C.

I NSTRUMENTON G P AMPANANALIKSIK Ang Instrumentong gagamitin sa pagkuha ng mga kakailanganing datos sa pag-aaral ay isang Interbyu ng taong nakadanas ng ganitong problema.Tatanung ko ito ng mga katanungan na aking kinakailangan para sa trimentng mga datos.