पोलीस उपिनरीक्षक परीक्षा

1. संवगर् व पदे याबाबतचा संिक्ष त तपशील :
1.1 राज्य शासनाच्या सेवेतील पोलीस उपिनरीक्षक, गट-ब (अराजपितर्त) संवगार्तील पदे शासनाच्या मागणीनुसार व
पदांच्या उपल धतेनस
ु ार सदर परीक्षेमधून भरण्यात येतात.
1.2 पदांचा तपशील :(1) संवगर् : अराजपितर्त, गट - ब.
(2) िनयुक्तीचे िठकाण : राज्य शासनाच्या पोलीस दलाच्या महारा टर्ातील कोणत्याही कायार्लयात.
(3) वेतनबँड व गर्ेड वेतन - रुपये 9300-34800,4300 अिधक महागाई भ ा व िनयमा माणे दे य इतर भ े.
(4) उच्च पदावर बढतीची संधी - ज्ये ठता व पातर्तेनस
ु ार सहायक पोलीस िनरीक्षक व त्यावरील पदे .
1.3 शासनाच्या मागणीनुसार भरावयाच्या पदांचा तपशील, पदसंख्या, आरक्षण, अहर् ता, इत्यादी बाबी जािहरात /
अिधसूचने ारे उमेदवारांना उपल ध करू न दे ण्यात येईल.
2. परीक्षे चे ट पे :2.1

तुत परीक्षा एकूण चार ट यात घे ण्यात येते :(1) पूवर् परीक्षा - 300 गुण. (2) मुख्य परीक्षा - 400 गुण. (3) शारीिरक चाचणी - 200 गुण (4) मुलाखत - 75 गुण

2.2 पूवर् परीक्षा ही मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांची संख्या िविहत मयार्देत िसिमत करण्यासाठी घे ण्यात येते. या करीता पूवर्
परीक्षेसाठी आयोगाने िविहत केले या िकमान सीमारे षा िंकवा त्यापेक्षा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांस मुख्य
परीक्षेसाठी पातर् समजण्यात येईल. पूवर् परीक्षेचे गुण अंितम िनवडीच्या वेळी िवचारात घे तले जाणारी नाहीत. तसेच,
पूवर् परीक्षेचे गुण उमेदवारांना कळिवले जाणार नाहीत.
2.3 मुख्य परीक्षेकिरता आयोगाने िविहत केलेले िकमान िंकवा अिधक गुण िमळिवणारे उमेदवार शािररीक चाचणीसाठी
पातर् ठरतात व शारीिरक चाचणीमध्ये िकमान 100 गुण िमळिवणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पातर् ठरतात.
2.4जािहरातीतील तरतुदीनुसार िविहत अटींची पूतर्ता करणा-या व मुलाखतीच्या वेळी सवर् मूळ कागदपतर्े सादर करणाया उमेदवारांची मुलाखत घे ण्यात येईल.
3. अहर् ता :
3.1 मान्यता ा त िव ापीठाची पदवी िंकवा महारा टर् शासनाने िविहत केलेली समतु य अहर् ता.
3.2 मराठीचे ज्ञान आव यक.
3.3 पदवीच्या शेवटच्या वषार्च्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूवर् परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् असतील. परं तु मुख्य
परीक्षेकरीता अहर् ता ा त ठर यास मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी िविहत प तीने आव यक मािहती व परीक्षा शु क
सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापयत पदवी परीक्षा उ ीणर् होणे अिनवायर् राहील.
3.4 शारीिरक पातर्ता पुरुष उमे दवारांकिरता

मिहला उमे दवारांकिरता

उं ची - 165 स. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
छाती - न फु गिवता 79 से.मी.
फु गिवण्याची क्षमता िकमान 5 से.मी.
आव यक

उं ची - 157 स.मी. (अनवाणी) (कमीत
कमी)

3.5 तुत परीक्षेच्या अंितम िनकालाच्या आधारे िशफारस झाले या उमेदवारांची शािरिरक मोजमापे िनयुक्ती करण्यापूवीर्
शासनामाफर्त सक्षम ािधका-याकडू न तपासून घे ण्यात येतील. वरील माणे शारीिरक क्षमता न भर यास संबंिधत
उमेदवार िनयुक्तीसाठी अपातर् ठरे ल.

स टबर 2011

ज. राज्य यव थापन ( शासन).5 लाखांपेक्षा अिधक आहे .1 तुत भरतींकिरता आयोगाकडू न आकारण्यात येणारे शु क खालील माणे आहे :अ.3 िदनांक 1 जानेवारी.4 शु क (फी) : 4. वगार्तील उन्नत व गत गटात (िकर्मी लेअर) मध्ये मोडणाऱ्या हणजेच ज्यांचे वािर्षक उत्पन्न रुपये 4. भागाकार. (4) नागिरकशा तर् आिण अथर् यव था . (7) चालू घडामोडी :. जगातील िवभाग. अशा उमेदवारांनी त्यांना आरक्षणाचा व वयोमयार्देचा फायदा दे य नस याने त्यांनी अमागास उमेदवारां माणे परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे . रुपये परीक्षे चे नांव अमागास मागासवगर् (1) पूवर् परीक्षा 260 135 (2) मुख्य परीक्षा 310 160 4.पृथ्वी. 1964 ते 25 माचर् . 1971 या कालावधीत पूवर् पािक तानातून थलांतर करुन भारतामध्ये आले या आिण िदनांक 1 जून.जा.जागितक तसेच भारतातील.ज. गर्ाम यव थापन ( शासन).ज. वजाबाकी.. हवामान. 1963 नंतर थलांतर करून भारतात आले या मूळचे भारतीय असले या ीलंकेतील वदे श तावतीर् उमेदवारांनी कोणतेही परीक्षा शु क भरण्याची आव यकता नाही. . अक्षांशरे खांश. (2) भूगोल (महारा टर्ाच्या भूगोलाच्या िवशेष अ यासासह) .व.भ. (3) भारताचा सामान्य इितहास . आरोग्यशा तर् (हायजीन). सरासरी. स टबर 2011 .2 अ यासकर्म : सामान्य क्षमता . दशांश अपूणार्ंक.(क).भ. गुणाकार. महात्मा जोितबा फु ले.भ. 5.मा. बाबासाहे ब आंबेडकर.मा. ािणशा तर् (झूलॉजी).कर्. 4. पजर्न्यमान. नपितर्केचा तपशील खालील माणे :- िवषय (संकेतांक 012) नांची संख्या एकू ण गुण दजार् माध्यम परीक्षे चा कालावधी परीक्षे चे वरुप सामान्य क्षमता 150 300 शालांत मराठी व इंगर्जी दीड तास व तुिन ठ बहु पयार्यी 5. वन पतीशा तर् (बॉटनी). छतर्पती शाहू महाराज. डॉ.(ड) व इ. मुख िपके.( िवषय संकेतांक . महारा टर्ातील जिमनीचे कार.2 िव. उ ोगधंदे. (5) सामान्य िवज्ञान-भौितकशा तर् (िफिजक्स).सन 1857 ते 1947.012 ) या िवषयामध्ये खालील घटक / उपघटकांचा समावेश असेल : (1) अंकगिणत : बेरीज. शहरे .(अ). रसायनशा तर् (केिम टर्ी). (6) महारा टर्ातील समाज-सुधारक : गोपाळ गणेश आगरकर. महषीर् ध डो केशव कव.िव. पूवर् परीक्षा : 5. भारतीय पंचवािर्षक योजनेची ठळक वैिश े.(ब).1 परीक्षा योजना : (1) नपितर्का : एक. न ा.भारताच्या घटनेचा ाथिमक अ यास.

(3) उपरोक्त परीक्षाकदर्ांमध्ये आव यकतेनस ु ार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात. 5. 5.4.4. ते िविहत अटींची पूतर्ता करतात असे समजून िन वळ तात्पुरत्या वरूपात मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् समजण्यात येईल. 5.4. (4) उपरोक्त परीक्षाकदर्ांमधून कोणतेही एक कदर् ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करताना िनवडणे आव यक आहे .3 त्येक वगर् / उप वगार्साठी आयोगाने िनि चत केले या सीमारे षा िंकवा त्यापेक्षा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांना त्यांनी पूवर् परीक्षेच्या अजार्मध्ये िदले या मािहतीच्या आधारे .4 अशा िरतीने मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या उमेदवारांची यादी संबंिधत िज हािधकारी कायार्लयाच्या तसेच आयोगाच्या कायार्लयाच्या सूचना फलकावर व आयोगाच्या वेबसाईटवर िस करण्यात येईल.1 भरावयाच्या एकूण पदांपैकी त्येक वगर् / उप वगार्साठी 10 ते 12 पट उमेदवार उपल ध होतील अशा िरतीने गुणांची िकमान सीमारे षा (Cut Off Line ) िनि चत करण्यात येईल.5.2 केवळ सवर्साधारण (अमागास) उमेदवारांच्या सीमारे षेच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या उमेदवारांची उमेदवारी अंितम िनवडीच्या वेळी सवर्साधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घे तली जाईल.4. असा बदल के यास त्याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल.4 पूवर् परीक्षे चा िनकाल : 5. अपंग. (5) जर एखादे कदर् कायार्िन्वत होऊ शक ले नाही तर त्या कदर्ावरील उमेदवारांची यव था जवळच्या दुस-या िज हा कदर्ावर करण्यात येईल. स टबर 2011 . (6) एकदा िनवडले या कदर्ामध्ये / उपकदर्ामध्ये बदल करण्याची िवनंती कोणत्याही कारणा तव मान्य करण्यात येणार नाही.3 परीक्षा कदर् : ( 1 ) खालील िठकाणी सदर पूवर् परीक्षा घे ण्यात येईल :कदर् संकेतांक कदर् संकेतांक कदर् संकेतांक अहमदनगर 11 िंहगोली 23 उ मानाबाद 36 अकोला 12 जळगाव 24 परभणी 37 अिलबाग 13 जालना 25 पुणे 38 अमरावती औरं गाबाद 14 15 को हापूर कुडाळ 26 27 रत्नािगरी सांगली 39 40 बीड 16 लातूर 28 सातारा 41 भंडारा 17 मुंबई (मध्य) 30 सोलापूर 42 बुलढाणा चं दर्पूर 18 19 मुंबई (पि चम) नागपूर 31 32 ठाणे वधार् 43 44 धुळे 20 नांदेड 33 वाशीम 45 गडिचरोली ग िदया 21 22 नंदरु बार नािशक 34 35 यवतमाळ 46 (2) िविहत प तीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनस ु ार िज हा कदर्ावरील िविवध उपकदर्ावर पातर् उमेदवारांना वेश दे ण्यात येईल. सदर सीमारे षा सवर् उमेदवारांसाठी एकच िंकवा त्येक सामािजक वगर् / उप वगार्साठी तसेच मिहला. सवर्साधारण (अमागास) उमेदवारांसाठी असलेली सीमारे षा िशिथल करुन मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरलेले उमेदवार अंितम िशफारशीच्या वेळी फक्त संबंिधत आरिक्षत पदासाठी पातर् ठरतील. खेळाडू इत्यादींसाठी वेगवेगळी असेल. 5.

2 मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या उमेदवारांना वैयिक्तकिरत्या ईमेल ारे व मोबाईल कर्मांकावर एसएमएस ारे कळिवण्यात येईल. मुलाखत.4. 6.2.2 एकू ण गुण :.पदवी इंगर्जी सामान्य ज्ञान. मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या त्येक उमेदवाराला ईमेल ारे व मोबाईल कर्मांकावर एसएमएस ारे वैयिक्तकिरत्या कळिवण्यात येईल.1 परीक्षे चे ट पे : लेखी परीक्षा.सामान्य ज्ञान.2. याकरण. तसेच. (दोन) पेपर कर्मांक 2.3.व तुिन ठ बहु पयार्यी. बुि मापन व िवषयाचे ज्ञान 200 पदवी इंगर्जी व मराठी दोन तास दोन तास 6.इंगर्जी व मराठी. 5.3 तुत पदाच्या पूवर् परीक्षेसाठी अजर् करतेवेळी आव यक ती शैक्षिणक अहर् ता नस यास व शैक्षिणक अहर् ता मुख्य परीक्षेकिरता आव यक मािहती व परीक्षा शु क सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापयत ा त के यास. वाक्यरचना.6 पूवर् परीक्षा ही मुख्य परीक्षेच्या वेशाकिरता उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृि टने घे ण्यात येणारी चाळणी परीक्षा अस याने मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् न ठरले या उमेदवारांच्या उ रपितर्कांची फेरतपासणी केली जात नाही अथवा यासंदभार्तील कोणत्याही कारच्या अिभवेदनावर कायर्वाही केली जात नाही. त्यावेळी उमेदवाराने मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी आयोगाने िविहत केले या ऑनलाईन प तीने परीक्षा कदर् िनवडू न चलना ारे परीक्षाशु क सादर करणे आव यक राहील.3 परीक्षा योजना : 6.1 पूवर् परीक्षेकरीता िविहत केले या मयार्देनस ु ार मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या आिण आव यक शैक्षिणक अहर् ता व अन्य अटींची पूतर्ता करणा-या उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् समजण्यात येईल.1 नपितर्केचे वरूप :.3. 6.400 6. 6. त्येक नपितर्केचा तपशील खालील माणे :पेपर कर्मांक व िवषय गुण दजार् माध्यम कालावधी संकेतांक 1 (संकेतांक 02) 2 (संकेतांक 027) मराठी व 130 मराठी -बारावी मराठी इंगर्जी 70 इंगर्जी . त्यािशवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् समजण्यात येणार नाही. इतर कोणत्याही दा यामध्ये बदल करता येणार नाही.3 नपितर्कांची संख्या :.2.2 परीक्षे स वेश : 6. अशा उमेदवाराला शैक्षिणक अहर् ता ा त के याचा िदनांक नमूद करता येईल.सवर्सामान्य श दसंगर्ह.4 अ यासकर्म :(एक) पेपर कर्मांक 1 .4. 6.5. शारीिरक चाचणी.5 मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या उमेदवारांचा िनकाल जाहीर झा याची बातमी राज्यातील मुख वृ पतर्ांतन ू िस करण्यात येईल.दोन.3. तसेच उताऱ्यांवरील नांची उ रे .3. 6. हणी व वाक् चार यांचा अथर् आिण उपयोग. 6. मुख्य परीक्षा : 6. बुिध्दमापन व िवषयाचे ज्ञान : या िवषयामध्ये खालील घटक / उपघटकांचा समावेश असेल :- स टबर 2011 .

जागितक तसेच भारतातील. डावी िवचारसरणी / क युिन ट चळवळ. पवर्त व ड गर. बेकारी. कौटुं िबक िंहसाचारापासून मिहलांचे सरक्षण िनयम 2005. 6.बाबासाहे ब आंबेडकरांची चळवळ. (3) मुंबई पोलीस कायदा (10 गुण) (4) मानवी हक्क व जबाबदा-या (40 गुण) :. अनुसिू चत जाती व अनुसिू चत जमाती (अत्याचारास ितबंध) अिधिनयम 1989. गुणाकार.3. वातंत्र्यपूवर् काळातील इतर समकालीन चळवळी (सत्यशोधक समाज. न ा.सां कृ ितक. (6) एकदा िनवडले या कदर्/ उपकदर्ामध्ये बदल करण्याची िवनंती कोणत्याही कारणा तव मान्य करण्यात येणार नाही. मानवी व सामािजक भूगोल. कामगारांचे शोषण.) लोकशाही येव थेतील एकमेकांचे हक्क आिण मानवी ित ठा व एकतेचा आदर करण्यासंबंधी िशक्षणाची गरज व महत्व. स टबर 2011 . टाचार. संरिक्षत गुन्हे गारी.सामािजक व अिर्थक जागृती (1885-1947).धािर्मक था यासारख्या अडचणी. भागाकार. शासकीय िवभाग. महत्वाच्या यक्तींचे काम.संक पना. मु लीम लीग. (2) बुिध्दमत्ता चाचणी (40 गुण) :. ु ार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतो. कदर् व राज्य संबंध. राज्याच्या धोरणाची मागर्दशर्क तत्वे-िशक्षण. महात्मा गांधी तंटामुक्ती अिभयान. मूलभूत हक्क व कतर् ये. मानवी हक्कापासून वंिचत राहण्याच्या सम या. इत्यादी.वने व खिनजे. असा बदल के यास त्याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल. गर्ामीण व त्या व तांडे. िनरक्षता.घटना कशी तयार झाली आिण घटनेच्या तावनेमागची भूिमका व तत्वे. वातंत्र्यपूवर् भारतातील सामािजक जागृतीतील वतर्मानपतर्े व िशक्षणाचा पिरणाम / भाग. िनधमीर् राज्य.लोकसंख्या (Population). (5) महारा टर्ाचा भूगोल (40 गुण) :. वतंतर् न्यायपािलका. नैसिर्गक संप ी. रा टर्ीय कर्ांती चळवळ. Climate. भारतातील मानवी हक्क चळवळ. हुं डाबंदी अिधिनयम 1961. त्यासंदभार्तील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद.अंकगिणत. (3) उपरोक्त परीक्षाकदर्ांमध्ये आव यकतेनस (4) उपरोक्त परीक्षाकदर्ांमधून कोणतेही एक कदर् ऑनलाईन प तीने मुख्य परीक्षेकिरता मािहती सादर करताना िनवडणे आव यक आहे .5 परीक्षा कदर् : (1 ) खालील चार िठकाणी सदर मुख्य परीक्षा घे ण्यात येईल :कदर् कदर्ाचा सांकेतांक कदर् कदर्ाचा सांकेतांक औरं गाबाद 15 नागपूर 32 मुंबई 30 पुणे 38 (2) िविहत प तीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनस ु ार िज हा कदर्ावरील िविवध उपकदर्ावर पातर् उमेदवारांना वेश दे ण्यात येईल.(1) चालू घडामोडी (30 गुण) :. वजाबाकी. आिदवासींचा उठाव. भारतातील मानवी हक्क व जबाबदा-या यंतर्णेची अंमलबजावणी व संरक्षण. पजर्न्यातील िवभागवार बदल. पजर्न्यमान व तापमान. युनीफॉमर् िस हील कोड.) (7) भारतीय राज्यघटना (15 गुण) :. (िंहसाचार. दशांश व अपूणार्ंक.महारा टर्ाचा रचनात्मक (Physical) भूगोल. राजकीय िवभाग. संत गाडगे बाबा गर्ाम वच्छता अिभयान. दहशतवाद. डॉ. तसेच बुध्दयांक मापनाशी संबंधीत न. झोपडप या व त्यांचे न. (5) जर एखादे कदर् कायार्िन्वत होऊ शक ले नाही तर त्या कदर्ावरील उमेदवारांची यव था जवळच्या दुसया िज हा कदर्ावर करण्यात येईल. शेतकरी चळवळ. गरीबी. मुख्य रचनात्मक (Physiographic) िवभाग. (6) महारा टर्ाचा इितहास (25 गुण) :. घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैिश टये. सामािजक. Migration of Population व त्याचे Source आिण Destination वरील पिरणाम. िंहदू महासभा. मानवी हक्क संरक्षण अिधिनयम 1993. कौटुं िबक िंहसाचारापासून मिहलांचे संरक्षण अिधिनयम 2005. सरासरी.आंतररा टर्ीय मानवी हक्क मानक. नागरी हक्क संरक्षण अिधिनयम 1955. बेरीज.

शारीिरक चाचणी .गर्. िवशेष मागास वगर्.कमाल गुण . फेरमापनाच्या अनुषंगाने पातर् ठरणा-या उमेदवारांची शारीिरक चाचणी त्याच िदवशी घे ण्यात येईल. तसेच.3. वेळ व िठकाण िनि चत करण्यात येईल.अशा िरतीने गुणांची िकमान सीमारे षा (Cut Off Line) िनि चत करण्यात येईल.4 शारीिरक चाचणीच्या वेळी उं ची व छातीिवषयक िविहत मोजमापाच्या अटी पूणर् न करणा-या उमेदवारांची उं ची / छाती मापनािवषयी काही तकर्ार अस यास त्यांनी त्याच िदवशी आयोगाकडे आपला तकर्ार अजर् सादर करणे आव यक आहे . 7. खेळाडू इत्यादींसाठी वेगवेगळी असेल.एकू ण 200 गुण. 7. सदर चाचणी पुरुष व मिहलांसाठी वतंतर् असेल. सदर सीमारे षा सवर् उमेदवारांसाठी एकच िंकवा त्येक सामािजक वगर्/उप वगार्साठी तसेच मिहला. 7. 7. (4) अनुसिू चत जाती. िन न सीमारे षेनस ु ार अहर् ता ा त ठरले या उमेदवारांची उमेदवारी सवर्साधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घे तली जाणार नाही. याबाबत योग्य तो िवचारिविनमय करुन अपातर् उमेदवारांच्या उं ची / छातीचे फेरमापन घे ण्याकिरता उमेदवारांना वतंतर्पणे कळिवण्यात येईल.ॅ . अशा उमेदवारांना शारीिरक चाचणीसाठी आयोगाने िविहत केले या िदनांकास व िठकाणी उमेदवाराला वखचार्ने उपि थत रहावे लागेल.260 िक. मिहला.कमाल गुण . शारीिरक चाचणी आिण मुलाखतीसाठी पातर् ठरले या त्येक उमेदवाराला ईमेल ारे व मोबाईल कर्मांकावर एसएमएस ारे वैयिक्तकिरत्या कळिवण्यात येईल. (2) त्येक वगर् / उप वगार्साठी आयोगाने िनि चत केले या सीमारे षा िंकवा त्यापेक्षा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांना त्यांनी मुख्य परीक्षेच्या अजार्मध्ये िदले या मािहतीच्या आधारे . (3) लेखी परीक्षेचा िनकाल जाहीर झा याची बातमी राज्यातील मुख वृ पतर्ांतन ू िस करण्यात येईल.कमाल गुण . भटक्या जमाती (ब). स टबर 2011 .40 (2) धावणे ( 200 मीटसर् ) . अथवा वतंतर्पणे घे ण्यात येईल.कमाल गुण .ॅ . भटक्या जमाती (ड). तसेच शारीिरक चाचणीत पातर् ठरणा-या उमेदवारांची मुलाखत त्याच िदवशी . आयोगाच्या वेळापतर्कानुसार अशा उमेदवारांच्या उं ची व छातीिवषयक फेरमोजमापनाकिरता िदनांक.100 7.30 (1) गोळाफेक-वजन-4 िक.कमाल गुण .1 मुख्य परीक्षेकरीता आयोगाने िविहत केलेले िकमान िंकवा अिधक गुण िमळिवणारे उमेदवार शारीिरक चाचणीसाठी पातर् ठरतील.6. ते िविहत अटींची पूतर्ता करतात असे समजून िन वळ तात्पुरत्या वरुपात पातर् समजण्यात येईल.3 शारीिरक चाचणीचा तपशील : पुरुषांसाठी मिहलांसाठी (1) गोळाफेक-वजन-7.मी.कमाल गुण .80 (3) लांब उडी .80 (4) धावणे (800 मीटसर् ) . भटक्या जमाती (क).कमाल गुण . अनुसिू चत जमाती तसेच उन्नत व गत गटात मोडत नस याचे माणपतर् असले या िवमुक्त जाती (अ).40 (2) पुल अ स . माजी सैिनक व पातर् खेळाडू उमेदवार लेखी परीक्षेत केवळ त्यांच्यासाठी िविहत केले या िन न सीमारे षेनस ु ार अहर् ता ा त झा यास अंितम िशफारशींच्या वेळी त्यांची उमेदवारी केवळ त्या त्या संबंिधत वगार्साठी िवचारात घे तली जाईल.30 (3) चालणे (3 िक.6 लेखी परीक्षे चा िनकाल :(1) भरावयाच्या एकूण पदांपैकी त्येक आरिक्षत वगर् / उप वगार्साठी 4 पट उमेदवार शारीिरक चाचणीसाठी उपल ध होतील.2 उं ची व छातीिवषयक िविहत मोजमापाच्या अटी पूणर् करणा-या उमेदवारांचीच शारीिरक चाचणी घे ण्यात येईल. व इतर मागास वगर् या वगार्तील उमेदवार तसेच अपंग.गर्.) .

(2) मुलाखत घे तले या उमेदवारांना मुलाखतीनंतर शक्य िततक्या लवकर. अंितम िनकाल – मुख्य परीक्षा.1 शारीरीक चाचणीच्या िनकालाच्या आधारे मुलाखतीसाठी पातर् ठरले या उमेदवारांनाच पोलीस उपिनरीक्षक पदाच्या मुलाखतीसाठी बोलािवण्यात येईल. त्याकिरता उमेदवारास वखचार्ने उपि थत रहावे लागेल. सदर गुणव ा यादीमध्ये समान गुण धारण करणा-या उमेदवारांचा ाधान्यकर्म (Ranking) `` उमे दवारांना सवर्साधारण सूचना`` मध्ये नमूद केले या िनकषानुसार ठरिवण्यात येईल. तसेच त्याकिरता कोणतीही मुदतवाढ दे ण्यात येणार नाही. 8. पोलीस उपिनरीक्षक पदासाठी मुलाखत 75 गुणांची असेल. िविहत कागदपतर्े सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी र करण्यात येईल व त्याची मुलाखत घे तली जाणार नाही.7.6 शारीिरक चाचणीमध्ये िकमान 100 गुण िमळिवणा-या उमेदवारांची मुलाखत आयोगाने िनधार्िरत केले या िदनांकास व िठकाणी घे ण्यात येईल.3 मुलाखतीसाठी पातर् ठरणा-या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगाच्या कायर्कर्मानुसार तसेच आयोगाने िनि चत केले या िठकाणी व वेळेस घे ण्यात येतील. 8. मुलाखत :8.5 शारीिरक चाचणीच्या सरावासाठी उमेदवार राज्यातील पोलीस कवायत मैदानांचा उपयोग करू शकतील आिण पोलीस मुख्यालयातील पोलीस उपायुक्तांच्या. त्यांची िनयुक्तीसाठी िशफारस करण्यात आलेली आहे िंकवा नाही ते कळिवण्यात येईल व िशफारस झाले या उमेदवारांची नांवे आयोगाच्या वेबसाईटवर िस करण्यात येतील. ************ स टबर 2011 . शािरिरक चाचणी आिण मुलाखतीमध्ये ा त केले या गुणांची एकितर्त बेरीज करुन गुणव ाकर्मानुसार यादी तयार करण्यात येईल. 8.2 मुलाखतीसाठी पातर् ठरले या उमेदवारांची पातर्ता जािहरात/अिधसूचनेतील अहर् ता/अटी व शतीर्नस ु ार मूळ कागदपतर्ाच्या आधारे तपासली जाईल आिण अजार्तील दा यानुसार मूळ कागदपतर् सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घे तली जाईल. 7. िशफारस :(1)"उमे दवारांना सवर्साधारण सूचना" मध्ये नमूद केले या कायर्प तीनुसार उमेदवारांच्या िशफारसी शासनाच्या संबंिधत िवभागाकडे पाठिवण्यात येतील. तसेच पोलीस अिधक्षकांच्या परवानगीने िनदे शकांची मदत घे ऊ शकतील. 9. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful