Chutrng 1. Khai ni~m, nhiem V\l va cac nguyen tile co ban ella lu~t hinh s,! Vi~t Nam 1.1.

Khai niem lu~t hinh su 1.2. Tinh giai dp cua lu~t hinh su 1.3. Nhiem vu cua lu~t hinh su 1.4. Cac nguyen tlle co ban cua lu~t hinh sir Vi~t Nam Chutrng 2. Khai ni~m, du tao va hi~u l,!e ella d~o lu~t hinh S,! Vi~t Nam 2.1. Khai niem dao lu~t hinh su Vi~t Nam 2.2. cAu tao cua dao lu~t hinh su Vi~t Nam 2.3. Hieu lire cua dao lu~t hinh su Vi~t Nam 2.4. Giai thieh dao lu~t hinh sir 2.5. Nguyen tlle tirong tu v61u~t Chutrng 3. T{li pham 3.1. Khai niem va d~e diem cua tQi pham 3.2. Phan loai tQi pham 3.3. Phan biet tQi pham voi cac vi pham phap lu~t khac 3.4. vAn d6 nguon g6e va ban chat giai dp cua tQi pham Chutrng 4. C§u thanh t{li pham 4.1. Cac y6u t6 cua tQi pham 4.2. cAu thanh tQi pham 4.3. Y nghia cua du thanh tQi pham Chutrng 5. Khach th@ella t{li pham 5.1. Khach th6 cua tQi pham 5.2. D6i tirong tac dong cua tQi pham Chutrng 6. M~t khach quan ella t{li pham 6.1. Khai niem m~t khach quan cua tQi pham 6.2. Hanh vi khach quan cua tQi pham 6.3. Hau qua nguy hiem eho xli hQi cua tQi pham 6.4. Nhirng bieu hien khac trong m~t khach quan cua tQi pham Chutrng 7. Chu th@ella t{li pham 7.1. Khai niem chu th6 cua tQi pham 7.2. Nang lire trach nhiem hinh su 7.3. Tu6i chiu trach nhiem hinh su 7.4. Chu th6 d~e biet cua tQi pham 7.5. VAn d6 nhan than nguoi pham tQi trong luat hinh su Chutrng 8. M~t chu quan ella t{li pham 8.1. Khai niem m~t chu quan cua tQi pham 8.2. L6i 8.3. Dong co va muc dieh pham tQi 8.4. Sai l§.mva anh huang cua sai l§.m d6i voi trach nhiem hinh su Chutrng 9. Cac giai doan thue hi~n t{li pham 9.1. Khai niem cac giai doan thuc hien tQi pham 9.2. Chuan bi pham tQi 9.3. Pham tQi chua dat 9.4. TQi pham hoan thanh 9.5. Tu Y mra chirng cham dirt viec pham tQi Chutrng 10. D6ng pham

MVCLVC

Trang

! ella ngU'm chua thanh nien pham t{li 16. Tinh th6 cApthiet 1104.3.1. Hinh phat Chuong 13.2.2. Hinh phat va cac bien phap tir phap ap dung voi nguci chua thanh nien pham tQi Tai li~u tham khao Chuong 2 . Cac din cir quyet dinh hinh phat 14.an treo .1.2. Xoa an tich Chuong 16. Phan loai cac hinh tlnrc dang pham IDA.1. Khai niem chung 11. Mi6n. Trach nhiem hinh su 12. Khai niem dang pham 10. Nhfrng tinh ti@tlo~i trir tinh eh§t nguy hi@m eho xii h{li ella hanh vi 11. Trach nhi~m hinh s. Thai hieu thi hanh ban an 15. Nhirng hanh vi lien quan d6n dang pham cAuthanh tQi dQc l~p Bai t¥p tinh huang Chuong 11.2. An treo 1504.1.2.mi@n.1.1.xoa an tieh 15. Phong v~ chinh dang 11. Cac loai nguci dang pham 10. giam thiri han eh§p hanh hinh phat . Nguyen tllc xu ly nguci chua thanh nien pham tQi 16. Bllt nguoi pham phap 11. vAn d6 trach nhiem hinh sir trong dang pham 10.2. giam thai han chap hanh hinh phat 15.! va hinh phat 12. H~ thong hinh phat 13.5. H~ th6ng hinh phat va cac bi~n phap to' phap 13. Trach nhi~m hinh S. Quy@t dinh hinh phat 14.1.3.2. Cac bien phap tir phap Chuong 14. Quyet dinh hinh phat trong tnrong hop pham nhieu tQi ho~c co nhieu ban an Chuong 15. Thjri hi~u thi hanh ban an .10.3.5. Nhirng tnrong hop khac loai tnr tinh chAt nguy hiem cho xli hQi cua hanh VI 12.

ho co quyen yeu cliu Nha mnrc dam bao cac quyen va IQ'iich hQ'P phap cua minh. Trach nhiem cua nguoi pham tQi v6 tQi pham rna ho dli gay ra la trach nhiem d6i voi Nha mroc clnr khong phai trach nhi~m d6i vai nguai bi hl. Tuy nhien.loai vi pham phap lu~t co tinh nguy hiem cao han hlln so voi cac loai vi pham phap lu~t khac cho xli hQi.3. da s6 tnrong hop bilt dliu xuat hien khi co quyet dinh khoi t6 vu an va quyet dinh khoi t6 bi can.. Nguci pham tQi phai phuc tung nhirng bien phap rna Nha mnrc dli ap dung voi ho. bao g6m h~ thong nhiing quy pham phdp ludt do Nha nutrc ban hanh. Phurrng phap di@u ehinh ella lu~t hinh s. trang do co bien phap phap lu~t hinh sir (PLHS). nhiing hanh. Trang eli qua trinh nay xuat hien dang thai quan h~ phap lu~t t6 tung hinh su. 1.! XuAt phat ill clnrc nang di6u chinh va dia vi phap ly cua cac chu th6 tham gia quan h~ phap lu~t nay. 1. hinh phat d6i vai nhiing t(iipham dy. Nha mroc su dung nhieu hinh tlnrc va bien phap khac nhau. Trang quan h~ phap lu~t hinh su luon co hai chu th6 voi nhirng vi tri phap ly khac nhau. lu~t hinh su su dung plnrong phap quyJn uy .1.2. 1. buoc ho phai chiu nhirng bien phap trach nhiem hinh su nhAt dinh d6 bao v~ phap lu~t bao v~ IQ'iich cua toan xli hQi. 1. 21 Nguoi pham t(ii: Co trach nhiem chap hanh cac bien phap cufmg ch6 rna Nha mnrc ap dung d6i voi minh. Cac quan h~ xli hQi ducc cac quy pham PLHS tac dong toi la d6i nrong di6u chinh cua lu~t hinh sir.lng. Bien phap nay dune Nha mroc su dung th6 hien tnnrc h6t qua hoat dong xay dung phap lu~t rna k6t qua la cac van ban quy pham PLHS quy dinh v6 tQi pham va hinh phat ducc ra doi.plnrong phap su dung quyen lire Nha mroc d6 di6u chinh cac quan h~ phap lu~t hinh sir. Ludt hinh Slf ld mot ngdnh.2. M~t khac. D6i tU'Q'ngdi@u ehinh ella lu~t hinh s. quan h~ phap luat dan su . Nha mroc thuc hien quyen nay b~ng each th6 hien y chi cua minh trang BQ lu~t hinh sir.! D6i nrong di6u chinh cua mQt nganh lu~t la cac quan h~ xli hQi ducc cac quy pham phap lu~t cua nganh lu~t do di6u chinh.1. NHI:f:M VV vA cAc NGUYEN TAc CO BAN CiJALU~T HINH SVVI:f:T NAM 1. Nha nutrc: Co quyen truy t6.do ciing chinh la cac quan h~ PLHS V~y.lihay trach nhi~m d6i vai cac co quan ti6n hanh t6 tl.2. Nha mroc co trach nhiem bao dam cac quyen va IQ'iich hQ'Pphap cua nguci pham tQi. Cac quy pham phap lu~t nay tan tai trong m6i quan h~ hiru co bien clnrng voi nhau trang mQt h~ thong tao thanh nganh lu~t hinh sir. Thai diem bilt dliu xuat hien quan h~ phap luat hinh sir la thai diem nguci pham tQi bilt dliu tlnrc hien tQi pham va quan h~ phap luat nay cham dirt khi nguci pham tQi ducc xoa an tich. quan h~ phap luat t6 tung hinh sir. TiNH GIAI cAp CVA LU~T HINH ST/ CHUONG 1. xae dinh. Nha mnrc ap dung cac bien phap cufmg ch6 d6i voi nguoi pham tQi khong bi can tro hay phu thuoc vao y chi cua bAt ky ca nhan hay t6 clnrc nao..KHAI NI:f:M.E:M LU~T HINH ST/ 1. d6ng thai quy dinh. vi nguy hiJm eho xii h(ii nao ld t(ii pham. n6i tuong diJu ehinh eua ludt hinh Slf ld nhiing quan h~ xii h(ii phdt sinh giira Nha nutrc va ngutii pham t(ii khi nguoi nay thuc hien t(iipham. xet xu nguci pham tQi. M~t khac.1.1 KHAI Nl. Khai ni~m Tlnrc hien nhiem vu dAu tranh phong va chong tQi pham . Luat hinh su chi di6u chinh cac quan h~ xli hQi khi co tQi pham xay ra. 3 . V~y. ludt trong h~ thong phdp ludt eua nutrc Cong hod xii h(ii chu nghia Vi~t Nam (CHXHCNVN).

Viec tuyen truyen va hoat dong cong san la tQi quoc sir nghiem trong. Luat 10159 d~t nguci cong san ra ngoai vong phap luat.3. Giai dO{ln 1945 -1954 Trang giai doan nay nhiem vu cua lu~t hinh su la gop phan phuc vu cuoc khang chien chong thuc dan Phap.! qua cac giai doan each mang a. tnrng tri bon Vi~t gian phan dong lam tay sai cho thuc dan Phap va ducc th6 hien trang cac sic lenh sau: .E:T NAM a a su a su 4 .3. Luat hinh su can co nhiem vu giao due moi nguci nang cao y tlnrc phap luat. lu~t hinh sir gop phan thuc hien nhiem vu each mang la xay dung CNXH mien Bic.u co. Giai dO{ln 1954 -1975 Trang giai doan nay.sic lenh s6 01/SL ngay 19/4/1957 tnrng tri cac hanh vi d§. BQ lu~t Hang Dire cua ch6 dQ phong ki6n Vi~t Nam quy dinh hinh phat ngii hinh .Phap lenh 30/10/1967 tnrng tri nhirng hanh vi phan each mang.E:M vu CVALU~T HINH 1. Nhi~m v\l chung Nhiem vu chung cua lu~t hinh sir Vi~t Nam ducc th6 hien t~p trung trang Di6u 1 BLHS voi 3 nhom cu th6 nlnr sau: 1.sic lenh s6 150/SL ngay 14/4/1953 tnrng tri bon phan each mang. Tinh giai dp cua lu~t hinh su ducc th6 hien ra net qua tirng kieu Nha mnrc. 1. bao v~ cac quyen va loi ich hop phap cua cong dan. Luat hinh sir co nhiem vu bao v~ nhirng quan h~ xli hQi co ban nhAt va quan trong nhAt trang doi s6ng xli hQi. quyen lam chu cua nhan dan. giai phong mien N am thong nhAt dAt mnrc va ducc th6 hien trong cac van ban hinh su sau: .1999 cua Nha mroc cong hoa xli hQi chu nghia Vi~t Nam la van ban quy pham phap lu~t th6 hien y chi cua toan th6 nhan dan lao dong d6 bao v~ loi ich cua nhan dan trAn ap nhirng phan tu (nguci pham toi) chong d6i duong 16i chinh sach cua Dang. 2.1. 3. vq kien chang la tQi pham.sic lenh s6 133/SL ngay 20/1/1953 tnrng tri tQi xam hai d6n an toan Nha mroc.sic lenh s6 211/SL ngay 12/4/1946 tnrng tri nhirng hinh vi co phuong hai d6n n6n dQc l~p dan tQc.2. cAc NGUYEN TAc CO BAN CVA LU~T HINH Vl. BQ lu~t hinh su nam 1985.Phap lenh 21/10/1970 tnrng tri nhirng hanh vi xam pham d6n tai san XHCN va tai san cua cong dan. . Nha mnrc.3. Luat hinh su la mQt bQ phan tao nen h~ thong phap lu~t nen no ciing mang tinh giai dp. Do la. qua cac van ban phap lu~t cac giai doan khac nhau BQ lu~t Gia Long. BQ lu~t hinh su la mot trang nhirng cong cu hiru hieu va sic ben cua Nha mnrc trong dAu tranh phong ngira va chong tQi pham. phap lu~t cua Nha mroc. .4. Nhi~m V\l c\l th@cua lu~t hinh s. Hoac quan niem v6 tQi pham th6 hien sir d6i xu khong binh dllng voi cac t§. h. . Giai dO{ln 1975 din nay Trang giai doan hien nay. bon dia chu cuong hao ngoan c6. Chung ra doi cung voi Nha mnrc va la san pham cua xli hQi m6i mot giai doan nhAt dinh. 1. t6 clnrc. bao v~ ch6 dQ xli hQi. nang cao y tlnrc dAu tranh phong ngira va chong tQi pham.Ly luan chung v6 Nha mnrc va phap lu~t dli clnrng minh phap lu~t co tinh giai dp. Voi mot vi tri rAt quan trong trang h~ thong phap lu~t mroc ta. 1. bao v~ tr~t tu phap lu~t XHCN. c. nhiem vu cua lu~t hinh su ducc th6 hien t~p trung trang toan bQ cac quy dinh cua BQ lu~t hinh su 1985 va 1999.ng lap khac nhau trong xli hQi nlnr con kien cha.mang tinh dan ap dli man. . NHl.

Nguyen tde kit hf/P hai hoa chi/.2. d. khong bo lot tQi pham. giao due ho tro thanh nguoi co ich cho xli hoi. Nguyen tde dan chu XHCN Nguyen tilc nay ducc th6 hien ch6 lu~t hinh su khong phan biet d6i xu. a a a 5 . chong loai nguoi va can thiep vao cong viec nQi bQ cua mroc khac. th6 hoa hinh phat ducc d6 c~p cu th6. Nguyen tde ph tip chi XHCN Nguyen tilc nay ducc th6 hien viec xet xu hinh su phai dung nguoi.4. Hinh phat khong gay dau dan v6 th6 xac cua nguci pham tQi. Nguyen tde nhlin ilf!o XHCN Nguyen tilc nay th6 hien viec ap dung hinh phat d6i voi nguci pham tQi chu y6u nh~m cai tao. Cac nguyen tilc co tinh d~c thu cua lu~t hinh sir nhir: Nguyen tilc trach nhiem ca nhan. Cac nguyen tile chung a.1. khong quy dinh nhirng quyen.1. Va lu~t hinh sir Vi~t Nam ghi nhan va bao dam viec thuc hien cac cam k6t quoc t6 rna Vi~t Nam dli ky k6t va tham gia. Phai dam bao cho nhan dan lao dong tu minh hay thong qua cac t6 clnrc xli hQi tham gia vao viec xay dung phap lu~t hinh sir va tham gia vao hoat dong giam sat viec ap dung BLHS cua cac co quan co thftm quyen. dung tQi. nguyen tilc ca. e. BQ lu~t hinh su co nhieu quy dinh tao di6u kien cho nguci pham tQi tu cai tao.4. vi tinh trang tai san cua ho. d~c lei cho tftng lap nhan dan nao trong xli hQi vi dia vi xli hQi. 1. nguyen tilc co l6i. h. chi ti6t trong toan bQ chuang trinh cua man hoc. co co hQi d6 sam hoa nhap vao cong dang nhir: quy dinh v6 mi6n trach nhiem hinh sir. Cac nguyen tilc co ban cua lu~t hinh sir ducc chia lam 2 loai: Cac nguyen tilc chung va cac nguyen tilc co tinh d~c thu. an treo va mQt s6 hinh phat khong mac quyen tu do nlnr hinh phat canh cao. Khai ni~m Cdc nguyen tde co him eua ludt hinh Slf Vi~t Nam ld nhiing tu tuong chu dao xuyen su6t qua trinh xiiy dung va dp dung phdp ludt hinh Slf trong ding cuoc adu tranh phong ngira va chong t(iipham. mi6n hinh phat. gay chien tranh xam hrcc. nghia yeu nrc6"eva tinh than quae ti vo san Nguyen tilc nay th6 hien la lu~t hinh su Vi~t Nam tnrng tri cac hanh vi pha hoai hoa binh. khong xu oan nguoi va tQi. hinh phat phai tirong xirng voi tinh chat va rmrc dQ nguy hiem cho xli hQi cua tQi pham.

t(ii pham va hinh phat. V6 hinh tlnrc phap ly: Dao lu~t hinh su la van ban quy pham phap luat. BQ lu~t hinh su Vi~t Nam vftn cho phep mQt nguoi ducc quyen hanh dong d6 gay mQt thiet hai nhAt dinh cho xli hQi trong hai tnrong hQ'P:Phong v~ chinh dang va tinh th6 dp thiet (Di6u 15. truy t6. V@hinh thirc du true ben ngoai cua D~o lu~t hinh s. Di6u 16 BLHS). Dao ludt hinh Slf Vi~t Nam (DDLHSVN) ld van ban quy pham phdp ludt do co quan quyJn luc Nha nutrc cao nhat ban hanh. 3. Cac quy pham nay hop thanh phan chung cua BLHS (ducc quy dinh ill Di6u 1 d6n Di6u 77 BLHS) Nhom quy pham thit hai la cac quy pham quy dinh cac tQi pham cu th6 va hinh phat cftn ap dung d6i voi tirng tQi pham do.KHAI NI:f:M. 1992. Luat sua d6i. 1991.E:M D~O LU~T HINH ST/Vl. < Ph§. vJ t(ii pham va hinh phat ciing nhu cac chJ dinh. d6ng thai quy dinh. Cac quy pham phap lu~t trong Dao lu~t hinh su ducc chia lam 2 loai voi vi tri phap ly khac nhau: Nhom quy pham thit nhat la cac quy pham quy dinh cac vAn d6 co tinh chAt la n6n tang.1. Song danh gia ca qua trinh lich su l~p phap hinh su cua Nha mnrc ta cho thAy dao lu~t hinh su Vi~t Nam bao g6m: BQ lu~t hinh sir nam 1985. eAu T~O vA HI:f:U r.2. Cac quy pham nay hQ'Pthanh phan cac tQi pham cu th6 (ducc quy dinh ill Di6u 78 d6n Di6u 344 BLHS) 2. Voi cac d~c diem tren thi Dao lu~t hinh su hien hanh chi la BQ lu~t hinh su Vi~t Nam 1999. di6u kien cho viec xac dinh tQi pham va hinh phat.E:T NAM 2. 1997. quy dinh.! Vi~t Nam Hinh tlnrc du tao ben ngoai cua Dao lu~t hinh sir Vi~t Nam ducc th6 hien thea sa d6 sau: a a a DLHS (BLHS). v6 nhiem vu. nhiem v~ va nhiing nguyen tdc chung cua ludt hinh Slf Vi~tNam Voi khai niem tren cho thay. V6 nQi dung: Dao lu~t hinh su chua dung cac quy pham phap lu~t quy dinh v6 tQi pham va hinh phat. can d6i voi cac co quan co trach nhiem tien hanh di6u tra. @ vJ tinh chat bdt buoc cua cac quy pham phap lu~t hinh su th6 hien 2 plnrong dien la d6i voi nguci pham tQi luon phai chiu mQt bien phap trach nhiem hinh sir nhAt dinh.Di6u Khoan Doan Diem 6 . NQi dung ben trong cua dao lu~t hinh su Viet Nam chua dung cac quy pham phap luat. kip thai.E:T NAM CHUONG2.trc eVA D~O LU~T HINH SVVI:f:T NAM 2. 2. dao lu~t hinh su co 3 d~c diem nlnr sau: 1. b6 sung mQt s6 di6u cua BQ lu~t hinh sir nam 1985 vao cac nam 1989. BQ lu~t hinh su nam 1999. khdc lien quan dJn vi~c xac dinh. nlnr cac quy pham v6 hieu hrc. v6 khai niem. KHAI Nl. cAu T~O CiJAD~O LU~T HINH ST/Vl. V6 thftm quyen ban hanh: Dao lu~t hinh su do Quoc HQi ban hanh. co sa ly luan chung. Tinh chat cua cac quy pham phap lu~t hinh sir trong dao lu~t hinh sir th6 hien tinh chat dm chi va tinh chat bllt buoc: @ vJ tinh chat cam chi cua quy pham phap luat hinh sir ducc th6 hien viec khong cho phep nguci ta thuc hien nhirng hanh vi ducc quy dinh trong bQ luat hinh su la tQi pham b~ng each ran de ap dung hinh phat d6i vtri nguoi thuc hien hanh vi do. Tuy nhien.n ChUng> Phan rieng Chuang (muc) .2.1. xet xu nguci pham tQi mQt each nghiem minh.

n quy dinh cua quy pham PLHS dua ra quy tilc xu sir mang tinh dm chi.2. thi vAn d6 trach nhiem hinh sir cua ho ducc giai quyet b~ng con duong ngoai giao". d6i voi d6i tirong la nguci mnrc ngoai ducc huang cac quyen Uti dai va mi6n tnr ngoai giao la tnrong hQ'Pngoai l~ ducc quy dinh Khoan 2. Lanh th6 c6 thuc: Bao gam vung dAt. pham tQi tren lanh th6 Vi~t Nam. nguoi mnrc ngoai.! Vi~t Nam Khi n6i d6n hieu hrc v6 khong gian cua dao lu~t hinh sir Vi~t Nam la chung ta di tim cau tra lei cho cau hoi BQ lu~t hinh sir Viet Nam ducc ap dung d6i voi ai? d6i voi nhirng hanh vi pham tQi xay ra dau? a.n ch6 tai chinh la viec quy dinh khung hinh phat 2.E:T NAM BAt ky mot van ban quy pham phap lu~t nao ducc ban hanh cling d6u phai xac dinh ra pham vi tac dong v6 khong gian. 3. vung troi thuoc chu quyen cua Vi~t Nam. B6i vOi himh vi pham tiii xuy ra tren tanh tha Vi~tNam Truce h6t cftn phai hieu pham vi lanh th6 Vi~t Nam la gi? Lanh th6 Vi~t Nam thea lu~t hinh sir Vi~t N am ducc hQ'Pthanh boi 3 bQ phan: 1. Hinh thirc du true ben trong cua D~o lu~t hinh s. thea di6u uoc Quoc t6 rna Vi~t N am da ky k6t tham gia hoac thea t~p quan Quoc t6. thai gian va d6i tirong tac dong cua van ban phap luat d6. Nhir v~y. Lanh sir quan. Nhir v~y.2. Nhir v~y phan gia dinh cua quy pham phap lu~t hinh su ducc quy dinh trong phan chung cua BQ lu~t hinh sir. Do do. may bay dan dung mang ca hieu cua Viet Nam dang bay tren duong bay. Duoc coi la hanh vi pham tQi xay ra tren lanh th6 Vi~t Nam n6u bilt d§. Di6u 5 BLHS: "D6i voi nguci mroc ngoai pham tQi tren lanh th6 mroc CHXHCNVN thuoc d6i tirong ducc huang cac quyen mi6n tnr ngoai giao hoac quyen Uti dai va mi6n tnr v6lanh su thea phap lu~t Vi~t Nam. Nhirng nQi dung nay ducc neu trong phan chung cua BQ lu~t hinh sir.2. hay nguoi khong quoc tich thuong tni Viet N am. Lanh th6 rna rong: Tau thuy mang ca hieu cua Vi~t Nam dang ngoai vung bien Quoc t6. Tau chien. Dai str quan cua Vi~t Nam mroc ngoai.u hoac k6t thuc hoac di6n ra tron ven trong pham vi khong gian n6i tren V6 nguyen tilc ap dung BLHSVN d6i voi nhirng hanh vi pham tQi xay ra tren lanh th6 cua Vi~t Nam ducc quy dinh tai Khoan 1 Di6u 5 BLHS nlnr sau "BLHS ducc ap dung d6i voi moi hanh vi pham tQi thuc hien tren lanh th6 mnrc CHXHXNVN".! (Chinh la du true cua cac quy pham phap lu~t hinh su). nguci pham tQi la cong dan Vi~t N am. Tuy nhien. Hl. Ph§. Ph§. tinh trang nang lire trach nhiem hinh su. voi quy dinh tren thi BLHSVN c6 hieu lire tuyet d6i voi moi hanh vi pham tQi thuc hien tren lanh th6 Vi~t Nam du nguci d6 la cong dan Vi~t Nam. may bay quan su cua Viet Nam dang bAtky noi nao. 2. vung mnrc. du true cua mQt quy pham PLHS phan cac tQi pham gam 2 bQ phan quy dinh va ch6 tai. d6 la: bQ phan gia dinh.n gia dinh cua mQt quy pham phap lu~t tra lei cau hoi ai? dau? hoan canh nao? D6i voi phan gia dinh cua quy pham PLHS n6 tra loi cho cau hoi: trong di6u kien nao ho ducc coi la c6 16i. Hi~u l.!c v@khfmg gian cua d~o lu~t hinh s.3.E:U LT/C CiJAD~O LU~T HINH ST/Vl. D6 chinh la hieu lire v6 khong gian va hieu lire v6 thai gian cua van ban quy pham phap lu~t 2. nguci mnrc ngoai. dQ tuoi. quy dinh va ch6 tai. BLHSVN c6 cac quy dinh ngoai l~ d6i voi cac d6i tUQ'llgduQ'c huang quy6n mi6n tm tu phap vai 2 nh6m nhu sau: @ Theo phap lu~t Vi~t Nam. thea hi~p dinh Qu6c t6 rna Vi~t Nam tham gia thi nhfrng d6i a a a a a a 7 .3. cAu true cua mQt quy pham phap lu~t n6i chung bao gam 3 bQ phan.1. Ph§. hay ngoai lanh th6 Vi~t Nam.

nguyen tilc ap dung BLHSVN tai Khoan 1.tQi pham pha hoai hoa binh. Nhir v~y.2. 2. nguoi khong quoc tich thuong tni a Vi~t N am pham tQi a ngoai lanh th6 Vi~t N am co th6 bi truy CUu trach nhiem hinh sir tai Vi~t N am thea bQ lu~t nay". . nlnr tinh ti6t nguoi pham tQi da l~p cong chuoc tQi. mi6n trach nhi~m hinh phl.lt. Voi quy dinh nay cho thay moi hanh vi pham tQi tlnrc hien ill sau thai diem 01/07/2000 (la thai di6m BLHS 1999 co hieu lire) d6u ap dung BLHS 1999 d6 xet xu. Theo quy dinh tai Khoan 3.lnla 1 nam.Xoa bo mQt tinh ti6t tang nang: Vi du BLHS 1999 khong con quy dinh tinh ti6t tang nang loi dung clnrc vu cao d6 pham tQi. Vi dl. nguyen tilc ap dung BLHSVN ducc quy dinh tai Khoan 2.lng an treo.! Vi~t Nam Hieu luc h6i t6 ld hieu luc eua van ban phdt ludt hinh Slf dp dung a6i vai nhiing hanh. D6i voi nguoi mroc ngoai khi pham tQi ngoai lanh th6 Vi~t Nam. Di6u 7 BLHS "Di6u lu~t ap dung d6i voi mQt hanh vi pham tQi la di6u lu~t dang co hieu lire thi hanh tai thai diem rna hanh vi pham tQi ducc thuc hien". 2. tQi pha huy ti6n t~. Vi thea nguyen tilc quoc tich thi cong dan Viet N am phai tuan thu phap lu~t Vi~t Nam du a bAt ky noi nao.lnan tich la 3 nam d6i vai hinh phl. Do la nhirng tQi ducc quy dinh tai chuang XXIV cua BLHS . nguoi khong quoc tich tlnrong tni a Vi~t N am. Hi~u l. .lnhu BLHS 1985 thai hl.!c h6i t6 cua d~o lu~t hinh s. cac tQi xam pham cac quyen va loi ich co ban cua cong dan Vi~t N am.Quy dinh mQt tinh ti6t giam nh€tmoi. tQi hru hanh san pham kern pham chat la nhirng tQi pham ducc quy dinh trong BLHS 1985 rna khong ducc quy dinh trong BLHS 1999. Di6u 6 BLHS "Nguoi mnrc ngoai pham tQi ngoai lanh th6 Vi~t Nam co th6 bi truy ciru trach nhiem hinh sir thea BQ lu~t hinh su Vi~t Nam n6u tQi da pham ducc quy dinh trong cac di6u uoc quoc t6 rna Viet N am da ky k6t hoac tham gia".3. thai aiJm phdt sinh va thai aiJm ehdm dirt hieu luc eua BLHS Vi~t Nam. Cu th6 BLHS Vi~t Nam co hieu lire hai t6 trong mQt s6 tnrong hop sau: . b.3. tQi chiem doat tern phieu. dang thai phai tuan thu phap lu~t a mnrc sa tai. @ Theo thong l~ quoc t6 thi vq hoac chang hoac con chua thanh nien cua nhirng nguoi k6 tren cling ducc huong quyen mi6n tnr tir phap.3. V§n d@hi~u l. d6i voi cong dan Vi~t N am. Di6u 6 BLHS quy dinh "Cong dan Vi~t Nam.Vi du: TQi chong Nha mnrc XHCN anh em. D6i voi cac d6i nrong nay khi pham tQi ngoai lanh th6 Vi~t Nam.Ma rQng phl. n6u BLHS 1999 quy dinh thea huang co lai han so voi BLHS 1985 cho nguoi pham tQi d6i voi tnrong hop pham tQi cu th6 do (do la nhirng tnrong hop ducc ap dung hieu lire hai t6).ltcanh cao nhung BLHS 1999 thai hl.Tnrong hop xoa bo mQt tQi pham.Xoa bo mQt hinh phat: Vi du Di6u 138 BLHS 1999 v6 tQi trom clip tai san quy dinh xoa bo hinh phat tu hinh. vAn d6 hieu lire v6 thai gian cua BLHS ducc quy dinh tai Khoan 1. n6u cong dan Vi~t Nam hoac nguoi khong quoc tich tlnrong tni a Vi~t Nam pham tQi ngoai lanh th6 Viet Nam co th6 phai chiu trach nhiem hinh su n6u tQi da thuc hien ducc quy dinh trong BLHS. 8 . xoa an tich. vi pham t(ii xay ra trutrc khi van ban dy co hieu luc thi hanh. .!c v@thjri gian cua d~o lu~t hinh s. chong loai nguci. .! Vi~t Nam Hieu luc vJ thai gian eua BLHS ld vi~e xae dinh.Quy dinh mQt hinh phat nh€than. Di6u 7 cua BLHSVN ducc phep ap dung BLHS 1999 d6 xet xu nhirng hanh vi pham tQi xay ra tnnrc ngay 01/17/2000 rna sau thai diem nay moi dira ra xu ly.nrong ducc huong cac d~c quyen ngoai giao la cac thanh vien cua doan ngoai giao tro len. tQi pham chien tranh. .lm vi ap dl.B6i vOihimh vi pham tiii xuy ra ngodi tanh tha Vi~tNam Truce h6t.

tinh ti6t dinh khung tang nang moi: nhir tinh ti6t xam pham tai san XHCN. a a a 9 . Di6u 7 cua BLHSVN khong ducc phep ap dung BLHS 1999 d6 xet xu nhirng hanh vi pham tQi xay ra truce ngay 01/1712000 rna sau thai diem nay moi dua ra xu ly. cha m€t . IQ'i dung tinh trang khAn cAp d6 pham tQi. 2. gi6t ong ba. Vi du: Di6u 44 BLHS 1985 quy dinh nguci ducc huang an treo pham tQi moi trong thai gian thir thach rna tQi moi la c6 y ho~c va y rna bi phat tu thi phai chap hanh hinh phat tu cua ban an cho huang an treo.. Cu th6 BLHS Vi~t Nam khong co hieu lire h6i t6 trong mQt s6 tnrong hQ'Psau: .Phu nil co con nho duoi 36 thang tu6i khong ducc ap dung hinh phat tu hinh (BLHS 1985 chi ap dung chinh sach nhan dao nay d6i voi phu nil nuoi con duoi 12 thang tu6i) hoac nguci ill 14 d6n 16 tu6i chi phai chiu trach nhiem hinh su n6u di6u lu~t quy dinh rmrc cao nhAt cua khung hinh phat til 7 nam tro len (BLHS 1985 quy dinh nguoi dQ tu6i nay phai chiu trach nhiem hinh su d6i voi nhirng tQi pham co quy dinh rmrc cao nhAt cua khung hinh phat ill 5 nam tro len). Vi du: BLHS 1985 quy dinh voi nguoi bi k6t an tu chung than phai chap hanh ducc it nhAt la 10 nam moi ducc xet giam l§.Quy dinh han ch6 pham vi ap dung an treo. Cu th6 Khoan 1.Quy dinh hinh phat nang han: co th6 la loai hoac rmrc hinh phat nang han. Di6u 247 BLHS 1999 v6 tQi hanh nghe me tin di doan quy dinh hinh phat thap nhAt la 6 thang tu. Theo BLHS 1999 nguci bi k6t an tu chung than phai chap hanh ducc it nhAt la 15 nam moi co th6 ducc xet giam l§.Quy dinh tinh ti6t tang nang moi. . n6u BLHS 1999 quy dinh thea huang bdt lai han so voi BLHS 1985 cho nguci pham tQi d6i voi tnrong hQ'Ppham tQi cu th6 do (do la nhirng tnrong hQ'Pkhong ducc ap dung hieu lire h6i t6).. Nhimg Di6u 60 BLHS 1999 quy dinh trong moi tnrong hop pham tQi moi trong thai gian thir thach d6i voi nguoi dang chap hanh ban an treo d6u phai chap hanh hinh phat tu cua ban an cho huang an treo.n d§.Quy dinh han ch6 pham vi mi6n trach nhiem hinh sir. hoac tinh ti6t dinh khung tang moi nhir gi6t tre em. Viec giai thich nay co tinh chat bllt buoc voi moi co quan Nha mnrc va moi cong dan. TQi hanh nghe me tin di doan trong 2 bQ lu~t rmrc hinh phat cao nhAt la 10 nam tu. BLHS 1999. Truong hQ'Pnay phai ap dung BLHS 1999 d6 xet xu nguci pham tQi Chu V: Trong tnrong hop di6u lu~t trong van ban phap lu~t moi va van ban phap lu~t cii khong thay d6i thi ap dung di6u lu~t cua van ban moi d6 xet xu hanh vi pham tQi thuc hien tnnrc khi van ban moi co hieu hrc.u.nd§. nlnr tQi lay truyen vi rut HIV cho nguoi khac Di6u 117. . GIAI THicH D~O LU~T HINH ST/ Giai thieh dao ludt hinh Slf ld viec lam sang ro mot each ehinh xae n(ji dung va y nghia eua cae diJu ludt giup eho viec dp dung phdp ludt hinh Slf duac dung diin. ducc quy dinh tai Di6u 91 Hi6n Phap 1992. thi can cir vao rmrc thap nhAt cua tQi pham nay trong 2 BLHS d6 xac dinh BLHS nao quy dinh v6 tQi pham do voi hinh phat t6i thieu cao han thi thuoc tnrong hQ'P quy dinh hinh phat nang han.4. .giam thai han chap hanh hinh. Can cir vao nguon g6c va gia tri cua su giai thich co cac loai sau: 1/ Giai thich chinh thirc: La giai thich cua Uy ban thuong vu Quoc hoi.thai gian tu it nhAt la 20 nam. Di6u 119 BLHS 1985 quy dinh hinh phat thap nhAt la 3 thang tu. Nhu v~y. Vi du TQi c6 y gay tlnrong tich trong BLHS 1999 quy dinh hinh phat cao nhAt la tu chung than nlnmg BLHS 1985 quy dinh hinh phat cao nhAt d6i voi tQi nay la 20 nam tu. gay h~u qua rAt nghiem trong. mi6n hinh phat. Theo quy dinh tai Khoan 2.u thai gian thuc su tu la 15 nam. . TQi vi pham v6 su dung lao dong la tre em (Di6u 267).Quy dinh tQi pham moi. nhimg Khoan 1. Di6u247 BLHS 1999 la tQi co rmrc hinh phat nang han..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful