P. 1
170112ccm Grup de Unitati Drumuri 2012-2013

170112ccm Grup de Unitati Drumuri 2012-2013

|Views: 145|Likes:
Published by Adrian Tudor

More info:

Published by: Adrian Tudor on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2015

pdf

text

original

Sections

M .1V'tft:Ij.Sj- }i.D.S.

Nr"'ar:O:r;;(O~'IJ""... Data.iJ: , ~
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE "GRUP DE UNITATI DE DRUMURI" PE ANUL 201.2,- 2013 •.

'J1P7/?/

Incheiat conform prevederilor Legea 53/2003 Legea 40/2011, Legea 62/2011,

Codul Muncii, actualizata cu

Legea Dialogului Social:

1. Salariatii ce desfasoara activitati in cadrul unitatilor de drumuri, reprezentati conform Legii 62/2011 de Federatia Nationala a Sindicatelor "Drumuri
Judetene"

si 2. Reprezentatii Patronatului Drumarilor contract colectiv de munca:
din Romania

a intervenit urmatorul

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art.1 (1) Contractul colectiv de munca reglementeaza raporturile de munca generale dintre angajatori si angajati pentru realizarea obiectivului de activitate prevazut in actul constitutiv. (2) Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt obligatorii pentru toti angajatorii si angajatii care sunt afiliati eel putin unuia dintre semnatarii prezentului contract colectiv de munca. (3) Raporturile de munca referitoare la conditiile specifice se reglementeaza prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Art.2 Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea prezentului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati si se obliga sa respecte intocmai prevederile acestuia. Art.3 (1) Prezentul contract colectiv de munca cuprinde drepturile si obligatiile reciproce ale patronatului si sindicatelor in stabilirea conditiilor generale de munca.

(3) La cererea membrilor de sindicat, sindicatele pot sa-i reprezinte pe acestia in cadrul conflictelor de drepturi. (4) In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, partile contractante vor conveni printr-o clauza expresa, plata unei contributii lunare de catre angajati, altii decat membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai mica de 0,5% din salariu si care sa nu depaseasca cotizatia sindicala.
Art.4 (1) Prezentul contract colectiv de munca "Grup Unitati de Drumuri" se incheie pe 0 durata de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii 0 singura data cu cel mult 12 luni. (2) Daca nici una din parti nu denunta contractul cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni. (3) Prezentul contract colectiv de munca asigura garantii pentru incheierea contractelor colective de munca la nivelul unitatilor de drumuri care fac parte din grupul de unitati de drumuri pentru care s-a incheiat prezentul contract colectiv de munca. Art.5 Cu cel mult 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile se obliga sa inceapa negocierile Contractului Colectiv de Munca "Grup Unitati de Drumuri". Art.6 (1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe percursul

executarii lui, in conditiile legii, ori de cate oritoate partile indreptatite sa negocieze contractual colectiv de munca convin acest lucru. . (2) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se consemneaza intr-un act aditional semnat de toate partile care au incheiat contractual. (3) Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantii patronatului la sediul Federatiei Nationale a Sindicatelor "Drumuri Judetene", iar cele ale federatiei vor fi depuse de catre reprezentantii federatiei la sediul Patronatului Drumarilor din Romania, iar actele aditionale incheiate in forma scrisa in acest sens vor fi depuse la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Art.7 In situatiile in care, in privinta drepturilor care decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract. Art.8 (1) Divergentele intervenite in aplicarea si executarea contractelor colective de munca vor fi solutionate prin comisii paritare : a) la nivel de grup unitati de drumuri, printr-o comisie paritara alcatuita din reprezentantii Patronatului Drumarilor din Romania si al Federatiei Nationale a Sindicatelor "Drumuri Judetene" semnatari ale prezentului contract colectiv de munca. b) la nuvel de unitate, printr-o comisie paritara alcatuita din reprezentantii patronatului si al sindicatului. (2) Regulamentul de organizare si functionare a comisiei paritare este prezentat in Anexa nr.2 a prezentului contract colectiv de munca.

Art.10 (1) Contractele colective la nivel de unitati nu pot contine clause care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractual colectiv de munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011. (2) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele collective de munca aplicabie.

CAPITOLUL

II si incetarea

Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea contractului individual de munca

Art.11 Angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca, in care sunt stabilite in mod corect drepturile si obligatiile partilor, prin negociere si care va respecta prevederile cu caracter minimal cuprinse in contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate. Art.12 (1) Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

(2) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata conform Codului Muncii.
Art.13 (1) Obligatia de incheiere in scris a contractului individual de munca ii revine angajatorului. (2) Contractele individuale de munca vor prevedea cel putin clauzele generale prevazute de Legea 53/2003 - Codul Muncii actualizata cu Legea 40/2011. (3) In afara clauzelor generale, intre parti pot f negociate si cuprinse in contractu I individual de munca, cu respectarea Legii nr.53/2003 Codul Muncii actualizata si alte clauze specifice fara ca enumerarea sa fie limitativa: - clauza neconcurentei - clauza cu privire la forma rea profesionala - clauza de confidentialitate - clauza de mobilitate Art.14 (1) Contractul individual de rnunca se incheie potrivit prevederilor contractului colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii, putand fi modificat si completat de parti prin acte aditionale, prin acordul partilor, in termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care 0 asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii. (2) Contractul individual de munca se incheie prin grija celui care angajeaza, in scris, anterior inceperii raporturilor de munca, in trei exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar pentru inregistrarea la Inspectoratul Teritorial de Munca daca este cazul. (3) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia din parti. (4) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii t salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre <.:>~ It o angajator.~'V ~

t~jj

1

".

..#

"'f!.

~:r.'.".:.':'.""j.::.".::;:~:;::r:~1.

o.~.

j

'f~

(5) Pe durata suspendarii, pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alinA, daca prin legi speciale, contractuI colectiv de munca aplicabil, contracte individuale de munca sau regulamente interne nu se prevede altfel. (6) In cazul suspendarii contractu lui individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat. (6') In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspend a toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept. (7) Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. concediu de maternitate; b. concediu pentru incapacitate temporara de munca; c. carantina; d. exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative sau judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel; e. indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; f. forta majora; g. in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala; h. de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Oaca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reannoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractual individual de munca inceteaza de drept; i. in alte cazuri expres prevazute de lege. (8) Contractu I individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii: a. concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani; b. concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, sau in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana implineste varsta de 18 ani. c. concediu paternal; d. concediu pentru formare profesionala; e. exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; f. participarea la greva; (9) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiative angajatorului, in urmatoarele situatii: a. pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii; b. in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; c. in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structura sau similare; d. pe durata detasarii; e. pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autoriz .. AS restarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
~ ~

~,:v

, ~ 4J'JiJ .. \ "'-""
C't.UJ..NA'YO<-

.

Vc;;~;~~

- !.~.
0<Ci-

~ 0

~\SAL,.f~

:.D . ,j,..z-:,'\ ffi JUOE"i"""::'/
~
''''..,

'\

~.

4 V~\

',t'> ,

(9') In cazurile prevazute la alin.9, lit.a si b, daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, 0 despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractu lui. (10) Angajatorul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit. (11) In situatia in care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru partial sau total conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt. (12) In cazuri exceptionale cind din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost lntrerupta salariafii vor primii 75 % din salariul de baza individual avut, cu conditia ca

lncetarea lucrului sa nu se fi prod us din vina lor si daca in tot acest timp au rarnas la
dispozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii, prezenf in incinta unitaiii in asteptarea reluarii activitatii sau la domiciliu de unde sa poata fi convocati de unitate. (13) In cazurile prevazute la al.12 satariatii beneficiaza prevazute de lege pentru astfel de situatii. (14) In cazul in care din motive obiective este si de celelalte drepturi sau

necesara

reducerea

Tntreruperea temporara a activitatii, pentru maxim 15 zile pe an, cu obligativitatea

reluarii

ei, unitatea cu acordul sindicatelor poate acorda concediu fara plata. (15) Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale .

Art.15 (1) Angajarea se face in conditii stabilite prin lege si de contractu 1 colectiv de
munca, numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale. (2) In cazul anqajani prin examen, concurs sau interviu, cel care anqajeaza va face publica existenta posturilor libere; daca un angajat al unitaiii si 0 persoana din afara acesteia obtine acelasi punctaj, angajatul unitatii are prioritate in ocuparea postului; modalitatile de ocupare a posturilor vacante, prin concurs, examen sau interviu, si modul de organizare nivelul unitatil. Art.16 (1) Orice angajat are dreptul de a incheia mai multe contracte de munca, cu exceptia celor pentru care legea prevede incompatibilitati pentru cumul de functii. (2.1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si de odihna numai cu acordul partilor. (2.2.) Modificarea locului muncii prevazut in contractu I individual de munca se poate face unilateral de catre angajator numai prin delegarea sau detasarea angajatului. Pe durata deleqarii, respectiv a detasarii, salariatul T$i pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute si desfasurare a acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca la

In contractul individual de munca
angajatului nu implica modificarea felului muncii si se poate cel mult 60 de zile, putandu-se prelungi cu inca 60 de zile,
17> ~

(2.3.) Oelegarea dispune pentru 0 perio dar numai cu acord
, A.:

~~~~i~lful:{
,~" ~,,;\.::... :, ;

JIJN'

e:.lJjiIJ. ~
'Q

'< O<!

> .f

(2.4) Detasarea angajatului la un alt angajator poate implica in mod exceptional si modificarea felului muncii, dar numai cu consimtamintul scris al angajatului si se poate dispune pe 0 perioada de cel mult un an. (2.5.) In cazul in care delegarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste 0 indernnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indernnizatie se acorda proportional cu nurnarul de zile ce depaseste durata neTntrerupta de 30 de zile. Art.17 (1) Contractul individual de munca poate inceta astfel : a. de drept b. ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestia c. ca urmare a vointei unilaterale,a uneia din parti.in cazurile si conditlile limitativ prevazute de lege. (2) Contractul individual de munca inceteaza de drept : a. la data decesului salariatului sau ln cazul persoana juridica, de la data la care angajatorul conform legii. b. la data ramanerii irevocabile

dizolvarii

angajatorului

si-a lncetat existenta de declarare a

a hotararii judecatoresti

mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului c. la data Tndeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la data cornunicarii deciziei de pensie ln cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale. pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare d. ca urmare a constatar!i nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarire judecatoreasca definitiva e. ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de angajat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare f. ca urmare a condarnnarti pen ale la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti g. De la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, profesiei autorizatiilor ori atestatelor executarti necesare pentru executarea ca

h. ca urmare a interzicerii

unei profesii sau a unei functii,

i. j.

rnasura de siquranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia la data expirarii termenului contractului individual de munca Tncheiat pe durata determinata retragerea acordului parintilor sau reprezentantilor legali, in cazul anqajatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani

(3) Pentru situa iile prevazute la alin. 2, lit. c-j, constatarea cazului de lncetare de drept a contract ,,-lm1i\ii I de rnunca se face In termen de 5 zile lucra oare de la
'< <: o

,,~'v

'1-

.,·'4"1" ,...",:, :.. . ,,',;,p 0 •...>
V' ••~ •...• ".

g

6

~/';'

~

intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se cornunica persoanelor aflate ln situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare. Art.18 (1) Contractul individual de munca poate inceta din initiativa unitatii pentru : A.
motive care tin de persoana angajatului, in urmetoerele situetl):

n
B.

a. in cazul in care angajatul a savarsit 0 abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara b. in cazul in care angajatul este arestat preventiv pentru 0 perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala c. in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica sau psihica a angajatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi tndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat d. in cazul in care angajatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat
motive care nu tin de persoana angajatului, determinat de desfiintarea locului de munca ocupat de angajat ca urmare a:

n

(1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta Incetarea contractului individual de rnunca determinate de desfiintarea locului de rnunca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva ~i sa alba cauza reala si serioasa (2) Oaca incetarea contractului individual de munca a intervenit pentru motivul prevazut la art.18 (1) A lit. d, aceasta poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a angajatului. Procedura de evaluare se stabileste prin contractuI colectiv de munca pe unitate precum si prin regulamentul intern al unitatii. Art.19 (1) Contractul individual de munca poate fi desfacut din initiative angajatului, prin demisie, cu obliqatia acestuia sa comunice in scris angajatorului de incetarea contractului individual de rnunca.dupa implinirea unui termen de preaviz. (2) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. (3) Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executle si de 45 de zile de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de conducere. (4) Prin salariati cu functi: de conducere se lnteleqe : administratori - salariati, directori generali si directori, directori generali adjunti si directori adjunti, sef departamente, sectii, ateliere, servicii, birouri sau asirnilatii lor stabiliti prin contracte colective de munca la nivel de unitate ori, dupa caz prin regulament intern al unitatii. (5) Angajator .. te obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului in %l\l~~~ ~ dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice
co:
~ o

'"

<'..

'9'-:>1

~
0

:1:

7

JUM' ~

.~

mijloace

de proba.

Salariatul

poate demisiona

fara preaviz

daca angajatorul

nu T$i

tndepuneste Art.20

obliqauile asumate prin contractu I individual de munca. (1) In cazul in care unitatea sau reprezentantii este in situatia de a opera reduceri de

prersonal, iar acestea nu constituie concedieri colective, conducatorul unitatii va anunta in scris sindicatul ale$i ai anqajatilor cu privire la nurnarul si structura posturilor ce urmeaza sa fie reduse, precum si la motivatia acestei reduceri (2) Prin concediere colectiva se Tntelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, dispusa din unul sau mai multe motive dintre cele prevazute la art.65 al.l din Codul Muncii, a unui nurnar de : a. cel putin 10 anqajati, daca angajatorul care disponibilizeaza are Incadrati mai mult de 20 de anqajati si mai putin de 100 de anqajati b. cel putin 10% din anqajatl, daca angajatorul care disponibilizeaza are lncadrati cel putin 100 de anqajati, dar mai putin de 300 de anqajati c. cel putin 30 de anqajati, daca angajatorul care disponibilizeaza are lncadrati cel putin 300 de anqajaf (3) In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua colective, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii: a. angajatorul va pune la dispozitia sindicatului justificarea concedieri

n

tehnico-economica

in leqatura cu masurile privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau orientare profesionala. b. justificarea tehnico-economica, irnpreuna cu obiectiile si propunerile

sindicatului, va fi supusa spre analiza si avizare consiliului de adrnlnistratie sau, dupa caz, adunarii generale. c. in cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obliqatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la 0 lnteleqere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la : metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediaf atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salarlatilor concediati. Prin sintagma limp util se tnteteqe: Perioada de timp de 20 zile lnainte de notificarea prevezuie la art. 71. I din Codul Muncii, cu mociiticetite ulterioare Angajatorul are obtiqatia sa notifice in scris sindicatului intentia de concediere colectiva, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. art.69 la al.(5)

sindicatul sau reprezentantii salariatilor, poate propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierilor ori diminuarea numarului anqajatilor concediati, intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notiftcarii.
Art.21 - (1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea

n

posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, ln ordine: a. contractul de rnunca al salariatilor care au fost sanctionati pentru abateri disciplinare, grave sau repetate; b. contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii prin rarnanerea cu functia de baza; c. contractele de munca ale celor care curnuleaza pensia cu salariul; d. contractele de rnunca ale persoanelor care Indeplinesc conditiile necesite de pensionare la cererea unitatii: e. contractele de munca ale persoanelor care Tndeplinesc virsta standard si stagiul de cotizare si nu a solicitat pensionarea. f. contractuI de munca al personalului privatizat (cu sau fara asociere). (2) La luarea rnasurii de desfacere a contractu lui individual de munca, pentru reducerea de posturi, vor fi avute ln vedere urmatoarele criterii minimale: a. daca masura ar afecta doi soti care lucreaza tn aceeasi unitate, se desface contractul de rnunca celui care are venitul cel mai mic, cu consultarea celor ln cauza, fara ca prin aceasta sa poata desface contractuI de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere; b. masura sa afecteze numai In ultimul rand femeile care au In Tngrijire copii, barbaf vaduvi sau divortati care au Tn Tngrijire copii, precum si salariatii, barbati sau femei, care au mai putin de 5 ani pana la pensionare la cererea lor. (3) In cazul In care un salariat care a urmat 0 forma de calificare sau de perfectionare a preqatirii profesionale $i a Tncheiatcu unitatea un act aditional la contractuI de rnunca, prin care s-a obligat sa presteze 0 activitate tntr-o anum ita perioada de timp, administratia nu-l va putea cere acestuia despaqubiri pentru perioada rarnasa nelucrata, daca rnasura desfacerii contractului de rnunca nu-l este imputabila.
Art.22 - Modul de aplicare a prevederilor art.21 se va face In orice situatie cu

acordul sindicatului.
Art.23 - (1) La desfacerea contractului individual de munca, patronatul va acorda

salariatului 0 compensate de cel putin 1 salariu de baza lunar, In afara drepturilor cuvenite la zi, tn urrnatoarele situatn: a. unitatea T$ilnceteaza activitatea; b. unitatea se muta In alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local cadrele necesare; c. ln postul ocupat de persoana lncadrata in rnunca este relncadrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acest post; d. s-a desfintat p .~atului; e. unitatea se tlt~"'in alt~10 alitate iar persoana incadrata nu accepta sa 0 urmeze.
9

Art.24 - (1) In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat In aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba. (2) In situatia ln care In perioada prevazuta la Alin. 1 se reiau aceleasi activitati, angajatorul va trimite salariatilor care au fost concediati de pe posturile a carer activitate este reluata In aceleasi conditii de cornpetenta profesioanala 0 comunicare sensa prin care sunt intormati asupra reluarii activitatu. (3) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data cornunicarti angajatorului, prevazuta la Alin. 2, pentru a-~i manifesta In scris consirntarnantul cu privire la locul de munca oferit. (4) In situatia ln care salariatii care au dreptul de a fi reanqajati potrivit Alin. 2 nu-si manifests tn scris consirntamantul In termenul prevazut la Alin. 3 sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de rnunca ramase vacante. Art.25 - Salariatil unitattlor de drumuri ~i poduri, beneficiari ai prezentului contract de rnunca mai au dreptul la: a. transportul gratuit de la domiciliu la ~i de la locul de munca pentru personalul nelocalnic, domiciliat la distants de pana la 75 km de sediul unitatii, transport ce se va asigura cu mijloacele proprii ale unitatii sau cu mijloacele de transport tn comun; b. curnpararea, la cerere, a materialelor produse In unita] si realizarea cu plata a unor reparatii sau arnenajari qospodaresti: c. scutirea pentru plata regiei la cantine tn situatia servirii mesei pe durata
destasuraru activitatii:

d. asigurarea cazarii, In timpul concediului de odihna, la cantoane ~i baze de deszapezire, proprii, stabilite de administratle, cu prioritate pentru salariatii si familiile acestora. e. asigurarea cazarii, pentru personalul nelocalnic tn cladiri ale unitatii sau Tnchiriatede catre aceast

CAPITOLUL III
Conditiile de munca sl protectia muncii

Art.26

-

(1)

Parti!e

se

obliqa

sa

depuna drept

eforturile scop

neeesare,

pentru a

institutionalizarea unui sistem conditiilor de rnunca . (2) Patronatul ineluderea In contractele

organizat,

avand

ameliorarea

continua

va lua rnasuri de aplieare

§ii respectare

a Legii 319/2006,

cat §ii

coleetive de munca la nivel de unitate a rnasurilor

prevazute

de Legea 319/2006. si a situatilor de urgenta. (3) La stabilirea masurilor vizand conditiile urmatoarele:

de rnunca partile vor tine seama de

a. rnasurile preconizate sa vizeze, ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lueru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura; b. masurile preconizate pentru ameliorarea fie prom ovate lmpreuna cu reprezentantii conditiilor de rnunca trebuie sa sindicatelor, astfel lncat acestia anexe

sa fie consultaf si informati cu privire la aceste rnasuri, Ineheindu-se speciale la contractele eolective de rnunca . Art.27 (1) Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri

organizatorice

rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locurile de munca, cu precizarea atributiilor §ii raspunderii lor, elaborarea de norme de rnunca interne fundamentate din punet de vedere tehnic, precum §i exercitarea controlului asupra modului de Indeplinire a obliqatiilor de serviciu de catre salariati, sunt atribute de cornpetenta exclusiva a celor care anqajeaza. (2) Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati, atat pentru cei salarizati In acord cat si pentru cei salarizati In regie. Normele de munca se exprirna sub forma de norme de timp, de productie, de personal, sfere de atributie. Normele de rnunca se elaboreaza de catre patroni, cu acordul orqanizatiilor sindicale corespunzatoare. Art.28 (1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de

salariati, potrivit specificului activitati' ftecaruia, §ii se bazeaza pe tehnicile normarii muncii, aceasta desfasurandu-se ca un proces continu, In permanents concordanta cu schimbarile ce au loc In organizare si nivel de dotare. (2) de ocupare, In toate situatiile In care normele de rnunca nu asiqura un grad complet conduc la 0 solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor lor. Aeeasta poate fi ceruta atat de de comun acord, eoncluziile de diverqenta In ee priveste calitatea normelor de stabilita

pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea patronat cat §i de sindicate, In caz munca se va recurge la 0 expertiza tehnica, expertizei vor fi obligat ..~~.( bele parii. t(

fi

~ ii:o'l"

~,~.,.I"""''''' 4q~ ~s
'0 ~

01' ()

~,.r--_:_Q_l/_

(3) Reexaminarea normelor nu va putea conduce la diminuarea baza stabilit prin contractul individual de rnunca . (4) modificarea Cheltuielile ocazionate de solutionarea diverqentelor cu normelor de munca vor fi suportate de patronat. (1) Patronatul are obliqajia sa asigure permanent conditiile

salariului privire

de la

Art.29

tehnice

si

organiza- torice avute in vedere la elaborarea normelor de munca iar salariatii trebuie sa realizeze norma de rnunca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut. (2) Pentru preintampinarea majora, precum fiecare salariatul ocupa, unitatii. sau lnlaturarea calarnitatilor sau in alte cazuri de forta si In, situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, are obliqatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care II oricaror lucrari ~i de luarea tuturor rnasurilor cerute de nevoile

la executarea

Art.30 (1) Locurile de rnunca se clasifica Tn locuri de rnunca normale si locuri de rnunca cu conditii deosebite. (2) Locurile de rnunca Tn conditii deosebite se stabilesc la nivel de unitate prin contractul colectiv de munca, cu respectarea legilor in vigoare.

Art.31 (1) Pentru prestarea activltatii Tn locurile de rnunca prevazute
alin.2, salariatii au dreptul la alirnentatia de lntarire a rezistentei organismului anexei 5.

In art.31 ,
- conform unui

(2) Categoriile de salariati prevazute la art.31 alin.2 vor fi supusi obligatoriu

examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, In conformitate cu Ordinul nr.761/2001 emis de Ministerul Sanatatii ~i Familiei. (3) Patronatul este obligat sa asigure echipamentul de protectie conform HG. Nr. 1048/2006 (4) Alirnentatie suplirnentara se acorda obligatoriu ~i gratuit de patronat salariatilor din cadrul unitatilor de drumuri care lucreaza In locuri de rnunca In conditii deosebite.

n

Art.32

In cazurile

in

care

conditiile

de

munca

s-au

lnrautatit,

determinand

reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasiticari lncepand cu data schirnbarf conditiilor de rnunca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente. Art.33 - (1) Partite sunt de acord ca nici
0

rnasura de protectie a muncii nu este

eficienta daca nu este cunoscuta, Insusita sau aplicata de salariati (2) Patronatul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testa rea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele ~i instructiunile de protectie a muncii. Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor prevedea masurile specifice, peridiocitatea controalelor, metodologia de control, obliqatiile ~i raspunderile in domeniul de protectie a muncii, in conformitate cu reqlementarile elaborate de Ministerul Muncii ~i Solidaritatii Sociale. Timpul afectat acestei activitati se include ~ . ul de munca si este salarizat.
9 ~
..... 01'.. M I?/<o ~\, ~~ ;p
.Jif.';o~", ..; :'~ ~:.,~:.; .:

Q..

<

~ ~~,~,:-.,f.~[~.-z: ..

~,?-\,,0·-Al.:i'.
,."1 ..... -

12

0 ~

;>J

(j,uU0

*«v . -li. 1 /1 :.(""APGC~ *

.,.v ~
\Y

.•.

:

-(;';'.- ~ " --:

("_

'. ~,,:

-

.

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de rnunca sau a felului muncii, acesta va fi instruit $i testat cu privire la riscurile ce Ie presupune noul loc de munca, sa Ie cunoasca si sa Ie respecte. (4) In cazurile tn care, tn procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectia muncii, salariatii vor fi instruiti tn conditiile prevazute de aliniatul precedent. Art.34 (1) Contravaloarea echipamentelor de protectie se suporta integral de

patron at conform reqlernentarilor ln vigoare. (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca la nivel de unitate. (3) In toate cazurile tn care, tn afara echipamentului patronatul cere 0 anumita tinuta vestimentara specials contravaloarea acestuia se suporta de catre patron at. Art.35 Prin contractele colective de lucru prevazut de lege, ca echipament de lucru,

de rnunca la nivel de unitate

se vor stabilii

parametrii de microciimat care vor fi urrnariti la fiecare loc de rnunca, tn vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum $i programele de control al realizarii masurilor stabilite. Art.36 (1) In vederea rnentinerii $i Irnbunatatirii conditiilor de desfasurare a actlvitatii, patronatul va lua urmatoarele masuri de amenajare erqonornica a locului de rnunca a. asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microciimat, zgomot, caldura, bai, aerisire, umiditate etc); b. amenajarea anexelor sociale ale locurilor de rnunca grupuri sanitare, eventual cantina); c. diminuarea treptata, pan a la eliminare, a emisiilor poluante. (2) Masurile concrete, ln sensul prevederilor rnunca la nivel de unitate.

(vestiare,

alin.l, se stabilesc prin contractul

de

n

(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze tn bune conditiuni amenajarile efectuate de patronat, sa nu Ie deterioreze, descompuna ori sa sustraqa componente ale acestora. Art.37 (1) Patronul va organiza conform Ordinului 761/2001 emis de Ministerul

Sanatatii $i Familiei, examinarea medicala a saiarianlor, tn scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii In posturile pe care ar urma sa Ie ocupe sau pe care Ie ocupa, precum $i pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. (2) Salariatii sunt obliqati sa se supuna examenelor medicale In conditiile orqanizarii potrivit prevederilor alin.1. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara.

(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de leqislatia muncii pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate. (3) Salariatele gravide, lncepand cu luna a cincea de sarcina, precum ~i cele care alapteaza, nu vor fi repartizate la munca de noapte. Art.39 (1) Patronatul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupa caz, rnentinerea

In rnunca a persoanelor

handicapate,

apte pentru Tndeplinirea obliqatiilor

de serviciu

aferente posturilor existente. (2) Sindicatul va sprijini angajarea ~i mentinerea Tn rnunca, Tn conditiile alineatului precedent, ~i a salariatilor sustinatori a persoanelor handicapate sau a sustinatorului unic de familie. Art.40 salariatilor In cazul recornandarilor medicale, patronatul va asigura trecerea

Tn alte locuri de rnunca si, dupa caz recalificarea

acestora,

Tn functie de

posibilitanle fiecarei unitati, ce vor fi stabilite impreuna cu sindicatele. Art.41 constitui (1) In vederea imbunatatirii conditiilor de rnunca, tn fiecare unitate se va

un comitet de securitate

si sanatate

In munca (C.S.S.M.),

avand atributiile

prevazute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cap. IV (2) Activitatea comitetelor de securitate ~i sanatate tn rnunca se va desfasura dispozitiilor art 183 si urmatoarele din Codul Muncii Art.42 (1) Angajatorul are obliqatia sa asigure totl anqajatii pentru

In baza
risc de

accidente de munca si boli profesionale in conditiile legii. (2) Angajatorii au obliqatia sa asigure accesul anqajatilor medicina muncii in conditile legii. la serviciul medical de

CAPITOLUL IV Salarizarea

Art.43

(1) Pentru munca prestata in conditiile

prevazute

in contractul

individual si care de

de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, care este confidential, se stabileste prin negociere la Tncheierea contractului (2) Salariile de baza, aferente categoriilor drumuri, sunt cele din Anexa nrA (2) manaqeriala indernnizafie Salariile de baza pentru individual de rnunca

de personal Tncadrate In unitatile de conducere excluzand

persona lui

echipa

sunt cele corespunzatoare functiei de executie la care se adauqa 0 de conducere care face parte din salariul de baza, diterentiata In raport muncii de

cu raspunderea functiei de conducere Tndeplinite, precum si cu ponderea conducere fata de activitatea de executie pe care 0 realizeaza. Art.44 (1) Salariul cuprinde salariul de baza, indernnizatiile, alte adaosuri sporurile

precum si

(2) Salariul este confidential angajatorul avind ooliqatia de a lua masuri pentru asigurarea confidentialitatii, (3) In scopul prornovarn intereselor si apararu drepturilor satariatilor confidentialitatea nu poate fi opusa sindicatelor, in strinsa leqatura cu interesele acestora si in relatia directa cu angajatorul. (4) Angajatorul are obligatia de a constitui fondul creantelor salariale,care rezulta din C.I.M., in conditiile legii. Art.45 (1) Formele de organizare urmatoarele: a. de garantare pentru plata

a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt

In regie sau dupa timp;

b. acord; c. pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate; d. alte forme specifice unitatii. (2) Organizarea muncii si salarizarea tn acord poate avea urmatoarele forme: a. acord direct; b. acord progresiv; c. acord indirect. d. Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv. -(4) Forma de organizare a muncii ~i de salarizare ce urrneaza sa se aplice fiecarei activitati, se stabileste prin contractu I colectiv de rnunca la nivel de unitate. Art.46Sporurile
~"r

loc

lntr-una

din

la salariul de baza ce pot fi acordate

in functie

de conditiile

existente la locul de mu ~ -¢ ~
I-'

1.c;;.ao~Q.l .... \Cj\.

15

(1) Pentru vechimea tn munca salariatii beneficiaza de un spor de vechime de pana la 25% calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat ln program normal delucru, astfel. Transe de vechime ln rnunca Transe de vechime in rnunca Cota din salariul de baza

lntre 3 ~i 5 ani
de la 5 la 10 ani de la 10 la 15 ani de la 151a 20 ani peste 20 ani

10% 14% 18% 21% 25%

n

(1.1) Prin vechime

In rnunca se lnteleqe timpul cat

0

persoana

a

desfasurat

activitate ln calitate de angajat, tn temeiul unui contract de rnunca, indiferent de perioada de Tntrerupere, precum $i alte perioade prevazute de lege. (1.2) Sporul corespunzator vechimii In munca, se plateste cu Tncepere de la 1 a lunii urmatoare aceleia in care s-a Tmplinit vechimea ln rnunca prevazuta Tntransa respective. (2) Sporul pentru conditii nocive se acorda la locurile de rnunca unde sunt depasite concentratiile maxime de noxe admise de normativele In vigoare, pe baza determinarilor efectuate de organismele abilitate. Sporul se acorda In procent de 10 % din salariul minim negociat la nivel de unitate. (3) Sporul de santier - In cuantum de 15% din salariul minim negociat la nivel de unitate, pentru personalul nelocalnic, In vederea atragerii acestuia la realizarea unor lucrari de constructii-montaj, tntretinere ~i reparare a drumurilor si podurilor etc. Salarlatll care beneficiaza de sporul de santier nu pot beneficia concomitent si de diurna. (4) Sporul pentru rnunca destasurata peste programul normal de lucru - pentru orele suplimentare prestate peste programul normal de lucru convenit la nivel de unitate si pentru orele lucrate in zile libere si in zilele de sarbatori legale ce nu au fost compensate corespunzator cu ore libere platite se acorda un spor de 100% din salariul de baza. (5) Sporul pentru timpul lucrat In timpul noptii - tn procent de 25% din salariul de baza, aferent timpului efectiv lucrat lntre orele 22 - 6. (6) Pentru utilizarea eel putin a unei limbi strains, In medie de 50% din timpul

programului de lucru, acolo unde necesitatea postului 0 impun, personalul beneficiaza de un spar de pana la 10% din salariul de baza. (7) Sporurile se acorda proportional cu timpul cat personalul a lucrat in condltille respective. (8) lndernnizatia orara pentru mobilizare, In cuantum de 15% din salariul de baza orar, tn vederea conducerii durata

consernnarii

la domiciliu,

din dispozitia

Art.47 ('I) Adaosurile la salariul de baza sunt: a. adausul de acord; b. premiile de acordate din fondul de premiere calculat din veniturile realizate maxim 10% din fondullunar platit sub forma de salarii;

In procent

c. cota parte din profit ce se repartizeaza salariatilor in cuantum de 10%; d. prima de vacanta, ln suma de 50% din salariul mediu brut pe unitate realizat In anul precedent, pentru Tntreg personal. e. alte adausuri convenite la nivelul unitatii. f. tichete de masa acordate conform prevederilor legale si Tnlelegerii partner. (2) Conditiile de diterentiere, diminuare sau anulare a premiului de 10% se stabilesc de catre conducerea unitatii, cu consultarea sindicatului prin contractele colective de munca, la nivel de unitate. Art.48 drepturi: Saiariatii unitatilor trirnisi In deleqatie ln tara, vor beneficia de urrnatoarele

n

a. decontarea cheltuielilor de transport 1?ia costului cazarii ln structurile de primire turistice cat §i a cazarii tn afara acestor structuri turistice sa se taca conform normativelor In vigoare, dar nu sub nivelul unitatilor bugetare b. valoarea diurnei de deplasare se va negocia la nivelul fiecarei unitati de drumuri dar nu mai mica decat la unitatlle bugetare.

Art.49 (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc Tnaintea oricaror obliqatii financiare ale unitatii.
(2) In caz de faliment sau lichidare Judiciara, salariatii au calitatea de creditori privileqiati, iar drepturiie lor banesti constituie creante privilegiate, urrnand sa fie platite integral lnainte de a-l?i revendica cot a parte ceilalti creditori. (3) Plata salariului lunar se face chenzinal, de rnunca la nivel de unitate. la datele stabilite prin contractu I colectiv

(3) Intirzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata daune interese pentru repararea prejudiciului adus salariatului. Art. 50 (1) Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc
0

indernnizatie eqala cu un salariu de baza brut avut ln luna pensionani. (2) Salariatul care are 0 vechime de minim 30 de ani realizati in unitate prirneste 0 indemnizajie care se va stabilii la nivelul fiecarei unitatii dar nu mai putin de 2 salarii de baza brute avute in lunapensionarii (3) De prevederile aliniatului I sau 2 dupa caz vor beneficia si salariatii pensionati definitiv pe caz de boala (4) lndemnizatia de la aLI sau 2 pe care
0 0

prirneste salariatul se acorda din fondul

de premiere de 10% numai

singura data si nu se aplica pensionarilor reincadrati

> >

un

salariu

mediu

pe

unitate,

platit

de

unitate

mamei

pentru

nasterea fiecarui copil; daca mama nu este satariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate ; un salariu mediu pe unitate, platit de unitate, la decesul sotului sau sotiei, copiilor si parintilor daca au fost in intratinerea angajatului trei salarii medii pe unitate In caz de deces al salariatului patru salarii medii pe unitate in cazul in care salariatul a decedat ca urmare a unui accident in munca sau ca urmare a unei boli profesionale. (2) Sumele acordate conform al.1 nu sunt impozabile Art.52 (1) Pentru perioada de Tntrerupere a lucrului din cauza conditiilor climatice nefavorabile, acolo unde nu pot fi luate masuri de continuare a activitatii pe timp de iarna, se vor aplica prevederile art, 13 al Legii nr. 215/22.12.1997 privind societatile comerciale si regiile autonome din ramura constructii care au aderat si au cotizat la Casa Sociala a Constructorilor. (2) In vederea aplicaru in bune condii a prevederilor Legii nr. 215/22.12.1997, avind in drept scop asigurarea unei protectii reale pentru anqajatii care isi intrerup activitatea conditiile prevederilor aLI, partile se anqajeaza la indeplinirea urrnatorilor indatorii:

a. anqajatii sa achite lunar cota de 1% din salariul de baza brut de incadrare in contul Casei Sociale a Constructorilor b. angajatorii specificaf la aLI sa asigure constituirea cotei de 1,5% din valoarea productiei realizate si Tncasate lunar si virarea lunara a acesteia in contul Casei Sociale a Constructorilor, inclusiv virarea sumelor restante provenite din valoarea productiei realizate si nedecontate la termen (3) Pentru societatile comerciale care nu au aderat la Casa Sociala a Constructorilor, pentru prctectia sociala a anqajatilor in perioada intreruperii activitatii din cauza timpului friguros, se vor aplica prevederile Codului Muncii si ale Legii nr.76/2002

18

CAPITOLUL V
Tlrnpul de munca si timpul de odihna

Art.53 (1) Unitatea de rnasura a timpului de lucru este ora.

(2) Programul normal de lucru este de pina la 8 ore/zi. (3) Programul de lucru saptaminal nu poate depasi 48 de ore ca medie anuala (4) Orele prestate in cadrul programului normal de lucru nu sunt considerate munca suplimentara

n

de constructii care se desfasoara preponderent in aer liber.Luind in considerare imposibilitatea continuarii acestor lucrari in perioada de timp friguros (iarna) , pentru toti cei care sunt membrii cotizanti ai Casei Sociale a Constructorilor si Producatorilor de materiale de constructii, timpul normal de lucru este considerat astfel: a. pina la 10 ore/zi pentru perioada aprilie-octombrie a anului calendaristic b. in perioada de timp friguros cind nu se lucreaza, in intervalul 1 noiembrie31 Martie se vor efectua concediile de odihna conform proqramarilor si se vor aplica prevederile Legii nr.215/199?
Art.54

(1) Programul de lucru al unitalii este determinat de natura lucrarilor

Art.55 (1) Stabilirea si modificarea programului zilnic de lucru se fac prin regulament intern. (2) In toate cazurile In care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza !?i sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si rnodalitati de aplicare a acestora. Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

n

Art.56

(1) Prestarea orelor suplimentare peste programul normal de lucru se face se cornpenseaza cu ore libere platite in urmatoarele

pe baza solicitarii in scris de catre angajator, cu acordul salariatilor.
(2) Orele suplimentare 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora.

(3) In cazul in care orele suplimentare nu se compenseaza conf.aI.2, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adauqarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia,conform art.4? al.4 din prezentul contract. (4) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de forta majora, salariatii au obliqatia de a presta munca suplimentara ceruta de cel care angajeaza.

Art.57

- (1) Se considera

rnunca desfasurata

tn timpul noptii, munca prestata In

intervalul cuprins lntre orele 22 - 6. (2) Tinerii care nu au Tmplinit virsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte. (3) Femeile gravide,lauzele munca de noapte. si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze

Art. 58 .. CI) Salariata care renunta la concediul legal, pentru Tngrijirea copilului Tn varsta de pana la 2 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 are pe zi, fara sa-l fie afectate salariul de baza §i vechimea In rnunca (2) Femeile care au ln Tngrijire copii de pana la 6 ani, pot lucra cu jumatate norma, daca nu beneficiaza de crese sau camine si daca unitatea nu dispune cresa si carnine. Timpul in care au fast lncadrate in astfel de conditii se considera de de la

calculul vechimii in munca, timp lucrat cu 0 norma intreaga (3) Angajatorii au obliqatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maxim 16 ore pe luna, fara a Ie fi afectate drepturile salariale daca sarcina a fast anuntata angajatorului conform legii (4) Salariata in cauza este obligata sa prezinte adeverinta efectuarea controalelor pentru care s-a invoit. (5) Procedura de aplicare a prevederilor contractele colective de munca la nivel de unitate salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile alineatelor precedente se stabileste prin medicala privind

Art.59 (1 )In fiecare saptamana consecutive de repaus saptamanal,

(2) Repausul saptarnanal se acorda, de regula, sambata si duminica. (3) In cazul in care activitatea de la locul de munca, in zilele de simbata si duminica nu poate fi lntrerupta, repausul saptaminal poate fi acordat si cumulat fara a se depasii 15 zile calendaristice, cu autorizarea cu acordul sindicatului (4) Salariatii ai carer repaus saptaminal dublul compensatiilor inspectoratului teritorial de munca si

se acorda in conditiile al.3

au dreptul la

prevazute pentru munca suplimentara

Art.GO - (1) Pauza de masa se stabileste prin regulament intern la nivelul fiecarei unitati. (2) Pauza de rnasa nu poate fi mai mica de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei cu 0 durata de 15 minute, se include in programul de lucru (3) Tinerii in virsta de pina la 18 ani beneficiaza de 0 pauza de masa de eel putin 30 de minute in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jurnatate. Art.61 Salariatii pot solicita, tn mod justificat, decalarea programului de lucru.

Patronatul va analiza cererea §i va aproba aceasta in functie de posibilitati. La acestea se va tine cont §i de fluxul tehnologic al anumitor lucrari de drumuri.

Art.62 (1) Salariatii
pana la 5 ani lntre 5 si 15 ani peste 15 ani

au dreptul

in fiecare 21 zile 24 zile 28 zi;e

an calendaristic

la un concediu

de

odihna platit, de minim 21 zile lucratoare.

(2) Pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani, durata concediului de odihna este de 24 zile lucratoare. La stabilirea duratei concediului de odihna se ia in considerare varsta pe care salariatul a avut-o la data de 1 ianuarie din anul calendaristic respectiv. (3) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul lncetarii contractului individual de munca. (4) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pina la sfirsitul anului urrnator, integral concediul de tuturor salariatilor care, intr-un an calendaristic, odihna la care aveau dreptul. ( nu au efectuat

Art.63 (1) Pentru perioada
indernnizatie permanente. de concediu,

concediului

de odihna salariatul

beneficiaza

de

0

care nu poate fi mai mica decit salariul de baza si sporurile de odihna reprezinta media zilnica a drepturiior

(2) lndernnizatia

de concediu

salariale prevazute la aLi din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu nurnarul de zile de concediu. (3) lndemnizatia de concediu se plateste inainte de plecarea Tn concediu cu cel putin 5 zile, daca salariatul nu a solicitat altfel, iar prima de vacanta se va plati obligatoriu la plecarea In concediu a salariatului. Art54 (1) Programarea efectuarii concediilor de odihna se stabileste anual de

catre angajator cu acordul salariatilor pentru proqrarnari individuale iar cu acordul sindicatului pentru proqrarnari colective. (2) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului, una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 10 zile lucratoare (art.148,aI.5, Codul muncii) iar cealalta parte va trebui acordata $i efectuata pana la sfarsitul anului In in caz de curs. Prima de vacanta se va acorda integral la prima din fractiunile efectuate. (3) Angajatorul poate rechema angajatul din concediul de odihna

forts majora. In acest caz angajatorul va suporta cheltuielile angajatului si al familiei sale, necesare la revenirea la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a Tntreruperii concediului de odihna.

Art.65 (1) Sunt zile nelucratoare, zilele de repaus saptarnanal $i zilele de sarbatori
legale si religioase cuprinse in prezentul contract. (2) Repausul saptaminal se acorda de regula simbata si duminica. (3) Zile de sarbatori legale si religioase sunt. 1 si 2 ianuarie

prima si a doua zi de Craciun prima si a doua zi de Rusali Adormirea Maicii Domnului doua zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, altele decit cele crestine, pentru persoanele apartinind acestora; (4)" Ziua Drurnarului " 20 iulie - zi in care nu se va lucra.
Art.66 - (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite In familie, sau alte situatii, dupa cum urmeaza: a. casatoria salariatului - 5 zile b. nasterea unui copil - 5 zile sau 10 zile daca a urmat un curs de puericultura. c. Decesul sojuluitsotiei), copilului, parintilor, fratilor, surorilor, socrilor bunicilor, 3 zile d. casatoria copiilor - 3 zile e. donatorii de sange - conform legii f. la schimbarea locului de munca - 5 zile Art.67 (1)1n afara concediului legal platit, pentru Tngrijirea copiilor de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de Inca un an concediu tara plata. (2) Angajatele gravide si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate in schimbul de noapte si nu vor f trimise in deplasare in alte tocalitati, decit cu acordul lor (3) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa pe 0 anumita perioada, diterenta dintre salariul de baza individual avut si indernnizatia !egala la care are dreptul daca sarcina a fost anuntata angajatorului conf. legii (4) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate , dar nu mai putin de 6 saptamini. Diferentele de salari vor fi acordate din fondul de salarii Art.58 Pe perioada Tncare salariata se afla tn concediul prevazut la Art.68 al. 1,

nu i se va putea desface contractul de munca iar Tnpostul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decat cu contract de rnunca cu durata deterrninata. Art.69 In caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pana la doi ani se vor acorda tatalui, daca are copilul ln Tngrijire. Art.70 In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fara plata, neutilizat de mama pana la data decesului sau. Concediul platit pentru Tngrijirea copilului In varsta de pana la doi ani, optional, poate fi acordat oricarui dintre parintii copilului.
Art.71

Art.72 La nivelul prevederilor legale,

minim 50 %, pentru

reducerea costului biletelor de tratament §i odihna In statiunile balneoclimaterice, este inclus §i transportul pe calea terata (tren personal clasa II). Art,73 - Contravaloarea tratarea bolilor profesionale, costul transportului In comun.

In care

biletelor necesare salariatilor trirnisi In statiuni, pentru se suporta integral de catre unitatea In cauza, inclusiv

CFR, clasa a II-a, sau acolo unde este posibil, pentru transportul auto

Art.74 - (1) Daca salariatul se afla in incapacitate ternporara de rnunca, survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau in legatura cu munca, ori a contactarii unei boli profesionale, patronatul va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii, conform legii.
0

compensatie

(2) Acordarea cornpensatiei prevazute la alineatul precedent, nu lnlatura si nici nu lnlocuieste dreptul legal de despacuoin al salariatului in cauza, in conditii prevazute de lege.

Art.75 Anqajatii care isi cornpleteaza studiile au dreptul la :

>-

30 zile calendaristice,

de concediu

platit, pentru sustinerea

0

singura data sustinerea frecventa,

~

a examenului de diploma in invatamintul superior si de rnaistrii. 60 de zile calendaristice, de concediu tara plata, pentru sesiunilor de examen potrivit legii. in invatamintul superior, seral si

fara

Art,76 alte concedii

Prin contractele

colective

de munca la nivel de unitate pot fi acordate

si

fara

plata, a carer durata nu va putea depasi 90 de zile lucratoare

CAPITOLUL
Art.77 orice procedure orice procedura certificat sau
0

VI FORMAREA $1 PERFECTIONAREA
profesionala"
0

PROFESIONALA
alta calificare, precum ;;i obtinand un

(1) Prin termenul de "formare

partite lnteleq sa desemneze
0

prin care un salariat dobandeste diploma care atesta aceste situatii.

calificare,

prin care salariatul se specializeaza

sau se pertectioneaza,

(2) Formarea ;;i perfectionarea

profesionala cuprinde ~i teme din domeniul relatiilor perfectionarii profesionale a

de rnunca, convenite Tntre sindicate ~i patronat. (3) Partite convin asupra necesitatii ~i obliqativitatti tuturor categoriilor de salariati Art.78 La incheierea contractelor

colective de rnunca la nivel de unitati, pentru caile

partea privind formarea profesionala se va line seama cel putin de urrnatoarele: a. identificarea posturilor pentru care este necesara forma rea profesionala, de realizare, adoptarea face decomun acord de de formare profesionala b. sindicatul va participa,

programului anual ~i controlul aplicar!i acestuia, se vor catre sindicat ~i patron at, cheltuielile pentru activitatea a salariatilor suportandu-se de unitate; prin trnputernicitii sal, la orice forma de examinare

orqanizata In vederea absolvirii unui curs de formare profesionala In cadrul unitatii: c. In cazul tn care unitatea urrneaza sa-~i schimbe partial sau total profilul de activitate, va informa ~i consulta sindicatul cu eel putin 2 luni lnainte de aplicarea masurii ~i va oferi propriilor salariaf posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la anqajsri de forta de rnunca din afara; d. In cazul Til care unitatea identtfica un curs de formare profesionala, organizat de un ter; patronatul lrnpreuna cu sindicatul va numi anqajatii care vor urma aceste cursuri ~i va suporta contravaloarea e. patronatul va asigura, pe cheltuiala pertectionarea salariatului. Art.79 Nu pot fi obligate la restituirea cursului; sa, calificarea, recalificarea si

cheltuielilor

de scolarizare

persoanele

carora Ii s-a destacut contractul de munca din motive neimputabile lor si care au urmat cursuri de preqatire sau perfectionare profesionala, platite de unitate. Art.30 Anqajatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare

profesionala in conoitille art. 197 alin.(1) Codul Muncii, nu pot avea initiative incetarii contractului individual de munca 0 perioada stabilita prin act aditional.

CAPITOLUL VII
Alte provederi in leqatura cu drepturile si obliqatllle partilor

Art.81 - ('I) Patronii

$i sindicatele,

ca parteneri

sociali perrnanenti,

convin sa

respecte pentru fiecare dintre ei $i pentru salariati, Tn general, libertatea de opinie. (2) Patronatul va adopta 0 pozitie neutra $i impartiala fata de orqanizatiile sindicale ~i reprezentantii Art.82 salariatitor din unita]! au obliqatia de a invita deleqatii alesi ai orqanizatiilor

- (1) Angajatorii

sindicale reprezentative sa participe in consiliile de administratie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv. Participarea se face eu drept de opinie dar fara drept de vot. (2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta, acestora comunicinduli-se ordinea de zi. Se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale si culturale puse in discutie. (3) Hotaririle consiiiului de administratie sau ale altor organe similare acestora, privitoare 121 probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate in scris orqanizatiilor sindicale , in termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei. Art.83 - (1) Liderul orqanizatiei sindicale cu personalitate juridica $i ceilalf membri ai comitetului, care lucreaza in unitate nemijlocit, In calitate de salariati, au dreptul la reducerea proqrarnului normal de lucru pentru activitati sindicale, 5 zile pe luna tara afectarea drepturilor salariate. (2) Nurnarul cetor care pot beneficia de prevederile alin.l, se stabilesc prin contractul colectiv de rnunca la nivel de unitate. Art.84 - (1) Unitatile vor asigura gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul §i

mobilierul necesar. Prin contractele colective de rnunca se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materials de care dispune unitatea. (2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatrle respective, va putea f folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicat sau patronat In conditiile prevazute In contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Art.85 - Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu exceptia

locuintelor de serviciu, catre salariatii unitatilor se va face de 0 comisie paritara, administrativ-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate.

(2)Patronatul va permite salarlatilor alin.1 ~i va suporta cheltuielile aferente. (3) In functie de posibilitati,

sa urmeze cursurile de preqatire prevazute la la solicitarea F.N.S. .Drurnuri

patronii vor permite,

Judetene", participarea liderului de sindicat la actiuni internationale, cum sunt: cursurisindicale de scurta durata - de pana la 7 zile, simpozioane, ccnferinte, congrese, schimburi de experienta cu alte indicate si federatii internationale, asiqurand cheltuielile cu participarea. Art.87 (1) Patrcnatul, de comun acord cu sindicatele din unitat' ~i persoanele care

au sarcini de serviciu privind plata salariilor, vor stabili conditiile tn care acestea din urma, vor retine pe stat de plata, cotizatia sindicala, de I % din venitul brut realizat care este deductibil din baza de calcul a impozitului pe venit. (2) Cotizatia sindicala retinuta pe stat de plata se va vira de serviciul contabilitate financiar, dupa Gum urmeaza:

85 % - sindicatului din unitate
15 % - Federatiei Nationals a Sindicatelor .Drurnuri Judetene",

Art.SS (1) Este interzis unitatilor sa desfaca din initiativa lor contractu I individual de munca al salartatilor, pentru motive care privesc activitatea sindicala. (2) Reprezentantilor ale~i in organele de conducere ale sindicatelor Ii se asigura protectia iegii contra oricaror forme de conditionare, constringere sau limitare a exercitarii functiilor lor. (3) Pe toata durata mandatului, precum si pe 0 perioada de 2 ani de la incetarea acestuia, reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaf pentru motive economice, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive care tin de indeplinirea mandatului pe care I-au primit de la satariatii din unitate.

Art.89 Adrninistratia

nu va angaja salariati temporari sau cu program conflictelor

partial, Tn

o

perioada declansarii sau desfasurarii salartatilor aflati Tn conflicte. Art.90 Patronatul se anqajeaza

de interese, pe locurile de munca ale

ca in contractele

de societate
0

ale unitatilor

cu

participare stralna, pentru activitati pe teritoriul Rornaniei, sa prevada partea externa se obliga

sa

clauza, prin care

respecte drepturile prevazute tn legislatia muncii

In vigoare ~i
In conditiile
de

In contractui coiectiv de rnunca .
Art.91

("1) F.N.S.OJ.

recunoaste

dreptul

patronatului a salariatilor

de a stabili,

legii, raspunderea (2) F.N.S.OJ.

disciplinara recunoaste

sau patrirnoniala dreptul

care se fac vinovati

lncalcarea normelor de disciplina a muncii sau aQ,,~;~,prejudiciiunitatii.
patronatului de a stabili norme de disciplina muncii, cu consultarea orqanizatiilor sindicale, ~i a disciplinei tehnologice. Art.92 ("1) Patronatul ~i sindicatele vederea se recunosc ca parteneri sociali permanenti promovarii unui climat normal de unca In la to ate
26

nivelele, $i ale regulamentului sindicat.

intern, precum $i a drepturilor si intereselor membrilor de ln legatura cu executa rea prevederilor

(2) In situatiile ln care apar diverqente

contractelor colective, unitatile $i sindicatele vor Tncerca solutionarea acestora, mai Tntai Tn comisiile paritare, la nivel de unitate. Art.93 fondului (1) In conformitate cu Legea Bugetului, patronatul va asigura constituirea anual, pentru sustinerea unor drepturi $i

social, din fondul de salarii realizat

facilitati materiaie suplimentare, ale anqajatilor.Cheltuielile vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii, iar utilizarea acestor fonduri se vor face cu acordul partilor. (2) Patronatul, lrnpreuna cu sindicatul, va repartiza aceste fonduri pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de: y procurarea Craciun; unor daruri pentru copiii salariatilor cu ocazia serbarii pomului de

y
y

y

>

acoperirea costului transportului la $i de la locul de munca al salariatilor: Ziua Drumarului; 8 Martie acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi Tnsemnate Tn gospod2iria proprie datorita calarnitatllor naturale; acoperirea unei pal-ti din cheltuieli, Tn cazul unor boli grave sau incurabile. (3) Venituriie de natura celor rnentionate la alin.Z nu se supun impozitarii. (4)ln situatia in care pana la sfarsitul anului sumele prevazute la alin.2 nu se vor

>

consuma la toate capitolele, sumele rarnase sub forma de economii sa fie repartizate la alte capitole, astfel tncat fondul social constituit sa fie folosit In Tntregime In folosul salariatilor. Art.94 ~Obligatiile generale ale salariatilor sunt urmatoarele: a. respectarea eu strictete a programului de lucru ~i folosirea inteqrala $i eficienta a tirnpului de rnunca, pentru executarea Tntocmai $i la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin; b. Insusirea $i respectarea strictete a normelor rnunca: procesului tehnologic de munca stabilit, aplicarea cu referitoare la desfasurarea relatiilor de $i instructiunilor

c. utilizarea inteqrala a capacitatii de productie $i cresterea productivitatii muncii; d. respectarea ~i aplicarea normelor de rnunca $i prescriptiilor de calitate stabilite; e. utilizarea rnasinilor, utilajelor, instalatiilor lncredintate potrivit parametrilor functionare din docurnentatia tehnica $i Tn conditii de deptina siqurante; f. utilizarea rnateriilor prime, materialelor, combustibililor eficienta a acestora, recuperarea tuturor resurselor de

$i energiei, valorificarea materiale $i energetice

h. cunoasterea caracteristicilor constructive si functionale ale tnstalatiilor, utilajelor, masinilor, aparatelor cu regim de lucru continuu sau cu grad ridicat de pericol In exploatare, Intretinere, respectarea asigurarea riquroasa a normelor tehnice de exploatare si supravegherii permanente a acestor utilaje, precum si

i.

evitarea oricaror avarii sau intreruperi accidentale; sa nu paraseasca locul de munca, lasand fara supraveghere instalatiile, utilajele sau masinile la care lucreaza, sa nu introduca §i sa nu consume In unitate bauturi alcoolice, sa nu introduce materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii, sa anunte seful ierarhic in caz de neprezentare a schimbului In unitatile a carer activitate este orqanizata ln schimburi §i sa nu paraseasca schimbul pana nu se iau rnasurile ce se impun;

J.

respectarea consumurilor normale de materii prime, materiale, combustibili si energie, luarea rnasurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, lnlaturarea oricarei neqlijente In pastrarea si administrarea bunurilor k. apararea patrirnoniului unitatii, prevenirea ~i combaterea sustragerilor si deqradarilor bunuri!or unitatii;

I.

respectarea

normelor de comportare

in cadrul relatiilor de serviciu, asigurarea

unui clirnat de colaborare de Tntrajutorare cu toti membri colectivului de rnunca ;;i combaterea unor rnanlfestari necorespunzatoare privind disciplina la locul de rnunca m. respectarsa regulilor de acces In locurile de munca unde intrarea este perrnisa numai tn anumite conditii; n. lnsusirea si respectarea dispozitiilor legale privind pastrarea secretului de stat a celor reteritoare 18 documentele, datele sau informafiile care nu sunt destinate pubacitatii; o. sa nu pi·etinda de la cetateni bani sau alte foloase pentru activitatile prestate tn cadrul sarcinilor de serviciu; p. perfectionarea preqatirii profesionale si de specialitate, larqirea orizontului cunoastere, manifestarea constiintei profesionale ~i a competentei In rnunca; q. mentinerea oroinii si curateniei la locul de rnunca ; de

lnstitntarea de lndata a sefuiui ierarhic superior despre existents unor abateri, nereguli, greutali sau lipsuri in activitatea locului de rnunca, de natura sa aduca prejudicii materiale.

CAPITOLUL IX
Dlspozitii finale

Art.95

Patronu recunosc

dreptul

reprezentantilor

orqanizatiilor

sindicale

de a

verifica la locul de rnunca, modul In care sunt respectate drepturile salariatilor, Tn CC.M.

prevazute

Art.S6 - Pe baza prevederilor

prezentului

contract colectiv de munca, la nivel de

Grup Unitati de Drumuri, se vor Tncheia ulterior contracte colective de munca la nivel de unitate (cu valabilitate pentru unitatile subordonate). Art.91 - (1) Prevederile prezentului contract colectiv de rnunca sunt considerate

minime pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati. (2) Contracteie colective de munca din unltati se vor pune de acord cu prevederile prezentului contract colectiv de rnunca la nivel de Grup Unitati de Drumuri.

Art.98 - La contractele individuale de rnunca nu se pot prevedea clauze contrare
prezentului considerate contract colectiv de rnunca sau care sa stabileasca minima in conditnle prevazute la art.98 al.1 si a1.2. drepturi sub limita

Art.99 " Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii Tn
vigoare a contractelor colective de rnunca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urrna.

Art. 100 - Prevecerile prezentului contract colectiv de rnunca se aplica unitatiior de drumuri ale carer sindicate sunt afiliate la Federatia Nationala a Sindicatelor "Drumuri Judetene".
Art, 101 - CI) Patronatul
$i sindicatele

se vor informa reciproc, in situatia In care

detin inforrnatii, 'In leg~ltura cu modiflcarile ce urmeaza sa se produca Tn forma de proprietate a societatii, cu consecintele previzibile asupra salariatiior ~i cu masurile ce se au In vedere pentru !imitarea efectelor dlsponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari. (2) Ambele par1i vor sustine participarea asociatiilor unitatilor Tn conditiile dreptului de preferinta prevazut Tn lege. (3) In toate situajille de reorganizare de salariati la privatizarea a unitatilor,

sau, dupa caz, de privatizare

drepturile §i oblioatille prevazute de prezentul contract colectiv de munca 5e transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice. (4) In cazul privatizarii unitatii, partiala sau totala, se vor include In contractul de vanzare-cumparare, clauze de rnentinere a nurnarului de salariati existenf si a profilului de activitate, timp de 5 ani. (5) In cazul cand, din disponibilizari colective d ~ . neimputabile salariatilor, cumparatorul recurge la ~fsonal,~~~ncalcarea ~ .,_;~ ~ prevederilor alin.4 din prezentul articol,

/J thifiu'

~ ,"

? c-

~ (")

i4~

c..

~

Ii revine obliqatia de personalul disponibilizat. Art.102 si ai federatiilor

a

acorda

sase

salarii

medii

pe

unitate

pentru Tntreg

lrnputernlcitii

organelor de conducere ale orqanizatillor vor verifica, la sesizarea

patronale, precum

sindicale semnatare

uneia din parti, modul tn

care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute In contractul colectiv de munca: patronii Ie vor asigura intrarea ln unitate, In conformitate cu regulamentul de ordine interioara, $i protectia Tn unitate, pe durata verificarti.

Art.103 Regulamentul
sindicatele, conform legii.

intern

se intocmeste

de catre

patroni,

irnpreuna

cu

Art.104

(1) Partile semnatare sunt de acord ca prevederile referitoare la sanatate

n

si seeuritate in rnunca, salarizare, grila de salarizare (anexa nrA) eit si formarea profesionala, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa, sa se renegocieze anual, dar nu mai tirziu de luna mai a fiecarui an de valabilitate a prezentului contract colectiv de munca. (2) Prezentul contract eolectiv de munca T~i produce efectele incepand eu data lnreqistrarli lui de catre una din parti, Tn conditiile legii $i va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisarea in unitati, In locurile convenite eu orqanizatiile sindicale.

REPREZENTA~~TII

PATRONATULUI

REPREZENTANTII

FEDERATIEI

Ing. Contan Mihai

Pitu Toader

30

Anexa nr.l

INCHEIEREA COi\ITRACTHOR INDIVIDUAlE DE MUNCA

COLECTIVE LA NIVEl DE UNITATI 51 A CONTRACTELOR IN BAZA CONTRACTU lUI COlECTIV DE MUNCA

(

(

1. Negocierile pentru incheierea contractelor Contractului

colective de munca la nivel de unitate vor Unitati de Drumuri si nu se vor

incepe in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre una din parti a Colectiv de Munca la nivel de Grup finalize mal tarziu de 10 zile de la aceeasi data. 2. Prevederile contractelor individuale de munca vor fi puse de accord cu prevederile de 10 zile

contractu lui de rnunca la nuvel de unitate si se vor incheia in termen lucratoare de la intrarea in vigoare a acestuia. 3. La unitatiie unde exista incheiate contracte colective

de munca acestea se vor prezentului contract

adapta si complete colectiv de munca.

cu acte aditionale

conform

prevederilor

Anexa Nr. 2

PROTOCOL de organizare si functionare a Comisiei paritare la nivel de Patron at - F.N.S.D.J.

n

1. Comisia paritara la nivel de Grup Unitati de Drumuri va fi compusa din reprezentanti ai federatiei sindicale semnatare si un numar egal de reprezentanti ai patronilor, desemnati in acest scop pe perioada aplicarii contractului colectiv de munca in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract. Membrii comisiei paritare sunt desemnati de federatia sindicala si de catre patronat. 2. Comisia se va intruni la cererea orcaruia din membri sai, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la formularea in scris a cererii si va adopta hotarari, prin consens, in prezenta a cel putin 3 membri din fiecare parte. 3. Comisia va f prezidata, prin rotatie, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva. 4. Hotararea adoptata semnatare. potrivit pct.2 are putere obligatorie pentru partile

5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

Componenta comisiei paritare : REPREZENTANTII PA~~ONA.,TULUI • Barb Valentin __ Pitu Toader Dop Paul
.)....:..:::::._-+=-_

Ing. Ciupe Aurel Liviu Ing. Contan Mihai

_..Jc (;k( __'

!V'----

s.c.
CUl

_

S.R.L

__

CONTRACT
incheiat ~i inreqistrat sub
r1r..

INDIVIDUAL
J

DE

MUNCA

in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractulul Angajator Persoana sediul/domiciliul In

juridica/fizica publice din reprezentata

............................ Tnregistrata , sub numarul. legal prin .

registrul cornertului/autoritatile adrninistratiei fiscal... .............., te!efon Tn calitate de .

cu la cod

~i salariatul/salariata -- dornnul/doamna , dorniciliatra) in localitatea . .. , str. nr. judetul ......... , posesor/posesoare alia buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria , nr. .., eliberat/eliberata de la data de , CNP ................... ...., autorizatie de munca/permis sedere in scop de munea seria nr . ...... .. din data , am Tncheiat prezentul contract individual de munca in urrnatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractutui: ....

C. Durata contractutui: a) nedetermmata, salariatul/salariata urrnand sa inceapa activitatea data de . b) determlnata, de Iuni, pe perioada cuorinsa lntre data de . . . ~i data de ..lpe oerioada suspendarii contractului individual de munca al titularu lui de post D. t.ocut de munca 1. Activitatea 58 desfascara

!a

la (sectie/atelier/birou/servieiu/compartiment, etc.) ........ dill sediul soeial/punct de lucru/alt lac de rnunca va desfasura activitatea astfel:.. .

a!

anqajatorului . 2. In lipsa unui loc de rnunca fix salariatul E. Felul muncii Functia/rneseria

conform Clasificarii

Ocupatiilor

din Romania;

F. Atributiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractu I individual

de rnunca.

Fl. Criteriua de evaluate a activitatii profesionala a salariatului:

I1r.

G. Conditf de rnunca: 1. Activitatea se desfascara In conditii grele, vatarnatoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea se destasoara in conditii normale/deosebite/speciale de rnunca, potrivit 263/20100 privind sisternui unitar de pensii publiee, cu modificarile si completarile ulterioare

H. Durata muncii:

b). Programul de lucru se poate modifica ln conditiile rnunca aplicabil. 2. 0 de norma de ... ore/zi , ore/saptamana

regulamentului ...

intern/contractului

colectiv

de

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma lntreaqa, fractiune de norma). De asernenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de . J. Salarizare: 1. Salariul de baza lunar brut: . .......................... Iei; 2. Alte elemente constitutive: a). sporuri . , b). indernnizatii . . , b \ Prestatii in bani b2). Modalitatea prestatiitor suplimentare in natura . c). alte adaosuri.. . '" , 3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele In care nu se lucreaza ori In zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt . K. a). b). c). Drepturi ;;;~obiigatii ale partilor privind sanatatea echiparnent individual de protectie . echiparnent individual de lucru Materia!e igienico-sanitare
§i

securitatea in rnunca:
; , In munca .

d). alirnentatie de protectie
e). alte drepturi ;;i oi1iigatii privind sanatatea

,
$i securitatea

l. Alte clauze: a). perioada de este de ... zile calendaristice: b). perioada de preaviz in cazul concedierii este de. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de rnunca: c). de in cazul demisiei este de . .... zile conform nr 53/2003 - Codui 1'v1uncii'ep sau Contractului colectiv de munca aplicabil; d). "in cazul in care salariatul urrneaza sa-s: desfasoare activitatea In strainatate, intormatiile prevazute 12 art i 8 ;::;i,';, din l.egea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor reqasi $i in contractul individual de rnunca; e). alte clauze. gelner'ale ale partilor: 1. Salariatul a) dreptul b) dreptul c) dreptui d) cireptul e) dreptul f) dreptul are, in principal, urmatoarele drepturi:

121 salarizare pentru munea depusa; 12 repaus zilnic $i saptamanal; la concediu de odihna anual; la eqalitate de sanse 9i de tratament; la securitate $i sanatate in munca; 13 aGO?:; 'e) formare profesionala. ii revm ln principal, urrnatoarele obliqatii: atributiile ce Ii revin conform

2. Salariatului a) obliqatia fisei postului; b) obliqatia c) obliqatia d) obliqatia e) obliqatia

de a realiza norma de rnunca sau, dupa caz, de a fndeplini

d~" a re:ooec:ta disciplina muncii; de fideli1:3te fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; de a resoecta masurile de securitate $i sanatate a muncii in unitate; de a respects secretul de serviciu.

b) sa exercite controlul asupra modului de Indeplinire a sarcinilor de serviciu; c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare :;;i sa aplice sanctiunlle corespunzatoare, contractului colectiv de murca aplicabil :;;i regulamentului intern. d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala a salariatului; 4. Angajatoruiui in revin, In principal, urrnatoarele obliqatii:

potrivit legii,

a) sa rnrnaneze satariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior lncepeni activitatu: a') sa acorde s2;9riatului tcate drepturile ce decurg din contractele individuale de rnunca, din contractul colectiv de ?! din lege; b) sa asigure conditiile tehnice :;;i organizatorice avute In vedere la elaborarea normelor de rnunca :;;i conditiile corespunzatoare de munca: c) sa informeze salanatul asupra conditiilor de rnunca :;;i asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de ,,,unci'!; d) sa ehbereze :2 cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata acesta. durata activitatii, salariul, vechimea in rnunca, in meserie si specialitate; e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului: N. Dispozitii r;n;~j8 Prevederile contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii ?i ale O:;:,I!w:tulu! colectiv de munca aplicabil lncheiat la nivelul angajatorului/grupului de anqajatori/rarnurii/natior.al, !ivegistrat sub nr. . J.. la Teritorial de Munca at JudetuiuihlUnicipiului /Ministerul Muncii :;;i Solidaritatii sociale. Orice rnooificare pr.vind clauzele contractuale In timpul executarii contractului individual de rnunca impune incheierea unui act acHtiol'1al la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care 0 asemenea modificare csts 'y-e\!~~zutain mod expres de lege. Prezentui contract inoividual de rnunca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. O. Conflicte!e "!'-'c·,'Ura cu tnchelerea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract inc>' '(;0;:::,1 de munca sunt solutionate de catre instants judecatoreasca cornpetenta material !?i tentorial.

Anqajator,

Salariat, Semnatura Data. .

Reprezentant

leg21,

Pe data nr. 53-2003 - Codul

prezentul
,10:,), in urrna indeplinirii

contract lnceteaza procedurii legale.

in temeiul

art.

.. din Legea

Angajator,

Anexa Nr.A

SALARII DE BAZA Pentru muncitori, personal operativ, funetii de specialitate , administrative ~imaistri

Nr, crt L

2,
3.

4. 5. 6.

7.

8.
9. 10.

Functia Muncitori necalificati lucrari obisnuite grele, foarte grele Muncitori calificati constructii, intretinere drumuri si poduri, Categoria I, II, III, IV, V, VI, VII, specialist Muncitori calificati exploatare, intretinere, reparatii auto-utilaje. Categoria I, II, III, IV, V, VI, VII, specialist Sofer, tractorist rutier Grupa I, II, III, IV Personal operativ, curier, portar, paznic, ingrijitor, manipulant materiale Primitor-distribuitor, impiegat auto, revizor tehnic auto, sef coloana auto, operator (calculator, xerox, centrala telefonica), stenodactilograf, dactilograf, arhivar, magazioner, secretar, easier, desenator, administrator, functionar, grad I si II Tehnician, contabil, planificator, merceolog, analist-programator asistent, static ian, traducator, inspector personal, sef depozit gr, II, 1 si maistru. Tehnician gr. I A, gr, IA si maistru specialist Subingineri si asimilati debutanti, gradul II ~i 1 Inginer, economist, analist, programator, chimist, revizor, contabil, consilier juridic, jurist, geolog, traducator, debutant, gradul 1 si II

Salariul minim 735

882

882 882
735

882

919 956 1103

1470

Anexa Nr. 5

ALiMENTATIA

DE PROTECTIE

Alimentatie de protectie, pentru cresterea rezistentei organismului : • • Slanina Paine

200 gr 10m; 200 gr 10m.

Antidot pentru lucru in medii toxice: • Lapte

0,511 zi

PROCESVERBAL

Incheiat azi 9 decernbrie 2011 in sedinta de negociere a Contractului Colectiv de Mundi pe anii 2011 - 2013 la nivel de Grup de Unitati de Drurnuri, Contract incheiat intre PATRONATUL DRUMURILOR DIN ROMANIA ~I FEDERATIA NATIONALA "DRUMURI JUDETENE". Participanti: CIUPE AUREL LIVIU CONTAN MIHAl HORGHIDAN COSTEL Reprczcntantii Federatiei:

BARB VALENTIN PITUTOADER DOPPAUL

Toti participantii au prirnit rnaterialul docurnentar prezentat in vederea negociern. Reprezentantii patronatului si a federatiei in urma negocierilor au sernnat Contractul Colectiv DE MUNCA 2011 - 2013 la nivel de Grup de Unitati de Drurnuri conform prevederilor Legii 53/2003 ( Republicata), Codul Muncii, Legea 62/2011, Legea Dialogului Social.

DOP PAUL--

PATRONATUL DRUMARILOR DIN ROMANIA

FEOERATIA NATIONALA A SINDICATELOR"DRUMURI JUOETENE"

UNITATI
care beneficiaza de Contractul Colectiv de Munca pe anul 2012-2013, la nivel de "Grup Unitati de Orumuri"

,. (; 7'/J-t.2..~-Il[/IJ.~'
tl

/i

1. S.C."Drumuri si Poduri Locale Alba" S.A 2. S.C"Constructii Rutiere" S.A Arad 3. S.C"Lucrari Orumuri Poduri" S.A. Municipiul Bistrita 4. S.C."Drumuri si Poduri" S.A Botosani 5. S.C."Drumuri si Poduri"SA Braila 6. S.C"Drumuri si Poduri" S.AResita 7. S.C."Drumuri Sf Poduri" S.A.Calarasi 8. "Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri" Constanta 9. "Societatea Comerciala Drumuri si Poduri Covasna"S.A 1O. Regia Autonoma a Drumurilor Judetene" Cluj 11. S.C "DUCONS"SRL - Constructii Rutiere Civile si Industriale"Cluj-Napoca 12. S.C "3M-AG"SRL Cluj-Napoca 400057 13. S.C."Lucrari Drumuri Poduri Oambovita"S.A 14. Societatea Comerciala pentru Lucrari de Orumuri si Poduri Dolj" S.A 15. S.C. "Drumuri si Poduri Galati" S.A 16. S.C"lntreprinderea Drumuri si Poduri Gorj"SA 17. S.C."Orumuri si Poduri Miercurea Ciuc" S.A 18. S.C"Orumuri si Poduri S.ADeva" Municipiul Deva 19. S.C."Drumuri si Poduri S.A lalomita" 20. S.C"Lucrari Drumuri si Poduri" S.A lasi 21. S.C"Contrans Ilfov"S.A. 22. S.C."Drumuri Pod uri Maramures" S.A 23. s.c BITUNOVA S.RL. Bucuresti 24. S.C."Drupo Neamt" S.A 25. S.C "Olt Drum" S.A 26. S.C"Orumuri si Poduri Pravoha" S.A 27. S.C."Orumuri Judetene Satu Mare"S.A 28. S.C."Drumuri si Poduri Sibiu"S.A 29. S.c."Orumuri si Poduri Suceava" S.A 30. S.C."TEL DRUM" S.A. Alexandria - Teleorman 31. S.C."Orumco"S.ATimisoara 32. S.C."Lucrari Drumuri si Poduri" SA Vaslui 33. "Regia Autonoma Judeteana Orumuri si Poduri" Ramnicu Valcea 34. "Orumuri si Poduri Vrancea"SA Municipiul Focsani 35. S.C."ASPHAROM" S.RL Targu Mures 36. S.C."STONEWAY" S.RL. Topoloveni 37. S.C."COMPLEX COM" S.RL. Drobeta Turnu Severin 38. SC CAST SRL Prahova 39. S.C KEMNA SRL. Cluj-Napoca 40. Compania de Constructii in Transporturi S.RL Bucuresti 41. P.SV. Company S.A. Bucuresti 42. S.C. PRO SOFT SRL. Piatra 43. S.C VIA ROUTE I.T. S.RL. ~d 4. S'.~ RIOLIV S.A Cluj _._.,(. ,'f .:
..

,//"";;;.< /tt_/

i

45. SC "STAR TO" Ploiesti 46. S.C."TEHNOUTILAJ"S.A.

Piatra Neamt 47. S.C. "ASIRI" SRL Piatra Neamt 48. S.C "TRUST CCDP" Roznov 49. S.C. HIDROCONSTRUCT SRL Com. Herasti, judo Giurgiu 50. S.C. "DRUPO" SRL Calan, jud.Hunedoara 51. S.C. PA&CO International SRL, judo Bacau

Patronatul Drumarilor din Romania

Federatia Nationala a Sindicatelor "Drumuri Judetene"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->