P. 1
แฟรนไชส์กาแฟ

แฟรนไชส์กาแฟ

Views: 124|Likes:
แฟรนไชส์กาแฟ,แฟรนไชส์กาแฟสด,กาแฟ,กาแฟสด,ขายกาแฟ,ขายกาแฟสด,เปิดร้านกาแฟ,เปิดร้านกาแฟสด,เมนูกาแฟ,เมนูกาแฟสด,กาแฟโบราณ,แฟรนไชส์กาแฟโบราณ,เครื่องทำกาแฟ,เครื่องทำกาแฟสด,เครื่องบดเมล็ดกาแฟ,เครื่องบดเมล็ดกาแฟสด,เมล็ดกาแฟ,เมล็ดกาแฟสด
แฟรนไชส์กาแฟ,แฟรนไชส์กาแฟสด,กาแฟ,กาแฟสด,ขายกาแฟ,ขายกาแฟสด,เปิดร้านกาแฟ,เปิดร้านกาแฟสด,เมนูกาแฟ,เมนูกาแฟสด,กาแฟโบราณ,แฟรนไชส์กาแฟโบราณ,เครื่องทำกาแฟ,เครื่องทำกาแฟสด,เครื่องบดเมล็ดกาแฟ,เครื่องบดเมล็ดกาแฟสด,เมล็ดกาแฟ,เมล็ดกาแฟสด

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

ด้วยรสชาติ และชื่อเสี ยงของ “ ชาอิ นเดี ย ” อั นเป็ นที่ยอมรับในหมู ่ นักดื่ มชาอย่ างกว้ างขวาง ประกอบกั บทุ กวันนี ้ กระแสนิยมทั

้ งแฟชั่น และวัฒนธรรมอิ นเดี ย ก าลั งมาแรงในเมื องไทย ด้วยเหตุ นี ้ ทางเราจึงได้คว้ าเทรนด์ฮิต
มาสร้ างเป็ นธุรกิ จ “ แฟรนไชส์ ชาอิ นเดี ย ” เจ้าภาพในชื่อแบรนด์ “The Indian Tea”
ในหมู ่ ผู ้ นิยมดื่ มชาจะรู ้ กั นดี ว่ า ชาอิ นเดี ยแท้ ๆนั ้ น มี เอกลั กษณ์ เฉพาะตั วทั ้ งด้าน รสและกลิ่ นหอม ซึ่งมาจากใบชา และ สมุ นไพรหลากหล ายชนิด ทว่ า ส าหรับคนทั่วไปแล้ว จะหาชิมได้ยาก จึงได้หยิบจุดนี ้ มาเป็ นแนวทางธุรกิ จ
ด้วยการนาชาต้นตารับอิ นเดี ยแ ท้ ๆ มาสร้ างกระแสนิยม เสริ ฟแก่ ผู ้ บริ โภคในวงกว้ าง ยิ่งในปัจุบัน ได้มี การเสริ มทับด้วย “ กาแฟเปอร์ เซีย ” อี กแล้วด้วยนั ้ น ทาให้กลายเป็ นจุดดึ งดู ดลูกค้าได้อย่ างดี และสมบู รณ์ ถึ งทุ กวันนี ้รายได้ส่ วน
หนึ่ งจากการ
ซื ้อแฟรน
ไชส์ บริ จาค
ให้ มู ลนิธิ เด็ก

รายได้ส่ วน
หนึ่ งจากการ
ซื ้อแฟรน
ไชส์ บริ จาค
ให้ unicef

รายได้ส่ วน
หนึ่ งจากการ
ซื ้อแฟรน


ไชส์ บริ จาก
ให้ ผู ้ ประสบ
อุ ทกภั ย
ชื่ อธุรกิ จ (ไทย) : ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์ เซี ย แฟรนไชส์
ชื่ อธุรกิ จ (อั งกฤษ): The Indian Tea & Persian Coffee Franchise
ความเป็ นมา:
ธุรกิ จชาอิ นเดียในชื่ อ “The Indian Tea” เริ่ มขึ ้ นเมื่ อต้นปี 2546 ซึ่ งถื อได้ว่ าเป็ นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยทดลองตลาดเมื องไทยมาแล้ วเกื อบ 9 ปี เริ่ มด้วย
ชา 10 รส ก่ อนที่ จะปรับปรุ งรสชาติให้ กลมกล่ อมถู กปากผู ้ บริ โภคในเมื องไทยให้ ได้มากที่ สุ ดมาถึ งทุ กวันนี ้ จนเหลื อชาอิ น เดียและกาแฟเปอร์ เซี ย รวม5รส ได้แก่
1) Persian Coffee 2) Masala Milk Tea 3) Cardamon Milk Tea 4) Honey Milk Tea 5) Black Tea และเพิ่ มสู ตรกาแฟสดอี ก 5รส ได้แก่ 1)
Persian Espresso 2) Persian Cappuccino 3) Persian Latte 4) Persian Mocca 5) Persian Cocoa

ใหม่ ! กาแฟเปอร์ เซี ย:
มาถึ ง พ.ศ.นี ้ คงปฏิ เสธได้ยากว่ าธุรกิ จ ชา กาแฟ ได้รับความนิยมตลอดมา ตั ้ งแต่ อดีตจนถึ งปัจจุบั น เรี ยกได้ว่ าเป็ นสิ่ งจาเป็ นในชี วิตประจาวันเลย ก็ ว่ าได้ และด้วย
เสี ยงเรี ยกร้ องอย่ างต่ อเนื่ องว่ าถ้ ามี กาแฟมาเสริ มทัพกั บ“ชาอิ นเดี ย” ด้วยแล้ ว ผู ้ บริ โภคและลู กค้ าของThe Indian Tea Franchise เองจะมี ตัวเลื อก
มากขึ ้ นและสมบู รณ์
ทาง The Indian Tea Franchise เองก็ ได้วิจั ยและศึ กษามาตลอดเกี่ ยวกั บกาแฟที่ จะมี การมาเสริ มทับและแน่ นอนว่ า การค้ นหากาแฟซึ่ งมี กลิ่ นอาย
แบบอิ นเดียนั ้ นไม่ ใช่ เรื่ องง่ ายนัก ดังนั ้ น การเกิ ดขึ ้ นของ “กาแฟเปอร์ เซี ย” (Persian Coffee) คือค าตอบ และก็ ไม่ ใช่ เรื่ องง่ ายเช่ นกั น ที่ จะหาทานกาแฟ
เปอร์ เซี ยแท้ ๆสักแก้วในปัจจุบั น
“กาแฟเปอร์ เซี ย” (Persian Coffee) มี ที่ มาจากวัฒนธรรมของชาวเบดูอิ น ซึ่ งเป็ นกลุ ่ มชาติพันธุ ์ หลักที่ อาศัยในดินแดนทะเลทราย หรื อเ รี ยกอี กอย่ างหนึ่ ง
คือชาวเปอร์ เซี ยโบราณ ในปัจจุบั นคือดินแดนหรื อกลุ ่ มประเทศตะวันออกกลางนั่ นเอง

คุ ณมาโนช อัทมารามานี
(เจ้าของกิ จการ)

การรับรองแขกของชาวเบดูอิ นที่ มาเยี่ยมเยื อน ด้วยกาแฟแบบเปอร์ เซี ย ซึ่ งมี กลิ่ นหอมชวนรับประทาน นั ้ นถื อเป็ น
การให้ เกี ยรติอันสู งสุ ดต่ อแขก และชาวเบดูอิ นนั ้ นยั งมี ธรรมเนียมข้อหนึ่ งว่ าหากชายหนุ ่ มเสนอกาแฟให้ หญิ งสาว
แล้ วหญิ งสาวรับ หมายความว่ าหญิ งนั ้ นต้องแต่ งงานกั บหนุ ่ มผู ้ ให้ การแต่ งงานจะต้องก าหนดสิ นสอดเป็ นจานวน
แพะหรื อแกะตามแต่ ระบุ และต้องจั ดพิ ธี ฉลอง 3 วัน 3 คืน ในกระโจมหนังขนาดยาวของพวกเขา ทั ้ งยั งสรรพคุ ณที่
มี ประโยชน์ ต่ อร่ างกายด้วยสมุ นไพรใน “กาแฟเปอร์ เซี ย” นั ้ น เช่ น ขับลม แก้ท้ องอื ด ท้ องเฟ้ อ อาหารไม่ ย่ อย บารุ ง
ธาตุ บารุ งร่ างกาย บารุ งหัวใจ แก้แพ้ แก้หวัด และคายความร้ อนในร่ างกายได้เป็ นอย่ างดี ซึ่ งเหมาะกั บประเทศไทย
เรา ที่ มี อากาศร้ อนมาก แม้จะไม่ เท่ ากั บอากาศในทะเลทรายก็ ตาม

ลั กษณะสิ นค้า ชาอิ นเดี ย – กาแฟเปอร์ เซี ย 5 รส (เย็น/ร้ อน)
(1) กาแฟเปอร์ เซี ย Persian Coffee
(2) ชานม มาซาล่ า Masala Milk Tea
(3) ชานม การ์ ดาม่ อม Cardamom Milk Tea
(4) ชานม น้ าผึ ้ ง Honey Milk Tea
(5) ชาด า Black Tea

สูตรกาแฟสด 5 รส (เย็น/ร้ อน)
(1) เปอร์ เชี่ ยน เอสเปรสโซ Persian Espresso
(2) เปอร์ เชี่ ยน คาปูชิโน Persian Cappuccino
(3) เปอร์ เชี่ ยน ลาเต้ Persian Latte
(4) เปอร์ เชี่ ยน มอคคา Persian Mocca
(5) เปอร์ เชี่ ยน โกโก้ Persian Cocoa

ผสมสมุนไพรต่ างๆเช่ น อบเชย กานพลู ใบเบย์ ขิ ง พริ กไทยด า กระวาน น้ าผึ ้ ง ฯลฯ

จานวนสาขา กว่ า 300 สาขา ทั่วประเทศรู ปแบบแฟรนไชส์ กาแฟสด ราคาเริ่ มต้ น 110,000 บาท
รู ปแบบแฟรนไชส์ กาแฟชงส าเร็ จ ราคาเริ่ มต้ น 6,900 บาท


ธุรกิ จแฟรนไชส์ กาแฟสดมี มากมายหลากหลายยี่ห้อให้ท่ านเลื อกพิ จารณา แฟรนไชส์ กาแฟสด ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์ เซีย เป็ นอี กหนึ่ งธุรกิ จที่น่ า สนใจศึ กษา
เนื่ องจากสามารถเพิ่ มเมนูกั บกาแฟสดธรรมดาที่ท่ านมี ในร้ านหรื อหากท่ านได้ตั ดสิ นใจเลื อกแฟรนไชส์ กาแฟสดเจ้าใดและเจ้านั ้ นเปิ ดกว้ างใ ห้ท่ านสามารถ
นาแฟรนไชส์ กาแฟสดของเรามาเสริ มด้วยท่ านก็ สามารถนาแฟรนไชส์ กาแฟสดของเราเข้าไปร่ วมด้วยได้ ส่ วนตั วเราเองนั ้ นเราเปิ ดกว้ าง ไม่ ว่ าท่ าน จะซื ้ อแฟ
รนไชส์ กาแฟสดจากที่ใดเจ้าใดมาก็ ตามสามารถนาแฟรนไชส์ กาแฟสดของเราเข้าไปเสริ มได้ทั ้ งนั ้ น ไม่ มี ปิ ดกั ้ นแต่อย่ างใด ขอเพี ยงท่ านมี เครื่ องทากาแฟสด
และเครื่ องบดกาแฟ ท่ านก็ สามารถนา ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์ เซีย เข้าไปประยุกต์กั บเมนูในร้ านของท่ านได้ ด้วยความมุ ่ งหวังของเราคื อ ต้องก ารสร้ าง
วัฒนธรรมการดื่ ม ชา กาแฟที่หลากหลาย และอนุรักษ์ การดื่ มแบบผสมผสานวัฒนธรรมในชาติ ต่างๆ ส าหรับเราแล้วนี่ เ ป็ นอี กสไตล์ หนึ่ งที่เรานาเสนอและ
มุ ่ งมั่นที่จะรักษาระดั บความนิยมให้มี อยู ่ สื บไปในทุ กรุ ่ นของสั งคมและศิ ลปะแห่ งอรรถรสในการดื่ มชาและกาแฟ แบรนด์ของเรามี อั ตราการเติ บ โตที่สูง เป็ น
ที่รู ้ จักเพิ่ มขึ ้ นเรื่ อยๆในเมื องไทย ทั ้ งในโลกอิ นเตอร์ เน็ต on line และ off line เราได้มุ ่ งมั่นในการทาการตลาดเพื่ อสร้ างความนิยมเสมอมาบน
พื ้นฐานของคุ ณภาพแห่ งรสชาติ ชากาแฟสดๆของเรา


เราได้พัฒนาสูตรชงแบบกาแฟสดและแบบชงที่คล้ายกั บกาแฟโบราณขึ ้ นมาซึ่งสามารถทาได้สองรู ปแบบซึ่งท่ านจะมี เครื่ องทากาแฟสดหรื อไม่ มี เครื่ องทา
กาแฟสดก็ สามารถทาได้ วัตถุ ดิ บของเราเป็ นเมล็ ดกาแฟคั่ วและเมล็ ดกาแฟคั่ วบดคุ ณภาพสูง สายพันธุ ์ อาราบิ ก้าและโรบัสต้า ส่ วนใบชาเราคั ดสร รใบชา
คุ ณภาพที่ยังคงกลิ่ นความหอมกรุ ่ นของใบชา ให้ได้รสชาติ อร่ อยของชาอิ นเดี ยจากรัฐอั สสั มแท้ ๆ สูตรในการชงชานั ้ นก็ มี สองสูตรเช่ นกั น จะชง แบบไหนก็
ออกมาเป็ นชาสดๆ ผู ้ ที่ได้ลิ ้ มลองล้วนติ ดใจในรสชาติ ทาให้เกิ ดความคิ ดถึ งอยากกลั บมาดื่ มอี กครั ้ ง

การลงทุน 5 รู ปแบบการลงทุน
(1) โปรโมชั่ นพิเศษ 6,900 บาท (สู ตรกาแฟชงส าเร็ จ)
(ป้ ายร้ าน, ป้ ายเมนูตั ้ งพื ้น, ป้ ายโลโก้ , พร้ อมคู ่มื อวิธีการ 1 เล่ ม และวัตถุ ดิ บใบชา- กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 1,000 แก้ว)
(2) 19,000 บาท (สู ตรกาแฟชงส าเร็ จ)
(ป้ ายร้ าน, ป้ ายเมนูตั ้ งพื ้น, ป้ ายโลโก้ , พร้ อมคู ่มื อวิธีการ 1 เล่ ม, วัตถุ ดิ บใบชา- กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 2,000 แก้ว และเพิ่ มอุปกรณ์ ในการทา
ทั ้ งหมดครบชุด)
(3) 39,000 บาท (สู ตรกาแฟชงส าเร็ จ)
(ป้ ายร้ าน, ป้ ายเมนูตั ้ งพื ้น, ป้ ายโลโก้ , พร้ อมคู ่มื อวิธีการ 1 เล่ ม, วัตถุ ดิ บใบชา- กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 2,000 แก้ว, อุปกรณ์ ในการทาทั ้ งหมด
ครบชุด และเพิ่ ม KIOSK ร้ านขนาด 1.2 เมตร)
(4) 110,000 บาท (สู ตรกาแฟสด + สู ตรกาแฟชงส าเร็ จ)
(ป้ ายร้ าน, ป้ ายเมนูตั ้ งพื ้น, ป้ ายโลโก้ , อบรมวิธีการทาพร้ อมคู ่มื อ, วัตถุ ดิ บใบชา- กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 2,000 แก้ว, อุปกรณ์ ในการทาทั ้ งหมด
ครบชุดของชาอิ นเดี ย , และเพิ่ มเครื่ องทากาแฟสดพร้ อมอุปกรณ์ ครบชุด ส าหรับทากาแฟเปอร์ เซียสูตรกาแฟสดรวม 5รสคื อ 1.Persian
Espresso 2.Persian Cappuccino 3.Persian Latte 4.Persian Mocca 5.Persian Cocoa)
(5) 130,000 บาท (สู ตรกาแฟสด + สู ตรกาแฟชงส าเร็ จ)
(ป้ ายร้ าน, ป้ ายเมนูตั ้ งพื ้น, ป้ ายโลโก้ , อบรมวิธีการทาพร้ อมคู ่มื อ, วัตถุ ดิ บใบชา- กาแฟ-เครื่ องปรุ งฯรวมทาได้ 2,000 แก้ว, อุปกรณ์ ในการทาทั ้ งหมด
ครบชุดของชาอิ นเดี ย , เครื่ องทากาแฟสดพร้ อมอุปกรณ์ ครบชุด ส าหรับทากาแฟเปอร์ เซียสูตรกาแฟสดรวม 5รสคื อ 1.Persian Espresso
2.Persian Cappuccino 3.Persian Latte 4.Persian Mocca 5.Persian Cocoa, และเพิ่ ม KIOSK
ร้ านขนาด 1.2เมตร)
* ฟรี ! ค่าแฟรนไชส์ *
* ไม่ เสี ยค่า Loyalty Fee*
* ไม่ หั กเปอร์ เซ็ นต์ การขาย*
* เป็ นเจ้าของร้ านได้ เต็ มตัว*
* ฟรี ! อบรมวิธีการทา พร้ อมทาขายได้ ทั นที *
* หรื อ! ส าหรับ ผู ้ ที่สนใจแฟรนไชส์ แต่ไม่ สะดวกเดิ นทางมาอบรมที่กรุ งเทพฯ (ซอย ลาดพร้ าว87) ทาง เราจะจัดส่ งสิ นค้าไปให้ทางไปรษณี ย์ พร้ อมคู ่มื อ
การทาชาอิ นเดี ย-กาแฟเปอร์ เซียโดยละเอี ยดครับ ซึ่งสามารถทาตามขั ้ นตอนจากคู ่มื อได้ง่าย
ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์ เซี ย ลุยตลาดกาแฟสดเต็ มตัว ขยายสาขาแบบ 110,000 บาท
แฟรนไชส์ ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์ เซีย ในรู ปแบบการลงทุ น 110, 000 เป็ นแบบกาแฟสด ลั กษณะการเปิ ดร้ านกาแฟสดที่เปิ ดกว้ างให้ออกแบบร้ านได้เอง
สามารถควบคุ มต้นทุ นในการเปิ ดร้ านของตนได้ ว่ าจะให้อยู ่ ในระดั บไหน ใช้ชื่อร้ าน ชื่อแบรนด์ของตั วเองได้ฉี กกรอบแฟรนไชส์ ที่มี ในตลาด ซึ่งหากจะ
กล่ าวตามตรงตามหลั กการรู ปแบบทั ้ งหมดที่เราเปิ ดกว้ างนี ้ ทาให้เราเหมื อนไม่ ใช่ แฟรนไชส์ แต่การก าหนดจุดที่ขายว่ าจุดหนึ่ งจะมี ผู ้ ขายแค่เ จ้าเดี ยวในพื ้นที่
เราสามารถก าหนดได้จึงเป็ นลั กษณะแบบแบรนด์ร่ วมคื อแบรนด์ The Indian Tea และตราสั ญลั กษณ์ เราสามารถเอาไปใช้ได้และเรามี การสร้ างแบ
รนด์ตรงนี ้ ให้เป็ นที่รู ้ จักคื อหากลูกค้าเห็นตราโลโก้นี ้ แสดงว่ ามั่นใจได้ว่ าอร่ อย สด หอม ตราตรึ งในอารมณ์ สุดยอดแห่ งสุนทรี ยภาพในกา รดื่ ม ชาอิ นเดี ย
กาแฟเปอร์ เซีย ทีเดี ยว

ร้ านเลื อกแฟรนไชส์ แบบ 110,000 เนื่ องจากถู กใจ เมื่อเราเอาใจใส่ ในสิ่ งส าคั ญ มอบอุ ปกรณ์ ซึ่งเป็ นหัวใจในการทากาแฟสดคื อ เครื่ องทากาแฟสด
EXPOBARและเครื่ องบดกาแฟ EXPOBAR เราต้องการให้ร้ านทากาแฟสดอย่ างมี คุ ณภาพ มี มาตรฐาน เราจึงมอบเครื่ องทากาแฟสดอย่ างดี
พร้ อมเครื่ องบดเมล็ ดกาแฟอย่ างดี ดั งกล่ าวให้ และอุปกรณ์ บาริ สต้าครบชุดพร้ อมด้วยป้ ายร้ าน ป้ ายโลโ ก้ ป้ ายเมนูตั ้ งพื ้น คู ่มื อวิธีการทา วัตถุ ดิ บทาได้
2,000 แก้ว และที่จะเพิ่ มขึ ้ นมาอี กก็ คื อ อุปกรณ์ ในการทาชาและกาแฟแบบสูตรชงส าเร็ จทั ้ งหมดครบชุดตั ้ งแต่ เตาแม่ เหล็ กไฟฟ้ า เตาต้ม หม้ อต้ม เ หยือก
ตวง กระบอกตวง กระบอกน้ าใส่ ชา ขวดโหลโลโก้เอาไว้ ใส่ ชา กาแฟ เครื่ องปรุ งต่ างๆโชว์ แก้วร้ อน แก้วเย็น นม น้ าผึ ้ง น้าตาล จุกจิกทั ้ งหมดที่จาเป็ นต้องใช้
ในการทา โดยไม่ ต้องหาซื ้ ออะไรเพิ่ มอี ก ทาขายได้ทันที พร้ อมอบรมวิธีทากาแฟสด ในเมนูต่างๆของ ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์ เซีย และเรายังบู ชา พระ
พิ ฆเนศวร ปางทานขนมองค์ใหญ่ ให้อี กหนึ่ งองค์ (เป็ นปางส าหรับร้ านอาหารและเครื่ องดื่ มโดยเฉพาะซึ่งผ่ านพิ ธีบู ชาเบิ กเนตรแบบอิ นเดี ย ) ส าหรับสั กการะ
ภายในร้ าน ยังไม่ จบเท่ านั ้ นเรายังทาโฆษณาสาขาแต่ละสาขาที่เปิ ดในสื่ อเว็บไซต์ช่ องทางต่างๆ ทั ้ งเว็บไซต์ของเราเองและเว็บอื่ นๆ ที่เร าเสี ยค่าโฆษณาอย่ าง
เป็ นกิ จจะลั กษณะแยกส าหรับร้ านแต่ละ ร้ านอี กด้วย ซึ่งมู ลค่ารวมทั ้ งหมดเมื่อคิ ดไตร่ ตรองดู จะทราบว่ าคุ ้มค่ามากส าหรับการลงทุ นในรู ปแบบนี ้

วิธีการสั่ งซี ้ อ * วิธีสมัคร! ให้

แล้วกรอกรายละเอี ยด และส่ ง E-mail มา
ที่ sales@theindiantea.com ถื อเป็ นการยืนยันการสั่ งซื ้ อ
ทางเราจะจั ดส่ งสิ นค้าวัตถุ ดิ บและคู ่ มือไปให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 5-10 วัน
แล้วค่อยช าระเงิ นหลั งจากที่ ได้ รับสิ นค้าเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้วระยะเวลาคื นทุน
ระยะเวลาในการคื นทุ นขึ ้ นอยู ่ กั บปัจจัยของทาเล การบริ หาร การตลาด ส่ วนราคาขายปกติ แก้วละ 20 บาท ทว่ า ให้สิ ทธิแฟรนไชซีปรับราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทั ้ งนี ้ ต้นทุ นจริ ง ต่อแก้วอยู ่ ที่ประมาณ 6 บาท หากขายได้วันละ 20 แก้ว จะคื นทุ นค่าแฟรนไชส์ ได้ในประมาณ 1 เดื อน


คุ ณสมบัติ ผู ้ ลงทุน
ถ้าคุ ณมี ร้ านอยู ่ แล้ว เช่ น ร้ านกาแฟสด ร้ านกาแฟโบราณ ร้ านกาแฟอิ นดี ้ ร้ านชากาแฟเป็ นซุ ้ม /รถเข็ น/รถมอเตอร์ ไซพ่ วง ร้ านน้ าผลไม้ ร้ านน้ าปั่ น ร้ าน
เครื่ องดื่ มต่างๆทุ กชนิด ร้ านอาหารทุ กรู ปแบบ หรื อ แม้ กระทั่งร้ านขายของทั่วๆไปทีมี พื ้นที่หน้าร้ านอยู ่ แล้ว ฯลฯ สามารถนาเอา 5 เมนู ของ ชาอิ นเดี ย-
กาแฟเปอร์ เซี ยไปเสริ มได้ทันที สามารถทาให้กลายเป็ นจุดเด่นของร้ านได้ในทันที เพื่ อดึ งดู ดลูกค้าเข้ามาในร้ าน หรื อส าหรับคุ ณที่ไม่ เคยมี ประสบการณ์
มาก่ อนในการเปิ ดร้ านชากาแฟ ทางเรายินดี แนะนาทุ กขั ้ นตอนโดยละเอี ยด


ข้ อมูลเพิ่มเติ มอื่ นๆ :
นอกจากชาอิ นเดี ย- กาแฟเปอร์ เซียแล้ว ในคี ออสยังมี ที่ว่ างให้วางขายขนมต่างๆได้ เช่ น คุ กกี ้ ขนมปัง แซนด์วิชฯลฯ ส าหรับทานคู ่กั น ทั ้ งนี ้ แฟรนไชซี
สามารถหาขนมอื่ นๆ มาขายเสริ มเองได้ ส่ วนการควบคุ มคุ ณภาพแฟรนไชส์ นั ้ น เป็ นจุดที่ให้ความส าคั ญสูง เพราะถ้าแบรนด์เสี ย จะกลายเป็ นจุดอ่ อนของ
ธุรกิ จทันที ดั งนั ้ น จึงยอมลงทุ นในการว่ าจ้างผู ้ เชี่ยวชาญด้านระบบแฟรนไชส์ มาเป็ นผู ้ วางระบบให้ทั ้ งหมด ไม่ ว่ า กฎระเบี ยบต่างๆทั ้ งห ลาย เป็ นต้น ซึ่ง
มั่นใจว่ า จะสามารถรักษามาตรฐานของแฟรนไชส์ ไว้ ได้ ทุ กวันนี ้ แฟรนไชส์ เกิ ดขึ ้ นเป็ นจานวนมาก ซึ่งประมาณ 90% ก็ ไปไม่ รอด ทางเราจึงเน้นว่ าถ้า
จะให้ธุรกิ จอยู ่ ได้ แฟรนไชซีต้องอยู ่ รอดให้ได้ก่ อน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ส าคั ญที่สุด และ 8ปี ที่ผ่ านมาส าหรับ The Indian Tea Franchise
ในตลาดเมื องไทยก็ เป็ นเครื่ องพิ สูจน์ ได้อย่ างดี ในการเดิ นต่อไปข้างหน้า และพัฒนาแบรนด์ให้
แข็ งแรงและมั่นคง ในส่ วนของทาเลการขายนั ้ น แนะนาว่ า ควรเป็ นแหล่ งชุมชน ในย่ านวัยรุ ่ น
โรงเรี ยน มหาวิทยาลั ย แหล่ งคนทางาน ตลาดนัด หน้าร้ านต่างๆ ห้างต่างๆ ห้างสรรพสิ นค้า
ต่างๆ หรื อแม้ แต่รถมอเตอร์ ไซด์พ่ วงก็ ได้ โดยผู ้ ซื ้ อแฟรนไชส์ ควรจะหาสถานที่ เองก่ อนที่
สะดวกและเหมอะสมกั บผู ้ ซื ้ อเอง ส่ วนทางเรา จะช่ วยเหลื อแนะนาพื ้นที่ว่ างต่างๆ ซึ่งเรามี กั บ
พันธมิ ตรต่างๆ มาเสนอไว้ ให้พิ จารณา ้้

เรามั่ นใจใน คุ ณภาพที่ ดี เยี่ ยมของสิ นค้าเราซึ่ งวัตถุ ดิ บส่ วนใหญ่ เรานาเข้ าสดๆโดยตรงมาจากประเทศอิ นเดี ย ประกอบกั บจุดเด่ น
ของแฟรนไชส์ ชาอิ นเดี ย-กาแฟเปอร์ เซี ย “The Indian Tea” เนื่ องจากมีเสน่ ห์ น่ าดึ งดู ดลูกค้าที่ เพียงแค่ได้ เห็ นและได้
กลิ่ นหอมของชาอิ นเดี ย-กาแฟเปอร์ เซี ยที่ ไม่ เหมือนใคร ก็ ต้ องอยากเข้ ามาลิ ้ มลองชิมอย่ างแน่ นอน และที่ ส าคั ญเป็ นเจ้าแรกและเจ้า
เดี ยวในขณะนี ้ และสร้ างแบรนด์ ให้จดจามาก่ อนและยังจะเดิ นหน้าต่ อไปอย่ างไม่ หยุดยั ้ง ในฐานะที่ เป็ นผู ้ นาในวงการชาอิ นเดี ย-
กาแฟเปอร์ เซี ยในประเทศไทย

มาและร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในตานานของเรา
COME AND BECOME ONE OF OUR LEGEND
THE INDIAN TEA FRANCHISE
ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์ เซีย แฟรนไชส์
เลขที่ 927/ 199 ซอยลาดพร้ าว 87 ถนนลาดพร้ าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
Mobile : 086-777-4973, 084-682-5999
E-mail : sales@theindiantea.com
Website : www.theindiantea.com
ต้องการข้อมู ลเพิ่ มเติมคลิ กที่ นี่


The Indian Tea
theindiantea

theindiantea แฟรนไชส์ กาแฟ ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์เซีย สั มภาษณ์ โดยไทยแฟรนไชส์ fb.me/1Bdct2mQ47 day s ago · reply · retweet · f av orite

theindiantea ชาอิ นเดี ย - กาแฟเปอร์เซีย เป็ นยั งไง?:youtu.be/7P6m9LNtxwQ via@youtube23 minutes ago · reply · retweet · f av orite

theindiantea Review: งานมหกรรมสร้ างสรรค์ธุ รกิ จ ไร้ ขี ดจ ากั ด Biz Expo 2011 fb.me/UltGnmG419 days ago · reply · retweet · f av orite

theindiantea แฟรนไชส์ กาแฟสด ชาอิ นเดี ย -กาแฟเปอร์เซีย..., ดู ที วี ย้ อนหลั ง, ดู รายการย้ อนหลั ง |ThaiFranchiseTV.comfb.me/NRw6RCMF17 day s ago · reply · retweet · f av orite

theindiantea แฟรนไชส์ กาแฟ ชาอิ นเดี ย กาแฟเปอร์เซีย สั มภาษณ์ โดยไทยแฟรนไชส์ fb.me/1Bdct2mQ47 day s ago · reply · retweet · f av orite
Join the conversation
คลิ๊ก ค าถาม ค าตอบ
แฟรนไชส์ ชาอิ นเดีย กาแฟเปอร์ เซี ย

Copyrights © 2010 www.theindiantea.com All Rights Reserved.


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->