: 16.12.2005 Data publicarii rnentlunii acordarf brevetului: 29.08.2008 BOPI nr. 8/2008

(41) Data publlcarf cererii: 30.11.2006

BOPI nr. 11/2006

(72) Inventatori: • ROMAN NELU ~TEFAN. STR. BORZE$T!,

(73) Titular: • ROMAN NELU ~TEFAN. STR. BORZE$TI. NR. 5. TARGU-MURE$. JUDETUL MURE$,

NR. 5. TARGU-MURE$, JUDETUL MURE$, RO
(56) Documente din stadiul tehnicii: DE 4416519; 19632014; RO a 2001 00994A

RO

(54)

MICROSALINA ARTIFICIALA DE SUPRAFATA ,

(57) Rezumat: lnventia se rerera la 0 microsalina artificial a de suprafala, destinata tratarii diferitelor boli respiratorii. Microsalina conform inventiei cuprinde 0 camera de tratament (1), ce cornunica cu 0 antecarnera (16), in care este prevazuta 0 instalatie de reglare a urnlditatll aerului, §i cu 0 camera de evacuare (17), care este in legatura cu 0 lnstalatie de evacuare a aerului salin in afara acesteia, prin nlste orificii de intrare (e, d), practicate in peretli lor comuni. Camera de tratament (1) are peretii (2), podeaua (3) §i tavanul (4) etansate cu 0 folie neteda (5), pe care este fixata a folie cu crampoane (6), imbinarile dintre doua margini alaturate de folie fiind etansate cu banda autoadeziva (7), iar perefii §i tavanul astfel invelite sunt acoperite cu 0 piasa de consolidare (8) §i captuslte cu un strat de tenculala adeziva (11), imbunatatita puternic cu sare, in tencuiala apllcata pe pereti fiind implantaf bulgari de sare (12), iar podeaua (3) este acoperita cu un padiment din lemn (13), montat direct pe folia cu crampoane (6), peste care este prevazut un strat de nisip (14), in care sunt implantate dale de sare (15). Revendicari: 4 Figuri: 1

o
Examinator. ing. MAJER TUIA

0::
Once persoana are dreptul sa formuleze in scns ~imotivet, la OSIM, 0 cerere de revocare a brevetului de inventie, in termen de 6 funi de la publicarea mentiunii hotararii de acordare a acesteia

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

RO 121941 81
1 3 5 lnventia se refers la 0 mlcrosalina boli respiratorii. Este cunoscuta corespunzator, artitlclala de suprafata, destinata tratarii diferitelor

folosirea salinelor naturale de suprafata, in scopuri terapeutice.

ln

prezent sunt folosite ~i saline de adancirne (-60 pana la -210 m), dezafectate unde umiditatea valori cuprinse intre 400 §i 800 ioni/crn".

§i amenajate

este cuprlnsa in intervalul 55-75% §i ionizarea aerului are dezavantaje: reci (spre exemplu, temperatura din salina

7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Salinele naturale prezinta urrnatoarele

- reprezinta, in general, spa\ii terapeutice

Turda variaza intre 7 ~i 11°C, salinele de la Tarqu-Ocna §i Slanic Prahova au intre 11 §i 13°C, iar cea mai "calda" salina din Romania, salina Praid, are intre 15,2 §i 15,8°C); tntrucat temperatura de confort a organismului salinelor uman este de 18-22°C, maladiile respiratorii tratate nici 0 raza de lumina solara, iluminatul fiind in aceste saline "au nevoie" de un aer sarat mai cald decat cel existent in salina; - in adancul nu patrunde asigurat exclusiv de la surse artificiale - ceea ce produce un disconfort psihic unor paclenn

sensibili; - datorita volumelor mari excavate §i tunelurilor existente, in salinele naturale exista curentl mari de aer, care pot cauza afectluni mai ales la copiii expusl timp mai indelungat; - datorita volumelor mari excavate, in salile salinelor concentratia de sare din aer scade la 10 mg/m3 fa\a de cea din tuneluri de 20 mg/m3; - in adancuri, in salinele terapeutice naturale, apar unele fenomene neurovegetative, indeosebi la persoanele sensibile, datorita scaderii conoentratlei de oxigen, cresterii celei de bioxid de carbon §i datorita presiunii atmosferice mai ridicate cu 8-20 mm Hg - decat la suprafata: pot aparea astfel fenomene de panica, fobia adancurilor, ciaustrofobie, arneteli, hipotensiune sau tremuraturi ale membrelor; - terapia se face in grupuri relativ mari, ceea ce ridica mult riscul contarninarii interpersonale. Este cunoscuta, de asemenea, 0 cabina salina de suprafata, constand dintr-o incinta cu tavanul de lemn §i podeaua pardoslta cu dale de sare, avand peretli laterali alcatuif din panouri duble cu bulgari de sare arnplasati intre panouri, panoul interior fiind alcatuit dintr-un gratar de lemn, iar cel exterior, din lemn masiv. Cabina salina cunoscuta prezinta urrnatoarele dezavantaje: Este irnposibila asigurarea unei etan§eita\i perfecte a atmosferei saline create, astfel ca aceasta cabina nu poate fi arnplasata intr-un spatiu rezidennal, caci, in timp, va coroda totul in jur. tnventia rezolva problema disconfortului termic §i a etansaril. Microsalina artitlclala de supratata, conform inventiei, cuprinzand 0 camera de tratament, captu~ita cu blocuri de sare, prin care se recircula aer cu ajutorul unor instalatii de recirculare §i reglare a parametrilor aerului, rezolva problema tehnlca mentionata prin aceea ca, camera de tratament are peretil, podeaua §i tavanul, etansate cu 0 folie neteda, pe care este fixata 0 folie cu crampoane, lrnbinarlle dintre doua margini alaturate de folie fiind etansate cu banda autoadeziva, iar peretil §i tavanul, astfel invelite, fiind acoperite cu 0 piasa de consolidare, ~i captusite cu un strat de tencuiala adeziva, imbogatita puternic cu sare, in tencuiala apticata pe pereti fiind implantatl bulgari de sare, iar podeaua, acoperita cu un pad iment din lemn, montat direct pe folia cu crampoane, peste care este prevazut un strat de nisip in care sunt implantate dale de sare, §i prin aceea ca, camera de tratament este adiacenta unei anticamere, in care este prevazuta 0 tnstalatie de reglare a umiditatii aerului, cu care cornunica printr-un orificiu de intrare, practicat in peretele comun al acestora, sl, respectiv, unei camere de evacuare a aerului salin, situata in partea opusa anticamerei, cu care cornunica printr-un orificiu practicat in peretele lor comun, camera de evacuare cornunicand cu exteriorul printr-un orificiu de iesire, care este in legatura cu 0 lnstalatie de evacuare a aerului in exteriorul ansamblului rezidential. 2

RO 121941 81
Microsalina artificiala de suprafata, conform inventiei, prezinta urrnatoarele avantaje: - temperatura arnbianta se poate regia dupa dorlnta, inscriindu-se uman; atat ca intensitate, cat §i 5 7 9 11 13 15 microsalinei artificiale Tn orice ansamblu consi17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 in intervalul de 3 confort termic al organismului ca directie, elirninandu-se - datorita volumului 1

- tirajul de aer necesar ionizaril este pe deplin controlabil, relativ redus (cca. 40 rrr') al microsalinei

riscul aparitiei unor afectiuni datorate curentilor de aer; artificiale, concentratla cu cea din tunelurile sali-

de aerosoli saran din aer poate ajunge la 20 mg/m3, comparablla - datorita concentratlei

nelor naturale !?i mult mai mare decat cea din salile salinelor naturale; mai mari de aerosoli saraf din aer decat in salite salinelor de oxigen naturale sau din cabina de lemn, durata sedintelor de terapie este mult mai redusa: - datorita arnplasarii la suprafata solului, condlnile de presiune, concentrate !?iconcentratie de bioxid de carbon sunt cele norma Ie, neexistand influentele salinele naturale de adancirne; - datorita etanseitatil ei, lnventla poate fi arnplasata ln orice ansamblu rezidential fara a exista riscul de coroziune salina a construcfiilor; - tntrucat constructia derabil riscul contarnlnaril permite amplasarea rezidential, terapia poate fi facuta §i in grupuri familiale sau restranse. reducandu-se interpersonale; negative din

- inventia permite realizarea la dimensiuni oricat de mari, putand astfel realiza sedinte de terapie familiale sau de grup, nu doar individuale. Se da ln continuare un exemplu de realizare a lnventiel, in legatura §i cu figura care reprezlnta 0 sectiune lonqitudlnala prin microsalina artlflciala de suprafata conform inventiei, Microsalina artificiala de suprafata, conform lnventiel, are in compunere 0 camera de tratament 1, marginita intr-o parte de 0 anticarnera tehnica 16, in care este prevazuta 0 instalatie (neflqurata) de reglare a parametrilor cuare 17 a aerului salinizat. Camera de tratament mula pe nereqularitatile 1 are pe peretii 2, podeaua 3 §i tavanul 4 captusite cu 0 folie 6, neteda 5 dintr-un material rezistent la coroziune salina, suficient de subfire tncat sa se poata zidariei, peste folia neteda 5 fiind asezata 0 folie cu crampoane dintre doua margini alaturate de folie sunt etansate din acelasi material §i cu 0 grosime astfel aleasa, tncat sa poata prelua eventualele dlferente de nivel ale zidariei, Irnbinarile banda autoadeziva cu 0 7, rezistenta la coroziune salina §i totul este acoperit cu 0 piasa de conaerului, iar in partea opusa, de 0 camera de eva-

solidare 8. Fixarea acestor straturi de folie de peren, de tavan §i de podea, este facuta cu ajutorul unor prezoane speciale 9, care au cate un dop 10 ce patrunde in cate un locas a al unui crampon b din folia cu crampoane cu piasa de consolidare puternic cu sare. Pe portiunea cuiala adeziva dlnauntru, 6. Peretii 2 !?itavanul 4, captusite cu foliile 5 §i 6 §i adeziva 11, imbogatita peretilor 2, in tencuiala adeziva 11, sunt a persoanelor 8, sunt lnvelif cu un strat de tencuiala corespunzatoare

irnplantati bulgari de sare 12, iar rosturile formate intre acestia sunt umplute cu aceeasi ten11, Tmbogatita puternic cu sare; din motive de securitate pe tavan nu sunt irnplantati bulgari de sare, ci acesta va fi captusit doar cu ten6, un padiment 13 de scandura dale de sare 15, spatlile dintre

cuiala adeziva 11 din care sarea va ie!?i la suprafata dupa 0 durata de 7-8 zile de la aplicare; pe podeaua 3 este asezat, direct pe folia cu crampoane acoperit cu un strat de nisip 14, in care sunt implantate acestea fiind umplute cu sare sfararnata. Clrculafia aerului, necesara ionizarii acestuia, este aslqurata prin doua orificii - c respectiv d - practicate in cei doi pereti opusi ai camerei de tratament, care sunt comuni camerei de tratament anticamera !?i celor doua camere alaturate, 16, in care este prevazuta
0

astfel tncat aerul sa intre prin orificiul c, din (nefiqurata) de reglare a parametrilor

instalatie

3

RO 121941 81
aerului sl, sa iasa prin orificiul d, intr-o camera de evacuare 17, de unde, aerul ionizat (salinizat) este condus print-o instalatle de evacuare (neflqurata) in exteriorul ansamblului rezidential. In interiorul camerei de tratament, este prevazuta, de asemenea, 0 instalatie de reglare a umiditatii aerului 20. Revendlcarl 7 9 11 13 15 17 19 21 1. Microsalina artificiala de suprafata, cuprinzand 0 camera de tratament, captusita cu blocuri de sare, prin care se recircula aer cu ajutorul unor instalatii de recirculare :;;i reglare a parametrilor aerului, caracterizata prin aceea ca, camera de tratament (1) are peretii (2), podeaua (3) :;;itavanul (4), etansate cu 0 folie neteda (5), pe care este flxata 0 folie cu crampoane (6), lrnbinarile dintre doua margini alaturate de folie fiind etansate cu banda autoadeziva (7), :;;iperetii si tavanul, astfel invelite, fiind acoperite cu 0 piasa de consolidare (8), §i captuslte cu un strat de tencuiala adeziva (11), imboga\ita puternic cu sare, in tencuiala aplicata pe pereti fiind irnplantati bulqarl de sare (12), iar podeaua (3), acoperita cu un padiment din lemn (13), montat direct pe folia cu crampoane (6), peste care este prevazut un strat de nisip (14) in care sunt implantate dale de sare (15) §i, prin aceea ca, camera de tratament (1), comunica cu 0 antecarnera (16), in care este prevazuta 0 instalatie de reglare a urniditatii aerului, printr-un orificiu de intrare (c), practicat in peretele comun al acestora, :;;i,respectiv, cu 0 camera de evacuare (17) a aerului salin, situata in partea opusa anticamerei (16), printr-un orificiu (d) practicat in peretele lor comun, camera de evacuare (17) comunicand cu exteriorul printr-un orificiu de ieslre (18), care este in legatura cu 0 instalatie de evacuare a aerului in exteriorul ansamblului rezidentlal. 2. Microsalina conform revendlcaril 1, caracterizata prin aceea ca foliile (5,6) sunt fixate de peref (2), tavan (4) si podea (3) cu ajutorul unor prezoane speciale (9) care au cate un dop (10) ce patrunde in cate un locas (a) al crampoanelor (b) din folia cu crampoane (6). 3. Microsallna conform revendicaril 1, caracterlzata prin aceea ca rosturile dintre bulqarf de sare (12) de pe pereti sunt completate cu aceea§i tencuiala adeziva (11), imbogatita puternic cu sare, iar cele dintre dalele (15) din stratul de nisip sunt umplute cu sare
sfararnata.

3
5

23 25 27 29
31

4. Microsalina conform revendicarll 1, caracterlzata prin aceea ca in camera de tratament (1) este prevazuta 0 instalatie de reglare a urniditatii aerului (20).

4

RO 121941 81
(51)

Int.el.
E04H 3/08 (2006.01)

Editare ~i tehnoredactare computerizata - OSIM Tiparit la: Oficiul de Stat pentru Invenlii ~i Marci

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful