Danh s¸ch c¸c thÝ sinh ®· ®¨ng ký dù thi concours 9/2008

Bé m«n s¸o: 1. Nh· M¹nh Hïng – B¶ng A 2. Bïi C«ng Th¬m – B¶ng B 3. NguyÔn ThÞ Trang 4. Tr¬ng Xu©n Tù 5. NguyÔn §øc Thao 6. Lª H÷u Trung 7. §inh ThÕ Hïng 8. NguyÔn Trung Dòng 9. TrÇn ViÖt Trung 10. §inh Quang Vò Bé m«n §µn NhÞ 1.T¹ Xu©n Quúnh B¶ng – B¶ng A 2. NguyÔn Huy Hång 3. §ç Quý Thµnh 4. NguyÔn V¨n BÝnh- B¶ng B 5. NguyÔn Thµnh Nh©n 6. NguyÔn Träng TiÕn §øc 7. Ph¹m ThÞ Lan 8. Lª Vò Th¬ng Hµ 9. Ph¹m Ngäc S¬n 10. Ng« Duy Th«ng 11. NguyÔn Quang Duy 12. NguyÔn H¶i §¨ng. 13. Ph¹m M¹nh Th¾ng Bé m«n §µn BÇu 1. NguyÔn TiÕn Gi¸p – B¶ng A

2. Cå DiÖu Linh 3. NguyÔn Hång V©n 4. NguyÔn V¨n Vui – B¶ng B 5. Hµ V¨n Ch¬ng 6. §ç B¸ DuyÖt 7. TrÇn BÝch Hång 8. Lª Thuú Linh 9. Do·n V©n Anh 10. 11. 12. 13. Hoµng Tó Anh NguyÔn Thu Thuû Ph¹m Thu Thuû Bïi H¬ng Th¶o Bé m«n §µn NguyÖt 1. NguyÔn Hoµng Long B¶ng A 2. Hµ §×nh Dòng 3. T¹ Xu©n Quúnh 4. Lª §øc Dòng 5. Hoµng V¨n ThÕ 6. TrÞnh TuÊn Anh 7. Lª V¨n B¸ch 8. Th¸i Quèc Thanh 9. NguyÔn Kim Ngäc 10. NguyÔn Huy Thµnh Bé m«n §µn Tranh 1. NguyÔn Minh Trang – B¶ng A 2. NguyÔn Trµ My 3. Ph¹m Thuú Linh 4. L· ThÞ TuyÕt Mai 5. §ç ThÞ Ngäc Anh – B¶ng B 6. Bïi Ph¬ng Nhung

13. 32. NguyÔn Th¶o My 3. 22. 16. Lª ThÞ Ph¬ng Linh 4. 31. NguyÔn Nh NguyÖt Bé m«n Tú Bµ 1. Vò T« Sa Anh 8. Hoµng ThÞ Hång Hoµng ThÞ Thanh Ph¹m ThÞ Phîng Phan ThÞ Thanh Tuý NguyÔn Thanh Lª ThÞ Hoµ NguyÔn Thu Thuû Hµ Lan Ph¬ng Bïi Hång Nhung Lª Minh H¬ng TrÇn DiÖu H¬ng §ç Ph¬ng Thanh NguyÔn Nh Mai NguyÔn HuyÒn Trang NguyÔn ThÞ Kim NguyÔn ThÞ Nga Vò ThÞ Hêng NguyÔn Kh¸nh Ly Dung TuyÒn HuyÒn B¶ng B Ng©n . An ThÞ Thu 10. 21. TrÇn ThÞ ph¬ng Th¶o 5. 34. 30. 33. §ç Hång Nguyªn 6. 19. 27. NguyÔn D¬ng Th¹ch Th¶o 9. 28. 35. 12. 26. Hµ BÝch Ngäc 8. 17. 25. 23.7. 14. 20. 29. Bïi Quúnh Mai – B¶ng A 2. 24. 11. Chu Thuý H»ng §µm Th¸i Hµ Phan Thanh Thuû NguyÔn Ph¬ng Linh NguyÔn H¬ng Ly NguyÔn Thuú Chi NguyÔn DiÖu Anh NguyÔn ThÞ H¶i YÕn – 18. 15. Hoµng CÈm H»ng 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful