Đề cương tiểu luận Tài Chính Tiền Tệ

PhÇn I 1 2 3 II 1 2 3 4 PhÇn II I 1 2 3 II 1 2 III PhÇn III I II III PhÇn IV I II Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ GTGT Kh¸i niÖm Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thuÕ GTGT T¹i sao l¹i chän thuÕ GTGT Néi dung chñ yÕu cña thuÕ GTGT X¸c ®Þnh ph¹m vi ¸p dông C¸c h×nh thøc thuÕ GTGT ThuÕ suÊt Qu¶n lý thuÕ GTGT T×nh h×nh ¸p dông thuÕ GTGT trªn thÕ giíi vµ bµi häc kinh nghiÖm tõ nh÷ng níc ®· ¸p dông. T×nh h×nh ¸p dông thuÕ GTG T ë mét sè níc Thuþ §iÓn Philipine Trung Quèc Mét sè níc kinh tÕ ph¸t triÓn vÉn cha ¸p dông thuÕ GTGT Hoa Kú Australia Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ nh÷ng níc ®· ¸p dông thuÕ GTGT. Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ GTGT.

Nh÷ng tån t¹i cña hÖ thèng thuÕ hiÖn hµnh Sù cÇn thiÕ ph¶i c¶i c¸ch chÝnh s¸ch thuÕ Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ GTGT ë ViÖt Nam §¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn thuÕ GTGT æ ViÖt Nam Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau h¬n 2 n¨m thùc hiÖn Nh÷ng yÕu tè thóc ®Èy viÖc triÓn khai thùc hiÖn thuÕ GTGT ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn III Mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn

IV C¸c biÖn ph¸p xö lý víng m¾c vµ ph¬ng híng s¾p tíi PhÇn KÕt luËn V .

Gửi file *. . hai bạn và Sơn sẽ tổng hợp lại những nội dung phù hợp với bài tiều luận. Sương Hai bạn sẽ dựa trên đề cương cho sẵn và tìm tài liệu tương ứng với các đề mục trên. số liệu đã được canh chỉnh cho phù hợp để các bạn khác có thể dễ dàng chỉnh sửa với các nội dung tương ứng theo đề cương.Tổng hợp lại và dàn trang: Sơn (sau khi Sơn làm xong sẽ gửi lại cho các bạn để góp ý thêm) 2/ Cách gửi bài .doc chỉ bao gồm văn bản trơn cùng với hình ảnh.Tổng hợp tài liệu: Phương. Tân.Tìm kiếm tài liệu: Thành. Font chuẩn được sử dụng sẽ là font Times New Roman. .(mỗi cá nhân đều có nhiệm vụ tìm hiểu tống quát về nội dung bài tiểu luận và các thông tin liên quan) 1/ Công việc . Sơn Dựa trên những tài liệu mà Thành và Sương cung cấp. Ví dụ: Phần I: Những vấn đề chung về thuế GTGT 1/ Khái niệm .

11/02: Thành. . sau đó sẽ giao cho 1 bạn đi in. .com banana_322003@yahoo. báo cáo tiến độ công việc. Họp nhóm lần cuối.20/02: Các bạn nhận bài hoàn chỉnh (file Word đã canh lề.Gửi bài cho tất cả các bạn đúng thời gian đã được qui định với email Sơn đã chú thích bên dưới (gửi cho tất cả các bạn luôn nhé) .[Nội dung – Số liệu – Hình ảnh] 2/ Sự ra đời và phát triển của thuế GTGT [Nội dung – Số liệu – Hình ảnh] … .dean01@gmail. . Sương gửi tài liệu. Tân gửi bài hoàn chỉnh.13/02: Họp nhóm.com Trịnh Công Sơn Phạm Nguyễn . bìa và các thứ linh tinh). tạo mục lục.Tên file sẽ được lưu theo cấu trúc TieuLuan_[Ngaygui]_[Tennguoigui]_[Noidung] Ví dụ: TieuLuan_0602_Son_Tailieu (Nếu các bạn có tìm thêm tài liệu mới hay chỉnh sửa thêm thì sẽ gửi file khác với [Ngaygui] mới) 3/ Thời gian: .18/02: Phương. 4/ Thông tin thành viên nhóm Lớp KI1 KI1 Số điện thoại 0908790105 01268817017 Email dr.

com rock_crystal_plane@yahoo.com Trịnh Công Sơn UEH .1234567@yahoo.dean01@gmail.com (+84) 1242020779 (+84) 908790105 .Duy Tân Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Mỹ Sương Trần Hoàng Phương KI1 KI1 KI2 01219398915 01668177159 01208534270 nguyenvanthanh8992@yahoo.KI001 dr.com eclipse.