Convivència i civisme

VIURE I CONVIURE A VNG

INTRODUCCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pàg. 02 IMPULS A LA CONVIVÈNCIA. RELACIONS AMB LA CIUTADANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pàg. 04 2.1. Pla de Convivència 2.2. Oficina del Defensor/a de la Ciutadania 2.3. Oficina de Drets Civils 2.4. Altres serveis 2.4.1. Equip de Mediació 2.4.2. Pla d’Equitat 2.4.3. PAE PROMOCIÓ DEL CIVISME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pàg. 20 3.1. Substitució del pagament de les sancions per mes ures educatives i/o en benefici de la comunitat. 3.1.1. Fomentar el civisme en l’espai públic 3.1.2. Conviure gràcies al respecte mutu 3.1.3. Metodologia 3.1.4. Criteris per als menors 3.1.5. Criteris per als adults 3.2. Programa sobre usos de l’espai urbà 3.2.1. Objectius 3.2.2. El treball interdisciplinar 3.3. Altres Mapa d’incivisme Neteja de grafitis Els animals domèstics, uns “ciutadans” a tenir en compte Agenda XXI Oci responsable POLICIA LOCAL AL SERVEI DE LA CIUTAT . . . . . . . . . . . . . . . . .pàg. 31

1

Convivència i civisme

INTRODUCCIÓ
Pel govern de la ciutat, la convivència i el civisme són àmbits d’actuació prioritaris. Per aquest motiu, l’Ajuntament de VNG treballa de manera transversal, és a dir, amb la implicació de totes les regidories, les accions per impulsar la convivència i promoure el civisme a la ciutat. La capacitat de conviure, viure plegats, és, probablement, el principal atribut que defineix VNG i la seva ciutadania i cal que sigui una realitat percebuda per tots i totes. Per això, cal també treballar de ferm pel civisme, o el que és el mateix, pel comportament respectuós de la ciutadania amb les normes de convivència pública. Per què el civisme és una condició per a la convivència. Per assolir aquest objectiu, des de l’Ajuntament, és prioritari que les persones parlin i escoltin, amb serveis que treballin directament per garantir una millor convivència. Es considera que quan les relacions entre persones en una comunitat de veïns o en un barri es trenquen, els motius poden ser ben diversos, pel que és en aquest punt que l’administració en els darrers anys ha posat en marxa diversos serveis que donin suport i empara a la ciutadania. En el cas de VNG, es posen a disposició de la població el Centre de Mediació Ciutadana, el Pla de la Convivència, el Defensor del Ciutadà, el Pla d’Equitat i l’Oficina de Drets Civils. Referent al civisme, existeixen quatre preocupacions bàsiques en relació als actes incívics que pateix la ciutat: sorolls, brutícia i olors molestos, desperfectes al mobiliari urbà i incivisme en la conducció, tal i com es desprèn de les conclusions de les trobades amb ciutadans de VNGDebat, que apareixeran publicades a la nova web municipal que entrarà en funcionament properament. L’estudi del diagnòstic del Projecte Educatiu de Ciutat, PEC, assenyalava també el civisme com una de les qüestions claus a treballar. A més a més, el diagnòstic del Barri de Mar, el Consell Municipal de les Associacions de Veïns i el Pla de la Convivència, també són coincidents en aquest punt. Per aquest motiu, el passat mes de maig es va crear la Comissió de Civisme, formada per un regidor de cadascuna de les forces polítiques al capdavant del govern de la ciutat (el regidor adjunt a l’alcaldia, Xavier Carbonell; la regidora d’Esports i Joventut, Iolanda Sánchez; i el regidor de Promoció Econòmica, Adolf Montoliu). Com a proposta inicial, des de la Comissió es va acordar treballar en tres grans àmbits: revisió d’algunes ordenances, elabo-

2

Desembre 2006 3 .Convivència i civisme ració del Mapa d’incivisme de la ciutat i reforç de les mesures de mediació ciutadana. Aquestes propostes són fruit també de la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats i col·lectius amb els que s’han mantingut i es mantenen contactes per fer una VNG més cívica i convivencial. A més a més. a banda de les tasques específiques dirigides a garantir la seguretat de la ciutadania. la Policia Local. porta a terme accions preventives amb l’objectiu de promoure conductes cíviques i millorar la convivència.

Es vol també promoure que la xarxa social i de participació de la ciutat reflecteixi la diversitat de totes les persones que hi viuen. treballar per la igualtat d’oportunitats. El Pla de la Convivència vol facilitar l’apropament i l’intercanvi entre persones de diferents procedències. RELACIONS AMB LA CIUTADANIA Quan les relacions entre persones en una comunitat de veïns o en un barri es trenquen. el respecte. sobre la ciutat on viuen. A través d’un treball transversal dintre de l’Ajuntament de VNG el Pla per la Convivència informarà i assessorarà les persones nouvingudes. l’Ajuntament de VNG desplega diversos serveis que donen suport i empara a la ciutadania: 2. des de la laïcitat. A més a més. Els punts de partida d’aquest pla són el respecte als drets humans. PLA DE CONVIVÈNCIA L’Ajuntament de VNG ha engegat el Pla per la Convivència per tal d’acollir a la població nouvinguda. l’ús de la llengua catalana com a factor de cohesió. També preveu actuar sobre l’espai públic. als drets de llibertat religiosa. adaptar i millorar els serveis públics i promoure la convivència i la cohesió social. El desenvolupament del pla servirà per analitzar de forma continuada la realitat sociodemogràfica i econòmica de VNG. lluitar contra la discriminació. En aquest punt. els recursos existents i els seus drets i deures. la defensa dels valors democràtics. prevenint i abordant situacions i actituds de discriminació de qualsevol tipus. s’impulsarà la llengua catalana com a llengua d’ús habitual en tota la ciutadania. la construcció del sentit de pertinença a una societat comuna i la cohesió social. 4 .Convivència i civisme IMPULS A LA CONVIVÈNCIA. promovent l’adequació dels serveis públics als nous reptes i necessitats emergents de la ciutat i vetllant pel seu ús.1. en el moment de la seva arribada. els motius poden ser ben diversos. el reconeixement de la diversitat cultural. el respecte de la llei i de l’Estat de dret.

de les mercaderies. que és la mobilitat que pròpiament s'anomena immigració. La immigració modifica aquesta situació substancialment. feina o canvi d'espai vital i de treball i subsistència econòmica. La cultura política democràtica ara és revela feble. cultural. No hi ha dubte que aquest procés té efectes rellevants sobre l'estructura social. sobretot perquè es fa evident la diferència. En menys de 6 o 7 anys s'està arribant a nivells de recepció de població a la recerca de la seva supervivència similars als que han rebut altres països europeus en 50 anys. tot i que aquesta darrera està acostumada al fet immigratori. lingüístic i religiós. La societat espanyola i catalana. societats altament homogènies ètnicament. a tot el planeta. del nivell de mobilitat dels recursos financers. fa quatre dies. Quan aquestes afloren sembla com si el sistema social i polític. L'acceptació formal de la diferència. de la informació. és una conseqüència directa de la mateixa evolució de la societat humana. per raons d'estudis. no incloïa la coexistència real de veritables diferències. 5 . L'increment progressiu. social. En el cas espanyol i català aquest procés ha adquirit una característica peculiar que és la velocitat en la que s'ha produït. estigués en perill de desaparèixer. turisme. eren. basat en el dret a la diferència. i també de les persones. per tant. a través dels principis i valors democràtics.Convivència i civisme El fet immigratori és un reflex més d'un nou escenari de convivència en el que les dinàmiques globals i les locals es confronten cada cop una mica més intensament. dues dimensions: haver-se convertit en una societat receptora d'immigració i haver-ho fet a una altíssima velocitat. Aquesta novetat social té.

el carrer • els serveis públics. per tant. l'escenari associatiu. no discriminació per raons de gènere. la biblioteca. No hi ha possibilitat d'una ciutat convivencial i sostenible sense espais. equitat. El marc cultural i polític democràtic no és neutral. justícia social. fortament democràtiques.Convivència i civisme Les primeres reaccions davant el fet immigratori van ser. cultural i religiós • l'espai polític democràtic La ciutat diversa i cohesionada té el repte de fer accessible a tothom. l'espai esportiu • l'espai de la vida quotidiana: el comerç. entre ells el del dret a la diferència. tots aquests espais sense discriminació. El repte de la societat i de la ciutat diversa i democràtica es situa en aquest dilema: ser diferents sense deixar de compartir un model polític i uns valors forts: solidaritat. sense limitacions ni riscos per la seguretat i la dignitat. Perquè aquest espai d'encontre esdevingui espai de convivència cal afavorir el treball conjunt de tota la ciutadania cap a la construcció d'un complex entramat de llibertats i diferències i valors compartits i compor- 6 . suposadament. entre ells en destaquen: • la comunitat de veïnatge. dignitat. en si mateixa. l'espai dels veïns que viuen paret amb paret • l'espai públic. No és imaginable una societat sostenible que no disposi d'un bagatge de valors. El mateix es pot dir de la ciutat. Construir aquest espai de convivència no és. Incorpora valors i principis. l'escola. La ciutat està. llibertat. Aquesta posició s'ha trobat amb problemes i cal ara refer el model de convivència en la diferència. senzill. però també molts d'altres i cap d'ells és més rellevant que un altre. normes. igualtat. el transport. el treball • l'espai de la societat civil. però. davant d'un repte de llarg recorregut en el que aquests darrers anys en són un breu inici. democràticament adoptades i d'obligat compliment. l'espai sanitari. actituds i comportaments compartits. raça o religió i un llarg conjunt de principis i de lleis. comportaments i valors compartits. un valor. En l'àmbit urbà aquesta dinàmica social disposa d'alguns escenaris clars en els que es concreta i es posa a prova dia a dia. entre d'altres el de respectar les llibertats individuals i els principis i valors democràtics. Tot es reconeixia com acceptable i la diferència cultural era.

no amb la visió de problema sinó com a impuls de canvis. La Carta constitueix l'adaptació de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 a l'espai de la Ciutat i recull el compromís del govern local per reforçar la seva garantia en el municipi. tenint present que quan es conviu es manifesten els conflictes. i regulació de conflictes. -Entenent per ciutat aquell ”espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per la seva realització política. de naixement i d'adopció. amb tots els mitjans de que disposen. Per aconseguir-ho cal promoure la col·laboració activa dels vilanovins i de les vilanovines. el respecte de la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants. En aquesta direcció i sentit. empatia. social i ecològica. compartir. el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar per unanimitat l'adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. -Definint el paper de les autoritats municipals com aquelles que “fomenten. potenciant el dret a desenvolupar la pròpia vida en llibertat i el dret de fer-ho en el marc d'un projecte col·lectiu i compartit de convivència en el que tota la població tingui la oportunitat d'assolir unes condicions dignes de vida i desenvolupament personal i col·lectiu. el desembre de 2004. cap a l'objectiu d'enriquir al màxim el projecte de convivència que és una ciutat. cosa que comporta assumir també deures de solidaritat”. com a viure en companyia d'altres amb els que s'interacciona. 7 . comunicar-se.Convivència i civisme taments exigibles.” -Podríem definir la paraula convivència en el sentit més ampli del concepte.

Per tant. • Segregacionista. es parteix de zero i amb la premissa que no hi ha cap cultura dominant. cada comunitat preserva la seva identitat cultural mantenint-se cohesionada amb sí mateixa. en un territori es necessita mà d'obra. que tendeixen a ser les mínimes possibles. com a contraposició a la coexistència (poca relació entre veïns/es i quan es produeix és de manera passiva) i a la hostilitat. Aquests models són: • Multicultural. totes les aportacions poden ser integrades en peu d'igualtat en una única cultura comuna. Es basa en la teoria del treballador invitat. 8 . que té valor preexistent i que ha de ser assumit per tothom. i a partir del qual és tolerable la preservació de la pròpia identitat en allò que no contradiu el model preexistent. la seva adaptació no ha estat gaire exitosa. el conjunt d'aquestes comunitats comparteixen alguns espais amb regles del joc comunes. (Aquest model s'ha estat aplicant a Holanda). La població immigrada ha d'acceptar i compartir el sistema de lleis i valors de la societat receptora.Convivència i civisme A partir doncs d'aquesta definició entenem la convivència (relacions actives entre veïns/es). • Intercultural. considera el fenomen migratori com una realitat transitòria de base purament econòmica. preexistent i definitori de la societat d'acollida. es construeix a partir de les aportacions. tot i no aplicar-se en estat pur. Elements de referència És una qüestió fonamental que cal definir abans d'iniciar un pla perquè ens marcarà tots els objectius i actuacions. més o menys igualitàries. posa l'accent en l'existència d'un sistema de valors i lleis dominant. es demanen treballadors d'altres zones que un cop han satisfet les seves necessitats econòmiques retornen al país d'origen. Amb l'arribada de població nouvinguda els diversos països han adoptat diferents models d'incorporació amb més o menys èxit i actualment s'està demostrant que en la majoria de casos. (Aquest model s'ha estat aplicant a Alemanya). de totes les cultures que hi ha al territori. (Aquest és el model que s'ha aplicat al Regne Unit). (És el model que s'ha aplicat a França assegurant a les persones immigrades que s'hi establien que esdevindrien francesos en igualtat de condicions). • Assimilacionista.

als drets de llibertat religiosa. la gestió de la diversitat. el Model de Democràcia Intercultural : Aquest model de convivència que es proposa s'articula al voltant d'un cor central que s'ha definit com valors democràtics. Es fa necessari conèixer aquesta realitat per tal de reconèixer la riquesa que aquest fet comporta i alhora els reptes que planteja. • Respecte. Aquest respecte constitueix el mecanisme de garantia dels drets humans i els valors democràtics (els dos principis anteriors). • Respecte de la llei i de l'Estat de dret. • Reconeixement de la diversitat cultural. polítics i operatius que ens serveixin per gestionar millor la diversitat ciutadana i que afavoreixin l'articulació d'un model compartit de ciutat i de convivència que agafa elements dels models anteriors. també ha de comportar la defensa de l'Estat de dret i les seves lleis. Les societats actuals són cada cop més diverses i en els últims anys i de forma molt ràpida. ha accentuat aquesta evidència. l'increment de la població immigrada. des de la laïcitat. encara que pugui interessar 9 . han estat consensuats. tenint present que les lleis no són inamovibles i es poden canviar per anar-se adaptant a la dinàmica de la societat. i per últim. es tracta de vetllar des del marc local per la garantia dels drets humans reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. D'aquest model sorgeixen els principis inspiradors del Pla per a la Convivència de Vilanova i la Geltrú: • Respecte als drets humans. generar i difondre instruments conceptuals. cal identificar.Convivència i civisme Principis inspiradors Davant el qüestionament dels resultats en l'aplicació d'aquests models. La laïcitat entesa com a separació entre el poder polític i les confessions religioses. són aquells valors que s'han anat aconseguint amb els anys amb l'esforç de la ciutadania i que per tant. amb una diversificació dels països de procedència. ha de contemplar la separació entre esfera pública (allò que afecta tothom) i l'esfera privada (allò que no és compartit per tothom. • Defensa dels valors democràtics.

cal generar les condicions que garanteixin la no exclusió social (són molt importants les condicions en que viu la població) i afavorir la cultura del diàleg. Cal promoure la implicació en aquest procés i fer que tothom s'hi senti partícip. Tenint en compte que la convivència es pot produir a partir de l'existència d'un escenari compartit perquè totes les persones es trobin en igualtat. • Construcció del sentit de pertinença a una societat comuna.Convivència i civisme moltes persones i grups). Cal promoure i facilitar l'accés a la llengua catalana a les persones nouvingudes que no la coneixen. És en aquest marc que podrà existir una societat cohesionada. • Cohesió social. garantir el dret de llibertat religiosa que estableix la Constitució Espanyola de 1978 i el Conveni Europeu de Drets Humans. 10 . • La llengua catalana com a factor de cohesió. bàsic per a la relació i l'intercanvi i facilitador d'un sentiment de pertinença al lloc on es viu. des de l'àmbit públic. Entenent que la comunicació és un element imprescindible per al desenvolupament i l'autonomia de la persona. Cal però. És fa necessari un treball conjunt de tota la ciutadania en la definició d'un model de societat inclusiu a partir dels principis inspiradors enumerats anteriorment.

Convivència i civisme 2. El dia 5 de març de 2001. el defensor/a de la ciutadania informarà i assessorarà sobre quin és l'organisme competent. en general. El defensor/a de la ciutadania compleix les seves funcions amb independència. El defensor/a de la ciutadania informa anualment el Ple municipal de les actuacions que hagi portat a terme i en presenta la memòria corresponent. tot garantint la confidencialitat i la qualitat de la seva tasca. dels seus organismes dependents. objectivitat. Per tal de facilitar aquesta tasca el defensor/a de la ciutadania establirà relacions amb el Síndic de Greuges i el Defensor del Pueblo. • Qualsevol assumpte relacionat amb el tracte rebut en organismes municipals o que siguin de competència municipal. • Qualsevol problema que la ciutadania tingui i faci referència a temes de competència municipal. Amb aquesta finalitat. si ho creu convenient. investiga els assumptes que se li presenten de l'actuació de l'Administració municipal. • Si algun tema no fos de competència municipal. L'Administració municipal i. el defensor/a de la ciutadania en les investigacions que aquest dugui a terme. amb caràcter preferent i urgent. tots els organismes i les empreses que depenen de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tenen l'obligació d'auxiliar. OFICINA DEL DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA El defensor/a de la ciutadania és una institució que té per objectiu defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l'Ajuntament i dels organismes que en depenen. d'ofici. aprovar el 11 .2. el Ple d'aquest Ajuntament va Reglament del Defensor de la Ciutadania Competències del defensor/a de la ciutadania • Qualsevol assumpte relacionat amb l'Administració municipal. Investiga i resol els expedients iniciats d'ofici i les queixes formulades a petició de part. També podrà actuar.

promoció i defensa dels drets de les persones. Vetllar per la preservació dels drets de la persona. una estratègia d'intervenció: • Informació i orientació • Mediació i interlocució • Assessorament i atenció jurídica • Derivació i/o coordinació amb d'altres serveis • Trasllat a les institucions competents en cada cas 12 . A partir de la valoració de cada situació.3. promoció i difusió dels drets humans. especialment el dret a la igualtat i a la no-discriminació. Les seves línies d'actuació són: Atenció a les persones L'ODC atén de forma personal i confidencial a totes les persones que volen conèixer els seus drets i com fer-los efectius.Convivència i civisme 2. situació familiar. Promoure la difusió dels drets de la persona. pertinença a una ètnia o nació. Entenem per discriminació la privació d'un dret o el tracte desigual que rep una persona per raó d'ideologia. 3. religió o creences. malaltia o disminució. i conjuntament amb la persona. Els objectius del servei són: 1. orientació sexual. edat. Afavorir i potenciar les iniciatives ciutadanes que tinguin per objecte la defensa. s'estableix sempre que cal. El principi d'igualtat de tracte i la no-discriminació estan reconeguts àmpliament en el nostre ordenament jurídic. 2. OFICINA DE DRETS CIVILS És un servei d'orientació. en especial el dret a la igualtat i a la no-discriminació. especialment els reconeguts per la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. sexe. o creuen que se'ls ha vulnerat algun dret i que han patit una situació de discriminació.

a VNG també hi ha institucions i organismes per apropar l’administració a les necessitats del ciutadà que funcionen des de fa temps: 2. ALTRES SERVEIS A banda dels serveis abans esmentats i que són novetat. i aportar eines per a la seva prevenció. • Campus Universitari de la Mediterrània. Equip de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de VNG L’Equip de Mediació és un nou servei per ajudar al ciutadà a resoldre conflictes nascuts dintre de l’estructura social. arribar a solucions mútuament acceptables i redactar-les 13 . tant des de la perspectiva jurídica com psicosocial.Convivència i civisme Promoció i divulgació Dissenyar i dur a terme accions de prevenció i sensibilització sobre els drets humans i especialment sobre els àmbits detectats de major vulnerabilitat. • Tallers adreçats als centres educatius de secundària.4. • Xerrades informatives • Publicacions de caràcter divulgatiu Formació Dissenyar i dur a terme propostes didàctiques per a la igualtat i la no-discriminació. detecció i abordatge. del barri o de la seva comunitat.1. Es tracta de la creació d’un espai públic que treballa cap a la “prevenció del conflicte” i en la millora de la qualitat de vida urbana.4. Observatori de la ciutat L'ODC constitueix un observatori privilegiat per la detecció dels àmbits amb major vulnerabilitat en el respecte dels drets civils i col·labora en l'elaboració de propostes que contribueixin el dret a la igualtat 2. La mediació és un procés on un tercer entrenat i imparcial treballa amb les persones per ajudar-les a veure el problema que tenen en comú. considerar i identificar opcions.

La mediació és un procediment voluntari. Una bona gestió d’un conflicte dóna confiança i compromís a cada una de les parts implicades. ha de potenciar una cultura mediadora que augmenti la implicació i compromís de la ciutadania en la gestió de la seva vida en comunitat. Per tot això. la resolució d’un conflicte per la via del diàleg i l’acceptació sincera dels implicats es tradueix en una reducció de costos econòmics i emocionals. Al mateix temps. la voluntat del ciutadà. La mediació constitueix una eina que modifica l’actitud de les parts cap al conflicte i el seu grau de participació en la solució del mateix.Convivència i civisme per escrit. Per això. amb pràctica i coneixement dels conflictes interpersonals. desenvolupant un comportament profundament enfortidor de l’organització democràtica. Escoltar per conviure El món local. diferent d’altres. per gaudir de qualitat de vida urbana. només proposa una via. La proximitat de les institucions en una ciutat de les dimensions de VNG fa que la ciutadania tingui un nivell més alt d’exigència alhora de cercar una res- 14 . a traves de l’Ajuntament. No té com objectiu suplir les carències del sistema judicial. També posarà a disposició de la ciutadania les mesures necessàries per fomentar la cohesió social. L’acord al que arriben les parts té validesa de contracte entre particulars. única i exclusivament. l’harmonia i la pau. l’Equip de Mediació de l’Ajuntament de VNG neix amb la voluntat de ser un espai adequat per gestionar i resoldre conflictes. El servei de mediació dóna l’oportunitat al ciutadà de tenir el protagonisme dels seus conflictes i de las seves solucions. millorant la cohesió social i la difusió de la cultura de la pau. és a dir. és l’escenari més adient per promoure polítiques actives de resolució de controvèrsies. En el cas que es vulgui donar validesa front a tercers és adient portar l’acord per a que el notari li doni aquesta validesa legal. donada la seva proximitat al ciutadà. Aquesta voluntarietat preserva la llibertat dels individus ja que al no estar basada en cap imposició. això implica que els compromet molt més. fa que s’obtinguin acords que reflecteixen. principalment entre persones d’igual a igual i basant-se en el diàleg.

VNG té una xarxa associativa de gran importància que la fa especialment sensible a la implantació d’un projecte d’aquestes característiques. sinó que atenent a la preocupació vers els seus ciutadans. cal destacar la sensibilitat que des dels estaments municipals existeix respecte les necessitats socials. A més a més. on un dels eixos centrals és “el foment del civisme. i l’assoliment d’un acord ciutadà sobre convivència que permeti la prevenció dels conflictes en l’espai públic”. sent la política social un dels pilars dels actuals òrgans de govern. donant resposta a moltes de les preocupacions de la ciutadania com poden ser els sorolls molestos entre veïns i les conductes incíviques que en molts casos poden donar lloc a una percepció no del tot ajustada de la realitat municipal. Prevenció del conflicte: dins aquest àmbit es col·laborarà amb els instituts d’ensenyament secundari per tal de establir una xarxa de treball amb els centres de mediació existents dins e ls instituts. Tanmateix es realitzarà una tasca de difusió de la mediació dins els centres d’educació infantil i primària. Línies d’actuació Per tal de portar a terme el projecte és necessari actuar en diferents línies de treball: La divulgació. faciliten un espai on s’acompanya al ciutadà per a que ell mateix aprengui a gestionar els seus propis conflictes. Finalment. es faran tallers adequats als mes petits per tal de donar eines als menuts en gestió alternativa del conflicte. sensibilització i implicació dels ens socials i la ciutadania en general en la resolució de conflictes i la cultura per la pau. Creació d’un espai on es puguin gestionar els conflictes: les administracions locals no assumeixen la resposta al conflicte. És en aquest punt on s’encabeix de forma òptima l’Equip de Mediació i convivència.Convivència i civisme posta institucional. VNG és una ciutat amb un pla de mandat ben definit. ÀMBIT D’ACTUACIÓ Equip de Mediació Municipal Tasques preventives – Tasques resolutives – Investigació i acció 15 . En una segona etapa del projecte.

permetrà oferir una resposta real i efectiva a les necessitats i complexitat de la societat actual. per tenir un centre d’investigació – acció. com. D’aquesta manera. si es considera que la resolució del conflicte pot venir donada per la medicació. està previst formalitzar convenis amb la Universitat de Barcelona. junt amb la realització d’una tasca en xarxa que implica totes les entitats que estan en contacte amb els problemes del ciutadà. els acords són més sostenibles i duradors i de tot això se’n deriva una considerable reducció de costos a nivell econòmics i emocionals. quan i de quina manera. per formar part de la xarxa de centres de mediació de Catalunya.Convivència i civisme L’Equip de Mediació és una demostració al ciutadà que els ens locals estan atents i són sensibles a les seves necessitats quotidianes. Tot això. D’aquesta manera es descongestionarà aquest servei i es vol evitar que casos de baixa intensitat arribin als jutjats o s’intentin resoldre a través de denúncies. fomentant els espais de reflexió i decisió col·lectiva. i amb la Xarxa de Ciutats Mediadores de Catalunya. Un dels seus objectius és minimitzar els conflictes existents i oferir vies per evitar-ne de futurs. És a dir. Característiques i beneficis de la mediació Des del punt de vista social. Un dels mèrits principals d’aquest servei és que les parts aconsegueixin interioritzar el compromís d’allò acordat ja que la solució surt d’ells mateixos. Tanmateix. tant del ciutadà com de l’administració. resoldrà els seus conflictes. amb el Centre de Mediació Familiar de la Generalitat de Catalunya. aquesta forma d’assumir la pròpia consciència de les decisions acorda amb un sentit profund de la vida democràtica. L’oficina atendrà casos derivats dels diferents serveis municipals que ho considerin adequat. majoritàriament de la Policia Local. i que aquesta pràctica es porta a terme cada vegada que un ciutadà decideix. El mediador és el professional que guia el procés de negociació entre les persones i que assisteix a les parts generant moviments que els porten cap a una comunicació eficaç i cap a un acord mútuament satisfactori i possible. amb la hipòtesis que l’educació per a la democràcia es desenvolupa gràcies a l’exercici de la pràctica democràtica. L’Ajuntament de VNG dóna així l’oportunitat al ciutadà perquè pugui gestionar el conflicte i resoldre’l d’una manera satisfactòria. 16 .

