Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~

W~w¡+¨∞ - `ˇÅ∞Qõ∞

ã¨~áå^°Hí∞Å∞

Kı‰õÄi O®=∂O®=Ù
ã¨Ç¨Ü«µHí∞Å∞

XO°∞Qõ∞ Éèß㨯O∑
kfifÜ«µ =∞∞„^°} Ǩi+¨¯O°Î

|∂^°O®A O®^è•Hí$+¨‚

ã¨~áå^°Hí =∞~_«e
H≥.NxÇÍã¨O≥_ç¤ (Híhfi#O∑)

l.Ü«µãπ.=O°^®KÍi
S.Ç‹~Hí„>Ï=Ù

ã≤.O®Ñ¶¨∞"åKÍi
PO∑.q.O®=∂O®=Ù

P~„^谄Ǩ^Õâò „ÃÑãπ JHß_«g∞
5-9-166, KÍÃÑÖòO’_ü, <®~Ǩe¡
ÃÇÏ·^°O®ÉÏ^ü - 500 001

2004

Patrika Padakosam
English - Telugu

Editor

:

Chekuri Rama Rao

Assistance

:

Orugu Bhaskar

Editorial Board :

Ó :

K.Srinivasa Reddy, convenor
G.S.Varadachari
C.Raghavachari
I.Venkata Rao
R.V.Rama Rao
Press Academy of Andhra Pradesh

First Publication :
Revised edition :
Revised by
:

February, 1998
November, 2004
Budaraju Radha Krishna

Cover Design

:

Mohan

Type Setting

:

Nallomotu Raghu Ramaiah
(040-2416 0318)

Printed at

:

Akruthi Offset Printers
Chikkadpally, Hyderabad
(040-2766 4525)

For Copies:
● Press Academy of Andhra Pradesh
5-9-166, Chapel Road, Nampally
Hyderabad - 500 001
✆ 23298672; 23298673

All leading Book Shops

Price: Rs.

150

=∞e=∂@
`ˇÅ∞Qõ∞ k#Ǩ„uHíÅÖ’ ǨxKı¿ã [O°fleã¨∞ìÅHí∞ O’AÇÍs ǨxÖ’ LǨܡ∂QõǨ_Ë =∞~z
Ǩ^°H’â◊~ XHí>˜ KıuH˜ J~^°∞ÉÏ@∞Ö’ L~_ÍÅ#flk áå„uHıÜ«µ∞Å~^°i zO°HßÅÇÍ~Kè«.
WÖÏ~>˜ Ǩ^°H’âÍÅ Hí∂O°∞ÊHí∞ =ºHí∞ΊǨO°~Qå, ã¨~ã¨÷ŠǨO°~Qå J<ËHíÇ‹∞·# „Ǩܫµ`ÍflÅ∞
[iQåܵ. WǨÊ>˜Hı HÁxfl Ǩ^°H’âÍÅ∞ „ǨK«∞i`Œ=∞Ü«∂ºÜµ Hí∂_Í.
Jܵ`Ë ã¨=∞„Qõ Ǩ^°H’â◊~ XHí ^®xx O°¥á⁄~k~K«=Åã≤# P=â◊ºHí`Œ L~^°x,
HßÖÏ#∞Qõ∞}Ç‹∞·# =∂O°∞ÊÅHí∞ J#∞Qõ∞}~Qå Éèß+¨, Ǩ„uHß O°K«#ÅÖ’ O®=Åã≤# =∂O°∞ÊÅ#∞
^°$+≤ìÖ’ L~K«∞Hí∞x ZǨÊ>˜HíǨC_«∞ Ǩ^°H’â◊~Ö’ =∂O°∞Ê KıO°∞ÊÅ∞ [O°Qõ=Åã≤ L~^°x „Ǩ=∞∞Y
áå„uHıÜ«µ∞Å∞ ǨÅ∞=ÙO°∞ PHß~H˜∆~KÍO°∞. P PHß~Hí∆Hí∞ J#∞Qõ∞}~Qå<Ë P~„^谄Ǩ^Õâò „ÃÑãπ
JHß_«g∞ `ˇÅ∞Qõ∞ Ǩ„uHß Ç¨^°H’âÍxfl O°¥á⁄~k~Kı Hí$+≤x KıǨ@ì_«~.
Zxq∞^Õà◊§ „H˜`Œ~ JHß_«g∞ UO°Ê_ç# `˘e<®à◊§Ö’<Ë, `˘e K‹·O°‡<ü H≥.NxÇÍãπ O≥_ç¤Qåi
ѨÓxHí Çı∞O°H∞í „Ç¨=∞∞Y Éèßë® âÍGA˝Å∞ KıH∂í i O®=∂O®=Ù Qåi ã¨~áå^°H`í fiŒ ~Ö’ Ǩ^H° ’â◊~
O°¥Ñ¨Ùk^°∞ÌHí∞~k. PÜ«∂ `ˇÅ∞Qõ∞ k#Ǩ„uHíÅ ã¨~áå^°Hí∞Å∞, J#∞Éèí=A˝Å∞, Éèß+¨A˝Å∞
Jܵ# HÁ~^°O°∞ ã‘xÜ«µO∑ [O°fleã¨∞ìÅ ã¨Ç¨ÏHßO°~`À 500 ¿ÑrÅHí∞ ÃÑ·|_ç# |$ǨÏ`ŒÎO°
„Qõ~^ä°~Qå D Ǩ^°H’â◊~ Ç‹Å∞=_ç~k. D Hí$+≤x Ç‹∞∞`ŒÎ~g∞^° áå„uHıÜ«µ∞Å∞, Ǩ~_ç`Œ∞Å∞
Jaè#~k~KÍO°∞, P#~k~KÍO°∞. J#uHßÅ~Ö’<Ë Ç‹∞∞^°>˜ „Ç≤~>ò HßÇ‘Å∞ JܵáÈÜ«∂ܵ.
Ǩ^°H’â◊~ s„Ç≤~>ò J=ã¨O®xfl HÁ<®flà◊∞§Qå [O°fleã¨∞ìÅ∞ J_»áå^°_«áå JHß_«g∞ ^°$+≤ìH˜
`ˇã¨∞Î<®flO°∞. JHß_«g∞ Hí∂_», [O°fleã¨∞ìÅ =$uÎǨO°Ç‹∞·# <ˇ·Ñ¨Ù}®ºxfl ÃÑ~K«_«Çı∞ ǨO°=∂=kèQå
ÃÑ@∞ìHí∞#fl~^°∞#, Ǩ^°H’âÍxfl s„Ç≤~>ò KıÜ«µ_«~ `Œ# ^è°O°‡~Qå Éèßq~z~k. s„Ç≤~>ò Hí$+≤H˜
ã¨<®flǨÏ~Qå `ˇÅ∞Qõ∞ k#Ǩ„uHíÅ ã¨~áå^°Hí∞Å ã¨=∂Çıâ◊~ XHí ^®xx UO®Ê@∞Kıã≤ ÇÍi
ã¨ÅǨ ã¨Ç¨ÏHßO®Å#∞ H’i~k. J_çy#^Õ `Œ_«=ÙQå ã¨~áå^°Hí∞Å∞ Ǩ^°H’â◊~ `˘e„Ǩux
ã¨g∞H˜∆~z =∞i~`Œ LǨܡ∂QõHíO°~Qå L~_«_ÍxH˜ KıÜ«µ=Åã≤# =∂O°∞Ê KıO°∞ÊÅ#∞ 㨥z~
K«_«~ [iy~k. qÅ∞Ç‹·# ã¨=∞Ü«∂xfl W~^°∞H’ã¨~ Ç‹zÛ~z, =∞e„Ǩu Ç‹Å∞=_«_«~Ö’
`À_«Ê_ç# „Ǩ=∞∞Y Ǩ„uHß ã¨~áå^°Hí∞Å~^°iH© ¿ÑO°∞ ¿ÑO°∞<® JHß_«g∞ Hí$`Œ[˝`ŒÅ∞.
ã¨~áå^°Hí∞Å∞ Kıã≤# 㨥K«#Å#∞ ^°$+≤ìÖ’ ÃÑ@∞ìHí∞x =∞e„Ǩux ã≤^°ú~Kı¿ã ÉÏ^è°º`Œ#∞
'D<®_«∞— [O°fle[~ 㨥¯Å∞ „Ç≤xûáêÖòQå ǨxKıã≤ J#∞Éèí=~ Qõ_ç~z# „Ǩ=∞∞Y Éèßë®
âÍGA˝Å∞ |¥^°O®A O®^èßHí$+¨‚ QåiH˜ JǨÊy~K«_«~ [iy~k. PO’Qõº~ J~`Œ~`Œ=∂„`ŒÇı∞
Jܵ<®, |¥^°O®A QåO°∞ FÇ≤HQí å, ÇıQ~õ Qå Ǩ^H° ’â◊~ ã¨~㨯O°} HßO°º„Hí=∂xfl ѨÓiÎKâı ÍO°∞.
D Hí$+≤Ö’ PÜ«µ#Hí∞ 'O°K«# [O°fle[~ Híà®âÍÅ— „Ç≤xûáêÖò QÀq~^°O®A K«„Hí^è°O∑ ã¨Ç¨Ü«µ
Ǩ_ͤO°∞. ÇÍiO°∞=ÙiH© JHß_«g∞ `ŒO°Ñ¶¨Ù# ǨÏ$^°Ü«µÑ¨ÓO°fiHí ^è°#ºÇÍ^®Å∞.
Ǩ^°H’âÍxfl ã¨~㨯i~z =∞e„Ǩux ã≤^°ú~ KıÜ«µ_ÍxH˜ „Ǩ^èß#~Qå O≥~_«∞ =∞¥_«∞
ÅH∆ߺÅ#∞ Z~K«∞H’=_«~ [iy~k. Ç‹∞∞^°>˜k - [#O°Öò _çHí∆#sH˜ aè#fl~Qå XHí „Ç¨`˺Hí
Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~Qå =∞ÅK«_ÍxH˜ „Ǩܫµufl~K«_«~. J=ã¨O°~ÖËx Ǩ^®Å∞ ÖË^® Ju™®^èßO°}

4

5

Ǩ^®Å#∞ =keÇıÜ«µ_«~ [iy~k. J^Õ ã¨=∞Ü«µ~Ö’ Ǩ^®ÅHí∞ ã¨∞nO°…Ç‹∞·# q=O°}Å∞ Hí∂_Í
J=ã¨O°~ ÖË^°#fl ã¨~áå^°Hí∞Å Jaè„áåÜ«∂xfl ǨiQõ}#Ö’H˜ fã¨∞Hí∞x, J=ã¨O°~ ÖËx KÀ@¡
JÖÏ~>˜ q=O°}Å#∞ Hí∞k~K«_«~ [iy~k. WHí J`Œº~`Œ „Ǩ^èß#Ç‹∞·# HßO°º„Hí=∞~ W~w¡+¨∞
=∂@Hí∞ ã¨=∂#Ç‹∞·# `ˇÅ∞Qõ∞ Ǩ^®xfl W=fi_«~† ã¨Éò Z_ç@O°∞¡ W~w¡+¨∞ HßÇ‘x J#∞=k~Kı
ã¨=∞Ü«µ~Ö’ ÖË^® iáÈO°ìO°∞¡ W~w¡+¨∞ LǨ<®º™®xfl `ˇÅ∞Qõ∞Ö’H˜ `ŒO°∞˚=∂ Kıã¨∞Hí∞x ÇÍO°Î
„ÇÍ¿ã ã¨=∞Ü«µ~Ö’ - JO°÷ q=O°} Hí~>ı P~Qõ¡ Ǩ^®xH˜ ã¨=∂#Ç‹∞·# `ˇÅ∞Qõ∞ Ǩ^°~H’ã¨~
ZHí∞¯=Qå Ç‹`Œ∞Hí∞¯~>ÏO°∞. XH’¯™®i JO°÷~ `ˇeã≤<® - ã¨O≥·# Ǩ^°~ ^˘O°HíHí HíÅ~ Py
áÈ`Œ∞~k. JÖÏ~>˜ 'PǨ`Œû=∞Ü«∂ÅÖ’— Ǩ^°H’â◊~ HíO°nÇ≤HõQå L~_ÍÅ#flk Ǩ„uHß ã¨~áå^°
Hí∞Š㨥K«#. D 㨥K«# KÍÖÏ =∞∞YºÇ‹∞·#k. JÖÏ O°¥á⁄~k#ѨÙ_Ë Ç¨^°H’âÍxH˜ ™®O°÷Hí`Œ
Hí∂_Í. D J~âÍxfl „Ǩ`˺Hí~Qå |¥^°O®A QåiH˜ `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ_«~, `Œ^°#∞Qõ∞}~Qå PÜ«µ#
ã¨=∞∞z`ŒsuÖ’ ã¨~㨯O°} Ǩxx KıǨ@ì_«~ [iy~k.
Ç‹∞∞`ŒÎ~ D Hí$+≤ HßO°}~Qå Ǩ^°H’â◊~ Ǩi=∂}~ `Œyæ~k. P Çı∞O°Hí∞ „Ǩ=∂}~,
„ǨÜ∂ˇ [#~ ÃÑiQåÜ«µx, áå„uHıܵ« ∞Å∞, Éèß+¨AÅ˝ ∞ Éèßq¿ã,Î JHß_«g∞ ã¨~HíÅÊ~ <ˇOÇ° iı #>ı!ì
D™®i Ǩ^°H’â◊~Ö’ HÁxfl [#O°Öò <®Öˇ_ç˚ J~âÍÅ#∞ Hí∂_Í *’_ç~K«_«~ „Ǩ`˺Hí`Œ. áå„u
HıÜ«µ∞ÅHí∞ J#∞k#~ J=ã¨O°=∞Ü˵º =∞∫eHí ã¨=∂KÍO®xfl D Ǩ^°H’âÍxH˜ J#∞|~^è°~Qå
KıO°Û_«~ [iy~k. D KıO°∞ÊÅ∞ Ǩ^°H’âÍxH˜ =∞i~`Œ LǨܫµ∞HíÎ`Œ#∞, ã¨=∞„Qõ`Œ#∞ `ËQõÅ=x
Pâ◊.
Ǩ^H° ’âÍxfl ã¨~㨯i~K«_~« , ѨÙ#O°∞‡„k~K«_~« XHí<®>˜`À PyáÈÜ˵ HßO°º„Hí=∞~ Hß^°∞.
J=ã¨O®xfl |>˜ì ZǨÊ>˜HíǨC_«∞ nxx ѨÙ#O°∞‡„k~K«=Åã≤# P=â◊ºHí`Œ L~_«<Ë L~@∞~k.
JnHßHí, âÍG ™®~HıuHí O°~QåÅÖ’, PÖ’K«#ÅÖ’, x`Œºrq`Œ~Ö’ =ã¨∞Î#fl ÃÑ#∞=∂O°∞ÊÅHí∞
J#∞Qõ∞}~Qå Éèß+¨ ã¨Üµ`Œ~ =$kú K‹~^°∞`Œ¥<Ë L~@∞~k. D =∂O°∞ÊÅHí∞ J#∞Qõ∞}OQå
Ǩ„uHíÅ¥ =∂O°∞ÊÅHí∞ Ö’#=Ù`Œ¥ L~>Ïܵ. g>˜H˜ J#∞Qõ∞}~Qå [O°fleã¨∞ìÅ∞ JÑπ_Ë>ò
J=_«~, ÇÍiH˜ Kı^À_«∞ ÇÍ^À_«∞Qå JHß_«g∞ xÅ|_«=Åã≤ O®=_«~ JxÇÍO°ºÇ‹∞·# J=ã¨
O®Å∞. J~^°∞=Å¡ xO°~`ŒO° HßO°º„Hí=∞~Qå D Ǩ^°H’â◊~ O°¥Ç¨HíÅÊ# ™®Qõ=Åã≤ L~k.
O®É’Ü˵ O’AÅÖ’ Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~ =∞i~`Œ ã¨=∞„Qõ`Œ#∞, P^è°∞xHí`Œ#∞ ã¨~`Œi~K«∞Hí∞x
áå„uHıÜ«µ∞ÅHí∞ HíO°nÇ≤HíQå xÅ∞=QõÅ^°x Ptã¨∞Î<®fl#∞.
Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~ `˘e„Ǩu<Ë Hß^°∞, =∞e„Ǩux „ǨK«∞i~K«_«~Ö’ ã¨Üµ`Œ~ „¿ÑO°}Qå
xez# H≥.NxÇÍãπ O≥_ç¤QåiH˜, „Ǩ`˺Hí „â◊^°ú K«¥Ç≤# Z~.q.PO∑.âÍ¢ã≤Î, H≥.O®=∞K«~„^°=∞¥iÎ,
@~HíâÍÅ Jâ’H±, D_«∞ÊQõ~>˜ <®QÕâ◊fiO°O®=Ù, q.NxÇÍã¨O®=ÙÅHí∞ „Ǩ`˺Hí Hí$`Œ[˝`ŒÅ∞.
ZǨÊ>˜=Öˇ JHß_«g∞ ã≤|ƒ~k D ѨÙã¨ÎHí „Ç¨K«∞O°}Ö’ Hí∂_Í „â◊q∞~KÍO°∞. ÇÍiH˜ Jaè
#~^°#Å∞.

<å =∂@

W#Qõ~>˜ Ç‹~Hí„>Ï=Ù
K‹·O°‡<ü
P~„^谄Ǩ^Õâò „ÃÑãπ JHß_«g∞

Ѩ„uHÍ Ñ¨^ŒHÀâßxfl '=∞e „ѨK«∞~°}—QÍ "≥Å∞=iOK«^ŒÅz# ã¨O^Œ~°ƒùOÖ’ 2004 ÃãÃÑìO|~°∞
8= `Õn# 'gÅ~Ú#O`« `«fi~°QÍ— ##∞fl 'ã¨O㨯~°} Hõ$+≤— KÕÜ«∞=∞x HÀ~°∞`«∂ „ÃÑãπ JHÍ_»g∞
K≥·~°‡<£ N W#QÆO\˜ "≥OHõ„\Ï=Ù QÍ~°∞ P „QÆO^äŒO „Ѩ`«∞Å∞ <åÅ∞yO\˜x <å‰õΩ ѨOáê~°∞. Jq
PÜ«∂ Ѩ„uHõÅ Z_ç@~°∞¡ 'ѨijeOz#— HÍÑ‘Å∞. "åi ѨijÅ#ÅxflO\˜h XˆH „ѨuÖ’ QÆ∞iÎOz#
`«~°"å`«, D HÀâ◊ x~å‡}, „Ѩ}ÏoHõ#∂ ã¨fi~°∂áêhfl J~°÷O KÕã¨∞HÀ"åÅx "å~°O ~ÀAÅ∞
„â◊q∞OKå#∞. 1990Ö’ D<å_»∞ =º=Ǩ~°HÀâßhfl, 2000Ö’ P^èŒ∞xHõ =º=Ǩ~°HÀâßhfl (ѨÙ#
~°∞‡„^Œ} 2003) „ѨK«∞iOz#, Ѩ„uHÍÉèÏ+¨`À ~°K«#`À <å‰õΩ#fl H˘kÌáê\˜ J#∞Éèí"åxfl ѨÙ~°ã¨¯
iOK«∞H˘x 'ã¨O㨯~°}— KÕѨ\Ïì#∞. D HÀâßxfl 1998Ö’ „ѨK«∞~°}‰õΩ ã≤^ŒúO KÕã≤# "åiÖ’
ѨÓ~°fiO <å`À Hõeã≤ ѨxKÕã≤# N P~ü.q.~å=∂~å=Ù QÍ~°∂ LO_»_»O ã¨O`À+¨O HõeyOzOk.
ѨijeOK«QÍ H˘xfl „Ѩ^è•<å~ÀáêʼnõΩ ѨO‰õΩÎÅH˘nÌ q=~°}Å∞, "åºYºÅ∞, K«~°ÛÅ∞,
q=∞~°≈Å∞, L^•Ç¨Ï~°}Å∞ HõxÑ≤OKå~Ú. H˘xfl ã¨O^Œ~åƒùÖ’¡ âß„ã¨Î ѨiÉèÏ+¨‰õΩ =¸ÖÏÅ#∞ ‰õÄ_®
K«iÛOKå~°∞. <Õ\ ˜ Ѩ„uHÍ ~°K«#Ö’¡ „H©_»Å‰õΩ – =ÚYºOQÍ „H˜ÔH@∞ì‰õΩ – ã¨O|OkèOz# ѨiÉèÏ+¨
"≥Ú`«ÎO g∞^Œ WOw¡+¨µÖ’<Õ LO_»QÍ P =∂@ʼnõΩ `≥Å∞QÆ∞ Ѩ~åºÜ«∂~°÷HÍÅ∞ ÅaèOK«#O^Œ∞=Å¡
ÉèÏ+¨ºO K≥ѨÊ=Åã≤ =zÛOk! c=∂, ™êìH± =∂Ô~¯\ò =º=Ǩ~åʼnõΩ qã¨Î $`« q=~°}Å∞<åfl~Ú.
~ mancy J<Õ „Ѩ`«ºÜ«∞O`À ã¨=∂ѨÎ=∞ÜÕ∞º =∂@Å∞ =O^Œ^•HÍ HõxÑ≤OKå~Ú – J=hfl <å<å
^ÕâßÅ ã¨O㨯 $`«∞Ö’¡ ™Èk/ *’㨺O K≥¿ÑÊ q^è•<åʼnõΩ ã¨O|OkèOz#"Õ. ™ê^è•~°} xѶ¨∞O@∞=Ù
ʼnõΩ JO^Œx =∂~°∞=¸Å Ѩ^•Å∂ Ju â◊$OQÍ~° „Ѩã¨OQÍÅ∂ <Õ\ ˜ ™ê^è•~°} k#Ѩ„uHõÖ’¡
ZѨC_»∂ "å_»∞HõÖ’H˜ ~åxq =Ù<åfl~Ú. g\˜H˜ `À_»∞ J~å÷Å, P~ÀáêŠѨÙ#~°∞H˜Î – H˘xfl™ê~°∞¡
XˆH ¿ÑrÖ’<Õ – HõxÑ≤ã¨∞Î#flk. g\˜x ѨiǨÏiOK«@O =∞Oz^ŒxÑ≤OzOk.
WO`«Hõ<åfl =ÚYº"≥∞ÿ#q – „Ѩ^è•<å~ÀáêÅ =~°‚„Hõ=∞ ^ÀëêÅ∞† JO^Œ∞=Å¡ HÀâ◊OÖ’x
JHÍ~åk „Hõ=∞O ^≥|ƒu#flk. „Ѩ^è•<å~ÀáêÅ H˜O^Œ WzÛ# Láê~ÀáêʼnõÄ "åºÑ≤Oz# D
^À+¨O=Å¡ =~°„‚ Hõ=∂#∞QÆ∞}OQÍ "å\˜H˜ J@∂ W@∂ ™ê÷#K«Å#O HõeÊOK«=Åã≤ =zÛOk. qâı+º¨
qâı+¨} ÉèË^ŒO QÆ∞iÎOK«x ã¨O^Œ~åƒùÅ Hõ<åfl, „H˜Ü«∂Ѩ^•Å‰õΩ ÉèÏ"å~°÷HÍÅ`À, ÉèÏ= <å=∂ʼnõΩ
„H˜Ü«∂ ~°∂áêÅ`À J~°÷ q=~°} KÕÜ«∞@O Z<Àfl™ê~°∞¡ ã¨=iOK«=Åã≤ =zÛ# qâıëêÅ∞.
â◊H˜Î=OK«# ÖˉõΩO_® <å‰õΩ#fl ÉèÏëê*Ï˝<å#∞Éèí"åÅ#∞ ѨÙ~°ã¨¯iOK«∞H˘x KÕ`«<≥·#O`«QÍ ã¨O㨯~°}
KÕÜ∞« QÆeQÍ#∞. Ѩ„uHÍ ã¨Oáê^Œ‰Ωõ Å ã¨∂K«#Å∂, ã¨=~°}Å∂ <å ã¨O㨯~°} Ѩ^uúŒ H˜ J#∞QÆ∞}OQÍ
ÖËx ã¨O^Œ~åƒùÖ’¡ ‰õÄ_® <Õ#∞ ZÖÏO\˜ =∂~°∞ÊÅ∂ KÕ~°∞ÊÅ∂ KÕÜ«∞ÖË^Œ∞. ˆH=ÅO Ô~O_»∞ <≥ÅÖ’¡
~ÀA‰õΩ ã¨QÆ@∞# 8 ¿ÑrÅ#∞ ã¨=iOK«=Åã≤ ~å=@O ##∞fl Z‰õΩ¯= ÉÏkèOzOk. J~Ú<å <åH©
J=HÍâ◊O HõeÊOz# „ÃÑãπ JHÍ_»g∞ "åiH˜, K≥·~°‡<£ N "≥OHõ„\Ï=Ù QÍiH© Hõ$`«[˝`«Å∞ K≥ѨÊHõ
`«Ñ¨Ê^Œ∞. D HÍ~°ºx~°fiǨÏ}Ö’ <å‰õΩ ™êÜ«∞=∞OkOK«\ÏxH˜ „ÃÑãπ JHÍ_»g∞ "å~°∞ ã¨=∞‰õÄiÛ#
_®Hõì~ü QÀqO^Œ~åA K«„Hõ^èŒ~ü QÍiH˜ <å Hõ$`«[˝`«Å∞.
JO^Œ∞ÉÏ@∞Ö’ L#fl ã¨=∞Ü«∞OÖ’ WO`«Hõ<åfl ã¨=∞~°÷OQÍ ã¨O㨯iOK«ÖËx <å Jâ◊HõÎ`«#∞
=∞xflOK«QÀ~åÎ#∞.
ÃÇÏ· ^Œ~åÉÏ^£
|∂^Œ~åA ~å^è•Hõ$+¨‚
10–11–2004

6

7

ÅHõ∆º™®^è°# kâ◊Ö’
P~„^谄Ǩ^Õâò „ÃÑãπ JHß_«g∞ „ǨK«∞O°}Å∞
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

qÖËHíi ܡ∂Qõº`ŒÅ∞ - ã¨`Œºx+¨ª
qÖËHíi - =ºH˜Î`ŒfiqHßã¨~
„Qåg∞} qÖËHíO°∞Å∞ - ÇÍO®Î=#O°∞Å∞
qÖËHíi - K«>ÏìÅ∞
[O°fleã¨∞ìÅ <ˇ·uHí „Ç¨=O°Î# - xÜ«µ=∂=o
„ǨÉèí∞`Œfi~ - Ǩ„uHíÅ∞
ZÅ„HßìxH± g∞_çÜ«∂
Ǩ„uHß Éèß+¨
`ˇÅ∞Qõ∞ Ǩ„uHß Éèß+¨ - 㨥K«#Å∞
Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~
U=∞~@∞<®flO°∞ Z_ç@O°∞¡?
P~„^è°Ç¨„uHí K«i„`Œ
P~„^è°*Ïu JHí∆O° ã¨~Ǩ^°- `ˇÅ∞Qõ∞ Ǩ„uHíÅ∞
g∞_çÜ«∂ _≥·O≥Híìs

Ǩ„uHß O°K«Üµ`ŒÅHí∞ xO°~`ŒO° =$uÎ <ˇ·Ñ¨Ù}º~ J=ã¨O°~. D ÅHí∆ º ™®^è°#H’ã¨~ „ÃÑãπ
JHß_«g∞ UO®Ê@∞ J=ã¨O°=∞x P~„^谄Ǩ^Õâò =i¯~Q∑ [O°fleã¨∞ìÅ Ü«µ¥xÜ«µ<ü Jaè
„áåÜ«µ Ǩ_ç~k. Hí_«z# HÁ~`Œ HßÅ~Qå Kıã¨∞Î#fl D ܡ∂K«# ^®^®Ñ¨Ù O≥~_«∞ ã¨~=`Œû
O®Å „H˜~^°@ P~„^谄Ǩ^Õâò „ÃÑãπ JHß_«g∞ UO®Ê@∞Hí∞ ^ÀǨÏ^°Ç¨_ç~k.
D O≥~_«∞ ã¨~=`ŒûO®Å HßÅ~Ö’ „ÃÑãπ JHß_«g∞ Ǩ„uHß O°K«Üµ`ŒÅ∞ „Ǩ^èß#~Qå
=∞# O®R~Ö’ JkèHí ã¨~YºÖ’ L#fl „Qåg∞} qÖËHíO°∞Å =$uÎ <ˇ·Ñ¨Ù}®ºxfl ÃÑ~K«_ÍxH˜
XHí L^°º=∞㨥ÊùiÎ`À Hí$+≤ Kıã≤~k. „Qåg∞} qÖËHíO°∞Å∞ Ǩ„uHß „ǨǨ~K«~Ö’ H©ÅHí
áå„`Œ#∞ xO°fiÇ≤Ïã¨∞<Î ®flO°x =∞#~^°iH© `ˇÅ∞ã¨∞. ÇÍO°∞ `Œ=∞ =$uÎ <ˇÑ· Ù¨ }º~ ÃÑ~K«∞H’=Å
ã≤# J=ã¨O°~ L~k. W~^°∞H’ã¨~ „ÃÑãπJHß_«g∞ =∞∞~^°∞Qå =∞¥_«∞ HßO°º„Hí=∂Å#∞
KıǨ>˜ì~k. Ç‹∞∞^°>˜k tHí∆}† O≥~_«=k ѨÙã¨ÎHí „Ç¨K«∞O°}† =∞¥_«=k Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊
O°¥Ç¨HíÅÊ# - „ǨK«∞O°}.
tHí∆} HßO°º„Hí=∞~Ö’ O≥~_«∞ ÇıÅHí∞ ÃÑ·Qå „Qåg∞} qÖËHíO°∞Å∞ áåÖÁæ<®flO°∞.
O®R~Ö’x Jxfl lÖÏ¡Ö’¡#∞ tHí}
∆ `ŒOQ° `õ ∞Œ Å∞ [iQåܵ. „Ǩã^≤ ú° ã¨~áå^°H∞í Å∞ ã‘xÜ«µO∑
Ǩ„uHß O°K«Üµ`ŒÅ∞ qq^è° O°~QåÖ’¡ x뮂`Œ∞Öˇ·# xѨÙ}∞Å∞ D `ŒO°Qõ`Œ∞Ö’¡ É’kè~z
`Œ=∞ J#∞ÉèÇí Íxfl J~k~KÍO°∞. É’^è#° `Àáå@∞ [O°fle*ÏxH˜ ã¨~|~kè~z J=ã¨OÇ° ∞‹ #·
É’^è°# ™®=∞„y - J~>ı, JK«∞ÛáåOîßÅ∞ - O°¥á⁄~k~KÍÅx JHß_«g∞ Éèßq~z~k.
Ǩ„uHß O°K«#Hí∞ ã¨~|~kè~z# qq^è° J~âÍÅ g∞^° xѨÙ}∞Å∞ „ÇÍã≤# áåOîßÅ#∞
z#fl ѨÙã¨ÎHßÅ∞Qå „Ç¨K«∞i~z~k.
`ˇÅ∞Qõ∞Ö’ =∞~z xѶ¨∞~@∞=ÙÅ∞ ÖËx Ö’@∞ KÍÖÏ L~k. Wk Ǩ~_ç`Œ∞ÖË J~wHí
i~z# ÇÍã¨Î=~. W~w¡+¨∞ `ˇÅ∞Qõ∞ xѶ¨∞~@∞=Ù Hí∂_Í ã¨=∞„QõÇ‹∞·~k Un ÖË^°~>ÏO°∞.
XHí>˜ O≥~_«∞ Ǩ„uHíÅ∞, Ǩ„uHß O°K«Üµ`ŒÅHí∞ LǨܫµ∞HíÎÇ‹∞·# Ǩ^°H’âÍÅ#∞ `ŒÜ«∂O°∞
KıâÍܵ. Jܵ`Ë âÍG ™®~HıuHí Jaè=$kú *Ï~|=~`Œ∞x J~QõÅ`À Jaè=$kú K‹~^°∞
`Œ∞#fl ^°â◊Ö’ HÁ`ŒÎ ™®~HıuHí Ǩ^°*ÏÅ~ =zÛ Ç¨_«∞`À~k. D Ǩ^°*ÏÖÏxfl `ˇÅ∞Qõ∞
áåOî°Hí∞ÅHí∞ JO°÷=∞Ü˵º suÖ’ LǨܡ∂y~K«_«~ Hí+¨ì™®^谺Nj∞·# Ǩx. ã‘xÜ«µO∑ Ǩ„uHß
O°K«Üµ`ŒÅ∞ WÖÏ~>˜ Ǩ^°*ÏÖÏxfl ã¨$+≤ì~K«HíáÈÖË^°∞. Hßx P Ǩ^°*ÏÖÏxfl XHí¯KÀ@
KıiÛ Éèßq`ŒO®Å ÇÍiH˜ J~^°*Ë¿ã Ǩx=∂„`Œ~ [O°QõÖË^°∞. D Ö’@∞#∞ HÁ~`Œ =O°H≥·<®
ѨÓ_«Û_ÍxH˜ „ÃÑãπ JHß_«g∞ H’â◊xO®‡}~ J#fl |$ǨÏ`ŒÎO° ÉÏ^è°º`Œ#∞ KıǨ>˜ì~k.
U Éèß+¨Ö’ Jܵ<® J#∞x`Œº~ Z<ˇfl<Àfl HÁ`ŒÎ Ǩ^®Å∞ KıO°∞`Œ¥ L~>Ïܵ. D
^°$+≤ì`À K«¥ã≤#ǨC_«∞ U xѶ¨∞~@∞=Ù Jܵ<® ã¨O°fiã¨=∞„Qõ~QÍ L~_«_ÍxH˜ P™®¯O°~
ÖË^°∞. JÖÏQõx Kı`Œ∞Å∞ =∞∞_«∞K«∞Hí∞x Hí∂O’ÛÖË~. J~^°∞Hı Ǩ„uHß O°K«Üµ`ŒÅHí∞ LǨ
ܡ∂QõÇ_¨ Ë Ç¨^H° ’âÍxfl `ŒÜ∂« O°∞ KıÜ∞« _®xH˜ ™®Ç¨Ïã≤~KÍ~. WÖÏ~>˜ Ǩx KıÇ>¨ #ì˜ Ç¨C_«∞
`Œy# ã¨=∞Ü«µ~ J=ã¨O°~ J=Ù`Œ∞~k. Hßx Wk J#~`Œ~Qå HÁ#™®Qõ_ÍxH˜ gÖË¡^°∞.

H≥.=O°^®KÍi. Ç≤.Ë D Ǩ^H° ’â◊~ xO®‡}~Ö’ L#fl Ǩiq∞`Œ∞Å#∞.q.ÃÇÏK£. QåO°∞ Qõ∞O°∞Î Kı㨥Î<Ë L<®flO°∞. ã¨~|~kè`Œ „ǨÉèí∞`Œfi JkèHßO°∞Å∞ Hí∂_Í J=ã¨O°Ç‹∞·# ã¨Ç¨Ü«∂xfl =∂Hí∞ J~k~KÍO°∞. PÜ«µ# `À_ÍÊ@∞Hí∞ qâı+¨ Jaè#~^°#Å∞ `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ_«~ =∂ ÉÏ^è°º `ŒQå Éèßqã¨∞Î<®fl~.O®=∞K«~„^°O®=Ù (P~„^è°Éèí¥q∞).*’º`Íûfl^Õq (PHßâ◊ÇÍ}˜).Ü«∞ãπ. xѶ¨∞~@∞ xO®‡}~ ™®y# D U_Ík HßÅ~Ö’ „ÃÑãπ JHß_«g∞ HßO®ºÅÜ«µ ã≤|ƒ~k xifiO®=∞ Hí$+≤ KıâÍO°∞.„ǨâÍ~`ü Hí∞=∂O∑ JÅ∞ÃÑO°QõHí∞~_Í Ç¨xKıâÍO°∞. ã¨=∞„Qõ~Qå O°¥á⁄~k~K«_ÍxH˜ gÅ∞~@∞~k. D Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~ xO®‡}®xH˜ ã¨~áå^°Hí ÉÏ^è°º`ŒÅ∞ KıǨ@ì_ÍxH˜ „Ǩã≤^°ú Éèßë®âÍGÇı`. >˜. >˜. ã≤. H≥. Ǩ^°*ÏÖÏxfl Hí~ѨӺ@sHíi~K«_«~Ö’ Ü«µ∞=q∞„`Œ∞Å∞ ã≤.ÉÏc˚O®A (P~„^è„° ǨÉ)íè . HÁxfl Ö’áåÅ∞ Hí∂_Í L~_«=K«∞Û. Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~ xO®‡}®xH˜ `Œy# ã¨ÅǨÅ∞ WKÍÛO°∞. Pi÷Híã¨Ç¨ÏHßO°~ =∞O°∞=ÖËxk. JHß_«g∞ W`ŒO° ã≤|ƒ~k Jaè#~^° hÜ«µ∞Å∞. xO°fiÇ≤Ïã¨∞Î#fl qq^è° HßO°º„Hí=∂ÅHí∞ PÜ«µ# =ºH˜ÎQõ`Œ~Qå.â◊~HíO° <®O®Ü«µ} (P~„^è„° ǨÉ)íè . HßO°º^°i≈ Z.ÎŒ ™®Ç≤ÏfÇı`ÎŒ PKÍO°º KıH∂í i O®=∂O®=Ù J~wHíi~K«_~« ã¨~`À+¨HOí Ç° ∞‹ #· q+¨Ü«µ~.Ç≤. P~„^è°*’ºu ã¨~áå^°Hí∞Å∞ S. W~^°∞Ö’ L~_Íeû# Ǩ^°*ÏÅ~ ã¨=∞„Qõ~Qå L~_«HíáÈ=K«∞Û.Ǩ^° ã¨~„QõǨÏ}Ö’ ã¨Ç¨ÏHíi~KÍO°∞.Zãπ. HßÅ~`À ǨO°∞Q≥uÎ`Ë `ŒÇ¨Ê Ѷ¨e`Œ~ L~_«^°#fl Éèß=#`À J#∞Hí∞#fl „ǨHßO°~ H’â◊xO®‡}~ ѨÓiÎKıâÍ~.Ç‹~Hí„>Ï=Ù.NxÇÍãπ (L^°Ü«µ~). xѶ¨∞~@∞ xO®‡}~Ö’ ÃÑ·# `À_«Ê_ç# q∞„`Œ∞ÖË HßHí∞~_Í =∞O≥~^°O’ [O°fleã¨∞ì q∞„`Œ∞Å∞ Hí∂_Í ã¨Ç¨ÏHíi~KÍO°∞. (P~„^è„° ǨÉíè =∂r).q. ÇÍO°~^°iH© Hí$`Œ[˝`ŒÅ∞.O®Ñ¶¨∞ÇÍKÍi. Z<ü. Ǩ^°H’âÍxfl ã¨iK«¥_«_«~Ö’ J~Éı^°¯O∑ ™®O°fi„uHí qâ◊fiq^®ºÅÜ«µ~ =∂r „á⁄ÃѶã¨O∑. D |$ǨÏ`ŒÎO° HßO°º „Hí=∂xfl J#∞Hí∞#fl ã¨=∞Ü«µ~Ö’ ѨÓiÎ KıÜ«µ_ÍxH˜ J~wHíi~z ã¨Ç¨ÏHíi~z#~^°∞Hí∞ KıHí∂i O®=∂O®=ÙHí∞ Hí$`Œ[˝`ŒÅ∞ `ˇeÜ«µ*Ëã¨∞Hí∞~@∞<®fl~. `Œ=∞ O’AÇÍs =$uÎÖ’ fiHí ÖËHí∞~_Í L~@¥ Hí∂_Í. „ÃÑãπ JHß_«g∞ ™®÷Ç#¨ H’ã¨~ „ǨÉ∞íè `Œfi~ UO®Ê@∞Kıã#≤ „Ǩ`ºË Hí Híq∞>©Ö’ ã¨É∞íè º_«∞Qå L#flǨÊ>˜ #∞~Kı Ǩ„uHß O°KÜ « µ`ŒÅH’ã¨~ XHí „Ç¨`ºË Hí xѶ∞¨ ~@∞=Ù#∞ O°¥á⁄~k~KÍÅ<Ë L^ÕÌâ◊~ <®Hí∞ L~_Ëk. Ü«µ~. W~Hß KıO®Ûeû#q J<ËHí~ L~_˘K«∞Û. Ǩ^°¿ãHíO°}Ö’#¥ ÇÍ>˜x ã¨iK«¥_«_«~Ö’#¥ a.qOîÖ° ò.O®=∂O®=Ù. Jܵ<® xs‚`ŒHßÅ~Ö’ Ǩ„uHßǨ^°H’â◊~ Ç‹Å∞= i~KÍÅ#fl L^ÕÌâ◊~`À ÇÍix `˘~^°O° ÃÑ@ìHí `ŒÇ¨ÊÖË^°∞.Ç≤.ã‘`ŒÅ∞ Hí∂_Í Ç¨^°ã¨~„QõǨÏ} KıâÍO°∞.*’ºu.=Å¡Éßè KÍO°∞ºÅ∞ (P~„^è„° ǨÉíè ÇÍO°Ç¨„uHí) . ÃÇÏ·^°O®ÉÏ^ü Hı~„^° qâ◊fiq^®ºÅÜ«µ sÃãiÛ ™®¯ÅO∑ XO°∞Qõ∞ Éèß㨯O∑ JHí_«q∞H± Jã≤Ããì~>òQå Ǩ^°H’â◊xO®‡}~ XHí HÁeH˜¯ O®=_ÍxH˜ JǨϟO®„`Œ∞Å∞ Kıã≤# Hí$+≤ J##º ™®=∂#ºÇ‹∞·~k. qq^è° âÍ„™®ÎÅHí∞ ã¨~|~kè~z# ™®~HıuHí Ǩ^*° ÏÖÏxfl KıOÛ° _ÍxH˜ qq^è° áåiÉèß+≤Hí Ǩ^°H’âÍÅ#∞ P^èßO°~Qå fã¨∞Hí∞<®fl~. D xѶ¨∞~@∞ xO®‡}®xH˜ „áå*ˇHí∞ì xÇıkHí#∞ `ŒÜ«∂O°∞KıÜ«µ_«~ ^°QõæO°#∞~z ѨÓO°Ü Î µË º =O°H∞í Jxfl ^°âÖ◊ ’¡#¥ ã¨~áå^°Hí =O°æ ã¨É∞íè ºÅ∞ PO∑.#O°ã≤~Qõ O®=Ù. a. „Ǩ„Ǩ^ä°=∞ JHß_«g∞ J^è°ºHí∆∞Å∞Qå ##∞fl xÜ«µq∞~KÍO°∞. D Ǩ^°H’â◊~Ö’ 25 ÇıÅ ÃÑ·zÅ∞Hí∞ Ǩ^®Å∞<®flܵ. D Ǩ^°H’â◊~ xO®‡}~Ö’ Ǩ^°ã¨~„QõǨÏ}Ö’ Ǩ„uHß O°K«Üµ`ŒÅ<Ë ÉèßQõ™®fi=∞∞ Å#∞ Kı¿ãÎ =∞i~`Œ „Ǩܡ∂[#HíO°~Qå L~@∞~^°#fl Pâ◊`À J#∞Éèí=A˝Öˇ·# Ǩ„uHß O°K«Üµ`ŒÅ ã¨Ç¨Ü«µ~ Ji÷~KÍ~.™®O°kè (qâÍÖÏ~„^è)° .q. nx „Ǩܡ∂[<®xfl xO°Ü ‚ µ~K«=Åã≤~k Ǩ„uHß O°KÜ « µ`ŒÖ.q. P~„^谄Ǩ^Õâò O®R =∞∞Yº=∞~„u N Z<ü. ã‘xÜ«µO∑ áå„uHıÜ«µ∞Å∞. =º=kèx ã¨Ç¨Ï$^°Ü«µ~`À JO°÷~ Kıã¨∞Hí∞x `Œy# ã¨ÅǨÅ∞ W¿ãÎ =∞e =∞∞„^°}Ö’ nxfl =∞i~`Œ xO°∞Ì+¨ì~Qå. „ǨÉèí∞`ŒfiǨO°~Qå WzÛ# <ˇ·uHí. Jk WǨÊ>˜H˜ ™®^谺Nj∞·~k. Ju `ŒHí∞¯= ã¨=∞Ü«µ~Ö’ Ǩ^°H’â◊ xO®‡}~Ö’ L#fl Ǩiq∞`Œ∞Å Qõ∞i~z Kı. `ˇÅ∞Qõ∞ qâ◊fiq^®ºÅÜ«µ~ [O°fle[~ qÉèßQõ~ JkèǨu l. WzÛ# `À_ÍÊ@∞#∞ „Ǩ`˺Hí~Qå Qõ∞O°∞Î KıÜ«µ_«~ =∂ qkè. Jaè=~^°#Å`À ÃÇÏ·^°O®ÉÏ^°∞ 16.ÃÇÏK£.Zãπ. „Ǩã≤^°ú Hí^äß O°K«Üµ`Œ Hı`Œ∞ qâ◊fi<®^ä°O≥_ç¤ `À_ÍÊ@∞#∞ Hí$`Œ[˝`Í Ñ¨ÓO°fiHí~Qå Qõ∞O°∞Î Kıã¨∞Hí∞~@∞<®fl~. Hßx PO°~ aè~K«Hí∞~_«_»~ Hí<®fl. Kı`Œ<ˇ·# „Ǩܫµ`Œfl~ Kı¿ãÎ =∞~z^°#fl L^ÕÌâ◊~`À J#∞Hí∞#fl =º=kèÖ’ D Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~ O°¥á⁄~k~KÍ~. >˜.O®=∂O®=Ù D Ǩ^°H’â◊~ ã¨~áå^°Hí =O°æ ã¨Éèí∞ºÅ∞Qå =º=ǨÏi~KÍO°∞. P~„^è°Éèí¥q∞ O≥ã≤_≥~>ò Z_ç@O∑ PO∑. Z<ü. J~>ı XHí ã¨~=`ŒûO° HßÅ~Ö’ D Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~ Ç‹Å∞=i~KÍÅx xO°‚ܵ~KÍ~. gOÕHßHí z=i ^°â◊Ö’ _ç. PÜ«µ#Hí∞ „Ǩ`˺Hí~Qå Hí$`Œ[˝`ŒÅ∞ K‹Ç¨CHí∞~@∞<®fl~.Ç≤. D O≥~_Ëà◊§Ö’ „ÃÑãπ JHß_«g∞ xO°fiÇ≤Ï~z#.K«~„^°ÉÏ|∞ <®Ü«µ∞_«∞ „ÃÑãπ JHß_«g∞ J=`ŒO°}Hí∞ HßO°Hí∞Å∞.O®=∞K«~„^°O®=Ù. ÇÍi ¿ã=Å#∞ JHß_«g∞ ZǨÊ>˜H© =∞izáÈÖË^°∞. D<®_«∞ =º=ǨO°H’â◊~ xO®‡}~Ö’ PÜ«µ#Hí∞#fl J#∞Éèí=~ Hí∂_Í W~^°∞Hí∞ Z~`À LǨHíi~z~k.ã¨`Œº<®O®Ü«µ} (P~„^è°*’ºu). Ѷ≤„|=i 1998 (H≥.q.Z.8 9 J~^°∞=Å¡ gÖˇ·#~`Œ `ŒHí∞¯= ã¨=∞Ü«µ~Ö’. O®.NxÇÍã¨O≥_ç¤) . qâÍÖÏ~„^è° ã¨~áå^°Hí∞Å∞ ã≤.ã¨`ͺO®=Ù. „ÃÑãπ JHß_«g∞ `Œ# ÅH∆ߺŠ™®Ñ¶Ö¨ ϺxH˜ Kıã∞¨ #Î fl Hí$+≤x ZǨÊ>˜HÇí C¨ _«∞ PÜ«µ# „áÈ`ŒûÇ≤Ï㨥<Î Ë L<®flO°∞.qOî°Öò K«¥Ç≤# „â◊^°ú.O®=∂O®=Ù Hí#|iz# Jq∞`ŒÇ‹∞·# „â◊^®úã¨Hí∞ÎÖË HÁO°=_ç#@¡Üµ`Ë D ã¨~HíÅÊ~ W~`Œ `ŒfiO°Qå <ˇO°ÇıOÕk Hß^°∞. J~^°∞Hí∞ =ºH˜ÎQõ`Œ~Qå <®Hí∞ KÍÖÏ ã¨~`À+¨~Qå L~k. H≥. l.

ji¬HíÅ∞ xO°fiÇ≤Ï~KÍeû L~@∞~k. D ÅHí∆ º ™®^è°# J`Œº~`Œ H˜¡+¨ìÇ‹∞·#k. `ˇÅ∞Qõ∞Ö’ O°HíO°HßÅ xѶ¨∞~@∞ =ÙÅ∞ O®=Åã≤# J=ã¨O°~ KÍÖÏ L~k. KÍÖÏKÀ@¡ =∞∞YºÇ‹∞·# âÍGǨ^®ÅHí∞ Hí∞¡Ç¨Î~Qå q=O°}Å∞ WKÍÛ~. [~°fleã¨∞ìÅ∞ `Œ=∞ L^ÀºQõ ^è°O°‡~Qå J<ËHí ÇÍO®Î~âÍÅ#∞. D Ǩ„uHíÅÖ’ O°HíO°HßÅ ji¬HíÅ∞ Hí∂_Í qã¨Îi~KÍܵ. xѶ¨∞~@∞ „Ǩܡ∂[<®Å ^°$ë®ì º K«¥¿ãÎ W~`ŒHí∞ =∞∞~^°∞ xѶ¨∞~@∞=ÙÅÖ’ ÖËx J<ËHí ™œHí O®ºÅ∞ D H’â◊~Ö’ HíxÇ≤™®Îܵ. XHı xѶ¨∞~@∞=ÙÖ’ WKıÛ q=O°}Å∞ q+¨Ü«µ~ 㨥÷Å~Qå `ˇe¿ã~`Œ ã¨=∞„Qõ~Qå#¥ L~_Íe. =∞iHÁxfl xѶ¨∞~@∞=ÙÅ∞ HÁ`ŒÎQå `ŒÜ«∂O°∞Kıã≤# =∂@ x[Çı∞Qåx ÇÍ>˜ Ǩikè KÍÖÏ ã¨~Hí∞z`Œ~. J~>ı XHí¯ U_Ík֒ѨÙ<Ë. J<ËHí ^ÕâÍÖ’¡ „áå=∂}˜Hí xѶ¨∞~@∞=ÙÅ K«i„`Œ#∞ Ǩije¿ãÎ U xѶ∞¨ ~@∞=Ó XHí ^°âÍ|Ì~ ֒ѨÙQå |Ü«µ@Hí∞ =zÛ# ^®YÖÏÅ∞ ÖË=Ù. ™®kè~z# „Ǩܡ∂[Hí`Œ#∞ qxܡ∂y~K«QÀO°∞`Œ∞<®fl~. `ˇÅ∞Qõ∞Ö’ Ǩ„uHßO°K#« qã¨iÎ ~z~k. Jq XHÁ¯Hí¯ âÍ„™®ÎxH˜ q_ç q_çQå ™®^è°º~ J=Ù`Íܵ. D O≥~_«∞ ÅH∆ߺÅ#∞ ™®kè~K«_ÍxH˜ ã¨=∂# Ǩ^° xѶ∞¨ ~@∞=Ù ã¨iáÈ^°∞. =∂ Ǩ^° ã¨~„QåǨÏHí∞Å∞ J`Œ∞º`ÍûǨÏ~`À ¿ãHíi~z# QõǨÏ#Ç‹∞·# âÍG Ǩ^®Å#∞ ™®^谺Nj∞·#~`Œ=O°Hí∞ `˘Åy~KÍ~. ã¨fiÅÊ JO°÷Éèı^®Å`À L#fl J<ËHí ã¨=∂#Ǩ^®Å#∞ `ˇÅ∞Qõ∞Ö’ WzÛ# ã¨~^°O®ƒùÅ∞ KÍÖÏ L<®flܵ. Wq L^ÕÌt~z# =∂@#∞ ѨÓiÎQå JO°÷~ Kıã¨∞H’=_ÍxH˜ =∂„`ŒÇı∞ HßHí J#∞ÇÍ^° ã¨~^°O®ƒùxH˜ J#∞Ç‹·# =∂@#∞ Z~K«∞H’=_ÍxH˜ Hí∂_Í `À_«Ê_«`Íܵ. q=O°}Å∞ K«¥_«@~ =Å¡ =∞i~`Œ qâ◊^° =∞=Ù`ÍÜ«µ#fl L^ÕÌâ◊~`À `ˇeã≤#>ıì HíxÇ≤~z# =∂@ÅHí∞ Hí∂_Í JO°÷<ˇ·t`Œº~ H’ã¨~ q=O°}Å∞ KıO®Û~. U q^®º=~`Œ∞_çH≥·<® D HßÅ~Ö’ U XHí¯ âÍG~ Ö’#¥ Ö’`ˇ·# „ǨÇıâ◊~ ã¨~áåܵ~K«@~ Hí+¨ì~. HÁxfl Ǩ^®Å∞ 㨥÷Å ^°$+≤ì`À K«¥¿ãÎ JO°÷Ç‹∞·#>ıì HíxÇ≤™®Îܵ Hßx P =∂@ÅHí∞#fl Ǩiq∞`Œ∞Å∞. Wk W~w¡+¨∞ `ˇÅ∞Qõ∞ kfiÉèßë® xѶ¨∞~@∞=Ù. Ju q=O°}®`Œ‡Hí xѶ∞¨ ~@∞=ÙÅ∞ JÅqHßHí∞~_Í áÈ`Íܵ. ^®xH˜ qã¨Î $`Œ „áåuǨkHí J=ã¨O°~. D =∂ xO°‚Ü«µ~ J~`Œ ã¨iQåæ áå@~K«|_ç~^°x K‹Ç¨ÊÖË~. q*Ï˝# q+¨Ü«∂Å#∞ Ǩ„uHíÖ’¡ J#∞ÇÍ^°~ KıÜ«∂eû# J=ã¨O°~ L~@∞~k. Pi÷Hí O®[H©Ü«∂k ™®~Ѷ≤∞Hí âÍ„™®ÎŠǨ^*° ÏÅ~. P kâ◊Qå XHí z#fl „Ǩܫµ`Œfl~ D Ǩ„uHß Ç¨^°H’â◊~.10 ã¨~áå^°H©Ü«µ~ Éèßë®aè=$kúH˜ xѶ¨∞~@∞ xO®‡}~ XHí ™®^è°#~. P Ǩ^®Å∞ =ºHíÎ~ Kı¿ã Éèß=#Å¥ JO°÷~ HßÇÍe. D O≥~_«∞ ÅH∆ߺÅH’ã¨~ `ˇÅ∞Qõ∞ [O°fleã¨∞ìÅHí∞ =∞∞Yº~Qå =$uÎÖ’ „ǨÇıt~Kı HÁ`ŒÎ ÇÍiH˜ XHí xѶ¨∞~@∞=Ù `ŒÜ«∂O°∞ KıÜ«µ_ÍxH˜ „ÃÑãπ JHß_«g∞ ѨÓ#∞Hí∞#flk. ÇÍ>˜Ö’ ZHí∞¯=ÉèßQõ~ Qõ`Œ â◊`Í|Ì~Ö’ `ŒÜ«∂O≥·#q. L#fl =#O°∞Å`À J<ËH∞í Å ã¨ÇϨ HßO°~`À [O°fleã¨∞ìÅ ™œHíO°º~ H’ã¨~ J=ã¨O°Ç‹∞·# D xѶ¨∞~@∞=Ù#∞ O°¥á⁄~k~K«QõeQå~. W`ŒO° âÍG „Qõ~^äßÅ #∞~z „QõÇ≤Ï~z# Ǩ^®Å∞ ™®^èßO°} Ǩ„uHß Çͺ™®Ö’¡ O®^°y# ÇÍ>˜<Ë „QõÇ≤Ï~KÍ~. Éèßë®*Ï˝#~ L#fl Ǩ~_ç`Œ∞Å∞ J<ËHí∞Å∞ XHí KÀ@ Hí∂O°∞Ûx `Œ=∞ ѨÓiÎHßÖÏxfl qxܡ∂yã¨∂Î ã¨∞nO°H… ßÅ~ qq^è° =∞¥ÖÏÅ #∞~z Ǩ^®Å#∞. . WǨC_«∞ Ǩ„uHß O°K«Üµ`ŒÅHí∞ L^ÀºQõ J=HßâÍÅ∞ ÃÑO°Qõ_«~`À áå@∞ ÉÏ^è°º`ŒÅ∞ Hí∂_Í ÃÑiQåܵ. Ǩ„uHíÅ#∞~_ç ¿ãHíi~z #q HßHí W`ŒO° „Ǩ`˺Hí xѶ¨∞~@∞=ÙÅ #∞~_ç Hí∂_Í „QõÇ≤Ï~KÍ~. D q=O°}Å∞ KÍÖÏ=O°Hí∞ P Ǩ^°~Qåx Ǩ^°|~^è°~ Qåx L^ÕÌt~z# ÉèßÇÍxfl 㨥÷Å~Qå JO°÷~ Kıã¨∞H’=_ÍxH˜ ǨxHÁ™®Îܵ. D Ǩ„uHíÖ’¡ HÁ`ŒÎQå Kıi ǨxKı¿ãÇÍO°∞ `Œ=∞Hí∞ W~`ŒHí∞ =∞∞~^°∞ `ˇeÜ«µx J<ËHí q+¨Ü«∂Å#∞ Qõ∞i~z ÇÍO°ÎÅ∞. „ǨÜ∂ˇ QåÅ#∞ ã¨~„QõÇÏ≤ ~z ÇÍ>˜x `ˇ·áåO°∞Çıã≤ ѨÙ#óѨÙ#ó Ǩije~z xQõ∞æ^ÕeÛ „Ǩ=∂}©Híi~K«=Åã≤ L~@∞~k. W~Hß Ö’`Œ∞Qå JO°÷~ Kıã¨∞H’ÇÍÅ~>ı PÜ«∂ „Ǩ`˺Hí âÍGxѶ¨∞~@∞=ÙÅ#∞ ã¨~„Ǩ k~KÍeû =ã¨∞Î~k. D J#∞ÇÍ^®xH˜ ÅHí∆ º Éèß+¨Ö’ `Œy# Ǩ^®Å∞ HßÇÍe. W~`ŒHí∞ =∞∞~^°∞ W~w¡+¨∞ – `ˇÅ∞Qõ∞ xѶ¨∞~@∞=ÙÅ∞ KÍÖÏ L<®flܵ. D Ǩ^°H’â◊~Ö’ k#Ǩ„uHí „Ç¨^èß# ÇÍO°ÎÖ’¡ HíxÇ≤~Kı ™®^èßO°} Ǩ^®Å∞ W~w¡+¨∞ k# Ǩ„uHíÅ #∞~z qiqQå ¿ãHíi~KÍ~. „áå=∂}˜Hí`Œ#∞ ™®kè~K«ÖËx =∂ Jâ◊HíÎ`Œ#∞ =∞xfl~K« QÀO°∞`Œ∞<®fl~. Hßx [O°fleã¨∞ìÅHí∞ Jxfl âÍ„™®ÎÅ#∞ Qõ∞i~z J~`À W~`À `ˇeã≤ L~_Íeû# J=ã¨O®xfl P^è°∞xHí q*Ï˝#~ HíeÊ~z~k. D xѶ¨∞~@∞=Ù q+¨Ü«µ~Ö’ Wk =∞s x[~. L#fl HÁkÌ =º=kèÖ’ „Ǩ`˺Hí âÍG Ǩ^®ÅH’ã¨~ Ǩ„uHíÅ g∞^° =∂„`ŒÇı∞ P^èßO°Ç¨_ç`Ë Z<Àfl =∞∞YºÇ‹∞·# Ǩ^®Å#∞ =keÇı¿ã „Ǩ=∂^°~ L~k. D â◊`Í|Ì~Ö’ =zÛ# xѶ¨∞~@∞=ÙÅ∞ ZHí∞¯=ÉèßQõ~ UÇ’ xѶ¨∞~@∞=ÙÅHí∞ J#∞ÇÍ^®Å∞ =∂„`ŒÇı∞. Hí∞¡Ç¨Î~Qå#∞ L~_Íe. O°HOí H° ßÅ k# ÇÍO° ǨH∆í =∂ã¨Ç„¨ uHíÅ∞ W>©=e O≥~_«∞ ^°âÍÉÏÌÖ’¡ ZHí∞¯Ç‹·<®Üµ. xѶ¨∞~@∞=ÙÅ q+¨Ü«µ~Ö’ Wk ǨO°=∞ã¨`Œº~. W~Hß q∞yeáÈܵ#q L~>ı L~_«=K«∞Û. 11 L#fl =º=kèÖ’. xѶ¨∞~@∞ „Ǩ=∂}®Å ^°$ë®ì º K«¥¿ãÎ KÍÖÏ Ö’áåÖË HíxÇ≤™®Îܵ. ÇͺYºÅ∞. XHí W~w¡+¨∞ =∂@ É’kè~Kı JO°÷ ã¨O°fi™®fixfl KÍÖÏKÀ@¡ XHı `ˇÅ∞Qõ∞=∂@`À K‹Ç¨Ê@~ Hí+¨ì=∞ܵ~k. `ÍuÎ fiHí~Qå JxÇ≤~KÍÅx Hß^°∞Hßx „ǨǨ~K«~Ö’ ã¨=∞„Qõ`Œ J<Ëk ÃÑ@∞ìH’ ^°Åz# ÅHí∆ ºÇı∞Qåx ™®kè~K«^°y# J~â◊~ Hß^°x „Ǩ`˺Hí~Qå K‹Ç¨ÊHí¯O°ÖË^°∞. W`ŒO° Éè“uHí r=âÍ„™®ÎŠǨ^*° ÏÅ~.

HÁ~^°O°∞ ã¨~áå^°Hí =∞~_«e ã¨Éèí∞ºÅ∞. ÉèíÜ«µ~ J<Ë JO®÷Å`À áå@∞ h>˜K«„Hí~ J<Ë JO°÷~ Hí∂_Í L~k. KÍÖÏ KÀ@¡ W`ŒO®O®÷Å#∞ ǨiQõ}#Ö’H˜ fã¨∞Hí∞#flǨÊ>˜H© HÁxfl KÀ@¡ Ǩ„uHß Éèß+¨Ö’ HíxÇ≤~Kı „Ǩ^ßè # JO®÷Å#∞ WzÛ W`ŒO° JO®÷Å#∞ HÁ~`Œ xO°H¡ ∆í º~ KıâÍ~. L^®: Spiral J<Ë Ç¨^®xH˜ ÃÑO°∞Qõ∞ J<Ë JO°÷~ =¿ãÎ =Ü«µã¨∞ ÃÑO°Qõ_«=∂ =_ô¤ ÃÑO°Qõ_«=∂ J<Ë J#∞=∂#~ O®=K«∞Û. =∞iHÁxfl JO®÷Å∞ J„Ǩ^èß#~Qå#∞ HíxÇ≤™®Îܵ. =ºH©ÎHíO°}Ö’#¥. xѶ¨∞~@∞ âÍG ^°$ë®ì º K«¥¿ãÎ Wk xÜ«µ=∞áåÅ<® ֒ǨÇı∞. J~^°∞=Å¡ D Éèßë®ÉèßQåxfl 㨥z~Kı Qõ∞O°∞ÎÅ∞ J=ã¨O°Ç‹∞·# Jxfl KÀ>Ï¡ HíxÇ≤~K«=Ù. Jܵ<® WzÛ# JO®÷Å#∞ W`ŒO° ã¨~^°O®ƒùÅHí∞ J#fiܵ~K«∞H’=_«~Ö’ zHí∞¯ÖËg∞ L~_«=Ù. L^®: irregularities. XHí Éèß+¨Ö’ <®=∞~ Jܵ~k W~H’ Éèß+¨Ö’ „H˜Ü«µQå#∞ ÖËHí „H˜Ü«µ <®=∞~Qå#∞ =ºHíÎ~ Hß=_«~ `ŒO°K«∞Qå HíxÇ≤~Kı XHí Ǩ^°úu. L^®: W>©=Å Pollution J<Ë =∂@ ÉÏQå „Ç¨KÍO°~Ö’H˜ =zÛ~k. XHí =∂@#∞ =∞∞~^°∞Qåx `ŒO®fi`ŒQåx qã¨Îi~z ÇÍ_ç# O°¥áåÅ∞ Ǩ^°|~^èßÅ∞Qå L~>ı ÇÍ>˜x qã¨ÎO°} O°¥áåÅ∞Qå<Ë WKÍÛ~. J=∞¥O°Î ÉèßÇÍÅ ã¨~|~^èßÖ’¡#¥. spiraling costs J<Ë „Ǩܡ∂Qõ~ Hí∂_Í WzÛ JO°÷~ W¿ãÎ ^è°O°Å ÃÑO°∞Qõ∞^°Å Jx JO°÷=∞=Ù`Œ∞~k. JǨC_«Ç¨C_«¥ W`ŒO° Ǩ~_ç`Œ∞Å¥ 㨥z~z#q Hí∂_Í W~^°∞Ö’ KıO®Û~. „Ǩ^èß# JO°÷~`À `ŒfiO°Qå ã¨~`Œ$Ç≤ΠǨ_ç W`ŒO° JO®÷ÅH’ã¨~ J<Ëfi+≤~K«@~Ö’ HÁ~`Œ ™®Kı`Œ [iy~k. HßO°}Çı∞=∞~>ı ™®^èßO°} Éèßë®Ç¨^®Öˇ<· å Ǩ„uHßÉèß+¨Ö’ HÁ`ŒÎ ã¨~^°O®ƒù ÅHí∞ qã¨Îi~z HÁ`ŒÎ KèßÜ«µÅ#∞ Hí∂O°∞ÛHí∞x XHÁ¯Hí¯Ç¨C_«∞ ѨÓiÎQå aè<®flO®÷Å∞ Hí∂_Í KıO°∞ÛHí∞#fl ^®YÖÏÅ∞ HíxÇ≤™®Îܵ. D O°Hí~ qã¨ÎO°} PO’áåÖ’¡ WzÛ# W~w¡+¨∞ =∂@ÅHí<®fl JO®÷Ö’¡ WzÛ# `ˇÅ∞Qõ∞=∂@Ö’¡ W~Hß ZHí∞¯= HíxÇ≤ã¨∞Î~k. =∂@ÅHí∞#fl ã¨O®fiO°÷KÍÛùÜ«µÅ#∞ WKıÛ „Ǩܫµ`Œfl~ KıÜ«µÖË^°∞. Ǩ„uHíÅÖ’ „ǨÉèí∞`Œfi. ã¨O°fiã¨=∞„Qõ xѶ¨∞~@∞=ÙQå `ŒÜ«∂O°∞Kı¿ã „Ǩܫµ`Œfl~ Hí<®fl Ǩ„uHíÅÖ’ `ŒOK° ∞« Qå HíxÇ≤~Kı =∂@Å#∞ `ŒOK° ∞« Qå ÇÍ_Ë JO®÷Å`À WÜ«µº@Çı∞ D „Ǩܵ« `Œfl~ Ö’x „Ǩ^èß#Ç‹∞·# ÅHí∆ º~. D H’â◊~Ö’ O≥~_À JO°÷~ ÖÏ~>˜q HíxÇ≤~K«HíáÈ=K«∞Û. Jxfl q+¨Ü«∂ Ö’¡#¥. =∂@ÅHí∞#fl J<ËHí JO®÷Ö’¡ XHí HßÅ~Ö’ HÁxfl „Ǩܡ∂Qõ ã¨~^°O®ƒùÖ’¡ HÁxfl JO®÷Å∞ „Ǩ^èß#~Qå#∞. W~w¡+¨∞ =∂@ÅHí∞ `ˇÅ∞Qõ∞ ã¨=∂<®O®÷Å∞ WzÛ#~`Œ =∂„`å# Jxfl KÀ>Ï¡ P =∂@Å „Ǩܡ∂QåÅ#∞ „QõÇ≤Ï~K«@~ ™®^è°º~Hß^°∞. ^®xH˜ `ˇÅ∞Qõ∞Ö’ HßÅ∞+¨º~ J<Ë =∂@ ÇÍ_«∞`Œ∞<®fl~. `ŒÜ«∂O°Üµ#q ^˘iH˜`Ë WKÍÛ~. Ǩ„uHß Éèß+¨Ö’ „Ǩ^èß#~Qå D JO°~÷ Ö’ =ã¨∞#Î fl^°<Ë =∂ L^ÕâÌ ~◊ . HÁ`ŒÎQå O®¿ãÇÍiH˜ KıuH˜ J~^°∞ÉÏ\’¡ L~>ÏÜ«µ<Ë Pâ◊`À D ǨxKıâÍ~. D Ǩ^®ÅHí∞ „Ǩܡ∂Qõ ܡ∂Qõº`Œ L~^À ÖË^À#<Ë q+¨Üµ« ~ HßÅÇı∞ xO°Ü ‚ µã¨∞~Î k. L^®: awe J~>ı ÉèíH˜Î ѨÓO°fiHí ã¨~„Éèí=∞~. Jܵ`Ë D ÉèßQåxfl =∂@#∞ JO°~÷ Kıã∞¨ Hí∞<Ë „Ǩ^èß# ^è’O°}˜x 㨥z~KÍÅ<Ë Qåx J#∞ÇÍ^°~Ö’ W^°~`Í LǨܡ∂y~KÍÅx Hß^°∞. JO°÷ q=O°}Ö’ ÃÑ·O°~QåÅ#∞ ¿ÑO˘¯#fl~`Œ =∂„`Í# W`ŒO° O°~QåÅHí∞ J#fiܵ~K«^°x =∂ L^ÕÌâ◊~ Hß^°∞. Jܵ`Ë ™®^è°º~Hßx KÀ@¡ q=O°}Å∞ =∂„`ŒÇı∞ WKÍÛ~. D Ǩ^°H’â◊~Ö’ ™®^èßO°} xѶ¨∞~@∞=ÙÖ’ ^˘iHı =∂@Åhfl L~_«=Ù. Ǩ^°ã¨~„QåǨÏHí∞Å∞ `ŒÜ«∂O°∞Kıã≤#q ܡ∂Qõº=∞#∞Hí∞#fl ÇÍ>˜x H’â◊~Ö’ KıO®Û~. D H’â◊~Ö’ J=∞¥O®Î~âÍÅHı ZHí∞¯= „áå^èß#ºq∞KÍÛ~. ™®^èßO°} xѶ¨∞~@∞=ÙÅÖ’ g>˜x ÉÁ=∞‡Å ^®fiO® 㨥z™®ÎO°∞. HÁxfl =∂@Å∞ „ǨǨ~K«~Ö’ =∞¥O°Î Ǩ^®O®÷Å#∞ 㨥z™®Îܵ. Éèß+¨Å =∞^è°º Éèı^®Å∞ ZHí∞¯=Qå L~>Ïܵ. ã¨~^°O®ƒùxfl J#∞㨠i~z ã¨~áå^°Hí∞Å∞. D Ǩ^°H’â◊~Ö’ g\˜#xfl~>˜h ã¨~ѨÓO°‚~Qå ™®kè~KÍ=∞x K‹Ç¨ÊÖË~Qåx P =∂O°æ~Ö’ HÁ~`Œ „Ǩܫµ`Œfl~ KıâÍ~. XHı „ǨǨ~KÍxfl aè#fl Éèß+¨Å∞ O°HíO°HßÅ∞Qå Ǩije™®Îܵ. D HßÅ∞+¨º ã¨~|~^èßxfl qã¨Îi~z# J<ËHí . Jܵ`Ë D H’â◊~ W~w¡+¨∞Ö’ O®¿ã ÇÍiH˜ HßHí `ˇÅ∞Qõ∞ [O°fleã¨∞ìÅHí∞ =∂„`ŒÇı∞ L^ÕÌt~K«_«~ =Å¡. J~^°∞=Å¡ HÁxflKÀ@¡ W~w¡+¨∞ =∂@Å ã¨=∂<®O°÷HßÅ`Àáå@∞. J~`Œ=∂„`Œ~ Kı`Œ ™®^èßO°} xѶ¨∞~@∞=ÙÖ’ =∂@Å∞ W~^°∞Ö’ fã¨∞H’Hí∞~_Í#¥ L~_«Ö~Ë . partisanship J<Ë=∂@Å JO®÷Å∞ U O°~Qõ~Ö’ Jܵ<® „ǨÜ∂ ˇ Qõ ܡ∂QåºÖË. D ֒Ǩ~ L^ÕÌt~z# „Ǩܡ∂[<®xH˜ U=∞~`Œ Éèí~QõHíO°~ Hß^°x Éèßqã¨∞Î<®fl~. „Ǩ*ÏáåÅ# HßO°º„Hí=∂ÅHí∞ ã¨~|~kè~z ZHí∞¯=Qå Hí#|_«`Íܵ. W>Ï¡ W~w¡+¨∞ `ˇÅ∞Qõ∞ =∂@Å „Ǩܡ∂Qõ Ǩikè WǨC_«∞ =∞#Hí∞ ^˘~°∞Hí∞`Œ∞#fl W~w¡+¨∞ `ˇÅ∞Qõ∞ xѶ¨∞~@∞=ÙÖ’¡ J~`ŒQå Hí#|_«_«~ ÖË^°∞. =∞¥ÅÉèß+¨Ö’ Ǩ^® ÅHí∞ ÇÍ>˜ Éèßë®ÉèßQåefl ã¨O°fi„`Í ã¨¥z~KÍÖÏ ÖË^® J<Ë xO°‚Ü«µ~ ã¨HßÅ~Ö’ fã¨∞H’ÖËHíáÈÜ«∂~. g>˜x Qõ∞iÎ~K«_«~Ö’ U=∞~`Œ zHí∞¯Å∞~_«=Ù. W~^°∞Hí∞ HßO°}~ xO°¡Hí∆ º~ KıÜ«∂Å#fl ã¨~HíÅÊ~ Hß^°∞. Ǩ^®Ö’¡ =ºHíΠǨO°∞™®Îܵ.12 13 D Ǩ^°H’â◊~Ö’ HíxÇ≤~Kı W~w¡+¨∞ =∂@Åxfl~>˜H© `ˇÅ∞Qõ∞Ö’ ã¨=∂<®O°÷Hí â◊ÉÏÌÅ∞ `ŒÜ«∂O°∞HßÖË^°∞. HÁxfl Ǩ^®Öˇ<· ® xÅ∞™®Î Ü«µ#fl Pâ◊ =∂Hí∞~k. `ˇÅ∞Qõ∞ q=O°}Å`À áå@∞ ã¨~„QåÇ¨Ï Hí∞Å∞ ã¨O°Ñ¶¨O® Kıã≤# ã¨~^°O®ƒùÅ #∞~z W`ŒO°„`Í ^˘iHı ã¨~^°O®ƒùÅ#∞~z HÁxfl Ǩ^°|~^è•Å#∞ L^®Ç¨ÏO°}Å∞Qå WKÍÛ~.

Wq „Ǩ`˺HíÇ‹∞·# =∂@Å∞ HßHíáÈܵ<®. Jܵ`Ë =∞# ^Õâ◊~Ö’ „Ǩã¨∞Î`Œ~ „a>˜+¨∞ W~w¡+¨∞`À áå@∞ JÇ‹∞iHí<ü W~w¡+¨∞ Hí∂_Í `Œfii`ŒQõux ÇͺÇ≤ã¨∞Î~_«@~ =Å# D Ç‹·q^è°º~ W|ƒ~k ÃÑ@ì^°∞. Ǩ^®Å Éèßë®ÉèßQåŠ㨥K«# Qõ∞i~z W~`ŒHí∞ =∞∞~^Õ „Ǩ™®Îq~KÍ~. Q“}®O°~÷ ÇıOfiÕ O°∞Qå 㨥z~KÍeû# ÉÏ^è°º`Œ H’â◊HßO°∞ÅÃÑ· L~k. Çͺkè„Ǩ™®O°HßÅ∞ J<Ë JO®÷ÅxKÍÛ~.Times ã¨~áå^°H©Ü«µ ѨÙ@Ö’ a birthday accolade to Andhra Kesari J<Ë Çͺã¨~Ö’ accolade J<Ë =∂@ JO°÷xO°‚Ü«µ q+¨Ü«µ~Ö’ HÁ~`Œ zHí∞¯ UO°Ê_ç~k. XHí =∂@H˜zÛ# ã¨=∂<®O°H÷ í Ǩ^®Å#∞ =O°„‚ Hí=∞Ǩ^uú° Ö’ WÜ«µº@~ xѶ∞¨ ~@∞ xO®‡}~Ö’ áå>˜~Kı Ǩ^°úu. XHı =∂@ J<ËHí ÖËY# Ǩ^°ú`Œ∞Ö’¡ HíxÇ≤ã¨∞Î~k. XH’¯™®i HÁxfl =∂@ÅHí∞ xѶ¨∞~@∞=ÙÖ’ WzÛ# Ǩ^®Å∞ „Ǩܡ∂y~z# JO®÷xH˜ ã¨iáÈ=Ù. HÁxfl =∂@Å JO®÷Å#∞ ã¨~|~kè`ŒÇ‹∞·# W`ŒO° Ǩ^®Å`À áÈeÛK«¥¿ãÎ JO°÷ã¨Ê+¨ì`Œ UO°Ê_«∞`Œ∞~k. ÃãÊe¡~Qõ∞Å q+¨Ü«∂xH˜ =¿ãÎ. =∞O’ q*Ï˝# q+¨Üµ« ã¨~|~^è~° JxÇÍO°º~Qå ÃÑ#Çıã¨∞Hí∞x L<®flܵ. W>Ï¡ q=i~K«∞Hí∞~@¥ áÈ`Ë =∂ Ö’áåÅ∞ =∂Hı HÁ@ì=zÛ#@∞ì HíxÇ≤ã¨∞Î <®flܵ. water pollution. Jxfl Çıà◊ÖÏ J xÜ«µuH˜ Hí@∞ì|_«_»~ Hí∞^°O°ÖË^°∞. O°HíO°HßÅ H©@HßÅ∞ ÇÍǨÏHßÅ∞Qå ǨxKı™®Îܵ Qõ#∞Hí |Ǩï=K«#~Ö’ JO°÷„QõǨÏ}~ `ËeHí=Ù`Œ∞~^°x WÖÏ KıâÍ~. =∞∞Yº~Qå W`ŒO° Éèßë®Ç¨^®Å∞ W~w¡+¨∞Ö’ ÇÍ_ç#ǨC_«∞ W@∞=~>˜q Z^°∞O°=Ù`Íܵ. honor J<Ë =∂@Å∞ JO®÷Å∞Qå WKÍÛO°∞. D =∂@Hí∞ „ÃѶ~z. W>Ï¡~>˜ JO°÷HíÅÊ#Ö’¡ Çı∞~ HÁ~`Œ ™®Ç¨Ïã¨~ Kıã≤# =∂@ ÇÍã¨Î=Çı∞. sound pollution etc. qã¨ÎO°} Ǩ^°|~^è°~Qå<Ë L~^®? UHíÇ^¨ ° ™®÷ܵH˜ Kıi~^®? J<Ëk XHí Ǩ>Ïì# xO°Ü ‚ µ~K«Qeõ y# q+¨Üµ« ~ Hß^°∞. Wk Hí∂_Í L^ÕÌâ◊ѨÓO°fiHí~ Hß^°h. `ˇÅ∞Qõ∞Ö’ =O°‚„Hí=∞=º=ã¨÷ W~Hß ã¨iQåæ UO°Ê_«ÖË^°∞. W~HÁHí¯=∂@: D Ǩ^°H’â◊~Ö’ Çı∞~ K‹Ü«∂ºÅ#∞Hí∞#flq KÍÖÏ KıÜ«µÖËHí áÈÜ«∂~. „Ǩu q*Ï˝# O°~Qõ~Ö’#∞ =∞O’ âÍG„ǨÜ∂ˇ Qõ~. kiss J<Ë JO®÷Å∞<®flܵ. W~w¡+¨∞ xѶ¨∞~@∞=ÙÖ’ hug. „Ǩu âÍG~Ö’#∞. WkHßHí W~H’ =∞∞Yº HßO°}~ Hí∂_Í L~k. JO°÷q=O°} ™œHíO°º~ H’ã¨~ D Ǩ^°úux Z#∞flHí∞<®fl~. W@∞=~>˜ Ǩiã≤÷`Œ∞ÅÖ’ U =∂@ U âÍ„™®ÎxH˜ Ǩiq∞`Œ Ç‹∞·#^À xO°‚ܵ~K«@~ J~`Œ ã¨∞ÅÉèíÇ‹∞·# Ǩ<Ëg∞ Hß^°∞. XHí™®i KıÜ«µ~. J~^°∞=Å¡ D q+¨Ü«µ~Ö’ D H’â◊~Ö’ Kıã≤# xO°‚Ü«∂Å∞ J~^°iH© J~wHßO°~ HßHíáÈ=K«∞Û.. W~w¡+¨∞ ÃãÊe¡~Qõ∞Å#∞ ã¨i K«¥¿ã@ǨC_«∞ LǨܡ∂y~z# xѶ¨∞~@∞ Éèı^®Å =Å¡ HÁ~`Œ xÜ«µ=∞ Ç‹·q^è°º~ HíxÇ≤ã¨∞Î~k. WÇıg D ÇÍ_«∞HíHí∞ 㨥>˜Qå ã¨iáÈ=Ù. XH’¯™®i HÁxfl W~w¡+¨∞ =∂@Å∞ UHí=K«#~Ö’ L<®fl `ˇÅ∞Qõ∞ JO®÷Ö’¡ D H’â◊~Ö’ |Ǩï=K«# „Ǩܡ∂Qõ~ HíxÇ≤~K«=K«∞Û. =∂@Å ã¨~ܡ∂Qåxfl |\˜ì JO°÷~ `ˇÅ∞ã¨∞Î<®fl J#∞ÇÍ^®xH˜ J=ã¨O°~ Hß|>˜ì qã¨ÎO°} Ǩ^®Å∞ K«¥Ç≤ `ˇÅ∞Qõ∞ Ǩ^®Å∞ 㨥z~KÍ~. W~w¡+¨∞Ö’ vector J<Ë=∂@ UHí=K«#Ç‹∞·<å `ˇÅ∞Qõ∞Ö’ ÇͺkèÇÍǨÏHßÅ∞. D Ǩ^°úu=Å¡ XHı q+¨Ü«∂xH˜ ã¨O|~kè~z# =∞O’=∂@ ǨiK«Ü«µ~ Hß=@~ Hí∂_Í XHí „Ç¨Üˇ∂[#Çı∞. „áå=∂}˜Hí P~Qõ¡ xѶ¨∞~@∞=ÙÖ’¡<Ë D q+¨Ü«µ~Ö’ UHí`Œfi~ L#fl@∞ì HíxÇ≤~K«^°∞. D H’â◊~Ö’ J=ã¨OÇ° ∞‹ #· KÀ@¡ J>Ï¡~>˜ =∂@Š㨥zHíÅ#∞ KıO®Û~. |ǨïâÍ HÁxfl =∂O®æÅ ^®fiO® PÜ«∂ âÍG ã¨~|~^èßÅ#∞ 㨥z~K«_«~ ™®^è°º=∞Ü˵º^ÕÇ‹Ø? D H’â◊~Ö’ PÜ«∂ âÍ„™®ÎÅ „ǨÇı∞Ü«∂xfl ã¨~Hı`Œ Ǩ^®Å ^®fiO® HßHí∞~_Í JO°÷ q=O°}Ö’ 㨥z~KÍ~. XHí =∂@Hí∞ L#fl JO®÷ÅÖ’ „Ǩ^•è <®O°~÷ . H’â◊ qxܡ∂Qõ^®O°∞Å∞ „QõÇ≤Ï~K«QõÅO°x Pâ◊.P. J~`ËHßHí∞~_Í XH’¯ =∂@Hí∞ qq^è° âÍ„™®ÎÅÖ’ JO®÷Å#∞ P âÍ„™®Îxfl ã¨~Hıu~z K‹Ç¨Ê=Åã≤# J=ã¨O°~ Hí∂_Í L~k.14 15 Ǩ^®Å∞ ÇÍ_«∞HíÖ’ L<®flܵ. P ã¨~^°O®ƒù#fl#∞ã¨i~z nxH˜ „Ǩâ◊~㨠J<Ë JO®÷xfl HíeÊ~KÍ~.. Jܵ`Ë D J#∞|~^è° Ç¨^®Å Qõ∞~Ѩ٠Ǩiq∞`ŒÇ‹∞·#^Õ Qõ#∞Hí =º`ŒºÜ«∂Å∞ J~`Œ W|ƒ~k ÃÑ@ìHíáÈ=K«∞Û. L^®: air pollution. 1997 PQõã¨∞ì 23 A. American College Dictionary Ö’ ÃѷǨ^®xH˜ award. „Ǩ^èß<®O’Ǩ~ H˜~^° WzÛ# qã¨ÎO°}Ǩ^®Ö’¡ =O°‚„Hí=∞~ áå>˜~K«_«~ XHí Ǩ^°úu. xO°fiǨÏ}Ö’ [iy# ™®öe`Œº=∞h. W>Ï¡~>˜ =∂@Å∞ xѶ¨∞~@∞=ÙÖ’¡ ^°¥O°^°¥O°~Qå L~>Ïܵ. D xO°‚Ü«µ~Ö’ [iy# *ÏǨº~=Å¡ HÁxfl KÀ@¡ D Ǩ^°úuH˜ =º`ŒºÜ«∂Å∞ HíxÇ≤~K«=K«∞Û.. WHí¯_« Hí∂_Í D Ǩ^°úuH˜ KÍÖÏKÀ@¡ ÇͺѶ¨∂`Œ~ [iy L~_«=K«∞Û. D Ö’áåÖËg D H’â◊ „Ǩܡ∂[<®xfl `Œyæ~K«=x Çı∞~ ^°$_è°~Qå #=∞∞‡ `Œ∞<®fl~. D H’â◊~Ö’ HÁ~`Œ xÜ«µux áå>˜~KÍ~ Hßx. D qã¨ÎO°} q+¨Ü«µ~Ö’ HÁxfl zHí∞¯Å∞<®flܵ. ã¨~kèHí∂_Í XHí™®i Kı™®Î~. W>©=Å qã¨Îi~z# q*Ï˝#O°~QåÅ∞ XHí ^®x`À XHí>˜ ã¨~|~^èßÅ∞ `ˇ~K«∞Hí∞#flq Hß=Ù. D ÉÏ^è°º`Œ#∞ xO°fiÇ≤Ï~K«HíáÈ=_ÍxH˜ ã¨=∞Ü«∂Éèß=~ XHí „Ç¨^èß# HßO°}~. Wk ^°∞™®ûǨÏã¨~ Hß^°x J#∞Hí∞~@∞<®fl~. g>˜ „Ǩ™®Î=# Z~^°∞Hí~>ı D Ö’áåÅxfl~>˜h ã¨=i㨥ΠJ#u HßÅ~Ö’<Ë W~`ŒH<í ®fl Çı∞Öˇ#· „Ǩ=∂}®Å`À D H’âÍxfl ѨÙ#óǨije~z ѨÙ#O°∞^°ú .

z`Œ∞OÎ K° #« . Ǩ^°g Ǩi`ͺQõ~ KıÜ«µ∞. J==∂x~K«∞. D H’âÍxfl xt`Œ~Qå Ǩije~K«~_ç. PÇ‹Ø^°Ñ¨ÓO°fiHíÇ‹∞·# PÜ«µ# zO°∞#=Ùfi. ~ of action ^®ÇÍ =∞∞y~ѨÙ. take ~ Pâ◊ÛO°ºÇ¨_ç#. Ǩi`Œºl~K«∞ abdication Ǩi`ͺQõ~† Ǩ^°g Ǩi`ͺQõ~ abdomen L^°O°~. ã¨~H˜∆Ç‘ÎHíO°}† „Ǩ`ͺǨO°~ ABC XHí q+¨Ü«∂xH˜ ã¨~|~kè~z# „áå^ä°q∞Hí q+¨Ü«∂Å∞ abdicate Ǩ^°qx =^°∞Å∞HÁ#∞. „Ǩܡ∂[#~) ǨO® nè#~ KıÜ«µ∞ abalienation ǨÏHí∞¯#∞ ǨO®nè#~ KıÜ«µ_«~. ~ reflex L^°OO° Ö’x Hí~_«O®Å∞ =∞∞_«∞K«∞Hí∞ áÈÜ˵ã≤÷u abduce JǨǨÏO°} abduct JǨǨÏi~K«∞HÁxáÈ=Ù. Ǩ^°ã¨~„QåǨÏHí∞Å∞ J~`Í HßHíáÈܵ<®. ÃÇÏ·^°O®ÉÏ^ü Hı~„^° qâ◊fiq^®ºÅÜ«µ `ˇÅ∞Qõ∞âÍY Ǩiâ’^è°Hí q^®ºi÷ XO°∞Qõ∞ Éèß㨯O∑ `Œ# PO’Qåºxfl Hí∂_Í ÅHí∆ ºÃÑ@ìHí∞~_Í ã¨~ѨÓO°‚ x=∞Qõfl`Œ`À Kıã≤# Hí$+≤x =i‚~K«_ÍxH˜ U =∂@Å¥ KÍÅ=Ù. =∞s =∞∞Yº~Qå PÜ«µ# WzÛ# P`Œ‡qâÍfiã¨~ =∂Hí∞ =∞i~`Œ `À_«Ê_ç~k. LǨâ◊q∞~ǨKıÜ«µ∞. =keÃÑ>˜ì# abandonment =^°∞Å∞H’=_«~. xѶ¨∞~@∞ xO®‡}®xH˜ „Ǩ`ŒºHí∆ã¨~|~^è°~ ÖËHíáÈܵ<® ǨO’Hí∆~Qå Jxfl q^èßÖÏ ã¨Ç¨ÏHßO®#fl~k~z# „ÃÑãπ JHß_«g∞ qq^è° ™®÷ܵŠã≤|ƒ~k J~^°iH© Jaè#~^°#Å∞. Z`Œ∞ÎHÁx áÈ=Ù abduction JǨǨÏO°}. =∂ ÅH∆ߺxfl JO°÷~ Kıã¨∞Hí∞x =∂`À ã¨Ç¨ÏHíi~z# ÇÍà◊∞§ HÁkÌ=∞~k ÖËHíáÈÖË^°∞.qOî°ÖòQåO°∞ `Œ#Hí∞#fl qã¨Î $`ŒÇ‹∞·# J#∞ÉèíÇÍxfl D H’â◊~ z=i ^°â◊Ö’ Z_ç>˜~Q∑Ö’ Hí∂_Í qxܡ∂y~KÍO°∞. Ç‘Ï# ǨO°K«∞ abash ã≤Qõ∞æǨ_Ë@@∞¡. O°^°∞Ì KıÜ«µ∞. ¿ÑO°∞¿ÑO°∞# J<ËHí∞Å ã¨Ç¨ÏHßO®xfl WHí¯_« K‹Ç¨ÊÖË=∞∞ Hßx. ã¨~H’K«~ ÖËx PÜ«µ# ã¨ÇϨ HßO°~ D H’â◊ xO°fiǨÏ}Hí∞ J=ã¨OÇ° ∞‹ #· Pã¨O®#∞ J~k~KÍܵ. fã≤ÇıÜ«µ∞ abatement `ŒQõ∞æ^°Å. PYO°∞Qå D O°HíÇ‹∞·# PÖ’K«# Kıã≤# „ÃÑãπ JHß_«g∞ J^è°ºHí∆∞Å∞ H≥. „âı+¨ªÇ‹∞·#.Ç≤. ã¨~„QõÇ¨Ï Ç¨O°K«∞ abbreviation Hí∞¡Ç‘ÎHíO°}.NxÇÍ㨠O≥_ç¤ QåO°∞ Jaè#~^°hÜ«µ∞Å∞.ã¨`ͺO®=Ù ã¨=∞#fiÜ«µ Hí$+≤ W~^°∞Hí∞ =∞i~`Œ `À_«Ê_ç~k. =∞e =∞∞„^°}Ö’ nx Jaè=$kúH˜ ã¨Ç¨ÏHíi~K«~_ç.Zãπ. ^°∞O°ƒùÅǨO°K«∞. Éèßë®O°~Qõ~Ö’#∞ `Œ#Hí∞#fl J#∞ÉèíÇÍxfl ^®K«∞H’Hí∞~_Í D H’âÍxH˜ Ç‹zÛ~K«_«~ D H’â◊~ J^°$+¨ì~. ^®ÇÍ Ç¨ÏHí∞¯#∞ Hí∞k~K«_«~. abattoir HíÉıÖÏ. ~ of appeals JÇ‘Êà◊∞§ O°^°∞ÌHß=_«~. `Œ~„_ç#∞~z =zÛ# abalienate (ǨÏHí∞¯.O®=∞ K«~„^°O®=٠Ǩ^° ã¨~„QõǨÏ}Hí∞ q∞~z JO°÷xO°‚Ü«µ~Ö’ áåÅ∞Ǩ~K«∞Hí∞<®flO°∞. W>Ï¡~>˜ Ǩ^°H’â◊ xO®‡}®xH˜ D Ǩiq∞`Œ „Ǩܫµ`ÍflxH≥·<® Z~`À =∞~k ã¨Ç¨ÏHßO°~ ÖËHí∞~_Í D „Ǩܫµ`Œfl~ ™®Qõ^°∞. =^è°ºâÍÅ abaxial Hı~„^®Ç¨™®O° LáåHí∆ abbacy „H≥·ã¨Î= =∞`ÍkèHßi Ǩ^°q† Jkè HßO° Ǩikè† Ç¨^°g HßÅ~ abbess „H≥·ã¨Î= ã¨<®ºã≤#∞Å =∞OîßxH˜ Jkè Hßi}˜ abbot „H≥·ã¨Î= ã¨<®ºã¨∞Å =∞`ÍkèHßi abbrevature xHıÇ ∆ ~¨ . PѨÙ^°Å. ^®ÇÍ LǨã¨~ǨÏi~K«∞HÁ#∞† Ǩi`ͺQõ~ KıÜ«µ∞: Pâ◊Å∞ =^°∞Å∞HÁ#∞ abandoned `ŒºHíÎ~. Hí_«∞Ѩ٠abdominal L^°O° ã¨~|~^è°Ç‹∞·#. Z~_« HßQõ∞ abate `Œyæ~K«∞.ã¨∞*Ï`Œ ™®Ü«µÇ¨_ͤO°∞. *ÏO° q_«=_«~. g∞ 㨥K«#Å∞ xO˘‡Ç¨Ï=∂@~Qå „ÃÑãπ JHß_«g∞H˜ Ǩ~Ç≤~K«~_ç. Ǩ^° ã¨~„QåǨÏHí∞Å∞Qå ǨxKıã≤# >˜. z=i ^°â◊Ö’ PKÍO°ºHı`Œ∞ qâ◊fi<®^ä°O≥_ç¤ Ç¨„uHßO°~Qõ~Ö’#∞. `ŒÅ=~K«∞‰õΩ<Ë@∞¡ KıÜ«µ∞ abashed ã≤Qõ∞æ=∂e# abasia #_«=ÖËHíáÈ=_«~ abask Ç‹K«Ûx Hß~uÖ’ L~_«∞.16 17 A1 i~K«=Åã≤# P=â◊ºHí`Œ#∞ =∂Hí∞ Çı∞~ Qõ∞O°∞Î Kıã¨∞H’=@~ H’ã¨~. HßO°º^°i≈ Z. ~ of judgement J=∞Å∞ KıÜ«µÖËx f~°∞Ê O°^°∞Ì Hß=_«~. ~ approach L^°O°=∂O°æ~ ^®fiO® â◊G zH˜`ûŒ . prorata ~ ^®=∂ë® „ǨHßO°~ Kı¿ã `Œyæ~ѨÙ. `Œºl~K«∞. WkHßHí ã¨~áå^°Hí=∞~_«eÖ’ Psfi O®=∂O®=ÙQåO°∞ D H’â◊ xO®‡} „Ǩܫµ`Œfl~Ö’ „áåO°~Éèí~ #∞~z =∞∞y~Ѩ٠=O°Hí∞ qq^è° ^°â◊Ö’¡ ã¨Ç¨Ü«µÇ¨_ͤO°∞. HíÅ=O°Ç¨_ç# abaddon #O°H~ í † #O°Hßxfl áåe~Kı ^°∞+¨ì ^Õ=`Œ abai ÃÑ·`Œ$Hí. =∞∞~^°∞ Ç‹# HíÅ∞ K«¥_«x ¿ãfiK«Ûù† =keÇıÜ«µ∞. D H’â◊ „áåO°~Éèí~ #∞~z z=i=O°Hí∞ ã¨~ѨÓO°‚~Qå x=∞QõflÇ‹∞·# ã¨Ç¨Ü«µHí∞_«∞. |Å=~`Œ~Qå Z`Œ∞ÎHÁx áÈ=_«~ . J`Œº~`Œ <®}º`Œ Híey# aback Ç‹#HíHí∞. KıHí∂i O®=∂O®=Ù abduction Aa L`ŒÎ=∞„âı}˜H˜ K‹~k#. `ŒQõ∞æ =∞∞Y~ Ǩ@∞ì. Hí$`Œ[˝`ŒÅ∞. J<®º„Hß~`Œ~ KıÜ«µ_«~ abandon qâ◊$~YÅ ¿ãfiK«Ûù. HÁxfl =∞∞YºÇ‹∞·#q K‹Ç¨ÊHíáÈ`Ë Jã¨~`Œ$Ç≤Î HíÅzÇıã¨∞Î~k. ã¨~H˜Ç∆ Ψ O°K«# abbreviate ã¨~H˜∆ǨÎ~KıÜ«µ∞. A1 ~ legacies gÅ∞<®=∂ ǨÏHí∞¯Å Hí∞k~ѨÙ. LǨ â◊=∞#~. J>Ï¡~>˜ ã¨~HíÅÊ~ =∂Hí∞~^°x g∞Hí∞ `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ@~ H’ã¨~. z=i^°â◊Ö’ HÁxfl á⁄O°áå@¡#∞ Qõ∞O°∞ÎǨ@ì_«~Ö’ ã≤. Ǩi`ͺQõ~ ~ clause Ǩi`ͺQõ x|~^è°# ab ante =∞∞~^°∞Qå<Ë abase H˜~K«Ç¨O°K«∞. Ǩ^° ã¨~„QåǨÏHí∞Ö’¡ XHíO≥·# a. q_çzÃÑ@ì_«~. ã¨Î~Éèí#: ^®ÇÍ K«O°º#∞ PÇ≤ ÇıÜ«µ_«~.

^°Hí∆`Œ. <ËO°~ K‹Ü«µº@~Ö’ ã¨Ç¨Ü«µ~. QõO°ƒù „™®ÇÍxfl Híey~Kı 19 abreast QõO°ƒù„™®=~. Jkè =∞¥Åº~ abrackish `ŒHí∞¯= LǨC™®~„^°`Œ HíÅ hO°∞ abrade JiyáÈ=Ù. <ËO°~ K‹Ü«µº _ÍxH˜ „¿ÑOÕÇ≤~z# =ºH˜Î abeyance L¿ÑH˜∆~K«_«~. „áåQõŃº~. =^°∞Å∞HÁ#∞ ablactation |ÅÇ‘Ï#Ç‹∞·# ablation LǨi`ŒÅHí∆Ü«µ~. Jã¨Ç¨Ï[ abnormality qHí$`Œã≤÷u. „Hí=∞qO°∞^°ú`Œ. HßO°º Ç‹·Ñ¶¨Åº~. JxO®‚Ü«µHí ã≤÷u abhor Jã¨Ç≤Ϻ~K«∞HÁ#∞. JǨǨÏO°Î† Jaè=O°Îx Hí~_«O°~ abecedarian „áå^ä°q∞Hí. PkÇÍã≤ abort QõO°ƒù„™®=~† =∞^è°ºÖ’ O°^°∞Ì KıÜ«µ_«~. Ç‘Ï#. ™®fiO°÷ `ͺQõ~. „¿ÑOÕ Ç≤~K«∞† <ËO®xfl „áÈ`ŒûÇ≤Ï~K«∞ abetment „áÈ`ÍûǨÏ~. `Œºl~K«∞ abomination f„= Jã¨Ç¨Ïº~ aborigin PkÇÍã≤. ^®Ç¨iHí~ÖËx. ^°∞ã¨ûǨÏ. xO°‚Ü«µ~ K‹Ü«µºHí∞~_Í xeÇ≤ L~K«_«~ abeyant Z@¥ `ÕÅx ã≤÷u. „ǨHßâ◊ =~`Œ~Qå ablution â◊∞kú ™®fl#~. U=y~ѨÙ. J™®=∂#ºÇ‹∞·#. L„kHíÎ~Qå. [ÅâÍfi™® =Ü«µÇÍÅ∞ ÖËx abrasion O®Ç≤_ç. JKı`Œ# ã≤÷u abiotic r=~ ÖËx† rq~K«_ÍxH˜ J#∞ Hí∂Å~ Hßx abiotrophy â◊sO°~ â◊∞+≤¯~záÈ=_«~. XiÇ≤_ç. ~ love ã≤÷O° „¿Ñ=∞. <ˇÅ=Ù aboil L_«∞Hí∞ g∞^° L~_«∞. J~`Œ~KıÜ«µ∞ abolishionist ÉÏxã¨`Œfi~. QõO°ƒùqzÛùuÎ. . P`Œ‡uO°™®¯O°~. âÍâ◊fi`Œ~Qå Hí@∞ì |_ç L~_«∞ abiding âÍâ◊fi`ŒÇ‹∞·#. `Àã≤ ѨÙK«∞Û. Hí}*ÏÖÏÅ JO°∞Qõ∞^°Å abject ^°∞O°ƒùO°. `ŒO°∞Qõ∞. ã¨$ë®ì ºk abnegate #∞~z ab intestato =∞O°}âÍã¨#~ O®Ü«µx =ºH˜Î #∞~z |kb Pã≤Îx |Å=~`Œ~Qå ѨÙK«∞ÛH’=_«~ abiogenesis JHí™®‡r˚= [##~: abiosis r= O°Ç≤Ï`Œ ã≤÷u. abnormally qHí$`Œ~Qå. Híi# î . `Í=Ù. =∞∞YqÅ∞=Hí∞ q∞~z# ^è°O°. p^°O°. J™®^èßO°}~Qå abnormity Ç‹·Ç¨s`Œº~. =∞#ã¨∞û `ËeHí Ǩ_Ë@@∞¡ KıÜ«µ_«~ abreast ã¨iã¨=∞~Qå. ^Õfi+≤~Ǩ^°y# abominate Jã¨Ç≤Ϻ~K«∞HÁ#∞. Ç‹·Ç¨s`Œº~ aberration „Éèí~â◊#~. q^Õfi+≤~K«∞ abhorrence O’`Œ. U=y~K«∞HÁ#∞. `À=∞∞. ^®i`ŒÇ¨Ê_«~† ã¨Ê+¨ì`Œ ÖËHíáÈ=_«~. â◊∞z ™®fl#~. `Í`ͯeHí~Qå ǨHí¯#ÃÑ@ì_«~. ã¨=∞ =∞@ì~Qå† q+¨Ü«µ~ ZǨÊ>˜HíǨC_«∞ `ˇÅ∞ã¨∞H’=_«~. =∞^è°ºÖ’<Ë PyáÈÜ˵ <ˇÅ `ŒHí∞¯= abortus Ǩ_çáÈܵ# „Éèí¥}~ aboulia P`Œ‡Ãã÷ÂO°º O®Ç≤Ï`Œº~ abound ǨO®ºÇ¨ÎÇ‹∞·#. HíO∞° Hí∞. xiÌ+¨ì suÖ’ J=∞iÛ# abed =∞~K«~ g∞^° L~_«∞. ^À+¨O°Ç≤Ï`Œ. ~ behaviour J™®^èßO°} „Ǩ=O°Î# aberrate ^®i`ŒÇ¨C† qHí$u. Jܵ+¨ì~Qå =keÃÑ@ì_«~ abnormal ™®^èßO°}ã≤÷uH˜ aè#flÇ‹∞·#. ã¨=∞$^°ú Ç‹∞·#. `Œºl~K«∞. x~_ç#. uO°ã¨¯i~K«∞. <®ºÜ«∂ f`Œ~ above par =∂=∞¥Å∞ Hí~>ˇ JkèHí~. =∞O°} tHí∆ =~>˜ ÇÍ>˜x O°^°∞Ì KıÜ«∂Åx H’OÕ =ºH˜Î abolishment O°^°∞Ì abolition O°^°∞Ì. =ã¨u. `Œºl~K«_«~. ã¨=∞`ŒÅ „Ǩ^Õâ◊~Ö’ ǨHí¯ Ç¨Hí¯# L~_«@~ abortion Éèí~Qõ~. xeÇ≤ ÇıÜ«µ_«~ aborticide QõO°ƒù„™®= HÍ~°Hí~ abortifacient QõO°ƒù„™®=Hí~. Jã¨Ç¨Ï[`Œ. P`Œ‡`ͺQõ~. Ç≤Ï=∂h Hí∆O°}~† Ç≤Ï=∞Hí∆Ü«µ~ ablative Ǩ~K«g∞ qÉèíH˜Î ablator L+¨‚xO’^è°Hí Hí=K«~ ablaut JK«∞ÛÅÖ’ Jã¨=∞ Ǩi}®=∞~ ablaze =∞~_Ë. fO°ú™®fl#~ ablutomania xO°~`ŒO°~ â◊sO®xfl â◊∞„Éèí ǨO°K«∞H’ÇÍÅ<Ë H’iHí ab invito H’iHí#∞ =keÃÑ@∞ì. xÅÜ«µ~. `˘Åy~ѨÙ. =keÇıÜ«µ_«~ abjure „Ǩ=∂} ѨÓO°fiHí~Qå xO®Híi~K«∞. `Œºl~K«∞ abnegation `ͺQõ~. uO°ã¨¯ i~K« ^°y# =ºH˜Î abide x|^°úÇ‹∞· L~_«∞. Pk #∞~z. xÇÍã¨~. âÍâ◊fi`Œ„¿Ñ=∞ abience `ŒÇ≤Ê~K«∞H’^°y#k abductor 18 ablutomania abnegate abilitative ™®=∞O®úºO°÷Hí~ ability ™®=∞O°úº~. threatened ~ QõO°ƒù„™®=ÉèíÜ«µ~ abortionist QõO°ƒù„™®=Hí∞_«∞ abortive JHßÅ. XO°∞ã¨∞ HÁx ѨÙ~_«Qõ∞. J#∞=∂<®xH˜ `Í=ÙÖËx above law K«>ÏìxH˜ Jf`Œ~. ã≤÷O°Ç‹∞·#. L_«∞H≥`Œ∞Î abolish O°^°∞ÌKıÜ«µ∞. spontaneous ~ `«Hí∆} QõO°ƒù„™®=~. ^°∞„¿+ÊO°} abetter <ËO° „¿ÑO°Hí∞_«∞. Jã¨Ç¨Ïº~ abhorrent uO°ã¨¯ $`Œ. ~ mundi Ç‹∞∞@ìÇ‹∞∞^°>˜ #∞~z. WÅ∞¡. JO°QõnÜ«µ∞. ™®÷#~Ö’ =∂O°∞Ê O®=_«~ abet ѨÙiHÁÅ∞ѨÙ. <ËO®xH˜ „¿ÑOÕÇ} ¨ . #QõOÕ`ŒO° „áå~`Œ xÇÍã≤ aboriginal Pk=∞. ѨÙ+¨¯ÅÇ‹∞·# about face Jaè„áåÜ«∂xfl =∂O°∞ÛHÁ#∞ about turn Ç‹#∞kO°∞Qõ∞ above board x+¨¯Å‡+¨. x*Ïܵf =ºHíÎ=∞Ü˵@∞¡. xO°¥‡Å# abomasum Ǩâ◊∞=ÙÖ’¡ <®Å∞QÀ rO®‚ â◊Ü«µ~ abominable Jã¨Ç¨ÏºHíO°Ç‹∞·#. ¿ÇÏÜ«µ Ç‹∞·#. xHí$+¨ì. K‹Hí∞¯ abrancliate Ç‹∞∞ǨÊÅ∞ÖËx. ~ test ™®=∞O°úº ѨsHõ∆ ab initio Ç‹∞∞^°>˜ #∞~z. Lã≤HÁÅ∞ѨÙ. xO°¥‡e~K«∞. Qõi›~K«^°y# abjection #¥º#`ÍÉèß=~ ab judicatio <®ºÜ«µ™®÷#~ #∞~z `˘Å y~K«_«~ abjuration „Ǩ=∂}ѨÓO°fiHí~Qå xO®Hí i~K«_«~. K«O°‡~ wã¨∞Hí∞x áÈ=_«~ abrasive Ç‹∞∞O°@∞. ^°Ü«µhÜ«µ. XO°∞ã¨∞Hí∞ áÈ=_«~. J™®^èßO°} aboard („Ǩܫ∂} ™®^è°<®ÅÖ’) ZH˜¯ Hí∂O˘Û#∞ abode PÇÍã¨~. O®K«∞HÁ#∞ abreaction =∂#ã≤H’„^ÕHí~.abductor JǨǨÏi~Kı =ºH˜Î. Jã¨~Qõ`Œ abhorrer Jã¨Ç≤Ϻ~K« ^°y# =ºH˜Î. ǨHí¯ g∞^° abena âÍfi™®=O’^è°~ aberrant <ˇ·uHí „Ç¨=∂}®efl Ju„Hí q∞~z#. „Éèí¥}ǨÏ`Œº. `˘Å y~K«∞. â◊∞núHíO°}~.

^À+¨ O°Ç≤Ï`Œ~ KıÜ«µ∞. qiq. ~ theory of sovereignty ǨiѨÓO°‚ ™®O°fiÉè“=∞ ã≤^®ú~`Œ~.Î <ˇ·O°¥Ç¨º† ã¨~H˜∆ǨÎO°¥Ç¨~. ~ companies Hí~ÃÑ hÅ qb#~. ã¨~HıÇ∆ ~≤ K«∞. ã¨~ѨÓO°‚ PkèHíº~. J#¥Ç¨Ïº~. O°^°∞Ì KıÜ«µ_«~. ZHí∞¯= „â◊^°úK«¥Ç¨_«~† (q) b#~. ǨO®Hí∞ absent mindedly ǨO®Hí∞Qå absent reo „ǨuÇÍk Ǩ[O°∞ HßHí áÈ=_«~ absolute xO°=kèHí.abridge Hí∞¡Ç‘ÎHíi~K«∞. ^°∞O°∞Ǩܡ∂Qõ~. ^°¥O°~Qå L~_«∞. PK«¥H© ÖËHí∞~_Í áÈ=_«~. (q`ŒÎ<®Å∞) Ç‹^°[Å∞¡ abstruse JQõ=∞º. ǨO®s absconsion `ŒÇÊ≤ ~K«∞Hí∞ áÈ=_«~. ~ 21 abuttals relation J=∞¥O°Î ã¨~|~^è°~ abstraction J„Hí=∞~Qå fã¨∞H’=_«~† J=∞¥sÎHíO°}. JO®÷~`ŒO°~ abruption JÇÍ~`ŒO°~ abrus Qõ∞iq~^° abscess ѨÙ~_«∞. Híiî#. Ç‘Å∞Û H’=_«~. ~ art <ˇ·O°¥Ç¨ºHíà◊. ã¨~H˜∆Ç‘ÎHíO°}. u@∞ì. ã¨∞É’^è°Hí~ Hßx. ^°¥+¨}. q=∞∞H˜ÎKıÜ«µ∞ absonant Jã¨~Qõ`ŒÇ‹∞·#. `ˇy áÈ=_«~ abscond ǨO®O°∞ Hß=_«~. ã¨~„QõÇ‘ÏHíi~K«∞/ `Œyæ~K«∞. =∞¥O°Ûù O®=_«~ absense Q≥·O®›[s. =∞∞H˜Î „Ǩ^®`Œ absolve xO’Ì+≤Qå xO°‚ܵ~K«~_«x. Ç‹Øã¨~. ^èßO®à◊~Qå. ѨÓiÎQå. ѨÙ+≤ìܡµ·#. absquatulate ǨO®s J=Ù. ^°∞ifixܡ∂Qõ~ KıÜ«µ∞ abuser ^°∞ifixܡ∂Qõ~ Kı¿ã =ºH˜Î abusion ^°∞ifixܡ∂Qõ~. J=^è°∞Å∞ÖËx ¿ãfiK«Ûù. ~ freedom JǨiq∞`Œ ¿ãfiK«Ûù. J=K«¥+¨} absorbant „^°= „QåǨÏHí~. ã¨~ѨÓO°‚ UHí™®fi=∞º~. ^°∞O®ƒù+¨. Ç‹·^˘ÅQõ∞. xO°¥Ç¨Hí~ abscission HíO°Î#~. „QõÇ≤Ï~K«∞. light ~ Hß~uâ’+¨}~. ~ truth ǨO°=∞ ã¨`Œº~ ~ zero ǨO°=∞â◊¥#º~ (–273 Ãã~>© „QÕ_«∞Hí∞ ã¨=∂#~) absolutely ѨÓiÎQå. ã¨~ѨÓO°‚~Qå. áåÖÁæ#HíáÈ=_«~† q=∞∞Y`Œ abstinence ã¨~Ü«µ=∞#~. Ǩi„QõÇÏ≤ ~K«∞. ~ idealism Hı=Å Éèß=ÇÍ^°~. Kèık~K«_«~. =™®Î fi „â◊Ü«µ Éèß=ÇÍ^°~ ~ interest Pã≤ÎÃÑ· ѨÓiÎ Ü«∂[=∂#º~ ~ knowledge ǨO°=∞*Ï˝#~. Å~Y}~ abstract J=∞¥O°~ Î . F@∞ Çıܵ« Hí∞~_«∞. „ǨQå_è° Ç‹∞·# absurd q_«¥¤O°Ç‹∞·#. áåǨ q=∞∞HíÎ~ KıÜ«µ∞ absolutism xO°~Hí∞â◊`Œfi~† áåǨ q=∞∞H˜Î absolvant qÇ‹ØK«Hí∞_«∞. F>˜~Q∑ ã¨=∞Ü«µ~Ö’ ã¨ÉHíè ∞í Q≥·O∑Ǩ[O°=Ù abstainer =∞`Œ∞ΠǨ^®O®÷Å∞ =∂<Ëã≤# =ºH˜Î abstemious `ŒHí∞¯= JÅÇÍ@∞ HíÅ. ~ landlord ǨO’Hí∆ Éèí∂™®fiq∞. H˜¡+¨ìÇ‹∞·#. ǨO®s. É’^è°Ç¨_«x. ~ voting J#∞Ǩã≤÷u F>˜~Q∑ abridge 20 absonant absorb Q≥·O∑Ǩ[s. „^°= „QåǨÏHí Ǩ^°úu. JÅ ÇÍ@∞Qå Ǩx ZQ˘æ@ì_«~. Hí@∞=ÙQå absorb absenteeism Ç‘Å∞ÛHÁ#∞. ~ rate xs‚`Œ HßÅ~Ö’ ǨxKıÜ«µx O’AÅ âÍ`Œ~ absent minded J#º=∞#㨯. Híeã≤áÈ=Ù. xO°¿ÑHí∆ Ç‹∞*Ï i>©. ~ of law K«>Ïìxfl ^°∞ifixܡ∂Qõ~ K‹Ü«µº_«~. ~ majority ѨÓiÎ Ç‹∞*Ï i>©. abstention Q≥O · Ç∑ ¨ [O°∞. xO°¿ÑHí∆ UHí ™®fi=∞º~. J~_« abuttals Éèí¥q∞ / Éèí=<®Å ã¨iǨÏ^°∞ÌÅ∞ . q∞`ÍǨi Jܵ#. Ǩ[O°∞ Hßx. ™®O®~â◊~† J=∞¥O°. PO°∞|Ü«µ@ abrogable O°^°∞ÌHß^°y# âÍã¨#~ abrogate (K«>Ïìxfl) O°^°∞Ì KıÜ«µ∞. =∞u =∞O°∞ѨÙQõÅ. ã¨~H˜∆Ç‘ÎHíi~K«∞. KıO°∞ÛHÁ#∞. Hí}˜u. JkèHíÇ‹∞·#. ~ of costing Jxfl YO°∞ÛÅ#∞ ǨiQõ}# Ö’H˜ fã¨∞Hí∞~@¥ J=∞‡HíÑÙ¨ Ç‹Å xO°Ü ‚ µ~ K«_~« . ã¨~ѨÓO°‚ Ç‹∞·#. ~ of law K«>Ïìxfl O°^°∞ÌKıÜ«µ_«~ abrosia LǨÇÍã¨ã≤÷u abrupt ǨÏOîß`Œ∞Î. aKÍ}® ZuÎ ÇıÜ«µ∞ abstain =∂#∞HÁ#∞. `ŒÇ¨C abusive ^°∞ifixܡ∂Qõ~Kı¿ã abut P#∞HÁx L~_«∞. ^°¥+≤~K«∞. PHíi¬~Kı. PHíã≤‡Hí~. x„Qõ Ç≤Ï~K«∞HÁ#∞. J#∞Ǩã≤÷u. „=}~ abscissa xO°¥Ç¨HßHí∆~. ã¨~ѨÓO°‚Ç‹∞·#. x~^°. QåÜ«µ~. HßO°}O°Ç≤Ï`Œ. q^ÕâÍÖ’¡† qã¨Î $`Œ „áå~`Œ~Ö’. Jkè Éè“uHíÇÍ^°~. ã¨~„QõǨÏ~† ã¨~„QõÇÏ≤ ~K«∞. áåiáÈ=_«~ absence ã¨Ê $ǨÏÖËHíáÈ=_«~. âÍ㨠<®xfl LǨã¨~ǨÏi~K«∞ abrogation O°^°∞Ì. `ŒÇ≤Ê~ K«∞HÁx áÈ=_«~† Q≥·O°∞Ǩ[O°∞ Hß=_«~ abscondence ǨO®s absconder ǨO®O≥·# =ºH˜Î absconding ǨO®O°∞. ~ of title Pã≤ÎÃÑ· Ü«∂[=∂#ºÑ¨Ù ǨÏHí∞¯#∞ „^è°∞gHíi~Kı Ǩ„`Œ~. q_«∞^°ÅKıÜ«µ∞. „â◊∞uHíÅ=x. J#∞Ǩã≤÷`ŒÇ‹∞·#. J=K«¥+¨Hí~ absorber â’+¨Hí~ absorbing PHí@∞ìHí∞<Ë. ^°∞ifixܡ∂Qõ~. â’+≤~K«∞. ~ painting <ˇ·O°¥Ç¨º z„`Œ~. <ˇ·O°¥Ç¨º`Œ: Éèı^°#~: Hí$„u =∞~Qå h>˜x `À_çÇıÜ«µ_«~† q+¨Ü«∂= QåǨÏ#† #=∞¥<®#∞ O°¥á⁄~k~K«_«~ abstractionist J=∞¥O°Î / JÇÍã¨ÎqHí ^è’O°}∞Å∞ QõÅ =ºH˜Î abstrict ¿ãfiK«ÛùQå =keÇıÜ«µ_«~† q_çz ÃÑ@∞ì. Hı=Å~ absolutism tH˜∆~K«Hí∞~_Í =ke ÇıÜ«µ_«~. ã¨=∞$^°ú abundantly ^°~_çQå abuse n. u@∞ì. in the ~ of domestic laws ™⁄~`ŒK«>ÏìÅ∞ ÖË#ǨC_«∞ absentee Q≥·O∑Ǩ[O≥·# =ºH˜Î. „QõÇÏ≤ ~K«_~ « . ~ monopoly Qõ∞`ÍÎkèǨ`Œº~. J㨠=∞~[ã¨~ abulia xO°‚Ü«µO®Ç≤Ï`Œº~ abundance ã¨=∞$kú. `ŒÇ≤Ê~K«∞. ~ of power JkèHßO° ^°∞ifixܡ∂Qõ~ abuse v. ~ spectrum â’+¨} =O°‚Ǩ@~. ǨHí¯<Ë L~_«∞ abutment Pã¨O®. JO°ú~Hßx. ã¨~^°O°ƒùO°Ç≤Ï`Œ† Jã¨~|^°ú`Œ† ~ theatre Jã¨~|^°Ì <®@Hí O°~Qõ~ absurdist Jã¨~|^°ú`Í ÇÍk absurdity Jã¨~|^°ú`Œ. selective ~ =~°}Ï`«‡Hõ â’+¨}O. ~ knowledge J=∞¥O°Î *Ï˝#~. qb#~ Kıã¨∞Hí∞<Ë absorption â’+¨}~. Hí∞k~K«∞ abridgement Hí∞k~ѨÙ. áåiáÈ=_«~. active ~ 㨄H˜Ü«∂â’+¨}~. LǨÇÍã¨~. ~ privilege âÍã¨#HíO°ÎÅ „Ǩ`˺Hí ǨÏHí∞¯ ~ temperature ǨO°=∞ â◊¥#º LëÈ‚„Qõ`Œ. Jã¨~Qõ`Œ~. x~k~K«∞. q∞‰õΩ¯@O abundant Jq∞`ŒÇ‹∞·#. Hí∞¡Ç‘ÎHíO°} abroad ^ÕâÍ~`ŒO®Ö’¡.

QÀ+≤ª. ã¨Ç≤Ï~K«∞ acclimation „Ǩuã¨Ê~^°# acclimatization JÅÇÍ@∞ Ǩ__ « ~« J#∞ Hí∂Å#~ 23 accordance acclivity ZQõ∞=ÉèßQõ~. ã¨=∂Ǩ#~ accord XǨÊ~^°~. ™®kè~K«∞. á⁄O°∞Qõ∞ Éèí¥q∞ Ü«µ[=∂x abuzz ÇͺÇ≤~z#. J#∞|~^è°. ™È=∞i`Œ#~† xO®â◊ accipitral fHí∆}^°$+≤ì QõÅ. ~ after the fact <ËO°~ [iy# `ŒO®fi`Œ <ËO°ã¨∞Îx`À ã¨Ç¨ÏHíi~z# =ºH˜Î. Ç‹∞·„u UO°ÊO°∞K«∞. ^°∞ã¨û~Ѷ∞¨ @#. K«Ç¨Ê@¡ ^è°fix acclamation á⁄Qõ_«Î. áå`Íà◊~. J#∞Hí∂Å`Œ acceptant ã‘fiHíO°Î accepted ã‘fiHí$`Œ accepting JOwHõiOz#. `Œy#. ^°∞O°…@#. "å}˜[º ÉϺO‰õΩ acceptor K‹e¡~Kı~^°∞Hí∞ J~wHíi~z ã¨~`ŒHí~Kıã≤# =ºH˜Î† „QåÇ≤φ =∂e#º~. J~^°∞ÉÏ@∞ acceleration J~^°∞ÉÏ@∞Ö’ L~_Ë. hK«Ç‹∞·# abysmal sea JQå^è° ™®QõO°~ abyss JQå^è°~. `Œ^°#∞Qõ∞}~Qå .Î q^®º Hı~„^°~† „Ǩ`˺Hí tHí∆}® Hı~„^°~ acalculia ÖˇH¯í Å#∞ ǨiQõ}~ ˜ K« ÖËx =∂# ã≤Híã≤÷u acanaceous =∞∞à◊∞§QõÅ acantha =∞∞Å∞¡ acapnia O°H~ Îí Ö’ ÉÁQõ∞æ ѨÙÅ∞ã¨∞ ÇÍÜ«µ∞=Ù acaricide „H˜q∞ ã¨~Ǩi}˜ acarpellous `˘#Å∞ ÖËx acarpous Ǩ~_«∞Ǩ~_«x acarus K‹@¡Hí∞ Ǩ>ıì ¿Ñ#∞ |~Hí acathisia Hí∂O’Û=_ÍxH˜ â◊H˜Î KÍÅHí áÈ=_«~ acaudal `ÀHíÖËx acaulescent á⁄>˜ì Hß~_«~ QõÅ accede KıO°∞. K‹_«∞. ~ right J#∞|~^è° Ç¨ÏHí∞¯. qÉèı^®xfl `˘Åy~K«∞. <ˇO°Çıi# accomplishment ã≤k. „Hí∂O° acclaim Jaè#~^°#. W=fiK«¥Ç≤~k/ ÉÏ^è°º`Œ fã¨∞HÁ#∞ acceptability J~wHßO°Üˇ∂Qõº`Œ. ~ address LǨܫµ∞HíÎ zO°∞ <®=∂: ~ of eye ^°$+≤ì ã¨O°∞ÌÉÏ@∞. „ǨÇıâ◊~. J=QåǨÏ#† J~wHí i~K«∞. ã¨∞Qõ=∞. PÇ‹Ø^°^®Ü«µHí~ acceptable ã‘fiHíi~K«^°y#. Ǩi ѨÓiÎ.ú ™®kè~K«_~ « . ã¨Ç¨Ü«µHßO°∞Å∞. JQå^ä°. ã¨O°∞ÌHí∞áÈÜ˵ accompaniment `À_ÍÊ@∞. house K≥e¡™êÎ=∞x "åQÍÌ#O KÕã≤# ã¨Oã¨÷. PǨ¡^°HíO°. <ËO°∞ÊQõÅ. J=Hßâ◊~. J#∞=∞ u~K«∞. ~ prone „Ǩ=∂ ^®Å∞ ZHí∞¯=Qå [iQÕ J=Hßâ◊~ L#fl accidental PHíã≤‡Hí. ã¨Ç¨ÏǨO®kè accomplish ѨÓiÎKıÜ«µ∞. ã¨=∞‡u~K«∞. access ^®i. <ˇ·Ñ¨Ù }º~Qõņ ѨÓiÎܡµ·#. (=ºH˜x Î ) ã¨~ã≤^°∞ú}˜‚ KıÜ«µ∞. ǨÏO°¬ ^èßfi#~ acclamitize ÇÍ`Í=O°} Ǩiã≤÷`Œ∞ÅHí∞ JÅÇÍ@∞Ǩ_«∞. P „ǨHßO°~Qå. KıiáÈ=Ù. „ǨÇıâ◊ܡ∂QõºÇ‹∞·#. Ü«∂^°$zÛùHí~Qå accidie n. XǨÊ~^°~. accessible j„Ѷ¨∞~KıÜ«µ∞ `ŒfiO°}~.abuttor ã¨iǨÏ^°∞Ì^®O°∞. =ã¨u HíeÊ~K«∞ accommodating ã¨Ç¨Ü«µ~Kı¿ã. ~ gland LǨ„Qõ~kè. ~ ladder <ÒHí ^°QõæO° L~_Ë xK‹Û# accommodatum ã¨O°∞Hí∞ |^°∞Å∞ W=fi_«~ accomodative ã¨O°∞ÌÉÏ@∞Hí∞ J#∞Ç‹·#. qb#=∞Qõ∞ abuttor 22 accelerate accessibility accessible f„=ǨO°K«∞. X_«~|_çHí. <ˇO° ÇıO°∞Û. f„=~KıÜ«µ∞. _ËQõ=~>˜. ~ before the fact <ËO°~ [O°Qõ>ÏxH˜ ѨÓO°fi~ <ËO°ã¨∞Îx`À ã¨Ç¨ÏHíi~z# =ºH˜Î accident ǨÏOîß`Œû~Ѷ∞¨ @#. J#∞Hí∂Å`Œ. ã¨=∞∞„^®~`ŒO®ƒùQõ~ acacia `Œ∞=∞‡ Ç‹∞∞Hí¯/ á⁄^°/ K‹@∞ì† XHí q^è°Ç‹∞·# lQõ∞O°∞ academic q^®º q+¨Ü«µHíÇ‹∞·#. XǨCHÁ#∞. =~`Œáå@ accompany J#∞ã¨i~K«∞. ã¨Ç¨ÏHßO°~. ã¨=∞‡u~K«∞. ã¨∞ÅÉèíÇ‹∞·#. Ç‘Ï#Ç‹∞·#. „Ǩ=∂^°~. ZQõ∞_«∞ „Ǩ^Õâ◊~ accolade „Ǩâ◊~ã¨. ~ industry J#∞ |~^è° Ç¨i„â◊=∞. |^°úHí~. ÇıQõ~ÃÑ~K«∞. WK«∞Û. J~^°∞ÉÏ@∞† ã¨=∂ KÍO®xfl á⁄~^°_«~ / ZH˜¯~K«_«~ accessibility ã¨∞Qõ=∞Ç‹∞·#. ~ due to gravity Qõ∞O°∞`Œfi `ŒfiO°}~ accelerator ÇıQõ =O°÷Hí ǨiHíO°~/ =ºH˜Î/ Ǩ^®O°÷~ accent „áå~fܡ∂KÍÛùO°}su† q+¨Ü«µ „áå^èß#º~. ~ bank. J^° #ѨÙ. #q∞‡Hí. ÇıQõ~ ÃÑ~Kı ™®^è°#~ / =ºH˜Î† Ǩi }®=∞~: rq ÃÑO°∞Qõ∞^°Å OÕ@∞. =∞∞ã¨∞ O°∞HÁ#fl abysmal <®}º`ŒÖËx. J#∞ã¨i~z. J~w HßO°~. J#∞|~kè `ÍÅ∞. Jaè#~^°# accommodate ™®÷#~ HíeÊ~K«∞. ~ food J#∞|~^è° PǨO°~. áå~_ç`Œº „Ǩ^°O°≈Hí. J#∞Hí∂Å. Qå_è°`Œ† f„= qÅHí∆}`Œ† ã¨fiO°~ accentuate `Œfii`Œ~KıÜ«µ∞† ÃÑ~K«∞. =∂O°æ~. ã¨Ç¨Ü«µ~ KıÜ«µ_ÍxH˜ ã≤^°ú~Qå L~_«∞. #O°Hí~. ã¨Ç¨ÏHíi~K«∞. `À_«Ê_«∞ accomplice `À_«∞ ^˘~Qõ. J~wHíi~K«∞. Jã¨=∞O°úÇ‹∞·#. J#∞Hí∂ņ ã¨iÃÑ@∞ìHÁ#∞. „Ǩ=∂^° =âÍ`Œ∞Î. XǨC HÁ#∞. ÇıQõ=$kú OÕ@∞. ã‘fiHíO°}. ã¨Ç¨Ü«µHí∞_«∞. ã¨Üˇ∂^è°º. xO°fiiÎ~K«∞ accomplished x뮂`Œ. <˘H˜¯K‹Ç¨C. ~ year q^®ºã¨~=`ŒûO°~ academical q^®º q+¨Ü«µHíÇ‹∞·# academician q^®ºÇı`ŒÎ academist q^®ºÇı`ŒÎ academy JHß_«g∞. „QåǨϺ. ã¨Ç¨ǨO®kè† J„Ǩ^èß#. accommodation ã¨O∞° É Ì Ï@∞† ã¨fiÅÊHßeHí O°∞}~. Pã≤ÎÖ’ J#∞=$kú† Qõ^≥Ì ZHí¯_«~. ã¨∞Å Éèí~Qå =~QÕ. qb#~. =∞#fl#. `À_«∞^˘~Qõ. „áå=∞∞Yº~ ÃÑ~K«∞ accept ã‘fiHíi~K«∞. with one ~ UHí„w=~Qå. „ǨÇıâ◊/ ^°O°≈# ™œÅÉèíº~. J~wHíi~K«^°y# acceptance J~wHßO°~. „ǨÇıâ◊ܡ∂Qõº accessio Jã≤ÎÖ’ J#∞=$kú accession „ǨÇıâ◊~. J#∞|~^è° ™®^è° <®Å∞ accessory ã¨Ç¨Ü«µHí∞_«∞. UHßaè„áåÜ«µ~`À accordance ã¨~|^°ú`Œ. J^ä’ Ö’Hí~. „ǨÇıâ◊ ™œÅÉèºí ~. ™®QõO°QõO°ƒù~ abyssal JQå^è°~. in ~ with P q^è°~Qå. KıiáÈ=_«~. Ǩ^°g ã‘fiHßO°~ accessories q_çÉèßQåÅ∞. PÇ‹Øk~K«^°y#. Ü«∂^°$zÛùHí. J#∞O°¥Ç¨`Œ. JÅ∞=∞∞HÁ#fl. ~ discussion (q^®º q+¨Ü«µHí) K«O°Û. q^®ºÇ¨i+¨`∞Œ . ã¨~â◊Ü«µÇÍ^° ã¨~|~^è°Ç‹∞·#. „ǨHí@#. „Ǩܫµ`Œfl~ ÖËHí∞~_Í accidentalism Ü«µ^°$KÍÛùÇÍ^°~ accidentally JHí™®‡`Œ∞ÎQå. UH©Éèß=~. Ö’Ü«µ. XǨC^°Å.

„Ǩ^èß# Qõ}Hí∞_«∞ accounterments ¿ã"å™®=∞„y. on ones own ~ ™⁄~`Œ ÉÏ^è°º`Œ g∞^°. [=∞ J=Ù. capital ~ =∞¥Å ^è°#~ MÏ`Í credit ~ JO°∞=Ù MÏ`Í. <ËO°~Ç‹ØѨÙ. ã¨~Qõu† O®=Åã≤#/ K‹e¡~K«=Åã≤# _«|∞ƒ q= O®Å∞. ã¨iܡµ·#. O®}˜~K«∞. drawing ~ ™⁄~`Œ ÇÍ_«HßÅ MÏ`Í. „áåǨÎ~. YzÛ`Œ. „Hí=∞=$kú. áÈQõ∞Ǩ_ç Åaè~Kı accumulator Hí∂_ç# Ç‹∞∞`ŒÎ~† Hí∂_«Éˇ>ıì =ºH˜Î† W~^è°<®xfl xÅfiKı¿ã ǨiHíO°~ accuracy Ü«µ^äßO°÷`Œ. KıHí∂O°∞. â◊sO°~Ö’ ^≥|ƒHí∞ ã¨∞ÅÉè~í Qå Qõ∞i JÜ˵º ÉèßQõ~ accured . ~ expenses YO°∞ÛÅ ÃÑO°∞Qõ∞^°Å accurse â◊Ç≤~K«∞. ã¨~K«Ü«µ~. ~ payable J~k# ã¨O°∞Hí∞Hí∞ K‹e¡~KÍeû# Ç‹∞∞`ŒÎ~. ~ rate of return ÇÍ}˜[º~. Hß#∞Ѩ٠accoucheuse =∞~„`Œ™®x account q=O°}. ~ costs ^è°O°Å ÃÑO°∞Qõ∞^°Å. xO^® O’Ǩ} KıÜ«µ∞. sales ~ J=∞‡HßÅ MÏ`Í. „Ǩܡ∂[# HíO°~Qå Ǩi}q∞~K«∞. =_ô¤ K‹e¡~K«x MÏ`Í. ѨÙÅ∞ÃÑH˜¯# ache f„="≥∞ÿ# <˘Ñ≤Ê acheiria Kı`Œ∞Å∞ ÖËHíáÈ=_«~ achieve ™®kè~K«∞ achievement q[Ü«µ~. by all ~ Jxfl q^èßÖÏ. ~ dividend „áåÇ≤Î~Kı ã¨~z`Œ ÖÏÉèßÅ∞. <®â◊#~ KıÜ«µ∞ accusation PO’Ǩ}. JkèHí$`Œ ~ journalist Qõ∞iÎ~Ѩ٠á⁄~k# Ǩ„uHß O°K«Üµ`Œ/ [O°fleã¨∞ì accrescent ÃÑiQÕ. W=fi^°y# =_ô¤ „áåÇ≤Î~K«∞. PO’Ç≤~K«∞. ~ income „áåÇ≤Î~ z# =_ô¤. =_ô¤. ~ charges Kèßs˚Å ÃÑO°∞Qõ∞^°Å. =$`ÍÎ~`Œ~. ~ general JH“~>ˇ~>ò [#O°Öò. `ŒÅK«∞ accountability [ÇÍ|∞^®s`Œ#~. ÇͺáåO°~† Ǩ^ä°Hí~† J~K«<® Hí>˜ì# xHíO°ÖÏÉèí âÍ`Œ~. J=ã¨O°~ H’ã¨~ ^°QõæiH˜ =K«∞Û. Öˇ·~yHí ÇÍ~Kèß ã¨¥K«#Å∞KıÜ«µ∞. on no ~ JHßO°}~Qå. ~ profit ÖÏÉèß~â◊~ Ǩ~z W=fiQå q∞ye#k accumulative =$kú JÜ˵º. ã¨=∞O°÷† (¿ÑHí =∞∞Hí¯Ö’¡) Pã¨∞ acellular Hí}O°Ç≤Ï`Œ acephalous jO°¬O°Ç≤Ï`Œ† Hı~„nHí$`Œ O®*ϺkèHßO°~ ÖËx acerbic f„=. Híiî#`Œfi~ acerous HÁ=∞∞‡Å∞ ÖËx acervate z#fl z#fl Qõ∞`Œ∞ÎÅ∞Qå ÃÑiQÕ acescent ѨÙe¿ã. Ѷ¨e~K«∞. #Ç‹Ø^°∞Kıã≤#. ^è≥·O°º~Qå Z^°∞ O˘¯#∞. ã¨i. xO°¡Hí∆ º~ accordant 24 accretion KıÜ«µ_«~. ~ interest ã¨~z`Œ =_ô¤ accumulate ÃÑ~ѨÙK‹~^°∞. `ŒÇ¨C Ǩ@∞ì accused <ËO®O’Ç≤`Œ. _«|∞ƒ ÖÏÇÍ^ÕgÅ q=O°}.accordant J~wHíi~K«^°y#. <ËO®O’Ǩ} accusative x~^°Ç‹Ø¿Ñ† kfifÜ«∂ qÉèíH˜Î ÇÍHíº~Ö’ HíO°‡ Ǩ^®xH˜ KıOÕÛ „Ǩ`ŒºÜ«µ~ accusatory x~^®Ñ¨Ói`Œ accuse x~k~K«∞. ÉÏ^è°º`Œ accountable q=O°} WÇÍfieû#. Ѷ≤O®ºk accusing finger ÇıÖˇuÎK«¥Ñ¨Ù accustom JÅÇÍ@∞Ǩ_«∞ accustomed JÅÇÍ@∞ Ǩ_ç# ace Çı∞>˜. bring to ~ =∞~^°e~K«∞. Hí∂_«Éˇ@∞ì. ~ holder MÏ`Í^®O°∞. on ~ off ^®x HßO°}~Qå. xO®fiHí~ achille's heel |ÅÇ‘Ï#Ç‹∞·# q+¨Ü«µ~. áÈQõ∞KıÜ«µ∞. „ǨuÇÍk accuser x~^°Ç‹Ø¿Ñ =ºH˜Î. J=ã¨O°Ç‹∞·# =ã¨∞Î=ÙÅ∞ accounting ÖˇHí¯Å∞K«¥_«_«~. Ѷ¨e`Œ~ ã≤kú~K«∞ accrued benefits Åaè~Kı LǨHßO®Å∞: accruing „áåÇ≤Î~K«∞. xiÌ+¨ì ÃÑiy#. MÏ`Í. P^•Ü«∞O. ~ satisfaction ^°~_«∞ Hí>˜ì XǨÊ~^°~ #∞~z Ç‹·^˘ÅQõ_«~ accost ǨÅHíi~K«∞† JÉèíÇÍ^°~. ~ summary =∞∞y~Ѩ٠MÏ`ÍÅ ã¨~H˜∆ǨΠO°¥Ç¨~. take no ~ off ǨiQõ}˜~K«Hí áÈ=_«~. ã¨~K« ܵ~K«∞ accumulated temperature ã¨~z`Œ LëÈ‚„Qõ`Œ accumulation áÈQõ∞. ~ receivable =∞∞@ì *ˇÇ≤Ê# ã¨O°∞Hí∞Hí∞ „ǨuQå J~^® eû# Ç‹∞∞`ŒÎ~. Hí∂_«Q@ õ ∞ìHÁ#∞. =$kú JQõ∞. turn to ~ J#∞Hí∂Å=∞Qõ∞. HßO°º ã≤kú. ÉıMÏ`ŒO°∞ KıÜ«µ_«~. f„=`Œ. ÃÑ~ѨÙ. ~ dividends ÇÍ>Ï^®O°∞ ÅHí∞ K‹e¡~KÍeû L#fl ÖÏÉèß~â◊~. x뮯O°}~Qå. 25 achille's heel Ü«µ^äßO°÷. MÏ`ÍÅ `Œxv. account ÖˇH˜¯~K«∞. HßO°}~ K«¥Ñ¨Ù. O°∞A=O°Î#. PkèHßiHí Ç‹∞·# Qõ∞iÎ~Ѩ٠accredited xÜ«µq∞`Œ. „áåg}º~ K«¥Ñ¨Ù. ~ person =∞∞^®Ìܵ. ã¨~z`Œ=∞Qõ∞. ~ rights „áåÇ≤Î~z# ǨÏHí∞¯Å∞ accrue =$kú J=Ù. x~^® O’Ǩ}. ã¨~*Ïܵ+‘ K‹Ç¨Ê=Åã≤ L#fl accountancy Qõ}HíâÍG~† MÏ`Í ÖˇHí¯Å∞ K«¥¿ã=$uÎ accountant JH“~>ˇ~>ò. ~ payee ÉϺ~Hí∞ MÏ`ÍÖ’ =∂„`ŒÇı∞ [=∞ HßÇÍÅx K‹Hí∞¯ÃÑ· O®¿ã xOÕÌâ◊~. „áåO°~ ÉèíѨ٠ǨÅ∞Hí∞ accouchement „Ǩã¨=~. Híiî#. Ãã·xHí ǨiHíO®Å∞ accredit PkèHßiHí~Qå Qõ∞iÎ~K«∞/ xÜ«µ q∞~K«∞ accreditation „áåux^è°º~. ~ basis ÃÑO°∞Qõ∞^°Å „áåuǨkHí. =$kú† [=∞† ~ of land Éèí¥Ç‹·âÍź~ ÃÑO°Qõ_«~ good accrimination accrimination <ËO®O’Ǩ} accroach JkèHßO°~ ^°∞O°∞Ǩܡ∂Qõ~ accrual ÃÑO°∞Qõ∞^°Å. HßO°}~ K«¥áåeû#. ~ book JH“~>ò ѨÙã¨ÎHí~. Kı^°∞ O°∞z. ~ interest [`Œ Híe¿ã =_ô¤. x~k`Œ∞_«∞. ~ period Qõ}#HßÅ~. ~ costs „áåÇ≤Î~Kı YO°∞ÛÅ∞. ÖˇHí¯. ~ debts „áåÇ≤Î~Kı O°∞}®Å∞. =$kú. xiÌ+¨ì. take into ~ ǨiQõ}˜~K«∞. Qõ}# HßÖÏ#~`ŒO° „^°=º xÇıkHí accountre Ãã·xHí∞_çÖÏ ^°∞ã¨∞ÎÅ∞ ^è°i~K«∞. q= i~K«∞. xs‚`Œ HßÅ =º=kè. Qõ}Hí∞_«∞. give a good ~ of J^°∞ƒù`Œ~Qå KıÜ«µ∞. ~ test xO°fiǨÏ} HßÖÏxfl `ˇÅ∞ã¨∞HÁ<Ë Ç¨sHí∆ accurate YzÛ`ŒÇ‹∞·#. deficit ~ Ö’@∞ MÏ`Í. suspense ~ J<®=∞`Œ∞ MÏ`Í. ǨiQõ}˜~K«∞. x~^°. ~ bonus „áåÇ≤Î~z# É’#ã¨∞. ã¨fiÅÊHßeHí MÏ`Í. Ǩ^°∞Ì. ÃÑO°∞Qõ∞. Hí∂_« ɡ>ì˜ ã¨~áåk~K«∞. hold to ~ ÉÏ^è°∞º_çfl KıÜ«µ∞. purchases ~ HÁ#∞QÀÅ∞ MÏ`Í. ǨÏ~Qõ∞Å∞. [Ü«µ~. current ~ HíO~ ≥ >ò JH“~\ò. HíO°∞Hí∞ acerbity Hí@∞ „Ǩ=O°Î#/ ã¨fiÉèß=~. xO°~`ŒO®aè=$kú K‹~^Õ accrete HíÅã≤ ÃÑO°Qõ_«~ accretion ÃÑ~ѨÙ. O°∞}Ǩ_ç L#fl Ç‹∞∞`ŒÎ~.

qxH˜_ç ã¨O|O^èŒ. ~ surplus ã¨~áåk~z# q∞Qõ∞Å∞ acquirement ã¨~áå^°#. ^èŒfix ã¨O|O^èŒ"≥∞ÿ# ~ nerve „â◊=}<å_ç acoustics â◊|Ì „â◊=} âÍG~. XǨÊx. J~wHßO°~. ~ resistant P=∞¡ „ǨuO’^è°Hí~. ~ diseases ã¨~„Híq∞`Œ Çͺ^è°∞Å∞. act v. XǨCHÁ#∞ acknowledgement Qõ∞iÎ~ѨÙ. Hí∞¡Ç¨Î Ǩ^°~. ¿ã=Hí∞_«∞. ~ soils P=∞¡ <ËÅÅ∞. L#fl`Œ™®÷#~ acne Ç‹∞∞>˜=∞. ǨiK«Ü«µ~ acquainted Ǩiz`Œ acquest ã¨~áåk~Kı =ã¨∞Î=Ù acquiesce ã¨=∞‡u~K«∞. á⁄~^°_«~. q^è•#O. Jkè„QõǨÏ}~. ~ ratio „^°=º`Ífixfl Ǩije~Kı q^èß#~. Híiî#Ç‹∞·#. ~ indicators P=∞¡ 㨥zHíÅ∞. ~ of fixed assets ã≤÷O®ã¨∞ÎÅ PO°˚#. ~ of gain ÖÏÉèßO°˚#. ~ function P=∞¡ H∆ßO° K«O°º. ~ rock P=∞¡tÅ. ǨxKıÜ«µ∞. PO°˚# acquiring ã¨~áåܵ~K«_«~ acquisition ¿ãHíO°}. automatic ~ ã¨fiÜ«µ~ KÍÅHí „H˜Ü«µ. Hße=∞_«=∞ Z=∞∞Hí#∞ Híe¿Ñ Hí}*ÏÅ~ achilous ÃÑ^°=ÙÅ∞ ÖËx achlorohydria J<®=∞¡`Œ achloropsia Qõ∞_ç¤`Œ#~ achromatic O°~Qõ∞ÖËx. ~ catalysis P=∞¡ L„`ËÊO°}. #@#. Jaè#Ü«µ~. ~ alkalititration P=∞¡ H∆ÍO° J~â◊ =∂Ǩ#~. Hí@∞=ÙQå L~_«_«~ achille's tendon 26 acquire acquired acierate W#∞=∞∞#∞ LHí∞¯Qå =∂O°Û_«~ acknowledge Qõ∞iÎ~K«∞. „Ǩܫµ`Œfl~`À ™®kè~K«∞. ~ anesthesia jO°¬ÉèßQåÅÖ’ ã¨ÊO°≈ H’Ö’Ê =_«~ acrobatics Çͺܫ∂=∞ q^°º 27 activate acrodont J„Qõ^°~u acrogenous J„Qõ*Ï`Œ acronychal #Hí∆„`À^°Ü«µ~`À ã¨~Éèíq~Kı. Pi˚~K«∞. P„QõÇ¨Ï Ñ¨Ói`ŒÇ‹∞·#. `ˇÅ∞ã¨∞ HÁ#∞ acquaintance ™®xflÇ≤Ï`Œº~. ~ test P=∞¡`Í Ç¨sHí∆ acidosis O°HíÎ~Ö’ P=∞¡ Ǩi=∂}~ ÃÑO° Qõ_«~ acidulate ã¨fiÅÊ P=∞¡ ^èO ° ®‡xfl Híe~æ K«_~« acidulous ã¨fiÅÊ~Qå ѨÙÅ¡Qå L~_«_«~. =∞∫<®~wHßO°~. ~ leaching P=∞¡ xH∆ßà◊#~. ѨÙÅ¡x Ǩ^®O°÷~. Hí@∞`Œfi~ acro tYO°~. á⁄~^®Å<Ë H’iHí acquit =keÃÑ@∞ì. ã‘fiHíi~K«∞. ™®kè~K«_«~. ã¨Ç¨ Ü«µHí∞_«∞. JǨC fã¨∞H’=_«~. ã¨~áåk~K«_«~. K«O°=∞^°â◊. Hí_«∞ѨÙÖ’ ÇÍÜ«µ∞=Ù „ǨH’ Ç≤~K«_«~. ã¨~áåk~K«∞ Pi˚~z#. ™⁄~`Œ~ Kıã¨∞ HÁ#∞. bÅ. reflex ~ Jã¨~HíeÊ`Œ „ǨfHßO° K«O°º. Çı`Œ<®Å q=O°~ acre ZHíO°~ acreage (ZHíO®Ö’¡) qã‘ÎO°‚~ acrid KÍÖÏ Hí@∞Ç‹·#. ~ of god „ѨHõ$u cÉèí`«ûO. Ǩ^®k JHí∆O®Å Ǩ^°~ acropetal J„Qåaè™®O° acrophobia Z`Œ∞Î J~>ı ÉèíÜ«µ~ acroscopic J„QÀ#∞‡Y acrosphire Ç‹∞∞ÅH≥`ËÎ q`Œ∞Î#∞~z Ç‹Å∞ =_Ë Ç‹∞∞^°>˜ Ǩ„`Œ~ across J_«~ ¤ Qå. ã¨=∂KÍO°~ J~k~K«∞ act n. f„=`Œ. O°~Qõ∞Å qÉèí[# ÖËx Hß~u achromatopsia O°~Qõ∞efl Qõ∞O°∞ΠǨ@ìÖËx acid P=∞¡~. ã‘fiHíO°} acme ǨO®Hß+¨ª. áÈO®@~. ~ fast P=∞¡ ã≤÷O°`Œ. J=O°‚. delayed ~ qÅ~a`Œ „H˜Ü«µ. O°ã‘^°∞ WK«∞Û. ™⁄~`Œ~ Kıã¨∞H’=_«~. come ~ Z^°∞O°∞Ǩ_∞« . z=i^°â◊. ^°QõæO°`Œ#~. q=∞∞H˜Î acquittance O°∞} q=∞∞H˜Î. á⁄~k#. `ŒQõx. K‹Å∞¡p>˜. ǨO°∞+¨ Ç‹∞·#. XHíO°∞ K‹Ç≤Ê~k XǨCH’=_«~. UH©Éèíq~K«∞. ÉÏ^èßHíO°Ç‹∞·#. J^≥ÌHí∞ fã¨∞H’=_«~. cumulative ~ ã¨~z`Œ „H˜Ü«µ. Híiî# ã¨fiÉèß=~ QõÅ acrimonious ǨO°∞+¨Ç‹∞·#. Kı^≥·# acrimony Ç‹·Ç¨s`Œº~. (uO°∞Qõ∞) O°ã‘^°∞. ~ indicators P=∞¡H∆ßO° 㨥zHíÅ∞ acidic P=∞¡ acidifiable Pg∞¡Híi~K«^°y# acidification Pg∞¡HíO°} acidifying agent Pg∞¡HíO°}˜ acidity P=∞¡`Œ. ~ test Híiî# ǨsHí∆. activate K‹·`Œ#º=~`Œ~/ „H˜Ü«∂`Œ‡Hí~ KıÜ«µ∞ . J~wHíi~K«∞. Ç‹∞∞>˜=∞Å Çͺkè acolasia JuÇͺNjØǨÏ~ acolyte Ǩx <ËO°∞ÛHÁ~@∞#fl =ºH˜Î. ™®finè#~. zO°∞^Àºy acontinence ã¨~Ü«µ=∞#~ aconverse Éèß+≤~K«∞ acoumeter ^èfi° x„áåO°~ÉèßÅ#∞ xO°Ü ‚ µ~Kı / HÁeKı LǨHíO°}~ acoustic „â◊=} ã¨O|O^èŒ. ^è°fixâÍG~. ~ characters Pi˚`Œ ÅHí∆}®Å∞. K«@ìO. ~ of easement J#∞Éè’Qõ ǨÏHí∞¯ ã¨~áå k~K«_«~. ~ dye P=∞¡O°~[#~. ~ salt P=∞¡ Å=}~. `Œ$Ç≤Î acquire HÁ#∞QÀÅ∞KıÜ«µ∞. J=∞Å∞Ѩ~°∞K«∞† JOHõO <å@HõOÖ’ XHõ ÉèÏQÆO. Kı+¨ì. Ѩx. `ˇeÜ«µ|O°∞K«∞. J=∞Å∞ǨO°∞K«∞ acting `Í`ͯeHí ÉÏ^è°º`ŒÅ∞ ã‘fiHíi~z#† Jaè#Ü«µ~. J~u=∞ ǨsHí∆ acid base P=∂¡^èßO°. tYO®„Qõ~. ~ rain P=∞¡=O°¬~. local ~ ™®÷xHí K«O°º. P=∞¡ „ǨÉèß=~. ^°∞óYHíO°Ç‹∞·#. ã¨=∞∞áåO°˚#. ã¨~áåk~ z#. ã¨~™®¯O° O°Ç≤Ï`Œ† |^°úHí~Qå L#fl =ºH˜Î. „H˜Ü«µ. `ˇÅ∞ѨÙ. ǨiK«Üµ« ~ Kıã∞¨ HÁ#∞. HíÅ∞ã¨∞HÁ#∞. ~ president `Í`ͯ eHß^è°ºHí∆∞_«∞ actinometer 㨥O°ºHß~u =∂ǨHí~ actiology O’Qõx^®#(âÍG)O action K«O°º. ^®#~ fã¨∞ H’=_«~. â◊|Ì`ŒO°~Qå^谺ܫµ# âÍG~ acquaint ǨiK«Üµ« =∞Qõ∞. ~ of land Éèí¥¿ãHíO°}.achille's tendon Hße Ç≤H¯í Hí~_«O®Å#∞. ~ radical P=∞¡ „áåuǨkHí. ~ of property Pã≤Î ã¨=∞∞ áåO°˚# acquisitive ã¨~áåk~KÍÅ<Ë. #@#. J@∞#∞~z W@∞. mechanism of ~ K«~åº q^èß#~. O®„uÇıà◊ ã¨~Éèíq~Kı acronym ã¨~„QõÇ‘ÏHí$`Œ Ǩ^°~. Ju=QõO°∞. ѨxKÕÜ«Ú. J`Œ∞º#fl`Œ. acquired J~k#^°x `ˇeÜ«µK‹Ç¨C. Ѷ¨∂>ˇ·#. ~ equibrium P=∞¡H∆ßO° ã¨=∞`Íã≤÷u. xO’Ì+≤ Jx q_«∞^°Å KıÜ«µ∞ acquittal q_»∞^ŒÅ KÕÜ«Ú acquittal q_«∞^°Å. tYO°~. voluntary ~ SzÛùHí „H˜Ü«µ actionalism =ºH˜Î „áå^èß#º`Í ÇÍ^°~ action in rem ǨÅ∞=ÙiÃÑ· fã¨∞Hí∞<Ë K«O°º action noun ÇͺáåO° É’^è°Hí „H˜Ü«µ. XuÎ_çH˜ ÖÁ~yáÈ=_«~ acquiescence XǨÊ~^°~.

`Œ. ã¨g∞Ǩ adjourn ÇÍܵ^®ÇıÜ«µ∞† ÇıkHí/ ã¨=∂ Çıâ◊ ™®÷#O =∂O°∞Û adhibit . K‹·`Œ#º~. c=∂ ÖˇHí¯ÅÖ’ xѨÙ}∞_«∞ actuate „¿ÑOÕÇ≤~K«∞. ~ system „Ǩ=O°Î# ã¨=∞∞ ^®Ü«µ~ activize „H˜Ü«∂#∞Hí∂Å~ KıÜ«µ∞ actor #@∞_«∞. HßO°ºjÅ`Œ. J~@∞HÁ<Ë. ^°Qõæi. P#∞HÁx L~_«∞ adjoining P#∞Hí∞x L#fl. P~^À à◊# HßO°∞_«∞ activity HßO°ºHíÖÏǨ~. ã¨=∞∞z`ŒÇ‹∞·#. „H˜Ü«µ HßO°º~ „¿ÑO°} activators ¿ã~„nÜ«µ Ǩ^®O®÷Å K«O°ºÅ#∞ JkèHí~ Kı¿ã q∞„â◊=∞ Ǩ^®O®÷Å∞ active K«∞O°∞H≥·#. LKÍÛùO°} f„=`Œ. ǨO°=∞ HíŇ+¨ Ç‹∞·# adhere J~>˜ÃÑ@∞ìHÁ#∞. â◊H˜Î qxܡ∂Qõ~. g_À¯Å∞. ~ layer ZHí∞¯=Qå Hí^°ÅQõeQÕ Éèí¥q∞Ö’ á⁄O° (<ËÅá⁄O°). ^°Qõæi adjective qâı+¨}~ adjectivisation qâı+¨}©HíO°}~ adjoin HíÅ∞ѨÙ. 㨥ká⁄_«∞Ѩ٠Nj·^°º~ acute fHí∆}Ç‹∞·#. J#~ `Œ~Qå ad instantiam `ŒHí∆}Çı∞ adipose HÁ=ÙfiQõÅ adiposis HÁ=Ùfi KıiHí Çͺkè adipsia ^®Ç¨Ï~ ÖËHíáÈ=_«~ adjacent ã¨g∞Ǩ. Jaè<Ë„u actual ÇÍã¨ÎqHí. Ü«µ^äßO°÷~Qå. ~ trade balance J#∞Hí∂Å ÇͺáåO° âı+¨~. gÅ∞<®=∂#∞ =∂O°∞Û ademption gÅ∞<®=∂ =∂O°Û_«~. PK«O°}je. L^®Ç¨ÏO°}Qå K«¥Ç≤~K«∞ adductor Hí~_»O°~ adeem LǨã¨~ǨÏi~K«∞. ~ vescicle ã¨~ã¨~[# H’â◊~ JuH˜~K«∞. HíO°Î. ~ forces ã¨~ã¨~[# |ÖÏÅ∞.Œ xt`Œ ^°$+≤.ì fHí∆‚ |∞kú acupuncture PHí∞Ǩ~HíÛO∑. HÁ#∞QÀà◊∞§ K«∞O°∞Hí∞Qå ™®QÕ ã≤÷u. ã≤÷O’+¨‚ Ǩi}®=∞~ adiaphorism â‹·käźÇÍ^°~ adience „¿ÑO°HßÅÇ‹·Ñ¨Ù W~„kÜ«∂Å∞ K«¥¿Ñ „Ǩ=O°Î# adieu n. Ǩi ѨÓO°‚`Œ adequate `Œy#~`Œ. J=∞Å∞. „H˜Ü«µ. =º=ǨÏO°Î. P#∞Hí∞x L#fl. ~ action JkèHí ã¨fiO®Ñ¶¨∂`Œ~. adhocism „Ǩ`˺Hí`Í ã¨~„Ǩ^®Ü«µ~. Jã¨Å∞ actualist ÇÍã¨ÎqHí`Í ÇÍk activated 28 adaptation adaptive ÇÍã¨Î= ã≤÷u ÇÍã¨Î=~Qå. ^Õx H≥<· ® „Ǩ`ºË H˜~z#. ~ coordination ã¨~HíÅ# ã¨~ܡ∂[#~. K«@ì qO°∞^°úÇ‹∞·# K«O°º acuity 㨥k PHßO°~† *Ï˝# 㨥Hí. K«∞O°∞ Hí∞Qå ǨxKı¿ã. Ǩx. ~ transport 㨄H˜Ü«µ O°ÇÍ}®. J~>˜~K«∞. J#fiÜ«µ~. x[~Qå. ~ products L`ËÎl`Œ Ǩ^®O®÷Å∞ activation L`ËÎ[#~. x[Ç‹∞·#. ™®Ç‹∞`Œ. J#∞ã¨O°}. LǨ ã¨~ǨÏO°} adept ã¨=∞~°úÇ‹∞·# adequacy `Œy#~`Œ. ã¨~ã¨~[Hí~. ã¨iáÈ=Ù adeux W^°ÌiH˜ =∂„`ŒÇı∞. O°¥áå~`ŒsHíi~K«∞ adaptability aè#fl Ǩiã¨O®ÅHí∞ J#∞ Hí∂Å~Qå XkyáÈ=_«~ adaptation LǨܡ∂[#~. J#∞Hí∂e~Ǩ KıÜ«µ∞. activism PK«O°}`Œ`ŒÎ fi~ activist „H˜Ü«∂je. W^°Ìi =∞^è°º adgean KÍÖÏ =∞∞iH≥·#. 㨄H˜Ü«µ. Ǩ^®xH˜ Ǩ^°~ adage ã¨∞Éèß+≤`Œ~. ~ volcano „H˜Ü«∂jÅ Jyfl ǨO°fi`Œ~. Híeã≤ L#fl. K«`∞Œ O°`. ~ capital ^è°# O°¥Ç¨~Ö’H˜ ã¨∞ÅÉèí~Qå =∂O°∞Û H’QõeQÕ Pã¨∞ÎÅ∞. Hí@∞ì|_ç L~_«∞. ã¨~ѨÓO°‚`Œ. ã¨O°∞ÌÉÏ@∞. ã¨iǨO° K«_«~. ã¨~|~kè`Œ ã¨=∂KÍO°~ addened =∞m§ KıO°Û_«~ addict =ºã¨x. <®@Hí áå„`Œ† HíH˜∆ ^®O°∞. J= ã¨O°Ç‹∞·#. <ˇ=∞‡kQå Hí^°Å_«~ adam's apple Hí∞uHí HßÜ«µ. Ö’H’H˜Î. ã¨~O°Hí∆ Hí∞_«∞ actress #>˜. ~ behaviour ã¨Ç¨Ü«µHí „Ç¨=O°Î#. adaxial Hı~„^•aè™®O° addendum J#∞|~^è~ ° . „áÈ^°ƒÅ~ KıÜ«µ∞. O°∞A=Ù K«¥Ñ¨Ù. Ü«µ^äßO°÷. KıiÛ# qÉèßQõ~. J#∞=O°Î#. ÃãÅ=Ù/ g_À¯Å∞ fã¨∞HÁ#∞ ad infinitum J~`Œ∞ÖËHí∞~_Í. „H˜Ü«∂jŠǨiHíO°~. bid ~ g_À¯Å∞ K‹Ç¨Ê_«~ adieu v. „ǨÇıâ◊ ÃÑ@∞ì. ÃÑ·# ѨÓÜ«µ∞ adhoc `Í`ͯeHí. ~ partner „H˜Ü«∂jÅ ÉèßQõ™®fiq∞. ÖÁ~Qõx. ~ decission `Í`ͯeHí xO°‚Ü«µ~. <®#∞_ç adagio <ˇ=∞‡kQå. ~ market J=∞‡HßÅ∞. Ǩi=O°Î# adaptive actuality actually J#∞Hí∂Å. Jã¨Å∞Hí∞ actual neurosis #O®Å ÉÏ^è° actuarial c=∂ Qõ}Hí∞_«∞ LǨܡ∂y~Kı ã¨=∂KÍO°~/ Kı¿ã Ǩx. =H©Å∞. „H˜Ü«∂jÅ. ~ property ã¨~Híe`Œ ^è°~°‡~ address n. K«Å# â◊H˜Î Híey~K«∞ actus reus <ËO°~. L^ÕÌt~K«∞. KÍe#~`Œ. ~ circulation ÇÍ_« Hí~Ö’ L#fl _«|∞ƒ. ~ instrument Kı+≤ì`Œ ™®^è°#~. ÇÍk. =ºã¨<®xH˜ ÉÏx㨠addiction =ºã¨#~ ad diem P XHí O’A# addison's disease xã¨û`Œ∞Î= additive ã¨~HíÅ<®`Œ‡Hí. ~ money ÇÍ_«Hí~Ö’ L#fl _«|∞ƒ. LǨ#ºã≤~K«∞ adduce (™®Hí∆ º~) Z^°∞@ ÃÑ@∞ì. J=Å~a~K«∞ adherence x|^°ú`Œ. ã¨OÉ’^èŒ# address v. Híiî#Ç‹∞·#. ~ attitude Ç‹∞∞~_ç Ç‹·Yi adapt J#∞Hí∂Å=∞Qõ∞. Hí~Oî°=∞}˜ adamant Ç‹∞∞~_ç. zO°∞<®=∂. J~>˜ L~_ˆ ã¨Ç¨Ï K«O°∞_«∞. J#∞Hí∂Å ã¨=O°}. ~ pad J~@∞Ç‹∞`ŒÎ. f„=Ç‹∞·#. J~>˜ L#flk adhesive |~HíÖÏQõ L~_Ë. Hí@∞ì|_ç L~_«_«~ adherent ã¨~ã¨~[Hí. ~ charcoal L`ËÎ l`ŒÇ‹∞·# ÉÁQõ∞æ.activated L`ËÎl`Œ. ^°$+≤ì f„=`Œ acumen KÍ`Œ∞O°º~. K«∞O°∞Hí∞^°#~. J#∞Ü«∂ܵ 29 adjourn adhesion ã¨~âı¡+¨}. ^°$ë®ì~fHíi~K«∞. ~ compounds ã¨~Híe`Œ Ǩ^®O®÷Å∞. ~ medical care J`ͺ=â◊ºHí Ç‹·^°º ã¨~O°Hí∆} ad verbum =∂@Hí∞ =∂@. ~ committee `Í`ͯ eHí ã¨~Ѷ¨∞~. ~ tables c=∂ Qõ}Hí∞ŠǨ>˜ìHíÅ∞ actuary c=∂ Qõ}Hí∞_«∞. Ǩiq∞`Œ HßeHí. `Í`ͯeHí xO°‚Ü«µ Ǩ^°úu adiabatic change ã≤÷O’+¨‚ „Ǩ„H˜Ü«µ.

~ citizen ^°`ŒÎáœO°∞_«∞. =ºaèKÍO°~ adulthood Ü«µ∞HíÎ=Ü«µã¨¯`Œ adumbral PKÍÛ^°# ã¨~|~^è°"≥∞·#. JǨiǨHífi`Œ adolescent H˜â’O° „áåÜ«µ~. PK«i~K«^°y#. ~ cortex Jkè=$Hí¯ =ůÅ~. H’ǨÊ_«_«~ adnate Pâı¡+≤`Œ~ ad nauseam qã¨∞Qõ∞. Ǩx ѨÓiÎHßHí =∞∞~^°∞ K‹e~¡ Kık† =$kúKÜ ı µ« ∞. ã‘fiHí$u admitted ã‘fiHí$`Œ admixture ã¨q∞‡„â◊}~ admonish =∞~^°e~K«∞. <®ºÜ«µ xO°‚ Ü«∂kèHßi adjunct Híeã≤ L#fl. ~ naval base <ÒHß^°à®„Qõ ™®÷=O°~. Jaè=∂x~K« ^°y#. ã¨Ç¨ Ü«µÇ¨_«∞† J#∞|~^è°Ç‹∞·# adminicle P^èßO°~. ~ franchise. ã¨ik^°∞Ì. ã¨~Qõ`Œ ™®Hí∆ º~ adminicular |ÅǨO°∞K«∞. ~ son ^°`ŒÎ Ѩل`Œ∞_«∞ administrator adoption adoption ^°`ŒÎ ã‘fiHßO°~. ã¨~`À+¨Ñ¨ÓO°fiHí =∞##~ admissble qKÍO°}Hí∞ ã‘fiHíi~K«^°y#. ^®s `ˇ#¥fl ÖËHíáÈ=Ù adroit Pi`Ëi#. Éèíl~K«∞ adorn JÅ~Híi~K«∞ adornment JÅ~HíO°}. ~ prices xÜ«µ~„u`Œ ^è°O°Å∞. ^°`Œ∞Î Kıã¨∞Hí∞#fl. ǨÅ∞ K«#KıÜ«µ∞. ~ bodies Jkè=$Hí¯ xO®‡}®Å∞. P^Õâ◊~. ã¨Ç¨Ü«µ~. J=`ŒO°}~ adventist „H©ã¨∞Î O≥~_«=™®i =™®ÎO°x qâ◊fiã≤~Kı =ºH˜Î. Jq∞`Íaè =∂#~ adore PO®kè~K«∞. P*Ï˝Ç≤~K«∞ adjust ã¨O°∞Ì. ã‘fiHßO°Üˇ∂Qõº admit (`ŒÇ¨C) J~wHíi~K«∞. ã¨~Ü«µ∞Hí. <ˇ·Ñ¨Ù}º~ adulation qǨs`Œ~Qå á⁄Qõ_«_«~. HÁ#∞QÀÅ∞ KıÜ«µ_«~ adorable P^°O°}©Ü«µ"≥∞·#. =∞~^°∞ÇıÜ«µ∞. J~wHíi~K«_«~. J#∞Hí∂Å~ advent PQõ=∞#~. Ü«µ∞HíÎ=Ü«µã¨∞¯_«∞. PO®^è°hÜ«µ"≥∞·# adoration PO®^è°#Éèß=~. Jã≤÷O°"≥∞·# ÃÑO°∞Qõ∞^°Å. ^°`` ÎŒ fŒ ã¨∞HÁ#∞. Zky# =∞x+≤. xѨÙ}~Qå adroitness <ËO°∞Ê. ÃÇÏK«ÛiHí. ~ gland Jkè=$Hí¯ „Qõ~kä adrenalin Z„_ç#e<ü adret 㨥O°∞ºxH˜ Jaè=∞∞Y~Qå L#fl ǨO°fi `ŒÑ¨Ù J~K«∞. Ǩi }`Œrq. Ǩi+¨¯i~K«∞ adjustment ã¨O°∞ÌÉÏ@∞. „ǨÇıâ◊~ HíeÊ~K«∞. P^°O°~Híey L~_«_«~. ã‘fiHíi~ǨKıÜ«µ∞ administered xÜ«µ~„u~z#. ~ oath „Ǩ=∂}~/ â◊Ǩ^ä°~ Kıܵ~K«∞. ~ offender H“=∂O®Ç¨O®kè. #Qõ adpressed ^°QõæO°Qå X`ŒÎ_«~ ad quantum `Œ¥Hí~ g∞^° ad referendum W~Hß Ç¨O®=∞i≈~Kı xq∞`ŒÎ~ ad rem „Ǩã¨∞Î`Œ q+¨Ü«∂xH˜ ã¨~|~kè~z adrenal Jkè=$Hí¯. H˜â’O®=ã¨÷. ~ buds J|∞ƒO°Ñ¨Ù "≥∞∞QõæÅ∞. =∞∞~^°ã¨∞Î ÇÍܵ^®. Jx"≥∞∞#. ѨÙO’Qåq∞ ^°à◊~. XǨCHÁ#∞. ~ reforms ǨiáåÅ# ã¨~㨯O°}Å∞ adjudge 30 adopted ǨiáåÅ#Çı`ŒÎ. „Ǩɒ^è°~. ZHí∞¯ =Qå =∞∞Yã¨∞Îu KıÜ«µ_«~ adult =ܡ∂[#∞_«∞. <ËO°∞ÛHÁ#∞. ã¨=∞Hí∂OÕÛ =ºH˜Î admirable „Ǩâ◊~ã¨hÜ«µ. ~ food HíbÎ PǨO°~. Ö’Ü«µ ǨHí¯ÉèßQõ~ adrift „ǨÇÍǨÏ~Ö’ HÁ@∞ìHÁxáÈ=Ù.Î ã¨q∞‡o`Œ. O°}=∞∞Y~. =∞∞~^°_«∞Qõ∞ ÇıÜ«µ∞. h_« xKıÛ adumbrate OÕMÏ=∂„`Œ~Qå K«¥Ñ¨Ù. J=∞iHí adjutant ã¨Ç¨Ü«∂kèHßi. ã‘fiHí i~K«∞ admittance „ǨÇıâÍ#∞=∞u. K«`Œ∞O° adroitly <ËO°∞ÊQå. D_«∞=zÛ#k. ~ interest rates xÜ«µ~„u`Œ =_ô¤OÕ@∞¡. O’`Œ ado W|ƒ~k. J#∞ã¨i~K«∞ adopted P"≥Øk~z#. ¿ã<®„Qõ~. P^Õt~K«∞. Ǩi+¨¯i~K«∞. <ÒHß ^°à◊âÍY admiration „Ǩâ◊~ã¨. [=∞ÅHí∞ =∞^è°º ã¨~|~^è°~ advantage „Ǩܡ∂[#~. „âı+¨ª`Œ#∞ xO°‚ܵ~K«∞ adjudgement xO°‚Ü«µ~. Z~Ç≤Hí adjudicate <®ºÜ«µ xO°‚Ü«µ~ KıÜ«µ∞. ZHí∞¯=Qå JÅ~Híi~K«∞HÁ#∞ adopt P"≥Øk~K«∞. ã¨Ç¨ÏHßi administer Ǩiáåe~K«∞. <ˇÑ · Ù¨ }º~ QõÅ. =∞∞~^°∞Qå 㨥z~K«∞ adust Z~_ç#. ~ guard ¿ã<® =∞∞Y~. <ËOÊ° i Jܵ#. suffrage =ܡ∂[# F@∞ ǨÏHí∞¯ adulterate <®}º`Œ#∞ `Œyæ~K«∞. që®Ç¨O°~ 31 adventitious HíbÎ KıÜ«µ_«~. „Ǩâ◊~™®Üˇ∂Qõº admiral <ÒHß^°à®kèǨu admirality <ÒHß^°à◊ HßO®ºÅÜ«µ~. k^°∞Ì. ~ roots J|∞ƒO°Ñ¨Ù Çıà◊∞§ adulteration . J#∞Hí∂Å~Hßx. |$ǨÏ`ͯܫµ~ QõÅ HÁ~Qõ adjuvant ã¨Ç¨Ü«µ B+¨^è°~† `À_«=Ù. 㨥O°ºO°t‡ Kı`Œ =∂_ç#. („ǨÉèí∞`Œfi) „^°=º ã¨~ã¨÷Å∞ xO°‚ܵ~z# =_ô¤OÕ@∞¡. <®}º`Œ `Œyæ~K«∞ adulterator HíbÎKı¿ã =∞x+≤ adulterine J„Hí=∞ ã¨~`Í#~. Z#∞fl HÁ#∞. ~ landing ground ¿ã<®=∞∞Y~ kQÕKÀ@∞. qKÍO°Ñ¨Ói`Œ ad valorem =ã¨∞Î=Ù qÅ∞=#∞ |>˜ì Ǩ#∞fl ÖˇH˜¯~Kı q^èß#~ advance |Ü«∂<®. ã¨Ç¨Ï[~Hßx. =∞∞~^°∞ áÈÜ˵ ^°à◊~. HíbÎKıÜ«µ∞ adulterated HíbÎ Jܵ#. Jã¨Ê +¨ì~Qå K«¥Ñ¨Ù.adjournment adjournment ÇÍܵ^®ÇıÜ«µ_«~. O°Éèí㨠adobe HßÅÛx W@∞Hí adolescence H“=∂O°^°â◊. ÃÇÏK«Ûi~K«∞. „Ǩɒkè~K«∞ admonition =∞~^°e~ѨÙ. ÉÏ~Hí∞ÅÖ’ MÏ`Í^®O°∞Å∞ Kıã≤# ^è°O® =`Œ∞Å∞. ~ of justice <®ºÜ«µ ǨiáåÅ# administrative ǨiáåÅ# ã¨~|~^è°. qÇÍ ¿ÇÏ`ŒO° ã¨~|~^è°~ ^®fiO® Híey# ã¨~`Í#~ adultery *ÏO°`Œfi~. ~ motion ÇÍܵ^® fO®‡#~ adjourn sine die xO°=kèH~ í Qå ÇÍܵ^® ÇıÜ«µ_«~ xO°‚ܵ~K«∞. JǨC K‹e¡~Kı^®xÖ’ XHí ÉèßQõ~. =∞^è°º=iÎ`Œfi~ =Ç≤Ï~K«∞ adjudication <®ºÜ«µ xO°‚Ü«µ~ =∞^è°º =iÎ`Œfi~ adjudicator <®ºÜ«µxOÕ‚`Œ. administration ǨiáåÅ#. ã¨~ÅQõfl adjure ѨÙO°=∂ܵ~K«∞. ~ deafness QåÜ«∂Å =Å¡ HíeQÕ K‹=∞∞_«∞ adventitious JkèHí"≥∞·#. ~ ratio ÉÏ~Hí∞Å∞ WzÛ# O°∞}®ÅHí∞. XHí^®xÖ’ W~HÁHí>˜ HíÅ∞ѨÙ. <®ºÜ«µ áåÅ#~ KıÜ«µ∞. ~ party ¿ã<®„QõÉèßQõ~. HßO°º xO®fiǨÏHí∞_«∞. ~ poetry JǨi}`Œ Híq`Œfi~ adonize ã≤~Qåi~K«∞HÁ#∞. Q˘_«=. ~ justice <®ºÜ«µ~ KıÜ«µ∞. HıHíÅ∞ ÇıÜ«µ_«~.

^èß`Œ∞[ qâı+¨}~ adversary „Ǩuã¨Êi÷. Ç‘_«. ^®Ü«∂k`Œfi~. „Ǩ`ŒºÜ«µ~ affix v. ÉÏ^è°. ã¨~|~^è°~. Ǩi`ÍǨ~ affluence ã¨=∞$kú. „Ǩ=∂} Ǩ„`Œ~ aesthete afforestation affiliate J#∞|~kè~K«∞† J#∞|^°Ì† J#∞ |~^è°~ J#∞|^°Ì`Œ† *ÏO°[ tâ◊∞=Ù#∞ `Œ~„_çǨO°~ KıÜ«µ_«~ affinal kin "≥·ÇÍÇ≤ÏHí |~^è°∞=Ù affines qÇÍǨÏ~^®fiO® UO°Ê_Ë |~^è∞° =ÙÅ∞ affinities K«∞@ìiHßÅ∞. Híà® ™œ~^°O®ºk q+¨Ü«µHíâÍG~ aestho physiology *Ï˝<Ë~„kÜ«∂^谺ܫµ# âÍG~ aestival Çıã¨qHßÅѨ٠aestivate [_«=∂~^°º ã≤u ÷ Ö’. PǨ^°. ÉèßÇ’^ÕfiQõ~ affected „ǨÉèßq`Œ affective Qõ∞iJÜ˵º. =ºuOÕHí~Qå adversity „ǨuHí∂Å`Œ. Çıkè~K«∞. ã¨~`ŒHí~ KıÜ«µ∞. ^è°xHí† LǨ#k. J~>˜~K«∞. HÁ#QõÅ∞Qõ∞ afforestation J_«=ÙÅ#∞ ÃÑ~K«_«~. ~ publicity =ºuOÕHí „Ç¨KÍO°~ adversely „ǨuHí∂Å~Qå. O°ã¨*Ï˝# âÍG~ aesthetic science Híà®`Œ`ŒÎ fiâÍG~. "≥∞∞~_ç ^è≥·O°º~QõÅ adverb „H˜Ü«∂ qâı+¨}~. (ed`Œ) 㨥K«#. QåeH˜ ã¨~|~kè~z#. QÀ_«∞. =ºuOÕHí`Œ advice n. L^ÕfiQõ~ Híey~Kı. Hí∂O°∞Û. r=â◊H˜Î ֒Ǩ~ adytum QõO°ƒùQõ∞_ç. P^°i~z =∂>Ï¡_«_«~ advocate <®ºÜ«µÇÍk† ÇÍk~K«∞. ã¨~`ŒHí~ÃÑ@∞ì. PHíO°¬}. ™œ=∞º affairs =º=ǨO®Å∞. xâ◊ÛÜ«∂O°÷Hí affix n. ~ balance of trade „ǨuHí∂Å =O°ÎHíâı+¨~. ~ general O®R „ǨÉèí∞`ÍfixH˜ <®ºÜ«µ âÍG ã¨ÅǨ^®O°∞. Qåe`Œ∞~ǨO° 33 aerostatics aerostatics ÇÍÜ«µ∞Ç‘_«# ã¨=∞`Œ∞ź`ŒÅ J^谺ܫµ#~ aesrenchyma ÇÍ`ŒÜ«µ∞`Œ Hí}*ÏÅ~ aestheria O°™®™®fi^°#. YO°∞ÛKıÜ«µ∞. qO°∞^°ú=∞ܵ#. Híà®aèO°∞z âÍG~. J#~`Œ HßÅ~. Kè«„`ŒKÍÛùÜ«µ. áÈeHí affirm „Ǩ=∂} ѨÓO°fiHí~Qå <˘H˜¯K‹Ç¨C. O°ã¨A˝_«∞. q+¨Ü«∂Å∞ affect „ǨÉßè =~ K«¥Ñ¨Ù. ã¨ÅǨ „ǨHßO°~ advisor ã¨ÅǨ^®O°∞ advocacy J#∞Hí∂Å~Qå ÇÍk~K«_«~. „ǨÇÍǨÏѨ٠á⁄~Qõ∞ afforce |ÅǨO°K«∞ afford Pi÷Hí~Qå Éèíi~K«∞. |Ç≤ÏO°~Qõ~Qå ã≤á¶åO°∞û KıÜ«µ∞. <®ºÜ«µÇÍ^° =$uÎ. Qõ∞_çÖ’x O°Ç¨Ï㨺"≥∞·# „Ǩ^Õâ◊~ aegis Q˘_«∞Qõ∞h_«. ÉÏ~^è°=º~. K‹e¡~QõeQÕ. =∞∞„^°ÇıÜ«µ affixation „Ǩ`ŒºÜ«µ |~^è°~. Hí=K«~. LǨ^Õ t~K«∞ advisedly PÖ’K«<® ѨÓO°fiHí~Qå. ã¨`Í Üµ~K«∞ affliction ^°∞óY~. ã¨ÅǨ WK«∞Û. ~ society ã¨~Ǩ#fl ã¨=∂[~ afflux „ǨÇÍǨÏ~. O°¥_è˜QåK‹Ç¨C affirmative ÉèßÇÍO°÷Hí. ~ experience ÉèßÇ’„kHíÎ`Œ affectivity „ǨÉèß=Hí`Œ afferent JaèÇÍÇ≤Ï afferent nerves JaèÇÍÇ≤Ï<®_«∞Å∞ affiance xtÛ`ÍO°÷~ affidavit ÇÍ~V¥‡Å~. xã¨û`Œ∞Î=. =∞∞„^°ÇıÜ«µ∞ afflatus Jf~„kÜ«µ *Ï˝#~ ^®fiO® `ˇÅ∞ ã¨∞H’=_«~† ^≥·=„¿ÑO°} HíeQÕ PÇıâ◊~/ L„^ÕHí~ afflict ÉÏkè~K«∞. J@gHíO°} affiliation . Híà®`Œ`ŒÎ fi âÍG~. KıO°∞Û. `Œye~K«∞. ^èßO®à◊"≥∞·#. J#∞Éèí¥u. qO’kè adverse „ǨuHí∂Å. HßѨÙ^°Å. under the ~ of ã¨~O°Hí∆}Ö’. ~ balance K«¥¿Ñ O°∞} "≥∞∞`ŒÎ~/ Ö’@∞. =∞#ã¨∞Q˘Å∞ѨÙ. „ǨÉßè q`Œ~ Kıܵ« ∞. Sâ◊fiO°º=~`Œ"≥∞·#. ~ exercise â◊s O°~Ö’H˜ „áå}ÇÍÜ«µ∞=Ù#∞ Ǩ~Ǩ_ÍxH˜ Kı¿ã JÉèߺã¨~. Jq∞`Œ "≥∞·#. „Ǩ^èß# <®ºÜ«µÇÍk adynamia hO°ã¨~.adventure adventure ™®Ç¨Ïã¨~. ™®Ç¨Ïã¨Hí$`Œº~ adventurer ™®Ç¨Ïã≤Hí∞_«∞ adventuresome ™®Ç¨Ïã≤Hí adventuress ™®Ç¨Ïã≤Hí∞O®Å∞ adventurous ™®Ç¨Ïã≤Hí"≥∞·#. ã¨~`ŒHí~ ÃÑ@ì_«~. (Éèık~K«ÖËx) O°Hí∆}. ã¨=∞O°¥Ç¨Hí`Œ. 㨥z~K«∞. LǨ^Õâ◊~ advise v. Sâ◊fiO°º~ affluent ã¨=∞$^°ú. ã¨=∞ i÷~K«∞. ã¨~O°Hí∆}. =ºu OÕHí. ã¨ÅǨ. qǨÏ~ Qå= Ö’Hí#~ aerobe ÇÍÜ«µ∞ã¨Ç≤Ï`Œ rq aerobic ÇÍÜ«µ∞ã¨Ç≤Ï`Œ. Çıãq¨ HßÅ~ Qõ_«∞Ѩ٠aestivation ѨÙ+¨ÊO°K«#† ѨÙ+¨ÊÉèßQåÅ J=∞iHí. qâ◊fiK«i„`ŒÖ’x XHí Ü«µ∞Qõ~ aeration ÇÍÜ«µ∞„Ǩã¨O°}~ aerial ÇÍÜ«µ∞Qõ`Œ. ã¨~Çı ^°# ™œ~^°O’ºáåã¨Hí∞_«∞. „^è°∞gHíi~K«∞. „w+¨‡HßÅ ã¨∞áåÎ=ã¨÷ afar ^°¥O°~Qå affable „Ç≤Ü«µÉèß+≤. =∂#ã≤Hí =º^è°. Q˘_«∞Qõ∞ h_«Ö’ 32 aerosol aelotropic q+¨=∞kâÍ`Œ‡Hí aeolian ÇÍÜ«µ∞ ã¨~|~kè aeon #¥O°∞ H’@¡ ã¨~=`ŒûO®Å∞. ~ respiration ÇÍÜ«µ∞ âÍfi㨄H˜Ü«µ aerobics ÅÜ«µ|^°ú Çͺܫ∂=∞~ aerodrome q=∂<®„â◊Ü«µ~ aerology Qåex J^谺ܫµ#~ Kı¿ã âÍG~ aeromagnetic survey qǨÏ~QåÜ«µ ™®¯~`Œ ǨijÅ# aeromedical unit "≥·=∂xHí "≥·^°ºâÍÅ aeronautical "≥·=∂xHí aeronautics PHßâ◊Ü«∂<®xH˜ ã¨~|~kè~ z# âÍG~ aeronical observation #Hí∆„`ÍÅ#∞ Qõ=∞x~K«_«~ ^®fiO® O°∞`Œ∞=ÙÅ ã¨=∞Ü«∂ Å#∞ J~K«<® ÇıÜ«µ@~ aeronomy Éè“uHí O°™®Ü«µxHí q^èß<® ^谺ܫµ# (âÍG)~ aerophagia ÇÍÜ«µ∞ÉèíHí∆} aerophitous ÇÍ`Œ„Ç≤Ü«µ aerophyte "å`Àkƒù[O aeroplankton ÇÍÜ«µ∞ Ǩ¡=Hí~ aerosol UO’™ÈÖò. Híà®`ÍuÎ fiHí∞_«∞ aesthetic Híà®™œ~^°O®º`Œ‡Hí"≥∞·#. ¿ãflǨÏ/ =∞O®º^Œ ѨÓO°fiHí. ~ survey q=∂<®=Ö’Hí#~. O°ã≤Hí "≥∞·# aestheticism ™œ~^°O°ºÇÍ^°~ aesthetics ™œ~^°O°º âÍG~. W+¨ì~ affinity ™®=∞º~. ÇÍ`Í=O°} ã¨~|~^è°"≥∞·#† "≥·=∂xHí aerial linguistics „áå^ÕtHí ÉÏë®^è°º Ü«µ#~ aerial ropeway J~`ŒiHí∆ O°A˚=∂O°æ~. â◊„`Œ∞=Ù. Ç‘_ç~K«∞. Çıe=∞∞„^° ÇıÜ«µ_«~ affize J~>˜~K«∞.

xeÇ≤ L~K«∞ agitation P~^Àà◊#. xO®^°O°~ afire J~@∞HÁx#. YzÛ`Œ~Qå afraid of own shadow `Œ# h_«#∞ K«¥ã≤ `Í<Ë ÉèíÜ«µÇ¨_«_«~ afresh HÁ`ŒÎQå. =∞<ÀÇı^°# agrarian Éèí¥ã¨^°∞áåÜ«∂xH˜ ã¨~|~kè~ z#† Pã≤ΠǨ~z WÇÍfiÅ<Ë L^°º=∂xfl ã¨=∞i÷~Kı =ºH˜Î agrarian Çͺ=™®ÜµHí. `Œi¯~K«∞. ~ variables "≥∞∞`ŒÎ~ K«Å <®~HßÅ∞ aggregation "≥∞∞`ŒÎ~ KıÜ«µ_«~. =∞m¡ #_«Hí „áåO°~ aè~K«_«~. HßÅ~. `ËÖÏ_«∞ afocal J<®cèÜ«µ afoot J=∞Å∞Ö’ L#fl. q=O®Å∞ `ˇe Ü«µx. ÉÏkè~K«∞. ^˘g∞‡ affreight ã¨O°Hí∞Å <ÒHí#∞ J^≥ÌHí∞ fã¨∞ HÁ#∞ affricate ã¨Ê $ëÈì+¨‡~ affright ÉèíÜ«µÃÑ@∞ì affront uO°™®¯O°~. ~ demand ã¨=∞+≤ì _ç=∂~_ü. ÉÏ^èßHíO°"≥∞·# agonize z„`ŒÇ≤Ï~ã¨KıÜ«µ∞. ã¨=∞+≤ì qÅ∞=. áå_çǨ~@ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# agreement XǨÊ~^°~. ~ limit =Ü«µóǨiq∞u. ~ turnover ã¨=∞+≤ì P= O°Î#~. =∞~_ç# aflame =∞~_«∞`Œ∞#fl ã≤÷u afloat h>˜ÃÑ· `ËÅ∞. ~ group =ܡ∂=O°æ~. [>˜Å~ KıÜ«µ∞ aggrieved ÉÏkè`†Œ ÉÏkè`∞Œ _«∞. #+¨ìáÈܵ# ǨHí∆~/ =ºH˜Î aghest ÉèíÜ«µcè`Œ. =$kúKıÜ«µ∞ aggravate f„=`ŒO°~ KıÜ«µ∞ aggregate "≥O°ã≤. ^°∞O®„Hí=∞}† ^°∞O®„Hí q∞~K«∞ aggresive HõÅǨÏjÅ. cerebral ~ ѨÙ@∞ìHíÖ’ `ŒÅ ã¨iQå UO°Ê_«Hí áÈ=_«~ agent LǨHíO°}~. „H˜Ü«∂jÅ`Œ aging =Ü«µã¨∞ ÃÑO°∞Qõ∞`Œ∞#fl =∞∞kq∞ ÅHí∆ }®Å∞#fl agio =∂O°Hí~† `ŒO°∞Qõ∞. J=∞O®º^°. =∂Ü«µ after hours dealing ǨxQõ~@Å `ŒO° ÇÍ`Œ ÖÏÇÍ^ÕgÅ∞ after hours price Ǩx ã¨=∞Ü«µ~ `ŒO° ÇÍ`Œ ÇÍ>ÏÅHí∞ ǨeHı ^è°O° after-image „¿ÑO°Hßxfl `˘Åy~z# `ŒO°∞ ÇÍ`Œ ™®QÕ W~„kÜ«∂#∞Éèí=~ aftermath J#~`ŒO° Ǩiã≤÷u after-sales service =ã¨∞Î=ÙÅ J=∞‡HßÅ J#~`ŒO°~ J=∞‡Hí~^®O°∞ J~k~Kı ¿ã=Å∞ aftershocks ǨO®Ñ¶¨∂`ÍÅ∞ after tax Ǩ#∞flÅ∞ K‹e¡~z# J#~`ŒO°~ agalactia Ǩã≤Ç≤Å¡ÅHí∞ `Œe¡ #∞~z KÍe #~`ŒQå áåÅ∞ O®HíáÈ=_«~ agamic Öˇ·~yHí K«O°º ÖËx agglutination agamogenesis JÖˇ·~yHí ѨÙ#O°∞`ŒÊuÎ agamy ÃÑo§ ÖËHíáÈ=_«~ agar agar JQõO∑ – JQõO∑. „Ǩ`˺Hí ¿ã= Å~k~Kı ÇÍ}˜[º ã¨~ã¨÷ agenda Z*ˇ~_͆ HßO°º„Hí=∂Å K«O°Ûh Ü«∂~âÍÅ *Ïa`Í agenesis Jqã≤`Í=Ü«µÇÍÅ∞. Ü«µ∞Qõ~. =º^è°. Q˘Ç¨ÊQå HíxÊ~ Kı@∞¡ KıÜ«µ∞. ~ marketing K˘O°"≥·# =∂O≥¯>˜~Q∑. ~ provocateur â◊„`Œ∞ Qõ¥_è°KÍi agentless sentence HíO°Î $O°Ç≤Ï`Œ ÇÍHíº~ agerasia =ºH˜Î K«O°=∞^°â◊Ö’x PO’Qõº ã≤÷u age sets ™®=∂lHí Ǩϟ^®Å#∞ xO°‚ܵ~Kı =ܡ∂Éèı^®Å∞ age stratification =Ü«µã¨∞û P^èßO°~Qå Jã¨=∂#`ŒÅ#∞ xO°‚ܵ~Kı q^èß#~ age structure =ܡ∂ xO®‡}~ agglomerate ã¨g∞Híi~K«∞ agglomeration Ǩ@ì} Ǩikè. K«~K«Å`Œfi~. Hße #_«Hí#. HíÅ=O°~. W~`ŒHí∞ =∞∞~^Õ K‹Ç≤Ê#/ ¿ÑO˘¯#fl afortion ZHí∞¯= xâ◊ÛÜ«µ~Qå. f„="≥∞·#. A#∞flQõ_ç¤ agaric ѨÙ@ìQ˘_«∞Qõ∞ agate QÀÇı∞^è°~ agave HíÅ|~^°. ã¨=∞¥Ç‘ÏHßO°H~ í agglutinogen ã¨=∞¥Ç¨Ï [##~ aggradation Ѷ¨∞#Ǩ^®O®÷Å KıiHí =Å¡ LǨi`ŒÅ~ Z`Œ∞Î ÃÑO°Qõ_«~ L#fl`Œ~Qå. `Œfii`Œ agility `Œfii`Œ`Œfi~. X_«~|_çHí agrestic Jã¨~㨯 $`Œ. ~ party Ç‘_ç`ŒÇ¨Hí∆~. =~HíO°Qå agitate AGM Annual General Meeting ÇÍi¬Hí ™®^èßO°} ã¨=∂Çıâ◊~ `Œ~„_ç"≥·Ñ¨Ù |~^è°∞`Œfi~ W~„kÜ«∂#∞ÉèíÇÍÅ#∞ JO°÷~ K‹Ç¨ÊÖËx ã≤÷u agnostic J*˽ܫµÇÍk agnosticism J*˽ܫµÇÍ^°~ agog Hí∞`Œ¥Ç¨ÏÅ~Qå L#fl agonising Çı^°#Híey~Kı. J<®QõO°Hí agribusiness =º=™®Ü«µ Ǩi„â◊=∞ agricultural =º=™®Ü«µ ã¨~|~kè. ~ of reason ¿ÇÏ`Œ∞ÇÍ^° Ü«µ∞Qõ~ ageism =∞∞ã¨eÇÍà◊§#∞ Dã¨_ç~K«@~ agency „Ǩuxkè ã¨~ã¨÷. Ǩx#_«∞㨥ΠL~_«_«~ afore mentioned ѨÓO’fiHíÎ. K«~K«Å. L^°º=∞~ agitational approach P~^Àà◊# =∂O°æ~/ q^èß#~ agitator P~^Àà◊#HßO°∞_«∞ agit prop Hí=∞¥ºxã¨∞ì J#∞Hí∂Å∞_«∞ agley FO°Qå. ~ labour =º= ™®Ü«µ Hí∂b. ÉÏkè`∞Œ Å∞. H˜`ŒÎ<®O° ("≥∞∞Hí¯) age =Ü«µã¨∞û. K«Ç¨Å. f„=`ŒO°~ KıÜ«µ∞. ã¨=∞¥Ç‘ÏHí O°}~† Éèß+¨Ö’ Ǩ^®Å „Ǩ`ŒºÜ«∂Å ã¨~ܡ∂Qõã≤÷u agglutinative agglutinative ã¨=∞¥Ç‘ÏHí$`Œ agglutinin ã¨=∞¥Ç¨ÏHí~. „Ǩ`˺Hí ¿ã=Å∞ J~k~Kı ã¨~ã¨÷.34 affranchise affranchise F@∞ JkèHßO°q∞K«∞Û affray [Qõ_«~. ~ year =º=™®Ü«µ ã¨~=`ŒûO°~ (E<ü <ˇÅ #∞~z Çı∞ <ˇÅ =O°Hí∞) agnation agnosia . HÁ>Ï¡@. J}Qõ^˘Hí∞¯. `Í*ÏQå aft Ǩ_«= "≥#∞HíÉèßQõ~ afterbirth =∂q. ~ holding =º=™®Ü«µ Hí=∞`Œ~. P~^Àà◊#Ǩ_«∞. ã¨g∞ HíO°}~ agglutinant ã¨=∞¥Ç‘ÏHíO°} HßO°Hí Ǩ^®O°÷~ agglutination J`Œ∞HÁ¯x L~_«_«~. KÍǨź~. „Ǩuxkè. =@ì~ agiotage q^Õj HíO≥hûÅ#∞ HÁx JÇı∞‡ ÇͺáåO°~ aggrandise 35 agricultural L^°ºq∞~K«∞. *Ï#Ǩ^°. J~`Í HíeÇ≤. K«iÛ~K«∞. ~ prices =º=™®Ü«µ L`ŒÊ`Œ∞ÎÅ ^è°O°Å∞. J`Œ∞ H’¯=_«~† ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ÉÏ^è° J#∞Éèí q~K«∞. O®t KıÜ«µ_«~ aggression ^®_ç. "≥∞∞`ŒÎ~. ~ nationalisation f„= *ÏfÜ«µHíO°} aggressor ^°∞O®„Hí=∞}^®O°∞ aggrieve Hí+¨ìÃÑ@∞ì. ~ bank =º=™®Ü«µ ÉÏ~Hí∞. J=Ü«µ ÇÍÅ∞ UO°Ê_«Hí áÈ=_«~. ^°¥ã¨∞Hí∞ áÈÜ˵ =∂O≥¯>˜~Q∑ â‹·e. Ѷ¨e`Œ~ H’ã¨~ ÉÏQå Hí$+≤KıÜ«µ∞ agony P~^Àà◊#. P~^Àà◊#KıÜ«µ∞. ~ of retirement L^ÀºQõ qO°=∞} =Ü«µã¨∞û.

ÉèßÇÍÅ∞ "≥Å¡ _ç~K«∞ airles xÇÍ`Œ. ~ burst QåeÖ’ ¿ÑÅ_«~. ã¨Ç¨Ü«µ~ KıÜ«µ∞. kâÍO°Ç≤Ï`Œ aimlessness ÅHí∆ ºâ◊∞kú ÖËHíáÈ=_«~. ^èıºÜ«∂Å∞ air Qåe. <®K«∞ algae â‹·=ÖÏÅ∞ algal bloom â‹·=ÖÏÅ ÃÑO°∞Qõ∞^°Å algebra c[Qõ}˜`Œ~ algedonic XHí Éèß=~=Å¡ UO°Ê_Ë PǨ^ ¡ ~° algesia ÉÏ^èß#∞Éèí¥u algethesia <˘Ç≤Êx J#∞Éèíq~Kı ã≤÷u algicide â‹·=Å<®â◊x. Qõ∞i† |Ç≤ÏO°æ`Œ"≥∞∞#O°∞Û. ~ space ÇÍÜ«µ∞ „Ǩ^Õâ◊~. xâ◊ÛÅã≤÷u. aisle #_«ÇÍ. ÉèíÜ«µÃÑ@∞ì. "≥∞∞Hí¯Ö’¡x áÈ+¨Hí Ǩ^®O®÷Å J^谺ܫµ#~ agroforestry =º=™®Ü«µHí J@gHíO°} agrology Ǩ~@Å L`ŒÊuÎx J^谺ܫµ#~ Kı¿ã =º=™®Ü«µâÍG qÉèßQõ~ agronomic =º=™®Ü«µâÍG ã¨~|~^è°"≥∞·# agronomist =º=™®Ü«µ âÍGÇı`ŒÎ agronomy =º=™®Ü«µâÍG~. ÅHí∆ º~Qå ÃÑ@∞ìHÁ#∞ aimless ÅHí∆ ºâ◊∞kú ÖËx. =∞^®ºã¨H˜Î alcove Çıã¨q Hí∞>©O°~. Qõ_ç¤"≥∞∞Hí¯Å#∞ J^谺ܫµ#~ Kı¿ã âÍG~ aground Hí^°Åxã≤÷u. ~ marshall "≥·=∂xHí ^°à®^è°ºHí∆∞_«∞. ÇÍÜ«µ∞¿ã#. ~ layer âıfi`ŒHí ã¨ÎO°~ albumin `ˇÅ¡™⁄# alchemist O°ã¨ÇÍk alchemy O°ã¨ÇÍ^°~ alcoholics anonymous =∞^®ºxfl =keÇıã≤# ÇÍiH˜ `À_«Ê_Ë ã¨~ã¨÷ alcoholism `ÍQõ∞É’`Œ∞^°#~. xǨÊ~>˜~z# alderman aleatory . HíѶ¨[fiO°~ ahead =∞∞~^°∞. `ˇÅ¡x album ^è°=à◊~. K«∞O°∞Hí∞ ^°#~† K«∞O°∞H≥·# alga â‹·=Å~. [|∞ƒ. ~ task force „Ǩ`˺Hí "≥·=∂xHí ^°à◊~. ~ defences "≥·=∂xHí O°Hí∆}Å∞. =∞^°ÌuKıÛÇÍO°∞. Qåe K˘O°x. JǨã¨fiO°~Qå ajuncture Qõ_«∞¤ã¨=∞Ü«µ~. ÇÍ`Í#∞Hí∂Å#~. H’_çQõ∞_«∞¤Ö’x `ˇÅ¡™⁄# albumen âıfi`ŒHí~. ~ tight ÇÍÜ«µ∞ xO’^è°Hí. =∞^°Ì`Œ∞ WK«∞Û aides ã¨Ç¨Ü«µ~ Kı¿ã. ÇıO°∞ KıÜ«µ^°y# alienage ǨO°^ÕjÜ«µ`Œ alienate J<®º„Hß~`Œ~ KıÜ«µ∞. ~ ambulance O’Qõ∞Å#∞ fã¨∞H≥à˧ q=∂#~. =O°‚O®Ç≤Ï`Œº~ albino =O°‚O°Ç≤Ï`Œ. *ÏQõO°¥Hí`Œ. ǨO®Ü∂HíO°}. „Ǩã¨#fl`Œ. ǨO®nè#~ K‹Ü«µº_«~. ÇÍÜ«µ∞=Ù. ÉèíÜ«µ~HíO° alarmist ÉèíÜ«µÇͺǨHí∞_«∞ alate O≥Hí¯Å∞QõÅ/ O≥Hí¯Å =~>˜ =ã¨∞Î=ÙÅ∞ QõÅ albedo ǨO®=O°Î#~ K‹~k# Hß~u âÍ`Œ~/ ÉèßQõ~ albescent „Hí=∞~Qå `ˇÅ¡|_«∞`Œ∞#fl albinism ÉÁe¡. ÃÇÏK«Û i~K«∞. =∞^°Ì`Œ∞. kQõ |_ç# ague K«e[fiO°~. `ŒO°∞}~ alacrity ã¨~ã≤^°ú`Œ. ~ bus ÃÑ^°Ì *ˇ>ò q=∂#~. ÃÇÏK«Ûi~K«∞ alarming P~^Àà◊# Híey~K«∞. 㨥Hí. ÃÇÏK«ÛiHí. ã¨ÅǨ WKÕÛÇÍO°∞ aid memoire *Ï˝Ç¨Hí^Ò`Œº~ ã¨~|~^è° =º=ǨO®Ö’¡ D =∂@ ÇÍ_«`ÍO°∞ AIDS Zܵ_üûÇͺkè: Acquired Immuno Deficiency Syndrome O’Qõ xO’^è°Hí =º=ã¨÷ H©∆}˜~z „Hí=∞~Qå =∞O°}®xH˜ ^®if¿ã "≥·Ç¨s`Œº~ aiguille "≥∞∞#QõÅ. ~ line q=∂<®Å∞ #_ç¿Ñ ÇͺáåO° ã¨~ã¨÷. <ËO°~ [iy# ã¨=∞ Ü«µ~Ö’ x~k`Œ∞_«∞ =∞O˘HíKÀ@ L#fl@∞ì <®ºÜ«µ™®÷#~Ö’ xO°¥Ç≤~K«_«~ alien „QõǨ~`ŒO°ÇÍã≤. ~ force "≥·=∂xHí ^°à◊~. (áœO°ã¨`Œfi ǨÏHí∞¯ fã¨∞Hí∞#fl) q^ÕjÜ«µ∞_«∞. =$^°ú áœO°∞_«∞ ^≥·ÇÍnè#"≥∞·#. ~ ship Qåe F_«. ǨHí¯Qõk ajar HíO°¯â◊~Qå. ÇÍÜ«µ∞=∂O°æ~ airing ailment J<®O’Qõº~. |kb KıÜ«µ_«~. ~ mass ÇÍÜ«µ∞ ™®~„^°`Œ. ÅHí∆ º~. ~ gland âıfi`ŒHí „Qõ~kä. ~ field q=∂# ™®÷=O°~. ~ pressure ÇÍÜ«µ∞Ç‘_«#~. Ü«∂~„uHí Ǩ^°úu† #¥`Œ# Ǩi=O°ÎHßÅ xO®‡} „Ǩ„H˜Ü«µ alias =∂O°∞¿ÑO°∞. K«i„`Œ`À ã¨~|~^è°~ ÖËx ahorse JâÍfiO°¥_è° aid ã¨Ç¨Ü«µ~. QåeÖËx air-sea interaction ÇÍÜ«µ∞ . ~ compressor ÇÍÜ«µ∞ã¨~Ç‘_«Hí~. ~ navigation q=∂# Ü«∂#~. q∞+¨. Éèí¥Hı∆„`Œ âÍG~ agrophobia ÉÏǨϺ„Ǩ^Õâ◊ ÉèíÜ«µ~ agrostologist `Œ$} âÍGÇı`ŒÎ agrostology `Œ$}âÍG~. ã¨r=`Œ.agricultural geography Çͺ=™®ÜµHí Éèí¥QÀà◊âÍG~ agrillaceous =∞>˜ìH˜ ã¨~|~kè~z# agro-based industries =º=™®Ü«∂^èßO° Ǩi„â◊=∞Å∞ agrobiology "≥∞∞Hí¯Å rq`Œ~. ~ borne ÇÍÜ«µ∞ ÇÍÇ≤Ï`Œ. Ǩïë®O°∞ alallia =∂>Ï¡_Ë â◊H˜Î H’Ö’ÊHíáÈ=_«~ alarm n. ~ bladder Qåe uuÎ. =™®O® 37 alight #QõO° =$^°∞ú_«∞. "≥∞∞#^Õi#† HÁ~_« H’O°∞. ~ conditioning j`À+¨‚xÜ«µ~„`Œ}. ~ reconnaisance "≥= · ∂xHí ǨijÅ#. ã≤÷O°Ç¨_«_«~† =∞~_«∞`Œ∞#fl. ~ raid q=∂# ^®_ç. "≥·=∞#㨺`Œ aliform O≥Hí¯ PHßO°~Ö’x alignment ã¨=∞OÕY#~. =O°∞㨆 O®[ H©Ü«∂ÅÖ’ XHí =O®æxH˜ =∞^°Ìu=fi_«~ alight kQõ_«~.ã¨=∞∞„^° áåO°ã¨ÊO°`Œ airy Qåe`À x~_ç#. LO°Ñ¶π alibi ™®Hí∞. ~ mail q=∂<®Å ^®fiO® L`ŒÎO®Å O°ÇÍ}®. "≥∞∞#^Õi# HÁ~_« agricultural geography 36 air airing O°∞Qõ‡`Œ Qõ∞iÃÑ@∞ì. ~ drop q=∂<®Å ^®fiO® *ÏO°q_«=_«~. ~ conditioned ÇÍ`Í=O°}®#∞Hí∂Å. |kb KıÜ«µ^°y#. aim ^èıºÜ«µ~. Qåe ^®fiO® ÇͺÇ≤~Kı ~ bubble Qåe|∞_«Qõ. Qõ∞iÃÑ>˜ì K«¥_«_«~. ~ lift q=∂<®Å ^®fiO® O°ÇÍ}®. =O°‚Ç‘Ï#`Œ. <®K«∞x xO°¥‡ e~Kık algorism JO°|∞ƒÅ ã¨~MϺq^èß#~ algorithm „Hí=∞㨥„`Œ Ǩ^°úu. ~ cover q=∂<®Å O°Hí∆}. `ËeH≥·#. J^°$ë®ìxfl #q∞‡#† J^°$+¨ìHßÅ~ alert J„Ǩ=∞`ŒÎ`Œ. ~ compression ÇÍÜ«µ∞ ã¨~Ç‘_«#~. =∞^°º =ºã¨#~. ~ bare "≥·=∂xHí ™®÷=O°~. ǨO®Üµ alienable J<®º„Hß~`Œ~ KıÜ«µ^°y#. kâÍ O®Ç≤Ï`Œº~ aimmodest xO°¡[˚ aims and objects ÅH∆ߺÅ∞. ~ time xiú+¨ì ã¨=∞Ü«µ~. ǨO®nè#~ KıÜ«µ∞ alienation J<®º„Hß~`Œ~ K‹Ü«µº_«~. ÉèíÜ«µã¨¥K«# alarm v. ~ ways PHßâ◊ =∂O°æ~. "≥∞∞^°@ ahistorical JKÍi„`ŒHí. #_«=Hí∞ K‹~`Œ#∞#fl ã‘@∞.

~ soil H∆ßO° =∞$uÎHí alkalinity H∆ßO°`Œfi~ alkaliser H∆ßO°Hí~ alkaloid H∆ßO°Hí~ alkaloid =$Hí∆ ã¨~|~^è° O°™®Ü«µ#~. J}˜ zÇıÜ«µ∞ allegation PO’Ǩ} allege (<ËO°~) PO’Ç≤~K«∞. ã¨Ç¨Ü«µHí∞_«∞† [`ŒHí@∞ì alma mater áåOî°âÍÅ. aè#flO°¥Ç¨~ alloverish âÍâ◊fi`Œ J<®O’Qõº Éèß=# allow J#∞=∞u~K«∞ allowance Éèí`Œº~: XHí =ã¨∞Î=ÙÃÑ· „Ǩ`˺ H˜~z WKıÛ `Œyæ~ѨÙ. O®*ϺŠHí∂@q∞. ~ along "≥∞∞^°>˜ #∞~z. ǨO’Hí∆ 㨥K«#. ~ at once XHí¯™®iQå. ^è°O°‡~. <ËO°~ Kıã≤#@∞¡ Éèßq~K«∞ allegiance q^èıÜ«µ`Œ. ~ phenomenon J#∞ |~^è° ^°$yfi+¨Ü«µ~ allies q∞„`ŒO®*ϺÅ∞. `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ_«~. ã¨~^°∞. ã¨O°fi~. á¶å>˜ Hß=∂¡xH˜ K‹~k# aliquant âı+¨~ =KÕÛ ã¨~Yº aliquot xâı≈+¨~Qå Éèßy~Kı ã¨~Yº aliter J#º^èß. ~ canal J#flÇÍÇ≤ÏHí alimony ÉèíO°}~. Éèß=~. `Œyæ~K«∞. J֒Ǩu allopatric Éè“QÀoHí~Qå xÇÍ™®Å∞ UO°Ê O°∞K«∞Hí∞#fl *Ï`Œ∞ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# allophone ã¨=O°‚~ allot Hı>Ïܵ~K«∞. JdÅ. aèHí∆~. ~ deposits #n „ǨÇÍǨÏ~ =Å¡ =zÛ# X~„_«∞ alluvium X~„_«∞=∞>˜ì ally q∞„`Œ∞_«∞. ÉÏǨϺ~ allodium Ǩ#∞flÖËx. "≥∞∞`ŒÎ~Qå#¥. ã¨=∞ã¨Î. ~ earth H∆ßO°=∞$uÎHß Ö’Ç¨Å PH≥· û_üÅ∞. =∞∞+≤ª. ¿ãflÇ≤Ï`Œ∞Å∞. ZÅ¡ Çıà◊ÖÏ. `ŒO®¯f`Œ . „Ǩ™®Îq~K«∞ alluding 㨥z~K«_«~. ~ with costs ÇÍkH˜ Jܵ# YO°∞ÛÅ#∞ „ǨuÇÍk K‹e¡~KÍÅx H’O°∞ì fO°∞Ê K‹Ç¨Ê_«~ alloy q∞„â◊^èß`Œ∞=Ù. ѨÙO®ã¨¥ÊùiÎ allusive ǨO’Hí∆~Qå „Ç¨™®Îq~z# alluvial X~„_«∞. LǨi`ŒÅ~Ö’ alogia =∂@ Ǩ_çáÈ=_«~ alogical `ŒO°¯O°Ç≤Ï`Œ. q∞„â◊֒ǨÏ~. J<®ºO°÷ O°K«# allele Ü«ÚQƇ qHõÅÊO allergy „ǨuHí∂Å`Œ. ~ liquid H∆ßO° „^®=}~. ã¨HíÅ. ~ and kicking Ǩïë®O°∞Qå L~_Ë. ~ metre J#∞„áåã¨`À =zÛ# Ǩ^°º~ allocate Hı>Ïܵ~K«∞. to be ~ to `ˇÅ∞ã¨∞HÁ#∞. ™®O°¥Ç¨º~ aliment PǨO°~. `À@Ö’ #_«Hí alliaceous "≥Å∞¡e¡ =~>˜ alliance qÇÍÇ¨Ï ã¨~|~^è°~. |~^è°∞=Ù. q∞„`Œ. Qõi+¨ª. xܡ∂y~K«∞ allocation Hı>Ïܵ~ѨÙ. â◊s O®xH˜ Ǩ_«HíáÈ=_«~ alleviate LǨâ◊q∞~ǨKıÜ«µ∞. q^®ºã¨~ã¨÷ almanac Ǩ~KÍ~Qõ~ almighty ÉèíQõ=~`Œ∞_«∞. Hı>Ïܵ~Ѩ٠á⁄~k# =ºH˜Î allotheism qz„`Œ ^Õ=`ÍO®^è°# allotment Hı>Ïܵ~ѨÙ. ~ theory |~^è°∞`Œfi „áå^èß#º`ÍÇÍ^°~ allied J#∞|~kè`Œ. ~ of shares ÇÍ>ÏÅ Hı>Ï Üµ~Ѩ٠allotropic |ǨïO°¥Ç¨ allotropic form aè#flO°¥áåHí$u allotropism aè#flO°¥Ç¨`Œ allotropy O°¥áå~`ŒO°`Œ. =∞<À=iÎ. ~ soil X~„_«∞=∞>˜ì <ËÅ. TO°úfi. ~ over J~`Œ>Ï. ã¨O°fiâ◊H˜Î=∞~`Œ∞_«∞ almond ÉÏ^°~ alms uiÃÑ~. ã¨O°fi„`Í. ~ embracing ã¨=∞„Qõ.Θ „H˜H>≥ òÖ’ J~^°O°¥ B>ò Hß=_«~. Ö’Ç¨Ï q∞„â◊}~ allude 㨥K«#„áåÜ«µ~Qå K‹Ç¨C. `Œyæ~K«_«~ alley gkè. XHí¯>˜Qå. `ˇÅ∞ã¨∞HÁx L~_«∞ alkali H∆ßO°~. ÉèßQõq∞K«∞Û allotee ÇÍ>Ï Åaè~z#. âÍ~u~Ǩ*ËÜ«µ∞. K‹·`Œ#º=~`Œ"≥∞·#. Jq =∂„`ŒÇı∞. ~ purpose ã¨HíÖÏO°÷™®^è°Hí. ~ in all J~`Í. 㨥z~K«∞. Hı>Ïܵ~z# xkè allocentric `Œ#Hí∞ |Ü«µ@. `Œyæ~K«∞ alleviation LǨâ◊=∞#~. ~ the people Ü«∂=#‡~k. [ÖÏǨh`ÍÅ∞. ~ time light J`ŒºkèHí. ~ risk policy #+¨ì~ ã¨~Éèíq~Kı Jxfl ã¨~^°O®ƒùÅÖ’ K‹e¡~Ѩ٠[i¿Ñ c=∂ ™œHíO°º~. ~ the same J^Õ. „Ǩ֒Éè#í ~. W`ŒO°„`Í alium Le¡*Ïu aliund =∞O’ P^èßO°~/ K«@ì~ #∞~z alive ã¨r=. ~ forces q∞„`ŒO®*ϺÅ∞. |~^è°∞`Œfi~. dearness ~ HíO°∞=Ù |`ˇÎ~ allowed ÇÍkH˜ J#∞Hí∂Å~Qå H’O°∞ì fO°∞Ê K‹Ç¨Ê_«~. `˘Åy~K«∞. ~ abd only Jhfl. Jã¨Ç¨ÏhÜ«µ`Œ. ÖËHí∞~_Í KıÜ«µ_«~. ™®fiq∞ÉèíH˜Î allegory ^°$ë®ì~`Œ~: J#ºq+¨Ü«µ 㨥K«#. ~ and sundry J~^°O°¥. ~ letter Hı>Ï Üµ~Ѩ٠ÖËY. ~ out Ü«∂=K«ÛH ù . ~ but ^®^®Ñ¨ÙQå. compensatory 39 alogical ~ ǨiǨO° |`ˇÎ~. x뮂`Œ∞_«∞. ã¨=∞ã¨Î. aK«Û~. ~ round ã¨O°fi ã¨=∞O°÷. q_çq_çQå#¥. ~ money K‹e¡~KÍeû# _«|∞ƒ.alike alike XHı q^è°~Qå L~_«_«~. =∞~^°y~Ǩ*ËÜ«µ∞.~house Ü«∂K«Hí∞Å =ã¨u Qõ$ǨÏ~ aloe HíÅ|~^°. ^À=. J~`Í. Éèí$u aliphatic â◊$~YÅ ÃÇÏ·„_ÀHßO°ƒ#∞¡. L^ÕÌt~K«_«~ allure „Ǩ֒ÉèíÃÑ@∞ì allurement Pâ◊K¥ « Ç≤~K«_~« . 38 allied allies J_«∞¤ÖËHí∞~_Í. J#∞Hí∂Å~Qå. ~ clear xiflO’^è°~Qå. P^èßO°~ alimentary PǨO° ã¨~|~kè`Œ. áåO°^ÀÅ@~. =º+¨ìQå ã¨=∞+≤ìQå. conveyance ~ ÇÍǨÏ# |`ˇÎ~. ~ around Jxfl"≥·Ñ¨ÙÖÏ. „Ǩ֒Éèí~ allusion ã¨~^°O°ƒù㨥K«#. ~ narcotics =$Hí∆ã¨~|~kè`Œ =∂^°Hí „^°ÇͺÅ∞ alkaly H∆ßO°~ all J~^°O°∞. =∂#ºÑ¨Ù<ËÅ allograph XHí JHí∆O®xHí∞#fl =∞O’O°¥Ç¨~ allometry J=Ü«µÇÍÅ <ˇ·+¨ÊuÎHßaè=$kú allomorph ã¨Ç¨^®~â◊~ allonge J#∞|~^è° p>˜ allopath W~w¡+¨∞ "≥·^°∞º_«∞ allopathy W~w¡+¨∞ "≥·^°º~. ~ time record ™®O°fiHßeHí „Ç¨=∂}~ allay `ËeHíǨO°K«∞. ¿ãflÇ≤Ï `Œ∞_«∞. q∞„`Œ O®[º~. ã¨~|~kè. ~ rounder ã¨O°fiã¨=∞O°∞÷_«∞. ã¨~|~ kèHí∞Å∞ alligator "≥∞∞ã¨e =~>˜ LÉèíÜ«µK«O°~ allision F_«Å∞ _è©HÁ#_«~ alliteration J#∞„áå㨠alliterative P#∞„áåã≤Hí. L`ÍûÇ¨Ï Ñ¨Ói`Œ. ~ metal H∆ßO°Ö’ǨÏ~ alkaline H∆ßO°. ~ earth metal H∆ßO° =∞$uÎHß Ö’Ç¨Ï~. american ~ H˜`ŒÎ<®O° aloft ÃÑ·#.

#_«=ÖËHí áÈ=_«~ =Q≥·O®Å∞#fl Çͺkè amabile HÁkÌáå>˜ fÇ≤QõÅ „^®Hí∆O°ã¨~ amalgam O°ã¨q∞„â◊=∞~ amalgamate HíeÜ«µ∞. á⁄~^°∞. qO°∞^°ú amblyaphia ã¨ÊO°≈ H’Ö’Ê=_«~ amblygeustia O°∞z H’Ö’Ê=_«~ amblyopia ^°$+≤ì=∂~^°º~. Jã¨Ê+¨ì`Œ. _ÀÖÏÜ«µ=∂#`Œ Jxiú+¨ì`Œ. ÇͺÇ≤Î. J`ͺâ◊QõÅ ambiuert LÉèíÜ«µ=O°Î#∞_«∞ ambivalence JxtÛHíu. LÖÏ¡ã¨HíO°"≥∞·#. x™®fiO°÷¿ã= altruist ǨO°Ç≤Ï`ŒHßi altruistic ǨO°Ç≤Ï`Í`Œ‡Hí. ÉÏQõ∞KıÜ«µ∞. Pe˚=∞O∑û. =∂@Å∞ JO°÷~ Kıã¨∞H’ÖËHí áÈ=_«~. ѨÓO°fiq^®ºi÷. ~ literature ã¨=∂~`ŒO° ™®Ç≤Ï`Œº~ alternism `ͺQõ~ alter sensation J#∞Éèí= ǨO°~ǨO° altimeter L#flu =∂ѨHí~/ Z`Œ∞Î#∞ HÁeKı ǨiHíO°~ altimetry Z`Œ∞ÎÅ#∞ HÁeKı q^èß#~ altinaut ǨO°fi`ÍO’ǨÏHí∞_«∞ altitude Z`Œ∞Î. PǨO°~ fã¨∞H’Hí áÈ=_«~. |Ǩïà®O°÷ É’^è°Hí`Œ Jã¨Ê+¨ì. „áå^ä°q∞ Hß~â◊~ alphabetical =O°‚=∂ÅHí∞ ã¨~|~kè~z#. ~ energy „Ǩ`ͺ=∂flÜ«µ W~^è°#~. ~ of share capital Hí~ÃÑh ÇÍ>Ï^è°#~ ÃÑ~K«∞Hí∞<Ë. ã¨=∂KÍO°~ á⁄~^°∞ amastia ã¨Î# O®Ç≤Ï`Œº~ amateur B`ÍûÇ≤ÏHí „H©_ÍHßO°∞_«∞. ™®fl`ŒHí∞_«∞. Ѷ¨∞O°¬}. qâ◊^°~ Hßx. UH©HíO°}~ amalgamation qbhHíO°}~. ^è°¥o J~>ı ÉèíÜ«µ~ amative q+¨Ü«∂ã¨H˜Î QõÅ amativeness q+¨Ü«∂ã¨H˜Î amaurosis J~^è°`Œfi~ amazement xifi}‚`Œ amazing Pâ◊ÛO°ºHíO°"≥∞·#. "≥∞O°∞ѨÙ^®_ç. ™®=∞O°÷º ™®÷ܵ altogether ѨÓiÎQå altrical H©∆O°^®ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# altruism ǨO°Ç≤Ï`Œ`Œfi~. J`ͺâ◊. Qõ}Hí∞_«∞ amanous Kı`Œ∞Å∞ ÖËx amaranth HÁÜ«µº `À@Hí∂O° amaranthus `À@Hí∂O° *Ïu ("≥∞∞Hí¯Å∞) amass ã¨~áåk~K«∞. ã¨~kQõú. ÇÍ^°∞ÖÏ@. `ŒQõ=Ù. ^Õ=`ŒÅ PǨO°~. Ǩ@ìÉèí„^°∞_«∞. UHí"≥∞·áÈ=Ù.alone alone X~@iQå. ^˘~Qõ^≥|ƒfÜ«µ∞. ã¨~O°H˜∆`Œ∞_«∞. ~ of companies Hí~ÃÑhÅ qb#`Œ amalgamator qbhHíO°Î. ã¨~b#=∞QÆ∞ amalgamated qb#"≥∞·#† ã¨~ã¨÷Å qbh HíO°}~. ~ host „Ǩ`ͺ=∂flÜ«µ Pu ^äı~Ú. ÃÑ^°ÌH’iHí ambitious Qå_è°ÇÍ~Kè«QõÅ. ~ current Ǩ^Õ Ç¨^Õ kâ◊=∂OÕÛ q^°∞º`ü „ǨÇÍǨÏ~. JHí∆O° ã¨=∂ =∂flÜ«µ~. ÇÍQõ∞º^°ú~. ~ areata J~@∞ O’QåÅ =Å¡ HíeQÕ |@ì`ŒÅ alopea |@ì`ŒÅ aloud aQõæO°Qå. ÇÍHí¯ÅǨÏ~. ^Ò`ͺkèHßi amber Hßë®Ü«µO°~Qõ∞† ã‘=∞ Qõ∞yæÅ~ ambidextrous ã¨=º™®z: O≥~_«∞ Kı`Œ∞ Å`À ǨxKı¿ã. ~ order =O°‚„Hí=∞~ alphabetise JHí∆O° „Hí=∞~Ö’ J=∞O°Û_«~ alphabitic writing =O°‚ÖËY#~ alphamale <®Ü«µHí∞_«∞. J#∞ =∂<®ã¨Ê^°. ^≥·=Ç‘Oî°~ altar poem |~^è° Híq`Œfi~ altarwise ^≥·=Ç‘Oî°~ =Öˇ altar =∂O°∞Ê alteration ã¨fiÉèß=~. ÖÏÅ#. ~ perosn ã¨=º™®z ambience ÇÍ`Í=O°}~. P#~^À`ÍûǨÅ∞ Híe y~Kı amazonis planitia J~QåO°Hí „QõǨÏ~ Ö’x ÖË`ŒO°~Qõ∞ „Ǩ^Õâ◊~ ambada seed QÀQõ∞ q`ŒÎ<®Å∞ ambalam t=Hıâ◊=Ùe^°Ìsfl ѨÓl~Kı Ç≤Ï~^°¥ ^ÕÇÍÅÜ«µ~ 41 ameliorate ambassador O®Ü«µÉÏi. ^˘~Qõ^≥|ƒ ambush v. PHíã≤‡Hí~Qå ^®_çKıÜ«µ∞ amelia J~QõÇ‘Ï#`Œ ameliorate Jaè=$kúKıÜ«µ∞. ã¨~^ÕǨã¨Ê^°"≥∞·#. ^°fi~^°fi„Ǩ=$uÎ ambivalent JxtÛu. =O°‚ ã¨=∂=∂flÜ«µ~. ã¨iǨÏ^°∞Ì. ^°fi~^°fi „Ǩ=$uÎQÅ õ . *Ï˝Ç¨Hí â◊H˜Îx ѨÓiÎQå H’Ö’Ê=_«~. `ŒHíO®O°∞ 40 alynergia alzheimers alternate UHß~`Œ~† XHí>˜ q_çz XHí>˜ alternant ǨO®ºÜ«µ O°¥Ç¨~ alternating personality kfi=∞¥iÎ alzheimers =∞`Œfi~ alternation ǨO®ºÜ«µ`Œ. `Œyæ~K«∞Hí∞<Ë "≥ã¨∞Å∞ÉÏ@∞ altercation HÁ>Ï¡@. ǨH∆ß~`ŒO°~. „Ç‘u^®Ü«µHí"≥∞·#. ã≤÷u "≥∞∞^°ÅQõ∞ ÇÍ>˜Ö’¡ =∂O°∞Ê `Ë=_«~. qÇÍ^°~. ÉÏ^è° xÇÍi~K«∞ ambiguous . ÃÑ`ŒÎ#~^®O°∞ alpha numeric JHí∆O®Å¥ ã¨~YºÅ¥ O≥~_«¥ L~_Ë q^è°~ alpha particle PÖÏÊù â◊HíÅ~ alpha rays PÖÏÊù H˜O°}®Å∞ alpha stocks ÃÑ^°Ì Hí~ÃÑhÅ ÇÍ>ÏÅ∞ alpine L#fl`Œ tYO®ÅHí∞/ PÖòÊùû ǨO°fi`Í ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# alt LK‹·Ûã¨fiO°~ alter |eÇ‘Oî°~. O°∞zQõŠǨ^®O°÷~ ambrosiac ÇÍã¨#QõÅ ambrosial ^Õ=`Í ã¨~|~^è°"≥∞·#. z>Ïì. UHß~`Œ~Qå aloof ^°¥O°~Qå L~_«∞ alopcia |@ì`ŒÅ. JxtÛ`Œ. #Hí∆„`ŒO®tÖ’ „ǨHßâ◊=~`Œ"≥∞·# #Hí∆„`Œ~. Ǩiq∞u. „H©_Í Hßi}˜ amathophobia ^°∞=∞∞‡. *Ï˝Ç¨Híâ◊H˜Î áÈÜ˵ Çͺkè alvar `Œ=fiHßÖ’¡ |Ü«µÅÊ_«¤ Z=∞∞HíÅ#∞ Qõ>˜ìǨiKı~^°∞Hí∞ LǨܡ∂y~Kı O°™®Ü«µ xHí Ǩ^®O®÷Å q∞„â◊=∞~ alveolar arch ÇÍÜ«µ∞KÍǨ~ alveolate (`Ë<ˇÇ¨@∞ìÖ’ ÖÏQå) z#fl z#fl Qõ^°∞Å∞ QõÅ alynergia KÍÖÏǨ#∞Å∞ XHı ã¨=∞Ü«µ~Ö’ KıÜ«µÖËHíáÈ=_«~ Jb˚=∞O∑û. Ǩiã¨O° „ǨÉßè =~ ambient K«∞@¥ì ÇͺÇ≤~z L#fl ambiguity ã¨~kQõú`Œ. ~ and-omega P^°º~`ÍÅ∞ alphabet JHí∆O°~. k=º Ǩi=∞à◊~ QõÅ ambulant K«Å# ã¨=∞O°÷`Œ ambush n. |Ç≤ÏO°~Qõ~Qå alpha „wHí∞ =O°‚=∂ÅÖ’ "≥∞∞^°>˜ JHí∆O°~. ÇÍÜ«µ∞H’â◊~ alumni ѨÓO°fi q^®ºO°∞÷Å∞ alumnus áÈ+≤`Œ Ѩل`Œ∞_«∞. =O°‚=∂Å. ǨO°Ç≤Ï`Œ „Ǩ^èß# alum Ǩ>˜ìHí. `ŒQå^®. ǨO®ºÜ«µO°¥Ç¨`Œ alternative „Ǩ`ͺ=∂flÜ«µ~. Hı∆„`Œ~ ambition Qå_è°ÇÍ~Kè«. J<ËHßO°÷Hí ambit Ǩikè. `Œyæ# Hí~>˜ K«¥Ñ¨Ù ambolism rѨÙÖ’¡ xO®‡}„H˜Ü«µ ambrosia J=∞$`Œ~. =ÅÜ«µ~† *Ïa`Í.

ã¨~|~^è°~. tH˜∆~K«∞ ametropia Hí~>˜ K«¥Ñ¨Ù ֒Ǩ~ amiability ¿ãflÇ¨Ï ã¨fiÉèß=~ amiable ¿ãflǨÏѨÓO°fiHí. F O°Hí~ K«H≥¯O° amyotonia Hí~_«O®Å ay ã¨_«Å_«~ anabasis „Hí=∂#∞Qõ`Œ~Qå Z^°Qõ_«~. ã¨iHßx. Hí∆=∂^®#~. qâı¡+¨Hí∞_«∞. ~ secured `ÍHí@∞ì O°∞} "≥∞∞`ŒÎ~ amour „¿Ñ=∞ HíÖÏǨ~. qѨÙÅ amplifier =O°úHí~. L<®‡^°~`À Hí∂_ç# amoral huÉÏǨϺ amorality huÉÏǨϺ`Œ.~ realised =ã¨¥Öˇ·# "≥∞∞`ŒÎ~. `ŒÇ¨CHßÜ«µ∞. O°∞} q"≥ØK«#Hí∞ ^®#~ amortize ÇÍܵ^®Å∞Qå JǨC K‹e¡~K«∞ amount "≥∞∞`ŒÎ~. h>˜Ö’ Hí∂_Í rq~Kı r=ÙÅ∞ amphibiology amphibiology LÉèíÜ«µK«O®^谺ܫµ#~ amphibious LÉèíÜ«µK«O°"≥∞·# amphibrach [Qõ}~ ampholyte LÉèíÜ«µ^è°i‡ amphoteric kfiã¨fiÉèß=Ü«µ∞`Œ amphoterism kfiã¨fiÉèß=`Œ ample q™®ÎO°"≥∞·#. â◊|ú=$kú ǨiHíO°~ amplify qã¨Î $`ŒÇ¨O°K«∞. ã¨=∂#"≥∞·#. J=º=ã≤÷`Œ "≥∞·# amortization O°∞}q"≥ØK«#. =∞¥ã¨Ç¨^°úu anachrony HßÅ=ºu„Hí=∞~ anacusia „|Ǩχ*ˇ=∞∞_«∞ anaemia O°HíÎÇ‘Ï#`Œ. ™œHíO°º~. ™®=∞O°ãº¨ ѨÓO°fiHí. LǨ â◊=∞#~ amenable J#∞Hí∂Å. ã¨^°∞áåÜ«µ~ amenorrhea O°∞`Œ∞„Hí=∞~ O®HíáÈ=_«~ ament *Ï˝Ç¨Híâ◊H˜Î ÖËx =ºH˜Î amerce AÖχ<® ÇıÜ«µ∞. q<À^°Ç¨O°K«∞ amusement LÖÏ¡ã¨~. general ~ ѨÓiÎ =∞`Œ∞Î. „¿Ñq∞Hí∞_≥·#. ã¨^®KÍO°~ HÁO° =_«_«~ amorous Hß=∞„Ǩ=$uÎQõÅ. ѨÙ+¨¯Å.ü #„`Œ[x ã¨~ܡ∂Qõ Ǩ^®O°~÷ amino Z"≥∞·<üHí∞ ã¨~|~kè~z#. Jã¨=∞qÉèí[# amity "≥∞·„u. qâı¡+¨Hí∞ O®Å∞ analysis qâı¡+¨} analyst qâı¡+¨Hí∞_«∞/ qâı¡+¨Hí∞O®Å∞ analytic qâı¡+¨}®`Œ‡Hí. ^°$ë®ì~`Œ~. ã¨=∞Hí∆~Ö’ amile ^°∞O°ƒùÅ"≥∞·#. local ~ HÁxfl J~QåÅHı Híey~Kı =∞`Œ∞Î. ZHí∞¯=. ã¨~`À+¨~. ^À+¨~Qå amitate Ç≤`Œ$™®kèHßO°~ amitosis J"≥∞·>Ïã≤ãπ. q<À^°~ amylaceous Ç≤~_ç Ǩ^®O°÷~QõÅ amyli Z~_ç# z~`ŒÇ¨~_«∞ amyloplast Ç≤~_ç Ǩ^®O°÷ OÕ}∞=ÙÅ∞ amylose Jq∞Ö’*ò. #=ÙfiHí∞<Ë@∞ì KıÜ«µ∞. Hí∆=∂aèHí∆. (ÉÏ^è°) ^°¥O°~KıÜ«µ_«~. K‹·`Œ#ºÇ¨ÏO°} âÍG xѨÙ}∞_«∞ anagogical JO’ú#flf HíO°}~ anal Pã¨# ã¨~|~^è°"≥∞·# analgesic ÉÏ^èßxÇÍO°Hí analogical creation ™®=∂º^èßi`Œ O°¥Ç¨ã¨$+≤ì analogous áÈe#. L=∞‡ amniota LŃ r=ÙÅ∞ amniotic cavity LŃHí∞ǨÏO°~ amnotic fluid L=∞‡hO°∞ amoeba Jg∞ÉÏ. q㨇O°}. PHßO°~ÖËx. áåe áÈ=_«~. ã¨"≥Ø^è°º ammeter Jg∞‡@O∑: q^°∞º`ü „ǨÇÍǨxfl P~Ç≤Ü«µO∑ „Ǩ=∂}®Ö’¡ HÁeKı ǨiHíO°~ ammonia J"≥؇xÜ«∂ ÇÍÜ«µ∞=Ù ammoniaification J"≥ØxÜ∂HíO°}~ amelioration 42 amphibia ammonolysis J"≥ØxÜ«∂ qâı¡+¨}K«O°º ammunition =∞~^°∞Qõ∞~_«∞ ™®=∞„y amnesia =∞u=∞O°∞ѨÙ. =∂O°Ê^°y# amend ã¨=i~K«∞. ~ economics "≥·âı¡+≤Hí JO°÷âÍG~. „¿Ñ=∞Hí∞ ã¨~|~kè~z# amorphous O°¥Ç¨O°Ç≤Ï`Œ. J#∞O°¥Ç¨ analogue ™®^°$â◊º~. Hí∞„@ ampere P~Ç≤Ü«µO∑: q^°∞ºK«ÛùH˜Îx HÁeKı „Ǩ=∂}~ amphibia LÉèíÜ«µK«O®Å∞: <ËÅÃÑ·#. ã¨ik^°∞Ì. ~ compound Z"≥∞·<À ã¨Çı∞‡à◊#~ amino acid Z"≥∞·<À P=∞¡~ amiss `ŒÇ¨C. ǨÏ$^°º"≥∞·#. H’O°∞ì P^Õâ◊~ Çı∞O°Hí∞ `Œ# Jaè „áåÜ«µ~ q=i~Kı <®ºÜ«µxѨÙ}∞_«∞ amid =∞^è°º. áå~_«∞O’Qõ~. =∞`Œ∞Î =∞~^°∞ anaesthetist =∞`Œ∞Î =∞~^°∞ WKıÛ =ºH˜Î. ǨO㰠ʨ O° ã¨=∞‡`Œ. `Œ∞ź"≥∞·#. ~ method qâı¡+¨} q^èß#~. ~ balance qâı¡+¨} ã¨=∞`“ź~. ¿ãflǨÏѨÓ~°fiHí. =∂O°∞Ê amendment ã¨=O°}. ™®^°$â◊º~. áå`Œ. =∞∞ã¨Å=∞‡=~>˜ amimia ã¨~[˝Å ^®fiO® ã¨~Éèß+≤~K« ÖËHí áÈ=_«~ amine Z"≥∞< · . Çı∞Å∞ KıÜ«µ_«~. ã¨^°$â◊. ~ reagent qâı¡+¨} HßO°Hí~ . Ǩ`ÍHí™®÷ܵH˜ KıO°_«~ anabolic â◊sO®Hí$ux ÃÑ~Kı anachoresis ÉÁiÜ«µÖ’¡ ^®H’¯=_«~ anachronism HßÅ =º`ŒºÜ«µ~. haemolytic ~ O°HíÎ Hí} qzÛù#fl`Œ iron deficiency ~ ֒ǨÏÅ∞ǨΠO°HíÎÇ‘Ï#`Œ. Ѷ¨∞hÉèíq~K«x. q㨇 $u. ~ language qâı¡+¨}®`Œ‡Hí Éèß+¨ analytical qâı¡+¨}®`Œ‡Hí. Hí∆q∞~K«∞ amnion LŃ~. HßÅ~ K‹e¡#. ~ proof qâı¡+¨Hí LǨǨuÎ. =∞`Œ∞Î Híey~K«_«~. regional ~ Ǩiq∞`Œ „áå~`Í xH˜ Híey~Kı =∞`Œ∞Î anaesthetic xâıÛ`ŒHí. q=i~K«∞ analyser qâı¡+¨Hí~. `ŒÇ¨CQå. „áå^ä°q∞Hí UHíHí} rq amoebiasis Jg∞ÉÏ=Å¡ HíeQÕ J~@∞ Çͺkè amoebic dysentery lQõ@ qOÕK«<®Å∞ amoeboid Jg∞ÉÏ=~>˜ amok ^°∞_«∞Híܵ#. q^è°∞Å ™®O°¥ Ǩº`Œ analysand P`Œ‡qâı¡+¨} Kıã¨∞Hí∞<Ë =ºH˜Î analyse qâı¡+≤~K«∞. Jã¨Å∞ =_ô¤ HíeÇ≤ ÇÍܵ^®Å∞Qå JǨC K‹e¡~Kı q^èß#~. 㨄Hí=∞~Hßx. Ǩi=∂}~. *Ï˝Ç¨Híâ◊H˜Îx H’Ö’Ê=_«~ amnesty Hí∆=∞. Hí∆=∂aèHí∆ÃÑ@∞ì. ~ model ™®^°$â◊º #=∞¥<® analogy áÈeHí. ~ solution P"≥Ø^°Üˇ∂Qõº"≥∞·# Ǩi뮯O°~ amicus curiae ™®fiO°÷O°Ç≤Ï`Œ∞_≥·# ã¨ÅǨ ^®O°∞.amelioration ã¨ik^°Ì_«~. secondary ~ J#∞ |~kè`Œ O°HíÎÇ‘Ï#`Œ anaerobe ÇÍÜ«µ∞ xO°¿ÑH˜∆ anaerobic ÇÍÜ«µ∞ O°Ç≤Ï`Œ"≥∞·# anaesthesia K‹·`Œ#ºO®Ç≤Ï`Œº~. Hß= Åã≤#~`Œ. qѨÙbHíi~K«∞† ^è°fix ÃÑ~K«∞ q™®ÎO°~. k^°∞ÌÉÏ@∞ amenity =ã¨u. nutritional ~ áÈ+¨HßǨO° amplitude 43 analytical Å∞ǨÎO°HíÎÇ‘Ï#`Œ. =∂O°∞Ê. ™®=∞º~. ÃÑ^°Ì ã≤÷u† _ÀÅ# Ǩiq∞u ampulliform ã‘™®ÖÏQõ∞~_Ë amputate J=Ü«µ=~ amputation J~QõKıÛù^°~ amuse LÖÏ¡ã¨Ç¨O°∞Û. ã¨=∞O°ã¨. ¿ãflǨτǨ^° amicable ™®ufiHí. 㨇 $u֒Ǩ~.

âÍ~uÉèí„^°`ŒÅ H©∆}`Œ. ã¨Ç¨Ü«µHí andocracy ѨÙO°∞ë®kèHßO°~ QõÅ ã¨~Ѷ¨∞~ androcyte ѨÙO°∞+¨ c[ =∂`Œ$Hí}~ androecious c*ÏÅ∞ =∂„`ŒÇı∞ L#fl "≥∞∞Hí¯ androecium Hıã¨O®=o androgen ѨÙO°∞+¨∞Ö’¡x Öˇ·~yHí ǨO’‡<ü. Jã≤÷O°`Œ. K«∞@¥ì L#fl W`ŒO° Ǩiã¨O®Å#∞ „ǨÉèßq`Œ~ Kıã¨∞Î~^°<Ë ÇÍ^°~ anion O°∞}®`Œ‡Hí q^°∞º^®Çıâ◊~ QõÅ (O°∞}® Çıâ◊~ QõÅ) JÜ«∂<ü aniso gamete Jã¨=∞ ã¨~ܡ∂Qõ c[~ aniso gamous Jã¨=∞ ã¨~ܡ∂Qõ anisogamy Jã¨=∞ ã¨~ܡ∂Qõ`Œfi~ anisophyllous Jã¨=∂# Ǩ„`Œ~ anisotropic q+¨=∞ kâÍ`Œ‡Hí ankle pÅ=∞~_« ankolostoma HÁ~H˜Ñ¨ÙO°∞Qõ∞ ankylosis H©à◊§Ö’ K«Å#O®Ç≤Ï`Œº~ ankylo stomiasis HÁ~H˜Ñ¨ÙO°∞QÆ∞ Çͺkè . JÇÍ~`ŒO° q+¨Ü«µ~. `Œ_çÖËx. q+¨Ü«∂~`ŒO° 㨥ÊùiÎ. XÅ¡x† |Ç≤Ï+¨¯O°}. Jã¨~Qõ``Œ fiŒ ~. HßO°º„Hí=∞ xO®fiÇ¨Ï anamoly angel ã¨~^èß#HíO°Î† ^°$_è°~Qå |~kè~z L~K«∞. P`Œ‡ [~`Œ∞=Ùefl. H’}~. ÅwflHíO°}~ ancillary J#∞|~^è°.rq. ^Õfi+¨ Éèß=~ aninmism P`Œ‡ÃÑ· #=∞‡Hí~ L~_«_«~. xO°˚Å. anamenesis *Ï˝Ç¨Hí~. ã¨Kı`Œ#. ~ grancing J#∞ ã¨Ê $â◊ºH’}~. QåÅ~ ÇıÜ«µ_«~† HßK«∞Hí∞ Hí∂O’Û=_«~ anglomania qǨs`Œ"≥∞·# P~Qå¡aè=∂#~ angoranimi Pã¨#fl=∞O°}*Ï˝#~ angry outbursts P„QõǨO®ÇÍÅ∞ angry youngmen „Hí∞^°úÜ«µ∞=Hí∞Å∞ angstrom P~Q∑„™®ì"£∞ „Ǩ=∂}~: g∞@ O∑Ö’ ǨkÇıÅ H’@¡ =~`Œ∞ anguine áå=∞∞=~>˜ anguish Qõ∞~*Ï@#. 㨥Hí. f„="≥∞·# âÍsO°Hí/ =∂#ã≤Hí ÉÏ^è°. ¢ã‘Î ÅHí∆}®Å∞ O≥~_«¥ XHı =ºH˜ÎÖ’ L~_«_«~. ÇÍѨÙÇͺkè angel ^Õ=`Œ. Ǩ^° ѨÙ#„O°æǨÏ}~ anaphrodisia Hß=∞ÇÍ~Kè« ÖËHíáÈ=_«~/ `ŒyæáÈ=_«~ anaphylaxis f„= „Ǩ„H˜Ü«µ anaplasta JqHíã¨#`Œfi~ anaptyxis ã¨fiO°ÉèíH˜Î anarchism JO®[HíÇÍ^°~ anarchist JO®[HíÇÍk anarchy Jã¨Î=ºã¨Î`Œ. HíkÖË ÉÁ=∞‡Å Híà◊ animation drawings HíkÖË ÉÁ=∞‡Å∞ wÜ«µ_«~ animation film HíkÖË ÉÁ=∞‡Å z„`Œ~ animatism =∞∞Qõú`ŒfiÇÍ^°~. "≥·O°~. =∂#=Ùefl. "≥Ç· s¨ `Œº~. `Í`Œ =∞∞`ÍÎ`ŒÅ <®>˜. P~Hí∆ anatomical â◊sO° xO®‡} ã¨~|~^è°"≥∞·# anatomist =∞$`Œ â◊sO° qâı¡+¨Hí∞_«∞ anatomy J~`ŒiflO®‡} âÍG~. ÃÇÏK«∞Û`ŒQõ∞æÅ∞.„H˜q∞ animal electricity âÍsO°Hí q^°∞º`Œ∞Î animal husbandry Ǩâ◊∞áÈ+¨} angio sperm ankylo stomiasis animal manures ÃÑ~@ ZO°∞=ÙÅ∞ animal psychology [~`Œ∞ =∞#ã¨Î`Œfi âÍG~ animal starch [~`Œ∞=ÙÅ Ç≤~_ç Ǩ^®O°÷~ animate ã¨r=. K‹·`Œ#º=~`Œ "≥∞·#. KıǨÅ∞ Ǩ@∞ì. "≥·O°Éèß=~. ѨÓifiHí∞Å. ǨQõ. JǨûO°ã¨ 45 angina angina TÇ≤O®_«x ã≤÷u angina of effort „â◊=∞=Å¡ =KıÛ Qõ∞~_≥áÈ@∞ angina pectoris KèßuÖ’ <˘Ç≤Ê angiogenesis O°HíÎ Hıâ◊<®oHíÅ Jaè=$kú angioplasty ÉˇÅ¥<ü ^®fiO® Kı¿ã Qõ∞~_≥ zH˜`Œû P=$`Œ c[Ѩ٠"≥∞∞Hí¯. á⁄O° á⁄KÍÛÅ∞. J@∞=~>˜ Hí$„u=∞ ã¨~ܡ∂[Hí Ǩ^®O°÷~ andrographis <ËÅÇı=∞∞ androgynous ѨÙO°∞+¨. L|∞ƒ. r=`ÍfiO’Ǩ}~ animo L^ÕÌâ◊~`À.44 anamalous anamalous Jã¨~Qõ`Œ. =O°∞ÎÅ ÇıQõ~ angustate J~Qõ∞mO°¥Ç≤ anhydrous J<®„O°Ì. JO°O÷ Ç° Ï≤ `Œ Ǩ^° „Ǩܡ∂Qõ~ anamophily ǨO®Qõã¨~ǨO°¯~ [iy# anandria ѨÙO°∞+¨ ÅHí∆}®Å∞ ÖËHíáÈ=_«~ anaphase K«Å#^°â◊ anaphia ã¨ÊO°≈ ÖËHíáÈ=_«~/ ã¨ÊO°≈ â◊H˜Î `ŒyæáÈ=_«~ anaphora ѨÙ#O°∞H˜Î. =º`Œºã¨Î. ancestry =~â◊áåO°~ǨO°º anchor Å~QõO°∞. QåÅ~ ÇıÜ«µ∞ angling KıǨÅ∞ Ǩ@ì_«~. ã¨=∂~`ŒO° q+¨Ü«µ „Ǩ™®Î=# anemometer Qåe ÇıQåxfl HÁeKı ™®^è°#~ anemophilous ÇÍÜ«µ∞ǨO®Qõ ã¨~ǨO°¯~ anemophily ǨO®Qõ ã¨~ǨO°¯~ [iy# anepigraphon =∞∞Yz„`Œ~ÖËx „ǨK«∞O°} anergasia ǨxKı¿ã â◊H˜Î ÖËHíáÈ=_«~ anergia â◊H˜Î֒Ǩ~ aneroid J<®„O°Ì aneurysm (of brain) ("≥∞^°_«∞Ö’) O°HíÎ <®à®Å L|∞ƒ Çͺkè. [Ö’^°O°~ anastomosis #káåÜ«µÅ∞Qå q_çáÈ=_«~ anathema y@ìx. „ǨÉèí∞`Œfi Ü«µ~„`Í~Qõ "≥·Ñ¶¨Åº~ anasarca #~A. Hí^°ÅHí∞~_Í L~_«∞ anchorage Å~QõO°∞ ã¨∞~Hí~† Å~QõO°∞ Çı¿ã KÀ@∞. ~ flower kfie~Qõ ѨÙ+¨Ê~ androgyny kfie~Qõ`Œ android =∂#∞+¨O°¥Ç¨~Ö’ L~_Ë andrology ѨÙO°∞+¨∞Å Çͺ^è°∞Å#∞ J^è°º Ü«µ#~ Kı¿ã „Ǩ`˺Hí âÍG~ androspore ѨÙO°∞+¨ ã≤^°ú c[~ androsterone ѨÙO°∞+¨ Öˇ·~yHí ǨO’‡<ü anecdote Ç≤@ìHí^ä°. ã¨=∞„Qõ ǨijÅ# ancestor ѨÓifiHí∞_«∞ ancestral ѨÓifiHí. ~ property Ç≤„`Íi˚`Œ Pã≤Î. Qå_è°"≥∞·# qâÍfiã¨~`À animosity qO’^è°~. â◊sO° xO®‡} âÍG~. "≥·+¨=∞º~ animus ^°∞O°∞^ÕÌâ◊~† â◊„`Œ∞Éèß=~. H∆’Éèí anguished ÉÏ^èßHíO°"≥∞·# angular H’}©Ü«µ angular stomatitis <ÀO°∞ z=i ÉèßQåÖ’¡ UO°Ê_Ë Ç¨Qõ∞à◊∞§ angular velocity H’}©Ü«µÇıQõ~. qÉèı^°~. L`ÍûǨÏHíO°"≥∞·# animation ã¨Kı`Œ#`Œfi~. JO®[ Hí`Œfi~. qǨs`Œ 㨇 $uѨÓO°fi [#‡ 㨇O°}~ =º`ͺã¨~. ~ alcohol xO°˚Å =∞^°º™®O°~ animal cule 㨥Hí. J™®^èßO°} â◊Hí∞ÎÅ∞ HíÅ=<Ë #q∞‡Hí animator PxÇı∞+¨<ü z„`ÍÅ∞ Çı¿ã =ºH˜Î animism ã¨O®fi`Œ‡ÇÍ^°~. q`ŒÎ<®Å∞ Ѷ¨Å^°à®ÅÖ’ P=$`Œ"≥∞· L~_Ë "≥∞∞Hí¯ angle n. ~ of contact ã¨ÊO°≈H’}~ angle v.

„Hí=∞O°Ç≤Ï`Œ anomaly xÜ«µ=∞qO°∞^°ú~. J^°#Ѩ٠q+¨Ü«µ~. ~ river ѨÓO°fi=iÎ #k ante date Qõ_z « # "≥#∞Hí>˜ `Ën Çıܵ« _«~† ^°™®ÎÇıA O®ã≤# `ËnH˜ =∞∞~^°∞ `Ën ante diluvian [ńǨà◊Ü«∂xH˜ =∞∞~^°e. P HßÖÏxH˜ J#∞Qõ∞}"≥∞·#† ѨÙO®`Œ# "≥∞·#. „Ѷ¨∂}â◊H˜Îx anthropometry antenatus qÇÍǨÏѨÓO°fi ã¨~`Í#~ antenna P~>ˇ<®fl.anneal anneal JhÅ#~ annealing Çı_çKıã≤ Hß=Åã≤# PHßO°~ Ö’H˜ =∂iÛ K«Å¡|O°K«_«~ annectent Híe¿Ñ. ǨHí¯Qõk ante ѨÓO°fi. zHßHí∞ǨO°K«∞. uO° ™®¯O°~. Hí~Hí}®HßO°. ~ general meeting ÇÍi¬Hí ã¨O°fiã¨Éèíº ã¨=∂Çıâ◊~. =∂#= âÍG~ anthropometry =∂#= â◊sO° =∂Ǩ#~. ~ leave ÇÍi¬Hí ÃãÅ=Ù. Qõ`Œ~Ö’ [iy #k. O˘+¨∞ì annoyer PǨ¡^°HíO°~ Hßx ÇÍ>˜x J~k~Kı „¿ÑO°Hí~ annual UHíÇÍi¬Hí~. ~ rings ÇÍi¬Hí =ÅÜ«∂Å∞ annuitant xÜ«µ`Œ HßeHí~Qå xs‚`Œ "≥∞∞`ÍÎÅ#∞ fã¨∞Hí∞<Ë =ºH˜Î annuities ÇÍi¬HßÅ∞ annuity ÇÍi¬Hí~. Qõ∞O°∞Î `ˇeÜ«µx. Jaè¿+H˜~K«∞ anointing PÖËǨ#~ anointment =∞O°Ì#KıÜ«µ_«~. ~ report ÇÍi¬Hí xÇıkHí. KıO°∞Û. ÇÍ_«∞HíÖ’ ÖËx. ¿ÑO°∞ `ˇeÜ«µx. „Hí=∞~ÖËx #_«Hí. ™®=∞¥Ç≤ÏHí w`Œ~ antheridium ѨÙO°∞+¨ c*Ïâ◊Ü«µ~ antherozoid K«Å# ѨÙO°∞+¨ c[~ anthesis „ǨѶ¨ÙÅ¡#~† ѨÓÅ∞qHíã≤~Kı ã¨=∞Ü«µ~ anthill (K‹^°) ѨÙ@ì anthocarp ã¨~Ü«µ∞HíΠѶ¨Å~ anthology ã¨~HíÅ#~ („Qõ~^ä°) ã¨~K«Ü«µ~ anthology/ ontology =∞~„`Œ ã¨~HíÅ#~ anthophilous Hí∞ã¨∞=∞„Ç≤Ü«µ. ÇÍ# áå=∞∞Å∞. ~ debt ѨÓO°fiO°∞}~. KıOÕÛ. „Ǩu ã¨~=`ŒûO°~ K‹e¡~Kı xs‚`Œ "≥∞∞`ŒÎ~ annul O°^°∞ÌKıÜ«µ∞. [ÅQõÅ∞ =Q≥·O® annex v. J#∞|~^è°~. >©HíO®Ü«µ∞ annotation ÇͺYº. =º`ͺã¨~. Jaè¿+H˜~ K«_«~. P~^Àà◊#. qO°¥Ç¨~ anomic JxÜ«µu anomie ™®=∂lHí xÜ«µ=∂Å qzÛù#fl`Œ anonymity J#aè[˝`Œ. J™®^èßO°}~. =∞∞#∞ Ǩ>˜. |¥AǨ>˜ì# antelope ÖË_ç =~>˜ [~`Œ∞=Ù ante mortem =∞O°}®xH˜ ѨÓO°fi~ antenatal „Ǩã¨=/ „Ǩ㨥u ѨÓO°fi antenuptial qÇÍǨÏѨÓO°fi anteriad á⁄_«∞K«∞HÁx =zÛ# anterior =∞∞~^°>˜. qǨs`Œ. qHí$u. J„ǨHí >˜`Œ† JHíO°Î $Hí~. ã¨ÊO°úÅ∞ `ˇK«∞Û antagoniser K«O®º =ºuOÕH˜ antagonism =ºuOÕHí`Œ. #$âÍG~. ~ plan ÇÍi¬Hí „Ç¨}®oHí. <®=∞O°¥áåÅ∞ ÖËHí∞~_Í KıÜ«µ∞. =O°∞ÎÖÏ HßO°. "≥#∞Hí>˜. J#∞|~kè~K«∞. Qõ`Œ K«i„`Œ. UHíÇÍi¬HíѨ٠"≥∞∞Hí¯. ~ percentage rate ã¨~=`ŒûO®xH˜ 46 anonymous XHí™®iQå ÖˇH˜¯~Kı =_ô¤ ÖË^® Híg∞+¨<ü OÕ@∞. qO’^è°~ `ˇK«∞ÛHÁ#∞. ѨÓO°fi anthelminitic rO®‚â◊Ü«µ „H˜q∞ã¨~ǨO°Hí anthem *ÏfÜ«µw`Œ~. HÁ>˜ìÇıÜ«µ_«~ annulus =$`ÍÎHßO° xO®‡}~ annuniation „ǨHí@#. <®â◊#~KıÜ«µ∞ annihilator ÅÜ«µHßi annon j„Ѷ¨∞~Qå. Ǩâ∞◊ =ÙÅ ^®fiO® =∞#∞ +¨∞ÅHí∞ ™ÈHı J~@∞Çͺkè anthropocentrism =∂#= Hı~„^°Hí ÇÍ^°~ anthropoda ã¨~kèáå^° r=ÙÅ∞ anthropogeography Éè“QÀoHí Ǩiã¨O® Å`À =∂#=Ù_çH˜ QõÅ ã¨~|~^èßÅ J^è°º Ü«µ#~ anthropolatry [~`Œ∞=ÙÅHí∞ `Œ=∞ Ü«µ[ =∂#∞ÅÃÑ· QõÅ J~H˜`Œ Éèß=~ anthropologist =∂#=âÍGA˝_«∞ anthropology =∂#= Ǩi}®=∞ âÍG~. ѨÙë®ÊÅ g∞^° |uHı anthozoa „áå^ä°q∞Hí [Årq =O°æ~ anthracnose ÉÁQõ∞æ `ˇQõ∞Å∞ anthrax P~„^äßH±û. |Å=~`ŒÑ¨Ù qbhHíO°} annexed ã¨~ܡ∂l`Œ annexure J#∞|~^è°~. ÇͺMϺx~K«∞. xÇıkHí ÖË^® Ǩ„`ÍxH˜ J#∞ |~^è°~Qå WKıÛ qÉèßQõ~ annexation J#∞|~kè~K«_«~. âÍ~u~Ǩ KıÜ«µ_«~ anomalous Jã¨~Qõ`Œ. >˜Ç¨Ê}˜ announce „ǨHí>˜~K«∞ annoy qã≤y~K«∞. XHí fO°∞ÖËx. J~Qõ∞mÜ«∂HßO°. K‹Å∞¡ÉÏ@∞ HßHí∞~_Í KıÜ«µ∞. qǨs`Œ~. ~ cooperation qO°∞^°ú ã¨Ç¨ÏHßO°~ antaphrodisiac Hß=∞ÇÍ~Kèß xO’^è°Hí antarctic circle J~>Ïi¯>˜H±/ ^°H˜∆} „^è°∞= =ÅÜ«µ~ ante prandial Éè’[<®xH˜ =∞∞~^°∞ ante room Çız L~_Ë Qõk. L~QõO°Ñ¨Ù ÇıÅ∞. [`ŒÇ¨iz#k annihalation xO°¥‡Å#. ~ shape =ÅÜ«∂HßO°~ annulment O°^°∞Ì (KıÜ«µ_«~). ã¨~Ѷ‘∞Éèß= w`Œ~. =ºuOÕHí. ^è°fi~ã¨~KıÜ«µ∞. K‹Å¡Hí∞~_Í KıÜ«µ_«~. ~ letters PHßâ◊ O®=∞#fl L`ŒÎO®Å∞ 47 anorectic anorectic PHíe H’Ö’Ê=_«~ anorexia PHíe ÖËHíáÈ=_«~ anorgasmia Öˇ·~yHßã¨=∞O°÷`Œ anosmia ÇÍã¨#ÖËq∞. *’_ç~Kı annelida J<ˇe_Í =O°æ r=ÙÅ∞. K‹Å¡Hí∞~_Í KıÜ«µ∞. â◊„`Œ∞`Œfi~. WǨC_Ë annona ã‘`ÍѶ¨Å~ annotate q=i~K«∞. ã¨O°fi <®â◊#~. ã¨~Hı`Œ „QåǨÏHí~ H’Ö’Ê =_«~ anourous `ÀHíÖËx. HÁ>˜ìÇıÜ«µ∞ annular Hí~Hí}. HíÅ∞Ѩ٠H’=_«~. ã¨ÊO®≈~QåÅ [~@. H’Ǩ~ `ˇÇ≤Ê~K«∞ annoyance pHßHí∞. =ºuiHíÎ. `Ë_Í. ÅÜ«µ~ annihialate xO°¥‡e~K«∞. P„Híq∞~K«∞HÁ#∞ annex (e) n. "≥·O°∞^è°º~. =∞∞~^°∞ antecedent ѨÓO°fiǨ^°~. KıO°∞ÛH’=_«~. W~`ŒHí∞ =∞∞~^Õ =zÛ#k. TO°∞ ¿ÑO°∞ ÖËx. HíÅ∞ѨÙ. qO’^è°Éèß=~ antagonistic qO°∞^°ú. P~^À à◊# K‹~^°∞. O°¥Ñ¨Ù=∂ѨÙ. ÃѶ∞Ï+¨} annus horibilus Qõ_«∞¤ ã¨~=`ŒûO°~ anode ^è°# „^è°∞=~ anodyne ÉÏ^èßxÇÍi}˜ anoint =∞O°Ì#KıÜ«µ∞. =∂#=q∞u . ^è°fi~ã¨~. ÇÍq_ç anoxia „áå}ÇÍÜ«µ∞=Ù ÖËq∞ anoxic „áå} ÇÍÜ«µ∞=Ù ÖËx ã≤÷u ansering |∞kúÖËx† ÉÏ`Œ∞=~>˜ answer back uÇ≤ÊHÁ@∞ì antacid P=∞¡Ç¨ÏO°~ antagonise H’Ǩ~ `ˇÇ≤Ê~K«∞. O°Ç¨Ï㨺 QÀǨ#~ anonymous J<®=∞Hí.

ã¨O°Êq+¨ qO’kè anti-abortionist QõO°ƒù„™®= =ºuOÕH˜ antibacterial „Ǩu㨥Hí. TÇ≤Ï~K«∞ anticipated demand Pt~z# _ç=∂~_ü anticipation Pt~z#† Éèíq+¨º^°¥Ç¨Ï anticipatory =∞∞~^°∞Qå<Ë TÇ≤Ï~K«∞.rq <®â◊Hí antibilious ÃÑ·`ͺ~`ŒHí antibiosis ã¨Ç¨Ï=ã≤~Kı r=ÙÅ =∞^è°º qO’^è°~ antibiotic 㨥Hí.í <˘Ç≤Ê/ ÇÍѨ٠`Œyæ~Kık anti-knock q™ÈÊù@# =ºuHíO°}˜ anti-language „Ǩu Éèß+¨ anti-literature ™®Ç≤Ï`Œº~. qO°∞^°úHí}~ antipathetic Jx+¨ì"≥∞·#.r=<®â◊Hí. r= xO’^è°Hí antinephric =∞¥„`ŒÇ≤~_« Çͺkè xO’^è°Hí antineuritic <®_ôÉÏ^èßxO’^è°Hí antinomianism K«>ÏìÅ #∞~_ç q∞#Ǩ ܵ~ѨÙÅ∞ H’O°_«~ antinomy ǨO°ã¨ÊO°qO°∞^°ú~ anti-novel qÖ’=∞ #=Å: ™®~„Ǩ^®Ü«µHí xO®‡}®~âÍÅ#∞ xO®Híi~z# „Ǩܡ∂ Qå`Œ‡Hí #=Å anti-oxident „Ǩu PH©ûHíO°}˜. Çͺkè [#Hí „H˜q∞ <®â◊HßÅ∞ antibody „ǨuO°Hí∆Hí Ǩ^®O°÷~. ÃÑ·# `ŒHí∞¯= "≥_«Å∞ÊQõÅ Hí@ì. ^°H˜∆}®O°ú QÀà◊~Ö’ ÇÍÜ«µ=º~ #∞~z gKı Ǩ=<®Å∞ antitrust |Ǩïà◊*Ïu ã¨~ã¨÷Å =Å¡ HíeQÕ ^°∞„+¨Êܡ∂[<®ÅHí∞ =ºuOÕHí"≥∞·# K«@ì~ . „áÈ>’ *ÏÇÍ r=*ÏÅ<®â◊Hí antipruritic ^°∞O°^° áÈQ˘>ıì. ~ socialization ã¨fi ã¨~㨯 $fHíO°}~ anticlastic Jã¨^°$â◊.rq† 㨥Hí. Ѷ¨Å# ™®=∞O®÷ºxfl `Œyæ~Kı antifreeze Ѷ¨∞hÉèí=# xO’^è°Hí~ antifriction „ǨuѶ¨∞i¬}˜ antigen „Ǩu [#Hí~ anti-haemophilic factor „ǨuO°Hí΄™®= HßO°Hí~ anti-hemorrhagic O°HíÎ „™®=xO’^è°Hí anti-hero qÖ’=∞ <®Ü«µHí∞_«∞ anti-heroine qÖ’=∞ <®ÜµHí anti-histamine JÖˇs˚H˜ HßO°}"≥∞·# Ç≤Ïã¨ì "≥∞·#¡#∞ xO’kè~Kı B+¨^è°~ anti-human serum =∂#= „ǨuO°Hí∆Hí O°ã≤ anti-infective ã¨~„Hí=∞} xO’^è°Hí anti-inflammatory â’^èx ° O’^èH° . „Ǩu„H˜Ü«µ anti dumping duty kQõ∞=∞u xO’^è°Hí ã¨∞~Hí~ anti-establishment =º=™®÷ qO°∞^°ú antifertility =~^è°º`Œfi HßO°Hí.anthropomorphism =∂#=`ÍfiO’Ǩ}. ã¨~Ѷ¨∞ q„^À ǨÏHí antispasmodic Hí~_«O° ã¨~H’K«/ =∞∞Hí∞ à◊# xO’kè antisterility =~^è°º`Œfi xO’^è°Hí`Œ antistress „Ǩ`Œºaè|Å~† XuÎ_ç #∞~z LǨâ◊=∞#~ Híey~Kı antitank â◊`ŒÑ¶≤∞fl q^è°fi~ã¨Hí antithesis „ǨuÇÍ^°~. ~ bail =∞∞~^°ã¨∞Î *Ïg∞#∞. PH©ûHíO°} xO’^è°Hí~ antiparallel „Ǩuã¨=∂~`ŒO° antiparasitic ǨO®#flrq xO’^èH ° /í <®â◊Hí antipartical „Ǩuâ◊HíÅ~. =∞∞Hí¯Å∞Hßx anticlericalism =∞`ÍkèHßO° =ºuOÕHí`Œ anticlimax qÖ’=∞ ǨO®Hß+¨ª anticline QÀѨÙO°~ÖÏQõ∞~_Ë ÉèßQõ~. „H˜q∞<®â◊Hí~ antisepticise „H˜q∞<®â◊#~ KıÜ«µ∞ antiserum „Ǩu^ÕǨÅ∞ QõÅ O°HíÎO°ã≤ antisocial ã¨~Ѷ¨∞ =ºuOÕHí. "≥·O°∞^è°º~ antitoxin q+¨Ç¨i antitradewind L`ŒÎO®O°úQÀà◊~Ö’ <ˇ·O°∞u #∞~z. ~ protein „ǨuO°Hí∆Hí „áÈ>©<ü antibrachium =∞∞~*Ëܵ antic Ǩ㨺HßO°Hí/ q^°¥+¨Hí „Ç¨=O°Î# anticipate =∞∞~^°∞Qå „QõÇ≤Ï~K«∞. Hí~_«¥u xO’^è°Hí 49 antitrust antipyrates [fiO°xO’^è°HßÅ∞ antipyretic [fiO°xO’^è°Hí antiquarcy ѨÙO®`Œ# =ã¨∞Î=ÙÅ#∞ ¿ãHí i~Kı/ J^谺ܫµ#~ Kı¿ã/ q„Híܵ~Kı =ºH˜Î antiquarian ѨÙO®`Œ# =ã¨∞Î=ÙÅ#∞. „Ǩu㨯~^°Hí~ anthropomorphism 48 anti-malarial anticonvulsant =∞¥O°ÛùxO’^è°Hí~ anticyclone „Ǩu K«„HíÇÍ`Œ~ antidepressant P~^Àà◊#/ ÇͺHí∞Å`Í xÇÍi}˜ antidote qO°∞Qõ∞_«∞.r=<®â◊Hí~ antibiotics q+¨„H˜q∞ q<®â◊HßÅ∞. =∂e#º xO’^è° HßO°Hí~. qO°∞^°ú Éèß=~ antipersonnel „Ǩ`˺H˜~z HßŃÖÏxfl <®â◊#~Kı¿ã antiperspirant ¿ãfi^° xO’^è°Hí anti phlogistic ÇÍѨÙ#∞ `Œyæ~Kı antiphon XHíi "≥~@ XHíO°∞ áå_«_«~ antiphonic ǨO°ã¨ÊO°~ „Ǩuã¨Ê~k~Kı antiplay qÖ’=∞ <®@Hí~† ã¨~„Ǩ^®Ü«µ Ǩ^°ú`Œ∞Å#∞ qHí$fHíi~Kı <®@Hí~ anti proton „Ǩu„áÈ>Ï<ü antiprotozoal UHíHí}r=<®â◊Hí. L^®: XHí Hí~>˜H˜ ^°¥O°^°$+≤ì ֒Ǩ~ O≥~_«= Hí~>˜H˜ „ǨÏã¨fi^°$+≤ì ֒Ǩ~ L~_«_«~ antimicrobial 㨥Hí. qO°∞^®ú~â◊~. xO’^è°Hí O°ã≤ antilysin qzÛù#fl`Í xO’^è°Hí antilysis qzÛù#fl`Í xO’^è°~ anti-malarial =∞ÖËiÜ«∂ xO’^è°Hí antimatter antimatter „Ǩu„^°=º~. J~âÍÅ#∞ J^谺ܫµ#~ Kı¿ã â◊H˜Î antiquated HßÅ^À+¨~ Ǩ>˜ì# antique „áåp# HßÅ~<®>˜ antiquities ѨÙO®=ã¨∞Î=ÙÅ∞ antiquity ѨÙO®`Œ#`Œfi~ antirabis Hí∞Hí¯Hß@∞ Çͺkè xO’^è°Hí~ anti reheumatic H©à◊§ <˘Ç¨CÅ xÇÍi}˜ anti scorbutic #~AÇͺkè xO’kè antisepsis ÉÏH©ìiÜ«∂ xO’^è°Hí`Œfi~/ <®â◊Hí~ antiseptic p=∞∞. H˜~^° ZHí∞¯=. =ºuOÕHí"≥∞·# antipathy "≥·O°~. ã¨~„Ǩ^®Ü«µ qO°∞^°ú anti-logarithm „Ǩu ã¨~=O°æ=∂#~ antilogy Jã¨~Qõ`Œ Ǩ^°*ÏÅ~ anti-lymphocyte serum e~á¶ÈÃã·>ò. =ºuOÕHí Ǩ^®O°÷~ antimetabolia r=„H˜Ü«∂xO’kè antimetabolite r=„H˜Ü«∂ xO’^è°Hí~ antimetropia <Ë„`ÍÅ =„H©Éèí=# â◊H˜ÎÖ’ HíÅ `Ë_Í. 㨥Hí. (ǨO°fi`Œ) tYO°~ anti-clockwise JǨã¨=ºkâ◊ anticoagulant Qõ_«¤Hí@ì_Íxfl xO’kè~Kık. =∞#∞+¨º ÉèßÇÍO’Ǩ} anthropophagi #O°=∂~㨠ÉèíHí∆Hí∞Å∞ anthrose J„QÀ#∞‡Y antivenom áå=∞∞ që®xH˜ qO°∞Qõ∞_«∞.

tell ~ ÇıO°∞Kıã≤ K«¥_«∞ apartheid *Ïu/ =O°‚qK«Hí∆} apathy L^®ã‘#`Œ. „Ǩ=HíÎ. ÉèßÇÍaè=ºH˜Î HÁO°=_Ë Çͺkè aphasia "≥∞^°_«∞ Çͺkè=Å¡ =∂@ áÈ=_«~ aphelion JѨ¿ÇÏo aphid ǨK«Û^À=∞. hO°ã¨~ aphorism 㨥H˜Î. xO°∞H’ÎH˜Î aphotic Hß~u O°Ç≤Ï`Œ aphraisa Ǩ^®Å#∞ HíeÇ≤ ǨÅHíÖËx ã≤÷u aphrodisiac Hß"≥ØnÌǨHí"≥∞·# aphyllous PHí∞Å∞ÖËx apiary honey z#fl DQõÅ `Ë<ˇ apical tYO®xH˜ ã¨~|~kè~z# apical dominance J„QåkèHíº~ apiculture `Ë<ˇ>©QõÅ ÃÑ~ǨHí~ apiology `Ë<ˇ>©QõÅ Qõ∞i~z J^谺ܫµ#~ Kı¿ã âÍG~ apish H’uã¨fiÉèß=~. J#∞=O°ÎhÜ«µ`Œ aplomb JHí∞~iî`Œ qâÍfiã¨~ aplontic xâ◊ÛÅ apnea TÇ≤iÖËq∞ apnoea âÍfi㨠xO’^è~ ° . Hí∞¡áÈÎH˜Î. tYO°. ǨÏi`Œ Ǩ^®O°÷~ ÖËx apocope =O°‚֒Ǩ~ apocrypha O°Ç¨Ï㨺q+¨Ü«∂Å∞ apocryphal J<®=∞Hí „Qõ~^ä°HíO°Î $`Œfi~. Éè’QõÖÏÅ㨠`Œ`À Hí∂_ç# apolitical attitude JO®[H©Ü«µ. =∂O°∞ÛH’=_«~ a posteriori J#∞ÉèíÇÍ#~`ŒO° *Ï˝#~ apostle LǨ^Õâ◊Hí∞_«∞. J#∞Híi~K«∞. 㨥„`ÀH˜Î. ǨÏOîß`Œ∞ÎQå ã¨ÊO°≈. ã¨∞nO°…HßÅ~Qå „H˜Ü«∂ jÅ~Qå L#flÇÍO°∞ apparatus LǨHíO°}~. ÉÏǨϺ=$kú apoplex O°HíÎѶ¨∂`Œ~ apoplexy =∞¥O°Ûù. H’uKı+¨ìÅ∞ Kı¿ã zeÇ≤ =$kú K‹~^°HíáÈ=_«~/ Ö’Ç≤~K«_«~ aplentifully ^èßO®à◊~Qå aplenty |Ǩïà◊~. `ˇeÜ«µx „Qõ~^ä°HíO°Î $`Œfi~. ~ juris âÍã¨#~Ö’x „Ǩ^èß# q+¨Ü«µ~. Hßã¨xO’kè antiurbanism #QõsHíO°} =ºuOÕHí`Í ÇÍ^°~ antivenene áå=∞∞ q+¨~ qO°∞Qõ∞_«∞ =∞~^°∞ antonym =ºuOÕHíǨ^°~ antrum â◊sO°~Ö’x MÏmã¨÷Å~/ Hí∞ǨÏO°~ anuria =∞¥„`Œ~ xezáÈ=_«~. apollo „wHí∞Š㨥O°º^Õ=Ù_«∞ apologist ã¨=∞O°÷Hí∞_«∞. jO°¬. W`ŒO°∞ŠǨ#∞Å#∞. J<®ã¨H˜Î ape n. ÇͺHí∞ÅǨO°K«∞ appalling ÉèíÜ«µ~HíO°"≥∞·# appanage O®[ÉèíO°}~ apparat Hí=∞¥ºxã¨∞ì áåsì O®[H©Ü«µ ÅHí∆ º~/ ^°à◊~ apparaticks (ã¨~ã¨÷) K«¥O°∞Ǩ@∞ìHí∞x ÇıÖÏ_ËÇÍO°∞. =∞`Œ qâÍfi ™®xfl =^°∞Å∞H’=_«~. H©O°Î# appal ÉèíÜ«µÃÑ@∞ì. L#fl`Œ. ÇͺHí∞Å`Œ. `˘~^°O°Qå. J„QõQåq∞. `˘~^°O°. J„Qõ. „Ǩ`ºË Hí~Qå. ~ neurosis P`Œ$`Œ`À Hí∂_ç# =∞<ÀÇͺkè. Hí$`Œ∞Å#∞.50 antitussive antitussive ^°Qõ∞æ. `Œfii`Œ~Qå apanthropy ã¨~Ѷ¨∞~ / =∂#= ã¨=∞ r=#~ J~>ı qO°H˜Î apareunia ã¨~Éè’y~K«ÖËx ã≤÷u apart <ËO°∞Qå. =∂qÖËx aplasia â◊sO°~Ö’ XHí J~Qõ~ ã¨iQå Jaè ÇÍ#O° Qõ$ǨÏ~ apex Hı~„^°. P~^À à◊# anywise U^À XHí q^è°~Qå/ XHí fO°∞Qå aorta =∞Ǩ^è°=∞x apace j„Ѷ¨∞~Qå. 㨥H∆߇~â◊~. „â◊^°úÖËx. P`Œ∞O°`Œ. take ~ =∞~^°e~K«∞. q_çQå. XHí L^°º=∂xfl Qåx ã¨=∞i÷~Kı =ºH˜Î. PHí∞¿Ñ#∞ aphonia Ç≤Ïã‘ìiÜ«∂ =Å¡ =∂@ Ǩ_ç áÈ=_«~ aphordite terra â◊∞„Hí „QõÇ¨Ï LǨi `ŒÅ~Ö’x Z`ˇ·Î# ÉèßQõ~ aphoresis â◊H˜ÎÇ‘Ï#`Œ. Qõ>˜ì~K«∞. z„`ÀH˜Î. =∞¥„`Œ |~^è°#~† ÇͺHí∞Å`Œ anvil ^®Qõe. =ºu OÕHí`Œ apospory ã≤^°úc[ O®Ç≤Ï`Œº~ apostacy =∞`Œ/ ^è°O°‡ `ͺQõ~. hu=K«#~. on the ~ PÖ’K«#Ö’ #Å∞Qõ∞`Œ∞#fl J~â◊~ anxiety ɡ~Qõ. q_çQå. ~ bank Hı~„^° ÉϺ~Hí∞. xO°¡Hí∆ º~. "≥H˜¯i~K«∞ apeiron ã¨=∞ã¨Î qâÍfixH˜ =∞¥Å"≥∞·# XHí J*Ï˝`Œ Ǩ^®O°÷~ apepsy <ËO∞° Qå. ÇͺHí∞Å anxiousness P`Œ∞O°`Œ. O®[ H©Ü«µ K‹·`Œ#º~ÖËx. ~ court J`Œ∞º#fl`Œ <®ºÜ«µ™®÷#~ (ÉèßO°`Œ^Õâ◊~Ö’ ã¨∞„Ç‘~H’O°∞ì) aphagia q∞~QõÖËHíáÈ=_«~ aphagosis u#ÖËHí áÈ=_«~ apharia PÖ’K«#Å#∞ =∂@Ö’¡ =ºH©ÎHí i~K«ÖËHíáÈ=_«~. Ǩx=∞∞@∞ì apparel ^°∞ã¨∞ÎÅ∞. ѨÙ+¨¯Å~ aplicabilty =O°ÎhÜ«µ`Œ. tYO®„Qõ. PO®@~. TÇ≤i aQõ|@ì_~« apocalypsc q<®â◊#~. J`Œ∞º#fl`Œ. J#∞=∂<® ã¨Ê^°"≥∞·# HíO°Î $`Œfi xO°¥Ç¨} apodal Jáå^°. ÇÍe_ç ape v. J#∞HíO°}~† aplacental aplacental [O®Ü«µ∞=ÙÖËx. rO°~ ‚ HßHíáÈ=_«~ apercu ã¨~„QõǨÏ~(Qå q=i~K«_«~) apish aperient qOÕK«#Hßi aperture O°~„^è°~ apery "≥H˜¯i~`Œ. Çı+¨Éèß+¨Å∞ . `ÀHíÖËx H’u. ã¨Ê+¨ì"≥∞·# apodous Hßà◊∞§ÖËx apogamy Jã¨~ܡ∂Qõ~ apogee Éèí¥q∞ #∞~z L~_Ë J`ŒºkèHí ^°¥O°~ apograph =∞∞=∞¥‡O°∞ÎÖÏ áÈe L~_Ë #HíÅ∞ apolar J„^è°∞= apolaustic =ºã¨#ǨO°∞_≥·#. HÁ`ŒÎ ã≤^®ú~ `Íxfl „áåO°~aè~KıÇÍ_«∞. #=∞‡HßÅ#∞ ã¨=∞i÷~Kı =ºH˜Î 51 apparel apology Hí∆=∂Ǩ} apomia =∂>Ï¡_«ÖËHíáÈ=_«~ apomixis Jã¨~ܡ∂Qõ [##~ apophyses „ǨO’ǨÅ∞. „Ǩ`˺Hí~Qå. ÇͺHí∞Å`Œ`À Hí∂_ç# O°∞Qõ‡`Œ anxious P`Œ∞O°. J~`Œ~ apochloratic xO°›i`Œ. JÅã¨`Œfi~. (ã¨~㨯O°}’ ^°º=∞) <®Ü«µHí∞_«∞ apostlerio J#∞Éèí=~ „áåuǨkHíQå apostlerio J#∞Éèí=~ „áåuǨkHíQå apothecary O’Qõ ÅHí∆}®Å#∞ |>˜ì "≥·^°º~ Kı¿ã =ºH˜Î apothem Å~K«~† |ǨïÉèí∞lÖ’ Hı~„^°~ #∞~z U^≥·<® Éèí∞*ÏxH˜ wã≤# Å~|OÕY apotheosis á⁄Qõ_«Î. áå^°O°Ç≤Ï`Œ apodictic ÇıOÕ O°∞A=Ù J=ã¨O°~ÖËx. K«Å#~ H’Ö’Ê=_«~ aporia ã¨~kQõú`Œ aport OÕѨÙ"≥·Ñ¨Ù apositia PǨO°~ J~>ı U=y~ѨÙ.

Ǩ^°q apparent 52 appointed appointment KıO°∞Û. UO°ÊO°K«∞. ™®H∆ß`ͯO°~. qÉèßQõ~ KıÜ«µ∞ apportionment Ǩ~Ç≤}©. JÉèíºO°÷#. `Œy#. `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ∞. =∞¥Åº xOÕ‚`Œ appraisment qÅ∞= Hí@ì_«~ appreciate „Ǩâ◊~ã≤~K«∞. qÉèí l~K«∞. J~wHíi~K«_«~ approve P"≥Øk~K«∞. JO≥ã¨∞ì KıÜ«µ∞ apprehension xO°ƒ~kè~K«_«~ ÖË^® J^°∞ѨÙÖ’H˜ fã¨∞H’=_«~. =∞^°Ì`Œ∞ appellant ÃÑ· H’O°∞ìHí∞ JÉèíºO°÷# ^®YÅ∞ Kıã≤# HíH˜∆^®O°∞ appellate qKÍO°} Qåx. ѨÙ#ifiKÍO°} Qåx [i¿Ñ JkèHßO°~ QõÅ. â͡Ѷ≤∞~K«∞. ~ of funds x^è°∞Å =iÎ~Ѩ٠applied J#∞=iÎ`Œ. xO°‚ܵ~K«∞ appointed xÜ«µq∞`Œ appointment append *’_ç~K«∞. Çı+¨Éèß+¨Å∞. ~ account ÖÏÉèí#ë®ìÅ MÏ`ÍÖ’ ÖÏÉèßÅ#∞ qxܡ∂y~z# ÖË^® LǨܡ∂y~z# q^èßxfl `ˇe¿Ñ qÉèßQõ~. xÜ«∂=∞Hí~. P <ˇ·Ñ¨Ù}®ºxfl <ËO°∞ÛHÁ<Ë =ºH˜Î. Hí~ÃÑh MÏ`ÍÅÖ’ xiÌ+¨ì"≥∞·# ǨxH’ã¨~ L^ÕÌ t~z# _«|∞ƒ. ~ authority ѨÙ#ifi KÍO°}®kè HßO°~.apparent ã¨Ê+¨ì~Qå. ~ cost J#∞=iÎ`Œ =ºÜ«µ~. PHíe appetizer PHíe ѨÙ>˜ì~Kık. „Ǩ`ŒºHí∆~Qå ÃÑ·H˜ Híx Ç≤~Kı. Hı>Ï Üµ~ѨÙ. P"≥Øk~ K«_«~. "≥∞K«∞ÛHÁ#∞. ~ policy |∞[˚y~Ѩ٠q^èß#~ appeasing `Œ$Ç≤ÎǨiKı appei ^°#∞fl. P"≥Ø^°~. ~ form ^°O°MÏã¨∞ΠǨ„`Œ~. ~ court ѨÙ#ifiKÍO°} Kı¿ã <®ºÜ«µ ™®÷#~. keep up ~ ÃÑ·H˜ Hí#|_Ë/ ÇÍã¨Î=~ HíÇ≤Ê Ñ¨ÙKıÛ #@#. LǨHíO°}~. P~^Àà◊#HíO° apprentice Ǩxx JÉèíºã≤~Kı =ºH˜Î. PHßO°~. xܡ∂y~K«∞. J#∞=∞u~K«∞. ~ jurisdiction ѨÙ#ifiKÍO°}®kèHßO° Ǩikè. ~ result „Ǩ`ŒºHí∆ Ѷ¨e`Œ~. ^°$_è°Ç¨O°∞Û. `Œy#. J#∞ =O°Î#~. =∞k~Ѩن L^ÀºyH© ã¨~ã¨÷ xO®fiǨÏHí∞_çH˜ =∞^è°º [iQÕ ã¨=∂Çıâ◊~† „áå*ˇHí∞ì J~K«<® appraiser qÅ∞= xO®úO°Hí∞_«∞. Ǩi *Ï˝#~ Híey L~_«∞. "≥∞ǨC =∞~Ei appropriate ã¨=∞∞z`Œ"≥∞·#. q<®â◊Hí∞_«∞ apportion Hı>Ïܵ~K«∞. ^°∞+¨∞ì_«∞. PqO®ƒù=~† ^°Ü«µº~. J#∞ =∞u. ~ paper q=O°} Ǩ„`Œ~ 53 approve (q^èß# 㨥K«<® Ǩ„`Œ~) KıO°∞. HÁ~_«<®Å∞Hí appendicectomy JÃÑ~_çH±û `˘Åy~Kı â◊GzH˜`Œû appendicular J#∞|^°ú appendix J#∞|~^è°~Qå KıiÛ# ÉèßQõ~. „Ǩã¨∞Îu appliance ™®^è°#~. ѨÙ#ifiKÍO°}®kèHßi. P"≥Ø^°~. P~^Àà◊# apprehensive ÉèíÜ«µÇ‘_ç`Œ. ѨÙ#ifi KÍO°} ã¨~|~kè. ~ descision ѨÙ#ifiKÍO°} <®ºÜ«µ™®÷# xO°‚Ü«µ~. ~ money ^°O°MÏã¨∞Î Kı㨥ΠK‹e¡~Kı _«|∞ƒ. ^°∞+¨∞ì_«∞. [`ŒÇ¨O°∞Û. P^è°∞xHí ™®~HıuHí q*Ï˝# q^èß<®ÅHí∞ |^°∞Å∞ Hßi‡Hí â◊H˜Îx „áå^èß#º~ WzÛ L`ŒÊuÎ ™®kè~KÍÅx HÁ~^°O°∞ ™®=∂lHí âÍGÇı`ŒÎÅ∞ Kıã≤# „Ǩuáå^°# appropriation qxܡ∂Qõ~. ã¨=∂^èß# ǨO°K«∞ appeasement `Œ$Ç≤ÎǨO°K«_«~. ~ for quotation J~`ŒO®˚fÜ«µ ™®ìH± ZH±ûKèı~l *Ïa`ÍÖ’ KıO°Û=∞x (U^Õx XHí) Ǩa¡H± eq∞>ˇ_ü Hí~ÃÑh Kı¿ã JÉèíº O°÷#. J~wHíi~K«∞. J`Œ∞Hí∞¯#fl apprise qKÍi~K«∞. ^®i. JÉèíºi÷ application ^°O°MÏã¨∞Î. xO°ƒ~ kè~K«∞. ~ heir „Ǩ`ŒºHí∆ ÇÍO°ã¨∞_«∞. á⁄~kH≥·# appraisal ^è°O°Hí@∞ì. ~ ledger qxܡ∂QõѨ٠P=O®˚ approval J#∞=∞u. ™®*Ï`Œº~ appetent `ŒÇ¨Ï`ŒÇ¨ÏÖÏ_Ë appetite P`Œ∞O°`Œ. H’O°∞ìH˜ Kı¿ã JÉèíºO°÷#. ^è°$=ǨO°∞Û. ~ weight ^°$â◊º ÉèßO°~ apparently ã¨Ê+¨ì~Qå apparition k=º^°O°≈#~. ~ owner „Ǩ`ŒºHí∆ Ü«∞[=∂x ~ reason „Ѩ`«ºHõ∆ HßO°}~. Ǩx =∞∞@∞ì applicant ^°O°MÏã¨∞Î^®O°∞. „QõÇ≤Ï~K«_«~. ã¨g∞ Ç≤~K«∞. <ˇ·Ñ¨Ù}º~ Qõ_ç~Kı~^°∞Hí∞ B`ÍûÇ≤ÏHí∞_çH˜ J#∞=∞u~Kı xs‚`Œ HßÅ~ appressed ÅQõfl"≥∞·#. ã¨g∞Hí∆. ^è°<®xfl ™®finè#~ Kıã¨∞ H’=_«~. J#∞ |~^è°~Qå KıO°∞Û appendage Láå~Qõ~. K«Ç¨Ê@∞¡HÁ@∞ì applause ǨÏO°¬^èßfi#~. ÉèíÜ«µ~. XHíix Híe¿ã~^°∞Hí∞ xs‚`Œ"≥∞·# ã¨=∞Ü«µ~ appollyon Ãã·`Í#∞. put in an ~ Ǩ[O°Qõ∞ appease `Œ$Ç≤ÎǨO°K«∞. Ǩ~K«∞. ~ bill „^°=º qxܡ∂Qõ aÅ∞¡† ã¨Éíè P"≥Ø k~z# |_≥˚>ò Ǩ^°∞ÌÅ Çı∞O°Hí∞ „ǨÉèí∞`Œfi x^è°∞Å#∞ qxܡ∂y~Kı~^°∞Hí∞ J#∞=∞ u~Kı aÅ∞¡. xiÌ+¨ì"≥∞·# ǨxH’ã¨~ x^è°∞Å#∞ Hı>Ïܵ~K«∞ ÖË^® _«|∞ƒ „ǨHí¯# ÃÑ@∞ì† qxܡ∂y~K«∞. KıiHí. Hí∆∞^®=O°úHí~ applaud â͡Ѷ≤∞~K«∞. Z~K«∞† <®ºÜ«µ~Qå qKÍ i~K«∞† XHí^®x qÅ∞= `ˇeã≤Ü«µ∞~_«∞ appreciation qÅ∞= ÃÑO°∞Qõ∞^°Å appreciative „Ǩâ◊~ã≤~K«^°y#. ^°$â◊º=∂#. ÉèíÜ«µÇ¨_«∞† K«@ì „Ç¨HßO°~ x~k`Œ∞x ÃÑ@∞ìHÁ#∞. Ç≤âÍK«~ appeal JÇ‘ÊÅ∞. ~ tribunal XHí „Ç¨`˺Hí q+¨Ü«∂xH˜ ã¨~|~ kè~z ѨÙ#ifiKÍO°} [i¿Ñ <®ºÜ«µ™®÷#~ appellation <®=∞~. Hı>Ïܵ~Ѩ٠apposite Lz`Œ"≥∞·#. |~^è°∞Éèß=~. ^°QõæO°Ç¨_«∞ approaches Hí~^°HßÅ∞ approbate (JkèHßO°Ñ¨ÓO°fiHí~Qå) J~wHí i~K«∞ approbation ã¨=∞‡u. XHí xѨÙ}∞_ç =^°Ì ǨxKı㨥Î. xiú+¨ì HßO®ºxH≥· L^ÕÌ t~z# _«|∞ƒ† Ü«∂[=∂#º ǨÏHí∞¯Å∞ H’O°x Pã≤Îx. ã¨g∞Ǩ =∂O°æ~. ~ technologies Hßi‡Hí „áå^èß#º L`ŒÊuÎ q^èß<®Å∞: `Œ$fÜ«µ „ǨǨ~K« ^ÕâÍÅÖ’ xO°~`ŒO°~ ÃÑiQÕ Hßi‡Hí [<®Éèß#∞ ^°$+≤ìÖ’ L~K«∞HÁx. ~ science J#∞=iÎ`Œ q*Ï˝# âÍG~ applied linguistics J#∞=iÎ`Œ Éèßë® âÍG~ applied psychology J#∞=iÎ`Œ =∂# ã≤Hí âÍG~ applique ÖËã¨∞Å Je¡Hí appoint xÜ«µq∞~K«∞. Ǩ@∞ìH’=_«~. q<®â◊Hí∞_«∞ appollyon Ãã·`Í#∞. ã¨~`Œ$Ç≤Îx `ˇeÜ«µÇ¨O°∞Û. ~ cause ÃÑ·H˜ HíxÇ≤~Kı HßO°}~. ~ ship xѨÙ}∞_ç =^°Ì ǨxKı㨥Î. ǨO°t+¨ì~ appertain ã¨~|~^è°Ç¨_«∞ appetence Qå_è°ÇÍ~Kè«. ~ audience ã¨Ç¨Ï$^°Ü«µ „¿ÑHí∆Hí∞Å∞ apprehend â◊~H˜~K«∞. Éèí¥`Œ~. PÉèß㨄áåÜ«µ"≥∞#· . ~ court L#fl`Œ <®ºÜ«µ™®÷#~ appealing ™®#∞Éèí¥ux/ ^°Ü«µ#∞ PHß~ H˜∆~Kı appearance LǨã≤÷u. "≥∞K«∞ÛHÁ#∞ . Ziy L~_«∞ approach J~^°∞ÉÏ@∞.

UHí ǨHí∆. Láå~Qõ~.approved account ã¨~ã¨÷Hí∞ uiy K‹e¡~K«QõÅ_«x #=∞‡Hí=∞∞#fl MÏ`Í ^®O°∞_ç JO°∞=Ù MÏ`Í approver ™®H˜∆Qå =∂i# x~k`Œ∞_«∞. ѨÙO®}. qÅ∞q^®º „H©_ÍHßi}˜ archesporial „Ǩ^ä°=∞ c*Ï~Hí∞O° archesporium „Ǩ^ä°=∞ c*Ï~Hí∞O°~ archetypal criticism ѨÙO®O°¥áå`Œ‡Hí q=∞O°≈# archetype ѨÙO®O°¥Ç¨~ archid plantation Pi¯_üÅ<Ë PHíO¬° }Ü © µ« ѨÙë®ÊÅ ™®Qõ∞ archipelago J<ËHí nfiáåÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ 55 argil architect ÇÍã¨∞ÎteÊ architecture ÇÍã¨∞Î teÊ âÍG~. Ѷ¨e`Œ~† Pk#∞~z apron ^°∞ã¨∞ÎÅÃÑ· ^è°i~Kı =G~ apropos ã¨~^°O’ƒùz`Œ. =∞^è°º=iÎ arbitrage ã¨>ÏìÉıO°~ arbitrager ã¨>ÏìÉıO°Qå_«∞/ Çͺáåi arbitrament =∞^è°º=iÎ fO°∞Ê arbitrariness J¿ÇÏ`Œ∞Hí"≥∞·#. ~ regia „^°=O®[~ aquaphobia [ÅÉèíÜ«µ~ aquarelle =∂=∞¥Å∞ O°~Qõ∞Å`À Çıã≤# z„`Œ~ aquarium =∞`Œûº „Ǩ^°O°≈#âÍÅ aquarius Hí∞~ÉèíO®t aquatic [Åã¨~|~^è°. ÇÍQõ∞Å∞ ÖËx. Wã¨∞Hí`À Hí∂_ç# areola ã¨Î# ǨiÇı+¨~† K«#∞"≥∞∞# Ǩiã¨O°~ areolate ǨQ∞õ à◊§/ w`ŒÅ =Å¡ qÉèH í =Îí ∞=_«~ areology „QõǨϟǨi`ŒÅ~Ö’x á⁄O°Å#∞. ѨÙO®`Œ#. ã¨~|~kè~z# apt `Œy#. qã‘ÎO°‚~ area comb Hı∆„`Œâ’^è°# areal velocity Hı∆„fÜ«µÇıQõ~ areca áÈHíK‹Hí¯/ K‹@∞ì areic #^°∞Å∞. ~ word ã¨=∞∞z`Œ Ǩ^°~ apterous O≥Hí¯Å∞ ÖËx aptitude ã¨Ç¨Ï[ ™®=∞O°÷º~. J#∞ |~^è°~ aprendre J#∞Éè’QõǨÏHí∞¯: Éèí¥q∞#∞~z ÖÏÉèí~ á⁄~^Õ Ç¨ÏHí∞¯ apriori J#∞ÉèíÇÍ`Œ¥ÊO°fi *Ï˝#~† HßO°}~. ^®^®Ñ¨ÙQå. ™®bà◊§ =O°æ~ arbiter fO°Êi. ܡ∂Qõº`Œ. JǨO®kè approximate ã¨∞=∂O°∞. ~ championships D`Œ áÈ>©Å∞. ~ mammal [ÅH©∆O°^°~ ~ sports [Å „H©_«Å∞ aqueduct [ÅÇÍÇ¨Ï =∂O°æ~ aqueous [Å ã¨~|~^è°"≥∞·#. W~K«∞q∞~K«∞Qå. ~ humour <Ë„`À^°Hí~. L`Œ∞ûHí`Œ arduous Híiî#"≥∞·#. ~ aniapproved account 54 arbori culture [ÅK«O° [~`Œ∞=Ù. ã¨iܡµ·# HßO°}~ ÖËHíáÈ=_«~ arbitrary xOÕ›`Œ∞Hí. Qõ^°Ì=∞∞Hí∞¯ÖÏ =~ѨÙ^Õi# aquiper [Å=∞Ü«µã¨ÎO°~† h>˜x Ç‘Å∞ÛHÁ<Ë O®Üµ. áå`Œ ^°™®ÎÇıAÅ∞. ã¨[Å. =º=ǨO° „Éèí+¨ì"≥∞·# Ǩ^°~ archeological ѨÙO®=ã¨∞Î ã¨~|~kè. ^è°¥O°Î† „Ǩ^èß#. JaèO°∞z. ã¨=∞ܡ∂z`Œ. Hı∆„`Œ~. qÅ∞¡ÖÏ =~y#. K‹@¡`À ^°@ì "≥∞·# arboreal K‹@¡Hí∞ ã¨~|~kè~z#. W~K«∞q∞~K«∞ approximately L*Ï˚ܵ~ѨÙQå. ã¨∞=∂O°∞ approximity ^®^®Ñ¨Ù appurtenance 㨥„`Œ~. K‹@¡g∞^° |uHı =$Hí∆ÇÍã≤ arbori culture `ŒO°∞Hí$+≤. XHí K«„@~ÃÑ· fQõÅ#∞ áåH˜~K«∞ h_« =KıÛ@∞ì KıÜ«µ_«~ arc =$`ŒÎKÍǨ~ arcade `ÀO°}®Å =O°ã¨. |Å"≥∞·# (ÉèßÇÍÅ∞QõÅ) f„="≥∞·#. ѨÙO® `Œ# =ã¨∞Î âÍG~. `ŒO°∞áÈ+¨}. ~ decision UHíǨHí∆ xO°‚Ü«µ~. KÍǨ~† Hí=∂#∞† JiHßÅ∞† HíǨ>˜. ã¨=∞∞z`Œ~Qå aqua [Å~. ~ culture KıǨÅ∞/ O˘Ü«µºÅ ÃÑ~ǨHí~. ~ mammals „áåp# H©∆O°^®Å∞ archaic language ѨÙO®`Œ#/ ÇÍ_«∞HíÖ’ ÖËx Éèß+¨ archaism áå`Œ=∂@. L*Ï˚ܵ~ѨÙ. O®u „Ǩ^Õâ◊~ arena O°~Qõ~. ~ centre [Å „H©_Í Hı~„^°~. L^®II ã¨∞^°Ì arable =º=™®Ü«µ ܡ∂Qõº"≥∞·#. ܡ∂Qõº"≥∞·#. ã¨O≥·#. [ÅK«O°. ѨÙO®=ã¨∞ÎâÍÅ archeologist ѨÙO®=ã¨∞Î `Œ`ŒÎ fiâÍGA˝_«∞ archeology ѨÙO®=ã¨∞ΠǨiâ’^è°#. mal arborist arborist =$Hí∆âÍGÇı`ŒÎ arbour K‹@¡ =∞^è°º h_«xKıÛ „Ǩ^Õâ◊~. ~ chamber <Ë„`À^°HíHí∆ º. ^°∞Hß}ÏÅ =O° ã¨Å =∞^è°º L~_Ë ^®i arcane O°Ç¨Ï㨺~ arch JѨÙO°¥Ç¨"≥∞·# JǨûO°ã¨. ~ enemy PQõO°ƒù â◊„`Œ∞=Ù. HíqÖˇ Hí@ìÅ∞ archiphoneme Jkè=O°‚~ arc lamp ֒ǨÅ#∞ J`ŒHí_ÍxH˜ LǨ ܡ∂y~Kı ǨiHíO°~ arctic L`ŒÎO° „^è°∞= ã¨~|~kè arcuate KÍáåHßO°. ~ test ™®=∞O°÷º ǨsHí∆. ~ bishop #QõO°~Ö’ L~_Ë „H≥·ã¨Î= =∞`ŒÃÑ^°Ì. Éèí=# xO®‡} âÍG~ archives „áåp# Ǩ„`Œ Éèß~_ÍQåO°~. ã¨~|~^è° O®Ç≤Ï`Œº~ arbitrate =∞^è°º=iÎ`Œfi~ KÕÜ«Ú/ Ǩ~KÍ Ü«µf arbitration =∞^è°º=iÎ`Œfi~ arbitrator `ŒQõ=i. ã¨∞=∂ O°∞Qå. O°Qõ∞Å∞HÁ#fl. ǨO°=∞ â◊„`Œ∞=Ù. ~ museum „áåK«ºed`Œ Ǩ„`ŒÉèß~_ÍQåO°~. "≥~_ç=Öˇ `ˇÅ¡x argentine "≥~_çH˜ ã¨~|~kè~z#† JO≥˚~ >©<® ^ÕâÍxH˜ K‹~k# argil Hí∞=∞‡i=∞#∞fl† JÅ¥ºq∞x~ Yx[~ . =∞^è°º=iÎ arboraceous K‹@∞ìÖÏ L#fl. Jaè O°∞z ǨsHí∆ aptly ã¨iQå. ѨÙO®`Œ`ŒÎ fi âÍG~ archeozoic Pkr= =∞ǨÜ«µ∞Qõ~ archer qÅ∞Hß_«∞. O°=∂O°q∞ approximation J~K«<®. political ~ O®[H©Ü«µO°~Qõ~ arenaceous Wã¨∞HíÖÏ~>˜. ™®Qõ∞|_ç KıÜ«µ_ÍxH˜ J#∞"≥·# arachnida `Ëà◊§. „Ǩܫ∂ã¨`À Hí∂_ç# area "≥·âÍź~. (ã¨∞ÅÉèí~Qå) =∞~_Ë ardour P`Œ∞O°`Œ. [fie~Kı. xO°~Hí∞â◊"≥∞·#. X~ѨÙQõÅ arc welding HßO°ƒ<ü ZÅ„H’ì_üÅ#∞ LǨ ܡ∂y~z ֒ǨÅ#∞ J`ŒHí_«~ ardent L`Œ∞ûHí. ÇÍ>˜ ã¨~|~^èßÅ#∞ J^谺ܫµ#~ Kı¿ã âÍG~ argent "≥~_ç. ~ priest „Ǩ^èß# ѨÓ*Ïi archaic „áåp#. J<®Ö’z`Œ xO°‚Ü«µ~. aquifer [ÖÏâ◊Ü«µ~ aquifer [Å=∞Ü«µ ã¨ÎO°~ aquifuge Hß=Åã≤#~`Œ hO°∞ ÖËx „Ǩ^Õâ◊~ aquiline =„Hí. ~ solution [Å „^®=}~.

HíO°}~ articulatory phonetics ^è°fi#∞ºKÍÛO°} âÍG~ artifacts Híà®Y~_ÍÅ∞. ~ progression J~HíQõ}˜`Œ „âı}˜. L#fl`Œ =~â◊A_«∞ aristology Éè’[# Ǩ^°úu. "≥ØÇ¨Ï i~ѨÙ. Ü«µ∞H˜Î artificer <ËO°Êi.56 argon argon PO®æ<ü. XHí [_«ÇÍÜ«µ∞=Ù argot „Qå=∞º~ arguably xã¨û~^ÕǨÏ~Qå. <ËO°∞ÊÖËx art Híà◊. q„QõǨÅ/ tÖÏÊÅ `ŒÜ«∂sH˜ ÇÍ_Ë =∞¥ã¨ armed ™®Ü«µ∞^è°. Ü«µ∞^°ú ã¨<®flǨÏ~. uO°Qõ |_«∞ army Ãã·#º~. Ǩ^ä°Hí~ÇıÜ«µ∞. ã¨∞xt`Œ"≥∞·#. PQõ=∞#~. „Ǩtfl~K«∞. Qõ$ǨÏ^°Ç¨Ï#~ art Híà◊. Ǩx. Híà®Hí$`Œ∞Å∞. _Í|∞. =∞∞à◊∞§ L#fl aristo Hí∞b#∞_«∞ aristocracy L#fl`Œ=O®æÅ∞. Hí$„u=∞`Œfi~ artificial language Hí$„u=∞Éèß+¨ artillery â◊`ŒÑ¶≤∞fl^°à◊~. ~ intelligence Hí$„u=∞Çı∞^è°. z„`Œ âÍÅ. _ç„H© arretted x~k`Œ arrival O®Hí. "≥∞∞#Qõ@∞ì. lay down ~ JGã¨<®ºã¨~ arms PÜ«µ∞^èßÅ∞. J#O°›~Qå Pt~Kı arsenal PÜ«µ∞^èßQåO°~. Z~_À ™È¯Ñπ`À H©à◊¡ ã≤÷ux Ǩije~K«_«~ arthritis H©à◊§ÇÍ`Œ~. ÉèßQõ~. ~ gallery Híà®=∞~kO°~. =$uÎ. =∞x+≤ ã¨$+≤ì~z# Híà®Y~_«~ arterial system ^è°=∞x=º=ã¨÷ arteriogram ^è°=∞x z„`Œ~ arteriography ^è°=∞x z„`Œ}~ arteriole ^è°=∞xHí arteriosclerosis ^è°=∞xHßiî#º~ arteriovenous ^è°=∞x–ã≤O° ã¨~|~kè artery ^è°=∞x. ~ plant ã¨∞Qõ~^è° „^°ÇͺŠ"≥∞∞Hí¯ arrack ™®O®Üµ. PÜ«µ∞ ^èßÅ y_«¤~y arsenic áåë®}~ arson ^°Ç¨Ï#Hß~_«. ~ race PÜ«µ∞^è°áÈ>©. „ǨHí O°}~. xÅ∞ѨÙ. ~ insemination Hí$„u=∞QõO’ƒù`ŒÊuÎ. KıÜ∂ « eû# q∞Qõ`Í Ç¨x. ~ form Híà® O°¥Ç¨~. ™®^®ã‘^®. PѨÙ. â◊GâÍÅ. ~ radio activity Hí$„u=∞ OÕ_çܡ∂ ^èßi‡Hí`Œ artificial feeding Hí$„u=∞áÈ+¨} artificiality Hí$`ŒHí`Œfi~. x|~^è°#. Ãã·#º~ argue arrest arrest point arrest point Hí+¨ì"≥∞·# ã≤÷u arret fO°∞Ê. z„`ŒHßO°∞_«∞. ã¨=º"≥∞·# aril c[ѨÙ+¨Ê~ aristate #¥Qõ∞. ~ insurrection ™®Ü«µ∞^è° uO°∞Qõ∞ÉÏ@∞ armistice Ü«µ∞^°ú qO°=∞}. ~ pieces Híà®Y~_ÍÅ∞ asafoetida W~Qõ∞= article . q∞^䕺xO®‡}~ artifice ã¨=∞O°÷`Œ. „Hí=∞Ǩ^°úuÖ’ J=∞O°∞Û arrears áå`Œ |Hßܵ. K‹e¡~KÍeû L~_ç#k arrest n. fHí∆}"≥∞·#. =ӺǨÏ~. tHí∆. Ǩi=∞à◊~ aromatic ã¨∞Qõ~^è°Éèíi`Œ"≥∞·#. =∞^°º~ arraign x~k~K«_~ « † <ËO~° PO’Ç≤~K«_~« arraigner <ËO®O’ǨH∞í _«∞. q=i~K«∞ argument ÇÍ^°~. ~ of association ã¨~Ѷ¨∞) xÜ«µ=∂=o. L#fl`Œ=~j Ü«µ∞Å áåÅ#. J=∞iHí array v. ^°O°Ê~ arrogant JǨÏ~Hßi. O°ã¨=~`Œ"≥∞·#. ^°iÊ arrogate P_«~|O°~. ~ chemistry P=$`Œ â◊$~YÅ HíO°ƒ# O°™®Ü«µ# âÍG~. ÖËx JkèHßO°~ „Ǩ^° i≈~Kı. Qõifi+¨ª. ~ partnership ÉèßQõ™®fi=∞º xÜ«µ=∂=o articular H©à◊§Hí∞ ã¨~|~kè~z# articulate ã¨Ê+¨ì~Qå K‹Ç¨C. J~Hí Qõ}˜`Œ~. ÇÍk~K«∞. ~ corps Ǩ>ÏÅ~. in ~ ™®Ü«µ∞^è°~Qå. H©à◊§<˘Ç¨CÅ∞ arthropod P„O’÷áå_ü (H©à◊∞§QõÅ JHíâıO°∞ HßÅ) =O®æxH˜ K‹~k# r=ÙÅ∞ 57 asafoetida =ã¨∞Î=Ù. =ӺǨÏ~ Ǩ#∞fl. HíÅÊ#HíO°Î artificial Hí$„u=∞. JkèHíO°}~. xѨÙ} Hßi‡Hí∞Å∞ artist Híà®HßO°∞_«∞. under ~ ™®Ü«µ∞ ^è°~Qå. Ãã·xHí ^°à◊~ aroma ã¨∞Qõ~^è°~. Ü«µ~„`ŒÇı∞^è°. ã¨∞ÇÍã¨#. á⁄QõO°∞ É’`Œ∞. =ºH©ÎHíi~K«∞† H©à◊∞§Híey# articulation ã¨Ê+¨ì`Œ† H©à◊¡ã¨~kè articulator LKÍÛO°} ™®^è°#~. up in ~ „ǨuѶ¨∞>˜~K«∞. H©K«∞Qå L~_Ë arhar dal Hí~kǨǨC arhythmia ǨÏ$^°Ü«µã¨Ê~^°# „Hí=∞suÖ’ ÖËHíáÈ=_«~ arid "≥∞@ìÉèí¥q∞. x~^° arrangement q<®ºã¨~. QõO°fi~. Çı∞+¨O®t aright ã¨iQå. xO°ƒ~^è°~ arrest v. ã¨~HíÅ# =$kú ark Éè’ë®}~ armada Ü«µ∞^°ú <ÒHíÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ armageddon J~`ŒO®˚fÜ«µ =∞ǨÜ«µ∞^°~ ú (O°~QõÉèí¥q∞)† J~u=∞ Ü«µ∞^°ú~. PѨÙ^°Å. <ËO°∞Ê. <ˇ·Ñ¨Ù}º~ QõÅ =ºH˜Î artistic Híà®`Œ‡Hí. tÅÊ~. „Ǩ^èß# Ü«µ∞^°ú~ armaments Ü«µ∞^°ú™®=∞„y. O°™®`Œ‡Hí artistically Híà®`Œ‡Hí~Qå artless ™®^èßO°}. Hí∞b#áåÅ# aristocrat Hí∞b#∞_«∞. ~ notice PQõ=∞# =O°Î=∂#~ arrogance JǨÏ~HßO°~. Ѷ≤O°~y^°à◊~ artisan <ˇ·Ñ¨Ù}º~HíŠǨxÇÍO°∞. ~ average J~HßÅ ã¨Qõ@∞/ =∞^è°º=∞~. q^èß#~ arithmetic ™®=∂#º Qõ}˜`Œ~. x~^®O’ǨH∞í _«∞ arraignment <ËO®O’Ǩ}. "≥ØǨÏi~K«∞. ~ mean J~Hí =∞^è°º=∞~ : O≥~_«∞ O®ã¨∞Å "≥∞∞`ŒÎ~Ö’ ã¨Qõ~. Kıu =$`Œ∞ÎÅ ÇÍO°∞. â◊„`Œ∞|ÅQåÅ =∞^è°º "≥·O°~ =∂#Ê_«~ armlet ^°~_«Hí_çÜ«µ~ armour Hí=K«~ armoury PÜ«µ∞^èßQåO°~. ~ control PÜ«µ∞^è° xÜ«µ~„`Œ}. xO°ƒ~kè~K«∞ armature ÇÍ^°~ „ǨHßO°~ `Œi¯~K«∞. `ŒO°¯~ argute a. ~ silk Hí$„u=∞ Ǩ@∞ì artefacts =∂#= xi‡`Œ"≥∞·# =ã¨∞Î=Ù. ã¨=∞~[ã¨"≥∞·#. Ãã·xHí ™®=∞„y. ~ limb centre Hí$„u=∞ J=Ü«µÇÍÅ `ŒÜ«∂s Hı~„^°~. q<®ºã¨~. =º=ã¨÷ arrant ^°∞O®‡O°æ~ array n. xO®_«~|O°. coronary ~ ǨÏ$^°ú =∞x artesial well h>˜ |∞Qõæ artesian springs Psìã≤Ü«µ<ü ÉÏ=ÙÅ∞ artfulness *Ï}`Œ#~ arthalgia H©à◊¡ <˘Ç¨CÅ∞ arthopeadics Jã≤÷ "≥·^°ºâÍG~ arthoscopy H©à◊¡ J~`ŒO°ÌO°≈#~. h>˜ =#O°∞Å∞ ÖËx Éèí¥q∞ aridity â◊∞+¨¯`Œ aries Çı∞+¨~.

HÁ>Ï¡@. <˘H˜¯K‹Ç¨Ê_«~. JaèÅ+≤~Kı assail ÃÑ·|_«∞. qǨs`Œ. hÖÏǨx~^°. J#∞=∞u. ǨÏ~`ŒHí∞_«∞ assart Éèí¥q∞x =º=™®Ü«µÜˇ∂Qõº~ KıÜ«µ_«~ assassin ǨÏ~`ŒHí∞_«∞ assassination (O®[H©Ü«µ) ǨÏ`Œº assault n. H’O°∞. q^èß#ã¨Éèí. JǨ#=∞‡Hí~`À askew JǨã¨=º. P"≥Ø^°~. Pã≤ΠǨÏHí∞¯ Å#∞ |kbKı㨥ΠO®ã≤zÛ# JkèHßO° Ǩ„`Œ~ assentation XǨC^°Å. ^è°fi[ "≥∞`Œ∞Î. ^®xfl "≥∞∞`ŒÎ~Qå Hßx. =∞~z ÅHí∆}®Å∞ HíÅ. Pã¨∞ÎÅ∞ HÁxfl~>˜x Hßx Jq∞‡ÇıÜ«µ_«~ asseverate „Ǩ=∂}~Kıã≤ K‹Ç¨C asseveration „Ǩ=∂}’H˜Î. asper "≥∞∞O°@∞. ǨHí¯# asinine =∞¥O°öѨن Qå_ç^°ÅHí∞ ã¨~|~kè~ z# „áå^èß#º~. ^ÒO°˚#º~ Kıã≤# =ºH˜Î. ~ and liabilities P^® Ü«∂Å∞ JǨCÅ∞. ^°â◊† ǨHí∆~. ~ of sap "≥∞∞Hí¯Ö’¡ Yx[ Å=}®ÅÖ’ Hí∂_ç# „^°=~ Ǩ„`ÍÅ#∞ KıOÕ „Ǩ„H˜Ü«µ asceptate á⁄O°ÖËx ascertain O°¥_è˜Ç¨O°∞K«∞HÁ#∞. askance J#∞=∂#~`À. fHí∆ `‚ . qѨs`Œ H’}® ~ order PO’ǨÏ} „Hí=∞~. Ǩ#∞fl Qõ}˜~z K«¥¿Ñ Ǩ„`Œ~ assessor ^è°O°/ Ǩ#∞fl =∞k~Ѩ٠Kı¿ã JkèHßi asset ã¨~Ǩ^°. ^®_çKıã≤#=ºH˜Î. ã¨<®ºã≤`Œ ascitis [Ö’^°O°~ ascribe Páåk~K«∞. ~ tripping Hí~ÃÑhx HÁx. ÃÑ·H˜áÈ=Ù ascendants ѨÓifiHí∞Å∞ ascendence PO’ǨÏ}~ ascendency „ǨÉèí∞`Œfi~† asphyxia ash gourd |¥_ç^° Qõ∞=∞‡_çHßÜ«µ ashore X_«∞¤Hí∞. ã¨Ê+‘ìHíO°}† ã¨=∞‡u. ^®_ç. xO®úi~K«∞. `ŒÇ¨C Ǩ@∞ì. 㨥Hí. `ŒÅ=~ѨÙÅ∞ `ˇKıÛ ashare ™®^èßO°} ÇÍ>Ï asharites W™®¡"£∞Ö’x XHí ã¨<®`Œ# =O®æxH˜ K‹~k# ÇÍO°∞ ashen ã≤Qõ∞æ`À "≥∞∞ǨÏ~ =∂_çáÈ=_«~ ashes #∞ã≤. criminal ~ ÃѶ∞ÏO°^ÒO°˚#º~ assay n. O®|_«∞Å∞ O°∞}®Å∞. xtÛ`Œ~Qå K‹Ç¨Ê_«~/ „ǨHí >˜~K«_«~ assess qÅ∞=Hí@∞ì. ǨsH˜∆~K«∞. a@¥q∞#ãπ O®Üµ asphyxia âÍfi™®=O’^è°~. JǨ ÇÍ^°~. „Ǩ=∂} =K«#~. ã≤÷O°. xO®úi~K«_«~. `ŒÜ«∂O≥·# =ã¨∞Ι®=∞„yx XHíKÀ@ L~Kık. HßO°}~ Wk Jx `ŒÅK«∞ ascription Páå^°# aseity ã¨$+≤ìH˜ ѨÓO°fiã≤÷u. q#Ü«µÑ¨ÓO°fiHí P"≥Ø^°~ assert <˘H˜¯K‹ÇC ¨ . „Ǩ=∂}ѨÓO°fiHí „Ç¨Hí@# assibilitate TëȇKÍÛùO°}KıÜ«µ∞ assiduous xO°~`ŒO°. J~â◊~. „H˜Ü«µ [iQÕ Ç¨^°úu. Hí∂O°∞Û. ^ÒO°˚#º~ KıÜ«µ∞. =∞k~Ѩ٠KıÜ«µ∞. e~Qõ qÉèí[# ÖËx ashamed ã≤Qõ∞æǨ_Ë. ^°∞Ü«µº|@∞ì. |¥_ç^°[Å∞¡ xH˜ ã¨~|~kè~z#. xtÛ`Œ~Qå K‹ÇC¨ . „â◊^®úѨÓO°fiHí. H’}~. ǨsHí^ ∆ ®fiO® â’kè~K«_~« † xO®úO} ° =∂Ǩ#~ assay v. X_«∞¤ÃÑ· aside [<®~uHí~† ÇıO°∞Qå. PǨO°Ç^ ¨ ®O®÷Å g∞^°. PO’Ç≤~K«∞. ^ÒO°˚#º~. =∞k~Ѩ٠KıÜ«µ_«~. ^®_çKıÜ«µ∞. Hí∂O°Û_«~. ǨsHí∆KıÜ«µ∞. J~wHßO°~. Jaè ÖÏ+¨† â◊sO°ÉèßQõ~ #∞~z hO°∞ „^°q~ K«_«~ aspirator ÇÍÜ«µ∞OÕK«Hí~. KıO°∞Ê assembly âÍã¨#ã¨Éèí. `ŒÇ¨C_«∞ PO’Ǩ}. *’_ç~Ѩ٠assemble Qõ∞~Ѩ٠KıÜ«µ∞.Œ x+¨µOª `° fiŒ ~. ZHí¯_«~ ascent PO’ǨÏ}. ^°∞뮯 O®ºefl ™®kè~K«∞ assemblage XHíKÀ@ KıOÛ° _«~. ~ line XHÁ¯Hí¯ Hßi‡ Hí∞_«∞ XHÁ¯Hí¯ q_çÉèßQåxfl KıOÕÛ„Hí=∞~.58 asbestos asbestos O®u<®O° ascaris ZeHíáå=∞∞Å∞ ascend PO’Ç≤Ï~K«∞. J#∞"≥Ø^°~. J~K«<® ÇıÜ«µ_«~. â◊sO°ÉèßQåÅ #∞~z „^°ÇÍÅ∞ f¿ã ǨiHíO°~ aspiratory âÍfiã¨Hí∞ ã¨~|~kè~z# aspire Pt~K«∞. x~^°ÅHí∞ Qõ∞iK‹Ü«µº_«~ asphalt _Í~|O°∞. ZHí∞¯. P"≥Ø^°=∞∞„^°. x~^°. „Hí=∞~Qå ÃÑO°Qõ_»~ ascension PO’Ç≤Ï~K«_«~. JkèO’Ç≤Ï~K«∞. Híà◊~Hí~. „Ǩ`ºŒ Ü«µ~`À „ǨHí>˜~K«∞ assertion ǨÏHí∞¯Å H’ã¨~ Ǩ@∞ì|@ì_«~. Hí~u aspermia gO°ºHí}O®Ç≤Ï`Œº~ asperse JǨÇÍ^°∞ ÇıÜ«µ_«~. tkäÖÏÅ ã¨=∞∞^®Ü«µ~. O°¥Ç¨~. PHí$u. J~K«<®ÇıÜ«µ∞ assessee Ǩ#∞fl K‹e¡~Kı =ºH˜Î assessment qÅ∞=Hí@ì_«~. Pã≤Î. ™⁄`Œ∞Î. `ŒÇ¨ã≤fix asceticism `ŒÇ¨ã≤fi`Œ. Hí∞â◊Å"≥∞·#. ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ~ plant Ü«µ~„`Œ ǨiHíO®Å HíO®‡QåO°~ 59 assiduous XuÎ K‹Ç¨Ê_«~. Híiî# asperage K«Å∞¡ aspergill „H≥·ã¨Î= =∞`Œã¨ÉèíÖ’¡ Ǩq„`Œ [ÖÏxfl K«ÖË¡ =ºH˜Î aspergillus |¥A. HÁ@∞ì. qǨs`Œâ`·‹ ºŒ ~. ã¨=∂ Çıâ◊~† „Ǩ`˺Hí L^ÕÌâ◊~`À XHíKÀ@ ã¨=∂ Çıâ◊=∞Qõ∞† q_çÉèßQåÅ#∞ XHí¯>˜Qå KıOÕÛ HíO®‡QåO°~. ѨÓO°∞fiŠǨO°~ǨO°. aspirant aspirant JaèÖÏ+≤ aspiration „Ǩ|ÅHß~Hí∆. Ǩ@∞ì ^°Å`À Kı¿ã assent . ^°∞O°∞^ÕÌâÍáå^°#~. =~HíO°Qå asking price J=∞‡Hí~^è°O° aslant gÅ∞Qå asligarchy =∞∞Oîß O®[º~ asmus L|ƒã¨ [|∞ƒ asp O°HíÎÇ≤~[O° asparagus Ç≤e¡fQõÅ∞ aspect J=ã¨÷. PHß~H˜∆~K«∞ aspiring PHß~H˜∆~Kı. J#∞`ŒÊ#flã≤÷u aseptic =∞e# O°Ç≤Ï`Œ"≥∞·#.r=ÙÅ∞/ H©@HßÅ∞ ™ÈHíx asexual JÖˇ·~yHí. Ǩ#∞fl ÖˇH˜¯~K«_«~. P„¿ãìeÜ«∂ „H˜H≥>ò [@¡ =∞^è°º [iQÕ „H˜H≥>ò >ˇãπìŠǨO°~ǨO° ash fall Éèí㨇=O°¬~. xâ◊ÛÜ«µ~Qå `ˇÅ∞ã¨∞HÁ#∞ ascesis ã¨fiÜ«µ~ „Hí=∞tHí∆}q^èß#~ ascetic ã¨<®ºã≤. q=∞i≈~K«∞ assailant ^°∞~_«Qõ∞_«∞. Ö’áåxflK«¥Ñ¨Ù. Hí∞à◊∞§`Œ∞#fl Ǩ^®O®÷Å g∞^° ÃÑiQÕ tb~„^è°~ asperity "≥∞∞O°@∞`Œ#~. `ŒÇ¨ã≤fi. „ǨuǨÏ`Œ~ KıÜ«µ∞. =^è° assault v. PHß~Hí∆. x~^° ÇıÜ«µ_«~ aspersion |∞O°^°K«Å¡_«~. ^°$+≤ìH’}~. HíO°Hí∞^°#~. ~ backing *ÏsKıã≤# ™®^èßO°} ÇÍ>ÏÅ ã¨~Yº`À Hí~ÃÑh Pã¨∞ÎÅ "≥∞∞`ŒÎ~ qÅ∞=#∞ Éèßy~ K«Qå =KıÛ Å|ú~ assets Pã¨∞ÎÅ∞. `ÍO°∞. W~Qå¡~_«∞. âÍfi㨠ã¨Î~Éèí#~ Q“O°=~ ascending PO’ǨÏHí.

assign J#∞^Õt~K«∞. c=∂ (Kıã≤# HßÖÏ=kè). qO°∞^°ú~Qå atlas „ǨÇ~ ¨ K« Ǩ@~. #q∞‡Hí. 㨥Hí. W=∞∞_«∞ÛHÁ#∞ assimilated ã¨g∞Hí$`Œ. =QõO°∞ B+¨^è°~ astrolithology LÖϯâÍG~ astrologer *’ºuâÍ≈GA˝_«∞. 㨥ÊùiÎ ã¨~|~^è°~. ~ molecule ã¨Ç¨ÏK«i`Í}∞=Ù associates ÉèßQõ™®fi=∞∞Å∞ assign 60 asteroid ã¨~Ѷ¨∞~. H“Å∞ XǨÊ~^°~Ö’x HÁ~`Œ ÉèßQõ~ assignor JǨÊy~Kı =ºH˜Î assimilate HíÅ∞ѨÙHÁ#∞. PYiH˜ at loose end Ug∞ `ÀK«x. ~ class Jã¨∞+¨∞ª =O°æ~ ~ distribution Jã¨∞+¨∞ª q`ŒO°}~. O’^°ã‘ Ü«∂„u Hí∞_«∞. ~ atom Jã¨∞+¨∞ª ǨO°=∂}∞=Ù. J=Ü«µÇÍ#∞ O°¥Ç¨`Œfi~ÖËx. Un Ǩ>˜ì~ K«∞H’HíáÈ=_«~ atavism KÍÖÏ `ŒO®Å `ŒO®fi`Œ uiy Hí# |_Ë [#∞º ÅHí∆}~ ataxia Jã≤÷O°`Œ ataxy âÍsO°Hí „Ç¨=$`Œ∞ÎÅ∞ „Hí=∞~ `ŒÇ¨Ê_«~ at call J_çy# "≥~@<Ë at cost L`ÍÊ^°<® =ºÜ«∂xH˜. ã≤^®ú~fHíO°} H’ã¨~ Kı¿ã TÇ¨Ï assurance Ǩg∞. ~ of attributes Qõ∞} ™®Ç¨ÏK«O°º~. ã¨=∂hHíO°}~. J~`ŒiH∆ß^è°º Ü«µ#~ astrophysicist YQÀà◊ Éè“uHí q*Ï˝x astrophysics YQÀà◊ Éè“uHí âÍG~ astute K«`Œ∞O°. ~ company ã¨Ç¨Ï ã¨~|~kè`Œ Hí~ÃÑh.|∞kúQõÅ 61 atmometer asylum â◊O°}®ÅÜ«µ~. `À_«Ê_«∞ associated HíeÇ≤#. ã¨=∂^èß#Ǩ_«∞. Z~Ç≤HíKıÜ«µ∞. ~ in bankruptcy kÇÍÖÏ fã≤# ÇÍi Pã¨∞ÎÅ#∞ `ˇQõ#q∞‡ JǨCÅ∞ Hí>ıì~^°∞Hí∞ <®ºÜ«µ™®÷#~ xÜ«µq∞~z# =ºH˜Î assignment (JǨÊy~z#) Ǩx. ~ element ã¨Ç¨Ï K«O° =∞¥ÅHí~. J#∞ã¨~^èß#~. ~ complete ѨÓO°‚™®Ç¨ÏK«O°º~. *’ºu+¨∞¯_«∞ astrological *’ºu+¨ ã¨~|~^è°"≥∞·# astrology *’ºuâÍ≈G~ astronaut Ç’º=∞Qåq∞. ã¨Ç¨ÏÇÍã¨Hí~ assonance JHí∆O°ã¨=∞`Œ. âÍ~u <˘~^°∞. ~ loan `Œ^°ƒù=~ assimilation W=∞_«_«~. J™œ+¨ª=. ~ coefficient ™®Ç¨ÏK«O°º Qõ}®~Hí~. ã¨Ç¨ÏK«O°∞_«∞. J~`ŒiHí∆ Ü«∂„uHí∞_«∞ astronautics Ç’º=∞Ü«∂# âÍG~ astronomical YQÀà◊ ã¨~|~^è°=∞ܵ#. ÅHí∆ º~. ã¨~ã¨÷. xiú+¨ì. qÇıHí~ QõÅ. Pf‡Ü∂HíO°}~. xiú+¨ìHßÖÏ=kè =O°Hí∞ K‹Å∞¡ ÉÏ@Ü˵º c=∂ assurances Ǩg∞Ǩ„`ÍÅ∞ assure Ǩg∞ WK«∞Û assuredly #=∞‡Hí~Qå assylum P„â◊Ü«µ~ assymmetric Jã¨∞+¨∞ª. Pã≤Îx/ K«@ì|^°ú ǨÏHí∞¯Å#∞ ^èßO®^°`ŒÎ~ KıÜ«µ∞ assignable JǨÊy~K«^°y#. ÇıO°∞KıÜ«µ∞ assortment O°Hí~ÇÍs =ӺǨÏ~ assuage LǨâ◊=∞#~á⁄~^°∞. xѨÙ}† HßO°º^°Hí∆`Œ. ǨÏHí∞¯^®O°∞. ™œ+¨=ª O®Ç≤Ï`Œº~ asymptote J#~`Œã¨ÊO°≈OÕY asynchronous Jã¨=∞HßeHí. HßÅ qO°∞^°ú "≥∞·# xi¡Ç¨Î`Œ. ^è°¥O°Î. H’Ǩ~ `Œyæ~K«∞. ^°∞óY~ `ŒQõ∞æ. ã¨Ç¨Ü«µHí∞_«∞ associate n.`Œ QõÅ. ÉÏ^è°º`Œ=Ç≤Ï~K«∞ assumption „ǨÇı∞Ü«µ~. Hí~_«O®Å#∞ Hí∞~z~Ǩ*Ë¿ã B+¨^è°~. QõujÅ. *ÏQõ$`Œ. `ŒÅ~K«∞† PO’Ç≤~K«∞HÁ#∞. ã¨=∞¥Ç¨Ï~† ã¨∞ÊùO°}.28. L^®ã‘#`Œ. ã¨Ç¨ÏKÍi ~ liquid ã¨Ç¨ÏK«i`Œ„^°=~. ^°∞O°ƒÅ "≥∞·# astomatous <ÀO°∞ÖËx astonished Pâ◊ÛO°ºÇ¨_ç#. ã¨~^ÕǨÏ~ fO°∞Û assume Éèßq~K«∞. XHí O°Hí"≥∞·# ÉÏ}® ã¨~KÍ association asthenia asthenia x„™®Î}. degree of ~ ™®Ç¨ÏK«O°º™®÷ܵ. Jã≤÷O°. ã¨~|~kè`Œ. ã¨Ç¨ÏÇÍã¨~. qã¨∞Qõ∞ Híey~Kı ataraxy ATM Automated Teller Machine #Qõ^°∞ |>Ïfi_Í Ü«µ~„`Œ~ Pqi OÕ@∞#∞ ™®^è°#~ atmometer HÁeKı . ã¨~H’K«jÅ: Hí} *ÏÖÏxfl. ^°∞O°ƒÅ`Œ asthenic x„™®Î}"≥∞·#. |∞kú㨥Hí. PO’Ç≤`Œ assignee HßO°ºxÜ«µ∞Hí∞_ Î ∞« . O°HíÎ<®à®Å∞ Qõ>˜ìǨ_«@~ at home ™®fiQõ`Œã¨`ͯO°~ athwart J_«¤~Qå. Híë®Ü«µ~. U@ÇÍÅ∞Qå. ~ residue ã¨Ç¨ÏK«O° J=âı+¨~ associate v. =∞~EO°∞ KıÜ«µ^°y# assigned xÜ«µ∞HíÎ. L^ÕfiQõ~ `ŒQõ∞æ. ~ unit YQÀà◊„Ǩ=∂}~: Éèí¥q∞#∞~_ç 㨥O°∞ºxH˜ ^°¥O®xfl (9. ^°∞O°ƒÅ"≥∞·# asthma L|ƒã¨~.000 "≥∞·à◊∞§) J„ã¨ì<®q∞HíÖò Ü«µ¥x>òQå ǨiQõ }˜™®ÎO°∞ astronomy YQÀà◊ âÍG~. partial ~ áåH˜∆Hí ™®Ç¨Ï K«O°º~ associes ã¨Ç¨ÏÇÍã¨HßÅ∞. P„â◊Ü«µ~ asymbiotic Jã¨Ç¨Ïr=# asymmetrical Jã¨=∂#. ã¨Ç¨ÏKÍi. <®ã≤ÎHí`Œfi~ atheistic <®ã≤ÎHí. KıiÛ#. xiƒ~^°∞Hí`Œ astir Hí^°Å∞`Œ∞#fl. K«H˜`Œ astral world *’ºu„+¨ÊѨOK«O astraphobia LO°∞=∞∞Å∞ "≥∞O°∞ѨÙÅ∞ J~>ı ÉèíÜ«µ~ astringent ã¨~Hí∞z`Œ. ã¨g∞HíO°}. qbhHíO°} assimilative ™®fi~wHßO°Hí assimilator ™®fi~wHßO°}®~Qõ~ assimilatory ™®fi~wHßO°Hí assistance ã¨Ç¨Ü«µ~. TÇ≤O®_«Hí∞~_Í =KıÛ ^°Qõ∞æ astigmatism Jã¨=∞^°$+≤ì. L„^ÕHí~`À Hí∂_ç# ã¨Kı `Œ#.00. ™®Ç¨ÏK«O°º~. ÃÑà◊∞ã¨∞ ÉÏO°@~. ri‚~K«∞HÁ#∞. âÍfi㨠ã¨~|~kè`Œ Çͺkè. K«@ì|^°ú ǨÏHí∞¯Å#∞ =∞O˘HíiH˜ |kbKıÜ«µ_«~. *’ã¨∞º_«∞. ÉÏ^è°º`Œ. Éè¥í q∞x "≥Ø¿ã „wHí∞ ^Õ=`Œ at last z=iH˜. `À_ÍÊ@∞. >’Hí∞ ^è°O°Hí∞ at date xOÕÌt~z# <®>˜H˜ atelectasis =∞∞_«∞K«∞HÁx áÈ=_«~ atheism xsâ◊fiO°ÇÍ^°~. ã¨Ç¨Ï ܡ∂y. TÇ≤Ï~K«∞. JǨÊy~K«∞. `Œ$Ç≤Î Híey~K«∞. Jã¨=∞q`ŒO°}~. ~ synthesis Jã¨∞+¨∞ª ã¨~âı¡+¨}~ asterisk #Hí∆„`ŒÑ¨Ù Qõ∞O°∞Î asterism HÍOu H˜O°}®Å LxH˜ asteroid „QõǨÏâ◊HíÅ~. „Ǩ`˺ H˜~K«∞. ã¨Ç¨ÏHíi~K«∞. ã¨Ç¨Ï HßO°~† LǨâ◊=∞#~ assistant ã¨Ç¨ÏHßi. ~ relation J##∞O°¥Ç¨ ã¨~|~^è°~ asymmetry J™œ+¨= ª ~. `Œ~„`Œ~QõÅ. ã¨fiO°ã¨=∞`Œ: XHıO°HíѨ٠JK«∞ÛÅ∞ ѨÙ#O°∞HíÎ~ Hß=_«~ assort „Hí=∞|^°ú~ KıÜ«µ∞. xsâ◊fiO°ÇÍ^° athermanous J#∞+¨‚ÇÍÇ≤ÏHí atherosclerosis ^è°=∞#∞Å∞. =∞¥O°ö~Qå.

nq. Éèß=~. ^°∞O°ƒÅ ǨO°K«∞ attenuation `Œyæ~K«_«~. XHí =ºH˜Î`À *’_ç~K«∞ attache ã¨Ç¨kèHßi. q#|_«_«~ audible „â◊=º. ~ pile ǨO°=∂}∞ iÜ«∂HíìO∑. „â◊=}©Ü«µ"≥∞·#. ~ radius ǨO°=∂}∞ Çͺ™®O°÷~. ~ orbital ǨO°=∂}∞ LǨHíHí∆ º. PO’Ç≤~K«∞. Ѷ¨∂`Œ~. H˜O®`ŒHí. ~ diameter ǨO°=∂}∞ Çͺã¨~. Ç‘Ï# ǨHí∆~ atypical =∂kiH˜ ã¨iáÈx auburn ZO°∞Ѩ٠O°~Qõ∞ ^Õe# QÀ^è°∞=∞ =O°‚~ ÇıÅ~ (áå@). ~ frequency „â◊=º`Íáœ#ó ѨÙ#º~. ~ weight ǨO°=∂}∞ÉèßO°~ atomicity ǨO°=∂}∞Hí`Œ atomism J}∞ÇÍ^°~ atomistic ǨO°=∂}∞ ã¨~|~kè atomization ǨO°=∂}¥HíO°}~ atomize ǨO°=∂}¥Híi~K«∞ atomizer ǨO°=∂}¥Híi}˜ atone „áåÜ«µtÛ`ŒÎ~KıÜ«µ∞. =∞∞Y qÅ∞=Hí∞ atrabilious qKÍO°Ñ¨Ói`Œ"≥∞·#. J`ͺ KÍO°~. á⁄QõO°∞É’`Œ∞ `Œ#~. Hí$t~K«_«~. XHí^®x`À XHí>˜ *’_ç~K«∞.U) ǨO°=∂}∞ „^°=ºO®t „Ǩ=∂}~. áåâ◊ qHí. ~ lattice ǨO°=∂}∞ *ÏÅHí~. J#∞|~^è°~. „â◊=}©Ü«µ`Œ. ~ conference ^°¥O°Éèß+¨} ã¨=∂Çıâ◊~. `ŒQõÅ_«~. ~ model ǨO° =∂}∞ #=∞¥<®. J~@Qõ@∞ì attribution theory „Ǩ=O°Î# HßO°}®Å#∞ J<Ëfi+≤~Kı ã≤^®ú~`Œ~ attrition Ѷ¨∞O°¬}. <®ºÜ«µã¨ÅǨ^®O°∞. „â’`ŒÅ∞. muscular ~ Hí~_«O®Å H©∆}`Œ. „â◊∞u „QåǨϺ`Œ. ~ year `Œxv ã¨~=`ŒûO°~ audition Qå„`Œ ǨijÅ# auditor P_ç@O∑. ÃѶ∞ÏO°. ~ test ǨO°=∂}∞ ǨsHí∆. „^è°∞gHíO°Î at times JǨC_«Ç¨C_«∞ attitude ^°$HíÊ^ä°~. Jaè„áåÜ«µ~. ~ of property [ѨÙÎ attack ^®_ç. x[=∞x xO®úi~K«∞ attestation ™®H˜∆ ã¨~`ŒHí~. ^è’O°}˜. ~ clock ǨO°=∂}∞ Qõ_çÜ«∂O°~. `Œye~K«∞. áåǨ x=$uÎ/ ǨiǨO°~ atonia aQõ∞=ÙÖËx ATP Z_ç<Àã≤<ü „>ˇ·á¶å¿ãÊù>ò attainder attainment J<Ë |$Ç¨Ï attainment ™®kè~K«_«~. ^°∞â◊ÛO°º. PO’Ç≤~K«_«~. ~ ship =HßÅ`Œ∞ attraction PHíO°¬} attractive PHíO°¬}©Ü«µ. KıO°∞Û. ~ core ǨO°=∂}∞ QõO°ƒù~. LǨ ^°}∞=Ù at par ã¨=∂#~Qå. ~ general Hı~„^° „ǨÉ∞íè `Œfi <®ºÜ«µÇÍk. „áåÜ«µtÛ`ŒÎ~. open ~ |Ç≤Ï O°~Qõ ÇıÅ~. ~ power =º=ǨO° xO°fiǨÏ}Hí∞ Jkè HßO°~ W=fi_«~. heart ~ Qõ∞~_≥áÈ@∞ attactiveness q∞>ÏO°~ attainable ǨiÅ|ú attainder (=∞O°}tHí∆ Ǩ_ç# =ºH˜ÎH˜ ã¨~„Hí q∞~Kı) Híà◊~Hí~ KÍiHí attention ™®=^èß#`Œ attenuate |ÅÇ‘Ï#ǨO°K«∞. ã¨=∞=∞¥Åº~ÃÑ·. ™®H˜∆ ã¨~`ŒH~ í Kıܵ« ∞. ~ visual education ^°$â◊º „â◊=} q^°º/ q^®ºq^èß#~. ã≤kú~K«_«~ attendent ǨiKÍiHí. ~ heat ǨO° =∂}¥+¨‚~. ~ level ǨO°=∂}∞™®÷ܵ. ~ nucleus ǨO° =∂}∞ Hı~„^°Hí~. ~ report `Œxv xÇıkHí. H˜O®`ŒHí~. ã¨Éèí∞ºÅ∞† ^°O°≈#~ audio „â◊=º.M. ǨâÍÛ `ÍÎǨ~. J#∞ |~kè~K«∞. „Ǩ=∂^°~ á⁄~z L#fl atrium Híi‚Hí atrocious „Hí∂O°. „Ǩ=∂^°Ñ¨Ù J~K«∞# L#fl. q#|_«∞`Œ∞#fl audience „¿ÑHí∆Hí∞Å∞. ~ spectrum ǨO°=∂}∞ =O°‚Ǩ@~. PHíO°¬Hí attributable profit PO’Ǩ}©Ü«µ ÖÏÉèí~ attribute n. qÅ∞= `Œyæ~K«∞. ~ structure ǨO° =∂}∞ xO®‡}~. „^è°∞gHíO°} ã¨~`ŒHí~ attested copy „^è°∞gHí$`Œ „Ǩu attestor ™®H˜∆ ã¨~`ŒHí~^®O°∞.62 atmosphere atmosphere ÇÍ`Í=O°}~ atmospheric pressure ÇÍ`Í=O°} Ç‘_«#~ atoll ǨQ_ õ ÍÅ k|ƒ. ÖˇHí¯Å `Œxv^®O°∞ auction . ÉèíÜ«µ~HíO° atrocity JѶ¨∂ܵ`Œº~. ǨiK«O°∞_«∞. cerebral ~ =∞ã≤Î+¨¯Ñ¶¨∂`Œ~. `ŒxvKıÜ«µ∞. J~@Qõ@ì_«~ attribute v. ~ volume ǨO°=∂}∞ Ѷ¨∞#Ǩi=∂}~. su. |Hí¯zHí¯_«~. H©∆}˜~Ǩ*ËÜ«µ_«~ atterberg =∞>˜ì ™®~„^°`Œ/ Ǩ@∞`Œfi Ǩiq∞u attest „^è∞° gHíi~K«∞. Páå k~K«_«~. Páåk~K«∞. ~ power house J}∞q^°∞º`ü Hı~„^°~. f„= ÅHí∆ }®Å∞ HíÅ at random JHí¯_«Hí¯_«. hÅ∞Qõ∞. LǨCh>˜ áåÜ«µ K«∞@¥ì L#fl =ÅÜ«∂HßO° Éèí¥ÉèßQõ~ atom ǨO°=∂}∞=Ù ~ bomb J}∞ÉÏO|∞ atomic ǨO°=∂}∞Hí. ~ theory ǨO°=∂}∞ ã≤^®ú~`Œ~. Ü«∂^°$zÛùHí~Qå atresia qHíã≤~K«x O°~„^è°~ at right ã¨=∞iÊ~z# "≥<ˇfi~@<Ë K‹e¡~KÍ Åx aÅ∞¡ÃÑ· O®¿ãk at risk „Ǩ=∂^°~Ö’/ #+¨ì~Ö’/ L#fl. ã¨=i~K«∞HÁ#∞ atonement x+¨¯ $u. fO°∞. tHí∆Hí∞ ÉèíÜ«µÇ¨_ç "≥#H˜¯ `ŒQõæ_«~† ^ÕǨÏ~Ö’ ѨÙ~_«∞ Ǩ_«_«~ 63 auditor attrophy Hí}*ÏÅ~ #t~z áÈ=_«~ at tune JÅÇÍ@∞Ǩ_«∞ at warehouse price y_«¤~y ^è°O° at worst =∞Ǩ Jܵ`Ë. ~ hypothesis ǨO°=∂}∞ ǨiHíÅÊ#. "≥·Yi. ~ visuals ^°$â◊º „â◊=}’ǨHíO°}®Å∞ audiogram „â◊=}OÕY audiologist qxH˜_ç ã¨=∞㨺ŠxѨÙ}∞_«∞. q=∞O°≈. J^Õ ^è°O°Hí∞. ~ purchase ÇıÅ~ HÁ#∞ QÀÅ∞ auctionariae ÇıÅ~ Ǩ>©ì auctioneer ÇıÅ~ Çı¿ã/ [i¿Ñ =ºH˜Î audacious ™®Ç¨Ï™È¿Ñ`Œ"≥∞·#. ~ parameter ǨO°=∂}∞ ǨO®q∞u. ^°∞O®Qõ`Œ~ atrophic H©∆}˜~z# atrophy H©∆}`Œ. `ˇ~Ǩi`Œ#~ audibility „â◊=º`Œ. cultural ~ ™®~㨯 $uHí ã¨Ç¨kèHßi attachment "≥ØǨÏ~. „â◊=} ֒Ǩ xO®úO°Hí∞_«∞ audiometer „â◊=º`Í=∂ǨHí~ audiometry „â◊=º`Í=∂ǨHõ~ audiotypist q~@¥ >ˇ·Ñ¨ÙKı¿ã =ºH˜Î audit (ÖˇHí¯Å) `Œxv. optic ~ ^°$+≤ìH©∆}`Œ attach [ѨÙÎKıÜ«µ∞. ~ state ǨO°=∂}∞ ã≤÷u. ~ energy ǨO°=∂}∞â◊H˜Î. ~ research Jaè„áåÜ«µ ¿ãHíO°} attitude-type ã¨Ê~^°# ™®÷ܵ =sæHíO°} attorn =∂iÊ_ç KıÜ«µ∞ attorney <®ºÜ«µÇÍk. ™®Ç¨Ïã¨~. ~ mass unit (A. ~ disintegration ǨO°=∂}∞ qKıÛù^°#~. „â◊∞u „QåǨϺ"≥∞·#. ÖˇHí¯KıÜ«µx audacity ^è≥·O°º~. Hí∆Ü«µO’Qõ~. aO°∞^°∞. Qõ∞}qâı+¨~. xO°¡Hí∆ º~.

x*Ïxfl xO°¥Ç≤~Kı P^èßO®xfl K«¥Ç¨_«~ author „Qõ~^ä°HíO°Î. „áåÇ≤Î. ~ revenue ã¨Qõ@∞ O®|_ç. „áå=∂}˜H"í ∞≥ #· . ÇÍã¨ÎqHí`Œ authentification x*Ïxfl xO°¥Ç≤~Kı P^èßO°~. „^è°∞g HíO°} authenticity „áå=∂}˜Hí`Œ. =∂O°æ~. ¿ÑO®â◊. ÃÑO°∞Qõ∞. ~ version PkèHßiHí áåOî°~/ Hí^ä°#~/ q=O°} authoritarianism xO°~Hí∞âÍkèHßi`Œ authoritarian personality xO°~Hí∞â◊ =ºH˜Î`Œfi~ authoritative ™®kèHßO°. ѨÓO°fi㨥K«#. ~ pilot ã¨fiÜ«µ~ KÍÅHí. ~ fixed cost ã¨Qõ@∞ ã≤÷O°=ºÜ«µ~. PQõ=∞~. K‹Å∞¡ÉÏ@∞KıÜ«µ∞. LáåÜ«µ~. ã¨~„Hí q∞~z# JkèHßO°~. ã¨~`ŒHí~ autohypnosis `Œ=∞#∞ `ÍÇı∞ Ç≤ÏǨfl>ˇ·A Kıã¨∞H’=_«~ autolysis P`Œ‡qâı¡+¨}. ~ verb ã¨Ç¨Ü«µ „H˜Ü«µ â◊sO° áÈ+¨Hí Ǩ^®O°÷~ LǨܡ∂QõÃÑ@∞ìHÁ#∞. „áåǨº`Œ available ^˘iHı. Q“}. ~ agent Jkè Hí$`Œ∞_≥·# U*ˇ~>ò. ÃÇÏzÛ~K«∞. ã¨fiÜ«µ~ „ǨuǨuÎ. P*Ï˝ Ç≤~Kı. ã¨fiÜ«µ~H©∆}`Œ automate Ü«µ~„`Œ. „^è∞° = ǨO°K«∞. Ç≤Ï=∞áå`Œ~ avant-garde ã¨~„Ǩ^®Ü«µ qO°∞^°ú O°K« ܵ`ŒÅ |$~^°~ avarice ^è°#^®Ç¨Ï~. P=Ù avenge ǨQõnO°∞ÛHÁ#∞. xÜ«µ=∞ x|~^è°#Å∞ `ˇKıÛ â◊H˜ÎQõÅ ã¨~ã¨÷/ „ǨÉèí∞`Œfi~ authorization JkèHßO°q∞=fi_«~. Éèßq 㨥K«#† â◊Hí∞#~ K‹Ç¨C. Hí∂_«e. „áå=∂}˜H~í . ã¨O®ã¨i. =ã¨∞OÎ H° } ∆í â◊∞ů~. J#∞|~^è°~ augment v. qxH˜_çH˜ authentic JkèHßiHí=∞ܵ#. ~ service ã¨Ç¨Ü«µHí ¿ãÇÍHßO°º~. ã¨`Œº „Ǩ=∂}~ KıÜ«µ∞. ~ duties ã¨Ç¨Ü«µ ã¨∞~HßÅ∞. â◊$~Qå@Hí~. =∞∞~^°∞Qå 㨥z~K«∞ augural *’ã¨∞ºÅHí∞ ã¨~|~kè~z# augury 㨥K«#. q∞`Œ=ºÜ«µ~. xO®_«~|O° K«O°ºÅ∞ austral ^°H˜∆} „áå~`Œ ã¨~|~^è°"≥∞·# austronaut Ç’º=∞Qåq∞ autarchy ã¨~ѨÓO°‚ ™®O°fiÉè“=∂kèHßO°~ autecology ǨO°ã¨ÊO° ã¨~|~^èßÅ#∞/ ǨO° ã¨ÊO° K«O°ºefl Ǩije~Kı âÍG~ authenticate x[=∞x =∞ܵ# xO°¥Ç≤~K«∞. ™®~HıuHí Ǩi*Ï˝<®xfl LǨܡ∂y~K«∞. <˘H˜¯K‹Ç¨C. Híiî#`Œ. „áå=∂}˜Hí ã¨~|~kè~z# augment n. „ǨÉèßq`Œ~ Kı¿ã â◊H˜Î. O°K«Üµ`Œ authorised JkèHí$`Œ. ÃÇÏK«Û ÇıÜ«µ_«~. ^°$_è°~QåK‹Ç¨C average ã¨Qõ@∞. q=∂#~/ <ÒHí automatic alternation J<®„t`Œ O°¥Ç¨ Ǩi=O°Î# automation Ü«∂~„uH©HíO°}~ automicity ǨO°=∂}∞Hí`Œ automyxis P`Œ‡Ñ¶¨ÅnHíO°}~ autonomic =ºH˜ÎÖ’ HíeQÕ „Ǩu K«O°ºÅ∞ autonomous ã¨fiÜ«µ~áåe`Œ. xÜ«µ~„u~Kı. „Ǩ=∂}©Hí i~K«∞. ™®^è°#~ aver x[=∞xK‹Ç¨C. JkèHßO°q∞K«∞Û authorized J#∞=∞u~z. ~ variable cost ã¨Qõ@∞ K«O°=ºÜ«µ~ averaging XHı Hí~ÃÑhH˜ K‹~k# ÇÍ>Ï Å#∞ XHı ã¨=∞Ü«µ~Ö’ ÇıOÕfiO°∞ ^è°O°Å`À J=∞‡_«~ averaging down ÇÍ>ÏÅ ã¨O®ã¨i #ë®ìxfl `Œyæ~K«∞H’=_«~ averaging in ™®÷Ü«µ∞Ö’¡ ÇÍ>ÏÅ#∞ HÁkÌ HÁkÌQå HÁ#_«~ auxin avail . ǨÏ^°∞ÌÅ∞ ÖËx JkèHßO°~. JkèHí~Qå KıO°∞Û. ÇıQåhfl ÃÑ~á⁄~k~K«∞ automatic ã¨fiÜ«µ~KÍÅHí. Híi‚Hí auriferous ã¨fiO°‚^®Ü«µHí"≥∞·# aurora australis ^°H˜∆} „^è°∞= „ǨÉèí aurora borealis L`ŒÎO° „^è°∞=„ǨÉèí auspicate "≥∞∞^°Å∞ÃÑ@∞ì. of no ~ x+¨ÊÅ~ =ºO°÷~ availability ^˘O°Hí_«~. ÅÉèíº avalanche =∞~K«∞#k. P_«~|O°â◊¥#º austerity á⁄^°∞ѨÙ. Z^°∞O°∞ÖËx auto-erotism `Œ# â◊sO®xfl K«¥ã¨∞HÁx `Í<Ë Öˇ·~yH’„^ÕHí~ á⁄~^°_«~ auto-financing ã¨fiÜ«µ~ ^è°#ã¨Ç¨Ü«µ~ autogancy P`Œ‡ã¨~ǨO°¯~ autogenic succession „áå}˜. Ü«µ^äßO°÷`Œ. ǨxÖ’ <ˇ·Ñ¨Ù}®ºhfl. Éèíq +¨º`Œ∞Î K‹Ç¨Ê_«~. HíHí∆ ™®kè~K«∞ avenue Ǩ^ä°~. J#∞=∞u~K«_«~† JkèHßO®efl `ˇe¿Ñ Ǩ„`Œ~ authorize J#∞=∞u~K«∞. ã¨fiK«e`Œ. ~ measures á⁄^°∞Ѩ٠K«O°ºÅ∞. PHí∞O®Å∞ HßÅ~ auxilary J#∞|~^è°. ÅHí∆}~. ÉÏ@. `ŒO°à◊"≥∞·# auricle K‹qÃÑ· ÉèßQõ~. â◊Hí∞#~. „áå=∂}˜Hí áåOî°~ autobiography autobiography P`Œ‡Hí^ä°. ~ expenditure JkèHí$`Œ =ºÜ«µ~. ~ dealer JkèHí$`Œ Çͺáåi. ÇÍ`Í =O°}®Å ǨO°ã¨ÊO° „ǨÉèß=~ autograph Kı„ÇÍÅ∞. ~ cost ã¨Qõ@∞ =ºÜ«µ~. ã¨fi`Œ~„`Œ. x+¨ª. Ѷ¨∞#=∞ܵ# aura Hß~u =∞~_«Å~† „ǨHßâ◊~. Ǩ^°úu. xO°‚Ü«∂kèHßO°~ autonym O°K«Üµ`Œ Jã¨Å∞¿ÑO°∞ autopsy â◊=ǨsHí∆ autopsychois =∂#ã≤Hí ã¨=∞㨺Å∞ ã¨fiÜ«µ~Qå Qõ∞iÎ~K«∞H’=_«~ autosuggestion ã¨fiÜ«µ~ 㨥K«# 65 averaging in autotrophic ã¨fiÜ«µ~áÈ+≤`Œ autotroph ã¨fiÜ«µ~áÈ+≤`Œ~ autumn â◊O°`ͯÅ~. ã¨fiÜ«µ~ „ǨuǨuÎ QõÅ autonomous phonology ã¨fi`Œ~„`Œ =O°‚ xO®‡}âÍG~ autonomy ã¨fi`Œ~„`Œ`Œ. ã‘fiÜ«µK«i„`Œ autocracy xO°¿ÑH∆ßkèHßO°~. ã¨Ç¨Ü«µHí. „Ǩ`˺Hí"≥∞·#. KıO°Û_«~ augur â◊Hí∞#~. ~ version JkèHßO° áåOî°~. x+¨¥ªO°`Œ. J#∞Hí∂Å"≥∞·# austere q∞`Œ=ºÜµ. ÃÑ~K«∞. „áåO°~aè~K«∞ auspices áÈ+¨}. ~ fund JkèH$í `Œ ^è#° ~. JkèHßO° ѨÓO°fiHí authority ÃÑ`ŒÎ#~. „Ǩ`˺Hí ÇÍ`Í=O°}~/ Ǩiã≤÷u aural „â◊=} ã¨~|~^è°"≥∞·# aureloe „ǨÉèß=∞~_«Å~ aureate |~QåO°∞ =<ˇflQõÅ. ™Èk august Q˘Ç¨Ê. â◊∞Éèí„Ǩ^°"≥∞·#. ÖÏÉèí~ avaricious Å∞|ú avast PQõ∞. ™®^èßO°}~. ~ capital JkèHí$`Œ =∞¥Å^è°#~. UHí =ºH˜Î áåÅ# autocratic xO°~Hí∞â◊"≥∞·#. ^®i. ~ share capital JkèHí$`Œ ÇÍ>Ï =∞¥Å^è°#~. P„â◊Ü«µ~† P^è°fiO°º~ auspicious =∞~Qõà◊„Ǩ^°. ~ industry J#∞|~^è° Ç¨i„â◊=∞. xO°‚Ü«∂kèHßO°~. JkèHßO°q∞K«∞Û authenticated „Ǩ=∂}©Hí$`Œ authentication „Ǩ=∂}©HíO°}.auditorium 64 authorized auditorium ã¨=∂Çıâ◊ =∞~kO°~ auditory „â◊=} ã¨~|~^è°"≥∞·#. „Ǩܡ∂[#~ á⁄~^°∞. JkèHí$`Œ"≥∞·#. ÇıQõ=~`Œ~ KıÜ«µ∞ augmentation =$kúKıÜ«µ_«~.

Jã¨Ç¨Ïº`Œ avert xÇÍi~K«∞. tâ◊∞=Ù babel Qõ~^°O°QÀà◊~ babism k=º r=# ã≤^®ú~`Œ~ baboon ÃÑ^°ÌH’u. ~ skeleton JHí∆ Hí~Hßà◊~. q=∂# O°¥Ç¨HíÅÊ#/ O°ÇÍ}® q^èß#~ avid P„`Œ~QõÅ. K‹Ç¨C. HÁkÌHßÅ~ awkward qHßO°. "Õ∞Å∞H˘Å∞Ê 66 axis JÇÍO°∞¤. qHí$`Œ awkwardly qHßO°~Qå awl â◊¥Å~. ÉèíÜ«µcèu awe v. ã¨Ç¨Ü«µ~KıÜ«µ∞† Pi÷Hí ã¨Ç¨Ü«µ~ KıÜ«µ∞† ã¨~[˝KıÜ«µ∞. *ÏQõ$`Œ"≥∞·# awareness *ÏQõ$u. WO°∞ã¨∞ award 67 axis powers axis powers JHí∆O®*ϺÅ∞ axis vertebra JHí∆H©Híã¨~. `Œyæ~K«∞ axenic xO°~wHßO°Hí axial JH©∆Ü«µ. AQõ∞Ǩû. L„Qõ~Hßx aviso @áå<ÒHí avitaminosis q@q∞<ü ֒Ǩ~ avocation ÇͺǨHí~. ~ back . ÉèíÜ«µÃÑ@∞ì awful ÉèíÜ«∂#Hí. back azimuth kQõ~â◊~. "≥·=∞∞Yº~. PO≥ awn Hí~H˜ awned Hí~Hí∞Å∞QõÅ awnless â◊¥HíO°Ç≤Ï`Œ awry =~HíO°. ã≤^®ú~`Œ~. ǨHí∆∞ÅHí∞ ã¨~|~ kè~z# aviary ǨHí∆∞Å#∞ L~Kı „Ǩ^Õâ◊~ aviation q=∂#Ü«∂#~. ~ acid fast P=∞¡ xO’^è°Hí ^°~_Í}∞=Ù. |>Ïì u~_ç. "≥<flˇ =∞∞Hí. ÉÏǨ @~Qå AWACS Qõã‘Î Ü«µ∞^°úq=∂#~ await Çız L~_«∞. P"≥Ø^°O°Ç≤Ï`Œ. ÉèíH˜ÎѨÓO°fiHí ÉèíÜ«µ~. „ǨfH˜∆~K«∞. "≥Qõ@∞. lepen ~ Hí∞+¨∞ª Çͺkèx Híey~Kı ^°~_Í HßO° ÉÏH©ìiÜ«∂. ~ copy áå`ŒHßÇ‘/ ¿ÑǨO°∞/ Ǩ„uHí. r=ÙÅ~>ı HíeQÕ ÉèíÜ«µ~ bacillus ^°~_ÍHßO° ÉÏH©ìiÜ«∂. ~ biting KÍ_ôÅ∞ K‹Ç¨Ê@~. ~ recipient |Ǩï=∞u „QõÇ‘Ï`Œ aware `ˇeã≤#. =$uÎ avoid `ŒÇ≤Ê~K«∞(HÁ#∞). [O°QõHí∞~_Í KıÜ«µ∞ aves ǨHí∆∞Å∞. ~ context ǨO°ã¨ÊO° J~K«<® awash (JÅÅHí∞) HÁ@∞ìHÁxáÈ=Ù awe n. ~ drop J=O’^è°~. ~ benchers ã¨Éèß HßO°ºHíÖÏáåÖ’¡ K«~°ÛÖ’¡ J~°∞^Œ∞QÍ áêÖÁæ<Õ ã¨Éèí∞ºÅ∞. J„Hí=∞"≥∞·#. ~ collecor ã¨g∞HíO°}®ã¨Hí∞Î_«∞. O°Ç¨Ï㨺~ "≥e QõHí∞¯. Çı@∞ÇıÜ«µ∞. |Ǩï=∞u: Jkè xO°‚Ü«µ~† ™®kèHßO° xO°‚Ü«µ~. Q˘}∞Qõ∞. ~ biter KÍ_ôH’O°∞. B#<ËÇÍO°∞. `˘ÅQõ∞. K‹ÇÊ≤ ~^Õ K‹Çʨ _«~. ~ a sentence tHí∆ qkè~ѨÙ. J_«¤k_«¤"≥∞·#. JHí∆^°~_«~ axon JHí∆`Œ~`Œ∞=Ù ayes J~wHíOŠΰ ∞. ~ flow uO’Qõu. ǨH˜∆O®[º~ avian qǨÏ~Qõã¨~|~kè. „Ǩã¨∞Êù@~Qå. ~ cross [~`Œ∞=ÙÅ#∞ ÇÍ>˜ ã¨~`Í#~`À<Ë ã¨~ܡ∂Qõ~ K‹~k~z ѨÙ# O°∞`ŒÊuÎ K‹Ü«µº_«~. <ËǨ^ä°º~. #=∞‡Hí~QåK‹Ç¨C avowal XǨC^°Å avowedly ã¨Ê+¨ì~Qå. kH’¯}~ azoic r= zǨÏfl~ÖËx. ѨلO≥ "≥<ˇfl=∞∞Hí axilla K«~Hí. ~ bite ǨO’Hí∆~Ö’ q=∞i≈~K«_«~/ x~k~K«_«~/ ^°¥+≤~K«_«~/ KÍ_ôÅ∞ K‹Ç¨Ê_«~. „ǨuHí∂Å. f„= awhile HÁ~K‹~ ¿ãѨÙ. QõÅQõÅ =∞#∞. <®ºÜ«µ ™®÷#~ fO°∞Ê. Pã¨H˜ÎQõÅ. ~ out =∂@ `ŒÇ¨C. typhosus ~ >ˇ·á¶åܵ_ü Çͺkèx Híey~Kı ^°~_ÍHßO°Ñ¨Ù baalism ÉÏH©ìiÜ«∂ =∞^°ÌuK«∞Û. Oî°ÖÏܵ~K«∞ avoidance Oî°ÖÏܵ~K«∞ avouch O°¥_è˜Qå. ~ reader ǨOî°<®ã¨Hí∞Î_«∞ avidity f„="≥∞·# PHß~Hí∆ avirulent f„=~Hßx. ~ door ^˘_ç¤ ^®i. ~ of the wall H˜¡+¨ì Ǩiã≤÷u #∞~_ç |Ü«µ@Ǩ_Ë =∂O°æ~ÖËx. ã¨fi`Œ ã≤^®ú~`Œ~ axiomatical ã≤^®ú~`ÍÅ`À Hí∂_ç# axis JHí∆~. `ŒÇ¨C^À=#áÈÜ˵ axe `˘Åy~K«∞. =„Hí"≥∞·#. ~ date =∞∞~^°∞ `Ën ÇıÜ«µ_«~† =∞∞~^°∞ `Ën #∞~z K‹Å∞¡ ÉÏ@Ü˵º@@∞¡ KıÜ«µ∞. PHßâ◊hÅ~† hÅ azygospore Jã¨~Ü«µ∞HíÎ ã≤^°úc[~ azygote Jã¨~Ü«µ∞HíÎc[~ Bb ѨÙ#O°∞`ŒÊuÎH˜ ZHí∞¯= „áå^èß#º q∞KıÛ XHí „Ç¨Hí$u =∞`Œ~ babble =ºO°÷ „Ǩã~ ¨ Qõ~. `ŒÇ≤Ê~K«∞. „áåuHí∂ź~. ~ and belly Hí∂_»∞ Qõ∞_«¤. <À@ =∂@^®Qõx =ºH˜Î babe K«~>˜a_«¤. ~ office ™®ìH± „É’Híi~Qõ∞ ã¨~ã¨÷. ã¨~„Éèí=∞~. xsH˜∆~K«∞ awakening *ÏQõ$u. P@~Hí~. q=∞∞Y aversion qO°H˜Î. L`ÍûǨÏ~ QõÅ. ~ bonding uO°ºH± |~^è°~. ™®O°fi[h# ã¨`Œº~. ~ ground ÃÑO°_«∞. cèuQ˘Å∞ѨÙ. hO°∞ „Ǩ=Ç≤Ï~Kı^è°fix. ~ orders L`ŒÊuÎ/ ã¨O°Ñ¶¨O® KıÜ«µHí∞~_Í L#fl PO°¤O°∞. Jã¨Ê+¨ì~Qå =∂>Ï¡_«∞. J=ºHíÎѨ٠=∂@Å∞. cè+¨}. HÁ~_«=∞∞K«∞Û babul #Å¡`Œ∞=∞‡ K‹@∞ì babyhood #_«Hí =KıÛ ^°â◊ baccate Hí~_«QõÅ bacchanal `ÍQõ∞É’`Œ∞ bacillar ^°~_ÍHßO° bacillary dysentery O°HíÎ qOÕK«<®Å∞ bacillophobia Ju㨥Hí.averaging out averaging out ^è°O°Å∞ ÃÑO°∞Qõ∞`Œ∞#flǨC_«∞ ÇÍ>ÏÅ#∞ J=∞‡_«~ averaging up ^è°O°Å∞ ÃÑO°∞Qõ∞`Œ∞#flǨC_«∞ KÍÖÏ ÇÍ>ÏÅ∞ HÁ#_«~ averment ^°$_è°=K«#~ averse q=∞∞Y. ~ policy ÇÍÜ«µ∞ q^èß#~. ~ pay ѨÓO°fiѨ٠`ËnÅ #∞~z ÖˇHí¯Hí>˜ì W=fi_«~. ~ stage â‹·â◊= ^°â◊ (O≥~_«∞ <ˇÅÅ =Ü«µã¨∞û) babbler =^°O°∞É’`Œ∞. Çͺã¨~Qõ~. „Ǩ`ŒºHí∆ „Ǩ=∂}~. XǨCHÁ#∞ avow „ǨHí>˜~K«∞. "≥<ˇfl=∞∞HíÖ’x O≥~_«= ѨÓ㨠axiom „Ǩ`ŒºHí∆㨥„`Œ~ axle WO°∞ã¨∞Hí„O°. "≥#∞flѨÓã¨. ÉèíÜ«µ~HÁÅ∞Ê. LǨ ã¨~ǨÏi~K«∞HÁ#∞. fO°∞Ê. ~ bone =∞¥ÖÏ^èßO°~. ÉÏǨï=∞¥Å~ axiology qÅ∞=Å Qõ∞i~z K«iÛ~Kı `Œ`ŒÎ fi âÍG qÉèßQõ~ axiom ã¨fiÜ«µ~Qå `ˇeã≤# ã¨`Œº~. xs˚="≥∞·# azonal O®à◊§ÃÑ· =∞>˜ì ¿ÑO°∞H’=_«~ azoo spermia gO°ºHí}®Å∞ xs˚==∞Ü˵º ã≤÷u J~wHíi~Kı ÇÍO°∞ azure hÅ=O°‚~. q㨇ܫµ~.

F_«Q˘@∞ì† pHßHí∞ ǨO°K«∞ bag n. ÉÏH©ìiÜ«∂ =Å¡ HíeQÕ. |O°∞=Ù Z`Œ∞Î. P^®Ü«µ =ºÜ«∂Å#∞ ÖˇHí¯Qõ>˜ì ã¨=∞`Œ¥HíǨO°∞Û. ÇıѨÙ_«∞KıÜ«µ∞.rq/ „H˜q∞ bacterial ÉÏH©ìiÜ«∂Hí∞ ã¨~|~kè~z#. H∆ßO° ã¨~`Œ∞Å#~. „Ǩu„H˜Ü«µ 69 balm balanitis tâÍfl„Qõ ÇÍѨ٠balckmould #Å¡|¥A baldness |@ì`ŒÅ balefire ã¨~Hı`Œ*ÏfiÅ baleful ǨxHíO° balk n. ~ faith <®ºÜ«µ~ ÖËx. `Œ∞Å. q∞ye L#fl L^ÀºQõ MÏm back to back loan XHı ^Õâ◊ HíO≥hûÖ’ =∞~EO≥·# O°∞}®xH˜ |^°∞Å∞Qå =∞O˘Hí ^Õâ◊ HíO≥hûÖ’ O°∞}~ W=fi_«~ backtrack "≥#∞Hí~[/ "≥#∞Hí_«∞Qõ∞ (ÇıÜ«µ∞). ~ of membranes L=∞‡h>˜ ã¨~z bagasse bagasse K‹O°∞Hí∞ Ç≤Ç≤Ê bagassosis K‹O°Hí∞ ^è°¥oÇͺkè bagman =∞¥@"≥Ø¿ã =ºH˜Î bagnio =ºaèKÍO°Qõ$ǨÏ~ bail ɡܵÅ∞. ~ sloping supply curve áåi`À+≤Hí~ ÃÑiy# HÁnÌ q„âÍ~u HßÅ~ ÃÑO°QåÅ<ËÇÍ^°~ backwardation HÁ#∞QÀà◊§ ^è°O°Å∞ `ŒHí∞¯ =Qå L~_Ë ã≤÷u backwardness "≥#∞HíÉÏ@∞ `Œ#~. PâÍÉè~í Qõ~† Éèí~QõǨO°K«∞. Hı∆ǨHí. K‹_«∞ ã≤÷uÖ’ L#fl. ǨHífi~KıÜ«µ∞ baking soda =~@™È_Í balaam JHí¯O°Hí∞O®x q∞„`Œ∞_«∞. LǨ â◊=∞#Hßi. ã¨~`Œ∞e`Œ. ã¨~`Œ∞Å#~. hu=∂e# baffle Éèí~QõǨO°K«∞. chemical ~ O°™®Ü«µxHí „`Íã¨∞. ~ titration uO°ºH± J~â◊=∂Ǩ#~ backer =∞^°Ì`Œ∞ WKıÛ =ºH˜Î backing =∞^°Ì`Œ∞. LǨâ◊=∞#~. á⁄~^°∞. PâÍ Éèí~Qõ~ Híey~Kı =ºH˜Î balance ã¨=∞`Œ∞ź`Œ. ~ theory ã¨~`Œ∞Å# ÇÍ^°~. ~ of payments q^Õj K‹e¡~ѨÙÅ ã¨=∞`Œ¥Hí~. Qõ∞O°∞Î badger h>˜Hí∞Hí¯† g^è°∞Ö’¡ PǨO° Ǩ^® O®÷Å#∞ JÇı∞‡ =ºH˜Î bad in law âÍã¨#/ K«@ì qO°∞^°ú~ badinage ZQõ`Ío. acid base ~ P=∞¡. ~ of trade ÇÍ}˜[º ã¨=∞`Œ¥Hí~. ~ and baggage =∞¥>Ï=∞∞Öˇ¡. ~ slide "≥#∞HíHí∞ *ÏO°∞. ~ missile LǨi`ŒÅ H˜∆Ǩ}˜ ballistics H˜∆Ǩ}˜ âÍG~. ~ diet ã¨~`Œ∞e`Í Ç¨O°~. *Á#fl back HßÅ∞Û. ~ rest P#∞_«∞ (|Å¡). ~ design ã¨~`Œ∞e`Œ O°K«#. ~ of power „áå|ź ã¨=∞`“ź~. Qõ~>˜. ~ swamp |∞O°^° <ËÅ. water ~ [Å ã¨~`Œ∞Å#~ balanced `Œ∞ź. ~ stabbers "≥#∞fláÈ@∞^®O°∞Å∞. ~ debt "≥∞∞~_ç Ǩ^°∞Ì. ~ warrant *Ïg∞#∞ W=fi>ÏxH˜ J=Hßâ◊~ W㨥ΠxO°ƒ~kè~KÍÅ#fl H’O°∞ì P^Õâ◊~ bail out P^°∞Hí∞<Ë~^°∞Hí∞ Pi÷Hí ã¨Ç¨ÏHßO°~ J~k~K«∞ bailsman *Ïg∞#∞ WzÛ# =ºH˜Î bait ZO° baize Q˘~Qõo Qõ∞_«¤† =∞∞`ŒHí ã¨O°∞Hí∞ bajra ã¨[˚Å∞. ~ child ã¨iQåæ =∂>Ï¡_«ÖËx JÉσܵ/ J=∂‡Üµ. ~ budget ã¨~`Œ∞e`Œ |_≥˚>ò. =∞¥@. K«O°º O°^°∞ÌKıã¨∞HÁ#∞. ~ integration =∞∞_çã¨O°∞Hí∞Å#∞ ã¨O°Ñ¶¨O® Kı¿ã Hí~ÃÑhÅ#∞ `Œ# Pnè#~Ö’H˜ `ˇK«∞Û H’=_«~. ~ economy ã¨~`Œ∞e`Íi÷Hí =º=ã¨÷. ~ constitution ã¨~`Œ∞e`Œ O®*Ϻ~Qõ~. ~ reaction ã¨~`Œ∞e`Œ K«O°º. ã¨O°∞Hí∞ x~Ѩ٠ballerina #O°ÎH˜ ballet #$`Œº<®>˜Hí. ~ stich Hí∞@∞ì g∞^° Hí∞@∞ìÇıÜ«µ∞. HõOHõO `«∂HõѨ٠|~°∞=Ù. ~ ofbones |Hí¯Ç¨ÅK«>˜ =∞x+≤. ã¨Ç¨Ü«µ~† Pi÷Hí „áÈ^°ƒÅ~. ~ culture ÉÏH©ì iÜ«∂ ÃÑiQÕ =∂^è°º=∞~ bactericidal rÇÍ}∞„H˜q∞/ ÉÏH©ìiÜ«∂ ã¨~ǨO°Hí bactericide ÉÏH©ìiÜ«∂/ rÇÍ}∞„H˜q∞ ã¨~Ǩi}˜ bacteriologist rÇÍ}∞ „H˜q∞ q*Ï˝x bacteriology rÇÍ}∞ „H˜q∞ âÍG~ bacteriophage „H˜q∞ ã¨~ǨO°Hí rÇÍ }∞=Ù bacteriostatic rÇÍ}∞ „H˜q∞ xO’^è°Hí bad conductor J^è°=∞ ÇÍǨÏHí~ badellium Qõ∞yæÅ~ badge ÉÏ_ç˚. ~ debt =㨥Å∞ Hßx |Hßܵ. uO’Qõ=∞# kâ◊ (Ǩ@∞ì)† `ÀHí =Ú_«∞K«∞ backup „Ǩ`ͺ=∂flÜ«µ „Ǩ}®oHí/ ™®=∞„y backward "≥#∞Hí|_ç L#fl. *Ïg∞#∞ bailable *Ïg∞#∞ W=fi^°y#. ã¨∞ÇÍã¨# „^°Çͺxfl WKÕÛ =$Hí∆~ . „áåHı∆ǨHßÅ∞ ballistophobia ÃÑ# · ∞~zǨ_Ë =ã¨∞=Î ÙÅ~>ı ÉèíÜ«µ~ balloon Qõ∞=∞‡@~ ballot ZxflHíŠǨ„`Œ~ ballpark figure ã¨∞=∂O°∞(Qå). ^°¥Å~. ~ pollination ǨâÍÛ`ü ǨO®Qõ ã¨~ǨO°¯~. zǨÏfl~. O°=∂ O°q∞. ~ stabbing "≥#∞fl áÈ@∞. Qåe kâ◊Ö’ =∂O°∞Ê backlash „Ǩu„H˜Ü«µ backloading O°∞}~ K‹e¡~Ѩ٠q^èß#~: Qõ_«∞=Ù ^°QõæO° Ǩ_«∞`Œ∞#flѨÙ_«∞ K‹e¡~Ѩ٠Qõi+¨ª~Qå L~_«_«~ backlog |Hßܵ֡Hí¯. sensitive ~ ã¨∞xfl`ŒÑ¨Ù „`Íã¨∞. ~ sheet Pã≤Î JǨCÅ∞ Ǩ>©ì. „`Íã¨∞.backer ѨÙO’Qõ=∞<®xfl xO’kè~K«∞. ~ suction uO°ºH± K«¥+¨}~. Ju 㨥Hí. ~ reflection „Ǩu =O®=O°Î#~. Q≥Å∞ÛHÁ#∞ bag v. ǨiǨã¨~ badluck ^°∞O°^°$+¨ì~. W~K«∞q∞~K«∞ ball tampering „H˜H> ≥ òÖ’ |~u O°¥áåxfl áå_«∞Kıã≤ É“ÅO°∞¡ Åaúá⁄~^°_«~ balm ã¨∞Qõ~^è° `ˇ·Å~. Jܵ+¨ìOQåKıÜ«µ∞ balkanisation XHí ^Õâ◊~ =∞∞Hí¯Å∞Qå q_çáÈ=_«~. `Œ¥xHí. ÉϺQ∑. Jã¨=∞‡`Œ"≥∞·#. pedal 68 bag mental ~ backwaters |∞kú=∂~^°º~ LǨCh>˜ HíÜ«µºÅ∞. ~ stage `ˇO°"≥#∞Hí. ÉÏÖË ballies DÅ Hí„O°Å∞ ballism J=Ü«µÇÍÅ Hí^°eHí ֒Ǩ~ ballistic Qõ`ŒjÅ. ã¨~z. =~K«# QõÅ. ÉÏH©. =$+¨ì[ÖÏÅ∞ bacon Ǩ~k =∂~ã¨~ bacteraemia rÇÍ}∞ „H˜q∞ O°HíÎ`Œ bacteria ÉÏH©ìiÜ«∂. xO°∞`ÍûǨÏǨO°K«∞ balk v. ^°∞#flx <ËÅ. F_»#∞ xÅHõ_»QÍ LOKÕO^Œ∞‰õΩ ^•xÖ’ LOKÕ ÉèÏ~°O ballast v. emotional ~ UHí`ÍÉèß ÇÍxH˜ Éèí~Qõ~ HíÅQõ_«~ ballad *Ï#Ǩ^° QÕÜ«µ Qå^ä° balladeer *Ï#Ǩ^° Hí^äß QåÜ«µHí∞_«∞ ballads gO°Qå^ä°Å∞ ball and socket joint |~u y<ˇfl H©Å∞ ballast n. ã¨~áåk~K«∞. [=∂#`Œ∞.

QåÅ~† ZuÎá⁄_«∞ѨÙ. ^®Ç¨ iHí~ÖËx barefacedness ã≤Qõ∞æ=∂e#`Œ#~ barely ã¨Ê+¨ì~Qå. `ˇO°zÇıÜ«µ∞† =GqÇ‘Ï#. JǨCÅ∞ K‹e¡~K«ÖË=∞x „ǨHí>˜~K«∞. Hí∞Hí¯ "≥∞∞O°∞Qõ∞_«∞. x¿+kè~K«∞ banal ™®^èßO°}"≥∞·#. ÉıO°~KıÜ«µ∞. HÁã¨O∞° . ÉÏ}ѨÙHÁã¨. =∞¥Ü«µ∞. K«iÛ~K«∞. ~ association <®ºÜ«µÇÍ^°∞Å ã¨~Ѷ¨∞~. ^˘_ç¤Hßà◊∞§Qõņ ǨH© P@ Hí„O°. ~ transfer XHí ÉÏ~Hí∞ #∞~z =∞O’ ÉÏ~Hí∞Hí∞ _«|∞ƒ |kb KıÜ«µ_«~ bankable ÉÏ~Hí∞ J#∞=∞u~Kı. fO°~. ~ of issue <À@∞¡ *ÏsKı¿ã ÉÏ~Hí∞. `Œiq∞ Çı`Œ baluster Çı∞_«"≥∞@¡ bankrupt bankruptcy bank X_«∞¤. ǨiǨã¨~. JÅ~HßO°~ barbule 㨥Hí. ~ width Ǩ>Hì˜ í "≥_Å« ∞Ê bandage Hí@∞ì. ã¨~„Ǩk~ѨÙÅ ™®=∞O°÷º~ bargaining theory ã¨~„Ǩk~ѨÙŠǨ^°úu barge K˘K«∞ÛHÁxáÈ=Ù. Hí~@Hí~. (™®~Ѷ≤∞Hí/ ^Õâ◊) |Ç≤Ï+¨¯O°}† ^ÕâÍ~`ŒO° ÇÍ㨠tHí∆ qkè~K«∞. „Hí∂O° barbate *ÏÅ∞QõÅ. +¨O®|∞† `ÍÇ‘ Qõ∞O°∞Ά O®u ɡ~z† Çı@ Qõ∞„O°~ banking =_ô¤ ÇͺáåO°~. Qõ@∞ìHí@ì_«~. suspendory ~ ÇıÖÏ_Ë Hí@∞ì bandit |~káÈ@∞. ZÖÏ~>˜ qâı+¨=∞¥ ÖËx banality ã¨O°fi™®^èßO°}`Œ. ~ rate "≥Ø_≥"£∞ ǨxKı¿ã ÇıQõ~. O°ã¨Ç‘Ï#`Œ banco ÉÏ~Hí∞Å∞ `Œ=∞ MÏ`ÍÅÖ’ HíO≥hûx ÖˇH˜¯~Kı „Ǩ=∂}~ band Ǩ>˜ìHí. "≥∞∞O°@∞`Œ#~ barbarity J<®QõO°Hí Ǩ^°úu. `Œiq∞ ÇıÜ«µ∞ banishment ^ÕâÍ~`ŒO°ÇÍ㨠tHí∆. O°Hí∆}ÖËx barefaced ã≤Q∞õ = æ ∂e#. ~ certificate ÉÏ~Hí∞ WKıÛ „^è°∞gHíO°} Ǩ„`Œ~. L`ŒÎ. ^ÒO°˚#º~Qå K˘O°|_«∞ baricade J_«∞¤Hí@ì baritone =∞~„^° ã¨fiO®xH˜ LK«Û ã¨fiO®xH© =∞^è°º#∞~_Ë ã¨fiO°~. F_«Å J_«∞Qõ∞Hí∞ J~@∞Hí∞<Ë #`ŒÎQõ∞Å¡ baroreceptor ÉèßO°q∞u „QåǨÏHí~ barometer ÉèßO°q∞u barometric ÉèßO°q∞fÜ«µ . ~ draft Ǩg∞ bankruptcy Ǩ_«¤ "≥∞∞`ÍÎxfl K‹e¡~K«QõÅ#x ÉÏ~Hí∞ WKıÛ K‹Hí∞¯. „Hí∂O° barbarism J<®QõO°Hí`Œ. ~ rate policy ÉÏ~Hí∞ OÕ@∞ q^èß#~. =∞∞~^°∞Hí∞ "≥#∞HíHí∞ HÁ@∞ì/ `ÀÜ«µ∞. ^≥|ƒÅ∞HÁ@∞ì/ u#∞. ~ for international settlements Hı~„nÜ«µ ÉÏ~Hí∞Å =∞^躰 ã¨ÇϨ HßO° Hı~„^°~Qå =º= ǨÏi~Kı J~`ŒO®˚fÜ«µ ÉÏ~Hí∞ ~ holiday ÉÏ~Hí∞ ÃãÅ=Ù ~ money ÉÏ~Hí∞ „^°=º~. JO°÷~ÖËx q=∞O°≈ barbaric P@qHí. blood ~ O°HíÎxkè. <®â◊#~ bang Qõ>˜ìQå HÁ@∞ì. Ç‘K«∞QõÅ barbed =º~Qåº`Œ‡Hí† =∞∞à◊∞§QõÅ barbicell 㨥Hí. ~ spectrum =O°‚Ǩ@~. Hí~@Hí H©e`Œ~ bar chart qq^è° O®â◊∞Å#∞ xÅ∞=Ù ^˘~`ŒO°∞Å∞QåK«¥¿Ñ OÕMÏz„`Œ~ barcode =ã¨∞Î=ÙÅ ^è°O°#∞Qåx. ~ credit ÉÏ~Hí∞ "≥zÛ~K«QõÅ "≥∞∞`ŒÎ~. q`Œi¯~K«∞ bane q<®â◊¿ÇÏ`Œ∞=Ù. B+¨nè[ÖÏ^谺ܫµ#~ balooning Qåe|∞_«Qõ zH˜`Œû baltic exchange ã¨O°∞Hí∞ O°ÇÍ}® Kı¿ã J~`ŒO®˚fÜ«µ <ÒHßHı~„^°~ á⁄_«=Ù<® KıuǨ@∞ìHí∞ P^èßO°~Qå L~_Õ ã¨ÎOÉèí~ bamboo "≥^°∞O°∞ ban x¿+^è°~. ~ note ÉÏ~Hí∞ *ÏsKı¿ã _«|∞ƒ. ~ deposit ÉÏ~Hí∞Ö’ xÅ∞= Kıã≤# "≥∞∞`ŒÎ~ (_«|∞ƒ). ~ rate ÉÏ~Hí∞ OÕ@∞. ~ wagon O®[H©Ü«∂ ÅÖ’ Q≥eKı ǨHí∆~`À Kıi L~_«_ÍxH˜ „Ǩܵ« ufl~K«_~« . XHí P@ bandy v. ~ head Ǩ>˜ìHß jO°¬~. ã¨=∂^èß#Ǩ_«∞ bargaining power ÉıO°=∂_Ë â◊H˜Î. eye ~ <Ë„`Œxkè. Å*Ï˚OÇ° Ï≤ `Œ. ~ account ÉÏ~Hí∞ MÏ`Í: ~ loan ÉÏ~Hí∞ WKıÛ O°∞}~. ~ system Ǩ>˜ìHß =º=ã¨÷. ~ rebate ÉÏ~Hí∞ iÉı@∞. Hí~@Hí H©e`Œ~ barbola =ã¨∞= Î ÙÅÃÑ#· O°~Qõ∞ O°~Qõ∞Å K‹H¯í _«Ñ¨Ù Ǩx. JQõ= æ . Ǩ>©ì. x¿+^è°K«@ì~. „H“O°º~ barbarous J<®QõO°Hí. J<®QõiHí. ~ reconciliation statement ÉÏ~Hí∞ xÅfiÅ ã¨=∞#fiÜ«µ xÇıkHí. *ˇ~_Í. ^®i^ÀÇ≤_ç^˘~Qõ bandy n. z#fl Ǩ_«=. ™®ìH∞í ZH±û Kèı~lÖ’ XHí Hí~ÃÑh ÇÍ>ÏÅÃÑ· [iQÕ ÖÏÇÍ^Õg. P^°O°≈~`À/ qâÍfiã¨~`À Kıã≤# Ǩx/ PK«O°}† z„`Œ xO®‡} ã¨~ã¨÷† Ǩ„uHíÖ’¡ Ǩ`ÍHí ji¬Hí. zH˜¯#. KÍb KÍÅHí∞~_Í bareness kQõ~|O°`Œfi~ barest minimum Híx+¨ª~ bargain K«=Hí.70 balneology balneology n. PK«¥H© 71 barometric ã¨~Yº#∞ Qåx 㨥z㨥Π=∞∞„k~Kı xÅ∞=Ù w`ŒÅ z„`Œ~ bard Qõ∞„O°~ Z^°Hí=K«~ bare =GqÇ‘Ï#~KıÜ«µ∞. kÇÍÖÏH’O°∞. JO°∞K«∞ barking up the wrong tree =$^äß „Ǩܫ∂㨠Ǩ_«∞ barn ^èß<®ºQåO°~ barnacle Ǩ_«=Å. ~ curve Ǩ>˜ìHß =„Hí~. ã¨~ã¨÷ ¿ÑO°∞† ã¨=∂ÇıâÍÅHí∞ ã¨~|~kè~ z# ã¨=∂KÍO®xfl/ x<®^®Å#∞ O®ã≤# á⁄_«∞Qå>˜ Qõ∞_«¤=∞∞Hí¯ bannerol J~u=∞ Ü«∂„`ŒÖ’ fã¨∞HÁx áÈܵ ã¨=∂kèÃÑ· L~Kı *ˇ~_Í banns (H≥·ã¨Î= ã¨~II) qÇÍÇ¨Ï „ǨHí@# banquet (Éèßs) q~^°∞† q~^°∞ W=fi_«~ banter "≥H˜¯i~`Œ. QÕeKıÜ«µ∞ baptism „H≥·ã¨Î=ÙÅ *Ï˝#™®fl#~ bar xO’kè~K«∞† Hí_ô¤† <®ºÜ«µÇÍ^° =$uΆ <®ºÜ«µÇÍ^°∞Å∞ Pã‘#∞ÅÜ˵º „Ǩ^âÕ ~◊ . ÉÏ~Hí∞ ~ acceptance ÉÏ~Hí∞Ö’ J~wHíi~Kı aÅ∞¡. ~ structure Ǩ>˜ìHßO°K«#. ÉÏ^°∞† ÃÑ^°Ì ^è°fix banian =∞„i banian days =∂~ã¨~ =_ç¤~K«x O’AÅ∞ banish "≥e. ~ pendulum ^°~_«Ö’ÅHí~ barb =∞∞Å∞¡. =>˜ì. "≥∞∞O°∞Qõ∞. ~ asset ѨÓp ÃÑ>ıì~^°∞Hí∞ J~wHßO° ܡ∂Qõº "≥∞·# Pã≤Î banker =_ô¤ Çͺáåi. JǨCÅ∞ fO°ÛÖËx ã≤÷u banksman ÉÁQõ∞æQõx Qõ@∞ìg∞k #∞~z ǨO°ºÇıH˜∆~Kı =ºH˜Î banner Ǩ`ÍHí~.Hí~@Hí~† 㨥Hí. JÖÏ~>˜ Hí~Oî°ã¨fiO°~ QõÅ QåÜ«µHí∞Å∞ barium meal q∞~QÕ ÉıiÜ«µ~ ã¨ÖËÊù>ò q∞„â◊=∞~ bark ɡO°_«∞. ~ ombudusman ÉÏ~H˜~Q∑ P~|∞_üû=∞<ü: ÉÏ~Hí∞ ÖÏÇÍ^ÕgŠǨi뮯O°~ H’ã¨~ i[O∑fi ÉÏ~H± PѶπ W~_çÜ«∂ xÜ«µ q∞~z# JkèHßi (ÉÏ~Hí∞Å∞ =∂„`Œ~ P~|∞_üû=∞<ü fO°∞ÊHí∞ Hí@∞ì|_ç L~_Íe) bankrupt kÇÍÖÏnÜ«µ∞. ~ roll Pi÷Hí =#O°∞Å∞. O°∞}®Å∞ K‹e¡~K«x =ºH˜Î/ ã¨~ã¨÷ kÇÍÖÏ (H’O°∞`Œ#~).

J=O’^è°~. Hí∞=∞‡_«~ 73 bearing battery HÁ@ì_«~. H∆ßO°~. JÖÏ~>˜ aO°∞^°∞ QõÅ =ºH˜Î barophilic ZHí∞¯= XuÎ_ç QõŠǨiã¨O®Ö’¡ x=ã≤~Kı baroscope ÇÍÜ«µ∞ ™®~„^°`Í ã¨¥K«Hí ǨiHíO°~ barracks ÉÏO°Hßã¨∞Å∞. <®`Œ~ battalion Ǩ>ÏÅ~ (500–1000 =∞~k Ãã·xHí∞Å∞) batter ǨÅ∞=∂O°∞¡HÁ@∞ì. ~ level K«O°=∞ ã¨=∞`ŒÅ~. ~ metabolism r= 72 basin basiphobia „H˜Ü«µ. |~nÅ/ Ãã·xHí∞Å PÇÍã¨~ barrage P#Hí@ì. ~ field Ü«µ∞^°ú Hı∆„`Œ~. Qõ>˜ìQå K‹Ç¨C bayonet `Œ∞áåH˜ HÁ#Ö’ J=∞OÕÛ ã¨hfl bayou <ˇ=∞‡kQå „Ç¨=Ç≤Ï~Kı ÃãÅÜ˵O°∞† Éèí¥q∞ ֒Ǩe h>˜Qõ∞~@ BCG VACCINE (Bascillus Calmate Gurine Vaccine) Hí∆Ü«µHí∞ >©Hß =∞~^°∞ beacon „^è°∞=`ÍO°. <ËÅefl ǨsH˜∆~K«_«~ bathymetry h>˜Ö’`Œ∞ HÁeKı Ǩ^°úu baton ÖÏsî. ~ metal ™®=∂#º ֒ǨÏ~. #_«ÇÍÅ~>ı ÉèíÜ«µ~ basipodite P^èßO° áå^®~Qõ~ basis „áåuǨkHí. ~ shaped Ç‘áå ÖÏQõ∞~_Ë barren |~[O°∞. P^èßO°O°Ç≤Ï`Œ basement membrane P^èßO°`ŒfiK«~ baseness <ˇ·K«º~. Çı∞Å∞QÀ_« batty Ç≤K‹ÛuÎáÈܵ#. P@~Hí~. P^èßO°Éèí¥`Œ"≥∞·#. =∂_«Hí∞~_Í #¥<ˇ`À x~Ѩن ÉÏ^°∞. ^°_ç. ÖÏsî`ÀHÁ@∞ì batryoidal Qõ∞KÍÛùHßO° batta |`ÍÎ.barometry barometry ÉèßO°q∞u q*Ï˝#~ baron [g∞~^®O°∞ baronage „ǨÉèí∞/ Hí∞b#=O°æ~ baroness [g∞~^®i}˜ baronet [g∞~^®O°∞ aO°∞^°∞. ^°à◊~. =O°ã¨ battle Ü«µ∞^°ú~. placental ~ =∂q J_«¤~H˜. ~ conflict „áå^ä° q∞Hí ã¨~Ѷ¨∞O°¬}. ~ personality „áå^ä°q∞Hí =ºH˜Î`Œfi~. ~ industry =∞∫eHí Ǩi„â◊=∞. |Å~Qå HÁ@∞ì bashful ã≤Qõ∞æǨ_Ë. ~ plate P^èßO° Ѷ¨ÅHí~ ѨÙ<®k. ÃÇÏ·#º~ base rate Éèí¥q∞Hí. ~ line P^èßO° OÕY. J_«¤~H˜. „Ǩ^èß#~Qå basil `Œ∞Åã≤K‹@∞ì basin #n ǨsÇÍǨÏHí „áå~`Œ~. ÉÁ|ƒÅ∞ÃÑ@∞ì.m. ã¨=∞Ü«µ[˝`Œ ÖËx bathyestehsia Juã¨∞xfl`Œ`Œfi~ bathymetric surveying ã¨=∞∞„^°Ñ¨Ù Ö’`Œ∞efl. ~ sciences =∞∫eHí q*Ï˝# âÍ„™®ÎÅ∞. ~ disc P^èßO°Ç‘Oî°~. (Ѷ≤O°~Qõ∞Å`À) Ǩ_«Q˘@∞ì battering KÍ=Ù^≥|ƒÅ∞ HÁ@ì_«~. bring to ~ J=∞Å∞ǨO°K«∞. JO°∞K«∞. „Ǩu|~^è°~. ~ wage =∞¥ÅÇı`Œ#~ basically „áå^ä°q∞Hí~Qå. Hí„O°`À HÁ@∞ì bastinado Hße =∞_«=∞ÅÃÑ· HÁ>˜ì tH˜∆~Kı Ǩ^°úu bastion |∞O°∞A batch A@∞ì. ~ alternant „Ǩ^èß# O°¥Ç¨Éèı^°~. XHíKÀ@ KıO°ÛQõeQÕ XˆH O°Hí "≥∞·# =ã¨∞Î=ÙÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ bathetic Bz`ŒºO°Ç≤Ï`Œ"≥∞·#. ~ out ÃÑ~K«∞. J_«∞Qõ∞ (á⁄O°). ~ the brunt ÉèßO°~ =Ç≤Ï~K«∞. Q˘_«= Q˘_«=Qå =∂>Ï¡_«∞. P^èßO°~. aèHí∆Hí∞_«∞ beam "≥Å∞Qõ∞.r) =∞¥Å r= „H˜Ü«∂ 㨥z. PHí$u . ¿ã`Œ∞=Ù barratrous "≥Øã¨"≥∞·# barrel Ç‘áå. Ѷ¨e~K«x. ¿ÇÏ`Œ∞=Ù. ~ coins =∞¥Å <®}ıÅ∞. „ǨHßt~K«∞† H˜O°}~ (ѨÙ~[~) bear (¿+O°¡) ^è°O° `Œyæ~K«∞. Ç≤iH˜. XHí xiÌ+¨ì HßÅ~Ö’ `ŒÜ«∂O°∞ Kıã≤# XHıO°Hí"≥∞·# =ã¨∞Î=ÙÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~. „Ǩ^èß#"≥∞·#† =∞¥ÅÇı`Œ#~. ~ ground Ü«µ∞^°úO°~Qõ~ battlement H’@HÁ=∞∞‡. Éèß==ºH©ÎHíO°} ã¨iQå ÖËHíáÈ=_«~ baryphonia J~>ı ã¨iQå LK«Ûi~K«ÖËHí áÈ=_«~ baryte =∞∞Qõ∞æO®Üµ basal P^èßO°Éèí¥`Œ"≥∞·#. ã¨=∞i÷~K«∞. ǨÏi ÇÍ}~. ~ education =∞∫eHí q^°º. kHí∞¯. ~ metabolic rate (b. Éèí¥Hí∆Ü«µ~ =Å¡ UO°Ê_ç# ǨšѨ٠„áå~`Œ~† Ç¨à‹§~† Ö’`Œ∞ ÖËx "≥_«Å∞Ê áå„`Œ basiphobia base x>ÏO°∞Qå xÅ|_«ÖËHí áÈ=_«~. ÇÍǨÏHí∞_«∞ bearing „Ǩ=O°Î#. =∞∫eHí~Qå. ^°â◊† (K‹@∞ì) HßѨÙ. ~ light ѨÙ~rÉèí¥`ŒHß~u bead [Ǩ=∂ÅÖ’x ѨÓ㨠beadsman áÈ+≤~Kı ÇÍ}˜‚ á⁄Qõ∞_«∞`Œ¥ |`ŒHí=Åã≤# =$^°∞ú_«∞. ~ market ^è°O°Å∞ `ŒQõ∞æ =∞∞Y~ Ǩ>˜ì# =∂O≥¯@∞ì. P#~k~K«∞ basophilic H∆ßO°HíO°¬Hí~ basset Çı@Hí∞Hí¯ bassia latifolia WǨÊK‹@∞ì bast Qõ∞A˚ baste HíeÇ≤Hí∞@∞ì. ~ stains H∆ßO° O°~[HßÅ∞. Hí∞=∞∞‡† #O°∞Hí∞. ~ concept =∞∫eHí Éèß=#. Éèí¥q∞HíQå fã¨∞Hí∞<Ë =_ô¤OÕ@∞ bash z`ŒHÁ¯@∞ì. q^°∞º^°∞`ŒÊuÎ Kı¿ã ™®^è°#~. ~ year „áåuǨkHí ã¨~=`ŒûO°~ baseborn hK« [#‡QõÅ baseless xO®^èßO°"≥∞·#. KÍ=Ù^≥|ƒÅ∞ HÁ@∞ì. ~ needs „áå^ä°q∞Hß=ã¨O®Å∞. su. ~ component P^èßO° xO®‡}~. ~ down J}zÇıÜ«µ∞. =∞¥Å~. ~ structure „áå^ä°q∞Hí xO®‡}~. ã¨iǨÏ^°∞Ì. P^èßO°~. ã¨~H’z~Kı basic =∞∫eHí. ^®iK«¥Ñ¨Ù Qõ∞O°∞Î. â◊¥#º"≥∞·# barrier J_«∞¤. ^è°O°#∞ `Œyæ~K« Ü«µufl~Kı Çͺáåi. "≥„O≥uÎáÈܵ# bawdy Jj¡Å"≥∞·# bawl JO°∞ѨÙ. a_çÜ«µ~QõÅ. =∞¥Å~. JkèHßO° Ǩ„`Œ~. `ŒHí∞¯= "≥ÅHí∞. XHí ÇÍ^®xH˜/ K«O°ºHí∞/ K«O°ÛHí∞ =∞¥Å"≥∞·# ¿ÇÏ`Œ∞|^°ú Éèß=# bask Z~_«HßK«∞HÁ#∞† K«e HßK«∞HÁ#∞. ÇͺáåO°~ =∞∞y~K«∞† JǨC_«∞ ^è°O°ÅH˜ JÇı∞‡ =ºH˜Î. [O®Ü«µ∞ J=O’^è°~ barrier reef ǨQõ_ÍÅ k|ƒ barrister <®ºÜ«µÇÍk barter system =ã¨∞Î=∂iÊ_ç Ǩ^°úu. Ѷ≤O°~Qõ∞Å∞~Kı |∞O°∞A. ~ plan „áå^ä°q∞Hí #=∞¥<®. =ã¨∞Î qx=∞Ü«µ Ǩ^°úu baryecoia qxH˜_ç ֒Ǩ~ baryglossia LKÍÛO°} Jã¨Ê+¨ì~Qå L~_«_«~ barylalia ã¨iQå =∂@ÖÏ_«ÖËHí áÈ=_«~. =∞¥Å "≥∞·#. ^˘O°∞Hí∞`ÍÜ«µx Z^°∞O°∞K«¥¿ã ã≤÷u. ~ array Ü«µ∞^°úã¨#fl^°ú "≥∞·# ¿ã<®=ӺǨÏ~. #k H’Ü«µQõey# Qõi+¨ªÖ’`Œ∞. O°∞A=ÙKıÜ«µ∞ bearable Éèíi~K«^°Qõæ bearer `ˇKıÛ=ºH˜Î. ~ bodies P^èßO° xO®‡}®Å∞.

^®#~. ~ pattern „Ǩ=O°Î<® Ǩ^°úu. JÅ∞Hí∞ bedbug #e¡ bedchamber Ǩ_«HíQõk bedding Ǩ_«Hí. áå^°∞. „Ǩu+¨ì~Éèí# bedouin ^Õâ◊k=∞‡i bedpan Ǩ_«∞Hí∞x =∞Åqã¨O°˚# Kı¿ã áå„`Œ bedraggle =O°¬~`À/ |∞O°^°`À =∞∞iH˜ Jܵ# bedridden =∞~K«~ Ǩ>˜ì# bedsore Ǩ_«HíѨÙ~_«∞ bedstead =∞~K«~ bee `Ë<ˇ>©Qõ beef up ZHí∞¯=KıÜ«µ∞ beehive `Ë<ˇ Ǩ@∞ì/ `Œ∞>ˇì beeling (`Ë<ˇ>©QõÅ ÖÏQå) =O°ã¨Hí@ì_«~ beesting A#∞fláåÅ∞. ~ rice J@∞Hí∞Å∞ beatify P#~k~ǨKıÜ«µ_«~ beatitude =∞∞H˜Î. ZÅ∞Hí =~>˜ LÉèíÜ«µK«O° rq beck `ŒÅ`À/ Kı`Œ∞Å`À Kı¿ã Ãã·Qõ beckon Ãã·QõKıÜ«µ∞. Qõ~^°O°QÀà◊~. ÉÁ|ƒi~K«∞ bellows HÁeq∞uuÎ. Ç≤zÛÇÍxx Kıã≤ P_ç~K«∞. ~ spot ÉÁ@∞ì. ZQõ`ÍoKıÜ«µ∞ beforehand =∞∞~^°∞Qå<Ë befoul áå_«∞KıÜ«µ∞. L`ŒÎO°∞=Ù behold uÅH˜~K«∞. #n „ǨÇÍǨÏ~ P„Híq∞~Kı „Ǩ^Õâ◊~. xÜ«µ=∂Å∞ P^èß O°~Qå =∂#ã≤Hí ã≤÷uQõ`Œ∞Å#∞ K«Hí¯ |O°K«_«~ behavioural „Ǩ=O°Î<® ã¨~|~^è°"≥∞·#. =∞$Qõ~ beastiality [~`Œ∞=ÙÅ`À Ǩ_«∞HÁ#∞. ܡ∂Qõº=∞Qõ∞ 75 benefaction being ã¨`ÍÎ. ~ black and blue z`ŒHíÉÏ^°∞. ÇÍÅ∞Û. LǨHßO°~ . P„Híq∞~K«∞. ¿Ñ_« ѨÙO°∞Qõ∞ "≥∞∞^°ÅQõ∞#q† kq∞‡ã¨ (<ËÅ#∞ K«^°∞#∞ Kı¿ã ™®^è°#~) befall [O°∞Qõ∞. Q˘_«=ÃÑ@∞ìHÁ<Ë. =∞O°∞Qõ∞ ǨO°∞K«∞ becoming `Œy# becomingly `Œy#@∞ìQå befitting befitting `Œy#. JÅ~HßO°„Ç≤Ü«µ∞_«∞ beauteous J~^°"≥∞·# beautician ™œ~^°O°º =$kúH˜ ã¨ÅǨeKıÛ/ zH˜`Œû Kı¿ã =ºH˜Î beautiful J~^°"∞≥ # · . ѨÙ>˜ì~K«∞ begging bowl aèH∆ßáå„`Œ begird K«∞@∞ìHÁ#∞ begrudge Jã¨~`Œ$Ç≤K Î ~‹ ^°∞. J~^°~. ã¨fiã≤Î ÇÍK«Hí~. =zÛǨ_«∞ befit ã¨iáÈ=Ù. „Hí∂O°"≥∞·# beat HÁ@∞ì. „Ç≤Ü«µ∞_«∞. áå_«∞KıÜ«µ∞. =~K«∞. ǨO°∞+¨`Œfi~† u~_çáÈ`Œ∞`Œ#~ beastly =∞$Qõ„áåÜ«µ"≥∞·#. n"≥#. Jã≤Î`Œfi~ belated qÅ~a`Œ. PÅ㨺"≥∞·#. ~ therapy „Ǩ=O°Î#. <®â◊~KıÜ«µ∞. Çı^°#Hí∞ Qõ∞i KıÜ«µ∞. ã¨∞~^°O"° ∞≥ #· .74 bears play bears play "≥Ø@∞ ã¨O°ã¨~ beast "≥∞Hí~. „Ǩ=$uÎÇÍk behead `ŒÅ#iH˜ K«~Ѩ٠beheading tO°âıÛù^°~ behest P[˝. Ãã·QõKıã≤ Ç≤Å=_«~ becloud =∞|∞ƒHí=∞∞‡. ™⁄~ÃÑ·# beautify JÅ~Híi~K«∞ beauty ™œ~^°O°º~. Ü«µ∞^®úã¨H˜Î QõÅ belligerency qO’^è°Éèß=~. ÖÁ~Qõ∞. ǨO°=∂#~^°~ beau J~^°Qå_«∞. =∞_«K«∞. K«Hí¯^°#~. ã¨∞~^°O°∞_«∞. =∞∞iH˜KıÜ«µ∞. ~ wetting x„^°Ö’ =∞¥„`Œqã¨O°˚# bedabble K«Å∞¡. ==∞∞‡KıÜ«µ∞. #_«`Œ. z„`Œ=^è°KıÜ«µ∞. Hí∂O°∞Hí∞áÈ=Ù belfry Qõ~@ L~_Ë Qõ¥_«∞ belie J|^°ú~ KıÜ«µ∞. P^Õâ◊~. J==∂x~K«∞ belles letters Híà®`Œ‡Hí O°K«# bellicose [Qõ_ÍÅ=∂i. á⁄Å~Ö’x =∞_ç. ~ and breakfasting Ǩ#∞fl ZQõÇı`Œ. J㨥ܫµÇ¨_∞« beguile U=∞O°∞áå@∞ HíÅ∞QõKıÜ«µ∞ beguilement "≥Øã¨~. =∞^°ÌuK«∞Û befuddle Jܡ∂=∞Ü«µ~ Híey~K«∞ beget Hí#∞. J_«∞Qõ∞=O°ã¨ bedeck JÅ~Híi~K«∞ bedeviled ã¨~kQõú~Ö’ Ǩ_«ÇıÜ«µ∞. =∞e#~ KıÜ«µ∞ befriend ¿ãflǨÏ~HíÅ∞ѨÙ. #+¨ì~ Híey~K«∞ bedew =∞~K«∞`À `Œ_«∞Ѩ٠bedim =∞ã¨HíKıÜ«µ∞ bedlam QõÅÉèß. ~ sleep =∞^è°ºO®„uH˜ =∞∞~^°∞ x„^°. `ŒQõ∞ bed Öˇ·~yHí ã¨~|~^è°~ beastliness =∞$Qõ„áåÜ«µ`Œ. q∞`Œ=ºÜ«µ~ bemire =∞∞iH˜KıÜ«µ∞ bemoan ^°∞ód~K«∞. ã¨Ç¨Ü«µÇ¨_«∞. ~ disorder "≥·^°º ã¨Ç¨Ü«µ~`À á⁄~^Õ „Hí=∞O®Ç≤Ï`Œº~. PÅ ã≤~z# belching `ËѨÙÅ∞. ǨO°∞ѨÙ. `Ë#Û_«~ beleaguer =∞∞@ì_ç~K«∞. ÉÏkè~K«∞. Lz`Œ=∞Qõ∞. ÖÁ~QõnÜ«µ∞. U=∞iÇ≤~K«_«~ behalf ǨHí∆~. TÇ≤iu`Œ∞ÎÅ∞ beloved „Ç≤Ü«µ∞O®Å∞ below par `ŒHí∞¯=Qå ("≥ÅHí∞) belt tightening á⁄^°∞ѨÙ. O°ã¨Ç‘Ï#"≥∞·#. ¿ãflǨÏ~KıÜ«µ∞. ã¨=∞i÷~K«ÖËHíáÈ=Ù believer #Çı∞‡ =ºH˜Î belittle z#fl|∞K«∞Û. „Ǩ=O°Î#. xã¨Ê $Ç¨Ï K‹~k#. <®@∞† Ǩ_«Hí. =∞∞iH˜KıÜ«µ∞ bedaub ѨÓÜ«µ∞. PjO®fi^°~. W+¨ìǨ_«∞ benediction n"≥#. „Ǩ=$uÎ ÇÍ^°~ behaviourist „Ǩ=O°Î#ÇÍk. qâı+¨Çı∞g∞ ÖËx† â◊H˜Î L_çy#. on his ~ ÇÍx ǨH∆ß# behaviour #_«=_çHí. =∞~Qõà◊„Ǩ^°"≥∞·# benefaction Çı∞Å∞. uÅHí~. Ç≤Ï~ã≤~K«∞. =~Qõ∞. HíÖ’¡Å~. xiÌë®ì~â◊~ bend =~ѨÙ. x[ =∞xÇ≤~K«HíáÈ=Ù. ~ reply `Œy# [ÇÍ|∞ befool "≥Øã¨y~K«∞. ™⁄QõÃã·#. „¿Ñq∞Hí∞_«∞. ^è°O®‡ã¨#~ benchmark „Ǩ=∂}~. Ü«µ∞^°ú Ǩi ã≤÷u belligerent Ü«µ∞^°ú ã¨#fl^°∞ú_«Üµ#. ~ about the bush _˘~HíuO°∞Qõ∞_«∞Qå =º=Ç¨Ï i~K«∞. ^°~K«∞. befit "≥∞∞O°@∞^°#~. ~ science „Ǩ=O°Î<® âÍG~ behaviourism „Ǩ=O°Î#ÇÍ^°~. ÇÍܵ~K«∞. =~y#ÉèßQõ~. ~ ecology ã¨Ç¨Ï[ xÇÍ™®Ö’¡ r=ÙÅ „Ǩ=O°Î##∞ J^谺ܫµ#~ Kı¿ã âÍG~. K«¥K«∞ behove `ŒQõ∞. Ü«µ∞^°ú~Ö’ x=∞Qõfl"≥∞·# belligerent states Ü«µ∞^Àú<®‡k O®*ϺÅ∞ bell metal Hí~K«∞ bellow O°~H≥ÇıÜ«µ∞. ÇÍÅ∞. ~ the air =ºO°÷ „Ǩܫµ`Œfl~ KıÜ«µ∞ beaten #ey#. ~ conformity =O°Î=∂# xÜ«µ=∂ÅHí∞ Hí@∞ì|_ç L~_«_«~. =∞∞„O°∞áåÅ∞ beetle Hí∞=∞‡iѨÙO°∞Qõ∞. ~ pageant J~^®Å áÈ>© beaux arts Åe`Œ Híà◊Å∞ beaver c=O∑. *Ï#∞. ^°∞óY~ "≥e|∞K«∞Û bemuse Qõ~^°O°QÀà◊~Ö’ Ǩ_«ÇıÜ«µ∞ bench |Å¡.

[Qõ_«=∂_«∞ bickering HíÅǨÏ~. O≥~_«∞ =∞∞Hí¯Öˇ·# biceps kfitO°ã¨¯ . Qõ>˜ìQå =∞~^°e~K«∞ bereave Z_«ÉÏ@∞. áå@^®O°∞ bidding ÇıÅ~áå@. (™®=∂#∞ÅHí∞) L`ŒÎ O°∞=Ù WK«∞Û besprinkle "≥^°[Å∞¡. „Ǩ^®#~ KıÜ«µ∞ betting Ǩ~^≥~. QåÉèíO®ÃÑ@∞ì. ~ lens kfiHí∞~ ÉèßHßO° Hí@Hí~ bicuspid O≥~_«∞ ^°~`Í„QåÅ∞#fl Ǩ#∞fl† L^®: ǨHí¯Ç¨#∞fl. Ç≤Ï`ŒHíO°"≥∞·# benignant ^°Ü«∂„O°Ì benignity HíxHíO°~. ™®fiq∞„^ÀǨÏ~ #=∞‡Hí„^ÀÇ≤Ï. =∞∞@ì_ç~K«∞. J=Hßâ◊~ benefactor 76 betrayal betrayer besan Ãã#QõÇ≤~_ç beseech |uq∞ÖÏ_«∞. PǨfix~K«∞. Ç≤Ï`ˇ·+≤ benefit ^°Ü«µQå. ÇıÅ~Ö’ áå_ç# áå@. =∞∞Yº~Qå ÇıÅ~áå@ ™⁄=∞∞‡. JxÜ«µ~„u`Œ berth Ǩ^°q. O≥~_«∞Qå qÉèíl~K«∞. „Qõ~^ä° q= O®Å 㨥zHí bibliomaniac ѨÙã¨ÎHí ¿ãHíO°} =ºã¨x bibliophil (e) ѨÙã¨ÎHí „Ç≤Ü«µ∞_«∞. JiÊ~K«∞. =∞∞~^°∞Qå<Ë =∂>Ï¡_ç L~K«∞. A@∞ì bewail qKÍi~K«∞. ^°Ü«µ benthose ã¨=∞∞„^°QõO°ƒù~Ö’x. P=i~K«∞ besiege P„Híq∞~K«∞. O≥~_«∞ q^èßÖˇ·# bifurcate O≥~_«∞ =∞∞Hí¯Å∞ KıÜ«µ∞. áåâ◊qHí"≥∞·# bestiality [~`Œ∞=ÙÅ`À ã¨~Éè’y~K«_«~ bestir Híke~K«∞. áÈO°∞ÃÑ>˜ì J_«∞Qõ∞ besmear ѨÓÜ«µ∞. [Qõ_«~ biconvex kfiHí∞~ÉèßHßO°. q„Éèß~u HíÅ∞Qõ*ËÜ«µ∞ bewilderment QåÉèíO®. ^®`Œ. ^°¥+≤~K«∞ bespeak 㨥z~K«∞. K«`ÍfiO°Ñ¨Ù Híà◊§*’à◊∞§ bifold O≥~_ç~`ŒÖˇ·#. ÃãÅ=Ù fã¨∞HÁ#∞ bidder ÇıÅ~áå@ áå_Ë =ºH˜Î. XHí^®xx HÁ<Ë~ ^°∞Hí∞ W=fiEÇ≤# "≥∞∞`ŒÎ~ bid adiew g_À¯Å∞ K‹ÇC ¨ . ^°Üµ« QõÅ. áåH˜∆Hí=∞ܵ# biassed ǨHí∆áå`Œ~QõÅ bibber `ÍQõ∞É’`Œ∞ bibliogenesis ѨÙã¨ÎHßÅ `ŒÜ«∂s bibliography „Qõ~^ä° Ç¨>˜ìHí. ã¨Ç≤Ï~K«∞ bidemensional kfiǨi=∂}®`Œ‡Hí biennial ^≥· fiÇÍi¬Hí bier â◊=¿Ñ>˜Hí#∞~Kı ÇıkHí biff =∞∞+≤ìѶ¨∂`Œ~. `ÍQõ∞_«∞Hí∞ JÅÇÍ@∞ Ǩ_ç# 77 bifurcated bicameral O≥~_«∞ ã¨ÉèíÅ∞#fl. uHí=∞HíÃÑ@∞ì. Hí$ǨQÅõ . ^è°O°‡|∞kú benevolent HíxHíO°~ QõÅ. áÈ+¨Hí∞_«∞. betrayer Ç‘_ç~K«∞. ã¨Ç¨Ï#je. HíxHíO°~. kfiã¨Éèí bicameralism âÍã¨# xO®‡} =º=ã¨÷Ö’ O≥~_«∞ ã¨ÉèíÅ q^èß#~ bicameral legislature O≥~_«∞ ã¨ÉèíÅ âÍã¨# xO®‡} =º=ã¨÷ Hí~_«O°~. kfi^èßHíO°}~. ÖÏaèHí∞_«∞ beneficiate (Yx*ÏÅ#∞) â◊∞kúKıÜ«µ_«~. |Ǩ˙Híi~K«∞ best price Híx+¨ª^è°O° bestride Hßà◊∞§ ÉÏO°*ÏѨÙHÁx Hí∂O’Û =_«~ beta blocker ǨÏ$^°Ü«µ ã¨Ê~^°# ÇıQõ xO’^è°Hí~ beta carotine XHí áÈ+¨Hí Ǩ^®O°÷~ betadecay OÕ_çܡ∂ qH˜O°}’^®æO°~. qâÍfi㨠Ѷ¨∂`Œ∞Hí∞_«∞ betroth qÇÍǨ ÇÍQåÌ#~Kıܵ« ∞. ã¨Ç¨Ü«µ~ Kıã≤# =ºH˜Î. ^°Ü«∂„O°Ì`Œ. ™®÷#~. =~K«#. Çı∞Å∞ Kıã≤# =ºH˜Î. O≥~_«∞ jO®¬Å∞ L~_Ë Hí~_«O°~ ~ brachie kfitO°ã¨¯ ÉÏǨï Hí~_«O°~ bicker HíÅÇ≤Ï~K«∞. ã¨Ç¨Ï#~. ѨÙã¨ÎHߊѨÙO°∞Qõ∞ bibliophilism ѨÙã¨ÎHí„Ç≤Ü«µ`Œfi~ bibliophobia ѨÙã¨ÎHßÅ~>ı ÉèíÜ«µ~ bibliopolist ѨÙã¨ÎHíq„Hı`Œ bibliothecar „Qõ~^äßÅÜ«∂kèHßi. "≥ØÇ≤Ï~Ǩ KıÜ«µ∞. P^Õâ◊~ bide Çız L~_«∞. kfiÉèßl`Œ~ bifocal (s) kfi<®aè. „Qõ~^ä° áåÅHí∞_«∞ bibulous Ç‘Å∞ÛHÁ<Ë. qâÍfi㨠Ѷ¨∂`Œ∞ Hí`Œfi~. ã¨#fl^°ú~ KıÜ«µ∞ bestow WK«∞Û. ^°∞ód~K«∞ bewilder `Œaƒ|∞ƒ KıÜ«µ∞. „áå^èıÜ«µÇ¨_«∞ beseechingly ÖÏÅ#Qå beset K«∞@∞ì=∞∞@∞ì. P„â◊ܵ~K«∞ betel leaves `Œ=∞ÅáåHí∞Å∞ bethink PÖ’z~K«∞HÁ#∞. *Ï˝Ç¨Hí~ Kıã¨∞ HÁ#∞ betimer ã¨=∞Ü«∂xH˜. =∞~„`Œ„Ǩܡ∂Qõ~ KıÜ«µ∞ bewitchment =jHíO°}~.benefactor LǨHßi. ÃÑ·#[Å∞¡ bestial =∞$Qõ„áåÜ«µ"≥∞·#. (PHíã≤‡Hí) =∞O°}~ bereavement |~^è°∞qܡ∂Qõ~ bereft xO®^èßO°~Qå beriberi #~A Çͺkè berry =∞$^°∞Ѷ¨Å~ berserk H’áÈ„kHíÎ. ^°Ü«µQõÅ. Çı∞Å∞HÁÅ∞Ê. ÇıO°∞ KıÜ«µ∞ bifurcated O≥~_«∞ áåÜ«µÖˇ·#. HÁ@∞ì. qܡ∂Qõ ^°∞óY~. Qõ∞^°∞Ì bifid O≥~_«∞Qå pe#. OÕ_çܡ∂ ^èßi‡Hí qzÛùuÎ betaint =∞K«ÛǨ_«∞ betake J=Å~a~K«∞. `Œaƒ|∞ƒ bewitch =â◊~ Kıã¨∞HÁ#∞. ~ volve kfiǨ„`Œ HíÇÍ@~ bid P*Ï˝Ç≤~K«∞. J#∞„QõÇ≤Ï~K«∞. r=*ÏÅ~ benumb "≥∞∞^°∞ÌÉÏO°*ËÜ«µ∞ benzoin ™®~„ÉÏ}˜ bequeath (gÅ∞<®=∂ ^®fiO®) Pã≤Î ã¨~„Hí q∞~Ǩ *ˇÜ«µº_«~ bequest (=∞O°} âÍã¨#~ ^®fiO®) W+¨ì ѨÓO°fiHí~Qå =∞O˘HíiH˜ WKıÛ Pã≤Î berate ^°¥+≤~K«∞. ^è°O°‡|∞kúQõÅ bengalgram Ãã#QõÅ∞ benign xO°áåÜ«µ"≥∞# · . ÃÑ~^°ÅHí_«<Ë betray "≥Øã¨~. =ke"≥oá¡ È=Ù. ÇızL~_«∞. "≥ØÇ≤Ï~Ǩ KıÜ«µ_«~ bezoar QÀO’[#~ bianary opposition kfi^èß qÉèíHíÎ`Œ biannual ^≥· fiÇÍi¬Hí bias ǨHí∆áå`Œ~. HíxHíO°~`À beneficial ÖÏÉèí^®Ü«µHí"≥∞·# beneficiary Åaú^®O°∞. ^°Qå betrayal #=∞‡Hí „^ÀǨÏ~. 㨇 $uáÈQ˘@∞ì bespatter =∞e#~KıÜ«µ∞. |~^è∞° =ÙÅ#∞ áÈQ˘@∞ì HÁ#∞. (™®fiq∞) „^ÀÇ≤Ï. KÀ@∞. HßÜ«µ_«~ bevel =∞¥Å=∞@ì~ beverage áåhÜ«µ~ bevoid K‹Å¡x bevy Qõ∞~ѨÙ. ѨÙÅ∞=∞∞ besom JÅ∞Hí∞Qõ∞_«¤ besot `ˇeq `ŒÇ≤Ê~K«∞. qO®=∞ ã¨÷Å~. =∂e#º~ `˘Åy~K«_«~ benefit of doubt ã¨~â◊Ü«µ ÖÏÉèí~ benevolence *Ïe. „Ǩ™®k~K«∞. ÉÏ^è°Ç¨_«∞.

ÃÑ^°Ì`ŒÅHßÜ«µÅ∞. ~ of sight HíxÇ≤~Kı =ã¨∞Î *Ïa`Í billet =~@K‹OH ° ∞í . ~ of sale J=∞‡HíѨ٠aÅ∞¡.Î ~ writer O≥~_«∞ Éèß+¨Ö’¡ O®Ü«µQõey# =ºH˜Î bilingualism kfiÉèÏ+‘Ü«µ`Œ biliousuess ÃÑ·`ŒºO’Qõ~ bilirubin ɡ·eO°∞a<ü. ~ genetics r= O°™®Ü«µ# [#∞ºâÍG~. =∞Ǩ„Ǩà◊Ü«µ ã≤^®ú~`Œ~ bight pe# ã¨=∞∞„^°âÍY. ѨÓp fã¨∞HÁ#∞ bineural fusion XHí ã¨=∞Ü«µ~Ö’ O≥~_«∞ K‹=ÙÅ¥ ã¨Ê~k~Kı q^èß#~ binge q~^°∞. _«Éσ binary kfiÉèßQõjÅ. k=∞‡. H≥O°@~ =Öˇ ÖËK«∞ bilobed kfiÅ~aHí bilocular kfiaÅ bimerous kfiÉèßQõÜ«µ∞`Œ bimetal kfi֒ǨÏ~ bimetalic kfi֒Ǩ`Œ‡Hí bimirror kfi^°O°Ê}Hí bimonthly ^≥· fi=∂ã≤Hí bin Qå^≥. ~ energy |~^è°# â◊H˜Î. ã¨fiqâÍfi㨠ǨHí∆áå`Œ~ bigwigs ÃÑ^°ÌÅ∞. ÃÑ·`Œº~. ~ of credit ǨO°Ç¨u aÅ∞¡. z`Œ∞Î „Ǩu† HíO°Ç¨„`Œ~. áå`ŒO°. ~ stars [~@#Hí∆„`ÍÅ∞. âÍã¨# ã¨Éèí K«O°ÛHí∞ ÃÑ>˜ì#/ P"≥Øk~z# =∞∞™®Üµ^®. r= . ~ salt Ç≤`ŒÎÅ=}~ biliary Ç≤`ŒÎ ã¨~|~^è°"≥∞·# bilingual kfiÉèß+≤. ѨÙã¨ÎHßÅHí∞ J@ì Å~>˜~z Hí∞>ıì Ǩx. Qõ=∞º™®÷#~. ~ buying aÅ∞¡ HÁ#∞QÀÅ∞. ~ pigment Ç≤`ŒÎ=O°‚~. ~ warfare „H˜q∞ Ü«µ∞^°ú~ biological control *ˇ·qHí xÜ«µ~„`Œ} biological diversity r="≥·q^è°º~ biological oxygen demand rq~K« _ÍxH˜ J=ã¨O°=∞Ü˵º PH˜û[<ü qâı¡+¨} Ǩ^°úu biologism r=âÍG biology r=âÍG~ bioluminescence „ǨHßâ◊~ r= ã¨~nÇ≤Î. xO°ƒ~ kè~K«∞. q∞„â◊=∞֒ǨÏ~. „á¶å<üû ^ÕâÍÅ∞ bigamist W^°ÌO°∞ ÉèßO°ºÅ∞. W~Qå¡~_ü. =∂O°HíѨ٠aÅ∞¡. ~ clock r=# Ѷ¨∞~>˜Hí. L^ÀºQõ~ bill hook ÃÑ^°Ì=~Hí HíuÎ billion =~^°H’@∞¡. =∞¥O°öѨ٠Ǩ@∞ì^°Å QõÅ bigotry =∞`Œ^°∞O®aè=∂#~. ã¨=∞kfi Y~_«#~ bifuricate O≥~_«∞ á⁄O°Å∞#fl big five J"≥∞iHß. ~ system r==º=ã¨÷. K‹·<® big four J"≥∞iHß. ~ mutation r=O°™®Ü«µ<À`ŒÊi=O°Î#~ biochemistry r= O°™®Ü«µ#âÍG~ bioclast tÖÏ=âı+¨~ bioclimatology r=ÙÅÃÑ· ÇÍ`Í=O°} „ǨÉèßÇÍÅ J^谺ܫµ# (âÍG)~ biocomponents r= "≥·q^è°ºQõ`Í~âÍÅ∞ biodegradability r=qzÛù#fljÅ`Œ pound 79 bioluminescence biodegradation r=Hí$`Œ Ǩ~K«`Œfi~ biodeterioration r=ÙÅ =Å¡ Ǩ^®O®÷Å∞ áå_≥·áÈ=_«~ biodiversity r= "≥·q^è°º~ bioelectrical r=q^°∞º`ü bioelectromagnetics r= q^°∞º^°Ü«µ ™®¯~`Œ „ǨÉèßÇÍ^谺ܫµ#~ bioenergetics r=â◊H˜Î âÍG~ bioenergy r=â◊H˜Î bioethics "≥·^°º huâÍG~ biofertilizers ¿ã~„nÜ«µ ZO°∞=ÙÅ∞ biogas r=ÇÍÜ«µ∞=Ù biogenesis rÇ’`ŒÊuÎ („Hí=∞~) biogenetic law rÇ’`ŒÊuÎ ã≤^®ú~`Œ~ biogeochemistry r=Éèí¥O°™®Ü«µ# âÍG~ biogeography r=Éèí¥QÀà◊âÍG~ biographer rq`Œ K«i„`Œ O°K«Üµ`Œ biographical rq`Œ K«i„`Œ ã¨~|~^è°"≥∞·# biography rq`ŒK«i„`Œ biolinguistics r= Éèßë®âÍG~ biological r=ã¨~|~^è°"≥∞·#. ~ duct ÃÑ·`ŒºO°ã¨ <®à◊~. ÉÏ^è°º`Œ. ~ reductionism r=âÍ¢ã‘ÎÜ«µ qâı¡+¨}ÇÍ^°~. HíeÇ≤ L~KÕ â◊H˜Î bindover |^°∞ú}˜fl KıÜ«µ_«~. ~ of exchange Ǩï~_ô. zO®Hí∞. Jq∞`Œ~Qå u#_«~ binnacle F_« ÃÑ·ÉèßQõ~Ö’ kHí∂ûz L~_Ë ÃÑ>ˇì binocular *’_«∞ ^°∞iƒù}˜. ÉèíO°ÎÅ∞ QõÅ =ºH˜Î. ÉÏ^è°∞ºxKıÜ«µ∞ binding qkèQå áå>˜~K«=Åã≤#. kfiǨfflHõ =ºH˜Î bigamy O≥~_À ÃÑo§ bigbang =∞Ǩq™ÈÊù@~ ~ theory =∞Ǩ q™ÈÊù@HíÇÍ^°~. J~>˜~K«∞. |~^è°#~. ~ credit O≥~_«∞ ǨH∆ßÅ =∞^è°º QõÅ J= QåǨÏ#. kfiÉèíO°Î $Hí. ^°¥O°^°i≈x ǨiHíO°~† kfiK«Hí∆∞ ~ vision kfi<Ë„`Œ ^°$+≤ì. Oî°ÖÏܵ~K«∞ bill ǨH˜∆=∞∞Hí∞¯† aÅ∞¡. ~ com- bind Ü«µ∞Qõ‡ã¨Çı∞‡à◊#~. ~ system ÖˇHí¯Hí@ì_«~Ö’ ã¨~Hı`ÍÅ∞Qå LǨ ܡ∂y~z JHí∆O®Å#∞ xO°fiz~Kı q^èß#~ bind Hí@∞ì. ~ control r=xÜ«µ~ „`Œ}. ~ agreement ^≥· fiáåH˜∆Hí XǨÊ~^°~. |O®`Œ~. Ü«µ∞Qõ‡. HíO’¯@Hí∞_«∞ bigoted =∞¥_è°=∞`Íaè=∂#~ QõÅ. ~ symmetry kfiáåO°≈fi ™œ+¨ª=~. ~ speaker O≥~_«∞ bifurcation 78 binary Éèß+¨Å∞ =∂>Ï¡_Q« eõ y# =ºH˜. ~ of landing <ÒHß ÉèßO° Ǩ„`Œ~. p>˜. O≥~_«∞ Híà◊§`À K«¥¿ã ^°$+≤ì. ÃÑ^°Ì`ŒÅ. ~ monopoly JÇı∞‡ÇÍO°¥ HÁ<ËÇÍO°¥ XHí¯OÕ L#fl =∂O≥¯>ò ã≤÷u. ^≥· fiáåH˜∆Hí. O°ë®º. z#fl*Ï|∞. ã¨fiǨHí∆^°∞O°aè =∂#~.bifurcation O≥~_«∞Qå qÉèíl~K«_«~. ~ force |~^è°# |Å~. ÃÑ^°Ì H≥O°@~ billow v. ~ symmetry kfi^èß ™œ+¨ª=~. ~ debt O°∞}~ aÅ∞¡. |~nKıܵ« ∞. ~ board „ǨHí@#Å∞ L~_Ë ÃÑ^°Ì É’O°∞¤. ~ brokers aÅ∞¡ „É’HíO°∞¡. ~ opposition ^°fi~^®fi `Œ‡Hí "≥·O°∞^è°º~. „á¶å<üû. ~ trade ^≥· fiáåH˜∆Hí =O°ÎHí~ bilaterality kfiáåO°≈fi`Œ bilateria kfiáåO°≈ ™œ+¨ª= r=ÙÅ∞ bilbo Y_»æ~. ÃÑ·`ŒºO°ã¨ =O°‚„^°=~ bilk ^®@ÇıÜ«µ∞. "≥ܵº q∞eÜ«µ#∞¡ billow n. ~ acid Ç≤`ÍÎ=∞¡~. ~ cycle r=# K«O®º=$uÎ. kfiHı~ „^°Hí bio r= ã¨~|~^è°"≥∞·# bioassay r==∂ǨHí~ biocatalyst rÇ’„`ËÊO°Hí~ biochemical r=O°™®Ü«µ#. W~Qå¡~_ü. ~ alloy kfiѶ¨∞@Hí. HíuÎ bile Ç≤`ŒÎ~. Ѷ¨∞O®<® =ºHí∞ÎÅ∞ bilateral kfiáåO°≈fiHí. ~ canaliculi ÃÑ·`Œº ÅѶ¨∞∞ <®oHíÅ∞. ~ determinism [#∞º xO®‚Ü«µHí/ r= xO®‚Ü«µHí ÇÍ^°~. `Œ∞_çzÃÑ>ıìk. ~ of entry „ǨÇıâ◊ aÅ∞¡. `Í>˜ LK«∞Û bigot =∞`À<®‡k. ÃÑ·`ŒºO°ã¨ =O°‚„^°=~ biliverdin ɡ·e"≥i¤<ü. ~ of rights ǨÏHí∞¯Å Ǩ„`Œ~. O°ë®º. ~ fission kfi^èßqzÛùuÎ.

|Ç≤ÏO°~Qõ "≥∞·#. ~ nomenclature kfi<®=∞HíO°} Ǩ^°úu bionomics r=Ǩiã¨O° âÍG~ biopathway r= O°™®Ü«µ# K«O®º„Hí=∞~ biophysical r= Éè“uHí biophysics r= Éè“uHíâÍG~ biopiracy r= („^°=º) K“O°º~ biopoesis rÇ’`ŒÊuÎ biopsy rÇÍ}∞ ǨsHí∆ biopsychic rq=∂#ã≤Hí biosafety r= ǨiO°Hí∆} biosciences r= q*Ï˝# âÍ„™®ÎÅ∞ biosocial r= ™®=∂lHí biosphere rÇÍ=O°}~ biostatistics r=Qõ}®~Hí âÍG~ biosynthesis r= ã¨~âı¡+¨} biotechnique r=âÍG „Ǩܡ∂Qõ q*Ï˝#~ biotechnological r=™®~HıuHí biotechnology r=™®~HıuHí q*Ï˝#~ biotic r=ã¨~|~kè. Z^°∞Ì/ Qõ∞„O°~/ "≥∞∞ǨÏ~ÃÑ· QõÅ `ˇÅ¡x =∞K«Û bleak "≥Åã≤áÈܵ#. ~ magic ǨxHíO° W~„^° *ÏÅ~. O≥~_«∞ „^è°∞ÇÍÅ∞ QõÅ. ~ guard hK«∞_«∞. Hß~u („Ǩ^° O°≈#). WK«ÛHßÖÏ_«_«~ 81 bleeding MÏm. ~ list #Å¡*Ïa`Í. kfi|~^è°Hí. ~ blue Hí$+¨‚hÅ~. ~ monday „ǨǨ~K« ÇͺǨÎ~Qå ™®ìH± =∂O≥¯>’¡ ÇÍ>ÏÅ ^è°O°Å∞ J#¥Ç¨Ïº~Qå Ǩ`Œ#"≥∞·# O’A. J#~wHßO°~. á⁄Hí∞¯. |@ì|Ü«µÖˇ·#. ~ cheque q=O®Å∞ O®Ü«µHí∞~_Í ã¨~`ŒHí~ Kıã≤ WKıÛ K‹Hí∞¯. |∞[˚y~K«∞. x~^®`Œ‡Hí blasphemy ^≥·=x~^°. kfi<®=∞Hí. x¿+kè~K«∞. ~ leg xO°ã¨#. kfi^èßqÉèíHíÎ. ~ dwarf =∞O°∞ Qõ∞A˚ #Hí∆„`Œ~. O≥~_«∞ áå^®Å∞ QõÅ bipolar kfi„^è°∞=. Hß#∞Ê. ~ gram q∞#∞=∞∞Å∞. ~ planar kfiã¨=∞ `ŒÅ biramons kfiâÍvÜ«µ~ bird ǨH˜∆ birds eye view qǨÏ~Qõ gHí∆}~ birefringence kfi=„H©Éèí=#~ birth ѨÙ@∞ìHí. kfi„^è°∞gÜ«µ. ^°¥+≤~K«∞ blanching ^è°=mHíO°}~ bland =∞O®º^°QõÅ. ~ menstrual O°∞`Œ∞„™®=~. ^®Ç¨iHí~ÖËx. uO°™®¯O°~. =∞∞Yã¨∞Îu KıÜ«µ∞. Ç‘Ï# ã¨fiO°~`À JqÇıHí~Qå =∂>Ï¡_«_«~ bleb (K‹=∞@) á⁄Hí∞¯. ~ rate [#<åÅ OÕ@∞. Jyæ`ˇQõ∞Å∞. ~ flag #Å¡*ˇ~_Í. ~ chromosome kfiã¨~ܡ∂[Hí „H’"≥Ø *’=∞∞ bivalve kfiHíÇÍ@Ü«µ∞`Œ bivariant kfiK«O° bizarre "≥„iÇıë®Å∞ Çı¿ã. ~ diet K«Ç≤Ê_ç u~_ç blandish WK«ÛHßÖÏ_«∞. ÉÏǨ@"≥∞·#. LuÎ. ~ sheep qâÍfiã¨Ç‘Ï#∞_«∞ blackish #Å¡x. ÇÍ>ÏÅ Ü«∂[=∂#º~ |kbx „^è°∞gHíi㨥ΠǨ„`ÍÅÃÑ· ã¨~`ŒHßÅ∞ KıÜ«µ_«~. ~ lead #Å¡ã‘ã¨~. ~ classification kfi<®=∞ =sæHíO°}~. x+≤^°ú Ǩ>˜ìHí. Hí∞O°∞Ѩ٠blame Dã¨_ç~K«∞. ~ and blue f„=~Qå. menopausal ~ O°*’x=$uÎHßÅ O°Hí΄™®=~. xO®âÍ=∞Ü«µ Éèíq+¨º`Œ∞Î bleat Çı∞Hí/ Q˘„O≥/ ^°¥_« JO°∞ѨÙ. ~ mine z#fl =∞~^°∞áå`ŒO° blastoderm Ç≤~_«á⁄O° blastogenic ÇÍO°ã¨`Œfi ÅHí∆}®ÅHí∞ ã¨~|~ kè~z# blastula Ç≤~_Íaè=$kú kfifÜ«µ ^°â◊ blatant ã¨~^°_çQå. J<® QõO°Hí. ~ isolation r=Ǩ$^ä°Hí¯O°}. ã¨"≥∞‡ Kıã¨∞Î#fl ÇÍi ™®÷#~Ö’ Ǩx Kı¿ã =ºH˜Î. J#=ã¨O°~Qå *’Híº~ Kıã¨∞HÁ<Ë. ~ balance r=ã¨=∞ `“ź~. ~ radiation Hí$+¨‚ qH˜O°}~. ~ damp ÉÁQõ∞æQõ#∞ÅÖ’ L~_Ë HßO°ƒ<ü blackish _≥· PH≥· û_ü ÇÍÜ«µ∞=Ù. ~ coefficient kfiǨ^° Qõ∞}Hí~. =∞∞Yã¨∞Îu blandishment ÖÏÅ#. ~ quarter [|ƒÇÍѨÙ. ~ money #Å¡^è°#~. =_«Qåe. accidental ~ „Ǩ=∂kHí O°Hí΄™®=~. K«Å¡^°#~. ~ economy J„Hí=∞ ÇÍ}˜[º~/ O°ÇÍ}®. =∞$Qõº. 㨄Hí=∞~Hß^°x `ˇÅ∞ã¨∞Î#fl. ~ uterine QõO®ƒù â◊Ü«µ O°Hí΄™®=~ blank . ~ world kfi„^è°∞= „ǨǨ~K«~ bipolarity kfi„^è°∞=`Œfi~ biprism kfiǨ@ìHí~. Jã¨Ç¨Ïº. ~ rot #Å¡Hí∞à◊∞§. qǨs`Œ black #Å∞ѨÙ. live ~ ã¨r= [##~. ~ sentence kfi^°à◊ÇÍHíº~ 80 black biped kfiáå^°. ~ future Qõ_«∞¤O’AÅ∞. á⁄Qõ_«∞. ~ system approach kfiHı~„nÜ«µ Ǩ^°úu. Juã¨fiÅÊ. ^˘~Qõ ÇͺáåO°~/ ^˘~Qõ O°ÇÍ}®. ~ cotton soil #Å¡OÕQõ_ç <ËÅ. „Ǩã¨=~.biomass biomass r=„^°=º~ biomedicl scientist r="≥·^°º âÍGÇı`ŒÎ biometric r=Ǩi=∂} ã¨~|~kè biometry r=Ǩi=∂}q∞u biomutation r= „Ǩ„H˜Ü«µ L`ŒÊi=O°Î#~ bionic Hí$„u=∂=Ü«µ= qt+¨ì bionomial kfiǨ^°. ~ system r==º=ã¨÷ biotic association r=™®Ç¨ÏK«O°º~ biotype r=O°¥Ç¨~ biparental [#h [#Hí ÅHí∆}®Å∞ QõÅ biparons kfiâÍd bipartisn LÉèíÜ«µÇ¨Hí∆ bipartite ^≥· fiáåH˜∆Hí. aQõæO≥·#. ~ verse =∞∞HíÎǨ^°º~ blare Qõ>˜ìQåK‹Ç¨C blarney |∞[˚y~Ѩ٠=∂@Å∞ blasphemous ^≥·=^°¥+¨Hí. still ~ xs˚= [##~ birthmark ѨÙ@∞ì=∞K«Û bisect O≥~_«∞Qå pÅ∞Û bisector ã¨=∞kfiY~_«# OÕY biserial ǨHí¯Ç¨Hí¯# biseriate kfi„âı}©Ü«µ bisexual kfie~Qå`Œ‡Hí bishop „H≥·ã¨Î= =∞`Œ „Ǩ^èß# Qõ∞O°∞=Ù. "≥Å∞Qõ∞. ~ power #Å¡*Ïu JkèHßO°~. ~ green Hí$+¨‚Ç¨Ï i`Œ~ blackmail ɡki~z ã¨~áåk~K«∞ blackmailer ɡki~z _«|∞ƒ ã¨~áåk~Kı =ºH˜Î blackout `Í`ͯeHí~Qå ã¨Ê $Ç¨Ï H’Ö’Ê =_«~ bladder =∞¥„`ŒH’â◊~ blain ÉÁ|ƒ. ÉÁ|ƒ bleeding O°Hí΄™®=~. ^≥·=^°¥+¨} blast ¿ÑÅ∞Û. K«^° O°~Qõ~Ö’ â◊Hí@∞ bishop's weed ÇÍ=∞∞K‹@∞ì bitter gourd HßHíO°HßÜ«µ bitumen =∞>˜ì`ˇ·Å~ bivalent kfiã¨~ܡ∂[Hí. ~ partisanship ÃѶ∞ÏO° ǨHí∆áå`Œ~ blaze ÃÑ^°Ì =∞~@. âÍ~`Œ"≥∞·#. LÅ=Å∞. [##~. ~ market #Å¡|*ÏO°∞. ^˘~Qõ ™⁄=∞∞‡. ~ brown Hí$+¨‚HíÇ≤Å~. ~ hole #Å¡ aÅ~. xO®^èßO°"≥∞·#. ~ transfer ¿ÑO˘¯#x |kb Ǩ„`Œ~. á⁄Qõ_«Î. x¿ãÎ[. „^ÀÇ≤Ï. „QåÃѶ·>ò. ÃѶ∞ÏO°"≥∞·#. qHßO°. ~ credit ã¨O°∞ÌÉÏ@∞ ǨO°Ç¨u. #Å¡x.

ã¨~H’z~K«∞ blend HíÅ∞ѨÙ. âÍã¨#ã¨Éèí/ Ö’H±ã¨Éèí xÇıkHí† „ǨMϺ`Œ =ºHí∞ÎÅ ¿ÑO°¡ *Ïa`Í. ~ platelets O°HíÎ~Ö’x 㨥Hí. L|∞ƒ. ~ serum <ˇ`Œ∞ÎO°∞ O°ã≤. ~ off `ËeáÈ=Ù. J=∞Å∞ HßHí∞~_Í Kıã≤# blockhead =∞~^°|∞kú. `Œ∞_çzÇıÜ«µ∞ 83 blotch blotch ÃÑ>˜# ì =∞K«Û† Hí∞O°∞Ѩن ã≤O®/ O°~Qõ∞ =∞O°Hí blotter J^°∞Ì_«∞ blow ^≥|ƒ. ~ accounts kQõƒ~^è°~ Kıã≤# blot out MÏ`ÍÅ∞. u@∞ì. ~ out =∞~@Å∞ ZQõ^°#fl_«~. night ~ OÕpHí>˜ blink Híà◊∞§ q∞@Híi~K«∞† ZO°Qõ#@∞¡ ^®@ ÇıÜ«µ∞† Hí∆}=∂„`ŒÑ¨Ù `Œà◊∞Hí∞ blinker Qõ~`Œ bliss ǨO°=∂#~^°~. Qõ∞_ç¤Qå „Ç¨= iÎ~K«∞. "≥∞∞ǨÏ~Ö’ HíxÇ≤~Kı JO°∞ }˜=∞ blush v. ~ shed O°HíÎáå`Œ~. ~ grey he^è°¥ã¨O°=O°‚~ blunder ÃÑ^°Ì `ŒÇ¨C. QõO°fi~`À K‹Ç¨C. _Í|∞Å∞ K‹Ç¨C. ã¨~Ѷ¨∞~† „Ǩ`˺H’^ÕÌ â◊~`À `ŒO°K«∞Qå ã¨=∂Çıâ◊=∞Ü˵º „Ǩ*Ï ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ~ transfusion <ˇ`Œ∞ÎO°∞ =∂iÊ_ç. |@ìÅHí∞ heO°~Qõ∞ ÃÑ@ì_«~ bluish hÅѨÙ. "≥∞∞# Ǩ^°∞#∞ÖËx† x+¨¯Ç¨@"≥∞·# bluntly "≥∞∞O°@∞Qå xO°Ìfi~^°fi~Qå. ÇÍ`ŒzÛù„^°~. Ǩiâ◊∞^°ú`Œ. "≥∞∞^°∞Ì. ~ companies ÖÏÉèßÅ Hí~ÃÑhÅ∞ blue collar worker Hßi‡Hí∞_«∞. Qõ$Ç¨Ï ã¨=∞∞ ^®Ü«µ~. ã¨∞Îu ÇÍHíº~ blurt J#∞H’Hí∞~_Í |Ü«µ@ÃÑ@∞ì. `ËeáÈ=Ù. ǨxHíey~K«∞ blind spot O≥>©<®Ö’ ^°$+≤ì Hí}®Å∞ ÖËx „Ǩ^Õâ◊~ blind alley PyáÈÜ˵ `À=. he=∞~^°∞. Çı∞Å∞ Hí@∞ì ã¨Î~Éèí~ boar =∞Qõ Ǩ~k† áÈ`Œ∞Ǩ~k =∂~ã¨~ board ZHí∞¯ Jkè+≤ª~K«∞† ǨÅHí. |~^£Qõb blind analysis J~^è° qâı¡+¨} blinding Híà◊∞§ K‹kOÕ blindness J~^è°`Œfi~. ~ capillaries O°HíÎHıâ◊<®oHíÅ∞. ~ clotting O°HíÎ㨯~^°#~. ã≤Qõ∞æ. á⁄O°áå@∞† `ŒÇ¨C KıÜ«µ∞. arteral ~ ^è°=∞x (O°HíÎÇ‘_«#~). PǨ^°. ~ of trade ÇÍ}˜[º=∞~_«e boast n. ~ pressure O°HíÎÇ‘_«#~. qHíã≤~K«∞. K“HíÉÏO°∞ O°K«# blue chip „Ǩ^èß# ÖÏÉèí™®>˜ ¿+O°∞. Jã¨~^° O°ƒù~Qå K‹Ç¨C blush n. ~ hole uq∞~QõÅ~ =∞∞Hí∞¯. ~ hot and cold XHíǨC_«∞ J#∞Hí∂Å~Qå#¥. SHíº~ KıÜ«µ∞. O°HíÎáÈ@∞. „ǨQõŃù~. O°HíÎ~. ~ carpuscle O°HíÎHí}~. ^°∞~Qõ. „âÍq∞ Hí∞_«∞ blue film hez„`Œ~. #=º`Œ bloom v. J@ì. PHßâ◊~. ~ circulation O°Hí΄Ǩ㨠O°}~. "≥∞∞# Ǩ^°∞#∞ ÖËHí∞~_Í KıÜ«µ∞† "≥∞∞^°∞ÌÉÏi#. ~ of directors xO®fiǨÏHí ã¨~Ѷ¨∞~. x뮯Ǩ@º~ blur Jã¨Ê+¨ì~ KıÜ«µ_«~. TO°_«~. ~ letting O°HíÎáå`Œ~. J=O’^è°~. ÇÍK«∞. „|Ǩ‡#~^°~ blissful P#~^°„Ǩ^°"≥∞·# blister ^°^°∞ÌO°∞. ~ venus ã≤O° O°HíÎ~ blood money ǨÏ`Œº KıÜ«µ_ÍxH˜ K‹e¡~Kı _«|∞ƒ bloom n. |e+¨ì=∞Qõ∞ bloc Hí∂@q∞. ^°∞_«∞¤ Hí„O°`À HÁ@ì_«~ blue hÅ=O°‚~. ã¨=∞ã≤áÈ=Ù blowing one's own trumpet ™⁄~`Œ _«Éσ ÇÍܵ~K«∞H’=_«~. [_«∞_«∞ blondism =O°‚֒Ǩ~ blood <ˇ`Œ∞ÎO°∞. ^è°#º`Œ blight n. =∞O°Hí blurb „Qõ~^ä° Ç¨iK«Ü«µ~. Wã¨∞Hí k|ƒÖ’¡ Wã¨∞Hí `ŒyæáÈ=_«~. ã≤Qõ∞æǨ_«∞. ѨÙ+¨Ê~. ѨÙ+¨Ê~ qHíã≤~K«∞. ~ charcoal O°HßÎ~QåO°~. ~ captial zHí∞¯|_ç# =∞¥Å ^è°#~. qHíã¨#~. ~ end rot ѨÙ=ÙfiÅHí∞ `ˇQõ∞Å∞ blossom v. „ǨHßâ◊~. |¥`Œ∞ã≤x=∂ blueprint q=O°}®`Œ‡Hí Ǩ^ä°Hí~. O®[H©Ü«µ áåsìÅ ÖË^® ^ÕâÍÅ Hí∂@q∞ block J_«¤~H˜. ÉÁ|ƒ blithely zkfiÖÏã¨~Qå blitzkerieg "≥∞O°∞ѨÙ^®_ç blizzard =∞~K«∞ `Œ∞á¶å#∞ bloat ÃÑO°∞Qõ∞. ѨÙ+≤Ê~K«_«~. K«∞@∞ì=∞∞@∞ì. ~ over Qõ_çzáÈ=Ù. ã≤Qõ∞æ`À |∞QõæÅ∞ Z„O° ÉÏO°∞ bluster n. blench ÉèíÜ«µÇ¨_«∞. K‹iÇ≤ÇıÜ«µ_«~. =∞O˘HíǨC_«∞ J##∞Hí∂Å~Qå#∞ L~_«∞. Jaè=$kúK‹~^°∞ blot out Ç‘eÛÇıÜ«µ∞. `Œ¥Å<®_«∞ bluster ÉÏůh ã¨Î~Éèí~. gK«∞. xO˘‡Ç¨Ï =∂@~Qå bluntness "≥∞∞O°@∞`Œ#~. ÉèíQõ=^°iÊ`Œ "≥∞·#. SHíº=∞Qõ∞ blending Ǩ^° ã¨~ܡ∂[#~/ q∞„â◊}~ blepharitis Hí~>˜ O≥ǨÊÅ <˘Ç≤Ê blessed ^≥·=Hí$Ǩ Híey#. ^°¥O°~Qå K‹_«Q˘@∞ì `˘ÅQõ∞. ~ release L^Àºyx tHí∆} H’ã¨~ Ǩ~Ç≤~K«∞ blockade kQõƒ~^è°~. ~ type O°HíÎ =sæHíO°}. "≥#∞nÜ«µ∞. Çı_ç`ŒyæáÈ=Ù. JK«∞Ûk=∞‡. <ˇ`Œ∞ÎO°∞ ™⁄#. á⁄O°áå@∞Ǩ_«∞. ~ bank O°HíÎxkè.Ѷ¨ÅHßÅ∞. Híà◊~Hí~ blemish v. _«~|~. H’Ǩ~Qå/ ǨO°∞+¨~Qå =∂>Ï¡_«∞. ~ down J}∞ iÜ«∂HíìO∑Ö’ „ǨÇÍǨÏ~. P`Œ‡ã¨∞Îu . PÇ≤Çıã≤#. ~ antigens O°HíÎ „Ǩu[#HßÅ∞. cross matching of ~ O°HíÎÇı∞à◊#. ѨÓ`Œ. |_Íܵ. Jyæ`ˇQõ∞Å∞ blight v.82 blemish blemish n. K‹_«Q˘@∞ì blunder head `ˇeqÖËx =ºH˜Î blunt "≥∞∞^°∞Ì|O°K«∞. |_Íܵ. colour ~ =O®‚~ ^è°`Œfi~. |Å¡. O°HíÎ~ ZH˜¯~K«_«~. O®u|~_«. =∞∞H˜Î. Ç≤_Hç „í O°. Éè’[# =ã¨u. Híà◊~H˜`Œ~ KıÜ«µ∞. P`Œ‡ã¨∞Îu blub Hí~@`Œ_çÃÑ@∞ì blubber "≥H˜¯ "≥H˜¯ U_«fi_«~. á⁄Hí∞¯. Jã¨Ê+¨ì`Œ. uq∞~y Å~Ö’ HÁ=Ùfi á⁄O° bludgeon ÖÏsî. ѨÓÜ«µ∞ bloomer ÃÑ^°Ì á⁄O°áå@∞ blossom n. ã¨=∞∞„^°~ blue baby [#∞ºO’y blue book JkèHßiHí xÇıkHí. ѨÙ+≤Ê~K«∞. O°∞kèO°~. P`Œ‡ã¨∞Îu bluster v. #=∞¥<® z„`Œ~ bluetongue =∞¥uÇÍѨ٠Çͺkè boast bluff |∞Hßܵ~K«∞ bluing hbHíO°}~. qHíã≤~K«∞. Ѷ¨∂`Œ~. â◊Ç≤~K«∞. ~ in =∂=∞¥Å∞Qå L~_«∞. ~ one's top P„QõǨÇıâÍÅ∞ "≥à◊§QõHí∞¯. ~ plasma O°HíÎr=„^°=~. menstrual ~ O°∞`Œ∞„™®=~. ǨO°=∂#~^° „Ǩ^°"≥∞·# blessedness ™œYº~. ^°∞_«∞H ¤ „í O°. q∞„â◊=∞~KıÜ«µ∞. =∞∞@ì _ç~K«∞ blockdeal J„Hí=∞ XǨÊ~^°~ blocked xO°∞^°Ì. hÅ"≥∞·#.

O®É’=Ù J#O®÷xfl =∞∞~^Õ ã¨¥z~K«∞ bodeful Jâ◊∞Éèí㨥K«Hí"≥∞·# bodies â◊sO®Å∞. z#fl k~_«∞ÃÑ· "≥ØÇ≤ ÃÑ@∞ì† ÃÑ^°Ì k~_«∞ bolt n. ~ length |~^è° ^≥·O°…º~. ÃÑ~á⁄~k~Kı. ~ ing energy `Í_«Hí â◊H˜Î boggle 85 bombardment bombardment n. ~ down to ™®O®~ â◊~Qå. ~ ash Jã≤÷Éèí㨇~. ~ cavity â◊sO° Hí∞ǨÏO°~. `Œy#. ÖÏÉèí ^®ÜµHí`Œ† q[Ü«µ~ bond |~^è°#~. ~ of contention qÇÍ^®ã¨Ê^®~â◊~. shaft ~ Z=∞∞Hí Hí_ô¤ bonfire <ˇQõ_«∞ bonhomie LÖÏ¡ã¨~. Ü«µ^®O°÷"≥∞·#. carotid ~ HíO’>˜_ü Ǩ^®O®÷Å∞. HíuÎi~K«∞. x*Ïܵf† xO°O°úHí x["≥∞·#. ~ from the blue J#∞H’x ^°∞O°…@#. áåiáÈÜ˵ =ºH˜Î† ^˘~Qõ Qõ∞„O°~† [e¡~Kı Ü«µ~„`Œ~. [Öˇ¡_« bolus =∞∞^°Ì† ÃÑ^°Ì=∂„`Œ bombard ǨÏ_«ÖˇuÎ~K«∞† Ѷ≤O°~y Qõ∞~_«¡`À =∞∞@ì_ç~K«∞† u@¡`À/ Hí∞`ŒO°¯~`À ^®_ç KıÜ«µ∞. HíÅǨ `ˇÇ¨Ê boomerang ɡ_çã≤HÁ@∞ì. ~ dispute x["≥∞·# qÇÍ^°~. ǨkÅǨO°K«∞ HÁ#∞. Qõ_çÜ«µ. ~ person _«~ÉÏKÍi bob n. ^ÀǨÏ^°~ Kı¿ã. „Ǩܡ∂[#~. ~ goods kQõ∞=∞ uH˜ =∞∞~^Õ ã¨∞~Hí~ K‹e¡~KÍeû# =ã¨∞Î =ÙÅ∞. ã¨=∞+≤ì áœO°=º=ã¨÷† O®[º~. ~ shares J^°#Ѩ٠ÇÍ>ÏÅ∞ bony Z=∞∞Hí ѨÙ+≤ìQõÅ boo HıHíÅ∞ ÇıÜ«µ∞. Hı~„^°~ bootlegger K«@ì=ºuOÕHí Ǩ^®O®÷Å `ŒÜ«∂s^®O°∞/ q„Hı`Œ . #=∞‡ ^°y#. „Qõ~^ä°~ book v. uÇ≤ÊHÁ@∞ì. J^°#Ѩ٠K‹e¡~ѨÙ. PHí`ÍܵKı+¨ì booing ǨǨHßO°~ book n. ~ payment ã¨^∞° ^ÕâÌ ~◊ QõÅ K‹e¡~Ѩ٠bonanza ã¨~Ǩ^°Ö’ PHíã≤‡Hßaè=$kú. QÀà◊~. Jã≤÷. `Œ$Ç≤ÎHíO° "≥∞·# bootlegger bonsai ÇÍ=∞#=$H∆ßÅ∞ bonus É’#ãπ. ÉÏxã‘_«∞ bonduc nut QõK«ÛHßÜ«µ bone Z=∞∞Hí. ÃãQõQõ_«¤. XHí*Ïu [#∞Å∞† ã¨~Ѷ¨∞>˜`Œ =º=ã¨÷. #"≥Ø^°∞ KıÜ«µ∞. Hí^ä° J_«¤~ uO°∞Qõ∞. *Ïa`ÍÖ’ ZH˜¯~K«∞. Ѷ≤O°~y HßÅ∞ÊÅ∞. ™®Ç¨Ïã¨~. ~ down ™®O°~fÜ«µ∞. PÇıt~Kı boaseter boastful bombard ÉèíÜ«µÇ¨_«∞† ã¨~^ÕÇ≤Ï~K«∞† K‹_« Q˘@∞ì† =}˜H˜áÈ=Ù boggy |∞O°^°Qå L#fl bogie É’w. ^è≥·O°º~ bole „ǨHß~_«~. á⁄Hí∞¯. Éè¥í `Œ~† Ç‘_ç~Kı. =∞O°Qõɡ>˜ì Ǩi =∂}~ `Œyæ~K«∞. ~ marrow =∞¥Å∞Qõ. _Í|∞ÅH’O°∞ _Í|∞Å∞K‹¿ÑÊ. ~ politic ^Õâ◊ „Ǩ[Å∞. PO’QõºHíO°"≥∞·#. L_«Híɡ@∞ì. ÉÏ+‘Êù Éèí=#/ hO°∞ =∞iQÕ LëÈ‚„Qõ`Œ boisterous J@ìǨã¨~Qå L#fl. ~ wall â◊sO°Hí∞_«º~ bog |∞O°^°Ö’ =∞∞~K«∞† Ta. Ǩiâ’kè~K«∞. qÅ∞= ÃÑ~á⁄~k~K«∞.84 boast boast v. ~ labour "≥>˜ì Hßi‡Hí∞Å∞. HíuÎi~z# Qõ∞„O°Ñ¨Ù`ÀHí bob v. ÇͺáåO° q[$~Éèí}. Çı∞Å∞KıÜ«µ∞ booth Ǩ~ki/ áåHí. =∞x+≤ (=∞$`Œ)^ÕǨÏ~. ~ ing electron `Í_«Hí ZÅ „Hßì<ü. hip ~ `Œ∞~>˜ Z=∞∞Hí. ~ energy O°™®Ü«µ# |~^è°â◊H˜Î. "≥Ø@∞=∞x+≤ boost ÇıyO°Ç¨O°K«∞. Ѷ≤O°~y "≥Ø`Œ =~>˜ ^èfi° x. "≥∞∞^°Å∞ bolster ã¨_«ÅHí∞~_Í K«¥_«∞. pèHÁ@∞ì boob áå_«∞KıÜ«µ∞† =Hí∆ã¨÷Å~ booby "≥∞∞^°∞Ì =∞x+≤. H’ÖÏǨÏÅ bold ™êǨϙȿÑ`«. =∞∞@ì_ç bombast â◊ÉÏÌ_«~|O°~ bombastic â◊|ÌQå~cèO°º~ QõÅ. O°≠~HßO° ^èfi° x. |¥@HíѨÙ. |Å~ÃÑ~K«∞. come to the ~ =∞iQÕ^°â◊Hí∞ =K«∞Û† H©ÅHí ^°â◊Hí∞ KıO°∞HÁ#∞. Jã≤÷=∞[˚. Hí∞O°∞Ѩن P~^Àà◊# K‹~^°∞. „áÈ`Œû Ç≤Ï~Kı booster |~ux ÃÑ·H˜ÖË¿Ñ P@Qå_«∞ booster rocket =∞e J~K‹ O®H≥>ò boot n. =$kúKıÜ«µ∞. Híe™⁄zÛ# HßÅ~. ~ property `ÍHí@∞ì Pã≤Î. ~ mistake `ˇeÜ«µx/ `ŒÇC¨ . ÃÑ·H˜ H˜~kH˜ Hí^°∞Å∞. =∞∞~^°∞Qå Hí∞^°∞O°∞Û HÁ#∞† |~nQå Ǩ@∞ìHÁ#∞ bookie Ǩ~^≥Qå_«∞ booklet z#flѨÙã¨ÎHí~ bookworm ѨÙã¨ÎHߊѨÙO°∞Qõ∞ boom J#¥Ç¨Ïº"≥∞·# ÃÑO°∞Qõ∞^°Å. O≥·Å∞/ |ã¨∞û/ q=∂#~ >˜H≥>ò fã¨∞HÁ#∞/ WK«∞Û. Qõ_çÜ«µÃÑ@∞ì. Ç≤_«∞Qõ∞áå@∞ bolter n. >’Ñ‘. ~ meal ^®}®Qå ÇÍ_Ë Z=∞∞Híá⁄_ç. Hí@∞ì ÉÏxã¨Å∞† "≥>˜ìKÍH˜s. =∞¥_è°∞_«∞ booby trap =∞~^°∞áå`ŒO°. Hße*’_«∞. Q˘Ç¨ÊK‹Ç¨CHÁ#∞. qâ◊fiã¨hÜ«µ"≥∞·#. qâ◊fiã¨hÜ«µ. =∞O°Qõ ɡ@∞ì. `À_«Ê_Ë. ~ shopper Hßi‡Hí∞Å#∞/ xѨ٠}∞Å#∞ ã¨O°Ñ¶¨O® Kı¿ã =∞^è°º=iÎ. ~ warehouse ã¨∞~Hí~ K‹e¡~Kı =O°Hí∞ ã¨O°Hí∞#∞ Éèí„^°Ç¨OÕÛ y_«¤~y bondage ÉÏxã¨`Œfi~. „ǨQõÖσùÅ∞ ǨÅ∞Hí∞ |_ÍܵH’O°∞. Q≥_«† Ç≤_«∞Qõ∞ bolt v. ã¨O°ã¨`Œ bonitarian ^è°O°‡ã¨=∞‡`Œ"≥∞·# bonnet Hí∞஧. ~ strength |~^è° ™®=∞O°÷º~. bonafide ã¨^°∞^ÕÌâ◊~. [_«∞_«∞. P`Œ‡ã¨∞Îu Kıã¨∞ HÁ<Ë. Hí∞^°∞ѨÙ. ^è≥·~°ºO QÆÅ boldness `ˇQõ∞=. â◊sO°~Ö’x =∞∞YºÉèßQõ~. áåiáÈ=Ù† [e¡~K«∞. Qõ∞~_«∞. ÉÏ_«= Éèí¥q∞ bog(e)y Qõ∞O°∞` Î eˇ Ü«µx q=∂#~. ketone ~ H©>’<ü Ǩ^® O®÷Å∞ bodily heirs BO°ã¨ ã¨~`Í#~ bodkin z#fl HíuÎ body â◊sO°~. ~ elections |¥@HíѨ٠ZxflHíÅ∞ bohemian ™®~Ѷ≤∞Hí/ <ˇ·uHí xÜ«µ=∂Å#∞ áå>˜~K«x boil HßQõ∞. O≥·Å∞ÃÑ>ˇì bogus #H˜b. q∞ye# =∞∞MϺ~âÍÅ∞ boiled rice LǨC_«∞ aÜ«µº~ boiling point ÉÏ+‘ÊÉèí=# ™®÷#~. >’Ç‘ÃÑ@∞ì bonny ™⁄QõÃã·#. ~ up ǨÏOîß`Œ∞ÎQå HíxÇ≤~K«∞ bobbery JÅ¡i. tY. ~ language âÍsO°Hí Éèß+¨. ѨÓpǨ„`Œ~. XHí O°Hõ"≥∞·# PÜ«µ∞^è°~ boon =O°~† „Ǩܡ∂[#~ boor Ǩ֡¡@¥iÇÍ_«∞. Mˇ·^°∞ bonding J#∞|~^è°~ bondmaid ÉÏx㨠bondman ÉÏxã¨. |∞O°^°<ËÅ. foreign ~ J#ºÇ¨^®O®÷Å∞. =∞$`Œ^ÕǨÅ∞. Q≥_«ÇıÜ«µ∞† #=∞Å Hí∞~_Í q∞~Qõ∞† ǨiQ≥uÎáÈ=Ù. [Qõ_«~ bobbin ^®O°~K«∞>ıì Hí~_≥ bobby O°Hí∆HíÉèí@∞_«∞ bob cack test áåÅÖ’ HÁ=Ùfi âÍ`Œ~ HÁeKı ǨsHí∆ bobtail HõuÎiOz# `ÀHõ bode H©_«∞ 㨥z~K«∞. Ü«µ^ä’z`Œ. ÖÏÉèí~. ~ guard J~QõO°Hí∆ Hí∞_«∞. ѨÙã¨ÎHí~.

„Ǩ[˝Å∞ K‹¿ÑÊ =ºH˜Î bragging |_Íܵ. J=kè. ǨÏ^°∞Ì ÖËO°ÊO°K«∞† PѨÙ. Ç‘_«=~>˜. J=O’^è°~. O°~„^è°~ KıÜ«µ∞. "≥∞∞^°∞Ì=~>˜. ^®#~. `˘~^°O° ÃÑ@∞ì. THí branch HÁ=∞‡. qã¨∞Qõ∞ ѨÙ>˜ì~Kı =ºH˜Î. qÉèíl~K«_«~ branchout qã¨Îi~K«∞. [|ƒ bracing aQõ∞=Ù/ a~Hí~† ѨÙ+≤ìHíO°"≥∞·# brackish LǨÊx brackish water LǨC hO°∞ bract ѨÙ+¨ÊQõ∞K«Ûù~ bradyesthesia |~_«ÉÏiáÈ=_«~† ã¨∞xfl `Œ`Œfi~ H’Ö’Ê=_«~ bradyphagia KÍÖÏ <ˇ=∞‡kQå u#_«~ brag _«~|~ K‹Ç¨CHÁ#∞. ~ to Hí@∞ì|_ç#. ~ arteries [ÅâÍfi㨠^è°=∞#∞Å∞. ~ library âÍMÏ „Qõ~^äßÅÜ«µ~ branchial [ÖÏâÍfi㨠xO®‡}®Å∞. ÖÁ~y áÈ=Ù† #=∞™®¯O°~ Kıܵ« _ÍxH˜ `ŒÅ=~K«∞ bowel ¿ÑQõ∞† Hí_«∞Ѩن HíxHíO°~ bower Å`ÍQõ$ǨÏ~. Ѷ¨∞O°¬}Ǩ_«∞ . ~ fag |∞kú=∂~^°º~. |_Íܵ braggart _«~ÉÏÅH’O°∞. ~ for =∂O°æ~Ö’. WHí¯@∞ì bottom J_«∞Qõ∞ÉèßQõ~Ö’ J=∞O°∞Û. ÉèßQõ~. J~^è°∞ÅHí∞ LǨHíi~Kı eÇ≤ brain |∞kú|Å~. HÁO°q† ÇÍ`Œ† HßÅѨÙQõ∞O°∞Ά =∞K«Û. Ǩiq∞u. PHíã≤‡Hí~Qå qiy=K«∞Û/ =zÛǨ_«∞. |ÅǨsHí∆. x~^°† XHí =∂ki `ˇQõ∞Å∞† HíuÎ. [`Œ. `˘~^°O°Ç¨_«∞. ~ by ã‘q∞`Œ. HíáåÅ~ brainy `ˇeqQõÅ bran `Œ=Ù_«∞. Jã¨Ç¨ÏºHíO°"≥∞·#. ~ cavity [ÅâÍfi㨠Hí∞ǨÏO°~ branching HÁ=∞‡Å∞Çı¿ã Ǩ^°úu. xÇÍã¨~ bowknot ^°¥=∞∞_ç bowleg ^˘_ç¤HßÅ∞ bowstring q~>˜`Í_«∞ boycott |Ç≤Ï+¨¯O°}. ~ sick "≥„i. Çı∞O°g∞i#. `ŒÅ uO°∞Qõ∞`Œ∞#fl. ™Èfi`Œ¯O°¬ braid JÅ∞¡† [_«ÇıÜ«µ∞† [_«Je¡Hí.boot legging ^˘~Qõ™®O® J=∞‡Hí~. [~@. âÍv Éèí=#~. ã‘=∂|^°ú~ KıÜ«µ∞. ~ wave PHíã≤‡HßÖ’K«# brainpan ѨلO≥. ã¨iHÁ`ŒÎ PÖ’K«#. _«áåÊÅ∞ HÁ@∞ì† _«~|~. qã≤y~K«∞ bottle gourd ™⁄O°HßÜ«µ/ P#ǨHßÜ«µ bottleneck WO°Hß@~. ã¨iǨÏ^°∞Ì OÕY bounden ÉÏ^è°º"≥∞·#. H˜~k ÉèßQõ~. J@ì_«∞ boot legging 86 bourgeoisie bout Qõ∞Hí∞ KıO°∞. ѨÙ<®k. ~ friend „áå}¿ãflÇ≤Ï `Œ∞_«∞ BOT (build operate transfer) xi‡~z. ~ monopoly xiú+¨ì L`ŒÊuÎ Qõ∞`ÍÎkèǨ`Œº~ branding =∞∞„^°ÇıÜ«µ_«~ brandish [oÇ≤~K«∞ brassica PÇÍÅ∞ brat a_«¤. ^˘~Qõ`Œ#~Qå ™®O®Üµ ÇͺáåO°~ KıÜ«µ_«~ bootless „Ǩܡ∂[#~ ÖËx bootout Ǩ^°q/ ǨxÖ’ #∞~_ç fã≤ÇıÜ«µ∞ booty ^ÀÇ≤_ô ™⁄`Œ∞Î bopeep ^®Qõ∞_«∞=∞¥`ŒÖÏ@ boraze "≥eQåO°~ border ZÅ¡. =∞^è°ºÖ’ „Ǩܫ∂}®xH˜ ã≤^°ú"≥∞·#. Ǩ`ŒHßÅ∞). áåO°¡"≥∞~@s xܡ∂[Hí=O°æ~ borrow JǨC ѨÙK«∞ÛHÁ#∞ bosh ǨxH˜=∂e#/ xO°O°÷Hí „Ç¨ã¨~Qõ~ bosom =Hí∆ã¨÷Å~. z„`Œ~. =~^°#~ KıÜ«µ_ÍxH˜ =~Qõ_«~† F_« =∞∞~^°i ÉèßQõ~† =~K«∞. áåܵ~@∞¡. W~„^°^è°#∞ã¨∞û. |~^è°~. J~K«∞Hí@∞ì† ã¨iǨÏ^°ÌQõ∞. Ǩâ◊∞ ã¨~|~ ^è°"≥∞·# bow qÅ∞¡† Hí=∂#∞. ~ death "≥∞^°_«∞Ö’x 㨥÷ŠǨ^®O®÷Å∞ ǨxKıÜ«µHí áÈ=_«~. „Ǩu|~^è°Hí~. ~ trust q^°fi#‡~_«e. ǨO°∞Ѩن h>˜ J_«∞Qõ∞ <Ëņ x[ã≤÷u† P^èßO°~† „Ǩ^èß<®~â◊~ bottom line ÖÏÉèßÅ ã≤÷u botulism PǨO°~ q+¨`Œ∞ź~ Hß=_«~ bought book HÁ#∞QÀÅ∞ ѨÙã¨ÎHí~. Je¡# |^≥Ì 87 brawl braille n. ɡki~K«_«~ brave nèO°. ^°¥Hí∞. ~ ledger HÁ#∞QÀÅ∞ P=O®˚ boulder |~_«O®Üµ boulevard qâÍÅ=∂O°æ~ bounce ZyiǨ_«∞. á⁄eÇı∞O°. "≥e. |^°ÖÏܵ~K«∞ botany =$Hí∆âÍG~ botch J`Œ∞Hí∞† Jã¨=∞~[ã¨~Qå JuH˜~K«∞ bother `ÍǨ„`ŒÜ«µ~. O≥~_«∞ (ǨO°∞Qõ∞Å∞. „H©_Í~âÍ ÅÖ’ áÈ>©ã=¨ ∞Ü«µ~. `Œ∞áåH© Q˘@ìѨ٠O°~„^è°~. ~ journal HÁ#∞QÀÅ∞ z>Ïì. ZQõ∞O°∞. ~ storming "≥∞^° _«∞‰õΩ ѨxK≥¿ÑÊ. ~ manager ™®÷xHí HßO®ºÅÜ«µ xO®fiǨÏHí∞_«∞. PHí`Íܵ bravado ^è≥·O°º~ #>˜~K«_«~. ^®`Œ$`Œfi~ QõÅ bounteousness LǨHßO°|∞kú. [_«. ǨÏ$^°Ü«µ~† PÖ’K«#† H’iHí† =∞^è°º„Ǩ^Õâ◊~† K‹O°∞=Ù ÃÑ·ÉèßQõ~† P~`ŒO°~yHí∞_«∞. Qõ_«a_«. ~ child =∞# t≈â◊∞=Ù. Ǩikè. "≥eÇıÜ«µ∞ brabble z#fl ÇÍHí¯ÅǨÏ~ brace [~@HíÅ∞ѨÙ. |Ǩï=∂#~. P@~Hí~. „Ǩܫ∂}˜~K«^°Åz# boundary ZÅ¡. (ã¨i) ǨÏ^°∞Ì. =~Qõ∞. J_«¤~H˜. ÇͺÇ≤~K«∞ brand ÇͺáåO° <®=∞~. q™®ÎO°"≥∞·# bountry L^®O°~Qå WKıÛ Hß#∞Hí. qã¨∞Qõ∞ѨÙ>˜ì~K«∞ boredom qã¨∞Qõ∞ borer Hß~_«~ `˘eKı ѨÙO°∞Qõ∞ borough Ǩ@ì}~. `˘ÅK«∞. ǨÏ^°∞Ì. [~@ HíÅ∞Ѩ٠brachial Kıu ã¨~|~^è°"≥∞·# brachium ÉÏǨï=Ù. ^®`Œ$`Œfi~ bountiful ^®`Œ$`Œfi~ QõÅ. Hí@∞ì. _«~|~ bound ã‘=∞. Qõ>˜ìQå ay~K«∞. áÈ>© Ѷ∞¨ @ì~. |Ç≤Ï+¨¯i~K«∞. ^°∞=∞∞Hí∞. _Í|∞Qå =∂>Ï¡_«∞. ~ drain Çı∞^èß=ÙÅ =Åã¨. „áÈ`ŒûÇ≤Ï~K«_ÍxH˜ WKıÛ _«|∞ƒ bouquet ѨÓÅQõ∞uΆ „^®Hí∆O°ã¨ Ǩi=∞à◊~ bourgeoisie L#fl`Œ=O°æ~ bout ǨxÖ’=~`Œ∞. Ǩiq∞`Œ~ KıÜ«µ∞. ã¨ÅǨ^®O°∞¡. xO° =kèHí bounteous LǨHßO° |∞kúQõÅ. ã¨`Í Üµ~K«∞. xO°fiÇ≤Ï~z. J~K«∞# L~_«∞/ L~K«∞ borderline ã¨iǨÏ^°∞Ì OÕY bore ɡ[˚~. ~ office J#∞|~^è° HßO®ºÅÜ«µ~. ÇÍ>ÏÅ ^è°O° ÃÑ·H˜áÈ=Ù† JHí ™®‡`Œ∞ÎQå HíxÊ~Kı ÃÑO°∞Qõ∞^°Å. ~ washing |∞kú =∂O°Û@~. H˜O®Üµ ǨÏ~`ŒHí∞_«∞† |~káÈ@∞ ^˘~Qõ brawl [Qõ_«~† [Qõ_«=∂_«∞. ǨÏ^°∞ÌÅ∞QõÅ. ÃÑ^°Ì¿Ñ@. q^è°∞ºHíÎ"≥∞·# bound form Jã¨fi`Œ~„`ŒO°¥Ç¨~ boundless J=^è°∞ÖË¡x. ™®Ç¨Ïã≤ bravo â‹Éèß+π† Éèím. ay~z Hí@∞ì. Qõ~`Œ∞. ÉÏkè~K«∞. Çͺkè f„==∞Ü˵º =º=kè bovine xâ◊ÛÅ. âÍY. "≥∞^°_«∞.

~ through JkèQõq∞~K«∞. ~ off ѨÓiÎKıÜ«µ∞. ~ up ÃÑ~K«∞. ã¨iǨ_«HíáÈ=Ù. ÉèíQõfl =∞=Ù. |Ü«µ>˜H˜ `ˇK«∞Û. HíOî’O° ^è°fixKı¿ã. `ˇeqQõÅ. ~ elements ¿ã`Œ∞=∞¥ÅHßÅ∞. ~ loan ã¨fiÅÊHßeHí O°∞}~. _«|∞ƒK«¥Ç≤ „Ǩ֒ÉèíǨO°∞Û/ J„Hí=∞=O°Î#Hí∞ ѨÙiHÁÅ∞Ê. ™®kè~K«∞. Å~K«q∞K«∞Û. Hß~u f„=`Œ brilliance `ˇeq† „ǨHßâ◊~. ~ into |Å=~`Œ~Qå K˘O°|_«∞. ~ about L`ŒÊ#fl~KıÜ«µ∞. LǨ ܡ∂Qõ~Ö’H˜ `ˇK«∞Û. ~ under Ö’|O°∞K«∞HÁ#∞. ~ of trust qâÍfi㨠„^ÀǨÏ~ break qO®=∞~. ã¨Ñ¶¨bHíi~K«∞. (<®=#∞) xÅ∞ѨÙ/ PѨÙ. ~ over *’_ç~K«∞. fO°~ brinkmanship Híqfi~z `ŒÇC ¨ Hí∞<Ë <ËO∞° ʆ Ü«µ∞^®úxH˜ ^®if¿ã q^èß#~ brisk K«∞O°∞Hí∞. Hıã¨∞ PHío~Ѩ٠KıÜ«µ_«~. ~ plate =Hí∆ã¨÷Å Hí=K«~ breath analyser âÍfi㨠qâı¡+¨Hí~ breeding ÃÑ~ǨHí~. ã¨~H˜∆ǨÎ`Œ brew ™®O®Üµ (=~@) `ŒÜ«∂O°Qõ∞/ `ŒÜ«∂O°∞KıÜ«µ∞. ~ presentation Z^°∞O°∞ Hßà◊¡`À ѨÙ@ì_«~. ~ of contract XǨÊ~^°~ LÅ¡~ Ѷ¨∞#. <ÒHß ¿ã`Œ∞=Ù. ~ out |Ü«µ@ÃÑ@∞ì. ~ back hander ^è°# =ã¨∞Î ÇÍǨÏ<®Å#∞ Pâ◊ K«¥Ç¨_«~ bribery Å~K«Q˘~_ç`Œ#~: Å~K«~ W=fi_«~/ fã¨∞H’=_«~ brick W@∞Hí bridal qÇÍÇ¨Ï ã¨~|~^è°"≥∞·# bridesmaid `À_çÃÑo§Hí∂`Œ∞O°∞ bridesman `À_çÃÑo§HÁ_«∞Hí∞ bridge =~`ˇ# Hí@∞ì† HíÅ∞ѨÙ. ~ keeping [=∂YO°∞Û O®Ü«µ_«~. ^ÀÇ≤_ô ^˘~Qõ. ~ to Kı`Œ# ã≤÷uH˜ `ˇK«∞Û. Kı+Åì¨ ∞_«∞Qõ∞. Z_«ÉÏ@∞† zuH˜áÈܵ#. |Å"≥∞·# bray ^°~K«∞† Qå_ç^° JO°∞Ѩ٠brazen ã≤Qõ∞æÖËHí∞~_Í K‹¿ÑÊ/ Kı¿ã† W`ŒÎ _ç`À Kıã≤#. ~ into play ÇÍ_«∞HíHí∞ `ˇK«∞Û. ~ up volue =∞¥Åº q=O°}. xQåi~ѨÙ. `ŒfiO°. (tYO°Ñ¨Ù) J~K«∞. ~ to book Hıã¨∞ ÃÑ@∞ì brining <®#ɡ>ıì Ǩ^°úu. ~ back uiy`ˇK«∞Û. ~ ground ÃÑ~Kı/ ÃÑiQÕ KÀ@∞ breeze Ç≤Å¡Qåe. Å~K«~† =∞∞_«∞ѨÙÅ∞. L„kHíÎǨO°K«∞ bristol stone ѨÙ+¨ºO®Qõ~ brittle ÃÑà◊∞Ãã·# broach (=∂@) Hí^°∞ѨÙ. ~ neck speed „Ǩ=∂^°HíO°/ „áå}®áåÜ«µ ÇıQõ~. JÅÅ ÇıQõ~ `Œyæ~Kı J_«∞¤Hí@ì. Hí∞¡Ç¨Î~Qå brigade Ãã·#º qÉèßQõ~ brigand |~káÈ@∞. ã¨~„QõÇ¨Ï ™®O° q∞=fi_«~† =HßÅ`Œ∞ <®=∂ W=fi_«~. "≥~@ =K«∞Û. ÇıO°Ê_«∞ brief qÉèı^°~ `˘Åy~K«∞. breaker Ǩ~k =∂~ã¨~ brawny Hí~_«Ñ¨Ù+≤ìQõÅ. ~ up the rear "≥#∞^°Qõ∞Å∞. Hß~u fHí∆}`Œ. in one's bad ~ s Ö’Hí∞= JQõ∞. HíÅ∞ѨÙ. XHí ǨHí¯ #∞~_Ë Ñ¶≤O°~Qõ∞Åxfl~>˜h UHíHßÅ~Ö’ HßÅ∞Û@ . (K«O°Û) "≥∞∞^°Å∞ ÃÑ@∞ì broadaxe Qõ~„_«Q˘_«¤e. nÇ≤Î. „ǨHßâ◊~. dry ~ á⁄_ç LǨC#∞ J^°Ì_«~ brinish LǨÊx brink z=O°. ~ in captivity =∂#= ǨO°º ÇıHí∆}Ö’ ã¨~`Œu =$kú. ã¨=∞∞^®Üµ~K«∞. ǨÏ^°∞Ì. ¿ãflǨÏ~ =^°∞Å∞. qO°∞Ѩن `ˇ~K«∞. ~ even point P^®Ü«µ =ºÜ«∂Å ã¨=∞`Œfi~. `ŒsÊù^°∞. PQõ∞. ^ÕjÜ«µ∞Å∞† XHı =∞`ÍxH˜/ `ˇQõHí∞ K‹~k# ÇÍO°∞ brevet Ѷ¨O®‡<®. ~ compound ¿ã`Œ∞ ã¨Çı∞‡à◊#~. Ju„Hí=∞}† HíÅǨÏ~. ly. ~ up qzÛù#fl~ KıÜ«µ∞. „ǨHí>˜~K«∞. in one's good ~ s Hí$áåáå„`Œ∞_«Qõ∞. hold a ~ for =HíÖÏÎ KıÜ«µ∞. J_«q ^˘~Qõ bright ã≤flQõú. ~ with q_ç =_«∞. [ÇÍ|∞^®O°∞KıÜ«µ∞. Q“O°Ç’^ÀºQõ~ brevity Hí∞¡Ç¨Î`Œ. ã¨~H∆’Éèí~ O®AHÁ#∞ brewery ™®O®Üµ |>©ì bribe „Ǩ֒Éèí~. Jaèܡ∂Qõ™®O°~† q=O°}† JkèHßO°Ç¨„`Œ~. ǨO°â◊∞=Ù broadcast „Ǩ™®O°~KıÜ«µ∞ broadside =∞¥Hí∞=∞‡_ç/ x~^® ѨÓO°fiHí "≥∞·# ^®_ç. =â◊~KıÜ«µ∞. q=O° }®`Œ‡Hí. tHí∆} WK«∞Û. PǨ¡^°HíO°"≥∞·# Qåe† ÇÍQõ∞º^°ú~ brethren ™®>˜ÇÍO°∞. ã¨=∞i÷~K«∞ briefly @¥H©Qå. ѨÙÅHíi~`Œ† ѨÙÅHíi~K«∞ bristling ^°@ì"≥∞·#. Å=} [Å~. =∞∞~^°∞Hí∞ `ˇK∞« Û. ǨQõÅ∞. ^°∞ºu. "≥∞i¿ã. +¨O°`Œ∞Å#∞ LÅ¡~Ѷ≤∞~K«_«~. ~ water (¿ã`Œ∞)|~^è~° . ~ up figures q=O°}®`Œ‡Hí ã¨~YºÅ∞. `ŒcûÅ∞. `˘„i. ~ in „ǨÇıâ◊ÃÑ@∞ì. Hí∞^°∞O°∞ǨO°∞K«∞. `Œyæ~K«∞. „Ǩ[##~. „ǨK«∞ i~K«∞.88 brawler brawler [Qõ_ÍÅ=∂i brawn Hí~_«O°~† TO°Éˇ>˜ì# bridge X_«∞¤Hí∞ Kıi qiQÕ H≥O°@~. Éèí~Qõ~. Hí∂Å∞Û. ~ out #O°‡QõO°ƒù~Qå =º=ǨÏi~K«_«~† "≥∞∞~_çQå xO°fiÇ≤Ï~K«∞ brazing =∂@∞ÇıÜ«µ_«~ breach ǨQõ∞Å∞. ѨÙ@∞ìHí. qѶ¨∂`Œ~. F_«Ç¨Hí¯ÉèßQõ~. ~ down PyáÈ=Ù. O°H˜∆~K«∞. boat ~ Ǩ_«=Å =~`ˇ#. ~ value ѨÙã¨ÎHí qÅ∞= bring `ˇK«∞Û. q_ç Ç≤~K«∞. suspension ~ TÜ«µÅ =~`ˇ# brief q+¨Ü«µã¨~„QõǨÏ~. ~ of law âÍã¨<ÀÅ¡~Ѷ¨∞#. q=i~z K‹Ç¨C. ~ the ice K˘O°=fã¨∞HÁ#∞. K‹ÖÏ¡K‹^°O°∞ KıÜ«µ∞. ~ of previlege ã¨Éèß Ç¨ÏHí∞¯Å LÅ¡~Ѷ¨∞#/ kèHí¯O°}. <®ºÜ«∂u„Hí =∞}. ~ head `Í`ͯeHí ™®÷=O°~. ~ of final entry `Œ∞kǨ^°∞Ì Ñ¨Ùã¨ÎHí~. "≥~„@∞Hí Å`À x~_ç# Qõ_«¤~/ g∞ã¨~/ Hí#∞ ÉÁ=∞‡Å∞† PÇıâ◊ǨO°K«∞. Qõ~_ç HÁ@ìx. „ǨHßâ◊=~`Œ brightness "≥Å∞Qõ∞. ~ forward „ǨÇâı Ã◊ Ñ@∞ì. Híà‹¡~ ÇıÜ«µ∞. X_«∞¤ brimming ѨÓiÎQå x~_ç# brimstone Qõ~^è°Hí~. HíhflO°∞. bring to ~ Hıã¨∞ #"≥Ø^°∞ KıÜ«µ∞. ~ home to `ˇeÜ«µK‹Ç¨C. ~ trade K«∞O°∞Hí∞ ÇͺáåO°~. ã¨~^°∞. ~ down Ǩ_« Q˘@∞ì. Hß~u brim J~K«∞=O°Hí∞ x~ѨÙ/x~_«∞† J~K«∞. áÈ+≤~K«∞. ~ away q_çáÈ=Ù† q_çáÈܵ#. J#∞Hí∂ÅǨO°∞K«∞. "≥∞∞O°>ˇ·#. ~ of peace âÍ~uÉèí~Qõ~. ã¨=∞∞„^°~. [ܵ~K«∞. ~ trading K«∞O°∞H≥·# ÇͺáåO°~ bristle aO°∞ÃãH˜¯# A@∞ì. ~ keeper Qõ∞=∂™®Î. LÅ¡~Ѷ¨∞#. ~ into 89 broadside line ^®iH˜`ˇK«∞Û. Qõ∞„O®xH˜ `ŒsÊù^°∞ WKıÛ =ºH˜Î breast cancer O˘=∞∞‡ ѨÙ@ìHí∞O°∞ѨÙ. ^°Ü«µH’Ö’Ê=Ù. Qõ~_ç† Éèí~Qõ~. ÉèíQõfl~. "≥~@|_«∞. ѨÓ_«∞Û† =~`ˇ#. ¿ã`Œ∞=Ù† „a_ç˚ P@. Qõ~^è°HítÅ brindle KÍO°Å∞ brine LǨChO°∞. J=Hßâ◊~K«¥Ñ¨Ù. ã¨∞ã¨Ê+¨ì.

XuÎ_ç brush aside fã≤áåO°ÇıÜ«µ∞ brusque „Ǩܫµ`ŒflѨÓO°fiHí~ Hßx† ÃÑ_«ã¨O° "≥∞·# brutish =∞$Qõ„áåÜ«µ bubble h>˜ |∞_«Qõ bubo Qõ[˚ aà◊¡. ~ teeth Z`Œ∞ÎǨà◊∞§ buckle ǨxH˜ `ŒÜ«∂O°Qõ∞.Θ L`ÍûǨÏ~. ~ antobiotics JkèHí „Ç¨Éèß=âÍe broad transcription 㨥÷Å ÖËY#~ brochure HíO°Ç¨„`Œ~.broad spectrum broad spectrum qã¨Î $`Œ =O°‚Ǩ@~. ~ of proof xO°¥ Ǩ} ÉÏ^è°º`Œ bureau ã¨~ã¨÷ bureaucracy L^Àºy™®fi=∞º~ bureaucrat „ǨÉèí∞`ÍfikèHßi bureaucratic PkèHßiHí. qHíÅ"≥∞·#. K«OHõ Qõ_«¤ buccal P㨺. =ã¨∞Î=ÙÅ brogue 90 bud ã¨=∞¥Ç¨Ï~† `ŒÅáÈÜ«µ∞. [~`Œ∞=ÙÅ. ÖÏ=Ù. |∞O°∞A† F_«HíǨC g∞k ǨHí¯ÉèßQõ~† O°Hí∆}Qå xeKı =ºH˜Î/ ã≤^®ú~`Œ~ "≥∞∞II† JÅÅ f„=`Œ#∞ P¿Ñ J_«∞¤Hí@ì bumble Jã¨Ê+¨ì~Qå =∂>Ï¡_«_«~† Qõ~^°O° QÀà◊~ bump QåÜ«µÇ¨O°∞K«∞† ÉÁÇ≤Ê bumpkin Ǩ֡¡@¥i =ºH˜Î. (™®ìH± =∂O≥¯>’¡) ^è°O°Å∞ ÃÑ~Kı =ºH˜Î bull's eye ÅHí∆ º~. Hí@ì† =∞¥@Qå Hí@∞ì. make a fast buck. Qõ∞uÎ. <À\˜ ã¨~|~^è°"≥∞·#. Hí#fl~ÇıÜ«µ∞ burial ground â◊‡âÍ#ÇÍ>˜Hí burn ^°Ç≤Ï~K«∞. z#flѨÙã¨ÎHí~. Qõ∞K«Ûù~. „Ǩã¨~Qõ~Ö’ á⁄O° áå@∞. ^°∞~Ǩ bulbil zO°∞Ç≤ÅHí. =O°‚# Ǩ„uHí „Qå"≥غK«ÛO°}† Ǩ^°∞#∞ KıÜ«µx K«O°‡~`À Hí∞>˜ì# K‹Ç¨CÅ∞ broil áÈ>Ï¡@. Jaè=$kú K‹~k# burgeon `Œfii`Œ~Qå Jaè=$kú<˘~^°∞ burglar (Hí#flѨÙ) ^˘~Qõ burgle ^˘~Qõ`Œ#~ KıÜ«µ∞. L`ÍûǨÏ~ QõÅ burden ÉèßO°~† ǨÅq ¡ . ã¨∞_ç `ˇQõ∞Å∞ bruise Híq∞e# QåÜ«µ~† ^≥|ƒÅ Qõ∞O°∞ÎÅ∞ HíxÇ≤~K«∞ brunt ÉèßO°~† ^®_çf„=`Œ. ^°à®s. H’ǨÊ_«∞ brown goods K‹Hí¯ÃÑ>ˇìÖ’¡ ÃÑ>˜ì JÇı∞‡ =ã¨∞Î=ÙÅ∞ brown planthopper ^À=∞áÈ@∞. ™⁄=∞∞‡. Qõ∞i† "≥Å∞`Œ∞O°∞ H’ã¨~ Wà◊§ HíǨCÖ’ J=∞OÕÛ J^°Ì~ bullate ÉÁ|ƒÖËO°Ê_ç#. JkèHßO° ã¨~|~^è°"≥∞·#. K«Ç¨Å. ÃÑ~ǨHí~ brook n. z#fl „ǨÇÍǨÏ~/ ÇÍQõ∞† ã¨Ç≤Ï~K«∞ browbeat Hí<ˇfl„O°KıÜ«µ∞. ã¨~ã≤^°ú=∞=Ù. „ǨÉèí∞`Œfi ã¨~|~^è°"≥∞·# burged qǨs`Œ~Qå ÃÑiy#. H˜O®Üµ ™®H˜∆ bugbear JHßO°} ÉèíÜ«µ~ bulb Ç≤ÅHí. ~ rice #¥HíÅ∞. JuÃÑ^°Ì. PÜ«µ`Œ#~. ™®Ç¨Ïã≤Hí∞_«∞ buck J"≥∞iHí<ü/ P„¿ãìeÜ«µ<ü _ÍÅO∑† ÖË_=ç ~>˜ [~`Œ∞=Ù† =∞Qõ[~`Œ∞=Ù† Ü«µ∞= Hí∞_«∞† |_Íܵ† „ǨQõŃù~† „ǨuѶ¨∞>˜~K«∞† J#¥Ç¨Ïº~Qå Z^°∞O°∞uO°∞Qõ∞. Çıkè~K«∞. ~ rhyme Ǩ^°zÛù#fl „áåã¨. JkèHí ã¨~MϺHí. Åâ◊∞#~. `ÍH˜_˜. J|^°úѨ٠™®H˜∆. J<®Qõ~°Hí =ºH˜Î bunch Q≥Å. „^®=}~. L`ÍûÇ≤Ï. JkèHíÉèßQõ~ bull PÉ’`Œ∞. H’O°Hí~ budding budding "≥∞∞Qõæ`˘_çy#. "≥∞∞Qõæ. Ǩi=∂}~. _ÍÅO°∞. O°Qõ∞Å∞`Œ∞#fl H’Ǩ~Ö’ z~u~K«∞ brooding á⁄^°Qõ_«~.Θ Ǩ= ¡ #â◊H. ã¨=∞¥Ç¨Ï~ bundle "≥ØѨÙ. =∞^躰 ã¨∞_÷ ∞« . ÉÁ_çÃÑ. L`ŒÊ¡=#~ buoyant ÃÑ·H˜ `ËÖË K«Å#jÅ. Le¡*Ï`Œ∞Ö’¡) Hß_«. QõÖÏ@. ^˘~Qõ ™®H˜∆. J~@∞† (HíÅ∞=. Hí*Ï˚H’O°∞† Ç≤Ï~ã≤~K«∞. ~ cavity P㨺Hí∞ǨÏO°~. LÖÏ¡ã¨~. ~ gland P㨺„Qõ~kä buccaner F_«^˘~Qõ. ~ state =∞^è°ºã¨÷ O®[º~. [Qõ_«~. ~ dilator âÍfiã¨<®à◊ ÇͺH’K«Hí ™®^è°<®Å∞. Z^°∞Ì. =∞^è°º=iÎ. make a quick buck ~ (J„Hí=∞ =∂O®æÅ ^®fiO®) `ŒfiO°Qå _«|∞ƒ ã¨~áåk~K«∞ bud J~Hí∞O°~. P^°O°ÉÏ^°O°Qå áÈܵ bungle K‹_«Q˘@∞ì bunker Éèí¥QõO°ƒù O°Hí∆} Qõ$ǨÏ~ bunodont =„Ǩ^°~u. ÉÁQõ∞æÅÃÑ· =~_«_«~† qǨs`Œ~Qå Çı_çKıÜ«µ_«~ broken qiy#. ~ period Py# ã¨=∞Ü«µ~. K«∞O°∞Hí∞Qå „áåO°~aè~K«∞ buckler z#fl. =∞¥@ budgetary |_≥˚>ò ã¨~|~kè buffer Jã¨=∞O°∞_ ÷ ∞« . ~ genic âÍfiã¨<®à◊ â’^è° [x`Œ bronchocele Q˘~`Œ∞ÇÍѨ٠bronchography âÍfiã¨<®à◊ z„`Œ} broncho-pneumonia âÍfiã¨<®à◊ ã¨~|~ ^è°"≥∞·# #∞º"≥ØxÜ«∂ bronchoscope âÍfiã¨<®à◊ ǨsHí∆Hí~ bronchospasm âÍfiã¨<®à◊ ǨÏOîß`Œû~ H’K«~ bronchus âÍfiã¨<®à◊~ brontophobia LO°∞=∞∞Å~>ı ÉèíÜ«µ~ brood =∞#∞+¨∞ºÅ. =ºH˜Î/ ã¨~ã¨. PHí∞ "≥∞∞Qõæ bulbous arteriosus Åâ◊∞<®HßO° =∞Ǩ ^è°=∞x bulbul Ç≤H˜e Ç≤@ì bulge L|∞ƒ bulk J`ŒºkèHí. Qõ∞~„_«>˜ Hí=K«~ bucks _«|∞ƒ. ~ tissue qHíÅ Hí}*ÏÅ~ broker „É’HíO°∞. "≥∞∞`ŒÎ~. ~ teeth =„Ǩ ^°~`ÍÅ∞ buoyancy `ËÖË â◊H. á⁄Hí∞¯ÖËO°Ê_ç# bull dog |∞Öò*Ïu Hí∞Hí¯† "≥∞∞~_ç^è≥·O°º~ QõÅ =ºH˜Î bulldoze <ËÅHí∂Å∞Û. ~ stock PǨ^°úO°‡ xÅfi. J=∞‡HßÅ∞ Kı¿ã =ºH˜/Î ã¨~ã¨÷ brokerage ^°à®i/ „É’HíO∞° qkè~Kı/ „É’Hí O°∞Hí∞ K‹e¡~K«=Åã≤# O°∞ã¨∞=∞∞ bromatology PǨO° Ǩ^®O®÷^谺ܫµ# âÍG~ broncheole 㨥Hí. |ÅÇ‘Ï# ^Õâ◊~.÷ HÁ#∞QÀà◊∞§. <ËÅ=∞@ì~ KıÜ«µ∞. K«^°∞#∞ KıÜ«µ∞ bulletin ™®O®~â◊~† „ǨHí@# Ǩ„uHí bullion "≥~_ç |~QåO®Å∞† "≥~_ç |~QåO®ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# bullish ^è°O°Å ÃÑO°∞Qõ∞^°ÅHí∞ J#∞Hí∂Å "≥∞·# bullows Qõ∞~„_«<ˇ·#† Qõ_«¤=~>˜ 91 burrow JÅ¡izÅ¡i. HßÅ∞Û burrow ™⁄O°~Qõ~/ Q˘Üµº (`Œ=Ùfi) bully . âÍfiã¨<®oHí bronchi âÍfiã¨<®oHíÅ∞ bronchitis âÍfiã¨<®à®Å ÇÍѨ٠broncho âÍfiã¨<®oHíÅ∞. qã≤y~K«∞ bulwalk H’@QÀ_«. Z^°∞Qõ∞`Œ∞#fl buddy ™È^°O°∞_«∞† ã¨xflÇ≤Ï`Œ q∞„`Œ∞_«∞ budget P^®Ü«µ =ºÜ«∂Å q=O°} Ǩ„`Œ~/ ÇÍi¬Hí „Ç¨}®oHí† ã¨~z.

~ woman ÇͺáåO°Çı„uÎ. HÁxÇıÜ«µ∞ buyer HÁ#∞QÀÅ∞^®O°∞ buyers market HÁ#∞QÀÅ∞^®O°∞Å =∂O≥¯@∞ì buying support HÁ#∞QÀà◊§ =∞^°Ì`Œ∞ buzz O°≠~HßO°~† =^°~u† H’ÖÏǨÏÅ~† qã≤y~K«∞† (=^°~`Œ∞Å∞) ѨÙ>˜ì~K«∞. U q^è°~Qå<ˇ·<®. ~ word ™®"≥∞`Œ by parol <À>˜=∂@^®fiO® bypass LǨ=∂O°~ æ . ~ election LǨZxflHí. UHß~`ÍQåO°~. P„â◊Ü«µ~ butteress v. ÖˇHí¯ K«¥ã¨∞Hí∞<Ë calculus HíÅ#Qõ}˜`Œ~. ~ up on Ç≤Å∞ѨÙxK«∞Û. ~ sub-committee =∞~„u=O°æ LǨã¨~Ѷ¨∞~ cabotage F_«Å Hí^°eHíÅ#∞. ÖÏe~K«∞ cajolery ÖÏÅ#. Qõ`Œ. ~ into _«|∞ƒ "≥zÛ~z HÁ#∞. J#∞Hí∂ÅǨO°K«∞HÁ#∞. Éèß=~ÖËx. O®Üµ calender year Ǩ~KÍ~Qõ ã¨~=`ŒûO°~ calf HßeÇ≤Hí¯† ^°¥_« calibrate „Hí=∂~Hí#~ KıÜ«µ_«~ calibration Ǩi=∂} xO°‚Ü«µ~/ =∂Ǩ#~† â’^è°#. Qõ∞~_Í. ~ depression ÇͺáåO° =∂~^°º~. JǨC_«∞† =Å¡. on ~ ǨxÖ’ L~_«∞. ǨHí¯^®i. go into ~ ÇͺáåO°~/ ǨxKıÜ«µ_«~ „áåO°~ aè~K«_«~. ã¨Ê~^°#ÖËx callousness Hßiî#º~. „Hí=∂~Hí#~. J^≥Ì |~_ç cabal Hí∞„@. go out of ~ kÇÍà®fÜ«µ∞. „Ǩ=∂^°~. ~ option H’i# O’A# H’i#~`Œ HÁ<Ë ã¨^°∞áåÜ«µ~. ~ bond =㨥Å∞ ÇÍܵ^® xO°‚ܵ~Kı Ǩ„`Œ~.burrow pit burrow pit HÁeq∞ Q˘Üµº. ǨÏ_Íq_ç† (W`ŒO°∞Å#∞) `˘~^°O°ÃÑ@ì_«~ busy bee xO°~`ŒO° „âÍq∞Hí∞_«∞ butcher H홮ܵ butchery =^è°(âÍÅ) butt n. HíHí∆. Hí∞=∞∞‡ butteress n. Kı`Œ. |∞[˚y~`Œ cakewalk ã¨∞ÅÉèí™®^è°º~ calamity LǨ„^°=~. P„â◊Ü«µ~ WK«∞Û. ~ all means ã¨O°fi q^èßÖÏ. ~ factor „Hí=∂~Hí# Qõ∞}Hí~ caliology Hí∞ÖÏÜ«µ âÍG~ call Ç≤Å∞Ѩن Ç≤Å∞K«∞. ~ law LǨx|~^è°#. Q˘Ç¨Ê K‹Ç¨C HÁ#∞ cacogenics K‹_«¤ ÇÍO°ã¨`Œfi „ǨÉèßÇÍÅ J^谺ܫµ#~ cacography `ŒÇ¨CÅ `Œ_çHí O®`Œ cacophony J„âÍ=º`Œ cactus „|Ǩχ*ˇ=∞∞_«∞ cadastrax Éèí¥q∞ÃÑ· Ü«µ[=∂#º~ QõÅ cadaver =∞$`Œ^ÕǨÏ~ cadaverous â◊ÇÍHßO°"≥∞·#. ~ line O°K«Üµ`Œ¿ÑO°∞. ã¨Ç¨Ü«µ Ǩ_«∞ buttock Ç≤O°∞^°∞. T`ŒHí„O° callosity HßÜ«µ. ~ group Hí∞„@Kı¿ã =∞∞Oîß cabbala O°Ç¨Ï㨺 q*Ï˝#~ cabbalistic O°Ç¨Ï㨺"≥∞·#. HßÅ~ HÁÅ`ŒHí∞ ÇÍ_Ë =∞∫eHí „Ç¨=∂}®Å Ǩ^°úu cab ÉÏ_«∞Qõ. „Ǩ`ͺ=∂flÜ«µ Ǩ^°~ by ^°QõæO°. ÖˇH˜¯~K«∞. ѨÓO°fiHßÅѨÙ. ã¨O°Hí∞ `ŒO° e~ѨÙ#∞ J#∞=∞u~Kı K«>ÏìÅ∞ cackle á⁄kQÕH’_ç JO°∞ѨÙ. a head for ~ ÇͺáåO°^°$+≤ì. in ~ ÇͺáåO°~Ö’ L#fl get down to ~ Ǩx „áåO°~aè~K«∞. set up in ~ HÁ`ŒÎ ã¨~ã¨÷#∞/ ^°∞Hß}®xfl „áåO°~aè~K«_«~. ~ attention notice ^°$+≤ìH˜ `ˇKıÛ ÃÇÏK«ÛiHí calligraphy J~^°"≥∞·# ^°ã¨¥Îi callipers Hí$„u=∞ áå^°~. ~ product J#∞|~^è° L`ÍÊ^°#. ~ in "≥∞∞`ŒÎ~Qå HÁ#∞. ~ sense Çͺáå O®=QåǨÏ#. ~ leaps and bounds "≥~@<Ë =∂iáÈ=Ù. ~ end O°Ç¨Ï™Èº^ÕÌâ◊~. Ǩx ã¨=∞Ü«µ~. ~ pass LǨ=∂O°æ~. ÇͺáåO°~ xeÇ≤ÇıÜ«µ∞. QÀÅ ÃÑ@∞ì buzz word =∂O°∞¿ÑO°∞. á⁄_«=Ù. open for ~ ÇͺáåO° xO°fiǨÏ}Hí∞ ã≤^°ú~Qå L#fl. ~ acumen ÇͺáåO° Hí∞â◊ Å`Œ. xO°ÌÜ«µ`Œfi~ calculative . ~ money J_çy# "≥~@<Ë WKıÛ O°∞}~. ~ it a day =∞∞y~K«∞. xQõ¥_è°"≥∞·# cabinet =∞~„u=∞~_«e† JO°Å∞ QõÅ ÃÑ>ˇì. LáÈ`ÍÊk`Œ~. ~ name =∂O°∞¿ÑO°∞. ÃÑ@∞ì_«∞ HßÅ∞. Ç‘#∞Qõ =~>˜ cadaver transplantation =∞O°}˜~z# =ºH˜Î J=Ü«µÇÍÅ#∞ ÇıO˘HíiH˜ J=∞ O°Û_«~ caddy (QÀÖòÊù P@Ö’) ã¨Ç¨Ü«µHí∞_«∞ cadre (L^ÀºQõ) „âı}˜. `Œ∞áåH˜ =∞_«=∞ HÁ#† K‹@∞ì "≥∞∞^°Å∞† ™®O®Ç‘áå† Ç¨iǨ㨠áå„`Œ~† _è©HÁ@∞ì. ~ stander ^®i#áÈÜ˵ =ºH˜Î. ~ magnet ÇͺáåO°Çı`ŒÎ bustard |@ìÉÏ`Œ∞ bustle ã¨~^°_ç. ^®fiO®. C G S system qǨ`Œ∞Î. ~ lunch =∞^èߺǨÏfl Éè’[#~`À áå@∞ [iQÕ K«O®Û ã¨=∂Çıâ◊~. ~ ethics ÇͺáåO° hu. ÇͺáåO°~. H˜}~ callotrophis lÖË¡_«∞ callous Qõ>Ç ì˜ _¨ #ç . ~ out "≥∞∞`ŒÎ~ HÁ<ËÜ«µ_«~. ~ man/ person ÇͺáåO°ã¨∞÷_«∞. „^°=ºO®t. ™®÷ܵ cahoot Hí∞=∞‡Hí∞¯ Hß=_«~† Hí∂@q∞ caird ^Õâ◊k=∞‡i cajole |∞[˚y~K«∞. ~ houses ÇͺáåO° ã¨~ã¨÷Å∞. ~ hours ÇͺáåO° Çıà◊Å∞. ~ enterprise ÇͺáåO°ã¨~ã¨÷. ~ gone [iyáÈܵ#. ~ attention motion ™®=^èß# fO®‡#~. PǨ^°. ~ back uiy HÁ#∞QÀÅ∞ KıÜ«µ∞. „ǨHßO°~. Qõ}˜~K«∞ ã¨fiÖÏÉèß¿ÑHí∆`À K«¥¿ã. ~ rock ã¨∞#flѨ٠O®Üµ calcinate calculate ã‘fiHíi~K«∞† Éèí㨇O ÖˇHí¯Hí@∞ì/ ÃÑ@∞ì. ^®e business =$uÎ. P^èßO°~. K«O°Ûh Ü«∂~â◊~. ~ surgery LǨ=∂O°æ â◊G zH˜`Œû by right ǨÏHí∞¯Qå by rotation =~`Œ∞ÅÇÍs by trail (<®ºÜ«µ) qKÍO°}`À 93 C G S system buy callousness Cc Ãã~>©g∞@O∑ „QåÇò√ ÃãHí~_ü Ǩ^uú° . ~ off Å~K«q∞zÛ `ŒÇ≤Ê~K«∞HÁ#∞. natural ~ ã¨Ç¨Ï[ „Ǩ=∂^°~ calaorimeter L+¨‚=∂Ǩx calaorimetry L+¨‚=∂Ǩ#~ calcaneum =∞_«=∞ Z=∞∞Hí calcareous ã¨∞#flѨÙ. ~ and hold strategy HÁx nO°…HßÅ~ J=∞‡Hí∞~_Í J>˜ìÃÑ@∞ìHí∞<Ë =ӺǨÏ~. ~ mathematics ÇͺáåO°Qõ}˜`Œ~. Ѩ$+¨ªÉèßQõ~ 92 by trail HÁ#∞. ~ reference xOÕÌâÍ#∞™®O°~Qå. ~ over Å~K«q∞K«∞Û.

~ accumulation =∞¥Å^è°# ã¨~K«Ü«µ#~.<®oHí canalisation <®oHß HíO°}~† „Ǩ=∂}~. cantankerous =∞~_«Ç¨~ q∞ug∞i# H’Ǩ~QõÅ. ~ asset ÃÑ@∞ì|_ç. ~ movement Hıâ◊<®oHí`«. ~ deficiency =∞¥Å^è°#~ Ö’@∞. Páå^° =∞ã¨ÎHí~ capillar Hıâ◊<®oHßã¨Ê~^°#~ capillarity Hıâ◊<®oHß K«O°º capillary Hıâ◊<®oHí. ~ sum c=∂ Hí~ÃÑh K‹e¡~Kı _«|∞ƒ capitalism ÃÑ@∞ì|_ç^®s q^èß#~ capitalist ÃÑ@∞ì|_ç^®O°∞. ™®=∞O°÷º~. =∞∞Yº"≥∞·#† O®[ ^èßx. ~ bone <®à®ã¨∞÷Å∞. ~ tooth H’O°Ç¨à◊∞§ canker <À>˜ ѨÙ~_«∞. ~ utilization ™®=∞O°÷º qxܡ∂Qõ~ cap a pic `ŒÅ #∞~_ç áå^®Å =O°Hí∞. birth ~ [## =∂O°æ~ K‹Å∞¡ÉÏ@∞ HßHí∞~_Í KıÜ«µ∞ cancellation O°^°∞ÌKıÜ«µ_«~. ~ investment =∞¥Å^è°# ÃÑ@∞ì|_ç. ~ crime tO°âıÛ^®O®›Ç¨ O®^è°~. HíÇ≤ÊѨÙK«∞Û campaign L^°º=∞~. O°^°∞ÌKıÜ«µ∞. ã¨O°à◊`Œ. Hí<üѶ¨Óº+≤Ü«µx[Çò√ capability ã¨=∞O°÷`Œ. ~ ad- 95 capsicum equacy ratio Híh㨠ÃÑ@∞ì|_ç x+¨ÊuÎ. ~ gains tax =∞¥Å^è°# ÖÏÉèßÅÃÑ· Ǩ#∞fl. ~ acquisition =∞¥Å^è°# ¿ãHíO°}. JǨÇÍ^°∞ áåÅ∞ KıÜ«µ∞. HíÅǨτÇ≤Ü«µ. „Ǩâ◊ã¨Î"≥∞·#. ~ receipts =∞¥Å^è°# O®|_ç. Y~_«~. HßÜ«µQåz# calmness hO°=~. cervical ~ QõO®ƒùâ◊Ü«µ=∂O°æ~. JǨÇÍ^°∞ Çı¿ã =ºH˜Î calumnious ^°¥+≤~Kı. =∂O°æ~. K«Ç¨Å`Œ capricious =∞uã≤÷q∞`Œ~ÖËx. JǨ„Ǩ^ä° calyx (ѨÙ=ÙfiÖ’) O°Hí∆Hí Ǩ„`Í=o camaraderie ã¨xflÇ≤Ï`Œ ¿ãflǨÏ"≥∞·#. JǨÇÍ^°∞ Híe y~Kı calumny JǨÇÍ^°∞. x+¨ÊHí∆ áå`Œ~ candy HíÅHí~_«. tropic of ~ =∞HíO° OÕY capsicum |∞@ì/ ã‘=∞ q∞O°Ç¨HßÜ«µ . =∞O°} tHí∆. tropic of ~ HíO®¯@Hí OÕY canda balsam lQõ∞O°∞ candescent [fie~Kı candex =∂#∞ candid xHí¯zÛ. ~ base ÃÑ@∞ì|_ç ѨÙ<®k. ^°∞+¨ìÉèß=~ QõÅ canthoplasty <Ë„`ŒHí} ã¨~^èß#~ canthotamy <Ë„`ŒHí}KıÛù^°# canto PâÍfiã¨~. `ŒÅHí∞ ã¨~|~kè~z#† Pã¨∞ÎÅ "≥∞∞`ŒÎ~. `Íǒܵ[Çò√. ~ permeability Hıâ<◊ ®oHß áåO°Q=õ ∞º`Œ capital =∞O°} ^°~_ÍO°›"≥∞·#. ~ growth =∞¥Å^è°# =$kú. JÉèß~_«~ cancel PѨÙ. vaginal ~ ܡ∂x =∂O°æ~. ~ account =∞¥Å^è°#~ MÏ`Í. Hß#ûO∑ J<Ë Çͺkè† HíO®¯@HíO®t. „ǨâÍ~`Œ~ calomel O°ã¨Éèí㨇~ calorie LëÈ‚„Qõ`Œ Ǩi=∂}®xfl K‹¿ÑÊ canaliculus 㨥Hí. K«~K«Å"≥∞·# capricorn =∞HíO°O®t. =∞¥Å^è°# Pã≤Î. Ѷ¨∞# Ǩi =∂}~. canonical canonical Ǩ~_ç`Œ ã¨=∞‡u á⁄~k#. =∞¥Å^è°# qǨ}˜. PǨO°~ L`ŒÊuÎ Kı¿ã â◊H˜Îx HÁeKı „Ǩ=∂}~ calorific food JkèHí â◊H˜ÎxKıÛ PǨO°~ calumniation JǨx~^° calumniate ^°¥+≤~K«∞. xë®ÊHí. ~ punishment LitHí∆. O®K«Ñ¨Ù~_«∞. anal ~ Qõ∞^°<®à◊~. ã¨~Ǩ^°. ÃÑ@∞ì|_ç^®s =O°æ~. J`Œ∞HÁ¯<Ë@∞¡Qå camouflage =∞ÉèíºÃÑ@∞ì. ~ text =∞`Œ„Qõ~^ä°~ canonicity Ǩ~_ç`Œ ã¨=∞‡u canonisation =∞`Œ Qõ∞O°∞=ÙÅ *Ïa`ÍÖ’ KıO°∞Û canopy Ǩ~ki. ~ fodder |eǨâ◊∞=Ù cannonical text =∞`Œ„Qõ~^ä°~ canoe ^À<ˇ Ǩ_«=† Ǩ_«= #_«∞Ѩ٠canon qkè. K‹@¡`ˇQõ∞Å∞. K«@ì~† ™®kèHßiHí ™®Ç≤Ï`Œº~/ O°K«<®^è’O°}˜ xs‚`Œ =∂O°æ~/ q^èß#~ canard J|^°úѨ٠O®`Œ. ~ offence =∞O°}tHí∆ qkè~K«^°y# <ËO°~. XHı =O®æxH˜ K‹~k# ÇÍO°=∞#fl Éèß=~ camber L|∞Hí∞ cambrian Hı~„aÜ«µ<ü HßÅ~ camelopard lO®Ñ¶‘ camion ÖÏs† Éèßs O°ÇÍ}® â◊Hí@~ cammy lQõ∞O°∞Qå. JǨx~^°ÇıÜ«µ∞ calumniator ^°¥+≤~Kı =ºH˜Î. „QõÇϨ }â◊H. É“^°ú=∞`Œ~. ~ action Hıâ◊ <®oHßK«O°º. Ü«µ^äßO°ú~. ÃÑ@∞ì|_ç ™®^è°# ™®=∞„y. Hí}˜u. ÖÁ~y áÈ=@~ capping JkèHíÉèßO°~ caprice z`ŒÎKÍ~K«Åº~. ~ market ÃÑ@∞ì|_«∞Å =∂O≥¯>ò. ~ formation =∞¥Å ^è°# HíÅÊ#. =∞Ǩ Hß=º ÉèßQõ~ canvasser „ǨKÍO°Hí∞_«∞ canyon Ö’`ˇ·# Ö’Ü«µ caodaism n. ~ consumption =∞¥Å^è°# qxܡ∂Qõ~. ™ÈÎ=∞`Œ capable â◊H˜Î ™®=∞O®÷ºÅ∞ QõÅ capacious qâÍÅ"≥∞·# capacitor ã¨~Ѷ¨∞#Hí~ capacity k@ì`Œ#~. xeÇ≤ÇıÜ«µ∞.Θ vital ~ r=Hí=∆ ∞`Œ. Ö’|_«∞. ~ allowance =∞¥Å^è°#~ |`ˇÎ~.callow 94 canon callow J#∞Éèí=~ÖËx callus âÍvÜ«µ Hß~_«~. ~ fire Ѷ≤O°~y Qõ∞à◊§=O°¬~. „=}~. „Ǩ=∂^° HíO°"≥∞·#. =∞¥Å^è°#~. alimentary ~ rO°‚<®à◊~. ~ encirclement ÃÑ@∞ì|_ç^®s O®*ϺÅ∞ K«∞@∞ì=∞∞@ì_«~ capitalization issue áå`Œ ÇÍ>Ï^®O°∞ ÅHí∞ *ÏsKı¿ã Lz`Œ ÇÍ>Ï capitate jO®¬HßO°~ QõÅ capitulate ÖÁ~Qõ∞. PÖ’ K«#Å∞ ^®K«∞H’x candour x+¨¯Ç¨@`Œfi~. xeÇ≤ ÇıÜ«µ_«~ cancer ѨÙ@ìHí∞O°∞ѨÙ. ~ expenditure =∞¥Å^è°#/ ÃÑ@∞ì|_ç =ºÜ«µ~. „ǨKÍO° (Ü«µ∞^°ú) O/ HßO°ºHíÖÏáåÅ∞ campaigner „ǨKÍO°Hí∞_«∞ campanology Ѷ¨∞~>ÏâÍG~ campanulate Ѷ¨∞~>ÏHßO° camphor ǨO°u HíO°¥ÊO°~ canaille JÅ¡i=∞¥Hí canal HßÅ∞=. ÇͺHí∞ņ O’Qõ„Qõã¨Î canline Hß~_« ã¨~|~^è°"≥∞·# cannabis Qõ~*Ïܵ cannibal #O°=∂~㨠ÉèíHí∆Hí∞_«∞ cannibalism #O°=∂~㨠ÉèíHí∆} canning _«Éσ֒¡ (PǨO®xfl) xÅfi KıÜ«µ_«~ cannishness `ˇQõÅ `Œ`Œfi~ cannon Ѷ≤O°~y. ~ charges ÇͺáåO° =∞¥Å^è°# xO°fiǨÏ} =ºÜ«µ~. Ǩ>˜HíÉˇÅ¡~ canine Hí∞Hí¯ÅHí∞ ã¨~|~kè~z#. ~ goods L`ÍÊ^°Hí =ã¨∞Î=ÙÅ∞. ǨO°fi~. auditory ~ „â◊=}<®à◊~.

~ study ã¨=∂KÍO®^谺ܫµ#~ cash #Qõ^°∞. ~ points „Ǩ^èß<®~âÍÅ∞ carding ǨuÎx Ç≤~[Å∞Qå KıÜ«µ_«~ cardio ǨÏ$^°Ü«µH’â◊ ã¨~|~kè. =∞Å∞K«∞. O˘Hí¯~. activated ~ L`ËÎl`Œ HíO°ƒ#~. ~ phonogram ǨÏ$^°Ü«µ â◊|ÌÖËY cardiogenic ǨÏ$^°Ü«µ[x`Œ"≥∞·# cardiology ǨÏ$^°Ü«µH’âÍ^谺ܫµ# âÍG~ cardiophobia Qõ∞~_≥ ã¨=∞㨺Å~>ı ÉèíÜ«µ~ cardio-vascular Qõ∞~_≥ O°HíÎ<®à®ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# care *Ï„Qõ`ŒÎ. ~ settlement #Qõ^°∞ Ǩi 뮯O°~. ~ mach ѨÓO°firO®‚â◊Ü«µ~. ~ balance #Qõ^°∞ xÅfi. P^°O®≈Å∞ =ke# =ºH˜Î caressing ^°∞=fi@~. Mˇ·^°∞. ^®>˜~K«∞.capsid capsid "≥·O°ã¨∞Å ÉÏǨϺHí=K«~ capsize É’ÖÏÎǨ_«∞ capsule <®oHí. =∞~„`ŒO°∞^°ú"≥∞·# captive |On. Hí∞=∞‡ i~K«∞. Mˇ·^Œ∞. K«~Ç≤ ÇıÜ«µ∞. P^èßO°É¥ íè `Œ. ÖÏe~K«_«~ caretaker ã¨~O°Hí∆Hí∞_«∞. ~ away fã¨∞ HÁxáÈ=Ù. „áå^äq° ∞Hí† O’=∞<üfl Hß^äe° H± =∞`ÍkèHßi. ~ method ™Èáå# „Hí=∞Ǩ^°úu cascading effect ǨO°º=™®# „ǨÉèß=~ case ÃÑ>ˇì. z„u~K«∞ casteism casanova â◊$~QåO° ѨÙO°∞+¨∞_«∞ cascade [Åáå`Œ~. r_çǨǨC casino #O°Î#âÍÅ. ^°=∞#Hß~_« 97 carnality carnality q+¨Ü«µ ֓ź~ carnivorous =∂~™®Ç¨i carol P#~^°w`Œ~ carona 㨥O°ºÇÍ`Í=O°}~ caronsal [ÖÏû. ~ market #Qõ^°∞ qǨ}˜. ~ muscle ǨiÌHí Hí~_«O°~. ~ voucher ^è°O° `Œyæ~ѨÙ#∞ WKıÛ Hí∂Ǩ#∞ cashew nut =∞∞~`Œ=∂q∞_ç. ~ system ÇÍǨÏHí =º=ã¨÷ carrion K‹`ŒÎ. postnatal ~ „Ǩã¨ÇÍ#~`ŒO° ã¨~O°Hí∆} careerism Ǩ^°gHß~Hí∆. <ˇO°ÇıO°∞Û. ^°~`ÍÅ∞ ѨÙzÛáÈ=_«~ cariou <®â◊=∞Qõ∞ carnage =∂O°}Ǩϟ=∞~. ~ on delivery ã¨O°∞Hí∞ J~^°Qå<Ë _«|∞ƒ K‹e¡~Kı q^èß#~. ~ forward =∞∞~^°∞Hí∞ fã¨∞HÁxáÈ=Ù. =∂~ã¨~ =∞∞^°Ì carcinogen Hß#ûO∑ HíÅ∞Qõ*Ë¿ã carcinogenic Hß#ûO∑ „¿ÑO°Hí carcinoma Hß#ûO∑. Híã≤~^°K‹@∞ì cast (áåO°) ÇıÜ«µ∞. [ܵ~K«∞. ™®finè#~ Kıã¨∞HÁ#∞ caravan a_ÍO°∞ carbohydrate Ç≤~_çǨ^®O°÷~ carbon HíO°ƒ#~. intranatal ~ „Ǩã¨=HßÅ ã¨~O°Hí∆}. ~ gram ǨÏ$^°Ü«µ OÕMÏǨ@~. Hí∞o§# Ǩ^®O°÷~ carry fã¨∞HÁxáÈ=Ù. bone ~ Jã≤÷ Hí∆Ü«µ~. JkèHß~â◊~. ~ government PǨ^°úO°‡ „ǨÉèí∞`Œfi~ cargo O°ÇÍ}® ã¨O°∞Hí∞ caricature qHí$`Œ/=º~Qõº z„`Œ~ caries Hí∆Ü«µ~. ~ into effect ѨÓiÎKıÜ«µ∞. antenatal ~„Ǩã¨=ѨÓO°fiHí ã¨~O°Hí∆}. ~ flow „^°=ºã¨O°Ñ¶¨O®. ~ memo #Qõ^°∞ p>©. P"≥∂ k~ǨKıÜ«µ∞. ~ in on Åaúá⁄~^°∞. ^®ã¨º~ captor Mˇ·nx Ǩ@∞ìHÁ#fl =ºH˜Î† q*Ë`Œ capture |~kè~K«∞. ~ through ѨÓiÎ KıÜ«µ∞. Q≥Å∞K«∞. "ÕO°∞ǨO°K«∞ caste Hí∞Å~ casteism Hí∞Å`Œ`ŒÎ fi~ . ~ crunch #Qõ^°∞ HÁO°`Œ. ~ market x~°ƒO^èŒ =∂O≥¯>ò. ~ price #Qõ^°∞ ^è°O°. Ǩ@∞ìHÁ#∞. ~ crop ÇÍ}˜[º Ǩ~@. Ǩ^°g Hß~Hí∆ ǨO°∞_«∞ careerist Ǩ^°qH’ã¨~. HÁ#™®y~K«∞. ÃÑ`ŒÎ#~ H’ã¨~ qÅ∞=Å∞. =∞∞Qõú~KıÜ«µ∞ captivated PHíi¬`Œ. XO°† x[ã≤÷u. 㨥O°ºHß~`Œ=∞}˜ carcass =∞$`Œ^ÕǨÏ~. ~ off fã¨∞HÁx Z`Œ∞ÎHÁx áÈ=Ù† Q≥Å∞K«∞. ~ innervation 96 carnage ǨÏ$^ŒÜ«∞<å_ô ã¨O^è•#O. ÉèßO°~ =Ç≤Ï~K«∞. ~ account #Qõ^°∞ MÏ`Í. `ÍQõ∞_«∞`À Hí∂_ç# q~^°∞ carotin =O°‚„^°=º~ carousel O°~Qõ∞ÅO®@fl~ carpel Ѷ¨Å^°à◊~ carpet uÇÍp. L`ŒÊuÎ^®O°∞Å ã¨~Ѷ¨∞~ cartilage =∞$^°∞ÖÏã≤÷ cartography =∂#z„`Œ O°K«<®âÍG~ carve K‹Hí∞¯. Q≥Å∞á⁄~^°∞. =ÅÇ≤~K«∞. [~ǨHß<® carping ^°∞O®Hı∆Ǩ~ carriage â◊Hí@~† O°ÇÍ}® (=ºÜ«µ~/ YO°∞Û) carrier O°ÇÍ}® ÇͺáåO°~/ â◊Hí@~/ =ºH˜Î. KıO°∞Û. _«Éσ. ~ incentive #Qõ^°∞ „áÈ`ÍûǨÏHßÅ∞. O°~l~ǨKıÜ«µ∞. HíàË|O°~. J=∞Å∞ KıÜ«µ∞. =keÇıÜ«µ∞. ~ discount `Œyæ~Ѩ٠^è°O°. =∞∞^°O®. Çͺ[º~† (ÇͺHíO° }~Ö’) qÉèíH˜Î† O’y. ~ power plant ™⁄~`Œ q^°∞º`ü Hı~„^°~ captive breeding xO°ƒ~^è°~Ö’ „Ǩ[ ##~ captivity xO°ƒ~^è°~. ~ over ^®@∞. „áå}®~`ŒHí „=}~ cardamom UÅHí∞Å∞ cardia rO®‚â◊Ü«µ „ǨÇıâ◊^®fiO°~ cardiac ǨÏ$^°Ü«µ H’â◊ ã¨~|~^è°"≥∞·#. ѨÙÇ≤Ê. ~ stimulant ǨÏ$^°Üˇ∂ `ËÎ[Hí~ cardinal =∞∫eHí. ~ sale #Qõ^°∞ J=∞‡Hí~. x^° O°≈#~† Jaèܡ∂Qõ~. ~ fixation cycle HíO°ƒ# xÜ«µ~„`ŒHí K«„Hí~ carbon dating OÕ_çܡ∂ HßO°ƒ<ü ã¨Ç¨ Ü«µ~`À =ܡ∂xO®úO°} carbuncle O®K«Hí∞O°∞ѨÙ. HÁ@∞ìHÁxáÈ=Ù. ~ on HÁ#™®y~K«∞. dental ~ ^°~`ŒHí∆Ü«µ~. =â◊~ Kıã¨∞ HÁ#∞. ~ deal #Qõ^°∞ =º=ǨO°~. ~ the day ã¨Ñ¶¨Å =∞Qõ∞. Çͺ[º~Ö’ F_ç~K«∞† Híiy~z áÈ`Œ áÈÜ«µ∞ castaway "≥eÃÑ@∞ì. =â◊ǨO°K«∞HÁ#∞. ~ history =ºH˜Î (O’Qõ) K«i„`Œ. ~ deposit ratio #Qõ^°∞ xÅfiÅ ÃÑ@∞ì |_«∞Å x+¨ÊuÎ. ~ law x^°O≈° # <®ºÜ«µ~. Q˘@ì~ =∞~^°∞ caption (ÇÍO®Î) ji¬Hí captivate "≥∂Ç≤Ï~ǨKıÜ«µ∞. ~ arrest Qõ∞~_≥ PyáÈ=_«~. „Ǩܡ∂[#~ á⁄~^°∞. ~ myopathy ǨÏ$„^ÀQõ~. ~ beat Qõ∞~_≥ HÁ@∞ìH’=_«~. ™®kè~K«∞. ~ ganglion ǨÏ$^°Ü«µ<®_ô ã¨~kè. ~ weight qÅ∞= Híey L~_«∞ cartage |~_ç ÉÏ_«∞Qõ carte blanche ѨÓiÎ JkèHßO°~ cartel Ü«µ∞^°úMˇ·nÅ =∂iÊ_ç XǨÊ~^°~† ã¨~ã¨÷Å Hí∂@q∞. ~ one's point =∂@ <ˇyæ~K«∞HÁ#∞. E^°âÍÅ casket ÃÑ>ˇì cassandra xO®âÍÇÍk cassia `Œ~QÕ_«∞.

Pâ◊ÛO°º~. <ˇO°ÇıO°∞Û celebrity „áå=∞∞Yº~. tYO°~. `Í`ͯe Hí~Qå Ü«µ∞^°úqO°=∞} cede WzÛÇıÜ«µ∞. ~ ward J`Œº=ã¨O° zH˜`Íû ã¨÷Å~ casuarina ã¨O°∞Qõ∞_«∞. ~ senile =$^®úǨº~Ö’ UO°Ê_«¤ â◊∞Hí¡~ catarrh n. Jaè â◊~ã≤~K«∞ . =∞~_ç~ K«_«~ caution ÃÇÏK«ÛiHí. qã¨Îi~K«∞. "≥∂ã¨~. ~ labour k#Hí∂b. =∞∞~^°∞ *Ï„Qõ`ŒÎ cautioner ǨÏg∞^®O°∞. Jaèâ◊~ã¨#. á⁄O°. ~ price Qõi+¨ª=∞¥Åº~ celebrate L`Œû=~KıÜ«µ∞. HíǨC. qÉèßQõ~ cateran Ǩâ◊∞=ÙÅ ^˘~Qõ† HÁÅ¡Q˘>ıì =ºH˜Î caterer PǨO° Ǩ^®O®÷Å#∞. HßeÉÏ@ caustic ^®Ç¨ÏHí. ã¨=∂#=∞Qõ∞† #ë®ìxfl. ~ forces Hí∞Å `Œ`ŒÎ fi â◊Hí∞ÎÅ∞. Ü«µ∞H˜Î`ÀHí∂_ç# „Ǩâ◊fl. ~ venditor JÇı∞‡ÇÍiH˜ ÃÇÏK«ÛiHí cavern aÅ~. ~ immature JǨHõfiâ◊∞Hí¡~. ~ wall Hí}Hí=K«~ cellar <ËÅ=∂oQõ. ~ services Éè’[# ã¨^°∞ áåÜ«∂Å∞ caterpiller Q˘~Qõo ѨÙO°∞Qõ∞ caterwaul Ç≤e¡Hí∂`Œ catharsis H∆ßà◊#„Ǩ„H˜Ü«µ. [Å∞|∞. ^°∞O°… @#. LǨ„^°=~. „Hí=∞|^°ú~ Hßx. ~ culture Hí}ã¨~=O°÷#~. hO°∞ x~¿Ñ =#O°∞. Y~_«#† x~k~K«∞. „âı+¨ª"≥∞·#. ~ soda ^®Ç¨ÏHí ™È_Í cauterization ^°Ç¨ÏhHíO°}~. ã¨ifi cataclysm qǨ¡=~. Ö’áåxfl ѨÓi~K«∞HÁ#∞. r==∞ǨÜ«µ∞Qõ~ censor x¿+kè~K«∞. ~ up Ǩ@∞ìHÁ#∞. nasal ~ <®ã≤HßHí∞ǨÏO°~. Hí∞ǨÏO°~† â◊¥#º„Ǩ^Õâ◊~. abdominal ~ L^°O°Hí∞ǨÏO°~. cranial ~ HíáåÅ Hí∞ǨÏO°~. ^°∞ã¨û~Ѷ¨∞@#. amniotic ~ Ç≤~_«H’â◊~. JǨÊy~K«∞† F_çáÈ=Ù. ~ politics Hí∞Å O®[ H©Ü«∂Å∞ castigate tH˜∆~K«∞. „Ǩãk ≤ . =^°∞Å∞HÁ#∞ ceiling Qõi+¨ªÇ¨iq∞u.ú H©i. ~ fire J~@∞HÁ#∞. ~ fin ѨÙ+¨ÊÇÍ[~. O°∞}®`Œ‡Hí JÜ«∂<ü catch 99 catkin catkin =∞$^°∞ѨÙ+¨Êq<®ºã¨~ catridge `Œ$}®=ã≤÷ cattle Ǩâ◊∞Qõ}~ cattle rearing Ǩâ◊∞áåÅ#~/ áÈ+¨} cat walk ™œ~^°O°º „Ǩ^°O°≈# caucus =∞∞Oîß caudal ѨÙK«Ûù. P^°O°} cament n. Qõ∞„O®Å^°~_«∞ P@~Hí~. x~^°. +¨O°`Œ∞. k=º"≥∞·#. <ËÅHÁ@∞ì cellular Hí}ã¨~|~^è°"≥∞·# celluloid K«Å#z„`Œ ã¨~|~^è" ° ∞≥ #· . áå`ŒO°. =∞~^°e~K«∞. JuH˜~K«_~ « . ^°∞O°æu. ~ setting ã≤"≥∞~>ò Qõ>˜ìǨ_«_«~ cementation J`ŒHí_«~.casteist Hí∞Å`Œ`ŒÎ fiÇÍk. [ńǨà◊Ü«µ~ catalog(ue) *Ïa`Í. ~ word T`ŒÇ¨^°~ catch feeder h>˜ áåO°∞^°ÅHí∞ `Œqfi# Q˘Üµº catching bargain J#∞z`Œ ÉıO°~ catchment JO°Qå}˜. *Ï„Qõ`ŒÎQå cavalcade JtfiHí|$~^°~ cavalier JtfiHí∞_«∞. ~ a cold Çͺáå O°~Ö’ #+¨ì~ÇÍ>˜Å∞¡. ~ free Hí} O°Ç≤Ï`Œ. OÒ`Œ∞. `Í`ͯ eHí Hßi‡Hí∞Å∞ casuality „Ǩ=∂^°~. gO°Ñ¨ÙO°∞+¨∞_«∞ JtfiHí^°à◊~. ^°~_ç~K«∞ casting vote xO°‚Ü«∂`Œ‡Hí F@∞ castor P=∞∞^®Å∞ castration q`Œ∞ÎHÁ@ì_«~. Ǩ_çâ◊~ catastrophe qǨ`Œ∞Î. á⁄QõO°∞ `Œyæ~ K«_«~ casual XHí Ǩ^°úuÖ’ ÖËx. JuÖ’Hí. L~_ËÅ∞ cataract Hí~>˜â◊∞Hí¡~.Î MϺu† „Ǩã≤^°ú=ºH˜Î celerity `Œfii`Œ`Œfi~ celestial YQÀà◊. pelvic ~ Hí>©Hí∞ǨÏO°~. HßÖËÛ.Hıâ◊<®oHß „ǨÇı â◊#~ cation Hß@Ü«∂<ü. ~ employment `Í`ͯeHí L^Àºy`Œ. ~ emptor HÁ<ËÇÍiH˜ ÃÇÏK«Û iHí. ~ bodies YQÀà◊=ã¨∞Î=ÙÅ∞ celibacy „|ǨχK«O°º~ cell *ˇ·Å∞Qõk† q^°∞º^°…@~. r=Hí}~. ~ insurance JǨѶ¨∂`Œ c=∂. ~ mature ǨHífi â◊∞Hí¡~. ~ motion Jaèâ~ ◊ ã¨# fO®‡#~ ~ ship HíuÎi~Ѩ٠q^èß#~/ P~Hí∆ censure =∞~^°e~ѨÙ. O°~„^èß<Ëfi+¨} cavity H’â◊~. ^°`ŒÎ~KıÜ«µ∞. ~ at ÖÏQõ∞HÁ#∞. ã¨O°Ñ¶¨O® Kı¿ã =ºH˜Î/ ÇͺáåO° ã¨~ã¨÷ catering Éè’[#™œHíO°º~ HíeÊ~Kı ÇͺáåO°~. tympanic ~ HíO°‚Éèıs Hí∞ǨÏO°~ cavalry caveat censure caw HÍH˜‰õÄ`« cease fire HßÅ∞ÊÅ qO°=∞}. ~ vertebra ѨÙK«ÛùHí âıO°∞Hí~ caudate ã¨Ñ¨ÙK«Ûù causality HßO°}ÇÍ^°~. ÖÏyHÁ@∞ì† =_çÃãÅ. qÖÏ㨠ѨÙO°∞ +¨∞_«∞. ¿ÇÏ`ŒfiO°÷ÇÍ^°~ causative „¿ÑO°}®O°÷Hí(~) causeway ¿ã`Œ∞=Ù. ѨÓp^®O°∞ cautiously "≥∞à◊Hí∞=Qå. #n ǨiÇÍǨÏHí „áå~`Œ~ catechism (=∞`Œ~Ö’) „Ǩâ’fl`ŒO° „Qõ~^ä°~† (O®[H©Ü«∂Ö’¡) „Ǩâ’fl`ŒÎO®Å∞ categorically ã¨Ê+¨ì~Qå. ֒ǨÏq∞„â◊=∞~ ѨÓÜ«µ_«~ cenozoic era P^è°∞xHí. ~ the eye Hí~@ Ǩ_«∞. `Ë@`ˇÅ¡~Qå categorical proposition xO°∞áåkèHí „Ç¨u*Ï˝ÇÍHߺÅ∞ categorisation =sæHíO°} categorize =sæHíi~K«∞ category =O°æ~. Ǩ>˜ìHí catalyse L„`ËÊO°} KıÜ«µ_«~ catalysis L„`ËÊO°}~ catalyst L„`ËÊO°Hí~ catalystic converter L„`ËÊO°Hí Ǩi =O°ÎHí~ catalytic L„`ËÊO°Hí catameran z#flǨ_«= catamountain zO°∞`ŒÑ¨Ùe† Hí*Ï˚H’O°∞ catanation ǨO°ã¨ÊO®#fiÜ«µ~ catapult qã¨iHÁ@∞ì. ~ area JO°Qå}˜ ǨÏiÇÍ}~. ÃÇÏK«ÛiHí (Ǩ„`Œ~)† ÇÍi~K«∞† K«O°ºÅ qO°=∞}Hí∞ <À>©ã¨∞. ~ region `ÀHíÉèßQõ~. ~ theory Hí}ã≤^®ú~`Œ~.Hıâ◊<®oHí cathertic qOÕK«#Hßi. Qõ∞Ç¨Ï cavernicolous Qõ∞ǨÏr=#~ cavil ^°∞O®Hı∆Ǩ}. ^ÕǨÏâ◊√kú cather 㨥Hí. J`Œ∞H’¯=_«~. ~ on ÇͺÇ≤~K«∞. Éèık=∞~^°∞ catheterisation 㨥Hí. JuHıǨ^®O°÷~† dental ~ Ǩ~>˜ ã¨~^°∞Å#∞ x~¿Ñ Ǩ^®O°÷~ cement v. ~ divinity K«Å#z„`Œ #@∞ÅHí∞ QõÅ „Ǩ`˺Hí Q“O°=~. ÇͺÇ≤~K«∞. ã¨O°fi<®â◊~ casteist 98 cation Ǩ@∞ìHÁ#∞.

~ of gravity Qõi=∞ <®aè. ~ air conditioning Hı~„nHí$`ŒÇÍ`Í#∞Hí∂Å#~. ~ of origin L`ŒÊuÎ ™®÷#„^è°∞=Ǩ„`Œ~ certification 101 charade certification „^è°∞gHíO°} certified „^è°∞gHí$`Œ. ~ of commerce ÇͺáåO° Hí$`Œ „Ǩu certify „^è°∞gHíi~K«∞ certiorari writ ^®ÇÍÅ iHßO°∞¤Å#∞ Ǩ~Ǩ=∞x ÃÑ^°Ì H’O°∞ì *ÏsKı¿ã L`ŒÎO°∞=Ù cerumen K‹qÖ’x Qõ∞ae cervex QõO®ƒùâ◊Ü«µ (^®fiO°) ~ cervical QõO®ƒùâ◊Ü«µ ã¨~|~^è°"≥∞·#. Ǩâ◊∞„Qåã¨~ chaffer ÉıO°~. ~ of inertia [_«`Œfi Hı~„^°~. ã¨=∞O°Ê}. #=∞‡Hí~QõÅ. J= Hßâ◊~† ™®^è°º~. „Ǩ^èß#ã¨÷Å~ centigrade Ãã~>©„QÕ_ü. ~ canal QõO®ƒùâ◊Ü«µ ^®fiO°~. =∞^è°º#∞~K«∞. Hı~„^° ǨO®_«∞‡Y. ~ government Hı~„^°„ǨÉèí∞`Œfi~. anterior ~ =∞∞~^°∞Qõk. ~ person J^è°ºHí∆∞_«∞/ J^è°ºHí∆∞O®Å∞ chalaza HíÖÏ*Ï. Ç‘Oî°~. á⁄Å∞¡. ~ of an are =„HíY~_« Qõ∞O°∞`ŒfiHı~„^°~. ~ of a plane ã¨=∞`ŒÅ Qõ∞O°∞`ŒfiHı~„^°~. K«Ç¨Å"≥∞·# changeling ^˘~Qõ™⁄=∞∞‡ channel HßÅ∞=. â◊`ŒÇÍi¬H’`Œû=~ centennial â◊`ŒÇÍi¬H’`Œû=~ center Hı~„^°~. Ǩi=O°Î#jÅ changeful Jã≤÷O°. Ѷ¨∞@#. ~ of deposit [=∞ „^è°∞gHíO°} Ǩ„`Œ~. J=Hßâ◊~ fã¨∞HÁ#∞. aquired ~ Pi˚`Œ ÅHí∆}~ characteristic „Ǩ`˺HíÅHí∆}~ characterization áå„`Œ z„fHíO°} characterize =i‚~K«∞. ~ force JaèHı~„^°|Å~ centrism =∞^èıºÇÍ^°~ centrists =∞^èıºÇÍ^°∞Å∞ centrosphere Éèí¥Hı~„^®=O°}~ centuple #¥i~`ŒÅ∞ (KıÜ«µ∞) cephalalgia `ŒÅ<˘Ç≤Ê cephalic jO°¬ ã¨~|~^è°"≥∞·# cephalin "≥∞^°_«∞Ö’x HÁ=Ùfi cephalon `ŒÅ cephalothorax tO’ǨHí∆~. Hí~Oî°Ç¨O°~† ã¨~H≥ņ xO°ƒ~^è~° . J==∂#~ chain Q˘Å∞ã¨∞. _ÍÅO∑Ö’ #¥O’=~`Œ∞ centenarian â◊`ÍÜ«µ∞+¨‡~`Œ∞_«∞ centenary â◊`ŒÇÍi¬Hí~. xO°∞`ÍûǨÏ~. Jã¨Ç¨Ü«µâ◊¥O°∞_«∞ J^°$+¨ì~. Jã¨Î=ºã¨Î"≥∞·# chap K«O°‡~ ǨQõ∞Å∞† ѨÙO°∞+¨∞_«∞. L`Œû=~. ~ cheque „^è°∞gHí i~z# K‹Hí∞¯. á⁄@∞ì. Z^°∞ O’¯=_«~ chamberlain O®[Qõ$ǨÏxO®fiǨÏHí∞_«∞ chameleon Tã¨O°"≥e¡ champion q*Ë`Œ. Ü«∂^°$zÛùHí. authorisation ~ JkèHßO° „^è°∞gHíO°} Ǩ„`Œ~. Jkè+ì¨ ™®÷#~. ~ issue price Hı~„^° *Ïs ^è°O°. âıfi`ŒHí O°A˚=Ù challenge ã¨ÇÍÅ∞. [`ŒH∂í O°∞Û. cerebral palsy tâ◊∞ ǨHí∆ÇÍ`Œ~ cerebrum ÃÑ^°Ì"≥∞^°_«∞ ceremonious P_«~|O°Ñ¨ÓO°fiHí. ÇÍǨÏHí~. . ~ knowledge xâ◊ÛÜ«µ*Ï˝#~ certainly =∞∞=∂‡>˜H˜. PâÍ Éèí~Qõ~. PKÍO°ºÇ¨^°q. „Ǩâ◊fl chance n. ~ upon JHí™®‡`Œ∞ÎQå á⁄~^°∞ chance v. ã¨~Éèí=~. Ǩi=O°Î#jÅ changeful Jã≤÷O°. xO®â◊. `Œ=Ù_«∞.census census [<®ÉèßÖˇHí¯Å∞ cent #¥O’=~`Œ∞. ܡ∂Qõº`ÍǨ„`Œ~. á⁄@ìH’ã≤ a_«¤#∞ fÜ«µ_«~ cess Ǩ#∞fl. =∞^è°ºxÅ∞ѨÙ. Qõ∞O°∞`ŒfiHı~„^°~. ÉıO°=∂_«_«~ chafing dish xǨCÅ Hí∞~Ǩ>˜ chagrin qã¨∞Qõ∞. „Ǩ=∂^°HíO°"≥∞·# change Ǩi=O°Î#. J„Qõ™®÷#~ á⁄~k# Çı`ŒÎÅ ã¨~Ѷ¨∞~ =ºH˜Î. áå„`Œ. â◊$~YÅ~. =∞<À=º^è°. O°¥_è˜Jܵ#. qO°=∞}. Qõ~^°O°QÀà◊~ chaotic Qõ~^°O°QÀà◊"≥∞·#. =∂OÕ ã¨fiÉèß=~ changeable Jã≤÷O°. `Œ@ã≤÷~K«∞ chancellor Hí∞ÅǨu. ã¨Éßè Ǩu. xs‚`"Œ ∞≥ #· . ~ of mass „^°=ºHı~„^°~ centrifugal JǨ Hı~„^°. Hı~„nHíi~Ǩ *ËÜ«µ∞ centralized states Hı~„nHí$`Œ O®*ϺÅ∞ centre n. ~ pool Hı~„^° ^èß#º~ xÅfiÅ∞. PѨÙ. `Œ~`Œ∞ cerography "≥∞·#~`À z„fHíO°} certain x["≥∞# · . cesarean ã≤*ËiÜ«µ<ü. xtÛ`Œ. ã¨∞~Hí~ cessation qO®=∞~. K‹`ŒÎ. ~ reaction â◊$~YÖÏ „ǨuK«O°º chair Hí∞sÛ™®÷#~. =∞^è°ºÉèßQõ~ centre v. ѨÓO°fiHíHí∆. LëÈ‚„Qõ`Í „Ǩ=∂}~ centimeter g∞@O∑Ö’ =~^À=~`Œ∞ centipede *ˇ„i centisimal measure â◊`Í~â◊=∂#~ central Hı~„nÜ«µ. ã¨~Éèíq~K«∞. J^è°ºHí∆`Œ =Ç≤Ï~K«∞. J^è°ºHí∆∞_«∞. ~ undertaking or undertakings of ~ government Hı~„^°„ǨÉèí∞`Œfi Ü«∂[=∂#º~Ö’x ã¨~ã¨÷. ~ metry `ŒÅHÁÅ`Œ cephalotriosy HíáåÅ qzÛù#fl„Ǩ„H˜Ü«µ ceramic Ç≤~Qå}© ceramics =∞$`ŒÊiHíO° q*Ï˝#~ cereals `Œ$}^èß<®ºÅ∞ cerebellum z#fl"≥∞^°_«∞. Hı~„^À#∞‡Y. ÅHí∆}~. ~ of incorporation „Ǩ=∂} Ǩ„`Œ~† #"≥∂^°∞Ǩ„`Œ~. „ǨuѶ¨∞@#. Hı~„nHíi~K«∞. ~ of merit ã¨#^°∞. PKÍO° |^°ú ceremony Çı_«∞Hí. `ŒÇ¨Êxã¨iQå certainty x[~. ÉÏÅ∞_«∞ chaperon ã¨Ç¨Ü«µHí =ºH˜Î character jÅ~. [Åã¨~kè chant [Ç≤~K«∞† áå_«∞ chaos Jã¨Î=ºã¨Î`Œ. Hı~„^° („ǨÉèí∞`Œfi~). =∂O°∞ʆ zÅ¡O° changeability Jã≤÷O°`Œfi~. PHíã≤‡Hí ã¨~Ѷ¨∞@#† ã¨=∞Ü«µ~. z„u~K«∞ charade ã¨=∞㨺. ~ force JǨHı~„^° |Å~ centrifugation JǨHı~„nHíO°}~ 100 certificate centrifuge JǨHı~„^°Ü«µ~„`Œ~ centripetal JaèHı~„^°. XHß<˘Hí. J#∞=∞ã≤Î+¨¯~ cerebral cortex =∞ã≤Î+¨¯ =ůÅ~. ~ man J^è°ºHí∆∞_«∞. take a ~ „Ǩܫµufl~K«∞. xÅ∞ѨÙ^°Å cession JǨÊy~`Œ. ~ copy JkèHßO° „^è°∞g chamber Qõk. J^è°ºHí∆∞_«∞ chancery q^Õj O®Ü«µÉÏO° HßO®ºÅÜ«µ~ chancre ã¨ÇÍܵá⁄Hí∞¯ chancy xâ◊ÛÜ«µ~ Hßx. ~ processing unit Hı~„nÜ«µ xÜ«µ~„`Œ} ÉèßQõ~ centraliser Hı~„^°Hí~ centralization Hı~„nHíO°} centralize Hı~„nHíi~K«∞. „Ǩâ◊~™®Ç¨„`Œ~. xâ◊ÛÜ«µ~ certificate ܡ∂Qõº`ÍǨ„`Œ~. Ǩi`ͺQõ~ cesspit ¿Ñ_«Qõ∞~@ cesspool =∞∞iH˜Qõ∞~@ cetus uq∞~yÅ~ chaff THí. "≥∞_«Hí∞ K‹~k#.

~ decomposition O°™®Ü«µ# â‹·käź~. ~ board K«^°O°~Qõ~ |Å¡. <®Ü«µHí∞_«∞. ÃÑ^°Ì. =∞~„`Œ~. O°∞ã¨∞=∞∞. "≥à◊§Q˘@∞ì. ~ warfare O°™®Ü«µ# PÜ«µ∞^èßÅ`À Ü«µ∞^°ú~. `Œxv. JkèHßO°~. ~ reaction O°™®Ü«µ xHí K«O°º. Ö’`ˇ·# Hí#∞=∞ chassis K«„@~ chaste Ǩiâ◊∞^°ú. =∞#ã¨∞Ö’ L~K«∞HÁ#∞. chemist O°™®Ü«µ# âÍGÇı`ŒÎ. Ѷ≤O®º^°∞. Pq+¨ì~KıÜ«µ∞. ã¨"≥∂‡Ç¨Ï#â◊H˜Î charismatic „Ǩ*ÏHíO°¬} Híey# charitable trust ^è°O°‡ã¨~ã¨÷ charity ^°Ü«∂^è°O°‡aèHí∆~ charlatan _Í~aHí∞_«∞. x+¨¯à◊~Hí. K‹Hí∞¯. ÇÍ>Ï. ~ patron „Ǩ^èß# áÈ+¨Hí∞_«∞. ã¨~`À+¨~`À =∂>Ï¡_«∞ chisell Le. ǨijÅ#. tH˜∆~K«∞ chastise tH˜∆~K«∞ chastisement tHí∆ chastity Ǩq„`Œ`Œ. =^°O°∞. „Ǩ^èß#. qâı+¨ chief „Ǩ^èß<®kèHßi. ~ reactivity O°™®Ü«µ# „H˜Ü«∂jÅ`Œ. O°™®Ü«µxHí. crossed ~ „Hßãπ Kıã≤# K‹Hí∞¯. K«O®ã≤÷ chatter ÇÍQõ∞_«∞. post dated ~ `ŒO®fi`Œ `Ën Çıã# ≤ K‹H∞í ¯. ǨÏO°¬ ^èßfi#~. QõkÌ~K«∞ chief =∞∞Yº. ~ synthesis O°™®Ü«µ# ã¨~âı¡+¨}. ÉèßO°~. |ÅÇ‘Ï# =∞#ã¨∞¯_«∞ chicken pox P@Å=∞‡. L`ÍûǨÏO®Ç≤Ï`Œº~ chimaera JÉèí¥`ŒHíÅÊ# chime Qõ~@. Éè’ë®}~ chewing #=∞Å_«~. ^°∞O°aè =∂#~ cheap K«=Hí. KÀ^°Hí∞_«∞ chauvinism ^°∞O°Ç¨Ï~HßO°~. `ŒO°∞=∞∞ chasing ֒ǨÏ~ÃÑ· K‹Hí¯_«~ 102 chemical chasm JQå^è°~. ~ test ÉÁQõ∞æ ǨsHí∆ charge n. JO°∞=Ù MÏ`Í. =~K«#† "≥∂ã¨Qå_«∞† "≥∂ã¨y~K«∞. Hí|∞O°∞¡ K‹Ç¨C chateau H’@ chatted ™®=∂#∞. „Ǩ=∞∞ Y∞_«∞. PO’Ç≤~K«∞. Hí∞Ü«µ∞H˜Î. ~ autotrophic O°™® Ü«µ# ã¨fiÜ«µ~áÈ+≤`Œ. ǨO® „Hí=∞~ chlorenchyma ǨÏi`Œ Hí}*ÏÅ~ chlorination ǨÏih HíO°}~ chloroform =∞`Œ∞ÎHíey~Kı Ǩ^®O°÷~ chlorophyll Ǩ„`ŒÇ¨Ïi`Œ~ chloroplast ǨÏi`Œ OÕ}∞=Ù chloroquine =∞ÖËiÜ«∂ xÇÍi}˜ chlorosis xO°›i`Œ`Œfi~ . electric ~ q^°∞º^® Çıâ◊~ charged Pq+¨ì electrically ~ q^°∞º^®q+¨ì charge d' affairs `Í`ͯeHí ^Ò`ŒºO®Ü«µ ÉÏi/ JkèHßi chariot O°^ä°~ charioteer O°^ä°™®O°kä charisma [<®HíO°¬}. qÉèı^°~† ã¨~^°∞† <®}®Å∞ Y~Qõ∞=∞<Ë ^è°fix chip ¿Ñ_«∞. ^°QåKıÜ«µ∞. ~ receptor O°™®Ü«µ#„QåÇ≤Ï. HÁ@∞ì. K«O°fi}~ chicanery =~K«#. ~ men áå=ÙÅ∞ chest Kèßu. H’Ü«µ∞ chirogriomy ™®=∞∞„kHí~ chirp. ~ list Ǩije`Œ Ǩ>˜ìHí. Ǩq„`Œ.charcoal charcoal Hí„O° ÉÁQõ∞æ. <®}º`ŒÖËx. PO’Ǩ}. x~^® O’Ǩ}~† =∞~^°∞Qõ∞~_«∞. K«@ì|^°ú~Qå á⁄~^ÕǨÏHí∞¯. =ã¨∞οã=ÅHí∞ H’OÕ "≥ņ ÉÏ^è°º`Œ. L`ÍûǨÏ~ cheerful ã¨~`À+¨~Qå. ǨHí∆∞Å H˜ÅH˜ÖÏ O®=~ chauffeur „_≥·=O∑. ~ preservative O°™®Ü«µ# ã¨~O°Hí∆Hí~ ~ potential O°™®Ü«µ# â◊Hí‡~. |^°Ì† Hí∞ã‘ÎÖ’ XHíǨ@∞ì. "≥<®fl_«∞. ~ equation O°™®Ü«µ# ã¨g∞HíO°}~. ~ mate P@Hí@∞ì. P#~^°~Qå cheerfully „Ǩã¨#fl~Qå. L^®ã‘#`Œ. ~ whip „Ǩ^èß# qÑπ chiefly „Ǩ^èß#~Qå. ~ of the company Hí~ÃÑh xÜ«µ=∂ =o chartered accountant JkèHí$`Œ Qõ} Hí∞_«∞ chary *Ï„Qõ`ŒQõÅ. ã¨pÛùÅ`Œ chat =∂>Ï¡_«∞. =~z~K«∞ check J_«¤y~K«∞. ~ dis- chemist placement O°™®Ü«µ# ™®÷#„Éèí~â◊~. Çı>Ï_«∞. `Íg^°∞. ~ sheet Jaèܡ∂Qõ/ ^Àë®O’Ǩ} Ǩ„`Œ~ charge v. blood ~ O°HíÎ O°™®Ü«µ# âÍG~ chemo O°™®Ü«µ#. z#fl=∞‡ÇÍO°∞ chick pea Ãã#QõÅ∞. „ǨHßâ◊~. ~ of temperature [fiO° Ǩ@~ charter P*Ï˝Ç¨„`Œ~. ~ money `ŒHí∞¯= =_ô¤H˜ Åaè~Kı _«|∞ƒ cheat "≥∂ã¨~. ^°Qå. O°Hí∆ charmer =∞~„`ŒQå_«∞ charring =∂_çáÈ=Ù chart Ǩ@~. ~ point `Œxvã¨÷Å~ checks and balances xO’^è° ã¨=∞ `“ÖϺÅ∞ cheer „áÈ`ŒûÇ≤Ï~K«∞. Qõ∞~_≥† ÃÑ>ˇì. ~ care tâ◊∞ã¨~O°Hí∆} chill K«Å¡x. ǨÏHí∞¯. qâı+¨~Qå chiffonade `Œiy# `Í*Ï Hí∂O°QåÜ«µÅ∞ chilblains K«eHí∞O°∞ѨÙÅ∞ child tâ◊∞=Ù. J~wHßO°~ Hí∞^°∞O°∞ chimney á⁄QõQ˘@ì~ china rose =∞~^®O° chine "≥<ˇfl=∞∞Hí† "≥#∞fl|^°Ì chink ǨQõ∞Å∞. open ~ „Hßãπ KıÜ«µx K‹Hí∞¯. Ç≤ã≤<®i chase Çı@Éèí¥q∞† "≥~@|_«∞. ‰õΩ"≥·^°∞º_«∞ charm PHíO°¬}. ^è°O°. Jaè#~k~K«∞. ÇıQõ~ `Œyæ~K«∞. ~ energy O°™®Ü«µ# â◊H˜Î. ~ justice „Ǩ^èß# <®ºÜ«µ=∞¥iÎ. =∞∞Hí¯. ǨsHí∆. ~ therapy O°™®Ü«µxHí zH˜`Œû cheque K‹Hí∞¯. â◊¥O°`Œfi~. B+¨^è° q„Hı`Œ chemistry O°™®Ü«µ#âÍG~. stale ~ áå`ŒK‹Hí∞¯ cherish Éèßq~K«∞. HÁ=∞∞‡ Ãã#Qõ 103 chlorosis chide =∞~^°e~K«∞. ëÈѶ¨O∑. O≥~_«∞ "≥·Ñ¨ÙÅ #∞~z =º=ǨO°~ #_«∞Ѩ٠chick H’_çÇ≤Å¡ chicken H’_ç. ã¨~`À+¨ÃÑ@∞ì. ~ weapons O°™®Ü«µ<®Ü«µ∞^èßÅ∞. ~ account [=∞Ǩ^°∞Ì. Qõ~@HÁ@∞ì. ã¨fiK«Ûù "≥∞·# chasten PѨن xO°ƒ~^è°~Ö’L~K«∞. #y+‘ KıÜ«µ∞ chit chat Ö’HßaèO®=∂Ü«µ}~. K«Ç¨Ê@∞¡. keep in ~ J^°∞ѨÙÖ’ L~K«∞. `Œ~„`Œ~. ~ name O°™® Ü«µ# ã¨~Hı`Œ~/ <®=∞~. K«Ç¨Ê@∞¡HÁ@∞ì. ~ equillibrium O°™®Ü«µ# ã¨=∞`Íã≤÷u. chirrup z#fl ǨHí∆∞Å H˜K«H˜K«Å∞† H˜K«H˜K«ÖÏ_«∞. |O°∞=Ù. ^®_ç Kıܵ« ∞. K‹Hí∞¯. ~ bond O°™®Ü«µ#|~^è°~. 㨇 $uQå xH˜∆ǨÎ~KıÜ«µ∞ cherophobia Ǩ㨺cèu chess K«^°O°~Qõ~. ã¨~`À+¨~Qå cheilitis <À>˜Ñ¨Ó`Œ chemical O°™®Ü«µ#~. Ç≤KÍÛáå>© chiton ã¨#fl>˜ =G~ chivalry O°Hí∆Hí`Œfi~.

`Œ¥z =∂>Ï¡_Ë circumspection *Ï„Qõ`ŒÎ. qѶ¨∂`Œ~ Híey~K«∞† LH˜¯iaH˜¯i KıÜ«µ∞. â‹·eHíÅ∞ ciliary 㨥Hí. KÍi„`ŒHí Ǩ„`Œ~/ „Qõ~^ä~° . =$kúKı¿ã~^°∞Hí∞ LǨܫµ∞HíÎ=∞Ü˵º ^è°#~. ~ form J#∞ed`Œ O°¥Ç¨~ cite ¿ÑO˘¯#∞. ǨÏ^°∞Ì UO°ÊO°K«∞ circumsolar 㨥O°∞ºxK«∞@¥ì uiQÕ circumspect *Ï„Qõ`ŒÎQõÅ. =∞∞Hí¯Å∞KıÜ«µ∞. W+¨ì~. ¿ãflǨÏѨÓO°fiHí. O’=∞HßÅ∞. ã≤qÅ∞ ǨÏHí∞¯Å∞ áÈQ˘@∞ìH’=_«~. _«Qõ∞æuÎHí choking á⁄O°ÉÏO°@~ chondrometer qt+¨ì ÉèßO°=∂ǨHí~ choose Z#∞flHÁ#∞. Hí^ä°#~. ~ defence áœO° O°Hí∆}. â◊¥#º~. =∞^ä°#~ cicatrix QåÜ«µÑ¨Ù =∞K«Û cilia 㨥Hí. ÖË`ŒQõ∞_«¡O®Üµ chuff "≥∞∞O°@∞.choice W+¨ì"≥∞·#. ¿ãflÇ¨Ï je Hß#>˜ì churn zÅ∞Hí∞. „ǨÇÍǨÏ. KÍǨHíO°‚~. xO°‚ܵ~K«∞. ~ disease nO°…Çͺkè. J=∞∞‡_«∞áÈÜ˵ HßÇ‘Åã¨~Yº. ~ front áœO°ã¨q∞u citizenship áœO°ã¨`Œfi~ citric acid x=∞‡LǨC citronella x=∞‡Qõ_ç¤ citrus x=∞‡*Ïu "≥∞∞Hí¯ city hall #QõO° áåÅHí ã¨~ã¨÷ HßO®ºÅÜ«µ~ city state #QõO° O®[º~ civic critic ™®~Ѷ≤∞Hí q=∞O°≈Hí∞_«∞ civic poetry ™®=∂lHí Híq`Œ civic reception áœO°ã¨<®‡#~ civil ™®~Ѷ≤∞Hí. ^®i Kıã¨∞Hí∞~@¥ áÈ=Ù. ã¨~KÍO°~ circulant =ÅÜ«µHßi circular =O°∞Îņ „ǨHí@#Ǩ„uHí. <®@ºÇ¨^°úu 㨥K«# chorography Éè“QÀoHí „áå~`Œ^谺ܫµ#~ chorus |$~^°Qå#~. =∞~_«Å~† ã¨=∞¥Ç¨Ï~ chronicle (q^°∞º`ü) =ÅÜ«µ~. O°HíÎ „Ǩ㨠O°} circulative ã¨~KÍO°Hí circulatory system (O°HíÎ) „Ǩã¨O°} =º=ã¨÷ circumambulation „Ǩ^°H˜∆} circum centre ǨiHı~„^°~. cirrhosis „áå}®~`ŒHí HßÖËÜ«µ Çͺkè cirrus Láå~Qõ~ cissun #ÖË¡O°∞ cistern LǨi [ÖÏâ◊Ü«µ~ citadel ^°∞O°æ~ citation J#∞Y#~. ~ code eÇ≤ã¨~Hı`Œ~ circle K«∞@¥ìuO°∞Qõ∞. in order HßÅ„Hí=∂#∞™®O°~Qå chronologist HßÅ„Hí=∞ xO°Ü ‚ µ« xѨÙ}∞_«∞ chronology HßÅ„Hí=∞~ chrysanthemum Kı=∞~u chrysolite K«~„Hß~`Œ=∞}˜. ~ urn z`ÍÉèí㨇áå„`Œ cinnamon ^®eÛ#K‹Hí¯ cipher ™®~HıuHíeÇ≤. ã¨O°∞¯ º ÅO∑. =ÅÜ«µ~. „âı+¨ª"≥∞·#. L^®Ç¨Ïi~K«∞ citizen áœO°∞_«∞. ~ law áœO°<®ºÜ«µ~. ~ liberty áœO°¿ãfiK«Ûù. Ç≤ã≤<®i chummy ã¨xflÇ≤Ï`Œ. "≥∂ã¨~ circumscribe K«∞@¥ì w`ŒwÜ«µ∞. #zÛ#† xO°‚Ü«µ~. WK«∞Û. K«„H©Ü«µ =∞¥Å ^è°#~: ÇͺáåO®xfl #_çÇ≤~Kı~^°∞Hí∞. ~ administration áœO° Ǩi áåÅ#. =∞m§=∞m§ ã¨~Éèqí ~Kı. H’iHí choir QåÜ«µHí|$~^°~. ÇͺÇ≤Î.HıâÍÅ∞. K«„Hí~. *Ï˝#™®fl#~`À „H≥·ã¨Î=ÙxQå KıÜ«µ∞ christendom „H≥·ã¨Î=„ǨǨ~K«~ christian „H≥·ã¨Î=Ù_«∞† „H≥·ã¨Î= christianise „H≥·ã¨Î==∞`Œ~Ö’ KıO°∞Û christianism „H≥·ã¨Î==∞`ŒÇÍ^°~ christianity „H≥·ã¨Î==∞`Œ~ chroma =O°‚Ǩiâ◊∞^°ú`Œ chromatic =O°‚ã¨~|~^è°"≥∞·# chromatics =O®‚^谺ܫµ#(âÍG)~ chromatography =O°‚OÕY# âÍG~ chromotropic =O®‚HíO°¬Hí chromosome „H’"≥∂*’=∞∞ chromosphere 㨥O°ºÇÍ`Í=O°}~ choice 104 circle circuit chronic Z_«`Q ˇ xõ . ~ death Çͺ=ǨiHí =∞O°}~. "≥∞∞O°>ˇ·#. ~ list „ǨÉèí∞ `Àfi#fl`ÍkèHßO°∞Å *Ïa`Í. ~ disobedience âÍ㨠<ÀÅ¡~Ѷ¨∞#. ¿ÑO°∞ÃÑ@∞ì. =∞kä~K«∞ churning zÅHí@~. ~ marcircumvent . ~ hunger `ŒQõæx circuit PHíe H≥·Ñ¶‘Ü«µ`ü. K«∞@∞ìHÁÅ`Œ circumlocution âÍMÏK«~„Hí=∞}~. =∂~ã¨Ñ¨Ù=∞∞Hí¯ chopping block =^è°ºtÅ choral |$~^°Qå# ã¨~|~kè chord ÇÍ^°º™®^è°<®Å fQ≥. (HßÅ„Hí=∞~Ö’) #"≥∂^°∞ KıÜ«µ∞ chronobiology PÜ«µó„Ǩ=∂} xO®‚Ü«µHí âÍG~ chronological HßÅ„Hí=∂#∞™®O°~. áœO° (ã¨~|~^è°). K‹ÖÏ=∞}˜. Éèßs `ˇO°g∞^° ã≤x=∂ „Ǩ^°i≈~Kı P^è°∞xHí Ǩ^°úu cinerary |¥_ç^°H˜ ã¨~|~kè~z#. (ÇÍHíº) qã¨ÎO°} circumnavigate (<ÒHí) K«∞@¥ìuO°Qõ_«~ circumnuclear ǨiHı~„^°Hí circumorbital ǨiHíH©∆Ü«µ circumration =~K«#. ^®O°~ chordata =$+¨ì ^°~_«~ choreographer #$`Œº^°O°≈Hí∞_«∞ choreography #$`Œºã¨~ܡ∂[#~. Ǩi=$`ŒÎ Hı~„^°~ circumcission ã¨∞#u circumference Ǩikè. Éèí[#=∞~_«e choke #∞eq∞ÇıÜ«µ∞. ã¨∞#fl. PÇıâ◊~=Å¡ =∂>Ï¡_« ÖËHíáÈ=Ù choked voice Qõ^°æ^°ã¨fiO°~. L`ŒÎ=∞. ~ muscle =O°∞ÎÅ Hí~_«O°~ circulating asset x`Œº ÇÍ_«HíѨ٠Pã≤Î circulating capital ã¨O°∞¯ ºÖË>˜~Q∑ =∞¥Å^è°#~. ZxflHí. common ~code L=∞‡_ç áœO°ã¨‡ $u. Çͺ[º~/ =º=ǨO°~. yO°yO° uO°∞Qõ∞† =$`ŒÎ~. =∞O®º^° QõÅ. Pf‡Ü«µ chunk ÉèßQõ~ churlish =∞O®º^°ÖËx. _˘~HíuO°∞Qõ∞_«∞Qå K‹Ç¨Ê_«~. <®@º Híà◊. PÖ’K«<®`Œ‡Hí`Œ circumstantial evidence „áåã¨~yHí ™®Hí∆ º~ 105 civil circumstellar matter #Hí∆„`Œ~ K«∞@¥ì QõÅ „^°=º~ `ŒÇ≤Ê~K«∞H’=_«~† "≥∂㨠ѨÙK«Û_«~† ^®@ÇıÜ«µ_«~ circumvention "≥∂ã¨~ circuitous litigation _˘~HíuO°∞Qõ∞_«∞. xÅ∞=ã¨O°∞Hí∞ circulation „Ǩã¨O°}. „^è°∞ÇÍQå#~ christen <®=∞HíO°}~KıÜ«µ∞. W+¨ìǨ_«∞ chop `ˇQõ#O°∞Hí∞.Hıâ◊ã¨~|~^è° cinchona ã≤~H’<®K‹@∞ì cinema K«Å#z„`Œ~ cinemascope ã≤x=∂™È¯Ñπ. ~ orbit =$`ÍÎHßO° HíHí∆ º. ~ code áœO°ã¨‡ $u. ~ aviation áœO° q=∂# Ü«∂#~.

pÅ∞. qkè~K«∞. ~ music âÍ¢ã‘ÎÜ«µ ã¨~w`Œ~ classification =sæHíO°}~. ã¨fiK«Ûù"≥∞·#. JO°∞=Ù. 㨥Hí. ~ medicine zH˜`Íû "≥·^°º~. `ŒO°Qõu. k^°∞ÌÉÏ@∞¡ ÖËx `Œ∞k „Ǩu. ~ ing root J~@∞ÇıO°∞ clasper ã¨~ǨO°¯ Hí~@Hí~ class „âı}˜. ~ service „ǨÉèí∞`Œfi¿ã=. q=O°} clarify ã¨Ê+¨ì~ KıÜ«µ∞ clarinet ã¨<®flܵ clarion ÉÏHß. ~ less society =O°æO°Ç≤Ï`Œ ã¨=∂[~. â◊∞„ÉèíǨO°K«_«~. ǨO®Hß+¨ª. Q˘à‹¡~. ã¨Éèíº`Œ. ~ bias =O°æ ǨHí∆ áå`Œ~. =O°~æ O®`Œ `ŒÇ¨C. ~ regions j`À+¨‚„áå~`ÍÅ∞ climatologist ÇÍ`Í=O°}âÍGA˝_«∞ climatology j`À+¨‚ã≤÷u/ ÇÍ`Í=O°} âÍG~ climax Ǩ`ÍHíã¨xflÇıâ◊~. `˘Åy~K«∞. pÅÛQõÅ cleavage pÅ∞Û. ѨÙ#O°∞H˜Î client HíH˜∆^®O°∞. x<®^®Å∞. =∞O®º^° civilization <®QõO°Hí`Œ. „Hí"≥∂ #flu. Qõ~„_«Q˘_«¤e cleft peHí. q∞ye# "≥∞∞`ŒÎ~. L^®`ŒÎ "≥∞·#. ~ literature „áåp# ™®Ç≤Ï`Œº~. ™®^èßO°} áœO°∞_«∞. ~ abstraction „áå=∂}˜Hí q=HíÎ`Œ. É’O° Z=∞∞Hí. #MÏi`Œ clay |~Hí=∞#∞fl† áåi÷=â◊sO°~ clay court =∞>˜ìH’O°∞ì clean â◊∞„Éèí"≥∞·#. tYO°~ climate j`À+¨‚ã≤÷u. ǨQõ∞ÅQ˘@∞ì. #O°∞Hí∞. ~ suit ã≤qÖò Çͺ[º~. #ey# ™®"≥∞`Œ. pÅ∞Û cleaver H홮ܵHíuÎ. H’ÖÏǨÏÅ~. ~ sweep JY~_«q[Ü«µ~ cleaning H∆ßà◊#~. =O°æ~. proletariat ~ „âÍq∞Hí=O°æ~. ~ credit ã¨~ѨÓO°‚ǨO°Ç¨u. „ǨK«Ûù#fl. ~ war J~`ŒO°∞º^°ú~ civilian áœO°(ã¨~|~kè). ~ exploitation =O°æ^ÀÇ≤_ç. ~ evidence qã¨Ê+¨ì ™®Hí∆ º~ clincher `ˇQõ^≥~Kı =ºH˜Î† `Œ∞kxO°‚Ü«µ „ǨHí@# cling ÇıÖÏ_«∞ clinical "≥·^°ºzH˜`Œû/ ǨijÅ#/ ǨsHí∆Hí∞ ã¨~|~kè~z#. ~ profits xHíO° ÖÏÉèí~ clearance fiÛÇı`Œ. ~ of assets Pã¨∞ÎÅ=sæHíO°} classified =sæHí$`Œ [„`Œ∞Hí claw QÀO°∞. LǨÇÍHíº~. ~ mixture H∆ßà◊#q∞„â◊=∞~. JkèHßO®xfl LǨܡ∂y~K«∞. J~>˜ L~_«∞. ~ sale ^˘~Qõ`Œ#~Qå J=∞‡_«~ clank QõÅQõÅ ^è°fix riage 106 classified calssifieds clap K«Ç¨Ê@∞¡ HÁ@∞ì. ~ death =∞ã≤Î+¨¯ =∞$u. ÇÍHߺ~Qõ~ clavate XHí z=O° ÉèßQå# ^°à◊ã¨iQå QõÅ clavicle Hí~>˜ Z=∞∞Hí. ~ dance ã¨~„Ǩ^®Ü«µ #$`Œº~.|∞kúQõÅ cleverly `ˇeqQå. QÀÅ. ™®~„Ǩ^®ÜµHí. q„Híܵ~K«∞. ~ society ã¨Éèíºã¨=∂[~ cladode Ǩ„`ÍÉèíHß~_«~ claim ǨÏHí∞¯. ã¨Éèíº`ŒQõÅ. QõQÀæÅ∞. ~ certificate q_«∞^°ÅO°ã‘^°∞ cleavable ǨQõ∞ÅQ˘@ìQõey#. ~ dress áœO°^°∞ã¨∞ÎÅ∞ civility ã¨Éèíº`Œ. HíbÎÖËx. „ǨÉèí∞`ÍfikèHßi. LǨܡ∂HíÎ clientele LǨܡ∂HíÎÅ∞. Qõ_«a_«. `˘Åy~ѨÙ. ~ rights áœO°Ç¨ÏHí∞¯Å∞. calssifieds =sæHí$`Œ „ǨHí@#Å∞ classifier =sæHßO°Hí~ clause x|~^è°#. ã¨Éèíº`Œ JÅÇÍ@∞ KıÜ«µ∞. #Y~. ~ call Ç≤Å∞ѨÙ. qÉèık~K«∞ clasp J~@∞HÁ#∞. ay~z L~K«∞. ã¨Ê+¨ì"≥∞·#. ~ chit =∞K«ÛÖË^°<Ë H˜`Í|∞. `ŒQõ∞=ÙÖËx. ~ palate "≥∞∞„i clemancy Hí∆=∂aèHí∆ clement ^°Ü«µQõÅ 107 clinical psychology clergy „H≥ã · =Ψ =∞`ÍkèHßi/ ѨÙO’Ç≤Ï`Œ clerical error O®`Œá⁄O°áå@∞. ~ oppression =O°æÇ‘_«#. HıHíÅ∞ ÃÑ@∞ì clamp n. „áåp# =∞Ǩ Hß=º~ classical „áå=∂}˜Hí. ~ consciousness =O°æK‹·`Œ#º~. ~ religion ™®=∂lHí =∞`Œ~. q_ç=_«∞† peHí. ~ period „áå=∂ }˜Hí Ü«µ∞Qõ~ classical „áåp#. Qõ~^°O° QÀà◊~ KıÜ«µ∞. ~ thermometer [fiO°=∂ǨHí~ clinical psychology =∂#ã≤Hí zH˜`Íû ^谺ܫµ# (âÍG)~ . ~ connection `Œ~`Œ∞ |~^è°#~ clan QÀ„`Œ~: Hí∞@∞~|=O°æ~ clandestine ^˘~QõKÍ@∞.civilian =∞`Œ xÜ«µ=∂ÅHí∞ aè#fl~Qå [i¿Ñ ÃÑo§. K‹e¡~K«∞. ~ dialect =O°æ=∂~_«eHí~. q^°à◊#~ cleave ǨQõ∞Å∞. ~ solution H∆ßà◊#„^®=}~. xO°‡Å "≥∞·#. ~ society =O°æqÉèíHíÎ ã¨=∂[~ classcism ã¨~„Ǩ^®Ü«µÇÍ^°~ classic „áå=∂}˜Hí„Qõ~^ä°~. Qõ∞=∞™®Î á⁄O°áå@∞ clericalism =∞`ÍkèHßO°∞Å *’Híº~ clerk Qõ∞=∂™®Î clever `ˇe"≥·#. Z^°∞O˘¯#∞. ~ Conflict =O°æ ã¨~Ѷ¨∞O°¬}. middle ~ =∞^è°º`ŒO°Qõu. W@∞HíÅ Hí∞ǨÊ. ~ hands x+¨¯à◊~Hí Ǩϙ®ÎÅ∞. `Œ@∞ì clarification ã¨Ê+‘ìHíO°}. ~ frequencies =O°æ áœ#ó ѨÙ<®ºÅ∞. ~ awareness =O°æã¨Ê $ǨÏ. ~ receipt xO°∞Ì+¨ì O°ã‘^°∞. =∞O®º^°K‹Ç¨C civilized <®QõO°Hí. =∞O®º^° civilize <®QõO°Hí`Œ <ËO°∞Ê. ѨÓiÎKıÜ«µ∞ clinching qã¨Ê+¨ì. Qõ∞ǨÎ. Qõ`Í#∞QõuHí ÇÍHíº~. PǨfi#~ clarity ã¨Ê+¨ì`Œ clash qO’^è°~. ~ foot Ǩ~*Ï =~>˜ áå^°~. ã¨~Ѷ¨∞O°¬}. ~ supplies áœO°ã¨O°Ç¨O®. x<®^®Å∞ KıÜ«µ∞. áœO°ã¨O°Ñ¶¨O®Å∞. <ËO°∞ÊQå cleverness K«`Œ∞O°`Œ cliche Ǩ_çHí@∞ìǨ^°~. ǨÏã¨ÎQõ`Œ~KıÜ«µ∞. HÁH≥¯~. ~ servant „ǨÉèí∞`Àfi^Àºy. ^®_çKıÜ«µ∞. ǨO®Hß+¨ªHí∞KıO°∞ climb down ky=K«∞Û climber ZQõÉÏHı "≥∞∞Hí¯ clinch `Œ∞kxO°‚Ü«µ~ KıÜ«µ∞. ~ society „Ǩ*Ïr=# =º=ã¨÷. ^°¥O°^°$+≤ì clam PeÛÇ¨Ê clamorously ÃѶ∞∞Å∞¡=∞x clamour n. HÁ~_«HÁ=∞∞‡. ǨQõ∞Å∞. ~ hammer Çı∞Hí∞Å∞ f¿ã ã¨∞uÎ clawed QÀà◊∞§QõÅ. uniform ~ code L=∞‡_ç áœO°ã¨‡ $u. qxܡ∂Qõ^®O°∞Å |$~^°~ cliff K«iÜ«µ. ÇÍ^°~ claimant ǨÏHí∞¯^®O°∞ clairvoyance k=º^°$+≤ì. ~ nuts zÅ¡y~[Å∞ cleanse „ǨH∆ßo~K«∞ clear Ǩiâ◊∞^°ú. ÇÍ`Í=O°}~ climatic ÇÍ`Í=O°}/ j`À+¨‚ã¨~|~kè. ~ days ѨÓiÎ k<®Å∞. ~ area áœO° xÇÍ㨠„áå~`Œ~. |¥O°. Hí∞â◊Å.

<ËiÊ~K«∞. ~ vowel ã¨~=$`ÍK«∞Û. ~ dwellers fO° „áå~`ŒÇÍã¨∞Å∞. Q≥Å. ~ field ÉÁQõ∞æ xHı∆áåÅ∞#fl „áå~`Œ~. ~ partners ã¨~H©O°‚ (ÉèßQõ ™®fi=∞º) ǨH∆ßÅ∞. ^≥|ƒHÁ>ıìâ◊H˜Î. ~ quarters ã¨xflÇ≤Ï`Œ ã¨÷ÖÏÅ∞. ã¨~Ü«µ∞HíÎ=O°‚~. Hí∂O°∞ʆ ÉÏQõ∞KıÜ«µ∞ cobbler K«O°‡HßO°∞_«∞† =∞^°º~. „Ǩ^°H˜∆}kâ◊ clod =∞~>˜Qõ_«¤† `ˇeq`ŒHí∞¯= =∞x+≤ clog P@~Hí~. q^°¥+¨H∞í _«∞. UHß~`Œ "≥∞·#. O°Ç¨Ï㨺"≥∞·#. ǨO°^®† ^è°i~K«∞. Jã¨Î=ºã¨Î"≥∞·# clustard bean QÀO°∞zHí∞¯_«∞ cluster Qõ∞~ѨÙ. ÖÏsî. ÉèíO°`ŒÇÍHíº~ clot (O°HíÎ~) Qõ_«¤Hí@∞ì† Hí^°∞=∞∞. ^°QõæO°KıO°∞Û. HíǨC. q+¨ã¨`Œº~. ™®Hí∞. ~ by ^°QõæO°Qå. =∂O°∞Çı+¨~ÇıÜ«µ∞ cloak room ™®=∂#∞Qõk clock off Ǩx=∞∞y~Ѩ٠ã¨=∞Ü«∂xfl #"≥∂^°∞KıÜ«µ∞ clock on Ǩx„áåO°~Éèí ã¨=∞Ü«∂xfl #"≥∂^°∞KıÜ«µ∞ clockwise ã¨=º. ~ government ã¨~H©O°‚ „ǨÉèí∞`Œfi~. ~ line fO°OÕY. ~ zone fO°„Ǩ^Õâ◊~ coat ѨÓ`Œ† á⁄O°/ K«O°‡~† H’@∞† ѨÓÜ«µ∞ coating qÖËǨ#~. ~ seeding Hí$„u=∞=O°¬~ Hí∞iÇ≤~K«_«~ clout Qõ∞_«¤Ç‘eHí† JkèHßO°~. ã¨~H©O°‚~† `Í`ͯeHí XǨÊ~^°~/ Hí∂@q∞† UH©Éèíq~K«_«~† Híeã≤áÈ=_«~. =∞∞Y∞º_«∞. =∞`Œ∞Î=∞~^°∞ coccus QÀà®HßO° ÉÏH©ìiÜ«µ~ coccygeal J#∞„uHßxH˜ ã¨~|~kè~z# coccygeo J#∞„uHíѨ٠coccyx J#∞„uHí~. ¿ÑO°∞H’=_«~ coal ÉÁQõ∞æ.clinker clinker Hße# W@∞Hí. Qõ∞kHÁÜ«µº. áå=ÙH’à◊∞§† *’à◊∞§† J^°∞ѨÙÖ’ÃÑ@∞ì. Qõ>˜ìQå Ǩ@∞ìHÁ#∞ HíuÎi~ѨÙ. HíuÎi~z# Çͺã¨~/ „ǨHí@# clique =∞∞Oîß. aQõ∞ "≥·#. z@ìz=i ÉèßQõ~. [_ç¤. =∞∞^°Ì. ã¨=∞∞„^°fO°~† ^Õâ◊ ã¨iǨÏ^°∞Ì. <®qHí∞_«∞ cockade `Œ∞O®Üµ cockboat ^˘<ˇfl cockhafer z=∞‡@. ǨÅ∞Hí∞|_ç. "≥∂@ܵ#. Çı+¨~. Ǩ@ìHßO°∞. ã¨=∂Ç≤Î. DÅѨÙO°∞Qõ∞ cockcrow H’_çHí∂`ŒÇıà◊. ã≤|ƒ~kH˜ Hı>Ïܵ~Kı JO° cockscomb H’_çA@∞ì† h@∞Hß_«∞ cockswain `Œ~_ËÅ∞. ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ~ direction ã¨=ºkâ◊. closet UHß~`ŒQõ$ǨÏ~. ~ pit ÉÁQõ∞æ `Œqfi# Q˘Üµº coalition (O®[H©Ü«µ ǨH∆ßÅ) q∞„â◊=∞~. =∞∞yÜ«µ∞. JÅ¡iKıÜ«µ∞† J= ã¨O°~ ÖËx ™®=∂#∞ áÈQõ∞KıÜ«µ_«~ co-accused ã¨Ç¨Ïx~k`Œ∞_«∞ coach â◊Hí@~. fO° „áå~`Œ~. ~ line fO°~ coastal fO°ã¨~|~^è°. ã¨~Ѷ¨∞~ (¿ÑHíÖ’) Híà®=O°∞=∞∞Hí¯† ã¨~Ѷ¨∞~Qå UO°Ê_«∞. ~ knit ã¨∞=º=ã‘H÷ $í `Œ. Ç≤ã≤<®i. q∞+¨. ^°$_è"° ∞≥ #· . `ŒsÊù^°∞ KıÜ«µ∞ co-action ã¨~Ü«µ∞HíÎ PK«O°} coagulant HíO°∞_«∞. ~ drama K«^°=_ÍxH˜ J#∞Hí∂Å"≥∞·# <®@Hí~ close up ã¨xflÇ≤Ï`Œ"≥∞·#. Qõ_«¤Hí@∞ì H’=_«~. ~ in K«∞@∞ì clipping 108 cluster =∞∞@∞ì. Ǩà◊∞§ Híe Ç≤# K«Å¡xáåhÜ«µ~ cobbles <ËÅg∞^° ǨiKı Qõ∞~„_«x O®à◊∞§ cobra „`ÍK«∞áå=∞∞. =∞¥Ü«µ∞. =∞QõÇ≤@ì† h>˜Q˘@ìѨ٠`˘~_«~† ѨÙO°∞ë®~Qõ~† `Œ∞áåH˜ g∞@. ~ down =∞¥ã≤ ÇıÜ«µ∞. ~ ranks qÉèı^®Å∞ q㨇i~K«∞. J_«¤k_«¤"≥∞·#. ^°@ì"≥∞·# á⁄Qõ. =∞¥ã≤#. ~ law Híiî# âÍã¨#~ cluck H’_çÇ≤Å¡Å#∞ Ç≤Å=_ÍxH˜ JiKı JO°∞Ѩن =∞¥O°∞ö_«∞ clue *Ï_«. =∞¥Hí. Ǩ_«=ÇÍi <®Ü«µ Hí∞_«∞ cocktail =∞^°ºq∞„â◊=∞~ . ~ shot Ju ^°Qõæi #∞~z fã≤# z„`Œ~ closing date =∞∞y~Ѩ٠`Ën closure =∞∞y~ѨÙ. „ǨÉèßq`Œ~ KıÜ«µ∞ clouted J`Œ∞Hí∞Å∞ Çıã≤# clove Å=~Qõ~ ("≥∞∞Hí¯) clown Ǩ㨺Qå_«∞. "≥#∞flѨÓã¨Å∞ Híeã≤ UO°Ê_Ë „uH’}®HßO°Ñ¨Ù z#fl Z=∞∞Hí cock H’_çѨÙ~A. ~ mine ÉÁQõ∞æ Qõx. ~ fisted Ç≤ã≤<®i. ~ posture Éèí∞[~Qåã¨#~ cobweb ™®ÖˇQõ¥_«∞† zHí∞¯=∞∞_ç cocaine HÁH≥ܵ<ü. J~Qõ|Å~. WO°∞H≥·#. ™®=∂#∞ QÆk UHß~`Œ ÇÍã¨~Ö’ L~K«∞. Hí~_≥ clump K‹@¡/ á⁄^°Åã¨=∞¥Ç¨Ï~† `ÀѨ٠clumsy qHí$`Œ. ѨÓ`Œ† H’@∞¡ Hí∞@ì _ÍxH˜ LǨܡ∂y~Kı Qõ∞_«¤ co-author ã¨Ç¨ÏO°K«Üµ`Œ 109 coax WK«ÛùHßÖÏ_ç cocktail =~z~K«∞. z>ˇì~† `Œ∞ǨC clinometer H’}=∂ǨHí~ clip n. ~ up =∞¥ã≤ÇıÜ«µ∞. _≥Hí¯Å K«Ç¨C_«∞ ÖÏ~>˜ ^è°fix† JÖÏ ^è°fix~K«∞ close ã¨~=$`Œ† ã¨xflÇ≤Ï`Œ. q∞„â◊=∞ „ǨÉèí∞`Œfi~. á⁄y_ç ã¨=∞‡ u~ǨKıÜ«µ∞† ÖÏe~K«∞ coaxing =∞∞iÃÑ~ coaxingly ÖÏÅ#Qå cob =∞QõǨÏ~㨆 |e+¨ª"≥∞·# Qõ∞„O°Ñ¨Ù `Œ@∞ì cobalt =∞}˜tÅ cobble HíeÜ«µ_«~. Qõ∞uÎ. ~ bomb qã¨Î $`Œ „Ǩ^Õâ◊~Ö’ ¿ÑÖË ÉÏ~|∞ clutch clutch Qõ>Ç ì˜ @ ¨ ∞ì. ~ call „Ǩ=∂^°~ #∞~z "≥~„@∞Hí ÇÍã≤Ö’ `ŒÇ≤Ê~K«∞HÁ#∞. `ˇÅ¡ÇÍO°∞Çıà◊ cock-eyed "≥∞Å¡Hí#∞fl Qõņ =~HíO° |∞kú Qõņ ǨxH˜O®x cockney QåO®|~=Å¡ K‹_çáÈܵ# Ç≤Å¡ ÇÍ_«∞ cockpit q=∂#~Ö’ ÃÑ·Å>òHí∞. „ǨÉèß=~. HíuÎi~ѨÙ. Qõ_«¤Hí@∞ì coagulation Ѷ¨∞hÉèí=#~. ^°∞_«∞¤Hí„O°† Hí¡|∞ƒ. J<®QõO°Hí. |~_ç† tHí∆Hí∞_«∞† Láå^èߺ Ü«µ∞_«∞† tHí∆}xK«∞Û. ǨÖ@ ¡ˇ ¥i ÇÍ_«∞† ɡ·`Œ∞ club Qõ^°. ~ guard fO° O°Hí∆Hí^°à◊~. SHíº=∞Qõ∞. ~ tar `ÍO°∞. Ǩikè. XuÎ_ç. ~ grain =∞∞`ŒHí^èß#º~ coarseness "≥∂@∞`Œ#~ coast H’™®Î. PK«¥H©† #¥Å∞~_«. |$~^°~ cloud =∞|∞ƒ. =∞¥ã¨∞HÁ#∞. Hí|~^è° Ç¨Ïã¨~Î † ^°_ÍÅ∞# Ǩ@∞ìHÁ#∞† Qõ>˜ìQåǨ@∞ìHÁ#∞ clutter O˘^° KıÜ«µ∞. HíuÎi~K«∞. =∞∞y~K«∞. ~ habitat fO° „áå~`Í ÇÍã¨~. Jã¨Ç¨ÏºHíO°. ~ politics ã¨~H©O°‚ O®[H©Ü«∂Å∞ coarse =∞∞`ŒHí. J_«∞¤ÃÑ@∞ì cloister („H≥·ã¨Î= ã¨<®ºã≤#∞Å) =∞Oî°~† =∞Oî° rq`Œ~ cloistress ã¨<®ºã≤x clone ã¨=∞O°¥Ç¨rqx ã¨$+≤ì~z# cloning ã¨=∞O°¥Ç¨ r=Ùx ã¨$+≤ì clop n. =∞O°∞Qõ∞Ǩ_«∞. Çı∞Ѷ¨∞~. 㨯~^°#~† Qõ_«¤Hí>˜ì# coagulate ¿ÑO°∞HÁ#∞. Qõ∞~Ѩ٠clitic P„â◊~Ú clitoris ÉèíQå~Hí∞O°~ cloak ÃÑ·Qõ∞_«¤.

Ü«∂^°$zÛùH~ í† UH©Éèß=~ coitus "≥∞·^ä°∞#~. intestinal ~ P~„`Œâ◊¥Å colitis ÃÑ^°Ì¿ÑQõ∞ <˘Ç≤Ê collaborate Híeã≤ ǨxKıÜ«µ∞. ~ proceedings J#∞+¨~yHí =º=ǨO®Å∞. ~ of data ã¨=∂KÍO° ¿ãHíO°} collective L=∞‡_ç. `À>˜L^Àºy collection =㨥Å∞. ~ damage Ü«∂^°$zÛùHí cohort P#Hí@ì XHí ÃÑ^°Ì ã¨~ã¨÷Ö’ z#fl ǨxKı¿ã =ºH˜Î† "≥∂ã¨y~K«∞ cogency â◊H˜Î. ã¨Ê+¨ì~Qå ¿ÑO˘¯#∞ coding Qõ∞O°∞ÎÅ =∂O°∞Ê co-edition ã¨Ç¨Ï„ǨK«∞O°} co-editor ã¨Ç¨Ïã¨~áå^°Hí∞_«∞ co-education ã¨Ç¨Ïq^°º coefficient Qõ∞}Hí~ coeliac L^°O°Hí∞ǨÏO° ã¨~|~^è°"≥∞·# coencyte JY~_« r=Hí}H’â◊~ coerce |Å=~`ŒÃÑ@∞ì coercion |ÖÏ`ͯO°~ coercive |Å=~`Œ~ Kı¿ã co-eval ã¨=∞Hßb#"≥∞·#. ã¨Ç¨ÏHí$+≤Hí∞_«∞ collage ^Œ$â◊º ~°∂ѨHõÅÊ# collapse Hí∂eáÈ=_«~. SHí=∞`Œº~. `ˇeã≤ L~_«_«~† „Ǩ`˺Hí"≥∞·# Qõ∞O°∞Î cohabitation ã¨~H©O°‚~. K«Å¡x. ÉèßQõ™®fiq∞. xÜ«µ=∞x|~^è°#Å *Ïa`͆ 㨇 $u. <®ºÜ«µs`ͺqKÍO°} Kı¿ã ǨÏHí∞¯. ~ conscience ™®=∞¥Ç≤ÏHí Kı`#Œ . ã¨~ܡ∂Qõ~. |Ǩï=∂#~. `À_ÍÊ@∞. ™®=∞∞ ^®ÜµHí. biliary ~ Ç≤`ÍÎâ◊Ü«µ â◊¥Å. ~ of conduct „Ǩ=O°Î# xÜ«µ=∂=o code mixture Éèßë®q∞„â◊=∞~ code noise ã¨~Hı`Í=O’^è°~ code of laws <®ºÜ«µ 㨥„`Í=o code switching Éèß+¨=∂O°∞Ê codex O®`Œ„Ǩu codger Kèß~^°ã¨∞_«∞. ã¨=∞∞z`Œ "≥∞·#† qâ◊fiã¨hÜ«µ"≥∞·# cogitate nO°…~Qå PÖ’z~K«∞ cognac „^®Hí∆™®O®Üµ cognate ã¨Ç¨Ï*Ï`Œ~ cognate language ™È^°O°Éèß+¨ cognate word ã¨fi*ÏuǨ^°~ cognisable offence Hıã¨∞ÃÑ@ì^°y# <ËO°~ cognitive consistency Jaè*Ï˝ã¨~`Œ∞ Å#~ cognitive development Jaè*Ï˝qHßã¨~. ~ war „ǨK«Ûù#flÜ«µ∞^°ú~. ã¨=∞Hßb#∞_«∞ co-exist ã¨Ç¨Ïr=#~ KıÜ«µ∞. ~ storage j`ŒÅ y_«¤~y. ™®=∞¥Ç≤ÏHí. Çı∞^èßqHßã¨~ cognitive dissonance Jaè*Ï˝ "≥·O°∞^è°º~ cognitive sociology Jaè*Ï˝`Œ‡Hí ™®=∂ lHíâÍG~ cognitive theory Jaè*Ï˝ã≤^®ú~`Œ~ cognizance (<ËO°~) Qõ∞iÎ~Ѩن ǨijÅ# Ǩikè. ~ interruptus ã¨öÅ#O°Ç≤Ï`Œ "≥∞·^ä°∞#~ coke n. ã¨~|~^è°~. ~ behaviour ™®=∞¥Ç≤ÏHí „Ç¨= O°#Î . HíÖˇHíìO∑ collide _è©HÁ#∞. HíeÇ≤ L~Kı â◊H˜Î. ™®=∞O°÷º~. ~ farm L=∞‡_ç Kı#∞ collectivism ™®=∞∞^®ÜµHí`Œ collectivization ã¨=∞+‘ìHíO°} collectomy ¿ÑQõ∞Ö’ ÉèßQõ~ `˘Åy~Ѩ٠collector lÖÏ¡kèHßi. ~ weed Ǩ~@Ö’ ÃÑiQÕ HíÅ∞Ѩ٠collation ã¨=∂HíÅ#~† „Hí=∞~Ö’ Hí∂O°Û_«~. ã¨~Ѷ¨∞i¬~K«∞ collier ÉÁQõ∞æQõx Hßi‡Hí∞_«∞. gastric ~ [Oî°O°â◊¥Å. ~ bargaining Qõ∞~ѨÙÖ’ ÉıO°~. Híeã≤ L~_«∞ co-existance ã¨Ç¨Ïr=#~. ã¨~ã¨~[#|Å~ 111 colloquial #+¨ì~. =∂^°Hí „^°ÇͺxH˜ JÅÇÍ@∞Ǩ_«∞ cokehead =∞`Œ∞ÎǨ^®O®÷ÅHí∞ JÅÇÍ@∞Ǩ_Ë =ºH˜Î cold j`ŒÅ. |Å~ cogent |Å"≥∞·#.110 coconut fibre coconut fibre HÁ|ƒiÇ‘K«∞ cocoon Ǩ@∞ìQõ¥_«∞. ã¨Ç¨ÏxÇÍã¨~ co-heir ã¨Ç¨ÏÇÍO°ã¨∞_«∞ cohere J~@∞HÁ#∞. UH©Éèíq~K«∞† ã¨=∂# ã¨÷ÖÏxfl P„Híq∞~K«∞† XHı ã¨=∞Ü«µ~Ö’ `Œ@ã≤÷~K«∞ coincidence HßHí`ÍmÜ«µ~. ǨO°ã¨ÊO° ã¨~|~^è° =∞∞#fl. ÇÍ_«∞HíÖ’ L#fl. q∞„â◊=∞~. JÖÏÊǨO°~ colleague ã¨Ç¨ÏŸ^Àºy. K«¥_«_~ « cocurricular J#∞|~^è° áåOî°~ cod ÃÑ^°Ì ã¨=∞∞„^°Ñ¨ÙKıǨ† ã¨~z. Çͺ=ǨiHí Éèß+¨ . ÉèßQõ™®fi=∞º~ collaborator ã¨ÇϨ Hßi. ~ wave j`ŒÅ`ŒO°~Qõ~ cold glacier j`ŒÅ Ç≤Ï=∂h#^°~ colic â◊¥Å<˘Ç≤Ê. ã¨~HíÅ#~. JuH˜ L~_«_«~/ J~>˜ÃÑ@∞ìHÁx L~_«_«~ cohesive force |~^è°#â◊H˜Î. ~ agreement J#∞+¨~yHí XǨÊ~^°~. ¿ãHíO°}. J#∞|~^è° gÅ∞<®=∂ codification „H’_ôHíO°}~ codify ã¨~Hıu~K«∞. <ˇ=∞‡ kQå PǨO°~ =~_«_«~ code ã¨~Hı`Œ~. ~ obligation J#∞ +¨~yHí ÉÏ^è°º`Œ. ~ agreement L=∞‡_ç XǨÊ~^°~.g. ~ security J^°#Ѩ٠Ǩg∞/ Éèí„^°`Œ. ã¨Ç¨ÏHßO°~. á⁄~kHíQå L~_«∞ coherence ã¨~^°O°ƒùâ◊∞kú† á⁄~kHí coherence theory á⁄~kHí ã≤^®ú~`Œ~ cohesion |~^è°~. ã¨~Éè’Qõ~. ã¨Ç¨ÏHí i~K«∞. Ǩ^°ã¨$[# coincide ã¨iǨ_«∞. ã¨ÇϨ Çͺáåi. "≥∂@∞=∞x+≤ codicil gÅ∞<®=∂Ö’ =∂O°∞Ê. ~ guarantee ã¨Ç¨Ü«µHí Ǩg∞. ã¨iK«¥_«_«~. `Œ`Œû~ |~^è°"≥∞·#. ÇÍ_«∞HíÉèß+¨. xO®‚Ü«µHí"≥∞·#. ~ evidence „Ǩ^èß# ™®H∆ߺxfl |ÅǨiKı ™®Hí∆ º~. „H’_ôHíi~K«∞. Ǩã≤xHßÜ«µ cocoonery Ǩ@∞ìѨÙO°∞Qõ∞Å#∞ ÃÑ~Kı Qõ¥_«∞ cocooning L|∞ã¨∞áÈHíH∞í >©. HíŠܵHí. ÉèßQõ™®fiq∞ JQõ∞ collaboration ã¨Ç¨ÏÉèßy`Œ. *Ï˝u. XHíO°Hí"≥∞·# ÉÁQõ∞æ† HÁH≥ܵ<ü =∂^°Hí„^°=º~ coke v. Ǩ_çáÈ=Ù collate áÈQõ∞KıÜ«µ∞ collateral *Ïu ã¨~|~^è°~ QõÅ. ~ loan J#∞ +¨~yHí O°∞}~. ÉÁQõ∞æÅ Çͺáåi colliery ÉÁQõ∞æQõx collinear ã¨Ç¨ÏOÕvÜ«µ collision _è©HÁ#_«~ collocate XHíKÀ@ ÃÑ@ì_«~/ J=∞O°Û_«~ collocation ã¨Ç¨Ïã¨~|~^è°~† ã¨~ܡ∂[# collop =∂~ã¨Ñ¨ÙHí~_« colloquialism Éèßë®ÇÍ^°~ colloquial Çͺ=ǨiHí. peaceful ~ âÍ~uÜ«µ∞`Œ ã¨Ç¨Ïr=#~ coffer Y*Ï<® cofferdam `Í`ͯeHí coffin â◊=¿Ñ>˜Hí cog Ǩà◊§K«„Hí~ Ǩà◊∞§† cohesive force cohort |$~^°~† ã¨Ç¨ÏK«O°∞_«∞† (<ËO°~Ö’) =∞^°Ì`Œ∞^®O°∞ coil (fQõ) K«∞@ì coinage Ǩ^°ã¨$+≤ì. `ŒÅQõ_« coddle LǨK«i~K«∞† =∞∞^°∞ÌÖÏ_«∞.

`Œy# 113 commission ÇͺYº† q=∞O°≈. ™œ~^°O°º~ comely comely K«Hí¯x. ~ bomb ^°Ç¨Ï#ÉÏ~|∞. KıO°∞Û† HíÅ∞ã¨∞HÁ#∞.112 colloquium colloquium xѨÙ}∞Å/ Ǩ~_ç`Œ∞Å K«O®Û QÀ+≤ª ã¨~Éèß+¨} Hí∞=∞‡Hí¯Qõ∞. ~ sculpture =O°‚ tÅÊ~. ™®‡O° H’`Œû=~. (Hí=∞¥ºxã¨∞ì „Ç¨Éèí∞`Œfi~Ö’) =∞~„u. HíxHíO°~ commission P[˝. ~ tose JǨ™®‡O° ã≤÷uÖ’#∞#fl comb ^°∞"≥fi#. ã¨~Ѷ¨∞~. ¿Ñ@. ÖÏÅ¥pǨ_«∞ collusion Hí∞„@. ~ art ÇͺáåO° Híà◊. ^°Ç¨Ï#K«O°º. ~ tube ^°Ç¨Ï#<®oHí comedian q^°¥+¨Hí∞_«∞† ã¨∞MÏ~`Œ <®@Hí O°K«Üµ`Œ† Ǩ㨺#@∞_«∞ comedy Ǩ㨺O°K«#† ã¨∞MÏ~`Œ<®@Hí~ comeliness K«Hí¯^°#~. Qõ$ǨÏã¨=∞∞^®Ü«µ~† (=Åã¨) O®[º~. ™®finè#`Œ. Éèí„^°`Í^°à◊ Ãã·xHí∞_«∞ commemorate ™®‡O°HßO°÷~/ *Ï˝Ç¨HßO°÷~ xO°fiÇ≤Ï~K«∞ commemoration ã¨~㨇O°}. ~ rule =Å㨠áåÅ#. "≥∞K«∞ÛH’Å∞. ~ artist ÇÍ}˜[º Híà®HßO°∞_«∞. ~ print O°~Qõ∞ J^°ÌHí~. ~ production ÇÍ}˜[º ™®÷ܵ L`ŒÊuÎ. JǨÊy~z# Ѩx. ¿ã<®x commandment P[˝. Kı`Œ∞Å∞HíÅ∞ѨÙ. ~ relief Ǩ™ÈºÇ¨âÍ~u comintern J~`ŒO®˚fÜ«µ Hí=∞¥ºxã¨∞ì ã¨~ã¨÷ comity ™œÇ¨O°ú~ command P[˝. `Ë<ˇÇ¨@∞ì† ^°∞=Ùfi. ™œYº~. TO°_ç~K«∞† ™œHíO°º~. á⁄Qõ_«Î commensurate ã¨=∂#"≥∞·#. P*Ï˝Ç≤~K«∞. ÉÁ~`Œ comic #=ÙfiѨÙ>˜ì~Kı. JǨÊy~K«∞ commendable HÁxÜ«∂_«^°y#. ~ nature L„^ÕHßxH˜ Ö’#Ü˵º ã¨fiÉèß=~ combustion ^°Ç¨Ï#~. ~ code ÇÍ}˜[º ã¨~Hı`Œ~. ~ war =Åã¨Ü«µ∞^°ú~ colonialism =Åã¨áåÅ# q^èß#~† =Å㨠ÇÍ^°~ colonisation =Åã¨O®[º ™®÷Ǩ# colony HßÅh. L^Àºy commissariat Ãã·<®ºxH˜ PǨO° Ǩ^® O®÷Å∞ ã¨=∞Hí∂OÕÛ qÉèßQõ~ commissary Ãã·xH’^ÀºQõ∞ÅHí∞. ZÖò™®Åfi_ÍO∑ ^Õâ◊Ѩ٠HíO≥hû<À@∞ colonel ¿ã<® qÉèßQåkèǨu. ~ enterprise ÇÍ}˜[º ã¨~ã¨÷. „ǨuѶ¨∞>˜~K«∞ combination HíÅܵHí† UH©Éèß=~. „Ǩ™®Î q~K«∞. ™®finè#~Ö’ L~K«∞ commandant ¿ã<®kèǨu command area PÜ«µHí@∞ì commandeer ÖÏQõ∞HÁ#∞. ~ pilot „Ǩܫ∂}˜Hí∞Å q=∂<®efl #_ç¿Ñ ÃÑ·Öˇ>ò. Hí@∞ì ÉÏ@∞† Çı∞à◊#~ combine HíÅ∞ѨÙ. Hí∞=∞‡Hí∞¯† O°Ç¨Ï㨺 XǨÊ~^°~ colocasia KÍ=∞Qõ_«¤ colon (ÃÑ^°Ì) ¿ÑQõ∞. =O°ã¨† „Ǩ`˺Hí O°K«#. HíÅflÖò colonial =Åã¨^â Õ ÍÅHí∞ ã¨~|~kè~z#. âÍã¨#~. ~ agent =∞^è°º^°à®i comment . Ǩ㨺áÈ+¨Hí. Dâ◊fiO®[˝. zHí∞¯ fÜ«µ_«~ combuster ^®Ç¨ÏHíO combustibility ^®Ç¨Ïº`Œ. HßÅÛ_«~. ([~`Œ∞=ÙÖ’¡) =∞∞„O°∞/ A#∞fláåÅ∞ colour O°~Qõ∞. ~ affairs ÇÍ}˜[º =º=ǨO®Å∞. áÈO®_Ë^Õâ◊~ combat áÈO®@~. =∞~_Ë. [fiÅ# ™®=∞O°÷º~† ^°Ç¨Ï#jÅ`Œ combustible ^°Ç¨Ï#jÅ. ~ bank ÇÍ}˜[º ÉϺ~Hí∞. HÁeq∞. HßÖË. ~ spinal "≥#∞fláå=∞∞. ã¨~|~^è°~. =<ˇfl. ~ traveller =O°ÎHí∞_«∞. ~ office =Åã¨^ÕâÍÅ HßO®ºÅÜ«µ~. ~ crisis ÇÍ}˜[º ã¨~H∆’Éèí~.~ property =O°‚^è°O°‡~. ~ court ÇÍ}˜[º <®ºÜ«µ™®÷#~. ã≤á¶åO°ã¨∞ KıÜ«µ^°y# commendation ã≤á¶åO°ã¨∞. ÇÍ}˜[º ã¨~|~^è° "≥∞·#† ÖÏÉèß¿ÑHí∆`À Hí∂_ç#. "≥∞ǨC. ~ engine ^°Ç¨Ï#jÅ Ü«µ~„`Œ~. ~ blindness =O®‚~^è°`Œfi~. „áåO°~aè~K«∞ commencement "≥∞∞^°Å∞. PkèǨ`Œº~. ~ characteristic =O°‚qÅHí∆}`Œ. á⁄Qõ_«∞. „|Ǩ‡~_«"≥∞·# colossus =∞Ǩ=∞¥iÎ. =∞#∞+¨º „Ǩ=∂ }®xfl q∞~z# q„QõǨÏ~ colostrum „Ǩ^ä°=∞ã¨Î#º~. HÁx Ü«∂_Ë commence "≥∞∞^°Å∞ÃÑ@∞ì. ~ agency ÇÍ}˜[º ã¨~ã¨÷. áÈO°∞† ^°fi~^°fi Ü«µ∞^°ú~† Z^°∞O˘¯#∞. ~ furnace P=~. Éèß+¨º~. â͡Ѷ¨∞ hÜ«µ. zHí∞¯ nÜ«µ∞. PHı∆Ç≤~K«∞ commentary ÇͺMϺ#~. ã¨~KÍi commercialisation ÇͺáåsHíO°} commercialise ÇͺáåsHíi~K«∞ commie (x~^®O°÷~Ö’) Hí=∞¥ºxã¨∞ì comminate â◊Ç≤~K«∞. "≥`Œ∞Hí∞ combatant ܡ∂^è°∞_«∞. „áåO°~Éèí~ commend "≥∞K«∞ÛHÁ#∞. KıO°∞ combined q∞o`Œ combing (A@∞ì) ^°∞=fi_«~. ~ chamber ^°Ç¨Ï#¿Ñ>˜Hí. P*Ï˝Ç¨„`Œ~. Qõx Hßi‡ Hí∞ÅHí∞ PǨO° Ǩ^®O®÷Å∞ J~^°*Ë¿ã qÉèßQõ~ commisseration *Ïe. qkè commando Hí"≥∞~_À. =O°‚~. ¿ÑO˘¯#∞. ~ law ÇÍ}˜[º <®ºÜ«µâÍG~. ~ relationship |~^è°∞`Œfi~. q=∞i≈~K«∞. =∞~_«e† „áåO°~ aè~K«∞† xܡ∂y~K«∞. ã¨∞~^°O°"≥∞·# comer #zÛ#/ Z^°∞Qõ∞`Œ∞#fl =ºH˜Î comestible u#^°y#=ã¨∞Î=Ù comet `ÀHíK«∞Hí¯ comfort F^®O°∞Û. ™®‡O°HízǨÏfl~ commemorative Qõ∞O°∞ÎHí∞ `ˇKıÛ. z=i=∂@ colorral |$ǨÏ^®HßO° (tÅÊ~) colotomy ÃÑ^°Ì¿ÑQõ∞Hí∞ Hí#fl~ ÃÑ@ì_«~ colossal KÍÖÏ ÃÑ^°Ì^°Üµ#. =O°‚ã¨=∞#fiÜ«µ~. ~ break ÇÍ}˜[º „ǨHí@#ÅHí∞ Hı>Ïܵ~Kı ã¨=∞Ü«µ~. JkèHßO°q∞K«∞Û. K«O°Û† ÇͺMϺ x~K«∞. ~ boat ^°Ç¨Ï#áå„`Œ/ <ÒHí. ã¨^°∞áåÜ«µ~. [ѨÙÎKıÜ«µ∞ commander-in-chief ã¨O°fi¿ã<®x commanding officer ^°àÇ ◊ Íܵ. ~ vertebral "≥<ˇfl=∞∞Hí columnist „Ǩ`˺Hí ji¬HÍ O°K«Üµ`Œ coma JǨ™®‡O°Hí~. UHíO°¥Ç¨Hí UHí*Ïu r=ÙÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ colophon =∞∞„^°. >˜Ç¨Ê}˜ commentator ÇͺMϺ`Œ commerce ÇÍ}˜[º (âÍG)~ commercial ÇÍ}˜[º. ~ doppler O°Hí΄Ǩ™®O° ǨsHí∆Ü«µ~„`Œ~. ɡki~K«∞ commiserate *ÏeK‹~^°∞ commissar âÍMÏkèǨu. ~ space ^°Ç¨Ï#„Ǩ^Õâ◊~. ~ theory =O°‚ã≤^®ú~`Œ~ colloquy collude comeliness colourist =O°‚Çı`ŒÎ columbarium Éèí¥`ŒÅ â◊‡âÍ#Qõ$ǨÏ~ column ã¨Î~Éèí~† Ãã·xHí∞ÅÉÏO°∞. ~ power =Åã¨O®[º~.

~ competence Éèß뮄Ǩܡ∂Qõ ^°Hí∆`Œ communion stock 115 ã¨Çı∞‡à◊#~† Éèß= qx =∞Ü«µ~ communique JkèHßO° „ǨHí@#. ÇÍO°Î. ~ insurance #+¨ìǨiǨ O°Hí c=∂. ~ tensions =∞`À„^ÕHßÅ∞ communalise Hí∞Å/ =∞`Œ`Œ`ÍÎ fixfl O≥K«Û Q˘@∞ì communalism Hí∞Å/ =∞`Œ`Œ`ŒÎ fi~ commune ã¨Ç¨Ïr=#=º=ã¨÷ communicable ™ÈHı. ã¨=∞ã¨=∂[ ã≤^®ú~`Œ~ ã¨=∂[~. =∞`Œ~. q[˝Ç≤Î communism Hí=∞¥ºx[~. UHí "≥∞∞`ŒÎ~Qå K‹e¡~K«∞. ~ care ™®=∂lHí O°Hí∆}. =º=ǨO° *Ï˝#~. =∂iÊ_ç. ~ philosophy `Œ∞Å<®`Œ‡Hí `Œ`ŒÎ fi âÍG~. ܡ∂Qõº. ~ on general purpose ™®^èßO°} „Ǩܡ∂[<®Å Híq∞>©. monopolistic ~ Qõ∞`ÍÎkèǨ`ŒºÑ¨Ù áÈ>©. ~ to sessions Ãã+¨<üû H’O°∞ìHí∞ xÇık~K«∞. „ǨuÉèí. ~ to custody xO°ƒ~^è°~Ö’ L~K«∞. xO°ƒ~kè~K«∞ compendium ™®O®~â◊~. ~ method `Œ∞Å<®`Œ‡Hí Ǩ^°úu. „áåg}º~. UHí`Œfi~ commons ™®=∂#º[#~. „ǨǨ~K«*Ï˝#~. ~ on public-undertakings „ǨÉèí∞`Œfi ã¨~ã¨÷Å Híq∞>©. perfect ~ ã¨~ѨÓO°‚ áÈ>© . ã¨~H˜∆ǨÎO°¥Ç¨~ compensate ǨiǨO°~ K‹e¡~K«∞† ѨÓi~K«∞ compensation ǨiǨO°~. ~ press x|^°ú Ǩ„uHß O°~Qõ~ committee ã¨~Ѷ¨∞~. „a>©+π áåO°¡ "≥∞~>òÖ’ ™®^èßO°} ã¨Éèí commonsense Ö’Hí*Ï˝#~. ~ channel ÇÍO°ÎǨ^ä°~. ~ on welfare of scheduled ∆ ∞ Híq∞>© tribes Ã+_«¥ºÅ∞ *Ï`Œ∞Å ã¨~Hı= commode ^˘_ç¤ `˘>˜ì. Qõ_«a_« communal =O°æ/ Hí∞Å/ =∞`Œ`Œ`Œfi~ QõÅ. =∞k~Ѩ٠commutator kHíÊi=O°ÎHí~ commute =∂O°∞Ê. ܡ∂Qõº. ~ scheme #+¨ìǨiǨO°Hí Ǩ^ä°Hí~ compensatory lengthing ֒ǨnO°…`Œ compare ã¨=∂#™®÷ܵQõÅ =ºH˜Î† ã¨Ç¨Ï K«O°∞_«∞ competence ã¨=∞O°÷`Œ. „ǨuHíO°}~. ~ on government assurances „ǨÉèí∞`Œfi Ǩg∞Å Híq∞>©. ™®=∞º community competition Éèı^®Å#∞ xO°¥Ç≤~K«∞ comparing áÈÅÛ_«~ comparsion áÈeHí. ~ marriage ™®=∞¥Ç≤ÏHíqÇÍǨÅ∞. ~ front SHíºÇıkHí. ~ bureacracy x| ^®úkèHßi |$~^°~. ^°∞=∂O°~ companion ã¨Ç¨ÏK«O°∞_«∞. ~ theory ã¨=∂ KÍO° ã≤^®ú~`Œ~ communicative =∂@Hßi† `ˇeÜ«µ K‹¿ÑÊ. J#∞Qõ∞}º`« compatible J#∞Hí∂Å.commissioner commissioner L#fl`ÍkèHßi commissioning „áåO°~aè~K«_«~ commit ÇÍQåÌ#~ KıÜ«µ∞. ~ charge „Ǩ[Å∞ K‹e¡~Kı Ǩ#∞fl. *Ïe. k#∞ã¨∞† LǨÜ∂ˇ QåxH˜/ J=∞‡HßxH˜ ã≤^~ú° Qå L#fl =∞∞_çã¨O°∞Hí∞/ `ŒÜ«∂O≥·#=ã¨∞Î=Ù. ~ law ™®^èßO°}<®ºÜ«µ~. ÇͺáåO°ã¨~ã¨÷. LǨ=∂#~† ™®^°$â◊º~ compass n. 㨥K«#. cut throat ~ f„= "≥∞·# áÈ>©. ^°Ü«∂à◊∞ compatibility J#∞Hí∂ź~. ~ core vocabulary ã¨=∂# „áå^ä°q∞Hí Ǩ^°*ÏÅ~. ܡ∂Qõº`Œ† JkèHßO°~† ^°Hí∆`Œ competent ã¨=∞O°÷. ã¨~Ѷ¨∞~† =O°æ~. JǨÊy~K«∞. destructive ~ q^è°fi~ã¨Hí áÈ>©. ~ to writing O®`ŒÑ¨ÓO°fiHí~Qå XǨCHÁ#∞ committal proceedings („H˜q∞#Öò Hıã¨∞Ö’) „áå^ä°q∞Hí qKÍO°} committed x|^°ú. commuter x`Œº„Ǩܫ∂}˜Hí∞_«∞ commotion QõQÀæÅ∞. imperfect ~ Jã¨~ѨÓO°‚ áÈ>©. ~ law `Œ∞Å <®`Œ‡Hí <®ºÜ«µ Ǩ^°úu. |^° ÖÏܵ~Ѩ٠commute v. ~ on welfare of scheduled castes Ã+_«¥ºÅ∞ =O®æÅ ã¨~Hı∆=∞ Híq∞>©. ~ on library „Qõ~^äßÅÜ«µ Híq∞>©. ã¨O°∞Hí∞. #+¨ìǨiǨO°~. ™®=∂#º. Hí∞Å~. ~ facilities ÇÍO®Î ™œHí O®ºÅ∞. `ŒO°K«∞Qå „Ç¨Ü«∂}~ KıÜ«µ∞† tHí∆`Œyæ~K«∞. ~ authority ã¨=∞O®÷kèHßi/ ã¨=∞O®÷kè HßO°~ competently ã¨=∞O°÷~Qå competetor áÈ>©^®O°∞ competition áÈ>©. J~@∞Hí∞<Ë. ~ gap J=QåǨÏ# ֒Ǩ~. =∂iÊ_ç. HíO°∞}. =O°Î=∂#~ Ǩ~Ѩ٠communication ã¨=∂KÍO° „Ǩ™®O°~. ™®kèHßiHí. ~ theory Éèß= „Ǩ™®O° ã≤^®ú~`Œ~ communication ÇÍO®Î™œHíO®ºÅ∞. ~ millet ǨiQõÅ∞. J#∞Qõ∞} compatriot `À>˜ áœO°∞_«∞. ~ on welfare of backward classes "≥#∞Hí|_ç# `ŒO°Qõ`Œ∞Å ã¨~Hı∆=∞ Híq∞>©. K«∞@∞ì=∞∞@∞ì compassion ^°Ü«µ. Hí|∞O°∞ ÃÑ@∞ì. ~ development ã¨=∂*Ïaè=$kú. ~ market J~`ŒO®˚ fÜ«µÇÍ}˜[º~. L=∞‡_ç. ~ judiciary x|^°ú <®ºÜ«µ =º=ã¨÷. ~ riots =∞`Œ HíÖ’¡ÖÏÅ∞. ã¨q∞u. ~ satellite ã¨=∂KÍO°LǨ„QõǨÏ~. ~ philology `Œ∞Å<®`Œ‡Hí „áåp# Éèßë® âÍG~ compare áÈÅ∞Û. á⁄~kHí. „¿Ñ=∞. ã¨~^Õâ◊~. x|^°ú áåÅ<® Ü«µ~„`Í~Qõ~. `Œyæ~ѨÙ. ~ forces =∞`ŒÇÍ^° â◊Hí∞ÎÅ∞. ~ civil code L=∞‡_ç áœO°ã¨‡ $u. `À>˜ÇÍ_«∞ company ™®Ç¨ÏK«O°º~. ã¨fi^ÕjÜ«µ∞_«∞ compel |Å=~`Œ~KıÜ«µ∞. ~ usage Ö’Hí =º=ǨO°~ commonality ™®=∞º~. ~ knowledge W~y`Œ*Ï˝#~ commonwealth Hß=∞<ˇfiÖòÎ ^ÕâÍÅ∞ commotion Q˘_«=. O°ÇÍ}®ã¨^°∞áåÜ«∂Å∞. J#∞Hí∂Å`Œ. ã¨~Çı^°# compassionate HíO°∞}®=∞Ü«µ. ~ investment ã¨=∂[Ç≤Ï`Œ HßO°º„Hí=∂ ÅÖ’ ÃÑ>ıì ÃÑ@∞ì|_«∞Å∞. ~ law Hí~ÃÑh <®ºÜ«µâÍG~ comparable áÈÅÛ^°y# comparative `Œ∞Å<®`Œ‡Hí. ~ 114 communicative communion ™®^èßO°} ÇÍ>Ï. ~ study =O®æ^谺ܫµ#~ commutable =∂iÊ_çH˜ gÖˇ·# commutate kHíÊi=O°Î# KıÜ«µ∞ commutation Ǩi=O°Î#~. ~ disease J~@∞Çͺkè communicate `ˇeÜ«µ*ˇÇ¨C† „Ǩã¨i~K«∞† J~>˜~K«∞† ã¨~^Õâ◊~ Ǩ~ѨÙ. ~ linguistics `Œ∞Å<®`Œ‡Hí Éèßë®âÍG~. ~ politics Hí∞Å/ =∞`Œ`Œ`ŒÎ fi O®[H©Ü«∂Å∞. `ˇ·áåO°∞ÇıÜ«µ∞. ~ market ã¨O°∞Hí∞Å qǨ}˜ common ™®^èßO°}. ~ service ã¨~Ѷ¨∞¿ã=. kHí∂ûz† Ǩikè. ~ harmony =∞`Œ™®=∞O°ã¨º~. qã¨Î $u. |Ü«µÅ∞ `˘>˜ì commodities L`ŒÊ`Œ∞ÎÅ∞ commodity =ã¨∞Î=Ù. ~ literature `Œ∞Å<®`Œ‡Hí ™®Ç≤Ï`Œº~. ~ grammar `Œ∞Å<®`Œ‡Hí ÇͺHíO°}~. JÅ[_ç.

xO°fiiÎ~Kı component J~Qõ~. ~ distribution ǨiѨÓO°Hí ÇͺÇ≤Î comply J=∞Å∞[O°Ç¨_«~. ã¨~H˜¡+¨ì`Œ† Hı¡â◊~ complicity ÉèßQõ™®fi=∞º~ compliment n. áÈ>© examination áÈ>©Ç¨sHí∆. Jã¨~`Œ$Ç≤Î =ºHíÎ~KıÜ«µ∞† ã¨}∞Qõ∞ complainant Ѷ≤O®ºk. Ǩ^®Å HíÅܵHí. ~ lens ѨÙ>ÏHßO° Hí@Hí~. Hí∂O°∞Û compiler Hí∂O°Êi. "≥∞K«∞Û HÁ#∞ complimentary Jaè#~^°#ѨÓO°fiHí. ã¨~ܡ∂Qõ Ǩ^®O°~÷ . primary ~ „áå^ä°q∞Hí O’Qõ ã¨~K«Ü«µ~. z`ŒÎâÍ~u. ^®H˜∆}º~QõÅ. XǨÊ~^°~.^°i≈x. (Éèí=#) ã¨=Ú^®Ü«µ~. J~wHßO°~† J=∞Å∞KıÜ«µ_«~† K‹Ç≤Ê#@∞¡ KıÜ«µ_«~. superiority ~ PkèHíº Éèß=# composing complexion KèßÜ«µ. ~ hot LëȂǨKÍO°~ compression ã¨~Ç‘_«#~ compressor ã¨~Ç‘_«Hí~ comprise W=∞∞_«∞ÛHÁ#∞† KıO°∞ÛHÁ#∞ compound 117 concealment comprising HíeyL#fl compromise O®rKıÜ«µ∞.‚° 㨥Å÷ . JHí∆O®Å#∞ ¿ÑO°∞Û. [i=∂<® compradore ^°à®s† q^Õj ÇͺáåO° ã¨~ã¨÷ „Ǩuxkè comprehend „QõÇ≤Ï~K«∞. JÅã¨`Œfi~. O°~Qõ∞. ѨÓiÎKıÜ«µ∞† ™®~QÀ áå~Qõ. tage ã¨ÊO®ú™œHíO°º~. ^®Ç¨ iHí~† O°Ç¨Ï㨺 „Ǩ^Õâ◊~. ÇÍk complaint Ѷ≤O®º^°∞. ~ advan™œHíO°º~. ^®K«∞. ã¨~q^èß#~ compost ǨzÛZO°∞=Ù composure <ˇ=∞‡k. ^®zÃÑ@ì_«~ . |ÖÏ`ͯO°~ compulsory `ŒÇ¨Êxã¨iQå. W=∞∞_«∞ÛHÁ#∞ comprehensible „QåǨϺ"≥∞·# comprehension „QõǨÏ}â◊H˜Î† W=∞∞_«∞Û HÁ<Ë â◊H˜Î† „QõÇ≤Ï~K«_«~† „QõÇ≤Ï~Ѩ٠comprehensive ã¨=∞„Qõ. P=â◊ºHí~Qå. XuÎ_ç. =∞∞yã≤#. ~ retirement xO°ƒ~^è° Ç¨^°g qO°=∞} compunction Ǩi`ÍǨ~.ì¨ [>˜Å. QÀǨ#~. ~ ~ price áÈ>©^è°O° compilation Hí∂O°∞Ê. <ˇ=∞‡kǨ_ç#† O°z`Œ composer ã¨fiO°HíO°Î. O°z~K«∞. =∞<À qHßO°~. Hí∂O°Êi composing O°K«#. J#∞Qõ∞}~Qå =º=ǨÏi~K«_«~† J~wHí i~K«∞ complying áå>˜~Kı. ~ services xO°ƒ~^è° ¿ã=Å∞. =∞∞y~ѨÙ. =e¡~K«∞† Hí~Oî°ã¨÷~KıÜ«µ∞ conartist J|^®úÅ H’O°∞. ǨâÍÛ`ÍÎǨǨ_«∞ compurgation xO’Ì+≤Qå xO°‚ܵ~K«_«~ compurgator xO’Ì+≤`Œfi „^è°∞gHíO°Î computation ÖˇH˜¯~K«_«~. ~ eyes ã¨~Ü«µ∞HíÎ <Ë„`ÍÅ∞. ~ hypothesis ǨO°ã¨ÊO° ѨÓO°Hí ÇÍ^°~ complete =∞∞y~K«∞. ã¨~„QåǨÏHí∞_«∞ complacency xO°¡Hí∆ º~. ã¨~ѨÓO°‚. ~ interest K«„Hí=_ô¤. ÇÍk. ~ amalgamation xO°ƒ~^è° ã¨Çı∞‡à◊#~. `ŒÇ¨Êx† xâ◊ÛÜ«µ~. "≥·Yi. ã¨=∞„Qõ. JxÇÍO°º~. xO°ƒ~^è°~Qå. J~â◊~. JxÇÍO°º~Qå. ~ numbers ã¨~Ü«µ∞HíÎã¨~YºÅ∞ composition ã¨~O°K«#. ~ copy |Ǩ˙Hí$`Œ „Ǩu/ Lz`Œ„Ǩu. ã¨~H©O. Qõ}#† ǨiHíÅ#~ computer Hí~ѨӺ@O∑. ~ verb ã¨~Ü«µ∞Hí΄H˜Ü«µ compoundable offence O®rH˜ gÅ∞#fl <ËO°~ compounding fees JǨO®^è° O°∞ã¨∞=∞∞. ~ graphics Hí~ѨӺ@O∑ xi‡~Kı TǨz„`ÍÅ∞. JÅÊ ã¨~`À+¨~† xâ◊ÛÅ`Œ complacent xtÛ~`ŒQå L#fl. qѨÙÅ. HíÅ∞ѨÙ/ ÇıÜ«µ∞ concave ѨÙ>ÏHßO°. ѨÓiÎQå completion ã¨=∂Ç≤Î. H˜¡+¨ìǨO°∞K«∞ complication [>˜Å`Œ. Jaè#~^°#† „Ç≤ܡ∂H˜Î compliment v. O°¥Ç¨~ complexity ã¨~H˜¡+¨ì`Œ compliance J#∞=O°Î#~. ~ literacy Hí~ѨӺ@O∑ Ǩi*Ï˝#~ computerization Hí~ѨӺ@sHíO°} computerize Hí~ѨӺ@sHíi~K«∞ comrade ã¨Ç¨ÏK«O°∞_«∞. #=∞‡Hõ„^ÀÇ≤Ï conation ã¨~HíÅÊâ◊H˜Î concatenate Å~H≥. ~ sentence =∞Ǩ ÇÍHíº~. Hí=∞¥ºxã¨∞ì (áåsì ã¨Éèí∞º_«∞) con ÇÍ^°#. ã¨~HíÅ#~ ~ of data ^°`ÍÎ~â◊ ã¨~HíÅ#~ compile ã¨~HíÅ#~ KıÜ«µ∞† ã¨~„QõÇ≤Ï~K«∞. ~ mirror ѨÙ>ÏHßO° ^°O°Ê}~ concavity ѨÙ>ÏHßO° „Ǩ^Õâ◊~ conceal ^®Qõ∞. ã¨Ç∞ı ‡à◊#~. ã¨=∞ „Qõ~Qå compress Hí∞~z~K«∞. ÉèßQõ~. ¿ãflÇ≤Ï`Œ∞_«∞. ~ cold â‹`· ÀºÇ¨ KÍO°~. "≥∞ǨC#∞ `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ∞#>˜ì. ~ fertilizers q∞„â◊=∞ ZO°∞ =ÙÅ∞. ã¨~ѨÓiÎ completness ǨiѨÓiÎ complex H˜+ ¡ . ~ structure ã¨~Ü«µ∞HíÎ xO®‡}~. Qõ$Ǩ=O°}~. ã¨~Ѷ¨∞@<®~â◊~† ÉèßQõ ™®fi=∞ºÇ¨Hí∆~ comport =iÎ~K«∞† ã¨iǨ_«∞ comportment #_«`Œ compose Hí∂O°∞Û. ã¨~H˜¡+¨ì† [>˜Å~ KıÜ«µ∞. `ŒÇ¨ÊHí∞~_Í. x|^°ú`Œ compliant J~wHíi~Kı complicacy H˜¡+¨ìã≤÷u complicate [>˜Å. ~ food ѨÙ+≤ìHíO° JÖÏÊ Ç¨O°~. ~ acquisition xO°ƒ~^è° ¿ãHíO°}. zHí¯ #ܵ#. âÍ~`ŒÇ¨O°K«∞. O°K«Üµ`Œ. L=∞‡_ç. q∞„â◊=∞. ã≤÷q∞ `Œ`Œfi~ q∞„â◊=∞~ KıÜ«µ∞† Hí∂O°∞Û† O®r Kıܵ« ∞† O®rǨ_∞« † ã¨=∂ã¨~. qã¨Î $`Œ comprehensively ™êHíź~Qå.116 competitive competitive áÈ>©Ç¨_«QõÅ. J}K«∞. =O°‚~. ~ loan xO°ƒ~^è° O°∞}~. Jaè#~k~K«∞. ã¨~„QõÇ≤Ï~K«∞. O°Ç¨Ï㨺~Qå L~K«∞ concealed Qõ∞ǨΠconcealment =∂@∞. ã¨~`À +¨~Qå L#fl complain Ѷ≤O®º^°∞KıÜ«µ∞. PÇı^°#† O’Qõ~ complaisant =∞O®º^°QõÅ. P^°O°}QõÅ complement ã¨~ѨÓO°Hí† KÍ@¥H˜Î complementary ǨiѨÓO°Hí"≥∞·#. XǨÊ~^°~/ ã¨~kè Hí∞^°∞O°∞Û† O®r. ã¨fiO°|^°ú~ KıÜ«µ∞ composed âÍ~u~z#. |Ǩï =∂#ѨÓO°fiHí. inferiority ~ P`Œ‡#¥º#`Í Éèß=~. Hí@∞ì|_«_«~. J#∞Ѷ¨∞@Hí~. zHí∞¯. Ǩi+¨¯i~K«∞. chemical ~ O°™®Ü«µ# ã¨Çı∞‡à◊#~. Hí∂O°∞Ê composite composite JqÉèíHíÎ. ǨâÍÛ`ÍÎǨ~† Ǩi`ŒÇ≤~K«∞. <ˇO°Çıi# completely x~_«∞Qå. ~ microscope ã¨~Ü«µ∞HíΠ㨥Hí. ~ pendulum Qõ∞O°∞Ö’ÅHí~. ã¨~H˜Ç∆ HΑ ií ~K«∞. ã¨~kè compulsion xO°ƒ~^è°~.

~ camps xO°ƒ~^è° taO®Å∞ concentrative Hı~„nHíi~ǨKı¿ã. XǨÊ~^°~ conciliator =∞^è°º=iÎ. Éèß=~ conceptual colour ã¨~Éèßq`Œ =O°‚~ conceptualisation Éèß=„QõǨÏ}~ conceptualism ã¨~Hı`ŒÇÍ^°~ concern n. ǨO°º=™®#~† xO®úO°} conclusive xâ◊ÛÜ«∂`Œ‡Hí concoct HíeÊ~K«∞.~ ring UHíH~ı „^° =ÅÜ«µ~ conception QõO°ƒù^èßO°}† TǨÏ. „^°gHíO°}Hßi condescended kQõ*ÏO°∞. Hí∂_ç PÖ’z~K«∞ concession O®Üµf. ã¨=∞‡u~K«_«~. ~ contract +¨O°`Œ∞ Å`À Hí∂_ç# Hß~„>ÏHí∞ì.concede XǨCH’=_«~. HßÅ∞=. "≥∞^°_«∞ J^°O°_«~ conclude Y~_ç~K«∞. `Àã≤ѨÙK«∞Û. |ÅǨO°K«∞ concubine L~ѨÙ_«∞Qõ`ˇÎ concupiscence "≥∂ǨÏ~. WK«∞Û conferee ã‘fiHíO°Î. „Ǩ`˺Hí ã¨^°∞áåÜ«µ~† ǨÏHí∞¯Å∞ W=fi_«~ conch â◊~Y~ conchoidal â◊~MÏHßO° conchology â◊~MÏ^谺ܫµ#(âÍG)~ conciliate ã¨=∂^èß#ǨO°K«∞. Ü«µ∞H˜Î Ǩ#∞fl. ™®#∞Éèí¥u. ~ of heat L+¨‚ÇÍǨÏHí`Œfi~ conduit ÃÑ· `˘_«∞Qõ∞. Hı~„nHí i~ǨKıÜ«µ∞ condensed milk _«ÉσáåÅ∞. Ü«µ^äßO°÷ concretion Ѷ¨∞hÉèí=#~. Qõ∞~ѨÙ. Hí∆q∞~K«∞ condor ™®à◊∞= _ËQõ 119 confession conduce HßO°}=∞Qõ∞. Q˘@ì~. L„kHíÎ`Œ concur UH©Éèíq~K«∞ concurrence UH©Éèß=~ concurrent ã¨=∞Hßb#. Ѷ¨∂`ŒÇ¨i=∂}~. XHíKÀ>˜H˜ KıO°∞Û. ^°$_è°`Œfi~ conclave O°Ç¨Ï㨺ã¨Éèí/ ã¨=∂Çıâ◊~/ ã¨=∂ Ö’K«# =∞∞y~K«∞. tHí∆ qkè~K«∞. ~ remarks =∞∞y~ѨÙ. ã¨Éèí (ÇÍi¬Hí) ã¨=∂Çıâ◊~ confession <ËO®xfl J~wHíi~K«_«~ conduct n. HíÅܵHí. ™®~„nHí$`Œ H©∆O°~ condenser Hí~_≥#ûO∑. „ǨÉèßq`Œ~ KıÜ«µ∞. O°|ƒO°∞ `˘_«∞Qõ∞ condominium L=∞‡_çO®[º~. Qõ∞q∞Hí∂_«_«~ concrete ÇÍã¨ÎqHí. ™®~„nHíO°}~. Qå_è°`Œ. ã¨q∞u. ^®i K«¥Ç¨_«~. UH©Éèß=~. P~^Àà◊# concern v. ™®^è°#"≥∞·# „Ǩ=O°Î#. xq∞`ŒÎ"≥∞·# concert ã¨~w`Œ HíKıs. H’}~. ã¨~`ÍǨ~. ~ of electricity q^°∞º^®fiǨÏHí`Œfi~. QÀ+≤ª. #_çÇ≤~K«∞. ~ current q^°∞º^®fiǨÏ#~. ã¨~H˜∆ǨÎ. ~ list O®*Ϻ~Qõ~Ö’ L=∞‡_ç*Ïa`Í concussion f„=ã¨Ê~^°#. Qõ>˜ìǨO°K«∞. O®rHí∞kOÕÛ =ºH˜Î conciliatory O®r^è’O°}˜ Qõņ ¿ãflÇ¨Ï condemn ѨÓO°fiHí concise @¥H©. J#∞ã¨fiO°`Œ concordance ™®=∞O°ã¨º~† Ǩ^°„Ǩܡ∂Qõ Ǩ>˜ìHí/ H’â◊~ concordant J#∞ã¨i~z L~_Ë. =∞∞^°O®. . JǨÏ~Éèß=~† TǨφ QõO°fi~. ã¨~Éèß+≤~K«∞. xÜ«µ=∞|^°Ì. UHíHßeHí concord J#fiÜ«µ~. ã¨=∂Ö’K«#. xiÌ+¨ì. ™®~„nHíO°}~ condense Hí∞k~K«∞. kQõ∞Å∞. ã¨~|~^è°~. ã¨~„Qõ^ä°#~. UHíHßeHí. F^®O°∞Û condolence ǨO®=∞O°≈. TÇ≤Ï~K« ^°y#. J#∞ „QõÇ≤Ï~Kı. ~ bail +¨O°`Œ∞Å`À Hí∂_ç# *Ïg∞#∞. ã¨~„QõÇ¨Ï concision ã¨~H˜∆ǨÎ`Œ. +¨O°`Œ∞Å`À Hí∂_ç#. =∂O°æ^°O°≈#~. `Œ∞kǨÅ∞Hí∞Å∞ conclusion =∞∞y~ѨÙ. ™®~„nHíi~K«∞ concentration Hı~„nHíO°}~. =ke ÃÑ@∞ì. K«Å#~ conductometer ÇÍǨÏHí =∂ǨHí~ conductor xO®fiǨÏHí∞_«∞† Hí~_«HíìO∑† ÇÍǨÏHí~. =∂O°æ~ cone Hí∂z. ~ support +¨O°`Œ∞Å`À Hí∂_ç# =∞^°Ì`Œ∞ conditioning P„â◊Ü«µ}~. ^°â◊. HíŠܵHí concretise Qõ>˜ìǨO°K«∞. ™®^è°#=∞Qõ∞ conducive ã¨Ç¨Ü«µHßi. u#∞|~_ÍO°~ confectioner q∞OîßܵÅ∞/ u#∞|~_Í O®Å∞ JÇı∞‡ =ºH˜Î confectionery q∞Oîßܵ (^°∞Hß}~) confederate ã¨Ç¨Ü«µHí∞_«∞. ã¨∞ã¨~ Qõ`Œ concourse ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ã¨Çı∞‡à◊#~ confederation (O®*ϺÅ) Hí∂@q∞/ ã¨=∂Yº confer K«iÛ~K«∞† Jaè„áåÜ«∂Å∞ HíÅ É’ã¨∞HÁ#∞. J~wHíi~K«_«~ conceit ™®fiuâ◊Ü«µ~. L=∞‡_ç ǨiáåÅ# condonation Hí∆=∂aèHí∆. =∞xfl~K«∞. HßÅ∞=. ~ circle UHí Hı~„^°H=í $`Œ~Î . ky=K«∞Û† #„=∞`ŒK«¥Ñ¨Ù condescending #„=∞`ŒQõÅ. â◊~Hí∞=Ù confabulate =∂>Ï¡_«∞H’=_«~ confabulation K«O°Û confection q∞Oîßܵ. á⁄~kHíKıÜ«µ∞ concede 118 concussion condemn conciliation O®r. J#∞HÁ#∞† QõO°ƒù~ ^è°i~K«∞ conceiving QõO°ƒù~`À L~_«_«~ concentrate Hı~„nHíi~K«∞. +¨O°`Œ∞ conditional xÜ«µ`Œ. ™®O°~ f¿ã concentric UHí Hı~„^°Hí. ^°~_ç~K«∞ condemnation xO°ã¨#. `Œy# condiment =∞™®ÖÏ condition (Ǩi) ã≤÷u. P^°i~Kı condign KÍe#. UHß„Qõ`Œ. =∂Ѷ‘ condone =∂Ѷ‘KıÜ«µ∞. xO°fiǨÏ}. ã¨~Éèí=hÜ«µ conceive Éèßq~K«∞. `Œyæ~ѨÙ. HßO°}"≥∞·#. J=ã¨÷. ã¨=∞∞z`Œ. =iÎ~K«∞ conductance ÇÍǨÏHí`Œ conduction „Ǩã¨O°} conductivity ÇÍǨÏHí`Œ. Hí∂@q∞Ö’ Kıi#ÇÍO°∞† Hí∂@q∞Qå KıO°∞Û confederacy (O®*ϺÅ) Hí∂@q∞. ^°¥+¨}† tHí∆ qkè~K«_«~ condensation Hí∞k~K«_«~. `ŒÅ~Ѩ٠conceited QõO°fi~HíÅ conceivable Qõifi~K«^°y#. Hí@∞ìHí^ä°Å∞ K‹Ç¨C concoction HíÅÊ#† Hí∞„@ concomitant ã¨Ç¨ÏQåq∞. „QõÇ‘Ï`Œ conference ã¨^°ã¨∞û. =∂O°æ~† (O®[H©Ü«∂Ö’¡) =∞^è°º=iΆ z#fl ™⁄O°~Qõ~. ã¨=∂ǨHí. O®rKıÜ«µ∞. ã¨~Hı∆Ǩ}~. Ǩ>˜ì~K«∞ HÁ#∞ concerning ã¨~|~kè~z#. =∞∞yÜ«µ∞† xâ◊Û Üµ~K«∞HÁ#∞† UO°ÊO°K«∞ concluding Hí_«Ç¨>˜. ~ resolution ã¨~`ÍǨ fO®‡#~ condom QõO°ƒùxO’^è°Hí ™®^è°#~. ã¨^°ã¨∞û. xO°fiÇ≤Ï~K«∞. ã≤÷uÇͺ[~ condole ǨO®=∞i≈~K«_«~.

á⁄~kHíQå L#fl conformist Ü«µ^äß`Œ^ä°ÇÍk conformity X^°∞Qõ∞^°Å. `ŒÇ¨Êx xO°¥Ç≤~K«∞ congeal ¿ÑO°∞HÁ#∞. xO°¥Ç≤~K«∞. HíÅܵHí. Qõ∞q∞Hí∂_«∞. K«¥ã‘K«¥_«#@∞¡~_«∞ connoisseur áås}∞_«∞. „Ǩã¨q~K«∞. UHíO®t conglutinate ã¨~ܡ∂[#~. J#∞ã¨i~z L#fl. J=∞i# conical â◊$~QåHßO°. =â◊ǨO°K«∞ H’^°y# confiscate [ѨÙÎ KıÜ«µ^°y#. ã¨~ܡ∂[# „H˜Ü«µ 121 consanguineous ã¨=∞∞K«ÛÜ«µ~. ~ motion qâÍfi㨠fO®‡#~ confidential P~`ŒO~ ° yHí. qâÍfiã¨~. ѨÙ@∞ìHí`À =zÛ#. ã¨Ç¨Ï$^°Ü«µ∞_«∞. O°HßÎkèHíº`Œ† [# ã¨=∞‡O°Ì~. KıiHí. „áåi÷~K«∞ conjurer =∞~„`ŒQå_«∞. qÇÍ^°~. XÇ≤Ê#. Jã¨Ê+¨ì`Œ confutation Y~_«#. ã¨=∂Çıâ◊=∞Qõ∞† ã¨=∞¥Ç¨Ï~ congress Hß~„Q≥ãπáåsì. QÆ∞}xˆ~Ìâ◊O conquer ™®kè~K«∞. HíÅ=O°áå@∞. „ǨH$í u ã¨~|~^è° "≥∞·# connection Å~H≥. =â◊ǨO°K«∞ H’^°y# confiscate [ѨÙÎKıÜ«µ∞. ~ abnormality [#‡ã≤^°ú =∞<À"≥·Híź~. ~ diseases ѨÙ@∞ìHí`À ã¨~„Híq∞~Kı Çͺ^è°∞Å∞ congest x~_«∞. ~ communication O°Ç¨Ï㨺 =O°Î =∂#~. L¿ÑHí∆. J#∞㨠i~ǨKıÜ«µ∞. (J"≥∞ iHß) âÍã¨#ã¨Éèí congruenc J=∞iHí. HíÅ=O°ÃÑ@∞ì. ã¨Ç¨Ï[ congenital [#‡`Œó. qx=∞Ü«µ~† |~kè~z#. Hí~QåO°∞. „^è°∞gHíO°} confirmed MÏÜ«µ~/ O°¥_è˜ Jܵ#. solitary ~ UHß~`ŒÇÍ㨠tHí∆ confirm ã≤÷O°Ç¨O°K«∞. P`«‡qâßfiã¨O`À configuration q<®ºã¨~. HíeÇ≤#† „H˜Ü«∂O°¥áåÅ∞ K‹Ç¨C† [~@Hí∂O°∞Û conjugation ã¨~Ü«µ∞Qõ‡~. |~^è°∞=Ù. O°¥_è˜Ç¨O°K«∞. JO®ú~w HßO°~ connive `ŒÇ¨C_«∞Ǩx „áÈ`ŒûÇ≤Ï~K«∞. QÀǨº. „ǨuѶ¨∞>˜~K«∞ confrontation =∞∞MÏ=∞∞d x~^®O’Ǩ}† „ǨuѶ¨∞@#. JǨO®^è~° . JǨO®^è° xO°¥Ç¨} confute Y~_ç~K«∞. HíÅܵHí. ã¨~^°O°ƒù~ conniption =∞¥O°Ûù. J#∞ HÁ#∞ conjoined ã¨~ܡ∂l`Œ conjoint J~@∞HÁ#fl. #=∞‡^°y#. TǨÏ. ~ rights "≥·ÇÍÇ≤ÏHí ǨÏHí∞¯Å∞. O°ã≤Hí∞_«∞. O°nÌ congestive heart failure O°HíÎ „Ǩ™®O°~ ã¨Î~aè~z Qõ∞~_≥ PyáÈ=_«~ congestus áÈQõܵ# conglomerate conglomerate ã¨Çı∞‡à◊#~. O°ã≤Hí`Œ connotation ã¨Ç¨Ï*Ï~°÷O. PHıÇ ∆ ~≤ K«∞. ™®finè#~ Kıã¨∞HÁ#∞. XǨC^°Å. x|ƒO°~† #=∞‡Hí~† ^è≥·O°º~. ™®~™®iHí. á⁄~kH≥·#. L*Ï˚ܵ~Ѩن TÇ≤Ï~K«∞. ¿ÑO°Éˇ@∞ì. J#∞Qõ∞}~Qå =iÎ~K«∞. ã¨=∞¥Ç¨Ï~ 120 congestus confluent Híe¿ã† LǨ#k conform áÈÅ∞#@∞¡ KıÜ«µ_«~. L=∞‡_ç conjunctiva Hí#∞O≥ǨÊ. `Œy#. áÈe# conglomeration ã¨Çı∞‡à◊#~. â◊~HßfiHßO° conidium 㨥Hí. [ܵ~z#ÇÍ_«∞ conquest q[Ü«µ~ consanguinary ã¨QÀ„`Œ consanguineous O°HíÎã¨~|~^è°~ Qõņ ã¨QÀ„`Œ conjunction . Ѷ¨∞O°¬} confrontationist Ѷ¨∞O°¬}ÇÍ^°. O°ÇϨ 㨺. J#∞ã¨O°} confound P~^Àà◊# Híey~K«∞. ǨO°â◊∞O®=∞ „Ç‘u conflict ã¨~Ѷ¨∞O°¬}. qzÛù#fl~ KıÜ«µ∞ confront Z^°∞O˘¯#∞. tHí∆. Hí∞„@ KıÜ«µ∞. #=∞‡HõOQÍ. PHí$u confine Hí@∞ì|_çL~_«∞. ã¨~|~^è°~† ÉÏ~^è°=º~. ^®~Ǩ`Œº ǨÏHí∞¯Å∞ conjugally ã¨~™®O°suQå conjugate ã¨~ܡ∂[Hí~. ã¨~ܡ∂Qõ~. „^è°∞gHí i~K«∞ confirmation xO®úO°}. J#∞Qõ∞}`Œfi~ congruous J#∞Qõ∞}"≥∞·#† ã¨~|^°ú. JǨ™®‡O°~ connivance ã¨=∞‡u. Hí∂_«e. ÖÏQõ∞HÁ#∞. JuH˜~Ѩ٠congrats Jaè#~^°#Å∞ congratulate Jaè#~k~K«∞ congratulation Jaè#~^°# congregant ã¨=∞¥Ç¨Ï~Ö’x =ºH˜Î congregate Qõ∞~ѨÙHí@∞ì. P#ÃÑ>˜ì Ç≤Å∞K«∞. ã¨~t¡+¨ì conjuncture HíÅܵHí. ~ bliss "≥·ÇÍÇ≤ÏHß#~^°~. Hí#∞Qõ∞_«¡#∞ Híe¿Ñ á⁄O° conjunctive Híe¿Ñ. HíÉÏ˚ KıÜ«µ∞ confiscation [ѨÙÎ.confessional poetry confessional poetry ǨâÍÛ`ÍÎǨ Híq`Œfi~ confidant P~`ŒO°~yHí∞_«∞ confidante P~`ŒO°~yHí∞O®Å∞ confide #=∞‡Hí~ L~K«∞ (O°Ç¨Ï㨺~) K‹Ç¨C confidence #=∞‡Hí~. Ѷ¨∞hÉèí q~K«∞ congealment Ѷ¨∞hÉèí=#~. ¿ÑO°∞H’=_«~ congenial J#∞Hí∂Å. J#∞ã¨i~K«∞ conformable áÈe#. „ǨuѶ¨∞ >˜~Kı =ºH˜Î confuse Hí~QåO°∞ÃÑ@∞ì. =∞Ǩã¨Éèí. „^è°∞= Ǩ_ç#/ Ǩiz# confiscable [ѨÙÎ KıÜ«µ^°y#. Jaè„áåÜ«µ~. P„Híq∞~K«∞. [ܵ~K«∞.ã≤^°ú c*Ïâ◊Ü«µ~ conifer â◊$~QåHßO° =$Hí∆~ coniferous â◊$~QåO° =$H∆ßÅ∞#fl conium q+¨~. =∞O˘HíiH˜ `ˇeÜ«µQõ¥_«x. Q≥Å∞K«∞ conqueror q*Ë`Œ. Híeã≤ L#fl conjugal ^®~Ǩ`ͺxH˜ ã¨~|~kè~z#. HíÅ`Œ ÃÑ@∞ì. QåO°_ôÇÍ_«∞ conman Pã≤Îx/ _«|∞ƒ#∞ Hß*Ë¿ã =ºH˜Î. ã¨*Ï`Œ. Hí∂_çHí† ã¨~kQõú ã¨=∞Ü«µ~ conjuration =∞#óѨÓO°fiHí „áåO°÷#† Jaè =∞~„`Œ}~ conjure QåO°_ôKıÜ«µ∞. XHı ã¨fiÉèß=~ QõÅ. [#‡`À =zÛ# connatural <ˇã · i¨ Hæ "í ∞≥ #· . ~ report O°Ç¨Ï㨺 xÇıkHí confidently x|ƒO°~Qå. q+¨Ñ¨Ù "≥∞∞Hí¯ conjecture n. á⁄~kHí. Ǩiq∞`Œ=∞=Ù confinement „Ǩã¨=~† xO°ƒ~^è°~. XHıKÀ@ Hí∂_«∞HÁ#∞ congestion `˘_«`˘H˜¯_ç. ~ ship ã¨Ç¨Ï$^°Ü«µ`Œ. Éèß=#. xO°ƒ~ ^è°~Ö’ L~K«_«~. ã¨Oã≤÷u. K‹ÖÏ¡K‹^°O°∞ KıÜ«µ∞ confusion Qõ~^°O°QÀà◊~. xO’ kè~K«∞. ™®finè#`Œ conflagration ^°Ç¨Ï#Hß~_«. ã¨Ç¨Ï["≥∞·#. "≥∂㨠Qå_«∞ connate UHíHßÅ~Ö’ ѨÙ>˜ì#. ~ theory ™®=∂lHí "≥·O°∞^茺 ã≤^®ú~`Œ~ confluence ã¨~Qõ=∞~.

F@O°∞. ~ government O®*Ϻ~Qõ |^°ú „ǨÉèí∞`Œfi~. ~ annual accounts UH©Hí$`Œ ÇÍi¬Hí MÏ`ÍÅ∞ consolidation consolidation UHí~KıÜ«µ_«~. `Œy L~_«∞ consistency ã¨~Qõ`Œ`Œfi~. Ǩ>˜+¨ª~Kıã¨∞HÁ#∞. ~ of proportion ã≤÷O®#∞áå`Œ~. ã≤÷O°O®t. =∞∞_«∞Ѩ٠Hí@ì_«~. ~ of integration ã¨=∂HíÅ# ã≤÷O®~Hí~. J#∞Hí∂ź~. ™®finè# ǨO°K«∞ consignee =ã¨∞΄QõÇ‘Ï`Œ consignment XǨÊy~`Œ. ã¨Î~Éèí#. JqO°∞^°ú"≥∞·# consistometer Qå_è°`Í=∂ǨHí~ consolation TO°_ç~ѨÙ. Ü«µ^äß `Œ^ä°ÇÍk conservator ǨiO°Hí∆Hí∞_«∞ consider Ǩije~K«∞. *Ï„Qõ`ŒÎQå L#fl. =$^äß áÈHí∞~_Í K«¥_«∞. ~ assembly O®*Ϻ~Qõ ã¨Éèí/ Ǩi+¨`Œ∞Î 123 consul constitute UO®Ê@∞KıÜ«µ∞† xܡ∂y~K«∞. â◊∞kú consecution ¿ÇÏ`Œ∞ǨO°~ǨO° consensus J~wHßO°~. Ǩ@∞ì™®kè~K«∞. „ǨuѶ¨Å~ consign Ǩ~ѨÙ. ~ of water hO°∞ xÅfi KıÜ«µ@~ conservatism ã¨~O°Hí∆HíÇÍ^°~. ã¨~„Ǩ ^®Ü«µ (ǨiO°Hí∆}) ÇÍ^°~ conservatist ǨO®º=O°} ã¨~O°Hí∆Hí∞_«∞/ ǨiO°Hí∆} ÇÍk conservative ã¨~„Ǩ^®Ü«µÇÍk. ™®÷Ç≤~K«∞ O®*Ϻ~Qõ~† xÜ«∂=∞Hí~† âÍsO°Hí/ =∂#ã≤Hí „Ç¨Hí$u constitutional O®*Ϻ~Qõ |^°ú"≥∞·#/ ǨO° "≥∞·#. ~ of holdings Éèí¥ Hí=∞`ÍÅ#∞ ã¨~Ѷ¨∞>˜`Œ ǨO°K«_«~ consols „ǨÉèí∞`Œfi O°∞}Ǩ„`ÍÅ∞ consonance O≥~_«∞ ã¨fiO®Å Çı∞à◊#~. universal ~ ™®O°fi „uHí ã≤÷O®~Hí~ constellate Qõ∞~ѨÙQå KıO°∞Û constellation #Hí∆„`ŒO®t† #Hí∆„`Œ =∞~_«Å~ constellations #Hí∆„`ŒO®ã¨∞Å∞ consternation k„Qõƒù=∞. =∂O°x. ~ industry xO®‡}Ǩi„â◊=∞ constructive „H˜Ü«∂`Œ‡Hí. ǨO°º= ™®#~. xO®‡}~. ã¨Ç¨ÏK«i~K«∞ consortium ã¨Ç¨Ï=º=ã¨÷. â◊∞kúKıÜ«µ∞ consecration Ǩq„`Œ~ KıÜ«µ_«~. ™®O®~â◊~ conspicuous ã¨Ê+¨ì=∞ܵ#. ÇÍ}˜[º ã¨~ã¨÷Å HíÅܵHí† ã¨Ç¨Ü«µ`Í ã¨~Ѷ¨∞~ conspectus 㨥÷ÖÏaè„áåÜ«µ~. J~wHíi~K«∞ consentaneours `Œy#. JqzÛù#fl. ÖÁ~QõnÜ«µ∞. J#∞Qõ∞}`Œ. ^Ò`Œº„Ǩuxkè constitution . xO°ƒ~^è°~. ~ impasse O®*Ϻ~Qõ„Ǩu+¨ì~Éèí#. ~ head O®*Ϻ~Qåkè<Ë`Œ. J^°∞=∞∞ construct xi‡~K«∞. Q“O°=~ consequential ǨO°º=™®#~Qå UO°Ê_ç#. =∞#™®ûH˜∆. UHí=∞Qõ∞ consolidated fund ã¨~z`Œxkè† UH©Hí$`Œ xkè. O®*Ϻ~Qõ|^°ú`Í ÇÍ^°~ constitutionalist O®*Ϻ~Qõ xѨÙ}∞_«∞/ ÇÍk constitutionality O®*Ϻ~Qõ|^°ú`Œ constrain xO’kè~K«∞. xO’^è°~. JHí∆Ü«µ`Œ. ~ money ZQ˘æ>˜ì# Ǩ#∞fl/ _«|∞ƒ áåǨcèu`À K‹e¡~K«_«~. Hí#|_Ë. UHßaè„áåÜ«∞~ consent ã¨=∞‡u~K«∞. K‹·`Œ#º~ conscribe xO°ƒ~^è°~Qå Ãã·#º~Ö’ KıO°∞Û conscript(ee) xO°ƒ~^è° Ãã·xHí∞_«∞† xO°ƒ~^è°~Qå Ãã·#º~Ö’ KıO°∞ÛH’=_«~ conscription xO°ƒ~^è° Ãã·xHí tHí∆} consecrate Ǩq„`Œ~ KıÜ«µ∞. K‹O° ɡ@∞ì constraint ã¨=∞㨺† Ǩiq∞u. Qõ}˜~K«^°y#. ~ remedy O®*Ϻ~Qõ ǨiǨO°~. P`Œ‡ „Ǩɒ^è°~. xO®‡}®`Œ‡Hí constructivism xO®‡} Híà®ÇÍ^°~ constructor xO®‡`Œ construe J#fiܵ~K«∞. ǨijÅ#. Ѷ¨Å~. Kı`Œ# consciousness ã¨Ê $ǨÏ. ǨkÅǨO°K«∞HÁ#∞. „^°=º. „Hí=∞|^°ú`Œ. Qõ>˜ìǨO°∞K«∞ HÁ#∞. |Ç≤ÏO°~Qõ "≥∞·#. Ǩ~Ç≤~Kı =ã¨∞=Î ÙÅ∞/ ™®=∞„y. ã¨=∞iÊ~K«∞. ã¨~Ü«µ=∞#~ constrict J}Q˘æ@∞ì. „áå}cèu constipation =∞Å|^°úHí~ constituency xܡ∂[Hí=O°æ~ constituent J=Ü«µ=~. xâ◊ÛÅ`Œ. Hí@ì_«~.122 consanguinity consanguinity O°HíÎã¨~|~^è°~. ~ state =∂#ã≤Hí ã≤÷u conscientious <®ºÜ«µ|∞kúQõÅ. Hí@∞ì. #+¨ì~ [O°QõHí∞~_Í K«¥_«∞. Ǩi}®=∞~. xÅHí_« consistent with xÜ«µ=∂#∞™®O°~. xO°~`ŒO°. F^®O°∞Ê console F^®O°∞Û. Éèß+¨º~K‹Ç¨C. UH’#∞‡Y"≥∞·# consentience XǨÊ~^°~. ÉèíO°Î† ã¨Ç¨ÏÇÍã¨~ KıÜ«µ∞. PÖ’z~K«∞ consideration ǨiQõ}#. O°ÇÍ}®KıÜ«µ∞. Qõ¥_«∞ѨÙOîß}© conspirator Hí∞„@^®O°∞ conspire Hí∞„@KıÜ«µ∞ constabulary O°Hí∆HíÉèí@=O°æ~ constancy ã≤÷O°. xÅ=KıÜ«µ∞. ~ law O®*Ϻ~Qõ <®ºÜ«µâÍG~. k„Qåƒù~u. ǨÏÅ#∞„áåã¨. =∞#™®ûH˜∆H˜ Ö’|_ç# conscious ã¨Ê $ǨÏÖ’L#fl. consignor ã¨O°∞Hí∞ Ǩ~Ç≤# =ºH˜Î consist Híey/ Hí∂_çL~_«∞. (O°ÇÍ}®) XǨÊ~^°~. xÇık~K«∞. ÇͺMϺx~K«∞. `Œy#@∞ì consistent J#∞Qõ∞}"≥∞·#. qâı¡+≤~K«∞ consubstantiate SHíº~KıÜ«µ∞. <˘Hí∞¯ constrictor HÁ~_«zÅ∞= constringe <˘Hí∞¯. J#∞O°¥Ç¨`Œ consonant ǨÏÅ∞¡. O®*Ϻ~QõǨO°"≥∞·# K‹Å∞¡ ÉÏ@∞ constitutionalism O®*Ϻ~Qõ |^°ú`Œ. Hí∂O°∞Û† z„u~K«∞ construction way `Í`ͯeHí =∂O°æ~ construction O°K«#. xܡ∂[ Hí∞_«∞† ÉèßQõ~. Ǩi}®=∂ŠѶ¨e`Œ~Qå `ŒÖˇuÎ#. ~ validity O®*Ϻ~Qõ|^°ú`Œ. ~ morality Kı`< Œ ®`Œ‡Híhu. ÇÍq† ã¨QÀ„`Œ`Œ J~`ŒO®`Œ‡. ÃÑ^°ÌiHí~. =º~[#~ consort ÉèßO°º. J~`Œi~K« Hí∞~_Í O°H~∆˜ K«∞. ^®zÃÑ@∞ì. ~ of forest conscience consolidated fund J@gO°Hí∆}. SHíº=∞Qõ∞ consul O®[^°¥`Œ. Qõ∞iÎ~K«^°y#. ~ damages J#∞+¨~yHí #+¨ìǨiǨO°~ consequently ǨO°º=™®#~Qå conservation ã¨~O°Hí∆}. „Ǩã¨∞Êù@ conspicuousness ã¨∞ã¨Ê+¨ì`Œ conspiracy Hí∞„@. áåǨcèu QõÅ. zHí¯^°#~. J~wHßO°~ consequence Ѷ¨e`Œ~. UHßaè„áåÜ«µ~ consent ã¨=∞‡u. UH©Hí$`Œ O°∞}Ǩ„`ÍÅ∞ consolidate |ÅǨO°K«∞HÁ#∞. Ǩi ǨO°~† |Ǩï=∞u. TO°_ç~K«∞. ~ note Ǩ~Ç≤~Kı =ã¨∞Î=ÙÅ *Ïa`Í/ q=O®Å∞. ~ tax ã¨O°∞Hí∞ O°ÇÍ}® Ǩ#∞fl. ã¨Ç≤Ï+¨∞‚`Œ constant ã≤÷O®~Hí~.

^Ò`ŒºHßO®ºÅÜ«µ~ consultancy ã¨ÅǨã¨~ã¨÷. ~ of legislature âÍã¨#ã¨ÉèßkèH߯O°~. HßÅ∞+¨º~ contemn K«∞ÅHí#KıÜ«µ∞. qxܡ∂y~K«∞.ì =ã¨∞= Î Ù.Œ xO°~`ŒO. qÇÍ^°~. `Œ$}©HíO°Î contemplate ^èߺx~K«∞. XǨÊ~^°~† Qõ∞`ŒÎ. `ŒÅK«∞. ã¨~H’K«~ contractual liability XǨÊ~^°~ „ǨHßO°~ xO°fiÇ≤Ï~K«=Åã≤# ÉÏ^è°º`Œ contradict Y~_ç~K«∞. ÃÑ>ˇì† Éèßs ÇÍǨÏ#~ containment xÅ∞ѨÙ^°Å. ~ forum qxܡ∂Qõ ^®O°∞Å á¶ÈO°~/ <®ºÜ«µã¨Éèí. K«O°=∞.124 consulate consulate Hß#∞ûÖË>ò. K«∞ÅHí# KıÜ«µ ^°y# contemptuous `Œ$}©Híi~Kı. ã¨~„Ǩk~Ѩ٠ã¨~ã¨÷ consultant ã¨ÅǨ^®O°∞. hK«~Qå K«¥K«∞ contemnor K«∞ÅHí#Kı¿ã =ºH˜Î. xÅ=i~K«∞ container _«Éσ. ~ goods x+≤^°ú"≥∞·# ã¨O°∞Hí∞Å∞ contracept QõO®ƒùxfl xO’kè~K«∞ contraceptive ã¨~`Í#/ QõO°ƒùxO’^è°Hí (O) contract X_«~|_çHí. ã¨"≥∂ #fl`Œ OÕY contour x"≥∂fl#fl`Œ OÕY. ~ drift Y~_« K«Å#~. ã¨~`Œ`Œ continually Z_«`ˇQõHí∞~_Í continuance JqzÛù#fl`Œ continuation xO°~`ŒO°`Œ continuous ã¨~`Œ`. HíÅ∞ã¨∞HÁ#∞. `Œ∞k. ã¨=∂Ö’K«# consume J#∞Éèíq~K«∞. ~ goods qxܡ∂Qõ =ã¨∞Î=ÙÅ∞. ÇÍk~Ǩ ^°y# context ã¨~^°O°ƒù~. áÈO®_«∞ contender áÈ>©^®O°∞ content `Œ$Ç≤. ܡ∂K«#. ™®~„Hßq∞Hí. ÇÍ_«Hí~. ǨiѨÓO°‚`Œ. ~ labour Qõ∞`ŒÎ Hßi‡Hí∞Å∞† „Ǩ`˺Hí"≥∞·# ǨxH˜. K«∞ÅHí# Kı¿ã. ~ goods qxܡ∂Qõ =ã¨∞Î =ÙÅ∞. ã¨Ê+¨ì~KıÜ«µ∞. =∞e#HßO°Hí contaminate =∞e#ǨO°K«∞. =ºÜ«µ~KıÜ«µ∞ consumer qxܡ∂Qõ^®O°∞. ÇÍk~K«∞. xO®Híi~K«∞. ~ loan x`ͺ=ã¨O®ÅHí∞ Pi÷Hí ã¨Ç¨Ü«µ~. ~ policy J}zÇı`Œ q^èß#~ contaminant =∂e#º~ HíÅQõ*Ë¿ã. ™ÈHı contain J^°∞ѨÙÖ’ L~K«∞. ™®O°~: `Œ$Ç≤Î K‹~k#† ã¨~`À+¨ÃÑ@∞ì. k# Ǩ„uHíÅ =~>˜q). qÇÍ^°~ ÖË=<ˇ`Œ∞Î contestable ã¨ÇÍÅ∞KıÜ«µ^°y#. ÇÍ^°#. =~HíO° contortionist Çͺܫ∂=∞je. JY~_« „^°=º~. Je¡Hí† Hí@ì_«~ contest n. >©g =~>˜q). ã¨xflÇ≤Ï`Œ. ^°$_è°~QåK‹Ç¨C. ã¨ÉèÏ Ç¨ÏHí∞¯Å LÅ¡~ Ѷ¨∞# <ËO°~ contemptible hK«"≥∞·#. ~ analysis =ã¨∞Îqâı¡+¨} contentedness `Œ$Ç≤Î contention „Ǩuã¨ÊO°ú. Çͺ[º~. uO°™®¯O°~. HÁ~HíO°áÈ=Ù contortion =„Hí`Œ. uO°ã¨¯i~Kı contemptuously contemptuously K«∞ÅHí#Éèß=~`À contend <˘H˜¯K‹Ç¨C. J= =∂#~† K«∞ÅHí#. ^®~Ǩ`«ºã≤kú. ~ fund PQõ~`Œ∞Hí xkè. [Qõ_«~. ~ food HíÅ∞+≤`ÍǨO°~ contamination Jâ◊∞z. JqÉèíHíÎ`Œ contort =~HíO° uO°∞Qõ∞. PÖ’z~K«∞. `ŒHí∆}. HíÅ∞+≤`Œ~ KıÜ«µ∞ contaminated HíÅ∞+≤`Œ. J„Hí=∞. ~ crust Y~_«Éèí¥Ç¨@Å~. ã¨~ѨÓO°‚~ Qåq~K«∞. ~ credit qx ܡ∂Qõ^®O°∞Å O°∞}®Å∞. ~ durables nO°… HßÅ~ =∞<Ëfl qxܡ∂Qõ =ã¨∞Î=ÙÅ∞ („Ѷ≤*ò. xÜ«µ`Œ HßÖÏxH˜ xÜ«µq∞`Œ∞Öˇ·# Hßi‡Hí∞Å∞. ÅHí∆ º„áåÇ≤Î consumption Hí∆Ü«µ† qxܡ∂Qõ~. ~ 125 contradict event Ü«∂^°$zÛùHí ã¨~Ѷ¨∞@# continuosly Z_»`ˇQõHí∞~_Í continual `ˇ~ѨÙÖËx.Î `Œ∞+≤. ã¨~„Hí=∞} contagious ™®~ã¨iæHí. á⁄O°∞Qõ∞# L#fl continent Y~_«~† W~„kÜ«µ x„QõǨÏ~ QõÅ. z~u~K«∞. L^ÕÌt~K«∞ contemplation PÖ’K«#. xÅ=i~K«_«~. ã¨ÅǨ WKıÛ xѨÙ}∞_«∞ consultation ã¨~„Ǩk~ѨÙ. xO°fiÇ≤Ï~K«∞. ~ price index qxܡ∂Qõ =ã¨∞Î=Ù ^è°O°Å 㨥z consumerism qx=∞Ü«µ`Œ`ŒÎ fi~ consumerist qxܡ∂Qõ^®O°∞ŠǨÏHí∞¯Å ǨiO°Hí∆Hí∞_«∞ consummate ѨÓiÎKıÜ«µ∞. Ü«∂^°$zÛùHí "≥∞·#. ^èߺ#~. JǨq„`Œ`Œ. PHí$u contra „ǨuHí∂Å"≥∞·# contra adjustment accounts ã¨O°∞Ì ÉÏ@∞ Z^°∞O°∞ MÏ`ÍÅ∞ contraband x+≤^°ú. ~ sectors qxܡ∂HíÎÅ =O®æÅ∞ consumptive Hí∆Ü«µO’Qõ~`À ÉÏ^è°Ç¨_ˆ ǨÏi~Kı contact ã¨ÊO°≈. J^°∞ѨÙKı¿ã K«O°º/ Ǩ^ä°Hí~. Qõ∞`ËÎ^®O°∞ contraction =∞∞_«∞K«∞H’=_«~. ~ disposables ZHí∞¯=HßÅ~ LǨÜ∂ˇ y~K«ÖxË =ã¨∞=Î ÙÅ∞ (PǨO° Ǩ^®O®÷Å∞.° `ˇ~ѨÙÖËx. ÇÍ^°#. ã¨~„Ǩk~K«∞ contagion J~@∞. =ºu OÕH˜~K«∞ contour . =O°Î=∂#† ã¨=∞HßeHí∞_«∞. HíÅǨÏHßO° contentment ã¨~`Œ∞+¨ì. ~ of situation „Ǩܡ∂Qõã¨~^°O°ƒù~ contiguity J~>˜ L~_«_«~. ã¨=∞ =Ü«µ ã¨∞¯_«∞† ã¨=∞Hßb# Ǩ„uHí contempt kèH߯O°~. Z_«`ˇQõx continuum JqzÛù#fl`Œ. ã¨~`À+¨~ contenture <Ë`Œ. q∞`Œ"≥∞·# continental Éèí¥Y~_« ã¨~|~^è°"≥∞·#. áÈ>©. <˘H˜¯ =H߯}˜~K«∞. áåhÜ«∂Å∞. ܡ∂z~K«∞. ~ angle ã¨ÊO°≈H’}~ contemptuous contact v. `ŒÅ~Ѩ٠contemplative PÖ’K«<®`Œ‡Hí contemporary ã¨=∞Hßb#. áÈ>© contentious qÇÍ^®ã¨Ê^°. J`Œº=ã¨O° xkè contingent debt PQõ~`Œ∞Hí O°∞}~ contingent plan PQÆO`«∞Hõ Ǩ^ä°Hí~. ~ shelf `ŒO®ƒùQõ~. ™®xflÇ≤Ï`Œº~. J`Œº~`Œ <ˇ·Ñ¨Ù}º~/ xѨÙ}∞_«∞. ã¨~ѨÓO°‚ consummation â’Éèí#~. TÇ≤Ï~K«x. ^˘~Qõ `Œ#~Qå kQõ∞=∞u Kıã≤#. q+¨Ñ¨Ói`Œ"≥∞·#. qÇÍ^°~ contest v. ã¨=∞HßeHí. ~ of court H’O°∞ì kèH߯O° (<ËO°~). =~HíO°∞¡ uiQÕ =ºH˜Î =∂#ã≤Hß#∞Éèí¥u ǨÏ^°∞Ì. áÈ>©KıÜ«µ∞. J=º=Ç≤Ï `Œ`Œfi~ contiguous P#∞HÁx L#fl. ~ slope fO°Ñ¨ÙÇÍÅ∞ contingency JxtÛ`Œ"≥∞·#. `ŒÅ ÃÑ@∞ì. ~ of employment L^ÀºQõ XǨÊ~^°~ contractor Hß~„>ÏHíìO∑. ~ agent ã¨ÊO°≈HßO°Hí~. TÇ≤Ï~K«Hí∞~_Í [iQÕ. ã¨~|~^è°~.

#K«Û*ˇÇC ¨ convivial LÖÏ¡ã¨~QõÅ. ~ currency =∂O°Hí~ KıÜ«µQõÅ HíO≥hû. `Œ~„`Œ~† HíÅÊ#. Ju„Hí=∞} contraversial qÇÍ^®ã¨Ê^° contravert qO°∞^°úÇÍ^°#KıÜ«µ∞. ~ lens Jaè™®iHí@Hí~. `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ∞. ^À+≤: Mˇ·n. ÇÍǨÏ#~. „Hí=∞ã¨fiã¨` ÷ Œ convalescent ã¨fiã¨÷`Œ K‹~^°∞`Œ∞#fl convection ã¨~=ǨÏ#~: L+¨‚„Ǩã¨O°} convene ã¨=∂Çıâ◊ǨO°K«∞. JÅÇÍ@∞. `ÍO°`Œ=∂ºxfl qKÍi~K«∞. <ˇ=∞‡^≥·#† K«ÖÏ¡O°∞Û. LáåÜ«µ~. ã¨O°^®QõÅ convocation ™®fl`ŒH’`Œû=~. Zki~K«∞. O°K«#. xO°ƒ~kè~K«∞. =∞^°Ì`Œ∞. ã¨=∞+≤ì Ü«µ[=∂#∞ ÅÖ’ XHíO°∞. xÜ«µ~ „`Œ}. UO®Ê@∞KıÜ«µ∞ convener ã¨=∂Çıâ◊HíO°Î. HÁ`ŒÎ ã≤^®ú~`Íxfl ^®ã¨Ê^°"≥∞·#k contuse #ÅQõQ˘@∞ì. ~ system Jaè™®i =º=ã¨÷ conversable ã¨O°ã¨ ã¨~Éèß+¨} KıÜ«µQõÅ. `ˇeã≤#. "≥·O°∞^è°º~ contradiction "≥·O°∞^è°º~ contradistintion "≥·Ç¨s`Œº~. ^°$_è° qâÍfiã¨~. =ÅǨ#∞fl contriver LáåÜ«µâÍe contriving ǨiHíÅÊ# control n. `Œ∞ź. ã¨Ç¨Ï„Ǩܫ∂}~ Kıã¨∞Î#fl ÇÍǨÏ<®Å∞† ÇÍǨÏ#„âı}˜† Ǩ~Ç≤~K«∞. ã¨Ç¨ÏHßO°~ coordinator ã¨=∞#fiÜ«µHíO°Î coowner ÉèßQõ™®fiq∞. ~ societies ã¨Ç¨ÏHßO° ã¨~Ѷ¨∂Å∞ coopt KıO°∞ÛH’=_«~. ~ mirror Hí∞~ÉèßHßO° ^°O°Ê}~ convey Ǩ~Ç≤~K«∞. ã¨^°∞áåÜ«µ~ convenient J#∞Hí∂Å. Ü«µ∞H˜Î. Hí=∞∞Hí∞ ^≥|ƒ conundrum H˜¡+¨ì ã¨=∞㨺. áåÖÁæ#∞. =Å contrive Ü«µ∞H˜Î Ǩ#∞fl. JkèHßO°~. #=∞‡Hí~ convince #q∞‡~K«∞. „Ǩ㨠i~Ǩ*ËÜ«µ∞ conveyance Pã≤Î=∂O°∞Ê. ÖÏÉèí~. <ËO°~ x~°úi~K«∞. =ºuOÕH˜~K«∞ contravention =ºuOÕHí~. ~ education ã¨~„Ǩ^®Ü«µq^°º converge Qõ∞q∞Hí∂_«∞ convergence HíÅܵHí. `Ë_Í. Ju„Híq∞~K«∞. ã¨∞ÅÉèí conveniently J#∞Hí∂Å~Qå. Lɡƒ`Œ∞ÎQå L#fl. xÜ«µ~„u~K«∞. ~ agent j`ŒbHíO°} HßO°Hí~ coon HíǨ>˜ coop K‹O°Ç¨@∞ì. ~ to law âÍã¨# qO°∞^°ú"≥∞·# contrast n. ã¨~Éèß+¨}† `ŒÅH˜~^°∞Åܵ# converse v. `À_ÍÊ@∞ cooperative ã¨Ç¨ÏHßO°. Híq∞eáÈÜ˵@@∞¡ HÁ@∞ì contusion ÉÁÇ≤Ê. (=∞`Œ~) =∂O°∞Û convertibility Ǩi=O°ÎhÜ«µ`Œ convertible =∂O°Û^°y#. „ǨuHí∂Å. H’à◊§Qõ¥_«∞ cooperation ã¨Ç¨ÏHßO°~. ~ breeze K«Å¡`ˇ"≥∞‡O°. ~ debentures ÇÍ>ÏÅ∞Qå =∂O°Û^°y# O°∞}Ǩ„`ÍÅ∞. HíÅ∞ѨÙQÀÅ∞`Œ#~ QõÅ conversance K«#∞=Ù. J#∞Hí∂Å`Œ. ã¨Ç¨Ü«µ~.contradiction Y~_«#. =º`ͺã¨~ K«¥Ñ¨Ù contravariant „ǨuK«O°O®t contravene LÅ¡~Ѷ≤∞~K«∞. xO®HíO°}. ~ adress ™®fl`ŒH’Ǩ<®ºã¨~ convoke ã¨=∂Çıâ◊ǨO°K«∞ convolution =∞_«`Œ. ã¨Ç¨Ü«µ~KıÜ«µ∞. âı¡+¨ „Ǩâ◊fl convalescence H’Å∞H’=_«~. ~ securities =∂O°Û^°y# ÃãHí∂ºi>© Ǩ„`ÍÅ∞ convex Hí∞~ÉèßHßO°. Jaè[˝ convert J=Å~a~K«_«~ (=∞`Œ) =∂iÊ_ç (=∞`Œ~) =∂i# =ºH˜Î. J<®º„Hß~`Œ Ǩ„`Œ~. Ǩi=O°ÎhÜ«µ. J}K«∞. =ã¨u. gÅ∞Qå convention =∞O®º^°. P"≥∂k`Œ ã‘fiHí O°}~ coordinate ã¨=∂#"≥∞·#. XÇ≤Ê~K«∞. ~ lens Hí∞~ÉèßHßO° Hí@Hí~. "≥∞e (uO°Qõ_«~) convoy O°Hí∆Hí ǨiÇÍO°~. ã¨Ç¨ÏHíi~K«∞† xO°¥Ç¨Hí~. =∞∞K«Û>Ï¡_«∞ conversion =∂O°∞Ê. HÁ`ŒÎQå HíeÊ~K«∞. ã¨ÇÍs conveyancer ^°™®ÎÇıAÅ∞ O®¿ã =ºH˜Î conveyancing ǨÏHí∞¯Å |^°ÖÏܵ~Ѩ٠convict JǨO®kè. ã¨Ç¨ÏxÜ«∂=∞Hí~ cooption HíÅ∞ѨÙHÁ#∞. ~ economy ã¨Ç¨Ï HßO° Pi÷Hí q^èß#~. ~ farming ã¨Ç¨Ï HßO° ¿ã^°º~. JkèHßi controlling interest xÜ«µ~„`Œ}®ã¨H˜Î controversialist "≥·`Œ~_ôHí∞_«∞ controversy qÇÍ^°~ controvertible ã¨ÇÍÅ∞ Kıܵ« ^°y#. qǨO®ºã¨~ contrary qO°∞^°ú. Éèı^°~. ™®~„Ǩ^®ÜµHí. ã¨^°ã¨∞û. ã¨=∂Çıâ◊~ conventional „áåp#. áÈeÛK«¥K«∞. xOÕÌt~K«∞ contradiction 126 conversant conversation controller xÜ«µ~`Œ. ~ credit society ã¨Ç¨ÏHßO° ǨO°Ç¨u ã¨~Ѷ¨∞~. ¿ã= contributor ã¨Ç¨Ü«µHßi contributory ã¨Ç¨Ü«µHí contrition ǨâÍÛ`ÍÎǨ~ contrivance ™®^è°#~. qH∆’Éèí~ convulsively y[y[ÖÏ_«∞`Œ¥ co-occur UHíHßÅ~Ö’ ã¨~Éèíq~Kı cook =~@ =∞x+≤† =~@ KıÜ«µ∞ cookery =~@. LÅ¡~Ѷ¨∞#. xO®Hí i~K«∞ contribute qO®à◊q∞K«∞Û. ã¨~Éèß+≤~K«∞. ~ dairy farm ã¨Ç¨ÏHßO° áå_ç Ǩi„â◊=∞ Hı~„^°~. `À_«Ê_«∞. ã¨~„Ǩ ^®Ü«µ~. Ǩ[O°∞ǨO°K«∞. qO°∞^°Ì ÇÍ^°#. ã¨Éèí. `À_ÍÊ@∞. =º`ͺã¨~ contrast v. ǨiK«Ü«µ~ conversant ǨiK«Ü«µ~ QõÅ. K«~^® WK«∞Û. ~ ship ã¨=∞+≤ì Ü«∂[ =∂#º~ cop O°Hí∆Hí Éèí@∞_«∞† Ǩ@∞ìHÁ#∞ convulsion . =ºuOÕH˜. Ö’Hí =∞O®º^°. ã¨=∞#fi ܵ~K«∞. <ËO°Qå_«x fO°∞Ê K‹Ç¨C conviction ^À+¨ xO®úO°}. K«∞@∞ìH’=_«~. PKÍO°~. ~ accounts Hí~„>’Å∞ MÏ`ÍÅ∞ control v. fã¨∞HÁxáÈ=Ù 127 cop Hí~Ǩ~† qO°Qõ|_ç #=fi_«~† =∞¥O°ÛùO’Qõ~† â◊sO°~Ö’ =}∞Hí∞. LaH˜#. ^°™®ÎÇıA. ~ beam Jaè™®i H˜O°}ѨÙ~[~. J=Hßâ◊~. J~`ŒO®˚ fÜ«µ XǨÊ~^°~. qÇÍ conversation ã¨OÉèÏ+¨} converse n. tH˜∆`Œ∞_«∞. ã¨~ܡ∂[Hí∞_«∞ convenience "≥ã¨∞Å∞ÉÏ@∞. Jaèã¨O°} convergent Jaè™®i. ~ agricultural lands ã¨Ç¨ÏHßO° =º=™®Ü«µ Hı∆„`ÍÅ∞. J^°∞ѨÙ. Ǩ^°úu. áåHí(q^èß#~) cool K«Å¡x. xOÕÌâÍ~Hí~ coordination ã¨=∞#fiÜ«µ~. O°z~K«∞ contribution qO®à◊~. xO°fi Ç≤Ï~K«∞. xO’^è°~. Ju„Híq∞~K«∞. âÍ~u~Ǩ *ËÜ«µ∞† K«ÖÏ¡O°∞. tHí∆. ~ headed „ǨâÍ~`Œ"≥∞·# coolant j`ŒÅHßi cooling j`ŒbHíO°}.

~ issue KÍÖÏ =∞∞Yº"≥∞·# q+¨Ü«µ~. ~ right „Qõ~^ä° ™®fi=∞º~ coquet =QõÅ∞áÈ=Ù coquette z<ˇflÖÏ_ç. ÉÏQõ∞ǨiKı. ~ reef ǨQõ_ÍÅ k|ƒ. Ѷe¨ `Œ~† ǨOº° =™®#~. ~ committee KÍÖÏ =∞∞Yº"≥∞·# Híq∞>©/ 128 corporate corporation ã¨Éèí/ ã¨~Ѷ¨∞~/ ã¨q∞u. „Ǩu† ™®O°¥Ç¨º`Œ. ǨÏ$^°Üµ« ѨÓO°fiHí. ǨǨÏO®† K«∞@∞ì=∞∞@∞ì core Kı=. ã¨~Ѷ¨∞~. ã¨^°$â◊. K‹_çáÈ=Ù corrosion H’`Œ. J<Àº#º ã¨~|~^è°~ QõÅ =ã¨∞Î=ÙÖ’¡ XHí>˜† ǨO° ã¨ÊO° ã¨~|~^è°~ Híey~K«∞ correlation ã¨Ç¨Ïã¨~|~^è°~ correlative ǨO°ã¨ÊO° ã¨~|~^è°~ QõÅ. Ãã·xHí^°à◊~ corpse =∞$`Œ^ÕǨÏ~ corpulence |Å∞Ѩ٠corpulent 㨥÷Å. ǨÏ$^°Ü«µ ѨÓO°fiHí`Œ.° Ǩi÷Hí cordiality ǨO°ú`Œ. fO®‡#~. L`ŒÎO° „Ǩ`Œ∞º`ŒÎ O®Å∞ #_«∞Ѩن ã¨=∞~Qå L#fl. qâ’ ^è°#~ corrective ã¨~㨯i~Kı. sweet ~ "≥∞∞Hí¯*Á#fl corn â◊√Hõ¡Ñ¨@ÅO cornice K«¥O°∞ corollary Ǩi}®=∞~. ǨO°ã¨ÊO®„t`Œ"≥∞·# correspondence L`ŒÎO° „Ǩ`Œ∞º`ŒÎO®Å∞. =ůÅ~ corundum Z„O°x H≥~ѨÙ. ^≥·Ç≤ÏHí. ǨÏ$^°Ü«∂xH˜ ã¨~|~kè~z. ~ principle „Ǩ^èß<®â◊Ü«µ~. ™®^°O°`Œ cordially ™®^°O°~Qå. ã¨=∂#. ǨÏ$^°Ü«µ~. ™®^°O. ǨO°~ coronary ǨiǨÏ$^°Ü«µ.coparcenary coparcenary ã¨=∂#ÉèßQõ™®fi=∞º~ coparcener ^®Ü«∂k. Hí∆Ü«µ~ corrosive ǨÏi~Ǩ *Ë¿ã corrugator Hí#∞ÉÁ=∞efl =∞∞_çKı Hí~_«O°~ corrupt Å~K«Q˘~_ç. ǨÏi~ѨÙ. `ŒÇC¨ Å∞ÖËx. Å~K«q∞K«∞Û. ~ measures ã¨ik^ÕÌ K«O°ºÅ∞. Hí∞o§áÈ=Ù. =∂Å. qâÍÅ copper O®y. ™®HßO°"≥∞·#. HßÅ„HíÇı∞}® #t~K«∞. ã¨=O°}. ~ right act O°K«<®™®fi=∞º K«@ì~. Hí~K«∞Hí~† ÉÏ_ô corslet LO°„™®Î}~. ~ morality ÇͺáåO° ã¨~™®÷Qõ`Œ hu. =∂Å coronoid =~HíO≥·# corporal z#fl Ãã·xH’^Àºy† â◊sO° ã¨~|~kè† Ç¨q„`Œ =ã¨∞Î=Ùefl L~Kı =G~ corporality ã¨â◊sO°`Œ corporate ã¨~Ѷ¨∞~Qå Kıi#. ~ sector HßO˘ÊOÕ>ò O°~Qõ~. ~ artery ^è°=∞x coronation Ǩ>Ïìaè¿+Hí~ coroner ^°∞O°‡O°} qKÍO°}®kèHßi coronet =∞∞Hí∞@~. K‹_«Q˘>ıì corset O°qH≥. H˜s@~. |∞kÌK‹Ç¨C correction k^°∞ÌÉÏ@∞. ~ course ^°¥O°q^°º correspondence theory J#∞Qõ∞}º ã≤^®ú~`Œ~ correspond ã¨~„Ǩk~K«∞. D_«Qõ∞. =™®O®. „Éèí+¨ì =∞Qõ∞ corruption Jqhu. <®O°Ç¨@ì. `Œ∞ǨCǨ@ì_«~. ɡ~_«∞. ~ punishment ã¨~㨯i~Kı tHí∆ correctness `ŒÇ¨CÅ∞ÖËx. `Í„=∞~ coprophagy =ºO°÷ Ǩ^®O°÷ rq copse z#fl Hí„O°=∞∞Hí¯ copulation "≥∞·^ä°∞#~ copy n. |ÅǨiKı q+¨Ü«µ~ corrode H’`ŒÃÑ@∞ì. ~ group meeting „Ǩ=∞∞Y =ºHí∞ÎÅ ã¨=∂Çıâ◊~. J#∞O°¥Ç¨º~. P<ˇHßÜ«µ. ~ fund =∞¥Å xkè corpuscle Hí}~ corpuscular Hí}ã¨~|~kè. "≥∞∞Hí¯ *Á#fl. =∞¥O°Î. ~ property Éè“uHí ã¨~Ǩ^° corps Ǩ>ÏÅ~. aQõ∞=Ù@~w cortege J~`Œº„H˜Ü«µÅ TOÕy~Ѩ٠cortex K‹@∞ì Ǩ@ì. ~ theory Hí}ã≤^®ú~`Œ~ corral Ǩâ◊∞=ÙÅ ^˘_ç¤ correct ã¨iܡµ# · . HíbÎKıÜ«µ∞. J=º= ^èß#~Qå `ËÖËÛ Éèß=~. k^°∞Ì. #HíÅ∞. ~ sector H©ÅHí O°~Qõ~ coriander HÁuÎq∞O°. O°¥_è˜ Ç¨O°K«_«~ corrobortant |Å=O°÷Hí~. „Ǩã¨∞Êù@. `Œy#. |eã≤# corpus O°K«<® ™®=∞„y. vocal ~ <®^°`Œ~„u cordage F_« `Íà◊∞§ cordial ã¨∞ǨÏ$^®ƒù=/ ¿ãflǨÏѨÓO°fiHí"≥∞·#. uxÇıÜ«µ_«~. K«@ì|^°Ì ã¨~ã¨÷ corporeal âÍsO°Hí. J#∞Híi~K«∞. „ǨÇÍà◊ aèuÎHí corbonation HíO°ƒhHíO°}~ cord `Í_«∞. Å~K«Q˘~_ç`Œ#~ corruptionist JqhuǨO°∞_«∞ corruptive áå_«∞Kı¿ã. Éè“uHí. =∞~z. J#∞ Qõ∞}~Qå L#fl 129 coryza qÖËYi/ „Ǩuxkè J#∞O°¥Ç¨. áÈ>©KıÜ«µ∞. H˜s@~. umbilical ~ ÉÁ_«∞¤`Í_«∞. J#∞HíO°}. ~ book XO°=_ç ѨÙã¨ÎHí~. Hí∞o§#. ÉèßQõ™®fiq∞ copartner ã¨Ç¨ÏÉèßQõ™®fiq∞ cope =∞^°∞O°∞. =∞^°∞O°∞ÃÑ@∞ì copious qã¨Î $`Œ. ǨÏ$^°Ü«µ/ ¿ãflǨÏ/ ѨÓO°fiHí~Qå cordinal points <®Å∞Qõ∞ kHí∞¯Å∞ cordite á⁄QõO®Hí∞~_Í ¿ÑÖË =ã¨∞Î=Ù cordon Éèí„^°`Í =ÅÜ«µ~. JqhuHíO°. ~ radiata qH˜O°} =∞~_«Å~ coronal =∞ã¨ÎHí ã¨~|~kè. J#∞Qõ∞}. aO°_ÍÇıÜ«µ∞ corkage |Ü«µ>˜#∞~z `ˇK«∞ÛHí∞#fl =∞^°º~ÃÑ· =㨥Å∞Kı¿ã O°∞ã¨∞~ corm Hí~^°~ cornea TO°Éˇ@ì_«~. D_≥·# corridor =O°~_Í. J~`ŒO®ƒùQõ~. ã¨=i~K«∞. ã¨~ã¨÷Qå UO°Ê_ç#. K‹_«Q˘@∞ì. „ǨHßt~K«∞ coruscation "≥∞O°Ñ¨Ù corvee "≥>˜ì corvette z#fl Ü«µ∞^°ú<ÒHí coryza Ǩ_çâ◊~ correspondent corresponding . ~ seeds ^è°x Ü«∂Å∞ cork aO°_Í. business ~ „Ǩ^èß# ÇͺáåO°~. #HíÅ∞ O®Ü«µ∞. ǨiÇı+¨~. „ǨÇÍà◊~. `Œ∞ǨCǨ@∞ì. ~ governance ÇͺáåO° ã¨~™®÷ xO°fiǨÏ}~. =<ˇflÖÏ_ç coral ǨQõ_«~. Hí∞O°∞q~^°~ coruscate "≥∞O°Ü«µ∞. ã¨O°Üµ# correlate ã¨Ç¨Ï ã¨~|~^è°~. ~ tax ÇͺáåO° ã¨~ã¨÷ÅÃÑ· qkè~Kı Ǩ#∞fl corporation (ѨÙO°áåÅHí) ã¨~ã¨÷. HßÅ„HíÇı∞}® |ÅÇ‘Ï#=∞Qõ∞. LǨ ã≤^®ú~`Œ~. „Éèí+¨∞ìǨ>˜ì#. spinal ~ "≥#∞fláå=∞∞. OÕY. ~ society =}˜H± ã¨=∂[~. O°¥_è˜Ç¨O°K«∞ corroboration |ÅǨO°K«_«~. Ǩ~K« corrigendum `Œá⁄ÊǨCŠǨ>˜ìHí corroborate |ÅǨO°K«∞. K‹_çáÈ=Ù.

~ of states O®[ºã¨Éèí. ~ of ministers =∞~„u=O°æ~. ™®Ç¨Ïã¨~. ~ of advisers ã¨ÅǨ =∞~_«e. ~ blast f„= Y~_«#~. [=∞Çıã¨∞HÁ#∞. J~`ŒiHí∆ Ü«∂„uHí∞_«∞ cosmopolis J<ËHí *Ï`Œ∞Å∞ L~_Ë #QõO°~ cosmopolitan qâÍÅ^°$+≤ì QõÅ. ~ of appealate jurisdiction ѨÙ#ifiKÍO° }®kèHßO°~ QõÅ H’O°∞ì. ~ vailing credit ã¨=∂hHíO°} ǨO°Ç¨u. u~°∞QÆ∞ÉÏ@∞ coup de grace KÍ=Ù^≥|ƒ coupd' etat uO°∞Qõ∞ÉÏ@∞ courtesy [iÇ≤ „ǨÉèí∞ `Ífixfl Hí∂Å^ÀÜ«µ_«~ de main PHíã≤‡Hí ^®_ç de maitre JkOÕ ^≥|ƒ dessi `˘e „Ǩܫµ`Œfl~. J~wHí i~z ã¨=∞i÷~K«∞ countervail ã¨i`Œ¥Qõ∞† ã¨=∞Lr˚ countless ÖˇHí¯ÖËx. Jaè=∂x~K«∞. qâ◊fiÇͺǨΠcosmopolitanisation qâ◊fi[hhHíO°} cosmopolitanise qâ◊fi[h# Éèß=~ Híe y~K«∞ cosmopolite „ǨǨ~K« áœO°∞_«∞† „ǨǨ~K« ÇͺǨÎ"≥∞·# [~`Œ∞=Ù/ "≥∞∞Hí¯ cosmos qâ◊fi~. P^°O°∞=Ù. ã¨ÅǨ. Ǩ^°º áå^®Å [~@ coupling ã¨~^èß#~ courage Qõ∞~_≥^è≥·O°º~. =∞∞Y"≥·Yi. ~ mand =ºuOÕHß^ÕâÍÅ∞ *ÏsKıÜ«µ∞. ~ directive H’O°∞ì P^Õâ◊~. Ǩ~^≥~Ö’ Ǩi Q≥`ËÎ „Ǩ^Õâ◊~. xâ◊ÛÅ`Œfi~. |$~^°~ cottage Qõ∞_çÃã. „Ǩu Hí∂Å „H˜Ü«µ. =∞O®º^°Hí∞ K«¥ã≤O®=_«~ coup coup coup coup . ~ call =∞O®º^° ѨÓO°fiHí~Qå HíÅ=_«~. =H©Å∞ counsel v. ~ of appeal ѨÙ#ifiKÍO°} <®ºÜ«µ™®÷#~. ÖˇH˜¯~K«∞. QåO®|~ KıÜ«µ∞ cost n. P"≥∂ k~K«∞. ~ cut YO°∞Û `Œyæ~ѨÙ. ~ act ǨiÇ¨Ï i~K«∞. „áÈ`ŒûÇ≤Ï~K«∞. ~ martial Ãã·xHí <®ºÜ«µ™®÷#~. „Hí=∞~. ~ attack Z^°∞O°∞^®_ç. ~ dust J~`ŒiHí∆ ^è°¥o. ~ argument „ǨuÇÍ^°#. ã¨O°ã¨`Œ. ~ weight „ǨuÉèßO°~ counterfeit K«@ì qO°∞^°ú"≥∞·#. Ǩi+¨`Œ∞Î. [Qõ`ü ã¨~|~kè. „H©_Í ã¨÷Å~. „Ç≤Ü«µ"≥∞·# costume PǨO°º~. ~ guarantee H“~@O∑ QåºO°~>©. <®ºÜ«µ ã¨ÅǨ^®O°∞. <®ºÜ«µÇÍk. xO°ƒùÜ«µ courier HÁiÜ«µO∑: ã¨=∂KÍO° ÇÍǨÏHí∞_«∞ course Qõ=∞#~. whooping ~ H’i~`Œ ^°Qõ∞æ council =∞~_«e. =∞~_«Å~ 131 coup Hí∞„@. "≥Å. ~ espionage „Ǩu Qõ¥_è°K«O°º~. ^˘~Qõ. ^®Qõ∞HÁ#∞. #+¨ì~. Qõ∞~ѨÙ. Çı+¨~ cosy ã¨∞Y"≥∞·#. ã¨=∞‡u. ~ insurgency „Ǩu q„^ÀǨÏ~. ~ of law <®ºÜ«µ™®÷#~. ã¨ÅǨ^®O°∞. ~ noise qâ◊fi`ŒO°~Qõ â◊|Ì~. =∂@∞ÇıÜ«µ∞ ^°Qõ∞æ.cosmetic cosmetic ™œ~^°O°º ™®^è°Hí (~). qâ◊fiã≤~K«∞. ǨiǨO°~. ~ vailing duty ã¨=∂hHíO°} ã¨∞~Hí~. ™œ~^°O°º ™®=∞„y cosmetic surgery ™œ~^°O°º ™®^è°Hí â◊G zH˜`Œû cosmic qâ◊fiã¨~|~kè. ~ of production L`ÍÊ^°# =ºÜ«µ~. UO®Ê@∞ countenance n. O’^°ã‘ Ü«∂„u Hí∞_«∞. Hí∞>©O°~ cottage industry Hí∞>©O° Ǩi„â◊=∞ cottager Qõ∞_çÃã/ Hí∞>©O° ÇÍã≤ couch n. ^°Ü«µ. ÖˇHí¯. ã¨=∞ã≤÷uÖ’H˜ `ˇK«∞Û countersign =∂O°∞ ã¨~`ŒHí~. Ç≤Ï`Œ É’^è°Hí∞_«∞ count n. ~ attraction „Ǩ`ͺHíO°¬}. ǨO°∞Qõ∞Ǩ~^≥~. ~ measures ÃÑ·ÃÑ· K«O°ºÅ∞. ~ nature ÃÑ·ÃÑ· "≥∞O°∞Qõ∞Å∞ cosmetics ™œ~^°O°º ™®^è°<®Å∞. ligislative ~ âÍã¨# =∞~_«e. O°∞`Œ∞„™®=~. ~ revolution „ǨuqǨ¡=~. Qõ}#. ǨܵJܵ# coterie =∞∞Oîß. áåOîߺ~â◊~. Qõ¥_«∞ |~_ç. ^°∞ã¨∞ÎÅ∞. [Qõ`Œ∞Î cosmosony ™œO° =º=™®÷^谺ܫµ#~ cosset |∞[˚y~K«∞. ã¨O°fi ã¨=∞Éèß=~ QõÅ. Çıâ◊º courtesy =∞O®º^°. "≥∞ǨC. ã¨q∞u. á⁄~z L~_«∞. ~ movement =ºuOÕHí L^°º=∞~. `ˇy~Ѩ٠courageous ^è≥·O°º~QõÅ. ~ price HÁ#∞QÀÅ∞ ^è°O°† Ys^°∞. ~ of war Ü«µ∞^°ú Ǩi+¨`Œ∞Î counsel n. „Ǩu O°¥Ç¨~ counterpoise ã¨i`Œ¥Hí~† ã¨i`Œ¥Qõ KıÜ«µ∞. kâ◊. ™Èá¶å couch v. =ºuOÕHí. ~ change J_«¤y~ѨÙ. LǨã¨~㨯 $u. ~ evolution qâ◊fiǨi}®=∞~. ~ pattern áåOî°º „Hí=∞~ courser Ǩ~^≥Ѩ٠Qõ∞„O°~ coursing Çı@ court O®*Ï™®÷#~. ~ action qѶ¨∂`Œ~. â◊Ü«µº. XHí aO°∞^°∞ count v. =∞¥Åº~. ~ of living r=# =ºÜ«µ~. ~ culture „Ǩu ã¨~㨯 $u. ã¨Ç¨Ï#~. #H˜b countermarch "≥#∞kO°Qõ_«~ counterpart ã¨=∞™®÷ܵ =ºH˜Î. `˘e^≥|ƒ de theatre (<®@Hí~Ö’) J#¥ ǨϺ"≥∞·# =∞Å∞Ѩ٠coupe |~_ç `ÀÖË =ºH˜Î. „ǨuK«O°º. #Hí∞¯. ~ claim Z^°∞O°∞^®ÇÍ. =∂O°æ~. ~ clock wise JǨã¨=º~. ~ irritant „ǨuH∆’ÉèíHí~. ^°$_è°~Qå Pt~K«∞ count down `Œ∞k ã¨<®flǨÅ∞. ã¨ÅǨ K‹Ç¨C. ~ up ã¨=∞Hí∂O°∞Û. ~ of wards ã¨~O°H˜∆ `Œ∞Å <®ºÜ«µ™®÷#~ courtesan Ǩ_«∞ѨÙHí`ˇÎ. P"≥∂^°~ countenance v. Jã¨~MϺHí countryard P=O°}/ „áå~Qõ}~ county lÖÏ¡. „ǨuHí∂Å. Ãã÷ÂO°º~. =∞~K«~† ǨO°∞ѨÙ. qÅ∞= Hí@∞ì costing =㨥Î`ÍÊ^°# =ºÜ«∂xfl J~K«<® ÇıÜ«µ_«~† J=∞‡Hí~ ^è°O°#∞ xO°‚ܵ~K«_«~ 130 countenance costive =∞Å|^°ú~Qå L#fl costiveness =∞Å|^°úHí~ costly Ys^≥·#. FO°∞ÛHÁ#∞ cough counter counter qO°∞^°ú. #_«`Œ. „Ǩu ÇÍ^°#. ~ foil =∂O°∞„Ǩu. „Ǩ`ͺܫµ∞^è°~. Q˘Ç¨ÊQå Z~K«∞. ~ of competent jurisdiction `Œy# JkèHßO° Ǩikè QõÅ H’O°∞ì. ~ weapon „Ǩ`ŒºG~. J#∞„QõǨÏ~. productive ~ HíѶ¨~`À Hí∂_ç# ^°Qõ∞æ. ^è°O°† YO°∞Û. Híh㨠ÖÏÉèߊǨg∞. ~ charge „Ǩ`ͺO’Ǩ}. <®ºÜ«µ™®÷#~. <Ë`Œ<®}º`Œ. Ç≤Ï`ŒÉ’^è°KıÜ«µ∞ counsellor =H©Å∞. O≥·Å∞Ö’ W^°ÌO°∞ =∂„`ŒÇı∞ „Ǩܫ∂}˜~K« gÅ∞~_Ë Qõk couplet kfiǨk. ~ rays qâ◊fi H˜O°}®Å∞† Hßã≤‡H± H˜O°}®Å∞ cosmism qâ◊fiǨi}®=∞ ^°O°≈#~ cosmodrome LǨ„QõÇ¨Ï „Ǩܡ∂Qõ Hı~„^°~ cosmogony [Qõ^°∞`ŒÊuÎ (ÇÍ^°~) cosmography ã¨$+≤ì =O°‚# cosmology qâ’fi^°ƒù= âÍG~ cosmonaut Ç’º=∞Qåq∞. ã¨~Yº. x+¨ÊùÅ~ KıÜ«µ∞. ~ balance ã¨i`Œ¥Hí~. qâ◊fi[h#. „¿Ñ=∞#∞ Ji÷~K«∞. ~ check xO’^è°~.

J}Qõ„^˘Hí∞¯. ™®O®~â◊~ creamy layer L#fl`Œ =O°æ~. ǨQõ∞Å∞. ѨÙã¨ÎHí~ J@ì. =∞∞K«Û@† ã¨~Éèß+≤~K«∞. =$uÎ xѨÙ}`Œ craftswoman Híà®Hßi}˜ 133 crag crag ZQõ∞_«∞ cram Hí∞Hí∞¯. X_«~|_çHí. hà◊∞§ Ç‘ÖËÛ Q˘@ì~ craniometry HíáåÅq∞u craniotomy HíáåÅKıÛù^°# cranium HíáåÅ~ crank Tyã¨ÖÏ_Ë. â◊∞„Éèí`ŒÖËx. Jaè „áåÜ«∂Å "≥∞∞`ŒÎ~ creek ã¨=∞∞„^°ÑÙ¨ áåÜ«µ. "≥„i. „Ǩ=∂} Ǩ„`Œ~ credentials ǨiK«Ü«µ Ǩ„`ÍÅ∞† JkèHßO° Ǩ„`ÍÅ∞ credibility #q∞‡Hí. qâ◊fiã¨hÜ«µ credit ǨO°Ç¨u. <ˇ·Ñ¨Ù}º~† HíǨ@~† =$uÎq^°º. „Ǩu+¨ª credible #=∞‡^°y#. „H˜H≥>òÖ’ ÉÏ>òû"≥∞<üHí∞ Hí∞_ç Kıu "≥·Ñ¨Ù (Z_«=∞ KıuÇÍ@~ P@Qå_çH˜ Z_«=∞ "≥·Ñ¨Ù). kQõ∞_«∞Qå L#fl Qõ∞@ì Hí∂O°∞† ZHí∞¯= u#∞† |>©ì ÃÑ@∞ì cramp uq∞‡i. z#fl F_«OÕ=Ù creel ÃÑ^°ÌKıǨÅ|∞@ì creep cèu. ™⁄Qõã¨∞Hß_«∞ coxcombry _Í|∞ã¨i/ „Ǩ=O°Î# coy a_çÜ«µÇ¨_Ë. P=Ù. =∂#=Ù_«∞. Éèí„^°`å xkè. ¿ÑO®ã¨. Qõ¥_«∞ѨÙOîß}˜ cow n. X_«~|_çHí (Ǩ„`Œ~) covenantee X_«~|_çHíHí∞ |^°∞ú_«∞ covenenter XǨÊ~^°~ Kıã¨∞Hí∞#fl =ºH˜Î coventur L=∞‡_ç ÇͺáåO°~ cover =∞¥`Œ. J~^°qHßO°"≥∞·#. "≥„O≥u~ Î K«∞ craziness "≥„i`Œ#~. <ˇiÜ«µ† |_Íܵ† _«~|~† ÃÑ>ıÅ∞=∞<Ë ^è°fix† "≥„iÇÍ_«∞. =∞<À^ÒO°ƒÅº~. "≥∞euiy# cranny c@. F_«Q˘@∞ì. `ŒÅ=∂ã≤# =ºH˜Î. cèO°∞=Ù cowardice Ç≤iH˜`Œ#~ cower ÉèíÜ«µ~`À Hí∞~Qõ∞/ #Hí∞¯ cowherd Ǩâ◊∞=ÙÅ HßǨi cowl =∞∞ã¨∞Qõ∞ cowrie Qõ=fi coxcomb |_ÍܵH’O°∞. ~ story q=O°}®`Œ‡Hí Hí^ä°#~ coverage ÇÍO®Î¿ãHíO°}. @áåã¨∞† J_«Hí`ˇÎO° cracking `ˇ·Å Éèí~[#~ crackle z@Ǩ@ ^è°fix crack c@Å∞. âÍY. ^°∞O®â◊. ǨQ∞õ ÅHÁ@∞ì. =∞~z P@Qå_«∞. rq. L`ŒÊuÎKıÜ«µ∞ creation ã¨$[#. ~ account [=∞ Ǩ^°∞Ì. ~ pea JÅK«~^°Å∞. `Œyæ~K«∞. Ji÷~K«∞. qâ◊fiã¨hÜ«µ`Œ. [ܵ~K«∞. =∞#óѨÓO°fiHí ÇÍ~Kè« craw ǨHí∆∞Å PǨO°H’â◊~ crawl áåHí_«~. Ǩ~^≥Ѩ٠Qõ∞„O°~. Hí#fl~ ^˘~Qõ. O°~„^è°~ crash q<®â◊~. Ü«∂z~K«∞. ~ exchange O°∞} =∂O°Hí~. =~Ѩن =~Ѩ٠uO°∞Qõ∞. K«¥_«ÖËx. P@~Hí~ crampon ֒ǨÏѨ٠HÁH≥¯~ crane HÁ~Qõ† |O°∞=ÙÅ <ˇ`ËÎ Ü«µ~„`Œ~. ã¨~Ǩ#fl =O°æ~ creep =∞_«`Œ (Qõ∞O°∞Î) („H˜H≥>òÖ’) |~ux qã≤OÕ =ºH˜Î. z#fl F_« craftiness l`Œ∞ÎÅ=∂i`Œ#~. áåHí∞. =∞`ŒqâÍfiã¨~. HíeÊ~K«∞. ~ evolution ã¨$[ <®`Œ‡Hí Ǩi}®=∞ÇÍ^°~. =∞_«`ŒÅ∞ Ǩ_«∞ create ã¨$+≤ì~K«∞. xO®‡}~ creative ã¨$[<®`Œ‡Hí. ~ policy O°∞}q^èß#~. ^˘~QõKÍ@∞Qå áÈ=Ù crease . xÜ«∂=∞HíǨ„`Œ~ creaturely „áå}˜ã¨~|~^è°"≥∞·# creche tâ◊∞ã¨~O°Hí∆Hí Hı~„^°~ credelous ã¨∞ÅÉèí~Qå #=∞‡^°y#. ã≤Qõ∞æ coze ã¨~Éèß+¨}. JO°∞=ÙMÏ`Í. HíǨC. WO°∞H≥# · Ö’Ü«µ. =„H’H˜Î. ~ down J}zÇıÜ«µ∞. TÜ«µÅ. ǨQõ∞Å∞. QõO°›}©Ü«µ∞_«∞. Ç≤iH˜ÇÍ_«∞. É’à® credence qâÍfiã¨~. K«~K«Å. ~ power ã¨$[<®`Œ‡Hí â◊H˜Î creativity ã¨$[<®`Œ‡Hí`Œ creator ã¨$+≤ìHíO°Î. c@Å∞ Ǩ_«∞. ¿ÑO®ã¨QõÅ. ~ rating ǨO°Ç¨u „Ǩ=∂}~ creditable H©iÎ^®Ü«µHí"≥∞·#. „Ǩ=∂^° Ǩiq∞u covert „ǨK«Ûù#fl. =∞_«∞Qõ∞. Ü«∂= crazy Ç≤zÛ. =∞∞xy áÈÜ˵† =~ѨÙQõÅ WO°∞ã¨∞. ÇͺáåO°~. Hí∂eáÈ=Ù crashlanding |Å=~`Œ~Qå kQõ@~/ k~K«@~ crash programme J`Œº=ã¨O° HßO°º „Hí=∞~ crater JyflǨO°fi`Œ aÅ~ crave (|Å"≥∞·#) H’iHí. Qõ∞ǨÎ. Pt~K«∞ craving `Œ$+¨‚. pѨÙO°∞Hí@ì. „¿Ñ=∂ÉèíºO°÷# covalance ã¨=∞ܡ∂[hÜ«µ`Œ covalent ã¨=∞ܡ∂[hÜ«µ. ܡ∂Qõº"≥∞·# creditor JÇ≤ÊzÛ#ÇÍ_«∞. ѨÙ>˜ì# KÀ@∞. UHß~`Œ~Ö’ L#fl coyness a_çÜ«µ~. [=∞. O°Ç¨Ï㨺 HßO°ºHíÖÏǨ~ coverture P„â◊Ü«µ~ cover up HíÇ≤ÊѨÙK«Û_«~ covet (`Œ#k Hßx ^®xfl) J¿ÑH˜∆~K«∞ covetous ^°∞O®â◊QõÅ. J}K«∞. HíÅÊ#. ~ bond ã¨=∞ ܡ∂[hÜ«µ |~^è°~ covariant ã¨Ç¨ÏK«O° O®t covenant XǨÊ~^°~. Å∞|ú covetousness J`ͺâ◊. áÈO®_«∞ crack K«Ö’H˜Î qã¨∞O°∞. #=∞‡Hí~ credential ܡ∂Qõº`Í Ç¨„`Œ~. <ˇ=∞‡kQå #_«=_«~ crayon O°~Qõ∞|ÅǨ~ craze "≥∂A. O°Ç¨Ï㨺. qǨ s`Œ =ºH˜Î crankle "≥∞e. Ju„Híq∞~K«∞. O°∞}^®`Œ credit squeeze JǨCÅ∞ xeÇ≤"≥Ü«µº_«~ credulity É’à®`Œ#~ creed ã¨~„Ǩ^®Ü«µ~. ~ down qO°∞K«∞Hí∞Ǩ_«∞ cracker @áåHßÜ«µ. H“â◊Å~. =∞∞ã¨∞Qõ∞. "≥„i (Çͺ"≥∂ǨÏ~) cream g∞Qõ_«. JkèHßO° Ǩ„`Œ~. <ËO°Êi`Œ#~ craftsman xѨÙ}∞_≥·# ǨxÇÍ_«∞. ÉϺ>òû"≥∞<ü ^®>˜ O®Hí∂_«x w`Œ. Híà® HßO°∞_«∞ craftsmanship Ǩx`Œ#~. Ç≤zÛH’iHí. [~`Œ∞=Ù. W~>˜ ^ÀÑ≤_ç† Kè«Ö’H˜Î cradle _ÀeHí. "≥∞euO°∞Qõ∞ cranky O’y+≤ì. =∞zÛHíǨO°∞Û 132 craftswoman coward ÉèíÜ«µã¨∞÷_«∞. ~ song *’Åáå@ crafish QåAO˘Ü«µº craft Híà◊. ã≤Qõ∞æQõÅ. ã¨$+≤ì. Hí^°ÖÏ_Ë. ÖÁ~Qõnã¨∞HÁ#∞. `ŒQõx. ~ observation „ǨK«Ûù#fl ǨijÅ# covert operation q„^ÀǨÏK«O°º. ^®iH˜ `ˇK«∞Û HÁ#∞.Œ Z~„_«HßÜ«µ† HíO®¯@HíO®t† ÃÑ^°Ì |O°∞=Ù#∞ Z`ËÎ Ü«µ~„`Œ~† H’Ç≤+≤ì† wHí∞. ǨO°=∂`Œ‡ creature „áå}˜. áåHí_~ « . ÃÑà◊ÃÑà◊=∞<Ë â◊|Ì~† qiyǨ_«∞. =∞∞K«Û>˜~K«∞ cozen "≥∂ã¨y~K«∞ crab Ç‘`.courtier courtier O®[Éèí$`Œ∞º_«∞ courtship J#∞O°~[#~. „Ǩ֒Éèí~ covin Hí∞„@. ÉÁ|ƒO°∞¡ cow v. XO°.

HíO°HíO°ÖÏ_Ë. ~ ness =~HíO°. zǨÏfl~. HíǨ@ ^°∞óY~. JǨ [Ü«µ~ á⁄~k#. <ËO°~ criminal <ËO° ã¨~|~^è°"≥∞·#. ~ endangered status `ŒfiO°Qå J~`Œi~záÈÜ˵ „Ǩ=∂^° ã≤÷u 135 crore criticise q=∞i≈~K«∞. =∞>˜ìHí∞~_«. „ǨuÉèß áå@ÇÍÅ∞ QõÅ cremery áåÅ J~Qõ_ç cremona Ѷ≤_ËÅ∞ crenate O°~Ǩ~ =~>˜ J~K«∞QõÅ creole ã¨O°mHí$`Œ Éèß+¨. ~ clerk „H≥·ã¨Î= =∞`Œ L^Àºy crimp n. Qõlalܡµ·# crinoid `Í=∞O°Ñ¨Ó=Ù PHßO°=∞∞#fl crinoline Ü«µ∞^°ú <ÒHíÅ K«∞@¥ì ay~z# =ņ Hí~|o cripple Hí∞~>˜ÇÍ_«∞. xO®fiã≤`Œ Éèß+¨ creolization Hı=Å~ ÇͺáåO° Éèß+¨Qå q∞yeáÈ=_«~ crepe <˘Hí∞¯Å A@∞ì. QõQõ∞O®Ê@∞ Híey~Kı cremate J~`Œº„H˜Ü«µÅ∞ KıÜ«µ∞ cremation J~`Œº„H˜Ü«µÅ∞. K«∞O°∞H≥·# criss cross Qõlal. tY. ~ psychology <ËO°ã¨∞÷Å =∞#ã¨Î`Ífi^è°º Ü«µ#~ criminalisation of politics O®[ H©Ü«∂Å#∞ <ËO°=∞Ü«µ~ KıÜ«µ_«~ criminalise <ËO°=∞Ü«µ~KıÜ«µ∞ criminate PHı∆Ç≤~K«∞. ^°à®i† "≥∂ã¨~ Kıã≤ Ǩ>ÏÅ~Ö’ KıOÕÛ =ºH˜Î crimp v. ~ advocacy „H˜q∞#Öò Hıã¨∞Ö’ ÇÍ^°#Å∞. L~QõO®Å∞ K«∞@∞ìHÁ#fl. Kı`ŒHßx. L~QõO®Å A@∞ì crepitate z@Ǩ@ ^è°fixKıÜ«µ∞. H≥~ѨÙ=<ˇfl cringe Juq#Ü«µ~. "≥∞∞O°† Jã¨=∞‡u crier ÇıÅ~áå_Ë/ JiKı/ KÍ>˜~Kı =ºH˜Î crikey Pâ◊ÛO®ºO°÷Hí~ crime JǨO®^è°~. PÇıâ◊ѨÓi`Œ q[˝Ç≤Î. ǨxH˜ =∂ÖË@@∞¡ KıÜ«µ∞. <ËO°~"≥∂ѨÙ. ã¨∞Êù@"≥∞·#. JÅ∞¡Hí∞#fl. áå^°∞. =∞∞_«`ŒÅ∞ Ǩ_Ë@∞¡ KıÜ«µ∞† "≥∂ã¨y~K«∞ crimson crewel Je¡Hí. ~ angle ã¨~kQõú H’}~. zO®Hí∞. PO’ Ç≤~K«∞† ^À+≤ Jx O°∞A=Ù KıÜ«µ∞ criminology <ËO°qKÍO°} âÍG~ criminous <ËO°~ Kıã≤#. ~ temperature ã¨~kQõú LëÈ‚ „Qõ`Œ critically ã¨q=∞O°≈Hí~Qå. J#∞z`Œ† ^À+≤. z=∞‡@. ~ tears "≥∞∞ã¨e HíhflO°∞. xO® â◊Qå =∂>Ï¡_«∞. â◊‡âÍ#~ crematorium â◊= ^°Ç¨Ï# âÍÅ creme de la creme J`Œ∞º`ŒÎ=∞"≥∞·#. Jâ◊∞Éèßxfl 㨥z~K«∞† K«xáÈ=Ù croaker â◊Hí∞#ǨH˜∆ croceate Hí∞~Hí∞=∞ O°~Qõ∞QõÅ crock n. H“>˜Åº~ croon Hí∂xO®Qõ~. ^°Ç¨Ï# ã¨~™®¯O°~. PHı∆Ǩ} critique ã¨q=∞O°≈Hí ǨijÅ# croak HßH˜ JO°∞ѨÙ. ~ management Ǩ~@Å Ü«∂[=∂#º~ crop switching Ǩ~@ =∂iÊ_ç crore H’>˜: =~^° ÅHí∆Å∞ criticism . ~ method q=∞O°≈ <®`Œ‡Hí Ǩ^°úu† J#∞Éèí= ¿ÇÏ`Œ∞=Ù. Ǩ_«ÇıÜ«µ∞. `Œá⁄ÊǨCÅ∞ ÉısA ÇıÜ«µ∞ q=∞O°≈. HíÇ¨Ê ÉˇHíɡHí. "≥Å"≥ÅáÈܵ# cretaceous ã¨∞#flѨ٠cretinism ÇÍ=∞#`Œfi~ cretonne =∞∞`ŒHí #¥Å∞ Qõ∞_«¤. JǨO®kè. QåÅ~† JÅ∞¡H∞í áÈÜ˵ =∞#ã¨Î`Œfi~ QõÅ creepy áåHı. Qõ#∞ÅÖ’H˜ kQõ_ÍxH˜ LǨܡ∂ y~Kı K«„@~† z#fl Qõ∞_çÃㆠ„Qõ~^ä°K“O°º~ cribbage XHí O°Hí"≥∞·# ¿ÑHß@ crick "≥∞_«#O°~ Ǩ@∞ìH’=_«~. Q˘}∞Qõ∞ crooner n. =∞∞ã¨e. =~@/=_«¤# áå„`ŒÅ∞ crocodile "≥∞∞ã¨e. ~ propensity JǨO®^è° „Ǩ=$uÎ. ÉÁK«∞ÛQõÅ crinkle "≥∞euǨC/ uO°∞Qõ∞. ǨijÅ#. ~ point (O°™®Ü«µ#âÍG~Ö’) ã¨~kQõú a~^°∞=Ù. ~ up _ôÖÏǨ_«∞. ^°∞+¨¯ $`Œº~. |ÅÇ‘Ï# "≥∞·#. c@ crew ã≤|ƒ~k. ^˘~Qõ U_«∞Ѩ٠crocus Hí∞~Hí∞=∞ѨÙ=Ùfi croft ÃÑO°_«∞. Q˘}∞Qõ∞_«∞. ~ conspiracy <ËO°~ K‹Ü«µº_ÍxH˜ Hí∞„@. xsfiO°º~KıÜ«µ∞ crisis ã¨~H∆’Éèí~. `ŒÇ¨CÖˇ<Ëfl =ºH˜Î critical H˜¡+¨ìǨiã≤÷u. HÁkÌáå>˜ ™®Qõ∞Éèí¥q∞ crofter HÁkÌ Éèí¥q∞x ™®Qõ∞Kı¿ã O≥·`Œ∞ cromlech O®Hí∆㨠Qõ∞à◊∞§ (K«i„`Œ ѨÓO°fi Ü«µ∞Qõ ã¨=∂^è°∞Å∞) crone =∞∞k=Qõ∞æ† =∞∞ã¨e(Q˘„O≥) crony ã¨xflÇ≤Ï`Œ ã¨Ç¨ÏK«O°∞_«∞ crooked Hí∞~z`Œ. Qõ∞~Ѩن á⁄>˜ìQå HíuÎi~z# A@∞ì 134 crimp crimson ã¨#fl ^®O°~ `˘>˜ì† LÜ«∂ºÅ `˘>˜ì. WÅH’_ç cridecoeur ǨÏ$^°Ü«µ Çı^°#. ¿ÇÏ`Œ∞|^°ú"≥∞·# K«O°Û. ~ law <ËO®ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# <®ºÜ«µâÍã¨#. `Œ∞O®Üµ. Jâ◊Hí∞Î_«∞. JO°úK«~„^®HßO°† =O°ú=∂# crest EÅ∞. Ç≤~Kè«~. <ËO°Qå_«∞. =∞∞_«`ŒÅ∞ Ǩ_«∞ crinkum crankum Jë®ì=„Hí"≥∞·#. HíO°HíO°ÖÏ_Ë. ã¨ã¨º~. ~ breach of trust qâÍfi㨠Ѷ¨∂`Œ∞Hí~. JÅÅ =~>˜ J~K«∞QõÅ crispation L~QõO®Å∞ K«∞@∞ìH’=_«~† ã¨~H’K«~ crispy ÃÑà◊∞Ãã·#. aQõ∞"≥·#. ~ ground O°∞„^°Éèí¥q∞. ɡ}∞Hí∞ cricket „H˜H≥>ò P@† H©K«∞O®Üµ. XHíO°Hí~ crib Ǩâ◊∞=ÙÅHí∞ Qõ_ç¤Çı¿ã =∞∞^°∞O°∞ ZO°∞ѨÙ. „Hí=∂aè=$kú crescent K«~„^°=~Hí.creeper creeper fQõ. |$~^°~. =~HíO°∞¡ uiy#. <®qHíQõ}~. HíO°‚ HíOî’O° ^è°fix KıÜ«µ∞† Ѷ¨∂@∞ÇÍã¨# QõÅ „^°ÇÍxfl z=∞∞‡ crepuscular ™®Ü«µ~HßÅѨ٠ã¨~[ "≥Å∞ Qõ∞Ö’ uiQÕ. ã¨~Hí@~ crisp ÃÑà◊∞ã¨∞. ã¨~H∆’Éèí~. ~ fallen Hí∞~y#. ~ pattern xÅ∞=Ù J_«∞¤w`ŒÅ`À Hí∂_ç# cristate H˜s@~/ tYO°~ QõÅ criterion P^èßO°~. Qõ∞„O°~/ Q˘„O≥ crock v. ÅHí∆}~ critic q=∞O°≈Hí∞_«∞. „Ǩ=∂}~. Hí∂*Ï. K«∞O°∞H≥·#† ã¨~H˜∆ǨÎ~ crispate ÃÑà◊∞Ãã·#. Hí∂xO®Qõ~ fÜ«µ∞. J#∞jÅ#. â◊=^°Ç¨Ï#~. Åe`ŒQåÜ«µHí∞_«∞ crop Ǩ~@. tH∆ßã¨~Ç≤Ï`Œ. #=∞‡Hí „^ÀǨÏ~. ã≤~^è°¥O°~. A@∞ì. #Hí¯q#Ü«µ~ crinite #¥Qõ∞ QõÅ. ~ procedure code tH∆߇㨇 $u. =∞ã¨Hí pHí>˜Qå L#fl crescendo Ǩ`ÍHí ™®÷ܵ. HíÅ~Hßs =∞∞`ŒHí crevasse (Ç≤Ï=∞Y~_«~) c@ crevice ã¨~^°∞. Hí∞Ç¨Ê Hí∂Å∞ crockery Ç≤~Qå}© áå„`ŒÅ∞. J㨠=∞O°÷~ KıÜ«µ∞. ֒ǨÏáå„`Œ† zÅ¡ÃÑ~Hí∞† Jã¨=∞O°∞_÷ ∞« .

H˜H˜¯iã≤# ã¨=∂Çıâ◊~† J^°∞=∞∞† J}∞K«∞. white ~ `ˇÅ¡HßH˜. "å^ÀѨ"å^•Å∞ cross-fire Z^°∞O°∞ HßÅ∞ÊÅ∞ cross-furrows J_«∞¤ KÍà◊∞§ cross-grained ÃÑ_«ã¨O°Ñ¨Ù. at the ~ s H©ÅHí ã¨=∞Ü«µ~. tâ◊∞=Ù Hıi~`Œ† HßH˜† Hıi~`Œ HÁ@∞ì. U_«∞Ѩن ѨÙHßO°∞† „Ǩ*ÏÇÍ}˜† ǨiÉèß+¨. T`Œ~. ~ one's mind =∞# ã¨∞ûÖ’ ã¨∞Êùi~K«∞. Qõ>˜ì† ã¨~H˜∆ǨÎ"≥∞·#. P^èßO°~† W~HÁHíi ã¨Ç¨Ü«µ~`À ÃÑ·H˜ áÈÜ˵ =ºH˜Î crux =∞O°‡~. aQõæO°Qå U_«∞Û. `Œ∞Hí∞¯`Œ∞Hí¯Qõ∞. |Ü«µ>˜ á⁄O° crusted á⁄Hí∞¯ Hí>˜ì#† ѨÙO®`Œ#"≥∞·#† =∂#gÜ«µ"≥∞·# crusty ÃÑ~Hí∞=~>˜. within ~ Hí∂`ŒÇı@∞ ^°¥O°~Ö’ crying "≥~@<Ë Qõ=∞x~K«=Åã≤#. =~Qõ∞. T`Œ Hí„O°. eat ~ J==∂#~ kQõq∞~Qõ∞. ÇÍ>˜x KıiÛ Ç¨Å∞K«x Ǩ^®O®÷xfl zHí¯Ç¨O°K«∞. =~_«x. minoclinic ~ UHí#`Œ ã¨Êù>˜Hí~. ~ over [ܵ~K«∞. ǨHífi~Hßx crude oil =∞∞_ç K«=∞∞O°∞ cruel „Hí∂O°"≥∞·#. [#ÉÏǨïà◊º~ crown H˜s@~ crowner â◊= Ǩ~K«<®=∂ Kı¿ã JkèHßi crown prince Ü«µ∞=O®A. xQõ¥_è°. ã¨~|~^è~° K‹_∞« . ~ down ^°¥+≤~K«∞. Pâ◊Å∞ ==∞∞‡ JQõ∞. =ºuOÕHí ^è’O°}˜ „Ǩ^°i≈~K«∞. a far ~ ã¨^°¥O°~† â’HßÅ∞ ÃÑ@∞ì. ã¨Êù>˜HßHßO° crystallisable ã¨Êù>˜H©HíO°}©Ü«µ . qKå ~°}. J}y L~_«∞ croup Ç≤e¡Hí∂`ŒÅ [|∞ƒ. at ~ swords Hí`Œ∞ÎÅ∞ ^°¥Ü«µ∞. ~ bar Qõ_«¤áåO°. compound ~ ã¨~Ü«µ∞HíÎ ã¨Êù>˜Hí~. ã¨~HíO*° Ïux L`ŒÊuÎ Kıܵ« ∞. O®AH˜ ÇÍO°ã¨∞_«∞ crucial H©ÅHí"≥∞·#. Ö’Hí =∞~`Í H’_≥·Hí∂ã¨∞Î#fl cryochemistry Ç≤Ï=∞ O°™®Ü«µ# âÍG~ cryocopy Ç≤Ï=∂~Hí =∂Ǩ#~ cryogen Qõ_«¤Hí>˜ì~Kı q∞„â◊=∞~ cryogenics J`ŒºÅÊ LëÈ‚„Qõ`ŒÅ#∞ Qõ∞i~ z# J^谺ܫµ#~ cryonics =∂#= HíàË|O®Å#∞ Éèí„^°Ç¨iKı „Ǩ„H˜Ü«µ cryophilic `ŒHí∞¯= LëÈ‚„Qõ`ŒÖ’ ÃÑiQÕ r=ÙÅHí∞ ã¨~|~kè~z# cryotherapy Juj`ŒÅ "≥·^°º q^èß#~ cryptaesthesia Jf~„kÜ«µ *Ï˝#~ cryptic QÀǨHí. JO°Qõx. O˘>ˇì ֒Ǩe "≥∞`ŒÎ>˜ ÉèßQõ~ crumb O˘>ˇì#∞ z#fl =∞∞Hí¯Å∞Qå KıÜ«µ∞. carrion ~ =∂ÅHßH˜. JO°∞ѨÙ. áåÅ L|ƒã¨~ croupier E^°~ P_ËKÀ@ =㨥à◊∞§/ K‹e¡~ѨÙÅ∞ Kı¿ã =ºH˜Î crow n. Hí∞ÃÑÊ crucifix tÅ∞= Çıã≤# „H©ã¨∞Î „Ǩu=∞ crucifixion tÅ∞= ÇıÜ«µ_«~. ǨÏO°¬^èßfi#~ KıÜ«µ∞. „Ѩܫ∞`«flO qO° q∞~K«∞. ~ out/off HÁ>˜ì ÇıÜ«µ∞. as a ~ defeat ^®O°∞}"≥∞·# F@q∞. q<®â◊HíO°"≥∞·# F@q∞. triclinic ~ „u#`Œã¨Êù>˜Hí~. áÈO®_«ÖËHíáÈ=Ù. ~ the floor áåsì ѶO ≤® ܵ~Ѩ٠cross-legged HßÅ∞ g∞^° HßÅ∞ Çıã¨∞Hí∞x Hí∂O°∞Û#fl cross-multiplication J_«¤Qõ∞}HßO°~ cross purposes qO°∞^°ú „Ǩܡ∂[<®Å∞. ~ voting ã¨fi~`Œ áåsìH˜ =ºu OÕHí~Qå F@∞ KıÜ«µ_«~ cross-belt #_«∞=∞∞H˜ ^è°i~Kı `Œ∞áåH© Qõ∞à◊§ ɡÅ∞ì cross-bow `Œ∞áåH©H˜ J=∞iÛ# qÅ∞¡ cross-breed q∞„â◊*Ïu cross-buttok (=∞Å¡Ü«µ∞^°ú~Ö’) `Œ∞~>˜ g∞^°∞Qå H˜~^° Ǩ_«ÇıÜ«µ_«~ cross-counter (ÉÏH˜û~Q∑Ö’) Z^°∞>˜ =ºH˜Î `ŒÅÃÑ· HÁ>ıì^≥|ƒ cross-cultural qq^è° ã¨~㨯 $`Œ∞ʼnõΩ ã¨~|~kè~z# cross-cut J_«¤^®i cross-examination J_«∞¤ ã¨ÇÍÅ∞. „ǨuѶ∞¨ >˜~K«_~« =∂#∞ HÁ#∞. =∞Ǩϟ^°º=∞~ crusader ^è°O°‡ Ü«µ∞^®úxH˜ #_«∞=∞∞ ay~Kı =ºH˜Î crush z`ŒHí HÁ@ì_«~. |^°úÅ∞ HÁ@∞ì. ~ over spilt milk [iyáÈܵ# ^®xH˜ qKÍi~K«∞. O°^°∞ÌKıÜ«µ∞. ~ out HıHíÇıÜ«µ∞. ~ orientation ã¨Êù>˜Hí q<®ºã¨~.136 cross cross ã≤Å∞=. `ŒÅuHí¯ crossing Hí∂_«e. ã¨fiK«Ûù"≥∞·#. ã¨Êù>˜Hí kyfi<®ºã¨~. H©ÅHß~â◊~ cry HıHí. bench ǨHí∆áå`Œ O°Ç≤Ï`Œ"≥∞·#. ~ reference ǨO°ã¨ÊO° xOÕÌâ◊~. Híiî#"≥∞·#. ã¨~„QõǨÏ"≥∞·# crutch K«~Hí Hí„O°. as a ~ reply <ÀO≥`ŒÎhÜ«µx ã¨=∂^èß#~. trigonal ~ „uH’} ã¨Êù>˜Hí~ crystallanity ™®Ê>˜Hí`Œ crystalline ã¨Êù>˜Hí~ =~>˜. q`ŒÎ<®Å∞ ÖËx "≥∞∞Hí¯ cryptogram O°Ç¨Ï㨺 eÇ≤. J}Qõ^˘Hí¯_«~. crowd =∞¥Hí. ~ off ÉıO°~ KÍe~K«∞. as the ~ flies ã¨Ê+¨ì~Qå. z„`Œ=^è° cruciform tÅ∞= PHßO°Ñ¨Ù crude =∞∞`ŒHí. xO°¥‡e~K«∞. battle ~ Ü«µ∞^°ú x<®^°~. 137 crystallisable J~^°x Ǩ~_«¡Hí∞ J„O°∞Å∞ ™®K«∞. "≥∞∞O°@∞. ~ the path of K‹O°∞K«∞† Z^°∞O˘¯#∞† J~@∞Hí@∞ì. Hí∂`Œ. ~ up á⁄Qõ_«∞. be at ~ aè#fl =∂O®æÅ∞ J=Å~a~K«∞. ~ patch ^°∞O®‡ O°∞æ_«∞. ǨzÛ. JO°÷~Hßx. ÉèßQåÅQõ∞. O˘>ˇì=∞∞Hí¯† ã¨∞YÖËâ◊~. Z^°∞O°∞ ã¨ÇÍÅ∞ crumb cross road K“O°™®Î. rhombohedral ~ „uH’} ã¨Ê>˜Hí~. O°Ç¨Ï㨺"≥∞·#. ~ for the moon crumb v. ~ quill O®Ü«µ_ÍxH˜ LǨ ܡ∂y~Kı DHí. J~`Œ∞Ǩ@ìx cryptogam ѨÙ+≤Ê~K«x "≥∞∞Hí¯. ÉÏ^èßHíO°"≥∞·# cruiser JkèHíÇıQõ~ QõÅ Ü«µ∞^°ú<ÒHí crumb n. „H≥·ã¨Î=ÙÅ #=∞™®¯O° Ǩ^°úu. rhombic ~ qã¨=∂Hí∆ ã¨Êù>˜Hí~. á⁄_ç JQõ∞ crumbling á⁄_çJܵ O®eáÈ=Ù crumbly z#flaè#fl~ Hß^°y# crumpling #ÅQõ Q˘@ì_«~ crunch HÁO°`Œ crusade =∞`ŒÜ«µ∞^°ú~. |Å~Qå HÁ@∞ì crumble =∞∞Hí∞¯Å∞ K‹Hí¯ÅQõ∞. H’_çHí∂`Œ. ~ ing out <®â◊~KıÜ«µ∞. ~ lattice ã¨Êù>˜Hí*ÏÅHí~. ~ line ã¨Ê>˜Hí ã¨~|~kè. ~ room <®@HíâÍÅÖ’x q„âÍ~u Qõk crust Éèí¥=∞∞ºÇ¨i`ŒÅ~. ~ cheque ~ MÏ`Í^®O°∞ =∂„`ŒÇı∞ =∂O°Û_ÍxH˜ gÅÜ˵º K‹Hí∞¯. Hí∂_«e. =∞∞Yº"≥∞·# cruciate ã¨fiã≤ÎHßHßO°~QõÅ crucible =∞¥ã¨. H©ÅHí =∞Å∞Ѩ٠cross-section J_«∞¤H’`Œ cross section „Ǩuxkè =O®æÅ∞ cross-stitch J_«¤Hí∞@∞ì crossword Qõà◊§#∞_çHí@∞ì crostat Ç≤Ï=∂~Hí L+¨‚™®÷ǨHí~ crotch Ǩ~Qõ crouch #Hí∞¯. Qõ¥_è° eÇ≤ crystal ã¨Êù>˜Hí~† ã¨Ê+¨ì"≥∞·#. tetragonal ~ K«`Œ∞ëȯ} ã¨Êù>˜Hí~. 㨥>˜Qå. <ËO°∞Qå.

Ǩ^°∞#∞ KıÜ«µ∞. ѨÓ[. =~>˜~>˜ UO®Ê@∞¡ culinarry áåHí ã¨~|~^è°"≥∞·#. „Ǩu|~kè~K«∞. PHßâ◊~ =∞^躰 Hí∞ =K«∞Û culmination L#fl`Œã≤÷ux KıO°_«~ culpable <ËO°~QõÅ. Hí$+‘=Å∞_«∞ cultural affairs ™®~㨯 $uHí =º=Ǩ O®Å∞ cultural determinism ã¨~㨯 $f xO®‚ Ü«µHí ÇÍ^°~ cultural fabric ™®~㨯 $uHí xO®‡}~ cultural imperialism ™®~㨯 $uHí ™®„=∂[ºÇÍ^°~ cultural lag ã¨~㨯 $f "≥·O°∞^è°º~ cultural relativism ™®~㨯 $uHí ™®¿ÑHí∆ ÇÍ^°~ cultural revolution ™®~㨯 $uHí qǨ¡=~ culture ã¨~㨯 $u cultured ã¨Éèíº cultured pearls Hí$„u=∞ =∞∞`ͺÅ∞ culture shock ™®~㨯 $uHí PѶ¨∂`Œ~ culturology ã¨~㨯 $u â◊„ã¨ÎO culver ÉˇÅ¡Qõ∞=fi. HßǨ@º~. <ËO°Êi`Œ#~ curtail cupid =∞#‡^ä°∞_«∞ cupola Qõ∞=∞‡@~ cupulate Qõ∞=∞‡@~ÖÏ~>˜ cur `ŒHí∞¯= *ÏuHí∞Hí¯† ^°∞+¨∞ì_«∞. ^Àã¨HßÜ«µ cud <ˇ=∞O°∞. P„`Œ∞`Œ curious Pã¨H˜ÎHíO°"≥∞·#. ~ bone nO°Ñ … ∞¨¶ # K«`∞Œ O°„ã¨~. "≥∂@∞ curtail `Œyæ~K«∞. ~ foot Ѷ¨∞#ѨÙ@_«∞Qõ∞ cubicle „Ǩ`˺Hí"≥∞·# (z#fl) Qõk. zHí∞¯=_ç# cumin seeds rÅHí„O° cumshaw W<®~. u@∞ì cursive Q˘Å∞ã¨∞Hí@∞ì curt ÃÑ_«°ã¨~°Ñ¨Ù. ǨÏ`Œ∞ÎH’ÇÍÅxÇ≤~Kı cuddle Pe~Qõ#~. <ËO°Qå_«∞. "≥„i. ã¨O°o. xO’kè~K«∞. PHßâ◊ =∞^èߺxH˜ =zÛ# („QõǨÏ~) culminate tYO°~ KıO∞° . H“ye~K«∞ HÁ#∞ cuddley ǨÏ`Œ∞ÎHÁ<Ë. ~ equation „uѶ¨∂`Œ ã¨g∞ HíO°}~. „áåO°÷<® q^èß#~. ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ã¨=∂~`ŒO°∞ƒù[ Ѷ¨∞#~ cuckold ÇıâͺÉèíO°Î. Ç≤iH˜ Ǩ~^° curative ã¨fiã¨÷`Œ HíÅQõ*Ë¿ã =∞~^°∞ curator ã¨~O°Hí∆HßkèHßi. Ѷ¨∞#~. „¿ÑO°Hí~ cuff K˘H߯ =∞∞~*Ëu Ǩ>©ì. Z^°∞>˜ ÇÍiH˜ J#∞Qõ∞}~Qå =º=Ç¨Ï i~K«∞. l*Ï˝ã¨. QõkÖ’x „Ǩ`˺Hí ÉèßQõ~ cubiform á⁄_«=Ù. Hí+¨ìÃÑ@∞ì cumbersome Qõlal. „ǨÇÍǨÏ~. ~ banana Hí∂O° JO°>˜ cull Z~Ç≤Hí KıÜ«µ∞ cullet QåA ÃÑ~Hí∞. tH∆ßO°∞›_«∞. xÇÍi~K«∞ curette `Œ∞iÇı∞ ™®^è°#~ curiosity L`Œ¯~Oî°. =∞~^°~ ã¨=∂#~Qå QõŠѶ¨∞<®HßO°~ cubism OÕMÏQõ}˜`Œ z„`ŒHíà®â‹·e cubit =∞¥O° cubital =∞∞~*Ëu ã¨~|~^è°"≥∞·# cubitus "≥∂Kıܵ cuboid Ѷ∞¨ <®HÍ~°. u@∞ì. â◊Ç≤~K«∞. ^À+¨Ñ¨Ói`Œ. #Hí¯Ç≤Å¡ =Q≥·O®† J<®=∞Hí Ü«µ∞=Hí∞_«∞. JÅ=O°K«∞HÁ#∞ cultivation ¿ã^°º~. =∞∞_«∞K«∞HÁ#∞ curly "≥∞euiy# currency HíO≥hû. Pã¨H˜Î. Ѷ¨∞<®HßO°~. L`ÍûÇ¨Ï Ñ¨Ói`Œ "≥∞·# curl L~QõO®ÅA@∞ì. K«O°∞K«∞ cuirass O˘=∞∞‡. J^°∞ѨÙKıÜ«µ∞. K«Ç¨Å z`ŒÎ~. ~ ratio „Ǩã¨∞Î`Œ x+¨ÊuÎ current account HíO≥~@∞ MÏ`Í. ǨO°ºÇıHí∆Hí∞_«∞ curb Híà‹§~ÇıÜ«µ∞. ~ assets K«O®ã≤Î. ã¨Ê+¨ì=∞Qõ∞ crystallogram ã¨Êù>˜Hí z„`Œ~ crystallograph ã¨Êù>˜Hí q*Ï˝#~ crystallograph ã¨Êù>˜Hí ÖËdx crystallographer ã¨Êù>˜HíâÍGÇı`ŒÎ crystallography ã¨Êù>˜HßHí$u âÍG~ crystalloid ã¨Êù>˜Hí~ =~>˜. #_«∞=∞∞Hí∞ Hí@∞ìHí∞<Ë Qõ∞_«¤ Ǩ>©ì† Qõ∞^°∞Ì. JǨO®kè† <ËO°Qå_«∞. ~ development ã¨~z`Íaè=$kú cumulus ^°@ì"≥∞·# Çı∞Ѷ¨∞~ cuneform H©ÖÏHßO°Ñ¨Ù. ~ reporter Ü«µ∞= áå„u HıÜ«µ∞_«∞. K«∞@∞ì HÁ#∞. tH∆ßO°›"≥∞·# <ËO°~ culprit JǨO®kè. ã¨~K«Üµ~K«∞ cumulation ã¨~z`Œ~ cumulative ã¨~z`Œ. `ŒÇ¨C Kı¿ã. Ѷ¨∞<®HßO°Ñ¨Ù k=∞‡ cube v. ã¨Êù>˜Hß`Œ cub ѨÙeÇ≤Å¡. D#∞. P@~HíǨO°∞Û. J=∂ Ü«µHí∞_«∞ cucullate Ǩ_«QõQõÅ cucumber ^Àã¨HßÜ«µ 138 cult cucurbit ™⁄O°HßÜ«µ. ~ leaf HíiÇıáåHí∞ curse âÍǨ~. `ŒÇ¨CKıã≤# ÇÍ_«∞. ~ capital „ǨÇÍǨÏ/ K«„H©Ü«µ =∞¥Å^è°#~. Hí∂O°QåÜ«µÅ =~@Hí~. gѨ٠O°Hí∆} Hí=K«~. „^°=º~ current q^°∞º`ü.crystallisation crystallisation ã¨Ê>˜H©HíO°}~ crystallize ã¨Êù>˜H©Híi~K«∞. Ǩye# QåA culm O®u ÉÁQõ∞æá⁄_ç† K˘Ç¨Ê^°~@∞ culminant tYO®Ü«µ=∂#"≥∞·#. Qõu† „Ǩã¨∞Î`Œ. "≥∞euǨC. =∂#∞Ê. Ç≤Å¡Å#∞ ÃÑ@∞ì cubage Ѷ¨∞#Ǩi=∂}~ cube n. P@~Hí ǨO°∞K«∞. ~ liability „Ǩã∞¨ ` Î Œ ÉÏ^躰 `Œ/ #+¨~ì . <ˇ=∞‡k~K«∞. Ѷ¨∞# Ǩi=∂}®xfl Hí#∞HÁ¯#∞† Ѷ¨∞<®HßO°Ñ¨Ù O®à◊∞§ ǨO°∞K«∞ cubeb K«Å=/ `ÀHí q∞iÜ«∂Å∞ cubic Ѷ¨∞#O°¥Ç¨"≥∞·#. PO®^è°# q^èß#~. =O°Î =∂# MÏ`Í curriculum É’^è°# „Ǩ}®oHí curry Hí∂O°. áÈQõ∞KıÜ«µ∞. =º=™®Ü«µ~ cultivator =º=™®Ü«µ^®O°∞. `ŒÇ¨CKıã≤# =ºH˜Î cult =∞`ŒÇ¨O°"≥∞·# HßO°ºHíO°ÎÅ |$~^°~. H“ye~`Œ cuddy <ÒHíÖ’x Hߺa<ü† ÃÑ^°Ì F_«Ö’ qâÍÅ"≥∞·# ǨÅ∞† z#fl Qõk. xO’^è°~† J_«¤y~K«∞. |H©∆ã¨∞ cumulate áÈQõ∞Kıã≤#. ã¨~Hı`Œ~. =ºaèK«i~z ÉèíO°Î#∞ #=ÙfiÅáåÅ∞ KıÜ«µ∞ cuckoo H’H˜Å. "≥_«Å∞Ê. ¢ã‘ÎÅ aQõ∞=Ù O°qHí cuisine =~@ Ǩ^°úu. chew the ~ =∞##~ KıÜ«µ∞ cudbear T^®O°~Qõ∞ K«¥O°‚~ cuddle Pe~Qõ#~ Kıã¨∞HÁ#∞. ~ content Ѷ¨∞# Ǩi=∂}~. ~ favour „áåǨHí~ H’ã¨~ „Ǩܫµufl~K«∞. Hí∞`Œ¥ ǨÏÅ~. JO°Å cO°∞Ç͆ JqÇıH˜† Qå_ç^°† XHí O°HíѨ٠KıǨÇ≤Å¡ cudgel ^°$_è°"≥∞·# z#fl Hí„O° cue 㨥ÊùiÎ. ÉèíH˜Î Éèß=~. J_«q áå=ÙO°~ culvert `Œ¥=∞∞† z#fl HßÅ∞=ÃÑ· =~`ˇ# cumber P@~Hí~. H©ÅeÇ≤ cunning @Hí¯iܡµ·#. xÇÍi~K«∞ cure ã¨fiã¨÷`Œ. ã¨~Híe~z#. „â◊^°ú 139 cultivable cultivable ¿ã^°ºÜˇ∂Qõº"≥∞·# cultivate Ǩ~_ç~K«∞. l`Œ∞ÎÅ =∂i`Œ#~. H’`ŒÃÑ@∞ì .

Hí} Ǩ^®O°÷~ Dd O°~Qõ∞ ѨÓ`Œ. J~K«∞. ѨÓÜ«µ∞† Py Py `Œ_«∞ѨÙ. k~_«∞† Hí∞^°∞ѨÙÅ#∞ `Œ@∞ì Hí∞<Ë â◊H˜Î. ã¨Î~ÉèßHßO°~ QõÅ Hí_ç¤/ Q˘@ì~ cylindrical 㨥÷áåHßO° cyme ѨÙ+¨Ê=∞~[i cymotrichous L~QõO®Å A@∞ìQõÅ cyncope =∞¥O°Ûù cynic qO®y. J=㨠O®ÅHí∞ J#∞Qõ∞}~Qå =∂O°∞ÊÅ∞ KıÜ«µ∞ customs PKÍO®Å∞† ã¨∞~HßÅ∞ qkè~Kı „ǨÉèí∞`Œfi qÉèßQõ~. PHíO°¬}©Ü«µ"≥∞·# cuticle K«O°‡~ ÃÑ·á⁄O°. Ü«µ=xHí. =ã¨∞¿Î ã=Å#∞ HÁ#∞ QÀÅ∞ Kı¿ã =ºH˜Î customize HÁ<ËÇÍi JaèO°∞K«∞ÅHí∞. uuÎ cystectomy „^°=H’â◊KıÛù^°#~ cystic „^°=H’â◊ ã¨~|~^è°"≥∞·# cystitis =∞¥„`Íâ◊Ü«µ~Ö’ <˘Ç≤Ê cystochemistry r=Hí} O°™®Ü«µ# âÍG~ â◊Ü«µ zÛù„nHíO°} cytogenesis Hí}’`ÍÊ^°# damage cytogenetics r=Hí} =~âÍ#∞Qõ`Œ `Œ`ŒÎ fi âÍG~ cytology r=Hí}âÍG~ cytopenia Hí}®Å `ŒQõ∞æ^°Å cytoplasm Hí}„^°=º~. *ÏQõ∞Kıܵ« ∞. ~ allowance O’E ÇÍs |`ˇÎ~. ~ compound K«„H©Ü«µ ã¨Çı∞‡à◊#~. certificate of ~ ã¨O°∞Hí∞ ^≥|ƒu#fl^°<Ë „^è°∞gHíO°} Ǩ„`Œ~. ~ suit #+¨ìǨiǨO° ^®ÇÍ. <®EHí∞^°#~ dairy áåÅ (L`ŒÊuÎ) Hı~„^°~. ~ period k#k# Qõ~_«~. ^°~`Í„Qõ~ cuspidate "≥∞∞#ÇÍ_ç custard apple ã‘`ÍѶ¨Å~ custodian ã¨~O°Hí∆Hí∞_«∞ custody xO°ƒ~^è°~. HÁkÌQå ^°∞=∞∞‡ J~@∞HÁ#∞ dabbler Kı`ŒHßx^®xx KıÜ«µ|¥<Ë =ºH˜Î dabchick h>˜H’_ç dacoit |~káÈ@∞ ^˘~Qõ dacoity |~káÈ@∞ ^˘~Qõ`Œ#~ dactylitis J~Qõ∞o ÇÍѨ٠dactylogram Çıe=∞∞„^° dactylography =∞¥QõÃã·QõÅ J^谺ܫµ#~ dactylomegaly J™®^èßO°}~Qå á⁄_«"≥·# Çıà◊∞§ Híey L~_«_«~ dadaism _Í_ÍÇÍ^°~. punitive ~ tH∆ß`Œ‡Hí #+¨ìǨiǨO°~. ultra ~ J`ŒºkèHí #+¨ìǨiǨO°~ daintiness . ~ raiser ѨÓO°fiO°~Qõ~ curvature =„Hí`Œ. QåeÇÍ# cyclonic separator Ǩi„â◊=∞ÅÖ’ =ºO°÷ Ǩ^®O®÷Å#∞ ÇıO°∞ǨO°Kı ǨiHíO°~ cyclonic storm Ju f„="≥∞·# `Œ∞á¶å#∞ cylinder 㨥÷Ǩ~. ~ fine O’AÇÍs [i=∂<®. ~ wages O’A ÇÍs Hí∂e dab ™®fiO°ã¨º~. xO®âÍÇÍk cynicism xã¨Ê $ǨÏ`Œ`ŒÎ fi~ cynophobia Hí∞Hí¯Å~>ı ÉèíÜ«µ~ cypher Qõ¥_è°eÇ≤† ã¨∞#fl cypher telegram Qõ¥_è°eÇ≤ `Œ~u cypres law Ü«µ^äßã¨g∞Ǩ <®ºÜ«µ~ cypridophobia ã¨∞YÇͺ^è°∞Å∞ J~>ı ÉèíÜ«µ~ cyptonym O°Ç¨Ï㨺<®=∞~ cyst „^°=H’â◊~. ~ competition K«KıÛ~`ŒáÈ>© cyan =∞∞^°∞O°∞ hÅ~ cyanosis hÅ/ âͺ=∞Å =O°‚~ cybernetics ã¨=∂KÍO° xÜ«µ~„`Œ} Ü«µ~„`Í^谺ܫµ#~ curtain `ˇO. ã¨∞Y^Õfi+≤. J^°∞ѨÙ. JO®[Hí ™®Ç≤Ï`Œº Ǩ^°úu daddle =∞ã¨Å∞. consequential ~ J#~`ŒO° HßÅ #+¨ìǨiǨO°~. ~ industry áå_çǨi„â◊=∞. O’AHí∂b. Çı∞Å=∂_«∞† q<À k~K«∞. O’AÇÍs =∂=∞¥Å∞. nominal ~ <®=∞=∂„`Œ #+¨ìǨiǨO°~. ~ products áå_ç L`ŒÊ`Œ∞ÎÅ∞ dairying áå_çǨx KıÜ«µ_«~ dais ÇıkHí dale Hí#∞=∞. ~ for breach of contract XǨÊ~^° Éèí~Qõ #+¨ìѨÓiÎ. ~ development officer áå_ç Jaè=$kú JkèHßi. J^°=∞_«~† XHí O°Hí~ ǨÅK«x KıǨ† <ˇ=∞‡kQå `Œ@∞ì. ǨiǨã¨=∂_«∞. ~ necessaries O’A ÇÍs J=ã¨O®Å∞. Hí>Ïi daily „ǨuO’E. `Œ@ì_«~.° 140 cystochemistry 141 cystography cyberphobia Hí~ѨӺ@O°¡~>ı ÉèíÜ«µ~ cycle =O°∞ÎÅ~. ÉèíÜ«µ~HíO°. =∞¥„`Í =KıÛ ™®=∂lHí ^®i„^°º~ cyclic K«„H©Ü«µ. ~ structure K«„H©Ü«µ xO®‡}~ cyclical K«„H©Ü«µ cyclone `Œ∞á¶å#∞. ~ officer áå_ç Ǩi„â◊=∂kèHßi. qO°ã¨∞_«∞. K«„Hí~: Éèß=ѨÙ#~å=$uÎ cycle of deprivation `ŒO®Å `ŒO°|_ç cystography =∞¥„`Íâ◊Ü«µ z„`Œ}~ cystoscope =∞¥„`Íâ◊Ü«µ ^°i≈x cystotomy =∞¥„`Íâ◊Ü«µ qzÛùuÎ. X`Œ∞Î dabble K«Å∞¡. O°~„^èß<Ëfi+¨Hí∞_«∞. (HÁ~_«) Ö’Ü«µ dalliance =ºO°÷~Qå HßÅ~ "≥à◊§|∞K«Û@~ dally ã¨O°ã¨=∂_«∞. K«„Hí„Hí=∞. ~ man áå_ç áåi„âÍq∞Hí∞_«∞. ÃÑ~Hí∞Å`À. HíÅǨ`À JÅ~Híi~K«_«~ daft qÇıHíÇ‘Ï#"≥∞·#† *Ï„Qõ`ŒÖËx dagger ÉÏHí∞.curtain ǨO^° ®. X_ç^°∞_«∞Hí∞Å#∞ xÉèßܵ~Kı cusp zQõ∞O°∞. ™œHí∞=∂O°º~. ~ rules =O°∞ÎÅ „Hí=∞ 㨥„`ÍÅ∞. k#|`ˇÎ~. =â◊~ customer MÏ`Í^®O°∞. HßÅ~ =$^äß KıÜ«µ∞ dado QÀ_«#∞ HÁ~`Œ Z`Œ∞Î =O°H∞í O°~Qõ∞`À. =~Ѩ٠curve =~Ѩ٠curvilinear =„HíOÕYÅ∞QõÅ cusec Hí∂ºÃãH±: ÃãHí#∞Hí∞ XHí Ѷ¨∞#Ѩ٠J_«∞Qõ∞ h>˜ „ǨÇÍÇ¨Ï ÇıQõ~ cushion "≥∞`ŒÎ. ~ routine x`Œº Ǩiáå>˜. =∞∞^°∞ÌÖÏ_«∞. Hí>ÏO°∞Å¥ cutter H’¿ã =ºH˜/ΠǨiHíO~ ° † Ü«µ∞^°ú <ÒHíH∞í K‹~k# z#fl Ǩ_«= cutthroat f„=. =O°∞ÎÅ„Hí=∞. `ŒÇ¨CÖˇ<Ëfl =ºH˜Î. tYO°~. ^°à◊~. ~ duty Híã¨ìÇò√û ã¨∞~Hí~ cut motion H’`Œ fO®‡#~ cutaneous K«O°‡ ã¨~|~^è°"≥∞·# cute K«∞O°∞H≥·#. ~ disorder `ŒO°K«¥ ã¨~Éèíq~Kı =∂#ã≤Hí ֒Ǩ~. ~ for mesne profits =∞^è°ºã¨÷ #+¨ìǨiǨO°~. *ÏQõ∞KıÜ«µ∞ daltonism =O®‚~^è°`Œ dam P#Hí@ì damage K‹O°∞ѨÙ. J^°∞=∞∞. ~ farm áåÅ L`ŒÊuÎ Hı∆„`Œ~. J=Éèßã≤x cutis K«O°‡~ cutler Hí`Œ∞ÎÅ∞ Kı¿ã/ JÇı∞‡ =ºH˜Î cutlery Hí`Œ∞ÎÅ¥. Kè«∞iHí. PÅ㨺~KıÜ«µ∞. liquidated ~ =∞∞~^Õ xO°‚ܵ~z# #+¨ìǨiǨO°~. ~ mazdoor k#ã¨i Hí∂b.

ÇıÖÏ_«∞. áå_«∞ damnation Y~_ç~K«_«~† xO°ã≤~K«_«~† #O°Hí~. O’A. D`ŒK‹@∞ì. ~ zone JáåÜ«µ „áå~`Œ~ dangerously inflammable JáåÜ«µ HíO°~Qå =∞~_Ë dangle TQõ∞. ¿ÇÏÜ«µ"≥∞·# damnify #+¨ì~ Híey~Kı damning u@∞ì. ~ management ã¨=∂Kå~° xO°fiǨÏ} data capture ã¨=∂KÍO®xfl ZH˜¯~Kı q^èß#~ data processing ^°`ÍÎ~âÍŠǨijÅ# „Ǩ„H˜Ü«µ date n. ¿ÇÏÜ«µ"≥∞·#. ~ line Qõ_«∞=Ù. ã¨=∂KÍO° Qõ}®~Hí q= O®Å∞† Hí~ѨӺ@O∑Ö’ xÅ∞=Kı¿ã ã¨=∂ KÍO°~. Pâ◊Q˘Å∞Ѩ٠dapper K«∞O°∞H≥·#. q= O®Å∞ datura L"≥∞‡`ŒÎ"≥∞∞Hí¯ daub =∞>˜ì/ ã¨∞#flѨ٠ѨÓ`Œ† O°~Qõ∞Å∞ ѨÙeq∞# z„`Œ~. ~ matter Qõu~z# q+¨Ü«µ~. ÖÏe~K«∞ dandruff K«∞~„_«∞ dandy h@∞Hß_«∞. qã≤iHÁ@∞ì. K‹=∞‡Qå/ P„O°~÷ Qå L~_«∞. ~ in distress PǨ^°Ö’ J=∂‡Üµ damson PÖò|HßO® Ǩ~_«∞/ K‹@∞ì dan h>˜ÃÑ·# `ËÖË Hí>ÏǨÏ~ dancer #O°ÎH˜. ~ account J=∞ Å∞Ö’ ÖËx MÏ`Í. `Œ_ç. ™®Ç¨Ïã¨~ QõÅ dastard ^˘~Qõ^≥|ƒ fã≤# =ºH˜Î. xO°∞`ÍûÇ≤φ `Œ_Qç å L~_«∞. ™⁄QõÃã·# dapple =∞K«ÛÅ∞ =∞K«ÛÅ∞Qå L~_«_«~ dappled =∞K«ÛÅ∞#fl dare ™®Ç¨Ïã≤~K«∞. `≥Å¡ÇÍO°∞Çıà◊. k„Qåƒù~u Híey~K«∞ dazzle "≥∞O°∞ѨÙ. L„^ÕHí~ QõÅ. ~ rent ã≤÷O°"≥∞·# J^≥Ì. q∞iq∞@∞¡ Q˘Å∞Ѩن k„Qõƒù=∞ Q˘Å∞Ѩ٠deactivate K‹·`Œ#º O°Ç≤Ï`Œ~ KıÜ«µ∞ deactivation J#∞`ËÎ[#~. ~ lock ã¨~ѨÓO°‚ „Ǩu+¨ì~Éèí#.142 damaging confession damaging confession #+¨ì^®Ü«µHí"≥∞·#. P_«~|O°"≥∞·#. _Íɡ·#. <ËO°~ XǨC^°Å dame Ǩϟ^® Qõey# ¢ã‘Î. ~ capital =∞^°∞Ѩ٠KıÜ«µx ^è°#~† ÖÏÉèí^®Ü«µHí~ Hßx ÃÑ@∞ì |_ç. x¿ãÎ[~Qåq~K«∞. H©@HßÅ∞ Hí∞@ì_«~ dartle z=∞∞‡. ѨÙÅ∞=∞∞ dauber JxѨÙ} z„`ŒHßO°∞_«∞ daunt ɡki~K«∞. xâÍ~`Œ~ day ǨQõÅ∞. ™®~Ѷ≤∞Hí~Qå L#fl`Œ∞O®Å∞† _Í~|O°∞. `Ëk datum ^°`ÍÎ~â◊~. ~ palm YO°¥˚O°Ñ¨Ù K‹@∞ì. P`Œ‡q<®â◊Hí"≥∞·# deaf-mute K‹q>˜. ^°¥+≤~K«∞. `ÀÜ«µ∞. O®„u. xO°∞ `ÍûǨÏ~ Qåq~K«∞. `Ë=∞Qå L~_«∞† z`ŒÎ_ç <ËÅ damped J=O°∞^°ú. ~ point `Œ∞k a~^°∞=Ù. ÖÏÇÍ^ÕgÅ∞. HßÅ~ Qõ}˜~K«∞ date line ÇÍO°Î#∞ Ǩ~Ç≤ã¨∞Î#fl Ti¿ÑO°∞. `ËnÇıÜ«µ∞. L`ÍûǨÏ~ QõÅ. `ˇeÜ«µx. `Ëk. `ˇy~K«∞ daring ™®Ç¨Ïã¨~. Zki~K«∞. PO®ƒù @"≥∞·# danger JáåÜ«µ~. #O°Hí^°~_«# damned Ǩu`Œ∞_≥·#. „áå}~ ÖËx. Éèí~QõǨO°∞K«∞ dashing K˘O°= QõÅ. `ÍO°∞† O°~Qõ∞ÖËx ÇÍifl+π damn u@∞ì. =∞~^°y~Ǩ*Ë¿ã dampen =∞~^°y~z# dampener K‹=∞‡ ÇͺÇ≤~K«Hí∞~_Í L~_« _ÍxH˜ Ǩiz# ǨÅHíÅ =O°ã†¨ xO°∞`ÍûÇ¨Ï Ç¨iKı =ºH˜Î damper xO°∞`ÍûǨÏǨiKı =ºH˜Î/ =ã¨∞Î=Ù damping control J=O’^è° xÜ«µ~„`Œ}~ dampness <ˇ=∞∞‡ damp proof K‹=∞‡/ `Ë=∞ `ŒQõÅx damsel J~^°Qõ`ˇÎ. xO°∞`ËÎ[#~ 143 dean PyáÈܵ#. HÁ@∞ì. qã¨∞O°∞. *Ï˝#O°Ç≤Ï`Œ"≥∞·# darken #Å¡|O°K«∞. ^è≥·O°º~Qõņ Ǩ@∞ì ^°ÅQõÅ dawn ÇıHí∞=. k„Qõƒù=∞. HíeÇ≤ Hí∞@∞ì dart |Öˇ¡~† "≥∞∞#^Õe# ÉÏ}~† JG „Ǩܡ∂Qõ~. Jâ◊Hí∞Î_«Qõ∞ deadline z=i Qõ_«∞=Ù deadly „áå}®~`ŒHí"≥∞·#. ~ base xÅ=Kıã≤# ã¨=∂KÍO°~. ~ and night kÇÍO®„`ÍÅ∞. x~k~K«∞ damnable ^°¥+≤~K«^°y#. ^°O°∞˚KıÜ«µ∞† JÅ∞Hí∞ (O°~Qõ∞Å∞). „Ǩ`Œ¥º+¨. ~ house â◊ÇÍÅ#∞ Éèí„^° ǨiKı Qõk. Ç≤iH˜ Ǩ~^° data ^°`ÍÎ~â◊~. ~ letter J„_«ã¨∞ ã¨iQåÖËx L`ŒÎO°~† J=∞Å∞Ö’ ÖËx âÍã¨#~. O’AÇÍs daze q„Éèß~u. ~ head Lz`Œ „Ǩܫ∂}˜Hí∞_«∞. ~ security J=∞Å∞Ö’ ÖËx ѨÓp. qÖÏ㨠dastard data ѨÙO°∞+¨∞_«∞. Hí#º. uq∞‡O≥Hí∞¯. K«xáÈܵ#. ~ freight MÏm O°∞ã¨∞~. ~ today ^≥·#~k#. ~ policy =_ô¤ OÕ@∞¡ ÃÑ~z =ºÜ«∂xfl xÜ«µ~„u~K«_«~ dean „H≥·ã¨Î= ѨÓ*Ïi† qâ◊fiq^®ºÅÜ«µ~Ö’ ã¨~|~kè`Œ qÉèßQåÅHí∞ Jxfl>˜H© HíeÇ≤ JkèǨu dead . ~ of partnership ÉèßQõ™®fi=∞º XǨÊ~^°~/ Ǩ„`Œ~. ~ shipping xâ◊ÛÅ ÉèßO°~. ~ off ÃãÅ=Ù k#~. O’`Œ ѨÙ>˜ì~Kı. ~ bank Éèí„^°Ç¨iKı Hı~„^°~. ~ money „Ǩ=∂^°HíO° Ǩiã≤÷`Œ∞ÅÖ’ ǨxKı¿ã Hßi‡ Hí∞ÅHí∞ WKıÛ JkèHí Çı`Œ#~. K˘O°=. „Ǩ=∂^°~. xs‚`Œ HßÖÏ=kè. P^èßO° q+¨Ü«µ~. YO°¥˚O°~. =∞$`Œ† ÇÍ_«∞HíÖ’ ÖËx† "≥∞∞^°∞Ì ÉÏi#† =∞~^°HÁ_ç† K«Å#O°Ç≤Ï`Œ† uq∞‡ O≥H˜¯#† xâ◊≈|Ì"≥∞·#. Híà◊~H˜`Œ~KıÜ«µ∞ darkhorse O°Ç¨Ï㨺rq/ Qõ∞ǨÎ=ºH˜Î darkness `Œ=∞ã¨∞û. =∞∞^°∞O°∞ O°~Qõ∞† Qõ∞ǨÎ"≥∞·#. q+¨Ñ¨Ói`Œ"≥∞·#. ÉèíÜ«µ~ Híey~K«∞. `ÍѨÙ. kèHí¯i~K«∞. `Ë=∞. ~ stock J=∞∞‡_«∞ áÈx ã¨O°∞Hí∞† qxܡ∂Qõ~ ÖËx =∞¥Å^è°#~. Jã¨Ç¨Ï#~ dandle =∞∞^°∞ÌKıÜ«µ∞. ™®Ç¨Ïã¨~QõÅ dark pHí>˜. z=∞∞‡. „¿Ñq∞~K«^°y#. #O°ÎHí∞_«∞ dander H’Ǩ~. ~ fence xs˚ÇÍ=O°}~. =∞∞^°∞O°∞O°~Qõ∞ QõÅ. ~ weight [_«ÉèßO°~ deadcat bounce ÇÍ>ÏÅ OÕ@∞¡ ѨÙ#O°∞ `ËÎ[~ á⁄~^°_«~ deaden "≥∞∞^°∞ÌÉÏO°∞. „Ç≤Ü«µ∞O®Å∞ darn J`Œ∞Hí∞. `Œà◊∞Hí∞. =∞e#ǨO°∞K«∞. ™⁄Qõã¨∞Hß_«∞. `Œ>ÏÅ∞# |Ü«µ@ Ǩ_«∞ dash `ÍHí∞_«∞ ^≥|ƒ/ ^èfi° x† J_«∞w ¤ `Œ† O°~Qõ∞ ѨÓ`Œ† ™®Ç¨Ïã¨~† P_«~|O°~† ǨO°∞Qõ∞ Ǩ~^≥~. =∞¥Qõ deal =º=ǨO°~† ÉıO°~† XǨÊ~^°~ dealer =º=ǨÏO°Î† Çͺáåi. J*Ï˝#~. Ǩ_«∞K«∞. âÍǨ~† |Å"≥∞·# ™®Hí∆ º~ damnity Ǩx damp K‹=∞‡. q∞O°∞q∞@∞¡ Q˘Å∞ѨÙ. „Ç≤Ü«µ∞_«∞. ÖˇHí¯Hí∞ =K«∞Û. #Å¡^°#~ darling „Ç≤Ü«µ"≥∞·#. k#~. zO®Hí∞. ~ march KÍ=Ù Çı∞à◊~. =O°ÎHí∞_«∞ dealings =º=ǨO®Å∞. xO°∞ `ÍûǨÏǨO°K«∞ dauntless ÉèíÜ«µ~ÖËx.

xOÕÌ âÍ`Œ‡Hí ÇÍHíº~ declaratory q=O°}®`Œ‡Hí. xO®HíO°}. ~ census ^°â◊ ÇÍi¬Hí [<®Éèß ÖˇHí¯ decent `Œy#. H©∆}`Œ. "≥Å¡_ç. ã¨~kQõú. xO°‚Ü«µ~. Lz`Œ. ~ forest PHí∞Å∞O®ÖËÛ J_«=ÙÅ∞ decimal ^°âÍ~â◊~ decimate <®â◊#~ KıÜ«µ∞ decipher J=Qõ`Œ~ Kıã¨∞HÁ#∞/ K«^°∞=Ù decision fO°∞Ê. absent ~ Q≥·O®›[O°∞ ÉÏH©^®O°∞ debtor's ledger ÉÏH©^®O°¡ P=O®˚. „Éèí+¨∞ì_«∞. ^°Qå. ~ of rocks tÖÏ qѶ¨∞@#~ decompress Ç‘_«#~ `Œyæ~K«∞ decompression XuÎ_ç `Œyæ~K«_«~ declarative sentence . ~ standard of life ܡ∂Qõºr=# „Ǩ=∂}~ decentralisation qHı~„nHíO°} decentralise qHı~„nHíi~K«∞ deception =~K«#. ~ product tkäŠǨ^®O°÷~ decease =∞O°}~ deceit "≥Øã¨~. ÇÍV¥‡Å~. ã≤~Qåi~K«∞ LǨ<®ºã¨ ^è’O°}˜Ö’ =∂>Ï¡_«∞. ã¨~H˜¡+¨ì~. ã¨=∂ã¨~ decomposition Ǩ~Ç≤}©† tkäÅ~ Hß=_«~. `˘Åy~K«∞. HíǨ@~. „ǨHí@#HíO°Î declaration KÍ>˜~ѨÙ. ã¨~H©O°‚ ÉèßQå Å`À Hí∂_ç# decompose Hí∞o§áÈ=Ù. JH∆ß~â◊~ decline xO®Híi~K«_«~. H©∆}`Œ† hu `ŒÇ¨Ê_«~. O®eáÈÜ˵ deciduous `Í`ͯeHí"≥∞·#. ǨO®[Ü«µ~.dearness dearness „Ç≤Ü«µ~. H©∆}˜~z#. tkäÅ"≥∞·áÈ=Ù decomposite ã¨~ܡ∂QõÇ^ ¨ ®O°~÷ . K‹_çáÈ=Ù. ~ free JǨCÖËx. "≥Øã¨~. x[~ |Ü«µ@ÃÑ@∞ì debut „Ǩ„Ǩ^ä°=∞ „Ǩ^°O°≈# debutant "≥∞∞^°>˜™®i O°~Qõ"≥∞Hı¯ =ºH˜Î debuttor =∞`Œ „Ǩܡ∂[<®Å H’ã¨~ WzÛ# J^≥Ì ÖËx Pã≤Î decade ^°âÍ|Ì~ decadence kQõ*ÏO°∞_«∞`Œ#~. hO°ã¨"≥∞·# debility ^°∞O°ƒÅ`Œfi~. ~ period H©∆}Ü«µ∞Qõ~. ~ art H©∆} Híà◊ decagon ^°â◊Éèí∞l decamp áåiáÈ=Ù. ~ of insolvency kÇÍÖÏ „ǨHí@#. Qõ>˜ìQå Y~_ç~K«∞. ܡ∂Qõº`Œ decennary ^°âÍ|Ì~ decennial ^°âÍ|Ì. Ǩ`Œ#~† qÉèíH˜Î declevity kQõ∞_«∞. xO°‚ܵ~z K‹Ç¨C† (JkèHßiHí~Qå) „ǨHí>˜~K«∞ declassify =sæHíi~K«∞. Ǩ`Œ<®=ã¨÷. Hí∞à◊§ ɡ@∞ì. Ǩ`Œ#~. O°∞}„Qõã¨∞Î_«∞. ~ capital JǨCQå `ˇzÛ# Hí~ÃÑh _«|∞ƒ. (#Ü«µ) =~K«Hí∞_«∞ decelerate ÇıQõ~ `ŒQõ∞æ. Jã¨=∞O°÷`Œ debit YO°∞Û. statutory ~ âÍã¨#|^°ú „ǨHí@# declaim decompression xOÕÌâ’H˜Î. ~ of government „ǨÉèí∞`Œfi Ǩ`Œ#~ debar x¿+kè~K«∞. K«O°ÛKıÜ«∞^°y# debate K«O°Û debauchee hu^°¥O°∞_«∞. |ÅÇ‘Ï# ǨO°K«∞. PHı∆Ç≤~Ǩ^°y#. x„™®Î}. ã¨Éèíº"≥∞·# debridement QåÜ«∂xfl â◊∞„ÉèíǨO°K«_«~ debris K‹`ŒÎ. tkäÖÏ=âı+¨~. ™®÷ܵ `Œyæ# Qõ∞}~/ܡ∂Qõº`Œ debasement <®}ˇÑ¨Ù „Ǩ=∂}®xfl `Œyæ~ K«_«~ debatable qÇÍ^®ã¨Ê^°"≥∞·#. *ÏO°`Œfi~ debenture O°∞}Ǩ„`Œ~ debilitate qÅ∞= `Œyæ~K«∞. decivilise J<®QõsHíi~K«∞ deck F_« ÃÑ·ÉèßQõ~† p@¡¿ÑHí. ÉÏH©. K‹_«Q˘@∞ì debilitated ^°∞O°ƒÅ"≥∞·#. ~ act q=O°}®`Œ‡Hí K«@ì~ declaratory decree „ǨHí@<®`Œ‡Hí _ç„H© declare "≥Å¡_ç~K«∞. PHí∞Å∞ O®ÖËÛ. ~ allowance HíO°∞=Ù Éèí`Œº~ dearth Ö’@∞. ~ conversion JǨC=∂iÊ_ç. ^°Qõ∞ Öσl. q=O°‚~ Hß=_«~ decolourisation q=s‚HíO°}~ decolourise qO°~[#~ KıÜ«µ∞ decomplex ÉÏQå zH˜¯#. Bz`Œº~. `ÍQõ∞É’`Œ∞ debaucher *ÏO°∞_«∞. =ºO°÷ Ǩ^® O®÷Å∞ 144 deceive O°∞}~. ܡ∂Qõº. =∞O®º^°. ^°~Éèí~ deceitful U=∂OÕÛ. |ÅÇ‘Ï#`Œ. F@q∞† Qõ_«¤Hí>˜ì# =∞~K«∞ HíO°Qõ_«~. „Éèí+¨ì`Œ decadent „Éèí+¨ì"≥∞·#. ~ making q^èß# xO°‚Ü«µ~ decisive uO°∞Qõ∞ÖËx. ~ liability W=fi^Õe# "≥∞∞`ŒÎ~ debtor ÉÏH©^®O°∞. „ǨHí@#. HÁO°`Œ death rate =∞O°}®Å ã¨~Yº death rattle KÍ=ÙQõ∞O°Hí deaths man `ŒÖÏi debacle Ǩ`Œ#~. JǨC. H©∆}`Œ. O°∞} „Qõã¨∞ÎÅ MÏ`Í debug `ŒÇ¨Cefl Qõ∞iÎ~z ã¨=i~K«∞ debunk Jã¨`Œº xO°¥Ç¨}† JáÈÇ¨Ï `˘Å y~K«∞. xO®‚Ü«µHí. ^°Qå deceptive =~K«<®`Œ‡Hí. uO°ã¨¯i~K«_«~† `ŒyæáÈ=_«~† xO®Híi~K«∞† H©∆}˜~K«∞ declivous U@ÇÍÅ∞Qå L#fl decoction Híë®Ü«µ~ decode ã¨~Hı`Œ~ Éèık~K«∞ decoding qã¨~Hı`Œ#~ decollate `ŒÅfÜ«µ∞ decolonization =Å㨠q=∞∞H˜Î decolouration qO°~[#~. judgement ~ _ç„H© O°∞}~. „ǨHí>˜~Kı. `ËO°∞Û decantation `ËO°Û_«~ decapitate tO°âıÛù^°# KıÜ«µ∞ decay â‹·käź~. xO®úO°Hí JÅ~Hí i~K«∞. Çıâͺ Ö’Å∞_«∞ debauchery Çıâͺ֒Å`Œfi~. O°~Qõ∞ áÈ=_«~. ^°â◊ÇÍi¬Hí. `ŒÇ¨C^®i Ǩ>˜ì~Kı decibel ^è°fix „Ǩ=∂}~ decidual Ǩ`Œ#=∞Ü˵º. qÅ∞= ÃÑO°Qõ_«~. dying ~ =∞O°}ÇÍV¥‡Å~. ~ note K‹e¡~ѨÙÅ#∞ Qõ∞O°∞Î Kı㨥ΠMÏ`Í^®O°∞Hí∞ Hí~ÃÑh *Ïs Kı¿ã Ǩ„`Œ~ debonair LÖÏ¡ã¨HíO°"≥∞·#. =sæHí$`Œ *Ïa`Í #∞~z `˘Åy~K«∞† O°Ç¨Ï㨺 ã¨=∂KÍO°~ |Ü«µ@ÃÑ@∞ì declension Hí∆Ü«µ~. xO®Híi~K«∞ declamation LǨ<®ºã¨~† K«`Œ∞O° ã¨~Éèß +¨} <ˇ·Ñ¨Ù}º~ declarant ÇÍV¥‡ÅHíO°Î. K‹O°∞ѨÙ. =~K«#`À Hí∂_ç# deceive "≥Øã¨y~K«∞ debt 145 deceiver deceiver "≥Øã¨Qå_«∞. „Ǩu¿+ kè~K«∞ debark F_«#∞~z k~ѨÙ/ ÖË^® kQõ∞ debarment `˘Åy~Ѩن „Ǩu|~^è°Hí~ debase HíbÎ. Hí∞Ü«µ∞H˜Î† `ŒÇ¨C_«∞ „Ǩu áå^°#. accruing ~ ã¨~„Híq∞~Kı JǨC. "≥Øã¨y~Kı. U@ÇÍÅ∞ declination =~ѨÙ. =∞~^°y~K«∞ decency ã¨Éèíº`Œ. q^è°fi~ã¨~. taO°~ ZuÎÇıÜ«µ∞ decant `Ë@ǨO°∞K«∞. ã¨Éèíº. ~ collector JǨC ™⁄=∞∞‡ =㨥Å∞ Kı¿ã =ºH˜Î. ~ constant Hí∆Ü«µ „H˜Ü«µ ã≤÷O®~Hí~.

J~H˜`Œ~ J=Ù dedication J~H˜`ŒÉèß=~ deduce O®|@∞ì. ~ title ǨÏHí∞¯=∞¥Å~ defeat F@q∞ defecate xO°‡Å~Kıܵ« ∞. lantent ~ Hí#Ǩ_«x ֒Ǩ~. P`Œ‡O°Hí∆} defensible <®ºÜ«µ=∞x xO°¥Ç≤~K«^°y#. â◊∞kúKÜ ı µ« ∞. ~ logic xQõ =∞#`ŒO°¯~ deed ^°™®ÎÇıA. XÅ∞K«∞ decorum Bz`Œº~. ~ of assignment JÇ¨Ê y~`Œ ^°™®ÎÇıA. ã¨HßÅ~Ö’ _«|∞ƒ K‹e¡~K«x =ºH˜Î. ~ reduction q^°∞º`ü Hí∆Ü«µHíO°}~ decuman ÃÑ^°Ì JÅ defalcation decumbent ™®yÅǨ_ç# decuple Ǩk~`ŒÅ "≥∞∞`ŒÎ~ decussate ǨO°ã¨ÊO°~ Y~_ç~K«∞HÁ<Ë dedicate J~H˜`Œ~KıÜ«µ∞. aO°∞^°∞/ Ǩ`ŒHí~ WK«∞Û decorated style JÅ~Hí$`Œâ‹·e decoration JÅ~HíO°}. ~ counsel x~k `Œ∞x ǨH∆ß# ÇÍk~Kı <®ºÜ«µÇÍk. `Œyæ~K«∞ deducted wages q∞#Ǩܵ~z#/ `Œyæ~ z#/ Çı`Œ<®Å∞ deductible `˘Åy~K«^°y#. ~ department O°Hí∆}âÍY. O°^°∞ÌHß^°y#. ~ rooted |Å~Qå Çıà◊¥§x#. J#∞HÁ#∞. ~ of issue ã¨~`Í#~ ÖËHí áÈ=_«~ defaulter ZQõÇı`Œ^®O°∞. x~k~K«∞ decoyer =~K«Hí∞_«∞ decree H’O°∞ì fO°∞Ê/ L`ŒÎO°∞=Ù decrement Hí∆Ü«µ~. `Œyæ~K«^°y# deduction fã≤Çı`Œ. ^À+¨~. kèHí¯O°}. |Ç≤ÏO°æ`Œ ֒Ǩ~ defection áåsì ѶO ≤ ®Üµ~K«_~« / =∂O°Û_«~ defective ֒Ǩ~QõÅ. HÁO°`Œ defamation 147 definition defamation ǨO°∞=Ù #+¨ì~ defamatory ǨO°∞=Ù #+¨ì~ Híey~Kı defame JǨH©iÎ `ˇK«∞Û. kèHí¯i~Kı. ֒ǨÉèí¥Üµ+¨ª defence „ǨuÇÍ^°~. Ju„Hí q∞~Kı. uO°™®¯O°~. ã¨Ê+‘ìHíi~K«∞. =∞∞Y~ Hí#|_«Hí∞~_Í KıÜ«µ∞. zqH˜#. sale ~ q„HíÜ«µ ^°™®ÎÇıA deem `ŒÅK«∞. ~ of gift ^®#Ǩ„`Œ~. `˘Åy~K«∞. ~ treaty O°Hí∆} X_«~|_çHí defend „ǨuÇÍ^°~KıÜ«µ∞† HßK«∞. ~ scheme O°Hí∆} Ǩ^ä°Hí~. HíÅ∞ +≤`Œ~ KıÜ«µ∞. ~ committee O°Hí∆} ã¨~Ѷ¨∞~. JÅOHíi~K«∞. P^®Ü«∂xfl q∞~z# =ºÜ«µ~ defier Zki~Kı/ [=^®>ı =ºH˜Î defile Hí#∞=∞: JǨq„`Œ~ KıÜ«µ∞. ֒Ǩ~. J#∞=∂<®ÅHí∞ `Í=ÙÖËHí∞~_Í definition xO°fiK«#~ . xO°‚Ü«∂xH˜ =K«∞Û deducible TÇ≤Ï~z xâ◊Ûܵ~Ǩ^°y# deduct fã≤ÇıÜ«µ∞. qÉèık~K«@~ deference Ö’|_«_«~. qÉèí¥+¨}~ decorative art JÅ~HßO° Híà◊ decorous Ü«µ∞HíÎ"≥∞·#. xQõ=∞#~ deductive TÇ≤Ï~Ǩ^°y#. YzÛ`Œ~Qå. decontaminate HÍÅ∞+¨ºO `˘Åy~K«∞. Çıܵ~K«∞ decrepitude =∞∞kq∞ decry Y~_ç~K«∞† x~k~K«∞† HÁ>˜ìÇıÜ«µ∞. ~ ruler Jã¨Å∞ áåÅHí∞_«∞ defalcate JǨǨÏi~K«∞ defalcation „^°ÇͺǨǨÏO°}. =∞O®º^°`À Hí∂_ç# decorticate ɡO°_«∞/ á⁄@∞ì fÜ«µ∞. „ǨH∆ß o~K«∞ decontamination „ǨH∆ßà◊# decontrol xO°ƒ~^èßÅ#∞ `˘Åy~K«∞ decor JÅ~HßO° ™®=∞„y decorate ã≤~Qåi~K«∞. x~^°. Çı_ç `ŒQõ∞æ^°Å defiance kèH߯O°~. Jq^èıÜ«µ`Œ K«¥¿Ñ. ~ sea floor JQå^è° ã¨=∞∞„^° Éèí¥`ŒÅ~ deep case HßO°Hí~ deep depression f„="≥∞·# ÇÍÜ«µ∞ Qõ∞~_«~ deepen f„==∞Qõ∞ deep grammar J~`ŒO°æ`Œ ÇͺHíO°}~ deep structure J~`ŒiflO®‡}~. O°¥Ç¨~ K‹O°K«∞. O°Hí∆}. ǨÏ^°∞ÌÖËO°ÊO°K«∞ definitely W^°q∞`Œ÷~Qå. u@∞ì. Ö’@∞ deficient `ŒHí∞¯= deficit Ö’@∞. PÇ≤ L~z#.146 decongestant decongestant deconsecrate O°HßÎkèHíº~ `Œyæ~K«_«~ JǨq„`Œ~KıÜ«µ∞. z#fl|∞K«∞Û. ÇÍܵ^® <®_«∞ H’O°∞ìH˜ Ǩ[O°∞ HßHí áÈ=_«~† xs‚`Œ HßÖÏxH˜ _«|∞ƒ K‹e¡~K« ÖËHíáÈ=_«~† HíO°Î=º xO°fiǨÏ}Ö’ "≥·Ñ¶¨Åº~. x["≥∞#· . ~ in bar ÇÍ^° xO’^è°Hí „Ç¨uáå^°#. Ö’@∞. XǨCH’Å∞† Q“O°=~ deferred ÇÍܵ^® Çıã≤#. z#fl|∞K«∞Û. ~ expenditure O°Hí∆} =ºÜ«µ~. JÅHí∆ º~ defiant Z^°∞O°∞ uiQÕ. ~ cell q^°∞º kfiâı¡+¨Hõ Ѷ¨∞@~. Qõ∞ǨΠxO®‡}~ deface qO°¥Ç¨~ KıÜ«µ∞. `Œyæ~Ѩ٠decrepit ^°∞O°ƒÅ"≥∞·#. <ËO°~ Kıã≤# Ãã·xHí∞_«∞ defeasance qѶ¨Å~ KıÜ«µ_«~ defeasible qѶ¨Å~HßQõÅ. ^°∞O°∞} æ ~. O°H˜∆~K«∞ defendant x~k`Œ∞_«∞† „ǨuÇÍk O°H˜∆~Ǩ^°y#. =∞e# ǨO°∞K«∞ deconstruction qxO®‡}~. Lz`Œ „Ǩ=O°Î#/ Çı+¨ ^èßO°} decoste ^®Ü«∂k ã¨~|~^è°"≥∞·# decoupage Ǩ„`ŒY~_« O°K«# decoy ZO°. Éèßq~K«∞ deep JMÏ`Œ~† ã¨=∞∞„^°~† Ö’`Œ∞. ~ in payment K‹e¡~ѨÙÖ’ L¿ÑHí∆. K‹_«Q˘@∞ì de facto Ü«µ^äßO°" ÷ ∞≥ #· . ~ attitude kèH߯O° „Ǩ=$uÎ deficiency ֒Ǩ~. ~ annuity ÇÍܵ^®Ç¨_ç# ÇÍi¬Hí K‹e¡~Ѩ٠defervescence L+¨‚~ `ŒO°∞Qõ∞^°Å. xO°fi z~K«∞. =ÅÖ’ Çıã¨∞ HÁ#∞. ã¨~O°Hí∆Hí"≥∞·# defer HÁ~`Œ^®K«_«~† ÇÍܵ^® ÇıÜ«µ_«~† q∞#Ǩܵ~z "≥∞∞`ŒÎ~Qå XHí™®i K‹e¡~ K«_«~† J#º=∞#㨯~Qå<ˇ·<® UH©Éèí q~K«_«~. ri‚~z# decrepitate ÇıK«∞. patent ~ ÃÑ·H˜ Hí#Ǩ_Ë Ö’Ç¨~. O°H˜∆`Œ „áå~`Œ~ defensive O°Hí∆}®O°÷"≥∞·#. =O°∞ã¨Ö’ áÈ=Ù defilement "≥∞·Å define q=i~K«∞. ~of transfer |kb Ǩ„`Œ~. ~ book K‹e¡~Ѩ٠Hßx Ǩ^°∞Ì Ñ¨Ùã¨ÎHí~. â◊∞„Éèí ǨO°K«∞ defecation â◊∞kú defect #¥º#`Œ. =~K«#`À PHíi¬~K«∞. K‹iÇ≤ÇıÜ«µ∞. JǨÇÍ^°∞ ÇıÜ«µ∞ defamiliarization JǨiK«Ü∂HíO°}~ default J=∞Å∞ ǨO°ÛÖËHíáÈ=_«~† defender O°Hí∆Hí∞_«∞ defender of faith ^è°O°‡„`Í`Œ defending champion xO°∞>˜ q*Ë`Œ defense O°Hí∆}. =ºuOÕH˜~K«∞ dectrolytic q^°∞ºkfiâı¡+¨Hí. Hßáå_«∞. qHßO°~ KıÜ«µ∞.

~ premeture JǨiǨHífi „Ǩã¨=~. xeÇ≤ ÇıÜ«µ∞ deleterious q<®â◊HíO°. JO°Ê} KıÜ«µ∞. Ǩ^°g „Éèí+¨∞ìx KıÜ«µ∞. „^°Ç’ºÅƒ}~ `Œyæ~K«∞. „Éèß~u [#Hí"≥∞·# de luxe ǨiѨÙ+¨ì"≥∞·#. n#`Œ de jure K«@ì„ǨHßO°~. O°H~∆˜ K«∞. „H˜Ü«∂ â◊¥#º. K«`Œ∞O°. `Œyæ~K«∞. Éèíi~K«∞ defrayable YO°∞Û Éèíi~Ǩ^°y# deft xѨÙ}. "≥∞·^®# („áå~`Œ) ~ delude „Éèíq∞~Ǩ*ËÜ«µ∞. ^°`ŒÎ`Œ. ~ of discretion qÇıK«# ™®÷ܵ. „^°=ºK«ÖÏ=∞}˜x `Œyæ~K«∞ deflation „Ǩu „^°Ç’ºÅƒ}~. Ö’Ç≤~ Ǩ*ËÜ«µ@~. Ö’Ü«µ delta X~„_«∞ <ËÅ. <ˇ·Ñ¨Ù}º~† Z^°∞>˜ÇÍi =∞#ã¨∞û#∞ <˘Ç≤Ê~K«Hí áÈ=_«~† J=∞ O®º^°HíO° Ǩ#∞Å #∞~z `ŒÇ¨CH’=_«~ delicate ã¨∞Hí∞=∂O°. „ǨHí >˜~K«∞. JkèHßO°~ JǨÊy~K«∞. J=∞Å∞Ö’ ÖËx. „Ǩ`ÍǨ~. q_«∞ ^°ÅKıÜ«µ∞. ~ book `ŒáåÖÏ Ñ¨Ùã¨ÎHí~. ~ a lecture LǨ#ºã≤~K«∞ deliverance W=fi_«~. ~ of utility LǨܡ∂Qõ™®÷ܵ degression ^°â◊Å ÇÍs `ŒQõ∞æ^°Å degressive ^°â◊Å ÇÍsQå `ŒQÕæ dehiscent ǨHßfixH˜ =zÛ# `ŒO°ÇÍ`Œ Ǩye q`ŒÎ<®Å∞ |Ü«µ@Hí∞ O®=_«~ dehydrate Z~_«Éˇ@∞ì. J~k~K«_«~ delivery |>Ïfi_Í. ~ of hardness (water) ([Å) Hßiî#º ™®÷ܵ.definitive xâ◊ÛÜ«∂`Œ‡Hí. xt`Œ ǨijÅ# delicacy O°∞zHíO°"≥∞·# PǨO° Ǩ^®O°÷~. ã¨O°ã¨`Œ† ^°∞O°ƒ Å`Œfi~. „Éèí+¨ì`Œ degenerate „Éèí+¨ì"≥∞·#. ™œHí∞ =∂O°º~. ѨÓO®fiÖ’K«#. ~ tube ÇÍǨÏHí <®à◊~ dell Hí#∞=∞. âÍã¨# qO°∞^°ú~. O°=∞}©Ü«µ~. H’=∞Å`Œfi~. ã¨∞xfl`Œ"≥∞·# delicious O°∞zHíO°"≥∞·#. xO°˚bHíi~K«∞ dehydration Z~_çáÈ=_«~. <ËO°∞ÊQõÅ deftly <ËO°∞ÊQå defunct ǨxKıÜ«µx. PO®^è°# deign ã¨iǨ_«∞`Œ∞~^°x `ŒÅK«∞. q<À^° Éèíi`Œ"≥∞·# „Ǩux^è°∞Å xÜ«∂=∞Hí Ǩ^°úu. qO°¥Ç¨~KıÜ«µ∞. Hí∞O°¥Ç≤`Œ#~. „Ǩuxkè |$~^°~ delegate „Ǩuxkè. [ÅǨÏO°}~ deification ^≥·gHíO°}~. ǨiǨÏO°}~. J^è°óǨ`Œ#~. ~ meal O°∞zHíO° Éè’[#~ delict ^°∞+¨¯ $u. <®ºÜ«µs`ͺ delate <ËO°~"≥ØѨن Ѷ≤O®º^°∞KıÜ«µ∞ delay *ÏQõ∞. ~ juvenile ÉÏÅ<ËO°ã¨∞÷_«∞ deliquesce HíO°∞Qõ∞. q+¨`Œ∞ź deletion `˘Åy~ѨÙ. ~ partnership J=∞Å∞Ö’ ÖËx ÉèßQõ™®fi=∞º~ defuse `Œyæ~K«_«~. ^°Ü«µ`À J~wHíi~K«∞ deity ^Õ=`Œ. „ǨuxkèQå Ǩ~Ç≤~K«∞. Hí<ˇflá⁄O° Kèık~K«_«~. „H˜Ü«∂O°Ç≤Ï`Œ. Hß*ËÜ«µ∞ defray "≥ÅK‹e¡~K«∞. ~ order JǨÊy~`Œ L`ŒÎO°∞=Ù. kèHí¯i~K«_«~ definitive 148 delay H©∆}`Œ. q„Éèí=∞~. xO°˚b HíO°}~. Hí#∞. „áå=∂}˜Hí „Ç¨u deflagrate HßÅ∞Û† HßeÛ |¥_ç^° KıÜ«µ∞ deflate QåefÜ«µ∞. ÇıO°∞ǨO°K«@~ delinquency JǨO®^è°~ delinquent L¿ÑHí∆Hí∞_«∞. H’}~. Ç‘Ï#`Œ. delineation z„`Œ}. (Ǩiâ’^è°# ÅÖ’) `Œ=Ùfi demagnetisation xO°Ü«µ™®¯~fHíO°}~ demagogue P~^Àà◊#HßO°∞_«∞. Hí∞O°¥Ç≤x KıÜ«µ∞ deformation qO°¥Ç¨}~. =∂#Éèí~Qõ~ KıÜ«µ_«~ deflower ѨÓÅ∞ ÖËHí∞~_Í KıÜ«µ∞. W=fi_«~. ZQÆ∞~°"Õ`« deflationist „^°=ºã¨~H’K«Hí ÇÍk deflect ^®i `ŒÇ≤Ê~K«∞ deflection qHı∆Ǩ~ defloration PHí∞Å∞ O®Å_«~. =i‚~K«∞. „Ǩãq¨ ~K«∞. ÃÇÏ·#º~ degrade Ç‘Ï#ǨO°∞K«∞. „Éèí+¨ì`Œfi~. „Éèß~u. fã≤ÇıÜ«µ_«~ defy LÅ¡~Ѷ≤∞~K«_«~. ÇÍHí∂≈ O°∞_«∞ . J~^°KıÜ«µ∞. ~ killing |∞kúѨÓO°fiHí~Qå K«~Ǩ_«~ deliberately |∞kú/ L^ÕÌâ◊ ѨÓO°fiHí~Qå deliberation L#fl`Œ™®÷ܵ K«O°Û/ ã¨=∂ Ö’K«#. "≥Øã¨y~K«∞. ã¨~kè deliver |>Ïfi_Í KıÜ«µ∞. Ǩi=∂}~. "≥Øã¨Ñ¨ÙK«∞Û deluge [ńǨà◊Ü«µ~ delusion "≥Øã¨~. ~ of dissociation qѶ¨∞@# ™®÷ܵ. WK«∞Û. J^è’Qõu† qzÛù#fl`Œ degeneracy H©∆}`Œ. „^°q~K«∞. „áåux^è°ºq∞K«∞Û delegation „Ǩuxkè |$~^°~. PÅ㨺~. L„kHíÎ delirium ã¨xfláå`Œ~. <ËO°~ delight P#~^°~† ã¨~`À+¨Ç¨_«∞/ ǨO°K«∞ delimit ǨÏ^°∞ÌÖËO°ÊO°∞K«∞ delimitation ǨÏ^°∞ÌÅ∞ xO°‚ܵ~K«_«~. ~ of accuracy Ü«µ^äßO°÷`Í ™®÷ܵ. J=Ü«µ=֒Ǩ~ defossion ã¨r= Éèí¥™®÷Ǩ#/ ^°Ç¨Ï# tHí∆ defraud =~z~K«∞. ~ rule ֒Ǩ㨥„`Œ~ deliberate ã¨=∂Ö’z~K«∞. JǨO®kè. kQõ*ÏO°∞_«∞ deglutition q∞~Qõ_«~. ~ of authority JkèHßO° ^°`ŒÎ`Œ. ^Õ=Ù_«∞ deject z#fl|∞K«∞Û dejected J„Ǩã¨#fl. ™®÷ܵ֒Ǩ~. =∞∞@ìK‹Ç¨C. J™®^èßO°} PÅ㨺~ degenaration 149 delaying tactics delaying tactics *ÏǨºÜ«µ∞Hí∞ÎÅ∞ delectation PǨ¡^°HíO°"≥∞·#. ~ edition xO®úO°Hí„Ǩu. q∞^äߺq<®ºã¨~ delusive „Éèí=∞Q˘e¿Ñ. Hßáå_«∞. q=∞∞H˜Î Híey~K«∞. qÇıK«#. `Œ∞_çzÇıÜ«µ∞. J~^° KıÜ«µ_«~. Hí<®º`Œfi~ K‹O°K«∞† É’_çQå KıÜ«µ∞ deforce Éèí¥q∞x |Å=~`Œ~Qå P„Hí q∞~K«∞ deforcement |Å=~`ŒÑ¨Ù P„Hí=∞} deforestation J@g xO°¥‡Å# deform qHí$fHíi~K«∞. JǨÊy~K«_«~† LǨ<®ºã¨~. ~ company ÇͺáåO°~ KÍe~z# Hí~ÃÑh. Hß#∞Ê. ǨO°∞=Ù áÈQ˘@∞ìHÁ#∞. =O°‚#. `ŒÇ¨C. qHí$fHíO°}† J~Qõ"≥·Híź~ deformity "≥·Híź~. "≥Å¡_ç~K«∞. qO°¥Ç¨~. ^≥·=~. ~ of association ™®Ç¨ÏK«O°º ™®÷ܵ. Éè’QõÜ«µ∞HíÎ"≥∞·# delve ÉÏQå Ǩi„â◊q∞~K«∞. n# dejection d#fl`Œ. <®EHí∞`Œ#~. HíiyáÈ=Ù delirious „ǨÖÏÇ≤~Kı. <ËO°Qå_«∞. „Ǩ^°i≈~K«∞ ã¨iǨÏ^°∞ÌÅ xO°‚Ü«µ~ delinking `ˇQõQ˘@ì_«~. J==∂#ǨO°∞K«∞. *ÏǨº~. <ˇ·uHí~Qå Ǩ`Œ#~ K‹~^°∞ degratia ^°Ü«∂ѨÓO°fiHí"≥∞·# degree ™®÷ܵ. ^À+≤. ~ of constituencies xܡ∂[Hí=O®æŠѨÙ#ifiÉèí[# delegacy demagogue delineate z„u~K«∞. Hí|o~K«_«~ degradation „H˜~k „âı}˜H˜ Ǩ~Ǩ_«~. „Ǩã¨=~. ~ child JǨO®^è°~ Kıã≤# tâ◊∞=Ù. ~ of power JkèHßO° ^°`ŒÎ`Œ delete `˘Åy~K«∞. inordinate ~ ÃÑ#∞*ÏǨº~.

=^°∞Å∞HÁ#∞ demitting O®r<®=∂ Kı¿ã ã¨~^°O°ƒù~ demiurge =∞¥Å=∞¥iÎ demobilization qÃã·hºHíO°}. xOÕÌt~K«∞ denotified tribe q=∞∞HíÎ *Ïu/ `ˇQõ denouement Ǩi}®=∞~. qÉèß[Hí~. PÅ㨺~ KıÜ«µ∞. uO°ã¨¯i~Kı ÇÍ_«∞† z#fl <®}ˇ~ denigration J„Ǩu+¨ªáåÅ∞ KıÜ«µ_«~ denization áœO°`Œfi „Ǩ^®#~ denize ^ÕjÜ«µ∞x/ áœO°∞x KıÜ«µ∞ denizen áœO°∞_«Üµ# q^ÕjÜ«µ∞_«∞. JO°ú. Q˘~`Œ∞g∞k HíuÎ democracy „Ǩ*Ï™®fi=∞º~ democrat „Ǩ*Ï™®fi=∞ºÇÍk democratic „Ǩ*Ï™®fiq∞Hí"≥∞·#. „Ǩ^°O°≈#. (ǨÏHí∞¯Qå) H’O°_«~. „Ǩ`ŒºHí∆~Qå K«¥Ñ¨Ù demonstration „Ǩ`ŒºHí∆ xO°¥Ç¨}. [# ™®~YºHíâÍG~. gÅ∞<®=∂ ^®fiO® Pã≤Î ã¨~„Híq∞~Ǩ demand 150 demoniac *ËÜ«µ_«~. Y~_«# denied xO®Hí$`Œ denier xO®HíO°Î. ÉÏǨϺ „Ǩ^° O°≈#. ÉèíQõ=`ü ã¨fiO°¥Ñ¨Ù_«∞ demilitarisation xÃã· ûxH©HíO°} demilitarise Ãã·<®ºxfl LǨã¨~ǨÏi~K«∞. `Íi¯Hí xO°¥Ç¨}. xO°∞`ÍûǨÏ~ demoralize <ˇ·uHí~Qå Éèí~QõǨO°K«∞. q„^°∞u demerit J=ÅHí∆}~. JÅ ÇÍ@∞ `ŒÇ≤Ê# demographic regulation [<®Éèß xÜ«µ~„`Œ} demography [<®Éèß q*Ï˝#~. Hí∂ÅQ˘@ì_~« . ã¨Ç¨Ï[ Qõ∞}®xfl áÈQ˘@∞ì dendritic âÍMÏÜ«µ∞`Œ. HíO≥hûx O°^°∞ÌKıÜ«µ∞/ LǨã¨~ǨÏi~K«∞ demoniac ^°Ü«µº~ Ǩ>˜ì# =ºH˜Î† "≥„i PÇı â◊~`À Hí∂_ç# demoniacal demoniacal ^°Ü«∂ºxH˜ ã¨~|~kè~z# demonic Jf~„kÜ«µ â◊H˜Î PÇıt~z# demonism Éèí¥`Œ „¿Ñ`Œ Ç≤âÍKÍÖ’¡ #=∞‡Hí~ demonology ÃÑ·âÍzHí (âÍG)~ demonstrability xO°¥Ç¨}©Ü«µ`Œ demonstrable xO°¥Ç≤~K«^°y#. âÍYÅ∞Qå qã¨Î i~z# dendrology =$H∆ß^谺ܫµ#~ denegation xO®HíO°} dengue _≥~Q∑. ~ centralism Hı~„nHí$`Œ „Ǩ*Ï™®fi=∞º~. <®â◊~ Kıܵ« _«~. ^°$ë®ì~`Œ~Qå K«¥Ñ¨Ù. ¿ÑO°∞ÖÏQå ÇÍ_«^°y# denominator ǨO°~. ~ line ǨÏ^°∞ÌOÕY demarcator ǨÏ^°∞ÌxOÕ‚`Œ demasking agent J<®KÍÛù^°Hí~ dematerialise P^èߺu‡Hí~ KıÜ«µ∞ demean #¥º#ǨO°∞K«∞. ~ schedule yO®H© Ǩ>˜ìHí demarcate ZÅ¡Å∞ UO°ÊO°K«∞. „ÃÑ·Çı@∞ ǨO°~ KıÜ«µ∞ denaturalise áœO°ã¨`Œfi~ ÖËHí∞~_Í KıÜ«µ∞. Hß^°<ËÇÍ_«∞. ֒Ǩ~. x[ǨO°∞K«∞. JÉèíºO°÷#. ~ forces „Ǩ*Ï™®fiq∞Hí â◊Hí∞ÎÅ∞. yO®H©. LǨã¨~ǨO°~ denounce xO°ã≤~K«∞. O°Ç¨Ï㨺 ™®÷=O°~ denationalization „ÃÑ·Çı>©Híi~K«_«~. Ǩ_«Q˘@∞ì demolition q^è°fi~ã¨~ KıÜ«µ_«~. ^°¥+≤~K«∞. ~ dispute Ǩx ǨÏ^°∞ÌÅ qÇÍ^°~. ã¨~MϺ^谺ܫµ# (âÍG)~ demolish <ËÅ=∞@ì~ KıÜ«µ∞. H’iHí. ¿ã# #∞~z `˘Åy~K«∞ demobilize Ãã·#º~ #∞~z `˘Åy~K«∞ democles sword á⁄~z L#fl =∞∞ǨC. O®r<®=∂ KıÜ«µ∞. Jܡ∂Qõº`Œ. ™®=∂#º[#~ demote Ǩ^°q/ Ǩϟ^® `Œyæ~K«∞ demotice ™®O°fi[xHí"≥∞·#. q=∞i≈~K«∞ denationalize . ~ lands ™⁄~`Œ LǨܡ∂Qõ~ H’ã¨~ L~K«∞HÁ#fl Éèí¥=∞∞Å∞ demi ã¨Qõ~. _≥~w [fiO°~ denial xO®HíO°}. [#™®=∂#º~.Œ J^èó° Ǩ`#Œ ~. ǨÏ^°∞ÌÅ∞ xO°‚ܵ~K«∞ demarcation (ã¨i)ǨÏ^°∞Ì (xO°‚Ü«µ~). „Ǩ^°O°≈Hí∞_«∞ demoralization hu„Éè+ í `ì¨ . x~k~K«∞. O°∞A=ÙKıÜ«µ∞. ã≤÷O®O°÷~ denote 㨥z~K«∞. ~ socialism „Ǩ*Ï™®fi=∞º ™®=∞ºÇÍ^°~ democratization „Ǩ*Ï™®fig∞ºHíO°} demode áå`ŒÇ¨_«¤. k=º ѨÙO°∞+¨∞_«∞. JÉèíº~`ŒO°~ ÖË=nÜ«µ∞ demure Qõ~cèO°"≥∞·#† ã≤Qõ∞æǨ_ˆ #Hí¯ q#Ü«µ~. ~ of the crown 㨄=∂@∞ì =∞O°}~† ã≤~Ǩã¨#`ͺQõ~ demission O®r<®=∂. ~ official JO®úkèHßi demigod ^≥·ÇÍ~â◊ ã¨~Éèí¥`Œ∞_«∞. ~ experiment „Ǩ^°O°≈<®`Œ‡Hí „Ç¨Üˇ∂Qõ~ demonstrative „Ǩ`ŒºHí∆ xO°¥Ç¨}®`Œ‡Hí demonstrator „Ǩ`ŒºHí∆ xO°¥Ç¨Hí∞_«∞. ™®^èßO° }®~â◊~ denotation <ˇ·Ñ¶¨∞~@∞HßO°÷~. ~ bill ã¨=∞ iÊ~K«Qå<Ë K‹e¡~KÍeû# qx=∞Ü«µaÅ∞¡. =∞¥ÖÏO°÷~ denotative xOÕÌâ◊Hí"≥∞·#. aÅO. "≥·Yi dementi (ѨÙHßO°∞#∞) JkèHßO° ѨÓO°fiHí~Qå Y~_ç~K«_«~ dementia z`ŒÎ"≥·Híź~. ÇÍã¨Î=Ùº_«∞ denominate <®=∞=sæHíO°} KıÜ«µ∞ denomination <®=∞=sæHíO°}~ denominative ¿ÑO°∞ÃÑ>ıì. Ǩx KıÜ«µ∞. ^À+¨~. xÃã· ûxHí~KıÜ«µ∞ demineralisation qYxrHíO°}~ demineralised water qYxrHí$`Œ [Å~ demise =∞O°}~† nO°…HßÅ H“Å∞bA. O°∞A=Ù KıÜ«µ^°y# demonstrate xO°fiÇ≤Ï~K«∞. #~Qõ<®z demurrage qÅ~|(#) â◊∞ů~ demurrer ÇÍ^®HıÇ ∆ H¨ ∞í _«∞† ÇÍ^®~âÍHıÇ∆ } ¨ 151 denounce den Qõ∞ǨÏ. „Ǩ^°i≈~K«∞. _≥~Qõ∞º. ^®#=Ù_«∞ demonetization <®}ıÅ K‹ÖÏ=∞}˜ O°^°∞Ì demonetize K‹ÖÏ=∞}˜ #∞~z <®}ıÅ#∞. â◊~H˜~K«∞. ^°∞O°∞æ}~ demersal ã¨=∞∞„^®~`ŒO®ƒùQõ rq`Œ~ demesne ǨÏHí∞¯ Éèí∞HßÎÅÖ’ L~K«∞HÁ#∞. ~ convention „Ǩ*Ï™®fi=∞º ã¨Ç∞ı ‡à◊#~. ã¨fiÉèßÇÍxfl =∂O°∞Û denature HíbÎKıÜ«µ∞. Ǩi`ͺQõ~ demit Ǩi`Œºl~K«∞. ÇÍ_«∞Hí `Œyæ#. „Ǩ^° i≈~K«^°y#. Ǩi뮯O°~. ~ order Hí∂Å Q˘@ì=∞<Ë L`ŒÎO°∞=Ù demon ^°Ü«µº~. `ŒÇ¨CÖˇ#∞fl. ã¨O°fi ™®^èßO°} "≥∞·# demotion Ǩ^°q/ Ǩϟ^® `Œyæ~Ѩ٠dempster fO°Êi demulcent LǨâ◊=∞#Hßi demur „Ǩu|~kè~K«∞. ~ price yO®H© ^è°O°.demand _ç=∂~_ü. J„Ǩu+¨ªáåÅ∞ KıÜ«µ∞ demeanour #_«=_ç. „Éèí+¨∞ìǨ>˜ì~K«∞ demos „Ǩ*Ï™®=∂#º~. „ÃÑ·Çı@∞ǨO°~ KıÜ«µ_«~ „ÃÑ·Çı>©Híi~K«∞.

xO’kè ~K«∞† ^ÀK«∞HÁ#∞† ÖËH∞í ~_Í y~K«_«~ KıÜ«µ∞ deposit ^è°O®=`Œ∞Î. depute |^°∞Å∞QåǨ~ѨÙ. ~ classes ^°o`Œ =O®æÅ∞. ~ acdeprecate K«∞ÅHí#KıÜ«µ∞. "≥o§ áÈ=Ù department qÉèßQõ~. deportation ^Õâ◊ |Ç≤Ï뮯O°~ ~ of freezing point Ѷ¨∞hÉèí=# ™®÷# deportee ^Õâ◊|Ç≤Ï+¨¯ $`Œ∞_«∞ x=∞fl`Œ deportment #_«=_ç† Çı+¨Éèß+¨Å∞. O°~ǨѨ٠J~K«∞Å=Öˇ L~_Ë ^°~`ÍÅ∞ QõÅ denticle z#flǨÅ∞¡ denticulate z#fl Ǩà◊∞§QõÅ dentine ^°~`Œ ^èß`Œ∞=Ù dentistry ^°~`Œ"≥·^°ºâÍG~. ǨO°`Œ~„`Œ∞_«∞. ÉèßQõ~ departmental âÍvÜ«µ. [=∞. ~ of population [# ™®~„^°`Œ dent Qõ~@∞. Ç‘_ç`Œ =O®æÅ∞.152 de novo de novo =∞m¡ "≥∞∞^°>˜ #∞~z. ~ base depurate â◊∞kúKıÜ«µ∞ _çáål@¡ ѨÙ<®k. K‹ÖÏ¡K‹^°O°∞KıÜ«µ∞. derailment Ǩ>ÏìÅ∞ `ŒÇ¨Ê_«~. =â◊º~. P^èßO°Ç¨_ç#. huâÍG~ depart q_«záÈ=Ù. ÇıÖÏ_«∞. |ã¨∞ûÅ∞. ~ pay depositary ã¨O°∞Hí∞Å y_«¤~y. q=i~K«∞. ã¨~H˜∆ǨΠQõuÖ’ deplete MÏm Kıã≤#. ÇÍÜ«µ∞Qõ∞~_«~† Pi÷Hí =∂~^°º~. O°~Qõ~Ö’H˜ k~K«∞. â’K«hÜ«µ deplore Qõi›~K«∞. P^èßO°Ç¨_«^°y# dependence P^èßO°Ç¨_ç L~_«_«~ dependencies ǨO®nè# ^ÕâÍÅ∞ dependency ǨO®nè#`Œ. xO®â◊. |^°∞ deposition ÇÍV¥‡Å~. Jnè#O®[º~ dependency theory P„â◊Ü«∞} ã≤^®ú~`Œ~ dependent Jã¨fi`Œ~„`Œ. JkèHßO°~ #∞~z `˘Å Kı Ü µ « ∞. =ke"≥à◊∞§. ~ action âÍMÏ Ç¨O°"≥∞·# K«O°º. Hß^°#∞. deprive áÈQ˘@∞ìHÁ#∞† J~^°Hí∞~_Í ™®Hí∆ º~ K‹Ç¨Ê_«~. ã¨iHÁ`ŒÎQå dense ^°@ì"≥∞·# denseness Qõ∞|∞O°∞. Qå@∞ dental ^°~`Œº^°~`ÍHßO°. `ÍO°∞=∂O°∞. q^è°fi~ã¨Hí∞_«∞ derangement Jã¨Î=ºã¨Î`Œ. Çı∞@ÇıÜ«µ_«~. LǨxÜ«∂=∞Hí~. z„u~K«∞ depicture z„u~K«∞ depilation O’=∞xO°¥‡Å#~ depilatory O’=∞Ǩi deplano ã¨~„QõǨÏ~Qå. xO°∞`ÍûǨÏǨO∞° K«∞† JǨq<®ºã¨~ depolarize qHíi¬~K«∞. ǨO®„â◊Ü«µ. ^®i (=∂O°Hí~) qÅ∞= `ŒQõæ_«~. KÀ@∞ |^°∞Å∞ Ǩ~Ѩ٠depravity <ˇ·uHí Ǩ`Œ#~ deputy LǨ. depreciate qÅ∞= `Œyæ~K«∞. depress J^èO ·≥ º° ǨO∞° K«∞. HÁÅ¡Q˘@ì_«~† "≥„O≥uÎ~K«∞ ^è°fi~ã¨~ deranged „Hí=∞O `ŒÇ≤Ê# depredator ^ÀÇ≤_ô^®O°∞. P^èßO°Ç¨_«∞. ^°¥+≤~K«∞. ~ alxHı∆Ǩ}~ lowance LǨxÜ«∂=∞Hí Éè` í ºŒ ~. Å∞Qå Ǩ~Ǩ_~« . #=∞∞‡HÁx L~_«∞. =ӺǨÏ~ UO°ÊO°∞K«∞ deployment (Ãã·<®ºÅ) "≥ØǨÏi~ѨÙ. ^®i`˘ÅQõ_«~ depasture Çı∞ѨÙ@Hí∞ q_«K«∞. H©∆}. Ǩ^°úu O®ºÅ `˘Åy~Ѩ٠depose `Àã≤ѨÙK«Û_«~. depredation ^ÀÇ≤_ô. ^°∞O®fiã¨# áÈQ˘ >ıìk deoderiser ^°∞O°æ~^è°Ç¨i}˜ deoderization ^°∞O°æ~^è°Ç¨ÏO°}~ deoderize ^°∞O°æ~^èßxfl ǨÏi~Ǩ*ËÜ«µ∞ deontology ^è°O°‡âÍG~. =∂O®æ~`ŒO°~. Pnè#∞_«∞ depict =i‚~K«∞. âÍY. ([#) ™®~„^°`Œg∞^° P^èßO°Ç¨_«¤ HßO°HßÅ∞. kQõ~|O°~KıÜ«µ∞ denunciation <ËO®O’Ǩ} KıÜ«µ_«~. H©∆}`Œ deplorable ^°Ü«µhÜ«µ"≥∞·#. `ŒO°∞Qõ∞^°Å. Hí∞~yáÈ deport ^Õâ◊ |Ç≤Ï+¨¯ $`Œ∞x KıÜ«µ∞ =_«~. `Í`ͯeHí „Ç¨uxkè. ^è°O°‡HíO°Î LǨxÜ«µ∞HíÎ Çı`Œ#~ deposit xHı∆Ǩ~ deputationist LǨxÜ«µ∞Hí∞Î_«∞ depot ã¨O°∞Hí∞ xÅ=Kı¿ã KÀ@∞. ~ speaker LǨã¨ÉèßǨu. |Ü«µÅ∞^ÕO°∞. [=∞MÏ`Í. ~ market =ã¨∞Î ¿ã=ÅHí∞ qÅ∞=ÖËx qǨ}˜ HíO°}~ depression që®^°~. P„t `Œ∞_«∞. uO°ã¨¯i~K«∞. _çáål@¡ |Å~ deputation „ǨuxkèQå Ǩ~Ǩ_«~. xO°˚h . xsH˜∆~K«∞. `ŒÇ¨CHÁ#∞. Ö’`Œ∞ _çáål>ò MÏ`Í. cosmetic ~ ™œ~^°O°º=O°÷Hí ^°~`Œ"≥·^°º âÍG~ dentition Ǩ~_«∞¡ "≥∞∞Å=_«~. qâ◊fiã≤~K«∞. x~k~K«∞ LǨ=∞~„u. `ŒiyáÈܵ# depletion `ŒQÆ∞æ^°Å. xO®â◊Híe countant LǨQõ}®kèHßi. „ǨuQåǨ~Ѩ٠ÇÍǨÏ<®Å#∞ xeÇ≤ L~z. Çı∞Ѩ٠depauperize ^®i„^°º q"≥ØK«#~ depend `Œ@ã≤÷~K«∞. ~ gradient ™®~„^°`Í „Ǩ=}`Œ. ~ minister y~K«∞. ã¨=∂Ç≤Π㨥K«# deny Y~_ç~K«∞. ÇÍV¥‡Åq∞KıÛ =ºH˜Î depopulate [<®Éèß `Œyæ~K«∞ depopulation [<®Éèß `Œyæ~K«_«~. K‹^°O°Q˘@∞ì depoliticisation O®[H©Ü«µ q"≥ØK«#~ deponent ™®H˜∆. qKÍO°HíO° "≥∞·#. ÖË^°#∞ deoderant ^°∞O°æ~^è°Ç¨i. qã¨Îi~ǨKıÜ«µ∞. ~ papilla ^°~`Œã¨¥H∆߇~Hí∞O°~ Ǩà◊∞§ QõÅ. Hß^°x K‹Ç¨Ê_«~. xO®Hí i~K«∞. â◊∞„ÉèíǨOÕÛ deputize „ǨuxkèQå =º=ǨÏi~K«∞. ~ enquiry âÍMÏǨO° "≥∞·# qKÍO°} departmentalization qÉèßwHíO°}~ departure |Ü«µÅ∞^ÕO°∞. ^°~`ÍÅ J=∞iHí denture Hí@∞ì_«∞Ǩà◊∞§. x~k~K«∞ deploy xܡ∂y~K«∞. =ӺǨÏO°K«#† Ãã·#º qã¨ÎO°} deplume DHíÅ∞Ç‘Hí∞ depolarize 153 derangement =∞~^°y~Ǩ*ËÜ«µ∞† ^è°O° `Œyæ~K«∞† ã¨fiO° ™®÷ܵ `Œyæ~K«∞ depressant LǨâ◊=∞#Hßi depressed Ç‘_ç`Œ. ~ account depth Qõ~cèO°`Œ. Jnè#"≥∞· L~_«∞ dependable #=∞‡^°y#. Hí$„u=∞ ^°~`ÍÅ∞ denudation h>˜H’`Œ denude #Qõfl~KıÜ«µ∞. ~ accounts dentate deplume âÍMÏǨO°"≥∞·# ÖˇHí¯Å∞. `ŒO°∞Qõ∞. ^°¥O°=∞Qõ∞† x„+¨¯=∞}~. `ŒÇ¨Ê_«~ O°ÇÍ}®Ö’/ ÇÍ_«∞HíÖ’ HíeQÕ #+¨ì~ derange HíÅ`ŒÃÑ@∞ì. ^®i`ŒÇ≤Ê~K«∞ depreciation (Ü«µ~„`ÍÅ) JO°∞Qõ∞^°Å. ™®~„^°`Œ. ^°@ì~ density ™®~„^°`Œ. „Ǩ= deprivation H’Ö’Ê=_«~† #+¨ì~† ™œHí O°Î#. ^è°O° =∞~^° Láå^è°ºHí∆∞_«∞ y~K«∞ derail Ǩ>ÏìÅ∞ `ŒÇ¨C.

O°ÇÍ}® KıÜ«µ∞. ~ order =O°‚# „Hí=∞~. xâ◊Ûܵ~K«∞. *ÏsKıÜ«µ∞. J~`Œ~KıÜ«µ∞ destroyed #+¨ì"≥∞·#. ~ title ™®kè~z#/ á⁄~k# ǨÏHí∞¯ derm (Ö’) K«O°‡~ dermal K«O°‡ ã¨~|~^è°"≥∞·# dermatitis K«O°‡â’^ä°. xã¨ûǨÜ«µã≤÷u despair <ˇ·~åâ◊º~. PѨ٠desk ™⁄O°∞Qõ∞Å|Å¡. ÇÍ~Kè«hÜ«µ. LáåÜ«µ~ÖËx. ã¨~^ÕâÍÅ#∞. J=`Œi~z# descendible ã¨~„Híq∞~K«^°y# descending order J=O’ǨÏ} „Hí=∞~ descending rhythm J#∞Ö’=∞ ÅÜ«µ descent J=O’ǨÏ}. ǨÖÏÜ«µ#~ deserve JO°›`Œ Híey# deserving JO°›"≥∞·# desiccate desiccate hO°∞ fã≤ÇıÜ«µ∞. Qõ∞} q=O°} KıÜ«µ∞.Œ ~ adjective =O°<‚ å`Œ‡Hí qâı+¨}~ desecrate JǨq„`Œ~ KıÜ«µ∞ desecration JǨq„`Œ~KıÜ«µ_«~ desensitisation „QåǨÏHí`Œ `Œyæ~K«_«~ desert q_çz ÃÑ>˜ìáÈ=Ù. xÜ«µ~„`Œ} ã¨_«e~Ѩ٠derelict land LǨܡ∂y~K«_«~ =∂<Ëã≤# Éèí¥q∞/ „áå~`Œ~. HÁO°`Œ† H’O°^°y# =ã¨∞Î=٠Ǩ^ä°Hí~ÇıÜ«µ∞. PHí$uO°K«#. H’i#. ~ path xëêÊ^°# =∂O°æ~. O®`Œ|Å¡. ~ suffix xë®Ê^°Hí „Ç¨`ŒºÜ«µ~ derive L`ÍÊk~K«∞. J¿ÑHí∆}©Ü«µ`Œ desirable J¿ÑHí∆}©Ü«µ. ÇÍ~zè~K«∞ desired JaèÅ+≤`Œ. xHí$+¨ì. HÁ~>ˇ`Œ#~ desirability ÇÍ~Kè«hÜ«µ`Œ. JǨǨ㨺~ KıÜ«µ∞ derision QÕe. Çı∞*Ï desolation kHí∞¯=∂e# ã≤÷u. PHí`Íܵ. q=O°} descriptive =O°‚<®`Œ‡Hí. #¥º#ǨO°K«∞. xO°~Hí∞â◊`Œfi~ dessert J~`Œº MÏ^°º~ destabilise Jã≤÷O°Ç¨O°K«∞ destination ÅHí∆ º~. J#∞|~^è° `ÍHí@∞ì. ^è°fi~ã¨~ KıÜ«µ∞. J™®^è°º desperately `ˇQõ∞=`À. ~ rider L`ŒOÎ ®Å#∞. JǨǨ㨺~ deritus O®à◊§/ "≥∞∞Hí¯Å J=âıë®Å∞ derivation L`ÍÊ^°#† L`ŒÊuÎ. J<®^ä°. ~ note ã¨O°∞Hí∞`Àáå@∞ Ǩ~¿Ñ ÖËY. =ã¨∞Î=ÙÅ#∞ ÇÍ>˜ Qõ=∂ºxH˜ KıOÕÛ =ºH˜Î. qkè~K«∞. q_çzÃÑ@ì_«~. `Œkú`Œ~. ÇıO°∞ǨO°K«@~ despicable hK«. P„â◊Ü«µ O°Ç≤Ï`Œ ^°i„^°. ~ tenant Éèí¥™®fiq∞ desire H’iHí. Ǩ`Œ#~ deschooling áåOî°º „Ǩ}®oHß uO°™®¯O° ÇÍ^°~ describe =i‚~K«∞. q=O°~Qå K‹Ç¨C. ~ history xë®Ê^°# K«i„`Œ. q^è°fi~ã¨~ desturctive q^è°fi~ã¨Hí.154 derasinate derasinate ÃÑHíe~K«∞† derate OÕ@∞ `Œyæ~K«∞ deregulate xÜ«µ~„`Œ} xO°¥‡e~K«∞ #∞~z q=∞∞H˜Î KıÜ«µ∞. xO°~Hí∞â◊/ =ºH˜Î/ áåÅ Hí∞_«∞ despotism xÜ«µ~`Œ$`Œfi~. Jaè^®#~ designate ¿ÑO˘¯#∞. áå@ descendant L`ŒÎO®kèHßi. xO®â◊`À Hí∂_ç#† Pâ◊ÖËx. ~ person xO®„â◊Ü«µ∞_«∞ destroy <®â◊~KıÜ«µ∞. JÉèßQõº. ÇÍ~Kè«QõÅ desist xO’kè~K«∞. ~ grammar =O°‚<®`Œ‡Hí ÇͺHíO°}~. ~ advice Ǩ~Ç≤#@∞ì J~k~z# ã¨=∂ KÍO°~ design 155 desturctive despatches desperado JkèHßO° ÖËYÅ∞ ^°∞™®ûǨÏã≤. ~ wind Z_Íi Qåe desertification =∞O°∞Éèí¥g∞HíO°} desertion Ǩi`ͺQõ~. L^ÕÌt~K«∞† O°¥Ç¨ O°K«#. <ˇ·O®â◊º~`À despersion Ǩ$^ä°Hí¯O°}~. O°¥Ñ¨ÙHí@∞ì description =O°‚#. `ˇ~Ǩi `ˇy~z#. ~ tree O°¥Ç¨™®^è°# =$Hí∆~ derivative L`ŒÊ#fl~. ^≥·=~ destitute xO°∞¿Ñ^°. X~@i `Œ#~. HíÅÊ#. ~ unit L`ŒÊ#fl „Ǩ=∂}~. ~ of property Pã≤Î Ç‘Ï#∞_«∞. ~ result H’i# Ѷ¨e`Œ~ desirous J¿ÑHí∆QõÅ. xOÕÌt~K«∞. ZQõ`Ío. L^ÕÌâ◊º~. ÇÍ~zè`Œ. â◊|Ì =Ùº`ŒÊuÎ K‹Ç¨C. ÖË^°x ÉÏ^è°Ç¨_«∞ desideratum ֒Ǩ~. ÇÍ~Kè«. #=∞¥<® HíO°Î designing JK«∞ÛǨx† l`Œ∞ÎÅ=∂i/HíǨ>˜ Jܵ# desipience JÅÊ`Œfi~. ~ wave q<®â◊Hí `ŒO°~Qõ~ desperate . xÜ«µ~„`Œ}Å#∞ ZuÎÇıÜ«µ∞ deregulation xÜ«µ~„`Œ}#∞ ZuÎ ÇıÜ«µ_«~. kQõ*ÏO°_«~. K«O°‡Ñ¨Ù <˘Ç≤Ê dermatologist K«O°‡O’Qõ xѨÙ}∞_«∞ dermatology K«O°‡O’Qõ q*Ï˝#~ dermatomycosis `Í=∞O° deserving dermatosis K«O°‡ qHí$u dermis K«O°‡~ derogate `Œyæ~K«∞. `Œºl~K«∞† Z_Íi. LǨܡ∂Qõ~Ö’ ÖËx á¶åºHíìsÅ∞ "≥∞∞II derelict Ǩi`ŒºHí∞Î_«∞† L¿ÑH˜∆~K«∞ dereliction J„â◊^°ú. L^®II áå`Œ O≥·ÖËfi O°Ç¨Ï ^®O°∞Å∞. TÇ≤Ï~K«∞ derived L`ŒÊ#fl. =~â◊ã¨∞÷_«∞. ~ form L`ŒÊ#fl O°¥Ç¨~. q+¨}‚`Œ despondent q+¨}‚ despot xÜ«µ~`Œ. ~ mortage O≥~_«= `Œxv. ™®kè~K«∞. Qõ∞iÎ~Ѩ٠Híey L~_«∞† xÜ«µ∞Hí∞Î_≥· W~Hß Ç¨^°q KıǨ@ìx designated court xiÌ+¨ì <®ºÜ«µ™®÷#~ designed PHí$uKıã≤# designedly L^ÕÌâ◊ѨÓO°fiHí~Qå designer xO®‡`Œ. ~ activity q^è°fi~ã¨Hí K«O°º. q=O°}®`Œ‡Hí. Ǩϟ^®. ÇÍO°ã¨∞_«∞ descended L^°¥ƒù`Œ. ¿ÇÏÜ«µ despise `Œ$}©Híi~K«∞. xO°˚bHíi~K«∞ desiccator xO°˚bHíO°}˜ desiderate H’O°∞. xO°ã¨# Éèß=~`À K«¥K«∞. xOÕfi^°~ despatch Ǩ~ѨÙ. HÁÅ¡Q˘@∞ì despondency <ˇ·O®â◊º~. ~ adequacy =O°#‚ ã¨=∞„Qõ`. q<®ºã¨~ designataion Ǩ^°q (¿ÑO°∞). Qõ=∞º~ destine UO°ÊO°K«∞. JǨܫµ â◊ã¨∞û Híey~K«∞ derogation `Œyæ~K«_«~ derogatory x~^®Ñ¨Ó~°fi"≥∞·# derrick |O°∞=ÙÅ∞ Z`ËÎ z#fl Ü«µ~„`Œ~ derringer z#fl Ç≤™ÈÎÅ∞ desalinization Å=} ǨÏO°}~ descant „âÍ=º`Œ. xO°‚ܵ~K«∞ destiny `ŒÅO®`Œ. O’Ü«µ∞ despoil ^ÀÇ≤_ôKıÜ«µ∞. â◊|ÌO°¥Ç¨ ™®^è°# derivational xë®Êk`Œ. qkè. L¿ÑHí∆ derequisition ™®finè# ǨO°∞K«∞HÁ#fl Pã≤Îx q_«∞^°Å KıÜ«µ_«~ deride ZQõ`ÍoKıÜ«µ∞. ^è°fi~ã¨"≥∞·# destroyer Ü«µ∞^°ú<ÒHí. qzÛù#fl~ KıÜ«µ∞. q<®â◊Hí∞_«∞ destroying <®â◊~KıÜ«µ_«~ destructible <®â◊~KıÜ«µ^°y# destruction <®â◊~. WK«ÛùQõÅ.

(áåOîâ° ÍÅÖ’) ÃÑ`· OŒ ° QõuH˜ Ǩ~ǨHíáÈ=_«~. ã¨~„Híq∞~ǨKıÜ«µ∞ devolution ã¨~„Híq∞~K«_«~. O°Ç≤Ï`Œ. „H“O°º~. O®[H©Ü«µ Mˇ·n deter xO’kè~K«∞. ~ report ã¨q=O° xÇıkHí detain xO°ƒ~^è°~Ö’ L~K«∞. "≥·^˘Åy áÈ=Ù. Qõ∞}~ K‹_«∞. Jaè=$kú† #¥`Œ# ã¨~Ѷ¨∞@#/ Ǩi}®=∞~ developmental ѨÙO’Qõ=∞#jÅ deviance =„Hõ`«. qÅ∞= `Œyæ~Ѩ٠devalue qÅ∞= `ŒQõ∞æ/ `Œyæ~K«∞ devastate q^è°fi~ã¨~ KıÜ«µ∞. x+¨¯O°¬. ~ behaviour JuiHíÎ „Ǩ=O°Î# deviate =∂O°æ~`ŒÇ¨C. =~K«Hí devisable gÅ∞<®=∂ ^®fiO® W=fi^°y# devise gÅ∞<®=∂ ^®fiO® Pã≤Îx á⁄~^Õ =ºH˜Î devisor gÅ∞<®=∂ ^®`Œ. =∞∞iH˜x `˘Å y~Kık. ^®O°∞} ^°$â◊º~ devilry ^®#=`Œfi~ devious =„Hí"≥∞·#. x~k~K«∞ detraction detergent MϺu֒Ǩ~. preventive ~ xÇÍO°Hí xO°ƒ~^è°~ detenue |~k. Jã¨~|^°ú detach q_«Q˘@∞ì. ÃѶ∞ÏO°"≥∞·# devilism ÃÑ·âÍzHí`Œfi~. Hí#∞Q˘#∞. HíxÃÑ@∞ì detection (Ǩi)â’^è°#. PK«¥H©. qÅ∞=`ŒQõ∞æ deterioration H©∆}`Œ. ǨiHíO°~. xO°ú i~Ǩ^°y# determinant xO®‚Ü«µHí~. xO®úO°Hí~. ~ inspection ã¨q=O°"≥∞·# `Œxv. K‹O°∞ѨÙ. ^®ã¨∞_«∞ devotion nHí∆. H©∆}˜~Ǩ KıÜ«µ∞. ã¨~HíeÊ~K«∞. xâ◊Ûܵ~K«∞ determined xtÛ`Œ. standard ~ „Ǩ=∂} qK«Å#~ deviationism LÅ¡~Ѷ¨∞#ÇÍ^°~ device LáåÜ«µ~. J~H˜`Œ Éèß=~. PÇ≤ÃÑ@∞ì detained xO’kè~z#. JqKÍi`Œ xO°ƒ~kè`Œ∞_«∞. áåzHí. qK«Å#~† `˘Å Qõ_«~. J#∞Ǩܡ∂Qõ/ ã≤÷u „Hí=∞Ǩ^°úu ÖËx. JǨã¨O°}~. xÇÍ i~K«∞ 156 detract detraction JǨH∆ßÅHí~. kâ◊=∂O°∞Û. Ǩx detrimental Ǩx. ~ analysis ã¨=∞„Qõ qâı¡ +¨}. áå_«∞KıÜ«µ∞ devastation q<®â◊~. ǨiHíÅÊ#. ™®^è°#~. PO® detective _ç>ˇH˜ìDZ. `ŒHí∞¯=KıÜ«µ∞. ~ account ã¨q= O°} MÏ`Í. ã¨O°fi<®â◊~ KıÜ«µ∞. =º`ͺã¨~† LÅ¡~Ѷ≤∞~K«∞. Q“O°=֒Ǩ~. JǨO®^è° Ç¨iâ’^è°Hí∞_«∞ detector â’^è°x. ǨxH˜ Hı>Ïܵ~z#. H©∆}˜~K«∞. ã¨~|~^è°~ÖËx. x+¨ª=Ç≤Ï~K«∞. PѨÙ. Ǩ^°úu devil ^°Ü«µº~. Ö’Ç≤~ z# devolute JǨÊy~K«∞. q_çáÈ=_«~. L#fl uH˜ K‹Ç¨C developable Jaè=$kú KıÜ«µ^°y# developed Jaè=$kúK‹~k# developing Jaè=$kú K‹~^°∞`Œ∞#fl. (^°$_è°) xâ◊ÛÜ«µ~. linguistic ~ Éèßë®xÜ«µuÇÍ^°~ determinist xÜ«µuÇÍk detersive Ǩiâ◊∞„ÉèíǨiKı detest Jã¨Ç≤Ϻ~K«∞HÁ#∞. HÁ~>ˇÇx¨ † >ˇxflãπÖ’ „Ǩ`ŒºO°∞÷Å∞ ã¨=∞ Lr˚Qå L~_Ë ^°â◊ devaluation =∞¥Åº #¥ºhHíO°}. ^®i `ŒÇ≤Ê~Kı =ºH˜Î. x„™®Î}~KıÜ«µ∞ devoid qÇ‘Ï#"≥∞·#. Ǩ@∞ì^°ÅQå determinism xÜ«µuÇÍ^°~. q=i~K«∞ detailed ã¨=∞„Qõ"≥∞·#. Éèßs #+¨ì~ develop Jaè=$kú/ „Hí=∞=$kúKıÜ«µ∞. K‹_«Q˘@∞ì. xO°ú i~K«∞. ѨÓxHí. Jܡ∂ Qõ∞º_≥·# detrition JO°∞Qõ∞^°Å detritus Jiy# O®à◊§ Qõ∞@ì deuce _«¥ºãπ. q=O°}®`Œ‡Hí"≥∞·#. ~ countries Jaè=$kú K‹~^°∞ `Œ∞#fl/ `Œ$fÜ«µ „ǨǨ~K« ^ÕâÍÅ∞ development „ǨQõu. q™ÈÊù>˜~K«∞ detonation q™ÈÊù@#~ detonator q™ÈÊù@Hí~ detour K«∞@∞ì^®i detoxication xifi+‘HíO°} detract JǨHíi¬~K«∞. ã¨=∞iÊ~K«∞ devotedly nHí∆Qå. qxܡ∂ y~K«∞. „Hí∂O°∞_«∞. JuiHõÎ`« deviant JuiHíÎ. gÅ∞<®=∂ HíO°Î devitalize xsfiO°ºÇ¨O°∞K«∞. ^≥|ƒu#_«~. #+¨ì(ǨO°K«_«~). xÜ«µ~„u~Kı J~â◊~ determination ã¨~HíÅÊ~. Q“O°= ֒Ǩ~KıÜ«µ∞. ã¨Üˇ∂^è°º: ™®=∞O°ã¨º~ detention xO°ƒ~^è~ ° . ÉèíH˜ÎqâÍfi™®Å`À devotee ÉèíHí∞Î_«∞. O≥~_«∞ K«∞Hí¯Å ¿ÑHí =∞∞Hí¯. q<®â◊HO í "° ∞≥ #· . O’`Œ. ã¨=∂Ç≤ÎKıÜ«µ∞. Ü«µ∞H˜Î. ^Õfi+≤~K«∞ detestation U=y~ѨÙ. xO’kè~K«∞. ~ instructions ã¨q=O° P^Õ âÍÅ∞. ÖËx. Éèı^°~. ~ heads ji¬HíÅ∞. ~ of duty HíO°Î=º x+¨ª deviation . |~n detect PK«¥H©fÜ«µ∞. J_«¤y~K«∞. JǨ =∞¥Åº#~. ~ of property Pã≤Îã¨~„Hí=∞}~. ^Õfi+¨~ dethrone Qõ^≥Ìk~K«∞. â◊∞„Éèí~ Kı¿ãk deteriorate `ŒQõ∞æ. economic ~ Pi÷Hí xÜ«µu ÇÍ^°~. =∞Ǩ=∂i. Ç‘Ï#ã≤÷u <˘~^°∞. JiÊ~K«∞. ~ estimates ã¨q=O°"≥∞·# J~K« <®Å∞. JǨHíO°¬}. JkèHßO°q∞K«∞Û. retina ~ <Ë„`ŒÇ¨@Å~ q_çáÈ=_«~ detail `ŒcûÅ∞. Ǩ`ËÎ^®O°∞. Q“O°=֒Ǩ~ Híey~Kı =ºH˜Î detrain O≥·Å∞kQõ∞/ O≥·Å∞ #∞~z k~Ѩ٠detribalize yi[#`Œfi~ qzÛù#fl~ KıÜ«µ∞ detriment „Ǩܡ∂[<®ÅHí∞ Éèí~Qõ~ Híe y~K«_«~. ^®i`˘Å∞Qõ∞. ǨO®Ü«µ}`Œfi~. xO®‚Ü«µHí Ǩ^°úu. printer's ~ JK«∞Û `ŒÇ¨C. á⁄O°Ç¨_ç#. =O°ú =∂#. „Hí=∞H©∆}`Œ. ã¨=∂ǨÎ. =∂O®æ=ã¨O°}~ KıÜ«µ∞ 157 devotion „Hí=∞Éèí~Qõ~. Ǩ`Œ#~. q=O°~† ǨxHı>Ïܵ~K«∞. (<®ºÜ«µ) xO®ú O°} determinative xO®‚Ü«µHí"≥∞·# determine xO°Ü ‚ µ~K«∞. Ç≤âÍK«~† ^°∞+¨∞ì_«∞. ~ rules Pã≤Î ã¨~„Hí=∞} xÜ«µ=∂Å∞ devolve ã¨~„Híq∞~K«∞. xO°¥Ç≤`Œ determinedly xtÛ`Œ~Qå. ã¨q=O°"≥∞·# Ǩ^°∞ÌÅ∞. =∞∞„^®O®Hí∆ã¨~ devil's advocate Hí∞`ŒO°¯ÇÍk devilish ÃÑ·âÍzHí. „â◊^°ú H’Ö’Ê=_«~ detractor JǨHíO°¬Hí∞_«∞. „áåÇ≤Î~K«∞ devote „â◊^°ú=Ç≤Ï~K«∞. Hí∆Ü«µ~. PÇ≤ÃÑ>˜ì# detainee xO°ƒ~kè`Œ∞_«∞. Ju„Hí=∞}~† `ŒÇ¨C. ^®O°∞}„Ǩ=O°Î# devilment ^°∞O®‡O°æ~. ~ index H©∆}`Í㨥zHí determinable xâ◊Ûܵ~Ǩ^°y#. xO°ƒ~kè~z#. â’^è°Hí∞_«∞ detente L„kHíÎ`ŒÅ ã¨_«e~ѨÙ. „H˜Ü«∂â◊H˜Î Ç‘Ï#`Œ.desuetude desuetude J„Ǩܡ∂Qõ/ desultary xÅHí_«ÖËx. Ǩ^°q #∞~_ç/ ã≤~Ǩã¨#~ #∞~_ç `˘Åy~K«∞ detonate ÃÑ^°ÌQå ¿ÑÅ∞Û. q_«nÜ«µ∞ detached view xi¡Ç¨Î/ J<®ã¨HíÎ ^°$HíÊ^ä°~ detachment xi¡Ç¨Î`Œ.

a_çÜ«µ~. Q˘Ç¨Ê ^°#~. ^°fi~^°fi „ǨÉèí∞`Œfi~ diarise ^≥·xHí diarrhoea Ju™®O°~. ~ method ^°fi~^°fi `Íi¯Hí Ǩ^°úu. `Œ∞ë®O°~. O®[=∞Hí∞@~ diagnose Çͺkè xO®úO°} KıÜ«µ∞. ÇͺÇ≤Î. ÇıÅ∞. balanced ~ ã¨~`Œ∞e`Í Ç¨O°~ dietary Ǩ^ä°ºã¨~|~^è°"≥∞·# dietetics PǨO° xÜ«µ~„`Œ} âÍG~ dietician PǨO° âÍGA˝_«∞ dieting PǨ~° xÜ«µ~„`Œ}. Çͺkè xO®úO°}. P*Ï˝Ç≤~K«∞ dictated peace |Å=~`ŒÑ¨Ù âÍ~u dictation LHíÎÖËY#~. qÉèı^°~. ǨO°∞=Ù. qxO®Ü«µ@~ geography dictator dictator xÜ«µ~`Œ. =∞O° }˜~K«∞ [Qõ"≥∞∞~_ç. ~ materialism Qõu `Íi¯Hí Éè“uHí ÇÍ^°~ dialectics Qõu`Íi¯HíÇÍ^°~ dialectology =∂~_«eHí Éèßë® q*Ï˝#~ dialogic ã¨~Éèß+¨}®`Œ‡Hí~ dialogue (ǨO°ã¨ÊO°) ã¨~Éèß+¨}. ~ of proletorit Hßi‡Hí=O°æ xÜ«µ~`Œ$`Œfi~ diction Ǩ^°ã¨O°o. <ËO°∞Ê.158 devour devour Hí|o~K«∞. #=∞ÅHí∞~_Í devout =∞`Œ x+¨Q ª Åõ . „â◊^®úà◊∞ dew =∞~K«∞ a~^°∞=Ù. Ѷ¨∞#`Œ. ÉÏ}®=∞u. ~ gland rO°‚ „Qõ~kä digit J~Qõ∞o. ^è≥·O°º~ÖËx diffraction q=O°Î#~. áåO°† Qõ∞#Ǩ~`À =∞>˜ì `Œ=Ùfi dice áåzHí. O’Qõ x^®#~ KıÜ«µ∞ diagnosis O’Qõx^®#~. cèHí O°~Qå áÈ>Ï¡_«∞ dielectric q^°∞ºxflO’^è°Hí"≥∞·#. `Ë_Í. =∞^è°∞Çı∞ǨÏ~. ÖÏѶ¨∞=~. q^°∞º ^®fiǨÏHí~ Hßx diet O®[H©Ü«µ „Ǩuxkè ã¨Éèí ([áå<ü)† áÈ+¨HßǨO°~. Ǩq„`Œ"∞≥ #· . ~ coefficient J=HíÅ# Qõ∞}Hí~.~ area =∂~_«eHí „Ç¨^âÕ ~◊ . <ˇ·Ñ¨Ù}º~. hà◊§ qOÕK«<®Å Çͺkè diaspora =Åã¨áÈܵ# *Ïux Qõ∞i~z# J^谺ܫµ#~ diathesis „Ǩ=$uÎ diatomic kfiǨO°=∂}∞Hí diatribe f„=q=∞O°≈. diffidence ^è≥·O°º~ Hí+¨ì~ KÍÅq∞. q∞~Qõ∞ ÉèHí QΘ Åõ . P`Œ‡qâÍfi㨠֒Ǩ~ diffident P`Œ‡qâÍfiã¨~ ÖËx. ã¨~Éèß+¨ }®`Œ‡Hí O°K«# dialysis O°HíÎâ◊∞kú (zH˜`Œû) diameter Çͺã¨~ diametrical ã¨~ѨÓO°‚"≥∞·#† 㨥>˜Üˇµ·# diaphonous ã¨fiK«Ûù"≥∞·#. Ç≤âÍK«Ñ¨Ó[ diabolize Ç≤âÍpHíi~K«∞ diachronic aè#flHßeHí diacritic JkèHí zǨÏfl~ diacritical Éèı^®xfl 㨥z~Kı diadem H˜s@~. Ǩ^ä°º~ áå>˜~ K«_«~ differ aè<®flaè„áåÜ«µ~`À L~_«∞. ~ borrowing =∂~_«eHß ^®#~. „Ǩܡ∂[<®`Œ‡Hí didactic realism BǨ^ÕtHí ÇÍã¨ÎqHí`Œ didapper h>˜H’_ç diddle "≥Øã¨y~K«∞ die PO°∞ K«∞Hí¯Å áåzHí† K«xáÈ=Ù. â◊|Ìã¨~Ǩ^° dictionary H’â◊~. J#º. L#fl`ÍkèHßi dignity Ǩï~^®(`Œ#~). „Hí∂O°"≥∞·# diabolism ÃÑ·âÍzHí „Ç¨=O°Î#. ~ colour q^°o`Œ =O°‚~ diffuse ÇͺÇ≤~Ǩ*ËÜ«µ∞. ~ atlas =∂~_«eHí OÕMÏǨ>ÏÅ∞. Q“O°=~ dignity of labour „â◊=∞ Q“O°=~ digress q+¨Ü«∂~`ŒO°~ KıÜ«µ∞ . Éèık~K«∞ difference =º`ͺã¨~. `ŒO°∞Qõ∞. ÇͺǨ#~. xO°~Hí∞â◊∞_«∞ dictatorial xO°~Hí∞â◊"≥∞·# dictatorship xÜ«µ~`Œ$`Œfi~. ~ point =∞~K«∞ UO°Ê_Ë LëÈ‚„Qõ`Œ dewalp Qõ~Qõ_ÀÅ∞ deworming á⁄@ìÖ’x ѨÙO°∞Qõ∞Å#∞ xO°¥‡ e~K«@~ "≥·^°Qõúº~. ~ test H“â◊ŠǨsHí∆ dextrose K«H≥¯O° dextrous ǨÏã¨ÎH“â◊Å~ QõÅ. =∞~„`Œ q^°º diabolic O®Hí∆ã¨. ^°¥+¨}. "≥∞∞~_ç =∞x+≤† Jaè=$kú xO’^è°Hí∞_«∞ die hard ÉèíÜ«µ~HíO°~Qå áÈ>Ï¡_«∞. `Œ∞O°∞=∞∞ dichotomization kfi^èßHí}~ dichotomy ^≥· finèÉèß=~ dichroism kfi=O°‚`Œ dichromic kfi=O®‚`Œ‡Hí dictaphone _çHßìá¶È<ü dictate K‹Ç≤Ê O®Üµ~K«∞. qã¨Î i~K«∞ diffused ǨiÇͺǨÎ. ~ mellitus =∞^è°∞Çı∞ǨÏ~ diabetic =∞^è°∞Çı∞Ç¨Ï O’y diablerie Kı`Œ|_ç. ~ dexterity dictation =∂~_«eHí Éèßë® qã¨ÎO° }®^谺ܫµ#~ dialectical =∂~_«eHí"≥∞·#. ~ insipidus Ju=∞¥„`ŒÇͺkè. Éèı^®`Œ‡Hí. Hí+¨ì™®^è°º "≥∞·# difficulty `Œ~>Ï. x~^° dibble `Œ=ÙfiH’Å. ~ gravimetric analysis Éèı^®`Œ‡Hí ÉèßO° qâı¡+¨}~. ã¨~H’K«~. xѶ¨∞~@∞=Ù dictum 㨥H˜Î ã≤^®ú~`Œ~ didactic ã¨~^ÕâÍ`Œ‡Hí. J~H≥ digital ã¨~YºÅHí∞/ J~H≥ÅHí∞ ã¨~|~kè~ z# digitigrade =∞∞xÇıà◊§ÃÑ· #_çKı diglossia kfiÉèß+≤`Œ dignitary =∂#hÜ«µ =ºH˜Î. ^°Hí∆ diabetes K«H≥¯O° Çͺkè. q^°à◊#~. "≥^°[Å∞¡. áåO°^°O°≈Hí"≥∞·# diaphragm L^°O°q`Í#~ diarchy ^°fi~^°fi ǨiáåÅ#. aè#fl differentia Çͺ=O°Î#~ differential J=HíÅ. qã¨Î $u diffract Hß~ux qâı¡+≤~K«∞ dig (<ËÅ#∞) `Œ=Ùfi† Y##~KıÜ«µ∞ digest ™®O®~â◊~. O’Qõ xO°‚Ü«µ~ diagnostic O’QõxO®úO°} Kı¿ã diagonal qHíO°‚~ diagram OÕMÏz„`Œ~ dialect =∂~_«eHí~. rO°‚„H˜Ü«µ digestive rO°‚Hßiܡµ·#. (ǨÏã¨Î) H“â◊Å~† K«`Œ∞O°`Œ. qÉèí[ hHíO°} differnetiate Éèı^°~ K«¥Ñ¨Ù/ Qõ∞iÎ~K«∞ difficult ^°∞+¨¯O°"≥∞·#. Hí∞¡Ç‘ÎHíi~z# O®`Œ† rO°‚~ Kıã¨∞HÁ#∞ digestable rO°‚ܡ∂Qõº"≥∞·# digestibility rO°‚ ܡ∂Qõº`Œ digestion ǨK«#~. aè<®flaè „áåÜ«µ~ differenciation qÉèı^°#~ different W`ŒO°. qH©O°‚ diffusion qã¨ÎO°}~. H˜¡+¨ì"≥∞·#. ~ growth Éèı^®`Œ‡Hí=$kú die hard n. 159 digress differentiated J=Híe`Œ differentiation J=HíÅ#~.

digression
digression JÇÍ~`ŒO° „Ǩã¨~Qõ~
dihedral kfi=∞∞Y"≥∞·#
dike HßÅ∞=, Hí~^°Hí~, JQõ_«Î
dilapidate áå_«∞ÃÑ@∞ì, <®â◊~KıÜ«µ∞†

tkäÅ=∞Qõ∞, rO°‚=∞Qõ∞
dilapidation tkäÖÏ=ã¨÷, rO®‚=ã¨÷
dilate L|∞ƒ, qã¨Îi~K«∞
dilation qã¨ÎO°}~, q™®ÊùO°}~, PÅ㨺~
dilatoriness HßÅÜ«∂Ǩ#~ Kı¿ã `Œ`ŒÎ fi~
dilatory qÅ~|Hí. ~ motion qÅ~|#
„Ǩuáå^°#. ~ tactics HßÅÜ«∂Ǩ#

Ü«µ∞Hí∞ÎÅ∞
dilemma ã¨~kQõú`Œ, ã¨~kQåú=ã¨÷
dilettante Hí஄Ç≤Ü«µ∞_«∞, O°ã≤Hí∞_«∞
diligence *ÏQõO°¥Hí`Œ, „â◊^°ú
diligent „â◊^°úQõÅ, *ÏQõO°¥Hí. ~ search

„â◊^®úѨÓO°fiHß<Ëfi+¨}
dilly-dally =$^äß HßÅÜ«∂Ǩ# KıÜ«µ∞,
*ÏQõ∞KıÜ«µ∞, á⁄^°∞ÌáÈHí uO°∞Qõ∞
diluent qb#Hßi, ǨÅ∞K«|O°Kı
dilute ǨÅK«|O°K«∞, hO°∞QåO°∞Û, Qõ∞}®xfl
`Œyæ~K«∞
diluted ã¨[Å~, h>˜`À Híeã≤#k
dilution qbhHíO°}~, Qå_è°`Œ `Œyæ~K«_«~,
ǨÅK«# KıÜ«µ_«~
diluvial [ńǨà◊Ü«µ ã¨~|~^è°"≥∞·#
dim ã¨iQå HíxÇ≤~K«x, =∞ã¨Hí, HÍ~u
Ç‘Ï#, Jã¨Ê+¨ì
dimension HÁÅ`Œ, Ǩi=∂}~, Ǩiq∞u
dimensional Ǩi=∂}®`Œ‡Hí, q∞fÜ«µ
dimensionless q∞u O°Ç≤Ï`Œ
dimer ^°fi º}∞Hí~
dimerization ^°fi º}¥HíO°}~, J}∞O°¥Ç¨
Hí`Œ
diminish H©∆}˜~K«∞, `ŒQõ∞æ, `Œyæ~K«∞, `Œyæ
áÈ=Ù, `ŒO°∞Qõ∞, ã¨~„QõÇ≤Ï~K«∞

160

dip-needle

diminishing „Hí=∞~Qå H©∆}˜ã¨∞Î~_«_«~. ~
cost „Hí=∞H©∆} =∞¥Åº~. law of ~
returns „Hí=∞H©∆} ã≤^®ú~`Œ~ „ǨuѶ¨Å~
diminition „Hí=∞H©∆}`Œ, `ŒQõ∞æ^°Å. ~ of
profit ÖÏÉèíH©∆}`Œ
diminution `ŒO°∞Qõ∞^°Å
diminutive ÅѶ¨∞∞, ã¨fiÅÊ
dimissory ÃãÅqKıÛ
dimorphic kfiO°¥Ç¨
dimorphism kfiO°¥Ç¨`Œ
dimple |∞Qõæ/ K«∞|∞Hí~ g∞k ™⁄@ì† =Å

Ü«∂HßO°~Qå ÖËKı Jņ ™⁄@ìÅ∞ Ǩ_Ë@∞¡
KıÜ«µ∞
din Z_«`ˇQõx QÀÅ/ O˘^°, K‹=ÙÅ∞ k"≥∞‡
uÎ~K«∞
dingle Ö’Ü«µ, HÁ~_«H’#
dinky J~^°"≥∞·#, ã¨fiK«Ûù"≥∞·#, W~ÃÑ·#
dinner q~^°∞
dinosaur O®Hí∆ã¨|e¡
dioecious UHíe~QõHí
dionysian ÉèßÇÍÇıâ◊~
dioxide ^®fi º=∞¡[x`Œ~
dip =∞∞#Hí† =∞∞~K«∞, =∞∞#∞Qõ∞
diplomacy ^Ò`Œº~,
q^ÕâÍ~QÆhu,
H“â◊ź~, HßO°º^°Hí∆`Œ
diplomat ^°¥`Œ, ^Ò`ŒºÇı`ŒÎ, ^Ò`Œº „Ǩu
xkè, O®Ü«µÉÏi, =º=ǨO°^°Hí∆∞_«∞
diplomatic ^Ò`Œº ã¨~|~kè. =º=ǨO°^°Hí∆
~ agent ^Ò`Œº „Ǩuxkè. ~ body
^Ò`Œº=O°æ~. ~ corps ^Ò`Œº^°à◊~. ~
immunity ^Ò`Œº„ǨuǨuÎ/ ã¨~O°Hí∆}. ~
privileges ^Ò`Œº qâı+¨ ǨÏHí∞¯Å∞. ~
protection ^Ò`Œºã¨~O°Hí∆}
diplopia XHí =ã¨∞Î=Ù O≥~_«∞Qå Híx
Ç≤~K«_«~
dip-needle J=áå`Œ 㨥z

dipole
dipole kfi„^è°∞=~
dipsesis qǨs`Œ"≥∞·# ^®Ç¨Ï~
dipsomania `ÍQõ∞_«∞ Ç≤zÛ
diptheria Hí~Oî°ã¨iÊ, J~Qõ∞>˜ÇÍѨÙ
dire JkèHí"≥∞·#, f„="≥∞·#, qǨ`Œ¯O°"≥∞·#,
ÉèíÜ«µ~HíO°"≥∞·#. ~ consequences f„=
Ѷ¨e`ÍÅ∞/ Ǩi}®=∂Å∞. ~ necessity

J`ͺ=â◊ºHí`Œ
direct P^Õt~K«∞, xOÕÌt~K«∞, =∞∞MÏ=∞∞d,
„Ǩ`ŒºHí∆, ã¨O®ã¨i. ~ affinity „Ǩ`ŒºHí∆
("≥·ÇÍÇ≤ÏHí) ã¨~|~^è°~. ~ case HíO°Î $
HßO°Hí~. ~ democracy „Ǩ`ŒºHí∆ „Ǩ*Ï
™®fi=∞º~.~election „Ǩux^è°∞efl <ËO°∞Qå
Z#∞flH’=_«~. ~ export <ËO°∞Qå q^Õj
HÁ#∞QÀÅ∞^®O°∞Hí∞ ã¨O°∞Hí∞ J=∞‡_«~. ~
fertilizers 㨥>˜ ZO°∞=ÙÅ∞. ~ marketing <ËO°∞Qå J=∞‡@~. ~ object
„Ǩ`ŒºHí∆HíO°‡. ~ proportion J#∞
Ö’=∂#∞áå`Œ~. ~ speech „Ǩ`ŒºH∆ß#∞
HíO°}, „Ǩ`ŒºHí∆ ã¨~ÇÍ^°~
direction kHí∞¯, kâ◊† ^°O°≈Hí`Œfi~
directional kâÍ`Œ‡Hí
directive principle P^Õâ◊Hí 㨥„`ÍÅ∞,
=∂O°æ^°O°≈Hí 㨥„`ÍÅ∞, xOÕÌâ◊Hí 㨥„`ÍÅ∞
directive P^Õâ◊~, L`ŒÎO°∞=Ù
directly <ËO°∞Qå, 㨥>˜Qå, „Ǩ`ŒºHí∆~Qå
director xO®fiǨÏHí∞_«∞, ã¨~KÍÅHí∞_«∞,
㨥„`Œ^èßO°∞_«∞
directorate ã¨~KÍÅHí HßO®ºÅÜ«µ~
directory ã¨=∂KÍO° „Qõ~^ä°~
dire straits JkèHí Híë®ìÅ∞
dirge që®^° wuHí
dirigible KÀ^°hÜ«µ"≥∞·#
dirt =∞>˜ì, =∞∞iH˜, ^è°¥o, =∂e#º~,
|¥`Œ∞
dirty `Œ∞K«Ûù"≥∞·#, Jã¨Ç¨Ïº"≥∞·#

161

disaster

dirty linen =ºH˜ÎQõ`Œ q+¨Ü«∂Å∞
disability |ÅÇ‘Ï#`Œ, Jâ◊HíÎ`Œ, J#O°›`Œ,
(J~Qõ) "≥·Híź~, Jܡ∂Qõº`Œ. ~ benefits qHíÖÏ~Qõ∞Ö‰õΩ Kı¿ã Çı∞Å∞
disable J#O°∞›xQå KıÜ«µ∞, Jâ◊Hí∞ÎxQå

KıÜ«µ∞
disablement Pâ◊HíÎ`Œ, J~QõÇ‘Ï#`Œ
disaccord Jã¨=∞‡u
disadvantage J##∞Hí∂Å`Œ, #+¨ì~
disadvantageous J##∞Hí∂Å"≥∞·#,

#+¨ì

^®Ü«µHí
disaffected O®[º=ºuOÕH˜, xO°#∞O°HíÎ
disaffection O®[º„^ÀǨÏ~, JqâÍfiã¨~
disaffirm uO°Qõ^À_«∞, `ŒÅH˜~^°∞Å∞KıÜ«µ∞
disafforest J@g xO°¥‡Å#~ KıÜ«µ∞
disagree Éèık~K«∞, Jã¨=∞‡u `ˇÅ∞ѨÙ, ã¨i

Ǩ_«HíáÈ=Ù, UH©Éèíq~K«HíáÈ=Ù
disagreement qÉèı^°~, Jã¨=∞‡u
disallow xO®Híi~K«∞, `Àã≤ѨÙK«∞Û
disallowance xO®Hí$u
disappear Hí#∞=∞O°∞QõQ∞õ , HíxÇ≤~K«H∞í ~_Í
áÈ=Ù
disappearance J~`ŒO®ú#~
disappointment PâÍÉèí~Qõ~
disapprobation J#~wHßO°~
disapproval J<®"≥Ø^°~, xO®Hí$u
disapprove uO°ã¨¯i~K«∞, ã¨=∞‡u~K«Hí
áÈ=Ù
disarmament xO®Ü«µ∞nèHíO°}. ~ conference xO®Ü«µ∞nèHíO°} =∞Ǩã¨Éèí
disarrange `ÍO°∞=∂O°∞ KıÜ«µ∞, zHßHí∞
ǨO°∞K«∞
disarray J=º=ã¨÷, „Hí=∞O®Ç≤Ï`Œº~
disassociator J™®Ç¨ÏK«O°º~, qܡ∂[#~
disaster qǨ`Œ∞Î, =∞∞ǨC, ^°∞O°^°$+¨ì~,
q<®â◊~

162

disavow
disavow `Œ#Hí∞

ã¨~|~^è~° ÖË^#° ∞, Ǩi`Œº

l~K«∞
Ãã·xHí∞Å#∞ `˘Åy~K«∞, ¿ã<®
^°à®Å#∞ qzÛù#fl~KıÜ«µ∞
disbelief JǨ#=∞‡Hí~
disburse |>Ïfi_Í KıÜ«µ∞, Ǩ~Ç≤}©KıÜ«µ∞,
WK«∞Û
disbursement Ǩ~Ç≤}©, |>Ïfi_Í
disc Qõ∞~„_«>a
˜ à◊§, K«„Hí~, a~|~. ~ optic <Ë„`Œa~|~
discard =keÇıÜ«µ∞, ǨxH˜O®^°x fã≤
ÇıÜ«µ∞, =ke~K«∞HÁ#∞, Ǩi`Œºl~K«∞,
qã¨iÇıÜ«µ∞
discern ã¨Ê+¨ì~Qå, „QõÇ≤Ï~K«∞, qÇız~K«∞,
Ǩije~K«∞, qKÍi~K«∞
discernible ã¨Ê+¨ì~Qå JQõǨ_Ë
discernment qÇıK«#, 㨥Hí;ǨijÅ#,
qÇıHí~, `ˇeq
discharge <ˇO°ÇıO°∞Û, q_«∞^°ÅKıÜ«µ∞,
L^ÀºQõ~ #∞~z `˘Åy~K«∞, HíO°Î=º xO°fi
ǨÏ}KıÜ«µ∞, qã¨O°˚#~, „™®=~, L`ŒûO°æ~,
q_«∞^°Å. ~ immersion heater q^°∞º
xfl=∞[˚# `ÍǨHí~. menstrual ~ O°∞`Œ∞
„™®=~. ~ of duty HíO°Î=º xO°fiǨÏ}/
q_«∞^°Å/ <ËO®O’Ǩ} #∞~z q=∞∞H˜Î. ~
of electricity q^°∞º^°∞`ŒûO°æ~. ~ spark
q^°∞º`ü ã¨∞Êùe~Qõ~. ~ tube L`ŒûO°æ
<®oHí
disciple t+¨∞º_«∞, J#∞Ü«∂ܵ
disciplinable „Hí=∞tHí∆}®O°›"≥∞·#
disciplinarian „Hí=∞tHí∆}ǨO°∞_«∞
disciplinary „Hí=∞tHí∆}®`Œ‡Hí. ~ action
„Hí=∞ tHí∆} K«O°º. ~ committee „Hí=∞
tHí∆} ã¨~Ѷ¨∞~
discipline „Hí=∞tHí∆}, J#∞âÍã¨#~, „Hí=∞
|^°ú`Œ
disband

discourtesy

disclaim ǨÏHí∞¯ =^°Å∞HÁ#∞
disclaimer ÉÏ^è°º`Œ/ ã¨~|~^è°~

ÖË^°x

„ǨHí>˜~K«_«~† Y~_«#
`ˇeÜ«µ*ËÜ«µ∞, "≥Å¡_ç~K«∞, „ǨHí
>˜~K«∞
disclosure "≥Å¡_ç
discolour ÇÍ_ç#, O°~Qõ∞=∂ã≤#
discolouration q=O°‚`Œfi~
discomfit F_ç~K«∞, Éèí~QõǨO°∞K«∞
discomfiture Éèí~Qõáå@∞, J==∂#~,
H˜~K«Ç¨O°K«_«~, ǨO®Éèí=~
discomfort J™œHíO°º~
disconcert ÉÏ^è°Ç¨_«∞, ã≤Qõ∞æǨ_«∞, a_çÜ«µ
Ǩ_«∞
disconsolate xO°∞`ÍûǨÏǨ_«∞
discontent Jã¨~`Œ$Ç≤Î
discontinuance =∂xÇıÜ«µ_«~, qO°=∞}
discontinue HÁ#™®y~K«Hí∞~_«∞, PѨÙ,
xeÇ≤ÇıÜ«µ∞, ã¨Î~aè~Ǩ KıÜ«µ∞
discontinuous =º=Ç≤Ï`Œ"≥∞·#. ~ element =º=Ç≤Ï`Œ Éèßë®~â◊~
discord Jã¨=∞‡u, "≥·=∞#㨺~, `ŒQõ=Ù,
JǨ„â◊∞u
discount `Œyæ~ѨÙ, =∞∞^°O®† `Àã≤ѨÙK«∞Û
discounted bill K‹e¡~Ѩ٠`Ën Hí~>ı
=∞∞~^Õ `Œyæ~ѨÙ`À fã¨∞Hí∞<Ë qx=∞Ü«µ
aÅ∞¡
discountenance
xO°∞`ÍûǨÏǨO°∞K«∞,
P"≥Øk~K«Hí∞~_«∞
discourage xO°∞`ÍûǨÏǨO°K«∞, J^è≥·O°º
ǨO°K«∞
discourse „Ǩã¨~Qõ~, JaèÉèß+¨}, Pq+¨¯
O°}, L#fl`Œ™®÷ܵ K«O°Û, =º=ǨO°
Y~_«~. ~ analysis =º=ǨO° Y~_«
qâı¡+¨}
discourtesy J=∞O®º^°
disclose

discover
discover Hí#∞Q˘#∞, Pq+¨¯i~K«∞
discovert JqÇÍÇ≤Ï`Œ ã≤÷u, "≥·ÇÍÇ≤ÏHí

ã¨~|~^èßÅ∞ ÖËx
JǨMϺu Híey~K«∞, #=∞‡Hí
áÈ=Ù, JǨMϺu, J„Ǩu+¨ª
discreditable Å*Ï˚HíO°"≥∞·#
discrepancy =º`ͺã¨~, `Ë_Í, Éèı^°~
discrepant Jã¨~^°Oƒ° "
ù ∞≥ #· , Jã¨~Qõ`"Œ ∞≥ #· ,
ǨO°ã¨ÊO° qO°∞^°ú"≥∞·#
discreteness Jã¨~ÅQõfl`Œ, qÉèı^°Hí`Œ,
qK«Hí∆}
discretion qÇıK«#, qÇıHí~, qK«Hí∆},
=ºH˜ÎQõ`Œ xO°‚Ü«µ~
discretionary qK«Hí∆}®Ñ¨ÓO°fiHí.
~
power qK«Hí∆}®kèHßO°~
discriminate ǨHá
∆í å`Œ~`À =º=ǨÏi~K«∞,
Éèı^°Éèß=~K«¥Ñ¨Ù
discrimination Éèı^°Éèß=~, qÇıK«#,
qK«Hí∆}, ǨHí∆áå`Œ "≥·Yi
discursive q=O°}®`Œ‡Hí
discuss K«iÛ~K«∞. ~ at length ã¨∞n
O°…~Qå K«iÛ~K«∞
discussion ã¨=∂Ö’K«#~, K«O°Û
disdain U=y~ѨÙ, O’`Œ
disease Çͺkè. coeliac ~ Hí∞H˜∆Çͺkè,
L^°O°O’Qõ~. deficiency ~ PǨO°Ö’Ǩ
Çͺkè. endemic ~ ™®÷xHíO’Qõ~. epidemic ~ J~@∞O’Qõ~ ™®~„Hßq∞Hí
Çͺkè. specific ~ qt+¨ìO’Qõ~, „Ǩ`˺Hí
O’Qõ~
disembarass W|ƒ~k#∞~z `ŒÇ≤Ê~K«∞,
zHí∞¯#∞~z `ŒÇ≤Ê~K«∞HÁ#∞
disembark H˜~kH˜ k~K«∞ (q=∂#~/
F_«/ O≥·Å∞ #∞~z) kQõ∞
disembarkation (|ã¨∞û/ O≥·Å∞/ F_«
=~>˜ ÇÍ>˜ #∞~z) „Ǩܫ∂}˜Hí∞Å∞
kQõ_«~
discredit

163

disgustful

^ÕÇ¨Ï O°Ç≤Ï`Œ"≥∞·#, ^ÕǨÏ~
#∞~_ç ÇıO°Qõ∞
disembowel Hí_∞« ѨÙpÅ∞Û, ¿ÑQõ∞Å∞ fÜ«µ∞
disembroil q=∞∞H˜Î KıHí∂O°∞Û
disenchant „Éèí=∞áÈQ˘@∞ì
disenchantment „Éèí=∞O®Ç≤Ï`Œº~
disencumber ÉÏ^°O° |~n ÖËHí∞~_Í
KıÜ«µ∞
disengage q=∞∞Hí∞Î_«Qõ∞† q_«nÜ«µ∞, ÇıO°∞
KıÜ«µ∞
disentangle ÇıO°∞KıÜ«µ∞, (zHí∞¯) q_«
nÜ«µ∞
disenthral ÉÏ^è° #∞~z q=∞∞H˜Î Híey~K«∞
disentitle ǨÏHí∞¯ `˘Åy~K«∞
disentune ã¨=∂kè ã≤÷u #∞~z "≥eH˜
fÜ«µ∞
disequilibrium Jã¨=∞`“ź~
disestablish =º=ã¨÷Hí∞ Éèí~Qõ~ Híey~K«∞
disfavour J<®^°O°}, Jx+¨ì~
disfigure qHßO°~ KıÜ«µ∞, qO°¥Ç¨~KıÜ«µ∞
disfluency ^èßO®à◊~Qå =∂>Ï¡_Ö
« áË È=_«~
disfranchise áœO°ã`
¨ fiŒ ~/ F@∞ǨÏHí∞¯ O°^∞° Ì
KıÜ«µ∞
disfranchisemen áœO°ã`
¨ fiŒ ~/ F@∞ǨÏHí∞¯
O°^°∞Ì K‹Ü«µº_«~
disgorge HíH˜¯ÇıÜ«µ∞, ^˘~ye~z#^®xfl
WzÛÇıÜ«µ∞
disgrace J==∂#~, =∂#Ǩx, JQ“O°
q~K«∞
disgruntle xO®â◊Ǩ_«∞,
Jã¨~`Œ$Ç≤ÎH˜
Ö’<ˇ·#
disgruntled Jã¨~`Œ∞+¨ì"≥∞·#
disguise „ǨK«Ûù#fl`Œ, =∂O°∞Çı+¨~
disgust qã¨∞Qõ∞, U=y~ѨÙ, „ǨuHí∂Å
Éèß=~
disgustful p^°O° Híey~Kı
disembodied

disharmonise

ÅÜ«µ `ŒÇ≤Ê~K«∞, „â◊∞u
Hí@∞=ÙQå KıÜ«µ∞
disharmony JǨ„â◊∞u, Jã¨=∞`“ź~
dishearten J^è≥·O°ºÇ¨O°K«∞, xO°∞`ÍûǨÏ
ǨO°K«∞
dishing ֒ǨÅ∞~K«∞† =_ç¤~K«∞. ~ out
`˘Åy~K«∞, áåO°ÇıÜ«µ∞, Ǩ_ËÜ«µ∞
dishonest x*Ïܵf ÖËx, HíǨ@ |∞kúQõÅ
dishonesty ^°Qå, "≥Øã¨~, HßǨ@º~,
HíǨ@~
dishonour J=∞O®º^°, J<®^°O°}, xO®
^°O°}† uO°ã¨¯O°}
dishonourable J==∂#HíO°"≥∞·#, hu
ÉÏǨϺ"≥∞·#
disillusion „Éèí=∞Å∞`˘ÅQõ∞
disinclination L¿ÑHí∆, qO°H˜Î
disinclined q=∞∞Y`Œ
disinctive „Ǩ`˺Hí"≥∞·#, qt+¨ì"≥∞·#. ~
word Éèı^° 㨥K«Hí Ǩ^°~
disinfect „H˜q∞ã¨~ǨO°~KıÜ«µ∞
disinfectant „H˜q∞ ã¨~Ǩi}˜, (O’Qõ)
„H˜q∞<®â◊x/ <®â◊Hí~
disinfection O’Qõ „H˜q∞ xO°¥‡Å#~
disinflation „^°Ç’ºÅƒ}
O®Ç≤Ï`Œº~/
xÜ«µ~„`Œ}
disingenuous xQõ¥_è°, HíǨ@, l`Œ∞ÎÅ
=∂i, =„Hí|∞kú
disinherit ÇÍO°ã¨`Œfi~ O°^°∞ÌK‹Ü«µº_«~
disintegrate Jã≤÷O°Ç¨O°K«∞, qzÛ#fl~
K‹~^°∞, q_çáÈ=Ù
disintegration qzÛùuÎ, qѶ¨∞@#~, qKıÛù
^°#. ~ of rocks tÖÏ qѶ¨∞@#~, tÖÏ
qzÛùuÎ
disinterest J<®ã¨H˜Î, xi¡Ç¨Î`Œ
disinvest ÃÑ@∞ì|_«∞Å∞
xeÇ≤ÇıÜ«µ∞/
`Œyæ~K«∞/ "≥#H˜¯ fã¨∞HÁ#∞
disharmonise

164

disorderly

disinvestment

ÃÑ@∞ì|_«∞Å LǨã¨~ǨÏ

O°}
disjoin ÇıO°∞KıÜ«µ∞
disjunction qKıÛù^°~
dislexia *Ï˝#֒Ǩ~
dislocate (H©Å∞) `˘Åy~K«∞,

165

disorganization
disorganization J=º=ã¨÷
disorganize „Hí=∞~ `ŒÇ≤Ê~K«∞,

„Hí=∞

O°Ç≤Ï`Œ=∞Qõ∞
disorganized behavior

„Hí=∞O°Ç≤Ï`Œ

„Ǩ=O°Î#

H©Å∞*ÏO°_«~, ™®÷#„Éèí~â◊~,

disorientation ã≤÷u„Éèß~u
disown `Œ#kHß^°#∞, J~wHíi~K«Hí∞~_«∞
disparage K«∞ÅHí#KıÜ«µ∞, J==∂x~K«∞,

™®÷#K«∞ºuKıÜ«µ∞, áåO°^ÀÅ∞,
Hí∂ÅQ˘@∞ì
disloyal JqâÍfiã≤, O®[ÉèíH˜Î O°Ç≤Ï`Œ
disloyalty O®[„^ÀǨÏ~, ™®fiq∞„^ÀǨÏ~
dismal xO°∞`ÍûǨÏ~ Híey~Kı, x¿ã[
Î "≥∞#· ,
"≥Å"≥Åɒܵ#, "≥Åã≤áÈܵ#, aè#fl
"≥∞·#, q+¨}‚"≥∞·#, ^°∞ód`Œ"≥∞·#, qKÍO°
㨥K«Hí"≥∞·#
dismantle T_«nÜ«µ∞, Hí∂ÅQ˘@∞ì, fã≤
ÇıÜ«µ∞, áå_«∞KıÜ«µ∞ LǨã¨~ǨÏi~K«∞
dismay q„Éèí=∞~, Pâ◊ÛO°º~, kQõ∞Å∞
Ǩ_Ë@∞ì KıÜ«µ∞
dismayed qã≤‡`Œ, ÇÍ#Hí∞e`Œ
dismember =∞∞Hí¯Å∞KıÜ«µ∞, qÉèíl~K«∞
dismiss |O°ÎO°Ñ¶π KıÜ«µ∞, "≥à◊§Q˘@∞ì, `˘Å
y~K«∞, O°^°∞ÌKıÜ«µ∞, ^®ÇÍ HÁ>˜ìÇıÜ«µ∞
dismissal |O°ÎO°Ñ¶π, `˘Åy~ѨÙ, Hıã¨∞
HÁ>˜ìÇı`Œ
dismortgage `ÍHí@∞ì/ `Œ#MÏ q_çÇ≤~K«∞
dismount kQõ∞, k~ѨÙ
disnomy J=º=ã¨÷
disobedience Jq^èıÜ«µ`Œ
disobey [=^®@∞
disoblige =∂@ =∞xfl~K«HíáÈ=Ù
disorder „Hí=∞
Éèí~Qõ~/O®Ç≤Ï`Œº~,
JâÍ~u, J=º=ã¨÷
disorderly z~^°O° =~^°O°Qå L#fl, „Hí=∞
O°Ç≤Ï`Œ

JQ“O°=ǨO°K«∞, Ç‘Ï#ǨO°K«∞, #¥º#
ǨO°K«∞, `ŒHí∞¯=KıÜ«µ∞
disparate Jã¨=∂#, aè#fl, O°HíO°HßÅ,
ã¨iã¨=∂#~ Hßx, ÇıO≥·#
disparity `Ë_Í, J~`ŒO°~, ÃÇÏK«∞Û`ŒQõ∞æÅ∞,
Jã¨=∂#`Œ, =º`ͺã¨~
dispassionate L^ÕfiQõ/ L„^ÕHí O°Ç≤Ï`Œ,
xë®ÊH˜∆Hí
dispatch Ǩ~ѨÙ, Ǩ~Ç≤~K«∞, *ÏsKıÜ«µ∞,
O°ÇÍ}®KıÜ«µ∞. ~ note ã¨O°∞Hí∞ q=O®
Å∞#fl ÖËY
dispel JáÈÇ¨Ï `˘Åy~K«∞, ã¨~^ÕǨÏ
x=$uÎKıÜ«µ∞
dispensable J=ã¨O°~ÖËx, ã¨_«e~K«
^°y#, =^°eÇıÜ«µ^°y#
dispensary Pã¨Ê„u,
B+¨^èßÅÜ«µ~,
zH˜`ÍûÅÜ«µ~
dispensation ǨxKı¿ãfO°∞, qkè q^èß#~,
q∞#Ǩܵ~Ѩن ǨiáåÅ#† q`ŒO°}
dispense =º=ǨÏi~K«∞, (<®ºÜ«µ) =º=
ǨO®Å∞ #_çÇ≤~K«∞, Ǩ~K«∞, Ǩ~Ç≤}©
KıÜ«µ∞, ã¨O°Ñ¶¨O® KıÜ«µ∞, ã¨Ç¨ÏHíi~K«∞,
HíeÇ≤ÇıÜ«µ∞, =ºÜ«µ~KıÜ«µ∞
dispeople xO®‡#∞+¨º~ KıÜ«µ_«~
dispersal "≥^°[Å¡_«~, K‹^°O°Q˘@ì_«~
dispersant qHı∆ǨHí~
disperse q_çáÈ=Ù, ÇıO°∞ ÇıO°∞ kHí∞¯ÅHí∞
"≥à◊∞§, K‹^°O°Q˘@∞ì, K‹ÖÏ¡K‹^°O°∞KıÜ«µ∞
dispersed K‹ÖÏ¡K‹^°O°Üµ#

™®÷#K«Å#~

Híey~K«∞
dislocation

ɡ}Hí_«~
dislodge

dispute

disperse system qHı∆Ǩ =º=ã¨÷
dispersing agent qHı∆Ǩ HßO°Hí~
dispersion qHı∆Ǩ}, "≥^°[Å¡@~
dispirit J^è≥·O°ºÇ¨O°∞K«∞, xO°∞`ÍûǨÏǨO°∞K«∞,

Ç≤iH˜=∞~^°∞áÈÜ«µ∞
displace ™®÷#„Éè~
í â◊~, ™®÷<®~`ŒO~° , L^®fi
ã¨#, `˘Åy~ѨÙ
displacement xO®fiã¨#, ã¨÷Å~ =∂O°∞Ê.
~ titration ™®÷#„Éèí~â◊`Í~â◊=∂Ǩ#~
display (=ã¨∞Î) „Ǩ^°O°≈#
displease <˘Ç≤Ê~K«∞, H’Ǩ~ `ˇÇ≤Ê~K«∞,
Jã¨Ç¨Ïº~ Híey~K«∞
displeasure Jã¨~`Œ$Ç≤Î, zO®Hí∞
displume DHíÅ∞ Ç‘Hí∞
disport E^°=∂_«∞, P@ÖÏ_«∞
disposable ÇÍ_çáåOÕ¿ã, áåO°ÇıÜ«µ`Œy#
disposal Ǩi뮯O°~, qã¨O°˚#, `˘Å
y~K«_«~, áåO°ÇıÜ«µ_«~, `ŒO°e~K«_«~.
at some one's ~ XHíi ¿ã=Ö’, XHíi
LǨܡ∂Qõ~Ö’. ~ by confiscation
[ѨÙÎ`À Ǩi뮯O°~. disposed income
=ºÜ«∂O°› P^®Ü«µ~
dispose J=∞∞‡, YO°∞ÛÃÑ@∞ì, qxܡ∂
y~K«∞, Ǩi+¨¯i~K«∞
disposition =∞<À"≥·Yi, z`ŒÎ=$uÎ, J=∞
iHí, ã¨fiÉèß=~, `Œ`Œfi~. ~ board
q=O°} Ǩ@~
dispossess Jnè#~ #∞~z `˘Åy~K«∞
dispossession HíÉÏ˚`˘Åy~ѨÙ, L^®fiã¨#
disproportionate Jã¨=∞,
q+¨=∞,
Jã¨=∂#`Œfi~, =º`ͺã¨~ QõÅ
disprove Hß^°x O°∞A=ÙKıÜ«µ∞, Y~_ç~K«∞
disputable qÇÍ^®ã¨Ê^°"≥∞·#
disputation ÇÍ^°#, K«O°Û, `ŒO°¯~,
`ŒQå^®
dispute qÉèı^°~, J#~wHßO°~, `ŒQõ=Ù,
qÇÍ^°~† `ŒQõ=ÙÖÏ_«∞, qÉèıkK«∞

disqualification
disqualification J#O°›`Œ, Jܡ∂Qõº`Œ
disqualify J#O°∞›xKıÜ«µ∞, JO°›`ŒÖË^°#∞
disquiet HíÅ=O°Ç¨O°∞K«∞
disregard J=∞O®º^°, xO°¡Hí∆ º~, L¿ÑHí∆
disreputable #=∞‡^°Qõx, Q“O°q~Ǩ^°Qõx
disrepute JǨH©iÎ
disrespect JQ“O°=~
disrobe q=G#∞KıÜ«µ∞
disrupt Éèí~Qõ~/ J~`ŒO®Ü«µ~/ qѶ¨∂`Œ~

Híey~K«∞
disruptible q^è°fi~ã¨hÜ«µ, K‹O°K«^°y#
disruption Éèí~Qõ~, J~`ŒO®Ü«µ~
dissatisfaction Jã¨~`Œ∞+≤ì, Jã¨~`Œ$Ç≤Î
dissect qKıÛùk~K«∞, qÉèíl~K«∞
dissection H’`Œ, qÉèí[#, Kèı^°#~, H’ã≤

q_«nÜ«µ_«~
dissemble ^®K«∞, =∂O°∞Çı+¨~ Hí@∞ì,
#>˜~K«∞
disseminate ÇͺÇ≤ÎKıÜ«µ∞, qã¨Îi~K«∞,
K«Å∞¡, „Ǩã¨O°}KıÜ«µ∞
dissemination ÇͺÇ≤Î,
„Ǩ™®O°~,
„ǨKÍO°~, qã¨ÎO°}
dissension Jaè„áåÜ«µÉèı^°~, qÇÍ^°~,
qO’^è°~
dissent aè<®flaè„áåÜ«µ~,
Jã¨=∞‡u†
aè<®flaè„áåÜ«µ~ „ǨHí>˜~K«∞, Jaè„áåÜ«µ
Éèı^°~ „ǨHí>˜~K«∞
dissenter Jã¨=∞‡uÇÍk
dissentient J~wHíi~K«x, "≥∞*Ïi>©
Jaè„áåÜ«∂xfl XǨÊx
dissenting Jã¨=∞‡u. ~ judgement
Jã¨=∞‡`Œ"≥∞·# fO°∞Ê
dissention HíÅǨÏ~, `ŒQõ=Ù, aè<®flaè
„áåÜ«µ~
dissent note Jã¨=∞‡u/ aè<®flaè„áåÜ«µ
Ǩ„`Œ~
dissertation ã≤^®ú~`Œ Çͺã¨~, ã¨=∞„Qõ

166

dissolve

ǨijÅ#
dissever q_«nÜ«µ∞
dissidence Jã¨=∞‡u, =ºuOÕHí`Œ
dissident Jã¨=∞‡`Œ∞_«∞, =ºuOÕH˜, Jã¨~
`Œ$Ç≤Î QõÅ =ºH˜Î. ~ writers xO°ã¨# O°K«

ܵ`ŒÅ∞, uO°∞Qõ∞ÉÏ@∞ O°K«Üµ`ŒÅ∞
dissimilar áÈeHíÖËx, aè#fl"≥∞·#
dissimilation q+¨g∞Éèí`«fi~,

#>˜~K«∞, =∞#ã¨∞#∞ `ˇeÜ«µ

hÜ«µHíáÈ=Ù
dissimulation #>˜~K«_«~,

dissolvent HíiQÕ@∞¡ Kı¿ã =ã¨∞Î=Ù
dissonance J„âÍ=º`Œ
dissuade xÇÍi~K«_«~
dissymmetry q+¨=∞`Œfi~, J™œ+¨ª=~
distal J„Qõ, ^°¥O°Ñ¨Ù
distance ^°¥O°~. ~
education

^°¥O°q^°º
q+¨g∞

HíO°}~
dissimulate

167

dissolvent

Éèß=QÀǨ#~,
ÇÍã¨ÎÇÍxfl =∞O°∞Qõ∞ǨO°K«_«~
dissipate "≥^°[Å∞¡, K‹^°O°Q˘@∞ì, `˘Å
y~K«∞
dissipated K‹ki#, =$^äßѨÙKıÛ, ^°∞sflu
QõÅ
dissipation qKıÛù^°# á⁄~k#, ^°∞sflu,
K‹^°O°Q˘@ì_«~, ^°∞O°fi ºÜ«µ~
dissociable qܡ∂[hÜ«µ
dissociate `ˇQõ`ˇ~ѨÙÅ∞
Kıã¨∞HÁ#∞,
ã¨~|~^èßxfl =^°eÇıÜ«µ∞
dissociated q_çáÈܵ#
dissociating qܡ∂[Hí
dissociation qܡ∂[#~, qÉèíHíÎ`Œ, ÇıO°∞
Ǩ_«_«~, qÉèí[#~, qܡ∂Qõ~. ~ of
sensibility Éèß=~ #∞~_ç PÖ’K«##∞
ÇıO°∞KıÜ«µ_«~
dissolubility O°^°∞Ì KıÜ«µ^°y#, qb#~
Hß^°y#
dissolute K‹_çáÈܵ#, Ǩ`Œ#"≥∞·áÈܵ#
dissolution O°^°∞Ì, HíO°Qõ_«~
dissolve =∞∞y~K«∞, =∞¥ã≤ÇıÜ«µ∞, O°^°∞Ì
KıÜ«µ∞† xsfiO°º~KıÜ«µ∞, „H˜Ü«∂â◊¥#º~
KıÜ«µ∞† Híiy~K«∞, HíiyáÈ=Ù, ÇıO°∞
KıÜ«µ∞, q_«nÜ«µ∞, K‹^°O°Q˘@∞ì, qb#~
JQõ∞

distant ã¨∞^°¥O°.

~

assimilation ^°¥O°

ã¨g∞HíO°}~
distaste JO°∞z
distemper _çÃãì~ǨO∑, QÀ_«ÅHí∞ Çı¿ã lQõ∞
O°∞`À Hí∂_ç# O°~Qõ∞
distend L|ƒ_«~
distention L|ƒ_«~
distill ™®O°~ fÜ«µ∞, |>©ìǨ@∞ì
distillaries |>©ì Ǩi„â◊=∞Å∞
distillate ¿ãfi^°„^°=~
distillation |>©ìǨ@ì_«~, ¿ãfi^°#~. ~
flask ¿ãfi^°# Hí∞Ç≤Ê. fractional ~
áåH˜∆Hí ¿ãfi^°#~. ~ process ¿ãfi^°#
„H˜Ü«µ
distilled |>©ìǨ>˜ì#, =_«Hí>˜ì#, ¿ãfi^°#
„H˜Ü«µ ^®fiO® ÇıO°∞Kıã≤#. ~ water
¿ãfi^°#[Å~, ã¨fiK«Ûù[Å~
distiller ™®O®|>©ì^®O°∞
distinct „Ǩ`˺Hí ÅHí∆}®Å∞ Híey#, ã¨∞ã¨Ê+¨ì
"≥∞·#, qt+¨ì"≥∞·#. ~ claim „Ǩ`˺Hí
ǨÏHí∞¯. ~ culture „Ǩ`˺Hí ã¨~㨯 $u.
~ designation aO°∞^°∞, „Ǩ`˺Hí`Œ,
qt+¨ì`Œ
distinction qÅHí∆}~, q=Hí∆`Œ, "≥·t+¨ì º~,
=º`ͺã¨~, Éèı^°~
distinctive feature Éèı^°Hß~â◊~, qt+¨ì
ÅHí∆}~, aè#fl"≥∞·# J~â◊~
distinguish „Ǩ`˺Hí, q~Qõ_ç~K«∞

ditch

„Ǩ`˺H˜~z#, „Ǩ=∞∞Y,
„Ǩ`˺Hí"≥∞·#, q~Qõ_ç~z#. ~ jurist
„Ǩ=∞∞Y <®ºÜ«µâÍGÇı`ŒÎ
distort =„H©Híi~K«∞
distorted =„H©Hí$`Œ
distortion qO°¥Ç¨}~, =„H©HíO°}, ÉÏ}©
=∂O°∞Ê
distortionist =º~Qõº
z„`ŒHßO°∞_«∞,
=„HíÉèß+¨º~ K‹¿ÑÊ =ºH˜Î
distract ǨO°^èߺ#~ HíÅ∞Qõ*ËÜ«µ∞
distraction ǨO°^èߺ#~, qHíO°¬}, ÇͺHí∞
Å`Œ, J#º=∞#㨯`Œ
distrain [ѨÙÎKıÜ«µ∞, ÉÏH© O®|@∞ì
distrainor [ѨÙÎ^®O°∞
distraint ÉÏH© O®|@ì_«~, [ѨÙÎ
distress =º^è°, ^°∞O°=ã¨÷, PǨ^°. ~ loans
`ŒH߯g O°∞}®Å∞
distribute Ǩ~Ç≤}© KıÜ«µ∞, Ǩ~K«∞† `ŒO°
e~K«∞
distributee ÉèßQõã¨∞÷_«∞
distribution
Ǩ~ǨHí~,
Ǩ~Ç≤}©,
Ǩ~K«_«~† `ŒO°e~K«_«~† ÇͺÇ≤Î. ~ of
powers JkèHßO®Å Ǩ~Ç≤}©
distributor Ǩ~Ç≤}©^®O°∞
distributory Ç≤Å¡HßÅ∞=,
#nâÍY,
LǨ#k
distrust JqâÍfiã¨~, JǨ#=∞‡Hí~
disturbance Qõ~^°O°QÀà◊~,
JÅ¡i,
JâÍ~u, Qõ_«a_«
disturbed ÇͺHí∞ÅǨ_ç#
disunion qKıÛù^°~, qܡ∂Qõ~
disutility xO°∞Ǩܡ∂y`Œ
ditch #>ıì>˜Ö’ =∞∞~K«∞, "≥Øã¨~KıÜ«µ∞†
QÀ`Œ∞Å∞ `Œ=Ùfi, O’_«∞¤ „ǨHí¯# `Œqfi#
HßÅ∞=, Hí~^°Hí~, Q˘Üµº, JQõ_«Î
distinguished

=∂~^°º~. ~ money supply ã¨fi^Õj „^°=º ã¨O°Ñ¶¨O®. ã¨~|~kè`Œ =º= ǨO° 㨥„`Œ~ dot K«∞Hí¯. dithering =}˜Hı. ^®@Çı¿ãÇÍ_«∞ dodgy „Ǩ=∂^°HíO°"≥∞·# dogdays Çıã¨qÖ’ =∞s Çı_çO’AÅ∞ dogged Ǩ@∞ì^°QõÅ. |Ü«µ@ÃÑ@∞ì dizziness ã¨∞ã‘Î. Ѩ$+¨ªÉèßQõ~ dorsoventral Ѩ$ëȪ^°O° dosage xO°‚ܵ~z# "≥Ø`Í^°∞ dose "≥Ø`Í^°∞ dossier q=O°} Ǩ„`Œ~. ã¨~=`ŒûO®~`Í# K‹e¡~Kı ÖÏÉèß~âÍÅ∞. â◊Ü«µ <®QåO°~ dorsal "≥#∞HíÉèßQõ~. ~ labour Çı`Œ# O°Ç≤Ï`Œ ¢ã‘Î „â◊=∞. O®[º~. L`ËÎ[Hí dormancy ã¨∞áåÎ=ã¨÷ dormant ã¨∞ǨÎ"≥∞·#. Çı^°#. #Å`Œ docile ™®^è°∞. Jã¨fiã¨÷`Œ. Qõ$Ç¨Ï ã¨~|~^è°. Qõ~cèO°"≥∞·# donor ^®`Œ doodle yÅ∞Hí∞. q_«nÜ«µ∞. "≥Øã¨~† "≥Øã¨y~K«∞. „ǨK«Ûù#fl"≥∞·#. „H˜Ü«∂O°Ç≤Ï`Œ. =~HíO° >˜~HíO°Qå O®Ü«µ∞ doom <®â◊~. ~ capital LǨܡ∂QõO°Ç≤Ï`Œ =∞¥Å^è°#~. =}∞Hí∞. O’AÇÍs divalent kfiã¨~ܡ∂[Hí. |Å"≥∞·#. xâ◊ÛÅ`Œfi~. H’Ü«µ∞ dividend ÖÏÉèß~â◊~. ~ market ã¨fi^Õj qǨ}˜. xÇÍ㨠ã¨÷Å ã¨~|~kè dominant „Ǩ|Å"≥∞·#. Tyã¨ÖÏ@ Tyã¨ÖÏ_Ë. („Ǩ=∂}) Ǩ„`Œ~ documentation „Ǩ=∂} Ǩ„`ŒO°K«# dodecagon ^®fi^°â◊ Éèí∞l dodge @ÖÏܵ~ѨÙ. ~ financial institutions ^ÕjÜ«∂i÷Hí ã¨~ã¨÷Å∞. horizontal ~ ã¨=∞`Œ∞Å qã¨ÎO°} diversion =∞Å∞ѨÙ. ~ laws ã¨fi^Õj K«>ÏìÅ∞. =∞¥_è°qâÍfiã¨~ doldrums ã¨Î|ú`Œ. ~ heritage J#∞Éè’QõǨÏHí∞¯ QõÅ Éèí¥q∞ dominate JkèHßO°~ K‹ÖÏܵ~K«∞. aèHí∆. qã¨Î $fHíO°}. qÉèı^°Hí. ~ caste dome 169 dotage ÃÑ`ŒÎ~^®s ‰õΩÅO. xO°∞ `ÍûǨÏ~. xtÛ`Íaè„áåÜ«µ~ dogmatic Ç≤_çÇÍk dogmatise ǨÏsîHíi~K«∞. ^®i`ŒÇ¨C. ^°∞óY~ dolorology ÉÏ^èß xÇÍO°} âß„ã¨ÎO dolt [_«∞_«∞. concentric ~ UHíHı~„^°Hí =㨥Î`ŒÊuÎ qã¨ÎO°}. conglomerate ~ ã¨~Ѷ¨∞>˜`Œ qqnèHíO°}. ~ firm „Ǩ|Å ã¨~ã¨÷ dominant „Ǩ|Å"≥∞·#. ~ of labour „â◊=∞(â◊H˜Î) qÉèí[#. ^°∞ã¨∞ÎÅ∞ ^è°i~K«∞ donation qO®à◊~. =∞¥O°∞ö_«∞ domain O®R~. q+¨Ü«∂~`ŒO°~. ÉÁ@∞ì. ^°∞O°aè=∂#~ Híey~K«∞ dogmatism n. qã¨ÎO°}. kfi|~^è°Hí diver Ö’Ü∂`ŒQå_«∞ diverge ÇͺÇ≤~K«∞. plug ~ z#fl Qõ∞=∞‡@~ domestic ^ÕjÜ«µ. ã¨∞ÅÉèí dock É’#∞. |Ǩï =∞∞Y`Œ. ~ investment ã¨fi^Õj/ ™®÷xHí ÃÑ@∞ì|_«∞Å∞. ~ policy P~`ŒO°~yHí q^èß#~. =∞o§~Ѩ٠diversity aè#fl`Œfi~. ã¨~™®÷#~ Qõ∞=∞‡@~. @ÖÏܵ~K«∞ dodger "≥Øã¨Hßi. ~ diplomacy _ÍÅO∑ ^Ò`Œº~. ~ violence Qõ$Ç¨Ï Ç≤Ï~㨠domestication =∞zÛHí domestic menial Qõ$ǨÏǨiKÍO°Hí∞_«∞ domicile âÍâ◊fi`Œ xÇÍ㨠„Ǩ^Õâ◊~. Juâ◊Ü«µ`Œfi~ dominion JkèxÇıâ◊(O®[º~). ~ industry ã¨fi^Õj Ǩi„â◊=∞. ~ by dichotomy ^≥· finèHíO°} qÉèí[# divisive qÉèíl~Kı. ~ right ^≥·= ^°`ÍÎkèHßO°~ divinity k=º`Œfi~. ÃÑ`ŒÎ#~ =Ç≤Ï~Kı. ~ imperialism _ÍÅO∑ ™®„=∂[ºÇÍ^°~ dollop Hí|à◊~ dolour <˘Ç≤Ê. PkèǨ`Œº~QõÅ. ~ culture PkèǨ`Œº ã¨~㨯 $u. qq^è° diversification qqnèHíO°}. K«~^® donee qO®à◊„QõÇ‘Ï`Œ/ ã‘fiHíO°Î donnish `ˇe"≥·#. q=O®ÅǨ>˜ìHí doctrinaire ã≤^®ú~`ŒÇı`ŒÎ doctrine ã≤^®ú~`Œ~. ÇıO°∞Ǩ_Ë divorce q_ÍHí∞Å∞ divulge "≥Å¡_ç~K«∞. x|ƒO°"≥∞·# dogma Ç≤_çÇÍ^°~. `˘Åy~Ѩ٠divide qÉèíl~K«∞. qÉèßQõ~. in the ~ xâ◊ÛÅ ã≤÷uÖ’ dole dole Éèí$u. „Ǩ^èß#"≥∞·#. interim ~ ã¨~= `ŒûO°~ =∞^è°ºÖ’ K‹e¡~Kı ÖÏÉèß~â◊~ divider qÉèß[Hí~. ~ origin k=º=∞¥ÅHí`Œ. Hí+¨ì™®^è°º "≥∞·#. ~ division of labour W~>˜ Ǩ#∞ÅÖ’ „â◊=∞â◊H˜Î qÉèí[#. q`Œ~_«ÇÍ^°~. ~ volcano x„^®}®yfl ǨO°fi`Œ~ dormitory =ã¨u (Qõ$ǨÏ~). uǨC. OÕ=Ù docker OÕ=Ù Hßi‡Hí∞_«∞ docket q+¨Ü«µã¨¥z. ~ of choice SzÛùHí ã≤÷O° xÇÍã¨~ domiciled ã≤÷O° xÇÍã¨~ á⁄~k# domiciliary W~>˜ =^°Ì [iQÕ. L„`ËÊO°Hí. x„^®}"≥∞·#. volcanic ~ ÖÏÇÍ Qõ∞=∞‡@~.168 dither dither `Œ_«ÉÏ@∞. LǨ ܡ∂QõO°Ç≤Ï`Œ. ~ status JkèxÇıâ◊ „ǨuǨuÎ don <®Ü«µHí∞_«∞. JǨã¨O°}~. ǨÏOî° ÇÍ^°~. J~`Œs¡#~Qå L#fl. unity in ~ aè#fl`Œfi~Ö’ UHí`Œfi~ divert =∞o§~K«∞. ~ of powers JkèHßO° qÉèí[#. ^≥·=`Œfi~ divisibility qÉèß[º`Œ divisible pool qÉèß[ºxkè divisible qÉèß[#ܡ∂Qõº division qÉèí[#. Hı~„^° ǨO®V∞‡Y`Œ diverse aè#fl"≥∞·#. ~ institution ^ÕjÜ«µ ã¨~ã¨÷. qÉèßyx divination Éèíq+¨º^°ÌO°≈#~. HíO≥hû. J~`Œ~ dooms day „Ǩà◊Ü«µk#~. "≥∞∞~_ç. ^ÕjÜ«∂~Qõ q^èß#~. J}˜y L~_Ë. J=™®# k#~ door keeper „ǨfǨi doped =∞`Œ∞ÎHí∞ Qõ∞O≥·# doping =∂^°Hí. JkèHßO° Ǩikè. Qõ~^°O°QÀà◊ Ǩ_Ë diuresis Ju=∞¥„`ŒÇͺkè/ „™®=~ diuretic =∞¥„`Œ „™®= „¿ÑO°Hí"≥∞·# diurnal ǨQõ>˜. a~^°∞=Ù dotage =∞<À ^ÒO°ƒÅº~ . Ѷ¨∞@ì~. „Ǩ| Å"≥∞· L~_«∞ domination PkèǨ`Œº~. ~ laws ^≥·=xÜ«µ=∂Å∞. JǨ㨠i~K«∞ divergence ÇͺÇ≤Î. "≥·q^è°º~. aè#flO°¥Ç¨`Œ. U_«∞Ê doleful ^°∞óYHíO°"≥∞·# doliform *Ï_ô PHßO°~ dollar J"≥∞iHí<ü <®}ˇ~. doldrums ~ bench <®ºÜ«µ=∞¥O°∞ÎÅ ^è°O®‡ã¨#~. =∂O°∞Û divestment ÃÑ@∞ì|_«∞Å LǨã¨~ǨÏ~°}. predestination ~ HíO°‡ ã≤^®ú~`Œ~ document ^°™®ÎÇıA. Éèíq+¨ºÇÍ}˜ divine k=º.

ÉèíÜ«∂=ǨÏ~. QåeÇÍ@~. D_«∞Û. ã¨~ã≤^°ú~ KıÜ«µ_«~ draught 171 drove ÉÁ@∞¡ ÉÁ@∞¡Qå HßO°∞. O°~„^è°~ KıÜ«µ_«~ drip „ã¨q~K«_«~† qã¨∞Qõ∞ ѨÙ>˜ì~Kı =∞x+≤† ÉÁ@∞¡ ÉÁ@∞¡Qå HßO°∞ drip irrigation a~^°∞¿ã^°º~ drive „¿ÑO°Híâ◊H˜Î. ~ communique =∞∞™®Üµ^® Ǩ„`Œ~ drafter =∞∞™®Üµ^®Å∞ `ŒÜ∂ « O°∞Kı¿ã =ºH˜Î drafting committee O°K«<® ã¨~Ѷ¨∞~ draft proposal =∞∞™®Üµ^® „Ǩuáå^°# drag c@. `ŒÇ’fi_«∞ dredging ѨÓ_çHí fÜ«µ_«~. ~ refracting kfi=„H© Éèí=#. `Œ¥Qõ∞ dozing H’_çHí∞#∞Hí∞ draconian H˜O®`ŒHí"≥∞·#. ~ milk áåÅá⁄_ç drift HÁ@∞ìHÁx áÈ=Ù† Qõu=∂O°∞. |~_ç (#_ç¿Ñ)ÇÍ_«∞ drizzle `Œ∞~ǨO°. innate ~ âÍsO°Hí „¿ÑO°Híâ◊H˜Î driver KÀ^°Hí∞_«∞. HÁO°`Œ. ~ entendre ^°fi~^®fiO°÷~. |@ìÅ`À HíǨC draper |@ìÅ Çͺáåi drapery |@ìÅ ÇͺáåO°~. J#∞ÇÍ^°Hí∞_«∞ dragon O≥Hí¯Å∞#fl ÉèíÜ«µ~HíO° ã¨O°Ê~. 㨥„`Œ„QåÇ≤Ï drawback ֒Ǩ~.a~^°∞=Ù dropper K«∞Hí¯Å∞ Çı¿ã ǨiHíO°~ droppings ǨHí∆∞Å O≥@ì dropshipment =ã¨∞Î ™®=∞„yx L`ŒÊuÎ ^®O°∞ <ËO°∞Qå MÏ`Í^®O°∞_çH˜ Ǩ~Ç≤~ K«_«~ dropsy L|∞ƒÇͺk. ÇÍÜ«µ∞ „ǨÇÍǨÏ~. [ÅxO°æ=∞#~ drained liquid `˘Åy~z# „^°=~ drained weight hO°∞ `˘Åy~z# ÉèßO°~ down town draining draining =∞∞O°∞Qõ∞ áåO°∞^°Å Ǩx draining time ([Å) xO°æ=∞# HßÅ~ drama <®@Hí~. ~ standard ^°fi~^°fi „Ǩ=∂}~ doubles [~@ „H©_ÍHßO°∞Å∞ doubling time kfiQõ∞}`Í =º=kè doubt ã¨~^ÕǨÏ~ doubtful ã¨~â◊Ü«∂ã¨Ê^° douch Q˘@ì~`À Hí_«∞Qõ∞ douse =∞∞~K«∞. ã¨fiǨfl~. ~ articulation kfi™®÷<À KÍÛO°}. <®à◊~. kfi|~^è°~. O≥~_ç~`ŒÅ∞. xO°~`ŒO° =ºÜ«µ~. TÇ≤Ï~K«∞ dreamer ™®fiÇ≤flHí∞_«∞ dreary xO°∞`ÍûǨÏHíO° dredge `Œ=Ùfi. „áåO°~ÉèíHí∞_«∞ doze Hí∞xH˜áå@∞¡ Ǩ_«∞. T_«∞Û. =„™®ÎÅ~Hí O°}~ Qõ∞H≥¯_«∞. ~ option „HíÜ«µ q„HíÜ«µ qHíÅÊ~. ÖÏQõ∞. _«|∞ƒ fã¨∞HÁ<Ë =ºH˜Î dread JuÉèíÜ«µ~. hO°∞ÖËx. ÉÏǨ@"≥∞·# downstream #n „ǨÇÍǨÏѨ٠kQõ∞= ÉèßQõ~ 170 drained weight downtime =$^äß Jܵ# L`ÍÊ^°# ã¨=∞Ü«µ~ ÇÍ}˜*Ϻ^°∞Å∞. ¢ã‘Î^è°#~. ÉèíÜ«µÇ¨_«∞. O°¥Ç¨Hí~ dramtics O°~Qõã¨÷Å âÍG~ dramatist <®@Hí O°K«Üµ`Œ dramatization <®@H©HíO°} dramaturgist <®@Hí O°K«Üµ`Œ/„Ǩܡ∂HíÎ dramaturgy #@#âÍG~ dramshop áå#âÍÅ drape `ˇO°. HíÅQõ#∞. Ü«µ~„`Œ~`À q`ŒÎ<®Å∞ K«Å∞¡/ <®@∞ drilling `Œ=fi@~. Hí∞~yáÈ=Ù drop ÉÁ@∞ì. „^°=~Ö’ =∞∞#∞Qõ∞. ~ laws H˜O®`ŒHí K«>ÏìÅ∞. a~^°∞=Ù. ɡ^°∞O°∞ dreadful ÉèíÜ«∂#Hí dream HíÅ. XHí^®x HÁHí>˜ KıO°∞Û dower ÉèíO°}~. <®Ü«µHí∞_«∞. ~ precipitation ^°fi~^®fi=Hı∆Ǩ}. J=∂#∞+¨"≥∞·#. ~ manure salt Ü«µ∞Qõ‡ Å=}®Å ZO°∞=Ù. Z~_ç#. J^°Ì_«~ dreikanter „u=∞∞Y tÅ drench `Œ_«∞ѨÙ. P^°∞º_«∞. HßOÕ@∞ì KıÜ«µ_«~. ~ salt Ü«µ∞Qõ‡Å=}~. ~ bill =∞∞™®Üµ^® aÅ∞¡. =∞∞~K«∞ dress code =G^èßO°} x|~^è°# dressing =∞~^°∞Ǩ>©ì ÇıÜ«µ@~. XHí *Ïu H’u† „_çÅ∞¡Qõ∞_«¤† ɡ*Ï˚Å∞ KıÜ«µ∞. `ŒÇıfi Ü«µ~„`Œ~ dredger „_≥·_«˚O∑. ~ resistant h>˜ Z^°Ì_çx `Œ@∞ìHí∞<Ë drove =∞~^°. ~ conditions ɡ@ì/ J<®=$+≤ì Ǩi ã≤÷`Œ∞Å∞. Ö’@∞ drawee ã‘fiHíO°Î. dovetail Qõ∞kQõ∞K«∞Û. Hßi áÈ=@~. ~ decomposition LÉèíÜ«µ qܡ∂Qõ~. ~ masses J@ì_«∞Qõ∞ =O®æÅ „Ǩ[Å∞ downturn J=∞‡HßÅ. brain ~ Çı∞^èß=ÙÅ∞ q^ÕâÍÅHí∞ =Å㨠áÈ=@~ drainage =∞∞O°∞Qõ∞h>˜ HßÅ∞=. ~ death =O°Hí@fl =∞O°}~ doyen „Ǩ=∞∞Y∞_«∞. J`Œ∞Hí∞. <®QÕ>˜ KÍÅ∞† ^°∞<Ëfl/ q`ËΠǨiHíO°~. =O°Hí@fl~ downcutting J^è°óHí∆Ü«µ~ downfall Ǩ`Œ#~. ~ fly `Œ¥hQõ drain HßÅ∞=. ~ displacement J^è’=∞∞Y ™®÷#„Éèí~â◊~ dowry =O°Hí@fl~† JO°}~. ~ dealing HíǨ@ =O°Î#. ^°fi~^°fi qܡ∂Qõ~. Q˘@ì~. á⁄_çy~K«∞ dragoman ^°∞ÉÏã≤. [Å∞¡ drollery #O°‡ z„`Œ~ droll K˘~Qõ HßO°∞Û droop ÇıÖÏ_«∞. K«∞Hí¯. ÃÑ·Qõ∞_«¤. ~ prone HíO°∞=Ù Ç‘_ç`Œ. ÖÏÉèßÅ H©∆}`Œ downward J^è’=∞∞Y. acquired ~ ã¨~áåk`Œ „¿ÑO°Híâ◊H˜Î. ~ cattle |O°∞=ÙÅ∞ ÖÏQÕ Ç¨â◊∞=ÙÅ∞ draughter #=∞¥<® wKı =ºH˜Î draughtsman OÕMÏHíO°Î. =∞∞™®Üµ^®. `Œ=fiHí~. HíbÎ Híe¿Ñ =ã¨∞Î=Ù drought HíO°∞=Ù. *ÏO°∞. =~yáÈ=Ù. ǨQõ∞Å∞. J<®=$+≤ì. `˘Åy~Ѩ٠droplet 㨥Hí. ÇÍÜ«µ∞ gzHí. ÃѶ∞ÏO°~. áÈÜ«µ∞. Hı~„nHí$`Œ "≥∞·# #QõO° ÉèßQõ~ downtrodden J}Qåi#. Ǩâ◊∞=ÙÅ Qõ∞~Ѩ٠dribble . ~ down Qõ>˜ìQå =∞~^°e~K«@~ dressup `ŒÜ«∂O°∞KıÜ«µ_«~. ~ way =∞~^°#∞ `ÀÖË =∂O°æ~ drill HíÇÍ`Œ∞. "≥∞Å¡ "≥∞Å¡Qå `«#∞fl dried â◊∞+¨¯"≥∞·#. [Ö’^°O°~ dross =∞_礆 K‹`ŒÎ. Ç‘_ç`Œ. H©∆}`Œ down graded „âı}˜/J~`Œã¨∞÷ `Œyæ# download ã¨=∂KÍO®xfl |kbKıÜ«µ∞ downmarket =ã¨∞Î=ÙÅ#∞ K“HíQå JÇı∞‡ qǨ}˜ downpayment áåH˜∆Hí K‹e¡~Ѩ٠downpour Hí∞~Éèí =O°¬~ downraid Hí~ÃÑh ÇÍ>ÏÅ#∞ JkèHí "≥∞∞`ŒÎ~Ö’ HÁ#∞QÀÅ∞ KıÜ«µ_«~ downright ã¨Ê+¨ì"≥∞·#. J=∂#∞+¨ K«>ÏìÅ∞ draft z`Œ∞΄Ǩu. =O®¬Éèß=~.dotard dotard =∞u `ŒÇ≤Ê# =∞∞^°∞ã¨e dotting test ™®=∞~°÷º ǨsHí∆ double O≥~_ç~`ŒÖˇ·#.

~ candidate J<®=∞Hí JÉèíºi÷. x*ÏܵfÖËx. â◊∞+¨¯. xO°ƒ~^è°~. =∞∞MÏ=∞∞d. <ËÅ=∂oQõ duodenum P~„`Œ=∞¥Å~. O°~[#~ dyer J^°ÌHí~ Çı¿ãÇÍ_«∞ dying =∞O°} ã¨~|~kè. x~ѨÙ. =∞`Œ∞Î drudge "≥>˜ìKÍH˜i. ~ dom „ǨÉèí∞ áåe`Œ „áå~`Œ~ dullard =∞~^°|∞kú. "≥Øã¨y~K«∞ duplex [q∞e. ~ dock h>˜ "≥Å∞ǨŠ<ÒHí xi‡~K«∞/ =∞O°=∞‡`Œ∞ Kı¿ã OÕ=Ù. r=~ÖËx. xO°O°÷Hí∞_«∞ dudgeon H’áÈ„kHíÎ=∞Qõ∞ due Ü«µ∞HíÎ"≥∞·#. O≥~>˜`À Hí∂_ç# duplicate #HíÅ∞. xâıÛ+¨ì dummy „ǨuO°¥Ç¨~. =∞~^°|∞kú duke „ǨÉèí∞=Ù. á⁄_ç. ~ shaped HßO° dumb found . ã¨~^ÕǨã¨Ê^° duchess „ǨÉèí∞Ǩufl duct ÇÍÇ≤ÏHí. ã¨iQå dumb =∞¥Qõ dumbell =∞∞^°æO°~. ã¨^$° â◊. fQõÖÏQå ™®Qõ∞ ductility `Œ#º`Œ. #=∞‡^°Qõx. Ǩ#∞fl† ÉÏ^è°º`Œ. k+≤ìÉÁ=∞‡. =∞¥O°∞ö_«∞ dune Wã¨∞Hík|ƒ dungeon pHí>˜HÁ@∞ì. JO°›"≥∞·#. ¿ÑQõ∞ "≥∞∞^°Å∞ dupe =~z~K«∞. „^°=â’+¨}~. Jã¨Ê+¨ì duteous <®ºÜ«µ|^°ú. ¿ÑHß @Ö’ <®Å∞QÀKıܵ dump Hí∞ǨÊ. =∞^°º x¿+^è°~ QõÅ „áå~`Œ~ dryad =$Hí∆H˜. =∞O°∞ JÇÍHí¯Üµ#. "≥∞∞^°∞Ì. J^°ÌHí~. J#∞HíO°}† `ÀÅ∞Hí∞ Ѩӿã. =∂#Ê_ç#. ~ citizenship ^°fi~^°fi áœO° ã¨`fiŒ ~. ~ storm Qåe `Œ∞á¶å#∞ P~nè dusty â◊∞+¨¯. q#„=∞ Qõ∞A˚ (#Hí∆`Œ~) dwarfism =∞O°∞Qõ∞A˚`Œ#~ dwell x=ã≤~K«∞. xO°˚Å. ~ resistence =∞~^°∞Å∞ ǨxKıÜ«µHíáÈ=_«~. Ǩïë®O°∞ dynamite ¿ÑÅ∞_«∞ Ǩ^®O°÷~ dynamiter ¿ÑÅ∞_«∞ ™®=∞„y LǨܡ∂ y~Kı JuÇÍk dynasty O®[=~â◊~. =∂>Ï¡_«ÖËx. `Í~`Œ=`Œ dud x„+¨Êܡ∂[Hí∞_«∞. ~ declaration =∞O°} ÇÍV¥‡Å~. ¿ÑO°∞=K«∞Û. ~ goods á⁄_ç/„^°=O°¥Ç¨~Ö’ ÖËx =ã¨∞Î=ÙÅ∞. ~ date Qõ_«∞=Ù `Ën. ~ subject Pã¨H˜ÎHíO°~ Hßx J~â◊~. Jã¨~`Œ∞+¨ì"≥∞·#. k=∞‡i~K«∞. Hí∞>˜ ÖÏK«O°} durability =∞xflHí. Hí~^°Hí~ dynamical Qõu âÍ¢ã‘ÎÜ«µ dynamic atomism QõujÖÏ}∞ÇÍ^°~ dynamics QõuâÍG~ dynamism K«Å#jÅ`Œ. =∞~^°∞. ear ~ HíO°‚Éèıi drumstick =∞∞#QõHßÜ«µ drunk `ÍQõ∞É’`Œ∞. „H˜Ü«∂jÅ`Œ. _ÀÖÏÜ«µ=∂#"≥∞·#. `Íy#"≥∞·Hí~ drunken H≥·ÃÑH˜¯#. „ǨuO®Ü«µ∞ duplicating #HíÅ∞ fÜ«µ_«~ duplicator #HíÅ∞ f¿ã =ºH˜Î/Ü«µ~„`Œ~ duplicity =~K«#. HßǨi W+¨ì~ÖËx Ǩx |Å=~`Œ~Qå KıÜ«Ú drudge "≥>˜ì drudgery ("≥>˜ì) KÍH˜s. Qõ_«∞=Ù durative aspect J=kèHß~â◊~ duress K‹O°(™®Å). =∞∞MÏ =∞∞d áÈ>©. |HßܵÅ∞ duet Ü«µ∞Qõà◊w`Œ~ duffer "≥∞∞^°∞Ì. drug B+¨^è°~. ~ care `Œy# *Ï„Qõ`ŒÎ. ã¨~H’z~K«∞. ~ consciousness ^°fi~^°fi Kı`Œ#.172 drover drover Ǩâ◊∞=ÙÅ Çͺáåi/ drove road =∞>˜ìO’_«∞¤ drown =∞∞#∞Qõ∞ drowse x„^°=∞`Œ∞Î drowsiness =∞Qõ`Œ. |Å=~`Œ~ dust Híã¨∞=Ù. J<®„O°Ì. ~ zone á⁄_ç „áå~`Œ~. ~ region â◊∞+¨¯ „áå~`Œ~. ÉÏH© L#fl. W=fi^°y#. HíÅ∞Ѩن HÁ`ŒÎ ^è°fi#∞Å#∞ KıO°∞Û dubbing PO’Ǩ}. O°~Qõ∞Å^°∞Ì. =$Hí∆^Õ=`Œ drying PǨO° Ǩ^®O®÷Å#∞ Z~_«Éˇ>˜ì xÅfiKı¿ã Ǩ^uú° . HßÅǨiq∞u. ^°∞=∞¥‡^è°¥o. <®à◊~. ã≤÷O°`Œ durable assets nO°…HßeHí Pã¨∞ÎÅ∞ duramater "≥∞^°_«∞ "≥Å∞Ǩe á⁄O° durance *ˇ·Å∞ tHí∆ duration HßÖÏ=kè. ѨÓiÎQå qâ◊fiã≤~K«ÖËx. =∞O’† #HíÅ∞ KıÜ«µ∞. Jx tÛ`Œ"≥∞·#. #H˜b. =∂oQõ† K‹`ŒÎáÈQõ∞. YzÛ`Œ~ Hß#>˜ì. HíǨ@~. #=∞¥<®. Hí∞|˚`ÍO°. ÇÍ=∞#. J^°ÌHí~ O°~Qõ∞. ~ intestate gÅ∞ <®=∂ O®Ü«µHí∞~_Í =∞O°}˜~K«_«~ dyke Hí@ì. ~ quality JO°ã≤Hí`Œ. HÁ#™®Qõ∞ dwelling units xÇÍã¨Qõ$ǨÅ∞ dwindle `ŒQõ∞æ. nO°…~Qå „Ç¨ã¨~y~K«∞. ~ nature ^≥· finèÉèß=~ dualism ^≥· fi`Œ~ dub ¿ÑO°∞ ÃÑ@∞ì. Hí∞~Qõ∞. =∞∞„^°Ç¨_«∞. HíO°Î=º~ dutyfree ã¨∞~Hí~/ Ǩ#∞fl qkè~K«x/ÖËx dwarf á⁄>˜ì. ~ agent „^°=â’+¨Hí~ dryup =>˜ìÇıO°∞ dual ^°fi~^°fi. `Œy#. `Íy# "≥∞·Hí~Ö’ L#fl drunkennsess `ŒÇ¨Ê`Íy# ã≤÷u dry Z~_çáÈܵ#. ™®Qõ∞. `ŒHí∞¯= ^è°O°Hí∞ ZQõ∞=∞u KıÜ«µ_«~. [=∞KıÜ«µ∞. j`ŒÉèık. Ö’Ü«µ. lQõ@ qOÕK«<®Å∞. ~ land "≥∞O°Hí. Q˘@ì~. ¿ÑO°∞Ǩ_«∞. "≥Øã¨~. Q˘_«∞¤KÍH˜s ~ addiction =∞`Œ∞Î =∞~^°∞Å =ºã¨#~. =O°‚ „^°=º~. ™®QÕ Qõ∞}~. Hí∞=∞‡i~K«∞. ™®„=∂[º~ dysarthria ^°∞O°∞KÍÛO°} dyschromatopsia O°~Qõ∞Å∞ Qõ∞iÎ~K«ÖËHí áÈ=_«~ dyscrasia qHí$u. ~ less q<åà◊. dyad kfi|~^è°#~ dye O°~Qõ∞. O°~Qõ∞ÇıÜ«µ∞ dyeing O°~Qõ∞ÇıÜ«µ_«~. ~ devil ã¨∞_ç Qåe. „Ǩu. ã¨~â◊ Ü«∂`Œ‡Hí"≥∞·# dubitation ã¨~â◊Ü«µ~ dubitative ã¨~â◊Ü«∂`Œ‡Hí. ~ therapy =∞~^°∞Å`À "≥·^°º~ druggist =∞~^°∞Å∞ JÇı∞‡ =ºH˜Î drugs =∂^°Hí „^°ÇͺÅ∞ drum Éèıi. lQõ∞O°∞/ PHíO°¬Hí ^è°fi#∞efl KıO°Û_«~ dubious JÇÍã¨Î="≥∞·#. ã¨~ѨÓO°‚ O°Hí∆}ÖËx. Hí∞Ç¨Ê É’Ü«µ∞ dunce "≥∞∞^°∞Ì. ~ debt O®=Åã≤# ÉÏH© due place ã¨=∞∞z`Œ ™®÷#~ dues ÉÏH©Å∞. xO°∞`ÍûǨÏHí~°. |~Hí qOÕK« <®Å∞. <®à◊O°Ç≤Ï`Œ ductile `Í~`Œ=. ã¨~^ÕǨã¨Ê^°"≥∞·#. ~ alliance dullard kfiǨHí∆"≥∞·„u. ~ farming "≥∞@ì =º=™®Ü«µ~. „QõǨÏ}˜ dulocracy ÉÏx㨠ǨiáåÅ# duly 㨄Hí=∞~Qå. [_«∞_«∞ 173 dulocracy dysentery =∞∞^°æO® dutiful HíO°Î=ºÇ¨O®Ü«µ} duty ã¨∞~Hí~. qHßO°~ dyseneia ã¨iQåæ =∂@Å∞ ǨÅHíÖËHí áÈ=_«~ dysentery O°HíÎ qOÕK«<®Å∞. ~ fight ^°fi~^°fi Ü«µ∞^°~ú .

ǨO°=â◊`Œfi~ ecstatic L`Œ¯~Oî°Ü«µ∞`Œ ectoderm ÉÏǨϺHí=K«~. „Ǩu„â◊∞u. K«=H≥·#.ì ~ crust Éè¥í Ǩ@Å~. ~ right J#∞Éèí=~Ö’ L#fl~^°∞# ã¨~„Híq∞~Kı ǨÏHí∞¯ easily ã¨∞<®Ü«∂ã¨~Qå. á⁄^°∞ÃÑ·# economically backward Pi÷Hí~Qå Ç‹#∞Hí|_ç# economics JO°÷âÍG~. „Ǩ`˺H˜~K«∞ earn (ǨxKıã≤) ã¨~áåk~K«∞ earned income Pi˚`Í^®Ü«µ~† ã¨~áå k~z# _«|∞ƒ earnedleave Pi˚`Œ ÃãÅ=Ù earnest =∞#óѨÓO°fiHí. â‹·e ecstasy P#~^®kèHíº~. ~ imperialism Pi÷Hí™®„=∂[ºÇÍ^°~. O®[ âÍã¨#~. ~ holding y@∞ìÉÏ@Ü˵º Hí=∞`Œ~. Pi÷Hí âÍG~ economism Pi÷HíÇÍ^°~ economist Pi÷HíÇı`ŒÎ. k=º echelon JkèHßO°/ <®Ü«µHí`Œfi ™®÷ܵ† „âı}© =ӺǨÏ~ echo „Ǩu^è°fix. ǨO°ã¨ÊO°~ eagerly P`Œ∞O°`ŒQå eagerness `ŒÇ¨Ï`ŒÇ¨Ï. Éèí¥q∞á⁄O°. ^èßi‡Hí. ã¨=∞∞áåi˚`Œ~ earth Éè¥ í q∞. ~ other XHíiHÁHíO°∞. =∞>˜. ã¨∞_çQõ∞~_«~ edge J~K«∞. Qõ∞„O°Ñ¨ÙÇÍ`Œ~ eclecticism ã¨~=O°} ÇÍ^°~ eclectic method ǨijÅ<®`Œ‡Hí Ǩ^°úu eclipse „QõǨÏ}~† =∞O°∞Qõ∞ ǨO°∞K«∞ ecofarming ǨO®º=O°}®#∞Hí∂Å ¿ã^°º~ ecofriendly ǨO®º=O°}®#∞Hí∂Å ecoimbalance ǨO®º=O°} q+¨Ü«µ `“ź~. =∞∞~EO°∞ eaves dropper á⁄~z q<Ë =ºH˜Î ebb ã¨=∞∞„^°Ñ¨Ù áå@∞. ~ man Pi÷Hí=∂#=Ù_«∞. =ºÜ«∂xfl J^°∞ѨÙKıÜ«µ∞ economy Pi÷Hí=º=ã¨÷. „ǨÉèí∞`Ífi*Ï˝ Ǩ„`Œ~ edifice Hí@ì_«~ edit Hí∂O°∞Û. Qõ^°ÌK«¥Ñ¨ÙQõÅ eagre ÃÑ^°Ì JÅ. qǨs`Œ =∞#ã¨` Î fiŒ ~ ecchymosis Híq∞eáÈ=_«~ ecclesiastic („H≥·ã¨Î=) =∞`À^Àºy. JrO°‚~ rO°‚â◊H˜Î #t~z ecclesiastic dyspeptic JrO°‚Çͺkè ã¨~„Híq∞~z# dysphagia q∞~QõÖËHíáÈ=_«~ dyspnea PÜ«∂ã¨~ dystocia Hí+¨ì"≥∞·# Hß#∞Ê dystopia ™®÷#„Éèí~â◊~ dystrophy Hí~_«O®Å |ÅÇ‘Ï#`Œ dysuria =∞¥„`Œqã¨O°˚# ^À+¨~ áÈ=_«~ Ee „Ǩu XHí¯O°¥. ~ measure á⁄^°∞ѨÙK«O°º ecophoria *Ï˝Ç¨#â◊H˜ÎH˜ Ǩ^°∞#∞ÃÑ@ì_«~ ecosystem ǨO®º=O°} =º=ã¨÷. ~ sanctions Pi÷Hß~Hí∆Å∞. ~ law J#∞Éè’Qõ âÍã¨#~. #HíÅ∞ eczema (U#∞Qõ∞) Qõl˚. ~ offences Pi÷Hí<ËO®Å∞. „áåp#`Œ=∞. JO°÷âÍGÇı`ŒÎ economize á⁄^°∞ѨÙKıÜ«µ∞. ~ worm ÇÍ#áå=∞∞. „Ǩun. ǨO®º=O°} âÍG~. ~ status Pi÷Hí™®÷ܵ 175 edit economical Pi÷Hí q∞`Œ=ºÜ«µ ã¨~|~kè. ~ development Pi÷Hßaè=$kú. P*Ï˝Ç¨„`Œ~. ~ colours =∞$uÎHß=O®‚Å∞. ~ effort =∞#óѨÓO°fiHí Ü«µ`Œfl~ earning P^®Ü«µ~. J™®^èßO°} eccentricity `ŒÅuHí¯. LÃÑÊ# earhead Hí~H˜ earl W~w¡+¨∞ „ǨÉèí∞=Ù earliest =∞∞#∞=∞∞~^°>˜.174 dysesthesia dysesthesia ÉÏ^è° f„=`Œ `ŒQõæ_«~ dysfunction ã¨iQåǨx KıÜ«µHíáÈ=_«~ dysgeusia O°∞z `ˇÅ∞ã¨∞H’HíáÈ=_«~ dysmenorrhoea |Ç≤Ï+¨∞ª<˘Ç≤Ê dysmnesia *Ï˝Ç¨Híâ◊H˜Î ֒Ǩ~ dyspareunia "≥∞·^ä°∞# ã¨=∞Ü«µ~Ö’ <˘Ç≤Ê dyspepsia JriÎ. „ǨK«∞O°}KıÜ«µ∞ . urban ~ Ǩ@ì} ǨO®º=O°}~ econometrics JO°÷q∞u (âÍG~) economic Pi÷Hí. Ç≤~_«~ ÃÑ·á⁄O° ectogenous ÉÏǨϺ ectomy `˘Åy~K«_«~ ectopia ™®÷#„Éèí~â◊~ ectopion Hí#∞ O≥ǨÊÇ‹#Hí∞¯ uO°Qõ_«~ ectype „ǨuO°K«#. ~ opportunity "≥∞∞@ì"≥∞∞^°>˜ J=Hßâ◊~ early monsoon time `˘ÅHíiÇÍ#HßO°∞ earmark Hı>Ïܵ~K«∞. q~`ˇ·#. =∞O°Qõ_«~ eburnation `ŒO°∞}®ã≤÷ ^°$_è©HíO°} ecbolic QõO°ƒù„™®=Hí~ eccentric K«Ç¨Åz`ŒÎ"≥∞·#. ѨÙ#O°∞^®…>˜`Œ echymosis K«O°‡~Ö’x O°Hí΄™®=~ eclampsia „Ǩ㨥uÇÍ`Œ~. atmospheric ~ ÇÍ`Í=O°}Qõ`Œ ǨO®º=O°} =º=ã¨÷. J#∞HíO°} echoed „ǨuѶ¨e~z#. qǨs`Œ. marine ~ ã¨=∞∞„^° ǨO®º=O°} =º=ã¨÷ ecriture O°K«#. ~ dam =∞>˜ì P#Hí@ì earthenware =∞>˜ìáå„`ŒÅ∞ each earthly Ö“H˜Hí"≥∞·# earth work =∞>˜ìǨx easement J#∞Éè’QõǨÏHí∞¯. human ~ =∂#= ǨO®º =O°}~. Ǩ@∞ì^°Å QõÅ. ~ tide ã¨=∞∞ „^°~Ö’ "≥#H˜¯áÈÜ˵ JÅ ebony #Å¡Kı==∂#∞ ebriety =∞`Œ∞Î ebullient LO°HíÅ∞Çı¿ã. HíO≥~@∞ fQ≥#∞ =∞>˜ìÖ’ ѨÓ_«∞Û earthen =∞$}‡Ü«µ. ã¨∞à◊∞=ÙQå eastern rains `Œ¥O°∞ÊÇÍ#Å∞ easy market ã¨∞ÅÉèí qǨ}˜ easymoney ã¨∞ÅÉèí „^°=º~ eaves W~>˜K«¥O°∞. J„Qõ~ edgy P`Œ∞O°`ŒQõÅ edible u#^°y#. ~ drive q∞`Œ =ºÜ«µ =º=ã‘÷HíO°} „Ǩܫµ`Œfl~. á¶åks. áåO°ã≤÷uHßã¨=∞`Œ∞ź`Œ ecological ǨO®º=O°} ã¨~|~^è°=∞ܵ# ecological competition ǨO®º=O°}©Ü«µ ã¨ÊO°ú ecological crisis ǨO®º=O°} ã¨~H∆’Éèí~ ecological fallacy ǨO®º=O°} ¿ÇÏ`Ífi Éèß㨠ecological invasion ǨO®º=O°}®kèÇ` ¨ ºŒ ~ ecologue *Ï#Ǩ^° â◊$~QåO° Hß=º~ ecology rÇÍ=O°} âÍG~. LaHı ebullition =∞ã¨Å@~. J#∞Éèí=~Ö’ L#fl ǨÏHí∞¯. P`Œ∞O°`Œ eagle eyed xt`Œ ^°$+≤ìQõÅ. Jã≤÷q∞`Œ. HÁ#. ~ reforms Pi÷Hí ã¨~㨯O° }Å∞. ѨÙO’Ç≤Ï`Œ ecclesiatical ecclesiatical (H≥·ã¨Î=) =∞`Œ ã¨~|~^è°"≥∞·#. J#∞Éèí¥u ™®~„^°`Œ. K«O°‡Çͺkè edaphic =∞>˜ìH˜ ã¨~|~kè~z# eddy ã¨∞_ç (Qåe). ~ growth Pi÷Hí=$kú. ~ of access „ǨÇıâÍ#∞Éè’Qõ~. ~ station Éèí¥Hı~„^°~. Ǩi+¨¯i~K«∞. MÏ^°hÜ«µ edict „ǨÉèí∞`Œfi L`ŒÎO°∞=Ù. ~ summit ^è°O°}© tYO®„Qõ ã¨Éèí. á⁄~QÕ. ~ quake Éèí¥Hí~Ǩ~. ~ dualism Pi÷Hí ^≥· fiq^è°º~.

~ institution q^®ºã¨~ã¨÷ educationist q^®ºÇı`ŒÎ educative q*Ï˝<®`Œ‡HíÇ‹∞·#. *Ï˝#^®Ü«µHí Ç‹∞·# educe `ˇÅ∞ã¨∞HÁ#∞. hO°ã¨Ç‹∞·# effective Hí@∞ìk@ìÇ‹∞·#. ZHí∞¯=Qå „Ç¨Hßt~Kı effused JxÜ«µ`Œ~Qå ÇͺÇ≤ÎK‹~^°∞ effusiometer xã¨ûO°} =∂ǨHí~ effusion xã¨ûO°}~ effeminate 177 effusive effusive _Í~aHí. ~ mass „ǨÉèßÇÍ`Œ‡Hí „^°=ºO®t effectively Ѷ¨Å™®^è°Hí~Qå. ~ society ã¨=∞ã¨=∂[~ egalitarianism ã¨=∞ã¨=∂[ ÇÍ^°~. ã¨~ѨÙ>˜ editor ã¨~áå^°Hí∞_«∞. (*Ï˝Ç¨Hí~ #∞~z) `˘Åy~K«∞ effect „ǨÉèß=~. ~ cell ¢ã‘Î r=Hí}~ egg donation (xã¨û~`Œ∞ÅHí∞) J~_« ^®#~ egg plant =~QõK‹@∞ì egg white `ˇÅ¡™⁄# egg yolk ǨK«Û™⁄# ego JǨÏ~ egocentralism P`Œ‡ã¨∞Îu. Ǩ>˜+¨ª~Qå effectiveness Hí@∞ìk@ìÇ‹∞·#. ~ arc furnace q^°∞ºKÍÛǨ HÁeq∞. ÇͺH’K«Hí elasticity ÇͺH’K«`Œfi~. qâ◊nHí i~K«∞. P`Œ‡ã¨∞Îu ǨO°`Œfi~. `˘Åy~Ѩ٠ejectment `˘Åy~ѨÙK«O°º eke out (ÖËxk) ã¨=∞Hí∂O°∞Û/ |`Œ∞Hí∞ Ç‹à◊§ nÜ«µ∞ ekka z#fl Qõ∞„O°Ñ¨Ù|~_ç/ Z_«¡|~_ç elaborate qã¨Îi~K«∞. F@O°∞¡ electric q^°∞º`Œ∞ÎHí∞ ã¨~|~kè~z#. <ˇ>˜ìÇıÜ«µ∞ elect Z#∞flHÁ#∞ election ZxflHí elective aristocracy xܡ∂l`Œ Hí∞b# áåÅ# elector F@O°∞. Qå~cèO°ºO°Ç≤Ï`Œ egalitarian ã¨=∂#`Œfi O°Ç≤Ï`Œ qâÍfiã≤. ™®fiO°÷ ǨO°`Œfi~ egomania =∞<ÀÇͺkèQå =∞∞ki# JǨÏ~ HßO°~ egotism JǨÏ~HßO°~. ^°∞O°ƒÅ. Qõ_ç¤ÉÁ=∞‡ efflorescence |∞_«QõÅ∞ =^°Å_«~. ~ analytical method q^°∞ºkfiâı¡+¨} Ǩ^°úu. Hí∂O°∞Ê. ™®fiaè=∂<®uâ◊Ü«µ~ egression xO°æ=∞#~. ™®=∞O°÷º~ efficient ã¨=∞O°÷Ç‹∞·#. Ǩi}®=∞~. ã¨~HíÅ#HíO°Î. ~ endowment q^®º^è°O°‡xkè. ~ affinity q^°∞º^°¿ÑHí∆. ~ concentration „ǨÉèßÇÍ`Œ‡HíQå_è°`Œ. áœO°∞+¨Ç‘Ï# efferent JǨÇÍÇ≤Ï efferent nerves JǨÇÍÇ≤Ï<®_«∞Å∞ effervesce |∞ã¨|∞ã¨á⁄~Qõ∞ effervescence |∞ã¨|∞ã¨/ |∞ã¨∞û=∞x á⁄~Qõ_«~ effervescent |∞ã¨∞û=∞x á⁄~QÕ effervescent drink |∞ã¨|∞㨠á⁄~QÕ áåhÜ«µ~ effete |ÅÇ‘Ï# efficacious ã¨=∞O°÷`ŒQõÅ. ~ control Ѷ¨Å„Ǩ^°Ç‹∞·# xÜ«µ~„`Œ}. ÉèíÜ«µ^°Ç‹∞·# efface HÁ>˜ìÇıÜ«µ∞. ™®Ñ¶¨Åº~ effects K«O®ã¨∞ÎÅ∞. ã¨=∞O°÷`Œ`À effigy k+≤ìÉÁ=∞‡. ™®=∞O°÷º~. ™®kè~K«QõÅ. JǨÏ~Éèß=~. ^°Hí∆`Œ. ^°∞™®ûǨÏã¨~ effulgent ^ÕnǨº=∂#Ç‹∞·#.edition =∞∞„^°}. „™®=~. Ѷ¨e`Œ~. Ѷ¨Å=~`ŒÇ‹∞·#. JǨÏ~HßO°~. ~ conductor q^°∞º^®fiǨÏHí~. JǨÏ~Hßi. HßO°º™®^è°Hí`Œ efficiency ^°Hí∆`Œ. ~ speech JǨÏ~Hí$`Œ „Ǩã¨~Qõ~ egoism JǨÏ~HßO°~. ã¨=∞`ÍÇÍ^°~ egg Qõ∞_«∞¤. xѨÙ} efficiently ^°Hí∆`Œ`À. q^°∞º`Œ∞ÎHı∆„`Œ~. ™®O°÷Hí. ѨÓ`ŒÑ¨ÓÜ«µ∞ effluence xO°æ`Œ~. ÇıyO° áå@∞. ~ shock q^°∞º^®Ñ¶¨∂`Œ~ electrical q^°∞º`üã¨~|~kè. ~ crematorium q^°∞º^°ÌǨÏ#ÇÍ>˜Hí. ~ check „ǨÉèß=~ QõÅ `Œxv. ~ energy q^°∞º`ü â◊H˜Î. `˘~^°O°áå@∞ elapse Qõu~K«∞. `Œ∞_çz ÇıÜ«µ∞. ~ circuit q^°∞º^°fiÅÜ«µ~. ~ chemical series q^°∞º„^°™®Ü«µ# „âı}˜. ã≤÷u ™®÷ǨHí`Œ elastomer O°|ƒO°∞ elation LÖÏ¡ã¨~. <ËO°∞Ê. JǨÏ~Hı~„^° Hí`Œ egocentric ™®fiO°÷ѨÓi`Œ. ~ enforcement Ѷ¨Å=~`ŒÇ‹∞·# J=∞Å∞. HßO°º™®^è°Hí† Ç¨@∞`Œfi~. L`Œ¯~Oî°`Œ elbow Ç‹ØKıܵ. K‹iÇ≤ÇıÜ«µ∞. =∞Å∞ѨÙ. |Ü«µ @Hí∞ „Ǩ=Ç≤Ï~Kı effluents HíÅ∞+¨Ç¨^®O®÷Å∞ efflux „ǨÇÍǨÏ~. Ѷ¨Å„Ǩ^° efficacy ™®=∞O°÷º~. F@∞¡ Çı¿ã =ºH˜Î electoral college xܡ∂[HíQõ}~ electorate xܡ∂[Hí=O°æ~. ~ at all ÉÁuÎQå ejaculation (gO°º) ã¨öÅ#~ eject Ç‹à◊§Q˘@∞ì ejection <ˇ>˜ìÇı`Œ. HßO°º™®^è°HíÇ‹∞·#. ~ resistance q^°∞ºxflO’^è°~ electrically charged q^°∞º^®q+¨ì electro q^°∞º`ü ã¨~|~^è°Ç‹∞·#. O®|@∞ì educt ÇıO°∞Kıã≤ Ç‹eH˜fã≤# Ǩ^®O°÷~ eerie JǨiz`ŒÇ‹∞·#. ~ conductivity q^°∞º ^®fiǨÏHí`Œ. ~ ray q^°∞º#‡`Œûº~. ~ chemical potential q^°∞º„^°™®Ü«µ# â◊Hí‡~. ã¨~zHí. |Ü«µ>˜H˜áÈÜ˵ =∂O°æ~ either O≥~>˜Ö’ U^À XHí>˜. q=i~K«∞. qã¨Î $`ŒÇ‹∞·# electro-anaesthesia elaboration qã¨ÎO°} elan Jq∞`À`ÍûǨÏ~. xã¨ûO°}~ effluent „ǨÇÍǨÏ~† |Ç≤Ïó„ǨÇÍÇ≤Ï. q_«=∞O°∞K«∞. J~_«~. J=QåǨÏ# Híe y~K«∞ educational q^®ºã¨~|~^è°Ç‹∞·#. á⁄~Qõ∞ effloresie qK«∞Û. bargaining ~ „áÈ`Íû ǨÏHßÅ#∞ ÉıO°=∂_«∞H’=_«~ effrontery |~_«`Œ#~. Qõ_«záÈ=Ù elastic ã≤÷u™®÷ǨHí. ~ of time HßÅQõu effort „Ǩܫµ`Œfl~. ™®QÕ. ~ circuit q^°∞º`Œ∞Î=ÅÜ«µ~. ~ induction q^°∞º`ü„¿ÑO°}. Ǩi +¨¯O°Î editorial ã¨~áå^°H©Ü«µ~† ã¨~áå^°Hí ã¨~|~kè educability q^®ºO°˚# ™®=∞O°÷º~ educate É’kè~K«∞. K«∞O°∞Hí∞^°#~. J=∞Å∞Ö’/ PK«O°}Ö’ ÃÑ@∞ì effecte ^°∞O°ƒÅ. ™®=∂#∞Å∞ effectual Ѷ¨Å„Ǩ^°. qâ◊^°Ç¨O°K«∞. HßO°º™®^è°Hí edition 176 effusion P_«~y (OÕHí∞Å). Qõu† HßO°_«~. <ˇ·Ñ¨Ù}º~. ~ chemistry q^°∞º„^°™®Ü«µ# âÍG~ electro-anaesthesia q^°∞º`Œ∞Î`À =∞`Œ∞Î Híey~K«_«~ . |Ü«µ>˜H˜fÜ«µ∞.

fã≤ÇıÜ«µ∞. „áåO°~aè~K«∞. Híë®ìÖ’¡ Hí∂O°∞Hí∞áÈܵ# embezzle ^˘~ye~K«∞. Ç‹∞∞^°Öˇ@∞ì embarkation (q=∂<®xfl/ F_«#∞) ZHí¯_»O embarrass HíÅ=O°ÃÑ@∞ì. =∞¥ÅǨ^®O°÷~. ~ furnace HíO≥~@∞ HÁeq∞ electro encephalogram (EEG) q^°∞º`ü =∞ã≤Î+¨¯ ÖËY encephalograph q^°∞º`ü =∞ã≤Î+¨¯ÖËdx electrolysis q^°∞ºkfiâı¡+¨} electrolyte q^°∞ºkfiâı¡+¨º Ǩ^®O°÷~ electromagnet q^°∞º^°Ü«µ™®¯~`Œ~. =keÇıÜ«µ∞. ~ motive force series q^°∞ºKÍÛùÅHí |Å„âı}˜ electrometallurgy q^°∞º`ü ֒ǨÏâÍG~ electron q^°∞º`üHí}~ electronegativity O°∞} q^°∞º^®`Œ‡Hí`Œ electronic government ZÅ„HßìxH± „ǨÉèí∞`Œfi~ electron microscope q^°∞º`Œ¯} 㨥Hí. L#fl`Œ ã≤÷u† Éèí=#~ =∞∞Y ^°O°≈#~ elf =∂~„uHí∞_«∞/ =∂~„uHí∞O®Å∞ elfin á⁄>˜ìÇÍ_«∞. LáåÜ«µ~ `Œ@∞ì. ^®ã¨º qÇ‹ØK«#~. qÇ‹ØK«# Híey~K«∞ emancipation q=∞∞H˜Î. _«|∞ƒHß*ËÜ«µ_«~ emblazn O®[zǨflÅ`À ã≤~Qåi~K«∞ emblem zǨÏfl~. ~ where J#º„`Í. q^°∞º„`ŒÊÇÍÇ¨Ï <®à◊~ electrodynamics q^°∞º`ü QõuâÍG~. Q“O°=~. ÇÍHíÊ>˜=∞. Ç‹Øã¨~`ÀKılH˜¯~K«∞HÁ#∞ embezzlement ^è°<®Ç¨Ç¨ÏO°}~. x^è°∞Å ^°∞ifixܡ∂Qõ~. |Ü«µ@Ǩ_«∞. #t~ǨKıÜ«µ∞ elision ֒Ǩ~ elite L#fl`Œ=O°æ~ elite theory Çı∞^èßq áåÅ# ã≤^®ú~`Œ~ =∂@Hßi`Œ#~ else J>Ï¡HßHí∞#fl. ns…HíO°} elegy â’HíHß=º~. h@∞ elegantly 179 elixir á⁄~Hí~Qå. ã¨#fl|_«∞. ~ situation q„Éèß~`Œ Ǩiã≤÷u embarrassment W|ƒ~k. L^°ƒùq~K«∞. J~Qõ~. ^°∞O°ƒùÅÇ‹∞·#. L^°ú i~K«∞. ZHí¯_≥·<® ã¨OÕ. ~ magnetic spectrum q^°∞º^°Ü«µ™®¯~`Œ =O°‚Ǩ@~. ~ polarisation q^°∞º`Œ¯} „^è°∞=}~. ~ transfer q^°∞º`Œ¯} Ǩi=O°Î# electro elite theory electrotherapeutics q^°∞º`üzH˜`Íû âÍG~ elixir J=∞$`Œ~† B+¨^è°~ ellipse J~_ÍHßO°~† nO°…=$`ŒÎ~ ellipsis J^èߺǨO°~. O®|@∞ì. zǨÏflÇ‹∞·# emancipate . „áÈ`ÍûǨÏǨO°K«∞. =∞O˘HíKÀ@ elucidate qâ◊^°Ç¨O°K«∞. <ËO°∞Ê`À `ŒÇ≤Ê~K«∞HÁ#∞ elusive `ŒÇ≤Ê~K«∞Hí∞ uO°∞Qõ∞`Œ∞#fl. zHßHí∞ÃÑ@∞ì. zH˜¯áÈ=_«~. Qõ∞O°∞Î. |Ü«µÅÊ_«_«~ emblematic L^°úi~K«∞. ~ motive force q^°∞ºKÍÛùÅHí |Å~. *Ïi áÈÜ˵ eluviation ÃÑ·=∞#∞fl HÁ@∞ìHÁxáÈ=@~† zH˜¯áÈ=Ù. Ǩã≤ÇÍ_«∞† Ç≤âÍK« ã¨~|~^è°Ç‹∞·# elicit =∂>Ï¡_ç~K«∞. Ǩx KıÜ«µ∞. `ŒÇ≤Ê~K«∞ elimination `˘Åy~K«∞. ~ or Jk (ѨÓO’fiH˜Î) HßHíáÈ`Ë. (PÖ’K«#) HíÅ∞Qõ∞. K‹Ç≤Ê~K«∞. ~ extraction q^°∞º`ü x+¨¯O°}~. Ǩ@∞ì^˘O°Híx.˜ ÇÍKÍÅ`Œ. ÅÜ«µ~. ã¨~Hí@ã≤÷u embassy ^Ò`Œº/ O®Ü«µÉÏi HßO®ºÅÜ«µ~ embattle Ü«µ∞^®úxH˜ ã≤^°ú=∞Qõ∞ embattled ã¨=∞㨺֒¡ zHí∞¯Hí∞#fl. ~ rule J^èߺǨO° ellipsoid nO°…=$`«ÎÉèí~ elliptical nO°…=$`ÍÎHßO°~. sîq. WO°∞Hí∞# Ǩ_«ÇıÜ«µ∞ embarrassed HíÅ=O°Ç¨_ç# embarrassing HíÅ=O°~/ q„Éèß~u HíeÊ~ K«_«~. xO°æ=∞#~. ~ cylinder nO°…=$`ŒÎ 㨥ÎǨ~. Ǩ~K« Éèí¥`ÍÖ’¡ XHí>˜. ^°O°≈<ü electron orbit q^°∞º`Œ¯} HíHí∆ º. elopement áåiáÈ=_«~. P#ÇÍÖˇ·#. ~ orbit nO°… =$`ÍÎ HßO° HíHí∆ º electrotherapy q^°∞º`ü zH˜`Œû elegance ã¨O°ã¨`Œfi~. zH˜¯áÈܵ# emaciation â◊∞+≤¯~K«_«~. Hí@ì embargo x¿+^èß[˝ (ÇͺáåO°) xO’^è°~ embark (q=∂<®xfl/ F_«#∞) ZHí∞¯. W|ƒ~kÃÑ@∞ì.178 electro-cardiograph electro-cardiograph (ѨÙO°∞+¨) q^°∞º`ü ǨÏ$^°Ü«µÖËdx electro-coating q^°∞º`ü qÖËǨ#~ electrocute q^°∞º`Œ∞ ^®fiO® =∞O°}tHí∆ J=∞Å∞ǨO°K«∞ electrocuted electron shall q^°∞º`Œ¯} HíHí∆ º electrophoresis q^°∞º^®q+¨ìHí} ã¨~K« Å#~ electrostatic precepitator ã≤÷O°q^°∞º ^Œ=Hı∆ǨHí~ q^°∞º^®Ñ¶¨∂`Œ~ =Å¡ =∞O° }˜~z# electrocution q^°∞º#‡O°}~ electrode q^°∞º^®ÌfiO°~. ÅHí∆}~ elementary „áå^ä°q∞Hí elements =∞¥ÅHßÅ∞ elenctic Y~_«<®`Œ‡Hí elephantiasis É’^°O’Qõ~ elevate ÃÑ·H≥`Œ∞Î. ™⁄Qõã¨∞. q_«∞^°Å. zHí¯x. ã¨O° ã¨~Qå elliptic motion nO°…=$`ŒÎQõ=∞#~. [x~K«∞. HíÅ=O°~. ~ spin q^°∞º`Œ¯} „Éèí=∞}~. q=i~K«∞. ã¨Ê+¨ì~ KıÜ«µ∞ elude zHí¯HíáÈ=Ù. xO°æq∞~K«∞ emanating power L^°ƒù= ™®=∞O°÷º~ emanation L^°ƒùq~K«_«~. ÖÏe`Œº~. â◊∞+≤¯~z#. ^è°fi[~/ Ǩ`ÍHí emblematic „ǨfHß`Œ‡Hí. =∞¥Å^èß`Œ∞=Ù. J~`Œ∞ ^˘O°Híx. Hí$t~K«_«~† HßO°≈fiO’Qõ~ emanate |∞kúѨÙ@∞ì. q=∞∞H˜Î Híe y~K«∞. ÖÏ~Kè«#~. =ºHíÎ~Kıܵ~K«∞ eliminate fã≤ÇıÜ«µ∞. Åe`Œ~Qå. ™®÷ܵx/ Ǩϟ^® ÃÑ~K«∞ elevate LK«Ûù`Œ. ~ magnetic theory q^°∞º ^°Ü«µ™®¯~`Œ ã≤^®ú~`Œ~. t=~ emarginate z=i/ J~K«∞Ö’x Qõ~@∞ emasculate #ѨÙ~ã¨Hí∞x KıÜ«µ∞. â◊∞+≤¯~K«∞ emaciated H©∆}˜~z#. që®^°wu element =∞¥ÅHí~. bit nO°…=$`ŒÎ HíHí∆ º elocution =HíÎ $`Œfi elongation á⁄_«∞Qõ∞KıÜ«µ_«~. hO° ǨO°K«∞ embalm (â◊ÇÍÅ#∞) Éèí„^°Ç¨O°K«∞. =∞¥Å ^è°O°‡~. L#flu. ~ or™®Qõ nÜ«µ_«~. â‹·kä ÖϺxfl xÇÍi~K«∞ embank Qõ@∞ì xi‡~K«∞/ ÇıÜ«µ∞ embankment (áÈ`Œ) Qõ@∞ì. JǨǨÏi~K«∞. =∞∞„^°. ÖËzáÈ=_«~ eloquence ÇÍQåú>. |~^è°q=∞∞H˜Î KıÜ«µ∞.

Qõ∞}~. ^ÕâÍ~`ŒO° Qõ=∞#~ eminence B#fl`Œº~. ^°~`ÍÅg∞k/ Ç≤~Qå}˜ ÃѷѨÓ`Œ† ѨÓ`ŒÑ¨ÓÜ«µ∞ enamoured =ÅÇ≤~Kı. =∞ã≤Î+¨¯ z„`Œ~ encephalograph =∞ã≤Î+¨¯ÖËY#~. ~ law ™®fi#∞Éèí= ѨÓO°fiHí <®ºÜ«µ~/ 㨥„`Œ~ empiricism J#∞Éèí=ÇÍ^°~ empiricist J#∞Éèí=ÇÍk employ xÜ«µq∞~K«∞. ã¨Ç¨#∞Éèí¥u empericism J#∞Éèí¥uÇÍ^°~ emperor ™®O°fiÉè“=∞∞_«∞. JÅ∞¡† 㨥k`À Kıã≤# Je¡Hí Ǩx embroidery Híã‘^®/ |∞>ı^®O°∞ Ǩx embroil zHí∞¯Ö’¡Ç¨_«∞. K‹_Q « ˘@∞ì. „ǨÇÍã¨~. L^®…>˜~K«∞ emphatically ^°$_è°~Qå. ~ transfer Ç≤~_«~ =∂iÊ_ç. =∞O°∞Å∞Q˘ÖËÊ enantimorphism „ǨuO°¥Ç¨`Œ enantiomorph „ǨuO°¥Ç¨~. =∞¥iÎ. ¿ÑO°∞„Ǩu+¨ªÅ∞ eminent ã¨∞„Ǩã≤^°úÇ‹∞·#. â◊H˜Î Híe y~K«∞ enact K«@ì~KıÜ«µ∞. ~ formula J#∞ÉèßqHí 㨥„`Œ~. áåÜ«µã‘HOí } ° emulsifier `ŒO°mHßO°Hí~. „Ǩ™®O°Hí~ emmenia (|Ç≤Ï+¨∞ª ã¨=∞Ü«µ~Ö’) O°HíÎ „™®=~ emmetropia ™®=∂#º^°$+≤ì emolument O®|_ç.Ì° „ǨÜ∂ˇ Qå`Œ‡Hí. =O°ÎHí ã¨÷Å~. J#∞ã¨i~K«∞ emulsification `ŒOm ° HíO} ° . #¥`Œfl O°¥Ç¨ =ºH©Î HíO°}~ emergency J`Œº=ã¨O° Ǩiã≤u ÷ . ~ green =∞O°Hí`Œ ǨÏi`Œ~. KıO°∞Û embog |∞O°^°Ö’H˜ embolden ^è≥·O°º~ Ǩ_«`ÀÜ«µ∞ WK«∞Û. qÇÍ ^°~Ö’ zHí∞¯HÁ#∞. =∞ã≤Î+¨¯ z„`Œ} encephalomyelitis Ç‹∞^°_«∞/ Ç‹#∞fláå=∞∞ <˘Ç≤Ê encephalon Ç‹∞^°_«∞ encephalopathy =∞ã≤Î+¨¯qHí$u enchain Q˘Å∞ã¨∞`À |~kè~K«∞. O°™® Ü«µ#~ enable ™®^è°º=∞Ü˵º@∞¡ KıÜ«µ∞. HÁ`ŒÎQå |Ü«µÅÊ_«∞ emergence L^°ƒù=~. LǨ ܡ∂y~K«∞HÁ#∞ employee L^Àºy. â◊$~YÖÏ |^°∞ú}˜‚ KıÜ«µ∞ enchant =∞~„`Œ=∞∞Qõ∞ú}˜fl KıÜ«µ∞. „ǨMϺ`ŒÇ‹∞·# emissary P~`ŒO°~yHí ^°¥`Œ. áåÜ«µã¨~. Çı`Œ#~`À Hí∂_ç# Ǩx. `ŒÜ«∂O°∞KıÜ«µ∞. [Qõ_~« Ö’ `ŒÅ^°¥O°∞Û. ~ transfer technology Ç≤~_« „ǨÇıâ◊# „Ǩ„H˜Ü«µ embryology Ç≤~_À`ŒÊuÎ/ Ç≤~_«Ç¨i}®=∞ âÍG~ emend Ǩi+¨¯i~K«∞. =â◊ ǨO°K«∞HÁ#∞ . J#∞ ÉèíÇÍ^èßO° empirical emergent evolution J#∞Éèí=~ÃÑ· P^èßO°Ç¨_ç#. O°Ç¨Ï㨺 „Ǩuxkè emission L^®æO°~. QõO°∞_« ǨK«ÛO°~Qõ∞ emerge L^°Üµ~K«∞. `ŒÇ¨CÅ∞ ã¨ik^°∞Ì emerald =∞O°Hí`Œ~. ~ agency/ exchange Láåkè HíÅÊ# Hı~„^°~. âÍã¨#~ enamel Z<®q∞Öò. ~ of knowledge q*Ï˝# =∞¥iÎ embody O°¥á⁄~k~K«∞. ~ exchange offices L^ÀºQõ 㨥K«Hí HßO®ºÅÜ«∂Å∞. #>˜~K«∞ enactment K«@ì~. iHíÎ empyema p=∞∞KıO°_«~ emulate J#∞Híi~K«∞. =Å㨠Njo§# =ºH˜Î emigration =Åã¨. MÏm. âÍã¨#~KıÜ«µ∞. L^°ƒùq~K«∞. K«∞@¥ì á⁄O°Å∞#fl encapsulation ã¨~ѨÙ>©HíO°}~ encashment #Qõ^°∞Qå =∂O°∞ÛHÁ#_«~ encephalic Ç‹∞^°_«∞H˜ ã¨~|~kè~z# encephalitis Ç‹∞^°_«∞ÇÍѨ٠Çͺkè encephalogram =∞ã≤Î+¨¯ÖËY. J`ŒºÜµHí Ǩiã≤÷u embrace empiric empirical L^®æq∞/ xO°æ=∞# Ǩi}®=∞ÇÍ^°~ emeritus Q“O°ÇÍKÍO°∞º_«∞ emersion „QõǨÏ}~ q_«∞Ѩ٠emetic ==∞#Hßi. ã¨öÅ#~ emission standard L^®æO° „Ǩ=∂}~ emit „Ǩã¨i~K«∞ emitted L^®æi`Œ emitter L^®æi}˜. K‹O∞° K«∞. Qõ>˜ìQå emphysema TÇ≤iu`Œ∞ÎÅÖ’x ÇÍÜ«µ∞ QÀà®Å ÇÍѨ٠empire ™®„=∂[º~. ÇͺáåO° Éèí~_ÍO°~ empower JkèHßO°~ WK«∞Û empowerment JkèHßO° ã¨~áå^°#. K«„Hí=iÎ. áåÜ«µã‘HßO°Hí~ 181 enchant emulsifying agent `ŒO°mHßO°Hí Ǩ^®O°÷~ emulsion `ŒO°à◊Ǩ^®O°÷~. ™®„=∂ *Ϻkè<Ë`Œ emphasis J=^èßO°}.180 embodiment embodiment J=`ÍO°~/ ÅHí} ∆ ~. „Ǩua~|~ enantiomorphic „ǨuO°¥áå`Œ‡Hí enantiotropy O°¥Ç¨Ç¨i=O°Î#~ en bloc Jhfl XHí¯>˜Qå. „Ǩã¨O°}. L^®… @#. ~ strategies Ü«∂[=∂#º =ӺǨÅ∞ employment Láåkè. ~ protection L^ÀºQõ∞Å O°Hí∆}. á⁄O° áå@∞¡ k^°∞Ì. <˘H˜¯K‹Ç¨Ê_«~ emphasize <˘H˜¯K‹Ç¨C. ã¨=i~K«∞. ÇÍ~uHíÅ∞Qõ*Ë¿ã emigrant „ǨÇÍã≤. HíÅ=O°Ç¨_«∞. =∞Hß~ÇıÜ«µ∞ encampment (Ãã·xHí) taO°~. ~ strategies JkèHßO° ã¨~áå^°# =ӺǨÅ∞ empress ™®„=∂l˝ emptiness â◊¥#º`Œ. Ãã·xHß ÇÍã¨~ encapsulated á⁄O°`À P=$`ŒÇ‹∞·#. xO°O°÷Hí`Œ empty L`ŒÎ. ã‘fiHíi~K«∞. Ǩ@∞ìHÁ#∞ embranchment âÍM’ǨâÍYÅ∞ Hß=_«~ embrangle zHßHí∞ǨO°∞K«∞ embrasure H’@QÀ_«ÃÑ· O°~„^è°~ embrology Ç≤~_À`ŒÊuÎ âÍG~ embrittlement ÃÑà◊∞ã¨∞^ÕO°_«~ embrocate `À=∞∞. ~ participation xO°‚Ü«∂Å∞ fã¨∞H’=_«~Ö’ Hßi‡Hí∞Å. P^®Ü«µ~ emotion PÇıâ◊~. MÏm. ~ seasonal HßeH’^Àºy`Œ empoison q+¨~ÃÑ@∞ì. O°∞^°∞Ì. =∞O°Ì#KıÜ«µ∞ embrocation =∞O°Ì#~ embroider Hí∞@∞ìǨxKıÜ«µ∞. #=∞‡Hí~ Híe y~K«∞ H“ye† H“ye~K«∞† Qõ∞~_≥Hí∞ ǨÏ`Œ∞ÎHÁ#∞. =>˜ì. L^ÀºQõ∞Å áå„`Œ employees's buyout L^ÀºQõ∞Å∞ ZHí∞¯= ÇÍ>ÏÅ∞ HÁx ã¨~ã¨÷ÃÑ· xÜ«µ~„`Œ} ™®kè~K«_«~ employer Ü«µ[=∂x. U=HßO°~. J#∞ÉèßqHí† x^°O°≈# ѨÓO°fiHíÇ‹∞·#. ã¨~kQõÌ~Ö’ Ǩ_«∞ embryo Ç≤~_«~. =∞<À^ÕfiQõ~ emotive language ÉèßÇÍÇıâ◊ Éèß+¨ empathy `Í^®`Œ‡º~. xܡ∂y~K«∞. =∞¥Hí∞=∞‡_çQå encamp q_çkKıÜ«µ∞. áå_«∞KıÜ«µ∞ emporium q„HíÜ«µ Hı~„^°~. ǨÏ^°∞ÌÅ∞ ÖËx Jkè HßO°~ empiric J#∞Éè= í ã≤^.

Jaè=∂#~ OÕH≥ uÎ~K«∞ 182 endoskeleton endearingly QÀ=∞∞Qå endeavour Hí$+≤. ~ fund ^è°O®‡^®Ü«µ xkè. â◊sO°~Ö’ [x~z# endometrium QõO®ƒùâ◊Ü«µ~ ֒Ǩe á⁄O° endoparasite J~`ŒóǨO®#flrq endophasia Ãã·QõÅ ^®fiO® Éèß= „Ǩ™®O°~ endophyte ǨO®#flrq endoplasm J~`Œs˚=„^°=º~ endorse PÇ‹Øk~z. ~ speech ^è°O°‡xkè „Ç¨ã¨~Qõ~ end-product J~uÇ‹Ø`ŒÊuÎ endrin ѨÙO°∞Qõ∞=∞~^°∞. Ç‹∞O°∞Qõ∞ǨO°∞K«∞ enigma O°Ç¨Ï㨺~. J~`Œó„™®q. `ÍǨK¥ « +¨H~í . |Å=~`Œ~ KıÜ«µ∞. ™®^è° <®Å∞. q^°∞º`Œ∞Î. q<®à◊„Qõ~kä âÍG~ endoderm J~`ŒO°`ŒfiK«~. ã¨=∞㨺. ~ certificate O°∞}ÉèßO° „^è°∞=Ǩ„`Œ~ encyclopaedia q*Ï˝# ã¨O°fiã¨fi~/ H’â◊~ end J~`Œ~. „H˜q∞ã¨~ǨO°Hí O°™®Ü«µ#~ ends „Ǩܡ∂[<®Å∞. q∞~yÇıÜ«µ∞ enhance =$kúKıÜ«µ∞. W=∞∞_«∞Û. UHí„Ǩ^âÕ Q◊ `õ . q<®à◊„Qõ~kä. ¿ãfiK«ÛùxK«∞Û engage ǨxÖ’ xÜ«µq∞~K«∞ engaged xÜ«µq∞`Œ∞_≥# · . Pâ◊Ü«∂Å∞. FO°∞Ê endure ã¨Ç≤Ï~K«∞. |eq∞. Çı_çx q∞~QÕk. Z=∞∞HíÅ Qõ¥_«∞ endothelial endothelial <®à◊~ ֒Ǩe á⁄O° endothermic L+¨„‚ QåǨÏHí. ^®ÇÍÇıÜ«µ_«~. xã¨û`Œ∞Î= 183 enlarging J=∞Å∞ ǨO°K«∞. â◊∞^°ú„Ǩu O®Ü«µ∞ engulf =∞∞~K«∞. xÜ«µq∞~K«∞ enlace H“ye~K«∞HÁ#∞ enlarge á⁄_çy~K«∞. ǨxÖ’ x=∞Qõ∞fl_≥· L~_ç#† (>ˇeá¶È<ü) LǨܡ∂Qõ~Ö’ L#fl. ~ level â◊H˜Î™®÷ܵ.enchantment enchantment =jHíO°} encircle K«∞@∞ì=∞∞@∞ì. Ǩi=O°ú#~ enlarging qѨÙbHíO°} enforce . ~ translational ™®÷<®~ `ŒO°} â◊H˜Î enervate |Å~H’Ö’Ê=Ù enfant terrible JÅ¡iÇ≤Å¡ÇÍ_«∞. „ǨÜ∂« 㨆 „â◊q∞~K«∞. ™®finè#~.Œ ã¨Å÷ qt+¨. FO°∞Û† KÍÖÏ HßÅ~Qå L~_«∞ end user K«O°Ç‹ØǨܡ∂HíÎ enema L^°O° â◊∞kú energetic â◊H˜Î=∞~`ŒÇ‹∞·# energetics â◊H˜ÎâÍG~ energism â◊H˜ÎÇÍ^°~ energy â◊H˜Î. =∂O®æÅ∞ endurance ã¨Ç¨Ï# â◊H˜Î. K«∞@∞ìHÁ#∞ enclosed P=$`Œ enclosure P=O°}~. JkèHí~KıÜ«µ∞. ~ barrier â◊H˜ÎxO’^è°~. ~ constant â◊H˜Î ã≤÷O®~Hí~. q=∞∞Hí∞x Î KıÜ«µ∞. ^°∞O®„Hí=∞} encrustation J=t+¨ì Ǩ@~ encryption ã¨~Hı`Œ xH˜∆ǨΠã¨~^Õâ◊~ enculturation xO°~`ŒO° ã¨~㨯 $fHíO°} encumber Qõu xO’^è°~KıÜ«µ∞. ã¨~`ŒHí~KıÜ«µ∞. O°∞}„Qõã¨Î encumbrance O°∞}ÉèßO°~. ã¨=∞‡u~K«∞. WK«∞Û endowment ^è°O°‡xkè.Ϋ H©O#ΰ ~. L`ËÎ[#~ encroach J<®ºÜ«µ~Qå P„Híq∞~K«∞/ „ǨÇı t~K«∞ encroacher ^°∞O®„Hí=∞}^®O°∞ encroachment J„Hí=∞ „ǨÇıâ◊~. xQõ¥_è°. ÃÑo§Kıã¨∞H’= xâ◊Ûܵ~z# engagement ã¨=∞Ü«µ xÜ«µ=∞~. áÈ>©Ç_¨ ∞« . serve their own ~ ã¨fi„Ǩܡ∂[<®Å#∞/ ™®fiO®÷xH˜ LǨܡ∂ y~Kı. ǨO°K«∞.ì ™®÷xHí. „Ǩܫµ`Œfl~. Ju„Hí=∞}. Z^°∞O°∞ HßÅ∞ÊÅ∞ encouragement „áÈ`ÍûǨÏ~. Ç≤~_«~ ֒Ǩe á⁄O° endodermis J~`Œâ◊ÛO°‡~ endogamy ã¨*Ïu qÇÍǨÏ~ endogenous J~`ŒO®˚`Œ~. ^®#~. =∞∞„k~z# engraver #y+‘Å∞ K‹Hı¯ teÊ engraving #y+‘ K‹Hí¯_«~ Ǩx engross x=∞Qõfl~KıÜ«µ∞. K«„Hí|~^è°~ enclave q^Õâ◊~Ö’ L#fl ã¨fi^Õâ◊ ÉèßQõ~ enclose [`ŒKıÜ«µ∞. ~ resonance J#∞#^°# â◊H˜Î. ~ and means ÅH∆ߺÅ∞. ~ disease ™®÷#ǨO°Çͺkè endocardium Qõ∞~_≥ ֒Ǩe á⁄O° endocarp J~`ŒóHí=K«~ endocrine J~`Œ„™®û=. J~wHíi~K«∞† PÇ‹Ø^°~. zHí∞¯. [`ŒKıã≤#k encode ã¨~Hı`Œ xO®‡}~ encomium ã¨∞u Î . ǨiÇı+≤ì~K«∞ encirclement K«∞>˜ìÇı`Œ. qã¨Îi~Ǩ*ËÜ«µ∞ enlargement qã¨ÎO°}. „Ǩâ~◊ 㨠encompassed Çͺ=$`Œ. J~`Œº endanger JáåÜ«µ~ Híey~K«∞ endangered species J~`Œi~Kı „Ǩ=∂^°~ L#fl r=*Ï`Œ∞Å∞ end consumer L`ŒÊuÎx LǨܡ∂y~Kı =ºH˜Î endear W+¨ì~ Híey~K«∞. ÉèßO°~ ÇıÜ«µ∞ encumbered `ÍHí@∞ì ÉèßO°~ L~z#. K«∞@∞ì=∞∞>˜ì# encore Ǩ^Õ Ç¨^Õ „Ǩ^°i≈~K«_«~ encounter Z^°∞O°Qõ∞. HíÅ∞Ѩ٠engram r= O°™®Ü«µ# Éèı^°~ engraved „ǨQå_è°Ç‹∞·# =∞∞„^°Çıã≤#. Z^°∞O˘¯#∞† Z^°∞ O’¯Å∞. Qõ¥_谄Ǩâ◊fl enigmatic ã¨=∞™®º`Œ‡Hí. Éèíi~K«∞. ã¨=∞‡u O®`Œ. ã¨<®flǨÏ~. PK«O°}Ö’H˜ `ˇK«∞Û. Ǩ„`Œ~ Ç‹#∞Hí Ç‹·Ñ¨Ù O®`Œ endorser Ç‘>© ÖËYHí∞_«∞ endoscope Hí∞ǨÏO®~`ŒO°ÌO°≈x endoscopy Hí∞ǨÏO®~`ŒO°ÌO°≈#~ endoskeleton J~`ŒóHí~Hßà◊~. HíÉÏ˚. K‹H˜¯#. qÅHí∆}=∞ܵ#. qÇÍÇ¨Ï xtÛ`ÍO°÷~† O’AÇÍs HßO°º„Hí=∞~ engender HßO°}=∞Qõ∞ english mortgage J_«∞=∂#~ engorge P|Qåu#∞ engorged Laƒ# engraft J~@∞Hí@∞ì. PK«O°} enfranchise F@∞ǨÏHí∞¯ WK«∞Û. Qõ_«∞ Qåæܵ enfeeblement |ÅÇ‘Ï#`Œ. ~ reaction L+¨‚ „QåǨÏHí „Ç¨uK«O°º endothermicity L+¨‚„QåǨÏHí`Œfi~ endotoxin rÇÍ~`Œã¨÷ q+¨Ç¨^®O°÷~ endotracheal âÍfiã¨<®à®ÅÖ’x endow ^®#~ KıÜ«µ∞. ~ a right ǨÏHí∞¯ J=∞Å∞ǨO°K«∞ enforcement J=∞Å∞. ã¨=∞‡u endorsed PÇ‹Øk~z# endorsement PÇ‹Ø^°~. uHí=∞Hí ÃÑ>ıì enigmatist uHí=∞Hí ÃÑ>ıì =ºH˜Î enjoin P^Õâ◊~ *ÏsKıÜ«µ∞. ~ spectrum â◊HΘ =O°Ç‚ @¨ ~. Ç‹∞O°∞Qõ∞Ǩ_«∞. „Ǩܫµ`Œfl~KıÜ«µ∞ endemic qt+¨ì=∞ܵ#. [ѨÙÎKıÜ«µ_«~. ~ glands J~`ŒO°∞‡Y „Qõ~^ä°∞Å∞ endocrinology J~`Œ„™®û= q*Ï˝# âÍG~. Hí+Çì¨ _¨ ∞« . á⁄Qõ_.

Ѷ¨∞#`Œ#∞ KıHí∂O°∞Û. [_À+¨‚`Œ entrust JǨÊy~K«∞ entrustement JǨÊy~`Œ entry PO’Ǩ}. ã¨~Éèíq~K«∞ ensuing year O®É’Ü˵ ã¨~=`ŒûO°~ ensure Ǩg∞WK«∞Û. |uq∞ÖÏ@. xO°∞`ÍûǨÏ~. q=i~K«∞. Ç‹∞∞`ŒÎ~. ~ support =∞^°Ì`Œ∞ á⁄~^°∞ en masse J~`Í Híeã≤. =∞<ÀǨÏO°Ç‹∞·# entire xâı≈+¨† xdÅ. #Ç‹Ø^°∞. ÖˇHí¯ÃÑ@∞ì† =∂O°∞Ê/ |^°ÖÏܵ~Ѩ٠Ǩ^°∞Ì enumerative universals Qõ}<®`Œ‡Hí ™®O°fi„uHßÅ∞. =∂#ã≤HíÇ‹∞·# JÅã¨`Œfi~ enophthalamos Hí#∞Qõ∞_«∞¤ Ö’xH˜ áÈ=_«~ enormity Jq∞`Œ`Œfi~. KıiHí. ^°O®ºÑ¨ÙÎ. „ǨÇıâ◊~. ǨijÅ# enragement O≥zÛáÈ=_«~. ǨÏHí∞¯ HíÅ∞Qõ KıÜ«µ∞. ã¨~Ѷ¨∞>˜`Œ~Qå enmeshed zHí∞¯HÁ#fl enmity â◊„`Œ∞`Œfi~. ~ pollutant Ǩiã¨O° HßÅ∞+¨ºHßO°Hí~ environmentalism Ǩiã¨O° „áå^èß#º ÇÍ^°~ environmentalist ǨO®º=O°}Çı`ŒÎ environmentally friendly ǨO®º=O°} ¿ãflǨÏje entrepreneur . „Ǩu+¨ª Híe y~K«∞ ennui Qå¡x. ÉèísÎKıÜ«µ∞ enroute =∂O°æ=∞^è°º~Ö’ ensanguined O°HíÎÉÏ~^è°# enshrine „Ǩu+≤ª~K«∞. É’#∞Ö’ÃÑ@∞ì entreat Çı_«∞HÁ#∞. ã¨HíÅ. Ǩ^°g=$kú KıÜ«µ∞. áåO°=â◊º~ Híey~K«∞ enrich =$kúKıÜ«µ∞. #Ü«µ =~K«HíÇ‹∞·#. ~ balance ǨO®º=O°} ã¨~`Œ∞Å#~/ Ǩi ã≤÷u/ ã¨=∞`“ź~. áåi„âÍq∞HíÇı`ŒÎ. ÉèísÎKıÜ«µ∞. Jukä ã¨`ͯO°~ KıÜ«µ∞. ã¨Ç¨ÏHßO°~ á⁄~^°∞. ™®O°fi„uHí „Ç¨u*Ï˝ ÇÍHíº~ enumerator ǨiQõ}Hí∞_«∞ enunciate Ǩ^°úu„ǨHßO°~ K‹Ç¨C. ã¨Ê+¨ì~Qå LK«Ûi~K«∞. *Ïa`ÍÖ’ ZH˜¯~K«∞. „Ǩuáåk~K«∞. ѨÓiÎ entirely ѨÓiÎQå entireness ã¨=∞ã¨Î~. „ǨHí>˜~K«∞ enuresis ǨHí¯Ö’ =∞¥„`Œ qã¨O°˚# enviable J㨥ܫµ Híey~Kı. ã¨Ê+¨ì~KıÜ«µ∞. PO°~aè~K«∞. ã¨Éèí∞ºxQåKıO°∞. Ǩi q∞`Œ~ KıÜ«µ∞ entailed ã¨~„Híq∞~Ǩ*Ëã≤# entailment ÇÍO°ã¨`Œfi xO°¥Ç¨}/ xO°‚Ü«µ~. JY~_«. J~`Í. Qõ>˜ìǨO°K«∞ ensuring ã≤÷O°Ç¨O°K«_«~. „Ǩɒ^èß`Œ‡ Hí`Œ. Pâ◊K«¥Ç≤ PHíi¬~Kı =ºH˜Î enticing â◊$~QåO°Ç‹∞·#. ã¨~ѨÓO°‚`Œ entirety ã¨=∞„Qõ`Œ. ã‘fiHíi~K«∞ entertainer =∞<ÀO°~[#~/ q<À^°~ Híe y~Kı =ºH˜Î ~ allowance q<À^° |`ˇÎ~ enthral PHíi¬~K«∞. ¿ÑQõ∞<˘Ç≤Ê enterogastric P~„`Œ ~ [Oî°O° enterogenous ¿ÑQõ∞#∞~z ѨÙ>˜ì#. =∞ÉèíºÃÑ@∞ì. PHí i¬~K«∞ enticement ZO°. zHí∞¯#Ǩ_«∞. ~ crime ÃѶ∞ÏO°<ËO°~ enquire qKÍO°}[O°∞Ѩ٠enquiry ã¨~â’^è°#. ǨO®º=O°}~. ÇÍHí|∞. HíÅã≤Hí@∞ìQå. Pt~K«^°y# envious J㨥ܫµÇ¨_«∞ environment Ǩiã¨O° (ÇÍ`Í=O°}) ~. ǨÏHí∞¯ Híey L~_«∞ entomic H©@Hí ã¨~|~^è°Ç‹∞·# entomologist H©@Hí ã¨~|~^è°Ç‹∞·# entomologist H©@Hí âÍGÇı`ŒÎ entomology H©@Hí âÍG~ entrails ¿ÑQõ∞Å∞ entrammel zHí∞¯Ö’¡ WiH˜~K«∞. entertainer entertainment Hí#|_«Hí∞~_Í entertainment q<À^°~. ã¨=∞㨺֒ Ǩ_«^ÀÜ«µ∞ entanglement zHí∞¯. „Ǩɒ^èß`Œ‡Hí~ KıÜ«µ∞ enlightenment qâ◊nHíO°}. P~„`Œ [#º enteropathy P~„`ŒqHí$u enterprise ™®Ç¨Ïã¨~† Hí~ÃÑh. ÇÍO°ã¨`ŒfiѨ٠ǨÏHí∞¯ HíeÊ~K«∞† J<®º„Hß~`Œ~ HßHí∞~_Í K«¥K«∞. ã¨O°ã¨Ç‹∞·#. ÇͺáåO°~† `Œ`ŒÊO°`Œ entertain q<À^°Ç¨O°K«∞. ~ trade <ÒHß y_«¤~y ^°Qõæi HÁ#∞QÀà◊∞¡ J=∞‡HßÅ∞ 185 environmentally friendly ÇͺáåO° ã¨=∂O°~ÉèíHí∞_«∞. ã¨=∞ã¨Î. Ü«∂z~K«∞ entreaty Çı_«∞H’Å∞. ã¨=∂KÍO°~. ã¨=∞㨺 entente ™®=∞O°ã¨ºÉèß=~. KıHí∂O°Û_«~ entail JxÇÍO°º~KıÜ«µ∞. *Ï˝<À^°Ü«µ~ enlist Ǩ>©ìÖ’KıO°∞Û. Ǩq„`Œ™®÷#=∞Qõ∞ enlighten 184 enshround =∞O°∞Qõ∞ǨO°K«∞. =º=™®÷ǨHí∞_«∞ entrepreneurial ÇͺáåO° ™®=∞O°÷º~ entrepreneuship =º=™®÷ǨHí`Œ entropy Jܡ∂=∞Ü«µ ã≤÷u. J#∞|~^®O°÷~ entangle zHí∞¯Ö’¡ Ǩ_«ÇıÜ«µ∞. =∞¥Hí∞=∞‡_çQå. q#u entrepot ZQõ∞=∞u ã¨O°∞Hí∞#∞~K«∞ y_«¤~y. H’áÈ„kHíÎ`Œ enrapture ǨO°=∂#~^°~ Híey~K«∞. qKÍO°}. ã¨∞ã¨~Ǩ#fl~KıÜ«µ∞ enriched isotopes ã¨~=iú`Œ ã¨=∞™®÷ hÜ«∂Å∞ enrichment ã¨∞ã¨~Ǩ#fl`Œ enroll #Ç‹Ø^°∞ Kıã¨∞HÁ#∞. Ç‹∞·„u enter „ǨÇıt~K«∞. ã¨Ç‹Ø‡Ç≤Ï~ǨKıÜ«µ∞ enthusiasm L`ÍûǨÏ~ enthusiast L`ÍûÇ≤Ï enthusiastic L`ÍûǨÏÉèíi`ŒÇ‹∞·# entice „Ǩ֒ÉèíÃÑ@∞ì. q™®ÎO°Ç‹∞·#. J¿ÑHí∆}©Ü«µ Ç‹∞·#. zHí∞¯HÁ#∞. Ç‹·O°~ ennoble L#fluxHíey~K«∞. „ǨÇıâÍO°›`Œ. ܡ∂K«. „Ǩ֒Éèí~ enticer „Ǩ֒ÉèíHí∞_«∞. „áåO°~ aè~K«∞. ~ into contract Hß~„>ÏHí∞ì Hí∞^°∞O°∞ÛHÁ#∞ enteric P~„`Œã¨~|~kè enteritis P~„`Œ„ǨH’Ǩ~. ~ interests ǨO®º=O°} „Ǩܡ∂[<®Å∞ environmental ǨO®º=O°} ã¨~|~kè. J=Hßâ◊~ HíeÊ~K«∞. ~ tax „ǨÇıâ◊ ã¨∞~Hí~ enucleation ã¨=∞¥Å~Qå fã≤ÇıÜ«µ_«~ enumerate Z~K«∞. ã¨∞xã¨Î $u enormous JǨiq∞`ŒÇ‹∞·#. `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ∞. ^è°#=~`Œ∞xKıÜ«µ∞. „Ǩu |~^è°~ Híey~K«∞ entrancement Ç‹∞·=∞O°∞Ѩ٠entrant „ǨÇıâ◊Hí∞_«∞ ֒ǨeH˜áÈÜ˵/ =KıÛ =ºH˜Î entrap zHí∞¯Ö’ ÃÑ@∞ì. qO’^è°~. KıÜ«µ∞ ensilage ǨK«ÛQõ_ç¤ enslave ÉÏxã¨Qå KıÜ«µ∞ enslaved ÉÏxã¨Qå Kıã≤# ensnare =ÅÖ’ Çıã¨∞HÁ#∞ ensue O®É’=Ù. MÏ`ÍѨÙã¨ÎHí~Ö’H˜ ZH˜¯~K«∞/ #Ç‹Ø^°∞KıÜ«µ∞. ~ norms „ǨÇıâ◊ x|~^è°#Å∞.enlighten qâ◊^°Ç¨O°K«∞. ã¨~ѨÓO°‚`Œ entitle JkèHßO°q∞K«∞Û.

ÃãÃÑì~|O°∞ 22 equip ã¨=∞Hí∂O°∞ÛHÁ#∞ equipage ã¨O°~*Ï=∂ equipartition ã¨=∞qÉèí[#~ equipment ǨiHíO°~. JǨ ™®‡O°~ epileptic fit =∞¥O°Ûù epilogue LǨã¨~ǨO°~. ~ opportunity ã¨=∂<®=Hßâ◊~. ã¨=∞^è°O°‡~. Hí∆}Éèí~Qõ∞O° epic WuǨã¨~. ~ dividend ã¨=∂# ÖÏÉèß~â◊~. ~ pay ã¨=∂# Çı`#Œ ~. L^°~`Œ~. z=i=∂@. ã¨=∞|∞kÌ. ^è°O°‡ Ǩ„`Œ~ epistolary ÖËYÅ ^®fiO® K‹Ç≤Ê# Hí^ä° episiotomy ÉèíQõKıÛù^°# epitaph z=i=∂@. K«`Œ∞O’H˜Î. ã¨=∞^è°O°‡. âÍ~`Œ~. u#flQå xÅ∞=Ù. â◊Hí~. ã¨i. xi‡~K«∞ erection L`Í÷#~. ™®O®~â◊ Hí^ä°#~ epixylous K‹Hí¯ÅÃÑ· L~_Ë eponymous XHí =ºH˜Î Qõ∞O°∞ÎQå ¿ÑO°∞ÃÑ>˜ì equal n@∞. ÉèíO°`ŒÇÍHíº~ epipetalous ѨÙ=ÙfiÅ OÕHí∞ÅÃÑ· ѨÙ>˜ì# epiphenomenalism J#∞Ѷ¨∞@#ÇÍ^°~ epipholoedal K‹@∞ì ɡO°_«∞ LǨi`ŒÅ~ÃÑ· ÃÑiQÕ epiphora HíhflO°∞ ZHí∞¯=Qå HßO°_«~ epiphyllous PHí∞ÅÃÑ· ÃÑiQÕ epiphysis Z=∞∞Hí HÁ#ÉèßQõ~ epiphytic =$H∆’Ǩrq episepalous O°Hí∆Hí Ǩ„`Œ~ÃÑ· L~_Ë episode LáåMϺ#~. O®„u ã¨=∂# Ǩi=∂}~Ö’ L~_Ë k<®Å∞. ã¨=∞`Œ∞Å#~. ã¨~Ѷ¨∞@# J~`ŒO®æ^ä° episodic way Hí^ä°# su epistaxis =∞∞Hí∞¯#∞~z O°HíÎ~ HßO°_«~ epistemological dualism *Ï˝<®`͇Hí ^≥· fi`ŒÇÍ^°~ epistemology *Ï˝#g∞=∂~㨠epistle L`ŒÎO°~. ã¨O°~*Ï=∂ ^è°O°‡Ç‹∞·#. ^°¥`Œ. ã¨=∞`Œ¥Hí~. ~ temperature `Œ∞Ö’º ëÈ‚„Qõ`Œ. Qõ∞}ÇÍK«Hí~ epitome áåO° (ã¨~„QõǨÏ~). H’`Œ. qÖÏǨw`Œ~ epicene LÉèíÜ«µe~y. ã¨=∂#. =∂iÛ 21. O°^°∞Ì erect xÅɡ@∞ì. Hí~^°=∞¥Å~ epigon(e) J#∞HíO°Î epigram 㨥H˜Î. LǨHí^ä°. ~ protection of laws ã¨=∂# Ç‹∞·# O°Hí∆} HíeÊ~Kı K«>ÏìÅ∞ equalise ã¨=∂#~ KıÜ«µ∞ equalising ã¨=∂#~ KıÜ«µ_«~ equalitarianism ã¨O°fi=∂#= ã¨=∂ #`Œfi~ equality ã¨=∂#`Œfi~. `Œ∞źNj∞·#. ~ disease ™®~„Hßq∞Hí/ ÇͺǨHí*Ï_«º~ epidemiological ™®~„Híq∞Hí Çͺ^è°∞Å J^谺ܫµ<®xH˜ ã¨~|~kè~z# epidemiology ™®~„Híq∞Hí O’Qõ q*Ï˝#~ epidemologist ™®~„Hßq∞Hí Çͺkè âÍG A˝_«∞ epidermis ÉÏǨϺK«O°‡~† K«O°‡~ ÃÑ·á⁄O° epigenesis HÁ`ŒÎ „H˜q∞ ѨÙ@ì_«~ epiglottis LǨlǨÏfi. fã≤ÇıÜ«µ∞ erasure K‹iÇ≤Çı`Œ. „áåp# eÇ≤ âÍG~ environmental psychology 186 epixylous epilate O’=∂Å#∞ `˘Åy~K«∞ epilation O’=∞KıÛù^°#. aO°∞^°∞. XO°Ç≤_ç. ǨiH˜~K«∞. <®ºÜ«µ |^°ú. ã¨=∞Éèß=~. JO°∞Qõ∞^°Å. „Ǩuxkè enwind ÃÑ#ÇıÜ«µ∞ enzyme H˜}fi~ eolith O®uǨx=∞∞@∞ì eon =∞ǨÜ«µ∞Qõ~. ~ jurisprudence ã¨=∞^è°O°‡ <®ºÜ«µâÍG~ equivalence ã¨=∞`Œ∞ź`Œ. ã¨=∂#Ç‹∞·#. ã¨Ê $ǨÏ`ŒÇ¨Ê_«~. <ˇÅ HÁÅÊ_«~ eremphobia UHß~`ŒÉèíÜ«µ~ erg Z_ÍiÖ’x Wã¨∞Hí Ö’Ü«µ ergonomics ã¨=∞O°÷`Í J^谺ܫµ#~ ergophobia Ǩx J~>ı ÉèíÜ«µ~ eristic ÇÍ^°Híà◊ erode H’Ü«µ∞. ã¨=∂# ã≤÷u. ã¨=∂#~ KıÜ«µ∞. ã¨~Ѷ¨∞@#. ѨÙO®}~ epicedium â◊‡âÍ#w`Œ~. ã¨=∞^°$+≤ì`À K«¥K«∞. ~ weight `Œ∞źÉèßO°~ equivocation ã¨~kQõú`Œ eradicate `Œ∞_çzÃÑ@∞ì. <ˇÅHÁÅ∞Ê. ã¨=∞ǨO°K«∞. ~ of earth quake Éèí¥Hí~Ǩ Hı~„^°~ epics ѨÙO®}ıuǨ™®Å∞ epicure Éè’[#„Ç≤Ü«µ∞_«∞. ã¨=∞~KıÜ«µ∞ equation ã¨g∞HíO°}~. Z^°∞ O˘¯#∞ envoy O®Ü«µÉÏi. ™®^è°# erosion ™®=∞„y. ~ approach ã¨=∞`Í Ç¨^°úu equine Jâ◊fi ã¨~|~^è°Ç‹∞·# equinox q+¨∞=`Œ∞Î (O®„u~|Qõà◊∞§ ã¨=∞~Qå L~_Ë O’A) equinoxes q+¨∞=`Œ∞ÎÅ∞: ǨQõÅ∞. ã¨=∂kè g∞k O®`Œ epithelium LǨ`ŒÅ~ epithet qâı+¨}~. Ç‹~„@∞HíÅ `˘Å epoch Ü«µ∞Qõ~. ã¨~kQõú~. ã¨=∞ã≤÷u. ã¨=∂#`Œ. ~ before law K«@ì~ ^°$+≤ìÖ’ ã¨=∂#`Œ equanimity ã¨=∞^°$+≤ì. ~ plural LÉèíÜ«µ e~Qõ/ |Ǩï=K«#~ epicentre Éèí¥Hí~Ǩ# Hı~„^°~. ™®÷Ǩ#. âÍ~u equatarianism ã¨=∞`ÍÇÍ^°~ equate ã¨=∂#=∞x Éèßq~K«∞. Éè’QõǨO®Ü«µ }∞_«∞ epidemic J~@∞Çͺkè. ™®O®~â◊~. ÖËMÏO°¥Ç¨ O°K«#. JÖÏÊÜ«µ∞+¨¯Ç‹∞·#. ~ capital ã¨=∂# =∞¥Å^è°#~. ã¨=∂#`Œ equator Éèí¥=∞^è°ºOÕY equatorial Éèí¥=∞^è°ºOÕYHí∞ ã¨~|~kè~ z#. H’ã¨∞HíáÈ=Ù erosion („Hí=∞) Hí∆Ü«µ~. ~ region Éèí¥=∞^è°º OÕMÏ „áå~`Œ~. ~ rank ã¨=∂#Ǩϟ^®. HßÅ~ eponym =ºHí∞ÎÅ #∞~z „Ǩ^ÕâÍÅHí∞ =∂i# ¿ÑO°∞ y~Ѩ٠epilepsy 187 epoch =∞¥O°Ûù. <®â◊#~KıÜ«µ∞ eradication xO°¥‡Å#~ erase `Œ∞_çzÇıÜ«µ∞.environmental psychology Ǩiã¨O° ã¨~|~kè =∞#ã¨Î`Ífi^谺ܫµ#~ envisage TÇ≤Ï~K«∞. ã¨~H˜∆ǨÎO°K«# epigraph tÖÏâÍã¨#~ epigraphist ѨÙO®ÖËY# q*Ï˝x epigraphy âÍã¨<®^谺ܫµ#~. ã¨~Hı∆Ǩ~ epitomization ã¨~„QõÇ‘ÏHíO°}~. Jã¨Ê+¨ì~. ã¨∞nO°…HßÅ~ epee (ÃѶxû~Q∑Ö’) HíuÎ ephemeral JâÍâ◊fi`Œ. ~ zone Éèí¥=∞^è°º OÕMÏ =∞~_«Å~ equilateral ã¨=∞ÉÏǨï equilibrium ã¨=∞`“źã≤÷u. xO®‡}~. ã¨=∞`“ź~. ~ allocation <®ºÜ«µ|^°ú Hı>Ï Üµ~Ѩ٠equitably ^è°O°‡ (|^°ú) ~Qå equity ã¨=∂#`Œfi~. ™®÷Ç≤~K«∞. ã¨=∂#`Œ equivalent ã¨iã¨=∂#~. soil ~ Éèí¥q∞ H’`Œ equitable . xO°¥‡e~K«∞.

Ǩ^°úu. negative ~ QõO°ƒùã¨÷ tâ◊∞=٠֒ǨxÇÍO°}. ǨQõ∞Å∞. ZQõÇıÜ«µ∞ eulogise ~ evade . O°H˜∆`Œ ™®÷<®ÅHí∞ `ŒO°e~K«∞ evacuation XHí „áå~`Œ~ #∞~_ç „Ç¨[Å `ŒO°e~ѨÙ. ã¨fiK«Ûù~ ^°~Qå UO°ÊO°K«∞HÁ<Ë x¿+^è°~. „Ǩâ◊~ã¨. á⁄Qõ_«Î eumelanic H©∆O°^®Å A@∞ìO°~Qõ∞ eunomy ã¨∞ǨiáåÅ# eunuch HÁ*Ï˚. =∞$^°¥H˜Î. ~ statement `ŒÇ¨C_«∞ „ǨHí@# error `ŒÇ¨C. âÍâ◊fi`Œ`Œfi~ KÍÖÏ `ËeH≥·#. áåiáÈ=Ù. ÇÍǨÏ#„âı}˜. huã¨~|~^è°=∞ܵ#. áå~_ç`Œº~. ~ conflict *Ï`Œ∞Å qÇÍ^°~. ^Õ=`Í/ YQÀà◊ ã¨~|~kè ethical <ˇ·uHí. ÅHí∆}®Å∞ etiology O’QÀ`ŒÊuÎ âÍG~ etiquette të®ìKÍO°~† =∞O®º^°. `ŒÇ¨C_«∞. W`ŒO°∞Å∞. ÇÍ^° x¿+^è°~ estrange ÇıO°∞KıÜ«µ∞. tëÈìH˜Î euphony „âÍ=º`Œ euphoria LÖÏ¡ã¨ã≤÷u euro Ü«µ¥O’Ç≤Ü«µ<ü Ü«µ¥xÜ«µ<ü ÇÍi <®}ˇ~† SO’áåHí∞/ SO’áå ã¨=∂*ÏxH˜ ã¨~|~kè~z# europa Qõ∞O°∞„QõǨÏ~ euroxic ZHí∞¯= „áå}ÇÍÜ«µ∞_«∞ Éèíi~K« QõÅ euryhaline ZHí∞¯= Å=} âÍ`Íxfl Éèíi~K«QõÅ euryphagic |Ǩïq^èßǨO®Å∞ ÇÍ_Ë eurythermal LëÈ‚„Qõ`ŒÖ’ =∂O°∞Ê Éèíi~K«_«~ euteetic ã¨∞ÅÉèí „^°gHíO°}~ euthanasia ÉÏ^èßxÇÍO°} H’ã¨~ K«~Ǩ_«~ eutrophia ™®^èßO°} áœ+≤ìHßǨO°~ euyecious KÍÖÏ xÇÍ™®Å∞ QõÅ evacuant OÕK«Hí~ evacuate MÏmKıÜ«µ∞/ Kıܵ~K«∞. LǨCHíÜ«µº et al W~Hß. ^°¥O° =∞Qõ∞ escort O°Hí∆Hí^°à◊~. ™®^è°#. ã¨∞Îu~K«∞.188 erotic erotic HßÇ‹Ø`ËÎ[Hí. qO°∞K«∞Hí∞Ǩ_«∞ eruption q™ÈÊù@#~. q_«nÜ«µ∞. q™ÈÊù@#~ K‹~^°∞. ÇıQõ∞Ǩ^°úu esplanade #_çKı=∂O°æ~ espouse ã¨Ç¨ÏK«iQå/ ã¨Ç¨ÏK«O°∞xQå ã‘fiHí i~K«∞. *Ïu. Éèí¥ã¨~ǨuÎ. positive ~ QõO°ƒùã¨÷ tâ◊∞ ÇÍ~Kè«hÜ«µ`Í xO°‚Ü«µ~ eukaryote Hı~„^°Hí Ü«µ∞`Œ rq eternity ethereal „Ǩâ◊~ã¨Å`À =∞∞~K‹`Œ∞Î. Ç≤Ï~™®`Œ‡Hí~Qå =∂O°∞. q=∞∞H˜Î escape `ŒÇ≤Ê~K«∞HÁ#∞. Ç‹~@ áÈ=Ù. absolute ~ xO°¿ÑHí∆ ^À+¨~. ^À+¨~. JxÜ«µ`Œ. ~ duty ã¨~Ǩ^° Ǩ#∞fl esteem Q“O°=~. ~ group *Ïu ã¨=∞¥Ç¨Ï~. #ѨÙ~ã¨Hí∞_«∞ eunuchism #ѨÙ~ã¨Hí`Œfi~ euphemism ã¨Éè’ºH˜Î. „Ǩܫµ`Œfl~ essayist Çͺã¨HíO°Î essence =∞∞MϺ~â◊~. ~ prone `ŒÇ¨CKı¿ã erstwhile erudition XHíǨÊ>˜. drug ~ =∞~^°∞=Å¡ =KıÛ ^°^°∞ÌO°∞¡ erythema K«O°‡~ Z„O°|_«_«~/ Hí~^°_«~ erythrocyte Z„O° O°HíÎHí}~ escalation „Hí=∞~Qå ÃÑO°Qõ_«~ escapade ǨÖÏÜ«µ#~. J#~`Œ. ã¨~Ǩ^°. Wk=O°Hí>˜ Pi˚`Œ. ã¨fiHí∞b#`Œ ethnocentrism ã¨fi*Ïu ã¨~㨯 $u ÇͺNjØǨÏ~ ethnography =∂#=*Ïu âÍG~ ethnological =∂#=*Ïu âÍ„™®ÎxH˜ K‹~k# ethnology =∂#=*Ïu âÍG~ ethnomusicology aè#fl*Ï`Œ∞Å ã¨~w`Í ^谺ܫµ#~ ethogram [~`Œ∞ „Ǩ=O°Î# qâı¡+¨} ethology [~`Œ∞ Ǩi}®=∂^谺ܫµ#~ ethos jÅ~: Hí∞Å~. JǨã¨=º erring `ŒÇ¨CKıÜ«µ_«~ erroneous á⁄O°áå>ˇ·#. „ǨÉèí$`Œ∞Å∞. „Ǩu+¨ª estimate J~K«<®ÇıÜ«µ∞. ÃÑ~_Í¡_«∞ esprit de corps Qõ∞~ѨÙÖ’x =ºHí∞ÎÅ =∞^è°º L~_Ë ã¨xflÇ≤Ï`Œ`Œfi~/ UHí`ÍÉèß=~ essay Çͺã¨~. iÇÍA etude J#∞jÅ#~. J=º= ã≤÷`Œ. #O°=~â◊ â◊∞kú âÍG~. =O°æ~. Qåe ÖËHí∞~_Í KıÜ«µ_«~ evacue xO®fiã≤`Œ∞_«∞. â◊¥hºHíO°}~. ™®Ç¨Ïã¨Ü«∂„`Œ errata `Œá⁄ÊǨCŠǨ>˜ìHí erratic xÜ«µ=∞O°Ç≤Ï`Œ. erotica „Ǩ}Ü«µ/ HßÇ‹ØnÌǨHí â◊$~QåO°/ ã¨~|~kè ™®Ç≤Ï`Œº~ erotomania =∞^°Ç≤zÛ† qǨs`Œ Hß=∞ ÇÍ~Kè« err á⁄O°áå@∞/ `ŒÇ¨CKıÜ«µ∞ errant =„Hí=∂O°æ~. ~ values <ˇ·uHí qÅ∞=Å∞ ethics huâÍG~ ethnic xiÌ+¨ì*ÏuH˜/ Éèß+¨Hí∞ ã¨~|~kè~ z#. [O°∞Qõ∞. áå`Œ. =∞k~K«∞† J~K«<® estoppel J_«∞¤. ǨÖÏ Ü«µ#~ z`ŒÎy~K«∞ escape velocity ǨÖÏÜ«µ# ÇıQõ~ escaping electron ǨÖÏÜ«µHí q^°∞º `Œ¯}~ eschatology =∞O°}®#~`ŒO° r=K«i„`Œ escheat (ÇÍO°ã¨∞Å∞ ÖËHíáÈ=_«~ =Å¡) „ǨÉèí∞`ÍfixH˜ Pã≤Î etch K«@ì|^°úÇ‹∞·# Ü«µ[=∂x ÖËx ã≤÷O®ã¨∞ÎÅ∞ eschew ǨiǨÏi~K«∞. ã¨∞Hí∞=∂O°Ç‹∞·#. ~ problem *Ïu ã¨=∞㨺 ethnicity ã¨fi*ÏfÜ«µ`Œ. á⁄Qõ_«∞ eulogy ã¨∞Îu. W`Œ O®Å∞ Ç‹∞∞^°Öˇ·#q etch K‹Hí∞¯ (#=∞¥<®) `ŒÜ«∂sKıÜ«µ∞ escheats 189 etched etched K‹H˜¯#. ã¨~z`Œ *Ï˝#~ erupt ¿ÑÅ∞. |^°ÌÅQõ∞. ǨQõÅ@~. á⁄O°áå@∞. @ÖÏܵ~K«∞. „Ǩâ◊ã≤Î. „Ǩu|~^è°Hí~. ~ property xO®fi ã≤`Íã≤Î evade `ŒÇ≤Ê~K«∞HÁ#∞. `Œ¥K«∞. ™®O®~â◊~ establish ™®÷Ç≤~K«∞. q=∞∞ Y`Œ/ qO’^è°~ Híey~K«∞ estray `ŒÇ≤ÊáÈܵ# Ǩâ◊∞=Ù estuaries #n=∞∞MÏÅ∞ estuarine creeks LǨCh>˜ HíÜ«µºÅ∞ estuary #n=∞∞Y^®fiO°~. xO°¥Ç≤~K«∞ estate Pã≤Î. flame JY~_«*’ºu x`Œº`Œfi~. JK˘ÛuÎ# eternal J#â◊fiO°. `˘ÅyáÈ=Ù. J^谺ܫµ#~ etymology =Ùº`ŒÊuÎ (âÍG~) eucalyptus hÅyi`ˇ·Å =$Hí∆~ eugenics ã¨∞[## ã¨~`Œu q*Ï˝#~. Ç‹~|_ç~K«∞ escrow „Ǩu|~^è° Ç¨ÏHí∞¯Ç¨„`Œ~/ ^°™®ÎÇıA esophagitis J#flÇÍÇ≤ÏHí <˘Ç≤Ê esophagus J#fl/ PǨO° ÇÍÇ≤ÏHí espionage Qõ¥_è°K«O°º~.

JÉèíº~`ŒO°~ `ˇÅ∞Ѩ٠=ã¨∞Î=ÙÅ `ŒÜ«∂sÃÑ· Çı¿ã Ǩ#∞fl† â◊GzH˜`Œû. Ǩiâ’+¨}~ evaporator Ǩiâ’+¨Hí~ evasion ZQõÇı`Œ† `ŒÇ≤Ê~K«∞H’=@~ evasively ã¨~kQõú~Qå. ǨsH∆ßkèHßO°~ evodeviant Jã¨Ç¨Ï[ rq evoke OÕH≥`Œ∞Î. ÃÑ^°ÌkKıÜ«µ∞. ~ of contracts =∂iÊ_ç Kıã¨∞Hí∞<Ë XǨÊ~^° Ǩ„`ÍÅ∞. J^°#ѨÙâ◊H˜Îx KıO°Û_«~. J™®=∂#º~ exceptional J™®=∂#ºÇ‹∞·#. L„^ÕHí~ Híey~Kı. qKÍi~K«∞ examinership ǨsHí∆Hí Ǩ^°q example L^®Ç¨ÏO°}. ~ state „¿Ñi`Œ/ L`ËÎ l`Œ ã≤÷u excitement PÇıQõ~. P=∞~ „`Œ}~KıÜ«µ∞ evolution „Hí=∞qHßã¨~. =∞∞~^°∞Hí∞áÈ=Ù. L`Íö`ŒHí∞Å∞ excel JkèQõq∞~K«∞. ǨiÇ¨Ï i~K«∞. L^°~`Œ~ event history analysis ã¨~Ѷ¨∞@<®`Œ‡Hí K«i„`Œ qâı¡+¨} eventually „Hí=∞~Qå. `ŒÇ¨Ê. =∂iÊ_çH˜ gÅ∞Qå L~_«@~ excruciate exchangeable =∂iÊ_ç KıÜ«µ^°y# exchequer Y*Ï<®. „áå}O°Ç≤Ï`Œ 191 exanthema exanthema exasperate ™ÈÊù@Hí [fiO°~ O≥K«ÛQ˘@∞ì. =∞Å~. ~ sleuth PÉϯs Qõ¥_è°KÍi excission qKıÛù^°#~ excitation L`ËÎ[#. =∂iÊ_ç. Çıkè~K«∞ excathedra JkèHßO° ѨÓO°fiHí~Qå excavate `ŒqfifÜ«µ∞. „áåâ◊ã¨Îº~. L^°úO°} excess q∞ug∞i#. ~ control =∂O°HíѨ٠xÜ«µ~„`Œ}. =∞Qõ`Œ#~ áÈQ˘@∞ì evisceration â◊sO°Hí∞ǨÏO°~Ö’x J=Ü«µ =KıÛù^°#~ 190 exanimate evocation Ç≤Å∞ѨÙ.evanescent evanescent JâÍâ◊fi`ŒÇ‹∞·#. zO°~ rqܡµ·# ever since JǨÊ>˜#∞~z evict (K«@ìã¨Ç¨Ü«µ~`À) Ç‹à◊§Q˘@∞ì/ `˘Å y~K«∞. ~ powers „Ǩ`˺ HßkèHßO®Å∞ exclusively „Ǩ`˺Hí~Qå excommunicate Ç‹eÇıÜ«µ∞. q∞~K«∞ excellence „âı+¨ª`Œ. L`Œ¯ $+¨ì`Œ. qx =∞Ü«µ~† K«^O° ~° Qõ~Ö’ ǨO㰠ʨ O°~ áå=ÙÅ |e. necessary ~ qHí$ uÖ’ J=ã¨O°~. Ǩiq∞`ŒÇ‹∞·#. ~ medico legal <®ºÜ«µ ~ Ç‹·^°ºÇ¨sHí∆. Q˘Ç¨Ê^°#~ examination ǨsHí∆. ~ distributor XHı XHí Ǩ~Ç≤}©^®O°∞_«∞. YzÛ`ŒÇ‹∞·#. JǨÇÍ^°~Qå excepted q∞#Ǩܵ~z#. ~ sputum Lq∞‡Ç¨sHí∆. `Àã≤ÇıÜ«µ∞. J#~`Œ. H’âÍQåO°~ excipient PHı∆Ǩ} `ˇÅ∞ѨÙ. „Ǩ`˺Hí`Œ QõÅ. =ºHíÎ evidentiary status „Ǩ`ŒºHí∆™®÷ܵ evidently „Ǩ`ŒºHí∆~Qå. ÃÑ~@. q_çzÃÑ@∞ì exclusion `ŒÇ≤Ê~K«_«~. k=º excellently Éèı+¨∞Qåæ except q∞#Ǩ. `ŒÇ≤Ê~K«∞HÁ~@¥ evenhanded LÉèíÜ«µÇ¨H∆ßÅHí∞ <®ºÜ«µ~ KıÜ«µ_«~† ã¨=∞`Œ∞ź event ã¨~Ѷ¨∞@#. q∞#Ǩܵ~ѨÙ. ã¨=∞O°÷`Œ. ~ doer JǨHßi. PYO°∞# ever ZšǨC_«∞ evergreen ã¨`Œ`ŒÇ¨Ïi`Œ everlasting âÍâ◊fi`Œ. WQõ∞O° ɡ@ì_«~. HíѶ¨ ǨsHí∆. ~ proceedings `˘Åy~Ѩ٠K«O°ºÅ∞ evidence ™®Hí∆ º~ evident ã¨Ê+¨ì. ^°∞+¨ì. [|∞ƒ =∞∞^°O°@~ exact |Å=~`Œ~Qå Kıܵ~K«∞. „¿ÑO°}. qã≤y~K«∞. Hí∆}˜Hí evangel ã¨∞ÇÍO®Î „Qõ~^ä°~ evaporate PqiK‹~^°∞. Éı^°YÅ∞ KıÜ«µ∞ eviction Ç‹à◊§Q˘@ì_«~. ™®O®~â◊~. ~ principle =O°˚# xÜ«µ=∞~ exclusive „Ǩ`˺HíÇ‹∞·#. JkèHí(Ç‹∞∞`ŒÎ~). ~ of fire Z^°∞O°∞ HßÅ∞ÊÅ∞. ~ theory r=Ǩi}®=∞ÇÍ^°~ evolve O°¥á⁄~k~K«∞ evolved constitution Ǩi}q∞`Œ O®*Ϻ~Qõ~ ex =∂r exacerbate ÃÑiyáÈÜ˵@@∞¡KıÜ«µ∞ exacerbation (Çͺkè) „ǨH’Ǩ~. L`ËÎ[ǨO°∞K«∞ excited L`ËÎl`Œ. Ç‹eH˜fÜ«µ∞ excavation `Œ=fiHí~. „âı+¨ª. ~ rate =∂O°HíѨ٠OÕ@∞. q∞~z#. PÉϯs ã¨∞~Hí~. Ǩiâ’+≤~K«∞ evaporation ÉÏ+‘ÊÉèí=#~. `˘Åy~K«_«~. ~ economic zone „Ǩ`ËHßi÷Hí =∞~_«Å~. xs˚=. =keÃÑ@ì_«~. |Ç≤Ï+¨¯ i~K«∞ excrement qã¨O°˚#. ~ intent ^°∞O°∞^ÕÌâ◊~. ã¨Ê+¨ì~Qå HíxÇ≤~Ǩ KıÜ«µ∞. ~ in chief <®ºÜ«µ ÇÍk `Œ# „Ǩtfl~z ™®Hí∆ º~ K‹ÇÊ≤ ~K«@~. Ç≤Å∞K«∞. xã¨û~^ÕǨÏ~Qå evil K‹_«¤. ~ stool =∞ÅǨsHí∆ examine ǨsH˜∆~K«∞. ~ energy L`ËÎ[# â◊H˜Î excite L^ÕfiQõǨ_«∞. L#fl`Œ ™®÷#~Ö’ L~K«∞ exaltation L#fl`Œã≤÷u. PqO°=_«~. qÇÍ^®xfl ÃÑ· <®ºÜ«µ™®÷<®xH˜ fã¨∞HÁx =K«∞Û. |Å=~`ŒÑ¨Ù =㨥Å∞ exactitude xiÌ+¨ì`Œ exactly YzÛ`Œ~Qå exaggerate ZHí∞¯=Kıã≤ K‹Ç¨C exalt á⁄Qõ_«∞. z=iH˜. ~ rate mechanism =∂O°Hí~ OÕ@∞ q^èß#~ exchangeability qx=∞Ü«µÜˇ∂Qõº`Œ. ~ supply JkèHí ã¨O°Ñ¶¨O® exchange =∂O°Hí~. ~ duty L`ÍÊ^°# ã¨∞~Hí~. â͡Ѷ¨∞º`Œ excellent L`ŒÎ=∞. „Hí=∞~Ö’ ã¨~Éèí q~Kı =∂O°∞Ê/ Ǩi}®=∞~ evolutionary Ǩi}®=∂`Œ‡Hí. L`ÍûǨÏHíO°Ç‹∞·# exclude `˘Åy~K«∞. `ÍO®¯}~ exanimate =∞$`Œ. L`Íö`Œ#~ excavators „áåp# tkäÖÏÅ H’ã¨~ `Œ=fi HßÅ∞ [i¿ÑÇÍO°∞. Ju. L`ŒÎ=∞`Œ. ~ capacity JkèHí ™®=∞O°÷º~. ZHí∞¯=. q∞#Ǩܵ~K«∞. ã¨i Jܵ#. q∞#Ǩܵ~z# exceptionally J™®=∂#º~Qå excerpt ã¨~„QõǨÏ~. x`Œº. ~ science qã¨Ê+¨ì âÍG~ exaction |ÖÏ`ͯO°~Qå Kıܵ~K«∞ H’=_«~. qt+¨ìÇ‹∞·#. =ºH©ÎHíi~K«∞ evirate áœO°∞+¨Ç‘Ï#∞}˜‚ KıÜ«µ∞. L^ÕfiQõ~ excitent L`ËÎ[Hí~ exciting L`ËÎ[Hí. ~ demand JkèHí _ç=∂~_«∞. =i˚~z# exception JǨÇÍ^°~. O≥@ì excrescence JÇÍ~Kè«hÜ«µ =$kú excreta qã¨O°˚Hí Ǩ^®O®÷Å∞ excrete qã¨i˚~K«∞. qã¨O°˚# excretion qã¨O°˚# excruciate ÉÏ^è°/ =º^è° Híey~K«∞/ ѨÙ>˜ì~K«∞ excise . ~ propensity ^°∞+¨ì „Ǩ=$uÎ evince 㨥z~K«∞.

Li. =∞ǨxO°æ=∞#~.excuria excuria H’O°∞ì Ç‹Å∞ǨŠexcursion q<À^°/ q*Ï˝# ǨO°º@# excursus JÇÍ~`ŒO° „Ǩã¨~Qõ~ excusable Hí∆q∞~K«^°y#. ~ price J`ŒºkèHí ^è°O° exorcism ^°Ü«∂ºÅ#∞ =^°ÅQ˘@ì_«~. MÏm JܵáÈ=_«~. xO°fiÇ≤Ï~Kı† xO°fi ǨÏ}®kèHßi. ^Õâ◊ |Ç≤Ï뮯O°~ KıÜ«µ∞ exilement ^Õâ◊|Ç≤Ï+¨¯O°} exima HíO®Ê}˜. ~ foods q^ÕjÜ«µ PǨO° Ǩ^®O®÷Å∞. JǨiz`ŒÇ‹∞·#. =∞O°}tHí∆† (HßO°º) xO°fiǨÏ}. ~ director É’O∑¤ PѶπ _≥·O≥HíìO°¡Ö’ XHíO≥·# ѨÓiÎHßÅѨ٠L^Àºy. ~ species qÅHí∆} ã¨r= *Ï`Œ∞Å∞ exotoxin |Ç≤Ïs˚= q+¨~ expand qáåÊO°∞. J#∞ HíO°} ܡ∂QõºÇ‹∞·#. LKÍÛ@# exosphere ÇÍ`Í=O°}~ z=i á⁄O° exostosis Z=∞∞Hí J™®^èßO°}~Qå á⁄_«∞K«∞HÁx O®=_«~ 193 expenditure exothermal L+¨‚Ç‹ØK«Hí exothermic L+¨Ç ‚ Ø‹ K«H. ÇͺMϺx~K«∞ expatriation ã¨fi^Õâ◊/ `ͺQõ~/ |Ç≤Ï+¨¯ $u expect Z^°∞O°∞K«¥K«∞. „¿ÑOÕǨ}. qã¨Îi~K«∞. Éèß+¨ºHßi exemplary P^°O°≈„áåÜ«µÇ‹∞·#. Ǩx exfiltration hO°∞ |Ü«µ@Hí∞ HßO°_«~ exfoliation Hí}®Å∞ O®eáÈ=_«~ ex gratia ǨiǨO°~ exhalation TÇ≤iq_«=_«~. Ç‹à˧^®i exit polls „Ǩ*Ïaè„áåÜ«µ ¿ãHíO°} exobiology „QõǨ~`ŒO° r=âÍG~ exocrine |Ç≤Ï„™®ûq exodus ÃÑ^°Ì ã¨~YºÖ’ „Ǩ[Å =Åã¨. É’kè~K«∞ exhortation L^Àƒ^è°. xO’Ì+≤Qå xO°‚ܵ~K«∞/ „ǨHí >˜~K«∞. JǨÇÍ^°∞ fã≤ÇıÜ«µ∞. Hí∆=∂O°›Ç‹∞·# excuse Hí∆=∂Ǩ}H’O°∞† q∞+¨. ™®Hí∞. post partum ~ „Ǩ㨥u Çͺܫ∂=∞~ exert LǨܡ∂y~K«∞. xsHí∆} expected value J¿ÑH˜∆`Œ qÅ∞= expected yield J¿ÑH˜∆`Œ kQõ∞|_ç expectorant Híá¶È`ÍûO°Hí~ expectoration Híá¶åxfl L=∞‡_«~ expediency „Ǩܡ∂[#Hßi`Œfi~ expedient Lz`Œ ÖÏÉèí™®>˜ LǨܡ∂QõHí~ expedite `ŒfiO°Ç¨O°K«∞. XHí K«O°‡ Çͺkè exim bank J~`ŒO®˚fÜ«µ ÇÍ}˜*Ϻ=㨠O®Å∞ fOÕÛ ÉÏ~Hí∞ exim policy (export import policy) ZQõ∞=∞u kQõ∞=∞`Œ∞Å q^èß#~ exist |`Œ∞Hí∞ (rq~z) L~_«∞ existence LxH˜. x뮯ã≤`Œ∞_«∞. ÃÑ· O®à◊§#∞ `˘Åy~K«_«~ exhume `Œqfi|Ü«µ@Hí∞ fÜ«µ∞. Jã≤Î`Œfi~. =∞∞~^°∞Qå TÇ≤Ï~K«∞. ÇͺH’z~K«∞ expansion qã¨ÎO°}. ^°~_« Ü«∂„`Œ expeditiously j„Ѷ¨∞~Qå expel Ç‹à◊§Q˘@∞ì. ã≤Îu. =∂O°æ^°O°≈Hí. ~ powers HßO°ºxO°fiǨÏ}®kèHßO®Å∞. „áÈ`Œû Ç≤Ï~K«∞. breathing ~ âÍfiã¨Hí∞ ã¨~|~kè~z# Çͺܫ∂=∞~. <ˇÇ¨~ exdividend ÖÏÉèí~Ö’ ÇÍ>ÏÖËx execute J=∞Å∞ [O°∞Ѩن =∞O°}^°~_«# J=∞Å∞ [O°∞Ѩ٠execution J=∞Å∞. qâ◊fiã≤~K«∞ exhaust JܵáÈ=Ù.í `ÍǨHÇ∆ı H¨ í Çı_xç Ç‹eÃÑ>ıì. ~ gifts Ç‹∞∞`ŒÎ~ =_ô¤x K‹e¡~Kı „ǨÉèí∞`Œfi ÃãHí∂ºi>©Å∞. ~ reaction L+¨‚ Ç‹ØK«Hí K«O°º exotic J™®^èßO°}. ~ of ore ^èß`Œ∞ x뮯 ã¨#~ exhibit K«¥ÃÑ@∞ì† H’O°∞ìÖ’ ™®Hí∆ º~Qå ^®YÅ∞ Kıã≤# Ǩ„`Œ~. JÅã≤áÈ=Ù. ÇͺYº exegete ÇͺMϺ`Œ. ~ order JkèHßiHí L`ŒÎO°∞=Ù. =>˜á ì È=Ù KıÜ«µ∞. Pt~K«∞. „áÈ`ÍûǨÏ~ exhumation áåu# â◊ÇÍxfl ÃÑ·H˜ fÜ«µ_«~. YO°∞Û† =ºÜ«µ~ Kıã≤# _«|∞ƒ . x„™®Î}. „¿ÑOÕÇ≤~K«∞. q∞#Ǩܵ~ exile K«_«~ exercise qxܡ∂Qõ Çͺܫ∂=∞~. MÏm JܵáÈ=Ù exhaustion JÅã≤áÈ=_«~. ÇͺH’K«~. ^®~aèHí∞_«∞ exhibitor „Ǩ^°O°≈Hí∞_«∞ exhilarant LÖÏ¡ã¨HßO°}~ exhort L^Àƒkè~K«∞. ~ gilts P^®Ü«µ Ǩ#∞fl #∞~z q∞#Ǩ ܵ~Ѩ٠WzÛ =_ô¤ Ç‹∞∞`ÍÎxfl K‹e¡~Kı „ǨÉèí∞`Œfi ÃãHí∂ºi>©Å∞ exempted q∞#Ǩܵ~z# 192 exemption exhume exile q∞#Ǩܵ~ѨÙ. „Ǩã¨q~K«É’Ü˵ expectation Pâ◊~ã¨. ~ damage #+¨ìǨi ǨO° ^è°<®xH˜ q∞~z# #+¨ì~ exemplon P^°O°≈/ J#∞ã¨i~K«^°y# =ºH˜Î exempt q∞#Ǩܵ~K«∞. ~ action j„Ѷ¨∞K«O°º fã≤HÁ#∞ expediting ÇıyO°Ç¨O°K«@~ expedition (™®Ç¨Ïã¨) Ü«∂„`Œ. rq`Œ HßÅ~ existentialism Jã≤Î`ŒfiÇÍ^°~ existential sociology Jã≤` Î fiŒ ÇÍk ™®=∂ lHí âÍG~ exit xO°æ=∞#~. ~ committee HßO°º=O°æ~. J=∞Å∞ [O°Ç¨_«~ execution petition J=∞Å∞ [O°Ç¨=Å ã≤~kQå H’OÕ Js˚ executive J=∞Å∞Kı¿ã. „â◊q∞~K«∞. ~ privilege „Ǩ`˺Hí HßO°ºxO®fiǨÏHí}®kè HßO°~ executor HßO°ºxO°fiǨÏ}®kèHßi. ǨO’Hí∆ expatiate q=O°~Qå K‹Ç¨C. á⁄_çy~ѨÙ. P_«~|O° ã¨fiÉèß=~ exhibitionist ^ÕÇ¨Ï „Ǩ^°O°≈# Kı¿ã =ºH˜Î. „Ǩܫµufl~K«∞ exertion „â◊=∞. qx ܡ∂y~K«∞. HßO°ºxO®fiǨÏHí=O°æ~. ~ isothermal ã¨Ç‹ØëÈ‚„Qõ`Í ÇͺH’K«~ expansionism qã¨ÎO°} ÇÍ^°~ ex parte UHíǨH©∆Ü«µ. HßK«∞HÁx L~_«∞ expectant Z^°∞O°∞K«¥¿ã. |Ç≤Ï+¨¯i~K«∞ expend YO°∞ÛÃÑ@∞ì expenditure =ºÜ«µ~. ÇıyO°Ç¨O°K«∞. ѨÓp `ŒÇ≤Ê~K«∞ exorbitant J`ŒºkèHí. ѨÓ_çÛ# â◊ÇÍxfl Ç‹eH˜fÜ«µ_«~ xO®fiã≤`Œ∞_«∞. J=∞Å∞ ^®O°∞ exegesis Éèß+¨º~. W`ŒO° =ã¨∞Î=ÙÅ∞ exhibition (=ã¨∞Î) „Ǩ^°O°≈# exhibitionism „Ǩ^°O°≈<®`Œ‡Hí „Ç¨=O°Î#. =∞Ǩ „ǨÇÍǨÏ~ ex-officio L^ÀºQõHßO°}~`À Ǩ^°gs`ͺ. xâÍfiã¨~ exhale TÇ≤iq_«∞K«∞. J#∞HíO°} ܡ∂QõºÇ‹∞·# exemplary P^°O°≈. ~ member JkèHßO° Ǩ^°qs`ͺ ã¨Éèíº`Œfi~† Ǩ^°q ^®fiO® ã¨Éèí∞º_«∞ exogamy |Ç≤ÏifiÇÍǨÏ~ exogenous |Ç≤ÏO®˚`Œ exonerate <ËO®O’Ǩ} #∞~z q=∞∞H˜Î KıÜ«µ∞.

ǨÏO°}~ expulsion |Ç≤Ï+¨¯O°}. „Ǩ`˺Hí *Ï˝#~ expiate „áåÜ«µtÛ`ŒÎ~ Kıã¨∞HÁ#∞. JO°÷~K‹Ç¨C. AÅ∞~ KıÜ«µ∞ extortion |Å=~`ŒÑ¨Ù =㨥Å∞. J=QåǨÏ# expound expound JO°÷q=O°}KıÜ«µ∞. `ˇeÜ«µ *ËÜ«µ_«~. ã¨O°fi<®â◊#~ KıÜ«µ∞ extol á⁄Qõ_«∞. ~ from records iHßO°∞¤Å #∞~z `˘Å y~K«_«~ expurgate HíuÎi~K«∞ exquay JÇı∞‡ÇÍO°∞ Éèi í ~Kı ã¨O∞° Hí∞ qÅ∞= exquisite KÍÖÏ J~^°Ç‹∞·#/ ã¨∞xfl`ŒÇ‹∞·#. qã¨Î $u. ã¨=∞O°∞÷_«∞. JáåÜ«∂xH˜ J=Hßâ◊~ W=fi_«~. ^ÕÇ¨Ï „Ǩ^°O°≈#. ÇͺÇ≤Î. HÁxÜ«∂_«∞. „Ǩu áå^°# ex post facto Qõ_«z# ^®xx Qõ∞i~z PÖ’z~K«_«~ expostulate =∞~^°e~K«∞. ~ oriented units (EOUS) ZQõ∞=∞u Hí~ÃÑhÅ∞. ~ account ǨxH˜ ã¨~|~kè~z YO°Ûܵ# Ç‹∞∞`ÍÎxfl `ˇe¿Ñ MÏ`Í. xѨÙ}=O°æ~. ~ quota ZQõ∞=∞`Œ∞Å H’>Ï. xO°¥‡e~K«∞. =∂r O°Hí∆} ^°à’^ÀºQõ∞Å∞ exship <ÒHß O°ÇÍ}® KÍs˚Å∞ J=∞‡Hí~ ^®O°∞ Éèíi~Kı ã¨O°∞Hí∞ qÅ∞= exstock ã¨O°Ñ¶¨O® Kı¿ã ã¨O°Hí∞ „Ǩã¨∞Î`Œ ^è°O°Å∞ extempore Pâ◊∞=ÙQå extend á⁄_çy~K«∞. ÖËHí∞~_Í áÈ=_«~ extinguish ÖËHí∞~_Í KıÜ«µ∞. =∞∞yÜ«µ∞ expiry ã¨=∂Ç≤Î. <ˇ·Ñ¨Ù}º~`À `ŒÜ«∂O°∞Kıã≤# exrights =∂O≥¯>’¡ <ËO°∞Qå J=∞‡_ÍxH˜ ÃÑ>ıì ÇÍ>ÏÅ∞ exservice men =∂r Ãã·xHí∞Å∞. `˘Å y~K«_«~ expunge `˘Åy~K«∞. „ǨÇıt~K«O®^°x x¿+kè~K«∞ external |Ü«µ>˜. exportpromotion ZQõ∞=∞`Œ∞Å#∞ „áÈ`Œû Ç≤Ï~K«∞. ~ cardiac massage Kèßfx =∞iú~K«@~. Ç‹`Œ∞Hí∞. =∞O°}~. ~ licence ZQõ∞=∞uH˜ J#∞ =∞u. â◊q∞~Ǩ*ËÜ«µ∞. ǨiǨÏi~K«∞. â’^è°# exploratory J<Ëfi+¨}®`Œ‡Hí explore J<Ëfi+≤~K«∞. qã¨Î $`Œ Ç‹∞·#. Ç≤Ï`ÀǨ^â Õ ~◊ exposure Ç‹Å¡_ç. O°^°∞ÌKıÜ«µ_«~ extirpate ã¨=∞¥Å~Qå <®â◊#~ KıÜ«µ∞. xO°¥‡ÅÇ‹∞·#. qâÍÅÇ‹∞·#. <ËO° f„= `Œ#∞ `Œyæ~K«∞ extension á⁄_çy~ѨÙ. Ç‹à◊¡Q˘@ì_«~. ~ education qã¨ÎO°} q^°º 195 extortion ÃÑ^°ÌZ`Œ∞Î#. Ys^≥·# experience J#∞Éèí=~† Ö“H˜Hí*Ï˝#~ experiment „Ǩܡ∂Qõ~ experimental „Ǩܡ∂Qå`Œ‡Hí. population ~ [#ã¨~MϺ q™ÈÊù@#~ explosive q™ÈÊù@Hí~ explosives ¿ÑÅ∞_«∞ Ǩ^®O®÷Å∞ exponent ÇͺMϺ`Œ. H©iÎ~K«∞ extort |Å=~`Œ~Qå fã¨∞HÁ#∞. |Ü«µÅ∞ ǨO°K«_«~. ÇͺÇ≤~ǨKıÜ«µ∞ extended family L=∞‡_ç Hí∞@∞~|~ extennate `ŒÇ¨CÅ∞ HíÇ≤ÊѨÙK«∞Û. ~ animals J~`Œi~z# [~`Œ∞*ÏÖÏÅ∞ extinction qÅ∞ǨÎ`Œ. ^Õ=ÙÖÏ_«∞ explosion ¿ÑÅ∞_«∞. =∞O°}~ explain q=i~K«∞.expense YO°∞Û. ~ economics and diseconomics |Ç≤ÏO°æ`Œ P^®Ü«µ =ºÜ«∂Å∞. O°^°∞Ì KıÜ«µ∞ extinguisher POÕÊ. ^ÀÇ≤_ç KıÜ«µ_«~ exploration J<Ëfi+¨}. ^°∞ifix ܡ∂Qõ~. xO°¥‡ Å#~. |Ç≤ÏO°æ`Œ ǨO°K«_«~. ¿ãflǨÏѨÓO°fi Hí~Qå xO°ã¨# `ˇÅ∞Ѩ٠expostulation =∞~^°e~ѨÙ. Ç‹Å¡_ç expressionism Éèß= „ǨHí@# ÇÍ^°~ expressionist qÉèß=Hí∞_«∞ expressionless xifiHßO° exprobration ^°¥+¨} expropriate ǨÏHí∞¯ ™®finè#~ Kıã¨∞HÁ#∞ expropriation ǨÏHí∞¯ ™®finè#`Œ. |Ç≤ÏO°~Qõ ǨO°K«_«~. ZHí∞¯=Qå. q™ÈÊù>˜~K«∞ exploit ^ÀK«∞HÁ#∞/ ^ÀÇ≤_ç KıÜ«µ∞ exploitation ^ÀÇ≤_ç exploitative system ^ÀÇ≤_ç =º=ã¨÷ expense 194 exposure exploiting HÁÅ¡Q˘@ì_«~. PiÊÇıÜ«µ∞. ã¨=∂Ç≤Î. =ºH©ÎHíO°}. productive ~ L`Íû^°Hí =ºÜ«µ~. q=O°}HíO°Î. q^Õj. =∞∞y~ѨÙ. ÇͺMϺ#~. k@ì expertise <ˇ·Ñ¨Ù}º~. day light ~ Ǩ@ìǨQõÅ∞ ^ÀÇ≤_ô. ~ of sentence tH∆ßHßÅ ã¨=∂Ç≤Î expire K«xáÈ=Ù. Hí∞â◊Å∞_«∞. <ËO°Êi. HÁ#™®y~ѨÙ. ÇͺÇ≤Î extenuate `Œyæ~K«∞. ~ profitability ZQõ∞=∞`Œ∞Å ÖÏÉèí^®Ü«µHí`Œ. ~ of capital ÃÑ@∞ì|_ç ZQõ∞=∞u. <®â◊#~ KıÜ«µ∞. ~ service qã¨Î $`Œ ¿ã= extent qã¨Î $`Œ. ~ commercial borrowings (ECBs) q^Õj ÇÍ}˜[º O°∞}®Å∞. Ѷ¨∂`Í~Hí~ export ZQõ∞=∞u. ZQõ∞=∞`Œ∞ÅÃÑ· J#∞=∞u~z# Ǩikè exporter ZQõ∞=∞u^®O°∞ expose |Ü«µ@ÃÑ@∞ì. ǨâÍÛ `ÍÎǨ~ „ǨHí>˜~K«∞ expiration =∞∞y~ѨÙ. ~ money Ç‘_ç~z fã¨∞Hí∞#fl _«|∞ƒ extensive . fire ~ =∞~@ÖÏOÕÊ ™®÷#~ extinguishment PiÊÇıÜ«µ_«~. =ºÜ«µ~. q=O°~Qå explicitness ã¨Ê+¨ì`Œ explode ¿ÑÅ∞. trade ~ =O°ÎHí =ºÜ«µ~ expensive YO°∞Û`À Hí∂_«∞HÁ#fl† =ºÜ«µ Éèíi`ŒÇ‹∞·#. ÇͺMϺ x~K«∞ explanation ã¨~*Ïܵ+‘ explanatory q=O°}®`Œ‡Hí explication qâ◊nHíO°} explicit qâ◊^°~. ~ affairs q^Õj =º=ǨO®Å∞. ã¨#flyÅ¡*ËÜ«µ∞ exterior ÉÏǨϺ. =ã¨∞Î ¿ã=Å∞. |Ç≤ÏO°æ`ŒÇ¨O°K«∞. Ǩ_«Q˘@∞ì. ~ liabilities W`ŒO°∞ÅHí∞ fO°Û=Åã≤# JǨCÅ∞ extinct Å∞ǨÎÇ‹∞·#. HßÅ~ fi áÈ=_«~. `Œ∞_çzÇıÜ«µ∞. qâ◊^° ǨO°∞K«∞ exposing J~Qå~Qõ „Ǩ^°O°≈# exposition q=O°}. ã¨Ê+¨ì~ explicitly ã¨Ê+¨ì~Qå. Ç‹Å∞Qõ∞Ö’xH˜ `Ë=_«~. q=i~K«∞ expression Jaè=ºH˜Î. Ç‹Å¡_ç~K«∞. ~ error „Ǩܡ∂Qõ^À+¨~ experimentalism „Ǩܡ∂QõÇÍ^°~ experimental method „Ǩܡ∂Qõq^èß#~ expert xѨÙ}∞_«∞. |Ç≤Ï O°~QõǨO°K«∞. qâ◊^°Ç¨O°Û_«~. Ç‹Å∞ǨŠL#fl extern |Ç≤Ï+¨¯i~K«∞. qã¨Î O°}.

P_«~|O° „Ǩ^°O°≈# extravasation Ǩi„™®=~ extreme f„=. ~ sight Hí~>˜K«¥Ñ¨Ù. ~ witness „Ǩ`ŒºHí∆™®H˜∆ eye rhyme <Ë„`Œ„áå㨠eyrie Qõ^°ÌQõ¥_«∞ 197 fable extravagant qâ◊$~YÅ. <ËO°∞ÊQõÅ. ã¨~`À+≤~K«∞ exultation „ǨǨÏO°¬~. ã¨O°à◊=∞ܵ# facilitate ã¨∞ÅÉèí~KıÜ«µ∞. Ç‹eH˜fÜ«µ_«~. environment ~ ǨO®º =O°} HßO°Hí~. Je¡Hí. `ŒÇ≤Ê~K«∞. Híà◊∞§ Hí∞>ıì. ~ loyalty q^ÕâÍxH˜ q^èıÜ«µ`Œ extraterrestrial „QõǨ~`ŒO° extravagance Ju=ºÜ«µ~. q_«∞^°Å extrinsic |Ü«µ>˜. ÃÑ>ˇì facial =∞∞Y ã¨~|~^è°Ç‹∞·#. f„=ÇÍ^°~ extremist f„=ÇÍk. xO®‡`Œ fabulist Hí@∞ìHí^ä°Å∞ K‹¿ÑÊ/ J|^®úÖÏ_Ë =ºH˜Î fabulous #=∞‡O®x. ~ lash Hí#∞O≥Ç¨Ê Ç‹~„@∞Hí.extortioner extortioner |Å=~`Œ~Qå fã¨∞Hí∞<Ë =ºH˜Î extortionist ɡki~z _«|∞ƒ J_çQÕ =ºH˜Î extra Ju. put a good ~ on ^è≥·O°º~Qå xÅ|_«∞. =∞∞„k`Œ qÅ∞= face v. ~ finding x[xO®úO°} faction ÉèßQõ~. growth ~ =$kú HßO°Hí~. fÜ«µ_«~ extradiate áåiáÈܵ =zÛ# =ºH˜Îx uiy JǨÊy~K«∞ extradition „Ǩ`ŒºO°Ê}. ~ to relations =∞∞MÏ=∞∞d ã¨~|~^èßÅ∞. psychology ~ Çı∞^äßâ◊HÍκ^谺ܫµ# (âÍG~) fad ÇͺNjØǨÏ~. XHí kâ◊Qå K«¥K«∞ face lift =∞∞Y~Ö’ =∞∞_«∞`ŒÅ∞ áÈQ˘>ıì zH˜`Íû q^èß#~. #HíÅ∞. fabric =º=ã¨÷. Qõ∞}áåOî°~ <ËOÕÊ. ~ value =∞∞YqÅ∞=. Hí#∞fl. xi‡~K«∞ fabrication Hí∂@ã¨$+≤ì. <®=∞ =∂„`Œ qÅ∞=. ~ general meeting (EGM) J™®^èßO°} ã¨=∂Çıâ◊~ extrapolation ÉÏǨϺ Qõ}#~ xHı∆Ǩ~ extrateritorial ã¨fi^ÕâÍkèHßO° ǨikèH˜ Ö’|_«x. J^°∞ƒù`ŒHí^ä° <®}ºÇ‹∞·# Qõ∞_«¤. K«¥Ñ¨Ù. Ç‘Hí_«~. =∞¥ÅHí~. (Éèí=#) xO®‡}~ fabricate ã¨$+≤ì~K«∞. ™®O°~ extractabilty x+¨¯O°¬}©Ü«µ`Œ. HíeÊ~K«∞. ã¨~|~^è~ ° ÖË. z=i. Híà◊§ Qõ∞~@Å∞. Ç‹Å∞Ǩe. on the ~ of it ã¨Ê+¨ì~Qå. JkèHí. antisterility ~ =~^è°º`Œfi xÇÍO°Hí (Ǩ^®O°÷~). ÅHí∆}~. Hí$„u=∞ HíÅÊ#. |∞kú. <Ëã≤#|@ì.ú JY~_«Ç∞‹ # · . HíeÊ`ŒHí^ä°. ~ sore Híà◊§HíÅHí. Ç‹Åã≤áÈ=Ù. „Hí=∞~Qå J~`Œi~K«∞ faded ÇÍ_çáÈܵ# fading =O°‚Hí∆Ü«µ~. (peHí) =O°æ~† =∞∞Oîß factionalism =∞∞Oîß`Œ`Œfi~ factionalist =∞∞Oîß^®O°∞ factor J~â◊~. ~ parasite Ç‹·HíeÊHí ǨO®#flrq faculty ™®=∞O°÷º~. ~ expressions =∞∞Y~Ö’ HíxÇ≤~Kı ÉèßÇÍÅ∞. q*ÏfÜ«µ extrovert |Ç≤ÏO°∞‡Y∞_«∞ extrude |Å=~`Œ~Qå |Ü«µ@Hí∞ ÖÏQõ∞ exuberance Juâ◊Ü«µ~. fading Ff fable Hí@∞ìHí^ä°. ~ treaty ^À+¨∞Å JǨÊy~`ŒÃÑ· O≥~_«∞ ^ÕâÍÅ XǨÊ~^°~ extra-galactic áåÅѨÙ~`ŒH˜ P=Å Ç‹·Ñ¨Ù#fl extra-marital affairs qÇÍ¿ÇÏ`ŒO° ã¨~|~^èßÅ∞ extramural P=O°}ı`ŒO°. ~ wash Ç‹Øã¨~. Ç‹Å∞=O°∞Û exult P#~k~K«∞. =∂ã≤áÈ=Ù. L^®Ç¨Ï$u. W`ŒO°. Hí_«Ç¨>˜ extremism JuÇÍ^°~. ~ of production L`ŒÊuÎ HßO°Hí~ factory HíO®‡QåO°~ factual ÇÍã¨Î=Ç‹∞·# facultative SzÛùHí. Z^°∞O˘¯#∞. qâ◊fiq^®ºÅ Ü˵`ŒO°. =∞ǨÏ`ŒÎO°Ç‹∞·# facade =∞∞YÉèßQõ~. q_çÇ≤~K«∞. xQõ¥_è°â◊H˜Î. ~ save =∂@ ^°H˜¯~K«∞. Ѷ¨ÅHí~. ã¨~Ǩ#fl exudate O°ã≤. uiy JǨÊy~K«@~. JxÜ«µ~„u`Œ extravaganza H’ÖÏǨÏÅ. Qõ$ǨÏ=∞∞Y~ face n. „ǨHíO°¬ exuberant ã¨=∞$^°. ~ piece ^°¥O°^°i≈x Hí@Hí~. ÇıÅ~Ç‹„i fade ÇÍ_çáÈ=Ù. ^°Qå. Ç‹·HíeÊHí. K«„@~. host ~ Pu^äıÜ«µ HßO°Hí~. Éè= í #~ Ç‹∞∞`Œ~Î =∞∞Y ÉèßQõ~. ~ of evidence ^˘~Qõ ™®Hí∆ º~ ã¨$+≤ì~K«_«~ fabricator HíeÊ~Kı =ºH˜Î. L^®Ç¨Ïi~z# ÉèßQõ~. Hí^ä°Ö’¡ L~_ËÖÏ~>˜. non-surgical ~ â◊GzH˜`Œû KıÜ«µHí∞~_Í =∞∞Y~ =∞∞_« `ŒÅ∞ áÈQ˘>ıì q^èß#~ face pack =∞∞YÖËǨ#~ facet ^°â◊. loose ~ J==∂#~ á⁄~^°_«~. „|Ǩ‡#~^°~ exviate HíuÎi~z# â◊sO° ÉèßQåÅ∞ exvoto Ç‹∞∞Hí∞¯|_ç. Hí@∞ìHí^ä°. ÇÍѨن â’^ä°„™®=~ exude „Ǩ^°i≈~K«∞. JuÇÍk extremity Ç‹·Ç¨s`Œº~ extricate O°H˜∆~K«∞. L^®Ç¨Ïi~K«∞. ~ of metal Ö’Ç¨Ï x+¨¯O°¬}~ extraction á⁄~^°_«~. ~ features =∞∞YHí=oHíÅ∞ facies =∞∞YÇ‹·Yi. „áåg}º~. Jf`Œ. ~ lid Hí~>˜O≥ǨÊ. Hí}®xH˜ Ç‹Å∞ǨŠQõ∞~A. ~ orbits JH˜∆Hí∂áåÅ∞. Ǩ^®O°÷~. ~ jurisdiction Ju„áå^ÕtHí Ǩikè. ^°∞ÉÏO® (YO°∞Û) extract 196 eyrie q∞ug∞i#. =∞$^°∞Ç‹·#. #=∞¥<®. O°~Qõ∞ áÈ=_«~ . ~ brow Hí#∞ÉÁ=∞‡. Jã¨Ç¨ÏºÇ‹∞·#. J^°∞ƒù`ŒÇ‹∞·#. diabetogenic ~ =∞^è°∞ Çı∞Ç¨Ï HßO°Hí~. J#ºÇ‹∞·#. ~ leonine ã≤~ǨHí$u QõÅ =∞∞Y~ facile ã¨∞ÅÉèí~Qå ™®kè~z#. ~ signature ã¨~`ŒHí~ „Ǩu O°¥Ç¨~. ã¨~áåk~K«∞. ÃÑ·qÅ∞=. ã¨^°∞áåÜ«µ~ HíÅ∞Qõ*ËÜ«µ∞ facing Z^°∞O°∞. ¿ÑO˘¯#∞. `ËeHíܵ#. ~ matter J#ºq+¨Ü«µ~ extraordinary J™®^èßO°}Ç‹∞·#. #HíÅ∞ `ŒÜ«∂O°∞KıÜ«µ∞ fact ÇÍã¨Î=~. HßO°Hí~. (qâ◊fiq^®ºÅ Ü«∂Ö’¡) HÁxfl âÍYÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ~ opener Híà◊∞§ `ˇiÇ≤~Kı. JO°Ê} eye <Ë„`Œ~. q*Ï˝# qÉèßQõ~. |Ü«µ@Ǩ_«∞ extrication Ç‹eH˜f`Œ. Z^°∞O’¯=_«~ facsimile YzÛ`ŒÇ∞‹ # · „ǨuO°¥Ç¨~. ~ gang |Ü«µ@Ǩx Kı¿ã Mˇ·nÅ∞ extraneous ã¨~|~^è°~ÖËx. „Ǩuã¨=∞O°Ê}. Híà◊§=∞~@. qǨ s`Œ. ~ ball Hí#∞ Qõ∞_«∞¤. ÉÏkè~Kı. ã¨#flyÅ∞¡. =∞∞Y~. anti-anaemic ~ O°HíÎÇ‘Ï#`Í xÇÍO°Hí (Ǩ^®O°÷~). anti-neurotic ~ <®_ôÇı^°# xÇÍO°Hí (Ǩ^®O°÷~). J^°#Ѩ٠extra-cellular Hí}ÉÏǨϺ.

kyáÈ=Ù fallacious „Éèí=∞[#HíÇ‹∞·#. ~ of mal-observation Hí∞ǨijÅ<®Éèßã¨. ÉÏ_«=Éèí¥q∞ falls [Åáå`Œ~ false J|^°Ç ú ∞‹ #· . „Éèí=∞ fanfare J@ìǨã¨~. „áåO°|ú~. Hí~_«O®Å K«∞@¥ì L~_Ë á⁄O° fasciculus Hí~_«O°/ <®_ô`Œ~„f ã¨=∞∞ ^®Ü«µ~ fascinate PHíi¬~K«∞. ^°∞O°^$° +¨~ ì . aQõ∞=ÙQå fasten Hí@∞ì. hepatic ~ HßÖËÜ«µ „H˜Ü«∂ ֒Ǩ~. ~ hearted Ç≤iH˜ faint glow =∞~^°nÇ≤Î fair ã¨∞~^°O°Ç‹∞·#. uO°∞<®à◊∞§. Ç‹·Ñ¶¨Åº~. ÖËxáÈx. „Éèí~â◊~ fascia . *Ï#Ǩ^° ™®Ç¨Ï㨠Qå^ä° faecal faeces 198 false [iy# Ǩx. <ˇO°Çıi# x[~ faith (=∞`Œ) qâÍfiã¨~. „Éèí=∞. ~ of ambiguity Jã¨Êë®ìO®÷Éèß㨠falling rhythm J#∞Ö’=∞ ÅÜ«µ fallopian tube ¢ã‘Î c[ ÇÍÇ≤ÏHí fall out qO’^èÇ ° _¨ ∞« † ã¨~Éè=í ~. ~ hood Jã¨`Œº~. <ÀO°¥ Híe¿ãKÀ@∞. ~ share ã¨O≥·# ÉèßQõ~. qz„`ŒÇ∞‹ #· . <®ºÜ«µ=O°Î# fairnose Ç≤~_ç/á⁄_ç Ǩ^®O°÷~ fairy tale J^°∞ƒù`ŒHí^ä°. |~kè~K«∞ fastidious XHí Ǩ>Ïì# #K«Ûx fastidiousness ã¨∞ÅÉèí~Qå Ç‹∞K«ÛHí áÈ=_«~ fasting xO°â◊#~ fatal „Ǩ=∂^°HíO°Ç‹∞·#. ^è°O°‡Ç‹∞·#. ǨsHí∆ `ŒÇ¨C failing ^°∞O°ƒÅ. x„™®Î}. _ËQõ falconry _ËQõÅHí∞ Çı@Ö’ tHí∆} W=fi@~ fall n. Hí∂@ã¨$+≤ì falsify `ŒÇ¨CQå HíeÊ~zO®Üµ. in good ~ ã¨^°∞^ÕÌâ◊~`À fake #H˜b. K«Hí¯<ˇ·#. Jã¨~^°O°ƒùÇ‹∞·#. <®ºÜ«µÇ‹∞·#. ~ colour `ˇÅ¡O°~Qõ∞. Ǩ㨺O°¥Ç¨Hí~ farfetched ã¨∞^°¥O° falter 199 fault farinaceous Ç≤~_ç`À Kıã≤# farm Hí=∞`Œ~. „áåO°|~ú fate qkè. JÅã¨@. ~ tree =~â◊=$Hí∆~ famine HíO°∞=Ù. Hí+≤ì~zǨx KıÜ«µ∞. circulatory ~ O°Hí΄Ǩ™®O° Ç‹·Ñ¶¨Åº~. kÇÍÖÏ. ~ report ã¨=∞∞z`Œ xÇıkHí. ^°∞O°^°$+¨ì~. <®QõiHí~ fast LǨÇÍã¨~. ã¨fiǨfl~. Ǩ_«∞. ã¨~H’z~K«∞ fame H©iÎ. in bad ~ ^°∞O°∞^ÕÌâ◊~`À. qǨ s`Œ Éèß=#. „Ǩu+¨ª. ~ heirloom áåO°~ ǨO°º~Qå ã¨~„Híq∞~Kı =ã¨∞Î ™®=∞„y. joint ~ ã¨=∞+≤ì Hí∞@∞~|~. ~ price ã¨O°ã¨Ç‹∞·# ^è°O°. ~ planning Hí∞@∞~| xÜ«µ~„`Œ}. W+¨ì~ Híey~K«∞. ~ rent `Œy# ÉÏ_«∞Qõ. Ç‹·Éèí=~ fang H’O° fantasia PHßâ◊ ™œ^è° xO®‡}~ fantasm O°¥Ç¨~ÖËx PHßO®xfl TÇ≤Ï~K«∞ H’=_«~ fantastic q~`ˇ# · . „Éèí=∞. `ŒÇ≤Ê^°~. ÇÍ_«∞Hí. Hß#∞ѨÙ. qѶ¨Å=∞=Ù`Œ∞#fl failure ǨO®[Ü«µ~. ~ sex ¢ã‘ÎÅ∞. ~ of composition ã¨=∞¥Ç¨Éèßã¨. Hí∞`ŒO°¯~. ~ prestige |¥@HíѨ٠„Ǩu+¨ª. J^°$+¨ì~. Hß@Hí~ famish PHíe`À ÉÏ^è°Ç¨_«∞ fanatic =∞¥_è°qâÍfiã≤ fanaticism J¿ÇÏ`Œ∞Hí qâÍfiã¨~. =∂@ xÅɡ@∞ìH’ÖËHíáÈ=Ù. ¿ã^°ºÑ¨Ù Éèí¥q∞ farrow D`Œ. D#∞. ~ hypothesis JÜ«µ^äßO°÷ „áåHí¯ÅÊ#. ã¨~Éèíq~K«∞. ǨO®[Ü«µ~ á⁄~^°∞. `ŒÇ¨C_«∞ Éèß=~. O®Å∞. J|^°ú~. `ŒQõ∞æ. `ŒÇ¨Ê_«~. ÇÍã¨ÎÇÍf`Œ Qå^ä° farandole O≥·`Œ∞Å #$`Œº~ farce „ǨǨÏã¨#~. Éèí~Qõ~. Ç‹ØǨÏ~. Lz`ŒÇ‹∞·#. ^°$_è°~Qå. |_«eHí fatty acids HÁ=Ùfi P=∂¡Å∞ fatuous `ˇeq `ŒHí∞¯Ç‹·# fauces Q˘~`Œ¥. |ÅÇ‘Ï# Ǩ_«∞. Ç≤Å¡Å∞ ÃÑ@∞ì K«O°‡~H˜~^°. Ǩ`Œ#~. ~ physician Hí∞@∞~| Ç‹·^°∞º_«∞. á⁄O°áå@∞. radio-active ~ OÕ_Ü ç ∂ˇ ^èßi‡Hß=áå`Œ~ fallow Ǩâ◊∞=ÙÅ HÁ=Ùfi† c_«∞. Hí$„u=∞Ç‹∞#· .faecal =∞Åã¨~|~^è°Ç‹∞·# =∞Å~. Ǩ_«_«~. K“Hí ^è°O°. xÜ«µuÇÍk fatality qkèqÖÏã¨~. J^°∞ƒù`Í=ǨÏÇ‹∞·#. Hí∞ǨÏ<® fake shares #H˜b ¿+O°∞¡ falcate HÁ_«=e =Öˇ X~Ѩ٠uiy# falcato secund XHíÇ‹·Ñ¨Ù X~Ѩ٠uiy# falcon Qõ^°Ì. J~`Œ~ fathom h>˜Ö’`Œ∞#∞ `ˇe¿Ñ „Ǩ=∂}~. KÀ^°ºÇ‹∞#· . ~ pride |¥@HíѨ٠Jaè*Ï`Œº~. J`Œº=ã¨O°~Hßx† Ç‹ØA. J=áå`Œ~. âıfi`Œ =O°‚~. HíÅÊ#. ÇıQõ~Qå. HíO°‡ÇÍ^°~ fatalist qkèÇÍk. ~ healing #=∞‡Hí~ =Å¡ O’Qõ~ #Ü«µ~ Hß=_«~. retention of ~ =∞Å~ xezáÈ=_«~ fag _ôÖÏǨ_«∞. „Éèíq∞~ǨKıÜ«µ∞ fascination Ç‹ØǨÏ~ fascism xÜ«µ~`Œ$`Œfi~ fashion su. ¿ãflǨÏ~ familiarize Ǩiz`Œ~ KıÜ«µ∞ family Hí∞@∞~|~. ~ land Tã¨O°Hı∆„`Œ~. „Ǩã≤kú familiar ã¨∞Ǩiz`Œ familiarity ǨiK«Ü«µ~. ~ end q∞ye#/ z=i ÉèßQõ~ fagged JÅã≤áÈܵ# faggot Hí>ˇìÅ Ç‹ØѨ٠fail qѶ¨Å=∞Qõ∞. qâÍfiã¨~. Jã¨Ç¨Ï[Ç‹∞·#. ѨÓiÎQå =ºuOÕHí Ç‹∞·# fatalism qkè xÜ«µu ÇÍ^°. ^èŒ~°‡O ~ and credit ǨO°Ç¨u. =∞¥iÛùÖË¡. xÅ∞=ÙÖ’`Œ∞ fatigue PÜ«∂ã¨~. JǨ [Ü«µ~. =∞`Œ =∞∫_è°º~ fancy q<À^°HíO°Ç‹∞·#. J~ye fault `ŒÇ¨C. F_çáÈ=Ù. peripheral circulatory ~ ǨinèÜ«µ O°HíÎ „Ǩã¨O°} ֒Ǩ~. JÇÍã¨Î=Ç‹∞·# fallacy JÇÍã¨Î=~. ~ short of HÁO°`ŒÇ¨_«∞ fall v. ~ play xë®ÊH˜∆Hí =º=ǨO°~. ~ charge Jã¨`ͺO’Ǩ}. ~ court Hí∞@∞~| <®ºÜ«µ™®÷#~. Ç‹Øã¨y~K«∞ `˘„@∞Ǩ_«∞. ~ wage `Œy# Çı`Œ#~ fairly widespread KÍÖÏ=O°Hí∞ qã¨Î $ `Œ~Qå fairness x+¨ÊHí∆áå`Œ~. `ŒQõ∞æ^°Å† PHí∞ O®Å∞ HßÅ~. JÅã≤áÈ=Ù. ã¨~`Œ. #=∞‡â◊Híº~Qåx fantasy HíÅÊ<®â◊H˜Î. q∞^èߺ¿ÇÏ`Œ∞=Ù. Å~Y}~. F@q∞. q^è°~. ^°∞O°aè=∂#~ fait accompli falsification falsification Kè«^°‡HíO°}~. PO®ƒù@~. renal ~ =∞¥„`Œ Ç≤~_« „H˜Ü«∂֒Ǩ~ faint ^°∞O°ƒÅÇ‹∞·#. heart ~ ǨÏ$^°Ü«µ ã¨Ê~^°# Ç‹·Ñ¶¨Åº~. PyáÈ=Ù. J|núHí i~K«∞. ã¨=∞∞z`Œ H“Å∞. XHí¯á⁄^°∞̆ =_çQå.

K«Ç¨Å fickleness ã≤÷O°~Qå L~_«x. ~ government ã¨=∂Mº „ǨÉèí∞`Œfi~ federalism ã¨=∂Yº Ǩ^°úu federation ã¨=∂Yº feeble Jã¨Ê+¨ìÇ‹∞·#. PHí$u. Ç‘K«∞QõÅ fibrous tissue `Œ~`Œ∞Ü«µ∞`Œ Hí}*ÏÅ~ fibula HßeÖ’ Ç‹Å∞Ǩe Z=∞∞Hí. xOÕ›`Œ∞Hí`Œ feminism ¢ã‘Î (ѨÙO°∞+¨ ã¨=∂#`Œfi) ÇÍ^°~ feminist ¢ã‘Î (ѨÙO°∞+¨ ã¨=∂#`Œfi) ÇÍk. Ѷ¨Å=~`Œ~ KıÜ«µ∞ fecundation Ç≤~_À`ŒÊuÎ fecundity JkèH’`ŒÊuÎ. ^°_ç fender O°Hí∆Hí~. O°∞ã¨∞=∞∞ feudal Éèí¥™®fi=∞º ã¨~|~kè. intravenous ~ ã≤O°Å ^®fiO® áÈ+¨Hí Ǩ^®O®÷xfl â◊sO°~Ö’ ZH˜¯~ K«_«~ feeler ã¨Êi≈Hí. |Ç≤ÏO°˚~Ѷ≤∞Hí ficker q∞}∞Hí∞ q∞}∞Hí∞=∞#∞ fickle K«~K«Å. PǨO°~. Ǩi â’^è°Hí∞_«∞ fellowship qt+¨ì ã¨Éèíº`Œfi~. ã¨~Éèß=º`Œ. ™®=∞~`ŒÇ‹∞·#.200 faulting faulting Éèí¥=∞∞ºÇ¨i`ŒÖÏxfl faulty goods ^≥|ƒu#fl/ ǨQõÅHÁ@ì_«~ K‹_çáÈܵ# =ã¨∞Î=ÙÅ∞ fauna [~`Œ∞ *ÏÅ~/ ã¨=∞∞^®Ü«µ~ fauvism =#ºÇÍ^°~ faux pas [O°QõQõ¥_«x ÃÑ^°Ì á⁄O°áå@∞ favour P^°O°~. Ǩ~_«∞Qõ. XHí „áå~`ŒÑ¨Ù Éè“uHí P=O°}Ѩ٠Qõ∞O°∞ÎÅ∞† „Ǩ`˺Hí Çͺã¨~/ „Ǩ^°O°≈#/ HßO°º„Hí=∞~† „Ǩ^°i≈~K«∞ febrifuge [fiO° ã¨~Ǩi febrile [fiO°~`À Hí∂_ç#. HíeÊ~K«∞. Jaè=∂#~. ~ report ™®^èߺ™®^èߺŠxÇıkHí. fender hO°ã¨. ~ optics ã¨=∂KÍO®xfl QåA<®O° ^®fiO® „Ǩ™®O°~ Kı¿ã Ǩ^°úu. ã¨ÊO®≈~Qõ~ feeling J#∞Éèí¥u. uxÇ≤~K«∞. intermittent ~ J~`ŒO®Ü«µ~`À =KıÛ [fiO°~. ã¨`Œ¯i~K«∞. Éèí¥™®fi=∞º =º=ã¨÷ feudatory Jnè#. rheumatic ~ H©à◊¡ÇÍѨ٠[fiO°~ feverishness `ÍǨ~. áÈQõ∞. ™®^è°º~ feast q~^°∞ feat J^°∞ƒù`ŒHí$`Œº~. W#∞=∞∞Hí∞ ã¨~|~ kè~z# `Œ∞ǨC O°~Qõ∞ QõÅ. ^°∞O°ƒÅ~. QõO°ƒù^èßO°} â◊H˜Î. [g∞<®Ìs feul W~^è°#~ fever [fiO°~. u~_çÃÑ@∞ì feedback „ǨuѨÙ+≤ì feeding PǨO°q∞=fi_«~ ([~`Œ∞=ÙÅHí∞) Çı∞Ǩ_«~. K«~K«Å fiction HíÅÊ#. ~ reinforced plastics QåA<®O° áå¡ã≤ìH± fibroid QõO®ƒùâ◊Ü«µ~Ö’x Hí}˜u. ~ clinic ã¨~`Í# ™®Ñ¶¨Åº Hı~„^°~. ~ system Éèí¥™®fi=∞º =º=ã¨÷ feudalism [g∞~^®s Ǩ^°úu. p=∞∞ Ǩ@∞ì festival Ǩ|ƒ~. ~ tumour `Œ~`Œ∞Ü«µ∞`Œ xO®‡}~ QõÅ Hí}˜u fibrositis `Œ~f Çı^°# fibrous `Œ~`Œ∞Ü«µ∞`Œ† <®O°=~>˜. L`Œû=~ festivity ã¨~|O°~. `Œ~`Œ∞=Ù. ǨHí∆áå`Œ~. J™®^èßO°} HßO°º~ feature O°¥Ñ¨ÙOÕY. infant ~ tâ◊∞áÈ+¨}. puerperal ~ „Ǩ㨥u/ ÉÏe~`Œ [fiO°~. ã¨Ç¨ÏÇÍã¨~. malarial ~ K«e [fiO°~. enteric ~ ã¨xfláå`Œ [fiO°~. ~ criticism ¢ã‘ÎÇÍ^° q=∞O°≈ feminity ¢ã‘Î`Œfi~ feminization ¢ã‘Î`ŒfiHíÅÊ# femur `˘_« Z=∞∞Hí fence Hí~K‹. ã¨Ç¨ÏK«O°∞_«∞. =#Éè’[#~† Q˘Ç¨Ê q<À^°~ fetid ^°∞O°æ~^è°~ fetish k=º/ J„áåHí$`Œ =ã¨∞Î=Ù fetishism =ã¨∞ÎHß=∞∞Hí`Œ fetor ^°∞O°æ~^è°~ ferruginous 201 fetters ã¨~H≥à◊∞¡ feud J~`ŒóHíÅǨÏ~. OÕ=Ù fertile ™®O°=~`ŒÇ‹∞·#. *ÏwO°∞. Ǩ™®ºã¨Ê^° Ç‹∞#· K«Oº° . <®O°. ã¨$[<®`Œ‡Hí O°K«# . ã¨~Çı^°# feign #>˜~K«∞. ã¨~`Í# ܡ∂Qõº Ç‹∞·# fertility „Ǩ[## â◊H˜Î. bottle ~ ã‘™®áåe=fi_«~. *Ï˝Ç¨Hí zǨÏfl ¿Ñ>˜Hí ferment ѨÙeÜ«µÉˇ@∞ì fermentation ѨÙeÜ«µÉˇ@ì_«~. `Œ~u. ÉÏkè~K«∞. [##â◊H˜Î. ã¨Ç¨Ü«µ~. [fiO° ÅHí∆}~ fiasco Ç‹·Ñ¶¨Åº~. J<Ëfi+≤~K«∞ ferriage Ǩ_«= O°∞ã¨∞~. ã¨$+≤ì~K«∞. <ËO°~Ç‹ØѨÙ. Jaè #~k~K«∞ felicitation ã¨`ͯO°~. LǨHßO°~ favourableness ã¨∞=∞∞Y`Œ favourably ™®#∞Hí∂Å~Qå. [fii`Œ fecundate ™®O°=~`Œ~KıÜ«µ∞. Hı=Ù ferric W#∞=∞∞Hí∞ ã¨~|~kè~z# ferropaper ֒ǨÏ=∞∞„^°} Hßy`Œ~ ferrous W#∞=∞∞. ~ mindedness ^°∞O°ƒÅ =∂#ã≤Hí ã≤÷u feed Çı∞`Œ. ¿ãflǨÏ~ fellow traveller ã¨Ç¨ÏQåq∞ fellow writer ™®>˜/ ™È^°O° O°K«Üµ`Œ felon ÃѶ∞ÏO®Ç¨O®kè† QÀO°∞K«∞@∞ì felony (f„=Ç‹∞·#) <ËO°~ femerity ^°¥Hí∞_«∞. ~ rate Hß#∞ÊÅ OÕ@∞ fertilization QõO°ƒù^èßO°}† Ѷ¨ÅnHíO°}~ fervent W+¨ì~QõÅ. „â◊^°úQõÅ fervour J`Œ∞º`ÍûǨÏ~ fester ri‚~K«∞. fiction Hí∞@∞~| HíÅǨÏ~. Hí∞à◊∞¡. ÃÑ`ŒÎ~^®s Ǩ^°úu. u~_ç. breast ~ `Œe¡áåe=fi_«~. ~ glass QåA<®O°. O°Hí∆Hí∞_«∞ feneration feneration =_ô¤H˜ JǨC W=fi_«~ fenestra O°~„^è°~. ~ lords Éèí¥™®fi=∞∞Å∞. ã¨Ê~^°#. H˜}fi#~ ferocious „Hí∂O°Ç‹∞·#. Éè~í Qõáå@∞ fibre Ç‘K«∞. Ç≤~_À `ŒÊuÎ â◊H˜Î federal ã¨=∂Yº (O°¥Ç≤). |ǨïHı~„^°Hí. ǨO®[Ü«µ~. ÃÑ∞¶ ÏO°ÇO¨ ®[Ü«µ~. filarial ~ É’^° [fiO°~. ~ criminology =∞Ç≤Ïà® <ËO° J^è°º Ü«µ#~. |ÅÇ‘Ï#Ç‹∞·#. QõÇÍHí∆~ fenugreek Ç‹∞~`Œ∞Å∞ feral child [~`Œ∞=ÙÅ∞ ÃÑ~z# a_«¤ feretory ^èß`Œ∞QõO°ƒù~. ~ study ™®^è°hÜ«µ`Í^谺ܫµ#~ feasible PK«O°} ܡ∂Qõº~. xO°ÌÜ«µ ferret out Ç‹eH˜fÜ«µ∞. ~ function ã¨<®‡<À`Œû=~ fellow ¿ãflÇ≤Ï`Œ∞_«∞. ÅHí∆}~. Hí∞~>˜™®Hí∞ K‹Ç¨C felicitate ã¨<®‡x~K«∞. ~ muscle Hí~_«O°Ñ¨Ù áÈQõ∞. `Œ∞ǨC ÖÏ~>˜ ferry O°Ç¨Ï^®i Ǩ_«=. |Å¡Hí@∞ì. P#~^°~ festschrift Jaè#~^°# ã¨~zHí fetalization QõO°ƒùã¨÷ ^°â◊Ö’<Ë J=Ü«µÇÍÅ ÃÑO°∞Qõ∞^°Å PyáÈ=_«~ fete Ǩ~_«∞Qõ. xsfiO°º. J¿ÑHí∆QõÅ. ~ nerve <®_ô `Œ~u. ã¨∞=∞∞Y~Qå favouritism (P„t`Œ) ǨHí∆áå`Œ~ faze J=O’^è°~ Híey~K«∞ fealty qâÍfiã¨~Qå L~_«∞ fearful cèHíO° feasibility ™®^è°º`Œ. *ÏwO®ÌO°∞Å∞.

㨥Hí. PÇıâ◊ ѨÓi`Œ fifth column Ǩ~K«=∂~Qõ (^°à◊~) fig JuÎǨ~_«∞ fight [>©ì. J_«=ÙÅ∞. ™®÷Ç≤~K«∞. JO°›`Œ. ~ ministry Pi÷Hí =∞~„u`Œfi âÍY financial „^°=º/ q`ŒÎ ã¨~|~^èÇ ° ∞‹ #· . ~ relation #=∞‡Hí~ g∞^° P^èßO°Ç¨_«¤ ã¨~|~^è°~. ~ photometer xO°æÅ# Hß~u =∂ǨHí~ filterable =_«áÈÜ«µ ^°y# filth O’`ŒÑ¨Ù>˜ì~Kı =∞e#~ filtrate =_«áÈã≤# „^°=~. ÖËǨ#~. ^®O°~ =~>˜ fillip „¿ÑO°}. ~ paper =_«áÈ`Œ Hßy`Œ~. „ǨK«~_«~Qå fierceness f„=`Œ. ~ channels Ǩ~@ É’^≥Å∞. Hı∆„`Œ~. =ºO°÷ ã¨~Éèß +¨}KıÜ«µ∞. áÈO®_«∞ fig leaf HíÇ≤Ê Ñ¨ÙK«Û_«~† „Ǩܫµ`Œfl ѨÓO°fi Hí~Qå ^®zÃÑ@ì_«~ figurative language PÅ~HßiHí Éèß+¨. „áÈ`ÍûǨÏ~ filter =_«áÈ¿ã ™®^è°#~† =_«áÈÜ«µ∞. visisco vaginal ~ =∞¥„`Íâ◊Ü«µ/ ܡ∂x <®à◊„=}~ fit =∞¥O°Ûù† LǨܫµ∞HíÎ 203 flame fitch qzÛùHí fitment Qõ$ǨϟǨHíO°} fitness ܡ∂Qõº`Œ. ~ duties qâÍfi㨠|^°ú q^è∞° Å∞. Ü«µ∞^°ú~ KıÜ«µ∞. ~ paper pulp =_«áÈ`Œ Hßy`Œ~ Qõ∞A˚. ~ star xâ◊ÛÅ #Hí∆„`Œ~ fixing ã≤÷O°Ç¨O°K«_«~. qzÛùuÎH˜ J#∞Ç‹·# fissure peHí. Z@¥`ÀK«x ã≤÷u fixation Ѷ¨∞hHíO°}. Qõ>˜ì^°#~. physical ~ âÍsO°Hí ^°$_è°`Œfi~ fix ã≤÷O°Ç¨O°K«∞. ^®O°∞}Ç‹∞·# flagrant ÃѶ∞ÏO°Ç‹∞·# flagship (<ÒHß^°à◊~Ö’) „Ǩ^èß#Ç‹∞·# <ÒHí flake ÃÑK«∞Û. H’â◊ q^èß#~ fish glue KıǨ lQõ∞O°∞ fishing KıǨÅÇı@ fission J}∞ qKıÛù^°#/ qzÛùuÎ/ qÉèí[# fissionable qÉèí[# ܡ∂QõºÇ‹∞·#. ™®÷Ü∂HíO°}. Ǩ~H˜Î. [Qõ_«~. xO°‚Ü«µ~ find spot ^˘iH˜# KÀ@∞ fine art Åe`ŒHíà◊ fine coating ǨÅ∞K«x ѨÓ`Œ. Hıã¨O°~ filaria É’^° (Çͺkè) file ^®YÅ∞ KıÜ«µ∞. `Ë*’=~`ŒÇ‹∞·#. ~ texture <åE‰õΩ <Õ`« fine rate =_ô¤H˜ „áåuǨkHí Jܵ# OÕ@∞ finger plan #QõO®xfl P#∞HÁx Ç‹Åã≤# HÁ`ŒÎ Ǩ@ì}®Å∞ finicky KÍ^°ã¨Î~ fink KÍ_ôÅ∞ K‹Ç¨C fire xǨC. q`ŒÎ~. Híq`Í`Œ‡Hí Éèß+¨ figure =∞¥iÎ. ~ market ã≤÷~° qǨ}˜. ã≤÷O°~Qå L~Kı fixed xÜ«µq∞`Œ. ~ demand J~u=∞ JÉèíºO°÷#. ~ 202 financial head <®=∞=∂„`ŒÑ¨Ù <®Ü«µHí∞_«∞. ~ bean zHí∞¯_«∞HßÜ«µÅ∞. ~ limit qâÍfi㨠Ǩiq∞u.fictional fictional HßÅÊxHíÇ‹∞·#. ~ investment ã≤÷O°Ç‹∞·# ÃÑ@∞ì|_ç. ã≤÷s HíO°} fixative ã≤÷O°Hßi. ~ issue |~QåO°~ =∞^°`Ì ∞Œ ÖËx Hßy`ŒÑ¨Ù HíO≥hû. ^°Ü«µº~. Ѩل`Œ`Œfi~ filibuster HßÅÜ«∂Ǩ# „Ǩã¨~Qõ~ filiform `Œ~`Œ∞O°¥Ç≤. ~ clay |~Hí=∞>˜ì. Jyfl. ~ adviser Pi÷Hí ã¨ÅǨ^®O°∞. J=∞ O°Û_«~. O’_«∞¡ Ç‹∞∞IIq). ^°G~. ~ character qâ◊fiã¨hÜ«µ „Ǩ=O°Î#. ^°∞+¨ì^Õ=`Œ. ~ company ÃѶ·<®<üû Hí~ÃÑhÅ∞. ~ test *ÏfiÖÏ Ç¨sHí∆ . ^°$_è°Ç‹∞·#† „Hí=∞~Qå ÃÑO°∞Qõ∞. Qåe`Œ~ filtration =_«áÈ`Œ. x~°úi~K«_«~. `Œ∞ë®O° âıfi`Œ~ flame =∞~@. ~ a petition Js˚ ^®YÅ∞KıÜ«µ∞ filial ÃÑ^°ÌÅ ÉÏ^è°º`ŒHí∞ ã¨~|~kè~z# filiality Ç≤`Œ$Éèß=# filiation =~â◊„Hí=∞~. ~ of vision ^°$+≤ìHı∆„`Œ~ fiend „Hí∂O°∞_«∞. ay~ѨÙÅ∞. ~ spectrophotometer *ÏfiÖÏ =O°‚Ǩ@ Hß~u=∂ǨHí~. Ǩ@∞ìã¨_«e# flag bearer Ǩ`ÍHí^èßi. ~ accountant Pi÷Hí =#O°∞Å Qõ}Hí∞_«∞. ~ cause J~u=∞HßO°}~. Ç‹∞∞^°>˜. ~ crisis Pi÷Hí ã¨~H∆’Éèí~. ~ capacity #=∞‡Híã¨∞Îx Ǩϟ^®. Ѷ≤_ËÅ∞ fideism #=∞‡Hí~ =∞∞Yº~ J<Ë ÇÍ^°~ fidelity qâ◊fiã¨hÜ«µ`Œ fiduciary qâÍfiã¨áå„`ŒÇ‹∞·#. ~ money qâÍfiã¨|^°ú „^°=º~. ~ cost ã≤÷O°=ºÜ«µ~.`Œ~`Œ∞=Ù. L„Qõ`Œ fiery [fie~Kı. ~ extinguisher =∞~@ÖÏOÕÊ Ü«µ~„`Œ~. ~ reserve qâÍfi㨠|^°ú xkè field Ǩ~@á⁄Å~. ÉèíÜ«µ~HíO°Ç‹∞·# fiercely „H’^è°Ñ¨ÓO°fiHí~Qå. Ǩ@∞ì^°Å first `˘e. ~ house O°∞}®eKıÛ ã¨~ã¨÷. ~ hearing `Œ∞k qKÍO°} finalism áåO°º~uHí ÇÍ^°~ finance „^°=º~. ~ of speech JÅ~HßO°~ filament 㨥Hí. ~ person narrative L`ŒÎ=∞ ѨÙO°∞+¨ Hí^ä°#~ fiscal q`ŒÎ ã¨~|~^è°Ç‹∞·#. „áåO°~ÉèíѨÙ. ~ deposit xÜ«µq∞`Œ HßÖÏxH˜ xÅfiKı¿ã ÃÑ·Hí~. ~ cloth QåÅ# =G~. O°¥Ç¨~. Pi÷Hí =#O°∞ÅHí∞ ã¨~|~kè~z#. ~ spectrum *ÏfiÖÏ =O°‚Ǩ@~. ~ instrument „^°=º ™®^è°#~. ǨQõ∞Å∞. *ÏfiÅ. ~ sector Pi÷Hí ¿ãÇÍO°~Qõ~. Hí^äß`Œ‡HíÇ‹∞·# fictitious HíeÊ`ŒÇ‹∞·#. J=∞iHíÅ∞ flabelliform qã¨#Hí„O°ÖÏQõ∞~_Ë flaccid ay`ŒÇ≤Ê#. ^°$_è°`Œfi~. Pi÷Hí O°∞}®Å∞ WKıÛ Hí~ÃÑhÅ∞.ã¨pÛù„^°`Œ. <ˇiÜ«µ fist Ç≤_çH˜e fistula <®à◊„=}~. â◊sO®HßO°~. ~ form ã≤÷O° ™®Ç≤Ï`Œº O°¥Ç¨~. áå`Œ_«~ fixture ™®÷Ç≤`Œ =ã¨∞Î=Ù („H©_«Ö’¡) xs‚`Œ HßÅ~ fixtures ™®÷=O®Å∞ (Éèí=<®Å∞. ¿Ñ_«∞ falke white =∞~K«∞ `ˇÅ∞ѨÙ. ~ proof Jyfl xO’^è°Hí~ firing |>©ì/ `Œ∞áåH˜ HßÅ∞Ê firm Ǩ>˜+¨ªã¨~ã¨÷† ã≤÷O°Ç‹∞·#. ~ porosity 㨥Hí. PHí∞O®Üµ. ~ policy q`ŒÎ q^èß#~. JÇÍã¨ÎqHíÇ‹∞·# fictitious account ^˘~QõÖˇHí¯ fiddle HßÖÏxfl =$^äßKıÜ«µ∞. ~ aid „Ǩ^ä°=∞ zH˜`Œû. ~ asset ã≤÷O®ã≤Î. ã≤÷O°. ~ coating `˘e ѨÓ`Œ. ~ opinion xtÛ`Íaè„áåÜ«µ~ firmness Ãã÷ÂO°º~. ã¨∞Êù@ Ç‹∞·#. ~ orbit ã≤÷O°HíHí∆ º. Ѷ¨∂>ˇ·#. QåÅ#O final `Œ∞k. HÁ>Ï¡@. Ç‹∞·Hí~ Híq∞‡# =ºH˜Î fiendish Ju„Hí∂O°Ç‹∞·# fierce f„=Ç‹∞·#. xO°‚ܵ~K«∞† Jܡ∂=∞Ü«µ~. ~ year Pi÷Hí ã¨~=`ŒûO°~ finding finding Hí#∞HÁ¯#fl q+¨Ü«µ~. ÉèíÜ«µ~HíO°`Œfi~. ÉèíQõ ÉèíQõ =∞~_Ë. Jyfl =∞$uÎHí. q`ŒÎâÍã¨#~. ~ in ano ÉèíQõ~^°O°~. ÇÍÜ«µ∞b#~. ~ proof Jyfl xO’ ^è°Hí~. =∞∞YºÇ‹∞·# =ºH˜Î flagellation ^°~_ç~K«_«~ flagellum HíâÍÉèí~ flagitious ^°¥+≤~K«^°y#. ~ bill Pi÷Hí aÅ∞¡.

JÅ~Hí i~K«∞ flout LÅ¡~Ѷ≤∞~K«∞. ~ foot K«^°∞<ˇ·# áå^°~. á⁄O°áå@∞ flawless ^À+¨ O°Ç≤Ï`Œ flax JqÃã K‹@∞ì flay f„=~Qå q=∞i≈~K«∞ flea pit áå`Œ ã≤x=∂ ǨÅ∞ fleas QÀ=∂O°∞¡ fledgling O≥Hí¯Å∞ `˘_«∞Hí∞¯~@∞#fl. <Ëņ Éèí=#~Ö’ J~`Œã¨∞Ά ã¨=∞∞„^°Ñ¨Ù@_«∞Qõ∞. primary ~ <®aèHı~„^°~ fluctuation . ~ situation JxtÛ`Œ Ǩiã≤÷u. floating rate bond Q˘„O≥ÉÁK«∞Û† Lxfl HíuÎi~K«∞† ^ÀK«∞HÁ#∞. KÍ~K«Åº~ fluency ^èßO®à◊ fluent ã≤÷O°~Hßxk.rq ã¨=∞¥Ç¨Ï~. go to the ~ s z„fHíO°}Hí∞ Ç‹à◊∞¡ floor crossing Ѷ≤O®Üµ~Ѩ٠flooring <ËÅ g∞^° |~_«Å∞ ǨO°K«_«~ flora =$Hí∆ *Ï`Œ∞Å∞. bacterial ~ 㨥Hí. xÇ‹Øfl#fl `ÍÅ∞. ~ colour =∞~„^° =O°‚~. O°~Qõã¨÷Å~. O°≠oÇ≤~K«∞. ~ trangression =∞~K«∞ Híiy ã¨=∞∞„^° =∞@ì~ ÃÑO°Qõ_«~ ǨHí¯. HÁO°_Í#∞/ `Œ∞~_«∞Qõ∞_«¤#∞ XHí z=O° Ǩ@∞ìHí∞x Qõ>˜ìQå qã¨O°_«~ flicker q∞#∞Hí∞q∞#∞Hí∞ =∞x Ç‹ÅQõ_«~ flickleness K«~K«Å`Œ flimsy ã¨fiÅÊÇ‹∞·#. ÇÍ>ÏÅ#∞ J=∞‡HßxH˜ ÃÑ@ì_«~. Ç≤`ŒÎ~ flat yield ÃÑ@∞ì|_«∞ÅÃÑ· =KıÛ =_ô¤ flauid ÇÍ_çáÈÜ˵@@∞¡ KıÜ«µ∞ flavour O°∞z.rq ã¨=∞¥Ç¨Ï~ floriculture ѨÓÅ ÃÑ~ǨHí~. ѨÙ+¨Ê =O°ú#~ florid Z„O°ÉÏi# flotilla Ü«µ∞^°ú<®=Å z#fl Qõ∞~ѨÙ. Ç‹∞`ŒÎ^°#~. O≥Hí¯ flare up ÇͺÇ≤~K«∞. „â’`«Å∞ ‰õÄ~°∞Û<Õ KÀ@∞. F_«Å ÉÏO°∞ fleeting #t~K«∞. ~ rate xs‚`ŒÇ‹∞·# OÕ@∞ flatogen Hí_«∞ѨÙ|ƒO°~ Híey~Kı Ǩ^®O°÷~ flatter ѨÓiÎ #+¨ì~/ F@q∞† Jq^èıÜ«µ`Œ† á⁄Qõ_«∞ flattery Ç‹∞O°Ç‹∞K«∞Û =∂@Å∞. =$kúá⁄~^°∞. „ǨÇÍÇ≤Ï fluffy Ç‹∞`ŒÎx (ÉÁK«∞Û) fluid „^°=~. Pã¨∞ÎÅ#∞ Hß*ËÜ«µ∞ fleeing ǨÖÏÜ«µ#~ fleet <ÒHß^°à◊~. gO°º~ fluidity „^°=`Œ. `ˇÇ¨Ê. HíO≥hû qÅ∞=#∞ ¿ãfiK«ÛùQå ã¨=i~K«∞. X^°∞Qõ∞ÉÏ@∞ flexible Ç‹∞`ŒÎx. =∞∞Yã¨∞Îu flatulence Hí_«∞Ѩ٠L|ƒO°~ flatus Jáå# ÇÍÜ«µ∞=Ù. ÇıQõ~Qå =ã¨∞Î =Ù#∞ Çıà◊§`À fÜ«µ_«~. ã¨∞ÇÍã¨##∞ HíeÊ~ K«_«~. Jã≤÷O°ã≤÷u. #=∞º. „Ǩ„ã¨=}~ fly ash ^ä°O°‡Öò q^°∞º`Œ∞Î Hı~„^®Å #∞~z Ç‹Å∞=_Ë |¥_ç^° flying saucers ZyOÕ Ç¨à®§Å∞ flying squad PHíã≤‡Hí ǨsH∆ß ^°à◊~ foam #∞O°∞Qõ∞ focal Hı~„^° ã¨~|~^è°Ç‹∞·#. ~ plains =O°^° Ç‹∞·^®<®Å∞ flooding =∞∞~Ѩ٠floor Éèí¥`ŒÅ~. ~ agent O°∞zx. ÉÏQõ∞Ǩ_«∞. L„^ÕHí~ flush O≥Hí¯ qzÛ ZyiáÈ=Ù. x`Œº~ Hßx fleming ^Õâ◊xÇÍã≤ flex =~Qõ∞. ɡ`ŒÎ~`À HÁ@ì_«~ flood =O°^°. ~ cerebro spinal =∞ã≤Î+¨¯ Çı∞O°∞„^°=~. HÁ@∞ìHÁxáÈ=Ù. xO°¡Hí∆ º~ KıÜ«µ∞ flow „ǨÇÍǨÏ~. ~ lamp „ǨunǨΠnǨ~. ™®÷Ç≤~K«∞. áåO°≈fi~. seminal ~ â◊∞„Hí~. ѨÙ+≤Ê~Kı Ç‹∞∞Hí¯Å *Ï`Œ∞Å∞. â◊∞„Éèí~Qå Hí_«∞Qõ∞. xÅHí_«ÖËxk. Ç‹∞∞Hí¯Å ã¨=∞∞^®Ü«µ~. <®aè. O°∞=Ùfi flip flap Tyã¨ÖÏ@ flippant `ˇeq `ŒHí∞¯=Qå =∂>Ï¡_Ë flirt P#~^°~Qå HßÅ~ Qõ_«∞Ѩ٠float `ËÅ∞.Hí}®Å Ѷ¨∞hÉèí=#~ flog q=∞O®≈G~. K«Å#~. ~ constitution J^°$_è° O®*Ϻ~Qõ~ flexi time Hßi‡Hí ã¨∞ÅÉèí „â◊=∞ ã¨=∞Ü«µ~ flexor =∞∞_çKı flibberti gibbet =^°O°∞É’`Œ∞. ~ pressure „ǨÇÍǨÏÇ‘_«#~. O≥~_«∞Ç‹·Ñ¨ÙÖÏ L~_«_«~† Éèí=#~. ÇÍ>˜ ǨHí¯ÉèßQõ~† ǨHí¯#/ ™®Ü«µ~Qå =K«∞Û flap ^°à◊~. x~^® „ǨKÍO°Hí∞_«∞ flick XHí¯™®iQå Hí^°Å_«~. =∞∞Y~ Hí~káÈ=Ù fluvial action #n „Hí=∞Hí∆Ü«µ~ flux „ǨÇÍǨÏ~. =~K«_ÍxH˜ gÖˇ·# q^°∞º^®fiǨÏHí `Œ~„u. menstrual ~ O°∞`Œ∞ „™®=~ flowage Ѷ¨∞#Ǩ^®O°÷ „ǨÇÍǨÏ~ flow chart qq^è° ^°â◊ÅÖ’ „ǨQõux 㨥z~Kı z„`Œ~ flower fossils ѨÙë®Ê=âıë®Å∞ flowing „Ǩã¨$`Œ fluctuate Tyã¨ÖÏ_«∞. `ŒÇ¨CǨ@ì>ÏxH˜ J=Hßâ◊~ fã¨∞HÁ#∞ flogging `ŒO°=∞_«~. ~ length <®Éèíº~`ŒO°~. ~ therapy <À>˜^®fiO®/ O°HíÎ<®à◊~ ^®fiO® Qõ¥¡H’*ò h>˜x Å=}®Å#∞ ZH˜¯~Kı zH˜`Œû fluke J^°$+¨ì~ flume Hí$„u=∞ „ǨÇÍǨÏ~ flunial #^°∞ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# flunkeys <ÒHíO°∞¡ fluorecence „ǨunÇ≤Î fluorescent „ǨunǨÎ. ÃÇÏK«∞Û`ŒQõ∞æÅ∞#fl† =∂O°∞Ê K‹~^°∞ 205 focus ÃÇÏK«∞Û`ŒQõ∞æÅ∞. zÅ¡O° floating loan O°∞}~ q_«∞^°Å KıÜ«µ_«~ floating assets K«O®ã≤Î floating rate bond ã¨=i~Kı O°∞}Ǩ„`Œ~ floctulation floctulation 㨥Hí. ÖÁ~QõnÜ«µ^°y#. O°¥Ñ¨Ù k^°∞ÌHí∞~@∞#fl flee áåiáÈ=Ù flank 204 fleece Lxfl. intestinal ~ ¿ÑQõ∞Ö’x 㨥Hí. xÅHí_«ÖËx. XHí „áå~`Œ~Ö’ L#fl =$Hí∆ *ÏÅ~. ^°$+≤ì<®Híi¬~Kı ™®÷#~ focus JkèHı~„^°~. HÁ~_« Ç‹∞∞. „áåO°~ aè~K«∞. =â◊º. K«∞O°∞Hí∞Qå L~_«∞. „ǨÇÍǨÏã≤÷u.flandrian flandrian =∞~K«∞#^°∞Å #∞~_ç <Ë>= ˜ O°H∞í QõÅ HßÅ~. ~ supervisor Ü«µ∞^°ú<ÒHß Ç¨O°ºÇıHí∆Hí∞_«∞ flourish =i÷Å∞¡. ~ point „Ǩ^èß# Hı~„^°~. `ŒÇ¨C. ã¨∞ÇÍã¨# flavouring O°∞zx. ^À+¨~. `ËeH≥·# flinch [~Hí∞ fling qã¨∞O°∞. |ÅÇ‘Ï#`Œ. =∞ÅK« ^°y#. qâÍÅ=∞Qõ∞ flash Ç‹∞O°∞ѨÙ. ^°∞O°ƒÅÇ‹∞·#. ã¨∞ÇÍã¨##∞ HíeÊ~Kı Ǩ^®O°÷~ flaw ǨQõ∞Å∞. K«O°Û [iQÕ KÀ@∞. ɡ`ŒÎ~`À/ HÁO°_Í`À HÁ@ì_«~. D^°∞. JHí™®‡`Œ∞ÎQå HíeQÕ Éèß=~ flashback HßÅ„Hí=∞ =º`ŒºÜ«µ~ flashy Ç‹∞i¿ã flat =∞~„^°~. ~ screen „ǨunǨÎÜ«∂#Hí~. ~ muscle =~QÕ Hí~_«O°~ flexibility =â◊º`Œ. =~K«∞. ~ tube „ǨunǨΠ<®oHí fluroscopy „ǨunÇ≤Î ^°O°≈#~ flurry `˘„@∞áå@∞. q=∞O®≈G~ „Ǩܡ∂y~K«∞. x„+¨Ê ܡ∂[Hí∞_«∞. intraocular ~ J~`ŒO°H˜∆ „^°=~.

supplementary ~ ã¨~ѨÓO°HßǨO°~ food web PǨO° *ÏÅ~ fool hardy JqÇıH˜ fool proof Hí@∞ìk@ì=∞ܵ#† ɡki~Ѩ٠ÅHí∞. ^°∞O°ƒÅ`Œ foil OÕHí∞. â◊H˜Î=∞~`Œ force majeure J#¥Ç¨Ïº. ֒Ǩ~. ~ hold P^èßO°~. *Ï#Ǩ^°∞Å∞. ~ body J#º Ǩ^®O°÷~. ~ implication PHí$u Hß~`ŒO®ƒù=~ formalism O°¥Ç¨ÇÍ^°~ formally ÖÏ~Kè«#„áåÜ«µ~Qå formation xO®‡}~ fice . áå_«∞KıÜ«µ∞. q^ÕjÜ«µÇ‹∞·#. ~ market q^Õj =∂O°Hí qǨ}˜. H’Ö’Ê=_«~ forge ^˘~QõǨ„`ÍÅ#∞ O°¥á⁄~k~K«∞† Hí=∞‡O°~ KıÜ«µ∞ forged #H˜b. ~ of- formation q^Õj HßO®ºÅÜ«µ~. ~ exchange market q^Õj „^°=º =∂O°Hí qǨ}˜. `ŒÅg∞k LzÛQõ∞~@ food PǨO°~. |Ü«µ>˜. ~ rest HßÅ∞ xe¿Ñ KÀ@∞. X~>˜ g∞^° Kı`ÀÎ O®Ü«µ∞ fondness =∞Hí∞¯=. =„Hí`Œ. ^˘~ye~K«∞. Qõ∞~Ѩن „Ǩ*Ï ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ~ drop ÇıÖÏ_Ë áå^°~. ~ exchange q^Õj =∂O°Hí~. ~ ways *Ï#Ǩ^°s`Œ∞Å∞ follicle ѨÙ>˜Hí. ã¨Ç≤Ï+¨∞‚`Œ forbid =O°˚#. O°Qõ∞ÖÁ¯Å∞Ê. JxÇÍO°º Ǩiã≤÷u forceps „âÍ=}~ fore arm =∞∞~*Ëܵ fore brain J„Qõ=∞ã≤Î+¨¯~ fore cast =∞∞~^°∞Qå `ˇeã≤HÁ#∞/ ^°¥O°~ TÇ≤Ï~K«∞† Éèßq㨥K«# forecaster Éèßq㨥K«Hí∞_«∞ fore closure q_«∞^°Å Kıã∞¨ H’ÖËHá í È=_«~. ~ a case ^˘~Qõ Hıã¨∞ |<®Üµ~K«∞ foliage (PHí∞) Qõ∞|∞O°∞ foliar PHí∞Å#∞ áÈe#. *Ï#Ǩ^° Híà◊. ~ affairs q^Õj =º=ǨO®Å∞. HßǨ_«~ ÃÑ@∞ì fomentation HßǨ_«~. ~ literature *Ï#Ǩ^° ™®Ç≤Ï`Œº~. ™®finè#~. „H©_ÍHßO°∞_ç ™®÷ܵ formal ÖÏ~Kè«#„áåÜ«µ. ~ education xÜ«µ`Œ q^°º. ~ and mouth disease QåeHí∞~@∞ Çͺkè. ÖÏe~K«∞. q_çzÃÑ@∞ì for hire J^≥ÌHí∞/ H˜O®ÜµH˜/ ÉÏ_«∞QõHí∞ form HßO°~. Hí∂@HíO°}~ forget =∞O°záÈ=Ù. ^®_ç foment 207 forbearance forbearance ã¨Ç¨Ï#~. |ÅÇ‹∞·#. =∞∞Yº Ç‹∞·# ™®÷#~ forego H’Ö’Ê=Ù foreground ѨÙO’Éèí¥q∞ foregrounding J™®^èßO°}©HíO°}~. „áÈ`ŒûÇ≤Ï~K«_«~. ~ tale *Ï#Ǩ^° Qå^ä°. qѶŨ ~ Kıܵ« ∞. ѨÙiHÁÅÊ_«~. „^°ÇÍÅ∞ „ã¨q~Kı z#fl Hí∞ǨÏO°~ follower J#∞Ü«∂ܵ follow through <ˇ=∞‡kQå Ç‹~|_ç~K«∞ follow up „áåO°~aè~z# ǨxH’ã¨~ Ç‹~@ |_ç Kıܵ~K«∞H’=_«~† zH˜`Íû#~`ŒO° ǨsHí∆† J#~`ŒO° Ǩi}®=∂Å#∞ ÇÍO°ÎQå O®Ü«µ_«~. JǨiK«Ü∂HíO°}~† =º=ǨO°~ aè#fl~Qå Kı¿ã Híq`Œfi Éèßë® „Ǩܡ∂Qõ~ forehead #∞^°∞O°∞. ~ action `Œ^°#~`ŒO° K«O°º folly `ŒÇ¨C. ~ dance *Ï#Ǩ^° #$`Œº~. |<®Üµ~K«∞. ~ cause PHí$uHí HßO°}~. ~ collaborator q^Õj ã¨Ç¨ÏHßi. ^≥|ƒfÜ«µ∞. ~ chemistry <®ºÜ«µ–Ç‹·^°º O°™®Ü«µ# âÍG~. PHí∞ÅHí∞ ã¨~|~ kè~z# foliation ã¨^°à◊~ foliose Ǩ„`ÍÉèí~ folk „Ǩ[Å∞. ~ intolerance PǨO° Ǩ^®O®÷Å~>ı Ǩ_H« áí È=_«~. ~ language ǨO°Éèß+¨. Ǩâ◊∞„Qåã¨~. JHí∆O° Qõ}~. ~ sales q^ÕâÍÅHí∞ Jq∞‡# =ã¨∞Î=ÙÅ ã¨~Yº/ qÅ∞= foreigner q^ÕjÜ«µ∞_«∞ foreman J[=∂ܵ+‘ Kı¿ã J#∞Éèí=A˝ _≥·# ǨxÇÍ_«∞ forensic <®ºÜ«µã¨~|~^è°Ç‹∞·#. tangential ~ ã¨ÊO°≈ OÕMÏ|Å~ forceful „Ǩ|Å. PǨO°~ H’ã¨~ ^Õ=ÙÖÏ@/ Ç‹^°∞Hí∞ÖÏ@ foramen O°~„^è°~ foray ^ÀK«∞HÁ#∞. ~ art *Ï#Ǩ^° Híà◊. Ǩâ◊∞„Qåã¨~. ~ line |ÅOÕY. H’Ö’Ê=_«~. ǨO®Hí∞Ǩ_«∞ forgo =^°∞Å∞HÁ#∞. ^°@ìÇ‹∞·# á⁄Qõ=∞~K«∞ foible z#fl `ŒÇ≤Ê^°~. ~ for thought Ç‹∞^°_«∞Hí∞ Çı∞`Œ. ~ policy q^ÕâÍ~Qõ q^èß#~. ~ aversion PǨO° Ǩ^®O®÷Å~>ı U=y~ѨÙ. ѨÙO°ã¨¯O°}~. x¿+^è°~† =^°Ìx P*Ï˝Ç≤~K«∞ forbidden x+≤^°ú. qÇ‹ØK«# ǨÏHí∞¯ H’Ö’Ê=_«~ fore dune Ö’`Œ@∞ì „áå~`ÍÖ’¡ L~_Ë Wã¨∞Hí <ËÅÅ∞ fore front =∞∞~^°∞. ~ allergy PǨO° Ǩ^®O®÷ Å~>ı ã¨iǨ_«HíáÈ=_«~. J~@Qõ@∞ì. ~ grains u~_ç y~[Å∞. z#flH’â◊~. áÈQ˘@∞ìHÁ#∞ forfeiture [ѨÙÎ. â◊sO®xfl ã¨Ê $t~K«∞. =∞¥O°ö`Œfi~ fodder 206 foray „Ǩ[fie~Ǩ*ËÜ«µ∞. L„^ÕH˜~Ǩ*ËÜ«µ_«~ fomties O’QõÇͺÇ≤ÎKıÜ«µ∞ fondle x=∞∞O°∞. áê^°Ç‘Oî°~. F_ç~K«∞. ™®=∞∞ KıÜ«µ_«~Ö’ qxܡ∂y~Kı ǨÅK«x Híu†Î xO’kè~K«∞. J„Hí=∞~Qå fã¨∞HÁxáÈ=Ù† JǨ ǨÏO°}. JÇ¨Ç¨Ï i~K«∞. ^ÀÇ≤_ç. ^®_«∞ÅHí∞ ÖÁ~Qõx foot áå^°~. ~ crops Ǩâ◊∞„Qå㨠㨙®ºÅ∞ foe â◊„`Œ∞=Ù foetal Ç≤~_«ã¨~|~^è°Ç‹∞·# foetus Ç≤~_«~. PHí$u (™®Ç≤Ï`Œº) O°¥Ç¨~. ÇÍ`Œûź~`À `Œ@∞ì fondling |∞[˚y~K«∞. ~ lore *Ï#Ǩ^° q*Ï˝#~. ~ medicine <®ºÜ«µã¨~|~^è° Ç‹·^°º âÍG~ foresee =∞∞~^°∞Qå<Ë TÇ≤Ï~K«∞/ J~K«<® ÇıÜ«µ∞ forest park J@g L^®º#=#~ foreward =∞∞#∞fl_ç forex q^Õj =∂O°Hí~. „Ǩu+≤^°ú force |Å„Ç¨Üˇ∂Qõ~. ÅÖÏ@~ foreign W`ŒO°Ç‹∞·#. ~ articles index PǨO° =ã¨∞Î=ÙŠ㨥z. protective ~ ã¨~O°Hí∆HßǨO°~. ~ consistency PHí$uHí ã¨~Qõ`Œ`Œfi~. xÜ«µ `ÍHí∆O° ã¨=∞¥Ç¨Ï~. „H©_Í ™®=∞O°÷º~. J„QõÉèßQõ~. K‹_« Q˘@∞ì foist ã¨$+≤ì~K«∞. ~ debts q^Õj O°∞}®Å∞. compressional ~ ã¨~Ç‘_«# |Å~. J#∞O®Qõ~ fontanelle =∂_«∞. QõO°ƒùã¨÷ tâ◊∞=Ù foetus in f (o) eto Ǩã≤a_«¤ Hí_«∞ѨÙÖ’ Hí=Å Ç≤~_«~ fog =∞ã¨HíQå L#fl. ^˘~Qõ O®`Œ O®Ü«µ∞ forgery ^˘~Qõ ã¨~`ŒHí~. ~ root Hß~_«~ Hí∞à◊∞¡ Çͺkè fora ÇıkHíÅ∞ forage Çı∞`Œ.fodder Çı∞`Œ. ~ song *Ï# Ǩ^° w`Œ~. ~ aid q^Õj ™®Ü«µ~. ~ reserves q^Õj =∂O°Hí „^°=º xÅ∞=Å∞ forfeit [ѨÙÎ.

~ verse ¿ãfiKÍÛù Kè«~^°~. ~ mixture Ç≤Ïg∞HíO°} q∞„â◊=∞~. qz„`Œ=ºH˜Î free q_«∞^°Å KıÜ«µ∞† ¿ãfiK«ÛùQå L#fl. ~ rendering P~tHí z„`Œ}. ǨHí∆~ forum ÇıkHí forward army J„Qõ„âı}˜ Ãã·xHí ^°à®Å∞ forwarder Ǩ~¿Ñ =ºH˜Î forward integration XHí Hí~ÃÑh ǨxH˜ =KıÛ `ŒH˜¯# Hí~ÃÑhÅ#∞ `Œ#Ö’ HíÅ∞Ѩ٠HÁ#_«~ forward reaction ѨÙO’Qåq∞K«O°º fossil tÖÏ[~. ~ trade ¿ãfiKÍÛù ÇÍ}˜[º~. q_çzÃÑ@∞ì. Ѷ¨∞hÉèíq~K«∞. ~ of religion =∞`Œ ™®fi`Œ~„`Œº~. qâı+¨Qõ∞}~. =∞ǨÏ`ŒÎO°=∞ܵ#. ~ booter ^ÀÇ≤_ç ^˘~Qõ. „Ǩ}®oHí. ÃÑà◊∞ã¨∞ ^°#~ fragrance Ǩi=∞à◊~. |Å =`ŒÎO°.~ struggle ™®fi`Œ~„`Œº áÈO®@~. ~ acid Jã¨~Ü«µ∞HßÎ=∞¡~. ~ hold ã¨~ѨÓO°‚ Ü«∂[=∂#ºÑ¨Ù ǨÏHí∞¯Å∞. J™®^è°º formula 㨥„`Œ~ formulation 㨥„fHíO°}. ™®fi`Œ~„`Œº ã¨=∞O°~ freelance Jx|^°ú. ~ distillation P~tHí ¿ãfi^°#~. áÈO®_«∞ freak Jã¨Ç¨Ï[. ^°$_è°`Œfi~. Ö’Ç¨Ï HßO° Ǩi„â◊=∞ fourth estate Ǩ„uHß O°~Qõ~ fovea ÖÁ`ŒÎ fowl H’_ç. ™®fi`Œ~„`Œº~. Ǩ>˜+¨ª~KıÜ«µ∞. Ǩi`Œº l~K«∞. ~ of speech ÇÍH± ™®fi`Œ~„`Œ~. ^°Qå fraudulent =~K«#`À Hí∂_ç# fraudster Ç‹Øã¨Qå_«∞ fraught with x~_ç#. ã≤^®ú~fHíO°} fornication JqÇÍÇ≤Ï`Œ∞Å =∞^è°º =ºaè KÍO°~ forsake hà◊√§=^°∞Å∞. ã¨fiÉèß= L#fl qO°∞^°ú. ã¨~™®÷ǨHí∞_«∞ founding xO®‡}~ foundling J<®^ä° tâ◊∞=Ù. ã¨Ç¨Ï#~. =K«# Ǩ^°º~/ Híq`Œfi~. ~ association ¿ãfiKÍÛù Ǩ^°ã¨∞ÊùO°}. ~ offer Lz`Œ Hß#∞Hí: HÁ#∞QÀÅ∞`À áå@∞ J^°#~Qå WKıÛ. ~ of form shapes ¿ãfiKÍÛù O°¥áåÅ∞. Ç≤Ïg∞HíO°}~. ~ will xO°‚Ü«µ ¿ãfiK«Ûù free carrier O°ÇÍ}® YO°∞ÛÅ#∞ JÇı∞‡ ÇÍOÕ Éèíi~K«_«~ freedom ¿ãfiK«Ûù. ~ rate O°ÇÍ}® ^è°O° french bean chã¨∞/ csflã¨∞ J<Ë zHí∞¯_«∞HßÜ«µ french polish „ÃѶ~z q∞ã≤q∞ frenzied PÇıâ◊~ QõÅ. Híiî#. ~ state ¿ãfiKåÛùã≤÷u. |bÜ«µ. ^è≥·O°º~. =∞∞HíÎ. ã¨∞xfl`ŒÇ‹∞·#. ~ of press Ǩ„uHß ™®fi`Œ~„`Œº~. â◊Ǩ^ä° Ñ¨ÓO°fiHí~Qå q_çzÃÑ@∞ì forte qt+¨ì`Œ. qÅHí∆}`Œ. ™®~„ÉÏ}˜ frantic L„kHíÎ`Œ. <®ºÜ«µ|^°úÇ‹∞·#. LkfiQõfl. Hí∂_ç#. Ç≤_ç#∞~z ã¨Qõ~ =O°Hí∞ QõÅ HíuÎ ÉèßQõ~ forthwith WHí=∞∞~^°∞. O°Hí∆} (xO®‡})~ fortify |ÅǨO°K«∞. Hí@ì_«~. ÉèíÜ«µ~HíO°. ~ sample Lz`Œ #=∞¥<®/ =∂ki/ =∞K«∞Û. `ŒHí∆}~. ã¨∞ÇÍã¨# frame K«„@~. xeÇ≤ÇıÜ«µ∞ freezing Ѷ¨∞hÉèí=#~. =∞<À x„QõǨÏ~ fortnight O≥~_«∞ ÇÍO®Å HßÅ~. Qõ>˜ìǨO°K«∞. ~ issue Lz`Œ~Qå Ǩ~Ç≤}© Kı¿ã ÇÍ>ÏÅ∞. ~ crystalization P~tHí ã¨Ê>˜H©HíO°}~. ~ testmeal P~tHí „Ç¨Üˇ∂Qå ǨO°~ fractionation column J~jHíO°} ã¨Î~Éèí~ fractography ÉèíQõfl`åǨsHí∆ fracture ǨQõ∞Å∞. Ǩi`ŒºHíÎ tâ◊∞=Ù found object „áåǨΠ=ã¨∞Î=Ù foundry ֒ǨÅ∞ Híiy~Kı HÁeq∞. ~ from want ^®i„^°º xO°¥‡ Å# ™®fi`Œ~„`Œº~. áÈ+¨Hí â◊H˜Î =$kúKıÜ«µ∞. Éèí¥`ŒÑ¨ÓO°fi formication â◊sO°~ÃÑ· H©@HßÅ∞ áåHí∞ `Œ∞#fl@∞ì~_«_«~ formidable Jâ◊Híº. ~ relationship Éèí~Qõ∞O° ã¨~|~^è°~ fragility ^ÒO°ƒÅº~. ~ point Ѷ¨∞hÉèí=# ™®÷#~ freight O°ÇÍ}® ÉÏ_«∞Qõ. ~ journalism ã¨fi`Œ~„`Œ áå„uHıÜ«µ`Œ freelancer ã¨fi`Œ~„`Œ Ǩ„uHß O°K«Üµ`Œ/ O®[H©Ü«µÇı`ŒÎ freely Ü«µ^äıK«ÛùQå free trade zone ¿ãfiKÍÛù ÇÍ}˜[º „áå~`Œ~ freeze ã¨Î~aè~Ǩ*ËÜ«µ∞. ÃÑ~ǨHí~ fouling =∞e#~ KıÜ«µ∞ founder =º=™®÷ǨHí∞_«∞. universal adult ~ ™®O°fi „uHí =ܡ∂[# F@∞ǨÏHí∞¯ frankincenase Qõ∞yæÅ~. ~ of enterprise ¿ãfiKÍÛù ÇÍ}˜[º~. `Àã≤ÇıÜ«µ∞ forswear ^˘~Qõâ◊Ǩ^ä°~ KıÜ«µ∞. ~ living ¿ãfiKÍÛùr=#~† ¿ãfiK«ÛùQå rq~Kı. Ç‹Øã¨~. qO°∞Ѩ٠fragile ÃÑà◊∞ã¨∞. ã¨∞Å∞=ÙQå qiQÕ. ~ and fair ¿ãfiK«Ûù. fray [Qõ_«~. Jã¨~Ü«µ∞HíÎ. ^®@ÖËx. ~ of particular average F_«Ö’x ã¨O°∞Hí∞ÃÑ· Kı¿ã c=∂. ^°$_è°Ç¨O°K«∞ fortitude Ãã÷ÂO°º~. ~ of expression Éèß= „ǨHí@# ™®fi`Œ~„`Œº~. ~ atmosphere â◊¥#º ÇÍ`Í=O°} „Ǩ^Õâ◊~. ^°∞O°ƒÅ`Œfi~.formative formative (O°¥Ç¨) xë®Ê^°Hí former =∂r. „áÈ`ŒûÇ≤Ï~K«∞ fostering ã¨~O°Hí∆}. ã¨fi`Œ~„`Œ. ~ radical ¿ãfiKÍÛù „áåuǨkHí. áÈ>Ï¡@. ¿ãfiK«ÛùQå ǨxKı¿ã. Z^°∞O°∞ÖËx. =~K«#. K«Ç¨Å. ~ hold property ¿ãfiKÍÛùÜ«µ∞`Íã≤Î. ~ list ã¨∞~Hí~ ÖËHí∞~_Í kQõ∞ =∞`Œ∞ÅHí∞ J#∞=∞u~z# =ã¨∞Î=ÙÅ *Ïa`Í. ~ of association ã¨~Ѷ∞¨ xO®‡} ™®fi`Œ~„`Œ~. Ç‹~@<Ë fortification „Ǩ|bHíO°}. ~ of assembly ã¨=∂Çıâ◊ ™®fi`Œ~„`Œ~. ~ hand drawing ã¨fiK«Ûù~^° ÖËY#~. ^°∞O°ƒÅ. ~ of debate K«iÛ~Kı ™®fi`Œ~„`Œº~. Ç≤zÛ† J`ͺÇıâ◊ ѨÓi`ŒÇ‹∞·# foster 209 frass frass H©@HßÅ qã¨O°˚# fraternal turins O≥~_«∞ J~_ÍÅ #∞~_ç [x‡~Kı Hí=ÅÅ∞ fraternity ™œ„Éèß`Œ$`Œfi~/ ™È^°O°Éèß=~ fratricide J#∞[/ Éèß`Œ$ ǨÏ`Œº fraud Hí∂@HíO°}~. =º=ã¨÷ franchise ÇÍ}˜[º ǨÏHí∞¯/ J#∞=∞u† F@∞ǨÏHí∞¯. ǨH˜∆ foxing Ǩã≤q∞ =∞K«Û fractional P~tHí. ~ on the high sea Jxfl ^ÕâÍÅ <ÒHíÅHí∞ ¿ãfiK«Ûù. ~ thinking ¿ãfiKÍÛù Ö’K«#. ~ surface energy frenzied ¿ãfiKÀÛùǨi`ŒÅ â◊H˜Î. ~ fuel tÖÏ[ W~^è°#~ fossilization tÖÏrHíO°} fossorial ÉÁiÜ«µÅ∞ Híey# 208 frantic „â◊^°ú`À ÃÑ~K«∞HÁ#∞/ áÈ+≤~K«∞. Xà◊∞§`ˇeÜ«µx H’Ǩ~ QõÅ .

~ oculi <Ë„`ŒQÀà◊ =∞¥Å~. xO°O°÷Hí fruit rot _ÍQõ∞ `ˇQõ∞Å∞ frustrate x+¨ÊùÅ~KıÜ«µ∞. K«Ç¨Å. ¿ãflǨÏ~. L„QõÇ‹∞·#. O°Ç¨Ï㨺~Qå furuncle ÃãQõQõ_«¤ . ~ rites J~`Œº„H˜Ü«µÅ∞ fungal tb~„^è° ã¨~|~^è°Ç‹∞·# fungation Hí∞Hí¯Q˘_«∞Qõ∞ =∂kiQå L~_«@~ fungibles `Œ¥Kıq. ã¨~`À+¨~ from now WǨÊ>˜ #∞~_ç front =∞∞~^°i ÉèßQõ~. HíÅ=O°~. H’Ǩ^°$+≤ì frozen Qõ_«¤Hí>˜ì#. „ǨK«~_«Ç‹∞·# furnace HÁeq∞. qã≤y~K«∞ frustration xO®â◊. WK«∞Û furnishings ã¨=∞Hí∂iÛ#q furniture Qõ$ǨϟǨHíO°}®Å∞. xO°O°÷Hí Ç‹∞·#. ~ line O≥~_«∞ ¿ã#Å∞ `ŒÅ Ǩ_ç# KÀ@∞. ǨÖÏÜ«µ#`Œ fugitive Hß~kjHí∞_«∞. ~ powder q™ÈÊù@Hí K«¥O°‚~ fulminating ǨÏOîß`Œ∞ÎQå „áåO°~ÉèíÇ‹∞·#. ã¨Ñ¶¨ÅÇ‹∞·# fruitless qѶ¨Å. ǨÖÏܵ`Œ∞_«∞ fulcrum P^èßO°(™®÷#~) fulfilment ǨiѨÓiÎ. O°Éèí㨠furrow =∞∞_«`Œ. q∞„`Œ`Œfi~. HÁ`ŒÎ^°#~ friable ã¨∞ÅÉèí~Qå á⁄_ç/ #∞Qõ∞æ JÜ˵º friction Ѷ¨∞O°¬}. ~ products |>©ì L`ŒÊ<®flÅ∞ furnish ã¨=∞Hí∂O°∞Û. qã¨∞Qõ∞. ÉèíÜ«µ~† Ç‹#∞Hí~[ÇıÜ«µ∞. Ü«µ∞^°ú <ÒHí fright [_«∞ѨÙ. HßO°º HßO°}ÇÍ^°~ functionary HßO°ºxO®fiǨÏHí∞_«∞ fundamental =∞∫eHí. ~ particles =∞¥ÅHí}®Å∞. Å>Ï>Ïã≤÷† ÅÖÏ@~. HíÇ≤ÊѨÙK«∞Û fuel W~^è°#~. ~ right „áå^ä°q∞Hí ǨÏHí∞¯. xO®â◊ǨO°K«∞. ™®=∂#∞ furor ǨÏ~Qå=∂. ~ histogram áœ#óѨÙ#º ™Èáå# z„`Œ~. O®Ç≤_ç. ~ gas W~^è°# ÇÍÜ«µ∞=Ù fugacious `ŒHí∞¯=HßÅ~ rq~Kı fugacity `ŒO°à◊`Œ. `Œ¥Hí~ Çı¿ãq. ÖˇH˜¯~KÕq fungicide tb~„^è°<®â◊x fungus tb~„^è°~ funk ã≤÷u. „H˜Ü«µ. „áå=∂}ºÇÍ^°~. `ŒxvKıÜ«µ∞ frisking `Œ∞o§~`Œ frivolous JÅÊ. `ŒH∞í ¯= YO°∞Û KıÜ«µ_«~ fruitful Ѷ¨Å„Ǩ^°Ç‹∞·#. full capacity 211 furuncle ~ duties „áå^ä°q∞Hí q^è°∞Å∞. ÉèíÜ«µ~HíO° =ºH˜Î/ =ã¨∞Î=Ù frigidity [_«`Œfi~. <ˇÜ«µº~ friendship ¿ãflǨÏ~. ~ action `Œ∞Ç≤Ï# „H˜Ü«µ. „H˜Ü«∂`Œ‡Hí. =~@K‹O°Hí∞. ~ thrusting `Œ∞Ç≤Ï<®uH˜∆ǨÎ~ frown =∞∞Y~ z>˜¡~K«∞. *Ï„Qõ`ŒÎQõÅ. „Ǩ^èß#. peHí. Ç≤~Qõà◊ =O°‚~ QõÅ fumarole JyflǨO°fi`Œ aÅ~ fumble `Œ_«|_«∞. Ѷ¨Åã≤kú fuliginous =∞ã≤O°~Qõ∞ full bench S^°∞Qõ∞O°∞. „áå^ä°q∞Hí. ~ literacy „Ǩܡ∂[#Hßi JHí∆O®ã¨º`Œ functional food áœ+≤ìHßǨO°~ functionalism =º=ǨÏO°} ÇÍ^°~. q+¨ÇÍÜ«µ∞=Ù fumigant á⁄QõÖÏ ÇͺÇ≤~Kı O°™®Ü«µ# Ǩ^®O°÷~ fumigate ^谥Ǩ#~ "ÕÜ«µ∞. HßO°º~† „Ǩ=O°Î#. ~ colours „Ǩ^èß# =O®‚Å∞. =∞`ŒÇÍ^°~ fundus =∞¥Å~. ~ complaint Ǩ㨠ÖËx Ѷ≤O®º^°∞ frivolously [ÖÏûQå frolic zeÇ≤ Kı+¨ìÅ∞ KıÜ«µ∞† Çı_«∞Hí. xO°∞`«∞ûHí`Œ frigivore Ǩ~_«¡#∞ ux |uHı r=ÙÅ∞ frills Hí∞zÛà◊∞§ fringes „QõǨÅK«∞@∞ì HíxÇ≤~Kı =ÅÜ«∂Å∞ frisk Ç‹^°∞Hí∞. ~ group „ǨÇı∞Ü«µ ã¨=∞¥Ç¨Ï~/ =O°æ~. qkè. q™ÈÊù @#~ fulvous Híq∞e# =<ˇflQõÅ. x™®ûO°. á⁄Qõɡ@∞ì fumigation á⁄Qõ ÇıÜ«µ_«~. ¿ÑÅ_«~. ~ organization J#∞ |~^è° ã¨~ã¨÷ frontage =∞∞~^°∞ „ǨÇıâ◊~ frontal #∞^°∞>˜ Z=∞∞Hí. ZÅ¡ frost `Œ∞ë®O°~. „Ǩ|ÅÇ‹∞·#. q™ÈÊù@HíÇ‹∞·# fulmination Y~_«#. PâÍÉèí~Qõ~ frying Çıܵ~K«_«~ fudge Ç‹Øã¨y~K«∞. xã¨Ê $ǨÏ. ~ table áœ#óѨÙ#º Ǩ>˜ìHí fresco QÀ_«g∞k ÉÁ=∞‡. Hí∂@q∞. x~_«∞Qå fulminate f„=~Qå Y~_ç~K«∞. ^°∞H˜¯KıÜ«µ∞ furtive O°Ç¨Ï™®ºK«O°} furtively KÍ@∞Qå. ™œÇ¨O°ú~ frig HßÅ~ =$^äßKıÜ«µ∞ frigate O°Hí∆} <ÒHí. áœ#óѨÙ#º~. <®Qõe KÍÅ∞† ^°∞#∞fl. =∞~K«∞. =∞O°Å =∞O°Å K‹Ç¨Ê_«~. K«eHÁO°∞Hí∞_«∞. J~`ŒHí∞ q∞~z <®ºÜ«µ=∞¥O°∞ÎÅ∞ QõÅ ^è°O®‡ã¨#~ full blood XHı `Œe¡^°~„_«∞ÅHí∞ [x‡~z# full capacity ѨÓiÎáå@=~/ ™ÈÎ=∞`Œ/ L`ŒÊuÎ ™®=∞O°÷º~ fuller's earth K«q>˜=∞>˜ì full-fledged ǨiѨÓO°‚Ç‹∞·# full length ѨÓO®‚Hí$u full strength ѨÓiΠǨ>˜=∞ full time ѨÓiÎHßÅ~ fully ѨÓiÎQå. `ŒHí∞¯= YO°∞ÛKı¿ã frugality á⁄^°∞Ѩ٠Kıܵ« _«~. ^®@ÇıÜ«µ∞. ~ bank accounts ã¨Î~aè~Ǩ*Ëã≤# ÉϺ~Hí∞ MÏ`ÍÅ∞ fructify ã¨Ñ¶¨bHí$`Œ=∞Qõ∞ fructose Ǩà◊§Ö’ K«H≥¯O° frugal á⁄^°∞ѨÙQõÅ. ~ equation =∞¥Åã¨g∞HíO°}~. |>©ì. ~ bite =∞~K«∞ ^≥|ƒ. #∞^°∞>˜ÉèßQõ~ frequency 210 full blood frontier ã¨iǨÏ^°∞Ì. #=`Œ. ~ uteri QõO®ƒùâ◊Ü«µ =∞¥Å~ funeral J~u=∞ ã¨~™®¯O°~. HÁeKıq. f„=Ç‹∞·#. `ŒÇ¨C funnel QõO®@∞ fur LxflÉÁK«∞Û furious H’Ǩ~`À x~_ç#. ~ language qxܡ∂Qõ Éèß+¨. ~ distribution áœ#óѨÙ#º qÉèß[#~. ~ unit =∞¥Å „Ǩ=∂}~ fundamentalism ã¨<®`Œ#ÇÍ^°~. *ÏO°q_«∞K«∞ fume á⁄Qõ. vital ~ r=#„H˜Ü«µ functional „Ǩܡ∂[<®`Œ‡Hí. ¿ÑÅ∞Û. HÁ>Ï¡@ friendliness q∞„`Œ`Œfi~. ~ of stomach [Oî°O°=∞¥Å~. #∞O°∞Qõ∞. JqÇıHíÇ‹∞·#. „Ǩܡ∂[#~. =„H©Híi~K«∞.frequency `ŒO°K«∞Qå ã¨~Éèíq~K«_«~. Qõ~^°O°QÀà◊~. ~ polygon áœ#óѨÙ#º „Hí=∞Éèí∞l. *ÏO°∞ HÁ#∞. Ѷ¨∞hÉèí¥`Œ. Ü«µ∞^°úÉèí¥q∞. aèuÎ z„`Œ~ freshers Híà®âÍÅÖ’¡ HÁ`ŒÎQå Kıi#ÇÍà◊∞§ freshness `Í*Ï`Œ#~. =$uÎ. ^谥Ǩ#~ function „ǨÇı∞Ü«µ~.

á⁄~^°∞ garnering Hí∂_«Qõ@∞ì garnish <À>©ã¨∞ WK«∞Û. cervical ~ „w= <®_ô„Qõ~kä. „H©_ÍÇ‹∞·^®#~. ã¨~`À+¨~. ~ sound Jã¨Ê+¨ì ^è°fix Gg gap áÈK«∞H’Å∞/ ™⁄Å∞¡=∂@Å∞ gabble Ç≤zÛ=∂@Å∞ ¿ÑÅ_«~. =∂O°}®Ü«µ∞^èßÅ∞ „Ǩܡ∂y~K«_«~ fusion HíO°Qõ_«~. <®@HíâÍÅ. J~K‹Å~K‹ Å∞Qå Hí>˜ì# „¿ÑHí∆Hí ™®÷#~ gallop Qõ∞„O°Ñ¨Ù ^Ò_«∞† ÇıQõ~Qå ǨiQ≥`Œ∞Î. XHí¯ÃÑ@∞ì#. `Œ∞_« 213 gastroscope =_«~. =^°O°∞. =ºO°÷ Ǩ^®O°÷~ garbling Hí_«Qõ_«~. QõÅQõÅ =∂>Ï¡_Ë Qõ∞~Ѩ٠gaiety P#~^°~. `ŒÇ¨CÖˇ#∞fl gait #_çKı su. sympathetic ~ ã¨Ç¨#∞Éèí¥`Œ <®_ô „Qõ~kä gang rape ™®=∞¥Ç≤ÏHí J`ͺKÍO°~ gangrene Hí∞o¡# ѨÙ~_«∞. xK‹Û# gaol Mˇ·^°∞. qq^è° =∞¥Å HßÅ∞ HíÅã≤ áÈ=_«~. <ÀO°∞ =∞¥Ü«µ∞ gaggle ÉÏ`Œ∞ÖÏQå JO°∞K«∞† ÉÏ`Œ∞ÅQõ∞~ѨÙ. ÖÏÉèí™®>˜. <ÀO°∞=∞¥ã≤ÇıÜ«µ∞ gagged <À>’¡ U^≥·<® Hí∞H˜¯ =∂>Ï¡_« Hí∞~_Í KıÜ«µ∞. *ˇ·Å∞. ã¨}Qõ_«~. septic ~ „H˜q∞Ü«µ∞HíÎ Ç≤@Hí~ gangster |~káÈ@∞. P#~^° =∞Ü«µÇ‹∞·# ã¨=∞Ü«µ~ galactogogue H©∆O°=O°úx galactose áåÅ K«H≥¯O° galaxy áåÅѨÙ~`Œ. ~ state ÇÍÜ«µ∞ã≤÷u gasp ÇıQ~ õ Qå TÇ≤iÇ‘Å∞Û (<À>˜`À). P~„`Œâ’^äŒ gastroentrologist L^°O°H’â◊Çͺkè xѨ٠}∞_«∞ gastroenterology rO®‚â◊Ü«∂~`ŒO° Ç‹·^°º âÍG~ gastrolith ǨHí∆∞Å∞ q∞~QÕ O®Üµ gastrology áåHíâÍG~ gastronome áåHíxѨÙ}∞_«∞ gastronomy ǨK«#/áåHí <ˇ·Ñ¨Ù}º~ gastroscope rO®‚â◊Ü«µ^°i≈x . cerebellar ~ z#fl Ç‹∞^°_«∞ Çͺkè =Å# #_«HíÖ’ =∂O°∞Ê. |@ìÅ∞. TÇ≤ O®_«HíáÈ=Ù gastrectomy rO®‚â◊Ü«∂xfl fã≤ÇıÜ«µ_«~ gastric rO®‚â◊Ü«µ ã¨~|~^è°Ç‹∞·# gastritis [Oî°O°/ rO®‚â◊Ü«µ O’Qõ~ gastroenteritis HíÅO®. lumbar ~ Hí>˜ <®_ô „Qõ~kä. #Hí∆„`Œ gkè. E^°Qõ`ˇÎ. Ç‹∞∞`ŒÎ~ ã¨fiO®Å∞ gang =∞∞Oîß. =ӺǨÏ~ gamble E^°~† E^°=∂_«∞ gambler E^°i. aQõæ O°Qå K«^°∞=Ù gad fly *’sQõ† *’sQõÖÏQõ O˘^°Kı¿ã =∞x+≤ gadget LáåÜ«µ~.212 fury fury H’Ǩ~. ã¨q∞‡„â◊}~ KıÜ«µ∞ fusibility [fiÅhÜ«µ`Œ fusible alloy [fiÅhÜ«µ q∞„â◊֒ǨÏ~ fusiform Hí^°∞O°∞ PHßO°~ QõÅ fusilade Ç‹Å∞¡=. Qõ∞~ѨÙ. UH© HíO°} gallup poll fuss ǨÏ~Qå=∂ futile Ѷ¨e`Œ~ÖËx. ÇÍQõ∞. J~â◊~Ö’ ÃÑO°∞Qõ∞^°Å. „ǨuÉèß =~`Œ∞Å ã¨Éèí/ ã¨=∂Çıâ◊~ gall Ç‹∞∞Hí¯Ö’¡ J™®^èßO°} ÃÑO°∞Qõ∞^°Å gallant ™®Ç¨Ï™È¿Ñ`Œ. |~kMÏ<®. Z`Œ∞ÎQõ_«. =∞∞^°∞O°∞ O°~Qõ∞#fl fuse Híiy~K«∞. ~ area Jã¨Ê+¨ì q+¨Ü«µ~. ~ rhythm Qõ∞~_≥ ÇıQõ~Qå HÁ@∞ìH’=_«~ gallows LiHí~|~ gallstone Ç≤`ÍÎâ◊Ü«µ~Ö’ O®Üµ gallup poll #=∞¥<® ZxflHí galore galore KÍÖÏ. „H’^è°~ fuscous #Å¡x. L`ÍûǨÏǨ_«∞. waddling ~ ÉÏ`Œ∞#_«Hí ÖÏ~>˜ #_«Hí gala L`ÍûǨÏѨÓi`Œ ÇÍ`Í=O°}~. ÖÏaè~K«∞. „Ǩ^°O°≈#âÍÅ. ~ picture image Jã¨Ê+¨ì z„`Œ„Ǩua~|~. =ºO°÷ futility xO°O°÷Hí`Œ futurism Éèíq+¨º^®fi^°~ futuristic Éèíq+¨º`Œ∞ÎHí∞ ã¨~|~kè~z#. ~ award âøO°º|Ǩï=∞u gall-bladder Ç≤`ÍÎâ◊Ü«µ~ gallery „âı}˜Hí. ã¨~Ǩ^°. „ǨÇÍÇ¨Ï q^°∞º`Œ∞Î galvanometer QåÅfih^°O°≈x gambit `˘e J_«∞Qõ∞. #Hí∆„`Œ =∞~_«Å~. Ãã·xHí ™®÷=O°~ garrot ã¨=∞∞„^°Ñ¨Ù ÉÏ`Œ∞ garrulous JuÇÍQõ∞_«∞`Œ#~ gas chamber ÇÍÜ«µ∞H’+¨ª~ gaseous ÇÍÜ«µ∞ã¨~|~^è°. Ü«µ~„`ŒÇ¨iHíO°~ gaff O°Ç¨Ï™®ºxfl |Ç≤ÏO°æ`Œ~ KıÜ«µ_«~ gag ÇÍHí@∞ì. ~ bird *ˇ·Å∞ǨH˜∆ gaoler *ˇ·ÅO°∞. ~ and loss account ÖÏÉèí #ë®ìÅ MÏ`Í gainful ÖÏÉèíHíO°. LÖÏ¡ã¨~ gaily K«∞O°∞Hí∞Qå. P#~^°^®Ü«µHí~Qå gain á⁄~^°∞. ã¨~^ÕǨ ã¨Ê^°Ç‹∞·#. Ü«µ∞H˜Î (Ü«µ~„`Œ~Ö’) z#fl J=∞iHí/ H©ÅHí~. Ç‹∞@¡^®i. E^°Qå_«∞ gamete c[Hí}~ gamit ã¨~ܡ∂Qõ c[~ gamophobia ÃÑo§ J~>ı ÉèíÜ«µ~ gamut ã¨iQõ=∞Å∞. H’áåÇıâ◊~. r=~áÈÜ«µ∞. ã¨=∞¥Ç¨Ï~. K‹O°™®Å JkèHßi garb L_«∞ѨÙÅ∞. Ѷ¨Å=~`Œ~ Hßx. qbhHíO°}. Qõ¥~_Í gangue Yx[ =∂e#º~ gangway #_çq∞^®i. `˘e Hí^°eHí (K«^° O°~Qõ~Ö’). ǨO®„Hí=∞~. K‹O°™®Å. HíÅܵHí. ~ order O°∞}„Qõã¨∞Î_ç ÉÏ~Hí∞ MÏ`ÍÅ#∞ xeÇ≤Çı¿ã~^°∞Hí∞ H’O°∞ì WKıÛ L`ŒÎO°∞fi garrison Ãã·#º~. ã¨Éèß ã¨÷Å~. =º=ǨO°~Ö’H˜ k~K«∞. ã¨fiO°ã¨Ç¨ÎHí~. =∞∞OîßHí@∞ì ganglion <®_ô„Qõ~kä. =∞∞ã¨∞Qõ∞ Çı+¨~ garbage K‹`ŒÎ. ÖÏÉèí~. diabetic ~ =∞^è∞° Çı∞Ç¨Ï „=}~. ~ up Qõ¥_«∞ѨÙOîß}˜ KıÜ«µ∞. =„™®ÎÅ∞ garner ã¨~áåk~K«∞. PO°Éˇ@ì_«~. O®|_ç. _ç„H©^®O°∞ #∞~z O®|@∞ì† JÅ~ Híi~K«∞ garnishee `Œ# O°∞}^®`ŒÃÑ· _ç„H© á⁄~k# =ºH˜ÎH˜ <ËO°∞Qå K‹e¡~K«=Åã≤# ÉÏH©^®O°∞. ÖÏÉèí„Ǩ^° gainsay Hß^°x ÇÍk~K«∞. ^°∞=∞∞‡ ^°∞ÅǨ_«~ garden cultivation `À@ ¿ã^°º~ gargle ѨÙH˜¯e~`Œ garish q∞Åq∞Å Ç‹∞i¿ã garland ѨÓÅ=∂ņ ^°~_«ÇıÜ«µ∞ garments ^°∞ã¨∞ÎÅ∞. scissor ~ Hí`ˇÎO° #_«Hí. ^è≥·O°º~QõÅ gallantry âøO°º~. =ã¨∞Î ã¨=∞∞^®Ü«µ~. ÉèßqHßÅ ÅHí∆}®Å∞#fl futurology Éèíq+¨º^°ÌO°≈#~ fuzzy Jã¨Ê+¨ìÇ‹∞·#. ZHí∞¯=Qå galvanise L„kHíÎǨO°K«∞. 㨥z~K«x. Qõ|QõÉÏ =∂>Ï¡_«∞. =∞ÖÏ~/ Híà®Üµ ѨÓ`Œ ѨÓÜ«µ∞ galvanised iron =∞ÖÏ~ѨÓã≤# W#∞=∞∞ galvanism qâı+¨^èß`Œ∞ã¨ÊO°≈. ™®Ç¨Ïã¨~. ÖÏÉèí^®Ü«µHí.

~ assembly ™®^èßO°} ã¨Éèí. ã¨fiK«Ûù. =∞O®º^°. `ŒO°~. ã¨fie~Qõ ã¨~ǨO°∞¯_«∞. ÃÑ^°Ì=∞x+≤ `ŒO°Ç¨ gentry L#fl`Œ=O°æ~. =∞¥„`Œ ã¨~|~kè genocide *Ïu q^è°fi~ã¨~. Ç≤Ï`ŒÉ’^è°. ~ psychology [#∞º =∞#ã¨Î`Œfi âÍG~. ~ ability ™®^èßO°} ™®=∞O°÷º~.gastroscopy gastroscopy rO®‚â◊Ü«µ/ [Oî°O° ^°O°≈#~ gastrostomy [Oî°O°zÛù„nHíO°}~ gate crash K˘K«∞ÛHí∞áÈ=@~. Éèí¥QÀà◊ ã¨~|~^è°Ç‹∞·# geography Éèí¥QÀà◊ âÍG~ geogrosy Éèí¥ xO®‡}®^谺ܫµ#~ geological Éèí¥q*Ï˝# âÍG ã¨~|~kè. ã¨O°Üµ#. ~ oppression =∞Ç≤Ïà◊Å J}zÇı`Œ gene [#∞º=Ù genealogy =~âÍ=o. ~ enunciation ™®=∂#º q=O°}~. ~ strike ™®O°fi„uHí ã¨Ç‹∞‡. Ç‹ØHíiÅ∞¡ genuine ÇÍã¨Î=. ~ theory Éèí¥Hı~„^°Hí ã≤^®ú~`Œ~ geochemistry Éèí¥O°™®Ü«µ# âÍG~ geochronology Éèí¥ã¨ÎHõ=ܡ∂^谺ܫµ#~ geodesy Éèí¥=∂Ǩ# âÍG~ geographical Éè“QÀoHí. external ~ ÉÏǨϺ [#<Ë~„kÜ«∂Å∞ genitourinary [#<Ë~„kÜ«µ. Éèí¥ q*Ï˝# âÍG~ geomagnetic field Éèí¥=∞ºÜ«µ™®¯~`Œ Hı∆„`Œ~ geometric shape OÕMÏQõ}˜`Œ/ *Ϻq∞u O°¥Ç¨~ geometry *Ϻq∞u. L#fl`Œ `ŒO°Qõ`Œ∞Å „Ǩ[Å∞ gentleness =∞$^°∞`Œfi~. ~ lien JǨCÅ∞ K‹e¡~Kı =O°Hí∞ O°∞}„QõÇ‘Ï`Œ Pã¨∞ÎÅ#∞ ™®finè#~ Kıã¨∞Hí∞<Ë Ç¨ÏHí∞¯. L`ÍÊk~K«∞ generation L`ÍÊ^°#~† ѨÙO°∞ë®~`ŒO°~. =~â◊ Ǩi}®=∞ „Hí=∞~ genecology Ç‹∞∞Hí¯Å [#∞º ã¨~Ѷ¨∞@# `ˇe¿Ñ âÍG~ 214 genesis gene expression [#∞ºÅHí∆} =ºH©ÎHíO°} genepool [#∞ºxkè general ™®^èßO°}. ~ resources [#∞º=#O°∞Å∞ geneticism ã¨Ç¨Ï[ „Ǩ=O°Î# geneticist [#∞ºâÍG xѨÙ}∞_«∞ genetics [#∞ºâÍG~ genial PǨ¡^°HíO°. q∞^ä°∞#O®t gemma zQõ∞O°∞ gemstone qÅ∞Ç‹·# O°`Œfl~/ O®Üµ gender e~Qõ~. B^®O°º~/ Q˘Ç¨Ê =∞#ã¨∞û QõÅ gene [#∞ºHí}~ genesis L`ŒÊuÎ „Hí=∞~. PǨ¡^°~. =∞¥Å~. ~ organs [#<®=Ü«µ ÇÍÅ∞ genitalia [#<Ë~„kÜ«∂Å∞. =∞#ó ѨÓO°fiHí genuineness Ü«∂^äßO°÷º~. P_«~|O°~ gauge HÁÅ`Œ. ~ resistance [#‡ã≤^°ú Çͺkè xO’^è°Hí â◊H˜Î. ~ secretary „Ǩ^èß# HßO°º^°i≈. ÃÑ· `ŒO°Qõu genuflect J}˜y=∞}˜y L~_«∞. ã¨~`À+¨HíO°Ç‹∞·# geniatric =Úã¨e`Œ<®xH˜ ã¨~|~kè~z# geniciology L`ŒÊuÎ âÍG~ genital [#<Ë~„kÜ«µ. ~ effectiveness ™®^èßO°} „ǨÉèß=âÍe`Œfi~. ~ constituency ™®^èßO°} xܡ∂[Hí=O°æ~. *Ïu ÇͺÇ≤Î generosity B^®O°º~. ÇÍ>ÏÅ Ç‹∞∞`ÍÎxH˜ =∞^è°º L#fl x+¨ÊuÎ gelatinous lQõ∞O°∞Qå L~_Ë Gemini q∞^ä°∞#~. QÍAQÆ∞_»¤ gawk q∞„iq∞„i/ `ËiáåO° K«¥K«∞ gay P#~^°~. pressure ~ Ç‘_«# =∂ǨHí~ gaunt |ÅÇ‘Ï#∞_«∞/ |ÅÇ‘Ï#∞O®Å∞ gauze =ÅQÆ∞_»¤. ÖÏe`Œº~. ™®=∂#º. =∞$^°∞=ÙQå. rÇÍ}∞=Ù genu varum . P^èßO°~. OÕMÏ Qõ}˜`Œ~ geomorphology Éèí¥ã¨fiO°¥Ç¨ âÍG~ geophagy =∞>˜ì u<Ë JÅÇÍ@∞ geophysics Éèí¥Éè“uHíâÍG~ geopolitical Éè“QÀoHí O®[hu ã¨~|~^è° Ç‹∞·# geopolitics Éè“QÀoHí O®[H©Ü«∂Å∞ geostationary Éèí¥ã≤÷O° HíHí∆ º geotropism Éèí¥Hı~„^®aèã¨O°}~ geriatrician =$^®úǨº zH˜`Íû xѨÙ}∞_«∞ geriatrics =$^°ú Ç‹·^°ºâÍG~ germ „H˜q∞. `Œ`Œû~|~^è°Ç‹∞·# gazette „ǨÉèí∞`Œfi Ǩ„uHí gazump UHíǨHí∆~Qå ^è°O° ÃÑ~K«_«~† ZHí∞¯= ^è°O° WKıÛ =∞O˘HíiÇ‹·Ñ¨Ù Ç‹∞∞Qõ∞æ K«¥Ç¨_«~ GDP (Gross Domestic Product) 㨥÷Å^Õjܡ∂`ŒÊuÎ gearing Hí~ÃÑh `ˇK«∞ÛHí∞#fl O°∞}Ç‹∞∞`ÍÎ ÅHí∞. ~ body meeting ã¨O°fi ã¨Éèíº ã¨=∂Çıâ◊~. L^®O°~. ã¨fiK«Ûù`Œ genu valgum ֒ǨeH˜ =~y# Ç‹ØHßà◊∞¡. ~ therapy treatment [#∞º zH˜`Íû q^èß#~ genetic ã¨~|~kè. Hı∆„`ŒQõ}˜`Œ~. ~ folk =∞^è°º `ŒO°Qõu. ÃÑ^°Ì=∞#ã¨∞ generous L^®O°. ~ discussion ™®^èßO°} K«O°Û. K˘O°ÉÏ@∞ gate crashed J<®Ç¨˙`Œ∞_«∞ gathering („Ǩ*Ï) ã¨=∞¥Ç¨Ï~ gauche HíÅ∞ѨÙQÀÅ∞`Œ#~ ÖËx =ºH˜Î gaudiness PO®ƒù@~. Qå_ç^° Hßà◊∞¡ genetic [#∞º 215 germ ^˘Ç¨ÊHßà◊∞§ (|Ü«µ>˜H˜ =~y# Hßà◊∞§) geobiology Éèí¥ rÇÍ^谺ܫµ#~ geocarpic ^°∞~ǨÅ∞ Çı¿ã geocentric Éèí¥ Hı~„nÜ«µ. ~ partner ™®^èßO°} ÉèßQõ™®fiq∞. ~ painting x`Œºr=# z„`Œ} gentle <ˇ=∞‡kQå. ™®=∞¥Ç≤ÏHí ǨÏ`ͺHß~_« genome qâ◊fi[#∞ºO®t genotype [#∞ºO°¥Ç¨~ genre Híà®/ ™®Ç≤Ï`Œº „Ǩ„H˜Ü«µ. ~ councelling [#∞º ã¨~|~kè. [#<®=Ü«µ= ã¨~|~^è°Ç‹∞·#. ^®`Œ$`Œfi~. ~ equality ¢ã‘ΠѨÙO°∞+¨ ã¨=∂#`Œ. ~ bias ¢ã‘ΠѨÙO°∞+¨ q= Hí∆`Œ. ~ age Éè“=∞HßÅ~ geological time scale Éè“=∞ HßÅ=∂#~ geologist Éèí¥q*Ï˝# âÍGA˝_«∞ geology Éèí¥QõO°ƒù âÍG~. =∂Ǩ#~. ~ will „Ǩ*Ïaè„áåÜ«µO generalisation ã¨O°fiã¨=∞#fiÜ«µ~. ™®^èßO°} Éèß= ÇͺǨHí`Œ generate L`ŒÊuÎKıÜ«µ∞. ~ election ™®^èßO°} ZxflHí. ~ gap `ŒO®Å =∞^è°º J~`ŒO°~ generative grammar xiÌ+¨ì ÇͺHíO°}~ generic ™®^èßO°}. ™®^èß O°}©HíO°}~ generalissimo O®[H©Ü«∂kèHßO°~ Hí∂_Í K‹ÖÏܵ~Kı Ãã·<®º^è°ºHí∆∞_«∞ generality ™®^èßO°}`Œ. ~ engineering [#∞ºO°K«#.

^è°Qõ^è°Qõ glee ã¨~`À+¨~. qMϺ`Œ glory H©iÎ. ¿ÑO°∞. QÀà®HßO°. K«Ç¨C_«∞ Kı㨥Π#=Ùfi 216 gizzard glacial gild ѨÓ`ŒÑ¨ÓÜ«µ∞. |Ǩï=∞u gigantic KÍÖÏ ÃÑ^°Ì^≥·#. QõO°ƒù^èßO°} #∞~z „Ǩã¨=~ JÜ˵º=O°Hí∞ Ǩ>˜ì# HßÅ~. ~ market „âı+¨ª Ç‹∞·# qǨ}˜. q=O°}† xQõxQõ glossary â◊ÉÏÌ=o. mammary ~ H©∆O° „Qõ~kä. `ˇO°KÍ@∞ O°K«Üµ`Œ giant nO°…HßÜ«µ∞_«∞† ÃÑ^°Ì PHßO°~/ Ǩi =∂}~ L#fl =ã¨∞Î=Ù† J™®^èßO°} Hí$`ͺÅ∞ KıÜ«µQõey# =ºH˜Î. qKÍO°~ glorify H©iÎ~K«∞. „Éèß~u Híey~Kı F O°Hí~ =∂^°Hí„^°=º~. QåAǨÅHíÅ∞ J=∞OÕÛ =ºH˜Î glazing ^°∞ºuHíÅÊ#. ~ tile Ç≤~Qå}˜ ǨÅHí ^°∞ºuHßO°∞_«∞. ǨinÇ≤Î. Éè“g∞HíO°}. dry ~ âÁ~iî. ~ at K«¥Ñ¨Ù qã¨∞O°∞. green ~ ǨzÛ JÅ¡~. abdominal ~ L^°O°Ç¨ikè gist ™®O®~â◊~. ^®#~ Kı¿ãÇÍ_«∞ giving into extortion ɡki~ѨÙÅHí∞ ÖÁ~yáÈ=Ù gizzard J~`ŒO°˚Oî°O°~ 217 Ç≤Ï=∞#nÜ«µ. Jã¨Ê+¨ì Éèß=~ glazier glue global J~`ŒO®˚fÜ«µ. ǨÏã¨Î q<®ºã¨~ gesture J=Ü«µ=KÍÅ#~. Éè“QÀoHí. xO®â◊. *ÏO°∞. Ǩ#∞fl (K‹e¡~ѨÙ) gilder #y+‘Å∞ K‹Hı¯ =ºH˜Î gill Ç‹∞∞Ç¨Ê gilt-edged „âı+¨ªÇ‹∞·#. ~ extrauterine ~ ÉÏǨϺ QõO®ƒùâ◊Ü«µ QõO°ƒù ^èßO°}. z#fl ã¨=∞㨺 glittering `Œà◊`Œà◊. HßK«~. â◊|Ìã¨~„QõǨÏ~. QÀà◊HíO glomerular O°HíÎHıâ◊<®oHíÅ Qõ∞uÎ gloom x¿ãÎ[~. nÇ≤Î. ~ security „âı+¨ªÇ‹∞·# glacial O°Hí∆} gilts xÜ«µ`ŒHßeHí =º=^è°∞Ö’¡ xO®úi`Œ =_ô¤x K‹e¡~Kı „ǨÉèí∞`Œfi Ǩg∞ Ǩ„`ÍÅ∞ gim crack PHíO°¬}©Ü«µ~Qå HíxÇ≤~Kı <®ã≤ O°Hí~ =ã¨∞Î=ÙÅ∞ gimmick J™®^èßO°} K«O°º/ =ã¨∞Î=Ù gingeley #∞=ÙfiÅ∞ ginger JÅ¡~. photochronic ~ Hß~u=O°‚ L`ËÎl`Œ HßK«~. ~ cell |$ǨÏ`Œ¯}~. `Œà◊∞Hí∞ glazed Ç‹∞O°∞Qõ∞ÃÑ>˜ì#. ã¨∞ã¨~Qõ`ŒÇ‹∞·# germcide O’Qõ „H˜q∞<®â◊Hí~ germicidal O’Qõ„H˜q∞ <®â◊Hí germinal c[ ã¨~|~^è°Ç‹∞·# germinate L^°ƒùq~K«∞. P~yHí~. period of ~ QõO°ƒù^èßO°} HßÅ~ gesticulate Ãã·QõÅ∞ KıÜ«µ∞ gesticulation J~QõqHı∆Ǩ~. J™®^èßO°}®Hí$u QõÅ gigantism =∞ǨHßÜ«µ`Œ giggle H˜ã¨∞Hí∞¯# #=Ùfi. ã¨Ç‹Ø‡Ç¨Ï#â◊H˜Î glance ^°$Hí∞¯. cathode ~ O°∞}„^è°∞= nÇ≤Î. c*’`ŒÊuÎ gerontocracy =$^°∞úÅ „ǨÉèí∞`Œfi~ gerontology =ܡ∂=$kú J^谺ܫµ#~ gestalt ã¨=∞„QåHí$u gestation Ѷ¨Å#^°â◊. ~ down ^°$+≤ì=∞o§~K«∞ glancingly Hí∆}˜HígHí∆}~Ö’ gland „Qõ~kä. áå‰õΩ glimpse ã¨~„QõǨ=Ö’Hí#~. salivary ~ ÖÏÖÏ[Å „Qõ~kä. QåAǨÅHíÅ∞ J=∞ O°Û_«~/ Ç‹∞O°∞Qõ∞ÃÑ@ì_«~ gleam Ç‹∞O°Ü«µ∞† „ǨHßâ◊~ gleaming xQõxQõ. JkèHí~.germane germane ã¨~|~kè`ŒÇ‹∞·#. Ãã·Qõ. Ç‹∞∞ÅH≥`Œ∞Î germination J~Hí∞O°~† J~Hí∞O’`ŒÊuÎ. Híà◊∞§ uO°Qõ_«~ gift Hß#∞Hí. `Œà◊∞Hí∞ɡà◊∞Hí∞† Ç‹∞O°∞ ã¨∞Î#fl Híe y~K«∞ gladness ã¨~`À+¨~ glamour PHíO°¬}. P#~^°~ glint „ǨHßâ◊~. sebaceous ~ (K«O°‡~Ö’x) `ˇ·Å„Qõ~kä glans [#<®~Qõ jO°¬~ glare Híà◊∞¡ K‹kOÕ@∞ì Ç‹∞iÜ«µ∞ glasnost ^®Ç¨iHí~ ÖËx [ÇÍ|∞^®s`Œ#~ glass QåA. ~ sniffing =∂#ã≤Hí „Éèß~u á⁄~^°_«~ . ductless ~ q<®à◊„Qõ~kä. ~ magazine Ys^≥# · Ѩ„uHõ glottis Hí~Oî°aÅ~. Hí∆}˜Hí^°$+≤ì. H©O°ÎhÜ«µ. Ç≤Ï=∂h#^°~ galciology Ç≤Ï=∂^谺ܫµ#~ gladden ã¨~`À+¨ÃÑ@∞ì. FO° Hí~@K«¥K«∞. qjfiHíO°}. endocrine ~ q<®à◊„Qõ~kä. ~ discharge nÇ≤Î L`ŒûO°æ~ glowing tributes Ѷ¨∞#xÇÍà◊∞Å∞ glue lQõ∞O°∞. ~ size |$ǨÏ`ü Ѩi=∂}O gibber ÇıQõ~Qå =∂>Ï¡_«∞ giddy `ŒÅ uO°Qõ_«~. Hí~Oî°^®fiO°~ glove Kıu `˘_«∞Qõ∞ glow Ç‹Å∞Qõ∞. P#~^°~ glide ã¨∞xfl`Œ~Qå #_«=_«~. Éè“QÀmHíO°}. lymphatic ~ â’+¨O°ã¨„Qõ~kä. ~ age Ç≤Ï=∞ Ü«µ∞Qõ~ glaciation =∞~K«∞`À HíǨC glacier =∞~K«∞k|ƒ. Hß~u glitch JÇÍ~`ŒO°~. „áåÉèí=~ gloss JO°÷~. K«∞@∞ìHÁÅ`Œ. Ç‹∞O°∞ѨÙ. ã¨~„QõǨÏ~ given name Jã¨Å∞¿ÑO°∞. ~ positioning system (GPS) LǨ„QõǨÏkHí∂ûz. „ǨǨ~K«ÇͺǨÎ. ÃÑ>˜ì# ¿ÑO°∞ giver ^®`Œ. Ǩ^° H’â◊~ glossitis <®eHíѨÓ`Œ. Éèß=㨥K«#. qâ◊fiÇͺǑÎHíO°} globe trotter „ǨǨ~K« ǨO®º@Hí∞_«∞ globular QÀà®HßO° globule („^°=Ǩ^®O®÷Å) K«∞Hí¯. ~ wool (glass silk) QåA Lxfl/ Ǩ@∞ì glaucoma h>˜Hßã¨∞Å∞ glaze Ç‹∞O°∞ѨÙ. ~ warming Éèí¥q∞ Çı_≥Hí¯@~ globalisation „ǨǨ~pHíO°}. Ѷ¨∞#~. ~ war „ǨǨ~K« Ü«µ∞^°ú~. ã¨~[˝ geyser Çı_çh>˜ |∞Qõæ GFD (Gross Fiscal Deficit) 㨥÷Å„^°=º Ö’@∞ ghastly ÉèíÜ«µ~HíO°Ç‹∞·# ghost writer H˜O®Üµ O°K«Üµ`Œ. „Ǩâ◊~ã≤~K«∞. <®Å∞Hí =∞~_«_«~ glossy xQõxQõÖÏ_Ë. ~ group ã¨fiǨHí∆ q=∞O°≈ Hí∞Å∞ gingivitis Ǩ~>˜ zQõ∞O°∞ÇÍѨ٠gingivus Ǩ~>˜zQõ∞O°∞ giorn k#Hí$+≤: XHí O’AÖ’ z„u~z# z„`Œ~Ö’x ÉèßQõ~ gird ã¨ÇÍÅ∞ KıÜ«µ_«~ girdup one's loins Hí+¨ìÇ‹∞·# ÖË^® „Ǩ=∂^°HíO°Ç‹∞·# ^®xx KıÜ«µ_ÍxH˜ LǨ „Híq∞~K«∞ giro XHí ÉϺ~Hí∞ MÏ`ÍÖ’ L#fl _«|∞ƒ#∞ =∞O’ ÉϺ~Hí∞Hí∞ |kb Kıã¨∞HÁ#∞ Ç‹ã¨∞Å∞ÉÏ@∞† J<®O’Qõº~`À L#flÇÍiH˜ xO°∞^ÀºQõ∞ÅHí∞ „ǨÉèí∞`Œfi~ WKıÛ K‹Hí∞¯ girth Ǩikè. ZHí∞¯=Kıã≤ K«¥Ñ¨Ù glorious „Ǩu뮪HíO°Ç‹∞·#. =ºH˜Î <®=∞~.

ÃÑ·_ç. =ºO°÷ „Ǩã¨~Qõ~ gouache QõǨÏ# =O°‚ „Ǩ„H˜Ü«µ gouge JO°ú K«~„^®Hí$u. á⁄@∞ì glut =ã¨∞Î ã¨=∞$kú gluteal Ç≤O°∞^°∞Hí∞ K‹~k# glutton u~_çáÈ`Œ∞ glyphic art ǨiHíÅÊ# Híà◊. |~kè~K«∞. "åÅ∞ grading „âı}©HíO°} gradualism „Hí=∞ Ǩi}®=∞ ÇÍ^°~ gradually <ˇ=∞‡kg∞^°. ^èßO®à◊ grand manner L^®`ŒÎâ‹·e granite #Å¡O®Üµ grannular OÕ}∞Ü«µ∞`Œ grant xkè† =∞~EO°∞ KıÜ«µ∞. corneal ~ â◊∞Hí¡Ç¨@Å~ J~@∞ Hí@∞ì. Å∞|ú green signal J#∞=∞u. Qå^≥. „Qõ~käÇÍѨ٠Çͺkè gold |~QåO°~. P„Híq∞~K«∞ grace XÜ«∂ºO°~. =∞ǨÏ`Œfi~. ™®÷ܵ Éèı^°~. Qå~cèO°º~. ~ powder |~QåO°∞á⁄_ç. „ǨuѶ¨Å~ grating *ÏÅHí~ gratis Lz`Œ~. ǨÏi~K«∞. O®#∞O®#∞. ~ smith ã¨fiO°‚ HßO°∞_«∞ gonad c[H’â◊~/„Qõ~kä gong *ËQõ~@ gonorrhoea ÃãQõO’Qõ~ good faith qâ◊fiã¨hÜ«µ`Œ. ~ rivers „âı}©Hí$`Œ #^°∞Å∞ gradient „Ǩ=}`Œ. skin ~ K«O°‡~ J~@∞Hí@∞ì grafting J~@∞Hí@ì_«~. ^°O®˚|~n graded „âı}©Hí$`Œ. „Hí=∞~Qå graduation parade nH∆ß~`ŒO° q<®ºã¨~ graffiti QÀ_«g∞^° O®`Œ graft Jqhu. ~ standard ã¨fiO°‚ „Ǩ=∂}~. ~ force Qõ∞O°∞`ÍfiHíO°¬} â◊H˜Î gravity f„=`Œ. `Í`ÍûO°~ KıÜ«µ∞ gosmetic rehash ÃÑ·ÃÑ· Ç‹∞O°∞Qõ∞Å∞ kkÌ Ñ¨Ù#ó„Ǩ^°i≈~K«_«~ gossip Tã¨∞ÖÏ@. ~ paint |~QåO°∞ O°~Qõ∞. „QõǨÏ}â◊H˜Î grass-root level J@ì_«∞Qõ∞ ™®÷ܵ grate *ÏeHí† ã¨~Ǩ>˜ aà◊¡ gratification `Œ$Ç≤Î. ÃÑ^°ÌQå greatness Q˘Ç¨Ê^°#~ great power chauvinism J„QõO®[º ^°∞O°Ç¨Ï~HßO°~ greedily P|Qå greedy J`ͺâ◊QõÅ. ~ in aid ã¨Ç¨Ü«µHí xkè 219 green signal grantor J#∞^®`Œ. ^èß#ºÑ¨Ù HÁ@∞ì grandeur Ç‹·Éèí=~. ~ analysis ÉèßO°=∂# qâı¡+¨}~ gravitation Qõ∞O°∞`ÍfiHíO°¬}. ~ directed behaviour rq`Œ ÅH∆ߺ#∞ ™®i „Ǩ=O°Î# goatee Çı∞Hí Qõ_«¤~ =~>˜ Qõ_«¤~ gobble up ™®fiǨKıÜ«µ∞ go between ^°¥`Œ goblin z#fl ^≥Ü«µº~ go critical L`ŒÊuÎ „áåO°~aè~K«∞ godfather ã¨~O°Hí∆Hí∞_«∞. #+¨ìáÈ=Ù go getter qǨs`ŒÇ‹∞·# J`ͺâ◊ QõÅ go green ǨO®º=O°}®xH˜ #+¨ì~ =ºH˜Î Híe y~K«x =ã¨∞Î=ÙÅ L`ÍÊ^°#. ~ wax J~@¡ Ç‹∞·#~ grammarian ÖÏHí∆}˜Hí∞_«∞. „ǨQå_è° qâÍfiã¨~ good relations ã¨`Œû~|~^èßÅ∞ goods (`ŒÜ«∂O≥·#) =ã¨∞Î=ÙÅ∞ goofy JǨǨ㨺Nj∞·# goose skin Xà◊∞¡ QõQõ∞O®Ê@∞ gordian knot zHí∞¯=∞∞_ç/ ã¨=∞㨺/ Ǩiã≤÷u gorge „^À}˜. Hí~HíO° gravid QõO°ƒù=uܡµ·#† Ǩi}uK‹~k# gravimetric ÉèßO°=∂#. K‹e¡~K«#=ã¨O°~ ÖËx gratuity Lz`ÍO°÷ áåi`À+¨Hí~ gravel Qõ∞ÅHíO®à◊∞§. J~@∞Hí@_ì ~« . ÇÍ_«Hí~ going rate ™®^èßO°} Çı`Œ#~ goitre Q˘~`Œ∞ Hí}˜u. ZQõ∞_«∞ kQõ∞_«∞Qå L#fl gnat H©@Hí~. J#∞^®#HíO°Î granulation Hí}®~Hí∞O°}~ granules #¥HíÅ =∂kiQå L~_Ë OÕ}∞ =ÙÅ∞ grapevine =^°~u graph OÕMÏz„`Œ~/ Ǩ@~.218 glumed wheat glumed wheat Ü«µ=Å∞ glume THí. J~wHßO°~ . Ç‹~>Ï_«∞ goal K‹O°™®Å† Mˇ·^°∞ KıÜ«µ∞. ^À=∞ gnawing Ǩà◊∞§ Ǩ@Ǩ@ÖÏ_ç~K«∞ gnome huÇÍHíº~ gnostic *Ï˝#ã¨~|~^è°Ç‹∞·# goad =∞∞Å∞¡Qõ„O°† á⁄_çz#@∞¡. ǨÏ∏Ü«µÅ∞† ÖÏ=}º~ grace period JǨC K‹e¡~K«_ÍxH˜ WKıÛ J^°#Ѩ٠HßÅ~ gradation „âı}©HíO°}~. Çı∞Ѩ٠grazing angle ã¨Ê~°≈HÀ}O great glaciers =∞~K«∞#^°∞Å∞ great indian bustard |@ìÇı∞HíǨH˜∆ greatly Q˘Ç¨ÊQå. #MÏHí$u gourmand u~_çáÈ`Œ∞ gourmet <®}º`Œ/ O°∞K«∞Å∞ ÉÏQå `ˇeã≤# =ºH˜Î gout H©à◊¡ÇÍ`Œ~ governance áåÅ#. qÅ∞Ç‹·# ֒ǨÏ~. J~QõO°~Qõ Ç‹·Éèí=~. áÈ#∞áÈ#∞. ~ bonds |~QåO°~ Ç‹Å g∞^° P^èßO° government Ǩ_«¤ Ǩ„`ÍÅ∞. WO°∞Hí∞^®i gorgeous Pâ◊ÛO°ºHíO°Ç‹∞·#† ã¨~`Àë®xfl ã¨~`Œ$Ç≤Îx WKıÛ gory O’`ŒÑ¨Ù>˜ì~Kı. Qõ>˜ì #=∞‡Hí~. J„Hí=∂O°# ˚ . ǨiáåÅ#/ „ǨÉèí∞`Œfi q^èß#~ governing body áåÅHí =O°æ~ government „ǨÉèí∞`Œfi~. xHí$+¨ì Ç‹∞·# go slow <ˇ=∞‡kQå Ç‹à◊∞§/ ǨxKıÜ«µ∞. Jã¨Ç¨ÏºÇ‹∞·#. J~@∞Hí@∞ì. bone ~ Z=∞∞Hí J~@∞ Hí@∞ì. J^°∞ƒù`Œ~Qå. Sâ◊fiO°º~. â’Éèí grandiloquent ^èßO®â◊∞kúQõÅ. Ç‹·Ü«∂HíO° }∞_«∞ grammatology eÇ≤âÍG~ granary áå`ŒO°. PHíO°¬} |Å~ graze Çı∞Ü«µ∞. ~ in exile „ǨÇÍ㨠„ǨÉèí∞`Œfi~ governor governor O®[ºáåÅHí∞_«∞ grab ^°∞O®„Hí=∞}. J#∞„Hí=∞~. OÕY grapheme eÇ≤ zǨÏfl~ graphic arts =∞∞„^°}/ ÖËY# Híà◊ graphology eǨº^谺ܫµ#~ grapple Ǩ@∞ìHÁ#∞† `Œ~>ÏÅ∞Ǩ_«∞† ay~K«∞† `ŒÅǨ_«∞† ™®kè~ǨK«¥K«∞ grasp Ǩ@∞ì. =∂Ѷ≤Ü«∂ <®Ü«µ Hí∞_«∞ god forsaken PHíO°¬} ÖËx† =∞#ã¨∞ qiKı go down the drain =∞>˜ìQ˘@∞ìHí∞áÈ=Ù. ã¨`ŒfiO° xO°‚Ü«µ~† ™®finè#~ Kıã∞¨ HÁ#∞. JÅ~HíO°} glyptography O°`ÍflÅ#∞ K‹Hı¯ Híà®^è°º Ü«µ#~ gnarled zqH˜áÈܵ#. Hß*Ëܵ« ∞.

~ misconduct ^°∞„+¨Ê=O°Î#. J~wHßO°~ green onion Le¡Hß_« green revolution ǨÏi`Œ qǨ¡=~. ~ 221 money Ǩg∞ O°∞ã¨∞=∞∞ guaranteed wage ǨxÖË#ǨC_«∞ gum Hí∂_Í Çı`Œ<®Å∞ K‹e¡~Kı XǨÊ~^°~ guarantor Ǩg∞^®O°∞. ~ profit 㨥÷Å ÖÏÉèí~. W|ƒ~k. ^®O°∞} 220 grotesque ground grill `Œiz `Œiz J_«∞Qõ∞. JÅ∞=∞∞HÁ#∞. O®[ „ǨuxkèH˜ ã¨~|~kè~z# guerilla Q≥iÖÏ¡† ǨÏOîß`Œ∞ÎQå ^®_çKı¿ã Pi `Ëi# =ºH˜Î guest x=∞~„u`Œ∞_«∞. JǨ<®oHíÅ∞ gum |~Hí. ÉèíÜ«µ~HíO°. qã¨O°_«~ grip Ǩ@∞ì. ǨxKıÜ«µ _ÍxH˜ JÇ‹∞iHß „ǨÉèí∞`Œfi~ WKıÛ J#∞ =∞u Ǩ„`Œ~ green gram ÃÑã¨Å∞ green house effect ǨÏi`ŒQõ$Ç¨Ï „ǨÉèß=~ green light J#∞=∞u. UHí =O°‚ z„`Œ~ groan =∞¥Å∞Qõ∞ grocer ǨKÍiHÁ@∞ì/ Ç‹KÍÛÅ HÁ@∞ì/ H˜O®}® HÁ@∞ì/ Ü«µ[=∂x grocery ǨKÍs/ H˜O®}®/ Ç‹KÍÛÅ HÁ@∞ì groggy [|∞ƒQå L#fl@∞¡ J#∞HÁ#∞ groin TO°∞ã¨~kè. ^°∞ó YHíO°Ç‹∞·#. J<Ëfi+≤~K«∞ gross f„==∞ܵ#. ™®^è°HíÉÏ^è°HßÅ∞ grievous ÇͺHí∞ÅǨiKı. Jukä guidelines =∂O°æ^°O°≈Hí 㨥„`ÍÅ∞. =O°~ æ . O°∞|ƒ_«~. ã¨=∞¥Ç¨Ï~. HßO°}~. XHíO°HíÇ‹∞·# ǨH˜∆ grouting ^°>˜ì~K«_«~ grovel áåHí∞ÖÏ_«∞. ÇͺÇ≤~K«∞. <ËO°~. =∞∞Y~ z>˜¡~K«∞ HÁ#∞ grime HßÅ∞+¨º~. Jx+¨ì`Œ gruel centre Qõ~l Hı~„^°~ gruelly ^®O°∞}~Qå gruesome ^®O°∞}. Éèí¥q∞Hí. U J~âÍxfl =keÇıÜ«µx† L`ÍÊ^°#/ ã¨~áå^°# Ç‹∞∞`ŒÎ~. ~ revenue 㨥÷Å P^®Ü«µ~. PHí∞ǨK«Ûx. ѨÓp. P^èßO°~. HíÅ`ŒÇ¨iKı grimace Ç‹H˜¯i~K«∞. legally binding ~ K«@ì|^°ú =∂O°æ^°O°≈Hí 㨥„`ÍÅ∞ guild xQõ=∞~. ÖÁã¨∞Qõ∞ guilty <ËO°~ Kıã≤#. ǨQõ. ~ loss Ç‹∞∞`ŒÎ~ #+¨ì~. ~ earnings 㨥÷ÖÏ ^®Ü«µ~. JǨO®^è° Éèß=~`À Hí∂_ç# guinea pig `ÀHíÖËx ã‘=∞Ǩ~kHÁHí∞¯† „Ǩܡ∂QåÖ’¡ LǨܡ∂QõǨ_Ë =ºH˜Î guise Çı+¨~. ~ domestic product 㨥÷Å ^Õjܡ∂`ŒÊuÎ. ~ margin Ç‹∞∞`ŒÎ~ Láå~`Œ~. ÉÏ^èßHíO°. „wHí∞ Híà◊. ~ breaking ã¨~K«Å<®`Œ‡HíÇ‹∞·#. ã¨÷Å~. ÉèíÜ«∂#Hí. Qõ∞~ѨÙ. Ǩg∞Ǩ„`Œ~. |u=∞ÖÏ_«_«~ growth =$kú. ~ yield ã¨~áå^°# Ç‹∞∞`ŒÎ~ grotesque qÅHí∆}Ç‹∞·# Éèí¥q∞. |$~^°~. Qõ[˚ groove Qå_ç. ÉèíÜ«µ~HíO°Ç‹∞·#. ~ decixO°‚Ü«∂Å∞. ~ national income 㨥÷Å *ÏfÜ«∂^®Ü«µ~. ɡe˚Ü«µ~ ^ÕâÍÅ PkèHßiHí xÇıkHí grey market HÁO°`ŒÅ∞<®fl K«@ì|^°ú~Qå ™®QÕ qǨ}˜ grid `Œ~„f *ÏÅHí~ grievance Hí+¨ì~. ~ kernals ÇıO°∞Ãã#Qõ ǨǨC ground water Éèí¥QõO°ƒù [Å~ group =∞∞Oîß. ѨÓp^®O°∞ guardian angel ã¨~O°Hí∆Hí ^≥·=~ guard of honour Q“O°= =~^°#~ guava *Ï=∞ gubernatorial O®*Ϻ~Qõ q^è°∞Å∞ xO°fi iÎ~Kı Ǩ^°=ÙÅHí∞ ã¨~|~kè~z#. ^°Ü«µÖËx. =∞∞ã¨∞Qõ∞. HíǨ@~ guillotine tO°âıÛù^°Hí Ü«µ~„`Œ~ guilt ^À+¨~. ~ tempera lQõ∞O°∞ O°~Qõ∞.green vitriol green vitriol J#flÉèık green ǨO®º=O°} ǨiO°Hí∆}Hí∞ ã¨~|~kè~ z#. xO°∞`ÍûǨÏHíO°Ç‹∞·#. ~ income 㨥÷Å P^®Ü«µ~. `Œ_«∞=∞∞ÖÏ_«∞. =∞<À Çı^°# grievances H’O≥¯Å∞.~ tissue Ǩ~>˜ zQõ∞à◊∞¡. J^°∞Ѩ٠(Ö’H˜ fã¨∞HÁ#∞)† Ç≤_çH˜e. lQõ∞O°∞† zQõ∞O°∞. zQõ∞à◊¡Hí∞ ã¨~|~kè~z# Hí}*ÏÅ~ . =∂O°∞Çı+¨~. ÉÏ^è°. =ºHí∞ÎÅ/ =ã¨∞Î=ÙÅ ã¨=∞∞^®Ü«µ~. „áåuǨkHí. `À@ grope Qõ∞_ç¤Qå Ç‹`Œ∞Hí∞. J„O°∞Å∞KÍK«∞ grovelling ^Õ=ÙÖÏ@. sions ã¨~K«Å<®`Œ‡Hí dumping ~ K‹`ŒÎ áåOÕ¿ã ã¨÷Å~ groundless P^èßO°O°Ç≤Ï`ŒÇ‹∞·# groundnut ÇıO°∞Ãã#QõHßÜ«µ. H˜O®`ŒHí grumbling Qõ∞#∞Ѩ٠grunt =∞¥Å∞Qõ∞ guarantee Ǩg∞. political ~ O®[H©Ü«µ=∞<Ë =∞∞ã¨∞Qõ∞ gull ™®^èßO°} ã¨=∞∞„^°Ñ¨Ù ǨH˜∆ gullet J#flÇÍÇ≤ÏHí gullies HßÅ∞=Å∞. <ËÅ. Hí∆∞„^°^Õ=`Œ grey book [áå<ü. ѨÓiÎ. ~ eraser `Œ∞_«∞Ѩ٠O°|ƒO°∞. Ǩ~*Ï grisaille ^è°¥ã¨iHí. ~ interest Ç‹∞∞`ŒÎ~ =_ô¤. Ç‹∞∞`ŒÎ~ ÖÏÉèí~. ÃѶ∞ÏO°. W|ƒ~kÃÑ@∞ì grim f„=Ç‹∞·#† x+¨∞ªO°Ç‹∞·#. =$uÎHßO° ã¨~Ѷ¨∞~ guilder ã¨∞=i‚`Œ~. „áåp# HßÅѨ٠|~QåO°∞ <®}ˇ~ guild socialism =$uÎ ã¨~Ѷ¨∞ ™®=∞º ÇÍ^°~ guile Ç‹Øã¨~. =~K«#. blood ~ O°HíÎ=O°æ~ groupage ã¨O°∞Hí∞ q=O®Å#∞ XHı *Ïa `ÍÖ’ á⁄~^°∞ǨO°K«_«~ group balance sheet J#∞|~^è° Hí~ÃÑhÅ Pi÷Hí ã≤÷uQõ`Œ∞ÅÃÑ· `ŒÜ«∂O°∞ Kı¿ã xÇıkHí grouping ã¨~Ѷ‘∞HíO°}~ grouse Q˘}∞Qõ∞_«∞. ÉÏ^èßHíO°Ç‹∞·#. ~ earth âÍ^°fiÅ Éèí¥q∞. ~ pigmants ǨÏi`Œ =O°‚ „^°ÇͺÅ∞. ÃÑO°Qõ_«~. =º= ™®Ü«µ~Ö’ JkèH’`ŒÊuÎ ™®^è°# greeting ǨÅHíi~Ѩ٠gregarious Qõ∞~ѨÙÖ’¡ rq~Kı JÅÇÍ@∞ gregariousness Híeã≤ Ç‹∞Åã≤ L~_«@~ gremlin z#flÉèí¥`Œ~. <®ºÜ«µ™®÷# xO°fiǨÏ}Hí∞ ã¨~|~ kè~z# x|~^è°#Å∞ green card x=ã≤~K«_ÍxH˜. Z^°Qõ_«~. ~ industry =ã¨∞οã=Å#∞ J~k~Kı Ǩi „â◊=∞ groyne h>˜=∞>Ïìxfl ÃÑ~K«_ÍxH˜ xi‡~Kı QÀ_« grub ÖÏO®fi† u~_ç grubs Å^≥Ì/ ¿Ñ_« ѨÙO°∞Qõ∞Å∞ grudge ^Õfi+¨~. Híiî#Ç‹∞·#† ground HíxHíO°~ÖËx. cè+¨}. JǨO®^è°~. ~ pottery „wHí∞ Ç≤~Qå}˜ green belt ǨÏi`Œ `ÀO°}~ green book W@b WO®<üÅ PkèHßiHí Ǩ„`Œ~. ~ sand and herbs PHí∞Å∞. JÅ=∞∞Å∞ green art Ü«µ=# Híà◊. ~ national product 㨥÷Å *Ïfܡ∂`ŒÊuÎ. =∞>˜ìHíǨC grind #¥O°_«~. ÉÏ^èßHíO°Ç‹∞·#.

ÉÏkè~K«_«~. L`ÍûǨÏ~ gusty winds ã¨~K«Å# ÇÍÜ«µ∞=ÙÅ∞. K«∞@¥ì L~_Ë "≥Å∞Qõ∞ halophyte LǨC h>˜ "≥∞∞Hí¯ halting =∞lb ham Ǩ~k =∂~ã¨~ hamlet tÇÍO°∞ „Qå=∞~. JiyáÈܵ# haemarhosis H©Å∞Ö’ O°HíÎ~ KıO°_«~ haematemesis O°H~ Îí ÇÍ~u Kıã∞¨ H’=_«~ haematinic O°HíÎ=iúx haematite =∞∞_ç W#∞Ǩ Yx[~ haematoma <ˇ`Œ∞ÎO°∞ QÆ_»¤ haematuria =∞¥„`Œ~Ö’ O°HíÎ~ haeamoglobin O°HíÎ=O°‚~ haemolysis O°HíÎ~ qO°Qõ_«~ haemopericardium Qõ∞~_≥ áÈ=_«~ K«∞@¥ì L~_Ë á⁄O°Ö’¡ O°HíÎ~ KıO°_«~ haemopoiesis O°HíÎHí}’`ÍÊ^°#~. xO’kè~K«∞. „ǨHí @#.° „ǨÇÍǨÏ~. antepartum ~ „Ǩã¨=ѨÓO°fi O°Hí΄áå=~. ã¨∞nO°…"≥∞·# LǨ<®ºã¨~ harass Ç‘_ç~K«∞. ¢ã‘ÎO’Qõ âÍG~ [Å^èßO°† ZQõl=∞∞‡. Hí+¨ì`ŒO°~KıÜ«µ∞† ^°∞„+¨ÊÉè•=~ hank #¥Å∞Hí~_≥ hanky panky O°Ç¨Ï㨺 ã¨~|~^è°~ haphazard Ǩ^°úu „ǨHßO°~ ÖËx. h>˜|∞Qõ. J^°$+¨ìÇ‘Ï#"≥∞·# happening Ѷ¨Åã≤kú. „Ǩâ◊~ã≤~K«∞. ~ offender áå`Œ <ËO°Qå_«∞. â◊Hí∞#~ hara kiri P`Œ‡Ç¨Ï`Œº haram (W™®¡~ =∞`Œ PKÍO®Å „ǨHßO°~) x+≤^®úǨO°~. aK«Û~. J_«∞¤ HÁ#∞ hamstring ™®flÜ«µ∞=Ù#∞ Z=∞∞Hí`À Híe¿Ñ `Í_«∞=~>˜ #O°~ 223 harbinger hand ǨÏã¨Î~. `˘~^°O°ÃÑ@∞ì harassment Çıkè~K«_«~. |¥@∞Hße`À `Œ#fl_«~. #O°∞Hí∞ hackneyed JO°÷O°Ç≤Ï`ŒÇ‹∞·#. auditory ~ „â◊=}„Éèí=∞. JaèO°∞z. PǨO°<®à◊~. =º=ǨO°~ #_ç Ç≤~K«∞. PHíã‡≤ Hí. Ǩq„`Œ~KıÜ«µ∞ hallucination =∞u„Éèí=∞. Y~_ç~K«∞. `ŒQõ∞Å|_ç# gutter =∞∞iH˜ HßÅ∞= gymnasium Çͺܫ∂=∞âÍÅ.222 gumming up gumming up JuH˜~Ѩ٠gun cotton `Œ∞áåH© =∞~^°∞. Jã¨=Î ºã¨. ~ powder `Œ∞áåH˜ =∞~^°∞ gunduction „¿ÑO°}O guneaworm <®iHí∞O°∞Ѩ٠gunnery â◊`ŒÑ¶≤∞fl q^°º gush =O°^. ¢ã‘Î q=∞O°≈Hí∞Å∞ gynoecium ѨÙë®Ê~_«H’â◊~ gypsum =∞∞Qõ∞æã¨∞#fl~ gyrate ã¨∞_«∞Å∞ uO°∞Qõ∞ Hh habeas corpus ÃÇÏaÜ«µãπ HßO°Êãπ. =∞∞Hí¯Å∞KıÜ«µ∞. ^°yæ #ǨC_«∞ O°HíÎ~ Ǩ_«_«~ haemorrhage O°Hí΄™®=~. J#∞ H’x.Î z~^°O=° ~^°O#·≥ hapless ^°∞O°^°$+¨ìHíO°"≥∞·#.æ haggle gutted ^°QõúÇ‹∞·#. Lif¿ã =ºH˜Î hangover ÉÏkè~K«∞. JÉèíº™®ÎǨ O®kè habitually JÅÇÍ@∞Qå. P~„`Œ~ gynandromorph LÉèíÜ«µe~Qõrq gynandry P_«ÇÍà◊§Ö’ =∞QõÅHí∆}®Å∞ gynecomastia ѨÙO°∞+¨∞ÅÖ’ ã¨Î#=$kú gynocracy ¢ã‘Î O®[º~ gynocriticism ¢ã‘ÎÅ∞Kıã¨∞ ¢ã‘ÎÇÍ^° q=∞O°≈ gynocritics ¢ã‘ÎÇÍ^°. visual ~ ^°$+≤ì„Éèí=∞ hallucinogene „Éè•=∞Hí~/ „Éèíq∞~Ǩ*Ë¿ãk hallux Hße ÉÁ@#ÇıÅ∞ hallux valgus HßeÉÁ@# ÇıÅ∞ |Ü«µ @Hí∞ uiy L~_«_«~ halo ǨiÇı+¨~. W|ƒ~k. ~ metal Ѷ≤O°~y֒ǨÏ~. ^ÒO®ƒùQõºHíO° "≥∞·#. ~ cuffs Éı_ôÅ∞. Pã¨H˜Î. ã¨∞Y~ happy augur â◊∞Éèí 㨥K«Hí~. ~ writing ^°ã¨¥Îi. `Íe~MÏ<® gynaecology ¢ã‘Î [#<Ë~„kÜ«µ Ç‹·^°º âÍG~. O’Qõ„Qõã¨Î =ºH˜Î haggle ÇÍ^°~. J`Œ∞º`ÍûǨÏ~`À =∂>Ï¡_«∞ gusto „Ç‘u. ™®fiÉèßqHí~Qå habituate JÅÇÍ@∞Ǩ_«∞/ ǨO°∞K«∞ habituated JÅÇÍ@∞Ǩ_ç# habituation JÅÇÍ@∞ KıÜ«µ@~ hack HÁ@ì_«~. J@ Hßܵ~ѨÙ. „Ǩu|~^è°Hí~† J_«∞¤ ѨÙÅ¡ ÇıÜ«µ∞. sexual ~ Öˇ·~yHí Çıkè~Ѩ٠harbinger "≥` · ÍoHí∞_«∞. ~ book Kıu ѨÙã¨ÎHí~. postpartum ~ „Ǩã¨ÇÍ#~`ŒO° O°Hí΄™®=~. Wk =∞∞HíÎHí~ hail =K«∞Û. cerebral ~ "≥∞^°_«∞Ö’ O°Hí΄™®=~. ǨÏã¨ÎHíà◊ handiwork KıuǨx. KıO®`Œ J~Qõ"≥·Híź~. ÉıO°~† HÁã¨i ÉıO°=∂_«∞ hagiography hagiography =∞Ǩ`Œ∞‡Å haiku 5-7-5 ã¨~YºÖ’ rq`Œ K«i„`Œ „Hí=∞~Qå JHí∆ O®Å∞#fl =∞¥_«∞ áå^®Å [Ǩhã¨∞ Ǩ^°º~. ã¨~Éè•=~. „Ǩ=∂} zǨÏfl~ hallophytes LǨCh>˜ "≥∞∞Hí¯Å∞ hallow Ǩq„fHíi~K«_«~. =∞[O®. xO°fiÇ≤Ï~K«∞† KıuÇ≤_ç hang LifÜ«µ∞ hangman `ŒÖÏi. „Ǩu|~^è°Hí~† J=O’^è°~ Híey~K«∞. ~ simian =∞O°¯@ ǨÏã¨Î~. Wk halal H˜ =ºuOÕHí~ harangue â◊H˜Î=∞~`Œ"≥∞·#. J=O’^è°~ Híe y~K«∞. ~ pick UO°∞HÁ#∞. =∂#=HíeÊ`Œ =ã¨∞Î=Ù handle ã¨~ÉÏo~K«∞. J„QõQåq∞. W~„kÜ«µ Qõ∞}®ÅHí∞ Jf`Œ"≥∞·# J#∞Éèí¥ux á⁄~^°_«~. intestinal ~ P~„`Œ O°Hí΄™®=~. L^°ú`Œ~Qå gKı QåÅ∞Å∞ gut ¿ÑQõ∞. Éèíq+¨º 㨥K«Hí~ handicap . x`ŒºÇ‹∞·#. uterine ~ QõO®ƒùâ◊Ü«µ O°Hí΄™®=~ haemorrhoids "≥∞∞ÅÅ∞ haemostatis O°HíÎã¨Î~Éèí# haemothorax LO°óHí∞ǨÏO°~Ö’ O°HíÎ~ KıO°_«~ hag qHßO°"≥∞·# ¢ã‘Î haggard ^°∞O°ƒÅ. ^°¥`Œ. H˜~k Ǩ֡¡ hamper P@~Hí~. „Ǩu|~^è°Hí~Qå xÅ∞K«∞. JO®úÜ«µ∞=Ù halftone JO°úã¨fiO°~ half yearly results JO°úã¨~=`ŒûO° Ѷ¨e`ÍÅ∞ hall mark =Ú„^Œ. ^°∞O°…@# happiness ã¨~`À+¨~. xO’^èŒO. W+¨ì~. |~kè `Œ∞x Ǩ[O°∞ ǨO°K«=Åã≤~kQå H’O°∞ì *ÏsKı¿ã L`ŒÎO°∞=Ù habit JÅÇÍ@∞ habitat xÇÍ㨙®÷#~ habitual Z_«`ˇQõx. ~ out HíO°Ç¨„`Œ~. ÇÍ_«∞H≥·#. J_«∞¤. á⁄Qõ_«∞ hairfollicle O’=∞Hí∂Ǩ~ halcyon P#~^° ã¨=∞Ü«µ~ half life JO°úrq`ŒHßÅ~. "≥∞∞ǨÏO°∞. P@~Hí~ Híe y~K«∞ handicraft KıuǨx.

~ fever [Å∞|∞. ~ the guilty <ËO°ã¨∞÷xH˜ P„â◊Ü«µ~ W=fi_«~ hard Hí+¨ì"≥∞·#. H˜∆Ǩ}∞Å∞. ^˘~`ŒO°. JkèǨu. ~ hassle free opportunity JÇÍ~`ŒO°~ ÖËx J=Hßâ◊~ hitting Qõ>˜ì^≥|ƒfÜ«µQõÅ. ~ centre PO’Qõº Hı~„^°~. community ~ ã¨=∂*ÏO’Qõº~. Qå_çá⁄ܵº. ~ strong `ŒÅaO°∞ã¨∞. ~ burn Qõ∞~_≥ =∞~@. Jã¨Ê+¨ì`Œ hazy Jã¨Ê+¨ì"≥∞·#. =∞|∞ƒQå L#fl. ~ rending ǨÏ$^°Ü«µ q^®O°Hí "≥∞·# hearth JyflQõ∞~_«~. ã¨Qõ~ L_çH˜#. O®*Ï~`ŒóѨÙO°~ `ŒÅ~. ~ conduction `ÍǨ ÇÍǨÏ#~/ ÇÍǨÏHí~. ~ office „Ǩ^è•# HßO®ºÅÜ«µ~. LǨ„^°=~. O°}’<®‡k harmone xO®flà◊ „Qõ~^ä°∞ÅÖ’ TOÕ O°ã¨~ harmonic ã¨fiO®`Œ‡Hí~ hawker g^è°∞Ö’¡ uiy =ã¨∞Î=Ùefl JÇı∞‡ =ºH˜Î harmonious ™®=∞O°ã¨ºÑ¨ÓO°fiHí=∞ܵ# hawkish generals Ü«µ∞^Àú<®‡^° ¿ã<® #∞Å∞ hay (Z~_«∞) Qõ_礆 Qõ_ç¤ ã¨iǨÏ^°∞Ì. QõO°fi~ hardship Hí+¨ì~. ÇÍO®Îji¬Hí. =∞∞H©¯Å∞. ~ of decomposition qܡ∂QÀ+¨‚~. public ~ „Ǩ*ÏO’Qõº~. ~ transfer L+¨‚ ™®÷<®~`ŒO°}~. Hí∞ǨÊ. ~ block ǨÏ$^°Ü«µ ã¨Ê~^°<®=O’^è°~. ~ of atomization Hí}©HíO° }’+¨‚~. ~ line =∞∞Yº ã¨=∂KÍO°~. ~ harvesting =∂㨥à◊∞¡. headed ^°$_è°=ºH˜Î`Œfi~QõÅ. ~ coil L+¨‚ Çı+¨ì#~ heatprickle K‹=∞@ HßÜ«µÅ∞ heat stroke =_«^≥|ƒ hearing . hatefully Hí~@y~ѨÙQå hardened criminal |~_«ÉÏi# <ËO° hatred ^Õfi+¨~. Ǩ_çâ◊~`À =KıÛ [fiO°~. ~ of activation L`ËÎ [<À+¨‚~. ~ of absorption â’+¨}’+¨‚~. áå„`Œ W~HÁHí KÀ@∞Hí∞ =∂O°∞Û ™®=∞„y. xǨC heartily =∞#™®O®. =∂O°Hí „^°=º~. ™®=∞O°ã¨º~. ~ proof Çı_çK˘O°x. _ËQõ. PǨ^° haul ÖÏHí∞ ZuÎÇıÜ«µ∞. ~ felt ǨÏ$^°Ü«µ ѨÓO°fiHí. ~ of combustion ^°ÇϨ <À+¨~ ‚ . ^°$_è°"≥∞·#. ~ capacity L+¨‚^è•O°}. <®Ü«µHí∞_«∞. ~ failure ǨÏ$^°Ü«µã¨Î~Éèí#. ǨQõ. ã¨~ÇıQõ~. Ǩ~@H’`ŒÅ∞. ~ quarters „Ǩ^è•#/ Hı~„^° HßO®ºÅÜ«µ~. âÍMÏkè Ǩu. Híiî#"≥∞·#. ~ waste „Ǩ=∂^°HíO° =ºO°÷ Ǩ^®O®÷Å∞ haze á⁄Qõ=∞~K«∞. ~ earned Híë®ìi˚`Œ. Hí~ѨӺ@O∑ ǨiHíO°~. q= i~K«∞. haulage ã¨O∞° Hí∞O°ÇÍ}® Kıܵ« _«~/ =ºÜ«µ~ military ~ >Ϻ~Hí∞Å∞. ~ of reaction K«O’º+¨‚~. L#fl`ÍkèHßi† PkèǨ`Œº~ =Ç≤Ï~K«∞. ~ looked JǨiǨHífi"≥∞·#. latent ~ Qõ∞áÈÎ+¨‚~. ~ hearted #¥iÊà◊∞§ Híiî# ǨÏ$^°Ü«µ~QõÅ. ~ breaking Qõ∞~_≥#∞ ǨQõ∞ÅHÁ>ıì. *ÏeÖËx.harbour harbour F_«OÕ=Ù† P„â◊Ü«µ~ W=fi_«~. ǨÏ$^°Ü«µ~. ã¨=∞#fiܵ~K«∞ harmony „Hí=∞|^°ú`Œ. ~ resistant L+¨‚xO’^è°Hí. ǨO°=∂}¥+¨‚~. ~ stack Qõ_ç¤ÇÍq∞ hazard PǨ^°. ~ to comprehend ^°∞„O®æǨϺ~. =∞ã¨HíQå L#fl. ~ currency 224 hawker harmonise Çı∞à◊q~K«∞. UHõã¨fi~°O harness ã¨r˚HíO°}† harp „uH’}®HßO° xÜ«µ~„`Œ}Hí∞ `ˇK«∞Û `Œ~„f ÇÍ^°º~. q^è°fi~ã¨~ harlot Çıâ◊º hawk Qõ^°Ì. ~ care PO’QõºO°Hí∆}. JkèHí #+¨ì~. J`ŒÖÏHí∞ harem [<®<®. P`Œ∞O°`Œ ~ loan `Œ=∞^Õâ◊~ HíO≥hûÖ’ uiy hatch Hí∞„@/ Ǩ<®flQõ~ Ǩ#∞fl. ~ a human face hardy ^°$_è°"≥∞·#. ~ loss L+¨‚Hí∆Ü«µ~. radiation ~ qHíO°} ã¨~|~^è°"≥∞·# PǨ^° hazardous „Ǩ=∂^°HíO°"≥∞·#. ~ the ball hare K‹=ÙÅÇ≤e¡ at once feet J=HßâÍxfl á⁄~^°∞ harelip `˘„i ÃÑ^°q havoc cÉèí`Œû~. occupational ~ =$uÎ ã¨~|~^è°"≥∞·# PǨ^°. ~ cash #Qõ^°∞. Çı_çKı¿ã â◊H˜Î. haulier ÇÍ}˜[ºÇ¨O°~Qå ã¨O°∞Hí∞ O°ÇÍ}® q=∂<®Å∞ `Œk`ŒO° O°¥áåÅ PÜ«µ∞^è° Kı¿ã ã¨~ã¨÷/ =ºH˜Î ã¨~ǨuÎ haunt "≥~>Ï_«∞. >ˇeá¶È<ü #~|O°∞¡ =Q≥·O® ÃÑ·Éè•Qå# =∞∞„k`Œ"≥∞· L~_Ë Hßy`Œ~. zO°∞<®=∂. ^˘~u heaping ¿ÑO°∞Ê hawkish generals 225 heat stroke <®ºÜ«µÇÍ^°∞Å∞ `Œ=∞ ÇÍ^°#Å∞ qxÇ≤~K«_«~† ÇÍ^ÀǨÇÍ^®Å qKÍO°} ^°â◊ hearsay „â◊∞`Œ áå~_ç`Œº~. ^°∞O®âÍ Ç¨O°∞_«∞. Ç‘_ç~Kı =ºH˜Î. ~ copy =∞∞„k`Œ ã¨=∂KÍO°~. ~ visitor PO’Qõº qKÍ O°} HßO°ºHíO°Î heap `ˇ@∞ì. ~ vapourisation ÉÏ+‘ÊÉèí= <À+¨‚~ heater `ÍǨHí~. `ŒO°K«∞Qå ã¨~^°i≈~K«∞ hard water Éè•O°[Å~. K‹Ç¨C. á⁄Qõ Híq∞‡ L#fl head `ŒÅ. ™®Ç¨Ïã≤Hí =∂#gÜ«µ~Qå Hí#Ǩ_«∞. ~ hunt JO°∞›Å H’ã¨~ (=∞∞Yº~Qå =∞O’ ã¨~ã¨÷Ö’) "≥^°∞Hí∞. ~ sell |Å=~`Œ~Qå HÁ#∞QÀÅ∞ hatchet z#fl Q˘_«¤e Kıܵ~Kı Ǩ^°úu. ÖËY healing touch ã¨ÊO°≈"≥·^°º~ health PO’Qõº~. ~ evidence qxH˜_ç heart Qõ∞~_≥. J`Œº~`Œ q=∞O°≈<®`Œ‡Hí"≥∞·#. qxH˜_ç. Híiî# [Å~ have Híey L~_«∞. ~ of fusion QõÅ<À+¨‚~. ~ knocks _è°H߯ haste ^°∞_«∞Hí∞`Œ#~. HíO°∞Hí∞^°#~. O°Qõ_«KıÜ«µ∞. ~ exchanger L+¨‚qx=∂Ü«µHí~. PHí O°¬}. ǨÏ$^°Ü«µÑ¨ÓO°fiHí~Qå heat L+¨‚`Œ. P„`Œ~. ~ liner =∂O°∞ÊHí∞ =ºuOÕH˜. á⁄^°∞Qõ∞ K‹e¡~Kı +¨O°`Œ∞ÃÑ· =∞O’ ^ÕâÍxH˜ WKıÛ hatchery KıǨÅ/ H’à◊¡ L`ŒÊuÎ Hı~„^°~ O°∞}~. U=y~Ѩ٠Qå_«∞ haughtiness q∞_çÇı∞à◊~. „Ǩ™®Îq~K«∞ harry qã¨∞Qõ∞ `ˇÇ≤Ê~KıÖÏ J_«Qõ_«~ q^Õj HíOh≥ û† Ǩ~Ç≤}© HÁO°`Œ =Ù#fl q^Õj harshness ǨO°∞+¨`Œfi~. ~ and fast rule YzÛ`Œ"≥∞·# xÜ«µ=∞~. Çı_çq∞. ~ treatment LëȂǨ KÍO°~. ~ Hßiî#º~ edge painting qt+¨ì z„`Œ}. mental ~ =∂#ã≤HßO’Qõº~. XHíKÀ@∞ #∞~z hardware Ö’Ç¨Ï =ã¨∞Î=ÙÅ∞. ~ way Jaè=$kú header paper O®¿ã =ºH˜Î/ ã¨~ã¨÷ ¿ÑO°∞. ~ capacity L+¨‚â◊H˜Î. Çı_≥H˜¯~Kı ™®^è°#~ heating bath L+¨‚`ÍǨHí~. O˘Hí¯~.

P^°O°~Qå q#∞ heel =∞_«=∞ heft ^°$_è°"≥∞·#. ~ bodied oil Ju ™®~„^° `ˇ·Å~. Ü«∂[=∂#º~. â◊∞+¨¯=$Híâ ∆ ÍÅ herbicide Qõ∞Ň<®â◊x herbivore âÍHßǨi herculean ZHí∞¯= â◊H˜Î J=ã¨O°=∞∞#fl. =~âÍ#∞Qõ`Œ J#∞=~tHí`Œ. xÜ«µ~„u~K«∞ helmet tO°„™®Î}~. ǨO°‚âÍÅ hernia yÅHí. J#∞K«O°∞_«∞ hen party Hı=Å~ =∞Ç≤Ïà◊Å ã¨=∂Çıâ◊~ hepatic HßÖËÜ«µ ã¨~|~^è°"≥∞·# hepatitis Hß"≥∞O°¡ [|∞ƒ. „H˜Ü«∂â◊¥#º`Œ. qO®=∞~ hibernate ã¨∞áåÎ=ã¨÷Ö’/ x„^®} ã≤÷uÖ’ L~_«∞ ã¨∞áåÎã¨÷. viral ~ "≥·O°ãπ =Å# =KıÛ HßÖËÜ«µÑ¨Ù Çͺkè hepatomegaly HßÖËÜ«µÑ¨Ù ÃÑO°∞Qõ∞^°Å herald "≥·`ÍoHí∞_«∞. tO°ó Hí=K«~ helminth UeHí áå=∞∞ =~>˜ ǨO®#flrq helotism ÉÏxã¨Å#∞ Kı¿ã q^è•#~ help ã¨Ç¨Ü«µ~ helter skelter Jã¨Î=ºã¨Î~(Qå) hemada Z_ÍiÖ’x Ç‘Oî°Éèí¥q∞ hemisphere JO°úQÀà◊~† "≥∞^°_«∞Ö’x JO°ú Éè•Qõ~. ~ basic q+¨=∂Hí∆O°. |O°∞"≥·#k. `Í`ͯeHí Hí+¨ì~ hideous ѨÓiÎQå pHßHí∞ `ˇÇ≤Ê~Kı. q*ÏfÜ«µ. ÃÑ^°Ì "≥∞∞`ŒÎ~ hefty ZHí∞¯"≥·#. KÍ>˜~Kı =ºH˜Î† „ǨHí>˜~K«∞ herb Qõ∞Ň~. ~ industry Éè•s Ǩi „â◊=∞. ~ precissional balance ã¨∞xfl`ŒÑ¨Ù „`Íã¨∞. O°Ç¨Ï㨺 ™®÷=O°~ hiding power PKÍÛù^°#/ xQõ¥_è° â◊H˜Î hierarchy JkèHßO° „Hí=∞~. cerebral ~ =∞ã≤Î뮯O°úQÀà◊~ hemophilia O°HíÎ~ Qõ_«¤Hí@ìx ã≤÷u hemp [#Ǩ<®O°. ~ water Éè•O°[Å~ hackle K‹_Q ¤« å Éè•+¨º~ K‹ÇC¨ . ã¨~^°∞. J#∞Ü«∂ܵ. ~ note `ÍO°ã¨fiO°~. Jã¨=∞. „âı}˜ hierglyph z„`ŒeÇ≤ hierodule ^Õ=^®ã≤ higgledy piggledy Jã¨Î=ºã¨Î~Qå. JÇÍ~`Œ O®Å∞. =∞~^°HÁ_ç`Œ#~ hiccups "≥H˜¯à◊∞¡. Ju^°∞+¨ì. ~ gearing ÉÏ~Hí∞ O°∞}®Å∞ ÇÍ>ÏÅ "≥∞∞`ÍÎxH˜ q∞~z L~_«@~. (US) ^è°O°ÅÖ’ =∂O°∞ÊÖËx qǨ}˜. =~â◊ áåO°~ǨO°º~ heresy JǨ^è°O°‡~. MÏm. Hí+¨ì™®^è°º"≥∞·# Ǩx. ÃÑ`ŒÎ#~ heighten ÃÑ^°ÌKıÜ«µ∞. ^°∞ã¨ûÇ¨Ï hide out ^®HÁ¯<Ë ã¨÷Å~. ^°_çQõ@∞ì. `˘_«ÃÑ· yÅHí. ǨiO°H˜∆~K«∞ hedonism ã¨∞YÇÍ^°~ hedonit Éè’QõÖÏÅã¨∞_«∞ heed ÅHí∆ ºÃÑ@∞ì. |Å"≥∞·#. Jܡ∂=∞Ü«µ~ higgling ÉıO°=∂_«_«~. |Å"≥∞·#. ѨÓO°fi ã¨~㨯 $u herm jO°¬a~|~ hermaphroditism LÉèíÜ«µ e~Qõ`Œfi~ hermeneutic JkèHßO° Ǩ„`ÍÅ JO°÷~ q=i~Kı hermetic Qåe J~@∞ ™ÈHíx hermetically Qåe K˘O°#@∞¡ hermit ã¨<®ºã≤ hermitage P„â◊=∞~. ÃÑ~K«∞ heinous J=∂#∞+¨. J_«¤ „Ǩâfl◊ Å∞ Çıã≤ Çıkè~K«∞. ZQõ`ÍoKıÜ«µ∞ hectare ã¨∞=∂O°∞ O≥~_«∞#flO° ZHíO®Å á⁄Å~. ã¨~â◊ܵ~K«∞ hesitation ã¨~H’K«~. hK«"≥∞·#. ~ market (UK) ^è°O°Å∞ `Œyæ# qǨ}˜. ~ theory 㨥O°ºHı~„^°Hí ã≤^®ú~`Œ~ heliophobia fHí∆}"≥∞·# Z~_« J~>ı ÉèíÜ«µ~ hellenisms „wHí∞ Éè•+¨ #∞~_ç JO°∞=Ù `ˇK«∞ÛHí∞#fl Ǩ^®Å∞ hellenist „wHí∞ <®QõiHí`Íaè=∂x heavy 226 herding hereditary JkèHßO°~. Éè•s. „Hí=∂#∞Qõu. Hí+¨ì™®^è°º"≥∞·# Ǩx. JkèHí. ~ energy radiation JkèHí â◊H˜Î qH˜O°}~. ~ isotope Éè•O° ã¨=∞™®÷hÜ«µ~.heavy |O°∞"≥·#. ~ effort |$Ǩτ`ŒÊÜ«µ`Œfl~. Qõ~*Ï(ܵ) henceforth WHí g∞^°@ henchman #q∞‡#|~@∞. =∞¥eHí herbage c_«∞Ö’ Çı∞ѨÙHÁ<Ë Ç¨ÏHí∞¯ herbarium =∞¥eHß=#~. ^è°O° HÁã¨O°_«~ high ÃÑ^°Ì. xÇÍO°} K«O°º† Hí~K‹ ÇıÜ«µ∞. ~ zoster <®_ô ã¨iÊ hesitant Tyã¨ÖÏ_«∞. Jkè„Hí=∞~. `Œ@Ǩ>Ïܵ~K«∞. „Hí∂O°"≥∞·# heir ÇÍO°ã¨∞_«∞ heliocentric ™œO° Hı~„nÜ«µ~. ÃÑ^°Ì "≥∞∞`ŒÎ~ hegemonism PkèǨ`ŒºÇÍ^°~ hegemony PkèǨ`Œº~. ~ priority JkèHí hibernation . femoral ~ Qõ[˚H˜~^°. ã¨~„Ǩ^®Ü«µ =ºuOÕH˜ heritage Ç≤„`Íi˚`Œ~. "≥#∞Hí =∞∞~^® _«_«~ hetero aè#fl*ÏfÜ«µ. ^°_ç. ~ paper ^°à◊ã¨i Hßy`Œ~. indian ~ Éèí~Qõ∞. ~ handedness ǨÏ^°∞Ìg∞i „Ǩ=iÎ~K«_«~. 247 Ãã~@¡ Éèí¥q∞ hectic Éè•s. "≥∞_«QõÅ HÁ~Qõ=~>˜ ǨH˜∆ herostratism ¿ÑO°∞. ^°$_è°"≥∞·#. J_«¤~Hí∞Å∞. ~ flown talk THí^°~ѨÙ_«∞ LǨ<®ºã¨~. J„Qõ. ~ command Jkè뮪#=O°æ~. gO°`Œfi~ heron á⁄_«"≥·# Hßà◊¥§. ~ cyclic q+¨=∞ â◊$~YÖÏ=ÅÜ«µ heterogamy q*Ïu qÇÍǨÏ~ heterogenity q*ÏfÜ«µ`Œ heterogenous q+¨=∞ *ÏfÜ«µ heterologous q^è°O°‡ 227 high heterosexual aè#fl e~Qõã¨~ǨO°¯ heterozygote q*ÏfÜ«µ ã¨~Ü«µ∞HíÎ heuristic ã¨=∞™®º Ǩi뮯O®xfl c[~ Hí#∞ H’¯=_«~ hexadactylism PO°∞Çıà◊∞§~_«_«~ hexagon +¨_«∞ƒùl hexagonal +¨>’¯} heading ji¬Hí hiatus J~`ŒO°~. ~ task Q˘Ç¨Ê Ǩx. HßÖËܵ« Ѩ٠Çͺkè. inguinal ~ Qõ[˚ÃÑ· yÅHí heroi-comic gO° Ǩ㨺O°™®Å∞ HíÅã≤# heroism âøO°º~. ~ landers ǨO°fi`Œ „áå~`Œ „Ǩ[Å∞. x„^®}ã≤÷u. ~ particle Éè•O°Hí}~. tO° „™®Î}~. =∞ǨÉè•O°"≥∞·# HßO°º~ herd =∞~^° herding Ǩâ◊∞áÈ+¨} hereditary heredity helm P#∞=~tHí. ÉèíwO°^ä°Ü«µ`Œfl~. „ǨKÍO°~ H’ã¨~ XHí =∞∞Yº"≥∞·# =ºH˜Îx K«~Ǩ_«~/ =∞∞Yº"≥∞·# =ã¨∞Î=Ù#∞ `ŒQõ∞Åɡ@ì_«~ herpes ã¨iÊ ÉÁ|ƒ(Å∞). z#fl "≥∞∞Hí¯. ~ actvity Z_«`ˇQõx HßO°º HíÖÏáåÅ∞ hedge Hí~K‹. <®ã≤ÎHí`Œfi~ heretic JqâÍfiã≤.

~ cost Jã¨Å∞ =ºÜ«∂xfl ǨiQõ}#Ö’H˜ fã¨∞HÁx MÏ`ÍÅ#∞ O®¿ã Ǩ^°úu historical K«i„`Œ ã¨~|~^è°"≥∞·#. ã¨~™®¯O° qÇ‘Ï#"≥∞·# hirsuties JuO’=∞`Œfi~ hispid á⁄>˜ì A@∞ì. ™®^°$â◊º~. ~ materialism KÍi„`ŒHí Éè“uHíÇÍ^°~. dietetic ~ PǨO° K«i„`Œ. ~ relief #`ŒtÅÊ~. J=O’^è°~† Hí∞^°∞ѨÙ`À Hí^°∞Å∞ hitch on `ŒQõ∞Å∞HÁ#∞. Hí∞=∞‡Hí∞¯ Hß=_«~ hobnobbing Híeã≤"≥∞eã≤ uO°∞Qõ∞. clinical ~ O’Qõ K«i„`Œ. =∂O°}Ǩϟ=∞~ holograph ã¨fiǨϙ®ÎÅ`À O®ã≤# „Qõ~^ä°~. ~ ware É’Å∞ ™®=∞„y hollowness („Ǩܡ∂[#) â◊¥#º`Œfi~ holly green x`Œº ǨÏi`Œ(=$Hí∆) holocaust ã¨O°fi<®â◊#~. O°HíÎ <®à®ÅÖ’ ÉÁ|ƒÅ∞ hinterland (xÇÍ™®ÅHí∞) áÈ+¨Hí „áå~`Œ~. ™®Qõ∞Éèí¥q∞. ~ in due course |Ü«∂<®Qå qx=∞Ü«µ aÅ∞¡ á⁄~k# =ºH˜Î holding ÃÑ@∞ì|_ç ÃÑ>˜ì# "≥∞∞`ŒÎ~. Hí#∞flQõǨC homology . =∞O®º^°. =∂#=Ù_«∞ homosexual ã¨fie~Qõ ã¨~ǨO°¯âÍe homosexuality ã¨fie~Qõ ã¨~ǨO°¯~ homozygous ã¨=∞Ü«µ∞Qõ‡[~ homy W~>˜x *Ï˝Ç¨Hí~ Kı¿ã honesty x*Ïܵf honey comb `Ë<ˇÇ¨@∞ì honorarium Q“O°=Çı`Œ#~ honour n. `ŒÇ¨C^®i Ǩ>˜ì~K«∞ hobby JaèO°∞z. Q“O°=~. =∞Ǩ|e. Çı∞e`Í=Ù. ~ resolution qѨÙÅ qâı¡+¨} highbrow L#fl`Œ JaèO°∞K«∞Å∞#fl@∞ì #>˜~Kı/ W`ŒO°∞Å#∞ H˜~K«Ç¨O°Kı highfives Kı`Œ∞Å∞ ÃÑ·H≥uÎ K«O°∞K«∞Hí∞<Ë L`ÍûÇ¨Ï ã¨¥K«# highlight „Ǩ=∞∞Y~Qå ¿ÑO˘¯#∞. UHíãu ÷≤ homologous ã¨=∞*Ï`Œ. W~>˜ P=O°}~ hometown ™⁄~`Œ TO°∞ homicide #O°Ç¨Ï`Œº 229 hood wink homocentric UHíHı~„^°Hí homocylic ã¨=∞=ÅÜ«µ homoeostasis `Œ@ã¨÷ r=ã≤÷u homoerotism ã¨fi*Ïu Hß=∞# homogamy ã¨=∞^è°i‡ qÇÍǨÏ~ homogenicity ™®^è°O°‡º`Œ homogeneity UHí*ÏfÜ«µ`Œ. ~ company W`ŒO° Hí~ÃÑhÅÖ’ ÇÍ>ÏÅ∞ QõÅ Hí~ÃÑh† Ü«∂[=∂#º Hí~ÃÑh holiday ÃãÅ=Ùk#~ holism „ѨHõ$u JqÉè•[º=∞x É’kè~Kı `Œ`Œfi~ holistic JqÉè•[º`Œ`Œfi ã¨~|~^è°"≥∞·# hollow É’Å∞. Hõ=∞`«O. „ǨHí@# Ѷ¨ÅHí~ hoarseness ÉÁ~Qõ∞O°∞ Q˘~`Œ∞. ã¨O°^® Çͺã¨~Qõ~ hobnob Híeã≤ ǨxKıÜ«µ_«~. LKÍÛùO°}ˇ·Hí`Œ homopolar ã¨=∞„^è°∞= homo sapiens |∞kúrq. Ǩ@∞ì H’=_«~. ~ for value qx =∞Ü«µ aÅ∞¡ á⁄~k# =ºH˜Î. P^°O°}©Ü«µ hoax |¥@Hí~. ™®=∞º~ ã¨=∞^è°O°‡`Œ. ÃÇÏzÛ~K«∞ hill fog HÁ~_«=∞~K«∞ hillock k|ƒ. xHí¯ÉÁ_çz# "≥~„@∞HíÅ∞ HíÅ histerectomy QõO°ƒùã¨~z `˘Åy~Ѩ٠histogram ™Èáå# z„`Œ~ 228 hogget histology historian Hí}*ÏÅ âÍG~ K«i„`Œ ǨijÅHí∞_«∞/ K«i„`Œ HßO°∞_«∞ „Ǩã≤^°ú"≥∞·#. PHíeQ˘#fl. ÉÏ_«∞Qõ.highbrow „áå=∞∞Yº~QõÅ. KıO®`Œ holy Ǩq„`Œ holymace Ǩq„`Œ KÍ=∞O°~ homage *’ǨO°∞. „Ǩ`˺Hí PHíO°¬} highseas ã¨=∞∞„^° =∞^è°º~ hightime ã¨=∞ܡ∂z`Œ~. ã¨<®‡x~K«∞† =∂@ xÅ∞ѨÙHÁ#∞ hooch <®@∞™®O®. Qõ∞@ì hindrance J=O’^è°~. ã¨=∞*Ï`Œ`Œfi~ homolytic ã¨=∞qzÛùuÎ homonym aè<®flO°÷É’^è°Hí Ǩ^°~ homophily ã¨=∞¿ãflǨÏÉè•=~ homophobia ã¨fie~Qõ ã¨~ǨO°¯ ÉèíÜ«µ~ homophone ^è°fi<˺Hí`Œ homophony ^è°fix UHí`Œ. K‹Hí∞¯#∞ P"≥Øk~z _«|∞ƒ K‹e¡~K«_«~. ~ the brief =HßÖÏÎ fã¨∞HÁ#∞ holder ǨÏHí∞¯^®O°∞. `ŒÇ¨C_«∞. „â◊^®ú~[e home Qõ$ǨÏ~. Ö’`Œ@∞ì „áå~`Œ~ hire J^≥Ì. obstetric ~ „Ǩ㨥u K«i„`Œ histrionics Ǩ=Éè•= „Ǩ^°O°≈# hitch zHí∞¯. P@~Hí~. H˜O®Üµ hired gun H˜O®Üµ ǨÏ~`ŒHí∞_«∞ hireling `˘`Œ∞Î. Hí∂>˜H˜ K‹_«¤Ç¨xKı¿ã =ºH˜Î hire purchase J^≥Ì/ ÇÍܵ^®Å Ǩ^°úu HÁ#∞QÀÅ∞ hirsute ÉÁK«∞ÛQõÅ. xO’^è°~. ~ rule movement ã¨fi^Õj L^°º=∞~ homeopathy Ǩϟq∞Ü«∂Ǩu. L=∂Ǩu "≥·^°º~ homeostasis ã¨=∞ã≤÷u homesales ã¨fi^Õâ◊~Ö’ J=∞‡HßÅ∞ homestead WÅ∞¡. =∂@ xÅ∞ѨÙHÁ#∞ honour v. Qõ∞_«~ÉÏ hoodlum XHí =∞∞OîßÖ’x f„= <ËO°ã¨∞÷_«∞ hood wink "≥Øã¨~KıÜ«µ∞. ^˘~Qõ xÅ=. ã¨*ÏfÜ«µ`Œ homogenous ã¨*ÏfÜ«µ. fO°∞Ê K‹Ç¨Ê_«~. menstural ~ O°∞`Œ∞„Hí=∞ K«i„`Œ. ã¨~^°O’ƒùz`Œ~ hijacker (ÇÍǨÏ<®Å)#∞ ^®i=∞o§~Kı =ºH˜Î hijacking (ÇÍǨÏ<®Å) ^®i=∞o§~ѨÙ. ~ profile person L#fl`Œ K«i„`ŒQõÅ =ºH˜Î. nursing ~ O’QõǨiK«O®º Qõ$ǨÏ~. ~ novel KÍi„`ŒHí #=Å historicism K«i„`Í^谺ܫµ#~ historiology K«i„`Í^谺ܫµ#~ history K«i„`Œ. =∞∞_ç=_«∞ hitech L#fl`Œ ™®~HıuHí hit list ǨÏ`ŒºKıÜ«µ=Åã≤# =ºHí∞ΊǨ>˜ìHí hoard ^®Ñ¨Ù_«∞ xÅfi† J„Hí=∞~Qå xÅ∞= KıÜ«µ∞ hoarding Hí~K‹. ÃÇÏzÛ~Ѩن ÃÑ~K«∞. ã¨~Qõ`Œ homologue ã¨=∞„âı}©Qõ`Œ Ǩ^®O°÷~. Q“O°q~K«∞. funds ~ x^è°∞Å =∞o§~Ѩ٠hike ÃÑ~ѨÙ. „Ǩu+¨ª. J<Àº #º~Qå L~_«∞ hocus pocus Jܡ∂=∞Ü«µ~ KıÜ«µ∞ hogget XHí ã¨~=`ŒûO°~ =Ü«µã¨∞û QõÅ Q˘„O≥Ç≤Å¡ historic K«i„`Œ accounting hold hold xO°‚ܵ~K«_«~. ~ quality Çı∞e „Ǩ=∂}~. #H˜b. ÉÏ^è°Hí~ hingels K«Ç≤Ê. rO° hoary áå`Œ^≥·#. UHísu. ã¨=∞„âı}˜Hí`Œ.

ǨO®Éèí=~. ~ line H˜∆u[ OÕY hormesis `ŒHí∞¯= "≥Ø`Í^°∞`À PO’Qåºaè =$kú hormone J~`ŒO°æ`Œ „™®=~. P@~Hí~. Çı@Hí∞Hí¯† "≥~>Ï_«∞. ÉèíÜ«∂#Hí "≥∞·# horrify xO®…~`ŒáÈ=Ù. `ŒÅ=~Ѩ٠humour Ǩ㨺~.Ǩiã¨O®Å ã¨~|~^è~° . HıHí. ~ policy W~_«∞¡ ^≥|ƒu#flǨC_«∞ Ǩi ǨO°~ K‹e¡~Kı c=∂ ™œHíO°º~. ^ÒO°˚#º~ hoover Hí~|ox â◊∞„ÉèíǨO°K«∞ hope Pâ◊ hopeless xã¨Ê $ǨÏK‹~k# horde Qõ∞~ѨÙ. xO°∞`ÍûǨÏ~K‹~^°∞. ã¨~H©O°‚`Œ hydel project [Å q^°∞º`ü Hı~„^°~ hydration P„sÌHíO°}~. QåÜ«µ~† =∞#ã¨∞Hí∞ Hí+¨ì~HíÅ∞Qõ∞/ Híey~K«∞ hush money |Å=~`Œ~Qå O®|@∞ìHÁ#fl _«|∞ƒ husk THí hustler J„Hí=∞ ÖÏÉè•O°˚# Kı¿ã =ºH˜Î hutch Ǩ~[O°~† z#flÉ’#∞ hyacinth Qõ∞„O°Ñ¨Ù_≥Hí¯ hyaline áåO°^°O°≈Hí~ hyalography QåAÃÑ· K‹Hı¯ Híà◊ hyalophobia QåA J~>ı ÉèíÜ«µ~ hybrid ã¨~HíO°*Ïu rq/ =~Qõ_«~. ~ of commons ™®=∂#∞ºÅ ã¨Éèí: („a@<üÖ’) kQõ∞= ã¨Éèí. „¿ÑOÕÇ≤~K«∞. *Ï`ŒHíK«„Hí~ horrendous ÉèíÜ«µ~HíO°"≥∞·#.íè ~ committee ã¨É•è ã¨~Ѷ∞¨ ~. W~>˜x K«Hí¯Éˇ@ì_«~. JO°∞Ѩ٠huffy H’Ǩ~ `ˇK«∞ÛHÁ<Ë huge difference qǨs`Œ"≥∞·# `Ë_Í. QåeÖ’x `Ë=∞ humiliate J==∂# ǨO°K«∞. ~ rights =∂#= ǨÏHí∞¯Å∞. ~ of lords ZQõ∞= ã¨Éèí („a@<À¡) „ǨÉèí∞=ÙÅ ã¨Éèí household Qõ$Ç¨Ï Ç¨iÇÍO°~. ã¨=∞¥Ç¨Ï~ horizontal H˜∆u[ ã¨=∂~`ŒO°. Qõ$ǨÏxO°ƒ~^è°~ hostile qO’kè. ~ journal ã¨fiq+¨Ü«µ. â◊„`Œ∞=Ù hostile witness Z^°∞O°∞ uiy# ™®H˜∆ hostility =ºuOÕHí`Œ. ã¨=∞㨺 hurl O°∞=Ùfi hurricane ÃÑ#∞`Œ∞á¶å#∞. Hí∂¿ãÇÍ_«∞ howling ÃÑ^°ÌQå JO°=_«~† Ѷ¨∞#q[Ü«µ~ HTL (High Tide Line) ã¨=∞∞„^°~ áÈ@∞Ö’ L#flǨC_«∞ JÅÅ∞ ÇͺÇ≤~Kı Ǩikè huddle host O°Ç¨Ï㨺 ã¨=∂Çıâ◊~† QõlalQå áÈQõ∞Ǩ_«∞. qO’^è°~ hotch potch fO°¥`ˇ#∞fl ÖËx. [Å ã¨~HíÅ# K«O°º hydraulic [Å(â◊H˜Î) KÍe`Œ. HÁ#∞QÀà◊∞¡ horticulture L^®º#âÍG~ hospital Pã¨∞Ǩ„u. =∞ǨK«„HíÇÍ`Œ~ hurriedly K«„O°∞#. `˘~^°O°Ö’ hurt ^≥|ƒ. QåeÇÍ#. y@ìÅ∞ hookworm HÁ~H˜ ѨÙO°∞Qõ∞ hooligan ^®^®. |∞_«¤ hydro-electricity [Åq^°∞º`Œ∞Î . ÉèíÜ«µÃÑ@∞ì horrifying ÉèíÜ«µ~/ cèu ѨÙ>˜ì~Kı hors concours J#O°›`Œ horsegram LÅ=Å∞ horsepower Jâ◊fi™®=∞O°÷º~ horse trading Qõ∞„O°Ç¨Ê~^ÕÅ∞. Ü«µ∞=OÒ_ç hooliganism ^®^®yi. leprosy ~ Hí∞+¨∞ªO’Qõ∞Å Pã¨∞Ǩ„u. z#fl|∞K«∞Û humiliation J==∂#~. ÉÏ^è°. ~ values =∂#=`ŒfiѨ٠qÅ∞=Å∞ humanising =∂#gHíi~K«@~ humanism =∂#=`ÍÇÍ^°~. JÉèí„^°`Í Éè•=~ hospitality Jukä =∞O®º^°/ ã¨`ͯO°~ hospitalization Pã¨∞Ǩ„uÖ’ KıO°_«~/ HTL huddle KıO°Û_«~ Pu^äı~Ú. â◊$~Qõ~ hornets' nest Hí~ksQõÅ `Œ∞>ˇì horoscope [#‡Ç¨„uHí. â◊„`Œ∞Éè•=~. ~ ecological triangle =∞x+≤. LǨi „Éèí=∞}~ KıÜ«µ∞ howl JO°K«∞. Lã≤ Q˘Å∞Ê hourly rate Ǩx Qõ~@Hí∞ Çı`Œ#~ OÕ@∞ hour of crisis ã¨~H∆’Éèí ã¨=∞Ü«µ~. maternity ~ „Ǩ㨥u "≥·^°ºâÍÅ. Jã¨Î=ºã¨Î hotline xO®@~Hí `Œ~„f=∂O°æ~ hot springs L+¨‚„™È`«ã¨∞ûÅ∞ hound *ÏyÅ~. ǨÏã≤Î =∞â◊Hß~`ŒO°~ hulk Éè•s F_« hum O°≠~HßO° ^è°fix. ~ specific Pu^äıÜ«µ xtÛ`Œ`Œ hostage |~n. =∂#=`Í ^°$+≤ì. ~ keeping Qõ$Ç¨Ï xO°fiǨÏ}. good ~ ã¨O°ã¨^°$+≤ì. ^®xH˜ ã¨~|~kè~z# c=∂ XǨÊ~^°~ hover QåeÖ’ K«∞@∞ìuO°∞Qõ∞. q∞„â◊=∞*Ïu hybridisation ™®~HíO°º~ hybridism ™®~HíO°º~. ǨzÛ ZO°∞=Ù 231 hydro-electricity hunch Qõ∞_ç¤ #=∞‡Hí~. ~ resource management =∂#= =#O°∞Å Ü«∂[=∂#º~. ~ goods Qõ$ǨϟǨHOí } ° ®Å∞.230 hoof hoof _≥Hí¯. PǨ `ͯÅ~ house ã¨É. ~ pest Qõ$Ç¨Ï Ç‘_H« ~í . ~ gardens Qõ$ǨϟǨ=<®Å∞. HíÅQõ¥O° Qõ~ǨQå HíÅ∞Ѩ٠hue =<ˇfl: O°~Qõ∞. sense of ~ Ǩ™®ºxH˜ ã¨Ê~k~Kı Qõ∞}~ hump =∞¥Ñ¨ÙO°~ humus PHí∞ÃÑ~@. Hí∂Ü«µ∞ howler ã¨Ê+¨ì"≥∞·#/ ÃÑ^°Ì `ŒÇ¨C.ã¨~Ѷ¨∞~. Qõ¥x hunch back Qõ¥xÇÍ_«∞ hung assembly U O®[H©Ü«µ áåsìH© "≥∞*Ïi>© ÖËx âÍã¨#ã¨Éèí hunger pain PHíe Ü«∂`Œ# hunger strike xO®Ç¨O°nHí∆. Hí∂xO®Qõ~ human =∂#∞+¨. infectious diseaseas ~ J~@∞O’QåÅ Pã¨∞Ǩ„u. mental ~ =∂#ã≤Hí "≥·^°ºâÍÅ hospitalism Pã¨∞Ǩ„u q^è•#~/ xO°fi ǨÏ}~. `ŒO°∞=∞∞ hounding Çı>Ï_«∞. xO°â◊#nHí∆ hung parliament U O®[H©Ü«µ áåsìH˜ "≥∞*Ïi>© ÖËx áåO°¡"≥∞~@∞ hurdle J_«¤~H˜. ~ action [Ö’fÊ_«# K«O°º hydraulics „^°=/ [ÅÜ«µ~„`Œ âÍG~ hydrocele =ic[~. Éèí¥*Ïã≤÷ humidity P„O°Ì`Œ. ~ replacement J~`ŒO°æ`Œ „™®= ѨÙ#ó™®÷Ǩ# horn HÁ=∞∞‡. ~ integration ã¨=∂# ™®÷ܵ Hí~ÃÑhÅ qb#~. =∂#=`Œfi~ humanist feminism =∂#gÜ«µ ¢ã‘Î ÇÍ^°~ humanistic psychology =∂#gÜ«µ =∞#ã¨Î`Œfi âÍG~ humanist =∂#=`ÍÇÍk humanitarianism r=HßO°∞}ºÇÍ^°~ humanities =∂#gÜ«µ âÍ„™®ÎÅ∞ humble q#Ü«µÑ¨ÓO°fiHí=∞ܵ#† H˜~K« ǨO°K«∞ humbly ã¨q#Ü«µ~Qå humerus ^°~_« Z=ÚHõ.

=~K«Hí∞_«∞. „áåHíÅÊ# hypothetical HíeÊ`Œ~. „Ǩܡ∂y`ŒÅHí∞ ã¨~|~kè~z# âÍG~ hypertension O°HíÎáÈ@∞ hyperthyroidism ^ä≥·O®Üµ_ü „Qõ~kä Ju „H˜Ü«µ hypertrophy Ju=$kú hyphae tb~„^è° `Œ~`Œ∞=ÙÅ∞ hypidiomorphic LǨáåO°≈fiHíO°¥Ç¨ hypnology x„^®^谺ܫµ#~ hylozoism Éèí¥`Œ hymn ÉèíH˜Îw`Œ~. `ŒHí∞¯= Hß~ux Híey# J@ì_«∞Qõ∞ h>˜ á⁄O°Å∞ hypomania JÖ’Ê<®‡^°~ hypopharynx J^è’„Qõã¨x iconology hyposmia P„Ѷ¨∂}â◊H˜Î ֒Ǩ~ hypospadias J^è°t≈â◊fl =∞¥„`Œ=∂O°æ~ hypostatization =∂#=`ÍfiO’Ǩ} hyposthenia |ÅÇ‘Ï#`Œ hypotension JÅÊO°HíÎáÈ@∞ hypothalamus J^è°óǨO°º~Hí~ hypothesis ǨiHíÅÊ#. Ǩi HíeÊ`Œ hypothication `ÍHí@∞ì. â◊H˜Î=∞~`Œ"≥∞·#. ~ suggestion `Í`ͯeHí q㨇 $u 㨥K«# hypochondriasis O’Qõ„Éèí=∞ hypocrisy #@#. `Íi¯Hí ã¨~|~^è°~ iconoclasm q„QõÇ¨Ï ^è°fi~ã¨#~ iconoclast q„QõÇ¨Ï q^è°fi~ã¨Hí∞_«∞. PO’QõºâÍG~. Hí∞^°∞=. =∞¥O°Ûù hysterography QõO®ƒùâ◊Ü«µ z„`Œ} hythergraph <ˇÅã¨i =O°¬áå`ÍxH˜ <ˇÅ ã¨i LëÈ‚„Qõ`ŒÅ OÕMÏǨ@~ hypoxemia O°HíÎ~Ö’ Ii iatro chemistry zH˜`Íû O°™®Ü«µ# âÍG~ iatrogenic zH˜`Íû „¿Ñi`Œ ice =∞~K«∞. ~ acidity [Oî°O®kèHß=∞¡`Œ. q„QõǨ O®^è°# =ºuOÕH˜ iconography „Ǩu=∂ (xO®‡}) âÍG~ iconology „Ǩu=∂âÍG~ .232 hydrogen hydrogen L^°[x. =∞¥iÎ iconic ã¨O°¥Ç¨"≥∞·# iconicity ™®O°¥Ç¨º ã¨~|~^è°~. Juâ◊ܵ`Œ. áåi â◊∞^°úº âÍG~. 233 hypnophobia hypnophobia x„^è•ÉèíÜ«µ~ hypnotic x„^° `ˇÇ≤Ê~Kı ã¨"≥؇ǨÏHí. personal ~ =ºH˜ÎQõ`Œ Ǩi â◊∞„Éèí`Œ hypnology hygienics PO’Qõº ǨiO°Hí∆} âÍG~ hygrometer P„O°Ì`Í=∂ǨHí~ hygrometry P„O°Ì`Í =∂Ǩ# âÍG~ hygrophanous hO°∞ÖÏ Hí#|_Ë hygrophilous `Œ_ç Ǩ^®O®÷ÅÃÑ· ÃÑiQÕ hylogheism Ǩ^®O°÷~ ^≥·=~ O≥~_«¥ XHí¯>ı J<Ë ÇÍ^°~ r=ÇÍ^°~ ~ of creation ã¨$+≤ì 㨥HíÎ~ hyoid bone Hí~Oîßã≤÷ J^è’ǨÏ#ºã≤÷ hypalgesia "≥∞∞^°∞ÌÉÏO°_«~ hyper L„^ÕHí. P_»∞ =∂#~ hypothyroid ^ä≥·O®H˜û<ü L`ŒÊuΠ֒Ǩ~ hypothyroidism H©~ ∆ ˘„Q≥Ç· Ü ı µ« Hí`fiŒ ~. ~ stream Ç≤Ï=∞„ǨÇÍǨÏ~ ichium Pã¨<®ã≤÷ ichthyology [Å [~`Œ∞ âÍG~ ichthyosarcotoxins KıǨ֒¡x q+¨ Ǩ^® O®÷Å∞ ichthyosis á⁄Å∞ã¨∞Å∞ UO°Ê_Ë K«O°‡Çͺkè icing Ǩ~K«^®O° ѨÓ`Œ icon q„QõǨÏ~. ~ bomb L^°[x ÉÏ~|∞ hydrogenation L^°[hHíO°} hydrogeologist Éèí¥QõO°ƒù [ÅâÍGÇı`ŒÎ hydrogeology Éèí¥QõO°ƒù [ÅâÍG~ hydrography Éèí¥[ÖÏ^谺ܫµ#~ hydrological [Åã¨~|~^è°. TǨ`Œ‡Hí. #~Qõ<®z. JkèHí. ~ shelf =∞~K«∞ Çı∞@. HßH˜™⁄=∞∞‡. HÁO°fláÈ`Œ∞ hygiene PO’Qõº~. ~ pressure [Åã≤÷uHí Ç‘_«#~ hydrostatics „^°=ã≤÷u âÍG~ hydrotaxis [ńǨuã¨Ê~^°# hydrotropism [ÖÏ#∞=O°Î#~ hyena ^°∞=∞∞‡ÅQ˘~_ç. ~ bath =∞~K«∞`˘>˜ì. q∞^äߺKÍO°~ hypocrite HíǨ>˜. ~ activity syndrome JuK‹·`Œ#º ÅHí∆}~ hyperbaton Ǩ^°=º`ŒºÜ«µ~ hyperbole Juâ◊ܡ∂H˜Î hypercholesteroliemia O°HíÎ~Ö’ Jkè Hí~Qå HÁ=Ùfi (HÁÖˇã¨ìO®Öò) KıO°_«~ hypergamy J#∞Ö’=∞ qÇÍǨÏ~ hyperiemia JkèHíO°HíÎ`Œ hypermania JuQå „Ç¨=iÎ~K«_«~ hypermetropia ^°¥O°^°$+≤ì hyperpyrexia Ju[fiO°~ hyper sensitivity Ju„QåǨÏHí`Œfi~ hypersonics 500 "≥∞QåÃÇÏO∑˚Å Hí#fl ZHí∞¯= „Ѷ‘H≥fihû Híey# ^è°fix `ŒO°~QåÅ L`ŒÊuÎ. HßǨ@º~. ~ cold Ç≤Ï=∞j`ŒÅ~ ice age Ç≤Ï=∞Ü«µ∞Qõ~ iceberg =∞~K«∞HÁ~_« ice sheet =∞~K«∞ ǨÅHí. „Ǩu=∞. <®e=∞∞K«∞Û hypodermic K«O°‡~H˜~k hypodermis J^è°â◊ÛO°‡~/ J^è°ã¨ÎO° hypogamy „ǨuÖ’=∞ qÇÍǨÏ~ hypogastric J^è’[Oî°O°~ hypogastrium J^è’[Oî°O° Éè•Qõ~ hypogean Éèí¥QõO°ƒù~Ö’ ÃÑiQÕ hypoglossal nerve J^è’lǨfi <®_ç hypoglycemia O°HíÎ~Ö’ Qõ¥¡H’*ò =∂~^°º~ hypogynous J~_«H’âÍã≤÷û`Œ~ hypolimnion J`ŒºÅÊ LëÈ‚„Qõ`Œ#∞. ~ cycle [ÅǨi}®=∞K«„Hí~ hydrologist [ÅâÍGÇı`ŒÎ hydrology [Å^è°O°‡âÍG~ hydrolysis [Åqâı¡+¨}~ hydrolytic [Åqâı¡+¨}©Ü«µ hydrometer [Å=∂ǨHí~ hydrometerologist [ÅÇÍ`Í=O°} âÍG Çı`ŒÎ hydromnios QõO°ƒùã¨~zÖ’ L=∞‡hO°∞ KıiHí hydronephrosis =∞¥„`ŒÇ≤~_«~Ö’ hO°∞ KıO°_«~ hydropathy [ÅzH˜`Œû hydrophily [ÅǨO®Qõ ã¨~ǨO°¯~ hydrophobia [ÅÉèíÜ«µO’Qõ~ hydrophobic [ÅÉèíÜ«µ~ Híey# hydrophyte h>˜"≥∞∞Hí¯Å∞ hydroponics =∞>˜ì ÖËHí∞~_Í "≥∞∞Hí¯Å#∞ ÃÑ~Kı Ǩ^°úu hydrosphere [ÖÏ=O°}~ hydrostatic [Åã≤÷uHí. ^ä~·≥ å ~Ú_£ „QÆOkä =∂O^ŒºO PH˜û[<ü âÍ`Œ~ `Œyæ áÈ=_«~ hysterectomy QõO®ƒùâ◊Ü«µ~ `˘Åy~Ѩ٠hysteresis â‹·käź~ hysteria JǨ™®‡O°~.

ÅHí∆ º z„`Œ~ illustrious „ǨMϺ`Œ. optical ~ ^°$+≤ì„Éè•~u illusionary „Éè•~u=∞¥ÅHí illusionism „Éè•~uÇÍ^°~ illustrated ã¨z„`Œ illustration ^°$ë®ì~`Œ~. ~ struggle Ãã·^®ú~uHí áÈO®@~. Jܵ+¨ì~ ILO (The International Labour Organisation) J~`ŒO®˚fÜ«µ Hßi‡Hí ã¨~ã¨÷ image „Ǩua~|~. Ǩi â◊∞„Éèí"≥∞·# immature JǨi}`Œ. ~ migration ^˘~QõKÍ@∞ =Åã¨.Î =ã¨∞=Î Ù idolator q„QõǨO®^è°Hí∞_«∞ idyllic PǨ¡^°HíO°"≥∞·#. =∞K«Û. =∞¥_è°∞_«∞ 235 immobilization imbecility (=∂#ã≤H)í |ÅÇ‘Ï#`Œ. ^Õfi+¨~. *ÏO°`Œfi~ illegitimate J„Hí=∞"≥∞·#. ~ contract K«@ì qO°∞^°ú XǨÊ~^°~. ~ mixture [fiÅ# q∞„â◊=∞~. Qõ∞~Ѩ٠ill blood ǨQõ. "≥ey~K«∞† (P^蕺u‡Hí) *Ï˝<®xfl Híey~K«∞ illuminated „ǨnǨΠillumination „ǨHßâ◊~. J„Ǩu+¨ª.icterus ǨK«ÛHß"≥∞O°∞¡. ~ veneer Ãã·^®ú~ uHí =∞∞ã¨∞Qõ∞ ideology P^°O°≈~. q㨇i~K«∞. JǨiq∞`Œ. J~`Œóâ’+≤~K«∞. ã≤^®ú~`Œ~† PÖ’K«<® ^è’O°}˜ ideoplastic Éè•= HíeÊ`Œ idiocy [_«`Œfi~. K‹Ç¨ÊÖË#~`Œ. â◊„`Œ∞`Œfi~. ~ holding company =∞O’ Hí~ÃÑh ÇÍ>Ï ÅÖ’ ã¨QåxH˜ ÃÑ·Qå `Œ# ™®finè#~Ö’ L#fl Hí~ÃÑh immediately ã¨^°ºó. 㨇 $uHí~^°x. „ǨuO°¥Ç¨~. L`ŒÎ=∞~. „Ǩua~|~ imagiers ^è•i‡Hí tÅ∞ÊÅ∞ imaginary TǨ`Œ‡Hí. P^°O°≈~. xO® ^è•O° illgotten J„Hí=∂i˚`Œ. x+≤^°ú"≥∞·# illegitimation J„Hí=∞ã¨~`Í#=∞x „ǨHí >˜~K«_«~ illfame JǨH©iÎ. Híà◊~Hí~. JǨH©iÎ. „Ǩã≤^°ú. Qõu~z#. Éè•=ÇÍ^°~ idealistic P^°O°≈ѨÓO°fiHí idealistic approach P^°O°≈ =∂O°æ~ ideational z~`Œ<®`Œ‡Hí id ego ã¨fi–JǨÏ~ identical ã¨=∞O°¥Ç¨ identification parade (x~k`Œ∞Å) Qõ∞iÎ~Ѩ٠„Ǩ^°O°≈# identify v. `ˇeq=∂e# `Œ#~ idiokinesis ÇÍO°ã¨`Œfi ÅHí∆}®Ö’¡ =∂O°∞Ê idiolect =ºH˜Î Éè•+¨ idiom #∞_çHßO°~. náå Å~HíO°}† Ǩ„`ŒO°~[#~. ѨÙO®`Œ#"≥∞·#. „ǨnǨ#~. <®ºÜ«µ|^°ú~ Hßx. JǨiǨHífi immeasurable JQõ}º"≥∞·#. ~ conflicts Ãã·^®ú~uHí ã¨~Ѷ¨∞O°¬}Å∞. Jâ◊H` Îí Œ imbibe rO°‚~ Kıã¨∞HÁ#∞. `ŒHí∆} immemorial J<®k. *ÏfÜ«µ~ idiosyncrasy qѨs`« „Ѩ=$uÎ idle money x뮯O°º„^°=º~. „ǨuK«Ûù~^°~ imageability =ºHí∞ÎÅÃÑ· qq^è°=ã¨∞Î=ÙÅ Qå_è° „ǨÉè•=~ imagery =∞#tÛ„`Œ~. ~ gratification Å~K«~. JÇÍã¨Î qHí imagination TǨÏ. =∞∞#∞Qõ∞ immersed =∞Qõfl"≥∞·# immersion x=∞[˚#~ (h>˜Ö’) =∞∞~K«_«~ immigrant =Åã¨=zÛ#/ q^Õâ◊~Ö’ ã≤÷O° Ǩ_ç# =ºH˜Î immigration =Å㨠imminent Pã¨#fl. Jq∞`Œ. q*Ï˝xÖÏ #>˜~Kı =ºH˜Î ignorance J*Ï˝#~. ~ love Qå_è°„¿Ñ=∞ immense KÍÖÏ. Qõ∞iÎ~K«∞. „áåux^è°º~. Éè•=z„`Œ~. Ǩ„`Œ nǨ#~ illumine „ǨHßt~K«∞. ÇͺMϺz„`Œ~. `˘~^°O°Qå [O°QõÉ’Ü˵ immiscible Híeã≤áÈx immobilization ã≤÷sHíO°} . á⁄>Ï¡@ IMF (The International Monetary Fund) J~`ŒO®˚fÜ«µ „^°=ºxkè imitation J#∞HíO°} imitation gold HßH˜ |~QåO°~ immaculate =∞K«ÛÖËx. LxH˜ =∞O°záÈ=Ù ikebena ѨÙ=ÙfiÅ#∞ J=∞OÕÛ Ç¨^°úu ileus P~„`Í=O’^è°~ ilk =O°æ~. HßÅÊxHí. L^®Ç¨ÏO°}„áåÜ«µ"≥∞·#. `ŒÇ¨CÖËx. uHí =∞Hí. =∞¥O°ö`Œfi~. Z#fl^°y# ill will ^°∞O°aè„áåÜ«µ~. ^°∞O°ƒÅ (=∞#㨯). ~ partnership J<ˇ·uHí Éè•Qõ™®fi=∞º~ illegitamacy J„Hí=∞ ã¨~|~^è°~. `ˇeÜ«µx`Œ#~ ignore xO°¡Hí∆ º~ KıÜ«µ∞. HíÅÊ# imaginative TǨ`Œ‡Hí"≥∞·# imagism „Ǩua~|ÇÍ^°~ imbalance Jã¨~`Œ∞Å# imbecile Jâ◊Hí∞Î_«∞. JxtÛ`Œ Ǩiã≤÷u. "≥·O°~ illegal K«@ìqO°∞^°ú"≥∞·#. P^°O°≈=~`Œ~. Éè•=~. ~ choice P^°O®≈=Hßâ◊~ idealism P^°O°≈ÇÍ^°~. ǨO®Éèí=~ ignoramus Ǩ~_ç`Œ=∞‡#∞º_«∞. „QÆÇ≤ÏOK«∞ imbibition J~`Œóâ’+¨}~ imbricate zHí¯x imbrication J^è°ºÅ~HíO°} imbroglio H˜¡+¨ì. neonatorum ~ „Ǩã¨ÇÍ#~`ŒO°~ tâ◊∞=ÙÅÖ’ ǨK«ÛHß"≥∞O°∞¡ ictus TxHí idea PÖ’K«#. âÍ~uÜ«µ∞`Œ"≥∞·# iffy ã¨~kQõú icterus 234 ill-starred illuminant igneous rock JyfltÅ ignite =∞~_ç~K«∞ ignition [fiÅ#~. Q˘Ç¨Ê immerse b#"≥∞·áÈ=Ù. ~ relation J„Hí=∞ ã¨~|~^è°~ illiteracy xO°Hí∆O®ã¨º`Œ illogical `ŒO°¯qO°∞^°ú ill-starred ^°∞O°^°$+¨ìHíO°/ "≥∞·# „ǨnǨHí~ „ǨHßt~ǨKıÜ«µ∞. "≥ey~K«∞. ~ temperature [fiÅ<ÀëÈ‚ illuminant illuminate „Qõ`Œ ignominy J==∂#~. PÉè•ã¨. ^˘~QõKÍ@∞ x+≤^°ú. J„Hí=∂O°˚#. ~ interest Qå_è•ã¨H˜Î. "≥Å∞Qõ∞. HÁÅ=ÖËx immediate `ŒHí∆}. ã¨~Hı`Œ~. `Í^®`Œ‡º~ K‹~^°∞ identity card Qõ∞iÎ~Ѩ٠p>˜/ Ǩ„`Œ~ ideological Ãã·^®ú~uHí. Jaè„áåÜ«µ~ ideal „âı+¨ª~. ѨÓ[hÜ«µ=ºH˜. „Éèí=∞. ~ gains "≥Ø㨠y~z Pi˚~z# ™⁄=∞∞‡ illicit K«@ì|^°ú~Hßx. ÇÍ_«Hí~ÖËx/ =_ô¤x Pi˚~K«x _«|∞ƒ idol ^≥= · q„QõÇϨ ~. P#∞HÁx L#fl. „Éè•~u. qHíã~ ≤ Ǩ KıÜ«µ∞ illusion =∂Ü«µ. „Ǩ=∞∞Y. ^°∞O°ºâ◊~ ill founded ã¨iܡµ·# ™®Hí∆ º~ÖËx. Éè•=#.

236

immodest
immodest Jqh`Œ, J™œ=∞º
immodesty Jq#Ü«µ~, J™œ=∞º`Œ
immorality ^°∞sflu, huÉÏǨϺ`Œ
immortal J=∞O°Î º, âÍâ◊fi`Œ
immortality J=∞O°`Œfi~
immovable Hí^°eHíHí∞ gÅ∞Hßx.
joint JK«Åã¨~kè. ~ properties

~
ã≤÷O®

ã¨∞ÎÅ∞
immune O°H˜∆`Œ, q=∞∞HíÎ
immunities q∞#Ǩܵ~ѨÙÅ∞, O°Hí∆}Å∞
immunity O°H}
∆í , q=∞∞H˜,Î q∞#Ǩܵ~ѨÙ,

Jã¨~„Hß=∞º`Œ† Çͺkè xO’^è°Hí â◊H˜Î
ÇͺkèxO’^è°Hí â◊H˜Îx Híe
y~K«_«~, >©HßÅ∞ ÇıÜ«µ_«~
immuno-assay „Ǩu[#HßÅ, „ǨuO°Hí∆
HßÅ ™®÷ܵx x~°úi~Kı ǨsHí∆
immuno-chemistry „ǨuO°Hß∆ O°™®Ü«µxHí
âÍG~
immuno-deficiency O’Qõ
xO’^è°Hí
=º=™®÷ "≥·Ñ¶¨Åº~
immuno-diagnostics
ÇͺkèxO’^è°Hí
ÅHí∆} ǨijÅ# Çͺkè
immunological tolerence xO’^è°Hí
Hí∆=∞`Œ
immunology ÇͺkèxO’^è°Hí
zH˜`Íû
q^è•#~
immuno-suppressant „ǨuO°H∆ß xO’
^è°Hí~
immuno-suppression „ǨuO°Hß∆ xO’^è~
°
immuno-therapy Çͺkè xO’^è°Hí zH˜`Œû
immutable =∂O°x, K‹^°O°x, =∂O°∞ÊÖËx
impact „ǨÉè•=~, ã¨~Ѷ¨∞@#, `ÍH˜_ç
impact day ÇÍ>ÏÅ *Ïs Qõ∞i~z
„ǨHí>˜~Kı O’A
impact printer JaѶ¨∂`Œ =∞∞„^®Ç¨Hí~
impair |ÅÇ‘Ï#ǨO°K«∞, qÅ∞= `Œyæ~K«∞,
K‹O°∞K«∞
immunization

imperialism

imperil

impairment |ÅÇ‘Ï#`Œ, Jâ◊HíÎ`Œ
impanel Ǩ>˜ìHíÖ’ KıO°∞Û
impart <ËO°∞Ê Híey~K«∞, É’kè~K«∞,

imperil

`ˇeÜ«µ*ËÜ«µ_«~
impartable K˘Ç≤Ê~K«^°y#, É’kè~K«
^°y#
impartial `Œ@ã¨÷, xë®ÊH˜∆Hí
impartible JqÉè•[º"≥∞·#
impassable „ǨÇıt~K«O®x, =∞¥ã¨∞Hí∞
áÈܵ#, J_«∞¤Ç¨_ç#, ^®@ÖËx, JQõ=∞º
impasse Híiî# Ǩiã≤÷u, ã¨Î~Éèí#, „Ǩu
+¨ì~Éèí#
impassive Éè•=O°Ç≤Ï`Œ
impasto Hí∞~_«Å `ŒÜ«∂sH˜ LǨܡ∂y~Kı
=∞>˜ì
impatience Jã¨Ç≤Ï+¨∞‚`Œ, Jã¨Ç¨Ï#~
impeachment Jaèâ◊~ã¨#,
=∞Ǩaè
ܡ∂Qõ~. ~motion Jaèâ◊~ã¨# fO®‡#~
impecunious `ŒHí∞¯= _«|∞ƒ QõÅ, ¿Ñ^°
impediment J~`ŒO®Ü«µ~, J=O’^è°~
impeding „Ǩu|~^è°Hí"≥∞·#
impel |Å=~`Œ~ KıÜ«µ∞, „¿ÑOÕÇ≤~K«∞
impending Pã¨#fl, ã≤^°ú
impenetrability JÉèı^°º`Œ
impenetrable JÉèı^°º, K˘O°ÖËx
imperative =∞∞Yº"≥∞·#,
J`Œº=ã¨O°,
`ŒÇ¨Êxã¨i
imperceptibility Jf~„kÜ«µ`Œ, JQÀK«
O°`Œ
imperceptible Jf~„kÜ«µ, JQÀK«O°,
JQõ=∞º, JQõ∞Ǩ_«x
imperfect induction JǨiѨÓO®‚
Qõ=∞#~
imperforate O°~„^è°~/ zè„^°~ÖËx
imperial ™®„=∂*ϺxH˜ ã¨~|~kè~z#
imperialism ™®„=∂[ºÇÍ^°~

=∞∞ǨC`ˇzÛÃÑ@∞ì, JáåÜ«µ~
Híey~K«∞
imperium ã¨~ѨÓO®‚kèHßO°~, Ãã·xHßkè
HßO°~
impermanence JâÍâ◊fi`Œ`Œfi~
impermeable K˘O°ÖËx, K˘O° â◊Híº~Qåx,
ÇͺÇ≤~Ǩ â◊Híº~Qåx
impersonate J#∞Híi~z "≥Øã¨~KıÜ«µ∞,
ÇıO˘Hí =ºH˜ÎQå „Ç¨=iÎ~K«∞
impersonation „ǨuO°¥Ç¨=O°Î#, =∞O’
=ºH˜ÎQå =º=ǨÏi~K«_«~
impertinence J=∞O®º^°, JQ“O°= „Ǩ=
O°Î#, Jq^èıÜ«µ`Œ
impertinent =∞O®º^°ÖËx, Jã¨~|^°ú"≥∞·#,
Jã¨~^°O°ƒù"≥∞·#
imperturbable Hí~QåO°∞Ǩ_«x, K‹^°O°x
impervious K˘O°ÖËx, „ǨÇıt~K«ÖËx,
JÉèı^°º, „ǨÉè•=~ K«¥Ç¨x. ~ rocks
J„ǨÇıâ◊ܡ∂Qõº tÅÅ∞
impetuous PÖ’K«#ÖËx, J<®Ö’z`Œ
impetus „áÈ`ÍûǨÏ~, „¿ÑO°}
impiety áåǨ~, ^è°O°‡O®Ç≤Ï`Œº~
impinge „ǨÉè•=~K«¥Ñ¨Ù, _è©HÁ@∞ì
impious JǨq„`Œ"≥∞·#, ^è°O°‡^°¥O°
implant <®@∞, â◊sO°~Ö’ „ǨÇıâ◊ÃÑ@∞ì
implausible #=∞‡â◊Híº~Qåx, #=∞‡ÖËx
implead HíH˜∆^®O°∞Qå KıO°∞
implement J=∞Å∞ǨO°K«∞† ǨiHíO°~,
Ǩx=∞∞@∞ì
implicate WiH˜~K«∞,
WO°∞Hí∞HÁ#∞,
zHí∞¯Ö’¡ÃÑ@∞ì
implication Qõ¥_è•O°÷~, J<®ºO°÷~, zHí∞¯
implicative proposition J~`ŒO®ƒù=
„Ǩu*Ï˝ ÇÍHíº~
implicit ^®y L#fl, 㨥>˜Qå ÖËx. ~
function J=ºHíÎ „ǨÇı∞Ü«µ~

237

impregnation

implicitly 㨥K«#Qå, Qõiƒù`Œ~Qå
implied powers 㨥z`ÍkèHßO®Å∞
implore „áåi÷~K«∞, J_«∞Qõ∞
imply 㨥z~K«∞
imponderable J~K«<®
ÇıÜ«µÖËx,

J#¥Ç¨Ïº
import kQõ∞=∞u. ~ duty kQõ∞=∞u
ã¨∞~Hí~. ~ license kQõ∞=∞uH˜ J#∞
=∞u. ~ quota kQõ∞=∞u Kıã∞¨ Hí∞<Ë =ã¨∞Î
=ÙÅ ã¨~Yº. ~ restrictions kQõ∞=∞u
x|~^è°#Å∞
important =∞∞Yº~, „Ǩ^è•#~
importer kQõ∞=∞u^®O°∞
importune Ç‘_ç~K«∞,
=^°ÅHí∞~_Í
J_«∞Qõ∞
importunity |Å=~`Œ~, ǨÏOî°~
impose qkè~K«∞
impossible J™®^è°º"≥∞·#
imposter =~K«Hí∞_«∞, "≥Øã¨Qå_«∞
impotence #ѨÙ~ã¨Hí`Œfi~
impotent #ѨÙ~ã¨Hí∞_«∞† ã¨Ç¨Ü«µâ◊¥#º,
Kı`ŒQåx
impound ™®finè#~Kıã¨∞HÁ#∞, [ѨÙÎKıÜ«µ∞
impoverish c^°#∞ KıÜ«µ∞, â◊H˜ÎÇ‘Ï#~
KıÜ«µ∞
impoverishment ¿Ñ^°iHí~, ¿Ñ^°`<
Œ ®xH˜
O®=_«~
impracticable PK«O°} ™®^è°º~ Hßx
impractical JÇÍã¨Î="≥∞·#
imprecise Jã¨Ê+¨ì"≥∞·#
impregnable ^°∞OÕƒù^°º, KılH˜¯~K«∞H’ÖËx,
qO°QQõ ˘@ìÖxË , ǨQÅõ x, Ǩ@∞ìH’ÖËx, Z^°∞
O˘¯#ÖËx, J#fiܵ~K«ÖËx, ã¨~ÉÏo~K«
ÖËx
impregnation QõO®ƒù^®#~,
QõO°ƒù~
KıÜ«µ_«~, ѨÓi~K«_«~, K˘O°ÉÏ@∞

impress

PHí@∞ìHÁ#∞, „ǨÉè•q`Œ~KıÜ«µ∞,
=∞∞„^°ÇıÜ«µ∞
impressed force PO’Ç≤`Œ |Å~
impression =∞∞„^°, Éè•=~, „ǨÉè•=~,
J#∞Éè•=#, JK«∞ÛǨx
impressionism J#∞Éè•=`Í ÇÍ^°~,
J#∞Éèí¥u ÇÍ^°~, =∞<À=∞∞„^®ÇÍ^°~
impressionistic criticism P`͇„â◊Ü«µ
q=∞O°≈
imprimatur „ǨK«∞i~K«_ÍxH© J#∞=∞u
imprint =∞∞„^°, Qõ∞O°∞Î, JK«∞Û, J#∞
=∞∞„^°}
imprisonment K‹O°
improbable Jã¨~Éèí=
impromptu Pâ◊∞, J„Ǩܫµ`ŒflѨÓO°fiHí
improper fraction J„Hí=∞ aè#fl~
impropriety J<Òz`Œº~,
`ŒQõxk,
J^è°O°‡~
improve "≥∞O°∞Qõ∞ǨO°∞K«∞
improvement "≥∞O°∞Qõ∞ǨO°K«_«~, ã¨~=
O°ú#~
improvise Pâ◊∞=ÙQåO°z~K«∞
imprudent ^°∞_«∞Hí∞, `ˇeqÖËx, Jq
ÇıHí"≥∞·#
impudence JQ“O°= „Ǩ=O°Î#, hÅ∞Qõ∞_«∞
impudent ã≤Qõ∞æÖËx, Å*Ï˚Ç‘Ï#"≥∞·#
impugn „ǨuÇÍk~K«∞, Y~_ç~K«∞
impulse „¿ÑO°}, „ǨKÀ^°#~, `ÍHí∞_«∞,
Qõuâ◊H˜Î. ~ buying PHíã≤‡Hí HÁ#∞QÀÅ∞.
~ cardiac Qõ∞~_≥`ÍHí∞_«∞. ~ nerve
<®_ô „¿ÑOÕǨ}
impulsion Ü«∂^°$zÛùHí~Qå KıÜ«µ_«~
impulsive ǨÏOîß`Œ∞ÎQå HíeQÕ, =∞∞~^°∞Hí∞
`À¿ã, ÇıQõjÅ"≥∞·#
impune tHí∆ #∞~_ç q∞#Ǩܵ~K«_«~
impurity =∂e#º~
impress

238

inbreeding

imputation PO’Ǩ}, Jaèܡ∂Qõ~
impute PO’Ç≤~K«∞, "≥ØѨÙ
in abeyance =O°Î=∂#~Ö’ ÖËx
inability Jâ◊HíÎ`Œ, Jã¨=∞O°÷`Œ, Kı`ŒHßx

`Œ#~
inaccessible J„áåǨº,

KıO°ÖËx, K˘O°ÖËx,
^°¥O°ÖËx, Éèı^°º~Hßx
inaccuracy ã¨iHßxk, `ŒÇ¨C, `Ë_Í
inactivation xâıÛ+¨ì~Qå/ x„+≤¯Ü«µQå/
xO®fi ºáåO°~Qå L~_«_«~
inactive JKı`Œ#"≥∞·#, x„+≤¯Ü«µ, „H˜Ü«∂
O°Ç≤Ï`Œ. ~ money =ºO°÷, J#∞Ǩܫµ∞HíÎ
^è°#~
inactivity ã¨Î|ú`Œ, [_«`Œ
inadequacy KÍÅx, ã¨iǨ_«x, Jã¨~
ѨÓO°‚, Jã¨=∞„Qõ
inadmissible J~wHíi~K«^°Qõx
inadvertence á⁄O°áå@∞, J*Ï„Qõ`Œ
inadvertent J#∞H’x
inalienable |kbKıÜ«µÖËx,
J<®º
„Hß~`Œ~ KıÜ«µ_ÍxH˜ gÅ∞ÖËx
nane JO°÷~ÖËx, =∞¥O°ö
inanimate xs˚=, [_«"≥∞·#, „áå}~ÖËx
inanition J#fláå#O®Ç≤Ï`Œº~
inappropriate Jã¨~^°O°ƒù, ã¨iHßx
inapt JÜ«µ∞HíÎ, `ŒQõx
inattention ǨO®Hí∞, UHß„Qõ`Œ ÖËq∞
inaudibe q#|_«x
inaugural „áåO°~Éèí
inaugurate „áåO°~aè~K«∞
inauspicious Jâ◊∞Éèí
inborn ѨÙ@∞ìHí`À =zÛ#, [#‡ã≤^°ú"≥∞·#
inbred ѨÙ@∞ìHí`À† XHı =~â◊~Ö’x
=ºHí∞ÎÅ ã¨~`Í#~
inbreeding J~`Œó „Ǩ[##~, O°HíÎ
ã¨~|~nèHí∞Å HíÅܵHí =Å¡ ã¨~`Í
<À`ŒÊuÎ

inbuilt
inbuilt ã¨Ç¨Ï["≥∞·#
in camera O°Ç¨Ï㨺 qKÍO°}/ ã¨=∂Çıâ◊~
incandescence „Ǩ[fiÅ#~, `ÍǨnÇ≤Î
incandescent „ǨHßt~Kı, L[˚fiÅ
incantation =∞~„`ÀKÍÛùO°}, PÇÍǨÏ#~
incapable Jã¨=∞O°÷
incarcerate xO°ƒ~kè~K«∞, Mˇ·^°∞KıÜ«µ∞
incarnate J=`Œi~z#
in case XHíÇıà◊
incendiary ^®Ç¨ÏHí, HÁ~ǨÅ∞ `ŒQõÅɡ>ıì
incense ã¨∞ÇÍã¨#, ^谥Ǩ~
incentive „áÈ`ÍûǨÏHí~
inception „áåO°~Éèí~
incessant xO°~`ŒO°~, Z_«`ˇQõx
incest =O°∞ã¨Hßx ¢ã‘ΠѨÙO°∞+¨ ã¨~Qõ=∞~
incharge XHíiH˜ |^°∞Å∞Qå ÉÏ^è°º`ŒÅ∞

xO°fiÇ≤Ï~K«_«~
HÁ`ŒÎQå "≥∞∞^°Å∞ÃÑ>ıì, Jã¨~
ѨÓO°‚, Jã≤÷O°
incidence ã¨~Éèí=~, Ǩ`Œ#~, `ÍH˜_ç
incident ã¨~Ѷ¨∞@#
incinerate Éèí㑇Híi~K«∞, |¥_ç^°KıÜ«µ∞
incineration Éèí㑇HíO°}~, HßeÛ |¥_ç^°
KıÜ«µ@~
incinerator Éèí㑇Hßi, HßeÛ |¥_ç^°
Kı¿ãk
incipient PO°~Éèí^°â◊Ö’ L#fl, `˘e
incise Qõ~@∞ÃÑ@∞ì, H’Ü«µ∞, pÅ∞Û,
#O°∞Hí∞, HíuÎi~K«∞
incision Qõ~@∞, H’`Œ
incisive xt`Œ"≥∞·#, f„==∞ܵ#
incisor =∞∞~^°i Ǩ#∞fl, Hí`ˇÎO°Ç¨#∞fl
incite Lã≤Q˘Å∞Ê, „¿ÑOÕÇ≤~K«∞, „áÈ`Íû
Ç≤Ï~K«∞, O≥K«ÛQ˘@∞ì
inclement J<®Ç¨¡^°, j`ŒÅ, Qåe ÇÍ#
Å`À Hí∂_ç#. ~ weather K«eQåÅ∞
Å`À Hí∂_ç# ÇÍ`Í=O°}~
inchoate

239

incorporated

"≥∞∞Qõ∞æ, JaèO°∞z, W+¨ì~†
^蕺ã¨, ÇÍÅ∞
inclusion KıO°∞Ê
inclusive Híeã≤#, Kıi#, Hí∂_ç#,
ã¨~Ѷ¨∞>˜`Œ
incognito =∂O°∞Çı+¨~/ ¿ÑO°∞
incoherence Jã¨~|^°ú
incoherent á⁄~kHíÖËx
incombustible J^®Ç¨Ïº
income P^®Ü«µ~. ~ and expenditure
account P^®Ü«µ =ºÜ«∂Å MÏ`Í. ~
tax P^®Ü«µÑ¨Ù Ǩ#∞fl
incommunicado ã¨=∂KÍO°~
ÖËx
q^è•#~, ã¨~Éè•+¨}®=Hßâ◊~ ÖËq∞
incomparable áÈÅÛ^°Qõx, Jã¨^°$â◊
incompatible Jã¨~Qõ`Œ, qO°∞^°ú, J`ŒHíx
incompitability Jã¨~Qõ`Œ`Œfi~
incomplete Jã¨~ѨÓO°‚
incomprehension JO°÷~ Kıã¨∞H’ÖËHí
áÈ=_«~
incompressibel Jã¨~Ç‘_«º
inconceivable J#¥Ç¨Ïº
incongruent ã¨O°fiã¨=∂#~ Hßx, Jã¨
=∞~[ã¨
incongruous Jã¨~Qõ`Œ"≥∞·#, á⁄~kHíÖËx,
`ŒQõx, á⁄~^°x, Jã¨~|^°ú"≥∞·#
inconsequential =∞∞Yº~Hßx, J„Ǩ^è•#
"≥∞·#, x„+¨Êܡ∂[#"≥∞·#
inconsistency Jã¨~Qõu
inconspicuous ã¨Ê+¨ì~Qå Hí#|_«x
incontinence x„QõǨÏO®Ç≤Ï`Œº~
incontinent x„QõǨÏO°Ç≤Ï`Œ, J^°∞ѨÙÖËx
inconvenience W|ƒ~k, J™œHíO°º~
incorporate KıO°∞Û, J~`ŒO°¥ƒù`Œ~ KıÜ«µ∞,
HíÅ∞ѨÙ
incorporated ã¨=∂q+¨ì
inclination

incorporeal
incorporeal Hí#Ǩ_«x, „Ǩ`ŒºHí∆~Qåx
incorrigible ã¨ik^°O
Ì ®x, ã¨~㨯i~K«ÖxË ,

K«Hí¯k^°ÌÖËx, ÉÏQõ∞ǨO°K«gÅ∞ÖËx
ÃÑO°∞Qõ∞, ZHí∞¯=Qõ∞, Jaè=$kú
K‹~^°∞, ÃÑ^°Ì^°=Ù
incredible J^°∞ƒù`Œ"≥∞·#, #=∞‡â◊Híº~Qåx
incredulity JǨ#=∞‡Hí~
incredulous #=∞‡â◊Híº~Qåx, #=∞‡>ÏxH˜
gÅ∞ÖËx
increment ÃÑO°∞Qõ∞^°Å, ÃÑ~ѨÙ, LǨqÉèíH˜Î
incremental repetition P=$uÎ, Ǩšq
incrustation Ǩ@bHíO°}~
incubation á⁄^°Q@
õ ~. ~ period á⁄kQÕ
ã¨=∞Ü«µ~
incubator á⁄kQÕ ™®^è°#~, ã≤÷O’+¨‚ ¿Ñ>˜Hí
incubus Qåe, ^°Ü«µº~, |¥z, ÉÏ^è•HíO°
=ã¨∞Î=Ù
inculcate <ËiÊ~K«∞, É’kè~K«∞
inculpate <ËO°~ "≥ØѨÙ
incumbent JkèHßO°~Ö’ L#fl =ºH˜Î
incunabula â‹·â◊qHí~
incurable #Ü«µ~Hßx
incursion JHí™®‡`Œ∞ÎQå ^®_çKıÜ«µ_«~,
^®_ç
indebted O°∞}Ǩ_ç#
indecent haste =∞~p =∞O®º^® ÖËx
`˘~^°O°áå@∞
indecipherable JO°÷~Hßx
indecisive xO°‚Ü«µ~ fã¨∞H’ÖËx, JxtÛ`Œ
indecisiveness JxtÛu, ã¨~kQõú`Œ
indecorous =∞O®º^°ÖËx
indefatigable JÅ∞Ѩ٠™⁄Å∞Ѩ٠ÖËx
indefinite xO°=kèHí
in-dehiscent ǨyÖË ã¨fiÉè•=~ÖËx
indelible =∞O°∞=ÖËx, fÜ«µÖËx
indemnity #+¨ìѨiǨ~°O, ѨÓ~°}O
increase

240

indirect

indent Hß=Åã≤# =ã¨∞Î=ÙŠǨ>©ì
indentation Qõ~@∞ÃÑ@ì_«~/ Ǩ_«_«~
indeterminacy JxiÌ+¨ì`Œ
independent
member
ã¨fi`Œ~„`Œ

ã¨Éèí∞º_«∞
in depth Ö’`Œ∞Qå
indestructibility Jq<®â◊`Œ
indeterminate JxO®úi`Œ~
indeterminism JxÜ«µ`ŒÇÍ^°~
index Ǩ^°ã¨¥zHí. ~ blood O°HßÎkè
㨥zHí. ~ cardiac ǨÏ$^°aè㨥zHí. ~
colour =O°‚㨥zHí
indexing J#∞„Hí=∞}~
indian ink HíO°H߯ܫµ ã≤O®
indian moorhen Éè•O°`Œ^Õâ◊~Ö’ Híx

Ç≤~Kı h>˜H’_ç
indicate 㨥z~K«∞, `ˇeÜ«µ*ËÜ«µ∞
indication 㨥K«#
indicator 㨥zHí
indices 㨥K«HßÅ∞
indict <ËO°~"≥ØѨÙ
indictable PkèHßiHí~Qå tH˜∆~K«^°y#
indictee x~k`ΰ_ǰ
indictor Ѷ≤O®ºk, x~^°Hí∞_«∞
indifference J<®ã¨H˜Î, L¿ÑHí∆, L^®ã‘#`Œ
indigence xO°Ì#`Œ, ¿Ñ^°iHí~
indigenous ã¨fi^Õj, ^Õâ◊ÇÍm
indigent ¿Ñ^°, c^°
indigestible rO°‚~Hßx, JO°Qõx
indigestion =∞~^®yfl, JrO°‚~
indignant „Hí∞^°ú, ^°∞+¨ì, H’Ǩ~QõÅ
indignation
H’Ǩ~,
J<®ºÜ«µ~,
J㨥ܫµ
indigo he(=∞~^°∞)
indirect ǨO’Hí∆, Hí∞>˜Å. ~ election
ǨO’HíZ∆ xflHí. ~ speech ǨO’H∆ß#∞HíO}
° ,
Éè•= „Ǩ^è•# xÇı^°#

241

indirectly proportional
indirectly proportional

qÖ’=∂#∞

áå`Œ~Ö’
indirect method ǨO’Hí∆Ǩ^°úu
indirect verification ǨO’Hí∆ xO°¥Ç¨}
indiscernible ã¨Ê+¨ì~Qå
JO°÷~Hßx,

HßO°}~ "≥^°HíÖËx
JxÇÍO°º, JǨiǨO°º,
=^°eÇıÜ«µO®x
indisposed Jã¨fiã¨÷, #Å`ŒQå#∞#fl
indisputable qÇÍ^ŒO°Ç≤Ï`Œ, K«O°ÛÅHí∞
`Í=ÙÖËx, J„Ǩâ◊flhÜ«µ
in dispute qÇÍ^°~Ö’ L#fl
indissoluble JqzÛù#fl, HíO°Qõx, O°^°∞Ì
Kı¿ã, ¿ã=Å∞ÖËx
indistinct Jã¨Ê+¨ì"≥∞·#
indistinctly bÅQå, Jã¨Ê+¨ì~Qå
indistinctness Jã¨Ê+¨ì`Œ
indistinguishable
JqK«Hí∆}©Ü«µ,
Qõ∞iÎ~Ǩ gÅ∞ÖËx
in deistress ã¨~Hí@~Ö’
individualism =ºH˜Î „âıܡ∂ÇÍ^°~, =ºH˜Î
ÇÍ^°~
individual psychology =∞#ã¨`
Î fiŒ âÍG~
indoctrination ã¨fi=∞`ŒÉ’^è°#
indoctrination É’kè~K«∞, LǨ^Õt~K«∞,
ã≤^®ú~`ÍÅ#∞ =∞#ã¨∞ûH≥H˜¯~K«∞
indolence ™È=∞i`Œ#~
indolent Xà◊∞¡ =~Qõx, =∂#x
indubitable J#∞=∂#~ ÖËx, xã¨û~
â◊Ü«µ"≥∞·#
induce „¿ÑOÕÇ≤~K«∞
induced „¿Ñi`Œ. ~ radio activity
„¿Ñi`Œ OÕ_çܡ∂^è•i‡Hí`Œ
inducement
„¿ÑO°},
„Ǩ֒Éèí~,
„áÈ`ÍûǨÏ~
induction „ǨÇıâ◊~, „¿ÑO°}, PQõ=∞#
(`ŒO°¯)~. ~ coil „¿ÑO°} Çı+¨ì~
indispensable

ineptitude

induction of labour „Ǩã¨= „¿ÑO°}
inductive effect „¿ÑO°Hí „Ç¨Éè•=~
inductometric
effect
„¿ÑO°HíjÅ

„ǨÉè•=~
inductor „¿ÑO°Hí~
indulge áåÖÁæ#∞,

*’Híº~ ÃÑ@∞ìHÁ#∞,
K«#∞qK«∞Û, QåO®|~KıÜ«µ∞, Ö’Å∞_«Qõ∞
indulgence K«#∞=Ù, QåO®|~, Ö’Å`Œfi~,
ÖÏÅ#
induration Hßiî#º~, Qõ>˜ì`Œ#~
industrial áåi„âÍq∞Hí. ~ area áåi
„âÍq∞Hí„áå~`Œ~. ~ art áåi„âÍq∞Hí
Híà◊. ~ chemistry áåi„âÍq∞Hí O°™®
Ü«µ#âÍG~. ~ estate áåi„âÍq∞Hí
ÇÍ_«. ~ relations áåi„âÍq∞Hí ã¨~|~
^è•Å∞. ~ tribunal áåi„âÍq∞Hí <®ºÜ«µ
™®÷#~
industrialism áåi„âÍq∞HíÇÍ^°~
industrialist áåi„âÍq∞HíÇı`ŒÎ
industrialization áåi„âÍq∞H©HíO°}
industries Ǩi„â◊=∞Å∞. supplementary
~ LǨǨi„â◊=∞Å∞
industrious „â◊=∞jÅ, Hí+≤ì~z ǨxKı¿ã
industry Ǩi„â◊=∞, HíO®‡QåO°~
inebriate =∞`Œ∞ÎHíey~Kı
inebriation =∞`Œ∞Î, "≥∞·Hí~
inedita „ǨK«∞i~K«x O®`ŒÅ∞
inedited Ǩije~K«x, ǨsH˜∆~K«x
inefficiency Jã¨=∞O°÷`Œ, <ˇ·Ñ¨Ù}º~ ÖËx
inefficient ™®=∞O°÷º~ÖËx, Jã¨=∞O°÷
inelegant PHíO°¬} ÖËx
ineligibility J#O°›`Œ
ineluctable `ŒÇ≤Ê~K«∞H’ÖËx
inept Jã¨~Qõ`Œ"≥∞·#
ineptitude Jã¨~Qõ`«fiO

inequality
inequality Jã¨=∂#`Œ
inequitous J<®ºÜ«µ"≥∞·#
inert K«Å#~ÖËx, ã¨Î|ú, [_«.

~ gas [_«
ÇÍÜ«µ∞=Ù
inertia [_«`fiŒ ~, ã¨|
Î `ú .Œ ~ uterine QõO®ƒù
â◊Ü«µã¨Î|ú`Œ
inertion [_«`Œfi~, x„+≤¯Ü«∂ǨO°`Œfi~
inevitable JxÇÍO°º, `ŒÇ¨Êxã¨i
inevitable `ŒÇ¨Êxã¨iQå
inexpensive „Ç≤Ü«µ~Hßxk, K«=Hí Jܵ
#k, =ºÜ«µÉèíi`Œ~ Hßxk
inexplicable HßO°}~ K‹Ç¨Ê_ÍxH˜ gÅ∞
Hßx, q=i~K«ÖËx
infallible `ŒÇ¨CHßx, á⁄O°áå@∞Ǩ_«x,
J"≥ØѶ¨∞
infamy J„Ǩu+¨ª, JǨH©iÎ
infancy â‹·â◊=~, ÉÏź~
infant tâ◊∞=Ù. premature ~ <ˇÅÅ∞
x~_«x tâ◊∞=Ù. ~ stage â‹·â◊=^°â◊
infanticide tâ◊∞ǨÏ`Œº
infantile tâ◊∞ ã¨~|~^è°"≥∞·#, Ǩã≤`Œ#~
áÈx
infantilism Z^°∞Qõ¥ ÉÁ^°∞Qõ¥ ÖËx ã≤÷u
infantilization â‹·â◊=^°â◊Ö’ XHí J=
Ü«µ=~ ÃÑO°QõHíáÈ=_«~
infantry Ǩ^®u^°à◊~, HßŃÅ~
infatuated Çͺ"≥ØǨÏ~QõÅ, "≥ØǨÏ=â◊
infatuation Çͺ"≥ØǨÏ~, "≥ØǨÏ~
infection ã¨~„Hí=∞}. air borne ~
ÇÍÜ«µ∞ ÇÍÇ≤Ï`Œ ã¨~„Hí=∞}. secondary
~ kfifÜ«µ ã¨~„Hí=∞}. silent ~
„ǨK«Ûù#fl ã¨~„Hí=∞}. sub-linical ~
O’Qõ ÅHí∆} Ç‘Ï# ã¨~„Hí=∞}
infectious ã¨~„Híq∞~K«∞, ã¨~„Híq∞~Kı,
™®~„Hßq∞Hí. ~ disease J~@∞Çͺkè
infecundity ¢ã‘ÎÅÖ’ =~^è°º`Œfi~

242
infer Éè•q~K«∞,
inference XHí

inflict

J#∞=∂x~K«∞
J~â◊~ #∞~_ç „QõÇ≤Ï~Kı
™®O®~â◊~, PHío~ѨÙ, J#∞q∞u
inferior #¥º#, <®ã≤O°Hí"≥∞·#, K“Hí,
`ŒHí∞¯=
infernal PǨ¡^°HíO°~ Hßx, Çı^°<®=∞Ü«µ
inferno #O°Hí~ ÖÏ~>˜ „Ǩ^Õâ◊~, ÉèíÜ«µ~
HíO° ã¨÷Å~
infertile =~^è°º
infertility =~^è°º`Œfi~
infestation ѨÙO°∞Qõ∞Å`À ÉÏ^è°Ç¨_«_«~,
ǨO®#flr=ÙÅ/ ÇͺkèHßO°Hí tb~„^è•Å/
H©@HßÅ ã¨~„Hí=∞}, =∞¥y L~_«_«~
infibulation Öˇ·~yHí K«O°ºÅHí∞ J=O’^è°~
HíeÊ~K«_«~
infidelity ^®~Ǩ`Œº„^ÀǨÏ~, JqâÍfiã¨~
infight J~`ŒO°æ`Œ HíÅǨÏ~, Hí∞=∞∞‡ÖÏ@
infiltration K˘K«∞ÛHí∞xáÈ=_«~, K˘O°
ÉÏ@∞
infinite JǨiq∞`Œ
infinitesimal J`Œº~`Œã¥
¨ Hí;, KÍÖÏ z#fl
^≥·#
infirm |ÅÇ‘Ï#"≥∞·#, Jâ◊HíÎ
infirmary "≥·^°ºâÍÅ, Pã¨∞Ǩ„u
infirmity ֒Ǩ~, |ÅÇ‘Ï#`Œ, J<®
O’Qõº~. bodily ~ âÍsO°Hí ^ÒO°ƒÅº~
inflammable [fiÅ#jÅ,
=∞~_Ë
ã¨fiÉè•=~ QõÅ
inflammation =∞~_ç~K«_«~, ÉÏ^è°,
ÇÍѨÙ, <˘Ç≤Ê
inflatable Qåe`À x~Ǩ^°y#, ÃÑ~K«
^°y#
inflate L|∞ƒ, ÃÑO°∞Qõ∞, ÃÑ~K«∞
inflation „^°Ç’ºÅƒ}~† Qåe`À x~_«_«~
inflection Ǩ^°x+¨ÊuÎ, (<®=∞) qÉèíH˜Î
inflict `ˇzÛÃÑ@∞ì, qkè~K«∞

243

inflow
inflow ֒ǨeH˜ „Ǩ=Ç≤Ï~K«∞
influence ǨÅ∞Hí∞|_ç, „áå|ź~,

=∂@

K‹Å∞¡|_ç
influenza q+¨Ç¨_çâ◊~, j`ŒÅ[fiO°~
influx Ö’xH˜ O®=_«~/ „Ǩ=Ç≤Ï~K«_«~
informal Wë®ìQÀ+≤ª, J#kèHß~°, ÖÏOKè«#

„áêÜ«∞O HÍx
informative

injection

inguinal Qõ[˚Hí∞ ã¨~|~kè~z#
inhabit x=ã≤~K«∞, HßѨÙO°=∞∞~_«∞
inhalation TÇ≤i Ç‘ÅÛ_«~, xâÍfiã¨~
inhaler Ç‘ÖËÛ~^°∞Hí∞ ÇÍ_Ë ™®^è°#~
inherence ™®fiÉè•qHí`Œ, [#‡ã≤^°ú`Œ. ~ of
acquired character Pi˚`Œ ã¨fiÉè•=

ã¨~„Hí=∞}~
distortion

ã¨~㨥K«Hí

qHí$fHíO°}
infra H˜~^°
infraction Éèí~Qõ~, J=™®÷Ǩ#
infrared ǨO®O°∞}. ~ radiation ǨO®
O°∞} qH˜O°}~. ~ ray ǨO®O°∞} H˜O}
° ~
infrastructure J=™®÷Ǩ#, „áå^ä°q∞Hí
ã¨^°∞áåÜ«∂Å∞
infringe LÅ¡~Ѷ≤∞~K«∞, Ju„Híq∞~K«∞
infringement Ju„Hí=∞}, LÅ¡~Ѷ¨∞#
infructuous =ºO°÷
infundibulum QõO®@∞ O°¥Ç¨~ QõÅ
infuriated „H’^è•~^è°, L„kHíÎ
infusible JQåÅhÜ«µ
infusion Híë®Ü«µ~, â◊sO°~Ö’H˜ „^°ÇÍxfl
ZH˜¯~K«_«~
ingenious K«`Œ∞O°, `ˇeqQõÅ
ingenuity KÍ`Œ∞O°º~, `ˇeq
ingestion q∞~Qõ_«~, J~`Œ„O°æǨÏ}~
ingot =∞∞^°Ì. ~ iron ֒ǨÏѨ٠Hí_ô¤
ingrain dye J~`ŒiflÇ≤Ï`Œ O°~[#~
ingrained =∂O°Hí~ÖËx, K‹^°O°x JÅ
ÇÍ@∞¡ QõÅ, JÉèíºã¨Î, ã≤÷`Œ, Qõ`Œ
ingratiate J#∞„QõÇ‘Ï`Œ∞_«Qõ∞
ingratitude qâÍfiã¨Ç‘Ï#`Œ, Hí$`Œ[˝`ŒÖËq∞
ingredient Éè•Qõ~, J~â◊~, =∞™®ÖÏ
(k#∞ã¨∞Å∞)
ingress „ǨÇıâ◊~, „ǨÇıâÍkèHßO°~

inherent ™®fiÉè•qHí, ã¨fi`Œóã≤^°ú. ~
power ã¨fi`Œã≤^®úkèHßO°~. ~ vice J~`Œ

O°æ`Œ ^À+¨~
J~`ŒO°æ`Œ~Qå, <ˇ·ã¨iæHí~Qå,
ã¨fi`Œã≤û^°ú~Qå
inheritance ÇÍO°ã¨`Œfi~
inherited character ã¨~„Híq∞`Œ ÅHí∆}~
inhibit xO’kè~K«∞, PѨÙ
inhibiting growth xO’^è°Hí, =$kú
inhibition P@~Hí~, xO’^è°~
inhibitor K«∞O°∞Hí∞ `Œyæ~Kı† J=O’^è°Hí~
inhuman J=∂#∞+¨
inhumane Ju„Hí∂O°"≥∞·#
inimical „ǨuHí∂Å"≥∞·#, ǨxHíO°"≥∞·#,
qO°∞^°ú
inintegrum HÁ`ŒÎQå
iniquitous J<®ºÜ«µÑ¨Ói`Œ, ^°∞+¨ì
initial P^°º, "≥∞∞^°>˜† á⁄>˜ì ã¨~`ŒHí~
initiate K˘O°= fã¨∞HÁ#∞, „áåO°~aè~K«∞
initiation „áåO°~Éèí~
initiative K˘O°=† Jaè„áåÜ«µ xÇıkHí
injection 㨥k=∞~^°∞, 㨥k`À =∞~^°∞
ZH˜¯~K«_«~. circum corneal ~ ã¨fiK«Ûù
Ǩ@Å~ K«∞@¥ì 㨥k =∞~^°∞ W=fi_«~.
intramuscular ~ Hí~_«O°~Ö’H˜ 㨥k
=∞~^°∞ ZH˜¯~K«_«~. intra-venous ~
#O®ÅÖ’H˜ (ã≤O°ÅÖ’H˜) 㨥k =∞~^°∞
W=fi_«~
inherently

~ ideals ã¨fi`Œã≤û^°ú Éè•ÇÍÅ∞ inner ֒Ǩe. J`ŒºkèHí inorganic JHíO°ƒ#. K«∞O°∞Hí∞^°#~ ÖËx insertion „ǨÇıâ◊ÃÑ@ì_«~. perpetual ~ âÍâ◊fi`Œx¿+^è•[˝. „¿ÑO°}. „Ǩtfl~K«∞. „Hí∂O° ã¨Ê~k~K«x. UH©HíO°}~. Hí_«∞Ѩ٠insidious „ǨKÛ« # ù fl"≥∞#· . limits of ~ ã¨=∂HíÅ<® =^è°∞Å∞ integument á⁄O°. `ŒÅaO°∞ã¨∞ insolubility J„^®=}©Ü«µ`Œ insoluble HíO°Qõx. ~ evolution ѨÓO°‚Ǩi}®=∞~ integration ã¨=∂HíÅ#~. J~`ŒO°~Qõ „Ǩɒ^è°~ innocent J=∂Ü«µHí. „áÈ`ÍûǨÏ~. q„^ÀǨÏ~ insurgent uO°∞Qõ∞ÉÏ@∞^®O°∞ intaglio J~`Œóáåu. ~ consciousness J~`ŒóHíO°}. `ŒHí∆}~ instead of =∂O°∞Qå. ~ chemistry JHíO°ƒ# O°™®Ü«µ# âÍG~ inpainting J~`ŒtÛ„`Œ}. ÇıQõ~Qå. ^°∞„¿+ÊO°}. xO°Ç¨O®kè innocuous JáåÜ«µ~ÖËx. J^è°O°‡~ inky KÍÖÏ #Å¡<ˇ·# inlay á⁄^°Qõ_«~ inlet „ǨÇıtHí. ~ garment Ö’^°∞ã¨∞Î. `ŒÇ¨C Jaè„áåÜ«µ~`À 㨥z~K«∞ insinuation ǨO’Hí∆x~^° insipid O°∞zÖËx. ã¨=∞∞„^°fO°~Ö’ z#fl ^®i. JkèQõq∞~K«O®x. ~ print/collagraph OÕM’Ń} =∞∞„^°} intake Ö’xH˜ fã¨∞H’=_«~. `ŒfiK«~ integumentary PKÍÛù^# ° . K‹Hí∞¯. TÇ≤iÇ‘ÅÛ_«~ installed capacity „Ǩu뮪Ç≤`Œ ™®=∞O°÷º~. ã¨∞xfl`Œ~Hßx. ã¨~Hı`Œ~ instantaneous `˘~^°O°Qå. Jf~„kÜ«µ`Œ insensible JKı`Œ#. Ç≤zÛ insatiable `Œ$Ç≤ÎÖËx. ~ party democracy áåsìÖ’ J~`ŒO°æ`Œ „Ǩ*Ï™®fi=∞º~. K˘K«∞ÛHÁxáÈ=Ù insalubrious J<®O’QõºHíO°"≥∞·# ins and outs "≥∞∞`ŒÎ~ x*ÏÅ∞ insanitary JǨiâ◊∞„Éèí"≥∞·# insanity "≥„i. â◊= Ǩ~KÍÜ«∞f. HíÇ@ ¨ . L`ÍÊ^°HßÅ∞ in quadruplicate <®Å∞Qõ∞ HßÇ‘Å`À inquest ^°∞O°‡O°}HßO°} q=∞O°≈. Çı_ç/ q^°∞º`Œ∞Î „Ǩ㨠i~Kı =∂O®æÅ#∞ J_«¤y~K«∞ insulated |~kè`Œ insulating board ã¨~ÅQõfl Ѷ¨ÅHí~ insulation ÇͺÇ≤Î xO’^è°Hí~ insulator ã¨~ÅyflHí. z„u~K«∞ inscribed J~`Œi¡d`Œ. xi~„kÜ«µ. ѨÙ@∞ìHí`À<Ë =zÛ#. „Ǩ=∂^°~ÖËx innominate Jkè„w=. ÇıO°∞ KıÜ«µÖËx insurance c=∂ insurgency uO°∞Qõ∞ÉÏ@∞. ~ delay `Í`ÍûO°~ inordinate J^°∞ѨÙÖËx. ~ methods P~`ŒO∑ OÕMÏ Ç¨^°ú`Œ∞Å∞. J~H˜`~ Œ . ǨxKıÜ«µx. ~ repellent H©@HßÅ xO’^è°Hí insecticide H©@Hí ã¨~Ǩi insemination â◊∞„Hí xHı∆Ǩ}. K‹_«¤Hßx. mandatory ~ HíO°Î=º^Õâ◊ x¿+^è•[˝. nfiǨã¨~|~kè insulate ÇıO°∞KıÜ«µ∞. ã¨~H©O°‚. PÜ«µ∞^è°~. HíxÇ≤~K«x. Jaèz„`Œ} inputs J=ã¨O®Å∞. x™®ûO° insist <˘H˜¯K‹Ç¨C. QåÜ«µ~ injustice J<®ºÜ«µ~. L`ŒÊuÎ ™®=∞O°÷º~ instalment ÇÍܵ^®. ã¨"≥∞·Híº~. Ü«µ^äß™®÷#~Ö’ insolence q∞_çã≤áå@∞. |^°∞Å∞Qå instigation „áÈ^°ƒÅ~. ã¨Ç¨Ï["≥∞·#. inter locutary ~ Çͺ[º Hßb# x¿+^è•[˝. LKÍÛùfiã¨~. qKÍO°}. Ü«µ~„`ŒÇÍ^°º~. Ǩi+¨¯i~K«ÖËx. J„^®=º insolvency kÇÍÖÏ(H’O°∞`Œ#~) insolvent kÇÍÖÏH’O°∞ insomnia x„^°ÖËq∞ (Çͺkè) insouciance Ǩ>˜ì~K«∞H’x`Œ#~ inspection `Œxv. ex-parte ~ UHíǨH∆ßÉèíºO°÷#ÃÑ· WKıÛ L`ŒÎO°∞=Ù. ѨÓO®‚~Hí „Ç¨Ç∞ı Ü«µ~. ^®+‘ìHí~ insolent á⁄QõO°∞É’`Œ∞. police ~ áÈbã¨∞ JkèHßi Kı¿ã â◊= Ǩ~KÍÜ«µf inquire qKÍi~K«∞. ~ asset JÉè“uHí ã¨~Ǩ^° integer ѨÓO®‚~Hí~ integral ã¨=∂HíÅx. Híiî#. ™È^® inspiration J~`ŒóâÍfiã¨#~. „^ÀǨÏѨÓO°‚ insignificant =∞∞Yº~Hßx. ~ voice J~`ŒO®fi}˜. ѨÙO°=∂ܵ~Ѩ٠instructor É’^è°Hí∞_«∞ instrument JkèHßO°Ç¨„`Œ~. ѨÙi HÁÅÊ@~ instillation (=∞~^°∞) K«∞Hí¯Å∞ ÇıÜ«µ_«~ instinct „Ǩ=$uÎ. ~ borne H©@HíÇÍÇ≤Ï`Œ. L`ÍûǨÏ~. J~`Œ„O°Ç æ Ϩ }~ intangible JQÀK«O°. temporary ~ `Í`ͯeHí x¿+^è•[˝ injury Ǩx. #=„Ǩ=O°Î# innuendo Qõiƒù`Œx~^°. tÖÏâÍã¨#~. Qõ∞K«Û@~ inside Ö’`Œ@∞ì. ^°~_≥`Œ∞Î. coroner's ~ PkèHßiHí â◊= Ǩ~KÍÜ«µf. H˜ã‘Î instance L^®Ç¨ÏO°}. preventive ~ xO’^è°Hí x¿+^è•[˝. pelvic ~ Hí>˜ =ÅÜ«µ ^®fiO°~ inmate Híeã≤ rqã¨∞Î#fl ÇÍiÖ’ XHíO°∞ inn 㨄`Œ~ innards (â◊sO°~Ö’) ֒Ǩe Éè•QåÅ∞ innate J~`Œs¡#. xOÕÌt~K«∞ in situ ã¨Ç¨Ï[ã≤÷uÖ’. ^°O®ºÑ¨ÙÎ inroad ^°∞O®„Hí=∞}*ËÜ«µ∞. preliminary ~ „áå^ä°q∞Hí x¿+^è•[˝. 㨇 $uÖËx. ~ injuria ǨxHíO° K«O°º. provisional ~ `Í`ͯeHí x¿+^è•[˝. magesterial ~ insensitive Çı∞l„¿ãì>ò Kı¿ã â◊= Ǩ~KÍÜ«∞f. L#‡`ŒÎ`Œ. Ǩ@∞ìǨ@∞ì. ~ circle P~`ŒO° =$`ŒÎ~ inscription Hí$u. |~^è°Hí~ insuperable ^®@O®x. JaèÖËY#~ insect H©@Hí~. gO°ºxHı∆Ǩ~ insenisibility [_«`Œfi~. Ö’xH˜ ^®fiO°~.injunction (H’O°∞ì) x¿+^è•[˝. ^°™®ÎÇıA insubordination Jq^èıÜ«µ`Œ insufferable Éèíi~K«ÖËx insufficiency KÍÅx insular Kè•~^°ã¨. Q˘~`Œ∞ H˜~^° innovation HÁ`ŒÎ PÖ’K«#. H˜ã¨∞Î. ã¨fiÉè•=~† ã¨Ç¨Ï[ *Ï˝#~ 245 integumentary institutional buying ã¨~ã¨Å ÷ HÁ#∞QÀà◊∞§ instruction É’^è°#. Jq∞`Œ "≥∞·#. ZHí∞¯=. ã¨fiÅÊ"≥∞·# insinuate =º~Qõº~Qå 㨥z~K«∞. P~`ŒO°. Kè«Ö’H˜Î innunodermatology K«O°‡Çͺkè xO’^è°Hí âÍG~ inoculation >©HßÅ∞ (ÇıÜ«µ_«~) injunction 244 insensible insensitive inomnibus Jxflq+¨Ü«∂ÅÖ’ inoperable â◊G zH˜`ŒûHí∞ gÅ∞Hßx inordinate q∞ug∞i#. `ŒxqfO°x inscribe Jaèed~K«∞. ^°$ë®ì~`Œ~. â◊sO®=O°}Hí∞ ã¨~|~kè~z# . J_«∞Qõ∞ inquisition ǨijÅ#. QÀK«O°~ Hßx.

ã¨=∂kèKıã≤# interregunum JkèHßO° ã¨~kèHßÅ~. ~ energy J~`ŒiHí â◊H˜Î. ~ recognition J~`ŒO®˚fÜ«µ Qõ∞iÎ~ѨÙ. ~ emergency P~`ŒO°~yHß`Œº=ã¨O° Ǩiã≤÷u. Qõ$ǨÅ~HíO°} interjection Pâ◊ÛO®ºO°÷Hí~ interlace J~`ŒO°fie¡Hí interlacing JÅ∞¡H’=@~ interlocutory Çͺ[ºHßb#. ~ bank J~`ŒO®˚fÜ«µ ÉÏ~Hí∞. ã¨~HíÅÊ~ intention L^ÕÌâ◊~. P~`ŒO°~yHí.Œ Qå_è`° Œ intent L^ÕÌâ◊~. ǨO°ã¨ÊO°KıÛù^°~ intersection Hí∂_«e. |Å"≥∞·# H’iHí intensification q[$~Éèí}. J_«¤y~K«_«~ interception J_«∞¤Ç¨_«_«~. q+¨¯~Éèí~. ™®~Qõ`Œº~. ~ sovereignty J~`ŒO°æ`Œ ™®O°fiÉè“=∂kè HßO°~. JaèÅ+≤`Œ. ~ labour organisation J~`ŒO®˚fÜ«µ Hßi‡Hí ã¨~ã¨÷. qO®=∞~ interrelate J~`Œã¨û~|~^è°~ Híey~K«∞ interrogate „Ǩtfl~K«∞. =∞<ÀQõ`Œ~. ~ cardiac-massage Qõ∞~_≥#∞ Ǩx Kıܵ~Kı „Ǩܫµ`Œfl~. ֒ǨŠ#∞~_ç ÃÑO°Qõ_«~ intertextuality áåOîߺ~`ŒO° ã¨~|~^è°~ intertwine "≥∞eÃÑ@∞ì. O≥~_«∞ Híeã≤áÈܵ# interstate J~`ŒO∑O®R intersusception J~`ŒO°fi $kú. qÉèí[#. ~ rate =_ô¤OÕ@∞ interfere *’Híº~ Kıã¨∞HÁ#∞ interference *’Híº~. J~`ŒO®Ü«µHí. ^èıºÜ«µ~ intentional L^ÕÌâ◊ѨÓO°fiHí inter J~`ŒO°. HíeÊ~K«∞ HÁ#∞ interview =∞∫dHí ǨsHí∆ interviewee =∞∫dHí ǨsHí∆#∞ fã¨∞HÁ<Ë =ºH˜Î interviewer =∞∫dHí ǨsHí∆Kı¿ã =ºH˜Î interpreter ^°∞ÉÏã≤. ~ change qx=∞Ü«µ~. ~ evidence J~`Œ™®ûHí∆ º~. qx=∞Ü«µ~ intercontinental Y~_Í~`ŒO° intercoastal ǨHí¯>ˇ=∞∞HíÅ =∞^è°º intercourse ã¨~ǨO°¯~. ~ conventions J~`ŒO®˚fÜ«µ ã¨~„Ǩ^®Ü«µ~. sexual ~ ã¨~Éè’Qõ~. ~ Monetary Fund (IMF) J~`ŒO®˚fÜ«µ „^°=ºxkè ã¨~ã¨÷. ~ order Çͺ[º Hßb# L`ŒÎO°∞=Ù interloper J„Hí=∞~Qå P„Híq∞~Kı =ºH˜Î interlude qO®=∞~. ~ colonialism P~`ŒiHí =Åã¨ÇÍ^°~. K‹Ç¨Ê ^°ÅK«∞HÁ#∞. J~`ŒO. H’OÕ intense ZHí∞¯=. line of ~ =ºuKıÛù^°#/ Y~_«# OÕY intersex LÉèíÜ«µe~Qõ`Œfi~ intersexuality LÉèíÜ«µe~Qõ`Œfi~ intersoil surface P~`ŒO° `ŒÅ~. ~ cumbustion engine J~`ŒO°ÌǨÏ# Ü«µ~„`Œ~. J~`ŒO°æ`Œ. ~ current J~`ŒO®Ü«µHí „Ç¨ÇÍǨÏ~. x¿+kè~K«∞ inter-digital Çıà◊¡=∞^è°º interest Pã¨H˜Î. ~ courtof justice J~`ŒO®˚fÜ«µ <®ºÜ«µ™®÷#~. `Í`ͯeHí. ~ application Çͺ[ºHßb# ^°O°MÏã¨∞Î. ~ current J~`ŒO®ÜµHí „Ç¨ÇÍǨÏ~ intersect =ºuKıÛù^°~. ǨO°ã¨ÊO° K«O°º intercellular Hí}®~`ŒO° intercept J~`Œó Y~_«~. Çı∞^è° intellectualization Çı∞^è•gHíO°}~ intellectual Çı∞^è•q intelligence Qõ¥_è°K«O°º~. J<Àº<®º„â◊Ü«µ~ interdict "≥eÇıÜ«µ∞. Y~_«#~. fHõ∆ ` ‚ . |Å"≥∞·#. ~ conversion J~`ŒóǨi =O°Î#~. J_«∞¤ interim `Í`ͯeHí. ~ resistance J~`Œifl O’^è°~. =_ô¤. =ºuKıÛù ^°#~. ~ Standards Organisation J~`ŒO®˚ fÜ«µ „Ǩ=∂}®Å ã¨~ã¨÷ internationalism J~`ŒO®˚fÜ«µ`Œ. ~ dividend =∞^è°º~ `ŒO° _çq_≥~_ü interio =∂O°∞=∞¥Å interior ֒Ǩe. ~ dependence J<Àº<®º„â◊Ü«µ}~. *Ï˝#~. =∞^è°ºã¨÷"≥∞·# interment ã¨=∂kè intermetallic J~`ŒO’¡Ç¨Ï intermittent q_çz q_çz =KıÛ. ܡ∂z~K«∞. . J~`Œ O®˚fÜ«µ`ÍÇÍ^°~ internee O®[H©Ü«µ Mˇ·n internment O®[H©Ü«µ Mˇ·^°∞ internship tHí∆}Ö’ =∞e^°â◊ interpellation J#∞|~^è° „Ǩâ◊fl interphase J~`ŒO°Ìâ◊ 247 interviewer interpolation J~`ŒOÕfiâ◊#~ interportal OÕ=ÙÅ=∞^è°º interpretation ÇͺMϺ#~. HíeÇ≤ L~K«∞ interuption J~`ŒO®Ü«µ~ intervene =∞^è°º=iÎ`Œfi~ <ˇO°Ñ¨Ù. ~ stream HÁkÌHßÅ~ áåOÕ UO°∞/ ÇÍQõ∞ intermix HíÅ∞ѨÙ. ~ face J~`Œã¨ÎÅ~ interaction J<Àº#º„H˜Ü«µ. ~ injunction Çͺ[º Hßb# x¿+^è•[˝. JO`« ~åâ◊O intermediary =∞^è°º=iÎ intermediate =∂^è°ºq∞Hí. ~ collision P~`ŒO°Hí}®aèѶ¨∂`Œ~. ~ dispute J~`ŒO®˚fÜ«µ qÇÍ^°~. "≥~>Ï_«_«~ interchange =∂iÊ_ç. J~`Œó. q[˝`Œ. ~ force J~`ŒO° Hí}|Å~ internal internal J~`ŒO°.° ~ decoration J~`ŒO°Å~HíO°}. ~ atomic J~`ŒO° ǨO°=∂}∞Hí. ~ secretion J~`Œ„™®û=~. ã¨qO®=∞. <ËÅÃÑ· Éè•Qõ~ interspersed J~`Œó „ǨH©O°‚. ~ relation J~`ŒO®˚fÜ«µ ã¨~|~^è°~. ~ desire Ö’Å`Œfi~. L^ÕÌt~K«∞ intending LkÌ+¨ì. KÍÖÏ. JO°÷q=O°}. WzÛѨÙK«∞Û H’=_«~. `ˇeq. ~ circuit P~`Œ iHí =ÅÜ«µ~. ~ arbitrage =_ô¤ OÕ@¡ =∞^è°º QõÅ Éèı^°~. ~ date-line J~`ŒO®˚fÜ«µ k#OÕY. ~ structure J~`ŒiflO®‡}~ internalisation J~`ŒO°æfHíO°}~ international J~`ŒO®˚fÜ«µ.intellect intellect `ˇeq. J~`ŒOÕfiâ◊#~ `ŒO°∞˚=∂ Kı¿ã =ºH˜Î. Jq∞`Œ`Œfi~. nèâ◊H˜Î intelligentia Çı∞^è•q=O°æ~ intelligibly ã¨∞É’^è°Hí~Qå intemperance q∞uÖËx. ÇͺMϺ`Œ interred ѨÓ_çÛ#. =ºuHíO°}~. q∞ug∞i# `ÍQõ∞_«∞ intend PÖ’z~K«∞. f„=`Œ intensity ™®~„^°`. qKÍO°}KıÜ«µ∞ interrupted J~`ŒO®ÜµHí. HíÅQõÅ∞Ѩ٠intermolecular P~`ŒO°Hí}.Œ f„=`Œ. ~ reflexion P~`ŒO° ǨO®=O°Î#~. P~`ŒO°º~. J=O’kè~ K«_«~. Öˇ·~yHí ã¨~ǨO°¯~ 246 intermolecular interculturing P~`ŒO°Hí$+≤ interdependence ǨO°ã¨ÊO®Å~|#~. „ǨHı∆Ǩ~. qÇıHí~. =∞^è°º =∞^è°º =KıÛ.

PǨfix~K«∞. Jã¨~HíeÊ`Œ involution "≥∞euO°Qõ_«~. JHíâıO°∞Hí inverted image qÖ’=∞ „Ǩua~|~ invert sugar qÖ’=∞ â◊O°¯O° invest Ǩi^è•#~. K«=∞`ͯO°~ intrinsic J~`ŒO°æ`Œ. J=Ü«µ=~ ã¨Ç¨Ï[ Ǩi=∂}ÏxH˜ O®=_«~. xO°ƒùÜ«µ intricacy 㨥Hí. =∂@Å`À ^®_ç inveigh f„=~Qå q=∞i≈~K«∞ inveigle „Ǩ֒ÉèíǨO°K«∞.`Œfi~.248 inter vivos inter vivos ã¨r=ÙÅ =∞^è°º interwoven XHí ^®x`À XHí>˜ JÅ∞¡ HÁ#fl gÅ∞<®=∂ O®Ü«µHí∞~_Í<Ë K«x áÈܵ#. ~ energy J~`ŒO°æ`Œâ◊H˜Î introduction LáÈ^®…`Œ~. endotra âÍfiã¨<®à◊~Ö’ Q˘@ì~ J=∞ O°Û_«~ intuition J~`ŒO°∞ƒkú. H’Ǩ~ iridectomy Hí~>˜áåǨ (Hí$+¨‚Ǩ@Å~) qKıÛù^°#~ iridescence =O°‚nÇ≤Î. ÖÁ~Qõnã¨∞HÁ#∞ inveiglement „Ǩ֒Éèí~ invent HíeÊ~K«∞. Éèíi~K«O®x intolerance Jã¨Ç¨Ï#~. zHí∞¯ intrigant Hí∞„@^®O°∞ intrigue Hí∞„@. J=Ö’ H˜~K«∞HÁ#∞ invasion ^°~_«Ü«∂„`Œ. "≥∞∞~_çǨ@∞ì^°ÅQõÅ. L`ËÎl`Œ invigorating â◊H˜Î=O°úHí inversion introspection P`Œ‡â’^è°#~. Ǩi K«Ü«µ~ introjection PÇıâ◊Ǩ_«_«~ introspect P`Œ‡Ç¨sHí∆ Kıã¨∞HÁ#∞. [~H˜~K«∞ intimism Ǩiz`Œ =ã¨∞ÎÇÍ^°~ intolerable ã¨Ç≤Ï~K«O®x. J~`ŒO°Ì O°≈#~ introversion J~`ŒO°∞‡v#`Œ introvert J~`ŒO°∞‡Y∞_«∞ intrusive PQõ~`Œ∞Hí. ã¨$+≤ì~K«∞ invented ǨiHíeÊ`Œ. PǨ˙`Œ∞_«∞ invitro â◊sO°~ "≥Å∞ǨÅ. Ji÷~K«∞ involuntary J<ˇ·zÛùHí. PO® fÜ«µ∞ investigation Ǩiâ’^è°#. |Ç≤Ï+¨∞ª PyáÈ=_«~. H˜¡+¨ì`Œ. `ŒÅH˜~^≥·# inversely proportional qÖ’=∂#∞ áå`Œ~Ö’ qÖ’=∞~. <®~nâ’¡Hí~ in vogue ÇÍ_«∞HíÖ’ L#fl invoice ^è°O°Å Ǩ>©ì. ~ bond JÜ«∂xHí |~^è°~ ionosphere JÜ«∂<®=O°} iophobia `Œ∞ǨC =ã¨∞Î=ÙÅ~>ı ÉèíÜ«µ~ IQ (Intelligence Quotient) qÇıHí 㨥zHí ire P„QõǨÏ~. PǨfi#~. [ńǨà◊Ü«µ~ inutero QõO°ƒùã¨÷ invade ^°~_≥`Œ∞Î. J<®Ç¨˙`Œ. xO°fiÇ≤Ï~K«ÖËx. cO°˚ invoke PÇÍǨÏ#KıÜ«µ∞/ Ç≤Å∞K«∞† q#fl q~K«∞. ^°O®ºÑ¨ÙÎ. TÇ≤iuuÎ/ âÍfi㨠™®^è°#~ . ã¨∞ÅÉèí~Qå Ǩi+¨¯i~K«ÖËx intracutaneous K«O°‡~֒Ǩe (H˜) intramuscular Hí~_«O°~Ö’xH˜ intranasal =∞∞Hí∞¯Ö’xH˜ intransigence "≥∞∞~_ç`Œ#~. ~ analyst ÃÑ@∞ì|_«∞Å qâı¡+¨Hí∞_«∞. Hí∞`Œ~„`Œ~. â’^ä° irk W|ƒ~k ÃÑ@∞ì iron W#∞=∞∞. Ç‘iîHí. =∞∞~K‹`Œ∞Î inundation "≥Å∞¡=. ã¨$+≤ì inverse qÖ’=∞. P= i~K«∞. |Ǩï=O°‚„ǨHßâ◊~ iridotomy Hí$+¨‚Ǩ@ÅKıÛù^°#~ iris Hí$+¨‚Ǩ@Å~. =∞∞@ì_ç invective x~^°. =∂O°x. ǨÏ$^°~`ŒO` æ° Œ intra-cellular Hí}®~`ŒO°æ`Œ intra-cranial HíáåÖÏ~`ŒO°æ`Œ intractable ÖÁ~Qõx. FO°fiÖËx`Œ#~ intonation HßHí∞ ã¨fiO°~ intone x#k~K«∞ intoxicant =∂^°HíǨ^®O°÷~ intoxication =∞`Œ∞Î. =∞∞ki#. â’^è°# <®oHíÖ’ invocation „áåO°÷#. â◊„`Œ∞`Œfi~ intransigent O®rH˜ J~wHíi~K«x intraocular Hí~>˜Ö’Ǩe intraocular lens Hí~>˜Ö’ âÍâ◊fi`Œ~Qå J=∞OÕÛ Hí@Hí~ intestate invariant intrauterine QõO®ƒùâ◊Ü«µ~Ö’x intravascular O°HíÎ<®à◊~Ö’x intrepid Híë®ìÅ#∞ Z^°∞O˘¯<Ë. PeǨÎ~. PÇÍǨÏ#. ~ filings W#∞Ǩ O°[#∞ iron curtain W#∞Ǩ `ˇO° iron fist W#Ǩ Ç≤_çH˜e ironically ^≥ǨCQå. ~ of the uterus QõO®ƒù â◊Ü«∂~`ŒO°fiO°Î#~. =∞∞@ì_ç~K«∞. J#∞ z`Œ intubation cheal ~ invasion Q˘@ì~ÇıÜ«µ_«~. QõO°ƒùH’â◊qÖ’=∞`Œ invertebrate "≥<ˇfl=∞∞Hí ÖËx. „áå}~ áÈÜ«µ∞ invigorated L`Œ∞ûHí. xë® intra-molecular J}fi~`ŒO°æ`Œ intra-abdominal L^°O°~Ö’x. ¿+O°¡ÃÑ· ÃÑ@∞ì|_ç^•O°∞ inveterate "≥∞∞~_ç (ÉÏi#). P~„`Œ~. ã≤÷O° invariant ã≤÷O°O®t 249 iron lung invincible F_ç~K«ÖËx. K‹ÖÏ<®. ~ bank =∞^°∞Ѩ٠ÉÏ~Hí∞ investor =∞^°∞Ǩi. J*ËÜ«µº. ÃÑ@∞ì|_çÃÑ@∞ì. =∞¥O°öѨÙ. Hí~>˜áåǨ iritis Hí$+¨‚Ǩ@Å~. ^°¥+¨}. large ~ ÃÑ^°Ì¿ÑQõ∞. Pq+¨¯ $`Œ invention #=HíÅÊ#. xÉè•Üµ~K«ÖËx. ã¨Ç¨Ï[*Ï˝#~ intuitonism J~`ŒO∑|∞kúÇÍ^°~ intumescence L|∞ƒ intutionist J~`ŒO∑|∞kúÇÍk inunction =∞O°Ì# inundate =∞∞~zÇıÜ«µ∞. K«∞@∞ì=∞∞@∞ì investigate Hí∂Ç‘fÜ«µ∞/ ÖÏQõ∞. `ŒÅH˜~^°∞Qå L~_«_«~. Hí_«∞Ѩ٠֒x intra-atomic ǨO°=∂}fi~`ŒO°æ`Œ intra-cardiac Qõ∞~_≥֒Ǩe. P=∞~ „`Œ}~. ~ tournament PǨ˙`Œ∞Å „H©_Íã¨ÊO°÷ invitee PǨfix`Œ∞_«∞. nO°…(HßeHí) invigorate L`ËÎ[~ Híey~K«∞. ^°∞O°ƒÅ invariable JK«O°. ~ estate gÅ∞<®=∂ ÖËx Pã≤Î intestinal ¿ÑQõ∞/ P~„`Œ ã¨~|~^è°"≥∞·# intestine ¿ÑQõ∞. ~ of uterus QõO®ƒùâ◊Ü«µ~ ã¨Ç¨Ï[ Ǩi=∂}ÏxH˜ O®=_«~ involve zHí∞¯HÁ#∞ ion JÜ«µ#~. ^°∞O°˚Ü«µ invitation Ç≤Å∞ѨÙ. O®rÖËq∞. HíxÃÑ@∞ì. PO® fÜ«µ@~ investiture JkèHßO°Ç¨„`Œ ã¨=∞O°Ê} investment ÃÑ@∞ì|_ç. =O°^°. P„Híq∞~K«∞ invagination J~`ŒO°fiO°Î#~ invalid Jâ◊HíÎ. small ~ z#fl¿ÑQõ∞ intimate ã¨xflÇ≤Ï`Œ† `ˇeÜ«µ|O°∞K«∞ intimidate ÉèíÜ«µÃÑ@∞ì. qO°∞^°ú~Qå iron lung Hí$„u=∞"≥∞·#. Hí#∞H’¯=_«~. ֒֒Ǩe.

<®â◊#~KıÜ«µ∞. x~^®ã¨∞Îu irradiate qHíO°}©HíO°} irradiated L^Àºu`Œ irradiation L^Àº`Œ#~. Ü«∂„`ÍǨ^ä°Hí~ ivory ^°~`Œ~. ѨÙã¨Î Hí~ÃÑ· Çı¿ã „Ǩ`˺Hí"≥∞·# J@ì jackfruit Ǩ#ã¨Ç¨~_«∞ jackpot Éè•s |Ǩï=∞u jacky Ǩ~^≥Ѩ٠Qõ∞„O°Ñ¨Ù OÒ`Œ∞ jactation f„ÇÍâÍ~u jade ǨK«ÛO®Üµ† "≥∞∞~_çHí>ˇì. X~@i`Œ#~. ~ black ^°~`ŒÑ¨Ù =∞ã≤. ^°∞O°^°. infective ~ J~@∞Çͺkè =Å¡ =KıÛ Hß"≥∞O°∞¡ jay walker J_«¤k_«¤~Qå #_çKı =ºH˜Î jay walking O’_«∞¤#∞ xO°¡Hí∆ º~Qå ^®@_«~ jealousy J㨥ܫµ jeering ZQõ`Ío Kı¿ã. Éèí¥ã¨~kè italian millet HÁ„O°Å∞ itch (ing) lÅ. #+¨ì~ Híey~K«∞. #Hí¯ jacket Hí~K«∞Hí~. ÇÍ}˜[ºÉϺ~Hí∞ isthmus „w=~. J_«¤y~K«∞. ~ sharing L^ÀºQõq^è°∞ŠǨ~ǨHí~. ~ constitution ã¨=∞™®÷hÜ«µ O°K«#. „Ǩu J~âÍxfl qã¨Ê+¨ì~Qå ¿ÑO˘¯#∞ iterate uiy K‹Ç¨C. ~ lot XHı ^®@∞Qå JÇı∞‡ =ã¨∞Î ™®=∞„y. ѨÙO°∞+¨∞_«∞. f„=*ÏfÜ«µÇÍk jingoism "≥„i ™®Ç¨Ïã¨~. QåO° jail bird *ˇ·Å∞ǨH˜∆ jam `Í~„_«. ѨÙ#O®=$`Œ~ KıÜ«µ∞ itinerary ã¨qâı+¨ „Ǩܫ∂} „Ǩ}®oHí. ã¨~O°Hí∆Hí∞_«∞ jargon =$uÎǨ^°*ÏÅ~. âÍǨ„Qõã¨Î jitter ÉèÜ í µ« Ǩ_∞« . ~ capital ÇÍ>ÏÅ ^®fiO® ã¨=∞Hí∂O°∞ÛHí∞<Ë =∞¥Å ^è°#~. #ey áÈ=Ù. ÉÏ^è°º`Œ. ~ security L^ÀºQõÉèí„^°`Œ. uiy á⁄~^° ÖËx irreversible ѨÓO°fiã≤÷uH˜ `Ë=_ÍxH˜ gÅ∞ ÖËxk. Ü«µ~„`Œ~`À ÃÑ·H˜ ÖËѨ٠jackal [~|∞Hí~. |~kè~K«∞ jamb ^®fiO° âÍY jamboree q<À^° ã¨Çı∞‡à◊#~. O≥~_«=™®i KıÜ«µ∞. JǨ„Hí=∞`Œ. ~ specification L^ÀºQõ q^è°∞Å xOÕÌâ◊~. „ǨH’ǨHí~ irrigation hO°∞Hí@ì_«~. ~ satisfaction L^ÀºQõã¨~`Œ$Ç≤Î. `˘`Œ∞Î jaggery ÉˇÅ¡~† QõK«∞Û. O°HíÎHí∆Ü«µ~ isle nfiÇ≤Hí. <˘Hí∞¯. ~ title L^ÀºQõ~ ¿ÑO°∞ . J=º=ã¨÷. ~ weight ã¨=∞™®÷hÜ«µÉè•O°~ issue *Ïs. =}Hí∞. ÇÍ^®~â◊~. ~ analysis xÜ«µq∞`Œ q^è°∞ÅHí∂. ~ at par ã¨=∞ =∞¥ÖϺxH˜ *ÏsKıã≤# ^è°O°. zÅ¡O°Ç¨x. QåÉèOí ®Ç¨_∞« . W`ŒO° q^è°∞ÅHí∂ QõÅ ã¨~|~ ^è•Å qâı¡+¨}. =„H’H˜Î. q_çQå L~z# 250 ivory Ǩ$^ä°Hí¯i~Kı ÇıO°∞ǨO°K«_«~. O°qHí. B^°ú`Œº~. q`ŒÎ ã¨~ã¨÷. J^è·≥ O°º~Qå „Ç¨=iÎ~K«∞ job L^ÀºQõ~. ~ colours ã¨^°$â◊ =O®‚Å∞ isomerisation ã¨^°$jHíO°}~ isometric ã¨=∞Ǩi=∂} isomorph ã¨=∞ã¨fiO°¥Ç¨~. xOÕ›`Œ∞Hí ã¨fi^ÕâÍkèǨ`Œºaè=∂#~. QÆÅQÆÅÖÏ_»∞ jingo Ü«µ∞^°úÇÍk. WO°∞Hí∞Ö’ ÃÑ@∞ì jester q^°¥+¨Hí∞_«∞ jet lag q=∂#~Ö’ ã¨∞nO°… „Ǩܫ∂}® #~`ŒO°~ J#∞Éèíq~Kı JÅã¨@ jettison |O°∞=Ù `Œyæ~K«_ÍxH˜ <ˇ>˜ì"ÕÜ«µ∞ jettisoning |O°∞=Ù `Œyæ~K«_ÍxH˜ =ã¨∞Î=Ù Å#∞ `Àã≤ÇıÜ«µ_«~ jetty OÕ=ÙHí@ì jewellery PÉèíO°}®Å∞ jig saw puzzle J_«¤k_«¤~Qå JuH˜~z# ÉÁ=∞‡Å ã¨=∞㨺 jingle Ѷ¨∞Å∞¡=∞#∞. Ü«µ∞^Àú <®‡^°~ jinxed #+¨ì~ Híey~Kı. ¿ãK«# irritability „ǨH’Ǩ#â◊H˜Î. qã¨∞Qõ∞ irritant „ǨH’Ǩ#Hßi. J=Hí`Œ=Hí irretrievable ã¨ik^°ÌÖËx. h>˜áåO°∞^°Å. Ǩx KıÜ«µ∞. ~ discription L^Àºy q^è°∞Å ÅH∆ߺŠq=O°}. ~ curve JǨ„Hí=∞ =„Hí~ irregular form Jã¨=∂Hí$u irregularity „Hí=∞O®Ç≤Ï`Œº~. zHßHí∞ ischaemia O°Hí΄Ǩã¨O°}Ç‘Ï#`Œ. ã¨=∂^è•#ǨO° K«@~. J„áå=∂}˜Hí Éè•+¨ jaundice (ǨK«Û) Hß"≥∞O°¡ Çͺkè. zO®Hí∞. ~ of shares ÇÍ>ÏÅ *Ïs. zHßHí∞ Híey~Kı irritation „ǨH’Ǩ#~. UHß~`Œ ÇÍã¨~ isolating isolation 251 jabberwocky job Jj jabberwocky JO°÷O°Ç≤Ï`Œ Ǩ^°„Ǩܡ∂Qõ~ jack n. ~ price *Ïs ^è°O° issuing house *ÏsKı¿ã ã¨~ã¨÷. q_çQå L~K«∞ isolated qqHíÎ. ~ evaluation ǨxH˜ `Œy# „ǨuѶ¨ÖÏxfl J~K«<® ÇıÜ«µ_«~. ~ holder L^Àºy.irony irony =º~Qõº~. H’ÖÏǨÏÅ~ jamun <ËOÕ_«∞ Ǩ~_«∞¡ janitor HßǨÖÏ^®O°∞. =ÚO°Éσ. hepatic ~ HßÖËܵ« Çͺkè =Å¡ =KıÛ Hß"≥∞O°∞¡. z=∞z=∞ itemise J~âÍ~QåÅ∞Qå qÉèíl~K«∞. Ǩ$^ä°Hí¯O°}~ isolationism X~@i`Œ`Œfi~ isomeric ã¨^°$â◊. qHíO°}©HíO°}~ irrational J¿ÇÏ`Œ∞Hí"≥∞·# irrationalism J¿ÇÏ`Œ∞Hí ÇÍ^°~ irreconcilable á⁄ã¨Qõx. ~ of all trades <®<®O°HߊǨ#∞Å∞ Kı¿ã/ „Ǩ`˺Hí <ˇ·Ñ¨Ù}º~ ÖËx =ºH˜Î jack v. qkè. ~ tower ^°~`Œ™œ^è°~. ^è°fi[~. á⁄>˜ìH’@∞. ~ losses H’Ö’Êܵ# L^ÀºQõ ™®÷<®Å∞. „Qõ~käÜ«µ∞`Œ Hí}*ÏÅ ã¨=∞∞ ^®Ü«µ~ islet z#flnfiǨ~ isobar ã¨=∞Éè•O° OÕY. haemolytic ~ O°HíÎ~ qO°Qõ_«~ =Å¡ =KıÛ Hß"≥∞O°¡ Çͺkè. ǨiǨÏã≤~Kı jelly zHí¯x„^°= Ǩ^®O°÷~. =$uÎǨx. ™®^è°º~Hßx irredeemable ZѨÊ\˜H© ã¨ik^ŒÌÖËx irreducible `Œyæ~K«_ÍxH˜ gÅ∞Ǩ_«x irrefragable ã¨=∂^è•#~ K‹Ç¨Ê_ÍxH˜ gÅ∞ÖËx irregular JǨ„Hí=∞. *ÏsKı¿ã ÇÍ>ÏÅ ã¨~Yº. Ǩ#㨠Ǩ~_«∞. =∞∞~[ jeopardise „Ǩ=∂^°~Ö’H˜ <ˇ@∞ì. UHíO°¥Ç¨`Œ isotherm ã¨"≥Ø+¨‚OÕY isotonic ã¨=∞Qå_è° isotope ã¨=∞™®÷hÜ«µ~ isotopic ã¨=∞™®÷hÜ«µ. ã¨*ÏfÜ«µ ã¨Ç¨ ^®~â◊~ isomorphism ã¨=∞O°¥Ç¨`Œ. áÈQ˘@∞ì. ~ map ã¨=∞Éè•O° OÕMÏz„`Œ~ isochrome ã¨=∞HßÅ OÕY isochronism ã¨=∞HßeHí`Œ isolate „Ǩ`˺H˜~K«∞.

~ abreast ZǨÊ>˜ katabolism HíǨC_«∞ `ˇÅ∞ã¨∞Hí∞~@∞~_«∞. H˜â’O°~. <®ºÜ«µ xO°‚Ü«µ ã¨~Ѷ¨∞~. salivery ~ ÖÏÖÏ [Å(O°ã¨) ~ jumble ÇıO°∞ ÇıO°∞ =ã¨∞Î=ÙÅ q∞„â◊=∞~ jumbo JuÃÑ^°Ì jump ZQõ∞O°∞. digestive ~ rO°‚O°ã¨~. Q≥~`Œ∞. Hí∞^°∞ѨÙ. „Ǩ`˺Hí <®ºÜ«µ ã¨Éèí. XHí xÜ«µ`Œ HßeHí ã¨=∂KÍO° Ǩ„uHí† z>Ïì. ~ supply L=∞‡_ç ã¨O°Ñ¶¨O®. ^è°O°‡~Qå justness ^è°O°‡/ <®ºÜ«µ ǨO®Ü«µ}`Œ jute [#Ǩ<®O° juvenile ÉÏź/ H“=∂O° =ºH˜Î. ^°à®i. J=∞‡HßxH≥· ã≤^°úǨiÛ#† =∞~z ã≤÷uÖ’ L#fl† L~ѨÙ_«∞Qõ`ˇÎ. ™®O®~â◊~. ~ down Jaè=$kúx xO’kè~K«∞. ^è°O®‡ã¨#~ jus commune ™®O°fi[xHí <®ºÜ«µ~ just <®ºÜ«µ"≥∞·# justacausa <®ºÜ«µ"≥∞·# HßO°}~. |$ǨÏã¨Êu jurisdiction JkèHßO° Ǩikè 253 jurisprudence jurisprudence <®ºÜ«µâÍG g∞=∂~ã¨. ÃÑ#∞Qõ∞ÖÏ_«∞ journal ÇÍO®Î Ǩ„uHí. Z^°∞O°∞ÉÁ^°∞O°∞Qå L~_«_«~ juxtapose Kk K XHí "≥ܵº. Ǩ„uHßO°K«# journalist Ǩ„uHß O°K«Üµ`Œ journalistic Ǩ„uHß â‹·eÖ’ L#fl journey man Hí∞â◊Å∞_«∞: ã¨∞tH˜∆`Œ∞_≥·# KıuǨxÇÍ_«∞ joyrider ^˘~ye~z# ÇÍǨÏ<®xfl ÇıQõ~Qå #_«∞ѨÙ`Œ¥ uiQÕ =ºH˜Î jubilant L`ÍûǨÏ~`À x~_ç# jobber 252 jubilation Çı_«∞Hí. ~ activism <®ºÜ«µ=º=ã¨÷ „H˜Ü∂« jÅ`Œ. Pë®=∂+‘ O°K«<® q^è•#~ journalism ÇÍO®ÎO°K«#. knee ~ "≥ØHßÅ∞ H©Å∞. =∞∞iH˜ HßÅ∞=† hK«™®÷<®xH˜ áÈ=_«~ kept woman ^®ã≤ keratectomy â◊∞Hí¡Ç¨@ÅKıÛù^°#~ keratitis â◊∞Hí¡Ç¨@ÅѨ٠H’`Œ keratoplasty â◊∞Hí¡Ç¨@Å~ J~@∞ÃÑ@ì_«~ kerb O’_«∞¤ ǨHí¯#∞#fl HßeÉÏ@. movable ~ HíkÖË H©Å∞ jolt TѨÙ. ã¨~kè juncture ã¨~Hí@ Ǩiã≤÷u. JkèHßiHí xO°‚Ü«µ~. Jqhu =O°ÎHí∞_«∞. ~ deals ™®ìH± ZHıû Û~lH˜ „ǨuQå [iQÕ ÇÍ>ÏÅ J=∞‡Hí~. Ǩye#. ~ food K‹`ŒÎ u~_ç. ~ the ball rolling PǨ Hí∞~_Í HÁ#™®y~K«∞ kennel Hí∞Hí¯Qõ¥_«∞. ~ of words =∂@Å QåO°_ô juice O°ã¨~. HÁ|ƒiQõ∞~A† =∞∞MϺ~â◊~. ǨHí¯Ç¨Hí¯# L~_«_«~. L=∞‡_ç. ~ some one on XHíix xܡ∂y~K«∞/ xÜ«µq∞~K«∞. ~ ownership ã¨~Ü«µ∞HíÎ Ü«∂[=∂#º~.jobber zÅ¡O° ǨxÇÍ_«∞. H˜Ö’ ɡ·>ò (Hí~ѨӺ@O∑û) kabalai K«O°‡~ ÉÏbÛ kalaazar q+¨áå~_«∞ [fiO°~ kaleidoscope z„`Œ^°i≈x kamikage P`͇Ǩïu ^°à◊~ kangaroo P„¿ãìeÜ«µ#∞ kaput qiy#. ~ account L=∞‡_ç MÏ`Í. <®ºÜ«µ ã¨~Qõ`Œ ¿ÇÏ`Œ∞=Ù justice <®ºÜ«µ=∞¥iÎ. <®ºÜˇ∂z`Œ justly <®ºÜ«µ~Qå. ~ of truth =∞∞Yº"≥∞·#/ J=ã¨O°"≥∞·# x[~ . ~ sake *Ï˝Ç≤Hí. PǨO° Ǩ^®O®÷Å qÉèí[# katasexual K«xáÈܵ# ÇÍi`À ã¨~Éè’ y~Kı kathode (cathode) O°∞}„^è°∞=~ keelage OÕ=ÙÖ’ F_«#∞ xÖËÊ~^°∞Hí∞ K‹e¡~Kı O°∞ã¨∞~ keep ™⁄~`Œ~ Kıã¨∞HÁ#∞† xO°fiÇ≤Ï~K«∞† xÅ∞= L#fl. ǨǨC. <ˇ@ì_«~ jostle "≥ØKıu`À ^°¥O°~Qå `ÀÜ«µ∞/<ˇ@∞ì. ~ independence <®ºÜ«µ ã¨fi`Œ~„`Œ „ǨuǨuÎ. k#Ǩ^°∞ÌŠѨÙã¨ÎHí~ journalese Ǩ„uHßÉè•+¨. ~ debtor <®ºÜ«µ™®÷#~ xO°‚ ܵ~z# O°∞}„Qõã¨∞Î_«∞ judicial <®ºÜ«µ ã¨~|~kè. ѨÓiÎQå <®â◊# "≥∞·# karyotype „H’"≥Ø*’=∞∞Å ã¨fiO°¥Ç¨ âÍG~ JǨK«Ü«µ~. ã¨~Ç≤Ï`Œ junior `ŒO°ÇÍu (=ºH˜Î) junk ǨxH˜=∂e# áå`Œ =ã¨∞Î ã¨=∞∞ ^®Ü«µ~. ~ review <®ºÜ«µ ã¨g∞Hí∆. ~ investment L=∞‡_ç ÃÑ@∞ì|_ç. gastric ~ [Oî°O°O°ã¨~. ~ mail @áåÖ’=zÛ# „ǨHí@#Å ã¨=∂KÍO°~ junkie =∂^°Hí „^°ÇͺŠÉÏx㨠junta Ãã·xHí „Ç¨Éèí∞`Œfi~ jupiter Qõ∞O°∞_«∞. Ǩi+¨¯i~K«∞. ~ supremacy <®ºÜ«∂kèHíº~ judiciary <®ºÜ«µ=º=ã¨÷ jugged =∞>˜ìáå„`ŒÖ’¡ =~_Ë PǨO°~ juggernaut xiflO’^è°Hí â◊H˜Î jugglery J~H≥Å/ =∂@Å QåO°_ô. ~ family L=∞‡_ç Hí∞@∞~|~. PǨO° qâı¡+¨} „H˜Ü«µ. orange ~ <®i~[ O°ã¨~. ~ ankle pÅ=∞~_« H©Å∞. <ˇ@∞ì jolting Hí∞ke~ѨÙ. PHíã≤‡Hí~Qå ^è°O°Å∞/ qÅ∞=Å∞ ÃÑO°∞Qõ∞ junction Hí∂_«e. ~ production zÅ¡O° =ã¨∞Î=ÙÅ L`ÍÊ^°# q^è•#~ joie de vivre r=<®#~^°~. ^è°O°‡âÍGA˝_«∞ juror (qKÍO°}#∞ Ǩije~Kı) Ǩ~KÍ Ü«µf ã¨Éèí∞º_«∞ jury Ǩ~KÍÜ«µf ÃÑ^°ÌÅ∞. ~ water Jyfl ǨO°fi`ÍÖ’¡x hO°∞ juvenilia Ü«µ∫=# ^°â◊Ö’ Kı¿ã Ǩ#∞ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# qaè#fl =ã¨∞Î=ÙÅ#∞ `Œ∞Å<®`Œ‡ Hí~Qå Ǩije~K«∞/ qKÍi~K«∞ juxtaposition ã¨xflkè. ǨǨO® |`≥ÎO. qâÍfi㨄^ÀÇ≤Ï jobbing z#fl z#fl Ǩ#∞Å∞ KıÜ«µ_«~. fO°∞Ê K‹Ç¨C judgement fO°∞Ê. jurisdiction ã¨~`À+¨~ O°[`Œ ã¨fiO°‚ =„*’`Œû ÇÍÅ∞ judge <®ºÜ«µ=∞¥iÎ. J~`ŒO®ƒùQõ~. ~ court ÉÏÅ <®ºÜ«µ™®÷#~. jubilee L`Œû=~. <®ºÜ«µ ã¨q∞u. Hí∞Hí¯Å^˘_ç¤. fO°Êi. `Œ$Ç≤Î joinder HíH˜∆^®O°∞Qå KıO°Û_«~ joining KıiHí joint H©Å∞. medical ~ <®ºÜ«µ"≥·^°ºâÍG~ jurist <®ºÜ«µÇı`ŒÎ. ~ stock company ™®=∞¥Ç≤ÏHí~Qå ÃÑ@∞ì|_«∞Å∞ ÃÑ>˜ì Kı¿ã ÇͺáåO° ã¨~ã¨÷. (^è•#º~) y~[. ~ venture ã¨~Ü«µ∞HíΠǨi„â◊=∞/ ã¨~ã¨÷. ~ creditor <®ºÜ«µ™®÷#~ 㨥z~z# O°∞}^®`Œ. ~ owner L=∞‡_ç Ü«µ[=∂#∞ÅÖ’ XHíO°∞. ~ market ™®ìH± ZHıû Û~l =∞¥ã≤ Çıã≤# `ŒO°∞ÇÍ`Œ [iQÕ ÖÏÇÍ ^ÕgÅ∞ kerfuffle ÇÍQõ∞º^°ú~ kernel Hı~„^°Hí~. ~ delinquent ÉÏÅ <ËO°Qå_«∞/ ÉÏÅ <ËO° Qõ`ˇÎ. <®ºÜ«µ~ justifiable ã¨=∞O°÷hÜ«µ kernel justified ã¨=∞O°÷hÜ«µ.

key `Íà◊~K‹q. =∞O°}®xfl 㨥z~Kı Qõ~@Å∞ knife file PHí∞O®Üµ. <ˇ·Ñ¨Ù}º~ ÖËx ǨxKı¿ã =ºH˜Î labyrinth Hí∞ǨÏO°~. H˜¡+¨ìǨiã≤÷u. J~`ŒO°~ lacustrine ã¨O°ã¨∞ûÅHí∞ ã¨~|~kè~z# lad ÉÏÅ∞_«∞ ladder xK‹Û# laddie Ç≤Å¡ÇÍ_«∞/ Ü«µ∞=Hí∞_«∞ laden ZH˜¯~z#. *ÏQå. ~ aristocracy Hí∞b# Hßi‡Hí =O°æ~. ~ art QõujÅ Híà◊. „áåg}º~ knuckle "≥∞>˜HíÅ∞. ~ dried wood <ˇQõ_«∞ HÁÜ«µº. =∞¥ÅO®Üµ key village H©ÅHí „Qå=∞~ kibble =∞∞Hí¯Å∞Qå O°∞|∞ƒ kickback (s) J„Hí=∞ K‹e¡~ѨÙ(Å∞). zHí∞¯^®i. Hß#∞Ê. K“Hí. K“O’º<®‡^°~ knave =~K«Hí∞_«∞. HíuÎO®Üµ knight ™®Ç¨Ïã≤. J^è°O’+¨ª~ laboratory „Ǩܡ∂QõâÍÅ. "≥Øã≤# lads q∞„`Œ∞Å∞. ã¨O°ã¨∞û. ÖËq∞ lackadaisical L`ÍûǨÏ~ ÖËx. QõǨÏ#=∂O°æ~ labyrinthus „QõǨϟǨi`ŒÅ Éè•Qõ~Ö’x Ö’Ü«µÅ∞ lac ÅHí¯. ~ stone „Ǩ^è•#K«O°º. H©ÅHí~. ~ dye JÅHíÎO°ã¨~ laceration (=∂~ã¨~) pÅÛ_«~. Hßi‡Hí∞O®Å∞. Ju =∞∞Yº Éè•Qõ~. ã¨Ç¨ÏK«O°∞Å∞ lady's finger ɡ~_«HßÜ«µ ladymuck ™®fiuâ◊Ü«µ~ QõÅ/ ÃÑ`ŒÎ#~ K‹ÖÏܵ~Kı ¢ã‘Î lag "≥#∞Hí|_«∞. ~ price =∂=∞¥Å∞ Hí~>ı KÍÖÏ K“Hí^è°O° knockout XHí¯ =∞∞+≤ìѶ¨∂`Œ~`À =∞>˜ì HíiÇ≤~K«@~ knock out stage ([@¡#∞) `˘Åy~Kı ^°â◊ knot (ã¨=∞∞„^° =∂O°æ~Ö’) XHí "≥∞·Å∞ (ã¨∞=∂O°∞ 6080 J_«∞Qõ∞Å∞) knowledge q*Ï˝#~. ~ intensive Hßi‡Hí â◊H˜Î J=ã¨O°"≥∞·# (Ǩx). HíÜ«µº. Hßi‡Hí∞Å∞. „Ǩ^è•<®~â◊~. ~ relations „âÍq∞Hí/ Hßi‡Hí ã¨~|~^è•Å∞. ~ tray =∞¥„`Œ Ç≤~_ÍHßO° áå„`Œ kiln |>©ì. ã¨xfl Ç≤Ï`Œ∞Å∞ kiwi #¥ºlÖÏ~_ü ^Õâ◊ã¨∞÷_«∞ kleptomania ^˘~Qõ|∞kú. K«Å#jÅ. =~K«Hí. clinical ~ O’QõxO°‚Ü«µ „Ǩܡ∂QõâÍÅ labour Hí+¨ì~. =~K«Hí`Œfi~ knavish Jqhu. ~ energy Qõu â◊H˜Î. ~ theory =ã¨∞ÎQõu ã≤^®ú~`Œ~. ÉÏkè~K«_«~ lacewing bug JH˜∆~`ŒÅ ѨÙO°∞Qõ∞ laching XHí „^®=}~Ö’x =∞>˜ì Ǩ^®O®÷ Å#∞ `˘Åy~Kı Ǩ^°úu lachrymal Híhfl>˜H˜ ã¨~|~kè~z#. JqhuǨO°∞_«∞ knavery JqhuǨO°`Œfi~. "≥∞Å¡Qå #_«∞K«∞ laggard "≥#∞Hí|_«¤ lagoon =∞_«∞Qõ∞. finger ~ á⁄_« "≥·# ã¨#flx ã¨O°ã¨∞û . H’Ü«µ_«~† (ǨÏ$^°Ü«µ~) <˘Ç≤Ê~K«_«~. ~ person H©ÅHí"≥∞·# =ºH˜Î. r=Híà◊ ÖËx laconic ™®^è•O°}. ~ saving „â◊=∞#∞ P^®Kı¿ã. Qõ∞iÎ~z# labia majora ܡ∂x "≥Å∞Ǩe ÉÏǨϺ lachrymose `˘~^°O°Qå U_ËÛ =ºH˜Î laciniate JxÜ«µ`Œ~Qå Híui Î ~z#/ H’ã≤# F뮪Å∞ Hí~_«O°Ñ¨Ù =∞∞_«∞`ŒÅ∞ labile Jã≤÷O° labium ÃÑ^°q. delayed ~ PÅ㨺"≥∞·# Hß#∞Ê. P=~. ã¨~„QõǨÏ"≥∞·# lacquer H©∆O°=iúx lactation K«#∞ÉÏe=fi_«~. ~ note H©Å Hß~â◊~. `ÍK«∞áå=∞∞ kingfisher ÅHí∞=∞∞H˜ Ç≤@ì kink "≥∞eHí uO°∞Qõ∞ key =∞∞Yº"≥∞·#† industry H©ÅHí 254 kyphosis kinking =~HíO° uO°Qõ_«~ kinky z„`Œ"≥∞·# kiosk _«Éσ ^°∞Hß}~. obstructed ~ J=O’^è°~ Híe y# Hß#∞Ê. |_ô¤ HÁ@∞ì kit „Ǩ`˺Hí/ =ã¨∞Î ™®=∞„y kitchen-cabinet J#kèHßO° ã¨ÅǨ ^®O°∞Å |$~^°~ kitchen garden kith and kin ÃÑO°>˜ `À@ |~^è°∞q∞„`Œ∞Å∞. Ǩx. tâ◊∞ áåOî°âÍÅ kindling xǨC =∞∞>˜ì~Kı~^°∞Hí∞ LǨܡ∂ y~Kı z#fl K‹Hí¯ =∞∞Hí¯ kindness and generosity ^°Ü«∂ ^®H˜∆}®ºÅ∞ kindreds ™®*Ï`Œ∞ºÅ∞ kinematics â◊∞^°úQõuâÍG~ kinesics Éè•¿+`ŒO° Éè•= „ǨHí@# kinetic Qõu[. lime ~ ã¨∞#flѨ٠|>©ì kindergarten z#fl Ç≤Å¡ÅHí∞ ÉÁ=∞‡Å. artificial ~ Hí$„u=∞ =∞¥„`ŒÇ≤~_«~. ~ gland Híhfl>˜ „Qõ~kä lachrymation HíhflO°∞ HßO°_«~ lachrymator ÉÏ+¨ÊHßi}˜ z#fl =∞∞Hí¯Å∞ lack O®Ç≤Ï`Œº~. (Ǩ^°‡) =ӺǨÏ~. Çıe Hí}∞Ѩ٠kodox millet PiHíÅ∞ kondo (É“^°ú ^ÕÇÍÅÜ«∂Ö’¡) PO®^è°# ã¨÷Å~ krait Hí@¡áå=∞∞ kronism `Œ=∞ Ç≤Å¡Å#∞ K«~Ç≤ `ÍÇı∞ u#_«~ kyphosis Qõ¥x (`Œ#~) 255 labelled lake Ll labelled 㨥z`Œ. ֒Ǩ~. knock ~ Qå_ç^°Hßà◊∞§ knell J~u=∞Ѷ¨∞_çÜ«µ. ^è°¥O°Î"≥∞·# knavishness ^è°¥O°Î`Œfi~ knee "≥ØHßÅ∞. ~ union Hßi‡Hí ã¨~Ѷ¨∞~ labourer Hßi‡Hí∞_«∞. ^˘~Qõ/ ^˘_ç¤^®i K‹e¡~ѨÙ(Å∞) kick off „áåO°~aè~K«∞ kick the bean gyáÈ=Ù kick up xO°∞`ÍûǨÏǨ_«∞ kiddie z#fl Ç≤Å¡ÇÍ_«∞ kidney =∞¥„`ŒÇ≤~_«~. ~ Ǩi„â◊=∞. „â◊=∞. Ö’`Œ∞ÖËx K‹O°∞=Ù lagopthalmos Hí#∞fl=∞¥Ü«µÖËHí áÈ=_«~ laissez-faire ¿ãfiKÍÛù q^è•#~/ ÇͺáåO°~ laity Ö“H˜Hí „Ç¨[Å∞ lake Hß™®O°~. „Ǩã¨=~. gO°∞_«∞ knitting Lxfl (^°∞ã¨∞ÎÅ) Je¡Hí knockdown Ju `ŒHí∞¯=. P@Å ^®fiO® K«^°∞=Ù K‹¿ÑÊ |_ç. áåÅ∞KıǨ@~ lactogenic H©∆O°=O°úHí lactometer H©∆O°=∂ǨHí~ lactose áåÅÖ’ K«H≥¯O° lacuna Å∞ǨÎ~. Q˘@ì~ =~>˜ xO®‡}~. „â◊^°úÖËx lackey ÉÏxã¨ÖÏQõ „Ǩ=iÎ~Kı lackluster Hß~u qÇ‘Ï#"≥∞·#. MÏm. „âÍq∞Hí∞Å∞. O°~„^è°~. L^®ã‘#. ~ reaction Qõu „ǨuK«O°º. ã¨~^°∞. ~ theory of heat L+¨‚Qõu âÍG~ kinetics QõuâÍG~ king cobra O®K«<®Qõ∞.

~ mark "≥∞·Å∞O®Üµ. á⁄O° laminar flow ^°à◊„ǨÇÍǨÏ~ laminated á⁄O°Å∞ L#fl laminectomy "≥#∞flѨÓã¨ÅHí∞ ^°$_è°`Ífi xflKıÛ KÍáåHßO° xO®‡}®Å#∞ `˘Åy~Kı â◊GzH˜`Œû lamp nǨ~ lamp black nǨ=∞ã≤ lampoon JkèHı∆Ç≤~K«∞. ~ mower ^ÀHí∞_«∞ áåO°. x|~^è°#ÅHí∞ `ŒÖÁQõæx. Ǩi`ŒÇ≤~K«∞ lamentation qÖÏǨ~. ~ of negation x+≤^°ú. ~ of change Ǩi=O°Î# xÜ«µ=∞~. Ǩ^°úuÖËx. O°`ÍflÅHí∞ ã¨~|~kè~ z# lapis lazuli W~„^°hÅ=∞}˜. ~ of electrodynamics q^°∞º`ü Qõu âÍG xÜ«µ=∞~. ~ ward <ËÅH˜ ^°QõæO°Qå lane ã¨~^°∞ language Éè•+¨. HßHíÅHí~ languid J=ã¨O° "≥∞·# =ºH˜Î. *Ï„Qõ`ŒÎÖËx. qâ◊$~YÅ`Œ lavigate . ~ behaviour Éè•ë® „Ǩ=O°Î#. ~ out PÜ«µ∞^è°~`À Qõ>˜ìQå HÁ@∞ì. O°|ƒO°∞ `˘_«∞Qõ∞ lather #∞O°∞Qõ∞ latitude JH∆ß~â◊~ lattice Je¡Hí. <®ºÜ«µ~. ÖÏ~`ŒO°∞. „^°=º ã¨~ã¨÷ laurel ã¨`Œ`Œ ǨÏi`Í~Hí∞O°~ laurels Q“O°=~. ~ energy *ÏÅHíâ◊H˜Î laud â͡Ѷ≤∞~K«∞ laudable "≥∞K«∞ÛH’^°y#. 㨥„`Œ~. Hí_«Qõ_«~. `Œ_«Hí. áåO°≈fi. Qõ∞iÎ~K«^°y# ã¨~Ѷ¨∞@#/ q+¨Ü«µ~. zO°HßÅ~ L~_Ë. ~ grabbing Éèí¥=∂º„Hí=∞}. ~ of identity `Í^®`Œ‡º^è°O°‡~. K«@ì~. ~ of thermodynamics L+¨‚ QõuHí âÍG xÜ«µ=∞~ lawless JO®[Hí lawn ǨzÛHí |Ü«µÅ∞. ~ of struggle ã¨~Ѷ¨∞O°¬} xÜ«µ=∞~. gastric ~ [Oî°O° ^è•=#~ q^è°=O®Å∞. ~ disability J™®^è•O°} Éè•ë®„Ǩܡ∂Qõ~ larynx lascivious lascivious Öˇ·~yHí q+¨Ü«∂ã¨HíÎ lash HÁO°_Í`À/ Qõ>˜ìQå HÁ@∞ì. f„=~Qå q=∞ i≈~K«∞ lance â◊¥Å~. `ˇQõá⁄Qõ_«∞ law âÍã¨#~. ~ court <®ºÜ«µ™®÷#~. ~ tennis ǨzÛHí |Ü«µÅ∞Ö’ P_Ë P@ lawyer <®ºÜ«µÇÍk lax „Ǩ=∂}®efl áå>˜~K«x. ~ duck ã¨Ç¨Ü«µ~ L`ÍûǨÏ~ÖËx. x¿+^è° xÜ«µ=∞~. ~ bridge O≥~_«∞ Y~_ÍÅ#∞ Híe¿Ñ „Ǩ^Õâ◊~. Qõ_ç¤x HíuÎi~Kı Ü«µ~„`Œ~. ÖÏÇÍ lavage ^è•=#~. J<® ã¨HíÎ`Œ lasso LK«∞Û last ditch PYi/ z=iÜ«µ`Œfl~ lasting ã≤÷O°. JÅã¨@. ~ ful K«@ì|^°ú. ~ heat Qõ∞áÈÎ+¨‚~ lateral XHí ǨHí¯. xt`Œ~Qå q=∞i≈~K«∞ lassitude JÅã≤áÈ=_«~. JÅã≤áÈܵ# languish HÁ@∞ìq∞>Ïì_«∞. Ǩ„`Œ |~^è°#~ lamina ^°à◊~. Qõu~z#. ~ of chemical equivalents O°™®Ü«µ# `Œ∞źÉè•O°xÜ«µ=∞~. ~ of mass action „^°=º O®t „H˜Ü«∂xÜ«µ=∞~. <®ºÜ«µÇÍ^°=$uΆ (™®O°fi[xHí) xÜ«µ=∞~. Ǩ`Œ#~. „áåO°~aè~K«∞. „Ǩâ◊~ã¨hÜ«µ "≥∞·# laughing gas J^ÕǨxQå #qfi~Kı ÇÍÜ«µ∞=Ù (<ˇ·„@ãπ PH≥· û_ü) launch ǨiK«Ü«µ~ KıÜ«µ∞. JǨ[Ü«µ~ á⁄~^°∞ languor q„âÍ~u lantern nǨ~. "≥·_«¥O°º~ lapse HßÅ =º=kè Qõ_çz#. Hí∞~iî`Œ∞_«∞ lament â’H˜~K«∞. ~ mine =∞~^°∞ áå`ŒO°. ~ locked ǨiÇı+≤ì`Œ. áåi≈fiHí~. ~ deeds Éèí¥q∞ Ǩ>ÏìÅ∞. Qõ∞ǨÎ. ~ erosion áåi≈fiHí „Hí=∞Hí∆Ü«µ~ laterality UHíǨHí∆ „áå^è•#º~ lateral thinking ã¨$[<®`Œ‡Hí ã¨=∞™®º Ǩi+¨¯O°} laterite soils Z„O°=∞>˜ì.256 lam lam Qõ>˜ìQå HÁ@∞ì lamb Q˘„O≥ Ç≤Å¡ lambast(e) HÁ@∞ì lambent flame K«e`Œ *ÏfiÅ lame Hí∞~>˜. =∞xflHíQõÅ latch Qõ_çÜ«µ. Hí$Hß„Qõ~. tkäÅ laxative qO’K«#Hßi =∞~^°∞ laxity ã¨∞ã‘Î. Hí@ì_çÖËHíáÈ=_«~. ~ lord Éèí¥™®fiq∞. W~>˜ Ü«µ[=∂x. ~ use zoning J=ã¨O®Å „áåuǨkHíÃÑ· Kı¿ã <ËÅ qÉèí [#. *ÏbǨx. Hß~u *ÏeHí lanugo tâ◊∞O’=∞~ lanyard DÅ/ KÍHí∞ z=O°Hí>˜ì# Qõ>˜ì ^®O°~ laparoscopy L^°O°H’â◊ â◊GzH˜`Œû laparotomy L^°O°KıÛù^°#~ lapidarian O®à◊§Hí∞. ^è°O°‡~. ~ scape Éèí¥^°$â◊º~. ^°Ü«µ. hO°ã≤~z#. ǨiѶ¨∞ latch on to =∞Çı∞Hí~ K‹~^°∞ latent „ǨK«Ûù#fl. <®ºÜ«µ~ J#∞=∞ u~z#. Hí~HíO° <ËÅÅ∞ laterization Z„O°=∞>˜ì <ËÅÅ∞ UO°Ê_«@~ latex O°|ƒO°∞ áåÅ∞. <ËO°~ lard JÅ~HßO° „áåÜ«µ~Qå =∂>Ï¡_«∞† Ǩ~kHÁ=Ùfi lardaceous HÁ=ÙfiǨ>˜ì# larder PǨO° Ǩ^®O®÷Å∞ ÃÑ>ıì Qõk ÖË^® JÅ=∂O® large scale Éè•s("≥∞∞`ŒÎ~) largesse L^®O°`Œ. ~ slide <ËÅH’`Œ. ֒Ǩ~. ~ suit ^®ÇÍ. ~ of electrolysis q^°∞º`ü qâı¡+¨} „H˜Ü«∂ xÜ«µ=∞~. HßHíÅH©Ü«µ laryngitis ã¨fiO°¿Ñ>˜Hí ÉÏ^è° laryngoscope ã¨fiO°¿Ñ>˜Hí ^°O°≈x laryngospasm ã¨fiO°¿Ñ>˜Hí ǨÏOîß`ü ã¨~H’K«~ larynx ã¨fiO°¿Ñ>˜Hí. ~ of chemical combination O°™®Ü«µ# ã¨~ܡ∂Qõ xÜ«µ=∞~. "≥∞`ŒÎ^°#~. Ǩ@Å~. Éèí¥ã≤÷u. (Ǩ~@)Éèí¥q∞. O°^°∞Ì lap top "≥~@ fã¨∞HÁxáÈQõÅ. Q˘à‹§~. ÉèíO°Î ™È^°O°∞Ö’¡ XHí ix qÇÍǨÏ~ Kıã¨∞HÁ#∞ lavish ^°∞ÉÏO®† Jq∞`Œ =ºÜ«µ~ KıÜ«µ∞. ~ classification Éèí¥=sæ HíO°}. H©iÎ 257 laxity lava L+¨‚„^°=~. Hí~ѨӺ@O∑ larceny ^˘~Qõ`Œ#~. â◊H˜Î ÖËx. ^®#~ lark about ǨxH˜ O®x q+¨Ü«∂ÅHí∞ P#~^°Ç¨_«∞ larvicide _ç~ÉèíHí <®â◊x larviparous ÖÏO®fi ^®fiO® ѨÙ#O°∞`ŒÊuÎ Kı¿ã r=ÙÅH˜ ã¨~|~kè~z# laryng(e)al Hí$Hß„wÜ«µ. ~ breaker <®ºÜ«µ Éèí~[ Hí∞_«∞/ qO’kè. D>ˇ land <ËÅ. ÃÑ^°Ì Ǩ_«= launder J„Hí=∞=∂O®æÅ ^®fiO® ã¨~áå k~z# _«|∞ƒ#∞ K‹ÖÏ=∞}˜Ö’H˜ `ˇK«∞Û laundry KÍHíe HÁ@∞ì.

K«@ì~ J#∞=∞u~z#. ~ right K«@ì|^°ú"≥∞·# ǨÏHí∞¯. ÇıO˘Híi g∞^° P^è•O°Ç¨_«∞ lean years Qõ_«∞¤ ã¨~=`ŒûO®Å∞ leap Q≥~`Œ∞. sabbatical ~ qâ◊fiq^®ºÅÜ«∂Ö’¡ HÁxfl ã¨~=`ŒûO®Å∞ L^ÀºQõ~ Kıã≤# `ŒO°∞ÇÍ`Œ leave behind XHí „á⁄ÃѶã¨O°∞ `Í#∞ Kıã¨∞Î#fl Ǩiâ’^è°# H’ã¨~ F ã¨~=`ŒûO° HßÅ~ fã¨∞Hí∞#fl ÃãÅ=Ù. ǨiǨO° O°¥Ç¨Hí"≥∞·# ÃãÅ=Ù. X_«~|_çHí Ǩ„`Œ~. K«O°‡~. ÇÍO°ã¨`Œfi~Qå ã¨~„Híq∞~z# Pã≤Î/ gÅ∞<®=∂ Pã≤Î legal K«>ÏìxH˜/ <®ºÜ«∂xH˜ ã¨~|~kè~z#. ~ worker K«O°‡ HßO°∞_«∞ leathery `ÀÅ∞ÖÏQõ∞~_Ë leave =^°eÇıÜ«µ∞† ÃãÅ=Ù. H’q^°`Œfi~ lease Qõ∞`ŒÎ. q^è•# =∞~_«e. ~ miner PHí∞ QÀHı ѨÙO°∞Qõ∞. 㨄Hí=∞"≥∞·# legitimate K«@ì|^°ú"≥∞·#. ~ down qkè~K«∞. ǨÅK«x leaning J=∂O°æ~Ö’ „Ǩ=iÎ~K«∞ lean on ǨO°Ç¨ux LǨܡ∂y~K«∞. ™®=∂#∞º_«∞ lay-off `Í`ͯeHí"≥∞·# =∞¥ã≤Çı`Œ laze ã¨~`Œ$Ç≤ÎǨ_«∞ lazy bones ™È=∞iáÈ`Œ∞. ~ sovergnity K«@ì|^°ú ™®O°fiÉè“=∂kèHßO°~. ~ marxism K«@ì|^°ú =∂i¯û[~. compensation ~ ѨiǨ~° ~°∂ѨHõ"≥∞ÿ# Q≥·O®›[s. ~ tender K«@ì|^°ú"≥∞·# „^°=º~. ~ manure PH≥O°∞ѨÙ: ZO°∞ѨÙQå LǨܡ∂y~Kı PHí∞Å∞. ~ article ÇÍO®ÎǨ„u HíÖ’¡ „Ǩ^è•# Çͺã¨~. ~ holder H“Å∞^®O°∞ leash Hí∞Hí¯#∞ Hí>ıì `ÀÅ∞ Ǩ@Hß least Híx+¨ª. half pay ~ ã¨Qõ~ r`Œ~`À ÃãÅ=Ù. ~ diseases PHí∞ `ˇQ∞õ à◊∞§. casual ~ J= ã¨O° ÃãÅ=Ù. ~ power âÍã¨#~ Kı¿ã JkèHßO°~ legislature âÍã¨#ã¨Éèí legitamisation K«@ì|^°ú~/ <®ºÜ«µ ã¨=∞‡`Œ~ K‹Ü«µº_«~ legitimacy K«@ì|^°ú`Œ. ~ folder PHí∞=∞∞_«`Œ ѨÙO°∞Qõ∞. ™®^è•O°}~Qå ã¨~áå^°H©Ü«µ~. ~ person „Ǩ*Ï˝âÍe. ^°à◊~. ã¨=∞~[㨠xO®‡}~ leg room HßO°∞Ö’ =∞∞~^°∞ ã‘@∞~_Ë „Ǩ^Õâ◊~ legumes ǨǨC k#∞ã¨∞Å∞ kfiq^®O°Hí Ѷ¨ÖÏÅ∞ legalisation . ~ green Ǩ„`ŒÇϨ i`Œ~. ~ hopper PHí∞ q∞_«`Œ. ~ reserveÉèí„^°`Œ H’ã¨~ xÅ∞= L~KÍeû# Híh㨠"≥∞∞`ŒÎ~. <®Ü«µHí`Œfi~ leading PkèHíº~Ö’ L#fl leaf PHí∞. hHí∆à◊#~ lead ã‘ã¨~† "≥∞∞@ì"≥∞∞^°@ #∞~_«∞. ~ out "≥~@<Ë J~wHíi~K«∞ leap year Ѷ≤„|=i <ˇÅÖ’ 29= O’A#fl ã¨~=`ŒûO°~ learned áå~_ç`Œº~ QõÅ. ~ aid <®ºÜ«µ ã¨Ç¨Ü«µ~. maternity ~ „Ǩ㨥u ÃãÅ=Ù. ~ question ã¨=∂^è•<®xfl J¿ÑH˜∆~Kı „Ǩâ◊fl leadership <Ë`Œ$`Œfi~. ~ assembly âÍã¨#ã¨Éèí. medical ~ J<®O’Qõº ÃãÅ=Ù. ѨÓ`Œ lay figure #=∞¥<® (HÁÜ«µºÉÁ=∞‡) H©Å∞ ÉÁ=∞‡ layman áå=∞O°∞_«∞. OÕHí∞. H“Å∞. <®ºÜ«µ"≥∞·#. HÁ#∞QÀÅ∞ KıÜ«∂Å<Ë L^ÕÌâÍxH˜ O®=_ÍxH˜ Ǩ>ıì ã¨=∞Ü«µ~ leaden hO°ã¨~`À J_«∞Qõ∞Å∞ ÇıÜ«µ∞ leader <®Ü«µHí∞_«∞. Ǩ~_ç`Œ∞_«∞ learnedness áå~_ç`Œº~. ~ council âÍã¨# =∞~_«e. ^°¥Hí∞. huÇÍHíº~ (z„`ÍxH˜) ÇͺMϺ#~ leggy á⁄_«"≥·# Hßà◊∞§QõÅ legible ã¨Ê+¨ì"≥∞·#. J~^°∞Hí∞ fã¨∞Hí∞#∞ J#∞=∞u. ~ back HÁ#∞QÀÅ∞^®O°∞ #∞~z uiy H˜O®ÜµH˜/ J^≥ÌHí∞ fã¨∞H’=_«~. q^è•#ã¨Éèí. q^è°∞ÅHí∞ Q≥·O®›[O°Ü˵º HßÅ~. sick ~ J<®O’QåºxH˜ WKıÛ ÃãÅ=Ù leave behind =ke "≥o§áÈ=_«~ leave of absence J#∞Ǩã≤÷u ÃãÅ=Ù leave off =keÇıÜ«µ∞/ KıO°ÛHíáÈ=Ù Lebensraum rq~K«_ÍxH˜ J#∞"≥·# „Ǩ^Õâ◊~ lecher Hß=∞∞Hí∞_«∞ lecture LǨ<®ºã¨~.lay ™®^è•O°}. ~ person <®ºÜ«µã¨~|~^è°. J~^°"≥∞·# legion Ãã·#º~Ö’ qÉè•Qõ~† ã¨=∞¥Ç¨Ï~† KÍÖÏ ZHí∞¯= legionary Hí∂e p=∞Å∞ PǨO°~ `ˇKıÛ q^è•#~ legionnaires TÇ≤iu`Œ∞ÎÅHí∞ ™ÈHı „áå}®~`ŒHí Çͺkè legislative âÍã¨# ã¨~|~kè. ~ webber PHí∞=∞∞_«`Œ ѨÙO°∞Qõ∞ leaflet HíO°Ç¨„`Œ~ league match (™®^è•O°}~Qå) `˘e J~K‹ áÈ>© league of nations <®<®*Ïu ã¨q∞u lay 258 leave leaking HßO°∞`Œ∞#fl lean ã¨#flx. ~ expenses H’O°∞ì YO°∞ÛÅ∞. ÇͺMϺ#~ ledger P=O®˚: k#ã¨i ÖˇHí¯/ MÏ`Í. <®Ü«µHí`Œfi~ =Ç≤Ï~K«∞. earned ~ ã¨~áå k`Œ/ Pi˚`Œ ÃãÅ=Ù. ~ spots =∞K«Û `ˇQõ∞à◊∞§. ^®@∞. compassionate ~ Ǩi Çı^°# ÃãÅ=Ù. ~ procedure âÍã¨xHí/ <®ºÜ«µ „Ǩ„H˜Ü«µ. <®ºÜ∂Hí i~K«∞ legate q^ÕâÍÖ’¡ áÈѨ٠„Ǩuxkè legated XHí ^Õâ◊ „ǨÉèí∞`ÍfixH˜ W`ŒO° ^ÕâÍÅ „Ǩux^è°∞Å∞Qå ǨxKı¿ã O®Ü«µ ÉÏO°∞Å∞/ JkèHßO°∞Å∞ legend H©iÎ<®i˚~z# =ºH˜Î† ѨÙO®}Qå^ä°. ~ before ã¨=∞ Hí∆~Ö’ L~K«∞. Ö“H˜Hí. ~ time L`ŒÊuÎ KıuH˜ J~k =fi_ÍxH˜ Ǩ>ıì ã¨=∞Ü«µ~. q^®º=~`Œ∞_«∞. annual ~ ã¨~=`ŒûO° HßÅ~ Ö’x Q≥·O®›[s k<®Å∞. J`ŒºÅÊ leather `ÀÅ∞. ÉÏ^è°º`ŒÅ∞#fl =ºH˜Î. <®ºÜ«µ|^°ú`Œ legalize K«@ìã¨=∞‡`Œ~KıÜ«µ∞. =∞∞~^°∞~K«∞. <®}ıÅ∞ 259 legumes âÍã¨#ǨO°~ KıÜ«µ_«~. ~ construction âÍG|^°ú O°K# « . <®ºÜ«µã¨=∞‡u. ~ of the house ã¨Éè• <®Ü«µHí∞_«∞/ <®Ü«µHí∞O®Å∞. ~ clerk P=O®˚ Qõ∞=∂™®Î lee ÇÍ`Í=O°}~ #∞~z Hßáå_Ë ã¨÷Å~ leech [ÅQõ† [ÅQõÖÏ~>˜ =ºH˜Î leer "≥_«#=Ùfi† HÁ~>ˇQå #Çıfi leery l`Œ∞ÎÅ=∂i left front ÇÍ=∞ǨHí∆~ leftist ÇÍ=∞ǨH∆ßxH˜ K‹~k# =ºH˜Î leftover q∞yeáÈܵ# leftward ™È+¨e*ÏxH˜ ^°QõæO°Qå L~_Ë O®[H©Ü«µ q^è•#~ left winger ÇÍ=∞ǨH∆ßaè=∂x legacy L`ŒÎO°^®Üµ`Œfi~. |^°úHíã¨∞Î_«∞ leaching =_«áÈ`Œ. `Œºl~K«∞ layer á⁄O°. `Œy#. <®ºÜ«µ|núHíO°}~ legalism âÍã¨#/ <®ºÜ«µ ǨO®Ü«µ}`Œfi~ legality <®ºÜ«µ`Œ~. K‹Å∞¡ ÉÏ@Ü˵º O°¥áåÜ«µÅ <À@∞¡. =∞∞~^°∞~_ç #_çÇ≤~K«∞. ~ hold H“Å∞Éèí¥q∞/ H“Å∞ ^®fiO® ǨÏHí∞¯.

~ science r=âÍG~. ^è•O°}®kè HßO°~ 261 light [=∂#`Œ∞Ǩ_«¤ =ºH˜Î. ^è°O®=`Œ∞ ÃÑ>˜ì# =ºH˜Î lienor ^è°O®=`Œ∞ ™⁄`Œ∞Î#∞ ™⁄~`Œ~ Kıã¨∞ HÁ<Ë Ç¨ÏHí∞¯ lien shares O°∞}„Qõã¨Î~ ÇÍ>ÏÅ#∞ ™⁄~`Œ~ Kıã¨∞Hí∞x JÇı∞‡ ǨÏHí∞¯ lie over PÇ≤ L~K«∞ lieu |^°∞Å∞Qå. ~ history rq`Œ K«i„`Œ. =∞~^°HÁ_ç`Œ#~. „áå}®~`ŒHí"≥∞·# lethargic L`Œ∞ûHí`ŒÖËx. ÃÑ^°=ÙÅ∞ K«Ç¨Êi~K«_«~† qǨs`Œ~Qå HÁ>ıì XHíO°Hí"≥∞·# tHí∆ lie Jã¨`Œº~. ™®÷ܵ level headed K«e~K«x. ~ insurance #ë®ìÅHí∞ Ǩi ǨO°~ K‹e¡~Kı c=∂ liable ÉÏ^è°º`Œ. |^°úHí~ 260 lexicology lettering JHí∆O° su let up `Œyæ~K«∞ leucocytosis O°HíÎ~Ö’ `ˇÅ¡Hí}®Å∞ ÃÇÏK«∞Û Hß=_«~ leucoderma ÉÁe¡. ~ of last resort i[O°∞fi ÉÏ~H± PѶπ W~_çÜ«∂ length á⁄_«=Ù. ~ saving drug „áå}O°Hí∆ H“+¨^è°~. ~ lienee . ~ expectation rq`Œ Ǩi}®=∞~. K«^°∞#∞ KıÜ«µ_«~ level playing field ã¨=∂<®=HßâÍÅ∞ lever `Œ∞ÖÏ^°~_«~ leverage ǨÅ∞Hí∞|_ç. L`ŒÎO°^®Üµ liaison J#∞ã¨~^è•#~. [i=∂<®. Qõ~cèO°~Qå L~_«∞ levelling ã¨=∂hHíO°}~. ~ expectancy r=# HßÅѨ٠J~K«<®. <®ºÜ«µ~ lexicography xѶ¨∞~@∞ xO®‡} âÍG~ lexicology Ǩ^°âÍG~ lexicon lexicon („Ǩ`˺Hí) Ǩ^°H’â◊~ liability ÉÏ^è°º`Œ. `ˇÅ¡=∞K«ÛÅ∞ leucoma Hí~>˜Ö’ `ˇÅ¡Ñ¨Ù=Ùfi leucorrhoea `ˇÅ¡|@ì (¢ã‘ÎÅ Çͺkè) leukemia XHíO°Hí~ áå~_«∞O’Qõ~ leukopenia O°HíÎ~Ö’ `ˇÅ¡Hí}®Å∞ `ŒQõæ_«~ leukopoiesis âıfi`ŒHí}’`ŒÊuÎ. ~ imprisonment rq`Œ Mˇ·^°∞. ÃÑ`ŒÎ#~ K‹ÖÏܵ~Kı ™®=∞O°÷º~. ~ oil x=∞‡Qõ_ç¤ #¥<ˇ lend JÇ≤ÊK«∞Û. K«@ì~. xO°∞ `ÍûǨÏ~. converging ~ Jaè™®iHí @Hí~. contact ~ ã¨~ǨO°¯ Hí@Hí~. ã¨~Ü«µ=∞#~ QõÅ.leisure leisure q„âÍ~u. ~ space xÜ«µq∞`Œ J=HßâÍÅ#∞ "≥`ŒHí_ÍxH˜ Hß=Åã≤# ã¨=∞Ü«µ~. ~ hearted L`ÍûǨÏ~Qå L#fl. [_«`Œfi~. JkèHßO°~. â◊H˜ÎÖËx. ~ fingered ^˘~Qõ`Œ#~ Kı¿ã. =∂O°∞Qå life rq`Œ~. JÅ ã¨`Œfi~. `ˇÅ¡O°HíÎ Hí}®Å L`ŒÊuÎ level K«^°∞#∞. Qõ∞@HíÅ∞ q∞~Qõ_«~. q=∞∞H˜Î libertine Öˇ·~yHí q+¨Ü«∂Ö’¡ J<ˇ·uHí~Qå L~_Ë =ºH˜Î liberty ¿ãfiK«Ûù libido qâı+¨ Öˇ·~yHí ÇÍ~Kè«. ~ size xÅ∞"≥`Œ∞Î. fO°∞|_ç (ã¨=∞Ü«µ~) lemon grass x=∞‡Qõ_ç¤. O°∞}~. ÇͺÇ≤Î liegeance ÉèíH˜Î. âÍã¨#ã¨=∞‡`Œ"≥∞·# licking <®Hí_«~. crown heel ~ `ŒÅ #∞~z =∞_«=∞ =O°Hí∞ lengthy KÍÖÏ ã¨=∞Ü«µ~ fã¨∞HÁ<Ë. „áå}~. ǨO°Ç¨u. qâÍfiã¨~ lien ^èO ° ®=`Œ∞Qå ÃÑ@∞ìHÁ<ËÇϨ Hí∞¯. Ãã·#º~Ö’ KıiHí lex âÍã¨#~. ~ fastness Hß~u ã≤÷O°`Œ. ã¨O°Hí∞ x~Ǩx F_«† ™®ìHí∞ =∂O≥¯>’¡ HÁ#∞QÀà◊∞§. `ËeHí. ~ cycle rq`Œ K«„Hí~. ~ industry `ËeHí Ǩi„â◊=∞. ~ fund c=∂ Hí~ÃÑhÅ xkè. J`Œ∞º#fl`ÍkèHßO°~ QõÅ levied qkè~z# levies ã¨∞~HßÅ∞ levigator uO°Qõe levitation ÇÍÜ«µ∞ã¨Î~Éèí#~ levity ÖÏѶ¨∞=~. ~ estate Ü«µ[=∂x Pã≤ÎÃÑ· =KıÛ P^®Ü«∂xfl J#∞Éèíq~Kı ǨÏHí∞¯ H’Ö’Ê=_«~. hO°ã¨ "≥∞·# lethargy L^®ã‘#`Œ. J`Œº~`Œ â◊H˜Î=~`Œ "≥∞·#. ~ assured rq`Œ c=∂ L#fl =ºH˜Î. KÍǨź~ levophobia Z_«=∞"≥·Ñ¨Ù =ã¨∞Î=ÙÅ~>ı ÉèíÜ«µ~ levy Ǩ#∞fl. ~ tables r=# ã¨=∞Ü«µ Ǩ>H ì˜ . xâ◊ÛÅ ã≤÷uÖ’ L#fl h>˜H˜ ã¨~|~kè~z# leper Hí∞+¨∞ªÇͺkè QõÅ =ºH˜Î lepidote z#fl z#fl á⁄Å∞ã¨∞Å`À HíÇ¨Ê |_ç# leprosarium Hí∞+¨∞ªO’Qõ "≥·^°ºâÍÅ leprosy Hí∞+¨∞ªO’Qõ~ leptodermous ǨÅ∞K«x K«O°‡~QõÅ lesbian ã¨fie~Qõ ã¨~ǨO°¯~ Kı¿ã ¢ã‘Î lesion QåÜ«µ~ less `ŒHí∞¯= lessee H“Å∞^®O°∞ lessor H“Å∞H˜KıÛ =ºH˜Î let H“Å∞ ™œHíO°º~ let down Éèí~QõǨO°K«∞. O°∞}~ WK«∞Û lender JǨCÅ∞ WKıÛ =ºH˜Î/ ã¨~ã¨÷. cataractous ~ JáåO° ^°O°≈Hí <Ë„`Œ Hí@Hí~. Jux„^°. ~ headed "≥∞·Hí~Qå L#fl. Hß=∂`Œ∞O°`Œ librettist ã¨~w`Œ <®@HßxH˜ Ǩ^®Å∞ O®¿ã =ºH˜Î licenc(s)e J#∞=∞u(Ǩ„`Œ~) licensee J#∞q∞`Œ =ºH˜Î licensor J#∞=∞u WKıÛ =ºH˜Î/ ã¨~ã¨÷ lichenometry Ç≤Ï=∞™®÷Ü∂ =∂Ǩ#~ licit x+≤^°ú~Hßx licitation L=∞‡_ç Pã≤Îx Ǩ~K«∞HÁ<Ë q^è•#~ licitator J=∞‡Hí~Ö’ áå@^®O°∞ licitum <®ºÜ«µ"≥∞·#. `À_«Ê_«Hí∞~_«∞ lethal Ѷ¨∂`Œ∞Hí. ã¨=∞ã¨÷bHíO°}~.í ~ tenant r=# ǨO°º~`Œ~ H“Å∞^®O°∞. J„Hí=∞ ã¨~|~^è°~ liane ÃÑ·H˜ áåHı "≥∞∞Hí¯ libel ed`Œ ѨÓO°fiHí x~^° liberal art L^®`ŒÎ Híà◊ liberalisation ã¨O°mHíO°} liberalism L^®O°ÇÍ^°~ liberate q=∞∞H˜Î Híey~K«∞ liberated area q=∞∞HíÎ „áå~`Œ~ liberation q"≥ØK«#. ~ time rq`Œ HßÅ~ ligament ™®flÜ«µ∞=Ù† Ǩ>Ïì ligation |~^è°#~. á⁄_« "≥·# lenity B^®O°º~ lens Hí@Hí~. diverging ~ JǨ™®i Hí@Hí~ lentic Ǩiâ◊∞„Éèí"≥∞·#. ~ style r=#â‹·e. ~ less r=O°Ç≤Ï`Œ. J=∞‡HßÅ∞ ã¨fiÅÊ~Qå [O°∞Qõ∞† |O°∞=Ù ÖËx. =∞∞_çÇıÜ«µ@~ ligature =∞∞_çÇıÜ«µ_ÍxH˜ ÇÍ_Ë ^®O°~ light Hß~u. #ë®ìxH˜ ÉÏ^è°∞º _≥·# =ºH˜Î. O°∞ã¨∞~. =∞¥Å ^è°<®xH˜ O°∞}®ÅHí∂ =∞^è°º QõÅ x+¨ÊuÎ leviable qkè~Ǩ^°y# leviathan uq∞~yÅ~. ~ colour `ËeHí O°~Qõ∞.

midsternal ~ O˘=∞∞‡ =∞^è°º OÕY. amniotic ~ L=∞‡hO°∞. ~ year Hß~u ã¨~=`ŒûO°~. ~ weight `ËeHíáå>˜. ã¨~ǨO°¯ Éè•+¨ lingual lǨÏfi ã¨~|~^è°"≥∞·# linguist Éè•ëê (âÍG) Çı`ŒÎ linguistic determinism Éè•ë® xO®‚ܵ« Hí ÇÍ^°~ linguistic relativity Éè•ë®™®¿ÑHí∆`Œ linguistics Éè•ë®âÍG~ liniment `ˇ·Å~. `Ë@ܡµ·# line w`Œ. ~ of vision gHí∆} OÕY. ™®Ç≤Ï`Œºr=ÙÅ∞ literature ™®Ç≤Ï`Œº~. ~ translation Ü«µ^äß`Œ^äß#∞ÇÍ^°~ literally L#fl^°∞#fl@∞¡Qå. ™®=∂#º Éè•+¨. ~ monochromatic UHí =O°‚ Hß~u likeable ¿ãflǨÏÉè•=~ QõÅ/ #KıÛ likelihood ã¨~ÉèÏ=º`Œ liken XHıÖÏ L~_Ë lilac ÖË`Œ T^®O°~Qõ∞ limb J~Qõ~. <®O°Qõ∞_«¤. nO°… linear shape nO®…Hí$u line call . ~ zone fO°ã¨÷ =∞~_«Å~ live birth „áå}~`À ѨÙ@ì_«~ live in ǨxKı¿ã KÀ@<Ë x=ã≤~K«∞ livelihood r=# Éèí$u. *Ïa`Í. Híe¿Ñ. ~ vote system Ǩiq∞`Œ F@∞ Ǩ^°úu limiting ã‘=∂~`Œ J=kèHí. Ǩi ã¨=∂Ç≤Î KıÜ«µ∞. #Qõ ^°∞Qå =∂O°∞Û. JO°÷~Hßx q^Õâ◊ Éè•+¨ lingua <®Å∞Hí. isothermal ~ ã¨"≥ØëÈ‚„Qõ`Í OÕY. =~QÕ limpid ã¨fiK«Ûù"≥∞·#. ã¨Ç¨ÏÅQõfl`Œ. Ǩ>˜ìHí listing ™®ìH± ZHıû Û~lÖ’ ¿+O°∞¡ #"≥Ø^°∞ Hß=_«~ lip service livelihood list price L`ŒÊuÎ^®O°∞ 㨥z~Kı ^è°O° list renting =∞∞Yº"≥∞·# qxܡ∂Qõ^®O°∞Å q=O®Å *Ïa`Í#∞ =∞O’ ã¨~ã¨÷Hí∞ HÁ~`Œ O°∞ã¨∞~ fã¨∞HÁx ã¨=∞iÊ~K«_«~ literacy JHí∆O®ã¨º`Œ literal =∞¥ÖÏO°÷~. upper ~ ÉÏǨï=Ù. Kıܵ limber P@Hí∞ =∞∞~^°∞ Çͺܫ∂=∞~ KıÜ«µ_«~ limbo JxtÛ`Œ/ Jã¨~ѨÓO°‚ ã≤÷u limerick Ǩ㨺Híq`Œ lime stone ã¨∞#flѨ٠O®Üµ limit Çı∞O°. HíǨ@ ã¨Ç¨Ü«µ~ lipuria =∞¥„`Œ~Ö’ HÁ=Ùfi áÈ=_«~ liquefaction „^°gHíO°}~ liquefied gas „^°gHí$`Œ ÇÍÜ«µ∞=Ù liquid „^°= (Ǩ^®O°÷) ~ liquid assets #Qõ^°∞ O°¥Ç¨~Ö’x Pã¨∞ÎÅ∞ liquidate kÇÍÖÏfÜ«µ∞. OÕY. „ǨK«∞ O°}®ÅÜ«µ~ lithosphere Pâ͇=O°}~. lineup [@∞ì =O°ã¨ linger J=ã¨O°"≥∞·# ^®xHí~>ı =ůÅ~ ZHí∞¯= ¿ãѨÙ~_Ë. ã¨~`Œu linear XHı =O°∞ã¨Ö’ L#fl. =„™®ÎÅ∞. ÇıÖÏ_Ë lingerie ¢ã‘ÎÅ Ö’^°∞ã¨∞ÎÅ∞ lingo =∂>Ï¡_«ÖËx. artificial ~ Hí$„u=∂~Qõ~. „Ǩã¨=[Å~ lis Çͺ[º~. lǨÏfi lingua franca ã¨~^è•#Éè•+¨. „^°=º`Œfi~ liquifier „^°gHíO°}˜ liquor =∞^°º~. ÖËǨ#~ lining ѨÓ`Œ link Å~H≥ linkage |~^è°#~. ÇÍK«º~Qå literariness ™®Ç≤Ï`ͺ`Œ‡Hí`Œ. =∞¥ã≤ÇÜ ı µ« ∞. ~ oil JqÃã #¥<ˇ lint (â◊G zH˜`ŒûÖ’ LǨܡ∂y~Kı) "≥∞`ŒÎ>˜ Qõ∞_«¤ lintel J_«¤^°¥Å~ lion ã≤~ǨÏ~ lion's share =∞∞Yº"≥∞·# ÇÍ>Ï/ ÃÑ^°Ì Éè•Qõ~ lip ÃÑ^°q lipaemia O°HíÎ~Ö’ HÁ=Ùfi Ǩ^®O®÷Å∞ ZHí∞¯= Hß=_«~. Çͺ[º„Qõã¨Î litigate <®ºÜ«µ™®÷#~Ö’ ^®ÇÍ#∞/ Çͺ*Ϻxfl Z^°∞O˘¯<Ë =ºH˜Î litigation Çͺ[º~. xO°¥‡ Å# liquidator kÇÍÖÏ fã≤# ã¨~ã¨÷ =º=Ǩ O®Å#∞ ã¨iK«¥¿ã~^°∞Hí∞ <®ºÜ«µ™®÷#~ xÜ«µq∞~z# =ºH˜Î liquid fuel „^°Çı~^è°#~ liquidity „^°=`Œfi~. ^°$HíÊ^ä°~. ¿ÑpH’O°∞. ™®O®Üµ. ~ fast =∞xflHí (O°~Qõ∞). =∞¥ã≤Çı`Œ. XHí =∂@Hí∞ „Ǩ^è•#~Qå `ÀKı ™®=∂<®ºO°÷~. ~ verse ã¨O°^® Híq`Œfi~. ~ sovereignty Ǩiq∞`Œ ™®O°fiÉè“=∞`Œfi~. ÇÍã¨O°HíÎ`Œ 263 lipid lipid HÁ=Ùfi Ǩ^®O°÷~ lipodystrophy HÁ=Ùfi `ŒQõæ_«~. ~ spectrum OÕMÏ=O°ÎǨ@~ scattening Hß~u 262 lipaemia lineage =~â◊„Hí=∞~. Çͺ[º„Qõã¨Î litter K‹`ÍÎK‹^®O°~ little masters J}∞ tÅ∞ÊÅ∞ littoral ã¨=∞∞„^°fO°Qõ`Œ. tÖÏ=O°}~ lithotomy =∞¥„`Œ=∂O°æ~Ö’x O®à◊§ `˘Å y~Ѩ٠litigant ^®ÇÍH’O°∞. ~ monarchy Ǩiq∞`Œ O®[iHí~. ammonia ~ Qå_è° J"≥ØxÜ«∂. x~°úi~K«∞. xO°¥‡e~K«∞ liquidation kÇÍÖÏ. ^®ÇÍ lisping Jã¨Ê+¨ì~Qå =∂>Ï¡_«_«~ lissom <®EHí∞Qå list J#∞„Hí=∞}˜Hí. r=<®^è•O°~ Jܵ# Ǩx/ L^ÀºQõ~ . Híq`Í`Œ‡Hí`Œ literary ™®Ç≤Ï`Œº ã¨~|~kè literati q^®ºkèHí∞Å∞. O˘=∞∞‡>ˇ=∞∞Hí. ~ soils `ËeHí <ËÅÅ∞. „^°=(Ǩ^®O°÷) ~. line call filling „Ǩ`Œºi÷ ã¨~ã¨÷Å∞ #¥`Œ <À`ŒÊ`Œ∞ÎÅ#∞ Pq+¨¯i~K«_«~ linen |@ìÅ∞. ~ factor J=kè HßO°Hí~ limner Híà®q<Àk limnology ã¨O’=O°âÍG~ limnophilous ã¨O°ã¨∞ûÖ’¡ x=ã≤~Kı limp Hí∞~>˜#_«Hí† Hí∞~>˜Qå #_«∞K«∞† â◊H˜Î ÖËx. ÇÍK«º~. ™®O°ã¨fi`Œ~. ^®ÇÍ litigious Çͺ[ºQõ`Œ. ~ market ÇÍ>ÏÅ∞ Ǩiq∞`Œ~Qå =∂„`ŒÇı∞ Åaè~Kı qǨ}˜. `ŒyÖË link language ã¨~^è•# Éè•+¨ lin seed JqÃãÅ∞. ~ source Hß~u „ǨÉè•=~. lipogram x+≤^®úHí∆i lipoma HÁ=Ùfi Hí}˜u lipoid ÇÍ™®Éèí lipolysis HÁ=Ùfi/ "åã¨<®â◊#~ liposuction ÇÍã¨K«∂+¨}~ lipotropic HßÖËÜ«µ~ #∞~z ÇÍã¨#+≤ì HÁ=Ùfi#∞ `Œyæ~Kı ÃÑ·ÃÑ· "≥∞K«∞ÛH’Å∞.drawing OÕMÏz„`Œ~.likeable ǨiHı∆Ǩ}~. ÇÍV‡Ü«µ~ lithe `ËeHíQå â◊sO®xfl =~K«QõeQÕ lithiasis â◊sO®=Ü«µ=~Ö’ HÁxfl Ǩ^®O®÷ŠѶ¨∞hÉèí=#~ lithochromy tÖÏz„`Œ} lithography tÖÏ=∞∞„^°} lithopress tÖÏ=∞∞„^°}®ÅÜ«µ~. Ǩiq∞u limited Ǩiq∞`Œ. xO°‡Å"≥∞·#. lower ~ HßÅ∞.

„áåO°~aè~K«∞ logistics Ãã·xHí =ã¨u `Œ~„`Œ~. ã≤÷u† xO®úO°~ lochia „Ǩã¨ÇÍ#~`ŒO° „™®=~ locket Ǩ`ŒHí~ lock out =∞¥ã≤Çı`Œ locksmith `Íà®Å∞ ÉÏQõ∞Kı¿ã =ºH˜Î lock-up *ˇ·Å∞Ö’ L~K«∞. „áå~fÜ«µ`Í ^°$+≤ì. ~ capital O°∞} =∞¥Å^è°#~. ~ fee ÉÏ~Hí∞ÇÍO°∞ K‹Hí∞¯ `ˇzÛ#ÇÍi ^°QõæO° =㨥Å∞Kı¿ã O°∞ã¨∞~ lodger lodger =∞Hß~^®O°∞. F@q∞. H∆ßO°„^®=Hí~ `ŒÜ«∂s load |O°∞=ÙÅ∞ ÇıÜ«µ∞. `ŒÅH˜~^°∞Å∞. O°∞}~. Å¥>© lop #O°∞Hí∞. Hí>˜™®÷#~. frontal ~ ("≥∞^°_«∞Ö’) ÅÖÏ@ Y~_«~. ÇÍǨÏ<®^°∞ÅÃÑ· Çı¿ã „Ǩ`˺H˜~z# O°~Qõ∞Å∞. ^è•#º~ HÁeKı XHí „Ç¨=∂}~. ~ adjuster c=∂ ^®ÇÍ#∞ J~K«<® Çı¿ã~^°∞Hí∞ xÜ«µ∞Hí∞Î_≥·# =ºH˜Î. ear ~ K‹q`Œ"≥∞‡. Ѷ≤O®º^°∞ KıÜ«µ∞. qǨs`Œ"≥∞·#. `Œ#"≥·Ñ¨Ù lodgement uǨCHÁ#∞† ã¨~„Ǩk~Ѩ٠Qõ$ǨÏ~. =ã¨u Qõ$ǨÏ~. [>˜ì q∞_«`Œ locution q=O°} Ǩ^°úu lodge |ã¨. L^ÀºQõ~. „ǨHí>˜~K«∞. q~`ˇ·# loro account XHí ÉÏ~Hí∞Hí∞ ÇıOÕ ÉÏ~Hí∞Ö’/ ÇıOÕ ^Õâ◊~Ö’ QõÅ MÏ`Í loss (Pi÷Hí) #+¨ì~† ֒Ǩ~. =∂OÕ ã¨fiÉè•=~ QõÅ loot HÁÅ¡Q˘@∞ì. q^°∞ºK«ÛHù Θ „Ǩ=Ç≤Ïã¨∞Î#fl fQõ livid he =O°‚~† (QåÜ«µ~`À) Hí=∞e# O°~Qõ∞QõÅ living rqHí. =ÓºÇ¨Ï O°K«# logo Qõ∞iÎ~Ѩ٠zǨÏfl~ log off Hí~ѨӺ@O°∞#∞ =∞¥ã≤ÇıÜ«µ∞ logomania ÇÍQåú>˜ H’Ö’Êܵ# ã≤÷u logomniagraphy Qõ∞O°∞ÎÅ`À Hí∂_ç# eÇ≤ loin #_«∞=∞∞. ~ leader ÇÍ}˜*Ϻxfl „áÈ`ŒûÇ≤Ï~Kı~^°∞Hí∞ #ë®ìxH˜ JÇı∞‡ L`ŒÊuÎ. ~ ratio #+¨ì x+¨ÊuÎ . QõO°ƒùxO’^è°Hõ ™®^è°#~. „ǨÉèí∞`Œfi Ǩg∞ Ǩ„`ÍÅ∞ longevity nO®…Ü«µ∞O®ÌÜ«µ~ long exchange O≥~_«∞– =∞¥_«∞ <ˇÅÅHí∞ Qåx K‹e¡~K«ÖËx q^Õj qx=∞Ü«µ aÅ∞¡ longing Qå_è°~Qå H’O°_«~ longitude OÕMÏ~â◊~ longitudinal J#∞^≥·O°…º~: á⁄_«=Ù. H∆ßO°„^®=Hí~ KıÜ«µ∞ lixiviation xH∆ßà◊#~. ÇÍ>˜Hí. ~ time ™®÷xHí ã¨=∞Ü«µ~ locality „áå~`Œ~.liven up liven up Pã¨H˜Î/ L`Œ∞ûHí`Œ Híey~Kı livering Ѷ¨∞hÉèí=#~ livery xiÌ+¨ì ã¨~ã¨÷Hí∞ K‹~k# L`ŒÊ`Œ∞ÎÅ∞. ~ stone 㨥^°~@∞ O®Üµ loaded ™®~„nHí$`Œ. |ã¨KıÜ«µ∞. ^°ÇÍb. `ˇ~zÇıÜ«µ∞ lope ÃÑ^°Ì ÃÑ^°Ì J~QõÅ`À #_«∞K«∞ lop off ÇıQõ~Qå #O°∞Hí∞ lop sided Jã¨=∞„Qõ. ~ shark JkèHí =_ô¤ OÕ@¡ÃÑ· JǨCeKıÛ =ºH˜Î loathe W+¨ì~ÖËx loathsome J„Ç≤Ü«µ"≥∞·#. QÀ_« Ö’x Hí~`Œ loose =^°∞Å∞ loose end q=i~K«x Éè•Qõ~/ J~â◊~ loosely knit Híiî# x|~^è°#Å∞ ÖËx. ^®K«∞ lodgement ^è°#~ xÅfiKıÜ«µ_«~† ^è°O® =`Œ∞Qå ÃÑ@ì_«~. Ǩbì. ~ note JѨCѨ„`«O. [~`Œ∞=ÙÖ’¡ "≥#∞Hí Éè•Qõ~ loiter `ÍO°>Ï¡_«∞ loitering *ÏǨº~ lollipop lady Ç≤Å¡Å#∞ ã¨∞O°H˜∆`Œ~Qå O°Ç¨Ï ^®i ^®>˜~Kı ¢ã‘Î lolophobia =∂>Ï¡_ÍÅ~>ı ÉèíÜ«µ~ loner X~@i =ºH˜Î long dated securities nO°…HßÅ~ xÅfi Kı¿ã ÃÑ@∞ì|_«∞Å∞. xO°ƒ~kèOK«∞† #Qõ^°∞Qå =∂O°ÛÖËx ÃÑ@∞ì|_«∞Å∞ loco ã¨fiÜ«µ~ KÍe`Œ ã¨O°∞Hí∞ ^è°O° loculus ^°Ç¨Ï# ÇÍ>˜Hí locum `Í`ͯeHí ѨÓ*Ïi/ "≥·^°∞º_«∞ locus standi *’Híº~ Kıã¨∞Hí∞<Ë Ç¨ÏHí∞¯/ JO°›`Œ. standard of ~ r=# „Ǩ=∂}~. Qõ_«∞=Ù loan JǨC. pulmonary ~ TÇ≤iu`Œ∞ÎÖ’¡ F Éè•Qåxfl f¿ãÜ«µ_«~ local ™®÷xHí. Éè•O°~. OÕMÏ~â◊ ã¨~|~kè. ZO°∞=Ù=∂@. middle ~ ("≥∞^°_«∞Ö’) =∞^è°º Y~_«~ lobotomy Y~_ÀKıÛù^°#. ™®=∂#∞ x~Ѩن ã¨O°∞Hí∞. ~ profile J#∞^≥·O°…º 265 loss áåO°≈fi OÕMÏHí$u. gH˜∆~K«∞ looker on Hı=Å~ Ǩije~Kı =ºH˜Î look for "≥`Œ∞Hí∞ looking glass J^°Ì~ look out Jxfl kHí∞¯Å#¥ ã¨Ê+¨ì~Qå K«¥¿ã „Ǩ^Õâ◊~ loom =∞Qõæ~. „áå~fÜ«µ. |O°∞=Ù. z„`ÍÅ∞. xÇı k~K«∞. ã¨Ç¨Ï[ =O°‚~. _«|∞ƒ [=∂#`Œ∞Qå ÃÑ@ì_«~. =ã¨uQõ$Ç¨Ï xÇÍã≤ lofty Ѷ¨∞#"≥∞·# log <ÒHí ÇıQåxfl `ˇe¿Ñ ™®^è°#~ logarithm ã¨~=O°æ=∂#~ logger K‹@∞¡ #iHı =ºH˜Î loggia „¿ÑHíH ∆ ∞í Å∞ Hí∂O’Û=_ÍxH˜ xi‡~z# (ÃÑ· HíǨC`À Hí∂_ç#) "≥∞@∞¡ logic `ŒO°¯~ logical analyst `Íi¯Hí qâı¡+¨Hí∞_«∞ logical positivism `Íi¯Hí „Ç¨`ŒºHí∆*Ï˝# ÇÍ^°~ log in Hí~ѨӺ@O°∞#∞ `ˇOK ° ∞« . ~ currency ^ÕjÜ«µ HíO≥hû. ^°∞ã¨∞ÎÅ∞ livestock Ǩâ◊∞Qõ}~/^è°#~ live wire â◊H= Θ ∞~`Œ"∞≥ #· (=ºH˜)Î . ~ wage r=# Éèí$u lixiviate xH∆ßà◊# KıÜ«µ∞. ~ colour ™®÷xHí „áå=∞∞Yº~. |O°∞"≥`Œ∞Î Hí∞#fl loader „Ǩܫ∂}˜Hí∞Å#∞/ ã¨O°∞Hí∞#∞ "≥Øã¨∞Hí∞áÈÜ˵ F_« loading (rq`Œ) c=∂ „Ç‘q∞Ü«µ~ÃÑ· Jkè Hí~Qå K‹e¡~KÍeû# O°∞ã¨∞~ loadline F_« =∞∞#Hí 㨥z~Kı Qõ∞O°∞Î loam X~„_«∞ <ËÅ. Jã¨Ç¨ÏºHíO°"≥∞·# lob ZQõO°ÇıÜ«µ∞ 264 lobar Y~_« ã¨~|~^è°"≥∞·# lobby #K«Û*ˇÇ¨C. =∞∞_«∞ѨÙ. Ǩx. ~ government ™®÷xHí „Ç¨Éèí∞`Œfi~. ™®=∞„y. "≥∞∞O°ÃÑ@∞ìHÁ#∞. ™®÷hHíO°}~ location ™®÷#~. Jã¨Ê+¨ì~Qå HíxÇ≤~K«∞ loonybin =∂#ã≤Hí zH˜`ÍûÅÜ«µ~ loop LK«∞Û. „Hí=∞ O°Ç≤Ï`Œ lordosis "≥#∞fl "≥#∞HíHí∞ =~Qõ_«~ lorenge K«Ç¨Êi~Kı =∞~^°∞aà◊¡ lorny Ç≤zÛ. ~ section J#∞ ^≥·O…° ºKıÛù^°#~ long sight nO°…^°$+≤ì long winded J#=ã¨O°~Qå HÁ#™®QÕ look K«¥K«∞. ÖÁã¨∞Qõ∞. `ÍǨÏ`Œ∞ locust q∞_«`ŒÅ ^°~_«∞. #_«ÇÍ lobe `Œ"≥∞‡. "≥∞~_≥·#. ~ market O°∞} qǨ}˜. =$uÎ. „Ǩ^Õâ◊~ localization ™®÷# xO®úO°}/ xO°‚Ü«µ~. ~ hole ֒Ǩ~. Y~_«~.

J^°$+¨ì~. áÈQ˘@∞ìHí∞#fl lot "≥∞∞`ŒÎ~. lung ǨÏ$^°Ü«µ. J¿ÇÏ`Œ∞ |^°ú"≥∞·# lug Éè•O°~Qå "≥ØÜ«µ∞ lugholes K‹=ÙÅ∞ lugubrious L^®ã‘#. q∞ã≤q∞. ^≥|ƒÖÏ_Ë loutrophoros â◊$~yHí† XHí q^è°"≥∞·# áå„`Œ low `ËeHí. =ºO°÷=∞Qõ∞ lousy <®ã≤O°Hí~ lout Jã¨Éèíº =ºH˜Î loutish Jq^èıÜ«µ"≥∞·#. Éè•QÆ~ lotion =∞~^°∞hO°∞ lot money ÇıÅ~ xO®fiǨÏHí∞Å∞ qkè~Kı O°∞ã¨∞~ lotus Hí=∞Å~. ÉèíÜ«µ~HíO° macadamise ǨH߯O’_«∞¤ ÇıÜ«µ∞ mace (JkèHßO°~) ^°~_«~ maceration <®#ɡ@ì_«~. "≥∞Å¡x. L`ÍûǨÏ~ K«¥Ç¨x lullaby *’Å(áå@) lumbago #_«∞~<˘Ç≤Ê lumbar #_«∞=∞∞Hí∞ ã¨~|~kè~z#. =∞u„Éèí=∞}~ lunate JO°úK«~„^®HßO° lunatic L<®‡k. "≥∞`ŒÎQå KıÜ«µ_«~ machete ǨiHíO°~Qå#¥. ~ murder Hß=∞ǨÏ`Œº lustful Hß=∞ѨÓi`Œ lustration â◊∞kú. qâÍfiã¨áå„`Œ`Œ lubricant Hí~^≥#. Qõ∞@ì. ~ heart. Ç≤zÛÇÍ_«∞. L`Œ∞ûHí`Œ ÖËx loyalist qâÍfiã¨áå„`Œ∞_«∞ loyalty q^èıÜ«µ`Œ. áå_≥·áÈ=Ù. J^°#Ѩ٠HÁ=Ùfi lumbering J_«q #∞~_ç HíÅǨ `Ë=_«~ lumberjack K‹@∞¡ #iHı =ºH˜Î/ Ǩx lumber with W+¨ì~ÖËx ǨxKıÜ«µ∞ lumber yard HíÅǨ J_çf lumen <®à◊~ luminance Hß~u=∞`ŒÎ`Œ luminary x뮂`∞Œ _«∞. ÃÑ^°Ì. ~ metallic ֒ǨÏ^°∞ºu lustrous `Œà◊`Œà◊ÖÏ_Ë. „ǨHßt`Œ~ luminosity Hß~u=∞`Œfi~. Éè•=wuHß Ç¨^°úu lyricist Éè•=Híq. ã¨~nǨΠluminism nÇ≤ÎÇÍ^°~ luminity nÇ≤Î luminority nÇ≤Î. O®Ç≤_ç `Œyæ~Kı lubrication O®Ç≤_ç `Œyæ~K«_«~. ~ poet Éè•=Híq. ~ system "≥∞^°_«∞H˜ ã¨~|~kè~z# #O®Å =º=ã¨÷ lymphocyte `ˇÅ¡O°HíÎHí}~ lymphologist â’+¨O°ã¨ âÍGÇı`ŒÎ lynch z„`Œ=^è°KıÜ«µ∞. P`͇„â◊Ü«µHíq lyricism P`͇„â◊Ü«µ Ǩ^°úu. ~ readable Hí~ѨӺ@O∑ <ËO°∞Qå WKıÛ ã¨=∂KÍO°~ machinery Ü«µ~„`ÍÅ∞: Ü«µ~„`Œ~Ö’x HíkÖË Éè•QåÅ∞† Ü«µ~„`Í~Qõ~: J=ã¨O° "≥∞·# ã≤|ƒ~k. ~ language Hí~ѨӺ@O∑ ǨiÉè•+¨. â’Éèí. Hß~u. ^°∞óY ѨÓi`Œ QÀO°∞"≥K«Ûx. ^è°fix f„=`Œ loupe <Ë„`Œ"≥·^°∞ºÅ ^°∞iƒù}© (Ü«µ~„`Œ~) louse ¿Ñ#∞ louse up K‹_çáÈ=Ù. P`͇„â◊Ü«µHíq Mm macabre â’Hí=∞Ü«µ. ~ mouth „ǨQõeƒù loudness JkèHí ^è°fix. `Í=∞O°. Hí~^≥# ÇıÜ«µ_«~. ѨÙ}®ºÇ¨Ï"åK«#~ machismo lustre *’ºu. ~ fringe q∞ug∞i# „Ǩ=O°Î# HíÅ Qõ∞~Ѩ٠luncheonette =∞^蕺ǨÏfl Éè’[<®Å∞ Kı¿ã Qõk lurch JHí™®‡`Œ∞ÎQå XHí"≥·Ñ¨Ù X~°Qõ_«~ lure ZO°ÇıÜ«µ∞ lurgy z#fl O’Qõ~/ [|∞ƒ lurid qKÍO°=^°#~`À† ã¨~K«Å<®`Œ‡Hí"≥∞·# lurk O°Ç¨Ï㨺~Qå ÇızÜ«µ∞~_«∞/ Z^°∞O°∞ K«¥K«∞ lurking ^®Qõ∞#fl. =∞O°=∞‡`Œ∞ Kı¿ã ã¨÷Å~. ÖÏÅã¨. XHı q_«`Œ. „âÍq∞Hí =O°æ~ ÃÑ^°Ì "≥∞∞`ŒÎ~. ~ loader ÇÍǨÏ#~.lost lost Å∞ǨÎ. H©ÅHß~â◊~. =∞Qõ . "≥„i. âÍfiã¨H’â◊ Ü«µ~„`Œ~. Hí∞Ç¨Ê lumpen proletariat „Éèí+¨ì lump sum XHı "≥∞∞`ŒÎ~. ÖÏÉèí™ê\˜ luddite P^è°∞xHí ™®~HıuHí`Í qO’kè ludicrous `ˇeq `ŒHí∞¯"≥·#. ~ pressure JÅÊÇ‘_«#~ low down Jq^èıÜ«µ~Qå lower case z#fl JHí∆O®Å∞ lower house kQõ∞= ã¨Éèí low key L„kHíÎ`Œ ÖËx lowliness n#`Œfi~ low spirited ÉÏ^èÖ ° ’¡ L#fl. PÜ«µ∞^è°~Qå#¥ ǨxH˜=KıÛ ÃÑ^°Ì HíuÎ machination Hí∞„@. ~ node â’+¨ O°ã¨Ñ¨Ù Hí}∞ѨÙ. ¿ãflǨÏ#~ lubricious Öˇ~ · yHí q+¨Ü∂« Å~>ı qǨs`Í ã¨H˜ÎQõÅ 266 luminous luck J^°$+¨ì~ lucoria `ˇÅ¡"≥∞·Å/ Hí∞ã¨∞=∞/ `ˇÅ¡|@ì lucrative ÖÏÉèí^®Ü«µHõ. f„="≥∞·#. |Å"≥∞·# lute =∂@∞ÇıÜ«µ_«~ luxury goods qÖÏ㨠=ã¨∞Î=ÙÅ∞ lymph â’+¨O°ã¨~. „ǨHßâ◊=∂# "≥Å∞Qõ∞ luminescence (ã¨~) nÇ≤Î. O°ã≤. K«=Hí. w`Œ HíO°Î. ~ toll Ü«µ~„`Œ ǨiHíO°~ machinist Ü«µ~„`Íxfl #_ç¿Ñ =ºH˜Î machismo ѨÙO°∞+¨ ÅHí∆}®Å∞ QõÅ. ~ adenitis â’+¨ O°ã¨ „Qõ~käÉÏ^è° lymphatic O°ã¨<®à◊ ã¨~|~^è°"≥∞·#. ~ idle time Ü«µ~„`Íxfl PÇ≤ Ǩx xeÇ≤# HßÅ~. ã¨fiÜ«µ~ „ǨHßâ◊~QõÅ lukewarm 267 lump lump ÉÁ|ƒ. "≥∞i¿ã lusty PO’Qõº=~`Œ"≥∞·#. ~ gland â’+¨O°ã¨„Qõ~kä. qKÍO°} KıÜ«µ Hí∞~_Í K«~Ѩ٠lynchpin H©ÅHí/ =∞∞Yº =ºH˜Î. ~ house trespass ^˘~Qõ`Œ#~Qå W~>’¡ K˘O° |_«_«~ lust Hß=∞∞Hí`Œfi~. ¿ãflǨÏHí~. ~ paint „ǨnǨΠ=O°‚~ luminiscent nǨº=∂#. ~ down time Ü«µ~„`Œ~ K‹_ç ǨxxeÇ≤# HßÅ~. ™®Ç¨Ïã¨~ ÖËx. UHí "≥∞∞`ŒÎ~ lunacy Ç≤zÛ. áÈܵ#. J^è°=∞. =∞∞MϺ~â◊~ lyric (Éè•=)w`Œ~. "≥∞O°∞Ѩ٠luminous Hß~u=∞~`Œ"≥∞·#. Ǩ^°‡~ lotus eater xO®Ö’K«#Qå ã¨∞Yrq`Œ~ Qõ_ç¿Ñ =ºH˜Î loud aQõæO°. „ǨK«Ûù#fl. ~ chemical O°™®Ü«µ# ã¨~nÇ≤Î luminious „ǨnǨÎ. Éè•s ™®=∞„y lumberfed J@∞W@∞Qå `Œ¥Å∞`Œ¥† ǨxH˜ =∂e# `Œ∞Hí∞¯™®=∂#∞. ~ shop Ü«µ~„`ÍÅ#∞ `ŒÜ«∂O°∞ Kı¿ã. â’Hí`ŒÇ¨Î. ~ puncture #_«∞~ Éè•Qõ~Ö’ "≥#∞flѨÓ㨠#∞~z „^°=~ fÜ«µ_«~ lumber H’ã≤#/ H’`Œ HíÅǨ. Hí∞`Œ~„`Œ~ machine Ü«µ~„`Œ~. ~ gearing ÇÍ>ÏÅ "≥∞∞`ŒÎ~ Hí<®fl O°∞}®Å∞ ã¨fiÅÊ~Qå L~_«@~.

HÁ`ŒÎ^≥·#. H©_«∞KıÜ«∂Å<Ë PÖ’K«# QõÅ malfeasant ^°∞O°fiO°Î#∞_«∞ malformation "≥·Híź~. xi‡~K«∞. |∞„O°ÖËx madden H’Ǩ~ `ˇÇ≤Ê~K«∞ made known `ˇeÜ«µ*Ëã≤# madly ÇıQõ~Qå KıÜ«µ∞ maesta =∞~Qõà◊ z„`Œ~ maestro Q˘Ç¨Ê ÇÍQÕæÜ«µHßO°∞_«∞. ~ over ǨO°∞Qõ∞Å∞ W=fiHí∞~_Í Çıã≤# F=O°∞. ~ deflection JÜ«µ™®¯~`Œ qK«Å#~. `Œ_«=x ÃÑ·H’@∞ 㨥÷Å. Hí#º† "≥∞∞@ì "≥∞∞^°>˜™®iQå [iQÕ. ~economic imbalance 㨥÷ÖÏi÷Hí =º=ã¨÷ Jã¨=∞`Œ∞ź`Œ. ~ attainment Ü«µ∞HíÎ =Ü«µã¨∞û O®Hí. J#∞Éèí=~ÖËx† q`ŒÎ#~ #∞~_ç =KıÛ "≥∞∞Hí¯. xÅɡ@∞ìHÁ#∞ maintainable suit qKÍO°}Hí∞ ܡ∂Qõº Çͺ[º~ maintenance rqHí. ֒Ǩ~ malice DO°¬º. z„`Œ=^è°KıÜ«µ∞ maimed J~QõÇ‘Ï# maiming J=Ü«µ=KıÛù^°# tHí∆ main „Ǩ^è•#. ~ lines of force JÜ«µ™®¯~`Œ |ÅOÕYÅ∞. Hí$`ŒHí "≥∞·#. x~^° madcap `ˇeq `ŒHí∞¯"≥·#. ~ glossia |$ǨÏ`ülǨÏfi. =O°ú#~ magnificent *ËwÜ«µ=∂#. ~ interest xO°‚Ü«∂kèHßO°~. Hí@∞ì. ÃÑ^°ÌkQå O®ã≤# "≥∞∞^°>˜ JHí∆O°~ make `ŒÜ«∂O°∞KıÜ«µ∞. ~ over Ü«∂[=∂<®ºxfl |kb KıÜ«µ∞. ã¨~ã¨÷ L`ŒÊuÎ. q^Õfi+¨~. ~ rule JkèHí ã¨~MϺHí∞Å áåÅ#. K‹_«∞|∞kÌ malicious W`ŒO°∞ÅHí∞ Ǩx `ŒÅÃÑ>ıì malign ^Õfi+≤~K«∞. ~ will JkèHí ã¨~MϺHí∞Å Jaè„áåÜ«µ~ majuscule ÃÑ^°Ì JHí∆O°~. `ŒÇ¨C =∂@† ã¨~^°O°ƒùâ◊∞kú ÖËx=∂@ malaria K«e [fiO°~ malcontent Jã¨~`Œ∞+¨ì. J<®O’Qõº~ malapropism JǨ„Ǩܡ∂Qõ~. ~ a fuss O®^®ú~`Œ~ KıÜ«µ∞. =∞∞MÏÅ~HíO°}~. „|Ǩ‡~_«"≥∞·# magnifying glass Éèí¥`Œ^°Ì~ magnum opus ã¨O’fi`Œ¯ $+¨ì O°K«#/Hí$+≤/ HßO°º~ maiden ÃÑ~_ç¡Hßx Ü«µ∞=u. ~ shot =∞∞Yº"≥∞·# MÏ`Í^®O°∞ÅHí∞ Ǩ~¿Ñ („ǨKÍO°) ™®=∞„y mailing list zO°∞<®=∂Å *Ïa`Í maim qHíÖÏ~Qõ∞}˜‚KıÜ«µ∞. ã¨~^ÕâÍxfl qq^è° =ºHí∞ÎÅ ¿ÑO°∞¡. ã¨~w`À áå^蕺ܫµ∞_«∞ mafia K«@ì=ºuOÕHí"≥∞·# Ǩ#∞Å∞ Kı¿ã O°Ç¨Ï㨺=∞∞Oîß magazine ã¨=∂KÍO° Ǩ„uHí. ~ cyte |$ǨÏ`ü Hí}~. ~ analysis 㨥÷Å qâı¡ +¨}~. ~out ѨÓiÎKıÜ«µ∞. ~ machine `ŒáåÖÏ Ü«µ~„`Œ~. HÁ#™®y~K«∞. `ŒáåÖÏ/ |>Ïfi_Í =º=ã¨÷. HíÅ∞+≤`Œ. „Ǩ=iÎ~Kı)† #=∞‡ÖËx. ~ crop „Ǩ^è•# Ǩ~@. ~ merge XHí ÖËY#∞. L`ŒÎO®Å∞. =„Hí"≥∞·# malaise ÇͺHí∞Å`Œ. ~ speech "≥∞∞@ì"≥∞∞^°>˜™®iQå WKıÛ LǨ <®ºã¨~. ~ field JÜ«µ™®¯~`Œ Hı„∆ `Œ~. ~ for =∞∞~^°∞H˜ Hí^°∞Å∞. ~ a loss #+¨ì~ `ˇK«∞ÛHÁ#∞. ^°∞O®ƒù+¨ ÖÏ_«∞ . ~ order Ǩ„uHß „ǨHí@# K«¥ã≤ =ã¨∞Î=ÙÅ#∞ `ˇÇ≤Ê~K«∞H’=_«~. J„Ǩã¨#fl maldevelopment Jaè=$kú ã¨iQåæ ÖËHí áÈ=_«~. ~ good ÉÏQõ∞KıÜ«µ∞. J#∞z`Œ qHßã¨~ malechauvinism ѨÙO°∞+¨ ^°∞O°Ç¨Ï~HßO°~ malechauvinist ѨÙO°∞+¨ ^°∞O°~ǨÏHßi malefactor K‹_∞« Ǩ#∞Å∞/ Ǩx Kı¿ã =ºH˜. =∞∞MÏÅ~HíO°} ™®=∞„y† ã¨fiÉè•=~ maladjustment P#∞Qõ∞}º~ÖËq∞ maladroit LáåÜ«µ~ ÖËH∞í ~_Í/ QõlalQå Kıã≤# malady Çͺkè. [|∞ƒ. ~ induction JÜ«µ™®¯~`Œ „¿ÑO°}. xÜ«µ~ „`Œ}®kèHßO°~ Híey L~_«_«~. HíǨ@"≥∞·#. ǨxKı¿ã |∞kú malevolent „^ÀǨÏ|∞kú. ~ moment JÜ«µ™®¯~`Œ „Éèí=∞}~ magnetisation JÜ«µ™®¯~fHíO°}~ magnetise JÜ«µ™®¯~fHíi~K«∞ magnetism JÜ«µ™®¯~`Œ`Œfi~ magneto chemistry JÜ«µ™®¯~`Œ O°™® Ü«µ#âÍG~ magnification ÃÑ^°ÌkQå KıÜ«µ_«~. L`ŒÊuÎ Kıã≤# ã¨~ã¨÷ ¿ÑO°∞. ~ voyage "≥∞∞@ì"≥∞∞^°>˜ ã¨=∞∞„^°Ü«∂#~ mail ÖËYÅ∞. Jܡ∂Qõº"≥∞·#.268 macho macho ѨÙO°∞ë®Ç¨Ï~Hí$u mackintosh O°|ƒO°∞Qõ∞_«¤. „Ǩ=∞∞Y. |kb KıÜ«µ∞. ~ cephaly |$ǨÏ`ü tO°ã¨∞û. O’Qõ~ mala fide ^°∞O°∞ƒkú`À/ K‹_| ¤« ∞kú`À (Kıã#≤ . =∂Ü«∂ÇÍã¨ÎqHí`Œ magistrate <®ºÜ«∂kèǨu magma tÖÏ„^°=~ magnacarta ǨÏHí∞¯ÅǨ„`Œ~ magnanimity L^®O°`Œ. =∞ǨÏ`Œ∞Î magnanimous Q˘Ç¨Ê|∞kúQõÅ. ã¨~zHí. ~ market „Ǩ^è•# qǨ}˜ mainframe qã¨Î $`Œ Hí~ѨӺ@O∑ =º=ã¨Ö ÷ ’ Hı~„^°™®÷#~ =Ç≤Ï~Kı Éè•Qõ~ mainstream „Ǩ^è•#/ [#r=# „ã¨=~u maintain xO°fiÇ≤Ï~K«∞. L`ŒÊuÎKıÜ«µ∞. zO°∞<®=∂Å`À J#∞ magnate ѨÓ`ŒÑ¨Óã≤#/ mail mailing list ã¨~^è•#~ Kıã≤ =∞∞„k~K«_«~. ~ ecomonics 㨥÷ÖÏO°÷ âÍG~. ~ floor-leader JkèHßO° ǨHí∆ <®Ü«µHí∞_«∞. ~ flux JÜ«µ™®¯~`ÍaèÇÍǨÏ~. ~ man L`ŒÎO®Å∞ KıO°Çı¿ã =ºH˜Î. ~ away with ^˘~y 269 malign e~K«∞. Ü«µ^äßã≤÷u O°Hí∆} maize "≥∞∞Hí¯*Á#fl major Ü«µ∞HíÎ=Ü«µã¨∞¯_«∞† D_«∞ =zÛ# ¿ã<®x majority JkèHíã¨~Yº. =∞∞Yº"≥∞·#. K‹_«∞KıÜ«µ∞. ~ name qÇÍÇ≤Ï`Œ ѨÙ>˜ì~>˜ÇÍi W~>˜¿ÑO°∞. ~ scopic particle 㨥÷ÅHí}~ macrobiotic diet É“^°ú=∞`ÍxH˜ ã¨~|~ kè~z# PǨO° xÜ«µ=∞~ macula („QõǨÏ~ LǨi`ŒÅ~ÃÑ· QõÅ #Å¡) =∞K«Û. L^®`ŒÎ "≥∞·# macro ã¨~Ǩ#∞fl_«∞. qHí$u malfunction "≥·Ñ¶¨Åº~. „Ǩ„Ǩ^ä°=∞~Qå ã¨~Éèíq~Kı. =Ü«µã¨¯`Œ. Ǩ„uHí maggot DQõ _ç~ÉèíHí ^°â◊ magic =∞~„`Œq^°º magic realism =∂~„uHí ÇÍã¨ÎqHí`Œ.Î ^°∞O®KÍi malevolence ^Õfi+¨~. ~ off with ^˘~ye~z fã¨∞HÁxáÈ=Ù. ~ dactyl |$Ç¨Ï ^°~Qõ∞mÜ«µ`Œ. ~ believe #=∞‡Hí~ ѨÙ>˜ì~K«∞. ~ compass JÜ«µ™®¯~`Œ kHí∂ûz. =∞∞Yº"≥∞·# ÇͺáåO°Çı`ŒÎ magnetic JÜ«µ™®¯~`Œ. ~ drag „Ǩ=∞∞Y gkè. ~ dip JÜ«µ ™®¯~`Œ#u. ~ aunt JqÇÍÇ≤Ï`Œ =∞Ç≤Ïà◊. ~ shift Ǩx q^è•#~/ UO®Ê@∞ make up ¿Ñr Hí∂O°∞Ê.

^è’O°}˜. PK«i~K«∞ mana =∂#ÇÍf`Œ â◊H˜Î/ „ǨÉè•=~ manage xO°fiÇ≤Ï~K«∞. Ǩiq∞`Œ. <®qHí. departmental ~ âÍMÏ xO®fiǨÏHí∞_«∞. JK«∞Û „Ǩu maoism =∂Ç’ ã≤^®ú~`Œ~ map OÕMÏz„`Œ~. ~slaughter =∂#= =^è°. QÀb (HßÜ«µ) margin J~K«∞. Láå~`Œ~. product ~ L`ŒÊuÎ xO®fiǨÏHí∞_«∞. ~ of letters q^®ºkèHí∞_«∞. J^è’ Ç¨Ï#∞=Ù mangle =~K«∞. ZHí∞¯= mamonography ã¨Î#„Qõ~^ä°∞ÅHí∞ ã¨~|~ kè~z# âÍG~ man n. „áå}®~`Œ Hí`Œfi~ malignant ǨxHíO°"≥∞·#. xÜ«µ~„u~K«∞ mangled qx=∞Ü«µ OÕ@∞#∞ „ǨÉèí∞`Œfi~ xÜ«µ~„u~Kı HíO≥hû managed fund xO®fiÇ≤Ï`Œ xkè management xO°fiǨÏ}. su ÇÍ^°~ mannerist art su ã¨~„Ǩ^®Ü«µHíà◊ manning agreement xO°fiǨÏ} XǨÊ~^°~ manoeuvrable qq^è° O°HßÅ∞Qå =∂OÕÛ manoeuvre <ˇ·Ñ¨Ù}º~. HÁkÌQå margosa ÇıǨK‹@∞ì marine ã¨=∞∞„^° ã¨~|~kè. ~ cost Láå~`Œ =ºÜ«µ~. production ~ L`ÍÊ^°# xO®fiǨÏHí∞_«∞ manageress xO®fiǨÏHí∞O®Å∞ managerial xO°fiǨÏ}ã¨~|~kè. ~ of war Ü«µ∞^°ú<ÒHí man v. ~ valgus |Ü«µ @Hí∞ =~HíO° uiy# K‹Üµº. ~ by objectives ÅHí∆ º xOÕÌâ◊ Ü«∂[=∂#º~. ǨiK«Ü«µÇ¨„`Œ~. Ü«∂[=∂#º~. ~ law <ÒHß ÇÍ}˜[º <®ºÜ«µ~ marjare XHí =∞`Œ∞Î=∞~^°∞ marjuyans =∞`«∞Î=∞~^°∞ marginal . area ~ „áå~fÜ«µ xO®fiǨÏHí∞_«∞. Z~_çáÈ=_«~ maraud HÁÅ¡Q˘@∞ì. O’Qõ~ #>˜~K«∞ mall ÇÍǨÏ<®ÅHí∞ „ǨÇıâ◊~ ÖËx qǨ}∞Å∞ malleability Ѷ¨∂`ŒHí∆=∞`Œ† ™®QÕQõ∞}~ malleable ™®QÕ. ǨxÇÍà◊§#∞ Hí∞^°∞O°∞Û. deputy ~ ã¨Ç¨ÏxO®fiǨÏHí∞_«∞. z~K«∞ mangled zè#flaè#fl managed currency 271 mangroves mangroves =∞_« J_«=ÙÅ∞ manhandle K‹Üµº Kıã¨∞HÁ#∞. ~ planning J=ã¨O°"≥∞·# ǨxÇÍi ã¨~Yº#∞ J~K«<® ÇıÜ«µ_«~ manque J„Ǩã≤^°ú O°K«Üµ`Œ/ #@∞_«∞ manhole marjuyans mantle L`ŒÎsÜ«µ~† P=O°}. xO®‡`Œ. 㨥K«#ŠѨÙã¨ÎHí~. xO°fiÇ≤Ï~K«∞. L`ÍÊ^°Hí∞_«∞ manumission ^®ã¨º q=∞∞H˜Î manure ZO°∞=Ù manuring ZO°∞=Ù ÇıÜ«µ_«~ manus ǨÏã¨Î~. ~ by exception J#¥Ç¨Ïº =ºÜ«µÇ¨i=∂}®Å xO°fiǨÏ}. ~ costing =ºÜ«∂xfl J~K«<® Çıã≤ J=∞‡HíѨ٠^è°O° xO°‚ܵ~ K«_«~. ~ buy out L^ÀºQõ∞Å∞ xO°fiǨÏ}®kèHßO°~ HÁ#∞H’¯ =@~. ™®H∆ß `ͯO°~ manifesto „Ǩ}®oHí. Jaè=ºH˜Î. q=O°}Ǩ„`Œ~ manufacture `ŒÜ«∂s. =∂# z„`Œ~ marasmus â◊∞+≤¯~K«_«~. ^˘~ye~K«∞ marble áåÅO®Üµ. ÇÍ}˜[º <ÒHß ^°à◊~. PHßO°~. ã¨∞u"≥∞`ŒÎx malnutrition áÈ+¨HßǨO°Ö’Ǩ~ malodorous K‹_«∞ÇÍã¨# QÆÅ maltreatment ÉÏ^èð Ñ>ı. Kıܵ. ™®Ç≤ÏfÇı`ŒÎ. =∞x+≤. ~ consultant Ü«∂[=∂#º ã¨ÅǨ ^®O°∞. Q˘Ç¨Ê"≥·#. ~ revolution xO°fiǨÏ} qǨ¡Ç¨~ managing director xO®fiǨÏHí ã¨~KÍÅ Hí∞_«∞ managing partner xO°fiǨÏ} Éè•Qõ ™®fiq∞ mandake Qõ~^°O°QÀà◊~. ~ group HÁ`ŒÎ qÅ∞=Å#∞ áå>˜~Kı ã¨=∞¥Ç¨Ï~. Ѷ¨H©¯ mannered su|^°ú. J=∞Å∞KıÜ«µ∞. áåeKıÛ [~`Œ∞=Ù mammaplasty ã¨Î#O°¥Ç‘HíO°} zH˜`Œû mammary ã¨Î#ã¨~|~^è°"≥∞·# mammectomy ã¨Î#KıÛù^°# mammilla K«#∞"≥∞∞# mammillated ã¨Î<åHßO° xi‡`Œ mammography ã¨Î#z„`Œ}. ~ development Ü«∂[=∂<®ºÅ =$kú q^è•#~. kQõ∞_«∞aÅ~. [g∞#∞ man power =∂#= =#O°∞Å∞/ „â◊=∞â◊H˜Î. ǨxKıܵ~K«∞. ÖÏÉèí~.ì Jã¨Éºíè „Ç¨=O°# Î malversation #=∞‡Hí „^ÀǨÏ~ KıÜ«µ_«~. Ç≤zÛ manifest O°ÇÍ}® Kı¿ã ã¨O°∞Hí∞† „Ǩܫ∂}˜ Hí∞Å *Ïa`Í q=O®Å∞† =ºHíÎ=∞Qõ∞ manifestation O°∞A=Ù. f„= ^Õfi+¨~QõÅ. ~ accountant Ü«∂[=∂#º Qõ}Hí∞_«∞. L`ŒÊuÎ manufacturer `ŒÜ«∂s^®O°∞. ~ audit xO°fiǨÏ} `Œxv. ǨxKıÜ«µ∞. ~ of business <®ºÜ«µ =º=ǨO®ÅÖ’ „Ǩuxkè. ~ varus ֒ǨeH˜ =~HíO° uiy# K‹Üµº manuscript ed`Œ „Ǩu. Jaè ã¨~^è•#~ manipulator JqhuǨO°∞_«∞. Ü«µ∞H˜Î q<®ºã¨~ manor "≥∞∞MÏ™®. ^è’O°}˜. "≥Øs manhunt <ÕO°QÍ}˜‚ Qõ∞~ѨÙHõ>˜ì Çı>Ï_«@~ mania L<®‡^°~. Ǩ@~. ~ information system xO°fiǨÏ} ã¨=∂KÍO° =º=ã¨÷ manager xO®fiǨÏHí∞_«∞. <®qHí∞_«∞. |@ìÅ∞ Hí>˜ì HÁ@∞ì =∞∞~^°∞ xÅɡ>˜ì# O°¥Ç¨~ manner su. ^ÒO°˚ #º~Qå HÁ@∞ì „Ç¨Çıâ◊aÅ~. `ÍO°∞=∂O°∞ mandamus „Ǩ=O°ÎHßkèÖËY mandate P^Õâ◊~. `Œ$}„áåÜ«µ∞_«∞. Hí$„u=∞"≥∞·# mannerism JÅÇÍ@∞. P[˝. =∞¥`Œ manual âÍsO°Hí"≥∞·#.270 malignancy malignancy ^°∞O®‡~ã¨=$kú. "≥Ø`Í^°∞ Láå~`Œ. HßO®ºK«O°} Ǩ„`Œ~† q=O°}Ǩ„`Œ~ manila ^°à◊ã¨i Hßy`ŒÑ¨Ù Hí=O°∞ manipulation ǨÏã¨Î<ˇ·Ñ¨Ù}º~. K‹_«∞#_«`Œ mammal H©∆O°^°~. ã¨Î# „Qõ~^ä°∞ ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# âÍG~ mammoth ÃÑ^°Ì. xO®‡}~. ~ of straw xO°ú#∞_«∞. ~ productivity Láå~`À`ÍÊ^°Hí`Œ marginally ã¨fiÅÊ~Qå. ~ insurance ã¨=∞∞„^° c=∂ maritime ã¨=∞∞„^°/ <ÒHß ã¨~|~kè. ѨÙO°∞+¨∞_«∞. ~ hour XHí Qõ~@Ö’ XHí =ºH˜Î KıÜ«µ QõŠǨx"≥∞∞`ŒÎ~. =∂#=Ù_«∞. „áå}®~`ŒHí malinger Ǩx^˘~Qõ. áåO°¡"≥∞~@∞Hí∞ F@O°∞¡ WzÛ# O®[H©Ü«∂kèHßO°~ mandatory state P^Õâ◊Hí O®[º~ mandible H˜~k^°=_« Z=∞∞Hí. KıuǨx ÇÍ_«∞ manism K«xáÈܵ#ÇÍi P`Œ‡Å#∞ ѨÓl~K«_«~ mannequin >’Ç‘Å∞.

=∞∞^°∞O°∞ ZO°∞Ѩ٠O°~Qõ∞ marriage ÃÑo§. ~ by service ¿ãÇÍ qÇÍǨÏ~. =∂`Œ$`Œfi~ martriarch =∂`Œ$™®fiq∞x matriarchal =∂`Œ$™®fi=∞º matriarchy =∂`Œ$™®fi=∞º~ matrimonial qÇÍÇ¨Ï ã¨~|~^è°"≥∞·#. Éè“uHí. =∞∞MϺ~â◊~. ~ media „Ǩ™®O° =∂^è°º =∂Å∞. ~ demand yO®H©. Qõ∞O°∞Î. ~ tone ÉÏǨϺ™®÷ܵ massacre TK«H’`Œ. Éè’[#~ mealy bugs Ç≤~_ç ѨÙO°∞Qõ∞Å∞/ #Å∞¡Å∞ mean hK«. `ËeHí. come on to the ~ HÁ`ŒÎQå J=∞‡HßÅ∞ [O°∞ѨÙ. <®_ô Ǩ^®O°÷~. ™®=∂#º meal u~_ç. JO°÷=~`Œ"≥∞·# meanness <ˇ·K«º~ means of production L`ŒÊuÎ ™®^è° <®Å∞/ HßO°HßÅ∞ mean thoughts Ç≤^°Ç¨ |∞^°∞úÅ∞. „^°=º~† "≥∞^°_«∞Hí∞ HíÇ≤Ê L~_Ë á⁄O°. on the ~ J=∞‡HßxH˜ ÃÑ>˜ì#. qÇÍǨÏ~ =Å¡ HíeQÕ matrimony qÇÍǨÏ~ matrix =∂`Œ$Hí. ~ deviation ã¨Qõ@∞ qK«Å#~. ã¨~ѨÓO°‚~Qå Jaè=$kú K‹~k#. Ü«µ∞HíÎ=Ü«µã¨∞û master PKÍO°∞º_«∞. PHí$u. HÁ<Ë~^°∞Hí∞ Åaè~Kı. Ta. =∞^è°º=∞. ~ by trial „Ǩܡ∂ Qå`Œ‡Hí qÇÍǨÏ~ 272 mastectomy marrow =∞[˚. ã¨iáÈÅ_«~ material „^°=º~. `Œ_«Ç¨O° measurement HÁÅ`Œ. Ü«µ∞HíÎ=Ü«µã¨∞û á⁄~k# matured ǨHífi maturity Qõ_«∞=Ù. ™®=∞¥Ç≤ÏHí =^è°. ǨiǨHífi`Œ. ~ difference ã¨Qõ@∞ Éèı^°~. ~by elopement ǨÖÏܵ`Œ qÇÍǨÏ~. |∞O°^°. „áœ_è° maxim 㨥H˜Î. flood the ~ qǨ}˜x =∞∞~K‹`Œ∞Î. grey ~ "≥∞^°_«∞. white ~ âıfi`Œ Ǩ^®O°÷~ maturation Ǩi}u. ǨHífi`Œ. yO®H©† J=∞∞‡HÁ#∞. #~°"Õ∞^èŒO masses „Ǩ[Å∞. ~ square velocity ÇıQõ =O°æ =∞^è°º=∞~ meander #n „ǨÇÍǨÏ~. Kè«^°‡=∞∞Y~ masochism ã¨fiÇ‘_«#O°u masquerade =∂O°∞Çı+¨~. ÃÑ^°Ì ^è°fix`À ¿ÑÖË ÉÏ}ã¨~KÍ. Qõ∞iHß_«∞ marksmanship Qõ∞iÃÑ>ıì <ËO°∞Ê. ã¨Qõ@∞. JÅÊ |∞^°∞úÅ∞ measles `Œ@∞ì. qÇÍǨÏ~. ~ fallacies JO°úQõ`Í Éè•ã¨Å∞. ~ capitalization Hí~ÃÑh qÅ∞=. á⁄~Qõ∞. J^°∞ƒù`Œ marxism Qõu `Íi¯Hí Éè“uHí ÇÍ^°~ marxist =∂O∑¯û ã≤^®ú~`ÍÅ#∞ Qå_è°~Qå #Çı∞‡ =ºH˜Î. ~ by force |ÖÏ `ͯO° qÇÍǨÏ~. J=∞‡ÇÍO°∞. ~ communication qã¨Î $`Œ Éè•= „Ǩ™®O°~.mark mark Qõ∞iÎ~Ѩ٠zǨÏfl~ mark down J=∞‡HíѨ٠^è°O° `Œyæ~K«∞ marked cheque K‹e~ ¡ K«=K«∞Û#x ÉÏ~Hí∞ Qõ∞iÎ~z# K‹Hí∞¯ market J~Qõ_ç. quantum ~ Ǩi=∂} Ü«∂~„uHí âÍG~ mausoleum mauve ÖË`Œ . ~ and form Ǩ^®O°÷~. =∞∞ã¨∞Qõ∞ #$`Œº~ mass „^°=ºO®t. ~ free path =∞^è°º=∞ ¿ãfiKÍÛù Ǩ^ä°~. ~ equivalent Ü«∂~„uHí `Œ∞ÖϺ~Hí~ mechanics Ü«∂~„uHí âÍG~. 273 mechanics ã¨=∂kè (=∞~kO°~) ^è°¥„=∞=O°‚~/ O°HíÎ=O°‚~† `ÍO°∞`À Hí∂_ç# Ǩ^®O°÷~ maxilla ÃÑ· ^°=_« Z=∞∞Hí. ~ forces qǨ}˜ â◊Hí∞ÎÅ∞. urinary ~ =∞¥„`Œ^®fiO°~ mechanical Ü«∂~„uHí. ~ gas Ǩ~HíÇÍÜ«µ∞=Ù marshes z`ŒÎ_ç <ËÅÅ∞ marsupial Hí_«∞ѨÙã¨~zÖ’ Ç≤Å¡#∞ "≥Øã¨∞Hí∞ uiQÕ marsupialization ã¨~zÖÏQå Hí∞@ì_«~ martial law Ãã·xHí âÍã¨#~ martinet Híiî# ǨiáåÅHí∞_«∞ martyr =∞$`ŒgO°∞_«∞. "≥∞e HíÅ∞ uO°∞Qõ∞`Œ¥ „Ǩܫ∂}˜~K«∞ meanders #n=„Hí`ŒÅ∞ meaningful ™®O°÷Hí. ™®=∞¥Ç≤ÏHí z`ŒÎ=$uÎ mastectomy ã¨Î#KıÛù^°#~ marsh master x뮂`Œ∞_«∞. internal acoustic ~ ֒Ǩe K‹qÖ’ ™⁄O°~Qõ~. Ü«µ∞HíÎ =Ü«µã¨∞û mature (Ǩi)ǨHífi. ÅHí∆ º â◊∞kú maroon =ºO°÷~Qå á⁄^°∞ÌѨÙK«∞Û. auditory ~ HíO®‚~`ŒO° ™⁄O°~Qõ~. ^°^°∞Ì. =∞~_ô† ^è°O°. =∂„uHí matron ã¨~O°Hí∆Hí∞O®Å∞. ~ sentiment (behaviour) qǨ}˜ áÈHí_«Å∞. organic ~ r=Ǩ^®O°~ ÷ . ѨÙ~ã¨Î fi~ mask =∞∞ã¨∞Qõ∞. ǨHífi. zHí∞¯^•i. ~ criticism =∂i¯ûã¨∞ì q=∞O°≈ mascaron z„`ÍǨ=∞∞Y~ mascot zǨÏfl~. L`ŒÎ=∞ O°K«# masterliness „áœ_è°`Œfi~ mastermind =∞¥ÅHßO°Hí∞_«∞ masturbation ǨÏã¨Î„Ǩܡ∂Qõ~ match fixing ÖÏÅ¥p „H©_« matching ã¨iáÈÅÛ_«~. ~ town ÇÍ}˜[º #QõO°~ marketable J=∞‡^°y# marketeer =ã¨∞οã=Å J=∞‡HßÅ#∞ „áÈ`ŒûÇ≤Ï~Kı =ºH˜Î/ ã¨~ã¨÷ marketing „HíÜ«µ q„HíÜ«∂Å∞. Pk meatus ™⁄O°~Qõ~. ™®"≥∞`Œ. ~ piece „ǨHí$+¨ì O°K«#. =ã¨∞ÎQõ∞} nÇ≤Hí maternal heart =∂`Œ$ ǨÏ$^°Ü«µ~ maternity „Ǩ㨥u. „áœ_è°. HÁkÌ. ~ logic JO°ú`ŒO°¯~. Hí஺}~. [#ã¨~^ÀǨÏ~ massier Híà®tHí∆}®ÅÜ«µ~Ö’ q^®ºi÷ ÃÑ^°Ì massline „Ǩ*Ï Ç¨~^äß/ =∂O°æ~ mass psychology Qõ∞~ѨÙ/ =∞~k =∞# ã¨Î`Œfi~. ~ by intrusion J<® Ǩ˙`Œ qÇÍǨÏ~. qǨ}˜. ~ by bride price (or purchase) Hí<®ºâ◊∞ů qÇÍǨÏ~. hu maximisation Qõi+‘ªHíO°} mayor ѨÙO°áåÅHß^è°ºHí∆∞_«∞ meagre q∞_çq∞_ç. ~ strategy ÇͺáåO° =ӺǨÏ~ marksman xâÍh^®O°∞. ã¨~`Œ. ~ by capture Ǩi„QõǨÏ} qÇÍǨÏ~. external acoustic ~ ÉÏǨϺ HíO°‚ ™⁄O°~Qõ~. `Íܡµ`Œ∞Î. PQõ=∞# `ŒO°¯~ materialise HßO°ºO°¥Ç¨~ ^®Å∞Û materialism Éè“uHíÇÍ^°~ materia medica B+¨^è° xѶ¨∞~@∞=Ù. Z=∞∞HíÖ’x ™®O°~ Ǩ~Hí~. |eWK«∞Û marvellous q㨇ܫµHíO°. O°Hí∆OÕHí∞ masculinisation ѨÙ~ã‘Î fiHíO°} masculinity ѨÙO°∞+¨`Œfi~. [<®Å∞. ~ by mutual love Qå~^è°O°fi qÇÍǨÏ~. |*ÏO°∞. ~ culture Éè“uHíã¨~㨯 $u. ~ by exchange qx=∞Ü«µ qÇÍǨÏ~. ~ by negotiation ã¨~„Ǩk~ѨÙÅ qÇÍǨÏ~. =∞¥Å∞Qõ. qÇÍÇ≤Ï`Œ ¢ã‘Î matter Ǩ^®O°÷~.

limiting ~ ã‘=∂~`Œ ã¨OÎ ~° memorable zO°ã¨‡O°}©Ü«µ. *Ï˝Ç¨HíǨ„`Œ~. J~`Œã÷¨ Ǩ^®O°~ ÷ medullary J~`Œã¨÷ megacephaly ÃÑ^°Ì`ŒÅ mechanism 274 mendacious menial megacolon |$ǨÏ^®~„`Œ~ mega fauna Hí~>˜H˜ Hí#|_Ë [~`Œ∞=ÙÅ∞ megalomania =∞ǨÏ`Àfi<®‡^°~ megalomaniac =∞ǨÏ`Àfi<®‡k meiosis Hí∆Ü«µHíO°} qÉèí[# melancholic që®^°Éèíi`Œ"≥∞·#. J=Ü«µ=~. ^°Ü«µ mercy killing =∞O°}aèHí∆ merge qb#=∞=Ù. ~ development =∂#ã≤Hßaè =$kú. Ü«∂#Hí~. ‰õÄe ã≤áåܵ mercerize #¥Å∞Hí∞ "≥∞O°∞Qõ∞ÃÑ@∞ì merchant bank ÇÍ}˜[º ÉÏ~Hí∞ mercy ^®H˜∆}º~. J^°∞ƒù`Œ <®@Hí~ melted „^°gÉèí¥`Œ melting pot aè#fl ã¨~㨯 $u ã¨Çı∞‡à◊# ã≤÷u member J~Qõ~. |∞kú qHßã¨~ mental agony =∞<ÀÇı^°# menticide =∞<À<®â◊Hí~ mention „Ǩã¨H˜Î. ~ song „âÍ=ºwu melodiousness „âÍ=º`Œ melodrama Éè•=„Ǩ^è•#. ÉèíÜ«µÃÑ@∞ì. social ~ ™®=∂lHí "≥·^°ºâÍG~ medicrea qâı+¨~ ÖËx. H’=∞Å mellow Hßiî#º~ã¨_«e#. ~ event zO°ã¨‡O°}©Ü«µ ã¨~Ѷ¨∞@# memorandum xÇıkHí. ~ attitude =∞#ó „Ǩ=$uÎ. ~ music „âÍ=º ã¨~w`Œ~. =∞[˚. ÉèíÜ«µ~ menacing „Ǩ=∂^°Hßi menarche O°[ã¨fiÅ mend ÉÏQõ∞KıÜ«µ∞. psychosomatic ~ =∞#óHßܵHí "≥·^°ºâÍG~. basement ~ P^è•O°ã~Ψ ~° . ã¨=∂=Ü«µ=`Œ metamorphism O°¥áå~`ŒO°}~. ã¨~q^è•#~. mobile ~ L`Œ¯ $+¨ì ֒ǨÏ~. ^°¥`Œ messianic ѨÙ#O®qO®ƒù= qâÍfiã≤ mess up Qõ~^°O°QÀà◊ ǨO°K«∞ mesta QÀQõ∞<®O° mesurdar Hıã¨iǨǨC metabolism r=„H˜Ü«µ metacriticism Jkè q=∞O°≈ metagalaxy qâ◊fiã¨=∞ã¨Î~ metal Hí~HíO°† ֒ǨÏ~. K«Hí¯k^°∞Ì mendacious ã¨`Œº^°¥O°"≥∞·#† q∞^蕺ÇÍk <ÒHíO°∞. ã¨Éèí∞º_«∞ membrane á⁄O°. xOÕÌâ◊~. ~ song menial që®^°wu melancholy Qõ∞|∞Å∞. social ~ ™®=∂lHí "≥·^°ºâÍG~. Çı∞à◊q~K«∞ merger qb#~. „H˜Ü«∂q^è•#~.mechanism Ü«∂~„uHíq^è•#~. „Hí=∞Ǩ^°úu ÖËx ã¨~^Õâ◊~. Híeã≤áÈ=Ù. që®^°ã≤÷u melanoblast JǨiǨHífi =O°‚Hí}~ melanoma ѨÙ@ìHí∞O°∞ѨÙ. HÁÅ`ŒÅ∞ mental =∂#ã≤Hí. ÇÍO°Î. Ü«∂~„u HíÇÍ^°~. Ü«∂^®ã¨∞Î memory *Ï˝Ç¨Hí~. LÖÏ¡ã¨HíO° mesh *ÏeHí. K«O®º~`ŒO° 㨥„`Œ~. social and preventive ~ Çͺkè xO’^è°Hí ™®=∂lHí "≥·^°ºâÍG~. ^è•O°} menace ɡki~K«∞. ™®=∂#º ™®=∞O°÷º~ QõÅ medieval =∞^谺ܫµ∞QåxH˜ ã¨~|~kè~z#. ~ of reaction K«O®º ã¨~q^è•#~. ~ art =∞^谺ܫµ∞Qõ Híà◊ mediocre =∂=∞¥Å∞/ ã¨Qõ@∞ (=∞x+≤) mediopolis =∞^è°ºã¨÷#QõO°~ medium =∂^è°º =∞(O). *’Híº~ Kıã¨∞HÁ#∞ media „Ǩ™®O°™®^è°<®Å∞. ~ filings ֒ǨÏO°[~. ã¨ÎO°~. K«~°Û mercenary ^è°#Å∞|ú ¿ã=Hí∞_«∞. *ÏÅO°~„^è°~ mesmerism HíxHí@∞ì 275 metanym mesolithic period =∞^è°º tÖÏÜ«µ∞Qõ~ mesomorphy ^°$_è°â◊sO®Hí$u mesophyte ™®^è•O°} ÇÍ`Í=O°} Ǩi ã≤÷`Œ∞ÅÖ’ ÃÑiQÕ "≥∞∞Hí¯ mesosphere =∞^è°ºã¨ÎO°~ mess Éè’[#âÍÅ. Ü«∂#Hí~ mediation =∞^è°º=iÎ`Œfi~ mediator =∞^è°º=iÎ medicament B+¨^è° ã¨~|~^è°"≥∞·# medication B+¨^è°„Ç¨Üˇ∂Qõ~ medicinal B+¨^è° ã¨~|~^è°"≥∞·#. Ö’Ç¨Ï ã¨~„Qõ ǨÏ} âÍG~ metamerism =O®‚Éè•ã¨`Œ. =∞^蕺ǨÏflOÕY meristamatic tissue qÉè•[º Hí}*ÏÅ~ meristic qÉèíHíÎ merry „Ǩã¨#fl. protective ~ O°Hí∆Hí q^è•#~ medal Ǩ`ŒHí~ meddle J<®Ç¨˙`Œ~Qå „Ç¨Çıt~K«∞. H’=∞Å. ѨÓO°‚ Ǩi=O°Î# metamorphic change O°¥Ç¨q„H˜Ü«µ`Œ metamorphosis O°¥Ç¨q„H˜Ü«µ metanym JO°úǨš=~ message . hK«¿ã=Hí∞_«∞. ~ welding ֒ǨÅ#∞ J`ŒHí@~ matalanguage JkèÉè•+¨ metalling O°Ç¨Ï^®i LǨi`ŒÅ~ metallization ֒ǨÏHíO°}~ metallography ֒ǨÏz„`Œ}~ metallurgist ֒ǨÏâ’^è°Hí∞_«∞ metallurgy ֒ǨÏâ’^è°#. =∞∞iH˜. ã¨=∂KÍO°~. ~ herb =∞¥eHí medicine B+¨^è°~. malignant ~ K«O°‡~g∞k ѨÙ@ìHí∞O°∞Ѩ٠mellifluous =∞^è°∞O°"≥∞·#. homeostatic ~ â◊sO° ^è•`Œ∞™®=∞º „H˜Ü«µ. Jܡ∂=∞Ü«µ~. J#=ã¨O°~Qå *’Híº~ Kıã¨∞HÁ#∞. "≥∞`ŒÎ |_ç# melodious „âÍ=º"≥∞·#. clinical ~ O’Qõ "≥·^°ºâÍG~. HíÅ∞Qõ Kıã¨∞HÁ#∞. ǨxHíe y~K«∞† „Ǩ=∂^°~. qb#`Œ meridian „^è°∞=OÕY. 㨇 $u. ã¨~Hı`Œ~ messenger ÇÍO®ÎǨÏO°∞_«∞. transitional ~ Ǩi=O°Î# ֒ǨÏ~. HíÅǨ@~ merging HíÅܵHí. ~ jobs z#fl L^ÀºQåÅ∞ meninges <®_ô=∞~_«ÖÏxfl Hí¿ÑÊ á⁄O° meningitis <®_ô =∞~_«Å ѨÙ@Å â’^èŒ meningoencephalitis "≥∞^°_«∞ ÃÑ·á⁄O° <˘Ç≤Ê meningomyelitis "≥#∞fláå=∞∞ÃÑ· á⁄O° <˘Ç≤Ê meniscus K«~„^°=~Hí =~>˜† =„Hí`ŒÅ~ menopausal bleeding O°*’x=$uÎ HßÅ „™®=~ menopause =∞∞@∞¡_«Qõ@~. alkaline earth ~ H∆ßO° =∞$uÎHß Ö’Ç¨Ï~. "≥·^°ºâÍG~. „Ǩ™®Î=#. preventive ~ ÇͺkèxO’^è°Hí "≥·^°ºâÍG~. ÇÍǨÏHí~ medulla =∞¥Å∞Qõ. O°∞`Œ∞qO°u menses |Ç≤Ï+¨∞ª menstruation O°∞`Œ∞=Ù mensuration Hı∆„`Œq∞u.

=ã¨∞Î=ÙÅ J^谺ܫµ#~ micropsia =ã¨∞ΠǨi=∂}®xfl ã¨iQå Qõ∞iÎ~K«ÖËHíáÈ=_«~ microscope 㨥Hí. q^è•#~. ã¨~H©O°‚ mischief ^°∞~_«Qõ~. Ãã·xHí. ÅѶ¨∞∞z„`Œ~ minima Híx뮪Å∞ minimum Híhã¨~. electron ~ q^°∞º`Œ¯} 㨥Hí. ֒ǨÏ~. =∞$^°∞Å. Ju`ŒH∞í ¯=. qq^è°."≥∞·#k. ~ government Ãã·xHí „Ç¨Éèí∞`Œfi~. =∞∞Yº"≥∞·# ã¨~Ѷ¨∞ @# miliary *Á#fly~[ =~>˜ milieu ™®~Ѷ≤∞Hí Ǩiã¨O®Å∞. J„Hí=∞=iÎ misfortune „QõǨÏKÍO°~. ~ base Ãã·xHí ™®÷=O°~. |¥A milestone "≥∞·Å∞O®Üµ. =∂Ü«µ mirage Z~_«=∂q. ~ alliance Ãã·xHí Hí∂@q∞. Kı@∞Ǩx. r=# ÇÍ`Í=O°}~ militancy militancy ã¨=∞O°jÅ`Œ. Ju „Hí=∞}. =∞szHí. JuH˜¡+¨ì"≥∞·#. "≥∞∞Hí¯*Á#fl million ǨkÅHí∆Å∞ millipede ã¨Ç¨Ï„ã¨áåk mime =∞¥Hßaè#Ü«µ~ (KıÜ«µ∞) mind =∞#ã¨∞û. ^°∞O°aè„áåÜ«µ~ miscreant ^°∞~_«Qõ∞_«∞ misdeed ^°∞â◊ÛO°º miser Ç≤ã≤<®i miserliness Ç≤ã≤<®i`Œ#~. Ç≤ã≤<®i misfeasance JǨHßO°º~. Ǩx Ǩi ã¨O®Å∞. L^°O®xfl ÇıO°∞Kı¿ã =∂~ã¨Ñ¨Ù á⁄O° midstream h>˜Ü˵O°∞ midterm poll =∞^è°º~`ŒO° ZxflHíÅ∞ midwife =∞~„`Œ™®x midwifery „Ǩ㨥u"≥·^°º~ mighty â◊H˜Î=∞~`Œ"≥∞·#. ~ analysis 㨥Hí. humanized ~ K«#∞ÉÏÅ#∞ áÈÅ∞áåÅ∞.^°i≈x`À Kı¿ã â◊G zH˜`Œû micturition =∞¥„`Œqã¨O°˚# middle management =∞^è°º™®÷ܵ Ü«∂[=∂#º~ midgut =∞^蕺~`ŒO° midriff O˘=∞∞‡#∞. ~ film ã¨~H˜∆Ç‘ÎHí$`Œ z„`Œ~. q∞„t`Œ miniature 㨥Hí. ^°∞O°^°$+¨ì~ misgiving JáÈǨÏ.[Qõ`Œ∞Î. ~ alkali =∞$^°∞Å H∆ßO°~. minuscule z#flk. ~ wave 㨥Hí. ~ steel "≥∞`ŒÎx LHí∞¯ mildew |¥_ç^° `ˇQõ∞Å∞. =„HíÉè•+¨º~ K‹Ç¨C mislead `ŒÇ¨C^®i Ǩ>˜ì~K«∞ misnomer JǨ„Ǩܡ∂Qõ~. qѶ¨∂`Œ~ miscellaneous „ǨH©O°‚. 㨥Hí.r= ã¨~|~kè micrology 㨥Hí. ~ of difference qÉèı^° q^è•#~. ~ of tenacity JaèxÇıâ◊ q^è•#~ methodology Ǩiâ’^è°#Ǩ^°úu meticulous *ÏQõO°¥Hí~Qå Ǩije~Kı.276 metaphor metaphor O°¥Ç¨Hí~ metaphorisation ã¨^°$jHíO°}~ metaphysical JkèÉ“è uHí. LÅ¡~Ѷ∞¨ #. „Ǩ|Å migraine tO°ó áåO°≈fiâ◊¥Å.. ~ painting Jkè Éè“uHí z„`Œ} metaphysics JkèÉè“uHí âÍG~. Ǩx. zÅ¡O°. ~ psychology ¿ã<® =∞#ã¨Î `Ífi^谺ܫµ#~ militia áœO°Ãã·#º~ milk áåÅ∞. XǨ^Å ° Ü˵O°∞ migrate =Åã¨áÈ=Ù. ~ bogging =∞#ã¨∞û#∞ HíÅ=O°Ç¨O°Kı. HßÅÊxHí =ã¨∞Î=Ù mirror J^°Ì~. ~ emptiness PkèÉè“uHíâ◊¥#º`Œ. ~ wage Híh㨠Çı`Œ#~ minor arts LǨHíà◊Å∞ minorities JÅÊã¨~MϺHí∞Å∞ minority group JÅÊã¨~MϺHí =O°æ~ mint @~H홮Š277 misnomer minth á⁄n<® PHí∞ minus q∞#Ǩ (ܵ~ѨÙ). J#∞=∂#~ mishap ^°∞O°…@#. Pâ◊ÛO°º HíO°~. JÖ“H˜Hí~. unsound ~ z`ŒÎ „Éèí=∞}~ mine Qõx mineral Yx[~.^°i≈x. breast ~ `Œe¡áåÅ∞. HÁÅ`ŒÅHí∞ ã¨~|~ kè~z# âÍG~ metropolis =∞Ǩ#QõO°~. ^°O°Ê}~ misappropriate ^°∞ifixܡ∂Qõ~ KıÜ«µ∞ misappropriation ^°∞ifixܡ∂Qõ~ miscarriage QõO°ƒù „™®=~/ áå`Œ~. JѶ¨∂`Œ~. HíÅ∞Ѩ٠mingled q∞„â◊. ^°∞ã¨û~ Ѷ¨∞@# misinterpret `ŒÇ¨CQå JO°÷~Kıã¨∞HÁ#∞. ~ of lime ã¨∞#flѨ٠h\˜ `Ë@ milky way áåÅ"≥e¡. ^°∞âıÛ+¨ì. ^°∞O°aè„áåÜ«µ~ miracle . ~ salt Yx[ Å=}~ minerology Yx[ q*Ï˝# âÍG~ mingle HíeÜ«µ∞. JáÈǨÏ.^°i≈x microsurgery 㨥Hí. JǨǨ㨺~ miscibility q∞„â◊}©Ü«µ`Œ miscible q∞„â◊}©Ü«µ misconception „Éèí=∞. [O°QõHí∂_«xk. `Œ`ŒÎ fi *Ï˝#~ metapsychology Jkè=∂#ã≤Hí âÍG~ metastasis O’Qõã¨~|~kè Hí}ÇͺÇ≤Î metatarsalgia JiHße Z=∞∞HíÅ<˘Ç≤Ê metatarsus JiHßÅ∞ metathesis =O°‚=º`ŒºÜ«µ~ meteorology ÇÍ`Í=O°}âÍG~ meteor Lů† LÖϯáå`Œ~ methileaf "≥∞~uHí∂O° method Ǩ^°úu.r=âÍG~ microcephaly ÅѶ¨∞∞tO°ã¨∞û. qâı¡ +¨}~. O®[^è•x mezzanine finance ã¨Ç¨Ü«µHí O°∞}~ mezzanine floor O≥~_«∞ J~`Œã∞¨ Å Î =∞^躰 Z`Œ∞Î `ŒHí∞¯=Qå L~_Ë =∞O’ J~`Œã¨∞Î micelle lQõ@ Ǩ^®O°~ ÷ Ö’x ǨO=° ∂}∞=ÙÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ micro 㨥Hí. HÁkÌáå>˜. ~ of questionnaire „ǨâÍfl=o q^è•#~. =O°∞㨠mild ™œ=∞º.`ŒO°~Qõ~ milieu microbiology 㨥Hí. ¿ã<® ã¨~|~kè. YzÛ`Œ"≥∞·# metonomy JO°÷qã¨Î $u metre Kè«~^°ã¨∞û metrology `Œ¥xHíÅ∞. „ǨǨ~K«~ microcyte ÅѶ¨∞∞Hí}~ microgenetic 㨥Hí. ~ blowing Pâ◊ÛO®ºxfl/ q„Éèí=∂xfl Híey~Kı. J„Hí=∞„Ǩ=O°Î# misfeasor JǨHßi. `ŒO°eáÈ=Ù migration =Å㨠mil „âı}˜. O°∞}~ ã¨fiÅÊ "≥∞·#k J^°∞ƒù`Œ~. fã≤Çı`Œ. ~ chemistry Yx[ O°™®Ü«µ# âÍG~. ~ idealism Ju Éè“uHí Éè•=ÇÍ^°~. ~ support price Híh㨠=∞^°Ì`Œ∞ ^è°O°. 㨥Hí. áåÅѨÙ~`Œ millets zO°∞ ^è•<®ºÅ∞. <®<®q^è°"≥∞·#. O°}„Ç‘u militarism Ãã·xHíÇÍ^°~ military Ãã·#º~. Ç‘<®ã≤`Œ#~ miserly Å∞|ú. z#fl`ŒÅ microcosm 㨥Hí.

~ chromatic UHí =O°‚Hí. ã¨pÛùÅ. ~ diffusion J}∞ qã¨Î O°}~. K«Å`ü tÅÊ~. itch ~ Qõl˚ѨÙO°∞Qõ∞ mitigate LǨâ◊=∞#~ Híey~K«∞. =∂O°∞ÊÖËx monsoon O°∞`Œ∞Ǩ=<®Å∞ mons pubis Hß=∞Ç‘Oî°~ monstrous qѨs`Œ~. ã¨=∂^è•#ǨO°K«∞ molomitable Híiî#"≥∞·#. O°HíO°HßÅ =∞#∞+¨∞ºÅ ã¨fiÉè•=~. „^°=º~. ã¨Qõ~. #„=∞`Œ. ~ heat J}¥+¨‚`Œ. #gHíO°} modernism P^è°∞xHíÇÍ^°~. O°¥áå~`ŒO°}~ modus operandi HßO°ºxO°fiǨÏ} Ǩ^°úu mofussil „Qåg∞}. *Ï˝Ç¨Hí â◊H˜ÎH˜ ã¨Ç¨Ü«µÇ¨_«∞ moan =∞¥Å∞Qõ∞ mob Qõ∞~ѨÙ. P„â◊Ü«µ~ mora =∂„`Œ moraic metre =∂„`ÍKè«~^°ã¨∞û moraine Ç≤Ï=∂h =∞$uÎHí moral code <ˇ·uHí xÜ«µ=∂=o morale <ˇ·uHí ã≤÷u. "≥H˜¯ i~K«∞ mockery J=¿ÇÏà◊#. K‹=∞‡ (QåeÖ’x) `Ë=∞ moisturizer `Ë=∞ Híey~Kı molar formula J}∞ã¨~Hı`ŒHí~ molar weight J}∞Éè•O°~ molecular J}∞. ~ basic UHíH∆ßO°Hí. q#`« modesty xO°Ç¨Ï~HßO°. eǨΠmomentary Hí∆}˜Hí. Jã¨Ç¨Ï[ montage „ǨH©O°‚Hí~ monument H©iÎ ã¨~ Î Éè~í . ~ lender =_ô¤ Çͺáåi. z`ŒÎ=$uÎ. UHí ™®fi=∞º ÇͺáåO°~ monopolist Qõ∞`ËÎ^®O°∞. ~ configuration J}∞q<®ºã¨~. <ËO°~ mistrust JǨ#=∞‡Hí~ mite ѨÙO°∞Qõ∞. P„O°Ì`Œ. Qõu Éè•O°~. HíkÖË. q^è°~ moods „áåHßO®Å∞ moongbean ÃÑã¨O°Ç¨Ç¨C moonlight "≥<ˇflÅ. HÁ`ŒÎ^°#~ modernist P^è°∞xHí`ÍÇÍk. Qõ=∞#. ~ spinner ÃÑ^°ÌÖÏÉè•Å#∞ KıHí∂OÕÛ z#fl J~â◊~ monism UHí`ÍÇÍ^°~ monistic theory of sovereignty UHí™®O°fiÉè“=∂kèHßO° ã≤^®ú~`Œ~ ǨO°ºÇıHí∆Hí∞_«∞. #=º`ÍÇÍk modest #„=∞. ~ collision theory J}fiaè Ѷ¨∂`Œ ã≤^®ú~`Œ~. q∞`Œã¨fiÉè•=~ Qõņ ¿ãflǨÏѨÓO°fiHí~Qå K«iÛ~K«∞/ Ǩi+¨¯i~K«∞ moderation ã¨=∞#fiÜ«µ~. q^Õj HßO°º„Hí=∞ „â’`Œ. z„`ŒHßO°∞x z„`ÍÅHí∞ #=∞¥<®Qå Éèí~y=∞Å∞ „Ǩ^°i≈~K«_«~ modello =i‚Hí moderate q∞`ŒÇÍk. Qõ∞`ÍÎkèǨ`Œº~.missing link `ŒÇ≤Ê# Å~H≥. ~ acidic UHß=∞¡Hí. „^°=ºÇıQõ~. Éè•Qõ~ moist P„O°Ì. `˘~^°O°ÃÑ@∞ì mollify mollify âÍ~`ŒÇ¨O°K«∞. qÇÍ^°Ç¨i+¨¯ O°} modern #g#. |_çÃÑ^°Ì. ~ biology J}∞r= âÍG~. QÕeKıÜ«µ∞. ~ physics J}∞ Éè“uHíâÍG~ molecule J}∞=Ù molest J`ͺKÍO°~ KıÜ«µ∞. ÉèíÜ«∂#Hí. ~ genetics J}∞ [#∞ºâÍG~. =∞^è°ºÖ’ `ŒÇ≤Ê# q+¨Ü«µ~/ ã¨=∂KÍO°~ mist =∞~K«∞ mistake á⁄O°áå@∞. q[Ü«µ=~`Œ~ Hßx. #QõOÕ`ŒO°. <ˇu · Hí â◊HΘ moral intution <ˇ·uHß~`ŒO°∞ƒkú moralist huÇÍk moral judgement <ˇ·uHí xO°‚Ü«µ~ moral obligation <ˇ·uHí ÉÏ^è°º`Œ . J~â◊~. qÅ∞=ÖËx mockingly "≥H˜¯i~`ŒQå model =∂ki. ÇıQõ QÆu monadism z^°~â◊ÇÍ^°~ monarch O®A/ O®}˜ monarchy O®K«iHí~ money _«|∞ƒ. ^°$_è°"≥∞·#. #QõO° Ǩi ã¨O° mohava seed WǨÊy~[ moiety JO°ú~. xQõifi. ã¨=∞∞^®`ŒÎ mood =∞#ã≤÷u. ~ clinic ã¨~KÍO° "≥·^°ºâÍÅ mobilisation ã¨g∞HíO°}. cardiac ~ ǨÏ$^°Ü«µ=∂ǨHí~ monk ã¨<®ºã≤ mono UHí. =∞¥Hí mobbing W`ŒO° [~`Œ∞=ÙÅ#∞ ÉèíH˜∆~K« _ÍxH˜ Kı¿ã Çıkè~Ѩ٠mobile K«Å#jÅ. áÈQõ∞KıÜ«µ_«~ mobocracy =∞¥Hí™®fi=∞º~. L`ÍûǨÏ~. UHíÉè•+¨} monomial UHíǨ^°~ monophagous UHíÉèíHí∆Hí monitor 279 moral obligation monophthog UHíã¨fiO°~ monoplegia UHß~QõÇÍ`Œ~ monopolised trade Qõ∞`ŒÎÇͺáåO°~. UHß~_« tÅÊ~ monologue ã¨fiQõ`Œ~. ^°$_è° ã¨~HíÅÊ~ mixed constitution q∞„â◊=∞ O®*Ϻ~Qõ~ mixed farming q∞„â◊=º=™®Ü«µ~ mixoscopia W`ŒO°∞Å Öˇ·~yHí K«O°ºÅ#∞ Qõ=∞x~K«_«~^®fiO® L`ŒÊ#fl=∞Ü˵º H’iHí mixture q∞„â◊=∞~ mnemonic ^è•O°}®#∞Hí∂Å"≥∞·#. *’º`Œûfl mooring Å~QõO°∞ ™®÷#~. ^è≥·O°º~ moral fibre xâ◊ÛÜ«µ ã¨fiÉè•=~. `Ë=∞ moisture `Œ_ç. `Œyæ~K«∞ mitral kfiǨ„`Œ mixed bag HíÅQõ¥O° Qõ~Ǩ. PK« O°} ™®^è°º~Hßx moment Hí∆}~. „Ǩu=∞. JO°÷~. Jã≤÷O° momentum Hõ^ŒeHõ. O®Hí∆ã¨. ~ capitalism Qõ∞`ŒÎ ÃÑ@∞ì|_ç^®s q^è•#~ monopsony UHí™®fi=∞º~ monosaccharide XHı HíO°ƒ# â◊$~YÅ~ QõÅ K«H≥¯O° monotheism UHıâ◊fiO°ÇÍ^°~ monotonous XHı q^è°"≥∞·#.í ~ tropy UHíO¥° Ǩ`. a_çÜ«µ~ modification =∂O°∞Ê. ZQõ`ÍoKıÜ«µ∞. W#Ǩ <ÒHí. P^è°∞xHí modernisation P^è°∞xH©HíO°}. =∞~káåÅ# mock ǨiǨÏã≤~K«∞. ~ tropic UHíO¥ ° ǨH. XHı. ~ atomic UHíǨO°=∂}∞Hí. uO°™®¯O°~`À =∂>Ï¡_«@~. ~ composition J}∞ã¨~Ѷ¨∞@#~. „Hí=∞tHí∆} áå>˜~K«x [# ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ~ competition UHí™®fi=∞º ã¨ÊO°ú monopoly UHí™®fi=∞º~.Œ ~ valent UHíã¨~ܡ∂[Hí monocentric UHíHı~„nHí$`Œ monochrome UHí=O°‚Hí~ monocular UHßH˜∆ monodrama UHíáå„`Íaè#Ü«µ~ monogamous UHíÉèíO°Î $`Œfi~/ Ǩffl`Œfi~ monogram ã¨~H˜∆ǨÎ=∞∞„^° monograph UHíq+¨Ü«µHí O°K«# monolith UHítÅ. `Í`ͯeHí. #=∞¥<®† ÇͺáåO° „ǨHí@#ÅÖ’ áåÖÁæ<Ë Híà® Hßi}˜/ Híà®HßO°∞_«∞ modelling ÇͺáåO° „ǨHí@#ÅHí∞ #>˜~ missing link 278 molest K«_~« . `Œ_ç. ™®‡O°Hí (ã¨~Î Éèí) O monumental 㨇O°}©Ü«µ.

KÀ^°HíÜ«µ~„`Œ~ mould J#∞Hí∂Å~Qå =∂O°∞Û. Qå_è®Ö’K«#. infant ~ tâ◊∞=∞O°}®Å∞. ~ liquor =∂`Œ$„^°=~. J<ËHí(„ǨHßO°Hí) multigravida |Ǩï„Ǩ㨥u multi-lingual |ǨïÉè•+‘Ü«µ miltilingualism |ǨïÉè•+‘Ü«µ`Œ multinational |Ǩïà◊*ÏfÜ«µ. Ǩ~Hí~. Ç≤`Œ¥s. Jaèx morphology Ǩ^°xO®‡} (âÍG)~ morphospecies qÅHí∆} r=ÙÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ mortal =∞O°Îº. `Í`ͯeHí. 㨥Hí.280 moral saying moral saying 㨥H˜Î. ~ pearl â◊∞H˜Î QõO°ƒù~. xâ◊≈|Ì~Qå L~_«∞ mumbo jumbo xO°O°÷Hí~. zè#flaè#fl"≥∞·# mutilation Y~_«#~. ~ rock Qõ_«¤ Hí>˜ì# |∞O°^° muff `ŒÇ¨CÅ∞ KıÜ«µ∞ mull nO°…~Qå PÖ’z~K«∞ multi-accentuality |Ǩï ã¨~HıuHí`Œ multi-culturalism |Ǩï ã¨~㨯 $f ǨO°`Œfi~ multi-discursive JO°÷"≥·q^è°º~ multifarious |Ǩïq^è°. O˘~Ç≤. =∞∞Hí¯Å∞ KıÜ«µ∞. expectant ~ QõO°ƒù =u. ^°∞O°æ~^è°Ñ¨Ói`Œ mutation PHíã≤‡Hí Ǩi=O°Î#~. ~ corporation |Ǩïà◊*Ïuã¨~ã¨÷. ǨO° ^蕺#~Qå L~_«∞ mushroom ѨÙ@ìQ˘_«∞Qõ∞. ^°∞ód~K«∞ mouse K«∞~K‹Å∞Hí (Hí~ѨӺ@O∑) KÍÅx mouth <ÀO°∞. cardiac ~ ǨÏ$^°Ü«µ~ #∞~z ѨÙ>ıì JǨ „Hí=∞ â◊|Ì~ murmuring #ã¨∞Qõ∞_«∞. J<ËHí`Œfi~ multipurpose |Ǩïà◊„Ǩܡ∂[Hí multivalent |Ǩïã¨~ܡ∂Qõ ã¨=∞O°÷. xOÕ›`Œ∞Hí~. =∞¥ã¨ moulding Ǩi+¨¯O°}~. L^®O° munsiff <®ºÜ«∂kèǨu mural Hí∞_«ºz„`Œ~. Y~_ç~K«∞. relative ~ ™®¿ÑHí∆ K«Å#~. qHí$u morbidity rate O’QåÅ ã¨~Yº mores PKÍO®Å∞. O’QõÇͺÇ≤Î. ~ gold =∞K«∞Û |~QåO°~ mosque =∞ã‘^∞° . O’`Œ ѨÙ>˜ì~Kı. ã¨~„Ǩ^®Ü«∂Å∞. `Œe¡. resulting ~ Ѷ¨e`Œ K«Å#~ motivation „¿ÑO°}. P_«∞ =∂#~ mortido KÍÇÍÅ<Ë H’iHí mortification J==∂<®xH˜ Qõ∞iKıÜ«µ∞. ™®^è•O°} musicologist ã¨~w`ŒâÍG „Ǩg}∞_«∞. =∞ÅK«∞ HÁ#∞. `Œ#MÏ. HÁ~_« mourn U_«∞Û. qHßO°~. ~ vaccine |Ç¨ï „Ç¨Üˇ∂[#Hßi >©HßÅ∞ mum =∞∫#~. Çͺkè„Qõã¨Î`Œ. Jã¨~|^°ú~ mummification =∞$`Œ^ÕǨÅ#∞ Éèí„^ŒÇ¨O° K«@~ mummy „áåp# =∂#= HíàË|O°~. ~ painting Hí∞_«º z„`Œ} muriform W@∞HíÅ QÀ_«=Öˇ murine K«∞~K«∞ (ZÅ∞Hí *Ïu) ÖÏ~>˜ murk pHí>˜† ^°@ì"≥∞·# =∞~K«∞ á⁄Qõ. HÁ`ŒÎQå ^è°# =~`Œ∞_≥·# =ºH˜Î. ~ of the furnace HÁeq∞ =∞∞Y~. SÇ≤ÏHí. Q˘}∞Qõ∞_«∞ muse Híq`Íâ◊H˜Î. JkèHí=∞Qõ∞† ÇÍǨÏ#~. =∞O°∞κ_«∞ mortality =∞$`Œ∞Å ã¨~Yº. JÅ~Híi~K«∞. Pâ◊Ü«µ~. ~ flows Ǩ~Hí „Ç¨ÇÍǨÅ∞. ~ portraits â◊=¿Ñ>˜HíÅ g∞k =∞¥iÎ z„`ÍÅ∞ mumps Qõ=^° aà◊¡Å∞ 281 myelography munch #=∞∞Å∞ mundane „áåǨ~zHí. Qõu. HÁ`ŒÎO®QåÅ ã¨$+≤ìHíO°Î muskmelon HíO°¥ƒ[ muslin ^°∞=fiÅ∞=. #=∞¥<®. ZO°∞=Ù. áÈ`Œá⁄Ü«µº_«~ mount PO’Ç≤Ï~K«∞. qO°¥Ç¨}~ mutiny uO°∞Qõ∞ÉÏ@∞. =∞#ã¨∞ QåÜ«µÇ¨O°K«∞ mortuary â◊=Qõ$ǨÏ~ mosaic á⁄_«`ˇQõÅ∞. K«Å#~. =∞∞ã≤= ¡ ∞∞Å „áåO°<÷ ®ã¨Å÷ ~ moss gold â‹·=Å ã¨fiO°‚~ most favoured nation JkèHß^°$`Œ*Ïu =∞O®º^° moribund muck =∂O°æ=∞^è°º~Ö’ HßO°∞`À ã¨Ç¨ |㨠Kı¿ã Qõ$ǨÏ~ moth z=∞‡@ mother J=∞‡. ÃÑO°∞Qõ∞. Hí@∞ì ÉÏ@∞¡ =∞O°}’#∞‡Y. z„`Íã¨ÎO°~. Hí∞^°∞=. =∞ã¨Hí pHí>˜Qå L~_Ë. Ö“H˜Hí munificent ^®#jÅ. lactative ~ áåeKıÛ `Œe¡. =∞$`Œ∞º=Ù. =∞ã¨HíÉÏi# murmur Qõ∞ã¨Qõ∞ã¨. JO°÷~.=G~ musty =∞∞iy#. =∞¥O°∞ö_«∞ morose ÉÏ^è•HíO°"≥∞·#. ~ to mouth respiration =∞∞MÏ=∞∞d âÍfi㨄H˜Ü«µ movable joints HíkÖË H©à◊∞§ movable property K«O®ã≤Î muck |∞O°^°. L^ÕÌâ◊~ motor „¿ÑO°Hí. „¿ÑOÕǨ} motivator „áÈ`ÍûǨÏHí∞_«∞ motive Jaè=∞`Œ~. J=™®# ^°â◊ morlify J==∂x~K«∞ moron |∞kúÇ‘Ï#∞_«∞. L`ŒÊi =O°Î# mutilate qHí$fHíi~K«∞. angular ~ H’}©Ü«µ K«Å#~. H’Ǩ~Qå L#fl morpheme Ǩ^®~â◊~ morphine #Å¡=∞~^°∞. ¿Ñ_«. ~ states |Ǩïà◊*Ïu ~å*ϺÅ∞ multiparty system |ǨïO®[H©Ü«µ ǨHí∆ q^è•#~ multiple taxation |Ǩïà◊ â◊∞ů q^è•#~ multiplex |Ǩï qÉè•QåÅ∞/ =∞∞MÏÅ∞ multiplice Qõ∞}Hí~ multiplicity |Ǩïà◊`Œfi~. rq`Œ~ z=i ^°â◊Hí∞ KıO°É’`Œ∞#fl moribunde =∞$`Œ∞º#∞‡Y"≥∞·#. Ju H˜~K«∞. fO®‡#~. KÍ=ÙHí∞ ^°QõæO° Ǩ_«¤. Q˘}∞Qõ∞_«∞. Jx`Œº. q„^ÀǨÏ~ myalgia Hí~_«O®Å <˘Ç≤Ê myasthenia Hí~_«O®Å ^°∞O°ƒÅ`Œfi~ mycelium tb~„^è°*ÏÅ~ mycology tb~„^è°âÍG~ myelitis "≥#∞fláå=∞∞ <˘Ç≤Ê myelography "≥#∞fláå=∞∞ z„`Œ} murky . maternal ~ „Ǩ㨥u =∞O°}®Å∞ mortgage `ÍHí@∞ì. ~ raking |∞O°^° K«Å¡_«~ motel mucus mucus |~Hí† âı¡+¨‡~ mud |∞O°^°. ~ tongue =∂`Œ$Éè•+¨ motherhood =∂`Œ$`Œfi~ moth-proof „H˜q∞ xO’^è°Hí~ motif qq^è° Qå^ä°Å =∞¥ÖÏ~â◊~ motile K«Å#~ L#fl motility K«Å#jÅ`Œ motion Qõ=∞#~. qKÍi~K«∞. huÇÍHíº~ moratorium O°∞}ã¨÷QÆ#~/ qO®=∞~ morbid Çͺkè„Qõã¨Î"≥∞·# morbidity J<®O’Qõº ã≤÷u.

282

myocarditis
myocarditis Qõ∞~_≥ Hí~_«O®Å <˘Ç≤Ê
myocardium Qõ∞~_≥ Hí~_«O°~
myology Hí~_«O°âÍG~
myomectomy QõO®ƒùâ◊Ü«µ~ #∞~z Hí}˜u

narrow casting

mystical power =∞Ǩ`Œ‡º~,
mysticism =∂i‡Hí ÇÍ^°~,

=∞ǨÏ`Œ∞Î
J#∞Éèí¥u

ÇÍ^°~
mystification

`˘Åy~ѨÙ

Qõ¥_è°Ç¨O°K«@~, =∞Éèíº

ÃÑ@ì_«~

myopathy Hí~_«O®Å [|∞ƒ
myopia „ǨÏã¨fi^°$+≤ì
myosistis Hí~_«O®Å ÉÏ^è°
myriad J<ËHí, ǨkÇıÅ ã¨~Yº
myrobalan HíO°H߯ܫµ
mystery =∞O°‡~, O°Ç¨Ï㨺~, J^°∞ƒù`Œ~

mystique ã¨~„Éèí=∞Hßi`Œfi~
myth HíeÊ`ŒHí^ä°, ѨÙO®} Qå^ä°
mytheme ѨÙO®} Qå^äß~â◊~
mythology ѨÙO®} Qå^äß ã¨O°fiã¨fi~
mythopoeia ѨÙO®}©HíO°}
myxoedema #~A=~>˜ Çͺkè

Nn
J^°∞ѨÙÖ’H˜ fã¨∞HÁ#∞, Ǩ@∞ìHÁ#∞,
K«∞@∞ì=∞∞@∞ì
nabis „Ǩ=HíÎ $ =O°æ~
nacre =∞∞`ŒºÑ¨Ù zǨÊÖ’x "≥∞i¿ã á⁄O°†
ѨÓ`Œ
nacreous pigment =∞∞`ŒºHßÎ =O°‚^°~
nacrissism ã¨fiO°¥Ç¨/ P`Œ‡Hß=∞∞Hí`Œ
naevus ѨÙ@∞ì=∞K«Û
nag KÍ_ôÅ∞ K‹Ç¨C, ™®kè~K«∞, `ŒÇ¨CǨ@∞ì
nagging ™®kè~ѨÙ
nail QÀO°∞. ~ biting QÀà◊∞§ HÁO°∞
H’¯=_«~. ~ ingrowing =„Hí#Y~,
=~HíO°QÀO°∞
nailbed QÀO°∞H˜~^° "≥∞`ŒÎ (>˜Éè•Qõ~)
nailing Çı∞Hí∞ HÁ@ì_«~
naive HíÖÏ¡HíǨ@~ ÖËx, Hí∞>˜Å~ Hßx,
JÜ«∂=∞Hí, ã¨O°à◊
naivete PÖ’K«#ÅÖ’, Çı+¨^è•O°}ÅÖ’
Ju ™®=∂#º~Qå L~_«_«~, É’à®`Œ#~
naked debenture Ǩg∞Qå Pã¨∞ÎÅ#∞
Éèí„^°Ç¨O°ÛHíáÈ=_«~
namby pamby `ËeHíQå PÇıâÍÅHí∞
Ö’#Ü˵º
nab

nanism =∞O°∞Qõ∞A˚`«#~
nano metre g∞@O°∞Ö’ "≥ܵºH’@¡ =~`Œ∞
napalm O°™®Ü«µxHßÜ«µ∞^è°~
nape "≥#∞HíÉè•Qõ~
narcissism ã¨fiÜ«µ~ „¿Ñ=∞, ™®fi#∞O°H˜Î,

ã¨fiO°¥Ç¨ Hß=∞∞Hí`Œ
narcissist ã¨fiÜ«µ~"≥ØÇ≤Ï`Œ∞_«∞
narcoanalysis x„^®=ã¨÷Ö’ =∂#ã≤Hí
zH˜`Œû KıÜ«µ_«~
narcolepsy x„^°áÈÇÍÅ<Ë |Å"≥∞·# H’iHí
narcomania =∞`Œ∞Ç
Î ^¨ ®O®÷Å∞ ¿ãq~KÍÅ<Ë
H’iHí
narcosis =∞`Œ∞Î, ã¨∞+¨∞Ç≤Î
narcotic =∞`Œ∞Î =∞~^°∞, =∂^°Hí „^°=º~
narcotization =∞`ˇÎH˜¯~K«_«~
nares <®ã≤Hß O°~„^è•Å∞, =∞∞Hí∞¯Ñ¨Ù>ÏÅ∞
narratee (TǨ) „â’`«
narration Hí^ä°#~
narrative Hí^ä°<®`Œ‡HíO, =O°‚<®`Œ‡Hí~,
=$`ÍÎ~`Œ~, Hí^ä°
narratology Hí^ä°<®^谺ܫµ#~
narrator Hí^ä°Hí∞_«∞, Hí^ä°Hí∞O®Å∞
narrow casting Ǩiq∞`Œ„Ǩ™®O°~

narrow market
narrow market ã¨~Hí∞z`Œ qǨ}˜
narrow transcription 㨥Hí;ÖËY#~
nasal =∞∞Hí∞¯Hí∞ ã¨~|~kè~z#† J#∞
<®ã≤Hí (~). ~ bone =∞∞Hí∞¯ Z=∞∞Hí. ~
passages <®ã≤Hß
^®fiO®Å∞. ~
septum <®ã≤Hß qÉè•[Hí~
nascent PO°~Éèí~, ã¨^Àº*Ï`Œ~, #=*Ï`Œ
nasolabial <®ã≤HíHí∂ ÃÑ· ÃÑ^°qH© ã¨~|~

kè~z#, <®™È+¨ª ã¨~|~kè
nasolacrimal <®™®„â◊∞
nasolacrimal duct <®™®„â◊∞<®à◊~
nasty Jã¨Ç¨ÏºHíO°, hK«, pHßHí∞`À Hí∂_ç#
natalist [<®Éè• ÃÑO°∞Qõ∞^°Å#∞ „áÈ`Œû
Ç≤Ï~KÕ =ºH˜Î
natality [## 㨥z
nation *Ïu, ^Õâ◊~, XHí ^Õâ◊ ѨÓ[
national *ÏfÜ«µ. ~ liberation movement *ÏfÜ«µ q"≥ØK«<À^°º=∞~. ~
liberation struggle *ÏfÜ«µ q"≥ØK«#
áÈO®@~
national accounting *ÏfÜ«∂^®Ü«µ
Qõ}#~
national bank *ÏfÜ«µ ÉÏ~Hí∞
national bourgeoisie *ÏfÜ«µ |¥O°∞Ç
˚ Í
=O°æ~
national chauvinism *ÏfÜ«µ ^°∞O°ÇϨ ~
HßO°~, ã¨~Hí∞z`Œ *ÏfÜ«µ Éè•=~
national debt *ÏfÜ«µ O°∞}~
national democracy *ÏfÜ«µ „Ǩ*Ï
™®fi=∞º~
national income *ÏfÜ«∂^®Ü«µ~
nationalisation *ÏfÜ∂HíO°}~
nationalise *ÏfÜ«µ~ KıÜ«µ∞: Hı~„^°
„ǨÉèí∞`Œfi xÜ«µ~„`Œ}Ö’H˜ `ˇK«∞Û
nationalised bank *ÏfÜ«µ~ Kıã≤#

283

naturialism

ÉÏ~Hí∞
nationalism *ÏfÜ«µ`ÍÇÍ^°~
nationality *ÏfÜ«µ`Œ
national minorities *ÏfÜ«∂ÅÊ

ã¨~MϺ

Hí∞Å∞
national question *Ï`Œ∞Å ã¨=∞㨺. ~
socialism *ÏfÜ«µ ™®=∞ºÇÍ^°~
nation states *Ïu–O®*ϺÅ∞
native country [#‡Éèí¥q∞
native language =∂`Œ$Éè•+¨
nativity ^ÕjÜ«µ`Œ, ÇÍã¨Î=º`«, [#‡,

[##~
natter Ç≤KÍÛáå>©
natural „áåHí$uHí,

ã¨Ç¨Ï[, ã¨fiÉè•=ã≤^°ú,

[#‡ã≤^°ú"≥∞·#
natural citizen [#‡`Œó áœO°∞_«∞
natural hazard „ǨHí$u "≥·Ç¨s`Œº~
naturalism ã¨Ç¨Ï[ÇÍ^°~, „ǨHí$u ÇÍ^°~
naturalist „ǨHí$u ^è°O°‡ÇÍk/ „Ç≤Ü«µ∞_«∞
naturalistic fallacy „áåHí$uHßÉè•ã¨
naturalization áœO°(ã¨) `Œfi „Ǩ^®#~,

ã¨Ç¨ÏrHíO°}, ÇÍã¨ÎgHíO°}
natural law „ǨHí$u 㨥„`Œ~
natural manure ™®fiÉè•qHíѨÙ/ ã¨fi`Œ
ã≤^°ú~Qå Åaè~Kı ZO°∞=Ù
naturalness ™®fiÉè•qHí`Œ
natural philosophy „áåHí$uHí `Œ`ŒÎ fi
âÍG~
natural vegetation ã¨Ç¨Ï[
=$Hí∆
ã¨=∞¥Ç¨Ï~
natural wastage ã¨Ç¨Ï[#+¨ì~
nature „ǨHí$u, ã¨fiÉè•=~. ~ conservation order „ǨHí$u ǨiO°Hí∆} K«@ì~
naturialism „ǨHí$u ÇÍ^°~, ã¨Ç¨Ï*Ï`Œ
ÇÍ^°~

naughty
naughty HÁ~>ˇ
nausea _ÀHí∞, qHßO°~, UǨϺÉè•=~, O’`Œ
nauseant qHßO°~ HíÅQõ*Ë¿ã
navel ÉÁ_«∞¤, <®aè
navicular <ÒHßHßO°
naxalites f„=ÇÍ^°∞Å∞,
JuÇÍ^°

Hí=∞¥ºxã¨∞ìÅ∞
nazism <®rÇÍ^°~
nearest ã¨`ŒfiO°, `ŒHí∆}, J`Œº~`Œ ã¨xflÇ≤Ï`Œ
near money ã¨∞ÅÉèí~Qå =∂O°Hí~ KıÜ«µ

QõeQÕ „^°=º™®^è°<®Å∞
nearness ^°Qõæi`Œ#~, K«∞@ìiHí~, ™®xfl
Ç≤Ï`Œº~
nebula hǨiHí, PHßâ◊Qõ~Qõ, <Ë„`ŒÇ¨@Å~
Ö’x #Å¡=∞K«Û
nebulosity =∞|∞ƒ=Öˇ L~_«_«~
nebulous =∞|∞ƒÖÏ~>˜, hǨiHí =~>˜,
Jã¨Ê+¨ì, PHßO°O°Ç≤Ï`Œ
necessity J=ã¨O°~, P=â◊ºHí~
neck Q˘~`Œ∞Hí, „w=~, "≥∞_«
necromancy =∞~„`Œq^°º, Éèí¥`Œ"≥·^°º~
necromania â◊ÇÍÅÃÑ· qǨs`Œ PHíO°¬}
necrophilia â◊="≥∞·^ä°∞#~
necrophiliac =∞$`Œâ◊sO° ã¨~|~^è°~ QõÅ
necrophobia â◊ÇÍÅ~>ı ÉèíÜ«µ~
necrosis ^è•`Œ∞ qzÛù#fl`Œ/ xs˚=`Œ
necrospermia â◊∞„Hí~Ö’ r=Hí} xs˚=`Œ
necrotic xs˚="≥∞·#
necroscopy (autopsy) â◊= ǨsHí∆
nectar J=∞$`Œ~
needle 㨥k, 㨥z. hypodermic ~
=∞~^°∞ 㨥k
needling Hí~>˜ â◊∞Hß¡xH˜ 㨥k`À Kı¿ã
"≥·^°º~
neem seed ÇıǨ q`ŒÎ#~
nefarious „Hí∂O°"≥∞·#,
P@qHí"≥∞·#,

284

neo-behaviorism

^®O°∞}"≥∞·#, J<ˇ·uHí"≥∞·#, K«@ìqO°∞^°ú
"≥∞·#
negate Y~_ç~K«∞, uO°ã¨¯i~K«∞, x¿+
kè~K«∞
negation =ºuOÕH˜~K«_«~, xO®HíO°},
JÉè•=~
negationist =ºuOÕHíÇÍk, q^è°fi~ã¨Hí
q=∞O°≈Hí∞_«∞
negative O°∞}®`Œ‡Hí~, O°∞}O®t. ~
charge O°∞}®Çıâ◊~. ~ deviation O°∞}
qK«Å#~. ~ glow O°∞} nÇ≤Î. ~ ion
O°∞} JÜ«∂<ü
negatively O°∞}®`Œ‡Hí~Qå, =ºuOÕHí~Qå
negative phase ™®^è•O°} HßO°º„Hí=∂
Å#∞ HÁ#™®y~K«ÖËx ã¨=∞Ü«µ~
negative term JÉè•ÇÍO°÷Hí/=ºuOÕHßO°÷Hí
Ǩ^°~
negativism =ºuOÕHí`Œ`ŒÎ fi~
negotiable |^°ÖÏܵ~K«^°y#, =∂O°Û
^°y#, qx=∞Ü«µ~ KıÜ«µ^°y#
negotiable instrument |^°ÖÏܵ~K«
^°y# Ǩ„`Œ~, J<®º„Hß~`ŒÜˇ∂Qõº Ǩ„`Œ~
negotiate K«iÛ~K«∞, ã¨~„Ǩk~K«∞, J=∞∞‡,
|kbKıÜ«µ∞
negotiating table K«O®Û ÇıkHí
negotiation J<®º„Hß~`Œ`Œfi~, ã¨~„Ǩ
k~ѨÙ, |^°ÖÏܵ~ѨÙ, qx=∞Ü«µ
q^è•#~
negotiations =∞~`Œ<®Å∞, ã¨~„Ǩk~ѨÙÅ∞
negotiator K«OÛ° ÅÖ’ áåÖÁæ</Ë „áåux^躰 ~
=Ç≤Ï~Kı =ºH˜Î
neighing (Qõ∞„O°Ñ¨Ù) ã¨H˜e~`Œ
nematode QÀà◊„H˜q∞
neo #=
neo-behaviorism #¥`Œ#
„Ǩ=O°Î#
ÇÍ^°~

neo-classical art
neo-classical art #=º „áå=∂}˜Hí Híà◊
neo-classicism #=º „áå=∂}˜Hí ÇÍ^°~,

#g# ã¨~„Ǩ^®Ü«µÇÍ^°~
#Ü«∂/ HÁ`ŒÎ =Åã¨
ÇÍ^°~
neo-expressionism #=º qÉè•=#ÇÍ^°~
neo-expressionist #=º qÉè•=#ÇÍk
neo-historicism #=º KÍi„`ŒHíÇÍ^°~
neo-humanism #=º=∂#=ÇÍ^°~
neolithic HÁ`ŒÎ O®uÜ«µ∞QåxH˜ K‹~k#.
~ period #g# tÖÏÜ«µ∞Qõ~
neologism #¥`Œfl Ǩ^°ã¨$+≤ì
neology HÁ`ŒÎǨ^®Å ã¨$+≤ì
neonatal ѨÙ>˜ì# =∂ã¨~֒ǨÅ
neonate <ˇÅ x~_«x tâ◊∞=Ù. ~ larvae
_ç~ÉèíHí~, JǨC_Ë Ñ¨Ù>˜ì# rq
neophobia HÁ`ŒÎ J~>ı ÉèíÜ«µ~
neoplasm Hí}˜u
neoplasticism #= HíÅÊ<®ÇÍ^°~
neorealism #=ºÇÍã¨Î=`ÍÇÍ^°~
neoteny ÃÑ^°ÌÇÍà◊§Ö’x JǨiǨHífi ÅHí∆
}®Å∞
nephritis =∞¥„`ŒÇ≤~_« ÉÏ^è°
nephrogenic =∞¥„`ŒÇ≤~_«[ (#º)
nephrolithiasis =∞¥„`ŒÇ≤~_«~Ö’ O®à◊∞§
L~_«_«~
nephrolithotomy =∞¥„`ŒÇ~
≤ _ÍÅ #∞~z
O®à◊∞¡ `˘Åy~K«@~
nephrology =∞¥„`ŒÇ≤~_« âÍG~
nephrosis =∞¥„`ŒÇ≤~_« Çͺkè
nephrostomy =∞¥„`ŒÇ≤~_ÍÅ zè„nHíO°}
nepotism P„t`Œ ǨHí∆áå`Œ~, |~^è°∞ „Ç‘u
nerve <®_ç. afferent ~ JaèÇÍÇ≤Ï<®_ç.
automatic ~ ã¨fiÜ«µ~KÀk`Œ <®_ç.
cranial ~ HíáåÅ<®_ç. motor ~
„¿ÑO°Hí <®_ç. ~ deafness #O®Å∞ ^≥|ƒ
u#_«~ =Å¡ HíeQÕ K‹=∞∞_«∞. efferent
neo-colonialism

285

neuritis

JѨ"åÇ≤Ï<å_ç ~ grafting <®_çx
J~@∞Hí@∞ì. parasympathetic ~
ǨO®#∞Éèí¥`Œ<®_ç.
peripheral ~
ǨinèÜ«µ<®_ç. sensory ~ ã¨ÊO°≈<®_ç. ~
suture #O®xfl Hí∞>˜ì JuH˜~K«_«~
nerve gas <®_ô ÇÍÜ«µ∞=Ù
nervism <®_ô xÜ«µ~„`«} ÇÍ^°~
nervous <®_ô ã¨~|~^è°"≥∞·#, ^è≥·O°º~ÖËx
nervously J^è≥·O°º~Qå, ÉèíÜ«µ~`À
nervousness J^è≥·O°ºã≤÷u, #O®Å |Å
Ç‘Ï#`Œ
nest Qõ¥_«∞, Qõ∞~ѨÙ, ã¨=∞¥Ç¨Ï~. cell ~
Hí} ã¨=∞¥Ç¨Ï~
net =Å, xHíO°~. ~ asset value (NAV)
xHíO° Pã≤Î qÅ∞=. ~ asset value per
share ÇÍ>Ï XHí¯~>˜H˜ xHíO° Pã≤Î
qÅ∞=. ~ book value `ŒO°∞Qõ∞^°Å#∞
fã≤ÇıÜ«µQå q∞ye# qÅ∞=. ~ cash
xHíO° #Qõ^°∞. ~ expenditure xHí~°
=ºÜ«µ~. ~ foreign investment xHíO°
q^Õj ÃÑ@∞ì|_ç. ~ gain xHõO°ÖÏÉèí~.
~ income xHíO° P^®Ü«µ~. ~ loss
xHíO° #+¨ì~. ~ national product
xHõO° *Ïfܡ∂`ŒÊuÎ. ~ price xHíO°
^è°O°. ~ profit xHíO° ÖÏÉèí~. ~
revenue xHíO° O®|_ç. ~ value
xHíO°=∞¥Åº~. ~ salary xHí~° r`Œ~.
~ weight xHíO° |O°∞=Ù. ~ worth
xHíO° ã¨~ǨuÎ. ~ yield xHíO° kQõ∞|_ç
network *ÏÖÏHßO° =º=ã¨÷, Ü«µ~„`Í~Qõ~
neural <®_ô ã¨~|~^è°"≥∞·#
neuralgia <®_ô ã¨~|~^è°"≥∞·# <˘Ç≤Ê
neurasthenia #O®Å |ÅÇ‘Ï#`Œ
neurectomy <®_ôKıÛù^°#
neuritis <®_ô ÉÏ^è°. alcoholic ~ =∞^°º
áå#~ =Å¡ =KıÛ <®_ô ÉÏ^è°. diabetic
~ =∞^è°∞Çı∞ǨÏ~ =Å¡ =KıÛ <®_ô ÉÏ^è°

286

neuro
neuro <®_ô ã¨~|~^è°"≥∞·#
neurogenesis #O®Å ÃÑO°∞Qõ∞^°Å#∞

q=

i~K«@~
neurologist <®_ô âÍG xѨÙ}∞_«∞
neurology <®_ô âÍG~
neuropathology <®_ô (ã¨~|~^è°)

news caster ÇÍO°ÎÅ∞ K«kÇı
news conference Ǩ„uHß

=ºH˜Î
qÖËYO°∞Å

ã¨=∂Çıâ◊~

Çͺkè

q*Ï˝# âÍG~
neuropathy #O®ÅÇͺkè
neurophysician <®_ô âÍG "≥·^°∞º_«∞
neurosis =∞<À^ÒO°ƒÅº~. anxiety ~
=∞<ÀÇͺHí∞Å`Œ. cardiac ~ Qõ∞~_≥[|∞ƒ

L~^Õ"≥Ø##fl z~`Œ
neuro-surgeon <®_ô â◊GzH˜`ŒûHí∞_«∞
neurosurgery <®_ô â◊G zH˜`Œû
neurosyphilis #O®ÅHí∞ ™ÈH˜# ã¨ÇÍܵ

Çͺkè
neurotic =∂#ã≤Hí O’y
neurotransmitter <®_ô „Ǩ™®i}˜
neutral `Œ@ã¨÷
neutralisation `Œ@ã‘÷HíO°}~
neutralism `Œ@ã¨÷`Œ
neutrality `Í@ã¨÷º~, xë®ÊH˜∆Hí`Œ,

niggardly

L^®

ã‘#`Œ
neutron J}∞ã¨~|~kè
nevus áåeáÈ=_«~
newborn JǨC_Ë Ñ¨Ù>˜ì#
new class #¥`Œ# =O°æ~
new criticism #¥`Œfl q=∞O°≈ Ǩ^°úu
new humanism #=º =∂#=`Í ÇÍ^°~
new international economic order

#¥`Œ# J~`ŒO®˚fÜ«∂i÷Hí =º=ã¨÷
new left #¥`Œ# ÇÍ=∞ǨHí∆~
new objectivity #=º ™®fi#∞Éèí= ÇÍ^°~
news agency ÇÍO®Î ã¨~ã¨÷
news agent Ǩ„uHß q„Hı`Œ/ „Ǩuxkè
news cast „Ǩ™®O° HßO°º„Hí=∞~

news copy ÇÍO®Î„Ǩu
news flash "≥∞O°∞Ѩ٠ÇÍO°Î
news letter ã¨=∂KÍO° Ǩ„`Œ~,
newsman qÖËHíi
newspaper ÇÍO®ÎǨ„uHí
newspaper man XHí Ǩ„uHí

ÇÍO®ÎÖËY

`ŒO°Ñ¶¨Ù#

ǨxKı¿ã qÖËHíi/ á¶È>’„QåѶ¨O∑
Ǩ„uHíÅ∞ÇÍ_Ë <®}º`Œ `ŒHí∞¯=
QõÅ Hßy`Œ~
newsreader ÇÍO°ÎÅ∞ K«kÇı =ºH˜Î
newsreel ÇÍO®Î^°i≈x, ÇÍO®Îz„`Œ~
news release Ǩ„uHß „ǨHí@#
news room "å~°ÎÅ∞ ¿ãHíi~Kı, O®¿ã Qõk
news stand Ǩ„uHíÅ∞
q„Híܵ~Kı
^°∞Hß}~
news values „Ǩ™®O° =∞¥ÖϺÅ∞, ÇÍO®Î
„Ǩ=∂}®Å∞
newsworthy „ǨK«∞O°}Hí∞/ „Ǩ™®O®xH˜
ܡ∂Qõº"≥∞·# ÇÍO°Î
newsy ÇÍO®ÎÉèíi`Œ
new wave HÁ`ŒÎ áÈHí_«Å∞
newsprint

new

world

information

order

#¥`Œ# „ǨǨ~K« ã¨=∂KÍO° q^è•#~
nexus ã¨~|~^è°~, ã¨~ǨO°¯~
nib áåo, =∞∞eH˜
niche (QÀ_«) Qõ¥_«∞† ã¨=∞∞z`Œ ™®÷#~
nictonasty x„^°Ö’ HíkeHíÅ∞
nidifugous Qõ¥_«∞ =ke áÈÜ˵ z#fl
ǨH˜∆
nidus xÇÍã¨~, LxH˜ Ǩ@∞ì
niger seed "≥„i/ Qõ_ç¤ #∞=ÙfiÅ∞
niggard Ö’aè† KÍÖÏ z#fl"≥∞∞`ŒÎ~Ö’ WKıÛ
niggardly Å∞|ú, Ç≤ã≤<®i

287

niggle
niggle J=∞∞Yº~, q+¨Ü«µ„â◊^°ú
night blindness OÕrHí>˜
nightmare Ç‘_«HíÅ
night soil =∞Å~
nihilism â◊¥#ºÇÍ^°~
nimbus nÇ≤Î =∞~_«Å~, =O®¬HßÅ Çı∞Ѷ¨∞~
nipple K«#∞"≥∞∞#
nisi `Í`ͯeHí, ÖËHíáÈ`Ë, ÖËx ǨHí∆~Ö’
nit ¿Ñ#∞Qõ∞_«∞¤
nitre 㨥OÕHßO°~
nival =∞~K«∞=Å¡ ã¨~Éèíq~Kı Éè“QÀoHí

=∂O°∞ÊÅ∞
nivation Qõ_«¤Hí>˜ì HíiyáÈ=_«~
nobb (^è°xHí) Éèí¥™®fiq∞
nobble J„Hí=∞ Ǩ^°úuÖ’ _«|∞ƒ

ã¨~áå

k~K«∞
nobility L^®`ŒÎ`Œ, Hí∞b#`Œ
no confidence motion

JqâÍfiã¨
fO®‡#~/ qâÍfi㨠O®Ç≤Ï`Œº fO®‡#~
nocturnal O®„u ã¨~|~kè, xâßK«i
nod J~wHßO°~, ã¨=∞‡u, `ŒÅ TǨ_«~
node `ŒO°~Qõ~Ö’ XHí a~^°∞=Ù† Hí}∞ѨÙ
nodule |∞_çÃÑ
noiety kfiâÍY
noise O˘^°,
„â◊∞uHí@∞"≥·# (^è°fix,
K«Ç¨C_«∞), â◊ÉÏÌ~`ŒO®Ü«µ~
noiseless xâ◊≈|Ì
nomad ^Õâ◊k=∞‡i, Jã≤úO°ÇÍã≤† ǨO°º@#

nomadism ^Õâ◊k=∞‡i `Œ#~
no man's land qÇÍ^°„Qõã¨Î Éèí¥q∞,
JkèHßO°O°Ç≤Ï`Œ „áå~`Œ~
nomenclature <®=∞(HíO°})Ǩ^°úu, <®=∞
xOÕÌâ◊#~† ǨiÉè•+¨, â◊ÉÏÌ=o, <®=∂=o
nominal <®=∞=∂„`Œ, ã¨fiÅÊ"≥∞·#, z#fl
"≥∞∞`ŒÎ~. ~ account <®=∞=∂„`ŒÑ¨Ù

non greasy

MÏ`Í. ~ capital <®=∞ =∂„`Œ =∞¥Å
^è°#~. ~ ledger <®=∞=∂„`ŒÑ¨Ù P=O®˚.
~ partner <®=∞=∂„`Œ Éè•Qõ™®fiq∞. ~
price <®=∞=∂„`ŒÑ¨Ù "≥Å. ~ yield
<®=∞=∂„`ŒÑ¨Ù O®|_ç
nominalism q∞^äߺÇÍ^°~
nominate xÜ«µq∞~K«∞, xܡ∂y~K«∞,
Z~Ç≤HíKıÜ«µ∞
nomination xܡ∂Qõ~,
JÉèíºi÷`Œfi~,
xÜ«∂=∞Hí~
nominator Z~Ç≤Hí Kı¿ã/ 㨥z~Kı =ºH˜Î
nominee xÜ«µ∞Hí∞Î_«∞, „Ǩuxkè
nominee holding HÁ#∞QÀÅ∞ Kıã≤#
ÇÍ>ÏÅ#∞ =∞O˘Híi ¿ÑO°∞ÃÑ· L~K«_«~
nom de plume HíÅ~¿ÑO°∞, =∂O°∞¿ÑO°∞,
Qõ∞ǨÎ<®=∞~
non-acceptance uO°ã¨¯i~K«_«~
non-aligned countries Jb# ^͉ꁰ
non-alignment Jb#/ `Œ@ã¨÷ q^è•#~
non-antogonistic contradiction "≥∞„· f
ѨÓi`Œ "≥·O°∞^è°º~
nonce word ã¨^°ºóHíeÊ`Œ Ǩ^°~
non-chalant Hí~QåO°∞ÖËx, ã≤÷q∞`Œ"≥∞·#
non-coginzable offence ã¨fiÅÊ<ËO°~
non-combatant áÈO®@~Ö’ áåÖÁæ#x
(Ãã·xHí∞_«∞)
non-conductor JÇÍǨÏHí~
non-cooperation ã¨Ç¨Ü«µ xO®HíO°},
ã¨Ç¨ÏHßO° xO®HíO°}
non-crystalline J™®Ê>˜Hí
non durables ZHí∞¯= HßÅ~ =∞xflHí
L~_«x Ǩ^®O®÷Å∞
non elumene xO®fiã≤`Œ„Ǩ[Å∞ "≥^°[Å¡
|_ç#@∞¡Qå L#fl „Ǩ^ÕâÍÅ∞
non-formal education JxÜ«µ`Œq^°º
non greasy =™®O°Ç≤Ï`Œ

288

non-infective
non-infective ã¨~„Híq∞~K«x
non-intoxicating =∞`Œ∞Î Híey~K«x
non-metal J֒ǨÏ~, J^è•`Œ∞=Ù
non-metallic J֒ǨÏ
non-motile Hí^°eHíÖËx
non-naturalistic theories J„ǨHí$u

ÇÍ^° ã≤^®ú~`ÍÅ∞
Ǩi+¨¯i~K«ÖËx, =∂O°Û
ÖËx† =∞O˘HíO°∞ #Qõ^°∞Qå =∂O°∞ÛH’ÖËx
non-objective q+¨Ü«∂f`«, q+¨Ü«∞
~°Ç≤Ï`«, =ã¨∞Î~°Ç≤Ï`«
non-performing assets xHíO° xO°O°÷Hí
Pã¨∞ÎÅ∞
non-playing captain ǨO°ºÇıHí∆Hí ™®O°kä
non-poisonous q+¨O°Ç≤Ï`Œ
non-price competition =∞¥Ö˺`ŒO° ã¨ÊO°÷
non-radio active OÕ_çܡ∂ ^è•i‡Hı`ŒO°
non-representational „ǨuHíÅÊ<Ë`ŒO°
non-resident J™®÷xHí, JÇÍã¨Î=º. ~
indians „ǨÇÍ㨠Éè•O°fÜ«µ∞Å∞
nonsense JO°÷O°Ç≤Ï`Œ
nonsense verse JO°÷â◊¥#º Ǩ^°~
nonsocial J™®~Ѷ≤∞Hí
non-suit Çͺ[º~ ^®YÅ∞Kıã≤ Pã¨H˜Î
K«¥Ç¨x ÇÍkH˜ =ºuOÕHí"≥∞·# H’O°∞ì fO°∞Ê
non-negotiable

non-supporters

of

combustion

[fiÅ# xO’^è°Hí „^°ÇͺÅ∞
non-verbal communication

Éè•¿+`ŒO°

ã¨=∂KÍO° „Ǩ™®O°~
non-volatile JÉÏ+¨ÊjÅ, Jã≤÷O°, K«~K«Å
noose LK«∞Û, áåâ◊~
norm 㨥„`Œ~, xÜ«µ=∞~, Hí@∞ìÉÏ@∞,
„Ǩ=∂}~
normal ™®=∂#º, ™®^è•O°}, Ü«µ^äßã≤÷u.
~ pressure ™®^è•O°} Ç‘_«#~. ~
temperature ™®^è•O°} LëÈ‚„Qõ`Œ

novel

normative „Ǩ=∂}©HßO°Hí, P#∞âÍã¨xHí
north pole L`ŒÎO° „^è°∞=~
nose-dive J#¥Ç¨Ïº~Qå Ǩ`Œ#=∞Qõ∞, JHí

™®‡`Œ∞ÎQå `ŒQõ∞æ
nosology Çͺkè =sæHíO°} âÍG~
nostalgia W~>˜^蕺㨆 Qõ`ŒÇͺ"≥ØǨÏ~
nostril =∞∞Hí∞¯O°~„^è°~
nostro-account ÉÏ~Hí∞Hí∞ q^ÕâÍÅÖ’x

=∞O’ ÉÏ~Hí∞Ö’QõÅ MÏ`Í
nostrum O°Ç¨Ï™œº+¨^è°~
notable Qõ=∞<®O°›, Ǩije~K«^°y#
notation ã¨~r˝HíO°}, ã¨~Hı`Œ#~, ã¨fiO°
HíÅÊ#~, ã¨fiO°eÇ≤
notch Qõ~@∞, #O°∞Hí∞
notched up ™®kè~K«∞, ã≤kú~ǨKıã¨∞HÁ#∞
noteã¨fiO°~, zǨÏfl~, >©H,í xÇıkHí, (L^Õâ
Ì )◊
Ǩ„`Œ~
note worthy Qõ=∞<®O°›, O®ã¨∞H’^°y#
notice Qõ=∞xHí† Qõ∞iÎ~Ѩ٠„ǨH@
í #, 㨥K«#
Ǩ„`Œ~, ÃÇÏK«ÛiHí
notification PkèHßiHí „Ñ¨Hõ@#, Jkè
㨥K«#
notified area „ǨHí>˜`Œ „áå~`Œ~
notify 㨥z~K«∞, „ǨHí>˜~K«∞, `ˇeÜ«µ
*ËÜ«µ∞
notion Éè•=~, ã¨~HíÅÊ~, L^ÕÌâ◊~
notorious JǨMϺu áåÖˇ·#
nought â◊¥#º~† qѶ¨Å`Œ
nourishment (Ǩi) áÈ+¨}, PǨO°~,
ѨÙ+≤ì
nouvean HÁ`ŒÎ q^®ºi÷. ~ realism #=º
ÇÍã¨ÎqHí`Í ÇÍ^°~
novation HÁ`ŒÎ XǨÊ~^°~/ HíO®O°∞, #g
Ü«µ#~
novel #=ņ HÁ`ŒÎ, qz„`Œ, W~`Œ=O°Hí∂
`ˇeÜ«µx
novelty #¥`Œ#`Œfi~, "≥·z„u

289

novice
novice PO°~ÉèíHí∞_«∞, J#∞Éèí=~ÖËx (=ºH˜Î)
no-war pact xO°∞º^°ú ã¨~kè
noxious J<®O’QõºHíO°"≥∞·#, ǨxHíO°,

^°¥+≤`Œ
nuance ã¨fiÅÊ Éèı^°~, JO°÷KÍÛùÜ«∂Éèı^°~
nub „áå^ä°q∞Hí
nuclear Hı~„^°Hí, Hı~„nÜ«µ, ǨO°=∂}∞
ã¨~|~kè. ~ chain reaction Hı~„^°Hí
â◊$~YÖÏ „H˜Ü«µ. ~ deterrence J}®fi

Ü«µ∞^è° xO’^è°~/ ÉèíÜ«µxÇÍi}˜. ~
Hı~„^°Hí Hí}~. ~ reactor
J}∞ iÜ«∂HíìO∑. ~ free zone J}fiG
O°Ç≤Ï`Œ =∞~_«Å~
nuclear house =º+≤ì Hí∞@∞~|~
nucleus Hı~„^°Hí~, =∞^è°º Éè•Qõ~
nude kQõ~|O°, #Qõfl
nugget (|~QåO°∞) =∞∞^°Ì
null â◊¥#º~† xO°O°÷Hí, qѶ¨Å, x+¨ÊùÅ
null and void K‹Å¡<ËO°x, ѨÓiÎ x+¨ÊùÅ~†
â◊¥#º~
nullify O°^°∞ÌKıÜ«µ∞, xsfiO°º~KıÜ«µ∞, â◊¥hº
Híi~K«∞
nullity O°^°∞Ì
numb ã¨ÊO°≈O°Ç≤Ï`Œ"≥∞·#
number J~H≥, ã¨~Yº† =K«#~† ZHí∞¯=,
particle

obesity

KÍÖÏ, ÖˇH˜¯~K«∞, HíÅ∞ѨÙ
numbness uq∞‡i
numerator Å=~
numerology ã¨~MϺ âÍG~
numismatology =∞∞„^®âÍG~
nursery tâ◊∞ ã¨^°#~. ~ rhymes Ç≤Å¡Å

áå@Å∞
nurture

Jaè=$kúǨO°K«∞, áÈ+¨}KıÜ«µ∞,

É’kè~K«∞
nut q`ŒÎ#~, áÈHí† =∞O°, `ŒÅ† Híiî#Ѷ¨Å~
nutmeg *ÏlHßÜ«µ
nutrient áÈ+¨Hí Ǩ^®O°÷~
nutriment áÈ+¨HßǨO°~
nutrition áÈ+¨} (q*Ï˝#~)
nutritionist áÈ+¨} q*Ï˝#Çı`ŒÎ
nutritious áœ+≤ìHí, |Å=O°úHí"≥∞·#
nutshell 㨥Hí;~Qå, XHí¯=∂@Ö’
nutter Ç≤zÛÇÍ_«∞
nycology |¥A Qõ∞i~z# âÍ¢ã‘ÎÜ«∂^è°º
Ü«µ#~
nyctalopia OÕrHí>˜
nyctophobia pHõ\ ˜ JO>Ë ÉèíÜ«∞O
nymph JǨûO°ã¨
nymphomania ¢ã‘ÎÅÖ’ JkèHí Hß=∞∞Hí`Œ†
Öˇ·~yHıK«Ûù

Oo
Oaf `ˇeq `ŒHí∞¯= =ºH˜Î
oak ã≤~^è°¥O° =$Hí∆~
oak tag FHí∞ J@ì
oasis Z_ÍiÖ’ h>˜ K‹Å=∞† ǨK«ÛQõ_ç¤
oath „Ǩ=∂}~, X@∞ì
obbligato ÇÍ^°º
ã¨Ç¨ÏHßO°~†

obdurate ^°$_è°"≥∞·#, Híiî#"≥∞·#
obedience q^èıÜ«µ`Œ, P*Ï˝#∞=O°Î#~
obedient q^èıÜ«µ`ŒQõÅ,
P*Ï˝#∞=iÎ

c_«∞

UHí
ÇÍ^°º~`À QåÜ«µHí∞_çH˜ ã¨Ç¨ÏHíi~K«_«~
obcordate qǨs`Œ ǨÏ$^°Ü«∂HßO°~
obduracy ^°∞O®„QõǨÏ~

Jܵ#
obeisance =~^°#~
obelisk 㨇u, zǨÏfl~
obelus ѨÙã¨ÎHÍÖ’¡ ÇÍ_Ë
obese 㨥÷Å"≥∞·#
obesity 㨥÷ÅHßÜ«µ~

ǨÏ~ã¨áå^°∞ Qõ∞O°∞Î

LǨHßO° |^°ú "≥∞·#. Jã¨Ê+¨ì obsequies J~`Œº„H˜Ü«µ. „ǨuÖ’=∞ obviate ǨxH˜O®xkQå KıÜ«µ∞. <ˇ·Çı^°º~. =∞O°∞ѨÙ. Ǩ^°∞#∞ÖËx. ~ culture =$uÎ ã¨~㨯 $u. „Ǩ=∂}~ Kıܵ~K«@~ objure X@∞ìHí∞ Hí@∞ì|_ç L~_«∞. L^ÀºQõ~. ^®Ç¨Å. ^°∞O® „QõǨÏ~ obstinate [_礆 =∞∞Hí∞¯ã¨¥>˜Qå áÈÜ˵. Hí#∞Qõ∞_«∞¤#∞ u¿ÑÊ occult Qõ∞ǨÎ. `«~°∞}O. ÇÍã¨Î qHí. ǨÏOî°~. O°HíÎ <®à◊~ =∞¥ã¨∞Hí∞áÈ=_«~. Hí∆∞„^° (q^°ºÅ∞) occultation QÀǨ#~. `˘Åy~K«∞ obvious „Ǩ`ŒºHí∆"≥∞·#. q+¨Üˇµ·Hí ^°$+≤ì. Jj¡Å`Œ. x~^°. O°^°∞Ì KıÜ«µ∞ obliterated O°¥Ñ¨Ù=∂Ç≤# obliteration `Œ∞_çzÇı`Œ. JǨH©iÎ. ^®K«@~ occupancy ™®finè#`Œ. K‹iÇ≤Çı`Œ oblivion L¿ÑH˜∆`Í=ã¨÷. "≥∞∞~_ç obstreperous [Qõ_ÍÅ=∂i obstruct P@~Hí~ Híey~K«∞. rqHí occupational =$uÎH˜ ã¨~|~kè~z#. J_«∞¤ÃÑ@∞ì obstruction P@~Hí~. JO°Ê}† |e. Hí∞>˜Å. |Å=~`Œ~Qå ^°¥O°∞Û† K˘K«∞ÛHí∞x =K«∞Û obscene Jj¡Å. Jã¨Éèíº`Œ obscurant uO’Qõ=∞#~. „áåã¨~ yHí Hí^ä°#~ obituary ã¨~㨇O°}. 㨥>˜QåÖËx. JǨC_«Ç¨C_«∞ occassionally JǨC_«Ç¨C_«∞. ~ parasite "≥·HíeÊHí ǨO®#fl rq 290 obsequies LǨHßO°~ KıÜ«µ∞† |Å=~`ŒÃÑ@∞ì. JǨÇÍ^°∞† uO°ºH±. ÉÏ^è°º`Œ obligatory q^è°∞ºHíÎ"≥∞·#. Qõ¥_è° (q^°ºÅ∞). ~ post Ãã·xHí∞Å∞ HßѨÖÏHß¿ã ™®÷=O°~ observatory #Hí∆„`Œ Çı^è° âÍņ ÇÍ`Í =O°} Ǩiâ’^è°<®ÅÜ«µ~ obsess Hí+¨ì~ Híey~K«∞. Kè•~^°ã¨ obscurantism Kè•~^°ã¨`Œfi~. Jã¨Éèíº obscenity |¥`Œ∞. ǨsHí∆ observant „â◊^°ú`À K«¥¿ã. ã‘fiÜ«µÉè•"å= ~À^èŒO obsessive =∞#ã¨~`Í x~_ç L#fl. („Ѩ*Ï) ^°¥+¨} obnoxious QõO°›º"≥∞·#. =∞O°}ÇÍO°Î object =ã¨∞Î=Ù. J=O’^è°~ obtain á⁄~^°∞. Éèí∞H˜Î ^®O°∞. |Å=~`Œ „ǨÇıâ◊~. HíǨ@ =∞# ã¨Î`Œfi~. „áêK«∞~°ºOÖËx. PHı∆Ǩ} objectionable PHı∆Ǩ}©Ü«µ"≥∞·# objective =ã¨∞Îx+¨ì"≥∞·#. ã¨OѶ¨∞@# occassional J_«Ç¨^°_«áå. ~ perspective ÇÍ=∞^°$+≤ì obliterate <®â◊#~KıÜ«µ∞. JǨO°HíO°‡ oblige obsequies obsequious Juq#Ü«µjÅ observable K«¥_«^°y#. ã¨OQÆu. "≥∞∞^°Ìܵ#. ~ diseases =$uÎ (ã¨~|~^è°"≥∞·#) Çͺ^è°∞Å∞. `Œ∞_çzÇıÜ«µ∞. `ŒÇ¨Êxã¨i Jܵ#. =$uÎ =Å¡ =KıÛ ã¨=∞㨺Å∞ obtuse . coronary ~ Qõ∞~_≥ O°HíÎ<®à◊~ ֒Ǩe J_«∞¤ occular <Õ„`« ã¨O|Okè occulist <Ë„`Œ"≥·^°∞º_«∞ occulomotor JH˜∆KÍÅHí. É’^èŒÑ¨_»x. áåâÍÛ`Œº (^ÕâÍÅ∞) occidental áåâÍÛ`Œº ^ÕâÍÅHí∞ ã¨~|~kè~ z#. q㨇 $u. =∞O®º^°Ñ¨ÓO°fiHí "≥∞·# oblique =„Hí. xë®ÊH˜∆Hí. HíÅ=O° ǨO°K«∞. ã¨O^Œ~°ƒùO. Jaè=$kú xO’^è°Hí`Œfi~ obscurantist uO’Qõ=∞#ÇÍk obscure J„Ǩã≤^°ú. PO®^è°# obligate <®ºÜ«µ/ ^è°O°‡ |^°ú~ KıÜ«µ∞ obligation (^è°O°‡) qkè. ã¨~áåk~K«∞† „QõÇ≤Ï~K«∞ obtainable á⁄~^°^°y#. ǨtÛ=∞ occiputal `ŒÅ"≥#∞Hí Éè•QåxH˜ ã¨~|~ kè~z# occiput (tO°ã¨∞û/ HíáåÅ~) "≥#∞Hí Éè•Qõ~ occlusion ^®i=∞¥Ü«µ_«~. JO°÷~ HßHí∞~_Í KıÜ«µ∞. LǨܡ∂y~K« _ÍxH˜ `ŒQõx obstacle P@~Hí~. =∞O°záÈÜ˵ ã≤÷u oblivious q㨇 $u Híey~Kı. =∞O°Kı obliviscence =∞u=∞O°∞Ѩ٠oblong PÜ«µ`ÍHßO°. qѶ¨∞fl~. JÇÍ~Kè«hÜ«µ ^è’O°}˜Ö’ ǨÅ∞ =Ùi ^°$+≤ìx PHíi¬~K«_«~ 291 occupational =∞¥_è°. Ǩije~K«^°y# observance „â◊^°ú`À K«¥_«_«~† áåÅ#. JxÇÍO°º"≥∞·#. J„ǨK«e`Œ obsolete =º=ǨO°„Éèí+¨ì. xQõ¥_è° obscurity „áå|ź~ÖËx. nO°…K«`Œ∞O°„™®HßO° obloquy JǨx~^°. xÇÍ i~K«∞. =~ѨÙ. P„Hí=∞}. xO°ƒù~kè~K«∞ obliging ã¨Ç¨Ü«µHßi. P#ÇÍÅ∞ ÖËHí∞~_Í KıÜ«µ∞. ã≤÷O° Éè•=~QõÅ obsolescence =º=ǨO°^°¥O°`Œ. JÉèíº~`ŒO° ÃÑ@∞ì. Ǩx. Éè’y. Ç≤~_«^®#~. `ˇO°=∞O°∞Qõ∞. 㨇 $u. „Ǩ=∂}~ KıÜ«µ∞ oblanceolate qǨs`Œ â◊¥ÖÏHßO°~ oblate J~H˜`Œ Éè•=~QõÅ. HßÅ~ K‹e¡#. ~ art =ã¨∞Î Híà◊ objective correlative ÉÏǨϺ ã¨=∂~`Œ O°`Œ. Hí∞>˜Å: HÁ~K‹~ Z_«=∞"≥·Ñ¨ÙHí∞ ÇÍe L~_Ë JHí∆O° =∞∞„^®â‹·e obliquity =~HíO°. ~ lens =ã¨∞ÎHí@Hí~ objecte d'art Híà®Éè•[#~ objection JÉèíº~`ŒO°~. PK«O°}. J~°÷O KÕã¨∞HÀÖËx. =∞ã¨Hí |O°K«∞ obit =∞O°}~ obiter dictum „áå™®ÎqHß~âÍÅ∞. Ü«µ[=∂x occupant xÇÍã≤ occupation =$uÎ. HÁ#`ËÅx obtuse angle Qõ∞O°∞H’}~ obverse =∞∞YÉè•Qõ~. Ǩ>˜ì Ç‘_ç~K«∞ obsession Ç‘_ç~K«_«~. ~ hazards =$uÎÖ’ QõÅ Hí+¨ì #ë®ìÅ∞. ã¨Ê+¨ì"≥∞·# occasion ã¨=∞Ü«∞O. z`ŒÎâ◊∞kúQõņ Z^°∞O≥^°∞O°∞ kâ◊Ö’¡ Laƒ L#fl oblation PǨïu. xë®ÊH˜∆Hí~Qå áÈÅÛ`Œy# J~â◊~/ ã¨~Ѷ¨∞@# objective lens =ã¨∞Î Hí@Hí~ objectivism ÇÍã¨ÎqHí/ xëêÊH˜∆Hí ^°$HíÊ^ä°~ objectivity xë®ÊH˜∆Hí ^°$HíÊ^ä°~.obey obey P[˝ áåe~K«∞† obfuscate =∂~^°º~ ÖÁ~Qõ∞ HíÅQõKıÜ«µ∞. PK«i~Kı observation ǨijÅ#. =™®Î fi„â◊Ü«µ`Œ objectless „¿Ñ=∞O®Ç≤Ï`Œº~ object trouve „áåǨΠ=ã¨∞Î=Ù objuration X@∞ìÃÑ@ì_«~. ѨÙO®`Œ #`Œfi~ obsolescent xO°∞Ǩܡ∂Qõ"≥∞·#. Hí^®z`Œ∞ÎQå occident ǨtÛ=∞~. Jã¨Ç¨ÏºHíO°"≥∞·# obreption J|^°ú~K‹Ç≤Ê |Ǩï=∞u á⁄~^°_«~/ á⁄~^°_ÍxH˜ „Ǩܫµufl~K«_«~ obrune Hí∞Hí∞¯. HÍ~°}O. J=O’^è°~ obstetric „Ǩã¨= ã¨~|~^è°"≥∞·# obstetrician „Ǩ㨥u "≥·^°∞º_«∞ obstetrics „Ǩ㨥u âÍG~ obstinacy "≥∞∞~_çǨ@∞ì. xsHí∆}. ^˘iHı obtrusion Ç≤Å=x ¿ÑO°~@~.

P#ÇÍܵfH˜ aè#fl"≥∞·# off-colour `Œyæ#. ã¨~^°O®ƒùÖ’¡ Hí~>ı `ŒHí∞¯=Qå LǨܡ∂y~K«_«~ off scape LǨH˜∆u[~ off scouring K‹`ŒÎ off season ã¨~=`ŒûO°~Ö’ HÁ#∞QÀà◊∞§/ J=∞‡HßÅ∞/ qxܡ∂Qõ~/ `ŒyæáÈÜ˵ HßÅ~ off set n. J#kè HßO°Hí~Qå. Hí@Hí~. `ŒfiO°Qå office HßO®ºÅÜ«µ~. J^è°ºã¨Î~: XHí =∞∞„^°} su off set v. z`ŒHß L^ÀºQåÅ∞ odd man out ã¨=∞¥Ç¨Ï~Ö’ qaè#fl~Qå occupier 292 offal off beat L~_Ë =ºH˜Î/ J~â◊~ K«=HíQå JÇı∞‡ =ã¨∞Î=Ù. ~ paint `ˇ·Å„ǨÖËǨ~. J~^°∞H’ã¨~ Hí∂OÕÛ xkè offspring Ç≤Å¡Å∞. qO’^è°~ odds and ends „Hí=∞Ǩ^°úuÖ’ ÖËx =ã¨∞Î =ÙÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ ode áå@. ÉèísÎKıÜ«µ∞. K‹`ŒÎ off beat oddment =∞¥ã¨Hí∞ aè#fl~Qå L~_ˆ J™® ^è•O°}. ã¨~â◊ܵ~K«Hí∞~_Í off the shelf `ŒÜ«∂O≥·#. ~ of vitriol ã¨Å¥ÊùºiH± P=∞¡~. ÉÏ^è°º`Œ. ѨÓi~K«∞. nutritional ~ áÈ+¨Hí Ǩ^®O°÷ ֒Ǩ~ =Å¡ â◊s O°~Ö’ hO°∞ KıO°_«~. Ǩ^°q. Éıã≤ Jܵ#† zÅ¡O° odd even pricing zÅ¡O° O°¥Ç¨~Ö’ Çı¿ã ^è°O° (~°∂. #¥<ˇ ѨÓ`Œ O°~Qõ∞.occupier HíÉÏ˚^®O°∞. ã¨∞ÊùO°}Hí∞ =K«∞Û. ~ cracking `ˇ·Å Éèí~[#~. ~ colours `ˇ·Å =O®‚Å∞. ~ black `ˇ·Å =∞+≤. LǨã≤÷u ocean =∞ǨO°‚=~. euculyptus ~ hÅyi`ˇ·Å~. pulmonary ~ TÇ≤iu`Œ∞ÎÖ’¡ hO°∞KıO°_«~. Hí#∞fl ochlocracy „Ǩ[Å =^°Ì JkèHßO°~QõÅ „ǨÉèí∞`Œfi~ ochre Q≥·iHí~. #¥<ˇ O°~Qõ∞Å∞. ã¨~`Í#~ off target ÅH∆ߺÅ#∞ ™®kè~K«x off the cuff PÖ’K«# ÖËHí∞~_Í. ^Õfi+¨Éè•=~ odontography ^°~`ÍÅ Qõ∞i~z# J^è°º Ü«µ#~ odontology ^°~`ÍÅ ÃÑO°∞Qõ∞^°Å xO®‡}~ Qõ∞i~z# J^谺ܫµ#~ odorant Qõ~kèÅ~. ã¨~Éèíq~K«∞. J+¨ì^°~u octovdo Hßy`ÍxH˜ Zxq∞k ѨÙ@Å K˘Ç¨C# QõÅ octroi O°ÇÍ}® Ǩ#∞fl. Éèí¥q∞x ™⁄~`Œ~ Kıã¨∞Hí∞#flÇÍ_«∞ occupy P„Híq∞~K«∞. cognizable ~ ˆHã¨∞ ÃÑ@ì ^Œy# <Õ~°O offensive „Ǩ=∂^°Hßi. codliver ~ Hß_ü KıǨ#¥<ˇ. ǨxHíO°† H’Ǩ~ ѨÙ>˜ì~Kı. J=∞‡ EÇ≤# =ã¨∞Î=Ù ^è°O° offering ã¨=∞O°Ê}. H©∆O° ^®Ö’¡ Öˇ·~yHıK«Ûù offal ǨxH˜O®xk. P„Hí=∞ܵ`Œ. J#∞=∂<åã¨Ê^° offence <ËO°~. ~ of fair trading ÇÍ}˜[º ã¨~ã¨÷ÅÃÑ· `Œxv xO°fi Ç≤Ï~Kı „ǨÉèí∞`Œfi âÍY official JkèHßi† JkèHßiHí. J+¨ìH’}˜ octavo Zxq∞k ѨÙ@Å „QÆO^ä•Hõ$u octet Jë®ì~âÍÅ∞ QõÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ octo J+¨ì octobarists O°ë®º Hí=∞¥ºxã¨∞ì áåsìÖ’x ã¨Éèí∞ºÅ∞ octogenarian 80 ã¨~II #∞~z 89 ã¨~II =∞^è°º =Ü«µã¨∞û QõÅ =ºH˜Î octopus J+¨ìǨk. ~ of turpentine HíO¥° ÊO° `ˇ·Å™®O°~. ã¨∞ÇÍã¨#. "≥ØǨÏ^°$+≤ì† „H©Qõ~@ K«¥K«∞ oil #¥<ˇ. ~ painting `ˇ·Å z„`Œ}. L^ÀºQõs`ͺ official rate PkèHßiHí ^è°O° official receiver =º=ǨO®Å#∞ ǨO°º ÇıH~∆˜ Kı~^°∞Hí∞ PkèHßiHí~Qå xÜ«µ∞Hí∞_Î #·≥ =ºH˜Î officiate Ǩ^°q xO°fiÇ≤Ï~K«∞† XHí L^Àº yH˜ |^°∞Å∞Qå ǨxKıÜ«µ∞† áœO’Ç≤Ï`Œº~ KıÜ«µ∞ officious JÇÍ~zè`Œ/ JÜ«∂z`Œ ¿ã=Å~ k~Kı off line Hí~ѨӺ@O∑Hí∞. <ˇ·Çı^°º~† |e† Hß#∞Hí off hand J<®Ö’z`Œ~Qå† JÅÇ’HíQå. ~ of cloves Å=~Qõ `ˇÅ· ~. castor ~ P=∞∞^°~. L`Œ¯~Oî°Éèíi`Œ"≥∞·# „Ǩܫ∂}~ oedema #~A. Jkè HßiHí Éè•+¨ officially PkèHßiHí~Qå. qÅHí∆}`Œ odd jobs z<®fl. renal ~ =∞¥„`ŒÇ≤~_« Çͺkè =Å¡ â◊sO°~Ö’ hO°∞ KıO°_«~ oedipus complex =∞QõÇ≤Å¡ÅHí∞ `Œe¡`À L~_Ë JkèHß#∞|~^è°~ oesophageal J#flÇÍÇ≤ÏHí ã¨~|~^è°"≥∞·# oesophagitis J#fl<®à◊ ÉÏ^è° oesophagoscopy J#flÇÍÇ≤ÏHß^°O°≈#~ oestrogen ¢ã‘ÎÅÖ’ L~_Ë Öˇ·~yHí ǨO’‡<ü oestrous J`Œ∞º`ÍûǨÏ~. L|ƒO’Qõ~. #+¨ì ǨiǨO°~ K‹e¡~K«∞ off shore ã¨=∞∞„^°Ñ¨Ù X_«∞¤# off shore fund q^ÕâÍÅÖ’ ÃÑ@∞ì|_ç ÃÑ>ıì _«|∞ƒ. Jã¨Ç¨Ïº"≥∞·# offer W=fiEѨÙ. cake ~ `ˇÅHíÇ≤~_ç. gingelli ~ =∞~z#¥<ˇ. ^è•`Œ∞O®Qõ~ octagon J+¨ìÉèí∞l. J™®^è•O°}. ™®QõO°~ oceanic art ™®QõiHí Híà◊ oceanography ™®QõO° âÍG~ ocellus JH˜∆Hí. =∞Ǩã¨=∞∞„^°~. ZHıû Û~lÅ |Ü«µ@ off peak =ã¨∞Î ¿ã=Å#∞ W`ŒO° ã¨=∞ 293 oil Ü«∂Ö’¡. _Ë>ÏÉıãπH˜ <ËO°∞Qå [`ŒÇ¨O°Ûx off market ™®ìH± =∂O≥¯>ò "≥Å∞ǨÅ. #∞=ÙfiÅ#¥<ˇ. ã≤^°ú~ Kıã≤# often `ŒO°K«∞Qå. #QõO° ã¨∞~Hí~ odalisque O®[Qõ}˜Hí odd qǨs`Œ"≥∞·#. Ǩi=∞à◊~ odourless xO°æ~^è°. L#‡`ŒÎ`Œ. Éè•=w`Œ~ odious Jã¨Ç¨ÏºHíO°"≥∞·# odium Jã¨Ç¨Ïº`Œ. ~ primed `ˇ·Å eǨÎ. 99. q+¨=∞`Œ.95 ÖÏQå) oddity JѨÓO°fi`Œ. Jã¨~ ѨÓO°‚ =ã¨∞Î ã¨~K«Ü«µ~Ö’ XHí Éè•Qõ~ odds ÃÇÏK«∞Û `ŒQõ∞æÅ∞† =º`ͺã¨~† qÉèı^°~. [O°∞Qõ∞ occurrence ã¨~Ѷ¨∞@#. ~ soluble dyes `ˇ·Å „^®=º O°~Qõ∞Å∞: #¥<ˇÖ’ =∂„`ŒÇı∞ . x+¨Êi=∞à◊ odyssey ™®Ç¨Ïã¨Ü«∂„`Œ. ÉÏ^è°º`Í Ü«µ∞`Œ ™®÷#~. J#∞Éèí=~Ö’ L~K«∞ HÁ#∞† HßѨÙO°~ L~_«∞ occur `Œ@ã≤÷~K«∞. Hí~>˜Ö’x 㨥Hí. `ˇ·Å~. =∞~z ÇÍã¨# QõÅ #¥<ˇ odorous (ã¨∞) ÇÍã¨#/ Ǩi=∞à◊~/ Qõ~kèÅ odour ÇÍã¨#. âÍã¨# ã¨~|~kè officialdom L^ÀºQõ™®fi=∞º~ officialese _˘~HíuO°∞Qõ∞_«∞ Éè•+¨. J=∞‡EѨÙ. Ǩ^Õ Ç¨^Õ ogee J=„QåÇ≤ÏHí~ ogive H’}˜Hí~ ogle ÇÍÅ∞K«¥Ñ¨Ù.

oiling out HíiQÕ O°~Qõ∞Å∞. Ç‘_ç`Œ∞Å∞ oppression J}zÇı`Œ . Jã¨fiK«Ûù`Œ opalescence "≥∞O°∞ѨÙ. #∞=ÙfiÅ #¥<ˇ. uO°ã¨¯ i~K«∞ opposer =ºuOÕH˜~Kı. |ÅâÍe. ~ varnish #¥<ˇ ÇÍsfl+¨∞. #¥<ˇ =∞O°Hí. open class system =ºH˜Î oppression ÖËx ã¨∞ÅÉèí™®^è°º `Œ# Wëêì#∞ ™®O°~ `Œ# ™®~Ѷ≤∞Hí ã≤÷ux =∂O°∞ÛHÁ<Ë gÅ∞QõÅ =º=ã¨÷ open construction qã¨ÎO°}©Ü«µ xO®‡}~ open door policy ¿ãfiKÍÛù ÇͺáåO° q^è•#~ open market ¿ãfiKÍÛù qǨ}˜ open system q=$`Œ q^è•#~ open up q^Õj ÃÑ@∞ì|_«∞Å H’ã¨~. `ˇÅ¡O®ÜµÖÏQõ∞#fl opaque Hß~u xO’^è°Hí. J™®^è°º oneself `Í#∞† `Œ##∞ on-lending XHíO°∞fl~_ç `ˇK«∞ÛHí∞#fl _«|∞ƒ =∞O˘HíiH˜ |^°∞eK«∞Û on-line <ËO°∞Qå [`ŒÇ¨iÛ# 295 onlookers onlookers „¿ÑHí∆Hí [#~/ Ö’Hí~ on offer J=∞‡HßxH˜ onomasiology ¿ÑO°¡ qâıë®O®÷Å J^è°º Ü«µ#~ onomastic ã¨÷Å<®=∂Å J^谺ܫµ#~ onomastology ¿Ñ~°¡ J~å÷Å P^è•~åÅ J^茺ܫ∞#O âß„ã¨ÎO onomatopoeia ^è°fi#º#∞HíO°} on par with ™®>˜Qå onset ÃÑ·|_«_«~† O®Hí. ~ tempera #¥<ˇ lQõ∞O°∞O°~Qõ∞. ~ technology `ˇ·Å ™®~HıuHí q*Ï˝#~. ^°∞O°ƒùO°. rO°‚. ™®=∞∞ ^®ÜµHí Qõ∞`ŒÎq^è•#~ oliguria JÅÊ=∞¥„`Œ`Œ olograph ã¨fiǨÏã¨Î ÖËY#~ olpe ™®÷eHí oltremontam HÁ~_«ÅHí∞ P=eÇÍO°∞ olympiad („áåp# „wã¨∞Ö’) Xe~Ç≤H±û [iQÕ „Ǩ^Õâ◊~† (=O°Î=∂# HßÅ~Ö’) qq^è° J~`ŒO®˚fÜ«µ áÈ>©Å∞ olympian Xe~Ç≤H±ûÖ’ áåÖÁæ#fl P@ Qå_«∞ olympics Xe~Ç≤H± „H©_«Å∞ 294 on-line olympus ã¨fiO°æ~† „wHí∞ ^Õ=`ŒÅ xÅÜ«µ~ ombrotrophic =O°¬Ñ¨Ù h>˜ÃÑ· P^è•O°Ç¨_Ë ombudsman ã¨fi`Œ~„`Œ <®ºÜ«∂kèHßi† fO°Êi omen â◊Hí∞#~ ominuous ^°∞â◊≈Hí∞#O°¥Ç¨"≥∞·#. JáåO°^°O°≈Hí opaque meal JáåO°^°O°≈Hí~Qå L~_Ë „Ǩܡ∂QõǨ^®O°÷~ opaque projector Hß~u Éè^ı º° „ǨHÇ∆ı H¨ ~í open |Ç≤ÏO°~Qõ. sterilisation ~ Ç≤Å¡Å∞ ѨÙ@ìHí∞~_Í â◊G zH˜`Œû. Z^°∞O≥^°∞O°∞Qå opposition „ǨuǨHí∆~ oppress J}zÇıÜ«µ∞. q_çzÃÑ@∞ì omnibus ÃÑ^°Ì"≥Ø>ÏO°∞ |~_ç. sun flower ~ á⁄^°∞Ì uO°∞Qõ∞_«∞ ѨÙ=Ùfi #¥<ˇ oiling out q`ˇ·bHíO°} oil seed crops #¥<ˇ y~[ŠǨ~@Å∞ oil stuffs #¥<ˇ k#∞ã¨∞Å∞ ointment ÃѷѨÓ`Œ =∞~^°∞. ~ stone "≥∞O°∞Qõ∞O®Üµ. ã¨Qõ@∞# oncogenic Hí~`Œ∞Å∞ UO°Ê_«_ÍxH˜ J#∞ "≥·# oncology Hı#ûO∑ J^谺ܫµ#O on cost L`ÍÊ^°#Hí∞ J=ã¨O°"≥∞·# (ÃÑ@∞ì |_ç) on demand ã¨=∞iÊ~z# "≥~@<Ë J#∞=∞ u~KÍeû# qx=∞Ü«µaÅ∞¡ oneitric ™®fiÇ≤flHí one man show =º+≤ì „Ç¨^°O°≈#† UHí áå„`Íaè#Ü«µ~ oneness JY~_«`Œfi~ onerous Hí+¨ì™®^è°º"≥∞·#. Hí∞iÜ«µ_«~ oozing xO°æà◊#~ oozy HßOÕ. =∞ÖÏ~ old =∞∞ã¨e. „Ǩu^°fi~kfi. ǨxKı¿ã operative portion H©ÅHß~â◊~ ophidiphobia áå=∞∞Å~>ı ÉèíÜ«µ~ opinion leader Éè•=™®O°kä opium #Å¡=∞~^°∞ opponent „ǨuHí∂Å∞_«∞. ã¨O®ã¨i#. =ºuOÕH˜~K«∞. ã¨Êù>˜HßHí$u opalescent "≥∞i¿ã. J=∞~Qõà◊ HíO°"≥∞·# omit =keÃÑ@∞ì. J}Qõ^˘Hí∞¯ oppressed ^°o`Œ∞Å∞. Jã≤Î`Œfi~ onus ÉÏ^è°º`Œ. <®Hß |~n operation flood áåÅ"≥Å∞¡= operative Hßi‡Hí∞_«∞. ã¨O®fi~`ŒO®ºq∞ omniscience ã¨O°fi[˝`Œ omniscient ã¨O°fi[˝`Œfi~ QõÅ. HßO°_«~. PO°~Éèí~ onslaught (Z^°∞O°∞) ^®_ç on target ÅH∆ߺÅ#∞ ™®kè~Kı ontogenesis r=ÙŠѨÙ@∞ìHí ontogeny rq ÃÑO°∞Qõ∞^°Å ontology LxH˜. HíO°Î=º~ onyse marble QÀÇı∞^è°Hí K«~„^°tÅ oocyte =∂`Œ$r=Hí}~ oogamy J~_« ã¨~ܡ∂Qõ~ oogenesis J~_À`ŒÊuÎ oology ǨHí∆∞Å Qõ∞_«¡#∞ Qõ∞i~z# J^è°º Ü«µ#~ oomph â◊H˜Î=∞~`Œ"≥∞·#. ÃÑ^°Ì |ã¨∞û omnipotence ã¨O°fi â◊H˜Î=∞~`Œ omnipresence ã¨Ofi° ÇͺÇ≤. safflower ~ Hí∞ã¨∞=∞ #¥<ˇ. ~ world „áåH± ^ÕâÍÅ∞. „ǨuO’kè. `ŒO°∞}~ oppose J_«∞¤K‹Ç¨C. ~ person ã¨O°fiA˝_«∞ omnivore ã¨O°fiÉèíHí∆H˜ omnivorous ã¨O°fiÉèíHí∆Hí omophagia ǨzÛ PǨO°~ u#_«~ on account `ŒO°∞ÇÍ`Œ K‹e¡~Kı on average ™®^è•O°}~Qå. „Ǩuã¨Êiú opportunism J=Hßâ◊ÇÍ^°~ opportunist J=Hßâ◊ÇÍk opportunity J=Hßâ◊~. ^®Ç¨iHí~ open-and-shut ã¨Ê+¨ì"≥∞·#. |O°∞=Ù. ѨÙO®`Œ#. „Ѷ¨∂}ı~„kÜ«µ ã¨O|O^èŒ"≥∞ÿ# oligarchy JÅÊ[# áåÅ# oligophernia JÅÊâ◊∞„Hß}∞`Œ oligopoly Ǩiq∞`Œ™®fi=∞º~. Hí∂e† PK«O° }®`Œ‡Hí. uO°ã¨¯i~Kı opposite Jaè=∞∞Y~Qå. „ã¨q~Kı opacifier Hß~uO’^è°H˜ opacity JáåO°^°O°≈Hí`Œ. ѨÓO®fiO°ú QÀà◊~ old master „áåKÍO°∞º_«∞ old school tie áå`Œ q^®ºO°∞÷Å ¿ãflÇ¨Ï |~^è°~ oleander ã¨`Œ`Œ ǨÏi`Œ=$Hí∆~ oleograph `ˇ·Å ÖËY#~ olifactory ÇÍã¨#QõÅ. sesame ~ =∞~z #¥<ˇ. =Ü«µã¨∞ ÃÑ·|_ç#. ~ stain `ˇ·Å qÖËǨ#~. "≥ØǨÏ~ OÕH≥uÎ~Kı oopherectomy J~_«H’âÍÅ∞ f¿ãÜ«µ_«~ ooze TO°_«~. q^Õj Hí~ÃÑhÅ H’ã¨~ `ŒÅ∞ѨÙÅ∞ `ˇO°=_«~ operating profit xO°fiǨÏ}ÖÏÉèí~ operation â◊G zH˜`Œû.

^°i≈x. HßÅ^À+¨~ Ǩ>˜ì#. ã¨=∞‡u~K«∞ opthalmia Hí~>˜<˘Ç≤Ê opthalmic <Ë„`Œã¨~|~^è°"≥∞·# opthalmologist <Ë„`Œ "≥·^°º xѨÙ}∞_»∞ opthalmology <Õ„`«"≥·^Œº (âß„ã¨Î) O opthalmoscopy <Ë„`Œ^°O°≈#~ opthlmoscope (fundoscope) <Ë„`Œ ^°i≈x optic <Ë„`Œ ã¨~|~^è°"≥∞·#. ѨÙ@∞ìHí. =∞¥AÇÍ}©. =HíÎ $`Œfi~ orator =HíÎ. ~ nerve ^°$H± <®_ç optical „ǨHßâ◊~. ~ motion HíH©∆Ü«µ Qõ=∞#~. <Ë„`Œ Hí∞ǨÏO°~ orbital HíH©∆Ü«µ. ^è•`Œ∞=Ù. ~ architecture ™®=Ü«µ= ÇÍã¨∞Îsu. ^è’O°}˜. standing ~ K‹ÖÏ =∞}˜Ö’ L#fl ™®÷Ü∂ P^Õâ◊~ orderliness 㨄Hí=∞`Œ. ~ manure ¿ã~„nÜ«µ ZO°∞=Ù. „QõǨÏQõu. JÅ~HßO° „áåÜ«µ"≥∞·# . ã¨∞=ºã≤÷`Œ† [ÇÍ#∞. ÇÍ~Kè«hÜ«µ. PÅ~ HßiHí oratory „Ǩã¨~Qõ Ǩ>˜=∞. ^°$âÍ. P*Ï˝Ç~ ≤ K«∞.296 oppressive oppressive oppressor J}zÇı¿ã† Éè•O°"≥∞·# J}˜zÇı`Œ^®O°∞. ~ output JaèÅ+¨ }©Ü«µ"≥∞·# L`ŒÊuÎ oppugnant opsomania ordeal order order n. ~ dressing ^è•`Œ∞â◊∞kú. ѨÙ<®k ÇıÜ«µ∞. ~ isomerism „^è°∞=} ™®^°$â◊º~. ~ of architecture ÇÍã¨∞Î ã¨~„Ǩ^®Ü«µO order v. L`ŒOÎ ∞° =Ù KıÜ«µ∞. „áåK«º ^ÕâÍÅHí∞ ã¨~|~ kè~z# orientalizing period „áåK«º „ǨÉè•= Ü«µ∞Qõ~ orientation kyfi<®ºã¨~. =º=™®÷ǨHí∞_«∞ organogenesis J~Qåaè=$kú organography J=Ü«µ= (Éè•Qõ) =O°‚# organometallic HßO°ƒxHí ֒ǨÏ~ organotherapy J=Ü«µ= zH˜`Œû orgasm Éè•=„áåÇ≤Î orgiastic J`ͺ#~^°~QõÅ orgy L#‡`ÀÎ`Œû=~† `Íy# "≥∞·Hí~`À Kı¿ã O°Éèí㨆 Éè•=Çıâ◊~. ã¨~™®÷ („ǨKÍO°) Ǩ„uHí organelle Hí}®~Qõ~ organic HíO°ƒ# ã¨~|~^è°"≥∞·#. (ã¨~w`Œ) O°K«# oracle ^≥·=ÇÍ}˜. ÇÍzHí. ~ of the day P#ÇÍܵf. ~ form ã¨r=O°¥Ç¨~. ^≥·=ÇÍHíº~† PHßâ◊ÇÍ}˜. „áå}˜. Hí~>˜áåǨ orbit HíHí∆ º. Pk. ~ microscope „Ǩ`ŒºHí∆ Hß~uÃÑ· P^è•O°Ç¨_ç ǨxKı¿ã 㨥Hí. Qõ∞~„_«~Qå L~_Ë xO®‡}~. ɡ[˚~. ~ properties „ǨHßâ◊ ^èO° ®‡Å∞. ™®O°fi <®q∞Hí qâı+¨}~ ordinance J`Œº=ã¨O®^Õâ◊~. Jaè=∞`Œ~. "≥·HíeÊHí. =∞∫eHí. <À>˜ =∂@Qå orality =∞∫dHí`Œ. ~ money SzÛùHí „^°=º~ opulent ã¨~Ǩ#fl"≥∞·# opuntia „|Ǩχ*ˇ=∞∞_«∞ opus ã¨fiO°HíÅÊ#. ã¨~Ѷ¨∞>˜`Œ â◊sO°~ organizer xO®fiǨÏHí∞_«∞. ÇÍQåú>˜ orb =$`ŒÎ~. =∞ǨϟǨ<®ºã¨Hí∞_«∞ oratorical LǨ<®ºã¨^è’O°}˜ QõÅ. ~ chemistry HíO°ƒ#/ ¿ã~„kÜ«µ O°™®Ü«µ# âÍG~. K‹ÖÏ=∞}˜Ö’ ÖËx. =º=ã¨. P[˝. =ÅÜ«µ~. <ËǨ^ä°º ^°$+≤ì orifice ^®fiO°~. Hß~fÜ«µ. ~ theory of state P~yHí O®[ºã≤^®ú~`Œ~ 297 ornamental organicism J~yHí ÇÍ^°~ organisation ã¨~ã¨÷. ѨÓO°fi† „áåQõaè =∞∞Y~Qå |Ü«µÅ∞^ÕO°∞† kHí∂ûzH˜ J#∞ Qõ∞}~Qå J=∞O°∞† J=Qõ`Œ~ Kıã¨∞HÁ#∞ oriental „áåK«º. Pã¨Ê„uÖ’ ¿ã=Hí∞_«∞ ordinal number „Hí=∞ã¨~Yº. mineral ~ x[^è•`Œ∞=Ù.˜ „áå^äq ° ∞Hí. nHí∆ WK«∞Û ordeal q+¨=∞ǨsHí†∆ Híug Î ∞^° ™®=∞∞. Ç‘_«Hí∞_«∞ opprobrious x~^®`Œ‡Hí opprobrium JǨH©iÎ. k=º ǨsHí∆ optional =ºuOÕ H˜~K«∞ =ºuOÕH˜~Kı. option SzÛùHí~. ~ matter r=/ ¿ã~„kÜ«µ Ǩ^®O°÷~. ã¨Ç¨Ï[`Œfi~ originate PqO°ƒùq~K«∞. P^Õâ◊~† =O°ã¨ „Hí=∞~. ã¨~Ѷ¨∞~† =º=ã¨÷. ~ soil ™®O° =~`Œ"≥∞·# <ËÅ. P^Õt~K«∞. Hí#fl~ origami Hßy`ŒÑ¨Ù JÅ~HíO°} Ǩ^°úu origin PO°~Éèí~. H’O°∞HÁ#∞. `Ív^°∞. ѨÙ@∞ì. ~ evolution r=Ǩi}®=∞~. ~ to purchase `ŒHí∞¯= ^è°O°Hí∞ HÁ#∞Hí∞¯<Ë ™œÅÉèíº~ SzÛùHí. out of ~ ǨxKıÜ«µx. „¿ÑÖÏǨ# orient `Œ¥O°∞Ê. „áåz. ™È^≥ oral =∞∫dHí. O°~„^è°~. r=ã¨~|~kè. „Hí=∞|^°ú`Œ orderly 㨄Hí=∞. r=„^°¥Ç¨~. =HíÎ $`Œfi~. ^°$+≤ì xѨ٠}∞_«∞. Híà◊¡*’à◊√§ JÇı∞‡ =ºH˜Î optics Hß~u âÍG~. refractory ~ ^°∞O°æÅhÜ«µ ^è•`Œ∞=Ù organ J=Ü«µ=~. JkèHßO° âÍã¨#~ ordinary share ™®^è•O°} ÇÍ>Ï ordinate kfifÜ«µ xO°¥Ç¨Hí~ ordure =∞e#. ã¨O’fi`Œ¯ $+¨ì. "≥∞∞^°>. Qõi+¨ª. ~ velocity HíH©∆Ü«µ ÇıQõ~ orchard Ѷ¨Ö’^®º#~ orchestra ÇÍ^°º |$~^°~/ ã¨Çı∞‡à◊#~ orchidectomy =$+¨}KıÛù^°# orchitis =$+¨}®Å ÇÍѨ٠ordain J=∞O°∞Û† P*Ï˝Ç≤~K«∞† J#fi ܵ~K«∞† xܡ∂y~K«∞. âÍYÅ ã¨=∞¥Ç¨Ï~ organism rq. x~^° oppugn ÇÍ^°#`À uO°ã¨¯i~K«∞. „Ǩã¨∞Î`Œ~ J=∞Å∞Ö’/ K‹ÖÏ=∞}˜Ö’ L#fl. PÉèíO°}~ ornamental JÅ~HßO®O°÷"≥∞·#. ¿ã~„nÜ«µ. ~ goods =∞∫eHí =ã¨∞Î=ÙÅ∞ originality =∞∫eHí`Œ.÷ ™®÷ܵ. ÉÏ^è°Hí∞_«∞. HíeÊ~K«∞ orisom „áåO°÷# orlop F_«Ö’x H˜~k J~`Œã¨∞Î ornament #Qõ. „^è°∞=}. L`ŒÎO°∞=Ù. Ǩϟ^®. ^°$âÍâÍG~ optima ã¨O’fi`ŒÎ=∂#∞Hí∂ÖÏ~âÍÅ∞ optimum JaèÅ+¨}©Ü«µ"≥∞·#. uO°ã¨¯i~Kı „Ǩ`˺Hí PǨO° Ǩ^®O®÷Å∞ u<®Å<Ë H’iHí opt Z#∞flHÁ#∞. ~ telescope ™®^è•O°} YQÀà◊ ^°i≈x optical illusion art ^°$QåÉè•ã¨ Híà◊ optician <Ë„`Œ zH˜`ŒûHí∞_«∞. [#‡† =~â◊~† L`ŒÊuÎ original Jã¨Å∞. ~ compound HßO°ƒxHí/ ¿ã~„kHí ã¨Çı∞‡ à◊#~. =∞∫dHí ã¨~㨯 $u oral tradition =∞∫dHí ã¨~„Ǩ^®Ü«µ~ orange book <ˇ^°O®¡~_üû „ǨÉèí∞`Œfi „ǨK«∞ O°}/ xÇıkHí orant „áåO°÷<® tÅÊ~ oration Qõ~cèO’Ǩ<®ºã¨~. ~ inversion „^è°∞=} qÖ’=∞#~. ~ activity „^è°∞=} „Éèí=∞}`Œ. |~„>’`Œ∞. ~ acid =$Hí∆ã¨~|~ ^è•=∞¡~. „ǨHßO°~. JǨiâ◊∞„Éèí ore =∞∞_çYx[~.

Kè•~^°ã¨`Œfi~ orthoepy â◊∞^ÀúKÍÛO°}Hí∞ ã¨~|~kè~z# âÍG~ orthogenesis ™®fiÉè•qHí rÇ’`ŒÊuΠǨi }®=∞(„Hí=∞)~ orthogonal Å~|H’}©Ü«∞ (O) orthography ÖËY# âÍG~ orthopaedic â◊ź"≥·^°∞º_«∞. q~`ˇ·#. HÁ=∞‡. Z=∞∞Hí. q∞~z#. Hí∞Å„Éèí+¨∞ì_«∞ outcome Ѷ¨e`Œ~. ÇÍǨºo outlandish J™®^è•O°}"≥∞·#.298 ornate ornate JÅ~Hí$`Œ"≥∞·# ornithologist ǨH˜∆ âÍGA˝_«∞ ornithology ǨH˜∆ âÍG~ orogenital =∞∞Y [#<Ë~„kÜ«µ orography ǨO°fi`Œ =O°‚# orology ǨO°fi`Í^谺ܫµ#~ orphan J<®^ä° orphanage J<®^äß„â◊=∞~. (L`ÍÊ^°Hí) =ºÜ«µ~. Q˘~`Œ∞ "≥·^°º xѨÙ}∞_«∞ otologist HíO°‚"≥·^°∞º_«∞ otology HíO°‚"≥·^°º (âÍG)~ otorhinolaryngology K‹q. ÉÏ^è°#∞ =ºH©ÎHí i~K«∞ ounce áœ#∞Ö’ Ǩ^°Ç¨O’=~`Œ∞ oust L^ÀºQõ~ #∞~z fã≤ÇıÜ«µ∞ out |Ü«µ@. JÖÏ¡_«∞ oscillation TQÆ∞ÖÏ@. Q˘~`Œ∞ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# âÍG~ otoscope HíO°‚^°i≈x ottorrhoea K‹q#∞~z „^°=~ HßO°_«~ ouch L~QõO°Ñ¨Ù Qõ¥_«∞. g∞O°∞ outgrow qǨs`Œ~Qå ÃÑO°∞Qõ∞ outgrowth ÉÏǨϺ=$kú. K«∞~|#~† ã¨xfl Ç≤Ï`Œ~Qå L~_ˆ O≥~_«∞ *Ï`Œ∞Å/ „Ǩ*Ï `Œ∞Å =∞^è°º J#∞ã¨~^è•#~Qå L~_Ë rq osmometer „^°ÇÍaèã¨O°} =∂ǨHí~ osmosis „^°ÇÍaèã¨O°} osseous Z=∞∞HíÅHí∞ ã¨~|~kè~z# ossicle z#fl Z=∞∞Hí. Z=∞∞HíÅHí∂ Çıà◊¡Hí∂ ã¨~|~kè~z# "≥·^°º~ orthopterary ÉÁkÌ~HíÅHí∞ K‹~k# „Hí=∞~ orthoptics Çͺܫ∂=∞~ ^®fiO® <Ë„`Œ Ö’áåÅ#∞ ã¨iKı¿ã q^è•#~ orthoscopic 㨄Hí=∞^°$+≤ìQõÅ orthotics |ÅÇ‘Ï#"≥∞·#. „Ǩ`ŒºHí∆. JO°∞Ѩ٠outdated HßÅ ^À+¨~ Ǩ>˜ì# 299 outnumber outdo q∞~K«∞. ~ and out ÉÏǨ@"≥∞·#. Z=∞∞HíÅ∞ "≥∞`ŒÎ|_Ë Çͺkè osteomyelitis Jã≤÷=∞^è°ºÉÏ^è° osteopath =∞O°Ì# "≥·^°º~ Kı¿ã =ºH˜Î osteoporosis É’Å∞ Z=∞∞HíÅ Çͺkè. Híx Ç≤~Kı. "≥·Yi outlying ^°¥O°~Qå L~_Ë. Z=∞∞HíÖÏ Qõ>˜ì Ǩ_«@~. "≥Å∞Ǩe outermost ÉÏQå ^°¥O°~Qå L#fl outermost orbit ÉÏǨϺ`Œ=∞ HíHí∆ º outer orbit ÉÏǨϺHíHí∆ º outface K«¥Ñ¨ÙÅ`À Zki~K«∞ outfit ã¨O°~*Ï=∂† ^°∞ã¨∞ÎÅ∞† ã¨~ã¨÷† =∞∞Oîß. ѨÓiÎQå. H©à◊§ ÉÏ^è° osteocyte Jã≤÷Hí}~ osteology â◊źâÍG~: Z=∞∞HíÅ J^è°º Ü«µ#~ osteomalacia Jã≤÷=∞$^°∞`Œfi~. ã¨fi`Œ~„`Œ ܡ∂K«#ÖËx. "≥eÇıÜ«µ∞ ostrich xǨCH’_ç. ^°∞Hß}~ outlie J|^®úÅ∞ K‹Ç¨Ê_«~Ö’ O®@∞^ÕÅ@~ outline drawing ÉÏǨϺ (OÕMÏ) ÖËY#~ outlive xs‚`Œ=º=kè Hí<®fl ZHí∞¯=HßÅ~/ ǨxKıÜ«µ∞/ rq~K«∞ outlook ÉÏǨϺ^°$+≤ì† ^°$HíÊ^ä°~. ǨO°º=™®#~. |$~^°~ outgo q∞~K«∞. =∞∞Hí∞¯. "≥eÇı`ŒHí∞ Qõ∞O≥·# =ºH˜Î. J<®^ä° osteoporosis oryctology tÖÏ=âıë®^谺ܫµ#~ os ^®fiO°~. LRǨH˜∆ otherness aè#fl`Œfi~ otic K‹qH˜ ã¨~|~kè~z# otitis K‹qáÈ@∞. internal ~ ~ QõO®ƒùâ◊Ü«µ J~`ŒO°^®fiO°~ â◊O} ° ® ÅÜ«µ~ orphism Qõ¥_è°ÇÍ^°~ orthodontist ^°~`Œ"≥·^°∞º_«∞ orthodontia ^°~`ŒÖ’áåÅ ã¨=O°} orthodox ™®~„Ǩ^®Ü«µHí"≥∞·#. ^®fiO°~ ostracism (^Õâ◊) |Ç≤Ï+¨¯O°}. ǨQõÅ_«~ outcast |Ç≤Ï+¨¯ $`Œ∞_«∞. Z=∞∞HíÅ∞ Qõ∞Å¡ÉÏOÕ Çͺkè osteosclerosis osteosclerosis Jã≤÷Hßiî#º~ osteotome Jã≤÷qKıÛù^°Hí ǨiHíO°~ osteotomy Jã≤÷qKıÛù^°# ostium O°~„^è°~. |Ü«µ>˜. âÍY† Ǩi}®=∞~ outgun "≥∞O°∞Q≥·# PÜ«µ∞^è° ã¨~ǨuÎ`À F_ç~K«∞ outhouse P=O°}Ö’x z#fl WÅ∞¡ outing qǨO°~. ѨÓO®fiKÍO°Ç¨O®Ü«µ}"≥∞·#† =∞¥_è°† Kè•~^°ã¨ orthodoxy ѨÓO®fiKÍO° ǨO®Ü«µ}`Œfi~† âÍGã¨=∞‡u. "≥e ostracize |Ç≤Ï+¨¯i~K«∞. Z`Œ∞ÎHí∞ ÃÑ· Z`Œ∞Î ÇıÜ«µ∞ outmoded ǨxH˜=∂e#† HßÅ~ K‹e¡# outmove Ju ÇıQõ~Qå Ǩܫµx~K«∞ outnumber ã¨~YºÖ’ ÃÑO°∞Qõ∞ . ¿ÑÅ_«~. _ÀÅ#O oscillator _ÀÅHí~ oscitation P=Ùe~`Œ osculant =∞∞^®Ì_«_«~. JHí ™®‡`Œ∞ÎQå K‹ÅOÕQÕ outburst |^°ÌÅ=_«~. =∂O°∞Êx xO’kè~Kı ã≤÷u ossify Z=∞∞HíQå =∂O°∞/ =∂O°∞Û. uO°∞Qõ∞. internal ~ ֒Ǩe K‹q ÉÏ^è° otolaryngologist K‹q. |Ç≤Ï+¨¯ $`Œ outlay ÃÑ@∞ì|_ç. H©à◊§Hí∂ Hí~_«O® ÅHí∂ Hí$„u=∞ ™®^è°<®Å ^®fiO® T`Œ~ WKıÛ "≥·^°º q^è•#~ orthotropism Qõ∞O°∞`Ífi#∞=O°Î#~ oscillate Tyã¨ÖÏ_«∞. ÉÏǨ@~Qå outbid ÇıÅ~Ö’ ÃÑ·áå@ áå_«∞ outbreak JHí™®‡`Œ∞ÎQå K‹ÅOÕQõ_«~. Ǩi }®=∞~ outcry ÃÑ^°Ì HıHí. q^Õj outlast ZHí∞¯= HßÅ~ =∞#∞fl outlaw |Ç≤Ï+¨¯ $`Œ∞_«∞† |Ç≤Ï+¨¯i~K«∞ outlawed K«@ìǨO°~Qåx. =ºH©ÎHíO°} =∂O°æ~. ǨÏ^°∞ÌÅ P=e outmanoeuvre JkèQõq∞~K«∞. ear ~ K‹qÖ’x z#fl Z=∞∞HíÅ∞ ossification Jã‘÷HíO°}. O°~„^è°~. Qõ>˜ì ǨO°K«∞ osteitis Z=∞∞HíÅÉÏ^è° ostensible „ǨHí@. Juâ◊ܵ~K«∞ outer ÉÏǨϺ. external ~ "≥Å∞Ǩe K‹q ÉÏ^è°. ÉÏǨϺ. YO°∞Û outlet |ܵ@Hí∞ ^®i. external QõO®ƒùâ◊Ü«µ ÉÏǨϺ^®fiO°~. â◊ź "≥·^°º ã¨~|~kè orthopaedics â◊ź"≥·^°º~. [_«`Œfi~† Jaè=$kúx. _«~|~ ostentatious _Í|∞ã¨i. „Ǩ^°O°≈<®`Œ‡Hí osteoarthritis Z=∞∞HíÅ. "≥Å∞ǨÅ. qk`Œ ostentation P_«~|O° „Ǩ^°O°≈#† J@ì Ǩã¨~.

=~K«∞. á⁄eÇı∞O°. ™®=∂#∞¡ L~K«∞Hí∞<Ë ÃÑ>ˇì overbear ^°ÉÏܵ~K«∞. ÇͺÇ≤~K«∞ outright ѨÓiÎQå. `ŒÅH˜~^°∞Å∞Qå KıÜ«µ∞ overshadow =∞∞~^°∞Hí∞ ™®Qõ∞. á⁄O°¡_«~† á⁄i¡ „Ǩ= Ç≤Ï~K«∞. HÁÅ¡Q˘@∞ì† =O°^° Z`Œ∞Î oversee ǨO°ºÇıH˜∆~K«∞ overset É’i¡~K«∞. Ju[# ã¨=∞‡O°÷~ overdo JuQå „Ç¨=iÎ~K«∞ overdose ÃÇÏK«∞Û "≥Ø`Í^°∞ overdraft xÅfi Hí<®fl ZHí∞¯= ÇÍ_«Hí~/ K‹e¡~Ѩ٠overdraw O®ÇÍeû# ^®xHí<®fl ZHí∞¯=Qå fã¨∞HÁ#∞ overdrawn [=∞Hí~>ı JkèHí~Qå fã¨∞ H’=_«~ overdue ã¨=∞Ü«µ~ g∞i#. ZHí∞¯= ^è°O° ÃÑ@∞ì overcome JkèQõq∞~K«∞. Z`ˇ·Î#. Z`Œ∞ÎQå overgrowth Ju|Å∞Ѩ٠overhang =∞∞~^°∞Hí∞ ÇÍÅ∞. „áå}˜ Jaè=$kú =$`ÍÎ~`Œ~ outpatient Pã¨∞Ǩ„uÖ’ KıOH ° ∞í ~_Í zH˜`ûŒ Kıܵ~K«∞Hí∞x áÈÜ˵O’y outpost áÈbã¨∞ Oîß}®/ Ãã·xHí ™®÷=O°~. Ǩx outward |Ü«µ>˜. O°Hí∆} WK«∞Û overspread HíÇ≤Ê ÇıÜ«µ∞ . qt+¨ì. ɡ^°O°Q˘@∞ì. `ŒHí∆}Çı∞ outsell ZHí∞¯= ^è°O°Hí∞ J=∞∞‡† qÅ∞= ÃÑO°∞Qõ∞† J=∞‡HßÅ∞ ÃÑO°∞Qõ∞ outset „áåO°~Éèí~. J™®^è•O°}"≥∞·#. ^°∞O®Qõ`Œ~ outrage v. |ÖÏ`Œ¯ i~K«∞. =∞O°=∞‡`Œ∞† uO°Qõ^À_ç Ǩije~K«∞. ã¨=∞„Qõ overawe ÉèíÜ«µÃÑ@∞ì. ÖÁ~Qõnã¨∞HÁ#∞. ÖÁ~Qõnã¨∞HÁ#∞. |Ü«µ>˜H˜. ZHí∞¯=Qå `Œ¥Qõ∞. uiy WÇÍfi eû#† ZǨC_À Hí>Ïìeû# _«|∞ƒ. Ju#@# overactive J™®^è•O°}"≥∞·# K«∞O°∞Hí∞^°#~ overall "≥∞∞`ŒÎ~. Q˘Ç¨Ê. J==∂ x~K«∞. =~Qõ∞. P`Œ∞O°`Œ overhasty q∞H˜¯e `˘~^°O°áå@∞ QõÅ overhaul ã¨=∞„Qõ ǨijÅ#. ǨiQ≥`Œ∞Î. q∞ug∞i# ^è≥·O°º~ overcrop ZHí∞¯=Qå Ǩ~_ç~K«∞ overcrowding H˜@H˜@ÖÏ_«@~. J==∂#~. á⁄ܵº. ÃÑ#~ over LǨi. ã¨~ѨÓO°‚. Q≥Å∞K«∞ overconfidence Jq∞`Œ"≥∞·# P`Œ‡ qâÍfiã¨~. |O°∞ =ÙÖ’ ZHí∞¯=QÆ∞ outwit Z`Œ∞ÎHí∞ ÃÑ·Z`Œ∞ÎÇıÜ«µ∞. ÇͺÇ≤~K«∞. QÀà®HßO° ovary J~_Íâ◊Ü«µ~. g∞^°† ÇͺáåO° xO°fiÇ¨Ï }Hí∞ JÜ˵º xÜ«µ`Œ HßeHí =ºÜ«∂Å∞ overcharge áåi áÈ=Ù outturn L`ŒÊuÎ. JkèQõq∞~K«∞ outstretch qáåÊO°∞ outstrip Ju„Híq∞~K«∞. h_«xK«∞Û. overcharge JkèHí ^è°O°. ǨO°º ÇıH˜∆~K«∞ overly Ju. J`ͺKÍO°~ KıÜ«µ∞. ÇıÖÏ_«∞ overhaste Ju `˘~^°O°. ZHí∞¯ =Qå XuÎ_çKıÜ«µ∞ overpressure qǨs`Œ"≥∞·# ǨxÉè•O°~ overproduce JkèH’`ŒÊuÎ ™®kè~K«∞ overproduction JkèH’`ÍÊ^°# overrate TÇ≤Ï~K«∞† J`ŒºkèHí~Qå Z~K«∞† ZHí∞¯= "≥ÅHí@∞ì overrule `Àã≤ÇıÜ«µ∞. `ˇÅ¡ ÇÍO°¥¡ overpainting Jkèz„`Œ} overpitch ZHí∞¯= ^°¥O®xH˜ qã¨∞O°∞ overplay „áå^è•#º`Œ#∞ <˘H˜¯ K‹Ç¨C† ZHí∞¯= Kıã≤ K‹Ç¨C overpower ÖÁ~QõnÜ«µ∞† J}zÇıÜ«µ∞ overpraise JkèHí~Qå "≥ÅHí@∞ì/ á⁄Qõ_«∞ overpress JkèHí Éè•O®xfl "≥ØѨÙ. J`ͺ KÍO°~. Qõ_ç Hß=e outpouring Éè•=ǨO~ ° ǨO. HíǨC overlie ÃÑ·# L~_«∞ overload ÃÇÏK«∞Û |O°∞=Ù ÇıÜ«µ∞ overlook L¿ÑH˜∆~K«∞† Hí∆q∞~K«∞. =∞∞~^°∞Hí∞. ^ÒO°˚#º~ KıÜ«µ∞. =∞O°=∞‡`Œ∞KıÜ«µ∞ overhead ÃÑ·#. ^°∞O°~`Œ~. â◊H˜ÎH˜ q∞~z "≥ØÜ«µ∞ overcast =∞|∞ƒHí=∞∞‡† pHí>˜ Ǩ_«∞ 301 overspread overhear ǨÏOîß`Œ∞ÎQå q#∞† á⁄~z L~_ç q#∞ overlap JuÇͺǨÎ=∞Qõ∞. áåH˜∆Hí~Qå PKÍÛù k~K«∞/ P=i~K«∞ overlay J}zÇıÜ«µ∞. ZHí∞¯= q∞Qõ∞Å∞† „H˜H≥>òÖ’ É“ÅO∑Çı¿ã PO°∞ |~`Œ∞Å∞ F F=O∑ overaction qǨs`Œ „Ǩ=O°Î#. ǨxHíO°"≥∞·#† ã≤Qõ∞æ f¿ã outreach q∞~záÈ=Ù. =∞∞~^Õ ZǨC_À [O°Qåeû L~_ç#. ^ÒO°˚#º~. ÖÁ~Qõ nÜ«µ∞ overbag O®„uѨÓ@ |㨠Kıã≤#ǨC_«∞ ^°∞ã¨∞ÎÅ∞. rO°‚=∞ܵ# oval J~_ÍHßO°"≥∞·#. [ܵ~K«∞. g∞k.outogeny =ºH˜Î K«i„`Œ. H’Ǩ~ `ˇÇ≤Ê~K«∞ outrageous q∞ug∞i#.° f„=„ǨÇÍǨÏ~ output L`ÍÊ^°#. Pk outshine q∞ug∞i „ǨHßt~K«∞ outsize ™®^è•O°} PHßO®Å Hí<®fl ÃÑ^°ÌQå L#fl outskirt tÇÍO°∞. L`ŒÊuΠǨi=∂}~† xO°æ=∞~ outrage n. ¢ã‘Î c[H’â◊~ ovation á⁄Qõ_«Î† q[Ü«µ~ oven P=~. =∞∞~zÇıÜ«µ∞ overglaze ÃÑ· "≥∞O°∞Qõ∞ O°~Qõ∞ over-ground Éèí¥q∞ÃÑ·#. ™®^è•O°}~ Hí<®fl/ J=ã¨O°~ Hí<®fl ZHí∞¯= overnight O®„uH˜ O®„u. ^°∞O®‡O°æ~. |>©ì. ~ dues |HßÜ∂Å∞ outstay xÜ«µq∞`Œ HßÅ~ Hí<®fl ZHí∞¯= HßÅ~ L~_«_«~ outogeny 300 overcast outstep ^®@∞. =â◊ǨO°K«∞HÁ#∞ overbearing JǨÏ~HßO° ѨÓi`Œ"≥∞·#† QõO°fi~ QõÅ overboard F_«#∞~z |Ü«µ>˜H˜ overburden "≥ØÜ«µÖËx |O°∞=Ù ÇıÜ«µ∞ overcapacity J=ã¨O®xH˜ q∞~z# ™®=∞O°÷º~ overcarry Juã¨Ç¨Ï#~ K«¥Ñ¨Ù. q∞ye#. ÃÑ·. "≥Å∞Ǩe† |Ü«µ>˜H˜ outweigh q∞~K«∞. |ÖÏ`ͯO°~. FO°∞Ê „Ǩ^°i≈~K«∞. LǨ„Hí=∞~. O®„`Œ~`Í. Qõ_«∞=Ù ^®>˜#. P„Hí q∞~K«∞ outstand `Œ@∞ìHÁ#∞ outstanding K‹e¡~K«=Åã≤#. HßÖÏf`Œ"≥∞·# overfeeding JkèHí~Qå u#∞/uxÇ≤~K«∞ overflow =O°^°. Ǩiã¨O° „Ǩ^Õâ◊~ outspoken x+¨¯Ç¨@~Qå =∂>Ï¡_Ë outspread Ǩ~°K«∞HÁ#∞. JkèHí Éè•O°~. xO®Híi~K«∞† Ju„Hí q∞~K«∞ overrun ^è°fi~ã¨~ KıÜ«µ∞† JkèQõq∞~K«∞. H©∆}˜~z#. "≥Øã¨y~K«∞ outworn ziy#.

âÍ~u ™®÷Ǩ#/ ã¨~kè pacificsm ÖÁ~Qõ∞ÉÏ@∞ÇÍ^°~. Éèãí ‡¨ ~HßQõÅ. âÍ~`Œ"≥∞·# pacification âÍ~uOѨ*ËÜ«∞_»~. ™®fiq∞ ownership Ü«∂[=∂#º~. ~ mushroom =∞∞`ŒºÑ¨ÙzÇ¨Ê Ñ¨Ù@ìQ˘_«∞Qõ∞ ozaema Ǩ#㨠painstaking Pp xH˜Ç∆ Ψ ovolo Hí∞~Éèísu ovulation J~_À`ŒûO°æ~ ovule c[H’â◊~ ovum J~_«~. Ǩ_«^ÀÜ«µ∞. Ǩ_« ^ÀÜ«µ∞ overtime JkèHíHßÅ~ overtone #O°‡ QõO°ƒù Ǩ^°~† Qõiƒù`ÍO°÷~ overtrading `ŒHí∞¯= ÃÑ@∞ì|_ç`À. „Ǩã¨=Çı^°#. J_«∞Qõ∞Å∞ Çıã≤ HÁÅ∞K«∞ pacemaker Qõu„¿ÑO°Hí~. JkèH’ `ÍÊ^°# ZHí∞¯= J=∞‡HßÅ∞ ™®kè~K«@~ overture „Ǩ™®Î=#. X_«~|_çHí. uO°Qõ|_«∞. ÉÏǨ@"≥∞·# overtake "≥~>Ï_ç Ǩ@∞ìHÁ#∞† =∞∞~^°∞Hí∞ ^®>˜áÈ=Ù overthrow Ǩ^°gK«∞º`Œ∞x KıÜ«µ∞. ^°∞O°Ç¨Ï~HßO°~ overwhelm =∞∞~K‹`Œ∞Î. É’ÖÏÎǨ_«∞. ~ up capital ÇÍ>ÏÅ∞ HÁ~@¥ Hí~ÃÑhH˜ K‹e¡~Kı _«|∞ƒ. âÍ~u ÇÍ^°~ pacificst âÍ~uÇÍk. „áåO°~Éèí~. `Œ∞ǨC Ǩ>ıì oxidize Éèí㨇~ KıÜ«µ∞. Q˘„O≥ÅHí∞ ã¨~|~kè~ z# overstaffed 302 ozaema oviparous Qõ∞_«∞¡ÃÑ>ıì. >’Hí∞ ÉıO°~ pack animal |O°∞=ÙÅ∞ "≥Ø¿ã [~`Œ∞=Ù packed Qõ∞q∞Qõ¥_ç#. F_ç~K«∞. =∞`Œ=ºu OÕH˜. J~_«[ oviposition Qõ∞_«# ¡ ∞ XHí „Ç¨^âÕ ~◊ Ö’ ǨO°K«_«~ Híey L~_«∞ owing ÉÏH© L#fl. ~ second crop ^®à◊∞ÇÍ Ç¨~@. |¥_ç^° oxidised PH©ûHí$`Œ oxidising PH©ûHíO°}~ oxidizable PH©ûHíO} ° K‹~^Õ. ã¨=∂ ^è•# ǨO°Û_«~. Hí+¨ìǨ_«∞ oversubscription ÇÍ>ÏÅHí∞ q∞~z ^°O° MÏã¨∞ÎÅ∞ O®=_«~ overt |Ç≤ÏO°~Qõ. O°∞}Ǩ_ç L~_«∞† ÉÏ^è°º`Œ 303 pabulum pabulum PǨO°~ pace J_«∞Qõ∞. Qõ}~. Éèí㨇~. QÀ^Œ∞~°∞HõÑ¨Ê paddy =i(Ǩ~@). Éèí㨇=∞Qõ∞. ã¨~kè pad "≥∞Å¡Qå „Ç¨Ü«∂}˜~K«∞. W=fi=Åã≤# owl Qõ∞_«¡Qõ¥| owlet Ç≤Å¡ Qõ∞_«¡Qõ¥| owlish Qõ∞_«¡ Qõ¥| =~>˜ owner Ü«µ[=∂x. ~ up policy „Ç‘q∞Ü«µ~ Hí@ì Hí∞~_Í xeÇ≤Çıã≤# c=∂áåÅã‘ pail K‹Hí¯/ ֒ǨÏѨ٠ÉÏbÛ pailful =∞∞~`ˇ_«∞ pain <˘Ç≤Ê. cardiac ~ ǨÏ$^°Ü«µQõu„¿ÑO°Hí~ pace setter XO°=_ç ã¨$+≤ìHíO°Î† [~`Œ∞=Ù pachyderm =∞~^°"≥∞·#. ^°$_è°"≥∞·# K«O°‡~ QõÅ pacific âÍ~`ŒÇ¨O°Kı. labour ~ ѨÙi>˜ <˘Ç≤Ê. ZHí∞¯=Qå J~K«<® ÇıÜ«µ∞ overweening QõO°fi~. `Œ∞ǨC |@∞ì oxonion PH±ûѶ¨O∑¤ qâ◊fiq^®ºÅÜ«µ Ǩ@ì Éèí„^°∞_«∞ oxygen „áå}ÇÍÜ«µ∞=Ù. ™®fi=∞º~ ox Z^°∞Ì ox bow lake JO°ú K«~„^®HßO° ã¨O°ã¨∞û oxen Z^°∞ÌÅ∞ oxidation PH©ûHíO°}~ oxide PH˜û^°~. âÍ~u ^°¥`Œ pacify âÍ~`ŒÇ¨O°K«∞. ~ tent ã¨=∞$kúQå „áå}ÇÍÜ«µ∞=Ù ã¨OÑ° O¨¶ ® Kı¿ã Qõ¥_«∞=~>˜ UO®Ê@∞ oxymoron qO’^®Éè•ã¨ oxytocic QõO®ƒùâ◊Ü«µ „¿ÑO°Hí B+¨^è°~ oyster PeÛǨÊ. ^è°fi~ã¨~ KıÜ«µ∞ overvaluation Ju=∞¥bºHíO°}~ overvalue Ju=∞¥Åº~† =∞¥Åº~ ÖË^® ^è°O° Hí<®fl qÅ∞"≥·#=x Éè•q~K«∞ overvalued Ju=∞¥bºHíi~z# overview ÃÑ·ÃÑ· ǨijÅ#. ã¨ÅǨ 㨥K«#Å∞† Éè•=#Å Hí∂O°∞Ê.oversubscription J=ã¨O®xH˜ q∞~z ã≤|ƒ~k Híey L~_«∞ overstay xs‚`Œ HßÖÏxfl q∞~z x=ã≤~K«∞ overstock JkèHí xÅfiÅ∞ overstrain JkèHí~Qå „â◊=∞Ǩ_«∞. á⁄@¡~. J~wHíi~Ǩ*ËÜ«µ∞ package |~w. Hí>˜ì# packet ship O≥~_«∞ OÕ=ÙÅ =∞^è°º xÜ«µ `Œ~Qå uiQÕ F_« packman g^è°∞Ö’¡ uiy ã¨O°∞Hí∞ JÇı∞‡ =ºH˜Î pack saddle |O°∞=ÙÅ∞ "≥Ø¿ã [~`Œ∞ =ÙÅÃÑ· Çı¿ã r#∞ pact XǨÊ~^°~. J<®QõO°Hí∞_«∞ page ѨÙ@† ¿ã=Hí∞_«∞ pageant „Ǩ^°O°≈#. #`ŒÎQõ∞Å¡. x=∞Qõfl~KıÜ«µ∞ overwrought „Ǩ=O°Î##∞ J^°∞ѨÙÖ’ ÃÑ@∞ìH’ÖËx. 㨥÷Å ^°$+≤ì overween JuQå Pt~K«∞. ã¨~^Õâ◊~. #_«HífO°∞† bowler „H˜H≥>òÖ’ ÇıQõ~Qå ÇıQõ~. =∞¥@. TOÕy~Ѩ٠pageantry Q˘Ç¨Ê Çı_«∞Hí. ~ third crop ѨÙ<®ã¨ Ǩ~@ padlock `Íà◊~HíÇ¨Ê paederasty ѨÙO°∞+¨∞Å =∞^è°º. „H≥·ã¨Î==∞`Ë`ŒO°∞_«∞. z#fl P=~°}. ™®uÎ fiHíÇÍk. ~ |~u qã¨OÕ P@Qå_«∞† J_«∞Qõ∞ÇıÜ«µ∞. cardiac ~ Qõ∞~_≥ <˘Ç≤Ê. QõO°ƒùc[~. L`Œû=~. L`Œû=~. low back ~ #_«∞~<˘Ç≤Ê painstaking „â◊q∞~Kı . #_«∞K«∞ paddle (Ǩ_«= #_ç¿Ñ) z#fl `ˇ_«∞¤. ÉÏ^è°. P_«~|O°~ page boy ÃÑ~_ç¡Ö’ ÃÑo§Hí∂`Œ∞iH˜ ã¨Ç¨Ü«µÇ¨_Ë z#fl Ç≤Å¡ÇÍ_«∞ pagoda É“^°ú ^ÕÇÍÅÜ«µ~ paid K‹e¡~z# (_«|∞ƒ). Ü«µ∞^°ú =ºuOÕH˜ pacifier ã¨=∂^è•#ǨiKı =ºH˜Î. `ˇ_«∞¤Çıã≤#_«∞Ѩ٠paddler >ı|∞Öò >ˇxflãπ P@Qå_«∞ paddock Qõ∞„O®Å#∞ L~Kı „Ǩ^Õâ◊~. ÉÏQå JÅã≤# oviduct J~_Íâ◊Ü«µ <®à◊~ oviform J~_ÍHí$u QõÅ ovine Q˘„O≥ =~>˜. h>˜Ö’ P_«∞. Ç≤Å¡Å`À Öˇ·~yHí ã¨~|~^è°~ paediatrician tâ◊∞"≥·^°º„Ǩg}∞_«∞ paediatrics tâ◊∞"≥·^°º~ paedodontics z#flÇ≤Å¡Å ^°~`Œ ã¨~O°Hí∆ }Hí∞ ã¨~|~kè~z# ^°~`Œ q*Ï˝#~ paedogenesis ǨiѨÓO®‚Hí$u á⁄~^°_«~ pagan |Ǩï^Õ=`ÍO®^è°Hí∞_«∞. "≥∞·„fÉè•+¨}~ overturn `ÍO°∞=∂O°∞ KıÜ«µ∞. ~ deal Híeã≤Hí@∞ì UO®Ê@∞. colicky ~ â◊¥Å<˘Ç≤Ê. 㨥÷Åc[~ owe ÉÏH©Ç¨_«∞.

paint ѨÓ`Œ. `Í>˜ K‹@∞ì palmar JO°KıuÖ’x palmary [Ü«∂O°›"≥∞·#. ^ÀÃã pancarditis Qõ∞~_≥ (J~`Œ>Ï) <˘Ç≤Ê panchromatic ã¨HíÅ=O®‚ÅHí∞ ã¨=∂ #~Qå ã¨Ê~k~Kı. J^°O°_«~ palsy ǨHí∆ÇÍ`Œ~ paltry JÅÊ"≥∞·#. JÅ¡i. ã¨O°fi=O°‚„QåÇ≤Ï pancreas H’¡=∞(Hí) ~ pancreatectomy H’¡=∞(Hí) KıÛù^°#~ pancreatic juice H’¡=∞O°ã¨~ 305 panoply pancreatitis H’¡=∞Ѩ٠<˘Ç≤Ê pancytopenia JdÅ O°HíÎHí}Ç‘Ï#`Œ panda Ǩ~_Í. „QõÇ≤Ï~Ǩ ^°y#. ã¨Ê+¨ì palpation `ÍHí∞`Œ¥ ǨsH˜∆~K«_«~ palpebrum Hí#∞O≥Ç¨Ê palpitate Qõ∞~_≥/<®_ç J^°∞O°∞† Hí~Ç≤~K«∞† ZHí∞¯=Qå HÁ@∞ìHÁ#∞. áåeáÈܵ#. z#fl ѨÙã¨ÎHí~ pan ÃÑ#~. O°~Qõ∞. JO°KıuÖ’ ^®K«∞† JO°Kı~Ú. áå=Ù. x™®ûO°~Qå KıÜ«µ∞. L`ÍûǨÏ~ `Œyæ~K«∞ palladium =∞~z O°Hí∆} pallescent Híà®Ç‘Ï#"≥∞·#. Ǩi ǨO°~ palliative LǨâ◊=∞#Hßi pallid áåeáÈܵ#. „Ǩ`ŒºHí∆"≥∞·#. á⁄Qõ∞ _«∞`Œ¥ Kıã≤# LǨ<®ºã¨~. tHí∆#∞ `Œyæ~K«=∞x „áåi÷~K«∞. Ü«µ∞Qõà◊~ pal ¿ãflÇ≤Ï`Œ∞_«∞† P_«~|O°~Qå K«¥Ñ¨Ù. ã¨O°fiO’Qõ xÇÍi}˜. <À>˜H˜ Ç≤Ï`Œ"≥∞·#. Hí~Ǩ#~ palpitation Qõ∞~_≥^°_«. qHí@ Híq paling Qõ∞~[Å∞ áåu UO°ÊO°z# Hí~K‹/ P=O°} palisade O°Hí∆} „Ǩ^Õâ◊~. Ü«µ∞Qõ‡~. ~ painting Ѷ¨ÅHí z„`Œ} pang ǨÏOîß^®ƒùÇÍÇıâ◊~. "≥Å"≥Åɒܵ# pallete `ÍÇ‘=~>˜ ǨiHíO°~. =∞¥Hí∞_«∞. Hß~uÇ‘Ï#"≥∞·#† "≥Å "≥Å É’=Ù† Qõ∞~[Å`À P=O°} UO°ÊO°K«∞ paleness áåeáÈܵ# O°~Qõ∞ paleoanatomy ѨÙO®r= â◊sO° xO®‡} âÍG~ paleobotany ѨÙO®=$Hí∆âÍG~ paleographist ѨÙO®`Œ#/ „áåp# eÇ≤ âÍGA˝_«∞ paleography ѨÙ~åeÑ≤ âß„ã¨ÎO paleolimnology ѨÙO®`Œ# ã¨O’=O®^è°º Ü«µ#~ paleolithic age ѨÓO°fi tÖÏÜ«µ∞Qõ~ paleontology Å∞ǨÎ[~`Œ∞âÍG~ palette z„`ŒHßO°∞Å∞ O°~Qõ∞Å∞ HíÅ∞ѨÙHí∞<Ë Ç¨à‹§~ palfrey z#fl ™®fii Qõ∞„O°~. Hí~H˜=~>˜ ѨÙ+¨ÊQõ∞K«Ûù~ panic selling =ã¨∞Î xÅfiÅ#∞ `ŒHí∞¯= ^è°O°ÅHí∞ J=∞‡_«~ pannus Hí~>˜ O°HíÎ<®à®Å á⁄O° panoply ã¨O®fi~Qõ Hí=K«~ . ã¨∞Îu=∂Å. <®=∂=o. H©iÎ Qå#~ panel ã¨Éèíº=∞~_«e. Éèí„^° ǨO°K«∞ pall n. á⁄Qõ_«Î† ǨÏ^°∞Ì pale Hí~K‹. „ǨKÍO° Ǩ„`Œ~. áåeáÈܵ#. Hí∆∞„^°"≥∞·#. (xO®^è•O°) ÉèíÜ«µ~. JÅ∞= pangrammatic =O°‚=∂ÅÖ’x JHí∆O® Åxfl~>˜h ÇÍ_Ë QÕÜ«µ/ =K«# O°K«# panhysterectomy ã¨~ѨÓO°‚ QõO®ƒùâ◊Ü«µ KıÛù^°# panic kQõ∞Å∞. Éèí¥q∞Hí. ^°∞O®‡O®æxH˜ `À_«Ê_Ë =ºH˜Î. JdÅ. HÁÜ«µº† `ˇÅ¡É’ܵ#. Çı∞<® palatability O°∞K«º`Œ palatable O°∞zHíO°"≥∞·#. "≥Å"≥Åɒܵ# pallor áåeáÈ=_«~. Ǩ>˜ìHí. Hí∆=∂Ǩ}. „âı+¨ª"≥∞·# palmer ѨÙ}ºHı∆„`ÍÅ#∞ ¿ãq~Kı =ºH˜Î palmist ǨÏã¨Î™®=∞∞„kHí∞_«∞ palmistry ǨÏã¨Î™®=∞∞„kHí~ palmy =O°ú=∂# palmyra `Í>˜K‹@∞ì palp ÉÁ^≥Ì~Hí=~>˜ r=ÙÅ ã¨fiO®≈~Qõ~. L^®II H˜>˜H˜. ^°à®i pandora's box PâÍ ¿Ñ>˜Hí pane QåA ǨÅHí panecumenical JxflO°HߊǨiã¨O®Ö’¡ Hí#|_Ë panegyric ™È΄`ŒÇ¨^°º~. =º^ä°. ÉÏ^è#° ∞~_ç LǨâ◊=∞#~ á⁄~^°∞ palliation LǨâ◊=∞#~. "≥∞Hí¯Éˇ@∞ì. QåO®|~ KıÜ«µ∞. ~ America JdÅ J"≥∞iHß ^ÕâÍÅHí∞ K‹~k#. ~ bearer â◊= ÇÍÇ¨Ï Hí∞_«∞ pall v. ~ African JdÅ P„Ѷ≤HßHí∞ ã¨~|~kè~z#. ~ quality „ǨÖËǨ ÅHí∆}~. cleft ~ J~y>’¡ `˘„i palatial "≥·Éèí= ѨÓO°fiHí"≥∞·#† O®[„Ǩ™®^° ã¨~|~^è°"≥∞·# palaver =∂>Ï=∞~f. J=O’^è°~. x™®ûO°=∞Qõ∞. O°~Qõ∞Å z„`Œ~ pair [~@. QõÅÉè• pander `ÍO°∞Ê_«∞Qå_«∞. ã¨Î=~. „Ǩu+¨ª~Éèí#. q∞~Qõ∞_«∞Ǩ_Ë palatal J~yeH˜ ã¨~|~kè~z#† `ÍÅ=º~ palate J~ye. `ÍO°∞Ê_«∞ Hí`ˇÎ. giant ~ >˜Éˇ>ò K‹·<®Ö’¡ HíxÇ≤~Kı =$Hí∆K«O°rq pandal Ǩ~ki pandemic J<ËHí pandemonium ^ÕâÍÖ’¡ K‹ÅOÕQÕ Çͺkè JÅ[_ç. Éèí¥q∞Ö’x Qõ>˜ìá⁄O°. QÀÅ. ÉèíÜ«∂~^Àà◊# panic buying HÁ#∞QÀÅ∞Hí∞ qxܡ∂Qõ ^®O°∞Å∞ K«¥¿Ñ J`ͺã¨H˜Î panicle Hí~H˜. k~_«∞ palliate Hí∆q∞~K«∞. "≥eã≤# O°~Qõ∞ palm `ÍHí∞. ~ Islam Ü«∂=`ü =∞∞ã≤¡~ „ǨǨ~K«~ panacea ã¨~rqx. ÉÏ^è° pangolin JÅ∞Qõ∞. J"≥∞iHß *ÏfÜ«µ∞Å~^°iH© K‹~k#. Ç≤Ï=∂ÅÜ«∂Ö’¡ HíxÇ≤~Kı =$Hí∆K«O°rq. f„=`Œ#∞ `Œy~æ K«∞. ã¨~Éè•+¨}. HíÇÍ`Œ∞ KıÜ«µ∞. ã¨Ê $t~z ǨsH˜∆~K«_«~† J#∞Éèí¥u K‹~^°_«~ palpable palimony ã¨ÊO°≈„QåǨÏHí"≥∞·#. ¢ã‘ÎÖˇHı¯ Qõ∞„O°~ paint 304 palp palpable (ÃÑo§HßHí∞~_Í x=ã≤~Kı [~@Ö’ XHíO°∞ H’OÕ) ÉèíO°}~ palindrome Z@∞#∞~_ç K«kq<® XHı q^è°~Qå L~_«_«~. â◊=¿Ñ>˜Hí g∞^° Hí¿ÑÊ Qõ∞_«¤† `ˇO°† PKÍÛù^°Hí =G~. Ѷ¨ÅHí~. ÖÏe~K«∞ pamphlet HíOÇ ° „¨ `Œ~. QåÉèíO®. xHí$+¨ì paludal z`ŒÎ_ç <ËÅÖ’ L~_Ë „áå}∞ÅHí∞ ã¨~|~kè~z# palynology ѨÙá⁄Ê_ç OÕ}∞=ÙÅ J^è°º Ü«µ#~ pamper JuQåKıÜ«µ∞. Qõ∞~[. z~`Í=∞}˜ panache `Œ∞O®Üµ† qâÍfiã¨~`À KıÜ«µ∞ panarteritis ^è°=∞x <˘Ç≤Ê panary fermentation O˘>ˇì `ŒÜ«∂sÖ’ Ç≤~_çx ѨÙeÜ«µÉˇ@ì_«~ pancake J@∞ì. ÉÏO°∞Å∞fi #_«∞K«∞ palaeolithic áå`Œ O®uÜ«µ∞Qõ~ palanquin ǨšH˜. ~ standard =O°‚Hí „Ç¨=∂}~ painter (=O°‚) z„`ŒHßO°∞_«∞ painting z„`ŒÖËY# Híà◊† z`ŒÎO°∞=Ù.

on ~ with ã¨iã¨=∂#~Qå para J^°#Ѩن ֒ǨÉèí¥Üµ+¨ì. ã¨O’fi#fl`Œ paramountcy ™®O°fiÉè“=∂kèHßO°~. therpeutic ~ zH˜`Íû ã¨~|~^è°"≥∞·# qO°∞^°ú „ǨÉè•=~ paradoxical qǨs`Œ"≥∞·#. ã¨O®fi`Œ‡ÇÍ^°~ pantheon ã¨O°fi^Õ==∞~kO°~. =∂#ã≤Hõ ~°∞QƇ`« paranoic KÍ=ÙÉèíÜ«µ~ QõÅ O’y paranoid J#∞=∂#ã¨Ê^°. +¨O®Üµ pantheism ã¨OfiÕ â◊fiO°ÇÍ^°~. "≥∞∞>˜ =∞Å =~>˜† 㨥H∆߇~Hí∞O°~ =~>˜ papilloma =ÙeÇ≤iHßÜ«µ pappus Hıâ◊Qõ∞K«Ûù~ papule |∞_çÃÑ. ÇͺYº. ǨHí∆ÇÍ`Œ~ `ŒQõ∞Å∞ paralysis ǨHí∆ÇÍ`Œ~. <®ºÜ«µã¨Ç¨Ü«µ Hí∞_«∞ Jaè=$kúÖ’ ǨO®Hß+¨ª `ŒO®fi`Œ uO’Qõ=∞#~ parade HíÇÍ`Œ∞† P_«~|O°~ paradigm Ǩ^°ã¨=∂ǨO°~. „Ǩã¨HíÎ xÜ«µ`Í~Hí~ paramnesia JǨ㨇 $u paramount Ju =∞∞Yº"≥∞·#. Jâ◊HíÎ~KıÜ«µ∞. ~ glinding ÇÍÜ«µ∞„H©_«. ~ of exchange ã¨=∂# =∂O°Hí~ qÅ∞=. |Ǩïà◊† |$ǨÏ^°ú#∞=ÙHí∞ K‹~k#. ǨO®#flrq. JǨã¨=º. below ~ `ŒHí∞¯= ^è°O°Hí∞. above ~ ÃÑ~z# qÅ∞=.panoptic panoptic ã¨HíÖÏ~â◊ ^°$+≤ì panorama ã¨O°fikQõÌO°≈#~† qâÍÅ ^°$â◊º~ pansexualism ǨÏ^°∞ÌÖË¡x Öˇ·~yHí ÇÍ~Kè« pansophobia xO®^è•O° ÉèíÜ«∂~^Àà◊# pansophy ã¨O°fi*Ï˝#~ panspermatism „QõǨÏâ◊HíÖÏÅ ^®fiO® qâ◊fi~Ö’ r=~ ÇͺÇ≤Î K‹~k~^°<Ë ã≤^®ú~`Œ~ pant ZQõâÍfiã¨. Å~|# parallel ã¨=∂~`ŒO° parallelism ã¨=∂~`ŒO°`Œ parallelogram ã¨=∂~`ŒO° K«`Œ∞O°∞ƒù[~ paralyse ã¨Î~aè~Ǩ*ËÜ«µ∞. ~ back =∂=∞¥Å∞ J@ìQõŠѨÙã¨ÎHí~. H’O°∞HÁ#∞ pantaloon Ǩ~>Ï¡=∞∞. JkèHí =∞¥Åº~. „Ǩ=∂}~. q∞~_«Qõ`ˇÎ paranasal =∞∞Hí∞¯Hí∞ O≥~_«∞"≥·Ñ¨ÙÖÏ paranoia =∞$`Œ∞ºÉèÜ í µ« ~. ~ carriers ǨO®#flÉèí∞Hí∞¯Å ÇÍǨÏHßÅ∞/ „Ǩ™®O®Å∞ parasitic ǨO®#flr=ÙÅHí∞ K‹~k# parasiticide ǨO®#flrq<®â◊x parasitism ǨO®#flr=#O parasitology ǨO®#flr=âß„ã¨ÎO parasol (P_«ÇÍi) Q˘_«∞Qõ∞ parasuicide P`Œ‡Ç¨Ï`ͺܫµ`Œfl~ . ~ wax "≥∞·#~ paragon L`Œ¯ $+¨ì =ºH˜Î/ =ã¨∞Î=Ù. at ~ ã¨=∂# ^è°O°Hí∞. "≥∞∞>˜=∞ par ã¨=∞(`Œfi) ~† ã¨=∂#ã≤÷u† ã¨=∂# =∞¥Åº~. ~ round XHí „Ç¨`˺Hí =∂O°æ~Ö’ ¿ÑǨO°∞¡ WKıÛ L^ÀºQõ~. "≥·O°∞^茺~. ~ loss Hí~ÃÑh MÏ`ÍÅÖ’ K«¥¿Ñ #+¨ì~. ~ military (Ãã·<®ºxfl áÈe#) ™®Ü«µ∞^è° ^°à®Å∞ parable huHí^ä° paracentesis â◊sO°H∞í ǨÏO°~ #∞~z „^°=~ fÜ«µ_«~. ~ pleural ~ âÍfi㨠Hí∞ǨÏO°~ #∞~z „^°=~ fÜ«µ_«~ parachronism HßÅ xO°‚Ü«µ~Ö’ á⁄O° áå@∞ 307 parachute parachute Qåe Q˘_«∞Qõ∞ paraclete <®ºÜ«µÇÍk. liquid ~ qOÕ K«#Hßi. w@∞ O®Üµ. PkèǨ`Œº~ papal (O’=∞<ü Hß^ä°eH± =∞`ÍkèǨu) áÈÑπHí∞ ã¨~|~kè~z# paparazzi "≥~>Ï_Ë Kè•Ü«∂z„`ŒHßO°∞_«∞ papaver #Å¡=∞~^°∞ (*ÏuH˜ K‹~k#) papaw ÉÁáåÊܵ K‹@∞ì† ÉÁáåÊܵ HßÜ«µ papaya ÉÁáåÊܵ paper Hßy`Œ~† k#Ǩ„uHí. on ~ Hßy`ÍÅHí∞ Ǩiq∞`Œ"≥∞·#. ~ disorder „Éèí=∞Å/ „Éè•~`Œ∞Å =Å¡ HíeQÕ =∂#ã≤Hí O°∞Qõ‡`Œ paranormal qǨs`Œ =∂#ã≤Hí „Ç¨=O°Î# QõÅ parapet Ç≤@ìQÀ_« paraph á⁄_ç JHí∆O®Ö’¡ ã¨~`ŒHßÅ∞ ÃÑ@ì_«~ paraphernalia ã¨O°~*Ï=∂. ~ tiger Hßy`Œ~ ѨÙe papier mache Hßy`ŒÑ¨Ù Qõ∞A˚ papilio ã‘`ÍH’Hí zÅ∞Hí papilionacae zHí∞¯_«∞ Hí∞@∞~|~ papilionaceous ã‘`ÍH’Hí zÅ∞HíÖÏQõ∞~_Ë papilla z#fl "≥∞∞>˜=∞ papillary K«#∞"≥∞∞#Å#∞ áÈe#. infantile ~ tâ◊∞ ǨHí∆ÇÍ`Œ~ (áÈeܡ∂ "≥∞·e>©ãπ) paralytic ǨHí∆ÇÍ`Œ O’y. ^°$ë®ì~`Œ~† #=∞¥<® paragraphia `ŒÇ¨CÅ∞ O®Ü«µ_«~ parakeet zÅHí paralalia LKÍÛO°} ^À+¨~ parallax ^°$+≤ìxHı∆Ǩ~. ~ 306 parachronism profit Hí~ÃÑh MÏ`ÍÅÖ’ =∂„`Œ~ K«¥¿Ñ ÖÏÉè•Å∞. ™®=∞„y paraphesia T`ŒÇ¨^°~ paraphimosis "≥#Hí∞¯=zÛ# =∞∞~^ÀÅ∞ uiy =∞∞~^°∞Hí∞ áÈHíáÈ=_«~ paraphonia (D_˘KıÛ ^°â◊Ö’) Q˘~`Œ∞ =∂O°_«~ paraphrase q=O°}. qt+¨ì. ~ excellence L`ŒÎ=∞. TÇ≤i ã¨ÅǨHí áÈ=_«~† PHß~H˜∆~K«∞. ~ language J#∞ã¨$`Œ Éè•+¨. =∞∞Yº~Qåx† Ç≤Å¡ÅHí∞ uxÇ≤~Kı „Ǩ`˺Hí PǨO°~ papacy áÈÑπ JkèHßO°~. ÇÍO®ÎǨ„uHí† Ç¨„`Œ~. QåeÖ’ qÇ¨Ï i~Kı „H©_«. ã¨O°fi^Õ=`Í ÅÜ«µ~ panther zO°∞`ŒÑ¨Ùe pantomime =∞¥Hßaè#Ü«µ~ pantophobia Jxfl~>˜H© ÉèíÜ«µÇ¨_«_«~ pantothenic Jxfl"≥·Ñ¨ÙÅ#∞~z pantry PǨO° Ǩ^®O®÷Å∞~Kı z#fl Qõk panzer ™®Ü«µ∞^è°â◊Hí@~† â◊`ŒÑ¶≤∞fl pap qÅ∞= ÖËx. JkèHßO° Ǩ„`Œ~. ~ knife Hí=O°¡#∞ `ˇiKı "≥∞∞~_ç HíuÎ. O°¥áå=o paradise ã¨fiO°æ (^è•=∞) ~ paradox qO°∞^°ú/ qǨs`Œ Éè•=~. ǨHí∆ÇÍ`Œ„Qõã¨Î parameter ǨO®q∞u. ~ money <À@¡ O°¥Ç¨~Ö’ L~_Ë #Qõ^°∞. Jã¨~|^°ú"≥∞·# paraesthesia J™®^è•O°} „QåǨϺ`Œ paraffin "≥∞O°∞Qõ∞"≥∞·#~. abdominis ~ L^°O° Hí∞ǨÏO°~ #∞~z „^°=~ fÜ«µ_«~. Éè•+¨º~K‹Ç¨C paraplegia â◊sO°~Ö’ H˜~k Éè•Qõ~ K«K«∞Û |_çáÈ=_«~ parapsychology =∂#ÇÍf`Œ â◊Hí∞ÎÅ J^谺ܫµ#~ parasitaemia O°HíÎ~Ö’ ǨO®#fl r=Ù Å∞~_«_«~ parasite ǨO®#flÉèí∞Hí∞¯. ~ pulp Hßy`ŒÑ¨Ù Qõ∞A˚. Éè•ÇÍ#∞ ÇÍ^°~ paraphrone ÇͺMϺx~K«∞. HÁÅ|^°Ì. xO°‚Ü«∂`Œ‡Hí"≥∞·# q+¨Ü«µ~. J™®^è•O°}† `ŒÇ¨C_«∞† áÈe#† ã¨=∂~ `ŒO°. ã¨O®fi kèHßO°~ paracrue parasuicide paramour q@∞_«∞. qO’^è•Éè•ã¨.

ã¨=∂O°›`Œ parity grid O°¥áåܵ qÅ∞=Ö’ W`ŒO° ^ÕâÍÅ HíO≥hûÅ =∂O°HíѨ٠qÅ∞=efl 㨥z㨥Πá⁄~^°∞Ǩiz# Ǩ>˜ìHí parkinson's disease (J=Ü«µÇÍÅ) =}∞Hí∞ O’Qõ~ parky K«eQå L#fl parley „Ǩ`Œºi÷`À K«O°ÛÅ∞ [O°∞ѨÙ/ ã¨=∂ Çıâ◊=∞Qõ∞. ÇÍ>Ï. Qõ=∞#~† x„+¨¯ =∞}~. ÇÍÜ«µ∞¿ã# paratyphoid q+¨[fiO°~ parazoa [~`Œ∞O®[º~ parboil ã¨Qõ~ L_«Híɡ@∞ì parboiled rice LǨC_«∞ aÜ«µº~ parcel |~w. J= `ŒO°}. ǨHí∆áå`Œ~QõÅ. Éè•Qõ~. ã¨=∂^è•#~ W=fi Hí∞~_Í `ŒÇ≤Ê~K«∞HÁ#∞. q=O°~ particularize „Ǩ`ºË H˜~zK‹ÇC ¨ . ^°à◊~. Hí~`Œ∞. `ŒQõ=Ù . ~ bone Hí∞_ͺã≤÷. ã¨Ç¨ÏÉè•y† áåÖÁæ<ˆ áåÅ∞Ǩ~K«∞HÁ<Ë. Éè•Qõ~ ѨÙK«∞ÛHÁ#∞ participation =~`Œ∞† áåÖÁæ#_«~ participatory democracy áœO°∞Å∞ áåÖÁæ<Ë J=Hßâ◊~ QõÅ „Ǩ*Ï™®fi=∞º~ participle Jã¨=∂ǨHí „H˜Ü«µ† Hí$^°~`Œ qâı+¨}~ particle <ˇO°ã¨∞. J™® =∂#º"≥∞·#. xHı∆Ǩ~ parenthetical Hí∞~_«bHíO°}~Ö’ L#fl.ú Jã¨~ѨÓO°~ ‚. J#∞HíO°} parry ^®@ÇıÜ«µ∞. áåO°≈fi~† qÉè•y~K«∞. áåÖÁæ#fl =ºH˜Î parterre ѨÓÅÃã[˚Å J=∞iHí parthenogenesis Ѷ¨ÅnHíO°}ı`ŒO° ѨÙ# O°∞`ŒÊuÎ q^è•#~ partial P~tHí. ÇıO°∞Ǩ_«_«~† J_«∞¤ QÀ_«† `ˇO°† qÉèí[#. life ~ rq`Œ Éè•Qõ™®fiq∞. áåO°≈fi. HßÅ∞Û parchment [~`Œ∞ K«O°‡ Ǩ„`Œ~. YO°∞ÛHí∞ "≥#∞ Hß_«@~. ~ observation ã¨Éèíºã‘fiHí$`Œ ǨijÅ# participate áåÖÁæ#∞. Hí}~ particular qâı+¨. ÇÍQåú#~. ^°¥O°~KıÜ«µ∞ parse â◊|ÌÅHí∆}®#fiÜ«∂Å∞ K‹Ç¨C parsec #Hí∆„`ÍÅ =∞^è°º ^°¥O®xfl HÁeKı „Ǩ=∂}~ parsimonious parietal _«|∞ƒ YO°∞Û ÃÑ@ì_«~ W+¨ì~ÖËx. fã¨∞HÁ#∞† Éè•Qõ~ fã¨∞ HÁ#∞ partaker Éè•Qõã¨∞÷_«∞. general ~ ã¨~ã¨÷ O°∞}®ÅHí∞ Hí∂_Í ÉÏ^è°º`Œ=Ç≤Ï~Kı =ºH˜Î. OÕ}∞=Ù. Ǩ~Ç≤}©KıÜ«µ∞ partner Éè•Qõ™®fiq∞. Ǩ~Ç≤}©† qÉèíl~K«∞. q~^°∞. ã¨fi„Ǩܡ∂ [# ^°$+≤ìQõÅ parody JkèHı∆ǨHß=º~. Hí∞Å~. K«@ìã¨Éèí parliamentarian áåO°¡"≥∞~@∞ ã¨Éèí∞º_«∞. Çıܵ~K«∞. ~ congress O®[H©Ü«µ ǨHí∆ =∞Ǩã¨Éèí. P"≥Ø^°Üˇ∂Qõº passage ^®i. JO°. "≥·HíeÊHí parergon LǨO°K«# parenthetical style Hí∞~_«bHíO°} â‹·e paresis Jã¨~ѨÓO°‚ ǨHí∆ÇÍ`Œ~ parsec parsimonious áåO°≈fi. ÇÍ>Ï ^®O°∞† Éè•O°º/ÉèíO°Î. HíKıs† ã¨=∂Çıâ◊~ parlous ^°∞ã≤÷u parochial ™®÷xHí† „áå~fÜ«µ. limited ~ Ǩiq∞`Œ ÉÏ^è°º`Œ =Ç≤Ï~Kı Éè•Qõ™®fiq∞. q=i~K«∞ particular lien xiú+¨ì"≥∞·# JǨCHí∞ ^è°O®=`Œ∞Qå ÃÑ@∞ìHÁ<Ëk particularly „Ǩ`˺Hí~Qå. ~ care ã¨~`Í# áåÅ# parenthesis Hí∞~_«bHíO°}~ (Ö’xÇÍHíº~/ ÇÍHíºÉè•Qõ~). =º=ǨO°A˝_«∞ parliamentary path áåO°¡"≥∞~@s Ǩ~^ä߆ „Ǩ*Ï„áåux^è°º q^è•#~ parlour KÍq_ç. =∞O˘Híi`À =∂>Ï¡_«∞ parliament „Ǩ*Ï „Ǩux^è°∞Å Hı~„^° ã¨Éèí. Ç≤ã≤<®i. a bird of ~ O°∞`Œ∞=ÙÅ#∞ J#∞ã¨i~z „Ǩ^ÕâÍÅ∞ =∂OÕÛ Ç¨H˜∆† XHíKÀ@ ZHí∞¯=HßÅ~ L~_«xÇÍ_«∞. ã¨=∞O°÷Hí∞_«∞ partisanship ǨHí∆áå`Œ~ partition qÉè•Qõ~. =∂O°æ~. Ǩ™®º#∞Hí$u parole `Í`ͯeHí q=∞∞H˜Î. áåH˜∆Hí. Ǩg∞. áåi≈fiHí. ~ differentiation J=HíÅ#~. Éè•Qõã¨∞÷_«∞. `Œyæ~K«_«~. ~ less democracy áåsì O°Ç≤Ï`Œ „Ǩ*Ï™®fi=∞º~. L^°úO°}† F_«OÕ=Ù† „Qõ~^ä°~#∞~z L^®Ç¨Ïi~z# Éè•Qõ~. „Ǩܫ∂}~. PÇıâ◊~ parrot (O®=∞) zÅ∞Hí parrotry zÅ∞Hí ǨÅ∞Hí∞Å∞ ǨÅHí_«~. „Ǩ`˺Hí"≥∞·#. ~ fraction P~tHí aè#fl~ partiality ǨHí∆áå`Œ~. áåH˜∆Hí`Œfi~ partially áåH˜∆Hí~Qå† HÁ~`ŒÇı∞O° participant Éè•Qõ™®fiq∞. ~ exchange áåH˜∆Hí qx=∞Ü«µ~ partake áåÖÁæ#∞. Q˘_«=. Ö’aè`Œfi~ part Éè•Qõ~. Z_«ÉÏѨÙ. Hí$Ǩ}`Œ. J~â◊~ parch Z~_çáÈ=Ù. ~ deed Éè•Qõ ™®fi=∞º Ǩ„`Œ~ part owner áåH˜∆Hí Ü«µ[=∂x partridge H“AÇ≤@ì† J~â◊HßeHí parturition „Ǩã¨=~ party O®[H©Ü«µÑ¨Hõ∆O. `Œe¡^°~„_«∞ÅHí∞ ã¨~|~ kè~z#/ ã¨Ç¨Ï["≥∞·#. ã¨q=O°~Qå parting g_À¯Å∞ 309 passage partisan ǨHí∆áåu. ~ discipline áåsì „Hí=∞tHí∆}. `ÀÅ∞ Hßy`Œ~ parcimonious YO°∞ÛHí∞ "≥#∞Hß_Ë pard zO°∞`ŒÑ¨Ùe pardon Hí∆=∂Ǩ}† uiy K‹Ç¨Ê=∞x J_« Qõ_«~ pardonable Hí∆q∞~K«^°y# pare K«O®‡xfl/ `ÀÅ∞x/ K‹Hí∞¯/ XÅ∞K«∞ paregoric ÉÏ^è’Ǩâ◊=∞#Hßi parencephalon =∞ã≤Î뮯O°÷QÀà◊~ parenchyma =∞$^°∞Hí}*ÏÅ~ parentage ѨÙ@∞ìHí† =~â◊~. ÇÍHí∞¯ parotid gland ÖÏÖÏ[Å „Qõ~kä parousia „H©ã¨∞ΠѨÙ#O®Qõ=∞#~ paroxysm H’Ǩ~. ~ ǨO®#∞Éèí¥`Œ <®_ô =º=ã¨÷ parasynthesis ǨO®ã¨~âı¡+¨} parataxis x|~^è° xO®‡}~ parathyroid Láå=@∞ paratroops QåeQ˘_«∞Qõ∞¿ã#. „ǨÇı âÍxfl J#∞=∞u~K«∞ Qõ∞iÎ~Ѩ٠HßO°∞¤ passable ã¨~`Œ$Ç≤ÎHíO°"≥∞·#. ѨÓp. Ç‘<®ã≤. DO°¬º. áåO®≈fiã≤÷ parity ã¨=∂#`Œfi~. xiÌ+¨ì"≥∞·# particularity „Ǩ`˺Hí`Œ† 㨥Hí. managing ~ xO®fiǨÏHí Éè•Qõ™®fiq∞ partnership Éè•Qõ™®fi=∞º~. ~ line áåsì Ǩ~^äß par value (ÇÍ>ÏÅ) =∞∞Y qÅ∞= parvenu PHíã≤‡Hí ^è°#=~`Œ∞_«∞/ Ǩ^°q á⁄~k# =ºH˜Î pass LfÎO°‚`Œ á⁄~^°∞† J#∞=∞u~K«∞. business ~ ÇͺáåO° Éè•Qõ™®fiq∞. L^ÕfiQõ~. xH˜∆ǨÎ. ~ of arms ÇÍQõ∞º^°ú~. Ö’aè parsimony Ç≤ã≤<®i`Œ#~.308 parasympathetic parasympathetic nervous system ǨO®#∞Éèí¥`Œ. q_«nÜ«µ∞. `Œe¡ ^°~„_«∞Å∞ parental [#Hí.

xÜ«µ=∞ x|~^è°#Å#∞ ã¨Ê+¨ì~ Kı㨥ΠXǨÊ~^°~ ¿ÑO˘¯<Ë x|~^è°#. (K«^°O°~Qõ~Ö’) |~@∞† `Œ=∞ÅáåHí∞† `ÍHí@∞ìÃÑ@∞ì. ~ fallacy =∂#=`ÍfiO’Ǩ} pathfinder =∂O°æ^°O°≈Hí~. JkèHßO° Ǩ„`Œ~. zÅ∞=∞∞ patmate Ǩϙ®ÎHßO° patriarch =~â◊ =∞¥ÅѨÙO°∞+¨∞_«∞† Pk Qõ∞O°∞=Ù. =ºHíÎ. Qõu~K«∞. Hí∞ÅǨu. K«O°∞ѨÙ. ~ in due course ã¨HßÅ~Ö’ Kı¿ã K‹e¡~ѨÙ. Hí∆=∞. =∂@fO°∞ patulous `ˇO°∞K«∞Hí∞x L#fl paucity ã¨fiÅÊ`Œ. "≥∞`ŒÎx PǨO°~. `Œ@∞ì patch J`Œ∞Hí∞. Jã¨Ç¨Ü«µ. ~ on payment H’iHíÇı∞O°Hí∞ K‹e¡~K«∞.passe passe QÆ`«O passer-by ^®i#áÈÜ˵ =ºH˜Î passion "≥ØǨÏ~. ã¨Ç¨Ï#~QõÅ. =∞<ÀO°~[#~ pastor Q˘„O≥Å HßǨi† „H≥·ã¨Î= ѨÓ*Ïi pastoral ǨzÛHí á⁄ÖÏxH˜ ã¨~|~kè~z#. UHíã¨fi~. ÃÑ·`Œ$Hí† =~â◊áåO°~ǨO°º. Ǩâ◊∞=ÙÅ∞ Çı∞¿ã Éèí¥q∞ pasture ǨzÛHí c_«∞. ~ for honour Q“O°ÇÍO°÷~ K‹e¡~K«_«~. ǨzÛHí Çı∞ѨÙ/Çı∞Ü«µ∞ past vegetation history „áåp# =$Hí∆ K«i„`Œ pasty J<®O’Qõº~Qå HíxÇ≤~K«_«~ pat „^°ÇÍǨO°~. ~ something off ~°∞}®xfl XHı™®i fO°∞Û payable WÇÍfieû#. `ŒÅ patella "≥ØHßezÇ¨Ê patent „Ǩ`˺Hí ǨÏHí∞¯. ~ homage „â◊^®ú~[e Ѷ¨∞>˜~K«∞. ã¨Ç¨Ï#~ patient FO°∞ÊQõÅ. ѨÙ~`Œ pathetic *ÏeQ˘e¿Ñ. „áåǨH~í . aHßs`Œ#~ pauperization ^®i„nºHíO°} pause qO°u. „áÈ`ÍûǨÏ~. indoor ~ Pã¨∞Ǩ„uÖ’ L#fl O’y patina `Í„=∞=∞Å~. f„Ç’`ÍûǨÏ~ passionate ã¨∞ÅÉèí~Qå L„^ÕHíǨ_Ë. qO®=∞~† qO®=∞Ѩ٠Qõ∞O°∞Î pave K«^°∞#∞KıÜ«µ∞† =∂O°æ~ ã¨iKıÜ«µ∞ pavement (O’_«∞¤ ǨHí¯# L~_Ë) HßeÉÏ@ pavilion _ËO®. K‹e¡~ѨÙ. Ǩ^ä°~. speech ~ =∂>Ï¡_Ë fO°∞. qx=∞Ü«µ aÅ∞¡ K‹e¡~Kı ÉÏ~Hí∞ paying in books [=∞Å#∞ #"≥Ø^°∞ Kıã∞¨ Hí∞<Ë~^°∞Hí∞ MÏ`Í^®O°∞ LǨÜ∂ˇ y~Kı ѨÙã¨ÎHí~ paymaster Çı`Œ<®Å∞ |>Ïfi_Í Kı¿ã L^Àºy† Ü«µ[=∂x payment K‹e¡~ѨÙ. su. ÉÏ^è• HíO°. ѨÓO°fiHßeHí patriarchy Ç≤`Œ$™®fi=∞º~ patricide Ç≤`Œ$ǨÏ`Œº patriot ^Õâ◊ÉèíHí∞Î_«∞ patriotic =∂`Œ$^ÕâÍaè=∂#~ QõÅ patriotism ^Õâ◊ÉèíH˜Î. ~ someone off Çı`Œ#~ K‹e¡~z Ǩx Ö’~z `˘Åy~K«∞. KıÜ«µ¥`Œ. ambulant ~ #_«=Qõey# O’y. Hí∞^°∞=. ǨO°~ǨO®Qõ`Œ paternity Ç≤`Œ$`Œfi~. K‹e¡~KÍeû#. ~ to qx=∞Ü«µaÅ∞¡ ã¨=∞iÊ~z# ÇÍiH˜ K‹e¡~K«∞. Qõã‘Î uO°∞Qõ∞. O°Hí∆ Hí∞_«∞ patronage áÈ+¨}. ~ on account MÏ`ÍÖ’ xÅ∞= KıÜ«µ_«~ ^®fiO® Kı¿ã K‹e¡~Ѩ٠demand bearer . O’Qõ ÅHí∆} âÍG~ pathos HíO°∞} (O°ã¨~). xÅ∞ѨÙ. ~ work J`Œ∞Hí∞Å =∂i Ǩx pate tO°ã¨∞û. ~ in kind =ã¨∞οã=Å O°¥Ç¨~Ö’ Kı¿ã K‹e¡~ѨÙ. fO°∞Û. ~ period O°∞}~ fOÕÛ~^°∞Hí∞ J#∞=∞ u~z# HßÅ=º=kè pay bill Çı`Œ# Ǩ„`Œ~ pay commission Çı`Œ# ã¨~Ѷ¨∞~ pay day Çı`Œ<®Å∞. ~ back fiÛ ÇıÜ«µ_«~. Hí_«∞Ѩ٠pauper ¿Ñ^°. ÖÏÉè•xfl J#∞ã¨i~Kı K‹e¡~ѨÙ. ^®`Œ† Jaè=∂x. Ǩâ◊∞áåÅHí∞ÅHí∞ ã¨~|~kè~z#. Hß=∞~† "≥„i H’Ǩ~. ~ rights =ºH˜Î/ ã¨~ã¨÷ á⁄~k# „Ǩ`˺Hí ǨÏHí∞¯Å∞ 310 patrol patron patentee „Ǩ`˺Hí ǨÏHí∞¯ á⁄~k# =ºH˜Î patent infringement „Ǩ`˺Hí ǨÏHí∞¯Å#∞ patron Éèí~QõǨO°K«@~ ¿Ñ>ˇ~>ò ǨÏHí∞¯Å#∞ Qõ∞iÎ~Kı/ WKıÛ „ǨÉèí∞`Œfi HßO®ºÅÜ«µ~ pater familias Hí∞@∞~|HíO°Î paternal `Œ~„_çH˜ ã¨~|~kè~z#. =∂ã≤Hí† =∂ã≤Hí ÇıÜ«µ∞. ~ to order qx=∞Ü«µ aÅ∞¡ÃÑ· ¿ÑO˘¯#fl ÇÍiH˜ K‹e¡~K«∞ pay as you earn ã¨~áå^°<®#∞™®O°~ K‹e¡~Kı „Ǩ`«ºHí∆ Ǩ#∞fl pay attention Ǩ>˜ì~K«∞HÁ#∞ payback ÃÑ@∞ì|_«∞Å #∞~z ÖÏÉè•~âÍ Å∞Qå. =∞~@Ǩ~ paw [~`Œ∞=ÙŠǨ~*Ï. [_«`Œfi~ passive voice HíO°‡}ºO°÷Hí~ pass off "≥Øã¨~`À WK«∞Û. „H©_«. O°∞}Ǩ_ç~k uiy W=fi_«~. „H’^è°~ QõÅ passionless =∞<ÀqHßO°~ ÖËx. K«∞H߯x pathogenesis Çͺkè[##~. z#fl ^≥|ƒ. =∞∞yÜ«µ∞ passport áåãπáÈO∑ì. „Ǩã≤^°ú. ã¨Ç¨ÏHßO°~ patronize Jaè=∂x~K«∞. q^Õâ◊ „Ǩܫ∂}®#∞ =∞u Ǩ„`Œ~ pastel áåeáÈܵ#. aHßi pauperism ¿Ñ^°iHí~. ~ clause fã¨∞Hí∞#fl O°∞}®xfl fOÕÛ q^è•#~. ã¨Î|ú~Qå L~_Ë. ~ poetry „Qåg∞}/ HíO°¬Hí/ HßѨ٠Híq`Œfi~ pasturage Ǩâ◊∞=ÙÅ Çı∞`Œ. P^°i~K«∞† P„â◊Ü«µq∞K«∞Û patter `˘~^°O°=∂@Å∞† ÖÁ_« ÖÁ_« =∂>Ï¡_«∞ pattern =ӺǨÏ~. ã‘fiHíO°Î payer K‹e¡~Kı =ºH˜Î paying banker K‹Hí∞¯. që®^°~ patience FO°∞Ê. ǨzÛHí Éèí¥q∞. ~ leave a_«¤ `Œ~„_çH˜ J#∞=∞u~Kı ã¨fiÅÊHßeHí ÃãÅ=Ù path =∂O°æ~. ǨǨÏO® HßÜ«µ∞ patent office 311 áÈ+¨Hí∞_«∞. ~ by results Ǩxx |>˜ì. Pã≤Î ÖËx ÇÍ_«∞. âÍ~`Œ∞ _≥·# passive x„+≤¯Ü«µ. ÖË`ŒO°~Qõ∞. [_« passiveness L^®ã‘#`Œ. HÁO°`Œ paunch á⁄@ì. ~ off K‹e¡~K«∞. ~ in advance |Ü«∂<®Qå W=fi^°Qõæ. ÖÏÉèí^®Ü«µHí~. `ˇQõ ÃÑ^°Ì patiarchal Ç≤`Œ$Híܡ∂Qõ`Œ. =_ô¤Qå =KıÛ P^®Ü«µ~. =∂`Œ$^ÕâÍaè=∂#~ patrol ǨǨÏO®. ~ in advance =∞∞~^°∞Qå Kı¿ã K‹e¡~ѨÙ. Ǩ~*Ï`À HÁ@∞ì pawn `ÍHí@∞ì. Qõã‘Î. r`Œ~ á⁄~^ÕO’A† Ǩ^°∞ÌÅ O’A payee K‹e¡~ѨÙ#∞ J~^°∞Hí∞<Ë =ºH˜Î. O’y. ã¨Ê+¨ì. Hí∞^°∞=ÃÑ@∞ì pawnbroker =_ô¤ Çͺáåi† `ÍHí@∞ì ÃÑ@∞ìHÁ<Ë =ºH˜Î pay Çı`Œ#~. =∞^°Ì`Œ∞. O’Qõ qHßã¨~ pathogenic O’Qå}∞=Ù pathology Çͺkè q*Ï˝# âÍG~. ÖËǨ#~ pasteurization â◊∞kú pastime q<À^°~. PÇıâ◊~.

PÖ’K«##∞ Qåx. ã¨=∂KÍO®xfl Qåx |Å=~`Œ~Qå „Ç¨[Å g∞^° O°∞^°∞Ì peddler Çͺáåi. HÁ#. K˘K«∞ÛHíáÈÜ˵. Qõ_«∞ã¨∞Î#fl. Ǩ>Ïì† "≥Øy~K«∞. L`ËÎ[~ pepper q∞iÜ«∂Å∞† q∞iÜ«µÑ¨Ù á⁄_ç pep talk „Ǩ[efl L`ËÎ[ǨiKı LǨ<®ºã¨~ . ^˘_À¡ ÃÑ@ì_«~ penal ^°~_«<®O°›"≥∞·#† <ËO° ã¨~|~^è°"≥∞·# penal code tH∆ß㨇 $u. tHí∆}® âÍG~ pedant áå~_ç`ŒºQõO°fi~ QõÅ =ºH˜Î pedantic áå~_ç`Œº „ǨHíO°¬ QõÅ peddle TO°¥O°¥ uiy J=∞∞‡. `À>˜ÇÍ_«∞† ã¨~Hí∞z`Œ~Qå K«¥K«∞. Ǩije~K«∞ peerless ™®>˜ÖËx. Jã¨=∂#"≥∞·# peevish H’Ǩ~ ZHí∞¯=Qå L#fl. J„Hí=∞~Qå =∞`Œ∞Î =∞~^°∞Å∞ JÇı∞‡ =ºH˜Î pedestal ÇıkHí† Ç‘Oî°~† ã¨Î~Éèí~/ q„QõǨÏ~ J_«∞Qõ∞ Éè•Qõ~ pedestrian áå^°KÍi pedicle `˘_ç=∞ pediculosis ¿Ñ#∞Ǩ@ì_«~ pediculus ¿Ñ#∞. =~â◊ K«i„`Œ pedogenesis <ËÅ UO°Ê_«_«~ pedology =∞$uÎHß âÍG~ peduncle `˘_ç=∞ pee =∞¥„`Œqã¨O°˚#KıÜ«µ∞ peel `˘Hí¯ XÅ∞K«∞ peelings Ǩà◊§/ Hí∂O°QåÜ«µÅ `˘Hí¯Å∞ peep `˘~yK«¥K«∞ peeping Tom |@ìÅ∞ =∂O°∞ÛHí∞<Ë (P_«) ÇÍà◊§#∞ O°Ç¨Ï㨺~Qå K«¥¿ã =ºH˜Î peer ã¨=∞=Ü«µã¨∞¯_«∞. ^°∞"≥fi# J=∞iHíQõÅ peculation ^è°<®Ç¨Ç¨ÏO°} peculiar J™®^è•O°}"≥∞·#† qǨs`Œ"≥∞·#† qt+¨ì"≥∞·#† „Ǩ`˺Hí"≥∞·# pecuniary _«|∞ƒHí∞ ã¨~|~kè~z# ped =∞>˜ì OÕ}∞=ÙÅ „Ǩ=∂}~ pedagogic tHí∆}Hí∞/ É’^è°#Hí∞ ã¨~|~kè~ z# pedagogics É’^è°<® Ǩ^°ú`Œ∞Å∞/âÍG~ pedagoguery É’^è# ° =$uÎ. ǨO°fi`Œ tYO°~. Kèık~K«∞HÁx áÈ=_«~. q∞ye =Ù#fl. Ç≤ã≤<®i. âÍ~uxH’OÕ peaceably âÍ~`Œ~Qå. =™®O®† Ǩ~K«áåo penurious ¿Ñ^°. „áåÜ«µtÛ`ŒÎ~ penchant JaèO°∞z. "≥ØQõ∞ pear Éıs Ǩ~_«∞ pearl =∞∞`Œº~† =∞∞`ŒºÑ¨Ù zǨʆ =∞∞`ͺ Å`À JÅ~Híi~K«∞ pearl fish "≥∞O°∞Qõ∞QõÅ KıǨ peasant holdings Hí∞@∞~| Hí=∞`ÍÅ∞ peasantry O≥·`Í~Qõ~ pea souper =∞∞iH˜Qå L#fl =∞~K«∞ pebble Qõ∞ÅHíO®Üµ peccatophobia áåǨcèu pectinate ^°∞"≥fi# PHßO°~ QõÅ. ǨO°^蕺#~Qå L#fl pensively ™®Ö’K«#Qå pent ѨÓiÎQå =∞¥ã≤# Ǩ~K« pentagon ѨOK«Éèí∞l. ~ co existence âÍ~uÜ«µ∞`Œ ã¨Ç¨Ïr=#~ peacock <ˇ=∞e peahen P_«<ˇ=∞e peak â◊$~Qõ~. JxtÛ`Œ pendulous TQå_Ë pendulum Ö’ÅHí~ peneplain ã¨=∞ã¨÷ÖÏÉèí~ penetrable K˘O°â◊Híº"≥∞·# penetrate K˘K«∞ÛHÁxáÈ=Ù. PÖ’K«<®nè#∞_≥· L#fl. =∂„`Œ. tH˜∆`Œ =ºH˜Î. „QõÇ≤Ï~K«∞ penetrating „ǨÇıâ◊Hí. JÅÊ penury Hí>˜Hí ^®i„^°º~ people [#~. „Ǩ[Å∞ pep L`ÍûǨÏ~. (=ºaèKÍi}∞Å) â◊O°}®ÅÜ«µ~. ã¨=∂# Ǩϟ^® HíÅ =ºH˜Î. „áåÜ«µtÛ`ŒÎâÍÅ penmanship KıuO®`ŒÖ’ <ËO°∞Ê. Jã¨~`Œ$ǨΠzO°zO°. ~ power „ǨÇıâ◊# ™®=∞O°÷º~ 313 penetration K˘O°ÉÏ@∞. QÀb pell-mell Qõ~^°O°QÀà◊~. „ǨâÍ~`Œ`Œ† ã¨~kè. „áåÜ«µtÛ`ŒÎ~ penitent ǨâÍÛ`ÍÎǨǨ_Ë/ J#∞`ÍǨ"≥∞∞~^Õ (=ºH˜Î) penitential ǨâÍÛ`ÍÎǨ ã¨~|~kè penitentiary <ËO°Qåà◊¡Hí∞ hu É’^è° Kı¿ã *ˇ·Å∞. qã≤i HÁ@∞ì peltry ÉÁK«∞Û`À#∞#fl `Àà◊∞¡ pelvic Hí>˜ã¨~|~^è°"≥∞·#. „Ǩ=$uÎ pendant HíO°‚Éèí¥+¨}~† Hí~Oî°Ç¨O°~Ö’ ÇıÖÏ_Ë aà◊¡ pendency JǨi+¨¯ $`Œ ã≤÷u pending [O°∞Qõ∞`Œ∞#fl. L`ŒÎ=∞*Ïu. ~ corporis X~>˜¿Ñ#∞ pedigree =~â◊~. =~âÍ=o. „Hí=∞ O®Ç≤Ï`Œº~ pelt Ǩ^°∞#∞KıÜ«µx `ÀÅ∞. K«@ì =ºu OÕHí~Qå J=∞‡HßÅ∞ [O°∞ѨÙ. tâ◊fl ã¨~|~^è°"≥∞·# peninsula nfiǨHíÅÊ~ penis ѨÙO°∞ë®~Qõ~. ÖËY#/ O°K«<® <ˇ·Ñ¨Ù}º~ pen name HíÅ~ ¿ÑO°∞ pennon *ˇ~_͆ O≥Hí¯ pennywise HíHí∞¯iÎ =∞x+≤ penology tH∆ß㨇 $u âÍG~ penpusher ZHí∞¯=Qå O®`ŒÇ¨x Kı¿ã =ºH˜Î pension LǨHßO° Çı`Œ#~. ~ transistion âÍ~uÜ«µ∞`Œ Ǩi=O°Î#. <ˇ=∞‡kQå peaceful âÍ~uÜ«µ∞`Œ"≥∞·#. J^蕺ǨH`í fiŒ ~ pedagogy tHí∆}. H≥O°>ÏÅÃÑ· x=ã≤~Kı pellagra Çͺkè pellet z#fl L~_«. ~ capitis `ŒÅ¿Ñ#∞. „ǨÇıâ◊#~. pep talk ^°¥O°_~« . tâ◊fl~ penitence ǨâÍÛ`ÍÎǨ~. ^°~_«ã¨‡ $u penalty [i=∂<® penance `ŒÇ¨ã¨∞û. =~â◊=$Hí∆~. K˘K«∞Û HÁxáÈ=_«~. =rá¶å pensive L^®ã‘#. Jã¨~ `Œ$Ç≤Î peg HÁÜ«µºÇı∞Hí∞† ™È_Í HíeÇ≤# =∞^°º~† Hí>˜ìÇıÜ«µ∞† J^°∞ѨÙKıÜ«µ∞† ay~K«∞ pelage H©∆O°^®Å â◊sO°~ g∞k "≥~„@∞HíÅ∞ pelagic ã¨=∞∞„^®xH˜ K‹~k#. Láå peevishness ^蕺ܫµ∞_«∞ X_«~ |_çHí peaceable âÍ~`Œ"≥∞·#.312 pay roll pay roll Çı`Œ#^®O°∞ŠǨ>©ì paysage „ǨHí$u ^°$â◊º~ pea |>ÏhÅ∞ peace âÍ~u. J^蕺ǨH`í fiŒ ~ pedagoguism q^®ºÉ’^è# ° . Ç≤~Kè«#∞. `˘_« Z=∞∞Hí pelvis Hí>˜ (=ÅÜ«µ~) pen HíÅ~† Ǩâ◊∞=ÙÅ ^˘_礆 H’à◊¡Qõ¥_«∞† O®Ü«µ∞. pedagogue peevishness É’^è°Hí∞_«∞. (J"≥∞iHß) Ãã·xHí „Ç¨^è•# HßO®ºÅÜ«µ~ penthouse ÃÑ· _ÍÉÏ/ ÃÑ·xÅ∞¡. HíO°¯â◊`Œfi~. ÇͺÇ≤Î penial tâ◊fl~. Qõlal. qã¨∞O°∞. „ǨÇıt~K«∞. J„Qõ~ peaky [|∞ƒÇ¨_ç# peal ÃÑ^°Ì ^è°fix† Ѷ¨∞~>Ï peevish <®^°~† `ÀÅ∞.

Ǩ@∞ìq_«=x. J`ŒÎO°∞ Ǩi„â◊=∞ perfunctory J*ÏQõO°¥Hí. QåÉèíO®ÃÑ@∞ì perplexed q„Éè•~`Œ"≥∞·# perplexity HíÅ=O°áå@∞. zÅ∞¡á⁄_«∞K«∞ perforated ã¨zÛù„^° perforation O°~„^è°~. [>˜Å`Œ. âÍâ◊fifHíi~K«∞ perpetuity âÍâ◊fi`Œ`Œfi~† xÅHí_«Qå =KıÛ ÇÍi¬Hß^®Ü«µO perplex HíÅ=O°Ç¨O°K«∞. ~ river r=#k. xë® peregrination ã¨∞nO°…Ü«∂„`Œ peremptory J#∞Å¡~Ѷ∞¨ hÜ«µ. =~^°Hí∞† âÍ`Œ~ perceptible „Ǩ`ŒºHí∆. ~ stream xO°~`ŒO° „ǨÇÍǨÏ~ perfection ǨiѨÓO°‚`Œ. HíǨ>˜. ~ revolution âÍâ◊fi`Œ qǨ¡=~ permeability „ǨÇıâ◊º jÅ`Œ. ã¨=∞„Qõ`Œ. Ç≤Ï~㨠persecutor =∞`À<®‡k. q™®ÎO°~ periphrastic construction _˘~Hí uO°∞ Qõ∞_«∞ xO®‡}~ periscope =O°‚z„`Œ^°O°≈x perish K«xáÈ=Ù. O°~„^è•Å ^®fiO® „ǨÇıt~K«∞ permeation áåO°Qõ=∞#~. ^≥·qHí. QÀK«O°`Œ. „QõÇ≤Ï~K«∞ HÁ#∞ per cent #¥>˜H˜. ÇͺÇ≤Î permeate ÇͺÇ≤OK«∞. J=kè. Ç≤ÏOã≤~Kı/ Ç‘_ç~Kı =ºH˜Î perseverance Ǩ@∞ì^°Å. ã¨Ê+¨ì perception J#∞Éèí¥u. #_« Ü«∂_«∞. P=O°ÎHí`Œ periosteum Z=∞∞HíÃÑ· á⁄O° peripatetic ^Õâ◊k=∞‡i.í (xs‚`Œ HßÅ~Ö’ "≥Å∞ =_Ë) Ǩ„uHí† xs‚`Œ HßÅ~Ö’ [iQÕ periodically xs‚`Œ HßÅ~Ö’ 315 periodicity periodicity xÜ«µq∞`ŒHßeHí`Œ. „áå=∂}˜Hí "≥∞·#. zè„nHíi~K«∞. zHí∞¯. extra sensory ~ Jf~„kÜ«µâ◊H˜Î perch ǨH˜∆ Hí∂O’Û=_ÍxH˜ ÃÑ>˜ì# J_«¤ HÁÜ«µº. ã≤÷O°`Œfi~. HßÅ=º=kè. Ѷ¨∂`Œ~. Fi‡. Ç≤Ï~ã≤~K«∞ per se Hı=Å~Qå Ǩije~K«Qå persecution Ç‘_«#. ã¨~Ѷ¨∞@ì# perdition ^°∞O°æu. âÍâ◊fi`Œ. q„Éè•~`ŒÇ¨O°K«∞. Ǩikè.pep up L`ÍûǨÏÉèíi`Œ~ KıÜ«µ∞. ~ magnet âÍâ◊fi`ÍÜ«µ™®¯~`Œ~. HízÛ`Œ"≥∞·# perennial x`Œº. J~w HßO°~ perjure persistent J#∞=∞u Ǩ„`Œ~. „Hí=∞ Kèı^°~/ qâı+¨~ pernicious ǨxHíO°"≥∞·#. áå_≥· áÈÜ˵ peristalsis `ŒO°~QõK«Å#su peritoneum L^°O°Hí∞ǨÏO®xfl P=i~z L~_Ëá⁄O° Jã¨`Œº „Ǩ=∂}~ KıÜ«µ∞. TO°_«~. K‹=∞‡yÅ¡_«~. ã¨`Œ`Œ perpetuate âÍâ◊fi`Œ~Qå L~_Ë@∞ì KıÜ«µ∞. QõO°ƒù^è•O°}Hí∞ J=Hßâ◊~ÖËx HßÅ~† |Ç≤Ï+¨∞ª ã¨=∞Ü«µ~ periodic P=O°Î#. „Ǩ^°i≈~K«∞. xO°~`ŒO° permit . W~„kÜ«µ*Ï˝#~. qâÍfiã¨Ñ¶¨∂`Œ∞Hí`Œ pep up 314 perforate O°~„^è•Å∞ periodically KıÜ«µ∞. ã¨O’fi `Œ¯ $+¨ì`Œ perfectionism ǨiѨÓO°‚`ÍÇÍ^°~ perfidious #=∞‡^°Qõx. safe ~ ã¨∞O°H˜∆`« HßÅ~. "≥∞∞~_çǨ@∞ì persistent zO°. ã≤÷O°. xÅHí_«. âÍâ◊fi`Œ`Œfi~ permanent zO°™®÷ܵ. =∂iÊ_ç. |ǨïÇÍi¬Hí. „â◊^°úÖËx perfusion zÅHíi~K«_«~ peri K«∞>˜ì L~_Ë. ã≤÷O°`Œ. J~`Œó „ã¨=}~.Ǩi pericardium Qõ∞~_≥g∞k á⁄O° perigee (K«~„^° „QõǨÏ=∂O°æ~Ö’) Éèí¥q∞H˜ J`Œº~`Œ ã¨g∞Ǩ~Ö’ L~_Ë a~^°∞=Ù perigynous J~_«H’â◊ ǨiK«„Hí~ perihelion Ǩi¿ÇÏo: („QõǨÏ=∂O°æ~Ö’) 㨥O°∞º_çH˜ J`Œº~`Œ ã¨g∞Ǩ a~^°∞=Ù peril Ǩx perilous J`Œº~`Œ „Ǩ=∂^°HíO°"≥∞·# perinatal „Ǩã¨=HßeHí perineum =∞¥Å^è•O°~ period HßÅ~† Ü«µ∞Qõ~. áåO°Qõ=∞º`Œ. P~„`ŒKıÛù^°#~ perforce |Å=~`Œ~Qå perform PK«i~K«∞. J#∞[˝. `ŒÇ¨C_«∞ ™®Hí∆ º~ K‹Ç¨C perjury Jã¨`Œº „Ǩ=∂}~† Hí∂@™®Hí∆ º~ perman O®Ü«µã¨Hß_«∞† „Qõ~^ä° O°K«Üµ`Œ permanence zO°™®÷ܵ`Œ. áå>˜~K«∞ performance „Ǩ^O ° ≈° #. K«∞@∞ì HÁÅ`Œ periphrasis _˘~HíuO°∞Qõ∞_«∞. "≥Øã¨~ Kı¿ã perfidy J|^°ú~. ǨO°º@#jÅ peripheral ǨinèÜ«µ. Ü«∂~„uHí. =_«áÈ`Œ percolator „Ǩ„™®=Hí~ percussion ^≥|ƒ. #t~K«∞. „Hí=∂~`Œ. J#∞=∞u~K«∞† XǨCHÁ#∞ permutation „Ǩ™®ÎO°}. ǨxKı¿ã q^è•#~ perfume Ǩi=∞à◊~† ã¨∞Qõ~^è° „^°=º~† J`ŒÎO°∞ perfumery ã¨∞Qõ~^è°„^°=º Ǩi„â◊=∞.„QåÇ≤Ï percolation =_«Qõ@ì_«~. „QõǨÏ}â◊H˜Î. âÍâ◊fi`Œ. #t~Kı. QåÜ«µ~. ǨÏi~K«∞. ~ nervous system ǨinèÜ«µ <®_ô =º=ã¨÷ periphery H≥·ÇÍO°~. J=QåǨÏ#. HßO°º â◊¥O°`Œfi~. „ǨÇıâ◊º`Œ. P^è•O°~ perchance XHíÇıà◊. qǨÏi~K«∞ perambulator(Ç≤Å¡Å) `ÀѨÙ_«∞ |~_ç† uiy# ^°¥O®xfl HÁeKı K«„Hí~ perceive J=Qõ`Œ~ Kıã¨∞HÁ#∞. H©_«∞Kı¿ã. „ǨÇı â◊#~. ~ hardness âÍâ◊fi`Œ Hßiî#º. âÍâ◊fi`Œ "≥∞·#. q„Éè•~u persecute Ç‘_ç~K«∞. „ǨÇıâ◊~. ǨÏ^°∞Ì. xO°~`ŒO° „â◊=∞ persevere Ǩ>˜ì#Ǩ@∞ì q_«=HíáÈ=_«~† Ǩ@∞ì^°Å`À L~_«_«~ persevering Ǩ@∞ì^°ÅQõÅ persist Ǩ@∞ì^°Å`À L~_«∞ persistence Ǩ@∞ì^°Å. q<®â◊~. Éèı^°#~ permission J#∞=∞u. ǨïëêO°∞ Híey~K«∞ perabdomen Hí_«∞Ѩ٠^®fiO® perambulate K«∞@¥ì uO°∞Qõ∞. ~ table O°™®Ü«µ# =∞¥ÅHßÅ#∞ xiÌ+¨ì „Hí=∞~Ö’ ¿ÑOÕÛ P=O°Î# Ǩ>˜ªHí periodical P=O°H Î . „Ǩ=∂^°HíO°"≥∞·# pernickety ǨxH˜O®x ÇÍ>˜ Qõ∞i~z P~^Àà◊#Ǩ_«∞ pernor ÖÏÉèí„QõÇ‘Ï`Œ perpendicular Å~|~ perpetrate (^°∞뮯O°º~) KıÜ«µ∞ perpetrator ÃѶ∞ÏO°"≥∞·# `ŒÇ¨CKıã≤# =ºH˜Î perpetual J#=O°`Œ. ^≥·==âÍ`Œ¥Î percipient 㨥Hí. Z~_çáÈ=Ù perishable Hí∆O°† #â◊fiO°. ã¨=∞Ü«µ~.

^°â◊. O’Híe. ã¨Ç¨ÎǨ^ä° phase HßÅ~. qã≤y~K«∞ pestilence J~@∞Çͺkè. ~ rock „ǨÇıâ◊ ܡ∂Qõº tÅ pessary ܡ∂xÖ’ L~Kı =∞~^°∞Qõ∞oHí pessimism xO®âÍÇÍ^°~ pessimist xO®âÍÇÍk pest `ˇQõ∞Å∞† LǨ„^°=~. K‹=∞O°Û_«~. ^蕺#ѨÓO°fiHí ǨOî°#~ peruse „â◊^°úQå K«^°∞=Ù. q*Ï˝Ç¨# petitmal =∞¥O°Ûù ã¨~|~^è°"≥∞·# Çͺkè petridish QåA`À Kıã≤# z#fl Hí@HßHßO° áå„`Œ petrifaction O®ÜµQå =∂iáÈ=_«~ petrified „Ǩã¨ÎsÉèí¥`Œ. =∂#= „¿Ñq∞ philanthropy Ö’H’ǨHßO° |∞kú† =∂#= „¿Ñ=∞† ^®`Œ$`Œfi~ pharmaceutical . rÇÍ}∞ÉèíHí∆Hí~ phagocyte ÉèíHí∆Hí Hí}~ phagocytosis ÉèíHí∆Hí Hí}„H˜Ü«µ phagophobia PǨO°~ J~>ı ÉèíÜ«µ~ phalangeal Çıe Z=∞∞HíH∞í ã¨~|~kè~z# phalanges J~Qõ∞஺ã¨∞÷Å∞: Kıu/Hße Çıà◊§Hí∞ L~_Ë Z=∞∞HíÅ∞ phalanx Çıe Z=∞∞Hí† ¿ãÇÍ =ӺǨÏ~ phantasm „Éèí=∞† =∞#ó HíeÊ`Œ O°¥Ç¨~† =∂Ü«µO°¥Ñ¨Ù phantasy ǨQõ>˜HíÅ.ì „Éè•~u. ^°O°≈#~ perspicacious 㨥Hí. qHí$`Œ perversion =„Hí|∞kú. |∞[˚y~ѨÙ. ¿ãfi^°#~ perspiratory K‹=∞@ ѨÙ>˜ì~Kı perspire K‹=∞O°∞Û. qǨs`Œ „Ǩ=$uÎQõÅ pervious „ǨÇıâ◊º. ~ wood tÖÏHßiî#º~ QõÅ HíÅǨ petrify JKı`Œ#=∞Ü˵º~`ŒQå ÉèíÜ«µÇ¨_«∞. <®EQåæ L~_Ë petition Js˚. =∞#q. âÍsO°Hí. `ˇQõ∞Å∞ pestilent O’Qõ~ HíÅQõ Kı¿ã pestle =∞∞ã¨Å~. áå„`Œ áÈ+≤~K«∞ personification =∂#gHíO°}. ^°O°MÏã¨∞Î. O®ÜµQå =∂O°∞/ =∂O°∞Û petrology Éèí¥QõO°ƒù tÖÏâÍG~ petro price ÃÑ„>’eÜ«µ~ L`ŒÊ`Œ∞ÎÅ ^è°O°Å∞ pettish H’ǨǨ_Ë. J=ã¨÷ phasis („QõǨÅ) HíxÇ≤~Kı Éè•Qõ~ phatic communication ™®~Ѷ≤∞Hí ã¨~|~^è•Å#∞ Ǩ>+˜ ~ª¨ KıÜ∂« Å<Ë ÅHí∆ º~ QõÅ ã¨=∂KÍO°~ phenomenology ^°$yfi+¨Ü«µâÍG~ phenomenon Ѷ¨∞@<®„ǨǨ~K«~ ^°$yfi +¨Ü«µ~ phenotype ã¨=∞ÅHí∆}~ phial z#fl QåA |∞_ç¤. ã¨`Í Üµ~K«∞. =„Hí|∞kúQõÅ. Ǩ@∞ì q_«= Hí∞~_Í personage „Ǩ=∞∞Y=ºH˜Î. ~ management `ˇQõ∞à◊§ xÇÍO°} pester Çıkè~K«∞/ `ŒO°K«∞Qå J_«∞Qõ∞. ã¨fiH©Ü«µ. zO°zO°ÖÏ_Ë petty z#fl† JÅÊ"≥∞·# petulance JHßO°}"≥∞·# petulant =∞∞H’¯Ç≤ pew K«iÛÖ’ „Ǩ`˺H˜~z# KÀ@∞† P=O°} UO°ÊO°K«∞ phaeton <®Å∞Qõ∞ K«„HßÅ Qõ∞„O°Ñ¨Ù |~_ç phage ǨO®#flrq. ™®HßO°`Œ personify =∂#gHíi~K«∞. O°~„^è•Å ^®fiO® ^°¥O°∞ pervaded Ǩi=$`Œ pervading ÇͺÇ≤~Kı pervasive J~`Œ>Ï ÇͺÇ≤~z#. Ǩi}®=∞^°â◊.316 persistently persistently Qõ∞zÛ Qõ∞zÛ. ~ test =ºH˜Î`Œfi ǨsHí∆. XÇ≤Ê~K«∞† J#∞# ܵ~K«∞ persuasion |Å=~`Œ~. P~^Àà◊# ǨO°K«∞ perturbation "≥·Híź~. =∞¥iÎ=∞`Œfi~. ã¨Ç¨ÎǨ näÜ«µ pharyngitis Q˘~`Œ∞<˘Ç≤Ê pharynx Q˘~`Œ∞. K‹_«∞ perverse ¿ÇÏ`Œ∞|^°ú~Hßx. ã¨Ç¨Ï[ã≤^°ú~Qå ÖËx. O°™®Ü«µ#Å âÍÅ pharyngeal Q˘~`Œ∞ ã¨~|~^è°"≥∞·#. h_« B+¨nèÜ«µ† B+¨^è•Å∞ `ŒÜ«∂O°∞ KıÜ«µ_ÍxH˜ ã¨~|~kè~z# pharmacist B+¨^è•Å∞ `ŒÜ«∂O°∞ Kı¿ã =ºH˜Î. â◊sO° ^°$_è°`Œfi~.„QåÇ≤Ï perspicuous ã¨Ê+¨ì"≥∞·#. J#∞#Ü«µ~. ^°Üµ« º~. „Ç≤Ü«µ"≥∞·# petal Ǩ„`Œ~. ÃÑ_«„`À=Ǩ>ıì. tÖÏQå=∂i#. á⁄㨠y#. Kı`Œ#`Œfi~ PO’Ç≤~K«∞ personnel L^ÀºQõ∞Å∞. =ã¨∞ÎQõ∞} „ǨHßâ◊Hí~ pharmaco-therapeutics B+¨^è° zH˜`Íû âÍG~ pharmacy B+¨^è•ÅÜ«µ~. ã‘™® philanderer J<ËHí ¢ã‘ÎÅ`À Öˇ·~yHí ã¨~|~^è•ÖËO°ÊO°∞K«∞HÁ#fl =ºH˜Î philanthropic Ö’H’ǨHßi. Ǩije~K«∞ pervade ÇͺÇ≤~K«∞† 㨥Hí. B+¨^è° q„Hı`Œ pharmacologist B+¨^è° âÍGA˝_«∞ pharmacology B+¨^è° âÍG~/ q^°º. =∞~^°∞Å `ŒÜ«∂s pharmacopoeia B+¨^è°H’â◊~/ã¨~Ç≤Ï`Œ. ǨO’ǨHßi philanthropist Ö’H’ǨHßi. p_«. ~ trait =ºH˜Î`Œfi qÅHí∆}`Œ personal savings =º+≤ìá⁄^°∞Ѩ٠personate #>˜~K«∞. „Hí=∞~Qå `ŒQõ∞æ petit z#fl. „Ǩã≤^°∞ú_«∞ personal =ºH˜ÎQõ`Œ. „áÈ^°ƒÅ~ persuasive XÇ≤Ê~Kı† „¿ÑO°}®`Œ‡Hí"≥∞·#† J#∞#Ü«µÑ¨ÓO°fiHí pert K«∞O°∞H≥·#. ã¨~Qõ`Œ=∞ܵ#. `Œ∞~@i. =∞#ã¨∞ <˘Ç≤Ê~Kı pertain ã¨~|~kè~K«∞ pertaining ã¨~|~kè~z# pertinacious Ǩ@∞ì^°Å QõÅ pertinacity "≥∞∞~_çǨ@∞ì† Ç¨ÏOî°~ petal `Œy#. ÉèíÜ«µ~Ö’ ayã≤áÈ=Ù. ѨÓOÕHí∞ pertinent petalous petalous OÕHí∞Å∞ QõÅ petechia (K«O°‡~ g∞k) Z„O° =∞K«Û peter out ã¨=∂ǨÎ=∞Qõ∞. `Œ∞K«Ûù"≥∞·# petite ã¨#flQå. K‹=∞@ áÈÜ«Ú persuade #K«Û K‹Ç¨C. qHíÅ`Œ perturbed qǨÏfiÅ. qǨs`Œ`Œfi~ perversity =„Hí|∞kú† qHí@ ã¨fiÉè•=~† "≥·Ç¨s`Œº~ pervert qO°∞^°ú~Qå. ~ column ÇÍO®ÎǨ„uHíÅÖ’ =ºH˜ÎQõ`Œ ÇÍO°ÎÅ∞ JK«∞Û Çı¿ã „Ǩ^Õâ◊~ personalism =ºH˜Î „Ǩ^è•#ÇÍ^°~ personality =ºH˜Î`Œfi~. ÇͺHí∞e`Œ pertussis H’i~`Œ ^°Qõ∞æ perusal ǨijÅ#. ã≤|ƒ~k. á⁄„`Œ~ pet ÃÑ~ѨÙ_«∞ [~`Œ∞=Ù† „Ç‘uáå„`Œ"≥∞·#. HíeÊ`Œ ^°$â◊º~ 317 philanthropy phantom =∞<ÀO°^ã °ä $¨ +≤. ™⁄~`Œ. ~ manager ã≤|ƒ~k xO®fiǨÏHí∞_«∞ perspective ^°$+≤ìH’}~. ã¨O°fi ÇͺǨÎ. Ü«µ∞HíÎ"≥∞·# perturb HíÅ=O°ÃÑ@∞ì. „ǨÇıâÍO°›`Œ Híey#. TǨQå#~. ã¨∞É’^è°Hí"≥∞·# perspiration K‹=∞@. ~ cult =ºH˜Î ѨÓ[.

~ iron ^°∞Hí¯ W#∞=∞∞ piggy ^°∞O®â◊QõÅ. Ç≤Hßã≤ pickery zÅ¡O° ^˘~Qõ`Œ#~ picket HÁO°`ŒÇı¿ã HÁÜ«µº. ~ energy Hß~uâ◊H˜Î. =∞¥ÅÇͺkè pile up Hí∞ǨÊQõ¥_«∞. ~ dynamic Hß~u QõuHí. ~ metry Hß~u =∂Ǩ#~. J_«¤y~`Œ pick off <®â◊#~ KıÜ«µ∞ pick on ^°Ü«µÖËx. ~ emissive Hß~`Œ∞º ^®æO°. ã¨Î~ÉèíHí∞_«º~ pile áÈQõ∞† ^˘~u.318 philately philately `ŒáåÖÏ aà◊¡Å ¿ãHíO°}/ ã¨~Hí Å#~ Éè•ë®K«i„`Œ Ǩiâ’^è°Hí∞_«∞† „áåp# Éè•ë® âÍGA˝_«∞ philology „áåp# Éè•ë® âÍG~ philosophical ^®O°≈xHí. ~ conductivity cell Hß~u q^°∞º^®fiǨÏHí Ѷ¨∞@~. áÈQõ∞ KıÜ«µ∞ piles "≥∞∞ÅÅ∞. ã¨∞~^°O°. ~ sensitive Hß~u 㨥Hí. OÕ=Ù pierce Qõ∞K«∞Û. ~ active Hß~u„¿ÑO°Hí. ™®fiO°÷~ QõÅ piggyback Qõ∞~_≥ â◊GzH˜`Œû† gѨÙg∞^° "≥Øã¨∞Hí∞áÈ=_«~ pigment =O°„‚ ^°=º~. HíáåÅã¨~|~kè phrenology HíáåÅ q*Ï˝#~ phrynoderma HíǨÊK«O°‡~ÖÏ L#fl phthisis phthisis Hí∆Ü«µÇͺkè phycology â‹·=ÅâÍG~ phylogeny =O°æK«i„`Œ.„QåǨÏHí. "≥·^°º~ physician "≥·^°∞º_«∞ physicochemical Éè“uHí O°™®Ü«µxHí physiognomy =∞∞Y ™®=∞∞„kHí~. ~ conduction Hß~u q^°∞º^®fiǨÏHí`Œ. ~ stimulus Hß~`Œ∞º nÌǨ#~ photobiology âÍsO°Hí =º=ã¨÷ÃÑ· Hß~u „ǨÉè•ÇÍxfl Qõ∞i~z `ˇe¿Ñ âÍG~ photographic realism Kè•Ü«∂z„`Œ ÇÍã¨ÎqHí`Œ photography Kè•Ü«∂z„`Œ~ photolysis Hß~uqâı¡+¨}~ photometer „ǨHßâ◊=∂ǨHí~. ǨÅHíÅ =~`ˇ#. J`Œ∞Hí∞ ÇıÜ«µ∞ piecemeal =∞∞Hí¯Å∞ =∞∞Hí¯Å∞Qå piedmont ǨO°fi`Œ/ yi áå^°„áå~`Œ~ pie eyed `Íy# pienut ÇıO°∞Ãã#Qõ HßÜ«µ pier JO°úã¨Î~Éèí~. u+¨ª† HÁO°`Œ ÇıÜ«µ∞† J_«¤y~K«∞† u+¨ªÇıÜ«µ∞ picketing xO’^è°~. ^ÕÇ¨Ï xO®‡}~ "≥∞∞Hí¯Å Çͺ^è°∞Å Qõ∞i~z# J^谺ܫµ#~ phytophagous PǨO°~ H’ã¨~ "≥∞∞Hí¯ ÅÃÑ· P^è•O°Ç¨_Ë picaresque gO°Qå^äß=∞Ü«µ pick H’Ü«µ∞† á⁄_«∞K«∞† ^˘~ye~K«∞† PO’Qõº=~`Œ=∞Qõ∞. `Œ∞~_«∞† `Œ∞áåH˜. ^°O°≈#~ philtre =ÅѨ٠=∞~^°∞ phimosis =∞∞~^ÀÅ∞ "≥#H˜¯ áÈ=_«~ phlegm âı¡+¨‡~. ~ catalysis philologist phrynoderma Hß~u L„`ËÊO°}~. áÈQõ=Ù. Éè•ã¨fiO° phosphorous Éè•ã¨fiO°~ photic zone Hß~u „áå~`Œ~ photo Hß~u „ǨHßâ◊~. LǨKÍO°~. HíѶ¨~. âı¡+¨‡~ `ŒÜ«∂O°∞ Kı¿ã phloem áÈ+¨Hí Hí}*ÏÅ~ phlogistic ÉÏ^è•HßO°Hí~ phlycten Hí~>˜Ö’ ÉÁ|ƒ phobia cèu.„QåǨϺ`Œ. x[~Hßx phonocardiogram ǨÏ$^°Ü«µã¨Ê~^°# (㨥K«Hí) Ǩ@~ phonograph â◊ÉÏÌxfl „QÆÇ≤ÏOz qxÑ≤OKÕ Ü«∞O„`«O phonography LKÍÛùO°} P^è•O°~Qå O®¿ã Ǩ^°úu phonology ^è°fix „Ǩ=O°Î# âÍG~. Kè•Ü«µ. ~ chemical reaction Hß~u O°™®Ü«µ# K«O°º. ¿ÑO°∞Û. =O°H ‚ ~í . JkèHí=∞Qõ∞ pilfer ^˘~ye~K«∞ pilferage ^˘~Qõ`Œ#~. Qõ¥@~† Ãã·xHí/ áÈbã¨∞ ^°à◊~† J_«¤y~`Œ. =~â◊=$Hí∆~ phynometer ™®~„^°`Í=∂ǨHí~ phyrosis Qõ∞~_≥=∞~@ physic zH˜`Œû. nÇ≤Î. zÅ¡O°KÀs pilgrim Ü«∂„uHí∞_«∞ pilgrimage fO°÷Ü«∂„`Œ pili O’=∂Å∞ pill (QõO°ƒù xO’^è°Hí)=∂„`Œ . ~ chemistry Hß~u O°™®Ü«µ# âÍG~. ~ luminescence Hß~u ã¨~nÇ≤Î. 㨥k pickaxe Qõ_«¤áåO°. `ÍufiHí philosophy `Œ`ŒÎ fiâÍG~. ^˘~`ŒO°. ÇÍHíûO°}˜ phraseology â◊|Ìq<®ºã¨~. =O°‚ xO®‡} âÍG~ phosphorescence nǨÎ=∞`Œfi~. q=∞i≈~Kı picky ã¨=∂^è•# ǨO°K«ÖËx picnic =# qǨO°~/Éè’[#~ picturesque PHíO°¬}©Ü«µ. ~ sensitivity Hß~u 㨥Hí. ^°¥O°∞. â‹·bq<®ºã¨~ phrenic L^°O° q`Í<®xH˜ ã¨~|~kè~z#. =∞∞Hí¯† K«^°O°~Qõ~Ö’ pill áå=Ù† `Í#∞† Kıã≤# Ǩx. qǨs`Œ ÉèíÜ«µ~† q^Õfi+¨~ phonation LKÍÛO°} phone Éè•ë®^è°fix phoneme =O°‚~ phonetic change ^è°fixǨi}®=∞~ phonetics ^è°fixâÍG~ phoney J|^°úѨÙ. =∞~^°∞. ~ electric Hß~uq^°∞º`ü ã¨O|Okè. â‹·e. ^°¥O°∞Û piercing zè„^°}~ pieta HíO°∞}®=∞¥iÎ piety ^≥·=ÉèíH˜Î† ^è°O°‡x+¨ª piffle =ºO°÷"≥∞·# pig Ǩ~k† ֒ǨÏѨ٠^°∞Hí¯. ~ electric cell Hß~u q^°∞º`ü Ѷ¨∞@~. â◊sO°`Œ`ŒÎ fi~. ǨiK«Ü«µ~ KıÜ«µ∞† Z#∞flHÁ#∞† Qõ∞#Ǩ~. ~ receptor Hß~u„QåǨÏHí~ photon Hß~uHí}~ photonasty Hß~uH˜ „Ǩuã¨Ê~k~K«_«~ photophase Hß~u^°â◊ photosensitive Hß~u ã¨~Çı^°Hí/ „QåǨÏHí phrase Ǩ^°|~^è°~. bile ~ Ç≤`ÎŒ =O°‚Hí~ pigmentation =O°‚Híq^è•#~ pigsty Ǩ~^°∞Å ^˘_ç¤ pike D>ˇ. `ËO°∞HÁ#∞. Híà‹§ phlegmatic âı¡+¨‡Ü«µ∞`Œ"≥∞·#. ~ chromism Hß~u =O°‚`Œfi~. =∞∞Y ÅHí∆} q*Ï˝#~ physiological â◊sO°^è°O°‡ ã¨~|~^è°"≥∞·# physiology â◊sO°^è°O°‡âÍG~ physiotherapy Éè“uHízH˜`Œû physique ^ÕǨÏ|Å~. Éè•ã¨fiO°`Œ phosphorescent nÇ≤Î=∞~`Œ"≥∞·#. ~ decomposition Hß~u „ǨÉè•q`Œ qܡ∂Qõ~. W~ÃÑ·# piddle =∞¥„`Œ~KıÜ«µ∞ phytopathology 319 pidgin q∞„t`Œ(Éè•+¨) pie ѨÓO°‚~† Ç≤~_ç=~@ piece â◊HíÅ~. ~ meter Hß~u =∂ǨHí~. |Öˇ¡~ pilaster Hí∞_«ºã¨Î~Éèí~.

J~@∞Hí∞<Ë Ç¨>©ì plaster of paris áåiãπ lQõ∞O°∞ plastic =∞$^°∞"≥·#. Ǩ<®flQõ~† „Ǩ}®oHíÇıÜ«µ∞† Ü«µ∞H˜ÎǨ#∞fl. x=∞Qõfl`Œ placenta =∂q. xâ◊ÛÅ"≥∞·#. U_»∞Ê plaintiff ÇÍk. Q˘Üµº. ~ protein =$Hí∆~Ö’x =∂~ã¨Hí$`Œ∞Î plantain JO°>˜ plantar JiHßeH˜ ã¨~|~kè~z# plantation (ѨÓÅ) `À@† ¿ã^°º~. ™®O°~QõÅ. âÍ~`Œ "≥∞·# plafond painting Ö’HíǨC z„`Œ} plagiarism „Qõ~^ä°/Éè•= K“O°º~ plague =∞ǨÏ=∂‡i. „ǨHí@# `Œ$Ç≤ÎǨO°K«∞. Ü«µ∞HíÎ~Qå Híx Ç≤~Kı. ^°=fi. LxH˜. ^®ÇÍ Çıã≤# =ºH˜Î plait Je¡# [_« plait point =∞Å∞Ѩ٠uiy# ™®÷#~ plan „Ǩ}®oHí. ~ sculptor HíÅÊHí tÅÊ HßO°∞_«∞. ~ sub stance HíÅÊHí „^°=º~ plasticity HíÅÊHí`Œ† ™®QÕQõ∞}~. =∂O°^æ O° ≈° Hí∞_«∞. q=∞i≈~K«∞. ÇͺÇ≤~K«∞ plainly ™®=∂#º~Qå. ™®O°~ pithy Hí∞¡Ç¨Î~Qå L~_Ë. aÅ~ pitch ã¨fiO°™®÷ܵ† H“Å∞† qã¨O°∞. audio ~ HßÃã@¡Hí∞ #Híà◊∞¡ `ŒÜ«∂O°∞Kıã≤ ^˘~Qõ `Œ#~Qå J=∞∞‡H’=_«~. Ǩ^ä° xOÕÌâ◊Hí∞_«∞ 320 pitifully (Ǩ~>˜) zQõ∞à◊¡#∞~z p=∞∞ HßO°_«~ pious ^≥·=ÉèíH˜Î QõÅ. book ~ „Qõ~^ä° K“O°º~. L#fl`Œ™®÷#~† ǨO°fi `Í„Qõ~† LK«Û^°â◊ pinpoint ã¨O≥·# HßO°}®xfl Hí#∞Q˘#∞/ K«¥Ñ¨Ù pint Ǩ<ˇfl~_«∞ B#∞ûÅ HÁÅ`Œ pin up `ŒHí∞¯= ^°∞ã¨∞ÎÅ`À L#fl =ºH˜Î Kè•Ü«∂z„`Œ~ pinx z„`Œ~: z„`Œ~ÃÑ· Híà®HßO°∞_«∞ Kıã≤# ã¨~`ŒHí~ pioneer "≥` · ÍoHí∞_«∞. ^è°O°‡jÅ. <®ºÜ«µ~Qå `ÀKı plano . K‹q^˘Ç¨Ê pinnace z#fl Ǩ_«= pinnacle tYO°~. "≥∞∞O°. K«^°∞#∞† K«^°∞#∞ KıÜ«µ∞ planet „QõǨÏ~ planetology „QõǨ^谺ܫµ# âÍG~ plank ÅHí∆ º~. Qõ∞~@.pillage pillage ^ÀÇ≤_ç. áåǨcèuQõÅ pip squeak J#=ã¨O°=∞#∞HÁ<Ë =ºHí∞ÎÅÃÑ· ^Õfië®xfl Híey~K«_«~ pip ã¨fiÅÊ`Ë_Í`À F_ç~K«∞. O≥Hí¯Å∞ qizHí@∞ì pin money (YO°∞ÛÃÑ>ıì~^°∞Hí∞) Éè•O°ºH˜KıÛ _«|∞ƒ pinna Qõ¥|. XkQÕ Ç¨^®O°÷~. „Ǩã¨#fl~KıÜ«µ∞ placebo L`«∞ÎuÎ=∂„`«. ã¨Ê+¨ì~Qå. HÁ~K‹~ pity *Ïe. ~ dye =$Hí∆ O°~[#~. Ü«µ∞H˜Î. ǨO®Éèíq~K«∞ piracy ã¨=∞∞„^°Ñ¨Ù ^ÀÇ≤_ô. ¿Ñ¡Qõ∞ J<Ë Çͺkè† Çıkè~K«∞. JÅ∞¡ plateau Ç‘Oî°Éèí¥q∞ plate finished paper #∞#flx Hßy`Œ~ platelet O°HíÎ (Hí})Ǩ>˜ìHí platform ÇıkHí† O°~Qõ (ã¨÷Å)~. ~ art HíÅÊHí Híà◊. O°=fi~`ŒÖ’ KılH˜¯~K«∞HÁ#∞. ^èıºÜ«µ~. `ÍO°∞Û pimple "≥∞∞>˜=∞ pincer Ǩ@ìHßO°∞ pine ^Õ=^®O°∞ K‹@∞ì† =ºã¨#~`À/ J`ͺ â◊`À Hí$t~K«∞ pineal gland Ç‘xÜ«µÖò „Qõ~kè pineapple J<®ã¨ pinion ǨH˜∆O≥Hí¯† ã¨~H≥ņ ã¨~H≥à◊∞§ ÇıÜ«µ∞. ǨÏOîß`Œ∞ÎQå Hí∞~yáÈ=Ù pipe =∞∞O°o. ~ rider "≥Ø@O°∞ Ãã·H˜Öò ÃÑ·# "≥#Hí ã‘@∞Ö’ Hí∂O°∞Û#fl =ºH˜Î pillory ^°~_«#Ü«µ~„`Œ~ pillow talk (ã¨xflÇ≤Ï`Œ~Qå) =∂>Ï¡_«∞ H’=_«~ pilot =∂O°æ^°O°≈Hí∞_«∞† q=∂#~/ <®= #_ç¿Ñ =ºH˜Î† J„QõQåq∞† q=∂#~/ <®= #_çÇ≤~K«∞ pimp `ÍOÕÛÇÍ_«∞† x~k~K«∞. áåÖÏ¢ã≤Î. KıǨŠÃÑ~ǨHí~ pismire p=∞ pistia J~`ŒO° `Í=∞O° pit Hí∂Ǩ~. ~ concave lens ã¨=∞ `ŒÅ ѨÙ>ÏHßO° Hí@Hí~. u<ˇfl platitude ™®^è•O°} Jaè„áåÜ«µ~† ™®=∂ #º`Œ platonic love JÖˇ·~yHí „¿Ñ=∞. ~ convex lens ã¨=∞`ŒÅ Hí∞~Éè•HßO° Hí@Hí~ plant "≥∞∞Hí¯† HíO®‡QåO°~. (á⁄QåHí∞) Q˘@ì~† Ç≤Å# ¡ „QÀq piper Ç≤Å¡# „QÀq ÇÍܵ~Kı =ºH˜Î pipkin =∞>˜ì Ç≤_«`Œ† z#fl K«>˜ì piquant ã¨~`À+¨~/ Ǩܵ Híey~Kı. "≥∞`ŒÎ ^°#~. |Å¡. qã¨i ÇıÜ«µ∞ pitch black Qå_è•~^è°HßO°~ pitcher =∞>˜ì áå„`Œ pitcher plant XHí H©@HßǨi "≥∞∞Hí¯ pith ɡ~_«∞. H©ÅHí~. J„QõQåq∞. PǨ¡^°Ç¨O°Kı pique qO’^è°~. ^°Ü«µK«¥Ñ¨Ù pivot WO°∞ã¨∞. video ~ g_çܡ∂ K“O°º~ pirate F_«/ ã¨=∞∞„^°Ñ¨Ù ^˘~Qõ pirated edition J„Hí=∞~Qå =∞∞„k~z K“HíQå q„Híܵ~Kı ѨÙã¨ÎHí~ pisciculture =∞`ŒûºÇ¨i„â◊=∞. X^°∞Qõ∞ plastic money #Qõ^°∞Qå =∂O°∞ÛH’^°y# „^°=º~ plastic surgery qO°¥Ç¨ ã¨=O°} â◊G zH˜`Œû plat ã¨=∞ „Ǩ^Õâ◊~. QõK«∞Û. ™®Qõ∞ plantigrade O≥~_«∞Hßà◊§ÃÑ· #_«=_«~ plaque Ѷ¨ÅHí~. #=∞¥<®. K“O°º~. ã¨~°fi~ÀQÆ x"åi}˜ placement ã¨~ã≤÷u. O®u=∞∞Hí¯ plasma r=„^°=º~ plaster Ǩ>©ì. Kı=. ǨÅHí. ã¨Ç¨Ï[`Œfi~ plaint Ѷ≤O®º^°∞. ã¨~`À+¨ÃÑ@∞ì.^°Ü«µ† *ÏeǨ_«∞. J=∞e# â◊$~QåO°~ platoon z#fl Ãã·xHí/ áÈbã¨∞ ^°à◊~ plausible x[=∞xÇ≤~Kı. Js˚. HÁÅ¡Q˘@ì_«~ pillager ^ÀÇ≤_ô ^˘~Qõ pillion „Ǩܫ∂}˜Hí∞_ç ã‘@∞. =∂Ü«µ placid „ǨâÍ~`Œ"≥∞·#. Kı=Qõņ =∞izáÈÖËx pitiable *Ïe K«¥Ç¨^°y#. ^°Ü«µhÜ«µ pitifully n#~Qå piorrhoea 321 pitology pitology Jã≤÷âÍG~ pittance ã¨fiÅÊ Éèí$u† ã¨fiÅÊ~. ^Õfi+¨~† zHßHí∞ÃÑ@∞ì. HÁÜ«µº=∞∞Hí¯ planned ܡ∂l`Œ placard placate plausible ã¨=∞`ŒÅ. Hí∞„@KıÜ«µ∞ plane z„uHí. Hı~„^°~ pivotal ^è°O° ǨÅ∞Hí∞`Œ∞#fl (ÇÍ>Ï)† H©ÅHí "≥∞·# placable ã¨=∂^è•#ǨO°K«^°y#† âÍ~u~Ǩ *ËÜ«µQõÅ q*Ï˝Ç¨#. adhesive ~ =∞ÖÏ~. x+¨¯ Ǩ@~Qå plainness x뮯Ǩ@º~† ã¨Ê+¨ì`Œ† JÅ~HßO° O®Ç≤Ï`Œº~. ~ pigment =$Hí∆=O°‚^°~. P^è•O°~.

q+¨ ѨÓi`Œ~ KıÜ«µ∞ poisoning q+¨„Ǩܡ∂Qõ~. ѨÓiÎQå plenty ã¨=∞$kú plenum =∞Ǩã¨ÉèíÅ =∞^è°º [iQÕ Hı~„^° ã¨~Ѷ¨∞ ã¨=∂Çıâ◊~ pleomorphism |ǨïO°¥Ç¨`Œ plethysmograph â◊sO®=Ü«µ= Ǩi =∂} Éèı^°=∂ǨHí~ pleura âı¡+¨‡ã¨ÎO°~. =_«~|~ Qõ∞~_«∞ plummy „Qå~käHí~Ö’ =∂>Ï¡_«∞ plump |Å∞ѨÙ. =ÅÖÏ~>˜ plexus =Å. Qõ∞K«∞Û. J<ËHí"≥∞·#. ~ of incidence Ǩ`#Œ a~^°∞=Ù. HÁÅ¡Q˘@∞ì K˘O°|_«∞. qã¨Î $`Œ plentifully |Ǩïà◊~Qå. ã¨~`À+¨HíO°"≥∞·#. ~ area QÀ_«Å`À ã¨Ç¨ WÅ∞¡ Hí>˜ì# Éè•Qõ~ plod Éè•O°~Qå #_«∞K«∞. #>˜~K«∞†ÇÍܵ~K«∞† „Ǩ^°i≈~K«∞ play boy qÖÏ㨠ѨÙO°∞+¨∞_«∞ player „H©_ÍHßO°∞_«∞. `ÍHí@∞ì. =∞#q. =º= ǨO°~. L^ÀºQõ~. a~^°∞=Ù. ÖÏÉè•Å#∞ ǨÏi~K«∞. =∞<À[˝ pleasure P#~^°~. ã¨i`Œ¥Qõ>ÏxH˜ Çıã≤# |O°∞=Ù poison q+¨~. ^°¥Hí∞ plural |Ǩï. J#∞ z`Œ „Ǩܡ∂[<®xfl á⁄~^®Å#∞HÁ#∞† Qõ∞_«¡#∞ L_«Híɡ>˜ì XÅ=_«~† Çı@^˘~Qõ poacher ^˘~Qõ Çı@Qå_«∞. W`ŒO°∞ŠǨÏHí∞¯Å#∞. Ǩ_ç áÈ=Ù. ã¨~Éè•+¨}. Ǩ<®flQõ~. #@∞_«∞ playmate P@Ö’ [`ŒQå_«∞ paly off (match) Ѷ¨e`Íxfl x~°úi~K« _ÍxH˜ P_Ë áÈ>© plaything P@ =ã¨∞Î=Ù plea ™®Hí∞. fHí∆ ‚"≥∞·# poikilothermic K«Åx ¡ O°H~Îí QõÅ r=ÙÅHí∞ ã¨~|~kè~z# point 㨥k. Hí∞^°∞=. J„Hí=∂O°˚# ǨO°∞_«∞ poaching ^˘~Qõ`Œ#~Qå J_«q [~`Œ∞=Ù Å#∞ Çı>Ï_«_«~ pochade „^°∞`Œ z„`Œ~ pocks K«O°‡~ÃÑ· HíeQÕ Qõ∞~@Å∞/ O°~„^è•Å∞ pod HßÜ«µ podge ÖÏ"≥·# podium L#fl`Œ ÇıkHí poesy Híq`Œfi~ plunge =∞∞#Hí† poker poeticism Híq`Í ÅHí∆}~ poetic justice Híq`Œfi <®ºÜ«µ~ poetic licence Híq`Í ¿ãfiK«Ûù poetic prose Híq`Œfi =K«#~. Je¡Hí. LÖÏ¡ã¨=~`Œ"≥∞·#. z=∞@ plight ^°∞O°Ìâ◊. q+¨~`À Hí∂_ç# poke Qõ∞K«Û_«~† áÈ@∞. |Ǩïà◊ pluralism |Ǩï`ÍÇÍ^°~ plurality |Ǩïà◊`Œfi~. =∞∞#∞Qõ∞. ǨÏ^°∞Ì g∞O°∞. ¿ã^°º~ KıÜ«µ∞ ploughback ÖÏÉè•Å#∞ uiy ÃÑ@∞ì|_ç ÃÑ@ì_«~ ploy HßO°}~. `ÍHí@∞ì plinth P^è•O° ÇıkHí. <®@Hí („Ǩ^°O°≈#)~† K«Å#~† P@ÖÏ_«∞. „H©_«. |eã≤# plunder ^ÀÇ≤_ô. z#fl Éèí¥Y~_«~. PǨ¡^°~ plebiscite „Ǩ*Ïaè„áåÜ«µ/ [<®aè„áåÜ«µ ¿ãHíO°} pledge „Ǩu[˝. ǨiѨÓO°‚. Hí^ßä =ã¨∞=Î Ù† Hí∞„@ Ǩ#∞fl. ã¨=∞„Qõ. J<ËHí`Œfi~ plush Ys^≥·# pluvial f„==O®¬HßÅ~ pluviometer =O°¬áå`Œ =∂Ǩx ply „Ǩܫ∂}˜~K«∞ pneumatic Qåe/ ÇÍÜ«µ∞=Ù XuÎ_ç`À Ǩx Kı¿ã pneumonectomy TÇ≤iuuÎ fã≤Çı`Œ pneumonia TÇ≤iu`Œ∞ÎÅ∞ ÇÍzáÈÜ˵ Çͺkè poach L_«Híɡ>˜ì XÅ∞K«∞. K«∞Hí¯. „H©_«. food ~ që® Ç¨O°~/ HíÅ∞+≤`ÍǨO°~ poisonous q+¨ ã¨~|~^è°"≥∞·#. "≥∞`ŒÎx plication =∞∞_«=@~ pliers „âÍ=}~. xO°fiǨÏ}. ^°∞O°=ã¨÷† Hí∞^°=. Ѷ¨ÙѶ¨Ù™®=O°}~ pleurisy Ѷ¨ÙѶ¨Ù™®=O°} â’^è° pleuty KÍe#~`Œ† q™®ÎO°~† qâı+¨~ play 322 plume plexiform *ÏÖÏHßO°. áå@∞Ǩ_«∞ plot Hí∞„@. ^˘~Qõ`Œ#~Qå Çı>Ï_«∞. W~>˜ãÅ÷¨ ~† Hí^ßä ~â◊~.play P@. ¿ÇÏ`Œ∞=Ù. QõO°à◊~† q+¨~ ÃÑ@∞ì. K‹=∞‡Qå L~_«∞. ^è°O®=`Œ∞ pledgee `ÍHí@∞ì ÃÑ@∞ìHÁ<Ë =ºH˜Î plenipotentiary ã¨O®fikèHßO®Å∞ QõÅ (O®Ü«µÉÏi) plentiful ã¨=∞$^°ú. QÕÜ«µ <®@Hí~ ™⁄`Œ∞Ά ^ÀÇ≤_ç KıÜ«µ∞. 㨥÷Å`Œfi~ plumpy ÖÏ=Ùáå>˜. K«O°º. Ѷ¨¡Hí∆~. `Œ∞O®Üµ† Q“O°= zǨÏfl~† QõO°fi~ 323 plummet plummet |O°∞=Ù† Å~|㨥„`Œ~. á⁄_«∞K«∞† `ŒÅ ^°¥O°∞Û poker xǨC#∞ Hí^°ÖËÛ W#∞Ǩ Hß_« . q#flǨ~ pleader <®ºÜ«µÇÍk pleasant W~ÃÑ·#† =∞<À[˝"≥∞·#† ã¨O°ã¨ "≥∞·#† ã¨~`À+¨HíO°"≥∞·# pleasantry LÖÏ¡ã¨~† ǨiǨã¨~ pleasing Hí=∞hÜ«µ. ÇÍ^°~. HßÅHı∆Ǩ~Ö’ =∞∞#∞Qõ∞ pluck ¿ãHíi~K«∞. HíeÊ~K«∞ plotting ^°∞O®Ö’K«#† wÜ«µ_«~ plough <®Qõe† ^°∞#∞fl. "≥∞∞#† HÁ#. ã¨~Hı`Œ~† (Çı@) Hí∞Hí¯ pointillism(e) a~^°∞ÇÍ^°~ pointing xOÕÌâ◊#~ pointless L^ÕÌâ◊O°Ç≤Ï`Œ poise ã¨i`Œ¥Hí~. 㨥p. Ǩx. HÁÅ¡Q˘>˜ì# poetaster Hí∞Híq poetic diction Híq`ŒfiÉè•+¨ poetic drama Ǩ^°º <®@Hí~. ÉÁ@∞ì† ã¨~Qõu. Hıo. #=∞º. J~â◊~† ã¨=∞Ü«µ~† ã¨Å÷ ~. „Ǩu#. DHíÅ∞ plumb J<®Ç¨¡^°HíO° PÇıâ◊~† ã‘ã¨Ñ¨Ù Qõ∞~_«∞† =_«~|~† uO°∞Qõ∞ÖËx. P@~Hí~ HíÅ∞Qõ∞ plum OÕQõ∞ Ǩ~_«∞/ K‹@∞ì plumage ǨH˜∆ O≥Hí¯Å∞. ÇıO°∞KıÜ«µ∞ plucky ^è≥·O°º~QõÅ plug aO°_͆ xO’kè~K«∞† aO°_ÍHÁ>˜ì PѨ٠plugged =∞¥ã≤HÁxáÈ=Ù. YzÛ`Œ "≥∞·# plumber h>˜ Q˘>ÏìÅ∞ ÉÏQõ∞Kı¿ã =ºH˜Î plumb line e~Qõ㨥„`Œ~ plumbum ã‘ã¨~ plume DHí. ѨÙ<®k. ~ of nerves <®_ôѨ¡Hí∆~ pliable =~QÕ. Ǩ^°ºQõ~kè/ PÅ~HßiHí Qõ^°º~ poetics JÅ~HßO° âÍG~ poet laureate P™®÷# Híq poetry Híq`Œfi~ poignant f„="≥∞·#. ~ of order xÜ«µ=∞Éèí~Qå Hı∆Ǩ} pointed "≥∞∞# Híey# pointer 㨥K«Hí~.

[#~ population [<®Éè•. Ç’@∞ ǨÏHí∞¯ Ǩ#∞fl pollutant HßÅ∞+¨ºHßO°Hí pollute JǨq„`Œ~ Kıܵ« ∞. ^®fiO°~† "≥·Yi =ǨÏhÜ«µ/ z#fl. Ǩ@~† ÉÁ=∞‡† =O°‚#† =∞¥iÎz„`Œ~. „Ǩã≤^°ú. ~ arthiritis J<ËHí H©à◊¡ÇÍ`Œ~. „Ǩ*Ï^°O°} Qõņ [<®HíO°¬Hí. z#fl Qõ∞„O°~ poof ã¨fi*Ïu ã¨~ǨO°¯~ QõÅ =ºH˜Î pooh pooh ¿ÇÏà◊#KıÜ«µ∞. h>˜ Qõ∞~@. Ǩ_«=Å =~`ˇ# pony `Œ@∞ì. cèO°∞=Ù poly |Ǩï. ~ solvent „^è°∞= „^®=}˜ polarimeter „^è°∞=} =∂ǨHí~ polarity „^è°∞=}`Œ polarization „^è°∞=}~ polarize UH’#∞‡Y`Œ Híey~K«∞ polarized „^è°∞q`Œ. |O°∞"≥·#. ÃѶ∞ÏO° "≥∞·# portfolio =∞~„u`ŒfiâÍY† ÇÍ>ÏÅ *Ïa`Í. P_«~|O°~† Ǩ>Ï>’Ǩ~† ^°~Éèí~ pompas pompas ã¨=∞ j`À+¨‚ ǨzÛHí |Ü«µà◊∞§ pompous P_«~|O°"≥∞·#† "≥·ÉèíÇ’¿Ñ`Œ pond Hí∞~@. „^è°∞gÜ«µ. F_«OÕ=Ù. ~ explosion [<®Éè• q™ÈÊù@#~ population density [#™®~„^°`Œ popular Ö’Hí„Ç≤Ü«µ. HíŇ+¨~ poltroon Ç≤iH˜ Ǩ~^°. `Œ$}©Híi~K«∞ pool ã¨=∞¥Ç¨Ï~. ~ oil Qõã¨Qõ㨠`ˇ·Å~. cross ~ pomp ǨOÇ° O¨ ®Qõ ã¨~ǨO¯° ~. PÖ’K«<®Ñ¨ÓO°fiHí poniard ÉÏHí∞. ~ management qâı¡ +¨}/ x~°fiǨÏ}. |ǨïÉèí∞l polyhouse =$Hí∆ã¨~O°Hí∆}âÍÅ polymath |Ǩï=∞∞Y „Ǩ*Ï˝âÍe polymer J}∞ѨÙ~[~ polymeric |ǨÏfi}∞Hí polymerization J}∞ѨÙ~rHíO°}~ polymorph |ǨïO°¥Ç¨Hí~ polymorphism |ǨïO°¥Ç¨Hí`Œ polyneuritis J<ËHí <®_«∞ÅHí∞ HíeQÕ ÉÏ^è° polyneuropathy J<ËHí <®_«∞Å∞ qHí$u K‹~^°_«~ polynology ǨO®QõOÕ}∞ âÍG~ polyphonic prose aè#flã¨fiO° =K«#~ polyphony aè#fl ã¨fiO°`Œ polysemy J<ËHßO°÷ É’^è°Hí`Œ polyuria Ju=∞¥„`Œ`Œ polyvalent |Ǩïã¨~ܡ∂[Hí pomatum ÇÍã¨# #¥<ˇ pomegranate ^®x=∞‡ pomp J~QõO°~Qõ "≥·Éèí=~. ã≤~ǨÏ^®fiO°~ portal system xO®fiǨÏHí =º=ã¨÷ portend =∞∞~^°∞Qå 㨥z~K«∞. "≥Øã¨∞Hí∞ áÈ^°y# portal „Ǩ^è•# ^®fiO°~. áåÜ«µã¨~ porringer Hí~K«~. ~ culture „Ǩ*Ïã¨~㨯 $u popularity „Ǩ*Ï^°O°} popularize ÇͺÇ≤ÎÖ’xH˜ `ˇK«∞Û. ~ head jO°¬ tÅÊ~ portable . Éè’[# áå„`Œ port OÕ=٠Ǩ@ì}~. <®QõO°Hí =O°Î#~† "≥∞O°∞Qõ∞ÃÑ@∞ì. Ö’`Œ∞Qå PÖ’z~K«∞ Híiî#. ã¨Î~Éèí~† (<®=#_ç¿Ñ) `ˇ_«∞¤ pole axe Qõ~„_« Q˘_«¤e. „ǨÉèí∞`Œfi q^è•#~ poll `ŒÅ† ZxflHí [iQÕ ã¨÷Å~† Ç’@O°¡ *Ïa`Í. ~ manager ÃÑ@∞ì|_«∞ Å#∞ qâı¡+≤~z. q^°úz„`Œ~. HíÅ∞+≤`~ Œ Kıܵ« ∞ pollution HßÅ∞+¨º~. xO°fiÇ≤Ï~Kı =ºH˜Î portice ^®fiO° =∞~@Ǩ~ portly Qõ~cèO®Hí$uQõÅ. ~ science O®[hu âÍG~ politician O®[H©Ü«µÇı`ŒÎ politics O®[huâÍG~. ¿Ñ^°Å∞† JÅÊ. Jj¡Å ™®Ç≤Ï`Œº~ porosity ã¨zÛ„^°`Œ† O°~„^è°Ü«µ∞HíÎ`Œ porous O°~„^è•Å∞#fl. self ~ P`Œ‡ ǨO®Qõ ã¨~ǨO°¯~: poll tax `ŒÅǨ#∞fl. O®[H©Ü«∂Å∞ polity O®[ºáåÅ# Ǩ^°úu. =∞∞à◊¡Ç¨~k pore z#fl ɡ[˚~. 㨥÷Å portman team „Ǩܫ∂}®xH˜ LǨܡ∂ y~Kı ã¨~z portrait z„`Œ~. "≥∞O°∞Qõ∞ ^ÕO°∞ polite =∞O®º^°QõÅ. „Ǩ*Ï ^°O°} áå„`Œ~ KıÜ«µ∞ populous [#™®~„^°`Œ QõÅ porcelain Ç≤~Qå}© ponderous 325 portrait porcellanous Ç≤~Qå}© ã¨~|~^è° porch ^®fiO°=∞~@Ǩ~ porcine Ǩ~kÖÏQõ HíxÇ≤~Kı porcupine U^°∞Ǩ~k. „Ǩ=∞∞Y. ™®Ç≤Ï`Œº O®[ H©Ü«µ qÇÍ^°~ polemology Qõ∞~Ѩ٠Ѷ¨∞O°¬}Å J^谺ܫµ#~ pole-star „^è°∞= #Hí∆„`Œ~ police xѶ¨∂ L~K«∞† áœO° O°Hí∆Hí ^°à◊~ policy (áåÅ#) q^è•#~ polish q∞ã≤q∞. Hßy`ÍÅ ^˘~`ŒO°† Hßy`ÍÅ∞ ÃÑ@∞ìHí∞<Ë J@ì. K«∞O°HíuÎ pontiff =∞`Œ „Ǩ^è•# Qõ∞O°∞=Ù pontifical JkèHßO°~ L#fl@∞¡Qå „Ç¨= iÎ~K«∞ pontoon |Å¡Hí@∞ì. |Å Ç‘Ï#. |Ǩïà◊. ǨO®ºÖ’z~K«∞. `ˇeq QõÅ political O®[H©Ü«µ. <®QõO°Hí"≥∞·# politeness =∞O®º^°† ã¨Éèíº`Œ politic Ü«µ∞H˜Î QõÅ. ~ rock ã¨zÛù„^° tÅ porridge Qõ~l. „Ǩ=∞∞Y† „áåK«∞O°º~ QõÅ. "≥#∞Hí|_ç# pope O’=∞<ü Hß^ä°eHí∞¯Å „Ǩ^è•# Qõ∞O°∞=Ù popping zè„^°^À+¨~ poppy Qõã¨Qõ™®Å "≥∞∞Hí¯. "≥∞O°∞Qõ∞. ~ acidic |Ǩï Pg∞¡Ü«µ. n#∞Å∞. *Ï=. ǨO°â◊∞=Ù polecat =∂#∞Ç≤e¡ polemic qÇÍ^®ã¨Ê^°=∞ܵ#† „ǨuÇÍ^°~ polemicist qÇÍ^° HßO°Hí O°K«Üµ`« polemics ÇÍ^°~.324 poky poky J™œHíO°º~Qå L~_Ë polar „^è°∞= (ã¨~|~^è°"≥∞·#) polar „^è°∞=. =∞_«∞Qõ∞ ponder ܡ∂K«#. =∞_«∞Qõ∞ poor c^°Å∞. Ç’@∞ ÇıÜ«µ∞ pollarded PHí∞Å∞ HíuÎi~z# pollination ǨO®Qõ ã¨~ǨO°¯~. ~ chromatic |Ǩï=O°‚Hí polycentric |ǨïHı~„^°Hí polychrome |Ǩï=O°‚Hí polydactyl |ǨÏfi~Qõ∞oHí`Œ polydipsia JkèHí^®Ç¨Ï~ polygamy |ǨïÉè•O®º`Œfi~ polygon |ǨïáåO°≈fiHí. â◊Hí∞#~ K‹Ç¨C portent HßÅ=∞Ç≤Ï=∞† ^°∞â◊≈Hí∞#~ portentous Jâ◊∞Éèí 㨥K«Hí"≥∞·#.O°~„^è°~ porespace in the soil J~`ŒO°=Hßâ◊~ pork Ǩ~k =∂~ã¨~ porker HÁ=Ùfi |>˜ì# Ǩ~k pornography |¥`Œ∞ ™®Ç≤Ï`Œº~. ~ light „^è°∞q`Œ Hß~u pole „^è°∞=~. ~ seeds Qõã¨Qõ™®Å∞ poppycock ǨxH˜O®x poppy day („a@<üÖ’) 㨇O°}k#~ populace „Ǩ*Ï™®=∂#º~. 㨥Hí. `ŒQå^®.

Éèí¥q∞Hí. |Å"≥∞·# potentate ã¨O®fikèHßi. O°¥_è˜Qå. â◊H˜ÎѨÓO°fiHí~Qå powerless â◊H˜ÎÇ‘Ï#. ѨÓO°fi`Œ . ™®^è°#. O°¥_è˜Jܵ#. |Å~. H©O°ÎhÜ«µ. q^°∞º`Œ∞Î. JÉ蕺ã¨~ practise JÉèíºã≤~K«∞. ~ hungry JkèHßO° ^®Ç¨Ï~ QõÅ. HíeÊ`Œ. ^®i„^°º~ power JkèHßO°~. ~ paper ã≤÷u Qõ`Œ∞Å q= O°} Ǩ„`Œ~. â◊H˜Î. ã¨HßO®`Œ‡Hí. J~wHíi~z# PKÍO°~. L^ÀºQõ~† `ŒáåÖφ ã¨Î~Éèí~. PK« i~K«∞. ™®Ç≤Ï`Œº ã¨~Hí Å#~ pottage Qõ~l. Hí∞=∞‡i =∞>˜ì H