You are on page 1of 2

Школска 2010/2011 годинаПРИПРЕМА НАСТАВНИКА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ-Музичка култура
Наставна област-Слушање музике
Наставна јединица Карневал животиња
Циљ часа- усвајање и доживљај карневала животиња
- музика у служби осликавања животиња- упознавање музичке културе слушањем музике
из градива четвртог разреда
Тип часа-Обрада
Облик рада-индивидуални и групни,фронтални
Наставне методе-аудио-визуелне презентације, дијалошка,монолошка,демонстративна.
Наставна средства-аудитивна,текстуална,визуелна
Наставни задациОбразовни: Усвојити знањаВаспитни: Развијати културне навике ученика и свест
о естетској и етичкојвредности уметничке музикеФункционални: Препознати нумере на
основу слушаних примера
Корелација-Српски,биологија.
Иновација-мултимедијална настава и активна метода
Активност наставника-Повезивање са претходнимзнањима из овог и других предмета,
демонстрирање, показивање, слушање музике,повезивање, могуће примене и употреба
новог знања.
Активност ученика-дијалошка-певање, постављање
питања,ангажованослушање,ангажовано гледање делова,закључивање ,повезивање.
Начин праћења рада ученика- Примена претходно стечених знања,повезивање и
упоређивање појмова,разговор и слушање.
Очекивани ефекти-Повезивање и упоређивање појмова,стицање нових знања,да се повежу
и примењују стечена знања из различитих области.
Мотивација-Лакше разумевање деласпајањем аудио визуелног доживљаја.
Главни кораци:1.Прочитати песму
2.Видео клипови-обнављање познатих нумера
3.Презентација и учење нових нумера
4.Резиме
2. Коришћена литератураУџбеник за 4. разред Муз.култура-Креативницентар,компјутер,интернет,прављење
презентације у Power Pointu,видео клипови саyoutuba.
3. Сарадници у реализацији часа- ученици4. Предвиђена временска артикулација
часа:а) Уводни део-5 минута б) Главни део-35 минута в) Завршни део-5 минута

Једна група ученикаима улогу да осмисли покрете за нумеру која им се највише свидела.Главни део-35-минута 2.Пустити видео клипове-5 минутаЛав.10 минута-Видео клипови-обнављање познатих нумера-Пустити видео број1.Одговорити на питања која сеналазе на крају презентације.а друга данацрта животињу из омиљене нумере.Камиј Сен-Санс-живот и дело (налази се у презентацији). :Ко изводи?Колико има делова?(2-увод и Лав)На који начинкомпозитор дочарава снагу лава?(динамиком)Да ли се сећају која је тоживотиња?(Лав)Пустити видео број 5.коракРезиме-Укратко се подсетити које смо животиње чули и на који начиних је композитор дочарао. Завршни део-5-минута5.корак.а то је епоха која се звалаРОМАНТИЗАМ. 3.Који инструмент изводи? (виолончело)Како звучи мелодија?(нежно.Сада ћемо чути остале делове карневала.Питања на која треба одговорити:Који инструмент изводи?На који начин представља одређену животињу?Шта је карактеристично?Дело је настало у 19 веку.клип број 8. . На крају презентације разврстатиправилно композиције одговарајућим сликама.Питања:Који инструмент изводи?Како?Каква је мелодија? Какав је темпо?(тромо и споро) и пуститi видеоброј 13.финале.корак-20 минута-Презентација-У презентацији кликнути на животињуи онда саслушати.(нема те нумере у презентацији).људе са великим ушима.Живот и дело Камија Сен-Санса.тужно)Осмислити покрет за мелодију лабуда.