• Si la part no troba acords. professors. arquitectes. empatia. • És un dels mètodes de resolució de disputes més veloç.) que han estat entrenats en negociació col·laborativa i mediació. i que tenen un perfil personal adequat per treballar per a la comunitat (credibilitat. • És possible obtenir una solució satisfactòria per a tots. etc. psicòlegs. etc. metges. • És confidencial. • Dóna a les parts un marc protegit. seguretat. té la llibertat d’abandonar en qualsevol moment. confiança. • No estableix cap precedent. 17 .Convivència i civisme Els mediadors són professionals de diverses àrees de la comunitat (advocats. • La persona té la certesa que serà escoltada. • Les parts controlen la solució. policies. CARACTERÍSTIQUES DE LA MEDIACIÓ CIUTADANA • La mediació és un procediment que es centra en el futur. confidencial i no adversarial. • Es pot consolidar el vincle entre les persones involucrades. periodistes. ni en la recerca de culpables. treballadors socials.). • És possible aclarir malentesos. • Velocitat en la preparació del procediment. • Preserva la dignitat i el prestigi. • Utilitza diverses tècniques i procediments per crear una solució a mida. no en el passat. • És gratuït per als veïns.

• Prevenció de l’esclat de la violència. instal·lacions. • Disminució de costos econòmics.Convivència i civisme BENEFICIS DE LA MEDIACIÓ CIUTADANA Per als ciutadans • L’oportunitat de resoldre conflictes sense deteriorar les relacions humanes. bars. de temps i d’energia en la resolució dels conflictes Per als Serveis Municipals • Resolució ràpida dels conflictes i evitar la reincidència. entre els veïns i un local comercial. etc. • Foment de la tolerància front les diferències culturals. humitats.) 18 . d’espais comunals.. • Aprenentatge de formes pacífiques de resolució de problemes. animals. • Reducció de costos en la gestió de la resolució de conflictes a l’evitar que esclatin o que es tractin de forma inadequada. etc) • Conflictes Comunitaris (problemes que involucrin a tota l’escala d’un edifici) • Conflictes de barri (entre diversos edificis. mals entesos. TIPOLOGIA DE CONFLICTES QUE ATENDRÀ EL SERVEI DE MEDIACIÓ • Conflictes veïnals (sorolls. neteja.

televisió. 2. dimecres i dijous de 10 a 15 hores i de 16 a 19 h.). Pla d’Equitat El Pla d’Equitat ha elaborat el Protocol d’Accions contra la Violència de Gènere. Pressupost El pressupost anual del Centre de Mediació és de 34. L’horari previst és dimarts. A partir del tercer mes s’engega el Programa de difusió de la Cultura de Pau al municipi i als àmbits educatius. treballadors socials.4. en paral·lel. xerrades obertes).800 €. es va posant en marxa el servei.3. associacions de veïns. L’atenció en mediació s’oferirà tot l’any i sempre en equip de co-mediació. premsa escrita. Es prepara tot el material de gestió per al funcionament del centre i es participa de diverses activitats de difusió del mateix (radio. empresaris. denunciant la situació d’agressió i aconseguint el nivell d’autonomia personal que els permeti començar una nova vida.. oficines públiques. amb 25 hores d’atenció al públic 5 hores de treball intern setmanals. Els primers dos mesos es fa la Formació en mediació i. ja que aquestes persones seran la font de derivació de casos del nou servei.. Es faran reunions informatives amb diversos sectors de la comunitat (polítics.Convivència i civisme Terminis Els primers mesos de treball del centre és necessari formar a la Policia local i al personal de l’Ajuntament que tindrà contacte directe amb el ciutadà. 19 . biblioteques. assistir-les i acompanyar-les en el procés de sortida d’aquest vincle. premsa. És una eina de treball integral i transversal que té per objectiu coordinar tots els agents relacionats amb les víctimes de la violència de gènere per tal d’atendre-les. administratives. .

4. fonamentalment. Programa Escola. Ciutat i Lleure. del que ja hem parlat. professorat i professionals relacionats amb la docència. ampliï i reforci els currículums escolars i la programació anual del centre.Convivència i civisme 2.4. PROMOCIÓ DEL CIVISME Després de sis mesos de treball. als alumnes. la Substitució de multes per feines en benefici de la comunitat i la redacció del Mapa de l‘incivisme. L’objectiu és oferir als docents una eina que faciliti. les següents propostes amb l’objectiu de promoure el civisme i la convivència: el Servei de Mediació Ciutadana. Les activitats obeeixen als criteris de qualitat i idoneïtat. Inclou activitats dirigides. s’adreça als centres d’Educació Infantil en la seva primera i segona etapa i d’Educació Primària. la Comissió de Civisme presenta. però també presenten propostes adreçades als pares/mares. L’alumnat podrà aprofitar l’experiència i els diferents escenaris que es poden al seu abast per adquirir nova informació i coneixements de tipus més pràctic. entre d’altres. PAE El PAE. 20 .

21 . Educació. Medi Ambient treballa per desenvolupar l’Agenda XXI local. PAE. ofereix múltiples activitats als més joves. Educació. el coneixement de la ciutat. Medi Ambient. Des de Serveis Socials s’aprofundeix en la promoció del respecte per l’espai públic. a través del Programa d’Animació Educativa. Esports. sobre aspectes com la pau. . amb la promoció d’iniciatives per a l’assoliment d’uns hàbits ciutadans respectuosos amb l’entorn. Des de Serveis Viaris es treballa per fer de VNG una vila neta. Via Pública i Serveis Socials. entre d’altres. La Policia Local ofereix activitats preventives en escoles i barris: sessions informatives sobre seguretat personal i promoció d’una conducció segura i responsable. la diversitat... es porten a terme polítiques dirigides a promocionar el civisme a la ciutat: Programa joves i esport: que cerca incloure a la societat joves amb dificultats a través de la pràctica de l’esport.Convivència i civisme Des de serveis com Policia Local.

es consideren petites faltes o infraccions de caràcter administratiu no solucionen el problema. Aquesta possibilitat. es va considerar oportú establir un sistema de resposta als conflictes molt més proper als ciutadans. D’aquesta manera. generen efectes no desitjats. La substitució del pagament de sancions per mesures educatives i / o en benefici de la comunitat és una eina de promoció del civisme. ja que considera que són elements claus per estructurar noves polítiques de resolució de conflictes en les quals el protagonisme de la col·lectivitat és un tret essencial. etc. Això està representant canvis en l’ordenança. potenciant el desenvolupament d’una cultura de tolerància i d’acceptació de mesures alternatives a la mera punició. un sistema globalitzador de la resposta pública a la resolució dels conflictes. per què es tipifica el cost en treballs de cada falta. tant l’Ajuntament com el moviment associatiu són conscients que la sanció o judicialització de les que. etc. ràpid i oportú. Aquests valors faciliten el desenvolupament d’una cultura de la mediació i l’acord i el consens per solucionar problemes. A banda. equitatiu. 22 . ja que parteix de l’acceptació de la falta i s’opta per fer treballs enlloc de pagar la corresponent multa. que existeix com a llei. Així mateix. una demora excessiva en la solució. en general. l’arbitratge. SUBSTITUCIÓ DEL PAGAMENT DE LES SANCIONS PER MESURES EDUCATIVES I/O EN BENEFICI DE LA COMUNITAT 3. al mateix temps que va acompanyat del perfeccionament de la manera de funcionar a nivell intern. Per això. la tolerància i el respecte mutu. la reparació. com la mediació. la desconfiança en el sistema. el govern municipal segueix posant un èmfasi especial en tot allò que té a veure amb la participació ciutadana i la dinamització comunitària. És a dir.1.Convivència i civisme 3.1. que engloba tant respostes a les demandes de l’administració de justícia com a les sancions en l’àmbit del compliment de les ordenances i reglaments municipals. VNG compta amb un important teixit associatiu que vincula les seves iniciatives a valors com la solidaritat. la conciliació. just. ans al contrari. Fomentar el civisme en l’espai públic En termes de civisme i ordenances el fet més rellevant és la substitució de sancions per treballs en benefici de la comunitat. com ara la insatisfacció de les parts en conflicte. s’ha impulsat també a VNG.1.

relacional i formador. Com a òrgan regulador d’aquest comportament comunitari. Conviure gràcies al respecte mutu L’Ajuntament de VNG treballa per enfortir la convivència basada en el respecte mutu entre les persones que hi viuen i. l’Ajuntament es basa en les seves ordenances municipals que. contribuint en aquest procés responsabilitzador i alhora educatiu. Amb aquesta actitud és important incidir en els valors que ajuden a progressar cap a un objectiu de bona convivència. tipifiquen les accions que puguin esdevenir un perjudici per a la convivència. 23 . com a ciutadans i ciutadanes. on la responsabilitat tant de l’administració com dels ciutadans i ciutadanes que en fan ús. fent ús d’aquest mecanisme sancionador per aprofundir en aspectes més pedagògics i de valor social. per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat. Tenint en compte que existeixen en l’ordenament vigent disposicions legals que permeten trobar una solució pactada entre l’administració i l’infractor. és l’element central d’una política de compromís col·lectiu envers un dels valors centrals de les ciutats democràtiques: l’espai públic com espai de socialització. 3. partint dels drets i deures de la ciutadania. És en aquest espai on es pot treballar sobre determinades actituds que malmeten la convivència.1. d’execució i finalització dels procediments sancionadors per les infraccions comeses en contra de les Ordenances municipals vigents i que tinguin impacte en la convivència i el civisme. per vetllar per que aquelles conductes incíviques que dificulten la convivència ciutadana obtinguin una resposta assentada en la responsabilització dels infractors i en la presa de consciència del dany causat a la comunitat. respectant els drets i les llibertats. a la vegada. oferint la possibilitat de mesures educatives i/o en benefici de la comunitat com a substitució a les sancions administratives. l’Ajuntament ha decidit establir un sistema alternatiu de commutació. És en mans de l’Ajuntament regular de forma positiva aquests drets i deures.2.Convivència i civisme Una política proactiva que fomenta la convivència a l’espai públic. però sense oblidar les obligacions i respecte mutu que. es té a la comunitat.

4. 3. 2. en representació dels béns patrimonials municipals o de la pròpia comunitat.. L’Ajuntament vetllarà per la proporcionalitat entre la capacitat socioeducativa de la mesura i la valoració dels danys ocasionats. altres administracions. Les prestacions i les sessions formatives es realitzaran en serveis de l’Ajuntament i en entitats. familiars i socials. Es treballarà cada cas de manera individual a partir de les característiques i condicions personals. Si malgrat l’acceptació. siguin de caràcter privat o bé essent l’Ajuntament una d’elles. Per dotar de cobertura en àmbits de seguretat.1. procurant que l’activitat s’ajusti al ritme de la persona. la persona no realitza o no finalitza la mesura alternativa. 6. la reincidència o la particularitat del cas. l’Ajuntament comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil. Segons el tipus d’infracció. Segons la graduació de la infracció. i sobretot en cas de menors. Al mateix temps s’establiran línies de coordinació per fer un control i seguiment de la mesura.3. es valorarà la idoneïtat de proposar un acte de mediació entre les parts. 24 . 5. 7. es perseguirà el pagament de la sanció imposada inicialment. amb les que es contactarà i es realitzarà un conveni de col·laboració.Convivència i civisme Aquest sistema de commutació dóna la possibilitat de substituir la sanció per un tipus d’activitat. organitzacions. 3.. basada en una cooperació no retribuïda en determinats serveis d’utilitat pública amb interès social i regida per uns criteris concrets que es detallen a continuació. Metodologia Aquestes accions van dirigides a les persones que es trobin per les circumstàncies que siguin a Vilanova i la Geltrú: 1. l’Ajuntament pot fer una valoració negativa i no permetre l’acolliment a la mesura de substitució.

activitats formatives que aportin als joves elements de reflexió i aprenentatge sobre la convivència. E. La durada màxima diària de realització de les activitats no excedirà d’una jornada laboral de 7 hores.danys per valor inferior als 1.000 € es consideraran substituïts per la mesura. L’Ajuntament actuarà proactivament en tots els casos en que la persona infractora sigui menor d’edat. proposant a ella i als seus pares o tutors. i per l’altra. La mesura tampoc no s’allargarà més de tres mesos en el cas dels menors i es tindrà sempre en compte que les mesures acordades no interfereixin amb les activitats formatives.1. tindrà en compte els següents criteris: . la possibilitat de realitzar mesures educatives i/o en benefici de la comunitat com a substitució a les sancions econòmiques. oferint la possibilitat d’espais de reflexió del mal ocasionat i de les conseqüències de les seves accions.4. Les accions seran bàsicament educatives: per una banda. també podran desenvolupar mesures de serveis en benefici de la comunitat. el preu/hora es dedueix de l’aplicació del Salari Mínim Interprofessional pels treballadors no qualificats temporals per a l’any en curs. . 8. i segons criteris tècnics.46 €/hora) La sanció es pot reduir fins a un 50% el seu valor Danys: La repercussió dels danys causats al Patrimoni municipal. B. prèvia valoració d’aquests. En el cas de menors entre 16 i 18 anys. contribuint a l’educació cap a un canvi d’actitud tant a nivell personal com comunitari. D. 25 . Criteris per als menors A.Convivència i civisme 3. accions vivencials que el posin en contacte amb les repercussions que tenen les seves accions sobre el conjunt de la comunitat. multiplicat per dos (per a 2006.pels superiors a aquesta quantitat es pot substituir parcialment o totalment per les mesures alternatives. C. Els menors de 16 anys d’edat tindran una consideració especial atès que l’objectiu és prioritzar el caràcter educatiu de la mesura. Sancions: Per a un còmput objectivable.

La sanció es pot reduir fins a un 50% el seu valor.23 €/hora). Danys: La repercussió dels danys causats al Patrimoni municipal. 3. A més a més de ser un lloc de relació i d’identificació. Les persones infractores majors de 18 anys d’edat. PROGRAMA SOBRE USOS DE L’ESPAI URBÀ L’anàlisi “L’ús dels espais públics a Vilanova i la Geltrú” és una iniciativa de l’Ajuntament de VNG dins del programa d’Agents Locals de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.1. susceptible de diversos usos i amb co-presència entre desconeguts. d’expressió de la diversitat i d’espai per a la convivència. entenent l’espai públic com a espai físic accessible a tots els ciutadans.Convivència i civisme 3. sotmès a regulació de l’administració. 4. Aquesta acció neix de la voluntat del govern municipal per promoure el respecte per la via pública al municipi i té per finalitat proporcionar un coneixement útil per gestionar les diverses dinàmiques socials que es donen a l’espai públic. es poden substituir parcialment o totalment per les mesures alternatives. La durada màxima diària de realització de les activitats no excedirà d’una jornada laboral de 7 hores. Criteris per als adults A. La ciutadania és cada dia més diversa i. de socialització de la vida urbana. el preu/hora es dedueix de l’aplicació del Salari Mínim Interprofessional pels treballadors no qualificats temporals per a l’any en curs (per al 2006. prèvia valoració d’aquests. per tant. més complexa i aquest fet genera noves dinàmiques que tenen una incidència directa en l’ús de l’espai públic. Sancions: Per a un còmput objectivable. B. Sempre.5. prèvia sol·licitud de la persona interessada i amb la valoració dels tècnics corresponents.2. tenen la possibilitat de substituir les sancions imposades per serveis i/o prestacions en benefici de la comunitat. de contacte entre persones. 26 .

2. Es tracta que mentre es realitzi el treball de camp (observació i entrevistes). març i maig. s’establiran eixos de millora en la gestió dels espais públics i s’intervindrà de manera interdisciplinària a fi de promoure la convivència a la ciutat. la informació obtinguda sigui valorada de manera interdisciplinària a fi de consensuar intervencions de millora a l’espai públic.2. Com a resultat dels treballs es vol construir una tipologia dels espais públics a VNG en funció de les seves característiques. una altra de les consideracions a destacar fa referència a que els ciutadans i els usos que fan dels espais públics estan en constant canvi. Es proposen un mínim de tres sessions: gener. Objectius Els objectius generals d’aquest programa són analitzar l’ús social i les dinàmiques de relació que es donen en els espais públics a VNG i identificar les variables que influeixen en determinats usos de l’espai. És per això. aplicable en qualsevol espai i temps. requereix la implicació de diverses regidories i operadors en el territori a fi d’obtenir un coneixement i unes intervencions en l’espai més riques i plurals. Aquest coneixement de la realitat social permetrà intervenir de manera més eficaç en la gestió de l’espai públic. 3. es pretén establir un model d’anàlisi de la realitat que es pugui aplicar en qualsevol espai i temps. que més enllà d’un diagnòstic sobre espais públic.Convivència i civisme L’objectiu principal de l’acció rau en com el coneixement de l’ús i de les dinàmiques de relacions en l’espai públic pot afavorir la construcció de la convivència i la cohesió social. tant en el ja existent com en els de nova creació. El treball interdisciplinar L’acció que es pretén desenvolupar. 27 . 3.2. A partir del coneixement obtingut. a partir de les variables que s’identifiquin com significatives. Així com crear un model d’anàlisi de la realitat. Finalment.1.

el compromís i l’obligació de l’administració local és fer front a aquestes problemàtiques. Seguidament. • Neteja de grafitis: El passat mes de febrer de 2006. Aquestes accions aniran acompanyades d’una campanya de comunicació per tal que els ciutadans i ciutadanes n’estiguin ben informats. Sorolls. ALTRES • Mapa d’incivisme: Des del govern municipal es considera que per tal d’optimitzar la feina de manteniment de l’entorn urbà i la resolució de problemes endèmics cal potenciar la comunicació entre l’Ajuntament i els veïns en el dia a dia i els detalls de la ciutat. Olors molestos i brutícia.200 m2 (a càrrec de la Brigada Municipal) també sense comptar amb el mobiliari urbà. En aquest context. A aquests.Convivència i civisme 3.145 m2 (empreses contractades) més uns 5.3. s’ha actuat sobre una superfície de 21. Desperfectes al mobiliari urbà. La Brigada Municipal va fer-ne 150. cal afegir la neteja de pintades del mobiliari urbà que també fa la Brigada. apart del mobiliari urbà.227 actuacions efectuades per les empreses contractades. Des de llavors. EN total. 28 . L’objectiu d’aquestes accions és buscar petits èxits que sumats donin resultats satisfactoris per als ciutadans. a més a més de realitzar les diferents accions que es decideixin en coordinació amb la Policia Local i els Serveis Viaris. l’Ajuntament de VNG va engegar una campanya de neteja de pintades de les façanes de la ciutat amb l’objectiu de millorar la imatge de la ciutat. es va decidir elaborar un Mapa d’Incivisme. Una vegada identificats. per tal de millorar-ne l’efectivitat. calia prioritzar-los. i fins aquest novembre s’han fet 2. Aquest mapa s’ha centrat en quatre categories: Incivisme dels conductors. El procediment de treball es va desenvolupar amb la convocatòria de reunions amb totes les Associacions de Veïns de VNG i se’ls va demanar quins eren els cinc principals problemes de cada categoria. Està previst que el Mapa d’Incivisme es vinculi amb el PEC.

En el cas dels gossos considerats potencialment perillosos aquests han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió. cal tenir en compte els següents punts: • El propietari haurà de disposar de la cartilla sanitària de l’animal actualitzada. han procedit a realitzar la neteja de totes aquelles façanes que han estat autoritzades. El personal encarregat de treure les pintades de les façanes porta cartes informatives amb les autoritzacions. Un cop rebudes les autoritzacions. uns “ciutadans” a tenir en compte: Els propietaris d’animals domèstics de companyia han de respectar un seguit de normes i directrius per tal que la convivència de gossos i gats amb la totalitat de la població no suposi cap trasbals. tant per als qui tenen animals com per als qui no. amb explicacions de la campanya i un full que calia omplir amb les dades demanades per tal de donar autorització a l’Ajuntament per fer-ne la neteja. i en cap cas poden ser conduïts per menors de 16 anys. • És prohibit de deixar les deposicions fecals dels gossos i dels gats a les vies públiques. l’Ajuntament ha contractat dues empreses que. • A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena. • Cal censar els animals en el corresponent cens municipal. • Els propietaris d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los en condicions higièniques i sanitàries adequades. • Els animals domèstics.Convivència i civisme Per tal de poder fer efectiva aquesta campanya es van enviar cartes als propietaris de totes aquelles façanes que es trobaven amb pintades fetes. Així doncs. 29 . Aquesta inscripció es realitza a la Regidoria de Serveis Viaris. Està previst que la campanya s’allargui uns mesos i aconseguir d’aquesta manera que la imatge de la ciutat quedi neta de pintades a les façanes. amb l’ajut dels serveis municipals. la neteja de la façana es realitza de forma immediata. En cas que l’autorització s’ompli en el moment. per tal de facilitar-les a tots aquells propietaris que no l’hagin rebut en el moment de netejar una pintada d’una façana autoritzada propera a la seva.

30 . • Agenda XXI: El Programa Agenda XXI està adreçat a tots els nivells i tota la comunitat educativa de VNG. com la presència de controladors de portes. Per als animals censats el termini és de deu dies. intensificar la neteja de la zona. especialment a la zona de la Geltrú. propietaris de locals i consistori han iniciat converses per col·laborar. on veïns. amb l’objectiu de promoure l’ambientalització del centre educatiu i incorporar la dimensió ambiental a través del procés participatiu i integrador. estudiar mesures de tancament del trànsit del carrer. amb el suport i l’assessorament de l’Ajuntament de VNG. Cada centre adherit inicia la seva Agenda XXI al setembre i les activitats es proposen i es realitzen des del propi centre.Convivència i civisme • Es considera que un animal està abandonat si no porta la identificació censal i no va acompanyat de cap persona. • El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies. com qualsevol altra. col·locar cartells de silenci a la via pública. per què és una activitat humana. des de cadascuna de les parts implicades. etc. Des del govern de VNG es considera que l’oci ha d’estar dins de les ciutats. • Oci responsable: L’Ajuntament de VNG està fent un treball específic en temes de convivència i civisme. treballar de manera coordinada amb la Policia Local. S’han de posar en pràctica accions i avaluar-les.

l’apropament i el grau de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes d’una policia propera i orientada al servei i a la resolució de conflictes. amb eficàcia i eficiència. a la protecció dels escolars i a la detecció d’anomalies a la via pública. durant tot l’any. Donar resposta a les demandes de forma satisfactòria per al ciutadà. 31 . La Policia Local també porta a terme accions d’educació viària a les escoles públiques i privades de primària. POLICIA LOCAL DE VNG AL SERVEI DE LA CIUTAT La Policia Local de VNG és un col·lectiu en permanent procés de canvi per tal d’adaptar-se a les noves situacions i exigències que dia a dia planteja la nostra societat.Convivència i civisme 4. però no és menys important el compromís amb la ciutadania que adquireixen totes i cadascuna de les persones que formen part de la plantilla. mantenir la figura del guàrdia de barri a la ciutat suposa millorar notablement les expectatives. requereix un esforç en l’actualització de personal. SIP. de secundària i d’educació especial per divulgar entre els joves les normes bàsiques de seguretat viària. Bona part dels seus serveis estan orientats a l’auxili i a l’assistència a les persones. entre altres. També. la Policia Local porta a terme. A banda de les tasques específiques dirigides a garantir la seguretat de la ciutadania. Des d’aquest 2006 es treballa amb el Sistema d’Informació Policial. una formació orientada a l’assoliment de noves habilitats i una adaptació dels protocols i mètodes de treball als canvis normatius i procedimentals. El SIP ha donat molta autonomia a la Policia Local com a col·lectiu i ha agilitzat els procediments instruïts amb aquest sistema. accions preventives amb l’objectiu de promoure conductes cíviques i millorar la convivència. que és la mateixa eina amb la que treballen els Mossos d’esquadra i també tenen dades del Ministeri de l’Interior.

32 . També. amb l'objectiu de millorar la seguretat dels usuaris de la via pública. • Fomentar la participació ciutadana en matèria de seguretat i de protecció ciutadana. les agrupacions de comerciants en la millora de la seguretat i prevenció ciutadana. especialment aquelles que afecten a la mobilitat i a la contaminació acústica. • Posar en tot moment una Policia Local al servei d'una societat multicultural.Convivència i civisme Les tasques en aquest sentit són: • Mantenir i intensificar les campanyes realitzades amb l'objectiu de vetllar pel compliment de les ordenances. • Constituir el Consell Municipal de Seguretat amb l'objectiu de millorar la participació ciutadana en les polítiques municipals de seguretat i prevenció i mantenir un contacte obert i permanent amb les associacions veïnals. la Policia Local està a disposició dels diferents centres educatius de la ciutat a les hores d'entrada i sortida de les escoles. els consells escolars. • Potenciar l'educació viària a les escoles i als col·lectius de ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin. • Participar en el Protocol contra la violència domèstica que es realitza en el marc de polítiques d'equitat de gènere i transversalitat.

cat .Plaça de la Vila. 93 814 00 00 www. 8 08800 Vilanova i la Geltrú Tel.vilanova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful