Www.kitaboSunnat.com Islami Ijtimaiyat Me Khandan Ka Kirdar Maqala PHD

‫زعمزاقرنیئوتہجفرامںیئ!


‫ت‬

‫اتکبوسڈاٹاکم رپدایتسبامتمارٹکیلانبتک ‪..........‬‬

‫اعماقریےکاطمےعلےکےیلںیہ۔‬
‫جملس التحقیق االسالمی ےکاملعےئرکامیکبااقدعہدصتقیوااجزتےکدعباپولڈ (‪)Upload‬‬
‫یکاجیتںیہ۔‬
‫ت‬
‫ٹ‬
‫ولڈ‪،‬رپن‪،‬وفوٹ اکیپ اور ارٹکیلان ذراعئ ےس ضحمدنمراجت رشنواشاع یک لمکم‬
‫دوعیت اقمدصیکاخرطڈاؤن‬
‫ااجزتےہ۔‬

‫٭ تنبيه ٭‬
‫یسکیھباتکبوکاجتریتباامدیعفنےکوصحلیکاخرطاامعتسلرکےنیکاممتعنےہ۔‬
‫انبتکوکاجتریتبادرگیامدیاقمدصےکےیلاامعتسلرکبااالخیق‪،‬اقونینورشیعجرمےہ۔‬
‫{االسیمامیلعتترپلمتشمبتکہقلعتمبارشنیےسجریدرکغیلبتدنییکاکووشںںیمرھبوپررشتکاایتخررکںی}‬
‫ت‬
‫ت‬
‫رشنواشاع‪،‬بتکیکجریدوفروخاوربتکےکاامعتسلےسہقلعتمیسکیھبمسقیکولعمامتےکےیلراہطبفرامںیئ۔‬
‫‪kitabosunnat@gmail.com‬‬
‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

www.KitaboSunnat.com

g ZŠ™ » yZ0
{~ νS òsS
þ ~ e ÝZ 8 ñZ'
!£ÿ
( Y 2009' Y 2004)

Ù i Z @ƒq
C

g ó!£

òsS xE%ÔºZ£Z´ËZ e

!£yZô

(ISD/ISL/KU-10706/2004)

oÚ¡‰]ô Ýôç× äfÕ

c Z™Ôc Z™eY ÔðsZ sg çç
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

)*

ãæ Ý°Z†ƒq 0C
Ù i Z @ƒqžì CY Å & ¤
óx »t » yZ Xì 1™ å~ ã Zô~÷!£t ä
t 7QÐ n¾Å•Å Ph.D. ~ Z®Xì » Îâ
X Vƒ êŠ ]i YZ ÅäZ™ ¦!£

!£yZô

ºZ£Z´ËZe
òsZ ÄE%

cZ™ÔcZ™eY

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

TO WHOM IT MAY CONCERN
It is certified that Mr. Hafiz Hussain Azhar s/o Hafiz Abdul
Rahman Madani is a Ph.D. student in Department of Islamic
Learning and has completed his Thesis titled:

g ZŠ™ » yZ0
{~ νS òsS
under my supervision for the award of Ph.D. Degree. Mr. Hafiz
Hussain Azhar is eligible for submission of Thesis under the
Rules & Regulation of the Department as well as of the
University regarding Ph.D. The material used by him is original
and he has shown creativeness in his work. The Thesis
represents five years work done by the candidate.

Supervisor
Dr. Nasir A. Akhter
Department of Islamic Learning
Karachi University, Karachi

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

Îg ÖZ
Åä™k

’!£t Ð x™z am{ LZ ä TžVƒ@
™ ZŠ Z]» à ¬z ug nvZ¬ Ð ƒ
~
0
sg ççgzZ c Z™eY Ô ·e øÅZz Ôjœ Ÿg ̇{Š Zic ËZ eWz6[ –] ³gzZ X ðâ •
Û Ø%= Â
kZ ª
z$
Å ðÉZggzZ .ÅXÔVƒg Z ¦
]ð•Z »æ°Z†ËZ eWz6[ » +e .‚ÆðsZ

Xì „gƒ Ýq= ]Š XÅ ï

eY ÔòsZ xE%Í6ç kzŠÛ•: %g ËZ e)HgzZ ÔðsZ sg ççKg Ãlz» ókZ ~

!£ kZ m<!
x Z™{
E ‚ R LZgzZ ~Š ‚„
 gŠÃVaÎ~÷ä VMVƒ &{x» V ƒ ¬Š Åc Z™
!£ kZ ÅXVƒ yN» (ðsZ sg ççÔòsS xE% ) ºZ£Z´ËZ eWz6[ » g ^
Zz4Æ
X àJ
iZ%Æ Š!£t Ð VzgtgzZ ] c
Z@ Ëð•ZgzZ zçÔ ãZôœ/œyZgzŠÆ ~g ó

+-Zz }÷gzZ }÷ÐZ gzZX N â •
Û « qJ sÑÃ!£ kZ à ¬vZž Vƒ Í ¬Š ~ y
W
==]÷†ì•æ Ÿæœ ‚ÛvÖ] ä×# ×Ê

( }W )X N ¯=g f »)¬ {Z
ÃgzZ ]y
W{íf c x Z™{
E ‚Zz

Ù iZ @ƒq
C

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

DECLARATION CERTIFICATE
This thesis which is being submitted for the degree of Ph.D. in
K a r a c h i U n i v e r s i t y , K a r a c h i does not contain material which has
been submitted for the award of Ph.D. degree in any University and, to
the best of my knowledge and belief, neither does this thesis contain
any material published or written previously by another person, except
when due reference is made to the source in the test of the thesis.

(Hafiz Hussain Azhar)
(ISD/ISL/KU-10706/2004)
Department of Islamic Learning

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

h^ŠjÞ]
x *
Æ x(è-ZzÀ
gzZxH

á £ kZ ðÉZg6xŠxŠgzZ é ZpÅX
Xµ¯
 !
»ŠÅ

Ù i Z @ƒq
C

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

äÚ‚ùÏÚ
@
™ë Z•
Û ðÉg åÅnC
Ù -z à ßZ 0Æ UC
Ù Æ Ï0

i xsZXì ] §‚Ÿ åq
Z xsZ

Ô] ZŠ „ ÔZ
• â ÀÃy ¨
Z ñƒ Tg ~ *ŠX ì C™ i ŸÐ <
Ø Zè vŠ ÃxsZ +Š ] !
¸Xì

ë!
x Âx ÓtXì @
7
*™ o‚ »x  rZ°gzZ x  (Ôx  Ï( Ô x  ÙçÔ x  CÑ çÔx  ãZ0
{
~g ‚ Åy›q
ZÐ äƒ W
OÆ x Âq
Zžì À
t³!õÑ »TX • o1%B‚Æ }uzŠ q
Z

9Ð ä™x  CÑç •zXì 
@Y 7~ }çy ZZ V˜ Ð ! Zy
ÅZ
•Xì $
Ë ƒ WO Ï0

i
X Y 0
7ú{Ñ çòsZ

yZ0
{ Â,™¨Ð ]g qo ¢Ñ!
z— q
Z ë¤
Z Ã}ÑçXì ð» P ~Š ã
Å}Ñ çyZ0
{

ŵz — Ë~ ï¢Å ]g q Âσ ·6x £z( 9KZgzZ σ o¢•
 Z¤
Z Xì •
 Z Å kZ
x ZPŠ x ÌË]g q{z ƒ ˆV Sd~ Vzg Z-Š Å]g q c
ƒgz$ „ •
 Z¤
Z pXì 7öR

ì‡6Š ã
Å kZ Âì g Z2Z 6VßßPgzZ VzŠ ã
9gzZ ì o ¢{g ZŠ Z » y Z0
{¤
Z : Xì $
Ë ¤
n Ð

»g _
ZgzZ ^Y ^ IÌ{Ñç Â Zƒ "
U
gz$ {g ZŠ Z » yZ0
{¤
Z @'
Æ kZ X ǃ {Ñ çLq
Z {Ñç

X ǃg D

FÅ yWŒ
Û X • ˆÅ ~g Y ðÉg -}g !
Æ x  ã Z0
{gzZ yZ0
{ ~ xsZ + Šžì zz ¸

ž 6• ì g™{g •
á Z s§Å b)Æ Ï0

i ©¬gzZ yZ0
{Ž • ‰ Çg,Z „ x *
Æ VÂgÎq
Z

~g
Š q Z KZ ä 1 wÎgÆ vZ gzZ ˆ y WŒ
Û [ Â ~y
WKZ ä à ¬vZX {)z Y ¨
>gÎ ót : {gÎ
6VzŠ ã
L{g ZŠ Z » yZ0
{~ }Ñç òsZž @
• G yÒ ] â ©Z ¬~ }g !
Æ Ï0

i ãZ0
{

z ,gŠkZ ì êŠ …xsZ +Š y â ‡yi ZágzZ -A ~ }g !
Æ x  ãZ0
{g zZ ©¬Xƒ ì‡

X
@Y c
0
7Ì~ <
Ø è ËÆ *Š yi Z Â

[ ZXì ‚
g w Å ð» Z ~Š ã
a Æ }Ñ ç ËŽ • n
g Š ã
Å y Z0
{ q
Z ™ï~ç V x

kZ xsZƒ
ó "
U
Æ Ìa Æ }Ñ çgzZ a Æ åzi Šptž ñY c
` ùÃ}g ZŠ ZÆ y Z0
{ kZ

1wÎgÆ kZgzZvZ ~ }g !
Æ y Z0
{žì @
ƒ Za t wZÎX ì êŠ ] xw5 ð•Z ~ }g !

žì t [ ZŽ » kZXì Y™ äz yâ ‡ ðÃa LZ ÌÐ Špy ¨
Z óñ Y HwJVYÃ] xÅ „
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

ì Og && H H ä kZ ~ ]gúgzZŠ%žì } Y 4 {Š c
i {za kZì Û{ » y¨
Zèa à ¬vZ

Æ x  ãZ0
{6gîLZ¤
Z y ¨
Z X ce ã Y {ÎV c
g ZŠ)f H HÐ g ±ZÆ V6& Å yZ ÃyZgzZ

äz Š%*Zçz wßPÆ x  ã Z0
{ 6gîÆ wVX ǃ >% » ÕÂ Ç }™ÒÃÅ ä™ äz wßP
ZX ÇA : x £ ^
q
Y » yZ ÃVzŠ% Â, ™x »t 'gú¤
Z gzZÐ Og: wì » t £Æ VÂgú Â,™

·_ ~uuq
Z » VzÑ ç y Z ë Z
 žì zz ¸X ǃ 7Æa Æ º´ }uzŠ y â ‡ » º´
Ð æWÅ xsZXì @
WÃÕ„ Õ…~ x  ã Z0
{Æ y Z ¸ : ì‡6] x ã •WŽ • D™

zy X å @
Y Œ7g Z, » V
Zgz Ã]gú~ y*
- X ¶ÏÅ ~&

ß w Å ]gú~ xzg ž¬
•Zz ðÃC
Ù Ð ~ ëÐ y Z ì
ó @
Y 3g Zzg6x *
Æ<
Ø è Ã0z ÕÆ b§¾B‚Æ ]gú~ <
Ø è
kz~ }g !
Æ w ZŠZ z yi Z ÂÆ x  ãZ0
{žì CY| (k
FÌZ Å] !
kZ ~©: kZ Xì
XƒØ{ » 0z ÕÐ *Šž @
ñY Å7 ðÉg Å

Æ yZ0
{žì ¸zz ~Š ã
Å kZ gzZ ì [ VJ
äJŠ Æ „n {g ZŠ Z » y Z0
{ ~ [f ` W

Z FÆ \g-Xì Š
q
Hì‡6V•zg° Z LZ ñ O Å ä™g Z2Z ~ Ýzg Å] xÅkzÃ}g ZŠ Z

Â~6¤'
Xì Š
c
ŠgZŒ
Û^
Y Ã~Š •
á Ð V ÂgúÅ VÂgúgzZ VzŠ% Å VzŠ% ª 46½ë~ ´ ˜

Z Ì~ c
q
Z ~ „ w qžì „g ’~!gŠkZ !
&
zt Xì ðƒ Ì~i ‚yâ ‡{°‡!
}g!
Æ kZ

zvZ [ Â}g !
Æ x  ãZ0
{ LZ ä Vâ ¨
Z Z
 Xì c
Š gZŒ
Û^
Y Ã ~Š •
á Å V}ë ä ^gà ð;

ó (Olds Home)xƒ i®zZ ÂK q zÑ ä™ äz *Zçz wßPŠp ñO Åh
 ðÉg Ð 1wÎg <

qzÑ *
W~ŠŽz }g ZŠ Z‰ {)z ä{ d óyâ ÆI Zg ZŠ ó (Baby Day Care Centres)W
¨ } e ! "
H4]
(Mental ÿ5F; ÕŠp gzZ ~ yâ ÆI Z g ZŠ V ( ó~ W
¨ a ó~ xƒ ®zZ \ !V â ªX ‰ ƒ
ÐM
Å}Ñç Ët èÑqì @
Y Œê ‘ »Š‹ z b # ã¨
Z ÃVzg ZŠ Z yZ ` WX N Yƒ 4ZŠ ~Hospital)

X • ]o m1ì » äƒ îÅÆ VzŠ ã

Æ x *
Æ Vâ sÜ~ xg üZŠ Âì @
Y c
Zz™4ZŠ wjÃa Z
 ~ ´ ˜q
Z FÆ [f
<XÅì yÞ7„ Ø »\ !
eyT Åa „B‚Æ e
-z Å Vâ (C
Ù Z åE
èYì @
ƒ: { » ` Zg0
Z
Xì ; g ƒ »Ð ~! ` Zzg » ~Š •
á X • ïŠ wïÐ yÃ+-Zz ñh1 6äƒ y ZŽ a Xì Cƒ
-²~Š •
4<XG
3G
ÐZ ƒ: Ì^z»g ðÃ~ y â ‡z <
Ø èÆ kZgzZƒ „gƒ ~g ðF
á %ÑéZpÅ ¿q
Z Z

• D™vß „z ~Š •
á [ Z ~ [fžì @
Y ¹Xì ]gz¢ H Å ä7~ ÆÆ ä¯ yZ0
{
X • Ñ äƒ Za 6ñZ™Ìa Â[ Zž • ] »'
Å „ x  ã Z0
{ ! ft Xì é ZpÅŠ ÑzZ Î
ì CY ~Š ¶g¼ Ã]gú ~uzŠ q
Z Z®• 7.
Þ ‡Æ 䙓
 ZŠ'
1 ÅÜäz z Ü/™ ~ç Šp
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

(Baby Test » [k ±! " Ð ZgzZ à ^ a Æ y Z ™Äg~ 3g LZ Ãû Æ ~ç V x { zž @

}Š ÀÃÏZâ KZ ã*
žì à ™ ¹FâZ ä b‚žì @
e Ð õ} (c
zXì @
Y c
Š x *
Tube)
ÔÖƒ àÚ ²^e ƒçÃÞ Xì „g

Y *
^
VZB; 6Š ÑzZ KZ aÆ +-Zzžì ðƒ ~i ‚ yâ ‡~ }g !
kZ ~ ´ ˜! fq
Z F

)f {z 6VÂgú6x *
Æ V Z²t £Xì Yƒ Ì: â `
gzZ ã7Z ÂB ™ (Z {z L¤
Z gzZ ì 7
,™^g$
gŠ aÆ ~™âñO Å ` » x » ~ yÆ ]gúX ‰Å VzŠ%Ž • „g Y ÅZ
¬ ÌVc
g ZŠ
x ªÆ }Ñç (Free Sex)m~•
Û Xì @
Y c
Š x *
» VZ²~Š Zi WÓ
: ¶
» kƒ Å VzŠ%gzZ ä3

Æ *
i ~ƒB‚Æ {)z Ç óe ª] â øRŒ
Û Xì ;gƒ†ŸZ izg ñW~ ] uZzÆr!
*
iŠŽ !
Æ
Å•g ^
Ju eÌ~ ÌñÆ ~ŠuJÃV Âgú6x *
Æ •Xì „g| (Ð ~! bÑÅ] U
Šq
Æ É k‚ž @
• ìg Y ñ 2 `
ƒ ZŠ Æ „
 ( wy)gf Æ ~zX K g 6Xì „g Y Å x ¬ „

X N Y ñ¿ j§Æ äàJ
Y •Z Å t Z íZ zg _
Z ãZ0
{ÃVz×

ÛX å: x » y‚ M ðÃs ZžZ Ð ] c
Zzg Å ~gŠ Z'
gzZ yZ0
{X 劎ñx  ã Z0
{ o¢~R'

x  ã Z0
{gzZ}Ñ ç}g øžì „
 gŠ ] !
t X ; g 7¹!
nxŠ {z~ kZ ` M Ô å òZg x ÂŽ I~œ

z ]p Q~ x  ã Z0
{ }g øžì |q
Z Ìt pX ¶òZg ] â Îg {ŠÎ•
Û gzZ òsZ) Ϲ ~

ð0
Ì] c
Zzgg Z0
•
á Ϲ Éyz¬ ¹Ü Z z à â gzZ x Z •ZÆ VÍg)
Ô„ZpíÔyz¬b!
Ô}g e ð¸
X • CY

VßßQgzZ ] xòsZ ŠŽñ~ d
•kZ %Z Ôì @
2x Z •Z » ] c
Zzg Åx ¸gzZ º´C
Ù xsZ

c
Š wïÃV- zgßgzZ}oßÐ ] c
Zzg Å}Ñ çËXì &~gz¢Ìb & Z Å] c
Zzg xŠ ƒÐ

~pt ¤
Z Ô• „gƒ spÐ ~!g ZŠZ ãZ0
{~ TÔ¢q)Xì @
™ ðZ ‚
Û Z,jÅ kZ xsZ ÂñY
F{Š c
i ~pt ~ g ZŠZ² Dƒ gz {¾ Ð ] ZxÆ kZ ë G Â Cƒ W
Zk

iÆ aÎgzZ ] xòsZ

ÏÒúÅ aÎÅ[fn¾ŠpgzZ„
 6{Š â É 7Å}ÑçòsZ c
z Zg ø Xì „gƒ WZk

iÆ c
z
Zu~}Ñ ç}g ø× M× M VÒZy
e
Å}Ñçg ZŠtâugzZ [f6gîÆË Xì ;g™Ï?gzZ
„: gzZ ;g {Ñç à V îZzg Â:Ž ì g D» ^Y ^ I {Ñç Zg ø ïq » ] c
Zzg ã Z0
{ dZgzZ • „g™

X • D M Ã~ kZ wßQ,¨iÆ xsZ


 q ÅXX • ìgƒŠ !
M ™ M vßÆ V¸´ ZV˜ Xì 3g .
Þ ‡{Š c

q Å ~Š !
M ~à

%Æ š
 F{•gzZ }oo ¢Ë~ , Z X • Dƒ¸" Ð J
x *
Æ ñ ä LZ vßž ì

ÄÐ ã‚ M gzZ ~¢V× Z'~ wj â ,Z Xì Â*
ƒ Za » cÅ}g e ð¸ òsZ c
~Šg^ ã¨
Z
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

~ wŠ Æ kZ X Cƒ7] Z`
¢ Å ä™ x » ¹ÜZ ) Ëà òŠ M q
Z ~ × ãZ0
{ c
] ŒŠ X •
Ð zz Å T Le*
™7•
w+Z ðà {z Xì @
ƒ §gzZ sp » ] †vg )
c
g ZŠ DÔ ~gŠ Z'
ÔyZ0
{

Xì ‚
gÆzgÐ VÇZ'J
u¹ ÐZ ƒ !
Š CÑ çt X ñ ¯ Ws@ ÐZ ðÃÐ~ ] †Ñ!
{gÃè
%NgzZ d
ì ;g 0
ú{Ñ çŠ Zi M g3gŠ â ~ l¨ M Å} ÈîæF
•
Û wŠÆ t £gzZ ~Š Zi M ~gzŠ h
]

„g ^ e b§Å—Ã}Ñ çVx¤

u ¹Ü Z)gzZ { k
Ðzz Åäƒ: µŠÅnËs§q
Z ~ T

,X • „g h ÂxŠ ] c
Zzg {• òZg~ V â Z0
{X • ìgƒ} i{Æ x  ãZ0
{ s§~uzŠgzZ •
ÃÌÃVßßQ òsZ Z
 ~ ] Ñq yZ Xì ;g Y @
ƒ yŠŽz » ~Šg^ ã¨
ZgzZ ~g Zp§Ôyz¬b!
Ô·g

Xì @
Yƒ†ŸZ ~ ~FZ Å}Ñç ñƒ D ™Ð ~!Ð kZ Âì @
Y Hi Z0
Z

| (k
FÌZ Å ] !
kZ m<!
a Æ VzÑç òsZgzZ xk!
a Æ *Š ~g7 ~©: kZ

ËÃ ÏÅ *Š {
Ñ ž @
ñ Y c
Zz™ kÙzg Ð ] xòsZ~ }g !
Æ x  ã Z0
{ Ã *Šžì CY

Å 5 Zg 9ÌÅyZ ó• ìg Y - } hzŠ ~ÇÅ[f b§T}ÑçòsZ Xn Y c
Î }g )

Xì lz» óz dq
Z Å ä™7ÃðÉg ã •WÏZ!£t Xì9•
Û ¦Ñ~Š ã
q
Z ðÉg s§

x  ã Z0
{Æ xsZB‚B‚Æ VzÑ çvŠX ì ˆà Z e Ýzg6y Z0
{g¦Æ xsZ ~ [ !
¬

Æ b ï ~ [ !
}uzŠXì b ï Š ã
Å ŠŽz Æ y Z0
{ q
Z ~ xsZXì H ãZz à w{z}
Æ
kZXì @
Wt ‚6gîVc
úi q
Ð Z » x  ãZ0
{Æ xsZ Ð Tì Š
H ãZzÃœ£gzZ _ ZÑÔy »g Z
E
Zƒ ÃyZ0
{ ˈ Æ äƒÂ b ïiŠ q
Z xsZèYÔ• K y Ò Ìx ©ZÆ üÒ7gzZ t :B‚Æ
j§ðZ 6É @
™7ðZ ‚
Û Z,jÅ ä;Š Y)g f Æ } × ðZ±b!
~ }Ñ çgzZ p
g ì‡
Xì ꊙµ ZÃ.
- ã Z0
{ kZÐ

Xì *
™ ç » øZ•
Û z t £b!
yxgŠ Æ Š Z•
Û Z Æ kZX ë Z ˆ Æ äW~ ŠŽz Æ yZ0
{

yZX • ‰ K yÒ øZ•
Û z t £Æ +-Zz ~ , v0
gzZŠ ÑzZ ~¸a ~ç Vx~ [ !
}ŠçO

tX ì Š
H ãZzÃwgzZ ÌZ Å y»g ZÆ y Z0
{É ‰ K 7yÒ „ øZ•
Û z t £¡~ [ Z1Z

yZ0
{ zŠÉ X 7„ Š Z•
Û Z zŠ sÜ)g f Æ b ïX • bzg Å x  ãZ0
{ yi Z áÝZ gŠ „ ] ¬

{)z!{ Vñâ gzZ ÕYÔ RÔð¸ÔÇ ºg +F
Œ
d
Û ~ Vâ Z0
{ y ZX • D a
B‚Æ }uzŠ q
Z

óg’ C
Ù !
Ð ] Z f KZ y ¨
Z q
ZX ì Š
H –a Æ øZ•
Û z t £Æ Vzg ZŠ¸g yZ Ã[ !
zÔ •

Z• Z (m» kZ ÌB‚Æ Š Z•
Û ZvŠÆ ~gŠ Z'
gzZ yZ0
{ {z´Æ V¤g xøXì ÝB‚Æ *Š ~g7

Æ ä™Ñ!
zŠÃŒã Z0
{X • Ñ!
Ð V2zÅ øZ•
Û z t £2 »gzZ ] c
gz¢ ã¨
Z b§ÏZXì @
ƒ

ÏZXì Š
c
¯“
 i Å [ !
z Ã] xy Z Ð yZÄÆ ·g,X • ŠŽñ] xòÀÅ <Ña
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

( 00Ð yZ0
¬ŠÐ \¬vZXì ˆÅÒÃdq
Z Å ä™7~ Ýzg ÅkzÃVz ð0Ò<XF
{q
Z b§
}WX ñ ¯ q œaÆ #
Ö ZgzZ ñ â •
Û wJÃÒÃkZì

KZ ä VrZž Vƒ g Z ¦
]6gîàS» ºZ £Z´ËZ eWz6[ » !£ yZôLZ ~ ~
ó y
W

ä™7!£t ~ ` WÐ x™z ¯Æ yZgzZ =ÂÅvZgzZ ðâ •
Û ðÉg ~÷ Ð .gzZ ã!
$w¾

X Vƒ ;g™Ýq ]Š XÅ

Æç² óm<!
» /™ kzŠ•
Û : %g ËZ eWz 6)HÍ6ç Å òsZ xE%~ ,i Z {z´

xŠxŠ= yz¬z ðÉg ÅXVƒg Z ¦
]» ãæ Ý°Z†ƒq x Hè-Zz LZgzZ x Z™{ 
E ‚ Z idx ÓvŠ


Ju eg zZ c
Š µñ » {Š .Z Ð ~k

$Ñ ä VM » WZg Z x ÓÆ òsÑZ HZ >m<!
Ô; gx6
! }WX ñâ •
Û «x`
R 7Z6yz¬Æ ] Z|ƒ
 yS à ¬vZX X½Ãx Ó

Ù i Z @ƒq
C
ISD/ISL/KU-10706/2004

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

}p„
èz
)l q
g¦ » yZ0
{~ xs Z VÙæù] h^e q
3

p°ÅyZ0
{

18

©:z õg @
Åx  ãZ0
{

27

x PZz Y »g Z »x  ãZ0
{

31

Ì F
0
ÜÁÆ yZ0
{

40

t :z b ï

42

w ã⠇Šb ï~ xsZ

48

]gz¢gzZÑ » b ï

59

i§òs Z » b ï

70

*Zçz _ ZÑgzZ [ ZŠ WÆ b ï

71

wÅ à z ~ b ï

87

_ ZÑc à z

89

ì òi Ñ ~q Ÿg Å ( ƱgzZ ű) ¢•
Û ~ bï

90

ì òi Ñ wJz [ XZÐ s§Æ ¢•
Û

90

ì òi Ñ bŠ $n Æ0

z{

91

ì ~gz¢ÏŠŽñÅVƒZÍwŠ ¬ zŠ ‰
Ü zÆ b ï

92

ì ~gz¢ b ïÈ ´S

VÝæ• h^e q

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

wzZ `

xzŠ `

www.KitaboSunnat.com

99

~ÃÅxsZ ` Zzi ZŠ®

107

ÆÅ ` Zzi ZŠ®

111

_ ZÑz [ ZŠ WÆ ` Zzi ZŠ®

11 3

ƘŠ` Zzi ZŠ®®
 ,Z š

1 16

~©:Æ ` Zzi ZŠ®Ô[fgzZ xsZ

125

t :yâ ‡ »xsZ

133
138

_ ZÑz [ ZŠ WÆ t :
E
Ò
7
]gz¢z ÌZ Å ü

144

ƘÅt:zzš

15 1

xÎ`

xg X `

øZ•
Û z t £Æ åzi VÝç‰ h^e q

1 53

t £6~çÆ0

z{

15 4

t £8z ãKÆ0

z{

1 56

t £¹ÜZz ´ŠÆ0

z{

158

«™ÅÓÅkZ gzZ 
®¤Z Å0

z{

162

ãZôÅŠ ÑzZ z wâ

166

t £60

z{Æ ~ç

166

t £8Æ ~ç

167

t £ãÕz ¹ÜZÆ ~ç

172

t£ÙçÆ ~ç

175

t £(Æ ~ç

180

Þ »Ð åzi t £òs Z)» åzi t £òsZ
.
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

wzZ `

xzŠ `

xÎ`

www.KitaboSunnat.com

196

øZ•
Û z t £ÆŠ ÑzZ VÝ…^`2 h^e q

198

ÌZz ]gz¢ ¹Ü Z ÅŠ ÑzZ t £

206

†•
Û z ]gz¢´Š ÅŠ ÑzZ t £

212

t£Æ 4gzZ ª
ñ

216

t£Æ š
 F

235

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

237


®¤Z Å+-Zz

240

+ -Zz 
®¤ZgzZ ]5ç+Š s Ü

245

Ö }
#
Å+-Zz

251

t £ÙçÆ +-Zz

259

]gzx h» +-Zz

266

t£Æ +-Zz ] Ãz i Zˆ

273

wzZ `

xzŠ `

VÜrßµ h^e q
wzZ `

xzŠ `

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³ VÜŽ• h^e q

275

ç» Vzg ZŠ¸gÆ-Zz

283

[ ZŠ M Æ wŽ éÐ w·ŠŠ

289

ç» Vzg ZŠ¸gÆ {-Zz

294

[ ZŠ M Æ wŽ éÐ wå

302

ÌZ Å·g,~ xsZ

302

ñ•
á gz Z ,a
ÅyZ0
{

314

Ö è Å·g s
#

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

wzZ `

xzŠ `

www.KitaboSunnat.com

322

~g Z‡0
Å] c
Zzg ãZ0
{

328

] c
Zzg ã Z0
{ qÑs Ü~Üq)

337

 ZÑz yz¬~ agzZ Ùp

343

*Zçz _ ZÑÆ wŽ 馽Z

353

{Ñçgz Z yZ0
{

353

- ~Š ã
.
»}ÑçyZ0
{

356

g ZŠ™ » yZ0
{~ {Ñ çòsZ

xÎ`

xg X `

361

VänÚ^jjì] q

362

Äq]†Úæ …•^’Ú q

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

1

Ùæ] h^e

g¦ »yZ0
{~ xsZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

2

p°ÅyZ0
{ é
©:z õg @
Åx  ãZ0
{ é
x PZz Y »g Z »x  ãZ0
{ é
Ì F
0
ÜÁÆ yZ0
{ é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

3

p°ÅyZ0
{
p°~½

¹ ó ó {Š Zâ {L L~ y!
i Ïg ÃgzZ (Family) ó óÄ L L~ ~ môZ XX醉Ÿ]ZZ ~ ! ²& ì » y!
i zŠg Q yZ0
{
C1 Xì @
ƒ wEZ ~ pÆ ~gŠ Z'ÔFÔ_~ x ¬ sç•NŽ ì 
@Y
ñY ~Š ^Å Â q
Z ™5ÃszwyZ ¤
Z gzZ Ôì ó óg kZ L L{Š â » Tì Â ! ²Ùn Æ yZ0
{ XX é †‰Ÿ]ZZ

Xì
@Y ¹„ÃyZ0
{ó ó >u Z L L%ZXì @
ƒ wEZ ~ ã ç FŽ ì á
XX †‰]ZZÂ
:ì –•Æ ó gó kZ L L>Š â ~ [²Z y—

C2

|^Ú†Ö]æ

Ø×ÓÛÖ]

˜nfÖ]æ

ð]‚’vÖ]

醉¢]æ

Ô†‰]öÔ놉ø]ø ‰ Xì @
Y J 7B‚Æ ] »wZt c
Íì @
ƒ wEZ ~ ã ç ZB‚Æ ] »wZó u
ó ZLL

ä™ g ë¤
t ªXXÕ^ŠÚŸ]æ ‹fvÖ]ZZ t XXé†n‰] (…^‰] (†n‰]ZZ‰ ì @
Y J 7™ égzZ Æ™ M ÐZ c
† ‰]
C3X ì @
ƒ wEZ ~ ãçÆ ä™{gzZ

: ì ~ *™yWŒ
Û Xì @
ƒ wEZ ~ pÆ ÙÍugzZ ]!
{æ7 놉ø]ø gzZ

4C    
   % $ $ 

5C XX Üa†‰^e]æ ð^qæZZ ‰Ôì @
ƒ wEZ ~ pÆ ÀgzZ x Óƒ
 tÔu P L L

kñØZž‰Xì @
ƒ wEZ Ì~ pÆ éÅðgzZì@
ƒ wEZ Ì~ pÆ égzZ ï¢Ô ñó ó †‰¢]ZZ

Å
6C XX Ð×íÖ]æ Ð×íÖ] é‚•æ g’ÃÖ]æ ‚ŽÖ] XX†‰¢]ZZ ì ~ ûG3B+ Z
: ì ~ˆyWŒ
Û gzZ

C7    

C8 ^–Ãe ^ã–Ãe pçÏmæ ^–Ãe ^ã–Ãe ‚Žm &nve ^ãfnÒ†iæ ^ãÏ×ì ^ßÛÓu]æ Üâ ð^–Âœ ^ßfÒ… pœ
ó Xó ~Š ‰
Ü ¤Ð ‰Ã‰gzZ Ho ¢ÃðÅkZgzZ HA
%ÃY ¡
ZÆ kZ ä ëªL L

$
5kE
X ì @
™
sŸz Å pÑ!
{gÃèŽ ì J 7Äq
Z ~ p°Å} h˜LZ ä åG

C9

å † ‰œ

‚m‚•

ä q ç Ö]

Üa^‰

Ø Ë ÓÖ]

Õ çf v Ú

Õ…^vÖ]

¼fíÚ
:ì ~ [²Z y—

†‰]æ DäfjΆ‰œ ^Ú àŠu]^ÚE Ù^Ïm ä_‰…æ é‚• ]÷…^‰]æ ]…^‰]æ ]†‰œ 冉^m oòŽÖ] †‰œæZLì @

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

4

XX ]†n‰] å„ì] ^Þ¡Ê †‰œæ å‚nÎ åçvÞæ á]çnvÖ]

:• ˜ ñƒ D™
sŸz ŧ ZÔkg Ã0Z

ÜÖ ážæ †n‰œ ØÒ oÛŠÊ …^‰¢] çâæ ‚ÏÖ^e äÞæ‚Žm ]çÞ^Òæóóó é•^Âóóó Ð$çm äÞ¢ ]†n‰œ †n‰¢] oÛ‰ZZ
1CLXX ]†n‰œ †‰©m

:ì ~ [²Z y—

. ]æ †‰*Ÿ] ܉Ÿ]æ ‹fju] ]†‰œ äÖçe †‰œæ ÙçfÖ] Œ^fju] XX†‰¢]æZZ
ᜠð]•…‚Ö] oeœ &m‚u ±Êæ(†‰Ÿ
1C1

XX ÙçfÖ] Œ^fju] oßÃm †‰¢] å„ìœ oeœ áž äÖ Ù^Î ¡q…

X ì @
ƒ wE Z ~ ãçZÐg ±ZÆ ÝZgzZ} Š âXX †‰¢]ZZ žìt Š°» ]Zg „Ñ!
{gÃè

^z K
 Fe

égzZ ï¢ d

´g {æ7Ãq Ë c

~{ b yZ0
{ a

Xì @
ƒ wEZ Â » ó ó >uÑZ L Ln Æ Tì yZ0
{Š°Zg ø Ð~ ãçx Ó{gÃè
Xì Zƒ wEZ {Š â t Ì~ ] c
Wsf ø
 ň yWŒ
Û

1C2    

ó Xó ƒ f
¯ ~{ ?Ãq
ZgzZƒ D™O?Ã& •
Ûq
Zž L L

1C3     (   $  

ó þóX • D î *
3ÃyZ ñƒ D™›Ð V- {gzZ öW&êÔW) {zgzZ L L

C14
 *    #      )  

ó Xó ñYc
Š · yp » yZžJ
VŒ Vƒ ~{k0
Æ yZž7^
Yt aÆ  *™Ñ L L

1C5  *   *    % $ % 

ó ó¼Ð yZ • ~{Ž ~ïÆ VÍß ?ÔÑ} Z L L

C16   $    .  

Æ yZ 7ZèÑq Ôƒ D™+ Š A »tÆn Æ ð;g ÅyZ ÂÔ • D Wk0
}g vñƒ} ñ~ ðZ±{ z Z
 gzZ L L

ó Xó åx Zw6?Ð }u„ ÜïÐ Vzy

]Ê ZáÆXX 醉¢]ZZ
´°Z

ì
@Y¹~ ! ²´¬gzZì wB±¶Ã ÌZ ó´
ó °Z L L

C17 ó ó h…^Îœæ äqæ‡ àÚ Üãn× ÐËßmæ Øq†Ö] kne ÜãÛ–m àÚ “íŽÖ] ÜãÖçÃm àÚZZ

´¬ ÐZì @
™ ay

6XÐ~ [g ‡Zz m
³LZgzZ ì @
™] ‡5Ð yZgzZì 
@Y™^ßs§ÅXòŠ Wª

Xì 
@Y ¹
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

5

Xì sf ø
 ,ÅTìZƒ wEZóØ✠ZsŠZá» ó ó>uÑZLL~wÎg g
ŠqZgzZ *™yWŒ
Û

ì » óIZ L{z ì @
™Ï? ÂŽ Åx|Æ kZgz Z Zƒ 7wEZ » ó ó>uZ L L~wÎg g
Š q ZgzZ *™yWŒ
Û

Xì Zƒ wEZiŠ ;g !
~ *™yWŒ
ÛŽ
:ì à ¬~g !
Š•
á gZ

1C8   (  *   ! 

ó Xó ì @Š v Wq
Z ä ~ zIZg fž
L ¹Ð Vß Zz yLZgzZ @Š v Wq
Z ä kZžZ
 LL

1C9  (   * 
 (      $
GLG3E
" IZ ?žì Let ÂvZ L L
ó óX} Š™u 0
b§~g7 »gzZ}™gzŠÃÏnÐÑ ï
C20    $   
  $  

ó Xó ì x » Zƒ Z™q
Z {zÔì 7Ð ~ Vß Zz y}¾ {z Ô b â} Z L L

C21$ (  

ó óY ò™á ÃwÈz IZ LZìg ] Zg¼ Â'L L

2C2  $  %  $

óÆ
ó ~ç ~g vñZÎÔÐ B XÃVß Zz y}g vgzZ »ë L L

2C3   $ * 

ó Xó c
Š wï™ X Ô ¶~ Vß Zz äY {gú ŽÆ ~ç ÅkZ SVß Zz yÆ kZgzZ oßä ëg »y
W L L

] íÂ

ìzzŽ Å q ½ZgzZ ®
 )gzZ {z¤
Æ Vâ ¨
Zžì ;g™ ZŠ ZÐ b§kZÃx|Æ >uZ óRZ LÂ~`™e
W«

X ¸ Š Z•
Û ZÆ yZ0
{Æ yZÔq
Ñ^Æ  .ñ]| ‘´ c
yZ0
{ c
y c
ì Yƒ +Š {z c

uZz Ì#» 1\ WgzZ • yZ0
{ » 1\W] Z0 ` Zzi Z Å 1\ Wžì™f š ZÜ~`™e
W ~uzŠ

X å„ q
ZgzZ

)¿Æ kZèY 7Ð yZ0
{Æ \ W g
» \ Wž Š
c
â•
Û Æ™¥#à  b â]|~`™e
W~Š

X • Ô™

VÈÃx|Æ yZ0
{Ž gá ~ { q
Z Æ ] Zg ÃIZ LZžì [ æà oß ]|~`™e
W¶a

Xì ;g™

2C4X ~Š ] •ÃyZ0
{áZz äƒ ¦6Š ã
Å+Š ä ëžì [ æ~`™e
W”gzZ , v0
²
X • „g™C
Ù ªx|» >u Z ] c
Wx Ó c
Í

ä_a…æ äi†nŽÂ á^ŠÞ¦] 醉œZZ ž ì ˆÅÐ b§kZ p°Å ó ó>u Z L L~(änjmçÓÖ] än`ÏËÖ] èÂç‰çÚ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

6

2C5XX äjne Øaœæ Øq†Ö] 醎 醉¢]æ Ü`e pçÏjm äÞ¢ ÔÖ„e ]çÛ‰ éçÏÖ] çaæ †‰¢] àÚ ƒçìªÚ áçÞ•¢]

¹Ã] ¸uPgzZì fp â Ðu
ó Z L >u ZgzZì @
Y ¹ÃVzg ZŠ¸g RŒ
Û Ð s§Å\ !
gzZŠ ÑzZ wWÅkZÔ yZ0
{ ã ¨
Z

Ƭg ¦
ÅVß Zz yLZÆ òŠ WgzZ Ôì @
™kC] ¸)g fÆ Š ÑzZ wWKZ y¨
Zž Z 7a kZ x 
*t » kZgzZì @
Y
X • ë {u ZÃx OZ

E
p°ÅyZ0
{ V; Æ k éC-ÊZQ1Z
XX äneœ ØfÎ àÚ Øq†Ö] h…^Îœ 醉¢]ZZ

2C6ó Xó ì 
@Y HxÎñÐ yZ0
{gzZ >uZÃVzg ZŠ¸g RŒ
Û Ð s§Å\ !
ž LL

p° ÅyZ0
{V; Æ + $

¬ 0Z
oÖ^Ãi äÖçÏÖ XXäÓnÖ^ÛÚ †nÆ äjÏËÞæ äÖ^n oÊ àÚ ØÒ èËnßu oeœ ofu^‘ oßÃm Ÿ^Îæ äjqæ‡ ä×âœZZ
2C7 — àønû Ãô Ûøqû]* äö ×øâû]* æø åö ^ßønû r$ ßøÊø™

¿ËV; Æ Š-1Z x â ZgzZ ·x â ZgzZ • Š Z•
Û ZÆygzZ ~ç Å kZ ÔyZ0
{ » ¿ËV; Æ +
$¬ 0Z

ëžì yâ •
Û » à ¬vZ Xì >u Z gzZ yZ0
{ q
Z x Ó {z • ï•
á Š Z•
Û Z Ìæ Æ VñÝ ñZÎ~ 4z ª
 ñÅ

X ~Š ] •ÃyZ0
{x ÓÆ kZgzZÃyZ ä

: ì ˆÅÐ b§kZ ±ÂÅkZ ~ English dictionaryì @
Y ¹ (Family) ÄÃyZ0
{~ y!
i ~ m
ôZ
"Family can take the singular or plural form of the verb (1)A family is a group of
people who are related to each other, especially parents and their children.
2. When people talk about their family, they sometimes mean their ancestors.Her
family came to Los Angeles at the turn of the century.C28

: ì ÅÐ b§kZ p°ÅyZ0
{q
Z ä ¯g â yegÍ

An intimate domestic group made up of people related to one another by bonds of
blood, sexual mating or legal ties. It has been a very resilient social unit that has survived
and adapted through time.

~ŠŽ z 6k ‚ Z Å äƒ o1%Ð }uzŠ q
Z6Y ¯ Å ïÈ ã â ‡ c
Ü Ãg ÒÔ ºg ãpŽ {z¤

wy RŒ
Ûq
Z

2C9X ì ;g ¹!
™ƒ }Wë~g ZzŠ Z ZÆ äâ iŽ ì ; g ð» Z Y •g ZŠ E ¹ q
ZtX ƒ c
W

ÌZ ÅyZ0
{~ xsZ

ÌÐ V”Æ yZQgzZ ïÈ gzZ-Æ b ïyxgŠÆ ]gúgzZŠ%q
Zp¤
Z yZ0
{ q
Z ._Æ ]xòsZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

7

QX• ïŠ úÃyZ0
{ Wzq
Z™ƒï•
á Ìm
³{”~Š•
á )ƺg ãpgzZ +-ZzÆC
Ù Ø~ kZpì @M ~ŠŽz
C 0Xì @
3
™gÑÐ~œ£òÀÆðsZ <Ñë™Å±z©xsZžì Ð~ ÷áÆ<ÑòsZ

à *
iaÆp
g pôÐ o %ZégzZaÆ «™ÅkZgzZì c
Š ¬» ~Š •
á aÆ ’ Å ã ¨
Z ±ä xs Z ª
Xì c
Šg Z Œ
Û x Zw

:ì Ð b§kZ ¬» b ï~ *™y M Œ
Û

            $    

3
C 1

Ð Vƒ Í{z¤
Z X z™ c
Š™ bïVƒ (Ž ÌÆ V- &

ßgzZ VñÝ LZgzZ z™ c
Š™ b ïÆ VÂgú{ç Åx ¸KZ L L

ó Xó ì ÑZz + Y Ô ÑZz Ýz ¹ \¬vZgzZ Ç} Š™"Ð aLZ 7Z \¬vZ Â

ÌZ âZà b ïÆ V- &

ßgzZ VñÝŠ Zi M Š Zi Mž• T e *
Zz™x ÈZ Ú Z »«™Å©gzZ yZ0
{ \¬vZ c
Í

» yZ Z®Xì Y M h — Ì)g f Æ yZ ~ yZ0
{ Ô©ž c
â•
Û ¬)g f Æ x¯ LZ ÃVÈâ gz ZVƒ ‡ M Æ yZž ~Š

X ~Š} Š ]i YZ Å ä™ b ïJ
g eaÆ «™Å±z ©gzZ ñY HnzÈ Ì

 $      (         $  

C32  

&ÔzŠ zŠ ÔVƒI Ã ?'gúŽ ZÎÆ yZ ÂÐ j™: s »Z ~ }g !
ÆVY±džƒ sp » ] !
kZ Ã ?¤
ZgzZ L L

ó Xó ( ì °» ) ]gúq
Z ÂÐj™: u|V7ÐVÂgúƒ
 žƒ60
Z » ]!
kZ¤
ZgzZƒ M
™ b ïÐg eg e c
&

:ì yâ •
Û » 1 *™Ñ

Ä_jŠm ÜÖ àÚæ t†Ë×Ö à’uœæ †’f×Ö ˜Æœ äÞ¬Ê tæˆjn×Ê é ð^fÖ] ÜÓßÚ Å^_j‰] àÚ h^fŽÖ] †ŽÃÚ ^m0
C33 9ð^qæ äÖ äÞ¬Ê Ýç’Ö^e än×ÃÊ

xÑgzZ àZz äq [pÃÃ~Š •
á X }™~Š •
á gz¢{z ƒ ‚
g ®
 ,Z Å ~Š •
á Ž Ð ~ ? !®
 ) ÅVâ ZŽ â} Z L L

ó Xó Ð , Š™ »Ã]áÅkZ} izgt ÂÇg} izg {z ƒ ‚
g: ®
 ,Z Å ~Š •
á ¿Ž gzZì àZz 䙫™Å { Ç

:ì 1~tŠ •
á g Z b§ÏZ

C34 9oßÚ ‹n×Ê ojߊe ØÛÃm ÜÖ àÛÊ oj߉ àÚ |^ÓßÖ]0

ó Xó 7Ðí { z H: ¿6<
 ~÷ä Tì <
 ~÷b ïž L L

:ì yâ •
Û » 1vZ wÎg VW'h
'
×

C359±Ïe ^Ú ±Ê ²] Ðjn×Ê àm‚Ö] Ì’Þ ØÛÓj‰] ‚ÏÊ ‚fÃÖ] tæˆi ]ƒž0

43X eÐZZ®ì ©
óXó ìg @
geÐ \¬vZ~AçÆ +ŠñŠ M LZž õJ/G
™å+Š JŠ M CZ Âì ©
™~Š•
á {È Z
 LL

: ì 1 ~tyâ •
Û b§ÏZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

8

C 69Í^ËÃÖ] ‚m†m p„Ö] xÒ^ßÖ]æ ð]•Ÿ] ‚m†m p„Ö] gi^ÓÛÖ]æ ²] Ønf‰ oÊ ‚â^rÛÖ] ÜãÞç ²] Ðu è$¡$0
3

kZ ZuzŠ Ôì @
™Š ˜ ~ 5 Zg Æ vZŽ Å@WkZ Âq
Z Xì 3g á )f LZ ä \¬vZ 
*™Šæ Å VzÈ &L L

ó Xó ì @
™ b ï§{ Å*Z— 
0 Ž Å¿kZ}ŠgzZì ‚
g {Š Zg Z » ä™ ZŠ Z ¶g {”ð ( n Æ ~Š Zi M )Ž ÅxÝ

Ö wÅ *
#
i

X c
Š } Šg Z Œ
Û x Zwà *
iaÆ1 zgÐ ~zC
Ù Zg" ÒgzZ «™Å©z ø
 Ã}Ñ çgzZæ ÔyZ0
{Q
:• Dâ •
Û \¬vZ

C 7  $     $ (   
3

%NgzZ ð§"tµš ƒ Y: Ìd
ó Xó ì 3Zg ZæE
Œ
Û Æ *
i ?gzZ L L

:ì \¬ ~g !
Š•
á gZ 2


            $    (  $  $   $ 

C38 (       

aÆ +ŠÆvZQ ƒ n
g yZZ6]y
M x- gzZ \¬vZ ?¤
Z ƒ Î} hÃÎÃq
ZC
Ù Ð~ VzŠ%áZz ä™ *
iLL

Xß™¢qÃ{z¤
q
ZÆ yZZ IZ ‰
Ü z ï Š Zw7ZgzZ ñ M : } h M }g vò3ðÃ~ A çÆ ( ¶Š Zwà ) VâzŠ yZ

ó Xó ( ,™Ýq ]‡Ìt ™NŠ ZwÅyZž @
)

3
C 9XñY c
Š™ ( Wg) O™gâ g âß7Zžìt ZwÅyZ ÂVƒ {” ~Š•
á ÔyizŠ%>%Æ ~g » *

Zžìg ãZz

ä™ b ïÔnƒ [ !
‡ » *
iž @c
Š ` Zzgà b ïaÆ «™Å©gzZ yZ0
{ ä Tì <
Ø è (Z q
Z xsZ

X • ˆÅyÒ ~ e
WkZ &Zpxø{zì Y Y H[ NZ » yâ ‡ÌË{z´Æ VÂgúxøn Æ
:ì yâ•
Û » \¬vZ

 $ . .    *      *  $ .  ( 

4C0 *

( Y ÔäÔVÃ
|ŠzŠ »ä VMN â {z ~gvgzZ Vȸ ÔVžÔNÑ{ ÔV G
é5ŸF
Ó ÔN â ~g v• ˆÅx Zw6? L L

yZ Xƒ ð0
lgz6
~ VzŠÍ ~g vä VMVÃ
Ó ÅV-ç ~g vgzZ N â ÅV-ç ~gvgzZ äq
Ñ|ŠzŠ ~g vgzZƒ c
ö

Å yZ ™ hg7Z ) ƒ Zƒ: Øz yi m(gzZ ƒ Zƒ bï sÜ) ¤
Z:gz) Ôƒ [ƒ Øz yi mZgvÐ XVH±Å V-ç

HxZw6?Ìt gzZ VƒÐ ' ~g vŽ Vc
Š
ç ÅVœ yZ }g vgzZì 7{~
ZñðÃ6? ( ~ h
™ bïÐ VY±
ËŽ • x Zw6?Ì'gú{zgzZì ÑZz ä™3ggzZ ÑZzÛvZ X Š
ƒÎÔƒ Š
ƒ¬ Ž 1Xz™ ¦ÃV“ zŠ ~ b ïq
Zžì
ó ó XVƒ~ b ïÆ}uzŠ

:ì Š •
á g Z » \¬vZž 6Ôì Š
c
Šg Z Œ
Û mklq
Zà b ï~ *™y M Œ
Û
    *  $    $ *    $ 
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

9

$      $  . $  ! $  *  $   
  (   * 

4C 1 *  $ 

bïg yªÆ Ôì Š
c
Š gZŒ
Û w'a }g v
*™Ýq Ð )g f Æ wZñZ LZ 7Z • 'gúÎ ZÎâ Æ yZ L L

szcgzZ ß™ b ïB‚Æ yZ Ð ]i YZ Å V26
uÆ yZ Z®''Ïä™ ãZg ]አZi Mžt :X z™pôÃyZ ~

ðÙ M | ~ga :gzZ , Q C™: ãZg ]አZi M X •g ™ƒ ( ] ^) pô~ b ïg y {zž @
zŠ™ ZŠ Z $ÃyZ Ð j§
ó óX , ™

gzZ š
 F
ű5X • ‰ G IÐ ñ] ©ÒvgzZ ã â ‡)Æ nÌË~ xsZž• Ù Š ë b§ÏZ

ZÃÄz Ýz ãâ ‡)xsZ Xì Š
q
c
Šgzi ¹ ~ x  CÑ çÆ xsZ6X• U zŠ,Z D» t£Æ VÂgú
~}Ñçˆ Æ öZa Åa ~ ]gßkZ Xì @
™ «©z ø
 u‡q
Z ÃV”Ž ì &az u *
f Z (Z
e

wa ,ZQ X Ï} ™lgz6ÅV”,Z Vâ û Z ¨žì CY Å µÂÐ XXì C M6]gú~g ZŠ)f x Ó
Òx ÓÆ ]gúgzZ Š%q
Z xsZ Xì Lg ¸ 6 q
Z » b§kZ Q gzZ • D™ qzÑ]©L) LZ ™ Y~

yxgŠ Æ Vzg ZŠ¸g RŒ
Û ¹ Æ yZ0
{ LZ ŠpÃ] ©, ZgzZ ì @
™ŠzöJ
 ¶‚Æ b ï LZ n Z Ã] ©

Æ ] ÷ZpŠÐ j§ßC
Ù !
Ð yZ0
{Xì ÏFZ}
gz Z ò ¾Š ã
Å] ©x Ó~ x Ân Z Xì êŠg Z Œ
Û qN

ÃyZ0
{ ~ xsZ Xì êŠ gzi 6p
g } izg gzZ ´g — ÃVƒó Ô[ sÔ*Z— 0
Ôxs Z c äÎ ~È0
6V•Zg x Ó

X • CY Å tZgg ZŠZ dZgzZ xE´Š „
 gŠ ~ VYà ZE M V˜ ì @
Y Œ
œ%(Z »¿uZ· ZgzZDÔŠ ZæZ C!

_
X ì ˆ{ÎÃVzŠ%46
ugzZ ]Š ª~ yZ0
{ž7µz — »nË~ ] !
kZ

4C2  (   $  ( *

ÏZ Xg]z ÈyèZ Ç» ] Zg (Z Wzž: • Vc
g ZŠ)f °ŸZB‚B‚ÆŠ ZæZ ÙçÅŠ Z•
Û ZÆ yZ0
{t p

Xì „ “
 Z¼ÅV”gzZ Vñ»Æ yg » {]ZŠ » VÂgúžŠŽ z!
Æ ä™t|t b§
4C3 $   

gzZ VzŠ%~ÃÅ \¬vZ • ŠŽ zÆZgŠ Á c
ð» Z S
q
Z~ |
 ‚ ÅyZ0
{ 'gúž @
ƒ7"
U
t Ð kZ

7Zž: ì ÜZ e Vc
g ZŠ)f °ŸZ6kZ Ñ » ä™ Za Ð ðZ (zgŠ q
Z6VÂgúÃVzŠ%• 'Z't £Æ VÂgú
x  Ï( Æ o Ž e
g/t ž @
X ’ e 'e
g/ Å ZgŠ Lg q
Z Ã yZ0
{ Xì *
i Z â Ð t £ ° ŸZ

0 sŠ ZáÆðe gziìgzZ ݪ Ô
'Y q
Z 7Zû% » äƒ x Z ¸Æ VzŠ%Xn 3Š @„
 gŠ CZ 6ZgŠ } (~
X ,™c_ » ~g ZŠ'yâ •
Û Æ VZl
Va Ëš Ð VÂgúÅyZ0
{ LZž Š
c
Š 7aÆ äY

kZ x  ã Z0
{ Xì ï•
á g ZŠ™ Z (¹ » ~ç gzZ0

z{ ~ % ïÐ à Ý7ZgzZ ä™y'
× Ç6{ Zg Å ¹F
ÃyZ0
{

t gz Z Ç} ™wì » øZ•
Û z t £LZ q
ZC
Ù Ð~ y»g ZgzZŠ Z•
Û Z Ï‚ ZgzZ ~Š ã
Æ yZ0
{ Z
 Ç- 6{ Zg 9„ ‰
Ü z

Ð á ZjkZXì @
ƒ i ¸ M » t £Æ }uzŠÐ V;z • Dƒ »6V˜ t£Æ yZ0
{ Ág q
ZžìgŠ c
Ì] !
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

10

VÂgúm» q
Z gzZÐ VzŠ%m» q
ZÐ ~ yZ Vƒ &k

*
¦

*™™f » X• ~ ‚fÆg ó!£`™]c
M zŠ

Xì sf ø
 Ž Xì C0
gZ Œ
Û o¢ÔLk‚ Z ÅyZ0
{™ïÐ Vƒz¤
VâzŠgzZì Ð

6   #  *  *  $ 
  $   (   $  (  a
    

  *  $      $    $    $     #     
C44 &    $   $ 

• ˜ ~‚Åe
WkZ ó ó~dk

0Z L L
`

^ÛnÊ àãm‚mœ o× „ì¢]æ àùãfm•ªi oÊ (Üãñ^ŠÞ o× Ý^nÎ Ø✠Ù^q†Ö] (   $  ( 
Üãq]æ‡] o× Ù^q†Ö] äe ²] Ø–Ê ^Ûe oßÃm ˜Ãe o× Üã–Ãe ²] Ø–Ê ^Ûe !ÜãŠËÞ¢æ ² àãn× grm
æ Õ…^fi ²] Øn–Ëi ÔÖƒ æ àãÞ©Ú àâ^m] Üãjm^ËÒ æ ÜãÖ]çÚ] àãn× ÜãÎ^ËÞ]æ àâ…çvÚ àãnÖ] ÜãÎç‰ àÚ
4C5 XXàâ…çÚ] àÚ ÜãnÖ] ²] ØÃq ^ÛnÊ àãn× †Ú¢] p„Ê^Þ àãn× ^Ú]çÎ ]æ…^‘ ÔÖ„Ö æ àãn× Üâ^m] oFÖ^Ãi
äZ™5ZŠ Z ÅøZ•
Û Æ \¬vZgzZ ä1d
Š òG
& z [Š ZÃV- ç KZŠ%žì È » äƒ Áq6VÂgú» VzŠ% L L

¿g }Š ¤6‰Ã‰ä \¬vZža kZ ?ì VY (Z X • n
g h6yZ ~ äZ™ ~g ZŠÎâ •
Û z
®¤Z KZ gzZ

yZ {z { ZpVƒ Å öW - ]gzZp{z {ZpVc
g ZŠ)f F
x Óžì Zi ZâÐ ¤a kZ6V- ç Å yZ ä \¬vZ ÃVzŠ% ªì

ó Xó • àZ e ~zÆ VzŠ%ä \¬vZ {z Vƒ Å«™ÅyZgzZ ä™ ZŠ ZÃ$Æ

: • ˜h
'
×

èߊvÚ áçÓi ᜠ(äjÂ^› àÚ äe ²] ^â†Úœ ^ÛnÊ äÃn_i ᜠ^ãn× (ð]†Úœ oßÃm  (   $  ( 
C46 XXänÉ æ äjÏËße ^ãn× ä×–Ê æ äÖ^ÛÖ è¿Ê^u ä×✠oÖ]

®
 ¤Z ÅVzŠ% LZÃVÂgúä \¬vZèY• Y Z%Z6VÂgúKZŠ%žìt È » (   $  ( 

Ðzz Åœ~ kZ gzZpy
zpÃVzŠ% ä \¬vZ gzZ , ™«™Å wâ gzZ yÆ Vz0

z{gzZ ì H¬» ~g ZŠÎâ •
Ûz

ó Xó ì ~Š ¤

:• ˜ ñƒ D™Üw¸» u ?žt h
'
×
^ãe†–m ᜠä×Ê km• á¬Ê ²] èÂ^_e ^â†Úªm 霆ÛÖ] o× Üñ^Î Øq†Ö] ÙçÏÖ  (   $  ( 
4C7 XXänÉ æ äjÏËßÖ Ø–ËÖ] ^ãn× äÖæ |†fÚ †nÆ ^e†•

®
 ¤Z ÅvZ ÃyZ { zžì Š
HgHy˜gzZ yZô6VÂgúÃVzŠ%žì t È »  (   $  ( 

~g ZŠ)fgzZ ay

6]gúÊ%gzZ} ™[ AZÐ ðÉg â h
”pÔ}g â ÃyZŠ% Â,™nZ²Z zg ïZÐ kZ {z¤
Z}Š ¬»

ó Xó ì ˆ~Š ¤6Š ã
Åœz

{gÃè~ ~d‚b§Tìg @
g â gzZ ìg @
™?f ì e b§TÃVÂgúŠ%ž7t È » ]c
Zzg Ñ!
{gÃè

: Zƒ™f » wz4
y•
á Æe
 M Ñ!

 (   $  ( V²] ÙˆÞªÊ(äßÚ ^`’Ïm ᜠ•]…ªÊ (!ofßÖ] kiªÊ (äiœ†Ú] Ü_Ö ¡q… á]ZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

11

²] •]…œæ ]÷†Úœ l•…œ VÙ^Îæ (än× ^â¡jÊ !ofßÖ] å^Â‚Ê *  *  $ 
     $ 
Ñ ]gú{z  c
εÃ~ç LZ ä Š% ÂÑ äƒ— x¯Æ VâzŠ yZ ˆƒ ¿
 Ð ~ç KZ ÅòŠ M q
ZÆg »Z L L

C48XXå†nÆ

(  ÃkZ gzZ c
šÃ0

z{ Æ kZ ä 1vZ wÎg ÂÅ e
D Å ¿Æ 0

z{ LZ gzZ ðƒ ¢q~ #
Ö }
Å 1x™Z

ó Xó ì {z´Æ kZ {Š Zg Z » \¬vZ pHp»%Z ä~ ¹ä ~g »Z Âð‹ e
 M à Zz  (   $ 

:• ˜ ~‚Åe
WkZ M0Z x â Z é

æ ^ãn× ÜÒ^vÖ]æ ^â†nfÒ æ ^ãŠnñ…çâ p] 霆ÛÖ] o× ÜnÎ Øq†Ö] pœ  (   $  ( 
àÚ †nì Øq†Ö]æ ð^ŠßÖ] àÚ Ø–Ê] Ù^q†Ö] ᢠp] D˜Ãe o× Üã–Ãe ²] Ø–Ê ^Ûe kqçÂ]E ]ƒ] ^ãe•©Ú
Üâ†Ú] ]çÖæ ÝçÎ x×Ëm àÖ ! äÖçÏÖ Ü¿ÂŸ] Ô×ÛÖ] ÔÖ„Ò æ Ù^q†Ö^e è’jíÚ éçfßÖ] kÞ^Ò ]„ãÖæ 霆ÛÖ]
4C9XX霆Ú]

ä1[Š Z Ã kZ {z gzZ ì „
 6
ugzZ V˜ ÔKg » ~ç KZ òŠ M ž ì È » (   $  ( 

gzZ • aZ Ð VÂgúŠ%gzZì Zi ZâÐ ¤Z 6‰Æ yZ Éä vZža kZX}™g (Z 6Jd{z Z
 ì ÑZz
gzZ >
Ø •
á Š !
sÑZ z dZ b§ÏZ gzZ ì H m{ Ð VzŠ%Ã]t£ ä \¬vZ Âa ÏZ ì 4Ð ~ç LZ òŠ M

LZ äVM$
Ë ™7ð wi oÅ! x»z b #Lx ¸{zL ž
L ì yâ •
Û » 1*™ÑèYì m{B‚Æ VzŠ%yZx

ó Xó 1 ¯Ã]gúà Zz » ]5ç

:• ˜ ~z¡ x â Z é
æ ofâæ àm†Úªe ÔÖƒ Ø× æ èn†Ö] o× éŸçÖ] Ý^nÎ àãn× áçÚçÏm (   $  ( 
æ ØÏÃÖ] Ù^ÛÓe ð^ŠßÖ] o× Ù^q†Ö] oFÖ^Ãi ä×n–Ëi gfŠe      Ù^ÏÊ ofŠÒ
èÚ^Î]æ èmŸçÖ]æ èÚ^Ú¦]æ éçfßÖ^e ]ç’ì ÔÖ„Öæ l^Â^_Ö]æ Ù^ÛŸ] oÊ éçÏÖ] ‚mˆÚ æ †ne‚jÖ] àŠu
oÊ ÜãŠÖ] é•^m‡ æ gn’ÃjÖ] ^âçvÞ æ èÃÛrÖ]æ •^ãrÖ] hçqææ ^m^–ÏÖ] ÄÚ^rÚ oÊ é•^ãŽÖ]æ †ñ^ÃŽÖ]
5C0XXÑ]†ËÖ^e •]‚fj‰Ÿ]æ ']†nÛÖ]

vZèYÔÄgzZ Iz :• [ òZ zŠÆ kZ X • yZx# â Å%ÑZ à zZ 6VÂgúŠ%žì t ZŠ%Ð áçÚ]çÎ Ù^q†Ö]ZZ

6VÂgú6¯ Å CŠ c
i Å ] ¸~ ]¬¤z wqZ gzZÛD
ŒÔ=w ¾ÔÃVzŠ%      ä à¬

m{ÃVzŠ%gñZ‰- i úgzZŠ ˜ ÔVh~ Vz×Ôx ªÆvZ ]ÃÔe
Ñz Ôâ Z Ô ]tžì zz ¸ Xì ~Š ¤
ó Xó ì Mz{Š c
iÐVÂgúÐ ~ V
ZgzÃVzŠ% b§ÏZXì Š
H

:• ˜ ~‚KZ k„0Z ]| é

ØÏÃÖ^e Ù^q†Ö]  
  $   ð^ŠßÖ] h•œ o× áç_×ŠÚ  (   $  ( 

C51XX ð^ŠßÖ] oßÃm 
   ']†nÛÖ]æ Üñ^ßÇÖ] oÊ èÛŠÏÖ]æ

gzZ X • ‰ G ™6yZ a Æ ä1d
Š òG
& z [Š Z ÃVÂgúŠ%žì t Š Z% Å (   $  ( 
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

12


ZgzgzZ„Å ìægzZŠy
z =Š%žì t ‚Å     
   gzZ • aZÐ VÂgú~„Å V
ó Xó • 'gúŠ Z%Ð

: ì ~ s ç Z‚
]çÛ‰æ ^m ^†Ö] o× éŸçÖ] ÝçÏm ^ÛÒ (ànâ^Þ àm†Ú• àãn× áçÚçÏm  (   $  ( 
gfŠe àãn× àm†_nŠÚ ]çÞ^Ò ^ÛÞ] oßÃm ^ÃnÛq ð^ŠßÖ]æ Ù^q†×Ö  oÊ †nÛ–Ö]æ ÔÖ„Ö ^Ú]çÎ
(Ø–ËÖ^e ÐvjŠi ^ÛÞ] èmŸçÖ] á] o× ØnÖ• änÊæ ð^ŠßÖ] Üâ æ ˜Ãe o× Ù^q†Ö] Üâæ Üã–Ãe ²] Øn–Ëi
(éçÏÖ]æ (݈ÃÖ]æ (݈vÖ]æ (ØÏÃÖ] : Ù^q†Ö] Ø–Ê oÊ ]æ†Òƒ ‚Îæ †ãÏÖ]æ èÖ^_j‰Ÿ]æ g×ÇjÖ^e Ÿ
pF†fÓÖ] èÚ^ÚŸ] ÜãnÊæ ð^Û×ÃÖ]æ ð^nfÞŸ] ÜãßÚ á] (oÚ†Ö]æ (èn‰æ†ËÖ]æ (gÖ^ÇÖ] oÊ (èe^jÓÖ]æ
oÊ é•^ãŽÖ]æ (èËnßu oe] ‚ß Ðm†ŽjÖ] l]†nfÓi æ Í^ÓjŸ]æ èf_íÖ]æ á]ƒ¢]æ •^ãrÖ]æ pF†Ç’Ö]æ
|^ÓßÖ] oÊ èmŸçÖ]æ èÚ^ŠÏÖ]æ èÖ^ÛvÖ]æ ']†nÛÖ] oÊ gn’ÃjÖ]æ ÜãÖ] å•^m‡ æ ”^’ÏÖ]æ •æ‚vÖ]
gfŠeæ   Üñ^ÛÃÖ] ov×Ö] h^v‘] Üâæ h^ŠjÞŸ] ÜãnÖ]æ t]懟] •‚Âæ èÃq†Ö]æ Ñ¡_Ö]æ
C52 XXl^ÏËßÖ]æ …çãÛÖ] oÊ ÜãÖ]çÚ] àÚ àãu^ÓÞ oÊ ]çq†ìœ ^Ú

• ‰ G gHy˜gzZ à Zz6yZ a Æ ¶Š ¬Ð j§: ZÔZŠ ÃVÂgúÔŠ%žì t È » $  ( 

gzZŠ% {zì ;Ž~`™e
 M {gÃègzZ • n
g ó óx Z¸L Lx *
» yZa ÏZ X • DY GgHgzZ ÉyZx6x ZúgzZ c
¬g‰

kZ ~ kZgzZì Š
ZiZâÐ ½Z ÃVzŠ%Ð~ VâzŠ p• g zÆ xZúgzZ x ¸VâzŠ {z ªXì ï•
á ÃVâzŠ 'gú
E
GG3E
4Ó‘Z z«ž: Ôǃ6Šã
aZÐ VÂgúŠ%žì VÈ]!
t gzZ6Šã
Å ï
Ťh» „Z'

ugzZ ãZxžì ?Š Å]!

~i !
{2z ~gZÎ{gzZ,jz/_
Ô]¸z ‰
Ü ¤ÔÈ zx ³Ô„
 Z•
Û z ûÔŠy
z ={zžì ˆ~Ša kZÃVzŠ%¤t gzZ •

t gzZ ˆ{΄ÃVzŠ% òûz òº #
Ö â ZgzZ ñƒ _¬Ë¥z Y m
Z „Ð ~ VzŠ%gzZ ì ‚
g x£— q
ZÐ g ±ZÆ
Ð~ V
ZgzgzZ CŠc
i ʼnÔmŸÔV„ZÍ~ŠzugzZ • CY ½~ & =xc
ZŽ ,rÔs MZ Ô[ÔyZf Z ÔŠ˜ x ©Z

Ýq „ÃVzŠ% h» `ZziZŠ®gzZì „ k0
Æ VzŠ% h» ä™ qŽ%gzZ t:z bïgzZ)lÔ!×gzZ ¢
z™09
ó Xó • n
g h»]Š(gzZ ]gâ Z z ]ŠªÐzz Åûz={zgzZ• Dƒ[™s§Å7Zó*
©gzZXì

°â »‚Å (   $  ( 

rç¤
Z Ãx ÓyZ• ñZ°!
‚‰gzZ g N Ó!
‚‰Ð ~ XIŧ ·g Ñ" Åžg I e
 M Ñ!
{gÃè

à ÝgzZ ì Yƒ3 Zg M Ð b #z i ¯gzZ ã Z%» z ¹F
Z ó xó Â ã Z0
¤
{Lž
L ìt {zì Cƒ Ýqq Ž Ð yZ ÂñY ¬Š

σ bŠ ~B; Æ VzŠ%]Š ( z ]Š ªgzZ ]g â Z Åx  ãZ0
{žì ~gz¢aÆ kZ Âì Yƒ ¿{g )Ð äz
» wyz Š ˜7Z aÆ +Š r z•
Û gzZ + Š q ÊgzZ }Ñ çÔ\ Ôæ ÔyZ0
{gzZ ì c
Š g ZŒ
Û ~ ¸7Z ä \¬vZèY

ì ÝqzgŠ » ½Z ÌÐ p ÒÆ „z '

D
gzZ „
 Z•
Û z =ÅyZÃVzŠ%gzZ c
Šg ZŒ
Û Ã e ÔŠ ˜ » VÂgúgzZ ì c
Š kgŠ
©$E
ÃsÜà q éŒG
Z ãZ0
{Æ nx ÓaÆ x PZ z ’ Åx  ãZ0
{gz Z ]c
Zzg ãZ0
{ ñƒ f
 x »Ð .nçtèY

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

13

]c
Zzg µ Å yZ0
{ òs Z Ð kZ ì @
ƒ Vc
ú™0gz0
Z yZ0
q
{ b§kZ X • D™ Š ÃyZ0
{ ñƒ D™

Xì »g ZŠ)fgzZ { Z'
ug ZŠ™ » VzŠ%~ ¹F
zyÅx  ãZ0
{ c
ÍÔì M r z•
Û ÌÃ

g » {]
ZŠ » kZgzZ ]gú~š
~uzŠ ÅyZ0
{

H¨Ð {Ç kgŠ «Å aÚ
 FÅ kZ gzZ ŠÍ Å Vâ ì Ýq w à ©)Ã]gú~ x  ãZ0
{Æ xsZ

gzZì @
Yƒ q zÑÄ» b & Z ÅyZ0
{ „ Ð kZ Âì îŠ x •ZuŒZ & ~ š
 FÅa LZ Vâ Z
 Xì @
Y

aÆ &ZpXì ]gz¢Å&Zpïq Å]ùgzZ ûz =ÔCc
½Ôg ZŠ § +ZaÆ yZ0
{ Cc
½gzZ «g Z z dZ
X •g ~Iñƒ D™wìg"z 
œ%ÃVzyLZ {zžì HgHg » {]ZŠ q
Z ä xsZ
:• Dâ •
Û \¬vZ

5C3$   

ó Xó ƒg™S
~ VzyLZgzZ L L

V; Æ ¹I Z yŒ
ÛÂ

ógó ‡zL Ltž• ë ‰gzZì fp â Ð ógó Z Œ
Û L L ó óyŒ
Û Lž
L • ë ¹IZ ‰ì Zƒ wEZ ó óyŒ
Û L LÂ~ {gÃè e
M
E
Xì fp ò$Ðg ‡ztžì ¹ä Y Z çO¤x âZ~ [²Z y—ž‰Xì fp ò$Ð

» kZ ÂñY *
â fp ò$ Ð ó gó Z Œ
Û L LÐZ¤
ZgzZ óƒ
ó gÐ yjLž
L ǃ È » kZ ÂñY *
â fp ò$Ð ógó ‡zL LÃkZ c
Í

ÿ{]ZŠ LZ {z ¤
Z Ôì y » kZ g » {]ZŠ ÝZ » ]gúž ì t A » e
 M ~ VÂgßVâzŠ óƒ
ó g ™S
 L L ǃ È

g » {]ZŠ LZ ÐZ Z®X σ „n ÅVñ*
©gzZ yZ0
{ ÂÔÏ} ™¬ g .z ? Ôizg z ‘
 LZ ñƒ n
g t ¤ ñÑ!
5C4X Âe ¶Š x •ZuøZ•
Û LZ™{gB‚Æ yEZ ~
BÄZ–1Z
:• D™Ð b§kZ ô=Å $    m é}E

5C5XXtæ†íÖ] à l^nãßÚ lçnfÖ] Ýæˆ×e l]…çÚ^Ú ð^ŠßÖ] á] o× èÖŸ‚Ö] änÊæZZ

uzgÐ å
C
Ù !
Ð yÃyZgzZ • gñâ 6•g à РVzyLZ 'gúžì C™ª
ÑŠ6] !
kZ`™e
 Mt

X Âe D
gŠzö„g0
ZÆ kZ Vx¤

ux ÓKZÃkZ Z®Xì Š
c
Š
:• D â •
Û ~, M + -Z w) vZ†

Xì »} Š6„ x *
]gú XXé…ç 霆ÛÖ]ZZ
:ì yâ •
Û » 1vZ wÎgÉ

5C69á^_nŽÖ]çâ ^ãʆŽj‰] kq†ì ]ƒ^Ê é…ç 霆ÛÖ]0

ì @
™7t ‚Æ VÍßÆ™]gzp ) ÐZ y- Âì B
g xŠC
Ù !
Ð y]gúZ
 Xì »}Š6„ x *
]gúL L

ó Xó ì 8 ŠÐZ ( gzZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

14

: c
â•
Û ä*™Ñ b§ÏZ

5C79^ãjne†ÃÎ oÊ oâ ]ƒ] ^ãe… äãqæ àÚ áçÓi^Ú h†Îœæ á^_nŽÖ] ^ãʆŽj‰] kq†ì ]ƒ¬Ê é…ç 霆ÛÖ]0
Ѓ
 Ã\¬vZ g0
Z Æ y LZ ]gúgzZ ì 8 Š ÐZ y- Âì Ç
Ð y LZt Z
 • ë Ã}Š6]gúL L

ó Xó ì Cƒ {h
I {Š c
i

:c
â•
Û ä 1*™Ñ VW'h
'
×

XXlçnfÖ^e ^âæ†j‰^Ê é…ç ð^ŠßÖ]ZZ

ó Xó Ågg0
ZÆ Vzy7Z • {Š6'gúL L

:ì 1 ~tyâ •
Û b§ÏZ

9Üãß èÖçòŠÚ oâæ å‚Öææ ^ãqæ‡ kne Ø✠o× ènÂ]… 霆ÛÖ]æ0

%Ni !
5C8 X σ kæF
Ð yZ 0Ð yZgzZì yZôÅŠ ÑzZ ÅkZgzZ Vß Zz yÆC
Ù ØLZ ]gú

:c
â•
Û ä *™Ñ6x £gzZ q
Z

çâæ ä×✠oÊ Å]… Øq†Ö]æ äjnÂ… à ÙçòŠÚ æ Å]… Ý^ÚŸ] :äjnÂ… à ÙçòŠÚ ÜÓ×Ò æ Å]… ÜÓ×ÒZZ
æ å‚n‰ Ù^Ú oÊ Å]… Ý•^íÖ]æ ^ãjnÂ… à èÖçòŠÚ æ ^ãqæ‡ kne oÊ ènÂ]… 霆ÛÖ]æ äjnÂ… à ÙçòŠÚ
5C9 X XXäjnÂ… à ÙçòŠÚ

HwZÎ~ }g !
Æ Îg ÅkZÐ kZgzZì g ZŠ)f÷ZgzZ x â Z Xì {Š [ZŽ q
ZC
Ù gzZì g ZŠ)f q
ZC
Ù Ð~ ? LL

kZ ì g ZŠ)f Å yŠ Z•
Û Z LZ ]gúgzZ Ç ñY Hw ZÎ~ }g !
Æ yÆ kZ Ð kZ ì g ZŠ)f » y LZ òŠ M X Ç ñY

ó Xó ǃ bŠ [ ˆ » wâ kZ ÔÐZ Âì g ZŠ)f » wâ Æ ´ â z ‡ M LZ xŠ {gzZ Ç ñY HwZÎ0ÆkZÐ

:• D â •
Û M0Z x â Z é

X • 4aÆ yZ yÆ yZgzZ $ $ $ 

îÃgÅÍÆ Š ÑzZ ÃkZ <Ñžì t ?Š ~(Ð ƒ
 Å ~g ZŠ)f ÅÄãZ0
{gzZ ~g ZŠ)f wy6]gú

kZ ~Š } Š t:Ã ~ç KZ ä ! ôq
ZXì ŠVziñgzZ IZ {Š c
i Ð VzŠ%a Æ “
 Z¼gzZ lgz6Å yZ J

ÂÅ e
D s ÜÆ yZ Ð 1*™Ñ ä Vâ Åa pX¸ T e ´g k0
LZ Ãa {z gzZ å^ q
Z » yZ Ð ~ç
C60Xß™: ãUb ïžJ
Z
 ƒg ZŠ h{Š c
i ÅkZ „ ? 9ovÓßi ÜÖ^Ú äe Ðuœ kÞ]0 :c
â•
Û ä 1\ M
: ì ~ [¹Z G
îªE^Ik
6C19^ãqæˆÖ ØÇŽÖ] àŠu 霆ÛÖ] •^ãq0
ó Xó ì #
Ö }
ÅVzC
Ù ØLZŠ ˜ » VÂgúL L

:• D â •
Û ã»Ø)´~ KÆ bÑÅe
Zzg ÅŠ ƒ ZŠ ! Z òÑ!
{gÃè
ovÓßi ÜÖ^Ú ýý |^ÓßÖ^e ÔÖƒ àÚ ÄÞ^Ú Ø’vm ÜÖ^Ú hŸ] àÚ ‚ÖçÖ^e oFÖæ] ÝŸ] á] o× ØnÖ• änÊZZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

15

XXýýÔÖƒ o× ÄÛrÚ çâæ
Vâ }X ñYƒ: Za ^z»g ÇžJ
Z
 ì g ZŠ hÅa {Š c
iÐ \ !
ÔVâžì C™ª
ÑŠ6] !
kZ g
utL L

ó Xó ì q )Z6TXìX (Z Ô ¢
™ b ï ZuzŠ »

ì yâ •
Û » 1g—çO X • Çgt ‚}g ø ~ p ÖZ¿gzZ ìY e
.s ™zZÆ ~ç à Vq
Z ä xsZ
^ãnÖž †¿Þ ážæ äjÂ^›œ ^â†Úœ áž èvÖ^’Ö] èqæ‡ àÚ äÖ]†÷ nì ØqæˆÂ ²] pçÏi ‚Ãe àÚ©ÛÖ]•^Ëj‰] ^Ú0
C62 9äÖ^Ú æ ^ãŠËÞ oÊ kv’Þ ^ãß h^Æ ážæ äi†eœ ^ãn× ܊Μ ážæ äi†‰

 X}™
Z
®¤Z Â} Š ¬ÐZ { z Z
 Xì ~ç ( Ô ð> ~(Ð ƒ
 ˆ Æ äƒ Ýq ò ¾a Æ ðñL L

KZ ƒ: ŠŽñ~ yC
٠ؤ
Z gzZ }™ Zg7 ÐZ ÂÆ 3nðÃÐ s§Å kZ {z ¤
Z gzZ }Š™lp {z ÂAŠ s§Å kZ

ó Xó }™«™Åwâ ÆC
Ù ØgzZ

ðZ_ÔðÌÅ yX ñ` yÐDgzZ ! |Z lpžì n•
Û » kZ Z®Xì Š
c
¯ =Å Ï0

i wyèa Ã]gú

}™w ì » s
 Zg z ö‚ M gzZ uZgpÔk]Ôä3Æ q
ZC
Ù Ð~ yZ gzZC
Ù ØÔð¸ Ô\ !
X Çg g Z Œ
Û 'ðz ÄgzZ
X ñY 0 yjz ] §tâuaÆ: { IZ x Ó{zgzZ
:• Dâ •
Û ~ŠŠ _övZ à z {•
á é

«™Å wâ ÆC
Ù ØX}Š x •Zu#
Ö }
Å ä™g » k]gzZ Å
 Ôä3{zž • mºa Æ ]gúøZÛ•tL L

C63 ó óX} Š x •Z ŒZ & ~ 7Z Vƒ´Æ yŽ gñZ x Ó{zgzZ} ™š
 F
ÅV”Ô} ™
:• D â •
Û ~iœZ ³0Z x â Z é

ànu z èÛ›^Ê èqæ‡ àne æ g
z Ö^› oe] àe o× àne !ofßÖ] ÜÓu Dèv•]çÖ]E oÊ gnfì àe] Ù^ÎZZ
Ù^Î Ü$ é†â^¿Ö] èÚ‚íÖ^ezo× ÜÓu æ knfÖ] èÚ‚ì èß›^fÖ] èÚ‚íe èÛ›^Ê o× ÜÓvÚ èÚ‚íÖ] änÖž ^nÓj•]
XXä×Ò knfÖ] ØÛÂæ ð^ÛÖ] ð^Ïj‰] æ knfÖ] ‹ßÒæ •†ËÖ]æ îf_Ö]æ ànrÃÖ] èß›^fÖ] èÚ‚íÖ] æ gnfu àe]

t yxgŠ Æ ÒÃ ]|~ç Å yZ gzZ ¨
¤ ! Z 0 Z]|ä1g—žì –~ ó óãZzL Lä Ô0Z L L

Kzg Ô -0

Í NM ~ `» x »Æ yž • ë Ô0ZQ XÆC
Ù !
Z]|gzZ Ï, ™x » » y ÒÞ c
â•
Ûê

ó Xó ¸ ï•
á *
ö ã0
gzZ bŠ zh ÄÔ *
h Ä_ Ô *
å

ß *
™wì ¹F
ÐZgzZ ¢
z~ ] 5禽ZÆC
Ù !
gzZ *
™i Z0
Z ÃÃlgz6ÅV”Ô'HÃVñ» wyµš

)f ~¡ KZžÔc
Š7ht pÔì c
Š gz¢ h » h
 z~ ] 5ç ¦½ZB‚Æ Šzu¼ ä xsZ Xì „i Z0
Z
}Ñ ç ã¨
Z dZgzZ Ùì‡{Ñçz yZ0
{ dZ 'gúžì t ÝZgŠ Ô¹F
Å yÕz d
• ã¨
Z Ô-HÃV- g ZŠ

kZ ,™g » y¨
ZÆ ]§ {À 0
gz Z g ZŠ™ { À 0
gzZ g ZŠ™ dZ gzZ ,™ ZŠ Z h » lgz6Å V” 'gúžì k
¦
*


ZiZ X Y}Š 7x •Z ŒZ & ~ ðà ZÎÆ VÂgúx »t Xì V©~ q ÏZûg z ¹F
gzZ b & Z ÅyZ0
{a
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

16

gZŒ
Û Ka — ä 1vZ wÎg Ê ˜ gzZ ì Š ˜ ¿Ô¿t ~ ÃÅxsZ ì zz ¸ X • _m
yZz6~ „ VzŠÍ hZ
Xì c
Šg Z Œ
Û

:• D â •
Û 1vZ wÎg

6C49²] Ønf‰ oÊ àm‚a^rÛÖ] ØÛÂ Õ…‚i ^ãjne oÊ àÒ ]‚u] è–vÚZZ
Xó ì ©
0
Ã`
ZÆvZ -° +@W„ xg Î~ V zyLZ ¡Zg vL L

: • i ZBg ~]
Zzh
•
Û é

J,ZÆ ®
 ŸggzZ ]Š Ñz ¿{zgzZì H Za aÆ lgz6ÅŠ ÑzZ KZgzZ Vñ»Æ ~g ZŠ: {Ã]gúä ]¡ L L

{zì C™ ZŠ Z ]gú#
Ö }
+ 4Ž ÅÌ‚ÎXì Y™Š%Ž $
Ë ™7ÃVñ» yZ Ðzz Å•g Dƒ 2~ Vçg ¬ 8
sîËWZzÆ ä™"
U
Æ TžìM¸$
(Zt gzZ }™š
 F
ÅŠ ÑzZ KZgzZ Ã a Ô ñY „Ò ]gúžì ¸

6C5ó Xó 7~
 q Åc

:• D â •
Û k& Z ŒZ }Z *
Ññ é

Æ•
Ñ~ Vñ» 0) » kZ ÔÆ ]gz¢ ÇË%a kZ ÔC
Ù !
ž: Xì y » kZ ¿yZyÝZ » ]gúL L
YaÆ K gzZ |˜ÓÔ ô¸Ô L 3§ c
a
Â
6C6ó Xó ì ^
Y*
*
Q D™öúÅg 4ƒ ¯ gzZ w) z èEj8NLZ *
:• D â •
Û vZ à z {•
á é

ØŠ™ ¶%lÝÆ žZŠ%6[ ¡Z z Y ¡
 ZÆ Š%²Æ +
 Z²66g z vg gzZ [¡Z z Y ¡
ZÆ ]gú a
X• ‰

ZÐ ¶ŠÄg 6] â £ Z, q Å q â „ q
Z ì ˆÅÐ i Z0
Z kZ š
 FÅ [¡Z ÔY ¡
ZÆ yZ b

6C7ó Xó Ã}Š x •ZuøZ•
Û

:• D â •
Ûh
'
× ~ŠŠ _övZ à z {•
á é
6C8XX^ãnje ͆ŽÒ ènÂ]… oÊ æ]æ ^â‚ÖçÖ èÛ×ÃÚ Ø–Ê]æ^ãqæˆÖ^nÞ‚Ö] Å^jÚ†nìZZ

ó óXì à Zz% eÃyÆ kZgzZì{ÅV”Æ kZ Xì q + 4Å *Š ~ç aÆC
Ù ØL L

:• ˜ ~]
Zzh
•
Û é

LŠ%Ð Tì HZ
¬9•
Û ë Z (Z q
Z ä ]gŠ Ô)f Æ ]gúž • Ù Š ëa Æ š
 FÅ ã¨
Z q â L L

@
7*

Ð iZ%g e g ZzŸÃ]gúaÆ äJ m
yZz6gzZ % 0
Æ kZ Ô ¶Š Àà ã¨
Z ±X Yƒ 7 M'{Ç
6C9ó Xó ì @
ƒg Z ¦

g ZØŠ JaÆ ]gú³%q
ZC
Ù Ð ~ yZ ÔŠ ÑzZ š
 F
Ô®
 ŸgÔ]Š Ñz ÔÜXXì

ZÅ yZ gzZ $   $     gzZ (   $  (  ] c
M zŠ Ñ!
{gÃè

ìt Ñ » ä™7Ã] Zg¦gzZ ] c
Ãzg °ZÆ $öz Y fgzZ Vzg›ZŠ Ô+®ZgzZ‚Ð á ZjÆ + ¬
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

17

ëq
Z ¤
Z ì Cƒ y'
× Ç6ž{ Zg Ð ½ '
Z''
Z'Ž X ñY H¨Ð ~h Ç à Zz Và zŠ Ãx  ã Z0
{Æ xs Zž


0
z{ Ô a
gzZ k‚ Z Å yZ0
{ wV¸ X M
0
7Ãwi ogzZ œ£ LZ gzZ ì @
Yƒ x » *
Ìë ZuzŠ ÂñY hgx »

~ç ÂÑ ä™¬ Ï0
i Ð ãâ ðKZ gzZ ñYƒ g ZŠ'„
 Š Ð 5ZŠ Z Å øZ•
Û z t £LZ 0

z{¤
Z Xì Å ~çgzZ
¹F
gzZ x PZ » yZ0
{gzZ Ï ñYƒÜ‡Ð ä™ibéh.&Ó LZ {z ì ygzZ ~g Z-Š g e g » {]ZŠ gzZ ¿{]ZŠ » T

wì » øZ•
Û z t £LZ LZ Š•
ÛC
Ù » yZ0
{žì ~ ÏZ ’ Å ¹F
gzZ x PZ Æ yZ0
{ Z®X Ï ñYƒg D » } ç
X}™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

18

©:z õg @
Åx  ãZ0
{

ža kZXŠŽ z » y¨
Z A ì ã Z6„ âZ õg @
Åx  ãZ0
{žì |0gzZ VÈ b§Å ×zg ¯ zg ] !
t

:ì !k » ! ²Xì LeÃνZgzZ ~I ]Ñç6gî8y¨
Z
C 0XXäÃf_Ö oÂ^Ûjqž æœ oÞ‚Ú á^ŠÞ¦] ážZZ
7

ó Xó ì ;g {Š Z-Š » νZgzZ ]ÑçÐå y¨
Z L L

¦ÃÜÁZg0
ZÆ kZ ä \¬vZžì t zz Å kZ ì VYI ]Ñ çgzZ νZ y¨
Zž @
ƒ Za t wZÎ

X @
™7I xg ñ Zt 6¯ ÅT c
Š™

~ŠgŠÄ™Æ y¨
Z}uzŠ y¨
Z q
ZÐzz ÅT c
ŠÄgK»›6gîm{~ +
¨
Z ½ä \¬vZžt h
'
×

Xì @
™ÒÃg7½c«£nZgzZì êŠg ZŒ
Û öâi M aLZÃxs Zz T
rÆ}uzŠÉ ì@
ƒq
Ñy¨
Z ¨
C 1$  $    :ì yâ•
7
Û » \¬vZ
ó Xó ì c
Š™ Za ÿZ z ›g0
Z}g vä ë L L

:ì !kgzZ q
Z ,i Z {z´

C7 2XXäi]çì]æ äiçì] àÚ ^eçfvÚ äÚ] àÚ ^÷uæ‚ÛÚ æ å‚Ö]æ àÚ ^eçfvÚ ^Þ^ŠÞž kßÒZZ

¹ Ð s§ÅVǸ ÔÇ LZ {zgzZì C™=°Vâ Å kZgzZì @
™›\ !
» kZ Ð TVƒ y¨
Z (Z ~L L

ó Xó ì 
@Y H›{Š c
i

z b # Å}Ñ çgzZ yZ0
{ q
Z q ¸ gzZ ì ‚
g ¿Q z ›Ð Š•
Û }uzŠ Š•
ÛC
Ù » }Ñç q
Z gzZ yZ0
{ ª

ìg n
g Zzg u| » yz¬zŠæ Ð }uzŠ q
Z {Ñ çz yZ0
{Š Z•
Û ZÐ *Š: â i b§ÏZXì ;g i ZgÐå » ! x»

X¸ ï Šg Z Œ
Û {ì CZà ã Zôz «™Å}uzŠ q
ZgzZ •
:ì yâ•
Û » \¬vZ

C73      $  (   

ó óX ì 7^
Y 
*™yz¬~ : M ~ Vñ»Æ CŠ c
iz Õz {k
²z™yz¬ »}uzŠ q
Z~ wqZÆ ò¾gzZ nªL L

:ì Š •
á g Z » 1vZ wÎg VW'h
'
×

7
C 4 9äjnÂ… à Ùæ©ŠÚ ÜÓ×Ò æ Å]… ÜÓ×Ò0

ó Xó Ç ñY HwZÎ}g !
Æ c
¬g Å kZÐ kZì w íi!q
ZC
Ù gzZì ¦ZgŠ•
ÛC
Ù ( » yZ0
{ ) L L

ãZôgzZ ã˜ÅTXì ;g yZx c
÷Z Ôw¬ðÃ: ðà » yZ0
{C
Ù Ð åžì {ZÍ Åq kZ õg @
ÅyZ0
{

LZ ÃLZu Z µ x?Zm .ñ]|Z
 žì t y;'gzZ u Å TX • ìg D™¬ Ï0

i yZ0
{ Š Z•
Û Z x Ó~
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

19

{e{ea Æ \C
Ù n ÏZX¸ bD {g !
Æ LZuZ µ ._Æ ì Æ +¬ÂÑ ä™gˆ c
gŠ ™áB‚

à c
gŠ ä vZ  Πä™g 0
c
gŠ H» kZ gzZ yú•
ÛZ
 gzZ Hgˆ c
gŠ ä LZuZ µ bDx Ó)g f Æ X Š
0 3 Zg

ƒ t¾yú•
Û Ð T c
Š â•
Û ¬» wÍZ ª
q
:ì \¬~g !
Š•
á gZ


  %                     
7
C 5 
            
` {g !
Ð kZ Â, g â 6ß ¡ CZ \ Mž ¹ ä ë ÂX HÔ ã0
a Æ x ¸KZ ä  .ñ]|Z
 gzZ

X zQ: ñƒ D™Š Y~ }igzZÐ tigÆvZ ‹Ô ƒ 3X 1yYÃ(Å[zæLZ ä VÍßx Ó Â‰ƒ ~g Y

:• i ZBg ~‚Åe
W{gÃèÔ ~dQ`
0Z x â Z é

ÜãÖ ØÃq æ pç׊Ö]æ àÛÖ] Ü`n× وޜ æ Ý^ÛÇÖ] Üãn× Ø×¾(änjÖ] oÊ ÔÖƒ VÙ^Î Œ^f àe] àÂZZ
l†rËÞ^Ê (†rvÖ] å^’Ãe h†–Ê oF‰çÚ †Úœ æ Äe†Ú †ru ÜãnÞ]†ã¾ àne ØÃqæ îŠji Ÿæ o×fiŸ ^e^n$
ÔÖƒ ]æ‚qæŸ] è×ÏßÚ áç×vi†m Ÿæ àn ¼f‰ ØÓÖ (áçn '¡$ äßÚ ènu^Þ ØÒ oÊ ^ßn 醎 ^jß$] äßÚ
XXÙæ¢] ÙˆßÛÖ] oÊ ÜãÃÚ äe á^Ò p„Ö] á^ÓÛÖ^e ÜãÃÚ †rvÖ]

yZ gzZ c
Š™t‚ ä Vߊ !
6LZuZ µ x ¸Å  .ñž c
M 7§Zzt ~•yZyž • Dâ •
Û k„0Z ]|L L

ß ú,%q
ZúÆ yZgzZ å @
ƒ [ Zy

gzZ ~: gzZ å @
ƒ {¦1 : Ž Š
H «k] (Z ÃyZgzZ ;g @
ƒ wz4» ò|z ð6

 å* q
Z
ZaÆ\ q
ZC
Ù X¸`&6äÃC
Ù Ô‰ƒ ~g Y` {g !
Ð T Zg â ¡6kZ ä  .ñ]|X å

X¸ Ã
 ã0
Ð TgzZ 3Y`Ð Tå„ d
Œ
Û Æ yZß {z X¸ M
 8 ã0
T e {z Ì

¸ L Y ` {g !
a Æ X¸ bD {g !
Æ x ¸Å  .ñ]|žì Š
HwÑ+Z b§kZ Ð e
WkZ

X¸ ìg™¬ ] ÏÆ Ï0

iz ] § KZ {z ~ ãZôz ã ˜ÅXÐVƒg ZŠu{g !
Æ bD{g !
yZ

õg @
z i ¸ M »yZ0
{

Æ Vâ ¨
Z xÓä \¬vZ Z
 Xì *
Z6
ŠŽz ã¨
Z A ì ãZ6„ âZ õg @
ÅyZ0
{ž • `™™f ¬ ]!

Ã

 Zj]|Ôì @

Y c
Š x*
» ui*
žÃT ž ~uzŠ Å y¨
Z ½Ð~ ÏZ gzZ c
â•
Û ðà  xŠ M ]|\!

‰ - Dƒ¤
{ž6ãà }iuyZ0
{Æ VâZ0
{ Â Zƒ \5 » V3VâzŠ Â c
â•
Û Za Ð •N !
Å  xŠ M ]|

XìŠ
HyÒ Ð iZ0
Z kZ~ˆyWŒ
Û ÃT

 $    $       $ 
 $  % 
    $ $ $  

7
C 6    $      $  $ $

'gúgzZŠ%Ð ¹ Ð VâzŠ yZgzZ c
¯ Z hŽ » kZÐ ÏZgzZ H Za Ð yY q
Z Ã ?ä Tzg e Ð [g LZ !Íß L L

äh —Ã]©Æ "
Z Œ
Û z¸ggzZ Ôƒ _â hLZ Ð }uzŠ q
Z ?™}ŠôZz » Tzg e Ð Z}
kZ X •Š ;~ *Š
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

20

ó Xó ì ; g™ ãZô6?vZžâ Y ¢X z™Ì6Ð

:• ˜ ~ŠzŠñ *
Ññ é

ª
! Ž gzZ • D™‚I Z ] 
! Ž 6gîx ¬ Xì 7~ D} g ø ª-ÅkZ ó óc
¯ Z hŽ » kZ Ð yY ÏZ L L
G
H Za à  Zj]|Ð • Å xŠ Mžì t {z ì ˆÅ yÒ Ì~
žì Š
c
C Ð ,{Š c
igzZ~ Š ð.Ð& ) X Š
gzZì lñ{ ~ }g !
kZvZ [ Âp ( å Š
H Za Ð •,ƒ¾ Å +
Y N ZŠ Å xŠ M ]|Ã  Zj]|

‰ b§ÏZ Ã]!
žì ¸ 4 Z®Xì Œä VÍߎ ì 7{z x|» kZ ì CY Å7~ G@
Å kZ g
uŽ

C 7 ó Xó ñY H: ù Ÿ‰
7
Ü z~ ä™x¥ª-ÅkZgzZì 3g ‰ÐZ ä vZ b§TñY c
Š •g
.•ÅZk
: • ˜ ~ çE

0Z x â Z é
`

]|Š Z% Ð  $ 
 $ %  ž • D™ yÒ {Š y ]| L L
    $ $ $  

7
C 8 óì
ó Ì»@W]|w¸¸gzZ•xŠ M

X # ã¨
Z ±~ *ŠÐ T å xŠ M y¨
Z ªžì @
™ ô=Åq kZ Ì*™y M Œ
Û gzZ

:• Dâ •
Û \¬vZ

 (           
    (   %  

      $ $   $   (   
 (   ( 
C79    .  *   *

ä VrZ ó óX Vƒ ÑZz ä¯ Ñq
Z ~ }i ~L ž
L å ¹Ð V¤•
Û ä [g }g vZ
 z™g¦» ‰
Ü z kZ Zg f Q L L

Æ zz£Å\ W ?Ç}™Vc
m3
pgzZ Ç}Š h — Ãx OZÆ kZŽ • áZz ä™gHÃ, Z Ë~ }i \ W H L L:Hn²
~g ‚ÃxŠ Wä vZ ˆ Æ kZ ó Xó … Y 7?¼ Ž Ô Vƒ } Y ~L L:c
â•
Û ó Xó • ìg „ ™ë Âö¼ Å \ WgzZ ÄB‚

ÂÔ Ç ñY ™x OZÐg½ÆÑËžì 9wì Zg v¤
Z L L c
â•
Û gzZ H7t ‚Æ V¤•
Û 7ZQ Ô ñ2x *
Æ Vzq
ó Xó ƒ C x *
Æ Vzq yZ Zg f

:ì yâ•
Û » \¬vZ VW'h
'
×
8C0      $          $ 

ó Xó Š
ƒ {z  ¹ÁÝQ Š
H Za Ð èÃTì ÏÅ  xŠ M ]|ÔwVÅ  }]|µšL L

)g f Æ 4Z Ôà ã¨
Z ½~g7 QgzZ Š
H Za Ð èÃX• y¨
Z ¬  xŠ Mžì @
ƒ"
U
Ð ]c
W{gÃè

X ¿gŠ ã
Åx  ã Z0
{~ *Š ä VrZX c
;~ }iÐ
.•ÅZk
:• i ZBg ~ çE

0·x â Z é
`

XX^$]ZZ Ù^ÏÊ ÀnÏj‰^Ê Üñ^Þ çâæ Ý•• p†n’Î àÚ ð]çu Ù^Î XX^ãqæ‡ ^ãßÚ Ð×ìæZZ äÖçÎ oÊ ‚a^rÚ àÂZZ
C81XX霆Ú] èn_fßÖ^e
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

21

Å  xŠ M ]| Zj]|ž• D™yÒ ~‚Å ó ó    L Lyâ •
Û kZÆ \¬vZ @W]|

ó ó]gúL Ð
L Z~ x ¬ s²gzZ ó óU
Z L L¹ä 7Z Âñƒg ZË {z Z
 X¸ ìg Î{zž~ wq kZ Nƒ Za Ð • ¬
Xì @

:• D™yÒ Ð{Š y]|h
'
× é

Š Z% Ð    XXä¡•] àÚ Äו àÚ Ý•• àÚ kÏ×ìZZ ]çu ª   

8C 2Xì Š
H Za Ð •q
ZÐ ~ V-Å  xŠ M ]|& •  Y Zj]|
.•ÅZk
:• D™yÒ Ð ~‡]| ~ çE

0·x â Z é
`

]ƒ¬Ê ÀÏnj‰^Ê èÚçÞ Ý^ßÊ(^ãnÖž àÓŠm tæ‡ äÖ ‹nÖ ^Žu æ ^ãnÊ oŽÛm á^ÓÊ (èßrÖ] Ý•• àÓ‰] Ù^ÎZZ
àÓŠjÖ kÖ^Î [kÏ×ì ÜÖæ Ù^Π霆Ú] kÖ^Î [kÞ] ^Ú ^ãÖªŠÊ äÃו àÚ ²] ^ãÏ×ì é‚Â^Π霆Ú] 䉜… ‚ßÂ
~ç ðÃc yZ ¸ Tg DQ~ ª
 q Å ì" gzZ ~g Z_ { z ÂŒj~ ¼
Z
 Ã  xŠ M ]|ä vZ L L

8C 3XXoÖ]

Œ
d
Û Æuê Z 7
eZ Âñƒg ZË { z Âðƒ ~g7 Z
 ’ éZgzZ ‰ Î{z yŠ q
Z X N ¯ =g f » s
 Zg z x Zg M {z ;¶:

¹ ?ì yà ž HwZÎÐ kZ ä  xŠ M ]|X åc
â•
Û Za Ð •Å  xŠ M ]|ä \¬vZ ;¶ù]gúq
Z
=c yjgzZ s
 Zg z x Zg M Æ \ MX • Câ •
Û Zj]|Xì Š
H Za a ¾Nž ¹ä  xŠ M ]| ó ó]gúL L

Xì Š
H Za

ŠŽz y¨
Z x ÓÆ J
 ` M Ð VâzŠ yZgzZ Ô å [ƒ i ¸ M » õg @
Å yZ0
{Ð öZa Å Zjz xŠ M ]|nºZ
4G
5k!ÌÐ $    $  yâ•
3E
Xì ûE
Û ÆvZ ] !
t gzZ ñ M ~
:• D™Ð b§kZ {™E
»VœzŠgzZ WÂÅyZ0
{ÆxŠ M ]|~ˆy M Œ
Û \¬vZ
$  $      $     (   $        

C84$    $ 

Z Q Å ã!
q
Û ä VâzŠ Z
Œ
 ‹§Zz C » ( â‡gzZ â; ) Vœ VâzŠ Æ xŠ M ÃVÍß yZ ( 9} Z ) gzZ L L

X Ç Vß yY ~¾gz¢ Â~ Îì ( Š
VÐ Šâ‡) ðƒ7wJ ( Å â‡) }uzŠ gzZ ðƒ wJ ã!
Û ( Å â; )
Œ

ó Xó ì @
™wJ ã!
Û ÅVzg ÇÌ6ÂvZ ( ì g]H Z÷ ?VY ) ¹ä â;
Œ

.•ÅZk
:• ˜~‚Åe
 M Ñ!
{gÃè ~ çE

0·x â Z é
`

Âá™ b ïÐ Ç Å⇞ ¹Ãâ; gzZá™ b ïB‚Æ Ç Åâ; ž c
â•
Û ¬Ãâ‡d
 LZ ä  xŠ M L L

űàZz äƒ Za B‚ LZgzZX Å]ÐÐ kZgzZ c
Š Z’Ã]!
Å\!
ä â‡pŠ
ƒ 5gzZ èZg Ââ; 6] !
Å\ !
g ZŠ h{Š c
i » Ç KZ ~ Z®• Š ÑzZ Å}i ÇÅ kZgzZ â; gzZ• Š ÑzZ ż
 Âë ÎìgzZ Zƒ èZg6ä™~Š •
áÐ

ó óX Vƒ

Å Š&0ZgzZ k„0Z ]|) X ¶]gzpgzZ ŒZ Ð Ç Å â; Ç Å â‡žì I» DI Z ‰
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

22

¶lp6kZ ÌÇ ÅkZgzZ H{Š Zg Z » ä™ b ïÐ Ç KZ ä ⇠ ( ì ŠŽñ ô¥Å] !
{gÃè Ì~ e
Zzg

ñÑ!
Ã] !
Å\ !
ä â‡X ,™g ïZ » ]!
~÷\ Mž 7ëÑt aÆ VâzŠ \ Mž c
â•
Û ä xŠ M \ !
Æ yZ

{z ˆƒ wJ~ { Çg !
ÅvZ ã!
Û ÅTz™ ã!
Œ
Û 6x *
Œ
Æ vZ ? ¹ä \ !
ÂÅÒÃÅ äo]!
KZ ñƒ n
g t¤
À+ E
&
™x » » ~g !
k⇠Âì g ZŠ h{Š c
i » ä™ b ïÐ Ç Åâ‡
â; gzZ Å7~ { Zg ÅvZ k ö ä kZgzZ å @
ä kZgzZ ð M v M ÂH7~ {Zg ÅvZ wâ {h
I CZ ä kZ ¶›{Š c
i ¹ Ð gâ Y q
ZÃkZgz Z å @
Zl
Vc

E
À&
Í c
Š °Ã ã!
Û Åâ;
Œ
ìgzZ Š
M ~V ™NŠt â‡X „g ~ 7b§ÏZ k ö+ Åâ‡gzZ ~Iw=V; ÆvZ {z c

:¹ä â; X ÇVzŠ™Oà ?~  H b ïÐ Ç ~÷ä ¤
Z Î
8C5$   
  $  $

Vâ Z0
{h
'
× Ð yZ0
{Æ yZgzZ yZ0
{Æ  xŠ M ]|~‚Å kZgzZ`™e
 M Ñ!
{gÃèžìt Š PZ û

X • Dƒg Ñ~Vâ Z0
{Æ wÍZgzŠŽ ì {™E
»

kZ *™y M Œ
Û ~ }g !
Æ yZ0
{Æ yZ ì @
Y ¹ ãU
xŠ M ÃX  b â]|ˆ Æ yZ0
{Æ  xŠ M ]|

Xì muÐ b§
!      $         % $      # 

8C6 $             $   ! 

ZhŽ Z hŽ Ð ~ ( Vzgâ YÆ ) nÙCž c
Š ¬( Ã

 b â ) ä ë Â Î äg â lŽ gàgzZ à M ¬Zg ø Z
 žJ
VŒ

LZ ™hgÃkZ ( Ç ñYƒ uhž )ƒ [ƒ ¬ÚÅ ¿TgzZ ßá ( {Š â q
Z q
ZgzZ3
Z q
q
Z Xgâ Y zŠ ) zŠ ( ª)
» Z}
¹ ( ä x?Zm b â )¸ ñÑ vß „ Á¹ yZZB‚Æ yZgzZß™g ZÎ~ ÏÃkZ Ôƒ c
Ñ yZZŽ gzZ ÃVß Zzy

á ÃyZ {zgzZì y!
$ÑZzÛg ÇŠgz6Z÷—" X ƒ Yƒg ZÎ~ kZXì *
IgzZ » » kZ ( Ð x *
Æ Ï Qž )™á x *

g ZÎB‚}g øž ¹Ãd
 LZ ä x?Zm bâ‰
Ü z kZ ( ¸) h N c
Í ( ‰H,Ø) X н~ VzØ( ÅyÃî) ™

ðÃÐ [ Z±Æ Z}
` Mž ¹ ä VrZ Çá X = { z Ç Vƒ Y | m
6h N ~ž ¹ä kZ ƒ: ï•
á ~ Vz•
Û »gzZ Yƒ

{g™[ze {zgzZ ðƒ bqØyxgŠÆVâzŠ~ ãZ X Zƒ¬»vZ6T1( ì Y $ ðÃ: gzZ ) X 7ÑZz äX

 •Z'

Z yZ0
{

:ì ~ y M Œ
Û ~} g !
Æ yZ0
{Æ  •Z'
Z ]|

8C7  $   $ $  $ $         

â•
Û wJ ¬Š ~g ø vZ } Z X¸ ìgÈgzZ¸ ìg™— , Š ã
ÅvZ š
 ³•Z ]|gzZ  •Z'
Z ]|Z
 gzZ L L

ó Xó ì ÑZz + YgzZ ÑZzG
 —" á

:ì 6x £}uzŠ

                      $ ! 
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

23

8C8% $    

.ñgz Z6
VzŠ ÑzZ ÅyZgzZ  [ © Ô t GZ Ô ³• Z Ô•Z'

ZgzZ6ëŽgzZ6vZ ë £ŠÈ ( Ñ} Z ) L L

ó Xó • D Ñ yZZ Zƒ wi *
6Y m
ZvŠ z }z

~ Ýzg Åg
Š qZ  ½ Z'
Z yZ0
{
:ì ÅÜe
Zzg q
Z ~}g !
Æ  ³• Z ]|gzZ  •Z'
Z ]|ä ~g g x â Z~ ~g g 9

ÅyZ ä •Z'
Z ]|X¸: ŠŽñ6y{z1Ô‰laÆY à  ³• Z ]|d
 LZ  •Z'
Z ]| L L

é‚• æ Ðn• oÊ àvÞ †Že àvÞ : ¹ ( Æ ä™ ZŠ Z]ñO) ä kZ  ?ì „gg ¦
tÏ0

i ~g vž Y7 Ð ~ç
%N¹ Zgø!änÖž kÓŽÊ
óXó • 2~ ¤gzZ 4Š ß~(ÂëXì wq ZæE

t gzZ IxsÐ s§~÷ÐZ Âñ M 0

z{ Zg vZ
 YZ L L:¹ä  •Z'Z ]|6kZ ÔÅe
Dz {“[p c
Í

ó Xó ßw$
Âa Å} i ZzgŠ LZž IÌ

³• Z ]|  c
C ~ }g !
Æ  •Z'
Z ]|7Z ä ~ç Å yZ Âñ M : Zz y ³• Z ]|Z

8C9X ~Š} Š t:ÐZ äVrZçO VzŠ }Š t :»~ž¸ ‰™¤zt = gzZ¸ -Zz}÷{zžÑ ä â•
Û

]|X ñ M Y à  ³• Z ]|Q ˆ ž²q
Z  •Z'
Z ]| L Lž ì ~ e
Zzg ~uzŠ Å „ ~g g 9

Å\ M HwZÎÐ yZ ä  •Z'
Z ]| ÂB ~ç 5Å yZ %Z X ðƒ: ] ‡5Q Ð  ³• Z ]|Å •Z'
Z
B‚Æ s¬ zí ë L LXXØqæˆÂ ²] o× kß$]æ èÉ æ †níe àvÞZZ :¹ ä ]gú6kZ ì „gƒ t¬g ¦

ó Xó Å£gzZ]»vZ6kZgzZ• lp¹•

X Vƒ C™nzÈ » Å
 ä3aÆ \ M ~ Og p=\ M XXh†Ži æ ÜÃ_jÊ ÙˆßiŸ]L L¹gzZ

IxsÐ s§ ~÷ÐZ Âñ M : ZzC
Ù Ø Zg vZ
 : c
â•
Û ñƒ D™ ¬Š Å•
'zí7Z ä •Z'Z ]|

XÄg ì‡Âa Å} i ZzgŠ LZž IÌt gzZ

]|ä kZ gzZ ¸ ñ M vg )
iZ q
Z V; }g øž ¹ ä ~ç kZ Å yZ Âñ M : Zz  ³• Z ]|Z

Âa Å} i ZzgŠ LZ \ M ž • ‰™¤zt a Æ \ M {zž ¹Ð  ³• Z QX Å p°[p Å

 •Z'

Z

gZŒ
Û '~ b ï LZ»~ž • ‰ â •
Û ¬= gzZ ¸ r
 ™-Zz }÷ {zž ¹ä ³• Z ]|6kZ ´g #
Ö s
9C 0X VÅg

{™E
»  .ñz -yZ0
{
:• Dâ •
Û \¬vZ

C91    $           

à ?ž• D™²&~}g !
}g vKg ( Æà) .ñžÑ1( gzZ ) c
M Zƒ @
hzŠÐ s§à6Åà¿q
ZgzZ L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

24

( ì @
ƒH ) BŠž ñƒ } 9òDg e Dg e Ð V; z .ñX Vƒ { Zpí Zg v~ ƒ Y òÐ VŒ ? Z® BZ e g â

g ÇŠgz6Z÷žì yZX Ñ ì  H cg s§Å+ æ Z
 gzZ Ô â•
Û «] •Ð VÍßݪ=vZ} ZžÑ ä™ ¬Š ( gzZ )

ö ã0
ÃVzgâ Y LZ gzZ X • ìgƒ ¦vß V;zž ¬Š Âã 6( x £Æ) ã0
Æ +æ Z
 gzZ Ç ñC 3g J¦=

 ž B1 {z Xì x » H Zg v¹Ð yZ ä .ñX • ~9Æzg ( ÃV- –KZ ) 'gúzŠ s§q
Z
Z ÅyZgzZ • ìg

aÆ yZ ä .ñ ÂX • ñh1 Æ /~(-Zz }g øgzZ M
ö7ã0
ëN Y: á ( ÃV- 0
g e LZ )ì Zzl
J

~hð) X ñâ •
Û wi *
ÚKZ6í ž Vƒ ` Z» kZ~ g ÇŠgz6XÑ ì gzZ ‰ - s§Å ñ‚Q c
ö ã0
ÃV- –

ž• ì g â •
Û Ôr
 ™-Zz}÷à ?Ðì à  .ñgzZ ð M ¬ ðƒ CÎgzZ CâÑŽ ]gúq
ZÐ ~ yZ ( ˆ Æk

Š

¹ äVrZ Â H yÒ Z`
â ( CZ ) Ð yZ gzZ ‰ k0
Æ yZ { z Z
 X ,Š ]`
Z Ã ?Å kZ X åc
ö ã0
a }g ø ä ?

Ž • xi5 4tèY BÄg6#
Ö i5ÃyZ yY !
Z à1 űq
Z Xƒ ñ M $Ð VÍßݪ ?X 7]gz¢Å äƒ y.6
( Ç ) kZ VzŠ { Ò Ð ?Ãq
Z Ð~ V@ zŠ yZ KZž Vƒ Le ~ž ¹ ( Ð .ñ) äVrZ X • g ZÈâ Z gzZ *

Le ÜZ e 7~ 1à ?~gzZ ì ( yˆZ ) Ð s§~g v{z ÂzŠ™}g7 w ‚kŠ¤
ZgzZ z™#
Ö }
~÷k'
J M ?ž6

X Vß™ ~g7 ( Vƒe) ]æ ´Ž~ ( Zƒ¢ Ç )t ~ \ M gzZ~íž ¹ ä .ñXÐ ƒ 0
~ VÍß(vZ Y ¶
Z = ?

Â- á ÃVß Zz yLZgzZ ~Š™~g7 ]æ ä .ñZ
 Xì { ZÍ » kZ Z}
X • D™{@çŽ ëgzZƒ: CŠ c
i ðÃ6íQ

» 5g ) ÐV; z~h
•
á Xì C M Ãv M = zI( VŒ ? )žÑ ìÐ VßZz yLZ Â~Š ð3Š v M Ð s§Ågî
Z )( ug I q
q
Z Ð }g ) N ZŠ Æ yZy Âã k0
Æ kZ Z
 X7@?ž @
Vƒ M á Zg ó Z » v M c
Vß Ø ¼ (

X Vƒ =°Z [g ñZ}
Â~ .ñž ð M i Zz M Ð( ~ |
 gŠ

yZ0
{ »  Š- z [© ]|
:• Dâ •
Û \¬vZ

9C2  *  
 $ $      (      

gzZ `gÎgzZ • }g *{g Š
žì ¬Š [ Zpä ~ yY !
Z L L ¹Ð \ !
LZ äŠ- Z
 ì ™f » ‰
Ü z kZtL L

ó Xó • ìg™{>= { z gzZ • 0
e

yZ0
{ » 1*™Ñ
©
{o

a

0 Ö; 0 ïEÒŒ.ÅZ†0 vZ†0 ·Ô ì t ©{o» 1\ W åÐ \ idq
Z Æ ÷Œ
Û m» 1*™Ñ
E
C93X ç¡0¨
 ¸0 ðß0 ª0 {%0 [ ¯0 H0 s o†

Vc
ç Å \ M b

!Z ›
 È ¬ Ôei ›
 >ŠÎ Ôup ›
 "}
]| :• t x *
Æ X ‰Vc
ç {g Š
Å 1*™ Ñ
E
 îG

!k

Ž Ô  ¾›
5
 i Ô ð Z ! Z ›
 y•x Z Ô `•
›
5
 i Ô[ éŒBÄZ 0/›
 î~©E8 Ô& » Z–
G
4E
58x Z Ô_g ÒZ
 ng îGE
X _g ÒZ ›
 îGE
!™ÔBZ 0 ± ›
 /Ô yç! Z ›
0G
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

25

Š ÑzZ Å \ M c

@+G}
Ð b§kZ ,ÅX ðƒÐ ,Æ ò«Z G
îE
]|ÔÆ •Z'
Z ñZΊ ÑzZ ~g ‚ Å ~g ‚ Å \ M

•t x *
Æ X¸ d
 &Æ \ M Xì

̇ a

(C
Ù ¤Ôq )vZ†b
G
3¢tg â ]|)•Z'Z c
( ñƒ Za Ð ,Æ  îG
0‹E


Ó Å \ M
5
i a
µg b

xßx Q c
Ò Ã d

¬ Ï0
i •Æ x  ãZ0
{LY m
Z x ÓgzZ Zƒ qzÑÐ x Z™Y m
ZŸ » Vâ Z0
{žì {ZÍ õg @
ÅyZ0
{ nºZ

Xì Cƒ s§Å4Z ÚÅVâ Z0
{x ÓJ
 ` M gzZ • \ !
Æ Ë¥z Y m
Z x Ó  xŠ M ]|Xìg D â •
Û

õg @
ÅyZ0
{ V; Æx Z tàg•

¬ Ô ZƒÐ 䃊zöÆ Vz]ZŠ i ¸ M » yZ0
{ ~gzŠ AÍZ L ì
L I » (Engels Friedrich) x Z tàg•

$N~ Vzg ZŠ ºg Æ i ZgŠ gzŠ ~ ˆ gzZ Vzg ZŠ ºg Š „zŠ g0
ž ©ÔŠ
` @
ƒ Za å›E
Z Æ T Zƒ g0
Z Æ \ i ¸ M


{g Z hŽ » Š Z•
Û Z ñƒ ñÈ~ ïÈ Æ ~Š •
á ~y
M ÔÑ äƒ µ Z Ì: { Š Z•
Û Z ñƒ } a
)g f Æ V-Š •
á
5Åâ (Z q
@Y)Šp] Z &
yZ0
{Ð ä)Æ Tì w ðG3½G
9C4ó Xó ì 
Z

yZ0
{èg¦gzZ xsZ

Ô~Š ZŠ ZŠ ZŠÉ Dƒ 7ï•
á „ a gzZ ~ç VxsÜ~ yZ0
{›q
Zì ‚
gg¦+FWz q
Z » yZ0
{ xsZ
( Y Ô R Ô ã*
ÔøZ•
Û z t £Ž ì @
™7g¦ (Z q
Z » yZ0
{ xsZ X • Dƒ ï•
á Ì{)z NÑ{ ÔVñâ ÔV G
é5ŸF
*
*
áZz “
 Ð yZ0
{ xsZ Xì @
ƒ JÈ Ð gze o¢Å] !
gzZ ] ‚ ˆZ ¯+ FdZÆ ã!
_
Û zg ôZgzZ ›z mï
Œ

Xì @
¯ Ãt Ü Z Ôk‚ Z Å] 5ç]Æ}Ñ ç
ì \¬~g !
Š•
á gZ

 $   *   * $   $   . $    $ 
 $ % * 

9C5  

|gŠX â TÃ}uzŠ q
Z ?ž @
,Š ¯ Vc
gŠ Z'gzZ ~¸~g vQgzZ H Za Ð ]gúq
ZgzZŠ%q
ZÃ ?ä ëÔÍß L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

26

ó Xó ì g ÇÌ6{Š c
iÐ ƒ
 g0
Z}g vŽ ì { z ÑZz ] ³{Š c
iÐ ƒ
 Ð ~ ?q
Š 4
ÆvZ

Xì @
ƒg ®Z » ª
q Å}Ñç6~Š !
'c
~FZ Ôð>gzZ ~4 ÅTXì yZ0
{ {g ZŠ Z ~Š ã
» ]Ñ ç òsZ

k#gzZ Ô™ Ôo¢q
Z gzZ ñY c
¯ Fo¢Ð o¢Ã}g ZŠ Z kZž @
ì ~Š zÂàSs§ Å yZ0
{ ä xsZ

X} ™ë Z•
ÛJÅDÆ øZ•
Û z t £¦½Z z ~Š ZÐZŽ ñ M ~ŠŽ z x ª »}Ñ ç

gzZ ÌÃ~gŠ Z'Ô\á Zz äƒ Za Ð u Z· Z b!
Æ Vâ Z0
{ÃyZ0
{ q
ZgzZ ì êŠ ÌZ ÌÊ•
Ûq
Z xsZ

@
™ ç» øZ•
Û gzZ D » t £Æ } g ZŠ ZC
Ù Æ }Ñ ç Ôxs Z X ÌÃ#
Ö Q c
x ¸à Zz ä0
úÐ V-gŠ Z'
c bD
ÐO !
CY ¬ Äzg$
zgŠ ™ƒ qzÑÐ Š•
Û Ï0

i ã¨
Z Xì Cƒ ê h( KZ ÌZ Å .
- C
Ù ~ }Ñç òsZ V- Xì
Xì CW~ŠŽ z #
Ö Zq
ZÐ b§kZgzZì

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

27

x PZz Y »g Z »x  ãZ0
{

Xì ~gz¢f Î »]Zk

±zŠzugzZ ]Ñç2Z¸ã M Œ
Û aÆxPZÆkZgzZï¢Åx ãZ0
{

: • ˜ ~ŠzŠñ *
Ññ é

gzZ Y a Æ ]¯gz Z ¯ ¡Š%gz Z ]gúC
Ù ž• «6]!
kZ VâzŠ x ª » yÕ ã¨
Z gzZ ’ Å ã ¨
Z q â L L

x¥~ }Ñ çŽ Ôƒg Z2Z 6Ãz Çg ZG0
gzZ x, Z q
Z mb!
» } hŽ C
Ù É Vƒ: Š Zi M ~ äYƒ µ ZQ
» y¨
Z q
Z $
Ë ^7ÌaÆ yŠ q
Z ã ¨
Z ±%Æ kZ Xƒ Ýq ÌJ Å}Ñç& gzZƒ ÌszcgzZ

aÆ äVZÃg !
kZ ]gúËgzZ ì @
ƒ ` Z» š
 F
gzZ “
 Z¼: ZqŠgŠÆ k'FaÆ úz›KZgzZ Ï0

i KZ^

%Æ } @ç kZ b§kZ Xƒ¯ :
 » ä M ~ ŠŽ z Æ^ kZ Ž }Š :B‚ » kZ Š%Æ J
Z
 X$
Ë ƒ7g »

~ ŠŽz yZ0
{gzZ yq
Z Ô•g ™ïÆ ]gúq
Z gzZ Š%q
Z ¸ öZa ÂÅ yÕèY Y{g 7g Z Œ
Û 'ÌyÕ ã ¨
Z
ÃsÐ ðÅ yZ0
{ gzZ yŠ%gzZ ]gú¤
Z Xì Cƒ Ð äƒ Za ÆZg gzZ ºg yxgŠ Æ Vâ Z0
{Q gzZ äÑ
{z gzZ ñY –
 „a
Å Ï0

i ¦½Z XÐN Y {g™)y¨
Z }g ‚ Â'Y : ZŠ Zi M aÆ ]¯gzZ ¯¡ÔÆ™

›z szcËŽ Ôm: ZŠ Zi M (Z »Š%gzZ ]gúÐ {Ž z yZXì _Z ]g qt ÅyÕz d
•6TÔìg: ¹!
„Šã

9C6ó Xó ì s ÜÆ ]¡ ã ¨
Z Ôƒ: F

6 ÃzÇ

Ð „ xPZ x°gzZ xPZ ~ Y »gZ kZ ÔìgƃgezŠÐ V=pòOZ z 0
Ì F
ÅVzgZŠZ CÑç}uzŠ ÌyZ0
{

c
™Ö~ŠÍÅVâ {zŽ ì @
™Ýq yj{z^ Ð kZì m»]gúzŠ%Šã
ÅyZ0
{Lq
ZXì Lg @
ƒ ç» kZ

ŠZi M ™ƒZ({zž ‚• Dƒ\!
Vâ Zg–~y
M gzZ ª aÆ aÔì @
™kC~ÉgzZ ä3~ öÅVǸ Ç

Y»gZ z i¸ M » yZ0
{žìt |Xì
@Y0 Zg–» VǸ Ç LggzZ +-Zzñh1 {z ‰
Ü z kZ Xì 
@YƒgUŠpgzZ
C97 Xì 
@Y0Zg– »}uzŠŠ•
ÛC
Ù ~ Tì ¿Ú(Zq
Z

¢qgzŠ ™á Ð ZgŠ ðZ’ZÆ yÕXì 6yZ0
{g ®Z » Ï0

i Å kZž å 1™kC~ i ¸ M Ç!
ä y¨
Z

ó Xó ì 6yZ0
{ Lg Zæzg ZŠ » }Ñ çiZ L Lž ì I » ]Ñ ç Y fX à $
7w ~Š ã
gzZ ðZ’Z Å yZ0
{ J

Æ ÏZÔd
•òzg Xì g _
Z » yZ0
{ „ ¯
 !
» wZziÆ VâÕgzZ V'•žì ¸ Ø Ð p
g Ã6ã¨
Z õg @
Å kZ Xì êŠ àJ
„ ng » x •Z Ž • g D »g _
Z ÏZ }Ñ ç[vgzZ y4Æ¢qgzŠgzZ ðƒg D » wZzi :

)g f Æ TXì {g ZŠ Z {z „ yZ0
{ Xì @
™ úÅ ¿i§gz Z bzg ã ¨
Z Ž ì {g ZŠ Z (Z q
Z yZ0
{ž ì t zz

Z ì ¿gÅ » A
¤
Z% t•
Û ÐZ gzZ @
ÑŠ kˆZ » øZ•
Û LZ Ê•
Û Ž ì {g ZŠ Z {z „ yZ0
{ gzZ ì Cƒ š
 FCÑ ç

yZ X ñYƒ »¼ ƒ
 ç» A
Z%Æ {ÑçŠ Z•
Û Z gzZ gÅ» øZ•
Û CÑç ¿i§ ã ¨
Z ÂñYƒ »x PZ » yZ0
{
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

28

3{!O%Zh
4¨EE
Æg _
Z ãZ0
{ Ô èEG
]
Xì @
Y H¨Ð •
 h ò ¸& Xì @
ƒ È6yZd CÑ çyZhz yZd » VzgŠ
{Ñ绢q)~ wìÆ yZ Ô• D™™f » yDg &•
 h kZ OY ~ Vzk

’KZ {z X • y.6JÐ U kZ
» yZ0
{ O%Z L Ly*LZ (William F. Ogburn) yEZ pZ @z Xì ; gƒxÄãZ0
{ » kZèYì k
5
wZzi
:ì i ZBg ñƒ D™g Ö Z » ÷¡~(6XkZ~ ó ówZzi

ë Ô» ]îMgzZ Úì³t Xì k
5
wZzi Ð p ÒÆ }g ZŠ Z CÑçq
Z yZ0
{ž 7— ðÃ~ kZ L L

ÏZ 0Ð yZ0
{ ëèYì „gƒ ~pðÃ~ kZ c
ì wZzi/zg yZ0
{ž M
™7{ i Z0
Z vßÐ ¹ Ð~

Y âZ 
|‚ gzZ ]¡Ž Ôì Ì (Z z¼ Q • !Î 0Æ äâ i Æ ß ë ‰ Ô• ~Š ¬ Æ WÎ b§
à ©y$
yŠ Z
 Q gzZ X @
ƒ : ŠŽ z » d
•Šp ] Z &
:gz ÔŠ ã
Å }Ñç‰ Xì Lg w‹) 6gî òi Ñ~

q ¸z kZ ‰
Ü z kZ Âԛ߈ Æ ~¢q)sîë Z
 Ôì Yƒ ‰
Ü z kZt Ô D™7kC7Z ë • CƒV´p

9C8ó Xó ‰ 7gzŠ }Ž Ð ÃNŠ4 {Š c
iÐ VÍßyZÃ~pxk


5

Ãg _
Z ã Z0
{ gzZ ì @
™ kCÐ ]”Ãx PZ Æ yZ0
{ Ôy¨
Z » ¢q d
•ž ì YY c
Î { i Z0
Z Ð kZ

’ eIV- É ì k
¦
*
a Æ ]Ñ ç hZ x PZ ãZ0
{ ÔC M 7Ã]gßðÃÅ ] •Ð Tì ;g™¤
Xì Š ã
• » ]Ñ ç+ 4 „ yZ0
{Lž

ÜÁá Zz ä™g D » wZziÃx PZÆ yZ0
{

Æ wZzigzZ x PZ x°Æ yZ0
{~ ó xó sZgz Z t
 I ~)Ô ãZ0
{ L Ly*LZ ä ŒZ î~©E8gzZ ŒZ +ëËZ e

: ìtžÜ »X• '™yÒ [ òZ

gzi6]Z f V7

„ Ç!
~Š •
á Â c
žì À
t³X • D™lˆÃ¿Æ ] Z f V7 ÒZ v߉
Ü zÆ lˆÅ ºg ƒ
 oq
Z

6t :Q Â c
Vc
Š•
á t yxgŠÆ VzhŽ Vziñ)X • Dƒ Z hŽ Vziñ)ë !
~ç ÔVx ÂñY ̃ c
C0
ƒ7

yZ Æ ~Š Zi M 'gú~ ] Ñq ,Z X • Cƒ "
U
Vc
Š•
á {'
×$
Ç!
à { Ð x Z •Z gzZ ¿Z Q c
• Cƒ k
5
x !Z

Xì CY {g™)Ï0

i ã Z0
{ b§kZX • CYƒg DÐ ã‚ M » VzÈ

46{Š â

Æ yZ Ž • D™lˆÃyZ0
{,Z {z c
ÃÑ4 {Š c
i ¹ Ž Ô• D™lˆÃVY±yZ  c
yZ0
{ „
 6{Š â

ä™lˆÃVY±x ÓyZ Å ` Z'
× z aδŠ {z Ðzz kZ XÐ NÑŠ ~™âo yzÛ c
Ð ,™ ½g !
zg » ðÃÃVœ

• Sg ~ Vâ k Å ñZ™Ž 'ƒ7´ â Ū
zŠ Ëp• Cƒ hZ ¹ ~ tÜ Zp¤
ZŽ X • D™ m¤
Ð
Ð ¿,Z e Å yZžì Cƒ éZpt Å + -Zz Æ Å±+
Y ~uzŠ X ‰g7®
 , Z Å4 Á½ ~g ¸Ž gzZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

29

%NgzZ ~™â hZ ~(c
» + Y 7Z ?• ù g !
zg » c
{ Z 9{z Šp ] Z &
[ Z Ôƒ { Z 9ææF
g !
zg » Z (» TX} ™ ~Š •
á
X êŠ 7ßFðÃÔÃ<
Ø è z + Š Ôì @
Y H„ Á¹ Ø

g £ „ ]gßz ^

ð•Z Ô' ~gÍ ÔŠ i ZgŠ űž ì @
ƒt c_» Vß Zz yZ0
{ Æ AzŠ Xì ï•
á Ìg £ » ]gßz ^~ kZ

ƒ Ìg ZŠÎâ •
Û 6gîåÆ nZ ‹Z Ë% {zgzZ Vƒ D M äå ä3Æ V©ZÐZ Ôƒ ^g •¡ © ŠgzZ ]gzp

» òÝL L Š

c J 7J 7b§q
Z Ž Ï ,™7wJÃ ~Š •
á Ë+Z VH±ÒZ ~ gzŠ Æ ` Mž ì ] !
~¡t X {)z

Xƒ aÎgzZ ‚f ðà CZ »Xì @
Y c
Š Z’ÃVY±yZa kZ Xƒ ó ó{@ç

s %Z ð‡´

F~ V¸´ ZpXì 7Üq
Z(C
Ù wq ]gßp¤
Z~ yÎ 0
Ð á ZjÆ b)Æ Ï0
i ãZ0
{

+Z {)z |
 z•
Û zh
y
Å VÂgúÔ ŠÃV@ ~g !
zg » ÔZg ZÎÔãz ÔO6¯ Å— Ô]) OX • CY ð0
]c
Zzg ƒ
 o*
9C9X • BV„

~ÃÅY fx  ãZ0
{ »xsZ

$ ŸåxsZ
]Š (z „
 (m» kZ {ZpXì @
™ë Z•
Û ðÉg ÅnC
Ù ~ äâ iC
Ù Ãq
ZC
Ù xs Z +Š Xì ]§ î0•E

ԃР] 5çgzZ + Š A m» kZ {ZpԃР]Ñ çz yÕm» kZ { ZpԃРŠ OZ z um» kZ {ZpÔƒÐ
ì Ìx  ãZ0
{ » kZ ÔÐ~ ] :SÅxs Z Xì @
™ ½ ðÉg åxsZ ~ìC
Ù c
ÍԃРx ©Z m» kZ {Zp

‰ G 6ó óx  ãZ0
{Æ xsZ L LÆ x Z™Y f ZÆ ¢q )~ sf X Q7~ Iz <
Ø è gzZ ËwV Å T

X • D Y G Ü}û

:• ˜  ™ •
á g (Z† *
Ññ é

ð0
’•gzZ <
Ø Zè æ6èg Z ñzg ` M Xì x  ãZ0
{ » kZ Ô! pVc
úq
ZÐ~ ] »'z ] øÆ xsZ L L
%N~ x  ãZ0
+E } ]gzZM%Z Ô\g- Xì êŠ zæF
{ q
Z ÃVâ ›Ž Ôì +Š (Z q
Z xsZ sÜ~ yZ Ô• CY

~Š Zi M Åä™g Z2Z ]© ^
Y*
¬ Ð ~Š •
á ~ VzÑçyZ Xì Zƒ wZzi/zgÐ ~!¹ x  ãZ0
{~ ´ ˜
„g Y ~Š Õ
 ãâ ‡~ ´ ˜‰ÐZgzZ ì „g ’b§Å !
zq
Z 46½ëXì c
ŠÄg™ ¯ yZ³q
Z 7Z ä

CÑç ËÔì „g Y ¬ f(óg’ bÑÅ ä™Ýq c
¶Š t:~ yZgzŠÆ w‚zŠÆ b ïgzZ ~Š •
á {°‡!
X•

KZ ÃXì Å V”, Z Š Z®m{ q
ZXì ;g Y ` @
ƒ†ŸZ ~ Š Z®Å Vz hŽ Æ mY ZzŠi Z %Æ ïÈ ¹ÜZ c
Xì 7Ýq=g f ðà » ä™x¥e
-z

ÁÐ ÚË{z ‰ ØŠ ÃðsZ Ig ZŠZ ãZ0
{ gzZ *Zç CÑçŽ Iw‚ Î {Ša Ð ` M ~ <Ñz + Š

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

30

m"Zgz Z i q
Ð Zq
Z ÃI kZ ä x  {À 0
ZÆ b ïgzZ ~Š •
q
á Xì ‚Ÿ xq
Z » åzi t £,i Z {z´X 7

Ï À 0
gzZ x Z •Z ~ Vz]ZŠ x ÓÆ x  ã Z0
{ Xì 3g™ì‡mã qzg q
Z yZgzŠÆ V”gzZ +-Zz Xì 3g™ «
Æ ~ç Vx~ Tì Ãz Çq
Z Û
 zi Xì x *
» äƒ +¦
{ C ~ g yÆ Óz Öx  b ïXì è
gzZg (Z àSÃ]gú~ žwykZXì @
ƒg »x  ãZ0
{LÔµq
Z ÔÐ á ZjÆ ›g ZG 0
Z yxgŠ
q

b!
Æ ]gúgzZŠ%V- Xì ðŸ Åš
 F
ÅŠ ÑzZ ÅkZgz ZƒõÅz'M z ]³ÅŠ%{z ¯
 !
Æ T• Ýq t £

Xì Š
c
Š™o1%~ i Z0
Z ãâ ‡gzZ ¦ÑÃm

ZXì g ZŠ hÅk¼¾~ \zgÆVâ gzZ ~çÔÇÔe q
Z {z Ôì Š
c
ŠzgŠgzZ x £— HÃ]gú~ xsZ

ŠŽñ~ <
 z [  ]¬Å kZ X • ä™ ZŠ Z øZ•
Û HÐZ 6µZñyZ gzZ • Ýq t£ HÃkZ~ ] § iZ%

KZ ä 1g—X • Q] xuIzŠgzZ ãZz~ {ífÆžg Ig
Š q ZgzZ ] Ó
]c
M Å *™y M Œ
Û ~ KkZ Ô•

Ôw{z}
Æ x  ãZ0
{gzZ Xì c
Š™ ãZz ~ ̂ΛgzZ „
 c
g òsZ Ã'kZÆ x  ãZ0
{)g fÆXU

<
1C 00ó óX • ‰ 0 i q
Ð Z Ò§ » ]Ñ çòsZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

31

Ì F
0
ÜÁÆyZ0
{

:• i ZBg ~ KÆ 0
Ì F
ÜÁÆ yZ0
{~ ó xó Â CÑç »xs Z L L ~E-{ ËZ e

t {z • D M ck

i gñZ Ž 0Ð yZ X • g ZŠ ¸g vŠ gzZ +-Zz ÔŠ ÑzZÔ]gúz Š% Ô0
Ì FY Z b
Z Æ yZ0
{ L L

C101ó Xó ° M ë ÅyZ0
{gzZ ·g,Ô+ -Zz t £ÔŠ ÑzZ š
 F
Ôt:z b ïÔwÅ]gúX•

wÅ]gú

VzÑ ç‰Xì @
7t•
Û Ì~ x £Æ yZB‚Æ Y »g Z ã Z0
{pXì Ýq w ~Š ã
Ã]gú~ yZ0
{

ïŠ gZ Œ
Û k‚ Z Ã}Ñç ~Ñg3X „g szcÐ w Å)Š { gzZ zç ÅŠ% {z 1Ô „g Ýq Â]Š ( ÐZ~

Æ qY x c
Z gzZ òzg Ôã*
- Ô ãZk
Z Ô ð|Ô~Š· Ôzy Xì ;g 
@Y Œgz$å ÐZ ~¨£žì YY ¹t ñƒ

ÐZ ™wïÐ äz ª
f gzZ Š
c
Š x £— ÐZ ~ }Ñ ç òs Z Xì „g/& *
q Å kZ~ VzÑ ç [²
ª

c
ÑJ
g £ ã ¨
Z

mz b ï

x PZ ÐZ :
 Æ ÏZ Xì f(] ¸~Š° Å yZ0
{ Ð mÏZ ì m» ]gúz Š%ÝZgŠ Y b
Vc
ú » yZ0
{

X Ì=g f » b #¦½ZgzZì ÌúÅ~
 q ~Š ZÐZ ÅŠ•
Û mt²ì @
ƒ‚

V- ~ y!
i Å Vß Zz ä™]î
6 *Zzg ÒgzZ b ï ÎÔ• Å yÒ x lZ &Å mkZ ä ] *Z/+C
Ùâ

Xì YY HyÒ

(Polygyny) ãiP c
` Zzi ZŠ® a

(Monogamy) •ziq
 b
(Polygynyk) ~C
Ù ØP c

Š ÑzZ š
 F

¦gigzZ ðZ’Z Xì “
 Z¼ÅVÍg )
gz Z š
 F
ÅV”Ô%Z ë Z {Š c
iÐ ƒ
 ˆ Æ mÆ ]gúgzZŠ%~ yZ0
{

id:
 Æ öZ ‚
Û Z ÅŠ ÑzZ yZ0
{C
Ù X å @
Y 3g wì m{ » yZ a kZ ¸ Dƒ yzç Ùçèa a ~ VzÑ ç

xsZ pX¸ ï Š™gÍgŠ {0

iÃVY±bDIYP Æ [²gzZ å @
Y HI*
ÃV¸~ VzÑ ç‰ÍX å@

X H¨Ð yˆZgzZ ]Š „Ú
 F
ÅV¸gzZ V”ä

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

32

° M ë ãZ0
{

Æ ° M ë ãZ0
{ X Vƒ å0
Ì F
ÜÁÆ kZgz Z } ™ ZŠ Z øZ•
Û x Ó LZ {zžì t ¤SÅyZ0
{iZ q
Z

Qc
ƒ » }Ñ ç¦gi {z {ZpÔŠ•
ÛC
Ù » kZžƒ » b§kZ yZ0
{ {Z'
uX Vƒ L]©Æ ]gúŠ%ž • t „ p

Æ Š%z ]gú~ x  ãZ0
{Æ }Ñ ç TXì ° M ë ã Z0
{ Š ã
Å x PZ CÑçXƒÈ0
» VhÆ kZ Ô»

» …³: âêgzZ ~zg { Zg" Ò{Ñç {z Ôƒ: x Z •Z » VÍg )
gzZ Vƒ: b
òi Ñ » yZ0
{ a Ôƒ: ~È0
ðÃ6] ©

» D C!
Æ Š•
_
Û Ô ° M ë ãZ0
{ ._Æ {ÑçY fXì @
Yƒ à { Ð ~Šg^ ã¨
Z gzZ ~g ¬ Ð 3g z .Ôg D

‚ Ô] ÒÅ t : Ô~g ZŠ)f) ~ ] ©ÒXì •$
ãZ0
{ ¸ :
 »g _
Z CÑ çÆ ¢q gzŠXì k
¯
 !

¹Ü Z 9 z Ò Z y ¨
Z »¢q gzŠ gzZ ì c
Š™ »Ãyjz x PZ äVMX • V×Z'{z ] Z Z x°Ð Vðh1 gzZ 6Â
C102Xì êŠ ð3Š ~g ¬Ð Vçp

Xì YY HyÒ Ð b§kZÃyZ ÂñY ¬ŠÐ c ¥}uzŠ q
Z ÔÃÜÁ~Š ã
Æ yZ0
{gzZæ q
Z

]©¢ g0
ZÆ y

Xì ò ¾gzZ 46Z}
Š ã
Å]© ãZ0
{x Ó~ xsZ
:• Dâ •
Û \¬vZ

*Š 'gúzŠ%¹ Ð VâzŠ yZgzZ c
¯ Z hŽ » kZÐ yY ÏZgzZ H Za Ð yY q
ZÃ ?ä Tzg eÐ [g LZ ÔÍß L L

Ð äh — Ã]©Æ "
Z Œ
Û z¸ggzZƒ _â hLZÐ }uzŠ q
Z ?™} ŠôZz » Tzg e ÐvZ kZgzZØŠ ;~

1C03 ó Xó ì ;g™ ãZô6?vZž â Y ¢X z™Ì6

mÐ g ZŠZ CÑçyZ0
{

XÐ ,™ÒÃÅp
gg Z Œ
Û 'gzZ ä¯ ÃVâ Z0
{ LZ {Š c
i „ Ú Z vßÔÇ} Šgzi {Š c
i A 6ÌZ ÅyZ0
{ {Ñ ç

ðÞ Sg 7¹!
]gz¢ ðÃÅìt Âì ðƒ #
Ju ~(~zg { Zg " Ò~ TÔì ‡Ã Šp] Z &
{Ñ ç¤
Z
Xì C™Ï0

i ãZ0
{q
Z Ÿ» » T Ç} ™7wJ ÜZ eú1 » ~g ZŠ)f Ë+Z6Vð+ LZ Ì¿

„òs Z¨ ® ] c
Ã! f

Å yZ0
{Æ VÍß {ÒúP Æ „‰kZ Xì d
Œ
Û °»Æ yZ0
{ g¦Æ xsZ Ô„‰ ~y» aÎ! f

X • V- ¼g °Z 0Æ ÌZ

Æ VâzŠ {ÑçgzZ Š•
Û ÔyZ0
{ž • n
g ¢ 6] !
kZ (George Peter Murdock) uZ e%ð `g Y é

~Š •
á ÐZgzZ ì @
™ ½yEZ ÒÃ} hŽ {” ~Š •
á ÔyZ0
{žì t «Ð ~ yZ ì êŠ x •Zu] â}
ë Zg e a
Xì ꊙŠzögzZ q NC
Ù !
Ð

Xì @
ƒ†ŸZ ~Š Z•
Û ZÆ }ÑçÐ Š ÑzZ öZažìt #
Ö }
~uzŠ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

33

ñ5yZ0
{žt ~y
M gzZ ì @
2‰
Ü Ãg F
6]c
Zzg gzZ VzgŠ Y •m{ñ5tžì t #
Ö }
~Š

Xì @
2
*™yz¬~ ] 5çÙç

kZÃa ª ~i ‚ ‰
Ü Ãg ðZ’Z Xì @
Y c
0
Œ
d
Û Æ VßßZ 4Ztû (Talcott Parson) Íg 0
^ÈNé

Xì q
ZÐ~ `ªz ë ZÆ yZ0
{ q
Š 4
Æ ^ÈN
Ô*
2¿uZ· Z~ }Ñ ç~ VÎ'7ðZ’ZÆ /Å

» yZ0
{Xì C M ~ŠŽz 
|‚ W
ñÅ,ÅaÉ ì CY M ~} ]ZŠÆ×Æ}Ñ çsÜ: Ï0
iÐ T

gzZ • D™ë Z•
Û Š ZæZ C!
Ã}uzŠ q
_
Z Ô} hŽ {” ~Š •
á V ˜ Xì 
*™ ½x PZ Ã] †Å/~(nz Z (ZuzŠ
X • D™ «yi Z ÂÃÏ0

i™0 ]¸Wí!³ #~«£Æ ƒ !
ŠÆ Ï0

i {%izg
Y
ÃÜÁIè gzZ ! x» Ùç ÔVzgŠ ¹Ü Z Ôb # Å a Ì (Peter Berger)¤

'
ð gzZ (Brigitte) ïH±L' é

X • B5yƒ% » ] »'Å Ï0

ix  ãZ0
{
E
4& Û é
(Fran Ansley) õÑhGZ y Z•

Æ kZ gzZ V±- â s ÜÆ x Âzz%ÆC
Ù ØLZ ~çž 7¼ ZÎÆ kZ Ôx PZ »Š Z•
Û ZÆ /~(
žì Št

Xì îŠ x •Zu9•
Û » ä™[_
Ã]Z WZ
(David Cooper)6
Ãe-e é

( ì „ wì ëÆ ™„Å}Ñç wq {n {ŠŽñvß ÒZ²ì Á¹ Š Z®Å •qÆ aε~ [f)


®¤Zù ~ wqÙCž H7¼ ZÎÆ ] !
kZ vß~ Tì c
Šg Z ÛŒ! M Cc
û ~È «ÅŠ•
Ûq
ZÃyZ0
{ ä

Xì xg yâ •
Û ,@
gzZg Z ¦

ð!
M yZ0
{žì îŠgzi6] !
kZ (Diana Leonard)e3
C *
c
egzZ (Christine Delphy) ×e í6™ é

Š 4
q
Æ yZ X • Tg DƒC
Ù ªÌ~ }Ñ ç6RWz ] Z WZÆ Tì @
™ ZŠ Zg ZŠ™ ~œ

%~p
gg Z Œ
Û 'Ã*Zzg

£zç » Vñ»Æ yZ ÃVÂgúÔì @
ƒ „Š%å : { { Z'
uèYXì yâ ‡gzZ Ìg: Z'Y q
Z aÆ ]gú„Åœ
Æ y{Z'
ug•Š% » ygzZì C7´Š ÌK- e ~C
Ù zŠ Åx »Æ y7Z Â,™ ~™âC
Ù !
Ð y'gú¤
Z ÔM 7L

X @
ƒ 7q
Ñ ZuzŠ ðÃ~ Tì @
ƒ iz0
Z ¯Ð ] Zg (Z,Z6Š Z•
Û Z}uzŠ
4F
7 é
ã Z0
{g0
ZÆ V-Š •
á îZzg ð!
M èa ì îŠ Z’Ç!
à ~Š •
á ™Èt (Cheshire Calhoun)yÛ» ]éhIG

X ’ e *
ƒŠ Zi M aÆ*ZzggzZ mewŠ • Ë7Za kZì ðƒ ~½Ð T
raÆ ]gúÔÏ0

i

gzZ ä!
Šh
'
× Ã]gút èY ì C™Šš6gîåÃªÆ “
 Vâ (Laura M. Purdy)~ e6* Z Zg ZzÑ é

DÃVzŠ%x Óž @
Ô’ e *
™^§!
» ¿Æ ä™ Za ažì 9{z Xì az q
Z »p
g ™|0
!
B‚Æ yZ0
{

C104L LX • {¤¹ ~« _LZÆ äZz™Š Zi M åÃ]gú+
Z‡gzZ ÉgÆ q
’ÅVZ²t£ž ñYƒ

ïŠgzi6g ZŠ™Y ZzŠi ZÆ i q
Ð Z ÒÔ] Zg¦îZzgX • Ç)gzZ ~¡)g °ZgzZ ] Zg¦Ô] c
Ã{gÃèžìgŠ c
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

34

• D™g (Z • í! »g ZŠ™YZzŠi Zžœ] c
Ãh
]
a Æ ~ç x »¼ gzZ • Dƒ aÆC
Ù Øx »¼ ~ T•

w'~ x »Æ y ˜i Ñ ÌC
Ù ØÉ • C™ ~™âC
Ù !
Ð yaÆ ä™"
U
Š Zi M ÊpVc
ç sÜ: ._Æ X
ì yâ •
Û » \¬vZ Xì @
™i Z•
Û uÐ Ï0

i wyÃ]gúXì @
™³g » {]ZŠ » yizŠ%xs Z²X • Tg
1C05 $   

ó ó•g ~I~ Vzy'gúL L

ì yâ •
Û » \¬vZ Xì ¡
ÎVc
g ZŠ)fvŠgzZ ~Š OZ z Ùç6VzŠ%gzZ
1C06 (   $  ( 
ó ó• y˜Æ VÂgúŠ%L L

:• D â •
Û \¬vZ6x £}uzŠgzZ

1C07    
      $   
ó óXßx åtig [ õ Z ù Zg f ~ }i  ƒ Yƒ rg ÃÐ i úZ
 LL

X Q7~}Ñç ÌËÆ *ŠnÅTì ±(Z Äã Z0
{ » xsZ nºZ
éýýéýýé

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

35

l^q äÖ]çu
Ô223B4: ðMUTT(læ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•( h†ÃÖ] á^ŠÖVoÏm†Ê](…ç¿ßÚ àe]

( 1)

èÃf_Ö] ( kmçÒ ( ^n×ÃÖ] èm…^Žj‰Ÿ] èjr×Ö](醉¢] èÂç‰çÛÖ]( ²] ‚f àŠvÛÖ]‚fÂ(oÊ]†íÖ]

…]•((ou¡_‘Ÿ] ŒçÚ^ÏÖZ Vá^Ú ˆÖ] ‚nuæ ^ÞŸçÚ (pçÞ]†nÒ Ô80B1:ðNLLO I³âþ MPNP(oÖæ¢]
Ô389B1: Y 197 3ÔgƒÑÔ Üiz9ÔÏg à ] BZiz9Ô ~ßñÔ +-Z iz9 Ô53: á Œ(o2]†Ò( kÂ^•Ÿ]
4&WÔWz6Ô ŒZ
0JG
7 26 :Y 2004ÔgƒÑÔ7e ,
-{Ô¹zŠg Z îE
76B3: h†ÃÖ] á^ŠÖ

( 2)

èÃf_Ö] ( kmçÒ ( ^n×ÃÖ] èm…^Žj‰¦] èjr×Ö](醉¢] èÂç‰çÛÖ]( ²] ‚f àŠvÛÖ]‚fÂ(oÊ]†íÖ] ( 3 )
TLVðNLLO I³þâMPNP(oÖæ¢]

†‰]ö å•^Ú :‚nuçÖ] ŒçÚ^ÏÖ] Ô 3:Üm†vjÖ]

uQ {Š â ðMUUL (…çaŸ (l^nÚ¡‰] å…]•ž((‚nuçÖ] ŒçÚ^ÏÖZ Vá^Ú ˆÖ] ‚nuæ ^ÞŸçÚ (pçÞ]†nÒ

( 4)
(5)

ÜnÃÞ‚ÛvÚVÐnÏvi(¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ]V hçÏÃm àe ‚ÛvÚ àm‚Ö]‚rÚ(p•^e•‡æ†nËÖ]

( 6)

28 :†â ‚Ö]

(7)

èÂç‰çÚ ÔY 1980 D | 400Ô Ñ]†Â ( Í^ÎæŸ] é…]‡æ( ‚Ûu] àe á^Ûn׉ ܉^ÏÖ] oe]( oÞ]†f_ÖZ

( 8)

u Q {Š â ðMUUP ³aþ MPMQ( èÃe]†Ö] èÃf_Ö] (èÖ^‰†Ö] 芉©Ú (pçŠÎ†ÃÖ]

80B2:å †‰¢]
ÜrÃÛÖ] ÔY 1980 D | 400( Ñ]†Â ( Í^ÎæŸ] é…]‡æ( ‚Ûu] àe á^Ûn׉ ܉^ÏÖ] oe]( oÞ]†f_Ö]

( 9)

267B1 :†nfÓÖ]
1 07B1:†ÓËÖ] …]•(áæ…^â Ý¡ŠÖ]‚f VÐnÏvi( èÇ×Ö] ‹nm^ÏÚ ÜrÃÚ V‚Ûuœ àŠvÖ] çeœ (Œ…^Ê àe]
77B3: ó †‰]Z h†ÃÖ] á^ŠÖ

26: h]ˆu¢]

( 10)
( 11)
( 12)

8 :†â‚Ö] ( 13 )
67 :Ù^ËÞ¦] ( 14 )

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7 0: Ù^ËÞ¦]

( 15 )

85:é†ÏfÖ]

( 16 )

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

36

299B 1: ð^`ÏËÖ] èÇÖ ÜrÃÚ ( 17 )
1 0 : ä › ( 18 )
33: h]ˆu¢]

( 1 9)

46: •çâ ( 20)
81 :•çâ ( 21)
33:lçfÓßÃÖ] ( 22)
83 :Í]†Â¢] ( 23 )
82X 3B1: 醉¢]èÂç‰çÚ ( 24 )
t^i Ô223B4:Y 1997 D| 1418Ô änjmçÓÖ] än`ÏËÖ]èÂç‰çÚ kmçÒ( änÚ¡‰Ÿ] á¨çŽÖ]æ Í^Îæ¢] é…]‡æ ( 25)
13B3 :Œæ†ÃÖ]

GE
223B4: îG
0;X§©ÅZ G
î”ÎñÔ13B3:ðMUUP(læ†ne(†ÓËÖ] …]•(Œæ†ÃÖ] t^iV o–i†Ú‚ÛvÚ(p‚neˆÖ] ( 26)
èÃf_Ö]( læ†ne(†ÓËÖ] …]•(àm‚e^ àe] èn•^u ÄÚ oËßvÖ] äÏËÖ] oÊ …^’e¢] †mçßi |†• …^jíÛÖ] …‚Ö] ( 27 )
26:Y ZÈZÔ 452B5: ³þaM O T R ( ènÞ^%Ö]

New student's dictionary P:226.

( 28)

47: Y 2007ÔŠ !
WxsZÔ ~SZ Œ0
s W^k XZÔ{Ñç Zg øgzZ yZ0
{]gúÔgµÐÔÝg-{ ( 29)
621 :ðMUTR (Ùæ] Äf› …çaŸ( oñ^fjrÚ Äf_Ú(Ùç‘Ÿ] ÄÚ^q V àŠu ‚Ûu] ( 30)
32:…çßÖ]

( 31)

3:ð^ŠßÖ] ( 32)
h^jÒ ðMUUS( š^m…(Ý¡ŠÖ] …]• äfjÓÚ(p…^ífÖ] xnv‘(ØnÂ^Û‰] àe ‚ÛvÚ (p…^ífÖ] ( 33)
1905: Ü’n×Ê é ð^fÖ] Ä_jŠm ÜÖ àÚ äÞ¢ tæˆjn×Ê é ð^fÖ] ÜÓßÚ Å^_j‰] àÚ "
# ofßÖ] ÙçÎ h^e(|^ÓßÖ]
^Ú h^e Ôb ]
Z [ ÂÔlæ†ne (†ÓËÖ] …]•(äq^Ú àe] à߉VoßmæˆÏÖ] ‚mˆm àe ²] ‚f çe] (äq^Ú àe] ( 34)
1846:|^ÓßÖ] Ø–Ê oÊ ð^q
(oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]• †mç’i(‚ñ]çËÖ] ÄfßÚæ ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚV †Óe oeœ àe o× àm‚Ö]… çÞ(oÛ%n`Ö] ( 35)
178B2:³aþ MPLN(è%Ö^%Ö] èÃf_Ö](læ†ne

èÃf_Ö]( š^m†Ö](Ý¡ŠÖ] …]•(p„Ú†jÖ] ÄÚ^qVoŠn àe ‚ÛvÚ oŠn çe](p„Ú†jÖ] à߉ ( 36)
gi^ÓÛÖ]æ xÒ^ßÖ]æ ‚a^rÛÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e Ô1 vZ wÎg ùŠ •Z bc [ ÂÔ ³âþ MPMS(oÖæŸ]
1655:²] áçÂæ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

37

32:Ønñ]†‰] oße ( 37 )
2: …çßÖ] ( 38)
698:Ô ðMUUS( š^m…(Ý¡ŠÖ] …]• äfjÓÚ(Ü׊ÛÖ] xnv‘(p†nŽÏÖ] t^rvÖ] àe Ü×ŠÚ ( 39)
24X 23: ð^ŠßÖ] ( 40)
25X 24: ð^ŠßÖ] ( 41)
34:ð^ŠßÖ] ( 42)
33:h]ˆuŸ] 43 )
34: ð^ŠßÖ] ( 44 )
…]•(Dp†f› †nŠËiE ᕆÏÖ] °• Ømæ^i à á^nfÖ] ÄÚ^q(†m†q àe ‚ÛvÚ †ËÃq oe](p†f_Ö] ( 45)
59B4:ÝNLLTIbMPNU(å†a^ÏÖ]( Ý¡ŠÖ]
60B4: p†f_Ö] †nŠËi ( 46)
60B4 : p†f› †nŠËi ( 47 )
60B4Vp†f_Ö] †nŠËi ( 48)
(oFÖæŸ] èÃf_Ö] (á^m†Ö] 芉©ÛÖ] èfjÓÛÖ] (†n%Ò àe] †nŠËi VoÏŽÚ• ØnÂ^Û‰] (ð]‚ËÖ] çe] (†n%Ò àe] ( 49)
²] Ø–Ê ^Ûe ð^ŠßÖ] o× áçÚ]çÎ Ù^q†Ö] oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^eÔ b ]
Z [ Â Ô~g g 9Ô641B1:³þâ MPMR
4425:˜Ãe o× Ü`–Ãe
34: Y 1987 ( •^e• Ý¡‰]( Ün×Ãi é…]‡æ(pæ^–nfÖ] †nŠËi( †níÖ] çe] àm‚Ö] †‘^Þ( pæ ^–nfÖ] ( 50)
34: Ô á Œ(èÚ†ÓÚ èÓÚ( pF†ÏÖ] Ýœ èÃÚ^q(Œ^f àe] †nŠËi(²] ‚f àe ˆmˆÃÖ] ‚fÂ(p‚nÛvÖ] ( 51)
†nŠËiE Ømæ^jÖ] áçnÂæ ØmˆßjÖ] Ðñ^Ïu à Í^ŽÓÖ]( †Û àe •çÛvÚ Ü‰^ÏÖ] oe] ( p†ŽíÚ‡ ( 52)
523B 1:á]†m](h^jÊ• l]…^ŽjÞ] (D Í^ŽÓÖ]
33:h]ˆuŸ] 53 )

82B5 [²Z y—Ô57B3 p‚ߊÖ] èn•^ve p…^íe xnv‘ ( 54 )

400D 399B5äe^v’Ö] èʆÃÚ oÊ äe^ÇÖ]‚‰] Ô57B3 p‚ߊÖ] èn•^ve p…^íe xnv‘ ( 55)

õg @
gzZ <
z y MŒ
Û ]gú

Ô1093: Ùçì‚Ö]èna]†Ò oÊ ð^q ^Ú h^e (Å^•†Ö] h^jÒ( p„Ú†i à߉ ( 56)
248:~ N
 MÆ

‚ÛvÚ VÐnÏvi (èÛmˆì àe] xnv‘ VäÛmˆì àe Ñ^v‰] àe ‚ÛvÚ (oÛ׊Ö] äÛmˆì àe] ( 57 )
oÊ ð^ŠßÖ] é¡‘ h]çeœ Å^Ûq h^e(³aþ MPLL(læ†ne(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] (oۿ¢]

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

38

^`jne†ÃÎ Ýæˆ×e 霆Û×Ö †Ú¢] †Òƒ h^e(èu^e¦]æ †–vÖ] h^jÒ á^fu àe] xnv‘ Ô1685B3 VèÂ^ÛrÖ]
557 0B7V¡Âæ Øq ²] ‚ß ^`Ö †nì ÔÖƒ á¢
†Ú¢] oÖæœæ Ù牆Ö] çÃn›œæ ²]çÃn›œ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^e(Ý^Óu¢] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 58)
8138 :ÜÓßÚ
†Ú¢] oÖæœæ Ù牆Ö] çÃn›œæ ²]çÃn›œ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^eÔ Ý^Óu¢] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 59)
8138 :ÜÓßÚ
èÃf_Ö](á^jŠÒ^e(äm†$Ÿ] èfjÓÛÖ](•æ]• çe] à߉VoÞ^jŠrŠÖ] &Õœ àe á^Ûn׉ (•¨]• çeœ à߉ ( 60)
2276:‚ÖçÖ^e Ðuœ àÚ h^eÔt ÕäŒÅZ [  Գaþ MOUU (ènÞ^%Ö]
663:Y 1992Ô ]zÛÔ èÛn×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(hç×ÏÖ] èË•^ÓÚ(‚Ú^u çe]( oÖ]ˆÇÖ] ( 61)

5718 :^`qæˆjm ᜠ•]…œ ]ƒž 霆ÛÖ] oÖž †¿ßÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú àe] à߉ ( 62)
Standard Jewish Encyclopaedia:962

( 63 )

(læ†ne (ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• (á^Ûm¦] gÕ ÄÚ^rÖ] (ànŠu àe ‚Ûuœ †Óe oeœ (oÏ`nfÖ] ( 64)
oFÖæ¢] èÃf_Ö] ðMUUL ³ ³âþ MPML

323B 1ÔY 1982ÔgƒÑÔÅX yWÅZ Y MÔy M ÅZ Y MÔ·Ô { •
á x™ ( 65)

112: Y 1996 D| 1417ÔgƒÑÔ c&
ƒ Ã yZg ÃÔx £ » ]gú~ {Ñ çòs Z Ô ŒZ }ZÔk& Z ( 66)
8: p•çÊÖ] áçÞ^ÏÖ]æ ènÚ¡‰¦] èÃm†ŽÖ] oÊ &m…]çÛÖ]æ ˜ñ]†ËÖ] Ü× ( 67 )
530X 516B 2:Y 1932Ô å†a^ÏÖ] (èm†nßÛÖ]] èÂ^f_Ö] é…]•ž (èÇÖ^fÖ] ²] èru( ²] oÖæ å^• ( 68)
4»)ÅZÔ ]gúy›ÔŠ Zi WxæZ1Z :WáÔ ~,W~]
12:y kÔ I´‚ÔtW
ÑZ îE
0G
zh
•
Û ( 69)
33B3 : 醉Ÿ] äÂç‰çÚ ( 70)
21:Ýæ†Ö] ( 71)
35B3 :醉¢] èÂç‰çÚ (72)
2:å‚ñ^ÛÖ] ( 73 )
893 Vá‚ÛÖ]æ p†ÏÖ] oÊ èÃÛrÖ] h^e (èÃÛrÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 74)
60:å†ÏfÖ] ( 75)
1: ð^ŠßÖ] ( 76)

319B1 :Y 1973ÔgƒÑÔ yWÅZ y)F
Ôy M ÅZ ƒÔ~ŠzŠñZÑZ1Z ( 77 )
565B 3: ᕆÏÖ] Ømæ^i oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 78)
36 @
30:å†ÏfÖ] ( 79)
59:á]†ÛÂ Ù• ( 80)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

g¦ » yZ0
{~ xs Z

39

566B 3 :ᕆÏÖ] Ømæ^i oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 81)
566B 3 :ᕆÏÖ] Ømæ^i oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 82)
566B3:ᕆÏÖ] Ømæªi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 83 )
27:å‚ñ^ÛÖ] ( 84 )
529B4 :ᕆÏÖ] Ømæªi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 85)
42D 40:•ça ( 86)
127:å†ÏfÖ] ( 87 )
84: á]†ÛÂ Ù• ( 88)
3364 :¡n×ì Üna]†ež ²] „íi]æ ä×Ö] ÙçÎ h^e (ð^nfÞ¢] &m•^u] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘ ( 89)
3365 :¡n×ì Üna]†ež ²] „íi]æ ä×Ö] ÙçÎ h^e (ð^nfÞ¢] &m•^u] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘ ( 90)

30@
20:“’ÏÖ] ( 91)
4:̉çm ( 92)

48:ÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö](…çaŸ( änË׉ äfjÓÚ( àÛu†Ö] oË‘( p…çËÒ…^fÛÖ] ( 93 )
139: {Ñç Zg øgzZ yZ0
{]gú ( 94 )
13:l]†rvÖ] ( 95)
343X 319B3(ᕆÏÖ] Ün`Ëi ( 96)
Benson-Religion in Contemporary Cultures, Ch:10,P :777

( 97)

New Yark Magazine,P:611

( 98)

70X 69: {Ñç Zg øgzZ yZ0
{ Ô]gú ( 99)
35X 30:醉¢] Ý^¿Þ ( 100)

87 :x  CÑ ç»xsZ ( 101)
E
©Å
90X 87 :gƒÑÔg Zi !
zŠg Z ÿ}G3 ZÔ x  CÑç » xs Z Ô~E-{ ( 102)
1: ð^ŠßÖ] ( 103 )

54Ô53Ô52:ó ó{Ñç Zg øgzZ yZ0
{ Ô]gú ( 104)
33: h]ˆu¢] ( 105)
34:ð^ŠßÖ] ( 106)
10:äÃÛrÖ] ( 107 )

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

40

Ýæ• h^e

t :z b ï

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

41

Ùæ] Ø’Ê
w ã⠇Šb ï~ xsZ
]gz¢gzZÑ » b ï
i§òsZ » b ï

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

42

w ã⠇Šb ï~ xsZ

C0
x •Z Îâ Æ ( yi z Š%) V3zŠ Åy¨
ZŽ ì CƒÐ Ìg ¦Ñm{ q
Z úÅyZ0
{Ð zg Åxs Zèa

Xì ~gz¢
sŸz Åw ã⠇Šb ï¬ Ð ƒ
 Z®Xì @
Y¹ óåzi Lˆ Æ b ïÎXì

x rZ°z ãâ ‡{Š™ òZgÆ ` Z%‚ ~â ¤'~y z u 0
R'Xì » ó{@çY• Lq
Z sÜg¦°•zz% » b ï

”6w‚ÎzŠ yZ n kZ X • ŠŽñV; }g ø ~ ]gßÅ]
Ÿ{zgzZ • „g C™ê —Z°Ð w‚ÎzŠ •Æ
èÑq ì x *
» {@ç: ZŠZi M q
Z sÜyxgŠÆ ]gúgzZ Š% b ïžì@
Y c
0
t ‚f x ¬ ~ Ýzg Å Vh rZ° ÒZ

yZ0
{ b ïgzZ ì Š
c
Š gZ Œ
Û q ½Z » Vâ Z0
{ zŠ à b ï~ xsZ X D™7wJ ‡Ãg¦kZ <
Ø Zè ò AZ vŠgzZ xsZ

1CX • 56ÌZ ÅyZ0
{Æ äƒ Zb ïxÎg KZŠŽz!
Ì<
Ø Zè xÓžìzz ¸ Xì ‚
g ÌZ ~Šã
~

Å {)z ] § z ]ñgz Z t :z b ïÔ]Š Ñz Å^ ª) ] â Îg Å<
Ø Zè ZÐZžì @
™tt Ìxi°•ž ©

X ’ e ã™7~i Z0
Z 4Š {Š c
i~ ( • ï•
á ] â Îg

t•
Û ~ {@çgzZ b ï

X• #
Ö }
7] ï sf `gŠ n ÆKt•
Û »XX • ] Zg¦ZzŠ {@çY •gzZg¦òs Z » b ï

¦Ñ Å yZ gzZ ]¬] Å b ï Z®ì ¬¦Ñq
ZÉ 7ó ó{@ç Y • L Lq
Z b ïžì q ) Z » #
Ö Z xÓ é

:• i ZBg )ZŠ0Z)´ž 6ì t ·Z »DIZ x Ó6äƒ ¦Ñ%ZÆ b ïXì @
™ ãZz xs Z w
2CÅæ†ŽÚ |^ÓßÖ] á] o× áçÛ׊ÛÖ] ÄÛqœæ

ó Xó ì q )Z6äƒ%Z ¦ÑÆ b ï»Vâ ›x ÓL L

X ì 7öRVZP Ås %ZÐ Tì b ˜Z ãâ ‡q
Z q )Z
ìnç ~g (Z q
Z {@ç²ì ïc
 ÔZ
<
 Zz ~ VÂgßZb ï é
G-d
äƒ <
 gzZ s
 !
ZÔ [ éE
5B Z Ô[Ž zÆ kZ%Z • 5Â6äƒ ¦Ñ%ZÆó ób ï L Lx Z™[ZgzZ x «
Y fx Ó é

ã»Øx â ZgzZ b I b ïq
Š 4
Æ›•
á Ôì {— ¸<
 b ïq
Š 4
Æ s ¦ ZX • n
gÃñ; `ZÐ áZjÆ
G
C Xì b‡ » [Ž z q
3
ZgzZ [ éE
5B-dZÆ b ïÔ {z¤
q
Z » $ö._Æ 
sŸz Å ò
:ì yâ •
Û » x™ Z Ñž 6Ôì <
 Å x™ Z Ñ b ï é

4C 9oßÚ ‹n×Ê oj߉ à gÆ… àÛÊ ð^ŠßÖ] tæˆiœæ ‚Î…œæ0

ó Xó ì 7Ðí {z HnZ²ZÐ <
 ~÷ä T: Ô • G Ìb ïÐ VÂgúä ~ Ô Vƒ Ì@
Î~L L

5CX 
*™ b ïgzZ 
*™uZzÔ*
Î7ÔxÑ; • <
 ÅY m
Z x Ó,q g e: c
â•
Û ä1 \ WgzZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

43

:• i ZBg ( | 1255x ) ã»Øx â Z b§ÏZ é
6CXXän’ÃÛÖ] oÊ ÅçÎçÖ] oŽì àÚ o× grmæZZ

ó Xó ƒ sp » [ ‚g ZÆ C& ì Z
 Zz6¿kZC
Ù Ô *
™ bï LL

:• D™cÐ i Z0
Z kZ ~}g !
Æ ¬Æ b ïÔ•Æ 32e
WÅgâ >gÎÔ  Z÷Z¦,i Z {z´
G
:XƒÜŒ
Û ² n Æ [ éE
5B-dZ LgzZì ÝZt gzZì @
ƒ n Æ [Ž z L{zgzZì%Z+]çvÓÞœ žƒ ãZzL L

%Ztž Hwz4
„ ¹ ä ‰gzZì ïž ¹ä ‰gzZì Z
 Zzž ¹ä ‰Xì »n¾¬tžì x¯VŒ

Xƒ ‚
g ]gŠ Å b ïŽ 6¿,ZC
Ù ìZ
 Zz b ïžì <
Ø è » Y f®
 )q
Zž ¹äM0Z •Xì b I

†ŽÃÚ ^m  !¸C
Ù ªÅyZ ?ŠgzZì Z
 Zz ƒ ]gŠÅ ä™ ZŠ Z t £gzZ Åpy*
gzZ Å$žt Ð ~ ]gŠwZ ¸Z

á™ `zH{zƒ ‚
g ]gŠÐ ~ ?Ž [ ³ {z¤
} Z ªL L&m‚vÖ] X tæˆjn×Ê é ð^fÖ] ÜÓßÚ Å^_j‰] àÚ h^fŽÖ]
4E
& J e [p b ïèY
/F
¸ ì xiÑ ´g {izg 6kZ ƒ: ®
 , Z ÃTgzZ ì » `•
Û ÑZz ä™pô™| (gzZ »ÃÑZz õE
C X óì
7
ó *
ƒ Ðn Æ kZ

Xì 6~EŠ q OŠ ã
Å {@ç²ì 6[ Z Nz`
ZŠ ã
Å b ï é

ì Š•
á g Z » vZ wÎg Xì M Ì[Z Nz z`
Z6kZÉ ì <
 ÅY m
Z sÜ: b ïžì |0q
Zt

Üjm ð…œ VÙ^Î(†qœ ^ãnÊ äÖ áçÓmæ äiçã• ^Þ‚uœ oiªm "
# ²] Ù牅^mV]çÖ^Î (è΂‘ ÜÒ‚uœ Ä–e oÊæZZ
8CXX†qœ äÖ á^Ò Ù¡vÖ] oÊ ^ãÕæ ]ƒž ÔÖ„ÓÊ …‡æ änÊ än× á^Ò œ Ý]†u oÊ ^ãÕæ çÖ

X 746½¡Ñ » Tì Š
c
3gg » q
Ñ~( 䯰) yZ0
{ÃVâzŠ yi zŠ%~ [ ZŠ M Æ b ï é

ˆyWŒ
Û ž 6ì úÅyZ0
{ wq¾Ñpì%Z òi Ñ q
Z w”» úÒp¤
Z c
Íì yÅ°ã Z0
{É
X • C™ª
ÑŠ6kZ ] c
WŠ¼Å

à ]gúgzZ ( á Zz äÑ ~ °) Xànß’vÚZ Ê% n Æ ä™ ì‡ m» ób ïL yxgŠ Æ yi z Š% é

Xì Š
HyÒ Ð p ÖZÆ( È°) ó kß’vÚZ

Xì ˆÅ ãZzŠ ã
Åg¦ ãZ0
{Æ xsZÆ™¨Ð( d)°Ã b ï é

r Z6½sÜ: ÃVâzŠ yi z Š%Ð p ÖZÆ èvÊ^ŠÚ †nÆ c
ànvÊ^ŠÚ †nÆ UN @
™} Šg Z Œ
Û °Ã b ï é

Cƒ ¯
 !
» ! Zy
~ ]gßÅ ä™ b ïˆ Æ ¾ çŽ ~Š™ »ÌŠ ã
{z Å kZÉ Š
c
Š™ IÐ {Š Zg ZÆ ä™

Xì ÙnÆ t Áz Ô¬ ._Æ wEZ ãWŒ
Û óyZ}
Z L ¦ÅT óy}
LÂ » y!
i ! ²Z®Xì

Š Z% ãç ZÐ kZ( VÐgzZ ì Zƒ wEZXXkõßF’ôvûÚö ZZÂ6] â £ &n Æ ]gú~ ˆ yWŒ
Û é

{” ~Š •
á L L~ qzÑÆ „ Y ¨
{gβ ó0

ó z{" ~&

ß L L~ æe
WY ¨
{gÎó ó]gú0

z{" Š Zi W L L~ {Z
ÓZ >gΕ

Xì Ùn Æó ó]gú

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

44

GE
3{B&Â n Æ kZ Ô ~&
~ xs Zžì @
C t wEZ » ( È °) ï

ß c
ƒ Š Zi M ]gúˆ c
¬ Ð ~Š •
á nºZ

Å0

z{ ~ ˆ ²~ «™Å + -Zz ¬ Ð ~Š •
á Xì Sg ~ «™Å yZ0
{ ~ wqC
Ù ( ~Š Zi pÑ ) ]gú
X • {ex ©Z ¦ÑÆ VÂgú{g Zz M gz Zì CW~}%iÆ Ïg Zz M {zƒ: ~ «™ b§kZ ]gúŽ Z åE<XÅX~ «™
:ì Š •
á g Z ~ *™y M Œ
Û ž 6• x ZwÐ Vëñ b ïÆ yZ }
9C—   ( ™

ó Xó • x Zw6Vëñ'gú{g Zz M L L

x ¬ Ãy¨
Z J
[ Z ¯
 !
Æ òzøÐ Ýzg Å ókzLŠŽ z!
Æ ¹F
8gzZ ³‚ ~g7 KZ [f@'Æ kZ²

x ¬ Xì Z ‡Ð gâ Y ] ;Å y¨
Z èÑq Xì êŠ g Z Œ
Û „ úÒsÜÑ » b ï ñƒ D™gz!
gâ Y

xb ï=g &
ÅVâ ¨
Z zŠ²ì Cƒ n Æ ‰
Ü z Šzơ̈РV”É ì @
ƒ zz mÒsÜ: » Vzgâ Y

*
ƒ Ý~ V¤g ã Z0
{gzZ mÐ [g ‡Zz { ³ZgzZ +-Zz z Š ÑzZ Ôyz¬b!
Ôà
] § =g mŠ Zg ZÔÕZz b!
6gî
Xì 
@ Yƒ ãZz t•
Û » b ïgzZ {@çÐ X• s ™zZ {zt Ô {)z

Xì Yƒ {@ç²ì x Zw *
™ b ïnÆžº]æ c
èg ¬ é
<XÅì úÅyZ0
{Ñ » b ïèa
Xì Š
c
Š™x Zwn Æåå Ô*
™ b ïn Æžº]æ Z åE
:ì ~z%Ðk„0Z ]|

1C0 XX†fnì àÚ‡ èn×â¢] †ÛvÖ] ÝçvÖ à æ èÃjÛÖ] à o`Þ#"ofßÖ] áœZZ

ó Xó c
Š â•
Û IÐ ä3“
 Í »Vð¢p0
gzZp~: â iÆ6ä Ñ —" L L

:• D™e
ZzgÐ -Zz LZ {h0 ßg b§ÏZ

²] ážæ ð^ŠßÖ] àÚ Å^jÛj‰Ÿ] oÊ ÜÓÖ kÞƒ• kßÒ ‚Î oÞž Œ^ßÖ] ^ãmœ^m Ù^ÏÊ#"²] Ù牅 ÄÚ á^Ò äÞœ ZZ
C11XX^òn• àâçÛjni• ^ÛÚ ]æ„ìªiŸæ ä×nf‰ Øín×Ê ðo• àãßÚ å‚ß á^Ò àÛÊ äÛnÏÖ] Ýçm oÖž ÔÖƒ ݆u ‚Î

ä \¬vZ [ Z X ¶~Š ]i YZ ÅpÐVÂgú»ä ~ ÔÍß} Z :c
â•
Û ä \ WX ¸B‚Æ vZ wÎg {zž L L

c
Š 7Z¼ Ž gzZ X }Š hg3 Zg eZžceÐZ Ôƒ ]gúðÃ+Z k0
Æ T[ZX ì c
Š ™x Zwn Æ J
#
Ö ªÐZ
ó Xó ß: :ZzÐ yZì

Xì 7~gz¢ *
ƒ (Z ~ {@ç²ì oÑ *
ƒ » ½³#~ b ï é
:ì à ¬~g !
Š•
á gZ

C12û      %       %  *™

ÐZì H Za ¼Ž n }g vä [g }g v~ V- ç ~g vgzZƒ D Y k0
Æ VzŠ%Ð ~ t‘Å *Š ? H L L

ó Xó ƒ ‰ g ¦
„ÐuÂvß ?É ƒ ïŠ hg

:c
â•
Û Š•
á g Z ( ~uzŠ b§ÏZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

45

1C3—  $        (      ™

™: w°B‚Æ yZžƒ60
Z »¤
Z pÔß™ b ïÐg eg egzZ &&ÔzŠ zŠÐ ~ yZ Ô N WI »'gúŽ L L

ó Xó z™~ç „ q
ZQ ÂÐj

ì zz ¸ ì ˆ~Š (F
Å b ïÐ ½³#gzZì ˆÅ #
Ö è Å b ïmÐ ½ë~ ] c
WVâzŠ Ñ!
{gÃè

1™g » {Šz ».
Þ ,Z ~M%Z V⊠4Z Z®ì ~¡)nç@'Ð kZì g66ä™tÃyâ ‡~¡kZ *Šž

1C4X Ç ñY 1 Zz™k0
Р„¢.
Þ t X ’ e *
ƒ „ Îâ Æ V}ZzŠ ˜iÑ b ïžì Š

ì ZÞÐ {kZ {@ç²ì YƒÐ xø)sÜ b ï é

# $     *    #    $   ( ™

$  $   #      #   $ . $   * 
   $ .    * *  $ *     $   

C15—$    $ 

( Y ÔäÔVÃ
|ŠzŠ à ?ä VMN â { z ~g vgzZ ÔVȸ ÔVžÔNÑ{ ÔV G
é5ŸF
Ó Ô N â ,g vˆÅ x Zw6? L L

X ì ð0
lgz6~ VzŠÍ ~g vä VMVH±ÅV- ç ~g vgzZ ÔN â ÅV- ç ~g vÔäq
Ñ|ŠzŠ ~g vgzZÔƒ c
ö
ÅyZ™hg7Z ) ƒ Zƒ: Øz yi m( gzZƒ Zƒ b ïsÜ) ¤
Z:gzX ƒ [ ƒØz yi mZg vÐ XVH±ÅV- ç yZ

Hx Zw6?Ìt gzZ ÔVƒÐ ' ~g vŽ Vc
ç ÅVœ yZ}g vgzZ Xì 7{ ~
ZñðÃ6? ( • h
 ™ b ïÐ VY±

ó Xó ì ÑZz ä™3ggzZ ÑZzÛvZ Ô Š
ƒÎ Š
ƒ¬ Ž 1Ô z™ ¦ÃV“ zŠ ~ b ïq
Zžì Š

 @
ƒ (Z ¤
Zƒ YY Hg Z2Zˆ Æ ~q Ÿg Å ¢•
Û sÜŽ 7{@çx ¬ ðà b ïžì t Ýq â » e
 M kZ

» X• ,Z ºg {,~ xsZ X 7^
Y Ì~ <
Ø è Ë (ZèÑq @
ƒ^
Y ÌyxgŠ Æ e gz Z \ !
Ôd
 gzZ Vâ
C16Xì x Zw b ï~ : M
Xì Yƒ Ìv{@ç²ì I*
™ b ïv é
:ì `gŠ§Zzt » /]|~ ´ â x â Z ¤ñ

çÖæ åˆnq] Ÿæ †ŠÖ] |^ÓÞ ]„a Ù^ÏÊ霆Ú]æ Øq… Ÿž än× ‚`Žm ÜÖ |^Óße oiœ h^_íÖ] àez†Û á] ZZ
C17XXkÛq†Ö änÊ kÚ‚Ïi kßÒ

t : c
â•
Û ä/]| ÂX¸ { ZÍ]gúq
ZgzZŠ%q
Z sÜ6T Š
c
Ñ b ï (Z q
Z k0
Æ[ æ0/ *
¦L L

ó Xó ꊙWg N ~  @
Ñ: k0
}÷ÐZ ¤
Z Ô ÇVzŠ 7]i YZ ÅkZ ~ Ôì b ïv

:• C™yÒ§Zz » b ï LZ f ðš!›
 ßg b§ÏZgzZ

ofÞ ^ßnÊæ :àâ]‚u] kÖ^Î ƒž …‚e Ýçm oñ^e• àÚ ØjÎ àÚ àe ‚ßmæ Í‚Ö^e àe†–m ^ßÖ l^m†mçq k×ÃrÊZZ
C18 XXànÖçÏi kßÒ p„Ö^e oÖçÎæ å„â o• :Ù^ÏÊ ‚Æ oÊ ^Ú Ü×Ãm

ë :¹ä ` q
Z 7
eZ X 'ä™p°ÅŠ Z]
Z ƒ !
WáZz äƒLyŠÆg$
gzZ 'äO sŠ V( Kg Kg L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

46

ó Xó ¼„z‰„gȬ ?ŽgzZX zŠ hgÃkZ :c
â•
Û ä*™ÑXì } Y Ì] !
ÅÀŽ ì ã (Z ~

:ì Š•
á g Z 0Æ Vß Zz ä™ b ï ~ {Z
â {gÎ b§ÏZ

1C9             $     
c
Ïä™ ãZg ]áŠZiWžt : Ô´ƒõÆ yZ ƒ Ñ~ bïÆ™ ZŠZ $ æZ ?ªÆ • w'a } gvÌ'gúpôgzZL L

ƒDZ-Š ~ ]y
W{zgzZ ¨Yƒ ùŸ Ï0

i î0%*
g» Zg‚ eZ Â HgïZÐ ½6lzg ÅyZZ ä ËŽ gzZ Xz™V×ÙW| ~ga
óXó Ç

:• Dâ •
Û ~dk

0Z ~‚Åe
`
 M ÏZ

H Iä \¬vZÐ T• á ZEÎ 4zŠ {æ7 Ž • ]gúzŠ%{zt ÂXì m» ó á]‚ìœ p„íjÚ LJ
V˜L L

2C0ó Xó ì

: ì yâ •
Û » 1 *™Ñ VW'h
'
×

2C19|^ÓßÖ] oÊ lç’Ö]æ Í‚Ö] Ý]†vÖ]æ Ù¡vÖ] àne Ø’Ê0
ó Xó ì *
O sŠgzZ *
™y´Z Ôt•
Û ~ b ïx Zwgz Z w'L L

:• C™yÒ Ð1*™Ñ  È ¬ ]|

2C2X z™ Hy´Z » b ïkZ 9|^ÓßÖ] ]„a ]çß×Â]0
: ì w¸» /]|

2C3 ó óX z™«™ÅVƒTÑgzZ z™y´Z » b ï L L
-8E
Xì 7~gz¢ *
ƒ (Z ~ {@ç²ì ~gz¢ *
ƒ y›» ( ]gúzŠ%)¢•
Û éSCG
F
~ bï é
-8E
b ïÐ ]gú! Š%y›%Z ì ~gz¢ *
ƒ y›» ( ]gúz Š%) ¢•
Û éSCG
Fn Æ b ï~ <ÑòsZ

:ì @
ƒŠ •
á g ZçO Ô 7Ð Š%! ÂÔì Yƒ „Ð Š%y›sÜ b ï » ]gúy›²ì Y™

$           * $  $    ™

(    $     $    . *       

2C4 —$  $ 
 $  

Ôì 4Ð ~Š Zi pÑuæ~&

ß ðñq
Z N Wá : yZZ {zžJ
Z
 Ô
*™: b ï ¦

Ù Ð VÂgúuæ ?ªL L
C

xÝ ðñq
Z X N Wá : yZZ {zž J
Z
 Ô
*™: LÐ VzŠ%uæ bïÆ VÂgúKZgzZ XƒI ¹ »{zp¤
Z
]ngzZ ¼
 à ?Ð yf Z LZvZgzZ • Dš sçŽG3µv W»vßt XƒI ¹ »{zp¤
Z Ôì4Ð pÑuæ
ó óXÐ ,™wJÃgzZÐ B ${zžì µÂÔì @
™yÒ t ‚Æ VÍß6
gîãZzx ©Z LZ {zgzZX ì @
š sçŽG3µ

RÅ ~'Z'{@ç²Ô 7~gz¢~'Z'~ _ ZÑÎâ Æ ]gúz Š%~ b ïX *
ƒ Z_ ZÑÅ {@çgzZ b ï é
Xì @
ƒ6

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

47

X 7~ {@ç²ì oÑ *
ƒ »”%à z n Æ ]gú~ b ï é

X 7(Z ~ {@粕)fÆ kZ Ì]YZy
Z wygzZpy*
» ~çˆ Æ b ïgzZì xi Ñ6Š%sÜ$ é
X 7(Z ~ {@ç²ì ~gz¢ÏŠŽñÅVƒZÍwŠ ¬ zŠ n Æ b ï é
X 7~ {@ç²ì ‚
g ÌZ ~(
( Status)ƒ~ b ï é

Æ TX ì ¬¦Ñq
Zt É Ô1™ð ZƒI b§Tž 7{@ç¡b ïž ˆƒ ãZz ] !
t Ð ,kZ

X 7{g e ðÃ%Çg§{pÅÎXì ŠŽñ
sŸzg zZ ,6gî¦ÑÅ b
q
Z q
Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

48

]gz¢gzZÑ » b ï

mZ VW'h
'
× ì@
™ç»œ£z nZ¾ZÆ kZÂì@
™i ¸W »x» ËZ
 Š•
Û c
{gZŠ Z Ìðà » *Šžì ]¡ ã¨
Z

X Ð ]Zç{æW7ž @
ì@
™ Z’Z ñƒ n
g Ãæ Ã ò}x ÓÆ wnºZ Vç pgzZ Vñ{ Ô]ZxzZ
Z ¯ÔV£

Šã
Å ( yZ0
{) {g ZŠ Z ë Z q
Zèa Ì*
W~ b ï- » ¢•
Û XnY c
àJ
Št0
Ð i Z0
Z ŒZ Ãx» kZ gzZ nY

Xì @
Y H{™E
»q
ZP Ð ~œ£}g ‚¹Æ b ïn ÏZì ~gz¢uiZ Ì'Y »œ£Æ b ï Z®ìá

G3Ò)²Z ÅyZZz + Š
ïG

wÎgž 6Xì @
™åÃ+Š Û LZ y¨
Z Ð Tì ]Š „
*™ ~Š •
á c
ÍXì yZZ ŠÑ~Š ã
» b ï

:ì yâ •
Û »  vZ

2C59oÎ^fÖ] Ì’ßÖ] oÊ ²] Ðjn×Ê á^Ûm¦] Ì’ÞDØÛÒE ØÛÓj‰] ‚ÏÊ ‚fÃÖ] tæˆi]ƒž0

ó Xó ce *
g eÐvZÐZ~}g!
Æ yZZ Û ¹
! :Ôì 
@Yƒ åyZZ Û »kZ Âì ©
™~Š•
á {È Z
 LL

Xì ¹ŒÃg
u kZ ä ã]Z •
: ì yâ •
Û » *™Ñ b§ÏZ

2C6 9oÞ^%Ö] †_ŽÖ] oÊ ²] Ðjn×Ê äßm• †_• o× ²] äÞ^Âœ ‚ÏÊ èvÖ^‘ é ð]†Ú] ²] ä·… àÚ0

ó Xó }g eÐ vZ Ì~ Û ¹!
žceÐZ ~ŠŠæ6+Š ÛÐZ ä kZ Â}Š™ «~ç ( *™vZ&L L

ÛB‚Æ ä™ ~Š •
á ì H„~ V”zŠÃ~ ¾( ä vZ )ž• ˜ ~ KÆ g
u kZk

;Z ;
r™

Xì {z´Æ kZ Û ¹!
gzZì @
YƒÝq ~ ¾

Å VâzŠ yZ ~çÔ VxÐ b ïz ~Š •
á gzZX ì @
ƒÈ g »6«™Å { TÑKZgzZ ,LZ òŠ Wž • D â •
Û ?q1Z

2C7 X • M
™«™

 F
š
Å yŠ Z•
ÛZ

Xì @
ƒd
Š òG
& z [Š ZgzZ š
 F
z ½ÅŠ Z•
Û ZÆyÑ» b ï] ‡zZ Î

yÒ zz Å ä™ ~Š •
á Ð ]gú{ç q
Zˆ Æ ]Š ÞÅ\ !
LZ ~u Z {zçä vZ†0'Y ]|ž 6

Xì HÜÃg
u kZB‚Æ p ÖZ yZ6]â £ Zä ~g g x â Z& Xì Å

^fn$ 霆Ú] kqæˆjÊ l^ße ÄŠiæ] l^ße Äf‰ Õ†iæ oeœ Ô×a Ù^Î äß ²] o•… ²] ‚f àe †e^q àÂ
èm…^q ¡`Ê VÙ^Î ^÷fn$ Øe k×Î ^÷fn$ Ýœ ]÷†Óeœ VÙ^ÏÊ ÜÃÞ k×ÏÊ †e^q^m kqæˆi "
# ²] Ù牅 oÖ Ù^ÏÊ
á] ka†Ò oÞ]æ l^ße Õ†iæ Ô×a ²]‚f ᜠäÖ k×ÏÊ Ù^Î ÔÓu^–iæ ^`Óu^–iæ Ôf¡iæ ^`f¡i
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

49

2C8XX]÷†nì Ù^Î æœ ÔÖ ²] Õ…^e Ù^ÏÊ à`v×’iæ à`n× ÝçÏi 霆Ú] kqæˆjÊ à`×%Ûe à`ònnq]


 o ) ä ~ÂX ‰ hgú VÃ
Ó â c
]‚gzZ ‰ƒ ] ¯\ !
}÷ž • D â •
Û vZ†0
'Y ]|L L

Y7 ä\W !V; ¹ä ~ì à ™~Š •
á äÂ
'Y } Z L L c
â•
Û ä vZ wÎg= Âà ™ ~Š •
á Ð ]gú{ç ( ñƒ
Ð kZ ÂgzZ ‡B‚}¾ { zgzZ nB‚Æ kZ ÂÅ ~Š •
á 7VYÐ ~g Z.äÂ:c
â•
Û XÐ; ¹ ?Ð;c
Ð ~g Z.

ä ~X ‰ hgVÃ
Ó KZgzZ ‰ƒ ]¯vZ† ( -Zz }÷) c
Š [ ZŽ ä '
Y ]|X CZ—®B‚}¾ {zgzZ ª

gzZX}™«™Å yZ Ž ì Å ~Š •
á Ð ]gúkZ ä~ a kZX Vz™ ~Š •
á Ð ]gúÅ b§Å yZ ~ž H7I
Xì ]!
hZ :c
â•
Û c
}™•
'
aÆ \ Wà ¬vZ :c
â•
Û Â}™ b &Z

4ÉZ bÑŠ L Lì ~z%B‚Æ p ÖZ Zg
3E
L~u Z k
 \!
}÷ž c
â•
Û ä  'Y ]|žì ~ ó ó> ðE
ut

Å yZ Ô}™ ÉÅ ( V“ ~÷ ) yZ {zž @
ì Å ~Š •
á a kZ Ð ]gú; ä ~ ‰VÃ
Ó ] ‚ Å y Z ¸ ‰ƒ
C29X H YZ ¹ ä \ W c
â•
Û ä\ W ÂX ñðŠ} ÀÆ yZgzZ} ™«™
Xì q
ZÐ ~ b  Ìd
Š òG
& z ½gzZ ã ˜z «™ÅyZMÆ y c
Í

¿6 wÎg <

wÎg ÌV; Æ VÇ)g )gŠ Â0#
Ö ZXì *
ƒ Zc ¿6{0<
 Å vZ wÎg Ñ ~Š ã
ZuzŠ » b ï

Å b ïz ~Š •
á vß ‰Âì B
g w Å:%gzZ we â a }g ø©] § Å x™ Z ÑgzZ ì ›w Å

vZ

X ìžg I<
 Å *™Ñg—tž• f
™ b ïa kZ Ìñƒ n
g: éZp
:ì b§kZ ~ p ÖZÆ*™Ñ Ô
sŸz Å b ïÑ

tæˆiœŸ Ü`–Ãe Ù^ÏÊ †ŠÖ] oÊ ä×Û à #" ofßÖ] t]懜 ]çÖª‰ #" ofßÖ] h^v‘] àÚ ]÷†ËÞ áœ ‹
z Þœ àÂZZ
Ý]çÎœ Ù^e^Ú Ù^ÏÊ än× oß$œæ ²] ‚ÛvÊ •]†Ê o× Ý^Þœ Ÿ Ü`–Ãe Ù^Îæ Üv×Ö] ØÒ• Ÿ Ü`–Ãe Ù^Îæ ð^ŠßÖ]
C30XXoßÚ ‹n×Ê oj߉ oß gÆ… àÛÊ ð^ŠßÖ] tæˆiœæ †_Êœæ Ýç‘œæ Ý^Þœæ oבœ oßÓÖ ]„Òæ]„Ò ]çÖ^Î

Æ  *™ÑÐ ] Z0 ` Zzi Z Å  vZ wÎg ä ®
 )q
Z Å/ôÆ Ñž • D™e
Zzg ÷Z ]| L L

¹ä ËgzZ ÇVz™ 3g { izgå ~ž ¹ä ‰gzZ ÇVz™7~Š •
á ~ ¹ä ‰~ yZ HwZÎ~}g !
Æ wqZv

Ì‚
g { izg gzZ Vƒ Ì@
ÎÔ Vƒk7Ìiú~ c
â•
Û gzZ ñÑ p= \W Â Ç Vz™ 7x Zg Wˆ Æ ` W~ž

mðÃÐí » kZ ÂÅ ãZŠ¤
zg Ð <
 ~÷ä T ( g ZŠ¸) ì Å Ì~Š •
á Ð VÂgúä ~ Vƒ@
™Ìg žZÔVƒ

ó Xó ì 7

:• <
 ÅY m
Z , qg e : c
â•
Û ä *™Ñžì ~z%ÐÅvZ èg ~g »Z [- Z1Z ]| b§ÏZ
C31b ï d u Zz c

7 b ( ~m) Ø a

DÐ wdZz ] Ñì ã-gzZ yÌ ÒÔ ÏŠß Wz ]÷ZpÒ

: ½ú[òZÐZ¤
ZgzZì C™ Ÿ» » úz ŠÐ Š•
Û žŽ ì ~zq66¨
Z ] ÷Zpx ÓÔé ZpÒµš
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

50

6äƒ yi©¨~ VÇZ• { åZ Å•
 h ]‡zZ Î É ì  2~ [ ZCZz £h
”Ê•
Û sÜ: {zÂN YK

$Ð x ZwÃB‚B‚Æ öZ ‚
Û Z ÅKkZjÐ Tì b ï=g f +F{•gzZ ~¡ » ŠÅ kZ gzZXì g6
Xì @
Yƒ ú ‡6w'wŠgzZì CY
:ì yâ •
Û »  *™Ñ

á¬Ê ä×aœ lªn×Ê éœ†Ú] ÜÒ‚uœ †’eœ ]ƒ¬Ê á^_n• é…ç‘ oʆe‚iæ á^_n• é…ç‘ oÊ ØfÏi 霆ÛÖ] ážZZ

C 2ó ó äŠËÞ oÊ ^Ú •†m ÔÖƒ
3

hZ ÐZŽ ñWÃ]gú+ZÃËÐ ~ ?Z
 ì CY ~ ]gßÅ y-gzZ ì CW~ ]gßÅ y- ]gúL L

ó Xó ì ~ ÑÆ kZŽ Ç}Š™ »Ãq kZ ¿t X ñWk0
Æ IZ LZ {zžceÐZ ÂÑ

:ì à ¬~g !
Š•
á g Z b§ÏZ

C33 * (   #      

ó óX z™„ÅwLZ1Ô ƒ Y ~ kKZ Ôƒe b§Tì g (Z »• Vo~g v'gú~g vL L

:• â •
Û ±5 g
ut Ôh
¸Åy*{gÃè

C 4 XXäŠËÞ oÊ^Ú •†m ÔÖƒ á¬Ê ^`ÃÎ]çn×Ê äiœ†Ú] oÖž ‚ÛÃn×Ê äf×Î oÊ kÃÎçÊ éœ†ÛÖ] äjfrÂ] ÜÒ‚uœ ]ƒžZZ
3
KZ \W ƒZa éZp~ wŠ Æ \Wƒ kChZgzZ ]gzp]gúðÃÃËÐ ~ ?Z
 ž • Dâ •
Û \W L L

ó Xó ì ðƒ Za éZp~ wŠÆ \WÅT Ç}Š™ »Ãq kZ ¿t : ,™~g7 éZpKZÐ kZgzZ N Y k 0
Æ ~ç

ÒgzZ ì Ì🠻 ’ Å {Ñçz yZ0
{žŽ ì b ï=g f uZz » úÅéZpÒn Æ Vâ ZŽ â›nºZ

Xì Ñ~Š ã
» kZ ÌŠÅéZp

Ö Zz {uZ W
#

yZì Lg ö» Ï0
iì Cƒ {Š c
i ±Ð kZì=g f +4 »Š ÑzZ {•~Š •
á ì ±] ÒÑZ (q
Z » b ï

Xì ÅÐ j§{•} (ä xs Z 46
uÅXì Cƒ ÌØõÅ[ òZ

~#
Ö Zžì ¬¸ a }g ø Ð ,™õ9}g ø 6kZgzZ σ ~(Ð VáZ ƒ
 yŠÆ #
Ö ªt·#
Ö Z

Š ÑzZÐ ƒ
 gzZ ÏVƒ Vc
ç {Š c
iÐ q
Z ÅŠ%É “ ±]{Ð X,™ ~Š •
á ÐVÂgú+Z ,™„Å ±ŸZ
GiE
4E
& {Š c
Xƒ ~ç „ q
Z sÜÅTÆ ¿kZ ï
ik
g e Ái Z Áσ {Š c
igŠ¾±ÅŠ%ƒ
:c
â•
Û ä *™Ñ ñƒ D™s
 Ÿz ÅÑkZÆ b ï

Ÿ Ù^Î [^`qæˆiªÊœ ‚×iŸ ^`Þžæ Ù^Ûqæ gŠu l]ƒ 霆ڞ kf‘œ oÞœ Ù^ÏÊ "
# ofßÖ] oÖž Øq… ð^qZZ
C 5XXÜÚ¢] ÜÓe †$^ÓÚ oÞ^Ê •çÖçÖ] •æ•çÖ]çqæˆi Ù^ÏÊ è%Ö^%Ö] å^iœ Ü$ å^`ßÊ ènÞ^%Ö] å^iœ Ü$
3

Š ÑzZ V; Æ kZ pì ]gúàZz ©z ø
 gzZ ]gzpq
Z LHn²gzZ Zƒ¢q ~ #
Ö }
Å *™Ñ òŠ Wq
Z L L

~Š{zQ ó óz™: L L c
â•
Û ä\ W Zƒ¢qû% ~uzŠ {zQó óz™: L L c
â•
Û ä \ W?Vß™ bïÐ kZ ~ H Cƒ 7
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

51

~g v~èYz™~Š •
á Ð ]gúà Zz ä™Za a {Š c
igzZ àZz ä™›L L c
â•
Û ä\W  Zƒ¢q ( h
 ]i YZ )û%
E
ó Xó ÇVz™ ç? 6VáZ ~uzŠÐ ] Ò
:c
â•
Û ä vZ wÎgž• C™yÒ  Ȭ ]|

Ùç› ]ƒ á^Ò àÚæVÜÚ¢] ÜÓe †$^ÓÚ oÞ¬Ê ]çqæˆiæ oßÚ ‹n×Ê ojߊe ØÛÃm ÜÖ àÛÊ oj߉ àÚ |^ÓßÖœL L

C 6ó ó ð^qæ äÖ Ýç’Ö] á^Ê Ý^n’Ö^e än×ÃÊ ‚rm ÜÖ àÚæ xÓßn×Ê
3

~ z™Vc
Š•
á ?gzZ 76i§Æ  vZ wÎg ¿{z H: ¿6<
 ~÷ ä ¿Tì <
 ~÷*
™ b ïL L

}™ b ï {zžce ÐZƒÑZz ÏŠ ¤Ð~ ?¿ŽgzZ Ç Vz™õÐ zz Å] Ò~g v6VáZ ~uzŠ ( yŠÆ #
Ö ª)

ó Xó ì wJ eaÆ kZ { izg —" Çg} izg ¿{ zƒ‚
g: ‰
Ü ¤ ÅkZŽgzZ

ž b§kZƒ {Š c
i ] ¸~Š Z•
Û Z ÅyZž• B
g mw¹ x Z ¸Z6X• «oàSgzZ ÔròÀ{z ~ ±] Ò

X • D YØŠ ] â ÅZ ðZ ‚
Û Z,j§•7ZƒM±ÅyZgzZƒ {Š c
iŠ Z®ÅV”Æ X

X mW: ¨
¸6kZq ðÃà Zz äh ÂÃTì |+Z q
ZtÔì aÆáZz {Š c
i ]³žì w¸*Š

X å;g wZ e ÀÃs§Å kZ {z å´t ‚Æ yZ h
mñWk0
Æ  tzç÷Z *
¦®0 ¨ ZiŠ q
Z
V_}g øt Ýð0.ÅZ÷Z } Zá1 ‰ ™{Š Zg Z » yZ {z • ë H~ }g !
ÆƱkZ \ W ¹ät zç]|

}g ø ˆ }g ø tgzZ • D™ú6ÔŠ ëÐ zz Å 4Z • uQÅ V\WgzZ V » Vߊ }g ø • y2Æ

•e ŸgÐ \ WÕ• ,Š } Š7Z Â4â ¼ Ð \ W{z¤
Z N Y 0 y• Wg ZŠt‚gzZ }i x3
aÆ yZ \ W• dY

XÐ N Y ZÐ [ Œ
Û Æ \ Wt :gz Xzg: Ð yZ Y «KZ Vƒ èZgÐ yZ Â

C 7X c
3
â•
Û yÒ ä \ W‰ì „,Z {zÔñ™> Z¾vZ !s Z1Z} Z :¹ä  tzç]|
G
6]â £ Z~ˆ yWŒ
Û à ¬vZì ~Š ]i YZ Åp
g Vc
çge ‰
Ü z àÃòŠ Wq
Z ~ *™yW畤ä à ¬vZ

:ì ~ Y ûZ >gÎÔ• D™{™E
»Ñ{gÃè ~ i Z0
Z Z

C 8    (         $  
3

ŠŠ Ð ~ yZ N WI 'gúŽ Ã ?QÂÐj™: s »Z ~}g !
Æ VY±d ?žƒ D ZÖÐ ]!
kZ ?¤
Zž L L

ó Xó ƒ M
™ b ï ?Ðg eg egzZ &&Ô zŠ

Xc
â•
Û ¬» ä™~Š•
á Ð VÂgú{Š c
iÐ q
Z ä \Wž Zƒx¥Ð Tì @
YÑ1 6¦Â » ó óY ¨
Lž
L ìgŠc

XÐ ,™õ6VáZ ¹!
yŠÆ #
Ö ª \W6]ÒÅTì 
*™†ŸZ ~0#
Ö ZŠ°» \WÐ kZgzZ
:ì Š
HyÒ ±] ÒÑëZ q
Z » ` Zzi Z ]Ò~Z
Z|Z ù Z$
é
C39XX|^ÓßÖ] ‚‘^ÏÚ Üa] àÚ ça p„Ö] ØŠßÖ] †%Óm Øq†×Ö èÉçjÖ] oËÊ^–÷mœæZZ
Xì Ð~œ£ë ZÆ b  ì f(±ÅòŠ WÐ ä™Vc
Š•
á {Š c
i b§ÏZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

52

:• i ZBg  ~ŠŠ _övZ à z {•
á é
4C0XXð^ŠßÖ] àÚ †n%Ò •‚ xnÏ×jÖ oËÓm Øq†Ö]æ ؉^ßjÖ] ‚‘^ÏÛÖ] Ü¿ÂœæZZ

ó Xó ì °»aÆ ä™gzWg !
ÃVÂgú{Š c
i ¹Š%q
ZgzZì 
* J(±Ñ Z (Ð ƒ
 Ð ~œ£Æ b ïgzZ L L

a {Š c
i ]gúV# c
϶ ¯
 !
» ±] Ò]gúV#ž ǃ x¥ùt IÐ ~Š •
á žì @
ƒ Za wZÎtVŒ
?X ÏÃ

]ÑqÆ VÂgú~uzŠ ÅyZ0
{Æ ]gúkZ †Ôì YY H{ i Z0
Z » ] !
kZÐ íZ Œ
Û Zžìt [ ZŽ » kZ

IÃ]Š Ñz ‚zzš~ xsZžì CYƒ ãZz Ì]!
t VΠﮪ {i Z0
Z » 6g Z.gzZ /Ô ¡Å kZ c
Æ™x¥

Xì 7^
Y Ìb§Ë  bŠ™Ç*
~ w ãâ ‡6R±™ ¯XBz ò ¸ÐZ² Š
H7

yz wâ D é

NŠ Å y~g ZŠ)f ÝZ Å]gúì : { yÂ{6gî~Š ã
]gúì Ð ~œ£ ~Š ã
Æ b 龎Šyz wâ

tÊpgzZ cZ ÏÁZ ËÔ {Ñç ËÔ ³Z ËÔ „
 c
g Ëa kZì *
ÑOÃ ` » x » w ygzZ š
 F
z lgz6ÅV”gz Z w¸

Æ™uF
Vc
g ZŠ)f ~Š ã
KZ {z ¤
ZX ñY µ ~g 4 ƒ ¯ Æ V‡}uzŠÆ Ï0
i™ h YZÃy{zž ( 7h

~ ÃÅxsZ ÂÑ ä3Š V*ÑŽ KZ ~ } ]
ZŠÆ {Ñç WzgzZ ñY µ ä•VXÅ •gzZ uz „
(
Xì Ct

:ì êŠ ¬ãZz yWŒ
Û

4C1$   

)f Åy¨
Z Ð kZì @
ƒ±Ìx» ãzÛ » kZ s§~uzŠì @
WÄ~ Vñ» wy Âs§q
ZÐ ä™ b ï

gzZì C™š
 F
ÅŠ ÑzZ Ôì B
g wì » ` »x » wy]gúì )fÆ q
ZC
Ù ~çgzZ0

z{Ž Xì CYƒ ~Èu Å ~g ZŠ

ÐZŽ ñ0
yjÐ VçyZgzZ ñ0
±{zgzZã x Zg WÃ^zÝmZÐ Tžì C™Za chZ +ZaÆ0

z{

C
Ù žì Ì{Z
Ãt»„ïq Ås »Zz w°ÏZ • CW7~ ä™ ½Æ ]YZy
ZÆ yz ]c
gz¢gzZÐ ä™ ð¾

XÐ VƒÝq Ì]ZxvŠgzZÐ ,™Ìp°mZ vßgzZ ǃèZgvZÐ T Ç}™ bSZÃx» ~¡LZ q
Z

: [ ‚g Z » ì Å b§Ëgz Z } ™«™åÅ yz wâ Æ kZ ~ ÏŠŽ ñx° Å0

z{ {zžceÃ]gúc
Í

Xì HyÒ ÌÐZB‚Æ ]:SvŠ ÅVÂgú(~ *™yPŒ
Û X }™
:ìŠ •
á g Z » à ¬vZ

4C2  #    (    $ 

«™ Å ( z'WÃz w â ) ~ «™ ÅvZ ~ ÏŠŽñx° Å0

z{gzZ • à Zz ä™ ~g ZŠÎâ •
Û Ž • {z 'gú( :L L

ó Xó • V1Zz ä™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

53

:• i ZBg  ?Œ
Û x â Z ~‚Åe
WkZ

KZgzZ yz wâ Æ kZ ~ ÏŠŽñx° Å kZgz Z } ™
®¤Z Å0

z{ LZ {zžì Š
c
Š ¬tÃ]gú~ e
WkZ L L

4C3 X ó }
ó ™«™Å]³

:c
â•
Û Š•
á g Z6µñÆ q ZŠß Z Á ä*™Ñ b§ÏZ

Ø–Êœ ÔÖƒ Ù^Î[Ý^Ã_Ö]Ÿæ "
# ²] Ù牅^m ØnÎ ^`qæ‡ áƒ¬eŸž ^`qæ‡ kne àÚ ^òn• 霆Ú] ÐËßiŸZZ
4C4 XX^ßÖ]çÚ]

Ì `*
ZgzZ áž Š
Y7 Ð \W}™: ay
q ðÃÐ yÆ kZ % Æ ]i YZ Å 0

z{ LZ ]gú ðà L L

ó Xó ì wâ »naZ V; }g øÂ{ zL L c
â•
Û ä \W?7

!Å0

z{ {zX ìgÃè ¤Å ä™] Zíz ‘œÐ wâ ÆVz0

z{ LZ » VÂgú~ ] c
Zzg Xžìg ãZz

ǃ 7nZg *
Р䙑œÐ wâ Æ 0

z{žƒt ¨
¸ ó» ]gúž ‚• o zæB‚Æ ~qŸggzZ ]i YZ

kZ¤
ZpÇ ñY Œ]i YZ ÅkZÄ b zgÆ0

z{É 7]gz¢Åó *
]i YZ ~k

’ËÐ 0

z{ LZÃ]gúÂ
X 7„
 gŠ 
*™‘œ]i YZ š Q ƒ@
ƒ ë'6䙑œ%Æ ]i YZ KZ {zgz Zƒ °oÆ kZ ËÅ

Ð ]i YZ Å ´ âgzZ 0

z{ {zž ì ~gz¢”Z a Æ xÝgzZ ~çLž
L • ˜ ~ bÑ Å › ~zâ x â ZÉ

4C5X ǃbŠ [ ˆ'
Z'
» kZ #
Ö ªizgÔg )gŠ Â`
Z6䙑œ7Z:gz ,™‘œ

w”» yjz s
 Zg
ÃsÜ: gz Z ì Q]•Ð [ ZCZ ãKz ã qzg Ð TÔì b ïi§ ~¡ » w”Æ yjz s
 Zgµš

: ì yâ •
Û » à ¬vZ Ôì 
@Yƒ Ìú ‡6w'wŠÉ ì CY $ÐÝÄs§Åx Zw

(    $  $ $    (     *   
4C6 $ $
z™Ýq s
 Zgz yjB‚Æ yZ ?ž @
ñ¯ } hŽ Ð V$}g va }g vä kZžì Ð ~ VE¶
ÅkZ L L

ó Xó • D™„Ž • V*¶
aÆ x ¸kZ ~ kZ —" ~Š ¯ ØggzZ ›yxgŠ}g vgzZ

: ì yâ •
Û »  *™Ñ b§ÏZì ?Š ãZz6äƒ yjz s
 Zg=g fÆ b ïe
W{gÃè
4C7XXéçF×’Ö] oÊ oÖ oßnÂé†Î k×Ãqæ gn_Ö]æ ð^ŠßÖ] oÖž gfuZZ

ó Xó ì ~ i úuQÅV\W~÷gzZì ˆà Z e ›ÅÒpgzZ VÂgú( ~ wŠ}÷) Lþ L

*Z— 0
gzZ Óz Ö

ì e„Ð=g fÆ b ï Âw”å» kZgzZì @
™I Ã*Z— 0
gzZ Óz Ö¿][Z Ðq
ZC
Ù µš

Ë~ç ÅkZž C™7Zg ZÍ] ³ÅŠ%žì zz ¸ ì Ýq x £ i ŸÃ ( Óz Ö) kZ ~ b  n ÏZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

54

{C
Ù b» pŠ Å b§ ÌËc
X } ™} ™E
Æ w)z ŒÆ gzZ Ë} ™ '!
™á á }'
× ÌB‚Æ Š%gzZ
ÆgzZ Ë{z´Æ0

z{ LZ » ]gúÐzg Å] xòsZ Ì,z X}™g Ö Z » ŒLZt ‚Æ Vñø) c
}™

„z yÂ{g Zfq
Z Z®Xì $
Ë Y Å] !
РϤ6µñÆ ]gz¢Ð xø)V;7„
 gŠ *
WÆ™g 4î ¯ t ‚

» w)z ŒLZt ‚Æ ÏZ Ô} ™'!
~½g \ Ånx ÓB‚Æ kZgzZ á¯ÃC
Ù ØLZg"» VwŠ x ÓKZŽ ì

X} Š äƒ: Za µñ »—~}g !
LZ LgzZ} ™{C
Ùb

¿{ŠŽñ[ Z Â Zƒ : e(Z 3 Z éZ}
pÔ‰Se 
*™ ~Š •
á Ô‰g pŠ ~gz Z Ë\W¤
Z ¬ Ð ~Š •
á

ÖKZ \ WZ
 b§kZ ,™: ÐC
Ù ØLZ {™E
» kZ ÔN Y wÈÿ¬ˆ Æ h
™t\WC
٠بÃ

}½›ÆC
Ù ØÂÏ,Š —~ kZ Z
 gz Z Ïìg 쇛Å\ W~ wŠÆC
Ù ØÆ \ W ÂÏOg wì » Óz
: ì @
ƒŠ •
á g Z • ¸ Ì] xÅ<
 z yWŒ
Û X ÏñYWé~ wŠ

C48$    $        ( 

ó Xó ,™«™ÅVƒÇxÑKZgzZ Og™ q , Ã{zž £Š â •
Û Ð VÂgúyZZ IZ \WgzZ L L

`´gzZ=gf Z(¹t»p
g pôÃÓz ÖÅ {ÑçŠZ•
Û ZìŠ
c
Š ¬»y DÃVÂgúgzZ VzŠ%~ {gÃè e
W

ìÛD
m!
Z ¬»y D²ìÛD
q
~C
Ù ªq
Z [scp
g s ™ u 0
Ð g_
ZgzZ yÌ ÒÃ}Ñç c
Íì

'gúgzZ Ð VÂgúŠ%žì t È » XX†’e ˜ÆZZ • D™¿._Æ ~ ¾gzZ yZZ LZ 'gúgzZ Š%x Ó6T

Ð ~ Vz¾Æ y- @Wžì @
Y ¹X -Ä: -@
: ,h @
Ã}uzŠ q
Z ÔN Z±: N5: @WÐ VzŠ%
w1 gzZ ã‚g x • ~ Vƒó„ VƒógzZ V-)Ô Vzg •
á ZÆVƒóÔ \5Æ Vƒó~ Vâ *ZŠ Å›Gì¾ÞC
Ùi

c
ŠgZŒ
Û *
i »çWä  wÎgÆ vZ Ã]¯ Å\5 ÏZÆ VƒóX ì YƒÃ]gúgzZ Š% Ú!
Ù {iZ0
C
Z » ]¯ Å we
Xì ÅyÒ ¤{Šc
i¹ ÅkZ ä wÎgÆvZì C™«™ÅÓz ÖKZ ]gúŽ gzZXì
:ì yâ •
Û »  *™Ñ

Å0

z{ LZgzZ }™ «™ Å ( Óz ] ³) {TÑ KZÔ Çg } izg Æ ypg Ôñ7i ú‰
Ü z õ0
]gúŽ

4C 9X ñYƒ 4ZŠ ~ ¼
 ì eÐ TÐ ~ Vzi ZzgŠ V^WÆ ¼
 ž Ç ñY ¹ ( #
Ö ªizg )ÐZ} ™®
 ¤Z
: c
â•
Û 6µñÆ q ZŠß Z Á ä  *™Ñžì ~z%Ð 
'Y ]|

CZB49XXäÞça†Ói ‚u] ÜÓ•†Ê àò›çmŸ ᜠà`n× ÜÓÖæZZ

ó óD™7I ?& , Š äW:Ê•
Û , Z Ë6_}g v{zžì ht6VÂgúZg v L L

:c
â•
Û 6x £gzZ q
Z

5C0XXèßrÖ] ²] Øì‚m àÖæ ðo• oÊ ²] àÚ kŠn×Ê Ü`ßÚ ‹nÖ àÚ ÝçÎ o× k×ì• éœ†Ú] ^ÛmœZZ

74ZŠ ¦

Ù ~¼
C
 à ¬vZ ÐZgzZ 7{ Zz6ðÃÃvZ Å kZÔ H 4ZŠ à ( Š ÑzZ ò Zw ) Š•
Û )~ x ¸ä ]gúT L L

ó Xó Ð , ™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

55

% Z e Ã~Š Zg Z ˆ Æ Ã~Š Zg Z)6xø) ËÂäw ÎgÆ vZ g )gŠ Â 
*™ ì‡]©Ð) ËÆ ]gú
: ðâ •
Û ÃÃ  Z]|ä  \Wì c
Šg Z Œ
Û^
Y*
ÌÃ
5C1X 7s ç ~uzŠì s ç«èY ÜZ e: Ã~uzŠˆÆ( ~Š Zg Z))ë6]gú! Z} Z
ÖKZ ]gúzŠ%)g f Æ b ïXì êŠ kgŠ » «™Å Óz ÖgzZ ì <
Ø è» § xs Zžì t x¯žÜ
%Æ b 龎ŠTì *
™«™Å Óz ÖÑ Z (Ð ~ b  Z®X • D™«™Å Óz
Xì Cƒ e*
É 7„ Â


*™¬ Ï0

iÐ ]Šñz ›

» à ¬vZž 6ñY w$
~ 4zŠz ›]ÐgzZ •zŠ » Vâ Z0
{zŠžì Ìt q
ZÐ~œ£ÐÆ b ï
:ì yâ •
Û
C52 '  $*      $   $ 

óXó ÏñY w$
~ 4zŠ ~•gzZ ¿Zz›{zÂì #Šz ]zZ°Ð ˤ
Z ~gvÂ}ŠÐ ðYZ!$
» ðZ'

žceN L L

Å¿iZ kZ }g vÐN Yƒ x3wŠÆ yZ0
{ kZ ÂÐ,™ b ïÐ ®¤Å Ë\WZ
 žì t È

Tžì ¿?gz Z YZ (Z *
™xsÐ ËgzZ Ð , ™grB‚Æ ä™xsÐ \ WÌñƒ T e*
{z Ð zz

:c
â•
Û Š•
á g Z ä u 0
wÎg ~}g !

Ý¡ŠÖ] ]çŽÊœ Üjfe^vi åçÛj×ÃÊ ]ƒž ðõ o• o× ÜÓÖ•œŸæœ çe^vi oju ]çßÚ©i oju èßrÖ] ]ç×ì‚iŸZZ
5C3XXÜÓßne

~ :WJ
Z
M
ƒ 7g ZŠ yZZ J
‰
Ü z kZ ?gzZ zWá : yZZ J
Z
M
ƒ 74ZŠ ~ ¼
J
‰
Ü z kZ ? L L

:Wž ( ì t ¿{z)Ðz™›~ :W ?ÂÐ z™¿6kZ ?Z
 V z™: ðÉZg s§Åq +Z »~ Hz™: ›
ó Xó z™x ¬Ãxs~

:WÑq
Z » b ï c
Í Zƒ b ï=g f Z (» ¿Zz ›gzZ ] ©z *ZzgÆ Vñ¸zŠgzZ bDzŠÉ Vâ Z0
{zŠçO

¹ ÌyxgŠ Æ ~çgzZ 0

z{ • ] ©z *Zzg Æ ›~ Vâ Z0
{zŠ ¤
ZgzZXì *
™¬ Ï0

i Ð ¿Zz ›~

Ð ¹ Æ vZ wÎg 0Æ kZ X РÙ¬ Ï0

i ã ‚ W!
Ð zz Å ›Å :W ~ç 0

z{gzZ σ ›{Š c
i
X • ñƒŠg ZzB‚Æ p ÖZ Z~ g
Š q Z ÃŽ • }Z•
Û
:c
â•
Û ä1 vZ wÎg

C54XX|^ÓßÖ] Ø%Ú àne^vjÛ×Ö †i ÜÖZZ

ó Xó @Š 7›Å Ëä ~™| (Ð ›~ :WÅ ~ç Vx L L

: ì yâ •
Û »  *™Ñ b§ÏZ

C55XXtæˆjÖ] Ø%Ú ²] oÊ àne^vjÛ×Ö ]æ†m ÜÖ Ù^Î äÞ]ZZ

ó Xó @
þ Š 7›âZ Å ËZÎÆ ›~ :WÅ ~çgzZ0

z{ ä VrZ L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

56

C56ó ì
ó 6oÑÅ›9g
u tžì ¹ä  Áqx â Z

: • ˜ˆÆ ä™ÜÃg
u kZ Ô~uZíq 
r™

^a ‚mˆmŸ èfvÛÖ] Ô×jÊæèfvÚ ànß$¦] àne á^Ò ]ƒž äÞœ oßÃÛÖ]æ ÄÛrÖ]æ ènù ß%jÖ] ØÛjvm àne^vjÚ ÀËÖZZ
èfvÛÖ] Ô×i ÄÚ |^ÓÞ ^`ßne á^Ò ç×Ê |^ÓßÖ] Ð×Ãi Ø%Ú ^`Û‰ ‚mŸæ l^e†ÏjÖ^e l^Ï×ÃjÖ] Å]çÞœ àÚ ðo•
C57XXéçÏÖ]é•^mˆÖ^e Ýçm ØÒ èfvÛÖ] kÞ^ÓÖ

:WÅ VâzŠ gzZ Xƒ ~ç q
Z sÜÅ0

z{ Z
 ~ ]gßkZ½• M
 | 7b§VâzŠ ¦z½Ã ó óÎJ L L L L


0
z{ Å V- ç x ÓgzZ Ð x ÓyZ ÅŠ%gzZ Vƒ Vc
ç {Š c
iÐ q
Z ÅŠ%Z
 ž~ ]gßkZ ¦gzZƒg \ gzZ ¿Zz ›
ó Xó ƒ ›Ð

gzZ wŽ éÆ yZ ¯
 !
Æ ›kZ Âσ ›~ :WÅƱgzZ ű( Æ b ï% )Z
 žì t È » kZ
Å›à Zz äƒZa )g f Æ b ïg \ gzZ ¿Zz ›Å yZgzZ Çnƒ 7†ŸZ ~ ËÐ ~ q Zâ Z Å ]©z *Zzg

Cƒ sp~ ï¢gzZ éÔ „ ÔCŠ c
i y$
yŠ ›+Z Âσ ¯
 !
Æ b ïm›ÅyZ¤
ZgzZ σ 7EZŠ b§
X ÏñY ¬

ì t È» kZ L L• D â •
Û zx â Z ~ }g !
Æ Tì Zƒ wEZ » XXsmæˆjÖ] Ø%ÚZZ ~ g
u {gÃè

›ÅyZÐ b ïmƒ ;gƒ s§Å]gúkZ y~» wŠgzZ ñYW]áÐZ ÂAŠÃ]gúbZ ËŠ% ðÃZ
ž

C58Xì b ï ` ´» yZ • D™GŽ áZz•g ~ V¸ ~(~(
žì w¸» VÍg )

gzZ ó óÏñY| (h
'
×
: ì HÐ p ÖZ yZ {™E
» ¿Zz ›à Zz äƒZa yxgŠÆ åzi)g fÆ b ïä Š 0Z x â Z

C59XX†ì¥Ö gvm^Ú äŠËßÖ gvm ^Ûa‚uªÊ èÛu…æ é•çÚ ànqæˆÖ] àne ØÃq‚Î oÖ^Ãi ²]æZZ

~ VâzŠ yZ íì ~Š™ Za Y Z'
× x3
gzZ g \ z ›Ø{ yxgŠÆ ~çgzZ 0

z{ ¯
 !
Æ b ï ä à ¬vZž L L

ó Xó ì @
™I aÆ}uzŠ „zì @
™I n LZ¼Ž q
ZÐ

Xì Ð ~œ£xÆ b ï *
g Z¦
Ï0

iÐ ¿Zz .gz Zg \ z ›» ~çgzZ0

z{ nºZ

xsZ V é

~Š ã
Ã b ï n Æ ! x» ~ Ñ kZ gzZX åxs Z VÑ ~Š ã
» ƒ Å Y m
Z x ÓÉ x™ Z Ñ sÜ:

Å b Æ*™Ñ Ôån ÆÑÏZ Ì*
™ b ïÐ VÂgúÅ bDZ »  *™Ñ ì Ýq w
Xì 
@Y H„~ V”zŠÃœ£yZ Ô nÆ 
sŸzh
'
×
Ñ´Š b

Ñ( a

èY ,Š ½Å b) ¦ÑÃVÂgúŽ N Yƒg » ] é)Л! +Z P ž åt Ñ ~Š ã
» ` Zzi Z Š®Æ \ W

¶+Z e
ÒZ Å VÂgúQ • n•
Û 6VzŠ%‰ • n•
Û ] â ©Z „,z 6yZgzZ • CƒzÛ » }Ñç 'gú

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

57

• mºB‚ Æ VÂgúŽ b) {z 6gî m{ ¶C™ wZÎÐx™ Z Ñ ~ }g !
Æ b) ¦Ñ ‰ @
¡Ž

{Š6!
\ Wž ì ~z%~ g
Š q Z Þ 6¸ (Æ §z xÑŽ9 {zgzZ {)z Û
 zi YnzgzZ ÔkÎÔ ¬}
Ù Æ VÂgú{zž ¶: ] !
C
Å'Æ §ìa kZ '™: VYxÑ'gúÐ kZ >¸ g ZŠ § {Š c
i ÌРű~g Z.

\ W'gúÂ ï Š Ð t) {g •
á Z [ ZŽ » wZÎË\ WZ
 ž @
ƒ (Z ÒZçO ïŠ Ð s
 ZÜå[ ZŽ »X

X '0
:™Ã[ ZŽ Æ
J
<ÃkZ ä \ W  Y7 X0Ð ¬ä ]gúq
Z Åg »ZiŠ q
Zž • Câ •
Û iœ îGpI$ ¬ ]|çO
È ¬ {¦Vz™ù ðÌB‚n Z ~ž Ðì {z ¢
™s ™³ðzg ðƒ ÐÒpž c
â•
Û ˆ Æ äŒi§å»

kZgzZÄg
6 žºx £ LZ³Ãðzg kZž c
C ÐZgzZ 1 és§KZ™ñÐB; ÐZ ä ~ž • Câ•
Û  iœ

Å nkZ ( » Y §z xÑ • C [ZX ~Š™ „0
¶
ÅžºžÐ s
 ZÜä~QgzZzŠ™ s ™ ]*
Æ ðÌÐ

X åY™ù s
 ZÜ

}g !
Æ b) {æW7Æ nkZÆ™[¦Ã §z xÑgzZƙтŽ σ ]gúðÄgŠ *
zf •
á b§ÏZgzZ

b)mºÆ &Zp GÂtŠ: x •Z9Û•t ] Z0 ` Zzi Z Å\ W¤
Z ~ wq ]gßkZ X C™wZÎÐ \ W~
žìŠŽ ñÌ~ ®§ZzgzZ q
Z » b§ÏZçO D Y {g —6Y ¯ ÅY §z xÑ

= @
âÑ7Ð hvZ  wÎgÆvZ } Z ÐìgzZ ðWk0
ÆvZ wÎg ( Ðx Z )âZ ų1Z wÎg ! ôL L

} Z ¹  È ¬ ]| ÂAŠ *{z Z
 V; c
â•
Û ä  \ W ÂÏ}™<{z H ÂñYƒ xóZÃ]gúZ
 ž•C

QÂ @
ƒ 7xóZ c
Š [ ZŽtÃyZ ä\ W™Ít ?ì @
ƒ xóZ ÌÃ]gú H}%Â c
Š™ ZÎgÃVÂgúä ÂÐx Z
C60Xì @
ƒù/xÆ ]gú^

ì @
ƒ/xÆ Vâ ^ Ð zz ÏZgzZ ì @
ƒZa <Ð ` ZâZ ë !
ÆWÆ yiz Š%ž ¶tŠ Z% Å \ W

:ì e
Wt ÅyWŒ
Û ?Š ÅkZgzZ

6C1           $

X c
¯ ÑZzÚ ŠgzZ ÑZzG
 ÐZ ä ëgzZ B yJZ » kZž @H Za ÐWo ‘Ã]gúgzZŠ%ä ë

0Z ²ì Zƒ5 Ð ‰‰ » Tì q +Z p» T • ëÃo %Z ó ó` xZ Lž
L • ë M 0Z ƒq

X • ëÃo %Zz ` ZâZ ë!
Æ ã0
ÆŠ%gzZ ]gú ó ó` xZ L ì
L w¸» k„

Z åE<XÅ ¶¿g VZ ä ] Z0 ` Zzi Z Å\ W~g ZŠ)f Å] !
ZŽ Æ yZ åU » §z xÑ~ X] ÑZÎÆ nkZ nºZ

: • Câ •
Û  È ¬ ]|

6C2XXänÊ à`ÏËjm á]æ àm‚Ö] à à×òŠm á] ð^nvÖ] à`ÃßÛm àÓm ÜÖ(…^’Þ¢] ð^ŠÞ ð«ŠßÖ] ÜÃÞZZ
ó Xó Yuzg 7ЙÅ+ Š 7Z §Ô• Åg »Z'gú+4L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

58

kÎÔ¬b) ‰Æ +Š Ð yZgzZ 'Ñ p=k0Æ È ¬ {¦ ~ }ƒ0
Z Æ ] Zg 'gúÅ g »Z
Vzg ZD
Ù Ð ;Æ X‰] Ò%z ] é)Л!+4aÆ VÂgúVc
ç Å9 c
Í'™ HwZÎ0Æ {)z "
»gzZ

X 5D» +Š ä VÂgú

]Zk

½gzZ wdZz wZ ¸ZÆ \ Wt É 7«6wZ ¸ZÆ x™ Z Ñ sÜ{0<
 ž 7—Ð Ë Â] !
tQ

Ö Z q nZ ÅT•z »ðsZ <ÑŽ ì ï•
#
á Ã
 ( Åg (Z Ùñ{ ä \ Wpñƒt ‚Æ \WŽ gñZ {z)
Ð sÑÆ äƒ Vc
ç Å x™ Z ÑgzZ Ýð0.ÅZ ] 'Z ä à ¬vZ ÃX {z´Æ VÂgúyZ Z åE<XÅì ~gz¢a Æ
X @
™{ Ç WÐ Ï0

i ž{gzZ ˜Å \ WÃëŽ å (Z yà c
â•
Û i Z•
Ûu

ÃwdZgzZg ZîZz wZjZ xÓÆ Ï0

i wygzZ f
ÇZ6Å  \ Wä „ ]Z0 ` ZziZž Ç} 7
*™tt …çO

‰Ð ~ V-ç 4ZQgzZ D Yƒ xzø Ð }íf xq
ZÆ <ÑëÂ'ƒ: {z¤
Z H ZŠZg ZŠ™ëZ ~ ä™Ü
X Nƒ g•~ ;fgzZ /‡dÔ ¡]¸gzZ HvÐWÃxsZ ]úŠ Å x™Z Ñ ä VMFXögzZ{x
Ù @
C
W:Ãå…Ì[ !
ðà »tt]§ ` W ÂtŠ: x •Zu9Û•t Ýð0.ÅZ ] 'Z ¤
Zž ǃ:¾I It çO

TÃ<
 z yWŒ
Û ,Š x •Z ] â}
, gi Å +Š Ž ä È ¬ ]|žì YNŠ ™«
 Z t ZgzZÆ xs Z õg @
ÃÚ!
Ìä É@
z/ôVZ } (} (Ôg )gŠ Â'gúì ܇Рä™7nÅ kZ ] Zg˜Ý¬ Ôc
; Ð ‘•
á œ
Xì H{Š .ZÐ iœÈ ¬ ]|

ѦÑgzZ ´Š é

ì Y™u ZgŠ Z » kZ ! l ¿ÙCžì ãZzgŠkZÑt å¦ÑgzZ ´ŠÑ Z (ZuzŠ » ` Zzi Z Š®Æx™ Z Ñ

Ìg Å d
 á1 ì6
gîÆ wVX ñYƒØ{ » ] â Îg ]¡s ÜgzZ ß ‰Å qY Ð ¿Æ \Wžì t {z
´ 0
á ~ ] 5çx Ó{)z t:gzZ b ïÔ V
Zgz {z Ô¶_ 0z » +ŠÆ yZÉ ¶òZg ~ V1²IÐ xs ZŽ

X ¸ Zc ¿6Ìg ë!
kZ ÔÐ ±gŠ ±gzZX ¸ ï ŠzgŠ » Vœ( Ç) TÇ!
à ( Vœá1ì )

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

59

i§òsZ » b ï

yÒ 6gîÆ ã¶
q
Z Ð ~ VE¶
KZ ÃkZgzZ ì H qzæà b ïa ÆVÂgúgzZ VzŠ%y›ä à ¬vZ

›Ô s
 Zgz yj ÐZ a Æ åzigzZXì c
Š gZŒ
Û ] ¸a Æ #
Ö ZÔY ’ Å ±Ô È °a Æ ÑÐZgzZX ì H

j§Æ kZ: VY ÂX ì c
Š g ZŒ
Û -ÑZz p
g cÎgz WZgzZ ë Z Z (~ Ï0

i Å åzi ÐZgzZ ì c
ZI¯
 !
» ]Šñz

%Æ Vzq yZ xs Z + ŠèY • B~gz¢™f » VÂ!
P IÐ b ïi§ë[ZX ñY à ™Ýq ð‚ Ù ÌÐ
Xì sf ø
 {™E
»X H7b ïà b ï

]i YZ Å à z

Å à zgzZ ì ~gz¢]i YZ Å à z Æ kZ a Æ Å±² 7oÑÅ„
 6
u c
à z a Æ b ïÆ Æ±žìg Š c

:ì  ~tg
už 6ì ë!
ÑZz ä Y H%Æ ]i YZ
6C3XXá^_×‰æœ ‚•†Ú oÖçeŸž |^ÓÞŸZZ

ó Xó 79b ï%Æ]i YZ ÅyÎ c
”%à zL L

:ì ~ e
ZzggzZ q
Z

6C4 ó Xó ì ë!
b ï » kZ H b ï CZ%Æ ]i YZ Å à z LZ ä ]gúT L L

Å qË c
ÏŠŽ ñŠp ]Z &
t {Zpì °» „ ~qŸggzZ ]i YZ Å kZÉ 7~gz¢ÏŠŽñÅ à zžìg ãZz

Xƒ~ ^Åk

’Ëc
VzÔ àz LZ c
ƒ~ ]gß

~qŸg Šű

: ï•
á ~qŸg ÅűŠŽz!
Æ ~qŸggzZ ]iYZ Å àz¤
Zì ~gz¢Ì~qŸg ÅÚŠB‚B‚Æ ]iYZ Å àz

Xì B
g h» b ï Z)gfƪ
Z°Å±ÂñYc
Š Ì™ bï»kZB‚Æ{Z™ZzƒnÁ!
Z YY H7g6ÐZ ƒ
¤

ÏŠŽñÅVƒZÍ

Xì "
U
Ðg
Š q Z sf `gŠž 6ì ~gz¢ÏŠŽñÅVƒZÍy›wŠ ¬Ô (zŠ {z´ÆAŠ6µñÆ b ï

:c
â•
Û ä *™Ñžì ~z%Ð  k„0vZ†]| a
C65ó Xó • C™Æ ( { ZÍ ) ?Š% b ï CZj• g »$
'gú{zL L

:c
â•
Û ä  *™Ñžì ~z%Ð  a0 yZ/]| b
C66XXÙõ‚Â p‚a^•æ oÖçe Ÿ] |^ÓÞŸZZ

ó óX VƒŠŽñ{ ZÍwŠ ¬gzZ à z Z
 ì @
ƒÂA
 b ïL L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

60

wJz [XZ é

»±² Ç} Š à z » kZ JÅqJz ~qŸgÐ s§ÅÚŠì ~gz¢wJz [ XZ » ÚŠz AzŠ6µñÆ b ï

b ï¤
Z ªƒ6gîic
ƒ6gîà ¸~qŸgt { ZpX Ç}™g Ö Z » ~qŸg 6b ï-~ ÏŠŽñÅ VƒZÍŠp] Z &

»HÔ HB‚}g v~ núÆ $hãZ ~ ÏŠŽñÅVƒZÍyZÔ b ï » V#›
 V#ž¾ ÃƱÑZz äZz™

?ì gà»H Ô HÐ ? b ï » e c
űe
Ñz k

i KZ ä ~ž ì YÈÃƱ̊p à z p ÖZ , Z ?ì wJ

 oÐ ƒ
ƒ
 %Z X ì °»aÆŠ ZZÆ b ï bŠ™{g •
á Z™huB‚Æ ~qŸgg ÖZ c
bŠÈì wJ »Æ±Â
X}™g Ö Z » ~qŸg™È ó ì
ó wJ L —
L i Zz7 »±žìt ]gß

~žì c
¯ g U= ~ A çÆ b ï LZ ä ? HÔ ¹Ð pg ‡›
 œx Z ä sú0 Ý°Z†]|

X H b ïÐ ?Špä ~Q  ¹ä Ý°Z†ÂV;Ô ¹ä œx Z Â?VzŠ™ b ï Zg vVƒeÐ T
G
Xì ˆÅÜ•Æ Xg›^íÖ] ça oÖçÖ] á^Ò ]ƒ] h^eZ X|^ÓßÖ] h^jÒž
L Ž • ñ Ñ éG
Zzgt
¨G3Ò›$Ô~gg xâZ e

E
0‹8 é
b]
Z îGE

Y zz £Å à ¬vZ ~ Tce *
ƒ (Z b ï[gzZ ñ7[¬ Ð -žì ïa Æ á Zz äJ 7b ï

Æó "
# ²] Ù牅 o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ ² ‚ÛvÖ]LÁi Z Áª Vƒ ŠŽñp ÖZ Æ xsŠzgŠ 6vZ wÎg gzZ
Xce*
ƒ Œ6p ÖZ

: c
â•
Û ä  *™Ñžì ~z%Ð  {k

Ù 1Z ]|
C
6C 7

XXð^Ê„rÖ] ‚nÖ^Ò ‚`Ži ^`nÊ ‹nÖ èf_ì ØÒZZ

Xì b§ÅB; á Zz x Z_
{zƒ: ¾~ T[{zC
Ù

:• ˜ ñƒ D™
sŸz ÅXXð^Ê„rÖ] ‚nÖ^Ò ZZ~k

;Z ;~zox â Z
ð^ß%Ö]æ ‚ÛvÖ^e ^`nÊ l©m ÜÖ èf_ì ØÒ á] oßÃm(Ä_ÏÖ] 膉 Ý„rÖ]æ(èÂç_ÏÛÖ] p] ð^Ê„rÖ] ‚nÖ^ÒZZ
C68XX^`e é‚ñ^ÊŸ ojÖ] èÂç_ÏÛÖ] ‚nÖ^Ò o`Ê ²] o×Â

vZ ~ T[{ zÙCžì t Èì 
@Y¹Ã~!Å U»| hÃgzZƒŠ
c
Š ^ »Ž ìB; (ZŠ Z%ÐB; áZz| hà L L

ó Xó YY c
VZ 7{Z
à ðÃÐ kZ ª M
 á 7x » ðÃÐ Tì b§ÅB; ñƒ L » { z ñY Å: Y zz£Å à¬

: c
â•
Û ä vZ wÎgì ~z%Ð {k

Ù 1Z ]|žŽ ~ g
C
ugzZ q
Z
C69XXÄ_Î] ç`Ê ²] ‚Ûve änÊ ]‚fmŸ Ù^e pƒ †Úœ ØÒZZ

ó Xó ì ZgðŠ ZgzZ ³*
x » {z ª)ì ZƒÉx » {zÂñYH: Ð v:Z i ¸Wz Y Z’Z ÅTx » {zC
Ù LL

É ì 7Š Z% I² ‚ÛvÖ] m{Ð kZ Xì à {Ð •
'{z ñY H: qzÑÐ v:ZŽ x »g ±Z .
Þ ‡C
Ù ª

X} Š[._Æ ~
 q[{zžìtÂaZ ñYƒ 5Ð g
Š q Z ~uzŠ x|tž @
X ì Š°™f »vZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

61

xi]çÊ c
‰ K« Üni]çìgzZ †níÖ] ÄÚ]çqà vZ wÎgž • ë Ôì ~z%Ð  Š&0vZ†]|
X c
2[ » ~
 qgzZ[ » i ú…ä VrZÔ ¹ †níÖ]
:ìt[» i ú
o×Âæ ^ßn× ݡŠÖ] äi^Ò†eæ ²] èÛu…æ ofßÖ] ^`mœ Ôn× ݡŠÖ] l^fn_Ö]æ lç×’Ö]æ ² l^nvjÖ]ZZ
C 0XXäÖ牅æ å‚f ]‚ÛvÚ áœ ‚`•œæ ²] Ÿž äÖžŸ] ᜠ‚`•œI ànvÖ^’Ö] ²] •^fÂ
7

6ëgzZ Vƒ wi *
] »'Å kZgzZ äsÔ Øg ÅvZ 6\ W Ñ } Z • a Æ vZ 'Š „ à â Ô ã!
iÔ ã$
x ÓL L

vZ ·gzZ 7ëÑÆ ]Š „ ðà ZÎÆ vZž VƒêŠ „ZÍ~Xƒ wi *
äs Ì6VzÈ Ô™gzZ ( x ÓÆ vZgzZ

ó Xó • wÎgÆkZgzZ}È Æ

X ì y%Ì-7aÆ b ïŽ ìt[» ~
q

¡Ê ²] å‚`m àÚ ^ßÖ^ÛÂœ l^òn‰ àÚæ ^ߊËÞœ …憕 àÚ ²^e ƒçÃÞæ å†ËÇjŠÞæ äßnÃjŠÞæ å‚ÛvÞ ² ‚ÛvÖ] ážZZ
XXäÖ牅æ å‚f ]‚ÛvÚ áœ ‚`•œæ äÖ Ôm†•Ÿ å‚uæ ²] Ÿž äÖž Ÿ ᜠ‚`•œæ äÖ p•^a¡Ê Ø×–m àÚæ äÖ Ø–Ú
:N
þ Y S7] c
W&Å *™yWŒ
ÛQ

 $ $ $  
 $  %    $  $     $  # $ ! $ % 
 # $       $ # $ $ $    $    $ $ 
  

#  %       %    # $ ! $%   
C 1     
7

_â °çÐ ÏZ • _â Šæ Ð ÏZ • D™p°Å ÏZ ëgzZ ì a Æ à¬vZ p°z£Å b§C
Ù —" L L

ä™ { Ze ðÃÐ Z }Ši ZâÐ e
Z@ à ¬vZ & • T e { C Å „ à ¬vZ Ð Vñ» }'

gzZ VÇZ'
Å ÑLZ •

ì ñ Z { z 7h'Šqðà ZÎÆ à ¬vZž VƒêŠ „ZÍ~ Y}Š 7e
Z@ ðÃÐZ ,Š™{ Ze à ¬vZ &gzZ 7ÑZz

Ð kZ‰zg e Ð vZ ß Zz yZZ } Z LX • wÎgÆ kZgzZ }È Æ kZ ·ž VƒêŠ „ZÍ~gzZ 7q
Ñ ðà » kZ
Xó ƒ y›?ž~ wq kZ1ñ W: ]ñ»gzZì h» äg e

¹( ~*Š ) Ð VâzŠ yZQ c
¯ ZhŽ Ð ÏZQX ì H Za Ð yY q
ZÃ ?ä Tƒg Dg e Ð [g kZ LZ !Íß

A çÆ) Vzg ZŠ¸g RŒ
Û gzZƒ _â h CZ Ð }uzŠ q
Z ?™}ŠôZz» Tzg e Ð vZgzZ , Š ; 'gúgzZ Š%Ð
Xó ì ñƒÇgÃ6?vZµš ƒg Dg eÐ vZ Ì~(

sç{k
}g vgzZ Ç}Š™„
 gŠÃw qZ }g vvZ b§kZ z™ HS¦] !
gzZƒg Dg e Ð vZ !ßZz yZZ } Z L

C72Xó à™Ýq ! x» ~(ä kZ Å®
 ¤Z Å 1wÎgÆ kZgzZvZ ä ¿TgzZ Ç} Š™

[t X • ` ™yÒ ¬ 뜣Ž Ô • D Yƒ ãZzœ£Æ b ï~ xs Z Â,™g¨6p ÖZÆ b ï[¤
Z

Xì ?Š ÅyZ

Æ yZ·ù » ]c
Zzg ë @
ì @
Y c
0
ü~ ]c
Zzg 9 ÒZ²ì·ù » ]c
Zzg Z[ Ñ!
{gÃèžìg ãZz
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

62

gî~Š ZÐZÉ ì c
Šg Z Œ
Û 96gî¦ùÃ] c
Zzg 0Ð[sÜ: ä ã]Z +-ZÜ*
•X ì è¾Ãäƒ Œ

Ù牅 á^Ò ojÖ] èq^vÖ] èf_ìZZ yZ>^ » ã ]Z )´ c ,h
'
× ì c
Î ¬» ¡6] c
Zzg ‰Ì6
E
Ä
Xì îE
0‹B Z ù L L{Š™"
U» sßñ[{gÃèXì YY H±5XX èe^v’Ö] ^`Û×Ãm ²]

i§» wJz [ XZ

 V#~ž Ǿ b§kZ ~ ÏŠŽñÅ à zÆ Å±gzZ VƒZÍgz ZÛŠˆ Æ "7: %[ÑZz äJ 7b ï

yZB‚Æ( á x *
Zg7» Ʊ) V# 0 V#Ð ~qŸgz ]i YZ Å à z Æ kZ b ï » ( á x *
Zg7» ű) V#
zás§ ÅƱQVƒ@
™ ( ñƒ D™ yÒ ÐZ ƒ Š
HgH$ ÌŽ ) þnúÆ $ hãZgzZ ÏŠŽñÅ VƒZÍ

X Ç ñYƒ b ïÐ ä™wJÆ AzŠ Âó ó?ì wJ b ïtÃ\ W H L Li7™ƒ

gzZ ëZÐ ƒ
 ] ¸» wJz [XZžìgŠc
ì;g™ àz eZ ª
»z mZèY 7]gz¢Å wJ[XZ Рű%Z

Xƒ: tðÉ
Ü z DZ™wJz[XZž @
BÉ,Å$gzZx*
Zg7 »Æ±gzZ ű
6½» ˬРbïakZì ~gz¢

b ïÆ[%

ä ~ž ¹ä kZì ~z%Ð òŠ Wq
ZÆ Ðµžì t ?Š Å kZì „
 gŠ b ïƒ Ì:[¤
ZžìgŠ c

kZ ä*™Ñ  å H7aÆ b ïà *™Ñ ÑCZ ä Tc
ŠÃ *™Ñ b ïx • aÆ ]gúq
Z
C 3 ó Xó J 7:[ä \WX c
7
Š™ b ïÐ kZ Z¾núÆ yWŒ
Û ŠŽñk0
}g vä ~L L c
â•
ÛÃ
Xì HÜw¸»x Z™Y fvŠgzZ  ~g Nyç~ ~g ]Z ì ä ã?v0Zƒq

XXèf_ì †nÇe ˆñ^q |^ÓßÖ] á]ZZ

ó Xó ì ^
Y 
*™¿(ZgzZì @
Yƒ b ï%Æ[L L

w¸t pXì ðÎ oÑ Å[ ~ b ï ä DIZ ‰ž • D â•
Û  v0Z x â Z ˆ Æ ä™ ÜÃw¸kZ

7
C 4 Xì f •
á

: ì –~ ~g ]Z ì ä  ã?v0Zƒq

XXèf_íÖ] Ý‚Ïi ‚ÏÃÖ] èv‘ oÊ ½†jŽm Ÿ äÞœ änÊæZZ

g 7W

Z ðÃ6¡Å b ï b ï[ª) ðÎ 7oÑÅ"7[IÐ b ïaÆ ¡Å-gzZ b ïž L L

7
C 5ó Xó ì [zqtžì gz¢Ú Z

ÆÅkZ

:• ˜  ~ŠŠ _övZ à z {•
á

LZ {z ÐZX D™yÒ {)z ® tõÆ x ¸KZ ¬ Ð kZgz Z ¸ ïŠ[¬ Ð b ï vß ~ qYgzŠ L L

VÍ߃
 Ã bïžì t nì 6nŠ ã
Å[èY åÅq
Z ÌY Z`
Z »i§kZX D ¯=g f »õg Ö ZgzZÑ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

63

ì @
ƒ Ù~ Vñ» ë Z Ì[gzZ ñYƒ i ŸÐ *
i {zžì t Ñ » ŠŽ zÆ n~ b ïX ñY c
Ñ t ‚Æ
3g ¹!
Ê ã
Å kZ ä *™ ÑX ì ÑZ (¹ Ð ~ œ£ Ì´g wì» kZ ë !
gzZ *
ƒ x%Z » b ïgzZ

™f ƒ
 o » kZB‚Æ t ·g ZÙCžt {zgzZ c
Š™†ŸZ » ÅÌgzZ q
ZB‚Æ ÔrvŠž b§kZ c
Š w$
Ã äzgzZ

X ñY ÅWÅ¿C
Ù Ð ~]
ÃÆvZž @
X ì [£

ÀÂÔ‰â {CÔ xe „Ô 
*™Ýq ŠæÔ£ÅvZ ‰ x lZ P Å™f ~ kZçO VƒC
Ù ª]g â Zz #
Ö ´ Å kZgzZ

ƒ: ¾~ T[{zC
Ù gzZ H{g •
á Z s§ÅÅÅ kZÐ w¸kZgzZ c
Š™y%Ã] c
W ÅyWŒ
Û gzZ bŠ ]Š ÞÔ 
*™

C7 6Xì b§ÅB; {Ši| hÃ{z

b ï6y¯8 é

b ïÐ ¿Ë» Çc
e KZ ¿ðä
Z a kZ ì x *
» wJz [ XZ CZ ~ ÏŠŽñÅ VƒZÍ |Å b ï

b ï kZ ~ ÏŠŽñÅVƒZÍwŠ ¬zŠ Vz » kZ c
»±Ð s§~uzŠgzZ } Š™ ~qŸg g Ö Z6y¯8aÆ ä™
X Ç ñYƒ b ï Â} ™wJÃ

Æ Âˤ
Z%ZX Vƒ ¦z'
zg ~ >„ q
Z { ZÍ wŠ ¬zŠ Ái Z ÁgzZ »±žì ¸£»» o ôZžìg ãZz p

™yEZt ŠŽ z!
¢
Æ kZ ë @
ì YY c
Zz™wJz [ XZ » b ï)g f Æ y¯8ƒ ú ~ ä™ (Z Ã7
X ÏñYƒ W
¸{z ÂñY ~Š t :)g fÆ y¯8 b§ÏZƒ: ~ i !
»ðŠ ðÃ~ŸÆ wJz [XZžì ~gz¢

?• ë£ {ZÍwŠ ¬

{z gzZ ì @
ƒ Za wZÎq
Z ~ ‚f 6VŒXƒ ~ ÏŠŽñÅVƒZÍ wŠ ¬zŠ b ïžì ~gz¢aÆ ¡Å b ï

Xì YY¹wŠ ¬ÐZ ÂN Y ð0
~ ¿ËŽ • ,q ÏyÃ{zžt

X ì ~gz¢*
ƒŠŽñ~ b ïd
½» VñŠWzŠ,Z ÂìYY ¹wŠ¬ÐZÂN Y ð0
,q õ0
 ~ òŠWË
Z

xsZ a

C77%    $ : ì c
â•
Û ~ *™yWŒ
Û ä à ¬vZ

)6µñÆ b ï LZ y›q
Z ÂVƒ èZgÐ “
 {ZÍÆ yZ \ W• D™I \ WÃX•e äƒ, Z { ZÍ

{ZÍy›Ã•
Û » Ìa kZgzZì @
ƒ û» ãZZ"gz Z [˜Ô ìwŠ »•
Û »ža kZ Y™7I ÌL *
¯ { ZÍÛ

Ç} ™ÒÃÅ ä™g UÃxsZ y»g Z {z Ð zz Å +Š s %Z gzZ ì ÔŠ » xs Z +Š }g ø {zž Ç}™7I *
¯
: ì {g •
á Z »yâ •
Û kZÆ à ¬vZ s§ÏZgzZ
7
C 8   

ó óXÐ , hg7¹!
Ÿ ðÃÅä;Š Y~ „n ~g v{zž L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

64

• b
º

7ZŠ Z9•
Û » q ð0i!^gzZ ì @
ƒ w ¬ » nq
Z {ZÍgzZ ì º
 • {z ì ~gz¢ ãY ð0
Ž q ~uzŠ~ { ZÍ

Xì ~gz¢ *
ƒ Ú!
» { ZÍçO X Y™

= c

Xì Cƒ ]gz¢u" Å=~ kZgzZ ì @
ƒnç kˆ {Š c
i ¹t gzZ ì Ð ~]
ÃÆ xs Z t:z b ï

Xì w‰ *
¯ {ZÍÐZgzZ à
{ZÍ » k Zn™: „ ‚Ãq ËòŠ WŽgz Z @
ƒ 7„
 gŠ „ ‚ »2Z FÃgzZ

ò¾ d

vZ ì t ?Š 6kZgzZƒ@
™: g ZÜZ 6]
úgzZ ƒ@
™[ AZ Ð ]
· {z ì ~gz¢ *
ƒg ÇÌ6gzZ sa Æ { ZÍ

:ì c
â•
Û Š•
á g Z ~ *™yWŒ
Û ä à¬

C7 9$       ! $ % 

ó Xó z™ 1™ ïÅkZ ?ÂñW™á¸ðÃÉà ðÃk0
}g v¤
Z !ß Zz yZZ} Z L L

t ÜZ ]Í% e

Æg ZîZz ] ZŠ ¬t ì ¨
¸ J
V¹U » ] ªÜ Zg0
ZÆ òŠ WkZžOg wì » ]!
kZ IÐ ä ¯ { ZÍÃË

x ÓyZ ¤
Z • _™ e
Zu J
 V¹ ] xòs Z ~ òŠ WkZgz Z ì @
™ùnçB‚Æ VÍßtXì ÷Ð p Ò
Xì I Z » “
 { ZÍòŠ W (Z ƒ¨
 ¸U òsZ ~ Vzq

Ë J 7
$
7b ï]gú

ÅxsZ b ï Zƒ c
J 7» ]gú„:gzZ 7)fÆ ]gúì )fÆ Š% 
* J 7b ïÂñY ¬Š Ð Ã`òs Z¤
Z

Xì "
U
Ð bÑŠ sf `gŠž 6ì ^
YÐ zg

:c
â•
Û äwÎg ÆvZžì ~z%Ð  >k

Ù 1Z ]| a
C
8C0XX^`ŠËÞ tæˆi ojÖ] oa ènÞ]ˆÖ] á¬Ê 霆ÛÖ] tæˆiŸæ 霆ÛÖ] 霆ÛÖ] tæˆiŸZZ

ó Xó ì 6Zi {zì C™ b ï CZŠp]gúŽgzZ}™Šp b ï CZ ]gúðÃ:gzZ}™~Š •
á Å Ë]gúðà L L

Æd
q
Z Ð~ VœÆ ð¸ ä VrZžì "
U9Ð È ¬ ]|ž • D â •
Û v0Z ƒq b

{z´Æ b ï-Z
 žJ
VŒX Åð ’
 ] !
™ƒ~ ^zZ Å {Š6( Ð Š Z•
Û Z xø)´))gzZ HnzÈ » b ï
: c
â•
Û ä È ¬ ]|Â c
Š J 7b ïä kZgzZ c
Š ¬» äJ 7b ïÊ%q
Z ä VrZ ‰ ûx »x ÓvŠ
8C1XX|^ÓÞ ð^ŠßÖ] oÖž ‹nÖZZ

ó Xó @
ƒ 7b ïÐ s§Å]gúL L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

65

: ì ~z%Ð  Z]| b§ÏZ c
8C2XXxÓßmŸæ èf_íÖ] oßÃm 霆ÛÖ] ‚`ŽiŸZZ

ó Xó } ™ b ï „:gzZ }Š:[]gúL L

¬Šˆ Æ b ï

Ð  >k

Ù 1Z ]|ž 6ì ï
C
*™ ¬Š y%aÆ yZgzZ ce ´Š ¬Š Å•
'
ÃÚŠgzZ AŠ ˆ Æ b ï

X¸ ïŠ ¬Š Å•
'zí~ p ÖZ yZÿáZz ä™~Š •
á  wÎgÆvZžì ~z%
8C3XX†nì oÊ ^ÛÓßne ÄÛqæ Ôn× Յ^eæ ÔÖ ²] Õ…^eZZ

ó óX ñâ•
Û Za t· Z6ð>yxgŠÆ( ~ç Vx) VâzŠ ?gzZ ñâ •
Û wi*
'

6?gzZ}™~4a }g và¬vZ L L

: • Câ •
Û yÒ  È ¬ ]| b

'

gzZ 6íL L¹ äVrZX ‰'gú~g »Z¼ ~ y ÂNÑ ò Z ~÷= Å ~Š •
á ä  *™Ñ Ð íL L

8C4 ó Xó 6‚iZgzZ
I
8
gš E
~ ? L L¹ä VrZ ÂÅ ~Š •
á Ð ]gúq
Z Å ê µ ä ¨
 ¤ ! Z 0 F• ë ì ~z%Ð  Œ]| c

8C 5ó óX} Š •
'6?gzZ ~ ?vZ L L¹ä vZ wÎg‰¼,Z ¹ä Fó ƒ
ó ‚Š ÑzZgzZƒŠ ŽZz t ·Z

p ÖZ yZ ÃòŠ WkZ ä\ W Âñƒ ï•
á ~d
½Å b ïÆ òŠ Wq
Z  *™Ñžì ~ g ¤zÑZ B d

8C 6XXÜÓÖ ²] Õ…^e ч†Ö]æèÊÖ]æ áçn ] †ñ^_Ö]æ èËÖŸ]æ èÒ†fÖ]æ †níÖ]ZZ~Š ¬Š ~

» ›z ¿Z Ã b ïmgzZ ñâ •
Û•
'zí~ ~Š •
á kZ à¬vZž ~Š ¬Š 6µñÆ ~Š •
á Å kZÿq
Z *™Ñ

s§N ZŠ ¤
Z {0

6ž¸ D ñwà vß~ qYgzŠ )ì b§Å}0

6á Zz äh Z s§N ZŠ ~Š •
á tgzZ }Š ¯ ¯
 !
kZ ä  \W™Äg t ‚Ãq kZ • áZz äƒ ] *
vgzZ ë~'

Š
h Z s§N !
gzZ σ hZ ë Š
h Z

ì¯
 !
» tigz ÝzgzZXì ¯
 !
»•
'
íaÆ \Wªì b§Å}0

6áZz äh Z s§N ZŠtž c
â•
Û ÃòŠ W

X }Š ¯ •
'
!
Ã~Š •
á ~g và ¬vZgzZ

X • ñƒŠg Zz p ÖZ {gÃè ~žg Ig
uq
Z e
ÜÓßne ÄÛqæ ÜÓn× Յ^eæ ÜÓÖ ²] Õ…^e VÙ^Î ªÊ… ]ƒ] á^Ò"
# ofßÖ] ᜠäß ²] o•… é†m†a oe] àÂZZ
C87XX†nì oÊ

ÜÓÖ ²] Õ…^e :¸ _7¬Š t Â ïŠ Š !
ug I Å ~Š •
á ËZ
 vZ wÎg ž ì ~z% Ð>k

Ù 1Z *
C
¦L L

ó Xó á ™ ¦~í»gzZáZ e •
'6?gzZa }g vvZ :†nì ÌnÊ ÜÓßne ÄÛqæ ÜÓn× Յ^eæ(

I
gš8E
 Ð ?gzZìg 5 Z hŽ » \ Wž Š
d
¹ÃkZ ÂÅ ~Š •
á Ð ]gúq
Z Å ê µ ä ¨
¤ ! Z 0 F]| f

~ ?à ¬vZž XXÜÓÖ Õ…^eæ ÜÓnÊ ²] Õ…^eZZ žX ¶~Š ¬Š ä

 vZ wÎg b§T¼ b§kZ ?ž ! ¹ ÂVƒ Za

8C 8X ñâ •
Û wz4» Øg6VâzŠ ?gzZ} ™•
'

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

66

l^q äÖ]çu
Encyclopedia of Religion & Ethics 8:463 to 471

( 1)

^ÔÔ²tg/„ :Ñ*
Ô446B6 : oßÇÛÖ]

( 2)

446B6:oßÇÛÖ]

(3)

61B5:p…^ífÖ] xnv‘ |†• p…^fÖ] †Šni

( 4)

5063:|^ÓßÖ] gnƆi oÊ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘

(5)

1080:än× &vÖ]æ smæˆjÖ] Ø–Ê oÊ ð^q^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉

( 6)

2B2:èm‚ßÖ] è•æ†Ö] |†• ÄÚ èn`fÖ]……‚Ö]

(7)

208B6: àÛu†Ö] ga]çÚ †nŠËi

( 8)

1006:Íæ†ÃÛÖ] àÚ ÅçÞ ØÒ o× ÄÏm è΂’Ö] ܉] ᜠá^ne h^e (éçÒˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

( 9)

31Ô24:…çßÖ]

( 10)

5115:]†ì•èÃjÛÖ] |^ÓÞ à "
# ²] Ù牅 o`Þ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 11)

1406: îŠÞ Ü$ xneœ äÞœ á^neæ èÃjÛÖ] |^ÓÞ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 12)
165 :ð]†ÃŽÖ] ( 13 )
3:ð^ŠßÖ] ( 14)

1997 ðÑŽ gƒÑó ók
 L L)*
izg ( 15) þ
23: ð^ŠßÖ] ( 16)
264B2: àÛu†Ö] ga]çÚ ( 17 )
(ènÚ^¿ßÖ] Í…^ÃÛÖ] é†ñ]• ‹×rÚ èÃf_Ú p†fÓÖ] àߊÖ] V ànŠvÖ] àe ‚Ûuœ†Óe çeœ(oÏãnfÖ] ( 18)
126B7: ³aþ MOPP (‚ß`Ö]

5147:èÛnÖçÖ]æ |^ÓßÖ] oÊ Í‚Ö] h†• h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 1 9)

5:å‚ñ^ÛÖ]

( 20)

449B4:p†f_Ö] †nŠËi

( 21)

àe] à߉ Ô 1088:|^ÓßÖ] á¡Âž oÊ ð^q ^Ú h^e"
# ²] Ù牅 à |^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 22)
1896:|^ÓßÖ] á¡Âž h^e (|^ÓßÖ] h^jÒÔäq^Ú
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

67

àe] à߉ Ô 1089:|^ÓßÖ] á¡Âž oÊ ð^q ^Ú h^e Ô "
# ²] ٠牅 à |^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 23 )
1895:|^ÓßÖ] á¡Âž h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú
221: å†ÏfÖ] ( 24 )
465B2 Vá^ÛmŸ] gÕ ( 25)
522B 1:¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ] ( 26)
128B6:†m‚ÏÖ] ˜nÊ ( 27 )
5367 :å‚Öæ oÊ ^`qæ‡ éœ†ÛÖ] áç h^e (l^ÏËßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 28)
1279 :éçfßÖ] ØñŸ•

( 29)

3403:èÞ©Ú ‚qææ änÖž äŠËÞ kÎ^i àÛÖ(|^ÓßÖ] h^fvj‰] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ ( 30)
122B1:oÞ^fÖ¢] ÐnÏvje xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ

( 31)

æœ äiœ†Ú] oiªm ᜠoÖž äŠËÞ oÊ kÃÎçÊ霆Ú] pœ… àÚ h‚Þ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 32)
1403:^`ÃÎ]çnÊ äjm…^q
323:é†ÏfÖ] ( 33 )
æœ äiœ†Ú] oiªm ᜠoÖž äŠËÞ oÊ kÃÎçÊ éœ†Ú] pœ… àÚ h‚Þ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒVÜ×ŠÚ xnv‘ ( 34 )
1403:^`ÃÎ]çnÊ äjm…^q
2050:ð^ŠßÖ] àÚ ‚×m ÜÖ àÚ smæˆi à o`ßÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ ( 35)
1836:|^ÓßÖ] Ø–Ê oÊ ð^q ^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (äq ^Ú àe] à߉ ( 36)
41B2:oÖ^Ú¢] h^jÒ ( 37 )
2:ð^ŠßÖ] ( 38)
61B4:‚ñ]çËÖ] Äñ]‚e ( 39)
133B2:èÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru ( 40)
33:h]ˆuŸ]

( 41)

34 Vð^ŠßÖ] ( 42)

162Bþ 5Vof›†Î †nŠËi ( 43 )
670:^`qæ‡ kne àÚ éœ†ÛÖ] èÏËÞ oÊ h^e (é^ÒˆÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 44 )
(læ†ne ( èʆÃÛÖ] …]•(Ü×ŠÚ xnv‘ o× pæçßÖ] Ý^ÚŸ] äÚ‚ÏÚV͆• àe oFnvm àm‚Ö] ovÚ(pæçßÖ] ( 45)
113B7 :³âþ MPMQ ènÞ^%Ö] èÃf_Ö]

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

68

21: Ýæ†Ö] ( 46)
12644: læ†ne(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu] ‚ߊÚVØfßu àe ‚Ûuœ ( 47 )
31:…çßÖ] ( 48)
1664:‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 49)
1218:"
# ofßÖ] èru h^e (svÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( ZB49)
2263:ð^ËjÞŸ] oÊ Àn×ÇjÖ] h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ ( 50)
2149:^`qæ‡ o× 霆ÛÖ] Ðu oÊ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ ( 51)
24:k×’Ê ( 52)
54:èfvÚ áœæ áçßÚ©ÛÖ] Ÿž èßrÖ] Øì‚m Ÿ äÞœ á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 53 )
1837:|^ÓßÖ] Ø–Ê oÊ ð^q^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(èq^Ú àe] à߉ ( 54)
Ü× oÖž Øì‚ÛÖ]V ²] ‚f àe ‚ÛvÚ ²] ‚f oeœ( p…çe^ŠnßÖ] ÜÒ^vÖ] Ô78B7Vp†fÓÖ] àߊÖ] ( 55)
MPLP(oÖæŸ] èÃf_Ö]( læ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉©Ú (†nÛ p•^a àe Äne…VÐnÏvi(xnv’Ö]

285B6:³aþ

285B6:ÜÒ^u Õ…‚jŠÛÖ] ( 56)
154B4:äq^Ú àe] o× p‚ߊÖ] än•^u ( 57)

7 361 :Y 1980ÔÈ-Š Ô7e ,
 {ZgåÔ °…^ífÖ] xnv‘ o× p…^fÖ] ˜nÊV ‚ÛvÚ( p†nÛŽÓÖ] å^• …çÞœ ( 58)

ÄÛrÚ ( ܉^ÏÖ] àÛu†Ö] ‚f ÄÛq (pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ V Ün×vÖ] ‚f àe ‚Ûu] ( ènÛni àe] (59)
264B2: ðMUUQ ! ³aþ MPMR ( é…çßÚ èßm‚Ú( ‚`Ê Ô×ÛÖ]

130:Ü×ÃÖ] oÊ ð^nvÖ] h^e (Ü×ÃÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 60)
2:†a‚Ö] ( 61)
314:˜nvÖ] àÚ Ù^ŠjÆŸ] h^e (é…^`_Ö] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ ( 62)
gjÓÖ] †ŽÞ…]•(p…^ífÖ] xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊVo× àe ‚Ûu](oÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] ( 63 )
238B11:ð M U T M(…çaŸ(änÚ¡‰Ÿ]

h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ Ôzâ 0Z òÔ1102:oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ ð^q ^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 64 )
1879:oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ
1103:èßnfe Ÿž |^ÓÞ Ÿ ð^q ^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 65)
222B3: å†a^Î(à‰^vÛÖ] …]•( oÞ^Ûm Ü•^a ²] ‚fÂVxnv’i( oß_Î …]• à߉V †Û àe o×Â(oß_Î …]‚Ö] (66)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

69

8313:£PµÔ4841:èf_íÖ] oÊ h^e (h•¢] h^jÒ (•¨]• çe] à߉ ( 67)
(èʆÃÛÖ] …]•( †nÇ’Ö] ÄÚ^q |†•†m‚ÏÖ] ˜nÊV àm‚Ö] t^i àe ͨ†Ö] ‚f ‚ÛvÚ( pæ^ßÛÖ] ( 68)
18B5:³þaMOUM læ†ne

1894V|^ÓßÖ] èf_ì h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (èq^Ú àe] à߉ (69)
6B10:ðMUSO(læ†ne(ØnrÖ] …]•(…^›æŸ] ØnÞVo× àe ‚ÛvÚ (oÞ^ÒçŽÖ] ( 70)
70D71:h]ˆuŸ]DOE1:ð^ŠßÖ]DNEÔ102:á]†ÛÂ Ù•DME ( 71)
^Ú h^e (|^ÓßÖ] h]çe] (p„Ú†jÖ] à߉Ô2118:|^ÓßÖ] èf_ì h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (•¨]• oe] à߉ ( 72)
1105:|^ÓßÖ] èf_íÖ] oÊ ð^q
5135: #"ofßÖ] ÙçÏÖ oÖæ á^_׊Ö] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 73 )
252B11:p…^fÖ] xjÊ ( 74 )
256B11:Ñ]‚‘ †nÇeæ ᕆÏÖ] o× smæˆjÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^fÖ] xjÊ ( 75)
359B2:‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 76)
282: é†ÏfÖ] ( 77 )
18:á]†ÛÂ Ù• ( 78)
6:l]†rvÖ] (79)
1882:oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ Ô äq^Ú àe] à߉ ( 80)
267B11:oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ Ù^Î àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^fÖ] xjÊ ( 81)
&m•^u¢] oÊ Ìß’ÛÖ] h^jÓÖ] Vá^Û% àe Üna]†ež èfn• oeœ àe †Û àe ²] ‚f (èfn• oeœ àe] ( 82)
15963: ðMUTO(læ†ne( †ÓËÖ] …]•( lçvÖ] ̉çm Ù^ÛÒ ÐnÏvi (…^$¤]æ
à |^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ Ô2130:tæˆjÛ×Ö Ù^Ïm ^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (•¨]• oe] à߉ ( 83 )
èòß`i h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ Ôzâ 0Z ò Ô1091:tæˆjÛ×Ö Ù^Ïm ^ÛnÊ ð^q ^Ú h^e("
# ² ] Ù ç‰ …
1905:|^ÓßÖ]
3894:èßm‚ÛÖ] ^`Ú‚Îæ èŽñ^ ofßÖ] smæˆi h^e ( gÎ^ßÛÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ ( 84)
337 1: tæˆi ]ƒž Øq†×Ö] o× ‚m ÌnÒ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(oñ^ŠÞ à߉ ( 85)
252B12Vèe^v’Ö] èʆÃÚ Ô6B10:…^›æŸ] ØnÞ ( 86)
1905:|^ÓßÖ] èòß`i h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ ( 87 )
3371: tæˆi ]ƒž Øq†×Ö Å‚m ÌnÒ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ ( oñ^ŠßÖ] à߉ ( 88)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

70

Ýæ • Ø’Ê
*Zçz _ ZÑgzZ [ZŠ WÆ b ï
wÅ à z ~ b ï a
_ ZÑn Æ àz b

ì òiÑ ~q Ÿg Å ( ƱgzZ ű) ¢•
Û ~bï c
ì òiÑ wJz [XZÐ s§Æ ¢•
Û d
ì òiÑ bŠ $n Æ0

z{ e

ì ~gz¢ÏŠŽñÅVƒZÍwŠ ¬ zŠ ‰
Ü zÆ b ï f

ì ~gz¢ b ïÈ ´S g

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

71

*Zçz _ ZÑgzZ [ZŠ WÆ b ï
wÅ à z ~ b ï a

c
ÍVƒ: Ýq ] â }
Å { Z'
uC
Ù â ËÐZ J
Z
 Yƒ 7y'
× Ç6{ Zg Å ¹FJ
‰
Ü z kZ Ô{g ZŠ Z Ìðà » *Š

$ Ôì … ´g µÂÅ œÐ kZgzZ ! x»z ¹FÅ {g ZŠ Z ÌË%Æ { Z'
4›E
gzZp
g u 0
Ð VUÑWÃyZ0
{ {g ZŠ Z îE
0G
u
Cƒ C!
m¡]gúèa ì @
_
Y c
Š x *
» à z Ã{ Z'
u ÏZ gzZ ì Cƒ ]gz¢Å {Z'
uq
Z Ìn Æ h
X Ð y v
œLZ gzZ ì îŠ Ng Ït ‚Æ ›] !
{zž ì zz ¸ Ôì Cƒ ¨
_
 ¸ ? =Å kZ ԛŠkZ gzZ ì
{P Æ ¿q
Z gzZ ì gVZ xŠ ð•Z 6 ähg y » \ !
Vâ Ð zz Å 6 C!
¡% G wì » yv
_
<XÅì îŠ Î 6ƒ ZŠ wCZ Ð zz Å VÓ
n Æ ä` Ð ! x» Ã] 5ç LZ {zž c
Š™È0
Ã]gúä xsZ Z åE
Št0
~ ãZôKZ gñZ‰ b ïÔ ñƒ n
g p Ò »I*
I Å]gúÔ à z {zgzZ ÔñŠ } Š ~ e
Ñz Å ËÃ\WLZ
Ãw ÏZ Æ à zÔgÇZg e n Æ ~h ÇgzZ bzg n Æ Ÿ A ì ~gz¢„ Ú Z Ìà z ~ b ï nºZ Ô ñà J

Xì @
Y H{™E
» wZ ¸ZÆ[ZgzZ <
 z yWŒ
Û nÆ +Y

~ Ýzg ÅyWŒ
Û '']gz¢Å à z n Æ b ï

Ô• òiÑ VâzŠ $gzZ à z n Æ #
Ö Z x Ó† ²Xìž{ » 1x™ Z Ñ sÜ b ï%Æ à z Ð zg Å y M Œ
Û

:ì à ¬~g !
Š•
á gZ
1C    $    % $    ( $   $   % *

n Æ \ Wä{ e
¬gt X ì e ¢
~ b ïÐZ Ñ ¤
Zƒ c
Š ™S n Æ Ñ Ã\WLZ ä T]gúðñ{zgzZ L L

ó Xó 7n Æ Vëñ}uzŠ Ôì

n Æ Vëñ ¹!ì $
Ë ™ 7 n Æ1x™ Z Ñ sÜÃ \ M LZ ]gúž ì @
ƒ ãZz Ð e
W {gÃè

Œ
d
Û {Š c
iÐ ƒ
 Æ#
Ö Z x Ó1x™ Z Ñ èY ì 7òi Ñ $gz Z à z n Æ b ïÆ1x™ Z Ñ èYX 7
C2—Üû`ôŠôËöÞû]ø àûÚô àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû^eô oÖFæû]ø o% fôß$ Ö]ø™•

ó Xó • à z™| (Ð yY ÅyZ6Vëñ x™Z Ñ L L

:ì w¸»  {Š y]|çO

Æ1vZ wÎg sÜt V; Ô} Š} Š ~ b ïÆ Ë%Æ $gzZ à z Ã\ M LZ {zž7^
Y n Æ ]gúË L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

72

C ó Xó ì ( ^
3
Y) m{ n

: c
â•
Û ä1 vZ wÎgžì ~z%Ð ~g}
G1Z ]| b§ÏZ

C49ofßÖ] àÚ á^Ò ^Ú Ÿž †`Ú æ •çã• æ oÖçeŸž |^ÓÞ Ÿ0

D
G
I
4 k!
ó Xó • ö- 5 Ð kZ 1Ñ1@
ƒ 7b ï%Æ$gzZ VƒZÍÔà zL L

:• ˜ ?Œ
Û x â Z VW'h
'
×

óóóóèfãÖ] ÀË×e |^ÓßÖœ: ‹Ú^íÖ]ZZ
óóóóoÖæ †nÇe |^ÓßÖœ : Œ•^ŠÖ]
5C XXóÑ]‚‘ †nÇe |^ÓßÖœ: Äe^ŠÖ]


@Y ƒB‚Æ p ÖZ ÆS b ï » 1x™Z Ñžì Cƒ "
U
t ] !
,v0
:• Cƒ "
U
'!
°» Ð e
 M kZ L L

ó Xó 7Z
 Zz ÌbŠ $h~ b ïÃ\ Mžt ,‚Ô7òi Ñ à z nÆ ]gú~ b ïÆ1\ Mžt ”Ôì

X • D™Ð i Z0
Z kZ‚Åe
 M kZgج 0C
Ù ¤· •

oÊ †Ò„m ÜÖæZZ!"
# ofß×Ö èn‘ç’ì å„â áçÓjÊ ^`rmæˆi ‚Ûuœ çeœ ^açìœ Ùçjm ÜÖ áž o–jÏm ]„aæZZ
^ãqæˆi oÊ áçÓnÊ"
# ofß×Ö äi^n‘ç’ì àÚ †nŠÖ] Øaœ ˜Ãe å‚ÃÊ ^`΂‘œ "
# ofßÖ] ᜠl^m]æ…
6CXXá^jmçfÞ á^jn‘ç’ì

1x™ Z Ñžì @

™"
U
Ã%Z kZ à
: à z »•x Z »£Z 1Z ð¸( ~ b ïÐ 1x™ Z Ñ )Æ •x Z ]| L L

~ b ï LZ ä \ Mžì 7Ì
sŸz Å%Z kZ ~ ]c
Zzg b§ÏZ Xì Ð ] :SÅ\ M *
ƒ: » à z n Æ

Ð ]gú%Æ à z:ì c
Šg Z Œ
Û ]i YZ àSn Æ x™ Z ÑÃVÂ!
VâzŠ yZ ä Vzg ó]§gzZ Y fçO X å H ZŠ Z $
ó óXÆ $%gzZ 
*™ b ï
&i)´
:• i ZBg  ö™ÒG

C XXÔÖƒ o× قm •vq kße gßm‡ smæˆi æ oÖæ oÖž †ÏjËm Ÿ"
7
# ofßÖ] |^ÓÞ áœZZ

ó Xó ì @
™ª
ÑŠ6kZ b ïÐ ¾›
5
i ]|ž 6• 7` ZÆ à z~ b ï1*™Ñ L L

:• ˜ b§kZ )ZŠ0Z)´ ²

8CXXå†nÆ äe Ðv×m ¡Ê |^ÓßÖ] oÊ ä’ñ^’ì àÛÊ •çã• †nÆæ oÖæ †nÇe"
# ofßÖ] |^ÓÞ ^ÚªÊZZ

ðÃgzZ ì Ð ~ ¤SÅ 1\ M Âì m» ä™ b ïÆ VƒZÍ%gzZ à z%Æ1x™Z Ñ J
V˜ :L L

ó Xó Yƒ 7ï•
á ~ kZ ZuzŠ

: •Dâ•
Û ©ZÔZ£Z •Wz6Æ òs Z yâ ‡Æ {C
Ù ‡C
Ù i ZeY ~h
]
gzŠ
9CXX^`ß²] o•… •vq kße gßm‡ è’Î oÊ ^ÛÒ •ç`• Ÿæ oÖæ Ÿæ Ñ]‚‘ †nÇe tæˆjm á] "
# äÖ áŸZZ

X ì Zƒ~rÆ ¾›
5
iž 6B™ b ïÆ VƒZÍgzZ ÔàzÔ$%\ Mžì ^
Y c

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

x™Z ÑèY

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

73

:ì à¬~g!
Š•
á g ZX,™ bïB‚Æ]iYZ ÅàzÆ]gú{zžì ~gz¢nÆ VzŠ%xÓ{z´Æ1vZ wÎg
1C0 $    $  #    

yZÉ H7[ æôZzš Ð VÂgúp,™: b ïÐ VÂgúžæ{zž ¹  c
Š ¬ÃVzŠ%Z
 ~e
 M {gÃè

™Šp b ï CZ ]gú¤
Zžì ?Š Å] !
kZt X ,Š: ~ b ïÆ VÃæÃVÂgúKZ {zž c
Š ¬Ã ( VCz) VzŠ%Æ
b ï LZ ]gúžì ¸ „ È » ¶Š ¬ÃVzŠ%X z™: b ïÐ VzŠ%uæ?ž ïŠ ¬„ÃVÂgú\¬vZ Â$
Ë
ž 6ƒg (Z ðÃk0
Æ Tì 
@Y HÃÏZ ¥#žì ¸ ÌwßZgzZì $
Ë Zz™)g fÆ Š%É 7Špnç »

:c
â•
Û ä1x™ Z Ñ Xì CƒG@
Å•¸kZ ÌÐ g
Š q Z 9gzZ Xì Ý » Y •g/
C119 ^`ŠËÞ é]†ÛÖ] tæˆi Ÿæ é]†ÛÖ] é]†ÛÖ] tæˆi Ÿ0

Xì ¸ •ñ » #
Ö Z[ZgzZ Y •g/Ô$ö+”Zg ñ# x Z™/ôx Ó é

:ì H{™E
»]c
M yZG@
g•Ô™|0
!
[!
Ð yZÄÆó ó oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ Ù^Î àÚ h^eLLä ~gg xâZ é

1C2— #    ™
C13û  *  ügzZ

1C4X 7Ã]gúì Š
H¥#Ê%èYÔì ~gz¢ *
ƒ » à z c ]gúž• ?Š Å] !
kZŽ

:• ˜ ©0
Z ZŠ- · é

Ù‚j‰] ‚Îæ Üm†vj×Ö ^ßa o`Þæóóó ð^nÖæ£Ö h^_íÖ]æ ð^jÖ] Ü–eóóóð]†ÏÖ]—  ™

1C5!^`nÊ “Þ ÔÖƒ á]æ |^ÓßÖ] oÊ ämŸçÖ] o× h^_íÖ] ]„`e

yZ c VÂgúVŒ gzZ Xì t·Z » YZŒ
Û [Z xÓ6
(ì  ÑZz 䙥#ÃVzŠ%žŽ) "776Y @
~  ZZ

óXó ì ôÜ~}g!
kZ e
 Mt gzZì òiÑ e
Ñz~ bïžì ˆà ?Št Ð [ækZgzZì ;g Y H¥#ÃVCzÆ

:• i ZBg ?Œ
Û xâZ é

†nÆ |^ÓßÖ^e oÖ^Ãi g›^ím Ü×Ê ýoÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ ᜠo× “ßÖ^e ØnÖ• äm¤] å„a oÊ änÞ^%Ö]ZZ
1C6XXàa†Ò„Ö ð^ŠßÖ] oÖž á^ÒçÖæ Ù^q†Ö]

6x £ Ëä à ¬vZžce *
ƒ ãZz7b ï ðÃ%Æ à zžì ?Š Ð ù{°‡!
6%Z kZ ~ e
 M kZ

X ïŠ ¬7ZvZ6x £ ÌË Â‰™Šp b ï CZ 'gút ¤
Z c
Š 7¬» b ïÃgzZ Ë™hgÃVzŠ%
• ˜ x x
0Z)´ é

1C7XXð^Šß×Ö Ÿ ð^nÖæ£Ö h^_ì ]„aL L

ó Xó • ïŠ x •Zuà zÆ yZÉ $
Ë ™7Šp'gúb ïèY7ÃVÂgúXì ÃVCzÆ VÂgú[ æVŒL L

:• D™Ð i Z0
Z kZ‚Åe
 M kZ Ÿgæg)´ b§ÏZ é

æ Ü`ŠËÞœ áçqæˆm àm„Ö] Üa Ù^q†Ö] áªe †ÃŽmD^`Û• æ ð^jÖ] xjËeE ]çvÓßi æ ]çvÓßi †nfÃjÖ]æZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

74

1C8 XXoÖçÖ] àÚ ‚e Ÿ æ Ù¡Ïj‰Ÿ^e ^`ŠËÞ tæˆi Ÿéœ†ÛÖ] áœæ àa†Úœ áçÖçjm oi]ç×Ö] ð^ŠßÖ] áçqæˆm

c
CZŽ • „ ]Z|Š%sÜžì @M ~™t Ð äÑ ]çvÓßi B‚Æ x*Y @
Ð x ÈZ àSˆ Æ ]çvÓßiZZ

ó Xó ì ~gz¢'iZ à z n Æ ]gúèY $
Ë ™7Šp b ï CZ ]gúgzZ Vƒ M
 ™ b ï » ]gúãZôk

i KZ

: ì @
ƒŠ •
á g Z Ôì "
U
ÌÐ`™e
Wsf `gŠ Ô *
ƒ ~gz¢ » à z n Æ ]gú
1C9û   ™

ì H[ æÃVzŠ%É c
Š 7¬»h
 ™ b ïŠpÃVÂgúÌ~ e
 M kZ X z™ c
Š Zz™ b ï » VÂgúC
Ù Ø"ž ª

X ,Š x •ZuøZ•
Û Æ à z ~ b ïÆ VÂgú{zž

xiÑ Ã•¸ ÏZ Ì{™E
G@
g• » e
WkZ Ôˆ Æ XXoÖçe Ÿž |^ÓÞŸ Ù^Î àÚ h^eZZ »  ~g g x â ZgzZ é

C20Xì @

:• D™Ð i Z0
Z kZ‚Åe
 M kZ ?Œ
Û xâZ é

C21 XXð^Û×ÃÖ] †%Òœ ÙçÎ çâæ oÖæ †nÇe ^ãŠËÞ xÓßi ᜠ^ãÖ ‹nÖ éœ†ÛÖ] ᜠo× ØnÖ• ]„a oÊæZZ
ó Xó ì •¸ »Y fÒZ ¸gzZᙊp b ï CZÆ àz% {zž7hðà » ]gúžªL L

:ì @
ƒ iáÌÐ`™e
Wsf `gŠ Ôì ~gz¢ *
ƒ » à z n Æ b ïÆ ]gúÔVW'h
'
×
C22     $  $  $   

{™E
» e
WkZ G @
g•gzZ ì J0
!
[!
Ð yZÄÆ XXoÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ Ù^Î àÚ h^eZZ ä~g g x â Z
G!
G!
ÃÇÅ ( g ( 0 ÿ¨š ) yZžìt , Åw) Z kZ Ôì H™f§Zz -» g ( 0 ÿ¨š ]|ˆ Æ ä™

s ÜÆ è% Å Ç KZ ä VrZ ÂÅ „
 ZpgŠ Å ä™ b ï {g !
zŠ Ð yZ ä C
٠ج Æ kZ ˆ Æ ¶Š t :

ˆ Æ wz4
Æe
W{gÃè pX Ç VzŠ 7~ b ï}g v{g !
zŠ ÐZ ~ nÅvZ [ Zž ð3ngzZ Hg ÖZ » WZg *
G!
ä ~g g x â Z ЧZz {gÃèX c
Š™Ð 0

z{—‚Æ kZ b ï » Ç KZ ñƒ D™ ZŠ Z {g ñ » nä  ÿ¨š ]|
C23X} Š™ b ï » ]gú{zž c
Š ¬Ãà zÉ c
Š 7g (Z » ä™ b ïÃkZŠŽ z!
Æ é ZpÅ]gúžì HwÑ+Z

7„
 gŠ wÑ+Zt pzŠh
 ™Šp b ï CZÃVÂgúžì HwÑ+ZÐ p ÖZÆ ó ó  L Lä VÍ߉
G!
Ðe
W{gÃè Ìä g ( 0 ÿ¨š ]|gzZ ì @
™ª
ÑŠ 6äƒ ~gz¢Æ à z ~ b ï Ôwz4
y•
á »e
WèY

Xì ŠŽñs
 ZÜÐ p ÖZÆ XXå^mž ^`qæˆÊ Zž
L 6Ôc
Š™ b ï » Ç KZŠŽ z!
Æ nä VrZ Â°ì Œx|¸
X•â•
Û ±5 ] ‚ ½ZP :%g•ì HyÒ x|¸ ä x Z™[ZgzZ +¬x ÓÔ,i Z {z´

:• i ZBg w•
á xâZ é

C24 XX^Ïu ^`ŠËÞ oÊé]†ÛÖ] ÄÚ oÖç×Ö áœ àÚ á•†ÏÖ] oÊ ^Ú àne] ]„aæ ZZ

Xì hãZz ~}g !
Æ ]Z f Å]gú» à z( ~ b ï )žì ?Š +FãZz6qçñkZ ~ˆy M ÛŒt gzZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

75

:• ˜ M0Z)´ é


k
0Z gzZ ~èF
`
çO Yƒ 7Æ à z % b ïgzZ $
Ë ™7b ï CZ Šp]gúžì ?Š Å%Z kZ ~ e
 M kZ L L

\ M b ï CZ ]gú: gzZ $
Ë ™7b ï » ]gúÔ]gú:Lc
â•
Û ä1x™ Z Ñžì ÅŠg Zz g
ut ~‚Åe
 M kZ ä
2C5ó Xó ì $
Ë ™

:• ˜  k

0Z yWŒ
`
Û ¬ g•VW'h
'
× é

( Vzg ZŠ¸g u)9Ž à zžì ¹t ä Tì ?Š ãZz 6äƒ 9Æ ]!
Å ¿kZ ~`™e
 M kZgzZ L L

2C6X @
ƒ 7b ï%Æ ÔƒÐ ~

:ì @
Y H7?Šg•x £gzZ q
Z » yWŒ
Û ~G@
Å•¸{gÃè é
—       $      (  ™

~ b ï}¾e KZ ~Âìg ~ #
Ö }
~÷J
w‚J W ¤
Zž c
â•
Û Ð Ïñ]|ä  -]|ª

: • ˜ Ôì h
¸Å•¸ÏZ Ô Ì‚Å ?Œ
Û x â Z nºZ• Š PZ ûp ÖZÆ   L L c
ÍÔ ÇVzŠ}Š

Ù^Î äe æ åŸçi àm‚Ú xÖ^‘ ᢠänÊ éœ†Û×Ö ÀuŸ oÖçÖ] oÖž |^ÓßÖ] ᜠo× ØnÖ• èm¤] å„â oÊæZZ

C27XX…^Ûòj‰ž †nÆ àÚ ÈÖ^fÖ] †ÓfÖ] äjße] tæˆm ᜠh£Ö ᜠo× قi èm¤] å„â !…^’Ú¢] ð^ãÏÊ

+æž 67z ðà » ]gú~ kZ Ôì s§Å à zg (Z » b ï—"ž6] !
kZì ?Š ~ e
 M kZgzZ

ì g (Zt » \ !
žì C™ª
ÑŠ e
 Mt Xì w¸ » Y •g/ ¸ gzZ ¸ ¶ à zÆ e KZ ( - ) òŠ M (Æ
Xì Y™ ( 6•g lñ{ sÜ)%Æ {gtÆ kZ b ï » e Ú!
KZ {zž

u ñzgi Z'' ]gz¢Å à z n Æ b ï
g
C289±Öçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ0Ù^Î àÚ h^e é
X @
ƒ 7b ï%Æ à zžì Hg (Z •¸Ô™|0
!
[ !
Ð yZÄkZ ä~g g x â Z
G
!
Ñ VZi Z ˆ ì Å 7 ?Š g• g ( 0 ÿ¨š g
uQ • Å Ü6WŒ
Û ]c
W&~ G @
Å •¸ L ZQ

Xì HÜyâ •
Û sf `gŠ » *™

|^ÓÞ ^`ßÚ |^ÓßÊ ð^vÞ] èÃe…œ o× á^Ò èn×a^rÖ] oÊ |^ÓßÖ] ᜠäi†fìœ #"ofßÖ] tæ‡ èŽñ^ áœZZ
&Ãe ^Û×Ê

........ †ì• |^ÓÞæ ^`vÓßm Ü$ ^`ø Îö‚ô’ûnöÊø äjße] æ] äü jøn$ Öô æø Øq†Ö] oÖ] Øq†Ö] g_ím ÝçnÖ] Œ^ßÖ]

C29 XXÝçnÖ] Œ^ßÖ] |^ÓÞ Ÿ] äü ×$ Ò än×a^rÖ] |^ÓÞ Ý‚a ÐvÖ^e#"‚ÛvÚ

D™vß À ` W‰ ¶¸Â]gßq
Z Ô¸ Dƒ Ð b§g e b ï~ qY : â iž ~Š¸ä Ȭ ]| L L

Ô@
™ b ïÐ kZ ™}Š $ » kZgzZ &x • » b ïÆ e Å kZ c
űlgz6k

i Å kZ k0
Æ ¿}uzŠ ¿q
Z Ô•

á Z™Ñ»ìÐ kZ gzZ Y ¬ k0
Æ ¿V# Â H Â CYƒ u 0
Ð ¬{z Z
 Ð ~ç KZC
Ù ØðÞ åt b ï ZuzŠ
Ä6gîèg ¬ {zÐ T 
@YƒC
Ù ªÜ» kZÐ Š%)kZ Z
 Q Ô7Ì@
gÐZgzZ Lg Z]
Ð kZC
Ù Ø~ ]æ kZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

76

{•gz Z pÑ »± » yZž @
Ô¸ D™n kZ (Z Ô@
™ÄÐ kZ  Le¤
ZC
Ù Ø» kZˆ Æ äƒC
Ù ªÆ ÜÂÔSg C™
G
*
Wk0
Æ ]gúq
Z ËDƒ ÁÐ kŠ ~ Š Z®Ž òŠ WPž ¶t Å b ïn~ŠÔå @
B q é}E
G34]Z b ï b ïtXƒ Za

yZ LZ ]gú{z ˆ Æ äg Z ¦
yŠ P 6Üäz ÂM^ gzZ CYƒnq ]gú{z Z
 Q Ô D™ÄÐ kZ gzZ n
g *
Y

9Ð yZ { zgz Z D Yƒ ¦k0
Æ ]gúkZ ƒ
 {zçO Ô å Y™7g ïZ ¿ðÃÐ ~ yZ6µñkZ ÔCš ÃVzŠ%x Ó
îŠ á x *
Se » T {zì Z¾^t V#} Zž 9{zQ Ôì »^t ä ~ [Z gzZ ì x¥»{ z ånç Zg vŽž

c
Wk0
Æ ]gúËvßÐ ¹ž å 6gîkZ b ïçO Ô å Y™7] P`
Åg ïZ Ð kZ ¿{ z 
@Y Œ» ÏZ »±{ zgzZ

} }6VziZzgŠ LZ 'gúÅ b§kZ Ô‰Cƒ VWt Ô ¶7Çzg Ãá Zz äWÌËk0
LZ ]gúÔ¸ D™ c
Y
äWk0
Æ kZ ÂM^ gzZ Cƒnq Z
 ]gúÅ b§kZ Ô
@Y k0
Æ yZ Le ÌŽ Ô ¶CY ªã¶
Ž‰Sg ñÎ

[™B‚Æ ÏZ ÃƱkZ Ô@
ƒ P M Ð Tu u *
»^ gzZ D š ÃáZz + Y†ª ËgzZ Dƒ ¦áZz äY

\W ÂñÑ p=™ƒ wÎgB‚Æ h ·]|Z
 Q å @
™7g ïZ ðÃÐ kZ Ô 
@Y ¹ g
» ÏZ^ {zgzZ 

ó Xó ì ` Zzg À `W »T 3g ¹!
à b ïkZ sÜÔ c
Š}Š g Z Œ
Û ë!
ÃVjïx ÓÆ qY ä

Ôì 3g ¹!
à b ïÏZ ä w ÎgÆvZèY @
ƒ 7b ï%Æ à zžì H"
U
Ðg
u kZ ä~g g x â Z

X å òZg ._Æ ‰
Ü zg2ŠŽ

9 Ø›^e ^`u^ÓßÊ Ø›^e ^`u^ÓßÊ ^`nÖæ პ †nÇe kvÓÞ é]†Ú] ^Ûmœ 0 é

W 1Z Ôk„0vZ†]|ÔZ]|x Z™/ôMÔÉ Ȭ ]|žg Ig
vZ†0%¬gzZ Ô~ÄZ ö\ñ
ut

Ð 35 Åg
ukZÐ ~ V1Â]‚ Åg
uXì Š Z®Mq
Z ÅV-ZzgnZ6x£C
Ù gzZì ~z%Ð {)z ®
: c
â•
Û ä1]À M ž• C™yÒ {z Ôì CY Å7g
u ~z%Ð Ȭ ]|wVg•X • B,•Z
Zi

^Ûe ^â†ãÚ ^ã×Ê ^ãe^‘œ á¬Ê Ø›^e ^ãu^ÓßÊ Ø›^e ^ãu^ÓßÊ Ø›^e ^ãu^ÓßÊ oÖçÖ] ^ãvÓßm ÜÖ霆ڞ ^Ûmœ 0
3
C 0 9äÖ oÖæ Ÿ àÚ oÖæ á^_׊Ö^Ê ]æ†rj•] á^Ê ^ãßÚ h^‘œ

äì à z yΠƒ Z×~ VC z¤
ZXì ë!
Ôì ë!
Ôì ë!
b ïeZ Â H7ä à zn Z b ï » ]gúT L L

ó Xó 7àz ðÃ

wZ¸ZÆ $ö~}g !
Æg
u kZ
:• ˜ ~ª» {•
á gâ Z)´ é

3
C 1 ó Xó ì ¹ 9ÃkZ ä $öFgzZì ( x) óŒL 9oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ0: g
užìt |L L

Xì Œg
ut 3
C 2XXàŠu &m‚u ]„aL Lì c
Î ¬6g
ukZ ä~èF
xâZ é
&f)´ é
: • i ZBg  ö™ÒG

kv‘ ‚Îæ •vq kße gßm‡ æ (äÛ׉ Ý] æ äŽñ^Â"
# ofßÖ] t]æ‡] à änÊ èm]æ†Ö] kv‘ ‚ÎæZZ
3
C 3 XXl^m]æ†Ö] å„â Ø×Ãi ¡Ê (˜Ãe àÚ Ü`–Ãeé]æ†Ö] Å^ÛŠe l^f$Ÿ] äÛñ] à l^m]æ†Ö]

gzZ •x Z ÔȬ ]|]Z0 ` Zzi Z Å x™Z Ñ ~ }g !
Æ äƒ ë!
Æ b ïáZz äƒ%Æ à zL L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

77

yZ gz Z • 9Ç!
] c
Zzg Ð $ö[Z ZÅ g
u kZ b§ÏZX • Š OZ .
Þ ‡gzZ 9]c
Zzg Å  ¾ ›
5
i

ó Xó ì 7wÈZ » ÚË~ ] c
Zzg

C 4Xì c
3
Šg Z Œ
Û 9Ãg
u kZ ä Áq x â ZgzZ yx0Z Ô`•
0Z Ô: Zú1Z $ögñ*
{z´Æ kZ

~ Ýzg ÅwZ ¸ZÆx Z™/ôgzZ VhÆ +”Zg ñ #ó ó]gz¢Å à z n Æ b ïL L
ŸgzZ wZ ¸ZÆtzg Ã/]|xzŠÑ

:c
â•
Û ä  /]|žì e
ZzgÐ"0G]| é
C 5XXá^_׊Ö] æœ ^`×✠àÚ p]†Ö] pƒ æœ ^`nÖæ áƒ^e Ÿž 霆ÛÖ] xÓßi ŸZZ
3
ó Xó }™: b ï CZ%Æ yÎ c
 6

uÆ y c
à z LZ ]gúÌðà L L

: c
â•
Û ä/]|ž• D™yÒ  yç1Z 0z/ é

C 6XXá^_׉ წe æœ é†ŽÂ kvÓÞ ážæ ^`nÖæ áƒ^e Ÿž 霆ÛÖ] xÓßi ŸZZ
3

ó Xó %Æ]i YZ Å Áq c
X} ™ b ï CZ Ìg !
kŠ {zp¤
Z X 7b ï%Æ ]iY Z Å à z LZ »]gúL L

]|çOX ñZÏ} hÃâ•
Û ä \ M Â c
M 7§Zz » b ïÆ à z%~ #
Ö ÓgzŠÆ/]| b§ÏZ

: ì ~z%Ð -{0)M

†Û ÔÖƒ È×fÊ ^`vÓÞ^Ê ±Öæ †nÆ Øq…‚ne ^â†Úœ gn$ ÜãßÚ霆Ú] k×ÃrÊ ^fÒ… Ðm†_Ö] kÃÛqZZ
C 7 XX^`u^ÓÞ •…æ xÓßÛÖ]æ xÒ^ßÖ] ‚×rÊ
3

» kZ ä kZ gzZ c
Š ™Š4nç CZ ÿgzZ Ë{z´Æ àz ä ]gú( {h
ŠC
Ù Ø);q
Z X ZIš‡q
Z ~ 5 Zg Ë L L

Ššb ït gzZ }g â } hÃÃVß Zz äZ™ b ïgzZ áZz ä™ b ï ä \ M ÂB q :Z Ã/]| c
Š Z™ b ïÐ ¿Ë

ó Xó c
Š™

Xσ¯
 !
Ȼ
Zî,ÅXÔ• ŠŽñ~ g
ŠqZ ߊ¼Æ /]|~ŸkZ nºZ

ŸgzZ wZ ¸ZÆ yA0 y¢]|xÎÑ
:• Dâ •
Û  y¢]| é

‡çrmæ Ù‚Â p‚a^•æ ±Öçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ"
# äÖçÏÖ oÖçÖ] o•…霆ÛÖ] |^ÓÞ oÊ ½†jŽmæV oÖçÖ]ZZ
^`Ö l‚qæ ]ƒž Ù^Îæ†Û ‚ß äjße] Õ†i h†ÃÖ] àÚ ¡q… ᜠpæ… ‚ÏÊ äjße] smæˆi oÊ å†nÆ ØÒçm ᜠ±Öç×Ö
kße æ†Û ݜ ±`Ê ]æ†Û äÖ l‚ÖçÊ á^Ë àe á^Û% àÚ†Û ^`qæˆÊ ä×ÃÞ Õ]†Že çÖæ ^a^m] äqæˆÊ ]çËÒ
C 8XXh‚ßq
3

Y n Æ à zgzZ Xì òi Ñ ~q Ÿg Å à zÐzz Å XX±Öçe Ÿž |^ÓÞŸL L yâ •
^
Û Æ x™Z Ñ~ }g !
ÆàzLL

tzg à /]|Ãe KZ ä òŠ M q
Z Ð ~ [²žì ~ ] c
Zzg X} Š ™Š4Æ }uzŠ Ë *
™ b ï » e KZžì

„ ¹ $hp¤
Z , Š™ b ï » kZ ÂBŠ¸g ðÃwqƒ
 oÆ e ~÷\ M Z
  /} Zž Zhg™Èt k0
Æ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

78

z/V; Æ Å±ÏZ ~ˆ c
Š™Ð  yA0 y¢]| b ï » e Å òŠ M kZ ä /]|çO Xƒ: VY à ©

ó Xó ðƒ szcÐ RÅ[+›
 z/x Z ]gút gzZ 1Àä y¢0

ŸgzZ wZ ¸ZÆ ¨
¤ ! Z 0 Z]|xg X Ñ
:• D â •
Û  Z]| é

C 9 XXØ›^e äu^ÓßÊ ±Öæ პ †nÇe xÓÞœ æœ xÓÞ àÛÊ ±Öæ წe Ÿž |^ÓÞ ŸZZ
3

ó Xó ì ë!
b ï » kZ : c
Zz™ c
H b ï%Æ]i YZ Å à z ä T: @
ƒ 7b ï%Æ ]i YZ Å àz L L

-š^I
:• D â •
Û ~}g !
Æ Z]|  öE
xâZ é

4C0 XXänÊ h†–m á^Òæ o× àÚ ±Öæ †nÇe |^ÓßÖ] oÊ ‚•œ ²] Ù牅 h^v‘œ àÚ ‚uœ á^Ò ^ÚZZ

Z]|gzZ å: J{Š c
i ÌðÃ~ }g !
Æ b ïÆ à z%™| (Ð Z]|Ð ~/ôÆ1vZ wÎg L L

ó Xó ¸ Dg â ÃáZz ä™ (Z 

-š^I
: • D™yÒ  öE
xâZ é
4C1 XX±Öçe Ÿž |^ÓÞ ŸZ V ]çÖ^Î^Î憊Úæ ^vm†•æ^n×Âæ †Û áœZZ

XX±Öçe Ÿž |^ÓÞ ŸLž
L ìt •ñ »ƒ
  tzägzZ  ôÑ Ô  Z]| Ô  tzg Ã/]| L L

m

+Z†0/]|”ZgÑ

:• D™k

’~ xó ÑZ L[ Â KZ w•
á x â Zê q
Z »  m+Z†0/]| é
p…]çjÃÖ] èÛÏ× gjÓÊ äÚ^Û$ oeœ kße ^ãÖ Ù^Ïm èÞ^ßÒ àe †Óe oße霆ڞ kvÓÞ …^ßm• àe æ†Û Ù^ÎZZ

4C2 XX^`e^‘œ ‚Îæ †ÛÂ å•†Ê p†Ú] †nÇe kvÓÞ^`Þœæ ^`nÖæ oÞž äßm‚ÛÖ^e çâæ ˆmˆÃÖ]‚f àe †Û oÖž

G
m
+Z†0/ä ~g Z ð3šÅZ¼  H b ï ä( )v! Z ›
 ) ]gúq
Z Å: )0–µž• D â •
Û g bŠ 0 z/ L L

]gúkZ ä m
+Z†0/çO ì 1™ b ï CZ%Æ ]i YZ ~÷ä kZgzZ Vƒ à z eZ ~ž Å„
 ZpgŠÐ
ó Xó å [ ™ q ) Ð kZ0

z{ » kZèÑq c
Š™Šgà b ïÆ

ŸgzZ Y Zg M Å /ôg ·vŠ

:‹ ñƒ ët à k„0Z ä ~ž• ë yZ$0 y™

4C3 XXàm‚a^•æ ±Öææ g›^ì èÃe…] àÚ ‚e Ÿ Ù^Î ±Öæ †nÇe àqæˆjm oñ¡Ö] ^m^ÇfÖ]ZZ

ó Xó { ZÍzŠgzZ Ôà z » Å±Ô »±X • òiÑŠ Z•
Û Zg e ~ b ïž c
â•
Ûh
'
× X • C™ b ï%Æ à zŽ • {z 'gúg »$
L L

:• D™™f yâ •
Û t » k„0ZÔ )M]| é
4C4XX|^ÓßÖ] é‚ÏÂ霆Ú] o×i Ÿ ÙçÏm á^Ò äÞžZZ

ó Xó ‰™7Âà b ï-'gúž¸ D™ c
â•
Û \ M LL

:¶t ñZg Å Š&0vZ†]| é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

79

» ä¯ Vz CZ Ã}uzŠ Ë ZÎÆ à z n Æ ~Š •
á „ : gzZ ÅgzZ Ë„ : ì g (Z » ä™ ~Š •
á KZ Â: Ã]gúL L

4C5 ó Xó ǃ: „
 gŠ b ï ÂÏ} ™ (Z {z¤
Z Xg (Z

Æ Š% Ëä T0Æ ]gúkZ ä Š&0vZ†]|X ǃ à z » kZ è‡ Âƒ: à z ðà » ]gúˤ
Z

{)z è‡ c
yÎJ
Z
 Ç ñZ™: b ïÐ ËJ
‰
Ü z kZ » yÂ{ ›â kZ ¿tž c
â•
Û ƒ 1™wJxs Z 6B;

X ñYá : k0
Æ

: • D™yÒ ~g Nx â Z é
4C6 XX^`qæˆn×Ê ^`nÖæ †Ú^jÖ àÓÖæ Ÿ Ù^Î ^`qæˆiœ äm…^q ^`Ö éœ†Ú] à †Û àe] Øò‰ZZ

: c
â•
Û ä /0Z ÂXì $
Ë ™ b ï » kZ {z Hƒ űðÃÅT~ }g !
Æ ]gú+Z Ô Š
Hw ZÎÐ/0Z L L

ó Xó }™ b ï » kZ { zgzZ ñN
ßÃA çs§Å à zÆűžceÃ]gúkZÉ Ô 7

:• D â •
Û )M]| é

C47XX^`qæˆn×Ê ^`nÖæ oÖž k׉…œ ^`jm…^q xÓßi ᜠ霆ÛÖ] l•]…œ ]ƒžZZ

ó óX}™ b ï » kZ à z » kZž @3ÃA çs§Å àzÆ kZ Â}™ b ï » űžSe ]gúðÃZ
 LL

:• D â •
Û {k

Ù 1Z ]| é
C

4C8XXänÞ]ˆÖ] oa ^`ŠËÞ xÓßi ojÖ] á] '‚vjÞ ^ßÒZZ

ó Xó ì Cƒ6Zi { z Ô} ™Šp b ï CZŽ ]gú{zž¸ D™ ¹ë L L

:ì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]| é
C

{zž¸ D™ ¹

4C 9 XXänÞ]ˆÖ] oâ é†m†â çeœ Ù^Î ^Ûe… æ àm†n‰ àe] Ù^Î oÇfÖ] oâ ^`ŠËÞ xÓßi ojÖ] áœZZ

{k

O1Z ]|LLž • ë +§0Z gzZ ì x à { z }™Šp b ï CZ ]gúŽ GL L

ó Xó ì 6Zi]gú

ó ó@
ƒ 7b ï%Æ à z Lž
L ì t · Z6%Z kZ »x Z™/ôx Ó
:• ˜ ã»Øx â Z é
æ •çÃŠÚ àe] æ †Û àe] æ Œ^f àe] æ †Û æ o× ]„a oÖž g⃠‚Îæ XX±Öçe Ÿž |^ÓÞ ŸZZ VäÖçÎZZ
Ðv‰ž æ ‚Ûuœæ é†jÃÖ]æ o×nÖ oe] àe]æ äÚ†f• àe] æ gnŠÛÖ] àe]æ p†’fÖ] àŠvÖ] æ èŽñ^Âæ é†m†açeœ
àÚ‚uœ à ͆Ãm Ÿ äÞž …„ßÛÖ] àe] Ù^Î ±Öæ áæ‚e ‚ÏÃÖ] x’m Ÿ çÖ^ÏÊ Ü×ÃÖ] Ø✠…ç`Ûq æ oÃÊ^ŽÖ]æ
5C0 XXÔÖƒ Í¡ì äe^v’Ö]

0Z Ô/ÔZ]|( Ð ~/ô)~ 9‡Æ w¸kZ ó Xó ì 7b ï% Æ à zž L L : yâ •
Û » yZ gzZ L L

0Z Ô " 0Z Ô ~y Œ( Ð ~ É@
) È ¬ ]| Ô {k

Ù 1Z Ô Š&0Z Ô /0Z Ôk„
C
ÐW5Å! Z 0Z Ô )´
àzž• ï•
á DIZg/gzZ  w•
á x â Z Ô t GZ x â Z Ô £Z x â ZÐ ~ +Š[Z Ô{ ‹Ô  öG

àz b ï » ]gúc
Í 'H7s %Z Ð kZ Ìä ËÐ ~ /ôž • ëgs0Z '@
ƒ 79b ï%Æ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

80

ó Xó ì q )Z »/ôx Ó6äƒ: %Æ

:• D™k

’ )ZŠ0Z x â Z b§ÏZ
^ãrmæˆi ^ãnÖæ †nÆ ØnÒçi Ÿæ ^â†nÆ Ÿæ ^ãŠËÞ smæˆi 霆ÛÖ] Ô×Ûi Ÿæ ±Öçe Ÿž x’m Ÿ |^ÓßÖ] áœZZ
æ é†m†â oe]æ (Œ^f àe]æ (•çÃŠÚ àe]æ (o×Âæ (†Û à ]„a pæ… |^ÓßÖ] x’m ÜÖ k×ÃÊ á¬Ê
æ ‚m‡ àe †e^q æ ˆmˆÃÖ]‚f àe †Û æ àŠvÖ]æ gnŠÛÖ] àe ‚nÉ g⃠änÖžæ (Üãß ²] o•… äŽñ^Â
pæ…æ ‚nf çeœ æ Ñ^v‰žæ oÃÊ^ŽÖ]æ p†fß ‚nfÂæ Õ…^fÛÖ] àe]æ äÚ†f• àe] æ o×nÖ oeœ àe]æ p…ç%Ö]
á¬Ê ±ÖçÖ] პ †nÇe ÔÖƒ ^ãÖ ‡çrm Ÿ :̉çm oeœæ xÖ^‘ àe àŠvÖ]æ ‚ÛvÚ àe ܉^Î æ àm†n‰ àe] àÂ
5C1XXäi‡^qœ o× ^ÊçÎçÚ á^Ò k×ÃÊ

Æ à z LZ Ô B
g 7¢
 &Å ä™ b ï »]gú~uzŠ Ë c
b ï CZŠp]gúgzZ @
ƒ 79%Æ à z b ï—" L L

Ô k„0Z Ô Š&0Z Ô ZÔ /]|( Ð ~/ô) <
Ø è t X ǃ 79b ï Â Ï }™ (Z {z ¤
Z %

Ôm
+Z†0/Ô ~y ŒÔ"0G ( Ð ~ É@
) s§ÏZgzZ Xì w®Ð  È ¬gzZ Ô{
kO1Z
ÐW5Å !Z 0Z gzZ ~g Nx â Z ( Ð ~[Z ) Ô h
.E
2šÅZ vZ D Ôug I 0Z Ô)´0Z Ô öG
x â Z Ô ~ çE
i 0 
'Y

Š- 1Z x â Z gzZ Ô Ô™ 0 ŒÔ ·0 ̇ Ô  +§ 0Z gzZ X • ‰ D1Z gzZ t GZ x â Z Ô w•
á

]i YZ Å à z ÂÏ}™ (Z ]gú¤
J
Z Xì 7^
Y( Æ ]i YZ Å à z% b ï) x »t n Æ ]gúžì ~z%Ð
ó Xó ǃ 7µZz b ï » kZ

:ì ŠŽ ñV- §Zz q
Z » h
i 0'Y ]| é
knÞˆÖ ÔÞž oßn$‚vjÖ ÔÞž Ù^ÏÊ oŠËÞ kqæ‡ oÞžVkÖ^ÏÊ ‚m‡ àe †e^q oÖž 霆ڞ l ð^q Ù^ÎZZ
5C2XXkÏ×_Þ] Ü$ èa†e kÃËŠÊ

t = ? H c
Š [ ZŽ ä  'Y ÂXì 1™Šp b ï CZ ä ~ž ¹ä kZgzZ ð M ]gúq
Z k0
Æh
i 0
'YL L

ó Xó ˆ¬QgzZ „g ~9k

Š¼gzZ ï
Ð k\Z6ì LZ™Í[ZŽt ä ]gúkZ Xì 1™ *
i ä ?žƒ Se *
C

wZ ¸ZÆÉ@
[Z

:• D â •
Û Z]|gzZ '} ™: b ï » ]gú~uzŠ Ë]gúðà ž
L ìe
ZzgÐ·x â Z é
5C3XXxÓßi Ÿæ èf_íÖ] oßÃm 霆ÛÖ] ‚`Ži ŸL L

ó óX}™ b ï » Ë]gú„: gzZ ñY c
¯ : {ZÍ6b ï-Ã]gúªL L
E
E
3Ò 7 é
:HV- ê q
Z ä yZz%0 <Z† ÔÁZ îGªG
gjÓÊ (^`ŠËÞ kvÓÞœ (^`nÖæ პ †nÇe Íç àe àÛu†Ö] ‚f àe Üna]†ež ànŠu kße kvÓÞZZ
Øvj‰] ^Ûe (^a†`Ú ^`×Ê ^`e Øì• á^Ò á¬Ê (^Û`ßne Ñ†Ê áž: gjÓÊ (Ô×ÛÖ] ‚f oÖž ØnÂ^Û‰ž àe Ý^Ža
5C4 XXh^_íÖ] ÄÚ ^`f_ì ^`e Øì‚m ÜÖ ážæ (^`ßÚ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï
9
0 <Z †ä ³• Z 0 x ÷ ÂÔ 1™Šp b ï CZÆ ]iY Z Å à z% ä e Å sú0 èE.°W Z †0 •Z'
Z @ L L
81

gzZ ÇA $Ã]gú ƒ _ƒ ~_ ë¤
Z X ñY ~Š Zz™ðZ]
~ VâzŠž Hk

’[ ZŽ ä VrZ ÂÔ –Xt s§ÅyZz%

ó Xó ñY c
Š ‹ÃkZ ¬t Âðƒ 7~_ ë¤
Z

-š^I
:• D ™™f w¸t »  öE
¹ @
g•Ô ïIš^IZ é
5C5 XX^`Þƒ^e Ÿž ^`nÖæ ^`vÓßm Ÿæýá^_׊Ö^Ê ±Öæ ^`Ö àÓm ÜÖ á¬Ê ^`nÖæ წe Ÿžéœ†ÛÖ] xÓßi Ÿ Ù^ÎZZ
'
h
× (gzZ q
Z '%Æ ]iY Z Å Áq ƒ: ]§ à z » kZ ¤
Z X} ™: b ï CZ %Æ ]i YZ Å à z LZ ]gúL L

ó Xó }™: ¦

Ù b ï » kZ%Æ ]i YZ ÅkZ à z » ]gúž c
C
â•
Û

:• D â •
Û ~ZkZ ~y Œ]| é

áçßÚçÛÖ] äe ŒªeŸVÙçÏm àm†n‰ àe] á^Ò Ù^Î ^`qæˆÊ ^a†Ú] ¡q… kÖæ ^`Ö ±Öæ Ÿéœ†Úž oÊ hçmœ àÂZZ
5C6 XXá^_׊Ö^Ê oÖæ ^`Ö àÓm ÜÖ ážæ^`e^‘œ ážæ^`ßne цËmVÙçÏm àŠvÖ] á^Òæ ˜Ãe ð^nÖæœ Ü`–Ãe

0Z ÂÔ} ™gHà z CZ ÃòŠ M ËŠp:gzZ ìg {0

i àz ðà Â: äì e
Zzg ~ }g !
Æ ]gú+Z Ð[-Z L L

Æ VâzŠ yZž • ë ~y ŒgzZ • à z Æ }uzŠ q
Z ðñèY7B p ðÃ~ kZž • ë +§
Ù Ôì à z » kZ ‰
C
Ü z ÁqQ Â ; g 7{0

i àz » ]gú¤
ZèYXƒ [ ™~_ ë0

z{žt ŠŽ z!
ÏñY ~Š wZ e ðZ]
yxgŠ
ó Xó 7àz òŠ M

•¸ »‹g Z Y • ó ì
ó ~gz¢ *
ƒ » àz nÆ b ïL L

Ý »›•
á

:• ˜  w•
á xâZ é
5C7XXØ›^e ^ãu^ÓßÊ Ù^Î "
# ofßÖ] ᢠ^ãÖ |^ÓÞ ¡Ê ^`nÖæ პ †nÇe kvÓÞ éœ†Úž pªÊZZ

kZžì c
â•
Û ~}g !
kZ äx™Z ÑèY Ô7b ï ðà » kZ H b ï%Æ ]iY Z Å àz LZ ä ]gúTL L

ó Xó ì ë!
bï »

:• ˜ w•
á +·0–1Z x â ZÆ›•
á
^`ŠËÞ tæˆi ŸçfÎ æ ^e^rmž |^ÓßÖ] oÊ éœ†ÛÖ]é…^f x’i ¡Ê ý†Òƒ ±Öçe Ÿž |^ÓßÖ] ‚Ï x’m ŸæZZ
5C8XX…^fì£Ö äÖ^Òçe Ÿæ ämŸçe ^â†nÆ Ÿæ äÞƒž †nÇe Ÿæ ±ÖçÖ] წe

X 7g ±Z ðÃÌ~ wJz [ XZÐ s§Å]gú~ ]g „Å b ï:'%Æ àz™è @
ƒ 79b ï ðÃgzZ L L

ó Xó Çþ } Š x •Zu b ï » kZ „ à zÉ ) $
Ë ™7Šp b ï CZŠŽz!
Æ]i YZ Å à z ]gú


sŸz
b ï à zžìt „ p» [ XZ Â~ kZì (  ãâ ‡mº)+ » b ïŽ wJz [ XZžì t x|» ]g „

Zƒt ÈX Ç ñYƒÂ b ï Âá ™gàB‚Æ ówJ LÂC
Ù ØgzZ }™¿7 Å]i YZÐ s§Å űn Æ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

82

Ð s§Å kZ 7~ b ï-pì & •
Û ~ b ï µZßZ °Ž űX • Dƒ »±gzZ à z » ű& •
Û ~ b ï-ž

XÆ™Ýq ~q Ÿg ÅkZ Ôì êŠ x •Zuà z ~g ZŠ)ft

Ý »îG
0½É â

à Zz äƒ ™f 6
zZ •Æ yZÄÆ XX±Öæ †nÇe Øvm ŸL LÔ ~ p†F fÓÖ] èÞæ‚ÛÖ] [Â KZ  ´ â x â Z é

:• D â •
Û ˆ Æ {™E

Æg
Š q Z

C59 XX±Öæ †nÆ ^`qæ‡ ]ƒž ^`e Øì‚m ÜÖæœ ^`e Øì• ^`qæ‡ àne æ ^`ßne цËm 霆ÛÖ] oÊ ÔÖ^Ú Ù^ÎZZ


0
z{Æ kZgzZÆ ]gúkZž} Š™gzZ ðÃ{z´Æ àz b ï » T• D â •
Û ~ }g !
Æ ]gúkZ ´ â x â Z L L

ó Xó ƒ H: c
ƒ H q ) Ð kZ ä 0

z{ì e X ÏñY ~Š Z™ðZ]
yxgŠÆ

:• i ZBg ~Oi ÑZ +Z†Ô™)´x â Zg•Æ <
Ø è Ëâ é

ý^ãn× •çqæ ÌÎçjm ojÖ] pœ äÃe…¢] á^Ò…£Ö Ý^ |^ÓßÖ] °œ DäßÒ…æEýÑ]‚‘ æ ±Öæ äßÒ…æZZ
C60 XXäÞæ‚e |^ÓÞ ‚ÏÃßm ¡Ê äni¤] ä›æ†Že霆Û×Ö D±ÖæE

s ¸ñŠŽz » b ï6XX • ~gz¢y»g Zg e n Æ äƒ µZzÆ b ïªÁg » b ï'ì $gzZ à z Ág » b ïL L

ó Xó Yƒ 7Â%Æ à z b ï: ÔB‚Æ _ ZÑàZz ä M {Ò M nÆ ]gúàz'ì

Ý »¨ ¦
:• i ZBg )ZŠ0Z x â Z é
kÖª‰ p‡æ†ÛÖ] Ù^Î(Œ^f àe]æ(o‰çÚ çe] æ (äŽñ^ å]æ… ±Öçe Ÿž |^ÓÞ ŸVÙ^Î"
# ofßÖ] ᜠ^ßÖæZZ
C61XXxnv‘ Ÿ^ÏÊD ±Öçe Ÿž |^ÓÞ ŸE &m‚u à onvmæ Øfßu àe ‚Ûuœ

0Z gzZ  ö\Wñ1Z ÔÈ ¬ÃkZ X @
ƒ 7b ï%Æ àzž c
â•
Û ä1Ñ —"žì t Ý ( ¨ ¦ ) Zg ø gzZ L L
+G
B
W
wZÎ~ }g !
Æg
u kZ Ð  öGgzZ  N
 0£Z ä ~ž• ë ~iz%x â Z Xì He
Zzg ä k„
ó Xó ì 9g
utž ¹ä VâzŠ yZ  H

:ì ÅÜe
Zzgt äN
 0£Z x â Z é
C62 XXäÖ ±Öæ Ÿ àÚ ±Öæ á^_׊Ö]æ ±Öçe Ÿž |^ÓÞŸ :Ù^Î"
# ofßÖ] àÂZZ

ó Xó ƒ: à z ðà »Tì àz » kZ ÁqgzZ @
ƒ 7Â b ï%Æ à z:• D â •
Û x™Z Ñ L L

Ý »s¦Z

»  ãy Œ0·x â Z gzZ Š- 1Z x â Z Š¤
•
á Æ•1Z x â Z ~ XXp…æ‚Î |†• é†nßÖ] é†âçrÖ]ZZ

:ì Š
H™f V- <
Ø è

‚ÏÃÞž ]ƒž Ü$ ±ÖçÖ] é‡^qœ o× ^ÊçÎçÚ ‚ÏÃßm ‚ÛvÚ ‚ßÂ æ ±Öçe Ÿž ‚ÏÃßm Ÿ äÞœ ̉çm oeœ àÂæZZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

83

¼ÏŠm Øe ÜÒ^vÖ] é‡^qž ˆrm ÜÖé‡^q¦] àÚ ÄßjÚž á¬Ê ±ÖçÖ] é‡^q¬e Ÿž ‡çrm Ÿ ‚ÛvÚ ÙçÎ o× ^ÊçÎçÚ
±ÖçÖ] ÄßjÚž ]ƒž ̉çm çeœ Ù^Îæ ý Ý‚ÏjÛÖ] ‚ÏÃÖ] Ø_e æ ^ËÞ^jŠÚ ]‚Ï ^ãn× ‚ÏÃm æ ±ÖçÖ] èmŸæ ÜÒ^vÖ]
åˆnrm æ Ø–ÃÖ^e än× o–Î ^eœ á¬Ê é‡^q¦]^e Ÿæœ ±ÖçÖ] †Úªm ÜÒ^vÖ] ᜠoßÃm ÜÒ^vÖ] é‡^qž é‡^q¦] àÚ
C63 XXÜÒ^vÖ]

5G4hIÅZ Œ0·x â ZX @
µZz%Æ à z b ïq
Š 4
Æ ã éE
ƒ 7µZz%Æ à z b ïž• D â •
Û Š- 1Z x â Z L L

7]i YZ Ã]gú̉
Ü z ÁqQ Â}Š™g ïZ Ð ¶Š ]iY Z à z ¤
Z X @
ƒ 7~g Y nJ
]iYZ Å à z pì 
@Yƒ

]iY Z Å à z b§kZgzZì Y™ b ï *Æ™ »Ãe
Ñz Å à z Ô~ ]gßÅ äƒ: { ZpíÆ à z ‰
Ü z Áq%Z Y} Š

Ãàz ¬ Áq Â}Š™g ïZÐ ¶Š ]iYZ à z Z
 • ë  Š- x â Z² Ç ñYƒ »b ïª ÑZz äƒ µZz%Æ
ó Xó Ç}Š™~g Y ]i YZŠp™} Šg Z Œ
Û g »" Ãà z Â}Š: ]iYZ à z¤
Z Ç}Š ¬» ¶Š ]i YZ

:ì w®V- Ý » {èˆÆ •1Z x â Z ~ XXð^`ÏËÖ] äËviL L[ Âg•Å}4
]çË×jìž àÓÖ è×Î^ÃÖ] é†nfÓÖ] Ðu oÊ smæˆjÖ] èmŸæ ÜãÖ áªe oÃÊ^ŽÖ]æ ‚ÛvÚ æ ̉çm çeœ Ù^ÎæZZ
o× ÌÎçjm Ÿæ (¡‘œ ‡çrmŸ VoÃÊ^ŽÖ] Ù^Î V±ÖçÖ] პ †nÆ àÚ ^`ŠËÞ kqæ‡ ]ƒž ^ÛnÊ Ü`ßne ^ÛnÊ
^ò›æ áçÓm ^`ò›æ çÖ oju !Ù^v×Ö äÖƒ^ËÞ Ÿæ (oÖçÖ] é‡^qž o× ÌÎçjm V‚ÛvÚ Ù^Îæ oÖçÖ] é‡^qž
l^Ú ]ƒž èm]æ… oÊ á^jm]æ… Ì‰çm oeœ àÂæ (^$…]çjm ÜÖ ^i^Ú çÖæ …^`¾ Ÿæ Ñ¡› änÊ ‹nÖæ (^Ú]†u
^òËÒ (á^$…]çjm Ÿ ^Û`Þž :äß àŠvÖ] èm]æ… oÊæ á^$…]çjm ð ÌÒ tæˆÖ]æ (±ÖçÖ] åˆnrm ᜠØfÎ ^Ûâ‚uœ
C64XXð ÌÒ †nÆ æœ á^Ò

pì ~gz¢ *
ƒ » à z ~ b ïÆ Å±¾!
gzZ°¬žì t <
Ø è »  w•
á x â Z gzZ ·x â Z ÔŠ- 1Z x â Z L L

ë w•
á x â ZX ñY H H Âá™ b ï%Æ ]i YZ Å à z ű¤
Zžì s %Z ~¨ÅVñâ Z VÐ~ }g !
kZ

» ]iY Z Å àzž • ë ·x â Z X ǃ 7b ï Â} Š } Š Ì]i YZ àz [ Z ¤
Z X 7^
Y ‡ (Z n Æ Å±ž •
G-W8
Ôt :~ ]gßkZ ǃ x Zw÷t Âá™ q ) Ð ~ç 0

z{¤
Zž ö XÐ Vƒ: ÍÑ x ©ZÆ b ï ngzZ Ç ñY Hg OZ
Ð Š- x â Z XÐ Vƒ: Ì_g Zz ~ : M VâzŠ ÂñY%q
Z ðÃÐ ~ ¢•
Û¤
Z X 7wZÎ ðÃÌ» {)zg Ö

ÆV
Zgz ƒ( Ž) ƒ0

z{gzZ ñY%q
Z ðì Ð ]i YZ Å à zžì t Â[ ZŽ q
Z '• ~z%[ ZŽ zŠÆ kZ
ó Xó Ð Vƒ 7~g Y x ©Z ðÃÆ V
Zgz Xƒ) c
ƒƒ0

z{žì ~ e
Zzg ~uzŠgzZÐ Vƒ ~g Y x ©Z

•ñ » •1Z x â Z

:ì H™f yâ Û•t » 1x™ Z Ñ ä r
 ™x â Z ~ 7
ó R Z ì YL

6C5XXØ›^e äu^ÓßÊ àm‚a^• æ ±Öæ †nÇe xÓÞ àÚ àm‚a^•æ ±Öçe Ÿž |^ÓÞ ŸZZ

ó Xó ì ë!
bï » kZ H bï%Æ VƒZÍzŠgzZ àz ä ËT7bï ðÃ%Æ VƒZÍzŠgzZ àzž :c
â•
Û ä Ñ L L

:ìt ~}g !
ÆwÎg g
u•ñ » •1Z x â Z é

6C6XXofa„Ú ç`Ê &m‚vÖ] x‘ ]ƒž "
# ²] Ù牅 †fíe oÖçÎ ]çÒ†iœZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

84

ó Xó ì <
Ø è Z÷„ g
u 9: zŠ hgÃ] !
~÷~«£Æ g
u Å 1*™Ñ L L

gZŒ
Û<
Ø è CZ Ãg
u 9gzZ 
*™e
Zzg Šp XX±Öçe Ÿž |^ÓÞ ŸZZ :g
ut ~ X‚nÞ^ŠÛÖ] ÄÚ^qZ» •1Z x â Z
&
Ÿž |^ÓÞ ŸZ ä  ö™ÒGi)´ 4gñ*
6Š ã
Å g
u ÏZ X ǃ H•¸ » 
r™ x â Z 6ZkZ ì @
™ ãZz bŠ

`gŠžŽ X ì ~z% ÌÐ Š c
i 0 ŒŠ¤
•
á }uzŠÆ 
r™x â Z ] !
¸ž 6ì c
C •ñ » \ M Ã ó ±Öçe
Xì sf

:• D™yÒ Š c
i 0 ŒgzZ  ãyŒ0·x â ZŠ¤
•
á zŠÆ yZ •ñ » •1Z x â Z é

0 ŒŠ¤
•
á Æ yZž 6X @
ƒ 79b ïž • n
g ÌñZgt 6äƒ: Æ à z ~ b ï •1Z x âZ L L

6C7ó Xó ǃ 79b ït Â}™ b ï%Æ ]i YZ Å à z ~ƒ)ű¤
Zž
L ì He
ZzgÐ \ M ä Š c
i
:• i ZBg  ãyŒ0·x â Z é

àÚæ ˆñ^q |^ÓßÖ^Ê Ñ]‚‘ oÊ ^`ŠËÞ oÊ †ŠÓi ÜÖæ èñ^ËÒ oÊ ^`ŠËÞ kÕæ ]ƒž Ù^ÏÊ äËnßu çe] ^ÚªÊZZ
ᜠ•]…œ ^ÛÞž äÞ¢ äu^ÓÞ ‡^qœ ‚Îæ ±Öçe ‹nÖ äÞœ ^`×aœ àÚ pœ†Ö] pƒ æœ &m‚vÖ] ]„a oÊ †Û ÙçÎ äjru
6C8 XX‡^q ÔÖ oa k×ÃÊ ]ƒ¬Ê †ŠÓi Ÿ

ì à z » kZ { •
á Š !
ƒ s %Z yxgŠÆ à z gzZÆ kZ ¤
Z X @
ƒ 7b ï%Æ ]iYZ Å à zž • ë ·x â Z L L

Xì ^
Y b ï ƒ Å: ¶~ é$gzZ}™~Š •
á ~ ƒ LZ ]gúðÃZ
 ž ¹ä•1Z x â Z 'ƒ: à z ðà » T

àz ~ b ïÊ•
Û ë Z ËÐ ~ yª) ó ^ã×✠àÚ pœ†Ö] pƒ æœLì Š •
á g Zt »  tzg à /]|?Š ÅyZ ~ {g !
kZ

: ¶~ $]gú{zž åt Ñ » yZž n kZ X c
Š gZŒ
Û^
Y ä /]|à b ïÆ kZ pÔ7àz {zèÑq ( á ¯
ó Xó ì ^
Y b ï Â}™t Z
 X}™

Æ à z Âä Š c
i 0 Œx â Z 'ì HyÒ H•ñ » \ M ä VzŠ¤
•
á VâzŠÆ •1Z x â Zž • â •
Û g¨

W
Z !
ËÐ ~ y{z´Æ à z ÝZ ä ·x â Z²ì c
C •ñ » 
r™x â Z *
ƒg ± Z .
Þ ‡*
» b ïáZz äƒ%
Xì w¸gÃè » tzg Ã/]|?Š Å
r™x â Z ~ kZgzZ Xì HyÒ 9Ð 
r™x â Z ÔbŠ™ b ï » ]gúÔ»

Ð ¶Š ™ b ï » ]gúÔ» ñZ°Z 
r™ ËÆ yñO Å ( -Zz ) à z ÝZ ~ •ñÆ r
 ™x âZž Zƒ "
U

X}Q C™Šp™hgÃyZ0
{}g7 b ï CZ ]gúž á
7t †È » TXì @
YƒÂ b ï

ã!
i ÅY f4gñ
* •ñ » •1Z x â Z

Æ VâzŠ űgzZ à z ~ TXì F
6wZŠZ Ý » •1Z x â Z Ð ]gz¢Å à z n Æ b ïÆ ]gú

Xì Š
HD» ]ZŠ ¢

:• i ZBg  ~ò{•
á gâ Z)´ é

σ ÌZ Å ~qŸg Å ]gú ÂñY c
0
Š §~ ñZg Å ]gúgz Z à z Z
 žì t <
Ø è » •1Z x âZ L L

ÅA çXì È0
Ì» ä™Ýq ~q Ÿg Å ]gúà z b§kZ ì È0
Å ä™Ýq Ÿg Å à z LZ ]gúp¤
Z
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

85

ó Xó 7wJ.
Þ ‡òOŠ ?
Ø ÅËgzZì ~gz¢ð•Z ~q Ÿg ÅVâzŠÃ7Æ •
 Z 4
: • ˜h
'
×

ï~X kZ Xì ¹Ì9ÃkZ ä $öFgzZì ( x) Œ9±Öçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ0 g
užìt | L L

wì » @§~ kZƒ ‚
g mÐ ®
 ) Ž x » {zC
Ù ~ <Ñžì {”"
U
ˆ Æ *z c Ž ì t ñZg F
6

¦Ãg
Š q Z Å@§žì ¸i§ 9gzZ 4 »p
g ì‡Ãx  Z®X • Šg Zz s§VâzŠ g
Š q Z²Xì ~gz¢ ´g

 • Šg Zz g
Z
Š q Z Å b§VâzŠ ~ kZ Xì Ìb ïq
Z Ð ~ VÂgß+Z X ñY H¿6Š°Æ VâzŠÆ™
G-W8
C 7Z Â H¥#ÃVÂgú
kZž 6Ô ;g 7¹!
hðà » VÂgúž Š
ƒ {çtž ö Xì h» Y 1zZÆ yZ 6yZž c
»g ZƒkZ L L 9Ø›^e ^`u^ÓßÊ Ø›^e ^`u^ÓßÊ Ø›^e ^`u^ÓßÊ ^`nÖæ პ †nÇe kvÓÞ éœ†Úž ^Ûmœ0:ì ~ g
u

àÚ ^`ŠËße Ðuœ Üm¢]0ž c
â•
Û 7Z Â ðâ •
Û zÂs§Å Y 1zZ Z
 gzZ ì ¾IgzZ N @~gz¢Å ]i YZ Å à z Ñ
¿‰Z6VâzŠÑÝZgzZ Zƒ yÒzq
Z ~ q
ZC
Ù ~ V(u Å b§VâzŠ yZ ÂX 7ƒ ðà » à zž c
Í 9^`nÖæ
sz@
Åg
u à Zz 9^`nÖæ àÚ ^`ŠËße Ðuœ Üm¢]0gzZ à á g
u Å 9±Öçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ0 䛕
á ²Xì *

Ãg
u à ZzX±Öçe Ÿž |^ÓÞ ŸZ gzZ à á g
u à Zz 9^`nÖæ àÚ ^`ŠËße Ðuœ Üm¢]0 ä s ¦ Z b§kZ X Ñ ä™

à zžìt ÈÉ X 7ng ¬ ðÃ~ V(u VâzŠ²XÑ ä™lÃÅ ä™Ýq Zg Ö Ð kZ™™³ #

Šzu Å VzŠ%'gú: X}™x ÈZ » •
 ZÑÅ à z ~ b ïgzZ ]i YZ Å à z ]gúgzZ Çg Ã7Ã~q Ÿg Å]gú
X ,™ CŠ c
i6VÂgúŠ%:gzZ N YÐ M Ð

ÏZgzZ h» à zt q
Š 4
Æ w•
á x â Z Xì Š
3g wì » hÆ ]gúc
ì Ã7Åg•]i YZ Å à z H

gzZ à Zz ] â ¥³*
]gúèYì n Æ ÅÅ ]gút q
Š 4
Æ •1Z x â Z²Xì Ã7Æ ÅÅ
s§Å ( ² ~û%) ƒ) Xì $
Ë ™ «™ Å ø
 „ : gz Z Š7ÅKZ ÒZ ì ðƒ µZz à Zz aÎgz$

6C9 ó Xó ñYƒÈ {i ZzgŠtž @
ìŠ
c
Šg Z Œ
Û oÑÃà z Z®ì Cƒ hÑg ¬Ãà zÆ kZÐ Tì CYƒ áZg

x¯žÜ
Ð Ã CZ f Å yZŽ Xì ãZz Ç!
•ñ » &Ð ~[Zg e ~ } g !
Æ ~qŸg Å à z ~ b ïÆ Å±

yZ Âì m» •¸Æ •1Z x â Z J
V˜ X • ï Šg Z Œ
Û òi ÑÃ~qŸg Å à z ~ b ïƒ
 {zžì Š
HÜ

yÒ ¸ 㽕ñ » yZ Ìä VzŠ¤
•
á Æ yZ b§ÏZì »[Z VÐ ¹
! Ž ì „z •ñ » yZ Ì~ [Â CZ f Å
X¸ D™g¦òiÑÃ~qŸg Å à z ~ b ï{zžXì H

•ñ{zt ÂB7òiÑ ~qŸg Å à z ~ b ï {zžX ì m» •ñkZ [™Ð•1Z x â Z J
V˜

ä Y f4ˆ V- œÆ ] Ãz År
 ™x â Z Xì H[™s§Å yZ ä VzŠ¤
•
á Æ yZ: ÔŠpä VrZ „: Ž ì

Ð yZ Ž 7{z •ñ|gŠ » r
 ™ x â Z n¾Xì Åh
Š Fä Y f 4‰Å TX å c
Š™g•Ð yZ •ñt
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

86

ű »±~ <
Ø è Tž Í 7ÌÅ~ x ©Z òs Z •ñt 6Y ¯ ÏZ Xì g•~ kÜZ x ZúgzZì @
Y H[™
V; z VƒŠŽñ] â ©ZÆ nÏZ vŠ gzZ ƘŠ’
 ]!
~ i Zz M g ZŠ aßÐ xø) Ô4zŠvÔ] ‡5 ~ ÏeÅ

²Ôì $
Ë Ä6n Æ b ïÃxø) b§¾Å±ðÃ~ ÏŠŽñÅx ©Z yZgzZ Xì $
Ë Y ~Šù ]i YZ Å b§kZ

Xƒx Zw] ‡5 {egzZ x Zw 
*™] !
·Ôx Zw4zŠÐ kZ

ä xs Z X Lg 7en*
ƒ èZg 6b ïÐ Ÿb!
» űgzZƱÔ% G ~igz s Ü Åx ©Z ãZz yZçO

Xì Åe
Z@ Å ¶Š x •ZuÃà z ~g ZŠ)ft Ð s§Å űn kZ

™Å
Þ »~ d
.
•òsZgzZ ! fÔ} :z 2 Z¸ ÿ) Z Ç*
~ ´ ˜òs Z Ô] %=ãâ ‡h
]

IÐ kZ •ñ. » ƒ
 x Z™/ôgzZ +”Zg ñ#Ôx «
$ögzZttg
Š q Z Ôy M Œ
Û +¬Ôˆ y M Œ
Û

Z ~ b ïèY Ôì ë!
¤
b ï%Æ à zžì 6%Z ÏZ Ìt · Z »ƒ
Ée
ÒZ ÅY •Xì [ ƒ yÒ Ð ,

ÌÃV2Zg ƒ
 á Zz äY s§ÅVzq x ZwŽ <ÑXì @
Yƒ Â 
*™t•
Û ~ b ïgzZ *
i ÂñY à VZ ~È0
t
Xì $
Ë ƒg »6%Åà 5 Zg kZ b§¾ì C™È

x Z •Z Æ \ !
Vâ Ž ì CY ïi ZŽ •Ãx  å, Z q
Z {Š6: Æ } È ¨p kZ Æ ã¨
Z t £|gŠ

 •ž ñY 1™¢ù 6]!
º
kZ Xì ~g ¬ Ð ] Zg¦Æ ~g ZŠ)f gzZ ·g,z [ Œ
Û ~ V- g ZŠ¸ggz Z 
®¤Zz

¶‚Æ yZ ~ VE.6gzZ b) Ô½Ôª
ñÅ yZ g ZŠ)f Æ ÷z w¸C
Ù Æ Å±gzZ »±J
IÐ b ï ̈ Æ

" Ã+-Zz ¤
Z6µ%kZ Xì Y™xzøÐ t £x Ó6µñÆ [ NZÆ Ï0

iq
Ñgz Z ~Š •
á ¯à xs ZÃ+-Zz
C™ ~i ‚ yâ ‡#
Ö Ón Æ ä ™g66•7 % 0
Ã\ !
Vâ V˜ Ç ñ M ~ ŠŽz x  „z!õÑ ÂñY c
Š™4Š

sgzZ ~zg { Zg " +Z Â~ x  ! fXì CYƒ ã[ Ç!
™ hg y » \ !
Vâ LZ Š ÑzZ ¸ ˆ Æ º
 • gzZ Xì

¯z 6f gzZ ~g ZŠÎâ •
Û gzZ 
®¤Z Å +-Zz Ôu|yˆZ gzZ ~g ZŠ)f Ô¿Zz ›Ž xs Z pì $
Ë ï]i YZ Å W

Xì eðYƒ
 t ~ kZ Ôì +Š » yj

)f x Ó Å ä™3 Zg M Ð ½g- i gzZ ¶Š š
 FÔ% 0
ÃűJ
 äƒ ~Š •
á gzZ îJ
º
 •žì C
Ù ª Ât

c
+-Zz Æ yÂ{ Ì~g ZŠ)f Å ª
ñ Å yÂ{ {ç c
hÐ zg Å x ©Z òsZ pÔ• Cƒ Z
¬ 6+-Zz Vc
g ZŠ
Šű6„ \ !
Ô~ ]gßÅ t : V˜ ~ }Ñ ç, Z Z åE<XÅXì ˆà Z e 6
( x £ ì‡Æ à z) VǸ vŠ ]gz

Å]gúhgzZ ~g Z.Xì @
Yá 6{ Zg ÅxŠ £Ô bŠ™ `g {Ð b ï¿à zg•Ã\ !
Ôƒ CƒZ
¬ ~g ZŠ)f Ū
ñ

Å à z gzZ AçXƒ q
ÑB‚Æ e Ì~ ŸÆ b ï {zžì C™ Za i ZŽ » hkZ Æ à z ~g ZŠ)f Å ª
ñ

{Ñç ! fX ÏVƒ ¯
 !
» m¤
Ð V- g ZŠ)f b!
gzZ ä™ Za Vc
gzŠ ~ Š ÑzZ gzZ +-Zz ÔVc
Š•
á ~g ¬ Ð ]i YZ
*
ƒg66~i ‚ yâ ‡ÃVáÓn Æ ä¯ È0
»•7 % 0
Ê ÑzZžì ˆ M J
VŒ "
âV˜ ì @•
á » ò}y Z

ì Le 
*™ Za {Ñç (Z q
Z xsZ Xì CY hgg !
y™ƒ: [ Ð \!
Vâ ÔŠ ÑzZ „ Dƒ Ú!
Y ~uzŠ Xì Z 7
+
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

87

Xá™xi Ñ n LZ ¿C
Ù Ã~g ZŠÎ â•
Û z
®¤Z Å+ -ZzgzZ ~g Z‡0
Åt £b!
~T
á i * " Ð ~q Ÿg Å à z
-ì °oÆ s@ kZÆ xs Z i ZŽ » ~Š •

yâ ‡h
]

Hs Z ‹Z » ÌZ Å à z ~ b ï Ìä VÇ)B‚B‚Æ kZ • ãZz Ç!
]xòs Z ~ eÆ b ï

L[ Â szcÅyâ ‡~)~ }g !
Æ äƒ ~gz¢Æ à z ~ b ïì ~Š(~ yâ ‡LZ ÐZ ]‡zZ ‰gzZì

:ì ŠŽñV- ~CONCISE LAW DICTIONARY

The legal power of contracting marriage.The parties must
(1) have citizenship
(2) not be within the prohibited degress ofrelationship;
(3) have the consent of their parterfamilias.C7 0

_ ZÑn Æ à zþ b

Xì ~gz¢ *
ƒ”%gzZ { Zpín Æ à z

:• D â •
Û k„0vZ†]| é

C7 1XX‚•†Ú ±Öæ æ Ù‚Â p‚â ^Že Ÿž |^ÓÞ ŸZZ
ó Xó 7b ï ðÃ%Æ à z”%gzZ VƒZÍwŠ ¬zŠ L L

• Dâ•
Û  /0vZ†]| é

C72XXˆñ^q äu^ÓßÊ ^`vÓÞ^Ê ¡q… kÖçÊ (]…^–Ú éœ†ÛÖ] ±Öæ á^Ò ]ƒžZZ

óì
ó ^
Y Âá ™ b ïÆ™gHÃà zÆgzŠ Ë{zgzZƒ ÑZz ¶Š yvà z »]gúZ
 LL

:• D â •
Û ~ ~ óWëLZ ~<%ZvZ†_ö é

7
C 3 ó Xó ǃ à zgzZ ðÉ
Ü z kZÉ Y{g 7à z ÑZz ¶Š yv Lž
L Zƒx¥Ð w¸kZÆ/0vZ†]| L L

?ǃ yÃà z ~ b ïÆ Å±

~ <Ñ ÅvZ ‰Ð ~ Vzg ZŠ ¸g L L    
Û
  *   *   .~ *™y M Œ

kZ ì CY ð0
~ Š Z•
Û ZÆ yZ0
{Ž e
Ñzžì @
ƒ"
U
tÐe
 M Å ó ó• d
Œ
Û {Š c
i ÚÅ Vzg ZŠ¸g }uzŠ

[ ŷ_ © »Æ}~ gzŠ h
]
Xì Å V
Zgz Ž ì „z K
 FÅ e
Ñz Z]|w– gz Z Xì K
 F
Z ~
q
Xì ˆÅÜV- K
 F
t Åe
Ñz ~ òsÑZ îªG©EÅZ
oÖ^jÖ] gni†jÖ] o× l^f’ÃÖ] àÚ h†Î¢^Ê h†Î£Ö kf%i ‹ËßÖ] o× èmŸçÖ] VÜ`i^q…•æ ð^nÖæ¢]ZZ
VPDéçì¦] ð^ßeœ Ü$ éçì¦]Eéçì¦] VOD•]‚q¢] Ü$ ð^e¢]Eéçe¢] VND ð^ße¢] ð^ßeœ Ü$ ð^ße¢]E éçßfÖ]VM
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

88

o× k’Þ ‚Îæ t]æˆÖ] oÊ èmŸçÖ]æ '…¦] gni†i çâ ]„aæýDÝ^Û¢] ð^ßeœ ð^ßeœ Ý^Û¢]E èÚçÛÃÖ]
C 4XXp…çŠÖ] än’íŽÖ] Ù]çuŸ] áçÞ^Î àÚ é•^ÛÖ] ÔÖƒ
7

Xì V- ._Æ K
 F
sf `gŠ6Š ã
Å F
Œ
d
Û gzZ d
Œ
Û Ð ~ Vzg ZŠ¸g ãpe
Ñz
Š Zi R gzZ R d ¯gzZ ð¸ c ZŠ ZŠgzZ \ !b

D7 gzZƱ a

» ´ â x â Z ~ ó‹ËßÖ] o× ämŸçÖ]Z [  szcKZ ~ }g !
Æ yâ ‡òs Z ~^{C
Ù i 1Z 6qçñkZ

:• D™yÒ V- <
Ø è

ZŠ ZŠ d

Xì V- K
 F
Å] Zg (ZgzZ °z Äb§ÅV
Zgz ~ ÝÆ ´ â x âZ L L
ð¸ q
Ñ\ !
gzZ VǸ ÇQ c \ !
ƒ: g
¤
Z b

D7 gzZƱ a

Š Zi R gzZ R ˆ Æ yZ X Ç ñY Hxl6ZŠ ZŠÃVǸ ˜Àp• 'Z'~ V
Zgz ð¸ gzZ ZŠ ZŠ q
Š 4
Æ îG
0 ½É â p ¤
Z

C 5ó Xó Ð Vƒ K
7
 F
 ð¸
ø

:• D™k

’)ZŠ0Z ~ óhZ L[ Âg•Åyg £}
]„`Öæ äÃÚ ‚u ¢ èmŸæ Ÿæ ^âçeœ ^ãrmæˆje Œ^ßÖ] oÖæªÊ ý^âçeœ é†vÖ] 霆ÛÖ] |^Óße Œ^ßÖ] ÐuœæZZ

:…„ßÛÖ] àe]æ (Ðv‰žæ (̉çm çeœ æ p†fßÃÖ] æ ÔÖ^Ú Ù^Î æ èËnßu oeœ à …ç`ŽÛÖ] çâæ oÃÊ^ŽÖ] Ù^Î

1CB75XX^fn’Ãi pçÎœæ ']†nÛÖ^e äÖ oÖæœ äÞ¢ èËnßu oeœ à èm]æ… çâæ oÖæœ àe¦]

x â ZgzZ w•
á x â Z X ǃ 7à z ðÃgzZ ~ ÏŠŽñÅ\ !
Xì \ !
» kZg Z,{Š c
iÐ ƒ
 » ä™ b ï » ]gúŠ Zi M L L
\
E
5.ÅZ 0Z gzZ  þBW Z Ô Š- 1Z Ô ~µÔ ´ â x â Z Xì ¸ w¸g•» •1Z
Æ ]gúŠ Zi Mž ¹ ä g åE

žì t Å kZ zz X ì ~z% Ìw¸t Ð •1Z x â Z ( ƒ ŠŽñ¤
g
Z ) ì g
» kZ g Z, {Š c
iÐ ƒ
 » ä™ b ï
ó Xó ì F
Œ
d
Û Ð-Zz~ mãpgzZì g Z,{Š c
i »V
Zgz

‡ Ã c
ë!
b ï ÑZz äƒ%Æ ]i YZ Å à z

:c
â•
Û ä1 wÎgžì e
ZzgÐ È ¬ ]|
^Ûe ^â†ãÚ ^ã×Ê ^ãe^‘œ á¬Ê Ø›^e ^ãu^ÓßÊ Ø›^e ^ãu^ÓßÊ Ø›^e ^ãu^ÓßÊ ±ÖçÖ] ^ãvÓßm ÜÖ éœ†Úž ^ÛmœZZ

C76XXäÖ ±Öæ Ÿ àÚ ±Öæ á^_׊Ö^Ê ]æ†rj•] á¬Ê ^ãßÚ h^‘œ

ì à z yΠƒ Z×~ VCz¤
Z ì ë!
Ôì ë!
Ôì ë!
b ï » kZ Â H7ä à zÆ kZ b ï » ]gúT L L

ó óX 7à z ðà »T

Š•
á g Z V- ~ [ ZŽ Æ wZÎq
Z 0Ð b ï~ ~ óWë LZ Š 0Z)´xsÑZ •x âZÆ ~ó ~œ,^ M

:• D â •
Û

‚Ûuœ æ oÃÊ^ŽÖ^Ò ð^`ÏËÖ]æ ð^Û×ÃÖ] †%Òœ ‚ß ¡›^e ^`u^ÓÞ áçÓnÊ(±Öæ †nÇe kqæˆi ‚Î å„â ØeZZ
C77 XX^Ûa†nÆæ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

89

<XÅH b ïÆ à z% ä ]gúkZÉ L L
gzZ w•
á x â Zž 6Ôì ë!
b ï » kZ q
Š 4
Æe
ÒZ ÅY •gzZ Y f Z åE

ó Xó ì c
Šg Z Œ
Û ë!
à b ï,Z äN
 0£Z x â Z

:• D â •
Û Š 0Z x â Z ñƒ ï Š [ ZŽ » wZÎgzZ q
Z b§ÏZ
C 8 XX”ç’ßÖ] äe l•…æ ^ÛÒ (…ç`ÛrÖ] ‚ß ؛^e |^ÓßÖ] ]„aæ ¡‘] oÖæ პ áæ‚e èuçÓßÚ áçÓjÊZZ
7
ÑŠ mÀZ6kZž‰ì ë!
ª
V; Æ Y fg/ b ï (ZgzZì ˆƒ<i%Æ ]i YZ Å à z ¹ Z ]gút :L L

ó Xó • C™

_ ZÑÅ b ï
Xì ë!
b ï ÑZz äƒ%Æ à z gzZ Ôì ~gz¢]i YZ Å à z a

Xì òiÑ ~q Ÿg Å ( űgzZ »±) ¢•
Û b

Xì òiÑ wJz [ XZÐ s§Å¢•
Û c
Xì òi Ñ bŠ $n Æ0

z{ d

Xì ~gz¢ÏŠŽ ñÅVƒZÍwŠ ¬ zŠ ‰
Ü zÆ b ï e
Xì ~gz¢ b ïy´Z f

Xì òi Ñ ~q Ÿg ŠűgzZ »± ( ¢•
Û )~ b ï c
:c
â•
Û ä1 vZ wÎg

ᜠÙ^Î ^ãÞƒž ÌnÒæ"
# ²] Ù牅 ^m V]çÖ^ΠცjŠi oju †ÓfÖ] xÓßi Ÿæ †ÚªjŠi oju Üm¢] xÓßi ŸZZ
C 9XXkÓŠi
7

Z
J
 ñYH: J
‰
Ü z kZ b ï » ~g Z.gzZ ñY 1™: {gtÐ kZ J
Z
 ñY H: b ïJ
‰
Ü z kZ » {çL L

kZ Ùñ{ ÅkZ : c
â•
Û ?ì b§¾]i YZ Å kZ ! wÎgÆvZ } Z : Y7 ä /ôX ñY à á : ]i YZ Ð kZž

ó óX ì ]i YZ Å

Æ( ì @
Y c
Š™Šg b ï ƒ à Zz ä™I*
{zgzZ }Š™ b ï » e KZ òŠ M ) yZ>~ ~g g 9KZ  ~g g x â Z

X • C™yÒ  tg »Z x Z}
›
 Y &Ô • ñÑ g
usf `gŠ Å 1x™ Z Ñ •

8C0 XXäu^ÓÞ •†Ê ²] Ù牅 ki^Ê ÔÖƒ kâ†ÓÊ gn$ oâæ ^ãqæ‡ ^â^eœ áœZZ

kZ ä \ W ÂðWk0
Æ vZ wÎg { z X å7I b ït ÐZ X ¶{ç {zgzZ c
Š ™ b ï » kZ ä \!
Æ kZ L L

ó Xó c
Š™ Z b ï »

:• D â •
Û  /]|

°» xg lñ{ » kZ Ô ì òiÑ g ÖZ » ]i YZ Å kZ Ð y!
i ƒ( {h
ŠC
Ù Ø) ; ]gú¤
Z Ô ~q Ÿg Å ]gúL L

C81ó Xó 7

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

90

Æh
 ~q Ÿg Å VY±g0
Z Æ b ï Å Vâ ›~ k

½KZ 6ynz 8 V⊸* ä WZk

iz .‚Æ c
Z
&
:ìÅp°Å j§

‘6Æ Vâ ›ž ¹6µñq
Z yZgzŠÆk

½KZ ä ð‹Zz ~g · T
Þ Z ÉgÆ 8 Z ! ~ k°ZÆ œuß L L

6VŒ 7q t ~ Vîzy²ì CY à ~q Ÿg Å kZ Рű¬ Ð ~Š •
á žì I ¹ ] !
Z = ~ Y Ñ
q
8C2 ó Xó ì @
Y c
Š { Ò b§ÅåñÇÃVY±

ì òiÑ wJz [ XZÐ s§Å¢•
Û d

:• i ZBg  ~C
Ù i ÑZ +Z†Ô™)´ é
8C3XX±ÖçÖ] àÚ ÀË×Ö] ]„a pœ ý kqæ‡ æ kvÓÞ äÞ^e äÇn‘ æ Ñ]‚‘ æ oÖæ äßÒ…æZZ

y»gZge nÆ äƒ µZzÆ bïªÁg » bï'ì ( *
™7ÃűРs§Å àz) [XZgzZ$Ôàz Ág » bïL L

óXó ì êŠx •ZuÐ s§ÅűKZ àzŽ ì wJz [XZ+q
ZÐ ~ yZ'ì s¸ñŠŽz » bï6XÔ• ~gz¢

:• ˜  w•
á +·0–1Z x â ZÆ›•
á é

tæˆi ¡Ê ŸçfÎ æ ^e^rmž |^ÓßÖ] oÊ éœ†ÛÖ] é…^f x’i ¡Ê ý†Òƒ oÖçe Ÿ] |^ÓßÖ] ‚Ï x’m ŸæZZ
8C4 XX…^fì£Ö èÖ^Òçe Ÿæ èmŸçe Ÿ ^â†nÆ Ÿæ äÞƒž †nÇe Ÿæ ±ÖçÖ] წe ^ãŠËÞ

X 7g ±Z ðÃÌ~ wJz [ XZ Ð s§Å ]gú~ ]g „Å b ï : '%Æ àz ™è @
ƒ 79b ïgzZ L L

ó Xó Ç} Š x •Zu b ï » kZ „ à zÉ ) $
Ë ™7Šp b ï CZŠŽz!
Æ]i YZ Å à z ]gú

Ð w•
á gzZ ´ â x â Z ~tZ@ž 6Ôì C
Ù ØgzZ à z » ]gúÉ 7]gúz Š%¢•
Û ~ wJz [ XZžìg ãZz

:ì w®V-

8C5XX¡‘œ ð^ŠßÖ] é…^fÃe |^ÓßÖ] ‚ÏÃßmŸZZ

ó Xó @
ƒ 7„ µZz ¹ ZÐ ìÆ VÂgúb ïL L

ì òi Ñ bŠ $n Æ0

z{ e
:ì yâ •
Û » 1x™ Z Ñ

8C6XX‚m‚u àÚ Üi^íe çÖæ tæˆi Øq†Ö Ù^Î "
# ofßÖ] áœZZ

:ì sf `gŠz´ » T• D™yÒ e
Zzg -q
ZÐ Ä0 ™›x â Z

Ù牅^m ²]æ Ÿ Ù^ÏÊ o• àÚ Õ‚ß ØãÊ Ù^ÏÊ ^ãnßqæˆÊ èq^u ^ãe ÔÖ àÓi ÜÖ áž ²] Ù牅^m Ù^ÏÊZZ
Ù牅 Ù^ÏÊ ^òn• l‚qæ ^Ú ²]æ Ÿ Ù^ÏÊ Äq… Ü$ gâ„Ê ^òn• ‚ri Øâ †¿Þ^Ê Ô×✠oÖž g⃞ Ù^ÏÊ ²]
8C7 XX‚m‚u àÚ Üi^ìçÖæ †¿Þ] "
# ²]

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

91

ì ~gz¢ÏŠŽñÅVƒZÍwŠ ¬ zŠ ‰
Ü zÆ b ï f

:• i ZBg V- ñƒ D™{™E
» Y Zg M ÅY •~ eÆ „ZÍ'~ XXäjÖ•]æ oÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ]L L

†nÆ ànß$] é•^ã• ¡e x’m ¡Ê t]æˆÖ] èv‘ oÊ ½†• é•^ãŽÖ] ᜠo× èÃe…¢] gâ]„ÛÖ] kÏËižZZ
èŽñ^ à ^%m‚u oß_Î…]‚Ö] pæ…æ Ù‚Â p‚â^• æ ±ÖçeŸž |^ÓÞ ŸVèŽñ^ äiæ… ^ÛnÊ "
# äÖçÏÖ ±ÖçÖ]
än× äÖçÎ àÚ Œ^f àe] à p„Ú†jÖ] pæ…æ àm‚â^ŽÖ]æ (tæˆÖ]æ ±ÖçÖ] èÃe…œ àÚ |^ÓßÖ] oÊ ‚e ŸV^–mœ
8C8XXèßne †nÇe àãŠËÞ] àvÓßm oi¡Ö] ^m^ÇfÖ] Ý¡ŠÖ]æ é¡’Ö]

ÏŠŽñÅVƒZÍzŠh
'
× {z´Æ à zgzZì oÑ„ZÍ~ äƒ 9Æ b ïžì t · Z6oÑkZ » <
Ø Zè Vzg eÆ}L L

bï%Æ VƒZÍwŠ ¬ zŠgzZ àzž • G e
Zzg p ÖZt Ð  *™Ñ ä  È ¬ ]|èY @
ƒ 79b ï%Æ
G
E
¢

ƒ 79
gzZ { ZÍzŠ Ô à z Ôì òiÑ ÏŠŽñÅŠ Z•
Û Z g e ~ b ïžì Å e
Zzgt ä ö g ZŠ „ ÐÈ ¬ ]| b§ÏZ @
Šp b ï CZÆ {ZÍ%Ž • Cƒ „z 'gú6Zižì He
Zzg w¸t »  k„0Z ]|Ìä  ~èF
x â ZgzZ X0

z{
ó Xó B™

: • ˜ ñƒ D™yÒ <
Ø è. » Y •'~ óY 1zÑZùL
èËnßuçeœ Ù^Îæ àm†Òƒ àni•^`Že Ÿž kf%m Ÿæ |^ÓßÖ] ‚ÏÃßm Ÿæ ýé•^`Že Ÿž |^ÓßÖ] x’m ŸæZZ
8C9XX^Û`i•^`Že ‚ÏÃßm èËnßu çeœ Ù^Îæ ànω^Ê é•^`Že ‚ÏÃßiŸæ ýàniœ†Ú]æ D‚a^ŽeE ‚ÏÃßm æ kf%m

uÃk
g

i ÅÈ ¬ ]|ž 6) • ~gz¢ *
ƒŠ%zŠ { ZÍgzZ '@
ƒ 79%Æ „ZÍ b ïžì t · Z 6%Z kZ L L

bï b§ÏZ 'ì 
@YƒÂ b ï Ì6„ZÍ Å VÂgúzŠ gzZ Š%q
Z V; Æ•1Z x â Z² ( ì ™f » VƒZÍŠ%zŠ ~

ó Xó ì 
@Yƒ b ïÐ „ZÍ éZ%Zì 4 ÈÐ { ZÍ Éà V; Æ •1Z x â Z² @
ƒ 7xÌ6„ZÍÅVƒZÍ ÉÃ

: ì ~z%Ð ~g}
G1Z ]|

9C09"
# ofßÖ] àÚ á^Ò ^Ú Ÿž †`Ú æ •çã• æ ±ÖçeŸž |^ÓÞ Ÿ0
D
Gk!
I
4
ó Xó • ö 5 Ð kZ  Ñ1@
ƒ 7b ï%Æ$gzZ VƒZÍÔà zL L

:c
â•
Û ä1\ Mž• C™yÒ È ¬ ]|
9C19Ù‚Â p‚â^•æ oÖçe Ÿž |^ÓÞŸ0

ó Xó %Æ VƒZÍwŠ ¬ zŠgzZ 7b ï ðÃ%Æ àz L L

: • i ZBg ~ bÑÅg
u kZ ~Š !
M x_ö/Z Ò*
Ññ

ó Xó • w®6gî 9p ÖZÆ VƒZÍzŠ ~ kZgzZì Åe
ZzgÐ p ÖZ 4Z ~ 9KZ Ìä yx0Z g
ut L L

:• D â •
Û  k„0ZvZ†]|

9C2 XX‚•†Ú oÖææ Ù‚Â p‚â ^Že Ÿž |^ÓÞ ŸZZ
ó Xó 7b ï ðÃ%Æ à z”%gzZ VƒZÍwŠ ¬zŠ L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

92

: ì w¸»  Z]|

9C 3 ó Xó @
ƒ 7%Æ VƒZÍ b ï ðà L L

ì ~gz¢ b ïy´Z g

:ì `gŠ§Zzt »  /]|~ ´ â x â Z ¤ñ
çÖæ åˆnqœ Ÿæ †ŠÖ] |^ÓÞ ]„a Ù^ÏÊ éœ†Ú]æ Øq… Ÿž än× ‚`Žm ÜÖ |^Óße oiœ h^_íÖ] àez†Û áœZZ

9C4XXkÛq†Ö änÊ kÚ‚Ïi kßÒ

t c
â•
Û ä  \ W å7q
ÑÌðà ZÎÆŠ%gzZ ]gúq
Z ~ TÔ Zƒ 7§Zz q
Z » b ïk0
Æ /]|L L

ó Xó ÇVzŠ™Wg ~  c
Wnç (Z ðÃk0
}÷¤
ZgzZ Y}Š 7]iYZ ÅkZ ~ Ôì b ïv

:• C™yÒ§Zz » b ï LZ  f ðš!›
 ßg ~ ~g g 9

ofÞ ^ßnÊæ :àâ]‚už kÖ^Î ƒž …‚e Ýçm oñ^e• àÚ ØjÎ àÚ àe‚ßmæ Í‚Ö^e àe†–m ^ßÖ l^m†mçq k×ÃrÊZZ
9C5 XXànÖçÏi kßÒ p„Ö^e oÖçÎæ å„â o•VÙ^ÏÊ ‚Æ oÊ ^Ú Ü×Ãm

Z Ð ~ yZ Z
q
 X ‰•g ™ {™E
»Š Z]
Z z Y !
Ww >}g ø ~ g$
k
 gzZX ‰„g O sŠ V( Kg ~g øL L

ó Xó ƒ „gÈŽ ¼„zgzZ zhgÃ] !
kZ : c
â•
Û ä \ W ÂX • … Y Ì0Æ ÀŽ • Ñ ,Zg0
Z}g ø : ¹t ä

:ì à ¬~g !
Š•
á gZ

9C6           $   $     
:• ˜  ~dk

0Z ~‚Åe
`
 M kZ

H Iä \¬vZ Ð T• áZ z äÎ 4zŠ {æ7 Ž • ]gúz Š% {zt ÂXì m»  $  J
V˜L L

9C 7ó óX ì

:• D™e
ZzgÐ1*™Ñ ¥q0·]|
9C8XX|^ÓßÖ] oÊ lç’Ö]æ Í‚Ö] Ý]†vÖ]æ Ù¡vÖ] àne Ø’ÊZZ

ó Xó ì 
*™g (Z ]gßÅnª *
O sŠgzZ 
*™ b ïÐ x JŠ xðŠ Ôq à Zz ä™t•
Û ~ b ïx ZwgzZ w'L L

: • C™yÒ Ð1*™Ñ È ¬ ]|
9|^ÓßÖ] ]„a ]çß×Â]0

ó Xó z™ Hy´Z » b ïkZ L L

: •Dâ•
Û /]|

9C9 ó óX z™«™ÅVƒTÑgzZ z™y´Z » b ï L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

93

l^q äÖ]çu
33:h]ˆu¢]

( 1)

33:h]ˆuŸ]

( 2)

263B4:M0Z‚Ô 310B10:ᕆÏÖ] p• Ømæªi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 3 )
220B 3:oß_Î…]• à߉ ( 4 )
213B 13:ᕆÏÖ] Ý^Óu¢] ÄÚ^rÖ] ( 5)
Ô é…çßÚ äßm‚Ú ( ÜÓvÖ]æ Ýç×ÃÖ] èfjÓÚ (†mçßjÖ]æ †m†vjÖ] †nŠËi †a^_Ö] ‚ÛvÚ ( … ç• ^ àe]

( 6)

39B 22: y k
…]• èÃf_Ú(èm]‚`Ö] &m•^u¢ èm]†Ö] g’ÞV̉çm àe ²] ‚f ‚ÛvÚ oeœ àm‚Ö] Ù^Ûq( oÃ×mˆÖ] ( 7 )
187B3:ðMUOT ³aþ MOQS(oÖæŸ] èÃf_Ö] áçÚ^ÛÖ]

348B 9:oßÇÛÖ] ( 8)
23B22:Y 1976Ô læ†ne( oe†ÃÖ] ']†%Ö] ð^nu] …]•(oÆ]†ÛÖ] †nŠËi( oË_’Ú ‚Ûu] ( oÆ]†ÛÖ]

( 9)

22:å†ÏfÖ] ( 10)
317B 1:äq^Ú àe] à߉

( 11)

22:å†ÏfÖ] ( 12)
23:…çßÖ] ( 13 )
90B3:Üq†jÚ p…^íe xnv‘ ( 14 )
165B2: y kÔ á]†`›( ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• (†nfÓÖ] †nŠËjÖ]( àm‚Ö] †íÊ ( p‡]†Ö] ( 15)
7 3X72B3:ᕆÏÖ] Ý^Óu¢ ÄÚ^rÖ] ( 16)
421B9:†’Ú ( è–`ßÖ] èÃf› (ènÞ^%Ö] èÃf_Ö] (o×vÛÖ]V‚nÉ àe ‚Ûu] àe o× (݈u àe] ( 17 )
351B2:Y 1970Ô læ†ne( èʆÃÛÖ] …]•(…^ßÛÖ] †nŠËi( ‚ÛvÚ( ^•… ‚n•… ( 18)
32:…çßÖ] ( 19)
oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ Ù^Î àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 20)
239B12:ᕆÏÖ] Ý^Óu¢] ÄÚ^rÖ] ( 21)
232:å†ÏfÖ] ( 22)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

94

oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ Ù^Î àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 23 )
11B5:á Œ(èÚ†ÓÚ èÓÚ(Äm‡çjÖ]æ †ŽßÖ] ‡^fÖ] …]•(ÝŸ] h^jÒ V ‹m…•] àe ‚ÛvÚ (oÃÊ^ŽÖ] ( 24 )
323B 1: †n%Ò àe] †nŠËi ( 25)
501B2:ᕆÏÖ] p• Ømæªi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 26)
221B7 :ᕆÏÖ] Ý^Óu¢] ÄÚ^rÖ] ( 27 )
oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ Ù^Î àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 28)
5127 :oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ Ù^Î àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] xnv‘ ( 29)
(|^ÓßÖ] h^jÒ (äq^Ú àe] àß‰Ô 1102: oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ ð^q^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 30)
2083:oÖçÖ] oÊ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (•¨]• oe] à߉ Ô187 9:oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ h^e
287X 282B4: p…^fÖ] ˜nÊ ( 31)
318B1:p„Ú†i à߉ ( 32)
185X 184B3:èm]‚`Ö] &m•^u¢ èm]†Ö] g’Þ ( 33 )
191B9:p…^fÖ] xjÊ ( 34 )
225B 3:oß_Î…]• à߉ ( 35)
129B4:äfn• oe] àe] Ìß’Ú ( 36)
11B5:Ý¢] h^jÒ Ô111B7Vp†fÓÖ] àߊÖ] Ô225B 3:oß_Î…]• à߉ ( 37 )

335:Y 1930ÔgƒÑÔ òs Z sg ç {g ZŠ ZÔ yA0 y¢]|}·Ô Y°kZzg ( 38)
læ†ne (oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ](Ìß’ÛÖ]( Ñ]‡†Ö] ‚f †Óe çe]( oÞ^Ãß’Ö]Ô229B3:oß_Î …]• à߉ ( 39)
196B6:Y 1972 D| 1392Ô
229B 3:oß_Î…]• à߉ ( 40)
118B5:…^›æ¢] ØnÞ Ô111B7 :p†fÓÖ] à߉ ( 41)
198B6:Ñ]‡†Ö]‚f Ìß’Ú Ô 11B5:Ý¢] h^jÒ ( 42)
131B4:äfn• oe] àe] Ìß’Ú Ô197B6:Ñ]‡†Ö]‚f Ìß’Ú ( 43 )
200B6:Ñ]‡†Ö]‚f Ìß’Ú ( 44 )
221B 3:oß_Î…]• à߉ ( 45)

201B6:t Zi°Z†'Ô566:ÔY 2000ÔgƒÑÔ òs Z sg ç {g ZŠ ZÔŠ&0vZ†}Ô Y°kZzg ( 46)
200B6:Ñ]‡†Ö]‚f Ìß’Ú ( 47 )
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

95

227B 3:oß_Î…]• à߉ ( 48)
110B7:p†fÓÖ] àߊÖ] Ô228B 3:oß_Î…]• à߉ ( 49)
102B5:…^›æŸ] ØnÞ ( 50)
72B3:ᕆÏÖ] Ý^ÓuŸ] ÄÚ^rÖ] Ô 184B3:äm]†Ö] g’Þ Ô345B 9:oßÇÛÖ] ( 51)
135B4:äfn• oe] àe] Ìß’Ú ( 52)
135B4:äfn• oe] àe] Ìß’Ú ( 53 )
2B6:Ñ]‡†Ö]‚f Ìß’Ú ( 54 )
129B4:äfn• oe] àe] Ìß’Ú ( 55)
130B4Väfn• oe] àe] Ìß’Ú Ô199B6:Ñ]‡†Ö]‚f Ìß’Ú ( 56)
11B5:Ý¢] h^jÒ ( 57 )
ð^nu] å…]•](…^’jìŸ] èm^Æ Øu oÊ …^nìŸ] èm^ËÒ( ‚ÛvÚ àe †Óe çe] àm‚Ö] oÏi ( oßnŠvÖ] ( 58)
á Œ( †_Î( oÚ¡‰Ÿ] ']†jÖ]
166B2:Y 2003D| 1424Ô š^m†Ö]( gjÓÖ] ÜÖ^Â …]•(p†fÓÖ]èÞæ‚ÛÖ]( ‹Þ] àe ÔÖ^Ú ( 59)
277B1:á Œ ( læ†ne( èʆÃÛÖ] …]•(Øn×ÒŸ] †a]çq( ÄnÛŠÖ] ‚f xÖ^‘ ( 60)
345B9VoßÇÛÖ] ( 61)
2260:‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 62)
71B 1:é†nßÛÖ] †a]çrÖ] ( 63 )
224B2:á Œ (†_Î( oÚ¡‰Ÿ] ']†jÖ] ð^nu] å…]•](ð^`ÏËÖ] èËvi( àm‚Ö] ð¡Â ( p‚ßÎ †ÛŠÖ ( 64 )
( p…‚ßÛ‰( ènÚ¡‰Ÿ] èfjÓÛÖ](‚nÞ^ŠÛÖ] ÄÚ^q(•çÛvÚ àe ‚ÛvÚ ‚m©ÛÖ] oe] ( oÚ‡…]çíÖ] ( 65)
102B2:á Œ
50:á Œ læ†ne( èʆÃÛÖ] …]•(…^’eŸ] oÖæ] Üa Á^Ïm]( ‚ÛvÚ àe xÖ^‘ ( oÞ¡Ê ( 66)
(š^m†Ö]( gjÓÖ] ÜÖ^ …]•(†m‚ÏÖ] xjÊ |†•( ‚u]çÖ] ‚f àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] Ù ^ÛÒ ( Ý^Ûâ àe] ( 67 )
255B3:Y 2003D| 1424
Ü×ŠÚ ( ‚Ûu] …„Þ ÀÊ^uV Üq†jÚ(‚ÛvÚ Ý^Ú] ^›©Ú( àŠu àe ‚ÛvÚ ä×Ö] ‚f çe] ( oÞ^fnŽÖ] ( 68)
27 6:Y 1983Ô …çaŸ( oÚæ^Ò]
282B4:p…^íe xnv‘ |†• p…^fÖ] ˜nÊ ( 69)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

96

Obsorms concise lahore dictionary.

( 70)

451B6 : oßÇÛÖ] (126B7:p†fÓÖ] àߊÖ] (19B5:Ý¢] h^jÒ ( 71)
324B3:oß_Î…]• à߉ ( 72)
407B2:pæ^jÊ ( 73 )
141B4:Y 1985 Ô læ†ne( †ÓËÖ] …]•(äjÖ•]æ oÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ]( o×nâˆÖ] äfaæ ( 74 )
96:Y 1966Ô læ†ne( †ÓËÖ] …]•(‹ËßÖ] o×ÂèmŸçÖ] ‚ÛvÚ( å†a‡ çe] ( 75)
355B9VoßÇÛÖ] ( 1B75)
1879:oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ ( 76)
31B32:pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ( 77 )
19B23Vpæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ( 78)
1419: lçÓŠÖ^e †ÓfÖ]æ Ð_ßÖ^e |^ÓßÖ] oÊ gn%Ö] á]„òj‰] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ ( 79)
6945:åæ†ÓÛÖ] |^ÓÞ ‡çrm Ÿ h^e (å]†Ò¦] h^jÒ(p…^íe xnv‘ (80)

656:Y 1990gƒÑÔ òs Z sg ç{g ZŠ ZÔjœÝ°Z
] ‚i Z Wá  /]|}·Ô Y °kZzg ( 81)
Y 1996 yŽ 13Ô3:Ý» Ô3:m‰
Ü z ñZâ)*
izg ( 82)

277B1:Øn×Ò¢] †a]çq ( 83)
88X 87B2:…^nìŸ] èm^ËÒ ( 84)
255B3:†m‚Ï×Ö xjÊ |†• ( 85)
5150:‚m‚u àÚ Üi^ìæ šæ†ÃÖ^e †`ÛÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 86)
†nÆæ ‚m‚u Üi^ìæ ᕆΠÜn×Ãi äÞçÒ ‡]çqæ Ñ]‚’Ö] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒVÜ×ŠÚ xnv‘ ( 87)
1465:ÔÖƒ
7 1X7 0B7:äjÖ•œæ oÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ] ( 88)
h^jÓÖ] …]• (ð ^nË‘Ÿ] l^Ïf› oÊ ð^nÖæŸ] èn×u ( ä×Ö]‚f àe ‚Ûu] ÜnÃÞ çe]( oÞ^`f‘] ( 89)
366X 365:Y 1987 D| 1407Ô læ†ne(oe†ÃÖ]
220B 3:oß_Î…]• à߉ ( 90)
226B 3:oß_Î…]• à߉ ( 91)
451B6:oßÇÛÖ] Ô19B5:Ý¢] h^jÒ Ô125B7:p†fÓÖ] àߊÖ] ( 92)

} c
be¨
Z ( 93)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

97

1136:|^ÓßÖ] àÚ ‡çrm Ÿ ^Ú ÄÚ^q h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (ÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚ ( 94)
5147:èÛnÖçÖ]æ |^ÓßÖ] oÊ Í‚Ö] ͆• h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 95)
24:ð^ŠßÖ] ( 96)
449B4Vp†f› †nŠËi ( 97)
h^jÒ(äq^Ú àe] à߉ Ô1088:|^ÓßÖ] á¡Âž oÊ ð^q ^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 98)
1896:|^ÓßÖ] á¡Âž h^e (|^ÓßÖ]

411:Wá /]|}c
be¨
Z Ô 538B6:oßÇÛÖ] Ô214B1Väfn• oeœ àe] ( 99)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

98

Ýç‰ Ø’Ê
~ÃÅxsZ ` Zzi ZŠ® a
ÆÅ ` Zzi ZŠ® b
_ ZÑz [ZŠ WÆ ` Zzi ZŠ® c
ƘŠ` Zzi ZŠ®®
 ,Z š d
~©:Æ ` Zzi ZŠ®Ô[fgzZ xsZ e

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

99

~ÃÅxsZ ` Zzi ZŠ®

wÅ ` Zzi ZŠ®~ðsZ <Ñ

ð» Z ~Š ã
gzZ a
Ô k‚ Z Å yZ0
{QX ì x  ãZ0
{ » kZ q
ZÐ ~ ] :SÅTì <
Ø èK¬ q
Z xsZ

ðZz6Ñ tXì c
Š gZŒ
Û =g f » äXà Óz Ö Å VëñÐZ ä à ¬vZ ì ïÈ kl q
Z žŽXì ób ï L

ÓKZ ‰
Ü z àÊ%q
ZgzZì Zg ¸Z6b ïÃVâ ZŽ âä {0<ÑçO ì ¨
¤ » Ï¤É 7¿ÑZz êgzZ

{Š c
i Ð g e ~ {0<ÑgzZXì ¬ž: ì yˆZ » à ¬vZt ì ~Š ]i YZ Åp
g Vc
çJ
g e ³Ð q
Z ~

Å åzi ä à ¬vZŽ Ç ñY {g yˆZ {z Ç}™ (Z Š% ðä
ZgzZ YÄg 7~ ÓKZ Š%q
Z ‰
Ü z à Vc
ç
:ì yâ •
Û » à ¬vZ Ô?Š Å ÏZì H qzæaÆ ¢
&

$    $    $ $ 
 $ % 
    $ $ $  

 ( $    $    !    # $       $ # $ $
       $      $     
1C $       $       ( 

*Š ]gúzŠ%¹ Ð VâzŠ yZgzZ c
¯ Z hŽ » kZ Ð yY ÏZgzZ H Za Ð yY q
ZÃ ?ä Tzg e Ð [g LZ !Íß L L

Ð äh — Ã]©Æ "
Z Œ
Û z¸ggzZXƒ _â hLZÐ }uzŠ q
Z ?™} ŠôZz » Tzg e Ð Z}
kZ Ô •Š ;~

LZ wâ Æ yZgzZ Ôßw$
: Ð w â }'Ãw â iZ ÔzŠ :ZzÃyZ wâ Æ VBXì ; g™ ãZô6?vZžâ Y ¢X z™Ì6
yZ N WI à ?'gúŽ ÂÐj™7s »ZB‚Æ VBžƒ60
Z Ã ?¤
Zg zZì { k
Z (¹t Ôƒ 3:™5B‚Æ w â

VÂgúyZ c
z™ ~ç „ q
ZQ ÂÐj™: w°B‚Æ yZžƒ60
Z »¤
Z pß™ b ïÐ g eg e Ô&&ÔzŠ zŠÐ ~
ó ó Xì [ Zß+ Œ
Û {Š c
it c vÐ °»Z" X • ðW~ï}g vŽ ƒ Ñ~ Û
 z iÃ

VrZ Â HwZÎÐ yZ ä Ûi 0 {z²]|Z
 ì ~z%Ð îGpIJ$ ¬ {¦Ô‚{•Ð ƒ
 Åe
W{gÃè

:c
â•
Û ñƒ D™
sŸz ä

ÅyZgzZ ©
™ ~Š •
á Ð yZ {z ~ Ég Åwâ Æ yZgzZ 'ƒ ~ ª
ñÅ ËŽ • V( d{z Š Z%Ð e
WkZ L L

VÂgúvŠ {z´Æ VB {zžì ¬»vZ n Æ ¿,Z @
™s »Z~ wâ Æ yZ „:gzZX @
™: ZŠ Z h9» Ä

C2ó Xó Ð g e c
Ð & ÐzŠX á™ b ïÐ

ñZg Å m
z6£Z xÝgzZ e
WÃk

i

gzZ Xß™ ~Š •
á Ð VÂgú vŠ {z´Æ yZ ì 4Ôz™„ŠžðŠžÆ kZ ñOžì C™s
 ZÜÅ%Z kZ e
Wt

VÂgúvŠ oѸ V; z ì ~ }g !
Æ VY±dV˜ ÔoÑÅJ
g e {Š c
iÐ {Š c
i ª ~Š™ ~Èu Å kZ „B‚

Æ V¸džì ãZzÐ e
WkZžìt ]!
ë ZXì ozæÐ s »Z ]i YZ Å b ï {Š c
ižì Ì~}g !
Æ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

100

: ìt wì » yZ • D™7Èß » kZ mz6›1X ƒ ug Z D
» CŠ c
iB‚
Xì ozægzZì e
W¸ sÜgzZ sÜ0Æ ` Zzi ZŠ®
   $  
:• D™V- s
 Ÿzh
'
× ÅkZ

a dgzZ 'gú{ç gzZN Yƒ ù Ÿ Š% ~ {Ñçž ( Ð zz Å k
 }) N Y ƒ Za ] Ñq , Z L¤
Z L L

6gî~Š ZÐZ } c
Ôƒ M: i: ² { Zp§{ ðà »X kZgzZ ( 'gúC
Ù Ø" m<!
) N Y {g {Š c
i ( VH±ÔƱ)

yZ ?Ô§{ Å lgz6gzZ «™ÅVƒ Zç gzZ VByZžì CY ~Š ]i YZ »~ ] Ñq,Z ÂñYƒ Za wŽgß+Z
3
C ó ó ÕZ'ß™ b ïI ø
 ÔÐ VÂgúC
Ù Ø"

§Zz%Zt „:gzZ ì e
Wt sÜÅ ` Zzi Z Š®~ yWÛŒžì „
 gŠ ]!
t „: ì .¼ ¡ðZg Wwì { gÃè

Xì @
W6x £}uzŠ ~ „ Y ûZ >gÎ{z´Æ e
W{gÃè ì ozæÐ ]Ñq ~g ZCZX » ` Zzi ZŠ®žì

$    $     $    (       

C4  # $ 

Å
Zg7 A » ö:XZ yâ ‡) Z åE<XÅ M
ƒ 7gŠ ‡6kZ Ẫe ?Ôì 7~ '}g v 
*™w° Zg7 Zg7 yxgŠ Æ V- çL L

g zZÅg „
 gŠ ¿i§ CZ ?¤
Z ÔzŠ hg •
OŠ Z Ã~uzŠž ƒ Y Ì : b§kZ s§Å ~ç q
Z (žì °»t n Æ ä™

ó Xó ì ÑZz äâ •
Û 3ggzZ ÑZz ä™Ù7 0vZ ƒg Dg eÐ vZ

Vƒ: Vc
çZ
ZiÐ q
Z ¤
Z ce *
™s »Zz w° ykÑZ ‚yxgŠÆ V- ç KZžì ãZz Ç!
Ðe
WkZ

X • D™Üg
u Å  ! ²wÎg ~‚Åe
WkZ  M0Zƒq ?ì È H »¬kZ Â

kZ t ‚Æ vZ yŠ Æ #
Ö ªÂñY Ì s§ „ q
Z Ç!
{zQ Vƒ Vc
çzŠ Å Tž c
â•
Û ä \ W L L

C5ó Xó ǃ( {Ši ÒÃ)þŽ‚ŸJŠ W » kZž Ç ñW b§
:• i ZBg  ~ŠzŠñZÑZ1Z *
Ññ é

Æ V- ç {Š c
iÐ q
Z 1 @
™7~g7 oÑÅw° ¿Ž ì C™ozæÐ oÑÅw°Ãi ZŽ Æ ` Zzi ZŠ®e
Wt

C6X ì @
™ ~i !
¸ŠB‚ÆvZ {zì @
VZ {Z
ÃÐi ZŽ

H yÒ ~ ˆ yWŒ
Û 6] â £ {Š c
iÐ q
ZX » ä™ Vc
Š•
á {Š c
iÐ q
Zž Zƒ x¥Ð s
 Ÿz Ñ!
{gÃè

X ì HozæB‚Æ oÑÅw°ÐZ ä yWŒ
Û 2ì Š

nZ‹Z

ˆÅÜ6
zZ ñZg Åmz6£Z x݉)þì aÆ ] Ñq ~g ZCZ ¬» V-Š •
á g ež • D™nZ ‹Zt vß ‰

Xì o zæÐ    $  (þ ì

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

101

• ïŠ V- [ ZŽ » kZ  ~ŠzŠñZÑZ1Z *
Ññ é

6gîÆ wVX Ï ñY {g™ƒ *„ ]gßÅ<ÑÐ kZ ÂñYc
Šg ZŒ
Û ¬ºÑ¤
ZÃp ÖZºÑ6]â £ x ÓyZ


/ŸÀG
X ˆð â •
Û ~ p ÖZ yZ ƘÅyZ¸ D™g64Š'i6ä¾… ÃV- &

ß KZ vßÆ [²õG
C %        
7

Ð yZ ÂVƒ Se È: Ð*
i Vc

&
ߤ
ZgzZX ì 0Æ V-&

ß sܬtž ǃ 9¢
Èt » e
WkZ H

C8Xì YY c
Z™&

• ï Š 7{Z
à » ¬oÑû  $  üþp ÖZºÑ~ e
WÅY ûZ >gΞì t s
 ZÜÅ *
Ññ c
Í

Xì 9ȸgzZ

:• D â •
Û k& Z ŒZ }Z *
Ññ é

Æ ÅÅ VBÉ ì 7Ç]i YZ Å ` Zzi Z Š®~ xs Zž ǃ Za µt ~ ‚f Æ VÍß ‰VŒL L

ì ˆ ~Š ]i YZ Å äVZ {Z
à Р` Zzg kZ Æ ` Zzi ZŠ®Ð Ã`Æ ÅÅ ò ê ž ì t É ì ÈB‚
a Æ kZ Â@
ƒ*
™ÈB‚Æ ÅÅVBà ` Zzi Z Š®Š°¤
Z ì Š
c
Š™ŠzöJ
g e ÃkZ %Z å~ [²Ž

C9 ó ó ÕZ'@
þ ƒ ZÇ!
Ð kZ yÒ [|Z

•Æ ]gz¢tÞ: ñY HwEZ aÆ ÅCÑ çÃwßZÆ ` Zzi ZŠ®žì ãZz Ð e
WkZ c
Í

X ñY ÅÒÃÅ äh — x|Æ ]c
WÅyWŒ
Û gzZX ñY 1x|ß » ]i YZ

{Z
Ã »Y r Z6g e

:• D â •
Û w•Z ögŠ Z 0·x â Z é

aÆ Ë{z´Æ 1vZ wÎgžì ;g™ª
ÑŠ6] !
ÏZ {z ì {Š™yÒ Ð s§ÅvZi§» 1vZ wÎg L L

C10ó Xó ì 7^
Y ´g Vc
ç {Š c
iÐ g e

ùš w– c
Vc
ç {Š c
iÐ g ežì 
@Y HyÒt Ð {z¤
q
ZÆÛ~ TÔì q )Z »Y fx Ó6w•
á Á¸kZ

÷Æ *™Ñ ä VrZ ?Š Å kZgzZX 7B p ðÃ~ p
g Vc
çJ
â™| (Ð g e gzZ ì ^
Y 
* ™Vc
Š•
á
Xì ~ ®]o» TX ì à ?ŠÐ

:• D â •
Û ñƒ D™Šg » sz@
{gÃè ?Œ
Û xâZ é
IÒWI
& Ô„
Ð<
 z [ ™ÅT ¹ä ¿kZ 6X @
™7ª
ÑŠ6i ZŽ Æât ì Š° » q !
g gzZ ï
ŽtžßyYL L

kZ ä kZX ì aÆ ¦ó ózZzLž
L ì wì » kZgzZ ¸ ìg ^s s Z 6T} ™nZ²Z 6q kZ ¿ŽgzZXì gzŠ

tgzZ ‰ s§Åª
 ˜ kZŽX H ¦~ ÓKZ 7ZgzZK b ïâä 1vZ wÎgž Ho¢Ð ]!
kZÕñ

C11 X c
Š™„, Z Ìà q !
ggzZ _•a ÏZgzZ b§ÅéZ ÔéZÄ
ä VrZX • ~C
Ù ªgzZÛ‰{z Å] !
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

102

ì t ?ŠgzZ Zƒ ^
Y 
*™ ¦Vc
ç {g VZ Ð kZž • ë {z • ‰ s§Å ñZg ~(ÌÐ kZ ÂC
Ù ªIZ ‰

„,Z ÌÃ q !
g gzZ _•gzZ ~ pÆ éZÄ
ä kZ ì a Æ ¦zZz gzZ ì @
™ Ÿ» »g ZƒŠ°~ VbyZž

Xì c
Š™

ž c
W7~G
t 0Æ ËÐ ~ É@
z/ôž 6X ì ðÙW *
Ð Ëq )ZÔ<
 Ô [²¹Âƒ
t

X Vƒ ¿g Vc
ç {Š c
iÐ g e ~ ÓKZ ä kZ

vZÂì aÆ ¦zZzÆ ]!
t ÅyZ „gX ì Ð ~ ]:SÅ 1\Wt ì Š
H ^
YaÆ 1*™ÑŽ

]!
t b§ÏZ ,ŠÈg egzZ &Ô zŠ™hgÃâž D™7(Z [²Xì H¥#B‚Æ ¹ ¹Ð ƒ
 Ã[²ä à¬

ì ðWaÆ w$
zZz6x£ kZX zŠ} ŠJ WgzZ bÔgeÔzŠÃV#ž ñY ¹V- É ñY¹{gVZž ¶CY ª~(Ì
Õ¤
ZXH7ÕÐ zó ZLgzZ HÕÐ ózZzL b§ÏZ z™ b ïÐg eá$
Æ &gzZ z™ b ïÐ &á$
ÆzŠ ª

gzZ » &_•gzZ »zŠ „
ž ]!
t ÅyZ „gX @
ƒ: ^
Y 
*™ b ïÐ ¶a ÃáZz &gzZ ~ŠÃáZz zŠÂ @
YWB‚Æ æœ

b§ÏZ ì /Zz x°Ð yZt gzZX • 7¬ZñÐ yZ ¹IZ 6Tì ê » 4Š'
itÂì @
™ Ÿ» » g e q !
g
geg egzZÔ&&ÔzŠ zŠžì 7Dt 7ZX • Š Z%geg eÐ q !
ggzZ &&Ð ugzZ zŠÐ „
žìg DÑ Ì}uzŠ

7~ÝZŽ ì @
ƒZ
Zi p(Z~Š°ÔwznV; Æ [²X ì s ÜÆ kZ q !
ggzZ _•Ô „
²ìù~Š°Â~

XñW™ƒzŠ zŠ™ï{z ž ǃt ŠZ%Ð kZ ñW™ƒzŠ zŠ} h˜ž Ǿ ðÃZ
 ža kZtX @
ƒ

kZ ÂX ñWkŠ kŠgzZÔ&&Ô zŠ zŠ L Lx ¸žÐ¼ ?Z
 X • ë 2ì @
ƒ „ ,Z ÌŠ° wzn• ë ó~C
Ù ŽL

}÷žÐ¼ ?Z
 èYXì 7~ ÝZ pzZztX ñWkŠ kŠgzZ &&ÔzŠ zŠÔq
Z q
Z {zž Ç ñY1Š Z%¸ Ð

ÔZƒ: È Š°» yZ ÂñWg e g egzZ zŠ zŠ мZ
 c
Š™ù~ kŠ gzZ &Ê°Æ x ¸ÔñWvß kŠ kŠgzZ &&k0

Ð F» q
ZC
Ù Ð~ yZƒ Á c
ƒ {Š c
iŠ Z®ÅyZ {Zp~ [ !
kZX ñW™ƒg eg egzZ zŠ zŠ {zž Zƒt È » kZ Â
1C2Xì 4Š'i 
*™È ÐZ ~ wì LZŠ° Á

~ Ýzg Åg
Š q Z ` Zzi ZŠ®

Xì ‚z ô=RgzZ xÐ ƒ
 Å *™yWŒ
Û „ yâ •
Û » 1Vâ ²Zy
WÑž • 56%Z kZ $öz Y •x Ó
$ gzZ ´Š „z }Š™gHg
÷LZ ä x Z™/ôgzZ 1x™ Z wÎg ǃxgzZ wJ.
Þ ‡x|ö™G
=
u » ÞZ e
WpŽ
Ū~g ZCZgzZ Ë: gzZì HÅ]Ñq ~ Tì ]i YZaÆŠ%ÅV-Š •
á g e ~ xsZž c
Š™"
U
Ð
X • sf ø
 g
Š q Zg•Šg Zz ~ KkZìnç »`
Zz [ Z Nw”gzZ ¿ÑZz ¤t xkZ ZÉ ì oÑ
: • Dâ•
Û {@0 ®0_g q

1C3XXà`ßÚ ^Ãe…] †jì]ZZ Ù^ÏÊ oÃÚ á†q^âæ oÃÚ àÛ׉œæ éçŠÞ p‚ßÂæ kÛ׉œ Ù^Î

Y7 Ð 1vZ wÎg ~ }g !
Æ yZ Šp ä ~ ‰Vc
ç J W k0~÷ Zƒ xs Z l$ I Z
 ~ž L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

103

ó Xó ƒ M
Äg k0
LZ ( ƒ D™I ?ÃX)þg eÐ~ yZž c
â•
Û ä 1\ W Â


sŸz

X åÐ \ ~‡ Z m» yZgzZXì x *
» ! ô„ q
Z _g q0 ®gzZ ®0_g qžìgŠ c

à`ßÚ †jì]ZZc
Š ¬ä 1vZ wÎgÃyZ ‰Vc
ç kŠ ~ b ïÆ yZ ÂñÑ xsZ Z
 ÔÑðZ 0 y~ b§ÏZ

1C4XXàa †ñ^‰ Ñ…^Êæ ^Ãe…]

X zŠ hgÃV¶!
gz ZßÄg ~-LZÆ™IÃg eÐ ~ yZž
EG
¢
Ãh
'
× g
utL ž
L • Dâ•
Û ï±+-Z w°²ìŠŽñÌ~ ö-‹g ZŠgzZ ð¨
Ô ´ â x â Z ¤ñg
ut
GAX(
1C5X {)z ö§ E
òÔ£ZµÔŽ ! Z 0Z 'Ôzâ 0Z ò†ì Ì~ g
u
: • ë  B°Ztzç0 …â

c
â•
Û ä1\ W Â H wZÎÐ 1vZ wÎg ~ }g !
kZ ä ~Â Ô‰Vc
ç õ0
~÷ Â c
Ñ xsZ~ Z
 LL

X zŠ™ Z]
Ãq
ZgzZÅgÆzgÃg e XX^Ãe…] ÔŠÚ]æ é‚u]æ Ñ…^ÊZZ

: c
â•
Û ä1\ W ‰Vc
ç J W~ b ïÆ yZgzZ ñƒ y› “-Z iz9 ]|

1C6XXàa†ñ^‰ Ñ…^Êæ ^Ãe…] †jì]ZZ

ó Xó zŠ™Š Zi Wà ¹!
gzZßÄg k0
LZÃg eÐ ~ yZž L L

ò}Ð {gÃè g
Š q Z

X • Dƒ ãZz ò}sf `gŠÐ g
Š q Z 9Ôszczg•Ñ!
{gÃè

X • w®Ð ] Ò~ g
Š q Z ÃvŠgzZ3 b ôg
Š q Z Å ` Zzi ZŠ® a

X • K ì‡[ Z1Z {°‡!
B‚Æ p ÖZ F
6i ZŽ Æ kZ ~ g
Š q Z ÔÃ7Æ ÌZ ÅZkZ ä $ö b
G
E‹¢
ä_Z†0ZÔ ö- g ZŠÔ w•
á x â ZgzZ • ïŠg Z Œ
Û Œ6Y ¯ Å@ZØZÃg
Š q Z yZ y{ Œ& œ[ ZâžìgŠ c
)
E
5Ò›ÅZ Y Zzg Z ) [  KZ 5!
Ð ~ Xì Å c ~( ÿG
ä ã]Z +-ZÜ*
x â ZgzZ ì c
Î ¬» ®6g
Š q Z yZ

( Xì c
Šg Z Œ
Û 9ä VrZÉ

X ì YÄg ~-LZ Vc
çg e c
&c
zŠ ‰
Ü z à Š%q
Zžì Cƒ VÈ]!
tÐg
Š q Z {gÃè c

X YÄg 7~-LZ Vc
ç {Š c
iÐ g e ‰
Ü z à ÔŠ%q
Zž• @•
á Ì6] !
kZ ] c
Zzg—‚ d

` Zzi ZŠ®gzZ + ”Zg ñ#

t • :% » 
®¤Z a }g ø 1vZ wÎg ì Å
®¤Z wV" Å Vžgz Z ]â ©Z Æ 1wÎg ä x Z™/ô

ŠŽñ~ ] 4ÃÔ wY°Z Y • ZÔ õg @
Ã,åÅX• ÅVc
Š•
áZ
ZiÐ q
Z äx Z™/ô¤
Zžì |
` Zzi Z Š®ë~ sfX Å ä x Z™/ôG@
ÅTX ì @
™ÏÒú+Z Å/ô¿» +”Zg Y #Ð ~ x Z™/ôXì
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

104

X • D™Ü¿» Y #Ð á ZjÆ
& œ–1ZÇ

~ç q
Z Å yZ Xìg Zc ¿6` Zzi Z Š® {z J
xŠ D %gzZ XVc
Š•
á {Š c
iÐ q
Z ä & œ–1Z *
¦ a

–1Z ]| Âðƒ ]Ãz Å 1vZ wÎg yŠ TgzZX ‰}~ ó tLx £Ž ì yÂ{ {z ¸X ì zg { ›
 Öx *
»
1C7X¸ ñƒ ‰ k0
Æ yZ™á ]i YZÐ \ W & œ

X Nƒ Za Ðzg { ›
 ÖÔ Ì xßx Z e q
Z Å  & œ–1Z ]|

:• D â •
Û v0Zƒq é

1C8XX †Óe oe] lçÚ ‚Ãe ^`jÕæ äq…^ì kße äfnfuD Ðm‚‘ †Óe oe] kße Ýç%×Ò Ý] p]E ^`Ú]ZZ

Å

 & œ–1Z ]| ä VrZ ì zg { ›
 Ö ò Z¤
ÌZ » {-Zz Å ( –1Z ›
 6 xßx Z ª ) {-Zz Å yZ L L

4)’›
Ìt X • 6 øG
 Y • Z ~ç ~uzŠ q
Z²•gB‚J
xŠ ~y
WÌ~çt c
ÍX c
Š ÀÃ 6 xßx Z ˆ Æ ] Ãz

4)  Y • Z = ˆ Æ ] Ãzž ¶¤z Å wzZÑžì w®Ìt É •gzzi Å  º Z & œJ
‰
Ü zy
W
 øG›
ó Xó , Š <

: • ˜h
'
× v0Zƒq é
C9
1 XX‹nÛ kße ð^Û‰] äi]†Úž ä׊Çi ᜠo‘æœ Ðm‚’Ö] †Óe ^eœ áž änÊæœ é‚ àÚ †Òƒ Ü$ZZ
ó Xó , Š <7Z Y •Z ~ç ÅyZž ¶Å¤z ä& œ–1Z ]|žì ~z%Ð t§Z L L

XìgK Vc
Š•
áZ
ZiÐ q
Z J
xŠ D%wz ZÑž Zƒ "
Uc
Í
5 /Ç

ìg ̶ÃÉ 7„ b‡Æ p
g ~ - LZVc
ç {Š c
iÐ q
Z J
] Ãz x c
Z LZ /]| ãU
Ñ
6 Z›
 xßx Z b

6h
i ›
 #¬ a

X ‰Vc
ç zŠ ÅyZ ‰
Ü zÆ ] Ãz ÅyZX •

Æ /]Š Þä VrZX • {nÅ  h
i 0G]| ï•
á ~ {w{‚Ž • yÂ{ {z 6 h
i ›
 #¬

C20X • g•¹ g ÃZ ÅT¹š%q
Z {°‡!
Ü z

Xì Z›
 xßx Z ]|x *
»X~ç ~uzŠ Å  tzg Ã/]| é
:• ˜ v0Zƒq é

2C1 îÖ]ý†Û à o× kße Ýç%×Ò Ýœ ^ÛÖZZ
ó Xó Nƒ {ç xßx ZÐ /]|Z
 LL

5 ZÇ

2C2X ðƒ ÌŠ ÑzZV; Æ yZÐ XX XVc
Š•
á â9gŠ9 ä5 Z]|,ZgÑ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

105

ž Z 7IІÃI Z à 5 Z]|žÑ ä™ Vc
Š•
á Ð ]ÒkZ Â5 Œ]|d
 Æ5 Z]|

2C3X z™ c
Š: VÃ
Ó KZà 5 Œ]|

Hs %Z L~ A ç kZ ä Ëžì 7w®ÌÐ ! ôËX åÐ „ G@
Å/ôx Ó¿» +”Zg Y #

Xì t ·Z6%Z kZ Ì»DIZgzZ É@
á Zz äW~ˆÉ »x Z™/ôsÜ: å q )Z6A çkZ »x Z™/ôXƒ

Ö Z q )Z
#

~y
W~ ‰
Ü z ~y
WÅXX ì Y™Vc
Š•
á {Š c
iÐ q
ZŠ%žì ;g q ) Z6%Z kZ » DIZ VZi ZˆgzZ à zZ yzŒ
Û

Xì Vc
ç g eu
E
8
:• ˜  ög–Z +-Z Ò é

éçŠÞ Äe…œ àÚ †%Òœ àne ÄÛq äÞœ ]„a ^ßÚçm oÖž å‚ÃeŸæ "
# ²] Ù牅 é^nu oÊ ‚uœ à ØÏßm ÜÖæZZ
2C4 XX ^u^ÓÞ

g e ~ b ï LZ ä Ëžì 7"
U
 ` Wˆ Æ yZgzZ ì 7w ®ÌÐ q
J
Z Ë~ Ï0

i Å 1vZ wÎg L L

ó Xó ƒH ¦ÃVÂgúZ
ZiÐ

:• ˜ ?ÅZvZ†1Z é
ànÃe^jÖ]æ èe^v’Ö] àÚ ‚uœ à ÄÛŠm ÜÖ ƒž èÚ¢] Å^ÛqŸ èËÖ^íÚæ èߊÖ]æ á^Š×Ö^e Ø`q ä×Ò ]„aæZZ
C25 XXÄe…] àÚ †%Ò] äjÛ’Â oÊ ÄÛq] äÞ]

³#Æ q )ZÆ #
Ö ZgzZ • ÐzYdÑÐ <
 gzZ ¹ƒ
 { z • ~ }g !
Æ b ïZ
ZiÐ g e Y Zg Wz wZ ¸ZŽ L L

ó óX Vƒ Å ¦Vc
ç {Š c
iÐg e ~-LZ ä kZžÔÐ ¹ @
Ë:gzZ Š
‹ (ZÐ ! ôË:èY•

g e1X • D™gz¢Âh
J
Š F
Å kZ Y •z $öX ì Y™ ¦'gúJ
â‰
Ü z à Š%žì wì » •Zzg ‰

Xì 7s %Z ðÃê† » Ë~ i ZŽ
:• D â •
Û v0Zƒq é

o–Ê]… àÚ èÊ¡íe ‚nÃmŸ àÚ ÙçÎ Ÿž Å^ÛqŸ^fÊ èÛq†jÖ] ÜÓu ^Ú] DÄe…œ àÚ †%Òœ tæˆmŸ h^eEZZ
2C6XXåçvÞæ
xZg sÜ~ kZ ì "
Uq ) Ñ!
¬» yZÄpÔYÄg 7Vc
çZ
ZiÐ g e ÌðÞì [ !
~ ~g g 9
X • 7~g ÑËwZ ¸ZÆ yZ²ì Hs %Z ä {)z
: • ˜ y i { x â Z é
2C7XXéçŠÞ Äe…] o× ‚mˆm á] ‚u¢ ‡çrmŸ äÞœ o× èÚ¢] kÃÛqœæZZ
ó Xó ÇgZ
ZiÐ VÂgúg e {zž7^
YÃËžì q )Z6kZ » #
Ö ZgzZ L L

:• ˜  )ZŠ0Z)´ é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

106

|^e] äÞœ Üna]†ež àe ܉^ÏÖ] o× oÓvm ð^n•¢] äËÖ^ì ]‚u] Ü×ÃÞ Ÿæ ]„a o× Ü×ÃÖ] Øa] ÄÛqœZZ
à l^Ú ofßÖ] áŸæ ÄÛr×Ö æ]çÖ]æ        ²] ÙçÏÖ ^Êi
2C8 XXèߊe Õ†iæ Å^Ûq¡Ö цì äÞ¢ ðoŽe ‹nÖ ]„aæ ÄŠi

žì 
@YHyÒ Ð •Z'
Z 0 ̇¼Ž 1Xƒ Å ¿#Å kZ ä Ëž … Y 7ëgzZ ì q )Z6%Z kZ » DIZ L L
zŠ ~ kZ ž ñƒ D™ sz òG
& t Å (      e
W kZ ì ~Š ]i YZ Åâ ä kZ

â Å yZ ÂÔ ñƒ ]¯Z
 1 vZ wÎgž ÌÐ zz kZgzZXì a Æ ¦zZzX ñƒâ À ( 4 )g egzZ ( 3)&gzZ ( 2)

ó Xó ì <
 s ÜgzZ ³ #Æ q )ZtèY n
g 7w ðÃ?Šz w¸t 1X ‰Vc
ç

Xìm 5b§~g7 nç » ]i YZ J
g e1ì ]i YZ J
âžì w¸f •
á » •Zzg ‰ c
Í

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

107

ÆÅ `ZziZŠ®

 Zz yâ•
Z
Û gzZ +
C
Ù Å 1ÑgzZ ¬C
Ù »vZ a kZXì @
ZI• » q Ë._Æ ®
 , Z mZÃy¨
Z q âµ vZ
V; zì Cƒ Y •Z Å=z DÆ y¨
Z V˜ž =Z ñW: c
ñW~™Åy¨
Z ÕmZì eXì @
ƒ
®¤ÑZ

ÆÅ x ©Z LZ à ¬vZžì ]»vZ ŠŽ z!
n Zƒ: c
ƒJ
kZ ð‚g Å +®p¤
ZXì @
ƒ i ¸W » DÐ
Ð i Z0
Z Zä Y f,z Õ,ì nç (Z Ì]i YZ Å V-Š •
á g e c Š%X ì ꊙ ãZz 6VzÈ LZ
] Z WZ6yÕ b

] Z WZ6] Z f a

Xì H ãZz

:•U zŠÆ ` Zzi ZŠ®

Ü ¤ Ê% ä vZž ce 'Y t Ð áZj CZ fXì Å ð¤ - ÅZ kZ ä +®Ð Vß Zj VâzŠ yZ

Å yZ Ô• D™ wì {Š c
i Ð Š%à ã^é Zp Å ]gúvߎXì ðâ •
Û «‰
Ü ¤ {Š c
i Ð ]gúÊ%gzZ ì c
¯gz

2C9XXîÖ]ý o× ‚mˆi éç`• 霆Û×Ö ØÃq ²] á] Ü`ÖçÎZZ :• D™~ p ÖZ yZ ³0Zƒqh
Š F

g eÊ% à¬vZ Â@
ƒ „ (Znç¤
Zž• ë ƒqXì ¿g {Š c
ik
] ‚Ð Š%]á~ ]gúä vZž I » yZ L L

„a Æ kZèÑqXñ(: ÐWÐ q
Z { zž @
™: È0
Ã]gúgzZX êŠ : ]i YZ Åp
g Vc

&
ßì e ÎgzZ Vc
ç
ó Xó }™Ýz~ `wÆ kZgzZ ;h
'
× 6gzmzg6{zX ì 7t ÕÅvZ ¦

Ù X ì @
C
Wz ðåa ~ ] ‡zZ

IZ *
:gz ì I Z » kZ {zÂì ~Š ]i YZ Å V-çg eÊ% ä vZ ¤
Zž ì ¸ s
 ZÜÅ

³ 0Z ƒq c
Í

X • D™yÒt ³ 0Zzz ~uzŠX Q: †]i YZ ÅV- çg e ~ ]gßÅäƒ

ÑçÊ Å^ÛrÖ] àÚ t^jvm é…]†vÖ] gu^‘æ é•æ†fÖ] o%Þ¢] èÃnf›æ é…]†vÖ] †Ò„Ö] èÃnf› á¬Ê ^–mœæZZ
C 0XXé•æ†fÖ] gu^‘ änÖ] t^jvm^Ú
3

ÅÛW{Š c
i ÚÅáZz Ë~QÔÃá Zz ò¤

Xì ~QËÅ]gúgzZX ì à Zz ò¤
TÅŠ% b§ÏZgzZ L L

ó Xó ì Cƒ ]gz¢

 ³ 0Zƒq ~ } g !
Æ ]g Zwz ‰
Ü ¤ ÅŠ%2Xì YÄg Vc
ç {Š c
i ._Æ 2 »Æ ]gz¢KZŠ% Z®

¢ Z x´Z bÑŠh
4›G
X• M
YK±5~( 105B2) èEG
>
'
×Æ

~I qà

ð·)´Xì Lg qéZp » V- ç Z
Zi Ð q
Z {zgzZX ìI qà ~!
Š%žì t%ZzÂ.
Þ ‡h
'
× 6kZ

X • ˜~}g !
Æ \g- IZ ~ Ýzg Å2 » ~¡kZ  ~z0

C 1ó Xó „g 7[ x»YÅ `zi ]uz~ \g- žì zz ¸ìI qà ~!
3
Š%L L

Xì ¸ yDg ~¡ »Š%Ð á ZjÆ ` Zzi ZŠ®

:• ˜ ~ŠŠ _övZ à z {•
á é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

108

C 2XXÄe…ªe Å…^ŽÖ] …‚ÏÊ é^a^fÛÖ] äe Ø’vm ^Ûe…æ Ù^q†Ö] èÛ• ð^ŠßÖ] àÚ …^%ÒŸ^ÊZZ
3

ŠzöJ
g e ÐZ ä qg •
á çOX ì @
ƒ a Æ õg Ö Zt ] ‡zZ ‰gzZ ì ËÅ VñŠ W ´g 'gú{Š c
i :L L

ó Xó c
Š™

X c
Š™ÌÈ0
„J
g e1~Š ]i YZ Å ` Zzi Z ] ÒÐZ ._Æ ]¡ÅŠ%ä vZžìt n¾

] »øYg {

~g Z-Šg e Å y{ó Å ]gúX ì ¿Š Zi WÑZz äQt˜g0
ZÆ }Ñ çŠ%gzZ ì : { yÂ{6gî~Š ã
]gú

kZQ ÂXì îŠ »¿Ã]áÅkZŽXì @
7ôZzÐ k»Zz Y âZ +Z ~ }Ñ çÊ%²Xì SgŠzöJ
g0
ZÆ
Xì CYƒ °» *
~ç q
ZaÆ
:• ˜ ~ŠzŠñ *
Ññ

~ o [c » VI0Z yÌgzZ uñ ã ZáÔk

z£ Vc
²Ô Zße~ ÇS0
Z Å [ f\ W Âs§q
Z L L

Æ ÄpX • ìg } Š ` Zzg ýo ‘\ Ws§ ~uzŠXì Lg @
»¿‰
Ü zC
Ù Ã] !
tÆ VÍߎ X • ìg Ñ
_

Æ o %ZÆ VzŠ%B‚Æ VÂgú~g’µ ª
z$
ÅT• ìg é~ Vái 5ÃVÂgúiz'izzg • ìg ` x Z¤

z6

~Š™ qzÑ *
Î Vc
È0
+Z ä \ W6` Zzi Z Š®žX • t ] â ZŠZ {i @
Æ \ Wˆ Æ kZX • ìg Y _(µZñ

C 3ó Xó ì @
3
Yƒgz¢g ZØŠ Â7e*Õä) {zÐ XX •
Xì @
Y HÈ0
» ~Š •
á „q
Z Q Âì @
Yƒg » ÑZ
 pXì @
Y c
»¿ÃÑ]÷Zp~ }Ñç}g ø

Xì ]gz¢ÅV-Š •
áZ
ZiÐ q
ZÊ%Ðzz Å] »øÆ ±ŸZ ~ ] ÷Zp ã^Ô: â i ° èÑq

ÓD

«™Å *Z— 0
KZ ]gúgzZ Š%)g f Æ b ïXì êŠ kgŠ » «™Å Óz ÖgzZX ì <
Ø è » Y § xsZ

Xì ` Zzi ZŠ®sÜgzZ sÜi» kZ $
Ë 0 7¯
 !
» úÅŠ%]gúq
Z ~žºx c
Z1X • D™
:• Dâ •
Û ³0Zƒq é

è%Ö^$æ ènÞ^$ äÖ Ð×›^Ê é‚u]çe äjq^u ÄÊ‚ßm¡Ê éç`ŽÖ] å„a á^_׉ än× g×Çm àÚ Œ^ßÖ] àÚ Ü$ZZ
C 4 XXèÃe]…æ
3

aÆ kZ Â Cƒ 7~g7 Ð ~ç q
Z ]gz¢Å yZ ÂXì 
@YY„ » ]ákZ 6X• Ì{z Ð ~ VÍßQ L L

ó Xó ì ]iY Z Åä™~ç ¶agzZ ~ŠgzZ ~uzŠ

±] Ò

gzZ X Ð ,™õ6VáZ ~uzŠ 1 x™ Z wÎg 6CŠ c
i Å kZgzZ σ {Š c
i Ð VáZ x ÓyŠ Æ #
Ö ªt·#
Ö Z

kZÑ » ` Zzi Z ] Ò~ó Z

ó Z|Z ù Z$
L LXì ` Zzi ZŠ®i» kZgzZ ,™„» ±ŸZ ~ #
Ö Zžì ¬¸ a }g ø
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

109

:ì Š
HyÒ b§
C 5XX |^ÓßÖ] ‚‘^ÏÚ Üa] àÚ ça p„Ö] ØŠßÖ] †%Óm Øq†×Ö èÉçjÖ] oËÊ ^–mœæZZ
3
Xì Ð œ£ë ZÆ b  X ì f(±Åy¨
ZÐ ä™Vc
Š•
á {Š c
i b§ÏZ

]gz¢ ãÕ

ÅŠ ¢ FWz Æ yÕ]‡zZ ÎX ì Yá ó f LZ ú1 » V-ç {Š c
iÐ q
Z {zžì ‚
g ‰
Ü ¤ Åq kZ Š%

Xì @
Yƒ ~gz¢ 
*™¿6` Zzi ZŠ Z®<
 §{
:• D â •
Û k& Z ŒZ }Z *
Ññ é

„ Å VBsÜÅ CÑçpXì ˆ ðâ •
Û ðÉZg s§Å äVZ {Z
Ã ~ Å CÑç q
Z Ð kZ L L

C 6ó Xó ƒ Æ˜ÅäVZ {Z
3
ÃÐ kZž7zz ðÃQX ì $
Ë ƒ 7Å

Ç ìg ~g ‚z ~g Y J
#
Ö ª Š ˜ ž XXèÛnÏÖ] Ýçm oÖž š^Ú •^`rÖ] Zž
L ì y•
á ଠŠ•
á g Z » 1x™ Z wÎg

0 ÅgzZ ]gz¢ ~(¹ Ð p Ò ãÕÔ¿6` Zzi Z Š®ÂVƒ ìgƒLy›{Š c
i¹ Z
 ~ ] Ñq,Z Â
Xì CY

:• D â •
Û ~z0
ð*
Ññ~ KÏZ

Ô] Ñqƈ Æ xk
 ~ \g- ‰ ñY H ~g YÃÌg Å ` Zzi Z ] Òž• g6iŠ ‰]Ñq ± L L

C 7 ó Xó ì ÕZ (¹ 6+
3
¨
Z bŠ: ]i YZ Å ` Zzi Z ]Ò~ Ýzg Å ë›yZ

Ðq
Z ¤
Z Xì ` Zzi Z Š Z®Ìi» wq ]gßkZXì 49% Š®Å VzŠ%gzZ 51% Š Z®Å &Zp~¢q)

X Ç ñYƒ Za Š YgzZ h — Z (¹ ~}ÑçÐ kZ ˆŠZa ^z»g nÆ V-Š •
áZ
Zi

?VY „g e sÜ

ÅŠ•
ÛC
Ù Æ yZ ŠŽ z!
Æ kZp å{gzŠgzŠ » Å ðÒ)ÅZ `Zîs§C
Ù ž¸ `ƒ wZzi/zg ãZ ] Ñq ~ qYgzŠ

u {Š c
iÐ {Š c
i ÅV- ç ät·<ÑgzZ Zƒ qƒ[ ëW » xsZ ~ wq ]gß+ZÔ‰Cƒ Vc
ç kŠ kŠ •z Á

X ñ0
äƒ: Õ»nË6]gúž @
~Š™gHÅg e
:• ˜ ³0Zƒq é

Ù^q†Ö] †’Îæ à`ßne Ù‚ÃÖ] Ý‚Âæ é…çrÖ] oÖž é†a^¾ èÃm…ƒ äÞçÓÖ l^qæ‡ Äe…œ ‡æ^ri àÚ ÄßÚæZZ
3
C 8XXîÖ]ýoÞˆÖ] àÚ “í×jÖ] oÊ Ü`Ö èvŠÊ Äe…¢] o×Â

s§Å °»Z *
gzZ Õå=g f ãZz yxgŠÆ yZ 
*™izˆÐ g eèY Š
H IÐ ä™izˆÐu Å V- ç g egzZ L L

ó Xó ìg ã‚W~}g Ö Ð *
iÃyZž @
X c
Š™ŠzöJ
V- çg eÃVzŠ%gzZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

110

?VY0

z{ „ q
Z sÜaÆ ]gú

:gz ce *
ƒq
Z 0

z{ » ]gúž • 56] !
kZ x Z ¸Z [vx ÓÅ *Š ì {ZÍ õg @
g )gŠ Ây›6] !
kZ

: • D â•
Û {g •
á Z ³ 0Zƒq s§Åq ÏZXÐN Y ï~ u {ó*
©
C 9ó Xó D Yƒ ù Ÿó *
3
© Â CY ~Š ]i YZ ÅVz0

z{ {Š c
iÃ]gú¤
Z L L

à Zz ä™ wZÎgzZ Š
HÐ"
U
0 yˆ•1Z x â Z iŠ q
Z wZÎ {gÃèž • ˜

4]IZ
±{ éE
5G

 g « + -Z h
•
Û #Z

Zž ¹Ð VÂgúä VrZ  H n²Ð e KZ~ ygzZ ‰ 7~ WZ sßñx â Zžì t žÜÂX ‰'gú
q

Vƒ0

z{ {Š c
iÆ ]gúq
Z ¤
Zž Š
c
CÂX Iƒ [ ZŽ Ñ {zÂß™µ Z|ŠzŠ CZ CZ ¹QgzZ ß Z e|ŠzŠ LZ x Ó~ á \

C40Xì » ¾^‚yÞ Çnƒ: D» V”gzZ Ç ñYƒ { n©Â

E
»§Zz {gÃè {zXì è óy é)™3ÅZ ]§ Lä VM ó óãˆ(L L ™SXì ` Z»·_ ~WÐ U F§Zztp¤
Z

C41X å7•x *
» e ËÅsßñx â ZžX • D™g ïZ

{Š c
iÐ q
Z Æ ]gúžX ì „
 gŠ Ç!
{z ì Š
H wÑ+Z »q TÐ §Zz {gÃèž ì gz¢] !
âZ p

X D Yƒ {nó*
©~ ]gßÅVz0

z{

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

111

_ ZÑz [ ZŠ WÆ` Zzi ZŠ®
à ¥pÙç a

kZ Z
 gzZX6gî ã â ‡) c
6gî ã â ‡{ZpÔß™ ~g7 úÒKZ Ð kZƒe b§T7*
[Ò¡]gú

É ! 7X ñY ~Š™ q zÑlˆÅ ä[}uzŠ ËgzZX ñY ² g @
Z Q ÂÑ äƒ kCú1 {z c
ñY½Y Ð
]c
gz¢gzZ öZg Wz k]Ô lâzŠgpY âZ Ôö;g ƒ
 oaÆ•gÆ ~çˆ Æ ~Š •
á gzZì x *
» ~g ZŠ)f q
Z ~Š •
á

4z 
®ŸgÔ “
 Z¼Å V”áZz äƒ Za Ð ~ç ÏZQ ÔbZ•
Û Å[ òZz b‚z vŠ aÆ ä™ Zg7ÃÏ0

i
Xì @
W6Vð+Æ0

z{ú1 Zg ‚ » {)z š
 F
z ½gzZ

äƒ W'{ÇÐ t£Æ ƒ
 yZ ÏVƒ Vc
ç ÎJ
g e ªZ
ZiÐ q
ZÉ 7ŠzöJ
~ç „ q
Z sÜú1t

~g7 ]gz¢ÅVzy„ ãZÿ,ZÉ Y™7g66•g ~ yq
Z 7Z%Æ ~qŸg éZž ‚ìÈ0

0
z{ »
Vc
çZ
ZiÐg e Î) þ1vZ wÎgžì °» ?Š ¸ q
Z sÜ6kZXìuÆ kZ ~gZŠ)f ÅVzyæ σ ã™

Lg Lg y{zžì ]!
µ ZtXñ¯ Z]
Z]
yÆ yZ Og Vc
ç ÌΉ
Ü z à ä VrZ( ¶]i YZ Åp
g

:ì ¸ê»Y •vŠz)ZŠ0Za kZX¶$
Ë ƒÐ ã‚W¬g ¦
Å ~ç q
Zg0
ZÆ yZžì ]!
t p¸

^Û`n× ᢠ]†nfÒ æ] á^Ò ]†nÇ‘ ^Ûa^•… †nÇe ‚u]æ àÓŠÚ oÊ äniœ†Ú] àne ÄÛrm ᜠØq†×Ö ‹nÖæZZ
4C2XXè×i^ÏÛÖ]æ èÛ‘^íÛÖ] †n%m ^Û`Â^Ûjq]æ é†nÇÖ]æ éæ]‚ÃÖ] àÚ ^Û`ßne ^Ûe …]†•

Å VàÎèY Z (c
ƒ N
g y {z { ZpX ì 7i W »p
g ‰Z ~ yq
Z Ô%Æ ~qŸg Å yZÃV- çzŠ KZ 0

z{ L L

6} × ðZ ±s ÜÆ }uzŠ q
Z 7Z c
Í ´g ~ y „ q
Z 7ZgzZXì @
ƒ Za Š YÐ zz Å ])gzZ ]zZ° b!
ó Xó ì sŠ ZáÆ äg ¸Z

 & Åä™ ZŠ Z t £Y Z zŠi Z b
¢

ƒ‚
g ®
 , Z âZ Ì6gî ãKB‚B‚Æ äƒ ÓŠp6
gîÙçòŠ Wžì oÑÌt aÆ ~Š •
á ~uzŠ

øZ•
Û Æ {)z ö;ggzZ öZg Wz k]Ôpz y*
X n ™}g7 t £Y ZzŠi ZÆ V-ç Z
ZiÐ kZ c
VâzŠ ‰
Ü z à {zž

ãZ Ð g ±Z ¹Ü Z ]gß,g0
Z Â'äƒ WO t£Æ V- ç Ð s§Å0

z{ ¤
Z ŠŽ z!
Æ äƒ W'{ÇÐ

X Dƒ 7Za ÌÐ h
 ™~Š •
á ~uzŠ Å¿Óx°6gîÙçh
•
á æžÐ Vƒ Za ~}Ñ燢

X Vƒ: aÆ úÒsÜVc
Š•
áZ
ZiÐ q
Z c

? ~Š •
á y¨
Z Ð n¾Å ãZg ]á¡žì @
™I*
Ã] !
kZ xs ZÔ» ¶aÔ~ŠÔ ~uzŠ c
*
ƒ » ~Š •
á «X

Ð n¾ÏZ sÜgzZ sÜ6
gî´¤
Z pXì Ì
*™k

iÃ]÷ZpÒÑ » ~Š •
á žì ] !
µ ZtX ñY@
™ ~Š •
á
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

112

Þ ‡t Q ƒ g :~ +
.
 Ð á ZjÆ äƒ W'{ÇÐ V-g ZŠ )f à Zz äƒZ
¬ ˆ Æ ~Š •
á gzZ ñY ðeg ~Š •
á
G
"
.¬E3E
:ì Š •
á g Z » à ¬vZXì x`
çG
      $   #      $ (    

4C3  

G
I
E
45k!
B; }g v( ~ k
 )Ž • ö Ð kZ 'gú+Z%Z ÔVƒ~ b ïÆ }uzŠ ËŽ • x Zw6?Ì'gú{zgzZ L L

}g v*
™ÝqÐ wZñZ LZ 7Z • 'gúÎZÎ â Æ yZXì ˆ~Š™xi Ñ6?~È0
ÅTì yâ ‡ »vZt N W

ó ó X Ïä™ ãZg ]አZi Wžt : z™pôÐZ ~ b ïg yªÆì Š
c
Š™w'n

XÐ n¾Å ãZg ]á¡ž:X ì CY Å™™~g ZŠ)f q
Z ~Š •
á ~ xs Z c
Í

s »Zz w° d

ñWF
Z Zg7 6_ ZÑ&à Zz ¬ ¤
Z Š%ªXì CW7ˆ Æ ~Š •
á oÑ {gÃègzZ ¬ Ð ~Š •
á m» _ ZÑ&«

éÔ ñCZtzg » ]Zz )b!
gzZ s »Zz w° {z ~ ]gßÅ V- ç Z
ZiÐ q
Z %ZX YY »zg 7Ð ~Š •
á ÐZ Â

tzg: c
z)~ yZÔì e Õä) ] Zz)~ XgñZ x Ó{z 0Ð {)z ] ©Y ZzŠi Zgz Zpz y*
Ôöâiz ö; gÔ wŽ
Æq
Z Á
*
3Ô k]‰gzZXce ãƒaÆ ~ç ~uzŠ ö;g „ +zƒaÆ ~ç q
Z ö; g ܪ} ™g (Z
G
Ik!
E
Xì ö-45 Ð kZ y~¯{z´Æ ] Zz) ~C
Ù ª%ZX ce*
ƒ „ (ZaÆ V- ç x ÓÔƒa
: s »Zz w° yxgŠ Æ yZ ˆ Æ p
g Vc
ç {Š c
iÐ q
Zÿˤ
Z ŠŽ z!
Æ äƒ à ¥p ÙçžìgŠ c

:• D â •
Û à ¬vZXì c
â•
Û IÐ ä™{Š c
iÐ ~ç q
Z ä à ¬vZ ~ wq ]gß+Z ƒg e » äƒ
4C4   $       (     

j™: w°B‚Æ yZžƒ60
Z »¤
Z pß™ b ïÐ g eg e Ô&&ÔzŠ zŠ Ð ~ yZ N WI »'gúŽ L L

ó Xó z™~ç „ q
ZQ ÂÐ

ä1x™ Z wÎg Â@
™7s »Zz w° yxgŠ Æ yZ ŠŽz!
Æ ä™Vc
Š•
áZ
Zi Ð q
Z ¿ðä
Z ,i Z {z´
Xì ð‹Ïz Jn Æ ¿kZ

4C5ó Xó ǃ( Ž‚ )zq
Z »ŸÆ kZž ǃ¢qt ‚ÆvZ~ wq kZ izgÆ #
Ö ª¿{zL L

:c
â•
Û ä à ¬vZ6x £q
Z

$    $    $    (       

C46$    $ 

bâ s§q
Z „ Ç
! :X z™zig W„ XÅ kZ ?p¤
Z z™w° b§C
Ù ~ V- ç x ÓKZ ?ž Çnƒ: Lt Ð ? L L

ó Xó ì ÑZz ØggzZ ]n~(à ¬vZ —" Âz™o ôZgzZX z™ b & Z ?¤
ZgzZ zhg: ðƒ •
OŠ ZÃ~uzŠ™ƒ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

113

ƘŠ`Zzi ZŠ®®
 ,Z š

ð‚g J
T mZ e7~g ZŠ)f ðÃ+Z 6y›Ëtžì Ð~ ÷áÆ kZXì ] §‚Ÿ åq
Z xsZ

4C7$   ( : ì yâ •
Û » à ¬vZXƒ yZh~ y¨
Z »‰
Ü ¤gzZ
ó Xó • D ZI• »x » ËÐZ ñƒ n
gt ‚É
Ü ¤ Åy ¨
Z à ¬vZž L L

:Z
¬ ~g ZŠ)f ðÃ+Z6
zZ LZžce*
ƒ‚ŸgzZ wßZ ¸ Ì»áZz + â ÃvZQ Âì wßZt » à ¬vZ Z

X‚
g 7„ ®
 , Z {z ÅT} ™

4C8    #  #    $  :ì yâ •
Û » à ¬vZ

ó óX ñŠ™"ÃyZÐ aLZvZžJ
VŒ,™g (Z ! –Öžce 7Z N 0
: µñ » b ïŽgzZ L L

x lZ Å®
 ,Z

 » ƘaÆ ` Zzi Z Š®yZh »XXì ~gz¢ *
:
Y c
0
» VâzŠ aÆ ` Zzi Z Š®• x lZzŠ Å®
 ,Z
yZh » ®
 ,Z Ò b

yZh »®
 ,Z àâ a

: • t { zì á

yZh »®
 ,Z àâ a

TžìX (Z q
Z yZh » ®
 , Z à â X • ` Zvßx ÓÆ Tìnç (Z q
ZŠ OZgzZtâu~¢q)

X Y V7J
Š°w2KZ Ì%Z ðï
 !
Æ

Å kZ nÁ!
èYX 7] !
à © *
™ ~Š •
á ~uzŠ a Æ ~àÆ zgŠ ‰zZ q
Z ~ }Ñç ãÎ 0
žìgŠ c

Þ Æ {)z y¯Ô ’ÔðÔ ã0
.
¶g âZ â½gzZX ì CY òa Æ ñZ™Æ yk ¶g SŠ W Âì g ZD
Ù 10Ô8 yæWg Zƒâ

Æ ä™ Zg7 ÎX • ŠŽñÐ µ Z( KZ ] c
gz¢Å V”Ô ~ç 1ì à { Ù
 [ ZXì CYƒ sÜ~ äg @
Z
Æpz y*
Ð Tžì @
7*
™g (Z& ƒ
 o (Z ðÃ~ yÃ~çQ c
Xì C7*
™ K- e .
Þ eÿ‰á,Z a

°ŸZÃ ¶g Å ñZ™{zì @
ƒ CZ yk »X%ZXì @
™Ï? Åwq ]gß+Z: Z y‰áC
Ù Õä)gzZX Ã} g7 b)
Æ ~Š •
á ~uzŠ [ZX ì CYƒ »{ Z 9² @
0
ƒ 7»·žì Cƒt ª
q ÌQ1• f
™wEZá$
Æ K- e

Xce *
VZ xŠ™™aÎÃá Zz ä™ ~Š •
á ~uzŠ a kZ ?}™Ð V¹ nzÈ »pz y*
gzZ ö;g h
'
× {z a

Xì Š
H{g •
á Z s§ÅU kZ ~    $  e
W{gÃè

Æ ~çC
Ù {zžce ム¶g âZ k0
Æ òŠ WIР䙿6Ág Å ` Zzi ZŠ®ž• ët Ì )ZŠ0Z

Xn™g » yµ Z µ Za

^Û`n× ᢠ]†nfÒ æœ á^Ò ]†nÇ‘ ^Ûa^•… †nÇe ‚u]æ àÓŠÚ oÊ äniœ†Ú] àne ÄÛrm ᜠØq†×Ö ‹nÖæZZ
C49XXè×i^ÏÛÖ]æ èÛ‘^íÛÖ] †nŽm ^Û`Â^Ûjqžæ é†nÇÖ]æ éæ]‚ÃÖ] àÚ ^Û`ßne ^Ûe …]†•

b!
Å VàÎèYÔ Z (c
ƒ N
g y {z { Zp YÄg7‰Z ~y „ q
Z 7Z %Æ ~qŸg Å V- ç zŠ KZ 0

z{ L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

114

äg ¸Z 6} × ðZ±s ÜÆ }uzŠ q
Z 7Z c
Í ´g~ y„ q
Z 7ZgzZX ì @
ƒ Za Š YÐzz Å])gzZ ]zZ°
ó Xó ì sŠ ZáÆ

yZh»®
 , Z ÒgzZ ãK
yÆ 0

z{ ñƒ n
g t¤ ñÑ!
Y âZgzZ t £x Ó ¹!
~çžìX (Z q
Z yZh » ®
 , Z ÒgzZ ãK

{zžt ÆäOS σ 7qŸg n Æ•g V; Æ0

z{ ÌL]gúÐ yZhÆ ®
 , Z {gÃè pì $
Ë ™¬ Ï0

i~
X c
â•
Û ä1vZ wÎg Âa kZX ƒ _™kZ™Ãª
q Å[ ³ {zc
ƒg66äg Z ¦
Ï0

i~ yÏZgzZƒçlš!
5C0XX ð^qæ äÖ äÞ^Ê t†Ë×Ö à’uœæ †’f×Ö ˜Æœ äÞ^Ê tæˆjn×Ê é ð^fÖ] ÜÓßÚ Å^_j‰] àÚ h^fŽÖ]†ŽÃÚ ^mZZ
{zžce ÐZ Âì ‚
g ®
 , ZgzZ ¢
 & Å ä™}g7 t £YZzŠi Z ðÃŽ Ð~ ?!®
 ) Å VâZŽ â} Z L L

ó Xó ì wJ e aÆ kZt :ì à Zz 䙫™ÅVƒÇxÑgzZ à Zz ¶Š qÃV\WtèYá™~Š •
á

( Å ä™ q )gz Z ïz ª)Ò
þ gzZ ãK ~ y¨
Z J
Z
 ž ì t {z ì ðƒ yÒ q ë Z Ž ~ {gÃè g
u

Ô] !
LZ {z ¤
_
ZX • Dƒ ] !
ÌÆ ³ #½gzZ ui *
_
žèY ce 7Ì OÎ » ~Š •
á ƒ: ®
 ,Z

VƒŠ%{ZpÔâ±à Zz …~ s ) Zz s Z§Z ÅŠ¤
Šg Zg )gŠ Â0

z{ q
Z {zÂì ÷
Š Dƒ b zê] ÷ZpÒgzZ ã ^

 Ð 5 Zgg Zû LZ ó *
°
©gz Z yZ0
{žì @
ƒt³gzZ «
ig » TXì CY á }g )Æ „nÃyZ Ô'gúc
Y~ ð3ñƒ
X @
ƒ 7x¥ƒ
 o
*™¿6<
 Å ` Zzi ZŠ®~ wŽgß+Z Z åE<XÅX • D¤

Y Zg WP

` Zzi Z Š®Z
 žì –ñƒ D™wìg Ö Z 6qçñÆ ` Zzi Z Š®äŸg æg ·¦Ý¬ Šq
Z Æ ^ a

ž ñYƒ "
U
%Zt Z
 çOXì YY H IÐ p
g~ b ïÃ~ç Z
ZiÐ q
Z ÂXƒ ] ÒŇ ¢gzZ VÂÐ~

» äÎ ~È0
6` Zzi Z Š®Ã%ÑZ à zZ ÂD™7w° yxgŠÆ yZ~ ]gßÅ äƒ Vc
çZ
Zi Ð q
Z kÜZ x Zú

wßZ » ÅèYì @
ƒ Za Š YÐ Tìg i !
Ð ä™÷b Iq
Z {zžì ì‡6wßZ kZŠ ã
ÅkZXì g (Z

Xƒ: »ZgŠÆ †•
Û ¦Ñ¬{zªÆì @
Yƒ µZz ~ ¬ÐpÆ: â ižt 2Xì 4Ðp
g ¹!
Ê Y

` Zzi ZŠ®~ xsZ ñZ’Zž• ˜ 6qçñÆ ` Zzi ZŠ®~ gó ‚Z‚L{†·?Ý ¬g•gz Z q
ZÆ^ b

Ð zz Å x ªÆ ] © à ZOgzZ uÐ )g f Æ kZž åt {Z
Ã ëZ Ð ƒ
 Ð ~ XX¸ Z
Z ¯{Š c
i¹Æ

kZèYX • ìg W7 ` WŽ X¸ D W77 ] *
v{z Ð kZ ~ ä âi kZgzZXì Cƒ Ýq e
¾ÃÖ
` WpX åLgŠzö„ J
@Îg¢ » @ÎçOXì @
ƒL°»gÅ´Š ~ VßŠÆ VâzŠ ÔVzŠ%gzZ VÂgú~ äâi

yxgŠ Æ yZ ÌÎçOXì ;g ’J
yZ0
{ }g7gzZ \ !
ÔVâ ÔŠ ÑzZ Å kZ g¢ » @ÎC
Ù žì ˆƒt wq ]gß
~ç + F
[8KZ òŠ Wgz ZX • C‚ Z6äg â t £Æ ~ç «ÃVz0

z{ LZgzZ • C»¿v WÅ]zZ°z •gz ZŠ

9Ð g ±Z ´Š Å VÂgú¤
ZXì @
Y™e
Zu~ yZ0
{ } g7 Š Y » kZ b§kZgzZXì Lg @
™³g 6z'
Z {g •
á ZÆ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

115

ntu6VhÆ +Š~ ] 5çyZ {zgzZ ñYƒ ì‡g Z MZz„ » +Š ~ VßŠÆ yZ Ðzz ÅTñY Åš
 F

σ ]gz¢ò ¸gzZ ´Š q
ZtÉ Y V7yvÃIz x ¸Ð ` Zzi ZŠ®žì YY¹~ wq ]gßkZ ÂX ,Š™

t£Y ZzŠi ZgzZ ÙçgzZN
YK: w° yxgŠÆ V- ç Z
 ž ( • D âÛ•™^ÐW )ì«6„ VÂgúF{Š c

5C1Xì x Zw ` Zzi Z Š®~ wq ]gß+Z ƒ60
Z »N
YK: }g7
:ñZg Å ~ŠzŠñZÑZ1Z *
Ññ é

:ì –~ KÆóÔ
ó Â b ïL Ly*LZ ~|ó 1356 xó ø"
!
óyWÅZ y)FLä ~ŠzŠñZÑZ1Z¦ *
Ññ

%ÑZ à zZ Æ Vâ ›ƒ @
Yc
0
60
Z » ä Y ñVZ {Z
Ã ^
Y*
Ð X~ A çÆ V¢g x Ó Å <Ñ L L

ó Xó • M
YKÇ*
%K x ZwÃw'gzZ ^
Y*
Ã^
Y x ©Z ¦p
Ð ZÆ nkZgzZì h» ä™ ~g Y x © Z ¦p
Ð ZÃ

ƘŠ` Zzi ZŠ®~ Ýzg Å2Z ¸Æ ´ ˜›

~uzŠ~ ÏŠŽñÅ ~ç q
ZgzZXì Z
¬ ~È0
6Vj ïZ
ZiÐ q
Z •Æ yâ ‡Æ ¿Z%gz Z t Z²Ôx •
á À` W

âZC
Ù Øžt q
Z ì CY ~Š 6ŠÅ VîÑzŠ ]i YZ ~ t Z²pXì s ¸ñ6]i YZ Å è‡sÜÔb ïÐ ]gú
5C2X ñY ð0
ŦÑ~ b ïkZžt ~uzŠgzZXƒ‚
g ®
 ,Z àâ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

116

~©:Æ `Zzi ZŠ®Ô[fgzZ xsZ

à f5gzZ éZp @V;zX • ñƒ " ze~ ¢
 !
Z ÒÔ´ ˜á Zz p
g d
•ÜyZgzZ \g-Ô [fIZ

&ZpvŠ {z´ÆC
Ù ØLZgzZ ~ç KZ Ð zz Å TXì „g ƒ Ýq ðZk
5
y$
yŠ ÃïZúz ] »øáZz 仿

]gú¸ZŠ ÔðÃ~ ÏŠŽñÅ ~ç %ZX @
YŒ7Ì%Z [tðÃ[ ZÉ ì x ¬ sÜ: ´g m^
Y*
Ð ]Z|z

x ¬ ` Zzg » ` Zzi Z Š® ãâ ‡)² ì @
YH wì Z'Ã ` Zzi Z Š® yâ ‡X • B[t¹ ÐZ Â} ™ b ï Ð
<XÅX •  ]g ¸ Vdg Å Ï0
yZ Âq
Z Z åE
i Å yZ a èYX • B¤ Ü0
ÃV” vß Æ ´ ˜yZXì

'
h
× Xì {Š c
i ¹ Š Z® Å V” ò Zw~ yZ ÂÌ• a ¤
ZgzZX ì 7gŠX » ¶~ ~Š !
WgzZ Š ÑzZ º~ ´ ˜

:ì –~ óyWÅZ Y M‚LXì ;gƒ†ŸZ Ú~Š Z®ÅVî â ~g Z.gzZ V” ^
Y*
VW'

 !
¯
Æ ±ŸZ !
g lƒ ~ Š Z®Å Vî â ~g Z.gzZ V” ò ZwŠŽz !
Æ ¹F³‚ F
x ÓKZM%ZgzZ \g- H L L

5C3Xì ˆ VJ
‚60‰zZ ÅVŠ Ñz ^
Y*
~ ´ ˜àg- ‰._Æ ^g7g ʼnzZ‰+Z‰- ?7y.6
X • zŠ,Š ã
ÅÇ! fkZÆK÷xñèÃV-ç {Š c
iÐ q
Z

Šã
«

?É ^
Y Ð ñO Å ÷xñè~ [f& Xì Ïg ZzWÒgzZ ]i YZ x ¬ Åp
g N ¶ZŠ Ô~g »$
Ô ÙJ

Xì ; g Y Œ

Šã
~uzŠ

" èa 6VÂ!
yZ 1X ñÑŠ ½ZZ Ê ÑzZgzZƒ— Ï0

ig £ » kZžì Le Ât ¿C
Ù ~ TXì 46e
Š â
ZC
Ù Ž X • 0Z ] YZy
Z { C
ÁÐ Ác
ƒ: „ Š ÑzZ V; Æ kZž • ï Š ßF
Ã]!
kZ {z Z åE<XÅ Y™7} g7 y¨
„Ð ~g »$
gzZƒ: Ìq
Z ~çžì &¸ 4 {zgzZX ì @
™“
 ZŠ'oÃ~ç q
Z Â{Ñ ç (Zžì C
Ù ªgzZXƒ

Ï0

ig £gzZXì êŠg Z Œ
Û ÷[tà ãc
²Ô ÙJ Å b§C
Ù gzZXì êŠ6b ïgzi {Š c
iÐ ƒ
 xs Z²Xìg ¸ x »

ÅJ
 V-ç g e ._Æ ] ÑqgzZ Š OZ ä kZ a ÏZXì @
™ SŠ䙬 Ï0

i {Š ‚ ñO Å ä™—Ã

gzZ Ð Ç! fÏZXì $
Ë Y Å Za ]gßðÃÅ “ _~ Çòs ZgzZ Ç! fkZž • C [ ZXì ~Š ]i YZ

Ôq
Z ~ kZX Zƒ k0
Yó 1961L›eg W » 2Z ¸©¬ ›yÎ 0
~gzŠÆ [- Zgœ™ƒ WOÐc_Æ &Zp‰

Å ~qŸg aÆ ~Š •
á ~uzŠ Ð ~ç «KZ ¬ Ð ƒ
 ƒLe 
*™ ~Š •
á ~uzŠgzZƒ {” ~Š •
á Š%¤
Zž ¶Ìt

~Š •
á ~uzŠ {z „ A
 Â}Š } Š ]i YZ ̱ÃæU
ZgzZ } ™Ýq)*
¤
]i YZ Ð ±ÃæU
™á ]i YZ ~k


¿ðÞ ,Š Î Vc
È0
+Z6ã U
b ïä #
Ö Óc
ÍXì @
ƒ ãZzÐ 22gzZ 21•ÔÅ›eg WkZž 6Xì Y™

t ‚Ã]!
kZX ¶~ŠÃŠ%ä à ¬vZŽ c
Š™ »Ã]i YZ kZ ngzZX Y7ÌaÎ » ~Š •
á ~uzŠ%Æ ~g6ð•Z
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

117

~uzŠ vߎ [ ZX ñYW@ÎÅ kZ .
Þ £æÆ kZ ~ yÆ kZž C™7IÃ] !
kZ Ì]gúðÞ ñƒ n
g

~¡) ä VrZ ÂX¸ V;ZpÆ ~Š •
á ~uzŠ a Æ ÑgzZ Ëc
X¸VÑ*
ÐtzgÆ ~ç «gzZ T e 
*™ ~Š •
á

) {z åaÆ ØõÅVÂgú¬Ž b§kZ ÂXß eg ~Š •
á ~uzŠgz Z zŠ } Š t :Ã~ç «ž eÎt iy‚ W » ~È0

0 ¯
 !
» ã.6ÅyZÐzz Å ~È0

LZ ñƒ D™{C
Ù b » ð ˜ eh
'
× [fI ZpD™nzȼ » ðÌÅ ÏnkZ vß {¤ž ¶tÂ]gz¢

ž @
X ñYƒ b§Å „ yZ Ì*Š ¹!
ž • T e {zgzZXì c
Š x *
» ¹F
gzZ ~I ]]
Ô wì×zg Ã@ CÑ ç kZ
:žì êŠ ½t …xsZ²n™: ] Y Z`
ÅäVZ iZ s§ÅyZ ÌðÃgzZ VƒCgzZ· ƒ
 ~ x ×Æ *Š kZ
ó Xó z™: ~zc Å]÷ZpéZ™hñìÐ kZì c
Wk0
}g vhŽ L L 5C4     $     $ 

      #     !     $  :c
â•
Û ä à ¬vZ 6x £gz Z q
Z

5C5    % % #

¬= Ô c
Ñ yZZ 6kZ ~ Ôì Å wi *
Ì[ ÂŽ ä à¬vZ :zŠÈÐ yZgzZ Ôz™: q nZ Å]÷ZpÅ VÍßyZgzZ L L

}g vgzZ • n }g ø wqZ }g ø Ô Ì[g Zg vgzZ ì Ì[g Zg ø „vZ ÔVz™s »Z yxgŠ }g v~žì Š
c
Š
ó Xó n }g vw qZ

tž• D™é ZpgzZ yZ Ð Vâ ›J
VŒÂ[ I Z g )gŠ Âi Z0
Z Æ ä™¬ g .z ?gzZ Äpz d
•

:gzZ ÷!
ìg :ž @
N Yƒ Èg »6<
Ø è( c™) }g ø ñƒ D™i Z0
Z ÃÃ+Š {h
I Æ vZ gzZ : c
z) LZ

X Vƒ: i WÆ ä™{g •
á Z s§~g øž @
N Yƒ Vc
² b§~g øž ªÔ ~ë!
W

5C6 $     %       $  :ì à ¬~g !
Š•
á gZ

ó Xó N Yá ¶ s§Å¬Q™¢Ð yZZ »b§Ëž• T et vß ÒZÐ~ [  IZ L L

.6XÆ yZ Ð ~ Vâ ›Š .x *
{Š c
i ¹ y›gzZ òs Z d
•ÔÊ Z•
Û Z wì×zg gzZ I ]]
ÔZ ð3E
gzZ [ fIZ

:ì©g
u Å vZ wÎgXì <
Ø è» §xs ZèY• G

á^Ê ä• "
# ²] Ù牅 Ù^ÏÊ ð^nvÖ] oÊ å^ìœ ÀÃm çaæ …^’Þ¢] àÚ Øq… o×Â†Ú "
# ²] Ù牅 áœZZ
5C7XXá^Ûm¦] àÚ ð^nvÖ]

 å ;g Œ~ }g !
Æ Y § ( Ðzz Å ä™ § {Š c
i ) Ãð¸ L ZŽ } g ¦
Ð k0
Æ ~g »Z q
Z vZ wÎg L L

ó Xó ìz » yZZ Y § G !zŠ hgÐZ :c
â•
Û ävZ wÎg

Xì @
™g Ñ{L{ k
gzZ *
iÃ] ©Ð xø)xsZ

5C8 $   $ (   :ì yâ •
Û » à ¬vZ

ó Xó ì ] !
à Zz ä™nZg *
ÃvZgzZ ð§"tèY,
: Ìd
Œ
Û Æ*
i ? LL

:c
â•
Û ävZ wÎg ÔD™7]ÐÐ V”y›žìg Š c
Ìt gzZ
XXÜÚ¢] ÜÓe †$^ÓÚ oÞ¬Ê •æ•çÖ] •çÖçÖ] ]çqæˆiZZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

118

~¡(Z xsZ +ŠgzZX D âÛ•: (Z L 1vZ wÎg ÂDƒ: [8a¤
Z Ôz™ ~Š •
á Ð VCZz " a {Š c
i ?ž

ž @
ì êŠ ]i YZ Å ä™ ~ç ¶agzZ ~ŠÔ ~uzŠ ÐZ ƒ: ° » ~ç q
Z c úÅ ¿Tžì + Š w5gzZ

VBÂñYƒ ÁŠ Z®ÅVzŠ%~ËÆ {)z k
 L¤
ZÉ ìg: ¹!
„ i ZŽ » ä™ Za ] ©^
Y*
~}Ñ ç
X ñY c
Ñ~ wEZÐZ ƒ ]gz¢Åi ZŽ kZ c #
Ö }
ÌZ
 Åx ¸z o Ì{z´Æ kZ ÔÃVzZçgzZ

` Zzi Z ]ÒV; Æ Y m
Z—‚

å ¿(Z q
Z óë)Å L~b ⊠ÑzZX ¶]i YZ Åp
g Vc
ç {Š c
iÐ q
ZÃVzŠ%~ <Ñ Å b â ]|

:ì b§kZ ~ ª!
™f » V- ç ÅT
58x *
5C9ó Xó åîÏE
» ~uzŠgzZ {°x *
»q
ZX c
Ñ {Ò 'gúzŠ ë)gÅ zZ L L
2•Z'

Z ]|

KÆ 2•e
WgzZ 16•[ !
Æ öZa [  Ū!
G @
ÅT( {g ‚gzZ {
` q )‰
þ Vc
çzŠ Å •Z'
Z ]|

Xì ~
2 [ © ]|

•rÌÐ V- &

ßzŠ KZ ä VrZgzZX ‰VÃ
Ó Å ó0
ó ÑL LVñâ Æ yZŽ ‰Vc
çzŠ Å 2[ © ]|

&L Lx *
6C0X åó ó éE
5ÒE
» ~uzŠgzZ ó óÖi L Lx *
»q
ZX ¶Å

2Š î ZŠ ]|

]| óyi { LyWŒ
Û ¬X¸ b‡Æ ` Zzi Z ] Ò yÑ]|gzZ Š î ZŠ ]|9g;Z YzŠÆ LZu Z µ

:ì q~}g !
ÆŠ î ZŠ

6C1XXîÖ]ý霆Ú] áçÊiæ ÄŠi •¨]‚Ö á^ÒZZ
ó Xó ‰Vc
ç } â 'Å 2 Š î ZŠ ]|ž L L

2y Ñ]|

:ì @
W~ g
u 9~}g !
ÆyÑ]|
6C2XX îÖ]ý霆ڞ ànÊi o× è×n×Ö] àÊ盢 á^Ûn׉ Ù^Î "
# ²] Ù牅 Ù^ÎZZ

ó Xó ÇVî Î6 k0
Æ V- ç } â 'KZ ~ ]Zg q
Z ~ž åc
â•
Û ä2 yÑ]|ž c
â•
Û ä1vZ wÎg L L

: ì ~ wzZ vsª!

( 12) ó ó ÕZ'‰~Î&Vc
ç ÅkZ gzZVc
ŠZPÎ]‚k0
ÆkZgzZÑ ä½xŠ »G„Æ yZ 2 yÑL L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

119

2 Ïñ]|

Xì ~ ó`zy
[ Â L~}g !
ÆÏñ]|

ó óX ~Š { ÒB‚ÆÏñ{g$e KZ ä kZ A
Š
ƒ èZg6•gB‚Æ ¿kZ  ÏñgzZ L L

Xì ~ 2
Ì ™f » ~Š •
á ~uzŠgzZ

6C3ó Xó 1™{ Ò Ð ]gú ósà Lq
Z äÏñgzZ L L

Xì –0ÆÏñ]|ä [Ë

6C4ó Xó ‰Vc
çg e ÌÅ ÏñgzZ L L

» ~zc ÅËgz Y m
ZÔ~g »zŠ· Æ¢q)žXì CYƒC
Ù ªŠpi Z ] !
t Ð ] Y!Zj]g @
gzZ bÑŠ {gÃè c
Í

Xce bŠ r z•
Û ~}Ñ ç LZÃ<
 ÅY m
Z 7Z • D™ ~úŠ

` Zzi Z ]ÒV; Æ Vƒ zy

Y ¿~ÑX • n
g K ï•
á ÃV“ zŠ zŠ ~ xwLZ ZZg ‰Æ yZžì ¸ Ø ÌÐ õg @
Å VƒzyŠp a
E
E
~e
×Å èE4´zZg Ðzz Å ~Š •
á ÏZ gzZ Å ~Š •
á Ð V“ zŠ Å {• Z`
zZg Ô èE4´zZg szcÆÇÆ ` Zg '
6C5X ¶Å Ìk
 ä {• Z`

Æ ` Zzi Z ] Ò{zž D™7VY ãZz ~}g !
Æ Vƒ Z§Iè LZX • b‡Æ ~ç q
Z sÜ ` WŽ zy

X¸ ¶Ãz b‡

r»-ZzÆ Y gP x Zg

X ‰Vc
ç &ÅBz¬zZg-ZzÆ Y gPzZg ~Ñ
4Ó]IÃ ãZg a
X ¶{-Zz ÅgP x Zg ~+ÑŽX G
é5G
AF
žF
\
.
E
X ¶{-Zz ÅÔ è ~ÑŽ X çG.- ãZg b
J¼5µ
6C6X ¶{-Zz Å óY ]½Ž
L X ö- G
ãZg c

:ì –~}g !
Æ yZX ì ]o~(ÅXÔ` Zg 'Y ×™~Ñ
6C7ó Xó ‰Vc
çzŠ Åz &
0
zZggzZ ‰Vc
ç {g VZ ÅY ×™~Ñ L L

x¯žÜ

45EÅ
45E
G
Xì MÐ öJ
 èEG
Z ?{ ƒÐgzŠ ðZ’ZÆ ã¨
Z õg @
]o» ` Zzi ZŠ® a
Xì M ÌÐ õg @
Å<
Ø Zèz yc
Š ZvŠ {z´Æ xsZ ]o» ` Zzi ZŠ® b
X å 3g ¯ g D» y¸z o Z•
Û ZÃ]i YZ kZ IÐ xsZ ä x Z ¸Z IY c

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

120

X H77Ð }u6X » ` Zzi ZŠ®ä ~·<Ñ d

Xì H7 ñƒ D™~ i Z0
Z +4gzZ w5sÜÐZ ~ <Ñ~g ø e
:• ˜ ?ÛŒ)´ é

àa†n‘ p„Ö] Ü$ ^Ãe…œ å ð^ß$ Øq ²] ØqªÊ ÔÖƒ áæ• ^ÛÊ é†ŽÃÖ] tæˆjm èn×a^rÖ] oÊ Øq†Ö] á^ÒZZ
6C8XXÄe…œ oÖž

ó Xó c
Š `ÃyZ6kZQgzZ 3gg Z Œ
Û 'w'Ãg e ä à ¬vZ @
™~Š •
á Ð VÂgú•z Á c
kŠ ~ qY òŠ W L L

Xì c
Šg Z Œ
Û Ã]i YZ ÅJ
V-çg e3 Zg w5ä kZ Ôa kZì <
Ø è w5xsZ +Š c
Í
é''é''é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

121

l^q äÖ]çu
1 :ð^ŠßÖ] ( 1)
2494:']†nÛÖ] Øaœæ ÜnjnÖ] èÒ†• h^e (èÒ†ŽÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 2)
58:Y 1978ÔgƒÑ Ô xs Z q ƒ{g ZŠ ZÔ2Z ¸ã WŒ
Û Ô£Z xÝÔ m
z6 ( 3 )
129: ð^ŠßÖ]

( 4)

112B1:†n%Ò àe] †nŠËi

(5)

321B 1 :ᕆÏÖ] Ün`Ëi

( 6)

33:…çßÖ]

(7)

10Ô9 :` Zzi ZŠ®X

253:Y 1999ÔgƒÑÔ c&
ƒ à yZg ÃÔyWŒ
Û 'D

Ô ŒZ }ZÔ k& Z

( 8)
( 9)

læ†ne ( èm†a‡¢] l^n×ÓÖ] äfjÓÚ( |^ÓßÖ] h^jÒ V ‚’jÏÛÖ] èm^`Þæ ‚`jrÛÖ] èm]‚e ( ‚•… àe]

( 10)

2:ð^ŠßÖ] é…ç‰ †nŠËi (of›†Î

( 11)

170:醉¢] Ý^¿Þ Ô182B2:†n%Ò àe] †nŠËi (15X 16B5Vof›†ÏÖ] †nŠËi Ô253X 254B2:醉¢] èÂç‰çÚ

( 12)

4231Vp‚`Ö] h^e (svÖ] h^jÒ (á^fu àe] xnv‘

( 14 )

119B 2:y kÔ læ†ne( èʆÃÛÖ] …]•(…ç$^ÛÖ] †nŠËi oÊ …ç%ßÛÖ]…‚Ö]( àm‚Ö] Ù¡q( o›çnŠÖ]

( 15 )

4231Vp‚`Ö] h^e (svÖ] h^jÒ (á^fu àe] xnv‘

( 16 )

17 63:éçŠÞ Äe…œ àÚ †%Ò] å‚ßÂæ Ü׊m Øq†Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ Ôgµ0Gò ( 13 )

802B2:Y 1962ÔgƒÑÔ ÜhZ ZxÝ •Ô( zŠg Z ) x ÷ 0Z ]§Ô x ÷ 0Z

( 17 )

:Y 1995 D { 1415Ô læ†ne( ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(äe^v’Ö]ˆnÛi oÊ äe^‘Ÿ]( oÞ¡ÏŠÂ †ru àe]

( 18 )

467B8
467B8:äe^v’Ö] ˆnÛi oÊ äe^‘¦]

( 1 9)

228B8:äe^v’Ö] ˆnÛi oÊ äe^‘¦]

( 20)

465B8:äe^v’Ö] ˆnÛi oÊ äe^‘¦]

( 21)

445B3: Y 1971Ô c Z™Ô òO Z %ÔxsZ õg @
Ô ~Š !
WÎy{º Z ( 22)
454B3:~Š !
WÎy{º Zi Z xsZ õg @ ( 23 )

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

122

161B3: ³aþ MOUT( læ†ne( èʆÛÖ] …]•(½çŠfÛÖ]V àm‚Ö] ‹Û•( oŠì†‰

( 24 )

17B5:á]†ÏÖ] Ý^ÓuŸ ÄÚ^rÖ] †nŠËi ( 25)
139B9:p…^fÖ] xjÊ ( 26)
343B1:á‡^íÖ] †nŠËi ( 27 )
435B7:oßÇÛÖ] ( 28)
41B4:‚ñ]çËÖ] Äñ]‚e

( 29)

41B4:‚ñ]çËÖ] Äñ]‚e ( 30)
182B1:á^nfÖ] t]†‰ †nŠËi

( 31)

132B1:èÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru ( 32)
32:` Zzi ZŠ®X ( 33 )

gjÓÖ] …]• (ØnÒçÖ] àÛu†Ö] ‚f VÐnÏvi (ànÛÖ^ÃÖ] h… à ànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] Vèm‡çrÖ] ÜnÎ àe] ( 34 )
103B2: é†a^ÏÖ] (è%m‚vÖ]
61B4:‚ñ]çËÖ] Äñ]‚e ( 35)
253B2:yWŒ
Û 'D
 ( 36)

182B1:á^nfÖ] t]†‰ †nŠËi ( 37 )
oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ]( oËnË ‚ÛvÚVÐnÏvi( á^_nŽÖ] ‚m^’Ú oÊ á^Ë`×Ö] è$^Æ](èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] ( 38)
501B1:ðMUUT I ³þaMPMU( læ†neT

105B2 VànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] ( 39)

152B3: Y 1973ÔgƒÑÔ y{
Š ZÔÝ]†Ò ð^nÖæŸ] é†Ò„i( àÛu†Ö] ‚f àm‚Ö] |^f‘

( 40)

34:o2]†Ò(o߶ÛÒ -ߎ×fµ äßm‚Ú(á^ÛÃßÖ] é†n‰V oÞ^ÛÃÞ o×f•

( 41)

234B10 :oßÇÛÖ] ( 42)
24:ð^ŠßÖ] ( 43 )
3: ð^ŠßÖ] ( 44 )
221B3:oß_Î …]• à߉ ( 45)
129:ð^ŠßÖ] ( 46)
206:é†ÏfÖ] ( 47 )
33:…çßÖ] ( 48)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

123

234B3:oßÇÛÖ] ( 49)
5066:Ü’n×Ê é ð^fÖ] Ä_jŠm ÜÖ àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 50)
349X 50B4 V…^ßÛÖ] †nŠËi

( 5 1)

140B1 :Y 2004ÔŠ !
WsZÔ òs Z ] î{g ZŠ ZÔxsZ 2Z ¸·ùÔ ËZ eÔ Ý°Z sÝ ( 52)
317B1 :ᕆÏÖ] ð^n• ( 53 )
48:é‚ñ^ÛÖ] ( 54 )
15: p…çŽÖ] ( 55)
109: é†ÏfÖ] ( 56)
24:á^Ûm¦] àÚ ð^nvÖ] h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 57 )
32:Ønñ]†‰] oße ( 58)
8™19B4:[ !
öZa( ª!
) kl[Â

( 5 9)

34e
W 26[ !
ÔgƒÑÔ > ª!
xƒ®gz Ô V× CxŪ! ( 60)
43@
38:e
W (á‡^íÖ] †nŠËi

( 61)

340m3e
W11 [ !
wzZ vsª! ( 62)

137 mÔ1 e
WÔ12[ !
Ì ª!
2
Ô21 e
W 2[ !
`zy
ª! ( 63 )

Y 1996:3{g Ñ 3¢ÔC
Ù â £Z†i Z U Y Zzi Z » #Z ]§Ô` Z–Z)xâ ( 64 )

158:Y 1976gƒÑÔ: {[  dÔ·_© » »Ý ¬ <
Ø ZèÔWz6Ô wÎg xÝ ( 65)

21B3: Yâ 1996w{
ÔU Y Zzi Z » #Z ]§ ` Z–Z)x âÔ ~ôZ}sz°Z† ( 66)
21B3ÔU Y Zzi Z » #Z ]§Ô` Z–Z)xâ ( 67 )
234B3:p†f› †nŠËi ( 68)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

124

Ý…^`2 Ø’Ê
t :yâ ‡ »xsZ a
_ ZÑz [ZŠ WÆ t : b
E
Ò
7
]gz¢z ÌZ Å ü c
ƘÅt :zzš d

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

125

t :yâ ‡»xsZ

Æ ÷ÕgzZ VçZy
ZŽ ÔK 772Z ¸, ZgzZXì …g2Š » qC
Ù ä Tžì +Š ãU
Ñ (Z q
Z xsZ

ÅyZ 1g—X • {Š™wi *
Æ à ¬vZ 2Z ¸Æ xs Z Ô@
ƒ: VY (ZX • 2Z ¸ïqÆ bá · •É Vƒ ïq

2Z ¸òs Z ¸gzZ XÐ •g ìZŠ z ì‡J
g Z- Š zgŠ Å#
Ö ª³Ð Iw‚Î{Ša Ð ` WŽ • á Zz ä™ ô=z ±Â
Xì @
YH7VŒŽ ì t :yâ ‡»xs ZÐ~

p°Åt :

Å
*
hggzZ 'È » TXì fp â Ð t :Z t :žì Å b§kZ p°Å ó ót :L Lä ~ ç¸. Z .—ZjZ a
©ÒƒZ LÐ}\ WXì
mgzZ *
h ÂÃÆZgÆ ~Š •
á ~ qÑÔ,Š hgÃkZ gzZX ,Š wÅVc
Ú Å ~{\ WZ
§
ó ÑZ ïGG

1Có Xó ì t:x *
» ä™ »ÃÛ
 zi
:• ˜ Ý°Z sÝËZ e b

4É!
3G
x *
» ä™ »` ZzŠi Z ¸g îœE
c
g|Z °Ô m!
c
B‚Æ p ÖZ mºÏºc
C*Ô m»zc
m™Z Ð +
Y ÅC
ÙØ

2CXì t :
:t :p°V; Æg/ c

t: bŠ™ »Ð  m{ Ëà ‰Æ kZ c{ Å b ïXX ”ç’íÚ ÀË×e ä–ÃegzZ |^ÓßÖ] ‚nÎ ÄÊ…ZZ

C ó Xó ì @
3
B

E¯z ~ F
'
6t : 2Z ¸x ÓÆ gzŠ {ŠŽ ñÃt : yâ ‡Æ xsZž • ÙWaz DI ZÔ g›ZŠ x ÓÐ ] !
kZ

ðÃ~ TXì ]Z f Åûz lñZ}
~
â » kZ ªXì yâ ‡F
6kz ™¯Z wzZžì ãZz Ç!
zz Å kZXì Ýq

„g } Š x •Z `ªz 8LZ q ~(KgC
Ù Å Éz [ W._Æ 2Z ¸ñƒ ñ¯ Æ ÏZgzZX 7eXz sp
ÇÁ q kZ i * >Å ]ZŠŽñƒ
 X 7q Z 4
z s %Z Ì» nà ©}ì ~g Çi ‚z ¬Z ÂzgŠu~ kZgzZXì

Æ ]Ѿ0Z ]ªx Ó LZŽ ì Zƒ c
¯ » ‚f Æ y¨
ZŽ ì {z yâ ‡ ZuzŠ s Ü'Æ kZgzZXì ðƒ uÐWÆ

]Ѿ™g ¦
J
Ð Ú ªX ì ‚
g ¿ð»g Z {zžì t zz Å kZXì 7à {Ð ÍÆXz Úwq¾ ŠŽ z!

Ð ~pÅ] Ñq ™^ÐW{zXì @
Y *
ZŠ¤
w¾~ äâ i {ŠŽñŽXì 7] Z¯!
ì‡Ô xÌw¾tX ì (

+C
Ù â „ Ä á Zz ä¯ gzZƒŠ
c
¯ ~gzŠ Ë{z {ZpXì @
ƒ62Z ¸{Š™ äzÆ y¨
Z t : Z » kZXì @
Y 0 ³*
X Vƒ yâ ‡

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

126

Ì` WÅkZì CY ~Š ßF
Ã2Z ¸ ã¨
Z~«£ÆvZ~ äâ ižì :
 HŠŽz !
Æ |ãZz kZ p

¹!
~ ^ÝZ KZ yâ ‡»vZ ~ äâ iÙCžt {z ì zz „ q
Z sÜq
Š 4
Æ szžZ ¶Zg Å kZ Ôì ¸ wq ]gß
«£Æ yâ ‡{Š™wi *
ÆvZž •t³» TXì ;g 4Š ¿» ‚f ã ¨
Z~ ]gßÅpz sz òG
& ~ kZX ;g7

wq » 2Z ¸òsZž 6X 
Š 1™tyâ ‡ ´Ã yâ ‡Æ Y •gzZXì ˆƒ iÃ% {Š c
i zÂ6yâ ‡ ~zb
Æ Y •~
G
I
E4 k!
X ; g7ö- 5 Ð kZ Ìt :yâ ‡»xsZXì

b ïw

Xì Š •
á g Z » à ¬vZXì Š
H¨ÐÇ¢ ªút x
Ð ÃkZgzZì à ©)wÅ b ï~ÃÅxsZ + Š

4C     
ó Xó • _á Ç¢ Ð ?{zgzZ L L

Xì @
ƒ Zg7 %Zt ÐVâzŠ yZ ]gúgzZŠ%~ yZgzŠÆ TXì ¦Ñ%Z ÝZgŠ b ïž Zƒx¥Ð e
WÑ!
{gÃè
:• ˜ )ZŠ0Z)´ b§ÏZ

5CXX Åæ†ŽÚ |^ÓßÖ! á] o× áçÛ׊ÛÖ] ÄÛqœæZZ

ó Xó ì%Z ¦Ñq
Z b ïžì q )Z6kZ »Vâ ›x ÓL L

b ïD

XgzZB™„z g¨[p IÐ ~Š •
á ž ì @
™e
Z@X • ï•
á VâzŠ ]gúgzZ Š% ~ X •q LZ xsZ + Š

ÅkZ xsZ Âì e 9 ŠÃ~ç Ãk

i KZ¤
ZŠ%žJ
VŒX B™ ïb§hZ [pÅyZXƒ ~gz¢ïz )ÅgñZ
ÅkZžì ˆÅ e
Z@ ÐZgzZXì Š
c
ŠÃà zÆ Å±g (Z ¸gz ZXáNŠÐ ä· {•ËÐZ {zžXì êŠ ]i YZ
žXì ~Š ]i YZ ÐZ ä {0<Ñ Âì Š
HIÐ º
 •¤
Z b ï» Å± b§ÏZX ñY Å: ~Š •
á %Æ ]i YZ

Xì q Nb ï~ xs Z%Æ è%Å@§ž Zƒx¥X }Š™ »Ã b ïÏZ LZ Âì e¤
Zˆ Æ îÃ/ź
•

~úŠ t ]gúðà b§ÏZXì 7Úz Í ðÃg0
Z Æ kZ c
Xì ?Zu» Vçp {zž Y™7~úŠ t Š% ðÃ

VÇYZ Å }uzŠ q
Z Ã ]gúgzZ Š% ÔVÃVâzŠ Æ ~h ÇXì ZÞgzZ u 0Ð ÷Õz [Û x Ó {zž $
Ë ™7
Xì $
Ë ƒ¬Ð ã ‚ WÏ0

i ©¬ „ A
Ôce D
gÃ6V>gzZ

54X{”ð ]!
]gúgzZŠ%îÂG
tXì ~gz¢e
.~zc ÅwßZ {gÃè aÆ xªÆ ]©gZÎpyxgŠÆ åzi

: ~ +¡ ä kZžì ]gŠz Dw¾t» à ¬vZX• ZÇ!
Ð }uzŠ q
Z Ð g ±Z Æ ùSgzZ ];KZ

ÃÃ & •
Û }uzŠ & •
Û ðÃÐ~ yZX Š
0 ]gz¢Y•k

*
¦
n Æ }uzŠ q
Z ŠŽz» VâzŠÉ c
Š™ZaŠ ŽZ sÜ

:ì Š
H76gîÆ ?Š Å à ¬~g !
ŠŽz~ˆyWŒ
Û ÃŠ ŽZ kZÆ +¡XYg Z ¦
7Ï0

ig ZÎpLÆ™iZ0
Z

    $  $ $ $   (        5 
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

127

6C$ $

z™Ýq yjk0
Æ yZ ?ž @
N ¯ Vc
ç Ð ½„ ~g vn }g vä kZžì t Ð ~ VE¶
Å kZgzZ L L

ó Xó • D™„zg¨Ž n Æ VÍßyZ Ô• V*¶
Ϲ ~ kZ G ~Š™Za ØggzZ ›yxgŠ }g vgzZ

å6KkZÆ ]¡{zžì Z
 Zz6¢•
Û a kZX ì @
ƒŠŽñ~ wqC
Ù K~¡» s %Z Ì~Š ŽZ kZ

X σ Ì! p ðÃg0
Z Æ kZž dÎ {z Âì ˆ W „@
à ¶ ðÃ0Æ ~ç KZ ¤
Z~ ‚fz »Æ Š%X Og Ã

Æ ~ç {zžì YƒÂì ¶ðÃ~ kZ¤
Zì Ì»Š%gzZ0

z{ wq ¸gzZƒí¯
 !
~ hÆŠ%¶{zžì YƒgzZ
Xì HyÒ ~ i Z0
Z kZÃU: ¦kZ ä à ¬vZXƒ ð>gzZí¯
 !
~h

7
C   # $      $       $   

~ kZ ä vZ 1ƒ: I »q q
Zžì YƒÂVƒI*
»{ z¤
Z Ôz™¬ Ï0

iÐ j§@B‚Æ yZ gzZ L L

ó Xó ƒ ~ŠÄg ð>¼ ¹

t :[ òZ

ŒB‚Æ kZ Ô5ZŠ Z x° Åpz y*
Ã]gúÐ +
Y ÅŠ%q
ZX • µZß ZM :
 zŠ Ð~ [ òZ Æ t :

B‚Æ VÂgú{zžX ì ˆÅN @
ÃVzŠ%~ ˆ yWŒ
Û ç O ì ãâ •
Û *
gzZ ~i ZgŠ y!
i Å]gúZuzŠgz Z yZh» u|
X ,g Z ¦
Ï0
iÐ ~g ZîZ lp
:ì Š •
á g Z » à ¬vZ

8C  $   

ó Xó z™¬ Ï0
iÐ j§@B‚Æ yZ L L

:c
â•
Û ( ~uzŠXßx »Ð ðŽ *ñO Å} × ðZ ±gzZX z™g (Z Ù7 0Ð V‘@
ÃÅyZ
 $   %    % *   *      

C9    # $  $    $ %  
 

wq¾ *ÔB™ *~ :W~ç gzZ Vxž7B p ðà ƒ { ç » qg" c
Å|$
Ô Ð 0

z{ LZ Ã]gúˤ
Z L L

}g vvZ Äg ¢ Âßx »Ð ÏFZ}
g zZ ƒ W7Ð yˆZ vß ?¤
Z p• D Yƒ bâ ¢s§Å à Š ßÑXì 4

ó ó X ǃ:¸" Ð ¿i§

Ô™z (ÃVÂgú7Z yWŒ
Û Ô NÑO ~g ZŠÎâ •
Û z®
 ¤Z ÅVz0

z { L Z { zž ì Š
¹t Ð VÂgú b§ ÏZ

:ì Š •
á g Z » à ¬vZX • C™«™ÅÓz ÖgzZ z'Wz ]³KZŽXì êŠg Z Œ
Û ðZ— 0
gzZ
1C0#    ( 6   # 

ó óX • C™«™Åt£ÆyZ~ ãZôz«™ÅvZúÆ VzŠ%gzZ• Cƒg Ã
®¤Z {z• 'gúÔ™Ž :L L

wz ÌZ Å kZ™} Š ¬» ®
 ¤Z Å0

z {Ã]gúä xs Zž• 9&Zp à Zz ä™ í~úŠ » à ì×zg À ` W
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

128

Z w Å ÄžceOÎ6]!
q
kZ 7ZXì c
J(ÃkZÉ Å 7Áä xsZ ÌZ Å yZèÑqXì ~Š™ Á
<XÅXì Å}g ZŠ Z
ñY c
Š™ »Ã°z ÄÐ }g ZŠ Z ˤ
Z ì ~gz¢n Æ ä` x » }g ZŠ Z q
Z Ô
®¤Z Å0

z{ Z åE

u|z ŒÐ V” ~ç LZ ÐZÉ ñY 0ðe 0

z{ž7È Ìt» kZ Ï ñY {g ™ƒ g U k‚ Z Å {g ZŠ Z Â
: ì yâ •
Û » *™ÑXce*
W7Ð

1C1XXo×a¢ ÜÒ †nì^Þœæ ä×a¢ ÜÒ†nì ÜÒ†nìZZ

ó Xó Vƒ + 4aÆ VßZz yLZ ~gzZì +4n Æ VßZz yLZŽ ì { z4Ð ~ ? L L

žì Ÿ»» Y ’ Å yZ0
{Xì e*
x PZz x ª» Ï0

i Y ZzŠi ZQ ÂÅ „@
ÃÐ øZ•
Û LZ ä & •
Ûq
Z¤
Z c
Í

5ZŠ Z Å n•
Û Ð+
Y Å & •
Û ËZ
 ì‰
Ü z kZ „ CW"
â Å t :X ,Š zÂ65ZŠ Z Å øZ•
Û LZ LZ ¢•
Û
Xì CƒŠiu„@
Ã~

iZ%z ]ÏÆ IÐ t :

E4ŒE

Zzgz Z ðÙW*
Ð qÑ x ©Z Ôã ZŠ *
ÔÏ0
Zp *
~V â ›
žì Š
ƒ x ¬ ` Zzg ßt Ð zz Å ðÉZg ß öÀ5G

òsZ ÇË÷t ¤
ZXì ~igz s Ü ôÜÅ t: yâ ‡Æ xs Zt èÑqì CY ~Š } Š t : „ Ug ¯ŒdÎ%

óg D

~ t : y â ‡Æ T ì <
Ø èuZz» *Š xsZXce SZw Jà á Zz ¶Š t: ƒ µZz~ „
 c
g
Ð iZ%z ]ÏP IÐ ¿kZà kZ Âì LebŠ t :à ~ç KZ y› ðä
ZXì ‚
g w ~Š ã
wßZ »

Xì sf `gŠ ,ÅiZ%•g D
yZX Ç ñW³%» t : „ˆ Æ kZgzZX ǃ*

zz ¸gzZ Š
^IgzZ Ð(Ï Zg fž•#â Åå Wui *
{zX • Dƒ ui *
} (] !
z ]‚ ˆZ ÆVÂgú
_

Cƒ C
Ù ª~ ]gß Å ã â •
Û *Å C
Ù Ø $z•
Û Z't Å yZ ] ‡zZ ÎgzZX • CYƒ •z•
Û Z'
6VÂ!à ©'gúž ì
ðÃ~ ¿ŠggzZVƒ: uÂ,™ ãâ •
Û *
'gú¤
Zžì ˆÅÃtÃVzŠ%Ðzz Å ~gz$ ~¡kZ ÅVÂgúXì

Ð ›gzZ,™nç» ~g Z-Š B‚Æ yZ {zž ì ~ kZ ð*
ZŠ ÅVzŠ%gzZB x » ÐñgzZ$™: ê : °¬

x° {zgzZ ñYƒ x » *
ÌÛD

tX ñYc
Š™ {eÐ { Ç [ Zp 7Z ÂN W: i !
Ð ãâ •
Û *
ŠŽ z!
Æ kZ¤
ZX N Œ
X ñW: "
âÅt :gzZB™ qŽg {z b§kZh
•
á X ñY ~Š Zw ãKÃyZ 3 Z éwŠ !
Q Â,™g (Z lzg Åyz¬
Xì Š •
á g Z » à ¬vZ

$   $   *  $      $    $    $    #

1C2 &   #

ÂN Yƒ .~g v{ z¤
ZQ zg â gzZƒg {eÐ yZ ~ VƒÇ[ ZpÔƒ Œ7Z Ôƒ60
Z » Éu»Ð VÂgúXgzZ L L

ó Xó ì F
Ñ!
gzZ Z 
( Ž ì ŠŽñvZžÅg ¢z™: lˆä· n Æ~iZgŠ „
 Š6yZ { Z ({ Zp

yZtXì Å•ÂJÅ yZ ™} Š ¬» Zw ãKÃVÂgúyâ •
Û *
ä xs Zž• Bt ÌŠ%‰gzZ'gúϹ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

129

ä ˆ yWŒ
Û Xn 7™{z Å: ¦Å kZa kZ Ô¬ŠÆ™µ Z Ð ûmºkZÃZwkZ ä VrZ ì .ÁÅ

~y
WkZ a Æ äX Ð UIÃyZ0
{ ä kZ~V/}uzŠXƒ : µZz t :ž ì Å m
?a kZ Zw Jt

ž 1™ {g ZÍ Ât ä kZ ì q {h
I*
Xt :~ÃÅ xsZž ì @
ƒC
Ù ªÐ kZX 1™g (Z ÌÃÛD
{h
I*
gzZ

Æ kZgzZ » kZŠpÐzz Å ãZŠ *
ÅkZgzZX ñYc
Š hgÃkZž H7{g ZÍÃkZ pñY ~Š Zw ã KÃ]gúyâ •
Û *
X ñYƒq
g @
w» V”

x » *
( ÏeÐ { Ç [ ZpgzZ x ~Z )'gßzŠ « Z
 žìŠ
c
Š~ ]gßkZ ¬Ì» Zw ãK {z´ Æ kZ

°» Zw¸ a Æ ]gúïg *
ZX • J¹ ]ÈZŠ tg0
q
ZÆ ]gúž ǃ ]o»%Z kZ ò » *
ÅÛZ D
ÂN Yƒ
Ù ªs ™Ð kZ  Chg7lzg Å ãâ •
C
Û *
]gú¤
Z ŠŽ z!
Æ kZ pXá™ »Øz yi mÐ kZC
Ù Ø» kZžì

Æ äÑ6„
 Zg { ZgÃkZÉ X êŠ7¬» ähgÌÃ]gú¿ukZ xs Z pXì Éu~ ]¡Å kZžì @

Á{ nÆ t : {z b§kZgzZ ñY 0g ZŠÎ â •
Û z .ÅC
Ù ØgzZ } Š hg ZwÅ ã â •
Û *
{zž @
Xì @
™m?Zw ãKn

Ù Â ÇgKg (Z lzg Å ( Éuz ãâ •
C
Û *
)iþ ›g2$
]gúgzZƒ "
U
WZ " ÌZw ãK¤
Z pñYƒ pôÐ ò}

g (Z •Â„ ¹ {zžBŠ ! pÅyâ ‡òs Z p7g » {g e ðà ZÎÆ t :[Zž ǃ ¸ê» ¿` Z'
× ë

Ät ÔñY ð¯ ^gÃÄq
ZgzZ ñY 1 ¬g•ÃŠ%q
Z q
Z Ð Vâ Z0
{VâzŠ ]gúgz ZŠ%žì êŠ ¬gzZXì @

wŠ tœ{z¤
Zžì {°z» à ¬vZXƒ: µZz t :gzZ ñYƒ •r~ @§ž} ™ÒÃgzYZ ‚Åq kZ ^gÃ

:ì yâ •
Û » à ¬vZX Ç} Š™ Za Š ŽZ~ yZ {zÂЕe N ë !
Ð

# $   # ( %               

C13 

ÀM
Æ ]gúq
Z gzZ Ð ~ Vzg ZŠ¸gÆ Š% êQ 7Mq
Z ƒ60
Z » äY ™]©Æ ~ç gzZ Vx}ÃVÍß ?¤
ZgzZ L L

}Y¼ ƒ
 vZ Ô Ç ñŠ wï]gßÅ kZñyxgŠÆ yZ vZ ÂÐ •e *
™ b & Z VâzŠ {z Ôz™gHÐ ~ Vzg ZŠ¸g

ó Xó ì ¸!
gzZì

g (Z » äƒ Z]
à ]gúgzZŠ% xs Z Q ƒ : [ x»~ äZ™ *yxgŠ Æ ¢•
Û Ì^gà Ĥ
Z y
s !
E
Xì Ýq~ ]gßÅ üÒ7g (ZtÃ]gúgz Z~ ]gßÅt :g (ZtÊ%Xì êŠ

t :yâ ‡

:ì ~ >• >gÎ }Xì c
W™f » t :yâ ‡~VÂgÎ{Š c
iÐ q
Z6]â £Š¼Æ *™yWŒ
Û

 $  $  !$             $   $ 

#         #  $    # $ $
 $    #  $       #        
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

130

   $        $       #      %   (
  $  (    $   $   (  $ $  (  #   #

 #  $   # ! $       $  (  $  
(  $   (  # $   #$ 

       (     
              $  $  $     $  

C14   #      5   #

w' ] !t a }g vgzZ B‚ Æ ! |Z lp ì bŠ hg c._ Æg2Š Ôì ´g uzgQ ì û%zŠ t :L L

ÅvZ {zžƒ w ÈZà ~çVx Z
‰
Ü z kZ1ì ~ŠÃyZ ä ?ŽXß :Zzq ÌðÃÐ~ $kZ ( Ág ‰
Ü z)ž
þ 7
kZX ǃ: { k
ðÃ6VâzŠ ÂÐÃÄg: ì‡ÃŠzu ÅvZVâzŠ { zžƒ60
Z ( !â ›} Z ) þÌà ?gzZÐÃÄg: ì‡ÃŠzu
E
ÐvZŠzu¿ŽgzZ z™:izˆ¦

٠ЊzuyZ• vZŠzutX }Š ~á$
C
( Æ üÒ7) ]gúÃT~( ¶Š h
 Æ wâ )þ

n Æ kZ { z [ Z Â~Š }Š t :Ã]gú(û% ~Š) ä ˤ
ZQX • áZz ä™Õ6
zZ LZ vß „,Z ÂñY™izˆ
}Š t :ÃkZ0

z{( ZuzŠ )¤
ZQX } ™ bï( ˆ Æ ]°)B‚Æ òŠ WgzZ q
Z ZÎÆ kZ { zž J
VŒX σ: w'
yZ vZX •, u ÅvZtVƒ n
g {Š Zg Z »p
g ì‡ÃvZŠzuVâzŠªÆN Y ï{g !
zŠ {zž7{ k
ðÃ6VâzŠ yZ Â} Š

Æg2ŠÃyZ ÂN Y VÃ]° {zgzZ` } Š t :ÃVÂgú ?Z
 X • øZŠ IZ Ž ì @
™yÒ n ÆVÍß yZ ÔÃVzu

}™yv„ CZ {z Ç}™ (Z ¿ŽgzZXÃzg : ¦

Ù Ð n¾Å ä*ÃyZX zŠ™Ág ._Æ g2Š c
C
ß uzg ._
?ä kZ ŽÃÕz [  kZ ( ™S)gzZX z™Š c
ÃyZ •6?ÅvZ ?ŽgzZ z™: t Zè çB‚Æ x ©Z Æ vZgzZ Ç

D»q C
Ù ÃvZ žÅg ¢gzZ zg e Ð ~igz s Ü Å ( x ©Z Æ) vZXì @
™ ÃÃ ? {z B‚ Æ TXì Å wi *
6
b ïÐ Vz0

z{ LZ { zžÃzg: Ð ] !
kZ ÃyZ ?ÂB™~g7( Š •)]° KZ {zgzZ zŠ }Š t :ÃVÂgú?Z
 gzZXì

yZZ6]y
Wx-gzZvZ Ž ì CY ÅÿkZC
Ù Ð~ ?ÃÅ] !
kZÔVƒqŸgVâzŠ ._Æg2Š Z
 X B™

?ì } Y( ÃÕ Å yâ ‡ kZ )þ vZgzZXì ]!
Å Ï À 0{Š c
igzZ ðÌ {Š c
i a }g v
*™ wJÃ ÃkZXì ‚
g
ó Xó … Y7

] :SÅt : & §òsZ

Xì @
ƒD» ] :Së Z sf `gŠ Åt :yâ ‡Æ xsZ~ Ýzg Å]c
W{gÃè

( Coprational) äƒ µZz Æ kZ gzZ ¶Š t :Æ 0

z{žì t ¤Së Z «Å t: yâ ‡Æ xsZ a

Xì à ¬ ~g !
Š•
á g ZXì Š
3g,û {â &~

C15  $  $ $ 

ó Xó OgÆzgÃ\ WLZ J
äW~g Zƒâ x c
Zû%&{ z Ô ˆ~Š t :ÃVÂg úXL L

Xì Š
H ãZz Ð ¿ Æ ž‰Xì Š
HŠzöJ
V¸:zŠÃ‡g hÆC
Ù Ø{z´Æ kZ

ñY ~Š~VzÔZzŠ c
>zŠ t:žì HyÒt È » kZ ä Y •gzZ Y fÐ ¹ p
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

131

:• ˜ ÷?*
Ññ é

Cƒ µ Z µ Z ~ VzÔzŠÉ Vƒ: ÂàgzZ ‰
Ü z à ”:zŠžì Š
H{g •
á Z s§kZ~ ÂÆ( ) L L

X•

Ð Tì {g •
á Z s§Å èZ F
zK
 F
Z y@
q
%1Xì $
Ë ƒ"
U
]i YZ Å t :zŠ ÌÐ 
+A \
zŠjZ Â}Š } ŠiŠ q
Z 9zg zŠ ÃË¿ðÞ õ/GŸEV- 6gîÆ wVX Vƒ µ Z µ Z ÂVƒ ”:zŠžì @
ƒŠs

1C6X N Y ~Š ”:zŠ~Ôµ Z q
ZžXì ¸Ñ» ¶Šû%zŠ~ yWŒ
Û p ÖZX ë 7bŠiŠ
:• Dâ •
Û ì ã0
vZ Y zè‡ é

~ ( t ÕäŒÅZ )þgzZ6Š° {g •
á ZgzZ Xì @
™ª
ÑŠ6& ¸Â » ( )èYXì {z( bŠ } Š t :zŠiŠ „ q
Z L L

t:& ÂÏVƒ: x”:zŠ ÇZ Z
 gzZ ÏVƒ: x”:zŠ ÇZžì Let Âkª :X ì aÆ ½xÑ
1C7 ó Xó ì CŠ c
i {Š c
iÐzŠ~ &èY ÏVƒ:xà z ÆI !
ÂbŠ ÇZ

t ÌÃ]gúb§ÏZXì h» t:Ê% b§T~ kZžì t ¤Së Z ~uzŠ Å t :yâ ‡Æ xsZ b

:ì Š •
á g Z » à ¬vZX} ™Ýq ~Š Zi WÐC
Ù Ø™}Š ¶g Å${zžì Ýq h
1C8    

ó Xó á™Ýq Ïe™ñŠ£zç¼ÃC
Ù ØLZ ]gúž7B pðÃ~ äYƒnçt yxgŠÆ VâzŠ yZ L L

ƒ èZg Ì]gúgzZ ì e ¢
:Zz ~ç~ˆ p} ™: qŽgg0
ZÆ ]°C
٠ؤ
Zžì t ¤S~Š c

: ú â ~ ¿kZ Æ ‡g {zž ì ˆÅ ÃÃVßZzyÆ ]g ú~ ekZ ì Y™ (Z )g f Æ h
]
- {z Â
X Vƒ
1C9     $    $   

ó ó X Vƒ èZg6œ oë!
Ð j§szc{z²ÔB™ b ïÐ VzC
Ù Øm?k

i LZ { zžƒ: ú â ~ kZQ ÂL L

Y AŽ Ôì @
W *
zg6=Å Y f yZXì%Z {h
I e
.q
Z~ ÃÅ xsZ Ô‡gž ì @
ƒ ãZz Ç!
Ð kZ

t:&Ðzz Ū
 ˜c
~V ÐìÆC
Ù ØyZŠ 
*ž6Y ¯ kZ ¡X • È zgÐ YÃåzi s ÜÆ <
 z yWŒ
Û
X ‰ òÂÆ

ä kZž ÆäO‚ Xì IÜïÐ yÃ]gúˆ Æ yg t :žì t ¤Së Z ¶a Å t : yâ ‡Æ xsZ d

:ìŠ •
á g Z » à ¬vZXƒHx » » ð§"

C20 (     $  $   $  

ó ó X Vƒ >%Å ðZ'ôÜË{ zžt ÆäO‚ ìŠp{z : gzZß ï: Ð VzyÆ yZ Ô7Z ? L L

Ág c
ñY1 :Zzà ]° { ZpÔ6äƒ å]°ž ì t ¤Së Z ,v0Å t: yâ ‡Æ xsZ e

Xì ~gz¢„ZÍ ÅVƒZÍxzŠ~VÂgßVâzŠ ñYƒ µZz ¿» t :ªñYH

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

132

:ì à ¬~g !
Š•
á gZ
2C1# $        $   $      $   $   
yZ 6j§@ c
ÔÅg uzg ( ~ b ï LZ )Ð j§@ 7Z c
Âq6Ø{Æ ]æ ( Å ]°) KZ {z Z
 QL L

ó ó X z™ ZŠ Z nÆvZ ÇÇ„ZÍgzZ Vƒ w°r
 ™Ð ~ ?Ž ߯ { ZÍÃVñŠ W,Z zŠgzZ ƒ Yƒ Z]
Ð

t :Ñ

ð^n•¢] ͆ÃiL Lì !k» ! ²ž a kZ Ôǃ x¥Ð œ£ Æ b ï {zÂì m» t :Ñ J
V˜

b§ÏZ Ï ñYƒ ð‚ Ù Ð |Ð % Z e Ã6q Š „ Å kZ ƒ ã™Ýq ÄcÅq ˤ
Zž ó ó ^a•]‚•¬e
X} ™}g7 t £Æ0

z{ Ô ~çgzZÆ ~ç Ô0

z{žìt Ñ»TXìŠ ã
gzZ k‚ Z ÅŠŽ zÆ yZ0
{ Ôb ï
X Ï} 7yW"
âÅt :gzZ Ç ñYƒ »b ïÑ Š
c
0
yZh»q kZ ÔyxgŠÆVâzŠ¤
Z
:• D â •
Û Š Zi WxæZ1Z *
Ññ é

wÅ{Zg Å Ïen ÆVâzŠž ǃ ~gz¢gzZ Š
ƒ ]¯ÇŠ°» b ï ÂN YK: ZŠ Z t £)g fÆ b ï¤
Z L L

C22X @
ƒbŠ™xzøÐ Ï0

i Y Zzi ZgzZ Cƒ^z»g: Óªq
Z~ [ NZ h: ZŠ Zi WÆ y¨
Z Â@
ƒ: (Z¤
Z ñY ~Š
:• i ZBg ñƒ D™yÒ Ñ » t : ~zŠzŠñ*
Ññ é

gzZ ›yxgŠ Æ yZ Z
 pñY c
¯ L
Ju ãkZ ÃmÆ œ ožì t ÝZ Å ` Zzi yâ ‡òsZ L L

Ø Z™gzZ ]ÐÅ yZ ƒ60
>
Z » äƒ ]¯Æ ÑÝZÆ y⠇Рœ o¸ggzZ ìg: ¹!
]gßðÃÅkZñ

C23ó Xó ñYc
Š wÅ3 Zg » ÏeaÆ yZ~ ]gßkZ ñY Å: ÒÃÅä™hZzÐ }uzŠ q
ZÃyZŠŽz!
Æ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

133

_ ZÑz [ZŠ WÆt :

6WŒ
Û ]c
WVŒ ëpXÐŽ~Š Z®M_ ZÑz [ ZŠ WÆ t :ÂñY¬Š]
¸ç¤
ZÃ] xÅðs Z <Ñ

:• D™{™E
» _ ZÑz [ ZŠ Wë Z q
ZP ñƒ D™wÑ+ ZÐ e
Zzg Å 5/0ZgzZ

X ñY ~Š: t :~ ¬ª
 qžìt e
Z@ «Ð~ _ ZÑz [ ZŠ WÆ ¶Š t : a
Ù牅 änÊ ÀnÇjÊ "
# ²] Ùç‰†Ö †Û †Ò„Ê ˜ñ^u oaæ äiœ†Ú] Ð×› äü Þ$ ]øVå†fì] †Û àe ²]‚f á]ZZ

] †a^› ^`Ï×_n×Ê ^`Ï×_m ᜠäÖ]‚e á^Ê †`_jÊ ˜nvi Ü$ †`_i oju ^`ÓŠÛm Ü$ Ü$ ^`ø Ãû qô]†ø nö Öô Ù^Î Ü$ #"²]
C24XX²] å†Úœ ^ÛÒ é‚ÃÖ] Ô×jÊ ^`ŠÛm ᜠØfÎ

ä5 [ æ0/]| ÂXì ~Š }Š t :~ ª
q ŬÃ~ç KZ ä kZž ~Š¸ä /0vZ†]| L L

N ZIk0LZk

Š âZÃ kZQB™ qŽg Ð kZ ž c
â•
Û Q ‰ƒ u *… {Š c
i ¹1\ W Â c
CÃ 1 g—

Ô, ZgzZ,Š }Š t :•ebŠ t :¤
Z ˆ Æ kZX ñYƒ u 0
Q ñW¬Ã kZQ Cƒ7u 0
{ zž J
VŒ
ó Xó ì c
Š ¬ävZ »T} g Z ¦
]° {zQƒ Å: ~_ ëÐ kZ ä \ W~ T, Š t :ÃkZ~

}Š t :Ã~ç KZ~ ª
q Å ¬ä kZž ñƒ u *
…Ð zz kZ 1 vZ wÎgž Zƒ x¥Ð g
u kZ

X ˆƒ "
U
ƘŠ¶Š t:~ ª
 q Ŭc
ÍÔì ~Š

ƒ7Ô ÔkÎèY ñY ~Š : t :~ kΪ
 qžì t oÑ ~uzŠ b
X ñY ~Š t :~ Ôª
q Z åE<XÅX @

X åc
â•
Û aÆ5/0Z ]|ä 1x™ Z Ñž 6

XX†`_i Ü$ ˜nvi Ü$†`_i oju^`ÓŠÛnÖ Ü$ ^`Ãq]†m å†ÚZZ

u0
{ zž J
VŒ Çg Æzg ÃkZ J
k

Š âZQgzZ á™ qŽg Ð ~ç KZ {zžzŠ }Š ¬Ã 5/0Z ]|ž L L

ó Xó ñYƒ u 0
Q ñW¬QX ñYƒ

1 *™Ñ Xƒ Å: ]ÑIÐ ~ç KZ ä 0

z{g0
ZÆÔTñY ~Š t :~Ô,Zžì t oÑ~Š c

:c
â•
Ûä

C259^`ŠÛm ᜠØfÎ ]†a^›^`Ï×_n×Ê0

ó Xó } Š t :¬ Ð ~_ ëÐ kZ~Ôª
qÐZž L L

C26 ì ~ˆyWŒ
Û gzZ
ó óX zŠ~( i ¸WÆ)]°t : ? L L

Åt :Ð p
gt ‚Ãe
Z@ kZXì i ¸W» ]°Ôª
qgzZX ì *
ƒ u 0
Ð ¬]gúŠ Z%Ð i ¸WÆ ]°

¬» ¶Š t : ä TX Ç}Š t : ¿„z sÜgzZXì Yƒ Á c
»w9ZgzZ×6gîx ¬X ì $
Ë ƒ Á¹ bÑ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

134

Xì 3g™ê îgzZ

ž åc
â•
Û Ã 5/0Z ]|1\ Wž 6Xƒ ~Š t: ä kZ~ ¬úÆ TñY ~Š: t :~Ô,Z d
C27X zŠ t:~ÔkZ ÂñWÔQ ñW¬Q ñWÔÐZž ‚ßuzgÃ~ç KZ {z

¬ žì wì» Y f‰X ï Š ¬» ¶Š t : „~ Ôá Zz ä Wˆ Æ ¬¬1vZ wÎg  Cƒ oÑt¤
Z

9¡Ú^uæ] ]†a^›^`Ï×_nÖ0 :c
â•
Û ä1vZ wÎgža kZXì $
Ë Y ~Š t :Ì~Ô

ó zó Š t :~ Üc
~Ôª
qÐZQ L L

<XÅXì 7{ Å Ô ãUwzZVŒ èa
Ë Y ~Š t : ÐZ Â} ™ Ýq ]g Ó Ð ~g Zƒâ x c
$
Z ]gúZ
 Z åE

Z ¿{zÂ} Š} Š t :~ ¬ðä
q
Z ª ñYHwJÐZ ÂXì CŠ c
i~ e
Zzg Å®žì ¸ ] !
S ZgXì

Xì Y} Š t :Ì~ÔŒ Z™hgÔ

Å Ý ÌËbŠ”: &‰
Ü z à ñY ~Š „ q
Z sÜt :ž ì t oÑ,v0
Ð~ t: _ ZÑ e
G
( o ) þ ïEšÒ&B‚Æ vZ [ ÂÐZgzZ ì c
â•
Û g Ö Z » b'gzZ WZg *
J6kZ Ìä 1*™Ñ Xì 79Ðzg

:ì c
Šg Z Œ
Û

Ý^ÏÊ ^ÃnÛri ^Ïn×_i '¡$ äiœ†Ú] Ð×› Øq… àÂ"
# ²] Ù牅†fìœ Ù^ΆnŠe àe•çÛvÚ kÃÛ‰
2C8XXä×jÎœŸœ="
# ²] Ù牅^m Ù^Îæ Øq… Ý^Î oju 9ÜÒ†`¾] àne^Þ]æ ²] h^jÓe gÃ×m]0 Ù^Î Ü$ ^Þ^f–Æ

}Š ÇZ”:&Ã ~ç KZ ä T B¸~ }g !
Æ òŠ W,ZÃ 1vZ wÎgž• ë 7` 0Šú]|L L

Æ yZ~ž~ wq kZ ì ;g Yc
¯ :¶
»Šz t ZèÃ[  ÅvZ L Lc
â•
Û gzZ `Z~ ª
q ÅV J1\ W ÂX ‰~Š

ó óX ?VzŠ™: OÃòŠ WkZ~H 1 wÎgÆvZ} Z ¹ä kZgzZ VZ òŠ Wq
ZžJ
VŒVƒŠŽñg0
Z

Z ¯Æ t :q
Z
Z
qŽgg0
ZÆ ]° a

qŽgg0
ZÆ( ¹ &c
¬&)]° {zƒ kˆZ » tgzZ #
Ö Z0

ˆ Æ t :¤
ZÃ0

z {žìt {Z
û t :q
Z

}Š t :~ ª
 q Å ¬Ã ~ç KZ ä5/0Z ]| b§TXì 7s %Z Ì» Ý Ë~ kZ ì Y™

X 1™ qŽg äVrZ ÂX ¹ » ä™ qŽg7Z ä1\ W Â~Š

b ï {g !
zŠ b

̈ Æ ä Yg ¦
Æ ]°Âƒ Ì: #
Ö Z0

gz Z ÏqѤ
Z g0
Z Æ ]°ÃòŠ Wžì t {Z
à ZuzŠ » ¶Š t :q
Z

Xì Y™ b ï{g !
zŠ {zÂì 4 ~ç ¸ž ñYW aÎt ÐZ¤
Z
G
!
ÐZ Å *ƒ~(Å kZ ä~gzZ c
Š™ b ïÐ òŠ Wq
Z » Ç KZ ä~ž• D â •
Û  g ( 0 ÿ¨š ]|
x •» b ï {g !
zŠ ä kZgzZ c
W òŠ W {zÂX ˆƒ »]° Z
 gzZX ~Š } Š t : ÐZ ä kZ pX Zi Zâ Ð ]³
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

135

[Z ~Š }Š t :äÂgzZ c
Š™Ð• b ï » Ç KZ ñƒ D™ *ƒÅ\ WgzZ Zi ZâÐ ] ³N ä~ ¹ä~Âc
Š

w i *
Wt ä à ¬vZ ¶qŸg ]gúgzZ ÇVz™7b ï» kZ [ Z Ð •~! nÅvZ ì ;g }Š x •» b ïQ
e
G!
vZ } Zž ¹ä~ ¹ ( ä ÿ¨š ]|)Q     $ * $ * $   ~Š™
C29X c
Š™Ð kZ b ï » Ç KZ ä~ ÇVz™„, Z~1 wÎgÆ

ì^
Y*
gzZ x Zw †!'zz%

*™ Ñ 6kZ Xì ~g » *
i bï Xì 
@ Y H ó!ó 'L Lb ï ozæÐ ËÐ +
 Å ä™^
Y b ï Ð0

z{ ¬

:ì ðâ •
Û Òä1

C30 9äÖ Ø×vÛÖ]æ Ø×vÛÖ]#"²] Ù牅 àÃÖ0

ó óì ðâ •
Û Òä1 wÎgÆvZ6
VâzŠ ñY H!'n Æ TgzZáZz ä™!'L L

ðû kZXì ÷v!'zz%a kZX ì Yƒ ^
Y b§¾x » {z N â •
Û ¬Š$
gzZ Ò1*™ Ñ6x » T
Xì 7i ZŽ

]*
vÆ ¶Š ”:&‰
Ü zà

ôÜÐ <
 z yWŒ
Û ~ kZ c
ÍX • s ÜÆ *™ yWŒ
Û gzZ ] c
Z@ Å 1x™ Z Ñ Âq
Z”: &‰
Ü zà a

Xì s ZžZ

G
B‚Æ [ Â ÅvZ gzZ ì c
Š gZ Œ
Û ( ögzZ t ZèB‚Æ [ Â ÅvZ )vZ [ ‚ ïEšÒ& ä 1vZ wÎg ÐZ b

X Yƒ7{ì» y›Ët Zèz ö

vZŽX ì CYƒ ] ¯]Õ{z Å à ¬vZ Ð T• f
™g Ñ „ &á Zz ¶Š ÌZÃ<
Ø Zè ¨ÐZ c

kC{z¤
Z Xá™g X aÎ6]) à Zz äWˆ Æ ¶Š t:~ kZ y¨
ZžXì ¿g~ t : ~uzŠgzZ «ä à ¬
qŽg g0
Z Æ ]°~V¸: ðƒ ðeVâzŠ {gÃè {zÂXì ;gƒ †ŸZ h
'
× ~VE.6Å kZ Ð t :ž á™

Xì Y™ b ï {g !
zŠÐ ~çh KZˆ Æ äg ¦
]°gzZ

gzZ • D Y a
Z yZ0
{ Ð TX • D Yƒ »] *
kZ x ÓÆ È ¢z *Ð f ÎÆV¸: &‰
Ü zà d

f Îz `
ZÆ kZ {z Í ) X 7^
Y ÌV; ÆVß Zz [ Z1Z ¨x Ó”:&žì zz ¸ X • D Yƒ Zg –" a x9

Þ ‡ÃV¸: &‰
.
Ü z àžì ðƒ ù •
á Ìlg \ Å ±Ã Cc
Ãòs Z~ ] Zg ¶ ZÆ âY 2001mž ‚( • b‡Æ
X ñY c
Šg Z Œ
Û x`
k

±

Ð y{z : gzZ ñY Ñï: ÐyÃ]gú( ~ t : ~uzŠgzZ «)ˆ Æ ¶Š t :žìt oÑgzZ [Š Z Ù f

:ì yâ •
Û » à ¬vZXìg „ ~yÆ0

z{É †
C31 $   $  

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

136

ó Xó ìŠp{z:gzZß ï#
Ö Ð VzyÃVÂgúyZ ( ˆÆ ¶Š t :) L L

Xì ~ˆyWŒ
Û žì ðâ •
Û yÒ „Špä à ¬vZ ÌÕ«
C 2*    $  
3

ó óX}Š™ Za ]gßðà ( ÅkZñ)vZ ˆÆkZZ
•
á Ô 7ä ? L L


:• ˜~ ïIG3š. Z ìã »Øx â Z

wŠÆ kZÐ •g „~yÆ kZ} Š™ Za Ég Å]gúh~ wŠÆŠ%à ¬vZh
•
á žìt È» kZ L L

Z sÜä à ¬vZ~ e
q
WkZž ì ¹ ä + ¬‰a k ZX ñYƒ {Š âW6ä™ qŽg {zgzZ ñYWkF
~

}Š”: &~ ‰
Ü z„q
Z {z¤
Z èYXì c
â•
Û IÐ ¶Š t : & ‰
Ü z àgzZXì Å SÅ ¶Š t :
3
C 3X} Š™ Za ] !
5ðÃà ¬vZh
•
á žì x" ItQ  } Š™Ç*
™}Šg Z Œ
Û^
YÐZ <ÑgzZX} Š

X ñYH Ág Ð j§iZÃ]gúhÂn ƒ : qŽg ˆ Æ ¶Š t :žì t oÑgzZ [Š Z VZ ‚ g

:ì ~ˆ yWŒ
Û

3
C 4   *

XìŠ •
á g Z » à ¬vZXì Š
c
Š ¬» ¶Šj
c t@ ðÃ7Z6µñkZ,i Z {z´

3
C 5 &           $  

ó óX6VñŠ W(ì ht Ô}ŠÐi§szc._Æ ]glKZ d
¾gzZ ._Æ ]glKZ òŠ Wwq lp L L

:c
â•
Û ä à ¬vZ6x £}uzŠ

3
C 6  &      $ 

ó Xó 6VÍß sì htX ñY HÁg™}Š¼:¼6gîƒ
 oÌ7Z Ôƒ ˆ~Š t :ÃVÂgúX b§ÏZ L L

ža kZX • {)z ^ÎPc
Z c
q
ëgŠ 500c
xŠ {Š Z%Ð kZžì ¹ä Y f‰"
!
Å (}Z
Ã) þq O kZ

Xì=g f ëZ e
.» [ !
‡ÆVáSµáÅwÔ
*™x ÈZ » ~g Z-ŠgzZ 𜊠Å]gúgzZ 
*™yˆZ

{z´Xì ¬gzZg (Z » ¶Š q O ._Æ ‰
Ü ¤ KZÿC
Ù ~ <ÑXì 7Ð s§ Å <Ñ çt p

Xì ;g™{g •
á Z s§ÏZ xÀ» e
W{gÃè Å *™yWŒ
Û X cebŠÃ]gúCc
t :ÅnC
Ù t:pt,i Z

t :¡g ±!
_ ZÑÅt :

Xì k
x lZ &ÅkZ ÂñY @ŠÐg ±ZÆ äƒ 9Æ kZ¤
Z t :_ ZÑ

X • 0Æá Zz ¶Š t :Ž _ ZÑ{z a

Xì Ð( ƒ ˆ~Š t :ÃT)hm»X_ ZÑ{z b

Xì @
Y Ñ1 aÆ kZŽ ì Ð ÂgzZ+kZ m»X_ ZÑ{z c

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

137

ozÑ~} g !
Æ( ÑZz ¶Š t :) Ç a

X • sf `gŠ {zXì Ð á Zz ¶Š t :m»X_ ZÑ+Z

Xƒ0

z{ »h {zB‚Æ b ïgzZ- 9 a
ƒ Ú!b
ƒ •¬ c
Xƒg (Z åk0
)ƒœ‡ (Z {z d

s %Z » Y •~ }g !
Æ äƒ µZz Å t: Å !%gzZ s ¸z " Ôu õÔg6ÔáZz ä™ t{z´ Æ yZ

• ~} g !
ÆhŽ _ ZÑ{z b

GG

z{) x ª» ~ç
D™{g •
á Z s§Å ~ç ”Å kZ Â} Š t :Ã~ç KZ 0

z{ Z
 gzZ Xƒ Û c
ƒ éG
5©G3©8 ( V; Æ 0

Xƒ ñƒ D™+
 ÅkZ c
ƒ ñƒ D™yÒ ÚÅkZ c
ƒ ñƒ

• ~} g !
Æ Âc
+Ž _ ZÑ{z c

T ñYÑ1 Â(Z c
Xƒ ñƒ ñÈg0
Z LZà ^gzZ ñŽ ñYÑ1 Â(Z c
ñY Ñ1 t: Â a Æ t :

 {z ñƒ D™g ±Z » ] Ñq ZñYÑ1~ núÆ t :  {zgzZXì @
™ª
ÑŠ6t :t ž n YHg ±Z »

C 7X ñYH{g •
3
á Z » kZ c
ñ Y–

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

138

E
Ò
7
]gz¢z ÌZ Å ü

E
p°Å üÒ7
p°~½

E
~ ¹gzZ Ô bŠg @
Z L LXì p» T ó óq Ôw Ô c L L{Š â » TXìB‚Æ yjÆ ówLgzZB‚ÆLÆ óc L üÒ7Â
E
Xì fp â Ð Xhç%Ö] L üÒ7tgzZ X *
Y ƒŠ Zi W~ núÆ ( $) w
þ â Ð0

z{ LZ » ~ç ó ó Ù^u o× èqæˆÖ] Ñ]†ÊL L

:ì ~ *™yWŒ
Û

C 8$ 
3
   $ 
  $  ™

ó Xó • k]aÆVÂgúŠ%gzZaÆVzŠ%'gúž L L

p°k˜Z

Æ kZ Ìb§ËgzZ Xƒ Se ðZ]
Ð 0

z{ 6¯ Åzz wëˤ
Z ~çžì t Š Z%Ð kZ~ b ˜Z ¦Ñ
E
üÒ7ÐC
Ù ØÆ™: Zz $h CZ ÂXƒ $
Ë ™:¬g ¦

B‚
Xì $
Ë ™Ýq b ï & ¸c

E
Ò
7
ÌZ z ]gz¢Å ü

E
E
X • K yÒ ] â ©ZÆ üÒ7ä vZ wÎggzZ à ¬vZžì Y Y c
ÎÐ ] !
kZ { i Z0
Z » ÌZz ]gz¢Å üÒ7

Ù Ð ~ åzigzZ ]Ñ çŒÔã!
C
$Ô›ÔyjÔÛ
 zi ] §ÐN WÐWŽ Dƒ: yÒ x ©Z  Cƒq à ©¤
Z
C™I*
Ã0

z{ LZ {z c
@
™7I Ã~ç KZ Š%žì @
ƒ Ì(Z pX $
Ë {g 7ì‡%Æ 5ZŠ Z Å t £xiÑ6q
Z
:ìŠ •
á g Z » à ¬vZ Xì @
C ` ´Ã„Zpí Å}uzŠ q
ZgzZ Xì @
™SÅñxsZ~ ª
 q +Z X ì
3
C 9   # $      $       $   

kZ vZgzZ z™I*
Ãq Ë ?ž ì d
Œ
Û Â z™I*
à yZ ?¤
ZX z™¬ Ï0

i Ð j§iZ B‚ ÆVÂgú ?gzZ L L

ó óX}Š™í~

: ì ~tyâ •
Û

4C0 ó ó †ì• o•… ^Ï×ì ^`ßÚ å†Ò áž (èßÚ©Ú àÚ©Ú Õ†ËmŸZZ

hZÃkZ ]Š ¬ ~uzŠ Å kZžì d
Œ
Û Âì @~'ÃkZ ]Š ¬ q
Z Å kZ¤
ZèY}g â :Ã]gúð¸ÔŠ%ð¸ L L

ó Xó Ñ

Ð Tž ì @
Y ƒ »¼ {z Xì 
@ Y ƒ »ñÔì @
ƒ Â ` ´ Ôì @
ƒh
” Z×Ôì @
Y | (n% Lp

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

139

X Sg7b & Z .
Þ ‡Û
 zi ] §X ¶¿gŠ ã
Å y6t£ñZŠ ZgzZ ã!
$Ô›Ôyj

Ð s§Å0

z{ Ïh
I*
Z X 7Zg Ö %Æ Tžì êŠ Ág a Æ åzi xs Z~ wq ]gß+Z Â
¤

™:Zz Ô$ Zƒ c
Š » kZ Ã0

z{ {zÂXì Ð s§Å]gúÏh
I*
ZgzZ Xá ™Ýq Zg Ö ™}Š t:Ã]gúÂì
¤
E
Xì @
Y ¹ ó óüÒ7L L~ b ˜ZÃTXì $
Ë ™Ýq ~Š Zi WÐ kZÆ
:ìŠ •
á g Z » à ¬vZ

4C1     # $  $  $  !$     % 

ÅvZ Z
 ž~ ]gßkZ 1ß :Zz ̼ Ð ~ kZ Ôƒ` ñŠ ÃVÂgúyZ ?w â Žž 7^
Y n }g vgzZ L L
E
ó ó X} Š ~ núÆ üÒ7Ê%]gúŽ ǃ: { k
ðÃ6VâzŠQ ƒ60
Z »N
Äg: ì‡ÃŠzu

E
E
ñ Èg0
Z LZÃÌZz ]gz¢Å üÒ7Ž X • g
Š q Z {Š c
i ¹ à Zz ä™ ãZz à üÒ7yâ ‡~ xs Z VW'h
'
×

:ì @
YH™fÃTì C™ ZŠ Zg ZŠ™~
œ%~ ekZ g
uq
ZÐ ~ yZpX • ñƒ

æ Ð×ì oÊ än× kfjÂ] ^Ú ‹nÎ àe ke^$ "
# ²] Ù牅^m kÖ^ÏÊ#"ofßÖ] kiœ ‹nÎ àe ke^$ 霆ڞ ážZZ
Ù牅 Ù^Î ÜÃÞ kÖ^ÏÊ äjÏm‚u än× àm•†i] #"²] Ù牅 Ù^ÏÊ Ý¡‰¦] oÊ †ËÓÖ] å†Ò] oßÓÖæ àm•Ÿ
4C2XXèÏn×_i ^`Ï×›æ èÏm‚vÖ] ØfÎ] "
# ²]

ͼ ~ » t ÜZgzZ ~g ZgŠ Å®0 "
UvZ wÎg c
Ðì Ô ðWk0
Æ ]ÀWÔ ~ç Å®0 "
UL L

Õä "
Ur 
!Ž YZ c
â•
Û ä *™Ñ Vƒ 2~ { k
Æ ~]*
Å0

z{™ƒ y›ž Se 7t ~ 1ÔC™7

Z gzZ á á :Zz r !
q
CZ Ôc
â•
Û Ð"
U
ä \ W‰
Ü z kZ V; Y Ô ¹ä kZ Ôƒ $
Ë ™:Zz ÃkZ ?{z ì c
Š ~$
ó óX }Š}ŠÃkZ t :

E
Ò
7
p ÖZÆ ü

E
E
tÆgzZ ] Zg IL‰ }Š p» kZŽ Â {zc
ì ~gz¢Â ÃÐ kZ c
üÒ7Â a Æ üÒ7ž ì ñZg Å Y •
E
ZXì
wqt 1™wJÐZ ä ]gúXì t :~ á$
Æ ¶g âZ N ¾ {z†ƒ: ÂÑZz pÆ kZ c
ƒ: üÒ7¤
E
X ǃ: üÒ7Ôσ t :6
:• D â •
Û ñƒ D™c6ñZg {gÃè ³0Z)´
E
B‚Æ Â ÌË{zXì @
™g Ñ ZÃ üÒ7{z ì ‚
gÃÔñO Åp ÖZ
6œ£Æ yZ gzZ ë›Æ ] 5ç ¿Ž L L

4C3ó Xó ƒ „Ð t :Â { Zpƒ

E
Ò
7
o ^Zz wÑ+ ZÐ ü e
W
:ì Š •
á g Z » à ¬vZ

   $     $   $   $  ! $     %  

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

140

4C4      

Šzu ÅvZ Z
 ž~ ]gßkZ1ƒ :Zz ̼ Ð ~ kZƒ` }Š ÃVÂgúyZ ?wâ Žž7^
Y a }g vgzZ L L
E
ó óX}Š ~ núÆ üÒ7Ê%]gúŽ ǃ: { k
ðÃ6VâzŠQ ƒ60
Z »N
Äg: ì‡Ã

sp » UIvZŠzu a

E
  p ÖZ yZÆ *™yWŒ
Û ƒ sp » UIÆvZ ŠzuZ
 ì ~ ]gßkZ sÜ]i YZ Å üÒ7
E
~ ]gß+Z ÂVƒìgƒ: }g7 åz²Z t£Z
 pX t:‰ì {z( b§ÏZ ÌüÒ7žì {g •
á Z s§kZ »

Xì 
@ Yƒ b Ix »t

ã!
Û Åwâ b
Œ

Æ q Oz wâ z 7 KZ ‰
Ü z ïŠ t:Ê%‰žì @
ƒ x¥Ð û    üž p ÖZt Æ *™yWŒ
Û
E
Ü zf

 üÒ7ÌÃ]gúb§kZ ì @
ƒ c
Š6gîÆ $ä kZ Ž Xì Cƒ ´Š ã !
Û Åwâ kZgzZ Xì @
Œ
ƒ {ç » äY
Xì C™Ýq Zg Ö CZ {zÐ TXì C7´Š ã!
Û Å wâ L Z
Œ

~qŸg Å@§ c

E
E
B; LZßè‡~ ]gß+Z ƒ: qŸgaÆ üÒ7Š%¤
Z ì ~gz¢~qŸg ÅåziaÆ q ¸zÆ üÒ7
E
Ò
7
r !
ä kZ Â}Š } Š t :gzZá™wJ r !
ž c
â•
Û ä g—Ã"
U
]| b§T} ™Z
 Zz à ü 6Š%³~
4C5X ~Š} Š t :gzZ 1™w JÃ

qŽgÐ ª
Z° d

E
„g ™:Zz Ì$z£zçgzZƒ „g {e ¢
üÒ7]gúZ
 ì CƒZa ‰
Ü z kZ ªÅ ä™ qŽg s§Åª
Z°

 $  ü e
WÑ!
`gŠ Xì Y YH qŽg Ð ª
Z°~ wq ]gß+Z ƒ ; g™g ïZ » kZ Š%gzZ ƒ

gzZ N Zz™æWgŠ ¿6vZ Šzu {zžì n•
Û 6%ÑZ à zZgzZXì „g ^ßs§Å%ÑZ à zZ;ÅXÜjËìZ ~ û  
E
Xce *
Zߊ üÒ7Ã]gúÆ™ì Zæ ~ól kZ 7Z~ wq ]gß+Z Â} ™g ï ZŠ%gzZ ,™«™ÅvZŠzu

E
ì °» Z×Ð s§Å ~ç~ üÒ7

:• D â •
Û ã »Øx â Z
E
0ZXì °» a Æ i ZŽ Æ üÒ7ŠŽ z» } × ¡Ð s§ Å ]gúž ì t C
Ù ª» g
Š q Z Å qçñkZž

E
¸X ì c
CZÃC
Ù ªÆ e
WäVrZXƒ: µZz Z×Ð s§ÅVâzŠ yZ J
Z
 ž7^
Ytžì Hg (Zt äg åE
5.ÅZ
š^I
E
Xì » ®
 )q
Z ÅÉ@
gzZ ö Ô kî ¤ w¸
Æ0

z{tƒ C™: ZŠ Z t £Æ0

z{ { z Z
 žìt Š Z%žX • Ì~d~ XXì c
Š ä®
 )q
Z [ZŽ » kZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

141

:t Ð "
U
]|ä \ Wžì Cƒ ÌÐ kZ G @
Åg ±Z x°Ð s§Å0

z {~ kZ ǃ i Z0
Z » •6kZ n

4C6X Vƒ C™I*
ÃkZ~ c
C ä ]gúZ
 Xƒ D™I*
ÃkZ ?ž Y7

E
Ò
7
i ZŽ » ü ~ ¬gzZÔ

E
Ò
7
Xì 7ÈB‚Æ ‰
Ü z Ëq ¸z» kZXì ^
Y~VâzŠ ¬gzZÔ ü
:c
â•
Û ä à ¬vZ

4C7û       ü

ó óX} ŠtÆ]gúŽ~q kZì 7`w6VâzŠ yZ ÂL L

E
Ò
7
wZÎÐ kZ ä\ Wì 3g Ǭ~ }g !
Æ ü Æ ~ç Å  ®0 "
U
]|ÌävZ wÎg

Xì 7q gŠ *
ðÃÚÅVÂgúŠŽ z » ¬( ÆÔ c
• yŠÆ ¬ )ì
þ Hª
q [ Zž H7
:• D â •
Û  w•
á xâZ

X óì
ó @
WFZ~zgŠÆ xÀÆ ] !
ÌŠŽ z!
Æ wÈZ x ª 
*™uF
Ã,Ô~VhÆ wZjZ L L

E
Ò
7
ü ~ qYgzŠ


: ì –~ ~g ]Z ì ä  ã Õä¨iš Zv0Zƒq

h†¿Ö] àe '…^vÖ] àe†Ú^ änìœ àe] àÚ äjße] tæ‡ h†¿Ö] àe†Ú^ á] ^nÞ‚Ö] oÊ á^Ò Ä×ì Ùæœ äÞžZZ
ÔßÚ ^`j×Æ ‚Îæ ÔÖ^Úæ Ô×a] Ñ]†Ê Ôn× ÄÛq] Ÿ Ù^ÏÊ ^`neœ oÖž ^ÓŽÊ äßÚ l†ËÞ än× k×ì•^Û×Ê
4C8XXh†ÃÖ] oÊ Ä×ì Ùæ] á^Ò ]„a á] ð^Û×ÃÖ] ÜÂˆÊ Ù^Î ^`jn_Â]

E
E
 Æ ð¸ LZ ~Š •
d
á Å e ä kZž å üÒ7» [ø0 _g q 0%¬ {z Xì Zƒ µZz Ž üÒ7¬ Ð ƒ
 ~*Šž L L

kZ ÂÅe
DÃ\ !
LZ ä kZ ÂX ˆƒ ]ÐÐƱÃűÂÅïzÐ kZ ä kZ Z
 X ~Š™Ð [ø0 _g q0%¬
:Zz {z) åc
Š {)z $äÂŽ Ð •ä~ Z åE<XÅX YNŠ7Cƒ¬B‚}¾ Ï0

i Å e KZ~ž ¹ ( РƱ) ä
E
E
ó óX Zƒ µZzŽX å üÒ7ª Ð ƒ
 ~ [²tžì ñZg Åx Z™Y fXì 1™Ô üÒ7 ( ñƒ ï Š

E
]â lÆ üÒ7~ + ”Zg Y #ÇgzZ  x™ Z Ñ

E
zŠ Å kÑ 0 ®0 "
U{zX åZƒ )l» üÒ7~ kŠZ #
Ö }
Å \WŽ~Ç ug I Æg8W

U
"
)Æ kZ gzZ }÷wÎgÆ vZ } Z ¹gzZ ðƒ¢q k0
Æ\ Ww|›
 @ ~ç q
Z Å yZX å»V- ç

{zž ¬Š ä~X å;g WB‚Æ VñŠ WP {zž ¬ŠgzZ c
VZ Ã}Š6Æ+ ä~X $
Ë ™7¦q ðÃÃu ( ®
ñ 0

Š7ͦÑgzZ ¹ÜZ ðÃ~0
÷

z{ LZ~X å^$
{Š c
iÐ ƒ
 Ð~ yZgz Z Š-Ô Ñ»Ð ƒ
 ÔÐ~ yZ

vZ = pVzŠ uð6ìÆ kZ~žì Le wŠ Z÷Âì @
ƒ k0
}÷ {z Z
 XìI*
J^Å kZ = %Z
C49Xì ú â sp »

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

142

{z¤
Z vZ wÎg Æ vZ } Z H n²äVrZ ÂÏ} Š™ : Zz Ôƒ1$Ž c
â•
Û Â”e
Dt Å yZ ä*™ Ñ

á : Zz r !
ž c
Š ¬Ã"
U
QX} Š™:Zz r !
sÜ7{Š c
i c
â•
Û ä\ W ÂÏVzŠ } Š Ì{Š c
i Âì e Ì{Š c
i
5C0X zŠ }Š t :ÃkZgzZß

¢›
 Ö†C
Ù !
Ðy ð1vZ wÎg yŠ q
ZX ‰~g »Z ¢›
 Ö ~ç ~uzŠ Å ®0 "
Ub

{g 7N Z ®0 "
U
gzZ~ ªXX‹nÎ àe ke^$Ÿæ ^Þ]ŸZZ¹äVrZ ÂX c
0
} 9C
Ù !
Æ } i ZzgŠÆy LZ Ã

c
Š ÃkZŽ á á Ð kZž c
Š ¬Ã"
U
ä\W ¶$
Ë ™Ž H™f äVrZ ÂìnçH Y7 ä\ W ÂM

5C1X ˆ¬~ yLZ {z 1á ä "
U
Âå

E
üÒ7~/]|Ç

E
E
i !
Ð üÒ7ÃkZ ä /]|ÂÅhZ Åä™Ýq üÒ7ÐC
Ù ØLZ ä kZ ðW]gúq
Z k0
Æ/]|

=! nÅ Z}
X ¹ä kZ ÂHÄc
gŠ wq » kZQ 3g yŠ &~ ~ÅÃÈ q
Z ÃkZ ä/]| Â ãâ : {z ¹ »•g
E
Ù ØÆ kZ ä/]|™ÍtXì ðƒ ‚s
X c
Š }Š ¬» üÒ7ÃC
 Zg~VÂZg &yZ

E
7
Ò
ü ~"y¢]|Ç

E
Ù ØLZ ä /0f ðš!›
}Š üÒ7= gzZ ßá wâ Zg ‚ Z÷ž ¹ÃC
 ßg ]|~ ÄÜg zŠÆ y¢]|
E
E
7
7
Ò
Ò
X 3gg Z Œ
Û'
ü {z ä y¢]| Â c
ànçt J
 y¢]|ä R Æ yZ Š
ƒ ü gzZ Š
yâ {z X zŠ

E
ì^
Y *
™c_» üÒ76Y ¯ Å];Ž z Á

ó óñYƒ Š Zi WÐ b ï-™} ŠtÆ ]gúQ ÂÐ jÄg : ì‡ÃvZ Šzu ?¤
Z :ž c
â•
Û ~ *™yWŒ
Û ä à ¬vZ
E
üÒ7k0
Æ ]gú Âì @
™„@
Ã0

z {¤
Z Xì 
*™„ @
Ã~ ä™ ZŠ Z ÃøZ•
Û z t £LZ » ~çgzZ0

z{Š Z%Ð vZŠzu Â
Xì Y}Š t :0

z{Q Â C™7ZŠ Z t £~ç ¤
ZgzZì h»
:• Cƒ~
Z ] ;Ž z sf `gŠÐ g
Š q ZgzZ ] c
WÑ!
zgq

X *
W: I Ô*
ƒ ]gß$
»C
ÙØ a

X *
ƒ: .
Þ ‡Æ ]©Y ZzŠi Z b
X
*™: ZŠ Z pz y*c


Ó *
g â Ã~ç d

X
*™]л ~ç e

Xnƒ: { mžƒ {Š c
i Ú Z s %Z »VÄ f

Xƒ2~ ]·gzZƒ + Š"C
ÙØ g

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

143

E
h» qŽgÐ üÒ7

E
E
Ýq üÒ7™} Š ã!
Û Åwâ LZ ä ]gú èYX M
Œ
™7qŽg ~ :WŠ%gzZ ]gúà Zz ä™ üÒ7V; Æ Y •
E
Ð ~qŸg {zžt ÑZ Xì b§Å í!
t : ~Š Zi W ðƒ ÅÝq Ð üÒ7 c
ÍXì 1á ~B; LZ ÃA çgzZ H

X B™ b ï {g !

E
7
Ò
]°Å]gúà Zz ü

E
Xì ¬q
Z ]° Å]gúà Zz ä™ üÒ7žì "
U
Ð<
9

/]|{z Ô ‹Ð  Z*0 f ðš!›
 ßg ]|äVrZX¸ à ñÆ/0Z ]|žŽ  «*
]| a

E
¹ c
Wk0
Æ y¢]| R» yZ H üÒ7Ð 0

z{ LZ ~Ç ÆyA0 y¢]|ä VrZž‰„g C Ã
E
VâzŠ yZ pñYƒ v{z c
â•
Û ä y¢]| ?X ñYƒ v{z HXì H üÒ7Ð 0

z{ LZ ä e Å f ðš!
5C2Xì $
Ë ™ˆ Æ äg Z ¦
]°¬q
Z b ïÐ Ë{zgzZ X σ7V
Zgz Îâ Æ
E
5C3Xì ¬q
Z ]°Å à Zz ä™ üÒ7žì •ñ¸ Ì» ³0ZƒqgzZ Š 0Z xsÑZ •

E
c~A çÆ üÒ7ÅYâ 1996 wVZ²t £

X –~ 33•iŠ ] •
á g \ Å^g7g KZ ä Yâ 1996wVZ²t £
E
& ¸h CZ ÐZƒg »6¶Š£zç à â Ã0

z{gzZ } ™c_» b ï & ¸6wßZÆ üÒ7]gúŽ •Æ Y Ñ ›L L

ó Xó ì 7]gz¢ÅäYt ‚Æ è‡c
 Z° nÆ ä™wEZ b ï
ª

á á t: ìe Z
 {zXì Š
Zg ¸Z [p à ]gú~ ^g7g kZ ž ǃ x¥Â ñYHg¨6^g7g kZ¤
Z

Š%ì e Z
 ]gúžì ] !
ß ð•Zt èÑqX 7à Zz {7 ª
Z°c
u Zz Š•
Û ðÃÃkZ Ð }uX ñYÖygzZ
E
P Âì ]i YZ ]gúÅh
 üÒ7‰
Ü z Æ ]gz¢² X}Q C*

0
Š Ð ~Š Zi Wc
áeg ~Š •
á B‚ÆgzZ Ë™hgÃ
E
X ce ¢
üÒ7„Ð j§¦ÑÐZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

144

ƘÅt :zz š

É]g qzxKZ Ôk‚ Z Å yZ0
{ „ Dƒ gŠ ™Ð y!
iÆ Tì ui *
gzZ kˆ Z (
Ž ì Â(Z t : Â

b Z'
× z t Zè Ât { Zp Xì @
Y1 Š Z% |~ wq C
Ù Ð T ì Â {¤gzZ kˆ Ú ZŽXì CY ¬ Cƒ g U

Xì ñƒ ñÈg0
Z LZÃ|T
Þ ZgzZ Ϥ~ ]gßC
Ù t ñY¹ñƒ B|c
ñY¹~
:ìŠ •
á g Z » vZ wÎg

5C4 XXèÃq†Ö]æ Ñ¡_Ö]æ |^ÓßÖ] ‚q à`Öˆaæ(‚q àa‚q '¡$ZZ

ó óX qŽggzZ t :Ôb ï( • { z)ì
þ |Ìt Zè » yZgzZì |Ì|ÅX• +Z , q &L L

X c
â•
Û 7IöŠ t :ŒdÎ% ä vZ w Îg ñƒ n
gt ‚Ã8
 ˆgzZ ϤÅ%Z kZ Z®

ƘŠ¶Š t :zz š a

E
}Š Z j
ZÃkZ ™uzg t £‰Æ ~ç KZ {zgzZ } ™Ô üÒ7Ð kZ {zžXì x Zw
*™u|Z'Ð ~ç »0

z{
E
Xá™Ià üÒ7a LZgz Z ñYƒg6{zž ‚
:ì à ¬~g !
Š•
á gZ

 $ $  ! 
    $   $   (    %   $% ™

5C5—(  

™ß7Zžì w't : gzZ¹0 _g ZzÆ VÂgú4Š'

ižì 7w 't n }g vÔƒ ñÑ yZZ Ž VÍß} Z L L

Å ¶Š Zw »Q Â) Vƒ >% Å ¼$
ôÜË{z ¤
Z V; Ôƒ` } Š 7Z ?Ž z™ÒÃÅh
 Z h Zz¼ » $kZ Æ
ó ó ( ì ]i YZ

:c
â•
Û ~i Z0
ZgzZ q
Z ä à ¬vZ
         $   !  $      

5C6 $

¼ Ð ~ kZƒ c
Š: VY „ yâ ‚ƒe ÐZ ä ?{Zp Âß™„ {Š Zg Z » äWá ~ç ~uzŠ Ô( Å ~ç q
Z ?¤
Z gzZ L L

ó óXÐß:ZzÆ™ÕôÜgzZ™ Î yc ÐZ ? HÔ ¢
: :Zz

E
E
kZ üÒ7žì t ñZg Å ´ â x âZX σB‚ #
Ö wÅ ÏepÇ ñYƒÇ*
üÒ7~ wq kZ~ ñZg ÅY f‰

5C7X} Š™: ZzÐZì [ á Ð ~ç {z£z玞 ǃxi Ñ60

z{gzZXì t : {zž ǃÇ*
6¯
:c
â•
Û ~}g !
Æ0

z {,Z ävZ wÎg (q
Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

145

5C8XXkÃq… ‚Î kÏ×›‚Î ÙçÏm ²]•æ‚ve gÃ×m ÜÒ‚uœ Ù^e^ÚZZ

gzZ ~Š} Š t :N ä ~žì H ( Ã~ç KZ ) LX ì nB‚ÆŠzu ÅvZ {zžì Š
ƒHÃq
Z ËÐ ~ ? L L

ó Xó 1™ qŽgÐ ?ä~žì HL

E
Zg øgzZ q Oz wâ Zg øgzZ }Š™c_» üÒ7„ Špi Z {zž @
ž• D™u|(Z a kZ Ð ~ç KZ vß,Z c
Í

X • {h
I*
V; ÆvZ wÎggzZvZ vß,Z c
ÍX ñYW:Zz$ Zƒc
Š

E
7
Ò

*™Ô ü zzš »]gú

t£}uzŠ c
Vƒ t£Y ZzŠi Z {z {Zp}™ ZŠ Z t £Æ b§C
Ù gzZ } ™½pz y*
» b§C
Ù0

z{ÃT]gú+Z

ðä
Z ñƒ n
g t ¤ ñÑ!
ÃY âZgzZ t £x ÓyZ Âì n•
Û 60

z{ 
*™½» Xì @
™ 5ZŠ Z ŒZ & ~ Å yZVƒ

Xì c
Šg Z Œ
Û ¬oä1 vZ wÎgÃ]gú+Z Âì C™c_» t :Ð0

z {ÆzzgzZg± Ë%]gú

E
Ò
7
ì}oà Zz ä™Ô ü Æg±%
Xì Š •
á g Z » 1vZ wÎg

5C9XXkÏFÊ^ßÛÖ] àa l^Ã×jíÛÖ]ZZ

E
ó Xó •}oV1Zz ä™Ô üÒ7L L

:c
â•
Û ä *™Ñ VW'h
'
×

6C0XXl^ÏÊ^ßÛÖ] àa l^ˆjßÛÖ]æ l^Ã×jíÛÖ]ZZ

E
ó Xó • ¬oV1Zz ä™Z×( Ð0

z{)gzZV1Zz ä™c_» üÒ7L L

Ïz Å}o

Xì ðâ •
Û yÒÏz~ p ÖZ yZ Åoo~ˆyWŒ
Û ä à ¬vZ

6C1   $    $    $ 

ó Xó Ð ƒ 0
: g ÇŠæ ðÃn Æ yZ ?gzZÐ Vƒ~ñ ¥
- Ð ƒ
 Æ 3ooÔµšL L

E
E
G
&
Ò
7
Ïìg xzøÌÐÒpż
 ( à Zzh
 ü ª)îœÒ5B

E
Ò
7
 H ¼ZŠ ~ ¼
¼
 ]gú{zX ì C™c_» ü gzZ t :Ð0

z{ LZÆzz wëgz Zg± Ë%Ž ]gú+Z

Æ w‚g ZD
Ù : e ._Æ g
Š q Z ‰ŽX σ7Ýq ÌÒp { À 0
ż
 ÐZX Ïìg gzŠ ÌÐ Òp Å
E
à Zz ä™Ô üÒ7c
Í Ï ñY ð0
6A ÃÆ w‚g ZD
Ù ,ÒpÅ ¼
 žì ~ g
Š q Z ‰gzZ Ï ñY ð0
Ì6A Ã
X ÇÇggzŠ ÌÐÒpż
 { À 0
KZÐZ vZžì ]gú{h
I*
âZV; ÆvZ
:ìŠ •
á g Z » vZ wÎg

6C2XXèßrÖ] èvñ]… |†i ÜÖ Œ^e†nÆ àÚ ^`qæ‡ àÚ kÃ×jì] 霆ڞ ^ÛmœZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com
146

t :z b ï
E
ó Xó Ïñ0
7ÌÒpż
 {zì C™c_» üÒ7Æ( g±¦ÑË%)zz%Ð0

z{ LZ ]gúŽ L L

Xì c
Šg Z Œ
Û 9Ãg
ukZ ä ã]Z •
: c
â•
Û ä *™Ñ VW'h
'
×

6C3 XXèßrÖ] èvñ]… ^`n× Ý]†vÊ Œªe†nÆ àÚ ^Ρ› kÖª‰ 霆Ú] ^ÛmœZZ

ó Xó ì x ZwÒpż
 6kZ ÂX ì C™c_» t :Ðzz Ë%Ð0

z{ LZ ]gúðÃŽ L L

Xì c
Šg Z Œ
Û 9Ãg
u kZ ã ]Z +-ZÜ*
#Z

Ä)ÅÒpż

Š q Z ‰Xì ðƒ yÒ ZÄ) Å ¼
g
 ~ X• g
Š q Z {Š c
i ¹~ } g !
Æ Ä) ÅÒp Å ¼

X »Ä)Åw‚,~ ‰gzZì™f »Ä)Åw‚:e~
:ì yâ •
Û » *™Ñ

6C4XX^Ú^ ànÃe…œ é†nŠÚ àÚ ‚qçi ^`vm… ážæ èßrÖ]èvñ]… |†m ÜÖ ]‚a^ÃÚ ØjÎ àÚZZ

ó Xó ÏñY ð0
6Ä)Åw ‚:e Òpż
 gzZ Ç ñ0
7Òpż
 {zHOÃòŠ Wòf ä ¿T L L

:c
â•
Û ä *™Ñ6µñgzZ q
Z

6C5 XXé†Ú ànÃf‰ é†nŠÚ àÚ ‚qçnÖ ^`vm… ážæ èßrÖ] xm… ‚rm ÜÖ èÚ„Ö] Øaœ àÚ ¡q… ØjÎ àÚZZ

óXó ÏñY ð0
6Ä)Åw‚,Òpż
 gzZÇñ0
7Òpż
 {zc
Š™OÿËÐ~ )f IZ ä ¿TL L

E G
E
&
Ƙž ZŠ~ ¼
 n Æ ( à Zz ä™Ô üÒ7)îœÒ5B

E
Xì Š •
á g Z » vZ wÎgX σ74ZŠ „~ ¼
t :Ð0

z{ LZg±šŽ ]gú+Z
 {zì C™c_» üÒ7c

6C6XXèßrÖ] èvñ]… |†i ÜÖ Œ^e†nÆ àÚ^`qæ‡ àÚ kÃ×jì] 霆Ú] ^ÛmœZZ

E
ó Xó Ïñ0
7Òpż
 {zì C™c_» üÒ7Ð0

z{ LZÆg±¦ÑË%Ž ]gú{zL L

GE
&
Ð x *
Æ à zZ kªŽXì {°‡q
Z »}wßZXì™f » òzøÐ Òpż
 aÆ îœÒ5B ~žg Ig
u {gÃè
E
ż
 ÐZ Z
 ž b§kZ {z ì CYƒ x ZwÌÒp ż
 6]gúà Zz ä™Ô üÒ7•Æ wßZ kZ ì szc
*
à z Ñ!
 *
g â ÃyZ ÂXì Š
c
ŠgZ Œ
Û^
Y*
I XÍ]Z à ó ó+-ZzL L~ yWŒ
Û ‰ì ] !
ÅgzŠ ¹Â¼
 ÂÏã7Òp

X Ïìg xzøà zÑ!
м
 ÂÏìg xzøÐ Òpż
 ]gút¤
Z b§ÏZ Ô Zƒ ^
Y

t :q {h
I*
Ð ~ Y âZ w '
Xì Š •
á g Z » vZ wÎg

6C7 XXÑ¡_Ö] oÖ^Ãi ²] oÖž Ù¡vÖ] ˜ÇeœZZ

ó Xó ì t:q { z(gzZ {h
I*
Ð~Ö0âZ ^
YgzZ w'q
Š 4
Æ à¬vZ L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

147

6C8XXÑ¡_Ö] àÚ änÖž ˜Çeœ ^òn• ²] Øuœ^ÚZZ

ó Xó ƒ {h
I*
{Š c
iÐ t :Ž Å7„ ðÅw', Z Ëä à¬vZ L L

g ZŠ'„
 ŠÐ ä™ ZŠ Z t £Æ }uzŠ q
Zt Z
 ì c
¯ ¸g » åzi ä à ¬vZaÆ ä`Ãx  ã Z0
{ c
Í

0!szHZ Z0£Z x â Z gLzZXì q qNgzZ ì ^
Y
* t ¹Z :gzXì @
ƒZai ZŽ » t:~ ª
 q +Z ÂN Yƒ
Xì c
Šg Z Œ
Û^
Y*
gzZ q N ¹ ZÐZ ~ó ó+s Z … bÑ L LÌä óC¬—Z

E
Ò
7
ì :²à Zz ä™Ô ü zzš

E
ä à ¬vZèYXì Š
c
Šg Z ÛŒ:²ÃVCZz ä™Ô üÒ7zzš~ XX • ] ZŠ •
á g ZÐ ¹ , ZÆx™ Z Ñ

ÅvZ ŽgzZ *
ƒgzŠ Ð Øg ÅvZ ì È»: ²nºZ Xì g ï Z » ÚÅvZ t :gzZÔì c
¯ ÚÃ ºgÆ åzi
E
» vZ wÎg X σ h$
gzZ gzŠ Ð Øg ÅvZ à Zz ä™c_ » üÒ7 c
Í ÂX Š
ƒ h$
{z c
Í ÔŠ
ƒgzŠ Ð Øg
Xì Š •
á gZ

6C9XXÑ¡_Ú Ñ]æƒ ØÒ ²] àÃÖZZ

ó Xó ì ðâ •
Û Ò6àZz ä™c_» t :( zzš)gzZ à Zz™Z'
×C
Ù ä à ¬vZž L L

:ìŠ •
á g Z » vZ wÎg b§ÏZ

C 0XXànÃÛqœ Œ^ßÖ]æ èÓñ¡ÛÖ]æ ²] èßÃÖ ^`n×ÃÊ (‡çŽÞ àÚ ^`qæ‡ àÚ kÃ×jì] 霆ڞ ^Ûmœ ZZ
7

E
ÒÅ+
¨
Z q âµ ~g7gzZV¤•
Û Æ kZgzZ à ¬vZ6kZ :Xì C™c_» üÒ7Ð0

z{ LZ ( zzš)þ]gúŽ L L

ó Xó ì 4'

:ì yâ •
Û » *™Ñ VW'h
'
×

C 1XXànÃÛq] Œ^ßÖ]æ äÖ牅æ äjÓñ¡Úæ ²] èßÃÖ oÊ Ùˆi ÜÖ ^`qæ‡ àÚ kÃ×jì] 霆ڞ ^ÛmœZZ
7

E
Æ Ý¬ x Ógz ZVßÎg Æ kZ ÔV¤•
Û Æ kZ Ô à ¬vZ6]gúkZ Âì C™Ô üÒ7( Æ g± ¦Ñš)Ž ]gú+Z L L

ó óXì C7ÒÅVâ ¨
Z

é''é''é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

148

l^q äÖ]çu
醉¢] Ý^¿Þ

( 1)

357B 2:xs Z 2Z ¸·ù

( 2)

163B2:醉Ÿ] äÂç‰çÚ

(3)

21: ð^ŠßÖ]

( 4)

446B6:oßÇÛÖ]

(þ 5)

21:Ýæ†Ö]

( 6)

19: ð^ŠßÖ]

(7)

19:ð^ŠßÖ]

( 9)

34:ð^ŠßÖ]

( 10)

3895:ofßÖ] t]懜 Ø–Ê h^e("
# ²] Ù牅 à gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉

( 11)

34:ð^ŠßÖ]

( 12)

35: ð^ŠßÖ] ( 13 )
232Ô 229: ð^ŠßÖ] ( 14 )
228:é†ÏfÖ]

560B1:Y 2001Ô c Z™Ô sg šZ >g ZŠ ZÔyWÅZ sg çÔ ?Ô Ã·

( 15 )
( 16 )

136B1:y kÔ yMÔtŠ ZæZ„ÔAZ yWÅZ‚° ãšZ bzg ÔÔŠú +-Z [ ÞÔ Ïß W
3{.ZÅ>z0
4¨EE
300B1:| 1393Ô ‹ŠÔ èEG

Ô ~1‚ÔvZ Y zè‡Ô ì ã0 ( 17 )
229:é†ÏfÖ]

( 18 )

232:é†ÏfÖ]

( 1 9)

1:Ñ¡_Ö]

( 20þ

2:Ñ¡_Ö]

( 21)

320B1:Y 1982ÔgƒÑÔ òŠ » Z òs ZÔyWÅZ y)F
ÔxæZ1Z *
ÑñÔŠ Zi W

( 22)

50:Y 197 2ÔgƒÑÔ ÅXîs ZÔåz²Z t £Ô ~ŠzŠñZÑZ1Z ( 23 )

h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ Ô4908:Üjfi…] áž ‚a^rÚ Ù^Îæ h^e (ᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 24 )
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

149

147 1:Ñ¡_Ö] ÄÎæ ÌÖ^ì çÖ äÞœæ ^a^•… †nÇe ˜ñ^vÖ] Ñ¡› Üm†vi h^e (|^ÓßÖ]
h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘Ô4908:Üjfi…] áž ‚a^rÚ Ù^Îæ h^e (ᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒ ( p…^íe xnv‘ ( 25)
1471 :Ñ¡_Ö] ÄÎæ ÌÖ^ì çÖ äÞœæ ^a^•… †nÇe ˜ñ^vÖ] Ñ¡› Üm†vi h^e( Ñ¡_Ö]
1: Ñ¡_Ö]

( 26)

4908:Üjfi…] áž ‚a^rÚ Ù^Îæ h^e(ᕆÏÖ] †nŠËjÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 27 )

àeŸ o×vÛÖ]æÔ3430:Àn×ÇjÖ] àÚ änÊ^Úæ èÂçÛrÛÖ] '¡%Ö] h^e Ñ¡_Ö] h^jÒ‰ oñ^ŠÞ à߉ ( 28)
167B10:Ñ¡_Ö] Ý^Óu]Ô Ýˆu
|^ÓßÖ] h^e(oß_Î…]• à߉

( 29)

1120: äÖ Ø×vÛÖ]æ Ø×vÛÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(|^ÓßÖ](p„Ú†jÖ] à߉ ( 30)
1: Ñ¡_Ö]

( 31)

1: Ñ¡_Ö] ( 32)
áæ©ŽÖ]æ Í^ÎæŸ] é…]‡æ( &nÇÛÖ] xjÊ( àÛu†Ö] ‚f ‚ÛvÚ ä×Ö] ‚f oe]( pæ^íŠÖ] ( 33 )
288B5Y 2003Dþ| 1424Ô äm•çÊÖ]( änÚ¡‰Ÿ]

229:é†ÏfÖ] ( 34 )
236:é†ÏfÖ] ( 35)
241:é†ÏfÖ] ( 36)
164B2 VänjmçÓÖ] ämçe†jÖ] èßr×Ö] 醉Ÿ] èÂç‰çÚ ( 37 )
187:é†ÏfÖ] ( 38)
19:ð^ŠßÖ] ( 39)
1469: ð^ŠßÖ^e èn‘çÖ] h^e (Å^•†Ö] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 40)
229:é†ÏfÖ]

( 41)

h^jÒ (oñ^ŠßÖ] à߉ Ô 4867 :änÊ Ñ¡_Ö] ÌnÒæ Ä×íÖ] h^e ( Ñ¡_Ö] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 42)
3463: Ä×íÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e (Ñ¡_Ö]
(læ†ne (èÖ^‰†Ö] 芉©Ú(•^fÃÖ] †nì p‚a oÊ •^ÃÛÖ] •]‡V†Óe oe] àe ‚ÛvÚ(èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] ( 43 )
27B4: ðMUUP
229:é†ÏfÖ] ( 44 )
527 3:änÊ Ñ¡_Ö] ÌnÒæ Ä×íÖ] h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 45)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

t :z b ï

150

410:y kÔgƒÑÔ ÅXiuÔ~zg@•
á ÅZ·ƒqWáÔx  ãZ0
{Ô w Z} ÀF>u ÆI Z x ÂÔ ~^.‚¦ ( 46)
129:é†ÏfÖ] ( 47 )
änÊ Ñ¡_Ö] ÌnÒæ Ä×íÖ] h^eV†ru àeŸ p…^fÖ] xjÊ ( 48)
èÖ^‰†Ö] 芉©Ú( Ù^q†Ö] ð^Û‰] oÊ Ù^ÛÓÖ] gm„`i( t^rvÖ] oe] àm‚Ö] Ù^Ûq( pˆÛÖ]

( 49)

99:ð^ßeŸ] oÊ Ü`fÛÖ] ð^Û‰Ÿ] Ô7810:Y 1998 D| 1418Ô læ†ne(
1032:oÎ^fÖ] ‚f •]©Ê ‚ÛvÚ VÐn×Ãiæ ÐnÏvi( ª›çÛÖ] V Ý^Ú¦](‹Þœ àe ÔÖ^Ú ( 50)
änÊ Ñ¡_Ö] ÌnÒæ Ä×íÖ](p…^íe xnv‘ Ô1032:ÔÖ^Ú Ý^Ú]^›©Ú

( 5 1)

108B5:•çfÃÛÖ] áç ( 52)
108B5:•çfÃÛÖ] áç ( 53 )
Ñ¡_Ö] h^jÒ (p„Ú†i à߉ Ô2194:Ùˆ`Ö] o× ѡ_Ö] oÊ h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ (•¨]• oe] à߉ ( 54 )
Ÿ Äq]… æœ xÓÞ æœ Ð×› àÚ h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ(èq^Ú àe] à߉ Ô 1184:"
# ²] Ù牅 à á^Ã×Ö]æ
2039:^fÂ
9:ð^ŠßÖ] ( 55)
120: ð^ŠßÖ] ( 56)

410: x  ãZ0
{ ( 57 )
4339:á^fu àe] xnv‘ ( 58)
1186:l^Ã×jíÛÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e("
# ²] Ù牅 à á^Ã×Ö] Ñ¡_Ö] h^jÒ(p„Ú†jÖ] à߉ ( 59)
316B7:oÏ`nf×Ö p†fÓÖ] àߊÖ] ( 60)
145: ð^ŠßÖ]

( 61)

1186:l^Ã×jíÛÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à á^Ã×Ö]æ Ñ¡_Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 62)
1187:l^Ã×jíÛÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à á^Ã×Ö]æ Ñ¡_Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 63 )
3166:݆q †nÇe ]‚a^ÃÚ ØjÎ àÚ Ü$ž h^e (èmˆrÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 64 )
4849:‚a^ÃÛÖ] ØjÎ Ün¿Ãi h^e (èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] à߉ ( 65)
1186:l^Ã×jíÛÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à á^Ã×Ö]æ Ñ¡_Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 66)
2178:Ñ¡_Ö] èna]†Ò oÊ h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ (•¨]• oe] à߉ ( 67 )
322B7:oÏ`nf×Ö p†fÓÖ] àߊÖ] ( 68)
447B7 :†m‚ÏÖ] xjÊ ( 69)
127B7 :½çŠfÛÖ] ( 70)
7 5B 1:'…^vÖ]‚ßŠÚ ( 71)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

151

Ýç‰ h^e

øZ•
Û z t £Æåzi

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

152

Ùæ] Ø’Ê
t £6~çÆ0

z{
t £8z ãKÆ0

z{ a

t £¹Ü Zz ´ŠÆ0

z{ b

«™ÅÓÅ kZ gzZ ®
 ¤Z Å0

z{ c
ãZôÅŠ ÑzZ z wâ d

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

153

t £6~çÆ0

z{

:ì yâ •
Û » 1vZ wÎg X ñY H6Š ã
Å ~g ZŠ +Š¸gžìg ãZz ]!
t IÐ ”ÅøZ•
Û z t£

1C 9Õø]‚ømø kûeø †ôiø àômû ‚ùô Ö] lô]„øeô †û Ëö¾û^Êø X^ãø ßô mû‚ôÖô æø X^ãø Öô ^ÛørøÖô æø X^ãø fôŠøvøÖô æø X^ãø Öô ^ÛøÖô V Äõ³þeø…û Ÿôø éö]ø†û ³³þ þÛøÖû] xö³³þ þÓøßûiö0

Ã~g ZŠ +Š ?: Ð zz Å + Š gzZ Cgzp ó©z ø
 ówâ Æ kZ : ì 
@Y H b ï6Š ã
Å Vzqg e Ð ]gúL L

ó Xó VƒŠß M u {B; }g v zó Š ßF

ILG
"u
1\ MÉ c
ó e bŠ™i Z0
Z ÃÃgñZvŠgzZ CgzpÅk Q ‰
Ü zÆ b ïÐ ]gúžì 7Š Z%t Ð ~t ì

]gúà Zz yZ0
{gzZg ZŠ wâ b§ÏZgzZce ´Š ßF
~¨£Æ ]gú]gzpÃ]gúg ZŠ +Šžìt ÝZgŠ Š Z%Å

Æ + ŠgzZ [ ZŠ MÆ ]gúŽ ì „gƒ "
U
Ö è Å¿k QÐ g
#
u kZXce 
*™g (ZÃ]gúg ZŠ + Š .
Þ W!
Æ
: ì ~z%Ð Š î ZŠ 0 yÑ]|Xì @
™ b ïÐ kZÐzz Å CgzpgzZ ŒÆ kZ sÜñO
2CXX̺×ô jøíûÚö àöŠûvöÖû]æø hºƒô ^Òø Ùö^ÛørøÖû]øZZ
ó Xó ì ÑZz äƒ[ Zy

gzZì N
ÑŒL L

: ì Ìw¸»²•
á ž6

ojøËøÖû]

o×øÂø

oûÞô ^Ûømø

‚ômû ‚ôvøÖû]

Øønû Öô ‚$ Ö]

àøŠûvöÖû]
Ùôçû Ïö’ûÚø

ØôÃø rûiø

¡Êø ø

Ø% Òö

^ÛøÊø

ó Xó @
ƒ 7( ßËq
Z ) `; ß Zƒ -C
Ù èY óî ¯ : ?Š Å ãZŽ âÃŒ? L L

E
|$E

3r I
§
G
B
3
wâ k0
Æ kZ ¤
ZèY ”
ó Ð ä™g (Z Ã]gúsfg L L: ¹ ñƒ D™ ïG ÃVœ ‰LZ ä öG0 ê R

C3X ó óÏñ M Á$
ÅkZ sÜB; }g vgzZ Ç ñYƒ »{z Âì

` Z'
×$
'gú@ÒZžì§Zz%PÌtgzZì CY ~Š ßF{Š c
i ¹ ÃŒÆ ]gú‰
Ü zÆ { Ò ~Š •
á V; }g ø

ˤ
ZX • Tg {>Ð Vz0

z{ LZ ] ©Æ yZ ] ‡zZ ÒZ Ð zz Å i *
6ŒLZ gzZX • Cƒ gzfgzZ 9Z ó

gzZ™| (Ð kZ ÂñY ï~ ]gú„ q
Z *Š z +Š ! I H » kZ ƒ Ì]§ŒB‚B‚Æ ]gߌ~ ]gú
Ã~g ZgŠ Å kZgzZ t ÜZ ŒÆ ]gúg £ÝZ ‰
Ü zÆ ~Š •
á žce Ã+-ZzÆ yZgzZ ÃVâ ZŽ âXì $
Ë ƒ HÚ
X OgÃ7Ã] :S¹!
ˆÆ kZ ÔN ¯

Æ kZ gzZ ƒ
ó •Zz ÌÐ {)z ` » x » wygzZ xE ~gz¢{z óƒ ÁÌ$ h » ]gúB‚B‚Æ ~g ZŠ +Š Z

ä ]gúkZ ~ yZ0
{ ] ³!
gzZ ƒ ¿Z z ›b!
ÅzgŠ w¾~ XÔƒ Å ä +-Zz ,Z Ìlgz6Å kZ {z´

X σÝq ÁlpÅå gzZ ]Š XÅ]y
Wz *ŠÐ ]gú+Z ƒ ð0
lgz6

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

154

H{™E
» yQ Ô• t £Ž6~çÆ0

z{¬ XÐ ,™{™E
» t £kŠaÆ q
ZC
Ù Ð ~ t £Æ åzi ë

Xì @
Y

t £8z ãKÆ0

z{ a

:• t £8z ã Ksf `gŠ6~çÆ0

z{

ƒ 4~ ›B‚Æ0

z{ LZ a

:c
â•
Û ä \¬vZX } ™o ôZ ~WÐ VzŠ%bZ ó} ™W~ {Š6Ð V•Z {zžceÃ]gú
4C—  %   ™

ó Xó Og - ÃVƒó KZ {zžÔÐ yZZ IZ , ŠÈ\ M L L

:c
â•
Ûh
'
×

C5—$     ™

ó Xó Og — ÃVƒó KZ {zžÐ VÂgúyZZ IZ ,ŠÈ\ M gzZ L L

]!
ÏZ X σ ?Š 6mïÆ kZ a Æ C
Ù ØÆ kZt Ô Ïƒ ]Š ¬ Åp
g ˜ {ó KZ gŠ Tg0
Z Æ ]gú

Xì k
¯
 !
» ä™ »Ç!
Ã] Ã%ZgzZ ä™ ‰ZÃVçðƒ ~)]Š ¬t gzZì ]Š XgzZ Álp~

Ã]gúXê Ä: Ð Å9 c
yZŠ ×zg óc ZgÎ~ V-gzZ Vzg Zi !
óVzyÆ V±z7{zžì xiÑ Ìt 6]gú

t aÆ kZX äY ~}g !
Æ ,ÅkZ bZ ðà c
• i Zz M Å bZ Ë]gz¢š {zžce È ÌÐ ]!
kZ

Æ kZ ¤
Z „
 zŠ ðà »0

z{Æ kZ X ñZz™: sg ¬ CZ Ä
 zŠ ËÆ kZ ~ ÏŠŽñ) Å0

z{ LZžì xiÑ Ì

kZ gzZ } ™WÐ kZ Ð ú Æ } Š6É óñ M : t ‚Æ kZ ƒ: 6y{z gzZ }™Äc
gŠ ~ }g !
Æ0

z{

k QgzZ 0

z{Æ k Q Ãx¯ kZ y-ž @}
ó Š: wîÃx¯žce ÐZ X} ™wZÎ~ }g !
Æ x *
gzZ x »Æ kZ Ð

:ì yâ •
Û » 1vZ wÎgž 6Ô} Š ¯ :=g f »^YgzZ ðZ]
yxgŠÆ0

z{gzZÆ kZŠp c
yxgŠÆ „
 zŠÆ
C69Ýô‚$ Ö] p†ø rûÚø Ýø•ø • àôeû ] àøÚô pû†ôrûmø áø^_ønû Ž$ Ö] á$ ^ô Êø0

ó Xó ì @
hzŠ ~ VÍg Åk Q ypž 6ì @
hzŠ V- ~ xŠ M 0Z y-—" L L

áe~g ZŠ)f Å y

n%gzZ Vƒ ~ ¸VâzŠ =gzZ Ÿ» kZž @
á ¾#aÆ ` »x »Æ y ð„ ð{zžì ~gz¢aÆ ]gú

b

Ãl•
Û Æ kZ óbŠ zh Ä~ y: ZizgX Ãg ZË ¢ ð~ q nZ ÅkZ ÌŠ Z•
Û Z ¹!
Æ ygzZ ñY v¸ Ð kZ ~g F z
Ð g ±ZÆ ]gz¢gzZ ‰
Ü zó*
™x »Æ äz6J
 ó*
å V‹zg ó-0

Í NM ó*
å Ãk Qƒ ]gz¢Å äå Æ q Tó*
ðŠ
Æ äg Z’Ã]ÑqÆ yLZ {zžceÃ]gúX • C™ÔzÂÅ]gú'!
 t ó*
ƒ
™ ½ ã0

c
ZQ~ y

Xƒ ._Æ s²z ]Š ¬žŽ } ™ì $
Ë ™ A ._Æ ÝzgzZ ‰
Ü ¤ KZ ~A çkZgzZ ñJ (È KZa
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

155

: • Câ •
Û yÒ& » Z–! Z ›
 Y • Z ]|

ÂÆ
ó .
zZgzZ } h˜ñZÎ å: yâ ‚z i ‚ ZuzŠ ðà c
wâ k0
Æ \ M gzZ Å ~Š •
á Ðí äx Zú0Ûi L L

Æ yZ ó¶C™w¸NŠ Å} h˜Æ yQ ~L L :ž • p ÖZt ~ e
Zzg Å›X ó ó¶rZ e: ZŠ kvÃ} h˜Æ yZ ~

zŠ ~ X ¶f0

Í NM gzZ ¶g ÌÏÃwzeÆ } l á Zz % ï ã 0
gzZ ¶rï ã0
ó¶¦ÃVT ÅgLaÆ .
zZ

= ~ ãZôÅ} h˜Ž c
Š ™ ½xŠ {= ä & œ–1Z ]|ž J
VŒ ¶CÑ™ VZVTÐ A ÃÆ é
Æ vZ = ¶„g M :Zz Çg VT6u LZ ~ izg q
Zƒ c
Š Zz™Š Zi M = ‰ Âä xÝ kZ gzZ óå @
Y ™e
ñ

ž ðƒ kCxÑ=  óÙg ZÎú LZ =ž @
Ñ äèÃï
zZ KZ \ M ª XXïû]ô ïû]ôZZ ¹gzZ Zg å ä 1wÎg
ä 1wÎgÆvZ X¸ q]) {Š c
iÐ ƒ
 ~ VÍß {z óˆ M Š c
]) ÅyQgzZ Ûi= X VgB‚Æ VzŠç'M
6u Z¾ !nÅvZ L L: ¹ ä VrZ Â c
‹rx ÓÃyZ gzZ ð M k0
Æ Ûi ~Q X Vƒ „g ™ kCxÑ~ž 1™
7
C ó Xó Zg ¦
~g ¸ {Š c
iÐ äƒg ZÎ}¾B‚Æ 1wÎgÆvZ= Ô*
VZ VT

}™ëZ•
Ûs
 Zg ƒòZgzZ ›ó‰
Ü zz
ó ÂKZÃ0

z{ c

ó ƒ‚ } À ƒ
V
ó ðƒ Sm
~gZ6¸â ƒ
ó ßwŠ eZžA ~ wq kS Ã0

z{ LZ Ž Ô7í ðÃ~ ]gúkZ
s%ZgzZ} ×ðZ±gzZ • îŠ wÅ{i ZzgŠ c y-'gúÆ™]»w+Z Xƒ {Šç'N9{nƒ
ó ðY ÏZŠ Zƒ
ó Ïn6y$

Å]gú~ äh — Ãx  ãZ0
{gzZ • °» c ä™xâÃVzŠã
ÅÏ0

i YZzŠiZ ]»w+Z X• îŠ ¯ y‚ M 3 Zg »

NB‚Æ s
•
Û gzZ ?
Ø Z—Ã0

z{ ÐZ gzZ ce È Ð ]ZŠ¬ ~'+Z Ã]gú: Xì @
ƒ 4Š ¿¹ » ]»w+Z

Æ
ó ™\Z å ó™ Î Òp ÂA Ð 0

z{ Z
 gzZ ìg Ù|Å ŸggzZ Ùp Å0

z{ LZ ~gñZ x Óžce ÐZ Xce
Ã1$
ÅégzZÄ Ð \ M LZgzZÇg s ™ ÌÃyâ‚zi ‚Æ ygzZ VzÀ LZ b§ÏZ XA Æ™ Z_s™ÃŸ
XƒÉg mZ~ XgzZ}™öâ•
Û {z ÅX}™7Æ™g » ä3,Zt ‚Æ0

z{ LZXìg C™gzŠ

+4 {zžì ~Š „ZÍ ä 1wÎgÆvZ ~ }g !
Æ XσР~ VÂgúyZ {z ÂÏ} ™x »t ]gúZ

:c
â•
Û ä 1\ M  ?ì +4]gúÏyÞ Š
HwZÎÐ 1\ M Z
 X • 'gú
8C 9†ø ¿øÞø ]ƒø]ô åü †% Šöiø oûjô Ö$ ]ø0

ó Xó AŠ s§Åk Q {z Z
 }Š™lpÃ0

z{ LZŽ ]gú{zL L

" ó*
ƒ: …¸Ð ðÌÅ y$
LZ ! ` ~÷} Z : ÅÃsf `gŠ ‰
Ü zÆ ~Š •
á Ãe KZ ä yÂ{ vg )
q
Z

ZÐ • óǃ ¯
 !
» ±ŸZ ~ ›B‚}¾ ÅC
Ù Ø}¾ óÇ} Š ™×zg Ã} n }¾ ´g s ™ » y
$—
y»gzZ @ M gz Zì Cg ¦
g ZÍ *
6Ë]gúg ZŠ1$
X Ç}™ {Š â M 6¿ÃŸ}¾gzZ Ç} Š™gz™ ÃV- g F gzZ nZ%Z
bzg Å kZ gzZ ì Ÿ›èY óïB‚Æ }n D Z—¨ ÂA Ð C
Ù ØLZ ÂZ
 gzZ X • D™]ÐÐ kZ

Xì Ïi @
zF
Å} n

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

156

t £¹Ü Zz ´ŠÆ0

z{ b
g 7®

 , Z {z ÅTž}™:c_ (ZÐ 0

z{ a

Ž ä vZ }
ó ™Šæ Å kZ ™g Z ¦
Ï0

iB‚ÆÛD
ŒgzZ ~zg : xB‚ÆC
Ù ØLZžì xiÑ ] !
t 6]gú

uÃv M Å›Ô Zƒ ÅmwèY }
ó ™:c_ » k] c
ä3{Š c
iÐ 0

z { LZgzZ }™®
 ¤6kZì c
Š } Š tig

ï®
 ¤Ã]gúZ
 gzZ ì Ð ~ ] Ì+4 Å ]gú~zg : xz ®
 ¤Xì CZ h Z g ½z Š¤
» Ïh
I*
gzZ ì îŠ

YZ ~ kZ gzZ á ¯ j œ=g fÆÛD
hZ KZÃtig } hðžì eÂì g ™ÝqÃt ÜZ iZ {zgzZ ì CY

Xì •
 h ~$
Z ~ ä3Æ x ZwèY óñY $Ð x Zw{zžì @M Ìt ~ sfÆ ®
 ¤ÅkZ X} ™s¥
: ì yâ •
Û » 1wÎgÆvZ

C99ä´eô oÖFæû]ø …ö ^ß$ Ö]ø X kõvû‰ö àûÚô køfø Þø ܺvûÖø èøß$ røÖû] Øöìö‚ûmø Ÿø 0

ó óXì g ZŠ h{Š c
i » v M {z óJ m
yZz6Ð x ZwŽ Ç ñY: ~ 
¼ Ÿ{zL L

uÈëG óÈÐ ð¾x Zw9e c
~ç mZ Â À
c ä¾C
Ù !
Ð yŠ% ðÃZ
 ž ¶]Š ¬ ÅVÂgúÅs sZ

: N
gwŠÐzY ! Zy
Å ` Z'
× c
;Å0

z{ LZžceÃ]gúXM
 ™7ñ6v M p Ð
ó B™“
 ZŠ'Â1gzZ
ŠZi M : X}™Ð Ÿg zñ¨£ » ]Ñq x ÓÉ óñYƒ: spÌŠpÐzY äƒ sp]Ñq à â nZ gzZ }™

¬Š ÌÃ]gúàZz ¤+Z ä ëX ~ ]ÑqÆ ã‚ Mž 6ìg „,ZB‚Æ0

z{ Ì~ ;Ž ì {z Â]gú
Æ™ ‰Z {¢{¢{zçO Xì C™“
 ZŠ'Ã])Å;B‚nZgzZì C™Šæ Å0

z{ LZ ~x c
ZÆ ;å Ž ì

B‚Æ ;žt gzZ óì ]Š„aZg OZ » à¥pžì „Y {z Xì C™gz™ ÿKZ gzZ C™ Zg7 ÃÏ0

i ‹c
gz¢KZ
Xì CY 0Á$
]‡zZ ‰ÁlpgzZ • CY 0öâi M ~ ]y
M ]‡zZ ‰?Å *ŠgzZì Cƒ Ìã‚ M

}™ÒÃÅä™ ZŠ ZÃøZ•
Û ´Š LZ b

ÆàZÐ _} k

Î ðX}™ ZŠ ZÐ Ï°‡!
ÃøZ•
Û }uzŠ x ÓgzZ {izg ói úKZ {zžì ~gz¢aÆ ]gú

gzZ Š ÑzZ KZ Ð b§kZž @
}™g ZË ÌÊ ÑzZ KZ aÆ kZgz Z } ™ ZŠ Z i úÅò {zžce *
ƒt ¿ª » kZˆ

+4Ð ƒ
 Ð ~ VzÅ *Š à ~ç ( ä 1wÎg Æ vZX ñ¯ y‚ M Ã3 ZgÆ ä™ ZŠ Z i úa ÆC
ÙØ
:ì Š•
á g Z »  \ WX ì c
Šg Z Œ
ÛÚ

1C0 9èvÖ^’Ö] 霆ÛÖ] ^nÞ‚Ö] Å^jÚ †nì æ Å^jÚ ^nÞ‚Ö]0

ó óX ì ~ç ( óñY c
VZ {Z
Ã ~*Š kZÐ Tž4Ð ƒ
 gzZì q ÅäVZ {Z
Ã *Š L L

{Š™Z
¬ Ð s§ÅvZ ƒ
ó à Zz p
g tØ » ]Š „ ƒ
ó à Zz äg e {Š c
i ¹ Ð vZ {zžì ~gz¢a Æ ]gú

:• D™e
ZzgÐ 1vZ wÎg {k

Ù 1Z ]|X} ™: xlÃÚ Ë6] 5ç´Š LZgzZƒ à Zz + YÃøZ•
C
Û
C119^ãø eùô …ø èøß$ qø kû×øìø•ø ^ãø qøæû‡ø kûÂø^›ø]øæø ^ãø qø†û Êø kû¿øËô uøæø ^âø†ø ãû •ø kûÚø ^‘øæø ^ãøŠøÛûìø éö]ø†û ÛøÖû] kô×$ ‘ø ]ƒø]ô 0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

157

®
 ¤Z ÅC
Ù ØLZgzZ} ™«™Å { ÇxÑKZ Ç
ó g} izgÆ ¹ ( Æ ypg ) }
ó ™ ZŠ Z iúʼn
Ü z õ0
]gúZ
 LL

ó óX ÏñYƒ 4ZŠ ~ ¼
 Å„g LZ Â}™

}™u|ŒB‚n ZgzZ}™: ~]*
ÅC
ÙØc

u|ŒB‚ÆC
Ù ØX} Š ßF
6t £Æ Vzg ZŠ¸g ¹!
LZ gzZ ] Z f KZ ÔÃ hÆC
Ù ØLZžce Ã]gú

Ð Z Xì k
:
 » ~Š •
á ÅkZ {zèY ó» Vâ ÅkZ6gîm{gzZ }™x Z •Z » VßZz yÆ kZžìt Š Z%Ð ä™

ÒZ X}™¿6VTÅ kZ gzZ äâ ] !
Å kZ }
ó Š ™Š4Æ Vâ ÅC
Ù ØLZ gze v!
gzZ ~g ZŠ)f Å yžce
• D Y µ ä™ ã â•
Û *
ÅVâ Ô0

z{Q c
• DY 0 ¯
 !
» UIÆ b ïÔ] Ã%Z yxgŠÆ ~ç gzZ Vâ ] ‡zZ

X • D Yƒ 2~ {g ÄÐzz Å ä™: Ýq Ÿg Å„g LZgzZ

q Å ä3{zì e }
ó ™ ZŠ Zt]» kZ6kZì @M ™á ~ y{zŽžì 4ZŠ Ìt ~ u|ŒB‚ÆC
ÙØ

7p°6VÂ!
hZ {zž ì ã¶
Å VÂgúkpèY ƒ
ó {)z yâ ‚ » y c
Vƒ V ƒ
ó q ÅÅ
 óVƒ } À ƒ
ó
X • C™g ï Z » ] *
ˆZÆC
Ù Øgz Z'™

m{ óÏ,™4ZŠ ~ 3ÃVÂgúÒZžŽ ì Ð ~ ] ÌyQt 
*™g ïZ » u|iZÆ kZgzZ 
*™: ZŠ Z]»C
ÙØ

:c
â•
Û ä 1wÎgÆvZ X Ç ¶ :
 » äY~ 3ó
*™ƒµÃC
Ù ØLZÐ ] Ò » ]gúž¹~uzŠ6gî

áø†û %ô Óûiö VÙø^Îø [äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ÔøÖô ƒF ^Ûøeôæø àø×ûÏöÊø V…^ß$ Ö] Øôâû]ø †ø %øÒû]ø à$ Óöjömû ]ø…ø oûÞôù ^ô Êø àøÎû‚$ ’øiø ðô ^Šøßôù Ö] †ø ŽøÃû Úø ^mø 0

1C2 9†ø nû ŽôÃø Öû] áø†û ËöÓûiøæø àøÃû ×$ Ö]

!wÎgÆ vZ } Z : ¹ä VrZ X óƒ
ó ~ 3ÒZ ?ž Vƒ 8 Š à ?~èY zó ™ H‘œ ? !®
 ) ÅVÂgú} Z L L

ó óXƒ C™~]*
Å0

z{ LZgzZƒ C™ƒµÐ ] Ò ? L L:c
â•
Û ä \ M ?ǃ VY (Z

ä kZž wÈ#
Ö t ! Çy›~÷} Z Â} ™ „@
Ã~ ä™ ZŠ Z ÃøZ•
Û LZ yŠ Ë{z c
ƒ ;6C
Ù ØZ
 gzZ

:™Š c
Ãw¸kZÆvZgzZ • ÅV×> H~ x c
Z—‚B‚}¾
1C3  þ    

ó Xó ßÈ#
Ö Ãä™yˆZ6}uzŠ q
Z yxgŠ LZ L L

:ì Š •
á g Z » 1\ M ~}g !
Æ X Yƒ: Ð ~ VÂgúyZgzZ
C14 9¼ùÎø ]†÷ nû ìø ÔøßûÚô kömû ø …ø] ^Úø VkûÖø^Îø ^ò÷nû •ø ÔøßûÚô lû ø ø]… Ü$ $ö X†ø âû‚$ Ö] à$ âö]‚øuû]ô oÖF]ô køßûŠøuû]ø çûÖø0

ì 9 ÂñY V] !
g ZÍ *
ðÃÐ s§~g vÃkZ yŠ ËQ ì
ó g @
™ ðYZ½/B‚Æ q
Z ËÐ ~ yZ ¤
Z L L

ó Xó ì 7„ @Š LíÐ s§~¾ Âä ~ž

;‚Ž §{ ÅŠ ÑzZ gzZ ñ M 7Ð .B‚Æ yZ }
ó ™š
 FÅŠ ÑzZ KZžì ï•
á Ìt ~ n Å k Z

~Š ¬ » 䙓
 ZŠ'Ã])gzZ Ï0

i {Š ‚ÃyZ }
ó Š: ¬Š$
ÃV”X}™“
 ZŠ'ÃyQ Ô• C7*
VZˆâ z ÜÈ ZgzŠ

yZ x »Æ nXáZ e ›Åxs Z z yZZ ~ VßŠÆ yZ óñ2 *
™[Š Z » VzuzŠ óñ¯ [vÃ] c
ÃÆ yZ óñ¯
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

158

X ñÑŠ ]ÐÐ ðZ'ÃyZgzZ ñ¯ {h
I q
Š 4
Æ

«™ÅÓÅ kZgzZ ®
 ¤Z Å0

z{ c

®
 ¤Z Å0

z{~nçC
Ù {z´Æ ãâ •
Û *
ÅvZ a

~g ‚¹ Ð 1vZ wÎg ~ }g !
kZX} ™
®¤Z Å0

z{ ~nçC
Ù {z´Æ ãâ •
Û *
ÅvZžì n•
Û » ~ç

• D™yÒ °zZ ! Z ]|X • ~z%g
Š q Z

^Úø 0 V#" Ùø^ÏøÊø X #" o$ fôß$ Ö] ‚ørø‰ø Ýô^ŽøÖ] àøÚô Øõfø qø àöeû ƒö^Ãø Úö Ýø‚ôÎø ^Û$ Öø V Ùø^Îø äö ßûÂø ²] oø•ô…ø oÊFæû]ø oûeô]ø àûÂø
ÔøÖô ƒF ØøÃø Êû]ø áû]ø lö•û …ø ^øÊø XÜûãôjô ËøÎô ^‰ø]øæø Üûãôjô Îø…ø ^_øfø Öô áøæû‚öröŠûmø Üûãö jömû ]ø†ø Êø Ýø^Ž$ Ö] köÚû ‚ôÎø =äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø VÙø^Îø 9[]„øâF

oûŠôËûÞø pû„ôÖ$ ]æø X^ãø qôæû ˆø Öô ‚øröŠûiø áû]ø éø]ø†û ÛøÖû] lö†û Úø Ÿø ø ðõ oûŽøÖô ‚øröŠûmø áû]ø ^ò÷nû •ø lö†û Úø ]ø çûÖø oûÞôù ^ô Êø XØûÃø Ëûiø ¡Êø ø 0 V Ùø^Îø XÔøeô
1C5 9^ãø qôæû‡ø Ð$ uø pø•ôù ç* iö oj# uø ^ãø eùô …ø Ð$ uø éö]ø†û ÛøÖû] p•ôù ç* iö Ÿø å´‚ônøeô

]| ó ó?ì HtL L :c
â•
Û ä \ M X H {>Ã 1x™ Z Ñ ä VrZ Âñ M :Zz Ð x •
á †0 f é›!N]|Z
 LL

{>ÃV- gŠ 0
gzZ Y f LZ {zžì ¬Š ÃVÍß yZ ä ~ óVƒ c
M Ð x•
á ~ !wÎgÆvZ } Z L L: c
Š [ ZŽ ä f é›!N
ÃË~¤
Z —" !z™#
Ö (Z ? L L:c
â•
Û ä 1\ M X ó óVz™ (ZB‚Æ \ M ~ž H{Š Zg Z ä ~çO ó• D™

!ì yY ~÷~B; Æ TÅ] Z f kZ ì nX} ™{>ÃC
Ù ØLZ { zž êŠ ¬Ã]gú~ Â}™{>ÃË{zž êŠ ¬

ó óX} Š™: ZŠ Z h»C
Ù ØLZ {zžJ
Z
 Ïn ™: Zg7 Lh»„g LZ ]gú

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg VW'h
'
×

C169lû ðø ^•ø èô ß$ røÖû] hô]çøeû ]ø pùô ]ø àûÚô kû×øìø•ø ^ãø ×øÃû eø kûÂø^›ø]øæø ^ãø qø†û Êø kûßø’$ uøæø ^ãø ŠøÛûìø éö]ø†û ³þÛøÖû] kô×$ ‘ø ]ƒø]ô 0

ì e Ð } i ZzgŠ T Â}™®
 ¤ Z Å0

z{ LZ gzZ }™«™ Å { Ç xÑ KZ ñ
ó 7,i úVv0
KZ ]gúZ
 LL

ó Xó ñYƒ 4ZŠ ~ ¼

~ VÂgúž Š
HwZÎÐ 1wÎgÆvZXì Cƒg Ñ]gú+ 4 {z Âì C™®
 ¤Z Å0

z{ LZ ]gúZ

:c
â•
Û ä \ M Â ?ì ÏyÃ]gú+4Ð

1C7 9 åö †ø Óûmø ^Ûøeô ^ãø Öô ^Úø æø ^ãø ŠôËûÞø oûÊô äö ³³þ Ëþ ö Öô ^íøiö Ÿøæø †ø Úø ]ø ]ƒø]ô äü Ãö nû _ôiöæø †ø ¿øÞø ]ƒø]ô åö †% Šöiø oûjô Ö$ ]0

] Z f KZ }
ó ™®
 ¤Z Å kZ {z Â}Š ¬ÐZ {z Z
}
ó Š™lpÐ Z {z ÂAŠ s§ÅkZ0

z{ » kZ Z
 ž ]gú{zL L

ó Xó äYI*
{zÃT} ™: sÜÐ b§kS Ãw â LZgzZ}™: ¿#Å0

z{ LZ ~ ] 5ç0Ð

óà Zz ä™›{Š c
i ¹ óà Zz " a {Š c
i ¹gó ZŠ™gó ZŠ § gó ZŠÎ â •
Û Ž • Cƒ {z Vc
ç +4žì I » Y f‰

kZžì Set ]gúŽžì w¸t » Y ÛX Vƒ à Zz ä™ ~g ZŠÎâ •
Û Å0

z{ LZgzZ à Zz ä™wEZÐ o ôZÃy!
i
{Š Zg Z » x » TC
Ù Øžì t Š Z%Ð ®
 ¤Z ÅC
Ù ØX}™®
 ¤Z Å 0

z{ LZ {zžce ÐZ äâ ] !
Å kZ 0

z{ »


 ¤Z ÅC
Ù ØèY ƒ
ó : VY x„ XñZg KZ Å kZ ì e }
ó ™: Z× ~ }g !
Æ x » kZ Ð kZ } ™

D Yƒ Za b)} (} (~³Æ ]Ã%Z Lg Lg]‡zZ ‰ža kZ Xì aZaÆ kZ ~g ZŠÎâ •
Û
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

159

s§Å ñZg KZ ]‡zZ ÒZÊ%{z Âì ChgÄg s§q
ZÊ Áz •LZ Z
 ]gúžì c
W~ Ú Š ÌtgzZ X •
X N ZëÐ › • Se *
Zë] !
KZÐ VzC
Ù ØLZžceÃVÂgúa kZXì g™bâ Ð ›

ÃÏ0

i KZ ì
ó C™Ýq Ÿg Å„g LZ {z Ð=g f Æ kZ Âì C™
®¤Z Å0

z { LZ Z
 ]gúVW'h
'
×

t ,i Z {z´Xì CZz™tã ZxKZ 6Š ÑzZgz Z ì C™g Zû {Zg Å
®¤Z Å +-Zz aÆ V” LZ ì
ó C¯ ug I

Xì îŠŠæ °»~ ä™ »Ã} ×yxgŠÆ ~çgzZ0

z{ ~g ZŠÎâ •
Û

Çg: {izg r%Æ è%Å0

z{ b

»} izg kZÐZÉ óÏìg Ï\ ÅÈ{z sÜ: ÂÔ ÏÇg {izg r%Æ è%ÅkZ ~ ÏŠŽñÅ0

z{ ]gúZ

79Ç!
%Æ è%Å0

z{Æ kZ { izg r» ]gúžì I » Y f‰X Ç ñY H: wJÐ kZ {zgz Z ǃ Ì{ k

wÎg Xì 7` ZÅ ]i YZ Å0

z{ {z ~ k Q Âì m» Vzizg n•
ÛJ
V˜ % Z ì
ó ] !
Å Vzizg rÂt X @
ƒ
: ì yâ•
Û » 1vZ

1C89 ä´Þôƒû^ô eô $Ÿ]ô ‚ºâô^•ø ^ãø ×öÃû eøæø éö]ø†û ÛøÖû] Üô’öiø Ÿ0ø

ó ó Xce´g 7{ izg ( r)%Æ è%ÅkZ ~ ÏŠŽñÅ0

z{ LZÃ]gúL L

Xì aZ Ð ]Š „Ò
*™} g7 t £Y ZzŠi Z Æ 0

z{ LZ » ]gúžì {g •
á Z s§Å ] !
kZ ~ g
u kZ

C™„@
Ã~ ä™ ZŠ Z t £Y ZzŠi ZÆ VzC
Ù ØLZ Ðzz Å ! Zy
à ©Å Ë c
} × ðZ±Ë'gú]‡zZ ‰

_6äš ÆC
Ù ØLZžŽ ì ðWÏz J¹ ~}g !
Æ ]gú+Z Å 1 wÎgÆvZX ì 7ƒ
 ožŽ •

:ì Š•
á g Z » \WX CW76

C199xf’i oju èÓñ¡ÛÖ] ^ãjßÃÖ ^ãn× á^f–Æ l^fÊ keªÊ ä•]†Ê oÖ] äiœ†Ú] Øq†Ö] ^• ]ƒž 0

]Zg ~ V Ð zz kZ 0

z{gzZ }Š ™g ïZ ( Ð äW6_) {z gzZ ñš s§Å _ LZ à ~ç KZ ¿ð ÃZ
 LL

ó Xó • Tg D™ÒJ
äƒ ðº•
Û 6]gú+Z Â}g Z ¦

YZzŠi ZB‚Æ C
Ù Ø LZ a Æ ]gúÐ zz Å äƒ : {Š â WÆ Ë c
} × ðZ±ž 7— ðÃ~ kZ

]Š „rÉ ì ]Š „aÆ ]gú
*™ Zg7 Ã]gz¢Å0

z{ Ìñƒ T e: pì³% â i Wñq
Z 
*™ì‡] ©

Ðzz Å ~gzŠÐ ~ç KZ0

z {žì t Õ~ kZ ]¸X ì ̬» 1 wÎgÆvZ VW'h
'
× gzZì aZ ÌÐ

Æ } × ðZ±gzZ ä™ ÁÃ]Ðb!
óò3ÅwŠ mY ZzŠi Z ¸žì @
ƒ Ìt ] ‡zZ ‰gzZ } 
7 Y:~ ðZ'Ë

X ì @
Y0:
 »8{

†:C
Ù !
Ð y%Æ è%Å0

z{ c
: ì @
â•
Û \¬vZ

C20 $  % þ $ þ  $   
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

160

ó Xó d:C
Ù !
Æ™g 4î ¯ b§ÅqY Uâ i .‚gzZƒg ù~ VzyLZ ?gzZ L L

X†C
Ù !
™X k] » §z xÑžce Ã]gú Â} Š ]i YZ Åå
C
Ù !
Ð y•Æ ]gz¢ËÃ]gú0

z{ Z

ñO ÅVzg Zi !
gzZ VÃvÞzg !
X ñY 0: ¯
 !
»zÂÅV\ M í{ Ô“
 iz d
i mZž @
†:C
Ù !
Æ™g 4 î ¯
C
å
Ù !
Ð y b§ÏZX σg Ç {k
ÂφC
Ù !
Ð y]gz¢š Ô%Æ è% Å0

z{ { z ¤
Z X}™^6V2Zg à {

X ñY „Ð ]i YZ Å0

z{ ÌV; Æ V±z7gzZñ m
:Æ ]i YZ Å0

z{%6V»œzZ c
6¿Å y{z´Æ
:ì Š•
á g Z » 1wÎgÆvZèYì Â
aÆ i ú Âq
Z » ]gú~å
 Ð y•Æ ]gz¢

2C19 ²] ‚q^ŠÚ ²] ð^Úž ]çÃßÛi Ÿ0

ó Xó Ãzg #
Ö Ð VzKÃV-&

ß ÅvZ L L

7IÌÐ k QÃ0

z{gzZì @M •Æ ]gz¢ÌÂ
aÆY Ð +-Zz LZì — ì Ç » ]gúb§ÏZ

X ce 
*™

ÑèY óñÎ Òp „: gzZ }™: g (Z “
 iz d
i † Ð yÐ } Š Zg ZÆ(Ë{z´Æ kZ c
K]gú

: ì yâ •
Û » 1x™ Z

2C2 9 è×n×Ö] Ô×i gn_i ¡Ê ð^ŽÃÖû] àÒ]‚už l‚ã• ]ƒž0

ó óX ñÎ: Òp] Zg k Q †aÆ i úÅY (ðÃÐ ~ VÂgú?Z
 LL

t Ð Š&0 vZ†]|ä yx0Z Xì c
Š gZŒ
Û 9ŒÐZ gzZ ì Å Üg
ut Ìä ~èFx â Z

: ì ÅÜg
u

2C39áö^_ønû Ž$ Ö] ^ãø Êø†ø Žûjø‰û] kôqø†ø ìø ]ƒø^ô Êø X麅ø çûÂø éö]ø†û ÛøÖû]ø0

ó Xó ì Â @
ÃkZ y- Âì Ç
C
Ù !
{z Z
ì
ó q ÅäÖ ]gúL L

:• K yÒ {Š c
i p ÖZt ä yx0Z ~ g
u kZ

C24 9^ãø jô nû eø †ôÃû Îø oûÊô oøâô ]ƒø]ô ^ãø eùô …$ àûÚô áöçû Óö³³þ þiø ^Úø hö†ø Îû]øæø0

ó Xó ñYƒd˜Í~ yLZ {zžZ
 ì Cƒ‰
Ü z k Qd
Œ
Û {Š c
iÐ ƒ
 Æ„g LZ ]gúgzZ L L

: ì yâ •
Û » 1vZ wÎg b§ÏZ

C259 èºnø Þô ]‡ø àõnû Âø Ø% Òöæø èºnø Þô]‡ø oøãôÊø ^ãø vømû …ô ]æû‚örônø Öô Ýõçû Îø o×FÂø lû†$ ÛøÊø Xkûqø†ø íøÊø X lû†ø _ø³Ãûþ jø‰û] éõ ]ø†ø Úû ] ^Ûøm% ]ø0

àZzàZ s§ÅkZgzZì g »$
z6Zi ]gú{z ƒg ¦
» k QÐ 6x ¸ËgzZ† Ð yQ óñÎÒpZ
 ]gúðà L L

ó Xó ì 6Zi Ìç MC
Ù

c
Š
Š™{~ yjZžì 7Š Z%t Ð äI~ y LZÆ ]gúy›žce *
ƒ x¥Ìt gzZ ì ãZzÂt

ì c
Ša kZ ä xsZ ¬» äI~ yÃ]gú@'
nZÉ •
ó D™ Z"z6» ]!
kZ xsZ È =Š ‰ž 6ì
ó

X ìg™0 :â Å yÔñO nƒ?fÆ™#
Ö i5 V; Æ VzuzŠ {zž @
ƒ Ì*ƒz ] ³mQgzZƒ«™mZž @
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

161

@
J (Ãg ‡z gzZ ] ³Å yQ 
*™: •
Ñ~ VEo ‘B‚Æ VzŠç'MbZ » VÂgúžì 7— ðÃ~ ] !
kZ
zz Åo %ZB‚Æ VzŠç'MÆ VÂgúžŽ • , Z ]*
vgz Z‡¢ „ ÄèY ì
ó Cƒ p°.
Þ ‡]gú+ZgzZì

X • Dƒ Za Ð

o‘Å yi z Šç'MÐ Vñ¸gzZ Vzà LZ Ð b§¾ž ;g ƒ x¥7t 7Z gzZ • yZª6]!
kZ [fIZ

’»Wfg ¾ ÜZ óðZÎg z ª
f Å ]gúx •Z » VEo‘yS žì ¢¢ » ]!
kZ 7Zp¤
Z óXzg Ã•Æ ÖW

:• —~ ó ówZ L L!‚g uÃ~7>Zgg•çO Xì ]ñÅ[ ZŠ M z ]ª ÜZgzZ *
Y

žì $
Ë ƒ Höâ i M ~(Ð kZ aÆ ]gúX ǃ†ŸZ ~Š Z®Å V” ò ZwÔǃ ` Zzg » VEo ‘gŠT L L

gzZ ‘à z L~g e " {z gzZ ì êŠ hg6wqÆ k Q Ãk Q 6öZa Å a ì @
™ ì‡]©ÒB‚Æ kZ òŠ M Ž

Xì B Y J
} i ZzgŠ Æ ]ñy
ÆH !
ˆ Æ äg ¦
Ð iZ%Æ 0z ÕgzZ ]g ›z ª
f Ô ì C™“
 ZŠ';‚

gzZ X • ‘
 ^z»g ~ ä¾Æ kZ {)z ò¤
gzZ ŠgŠu ú
ó 1 » a Z®ì Cƒnq {zèa Âì m» ‘à zLJ
V˜

~ Š œ FkZ gzZ ì CY 0 sfg ~ Vƒó Å}Ñç ]gú{zžì Ð zz kZ {z ìnç » 1 z úJ
V˜

?σ HgzZ ðZÎg z ª
f {Š c
iÐ kZ Âì ]!
Å ðZÎg z ª
f J
V˜ X} ™ HB‚Æ ] Z f KZžì CYƒ 2
x ÓyS Šç'MgzZì wq » ]gúk Qt Xì C™g (Z 5Zg +F
ÂÆ ÉŠp]gú+Z Âì m» ]ñJ
V˜ p

i Z Á•: »Ç!
ÃT
ryS Ž ce 
*™lˆi(ZgzZce ã™ ïÅVÂ!
yZ …[ Z Xì Lg mÑÐ Vzq
ë)g f Æ X,™g (Z 5 Zg,Z ë ` M Xì ; g Y s§Å ðZÎg z ª
f {Ñç ! f ` M Ðzz ÅX}Š ™ Á

X óì
ó 7{ k
ðà »XÃXÐ äƒ OÃV”x9Vzg ZD
Ù yZ

x •Z kZ »}• CÑ™ ¾Æ ™x »~ Vzg ZŠ Z ZgzZ Vâ {g » VÃ
Ó ~g vžŽ 9zgP {z à ? ! +-Zz } Z
¸!
~}g !
Æ Vß Y {æ7 yQ 7Z zó Š ½Å•ggz™Ð VzŠç'M7Z !ì H™f ä ~ » TN Yá : s§Å

Xì @
Y c
waÆ yQÃXÅg

Ð ~! ÏZ ì ;g ƒ†ŸZ ~ Š Z® Å …õo ‘gŠ Tž • „g ™yÒ 6gî ãZz ]!
t ›g7g Åg Ñz Š Z°Z

ó$
kZ k\Z X M
 ™7Ìg¦ë » kZžì [ ƒ ™gŠkZnçZg ø ` M Xì ;gƒ†ŸZ ~ T
rz öâ i M
! !6Á$
gzZ

:• —Šó zg ã M é >
L Zgg• é

~ {)z Vâ {g »™ YC
Ù !
{zžÐ kZ ì 4 {Š c
ia } g øtó,™x » b§ÅVz™â~ y LZ VÃ
Ó ~g øL L

ž l» Xì CYƒ ÁgaÆå Þzg Å Ï0

i Å kZgzZ ì CYƒ {Šß M {z Âì Ç
C
Ù !
]gúZ
 èYÔ,™x »

ó'
ó ì ]³ ì
ó Ï À 0
ì
ó §z xÑV˜ Dƒ‰VzàÆ xsZ Ìà}g ø

G
$ ÑgzZì ©
ðs Z ï
L šG
X Ð ] Ã M gzZ VUâ i M ~(¹ ÐZ Ô*
I~ yLZ » ]gúž •³t Ð c ë
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

162

ÅXì Le *
Yá s§ÅVzq yQÃ]gúxsZ Xì s
 ZggzZ {Z
à » ]gúÅÅ¬Æ äI6yÃ]gúÆ
Xƒ†ŸZ ~ ólpgzZ s
 Zgû
ó % óy•
á Å]gúÐzz

ãZôÅŠ ÑzZ z wâ d
}Š:%Æ ]i YZ ÅkZ q ðÃÐ yÆ0

z{ a

c
Vƒ ,q ÅÅ
 ä3 ƒ
ó ~ ^Å {íf wâ {z ì e }
ó ™: ù ŸÃwâ ÆC
Ù Øžì Ð ~ ÍõÆ ]gú

b§kZ X σ ¯
 !
» ¶Ì~ ›Y ZzŠi Z ¶~ wâ ÆC
Ù Ø ÂÏ} ™: (Z {z ¤
Z X} ™«™Å kZÉ ƒ
ó k]

Ðzz ÏZ X Ï ñY 0zz Å¡gz Z :
 » ]Є @
øgzZ Ç ñYƒ *
Z66* gzZ Ï ñYƒ »Þzg Å Ï0

i Y ZzŠi Z

ÆC
Ù Ø{z ¤
ZçO X} ŠzÂs§Å äJ (gzZ ä¯ j œÃwâ kZgzZ a Ð ä™ ù ŸÃwâžì nÛ•t » ~ç

~ DÆ kZ Ái Z Á c
ƒ
ó Ð ]i YZ ÅC
Ù Øt ƒ
ó : VY Z hð„ H {zì e }
ó Š }Š ÃgzZ Ë c
ÃMwâ ¼ Ð ~ wâ

Xce*
ƒ

ž• D â •
Û ‹]Z)â Q1Z ]|Xì ¹Œä ~èF
x â Z& ì
ó g
uq
Z ~ ~ènZ ògzZŠ î ZŠ ! Z ò

:‹ ñƒ D â •
Û t à 1wÎgÆvZ ä ~

Øö–øÊû]ø Õø]ƒø0V Ùø^Îø [Ýö^Ãø _$ Ö] Ÿøæø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Øønû Îô 9^ãø qôæû‡ø áôƒû^ô eô $Ÿ]ô ^ãø qôæû‡ø kônû eø àûÚô ^ò÷nû •ø éº]ø†ø ³³þ Úûþ ] ÐôËô ßûiö Ÿø0
C269^ßøÖô ]çøÚû ]ø
\ M Â ?Ì*
3 H :Š
¹Ð \ M ó óX}™: ay
q ðÃ%Æ ]i YZ ÅkZÐ yÆC
Ù ØLZ ]gúðà L L

ó Xó ì wâ + 4 Zg ø Ât :c
â•
Ûä

kZ ]gú² ó c
0
ZgzZ c
`
¾ä Š%èY Ð
ó Vƒ'Z'
~`
Z VâzŠ ÂÏ}™ ay
Ð ]i YZ ÅC
Ù Ø]gú{z¤
ZgzZ

:ì yâ •
Û » 1vZ wÎg Xì C™Ýq`
ZÆ™‘œ » wâ

^Ûøeô åü †ö qû]ø ^ãø qôæûˆø Öô æø kûÏøËøÞû]ø ^Ûøeô ^âø†ö qû]ø ^ãø Öø áø^Òø éõ ‚øŠôËûÚö †ø nû Æø ^ãø jô ³³þ nûþ eø Ýô^Ãø ³³þ ›
þ ø àû³³þ ³þ ³þ Úôþ éö]ø†û ³³þ ³þ þÛøÖû] kôÏøËøÞû]ø ]ƒø]ô 0

2C7 9 ^ò÷nû •ø ˜
ö Ïößûmø Ÿø ÔøÖô ƒF Øö%ûÚô áô‡ô^íø×ûÖô æø gøŠøÒø
õ Ãû eø †ø qû]ø Üûãö –öÃû eø “

Ë% bŠtªÆ ì M`
ZjQgŠÏ Qì îŠ {z A Âì îŠ ~ { Zg ÅvZ¼ Ð ~ ä3Æ yLZ ]gúZ
 LL

ó óX ǃ: Á`
Z » ‰Ðzz ʼngzZ óǃ`
Z „ (Z ÌaÆ=gzZ c
¾ä kZèY ǃ`
Z ÌÃC
Ù Øn ZgzZ ƒ
ó ÆŠ Y

ùŸÃkZ Âì ¸ Ì|gz Z ÏŒwâ CZ Ãwâ ÆC
Ù Ø{ z Z
 Œwâ CZ Ãwâ ÆC
Ù Ø{zžce Ã]gú

wâ CZ » yZ wâ » VzC
Ù ØÆ yZ h
•
á ž • Št {z ì CY ð0
]Š ¬ x ¬t ~ VÂgúV; }g øX Ïa Ð ä™

¼:¼ Ð Ù
 ÅC
Ù ØLZ ‰
Ü zC
Ù aÆ ä¯ yâ ‚zi ‚ wy ó} À ó] Zg-iZ
ZiÐ ]gz¢{za kZ ì 7
hZ q
ZX ì 1g â žc Z (ä V,Zž • Št Æ ™ ay
wâ »C
Ù Ø6V»w ‰gzZ X • Cƒ ~ 6 Æ äZd

X ì C¯ {ì CZÃ~g Ãe
ñÔ ñO Åc y
w‰gzZì Š„ wâ CZÃwâ ÆC
Ù Øå ~ç
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

163

l^q äÖ]çu
h^e(Å^•†Ö] h^jÒ Ü×ŠÚ xnv‘ Ô5090:àm‚Ö] oÊ ð^ËÒ¢] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘

( 1)

3635:àm‚Ö] l]ƒ h^fvj‰]
82B6:Y 1965 D| 1385 læ†ne( oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]•(‚m†ËÖ] ‚ÏÃÖ]( äe… ‚fÂ( oŠÖ‚Þ]

( 2)

327B 2:h]•¢] èÚç¿ßÚ |†• h^fÖŸ] ð]„Æ ( 3 )
30:…çßÖ] ( 4 )
31:…çßÖ] ( 5)
xnv‘ Ô 2039:äŠËÞ à ÌÓjÃÛÖ] œ…‚m Øa h^e(Í^Ój¦] h^jÒ(p…^íe xnv‘

( 6)

5678:äjqæ‡ kÞ^Òæ 霆Ú^e ^nÖ^ì ±ñ… àÛÖ gvjŠm äÞœ á^ne h^e( Ý¡ŠÖ] h^jÒ(Ü׊Ú
‡]çq h^e( Ý¡ŠÖ] h^jÒ Ü×ŠÚ xnv‘ Ô5224:é†nÇÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 7 )
5692:Ðm†_Ö] oÊ knÂœ ]ƒžènfßq¢] 霆ÛÖ] Í]•…ž
h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ Y 1999Ôn 
c °Z ( Ý¡ŠÖ] …]•(oñ^ŠßÖ] à߉( gnÕ àe ‚Ûu]( oñ^ŠßÖ] à߉ ( 8)
3231:†nì ð^ŠßÖ] pœ
h^jÒ ÔðMURR(é‚vjÛÖ] ènßËÖ] èÂ^f_Ö] èÒ†•(oÚ…]• à߉VàÛu†Ö] ‚f àe ²] ‚f (oÚ…]‚Ö]

( 9)

l]ç×’Ö] Ø–Ê h^e (é¡’Ö] h^jÒ ( á^fu àe ] xnv‘ Ô2776 :kvŠÖ] ØÒœ oÊ h^e (Ñ^ΆÖ]
1720:‹ÛíÖ]
1467:èvÖ^’Ö] 霆ÛÖ] ^nÞ‚Ö] Å^jÚ †nì h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ ( 10)
1664:èßrÖ^e àm†ŽfÛÖ]醎ÃÖ]‚ßŠÚ h^jÒ ( ‚Ûu] ‚ߊÚ

( 11)

1462:h…^΢] o× é^ÒˆÖ] h^e(é^ÒˆÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 12)
237:é†ÏfÖ] ( 13 )
29: †ËÒ áæ• †ËÒæ†nŽÃÖ] á]†ËÒ h^e(á^Ûm¦] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 14 )
1853:霆ÛÖ] o× tæˆÖ] Ðu h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú àe] à߉ ( 15)
1664:èßrÖ^e àm†ŽfÛÖ]醎ÃÖ]‚ßŠÚ h^jÒ ( ‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 16)
3231:†nì ð^ŠßÖ] °œ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ] à߉ ( 17 )
h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ Ô5192:^Âç_i^`qæ‡ éœ†ÛÖ] Ýç‘ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 18)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

164

1026:åŸçÚ Ù^Ú àÚ‚fÃÖ] ÐËÞœ ^Ú h^e(é^ÒˆÖ]
1593:^`qæ‡ •]†Ê é†q^`Ú éœ†ÛÖ] ki^e ]ƒž h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 19)
33:h]ˆu¢] ( 20)
ð^ŠßÖ] àÚ ØŠÆèÃÛrÖ] ‚`Žm ÜÖ àÚ o× Øa h^e(èÃÛrÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 21)
442:èßjÊ än× gi†jm ÜÖ ]ƒž‚q^ŠÛÖ] oÖž ð^ŠßÖ] tæ†ì h^e(Ü×ŠÚ xnv‘ Ô900:á^nf’Ö]æ
334:èßjÊ än× gi†jm ÜÖ ]ƒž ‚q^ŠÛÖ] oÖž ð^ŠßÖ] tæ†ì h^e(é¡’Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ ( 22)
àe] xnv‘ Ô1173:l^fnÇÛÖ] o× Ùçì‚Ö] èna]†Ò oÊ ð^q ^Ú h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(p„Ú†jÖ] à߉ ( 23 )
557 0:èu^e¦]æ †–vÖ] h^jÒ(á^fu
5570:èu^e¦]æ †–vÖ] h^jÒ( á^fu àe] xnv‘ ( 24 )
396B2:…çßÖ] é…牆nŠËi (ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ ( 25)
3565:…çÃÖ] àÛ–i oÊ h^e(ÅçnfÖ] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ ( 26)
xnv‘ Ô1425:äŠËße Ùæ^ßm ÜÖæè΂’Ö^e äÚ•^ì†Úœ àÚ h^e(é^ÒˆÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 27 )
1024:kne àÚ k΂’i ]ƒž 霆ÛÖ]æ ànÚ¢] á‡^íÖ] †qœ h^e(é^ÒˆÖ] h^jÒ(Ü׊Ú

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

165

Ýæ• Ø’Ê
t £60

z{Æ~ç
t £8Æ ~ç a
t £ãÕz ¹Ü ZÆ ~ç b
t £ÙçÆ ~ç c
t £(Æ ~ç d

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

166

t £60

z{Æ~ç

ž• ï ŠK ™f ç•a Æ Y 1z ZÆ kZ gzZ ]gú] !
t ë ó,™i ¸ M » t £Æ ~ç 랬 Ð kZ

w) gzZ ›Åwâ ó]à7Z Xce 
*™[ NZ »C
Ù Øg ZŠ™gzZ [Š ¸ gó ZŠ +Š ó´ â Æ t ÜZ iZ aÆ e KZ 7Z

Œ» kZ {zì CY ~Š ÌZÃq T {Š c
iÐ ƒ
‰
Ü z D™¸gÐ ]gúV; }g øX ce *
77~ÆðŠÆ
³gzZ ~¢~A çkZ {zžceÃY 1zPÆ ]gúX ì Cƒ #
Ö i 5 ÅkZ Ôg £ÝZ ‰
Ü z D™[ NZ »Š%²ì

X ,Š ßF
Ãt Ü Z ŒgzZ ~g ZgŠ ÅkZ ‰
Ü z D™lˆÅƱgzZB: x »Ð ~I

t £8Æ ~ç a
*
™8lpgzZ t Zè çB‚Æ ~ç a

~ ä™ Za o¶
z ±~ ` » x »Æ yX • Sg { i @
zF
gzZ • C™kC~g ZÎp~ Ï0

i 'gúÐ 8lp

B‚Æ yZ 1\ M X¸ D™ c
â•
Û t Zè çÐ V- ç KZ 1vZ wÎg ‡ M }g ø Xì C™ ZŠ Zg ZŠ™ë Z 8lp Ì
| (Ð M Ð 1\ M {ziŠ q
ZX D Î ÌhzŠÐ iœÈ ¬ ]|Ýð0.ÅZ ÅQX D â •
Û W._Æ R6f ÅyZ
:c
â•
Û yŠ q
Z6ÏZ ä 1\ M X D Y| (Ð M Ð yQ Ì 1\ M LgzZ óI
1C9 èô Ïøfû Š$ Ö] Ôø×ûjô eô å´„ôâF0

ó Xó ì ~á$
Æ Ý
 k Q}g v( œ
)tL L

:c
â•
Û Š•
á g Z ä 1\ M b§ÏZ

2C9^Ï÷×öìö Üûãôñô ^Šøßô Öô ÜûÒö…ö^nø ìô ÜûÒö…ö ^nø ìôæøX ^Ï÷×öìö Üûãö ßöŠøuû]ø ^Þ÷^Ûømû ]ô àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ØöÛøÒû]ø0

hÆ V-ç KZŽ • {z 4Ð ƒ
 Ð ~ ?gzZ ó• + 4t ÜZÆ X• { zá Zz yZZ + F
ï» ~ yZZ IZ L L

ó Xó • 4~A çÆ t ÜZ ~

gzZÇg +
 hZ ~ 8lpB‚Æ ~ç Xáï‰
Ü z aÆ V” ~ç Ð ~ ] ‡zZ ËLZ {zžce ÃC
ÙØ

~zg : x~ A çC
Ù X}Š ¯ ~`
ÐZ gz Z } Š h — Ãt ÜZ Æ kZž ñY ò: J
u kZ ~ 8lpB‚Æ kZ
gzZ y• M z }ièY }
ó ™: uF
Ã]!
h~ ¿#z kZñÅ]gúžì xiÑaÆC
Ù ØXì ] !
hZ 
*™g (Z
Xì«6w° Ìx ª »ÚC
Ù ŠŽñ~ yZ

*
™“
 ZŠ'
Ãt Ü Z}'
gzZ Y Z'
×$
Å]gú b

Æ ~ç ä \¬vZ X}™g (Z Ù7 0Ð VƒÅkZ ñƒ D™3g z .6~ç {zžì ~gz¢aÆC
ÙØ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com
167

øZ•
Û z t £Æ åzi

G
4hI$Ð u|ŒB‚Æ +-ZzÃu|ŒB‚
-E
:ì \¬ ~g !
›•
á g Z ~}g !
Æ +-Zzž 6Xì ~Š î>XG
C — %   ™
3

ó Xó ™ ð>~nçÆ *ŠÐ VâzŠ yQgzZ L L

: c
Š ¬~} g !
Æ V- ç b§ÏZ
C4— Íôæû†ö Ãû ÛøÖû^eô à$ âöæû†ö •ô^Âøæø™

ó Xó z™¬ Ï0

iÐ j§@B‚Æ yZgzZ L L

îÐ s§Å V-ç ‰KZ 1\ M Xì Ð ~D¬ ¾ ÜZÆ 1wÎgÆvZ 
*™“
 ZŠ'ÃV Æ ]gú

: ì HÜw¸» ÷Z ]|ä ›x â Z X¸ D™“
 ZŠ'Ãe
f Z ã !
i à Zz
5CXX#" ²] Ùôçû‰ö…ø àûÚô Ùô^nø Ãô Öû^eô Üøuø…û ]ø áø^Òø ]‚÷uø]* kömû ]ø…ø ^Úø ZZ

ó Xó ¬Š 7ÃËbz °gaÆ w Èz IZ LZ {Š c
iÐ 1wÎgÆvZ ä ~L L

%N¼ ~ ]gú¤
ÃXÐ Vƒ ˜i Ñ Ìt Ü ZiZ } g ‚¹ ,Z ~ k Q ƒ @
™I*

0
z{ÃXVƒ t Ü Z } æE
Z

X} ™ {C
Ù b » t ÜZ iZ Ð kZ ~ á$
Æ ðZ'Å ~çgzZAŠ ÃtÜ Z iZ yQ {zžce Ã0

z{ Xì @
™I Šç'M
:ì w¸» 1\ M ~}g !
ÏZ

C69 †ø ìø• oø•ô…ø ^Ï÷×öìö ^ãø ßûÚô åø †ôÒø áû]ô è÷ßøÚô ç+ Úö àºÚô ç+ Úö Õû†ø Ëûmø Ÿø0

ÂÌI Ã]Š ¬ ~uzŠ Ë Âì @
™I*
Ã]Š ¬ ËÅ kZ {z¤
Z XÇg: •Ð ]gúð¸ ( KZ ) Šç'Mð¸ ðà L L

ó Xó ì @

t £ãÕz ¹Ü ZÆ ~ç b

*
™: lÃÃVziZgÆ ~ç a

Ã] 5çuœÆ ~ç VxC
Ùó Øžì ÌŸ» » ÃzB‚Æ kZgzZì ~gz¢aÆ «™Å] ³Å]gút
™ ]ZÃVÂ!
vÅ ~çC
٠ؤ
ZX ñ;:
¶Š 1ÐZgzZ ìB‚Æ ]gúgzZ ǃ °oÆ Û
 zi åL<X’t Âì @

CÍ%" Å kZt zg (Z X ǃ >% » ¶Š Z¤
Ð x £— Æ k Q Ã]gúC
Ù ØÐ ] »wÅ b§kZX ǃ sŠ ZáÆ

òOŠ ?
Ø z ¡gzZ 1 ¿v M Å] Ã%Z yxgŠÆ ~ç Vx °Ü {°z ¸ VZi Z ˆ X ǃ ?Š Å ¹Ü Z$
gzZ Y Z'
×$
ó
Xì k
:
 » ±ŸZ ~ ( Š OZ x°gzZ )

ì yâ •
Û » 1vZ wÎg Xì ðƒŠg Zz #
Ö è ŶÃÆ kZgz Z #
Ö wÅ÷•kZ Ì~ <Ñ

C79 ^âø†$ ‰ô †ö Žößûmø Ü$ $ö X äô nû ³³þ þÖø]ô oû–ôËûiöæø ä´iô ]ø†ø Úû ] oÖø]ô oû–ôËûmö Øøqö†$ Ö] èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø è÷ÖøˆôßûÚø äô ×# Ö] ‚øßûÂô Œô^ß$ Ö] †ùô •ø]ø àûÚô á$ ]ô0
kZ ~ç Å kZgzZì @
™~g7 éZpÐ ~ç KZŽ ǃ ¿{z yŠÆ #
Ö ªV; ÆvZ òŠ M + F
~ VÍß—" L L
$

ó Xó ì ꊙ ]ZÃi ZgÆ ~ç KZ {zQ ì
ó C™~g7 éZpÐ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

168


*™g (Z lzg ÅwZŠZ ñƒ D 3])~A çÆ kZ b

Dƒ éÐ ] Ì+Z vßg ‡z!
gz Zg ZŠŠpXì #
Ö ´ ÅÑÅkZ Ô*
ƒq]) »Šç'M~ A çÆ ]gú
KZ {zžì t {z Âì $
Ë ƒ ðä
Z ò { ~(Ð ƒ
 ÅŠç'MXì ?Š Å žZŠç'MÅ kZ/_
» ])~ wŠÆ Šç'MX •

Æ ]gú{zóì 0Ð ½z ] ³Å kZžŽ Úë Z Ð ƒ
 ÅŠç'Mb§ÏZ Xƒ: q])~ A çÆ ~ç
Xì *
VZ ~g ZŠ)f Å«™ÅkZgzZ *
ƒq]) » kZ ~A ç

hZ Ã ~g ZŠ)f kZžì ï•
á Ì] !
t ~ ŠÅ t ÜZ gzZ }™åÃt ÜZ Äg kžì c
M a kZ xs Z + Š
kZÃo %ZÆ ]gúzŠç'MbZ ä xsZXì $
Ë wZ e ~ —ÐQŽ n $Ð q k QC
Ù ]gúž @
óñY c
SÐ b§

C
Â
Ù !
Ð yÆ ]gz¢% » ]gúb§ÏZ Xn Y c
XÐ “
: ¶
» ]2z u“gzZ oÃ]gúž @
ì H Ia
: ì w¸» Z]|Xì x ZwÌ» ™ ÎÒpÆ™{)z \ Z ågzZ

Ãk QŠç'MgzZ†C
Ù !
Ð y{zžƒ ïŠ ]i YZ Ã]gúKZ ? H ?D 37VY ]) ? ?D™7VY § ? L L
ó ó?AŠÃVzŠç'M{zgzZ BŠ
E
ŠBÄ
\W ~ ó ó[ ¨
+
Å
g
ÑZ L Lä ã é›.\ƒq
q é) ZMgzZr ósóyuZ ¹¹tžì –ñƒ D™c 6ö Z t GZ 0 ö ñ

Z X¸ è‡Æ ó }
q
ó ¦ L L{z² Zƒ¢q ~ >Å t GZ 0 .ñiŠ q
Z ~ž • ë .ñ0 vZ†1ZX¸ è‡

™g ï Z » òúŠ kZ ä C
Ù ØX H òúŠ » $ hëgŠ Î õ0
6C
Ù ØÆ kZ ä à z Æ T ðƒ 7 t ‚Æ yQ ]gú

™NŠ Ã]gúkZ {zž Hc_Ð {ZÍq
Z ä è‡X Vƒ êŠ ™¢qÃVƒZÍyQ ~ ¹ä à z X žâ „ ZÍ ä è‡X c
Š

k QX Yƒ ~9ÌÂ Š
¹Ð ]gúX Š
ƒ Z9{ ZÍ {z Xì ;g} Š „ZÍ {z ~}g !
Æ Tì ]gú„zt Hž ñC
Ù Ø6kS Xn yT ÃkZ {zž @ÇAŠ Ã} n Æ ~ç ~g v{ ZÍt ¹ä Vz  ?ƒ T e 
C
*™ H ? ¹ä C
٠؉
Ü z
: Ã} n Æ kZ ? ì
ó )f }÷$ hÚ Z » ]gúkZž Vƒ êŠ „ZÍ Å] !
kZt ‚Æ è‡~ž ¹‰
Ü z ÏZ ä

ä ~ž Vƒ îŠ „ZÍ~L L : ¹ä kZ ˆ~Š ÐZ¸Å kZ å ¹äC
Ù ØÆ k QŽgzZ Š
c
Š Ÿ:Zz Ã]gúXßÅ

~ t ÜZ Äg ktL L: ¹ä è‡ ÂX ó óVƒ Cƒg ZŠ'„
 ŠÐ hkZ LZ ~ ]y
M z *Š ~gzZ c
Š™s ç$ht ÃkZ

X ð0
] Ãz ~| 297 ~ i ZƒZ ä VrZgzZ ðƒ~| 210]Š Ñz Å
r™è‡yZ X ó óì Ð
G
Ð fz ó{Z ({ZpgzZƒ ]gz¢Å]) éSG
5š¢ Zz V˜ }™{C
Ù b » ])(+Z {zžì xiÑaÆ y›q
Z
Æ ~ç KZÃ] Zg Šç'MðÞì H IÐ ]!
kZ ä 1 wÎgÆvZ XáÅ:=g fÆ ®ÃgñZ m!
gzZá : x »

» ]gúKZ +Š Àq
Š 4
Æ yZgzZ ì @
Yƒé »} ¾ÃVzŠ%‰X ñÎ x Z²ZgzZ o{ Z ({Zp6kZgzZ ñ M k0
gzZX nNŠ: Ì~ }Š6Ã~ç ÅyZŠ% ðÞì Cƒ hÑ„Å] !
kZÃyZ ~ wqC
Ù ä
 0ZgzZì @
Y 0 {Š6

ÌÇ!

*™0ZgŠ kZ ~ yZ p• ~ xs Z ]â ©ZÆ } Š6X ì CYƒ 0
'#
Ö ª Âá Íy¯ ðÃ~ y¤
Z
|ŠzŠ ™ Y6} i ZzgŠÆ yÃâ Z Å yZ ~ ÏŠŽñ) Å yZž Åe
DiŠ q
Z ä „
 zŠ q
Z }÷X ì 7ƒ
o
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

169

Ãr
 ™-Zz LZ {z b§Ëž¸ T et „
 zŠ }g øX • DƒŠŽñ~ yÌ
r™-ZzÆ yZ² ì @
7¢

: Å7e
Wt ÅyWŒ
Û Ã„
 zŠ yZ LZ ä ~X ,™ 1|ŠzŠ {zž,™g6
8C—  $  $   $ *  ™

ó óX z™w ZÎÐúÆ}Š6Ð yZ Â~}g !
Æ q Ëz™wZÎÐ ( ]Z0 `ZziZ ª) yZ ?Z
 gzZ L L

Ë } Š q ðÃ~ ^zZ Å} Š6Ã/
$
ñ ô{zž HyÒ ~ }g !
Æ ] Z0 ` Zzi Z ä à ¬vZ ~žg Ie
W{gÃè

Tžì 7hZ ]) Y" ~ xsZžì t Ñ»ì wq¾X • $
Ë ™Ì] !
._Æ ]gz¢Ð yZgzZ •
X } Š wZ e ~ 1gzZ úÃVß ZzyLZ y¨
ZÐ
: ì yâ •
Û » 1*™Ñ

oûjô Ö$ ] éö†ø nû ÇøÖû] ^Ú$ ]øæø Xèô fø mû †ùô Ö] oÊô éö†ø nû ÇøÖû^Êø äö ×# Ö] ^ãø f% vômö oûjô Ö$ ] ^Ú$ ^øÊø X äö ×# Ö] ˜
ö Çô fû mö ^Úø ^ãø ßûÚô æø äö ×# Ö] g% vômö ^Úø éô †ø nû ÇøÖû] àøÚô 0

9C9èõ fø mû …ô †ônû Æø oûÊô éö†ø nû ÇøÖû^Êø äö ×# Ö] ^ãø –öÇô fû mö

\¬vZÃ])T:X@
™7I \¬vZ&ì Cƒ +Z ])q
ZgzZì @
™I \¬vZ&ì Cƒ +Z ])q
ZL L

óXó ì *
3]){z´Æ]2zu“{zì @
™I*
\¬vZÃ])TgzZì *
3])(Å]2z u“{zì @
™I


*™u|ŒB‚Æ ]gú c

:ì \¬ ~g !
›•
á g Zž 6Xì c
Š ¬» u|èE
L j8B‚Æ ]gú~ Ï0

i {%izg ä \¬vZ

1C0—  $ ™

ó Xó zg Z ¦
Ï0

i (B‚Æ u|Œ)Ð j§szcB‚ÆyQgzZ L L

E
N j8
Å yjgzZ ì ©
0
à ÁlpgzZ ]ŠX {z ì ©
™g(Z ÃtÜZ èE
L j8ðÃŽ gzZ ì ï•
á Ãw¾‹Ìx Ó þÒ7 èE
L
Æ ]gú»Šç'MX• D™Š!
M ÃVzyu|ŒB‚Æ Ïz7gzZ »èE
L j8B‚Æ ~çžì w¸»Y ÛXì @
™¬ Ï0

i
,Z ¿ Ð ¹ XÇn $Ð l»~ wEZÆ y!
iB‚Æ ]gú{zžì t {Z
à » ä™nç » u|ŒB‚

Åy!
i Ôu}g‚¹ gzZ Xì k
:
 » öâi M Åy¨
Z Ôy!
i ]‡zZ ÒZgzZ • ‘
:
 » äJ(]!
žŽ • Dƒ
:ì c
â•
Û ñƒ D™[æÃVzŠç'Mä \¬vZ~}g !
Æ WÅt£Æ VÂgúX • D Yƒ Z]
Ð @Ðzz
1C1—   ™

ó Xó • _á {°z¢ Ð ?{ zgzZ L L

6yZ ó• D ™kZ‡ w‰ ó• ï Š V1ÇÃV- ç KZ ‰
Ü zÆ } × ðZ±{zžì ]Š ¬t ÅVzŠ%V; }g ø

: â iX ì ÕgzZ ì {k
Z (¹tX • D™lˆä· Æ ä™?f t ‚Æ VzuzŠ ÃyZgzZ • D™ÙZ F
x Z²Z

gzZ ÙßÃyZž @
¸f
 ™ qŽg Ð yZ ¬ Ð äƒ »]°Q ¸ ïŠ t:ÃV-ç KZ Š%‰~ qY
: ì à ¬ ~g !
Š•
á g ZX ðƒ wi 
*žg Ie
Wt6kZ ÙÕ6yZ

1C2—      (  $  ™
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

170

ó Xó HÕ6yY KZ ä kZ H (Z ä T:X z™ CŠ c
i6yZ ?ž @
ÅgÆzg: aÆ ä™ßÃV- ç KZ ?gzZ L L

Å \ M ñƒ D™ÃÅ VÂ!
yS X ðâ •
Û N @
Å VÂ!
&~ ¤z ~y
M KZ ä 1vZ wÎg b§ÏZ

:¸ ìgÈ \ M X ˆƒ - i Zz M Å \ M gzZ ÐäZ9±y!
i
1C3 9 ÜÓÞ^Ûmœ kÓ×Ú ^ÛnÊ ²] çÏi]=é¡’Ö]=é¡’Ö]0

ó Xó z™g (Z ò ¾»vZ ~}g !
Æ yQ ( Vc
çgzZ xÝ ª) • ~ ! ~g vŽ gzZ !i úói úL L

:ì yâ •
Û » 1vZ wÎg VW'h
'
×

äü ÛönûÏô iö køfû âøƒø áû¬ôÊ X åö ¡øÂû]* Äô×ø–ôùÖ] oÊô ðõ oû•ø tøçøÂû]* á$ žôæø XÄõ×ø•ô àûÚô kûÏø×ô ìö éø]* †û ÛøÖû] á$ ^ô Êø Xðô ^Šøßôù Ö^eô ]çû‘öçûjø‰û]ô0

1C4 9 ðô ^Šøßôù Ö^eô ]çû ‘öçûjø‰û^Êø tøçø Âû]* Ùûˆø mø ÜûÖø äü jøÒû†ø iø áûžôæø Xäü iø†û ŠøÒø

àZz6zZ SdÐ ƒ
 ~ •gzZ ì Š
H Za Ð •Ã]gú—" Xß™Ýq ¤zÐí~ }g !
Æ VÂgúL L

: óÏìg Sdå {z ÂÐ zŠ hg6w qÆ k QÃk Q¤
Z gzZÐ zŠ h ÂÃk Q ÂЃe 
*™ J¦ÃkZ ?¤
Z Xì Cƒ •
ó Xó ß™Ýq¤z ~}g !
Æ ]gú

$ d
x »Ð w°~ ]gßÅ ` Zzi Z› åO›G
¢

X} ™w° ._Æ x ©ZÆ <ÑyxgŠÆ yZžì )f Æ k Q ÂVƒ Vc
çZ
ZiÐ q
Z Å òŠ M ËZ

G
— ðÃ~ kZ Xì ^
YÆ x Âz oÑË%~ xsZ ` Zzi Z › åO›$ž • D™wìt v߉žì t ]!
+F
Ð
$žì 7
Š Z®Å VzŠç'M~ ]ÑqÆ k
 ]‡zZ ‰èYì q{Z
Ã ÌaÆ VÂgú{z´Æ VzŠç'M` Zzi Z › åO›G
'gú‰ b§ÏZ X @M 7xC
Ù Øa Æ ä™ ~g7 é Zp KZ 7Z gzZ • CY ƒ Sh1 'gú ì
ó CY ƒ Á¹

nZ%Z {ëÆ nZÃyQ c
'ƒ 7ëÑ Æ ~_ ë 'gú‰ ì
ó Cƒ é Zp ÅŠ ÑzZ ÃC
٠ز ó• CƒÝ!

,Z Xì @
™ kC]gz¢Å ä™ ~g7 é Zp ÒKZ C
٠ز ó• L ¸ gzŠ gzZ CZ<
Í Ð wdZ Ò{zc
• Dƒ
Xì Cƒ ¯
 !
» ÏŠÎ M ÌaÆ ]gú{z´ÆŠç'M~Š •
á ~uzŠ ~ ] Ñq

{z • D™ ~Š •
á ~uzŠC
Ù ØŽžì t zz ÝZ Å kZ• Š{L {k
'gúÃ~Š •
á ~uzŠ â À~ VzÑ ç}g ø

{Z
Ã ÝZ~ ä™ ~Š •
á ~uzŠžì t |:gz D™7}g7 t £Æ yZ gzZ • ï Š ™i Z0
Z ÃÃV-ç «KZ

g !
Z ÃyZ¤
q
Zžì @
ƒx¥ÃyZèY• CYƒ {Š â W6Oa kZ Ý bÆ VzC
Ù ØLZ 'gú6gîx ¬X ì » VÂgú

ñY c
Š} Š ` ZzgÃ~Š •
á ~uzŠ ~}Ñ ç ˤ
ZX Ç} 7xg ´™0ú1 6uÆ +-Zz LZ /~g ‚ ˆƒ t :

ß~ Ë Æ ÏeÐ yZ c
]Ãz Å VzC
Ù Ø—‚ LZžŽ ì $
Ë g’Ï0

i Å VÂgú{ç gz Zh ~g ‚ ¹ +Z Â
G
»ƒ
 X• ÅgHÌ_ ZѼB‚Æ kZ gzZ ì ~Š ]i YZ Å ` Zzi ZèŠ åO›$ ä xsZX • Cƒ „g ™¬ Ï0

i Å 4Š
Xì 
*™gzŠÃ1Ð kZ c
*
às
 ZgÃ]gúÑ » _ ZÑyZ Xì w°g"z 
œ%

Æ ( *
™: 
®¤ Z Å 0

z{ » ]gú) i›gz Z „yxgŠ Æ VÂgúÿTž ì Å s
 ZÜÅ ] !
kZ ä Y f
$ aÆ kZ Vƒ: x¥]â ©Z
ì @
™Vc
Š•
á {Š c
iÐ q
Z%K Ýq D» ] â ©Z yZ ðÃŽ gzZX ì x Zw ` Zzi Z › åO›G
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

171

X Ç ñY c
VZÐ ~ V>ªÌ~ ]y
M gzZì @
ƒg D » [ ‰Ì~ *Š

yQ X} ™g (Z lzg ÅyˆZ ~ A çÆ ‰
Ü zgzZ ö;g óVzÀ óÅ
 ä 3B‚Æ VÂgúKZžì xi Ñ6C
ÙØ

Æ ~ç ~uzŠ Ë]gz¢š ™ hgÃk Qƒ ~g !
Å TgzZX ì x Zw%Æ ~qŸg Å yZ 
*™ ‰Z ~ yq
Z Ã

1vZ wÎg Xá áB‚ LZ Ãq
ZgzZá ™ ~i Z0
Z·Œ
Û yxgŠê Q † aÆ^}Z
 Xì x ZwÌ*
Y k0

Xì Z
 Zz6kZ ,ÅkZèY ó}™ ZŠ Z ,Åk Q ƒ Å_hÅ]gúË] Zg q
Z¤
ZX¸ D™ H b§ÏZ
:ì ug IÁ¸» 1\ M
1C59غñô ^Úø äü Ï% •ôæø èô Úø ^nøÏô Öû] Ýøçûmø ðø ^qø X ^Ûøâö]‚øuû]ô oÖF]ô Ùø^ÛøÊø X áô^iø]ø†ø Úû ] äö Öø kûÞø^Òø àûÚø 0

» kZž Ç ñ M ~ wq kZ {z yŠÆ #
Ö ª ÂñY Ì {Š c
i s§Åq
Z Ð ~ yZ { zgzZ Vƒ Vc
ç zŠ Å¿T L L

ó Xó ǃ Zƒ q U q
Z

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg b§ÏZ
áøçûÖö‚ôÃû mø àømû „ôÖ$ ]àºnû Ûômø äô mû ‚ømø ^jø×ûÒô æø Ø$ qøæøˆ$ Âø àôÛFuû†$ Ö] àônû Ûômø àûÂø …õçûÞö àûÚô †ø eô^ßøÚø o×FÂø äô ×# Ö] ‚øßûÂô àønû _ôŠôÏûÛöÖû] á$ ]ô0
C169 ]çûÖöæø ^Úø æø Üûãônû ×ô âû]øæø ÜûãôÛôÓûuö oûÊô
VâzŠÆ ÝggzZ óÐ Vƒ6VzŸ
Ægâ+
Y N ZŠ ÅÝg yŠÆ #
Ö ªáZz ä™s »Z q
Š 4
ÆvZ —" L L

~ A çÆ yQ Vƒ ‰ ñ¯ yZô{ zÆ XgzZ ~}g !
Æ w Èz IZ ó~ Vh LZžŽ • vß {zt ó• N ZŠB;

ó Xó • f
 x »Ð w°

:ì e
ZzgÐÈ ¬ ]|~ ®
C17XX äü Öø á$ ƒô ^øÊø oûjô nû eø oûÊô š
ø †$ Ûømö áû]ø oûÊô äü qø]æø‡û]ø áøƒø^ûjø‰û] äö Ãö qûæø ä´eô ‚$ jø•û]æø #" ²] Ùöçû‰ö…ø ØøÏö$ø ^Û$ ÖøZZ

1\ M ˆ™g (Z ]”1 Å 1\ M gzZ Š
ƒ Í1 Ðzz Å ~g F Ÿ» 1vZ wÎg ( ~ x c
Z ~y
M ) Z
 LL

ó óX ~Š}Š ]i YZ ä VrZ žâ ]i YZ Åäg Z ¦
x c
ZÆ ~g F ~ y}÷Ð ]Z0 `ZziZ KZ ä

:ì \¬ ~g !
›•
á g Z b§ÏZ

1C8—  $   ™

ó Xó ì °» „ ( ~ç) q
Z ÂÐj™: w°yxgŠÆ yQžƒ60
Z »¤
ZQ L L

G
ð M ~} @xÌ] !
t s§~uzŠ X • Bb Ià ` Zzi Z › åO›$ ÞžŽ ì °»aÆéŠgÆ VÍßyZ e
 Mt

Å b ï¦ÑÆ yQgzZ •g ùû Z ~ yaÆ Ï0

i ~g ‚'gúXäY: Â Cƒ: ]i YZ Å ` Zzi Z› åO›G
Zžì

»}Ñ ç~ XD Y ÁaÆ yZ } i ZzgŠ,ZÆ Š YzŽgzZ @
Y ug ÌŸ » ±ÅyQ b§kZ X C M : "
â
Å Öz Ï À 0
Žƒ
ó Se†ŸZ ~ Š Z® Å VzŠç'MLZ gzZ ƒ Se *
J(ñKZžŽ #
Ö Q +Z q
Z : X ì h —
$žì xiÑ6kZ ƒ
Z ¯Æ kZgz Z} ™G @
Z
Å ` Zzi Z› åO›G
ó Se 
*™È ÃVzi ZzgŠÆ ð§" gzZŠzuz ³ggzZƒg ZŠb

$ ä VÍßXX}™ yÒ x ¬ ~ VÍßÃ
wÅ} i ZzgŠ Æ ~g »$
z *
i a Æ VÂgúä VrZ Ô H IÐ ` Zzi Z › åO›G

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

172

gzZ ® M ~VÂgúóÐKŠ Zi M ÇÃ\ M LZ ]gú óZƒ†ŸZ ~ VEÅ ð§ " gzZ Šzu z ³g Ð T óØŠ

äƒ Za g F hà Zz ä M {Ò M Å yZ gzZ ˆƒ x ¬ ð§" óˆƒ ÁŠ Z®Å yZ X 'äƒ Za nZ%Z Ò‰ uZiÎ
G
Z Å àÜ Ð VÇZ'Fx Ó yZ X '
qŽg s§ Å A Å xsZ 0Ð ` Zzi Z › åO›$ žt {z gzZ óì ]gß „ q
X ñY H

t £ÙçÆ ~ç c

:• t £sf `gŠ6VzC
Ù ØLZÆ VÂgú

5ZŠ Z Å$h a

gzZ XX†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ]ZZ ä  ã Zdx â Z X} ™ ZŠ Z Zg7 Zg7 $ » k Q {zžì t hª 6C
Ù ØÆ k Q » ]gú

:c
â•
Û Š•
á g Z ä 1vZ wÎgžì He
Zzg ~ XX¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ]ZZ

Ýøçûmø äø ×# Ö] oøÏô Öø ^ãø Ï$ uø ^ãø nû ³³þ þÖø]ô pø•ôù ç* mö áû]ø ä´ŠôËûÞø oûÊô ‹ønûÖø X †ø %öÒø æû]ø †ôãû ÛøÖû] àøÚô Ø$ Îø ^Úø o×FÂø é÷]ø†ø Úû ] tøæ$ ˆø iø Øõqö…ø ^Ûøm% ]ø0

C199 áõ]‡ø çøâöæø èô Úø ^nø Ïô Öû]

» ä™ ZŠ Z $h » k Q ~ Y Æ kZ p ó HgH${Š c
i c
Z hða Æ kZgzZ Å ~Š •
á Ð ]gúËÌä ¿T L L

ó Xó ǃ ãZi {zž Ç}™]‡5~ wq kZÐ \¬vZ {z yŠÆ #
Ö ª Â å: {Š Zg Z

ì yâ •
Û » 1 *™Ñ VW'h
'
×

gøâøƒøæø ^ãø Ïø×$ ›ø ^ãø ßûÚô äü ³þjøqø^uø o–FÎø ^Û$ ×øÊø X é÷]ø†ø Úû ] tøæ$ ˆø iø غqö…ø Ø$ qøæøˆ$ Âø äô ×# Ö] ‚øßûÂô hôçûÞö„% Ö] Üô¿øÂû]ø àûÚô 0
C20 9^âø†ôãû Ûøeô

~g7 éZp KZ Z
 Q}
ó ™ b ïÐ ]gúËŠ% ðÞì Cƒ g Ñ~ Vƒk
+Fx]!
t V; Æ \¬vZ L L

ó Xó } h Qá $h» kZgzZ}Š} Š t :Ãk Q Âá™

ìt @
ƒ V; }g ø pX ì 7`wðÃ~ kZ Â}Š ™s ç$hˆ Æ ~Š •
á Ð è%Š Zi WKZ ]gú¤
Z V;

Ð s§Å0

z{X Ç ñYƒ „ yˆZ60

z{ Ái Z Á Â,Š ™ „ s ç [ Z ó7„ ì Â Nžì @
ƒ ¢ Ã]gúž

„ Ú Zžì 4 Ô ÌZ hðgzZ ì Yƒ Ì{Š c
it ì Å 7gHu ðÃÅ$ hä <ÑX ì 7^
Y´g ¿i§(Z

Xn ™ ZŠ ZÐ ã ‚ WC
Ù Ø A ñY HgH


*™ ay
._Æ ( ` Zzg ) szc6]gú b

kZ Ç
ó g wì » ] c
gz¢Å kZ ó} Špy

ÃkZ X}™u|Œz yˆZB‚Æ ~ç KZ {zžì Š
c
Š ¬t ÃC
ÙØ

~ }g !
Æ VÂ!
yS èY X}™g (Z ò3
~ ]!
gzZ } ™nçÐ àŠ lpB‚Æ kZ }
ó ™y·Š » VzÀÆ
:ì ~ g
už 6X ǃ wZÎÐC
ÙØ

2C19 ä´jô nû eø Øôâû]ø àûÂø Øöqö†$ Ö] Ùø^øŠûmö oj# uø [Äøn$ •ø Ýû]ø ÀøËô uø]ø åö ^Âø†û jø‰û] ^Û$ Âø Åõ]…ø Ø$ Òö غñô^‰ø ²] á$ ]ô0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

173

Ð b§~g7 ~g ZŠ)f KZ ä kZ Hžì ÑZz{7 ~ }g !
Æ c
¬g ÅkZ Ð ( g ZŠ)f ) y˜C
Ù \¬vZ —" L L

ó Xó Ç ñY HwZÎ~}g !
Æ Vß Zz yÆ kZÐ òŠ MžJ
VŒ ?c
Š™ ù ŸÐZ c
Å ZŠ Z

: ì yâ •
Û » 1vZ wÎg VW'h
'
×

2C29 löçûÏö³³þ m$þ àûÚø Äønùô –ømö áû]ø ^Û÷$û]ô ðô †û ÛøÖû^eô oËFÒø0

ó Xó }Š™ ù ŸÃkZì g ZŠ)f »T{ zžì °»] !
„ âZaÆ äƒg Ç { k
ÆòŠ M Ë L L

ž 6X}™g (Z ~zg: xÉ }
ó ™s ZuZ „: gzZá : x »Ð k~ ä™ ay

6~ç {zžì xi Ñ6C
Ù ØgzZ

:ì \¬ ~g !
›•
á gZ

2C3—  %   þ$     ™

ó Xó @
™7I ÃVßZz ä™c y
w‰\¬vZ —" ßó : x »Ð c y
w‰p ók î 3gzZ L L

~g !
›•
á g Zž 6Xì ~Š (F
Å u| èE
L j8B‚Æ yZgzZì Ťz ~ }g !
Æ VÂgúä 1wÎgÆ vZ
: ì \¬
C24 — $ ™

ó Xó zg Z ¦
Ï0

iÐ j§@B‚ÆyQgzZ L L

g(Ztzg » yˆZB‚n Z ~ ¶Špz y*
gzZ}g Z¦
Ï0

iÐ j§iZB‚Æ ~ç {zžì xiÑ cC
Ù Ø:

:c
â•
Û 6µñÆ q ZŠßZ Á ä 1vZ wÎgž ì
ó ¹ 9Œä ~èF
xâ Z&ì
ó g
uÅzâ 0Z ògzZ ~èF
òX}™
2C59 ÜûÒö‚øßûÂô áº]çøÂø à$ âö ^ÛøÞ$ ^ô Êø X]†÷ nû ìø ðô ^Šøßôù Ö^eô ]çû‘öçûjø‰û]æø Ÿ œ0

ó Xó • b§ÅV-{k0
}g v{z —" zó ™wJ¤z Å ð>~}g !
Æ VÂgú!g ZŠ¸ L L

:c
â•
Û Ìt ä 1\ MžJ
VŒ

C26 9à$ ãôÚô ^Ãø ›øæø à$ ãôiô çøŠûÒô oûÊô à$ ãônû ³þÖøžô ]çû ßöŠôvûiö áû]ø ÜûÓönû ×øÂø à$ ãö Ï% uøæø Ÿœ0

ó óX z™nç » yˆZ ~ KÆ Ü gzZ ä3B‚ÆyZ ?žì ht 6?» VÂgú~g v!’L L

G
.nI©NÅZtzç0œ]| b§ÏZ
vZ } Zž Hn²Ð 1x™ Zg—ä VrZž • D™e
ZzgÐ -Zz LZ ~ çG

:c
â•
Û ä \ M Â ?ì hH6ë » V- ç ~g ø ! wÎgÆ

2C7 9 xûfôùÏø³³þ þiö Ÿøæø äø qûçøÖû] hô†ô–ûiø Ÿøæø køfû ŠøjøÒû] æô]ø kønû ŠøjøÒû] ]ƒø]ô ^âøçûŠöÓû³þiøæø køÛûÃô ›ø ]ƒø]ô ^ãø ÛøÃô _ûiö áû]ø0
G
N tL L
ó Xó È> Z'ÐZ: gzZg â : 6}n Æ kZgzZ óêŠp ÂŽ ñz ÃkZgzZ ñ3Šp ÂŽ ñîÃkZ ð$ž

á ]i YZ%Ð wâ Æ kZ ._Æ ]gz¢ÅŠ ÑzZgzZ KZ ]gú Âá x »Ð k~ ä™ ay

6]gúŠ%¤
Z

:ž åaÆ {y ~ç Åyç1Z w¸» 1vZ wÎgXì $
Ë
2C89 Íôæû†ö Ãû ÛøÖû^eô Õô‚øÖøæøæø Ôônû Ëô Óûmø ^Úø pû„ôìö0

ó Xó ñY™e
ñÃV”}¾gzZ NŽ á á Ð wâ Æ0

z{ LZ wâ Ú ZÐ j§szc ÂL L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

174


j¯ z {•B‚ LZ Ìà ~çÉ Ô}Q @
Z h Z : 'úŠÔC
Ù Ø™ hgà ~çžì ï•
á Ìt ~ yˆZB‚Æ ~ç

X} ™q
Ñ~ Vâ 3

:ì yâ •
Û Ì» 1vZ wÎgXì •
'~ ä3 *
3™ÖN Z

C299äô nû Êô ÜûÓöÖø Õû…ø ^fø mö äô nû ×øÂø ²] Üø‰û] ]æ†ö Òöƒû]æø ÜûÓöÚô ^Ãø ›ø o×FÂø ]çûÃö Ûôjøqû^Êø0
ó Xó ÏñY ~Š wZ e •
'
~ kZa }g v zó ™ c
YƒN Z6ä3LZ L L

ÂñY c
Š hg¤
Z Žž *
3 (Z gzZ }
ó Š ¬» 䙑œ *
3† Ã ~ç KZC
Ù Øžì 4ZŠ ~ [ ZŠ M Ì] !
t gzZ

gzZ } ™s ™™^e Ã@'gzZ VèZ }
ó ™ ‰Z ÃVz•Æ Kzgžt h
'
× X}™‘œÌÃk Q óƒ60
Z » äƒ [Zy

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg X ÇA `
ZÐZžce D
gyZ Å] !
kZÊ%gzZX} hg: ¹!
*
3~ P
C 0 9èºÎø‚ø‘ø äü ³þÖø kûÞø^Òø ^ãø föŠôjøvûmø çø âöæø è÷ÏøËøÞø ä´×ô âû]* o×FÂø ÐøËøÞûœ ]ƒøžô Üø×ô ŠûÛöÖû] á$ ž0
3

ó Xó ǃ‘œaÆ k Qt ÂÇgyZ Å[Z NgzZ} ™ ay

¼6w Èz IZ LZ y›Z
 LL

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì HÜÌt ä ›x â Z b§ÏZ

o×FÂø äü jøÏûËøÞû]* …º ^ßømû •ô æø àõnû ÓôŠûÚô o×FÂø ä´eô køÎû‚$ ’øiø …º ^ßømû •ô æø èõ fø Îø…ø oûÊô äü ³þjøÏûËøÞû]* …º ^ßømû •ô æø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô äü ³þjøÏûËøÞû]* …º ^ßømû •ô 0

C 1 9Ôø×ô âû]* o×FÂø äü ³þjøÏûËøÞû]ø pû„ôÖ$ ] ]†÷ qû]ø ^ãø Ûö¿øÂû]* Ôø×ô âû]*
3

gzZ ƒ
ó D™ ay

aÆ äZ™Š Zi M ÃxÝ Ë ?Ž ì { zg bŠ q
ZgzZ óƒ D™ ay
~ 5 ZgÆvZ ?Ž ì { zg bŠ q
Z L L

Z {Š c
`
iÐ ƒ
 ~ yZ Xƒ D™ ay

6wÈz IZ LZ ?Ž ì { zg bŠ q
ZgzZƒ D™ ay

6¨Ë ?Ž ì {zg bŠ q
Z
ó Xó ƒ D™ ay

6wÈz IZ LZ ?Ž ì »g bŠ k Q

Ž } Š: ™h
y
k] (Z Ã~ç KZ {zžceÐZ ì @
™ ay

6Š Z•
Û ZÆ ygzZ ~ç KZ aÆ Ÿg ÅvZ ðÃŽ gzZ

èY }
ó ™ IÐ k]! ¿gzZ g ZÖóq
g !
¿
ó Æ i§! fÃ~ç KZ gzZ ƒ
ó : k]{¤gzZ g ZŠs M »g ZŠZ ò ¸ž

Xì sŠ ZáÆ ~g Z¼Ð íz LZ ~ *ŠgzZì ¯
 !
» [ Z±~ ]y
M *
y
h
» k],Z

*
™ ay

Ð j§w'6~ç c

j§{ À 0
gzZ w'6Š Z•
Û Z ¹!
Æ ygzZâ Z KZ {zžì Ìt ~ yQce ´g wì {Š c
i ¹ » VÂ!
XÃC
ÙØ

(Z {z¤
Z XáÅ} i ZzgŠÆ ò *
gzZ {k
$
{zaÆ V” ~ç LZžì 7^
YaÆ kZ X} ™ ay

™ ¾tigÐ
~ç LZ ¿ðä
ZXì „n Å]y
M gzZ ÏqÑ~ *Š óð¾x ZwX Ç} ™ÕÌ6zZÆ yZgzZ Ì6zZ LZ Â Ç} ™

:ì yâ •
Û » 1vZ wÎgX ì Ç
„ yâ •
Û *
ÅkZŠ ÑzZ ÅkZ â À Âì @
îx ZwÃV”
C 29 ä´eô oÖFæû ]ø …ö ^ß$ Ö] kõvû‰ö àûÚô køfø Þø ܺvûÖø èøß$ røÖû] Øöìö‚ûmø Ÿ0ø
3

ó Xó ì 4{Š c
i v M aÆ kZ X J m
yZz6Ð x ZwžŽ ǃ: 4ZŠ ¦

Ù ~¼
C
 Ÿ{zL L

:ì ~ˆy M Œ
Û gzZ

 $      
 $  $     ! $ %þ þ5 ™
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

175

C 3 —+      #
3

,Z 6v M kZ Ð
ó VƒßgzZ y¨
Z ïgZ » T î X Ð v M k Q ÃVß Zz y LZ gzZ Ã\ M LZ !yZZ IZ } Z L L

ì
@Y c
Š ¬ÃyZ » TgzZ }
ó Š ¬ÃyZ { z » T~ x » kZ D™7ãâ •
Û *
ÅvZ {z ó• pHgzZ JžŽ • gH º•
Û
ó Xó • D Ñ O { zÐZ

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì g
u Å /0Z ]|~ ®gzZ

3
C 49 ä´jôn$ Âô…ø àûÂø ÙºçûòöŠûÚø ÜûÓö×% Òöæ$ Åõ]…ø ÜûÓö³þ×% Òö Ÿø]0

ó Xó Ç ñY HwZÎ~}g !
Æ c
¬g ÅkZÐ q
ZC
Ù gzZì g ZŠ)f q
ZC
Ù Ð ~ ? !g ZŠ¸ L L

:• Ìp ÖZt ~ ~g g 9

C35 9 ä´jô n$ Âô…ø àûÂø ÙºçûòöŠûÚø çøâöæø ä´jô ³nûþ eø Øôâû]ø oûÊô Åõ]…ø Øöqö†$ Ö]æø0

ó Xó Ç ñY HwZÎ~ }g !
Æ c
¬g KZÐ kZgzZì g ZŠ)f » wÈz IZ LZ òŠ M gzZ L L

t £(Æ ~ç d
*
™x OZ ƒ
 o» ½´Š Å ~ç a

xg V•
á ÃaÆ ½~gz¢Å ~ç KZÃòŠ M žì ¹ä DI Z Xì h» ]gút gzZì )fÆŠç'M½Å]gú
* Å]gú~{7 wZÎÐ Y fŠç'M¤
"
Z b§ÏZ Xì q NÂ
C
Ù !
Ð yaÆ ä™wZÎÐ Y f6]gúÔce

ƒ:nç (Z¤
Z Xì q NÂ
Ð yaÆ ]gúÌQ Â} Š™{Ç M Ð b)Ã~çÆ™‚ZgÐ Y fŠpgzZ} ™
 gzZX ǃg Ç {k
Z
Â Ç}™ IÃkZ ¤
Z Šç'MgzZ ì $
Ë òC
Ù !
Ð ya Æ ä™wZÎ~ }g !
Æ +Š ]gúQ Â
èY ó ǃg Ç {k
{z  @
™7nzÈ » ½ƒ
 oa Æ kZ Šç'MgzZ ì C™ „@
Ã~ ] â ©Z ‰Æ <Ñ]gú
4&Š Ä©Z
Xì n•
Û 6]gúzŠç'MÚ!
Ù G» y Z ì
C
ó Ð ] 5çgzZ ] ZŠ „ ÔZ
•m»X óîG
0E
G

gzZ ä3Æ kZž 6} ™{C
Ù b » mw„ +Z Ì~ A çÆ ½´Š Å ~ç KZžì ~gz¢aÆC
ÙØ
FÐ ]gz¢kZ óñYg’]y
M Å]gúÐ T]gz¢+ZèY ó• Dƒ kˆ]Z|Šç'M~nçÆ VzÀ

:ì \¬ ~g !
›•
á g Zž 6Xì Y Y Z½ù sÜ» kZÐ Tì 4 k

C 6— þ þ  ! $ %þ þ5 ™
3

ó Xó î XÐ v M ÃwÈz IZ LZgzZÃ\ M LZ ! yZZ IZ} Z L L

žŽ î
$
k QC
Ù gzZ} Š ½ÅZ
• 9Ã~ç KZC
Ù ØXì g ZŠ)f » ½Å ~çC
Ù Øžì ?Š Å]!
kZ e
 Mt

DX} Š ½Å] â ©Z 0Æ {izggzZ i ú£
ó 6Z ókÎ ó¬ ó<ó]g Ó ç
ó z ÃkZ X} ™bZi ƒ
ó ˆF
Z ~ wŠÆ kZ

X r6zZÆ ã0
ž 6ì „ (Z 
*™]Š „%Æ

:• D™V- ‚Åû  þ þ  ! $ %þ þ5 ™: w¸kZÆ \¬vZ Z]|

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

176

C37XXÜûâöçûÛö×ôù Âøæø Üûâöçûeö •ôù ]øZZ

ó Xó zŠ ½ÃyQgzZ î2[Š ZÃyQ L L

gzZ 1#Z ]§6gîm{ Xce *
ƒ·_ Ì» õg @
gzZ ]ªÜZ ~ ½´Š Å ]gúžì t Â]!
hZ gzZ
gzZ ݁bcg0
ZÆ kZƒ
ó Za Ýz ~ =ÅkZ n
ó ™ÉH»]Z f KZ {zž @ó» Ï0

i‹ÑqÆ Ýð0.ÅZ ]'Q

X} g Z ¦
ÙpÙpÃÏ0

i KZgzZƒ lpB‚Æk Q0

z{ » k QgzZƒ lpB‚Æ0

z{ LZ {z óN Y' ag tÜZ Äg k

ce *
ƒ ï•
á ~š
 FðZ’Z Å]gút Âì ]!
ŽŠ` » x »Æ ygzZ xE ~gz¢‰ ó"7™ J
V˜

Xìg: ]gz¢ÅäÑŠ tØgzZ äg ¸Z6w”Æ ½~Š ã
kZÃ]gú~ˆž @
ó

kZgzZ x  ãZ0
{ â À~ kZèY ,™gz¢·_ » ób ]
Z [Â LŠŽ ñ~ Ã Åg
Š q Z {zžce Ã~ç Vx

X • CY Å y Ò g
Š q Z´Ð ^zÛD
Å

é''é''é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

177

l^q äÖ]çu
2578:Øq†Ö] o× ÐfŠÖ] oÊ h^e (•^`rÖ] h^jÒ(•¨]• oe] à߉

( 1)

1162V^`qæ‡ o× 霆ÛÖ] Ðu oÊ ð^q ^Ú h^e (Å^•†Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉

( 2)

15:á^ÛÏÖ

(3)

19:ð^ŠßÖ]

( 4)

Ô3316 :ÔÖƒ Ø–Êæ äÕ]çiæ Ù^nÃÖ]æ á^nf’Ö] èÛu… h^e(Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

(5)

11692:ÔÖ^Ú àe ‹Þ] ‚ßŠÚ (‚Ûu] ‚ߊÚ
1469 :ð^ŠßÖ^e èn‘çÖ] h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘

( 6)

1437 :霆ÛÖ] †‰ ð^ŽÊž Üm†vi h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘

(7)

53:h]ˆuŸ]

( 8)

(é^ÒˆÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ] à߉ Ô 2659:h†vÖ] oÊ ð¡níÖ] oÊ h^e (•^`rÖ] h^jÒ(•¨]• oe] à߉

( 9)

2558:è΂’Ö] oÊ Ù^njìŸ] h^e
19:ð^ŠßÖ]

( 10)

21:ð^ŠßÖ]

( 11)

231: é†ÏfÖ]

( 12)

15 56 :Õç×ÛÛÖ] Ðu oÊ h^e (h•¢] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ (13)
(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ Ô 5186:ð^ŠßÖ^e é^‘çÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 14 )

1468:ð^ŠßÖ^e èn‘çÖ] h^e
2133:ð^ŠßÖ] àne ÜŠÏÖ] oÊ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (•¨]• oe] à߉

( 15 )

o× &vÖ]æ †ñ^rÖ]èeçÏÂæ Ù•^ÃÖ] Ý^Ú¦] è×n–Ê h^e (é…^Ú¦] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

( 16 )

537 9: äÛÓu oÊ Ù•^ÃÖ] ÜÒ^vÖ] Ø–Ê h^e(é^–ÏÖ] h]•• h^jÒÔ ð¨
òÔ1827:ÐʆÖ]
àÚ gŠÞ ^Úæ ofßÖ] t]懜 lçne oÊ ð^q^Ú h^e (‹ÛíÖ] š†Ê h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 17 )

š†Ú àÚ …„ äÖ š†Â ]ƒž Ý^Ú¦] Í¡íj‰] h^e (é¡’Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ Ô3099:lçnfÖ]
418:†Ë‰æ
3:ð^ŠßÖ]
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

( 18 )

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

178

D | 1401Ô læ†ne( †ÓËÖ] …]•(gna†jÖ]æ gnƆjÖ]( pçÏÖ] ‚f àe Ün¿ÃÖ] ‚fÂ( p…„ßÛÖ]

( 1 9)

602B2:Y 9181
182B2:ÜÒ^u Õ…‚jŠÛÖ]

( 20)

1705:Ý^Ú¦] oÊ ð^q ^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à •^`rÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉

( 21)

1692:Üu†Ö] èב oÊ h^e (éçFÒˆÖ] h^jÒV•¨]•çe] à߉ ( 22)
31:Í]†ÂŸ] ( 23 )
19:ð^ŠßÖ] ( 24 )
àe] à߉ Ô1163: ^`qæ‡ o× 霆ÛÖ] Ðu oÊ ð^q ^Ú h^e (Å^•†Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 25)
1851:tæˆÖ] o× 霆ÛÖ] Ðu h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú
1163:^`qæ‡ o× 霆ÛÖ] Ðu oÊ ð^q ^Ú h^e(Å^•†Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 26)
1242:^`qæ‡ o× 霆ÛÖ] Ðu oÊ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ ( 27 )
1780:gñ^ÇÖ] o× ð^–ÏÖ] h^e (Ý^Óu¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 28)
h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ Ô3764:Ý^Ã_Ö] o× Å^Ûjq¦] oÊ h^e (èÛÛ¢] h^jÒ(•¨]• oe] à߉

( 29)

3286:Ý^Ã_Ö] o× Å^Ûjq¦] h^e (èÛÛ¢]
h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ Ô5351 :Øa¢] o× èÏËßÖ] Ø–Ê h^e (èÏËßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 30)
1002: •Ÿæ¢]æ tæˆÖ]æ àne†Î¢] o× è΂’Ö]æ èÏËßÖ] Ø–Ê h^e (éçFÒˆÖ]
995: æœ Ü`Ãn• àÚ Ü$žæ Õç×ÛÛÖ]æ Ù^nÃÖ] o× èÏËßÖ] Ø–Ê h^e (éçFÒˆÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘

( 31)

2776:kvŠÖ] ØÒœ oÊ h^e (Ñ^ΆÖ] h^jÒ (oÚ…]• à߉ ( 32)
6:Üm†vjÖ] ( 33)
h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ Ô 5200 : ^`qæ‡ kne oÊ ènÂ]… 霆ÛÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 34)
1829:ÐʆÖ] o× &vÖ]æ †ñ^rÖ] èeçÏÂæ Ù•^ÃÖ] ݦ] è×n–Ê h^e( é…^Ú¦]
æœ ^`e ±‘çm èn‘æ ‚Ãe àÚ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ Ømæªi h^e (^m^‘çÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 35)
27 51:àm•
6:Üm†vjÖ] ( 36)
106B1VèŠÖ^rÛÖ] h•œ ( 37)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

179

Ýç‰ Ø’Ê
Þ »Ð åzi t £òsZ)»åzi t £òsZ
.

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

180

Þ »Ð åzi t £òsZ)Ô»åzi t £òsZ
.

Å 7 Ð s§ ³# mZ BVgzZ,nmZ Z
 Xì@
ƒ‰
Ü z kZ {iZ0
ZgzZ yT Å q Ëž ì ãZz ]!
t

1CX X ð^n•¢] ͆Ãi ^a†nÇÖæ^mXX^â•]‚•¬e ð^n•¢] ͆ÃiZZžì {°‡» y!
i ! ² b§TN Y

ZB `gzZ K 7 åzi t £òsZ ¬ ä ëÃ7Æ wßZ ÏZXì C™ Zƒ С Å yZ yT ÅVzqž

žìg : V© Ð Ë] !
tž @
Ð , ™7 .
Þ »Ð åzi t £òs Z » yZÆ™7Ãåz²Z t £òs Z)~

·+F
—q
Z » t Ü Z s§q
ZXì @
Yc
0
yi Z ÂgzZ wZŠZ »zgŠ W
¸~ x ©Z Ï‚ Z Æ *Zçz wßZ Æ xsZ

Å Ôr ¦½ZgzZ ãÕ {z s§ q
ZX @
™7i Z0
ZÃÌÃV-gz$ Å ]¡ ã¨
Z s§ ~uzŠX ì ‚
gÃ7 7Z
êŠ äƒ7ÍzZ ÐÃÌÃ] *
kZ,Zž ‚X êŠ äƒ7wâ 0
Ìt £Æ Š Z•
Û Z s§~uzŠ Âì ‚
g pÅe
¬g

¬ðÃgzZ {°‡ðÃÐ~ X• w5,Z *ZçgzZ 2Z ¸x ÓÆ xsZ nºZXì µá*
W~ µZz ݬ ‰
Ü z Ë» X
w ~Ã~ xs Z » ƒ
 yZXì ~gz¢´g p Ò»VzU Zæ~ ~i ‚ yâ ‡Xì 7bâ +
Y Å y¸z o Z•
ÛZ

y~ƒ
 o*
s§q
Z Ë}žXì Š
H ì‡yi Z  9(Z yxgŠÆ yZgzZXì Š
Hp Ò Zg7 Zg7 Õä)É 7Ð „

ZÆŸgzZ yâ ‡ Æ xsZ Ð k'Î {Ša ` W ì zz ¸X @
W7Ã nZ¾Z : ²) ÐU }uzŠ ËgzZ
¿Ë7ZgzZX • ìg òZg~Vñ¸à Zz p
g ] Ý Y Z'
× gzZ A
Z%dZgzZ~ ] Ñq ãÕZgzZ~Vâ âi

ä™m? w$
(Z »q Ë Å kZÔ Æ • [ŠŽ z!Ô„ ã¨
Z É 7¸ c
0
7çF.
Þ ‡cß ä "Š ¦½Z c
Xƒ(nµÆ kZ~ ƒ
 ÚgzZ yi Z Âz wZŠZŽ mƒ: [ x»~

kZ Ly¨
ZXì $
Ë ƒ³„» ]ùz ÕÏZ sÜgzZ sÜX ì CY ð0
~ 2Z ¸gzZVßßZ òs ZŽ ªt

B‚ q
Z6éçÏÖ^e^ÚgzZ ØÃËÖ^e^ÚX ÇgÃV76wz wqX} ™©q Z »Vƒ U x ÓÆ ZËž Yƒ7gŠ ‡6
Ç!
Ð ] Z WZÆ wj â LZ }™p Ò Zg7Zg7» ÷áC
Ù ªgzZ| Æ ]¡Å q âñ¯Z x ÓLZgzZ KZŠpÔá Z e { ó

ä â iC
Ù ÔwqC
Ù Ž n™ äz {Z
‡(Z ðÙƒ u 0
ÐV‘@
Ã[z dgzZ ] *
Dg 8gzZ ] !
LZgzZ ñYƒ Š Zi W
_

Dƒ F
6„ ã ¨
Z 2Z ¸gzZ *Zçz wßZ æžì zz ¸XƒYƒ ;B‚Æ 9
 oz w°ÇÇ6]gz¢C
Ù gzZ

Å „ @
Ã~ W
¬g ÅVzU ZÆ ]¡ ã¨
Z}Xì Cƒ à ZŠZ " ~ ]c
Ãp@
ƒ7yi Z Â 9~ yZX •

„ÅŠzugzZ t £yxgŠ Æ ®
 ) gzZ Š•
Û }Ô @
ƒ 7w° ~ 䙳] ‚Zz gzZ t £Æ m¾Z}ì CY

LZ6Y ¯ Å äƒ ðã¨
Zt• ðgzZ lz» Å ‚f z„ ã¨
ZŽ åzi t £òsZ) c
ÍXì Cƒ °»Z " ~

ì Lg 9gŠ Æ ä™çF
~ yZå Âc

Zžì zz ¸X • Dƒ ñƒK©q Z » ÷ÕgzZVñ{ Ϲg0
Z

gzZ 6fÔ[Ô~„Ô~¡» 2Z ¸gzZ *Zçz°Z ¸LZ xs ZgzZXì @
™éZpŠ䃊 Zi WÐ ~È0
ÅyZ n™{g Ç» yZ c
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

181

d` Zy

~ äÃC
Ù Æ*ŠÃ*Zçz°Z ¸gzZ 2Z ¸z wßZ òs Zžì zz ¸Xì @
ƒ ñƒK©q ZÐVQx Ó8
Xì @
YH7.
Þ »Ð t £òs Z » åzi t £òsZ)~ `kZXì @
YH7

t £Æ ~ç
x Z •Zz ] ³ b

u|Πa

Š ÑzZ w” f

]Š Þ e

h» Ï0

i]§ d
h» ~Š •
á ~uzŠˆÆ ] Ãz ÅC
ÙØ h

Zgz h c
V

s »Zz w°~ ]gßÅ ` Zzi ZŠ® g

u|Œa
V; Æ y*
- IZ

s§Åy*
- ÚÅ] c
Ã: ‘gz Z CÑ çÔÏ( Ôd9Xì [™ ZŠ Z øZ•
Û Æ#
Ö â Z~*Š ÅyÕz Dy*
-

Xì @
YH7Ãb zgB‚ÆVÂgúgzZV- ç KZÆ y*
- I Za kZXì CY Å

Bt‘ÁzgŠ q
ZÃVÂgú â À ã*
- X } ™#
Ö }
gzZ òÝ ÅŠ% {zž å@
YŒ¸ sÜÑ» Ï0

i Å ]gúL L

2Có Xó å±¹F
gzZ ~g ZŠ: { sÜs^»XÔ¸

V; Æ xzg I Z

ËÃkZX å:z ðÃ~ ]Ñ ç» T¶B
g wÅ ~&

ßq
Z ]gú¶: Z'Y6~ç KZ #
Ö ÓÅŠ%~ xzg L L

C ó Xó å: Ýq hðûn
3

Š 4
q
Æ yZk

Z IZ

4CX ¶: ] !
à ©) ðà ¢
~ Û
 zi KZ ÔÃÇ» ð¸ ÔÃe» \ !
X ¶u *
xÑe
.ª
q ¹Ü Z ÅyZk

ZLL

V; Æ^I Z


Hxzø Ð t £x ÓÆ +
¨
Z™yYHÐZX ¶: 7zgŠ ðà b§Å]gúÅkg à Ì~^

:w– Æ o @ZÆ

''In egypt and eurpean countries women were treated worse than slaves:

C5X åF
ÐVñÝ {z å
$
@ YHÐVÂgúu|Ž~ ´ ˜8g-gzZ^

V; ÆŠ·

X ï Š™ Z]
Ð \ WLZ~ ~g Zƒâ x c
Z ( ñƒ Bu 0
*
)Ã~ç KZ ~Š·

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

182

Ø è ð|
<

þ 1ÂF
:¹0ÆV Âgúä( ì Ð ~[WAzZÆ mŽ ) V

à Zz ä™]g ¸ÃŠ%k

¦Å Z}
gzZ à Zz ä h ÂÃ Z}
gz Z à Zz äY á sçŽG3µ·NogzZ {i ZzgŠ » ä WÆ y- {zL L

6Có Xó ì

V; Æ xOŠ|$

™} Š x Z²ZÆ b§ b§ÐZgz ZXì êŠ ¬» ÏeÐ yZ ÃVƒzc LZ ™Ègâ Y †gzZ {nÃ]gúÔxOŠ|$
L L

C Xì @
7
ÑŠ ]ÐÐ t‘{k
" kZ

u|Ð ~ç~ q Y: â i

8CX ¶ÏÅ[ òZz wâ ÆywÅyZ~}Ñç¶x¤{Š c
iÐ ƒ
 ~ wÅ ~ç ]gú
9CX å‚
g wÅ ‡WC
Ù ØX¸ D™u|F
ÌÐV- &
$

ßÐ ]gú{z

:• ˜ ~z0
+-Z ¥*
Ññ é

1C0ó Xó ¸ ïŠ Î ~i !
ÅJ
V- ç KZ vß~ ~i !
g ã~ qY: â i L L

1C1X ‰CY ¿g Ì~ ‚g'gú~ qYgzZ

u|ŒÐ ~ç KZ »0

z{~ÃÅxsZ

h» kZÃq
Z C
Ù gzZXì @
™g (Z {Zg Å wZŠZ~ A çÙC t ž ì ] !
t Ð~ ÷á ~i q
Ð Z Æ xsZ + Š

¬» u| ŒÐ ]gú~ Ï0

i {%izg ä à ¬ vZX @
™7tà t £Æ Ë b§ Å îσ!yc
Š ZXì êŠ

Xì à ¬ ~g !
Š•
á g ZXì c
Š

1C2  $ 

ó Xó zg Z ¦
Ï0

i ( Ð u|Œ) Ð j§szcB‚Æ yZgzZ L L

ÅyjgzZXì ©
0
à ÁlpgzZ ]Š X {zX ì ©
™g (ZÃt ÜZ ŒÔðÃŽgzZ ì ï•
á Ãw¾]Ìx Ó»Œ

~ç KZ »0

z{gzZŠ%Xì @
™Š !
WÃy»ŒB‚ÆV±z7
gzZ u|ŒB‚Æ ~çžì w¸» Y Ûì @
™¬ Ï0

i

]!
Ž • Dƒ, Z ¿ Ð ¹X Çn $Ð l»~ wEZÆ y!
iB‚Æ ]gú{zžì t {Z
û »ŒÐ

Ð @Ðzz Åy!
i sÜu}g ‚¹gzZXì k
:
 » öâ i W ã ¨
Z Ôy!
i ] ‡zZ ÒZgz Z • ‘
:
 » äJ (Æ

Xì c
â•
Û ñƒ D™[ æÃVzŠ%ä à ¬vZ~}g !
Æ WÅt £Æ VÂgú• D Yƒ Z]

1C3  

ó Xó ì _á {°z¢ Ð ?{zgzZ L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

183

6yZ • D™kZ‡ w‰X • ïŠV1ÇÃV-ç KZ ‰
Ü z Æ } × ðZ ±{zžì ]Š ¬t ÅVzŠ%V; }g ø

xsZXì ÕgzZ {k
Z (¹tžìgŠ c
t X • D™ÒÃÅ ä™?f t ‚ÆVzuzŠÃyZgzZX • D™ÙZ F
x Z²Z

I Ð äƒ »]°QgzZ ¸ ï Š t:ÃV-ç KZŠ%‰~ qY: â iX êŠ 7]i YZ ÌÅx » ËÐ ~ yZ

:ì à ¬ ~g !
Š•
á g ZX ðƒ wi *
žg Id
Wt6kZÙÕ6yZgzZ ÙßÃyZž @
X¸ f
™ qŽgÐ yZ
1C4   $  (  $ 

ó Xó HÕ6yY KZ ä kZ H (Z ä T:z™ CŠ c
i6yZ ?ž @
ÅgÆzg: aÆ ä™ßÃV- ç KZ ?gzZ L L

Å 1\ W ñƒ D™ à ÅVÂ!
yZX ðâ •
Û N @ÅVÂ!
&~ ¤z ~y
W KZ ä1vZ wÎg b§ ÏZ

X ¸ ìg â •
Û 1\ WgzZX ˆƒ -i ZzWÅ 1\ WgzZX ¶„g Z9Z ±y!
i
1C5 XXÜÓÞ^Ûm] kÓ×Ú^ÛnÊ ²]çÏi]=é¡’Ö] é¡’Ö]ZZ

ó óX z™g (Z ~ ¾»vZ~}g !
Æ yZ ( Vc
çgzZ xÝ ª)•~ ! ~g vŽgzZ i úi úL L

c
â•
Û ä1vZ wÎg VW'h
'
×

äÛnÏi kfaƒ á^Ê å¡Âœ Ä×–Ö] oÊ ðo• tçÂœ á]æ Äו àÚ kÏ×ì 霆ÛÖ] á¬Ê ð^ŠßÖ^e ]ç‘çj‰]ZZ
1C6XXð^ŠßÖ^e ]ç‘çj‰^Ê tçÂ] Ùˆßm ÜÖ äjÒ†i á]æ äi†ŠÒ

Cƒ • à Zz6zZ SdÐ~ •gzZXì Š
H Za •ÃVÂgú— " ß™Ýq ¤z Ð í~ }g !
ÆVÂgúL L

}g !
ÆVÂgú: Ïìg Sdå {zÂÐ zŠ hg6wq kZ ÃkZ¤
ZgzZXÐzŠh ÂÃkZ ÂX Ѓe
*™ J¦ ?¤
ZXì

ó Xó ß™Ýq¤z~

x Z •Zz ] ³ b

kZ Z
 ì Cƒ tZg „ ‰
Ü z kZ ]oz ›ÅC
Ù Ø LZ~ r âŠz wŠ Æ ~çgzZ ]gúž ì {”t] !
t

yZh~ yc
Š Zz <
Ø Zè òs Z)» wßZ {”t{gÃè c
ÍXì @
™ {C
Ù b» tÜ Z ŒgzZ x Z •Zz ] ³Ð kZ C
Ù Ø»

X • CY Å7,nÅTXì @
Yc
0

V; Æ VE*
-

:å{o» yZ c
ÍX¸ B7.
Þ ‡Æ x Z •ZÆ nË ÐZgzZX • n
g {oZ'¹~}g !
ÆVÂgúy*
1C7ó Xó ì wõ ZzZæ»ÑÆ ]gúpì e ` ´»•eÆ ,
‚gzZ äY VÐ v W L L

+-Zz LZ LZ~ ¸±X ¶Cƒ¬~ òÝ•Z ]æ Ï0

i Å kZ å- û%» ~ç ã*
- Ó!
¦ù¨
E
G
45Ÿ-Z# 'ÅVz0

i•
Û LZ~ ÏçgzZ ÅC
Ù Ø LZ~ ã ZŽ Ô Å
VÂ!
yZ pX å y!
$6
gî m{6VY±dX yâ ‡» G
é5E
G

¶ã!
i ¡½t påH ~úŠ » ]Zz) Å]gúzŠ%µš ä yî#ZX $
Ë ™77~G @
Å VZ²t£ðà ZÎÆ
1C8X „g WO)Ç!
Ð kZ Ï0

ii

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

184

1C9X å@
Y3g: wì ðû è%ÅkZ CY ~Š™%Æ è%ÅkZ ~Š •
á Å]gúã *
As ameer ali says among the athemians the wife was a mere chattel mahet-allo aml
tramslerable to other and a subject of trtamenfary disposition.She was regarden in the light
of am evil indispensable for the ordeijng of a hourehold and precahion of children.

áZj ÆVzuzŠgzZ @
YH |
 z•
Û ‰X ¶Ï Å ~&

ß w Å ]gúV; ÆVE*
- ž• ˜ Z÷Z¦

2C0X ¶~gz¢aÆ lgz6ÅV”gzZ ~g ZŠ: {gñZŽX å@
YŒðZ'
¦
k
*
+Z q
ZÐZX å@
Yc
Š™

V; ÆV- ^


HxzøÐ t£x ÓÆ +
¨
Z™yYHÐZX ¶: 7zgŠ ðÃÅkZ b§Å]gúÅkg à Ì~^

:• ˜ o @ZÆ

In egypt and all the european countries women were treated worst than slaves.

2C1X åF
ÌÐVñÝ {z å@
$
YHu|Ž ÐVÂgú~ ´ ˜8g-gzZ^

V; ÆV- Š·
: ì –~ kl[Â

¿C
Ù V; Æ yZžì MV- ]o» TX ¶Cƒ ! Åx ¸c
CY ~Š g Z Œ
Û ! Å o~ ]Ñq ‰]gúL L

: w ðà ŠÑ] ³gzZ ]÷Zp Å ]gúa Æ w”Æ Ñ kZgzZX å ~gz¢xg ¹!
~ LZuZ x *
»

TgN Z ð¸ P¤
ZžX å3g }Šg Z Œ
Û òi Ñ N Yƒ ] ¯Š ÑzZ " 0

z{Æ XaÆ &Zpx Ó+Z äVrZX ¶

kZg-Š ª ð¸»C
Ù ØÆ kZÉ ñYHÐ òŠ W}uzŠ Ë: b ï» kZ ÂñYƒ ] ¯Š ÑzZ " ðÃÐ~ yZgz Z Vƒ

Ð x *
Æ ð¸ °á{z ǃZaŽ^ ª ž ǃV-ÂX } ™ ZŠ Z ÐZ h» `z ¸gzZ ñ¯ ~ ç KZ ÐZ } ™]ïÐ

ÆVŸ ~ç Å ð¸ Æ kZ ÂÔñYƒ ~g ï ZÐ “
C
Ù Ø» kZt¤
ZX ñY $
Ö : Ð LZu Z x *
» kZž @
ǃ [™
}™Š !
W: y » ð¸ LZŽB‚Æ ¿kZž¾gzZ } Š uð6ìn Z á ï CŽ Å Vƒ 0
LZ q
Š 4
Æ kZ t ‚
2C2X ó ì
ó Š
Zg @
Z
@Ž » Tì y » ¿kZtž Ç ñY3gt x *
eZgzZX Ç ñYH¸

V; ÆVÇ|

:• ˜ ãˆ( é

]gúž ðƒ cg ZŠgzi6]!
kZ yßà { >ðG[W~ âY 581ž ~Š Z¤
J
VŒ w Å ]gúäG

2C3ó Xó Š
Hty¨
ZB‚Æ e
ÒZ à ©ÐZˆ Æ b ŠzŠg ~(7žì Ìy¨
Z
:ìt ]g „! ²ÅT

àÚ †fÃi kÞ^Ò]ƒž ^ÛÂæ ‹ËÞ éœ†Û×Ö á^Ò ]ƒž(^`nÊ &ve p†q ÝQSM è߉ áç$^Ú oÊ ÄÛq^`Þ] ojuZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

185

ÌnËÂæ Ømç› Ù]‚q àÓÖæ äÞ^e xm†’jÖ] oÖ]æ•^ߊ×Ê ÄÛrÛÖ ]„a ð^–Â] èÚ]†Ò oÊ^nuæ èm†ŽÖ] è×Ûq
2C4XXè×n×Ê èm†%Ò^e àÓÖæ ^je^rm] h]çrÖ] á^Ò
-;X(
i êGE
: • ˜ ~h
Õ· é

2C5ó Xó ¸ D™Š c
Ð ] !
ØZÆ {)z { i ZzgŠ » 3Ô a
Å ðZ'
Ñ ÈÔ ±Å,
‚Ô^7 Å„
 •Ã]gúð|L L

2C6X¸ BC ÜZ eÃ6} n Æ kZgzZ NÐ J
Vâ KZ <
Ø Zg} (} (

x Z •Zz ] ³» ~ç~ #
Ö zy

C27Xì @
Y¹ (ž¢)/Ã~çgzZ ( ðƒ ÅgzŠ )NzŠÃű~ ]©

:• ˜ ~z0
+-Z ¥ é

ðà ŠÓX å@
YŒ[ Z Ng » Ì ÏÐ J
 ] â øžX¸ wZzi /zg ãZ Ì]Ñq ¹Ü Z ÆVzzyL L
2C8ó Xó ‰Ôg @
Z ÓîJ0!Y'gúÅY Z%Z >
Ø Yz ~ f } (} (X ¶: 7zgŠ
X¸ b ïÆ nJ WV; ÆVƒzyž ¶VZig ZgŠkZ ÓÅVÂgú,i Z {z´

`%
 h ¿Zg g

[ J0
Ç f

Zu W e >
Ø Y'd

lg W c -Š b •Z'Z a

Xì @
B•Z'
Z *
ƒ b ïÐ ~qŸg ë !
ïZ X Vƒ ]§(gzZ îg JŠ åÃ}g7 a'Ôï» VâzŠ ÚzŠ AzŠ
G
Y
'
& 6
X @
ƒ { ZzŠ™á¼ Ð é£+zŠ- ŠÔbŠ űðƒ Ãg-iÃñƒ D™îG
0½G
gî{•~ê} (

Ðzz ˵ñ" Ô{°‡" _W 
*™{ Ò$} Š¼ÃÚzŠgzZ AzŠ >
Ø Y6
X *
ƒ n Æ ¹F
ÅëgŠ { Ò »VâzŠ lg W

X *
ƒ éë !
è%» ÚzŠÔ AzŠ

X
*™Ýq űРd
•
Û c
Ãת UƒÆ™ ðZ±[O0
Ç
6
X
4) r
Xì @
B{ \ ` %
Xƒ ~çG.nE
!
РűÉ0
c
ðƒ lƒ"™8 {)z [ ZÑc
ðƒ ðοZg

(» ä™ÝqŠÑzZ ª)þXì 3 Zg ãâ ‡q
Z Ìc kZV; Æ Vƒzyƒ: Š ÑzZÐzz ˤ
Zˆ Æ b ïX¤

E

2C9X}™ÝqŠ ÑzZ {Z ¦Š ø
 Ðg-Šc
g ZŠ¸g ]gúÐ ¬Æ {)z¸~ ]gßÅäƒ:Š ÑzZXì@
Y¹vEÃT
X ‰t {zì CY ªïq ÅVÐX]gúÐg ±Z ¦ù

3
C 0Xì [ Zy
]gúÎ7[ Zy

gŠkZ ðÃÐ~ yZgzZ ,
‚ YC
Ù iÔC
Ù iÔ3Ô]jÔyÃîÔk

¼

V; Æ xOŠtg W

Š¼‰
Ü z à ]gú~ xOŠtg WÉ X • f
eg ~Š •
á Ð kZ xøÆ kZž7x Z •Z ÌÚ Z » ~ç~ xOŠtg W

3
C 1Xì $
Ë ™~Š •
á ÐVǸ Ç

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

186

x Z •Zz ] ³Å ~ç~ q Y: â i

ÏÅ [ òZz wâ ÆywÅ yZ~ }ÑçX ¶x¤{Š c
iÐ ƒ
 Ð wÅ ~ç Ô]gú~ qY: âi

C 2X ¶
3

: ì –~ e
g/ òsZ

:Ô~g !
gŠ Æ yâ ‡z M W~ šo ~g »u 4gzZ ~g »uÔ~ x ¬ ]!
NZÔ~ #
Ö Óx ÂÔ~ „
 ( Åo L L

C 3X i ZzWðÃÅkZ:gz Z åz ðû kZ
3

*ƒz ]³Å ~ç~ xsZ

w Å ÇÔÐ w ÅVâÔÐ w Å ~çÔ Ð w Å eX ì Cg Z ¦
Ï0
i ÐVQg e ]gúq
Z

qC
ª
Ù ž ì ¸ *ƒz ] ³Å ]gúgzZXì êŠ ¬» *ƒÅ kZgzZ u|ŒÐ ]gú~ ª
 qC
Ù xs Z + Š XÐ

Å kZ \!
gzZ Š ÑzZ Âì Vâ {z¤
ZgzZ ,™«™Å kZ ð¸gzZ +-ZzÂì e {z¤
Z ñY Å«™Å ÓÅ kZ~
~ç KZ ¿Ž X } ™ë Z•
Û wj â Zg7» ~g Z-Š g egzZ gŠ e ÐZgzZ }™«™Å kZC
Ù ØÂì ~ç {z¤
ZgzZ }™«™

x ¬ ãc
²ÔÙJ~ <
Ø Zè òsZ)²Xì Š
¹ ( ])" ª)þ_- ŠÃkZ~ g
Š q Z @
™7wì» z'
Wz ] ³Å

]:Sy•
á à ¬gzZ { À 0
(Z „ xs Z +Š ì ;g öÐ ]³Å e-Zz ì ;g™g ZŠ r ZŠÃÓÅ Ç Ôð¸gzZ ì
ä1vZ w Îg X ì 8 ŠÐ { óÅÑz ] ³Ãq
ZC
Ù tèY @
™7“
 ZŠ'Ã O- Šgz Z C)"Ž ì <
Ø è ïq »

Xì ð‹Ïz Å3~}g !
Æ _- Š
: ì yâ •
Û » 1*™Ñ

C 4 XXð^ŠßÖ] è×q…æ 'çm‚Ö]æ äm‚Ö]çÖ Ñ^ÃÖ] VèßrÖ] áç×ì‚mŸ è$¡$ZZ
3

ó ó( ])") _-ŠgzZŠ%ÑZz ä™ (Z ¹xÅVÂgúÔyâ •
Û *
» +-Zz :ÐVƒ74ZŠ~ ¼
 ¿& L L

:ì ~ e
Zzg q
Z

C 5XX&fíÖ] ä×a] oʆÏm p„Ö] 'çm‚Ö]æZZ
3

ó Xó ì ‚
gg Z Œ
Û '
Ãð§"gzZ V
 ¶~ wÈz I Z LZŽ ì {z _- Š L L

Zgz h c
V
V; Æ y*
- IZ

s§Å ä*
Š ÑzZ Z
‰
Ü z kZ ¶Ìk
_g Zz ]gú{z ¤
Z å @
Y 3g xzøÐ V
Zgz hÃ]gú~ <
Ø è ã *
-

hÆ ËÅe KZ ‰
Ü z D%\!
ÂiŠ ‰ CY ~Š™%Æ è%ÅkZ ~Š •
á Å]gúã*
-k
_g ZzQ Â Cƒ [™

kZ 1k
_ Zgz Cƒ û Z Sg xzøÐ V
Zgz ~ ÏŠŽñÅ ð¸ X ¶C7
*™ ~g7 ¤z {z Ãe  @
Y™¤z ~

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

187

Å *
*
{z Ôƒ Za ^ Ž Ð kZ gzZ ¶ ~ç Å} (Ð ƒ
 Ð ~ Y U
gz Æ \ !
ž å @
ƒ ~gz¢ c kZ ~ ]gß
C 6X ¶ g Z,» V
3
Zgz kZ™ƒ [™s§

V; Æ xzg I Z

VŒX å:z ðÃ~ ]Ñç» T ¶B
J
g wÅ ~&

ßq
Z ]gú¶: Z'Y6~ç KZ #
Ö ÓÅŠ%~ xzg

C 7X Š
3
c
Š7ÌV
Zgz hž

ì ¶Ãz b‡» V
Zgz hÆ ]gúxsZ

D™s %Z Ì~ + â y¨
ZÐZ ÔO Â 
*™u|ŒÐ kZgz Z 9 Š Ð x Z •Zz ] ³Ã]gúÂ<
Ø è òs Z)

C 8X •
3

ÐZ gzZ ì 8 Š Ð {ó Å x Z •Z ÐZ É ì }â y¨
Z q
Z sÜ *
Ã]gúŽ ì <
Ø è ãU
ÑgzZ u Zz „ xsZ

t£~Š ZÐZ {z { Zp Yg { c
Vƒ t £½ZŠ {z {ZpXì @
™ ë Z•
Û t £Æ b§C
Ù ÐZ ñƒ D™tŠ•
Ûq
Z » }Ñ ç
Xì ¶Ãz b‡Ì» V
Zgz h{gÃègzZ ¦½Z c

:ì à ¬~g !
Š•
á gZ

    $     $    (  $    # 

(   $           $  
 %  (   (  
  %   .  .      % $    
 %  (      % 

$     $ $  $     O  # $  #    
    $  $  $   %  $    % $    $   %   

    $    %       $   ( $  %  $  
)     % $    %         % (  ( 

C39  # # ( $ 

ZiÐ zŠ ( _g Zz Åè)¤
Z
Z Xì 'Z'Æ VÂgúzŠz »Š%žì @
™e
Z@ »à ¬vZ ~}g !
ÆŠ ÑzZ ~g vL L
Æ kZ ƒŠ ÑzZ ïE
Z Xì » kZž FJŠ W ƒ_g Zz ű„ q
Z¤
ZgzZX Ç ñY c
Š ðäzŠ »Æ F
7Z ÂVƒ VH±
L 8™è¤
c
Šz ZŠVâ ÂVƒ _g ZzÆ kZ „ + -ZzgzZƒ: Š ÑzZ ïE
ZgzZ Xce Nz Ù »ÆF
Ãq
ZC
Ù Ð ~ +-Zz
L 8™ {z¤
Ž ¤z² ( Ð N Y áï‰
Ü z kZ { ƒ
 t) X σg ZŠ hÅzz Vâ ÂVƒ ÌÇ ð¸ Æ è¤
Z gzZX ñY

yÃÐ ~Š ÑzZ ~g vgzZ \ !
Vâ }g vž … Y 7?X ñY c
Š™ ZŠ Z Zƒ6kZŽ nŒ
Û gzZ ñY ~Š™~g7 ƒ Å ä è

Xì ÑZz + Y » VA~g ‚gzZ •ZzÐ Vzƒ
 G vZgzZ Ô• bŠ™gHävZ{t Xì F
Œ
d
Û Ð ?œp ä

Z »ž F
q
~ ]gߊ䃊 ÑzZ:gz ÔVƒŠ ÑzZ " { z¤
Z ÇA »z JŠ W » kZƒ Z hg¼ Ž ä V- ç ~g vgzZ

}g v{zgzZ X ñY c
Š ™ ZŠ Zƒ Zhgä VrZ Ž nŒ
Û gzZ Ôñ Y ~Š ™ ~g7 ƒ Å ä VrZ Ž ¤z²ì Zg vz ðåa
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

188

žÆ kZˆ Ô Çƒ VZ^Wz » yZ ~ ]gߊ䃊 ÑzZ ïE
Z ÏVƒg Z,Å ðåa Ð ~ž F
L 8™:gz ÔƒŠ ÑzZ " ?¤
X ñ Y c
Š™ ZŠ Z { zƒ Z hgä ?nŒ
Û gzZ ñY ~Š™~g7 {zƒ Åä ?¤z

c
ð¸ q
Z » kZ 1ÔVƒ: {0

i Ì\ !
Vâ Æ kZgzZƒ ÌŠ ÑzZ " ( ì Ô„_Z÷ÅT) ]gúc
Š% {z¤
ZgzZ

у
q
 {z ~ ðäq
ZÆžF
À ÂVƒ {Š c
iÐ q
Z Ç ð¸ gzZ ÔÇAz Ù Ãq
ZC
Ù ÇgzZ 𸠃ŠŽñÇq
Z

ì ¬t Xƒ: V‚gg¢{ zªÆ ÔñY c
Š ™ ZŠ Zƒ hgä èŽ nŒ
Û gzZ ÔñY ~Š™ ~g7ƒ ˆÅŽ ¤z²ÔÐ Vƒ
ó Xó ì px3
gzZ Ó
z *
ZŠvZgzZÐ s§ÅvZ

:ì w¸» 5k„0Z ]|ðƒ wi *
WÑ!
e
{gÃè Z

^`nÊ ²] š†Ê ojÖ] ˜ñ]†ËÖ] kÖˆÞ^ÛÖ äÞž ÔÖƒæ ànn%Þ¢] Àu Ø%Ú†Ò„×Ö ÜÒ•Ÿæœ oÊ ²] ÜÓn‘çmZZ
o_Ãiæ àÛ%Ö]æ Äe†Ö] 霆ÛÖ] o_Ãi ]çÖ^Îæ Ü`–Ãe æœ Œ^ßÖ] ^`a†Ò àmçe¢]æ o%Þ¢]æ †Ò„Ö] ‚Öç×Ö š†Ê^Ú
]„a à ]çjÓ‰] ènßÇÖ]‡çrmŸæ ÝçÏÖ] Øi^Ïm ‚u] ðŸ©a àÚ ‹nÖæ †nÇ’Ö] Ý¡ÇÖ] o_Ãmæ Ì’ßÖ] èßeŸ]
Õ†i^Ú Ì’Þ èm…^rÖ] o_Ãi "
# ²] Ù牅^m ]çÖ^ÏʆnÇ‘ äÖ ÙçÏeçÖ ð^Šß×Ö "
# ²] Ù牅 ØÃÖ &m‚vÖ]
ÔÖƒ áç×ÃËm ]çÞ^Òæ ^òn• oßÇm ‹nÖæ ']†nÛÖ] of’Ö] o_Ãmæ ÝçÏÖ] Øi^ÏmŸæ Œ†ËÖ] Õ†i kŠnÖæ ^açe]
4C0XX†fÒŸ^ʆfÒŸ] äÞç_Ãmæ ÝçÏÖ] Øi^Î àÛÖ Ÿ] ']†nÛÖ] áç_ÃmŸ èn×a^rÖ] oÊ

¶gz Zì ; g Yc
ÑŠzVZ^WgzZ åaÃ]gúžì ] !
hZtž ¹äVÍ߉Ԉ Æ äƒ wi *
x ©ZÆ _Z÷L L

Ðe
WkZ ?žƒYZX ì YÑ Ôwâ : ì Yòn Æ ðZ ±: ÌðÃÐ~ yZèÑqì ;g YHgHz»V”

äVrZQX ,Š w$
Ãx ©Z yZ vZ wÎg Ð zz Åì }g øgzZX ñ Yƒ wÈtÂÐvZ wÎg h
•
á ß1 lñ{
Æ ä±Ð ÔŠ : • .
Þ ‡Æ á
 6} h˜ {z èÑqX • ìg Zߊ wâ JŠ WÐ \ !
Æ kZ à űž ¹Ã wÎg
z~ V
Zgz à kZ sÜ {zX å@
ƒ „~ qY b§ kZX ì Yà {Z
ÃH {z>X • ìg ÑŠ Xgz ÃV”\ W

óóX¸ ï ŠÐZ @
ƒZ 
(ŽgzZ @
ƒ.
Þ ‡Æ 䱎X¸ ïŠ ÑŠ

: ì yâ •
Û » 1vZ wÎgXƒ ~çc
Çc
Vâc
ƒ e {z { Zpì c
Šz~ wqC
Ù ÃVÂgúä xsZ c
Í
C419^`×aªe ˜ñ]†ËÖ]çÏvÖ]0

ó Xó zŠ àJ
Vzg ZŠ hÆ yZ _Z÷ž L L

žì ~ g
ugzZ q
Z Å 1vZ wÎg

C429'…]çÖ èn‘æ ¡Ê äÏu Ðu pƒ ØÒ o_Âœ ‚Î ²] áž0

ó Xó 7]i YZ Ťz n Æ _g Zz Ë[Za kZX ì c
Š™ëZ•
Û h» kZÃg Z,C
Ù ä à ¬vZ L L

Xì @
™¤
YZ b§kZÃ] :SÅV
Zgz yâ ‡òs Z Ô4
Ž @zu

I am strangly disposed to belive heat no passible question could occur on the
Muhammadan law of succession which might not be rapidly and corrected answered.

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

189

h» ~Š •
á ~uzŠˆ Æ ] Ãz ÅC
ÙØ
òzøÐ ãU
-Å ~ç~ #
Ö zy
:ì ~ Cªë

Ï0
i Ð ~i · 0
6XlçÛmŸ lçÎZ ž ì n•
Û » kZ7]i YZ Å ãU
- Ôˆ Æ ]ñ Å C
Ù ØÃ ~ ç
4C3X} ™¬
& eL
]gúÔ·g " ÔÅ 0
*
ÔÑÔ‰
Ü ×Ôd
•
Û Ô
*™x » ŒdÎ%Ô Ü1 ^Ñ• ] Ñìt 0ÆVÂgú~ ó{
îG
0½E

4C4X • Í<Æ

: ì ~ó Wives of the prophetL
In india the cuel life of sati was practiced by wich the window of a hindu used to burn
herself on the byer of her husband.

wives of the prophet:18

Ð ]¯C
Ù 6gî ãâ ‡]gú{çX¸ DƒC
Ù ØFFÆ ]gúq
Z‰CY ~g ;~ ñŽ ]gú~ }Ñçzy

4C5X ¶g™{g ZÍ *
Y VB‚Æ lÑ ÅC
Ù Ø]gúq
ZÐzz Å î @
'u oÑ„,ZÆ ` •X CY ~Š™xzø

h» ãU
b ïÆ ]gú~ xsZ

¹~ xsZ +Š ~ } g !
Æ ~ç Å kZ ÂñYƒ ] ¯C
Ù Ø» ]gúq
ZžXì êŠ h» ã Ub ïÃ]gúÔxsZ

~Š •
á Рű~g Z.q
Z sÜŠpäVrZ Ô Zƒ wz4»ðs Z <Ñ6X1·]|gzZX • ‰ K yÒ wßZ {Š c
i

b ï » 1vZ wÎgŠpX ì ^
Y
*™ ~Š •
á Ð ~ç Åd
 á1ì LZ~ xsZ J
VŒX ‰„ {çVc
ç x Ó:gz Å

: ì b§kZ ~ yWŒ
Û ™f » THÐ 5
 i ]|ä à ¬vZ

 #     #  $        #   $  

   +      $      $      %  # $    

4C6 #    $   

: à ~ç KZ ?ž å H yˆZ ä 1\WgzZ ä vZ 6TÿkZ ¸ ìgÈ ?Z
 à µñkZ z™Š c
1Ñ } Z L L

6Vëñž @
X c
Š ™ b ïÐ ?» ( yÂ{h) kZ ä ë  [™ ~g7 ~
 q KZ Ð kZ h
i Z
 Q ! zg e Ð vZ gzZ zhg

*
W~ ¿Â¬»vZgzZ X Vƒ` ™~g7 ~
 q KZÐ yZ {z²X ìg: ;ðÃ~ A çÆ V-ç ÅVœá1ì LZ

ó Xó åce „

:• ˜  ~ŠzŠñZÑZ1Z *
Ññ é

yZgzZX¸ d
 á1 ìÆ \ WgzZ xÝ {Š™Š Zi WÆ1vZ wÎgŽ X •5 "
U
0h
i ]|Š Z%Ð ¿kZ L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

190

c
Š ™Ð5h
i ]| b ï » yZ ä1\ WgzZ ‰ÇŠ Zi ÕY Å 1g—Ž 65
 i ]|• Š Z%Ð ~ç Å

4C7ó Xó ¸ ìgƒ {Š â W6¶Š t :ÃyZ 5h
i ]|gzZ X å ; gƒ 7{ m » VâzŠ1X å
: • ˜h
'
× ~ŠzŠñZÑZ1Z *
Ññ é

Å[²Æ™ b ïÐ yZŠp 1vZ wÎg Â, Š } Š t :Ã5
 i ]|Ôh
i ]|Z
 ž ¶t è% Å à ¬vZ L L

NJ[²IZ6kZžÐ 8 0
Z kZ 1 g—pX å@
YŒg
ÇÃd
 á1ìÐzg ÅT, Šh ÂÃÌg *ŠkZ
458F
é5E
G
: t :Ã ~ç KZh
iž ðâ •
Û ÒÃä 1\ Wn ÏZ ¸ T e È Ð ä7~ öâi WkZ 1\ WÐ,™V G
4C8ó Xó c
Š™6
Vâ • WŠpÐ6 5
i ]| b ï » 1vZ wÎg ä à ¬vZgzZ ~Š} Š t :ÐZ ä VrZ Â, Š

y«™z ®
 ¤Z h

~<
Ø è ð|

ð|gz Z ceGÐ ~g Zˆ@
\e g
 Ã]gúž ¸ ëgzZ ¸ D™ wì CŽ ÅVƒ 0
LZÃ]gúÔð|

4C9Xìg \ e g
 É ñ` ¬6Š%gzZ ñ2]gúž êŠ7]i YZ <
Ø è

~g ZŠÎâ •
Û z®
 ¤Z ÅC
Ù Ø~ #
Ö zy

Å \ !
~ ”ûÔ]gúX ‰xõÅVzŠ%~ µ%C
Ù Æ Ï0

i {zgzZ ¶F
Ð ƒ
$
ª
 q Å ]gú~ #
Ö zy

Ï0

ig UŠpž7ëÑ kZ ¦
C
Ù ]gúðÃèY Å Y !
Û Z LZ ƒ:C
Œ
٠ؤ
ZgzZ ÅVœ ˆ ÆC
Ù ØgzZ ÅC
Ù Ø~ ã ZŽ ÔÇ
5C0X} ™¬

: ì ~ Cªë

5C1 ó Xó } ™: Ð ~g UŠpx » ðÃ~ySh1c
yZŽ c
ƒ Ú!
*
]gúL L

ì n•
Û 6~ç ®
 ¤Z Å0

z{~ xsZ

: gzZ } Y 7t‘~uzŠ gzZHb§Å <
Ø Zè vŠ Ã]gúŽ ì +Š x ¬ w=gzZ ´ â » bá ZZ Ô C (Z xsZ

» ~h Ç ãZ0
{gzZ Š•
Ûq
Z » }ÑçgzZ xŠ WŠ ÑzZ gzZ z» ã¨
Z ½ÔëÑÆ x Z •Z ÐZÉ Xì êŠ g Z Œ
Û ZzZæ »ÑÐZ
X ì êŠ g Z Œ
Û ëq
Z

~g ZŠ)f Å ] YZy
Z wy {zžì ÅZ
¬6kZ ä xs ZŽX ì ~g ZŠ)f ÅC
Ù ØgzZ Š%‰B‚B‚Æ kZ p

B‚B‚Æ «™ÅÓKZ {zžì CƒZ
¬ ~g ZŠ)ft6]gú„,Z Ô}Š x •Z ŒZ & ~ÐZgzZáu LZ
X ñÑOÃ
®¤Z ÅC
Ù ØLZgzZ «™Åwâ zy
: ì yâ •
Û » 1vZ wÎg

h]çe] p] àÚ k×ì• ^`×Ãe kÂ^›]æ ^`q†Ê kß’uæ ^a†`• kÚ^‘æ ^`ŠÛì 霆ÛÖ] kב]ƒž0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

191

5C29l ð^• èßrÖ]

®
 ¤Z Å0

z{ LZgzZ }™« ™Å { TÑKZgzZ Çg } izg Æ ¹Æ ypg gzZ ñ7, iúVv0
]gúZ
 LL

ó Xó ñYƒ 4ZŠ~ ¼
 ì eÐ } iZzgŠ TÂ}™

yÃ]gú+4ž Š
HwZÎÐ1vZ wÎg ì Cƒg Ñ]gú+ 4 {zÂì C™
®¤Z Å0

z{ LZ ]gúZ

:c
â•
Û ä1vZ wÎg ÂXì Ï

5C3 9å†Óm ^Ûe ^`Ö ^Úæ ^`ŠËÞ oÊ äËÖ^íi Ÿæ †Ú] ]ƒž äÃn_i æ†¿Þ ]ƒž 冊i ojÖ]0

: ¿#Å0

z{ LZ~ ] 5ç 0Æ ]Z f KZgzZ }Š™lpÐZ { zÂAŠ s§Å kZ0

z{» kZ Z
 ž ]gú{z

X äYI *
{zÃT}™: sÜÐ b§kZÃw â LZgzZ}™

t: h
tŠ· <Ñ

h» & ¸Ô~ ]gßÅ äƒ "
U
g » *
iÆŠ%sÜÆ ]gú%Z ì ]i YZ x ¬ Å t :~tŠ· <Ñ

Ð kZˆ Æ wpŠÆ™ b ïЊ%}uzŠ Ë{zž J
Z
 X Y™7b ï {g !
zŠ Ð zzi KZ Š%ˆ Æ t :Xì

5C4X ñY%{zc
}Š t:ÐZŠp{zc
á™: Ýq & ¸

Ø èzy
<

<XÅXì ;.
Þ ‡*
yxgŠÆzzizC
Ù Ø ób ïL._ÆÃ`zyèY7ÙWÐ x *
Æ t :<
Ø èzy x ¬
Ë Z åE

[Z17Z
 ñ» b ï Z Ì*
ƒ*
i >%» q
Z Ëc
™muF
¢
Ð zzi »Š%ž ‚7]i YZ Å t : Ìà & •
Û
5C5Xì 
Š 1™th» t : Ì~ yâ ‡ÆVzy

Ø è ð|
<

©$E
Ô*
ƒ*
i >% » q
Z ËÐ~ ¢•
Û žŠ
c
Šg Z ÛŒt™ƒg6y
s !
pXì @
™g¦q éŒG
Z.
Þ ‡*
à b ï<
Ø è ð|

òŠ WÐZ ì Z hŽ ä vZÃT L LèY Çìg ì‡g2$
b ï¸g σ ãKsÜÏet1X ì Yƒ Z
 ñ» Ïe
5C6X} ™: Z]

» TXЕg xzøÐó óÏ0

i Y ZzŠi Z L L/† {zÉ Ïƒ : ]i YZ Å ãUb ïÃq
Z ËÐ~ åzivŠ p Ö!

al
ð|gzZ ðƒ lmzW„
 Š'i~ó óÃZ L L6qçñkZX ˆï”?à ~g » x ZwgzZ ðZ'¹Ü ZC
Ù ž Zƒt³òiÑ
²
G
4£ ðzg q
©$E
ZuzŠgzZ ì @
™g¦ q éŒG
Z.
Þ ‡*
Ãm Y ZzŠi Z Ž {z q
Z ÔÁz6ZuzŠgzZ ´ ðž-G
ZX Š
#
~Vƒz¤
zŠ
©$E
5C7X q éŒG
Z.
Þ ‡

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

192

t : h»0

z{~ xsZ

àm‚Ö] á]L LXì @
™ ZaV*‚ W n Æ Š•
ÛC
Ù xs ZX •V© Ôr ÅV˜*Š~g2ŠgzZ M WC
Ù Æ xsZ

KZ »C
Ù Ø~ xs Z ì CY ð0
ã ‚ W~ *Zçz wßZ Æ kZ a ÏZXì Le 
*™ ì‡6
VzŠ ã
ZZÃ}Ñ çgzZ ó ó †Šm
Xì C™ª
ÑŠžg Ie
Wt Å *™yWŒ
Û 6T7{h
I bŠ t:Ã~ç

  
    %   #      #  $

5C8 

• ïŠ ^» ÐZ ì c
Š ¬» ä5 ä vZÃq TgzZ • ïŠ h ˆ Æ ä™¢Ã}°z Æ vZŽ vß {zgzZ L L

ó Xó • áZz äVZ yvv߸X • DQ D™Š Y~ }igzZ

:c
â•
Û ä1vZ wÎgì yÒ » >
Ø Z™ÅkZ~ g
Š q Z ²
C599Ñ¡_Ö] ²] oÖž Ù¡vÖ] ˜Çeœ0

ó Xó ì t :q {h
I*
{Š c
iÐ ƒ
 V; ÆvZÐ ~ Y âZ w'ž L L

žì @
ƒ ãZz Ð ÂÆ XXÙ¡vÖ]ZZ~ g
u {gÃè ì i ZŽ » kZ ~ xsZ gzZ ì h»0

z{ t :žìgŠ c
p

Å q kZ xsZ Q ÂñY | (Ð unç » åzi Z
 %Z @
™ 7I ÐZ xs Z pì ŠŽñi ZŽ » kZ~ xsZ

Xì êŠ Ág

: ì ~z%Ð/0Z ]|

Ù^ÏÊ#"ofß×Ö ÔÖƒ l†Ò„Ê kneªÊ ^`Ï×›œ ᜠoeœ oÞ†ÚªÊ ^`a†Óm oeœ á^Òæ^ãfuœ 霆Ú] ojvi kÞ^Ò0
C609Ôiœ†Ú] Ð×›†Û àe ²]‚fÂ^m

g ïZ ä ~ ÔVzŠ} Š t :ÐZ ~ž c
Š ¬= ä-Zz}÷på @
™› ( u" )Ð kZ~ ¶~ç q
Z ~÷L L

ó óX} Š}Š t :Ã]gúKZ /0vZ†} Z c
â•
Û ä  \ W  H™ft Ð *™Ñ ä ~Q c
Š™

65
i ]|ä à ¬vZQ ¶~Š t : Ã 65
i ]|ä 5h
i ]|žì ~ [Z x
ÑZ >gÎ b§ÏZ

X H b ï » 1\ WÐ
:ì e
Zzg Å ~g g 9b§ÏZ

ä VrZ Â ( } Š } Š t :Ã~ç KZ ª) åc
Š ¬»%$
Âa KZ à 2³• Z ]|ä 2•Z'
Z ]|

C61X ¶~Š} Š t :

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

193

l^q äÖ]çu
171B1:àm‚Ö] Ùç‘] oÊ ènßÇÖ]

( 1)

458: [²yÕ

( 2)

460:[²yÕ

(3)

6B1: xs Z õg @
Ô214:1#Z ]§Ô190:yZk

Z õg @ ( 4 )
wives of the islam. p17

Ô 25: gƒÑÔ ÅX îsZÔ{Š6
Ô ~ŠzŠñZÑZ1Z
.¬E…E
42:Y 197 5ÔgƒÑÔtk
2

„ÔÓz Öx » xsZÔ +-Z çG
·
22: Y 1997ÔgƒÑÔ ] xs Z {g ZŠ ZÔ]gúgzZ xs Z Ô¦ÔGZ£Z

11:] §g2Š »xsZ yÂ{

23:wZziz `z²»V1²

(5)
( 6)
(7)
( 8)
( 9)

10B1: xsZ õg @ ( 10)
34: Óz Öx »xsZ

( 11)

19:ð^ŠßÖ]

( 12)

21:ð^ŠßÖ] ( 13 )
231:é†ÏfÖ] ( 14)
5156:Õç×ÛÛÖ] Ðu oÊ h^e(h•¢] h^jÒ (•¨]• oe] à߉

( 15 )

3331:äjm…ƒæ Ý•• Ð×ì h^e (ð^nfÞ¢] &m•^uœ h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 16 )

20:~}Ñ çòsZ ]gúÔ11:] Òô

( 17 )

4:~ {ÑçòsZ ]gú

( 1 9)

The sprit of islam. p:223

( 20)

wives of the prophet. P:17

( 21)

220:( zŠg Z )\g- t ÜZ õg @ ( 18)

190 : Y ]ZX kl[Â

( 22)

156 :Ý¡ÓÖ] ( 23 )
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

194

62:Äñ]†ŽÖ]æ îm…^jÖ] oÊ éœ†ÛÖ] ( 24 )
62:Äñ]†ŽÖ]æ îm…^jÖ] oÊ éœ†ÛÖ] ( 25)

106:Øg + Š ( 26)

141: l»6Bg ø
#c
Š (þ 27 )
7B1:xsZ õg @ ( 28)

159X 158 :Y 1943ÔgƒÑÔ ¹'
tg WÔl»6Bg ø
ò ZÎÙ$ #c
Š ( 29)
459 :[²yÕ ( 30)
22:]gúgzZ xsZ

( 31)

11:] §g2Š »xsZ yÂ{ ( 32)
19 1 : e
g/ òsZ ( 33 )
146B4: ÜÒ^u Õ…‚jŠÛÖ] ( 34 )
147B8: ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ( 35)
4:~}ÑçòsZ ]gú ( 36)
460:[²yÕ ( 37 )
156 :Ý¡ÓÖ] ( 38)
12B4: ð^ŠßÖ]

( 39)

458B1: Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi ( 40)
6732:äÚœæ äneœ àÚ ‚ÖçÖ] ']†nÚ h^e( ˜ñ]†ËÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 41)

2870:'…]ç×Ö èn‘çÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e (^m^‘çÖ] h^jÒ (•æ]• oe] à߉ ( 42)

103Ô157B5Ô ñ·Š Z Cªë ( 43 )
& e ( 44 )
8B12:{
îG
0½E

632B4:y kÔ c Z™ÔÜhZG·Ô1#Z ]§Ô ãˆ( ( 45)

37:h]ˆuŸ] ( 46)
$
-©EG
:XG
1069 :yWÅZ ê Ô¿ ( 47 )
1069 :yWÅZ ƒ¿ ( 48)
#
-G
:XG
202:â ª » wÎg Ö7 x *
Æ ø. ( 49)

102:ñ·Š Z Cªë ( 50)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ åzi

195

102:ñ·Š Z Cªë

( 51)

1664:èßrÖ^e àm†ŽfÛÖ]醎ÃÖ]‚ßŠÚ h^jÒ ( ‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 52)
3231:†nì ð^ŠßÖ] pœ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] à߉ ( 53)
348B2: xs Z 2Z ¸·ù ( 54)
348B 2: xs Z 2Z ¸·ù ( 55)

6Ô19:Y 2003Ô c Z™Ô ] xs Z {g ZŠ ZÔ ~g »Z J·WáÔk!
*
'gZ ( 56)
17Ô45 :åz²Z t £Ô 348Ô9B 2: xs Z 2Z ¸·ù ( 57)
27:é†ÏfÖ] ( 58)
2178:Ñ¡_Ö] èna]†Ò oÊ h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ (•¨]•çe] à߉ ( 59)
1189: äjqæ‡ Ð×_m ᜠåçeœ äÖªŠm Øq†Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e( Ñ¡_Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 60)
3364:¡n×ì Üna]†ež ²] „íi]æ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^e (ð^nfÞ¢] &m•^uœ h^jÒ (p…^íe xnv‘

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

( 61)

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

235

Ürßµ h^e

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

236

Ùæ] Ø’Ê

®¤Z Å+-Zz

+-Zz 
®¤ZgzZ ]5ç+Š s Ü
Ö }
#
Å+-Zz

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

237

 ¤Z Å+-Zz
®

ÃyZ0
{gzZ ì c
Š gzi Z (6Y ’ Å kZ gzZ x PZ ãZ0
{ ä xs Z n kZ Xì yZ0
{ ð» Z ~Š ã
Å}Ñç ã ¨
Z

:• D â •
Û ~ˆ y M Œ
Û \¬vZ Xì c
ŠgZŒ
Û ~]*
Å \¬vZÃhYh ÂÅ kZgzZ x ÅZ » \¬vZ

 $    $      $      ™
C1 —     
hZ hZ gzZ G « D7 d
 »Ð V- ç yZ ä ÏZgzZ N ¯ Vc
ç ½ë n }g vä Tì „ vZ {zgzZ L L

ó Xó • D™g ïZ »ÚÅ à ¬vZgzZ • … â Ãë!
vßt ÌQ H, ŠÃä3», q

:ì 6Vzq zŠ Š ã
Åx  ãZ0
{Æ xsZ

( °z Ä) e
Ñz b

( ·g,z ~g ZŠ¸g ) 3g a

:ì C™[ ‚g Z »gñZ sfzgq {z  C™7®
 ¤Z Å +-Zz Š ÑzZ Z

Xì C™·g s è

Xì Ch Âðz ÄÆ yZ0
{gzZ y è
Xì C™ ã â•
Û *
Å +-Zz è

( ·g,z ~g ZŠ¸g ) 3g a

bÑŠ Ð ˆ y M Œ
Û

:• D â •
Û \¬vZ X ì Å#
Ö èh
”Å·g sgzZ ì c
Šgzi {Š c
i ¹ 6·g,ä *™yWŒ
Û

 $    $     $ $ 
    $ $ $  $  %  ™

2C—    $      $  $ $

gzZ Š%¹ Ð VâzŠ yZ gzZ c
¯ Z hŽ » kZ Ð yY ÏZ gzZ H Za Ð yY q
Z »ä T Ôzg e Ð [g LZ ÔÍß L L

Æ ]© "
Z Œ
Û z¸g gzZ Ôƒ _â hLZ Ð }uzŠ q
Z ?™}ŠôZz » Tzg e Ð Z}
kZ Ô ØŠ ;~ *Š 'gú
ó Xó ì ; g™ ãZô6?vZž â Y ¢X z™Ì6Ð äh —

6x £gzZ q
Z X Ç ñY Y7 ~ }g !
Æ ( ~g ZŠ¸g ) x qg Z izgÆ #
Ö ªÐ ?ž c
â•
Û ä \¬vZ ~ e
 M kZ

:• D â •
Û ñƒ b
Z e ÃV¦o\¬vZ

 $    $   (   
     $   

3
C 

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

238

~ :WgzZÐz™ 0
'Š YQ ~ ~i ‰ Qìz Z ?¤
Zžì $
Ë Y Å µÂgzZ¼ ZÎÆ kZ Ð VÍß ? H[Z L L

ó Xó Ð I » Œ Æ}uzŠ q
Z

XÐ ,™·g st ÂñY ~Š #
Ö Ó~ *Š ÃyZ¤
Zžì t wq  » yZžì c
â•
Û ä \¬vZ ~ e
 M kZ
:ì Š
He
Zzg ~ Á q ug´& Ôì w®§Zzt Ð /]|~‚Åe
 M kZ

gzZ å c
Š gZ Œ
Û x Zw ŠÃ (-ßZ x Q )ƒ Vâ Å^ ËžŽ ~&

ß +Z ñƒ D™wÑ+ZÐ e
 M kZ ä /]|L L

Áq x â ZçO X ¶Cƒ µZz ðZ]
yxgŠ Æ d
 gzZ Vâ ~ & ÃkZèaX å c
â•
Û t· Z Ð kZ ä x Z™/ô

gØ~Dq
 k ž ´~ >Å /]|izg q
Z ~žì ÅÜe
Zzgt Ð {h
']|~ ug´KZ ä

zZg »Z ‰
Ü z ÏZ ä /]|Xì „g zg űŠkZgzZì „g Y Å|
 z•
Û ~&

ßq
Zž Zƒx¥6ä™Äc
gŠ Ô Š
ã

äƒ
 ?ì M iZŽ ðà » ·g sÃ]Z|\ M ~ kZ H• ñÑ 1·+Š Žž Y7 Ð yZ gzZ H ¦Ã+`
'g
zZ ·g s~(Ð k Z Xì ;g Y H Z]
Ð e ÃVâV; Æ \ Mžì ]!
Ht Q: c
â•
Û ä /]|X7c
Š [ZŽ

Ô -ƒ
 o]gߎ n Æ 1 zg ÃkZ \ Mž ¹ä VÍßX ðâ •
Û ]zˆe
 M Ñ!
{gÃè ä \ M Q ?ì $
Ë ƒ Hg

ñY H: |
 z•
Û Ã ~&

ß +Z Ëž c
Š™ ~g Y yâ Û•t n Æðs Z Š š x Ó ä /]|6kZ X ,™g (Z ÐZ
C4ó Xó ì 7^
Ytg zZì ·g stèYƒŠ ÑzZ Å ~&

ß kZÐ ´ â Æ T

yf ZÆ \ !
]gú¤
Z n kZ Ôì $
Ë uzg ¬=g &
÷g sÔª
Z°žì @
ƒ"
U
ЧZz kZÆ/]|

•g yÆ \ !
ÃkZ ¬=g &
ª
Z°gzZ ì ï•
á ~ ·g st  C™ 7
®¤Z Å +-Zz cì CY Ð y%Æ

Xì $
Ë ™g66

ëZ {Šc
iÐ ƒ
 ÃkZˆ Æ ]Š„KZ ä \¬vZžì ÌZgŠ kZ Å·g,gzZ u|Ô yˆZB‚Æ +-Zz

:ì yâ•
Û t » \¬vZ ~ˆy M Œ
Û Ô c
Šg Z Œ
Û

$    *    $  $    $  $  $  % ™

C5— $   $  $   ( %    
    $   $ 
k0
}g v¤
Z Ô z™u|(B‚ Æ +-Zz X ÅÏZ sÜ1Ô z™: ]Š„Å Ëvß ?žì c
Š™ê ä [g}¾L L

ó Xó z™]!
Ð x Z•ZB‚ê ZÉ Ô zŠ [ZŽ ™uQ7Z: Ô¼: J
s Z 7Z •g™ƒñh1 VâzŠ c
Z ðÃÐ ~ yZ
q

bÑŠ Ð g
Š q Z

:ì yâ •
Û » 1*™Ñ

6C XXäjÃ_Î ÔÃ_Î àÚæ äjבæ Ôבæ àÚ V²] Ù^ÏÊ àÛu†Ö] àÚ èßr• Üu†Ö] á]ZZ

~ Ô Z h ÂN ä TgzZ Ç VzhŽ ÐZ ~ Ô Z hŽ N ä T : ¹Ð kZ ä \¬vZ : Ô ì fp â Ð Ýg ó3g LÂL L

ó Xó Ç Vzh ÂÐZ

™‹!
:ì ŠŽñV- Ð e
Zzg Å ê 0¦yâÛ•t » 1x™Z Ñ „ ~ ~gg 9
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

239

C 9Ä›^Î èßrÖ] Øì‚m Ÿ0
7

ó Xó ǃ 74ZŠ ~ ¼
 ÑZz ä™·g sL L

:• D â •
Û \¬\¬vZžì ÏŠg
uÔVW'h
'
×
C8 XXäj% jøe ^`Ã_Î àÚæ äjב æ ^ãבæ àÛÊ oÛ‰] àÚ ^ãÖ kÏÏ• æ Üu†Ö] kÏ×ì àÛu†Ö] ^Þœæ ²] ^Þœ ZZ
ÃkZ ~ Ç ñ5 ÃkZ ðÃŽ ì H ÃÃkZ Ð x *
LZg zZ ì H Za Ã3g ä ~ Vƒ y×g ~ gzZ VƒvZ ~ L L

ó Xó ÇVI »ÃkZ ~ Ç L »ÃkZŽ gzZ Ç Vƒ 5

ì ¬·g sÐ + -Zz

:c
â•
Û ä 1*™Ñ b§ÏZ

9C9†ËÒ ‚ÏÊ äneœ à gÆ… àÛÊ ÜÓñ^e• à ]çfƆi Ÿ 0

ó Xó H¬ä kZ Âð3Š Ag" Ð \ !
LZ ä Tz™#
Ö g ÖZ » Ag" Ð V7!
LZ L L

:• D™e
Zzg w¸t » 1x™ Z Ñ ã !
i Å  Ä]|\!
LZ ™~ N
 0£Zµ
ÔòÖæ] àÚ äÖ ØnÎ ÜãnÖ] †¿ßm Ÿæ ÜãnÒˆm Ÿæ èÚ^nÏÖ] Ýçm ²] ÜãÛ×Óm Ÿ ]•^f oÖ^Ãi æ Õ…^fi ² áž0
1C09å‚Öæ àÚ †fjÚ æ ^Ûãß gÆ]… äm‚Ö]æ àÚ †fjÚ Ù^Î ²] Ù牅^m

{gZÍ Ì9Š s§ÅyZg zZ Ç}™u0
7Z: Ç}™x¯Ð yZ \¬vZ: izgÆ #
Ö ªž• ,Z}È ¼ÆvZ L L

yZ ÑZz ä™gÖZ » ] Y Z'Ð +-Zzž c
â•
Û ä 1\ M • vß yÃ{z 1wÎgÆvZ }Z Y7 ä VÍßXÇ}™7
óXó ÑZz ä™Ag" ЊÑzZ KZ b§ÏZgzZ ÑZz ä™Ag" Ð

Æ vZ k0
Æ \ M ž• Bvßž Hg §Z Ð Z]|g !
Z ä ã; xÝ q
q
Z Æ Z]|

Â~Š 7Z gZŒä ã; Xƒ Ñ gZŒ~÷Ñ ì Z]|XDâ•
Û 7C
Ù ª \ M ÃTì Dm{ ðà c
Š » 1wÎg

:c
â•
Û gzZáï],ñƒGµ¼Ð kZ ä Z]|

1C1 XXäm‚Ö]çÖ Ñ^ÃÖ] ²] àÃÖ æ óóó²] †nÇÖ xeƒ àÚ ²] àÃÖ "
# ²] Ù牅 kÃÛ‰ ^Ú ]„â ZZ

Ò\¬vZg zZ H %f n ÆvZ) ä T}™Ò6¿kZ \¬vZžì ‹Ð 1x™Z Ñ ä ~ Ž ì tL L

óXó 6yâ•
Û *
Æ +-Zz}™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

240

+-Zz ®
 ¤ZgzZ ]5ç+Š s Ü

Z ~ ] ÑEZ x ÓyZX ì @
q
ƒ wEZ ~ pÆ #
Ö Ógz Z g (Z Ôs¥Ô 4zŠ ÔŠæ Ô[ Œ
Û ~ y!
i ! ²e
Ñz

~ }Ñ ç ã¨
Zžì zz ¸ ì » ~g ZŠ)f x|ÝZ g0
ZÆ e
Ñz c
ÍXì » ~g ZŠ)f Ž Xì @
Y c
0
uœx|
Ñz gzZ )¬ e
e
Ñz Xì H wEZ ~ VszŠ Ãe
Ñz ä ˆ y M Œ
Û Xì ˆ0 b ˜Z q
Z e
Ñz c °z Ä
Xž{

ãZ0
{) ð» Z Š ã
Å}ÑçО{ e
Ñz²ì Š Z% ( ì @
Y ¹Ì#
Ö Ó&) ÄCÑçx ¬ Ð)¬ e
Ñz

Å + -Zz ~ xs Zž ì c qçñ Zg ø ¸gzZX • D™ ZŠ Z g ZŠ™ ë Z +-Zz ~ ÄãZ0
{ kZ gzZ ì Š Z% ( Ä
Xì ^
Y*
~gñZ ÁgzZ n•
Û
®¤Z Å+-Zz ~gñZ ÁX ì Hg » {]ZŠ » 
® ¤Z

bÑŠ Ð ˆ y M Œ
Û

:• D â •
Û à ¬vZ

1C2—   
     .™

ó Xó • g ZŠ h{Š c
iÆ }uzŠ q
Z ºgÆ yp~ [ Â Å à ¬vZ 1 L L

: • Dâ•
Û \¬vZ6x £}uzŠ q
Z

C13— +      
     ™

ó Xó • g ZŠ h{Š c
iÆ }uzŠ q
Z g ZŠ¸g Ú/ Å+ `
'gzZ Ýñx ¬ ~ [ Â Å à ¬vZ 1 L L

: ì à ¬ ~g !
yâ •
Û

1C4—    6  (     ™

izˆÐ u~ O{zžce :X ì H « h»«_Æ mŸä ëÃàzÆ kZ Ôƒ Š
HO: â ¤¿Ž gzZ L L

ó óX }™:

¸g {Š c
i ™| (Ð +-Zz ì C
Ù ªgzZ ì c
Š x £ ™z Z e
.Ã~g ZŠ¸g ä \¬vZ žì @
ƒ ãZz Ð ] c
WyZ

X$
Ë ƒ 7Å Ë~g ZŠ

7^
Y 
®¤Z ÅyZ ~ uÑpÔ n•
Û
®¤Z Å+ -Zz
: ì ଠ~g !
Š•
á gZ

1C5—     
         $ ™

ËB‚}÷ ž BZ e gzi 6•{ z ¤
Z pÔ }™u|(B‚Æ + -Zz LZ {zž Å ¤z Ãy¨
Z ä ëgzZ L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

241

ó óX™: ®
 ¤Z ÅyZ Â }Y 7Ð wÅq
Ñ}÷ Â& ñZIq
ÑÃ,Z

: • Dâ•
Û \¬vZ6x £}uzŠ q
Z

o $  
       $    %      $ 

1C6 %         
        

ù ÐZ ™ VZ ü6üä Vâ Å kZ Ô ì ÅN @
Å äT h » +-Zz LZ Ãy¨
Z ä ëžì |t gzZ L L

„ ~÷Ô Ñ O]» +-Zz LZgzZ ™]Z÷(ž Ťz ÐZ ä ë n kZ ) ÔÑ ~ Ug|ŠzŠ » kZ w‚zŠgzZ 3g ~Ù ]!
C
Å yZ Â } Y 7Â& ñZIq
ÑÃ,Z Ë ÂB‚ }÷ž BZ e ƒ !
Š 6•{ z ¤
Z pX ì ½ N s§
ó Xó yâ

:• ñѧZzt •Æ e
 M kZ ~‚KZ  M0Zƒq é
I
ðƒ wi *
~ }g !
}÷ e
 M tž • D â•
Û ´ â 0 Ä ]|~ ( *
gZ ¦
Ï0

i ) çlšÅZ [  ŠãZdL L

~÷ Â~Š e
Z@ s§Å xs Z ä vZ = Z
 X åg Z ¦
®
 ¤Z Zg7 » yZ gzZ å @
™ H#
Ö }
¹ Å Vâ KZ ~ Xì

X ƒ Yƒg ZŠS
Š Ð +Š kZž Vƒ îŠ ¬»~ ’X c
Ñ wïÐ V¹ Â+Š *t g
'ì gzZ ,™¹ 6í {-Zz

Ù gzZ c
C
Š™uFÁ
*
3ä Vâ ~÷gzZ 7Z hgÃxs Z ä ~ X ÏVƒ Y% ÅÈ4- gzZ ÏV‹: ÏVƒ 3:~:gz

Hn²g !
g !
~#
Ö }
Å {-Zz KZ Zƒ wŠ ß„ ¹ ~ Xì L
Þ ‡ » Vâ KZtž 'äY Ë,i Zz M 6íÐ s§

~÷~ ¡ ÏZ X VzŠ hgÃ+Š F kZ~ž ì e*
Ât X ƒ Y M i !
Ð ¡ KZ n Æ vZž c
ŒÔX,æ•
áp

?’yY Vâ Z hZ ~÷ ¹ä ~gzZ Š
k0
Æ kZ ~ ˆƒ [Zy
„ ¹ ª
q Å kZgzZ Š
g ¦
‘Ã » yŠ &6{-Zz

k\ z uÈÏZgzZ Vƒ Ì3YÎq
Z ~g v7q
ZvZz X 7m³{Š c
iÐ +Š }÷pƒ m³{Š c
iÐ yY ~÷
*
Á
3gzZ Iƒ k- â Vâ ~÷[Z X Ç Vzhg: Ã+ Š F LZ J
œ~y
M ~ ÌÂN Y òƒ
 Æ™q
Z q
Z ~
1C7ó Xó c
Š™ qzÑ

:• ˜ •Æ e
 M kZ  ~i Zg +-Zõx â Z é

 ƒ Cƒ ã â•
Z
Û *
Å \¬vZ Ð XÆ gñZ yZ ñZÎì xi Ñ ®
 ¤Z éZ gzZ ì Z
 Zz #
Ö }
Å +-Zz ªL L

~÷Ž Å 5Zg Æ ¿kZ Ô™ q nZž c
â•
Û çO X 7®
 ¤Z Å + -Zz Q Âñ M xiÑ *
ƒ uF» ®
 ¤Z Å \¬vZ

Å 1x™ Z Ñ z™ ~zc gzZ ì h6Ÿ}g v» yZ GB‚Æ ŸLZ ƒgB‚Æ +-Zz ª'c
M < s§
C1B17ó Xó ì Åš
 FãK ~g vä +-Zzž b çŽi8EXì Åš
 F[~g vä VrZèYB‚Æ =
’ e Ã-Zz X Ç ñY HwZÎ~ }g !
Æ ~g ZŠ)f Å kZ Ð -Zz izgÆ #
Ö ªì g ZŠ)f gzZ {Z'
u» yZ0
{-Zz

:• D â •
Û \¬vZXì g ZŠ)f »æ LZ {zèY Ôìg êŠ ¬» nÃVßZz y LZž
1C8 —  $   ™

ó Xó ™{g xŠ"
U
6kZgzZ™¬» i úÃVßZz y LZ L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

242

X ñX Ð 3ÃVß ZzyLZž c
Š ¬~ˆ y M Œ
Û Ã-Zz ä \¬vZ
1C9— 
 $  $  *    $ %  ™

ó óX •ßgzZ vß ïgZ » TÔ ƒ XÐ v WÅ3ÃVß Zz yLZgzZ Ã\ WLZ Ôß Zz yZZ } Z L L

• ñÑ yâ Û•t » 1x™ Z Ñ •Æ kZ Ô™ ¯ yZÄÃe
 M ÏZ Ô~g g x âZ é

ènÂ]… 霆ÛÖ]æ ÙçòŠÚ çâæ ä×✠o× Å]… Øq†Ö]æ ÙçòŠÚ çãÊ Å]… Ý^Ú¦^Ê ÙçòŠÚ ÜÓ×Òæ Å]… ÜÓ×Ò0
C20 9ÙçòŠÚ ÜÓ×Òæ Å]… ÜÓ×ÓÊ Ÿœ ý èÖçòŠÚ oâæ ^ãqæ‡ kne o×Â

٠σb 7 Ð kZ~ }g !
C
Æ Îg Å kZ izgÆ #
Ö ªgzZ ì ‚
g ( ~g ZŠ)f ) #
Ö Ó¼:¼ ¿q
ZC
Ù ~ ? LL

Xì ( ƒõgzZg ZŠ)f ) Áq Å wâ Æ 0

z{ LZ ]gúb§ÏZ σb 7 Åy Z Ð kZgzZì Áq6Vß Zz yLZ òŠ M q
Z
ó Xó ì *
ƒ k6i !
~}g !
Æ ( ~g ZŠ)f ) c
¬g Å kZÐ kZgzZì Áq ¿C
Ù Ð ~ ?ž n¾Ïƒb7 Å kZÐ kZ

:ì c
Š ¬» 
®¤Z Å Áq ä \¬vZ ~ˆ y M Œ
Û gzZ ( ì ~ g
u kZž 6) ì Áq6Vß Zz yLZ \ !
2C1 —   $  *    $ % ™

ó Xó ÌÅ%ÑZ àzZÐ ~ LZgzZ Ô z™®
 ¤Z ÅwÎgÆ kZgzZ z™®
 ¤Z Å \¬vZ Ôƒ ñÑ yZZŽÍß} Z L L

?ì J
“
 ~g ZŠ)f Å-Zz6Š ÑzZ

ì Ð~ Vƒk
{L} (P ãâ •
Û *
Å+ -Zz
:c
â•
Û ä 1*™Ñ

C239àm‚Ö]çÖ] ÑçÏÂ æ ²^e Õ]†•¦] Ù^Î !²] Ù牅 ^m o×e ^ß×Î †ñ^fÓÖ] †fÒªe ÜÓòfÞœ Ÿœ0

ä \ M Ô 1wÎgÆvZ } Z Ô7VY Hn²ä/ô ?Vƒ e: { k
Z (Ð ƒ
 »~ H c
â•
Û ä 1x™Z ÑL L

ó Xó ì 
*™ ãâ •
Û *
Å+ -ZzgzZ 
*™uÑB‚ÆvZ { k
Z (Ð ƒ
 :c
â•
Û

ì yâ •
Û » 1*™Ñ b§ÏZ

C24 XXàm‚Ö]çÖ] ÑçÏÂ æ ‹ËßÖ] ØjÎæ ²^e Õ†ŽÖ] VÙ^ÏÊ (†ñ^fÓÖ] à Øò‰ æ] †ñ^fÓÖ] ²] Ù牅 †ÒƒZZ

ÑÃËB‚Æ vZ :c
q
â•
Û ä1 \ M Â Š
Y7 0Æ Vƒk
{LÐ \ M c
c
â•
Û ™f » Vƒk
{L ä1ÑL L

ó Xó 
*™ ãâ•
Û *
Å+-Zz gzZ 
*™Oh*
ÃyY ËgzZ *
ZI

t » 1x™ Z Ñ ~ kZ ì Š
H yÒ ~ ›9& –â q
Z Ã

 tzç ]| ä  % 0 {4]|

:ì HÜyâ •
Û

C25 9‚Ö]çÖ] ÑçÏ ݆u '¡$ à oãÞ æ ^$¡$ ݆u ²] áž 0

ó Xó ì Hx Zwà ãâ •
Û *
Å-Zz :ì c
â•
Û IÐ Vzq &gzZ Hx ZwÃVzq &ä \¬vZ L L

: ì yâ •
Û » 1*™ÑVW'h
'
×

C269l^ßfÖ] •œææ l^âæ ÄßÚ æ l^ãÚ¢] ÑçÏ ÜÓn× ݆u ²] áž 0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

243

ó Xó ì c
Š™x ZwÔ bŠ™®Š {0

iÃV@gzZ bŠ: hÃVzg ZŠ hÔ ãâ •
Û *
ÅVƒ â 6?ä \¬vZ —" L L

:c
â•
Û ä \ WÔðâ •
Û ¤z ÅVzq kŠ= ä 1 x™ Z Ñ ž• D™yÒ  †0 f ç]|
æ Ô×✠àÚ t†íi ᜠÕ]†Úœ ážæ Ôm‚Ö]æ àÏÃi Ÿæ kΆu æ k×jÎ ážæ ^òn• ²^e Õ†Ži Ÿ ZZ
2C7XXÔÖ^Ú

X ñY c
Š °NgzZ ñY c
Š™OÂp¤
Z ¯ : q
ÑÃq ËB‚ÆvZ a

X Y ò™hgê
zŠ z wâ gzZÃVßZz y LZž , Š ¬Np¤
Z 
*™: ¦

Ù ãâ •
C
Û *
Å\ !
V â LZ b
:ì yâ•
Û » 1*™Ñ b§ÏZ

2C89‚Ö]çÖ] ¼í‰ oÊ h†Ö] ¼í‰æ ‚Ö]çÖ] o•… oÊ h†Ö] o•…0

ó Xó ì ~ äƒ nZg *
Æ \!
WZg *
Å \¬vZgzZ ì ~ äƒ èZgÆ \ !
~q Ÿg Å \¬vZ L L

1wÎgÆvZ k0
Æ \ Mž • Bvßž Åg §Z Ð Z]|g !
Z ä óã; LxÝq
q
ZÆ  Z]|

]| ÂÔ ~Š 7Z g ZŒä ã; Ô ƒ Ñ g ZŒ~÷žÑ ì Z]| ÂD â •
Û 7C
Ù ª\ M ÃTì Dm{ ðÃÔc
Š»

:c
â•
Û gzZáï] , ñƒ Gµ¼ Ð kZ ä Z

C29 XXäm‚Ö]çÖ Ñ^ÃÖ] ²] àÃÖæ ²] †nÇÖ xeƒ àÚ ²] àÃÖ "
# ²] Ù牅 kÃÛ‰ ^Ú ]„â ZZ

Ò\¬vZg zZ H %f n ÆvZ) ä TÔ} ™Ò6¿kZ \¬vZžì ‹Ð 1x™Z Ñ ä~ Âì tL L

ó Xó 6yâ •
Û *
Æ + -Zz}™

t:Ã]gúKZ {z¤
Zž à yâ g 2
ä ¿kZ Â} Š t :Ã~ç KZ {zž c
Š ¬ä \ !
Æ kZ ÿq
Z b§ÏZ

:c
â•
Û ~ [ ZŽ ä \ M Â HÄc
gŠgzZ c
M k0
Æ Y ZŠg-Z1Z ¿{zQXÐ Vƒ xi Ñ ä™Š Zi M xÝÎÃkZ Â} Š

C 0 XX Õ†i] æœ h^fÖ] o× ÀÊ^vÊ kò• á¬Ê èßrÖ] h]çeœ ¼‰æœ ‚Ö]çÖ] VÙçÏm "
3
# ²] Ù牅 kÃÛ‰ oÞž ZZ
ᙫ™Å} i ZzgŠ kZ Âì e ¤
Zì {i ZzgŠ ãxgŠ » ¼
 \ !
ž¸ D â •
Û \ Mž ‹Ð1*™Ñ ä ~L L

ó óX}Š hgÃkZ c

7]i YZ ÌÅ]Š „rgzZ 䙊 ˜ %Æ ]i YZ Å+ -Zz
:• D™yÒ ~g}
G1Z ]|

ÔÖ ^Þƒœ VÙ^ÏÊ p]çeœ Ù^ÏÊ àÛnÖ^e ‚uœ ÔÖ Øâ Ù^ÏÊ àÛnÖ] àÚ "
# ²] Ù牅 oÖž †q^â ¡q… ᜠZZ
C 1XX ^Ûâ†fÊ Ÿæ ‚â^rÊ ÔÖ ^Þƒ• á¬Ê ^ÛãÞƒªj‰^Ê ^ÛãnÖž Äq…] VÙ^Î ( ŸV Ù^Î
3

Y7 Ð kZ ä 1vZ wÎg Â( Å Ô]i YZ ÅŠ ˜ gzZ ) à k0
Æ1 vZ wÎgÆ ™]óÐ ^¿q
Z L L

]iY Z Š䙊 ˜ N ä VrZ H: Y7 ä 1\W •ŠŽñ+ -Zz }÷V; : ¹ä kZ ?ì ðÃZg v~ ^ H:
}Š ]i YZ ¤
Z Ô z™Ô]i YZ Ð yZQ Ô ƒ Y - :Zz k0
Æ yZ : c
â•
Û ä 1\ W ÂÔ 7: Hn²ä kZ ?ì ~Š
ó Xó z™#
Ö }
ÅyZ Â, Š: ¤
ZgzZ Ô z™Š ˜ Â, Š

ä Vâ Å kZ Ô åg Z ¦
]Š „¹ ¿q
Z ò *
ó`
ž• D™e
Zzg g
ut Ð {k

Ù 1Z ]|  ›x â Z
C
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

244

:¹gzZ c
š ~ª
 q Åi úÃd
 LZ
Ü$ kÃq†Ê äi¡‘ …^jì^Ê VÙ^Î oi¡‘ æ oÚœ Üã×Ö] VÙ^ÏÊ o×’m äjÊ•^’Ê oßÛ×Ò ÔÚœ ^Þœ xm†q ^m ZZ
VkÖ^ÏÊ äi¡‘ …^jì^Ê oi¡‘ æ oÚœ Üã×Ö] VÙ^ÏÊ oßÛ×ÓÊ ÔÚœ ^Þœ sm†q ^m VkÖ^ÏÊ ènÞ^%Ö] oÊ l•^Â
çÖæ Ù^Î l^ŠÚçÛÖ] äm†i oju äjÛi Ÿ Üã×Ö] oßÛ×Óm ᜠoeªÊ äjÛ×Ò oÞžæ oße] çaæ sm†q ]„â áž Üã×Ö]
C 2XX àjËÖ àjËm ᜠän× k•
3

Vâ ~÷! vZ } Z ÔeÎ~ wŠ ä kZX å~ iú‰
Ü z kZ ó`
X ™] !
Ð íÔ Vƒ Vâ ~¾~ ( g
) ó`
} Z L L

~¾~Ô ó`
} Z : à 1 gzZ ð M Q yŠ }uzŠ ˆ^ß Vâ Å kZ X ; g „ ~ i úKZ {zçOX Vƒ~ i ú~ gzZ ì Cg å

{z y
ÆH !
X Vƒ ~ ª
q Å i ú~ gzZ ì Cg å Vâ ~÷ Ô [g }÷ : Î ì ~ wŠ LZ {zX ™] !
Ð íÔ Vƒ Vâ

: ] ¯ÃkZvZ c
X Hg ïZ Ð ä™] !
ä kZ pÅ] !
Ð kZ ä ~ ì g
Z÷ Â ó`
t vZ c
: à1 {z  Š
k7

 C™ ¬Š Å öâ i M c
• Ìˉ
Ü z kZ Vâ Å kZ¤
Z L L: c
â•
Û ä 1*™Ñ Xá™: o‚ » VÂgúg »$
tžJ
Z
™

ó Xó 
@Yƒ 2~ • kZ ó`

X ðƒ µZz 6ó`
~ËÆ ¬Š$
ÅVâ Ž ì {™E
Ì» öâ i M kZ~ g
u ‹Zˆ Æ g
u kZ ~ ›9

X σ bŠ t :Ãd
 ÂÔ}Š ¬» t :Ãd
¤
Z-Zzž ©ì xiÑ%Z ~ Vñ» ^
YÔ ®
 ¤Z Å-Zz

» \ !
Â}Š ¬» ¶Š t :à ~ç Å kZ Ãd
 \ !
L Lä $öÃT• D™yÒ §Zz q
Z CZ /0vZ†

: • Dâ•
Û {z Ôì He
Zzg ~ V1Š¼•Æ yZÄÆ ó óÇ} 7'â ¬

C33 XX ^ãjÏ×_Ê ^ãÏ×›œ ᜠ†ÚªÊ #"ofß×Ö †Û ÔÖƒ †Ò„Ê ^ã–Çfm oeœ á^Òæ ^ãfuœ kßÒ æ 霆Ú] ojvi kÞ^Ò ZZ
%NÃ ( ]gú) kZ ( -Zz) /]|gzZ å @
çO X¸ … Y ZæE
™›~ Ð T Ô ¶]gúq
Z ~ b ï}÷ L L

c
Š ¬= ä 1x™Z Ñ Â ( êŠ 7t :Ã~ç KZt gzZ H » ¶Š t :ÃkZ~)ž Å e
DÐ 1x™Z Ñ ä /
ó Xó ~Š } Š t :ä~ ÂzŠ} Š t :ÃkZž

t:Ã]gúKZ {z¤
Zž à yâ g 2
ä ¿kZ Â}Š t :Ã~ç KZ {zž c
Š ¬ä \ !
Æ kZ ÿq
Z b§ÏZ

:c
â•
Û ~ [ ZŽ ä \ M Â HÄc
gŠgzZ c
M k0
Æ  Y ZŠg-Z1Z ¿{zQXÐ Vƒ xi Ñ ä™Š Zi M xÝÎÃkZ Â} Š
C34 XX Õ†i] æœ h^fÖ] o× ÀÊ^vÊ kò• á¬Ê èßrÖ] h]çeœ ¼‰æœ ‚Ö]çÖ] VÙçÏm #"²] Ù牅 kÃÛ‰ oÞž ZZ
c
ᙫ™Å} i ZzgŠ kZ Âì e ¤
Z Xì { i ZzgŠ ãxgŠ » ¼
 \!
ž ‹ ñƒ D â •
Û Ã 1*™Ñ ä ~L L

ó óX}Š hgÃkZ

áZjÆ /0vZ†]| ~g g x â Zž 6Ôƒ x » qÑs Ü ðÞt ÑZ ì òi Ñ6Š ÑzZ 
®¤Z Å-Zz

C35XXÍæ†ÃÛÖ] oÊ èÂ^_Ö] ^ÛÞž èn’ÃÚ oÊ èÂ^›Ÿ ZZ :• D™™f yâ•
Û t » 1*™Ñ Ð

®
 ¤Z ª) Xƒ ¬ZñÆ <ÑŽ ì òiÑ~ x » ÏZ ®
 ¤Z X ’ e *
™: ®
 ¤Z Å t‘Ë~ ãâ •
Û *
ÅvZ L L

ó ó( ì ~ Vñ» ^
Y sÜ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

245

Ö }
#
Å+-Zz

X } ™s¥Ð ~ w â Æ Š ÑzZ KZ {zžì Ýq ht Ã+-ZzgzZì n•
Û 6Š Ñz Z #
Ö }
Å+-Zz

ì‚
gg (Z \ !
6wâ z yYÆ kZgzZ d
èY Yá ]gz¢g” Ð ~ wâ Æ d
 LZ \!
:ì yâ •
Û » 1*™Ñ

C 6 XXÜÓfŠÒ àÚ ÜÒ•Ÿæœ ážæ ÜÓfŠÒ àÚ Üj×Òœ ^Ú gn›] áž ZZ
3

ó Xó ì ð¾ ~g vÌŠ ÑzZg zZƒ D 3Ð ð¾ÅVð; LZ ?Ž ì { z wâ { À 0
Ѓ
 LL

H™f ~ ]gßÅ ] c
Zzg Š¼ä/ôZkŠ Ôyâ •
Û gzZ§Zzt » 1x™ Z Ñ ~ V1 xŠ¼ Å g
u

:• D™™f g "Ñ!
Ð ZŠ ZŠ LZ {zgzZ Ð -Zz LZ -0z/]|Xì

áž "
# ²] Ù牅 Ù^Îæ Ône ¦ ÔÖ^Ú æ kÞœ VÙ^ÏÊ oÖ^Ú |^jq] oeœ ážVÙ^ÏÊ "
# ofßÖ] oÖž Øq… ð^q ZZ
C 7 XX ÜãÖ]çÚœ àÚ ]ç×ÓÊ ÜÓfŠÒ gn›œ àÚ ÜÒ•Ÿæœ
3

VâzŠ wâ Z¾gzZ ž c
â•
Û ä \ M ì c
Š™ { n w â Z÷ ä \ !
}÷ž Îì gzZ c
M k0
Æ 1]À M ¿q
Z L L

ó Xó ƒ 3wâ » yZ ? Âì ð¾+ 4 ~g vŠ ÑzZž c
â•
Ûh
'
× • Æ \ !

: He
Zzg V- ä vZ†0'Y ]|! ôgzZ q
Z Ãg
u ÏZ

C 8XX Ône¦ ÔÖ^Ú æ kÞœ VÙ^ÏÊ oÖ^Ú |^jrm ᜠ‚m†m oeœ ážæ ]‚Öææ Ÿ^Ú oÖ áž ²] Ù牅^m VÙ^Î ¡q… ᜠZZ
3
Zh Z w â Z÷žì Le \ !
Z÷gzZì ÌŠ ÑzZ ~÷pì wâ k0
}÷ Ô 1 wÎgÆ vZ } Z Ô Hn²ä ¿q
Z L L

ó Xó • Æ \!
}¾VâzŠ wâ Z¾ gzZ Â: c
â•
Û ä 1 \ M ( }Š™ ù Ÿ) } Š

vZ†0 '

Y ]|Xì ŠŽñÐ ,~g7 ~ V1 ‰§Zz ÑZz äƒ ™f~ g
Š q Z VâzŠ ¸*

:• D™yÒ Ð ,

oßi^Ê gâƒ] VØq†×Ö ofßÖ] Ù^ÏÊ (oÖ^Ú „ìœ oeœ áž V"
# ²] Ù牅^m VÙ^ÏÊ "
# ofßÖ] oÖž Øq… ð^qZZ
înŽÖ] Õ ð^q ƒž VÙçÏm æ Ý¡ŠÖ] Ôñ†Ïm ²] áž VÙ^ÏÊ "
# ofßÖ] o× (Ý¡ŠÖ] än× Øm†fq ÙˆßÊ (Ôneªe
‚m†iœ (ÕçÓŽm Ôße] Ù^e ^Ú V"
# ofßÖ] äÖ Ù^Î înŽÖ] ð^q ^Û×Ê (å^Þƒœ äjÃÛ‰ ^Ú äŠËÞ oÊ äÖ^Î ®• à ä׊Ê
V#" ofßÖ] Ù^ÏÊ [ oŠËÞ o×Â æœ äiŸ^ì æœ äi^Û o× Ÿž äÏËÞœ Øa ²] Ù牅^m ä׉ VÙ^ÏÊ [ äÖ^Ú „ìªi áœ
^Ú "
# ²] Ù牅^m ²]æ VînŽÖ] Ù^ÏÊ (Õ^Þƒœ äjÃÛ‰ ^Ú ÔŠËÞ oÊ äj×Î ðo• à ^Þ†fìœ (]„a àÚ ^ß• äm]
Vk×Î VÙ^Î (ÄÛ‰] ^Þœæ (ØÎ VÙ^ÏÊ (p^Þƒœ kÃÛ‰ ^Ú ^òn• oŠËÞ oÊ k×Î ‚ÏÖ (^ßnÏm Ôe ^Þ‚mˆm ²] Ù]ˆm

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

246

Øãßi æ Ô³nþ × oßq] ^Ûe سþÃi
ØÛ×Û³iþ œ ]†³þâ^³þ‰ Ÿž ÔÛ³Ïþ ŠÖ

ØÛãi p^ßnÃÊ oÞæ• äe kΆ³›
þ

^ÃÊ^m ÔjßÚ æ ]•ç³þÖçÚ Ô³þiæ„Æ

keœ ÜÖ ÜÏŠÖ^e ÔjÊ^• è×nÖ ]ƒž
p„Ö^e ÔÞæ• Ñæ†_ÛÖ] ^Þœ oÞªÒ

سq
þ çÚ kÎæ lçÛÖ] á] Ü×ÃjÖ

^ãÞœæ Ôn× oŠËÞ p•†Ö] Í^íi

س–
þ ËjÛÖ]

è¾^¿Ê æ 賿þ ×Æ oñ]ˆq k×Ãq

سþÚæœ kßÒ ÔnÊ ^Ú p‚Ú ^ãnÖ]
ÜÃßÛÖ]

kޜ

Ô³þÞªÒ

ØÃËm …æ^rÛÖ] …^rÖ] ^ÛÒ k×ÃÊ

ØÒçÚ h]ç³’
þ Ö] Ø✠o× •†e

ojÖ] è³mþ ^ÇÖ]æ ೊ
þ Ö] kÇ×e ^Û×Ê

omç³eþ œ гu
þ ņ³iþ ÜÖ ƒž Ô³þjn×Ê
ä³Þþ ª³þÒ Í¡³þí³×þ Ö ]‚³þóþÚ å]†³iþ

3
C 9(Ône¢ ÔÖ^Ú æ kÞœ VÙ^Îæ äßež gne¡je "
# ofßÖ] „ìœ „òßnvÊ VÙ^Î

ƒ Yž c
â•
Û ä 1x™Z Ñ X Š
á wâ Z÷\ !
Z÷Ô 1 wÎg Æ vZ } Z :¹gzZ c
M k0
Æ 1vZ wÎg ¿q
Z L L

ž• Dâ•
Û gzZ • ¬xsÃ\ M \¬vZ ! 1·} Z :c
â•
Û gzZ Zƒ wz4
»  sƒ ]|7
eZ X ƒ M ™á Ã\ !
LZ

gzZ ½~ wŠ ä ?Ž ì ]!
ÏyÃ{zž Þ 7 ÐZ Âñ M ( \ !
» ¿áZz ä™e
D) òŠ M Jh1 k0
}g vZ

kZ ?žì @
™e
D g
Zg v ?ì Z`
â H :c
â•
Û ä 1]À M Â c
M ¿Jh1 { z Z
 : ‹7Ìä Vâ » }g v

Å kZ sÜÃ wâ Æ kZ ä~ H X k b 7 Ð d
 }÷ ! 1wÎg Æ vZ } Z :¹ ä kZ Xƒ T e ¢
wâ »
(
„6yY KZgzZ Vƒ Ñ{ ÔV ðG3ŸFY
?Ž ì ] !
ÏyÃ{zž ƒ Ct = [Z !zhgÐZí YZ :c
â•
Û ä 1g—? H7ay

6]Z f Å 1\ M å \¬vZ Ô1vZ wÎg} Z ! nÅvZ :¹ä ñh1 X ‹ 7ä J
Vâ »}g vgzZ ½~ wŠ ä
G
Ô¼] !
{z :c
â•
Û ä 1\ M X å ‹ 7ä Vâ »}÷& ¶½] !
+Z éSG
5š¢Zz ~ wŠ ä ~ Xì @
J(â }g ø
:¾ g ÃZP ä kZ ÂX Vƒ ù
~

 X åР𾄠~÷ Á
Z
*

 Zg vX ðVZ ~g ZŠ)f ~g v̈ Æ äƒ yZŽ gzZ ~Š Z½~ ‚N ä ~

~g vž c
ÍX ~Š g Z ¦
~ ~g Z Œ
Û "g zZ ~g ZË :
 Æ ~g F ~g v]Zg x Óä~ ˆ M 7 ~g F ðû~ ]Zg Ë

» ]ñž å } Y ~èÑq ; g @
geÐ •
 h ~g vwŠ Z÷X ; g @
zg ‘
 x Ó~ Ðzz ÅT7»ì Є= ~g F
X å @
™ H Õ~ ÅT‰ VJ
u kZgzZ /kZ ?Z
 QX $
Ë ƒ 7ú Ô¬Ôì gHyŠ q
Z

7ZŠ Z h» äƒ \ !
}÷Ð ?¤
Z l»Xƒìg™x ÅZ z yˆZ6í ^ž c
Í c
Š ¯ ò¯ JgzZ ñ!$
Z÷ä ? Â

}÷~ wâ „ }÷ŠpgzZ @
ƒ c
Š Âh» Ïz7= ÁiZ Á ÂXì @
™ HÏz7pÑq
Z 6 f
™„ (Z Ái Z Á Â Yƒ
X @
ƒ 1: x »Ð k~ h

 Ìwâ Z¾gzZ Ì Â Y ªÔne¢ ÔÖ^Úæ kÞœ: c
ƒ
â•
Û gzZ 1 ñ yâ¤
» d
 ˆ ÆG
 g ÃZt ä 1vZ wÎg

Xì c
M Ì~ ?Œ
Û §Zz ¸ ó Xó ì » \ !

0 ÷ZgzZ [ æ0/]|Ô& œ–1Z Ô/0vZ†ÔÈ ¬ ]|ÔŠ&0vZ†Ôz/0vZ†]|g
u ¸

tž • ë ã]Z • ó Xó ì » \ !
}¾ wâ Z¾gzZ ÂL ž
L ì ~z%Ð p ÖZ yZ ~ g
u à ZÌÐ ´ â

X • D F
Z }g7 ~zZgÆ e
Zzg kZ ._Æ ozÑÅ ~g g gzZì 9g
u

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

247

5! 0·~•! Zµ[Â Å g
D ™ y Ò ~ p ÖZ y Z e
Zzg Å '
Y ]| Ôg å»E
u Å  •1Z x â Z

:c
â•
Û ä1 vZ wÎgž•

4C09Õ‚Ö]çÖ ÔÖ^Ú æ kÞœ0

ó Xó ì » \!
}¾wâ Z¾gzZ Â: c
â•
Û ä 1vZ wÎg L L

@
ƒ 7xiÑ mŸ6\!
ÌÐ ¶Š™OÊ ÑzZ žì zz ¸
: ì yâ •
Û » 1*™Ñ

4C1 9å‚Öçe ‚Ö]æ ØjÏm Ÿ 0

óXó Ç ñY H7O(~ mŸ) ~á$
Æ d
 Ã-Zz L L

C42X ƒ±5 n Æ ,X • ŠŽñ]{~ g
u ÃvŠgzZ 3 b ôÔ]c
ZzgŠ¼Åy*ÏZ
é''é''é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

248

l^q äÖ]çu
7 2: ØvßÖ]

( 1)

1: ð^ŠßÖ]

( 2)

22: ‚ÛvÚ

(3)

458B2:Õ…‚jŠÛÖ]

( 4)

24X 23:Ønñ]†‰] oße

(5)

5988:²] äבæ Ø‘æ àÚ h^e (h•¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 6)

5984:Ä›^ÏÖ] Ü$ž h^e (h•¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘

(7)

1907:Üu†Ö] èÃn_Î oÊ ð^q ^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉

( 8)

62:Ü×Ãm çaæ äneœ à gÆ… àÚ á^Ûmž Ù^u á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

( 9)

15 209:‚Ûuœ ‚ßŠÚ ( 10)
153B4:ÜÒ^u Õ…‚jŠÛÖ]

(11)

7 5:Ù^ËÞŸ]

( 12)

6:h]ˆuŸ] ( 13 )
33: Ønñ]†‰] oße ( 14 )
8:lçfÓßÂ

( 15 )

14: y%

( 16 )

337B 6:AZ yWÅZ‚

( 17 )

269B 12:gnÇÖ] xni^ËÚ ( 1B17 )
132: äF ›

( 18 )

6: ð^ŠßÖ]

( 1 9)

5188:]…^Þ ÜÓn×aœæ ÜÓŠËÞœ ]çÎ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 20)

59:ð^ŠßÖ]

( 21)

749B9:äjÖ•]æ oÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ] ( 22)
h^jÒ( Ü×ŠÚ xnv‘ Ô5976: †ñ^fÓÖ] àÚ àm‚Ö]çÖ] ÑçÏ h^e (h•¢] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ ( 23 )
87:^a†fÒœæ†ñ^fÓÖ] á^ne h^e (á^Ûm¦]
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

249

h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ Ô5977 :†ñ^fÓÖ] àÚ àm‚Ö]çÖ] ÑçÏ h^e ( h•¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 24 )
88 :^a†fÒœæ †ñ^fÓÖ] á^ne h^e (á^Ûm¦]
593:o`ßÖ]æèq^u †nÆ àÚ Øñ^ŠÛÖ] é†%Ò à o`ßÖ] h^e (èn–΢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 25)
h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ Ô 597 5:†ñ^fÓÖ] àÚ àm‚Ö]çÖ] ÑçÏ h^e (h•¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 26)
593:äß o`ßÖ]æ èq^u †nÆ àÚ Øñ^ŠÛÖ] é†%Ò à o`ßÖ] h^e (èn–΢]
238B5:‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 27 )
152B4:è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ] ( 28)
153B4:ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ]

( 29)

3663Vàm‚Ö]çÖ] †e h^e (h•¢] h^jÒ Väq^Ú àe] à߉ ( 30)
2530:á^a…^Ò å]çeœæ æˆÇm Øq†Ö] oÊ h^e (•^`rÖ] h^jÒ ( •¨]• oe] à߉

( 31)

é¡’Ö^e Åç_jÖ] o× àm‚Ö]çÖ] †e Üm‚Ïi h^e (h]•¢]æ è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ ( 32)
2550:^a†nÆæ
2088:äiœ†Ú] Ñ¡_e åçeœ å †Úªm Øq†Ö] h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^Ú àe] à߉ ( 33 )
3663Vàm‚Ö]çÖ] †e h^e (h•¢] h^jÒ Väq^Ú àe] à߉ (152B4:ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ] ( 34 )
7 257:‚u]çÖ] †fìé‡^qž oÊ ð^q ^Ú h^e(•^u¢] …^fì¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 35)
:å‚Öæ Ù^Ú àÚ „ìªm ‚Ö]çÖ] ᜠð^q ^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à Ý^Óu¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 36)
2290:å‚Öæ Ù^Ú àÚ Øq†×Ö ^Ú h^e (l]…^rjÖ] h^jÒ(äq^Ú àe] à߉ Ô1358
2292:å‚Öæ Ù^Ú àÚ Øq†×Ö ^Ú h^e (l]…^rjÖ] h^jÒ(äq^Ú àe] à߉ ( 37 )
2291:å‚Öæ Ù^Ú àÚ Øq†×Ö^Ú h^e (l]…^rjÖ] h^jÒ(äq^Ú àe] à߉ ( 38)
…]•(†nÇ’Ö] ÜrÃÚ‚Ûu] àe á^Ûn׉ ܉^ÏÖ] oe]( oÞ]†f_Ö] Ô246B9:ᕆÏÖ] Ý^ÓuŸ] ÄÚ^rÖ] ( 39)
sm†íi oÊ Øn×ÇÖ] ð]æ…]( àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ( oÞ^fÖŸ] Ô 195:Y 1981 D | 1401Ô læ†ne( †ÓËÖ]
329X 323B3:Y 197 9D| 1399Ô læ†ne( oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ](ØnfŠÖ] …^ßÚ &m•^uœ
( änÚ¡‰Ÿ] 'çvfÖ] ÄÛrÚ(äËnßu oe] ‚ßŠÚ ( ä×Ö] ‚f àe ‚Ûu] ÜnÃÞ çe] ( oÞ^`f‘¢]

( 40)

215:Y 2000Ô• ^e• Ý¡‰]

0Z òÔ1401:Ÿ Ýœ äßÚ •^Ïm äße] ØjÏm Øq†Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e (l^m‚Ö] h^jÒ(p„Ú†jÖ] à߉

( 41)

348:£ZµÔ 2662:å‚Öçe ‚Ö]çÖ] ØjÏmŸ h^e (l^m‚Ö] h^jÒ:zâ
27 2X 269B7:Øn×ÇÖ] ð]æ…] ( 42)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

250

Ýæ• Ø’Ê
t £ÙçÆ + -Zz
]gzx h» + -Zz
t £Æ +-Zz ]Ãz i Zˆ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

251

t £ÙçÆ +-Zz


ŠE
+
W
gzZ Š Žz Æ yZ ™á Ð x°Æ Š ÑzZ • ÌŠg^ gzZ íÆ yZB‚B‚Æ äƒ ö Úa Æ Š ÑzZ +-Zz

vZ ñƒ n
g t ‚Ãq ÏZ X • #
Ö ´ Å•
'zígzZ x ÅZ z yˆZ Æ à ¬vZ J
 Ï0

i ~g ‚ Å yZ 7„ ŠŽz

X ì c
ŠgZŒ
Û ~g ZŠ)f ÅyZgzZ Z
 Zz6Š ÑzZp » +-Zz ä ÅzmvZ -vZ wÎggzZ à ¬
: ì à ¬ ~g !
Š•
á gZ

1C   $  $  $ %  

ó óX z™u|(B‚Æ +-ZzgzZ ÅkZ sÜ1Ôz™: ]Š „Å Ëvß ?ž : c
Š™ê ä [g}¾ L L

?• ë£ àm‚Ö]çÖ]†e ž• Ù Š ë[Zì Š
c
Š kgŠ »àm‚Ö] çÖ]†e ~ g
ŠqZ z ]c
WvŠgzZ {gÃè Å *™yWŒ
Û

x|» +-Zß Z'

B‚Æ +-Zz ªì ñƒ ñÈg0
Z LZÃ`{h
I gz ZíÅnC
Ù Ž ì ÝìY q
Z 
*™nB‚Æ +-Zz

yZ Ô´g wì » t £Æ yZ Ô
*™sÜwâ CZ a Æ yZ Ô*
W7Ð [Š ZB‚Æ yZ Ô 
*™x Z •Z » yZ Ô
*™u|Œ

C2X {)z bŠ: e
f ZÐ ÷z w¸ËÃyZgz Z 
*™: ãâ •
Û *
ÔÈÐ Ïh
I*
ÅyZgzZ *
Ñ OÃgñZ { h
I Æ

Ѓ
 ~ t £Æ +-Zzž ǃ x¥ ÂñY ¬Š]
¸çÃyZ¤
Z ì Š
H {™E
» +-Zz t £~gT{gÃè

Xƒ: VY „ Z<
Ø è » +-Zz p¤
Z Ô„
 Š ß c
ƒg ZŠ wâ { Zp g
ì 
*™ ay
~9J (Æ yZ6yZ hZ (Ð
:• D â •
Û à ¬vZ

3
C %    

ó óX zŠB‚ » yZÐ j§szc~ bŠ L L

X ‰7„ƒ ~g7 %Æ wâ ]c
gz¢~z*Šµš

~ Ýzg Å g
Š qZ‰‰‰‰5ZŠ Z Åt £ÙçÆ +-Zz
: ì yâ •
Û » 1 *™Ñ

4C 9 ÜãÖ]çÚœ àÚ ] ç×ÓÊ äfŠÒ àÚ å‚Ö ææ äfŠÒ àÚ Øq†Ö] ØÒœ ^Ú gn›œ áž0

ó ó X î 3wâ » yZ ?Z®ì „Ð ð¾Å kZŠ ÑzZ Å kZgzZ ñ3Ð ð¾KZ y¨
ZŽ ì {z q { À 0
Ѓ
 µš L L

:c
â•
Û ä 1 vZ wÎg b§ÏZ

5C X • aÆ-Zz }g v( VâzŠ ) wâ Zg vgzZ ? XXÔne¢ ÔÖ^Ú æ kÞœ ZZ
:ì yâ •
Û » 1*™Ñ VW'h
'
×

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

252

6CXX änÖž Üjrju] ]ƒž ÜÓÖ ÜÓÖ]çÚœæ ÜãÊ ÜÓÖ ²] èfâ ÜÒ•Ÿæœ ážZZ

ó Xó ƒ ` ZÆ kZ ?žZ
 • a }g vw ZñZÆ yZgzZ {z :ì ¾ » à ¬vZ a }g v Š ÑzZ ~g vµš L L

E\I
qC
Ù ._Æ è%KZ Ð wâ Æ d
 LZ Š ÑzZž • ë ñƒ D™
sŸz Åžg Ig
u {gÃè  ã ]Z ÷

C7X ì Yá „z ì ` Z » q T"Z °É Ô Yá 7

„: gzZ ƒ lç=g f ðÃ: i Ô+-Zz „
 Š ß,Zžì q )Z » DIZ 6] !
kZž • ë gs0Z x â Z

C8 X 7wâ ðÃÌZ k0
Æ Xì Z
 Zz Ìay
» V” ( Lg ) yZ LZ ay
ï Z ~ ]gß+Z  ƒ wâ ðÃ
:• b‡Æ ] !
ÏZ Ì )ZŠ0Z)´

¤
d
ZgzZ ?7c
ì Y™w EZ Ãwâ Æ kZ Â} ™: ay
6\ !
¤
g
Zžì s %Z » Y •z Y f~ ]!
kZ

: • wZ ¸Z &Æ Y •~ŸkZ ?gŠ¾ Âì Yá \ !
wâ »

{z Z
 Ô‰
Ü z kZ {z gzZ á z¼ Ð ~ wâ Æ d
 LZ ZÎÆp ~gz¢{zžì 7Ýq ht Ã\ !a

¼ Ð wâ Æ kZ {Š c
i Ð ]gz¢KZ {zž 7^
Yt a Æ \!
gzZ ì ! KZ Å ÏZ wâ » d
 Ôƒq ]gz¢
X 7B p ðà Âì êŠ } ŠÐ ~q Ÿg KZ g
%Z Ôá

9‡

9
ŠŽñe
Zzg q
Z Å w¸kZ ÌÐ £Z x â Z ì » x Z™Y •ÒZ Ð ~ «ZØgzZ îG
0½É â ÔÃgzZ DIZ g ðZAX+ Ew¸t

X ì w¸¸ Ì» F0ZÐ ~¨ ¦²ì

· Ô h
i 0'Y Ô ôÑè‡É@
ñ•g ·gzZ ì w¸¸ » /0Z vZ †]|Ð ~ É@
z/ô

Zzg q
e
Z q
Z ÌÐ @WgzZ ••Z'Z²ì w¸¸ Ì»  ~C
Ù igzZ  yÑ! Z 0 Š × Ô +§0
X • sf ø
 K
 n!
bÑŠÐ ûz =gzZ q )Z Ô <
 z yWŒ
Û Æ w¸kZì ~z%

bÑŠ Ð *™yWŒ
Û

• Dâ•
Û à ¬vZ

 $                a

9C      $    

Vz•
Û )Ô 6W )Ô 6VBÔ 6+-Zz LZ z™ ay
?Ìwâ ŽžzŠ [ZŽ ? , ™ ay
Hëž• D™wZÎvß L L

ó óXì •Zz ! lÐ kZ à ¬vZÐ z™ ?Ìð>Ž gzZ z™ ay

6

: • Dâ•
Û ~‚Åe
WkZ  ?Œ
Û xâZ

ay
6
zZ LZ A } ™ ay
Ú Z 6{)z "hzZÔ Å
 Ô ä3Æ yZ 6+-Zz ` ZLZ {zžì Z
 Zz 6¿" L L

1C0ó Xó ì @

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

253

Æ \ !
Z åE<XÅì H™f ~ t΂ ½g rä à ¬vZ Ã+-ZzgzZì C™"
U
Ã! Åd
 6wâ `™e
W{gÃè

Y •ú gzZ @
ƒ: "
U
p » + -Zz  @
ƒ „ » \ !
wâ » d
¤
Z ñ¯ ! KZ Ãwâ Æ d
 LZ {zž 7^
Yt a
1C1 Xì Z
 Zz)fÆ d
 p » + -Zzq]gz¢žì [ g ¦
t· Z »
: ì yâ •
Û » à ¬vZ VW'h
'
×

1C2       $  
 %   (    b
ó Xó ìz Ù n Æ q
ZC
Ù \!
Vâ Ð ~ÆF
Æ kZ ƒŠ ÑzZ ÅkZ¤
Z L L

: • Dâ•
Û  w•
á xâZ

ž ì @
g
ƒ"
U
Ð kZ Âì c
ŠzgHq
Z # â Å Y U
gz vŠ Ð ~ _Z÷ Å d
 Ã\ !
ä à ¬vZ Z
 LL

1C3ó Xó ì ´ â Šp » wâ LZ)•
Ñš
: • D â•
Û ~zDx â Z

\!
Ô ñO Å w â Æ d
 ÃVâ 6]ñÅ d
žì wõ%Zt gzZ ì c
ŠzgHÃVâ 6]ñÅd
 ä à ¬vZ L L

C14ÔÔX ñY c
ŠzgHÐ ~ wâ Æ
: • Dâ•
Û x x
0Z x â Z

wâ » d
¤
Z • ØŠ ™gH{ Æ Y U
gz x ÓÉV@gzZ d
 Ô ~ç Ô 0

z{ Ô + -Zz ~ wâ Æ èä à ¬vZ L L

C15ó Xó @
ƒ wâ »-Zz y¨
Z {0

iq
Z {zèY D Yƒ xzøY U
gz x Ó{gÃè Â @
ƒ ! Å-Zz

bÑŠ Ð g
u

: c
â•
Û ä  vZ wÎg

C16XX]„â ÜÒ‚×e oÊ ]„â ÜÒ†`• oÊ ]„â ÜÓÚ çm èÚ†vÒ Ý]†u ÜÓn× ÜÓ•]†Âœæ ÜÓÖ]çÚœ æ ÜÒ ð^Ú• ážZZ
yxgŠ }g vb§Å#
Ö wŹ kZgzZàkZ Ô yŠ kZ }g vz'
Wz ] ³~g vÔ wâ }g vÔ yp}g v—" L L

ó óX • x Zw

: • Dâ•
Û ~zDx â Z

-Zz ~ #
Ö wkZ gzZ ì Š
Hx ZwÃVâpÆ yZ b§Tì c
ZIx Zw„,Z ÃwZñZ Æ Vëñä*™Ñ L L
D
IGk!
C17 ó Xó Š
H7ö-45 ÌÃËÉ

Vœ LZƉZz t £ñZÎaÆ \!
b§Tì c
Š gZ Œ
Û #â Å yZ$
Z #
Ö wÔÃwZñZ #
Ö wä 1 *™Ñ

X • ]c
gz¢ÅpÆ kZŠ Z%ЉZz t £gz Z ñZΕ x ZwÌwZñZ b§ÏZ • x ZwyZ$
ZÆ

:c
â•
Û ä 1 *™Ñ ~ T• ñÑ Ìe
Zzg Ë%q
Z aÆ wÑ+ Z LZ  •x â Z b
C18XXànÃÛq] Œ^ßÖ]æ å‚Öææ å‚Ö]æ àÚ äÖ ^Ûe Ðuœ ‚uœ ØÒ ZZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

254

Ö Z q )Z
#

: • Dâ•
Û  xx
0Z x â Z

gzZ xÝ {z ƒ {0

i Ì-Zz » VâzŠ yZgzZƒ ~0
!
gzZ xÝ k 0
Æ òŠ WËžì [ ƒ "
U9t Ð q )ZgzZ mÀ L L

1C9ó óX 7Å\ !
• ! Å ´ â LZ ~ &

ß

bÑŠ [

8E
g
b§ÏZ Xì 7´ â » d
 LZ \ !
b§TXì 7! Å\ !
~ wâ Æ d
ž • D â •
Û  ö ux â Z

ì ÝqÃd
 sÜh» s¥~ wâ LZž ©ì ´ â Ç» ð¾ KZ „ g
èYì 7´ â Ì» ð¾ Åd

@
™s¥~ wâ Æ d
 Ð w Å äƒ yZô-Zz ~ ‚} Š ™Š Zi WxÝ CZ c
} ™]ÑIÐ ~&

ß KZ {zž

Xì g Z,{Š c
i » s¥~ wâ LZŠp {z [ Zì @
Yƒ bZi :
 t ˆÆ º
 • Åd
 1ì Lg

ì @
™S „ Ã] Z f KZ Šp {zž ǃ È » kZ Âì @
™S Ãd
 LZ Z
 \!
Âì ! Å\ !
wâ » d
¤
Z

Å \ !
ì ! Å ÏZ wâ » d
žì @
ƒ"
U
Ð kZ ì 7b‡ÌðÃ~ DI Z » Tì ]!
w‰t èÑq
X ì 7!

w¸ZuzŠ

Å kZ Ã\ !
{Zp ñ¯ ! KZ gzZ á á Ôì e A Ôì e Z
 Ð wâ Æ d
 LZ {zžì Ýq ht Ã\ !

Xƒ: c
ƒ D» wâ Æ \ !
Ãd
 Ô lp *
c
ƒ lp6¶Š wâ {z g
c
ƒ e Ô Z (c
ƒ N
gg
ƒ: c
ƒ ]gz¢

9‡

! Z 0 ZÔ k„0Z Ô ´ â 0 ÷Z ÔvZ †0 'Y Ô Š&0vZ†Ô[æ0 /Ð ~/ôw¸t

X ì » iœÈ ¬ {¦gzZ ¨
¤
I
-š^%¬ Ô ••Z'Z ._Æ e
Ô  öE
Zzg q
Z Ô "0 GÔ q]
Z 0 tzäÐ ~ É@
ñ•
X ì ~z%w¸¸ ÌÐ Ïz‡)¬Š 0 {Š ygzZ E0 ¬Ô ~y ŒÔ  @W

Zg
u ä ã 3x âZ Ð ~ +y
OgzZ ì »  Ý°Z †0·Ô b ! Z 0Z w¸t Ð ~ É@
Y•

X ì ÅG@
Åw¸ÏZ ñƒ D™wÑ+ZÐ X ÔneŸ ÔÖ^Ú æ kÞ]

bÑŠ

bÑŠ Ð ˆ yWŒ
Û

:• D â •
Û à ¬vZ
     $   
  
  $      $      
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

255

C20

$   !  

VzyLZžìB p ðÃ~ kZ 6
zZ }g v: gzZ ( ñ3Ð yÆ Ë ) !% c
Z 6
c J0
Z ðä
Z 7`wðà L L

ó óX Ð VzyÆ ZŠ ZŠ \!
LZ c
ƒ 3Ð

*
3Ð VzyÆ X• K yÒ vßÆ n( 10) kŠ 6VŒ ä à ¬vZžì t ª
ÑŠ zz ~`™ e
WkZ

p ÖZÆ    ~ˆ yWÛŒž 6ì 7{™E
ðà »Š ÑzZ ~ ( 10) kŠ yZ ì 7`wðÃ~ ä3

X ì 4ZŠ „ ~ ¬Æ ÜÓiçne àÚ Šó ÑzZ è
L Y• 7

H7™f Ð µ Z »VzyÆ Š ÑzZ a kZ • Dƒ# â Å Vzy LZÆ + -Zz ÔyÆ Š ÑzZž Zƒ x¥Ð kZ
X • „Æ + -ZzÉ • Æ +-Zz ÌyÆŠ ÑzZ Z åE<XÅŠ

— ŠŽñ~ KÆ e
WkZgzZ fp â „Ð vZ [ Â Ô|gŠ XÔne¢ ÔÖ ^Úæ kÞœZ g
už Zƒ "
U
Ð kZ

2C1X ì ,Å] ZžgzZ ò}

ž 6ì c
¯ ( S )¾aÆ \!
LZ g
ä à ¬vZž • D â •
Û )ZŠ0Z x â Z b
C22        ì yâ •
Û » à ¬vZ
ó óXK «[ © gzZ t GZ ÐZ ä ëgzZ L L

2C3X ì Yá Ìwâ »Š ÑzZ kZ# â ÅxÝ LZ {zžì Ýq ht Ã\ !
~ kZì ˆÅS Ã\ !
q Ž Z®

bÑŠÐ 1 ~tg
u

‰ •Š ÃkZB‚Æ \ !
LZ {z gzZ c
Wk0
Æ 1 *™Ñ ¿q
Zžì ~z%Ð È ¬ >¦Ý>Z x Z a

2C4X ì aÆ \!
}¾wâ Z¾gzZ  XX Ône¢ ÔÖ ^Úæ kÞœ ZZ: c
â•
Û ä1 \ W  å ;g™ Z×B‚Æ nŒ
Û

Z×B‚Æ \!
LZ {z gzZ c
Wk0
Æ1 *™Ñ ¿q
Zžì ~z%Ð {]
ùÔZ ù -0 z / b

ÔÖ^Ú æ kÞ] Z c
â•
Û ä1 \ W Âì q ]gz¢ » wâ }÷ ( \ !
Z÷ ) t1 vZ wÎg c
¹ ä òŠ WkZ å ;g ™

2C5X ì aÆ \!
}¾wâ Z¾gzZ Â X ÔneŸ

k0}÷ ¹gzZ c
Wk0
Æ1 *™Ñ ¿CŒŠ q
Zžì ~z%Ð {]
ùÔZ ù -0 z/ *
¦ c

c
â•
Û ä 1 \ W Âì Le 
*™ c
Ì » wâ }÷\ !
Z÷gzZ ì \ !
gzZ wâ

?: • ð¾ +4 ~g v, Š ÑzZ ~g øž c
â•
Ûh
'
× ì a Æ \ !
}¾ wâ Z¾gzZ Â X ÔneŸ ÔÖ^Úæ kÞ]Z

2C6X î 3Ð ð¾ÅVzŠ ÑzZ KZ

w¸ZŠ

ÅX• ~Š Î _ ZÑP ä VrZ pì Y™ï 6wâ Æ d
 LZ \ !
žì b§Å w¸}uzŠ Ìw¸t

X ì Yá wâ Ð d
 LZ \ !
~ ÏŠŽñ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

256

9‡

2C7Xì 
@Y c
Š í~ :._Æ ÏZgzZì w¸»¨¦t

_ ZÑ
Ñ ìŠ
H IÐ g¢èYã : g¢Ãd
Ðh
 ~ ! KZ Ãwâ kZž @
ìZ
ZiÐ ]gz¢Å g
wâ a

: c
â•
Û ä1 *™

C28XX…]†• Ÿ æ …†•Ÿ ZZ

T ~•ðÉX ƒ 0Ð Ï0

i ] c
gz¢Å kZŽ Yá 7~ ! KZÃwâ ,ZÆ d
 LZ Ô\!

\!
Ž ì xl6n•
Û Æ kZ ]gz¢Åy¨
Z ~ ÃÅ <ÑèY {)z wÓZ kZg ~ ]g ˆ c
ì @
¾ ~izg {z Ð
Xì xl\zÑ!
Ì6

~ ! KZ Ãwâ Æ d
 LZ {zžì ^
Y aÆ \ !
žì w®Ð V b !
g ! Z 0«~ É@
z Y •çO

X ƒ:g¢Ð kZÃd
ªÆì Yá

: Ã ( z/ ) d
 }uzŠ³wâ » ( h
i ) q
Z ª}Š }Š Ãd
 }uzŠ {zž: } ™Ýqa LZ wâ {z \ !b

C29X } Š hgÃvŠgzZ }h
Š {)z¾wâ Ãq
Z ËÐ ~Š ÑzZ KZ \!
žì c
â•
Û Iä 1 *™ÑèYX ñY c
Š

Ã}uzŠ³Ð wâ Æ d
q
Z ÂX Y™7m{ÃËaÆ ¶Š¾Ô~Š ÑzZ KZ Ð wâ CZ f LZ \ !

Z

X ì x Zw\zÑ!
*
™m{aÆ ¶Š

!B‚Æ n%èY X Vƒ: ~ ª
q Å]>Z n%\ !
c
ž Z
g
 *
¯ ! KZ ‰
Ü z kZ Ãwâ Æ d
 c


ƒ »‰
Ü z » ä¯

Û »g

Z
‰
Ü z kZ m<!
Yá 7¼ Ð wâ Æ d
 LZ \ !
̉
Ü z kZ ƒ y› g
gzZ •
Û » \ !d

C30X ƒ ì‡6„¬\ !
» kZgzZ ñYƒ y›ˆ Æ äƒ
: • Dâ•
Û  Š 0Z x âZ xsÑZ •

¼ Ð wâ Æ d
 LZ \ !
Ì~ ]gßkZƒ •
Û »g
gzZƒ y›\!
žì $
Ë ƒ Ìt ]gß/xÐ ÏZ L L

X óì
ó CYƒ {V
ZgzgzZ e
ÑzÐ yc
Š Z s %ZèY Yá 7

Åd
èYƒ 
*™Š Zi W„ xÝp¤
Z X ì 9)s¥ » \!
~ wâ Æ d
¬Ð h
 ™ïÐ +
 c
w¸ e

Å ~&

ߤ
Z ì Y™]Ñ IB‚Æ ~&

ß KZ gzZ ì ‚
g g (Z » s¥~ wâ LZ {z gz Z ì ! å6wâ LZ
~&

ßžœB‚Æ ¿gzZ Ë{zž 6 Y™7]Ñ IÇ!
B‚Æ ~&

ß kZ {z ƒ uœ~ \ !
gzZ d
!

á ~ï LZ ¬ ÐZ ì Le *
¯ ! KZ ÃÚ T {zžì ~gz¢aÆ \!
nºZ ì Y™7]Ñ IÐ
X c
W7~ï J
ÌZ {zèY Y0 7 ´ â » äâ `
c

Û Æd
 LZ \!
,'¯ Ô} ™s¥~ kZQgzZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

257

] gzZ wqC
Ù » _ Zц ²ì oÑ+FëZ „ oÑ«žì CWt ‚ ] !
t Ð ä™·_ Z• » _ ZÑ {gÃè

X • 7m{B‚ÆX kZ }g ø _ ZÑt gzZì 7~gz¢ 
*™p Ò~ ]5ç

x¯žÜ

èY X ì ¬ZñÆ ¬ Ð Š¶ z ozÑ KZ w¸ Z Šž ǃ x¥ ÂñY ¬Š rç ÃbÑŠ gzZ wZ ¸Z—‚¤
Z

Xì ðÎ{ Åî: g¢Ãd
 gzZì HÈB‚Æ _ ZÑP Ãi ZŽ ÇÆ h
 Ð wâ Æ d
 c \ !
ä VrZ

@§ä g/~ w¸kZ X Yá 7Ð wâ Æ d
 LZ ]gz¢š \ !
žì @
ƒ ãZz Ð w¸Æ g/ é

ãZ0
{~ w¸kZgzZì pô)g fÆ ä™Ýqp Ô]gz¢‰
Ü 1 h» \!
X ì ¿g e
¬g ÅVâzŠ ( d
 Ô \ !
)
ƒ twŠ Ð w¸ÏZ Xþì ~Š ]úŠ Å ä™®
 ¤6„Å à ¬vZgzZ CŠ c
i ÅyZZ LZ Ã& •
ÛC
Ù gzZ i» ])

X ì CYƒ yj6=gzZì @
Y ÁBÐ g ZuZ z ¬{gÃè ~ ÏZgz Z X ì @
Y

kZ g
gzZ X ì @
™c_ » ä™Ýq {Š c
iÐ ]gz¢KZgzZ ä¯ ! KZ Ãwâ Æ d
 \!
Z 6¯ kZ é
¤

gzZ X ì ;g ™ ZŠ Z9•
Û CZ {z Æ ™ ay
6yZ ]gz¢g”èY X ǃ 7g ÕgzZ yâ •
Û *
{z Âì êŠ ™ŠšÃ« _
g
X ; g™7„@
Ã~ hÆ yZ

wVX ì Øg s %Z » x Z™ ò)Бžì @
ƒ ãZz gzZt ÂñY ¬Š Ð U }uzŠ ¤
Z Ôì Ð U q
Zt é

wZ ¸Z yZÆ Y f™Äg t ‚à ] ÑqgzZ ] ZŠ ÞÔ bÑŠ è‡ Âì @
Y`~ª
 Z° k0
Æ è‡nç¤
Z 6gîÆ
X ì Y} Šê™NŠÃª
q ¬Zñ gzZ ŒZ ËÐ ~

: ì ò Z¤
Š •
á g Z » 1 *™Ñ } ™yz¬ » d
 LZ6n {zžì ÃaÆ \ !é
C 1XXå†e o× å‚Öæ á^Â] ]÷‚Öæ ²] Üu… ZZ
3

X ì • » kZ g
²X ì%Z 8nÐ s§Å-Zz Ô ñW7Ð u|ŒgzZ nB‚Æ kZ Ìg
ž @

wÅB; Æ Iz ŠŽ aÆ yZ ñW7Ð u|z ŒgzZ nB‚Æ \ !
{zžì ÃÌÃd
 ~ kZ é

Å tig ä à ¬vZ Z
 ê™Sìg êŠ ÃyZc_š %K kCyˆZgzZ ;} ™: Ï<~ ä™ ay
6yZgzZ } Š

X ì ŠŽñ~ g
Š q Zg•ž 6ì :
 »/ª
ZîgzZ tig CŠ c
i
*™yˆZB‚Æ +-ZzÉ ƒ ~Š Ýz

Te ¢
Ð ~ kZ g±š {z gzZ • n
g µ ÂÐ wâ Æ kZ +-Zz Æ kZž}™ kCZ
g
b§ÏZ é

*
ZŠèY ¶ : :
 » äÑŠ×ÃyZ gzZ }™ nB‚Æ yZ Ô} ™g (Z 3 Zg: ¦B‚Æ yZ {zžce ÐZ •
XÇg Ã7Ãyâ •
Û kZÆ 1 *™ÑgzZ @
™7»3 Zg » V+z L¿
C 2 XXäÏjÃnÊ äm†jŽnÊ ^Òç×ÛÚ å‚rm ᜠŸž ]‚Ö]æ ‚Öæ pˆrmŸZL
3

ó óX}Š™Š Zi WÃkZ™h
y
Âñ0
xÝÃ-Zz LZ {zž ÑZ Y™7ZŠ Z h»-Zz LZ Ì¿ðà L L

žì ~z%Ð †0 f ç *
¦ž 6} ™lˆ Ÿg Å à ¬vZ ~ Ÿg Å +-Zz {zžce Ãd
( é
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

258

:c
â•
Û ä VrZ Âì hH » +-Zz6d
ž X‚ÖçÖ] o× àm‚Ö]çÖ] Ðu^ÚZ Y7 Ð yZ ä b‚
C 3XX^ÛãÏu km•œ ^Ú ÔÖ ^Úæ Ô×✠àÚ kq†ì çÖZZ
3

X H7ZŠ Z h» yZ äÂÌA
 ÂñY òÌÐ wÈz IZ LZgzZ wâ ¤
Z

ážæ kÓ×Ú ^Ú ^ÛãÖ Ù„fi á]Z c
â•
Û ä VrZ Â Š
HwZÎ » u|ŒÐ + -Zz Z
 Ð  ~y Œ é

C 4XXèn’ÃÚ áçÓi ᜠŸž Õ]†Ú] ^Ú oÊ ^ÛãÃn_i
3

}™®
 ¤Z ŬC
Ù Æ yZgzZ }Š™ ay

aÆ yZÃÚC
Ù ŠŽñ~ ! KZ žì t u|ŒB‚Æ +-ZzL L

ó óXÆ CñZÎ

: c
â•
Û ä1 vZ w Îgž• D™e
ZzgB‚Æ•Ë% *-Z ! Z 0Z x âZ é

„ 1 wÎgÆ kZgzZvZ :¹ä x Z™/ô  ?ì ‚ yÃpaZ ÌÐ Ôä™ ay

vZ -°žƒ … Y ?H L L

C 5óóX 
3
*™ ay

6+-Zz LZ » d
 c
â•
Û ä 1 \ W • … Y4

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

259

]gzx h» +-Zz

ï•
á ~ øZ•
Û Æ +-Zz bZ•
Û Å Ï0

i ]c
gz¢vŠ gzZ š
 F
z ½Ô 4z ª
ñÅŠÑzZ J
º
 • Ð öZa

Æ kZ Âì Cƒ lˆÅ ]§ q
Ñ LZ Ãy¨
Z ˆ Æ º
 • gzZ ì Cƒ Å YZgzZ é *
èa /Å J
º
• ì

» ]µ«ŠgzZ æ–gzZ mï6{gt» ˤ
Z ~ ekZ Z®ì @
™]gzxÐ VÍßZ~}g!
kZgzZ [ NZ

Æ nË7Zžì C™ Ÿ» » ]!
kZ ¿Z Ô ›Ð ŠÑzZ Å+-Zzža kZì Yƒ „ » +-Zz {z Âì Yƒ ïq

 » Ï0
:

i [x» Åy¨
ZŽ • ïŠ {gt~ Ýzg Å]!
ŠÆ Ï0

i KZ Ê ÑzZ KZ {zgzZ X } 7
*™: o‚ » yv

Â~ Vñ» &zŠÆ Ï0

i%ZX N VZ: xŠ%Æ}gtÆ yZŠÑzZžì Ýq ht Ã+-Zz s§~uzŠgzZì á

X ì sf ø
 K
 n!
,ÅX~ b)‰ {)zŠ˜ gzZ t:z b ï †ì ~gz¢ð•Z {gtÐ +-Zz

~Š •
á

~ Š ÑzZ gzZ +-Zz /t Å y¨
Z c
Íì ]gz¢ ~¡ Å y¨
ZŽ ì ~Š •
á X ~Š ã
Ð ƒ
 ˆÆº
 • Š ÑzZ

X • ] ;Ž z zŠ6gî~Š ã
Ås %Z kZgz ZX ì C™ Za Ãs %Z ~ A çÆ ~Š •
á

Ãæ ÃÖ ãZ0
{gzZ œ£ z nZ¾Z CZ f LZ +-Zz ‰žt {z ì Cƒ Za Ð s§Å +-Zz Šp Âzz q
Z

gzZ • áZzKÃ] ÑqgzZgÅÍ[ Z až n
g 7Ãæ Ã] !
kZgzZ • D™lˆ ºgaÆ V” ñƒ n
g

ßF
6] ZŠ ¢Æ Š ÑzZ Ê ¢ LZ Ô+-Zz ,Z Z
 ç O ì ãg Z ¦
Ð w Å äƒg ZŠ)f Šp ä V” Ï0

i {ÒW

ÒZ Âá Ì™ ~Š •
á Ð ¡Å +-Zz Š ÑzZ¤
Zž “ì ©
Às %Z gzZ Z×yxgŠÆ + -Zz gzZ Š ÑzZ • ” ¶Š

é~ wŠÆ +-Zzð*
Æ äƒ y¨
Z 6µñÆ ~Š •
á ÅƱ¤
Z a kZ X 'ƒ 7„ [ x» Vc
Š•
á +Z 9 z

gzZX σ lp ÌÅŠ ÑzZ yZ ŠpV;z X σ Ýq ~qŸg à ¬vZ V˜ ~ kZ ce bŠ ™gzŠ ÃékZ Zg ¯7Z ƒ
X ÏìgÍ ¬Šå Š ÑzZ aÆ +-Zz LZ

7Z ] !
Æ ã ZŽ c
_
ƒ: š
 Fòs Z 9ÅŠ ÑzZ ¤
Zž b§kZ {z ì k
 Š ÑzZ Šp Ôzz ~uzŠ Å s %Z {gÃè

c
Í • B•
h ¯
 !
a LZ à ~qŸg Å yZ gzZ • ” KÔŠ CZ Ã+-Zz ÀLZ {z ÂVƒ ìg ™ lƒæ

Ð +-ZzgzZ ì Se 
*™ ãâ ðKZ ~ ekZ gzZ ì CY 0 ~¡Š ÑzZ Ðzz Å ¶Åš
 F
gzZ š
 ¦Å] !

_

Ž • D VZ yva {z 6µñ, Z ì @
ƒ 4~ hÆ yZ ~ wqC
Ù ê » +-ZzèÑq X ì @
YƒZa s %Z

X … â 7¹ » +-Zz

Š ÑzZgzZ +-ZzX » ~Š •
á ÅŠ ÑzZ¤
Z Ôìt {z Ï ñWt ‚™Á|Ž ÂñY ¬Š rçÃ] ;Ž z {gÃè ¤
Z

Æ + -Zz Ã;°â gzZ ] ÷Zp KZ ÌŠ ÑzZ X $
Ë ï7nÅ kZ ÂñY H iÐ ]gz xgzZ È ¢ yxgŠ Æ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

260

{gt (Z ÃyZgzZÐ Ogt ‚Ãyvz œÆ yZ ñƒ Ù Š Ð {ó ÅgŠÃ] ÷ZpÅyZ Ì+-ZzgzZ Ogt ‚

X ce 
*™wJñƒ D™®
 ¤ZÊ ÑzZ {gt » +-Zz c
ÍX ǃ d.
Þ ‡gzZÆÐ p ÒÆ *Š z + ŠŽ Ð , Š

Tì Y™Ð űÌË~Š •
á KZ ˆ Æ îÃ/Å”ggz Z º
 • {zgzZ ì g UŠp »±~ A çÆ b ï%Z

VßZz y{zž ðÎ 7oÑÅq kZ aÆƱä <Ñžì t :
 » kZƒ: ^z»g ¦Ñ ðÃ~ ä™ ~Š •
áÐ

*™ {gt ~ [NZ Æ q
Ñ KZ Ð Vß Zz ygzZ +-Zz LZ ÐZž ì gz¢ Ú Z %Z X }™ ~Š •
á Ð ]i Y Z Å

pì N @
~(ÅkZgzZì Ýq ÌZ ~(Ãu|ŒÐ + -ZzèYX ce 
*™lp6ºg LZÃyZgzZX ce

@'Æ kZ ë @
X σ „
 gŠ wq¾ ~Š •
á Å kZ Âì ©
™ ~Š •
á Ð è% KZ Ì}%Æ ]i YZ Å +-Zz {z ¤
Z

*™ (Z a Æ kZèY }™: ~Š •
á %Æ ~qŸg Å à z m<Z !
]i YZ Å +-Zz LZ {zžì ~gz¢a Æ Å±
X @
ƒ 7Â~ ÃÅxs Z b ï Zƒ H%Æ ]i YZ Å à zgzZì x Zw
:c
â•
Û ävZ wÎgžì e
ZzgÐÅvZ èg Ïñ1Z ]|
C 6XX±Öçe Ÿž |^ÓÞŸZZ
3

ó Xó @
ƒ 7b ï%Æ ]iYZ Å à zL L

:ì yâ•
Û » *™Ñ b§ÏZ

h^‘œ ^Ûe ^`Ö†`ÛÖ^Ê ^`e Øì• á¬Ê lœ†Ú '¡$ Ø›^e^`u^ÓßÊ ^`nÖ]çÚ áƒž †nÇe kvÓÞ éœ†Ú] ^ÛmœZZ
C 7XXäÖ oÖæŸ àÚ oÖæ á^_׊Ö^Ê ]æ†q^Ži á¬Ê ^`ßÚ
3

ÏZ Q ) ñZC
Ù Šû% &] Üt ä \ Wì ë!
b ï » kZ H b ï%Æ ]iYZ Å à z LZ ä ]gúTL L

Å]gúä kZ á$
Æ Tžì Z
 Zz 5ZŠ Z Å$6kZ Â}™ ~_ ëB‚Æ ]gúkZ Š%¤
Z ( ˆ Æ b ï q N
ó Xó ì yZxà z » kZƒ: à z ðà » T ÂñYƒ s %Z ~ :W » òG
5ÅzZ¤
Z Ô ZgÃ{ TÑ

,Š™ b ï 4Š'
i » kZ •e V˜ + -Zz gzZ 7„ g (Z ðà » ű~ ~Š •
á žì 7È †t » kZ p

Õ6űa Æ ] ZŠ ¢ LZ +-Zzžì ~Š ÌZ {Š c
i ¹ Ã]gzx~ :WÅƱgzZ űÔ+-Zz ä xs ZÉ
A çÆ ~Š •
á Ð È ¢gzZ ]gzx ë !
É } Š ßF
6+-Zz Ãè% KZ ű: Ô,™ ~Š •
á Å kZ ñƒ D™

sf ø
 }Z•
Û Æ *™Ñ~ }g !
kZ ,™]gzx~ }g !
Æ º gÆ kZ ÔРű+-Zz c
ÍÔ,™iÃ
X•

: ì yâ •
Û » *™Ñ

á] Ù^Î ^ãÞƒž ÌnÒæ "
# ²] Ù牅^m ]çÖ^ΠცjŠi oju †ÓfÖ] xÓßi Ÿæ †ÚªjŠi oju Üm¢] xÓßiŸZZ
C 8 XXkÓŠi
3

x Z™/ôÔ ñY H: %Æ ]i YZ Å kZ bï » ~g Z.gzZ ñY H: IÐ ä™Ôyf Z Ð kZ b ï » {h
ŠC
Ù ØL L

ó Xó ì xg lñ{ » kZ ( {gt) ]i YZ Å kZ c
â•
Û ä\ W ÂX Ï}Šù ]i YZ ~g Z. vZ wÎg c
Hn²ä
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

261

:ì yâ •
Û » *™Ñ b§ÏZ
C 9XX^`i^Û‘ ^`Þƒžæ ^`ŠËÞ oÊ áƒªjŠi †ÓfÖ]æZZ
3

ó Xó ì xg lñ{ » kZ ]i YZ Å kZgzZ Ï ñY à ( {gt) ]i YZÐ ~g Z. L L

ÃűkZ Ð zg Å<Ñ Âì ꊙ 4Š'i } b ï » űyZŽ KZ à z ¤
Z ŠŽ z!
ÆvZ wÎg }Z•
Û ôÜyZ

X ì Ýq h» äZ™ c™b ï {z
7E]|
: • C™yÒ tg »Z x Z~
›
 òh4E

C40XX^`u^ÓÞ •†Ê #"²] Ù牅 ki^Ê ÔÖƒ ka†ÓÊ gn$ oaæ ^ãqæ‡ ^a^eœ ážZZ

NĢq ~ #
Ö }
Å vZ wÎg {zçO ‰C™I*
ÃkZ {z² c
Š™ b ï » yZ ä -ZzÆ yZgzZ ‰{ç {zL L

ó Xó c
Š™Šg b ï( Zƒ H »-ZzÆ kZ ) ä\W  ( H™f » ] !
kZgzZ )

ñO Å ä™ b ïŠ lŠpÊ ÑzZgzZÆ™{gtÐ Š ÑzZ KZ Ã+-Zzžì @
ƒ x¥Ð ] c
Zzg ôÜx Ó{gÃè c
Í

o‚ » #
Ö Z0
z ò » *
Ð á ZjÆ ]§ q
Ñ:gz X ce 
*™iÃA çÆ b ïB‚Æ ]gzxÐ +-Zz LZ
X Ç} 7
*™

t:

Æ •Z'Z ]| b çŽi8E} Š } Š t:à ~ç KZ ñƒ … â Ã}gtÆ + -Zzž ce ÃƱªŠ ÑzZ

D™
®¤Z Å}gtÆ \!
LZ äñ/0Z ]|gzZ ¶~Š } Š t :à ~ç KZ ä ³• Z ]|Ð }gt
y {z 1‰ l a Æ Y Ã

Xì sf ø
 ,ÅXX ¶~Š } Š t:Ã~ç KZ ñƒ

³• Z ]|d
 LZ ä •Z'
Z ]|ž ì ~ e
Zz g q
Z Å ~g g 9

»]zñžÆ kZ ñO) ä kZ Âì „g g ¦
tÏ0

i ~g vž Y7 Ð ~ç Å yZ ä•Z'
Z ]|¸ : ŠŽñ
: ¹ ( C™g ÖZ

XXänÖž kÓŽÊ é‚• æ Ðn• oÊ àvÞ ( †Že àvÞL L

ó Xó • ìg™¬ Ï0

i ŤgzZ ;~(ÂëX ì w q Z'
¹ Â Zg øL L

t gzZ IxsÐ s§~÷ÐZ ÂñW0

z{ Zg vZ
 YZ L L ¹ä•Z'
Z ]|6kZ Å e
D z {“[p c
Í

Å yZ ÂñÑ p=y  ³• Z ]|gzZ ‰ - •Z'
Z ]|Z
 X á w$
Âa Å} i ZzgŠ LZž IÌ

t:»~ž• ‰ } Š {gtt = gzZ ¸ -Zz }÷{zž ¹ä ³•Z ]|  c
C ~ }g !
Æ yZ ä ~ç
C41X ~Š }Š t :Ã]gúkZ ä VrZçO X VzŠ } Š

yZ Ð wÅ y¶\ Wž c
Š n kZ {gt » t : ä •Z'
Z ]|žì @
ƒ x¥Ð t òt (Æ e
Zzg

ž c
W: I Ã  •Z'
Z ]|Ž c
Š™ q zÑ *
‹ Z9Š CZ ñOÆ ä™ äZ §{ ä ]gúkZ gzZ X ¸ ‰ V; Æ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

262

ä VrZ gzZ } ™g (Z lzg Å e
D z {“gzZ q ‚
Û qb
ñO Å ä™]ñÌ™ƒ É Å Ñ q
Z gzZ ~ç Å Ñ q
Z

6
• Å kZ Q X c
Š™ Zg7 ä d
 Ž Ô HC
Ù ªtà » t :Ð d
 ñƒ B: ëÑ Æ äZ y LZ Ã]gúD$
+Z

Y à ³• Z ]| •Z'
Z ]|Qˆ Æñ/q
Zžì ~ Tì Cƒ ÌÐ p ÖZ Œ ZÆ g
u kZG@
X ðƒ ] ‡5Ð ~ç 5ÅyZ%Z A : y{z Ìg !
kZ X ‰ aÆ

: ¹ä ]gú6kZ ÂX ì „gƒ t¬ g ¦
Å\ WX Y7 Ð yZ ä•Z'
Z ]| Â
XXØqæˆÂ ²] o× kß$]æ èÃ‰æ †níe àvÞL L

ó Xó H ZŠ Z]»vZ6kZgzZ • w¥p¹ •B‚Æ s¬ zíë L L

XH ZŠZ]» à¬vZ6ª
q KZgzZ „e 
*™#
Ö }
Å •Z'
Z ]|ä yÂ{ kZžì ~ e
Zzg ‹Z Å ~gg 9
XXh†Ži æ ÜÃ_jÊ Ùˆßi ŸœL L

ó Xó Vƒ C™nzÈ » Å
 ä3aÆ \ W~ Og p=n \W L L

xsÐ s§ ~÷ÐZ ÂñW: ZzC
Ù Ø Zg vZ
 Lž
L c
â•
Û ñƒ ï Š ¬Š Å•
'zí7Z ä •Z'
Z ]|

X Çg ì‡Âa Å} i ZzgŠ LZž IÌt gzZ I

]|ä kZ gzZ ¸ ñWvg )
iZ q
Z V; }g øž ¹ ä ~ç kZ Å yZ ÂñW:Zz ³• Z ]|Z

Âa KZž• ‰ } Š {gtt Ã\WgzZ ¸ ë xsÃ\W{zž ¹Ð ³• Z ]|Q Åp°[pÅ •Z'
Z
~ b ï »~ž • ‰ } Š ¬= gzZ ¸ 
r™-Zz }÷ {zž ¹ ä ³• Z ]|6kZX ´g #
Ö sÃ

4C2X VÅgg Z Œ
Û '

: • D™yÒ  /0vZ†]| b§kZ

ÔÖƒ †Ò„Ê ofßÖ] †Û oiªÊ kneªÊ ^`Ï×› oÖ Ù^ÏÊ ^`a†Óm †Û á^Òæ ^ãfuœ kßÒæ 霆Ú] ojvi kÞ^ÒZZ
4C3XX^`Ï×› D ²]‚fÂ^mE ofßÖ] Ù^ÏÊ äÖ

ä VrZçO ¸ D™I*
ÐZ /]|( -Zz }÷ )ž Z
 å @
™›¹ ~ Ð T ¶~ç q
Z ~÷

} Z ) c
â•
Û ä \W Â H™f » kZ Ð \ Wä/X c
Š™g ïZ ä ~ pX zŠ }Š t :Ã]gúkZž ¹=
ó óX zŠ }Š t :Ã]gúkZ ( vZ†

Zzg q
e
Z Å£ZµgzZ X ~Š } Š t:Ã]gúkZ ä ~ž • D â•
Û /0Zžì ~ à ‰žìg ãZz

®
 ¤Z Å (yZ™yâ Ã}gtÆ) \!
LZ( ~X kZ) XÕ^e] Ä›]Z c
â•
Û Ð /0Z ä1wÎgÆvZžì ~
™ {gtÐ +-Zz LZ IÐ ¶Š t :Ã~ç KZ ÃC
Ù Øž • C™ª
ÑŠ 6] !
kZ g
Š q Z VâzŠ Ñ!
{gÃè 4C4Xz™

~ç Å Ñ q
Zž ¶t zz ~ g
u «‰ƒzz wëðä
Z Å kZ Â} » ¶Š t :à ~ç +-Zz ¤
Z gzZ ce ¢

žì ~ g
u ~uzŠgz Zce ムà Zz ähg:Ÿ ÅnË~ ã !
ögzZce ム7ñ" gzZ à Zz ä™ ~]*
: Hn²Ð wÎgÆvZ ä /]|
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

263

4C5XXäÖ^`ja†Ò‚Π霆Ú] †Û àe ²]‚f‚ß á]ZZ

ó Xó Vƒ ; g™w ì {z(aÆvZ†µZß Z ° ~‰ì 3g™ b ïÐ ]gú+Z ä /0vZ†µš L L

aÆgñZ ~EŠgzZ ´ŠÆ/0Z ÔÃ]gúkZ /]|ž • D™G@
Å kZ p ÖZÆ ÔÔ äÖ ^`ja†ÒL L c
Í

vZ†gzZ ¶Å e
× Å /]|ä wÎg Æ vZ 6¯ Å T ¶zz wëq
Zt gzZ X ¸ D™wì {ç¯
 !
X å c
Š {gt » ¶Š t :Ã

/0

X • Dâ•
Û  aZ Ý°Z†£Z)´ a
‚Îæ ^Ûn‰Ÿ èv×’ÛÖ] ÔÖ„e 䕆Ææ äßeŸ èvÖ^‘ †nÆ ^`Þ] p]… äÞçÓÖŸ] ^`a†Ò^Ú †Û á] †a^¿Ö]ZZ

XXànÛ`×ÛÖ] àÚ á^Ò

kZ ¶: Vziña Æ } Š Zñ™Æ \ W{z q
Š 4
Æ yZž ¶I*
Ðzz kZ ]gút à  /]|žì C
Ù ª LL

ó Xó ¸ ïqÆ ã!
g x AZ \ Wža kZ m<!
σ ÅðÃgz¢Ã7Æ /]|~ A ç

:• D â •
Û2

4C6XX†Û †¿Þ èv‘ p]… äÞçÓÖ Ÿ] äiœ†Ú] Ñ¡_e ²]‚f †Úªm ÜÖ ofßÖ] ᜠ†`¿Ú p„Ö]ZZ

ž¸ Bt ]ÀWž å c
Š ¬» ¶Š t :a ÏZ Ã

vZ†]|ä *™ Ñžì C
Ù ª Ìt gzZ L L

ó Xó ǃ 9w ì » /

: • i ZBg ~ bÑÅ g
u kZ  S• ~Š AZ†0·dZ • b§ÏZ
^Ú †Û ᜠ†a^¿Ö] ]ƒž àm‚Ö^e ÐÊæœ ^Ûa†Úœ á^Ò ]ƒž ‹ËßÖ] pça o× èÚ‚ÏjÚ àm‚Ö]çÖ] èÂ^› ᜠänÊZZ
4C7XXàm‚Ö] è×Î àÚ ^`nÊ äÖ †`¿m ^ÛÖ Ÿ] ^`Ρ_e äße]†Ú]Ÿ]æ ^`a†ÓÚ á^Ò

Ð xs Z + Š ¬» + -Zz Z
‰
Ü z kZ pX ì B
g ßF
6ÑéZp®
 ¤Z Å + -Zzž Zƒ x¥Ð g
u kZ L L

kZ sÜ bŠ {gtgzZ ¬» ¶Š t :ÐZÃd
 LZgzZ *
™I*
Ã]gúkZ » /]|žì C
Ù ªt gzZ ì ‚
g kZñ
ó Xó ¶ ðƒC
Ù ªt ‚Æ \ W~gz$ ÅyZZ z + ŠÆ ]gúkZž åÐzz

Xì sf ø
 §Zz q
ZÐ á ZjÆ ¶Š t :Ã~ç ñƒ B{gtÆg•Ã¬Æ +-Zz
: ÎìgzZ c
WòŠ Wq
Z k0
Æ N
 0£Z x â Z
XXoiœ†Ú] Ð×›œ ᜠoÞ†Úªm oeœ áž L L

ó óX VzŠ }Š t :Ã~ç KZ ~žì c
Š ¬= ä -Zz}÷ L L

?VzŠ} Š t :~ H Â

: c
â•
Û ÐZ ä  £Z x â Z

]|Q gzZ } Š t :Ã ~ç KZ {zž å c
Š 7¬t Ã

X zŠ: t :ÐZ ? X^`Ï×_i ŸL

vZ†d
 LZ ä  /]| Hž Î ì òŠ W{z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

264

X ~ 7´Š t :Ã
ó Xó á yâ éS)À7Ã}gtÆ kZQ  åÝqÃ

a kZ ì 7Ýq Ã\ !
}¾ {z ì Ýq Ã

/0 vZ†

4C8XX†Û Ø%Ú Õçeœ áçÓm ojuZZ

/]|Ž B™Ýq x £ {z \!
}g v¤
Z V; L L

X• M
ƒ •¢zŠÆ ]!
{gÃè Å £Z x â Z

/]|x £ Ž ~ ŒgzZ ~g Ç Ì6
z ~ ¾žt Âq
Z

Xì Yƒ F
6az ŠgzZ ]zZ°z •c_ »-Zz }¾

Ð +-Zz LZ ö;g Å ¿kZ ªZz Z
 ǃ „
 gŠ ‰
Ü z kZ x|t p¸ { Z'
uÆ y /]|žt ZuzŠ

X ƒ ;g: k0
Æ kZg (Z » °z ÄÐzz Å ~gzm ðà c
9J (Æ-Zz ~ ö;gžœc
X σ µ Z

•ñ » ~g ‡Z5

:• i ZBg {zçO ì 6•Z ~uzŠ q
Z •ñ » ~g ‡Z5 ~X kZ

1h
”Ð ( É KZgzZ ) ~ç Å kZ Ã+-Zz p ¤
Z } Š t :Ã~ç KZ 6¬Æ +-Zz {zž 7xi Ñ6d
 LL

» . Å +-Zz a kZ ì (g¢Ã0

z{ ]‡zZ Î ~ 䙿6}gtÆ + -ZzèY X ƒ „g V: VY „

t: » yZ ŠŽ z!
Æ kZ ï Š : {gtgzZ ¬» ¶Š t :Ãd
 {z Âf
 ™{i Z0
Z b§~g7 »g¢kZ {z¤
Zž åt  Ÿ»

4C9ó Xó 7] ZZ .
Þ ‡Ž ì ãZŠ *
*
™g ZÜZ6

6ì Æ +-Zz Ô]gßÌËž • ‰ Và •Z ~uzŠ ~ŸkZ {zÉ 7„
 gŠ ñZg {gÃè Å ~g ‡Z5

Ï ñY Å~ wqC
Ù ®
 ¤ZQ ƒ F
6ÅgzZ A wë¬gzZ {gt » +-Zz ¤
ZèÑq ñY ~Š: t :Ã]gú
X 7vŠ ]gz

ê »  ~gsx â ZgzZ  ! ²Z 0Z è‡)´

bÑ Å g
u {gÃè ! ²Z 0ZçO ì ðâ •
Û ðÉZg 9ä  ~gsx â Z gzZ  ! ²Z 0Z è‡~X kZ

: • i ZBg ~
àÚ å†Ò äÖ á^Ò ážæ å^eœ gvm ^Ú gvmæ ØnÎ ^fvÚ äÖ á^Ò ážæ åçeœ å†Ò^Ú å†Óm ᜠäneªe àe¦] †e àÚæ ZZ
än× grm ÜÖæ äñ^•…Ÿ ^`Î]†Ê äÖ gvj‰] ÔÖ„Ò àÓm ÜÖ á¬Ê é†n’e o× h¢] á^Ò á] ÔÖƒ á] ‚ne ØfÎ
5C0XX²] èÂ^› àÚ ÐvÖ] oÊ h¢] èÂ^› á¬Ê oÖæ¢] èÖ^vÖ] oÊ grm ^ÛÒ

{ z p¤
Z }™I*
Ì{z ÐZ ì @
™I *
-Zz Ãq Tžì t i§ » u|ŒgzZ nÐ -Zz LZ a Æ d
 LL

-ZzQ ƒ: (Z¤
Z pÔƒ6\
gŠ z ]ù-Zz Z
 ì‰
Ü z kZ ¬gzZ {gt »-Zzžìg Š c
]!
t %Zƒ @
™]ÐÐ kZ

"
™ZÆ-Zz ) ª
q «ž b§T7¦

Ù Z
C
 Zz b§kZ pì Yƒ ÂïbŠ t :Ã~ç n Æ ä™èZg Ã

ó Xó ì ï•
á ~ }%iÆ 
®¤Z ÅvZ 
®¤Z ÅkZ ~ ]gßÅ äƒ6hÆ-ZzèYì Z
 Zz ~ ( ñZg

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

265

C51X ì c
Šê ¸ ùz ð~ bÑgzZ d
•ÅŠ ƒ ZŠ1Z òÌä ~gsx â Z

]gzxÐ yZgzZ ]i YZ Å +-ZzaÆŠ ˜

ó àm‚Ö]çÖ]†eLŽ ~ }Z•
Û Æ qg •
á gzZ ì ~gz¢ *
™]gz xÐ yZ gzZ ]i YZ Å + -Zz a Æ vZ -° Š ˜

kZ ñY Z hg: ! Z ~ ª
 q Å Y Z7Zžì t ÌŸ» » +-ZßZ'gzZ ì Š°z ȸ » kZ ì Š
c
Š ¬»

Š˜ Z
 1X ì g™ÝqzgŠ » ½Z ~ ª
 q +Z #
Ö }
Å +-ZzÉ 7„ ¿aZ Ð Š ˜žÐ } Š Zg Z

Xì ~gz¢ *
™Š ˜ ª
 qC
Ù Q ñYƒ Ðn•
Û

Xì @
ƒ Ðn•
Û ~ VÂgß&Š ˜

X ñWFZ ~ yZyy¨
Z aÆ k
 Ð ÔŠ ! wZ
 a

X N YƒgzWú6og ñZ
 b

X} Š™gŠ ™¬»å
 aÆŠ ˜ Ã
‰
Ü z Áq Z
 c

X • sf ø
 bÑŠÆ ä™]gzxÐ yZgzZ ]i YZ Å +-ZzaÆŠ ˜

QÔ*
™ ZŠ Z i ú6‰
Ü z c
â•
Û ä1\W ?ì {h
I {Š c
iÐ ƒ
q
Š 4
Æ à ¬vZ ¿‚ yÞ Š
HÄc
gŠ Ð1*™Ñ

C52ÔÔvZ -°Š˜ c
â•
Û ä1 \ W Â ? ¨
ÃQž Š
Y7 Ô
*™u|(B‚Æ +-Zz c
â•
Û ä1\W Â Š
HÄc

Zƒ: Ðn•
Û Š˜ Z
 ì‰
Ü z kZt pX • xl6Š ˜ t £Æ +-Zzž Zƒ "
U
ž• Dâ•
Û ã »Øx â Z

C53Xƒ

:ì e
ZzgÐ/0vZ†]| b§ÏZ
C54XX ‚a^rÊ ^Û`nËÊ Ù^Î ÜÃÞ Ù^Î Õ]‚Ö]æ ouœ Ù^ÏÊ •^`rÖ] oÊ äÞƒªj‰^Ê #"ofßÖ] oÖž Øq… ð^qL L

}¾ H c
â•
Û ä\ W å ; g ™Ô]i YZ Å •
Ñ~ Š ˜ {z gzZ Zƒ ¢q ~ #
Ö }
Å *™ Ñ ¿q
Z L L

X z™4z]
~ #
Ö }
ÅVâzŠ yZ ? Â c
â•
Û ä\ WV; Ñ1 {z ?• {0

i +-Zz

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

266

t £Æ +-Zz ]Ãz i Zˆ
t £Æ \z½Æ + -Zz

Å nŒ
Û Æ yZ gzZ 
*™ ~g7 ¤z Å + -Zz Ð ~ X• G Z
¬ t £P 6Š ÑzZ V
Zgz vIä à ¬vZ

Å +-Zz 6Š ÑzZ Ž X ì hwëgzZ ûx ¬ q
Z \z½Å + -Zz pì ŠŽ ñ~ yWŒ
Ûs
 ZÜÅX {)z 5ZŠ Z

NÑ O ÃV
Zgz „Q , ™\z½Å yZ Ð wâ LZ c
+-Zz {z ¬ žce Ê ÑzZ Âì @
ƒ xiш Æ ] Ãz

» à ¬vZèY X ,™¤z Å äCZi§<
 ~ \z ½KZ ÃY U
gz z òG
5ÅzZ gzZ Š ÑzZ KZ Y U
gzžìg Š c
]!
tp

:ì Š •
á gZ

        
 $   $       ! $  % 
5C5      * 

• gH º•
Û J¹ 6kZ •ßgzZ vß ïgZ äX ß X Ð v WÃVß Zz y LZgzZ Ã\WLZ ! ßZz yZZ } Z L L

ó Xó ì @
Y c
Š ¬ÃyZŽ • D™„zgzZ D™7ãâ •
Û *
ÅkZ ~ kZ {zì êŠ ¬7ZŽ à ¬vZ X

X • sf ø
 g U
Wq
ZPž 6¸ D™¤z ¸ ÃY U
gz LZ G™xgzZ x Z™/ôžì zz ¸

¤z Å  fv
]|
C56XXoÃßÖ] à o`ßm #"²] Ù牅 kÃÛ‰ oÞ¬Ê ^nÃÞ áçÓm ᜠÍ^ìœ oÞž (oe ]çÞƒ©i ¡Ê kÚ ]ƒžZZ

E
ì ‹ÐvZ wÎg ä ~µš gzZƒ: ö™t$ žì g e= bŠ: q :Z Å]Ãz ~÷ÃË ÂVî Yƒ ]¯~ Z
 LL

ó Xó ¸ D â •
Û IÐ ( ] Ãz y´Z6j§Æ qY) ä \Wž

¤z Å m‡z !Z 0Ä]|
C57XX#" ²] Ù牆e Äß‘ ^ÛÒ ^f’Þ àf×Ö] o× ]çf’Þ]æ ]‚vÖ oÖ ]æ‚vÖœ L L

ó óX Š
HB‚Æ vZ wÎgž 6 *
™·•Z Å6G~÷gzZ *
¯ ( G$ )•a }÷ L L

¤z Å  ~ÄZ Ïñ1Z ]|
àne æ oßne Ùçvm ªn• p‚vÖ oÊ ]ç×ÃriŸæ †ÛrÚ oßÃfjm Ÿ oŽÛÖ] ]熉ªÊ oi‡^ßre ÜjÏ×_Þ] ]ƒžZZ
æœ ]çÖ^Î èÎ…^ì æœ èÏÖ^‰ æœ èÏÖ^u ØÒ àÚ ðp†e oßÞœ ÜÒ‚`•œæ ð^ße p†fÎ o× ]ç×Ãri Ÿæ h]†jÖ]
C58XX #"²] Ù牅 àÚ ÜÃÞ Ù^Î ð^n• änÊ kÃÛ‰

q +Z ðÃ6( G$ ) • ~÷Ô » #
Ö ™á v WúÆ } i » }÷gzZ » ~¢  *
Y ™á { i » Z÷ ?Z
 LL

iZzWœzZ ‰
Ü zÆ ¤C
Ù ~ž Vƒ êŠ „ZÍ~ gzZ *
¯#
Ö ]g q6G~÷Ôƒ bq yxgŠ Æ ègzZ }÷Ž ´g :
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

267

VÍß Vƒ ~'Ð ]gúà Zz äh M } À LZ ‰
Ü zÆ ÄWgzZ à Zz äZz rw !
Æu LZ ‰
Ü zÆ ã.6Ô àZz% ï
Xì ‹ÐwÎgÆvZ ä ~ ¹ä VrZì ‹¼ Ð ( vZ wÎg ) ~ }g !
kZ ä \W ¹ä

» ®Š óÆ yZ Š ÑzZžì ht » yZ ˆ Æ ]Ãz ¸ D™ ~g7 Ï0

i ] c
gz¢ÅŠ ÑzZ KZ Ï0

i ~g ‚ +-Zz

Ð s§ÅyZgzZ , ™ e Ô,™ ~g7 g 2
Ô,Š ð,ÅVzizgÆ yZgzZ ,™„ñ¬ŠaÆ yZgz Z , ™nzÈ
X N Y 0 y¶ÆvZ ~ ¼
 ™ƒ3 Zg WÐ b #z i ¯+-ZzÆ yZž @
X NÑOÃ{)z ‘œ


*™Ô„Ð à ¬vZaÆ + -Zz
4E
&Z
*
™Ô]naÆ +-Zz » x Z™ òG
5E

H yÒ ä *™ yWŒ
Û q• ìg D™ N ¬Š Å ]nz „a Æ +-Zz LZ Ð à ¬vZ x Z™Y m
Z

:
*™]n ¬ŠaÆ +-Zz LZ » b â *
¦ é
5C9    $      $    

gzZ VzŠ%ðñƒ
 gzZì Zƒ 4ZŠ Ð wÅ ðñ~ y}÷Ž ÿkZC
Ù gzZ Ã+-Zz }÷gzZ = [g }÷

ó Xó }Š â •
Û s çÃVÂgúðñ

! ‰â „ñ¬Š aÆ +-Zz »  •Z'Z *
¦ é

X¸ D™ ¬Š Ð vZaÆ +-Zz LZ ñƒ ët •Z'Z ]|
C60    $    $ ü

+G
ó Xó ǃ ì‡[ ˆ² ðG3BEŠ™s çyŠ kZÃVß Zz äÑ yZZ ƒ
 gzZ Ã+ -Zz}÷gzZ= L L

ì ™f » ä™ ¬Š aÆ + -Zz LZ »  •Z'
Z ]|( ~uzŠ q
Z
6C1 $    $  

ó Xó ì Ð ~ VÍß { Ze {z —"ž}Š™s çÃ\!
}÷gzZ L L

:c
â•
Û ä1 *™Ñ b§ÏZ é
C62 XX Ü`Öç•œ ᜠl†Úœ oÞžZZ

ó óX Vz™ ¬ŠaÆ yZ ~žì Š
c
Š ¬=µš L L

bŠ ð, ÅVzizgÐ s§Å+ -Zz
:ì yâ •
Û » à ¬vZ

6C3  $  $   $        

ó Xó î Y 0 s?ž @
¸ n•
Û 6VU }g vb§T• ‰ bŠ™n•
Û } izg6? ! ß Zz yZZ } Z L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

268

gzZ Y U
gz Æ yZžì yâ •
Û » 1 vZ wÎg ÂÃÄg : } izg gzZ N 0
Ãug MZ ypg ~ n%ª
 q +-Zz ¤
Z

X Ð ,Š ð,ÅVzizgÐ s§ÅyZ òG
5ÅzZ
ì yâ •
Û » 1 *™Ñ

6C4XX änÖæ äß Ý^‘(Ý^n‘ än×Âæ l^Ú àÚZZ

ó Xó Çg } izgÐ s§ÅkZ à z » kZ ÂVƒ} izg¼)fÆ kZgzZ ñYƒ ] ¯¿Ž L L

X
*™ ~g7 g 2
Å+ -Zz

X Ð ,™ Zg7 Y U
gzÆ kZÐZ ƒ Ì^
Y x » {zgzZƒ ã â g 2
Åq ˤ
Z ä +-Zz
: HÄc
gŠÐ1 *™Ñ ä 5 >Š „! Z 0Ä]|

6C5XX ^`ß ä–Î] "
# ²] Ù牅 Ù^ÏÊ ä–Ïi ÜÖ …„Þ ^`n× æ ki^Ú oÚœ ážZZ

s§Å kZ ? c
â•
Û ävZ wÎg  ( Vz™ Zg7 ÐZ ~ H  ) ì g 
2)fÆ yZgzZ • ˆ0
] Ãz {-Zz ~÷µš L L

ó óX zŠ™ Zg7 Ð


*™ eÐ s§Å+ -Zz
: • D™yÒ5 {h
']|
ki^Ú ^`Þžæ èm…^re oÚœ o× k΂’i oÞž kÖ^ÏÊ éœ†Ú] äji] ƒž "
# ²] Ù牅 ‚ß ‹Ö^q ^Þœ ^ÛßneZZ
Ù^Î ^`ß Ý瑪ʜ †`• Ýç‘ ^`n× á^Ò äÞž "
# Ù牅 Ù^ÏÊ ']†nÛÖ] Ôn× ^a•…æ Õ†qœ gqæ Ù^ÏÊ Ù^Î
6C69 ^`ß oru Ù^Î ^`ß suªÊœ ¼Î svi ÜÖ ^`Þž kÖ^Î ^`ß oÚç‘

Å‘œ ~&

ßq
Z6{-Zz KZ ä ~ ¹ä kZgzZ ðW]gúq
Z k0
Æ\ Wž å Zƒ ´ k0
Æ \ W~ L L

Å_ Z÷6•~&

ß {z ä kZgzZ ÇA gz¢`
Z N c
â•
Û ä\ Wž ¹ä ~zZg X • _ƒ ] ¯ ( {-Zz ~÷ ) pì

s§Å kZ ~ H  • } izg Æ { â q
Z)f Æ {-Zz ~÷wÎgÆ vZ } Z :¹ ä kZQ X ì ~Š N
ß~ ]gß
Å kZ ~ H Ô H7e Lä kZž ¹ ä kZ Q XÄg } izg Ð s§Å kZ  c
â•
Û ä\ W ÂX VÅg } izg Ð

ó Xó ™ e Ð s§ÅkZ ÂV; c
â•
Û ä\ W Â ?Vz™ e Ð s§

5ZŠ Z Å nŒ
Û

Xì n•
Û 6Š ÑzZ 5ZŠ Z ÅnŒ
Û kZÆ +-Zz ƒ nŒ
Û » Ë)fÆ yZž N 0
]Ãz ~ ª
 q kZ¤
Z +-Zz
6C7 9    % $  $ 0 žì Š •
á g Z » à ¬vZ

ó Xó ( ˆ Æ 5ZŠ Z Å ) nŒ
Û c
‰ ™¤z {zŽˆ Æ ä™ ~g7 ¤z Å+ -Zzž L L

:ì e
ZzgÐqÃZ 0•]|

ªn• Õ†i Ø`Ê Ù^Î Ÿ ]çÖ^Î àm• än× Øa Ù^ÏÊ ^`n× ؑ ]çÖ^ÏÊ é…^ßre oiœ ƒž ofßÖ] ‚ß Œç×q ^ßÒZZ
ÜÃÞ ØnÎ àm• än× Øa Ù^Î ^`n× ؑ #" ²] Ù牅 ^m ]çÖ^ÏÊ p†ìœ é‡^ßre oiœ Ü$ än× o×’Ê Ÿ ]çÖ^Î
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

269

]çÖ^Î ^òn• Õ†i Øa Ù^Î ^`n× ؑ ]çÖ^ÏÊ è%Ö^%Ö^e oiœ Ü$ ^`n×Â Ø’Ê †nÞ^Þ• è$¡$ ]çÖ^ÏÊ ªn• Õ†i Ø`Ê Ù^Î
#" ²] Ù牅 ^m än× ؑ é•^jÎçeœ Ù^Î ÜÓfu^‘ o× ]çב Ù^Î †nÞ^Þ• è$¡$ ]çÖ^Î àm• än× Ø`Ê Ÿ
6C8XX än× o×’Ê äßm• o×Âæ

{i » » kZ wÎg Æ vZ } Z H n²ä VÍß Š
c
Ñ { i» q
Zž¸ ŠŽñp=~ #
Ö }
Å vZ wÎg ë

X H ZŠ Z { i » » kZ ä\W Â7ž ¹ä VÍß Âì nŒ
Û ðÃ6kZ Hž c
â•
Û ävZ wÎg ÂN J 7
+
G
4E
C Š J 7{ i » » kZ wÎgÆ vZ } Zž Š
ä \W Â õJ/G
Hn²Ð\ WgzZ Š
c
Ñ { i » gzZ q
Z ˆ Æ kZ
ä VrZ Âì Z hgw â H ä kZž HÄc
gŠ ä\ WQ ì V; ¹ ä VÍß ÂXì nŒ
Û ðÃ6èkZ Hž c
â•
Û
X
c J 7{ i » i ú » kZ ä\ W Âg bŠ &ž c
C

ä \W ÂN â •
Û ZŠ Z { i» » kZ wÎgÆ vZ } Z Hn²ä VÍß Ô Š
c
Ñ { i » ZŠ~ #
Ö }
Å \ WQ
M&ZŽ ä VÍß ÂÔ Z hg¼ ~ÆFä kZ Y7 ä \ WV; Ô ¹ä VÍßì nŒ
¹ éE
Û ó f Æ kZÔ ¹ HÄc
gŠt Ð yZ
X z™ ZŠ Z { i » » ¶‚ LZ ?c
â•
Û ä\ W Â7ž

X Å ZŠ Z { i » iúÅkZ ä\ W Âì )f }÷nŒ
Û » kZ wÎgÆvZ } Z • ë >Š y1Z ]|

:• D™e
Zzg 7k„0Z ]|gzZ¦0G]|

suªÊœ ki^Ú oju svi Ü×Ê svi ᜠl…„Þ oÚœ áž kÖ^ÏÊ "
# ofßÖ] oÖž l ð^q èßn`q àÚ éœ†Ú] áœ0
6C99ð^ÊçÖ^e Ðuœ ²] ]ç–Î] èn•^Î kßÒœ àm• ÔÚœ o× á^Ò çÖ kmœ…œ ^`ß oru ÜÃÞ Ù^Î ^`ßÂ

gzZ ðWk0
ÆvZ wÎg ÅF èßnãq ]gúq
Zžì ~z%Ð k„0Z ]|gzZ ¦0 G]|

s§Å kZ ~ H  Iƒ ]¯{ zžJ
VŒ m™7e p¶ãâ g 2
Å e ä {-Zz ~÷ wÎgÆvZ } Z Hn²
@
ƒ nŒ
Û 6{-Zz ~¾¤
Z ì wì H Z¾ c
â•
Û ä\ WgzZ z™ e Ð s§Å kZ ?V; c
â•
Û ä\ W Â ?Vz™ e Ð

Xì ‚
g h{Š c
i » ä™~g7 g 2

gzZ Ãz à ¬vZ ( z™~g7 g 2
) b§ÏZ X C™ ZŠ Z {z  H Â

Æ yZgz Z 
*™\z½Å yZ Ô 
*™ ~g7 ¤z Å yZ Ô 
*™]n ¬Š aÆ yZ Ôˆ Æ ] Ãz Å +-Zz LZ c
Í

x •ZuŒZ & ~Š ÑzZ ÃVzq {gÃèžì Ýq ht Ã+-Zzgz Z ì ~g ZŠ)f ÅyZgzZ ì n•
Û 6Š ÑzZ 
*™ ZŠ Z ÃnŒ
Û
Xì Ÿ» »ðs Z <Ѹ } Š

é''é''é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

270

l^q äÖ]çu
23:ð]†‰Ÿ]

( 1)

B2Ô84B1 :y kÔ I´‚Ôäm†$Ÿ] äfjÓÛÖ](…]çÞŸ] Ñ…^ŽÚ( Ìn_×Ö] ‚f àm‚Ö] ˆÂ/ Ô×ÛÖ] àe]

( 2)

149 :änfßjÖ] Á^ËÖ] †m†vi Ô 406B10 :p…^fÖ] xjÊ Ô100
10 : n

(3)

Ô3528:å‚Öæ Ù^Ú àÚ ØÒªm Øq†Ö] oÊ h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (•¨]• oe] à߉(1626:Øn×ÇÖ] ð]æ…ž

( 4)

4449 :gŠÓÖ] o× &vÖ] h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (oñ^ŠÞ à߉
3530:å‚Öæ Ù^Ú àÚ ØÒªm Øq†Ö] oÊ h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ Ô838 :Øn×ÇÖ] ð]æ…ž
4»$(ävnv’Ö] è׊׊Ö]( àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ ( oÞ^fÖŸ]
2564:Y 1996 D| 1417Ô n
c °Z Ô sg šZ G
îE
0G

(5)

31B2:‚ñ]çËÖ] Ü¿Þ

(7)

37 3B11 :oßÇÛÖ]

( 8)

215 :äeçjÖ]

( 9)

( 6)

17B3:?Œ
Û‚

( 10)

277B4:…^$¢] ØÓŽÚ Ô107B8 :o×FvÛÖ]

( 11)

11 :ð^ŠßÖ]

( 12)

468 :äÖ^‰†Ö] ( 13 )
277B4: y k læ†ne( …•^‘ …]•(…^$¢] ØÓŽÚ( †ËÃq çe] ( pæ^v_Ö] ( 14 )
19B6 :àߊÖ] Ðñ^Ïu à ̕ ^ÓÖ] Ô106B8:o×FvÛÖ]

( 15 )

ð^Ú‚Ö] Üm†vi Àn×Çi h^e(l^m‚Ö]æ ”^’ÏÖ]æ àne…^vÛÖ]æ èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘

( 16 )

1742:oßFÚ Ý^mœ èf_íÖ](svÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘Ô1679:Ù]çÚ¢]æ š]†Â¢]æ
159B4:…^$Ÿ] oÞ^ÃÚ |†•

( 17 )

236B4:oß_Î …]• à߉ Ô481B7 : pF†fÓÖ] àߊÖ]

( 18 )

108B8 :o×vÛÖ]

( 1 9)

61 :…çßÖ]

( 20)

é…]‡æ(Å ^ßÏÖ] Í^ŽÒ( ‹Þçm àe …ç’ßÚ ( oiç`fÖ] Ô 68B34VpFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ Ô 288B 6 :oßÇÛÖ]

( 21)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

271

317B4: y kÔ äm•çÊÖ]( Ù‚ÃÖ]
7 2: ð^nfÞŸ] ( 22)
317B4:Å^ßÏÖ] Í^ŽÒ Ô288B6 :oßÇÛÖ] ( 23 )
316B 1:àm‚Ö]çÖ] Ðu h^e (á^Šu¦]æ †fÖ] h^jÒ (á^fu àe] xnv‘ ( 24 )
6863:‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 26)

204B2:‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 25)
317B4:Å^ßÏÖ] Í^ŽÒ Ô288B6 : oßÇÛÖ] ( 27 )

2341:å…^re †–m ^Ú äÏu oÊ oße àÚ h^e (Ý^Óu¢] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ ( 28)
2650 :p…^íe xnv‘ ( 29)
…]•( oÏËÖ] ‚Ú^u ‚ÛvÚ( ÐnÏvi( Œ^f àe] o× àŠvÖ] çeœ ^a…^jì]( l]…^njìŸ]( änÛni àe] ( 30)
187: y kÔ ]zÛ ( èʆÃÛÖ]
306B1 :Ù^nÃÖ] h^jÒ

( 31)

1510 :‚Ö]çÖ] ÐjÂ Ø–Ê h^e (ÐjÃÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 32)
176B5 :Ñ]‡†Ö] ‚f Ìß’Ú ( 34 )

356B8:äfn• oe] àe] Ìß’Ú ( 33 )
161B1:Ù^nÃÖ] h^jÒ ( 35)

ð^q ^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉Ô2085 :±ÖçÖ] oÊ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (•¨]•çe] à߉ ( 36)
1102:±Öçe Ÿž |^ÓÞŸ
2083: ±ÖçÖ] oÊ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ ( 37 )
Ô5136 : ^a^•†eŸž gn%Ö]æ †ÓfÖ] å†nÆæ h•¢] xÓßmŸ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 38)
1419: lçÓŠÖ^e †ÓfÖ]æ Ð_ßÖ^e |^ÓßÖ] oÊ gn%Ö] á]„òj‰] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘
2188:gn%Ö]æ †ÓfÖ] …^Ûòj‰] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (oÚ…]• à߉ ( 39)
h^jÒ (•¨]• oe] à߉ Ô6945 : å†ÓÛÖ] |^ÓßÖ] ‡çrm Ÿ h^e( |^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 40)
2101 :gn%Ö] oÊ h^e (|^ÓßÖ]
3364: ¡n×ì Üna]†ež ²] „íi]æ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^e (ð^nfÞ¢] &m•^uœ h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 41)

3365:Øn×ì Üna]†ež ²] „íi]æ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^e (ð^nfÞ¢] &m•^uœ h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 42)
5138:àm‚Ö]çÖ]†e oÊ h^e(h•¢] h^jÒ(•¨]• oe] à߉ ( 43 )
24B 2:‚Ûu]‚ßŠÚ ( 45)

6502:‚Ûu]‚ßŠÚ ( 44 )

4B17: y kÔ å†a^ÏÖ]( &m‚vÖ] …]•(oÞ^e†Ö] xjËÖ]( àÛu†Ö] ‚f ‚Ûu]( ^ßfÖ] ( 46)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ +-Zz

272

S•)´ i Zíq s&
333B8 :‚Ûu]‚ßŠÚ ( 47 )
ÔkmçÒ(oÚ¡‰¦] ']†jÖ] ð^nu] ènÃÛq( èn†ÛÖ] xßÛÖ]æ èn†ŽÖ] h]••( x×ËÚ àe ‚ÛvÚ ( 48)
7 6B1:Y 1992D| 1418
132B 1:éçÓŽÚ |†• é^Î†Ú ( 49)
164B5: y kÔ ~ ‚ÛvÛÖ] ouçÖ] …]•(pƒçuŸ] è•…^Â( oe†ÃÖ] àe] ( 50)
Ô…çaŸ( èm‚ÛvÛÖ] èߊÖ] èfjÓÚ( oÏËÖ] ‚Ú^u ‚ÛvÚ( ÐnÏvi(àߊÖ] gm„`i(èm‡çrÖ] ÜnÎ àe]

( 5 1)

35B8:| 1367
Ô5970:^ߊu äm‚Ö]çe á^ŠÞ¦] ^ßn‘ææ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^e (h•¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 52)
85:Ù^Û¢] Ø–Êœ oÖ^Ãi ²^e á^Ûm¦] áçÒ á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘
686B4:…^›æŸ] ØnÞ ( 53 )
3004:àmçe¢] წe •^`rÖ] h^e( •^`rÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 54 )
6: Üm†vjÖ] ( 55)
986 :oÃßÖ] èna]†Ò oÊ ð^q ^Ú h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ( p„Ú†jÖ] à߉ ( 56)

h^jÒÔzâ 0Z òÔ966:knÛÖ] o× àf×Ö] g’Þæ ‚v×Ö] oÊ h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 57 )
1556:‚v×Ö] h^fvj‰] oÊ ð^q ^Ú h^e (ˆñ^ßrÖ]
28 :|çÞ ( 59)
86 :ð]†ÃŽÖ]

19053:‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 58)

( 61)

41 :Üna]†e] ( 60)

183:>ÂZ ( 63 )

25617 :‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 62)

1952:Ýç‘ än×Âæ l^Ú àÚ h^e(Ýç’Ö] h^jÒÔ ~g g 9 ( 64 )

3307:knÛÖ] à …„ßÖ] ð^–Î oÊ h^e (…æ„ßÖ]æ á^Ûm¢] h^jÒ(Š ƒ ZŠ ! Z ò ( 65)

oÊ h^e (^m^‘çÖ] h^jÒÔŠ ƒ ZŠ ! Z òÔ 1149:knÛÖ] à Ý^n’Ö] ð^–Î h^e (Ý^n’Ö] h^jÒ Ô›9 ( 66)
2877:^`$†m æœ ^`e äÖ o‘çm Ü$ èf`Ö] g`m Øq†Ö]

12: Y ûZ ( 67 )

1961:àm• än× àÚ o×Âé¡’Ö] h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Ôð¨
ò Ô16092:£Zµ ( 68)

1852:霆ÛÖ] à svm Øq†Ö]æ knÛÖ] à …„ßÖ]æ svÖ] h^e (svÖ] h^jÒ Ô ~g g 9 ( 69)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

273

ÜŽ• h^e
øZ•
Û z t £Æ[g ‡Z z m³

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

274

Ùæù] Ø’Ê
ç»Vzg ZŠ¸gÆ-Zz
[ ZŠ MÆ wŽ éÐ w·ŠŠ
ç» Vzg ZŠ¸gÆ {-Zz
[ ZŠ MÆ wŽ éÐ wå

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

275

ç»Vzg ZŠ¸gÆ-Zz
-Zz
p°~½
Xì CW+-Zz ¦ÅkZgzZX ì+» ¶ÃÌZÐ ‚Öçm ‚Ö]æ
1CXX†ì• á^ŠÞ] äË_Þ àÚ ‚Öçi á^ŠÞž çaZZ

ó Xó ƒ Za y¨
Z ZuzŠÐ ûÆ Ty¨
Z {zL L

æ] å…ç`¾ æ] å•^rm] oÊ ^ff‰ á^Ò àÚ o×Âæ ðoŽÖ] gu^‘ o×Âæ ÜÃÖ] o× Ð×_m ‚rÖ]æ ‚Ö]çÖ]ZZ
2CXXäu¡‘]

c
g¼ÔŠ XZ Åq ËŽ 6¿kZ gzZXì 
@Y Ñ1 Ì6´ â Æ — ËÂt gzZ ì @
ƒ Ì6R t :Z » ]
gzZ -ZzL L

ó Xó ƒ ¯ :
 » b &Z

p°k˜Z
àÚ hŸ] Ð×_mæ †ì• á^ŠÞ] ä•]†Ê o× æ] o†• äqæ o× 醕^fÛÖ] äË_Þ àÚ ‚Öçi Øq… çaZZ
C XXØvËÖ] àf×e äß áæ†fÃmæ å†nÇÖ ]÷‚Öæ äßÚ kÕ…^Ê Ä•†ÛÖ] àfÖ änÖ] gŠÞ àÚ o× Å^•†Ö]
3

|ŠzŠ žtXì 
@YH6VâzŠ ®
 ŸggzZ ©t :Z » \ !
X ƒ Za ^ V; Æ kZgzZ }™]ÑI6gî¦ÑòŠ WŽ L L

ó Xó Ç ñY¹ØvËÖ] àfÖ Ã0

z{( Æ ]gúà Zz äö |ŠzŠ )Ãa }uzŠ ËÐ kZƒ \

wÅ-Zz ~}Ñ ç

%Æ \ !
Vâ Xì ŠŽz » +-Zz1q
Z » yZ0
{ kZXì Š
c
Šg ZŒ
Û ð» Z ~Š ã
ÃyZ0
{ ~ x  CÑç òsZ

\!
gzZ Vâ \zg YZ Ð ƒ
 » Š%gzZ ]gúXì g ®Z » Y ’ Å}Ñ ç6’ Å \ !
Vâ X Y0
7ú{Ñç ðÃ

g ôZ {Ñ ç ÌðÃgzZXì g ôZ q AzZèa~ Ï0

i CÑ çXì @» x OZÆ kZgzZ Øg Å à ¬vZ \zgtX •

Þ ‡*
.
ZŠŽ z » +-Zz n Æg ôZ kZgzZXì ~gz¢g ôZ n Æ š
q
 FCÑ çžv V- É Y{g 7g Z Œ
Û '%Æ
Z b§TXì @
q
ƒ { Z'
u » yZ0
{ LZ~ }Ñ ç-Zz Xì {Š c
i ¹ Ìû%z x £ »-Zz ~ yZXì |g ïZ
œÅnC
ª
Ù ÃyZg zZ š
 F
ÅV” ~ç Xì @
ƒg ZŠ)f » yZ0
{ LZ-Zz q
Z b§ÏZì megze v!
Åo yZx

:ì à ¬~g !
Š•
á g Z Xì ~g ZŠ)f Å -Zz *
™½

 $      
 $  $  * *  ! $% * 
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

276

4C    * 

o¢wŠ J6TX •ßgzZ y¨
Z ïgZ » T ƒ X Ð v WkZ ÃVß Zz y LZ gzZ Ã\ WLZ ? !ß Zz yZZ } Z L L

ó Xó • D ÑOXì 
@Y c
Š ¬ŽÉ X D™7ãâ •
Û *
ÅkZ X ì êŠ à ¬vZ ¬Ž ÎX • gH º•
Û

Ð wÅyZôq
Z-Zz

Vƒ ]5ç à â {z {ZpXì @
ƒg ZŠ)f Ð p ÒC
Ù » yZ0
{ LZ {zXì wÜyZôq
Z~ yZ0
{ LZ Å-Zz

Xì ¸ •â Æ-Zz yZ0
{èY ò OZ c
:ì 1 ~tyâ •
Û ~g
uq
Z

ÙçòŠÚ çaæ ä×aœ oÊ Å]… Øq †Ö]æ äjnÂ… à ÙçòŠÚæ Å]… Ý^Ú¦] äjnÂ… à ÙçòŠÚ ÜÓ×Òæ Å]… Ü×ÒZZ
à ÙçòŠÚæ å‚n‰ Ù^Ú oÊ Å]… Ý•^íÖ]æ ^`jnÂ… à èÖçòŠÚæ ^`qæ‡ kne oÊ ènÂ]… 霆ÛÖ]æ äjnÂ… àÂ
ÙçòŠÚ ÜÓ×Òæ Å]… ÜÓ×Òæ äjnÂ… à ÙçòŠÚæ äneœ Ù^Ú oÊ Å]… Øq†Ö]æ Ù^Î ‚Î á] kfŠuæ Ù^Î äjnÂ…
5CXXäjnÂ… àÂ

G+G
}g !
Æ c
¬g Å kZÐ kZgzZXì yZôx â ZX ǃ wZÎÐ kZ 0ÆV ð3B â Æ kZgzZ ì yZôq
ZC
Ù Ð~ ? L L

gzZ ì yZôÅ yÆC
Ù ØLZ ]gúX ǃ wZÎ~ }g !
Æ Îg Å kZ Ð kZ g zZ ì yZô» y LZ Š%X ǃ w ZÎ~

\!
LZ y¨
Zž c
â•
Û Ìt ä\Wžì wì Z÷( c
â•
Û ä  /0Z )X ǃ wZÎ~ }g !
Æ Îg Å kZ Ð kZ
\BI
Æ Îg Å kZ Ð q
ZC
Ù zZ ì yZôú C
Ù Ð~ ?g zZ ǃ wZÎÐ kZ ~ }g !
Æ Îg Å kZgzZ ì yZô » yÆ

ó Xó ǃ wZÎ~}g !

]ZŠ „vŠgzZ { izgÔi ú Š p {zž 7°» ¸ sÜn Æ ] •Å y›q
Zž ì @
ƒ x¥Ð g
u {gÃè

b)´ŠŠpV˜ 6kZÉ ÆzgÐ ðZ'„: gzZ }™¬» n : ÃV” ~ç LZ1ìg @
™ ~È0
ÅÜÑ] â ©Zz
Xì Z
 Zz Ì*
Z™¿6yZQgzZ *
2x ©Zz [ ZŠ Wòs ZÃV” LZ6kZ b§ÏZXì Z
 Zz 
*™¿6yZgzZ GÃ

g ZŠ™ »-Zz ~ x  ãZ0
{

Š ÑzZgzZ +-Zz ä à ¬vZ n Æ ~g Z‡ 0
Ÿg kZX ì Ýq » ÌZ e
.¸g »Š ÑzZgzZ +-Zz ~ x  ãZ0
{

„ ÜY ¥ » yZ • D Y - sY ÍB‚B‚Æ ‰
Ü z ŽX •ØŠ 1 Õ
Æ ›b!
6gî ~¡yxgŠ Æ

LÃx  ãZ0
{ x » » -ZzX • Vc
g ZŠ)f {e{eÅ-ZzgzZ { -Zz ~ yZ0
{Xì #
Ö ´ Å x PZ Æ x  ãZ0
{

yZ0
{Æ™œëyZ%K {Zz6Åk\ uÈ ~Šuò¤
n Æ yZ0
{-ZzXì @
ƒ *
`~ ^±q
ZgzZ j§

Æ ~ç KZ {zXì Cƒ6-Zz ~g ZŠ)f Å ]YZy
ZÆ nx ÓÆ š
 F
z ½Å yZ0
{Xì @
™ ZzZæ» b) ÙçÆ

Xì @
ƒ6-Zzú1 à â » yZ0
{}g7 6
gî´ž c
ÍXì @
™“
 ZŠ Z'Ì] YZy
Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

277

û%z x £ » +-Zz~ xsZ

~ÃÅ *™yWŒ
Û x £ »-Zz

Xì Y Y c
Î Ð ] !
ÏZ {i Z0
Z »¥%z x £Æ +-ZzXì Zƒ yÒ ÐVƒU Fx £» +-Zz ~ ˆ yWŒ
Û

Xì c
Šg Z Œ
Û ˆÆ ] Z f KZ x £ » VâzŠ yZ ä à ¬vZž
:ì à ¬~g !
Š•
á gZ

. $    * *   $  $    $  $ $* % 

%  $   $  $   ( %    
 $   $   $
6C $ *   $       *

}¾¤
ZX z™ Hu|z ŒB‚Æ \!
Vâ LZ ?gzZ z™#
Ö ]Š „Å ËÆkZ ñZΞì c
Š ¬ä [g}¾gzZ L L


*™] !
Ð [Š Z [pÐ yZgzZ )QÃyZ: gzZ 
*™#
Ö ÌÍœ LÃyZÎN Y VÃ9J (VâzŠ c
Z Ð ~ yZ k0
q

ž 6â •
Û Øg6VâzŠ yZ ! g ÇŠgz6}÷} Zž xg D™ ¬Š V-gzZ xgvB‚Æ ~g ÎZ Ð .t ‚Æ yZgzZ
E
.-|ÅZ °â }g v[g Zg vÔ Å lgz6Ñ0
Z ì } Y [pà çG
Å Vß Zz ä™/ {z ƒq ]Š X ?¤
~ ‚Ãí äVrZ

ó Xó ì ꊙs çæ

~ÃÅg
ux £»-Zz

: • D™yÒ Š&0vZ†

†e Ù^Î [pœ Ü$ Ù^Î ^`jÎæ o× éçF×’Ö] VÙ^Î [ØqæˆÂ ²] oÖž guœ ØÛÃÖ] pœ "
# ofßÖ] kÖª‰ZZ
C7XX²] Ønf‰ oÊ •^`rÖ] Ù^Î [pœ Ü$ Ù^Î àm‚Ö]çÖ]

Q ¹ä~ -7i ú6‰
Ü z: c
â•
Û ä \ W?ì I {Š c
iÃà ¬vZ ¿‚yÞ HwZÎÐ *™Ñ ä ~L L

[8{Š c
iÃvZ ¿‚yÃQž ¹ä~ 
*™u| YZ Ð \ !
Vâ c
â•
Û ä \W?ì [8{Š c
iÃà¬vZ ¿‚yÃ

ó Xó 
*™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ : c
â•
Û ä \ W?ì

™f » +-Zß Z t £Ð á ZjÆ Š mZ t £ˆ Æ kZ Š
H {™E
» ( i ú)vZ t £¬ ÌVŒ b§Åˆ y WŒ
Û

6i úÒ:gzXì Ð 9
 o Å] Ñq ïg *
 F
K
tX Š
3g ÿaZ‰Š ˜ˆ Æ kZ gzZXì Š
H¬ Ð ƒ

Xì 
@YƒxlÐ #
Ö }
Å+-Zzt Q ÂñYƒ Ðn•
Û¤
ZŠ ˜ b§ÏZì xl
®¤Z Å+-Zz

{i ZzgŠ q
Z Ð~Vzi ZzgŠÆ ¼
 -Zz

:‹Ð1 wÎgÆvZ ä ~ž• D â •
Û  Y ZŠgŠ ]|

8CXXä¿Ëu] æœ h^fÖ] ÔÖƒ Ä•ªÊ kò• á¬Ê èßrÖ] h]çe] ¼‰æœ ‚Ö]çÖ]ZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

278

xzøÐ ¼
 Æ™nZg *
ÃkZ ª) z™ ù ŸÃ} i ZzgŠ kZ ?žì è% ~g vt [ Z ì {i ZzgŠ ~ œ

%» ¼
 -ZzL L

ó ó( î Yƒ 4ZŠ~ ¼
 Ð 5 ZgÆ #
Ö }
ÅkZ ª) z™«™ÅkZ c

 » WZg *
:
gzZ ~qŸg Å-Zz
:c
â•
Û ä1vZ wÎg

C9XX‚Ö]çÖ] ¼í‰ oÊ h†Ö] ¼í‰æ( ‚Ö]çÖ] o•… oÊ h†Ö] o•…ZZ

ó Xó ìB‚ÆVÆ \!
× » à ¬vZgzZìB‚Æ ~qŸg Å\ !
~qŸg Å à ¬vZ L L

Ð èZg *
gzZ Ùp Åxl²[gB‚Æ èZg *
gzZ ÙpÅ kZžì û%gzZzgŠ Z (» \ !
ž `Ø Ð g
u kZ

Xì 7
®¤Z Å\ !
Vâ ~ Vñ» ¦Ñ)%Zce ´g lpÃ\!
~ wqC
٠Ê ÑzZQX ì hZz

Vc
g ZŠ¸g Å-Zz

:• ÅnzŠ Vc
g ZŠ¸g
4]b
-E
öE
u a

Vc
g ZŠ¸g u a

6Y ¯ Å :
 kZXì @
ƒ m» ±Ð Xg ZŠ¸g x Ó {zÆ êgzZ d
Œ
Û Š Z%Ð kZXì "
Z Œ
Û p~½ » ©

Xì á
_g Zz » Vzg ZŠ ºg}uzŠg ZŠ¸g q
Z
:• ]˜ &Ÿg u
s Z§Z c

q z•
Û b wßZ a

wßZ a

X • g ZŠ¸gÆ J
6
zZ Ô ZŠ ZŠ Ô-ZzŠ Z%Ð wßZX • ÆŠ ã
gzZ a
pÆ TÅÝZì ¦wßZ

qz•
Û b

X • g ZŠ¸gÆ J
n C7Ô @
7Ô e Ô g
Š Z%Ð qz•
Û

s Z§Z c

X • g ZŠ¸g‰ÇÔ ð¸ Š Z%Ð s Z§Z

wßZ a
+-Zz

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg6ä™n²Æ ! ôq
ZX ì c
â•
Û Y «x £ Z (¹ Ã+-Zz ä xsZ

1C0XXÕ…^Þæ Ôjßq ^ÛaZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

279

ó Xó • 3gzZ ¼
 ~¾+-Zz}¾ L L

:
k
 » äY á ~ 3 ã â •
Û *
Å +-Zzgz Z ì k
:
 » äY á ~ ¼

*™ #
Ö }
Å +-Zzž c
Í

:ì à ¬~g !
Š•
á g ZXì HgHz Ù n Æ-Zz ä <Ñ6äYƒ ] ¯Æ d
 Xì
1C1
 %     * 

ó Xó ìz Ù n Æ q
ZÙC Ð~ + -ZzgzZ L L

XÐVƒg ZŠ h~ V
Zgz Å D7 LZ ZŠ ZŠ ~Š ZŠÆ kZ ƒ: {0

i +-ZzÆ òŠ W¤
Z

( R) ð¸»-Zz

ä 1vZ wÎgž 6Xì •» u|Œ}g ø {z gzZ ì 3g x £ » R ˆ Æ ZŠ ZŠ Ô\ !
6gîuä <Ñ

:c
â•
Û

1C2XXäneœ çß‘ Øq†Ö] ÜÂZZ

ó Xó ì # â Å\ !
R » òŠ W L L

( ÕY) ÇÅ-Zz

Ð kZ gzZ X å 
@Y ¬Š ÐÃÅ ]g ›Ã]gúxsZ i Z IXì HY «û% ZZ Ð yc
Š Z x ÓÃ]gúä xsZ

Xì ÅY «] ³{Š c
i ¹~ ]gßÅÉgzZ Ç e Vâ Ã]gúä xsZ X å 
@Y 3g Zzg u|F
Ð Vzgâ Y
$

~ :1 wÎgÆ vZ } Z Hn²ä ~: ¹äVrZ He
Zzg Ð -Zz LZ äVrZ ì ~z%Ðœ0è

KZ :c
â•
Û Ð ¾Q Hn²ä~ Ð Vâ KZ :c
â•
Û ?Ð ¾Q H n²ä ~ Ð Vâ KZ :c
â•
Û ?Vz™nÐ ¾

1C3XÐF
Œ
d
Û Ðd
Œ
Û QÐ \ !
LZ c
â•
Û ?Ð ¾Q Hn² ä~ÐVâ

yZX • •{Š c
iÆ u|z Œ{z • g ZŠ ºg RŒ
Û {Š c
iÐ 
ƒŽ ˆ Æ +-Zzž Zƒ x¥Ð g
u kZ

X • ï•
á g ZŠ¸g x Ó‰ ÕYgzZ RÔ ð¸Ô Ç~

~#
Ö }
Å 1 \ W ¿q
Z »•´Fž¸ ñƒÆ k0
Æ1vZ wÎg ë• ë ~°—Z¦Z1Z ]|

?Vz™ÃkZˆÆ ä%Æ yZ~žì ¹!
¼ n }÷Ãä™u|(B‚Æ \ !
Vâ H :Hn²gzZ Zƒ¢q

*
™u|z ŒÐ Vzg ZŠ¸gÆ yZgzZ *
™ ~g7 ¤z Å yZgzZ *
™g lZ *
™ ¬Š n Æ yZ V;:c
â•
Û ä 1\ W

1C4X *
™] ³ÅV2zŠÆ yZ Xì Ðzz Å7Z sÜŽ

X ñƒ â{Š c
i¹1\ W Âðƒ ]Š ÞÅ 5>ÚZ
 X¸ D™] ³¹ ÅVƒ R LZ 1vZ wÎg

qz•
Û

X • 'gßzŠ sf ø
 ÅkZ Xì ï•
á ~ q z•
Û Š ÑzZ x ÓÅy¨
Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

280

ð¸ Ç Ç a

X • +F
Œ
d
Û t Ð g ±ZÆ ºg X • ð¸ Ç Ç~ : Wƒ
 {z XƒÐ Vâ q
ZŽ Š ÑzZ {z Å\ !

ð¸ Ç C´ b

Ç Ç%Z X • „á Zz ð¸ Ç Çx ©ZÆ yZ X • D Bð¸ Ç C´ ԃР~ç ~uzŠŽ Š ÑzZ {z Å\ !

XÐ VƒxzøÐ V
Zgz C´~ ÏŠŽñÅVǸ

s Z§Z

[ ZŠ M z øZ•
Û z t £Æ V“ ð¸

 » ó óc Z L Ln Æ ð¸ 6]â £ Z~ *™y M Œ
Û Xì @
Y ¹ ó óc ÑZ L L~ ! ²& X ì Â » y!
i zŠg Q ð¸

Xì Zƒ wEZ

:• Dâ •
Û \¬vZ

1C5 *    a

C16*   *  b

1C7$  $   $   *  $  c
1C8*  d

u|Ð ð¸

:• Dâ •
Û \¬vZ

 $  *    $   *    $      *   

$   *  $    $  *    $  $  $    $  $

    $  #  .    $  *      *  

                   
C19           

gzZ ˆƒ wJ ã!
Û Åq
Œ
Z Ð ~ yZ ÂÅ ã!
Û ä VâzŠ yZ Z
Œ
 XØ‹§Zz C » Vœ zŠ Æ xŠ M ÃyZ \ M L L

wJ ã!
Û Å VªsÜ ÂvZX ¹ 6 ZŽ ä }uzŠ Ç Vß Z e g â »gz¢~ X ¹ä }uzŠ X ðƒ: wJ ã!
Œ
Û Å}uzŠ
Œ

sÜ Â~ X Ç Vƒ J(7B; CZ n Æ ä™ON~ Â Ç ñJ (s§~÷B; CZ n Æ% Z eg â = ¤
Zì @

VÍßݪgzZ ñYƒÐ~ 3IZgzZá Ë{ k
ƒ
 CZgzZ Z÷ ž Vƒ Le Â~ X Vƒ ÑZz äg e Ð =°Z [gvZ

Ð ~ Vß Zz ä0
{g ÄgzZ ÑZ e g â ÐZçO X 1™ {Š â M 6OÆ ð¸ LZ Ã\ M LZ ä }uzŠ y
ÆH !
Xì Zw ¸ Å
NŠÃ} à ) Xì Y Ö ù lÑ Å ð¸ LZ {zž ñîŠÃL
Þ ‡kZž @
X å;gh
™Ã}iŽ 5 Z ðO±q
Z ä vZQ X Š
ƒ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

281

¹6G LZ { z VZi Zˆ Ô e Ö : ÃlÑ Å ð¸ LZ ~ž Vƒ Zg ¦
Š
ÌÐ } ÃkZ Â~ž ó ók\Z L L Îì {z ( ™

2C0 ó óX ZƒxŠ *

] ï à Ñ+ Z

Xì @
Y c
Š™O7Zž ©•  •Z Åñâ; ]|pc
J e 0z Õ6â; ð¸ LZ » ⇠a

/_
» mïn Æ VǸ LZ~ yJ f Z z [¨LZ Ž • D i ZâÐ q=à ã!
Û Å VÍß yZ \¬vZ b
Œ

X • Dg eÐ à ¬vZgzZ X Vƒ ï Š ßF
6zZ LZÃyZgzZ Vƒ n
g

:u|Ð yZ »VÇ¸Æ  Š- ]|Ô u|Ð VǸ» Š- ]|
              $       a

C21   $ $  
          

š‡ 
@Y @M ðÃzŠ N~ , .x ,ÐZ Âì 
*™¼ »¤
ZÉ 7zg â à Š- ž ¹ä q
Z Ð ~ yZ L L

X Ç ñ Y á VZ Ð Z

:• D â •
Û \¬vZ6x £}uzŠ b
2C2  
     

ó Xó ÑZ e Ö
ÐZ~á$
Æ VûgŠ LÅP äVrZçOL L

u|Ð VǸ LZ »  Š:• Dâ •
Û \¬vZ

 %   
   *          *      $ 

C23&              *   $ 

yjz ðZ Â ; e ä vZ¤
Z g~à ¹gzZ c
è k0
LZ Ã\!
Vâ LZ ä VrZ Âã k0
Æ  Š- vßt Z
 LL

¹ä Š- X ‰¤
~ {>Ð M Æ Š- ð¸ Æ kZgzZ c
è6ª( LZ ) ™JZ Ã+ -Zz LZ ä  Š- gzZÐ ƒ 0
ó Xó c
Š ¯ |ÐZ ävZ X å ¬Š¬ ä~Ž ¨Å[ ZpkZ}÷Xìt yY !
Z

:• ˜ ~ŠzŠñdÑZ1Z *
Ññ é

yZ Å Vâ Z y}uzŠ~ Š Z® kZX ¶67 Š Z® Å yZ X ‰ ^6µñkZ Ž yZ0
{ Š Z•
Û Zƒ
 ž ì yÒ» ª!
LL

ˆ Æ kZgzZ ¶w‚ 130/Å[ © ‰
Ü z kZ X ‰ð M ðƒ „ÒV; Æ [ © ]|Ž ì Š
H7g ÑÃVY±
C24 ó Xó ìg {0

i w‚ 17~^{z

: • ˜h
'
× ~ŠzŠñ *
Ññ é
G
šoI Zz Y Z%Z } (} (LZ  Š- ]| Ââ~ ÀZg ZŠ¸Åæ M Å[ © Z
 žì –~ Š ð.Ð& L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

282

X åyŠ » ¡V;z yŠ {z ñÑ ~àÃyZB‚Æ x ðZ z uH
}g7 gzZ † n Æ wLZ Æ yZ™á à ` ¯ gzZ

2C5 ó Xó ¶ˆhzŠØÅ Ùp~à} g ‚gzZ X¸ ‰ƒN Z n Æ Ú ŠÃkžkZ} (L gƒ
 a ÔŠ%Ô]gú

u|Ð ÇKZ » 1vZ wÎg
:• ˜ x ÷ 0Z é

B; }g vÌŠ•
Û Ž » Ä µž c
Š ¬ÃyZfZ Æ HLZ ä 1vZ wÎg ( yi Zƒ z –
 {zçª) izg ÏZ L L

g ë¤
ÉwÈz IZ Æ kZ ÐZ ä x Z™/ô ÂXì ð; „Ze ~(ä ¿kZ X *
hg7¦

Ù ÃkZ ÂñY M
C

ò+Z†0 _g q ›
 lB‚ Æ yZ gzZ ñƒ : Zzg n Æ ä™ 7~ #
Ö }
Å 1vZ wÎg 7ZgzZ 1™

ƒ Ì… Y ? !Íß} Z ¹ä lX ~Š 1 Ž ¢ÃVÍßyZ ä xñ Z™/ô~3 Zg X ¶Ç¦Ÿg Å 1 ]À M

X Å: & ¤Åw¸Æ kZ ä/ôX ’ e ã™] ³z #
Ö w~÷à ?X Vƒ Çq
Ñ|ŠzŠ Å 1 wÎg }g v~ž

ÂVƒ Ç ¦Ÿg Å \ M ~ 1vZ wÎgž H n²ä l  à ~ #
Ö }
Å 1vZ wÎg š‡t Z
 žJ
VŒ
[ Z y¶
J
» kZ X å N
»61 ~÷ ä 1\ M iŠ q
Z V; Ô ¹ä l ?ƒ C ã¶
ðÃÅ kZ c
â•
Û ä 1vZ wÎg

B‚Æ ]³ ƒe ?¤
Z c
â•
Û gzZ c
èà l6kZ ™ w gŠ e KZ ä 1\ M Š
M Š c
ÌÃ 1]À M Xì ŠŽñ

wÎgX Vƒ Se xg ~ x ¸KZ ~ ¹ä lX VzŠ™Ág à ?~ X ƒ Y ¬ ~ x ¸KZ ƒe ?¤
Z Xƒg k0

2C6ó Xó HÁg™} Š [ òZ z wâ ‚¹ ÃyZ ä 1vZ
:• ˜ M0Z +-ZŠ qƒq é

Ä µ gzZ ~Š™ ~Š •
á ~ : M Å VâzŠ yZ ä kZ ~ŠOgzZ xÝ wjÃkZ ä 1vZ wÎgžì wì »Ä µL L

2C7 ó Xó „g ~g Y Ú±ÅyZ ~

¢q k0
Æ 1vZ wÎg yÂ{ q
Z ˆ Æ ì Å yi Zƒžì HyÒ Ð {Š yÄcÅ ´ ÓZ†0 ¬ä •


Z Y7 ä \ M Xì _g q ›
 lx *
Z÷X Vƒ ǦŸg Å \ M ~ 1vZ wÎg c
: Hn²ä kZ ðƒ
Ðì= ä \ M ~ ‚ ! 1vZ wÎg c
V; X c
3ŠÆ™ ^zi !
CZ ä kZ Âì y¶
wZzi Ñ6y$
}g v ƒ E

2C8 ó Xó σ wJz™lg \X ÇA ùâ ¹™ wgŠ e KZ n Æ kZ ä 1vZ wÎgçO X å N
»

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

283

[ ZŠ MÆwŽ éÐ w·ŠŠ

Æ w·ŠŠÃXX • D™çÅV¤g yZ IÐ ä™yÒ øZ•
Û z t £Æ yQgz Z [ ZŠ M Æ wŽ éÐ w·ŠŠ

ìg M :ZzÐ w·ŠŠ ëgzZ • ìg Y w·ŠŠ ëžì CZ”Ð Vâ » ] ‡zZ ÒZ ] !
tèa Xì @
Y HxÎñÐ x *
X • ïŠ G ±ÂÅw·ŠŠ ëÃ7Æ ÏZ X •

”Åw·ŠŠ

Xì Cƒx¥ƒ
 oÐ b§kZ çÅw·ŠŠ

6
J
zZ Ô~Š ZŠ ÔZŠ ZŠ Ô\ !

( Y ª ð¸ ÔÇÆ \ !
XŠ ÑzZ wWÅyZgz Z R Ô, Š ÑzZ ÅyZg zZ Vc
ç ÅyZg zZ aC
Ù ØÆ yZgzZ V G
é5ŸF

X• M
 }Š x *
» w·ŠŠÃs Z§ZgzZ wßZÐ s§Å\!
vŠ p Ö!

\!

Xì @
Y ¹ "Father"~ ~ môZg zZ ógó 3L L~ kg ÃgzZ ó ó ZzL L~ ! ²& ì Â » y!
i zŠg Q ó ó\ !
LL

u|Ð +-Zz L Z »Y m
Z

•Z'

Z ]|rg Z0

i•
Û  ³•Z ]|

:• D â •
Û \¬vZ a

  * *   *  $   $     $    $  #      

 $ *   $ * $  $         *    
2C9  $      $   %  $ 

\ðŠ hzŠ { Z_Æ yZ g
{ z Z
 Q ~Š ]g t
Å d
 g !
Š'
ÐZ ä ëçO X â •
Û « (g
) Ô™= ! [g }÷} Z L L

äd
?ì ñZg H ~g vƒ e [ Z X Vƒ ;g™ %f »~žì ¬Š [ Zpä ~ d
 X ¹ä  •Z'
Z  àÃ/Å

gzZ c
Š™ntuä VâzŠ Z
 Q XÐN 0
~ Vß Zz ä™ñ= vZ Y ¶
Z \ M ì Zƒ ¬Ã\ M Ž <¼ „z yY !
Z :¹
$ ëX c
4¨GG
ÃVß Zz ä™n éSE

Z
5G
3Š™ s Ã[ Zpä ? ó •
ó Z'
Z} Z L L Zg å ÐZ ä ëA
X c
Š¨
.
Þ Æ ã%
Ãd
 ä  •Z'
ó Xó ¶öâ i M ôÜq
Ztµš X • ïŠ, „, Z

gzZ• ìg Y- ë •Z'
Z ]|Xì ™f » ~g ZŠÎâ •
Û z®
 ¤ZgzZ u|B‚Æ \ !
»d
~ ] c
Wx ÓyZ

X • ìg Y ñz )Y iÃkZ  ³• Z ]|rg Z0

i•
Û Ô™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

284

]|gzZ  •Z'
Z ]|\ !
ÂñY HyvZ îGE
g
0š±ž Zƒ ¬Ð s§Å \¬vZ Z
 Ã  •Z'
Z ]| b

~ ]¾z Šæ Å\!
LZ ñƒ D J (Ð M ÃuÆ \ !
LZ g
c
ÍX • ìg â •
Û yvZ š
 N Z VâzŠ ³• Z

X • D™yÒ ~ i Z0
Z kZ \¬vZ&ì q
Ñ
:ì \¬~g !
Š•
á gZ

C30 $  * $ $  $  $        

 Ń
G
 „ µš â •
Û wJ#
Ö }
! [g}g ø } Z ( Å ¬Š Â) ¸ ìg VZ ,Š ã
ÅvZ š
 ³• Z z •Z'
Z Z
 gzZ L L

ó Xó ì ÑZz + Y¼ ƒ
 gzZ ÑZz

~ yÅ  ³• Z ]|X ‰ á p=V; Æ yZ n Æ ]g c
i Åd
 LZ  •Z'
Zˆ Æ i ZgŠž² c

tVZl
Va š ñƒ B¬ä  ³• Z ]|& X ñW™} Š x • LZ x *
Æd
 CZ \ M 6¯ Å ÏŠŽñx°
:• D™Üb§kZ ~ 9KZ ~g ‡Z ³• Z 0·& H

: ŠŽñ6y {z 1‰ l n Æ Y à  ³• Z d
 LZ  •Z'Z ]|._Æ e
Zzg q
Z Å ~g g 9L L

ZŠ Z ]zñž kZ ñO) ä kZ Â ?ì tyZg ¦
Å ]§ ~g vž Hg §Z Ð ~ç Å yZ ä  •Z'Z ]|X¸
: ¹ ( C™

        

%N¹ÂZgøLL
óXó •2~ ¤gzZ 4Šß~(ÂëXì wq ZæE

IxsÐ s§ ~÷ÐZ Âñ M 0

z{ Zg vZ
 YZ L L¹ä  •Z'Z ]|6kZ Å e
D z {“[p c
Í

ó Xó ßw$
Âa Å} i ZzgŠ LZž IÌt gzZ

ì  ³• Z ]|  c
e ~ }g!
Æ •Z'
Z ]|7Z ä ~ç Å yZ Âñ M y  ³• Z ]|Z

3
C 1ó Xó ~Š} Š t:Ã]gúkZ äVrZçO X VzŠ}Š t:»~ž• ‰™¤zt =gzZ¸-Zz}÷{zžÑ
: ì~ e
Zzg ~uzŠ q
Z Å ~g g 9

{z Ìg !
Å[Z X‰ á p=n Æ ]‡5 Å  ³• Z ]|d
 LZQ  •Z'
Z ]|ˆ Æž²q
Z L L
:¹ä ~ç 5Å ³• Z ]| Â?ì tyZg¦
X Hn²ä \ M Âðƒ]‡5Ð ~ç 5ÅyZ%ZA : 6y

ZŠ Z]gzZ £ÅvZ6kZgzZ • w¥p¹ •B‚Æ s¬zíë L L        

3
C 2 ó Xó H

:¹ä ]gúkZÐ  •Z'
Z ]|žì ~ e
Zzg ‹Z Å „ ~g g 9

ó óX Vƒ C™nzÈ » Å
 ä3nÆ \ M ~ Vƒâ •
Û p=\ M L L     

:c
â•
Û ñƒ ïŠ ¬Š Å•
'zí7Z ä  •Z'
Z ]|

ó Xó Äg ì‡ÃÂa Å} i ZzgŠ LZž IÌt gzZ IxsÐ s§}÷ÐZ Âñ M :ZzC
Ù Ø Zg vZ
 LL
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

285

ä kZ gzZ ¸ ñ M vg )
]§( q
Z V; }g ø Ô¹ ä ~ç kZ Å yZ ñ M :Zz  ³• Z ]|Z
 LL

LZ \ M ž • ‰™ ¤z t n Æ \ M {zž ¹ n Æ  ³• Z ]|Q Å p°[p Å  •Z'Z ]|

b ï»~ž• ‰ } Š ¬= gzZ¸-Zz}÷{zž ¹ä  ³•Z ]|6kZ XÇg #
Ö sÂa Å} i ZzgŠ

C 3ó óX VÅgg Z Œ
3
Û '~

©$E
wÑ+ Z î0•G

w·ŠŠgzZ ’ e ムHÎâÅ] ©Æ \ !
gzZ g
ž • ˆÅÜñƒ n
g c k

iÃ`kZ ]c
Zzg Ñ!
{gÃè

}gtÆ yZgzZ ìg D M 7 b§¾Ð w·ŠŠ LZ  ³• Z ]|žì t wÑ+Z`X • J
V¹[ZŠ M Æ

{gt }g !
Æ~yä \ !
 gzZ c
Z
0
'
™Ãd
  ¬Š [Zp » ã !
Û ä \ !
Œ
Xìg D™ntuñƒ B¬Ã

Ð yZžÆ kZ ŠŽ z!
‰ Y 7Z Z
 g zZ c
0
n"Õ
 ZÑÐ \ !
gzZ #
Ö }
_ß" Ð s§Å d
 Â ;e ¢

gzZ Œ¬ä  ³• Z ]|& c
Š x • Ã~ç ~ ÏŠŽñx° Å yZ ë » ¶Š t :„
 Zg {Z'7ZgzZ Cƒ ] ‡5
X c
â•
Û f λ kZ ñƒ D™tÐZÐ yYz wŠ

[ ZŠ MÆ yZgzZ ]©Ð w·ŠŠ LZÆ  Š- ]|
u| »\!
gzZ [Zp »  Š-

Æ Ëìg i Zg ] !
t c
C ñƒ D™ ðÉg Å d
 LZ ä \!
X c
‹ [ Zp CZ Ã\ !
LZ ä  Š- ]|

X ’ e ãƒ7VÈÌn

:• D™yÒ~ i Z0
Z kZ \¬vZ&

$        
 $ $    *       
3
C 4 % '   6 $  $          
 
{>= 0
egzZ `gÎgzZ }g *{g Š
žì ¬Š~ [ Zpä ~ yY !
Z } Z X å ¹Ð \!
LZ ä  Š- Z
 LL

" Ð 'WÎ,ÛD
~'n }g v{ z:gz *
e: ÃVǸ LZ [ ZptX d
 }g \ }÷ ¹ä \!
X • ìg™

ó Xó ì ÔŠ ôÜ » y¨
Z y-—

u|Ð \ !
»d

:• Dâ •
Û \¬vZ

%   
             *      $ 

C35 &               $ 

uz ðZ vZ Y •
á yZ X g~à ¹gzZ c
è k0
LZ Ã\!
Vâ LZ äVrZ Âã k0
Æ Š- vßt Z
 QL L


¤
~ {>Ð M Æ Š- ð¸ Æ kZgzZ c
è6ª ( LZ ) ™ JZ Ã +-Zz LZ ä Š- gzZ Ð ƒg Ð
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

286

ó Xó c
Š ¯ |ÐZ ävZX å ¬Š¬ ä~Ž ¨Å[ ZpkZ}÷ìt yY !
Z ¹ä Š- X ‰

4G
&
.nG
: ì ~ y M ÅZ çG

wÎgzZ Y¯Æ yZgzZ  Š- ]| Âñ M ^6]úŠ Å  Š- ]|yZ0
{ » yZgzZ  [© ]|Z
 LL

 a gzZŠ%Ô'gúXåyâ‚ » ¡~^}g7 izg kZgzZ c
ƒ
Î Œ7ZgzZ HwL Zg Z0
•
á » yZ6^Šzu ä yZfZ

ŠZ•
Û ZÆ yZ0
{ Z
 X c
Š è6l²LZÃ+-Zz LZ ä Š- ]|n Æ xZ™Zh
'
× X ñ M Ú ŠÃkžgzZ ¡kZ

{>t ‰¤

~}>t ‚Æ  Š- ]|ƒ
 ƃ
 {-ZzgzZ-Zz Ôð¸ {gŠ
Â@Š-Ât Å Š- ]|ä

{g Š
ä Š- ]|ÃTX ¶sz@
Å [Zp ¸ Xì [ƒ c™[Z p å ^
Y~ VáZ «žŽ Xå½

C 6 ó Xó åž²» w‚:e ~ äƒ ~g7 sz@
3
ÅkZgzZ [ZpX å ¬Š D™{>ÃÒz‡gzZ}g *
: • ˜ k& Z ŒZ }Z *
Ññ

Š- ]|Z
 ™ V^Xã ^ÉwÈz IZg zZ +-Zz LZ~ zÅŠ•
á gZÆ Š- ]|vßtL L

:Hxlí »VÍ߃
 yZg zZ ~Š(k0
LZ m{Ã+-Zz LZ ä VrZ Âñƒ7~ #
Ö }
Å

» yEZ z ðZ vZ Y ¶
Z¼ZŠ t X• Yƒ 4ZŠ ~ ^ª ì ] » xlí      

X ǃ Z
ñ

àÃyZ Ð •
Øz y•
á kZgzZ HwLZ » VÍßyZ™òC
Ù !
Ðàä Š- ]|žì @
ƒ x¥Ð ]Zg Â

X ˆƒ Za ]gßÅ¡ž ñÑ~
EG
» {-Zz Å  Š- ]|ž ì @
ƒ x¥Ð ] Zg ž n kZXì Zƒ wE Z ïEG3Ò›3ÅZ -ZVŒ  » äô mû çøeø ]ø
3
C 7 ó Xó ¶Ì!{ ÇÅyZŽ ¶Åä Vâ $ÎÅyZ lgz6ÅyZ X å [ƒ wÙZ

[ZŠ M gzZ øZ•
Û z t £Æ ZŠ ZŠ

ÏŠŽñx° Å\!
gzZ • D M ™^ß s§Å kZ ] 5çx ÓÆ w·ŠŠèYì @
Bg ZŠugzZ { Z'
u » w·ŠŠ ZŠ ZŠ

ZŠ ZŠ ÚKZ ä 1x™ Z щÔì CY ÅÚs§Å ZŠ ZŠ ] ‡zZ ÒZ Ân ÏZ Xì @
ƒx £ ì‡Æ \ !
„ ZŠ ZŠ ~
:c
â•
Û ñƒ D™s§Å

3
C 89g×_ÛÖ] ‚f àe] ^Þœ (h„Ò Ÿ ofßÖ] ªÞœ0
ó óVƒ g
» ïEÒŒ.ÅZ†~ ÔVƒ Ñ Cµš ~L L

\!
à ZŠ ZŠ » 1\ M X¸ ïEÒŒ.ÅZ† ZŠ ZŠÆ 1\ M gzZ¸ óv
ó Z†L L-ZzÆ 1vZ wÎgžì F
6|] !
t

z t £x Ógz Z ] 5çx ÓgzZ • Dƒ x £ ì‡Æ \ !
ZŠ ZŠ ~ ÏŠŽñx° Å\ !
žì ?Š Å ]!
kZ *
Ñ6x £Æ

gñZŽ µ ZÐ \ !
% Z Xì [ g ¦
¬ ™f -» XXÐ Vƒ‚ Ìn Æ ZŠ ZŠ {z • Dƒ 0Æ \ !
øZ•
Û
Xì 
@Yc
Ñ ck

iÃyZ • m{ n Æ ZŠ ZŠ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

287

Zgz Å ZŠ ZŠ
V

:• ˜~ ó xó sZ 2Z ¸·ùL LÝ°Z sÝËZ e

:~ VÂgßÅsf S ǃ •» éÅkZ~ ÏŠŽñ) Å\ !
ZŠ ZŠ L L

X σ: xzøÐ ZŠ ZŠ σxzø~ ÏŠŽñÅ\ !
ÔVâ Å\ !a

pX ÇA ðäq
Z »† ˆ Æ ¶Šz» åziÃVâ Â} hgÃq
Z ËÐ~ åzigzZ +-Zz èZ
 b

X ÇA ðäq
Z »žF
ÀÃVâ ~ ÏŠŽñÅ ZŠ ZŠ(Å\ !

C 9X ÇAz'
3
Z'Æ ð¸Ã ZŠ ZŠÉ ǃ: xzø~ ÏŠŽ ñÅ ZŠ ZŠ ð¸ C´ c
Ç c

ô=z ±Â
: • ˜ ãY`
pѦ é

Ô\ !
» \ !
Æ è‰XƒôZz Š%É ƒ:ôZz» ]gúyZgzŠ Æ ègzZÆ Tì ZŠ ZŠ ª 9]
Š Z%Ð ]
L L

4C0 ó Xó Ç ñB ( Ç)]
c
)‡ Ã]
É Çƒ: 9]
( *
*
) \ !
» VâçO Ÿ »6zZÐ kZgzZ
:• ˜ h
'
× 
r™¦ é

Ð 9]
c
ZŠ ZŠ ÇçO Xì @
Y Ñ1 B‚Æ { Å ó óÇ)L L c
ó‡
ó ÃL LÂ Âì @
Y Ñ1 »]
Z
 n Æ *
*
LL

4C1 ó Xó ñ M : ~ Ö
Vâ ~ ä™Ús§ÅèÅTgzZ Ôƒ \ !
» \!
Æ èŽ ì ZŠ ZŠ {zŠ Z%
:• ˜ +-Z x  *
Ññ é

~ nzÁZ ~zf ZŠ ZŠ Ç)Ô\ !
» Vâ Åè‰Xì Ç) ZŠ ZŠ {z Âñ M ~ Ö
Vâ ~ ä™ÚJ
è¤
Z L L

4C2ó óXì 7ï•
á

: • ˜ Ý°Z sÝËZ e é

c
\ !
Ô\ !
Æ \ !
ªÐ Vƒ x £ ì‡Æ kZ {)z ZŠ ZŠ i~ ÏŠŽñx° Å kZgzZ ZŠ ZŠ~ ÏŠŽñx° Å\ !
LL
˜ Z\!
X kgZ Z åE
» \ !
Æ \ !
ÐZçO XÆ x qg ÑZ ~zf p ä:gzZÆ nzÁZ ~zf ¨: ǃ: ZŠ ZŠC
Ù Ø * » kZ ƒ Å ~Š •
á ~uzŠ ä ~Š ZŠ¤
Z
.-ÅZ DÃkZ X ÇA : Xgz » è~ wq Ë
4C3X Ç ñY ¹C
Ù Ø » ~Š ZŠ sÜ~ b ˜Z Å_ Z çG

—q Å_ Z÷Å ZŠ ZŠ

:•—q &ÌÅ ( ZŠ ZŠ )]
b§Å\ !
*
ƒ n•
Û ~f ¡ a

*
ƒ9z n•
Û ~f b

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

288

*
ƒ9¡ c

*
ƒ n•
Û ~f ¡ a

X Ç ñ0
Ð wÅn•
Û ~ fz Ù »žF{z ƒŠ ÑzZÜ3
ÅèB‚Æ]
¤
Z

*
ƒ9z n•
Û ~f b

ˆ Æ ¶Šz » yZ Ãn•
Û ~f gzZ Ç ñ0
Ð wÅn•
Û ~ fz Ù »ž FƒŠ ÑzZ /
 í! Åèsܤ
Z p

X ÇA à ZŠ ZŠÐ wÅ äƒ9ž F¹!

*
ƒ9¡ c

Æ äƒ:9 c
n•
Û ~ f Ž VƒŠŽñ qz•
Û ,Z c
ƒ: ŠŽñðÃÐ ~ Š ÑzZ ÅnVâzŠ {gÃè ÅèZ
p

X Ç ñYƒg Z, » wâ ÀÐ wÅ äƒ9¡ZŠ ZŠ ‰
Ü z kZ ÂÏZ âÔ• Zâž 6M
ƒ7_g Zz :

Æ ZŠ ZŠ » ~Š ZŠ ~ ]gß+Z p Çá á ZŠ ZŠ† ™} Šz Ù » ~Š ZŠ ÂVƒŠŽñ~Š ZŠ c
ZŠ ZŠ sÜ~ Y U
gz ¤
Z

4C4X • CYƒxzøVc
Š ZŠ ÅzgŠÆ6zZÆ ZŠ ZŠ ~ ÏŠŽñÅ ~Š ZŠ%Zì ~gz¢ *
ƒzgŠ ë

/ôq )Z

]| Ôk„0Z ]|Ô–1Z ]|Xì x £ ì‡Æ \!
ZŠ ZŠ ~ _ Z÷žì q ) Z6] !
kZ »x Z™/ô

X Å7¿#ÅkZ Ìä ËÐ~ x Z™/ôXì(ÅkZ ZŠ ZŠ ~ ÏŠŽñx° Å\ !
ž• D â •
Û Ûi0Z
:ì yâ •
Û t » \¬vZ ?Š ÅkZgzZ

4C5           

ó ó[ Z L L Ì6T Ô¸ R Æ [ © ]|Ô ³• Z ]| ð¸ Æ rZ ]|~ ÞZ yâ •
Û kZ L L

ZŠ ZŠ( Å \ !
É ì b§Å ZŠ ZŠ ~ _Z÷ KZ Ržì 7b‡ » ]!
kZ ÌðÊŽ z!
Æ kZ pXì Zƒ wEZ

4C6 ó Xó ǃx £ ì‡Æ \!
ZŠ ZŠ ~ ÏŠŽ ñx° Å\ !
ž Zƒ "
U
Ð kZ Rž: ì ©

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

289

ç» Vzg ZŠ¸gÆ{-Zz
{-Zz
p°~½
äÃfjm ðoŽÖ] æ †ŽfÖ] Ý] ð]çu VÙ^Ïm é‚rÖ] o× Ð×_iæ é‚Ö]çÖ]æ Dl^fßÖ]æ á]çnv×ÖE ðoŽÖ] Ø‘] Ý¢]
4C7†níÖ] l^`Úœ àÚ ça Ù^Ïmæ l^`Úœæ l^Úœ ÄÛrÖ]æ än×m ^Ú

ì @
Y ¹ì @
ƒ Ì6{]
t :Z » {-Zz ( n Æ ] @
mgz Z yZ³ )X ì @
Y Ñ1 6ÝZ ÅÚ x Z Â6gî ~½L L

X • N â Å ð>{zì @
Y ¹ì CWl^`Úœ gzZ l^Úœ ¦ÅkZX • Vâ ÅVâ ¨
Z Y Zj

p°k˜Z
á]æ é‚rÖ] çaæ (]‡^rÚ äÚœ o`Ê å‚Öæ àÚ l‚Öæ àÚ ^Úœ ( èÏnÏu äÚœ o`Ê á^ŠÞŸ] l‚Öæ àÚ á]
4C8Å^•†Ö] àÚ äÚœ o`Ê å‚×i ÜÖæ ^Þ^ŠÞ] kÕ…œ àÚæ Ý¢] Ýœæ h¢] ÝªÒ k×Â

~i WÃVâ Å\!
Ôì @
ƒ ÝqzgŠ » {-Zz ÇÐZ Ôƒ c
Š ÀÃòŠ Wä T• ë Ã]gúkZ Vâ ~ b ˜Z L L

ƒ c
ö |ŠzŠ Ãa ä ]gúTgzZ ì @
YÑ1 Â » Vâ Ì6Vâ Å {-Zz gzZ Vâ Å\ !
Xì ~Š ZŠ {zg zZ ì @
Y ¹ {-Zz
Xì @
Y ¹{-Zz ¦ŸgÐZƒc
Š: ÀÐZp

wÅ {-Zz ~}Ñ ç

ÅTì Š
c
Š x £ {zgzZì Š
H7Ð wkZ ÃVâ ì +
¨
Z ` Zcx £ » Vâ Ð g ±ZÆ <
 z yWŒ
Û

Ã{-Zz ÌÐ ~ +-Zzgz Z ì 
®¤Z Å + -ZzzgŠ ZuzŠˆ Æ © ÂÅvZ ~ u 0
yWŒ
Û X 7eÌg¦ » Ñ

:ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z ~ˆyWŒ
Û X ì ˆ~Š ßF

    $    $        * 

C49  % *   $  $ $  $ * $  * $  
 $ 

Å\ !
Vâ gzZ z™: ]Š „Å Ë ZÎÆ vZž 1 {°z Ð LZuZ µ ( ~ e
g Â) ä ë Z
 ( z™Š c
: â i {z ) gzZ

gzZ z™x¯ ( Ð ûlp ) b§hZ ÌÐ VÍßx ¬ gzZ Å VŽ ZgzZ Å V” dÔÅ "
Z ÛŒIZ gzZ z™#
Ö }
b§hZ

ó Xó ƒá Zz ä™nZ²Z ?gzZ ZÎÆ VÍßP 1‰ Q ?Q z™ ZŠ Z > 2igz Z z™ì‡i ú

Ãx £Æ yZ ~ }ÑçgzZ ì Š
c
Š ¬» ä™u|z ŒB‚Æ yZ ì Š
HyÒ x £ » +-Zz ~ e
WkZ

n Æ g ôZ kZ Yƒ 7å%Æ g ôZ {Ñ ç ÌðÃgzZ • g ôZ 0
Zu +-Zzèa ~ Ï0

i CÑçì Š
H¤
YZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

290

{-Zz b§kZì Cƒ ~g ZŠ)f Å]YZy
Z x ÓÆ yZ0
{6-Zz q
Z b§TX ì |g ï Z .
Þ ‡*
Z ŠŽ z » +-Zz
q

 F
š
Šp {-Zz ¤
Z ì @
ƒ „ 6{-Zz g ®Z » š
 FÅ V”Xì CƒZ
¬ ~g ZŠ)f Å Vñ» wyÆ nx ÓÆ yZ0
{6

X}Š š
 F
hZÃV” LZ {zžì Cƒ ~g ZŠ)ft Å {-ZzX Ð Vƒ Cc
 F
š
Ìa Âσ Cc

g ZŠ™ » {-Zz ~ x  ãZ0
{

+-Zz gzZ Š ÑzZ X YÄg7g Z Œ
Û 'νZ KZ {Ñ ç ÌðÃ%Æ kZ ì g¦ » bzg Å øZ•
Û z t £Ï0

i ãZ0
{

ì c
¯ È0
*
â ‡n Æ ä™}g7 øZ•
Û L Z Ã& •
Û zŠC
Ù b§Tä xs Z n Æ ä¯ È0
gzZ LÃmb!
Å

 Ã+-Zz 6lgz6
¼

 FÅŠ Ñz Z s§q
ZçO Xì Hg (Z Ìi§ » Égz ¤n Æ ~4h
'
× b§ÏZ

Xì ¼
 Ò VñŠÆ Vâ gzZì {i ZzgŠ ~
œ% » ¼
 \ !
žì Š
c
Ct Ê ÑzZ s§~uzŠ²ì ˆð‹ ~ŸpÅ

Xì=g f ë Z q
Z » äYá ~ ¼
 ~g Z ¦
#
Ö }
Å\ !
Vâ ª

)f {Š c
i ¹ Å a 6kZ „B‚Æ kZ gzZ ì îŠ À^ Z
 {z ì C™ ZŠ Z g ZŠ™ë Z „ ¹ ~ yZ0
{ {-Zz

Xì @
ƒ „6{-Zzg ®Z » š
 F~'gzZ hZ Åa ì CY CƒZ
¬ Vc
g ZŠ
:c
â•
Û Š•
á g Z ä1 vZ wÎg

5C0XXäÞ^ŠrÛm æœ äÞ]†’ßm æœ äÞ]•ç`m å]çeªÊ é†_ËÖ] o× ‚Öçm Ÿž •çÖçÚ àÚ ^ÚZZ
ó Xó • ïŠ ¯ ÏXgzZ ãZ¾Ô ~Š· ÐZ +-ZzÆ kZì @
ƒ Za 6xsZ ]¡^C
Ù LL

û%z x £ » {-Zz ~ xsZ

~ÃÅyWŒ
Û x £ » {-Zz

:ì à ¬ ~g !
Š•
á gZXì Š
Hg !
g !
{™E
» kZgzZì Zƒ yÒ x £ {Š c
i ¹» +-Zz ~ˆ yWŒ
Û

$    * *   $  $    $  $  $* % 

 $   ( $  $   %    
    $    $ .

5C1 $ *   $       * %

c
Z ËÐ ~ yZ ?¤
q
Z z™u| YZÐ +-ZzgzZ z™#
Ö ]Š „Å Ë ZÎÆ kZ ?žì c
Š ¬t ä [g }¾gzZ L L

KZ Ð ã!
$gzZ z™’
 ]!
Ð ò3
Ð yZÉ ÃQ7Z „: gzZ ¼: J
s Z 7Z Â ƒ 0

q Å9J(ÃVâzŠ

:z™ ¬Št gzZ zŠ q nÆ yZ zi !
» ~

ó Xó ‚7 Ñ0
= ~ ‚ ( ñƒ D™3g6í ) þä VrZ‰™3g6yZ  ! ´ â }÷} Z L L

/ÂvZ {z ÂÐ z™n ?¤
Z ( ãâ •
Û *
c
Ð z™nÐ +-Zz ?žt ª )ì ~ Vߊ }g vŽ ì }Y [p[g Zg v

ó Xó ì êŠ jÃVßZz ä™

:• ñƒ yÒ ] ïsf `gŠ Ð á ZjÆ + -Zz ~ e
WkZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

291

X ñY ¹: Ì ós Z LÐ WZg *
Ã+-Zz a
X ñY: ó»Q L ㊠@
7Z b

X ñY Å] !
Ð t ÜZgzZ ò3
Ð yZ c
X ñY Hg ÖZ » ~g Î Z z ~ 
b¬t ‚Æ yZ d

X ñY ÅØg ñ¬Š ~ hÆ yZ Ô {”] ¯ c
Vƒ {0

i +-Zz e
c
â•
Û Š•
á g Z6x £}uzŠ

5C2      
      $   $  

ËB‚}÷ ÂBZ e gzi6•+ -Zz ¤
Z pX ÅÃÅ ä™u| YZB‚Æ \ !
Vâ LZ Ãy¨
Z ä ëgzZ L L

ó Xó ™: ®
 ¤Z ÅyZ Â } Y 7( Ð wÅq
Ñ}÷) Â& ñZIq
ÑÃ ( Šq),Z

Xì ~gz¢¹ 
®¤Z Å+-Zzˆ Æ 
®¤Z Å à ¬vZž Zƒx¥Ð ] c
WyZ

~ÃÅg
ux £ » {-Zz

Xì ˆ~Š ßF
Ã{-Z zÐ-ZzgzZì Zƒ yÒ x £ {Š c
i¹ » {-Zz ~ g
Š q Z

[ àÚ Ü$ VÙ^Î ÔÚœ V Ù^Î [oje^v‘ àŠve Ðuœ àÚ #"²] Ù牅^m V Øq… Ù^Î Ù^Î é†m†a oe] à é
C53 Õçeœ VÙ^Î [àÚ Ü$ Ù^Î ÔÚœ VÙ^Î [àÚ Ü$ V Ù^Î ÔÚœ V Ù^Î

yÃg ZŠ h{Š c
iÐ ƒ
 » u|Œ}÷ ! vZ wÎg c
:H n²ä òŠ Wq
Z ¹ì ~z%Ð>k

Ù 1Z ]|L L
C

ó óX \!
Z¾ :c
â•
Û ?yÃQ Ñ1 Vâ ~g v: c
â•
Û ?yÃQ Ñ1 X Vâ ~g v: c
â•
Û ?yÃQ ?Ñ1 X Vâ ~g v: c
â•
Û ?ì

:c
â•
Û Š•
á g Z( ~uzŠ

Ù]©ŠÖ] é†%Òæ Ù^Îæ ØnÎ ÜÓÖ å†Òæ l^a ÄßÚæ l^ßfÖ] •]æ æ l^`Ú¢] ÑçÏ ÜÓn× ݆u ²] áž ZZ
C54 XXÙ^ÛÖ] èÂ^•]æ

Åw ZÎgzZ w‡z ² *
Y Z'a }g vgzZ ðZ¤
gzZ kgzZ *
h Ç {0

iÃV@gzZ ãâ •
Û *
Å Vƒ â ì c
ZIx Zwä à ¬vZ L L

ó Xó *
™ ù Ÿwâ gzZ ] Ò

ì Ò VñŠÆ {-Zz ¼

[Ýœ àÚ ÔÖ Øa Ù^ÏÊ Õ†nŽj‰] kòq ‚Îæ æˆÆœ ᜠl•…] ²] Ù牅^m Ù^ÏÊ ofßÖ] oÖž ð^q èÛa^q ážZZ
C55XX^`n×q… kvi èßrÖ] á¬Ê ^`ÚˆÖ^Ê VÙ^Î ( ÜÃÞ VÙ^Î

{Š Zg Z » äY ~ Š ˜ ~ !  wÎg Æ vZ } Z : Hn²Ð\ WgzZ ñWk0
ÆvZ wÎg !Y ]|L L

kZQ :c
â•
Û ä\WV; Y ¹ä kZ ?ì {0

i Vâ ~¾ H c
â•
Û ä\ WVƒ c
Wh
 {gtÐ \ WgzZ Vƒ ‚
g
ó Xó ì Ò VñŠÆ kZ ¼
 —" Ô™#
Ö }
Å

ZgzZ X Ðß 0
¤
 ÂÐ ß™èZgÐZÆ™#
¼
Ö }
ÅVâ KZ ?¤
Zžìt Š Z%Ð Tì HyÒ i Z0
Z uq
Zt
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

292

XÐ î 0
ZwÅ3 Âй™nZg *
ÐZÆ™q øgzZ ãâ •
Û *
Å kZ

?yÃg Z, » u|Œ{Š c
iÐ ƒ

:c
â•
Û Š•
á g Z ä1vZ wÎg

5C6XXÜÓi^`Ú^e ÜÓn‘çm ²] áž ^%×$ ÜÓi^`Ú^e ÜÓn‘çm ²] ážZZ

ó óX z™u| YZB‚Æ Vƒ â KZ ?žì @
™¤zt »à ¬vZ L L c
â•
Û û%&ävZ wÎg L L

ó Xó z™u| YZB‚Æ V7!
LZ ?ž• D™¤z »à ¬vZ L L:c
â•
Û ä \ WQ

ŸÆ lgz6gzZ öZa ÅŠ ÑzZ 7]!
Âðà 'zz ÅkZì ˆ~Š ß
FŽ 6-ZzÃ{-Zz ~ g
Š q Z Ñ!
{gÃè

zŠ bŠ ÀÐZÆ ™ð iZ%Æ Ï0

i Ô*
VZ ~ ù {â âÃaC
Ù X @
VZ 7\ !
âZ ì CVZ Vâ q
Z ] ) Î~
Ô*
às
 ZgÂC
Ù ÐZÆ ™“
 ZŠ'Šp]”Šñ~ ~ŠugzZ ò¤
Ô 
*™s ™: { 0
[%
» a *
ö |ŠzŠ CZ J
w‚

 ZŠ'ÃVçyZžì Yƒ ~ ] !

ÏZ s »Zžì C
Ù ªX ì $
Ë ™ „ Vâ q
Z o‚ » X• , q g ZØŠ +Z
Æ-Zz #
Ö }
hÆ {-Zz ~ xsZ Ã7Æ s »Z ÏZ @
ƒ {Š c
i ~«£Æ-Zz #
Ö }
h» Vâ Ðzz Å ä™

Xì Š
3g {Š c
ik
&~« £

ÎâÅ]©Æ {-Zz

²
Š¤
•
á {z }ÔO}ì á
Š â ZŠ {z èEG4<X Ô \!
}ì @
ƒg
{z }X • Dƒ ºg q
Z FÆ òŠ W~ ] Ñ» kZ

CY 0 k‚ {z } Âì Cƒ É {z }ì B
gzgŠ » Vâ {z }• ºg FÌÆ ]gú b§ÏZ Š *Z }ì @
ƒ
b§Tì @
™ç»g » {]ZŠ » kZ Ð U C
Ù xs ZXì Cƒ ~ç Å ËgzZ Ç Å ËÕY Å Ëgz Z!{ Å ËXì

Xì ~gz¢Ìx Z •Z » Vzg ZŠ¸gvŠÆ {-Zz b§ÏZì n•
Û x Z •Z » {-Zz

Vc
g ZŠ¸g Å {-Zz

:• Å b§zŠ Vc
g ZŠ¸g Å {-Zz
-E
4] b u a
öE

Vc
g ZŠ¸g ua

Å:
 kZ ì @
ƒÐ ©m» X• g ZŠ¸g x Ó{zÆ êgzZ d
Œ
Û Š Z%Ð kZgzZXì "
Z Œ
Û p~½ » ©

Xì á
_g Zz » Vzg ZŠ ºg}uzŠg ZŠ¸g q
Z6Y ¯
:• ] ˜ &ÅV¤g uÆ {-Zz

s Z§Z c

q z•
Û b wßZ a

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

293

wßZ a

Vâ Z®X • g ZŠ¸gÆ J
6
z Z gzZ ZŠ ZŠ Ô~Š ZŠ Ô {-Zz -Zz Š Z%Ð wßZ • Æ Š ã
gzZ a
pÆ Tì ¦ÅÝZ

X • ï•
á Š Z•
Û ZÆ6
z ZÆ yZgzZ ã *
Ô*
*
~ wßZÆ

qz•
Û b

ÇX • ï•
á ð¸ ÇÆ nzŠÆ òŠ W~ qz•
Û Æ {-ZzX • g ZŠ¸gÆ J
n C7Ô@
7 Ôe Ô g
Š Z%Ð qz•
Û

X ð¸ Ç °ìZgzZ ð¸ Ç

s Z§Z c

Vñâ ÔR Æ {-Zz Vñâ Ô!{ ~ s Z§ZÆ {-Zz X • g ZŠ¸gÆ J
n ÕY ÔR ÔÇ Ô𸠊 Z%Ð s Z§Z

X • ï•
á !{ Ô ÕYgzZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

294

[ZŠ MÆwŽ éÐ wå

g »„gzZ ”Åwå

X • ï•
á !{gzZ Vñâ Ô *
*
Ô ã*
ÔVâ ~ kZg zZì @M tŠ ™ Â » wå
6Vzg ZŠ¸g x ÓÐ s§Å *
*
gzZ Vâ

Xì ˆÅyÒ ¤z ÌZ {Š c
i ¹ ÅyZ0
{Æ kZg zZVâ ~ðs Z <Ñ
:• Dâ •
Û \¬vZ

C57  $  $ $ % 

ˆ Ug ¯Æ ä™yÒ » © Âg zZ ]Š „ KZ ä \¬vZžì @
™ª
ÑŠ 6]!
kZ Â » ó ó+ -ZzL L~ {gÃè e
M

x £ A »-Zzžìg§{ pÅÌ] !
t gzZ ì @
Yƒ ïq » w à ©)x £» +-Zz Ð TXì H™f » +-Zz

~g ZŠ)ft 6VzŠ%¤
Zì @
7*

Ð iZ%Jð•ZÃVâèYXì Š
c
ŠÃVâ x £ {Š c
i }Ð kZì V; ÆvZ

X @
YƒÜ‡Ð äS~g ZŠ)f KZt 6¯ Åäƒ JÐ p ÒÆ ËÆ kZ Â} Š wZ e \¬vZ

N ‚Æ {-Zz
u|èEj8B

N Š•
N ¯ Å] ;Žz yZ {-Zzp’ e *
ÛC
Ù Æ {Ñç Â,z
M 7Ð u|èEj8Ð
Xì B
g hà©) » u|èEj86

bŠ ÀÐZgzZ 
*™“
 ZŠ'
ú1»< a
:• Dâ •
Û \¬vZ

C58  $     *       % .    $ 

3g ñVZ ÐZ ñƒ ~ ~gz$ ä Vâ Å kZ X c
Š ¬~N @( » u|Œ)B‚Æ +-Zz LZ Ãy¨
Z ä ëgzZ L L

ó Xó ì *
M ^ß „ k0
}÷X Ì» +-Zz LZgzZ z™ ZŠ Z]Z÷XÑ ~ äZr|ŠzŠÆ kZ w‚zŠgzZ

:• D â •
Û \¬vZ6x £}uzŠ

5C9û    $   $  % .      $ 

Ð úgzZ 3g~ ù ÐZÐ úä Vâ ÅkZ X }™u|ŒÐ + -Zz LZ {zž c
Š ¬Ãy¨
Z ä ëgzZ L L

ó Xó Ñ { â M~ äZr|ŠzŠgzZ ÜÆkZ »

X HyÒB‚Æ s
 ŸzÃiZ%&Æ ú Å {-Zz ä \¬vZ

X c
VZú1 » a ä {-Zz a

X c
Š ÀÃ<LZ ä {-Zz b

X c
ö |ŠzŠ c

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

295

¬Š n Æ kZgzZ ñY c
ÑOÃt £x ÓÆ kZžì Ýq hà ©)Ã{-Zzˆ Æ ä™“
 ZŠ'ú âZ [ Z

X • D™yÒ [ ZŠ WP ëVŒ • ` g*ú t £-Æ {-Zz ñY Å

u|ŒÐ {-Zz ¦Ÿg

: • ˜ M0Z +-ZŠ qƒq é

ì Zƒ x¥=ž • D™yÒ Ð T
‚0 / ( _g q 0 z/ÔK
Ú z 0Z ã Z^ G0£Z ) ~Š ƒ ZŠ1Z -Z%L L

¦Ÿg Å \ M Q c
Š ; Z À CZ n Æ kZ ä \ M c
M \ !
¦Ÿg » \ Mž¸â •
Û p=izg q
Z 1vZ wÎgž

JQ \
å M Â c
M 𸠦Ÿg » \ M Q IÖ6kZ {z X c
; Z À n Æ kZ 6U }uzŠ ä \ M ðÑ p={-Zz
C60 ó Xó c
Š èt ‚ LZÃkZgzZ ñƒ} 9
:• ˜ h
'
× M0Z +-ZŠ qƒq

Ñ ~: Zç•8Eä ~  å ñƒ ñVZ “
Í ».
zZ gzZ å „ /Á~ž • D™yÒ Ð Ü1Z y!
N0 {g qL L

ä~ X ~Š w6}igŠ e KZ n Æ kZ ä \ M ð M yÂ{ q
Z X ¬Š ñƒ D™„Ôwâ à 1*™

C61ó Xó ‰{-Zz ¦Ÿg Å \ Mž Š
c
C • yÃt Y7

u|Ð ã*
gzZ!{

:ì yâ•
Û » \¬vZ

             $       $ .  

C62     $ 

N â {z ~g vgzZ Vȸ ~g vÔVž~g vÔNÑ{ ~g vÔä~g vÔVÃ
Ó ~g vÔN â ~g v• ˆÅx Zw6? L L

~ ŠÍ ~g vŽ VH±{z Å V- ç ~g vgzZ N â Å V- ç ~g vgzZ äq
Ñ|ŠzŠ ~g vgzZƒ c
ö |ŠzŠ »ä VM

? ( ~ b ïÐ VY±ÅyZ™hgÃyZ ) ÂÅ7ÄJ
ÌZ¤
ZgzZƒ`™ÄÐ V- ç KZ ?ªÆ Vƒ „g 0
lgz6

¬ Ž 1*
™ ¦~ b ï LZÃV“ zŠ 2 VƒÐ ' ~g vŽ ( • x Zw) ÌVc
ç ÅVœ yZ}g vgzZ 7{k
6
ó Xó ì °g ÑZzÛ¹vZµš ( [ g ¦
Î) [

c
Š ZIxZwä {0<Ñ *
™ b ïÐ XX• Ì!{gzZ ã*
Ð ~ Xì ™f » V¤g áZz #
Ö w~ Ñ!
M
e

Xì ~Š ÌZ à©)ÃV¤g yZ äðsZ<ÑgzZì ;gƒ {iZ0
Z »¤z ÌZ Å ºgÆ!{gzZ ã*
Ð TXì
:ì ÅyÒ b§kZ K
 F
Åt£[ ôZ~ lgz6Åa ~ ó ó{uÑZ x L L[ KZ ä ~^.‚¦

ƒ ú â ~ ä™xlÃkZ Ž ñY ð0
^z»g ðä
Z ÔVâ ¬X σ b§kZ K
 F
Å yZ • g ZŠ hŽ Æ lgz6
LL
Ç Å Vâ Ž e Å Ç pQ Ç Å \ !
Q ( !{ ª) Ç Å Vâ QX Ï ñYƒ vs§Å ( ã *
) Vâ Å V â t Â
C63 ó Xó ì e Å

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

296

`à Ñ+ Z

EE
5{¢
—~ wå
ÃTì ¸g » ã*
{z ì c
Š x £ » qÍZ Ã ºg T~ K
 FÑ!
{gÃè ä ~^.‚¦ #Z G
îÏG

g"z
œ% » yZ {” ~Š •
á ) c
ƒ {” ~Š •
á {ZpŠ ÑzZ Å ä*
gzZ ã *
èa Xì Ýq Ìg ZŠ™ ~
œ%B‚Æ w”Æ x £

ñ0
~ „ !{ s ™zZ ‰ Vâ èa ì 3g ~K
 Fä ~^.‚ ¦Ã!{ ˆ Æ ã*
Xì @
ƒ y » ä*
gzZ ã*

Æ Vâ {0<Ñ6¯ kZì QQ
Ju °»Ð Vâ !{6¯ Š䃸g ãpgzZ •g C0
lgz6ÇZ {z Ô • M
Y

Xì y
Î] 5çvŠ z lgz6Åa Ã!{ˆ

:• D™Üe
Zzg ~ 9KZ ~g g x â Z

ú Æ \ M ™È R } Z ÔR } Z à \ M e Å {Ú]|XÑ äYá p=C
Ù !
1vZ wÎg L L

X 1 VZ ÐZ ä VrZ Âì e Å R Æ \ M t X c
â•
Û Ã ÒÃ ]|gzZ 1 ñB; » kZ ä Z]| Â~ 7^

g Z,{Š c
i » kZ~ž c
â•
Û ä Z]|X Î äƒ Z×yxgŠÆ  Q]| gzZ ÔZ]|Ôh
i ]| Â

kZ~ Z®ì ~ç ~÷!{ ÅkZžt h
'
× gzZ ¹ b§ÏZ Ìä Q]|gzZì ºŠ Å R }÷tž n kZ Vƒ
ì e Å ð¸ }÷tž n kZ Vƒg Z,{Š c
i » kZ ~ ¹ä h
i ]|gzZ Vƒg Z,{Š c
iÐ ƒ
»

†ËÃrÖ Ù^Îæ ÔßÚ ^Þ]æ oßÚ kÞ] o×ÃÖ Ù^Îæ ÝŸ] èÖˆßÛe èÖ^íÖ] Ù^Îæ ^ãjÖ^íÖ ! ofßÖ] ^ãÖ oF–ÏÊZL
6C4 XX^ÞŸçÚ æ ^Þçì] kÞ] ‚mˆÖ Ù^Îæ oÏ×ì æ oÏ×ì kãf•]

Ðí \ M c
â•
Û Ã Z]|gzZì x £ ì‡ÅVâ !{ c
â•
Û ä \ M gzZ c
Š™ê ~ hÆ!{ ä \ M L L

Z÷ Â c
â•
Û Ã h
i ]|gzZÐ p ÒÆ ]§gzZ ]gßì 6}÷ Â c
â•
Û Ã Q]|g zZ VƒÐ \ M ~gzZ •
ó Xó ì ð¸g zZ „
 zŠ

h^eZZ~ yx0Z 9gzZ •Æ [ !XX‚ÖçÖ^e Ðu] àÚZZ ~ Š ƒ ZŠ ! Z òÔ 6] â £ zŠ ~ ~g g 9g
u {gÃè

~g
Š q Z à FvŠgzZ •Æ XXèÖ^íÖ]†e oÊ ð^q^Ú h^eL L~ ~èFìYz ògzZ •Æ XXèÞ•^ãÛÖ]æ è•]çÛÖ]
Xì ŠŽñg
ut

V • D™yÒ Ð vZ†]|¹@
tzä]|
^ãe Ù‚m ojÖ] äÛu… èÖˆßÛe Üu… ØÒ æ ï¢] äÖˆßÛe ï¢] kße æ h¢] èÖˆßÛe èÛÃÖ]æ Ý¢] äÖˆßÛe èÖ^íÖ]ZZ

C65XXèe]†Îæƒ '…]æ àÓm ÜÖ ]ƒž

»g ZŠ¸g LZg ZŠ¸gC
Ù g zZì x £ ì‡Æ ð¸ e Å ð¸ gzZì x £ ì‡Æ \ !
ÕYg zZ ì x £ ì‡Æ Vâ !{ L L

ó Xó ì à z

ê » tzg Ã/]|

:HwZÎÐ ¶‚ LZ ä yç1Z 0Š c
i ]| L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

297

^ÛãnÊ oF–Î á^Ò ÌnÒ ²] Ð×ì Ü×¢ oÞž Ù^Î Ÿ Ù^Î èÖ^íÖ]æ èÛÃÖ] oÊ †Û oF–Î ÌnÒ p…‚i ØâZZ
C66XXh¢] äÖˆßÛe èÛÃÖ]æ Ý¢] èÖˆßÛe èÖ^íÖ] ØÃq †ÛÂ

Vƒ } Y {Š c
i Ãt‘ÅvZ ~ :c
â•
Û 7¹ ?c
â•
Û ê H}g !
Æ!{gzZ ÕY ä /]|ž ƒ … Y ? H L L

:c
â•
Û ê » yZ ä /]|ù

X c
ZIx £ ì‡Æ \ !
ÃÕYg zZ c
ZIx £ ì‡Æ Vâ Ã!{ ä /]|

:• D™yÒ Ð1*™Ñ /0Z ]|

[Ýœ àÚ ÔÖ Øâ Ù^Î [äeçi oÖ ØãÊ ^Ûn¿Â ^fÞƒ kf‘œ oÞž !²] Ù牅^m Ù^ÏÊ !ofßÖ] oiœ ¡q… áœZZ
6C 7XX^â†fÊ Ù^Î ÜÃÞ Ù^Î [äÖ^ì àÚ ÔÖ Øâ Ù^Î (Ÿ Ù^Î

}÷ HVƒ [ƒ >%» { k
Z (¹~ 1vZ wÎg c
Hn²Ð \ M gzZ c
M òŠ M q
Z k0
Æ 1vZ wÎg L L

V; :¹ ?ì {0

i !{ ~¾ H c
â•
Û ä \ M X 7¹ ?ì ] § Vâ ~¾ H Y7 ä \ M ?ì µñ »/Ân

ó Xó z™u|ŒÐ kZ ƒ Y c
â•
Û ä \ M X vZ wÎg c

*
ƒ ¦~ b ïq
Z » ˜¸ gzZ!{

Xì c
â•
Û IÐ ä™ ¦~ b ïq
ZÃ7gzZ ÕYgzZ ˜¸ gzZ!{ ä 1vZ wÎg

:c
â•
Û ä \ Mž ‹Ð 1vZ wÎg ä VrZX ì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]|
C
C68 XXèÖ^íÖ] o× kì¢] èße] Ÿæ ï¢] kße o× èÛÃÖ] xÓßi ŸZZ
:c
â•
Û ä 1vZ wÎg Ôì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]| L L
C

6C 9XX^ãjÖ^ì æ 霆ÛÖ] àne Ÿæ ^ãjÛ æ 霆ÛÖ] àne ÄÛrm ŸZZ

ó Xó ñY H: ¦~ b ïÆ òŠ M q
ZÃ!{gzZ ˜¸ zZ ~ bïÆ òŠ M q
ZÃ7gzZ ÕY ž L L

:ì w®ÌÐ p ÖZ yZ ~ ›9

:c
â•
Û IÐ ä™ ¦Æ VÂgúg e ä 1vZ wÎgž• D™yÒ {k

Ù 1Z ]|
C
C70 XX^ãjÖ^ì æ 霆ÛÖ]æ ^ãjÛ æ 霆ÛÖ]ZZ

z~ V
Zgz »!{

-š^I
ñZg H~ }g !
ÆV
Zgz Å òŠ M kZ Å \ Mž Š
HwZÎÐ Š c
i ]|ž • D™yÒ  öE
x â Z ]|

ê » /]|\ M ~ }g !
kZ gzZ Vƒ ŠŽñ!{ gzZ ÕY Å kZ ú Æ kZžƒ Zƒ~ wq kZ ] ¯Ž ì
X c
â•
Û ê ä /]|Ž Vƒ}Y {Š c
i~ ] !
kZÐ VÍß~ !nÅvZ c
â•
Û X 7¹ ?ƒ … Y

C71 XX&×%Ö] èÖ^íÖ]æ àn%×%Ö] èÛÃÖ] o_Â^Ê kì¢] èÖˆßÛe èÖ^íÖ]æ ï¢] èÖˆßÛe èÛÃÖ] ØÃqZZ

Ã!{ gzZ c
Šz ðäzŠ ÕYg zZ c
Š gZŒ
Û x £ ì‡Æ ÇÃ!{ gzZ c
ZIx £ ì‡Æ ð¸ ÃÕY ä /]| L L

ó Xó c
Šu

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

298

l^q äÖ]çu
ÐŽÚ• èÊ^Ï%Ö] é…]‡æ816815B1V l^n×ÓÖ]

( 1)

4m ðMUSN(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](å†a^Î Äf› (¼n‰çÖ] ÜrÃÛÖ]VäÎ^Ê…æ ‹nÞ] Üna]†e]

( 2)

204B9| 1346Ô †’Ú( …^ßÛÖ] èÃf_Ú(†nfÓÖ] |†ŽÖ]æ oßÇÛÖ]( o‰‚ÏÛÖ] äÚ]‚Î àe]

(3)

D| 1418 Ô š^m†Ö]( ‚m©ÛÖ] …]•( t^jvÛÖ] oßÇÚ gn_ì àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] ‹Û• ( oßne†ŽÖ]
418B3Ô Y 1997
6: Üm†vjÖ]

DPE

h^jÒ( Ü×ŠÚ xnv‘Ô893:á‚ÛÖ]æ p†ÏÖ] oÊ èÃÛrÖ] h^e( äÃÛrÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

DQE

1829:ÐʆÖ] o× &vÖ]æ †ñ^rÖ] èeçÏÂæ Ù•^ÃÖ] Ý^Ú¦] è×n–Ê h^e (é…^Ú¦]
23824Ô 25: Ønñ]†‰] oße

( 6)

h^jÒ( Ü×ŠÚ xnv‘Ô527 : ^`jÎçÖ é¡’Ö] Ø–Ê h^e(é¡’Ö] knÎ]çÚ h^jÒ(p…^íe xnv‘

(7)

85:Ù^Û¢] Ø–Êœ oÖ^Ãi ²^e á^Ûm¦] áçÒ á^ne h^e (á^Ûm¦]
àe] à߉ Ô 1900: àm‚Ö]çÖ] ^•… oÊ Ø–ËÖ] àÚ oÊ ð^q ^Ú h^e(è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉

( 8)

2089:äiœ†Ú] Ñ¡_e åçeœ å†Úªm Øq†Ö] h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^Ú
1899 :‚Ö]çÖ] ^•… oÊ Ø–ËÖ] àÚ ð^q ^Ú h^e (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉

( 9)

3662:àm‚Ö]çÖ]†e h^e (h•¢] h^jÒVèq^Ú àe] à߉

( 10)

11: ð^ŠßÖ]

( 11)

983:^`ÃßÚæ é^ÒˆÖ] Üm‚Ïi oÊ h^e (é^ÒˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

( 12)

1897 :p„Ú†i à߉ ( 13 )
3664:o×F’m Õçeœ á^Ò àÚ Ø‘ h^e (h•¢] h^jÒ (èq^Ú àe] à߉

( 14 )

31:å‚ñ^ÛÖ]

( 15 )

90: ̉çm

( 16 )

23: ”

( 17 )

30:äF ›

( 18 )

30@
27:å‚ñ^ÛÖ]

( 1 9)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

299

536B 4:ᕆÏÖ] Ømæ^i oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q

( 20)

20: ̉çm

( 21)

10Ô 9 V̉çm ( 22)
100Ô99:̉çm ( 23 )
430B 2:y M ÅZ ƒ ( 24 )
431B 2:y M ÅZ ƒ ( 25)

298B 2: x ÷ 0Z i Z ï» #Z ]§ ( 26)

37B 14: ~ fjÑZ ‡Ô 298B2: x ÷ 0Z i Z Ô#Z ]§Ô 479B 2: #Z ]§ ( 27 )
480B 2: Y 1996ÔgƒÑÔ²zŠ„Ô ~z0

vZ e
Z@Ô WáÔ #Z ]§Ô Y Z å¨EÅZ1ZÔM0Z ( 28)
106 D 100 :l^Ê^’Ö]

( 29)

127:å†ÏfÖ] ( 30)
3364g
u 9 [ !
Ô ð^nfÞŸ] &m•^u] h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 31)

3364g
u 9[ !
Ô ð^nfÞŸ] &m•^u] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 32)
3365 g
u 9[ !
Ô ð^nfÞŸ] &m•^u] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 33 )
100Ô99: ̉çm ( 34 )
5Ô4: ̉çm ( 35)
4G
& ( 36)
.nG
258:y M ÅZçG

253B4:y M Œ
Û 'D
 ( 37 )
287 4: ð^–nfÖ] ofßÖ] è×Çe h^e (•^`rÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 38)
1757B5:xs Z 2Z ¸·ù ( 39)
E$
19:ãY`
pѦi ZäZu bÑîG
0©G
ÕZ ( 40)
$ ÕZ ( 41)
G
19mÔäZu bÑîG
0©E

403B 4:y kÔgƒÑÔ6×g„Ô Z÷Z¦Ô WáÔ ~K¬ òzëÔK¬ d
i 8
gzZ ( 42)
1758B5:xs Z 2Z ¸·ù ( 43 )
17 59B5:xs Z 2Z ¸·ù ( 44 )
133:å†ÏfÖ] ( 45)
1760B5 :xs Z 2Z ¸·ù ( 46)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

300

67:¼n‰çÖ] ÜrÃÛÖ] ( 47 )
257B7:èn`ÏËÖ] èÂç‰çÛÖ] ( 48)
83:é†ÏfÖ] ( 49)
1359 :än× o×’m Øa l^ÛÊ of’Ö] Ü׉œ ]ƒž h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 50)
25Ô24Ô 23:ð]†‰¦Z

( 5 1)

8:lçfÓßÃÖ] ( 52)
5971:èfv‘ àŠve Œ^ßÖ] Ðuœ àÚ h^e (h•¢] h^jÒ(p…^íe xnv‘ ( 53 )
à o`ßm ^Ú h^e (‹n×ÇjÖ]æ†rvÖ]æ áçm‚Ö] ð ]•œæ š]†Ïj‰¦] oÊ h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 54 )
2408 : Ù^ÛÖ] èÂ^•ž
3104:é‚Ö]æ äÖ àÛÖ Ì×íjÖ] oÊ è’ì†Ö] h^e (•^`rÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] à߉ ( 55)
3661:àm‚Ö]çÖ] †e h^e (h•¢] h^jÒ (èq^Ú àe] à߉ ( 56)

23:Ønñ]†‰] oße ( 57 ) þ
14:á^ÛÏÖ ( 58)
15 :Í^ÏuŸ] ( 59)

480B 2:#Z ]§ ( 60)

M0Z i Z Ô 480B 2:#Z ]§

( 61)

23: ð^ŠßÖ] ( 62)

462B1: ~zg@•
á ÅZ·ƒq i Z x  ãZ0
{ »xs Z WáÔ~^.‚¦i Z 冉Ÿ] Ý^¿Þ ( 63 )
2699 Ôxב^Ú ]„â gjÓm ÌnÒ h^e (x×’Ö] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 64 )
217B 6: oÏ`nf×Ö pF†fÓÖ] à߉ !Ý^u…¢] pæƒ ']†nÛÖ] oÊ h^e (oÚ…]‚Ö] à߉ ( 65)
ÔÖƒ†nÆæ àߊÖ]æ ˜ñ]†ËÖ] h^e (oß_Î…]‚Ö] à߉ (217B 6: oÏ`nf×Ö pF†fÓÖ] à߉ ( 66)
1904:èÖ^íÖ]†e oÊ h^e è×’Ö]æ†fÖ] h]çe] ( p„Ú†jÖ] à߉ ( 67 )
1408 |^ÓßÖ] oÊ ^ãjÖ^ì æ] ^ãjÛ æ 霆ÛÖ] àne ÄÛrÖ] Üm†vi h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 68)
1408 :霆ÛÖ] àne ÄÛrÖ] Üm†vi h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 69)
1408: ^`jÖ^ì æœ ^`jÛÂæ é]†ÛÖ] àne ÄÛrÖ] Üm†vi h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 70)
217B 6: oÏ`nf×Ö pF†fÓÖ] à߉ ( 71)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

301

Ýæ• Ø’Ê
ÌZ Å·g,~ xsZ

ñ•
á gzZ ,a
ÅyZ0
{

Ö è Å·g s
#

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

302

ÌZ Å·g,~ xsZ

ñ•
á gzZ ,a
ÅyZ0
{

Xì @
ƒ wEZa Æ ±ŸZgzZ c •
á Â » ó óq •
Û L LgzZì @
ƒ wEZ ~ pÆ ó Ý
ó ÑZ L L» a
~ [²¹
X *
Í ZÐ a
;
ÃÚ ËXX®ŽÖ] Ø‘^j‰]ZZXì @
Y ¹Ã-Zz Ô.
Þ W!
Æ q•
Ûa
± ó Ý
ó ÑZ L L
1C X ¢
ñ a
» |
 gŠ XXé†rŽÖ] kב^j‰]ZZ Xì @

Xì Zƒ wEZ Ì~ *™y M Œ
Û Ât

2C  $     $     

ó Xó Vƒ ðƒ âJ
y• M ñ•
á gzZƒ ðƒ ¨~• ~ }i a
ÅT|
 gŠ »] Z f hZ q
Z L L

:ì 6x £}uzŠ

C3        $

ó Xó ì À
ÐM ÅéŽ ì |
 gŠ q
Z {zL L

:ì ~ g
•Z ] ¸
Šã
Ô a
X ÝZ

Xì ~ ðZŠÆ h N q
Z {z‰ XXØfq Ø‘] oÊ äÞªÒZZ a

XƒŠ
1 h 3ZÐ a
- » TÔc
â•
Û IÐ ~–+Z ~ ã !
Û XXèב^jŠÛÖ] à oãÞZZ b
Œ
XX²] àm• Ùç‘] o× Üâæ †ã¿i á] ÜÓÖ Øvm ŸZZ c

ó Xó ì 7„
 gŠ *
Z™•ZzÃyZÐ wßZÆ +Š LZÃ ? L L

X wZ e wïw!
Ða
XXՆÕ Ø‘^j‰]ZZ d
XXèm‚Ö] änËÊ á^Š×Ö] ²] Ø‘ çj‰] ]ƒ]ZZ e

ó Xó σ ´Š e
Š ~g7~ kZ ÂñY à ^»Ð a
y!
iZ
 LL

4CX c
Š ^ »Ð a
ÃVz•
Û » ä vZ XX…^ËÓÖ] ²] Ø‘^j‰]ZZ f
:ì ~ g
•Z ] ¸0Æ c •
á ª q•
Û

5CXXÙæùŸ] Ì’Ö] ÔÖ„Òæ Ù^Î ^ãÂ†Ê ]çÖ^Î Í…^íÖ] àÚ ‚ÃÖ] é†rŽÖ] p]ZZ

ó óXì w V¸ ÅwÍ Z • c
â•
Û Ôñ•
á Å6zZ ¹ä VÍßXì @
7gzŠÃáZz äh Â{ñz ‚yà »|
 gŠ ZZ

Xì Y 0
úx  CÑçLgzZ yZ0
{ [ x»6ÏZ X ì êŠ ¬» ·g,n Æ ä™LÃx  ãZ0
{ xsZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

303

Ð gTsf ø
 ž 6Xì ‚
g x|FWz Ð kZÉ 7x *
» äWx » ‰
Ü zÆ ]gz¢ c
zç à â ¡·g,
Xì ãZz

·g,Ð [g ‡Z z m
³Ô Vp •
á gzZ Vza
ÅyZ0
{
p°Å·g,

Xì CY Å~ ] ,{Ò M 
sŸz ÅX• ïqÆ x|µ Z µ Zgz Z• ÂzŠt 3ggzZ,

p°~½Å,

4&£
G
:ì ~ G
îœEÒÉZ øG
ðo• Ü•ZZ o× D Ù ” æE å•^Ú Ù‚i æ XX¡‘æ æ èב Ø’m Ø‘æZZ …‚’ÚèÇ×Ö] oÊ Ø‘çÖ]æ è×’Ö]ZZ
ÌíÖ]æ hç%Ö] Ø‘æ D^÷–m]E Ø‘çÖ]æ á]†rãÖ] ‚• Dè×’Ö]æE Ø‘çÖ] ÔÖƒ àÚ äÏ×Ãm oju ®• oÖž
6CXX^Ûâ çvÞæ

kZÐ q ~uzŠ Ãq q
Z p» kZgzZì @M ó ówÔ mÔ zL L{Š â » kZgzZ ì g]Ð Ø’m Ø‘æ~ ¹ÝzgzZ, L L
?—,gzZ Vƒx¥„ q
kZì 
@Y ¹Xì ¡Å ( *
hgÔ*
™uF
Ô *
h Â) yZçE
ZÐ Y , q VâzŠ { zž•Æ ä5 b§
ó Xó Z hŽ Ãk] c
} iñä

:ì ~ g
•Z d
¾° îG
!.
G
Üãn× Ì_ÃjÖ]æ …^`‘Ÿ]æ gŠßÖ] pæƒ àÚ àne†ÎŸ] oÖ] á^ŠuŸ] à èm^ßÒ oâæ XXÜu†Ö] èבæZZ
C XXä×Ò ÔÖƒ ‚• Üu†Ö] Ä_Îæ ]檉] æ] ]æ‚Ãe á] ÔÖ„Ò æ ÜãÖ]çuŸ èm^†Ö]æ (Ü`e ÐʆÖ]æ
7
Æ yZ gzZ *
™ò3Ô *
™.6yZ X Vƒ g é<XtZ c
Vƒ n
g mÐ ©{ z { Zpì t)Ð ÎŒ
Û Z à Z yˆZ ·g, L L
Å·g,·g sgzZ Vƒg ZŠ¸gÆgzŠ c
Vƒ m³RŒ
Û {z {Zpì 4ZŠ~ ·g, *
™wì » yZgzZ ðZ ‚
Û Z,j~ A çC
Ù
ó Xó ì ¡

GE
:ì ~ îG
0;X§©ÅZ·Îñ
äÚŸ äÃÛqæ äe äÛ• èבæ èבææ ¡‘æ oŽÖ^e oŽÖ] Ø‘æ Ù^Ïm ÄÛrÖ]æ Ü–Ö] VèÇ×Ö] oÊ è×’Ö] ZZ
8CXXØ’ËÖ] Í¡ì Ø‘çÖ] Ø’ËÖ] Í¡ì Ø‘çÖ] å‚n‰ àe] àÂæ

• ë {¦0ZgzZ ˆïÐ ~uzŠ q q
Z Ôì 
@Y ¹X ì 
@Y HwEZa ä™ ¦gzZ ä5Ãq Ë6gî~½, L L

ó Xó ì ¡Å`Ô Ýzž

:ì ~ðs Z sg ç {]ZŠ zŠg Q

ºg Ð D) :~g ZŠ ¸g z 7pgzZ `
Z c
~gzŠ'
× ÔmÔ( { ^
ÎZ ) x ÅZ ÔîE
0™ ÔyˆZ Ô¾ X • p~½Æ kZ : , L L
9Có óðƒZa b ˜Z Å·g, c
3°Z G
îÏua Æ u|ŒB‚Æ ³gzZ Vzg ZŠ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

304

p°k˜Z Å,

E$E
Xì ~jZ >縷
Îñ
é…^f oãÊ äÛu… Ø‘æ àÛÖ ²] èב^Ú] äÛu†Ö]æ Ì_ÃÖ] DÜu†Ö] èבE èË’Ö] å„â oÊ è×’Ö] èÏnÏuæZZ
|†• æ oן] äiçÓ×Ú Øâ^e Üãjב æ] äÛÃÞ æ äÞ^Šu^e Üãn× äË_ æ Üâ^m] äjÛu… æ Ü`e äË_Ö àÂ
1C0XXäjÂ^›æ èʆÃÛÖ Üâ…æ‚‘

: ì ~ðs Z sg ç {]ZŠ zŠg Q

gzZg 2
Ô> 2i Ô wâ ‰Xnƒ:£zç à â ðÃ.
Þ £ c
w$
» TXì *
™ « »q +Z ËŠ Z%Ð,~ ] ZŠ „¦ÑL L

1C1ó óX {)z {g ñ

p°Å3g
p°~½
ž• ˜ yâ²Z©z)´~ g
•Z ] ¸

Ô"
Z Œ
Û ¸g 3ggzZ • Dƒ wEZ~ pÆ ä™C
Ù ª ~qŠgŠgzZ *
™ ã!
$'äÛu†Ú c
äÛu… c
Üuö…ö c
Üu…ö L L

1C2 ó Xó • Dƒ wEZ~ pÆ Ô©*

:ì CƒÐ g
Š q Z s
 Ÿzh
'
× ~g
•Z ] ¸

9ð^Ûu†Ö] å•^f àÚ ²] Üu†m^ÛÞ¬Ê0 a

ó Xó • D™3g6VzÈ }uzŠŽ ì @
™3g6
VzÈ „ yZÐ ~ VzÈ LZvZ L L

9àÛu†Ö]çÏve l„ì^Ê Üu†Ö] kÚ^Î0 b

ó Xó à x å# Åg ÇŠgz6ä kZgzZ Zƒ Z9©*
LL

1C39Üu†Ö]æ èÞ^ÚŸ] ؉†iæ0 c

ó Xó ÐN YÇVâzŠ "
Z Œ
Û zâ ZgzZ L L

yMŒ
Û gzZ ¿(žì ~ g
u ~uzŠ‰ì 7Š d Z ðÃ~ kZ gzZÐVƒC
Ù ª™ƒ ïVâzŠ yŠÆ #
Ö ª

XÐ VƒC
Ù ª™ƒïÌ
4&£
G
:ì ~ îGœEÒÉZ øG

DèΡÂE Üu†Ö]æ Üu†Ö]æ äÊ]†Ö]æ Ì_ÃÖ]æ èΆÖ] o× قi ojÖ] X Ý | …Z å•^Ú àÚ ÐjŽÚ ܉] (èÇÖ Üu†Ö]ZZ
C14XX‚Öæ àÚ äÖ Ñ†m æ Üu†m ^Ú áçÓm^Ú ^ãßÚ áŸ ]„â àÚ ^Ûu… o%ÞŸ] Üu… knÛ‰ ‚Îæ (èe]†ÏÖ]

gzZ ~g ZŠ¸g VâzŠ 3¦gzZ 3§ ì @
™ª
ÑŠ6ã!
$gzZ .Ôò3
ŽXì ó óx b g L L{Š â »TXì ÃÌZ 3g6gî~½L L

ó Xó ì 
@Y Zi ZâÐ V§ÔVñ3
g Ñ" Ê ÑzZÐ s§ÅVâžì 
@Y ¹a kZ ógó Š â 3g L Lì ~ pÆ "
Z Œ
Û

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

305

p°k˜Z Å3g
^Ûâ‚u] á^Ò çÖ &nve ݆vÚ Üu… ØÒ VØnÏÊ ^ãבæ grm ojÖ] Üu†Ö] ‚u oÊ ]çË×jì] VpæçßÖ] Ù^ÎZZ
pçjŠnÖ ']†nÛÖ] oÊ Ý^u…Ÿ] pæƒ àÚ Üu… ØÒ oÊ Ý^ çâ ØnÎæ ^ÛãjvÒ^ßÚ kÚ†u ]†Òƒ †ìŸ]æ o%Þ]
ä×✠Øq†Ö] Ø’m á] †fÖ]†e] á]0 Ü׉æ äÖ•æ än× ²] oב äÖçÏÖ xnv’Ö] çâ ]„âæ å†nÆæ ݆vÛÖ] änÊ
1C59äne]•æ

: • D â•
Û  ~zâx â Z

• xøŠ Z•
Û Z x ÓáZzÇg mÐ 3gžì Š
¹ÌtXì Š
c
Š ¬» ä5Æ Tì s %Z ~ p°Å3g » Y fL L

tžì Š
¹Ìt gzZ Xì xZw *
™ b ï~ : M » VâzŠ Âì /
ñ ZuzŠgzZ ì™è Š•
Ûq
ZÐ ~ yZ¤
ZžÐ wkZ

» 1vZ wÎgèa Ð Vƒ q
ÑÆ'
Z'xø)gzZ xø~ _Z÷Xì x ¬a ÆŠ Z•
Û Z x ÓáZzp
g mÐ x qg ÑZ ~zf

ó Xó }™·g,Ð yZ0
{ IZgzZ Vß Zz yLZ òŠ Wžìt n+4Xì yâ •
Û

p°k˜Z Å·g,
:• ˜ ~zâx â Z
Ù^ÛÖ^e áçÓi é…^jÊ Ùç‘çÛÖ] Ø‘]çÖ] Ù^u gŠu o× h…^Ο] oÖ] á^ŠuŸ] oâ Üu†Ö] èבZZ
1C6XXÔÖƒ †nÆæ Ý¡ŠÖ]æ é…^mˆÖ^e é…^i æ èÚ‚íÖ^e é…^iæ

Æ ] ‡5Ð yZ \ M { ZpXì *
™yˆZgzZ u|Œ._Æ ®
 ,Z KZ Ð [g ‡Z z m³LZŠ Z%Ð ·g, L L

Ö }
#
Å yZ LgzZ ñY HyˆZ6yZ )g fÆ q Oz wâ ]‡zZ Î N M a Æ Y Ã\ M g ZŠ¸gÆ \ M c
N Ya
ó Xó B‚ÆgñZvŠ c
ä™]g c
i ÅyZ LgzZÆ™

¬» ·g,
: • ˜ nÈè‡
h^fÖ] oÊ &m•^uŸ]æVÙ^Î (é†nfÒ èn’ÃÚ ^ãjÃn_Î æ ä×ÛrÖ] oÊ èfq]æ Üu†Ö] èב á] Í¡ìŸæZZ
çÖæ Ý¡ÓÖ^e ^ãjבæ é†q^ãÛÖ] Õ†i ^â^Þ•]æ ˜Ãe àÚ ÄÊ…] ^ã–Ãe l^q…• èב àÓÖæ ]„ãÖ ‚ãŽi
è×’Ö] ˜Ãe Ø‘æ çÖ gvjŠÚ ^ãßÚæ gq]æ ^ãßÛÊ èq^vÖ]æ é…‚ÏÖ] Í¡jì^e ÔÖƒ Ì×jímæ !Ý¡Še
1C7XX¡‘]æ oÛŠm Ÿ äÖ oÇfßm æ än× …‚Ïm ^Û †’Î çÖæ ^Û^Î oÛŠm Ÿ ^ãjm^Æ Ø’m ÜÖæ

• Dâ•
Û gzZì @
ƒ >% » {k
{LÑZz äƒ >% » ·g sgzZì Z
 Zz ·g,7s%Z ðûnË~ ]!
kZ L L

CZ6¯ Å];Žz ZÐ }uzŠzgŠC
Ù • ]YgŠ ZÆ ·g,pX • îŠ ]ŠÞÅq kZ~ [!
kZ g
Šq ZŠ¼
]gßq
Z Å ·g,t ƒ: VY „ xsz ¬Šp¤
Z *
™]‡5Ð [g ‡Z z m
³LZ ñƒ D™uF
Ãmsì \ M x £

J
u ð•Z ¿Ž gzZ • ïŠzgŠ » ïÐZ ‰gzZ • ë n•
Û gzZ Z
 ZzÐZ ñƒ D™s%Z~ kZ Y f‰Xì
3°Z é‡ÐZ Âì @
Yƒ ¿{g )Ð kZ Ìñƒ n
g ]gŠ¿Ž gzZ Ç ñY ¹7>% » ·g sÃkZ  @
™7·g,
ó Xó ì YY ¹

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

306

ÌZ Å·g,

~N
 MÆ *™y M Œ
Û ·g,

:• D â •
Û \¬vZ a

1C8  $    $        

z m
³LZ gzZ z™yˆZ Ð +-Zz LZgzZ z™]Š „ÅvZ q
Z sÜ ?ž 1 {°z¢ Ð LZuZ µ ä ë Z
 gzZ L L

ó Xó ÅgŠ c
Ìh» [g ‡Z

.•ÅZk
:• ˜ ~ çE

0·Q1Z x â Z
`
C19XXäÛu…æ ÜãßÚ äje]†Î ]ç×’m á] oe†ÏÖ] p„eæZZ

ó Xó ñY c
M 7Ð u|ŒÐ yZgzZ ñY Å·g,B‚Æ [g ‡Z z m
³LZžì È»XXoe†ÏÖ] p„e ž L L

:• D â •
Û \¬vZ b

2C0            

gzZ V»ÔVBÔVzg ZŠ¸g Ô+ -Zz { z z™ ay
?wâ ÌŽž í Ð yZ , ™ ay
Hž • y7 Ð \ M vß L L

ó Xó ì h» Vz•
Û)

2C1       $        !  $  $  c

wâ CZ§{ Å›ÅvZ gzZ ñÑ yZZ 6Y m
Z gzZ 6V1 Ô6V¤•
Û Ô6yŠÆ ]y
M Ô6vZ ¿ðÞì t nÉ L L

ó óX} ŠÃVzg ZŠ¸g

2C2       $  $        d
ÔV»ÔVBÔVzg ZŠ¸g RŒ
Û 2 z™u| YZB‚Æ +-Zz Ô ƒ ¯ : q
ÑÃËB‚Æ kZgzZ z™]Š „ÅvZgzZ L L

ó Xó z™u| YZÐ V-ä Vzg ZŠ¸g

    
                 $ e
C23    $ 

1X • ï•
á ~ ?Ì{zX HŠ ˜ ™ïB‚}g vgzZ ‰ M Æ™]ógzZ ñÑ yZZˆ ( Æ ~t]ó) vߎ gzZ L L
$ \¬vZ X • g ZŠ h{Š c
4¨GG
ó Xó ì } Y [pÃqC
Ù éSE
5G
iÐ }uzŠ q
Zg ZŠ¸gÆ yp~ [ ÅvZ

2C4$  $                 $  f

%NÔ ð§" gzZì êŠ ¬» ¶Š ( Š ZæZ ) ÃVzg ZŠ "
@
™ IÐ ÉugzZ Vñ»} æE
Z Œ
Û gzZ yˆZ Ôw°»\¬vZµšL L

ó Xó ÅgŠ c
( gzZ z™wJ )ÐZ ?žì @
™Ãa kZ »{ zgzZì

2C5   $    $      g

ó óX z™: cy
w‰gzZ zŠ h» yZÕ
Û )gzZ ¨gzZ zŠ h» kZÃg ZŠ "
Z Œ
Û gzZ L L

2C6   %  $       h
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

307

ó Xó Ð ,Š: ‘œ¼ÃVzg ZŠ "
Z Œ
Û {zž’ e *
3: nt ÃVÍßwq {ŠÎ M Ð ~ ?gzZ L L

2C7           $      i

Ÿg ÅvZŽ ì 4a Æ VÍßyZ ] !
t X h» kZ Õ
Û )gzZ ¨gzZ zŠ h» kZÃáZz "
Z Œ
Û LZ ( â ›} Z ) L L

ó Xó Ð Vƒ [ x»vß „zgzZ • T e

    
         $        % $  j
2C8       $     $  

Ð zg ÅvZ [ÂgzZ •N â ÅVëñVc
ç Å \ M gzZì xlÌÐ ] Z f KZ ÅyZa Æ VëñѵšL L

ƒe*
™ ð> ðÃÐ V2zŠ LZ ?¤
Z %ZX • g ZŠ h{Š c
iÆ }uzŠ q
Z ( Æž F
) g ZŠ¸g ÚÅ +`
'gzZ Ýí!
ó Xó ì Zƒ –¸ ~vZ [ Â ( ƒ M
™ Â)

C29  $  $   $  k

,Š™! p~ kZ ë Ç ñ¾n ðÃŽ gzZ VƒLe ›Å "
Z Œ
Û %Z ‡â 7`
Z ðÃÐ ?6x » kZ ~ží \ M L L

ó Xó ì yZŠgŠgzZ ÑZz ä™s çvZµš XÐ

C30        $     %    
    $ l

ì c
Š ¬» ä5 ä vZ à ( Vzg ZŠ ¸g c
) *Zzg XgzZ D h Â7™Ço¢gzZ • D™ Zg7 Ç Zƒ HÐ vZ Ž L L
%NgzZ • Dg eÐ [g LZ • D 57Z
ó óX • Dg eÐ [ ˆ} æE

~ Ýzg Åžg Ig
Š qZ ·g,

:• sf ø
 }Z•
Û Æ 1*™wÎg 0Ð ·g,

l‚Ãe ]ƒ] ^ãe h†Î Ÿæ é‚nÃe kÞ^Ò á]æ ke†Î ]ƒ] Üu†Ö^e ‚Ãe äÞ^Ê ÜÓÚ^u…] ]ç×’i ÜÓe^ŠÞ] ]ç¿Ëu]0 a
än×Âæ ^ãבæ á^Ò á] è×’e äÖ ‚ãŽi (^ãfu^‘ Ý^Ú] èÚ^nÏÖ] Ýçm äni• Üu… ØÒæ èfm†Î kÞ^Ò á]æ
3
C 19^ãÃ_Î á^Ò á] èÃn_Ïe

kZgzZ ì 7~gzŠ ÅnË~ yZ VƒÆgzŠp¤
Z x qg ÑZ ZßzZµš z™ H·g,gzZ z™«™Å Vñ*
© LZ L L

yŠ Æ #
Ö ªg ZŠ¸gC
Ù X Vƒ ñƒ G Ws~ : M { z Z
 Ð Vƒ b§Å Vzg ZŠ¸g) Ìm³RŒ
Û {z~ ª
q
, σ ÅWsä ¿TgzZ Ç}Š „ZÍgzZ ]Š ÞÅ kZ, σ Å ·g, ä ¿TX Ç ñ MB‚Æg ZŠ¸g LZ

ó Xó Ç}Š ]Š ÞgzZ „ZÍs ÜÆ ¿kZ

4‘0 z/]| b
:• ë  îpE

XXofÞ ^Þ]ZZ Ù^Î [kÞ]^Ú (k×ÏÊ (ÌjíÚ „Šßu çâæ èÓÛe çâæ &Ãe^Ú Ùæù] oÊ !²] Ù牅 kni]0
Ø‘çi (á^$æŸ]†ŠÓiæ (²]‚fÂœ á^eZZ Ù^Î [Ô׉…] ^Ûe k×Î XX!²] Ù牅ZZ Ù^Î [ofßÖ] ^Úæ V k×Î
C329è×’jÖ]æ †fÖ^e Ý^u…Ÿ]

wÎg » vZ {z ( c
â•
Û ä 1 \ M ?ì @
ƒ H Ñ ( ¹ ä z/]|) X Vƒ Ñ ( » vZ ) ~ c
â•
Û ä 1vZ wÎg L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

308

,™]Š „ÅvZ sÜ{ zž VƒŠ
c
Š x • ~ :c
â•
Û ä\
å M ?ì Š
H_¬Ã\ MB‚Æ q ¾X ¹ä kZ Xì @
ƒ
ó Xó , ™·g,B‚[g ‡Z z m
³LZgzZ „h ÂÃVGgzZ

:• D™yÒ ~g »Z [-Z1Z ]| c

‚fÃi äÖ^Ú h…] Ÿ ! ofßÖ] Ù^Îæ XXäÖ^Ú äÖ^ÚZZ Ù^Î èßrÖ] oß×ì‚m ØÛÃe oÞ†fì] ! ofß×Ö Ù^Î ¡q… á]0
C 3 9Üu†Ö] Ø’iæ éçFÒˆÖ] oi©iæ é¡’Ö] ÜnÏiæ ªn• äe Õ†Ži Ÿæ ²]
3

¿(Z ðÃ= 1wÎg Æ vZ } Zž Hg §Z Ð 1\ M gzZ Zƒ ¢q~ kŠZ #
Ö }
Å 1*™Ñ òŠ M q
Z L L

HXì HÃkZ ¹ ä VÍß ( žì ~ v0Ñ ~g ]Z ì Ð áZjÆ [Š ÑZ [ Â ) X ñY á~ ¼
 =Ž NC

{7 Ât VY ( 7]gz¢Å{7 ƒìgÈ ? ) c
â•
Û ä 1\ M ÂX ¹ UN @
ä ! Z²Z kZž ( • ë w 8 0Z ) Xì

Æ Vzg ZŠ¸ggzZ z™ZŠ Z > 2igzZ z™ì‡iúgzZ z¯ : q
Ñ ðà » kZgzZ z™]Š „ÅvZ q
Z sÜ ?:c
â•
Û gzZì q ~gz¢à Zz
ó Xó z™ ( ƒ M 7Ð .gzZ u|ŒgzZ ) ·g,B‚

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgž• D™yÒ k„0Z ]| d
ÔÖƒ ÌnÒæV ØnÎ ÜãÖ^–Ãe ÜãÏ×ì„ßÚ ÜãnÖ] †¿Þ ^Úæ Ù]çÚŸ] ÜãÖ†Û%m æ …^m‚Ö] ÝçÏÖ^e†ÛÃnÖ ²] á] ZZ
C34ÜãÚ^u…Ÿ Üãj×’e Ù^Î [!²] Ù牅^m

à c•
á Å yZ ÌðÃs§Å yZgzZ ì @
â Û•†ŸZ u" ~ wZñZÆ yZ gzZ ì êŠ /gzZ úÃVÍß \¬vZµ šL L

t) c
â•
Û ä 1\ M X ǃB‚Æ VÍßÁgzZù (Zž Zƒ wZÎt Ð s§ÅVÍßXì @
VZÃ7a Æ ä™[ Zy

ó Xó • D™·g,Ž ( ì @
ƒB‚Æ VÍßyZ

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgž• D™yÒ ÷Z ]| e
oßÃ_Î àÚ Ä_Î]æ oßבæ àÚ Ø‘ Üã×Ö] (ÐÖƒ á^Š×e Ü×Ói •†ÃÖ^e èÓŠÛÏÚ èßv• Üu†Ö] áž0
(äjב æ ^ãבæ àÛÊ oÛ‰] àÚ Üu†Ö] kÏÏ• oÞ^Ê (Ünu†Ö] àÛu†Ö] ^Þ] !oFÖ^Ãi æ Õ…^fi!²] ÙçÏnÊ
3
C 59äãjÓÞ ^ãjÓÞ àÚæ

kZ !vZ} ZXì ;gÈt~ p ÖZ s ”ZzgzZì ðƒ •
5B‚Æ |
 gŠ‰ì Zƒ \
b§kZB‚Æ vl²3g L L

x *
LZ ä ~gzZ Vƒ °ggzZ Ýg ~ X • D â •
Û \¬z: 4vZ Xì Ò»= Ž }Š ^ »ÃkZgzZì @
5=Ž }Š 5Ã

ó Xó Vƒ êŠ ^»ÃkZ ~ì Ò»Ã3g ðÃŽgzZ Vƒ @
5gzZ ‚
g ìZŠ z ì‡ÃkZ~ì @
5ÃkZ ðÃŽ ì ÑïÃ3gÐ

: • ë g f1Z ]| f

9l†e•] á]æ Üu†Ö] è×’e oÞ^‘æœæ ÜñŸ èÚçÖ ²] oÊ oÞ„ì^iŸ ᜠo×n×ì oÞ^‘æœ VÙ^Î äÞœ0

gzZ x £ ðÃÃ#
Ö 5 ÅáZz ä™#
Ö 5 Ë~ }g !
ÆvZ ~ž ðâ •
Û ¤z= ( ä 1vZ wÎg ) „
 zŠ }÷L L

ó Xó •e *
ƒgzŠÐíg ZŠ¸gp¤
Z Vz™·g,~ž ðâ•
Û ¤z Ìt = ä \ M gzZ VzŠ: w

:• D™yÒ {k

Ù 1Z ]| g
C

st: ¹ä 3g  Š
ƒZ93g ÂX [ƒ rg ÃÐ ðÅ] Ñ» {z Z
 ÅðÅt‘ä \¬vZ :c
â•
Û ä 1vZ wÎg L L

gzZ VI »ÃkZgzZ ñ5Ã3gŽ VÅg ìZŠ z ì‡gzZ Vƒ 5ÃkZ~žXì lp6kZ  HÔV;: c
â•
Û ä vZ Xì(Å UßÐ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

309

Xð7ƒ T e (Z ?¤
Z :c
â•
Û ä1wÎgÆvZ X ǃ b§ÏZ c
â•
Û X [g c
V;: ¹ä 3g ?L »ÃkZŽ VzŠ™Š !
z { n
'

 $      $   
     $   

3
C 6     $   

: • D™yÒ ~°—Z•g 0 ´ â ]| h

°çe] àÚ ±Ïe Øâ(!²] Ù牅^m Ù^ÏÊ èÛ׉ oße àÚ Øq… å ð^qƒž ! ²] Ù牅 ‚ß àvÞ ^Ûßne0
Ý]†Ò]æ ^Ûâ•çã ƒ^ËÞ]æ ^ÛãÖ …^ËÇj‰Ÿ]æ ^Ûãn× 顒Ö] ÜÃÞ0Ù^Î [^ÛãiçÚ ‚Ãe àÚ äe ^Ûâ†e] ®•
C37 9^Ûã×fÎ àÚŸž ÔÖ Üu…Ÿ p„Ö] Üu†Ö] èבæ ^ÛãÏm¡u

vZ } Z X Hn²ä kZ c
M òŠ M q
Z »Å´ ~ kŠZ #
Ö }
Å 1\ M Z
 X¸ â Û•p=k0
Æ 1vZ wÎg ë L L

a Æ yZ \ M ÔV; :c
â•
Û ä\
å M ?VƒY™n ðÃB‚Æ yZ Ì[ Z ~ H• ` 0
]Ãz + -Zz}÷! 1wÎgÆ

LZgzZ N M 7Ð u|ŒÐ V2zŠgzZ [g ‡Z z m
³Æ yZgzZ ,™Zg7 ÃVz°z ñƒ GÆ yZgzZ , ™g lZz ¬Š
ó Xó B¯ *
– -hzZ CZÃ,Ð Vzg ZŠ¸g

:• D â •
Û 1wÎgÆvZž• D™yÒ %¬ 0yG]| i
C389èבæ è΂‘ Vá^jß$] Üu†Ö] pƒ o× æ è΂‘ ànÓŠÛÖ] o× è΂’Ö] áž0

» [ZN k
zŠ Р䙑œ6g ZŠ ¸g LZ gzZ ì @
ƒ Ýq [Z N „ » ‘œsÜР䙑œ6¨z d
¾ž L L

ó Xó ì @
ƒ Ýq

:ì yâ •
Û » 1vZ wÎgž• C™yÒÈ ¬ ]| j
C399…^Û¢] oÊ á]‚m„mæ (…^m‚Ö] á]†ÛÃm Ð×íÖ] àŠu æ]…]çrÖ] àŠu æ Üu†Ö] èב0

gzZ :
 »#
Ö sÅ V- Š !
M ÅV-à *
M 7Ð u|ŒÐ VÇä LZgzZ 
*™{C
Ù b» t ÜZiZgzZ 
*™·g, L L

ó Xó ì á
:
 » ±ŸZ ~ Vz/

:• D™yÒ x Z x
0œ]| k
èב àÚæ èÎ^jÂæ] (è΂‘ àÚ èn×â^rÖ] oÊ ^`e &ßviœ kßÒ ð^n•] kmœ…œ =!²] Ù牅 ^m k×Î0
C409†nì àÚ Ì׉^Ú o× kÛ׉œ0 !ofßÖ] Ù^ÏÊ [†qœ àÚ^ãnÊ ØãÊ Üu†Ö]

Ô,Ð Vzg ZŠ¸g ÔwqZ (~ ª
q Ŭ~ ŽXì wì H}g !
kZ » \ M ! 1wÎg Æ vZ } Z :¹ ä ~L L

ñƒ n
g ì‡Ã Ô™ w qZ x Ó¬ \ Mž • D â •
Û Š•
á g Z 1\ M ?ǃ Ýq [ Z Nz `
Z » yZ = H Ô ~Š Zi M Å VñÝ
ó Xó ƒ ñƒ y›

:• D â •
Û 1vZ wÎgž• D™yÒ {k

Ù 1Z ]| l
C
èÃn_Îæ oÇfÖ] àÚ ^e^Ï ØrÂ] ®• ‹nÖæ (Üu†Ö] èב àÚ ^e]ç$ ØrÂ] änÊ ²] Än›œ ®• ‹nÖ0
C41 9ýÄΡe …^m‚Ö] Å‚i é…^ËÖ] ànÛnÖ]æ Üu†Ö]

@
ƒ7Ýq ~¢âZ `
Z » q Ë~¨ £Æ kZ ì @
ƒ Ýq ~¢gŠT[ Z N » ·g,~ ®
 ¤Z Å \¬vZ L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

310

ì Cƒ ~Š !
'ÅVzàgzZ [Z± ~¢gŠTÐ nÅ`
à z ÉÃgzZ ·g sgzZ ð§" ñƒ D™ ãâ •
Û *
Å \¬vZgzZ

ó Xó 7q ðÃgzZ™| (Ð kZ

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgž• C™yÒ È ¬ ]|Ýí.ÅZ x Q m
4C2 9Üu†Ö] èÃn_Î æ ±ÇfÖ] èeçÏ †ŽÖ] ņ‰] æ Üu†Ö] è×’Ö]æ†fÖ] ^e]ç$ †níÖ] ņ‰]0

%Ngz Z 7¿( ðÃ~ «£Æ kZ ì @
wqZ •gz Z } æE
ƒ Ýq ~¢gŠT[ Z N » ·g,Ð ~õ w qZ L L

ó Xó ì ·g sgzZ ð§" {zì M[ ‰gzZ { k
»q T ~¢Ð ƒ
 Ð~

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg Ô• D™yÒ m¬ 0z/0vZ†]| n

4C3 9^ãב æ äÛu… kÃ_Î ]ƒž p„Ö] àÓÖæ oÊ ^ÓÛÖ^e Ø‘] çÖ] ‹nÖ0

]‡5 Ìt ÂŽÐZ { z¤
Z X}™u| ‚ » yZB‚Æ Vzg ZŠ¸gŽ YY Hwì7t Z] » ·g,ÿkZ L L

wbÃmkZt •e *
™ {mÐ kZ g ZŠ¸g ¤
Zžì t ·g,É }Š™muFÌt Â,™: (Z {z gzZ }™
ó Xó }™

Xì u 0
Š•
á g Z » 1wÎgÆvZž• D™yÒ  Z]| o
4C4 9äÛu… Ø’nÖæ ²] Ðjn×Ê ðçŠÖ] èjnÚ äß ÄÊ‚m æ ä·… oÊ äÖ Ä‰çmæ å†Û oÊ äÖ‚Ûm ᜠ冉 àÚ 0
%N¿{zgzZ ñYƒ •
ñYƒ pôÐ ]ñ~æE
Û Zz tig » kZgzZ Ô ñYƒ†ŸZ ~ /Å kZžì @
™I ] !
t ¿Ž L L

ó Xó } Š äƒ: Z]
Ð ðZŠ LZ÷g,gzZ ñYg e ÐvZ {zž’ eÐZQ

:c
â•
Û ä 1 *™wÎg Ô• D™yÒ {k

Ù 1Z ]| p
C

àÚæ äÛu… Ø’n×Ê †ì¤] ÝçnÖ]æ ²^e àÚçm á^Ò àÚæ äËn• ݆Ón×Ê †ì¤] ÝçnÖ]æ ²^e àÚçm á^Ò àÚ0
4C5 9kÛ’nÖ æœ ]†nì ØÏn×Ê †ì¤] ÝçnÖ]æ ²^e àÚçm á^Ò

¿Ž gzZ ñÑO à ã!
ögzZ- Âz ]³Å y¶LZ {zž ’ e ÐZ ì ¦ZŠ » yZZ6#
Ö ªx- gzZ \¬vZ ¿Ž L L

ÐZ ì }â ÃyŠÆ #
Ö ªgzZ \¬vZ ¿Ž gzZ ñ¯ g à CZ ÷g, { zž ’ e ÐZ ì ‚
g yZZ6]y
M x- gzZ vZ

ó Xó }™g (Z Ùñ{Q c
} ™]!
Å ð>gzZ hZ Â c
{zž’ e

: • D™yÒ %¬ 0µ]| q

B; » 1\ M ä ~ gzZ 1 ñB; Z÷ä 1\ M ÂÅ ~¢ä ~ X Å ]‡5Ð 1 wÎgÆ vZ ä ~ L L

: ~¸}g !
Æ t Ü Z wV" gzZ — Æ VßZz ]y
M gzZ *Š IZ~ H !µ} Z c
â•
Û ä 1\ M X 1 x å ug I
æ å†Û oÊ‚Ûm ᜠ•]…œ àÚæ Ÿž ÔÛ×¾ àÛ çËÃi æ ÔÚ†u àÚ o_Ãi æ ÔÃ_Î àÚ Ø’i0 ( c
â•
Û ) ?VzŠ

4C69Üu…]ƒ Ø’n×Ê ä·… oÊ ¼Šfm

s çÐZ Â}™Õ6•¿Ž gzZ } Š à kZ ÂÆzg q ðÃÐ •Ž gzZ ™,Ð kZ Â}™W sÐ •Ž L L

ó Xó }™·g, {zžì eÐZ ÂñYƒ Wz tig » kZgzZ ñYƒ D/ÅkZì Let ¿Ž g ZŠ¸X}Š™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

311

g UM z wZ¸ZÆ x Z™+¬z x «
Y f}g !
Æ ·g,

:• Dâ •
Û tzg Ã/]| a

p„Ö] Ü×Ãm çÖæ (®• änìœ àne æ Øq†Ö] àne áçÓnÖ äÞž ²]æ (ÜÓÚ^u…] ]çב Ü$ ÜÓe^ŠÞ] ]çÛ×Ãi 0
4C79èÒ^ãjÞ] à ÔÖƒ äÂ‡æŸ Üu†Ö] è×ì]• àÚ àne æ äßne

¿{ z¤
Z X Ï ñ Yƒ bq q ðÃyZgzŠÆ ð¸ Æ kZgzZ òŠ M d
k!nÅvZ X z™ H·g,gzZ ³D» [ ¨
Z L L

ó Xó }™{Š â M 6•g i!
Ã}uzŠÐ ä™ »·g,¿{z Âì Zƒ µZz ñ~ kZ yxgŠÆ T

:• D â •
Û yÒ Z]| b

^Ûâ…• àm†ŽÃe äב] áŸæ (^Ûâ…• àm†ŽÃe Ñ‚’i] àÚ oÖ] gu] Üâ…‚e oÞ]çì] àÚ^ì] Ø‘] ០0
4C89èfÎ… ÐjÂ] á] àÚ oÖ] gu] Üâ…• èñ^Ûe äב] á Ÿæ (Üâ…• èñ^Ûe Ñ‚’i] á] àÚ oÖ] gu]

= *
™ «ëgŠ äÃ[g‡Z z m
³LZgzZì [8= {Šc
iР䙑œëgŠ äÃgzZ Ë bŠ ëgŠ q
ZÃVǸ LZL L

gzZI = {Šc
iР䙊Zi M xÝÔ
*™sÜ6VzgZŠ¸g LZ îgŠÎgzZ ñY H‘œîgŠÎÃgzZ ˞РkZ• {h
I {Šc
i
óXó • [8

: • Câ •
Û iœÈ ¬ ]| c

bÆÃyZ ä vZŽ X Hc_ » _ Z÷Å 1x™Z ÑÐ & œ–1Z ]|ä Z]|gzZ  Òà ]|L L

^Ú '…çÞ Ÿ0 :ì yâ •
Û » 1vZ wÎgž c
â•
Û ä & œ–1Z ]| ÂX 5 ⎠Р6gzZ uÆ r !
gzZ H «~
wâ ðÃa Æ yZ {z´Æ kZ gzZ ì @
3Ð w â kZ yZ0
{ » 1 · ( ì @
ƒ ‘œ wâ » Y m
Z ) 9è΂‘ çãÊ ^ßÒ†i

Ž Ç Vz™x » „z~ }g !
kZ X å~ ~tÇx ÂŽ Vƒ Le 9 Š ~ ª
q ÏZ s ZÜZ » ] ‡œ~ !nÅvZ Xì 7

äŠ\ M ä ~ ! –1Z } Z :c
â•
Û ( ä Z]| ) Q ~Š „ZÍ ä Z]|Xì HŠpä 1vZ wÎg
X c
â•
Û ä –1Z ]|X Htà hÆ yZ gzZ H™f » ~g ZŠ ¸g Ð 1vZ wÎg Ã

& œ–1Z ]|gzZ 1 y Y

yY ~÷~ïÆ T ! nÅ ] Z f kZ 9oje]†Î àÚ Ø‘] á] oÖž gu] !²] Ù牅 èe]†ÏÖ å‚ne oŠËÞ p„Ö]æ0
4C9ó Xó ì [8{Š c
iÐ ~g ZŠ¸ggzZ "
Z Œ
Û LZ= "
Z Œ
Û Å 1wÎgÆvZì

:• D â •
Û  Y «]| d

á^Ò ážæ (‚ÛvÚ ^eœ ^m Øñ^Î äÖ Ù^Î VèÎ^Ê oÊ ^ãÕ] ÌÖœ àÚ oÖž guœ oje]†Î oÊ äÕ] Üâ…‚Ö0
5C0 9ÔßÚ oßÆ] á^Ò á]æ VÙ^Î oßÇÖ] oÊ o×%Ú oje]†Î

ËX Vz™ «ëgŠ g ZD
Ù ~ª
q Å ºÃz µÃyZ ~žÐ kZ ì [8{Š c
i= bŠ ëgŠ q
Z Ã[g ‡Z z m³LZ L L

z m
³}÷p¤
Z !V; :c
â•
Û Vƒ ìg™¬ Ï0

i Å à ¥p é~÷g ZŠ ¸g }÷p¤
Z !·1Z } Z X ¹ 7Z ä áZz ì

ó Xó Vƒ "™| (Ð \ M [g ‡Z

Å
:• Dâ •
Û  ïG
E4h. Z 0G]| e

Ÿ (ofŠuæ oßm• Ÿ] ^ãÃÛq] ÜÖ oÞ] Ü×Ãi ÔÞ] Üã×Ö]ZZ ó óZ hgžF» Vzg bŠ ä VrZ Âñƒ ] ¯{z Z
 LL
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

312

5C1 XXäãqæ äe ÌÓmæ (äÛu… Ø’mæ (äßm• oËÏnÊ Ù^ÛÖ] ÄÛrm Ÿ àÛnÊ †nì

z ]³Å yZ0
{ }÷gzZ n Y H ZŠ Z nŒ
Û Z÷ž @
ì H ¦a kZ sÜgzZ sÜwâ ä ~žì }Y ÂvZ } Z L L

kZgzZ ñY Å ·g,Ð ÏZgzZ ñYH ¦a Æ 5ZŠ Z ÅnŒ
Û Ž 7`wðÃ~ ä™ ¦wâ ,Z ìgg Z Œ
Û'
Ó

ó Xó ìg ¹!
Óz ]³Åy¨
ZÐ q Oz w â

:ì w¸» g bŠ 0 z/]| f

XXÜu†Ö] pƒ oÖ] éç_ì àÚ ]†q] Ü¿Â] è–m†ËÖ] ‚Ãe éç_ì àÚ^Ú äÞ] àÛ×ÃiZZ

ó Xó ì *
™·g,Ð Vzg ZŠ¸g LZÐ g ±ZÆ [ Z Nz`
Z ¿aZÐ ƒ
 ˆ Æ Vzq nÛ•ž• … Y \ M L L


¹Ãm
I0vZ†]|ž• ë .ñ0 yÑ]| g

5C2 XXl†e•] ]ƒ] Äfjiæ k×fÎ] ]ƒž ØfÏjŠÞ Ù^Î [Üu†Ö] Ðu^ÚZZ

ó Xó ñY `B‚Æ yZ ÂN Y {z Z
 gzZ ñY HwL Z » yZ ÂNÑ p={z Z
 c
â•
Û ?ì hH »[g ‡Z z m³L L

:• D â •
Û tŠ ™Q]| h

5C3XXØqæˆÂ ²] äÃ_Î ^ãÃ_Î àÚ è‰^Ú Üu… è߉ å•çÚ æ èב Ýçm é•çÚZZ

X ¹Ã ( N
 0£Z x â Z )vZ†1Z ]|ä „
]| i

a Æ kZgzZ ?} ™ù ·g,Ð yZ {z  Y7ÖJZB‚Æ yZ {zgzZì Ð VÂgú~g ZŠ¸g ÅòŠ M q
Z L L

@
™ ¬Š z xsÐ yZ gzZ }™g (Zt zg » ò3
B‚Æ yZ {z XXÝ¡ŠÖ]æ Ì_×Ö]ZZ :c
â•
Û ?Xì J
V¹ S N Ð yZ

5C4 ó Xó ìg

: HwZÎä ËÐ N
 0£Z x â ZvZ†1Z/Z†0 a j
o× (Üâ•æ]†m æ Üâ…æˆm (ÜÃÞV Ù^Î ( Üâ…æˆm á] p†i g’Æ š…^e l]çì]æ éçì] äÖ Øq…ZZ
5C5XX!Ü`i…^m‡ Å‚mŸæ ÜãÃÚ ÜÏm ÜÖ Ÿ]æ ]çe^q] Ù^Î (^ãßÚ tæ†íÖ]

Y ÃyZ { zHì Le*
™]g c
i ÅyZ òŠ M {z •k

ö;g~ }i {”†ð¸gzZäFÆ kZì òŠ M q
5
Z L L

ö; ggz Z ä1LZÐV;z { z ¤
Z }™{Š â M6ä™]óÐ V; zÃyZgzZ }™] ‡5Ð yZ {z X V; :c
â•
Û Ôì YY

ó Xó ìg @
™]‡5‘® µñÐ yZ X}™: WsÐ yZgzZÇg: ö;gB‚Æ yZ { z:gzXì 4¹ ÂB™v

.•ÅZk
:• ˜ ~ çE

0· k
`

Ì_ÃjÖ] Ðvm ^Ûe ^ãn× Ì_ÃjÖ]æ (^ãe gqæ] ojÖ] ²] ÑçÏu àÚ ^ãe gq]çÖ] ðö ]•] oâ Üu†Ö] èבZZ
5C6XX^ãn× äe

gŠkZ 6Vzg ZŠ¸g LZgzZ *
™ ZŠ Z » yZX • ØŠg Z Œ
ÛZ
 Zz ä vZ t £Æ [g ‡Z z m
³Žžì t È» ·g, L L

ó Xó ì h» ä™ò3
Ž *
™ò3
gzZ .

:• D â •
Û z]| l

5C7XXÜu†Ö] Ä›^Î †$ž ØvÛ–m^ÛÒ ^Ãm†‰ ØvÛ–m¡Ê ¡mç› Üu†Ö] Ø‘]æ †$] oÏfm ²] ážZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

313

» áZz ä™·g sgzZ @
ƒ7i Z0
Z ñgzZ »~¢ {z gzZ ì ‚
g ì‡J
k

Š ¹ W
Z » áZz ä™ ·g, \¬vZ L L

ó Xó ì 
@Yƒ »¢¹W
Z

Z¯Æ ·g,
Z

E$E
:• ‰ G ÜZ
Z ¯sfzgqÆ ·g,~jZ >縷
Îñ

Xì g Ö ZgzZ #
Ö ´ ÅyZZ w¾gzZ xs Z Œ·g, a

Xì @
ƒ wz4» ] »'
~ tiggzZ ~ Vz/Ð ·g, b

Ãx £Æ ~ŠÛpz Ÿg ÌZ}
t‘gzZ ì @
Yƒ èZg Ì]Ñ» [g Ð Tì ¿Ô™gzZ ŒZ (Z q
Z ·g, c
Xì g0

¿Z z ›yxgŠÆ yZgzZ• Dƒ o¢] ©Ð [g ‡Z z m³vŠgzZ w·ŠŠ z wå
Ð ¿aZ‰ ·g, d
Xì CYƒ ì‡ cÅ

Xì CIgl » kZ e
¾zG @
Ð s§Å[g ‡Z z m
³gzZ Z}
»B‚B‚Æ ]¾zŠæ Å \¬vZÐ ·g, e

X Vƒ: VY „ uægz Z •$
gzZ
` Ã Ô•
Û » {zp¤
Zì h» Vzg ZŠ¸g ·g, f

5C8Xì @
ƒ wz4» ~0

zZ}
Øg6}iukZƒ ì‡V˜ x  » ·g, g

?ì $
Ë ƒ b§¾·g,

kZ ƒX » ‰
Ü z gzZ {Šc
i,ä
Z XñY Å ]‡5Ð Vzg ZŠ¸g ì — ì ÇX • $
Ë ƒ 'gßϹ Å ·g,
XñY c
Y c
M ~ VzyÆ yZ XñY ðoN Z ~ y~
œ% c
(q
Z ËÏw‚C
Ù }• M
YG m{ µZñaÆ
ÅVz(Æ yZ0
{XñY ;g ~ÆZg)g fÆ kZÔì x(C
Ù ª
œÅy¯8 Â[Z X•g y7 wZjZ wqÐ yZ
¾Æ yZ0
d
{X ñY Å.6VIgXñY 1 ¯ :X » *
R KZ c
3Z {Z ({ZpÃVÂ!
KñKgXñY Å-Âz ]³
%N{z´Æ b 9zg XñY H‘œ6ŠZ•
Ë ƒ$
zç Å yZ Ì)gf Æ ðÉg s§Å ]5ç4gzZ }gtmïæF
ÛZ
H wLZ b§hZ » kZ ÂñY M a Æ Y ~ ygZŠ ¸g ðä
Z XñY Hnç » xZ •Z gzZ ò3
B‚Æ Z%QXì
Æ kZ ÔñY Zƒ ï•
á B‚Æ yZ6µZñÆ agzZ ÙpX ñY Å kCÙpÆ™#
Ö }
ÅyZ Ôƒ e
JuTX ñY
1x »Ð ÏŠ ‚ ñO Å öúz Š%gzZ ÌX,Š™u 0
Ð ]c
Zzg {ŠÎ•
Û ÃVEÅ aÙp KZ ëžì ~gz¢Ìt a
½ß xZ¤

z6Æ ~Š •
á }g ø ¤
Z Xƒ: kCú1 ðÃñƒ D™g (Z qË~ VñZ¤

z6Æ }uzŠ q
Zž @
ñY
Xì CYƒ ÂqË~ yZaÆVÍß Â•g º ` Zzgz xÎg} ha E6µñÆ %¯gzZ •g ~g Y
Ð kZ Ôz™ c
Š • Ã}uzŠ q
ZLL 9]çeù ^vi ]æ•ù ^vi0 :ì 1~tg
uX • n
g ÌZ ~(`Ž~ ›b!
ž @
’ e ÈÐ sZuS gzZ öúzŠ%Ì~}g !
Æ • X’ e *
™wJÐ àŠ lpÔƒ „ ÷{Zpj óXó ì Ä›
b & Z ÅVzg ZŠ¸g ‰
Ü zÙCžì t ] !
ëZÐ ƒ
 X ñY Å]Š ÈÅVzg F X ñY 0: ú1=g ft » äJ (›
%NgzZ ñY c
{¤q
Z X ñY Å b & Z ÅVñ» ¦Ñ) òZg~ yZ0
{X ñY »zgÐ ðZæE
Š ¬» ð> Xce 㙄Å
Xì Yïxg ÃP +4aÆ +Š VÐZ Âá pŠ~ ] 5çÆ yZ0
{¤
Z y¨
Zg ‡z!
gzZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

314

Ö è Å·g s
#
ZwÅ·g s

   $     :c
â•
Û Š•
á g Z ~ˆ È M Œ
Û Xì k
:
 » ÒgzZ WZg *
Å \¬vZ ·g s a
5C9    $     $    
 

( Q b§Å: â iÆ qY ) ?žì µÂ¸ Ð ?  ( ñY ï#
Ö ÓÃ ? c
)âþ â : ( I »9) ?¤
Z ( ¦o} Z ) ÂL L

J¦ )gzZ ì c
Š™{¾ ( Ð G
 ] !
E) ÃyZgzZ ÅÒä vZ 6X• vß {z ¸Ð zh Âð*
gzZÐ ƒ  ~ o

ó Xó ì c
Š ¯ J0
ZÃV\WÅyZ ( Ð Ú Š3 Zg

X • ï Š N ZwϹ vŠgzZ s Z e ÒvZ6á Zz ä™·g sgzZ ä;Š Y~ }iž Zƒx¥Ð kZ

:ì ÞZ yâ •
Û X • ÉÃá Zz ä™·g s b

%                 $ é $   %  

6C0    
   

¬ä \¬vZ » ähŽ Æ TgzZ • D h ÂQÆ™ å Ãg Z Œ
Û ZÆ \¬vZŽ … â 7¬Ž ì @
™Ã7Z { Ze{ zgzZ L L

ó Xó • áZz ä0
Zg Äv߸ԕ D îŠ Y~ ogzZ • D hYÐZì c
Š

:ì QZwÌ~ *ŠB‚B‚Æ ]y
M Ãá Zz ä™·g s c

^Ú ÄÚ ^nÞ‚Ö] ±Ê èeçÏÃÖ] äfu^’Ö ²] ØrÃm ᜠ…‚qœ gÞƒ àÚ ^Ú0 VÙ^Î "
# ²] Ù牅 ᜠ†Óe ±eœ àÂ
6C1 9Üu†Ö] èÃn_Îæ ±ÇfÖ] Ø%Ú é†ìŸ] ±Ê äÖ †ì‚m

~¢~ ¶Š Zw \¬vZ ÃgzZ Ë{ z´Æ ·g sgzZ ]zŒ :c
â•
Û ä vZ wÎgž • D™e
Zz& œ–1Z L L

ó Xó ÏA Zw7Q Ì~ ]y
M gzZ • ïŠ Zw Ug ¯~ *Š \¬vZÃ>%Æ VpVâzŠ yZ X D™7

:@
ƒ 7wJ¿ðà »á Zz ä™·g s d

ènŽÂ oFÖ^Ãiæ Õ…^fi ²] o× š†Ãi Ý•• ±ße Ù^ÛÂœ áž0 VÙçÏm "
# ±fßÖ] kÃÛ‰ Ù^Î é†m†a ±eœ àÂ
6C2 9Üu… Ä›^Î ØÛ ØfÏm ¡Ê èÃÛrÖ] è×nÖ ‹nÛì ØÒ

Ã] Zg Å- gzZ x •
á Å] ZÔwqZÆ xŠ M µ :‹ ñƒ D â •
Û Ã vZ wÎg ä~ž• D™e
Zzg {k

Ù 1Z L L
C

ó Xó D™7wJÿÆáZz ä™·g s\ M • D Y G 7k0
Æ \¬vZ

:ì @
YƒgzŠÐ \¬vZ ÑZz ä™·g s e

±ßÃ_Î àÚæ ²] ä×‘æ ±ßבæ àÚ VÙçÏi •†ÃÖ^e èÏ×ÃÚ Üu†Ö]0 V"
# ±fßÖ] Ù^Î VkÖ^Î èŽñ^ àÂ
6C3 9²] äÃ_Î
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

315

TXì 9gzZ ì ðƒ •
B‚Æ l²Æ \¬vZ ·g, :c
â•
Û ä vZ w Îgž • C™yÒ Ȭ ]| L L

ó Xó Ç} Š ^ »Ð VÍßÐZ \¬vZ Ô N
»= ä TgzZ Ç ñ5ÐZ \¬vZ c
5= ä

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg X ǃ74ZŠ~ ¼
 ÑZz ä™·g s f
6C4 9 Ä›^Î èßrÖ] Øì‚mŸ0

ó Xó ǃ 74ZŠ ~ ¼
 ÑZz ä™·g sL L

gñQ yzçaÆ ·g,

Q Xì 7e
*™x » ðÃ%Æ =ÂÅ \¬vZ X ’ e Óâ =ÂÐ \¬vZ aÆ ·g,…¬ Ð ƒ

Ð "7'!
Å9F
gzZ (F
ŠŽñ~ g
uz y M Œ
Û X’ e 
*™·_ » ]*
vÆ ·g sgzZZ
Z ¯Æ ·g,…

ÒÃÅ v Ð kZ 'ß Z ©{z ñƒ n
g Ãæ ÃVG.Å·g sX Ç}™ÒÃÅ ä™·g,6gî~gÅy›q
Z
X Ç} ™

Â,™]gm{z¤
ZgzZ ’ e ã™ÒÃÅsz@
hZ ÅkZ Âñ M t ‚]!
{h
I*
ðä
ZÐ s§ÅVzg ZŠ¸g
%NÔnƒ J
V˜ X ’ e ã™7„Åh
 !$
‰
Ü zC
Ù X’e 
*™wJÐZ
Å Ë%Z X ’ e bŠ Ð yˆZ !$
» ðZæE

X ’ e *
ƒ Ìg ÖZ » WZg *
B‚ÆÒ6Vñ» ¦Ñ)gzZaÆ š
 F

 »• } (gzZì @
:
Y| (Ð u b Z'
× çt ]‡zZ Î X ’ e *
hg7]gßËðZŠ » wZŠZ ~ b Z'
× ç

à âXì f(›Ð kZ ._Æ ~
å tèg
u X ’ exg ï Š `Ž• Ã}uzŠ q
Z Ôƒ eJ
u TXì á

§” Š•
ÛC
Ù ~ T ñY 1 ¯ -» yz¬ b!
Z » yZ0
q
{ž ì t ]gßq
Z Å kZ X ’ e 
*™ yz¬ ~ ]5ç
aÆ ·g,X ñY Hyz¬Ð Š Z•
Û Z q]gz¢Æ yZ0
{6V´ñÆ aÔÙpÐ - kZ Xìg mZ ez®
 ,Z

}g øX ’ e ¢
¯ 7X » *
R Ã VÂ!
Kg KgX ñY Åg (Z Ï0

i ¯§¦ÑgzZ {Š ‚ž ì t ]gßë Z q
Z

*
ƒ} ×6g ZÜZÆ ä™ Zg7ÃX• _ƒ òZg ] â Îg d
¾z м aÆ µZñÆ agzZ {Ò ~Š •
á ~}Ñ ç

» } (
Ù X Ç ñ M 7B; ¼ Ð ä™ ù Ÿ &&gzZ V×*
C
Z ™ÏQ ~ VÂ!
ÝqÑ Xì _ 0 ] !
Å w©
X ’ e ム.6LggzZ x Z •Z

[ òZÆ ·g s
˜ a
ª
Tì 7/Zz Å] x¦Ñ~ } g !
kZ ÃVÍß ˜ÀXì ª
 ˜ ~gÅÑ c
~gÅ:
 Z (Ð ƒ
 » ·g s

’ e *
¯ K»çñ~ ÖWx ¬ gzZ ] hÔ kzgŠXt …X • Zc ¿6` Zzg z xÎg òZg Ð V- œ{z Ð zz Å

XÐ,™ÒÃÅ·g,6gî~gÅvßÐ ¹ Ð T

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

316

"
¾ b

J0
Z Å× ~gŠ Z'gzZ ª
˜ zz Å kZ Xì 1 ¯ :
 ë Z ÐZ ä ëpì 7:
 » ·g s"
¾6gî ~Š ã

yZ²7] !
Å'Æ òŠ M d
¾
*™ Zg7 Ε ðƒ Åg (Z ]â Îg +Z6µZñÆ agzZ Ùpä ëXì Ç®Š

Æ òs ¶g {Š c
iÐ ¶g ðƒ ~Š Å Ë6µñÆ ~Š •
á 6gîÆ wVXì 7mðÃÐðsZ ]x » ]â Îg x Ó

aQ c
ì/xÆŠÎg¦t X σ e
D:¤
z Ç ÂñY c
Šj._Æ wKZ Xì @
Y Hwì ~gz¢ bŠ6gî

z m³ÆÉ Å y ˜Àg ZŠ¸gt X Nî *
3 êâ iÑÃVzuzŠ {zžì @
Y Hg¦~gz¢n Æ Vzg ZŠ¸g ‰6µñÆ
Åyz¬Ð äZ yá Zz èÃVÍßwè
r™gzZDIZ ä xsZ Xì WZk

iÆ d
•zyt X • Dƒ [g ‡Z

• ïŠ ¯ :Z (q
ZÐZ™ƒq
Ñ~ ä3vßx Óò £) c
ò £QgzZ6Vzg ZŠ¸g mº¡ž: ì ÅS
Xì 7]gz¢ðÃÅT

Ìq M »b )g fÆk

qz s ZuZXì1 ¯)iÑ » Ï0

i 7Q ä ë¶0Ð yz¬b!
gzZ ] ªÜZ '!
Ž

䃢q6µZñyZ vß~,Z X I{g ¹!
]â Îg Y "gzZ Š
@
ƒŠ ® Â/_
» „ZpígzZ yz¬b!
Xì Š
| (
D™ Zg7 Ã]âÎg yZ §{ Åp
g u*
~ yZ0
{ {z ì @
7*
ƒ ï•
á Ug6ÎX• D™ÒÃÅ ä™nZ²Z Ð

Vꧮ 6C
Ù É D Y ñ0
7„~ VÍß d
¾sÜ[Ût X • D Yƒg D » VçZy
vŠ Ϲ gzZ nŒ
Û ñƒ
X• M
YG Za µZñ{Š c
iÆ ·g,Æ ZryYÐ ] âÎg yZ X• Çg ¯ g £gzZ iZ0
Z•‚ŠpLZ LZ ä

~gz™Ð +Š c

Z}
èsp {z „: gzZ Sg7{Zz6ÌÅVƒ ZwÅ·g sÐZ Â}™: {Zz6ÅgñQ ´Š Ôƒ ÑZz yZZgz$¿ðÃZ

Ã7Æ kZ Âì @
™nç » u|Œc
ì ÌMÐ Ë{z¤
Z Xì @
™ÒÃÅä™ ZŠ Z t £Æ Vzg ZŠ¸g •Æ

Æ „ZpígzZ ›z g \ b§kZ Xì @
ƒ Š°Š ¢ CZ f c
ì @
Ñ O ] â Îg Å ~gŠ Z'{z  c
• Cƒ '!
„ zŠ ˜À

Xì @
Y 7ZQ/_
» ·g, {Š™7 »xs ZgzZ • D YƒŠzöJ
Vzg ZŠ¸g mº] !

_

Wfg ¾ ÜZ d

c
ñYƒ ^
Ã6£ ~z*Š } (Ë¿ðä
Z X 46*
R z°}• k
:
 » ·g s'gßϹ ÅWfg t Ü Z

kZp¤
Z Xá 8
 â : b c
} ŠÈ: x » ðÃ}žì @
Q JÐ Vzg ZŠ¸g d
¾{z Â,i ZâÐ ª
zŠÐZ \¬vZ

yz¬gzZ š
 F
 oX • n
ƒ
g Ã6b‚z Æ VzuzŠ ñO Å wZjZ — & Z Ž • Dƒ Ì!
¾{z g ZŠ)f Æ bzg

Xì $
Ë ƒ b & Z Å y Z ) g fÆ

ì CY òÐì] !
+Z ~ t Zè ]‡zZ Î Xì Ì
*™{C
Ù b » Ϥ) c
t Zè ç‰
Ü zC
Ù wV ÅWfg ¾ ÜZ

Y Ð Vzg ZŠ¸gž *
Yƒ w'gŠkZ ~ *Š , i Z {z´Xì CY 0=g f » ~gzŠ ~ :WgzZ Cg ¦
g ZÍ *
Ã}uzŠŽ

6V‘@
ÃÅVzg ZŠ¸g Ô¹e*
yxgŠÆ ~ç VxÔ 
*™{C
Ù b » ~$Šu‰
Ü z X Ð Vzg ZŠ¸g c
A: „‰
Ü z aÆ
E
E$N
X • CY 0zz Å·g sV×Z'¹Ü ZvŠgzZ úšE
ÔŠÔí@
~„ÅV
Zgz Ô 
*™:ñ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

317

]•
á gZ¦
P Ð á ZjÆ ·g,

B‚Æ Áž Ç ñYƒ { i Z0
Z …Ð kZ X ’ e $Z e Ãq
Z 6] 5ç LZB‚Æ Vzg ZŠ¸g x Ó LZ …

?ì eù b & Z Å kZ  ǃ: „ kˆZ gzZ D» ! Zy
Ë…¤
Z Xì ;g ^nç» ·g sB‚Æ ÁgzZ ·g,
Šæ ~g ø gz¢{z Ô4â Šæ Ð \¬vZ gzZ vÎ j§Æ ä™·g,Ð yZ ÂñY ^Ø » VÍß nZg *
…Z

• lp Â{zÔ• èZg Ð ë vߎ Xì ÑZz ä¢ÃVߊ {z gzZ • wŠ Æ VÍß x Ó~B; Æ ÏZèY X Ç} ™

:ì ;g™ ðÉg ~g ø 1~tÈ â•
Û Xì x »ÝZ *
oÃVÍßnZg *
X„

÷ q… ᜠé†m†a ±eœ àÂ
áçònŠmæ ÜãnÖ] àŠuœæ ±ÞçÃ_Ïmæ Üãבœ èe]†Î ±Ö áž "
# ²] Ù牅 ^m VÙ^Î ¡
²] àÚ ÔÃÚ Ù]ˆm Ÿæ ØùÛÖ] ÜãËŠi ^ÛÞªÓÊ k×Î kßÒ àòÖ V"
# Ù^ÏÊ ±× áç×ãrmæ Üãß Ü×uœæ ±Öž
6C5 9ÔÖƒ o× køÚ• ^Ú Üãn× †nã¾

·g,Ð yZ ~ Ô• g ZŠ ¸g¼ }÷ :¹gzZ c
M k0
Æ vZ wÎg òŠ M q
Z ž• D™ e
Zzg {k

Ù 1Z L L
C
%NÐ yZ ~ X • D™ ðZ'B‚}÷ { zgzZ Vƒ @
™yˆZ Ð yZ ~ X • D™·g s{ zgzZ Vƒ@

7Ð ~g !
ŠæE

?J
Z
 Âì ._Æì }g vnç¤
Z :c
â•
Û ä vZ wÎg  X • D™nç »ª
˜B‚}÷{ zgzZ Vƒ@M
ó Xó ÇìgB‚}g vg ÇŠæ q
ZÐ s§Å \¬vZ s ÜÆyZ J
A
ÔЃg D™ (Z

:c
â•
Û ä 1 \ M ~©èg
ugzZ q
Z

6C6 9^ãבæ äÛu… kÃ_Î ]ƒž °„Ö] Ø‘]çÖ] àÓÖæ ±Ê^ÓÛÖ^e Ø‘]çÖ] ‹nÖ0

ó Xó }™·g, {z ÂñY Å·g sZ
 žì {z ÑZz ä™·g,Ôì 7·g, bŠ!$
'

Z'
L L

Xì ·g, *
5ÃV^zggzZì @
B] Ãk  NÐ VßZzY c
bŠB‚Æ yˆZ!$
» yˆZž Zƒx¥Ð kZ

:c
â•
Û ä \ M ~ Tì C™gzŠÃ.ß Ì©èg
ut Ð áZjkZ

Ÿæ Œ^ßÖ] ¼Ö^ím Ÿ °„Ö] àÚ©ÛÖ] àÚ ]†÷ qœ Ü¿Âœ Üâ]ƒœ o× †f’mæ Œ^ßÖ] ¼Ö^ím °„Ö] àÚ©ÛÖ]0
C67 9Üâ]ƒœ o× †f’m

Ð VÍß: Ž ì 4Ð y›, Z Ôì @
™ñ6VÏà Zz ä M Ð s§Å yZgzZì P MÐ VÍߎ y›{zL L

ó Xó ì @
™ñ6VÏÅyZ:gzZì M

b]|'¸ Æ & œ–1Z *
¦~ ’ Z§Zz X ’ e *
ƒ7bq ~ ·g, Ì{ogzZ <
Ø è » Ëž ©

uF
Æ u|Œä \¬vZ X ~Š™È Š ZæZ à â ÅyZ™ƒ nZg *
äº Z & œ ‰ƒg D »} z• Æ ooÌ
:ð‹ ~ŸpÅ]n6ä™ (ZgzZ ðâ •
Û SÅ ¶ŠÐ ðYZ!$
» ðZ'gzZ c
Šg Z Œ
Û °oÆg ZŠZ dZÃä™
ó Xó , Š â •
Û s ç»\¬vZž D™7I ?H L L 6C8 þ  $  % 

ó óX • D™I ë G !7VY L L gvÞ ^Þž ^ße… ^m oF×e :c
Š [ ZŽ ”žg Ièe
 Mt Z
 ä & œ–1Z ]|

Å ä™g (Z ¿¯§ » yˆZgzZ ·g,ŠŽ z!
Æ kZ Ô å:§Zz à ©ðÃaÆ äZ y jœgzZ ~t’ S §Zz

Xì ˆÅS„

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

318

l^q äÖ]çu

57 mÔÝZ {Š â Ô Y 1973Ô læ†ne ( цŽÛÖ] …]•(‚rßÛÖ]

( 1)

24: Üna]†e]

( 2)

64: kË’FÖ]

(3)

47m1` ÔY 2005ÔgƒÑÔ: { Ã ã ˆÔ g
•Z ] ¸Ô yâ ²Z©z

( 4)

412m1` g
•Z ] ¸

(5)

Ýz {Š â B8: …ç¿ßÚ àeŸ h†ÃÖ] á^ŠÖ Ô115B 6: èÇ×Ö] ‹nm^ÏÚ

( 6)

191D 2B5 :&m‚vÖ] gm†Æ oÊ èm^ãßÖ]

(7)

357B27:ènjmçÓÖ] än`ÏËÖ] äÂç‰çÚ

( 8)

205B12:ðs Z sg ç {]
ZŠzŠg Z

(è×n‰çÖ] …]•( Üm†ÓÖ] Ù牆Ö] Ñ¡ì] Ý…^ÓÚ oÊ ÜnÃßÖ] é†–Þ äÂç‰çÚ( ä×Ö] ‚f àe xÖ^‘

( 9)
( 10)

2614m7 ` ÔY 1998 D| 1418(š^m†Ö]

s&
[²Z y—Ô205m12`Ô 1946Ô gƒÑÔ [ º {Ç øZŠÔðsZ sg ç {]ZŠ zŠg ZÔ [ ºeYðOZ >

( 11)

87B 2V&m‚vÖ] l^ÇÖ

( 12)

234m3` x‰Z ì Y ó ów mzL L{Š â

88B 2:á^ÚˆÖ] ‚nuæ ‡] &m‚vÖ] l^ÇÖ ( 13 )
EE
2614B7: jZ >ç¸$Ô498B 2: èÇ×Ö] ‹nm^ÏÚ ( 14 )
329B 16: ~z‡Z bÑÔ345Ô340B8: Ü×ŠÚ o× pæçßÖ] |†•

( 15 )

358B1Ô 287B1:Ù牅 oÖ] ouçÖ] ð‚e h^e ouçÖ] ð‚e h^jÒ Ü×ŠÚ o× pæçßÖ] |†•

( 16 )

329B 16: pæçßÖ] àm‚Ö] ovÚ ‡] pæçßÖ] |†•

( 17 )

83:å†ÏfÖ]

( 18 )

83{ÂZ îG
! M •Bm1: ᕆÏÖ] Ømæ^i oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q
G

( 1 9)

215:å†ÏfÖ]

( 20)

177:å†ÏfÖ]

( 21)

36: ð^ŠßÖ] ( 22)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

319

7 5: Ù^ËÞŸ] ( 23 )
90: ØvßÖ] ( 24 )
27 :ð]†‰Ÿ] ( 25)
22: …çßÖ] ( 26)
38: Ýæ†ÖZ ( 27 )
6:h]ˆuŸ] ( 28)
23: pF…ç•

( 29)

21:⠅] ( 30)

g ZŠÔ oÞ^ÛÃÞ àÛu†Ö] Øn×ì Üq†jÚ(äu†• ÄÚ •†ËÛÖ] h•Ÿ]( Øn ^Û‰] àe ‚ÛvÚ( p…^íe

73•g
uÔ156B1 Y 1961Ô cZ™Ô ®
•
á ÑZ Z

( 31)

ÔoÏ`nf×Ö †nÇ’Ö] àߊÖ] (†nã_jÖ] ØŠÆ h]çe] h^e( äÛmˆì àe] xnv‘ Ô 148B 4: ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ ( 32)
Åç_jÖ] é¡‘ †ñ^‰ h]çe] Äm†Ëi h^e
1396: ~g ]Z ìz 1396 : éçFÒˆÖ] hçqæ h^e é^ÒˆÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 33 )
161B4:ÜÒ^u ‚ßŠÚ ( 34 )
54D53:•†ËÛÖ] h•Ÿ] Ô5988:p…^íe xnv‘ ( 35)
onÒ†ŽÚ …çfÎ •fßi Øâ h^e (é¡’Ö] h^jÒX 409:~g g ) ( 24Ô22:‚ÛvÚ ( 36)
447 6: h•Ÿ] h^jÒ (•¨]• oe] à߉ ( 37 )
658: p„Ú†jÖ] à߉ ( 38)
24098:‚Ûu]‚ßŠÚ ( 39)
1346: Ü$ Õ†ŽÖ] oÊ Ñ‚’i àÚ h^e (éçFÒˆÖ] h^jÒ Vp…^ífÖ] xnv‘ ( 40)
Y 1995 D | 1406Ô læ†ne( oÚ¡‰Ÿ] gjÓÚ(ÄÚ^rÖ] xnv‘ ( àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ( oÞ^fÖŸ]

( 41)

5391:Ô 950B2
4212: oÇfÖ] h^e (‚â„Ö] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ ( 42)
5991:oÊ^ÓÛÖ^e Ø‘]çÖ] ‹nÖ h^e (h•Ÿ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 43 )
ÔY 1995X 1416 Ô å†a^ÏÖ] (&m‚vÖ] …]•(†Ò^• ‚Ûuœ än•^u ‚Ûuœ ‚ߊÚ( Øfßu àe ‚Ûuœ ( 44)
1213:387B 2
6138:hç’Ö] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 45)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

320

162D 161B4: ÜÒ^u ‚ßŠÚ ( 46)
144B1:ᕆÏÖ] †nŠËi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 47 )

349B 1: (Wá) x‰Z Y§Z Ô220D 30B1:oÖ]ˆÇ×Ö Doe†ÂE Ýç×ÃÖ] ð^nu] (48)
3712: Ô"
# ²] Ù牅 èe]†Î gÎ^ßÚ h^e gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 49)
246B1 Ô 62:ðMUSO( änÞ^ÛÖ]( Ñ¡ìŸ] Ý…^ÓÚ( ^nÞ• oe] àe] ( 50)
269B3:x×ËÚ àeŸ än†ŽÖ] h]•Ÿ]

( 5 1)

51 :^nÞ‚Ö] oe] àeŸ Ñ¡ìŸ] Ý…^ÓÚ ( 52)
44:pˆÇ×Ö é†ŽÃÖ] h]•Ÿ] ( 53 )
452B 1:pˆÇ×Ö é†ŽÃÖ] h]•ŸZ ( 54 )
452B1:èn†ŽÖ] h]•Ÿ] ( 55)
144B1:ᕆÏÖ] †nŠËi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q ( 56)
416B10:ч…†Ö] oÊ äÖ ¼Še àÚ h^e h•Ÿ] h^jÒ p…^íe xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊ ( 57 )
2617B7 VÜnÃßÖ] é†–Þ äÂç‰çÚ ( 58)
22Ô23:‚ÛvÚ ( 59)
26Ô27:é†ÏfÖ] ( 60)
4902:oÇfÖ] à o`ßÖ] oÊ h^e (h•¢] h^jÒ (•¨]•çe] à߉

( 61)

] p!Yg zL 9883:‚Ûuœ ‚ßŠÚ ( 62)
6519:^`jÃn_Î Üm†viæ Üu†Ö] èב h^e (Vh]•¤]æè×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 63 )
1909:Üu†Ö] èב oÊ ð^q ^Ú h^e (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 64 )
2585:^ÃjÃn_Î Üm†viæ Üu†Ö] èב h^e (h]•¤]æ è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ Ü×ŠÚ xnv‘ ( 65)
5991:oÊ^ÓÛÖ^e Ø‘]çÖ] ‹nÖ h^e (h•¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 66)
4032:ð¡fÖ] o× †f’Ö] h^e (àjËÖ] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ ( 67 )

W{gÃè‚s&
e
M0Z‚ ( 68)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

321

Ýç‰ Ø’Ê
~g Z‡ 0
Å] c
Zzg ãZ0
{
] c
Zzg ãZ0
{ qÑs Ü~Üq)
 ZÑz yz¬~ agzZ Ùp

*Zçz _ ZÑÆ wŽ 馽Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

322

~g Z‡0
Å]c
Zzg ãZ0
{
xiÑ ä ]c
Zzg gzZ ] YZzg z ] â Îg ã Z0
{gzZ yZ0
{~¢q)[Z X • sg ¬ » yZ0
{ ÌË] c
Zzg ãZ0
{

X • *ŠgzZ äZ6] YZzggzZ ] c
Zzg Å kZ „ âZ ì ãZ6õg @
ÅyZ0
{ ÎvŠ p Ö!
Xì à ™g (Z wÅxzFz
Ô7°Ñzb
µZñvŠ gzZ {Ò ~Š •
á ] c
Zzg à Zz äY0
` Zzg g0
ZÆ Vâ Z0
{žì Š
ƒ Â 
*™tÛ•t~ h
]
gzŠ

ãZ0
{ Xìg7pôÐ • Å yZ ÌäZ yg ZgŠ gzZ òs Z g )gŠ ÂyZ0
{ g ZŠ *Š gzZ „
 46tâuž J
 VŒ
agzZ Ùp c
Í] ‡5 Ô] 5çÔ {Ò Ô ~Š •
á Ð s§Å Vâ Z0
{ ZŽ • ]c
ZzggzZ ] â Îg +Z Š Z% ~g ø Ð ] c
Zzg

Xì YYH„~ V”&Ã ãZ0
{ ]c
ZzggzZ ]â Îg yZX • Cƒ úzg ‰
Ü zÆ V´ZñZÆ

] c
Zzg ã Z0
{ ¦Ñ)Å¢q) c ] c
Zzg ã Z0
{~ xsZ b ] c
Zzg ãZ0
{ ÅqYÇ a

] c
Zzg ãZ0
{ Åq Y åL<X’

D4G
5! a
Zzg Å ¶ŠzgŠ » d
e
 ÇÃ ( g
Ñ1ì ) ö-E
D4G
5! b
Zzg Åä™: ~Š •
e
á Ð ~çh Å ö-E

Zzg Å ( «)[ c
e

Zzg ÅÅ|$
e
Ð ]gú d

Zzg Åä™gÍgŠ {0
e

iÃV¸x9 e

]c
Zzg ãZ0
{xsZ s Ü~¢q)
Zzg ÅäèVÇâ a
e
Zzg Å ~È {˜ b
e
Zzg Åäz g ; gzZ ã Ç c
e
Zzg Å ð3Šì ÅÚŠ d
e
Zzg Å ðèŠÍ e
e
Zzg Å4 f
e
Zzg Å Zg0
e

E g

< _ùZ Å äÎ » AŠ h

Zzg Å ~m% i
e
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

323

Zzg Å ¶Š Vxs j
e
Zzg ÅVŽ !
e
ŠgzZ ]Zg !k

Zzg Åá!
e
u l

Zzg ÅäYá ó ó~'
e
LL m

ÖWo ‘6µñÆ ~Š •
á n
Ìg z e
Zzg Å äYá z Õä¹! o

] c
Zzg òsZ ÅyZ0
{
( 'x • » «)[ a
ƘÅ[6[ b
X ñYƒ y~s§ÅkZ¤
Zì »¬ h~ ]gßÅ[6[ c
X 9 ŠÃq
ZÃű »Æ±gzZÃƱ » ű d

X ]gzxÅ: {Š Z•
Û Z6µñÆ ~Š •
á ÅƱgzZ ű e
X ÏŠŽñÅVƒZÍgzZ à zÆ Å±‰
Ü zÆ b ï f

X ñYƒD» b ïÃDŠ Z•
Û Zž @*
ƒ » ÁzgØ6µñÆ b ï g

X
*™—z h

:e
Zzg ãZ0
{ ÅqYÇ
D4G
5!
Zzg Å ~Š •
e
á ÐhÅ kZgzZ wÅ ( d
 á1ì) ö-E

D4G!
©åÝq x £ ‚ » d
 ÇÃyZgzZ ¸ ïŠ ÌZ {Š c
i ¹ vß[²Ã ( d
 á1 ì LZ ) ö-E5~ qY§zŠ
D4G
5!LZž
:• D â •
Û à ¬vZ X¸ … ZŠ¤
s ÜÆ §z xÑgzZ x`
Z (¹ Ãä™ b ïÐh Å ö-E
         $          $  

           $        $      %   
 $    

1C     $     

gzZ} hg: Ã~ç KZ {zž å HyˆZ ä ?gzZ ä vZ6T¸ ìgÈÐ ¿kZ ?Z
 µñ{z z™Š c
1Ñ } Z L L

á1ì LZ6Vëñž @c
Š™ b ïÐ ?» (yÂ{h) kZ ä ë  [™~g7 ~
 q KZÐ kZh
iZ
 QXzgeÐ vZ

ó Xó å’ e „ *
M ~ ¿Â¬»vZgzZ Vƒ`™~g7 ~
 q KZÐ kZ {z²ìg: ;ðÃ~nçÆV- ç Åd

D
!
4G
E
p°Å ö 5

àeŸ^Ò ä×ÃrnÊ (Øq†Ö] oßfjm èn×â^rÖ] oÊ Øq†Ö] á^Òæ XXäÖ^ße] å†nÆ ‚Öæ “íŽÖ] ƒ^íi]çâZZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

324

2CXX•Ÿæ¢] ']†nÚ '†mæ Œ^ßÖ] änÖ] åç‚m (äÖ•çÖçÛÖ]

E
-4G
5!
{zgz Z å ©
¯ g
CZ ÃË¿ðÃ~ qY: â i ( ì 
@Y ¹ ö EÐZ ) ó ó¢
¯ g
CZ Ãd
 Æ }uzŠ Ë » ¿Ë L L
D
E4G!
!
4EG
5
vß {zgz Z X¸ Dg å Æ™[™s§ÅkZà ö Æ ËvßgzZ ¶Cƒ ÅŠ ÑzZ ÇÅkZŽ åêŠ w„zà ö-E5 LZ
D
-4G!
ó Xó ¸ ïŠz~ V
Zgzà ö E5 LZ'

Z'
ÆŠ ÑzZ ÇKZ

D
!
4G
E
w¦ÑÅ ö 5

:ì ~ änjmçÓÖ] å]†‰¢] äÂç‰çÚ

D4G!
{zgzZ ©
¯ ö-E5 CZÃkZ {z  CYƒ ¿ZgzZ ›Ð kZÐZgzZ @
ƒ kCYZÃË¿ðÃZ
 ÃVÍß~ qY: â i L L
G
G
D
D
D4G!
!
!
4
4
5
5
gzZì Ð ~Š ÑzZ ÇÅ kZ { z‰ êŠ w„zà ö E{zgzZ @
ƒ c
¯ ö EÐZ ä T Lg „ V; Æ ¿kZ ÑZz “
 ö-E5
D4G!
i IÐ ]tKZ ä \
h
å M ‰X 
@Y Zg å Æ™[™s§ÅÏZ ö-E5 ª¿{ zgzZ êŠ'

Z'
ÆŠ ÑzZ KZ Ìz~ V
Zgz
G
D45!
ZzgÆ™wi*
e
]c
M {gÃè Å *™y M Œ
Û ä \¬vZ ¸ Dg å ™È ó·
ó 0h
i L LvßÃkZ gzZ 1¯ ö-E
CZÃXg q 0
X c
Š â•
Û Ø{ » ‹ Y

C $          
3

D4G!
Ö ªž @c
#
â•
Û wz4» ]c
M Å *™y M Œ
Û gzZ ðÎ K- e Å 1Ñ LZ a Æ ä™ »Ã ö-E5 e
Zzg ä \¬vZ c
Í

4C ó Xó ñYƒØ{ » ‹Y Ìg kZa Æ J

:• D â •
Û LÚ¦ é

D4G
5!„ ~ i ¸ M Æ ( [ Z x
[Z ÃVÍß,Zž å Š
c
Š } Š ¬t gzZ X å Š
c
Š™ »ÃÌg Å ä¯ ö-E
Z {gÎ) ]gÎkZ L L

:ì Š
¹ÔÐ Vƒ ì‡6© Ç] ©©¬gzZ ñY c
Š™[™s§Å !
M ÇÆ yZ

  $     $              

$        
          $    
C5$     $  $

H] !
{zvZ1Xƒ ïŠ wïÐì LZ vß ?Ž • '!
{z ÂtXì c
¯g
ÇÃV@á1 ì}g vä kZ: L L

Š 4
q
ÆvZt zg å Ð ÚÅV7!
Æ yZÃVœá1ìXì @
™ ðÉg s§Å j§ 9„zgzZì |'
F
Ž ì

kZX¼ ?] 
! Ž ·ZŠ *
X • =ggzZ 𸠴Š }g v{z • yÃ\ !
Æ yZžƒ: x¥»¤
ZgzZì ]!
: ²{Š c
i
ó Xó ì °ggzZ ÑZz ä™g ¦

gŠvZ X z™{Š Zg ZÐ wŠ » Tì Ĥ
gz¢6] !
kZ pXì 7Ĥ
ðÃ6?a Æ

:• ˜h
'
× LÚ¦ é

ÑgŠTX å: y‚ M gŠkZ *
SÃg UM yZ X¸ g UM }•gzZ¸ ` Zzg z Ìg¢ Æ Vœá1 ì~ Ì‚Î!²L L

D4G
5!
a Æ äSÃ]â Îg ÅnkZa kZ X • D hg] Z W
Z }•6Vߊ `Zzg z Ìg ¦½Zža kZ X åy‚ M *
SÃ ö-E

gzZì @
ƒ ÌÁzgØs ÜÆ yZ X • D Y G ]â ZŠZŽ U¬ xk!
Xì Cƒ ]gz¢Å]â ZŠZ J.
Þ W!
Æ yZ

6Có óX • D 76kÓÌ] Z WZÆ kZ~ Z’Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

325

D4G!
á ÅXg q 0h
i ä 1Ñ ]|žì ˆ M ] !
·0h
iÃyZgzZ¸ ö-E5Æ \ Mt ¶ðZ™~Š •
t IÐ kZ

åt ÑX ‰Š Zi ÕY Å\ M Ž X ¶ˆðZ™Ð ¾0 5
i ~Š •
á tXÑ äBXg q0Zh
iˆ Æ kZ X å @

Ö Z™z ÄZÑä \¬vZgzZ ñY c
#
Š™gzŠ ÃbÃkZ å@
Y &y¨
Z »ZgŠ}uzŠŽ ~ Ì‚Î[²ÃVñÝž

X ñY c
Ñg » ñz'ÐZì c
â•
Û gHwßZŽ »

ó Xó ì s{Š c
iŽ ì „z id{Š c
iÐ~ ?q
Š 4
ÆvZ L L  
   $ 

)f kZ ~ V- g ZŠ)f Ū
‚gž Zƒ V- Ÿ» »ëZ !ˆ Æ kZXƒ wV§Zß Z ° Ž ñY Å ì‡ nwVt gzZ
E
D
-4G!
-4G!
{z¸ g UM }•Ž Æ Ìg Å öW E5ž @
,™ì‡Šp 1g—ÌwV Å b ïB‚Æh Å ö E5ž ñY c
Š™†ŸZ » ~g ZŠ

X ¶$
Ë ƒ: a Æ x » kZ È ÅgzZ Ëž~ ] Ñq yZ X ,™7t ‚Æ }Ñç:%t 1g—gzZ N Y $
Ö Ì
G
D
45!Ìgp¤
7
C X ¶ˆƒ »¬ Ð kZ ƒÑgzZ ;â ‡ ö-E
Z

:• D â •
Û ã¢ Ã?*
Ññ é
G
D
-4 !
b§kZ Ž gzZ å ©
g
¯ ( g
Ñ1 ì) ö E5 CZÃd
 Æ }uzŠ ËòŠ M q
Zž ¶t Ìg q
Z ( ~ V1²) ~ yZ L L

Å
d -Z ~ x ©Z x Ó ( g
Ñ1ì )t q
Š 4
Æ yZgzZ X å 
@Y Zg å ™È g
» ÏZgzZì 
@Yƒg•g
» ÏZ »±t X @
¯

B‚Æ VÂgúXÐ ¸g ugzZ å @
ƒq
ÑÆ Š ÑzZ ÇéB‚Æ Š ÑzZ Å kZ Ì~ _Z÷ }X å 
@Y *
â b§

̈ Æ ¶Š t : ÅkZÐ ~ç Åd
 ÇLZ‰ } ï Šg Z Œ
Û „ (Z ÌøgÆ d
 á1ìt å@
ƒ x Zw b ï

8C X¸ Bx Zwa Æ ¿kZ t :ˆ ÌÃ~ç Åd
 á1ìt X åLg x Zw b ï

Zzg Å Å|$
e
Ð ]gú

:ì –~ Y 1959 ó ówGL L)xâ

Å TÔð0
lgz6Ð ypÆ TÔ; g 5yƒ% » •Ta Æ `z²z ¹F
gzZ ö‚ M z x Zg M LZ xŠ M 0Z L L

V0Zg ÃVHÅ kZ ä +Æ TXHgëÃÏ0

iq
g @
Å kZ™0 VZiz•
Û Óä TX J m
yZz6~ .l¨ M
%NÃg»]§ "

» Ýb: » \ LZå ä kZ ÐZ c
¯ g ZÎpgzZ ææF
ùÅ kZ ä ‰
Ü Ãg ÅTXc
Š w$
~
C9 ó Xó 3g ñ¯

:• ˜ ~z0
xéZ† *
Ññ é

C0
1 ó Xó ; g V;Zp »ª
f ÅkZgzZ9gŠÆ ] ³ÅkZ Ô ‚ \ » ypÆ kZåô ô » ~Š !
M ã¨
ZgzZ {g f {g f » ݬL L

:e
Zzg Åä™gÍgŠ {0

iÃV¸

„f
 ÀÐZ {z a kZ X B
g 7h» Ï0

i KZ űgzZ `ž ¶_ 0
` Zzg e
Zzgt ~ V1²Æ qY: âi

LZÐZ {zgz Z CY Y „(6}n Æ kZ CYƒ Za űV; Æ TžJ
VŒ É X¸ ®Š {0

i „~ ‚c

kZX 4䙬g .z ?~ y[ Z ñƒ D™uF
Ã]5çx ÓLZgzZ @
™wì C³" gzZ ðZÎg z ª
f Ôò » *
a
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

326

X • D Y G ÜwZ ¸ZÆ Vzg›ZŠ z +¬ZgzZ •Z'z bÑŠÆ <
 zy M Œ
Û 6‹Y e
Zzg

:• D â •
Û \¬vZ a

C11        

ó Xó ˆÅO~ x`
¾{zž Ç ñY Y7 Ð ` ˆ~h Ç {0

iZ
 gzZ L L

:ì Š
HÜ~ ~g ]Z ìÃX‰CY ÅÐ Vh§zŠgÍgŠ {0

i V( ~ qY: âi

:• ˜ ã?v0Z x â Z a

]ƒ] æ èfÏÖ] ]†Òƒ kÕæ ]ƒ^Ê (é†n–u gÞ^re Ð×_i á] ^ãÕæ h†Î ]ƒ] äiœ†Ú] †Úªm á] ^Ûâ‚u]0
C129é†n–vÖ] oÊ ^ãju†› ojÞ] kÕæ

}g )Æñ ¥
{zçO ƒ Y ¬ }g )Æ ñ¥
Ëž êŠ ¬‰
Ü zÆ Üäz Ã~ç KZ Š%ž åt q
Z Ð ~ yZ L L

ó Xó îŠ N ~} ¥
ÐZ Â Cƒ e ¤
ZgzZ B
g {0

iÐZ Â @
ƒg
¤
Z M^

: • ˜h
'
× ã ?v0Z b

^ãe•‚fÃm Ü$ ^ãe…^Î] ^ãm…懟 ^ãßm‡ æ ^ãŠn› (^ãÚŸ Ù^Î èn‰]‚‰ kßfÖ] l…^‘ ]ƒ] á^Ò àÚ ÜãßÚæ0
C13 9^ãã_m æ ^ãË×ì àÚ ^ãÃÊ‚mæ ^ãnÊ p†¿Þ] ^ãÖ ÙçÏnÊ †òfÖ] oni^m oju ð ]†v’Ö] oÊ

38Ež åt i§ ZuzŠ L L
Æ Vzg ZŠ¸g LZ™á ÐZ ~ zg Z’ƒ ¯ ÃkZ HÐ Vâ Å kZ Š%  CYƒ Å w‚b e ïEE

6}g ) {z Z
 XdŠ~ ,.ž HÐ e gzZ @M 6, .q
ZžJ
VŒX @
Y `~õ
Z gzŠ™á ÐZ {z ÔVƒ ;g Y V;
ó Xó êŠ}Š .Š™ M Ðú ÃkZ Â(Y~ , .™ M

:• ˜ k& Z ŒZ }Z *
Ññ é

1Ô@
ƒ60
Z »L:
 » àpkZ 9 X¸ gÍgŠ {0
iÃV@ KZ \ !
wp~ bD^
QÆ qY [²L L

„ \ !
Æ yZèa á Zz ä™gÍgŠ {0

i ÃV¸x¤yZ X CY 0 ¯
 !
» kZ Ìà ZŠZ " Å 
"¾~ ]Ñq ‰
C14ó Xó @
ƒg (Z ´6yZÃXX¸ Dƒ
:• D â •
Û \¬vZ6x £q
Z

C15 $ $    $    $       

Ï-â 6}n X CY _ ?â • yÆ yZ Âì ðƒZa e V; Æ yZžì 
@Y c
C ÃyZ Z
 žì t ª
 q Å yZ L L

ó Xó ì 
@Y½Ð {z0
Z z §wŠ X CY ’„(

:ì ~ ìZ {Î
C16  $ $    $   .     

ó Xó Sg: u ÅVÆ yZgzZ CY Y „(6}n ÆyZ Â CY ð‹ ~ŸpÅe ÃyZ Z
 LL

:ì ã !
g yâ •
Ûh
'
×

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

327

C17    %  %             

Çg ¹!
ƙ Zg Zͪ
f ÃkZžì 
@Y 7~ŠŠ F
kZgzZ @
Q JÐ VÍß™™gzZg ¬ ¯
 !
a LZ ( Ãű) ÃyZ L L

ó Xó á™Ýq Zg Ö Ð ðZÎg z ª
f kZÆ™®Š ~ }iÃkZ c

: ì ~ #Z ]§

Xì C™yÒ b§kZ÷g" Å0

z{ LZ ]gú[²q
Z

C18XX^ßn_Â] ^Ú „ì^Þ ^ÛÞ]æ ^ßnßfÖ] ‚×Þ Ÿ] á^f–Æ ^nß×m p„Ö] kfŠÖ] oÊ Ø¿m ^ßni ^m Ÿ éˆÛu oe¢ ^ÚZZ

ì u õa kZgzZì Lg ~ yká ZzB‚ {z X 7@M k0
}g ø {z [ Zžì Š
ƒ HÃ ( {Ú1Z ) 0

z{}÷L L

ó Xó • M„z ëì M¼Ž Ãëì g]H Zg ø ~ kZX é
 7VY d
 ëž

:• ˜ ã?v0Zƒq é

ó Xó åÑÞ¬ 0 ®{z HgÍgŠ {0

iÃe KZ ä T¿ª Ð ƒ
 LL

l…^jì^Ê èßfÖ] †níÊ xב Üãßne Ø’u Ü$ äŠËßÖ ^â„íi^Ê äjße †‰^Ê än× …^Æœ äñ]‚Â] ˜Ãe á^ÒæZZ
C19XXÔÖƒ oÊ h†ÃÖ] äÃfjÊ ènu ^ãßÊ‚mŸ] kße äÖ ‚Öçi Ÿ á] äŠËÞ o× ‹nÎ oÖ«Ê !^ãqæ‡

yxgŠÆ yZˆ Æž²¼ Ô1¯ ~ç KZˆ Æ ä¯ ~{Ãe Å kZgzZ Hú6kZ ä ËÐ~ V7ŠÆ kZ L L

LZ Âì e ìg k0
Æ kZ Âì e X c
Š }Š g (Z Ãe Å kZ ä ÔŠ  H Ÿ»Z
 » 3Zz Å e KZ ä kZ X ˆƒ *

®Š {0

iÐZ {z σ e V; Æ kZ ÌZ
 ž ð3nä ®X ~Š ßF
Õg k0
Æ0

z{ ä e X ñY ¬ k0
Æ \ !
ó Xó Å ~zc ÅkZ ä [²IZgzZ H„ (Z ä kZ :X Ç}Š™

:• D™n²gzZ ñƒ¢q~ #
Ö }
Å 1vZ wÎg ÑÞ¬ 0 ®]|
2C 0ó Xó ì HgÍgŠ {0

iÃV” {¾ c
{g !
ä~ L L

:• ˜~"Woman in Islam" jœ+-Z1
"Prior to Islam daughters were looked upon with disfavour and as a kind of economic and
social burden. The result was that the male members of the family, enjoyed a respect which
was denied to those of fair sex. There were marked defferences in the treatment and up
buringing of soms and daughters

2C1

]gú~ Ë Æ kZ X å @
YHg¦ú1 CÑç gzZ Ùç ÐZ gzZ å @
Y H u|: Óª Ð ]gúIÐ xsZ L L

~i q
Ð Zq
Z yxgŠ Æ VâzŠ ~ A çÆ u|gzZ lgz6Å VY±gzZ VñçO X ¶CY Å ›Ð Š%gzZ ]ÐÐ

ó Xó åt•
Û

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

328

]c
Zzg ãZ0
{ qÑs Ü~¢q)

|gŠ ~y z u 0
R'X • f
 {^
Y ]c
Zzg qÑs Ü ãZ0
{ ð‡´ àZz äY ð0
~y z u 0
R'ë[Z

Æ V³ Vƒzy m<!
gzZ ¸ ŠŽñ}ÒúÆ Ý¬ <
Ø Zè~ y z u 0
R'gzZ ;)g fÆ Vz`
@
[²xsZ
ì |î*ÐOh!Ì] !
t gzZìg D™¬ Ï0

i w‚Vzg ZD
Ù N Zt gzZ å+Š AgzZ wŽ é]‡zZ z ÒZ » Vâ ›B‚

kZ s™zZ „,Z ÂÇÆ k0
Æ y¨
Z ]§¸•
Û ðä
Zì @
7W
Z » Ä._Æ y•
á ~ f yâ •
Û Æ 1! ²wÎggzZ

nºZ XÐ Vƒg ZŠ%~ òŠ M ´s™zZ „,Z Âσ ‚ÄÅ•qÆ s™zZ Öz •¤
ZÐ VƒÆ}È

yÎ 0
ˆ Æ äW~ŠŽ z ncÆ yÎ 0
gzZ BÐ ( V³gzZ Vƒzy ª) ` Zzg z ÌggzZ ]c
Zzg Ϲ ä Vâ ›

CY ð0
~ V³gzZ Vƒzy Ž ]c
Zzg z ]âÎg ãZ0
{ „z~ Vâ ›6¯ ÅT eƒ: x OZ6gîå» xsZ f Î~

X I™e
ZuÔ ‰

Zzg Å « a
e

E
i ! ²Ã«
ì «x *
» ä™ì‡6VzŠ ã
LÐZˆ Æ äYƒÉ¸gì @
Y HŠ c
Ð ÂÆ îE
0‹8L~ y!

Xì «x *
ZuzŠ » ä™5 ] !
Å b ïvŠ p Ö!

)g f Æ Vzœ‡LZ ÃVÂgúŠ%gzZ ÃVzŠ% 'gú‰
Ü z kZ ¶e
Zzg gzZ ` Zzg ð‡´ q
Z » }Ñ ç [²«
1\ M gz Z c
Š «x • à 1*™Ñ g—)g f Æ yÂ{ q
Z ä ò«Z îGE
@+G}
]|‰X¸ D™ 5«x •

@+G}
ÂÔN M y}g ø B‚ Æ VÍg )
LZ L Lž 5 x • Ã \ M Ð s§ Å  ò«Z îGE
]|gzZ 1â•
Û Iä
z/gzZ ‰ á p=yÆ ò«Z îGE
@+G}
]|{ Z_Æ VÍg )
Æ ÷Œ
Û vŠ z { Ú]|gzZ ¨
 ¤1Z R LZ 1\ M

á$
Æ VŠzZ ä c
VûgŠ ð:Î õ0
» 1\ M gzZØŠ x •ZuøZ•
Û Æ à zÆ  ò«Z îG@E+G}
]|ä ¦Z 0
3gg Z Œ
Û 'ä 1vZ wÎg &X ¶ŠŽñe
Zzg Å «Ì~ qY : â i nºZ X Zƒ b ï Ð ò«Z îGE
@+G}
]|
C22ó Xó ¶: s
 D¦Ñ ðÃ~ kZèY

¾V•Ð ] YZy
d
Z áZz àQ 6XX • _ 0
` Zzg ] c
Zzg g Ñ" 6x *
Æ «V; } g øž ì t„œ

n Æ wÈz IZÆ kZgzZ űgzZ }™IÆ ð‹[g ‡Z z m³ÆƱ6µñÆ «X • $
Ë Y ÅVc
Š•
á ÅVY±
gzZ < VáùZ Å äÎÃVY±gzZƱ~ ÏŠŽñÅ: {Š Z•
Û Z xø)z xøQgzZ • B~gz¢ *
Y™á `Žg Ñ"

V´ñ, ZgzZ • D VZ ] YZy
Z {Š c
i ¹ gzZ D Y yÆƱ[g ‡Z z m³Æ űQgzZ ì @
Y Hwì ~gz¢ *
z

ÐZ gzZ ì @
™#
Ö è Å kZ gzZ ì @
™g ï Z 6gî´xsZ » ] c
Zzg +ZXì [ 0 °Ñzb
» «Ì*
Y c
¯ »- i
z 6
X ñY Å Ì~i Zây¶åÑÅyZgzZ , ™w@
7õY™ Y yÆ}uzŠ q
ZžtéÑZ Xì @
™wìk

qz s ZuZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

329

:• Dâ •
Û \¬vZ

C23      $     

ó Xó • ð¸ Æ y-áZz ä™c y
w‰èYz™: cy
w‰gzZ L L

Zzg ÅäèVÇâ
e

IyŠ P Ð ~Š•
á ÃűXì t i§» TXì CY ð0
~ V¸´ ZÆ y z u0
R'Ìg Å äè VÇâ

~Š•
á Å kZ4z@
Xì@
Y c
Š ™ IÐ J
we w1 Ð VßZz yž ©` » x »Æ yÐZ gzZ ì@
Y c
Š è6Åa q
Z

wì {z(6gî¦ÑÐZXì ]!
Å ä™ë Z•
Û µñ » ä™xZg M ™ Zr ` » x »¬ Ð ~Š•
á ÃűJ
V˜ X ñYƒ

ì îŠzÂ6CgzpgzZ ðÌÅŸLZ ™ hg ` » z x »Æ yű }• {æ7 VÒpq
Z F~ kZÉ @
Y H7

bŠ™uF
6¯ Å: øÂg¦gzZ bÃm{ ËÃ’
 ] !
Ð : {Š Z•
Û Z pƒ ì‡ W
@YZ » kZ~ AzZ {ó Å0

z{ž @
Xì ¦Ñ)Ìi§gzZ {i Z0
Z ÑZz äVZÐVÇâ b§ÏZXì%Z ¦Ñ)uZu

Zzg Å ~È {˜
e

è6Ï™™ = ˜
Z 6ugzZÆ™@d
i k]: ;•
á ¬k

Š °»Ð ½ ]Zg !
~ yLZÆ kZ Ã A™ izgÆ ~Š •
á

gzZ• D YØŠ = 5‡]gzp6kZ ™Äg Ãöt ‚gzZ • Cƒ V(™g ezŠ Š¤
Šg ZÆ Ï™Å A™gzZ ì 
@ Y c
Š
t Xì @
Y¹ ó ó~È ˜
Z L&
L X • D ‚'lg !
ÅVƒ7zggzZ `ŽË6A™gzZ • D M ~g !
~g !
[g ‡Z z m
³Æ A™

[ë M {n » kZ Â k0
!
Z A™ Z
˜
 èY • ë [ ë M ½ ÐZ „
 6> M X ÅŠ XZ ä V26> M Æ yZk
Z Ìg
Æ äÎ6V-Š •
á KZ {z ÂâJ
Vƒ•
á Š !
 ñƒ _(e
Z
Zzgt X 
@ YƒËxÆ ( Ýzg ) v M Å `gΪ½»

gzZ ðƒ µZz ~pÌ~ }˜] Ñq z: â i [zZQÑ ä™g »}˜ u%Ð VyËgzZ Vzg @
Å äÎgzZ ` @
LZ ÃuÑŽ ì e
Zzg q
Zt Xì êŠ x » » ( { ¯ ) ~ô 8 IgzZ ˜
Z ‰
Ü z à Ž • CY Åg » V\ I+Z~¢q)

Xì ñƒ ñÈg0
Z

lg !
ÅVzg ; 6A™

Š ·g IÐ s§Vzg e vßža kZ @
ƒ 7ïq » w ÁÐ WZk

iz gzZgœÆ „
 c
g Ë A™~ h
]
gzŠ
%NÐ VIâ -Z ðÃgzZ g ; Ñâ ðÃgzZ • Dƒìg™7
Dƒìg™ Ñ!
zŠ ÃÙp ÅÛŠ gzZ ì @
ƒ ; g wZ eg ; ‰ } zæF

kZ Ð yZ ¤
Z Xì @
ƒ ;g YHnzH » VÅÑ ÐZ s§~uzŠ gzZ ì Cƒ „g Y Å7Š ·g IÃ AŠ Âs§q
Z X •

~ Ýzg Å {0<ÑèÑq ’ e*
ƒ Ât•
Û ¼:¼~ VÍß}uzŠgzZÛŠžì M[ ZŽ ÂñY HwZÎ »ÑÆ
X 7¼ ™| (Ð ]1‰t ñY ¬Š

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

330

i ¸ M »8
]
ÃgzZ VŽ !
ŠgzZ žZzg Å]Zg !

yZ » VßZz űgzZ *
Y yÆ Å±™ï » [g ‡Z z m
³RŒ
Û gzZ VǸ Ô Ç Ô+ -ZzÆ kZgzZƱ6µñÆ ~Š •
á

]Zg !
gzZ *
Y V; Æ Å±™á H» Vz%ZÎÆ: { IZ {gÃè %Z 7s
 D¦ÑÅnË~ ä™ ~i Zây¶Å

Éì e
Zzg ßgzZ w‰Åh
]
)sÜ: wEZ » 8
]
ÃÐ Vzg ÏgzZ/ZÑgØ » Vâ Ç wðe ÔVŽ !
Š {Z_Æ
X • ] *
v{Š c
i ¹Æ kZ
Xcy
w‰ a

X ãâ •
Û Å 1wÎggzZvZ b

X *
g @
Z ^ vÅ]ñVð; LZÃ[g ‡Z z m³LZ c

k¤Œ
Û Æ ] Zg ¶ Z ~ ]‡zZ ZgzZ • • Ð Vâ »gzZAŠ Ð V\ M KZ ä g ó!£Ž • ]*
v,Z

:• D â •
Û \¬vZgzZì c
Šg Z Œ
Ûg
•ZsÃVñ» kZ ä \¬vZ Xìg Dƒg ZŠ%Ð

2C4&      $ $      $      $  
 $ 

çÐ Z gzZ , ™ { ZeÐ 5Zg Æ vZ ÃVÍßÐ d"ž @
• Dh
y
]c
½Ž • Ì,Z¼ Ð~ VÍßgzZ L L

ó Xó ì [ Z± ÑZz ä™ ZÎga Æ X• vß {z ¸ X N ¯ t Zè

Xì c
Š â•
Û IÐ ñÐ uñ] Ñ M gzZ uñz ³g ä 1vZ wÎg
C259͇^ÃÛÖ]æ †ÛíÖ]æ †m†vÖ]æ †vÖ] áç×vjŠm Ý]çÎ] ojÚ] àÚ àÞçÓnÖ0

ó Xó ÐB™w'ÃVzi ‚gzZ [ ZÑÔ1g ( *
i ) { ÇxÑŽÐ VƒZa h$
, Z~ #
Ö Q ~÷ L L

gZŒ
Û x Zwa Æ) LZ „ Ð wÍZ izg ä ]Ñ» [g & ì îŠ ÀÃõgzZ°e
Zzgt Å8
]ÃgzZ VŽ !
Š

:• D â •
Û \¬vZX å c
Š}Š

 $    
          $  %   $   
   
  

C26     

iZz M KZgzZÅg pÅwZŠZ ~ we KZ gzZ @
™7I Ã}gp !gzZI ŠpËvZ (èY ) ^: ™š
Z ~ }i ÂgzZ L L
%NÐ Vzi Zz M ƒ
ó Xó ì i Zz M Åñ¢i Zz M ~æE
 µš X z™-

C27     
      $  
Û \¬vZ
   
   :• D â •
ó Xó ì YVÃVzh N~ ~— : gzZì Yh M }i  Â:èY^#
Ö ™š
Z ~ }igzZ L L

:• D â •
Û \¬vZžì Š •
á g Z » 1 vZ wÎg

C28D9…^ßÖ] oÊ äjʇ^Î ^ÛãßÚ ]‚u]æ oß ‡^Þ àÛÊ p…]‡] èÛ¿ÃÖ]æ oñ]•… †fÓÖ]0

¦g 3ÐZ ~ ÂÅÒÃÅ8
 Ðí Ìq ðÃÐ ~ yZ ä ¿Tì È Ž~÷ÑgzZì gŠ e ~÷°L L

ó Xó ÇVzŠ™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

331

%ML LgzZ ó óåE
&L LV; Æ Ú™ »[g ‡Zz m
*
Y™á ó ó~æE
³gzZ + -ZzÆ A™

&L L
ƱŽ ì x *
» Vzq Œ6{)z ä…ÔÐè ªY âZ ·gzZ ~¤
ÔVñZŠ !
ÔVzg ;gŽ ] Y {ñÈyZ ó óåE

Æ ÚŠ x Z¤

³P Ð ~ TXì Cƒ ”6yiz x Z¤

³ 21 Ái Z Át gzZ • D Y™áB‚Æ ] Zg !
yÆ ÚŠáZz
%ML LgzZ • D™„~ : { I Z LZ ¹!
Ž ì x *
»e
Zzg kZ ó ó~æE
gzZ •  :Zz ÃVß Zz yÆ ÛŠ á Zz y

áZjÆ ð*
LZÆ™È ~ …q
Z yâ ‚ +F
]
h
» \ R åÔV»Ž Ô]‚•a Æ ÚŠgzZ ű: { IZÆƱ
%Mt gzZXì @
ÔVÂŽ 21 ÅÚŠ yâ ‚tžìgŠ c
Ôì @
ƒ~ «™Å kZ yâ ‚ » ~æE
YB‚Æ ] Zg !
{zgzZ • D™
%ML Lt gzZ ì @
~Š q :Z ~ VzyÆî Š¤
Šg Z IÐ ~g » c
g Å ó ó~æE
ƒ Œ6yâ ‚Æ \R å ËvŠ gzZ VIÎ 21

pì îŠ g Z Œ
Û ?ÂÃ`Žðs Z <ÑX • C™öút ‚Æ VÍß 'gúm³gzZ äÅÛŠQ gzZ ì CY

Xì îŠg Z Œ
Û ]1‰Ã] c
Zzg Å b§kZðs Z <ÑgzZ 7]oðÃ~ kZ » ` Zzg z ÌggzZ ]c
Zzg Ñ!
{gÃè

Zzg Å Zg0
e

E

Åe
Zzg kZì @
Y ¹Ì ó ó~i !
MçL LÃÌggzZ e
Zzg Å Zg0

EXì x ¬ Ìg Å Zg0

E ~y z u 0
R'
É yÎ 0

G wßz 9zg Ð yZ ì M µñ » äƒ q
Ñ6—z ]úŠÃVÍßXyŠÆ—zžì $
Ë ƒ Ð b§kZ 
sŸz

ÃyZ ì êŠ9 zgŽ ì @
ƒZg q
Z k0
Æ Vß Zz ä™wßz Zg0

Ežì @
ƒB‚Æ »e }g7 x »t gzZ • D Y

ä™wßz Zg0

E ~—z ]úŠ {ŠŽñ Âì Cƒ ~Š •
á Å ð¸c
Š ÑzZ Å kZ c
ÅáZz ¶Š Zg0

EZ
 gzZ ì @
Y 1É

Xì CY VJ
} × ðZ±"
â~ ]gßÅ5ZŠ Z x° ÅTì @
YHc_» Zg0

E 'Z'c
zŠÐ
k

ì=gf »yz¬b!
žì 
@Y ¹a Æä™tÃVßZzp
gkZñx°Ð kZgzZa ƶŠ `ZzgÃe
Zzg kZ

:• Dâ•
Û \¬vZXì îŠgZŒ
Û^
Y*
É ì u0
ÐG@
ÅkZ {0<ÑèÑq
C29     

ój
ó ™Ô{Š c
i ?žz™: yˆZÐ +
 kZ ? L L

Zzg Å!!
e
ugzZ ðö |ŠzŠ

[Z gzZ ì ˆ0
r z•
Û 6¯ Å wŽ éÆ V⠛РVƒzy ~ y z u 0
R'e
Zzg Å ðö |ŠzŠ gzZ !!
u

Xƒ:g DkZŽ ƒ (Z: Z y ðÄh
•
á »Vâ ›

™ w gŠ e 6ð0
g e ðƒ KI6gîÆ wVX ‰CY Å 'g ZÑZyŠÆ ~Š •
á B‚ÆÛŠ~ }Ñçzy

D 7|[g ‡Z z m³Æ ÚŠgzZ AŠÐ T 
@Y¤
Â @
™ÒÃÅá
 6ð0
g e kZ AŠ Z
 gzZ 
@Y ¹a Æá
 Ã AŠ
|ŠzŠ c
îŠ 5 #{Š c
i ¹~|ŠzŠž '™ ~È/µV1‚ Å kZ a Æ äö |ŠzŠÃ AŠ c
@
7*
ƒ {qÑÃ AŠgzZ

a Æ [ AZ Ð ]»w •yZ X C7ãVZ #
Ö Z0
à AŠ Ð T tŠ™È Ð q ËÐ yxgŠ U
0
Zƒ 3g~
X M7]oðà » ] c
Zzg •+ZÐ {0<Ñ Š
c
Š ` ZzgÃe
Zzg Å ( ƒõ »ÛŠ ª) ó!ó !
uLL
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

332

] c
Zzg Å ðèŠÍgzZ ð3Šì

Ìg Å ð3Šìq
Z Ð ~ XXì @
ƒ i ¸ M » ] â ÎggzZ ] c
Zzg ZQ Âì C M á p=V; Æ AŠ Z
 ÚŠ

C™„
 ZpgŠ Å ä3ŠìÃÚŠ 'gúÅDI Z z [g ‡Z z m³gzZ : { IZ Âì @
Y c
Š è~ AŠ {# ÃÚŠ Z
 Xì

Ð `ŽZgzZ 9zg ÃÚŠ 5&ZpvŠ z "
Z ÛŒI Z ~ núÆ Tì C™ ð¤ [ sÐ }n LZ ÚŠ X •
X • Ci Z â

@
Y H Zg7 c_ » Tì @
™Ô9zgÆ ðèŠÍg-ŠgzZ • ï Š9zg ÐZ™NŠì‡gzZg-ŠÆ ÚŠQgzZ

Vñø) {0<ÑX} Š Àa gzZƒ ~C
Ù ŠÍ ÅÚŠž @
ì @
Y c
Š è~ŠÍÅÚŠ ñƒ D ñyÎ^ N
gQ c
ì

Xì C™ IÐ ð§" z ÏŠ6" +ZÐ
:• Dâ •
Û \¬vZ

     %       $       %  $ $ 
C30 

]y
M gzZ ì [Z± u ‚Z Ì~ *Š a Æ yZ Ôƒ ®
•
á Z Å ð§" ~ VßZz äÑ yZZž • T et vߎ L L

ó Xó … Y 7?Xì } Y 4„vZ ( Ã ò}Æ kZ )gzZ Ì~

:ì yâ•
Û » 1vZ wÎg

Xì ú
( '!
Åxø)) *
i » Vâ » ( • @
™ *
i Ìy» ) Xì 9 Š ( Ãxø)) *
i » yZ • C™ *
i Ì@ M 'L L

ÌVƒ 0
) ( ì *
ggzZ ) *
ñ *
i »B; ( • D™ *
i ÌB; ) Xì 
*™'!
( Ð xø)) *
i » y!
i ( ì C™ *
i Ìy!
i)
%N) *
i » wŠ ( ì @
™ *
i ÌwŠ ) Xì *
Y ™^ ( s§Æ xø)) *
i » Vƒ 0
( • D™ *
i
yZ {ÇxÑgzZ ì 
*™é Zp ( ~æE
C31 ó Xó ^Ñc
ì C3Š™ s c
ÃVÂ!

ƒ

Zzg Å4
e

g»^yâ‚~ p°²X• DƒÆ*
™xZ¾ZzxOZX
*™g» p»TXì óió Ô{ Ô`LL{Šâ »Tì Â »y!
i!²4

C32  $   $  :ì ZƒwEZ b§kZ Ât~ˆy M Œ
Û X
*™g»yâ‚ »4c

*™g»yâ‚ »®ŠóÔ
*™
ó Xó c
Š™g »a Æ yZ yâ ‚ » yZ ä kZ Z
 LL

:• Dâ •
Û 1vZ wÎg

9]ˆÆ ‚ÏÊ ²] Ønf‰ oÊ ^m‡^Æ ˆãq àÚ0

ó Xó 1z~Š ˜ Šp c
Íä kZ X c
ŠÆ™g »yâ ‚zi ‚ »@WËä ¿T L L

Xì x|t » kZ~ x ¬ s²gzZì yâ ‚zi ‚ p~½ »4ž Zƒx¥Ð Vß ZjÑ!
{gÃè
ó Xó ì @
Y c
ŠÐ s§Å+ -ZzÆ kZ6µñÆ ~Š •
á ÅkZÃűŽ yâ ‚zi ‚ {zL L

~ yÎ 0
y›gzZ ðƒ ãk ÜZ
 gzZ • ìg Tg ™VïB‚Æ V³gzZ zy ~ y*zyèa y›
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

333

I0
` Zzg~ yÎ 0
b§ÏZ {z ‰ˆ' ag ~ ó óy*zyL L~ yZ Ž ] â Îg gzZ ]c
Zzg Ϲ Å Vƒ zy Âs M

Xì Ì4e
Zzg q
ZÐ ~ X

ïŠ 7Z {z CƒÈ ÅyZ yâ ‚zi ‚gzZ q Oz wâ A ÂD™ ~Š •
á ÅVY±KZ Z
 ž åt g » j§ » Vƒ zy

ÐZ y›gzZ ïŠ x *
» ( ] Zía Æ Å±) ó óyZŠ K L LÐZ zy gzZ n
g xzøÐ V
Zgz ÃyZ~ á$
Æ kZ gzZ

Xì „ q
Z wq |X • ïŠ x *
»4

ž• D™7t ugzZ • D™wì ïÐZ {z Xì ˆ™e
ZugŠ kZ~ Vâ ›e
Zzgt~¢q )

C33X å c
Š4Ã ÒÃ ]|ä 1vZ wÎg

X• Dâ•
Û Z]|s
 ZÜÅTX å ( $÷Zzi
Z ) á$t 74tèÑq

ÔÂ…• àm^Ê Ù^Î o• àÚ p‚ß ^Ú k×Î ª÷n• ^ã_Â] Ù^Î oe àe] !²] Ù牅 ^m k×ÏÊ äÛ›^Ê kqæˆi0
C34 9å^mœ ^ã_Â^Ê Ù^Î p‚ß oâ k×Î ènÛ_vÖ]

zŠ¼ ( $g•) ÐZ :c
â•
Û ä 1\ M X H Ÿ» » -g ÅyZÐ 1wÎgÆvZ  H b ïÐ Òà Z
 ä~ L L
Š8
+
â•
Û ä1 \ MX 7̼ Âk0
ŠŽñk0
}÷ Â{z Ô V; ¹ä ~ ?ì V¹ {gi ö { z ~g vž c
}÷ž ¹ä~
ó Xó zŠ}ŠÃÒÃ ( $g•) { zž c
â•
Û ä 1\ M X ì

Zzg Å} z Õä¹!
e

gzZ/ôg UM : ì M ]oÐ <
 zy M Œ
Û ðà » kZ:Xì ðƒ ~Š ` ZzggzZ ðƒ ~{KZ ~g ø e
Zzg Å} z Õä¹!
Y 1zÑZ G
îG
0Ò7X ǃ*
™ qŽg s§Å"0Gx â Z ÉmZ ¦…a Æ ä™ »Æ e
Zzg kZ Xì MÐ É@
4ÉZ x´Z§gzZ
5E
:ì ~ Y ÕäE
Å
Ð ¶Š¸g ä sßñx â Z X HÔa Æ6z d
 LZ ä <Z†Ñ¸g » e ÅyZÐ ïG
E4h. Z 0Gx â Z
C35X c
Š™Ð·ZŠz ! Z 0 ïEÒŒ.ÅZ 0MŠ¤
•
á LZ¸g » e KZgzZ c
Š™g ïZ
: ì yÒ »·ZŠz ! Z 0 ïEÒŒ.ÅZ 0M
Å
Ð ~¢q ~ k¯ ÅyZ ~ x c
Z °» Â Š
ƒ hÑnç ðÃ= X å@
™ ´ k0
Æ ïG
E4h. Z 0GŠ *Z LZ ~L L

wÙZ »â Z ~÷ž c
C ä~ ¸ V¹ÔHwZÎÐ = ä VrZ  Zƒ¢q ~ >ÅŠ *Z LZ ~ yŠ q
ZQ ; g܇

g ! Å ëgŠ & c

zŠ sÜ~ X Ç } Š ¸g yÃ= ¹ì Å ~Š •
á Ð ]gú5 H c
â•
Û ä x HŠ *Z Â å Š
ƒ
Å
gzZ Š
y~ X c
Š™ b ïÐí núÆ VûgŠ & c
zŠgzZ X ÇVzŠ~¸g Ã\ M :c
â•
Û ä ïG
E4h. Z 0Gx â Z6kZVƒ
Å
ä VrZ ¶e ÅyZ { Z_Æ yZgz Z¸ ïG
eZ ÂVz™ H ;g øÎ
E4h. Z 0GŠ *Z }÷  ¬Š ä ~ _ { i ZzgŠ 7

GÐí Â ;g ´~` Y Y Cx ÓZ
  Zƒ¢q ~ >Å
r™x â Zˆ Æ { â q
Z~ 'ì ~ç Å\ Mt c
â•
Û
Å
3
C 6 ó óX z™ J¦Ð _Ñ Â} ™t{z¤
Z c
â•
Û ÔYZ ¹:¹X c
0
÷y¨
Z {z c
â•
Û ä ïG
E4h. Z 0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

334

x¯dÜ

Å ðèVÇâ {z {Zp• ˆ~Š ` Zzg „ Vð; }g ø gzZ •‚Šp Ñ!
{gÃè ] â ÎggzZ ]c
Zzg ãZ0
{ x ÓÅh
]
)

{Zp]â Îg Å ¶Š Vxsc
ƒe
Zzg Å Zg0

E {zc
Zzg Å ð3Šì c
e
ƒe
Zzg Å ðö |ŠzŠ {ZpÅ ~È ˜
Z c
ƒe
Zzg
{Zg Å[ AZ 'ß Z ©Ð yZ Z®X ì 7mðÃÐ <
 zy M Œ
Û »ƒ
 yZ Xì Å} z Õä¹! c
ƒe
Zzg Å äñrŠ {z
Xnƒ y'
× Ç6ò å£ÅZ -ÃÀ±5ž @
’ e ã™ÒÃÅ b &Zgz Z ’ e ã™g (Z

]c
Zzg ãZ0
{ òsZ
7¬» ä™ »¤q
 Ã ` Zzgz ÌgÆ º´ ËxsZžìg Ãæ 7 ]!
à ßZt ~ } g !
Æ ` Zzgz xÎg

CWxiÑ ÔŬ¦ÑËР䙿6XÔñY c
Š™ »ÃÜÁ¦Ñ)Ð ~ VÈg x Óžì Let ' ÂxsZ X êŠ
Xì êŠ ]i YZ xs Z Åä¯ x Z¤
z6iZ ñƒ Tg ~} ]ZŠÆ <ÑXì

ßF
Ã~g ZgŠ ~¸g [ NZ a

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg Ô• D â •
Û {k

Ù 1Z ]| a
C
C 79Õ]‚m ke†i àm‚Ö] l]‚e †Ë¾^Ê ^ãßm‚Ö]æ ^ãÖ^ÛrÖæ ^ãfŠvÖæ ^ãÖ ^ÛÖ Äe…¢ 霆ÛÖ] xÓßi0
3

ÔÐ zz Å t ÜZ z +Š gzZ w ) z ŒÔ ©z ø
 Ôª
zŠ z wâ Æ kZ Xì 
@YH b ï6¯ Å ]; Žzg e Ð ]gúL L

ó óX z™Ýq ! x»Æ™~Š •
á Ð ]gúg ZŠ + Š ?VƒŠß M u {B; }g v

:• D â •
Û 1vZ wÎg b

C 8 9˜m†Â •^ŠÊ æ š…Ÿ] oÊ èßjÊ àÓi ]ç×ÃËiŸ] åçqæˆÊ äÏ×ì æ äßm• á畆i àÚ ÜÓnÖ] g_ì ]ƒ]0
3
z™7(Z ¤
Z pzŠ }Š¸g ÐZ ƒ èZg ?Ð tÜ Z z +ŠÆ TÇx • » b ï k0
}g v¿(Z ðÃZ
 LL

ó Xó ǃ Za Š Y Z (Q ÂÐ

Ð M Ð x *
Ã~g ZgŠ gzZ • D™g (Z 6VzŠ ã
ÁF
à q Oz wâ b§Å e
Zzg Å qYgzŠ vß~¢q )

ã; x Q e KZ ñƒ ïŠ ßF
ê
zŠ z wâ äVrZ Â HÔ¸g Ð ¨
¤1Z R LZ ä 1 щ ï Š äY7
.2E4Xb ï »
:¹• ï ŠÃVÍßIè y›Š .x *
‰ c
Š [ ZŽ b§kZÃ 1vZ wÎggzZ HÐ òz&K
Ú z ! Z 0{ çG
C39 ó ó• Dƒ „ Y ÃÑid ( û%ë ) ƒÆ Y ÃÑidL L

E
Zzg ÅîE
e
0‹8L

ˤ
Z c
Š ¯ wßZt p 3g ì‡ÐZgzZ c
â•
Û I ÐZ ä xsZ X ¶ŠŽñe
Zzg Å ( x • » «)[~ ª
˜ gzŠ

ÏZ ÌhgzZ 7^
Y[a Æ }uzŠQ Âì Š
ƒ s§Å Ëy~gzZ • D™w‚g Z «x • Š Z•
Û Z FÃ]gú
X ǃ »¬

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

335

9 ŠÃű‰
Ü zÆ «a

:• D â •
Û 1vZ wÎg a

4C09^ãnÖž †¿ßm ᜠŒªe ¡Ê 霆Ú] èf_ì -†Ú] g×Î oÊ ²] oÏÖ] ]ƒž0

J43X eÐZ Â}Šâ•
óXó 7`wðÃ~kZáNŠÐZž õ/G
Û Za {ŠZgZ» ~Š•
á Ð]gúË~wŠÆŠ%Ë\¬vZZ
 LL

:c
â•
Û 7Z ä 1vZ wÎg ÂÅ «Ð ]gúq
Z ä VrZžì ~z%Ð {4]| b
C419^ÛÓßne Ý•©m ᜠpˆuœ äÞ¬Ê ^`nÖž †¿Þ]0

ó Xó ǃƒ
 o{Š c
ia Æp
g 쇛yxgŠ}g vtèYßNŠÃ]gúkZ L L

E 8LE
ƘÅîE
0‹8L6îE
0‹ b

:• D â •
Û 1vZ wÎg Ôì e
ZzgÐ /0vZ†]| a
4C29g›^íÖ] äÖ áƒªmæ] Ùæ¢] g›^íÖ] Õ†jm oju änìœ èf_ì o× Øq†Ö] g_ím Ÿ0

g ZŠS
Š ÑZz -x • ª ¤
Z %Z ƒ5x • Ð ¬ ä ð¸ y›Æ kZV˜ Ç: b ï x • V;z òŠ M ðà L L

ó Xó 7`wðÃQ Â}Š} Š ]i YZ Å ( -x •) ÌÃ}uzŠ (B‚ LZ ) c
ñYƒ

:• D â •
Û 1vZ wÎg b

4C3 9…„m oju änìœ èf_ì o× g_ím Ÿæ änìœ Äne o× Å^jfm ᜠàÚçÛ×Ö Øvm ¡Ê àÚçÛÖ]çìœ àÚçÛÖ]0
E
‹8LÆË:gzZ}™ ZŠÎ6}ŠÎÆð¸LZ {zž7^
Yt a ÆðñËa kZì 𸠻ðñ}uzŠ ðñq
ZLL
6õ/E

E
(ì „
 gŠ 'bïx• a ÆkZQ Â)XñYƒgZŠS
ŠÐ kZ {zžÑZ}™îE
0‹8L

ÏŠŽñÅVƒZÍgzZ à z ‰
Ü zÆ b ï
:• Dâ •
Û \¬vZ

4C4      

ó Xó N M á: yZZ { z J
Z
 z™: b ïÐ VÂgúžægzZ L L

:• D â •
Û ?Œ
Û xâZ é

4C59oÖçeŸ] |^ÓÞ Ÿ á] o× “ßÖ^e ØnÖ• èmŸ] å„â oÊ0

ó Xó 79b ï ( »]gú)%Æ]iY Z Å à zžì ?Š Å]!
kZ ùg• e
 MtL L

c
Š }ŠgZ Œ
Û ë!
b ïx  òZg~ qYgzŠ ä1vZ wÎgžì zz ¸ å: g¦ðû VƒZÍ~ qYDz

: • Câ •
Û b§kZ  È ¬ ]|s
 ZÜÅkZ

"
# ‚ÛvÚ &Ãe ^Û×Ê ý äjße ]æ] äjnÖæ Øq†Ö] oÖ] Øq†Ö] g_ím ÝçnÖ] Œ^ßÖ] |^ÓÞ ^ãßÚ |^ÓßÊ0
4C69ÝçnÖ] Œ^ßÖ] |^ÓÞŸ] ä×Ò èn×â^rÖ] |^ÓÞ Ý‚â ÐvÖ^e

kZ c
űe
Ñzk

i ÅkZ k0
ÆòŠ M }uzŠ òŠ M q
Zžì òZg~ (]tÇ ) VÍß ` M Ž åt b ïq
ZÐ ~ yZ L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

336

Æ h+Š 1wÎgÆvZ Z
 ( • Câ•
Û 2) ©
™ b ïÐ kZ™}Š$ÃkZgzZ &x• » bïa Æ ~Š•
á Ð eÅ

ó Xó ì òZg ( ~ ]tÇ ) À ` M ŽÆ bïkZ ñZÎØŠ}Šg ZŒ
Û ë!
ä \ M bïxÓÆ qY Âñƒ_¬B‚

:• D â •
Û 1vZ wÎg

4C7 9Ù‚Â p‚â^• æ oÖçe Ÿ] |^ÓÞŸ0

ó óX VƒŠŽñ{ ZÍwŠ ¬ zŠgzZ à z Z
 ì @
ƒÂA
 b ïL L

*
O sŠgzZ b ï6´Z

ÃäO sŠgzZ6µñkZgzZ ?Ãä™6´Z à b ïgzZ ì @
™wì » ] !
Æ y¨
_
Zt gzZ ì ]¡+Š xsZ

• Dâ•
Û 1vZ wÎg Xì êŠg Z Œ
Û^
Y

4C89lç’Ö]æ Í‚Ö] Ù¡vÖ]æ Ý]†vÖ] àne^Ú Ø’Ê0

ó Xó ì *
™y´Z » b ïgzZ *
O sŠ q à Zz ä™t•
Û yxgŠÆ b ïx ZwgzZ w'L L

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg ˆáÆ™g »ÃÚŠa Æ ¿~g »Z q
Z  È ¬ ]|
4C99çã×Ú] ÜãfrÃm …^’ÞŸ] á^Ê çãÖ ÜÓÃÚ á^Ò^Ú =èŽñ^ ^m0

ó Xó • D™I sŠ Âg »Z Ô7( àZz äO sŠ c
q Åö )sk0
}g v!È ¬L L

*
™—z

CY Å ]úŠt ‰
Ü zÆ äƒ ¦Æ ~ç Vxèa ì @
ƒ wEZ ~ pÆ äƒ ¦t gzZ ì ó xó w zL LÝZ »—z

Xì Š
ƒ—z „ x *
» ]úŠ kZa kZì
4&½
G
& ì Cƒ „—z ]úŠ Å ~Š •
á Š Z%Ð kZ ÂñY Ñ1 —z Â6gîÇZ
 žì t · Z6]!
kZ » èEG
C50Xì 
@Y ¹k²Z x Í

:• D â •
Û 1vZ wÎg

C519é^Že çÖæ ÜÖæ]0

z™—zž c
â•
Û 7Z ä 1vZ wÎg 6µñkZ ÂÅ ~Š •
á ä sú0 Ý°Z†Z
 ž • ë  ÷Z ]|

X z™Ð „ ~– q
Zp¤
Z

0£Z x â Z Ô ?Œ
Û x â Z ÔC
Ù ªIZ Ôw•
á x â Z Ô´ â x â Z Ð ~ X •ÒZ ~ Ýzg Åžg Ig
u Ñ!
{gÃè

C52Xì ¹Z
 ZzgzZ n•
Û Ð Z ä N

 ZÑz yz¬~ agzZ Ùp

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

337

 ZÑz yz¬6µZñÆ Ùp

Š ÑzZ w”

•e A » *Š X 7tâu ðÃ~ *Š wŠ • » Tì q Oz wâ (Z Š ÑzZ X ì 7ÁÐ aÚw”»Ü3
Š ÑzZ

*Š ì zz ¸ Xì e*
ÔñYƒ ‚Š ÑzZ c
Ç…á$
g
Æ kZ žƒt éZpgz Z zig M ÔÕgzZ B™sÜt âu

B‚gzZ™ƒ i ZgŠ „
 ŠJ
Ä
 Ð [ ³ LZÐ •z ng Z Û{§{ Å ZB Ñx «
Y 1zZgzZ x Z™Y m
Z Vi+F

Xìg D™N ¬Š ñƒ n
g wbyZB‚

7NÐ ðZŠ LZ Ã zz£c ]Æ ] Ñ» Û{Q Âc
]|X c
Š äƒ: Z åE
â•
Û wJÃVƒ ¬Š Å yZ ä \¬vZ Z

Xì c
â Û•™f ô•!
ä *™y M Œ
Û »  yÑ]|Ô c
™i ]|Ô •Z'
Z
:• Dâ •
Û \¬vZ

5C3 $ $  $        $  $

é…gzZ â •
Û «uQÅV\ M Ð s§ÅŠ ÑzZgzZ Ð V- ç KZ …[g}g øž• Tg D™ ¬ŠŽ gzZ L L

ó óX}Š ¯ x â Z »

 ZÑz yz¬ »yZ0

{~ kZgzZ_ »a


{
E
:¸ D â •
Û \ MX ‹Ð 1vZ wÎg ä ~ž• D™yÒ  ö Z%¬ 0 yÑ]|

C54 9pƒ¢] äß ]ç_nÚ] æ Ý‚Ö] äß ]çÏm †â^Ê èÏnÏ ݡÇÖ] ÄÚ0

ØŠg @
Z w
! Æ kZ ª) ñY ÅgzŠ ÏnÐ kZgzZ ñYc
· ypÐ s§Å kZgzZ ñY H_» ( a ) xÝž L L

ó ó( N Y

+-Zz Æ a ¤
Z gzZ ’ e ´Š ]úŠ Ã[g ‡Z z m³~ kZ gzZ ’ e*
™_yŠ,‚ » a ~ Ýzg Å g
u
X ’ e *
™yz¬ÃyZ0
{Q Ân
g7®
 ,Z Å Á
:• Dâ •
Û \¬vZ

C55    $    

%NgzZ z™yz¬~ Vñ»Æ ~ ¾gzZ ngzZ L L
ó óX z™[AZÐ yz¬~ Vñ»Æ CŠ c
igzZ ðZæE

Xì ¿ïq
Z_É 7„ µñ» Ùp sÜgzZ ì µñ » Ùpq
Z _ » kZ ˆ Æ kZ gzZ ]Š Ñz Å a

Xì ‚
g wÅ¿?q
Z Ì•
 ZÑz yz¬~ T
:• D â •
Û 1vZ wÎg

5C69ýå^•]ƒ] äfnvmæ änÏÖ ]ƒ] än× Ü׊m Íæ†ÃÛÖ]^e k‰ Ü׊ÛÖ] o× Ü׊Û×Ö0

óXó }™wJÐZ Â}Š ]úŠÃkZ {zZ
 gzZ}™xs ÂA {z Z
 X •hb6y›}uzŠÆy›q
Z L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

338

 ZÑz yz¬6µñÆ ~Š •

á
 ZÑz yz¬~ ]gßÅwâ a

kZ [g ‡Z z m³žì ‚
g é Zpy¨
Z6¯ ÅTXì Cƒ ]gz¢”Z ÅtâugzZ q Oz wâ 6µñÆ { Ò z ~Š •
á

Xì C™ Ÿ» »q ÏZ ÌðsZ <ÑXnƒ Áú1 » kZž @
,™yz¬Ð
:• Dâ •
Û \¬vZ

C57                $  a

%NÔ ð§"gz Z ì êŠ ¬» ¶Š ( Š ZæZ ) ÃVzg ZŠ "
IÐ ÉugzZ Vñ»} æE
Z Œ
Û gzZ yˆZ Ôw°»\¬vZµšL L

ó Xó ì @

5C 8     $     b
%NgzZÅgZzgyz¬~Vñ»Æ~gÇÌ6gzZ n ?gzZLL
óXó z™[AZÐ yz¬~Vñ»ÆCŠc
igzZ ðZæE
:• D â •
Û 1vZ wÎg

Ù^Î æ] äje]†Î pæƒ Ø’Ê ¡–Ê á^Ò á]æ äÖ^n o×ÃÊ ¡–Ê á^Ò á]æ äŠËße ]‚fn×Ê ]†nÏÊ ÜÒ‚u] á^Ò ]ƒž0
5C99^ßâ^â æ ^ßâ^ãÊ ¡–Ê á^Ò á]æ äÛu… pæƒ o×Â

ÂVƒ w¥p: {Š Z•
Û ZÆ kZ¤
ZgzZ6: { IZ LZQ ƒ "{z¤
ZgzZ }™ ay

6zZ LZ ¬ Ð ƒ
 ƒd
¾¿Ž L L

ó óX}™sÜw â CZÐ K
 F
ÏZ ÂVƒg ZŠ wâ {z¤
Z} ™ ay

6[g ‡Z z m
³LZ

*
ƒq
Ñ~ ]úŠ Å—z

%NgzZ Ñ!
Ô„
 zŠgzZ [g ‡Z z m
³ž σ ÞzgæF
zŠÐ kZ ÙpgzZì CY Å—z ]úŠ6¯ Tì µñ » Ùpq
Z ~Š •
á

Xì B
gzgŠ » [Ž zgzZ †•
Û V; Æ $öz Y fÒZ—z ]úŠ Ì, zX , ™•
Ñ~ kZ [ xZ

yz¬z •
ÑÅ  /ô~ kZgzZ—z » 1vZ wÎg

X å:¼ a Æ—z k0
Æ \ M ‰
Ü z kZ Å ~Š •
á Ð /]|63Zz Ð 6k
 ä 1vZ wÎg

:c
â•
Û y´Z ~/ôä \ M

6C09äe ®rn×Ê ®• å‚ß á^Ò àÚæ0

ó Xó ñ M áVŒ {zì q Åä3ðÃk0
Æ ¿T L L

›9) ‰ M ™á 2‰²‰ M ™á â‰gzZ ,gL/ô‰ c
w yZp,Š »} l q
Z ä 1vZ wÎg L L

ó Xó ˆÅ]úŠÐ s§Å 1wÎgÆvZÐ } ÖÏZgzZ c
¯ {Ö » kZ ä VÍß „ŠpQ ‰ M ™á¿/ô‰ (ì ~

 ZÑz yz¬~ a

iZ%z ]ÏyZ y¨
Z ðà » ãà }iukZ Xì·ù » i Z•
Û z ÝÆ nC
Ù gzZ 'c
z ¥g ÔagzZ Ùp Ï0

i ã¨
Z
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

339

:ì ~0

zZ}
yâ ‡ža kZ Y™7¬ÃÏ0

i z ] § KZ% ñƒg ezŠÐ
6C1 
 $    $  

Å \¬vZ a Æ äàJ
Šc
0
ŒZ & ~ 7ZgzZ a Æ ä™¨ £» i Z•
Û z ÝgzZ ] uZz z ]Ñq yZ

ì îŠg Z Œ
Û ?ðsZ <Ñ& ì Cƒ ]gz¢à ©) Å]¾ÅV2zŠgzZ [g ‡Z zm³B‚B‚Æ ]¾z Šæ
X c
â•
Û gŠ ™¬» ]¾zŠæ6µñ,Z ä 1²wÎgÉ


*™g » *
3a Æ: { I ZÆá Zz ä0
]Ãz

]çÃß‘] 0!ofßÖ] Ù^Î ØjÎ ànu gÖ^› oe] àe †ËÃq oÃÞ ð^q ^ÛÖL L: ì e
ZzgÐ Q0vZ†]|

C62 9Üã×ÇŽm ^Ú Üâ ð^q‚Î äÞ¬Ê ^Ú^Û†ËÃq Øa¢

yZèYz™g » *
3a Æ Vß Zz yÆQL L:c
â•
Û ä 1vZ wÎg Âðƒ wßñ]Š ޸Ũ
¤1Z 0 QZ

ó Xó ÏÇg w'Ð äå *
37ZŽ ì B q :Z ( {Š 1 ) +ZÃ

g UM z wZ¸ZÆ $ö[Z
:• ˜ )ZŠ0Z)´ a

C63ó Xó ì ï'V; Æ yZÆ™g » *
3Ð n¾Å¬Z ÅèIZ L L

:• ˜ w•Z ögŠ Z 0·x â Z b

*
3 Ú Z~ ] Zg z yŠÆ ] Ãz a Æ Vß Zz yÆ èg ZŠ¸g ðà c
Ïz7» èž Vƒ @
™I Ã] !
kZ ~L L

C64 ó Xó ì <
 tèY}Š™§7ZŽ } ™g »

:• D â •
Û zx â Z c

C65 ó Xó ì ïa Æ V±z7gzZ Y !
Û ZÆ è 'Æ™g » *
Œ
3a Æ Vß Zz yÆ èL L

:• ˜ Š 0Z x â Z d

C66 Xì ï'Æ™g » *
3a Æ Vß Zz yÆ èL L

:• ˜  ã3x â Z e

]Ãz {zèY ñY Hg » *
3a Æ yZÐ n¾Å ¶Š -ÃVß Zz yÆ èžì ŠŽñ]ot ~ g
u kZ L L

6C 7 ó Xó • Dƒ w' ( ~gñZvŠ )Ðzz Å
:• ˜  ã]Z • f

y%t X} Š™§7Z Ž ,™g » *
3~ g Zl âZ a Æ Vß Zz yÆ è Ïz7Æ kZ gzZ Y !
Û Z Æ èL L
Œ

C68ó Xó ìi§

:• ˜~ ó óx ZÔZ r • bÑx ©ÑZ ±ÂL Lx Î vZ† g
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

340

C69 ó óX¸ ¬Æ™g » *
3aÆVß Zz yÆ è{)z [ xZ „
 zŠ c
Ïz7c
Y !
Û ZÆ èž åti§~tL L
Œ

*
™@D

gzZ *
ƒq
Ñ~} i »Æ è

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg Ô• D™yÒ  –1Z ]| a
æ åç‚Ö] èe^q] æ ˆñ^ßrÖ] Å^fi] æ ˜m†ÛÖ] é•^n æ Ý¡ŠÖ] •… V‹Ûì Ü׊ÛÖ] o× Ü׊ÛÖ] Ðu0
7
C 09‹›^ÃÖ] knÛŽi

¥ & Ô *
™wJ]úŠ Ô *
™•
Ñ~} i » Ô *
™]Š ÈÅ!%Ô bŠ [ ZŽ »xsÔ• hõ0
6y›Æ y›L L
ó Xó IvZ ë)9k
!
ZŽ ÐZ ñ M

:• Dâ •
Û 1vZ wÎg Ôì ~z%Ð ~g}
G1Z ]| b
7
C 19å†ìŸ] ÜÒ †Ò„i ˆñ^ßrÖ] ]çÃfi] æ ˜m†ÛÖ] •çÂ0

ó Xó ÐNÑŠŠ c
]y
M »{ zgúÆ Vzi» Ôz™]Š ÈÅg FL L

:• Dâ •
Û ã]Z • é

C7 2 ó Xó ì Z
 Zz » úÆ kZgzZ bŠ J+Ã} i »L L

:• ˜ )ZŠ0Z é

C7 3ó Xó ì y%•
Ñ~} i »L L

:• ˜ ó ó ã3÷Z L L~ x?Z ð é

7
C 4 ó Xó ì Z
 Zz *
™•
Ñ~} i » Æ ( kZ szc) c
ƒ szc{ Zp ) y›L L

Ñ~ {i » i úÅ]gú

Xì ^
Y*
*
ƒq
Ñ~@D
Å}Š%~y*GgzZ *
7
^B‚Æ}i»pì ^
Y*
ƒq
Ñ~{i»iúc&Zp
:• C™yÒ È ¬ ]|

än× àn×’nÊ ‚rŠÛÖ] oÊ äi‡^ßre ]æ†Ûm á] !ofßÖ] t]æ‡] ؉…] ”
z ^Îæ oe] àe ‚É oÊçi ^ÛÖ0
C759]ç×ÃËÊ

NÑ ~ K{ i » » yZž 5x • ä ]Z0 ` Zzi Z Å 1*™Ñ Âñƒ ]¯ m‡z ! Z 0 Ä ]|Z
 LL

ó Xó H„ (Z ä VrZçO X B| 7{i » i úÅyZ Ì{ z (ž @
)

wZ¸ZÆ x Z™Y fz $ö~}g !
Æ•
Ñ~ {i » i úÅ]gú
:• D â •
Û i !
0Z • é

Ñ Ð kZ èY Ï á7a Æ @D
ÅVzi » {z pì Â ^
Y •
Ñ~ { i » i úa Æ &Zp L L

C7 6Xì c
â•
Û Iä1*™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

341

4)I-“0Z • é
:• D â •
Û  èEG

C 7 ó Xó ì ^
7
Ya ÆŠ%‰ì ^
Y b§ÏZ -7{i » 6èL L

ò : »Y ëZ >~Š:

kZ 7Z ä 1*™ÑèY ÏN Y 7ú Æ } i » &Zppì qzæ{ i» i úa Æ VâzŠ &ZpgzZ Š%L L

C78ó óXì c
â•
Û IÐ

*
™e
±

EG
$ ~ ³[ !
±Â
e
Xì ó ó
* J (
,jÔ bŠ -L Lp» Tì g] » ( ÿ›©$ ) ~çE•G
:c
â•
Û ä 1vZ wÎgž• D™yÒ ÷Z ]|

^Ú !²] Ù牅^m (ØnÎ èÚ^nÏÖ] Ýçm^â†fvm ð]†–ì è×u ²] å^ŠÒ èfn’Ú oÊ àÚçÛÖ] å^ì] pˆÂ àÚ0
7
C 99¼fÃm Ù^Î [†fvm

kZ #
Ö ªizg)g fÆ TÐN z k]! (ZÐZ \¬vZ Â~Š -~ ¤Ãð ¸ ðñËLZ ä ¿T L L

ó Xó Ç ñY H—g6


ƒ ] ¯^ » ! ôq
ZÆ 1*™Ñžì ~z%Ð ã'
× {Œ
Û ]|

h]çeœ àÚ h^e oÖž ]‚Æ oiªi Ÿæœ Õ†Û äe ÄjÛi ᜠÔnÖ] guœ á^Ò ^Ûmœ =á¡Ê ^m Ù^Î Ü$ än× å]ˆÃÊ0
8C0 9äÖ ävjËm änÖž ÔÏf‰ ‚Î äi‚q柞 èßrÖ]

Ï0
i KZ )g fÆ ( a ) kZ ?žì I {Š c
i q Ïyû! V#} Z :c
â•
Û QX ðâ •
Ûe
±ÅkZ ä \ M

{z ÂÐ ƒ 0
ŠŽñÐ ¬ V;z ÐZ ÂÐ ƒ M k0
Æ } i ZzgŠ ËÐ~ Vzi ZzgŠ Æ ¼
Z
 ?ÃÀ c
ƒ à {Z
Ã Ã

X ÇáÅ ( {i ZzgŠ » ¼
 ª) Ð Z a } g v

wZ ¸ZÆ $ö

:• D â •
Û )ZŠ0Z a

8C 1ó Xó ì qzæ
*™e
±Ð èIZ L L

:• Dâ •
Û ã]Z • b

8C 2ó Xó ì ^
Y 
*™e
±Ð Vß ZzyÆ èL L

’ e *
™[ AZÐgñZ ¦Ñ)~ e
±

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì e
ZzgÐ Š&0vZ†]| a
C83 9èn×â^rÖ] pç‚e ^Â•æ •æ‚íÖ] h†•æ hçnrÖ] Еæ (•æ‚íÖ] ÜÃ_Ö àÚ ^ßÚ ‹nÖ0
ó Xó 7Ð~ ë {z X'!
ÅqYgzZ Zh M Ãyâ¤
Ô ×
ÃVzg Äg6]ñÅËä T L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

342

g UM z wZ ¸ZÆ øZŠ I Z z $ö

:• D â •
Û ã»Øx â Z a

8C 4 ó Xó • x ZwwdZ x Ó‰ {)z<â L L

:• Dâ •
Û ã]Z • b

8C 5ó Xó ì x Zw 
*™<â6èL L

:• ˜  à h Ð c

8C 6ó Xó ñY c
zgÐ i Zz M — 6èžìt {zgzZì x Zw ãZp<â6èL L

: ì Zƒ ù •
á ò :Ð s§ÅY ëZ >~Š: d

C87ó Xó 7^
Y *
™x » ÌðÃ/xÆ kZgzZ Ë
Ó ÃVzg Äg Ô*
h M } ÀÔ *
™<âÔ*
zgÆ™Š c
wdZiZÆ èL L

: • Dâ•
Û i !
0Z • e
8C 8ó Xó 7^
Y ãZp<â L L

*Zçz _ ZÑÆwŽz 馽Z
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

343

ÍõÆ wŽ 馽Z
´g 쇊 ŽZ z t · Z a

Xì (qÔxÔ`) ó ó¦LL{Šâ gzZÝZ ÅT• ë ó óq½ZLL~ y!
i !²ÃŠŽZz t·Z

:• ˜ kg Ã0Z é

!ÝçÏÖ] ÄÛri æ ^ÃÛq ®ŽÖ] kÃÛq Ù^Ïm oŽÖ] Ý^–i o× قm ‚u]æ Ø‘] (ànÃÖ]æ ÜnÛÖ]æ ÜnrÖ]ZZ
C89XX]çΆËi ‚• çâæ (]çÛ–Þ] (ÝçÏÖ] ÄÛjq] æ ^ßâæ ^ßâ àÚ ]çÃÛjq]

XX^ÃÛq oŽÖ] kÃÛqZZ Ôì @
Y ¹ì @
™ª
ÑŠ6q ½ZÆ q ËŽ ì á
ó ó¦L LÂq
Z™5Ãszw&ÐÔçÔš

Xì ¡Å‘¸gzZg _
Z z t Z íZ q ½ZçO Š
ƒ q ½Z »x ¸ª ˆƒ ¦x ¸gzZ H ¦Ãq Ëä ~

E$E
:ì ~jZ >縷
Îñ é

C90XX]çΆËjm Ÿæ ˜Ãe oÖ] Üã–Ãe Ü–ßm æ áçÛ׊ÛÖ] oÏj×m á] çâæZZ

UgzZ Ü » nËyxgŠ Æ yZž ñYƒ d
Œ
Û Ú Z Æ Š•
Û }uzŠ Š•
ÛC
Ù » yZž *
Yƒ b§kZ Š ŽZ z t · Z »Vâ ›L L

ó Xó • ë q ½Z~ðsZ <ÑÐZ Âìg: ¹!

:• D â •
Û ?Œ
Û xâZ é

9C 1 XXé^rÞ èÂ^ÛrÖ]æ èÓ×â èΆËÖ] ០èΆËÖ] à oãßm æ èÇÖŸ^e †Ú^m oFÖ^Ãi ²] á]ZZ

uh g _
Z z s %ZèY • D â •
Û IÐ ‘¸gzZg _
Z z s%Z gzZ X • » νZgzZ ¿Z z ›\¬vZ L L

ó Xó ì b #z i¯~Î ZgzZ νZgzZì ꊙ

ì êŠ kgŠ »Š ŽZ z t · Z *™y M Œ
Û
:• Dâ •
Û \¬vZ

C92$  $     a

ó óƒ Yƒ„:~ V¸•
Û gzZÅgó åÐ o¢ÃÏg Å \¬vZ L L

:• D â •
Û \¬vZ b

C93   $ $   

ó Xó }Š ]úŠ s§ÅíŽ ’ e ヮ
 ) gz¢+Z q
ZÐ ~ ? L L

X• ]o ãZz » #
Ö Zz yZ0
{νZgzZŠŽZz t·Zžg I]c
M VâzŠ Ñ!
{gÃè

Š ŽZ z t · ZgzZ 1 wÎg }Z•
Û
:ì yâ •
Û » 1vZ wÎg

C94 9²] äÃ_Î ^`Ã_Î àÚæ²] äבæ ^`בæ àÛÊ0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

344

ÐZ Ç}™g @
g @
ÃkZ Ž gzZ ÇÇg ì‡6Š ŽZ z t · Z \¬vZ ÐZ ÇÇg ì‡ÃŠ ŽZ z t · Z Ð Vzg ZŠ¸g LZ ¿Ž L L

ó Xó Ç ñ Y c
Š™g @
g @

:• D â •
Û 1vZ wÎg Ôì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]| a
C
9C5 9än× ^ΆËiæ än× ^ÃÛjq] ²] oÊ ^e^vi á¡q… ý ä×¾ Ÿ] ؾ Ÿ Ýçm ä×¾ oÊ ²] Üã׿m èÃf‰0

yZ 'ǃ7t‚ ðÃ{z´Æ ñ‚kZ yŠ T Ç ñâ •
Û ‚t‚ »xl²LZ #
Ö ªizg \¬vZ ÃVñŠ M ]‚ L L

Xì @
ƒ«6ÞZ ›s %ZgzZ t · Z » yZ • n
g ¿Z z ›a ÆvZ ~ : M Ž • {z òŠ M zŠÐ ~

:c
â•
Û ä 1vZ wÎg Ô• D™yÒ /0Z ]| b

C969èq…• àm†ŽÂ æ ÄfŠe „ËÖ] é¡‘ Ø–Ëi èÂ^ÛrÖ] é¡‘0

ó Xó ì ïq ŽZZgŠ K*Ð i úÅ! Z iúB‚Æ ®
 ) ÅòŠ M L L

:• D â •
Û M0Z +-ZŠ qƒq é

Ãg _
Z gzZ e
g Zz ‘•
Û gzZ ì c
Š kgŠ »Š ŽZ z t· Z gzZ νZ~    *™e
 M ä \¬vZ L L

gZŒ
Û qNgzZ x ZwÃg _
Z z s %ZB‚B‚Æ ¶Š kgŠ » νZgzZŠ ŽZ z t · Z g
Š q Z {Š c
i ¹gzZ ì c
ŠgZ Œ
Û qN
9C 7ó Xó • îŠ

Ƙŷg s

z *Š ÐZ ZwgzZ [‰ » TXì @
™ ~Ç$
Ð \¬vZ >% » kZèYì x`
à ©)q
Z WsgzZ ·g s

X Ï} 7ß~ ]y
M
:• Dâ •
Û \¬vZ

 %         $    $ $   %  

C98    
   

ì c
Š ¬» ähŽ ä vZ ÃTgzZ • ï Š h ÂÐZ ˆ Æ ä™ÇÐ vZ vߎXì @
™ÃVdà sÜ{ Ze {zgzZ L L

ó Xó • áZz ä0
{g Äv߸ • D™ B Š Y~ }igzZ • D™ s7Z

:• ˜ ~E-{ ËZ e é

*Š ·g,Ð zg Åxs Z Xì H¨Ð ·g söŠ™i Z0
ZÃÐZgzZ ·g,Ãp ÒÆ ºg kZ ä <
 zy M Œ
Û LL

C99ó Xó ì ¯
 !
»}g ÄÆ ]y
M z *Š ·g sgzZì ¯
 !
» b #Å]y
M z


*™ *

Xì ¸ ÌbzggzZ Ÿ» » <
 zy M Œ
Û Xce ´Š Zz™ *ÃòŠ W} (ƒ ] !
ÅWZg *
}V˜ ~ yZ0
{

:• D â •
Û \¬vZ a

1C00       
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

345

ó Xó zŠ Z™ *yxgŠÆ yZ Â, 7±~ : M { z¤
zŠÆ Vëñ¤
ZgzZ L L

:• D â •
Û ˆ Æ kZ \¬vZ b

1C01 $  $       $

óXó ñYH3g6?ž @
ƒg DgeÐvZgzZz™c
Š Z™ *yxgŠÆ VǸ LZ Z®Ô•ð¸ ð¸~ : M ÂðñL L

:  wÎg g
Š q Z

:• D â •
Û 1vZ wÎg a
1C029]†nì ÙçÏm æ] ]†nì oÛßnÊ Œ^ßÖ] àne x×’m p„Ö] h]„ÓÖ] ‹nÖ0

Å ð>gzZ ~4 {z c
ì Cƒ hZ +
 Å kZ Xì m1 ^Ña Æ äZ™ *yxgŠÆ VÍߎ ì 7N
Ñ¿{zL L

ó Xó ì @
™] !

\
wÎg Z
 ÂÑ ¶gzZ äg â ßs§Å}uzŠ q
ZgzZ} 7±g !
Z DI Zž Ô• D™yÒ Ä0 ÿ£ ]| b
q
1C03 ó óVƒ@
Z™ *~g v~ ƒ M L L:c
â•
Û ä \ M ÂB¸Ã 1vZ

¤gzZzgŠ » äZ™ *

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgž• D™yÒ Y ZŠgŠ1Z ]|

l]ƒ |¡‘ž Ù^Î #" ²] Ù牅 ^m o×e ]çÖ^Î è΂’Ö]æ é¡’Ö]æ Ý^n’Ö] èq…• àÚ Ø–Ê]^e ÜÒ†fì] Ÿ]0
1C049èÏÖ^vÖ] oa ànfÖ] l]ƒ •^ŠÊæ ànÛnÖ]

1vZ wÎgc
gz¢ Hn²ä/ôóXó ì aZÐZgŠÆ ºœgzZ iúÔ} izgzgŠ »TžVƒ C: q {z »~H L L

VñŠ M zŠLL 9èÏÖ^vÖ] oâ ànfÖ] l]ƒ •^ŠÊ0 (’gzZ) óXó bŠ Z™ *yxgŠÆVñŠ M zŠL L 9ànfÖ] l]ƒ |¡‘]0c
â•
Û ä \ M

óXó ì
*™[Zy

gzZ *

&
ñÃ+Š ÜZeŠYŽyxgŠÆ

´g wb x Z•Z z sÑ »yZ0
{

Tì ~gz¢gzZ ë Z gŠ ÏZ ´g wb Ãg Z M Z z g ‡z gzZ ~— z fggzZ y•
á z ÑÅ yZ0
{ Y ‚zg gzZ yZ0
{Š Z•
ÛZ

yMŒ
Û Â• D™wZÎ » +
¨
Z sÑÐ y M Œ
Û ëXì ~gz¢ ´g wì » •
Øz y•
á gzZ g ‡z z ] ³Åy¨
Z q
ZgŠ
Xì êŠ [ ZŽ

     $    $             $  

1C05 

ÃyZ ä ëgzZ N â •
Û «ÃyZ ,q %%gzZ Hg ZÎ~ c
gŠ gzZ .ÃyZ ä ëgzZ ~Š ] ³ÃŠ ÑzZ ÅxŠ M ä ëgzZ L L

ó Xó ~Š E¯6] ‡‘ƒ
 KZ

:• D â •
Û \¬vZ6x £}uzŠ
1C06     
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

346

ó ßó uzgB; CZ ? Â}™™f »vZ { zgzZ Xì ÑJ e ~ ‘‚]gzp¹ Ãy¨
Z ä ëž L L

~ Ýzg Åg
Š q Z yZ0
{z +
¨
Z sÑ

:• D™yÒ {k

Ù 1Z ]| a
C

1C079ÜÓm‚mœ ]çÃÊ…^Ê ²] †Ò„Ê äÚ•^ì ÜÒ‚u] h†•]ƒž0
ó óX} Š ZwÃxŠ { LZ ðÃÐ~ ?Z
 LL

: • D™yÒ {k

Ù 1Z ]| b
C

1C089äqçÖ] grjn×Ê å^ì] ÜÒ‚u] Øi^Î ]ƒž0

ó Xó 
*™:g Zz6}n Æ kZ Â} ±Ð ð¸ LZ ðÃÐ ~ ?Z
 LL

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

347

l^q äÖ]çu
37:h]ˆu¢]

(1)

120B 10:än`ÏËÖ] èÂç‰çÛÖ] Ô212B4:醉¢] èÂç‰çÚ XXoßeZZ å•^Ú ŒçÚ^ÏÖ]

(2)

6:4 h]ˆuŸ]

(3)

212B 4: 醉Ÿ] äÂç‰çÚ

(4)

5Ô 4:h]ˆuŸ]

(5)

393D 4B5:y k gƒÑÔ ]Zgš{g ZŠ ZÔ~i Zè{ •
á szc¦Wáy M ÅZ w< °‚Ô Ú¦

(6)

394B5: ~i Zè {•
á szc¦WáÔLÚ¦i Z y M ÅZ w< °

(7)

83B7:ã ¢ Ã?i Z y M ÅZ sg ç‚

(8)

14™Y 1959 ó ówGL L{ xâ

(9)

20™Y 1952Ô ö6^g M Zk

ÎÔ ]gúgzZ xsZÔ ~z0
xéZ†

( 10)

8:†mçÓjÖ]

( 11)

gƒÑ T407B10:oÞ¡ÏŠÂ †ru àeŸ p…^fÖ] xjÊ

( 12)

407B 10: oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] ‡] p…^íe xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊ ( 13 )
222B8:k& Z ŒZ }Z i Z y M Œ
Û 'D
 ( 14 )
17:͆ìˆÖ]

( 15 )

58: ØvßÖ]

( 16 )

59: ØvßÖ]

(17)

406B 4: y M ÅZ Y MÔ297B 4:1#Z ]§

( 18 )

406B 10:p…^íe xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊ

( 1 9)

220B 4:äe^v’Ö] èʆÃÚ oÊ äe^ÇÖ]‚‰]

( 20)

(Muhammad Mazhar-ud-Din Siddiqui " Women in Islam " Islamic Publication, ( 21)
Lahore, 1982, Page.15)

l†n‰X 181B 1: †n%Ò àe] ‡] ofßÖ] l†n‰ X 87B 1:Y 2003ÔgƒÑÔ †nÒ„jÖ] …]•Ô 1ò Z wÎg ]§ÔŠ&-{ ( 22)
88B 1: Ý^Þ¢] †nì
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

348

26:Ønñ]†‰] oße ( 23 )
6:á^ÛÏÖ ( 24 )
äÛ‰] †nÇe änÛŠmæ †ÛíÖ] ØvjŠm àÛnÊ ð^q ^Ú h^e (èe†•¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 25)
19:18: á^ÛÏÖ

( 26)

37 : ð]†‰Ÿ] ( 27 )
4090: †fÓÖ] oÊ ð^q^Ú h^e Œ^f×Ö] h^jÒ V•¨]• oe] à߉ ( 28)
6 :†$‚ÛÖ]

( 29)

19:…çßÖ] ( 30)
3912:‚Ûuœ ‚ߊÚ

( 31)

59:̉çm ( 32)
3386:oñ^ŠÞ à߉ ( 33)
337 5:éç×íÖ] è×vi h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] à߉ ( 34 )
167B2: ð^nÖæŸ] èn×u ( 35)
芉©Ú(ð¡fßÖ] Ý¡Â]†n‰( á^Û% àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] ‹Û•( ofa„Ö]Ô 167B2:ð^nÖæŸ] èn×u ( 36)
233X 4B4: Y 1986Ô læ†neÔèÖ^‰†Ö]
1466:àm‚Ö] l]ƒ |^ÓßÖ] h^fvj‰] h^e (Å^•†Ö] h^jÒVÜ×ŠÚ xnv‘ ( 37 )
äßm• á畆i àÚ ÜÒ ð^q ]ƒž ð^q ^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à |^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 38)
1084:åçqæˆÊ
112B6:y kÔ læ†ne( …•^‘ …]•( pF†fÓÖ] l^Ïf_Ö]( ‚É àe ‚ÛvÚ( ‚É àe] (39)
1864:^`qæˆjm ᜠ•]…œ ]ƒž 霆ÛÖ] oÖž †¿ßÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ ( èq^Ú àe] à߉ ( 40)
1087 :èeç_íÛÖ] oÖž †¿ßÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉

( 41)

3243VäÖ áƒœ æœ g›^íÖ] Õ†i ]ƒž Øq†Ö] èf_ì h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ Voñ^ŠßÖ] à߉ ( 42)
1414:Õ†jm æœ áƒªm oju änìœ èf_ì o× èf_íÖ] Üm†vi h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ (43)
221:å†ÏfÖ] ( 44 )
49B3:of›†Î †nŠËi ( 45)
5127 :oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ Ù^Î àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ ( 46)
10473:Ñ]‡†Ö]‚f Ìß’Ú ( 47 )
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

349

1088:|^ÓßÖ] á¡Âž oÊ ð^q ^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à |^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 48)
5123 Và`ñ^•æ ^`qæ‡ oÖž 霆ÛÖ] àm‚`m oi¡Ö] éçŠßÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

( 49)

952B4:…^›]çÖ] ØnÞ (ÜÖæ å•^Ú =h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 50)
2204:èÛnÖçÖ] oÊ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (oÚ…]‚Ö] à߉

( 5 1)

260B4:…^›æŸ] ØnÞ( 22B11:݈u àeŸ o×FvÛÖ] ( 52)
74:á^ΆËÖ] (53)
15808:‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 54 )
2: å‚ñ^ÛÖ] ( 55)
2736:‹›^ÃÖ] knÛŽi oÊ ð^q^Ú h^e ("
# ²] Ù牅 à h•¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 56)
90:ØvßÖ] ( 57 )
2:å‚ñ^ÛÖ] ( 58)
4653V†e‚ÛÖ] Äne h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] à߉ ( 59)
9153ÃB 1365 : ^ãqæ ˆjm Ü$ äjÚœ äÎ^jÂ] è×n–Ê h^e !|^ÓßÖ] h^jÒVÜ×ŠÚ xnv‘ ( 60)
140: á]†ÛÂ Ù•

( 61)

998:knÛÖ] Øa¢ Äß’m Ý^Ã_Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e( #"²] Ù牅 à ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 62)
496B3:äÚ]‚Î àeŸ oßÇÛÖ] ( 63 )
247B1: Ý¢] h^jÒ ( 64 )
]zÛ TÔ p…ç¶Ò…^fÚ àÛu†Ö]‚f ‡] pƒçuŸ] èËvi ( 65)
140 :än`ÏËÖ] l]…^njìŸ] àÚ ènÛ×ÃÖ] …^fìŸ] ( 66)
']†jÖ] ð^nu] ènÃÛq(Ý]†ÛÖ] Éç×e | †• Ý¡‰Ÿ] Øf‰( ØnÂ^Û‰] àe ‚ÛvÚ( oÞ^Ãß‘ ( 67 )
314B2: Y 1997 D| 1418Ô kmçÒ( oÚ¡‰Ÿ]
211 :Y 1969Ô ]zÛÔ oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ](^ã‚e æ ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu]( àm‚Ö]†‘^Þ ‚ÛvÚ( oÞ^fÖŸ] ( 68)
27 0B3:Ý]†ÛÖ] Éç×e |†• Ý^ÓuŸ] xn•çi ( 69)
MNPLVˆñ^ßrÖ] Å^fi^e †Ú¢] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 70)
75: •†ËÛÖ] h•Ÿ] oÊ p…^íe xnv‘ ( 71)
86 : ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] ( 72)
395B3:oßÇÛÖ] ( 73 )
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

350

197 5B4:Ý¡ŠÖ] Øf‰ ( 74 )
973:‚rŠÛÖ] oÊ é‡^ßrÖ] o× 顒Ö] h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ ( 75)

18B2 y kÔ nc
°ZÔ x?Zg ZŠÔ ¢-{·WáÔ änÚ¡‰] pFæ^jÊ ( ànÛn%ÃÖ] xÖ^‘( ‡^e àe] ( 76)
114B17 :Y 2005 D| 1426Ô n
c °ZÔ ènÛ×ÃÖ] 'çvf×Ö èÚ^ÃÖ] è‰^ñ†Ö]( pFæ^jÊ ÅçÛrÚ( ‡^e àe] ( 77 )
D| 1426Ô n
c °ZÔ ènÛ×ÃÖ] 'çvf×Ö èÚ^ÃÖ] è‰^ñ†Ö(èÛñ]‚Ö] èßr×Ö] pFæ^jÊ( Ñ]‡†Ö] ‚f àe ‚Ûu] ( 78)
417B8:Y 2005
205:(ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] ( 79)
2088:èmˆÃjÖ] oÊ h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] à߉ ( 80)
485B3:äÚ]‚Î àeŸ oßÇÛÖ] ( 81)
205: ^ã‚e æ ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] ( 82)
Ð•æ •æ‚íÖ] h†• à o`ßÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e (ˆñ^ßrÖ] oÊ ð^q ^Ú h^jÒ (èq^Ú àe] à߉ ( 83 )
1584: hçnrÖ]
111X 112:…^›æŸ] ØnÞ ( 84 )
39:Z >‚e æ ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] ( 85)
19B2:èn†ŽÖ] oa^ßÛÖ] äÂç‰çÚ ( 86)
160B 9:ð^jÊŸ]æ ènÛ×ÃÖ] 'çvf×Ö èÛñ]‚Ö] èßr×Ö] pFæ^jÊ ( 87 )

416B 13:‡^e àeŸ pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ( 88)
47X 48B 9:Œ…^Ê àeŸ èÇ×Ö] ‹nm^ÏÚ ÜrÃÚ ( 89)
42B 2:ÜnÃßÖ] é†–Þ äÂç‰çÚ ( 90)
159B4:of›†ÏÖ] †nŠËi

( 91 )

103:á]†ÛÂ Ù• ( 92)
104:á]†ÛÂ Ù• ( 93 )
1924:Œ^ßÖ] èÛu… oÊ ð^q ^Ú h^e (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 94 )
660: p…^íe xnv‘ ( 95)
645:èÂ^ÛrÖ] é¡‘ Ø–Ê h^e (á]ƒ¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 96)
397B1:†n%Ò àe] †nŠËi ( 97 )
27:å†ÏfÖ] ( 98)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

351

©EÅ
236mÔy k gƒÑÔg Zi !
zŠg Z ÿ}G3 ZÔ x  CÑ ç»xsZÔ ~E-{

( 99)

9:l]†rvÖ] ( 100)
10:l]†rvÖ] ( 101)
2692:Œ^ßÖ] àne x×’m p„Ö] h]„ÓÖ] ‹nÖ h^e (x×’Ö] h^jÒ (p…^íe xnv‘ ( 102)
5413:á^f–Æ çaæ ÜÓvm ᜠànÚ¢] Ý^Óu£Ö è’ì†Ö] h^e (ð^–ÏÖ] h]•œ h^jÒ (oñ^ŠßÖ] à߉ ( 103 )
4919: ànÛnÖ] l]ƒ |¡‘ž oÊ h^e( h•¢] h^jÒ (•¨]• çe] à߉ ( 104 )
70:Ønñ]†‰ž oße ( 105)
2:ànjÖ] ( 106)
1950:Ý•^íÖ] h•œ oÊ ð^q ^Ú h^e (#"²] Ù牅 àÂè×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉ ( 107 )
2560:äqçÖ] gßjrn×Ê ‚fÃÖ] h†• ]ƒž h^e( ÐjÃÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ ( 108)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

352

Ý…^`2 Ø’Ê
{ÑçgzZ yZ0
{
- ~Š ã
.
»}ÑçyZ0
{
g ZŠ™ » yZ0
{~ {Ñ çòsZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

353

{ÑçgzZ yZ0
{
- ~Š ã
.
»}ÑçyZ0
{

Xì @
W~ ŠŽ z Ð ` ZzŠi Z ¸g yxgŠ Æ ]gúgzZ Š%Ž ì .
- ~Š ã
gzZ ë Z Ð ƒ
 » }Ñç yZ0
{

yZ0
{èYXì 6yZ0
{ ÏZ Ìg ®Z »g _
Zz à ÝÅ}Ñ çV; z ì 6yZ0
{ V˜ g ®Z » úz›z ¹FÅ}Ñ ç
Lgz Z o¢ð» Z ÅyZ0
{gŠTX • D W~ ŠŽ z }ÑçÐ ÏZgzZ• n
g wÅ ð» Z Ï‚ Z Å}Ñ ç „

Y ’ Å yZ0
{ž ì YYc
Î Ð kZ {i Z0
Z » ÌZ Å yZ0
{XÐVƒ LgzZ o¢„
 c
ggzZ {Ñç „gŠ ÏZ σ
Ð x  ©¬ Æ xsZ c
]& oŽ % åq
Z » ] xòs ZgzZXì Š
Hg Ñ~œ£ ~Š ã
Æ <ÑÃDgzZ

ñW n Æ ä™ EÃx  ©¬Ôx ©ZZ
Zi Ð ðä q
Z~ yWŒ
Û Xì Š
c
Ñ~ŠŽz n ÆÑ kZXì xÎñ

[!
pg ¬ Å yZ0
{ž Z
 X • D™yÒ p°Å }Ñç ë IÐ ä™x¥] ¬åÅ c {gÃèX •
X • _g*¬~ wzZ

Æ Vâ Z0
{Xì @
ƒK ï•
á g0
Z LZÊ Z•
Û ZgzZVñ¸Æ nZŽXì @
0
ú{Ñ çq
Z™ïyZ0
{gzZ\Ôæ Z

X ì sf ø
 p°Å kZì @
0
ú{Ñ çŽ Ð q ½Z

]d°Å}Ñ ç

:• D™~ p ÖZ yZ p°Å {Ñ ç jœtGZ·

1Có óXì ì‡Ð¸gÆœ£z ùZgfŽ X• DƒZa Ð ¿*ZzgtžÐ wkZì·ù´q
Z»*Zzg ã¨
ZtLL

: ðƒÝq ]àu"Ãw¸kZÆTg ZX ½Ìäa#] !
{gÃè
ó Xó ì yZ³I ]Ñ çq
Z y¨
Z L L

X Yƒ 7ÅÐVzuzŠ y¨
ZXì ` Z»VzuzŠ y¨
Zž ì ; g } Š ]Š Þ Å ] !
kZ J
 ` W Ì: â igzZ

s§ÏZ yzº0Z x â ZXì CW~ŠŽ z Ì‚ÎgzZ {Ñ çq
ZgzZXì C¯F
o¢ÃV¤g b!
Æ ã¨
Z„] YôZ
:• D â •
Û {g •
áZ

6gî›Za y¨
Zž• D™yÒ b§kZ DIZ&ì |tgzZì%Zk

*
¦
Z xg™Vïo
q
 Z » ã¨
ZŠ Z•
ÛZ

ó Xó ì Zƒ µZzI +
æ

: ìt Ýq » ]d°Å {Ñ çc
Í
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

354

óXó ƒ CY ð0
 7~ ]ZŠ¢gzZœ£ÆyZgzZXƒc
+
¯ äŠZ•
Û Z wìëÃTì x*
»^kZ Å*Zzg ã¨
Z {ÑçLL
Xì @
W~ŠŽ zù {Ñ çÐ yZ0
{ž• D™
sŸz Å] !
kZ™} ŠBV •Z'
Z ]|ë[ Z

:•i ZBgÐ á ZjÆæÆ ³•Z ]|~gÁg IÝ°Z %*
Ññ

µZz d
Œ
Û Æ ±Ã6i‚ ~^Æ ]Z•
Û Y c
gŠàtX¸ } °!
ÆgzWà q
Z Æ t Z² •Z'
Z ]| L L
: Z9KZÃo ÏZ™ Y ¦ÐV;zQgzZX¸ ‰ á p=yZ æO:àgzZ Å]óä•Z'
Z ]|ÐVŒÂX å
\Wg !q
ZX¸ D™ ;gi @
zK
 sz^ o yzÛz yzg0
Z Ð ¸ n Æ Vz ]úŠgzZX å1¯
œ%»Vñ¤

u


ƒ +
$
~}g !
Æ yZ ”ªÅ {g ‚ ~ç Å\ Wä yú•
Û ‰ á p=^

Zž ˆ~Š q :Z Ã^{•
q
á Š !
žì e
ZzgÐ  {k

Ù 1Z ]|Xì HyÒ ~ i Z0
C
Z kZçZz kZ  ~g g x â Z

~g !
gŠ LZ ä ^ { •
á Š !
à •Z'
Z ]|çO Xì Ì~ç Õz @Å kZB‚Æ kZgzZì c
WVŒ òŠ W»Šg Z

Xì Ç ~÷B‚}÷ž c
â•
Û ä \ W Âì yÃB‚Æ \Wž ¹gzZ ñƒ¢q ~g !
gŠ •Z'
Z ]| Â HÔ
Ð \ WZ
 ž¸ ` ™ {Ç WÃyZ •Z'
Z ]|~ }g !
Æq TŠ
HÔZ
 yZ Â Š
c
š Ã{g ‚ ]|Q

 ;e *
ÎB; Ð x ³} 'ä {•
á Š !
7Z ÂNƒ¢q~g !
gŠ Z
 ÂX Vƒ Ç ÅyZ~ž *
C ä \W Â,™Äc

}Š }Š ]•= {zž™ ¬Š Ð Z}
LZ  {g ‚ž VZ `™ ZÖX Î VŠ ~ }i {z gzZ 1ñÐZ ä à ¬vZ Ug ¯
X ÇVƒ à7g¢ðÃN~

ÐZ {g !
zŠ ÂJ (s§ Å \ WÐ +
 Å {k
{zQ1X ~Š } Š ] •ÐZ ä à ¬vZ Ð •
'¬Š Å \ WçO

=Æ ™ ¬ŠÐ [g LZg !
Å[ Z {g ‚X ¹Ð ~g ÎZgzZ ~
 Î ä kZQ ÅĤ

”ÌÐ ¬gzZ Zñ ä ]gŠ
h

ÐV- g !
gŠ {•
á Š !
X c
Š™s çÐZQ ä à ¬vZ ðâ •
Û ¬Š ä \ Wwq¾X ÇVzŠ7e
f Z N¦

Ù ~X}Š ÑŠ ]•
C
ŸB‚Æ yZÃ{`
; a Æ ~g Z ¦
#
Ö }
Å yZ ( ¸ mgzZ b‡Æ ÑÅV†vß {z)Xì X ðà ÂtÎ ì

•
d
Û z (Æ Ý ª ä à ¬vZž ð‹ ~Ÿp7Z ä \ WX¸ ìg | 7i ú•Z'Z ]|ÂN W: Zz {g ‚ Z
 c
Š
1CXì c
Š™Š4nÆ #
Ö }
~g øÃ{`
; ä kZgzZ ðâ •
Û Ø%] •Ð
:• ˜ ~gÁg IÝ°Z %*
Ññ

 zi Å 2 •Z'Z ]| ä {g ‚ ]|Â ˆ Å 7 #
Û
Ö }
g•6gîÆ x ÅZ {`
; ]|Z
 Ã {g ‚ ]|

2CX c
Š} ŠÃ{`
; ]|~

Æ {`
; ]|ä à ¬vZQX ñÑ p=:Zz ¦™á {Z_Ã{`
; ]|gzZ {g ‚ ]|•Z'
Z ]|

]| äVrZgzZ ðW ]) ~(‰Š ÑzZ " Ž à {g ‚ ]|6kZ pX c
â•
Û « ³• Z rg Z 0
i•
Ûq
Z Ð ,

•Z'
Z ]|ž Hg (Z cg (Z ä ] Ñq ,Š ™íz°Éa {GZiâÆ yZ à {`
; ]|ž Hg6Ã •Z'
Z
"q
Z V;z gzZ ‰ á p=i s™áB‚à  ³• Z ]|gz Z {`
; ]|gzZ ~ 7'â ] !
Å {g ‚ ]|Ã 

X ¶}i ðƒ ~½Z b§År sÜ å: vZ š
 V ;z ‰
Ü z kZ X c
Š ZId
Œ
Û Æ pÑvZ š
 ~ ~Š Zz {Š
z [ W
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

355

X å|
 gŠ Z (¹ q
Z k0
Æ x'
× i~ { ðÑ!
Æ x ZžZK•z X å @
Y ò™ Z ÄÐ N !
N ZŠ Â å @
W[ c
XŠ ZixŠ W:gz Z xŠ WgzZ å ã 0
:~l ‰
Ü z kZ X å Z hgó•Z ]|gzZ {`
; ]|k0
Æ|
 gŠ ÏZ ä \ W
:• D™yÒ~i Z0
Z kZ ~ól
ó õg @
L ŠL >ZvZ†·Ã]!
ÏZ

SÅ ä™ s
 Z,ZgzZ c
Š èn Æ |
 gŠ q
Z6( à Zz xi xiÃÈ wŠ0

i•
Û gzZ ] §/g KZ •Z'Z ]|

ÅÏ0

i: gzZ å @
Y c
0

z x *
ðà » ã 0
„:gz ZX ¶~Š !
W ã¨
Z ðÃ: V;z J
‰
Ü z kZX} 7^: Zz ñƒ D â •
Û
X å @
WÃaz ~C
Ù ª ðà » ’

C XX á^ŠÞ] ^`e ‹nÖæ ‚u] „òÚçm èÓÛe ‹nÖZZ
3
9
: • ˜  èE.°W Z %*
Ññ
²A
Z ä •Z'
‰ - : Zz ¦ˆ Æ kZ gzZ‰ c
ŠÄg ã0
~ {·q
Z gzZ g ðžE ~ yZŠ˜Âq
Z ]|a kZ
²A
^Y* » x'
× iÐ aÆvZ6‰
Ü z ÂkZ pðW 7ÂJgzZÔ Š
VÃY •Z ã0
gzZg ðžE~ V⊠„P p

4CX Š
0 ]§ q Ogz Z tig yâ ‚aÆ J
ž²q
ZgzZ Z 7
:ì ~ xaZ ®°Z

™á ]i YZ Ð Vâ Å ³• Z ]|FtX ì @
Y ¹ ã U
ë`
~ õg @
ÃT c
WFq
Z Ð ^ˆ á²¼

žì ŠŽñs
 ZÜâZ ~ ~g g 9‰ åk

5
j~ V -Š Zz Å 7zŠ¤
Ål ¬ Ft žì @
Y ¹X Š
I~l

5CX å Zƒ ̬ Ð kZg ¦
» yZÐ ~Š Zz kZˆ ÆæWų• Z ]|~l vßt( Ð n¾Åö;g )

6CX ì Hk

’VZ0)‚Z0G›
 {gqä +-Z Š)´x*
» kZ å Zƒ- »\WÐ yÂ{TÅë`
´F
CÄZ ä ~Š&)´îÂG
58E
C Xì HyÒ Ä›
7
 Z åE
: • i ZBg ~Š&)´

CÄZ x *
ñÑ p=  •Z'Z *
¦Z
 ._Æ e
Zzg {Š™yÒ ÅyZX åÄ›
 Z åE
» ~ç «Å  ³• Z *
¦L L

 • ñƒ ‰ aÆ lˆÅ ~izg {zž 5 [ ZŽ ž HÄc
Z
gŠ ä \ W c
Š: [ ZŽ »xsä É1H7xs Â

\W å ;g â •
Û Äc
gŠ 0Æ {`
; {-Zz Å \ WŽ å c
Wò *
•Z'
Z òŠ Wq
Zž ¹ä ~ç ÂñW  ³• Z ]|

8CX ¢
w$
Âa Å yž¸ ‰È{z ¹ ä kZ  c
Š 7{)z x •ž HÄc
gŠ ä

 {¦]gú~uzŠ q

Z Ð FkZ ä ³• Z *
¦ˆ Æ ÏeÅ {g qž • ˜ ~l õg @
Š>Z vZ†·

X H-Ð b`
z/0 np

vZ Ð kZgzZ c
0
úyZ0
{ » \ WÐ yZ Ô åb`
z/0 np›
 {jZ x *
» X ~ç ~uzŠ Å ³• Z ]|
I4E
&Ô é)G
-…Ôgi WÔkxÔÝZzÔg Z{Ô"
9CÔ øE
*
X ðâ •
Û «Š ÑzZ sf ø
 Ã\ Wä \¬

» ³• Z ]| b§T• D 0
úb§kZ yZ0
{žìt Ñ » cgzZ WÐ áZjÆ ³• Z *
¦ c
Í

~¢q)Ž ñW~ŠŽ z }Ñç F7q
ZÐ kZgzZ c
0
úˆ Æ äƒ ~Š •
á Ð {²zŠ q
Z Åë`
FyZ0
{
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

356

X •.
- ~Š ã
»}Ñ çyZ0
{ž Zƒ "
U
Ð kZ nºZ • k
5
ö; g 7zŠ¤
Æ xwzvZ š

g ZŠ™ » yZ0
{~}ÑçòsZ

ð `g Y ] *Z/C
Ù â i ŸX ì @
™x »6gîžœÌa Æ }Ñ çB‚Æ Š•
Û Ž ì {g ZŠ Z Y •ë Z q
Z yZ0
{

]c
zggzZ ,gŠ Y • uœÃŠ Z•
Û Z 6 Ž ì az ~Š ã
a Æ r z•
Û Æ V!Ãg ÝZgŠ yZ0
{ q
Z ._Æ uZ e%

g g Z Œ
p
Û '
ÃñZg t · Z x ¬ gzZ ÄY •)g f Æ }@çÆ b ïyZ0
{ì ©
¯ g » =g ~ Äp Å}Ñ ç™ 2
X ì @
™wzNÊ Z•
Û ZÆ}Ñ ç~

Ð V”Æ yZ Q gzZ ï$
Æ b ï yxgŠ Æ ]gúgz Z Š%q
Zp¤
Z yZ0
{gzZ_ q
Z ._Æ VßßZ òsZ

• ïŠ úÃæ Wz q
Z ™ƒ ï•
á Ìm³{” ~Š •
á )Æ ºg ãpgzZ +-ZzÆC
Ù Ø~ kZ pì @
W~ ŠŽz

~ ] âøÃV¤g ‰ä kZÉ ì @
™ ðZ ‚
Û Z,jÅ b ïsÜ: xs Z aÆ 1zg à ~zC
Ù Zg " Ò~ }Ñ ç
X Y7„ƒ b ïy xgŠÆ ]gúgzZŠ% q
Z V˜ ì Hg ÑÐ
: ì \¬~g !
Š•
á gZ

( YÔ äÔVÃ
Ó ÔN â ~g v• IÅx Zw6? L L
à ?ä VMN â {z ~g vgzZÔVžÔ VȸÔNÑ{ÔV G
é5ŸF

lgz6~ VzŠÍ ~g vä VMVÃ
Ó ÅV-ç ~g vgzZ N â ÅV-ç ~g ÓgzZ äq
Ñ|ŠzŠ ~g vgzZì c
ö |ŠzŠ

™hg7Z ƒ Zƒ:C
Ù Øz yi mgzZƒ Zƒ b ïsܤ
Z:gzX ì [ ƒ C
Ù Øz yi Zg vÐ XVH±ÅV- ç yZƒ ð0
6?Ì t gzZ VƒÐ ' ~g vŽ Vc
ç ÅVœ yZ ~g vgzZ ì 7{ ~
Zñ ðÃ6?~ h
 ™ b ïÐ VY±Å yZ

ËŽ • x ZwÌ'gú{z6?gzZì ÑZz ä™3g ÑZz ÛvZì [ ƒŽ1z™ ¦ÃV“ zŠ ~ b ïq
Zžì Š
Hx Zw
1C0X Vƒ ( ] ^) ~ b ïÆ}uzŠ

:ì Š
c
Šg Z Œ
Û mklq
Zà b ï~ *™yWŒ
Û

*   *      $ .     *   $     

         $   $ . $  $        

   $    $ *    $      $  

  $ * $  ! $ *  $  
      *   
C11 *   $ $   

IG!
}g v( ~ k
 )Ž • ö-4h Ð kZ 'gú+Z%Z Vƒ~ b ïÆ}uzŠ ËŽ • x Zw6?Ì'gú‰gzZ L L


*™ÝqÐ )g f Æ wZñZ 7Z • 'gúÎ ZÎâ Æ yZX ì xiÑ 6?~È0
ÅTì y⇠»vZt N WB;
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

357

yZ ?¯ » Ï0

i YZzŠiZ Ž Q Ïä™ ãZg ]á Š Zi W:‰ Åg pôÃyZ ~ b ïg yªÆ ì Š
c
Š™w'a }g v
}g vÐ ~qŸg Å :Wˆ Æ äY ƒ Š ZŠg Z Œ
Û Å$%Z z™ZŠ ZÃyZ Æ n•
Û g•$Æ yZ ~ á$
Æ kZ ƒ VZ Ð

ƒ‚
g: ]gŠâZ Ð ~ ?¿Žg zZì *
ZŠgzZ l\¬vZì 7] !
à Zz `wðÃ~ kZ  ñYƒ @
õðä
Z yxgŠ
}g vŽ a™ b ïB‚Æ ËÐ ~ V- &

ßyZ ~g vžce ÐZn™ b ïÐ ( ] ^) VÂgúy› ãZ0
{ž

Ð ]i YZ ÅV 26
uÆ yZ Z®ƒ vßÆ { z¤
„ q
Z ƒ
 ?ì }Y [pÃVâ ZZ }g vvZVƒìñgzZ Vƒ ~ï
X , ™V× ÙW| ~ga :g zZ ,Q C™: ãZg ]አZi W•g™ƒ( ] ^) pô~ b ïg y { zž @
zŠ™ ZŠ Z $Æ yZ

VÂgúgzZ š
 Fű5• ‰ K IÐ ñ] ©ÒvgzZ ãâ ‡) ÅnË~ xsZž• Ù Š ë b§ÏZ

(Z q
Z Ãmãâ ‡) xsZX ì Š
c
Š gzi {Š c
i ¹~ x  CÑ çÆ xsZ 6X• U zŠ ,Z D » t £Æ
)f x Ó~ }Ñçˆ Æ öZa Åa ~ ]gßkZ ì @
™ «©z ø
 u‡ÃV”Ž ì &az u *
f Z
e

L)w» V”, ZQ Ï} ™š
 F
ÅV”,Z Vâ û Z ¨žì CY Å µÂÐ Tì CY W6]gú~g ZŠ

Æ kZ Ã] ©Òx ÓÆ ]gúgzZŠ%q
Z xs Zì Lg ¸ 6 q
Z » b§kZgzZ ì @
Yƒ qzÑ*
ƒ¬ ~ ] ©
x ÂÆ kZì êŠg Z Œ
Û qNyxgŠÆ Vzg ZŠ¸g RŒ
Û ¹Æ yZ0
{ LZ ŠpÃ] ©,Z ì @
™ŠzöJ
 b ï LZ

Æ ä Î ~È0
6V•Zg x ÓÆ ] ÷ZpŠÐ j§ßC
Ù !
Ð yZ0
{ì ÏFZ}
gzZ ~ ¾Š ã
Å] ©x Ó~

à Zz äWV˜ ì 
œ% (Z » ¿K Z· Z gzZX ì êŠ gzi 6p
g } izg gzZ p
g — ÃV ƒóÔ [ sÔ *Z— 0
xsZ a
dz —] !
-I
VzŠ% 46
ugzZ ]Š ª~ yZ0
{ žì Ñ!
Ð õ?XE
tX • CY Å tZgg ZŠZ dZgzZ xE´Š „
 gŠ ~ VY
ÈyèZ Ç» ] Zg (Z Wzž: • Vc
g ZŠ)f °ŸZB‚B‚Æ Š ZæZ Ùç ÅŠ Z•
Û ZÆ yZ0
{t pì ˆ{ÎÃ

U
"
t Ð kZ ì „ “
 Z¼Å V”gzZ Vñ»Æ yg » {]ZŠ » VÂgúžŠŽz!
Æ ä™t|t b§ÏZ Xg]z

t£Æ VÂgúgz Z VzŠ%~ ÃÅ \¬vZ • ŠŽz Æ ZgŠ Á c
ð» Z S
q
Z ~ 
|‚ Å yZ0
{'gúž @
ƒ7

Ð t £°ŸZ 7Zž: ì ÜZ e Vc
g ZŠ)f °ŸZ6kZÑ » ä™ Za Ð ðZ (zgŠ q
Z6VÂgúÃVzŠ%ë @
• 'Z'

 gŠ CZ6ZgŠ } (~ x  Ï(Æ o e

g/tž @
ce 'e
g/ ÅZgŠ Lgq
Z ÃyZ0
{ì *
i Zâ

LZž Š
c
Š 7a Æ äY 0 sŠ ZáÆðe gziìgzZÔ ÝªÔ'Y q
Z zgŠ » äƒ x Z ¸Æ VzŠ%X n3Š @

X}™#
Ö Óì e‰6VÂgúÅyZ0
{

ÃVßßZ x ¬Æ kZ }g !
Æ ”Å] ©žì t zz Å kZ ¯ 7 zz Å´ i Ú ËyZ0
{g¦» xsZ J
 `W

Âc
{z ‰ ñVZ ] ÑZÎ~ *ŠÜçë @
ìŠ
H f Î W¸ » yZ ~ Vâ Z yy›gzZX Š
HwJ~ VzÑ ç›Wz
G
žì ˆ~Š ÌZ âZ ÃV-zgÆ VÍßy›x *
ñZ'¼Q c
X • }½ZÐzz Å ïG©E¢ Zz x°Ð ]xk& Z yZ

]x ÇÅxsZ ~ }g !
Æ yZ0
{Ž vß {z b§kZX ì Š
1™sŠ ZáÆ ] xòs Z 7Z ~ ~¸"

äÎ ] â Z²Z6xsZ ñƒ n
gt ‚ÃVZŠ c
iB‚Æ VÂgú~ Vâ Z yyZ ä VrZ • 7•Zz b§hZÐ
X • ØŠ™ qzÑ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

358

:• D â •
Û yÒ ~i Z0
Z kZ \¬vZÃTX ì c
Š™ÝÐ x ÂÆ yZ0
{Ã+
¨
Z q âµ x Ó\¬vZ nºZ

$    $    $ $ 
 $   $ $ $  $  % 

1C2      $  $ $

Ð VâzŠ yZgzZ c
â•
Û Za Ã~ç Å kZ Ð kZgzZì c
â•
Û Za Ð yY q
Z »ä T ƒ Yg e Ð [g LZ ! Íß} Z L L

ó óX c
; ( }i ) ÃVÂgúgzZŠ%Ð ¹

kZì c
Šâ•
Û ÝÐ yZ0
{ÿC
Ù ä \¬vZžì „g â •
Û yÒÃx|{gÃè kZ Ì6•e
WÅx ÅÑZ >gÎgzZ

,™
®¤Z Å+ -Zz LZ ëžì êŠ ¬…\¬vZ V˜ž• Ù Š ëžì QÐ ] !
kZ e
¾h
'
× Ão ^ZÆ
7Ð .z ›ÌB‚Æ Vzg ZŠ¸gg zZ Y !
Û Z LZ ëžì Š
Œ
c
Š ¬t …„B‚ N W7Ð ›z ò3
Ð yZ

b # Å}Ñ çžì } Y {zèY •g ñƒñÈ ~ ‚È ãZ0
{ ëžì êŠ gzi 6] !
kZ ]+Z [g vZ N W
GG
{žì ~ kZŠ‹z
6gî<«™ÅVƒz¤
Y•žì 7~gz¢) {™E
» ]!
kZ VŒX ñY c
Š ûE©B+Ãx  ãZ0

» ] !
kZ Š•
Û ðä
Z gzZ ì ]gz¢ ~Š ã
a Æ Š•
ÛC
Ù Æ®
 ) c
{z¤
{ÑçgzZ x  ã Z0
{ Xì ŠŽñ~ y¨
ZC
Ù
ã!
Û Å ] ÷ZpgzZ Vìp KZ {z gzZ ì » 6{Zg KZ Ð è% KZ ( ]gúgzZ Š%) ÐZgzZ ì g UŠp {zž}™ ~ ðW“Š
Œ
¿ðä
ZX Ð N Yh Z Ð Á xŠ q
Z Ð zz Å •$
z *Z $
h
”}Ñ ç ÂX B
g c
g 7g0

Z LZ/_
» ¶Š

•Z Å t £Æ Š•
Ûq
Z V˜žìg Š c
ǃ ´g wì » t£Æ VzuzŠ ÐZ Âì Le *
ƒngzZ ¯Ð t £LZ

ŠŽz {Ñ ç ԙ Ç}™wì » t £Æ }uzŠ q
Z yZ0
{ Zg7 ¤
Zì @
ƒ i ¸W » t £ÆŠ•
Û }uzŠÐ V;zì Cƒ

Ãt £Æ V” LZ + -Zzžì ÛZ ð×Zg ZŠ™ » yZ0
{~ {Ñçòs ZX Ç}™ð wi oÅ ¹F
É Ç ñW~

• D™gH » $ h~ b ïÆ kZ Q [NZ »C
Ù ØÆ kZ ƒ
 o~ b ïÆ Å±QgzZ • D™ ZŠ Z ŒZ & ~

X }Q @
™¬ ] ÏÆ Ï0

iì e V˜ gzZ ñYƒ: ¿{g )Ð ä™ ZŠ Z t £Æ kZ ñƒ Bà ©ÐZC
Ù Øž @

ëZ•
Û h» V
Zgz ÐZ {” ~Š •
á ) c
ƒ {” ~Š •
á {z {ZpÃűžì @
™ ZŠ Z g ZŠ™t yZ0
{ ~ {Ñ çòs Z b§ÏZ

: ì yâ •
Û » \¬vZX ì @

C13      $  *   

dZ )g f Æ „ yZ0
{ ´ŠÉ Iè òs Zt gz Z ì @
Y Hwì » Vzq g Ñ" Å b§kZ ~ {Ñç òs Z c
Í
G
-¼G
&
X • öž ŠÐ { óÅ—g Ý ¬ x Z ¸ZÃTì 
@ Y H ZŠ Zg ZŠ™
: • ˜ ~ Status of women in islam @[ ëW=›6kZ

"Islam placed women and on the same footing an ecanomic independence, propaty
nights and legal process. She might follow any ligitimate. profession keep her earnings,
inherit property and dispose of will.

1C4

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

359

Ë ™g (Z& ^
$
Y ÌðÃ{zì c
ŠzgŠ ~z)~g » & § ã â ‡gzZ t £à â Ô~Š Zi WÙçÃ]gúgzZŠ%ä xsZ L L

ó Xó ì $
Ë ™s¥ » ! KZÐ è%KZgz Zì $
Ë 0
z~ V
Zgzì $
Ë 0 ´ â Å ãæWKZ {zì
X ì ~ Encyclopaedia of Religion and Ethice

It is said that two women are proved to be equal to the male by the principle of
inheritance in the male line generally has been the rule. The Quranic legislating giving the
daughter half as much of the estate as went to a son was an inovation.

C15

ì ;g â•
Û g » wßZ » V
Zgz ~ yZ0
{Æ Š%X ÇA z'
Z'Æ Š%q
Z ÃVÂg úzŠ Ð zg Å} °‡Æ V
Zgz

X ÇAz'Z'Æ d
q
ZÃV@zŠžì c
Šg¦ * Ç!
Z ä yWŒ
q
Û
: • ˜æg Ÿg·6kZ

ÐËßm á] Øq†Ö] o× gqæœ oÚ¡‰¦] ņ• ᢠØq†Ö] g’Þ Ì’Þ éœ†ÛÖ] g’Þ ØÃq äÛÓuæZZ
Í¡jì^e p†ì] é…^i än× é‚ñ]‡æ é…^i Øq†Ö] g’ßÖ ^mæ^ŠÚ 霆ÛÖ] g’Þ áçÓm ]„`Ê éœ†ÛÖ] o×Â
C16XXÙ]çÚ¢]

c
Š wZ e)fÆŠ% ay
»{Æ ]gú~ òs Z <Ñžìt ÕÅäZIÛz » ]gú~«£ÆŠ%

ÛÆ œË%X ì CYƒ {Š c
i ÌÐ kZ LgzZì Cƒ ~z)Æ Š%t ] ‡zZ ‰~ wZñZ Zb§kZì

~Š á•Ž ì Cƒ ´ â ÌÅ`ŽjgzZ ]Zg-i yZ {z ì M$ÐZÐC
Ù Ø b§kZì Cƒg Z,ÅV
Zgz Ì~z

1C7X ìtâupô» kZ¼ ƒ
 t • D YØŠÐZ6µZñvŠÆ Ùp c

gzZ ÑZzì Cc
¹F
gzZ Cc
•Ã\ WLZgŠTžì @
d
™ ZŠ Zg ZŠ™ dZgŠkZ yZ0
{ ~}Ñ çòsZ nºZ

[%Šp]ñKZ 6¯ Å äƒ òs Z)yZ0
{ » yZèYX Y™7ZŠ Zg ZŠ™ dZ ÌyZ0
{ ! fÑZz ä™õ6¹FKZ
» yZ • D™wâ 0
Ãt £Æ Š•
Û ËÆ yZ0
{ {zèYì à Ý ã Z0
{ ~ | ¹F
gzZ d
• ãZ0
{ ÅyZgzZ ì

Ð VÇZ'x ÓyZ xs Z²• „g} Š r z•
Û Ã ã c
²z ÙJ6x *
Æ ~Š Zi W'gúg zZ ì @
Yƒg D » ^Y ^ IyZ0
{

) ðÃÃg ZŠ™+ 4Æ yZ0
{ ~ }Ñ ç òs Zžì zz ¸ ì @
™ Zg7 Ãt £Æ q
ZC
Ù g zZ ì êŠ kgŠ » [AZ

X ì Y™7½{Ñ ç
é''é''é

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

360

l^q äÖ]çu
8474 V²]„íi]æ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^e (p…^íe xnv‘

(1)

8474:²]„íiæ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ h^e (p…^íe xnv‘

( 2)

77 : y kÔ …çaŸ( änÞ^Ûu… äfjÓÚ(èÚ†ÓÛÖ] èÓÛÖ] îm…^i( • çfÃÛÖ] ‚f ‚ÛvÚ

(3)

46 VÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö]

(4)

46 :ÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö]

(5)

35 VݡŸ] Ý¡Â]

(6)

42B 2 Y 1964:å†a^ÏÖ] é•^ÊÖ] èÃf_Ú( àm‚Ö] ovÚ ‚ÛvÚ( ÐnÏvi(ga„Ö] tæ†Ú( p•çÊÛÖ]

(7)

42B2 <
Ø ¯Z `z%
27B2Ø<¯Z `z%

(8)
(9)

23: ð^ŠßÖ]

( 10)

24Ô 25:ð^ŠßÖ]

( 11)

1Ô4: ð «ŠßÖ]

( 12)

11:ð^ŠßÖ] ( 13)
Status of women in Islam page:464

( 14 )

Encyclopaedia of Religion and Ethies vol. vii inheritance page No;306)

( 15 )

21 ÔY 1984Ô læ†ne ( oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] (Ý¡‰Ÿ] oÊ ð«ŠßÖ] ÑçÏu( ‚ÛvÚ ( ^•… ‚n•…

( 16 )

80 :~}ÑçòsZ ]gú ( 17)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com

øZ•
Û z t £Æ [g ‡Z z m
³

361

ð!Z

CZ {z à ` Zzg z xÎggzZ ] ZŠ ¬ Ôj§gîÆ yZ Ôì 8 ŠÃŠ Z•
Û Z P N !
gz Z N ZŠ LZ y¨
ZC
Ù ÑZz%ÅçW~ *Š

{Ñçq
Z Ð YÆ bDgzZ • D Y 0 ~gŠ Z'gzZFÔ x ¸q
Z ™ïyZ0
{X • D ByZ0
{ » kZ Š Z•
Û ZtXì ©

X • o1%B‚Æ}uzŠ q
Z {Ñ çgzZ yZ0
{ ÔŠ Z•
Û Z b§kZ Ôì @
0
ú

$ z bÑ ~g7 ÃUC
ûiE
Ù Æ x  ã Z0
{ ä xs Z Xì êŠ úx  ãZ0
{ CZ 6Š ã
Å ]c
Ãz Z
•LZ {Ñ çC
Ù

g ®Z » ¹F
Å}Ñ çÌËgzZ Xì @
W~ŠŽ z {Ñ çÐ Tì .
- ~Š ã
{z „ yZ0
{èYXì H ãZzB‚Æ

t ‚}g ø ~ ]gßÅ<
 z yWŒ
Û žŽ Xì C™ÞZ kz ç» x » 9Xì 6ä™x » 9(KZ Æ Š•
ÛC
Ù Æ kZ

㋬
Z%Æ ÞZ kz Xì ðâ •
Û 7t ‚}g ø Ì]gßiÅkZ ä  x Z™/ôgzZ 1vZ wÎg²Xì ŠŽñ

gD »g _
Z igzZ 6f T *Š ‰
Ü z kZXì å*
gzZ ³*
b§Å aÎ ã ¨
Z Šp {Ñ ç ÑZz ä0
úÐ VØz» gzZ

Ž Xì ŠŽñt ‚}g ø {Ñç » \g-gzZ [f~ ]gßigzZ Xì 
*™xlÄ ã¨
Z 6ÞZ kz :
 » kZ Xì
J4E
Xì g D » ^Y ^ I6gî CÑçgzZ ïq » wà V6gî ög &‚
Xì @
7
*™g ®Z6VÇ) F{Š c
iÐZ Ð g ±ZÆ Yß (Xì ;gg *Ð gzŠk
5
¹F
Ü z kZ {Ñç òsZ

Âì „g WYß (¤
ZÐ V;zX • ìg™à ÕÅ[f~ ]5çÒZÆ *Š y›žì ;gƒ Ìt yvq
Z » kZ

~gz¢a kZ Xì ;g| (s§Å} çx  ã Z0
{ à Vgz Zg Z0
•
á Zg ø ~, Z Xì gzWú6ë Ìh — CÑ ç » V;z

ä™7çJ e » x  ã Z0
{ òs Z ~á £ kZ X ,™g (Z 6gî~gÅÃ] c
Zzg òs Z Åx  ã Z0
{ LZ ëžì
6xg ¯C
Ù Ãe
Š ÃZ Å kZ gzZ ǃ 
*™4ZŠ óg’ ÃY Z b
Z x ÓÆ x  ãZ0
{ ~ [ » (LZ …Xì ˆÅ ÒÃÅ

XnƒLg zZn $x  ãZ0
{ Zg øž @
Xì 
*™¤
YZ

[ x» X • ‰ K yÒ ] â © Z Æ b ï :
 Æ ä0
úyZ0
{ Ô sg ¬ » }Ñ çg zZ yZ0
{ ~ ᣠkZ

Xì Š
H ãZz Ð ] ˜ ZÃVƒ U x ÓÆ Š•
Ûq
Z a kZ Xì ~gz¢ 
*™x » 9»Š•
ÛC
Ù Æ kZ n Æ yZ0
{
gzZ wßZ òÀ{zÉ ì 7x » » çÆ øZ•
Û z t £¡t QX ǃ D» ~g ZŠ)fgzZ wKZÊ•
ÛC
Ù Ð ÄcÅT

Xì Š
HyÒ Ã]Z W
Z6}Ñ çÆ yZ0
{Q Xì g Z2Z x  » yZ0
{ òsZ q
Z6X• ‰ K yÒ ÆŸ

%Z Y Y H7Â~úŠ » ä™ ZŠ Z h» qçñkZ Xì ‚
g wÅ[ !
ëZq
Z6w{z}
Æ x  ã Z0
{!£t

Ö Z Ð TXì Y Y H y'
#
× Ç6{ZC
Ù•
á Å ¹F
Ã}Ñç VZzŠ VZzg s§Å à Ý~ Ýzg Å kZ Xì gz¢ÒÃ

ÅVâ ˜ zŠ ñƒ º 6VßßZ }¯Æ xsZ Ì{zžì $
Ë Y ~Š„]úŠ ÃVÇ)gzZì $
Ë ™Ýq `z²0
X• M
 ËVÒx»

ä™pôDt Ð =ÂÅ à ¬vZ ÃXX ì ðâ •
Û ä xñf ÂœÝZ Xì ÒÃÏ ãŠ Z q
Zt ~ ekZ

Ö Z Ãá £ kZgzZ } i Z âÐ qJsÑÃÒÃkZ ~g ø X ñâ •
#
Û «íñZ b
7Z à ¬vZ Ô ðƒ ‚]Š X Å

X ñ¯ q œn Æ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com
U Z%zgŠ r

362

Äq]†Ú æ …•^’Ú

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com
U Z%zgŠ r

363

Üm†ÓÖ] ᕆÏÖ] 

ðMUSN(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](å†a^Î Äf› (¼n‰çÖ] ÜrÃÛÖ]VäÎ^Ê…æ ‹nÞ] Üna]†e] 
á Œ ( Øa ä×,Þ^‰(äm†$Ÿ] äfjÓÛÖ](…]çÞŸ] Ñ…^ŽÚ( Ìn_×Ö] ‚f àm‚Ö] ˆÂ Ô×ÛÖ] àe] 
ðMUSO( änÞ^ÛÖ]( Ñ¡ìŸ] Ý…^ÓÚ( ^nÞ• oe] àe] 
( pæ]ˆÖ] ‚Ûu] †a^› ÐnÏvi( &m‚vÖ] gm†Æ oÊèm^`ßÖ] ( p…ˆrÖ] ‚ÛvÚ àe Õ…^fÚ( †n$Ÿ] àe] 
ðMUSU I ³aþ MOUU læ†ne( †ÓËÖ]…]•

á Œ ( p‚ÛvÛÖ] ouçÖ] …]•(pƒçuŸ] è•…^Â( oe†ÃÖ] àe] 
&m•^u¢] oÊ Ìß’ÛÖ] h^jÓÖ] Vá^Û% àe Üna]†ež èfn• oeœ àe †Û àe ²] ‚f (èfn• oeœ àe] 
ðMUTO(læ†ne( †ÓËÖ] …]•( lçvÖ] ̉çm Ù^ÛÒ ÐnÏvi (…^$¤]æ
(š^m†Ö] (Ý¡ŠÖ] …]•( Ìn‰ ‚Ö^ì ‚ÛvÚ Üq†jÚ (änÚ¡‰] pFæ^jÊ (ànÛn%ÃÖ] xÖ^‘(‡^e àe] 
áŒ
ðNLLQ I bMPNR( š^m†Ö]( ènÛ×ÃÖ] 'çvf×Ö èÚ^ÃÖ] è‰^ñ†Ö]( pFæ^jÊ ÅçÛrÚ( ‡^e àe] 
…]•( oÏËÖ] ‚Ú^u ‚ÛvÚ( ÐnÏvi( Œ^f àe] o× àŠvÖ] çeœ ^a…^jì]( l]…^njìŸ]( änÛni àe] 
á Œ ( læ†ne ( èʆÃÛÖ]
Ô×ÛÖ] ÄÛrÚ ( ܉^ÏÖ] àÛu†Ö] ‚f ÄÛq (pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ V Ün×vÖ] ‚f àe ‚Ûu] ( ènÛni àe] 
ðMUUQ ! ³aþ MPMR ( é…çßÚ èßm‚Ú (‚`Ê

èfjÓÛÖ] (á^Û% ‚ÛvÚ àÛu†Ö] ‚f ÐnÏvi (á^fu àe] xnv‘ VojŠfÖ] Üi^u çe](á^fu àe] 
ðMUSL (é…çßÛÖ] èßm‚Ú (ènË׊Ö]
gjÓÖ] †ŽÞ…]•(p…^ífÖ] xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊVo× àe ‚Ûu](oÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] 
ð M U T M(…çaŸ(änÚ¡‰Ÿ]

ðMURP³þaMOTP(é…çßÛÖ] èßm‚ÛÖ](†nfvÖ] “ní×i Vo× àe ‚Ûu]( oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] 
ðMUUQ I åMPMQ( læ†ne( ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(äe^v’Ö]ˆnÛi oÊ äe^‘Ÿ]( oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] 
†’Ú ( è–`ßÖ] èÃf› (ènÞ^%Ö] èÃf_Ö] (o×vÛÖ]V‚nÉ àe ‚Ûu] àe o× (݈u àe] 
(oۿ¢] ‚ÛvÚ VÐnÏvi (èÛmˆì àe] xnv‘ VäÛmˆì àe Ñ^v‰] àe ‚ÛvÚ (oÛ׊Ö] äÛmˆì àe] 
³aþ MPLL(læ†ne(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ]

læ†ne(Øn×rÖ] …]•(áæ‚×ì àe] èÚ‚ÏÚ V ‚ÛvÚ àe àÛu†Ö] ‚f (áæ‚×ì àe] 
MMN)RV á Œ ( læ†ne( …•^‘ …]•( pF†fÓÖ] l^Ïf_Ö]( ‚É àe ‚ÛvÚ( ‚É àe] 
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com
U Z%zgŠ r

364

á Œ( é…çßÚ äßm‚Ú( ÜÓvÖ]æ Ýç×ÃÖ] èfjÓÚ (†mçßjÖ]æ†m†vjÖ] †nŠËi †a^_Ö] ‚ÛvÚ( … ç• ^ àe] 
†ÓËÖ] …]•(áæ…^â Ý¡ŠÖ]‚f VÐnÏvi( èÇ×Ö] ‹nm^ÏÚ ÜrÃÚ V‚Ûuœ àŠvÖ] çeœ (Œ…^Ê àe] 
(å†a^ÏÖ](†ŽßÖ]æ èÂ^f_×Ö†ra( oßÇÛÖ] ( ‚Ûu] àe ä×Ö] ‚f ‚ÛvÚ oe] ( o‰‚ÏÛÖ] äÚ]‚Î àe] 
ðMUUNIbMPMN
NLP)U bMOPR( †’Ú( …^ßÛÖ] èÃf_Ú(†nfÓÖ] |†ŽÖ]æ oßÇÛÖ]( o‰‚ÏÛÖ] äÚ]‚Î àe] 
gjÓÖ] …]• (ØnÒçÖ] àÛu†Ö] ‚f VÐnÏvi (ànÛÖ^ÃÖ] h… à ànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] Vèm‡çrÖ] ÜnÎ àe] 
é†a^ÏÖ] (è%m‚vÖ]
oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ]( oËnË ‚ÛvÚVÐnÏvi( á^_nŽÖ] ‚m^’Ú oÊ á^Ë`×Ö] è$^Æ](èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] 
ðMUUT I ³þaMPMU( læ†neT

á Œ( læ†ne( oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]•(‚ñ]çËÖ] Äñ]‚e(èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] 
• ^e• Ø’nÊ( ènÚ¡‰Ÿ] éç‚Ö] èfjÓÚ(•çÖçÛÖ] Ý^Óu^e •çÖ çÛÖ] èËvi(èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] 
(…çaŸ( èm‚ÛvÛÖ] èߊÖ] èfjÓÚ( oÏËÖ] ‚Ú^u ‚ÛvÚ( ÐnÏvi(àߊÖ] gm„`i(èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] 
³âþ MORS

(læ†ne (èÖ^‰†Ö] 芉©Ú(•^fÃÖ] †nì p‚a oÊ •^ÃÛÖ] •]‡V†Óe oe] àe ‚ÛvÚ(èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] 
ðMUUP
äfjÓÚ( pæ‚Þ ä×Ö] km]‚a( Üq†jÚ( ofßÖ] l†n‰(oÏŽÚ• ØnÂ^Û‰] ð ]‚ËÖ] çe]( †n%Ò àe] 
ðMUUR (…çaŸ (än‰æ‚Î
(oFÖæŸ] èÃf_Ö] (á^m†Ö] 芉©ÛÖ] èfjÓÛÖ] (†n%Ò àe] †nŠËi VoÏŽÚ• ØnÂ^Û‰] (ð]‚ËÖ] çe] (†n%Ò àe] 
³þâ MPMR

ðMUTT(læ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•( h†ÃÖ] á^ŠÖVoÏm†Ê](…ç¿ßÚ àe] 
ðMURN( …çaŸ( ˆß‰ ;ßm] o×Â Ý¡Æ în•(Dæ•…]E Ý^Ža àe] l†n‰( Ý^Ža àe] 
( š^m†Ö]( gjÓÖ] ÜÖ^ …]•(†m‚ÏÖ] xjÊ |†•( ‚u]çÖ] ‚f àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] Ù ^ÛÒ ( Ý^Ûâ àe] 
ðNLLO I bMPNP
(èm‡^jÖ] èÃf_Ú(äq^Ú àe] o× p‚ߊÖ] än•^u oFË_’ÛÖ] à߉( p•^`Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ àŠvÖ] çe] 
†’Ú
ðMUSN(…çaŸ(ˆßŽnÒ o×fµ ÔÚ¡‰](ànqæˆÖ] ÑçÏu( p•æ•çÚ oן] çe] 
ðMUSO( …çaŸ( ᕆÏÖ] á^Ûq†i(ᕆÏÖ] Ün`Ëi(p•æ•çÚ oן] çe] 
á Œ ( læ†ne( èʆÃÛÖ] …]•(èn×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛÂ( o߉ àe †Óe çe] 
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com
U Z%zgŠ r

365

(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](á^jŠÒ^e(äm†$Ÿ] èfjÓÛÖ](•æ]• çe] à߉VoÞ^jŠrŠÖ] &Õ] àe á^Ûn׉ (•¨]• çe] 
³aþ MOUU

á Œ ( læ†ne( oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]•(oÖ^Ú¢] h^jÒ( oÖ^ÏÖ] o× çe] 
ðMUTM IðMPLM(†_Î(èÛñŸ] Í¡jì] oÊ èÚ¢] èÛu…( àÛu†Ö]‚f àe ‚ÛvÚ ä×Ö] ‚f oe] 
læ†ne(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu] ‚ߊÚVØfßu àe ‚Ûu] 
ðMUUQ!MPMR ( å†a^ÏÖ] ( &m‚vÖ] …]•(†Ò^• ‚Ûu] än•^u ‚Ûu]‚ߊÚ( Øfßu àe ‚Ûu] 
bMPNR( š^m†Ö]( ènÛ×ÃÖ] 'çvf×Ö èÚ^ÃÖ] è‰^ñ†Ö(èÛñ]‚Ö] èßr×Ö] pFæ^jÊ( Ñ]‡†Ö] ‚f àe ‚Ûu] 
ð N LLQ I
ðMUUS(…çaŸ( l^nÚ¡‰] å…]•](l…çÂ…æ] Ý¡‰] (‚n‰( ‚nÉ o× ‚Ûu] 
(oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]• (ð ^nË‘Ÿ] l^Ïf› oÊ ð^nÖæŸ] èn×u ( ä×Ö]‚f àe ‚Ûu] ÜnÃÞ çe]( oÞ^`f‘] 
ðMUTS I bMPLS( læ†ne
ðMUUU(…çaŸ( àŽm;Þ¨^Ê á]…^Ê(ᕆΠ†e‚i( àŠu] ànÚ]( ou¡‘] 
bMPMS( …çaŸ( •m;Þ¨^Ê á]…^Ê(Ý^ÏÚ ^Ò l…ç 6nÚ å†•^ÃÚ oÚ¡‰ ] ( àŠu] ànÚ](ou¡‘] 
ð M UUR I
ðMUSM( o2]†Ò( oÚ;nÒ] ‹nËÞ(Ý¡‰] îm…^i (p•^e• gnrÞ á^ì †fÒ] 
Ý¡‰] ( änÚ¡‰Ÿ] 'çvfÖ] ÄÛrÚ(äËnßu oe] ‚ßŠÚ ( ä×Ö] ‚f àe ‚Ûu] ÜnÃÞ çe] ( oÞ^`f‘Ÿ] 
ðNLLL(• ^e•
I bMPMS( š^m†Ö] ( Í…^ÃÛÖ] èfjÓÚ(ävnv’Ö] è׊׊Ö]( àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ ( oÞ^fÖŸ] 
ð MUUR
ðMUUQ I bMPLR( læ†ne( oÚ¡‰Ÿ] gjÓÚ(ÄÚ^rÖ] xnv‘ ( àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ( oÞ^fÖŸ] 
(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ](ØnfŠÖ] …^ßÚ &m•^u] sm†íi oÊ Øn×ÇÖ] ð]æ…]( àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ( oÞ^fÖŸ] 
ðMUSUI bMOUU(læ†ne
ðMURU( læ†ne( oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ](^ã‚e æ ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu]( àm‚Ö]†‘^Þ ‚ÛvÚ( oÞ^fÖŸ] 
èÃf_Ö](læ†ne(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ]( äi•^m‡æ †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘V àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ (oÞ^fÖ] 
ðMUTR ³þaMPLR(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö] (ènÞ^%Ö]

ðMUTO I bMPLO( læ†ne( oÚ¡‰Ÿ] gjÓÚ(èߊÖ] |†• ( •çÃŠÚ àe ànŠu ( pçÇfÖ] 
á Œ ( å†a^ÏÖ]( &m‚vÖ] …]•(oÞ^e†Ö] xjËÖ]( àÛu†Ö] ‚f ‚Ûu]( ^ßfÖ] 
á Œ ( äm•çÊÖ]( Ù‚ÃÖ] é…]‡æ(Å ^ßÏÖ] Í^ŽÒ( ‹Þçm àe …ç’ßÚ ( oiç`fÖ] 
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.KitaboSunnat.com
U Z%zgŠ r

366

ðMUTS( •^e• Ý¡‰]( Ün×Ãi é…]‡æ(pæ^–nfÖ] †nŠËi( †níÖ] çe] àm‚Ö] †‘^Þ( pæ ^–nfÖ] 
I bMPLQ (læ†ne(ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• (éçfßÖ] ØñŸ• (ànŠvÖ] àe ‚Ûu] †Óe çe](oÏ`nfÖ] 
ðMUTQ
(læ†ne (ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• (á^ÛmŸ] gÕ ÄÚ^rÖ] (ànŠu àe ‚Ûu] †Óe oe] (oÏ`nfÖ] 
oÖæŸ] èÃf_Ö] ðMUUL ³ ³âþ MPML

(ènÚ^¿ßÖ] Í…^ÃÛÖ] é†ñ]• ‹×rÚ èÃf_Ú p†fÓÖ] àߊÖ] V ànŠvÖ] àe ‚Ûuœ†Óe çeœ(oÏãnfÖ] 
³þaMOPP (‚ß`Ö]

(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÚ(oÞ^fÖ¢] ÐnÏvje xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ ä×Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] oÖæ( pˆm†fjÖ] 
ðMURM ! ³þa MOTM( læ†ne

èÃf_Ö]( š^m†Ö](Ý¡ŠÖ] …]•(p„Ú†jÖ] ÄÚ^qVoŠn àe ‚ÛvÚ oŠn çe] (p„Ú†jÖ] 
³þâMPMS(oÖæŸ]

àe Äne…VÐnÏvi(xnv’Ö] Ü× oÖž Øì‚ÛÖ]V ²] ‚f àe ‚ÛvÚ ²] ‚f oeœ( p…çe^ŠnßÖ] ÜÒ^vÖ] 
³aþ MPLP(oÖæŸ] èÃf_Ö]( læ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉©Ú (†nÛ p•^a

ð^nu] å…]•](…^’jìŸ] èm^Æ Øu oÊ …^nìŸ] èm^ËÒ( ‚ÛvÚ àe †Óe çe] àm‚Ö] oÏi ( oßnŠvÖ] 
TT!TS)NVá Œ( †_Î( oÚ¡‰Ÿ] ']†jÖ]
á Œ(èÚ†ÓÚ èÓÚ( pF†ÏÖ] ] Ý] èÃÚ^q(Œ^f àe] †nŠËi( ä×Ö] ‚f àe ˆmˆÃÖ] ‚fÂ( p‚nÛvÖ] 
( ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•( á‡^íÖ] †nŠËi Vp•]‚ÇfÖ] Üna]†e] àe ‚ÛvÚ àe o× àm‚Ö] ð¡Â( á‡^íÖ] 
ÝMUUQ ³aþ MPMQ( oÖæŸ] èÃf_Ö] (læ†ne

èÃf_Ö] ( kmçÒ ( ^n×ÃÖ] èm…^Žj‰Ÿ] èjr×Ö](醉¢] èÂç‰çÛÖ]( ä×Ö] ‚f àŠvÛÖ]‚fÂ(oÊ]†íÖ] 
ðNLLO I³âþ MPNP(oÖæŸ]

èÃf_Ö] ( km