ด้วยรสชาติ และชื่อเสียงของ “ ชาอินเดีย ” อันเป็ นที่ยอมรั บในหมู่นักดืม่ ชาอย่ างกว้ างขวาง ประกอบกับทุกวันนี้ กระแสนิยมทั้งแฟชั่น และวัฒนธรรมอินเดีย กาลังมาแรงในเมืองไทย ด้วยเหตุนที้ างเราจึงได้คว้

าเทรนด์ฮิต
มาสร้ างเป็ นธุร กิจ “ แฟรนไชส์ ชาอินเดีย ” เจ้ าภาพในชื่อแบรนด์ “The Indian Tea”
ในหมู่ผู้ นิยมดืม่ ชาจะรู้ กนั ดีว่า ชาอินเดียแท้ ๆนั้น มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทั้งด้าน รส และกลิน่ หอม ซึ่งมาจากใบชา และ สมุ นไพรหลากหล ายชนิด ทว่ า สาหรั บคนทั่วไปแล้ ว จะหาชิมได้ยาก จึงได้หยิบจุดนีม้ าเป็ นแนวทางธุร กิจ
ด้วยการนาชาต้นตารั บอินเดียแ ท้ ๆ มาสร้ างกระแสนิยม เสริ ฟ แก่ ผู้ บริ โภคในวงกว้ าง ยิ่งในปั จุบัน ได้มีการเสริ มทับด้วย “ กาแฟเปอร์ เซีย ” อีกแล้ วด้วยนั้น ทาให้ กลายเป็ นจุดดึงดูดลูกค้าได้อย่ างดี และสมบู ร ณ์ ถงึ ทุกวันนี้

รายได้ ส่ วน
หนึ่งจากการ
ซื้อ แฟรน
ไชส์ บริ จาค
ให้ มลู นิธเิ ด็ก

รายได้ ส่ วน
หนึ่งจากการ
ซื้อ แฟรน
ไชส์ บริ จาค
ให้ unicef

รายได้ ส่ วน
หนึ่งจากการ
ซื้อ แฟรน

ไชส์ บริ จาก
ให้ ผ้ ูประสบ
อุ ทกภัย

ชือ่ ธุรกิจ (ไทย) :

ชาอินเดีย กาแฟเปอร์ เซี ย แฟรนไชส์

ชือ่ ธุรกิจ (อังกฤษ):

The Indian Tea & Persian Coffee Franchise

ความเป็ นมา:

ธุรกิจชาอินเดียในชื่ อ“The Indian Tea” เริ่ มขึน้ เมือ่ ต้ นปี 2546 ซึ่งถื อ ได้ ว่าเป็ นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยทดลองตลาดเมือ งไทยมาแล้ วเกือ9บปี เริ่ มด้ วย
ชา 10 รส ก่อ นที่จะปรั บปรุ งรสชาติให้ กลมกล่ อ มถู กปากผู้บริ โภคในเมือ งไทยให้ ได้ มากที่สุ ดมาถึ งทุกวันนี้ จนเหลื อ ชาอิ
เดีนยและกาแฟเปอร์ เซีย รวม5 รส ได้ แก่
1) Persian Coffee 2) Masala Milk Tea 3) Cardamon Milk Tea 4) Honey Milk Tea 5) Black Tea และเพิ่ มสู ตรกาแฟสดอี 5
ก รส ได้ แก่1)
Persian Espresso 2) Persian Cappuccino 3) Persian Latte 4) Persian Mocca 5) Persian Cocoa

ใหม่ ! กาแฟเปอร์ เซี ย:

มาถึ ง พ.ศ.นี้ คงปฏิเสธได้ ยากว่ าธุรกิจ ชา กาแฟ ได้ รับความนิยมตลอดมา ตั้งแต่ อ ดีตจนถึ งปัจจุบนั เรี ยกได้ ว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นในชี วิตประจาวันเลย
ก็ว่าได้ และด้ วย
เสี ยงเรี ยกร้ อ งอย่างต่ อ เนื่อ งว่ าถ้ ามีกาแฟมาเสริ มทัพ กับ“ชาอินเดีย” ด้ วยแล้ ว ผู้บริ โภคและลู กค้ าของThe Indian Tea Franchise เองจะมีตัวเลือ ก
มากขึน้ และสมบูรณ์
ทาง The Indian Tea Franchise เองก็ได้ วิจยั และศึกษามาตลอดเกีย่ วกับกาแฟที่จะมีการมาเสริ มทับและแน่ นอนว่ า การค้ นหากาแฟซึ่ งมีกลิ่ นอาย
แบบอินเดียนั้นไม่ใช่ เรื่ อ งง่ายนัก ดังนัน้ การเกิดขึน้ ของ “กาแฟเปอร์ เซี ย” (Persian Coffee) คือ คาตอบ และก็ไม่ใช่ เรื่ อ งง่ ายเช่ นกัน ที่จะหาทานกาแฟ

เปอร์ เซียแท้ ๆสั กแก้วในปัจจุบนั
“กาแฟเปอร์ เซี ย” (Persian Coffee) มีที่ มาจากวัฒนธรรมของชาวเบดูอิ น ซึ่ งเป็ นกลุ่ มชาติพันธุ์หลั กที่ อ าศัยในดินแดนทะเลทราย หรืรีอยเกอี กอย่ างหนึ่ง

คือ ชาวเปอร์ เซียโบราณ ในปัจจุบนั คือ ดินแดนหรื อ กลุ่ มประเทศตะวันออกกลางนั่นเอง
การรั บรองแขกของชาวเบดูอินที่มาเยี่ยมเยือ น ด้ วยกาแฟแบบเปอร์ เซีย ซึ่งมีกลิ่ นหอมชวนรั บประทาน นั้นถื อ เป็ น
การให้ เกียรติอันสู งสุ ดต่ อ แขก และชาวเบดูอินนั้นยังมีธรรมเนียมข้ อ หนึ่งว่ าหากชายหนุ่ มเสนอกาแฟให้ หญิงสาว
แล้ วหญิงสาวรั บ หมายความว่ าหญิงนั้นต้ อ งแต่ งงานกับหนุ่มผูให้้ การแต่ งงานจะต้ อ งกาหนดสิ นสอดเป็ นจานวน
แพะหรื อ แกะตามแต่ ระบุ และต้ อ งจัดพิธฉี ลอง3 วัน 3 คืน ในกระโจมหนังขนาดยาวของพวกเขา ทั้ งยังสรรพคุณที่
มีประโยชน์ ต่อ ร่ างกายด้ วยสมุนไพรใน“กาแฟเปอร์ เซีย” นั้น เช่ น ขับลม แก้ท้อ งอื ด ท้ อ งเฟ้อ อาหารไม่ย่อ ย บารุ ง
ธาตุ บารุ งร่ างกาย บารุ งหัวใจ แก้แพ้ แก้หวัด และคายความร้ อ นในร่ างกายได้ เป็ นอย่ างดี ซึ่ งเหมาะกับประเทศไทย
เรา ที่มอี ากาศร้ อ นมาก แม้จะไม่เท่ ากับอากาศในทะเลทรายก็ตาม

คุณมาโนช อัทมารามานี
(เจ้ าของกิจการ)
ลักษณะสินค้า

ชาอินเดีย – กาแฟเปอร์ เซี ย 5 รส (เย็น/ร้ อน)
(1) กาแฟเปอร์ เซี ย Persian Coffee
(2) ชานม มาซาล่า Masala Milk Tea
(3) ชานม การ์ ดาม่ อม Cardamom Milk Tea
(4) ชานม นา้ ผึง้ Honey Milk Tea
(5) ชาดา Black Tea
สูตรกาแฟสด 5 รส (เย็น/ร้ อน)
(1) เปอร์ เชีย่ น เอสเปรสโซ Persian Espresso
(2) เปอร์ เชีย่ น คาปูชิโน Persian Cappuccino
(3) เปอร์ เชีย่ น ลาเต้ Persian Latte
(4) เปอร์ เชีย่ น มอคคา Persian Mocca

(5) เปอร์ เชีย่ น โกโก้ Persian Cocoa
ผสมสมุนไพรต่ างๆเช่ น อบเชย กานพลู ใบเบย์ ขิง พริ กไทยดา กระวาน นา้ ผึง้ ฯลฯ
จานวนสาขา

กว่ า 300 สาขา ทั่วประเทศ

รู ปแบบแฟรนไชส์ กาแฟสด ราคาเริ่มต้ น110,000 บาท
รู ปแบบแฟรนไชส์กาแฟชงสาเร็ จ ราคาเริ่มต้ น6,900 บาท
ธุร กิจแฟรนไชส์ กาแฟสดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อให้ ท่านเลือกพิ จารณา แฟรนไชส์กาแฟสด ชาอินเดีย กาแฟเปอร์ เซีย เป็ นอีกหนึง่ ธุร กิจที่น่า สนใจศึกษา
เนือ่ งจากสามารถเพิ่มเมนูกบั กาแฟสดธรรมดาที่ท่านมีในร้ านหรื อหากท่ านได้ตดั สินใจเลือกแฟรนไชส์ กาแฟสดเจ้ าใดและเจ้ านั้นเปิ ดกว้ างใ ห้ ท่านสามารถ
นาแฟรนไชส์ กาแฟสดของเรามาเสริ มด้วยท่ านก็สามารถนาแฟรนไชส์ กาแฟสดของเราเข้าไปร่ วมด้วยได้ ส่ วนตัวเราเองนั้นเราเปิ ดกว้ าง ไม่ ว่าท่ าน จะซือ้ แฟ
รนไชส์ กาแฟสดจากที่ใดเจ้ าใดมาก็ตามสามารถนาแฟรนไชส์ กาแฟสดของเราเข้าไปเสริ มได้ท้ งั นั้น ไม่ มีปิดกั้นแต่อย่ างใด ขอเพี ยงท่ านมีเครื่ องทากาแฟสด
และเครื่ องบดกาแฟ ท่ านก็สามารถนา ชาอินเดีย กาแฟเปอร์ เซีย เข้าไปประยุกต์กบั เมนูในร้ านของท่ านได้ ด้วยความมุ่งหวังของเราคือ ต้องก ารสร้ าง
วัฒนธรรมการดืม่ ชา กาแฟที่หลากหลาย และอนุรั กษ์ การดืม่ แบบผสมผสานวัฒนธรรมในชาติต่างๆ สาหรั บเราแล้ วนีเ่ ป็ นอีกสไตล์ หนึง่ ที่เรานาเสนอและ
มุ่งมั่นที่จะรั กษาระดับความนิยมให้ มีอยู่สบื ไปในทุกรุ่ นของสังคมและศิลปะแห่ งอรรถรสในการดืม่ ชาและกาแฟ แบรนด์ของเรามีอตั ราการเติบ โตที่สูง เป็ น
ที่ร้ ู จักเพิ่ มขึน้ เรื่ อยๆในเมืองไทย ทั้งในโลกอินเตอร์ เน็ต on line และ off line เราได้ม่ ุ งมั่นในการทาการตลาดเพื่ อสร้ างความนิยมเสมอมาบน
พื้นฐานของคุณภาพแห่ งรสชาติชากาแฟสดๆของเรา
เราได้พั ฒนาสูตรชงแบบกาแฟสดและแบบชงที่คล้ ายกับกาแฟโบราณขึน้ มาซึ่งสามารถทาได้สองรู ปแบบซึ่งท่ านจะมีเครื่ องทากาแฟสดหรื อไม่ มีเครื่ องทา
กาแฟสดก็สามารถทาได้ วัตถุดบิ ของเราเป็ นเมล็ดกาแฟคัว่ และเมล็ดกาแฟคัว่ บดคุณภาพสูง สายพั นธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้า ส่ วนใบชาเราคัดสร รใบชา
คุณภาพที่ยังคงกลิน่ ความหอมกรุ่ นของใบชา ให้ ได้ร สชาติอร่ อยของชาอินเดียจากรั ฐอัสสัมแท้ ๆ สูตรในการชงชานั้นก็มีสองสูตรเช่ นกัน จะชง แบบไหนก็
ออกมาเป็ นชาสดๆ ผู้ ที่ได้ลมิ้ ลองล้ วนติดใจในรสชาติ ทาให้ เกิดความคิดถึงอยากกลับมาดืม่ อีกครั้ ง

การลงทุน

5 รู ปแบบการลงทุน
(1) โปรโมชัน่ พิเศษ 6,900 บาท ( สู ตรกาแฟชงสาเร็ จ)
(ป้ายร้ าน, ป้ายเมนูตง้ ั พื้น , ป้ายโลโก้ , พร้ อมคู่มือวิธีการ 1 เล่ ม และวัตถุดบิ ใบชา-กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 1,000 แก้ ว )

(2) 19,000 บาท (สู ตรกาแฟชงสาเร็ จ)

(ป้ายร้ าน, ป้ายเมนูตง้ ั พื้น , ป้ายโลโก้ , พร้ อมคู่มือวิธีการ 1 เล่ ม , วัตถุดบิ ใบชา-กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 2,000 แก้ ว และเพิ่ มอุปกรณ์ ในการทา
ทั้งหมดครบชุด )

(3) 39,000 บาท (สู ตรกาแฟชงสาเร็ จ)
(ป้ายร้ าน, ป้ายเมนูตง้ ั พื้น , ป้ายโลโก้ , พร้ อมคู่มือวิธีการ 1 เล่ ม , วัตถุดบิ ใบชา-กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 2,000 แก้ ว , อุปกรณ์ ในการทาทั้งหมด
ครบชุด และเพิ่ ม KIOS K ร้ านขนาด 1.2 เมตร)

(4) 110,000 บาท (สู ตรกาแฟสด+ สู ตรกาแฟชงสาเร็ จ)
(ป้ายร้ าน, ป้ายเมนูตง้ ั พื้น , ป้ายโลโก้ , อบรมวิธีการทาพร้ อมคู่มือ, วัตถุดบิ ใบชา-กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 2,000 แก้ ว , อุปกรณ์ ในการทาทั้งหมด
ครบชุดของชาอินเดีย , และเพิ่ มเครื่ องทากาแฟสดพร้ อมอุปกรณ์ ครบชุด สาหรั บทากาแฟเปอร์ เซียสูตรกาแฟสดรวม 5รสคือ 1.Persian
Espresso 2.Persian Cappuccino 3.Persian Latte 4.Persian Mocca 5.Persian Cocoa)

(5) 130,000 บาท (สู ตรกาแฟสด+ สู ตรกาแฟชงสาเร็ จ)
(ป้ายร้ าน, ป้ายเมนูตง้ ั พื้น , ป้ายโลโก้ , อบรมวิธีการทาพร้ อมคู่มือ, วัตถุดบิ ใบชา-กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 2,000 แก้ ว , อุปกรณ์ ในการทาทั้งหมด
ครบชุดของชาอินเดีย , เครื่ องทากาแฟสดพร้ อมอุปกรณ์ ครบชุด สาหรั บทากาแฟเปอร์ เซียสูตรกาแฟสดรวม 5รสคือ 1.Persian Espre sso
2.Persian Cappuccino 3.Persian Latte 4.Persian Mocca 5.Persian Cocoa, และเพิ่ ม KIOSK
ร้ านขนาด 1.2เมตร)

* ฟรี ! ค่าแฟรนไชส์*
* ไม่ เสียค่า Loyalty Fee*
* ไม่ หกั เปอร์ เซ็ นต์ การขาย*
* เป็ นเจ้ าของร้ านได้ เต็มตัว*
* ฟรี ! อบรมวิธีการทา พร้ อมทาขายได้ ทนั ที*
* หรื อ! สาหรั บ ผู้ ที่สนใจแฟรนไชส์ แต่ไม่ สะดวกเดินทางมาอบรมที่กรุ งเทพฯ (ซอย ลาดพร้ าว87) ทาง เราจะจัดส่ งสินค้าไปให้ ทางไปรษณีย์พ ร้ อมคู่มือ
การทาชาอินเดีย -กาแฟเปอร์ เซียโดยละเอียดครั บ ซึ่งสามารถทาตามขัน้ ตอนจากคู่มือได้ง่าย

ชาอินเดีย กาแฟเปอร์ เซี ย ลุยตลาดกาแฟสดเต็มตัว ขยายสาขาแบบ110,000 บาท
แฟรนไชส์ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์ เซีย ในรู ปแบบการลงทุน 110, 000 เป็ นแบบกาแฟสด ลักษณะการเปิ ดร้ านกาแฟสดที่เปิ ดกว้ างให้ ออกแบบร้ านได้เอง
สามารถควบคุมต้นทุนในการเปิ ดร้ านของตนได้ ว่ าจะให้ อยู่ในระดับไหน ใช้ ชื่อร้ าน ชื่อแบรนด์ของตัวเองได้ฉี กกรอบแฟรนไชส์ ที่มีในตลาด ซึ่งหากจะ
กล่ าวตามตรงตามหลักการรู ปแบบทั้งหมดที่เราเปิ ดกว้ างนีท้ าให้ เราเหมือนไม่ ใช่ แฟรนไชส์ แต่การกาหนดจุดที่ขายว่ าจุดหนึง่ จะมีผ้ ู ขายแค่เ จ้ าเดียวในพื้นที่
เราสามารถกาหนดได้จึงเป็ นลักษณะแบบแบรนด์ร่ วมคือแบรนด์ The Indian Tea และตราสัญลักษณ์ เราสามารถเอาไปใช้ ได้และเรามีการสร้ างแบ
รนด์ตรงนีใ้ ห้ เป็ นที่รู้ จักคือหากลูกค้าเห็นตราโลโก้นแี้ สดงว่ ามั่นใจได้ว่าอร่ อย สด หอม ตราตรึ งในอารมณ์ สุดยอดแห่ งสุนทรี ยภาพในกา รดืม่ ชาอินเดีย
กาแฟเปอร์ เซีย ทีเดียว

ร้ านเลือกแฟรนไชส์ แบบ 110,000 เนือ่ งจากถูกใจ เมื่อเราเอาใจใส่ ในสิง่ สาคัญ มอบอุ ปกรณ์ ซึ่งเป็ นหัวใจในการทากาแฟสดคือ เครื่ องทากาแฟสด
EXPOBARและเครื่ องบดกาแฟ EXPOBAR เราต้องการให้ ร้ านทากาแฟสดอย่ างมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน เราจึงมอบเครื่ องทากาแฟสดอย่ างดี
พร้ อมเครื่ องบดเมล็ดกาแฟอย่ างดีดงั กล่ าวให้ และอุปกรณ์ บาริ สต้าครบชุดพร้ อมด้วยป้ายร้ าน ป้ายโลโ ก้ ป้ายเมนูตง้ ั พื้น คู่มือวิธีการทา วัตถุดบิ ทาได้
2,000 แก้ ว และที่จะเพิ่ มขึน้ มาอีกก็คอื อุปกรณ์ในการทาชาและกาแฟแบบสูตรชงสาเร็ จทั้งหมดครบชุดตัง้ แต่ เตาแม่ เหล็กไฟฟ้ า เตาต้ม หม้ อต้ม เ หยือก
ตวง กระบอกตวง กระบอกนา้ ใส่ ชา ขวดโหลโลโก้เอาไว้ ใส่ ชา กาแฟ เครื่ องปรุ งต่ างๆโชว์ แก้ วร้ อน แก้ วเย็น นม นา้ ผึ้ง น้ าตาล จุกจิกทั้งหมดที่จาเป็ นต้องใช้
ในการทา โดยไม่ ต้องหาซือ้ อะไรเพิ่ มอีก ทาขายได้ทันที พร้ อมอบรมวิธีทากาแฟสด ในเมนูต่างๆของ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์ เซีย และเรายังบู ชา พระ
พิ ฆเนศวร ปางทานขนมองค์ใหญ่ให้ อกี หนึง่ องค์ (เป็ นปางสาหรั บ ร้ านอาหารและเครื่ องดืม่ โดยเฉพาะซึ่งผ่ านพิ ธีบูชาเบิกเนตรแบบอินเดีย ) สาหรั บสักการะ
ภายในร้ าน ยังไม่ จบเท่ านั้นเรายังทาโฆษณาสาขาแต่ละสาขาที่เปิ ดในสือ่ เว็บไซต์ช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ของเราเองและเว็บอืน่ ๆ ที่เร าเสียค่าโฆษณาอย่ าง
เป็ นกิจจะลักษณะแยกสาหรั บร้ านแต่ละ ร้ านอีกด้วย ซึ่งมูลค่ารวมทั้งหมดเมื่อคิดไตร่ ตรองดูจะทราบว่ าคุ้มค่ามากสาหรั บการลงทุนในรู ปแบบนี้

วิธีการสัง่ ซี้อ

* วิธีสมัคร! ให้

แล้วกรอกรายละเอียด และส่งE-mail มา
ที่ sales@theindiantea.com ถือเป็ นการยืนยันการสัง่ ซื้ อ
ทางเราจะจัดส่งสินค้าวัตถุดิบและคูม่ ือไปให้ทางไปรษณีย์ภายใน 5-10 วัน
แล้วค่อยชาระเงินหลังจากทีไ่ ด้ รั บสินค้าเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ว

ระยะเวลาคืนทุน

ระยะเวลาในการคืนทุนขึน้ อยู่กบั ปั จจัยของทาเล การบริ หาร การตลาด ส่วนราคาขายปกติ แก้วละ 20 บาท ทว่ า ให้ สทิ ธิแฟรนไชซีปรั บราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ต้นทุนจริ ง ต่อแก้ วอยู่ที่ประมาณ 6 บาท หากขายได้วันละ 20 แก้ ว จะคืนทุนค่าแฟรนไชส์ ได้ในประมาณ 1 เดือน

คุณสมบัติ ผู้ลงทุน

ถ้าคุณมีร้ านอยู่แล้ ว เช่ น ร้ านกาแฟสด ร้ านกาแฟโบราณ ร้ านกาแฟอินดี้ ร้ านชากาแฟเป็ นซุ้ม /รถเข็น/รถมอเตอร์ ไซพ่ วง ร้ านนา้ ผลไม้ ร้ านนา้ ปั่น ร้ าน
เครื่ องดืม่ ต่างๆทุกชนิด ร้ านอาหารทุกรู ปแบบ หรื อ แม้ กระทั่งร้ านขายของทั่วๆไปทีมีพื้นที่หน้ าร้ านอยู่แล้ ว ฯลฯ สามารถนาเอา 5 เมนู ของ

ชาอินเดีย-

กาแฟเปอร์ เซี ยไปเสริ มได้ทันที สามารถทาให้ กลายเป็ นจุดเด่นของร้ านได้ในทันที เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้ าน หรื อสาหรั บคุณที่ไม่ เคยมีประสบการณ์
มาก่อนในการเปิ ดร้ านชากาแฟ ทางเรายินดีแนะนาทุกขัน้ ตอนโดยละเอียด

ข้ อมูลเพิ่มเติมอืน่ ๆ :

นอกจากชาอินเดีย -กาแฟเปอร์ เซียแล้ ว ในคีออสยังมีที่ว่างให้ วางขายขนมต่างๆได้ เช่ น คุกกี้ ขนมปั ง แซนด์วิชฯลฯ สาหรั บทานคู่กนั ทั้งนี้ แฟรนไชซี
สามารถหาขนมอืน่ ๆ มาขายเสริ มเองได้ ส่ วนการควบคุมคุณภาพแฟรนไชส์น้นั เป็ นจุดที่ให้ ความสาคัญสูง เพราะถ้าแบรนด์เสีย จะกลายเป็ นจุดอ่ อนของ
ธุร กิจทันที ดังนั้น จึงยอมลงทุนในการว่ าจ้ างผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบแฟรนไชส์ มาเป็ นผู้ วางระบบให้ ท้ งั หมด ไม่ ว่า กฎระเบียบต่างๆทั้งห ลาย เป็ นต้น ซึ่ง
มั่นใจว่ า จะสามารถรั กษามาตรฐานของแฟรนไชส์ ไว้ ได้ ทุกวันนี้ แฟรนไชส์ เกิดขึน้ เป็ นจานวนมาก ซึ่งประมาณ 90% ก็ไปไม่ ร อด ทางเราจึงเน้ นว่ าถ้า
จะให้ ธุร กิจอยู่ได้ แฟรนไชซีต้องอยู่ร อดให้ ได้ก่อน ซึ่งเป็ นสิง่ ที่สาคัญที่สุด และ 8ปี ที่ผ่ านมาสาหรั บ The Indian Tea Franchise

ในตลาดเมืองไทยก็เป็ นเครื่ องพิ สูจน์ ได้อย่ างดี ในการเดินต่อไปข้างหน้ า และพั ฒนาแบรนด์ให้
แข็งแรงและมั่นคง ในส่วนของทาเลการขายนั้น แนะนาว่ า ควรเป็ นแหล่ งชุมชน ในย่ านวัยรุ่ น
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย แหล่งคนทางาน ตลาดนัด หน้ าร้ านต่างๆ ห้ างต่างๆ ห้ างสรรพสินค้า
ต่างๆ หรื อแม้ แต่ร ถมอเตอร์ ไซด์พ่ วงก็ได้ โดยผู้ ซอื้ แฟรนไชส์ควรจะหาสถานที่ เองก่ อนที่
สะดวกและเหมอะสมกับผู้ ซอื้ เอง ส่ วนทางเรา จะช่ วยเหลือแนะนาพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งเรามีกบั
พั นธมิตรต่างๆ มาเสนอไว้ ให้ พิ จารณา ้้

เรามัน่ ใจใน คุณภาพทีด่ ีเยีย่ มของสินค้าเราซึ่ งวัตถุดิบส่ วนใหญ่ เรานาเข้ าสดๆโดยตรงมาจากประเทศอินเดีย ประกอบกับจุดเด่ น
ของแฟรนไชส์ชาอินเดีย-กาแฟเปอร์ เซี ย“The Indian Tea” เนือ่ งจากมีเสน่ห์ น่าดึงดู ดลูกค้าทีเ่ พียงแค่ได้ เห็นและได้
กลิน่ หอมของชาอินเดีย-กาแฟเปอร์ เซี ยทีไ่ ม่ เหมือนใคร ก็ต้องอยากเข้ ามาลิม้ ลองชิมอย่ างแน่นอน และทีส่ าคัญเป็ นเจ้ าแรกและเจ้ า
เดียวในขณะนี้ และสร้ างแบรนด์ ให้จดจามาก่ อนและยังจะเดินหน้าต่ อไปอย่ างไม่ หยุดยั้ง ในฐานะทีเ่ ป็ นผู้นาในวงการชาอินเดียกาแฟเปอร์ เซี ยในประเทศไทย

มาและร่ วมเป็ นส่วนหนึง่ ในตานานของเรา
COME AND BECOME ONE OF OUR LEGEND
THE INDIAN TEA FRANCHISE
ชาอินเดีย กาแฟเปอร์ เซีย แฟรนไชส์
เลขที่ 927/ 199 ซอยลาดพร้ าว 87 ถนนลาดพร้ าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

Mobile : 086-777-4973, 084-682-5999
E-mail : sales@theindiantea.com
Website : www.theindiantea.com

ต้ อ งการข้ อ มูล เพิ่มเติมคลิ กที่ นี่

The Indian Tea
theindiantea

theindiantea แฟรนไชส์กาแฟ ชาอิ น เดี ย กาแฟเปอร์ เซีย สัมภาษณ์โดยไทยแฟรนไชส์ fb.me/1Bdct2mQ4 7 day s ago · reply · retweet · f av orite

theindiantea ชาอิ น เดี ย - กาแฟเปอร์ เซีย เป็ น ยังไง?:youtu.be/7P6m9LNtxwQ via@youtube 23 minutes ago · reply · retweet · f av orite

theindiantea Review: งานมหกรรมสร้างสรรค์ธุ รกิ จ ไร้ขีดจากัด Biz Expo 2011 fb.me/UltGnmG4 19 days ago · reply

· retweet · f av orite

theindiantea แฟรนไชส์กาแฟสด ชาอิ น เดี ย -กาแฟเปอร์เซีย..., ดูทวี ยี อ้ นหลัง, ดูรายการย้อนหลัง |ThaiFranchiseTV.com fb.me/NRw6RCMF17 day s ago · reply

· retweet · f av orite

theindiantea แฟรนไชส์กาแฟ ชาอิ น เดี ย กาแฟเปอร์ เซีย สัมภาษณ์โดยไทยแฟรนไชส์ fb.me/1Bdct2mQ4 7 day s ago · reply · retweet · f av orite
Join the conversation

คลิ๊ ก คาถาม คาตอบ
แฟรนไชส์ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์ เซีย

Copyrights © 2010 www.theindiantea.com All Rights Reserved.