BAB 9:RETORIK

DEFINISI RETORIK Diertikan sebagai seni pemakaian bahasa untuk menyampaikan idea dengan menarik dalam bentuk ucapan ataupun tulisan. Cara pengembangan wacana dapat dilakukan melalui enam cara : 1) PEMERIAN 2) PEMUJUKAN 3) PENERANGAN 4) PENCERITAAN 5) PENDEDAHAN 6) PENGHUJAHAN

Selain itu seorang penghasil wacana perlu menguasai beberapa teknik penyampaian idea seperti teknik deduksi, induksi, analogi, pentakrifan, pencerakinan dan lain-lain. Terdapat dua aspek penting dalam penggunaan retorik yang pertama, penghasil wacana perlu menguasai sesuatu bahasa dan yang kedua mestilah tahu akan perkara dan tajuk yang hendak disampaikan. Secara umumnya, kemahiran beretorik melibatkan : penguasaan tatabahasa penggunaan pelbagai ragam bahasa

pennyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik penguasaan corak dan bentuk penulisan .

dan dasar tertentu. Retorik ini kerap menggunakan teknik penyamp . analisis. proses.PENDEDAHAN sebelum ini tidak diketahui”. Retorik ini merujuk kepada satu teknik pemakaian bahasa yang me h. masalah.

tepat dan jelas iaitu penghasil wacana menjelaskan sesuatu topik tanpa memasukkan .Terdapat tiga prinsip utama dalam retorik pendedahan. iaitu tidak akan mencetuskan perbezaan pendapat objektif. iaitu : penghasil wacana mesti pakar dalam subjek yang diperkatakan khalayak tidak faham akan subjek subjek yang dibicarakan tidak kontroversi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful