C

NG CHUYÊN

K THU T CHUY N M CH

Nhóm 10 ± l p D08VT4: Bùi Th Hà Hà Thúy Ng c Lê c Anh Khu t Duy Duy Nguy n Tu n Linh

0974154469/ buiha0211@gmail.com 0979496903 / hathuyngoc.ptit@gmail.com 0979393175/ conmualucnuadem@gmail.com 0973466901/ boyoverflowers007@gmail.com 0936797598/ linhcoolptit@gmail.com

Chuyên : D ch ch ng 1 và ch ng 10 tài li u ³ High Perfomance Switch and Router´
N i Dung: Ch ng 1 Gi i thi u 1.1 Ki n trúc Internet: Hi n t i và t ng lai 1.1.1 Hi n t i 1.1.2 T ng lai 1.2 Ki n trúc b nh tuy n 1.3 Ví d v b nh tuy n lõi 1.3.1 T640 TX-Matrix 1.3.2 B nh tuy n CRS-1 1.4 Thi t k b nh tuy n lõi 1.5 qu n lý m ng IP / 16 1.5.1 Các ch c n ng h th ng qu n lý m ng (NMS) 1.5.2 Ki n trúc NMS 1.5.3 H th ng qu n lý thành ph n 1.6 c ng c a cu n sách / 19 Ch ng 2 (Ch ng 15 sách) Chuy n m ch gói quang 15.1. Thi t b chuy n m ch gói quang i n t 15.1.1 Hypass 15.1.2 Star-Track 15.1.3 Cisneros và Brackett 15.1.4 B chuy n m ch BNR 15.1.5 B chuy n m ch ghép sóng 15.2. Nghiên c u chuy n m ch gói quang i n tr ng h p I 15.2.1 S t ng t c 15.2.2 L u l ng gói d li u 15.2.3 M ng liên k t quang (OIN) 15.2.4 n v phân x Ping-Pong 15.3 Nghiên c u chuy n m ch gói quang i n tr ng h p II 15.3.1 Ki n trúc b chuy n m ch quang t petabit

1 Ki n trúc b chuy n m ch t bào quang 15.4.2 Atmos 15.6.5.6.1 B chuy n m ch an xen 15.2 MUFAC 15.5.4 Phân tích hi u n ng c a SEFAC và MUFAC 15.6.4.5 Phân tích ph c t p c a SEFAC và MUFAC .5 Chuy n m ch gói quang v i ng tr chia s tr ng h p 1 t ng 15.3 B chuy n m ch Du n 15.5.1 SEFAC 15.6.15.3 Thu t toán MUFA 15.4.4 B chuy n m ch gói quang hoàn toàn 15.3 Phân ph i ng tr quang trong ba t ng OCNS 15.6.4 B chuy n m ch 3M 15.4.2 Thu t toán toán SEFA 15.6 Chuy n m ch gói quang hoàn toàn v i ng tr chia s tr ng h p 3 t ng 15.3.2 L i chuy n m ch quang t (PSF) 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful