P. 1
47922648 Chirurgie Generala Ghid Pentru Lucrari Practice E Cretu Golovin Chisinau 2004

47922648 Chirurgie Generala Ghid Pentru Lucrari Practice E Cretu Golovin Chisinau 2004

|Views: 106|Likes:
Published by Sorina Vasile

More info:

Published by: Sorina Vasile on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

--

~

-

--

- -~-

-

--

MINISTE·RU.L

SANATATII AL R.iEPUBLICn .

M'OLDOVA .

COLEGIUL NATIONAL DE MEUICINA SIFARMACIE

CHIRURGIE
GhJd pentru JectJi' practice

CZU 617,-089' (075)

068

'10

CUP'R,INS,
R,e,C(JHUJ~d(lt spr.e editare de' catro' COrJ'sil.iu,l de ,Exp€'rt.i

al Ministe~~ul:U1 SaNota,fii al Rep:ubUcii Moldo'w!.

C,lI!lIJvi,at inaln,te ." ~

,

'

"

4

Capitolum l. P,[>ufJlaxiaittfc,cfiei cbirurgjc~d,e ., Capitol1!l'lII. Dcsmorgia .." ' ,,' '
+i-.,., •••

..,

, ,..,,, ".,

, " "..••.,
,.~I ~ i!

5 24
39'

v. B,o,ti:oe,oou, doctor habi1~tat~ profesor
Farmacie, 'Timm§oara

unlvcrs,itar Gb~ RojDe'v'ea.nu~ doctor, cOIlFeren,iar UJniversitm

Cap,i:tolul UI..lmobilizarta, dettansport. p"ans'amen:telor ,gibips:a,te ,

Tehni!ca apUc,iri'i

Capitoful ]V._'l\lettlJde' (h~~ ,comba,tere_9 durel"ii • .Amestezia generali,.

R'OO,a:ctOf ~ti~ntific~ Andrei B'DtD,aru, drd, Univ1ersitatea de Medicina ,i

Auestezia :loc'11i .
. . il!ilili

'.".'.'1

.1..",.,,,,,

'I';lli

Ii ..

".,."*

i,.'

liilii

..

i

_._

l!!!

'.!!!'!o;t!i

g

'"'~

,!: .. ",

'" ••• '.o!';t;

4'o
~'

Capitolul V, Hemoragi.a $i nemostaza ,~a.pitohd VI. Transfuzii :,i perfuzii

"

,.:."

,

, 58

, , , _~ .""." ,

, ' ~ ,..:

,,16.8 "79 84 '~l8 01

Ca,pitohtl VU. ,Perioada preOlPer,atorie
Capitob.d

Capitolul VITI. P,eri,oada. il1tE!'Ii."Venp,eii chiru~gi(;al,e
GQI,Qvin B. Cbifllrn'gle gefl'eta~i: Ghid pentru !ectn 'practice lB. Oo'[ovin. E. B~dico'\I~'E. ~!tie1~; 5 Colt.'i:g~~J"1 de Me(t:i,cmnil $i, Farmaeie dlin Cbi~ilil,lu.- Ch,; [J, ~'Al\gela LC\i"m,a '. Nat. 2010'4(Tipi]'gr. Orllei). - n6 p,
I

rx Perieada

postop,er:atoJ'ie

I

CapitoIDut X. 'fiaumatism)e. Leziuoi tncbi:;H~ ale t.esuturilo!f mot. Llllllx,api "" ' '.." '..' ..,.••".:
i" " '." .. ", " ".

•••••

~.

ISBN 9975~9'835·g·8 500 ,ex.

CapitoIDulXU. Fractllri
, _., __

•••

~~·Ii

_
......

!_'fiii'.".'.!

~~liI'i

.....

,.

5""

i i ~l~.

~'l!oJ! .. ,~,.,

.....

~"doii

.......

!!i

i

••

, •••

"'ri' .......•

'r

116 .. 125 135

Capitohd XIII. Leziuni_ t-ermice ' _ _ _ __

.' ,.•"

, ,..•,

,

Cap,itoluf XIV. Infectia chimrgi,caJi

ae:roba a~cuti i cl'lonicii , ,.,'" ,

,

Capitolul XV. l~ec~a ,chirurgicali anaer,oba Capitohd
© Colegilll Na:iiona~ de Medicini.fi Farm.a:ci,e d~n Cb~~inau © B. Golovin; E,. Bedicov, E. Cretu

143

Capitolu] XVI. lo'fecrpa chirtllrgical:i sp'ecifici cronies

XVII.lnslliieienta dr£uJatorie :1)ocaUi$i, eonsecin.te:le ~.i .161 . ,•..•.. " ' '., "
.e .•••••• " •••• ,"

.

151

C.a.pitolul XVIII. "I'u!mori

1,67

1'/

~

-- -

-----------

-----------

'C,G'p,itollu'l II

Pr,ofillaxla infe~cfi,eichiru1rgical,e
Obiectiv*~e nferiDti: Formarea ~i consolideree priceperilor ~i dJ.epr.h(tde.dlorpractice fU aseps;ie ~:iantisepsiepemru a le a,pn.cac(!ln~t.weRtt inaeti vltatea cotidiana¥:Cul tivarea s HUtu ~uijr,e5poltJJs3Jbi~iti~ieoleetsvisi, 1Dldll!1i~ ajutorului reciproc tnac~jtat~a tm1l~ch~~. 'F'~. f ~ e.L Obieethle operap.louaJle . \. ~ J. (' elf vr...e. .

C'ovant i:nainte
Aoest glud este d!est~natelevilor dela colegiile de me(Uc~n~tEMmai poate fi util ~'~ cadre~or medieale medii, care i:§:~desfli~oar:a.act~v~t3Jt,~a in ins~i't~~Hleell profU chirurgicalsi in general tuturor eadrelor medj,ca.~,e

I: I~I
...

Ele,,,,l

""'..Ji' ctlp.abt : fl. .(....~·t
. . -,. fj, rl /.

I~o"i! l~'

...:i?...:i"

-

{.,,{,

"""" t7

~

lf~:.t

"

/.-...

~

1/.t. p f~

medii ewe: trebuie sa cunoa;gci '~ehnica deprinderilor practice la specia~ ita:ffie. Ghiduleste eJaboIa,t in baza P.fo_g[WDoei analitiee a.cole giilor de medicina din 2JJOI. Astiz~. if.liva(~amantulm;ediu se [estructu{leazacon.d:nuu~ de aceea am. ,consid.e[at ci· este l1.1lai fleient si r~,fle"Ctammaterialul nu conformtemei e de stndiu, lei eonfoem eapitolelor, ~a IDoepntul fiedim~ c:a:p~tOlsunti~dicate o1Qwec~ive~,e~, actualitatea temei, maJteI:talu~ inwitiv. Am 'ciutiit pe ci~. este posi bit sa exlste 0 cootinui tare a meterialul ui msu~it. .. Ca~t~gare:ap'r,es:ti.g;i.ului ,~ia. p otemltialului pr-o~siODa~. se obtine dosr prh:IJ,tr-o inslJl~ire 'pe.nnanenm. $] princu:noa~terea, oelOflJ<l81 rl®~enre deSiCO~ periri al~e'~~i~utel med.~!cale.A~nt~nut ~ont de acest IDem la senerea a.c~::rnu Lll]Janual~i am don lea aeest gbid. sa fie de folos tuturor aeelora ee tlod a cuoerilnil~te.he cuhni. ale activmtitii profesienale . Vom ,e;xpri.ma[ieolmo§timta pentru obiec:tHle~i proipullerile. ce VOf parveai la adresa aeestui ma~uat

I, Sid stu<ii,e~ .principale&e grupe de sUlb~tan~e antiseptiee .. 2. Sil (,)o1l1p'~etezf cOIlid~cafa:rmaoouHcaprivind eliberarea suhsta~~elo(faDtj septjJce. 3. SaiapH,ce CQ.rect~ezare:a m3~eria~uluin caSlole~adopa. tipul matei

I

~':., ~,ap[e,;a:~~~~~~ni!.:.~~!l~!Ll.I.!.e..Aap~men.h_I_~ , . :-~,. Si aplic~ teMic~icu(i'~:iriimecaniee a mimUor eu peda, aJli 'caidi · ~,si:pun ~i usearea ~O![ cu 'prosopul steril, i g,. 8i-§1 dez~nfect~w.ainH0 pentru o:peJra~iedupa metodele:
w' . ..... a. >

t

rialului,
I

'.'

"\11-

~ ~.7,
'r

'~4.. .'"S.'~ef~C.IrU,~,.-", " .•~i_e.,.~zar... ~ ~'~... J,edal_U!lu_.j'~m'_.'C~SOletti.,~ dU.c~imetoda mive~mali. ea. .. 5.~.8.a p,rega.tea\'3 lcasoleta. pe:ntnl sala de pansamente, , £ C! ~ t '-t 1 ts 'l. J !'
l ._ lc _;j .. .i

.nw

.J

Autorii

\~:a servieasca. 6c.tnpalu~ntul SWId chirurgului, . ... , .. .. ~ mo. Sa a.cop,e~ masa~st~rHi.d~ba..m~i1.l1isuti:l swn~apor~atlva.. l.l. 8a eifeC"rueie deimfectarea ~i limi tares cimpuhl~ operator, Matedal iotuiti.v: casolete culenjerle pentru ope~alH~ material de .~ pian8runell~" mstrumenre cbiroI-gic,ale~ ..muiaj'l masa dl,e operatii debazi ~.~.

r:" c) 00. ~o~~e (~olli;.) clQ'r~exid~i. ~ .::::_~ .- . __ dt r ~ Ihra:eprin.d~ im~riea;rea ..'ech~poonent~luister~l~e

.a) Spasocucotchii-Cooer~bin; r,b) en rec'ep;mra. C-4;,
1

sine s~jtito,.r.~E

mis;~~apo,rtaHv.a,Hg~~·~..n~ mlnu~i1' fieooijtor~ pup,mneI1.~bei~e
m;a~ti.

f~u~tl'a:tffi 1' ve

"y'

fG

Act ••. alita.tea 'te.mei Xema: '~PoofUaxia infec~.i.eiohirurgicale' eonstituie bsza de tnso~iw:e at disldpHne:~. chirurgieale ,i m.ediclru i 'in gene ral, Pommel, dela spuse'ne lui N.t PifiOg,l.)v~'lb:toe vine in. OOrn1!~ac[cuplaga tt,ebu~csi fie stenl", se traseaza. Unil. major:s ,it legii furu:lmnentaleachiror~ei.
5

Necunoscand regulile antisepsiei ~,iaseps~ei~[[IU se poate activa in,tro rnnscitll.~ie curative de orice profil ar fi ea. il1su~ind infectia 11l0Z0,,;"OmiaUi, caile de patrundere a mfe,cliei in organism se va cunoaste mai bine asepsia siantisepsia, ell cAt mai bine V!i:U'fl, aplieate ale" en ,atat mai eficace 'VOt deveni metodele.de tratament SID alit maj semaificative vor cu fi reznltetele dorite,

Siirndle metaielor grele

I .. Diclomra de mercur (sublblJl.3:t)~ este foarte toxic,a:! de: aceea se p1astr-eaza in vase sped-a le iut>;:hise ermetic ei se coloreaza in euloare rosie ori albastrue, ,apHci'n.du,~i-se '0 eli,cheta ('~toxic;"'"

COD'finu'tull,ecpeipl'aetice
(;

fr

: Grupa halogenilor ..L

Se foloseite in exelusivhate pentrn dezinfeetarea obiectelor dei'ngrijire~ a minlUl§,ilo:r~ sterilizarea matalsei in sohJ~H de O,ill'% O,2'%,.. ... 2. Nitratul deargint.este un antiseptic puternic penl'JJ trn irigarea pla..gilo[, 'V~z~ciiuriml,an~~. c~'~'centm:~le ? de 1~2%,.Pentru eautenzarea granulstiilor excesive se foloseste ~m~ut~.e concentrate de 5-] 0% ..
1

3., Oxieianura de mercer Sf: foloseste in forma de solutio apoasa de 0.,3% pentru irigarea nretrei, dezinfcctaree cistoaeoapelor, altor aparate optice .. 14. Diocidul ~ O,:5~~, pent 'I ,de:z~nfecpa mfinilor, elmpului operator §j dl :tl% ~ pentru sterilizarea instrumenteior, man~itor, obiectelor.de tngrijire.
1

5.,Colargol (argint coloidal) ~ 0,2% pentru tratameatul 'p1igilor~"1-2%pentruttatar,ea uretritelor, eistitelor;

11 J,i
-

IAp'a oxigenata - se folQse te dec ~%-'% pentru

lete " ," instrumentelar, malrn~l1ore' '_ ',"' ~~ , ~. Fermanganat de Kalfu ~1-0.5% - pentIll tratarea

t,r,31.lta~,'-, ~.. tu~l~l5gt.·, ,~~r":'"

",,~tar.ea,

a~~e

V. Grupa alcooliler ,

m.. Alcoolul;etmiic (spirt edHc) ,_ este un annseptie pu-

ternic mai ales lllconcenttati,e de 7010•Se utilizeaza

si ole 96°.
Se folosestepeatru dezinfectareamarginilor pHigi~,~ ,eimpul ui operator, lnsrrumentelor, m.3nu,i lor"maini~· lor p·entru opetatH etc. r-

I

combustiilor. ' Au 0 aetiune ,antieSperarntii. 3. Acidul boric - 2%~3,'%- peatru tratarea pligHor
pumlen te,

_,pligilor,"vezic,~~,urinare, pentm .spalituri va~gina,I'e, solUfii concentrate de 2-50/0 - pentru tratamentul Grupa
fonnaldehidei

1" Formeldehida - 40o/~. . I Q. ,0 ~ ~ Se 'f:Olo:se~lepen'tiu dezrnfiecpa, ioskumen~ or O~5%" maDu~ilor,eatetereior, drenclor de eauciuc, aperetilor I§<i podeleloe
II

_ c: '1,. Verde de briliant -. 1010-2'%- penrru prelucrarea Grupa eoloranplor marginilor plag'IW,cimpuhsi operator. ~ c. Albastru de metilen - 3% ~ pentru tratarea

ulceratiilor, escQriataJQr, fisurilor de mamilon .. i 3,; Lactar de etmc.r.idirui (RivanoO acUone,azi asuprac mfec'tw,eieecice. Se folose,~te pentru deziafectarea ~i tratarea pli'igilot OJ)5.%,-([I1,lo/~
6

1. Acidul fenlc san acidul carbolic 3-5'% - pentru dezinfectarea obiecteler de, ~oa:h~'ti;. terihzarea s ms.tmmen'lel,or, ;manu~ilor. El iri:m:pielea. ~imueoaselesi In doze Inaripoa.te duce la intoxieati i grave, 2.. Gudronuffi - produs ,ob~inut din ooaj.i demesteacan,

Intra In eompceenta balzamului Visnevskii,

7

apa 89.0 x 4..' w. ad pe'zi.gHor purulente . H:l0~ ..detergent 5 gr . c) cacJlI1D:i. I_. in '50~utll.30/0 pentl1. lnstrumentele se spabi sub U~. l 1.b:stantelor :anUseptiee e~~bef.. un vas ill..cuftmdi intr-un vascu solul]e de biearhonat de Instrnmeatele 3.". .· - b) oleandomiciaa...95m~.ori pe zi.tonl. aJfSifaZio. Varianta HI: apia 975 mm~.. ~ tt'1I?. '2.0.". amibioticelor I Medic adjlJ1lnct curativ ~.30/...5 se .ian'ta· U: .5 gr.i Pregatjrea de 1.o'xina au --~~- - 500~O aceleasi '~nd ~Icatii 3.iiber. • I r e) cmp.tod:a .5 ml. jet de ap.in~~. :5. ~'I ll)zmna~ef".An:tibictice~e . OrURi3!p'enicninci: __ a) benzilpenieilina. Apoi so scott se ·c~atesc in doult :vase ell.roflox~ 'n. s 2:~FUI:. de praf de bicarbonat de Na san (). Var.. Aici se facecontrolul p'l~ga'~irH pentru st:eriHzare . Grupa cefa&ospflfmelor:.p[exi Pr:e.toxiltl.Unc. .r) ~i 1I!Jll v.to 4 exemplare: ~ ~~_~~ _____ ehirurli(::a.rU Placoane I unnare. 30 min.in afec:~juni~(':bronsiee.~ d) cebect.e. ~ " PI':egiftin'Ja soilJ#ei de' .. sulfadmmet.gttti ~:e~tiIjasi.(!:a.ea. 2. M0tuda: leu so~wt~e.. H20:.adlrninistr.:1'% de b'icf!. . StteptoddJul ..__ _..~ea soluti.. Na.cite 480 mg de 2.. eo slolu:tie de bi. detergent 5 gr..lfJ ~.gati. a1ii1lOOinicina...de 30 sec.8'01.~ g.aU\ t~:mp. .20 ml: detergent .. i~rn1t~~~iccl~~i!l~col.c) cipri. 'S"+.nom.~ 6°A.["<t'1._f)toluicirnlei: . apa distil. oOlllplexi wncilzita la :.". gJua .a) Sf) ~fatde neemicina.le~. Nor8ulfazolu1~ sulfadimizina. care se ( pot p:u~e numai 20 g...--c:" . b) .e a.l'%.. ' c) oxac..I).r'{xuutt de Na La: I l de apa se adaugi 20 gr.!. Of Up a .....~"202.3!Jl3. de~no[l~ tate se 8cufulldi.Alm superior .. FumciliBa este folositi· tn sot de 0.~t" anarea cavi:ti~ilof.cini.ei eompiex« Variants I: .ea:zi peso« in procese inflamatQidi 'cite '[.. A oi~ell un tam en salLJl onerie se de cu.. 'j1. Gn:ul'a stre.n ---r£/!fl nr' .a. ~.. Se punpe un . b) cefa.3.rbonat de.010 tW1n··.ptom:~c:ini.! . Pregatirea pentr1l8ttrilizlIJ." .macrot'ide~:. F sentee ste[i~ la uscat.. ~ 100 ml. .p~~apoi se .9.'ltlOnom~c:mfll. e. 1.'200 t111.r} II Derivatii ·w itrefuranuluf __ I n'!J~ntld pli. se fierb 15 min.rea Instru menlielol' s:tel"ilizan'!'allor' M.~C & ~~ '.dd~: steeilizarea ~ ( instnnneatelor cbinn:g ieale . O~.ulfat de ~t. Biseptolul ~ la auuIti se adfninistreazi .~fde cU1:~t deoolrgent de se 'spala bine sub un ji0~ d.33 % . d) a:rnpllclbna. b) bicilina.eful sectiei .c.\.--- 4 Se e.. ~-~-----Ji' Na.'i.1 trata- C'mmp~:etareaeendlcllfarmaeeuflee FOrllna de ellberare l a su.lrn. e.

acest caz instrumentele .molUaleina Se picuri pe instrnment l-2 ·p·ici. Instrumeateie se a~eaza mtr-UIl! vas metalic._ l"'- A~eZIl'f'e.4 -. to 127°' se steriUzeatzi 4.tftlw. Aeeste materiale se sterilizeaza eu aburi sub presiune in autoclav. cazulprezenpel sangelui apare .cQrbic.6°.In aleool etihc~96.5 min. material die pansament sterMl. Cind S=Bl stins flacir.in miozofo. to. ~ [0 .10 ore.enteie se vor spala din nou. pemru caprin aeeasta Sterilizarea prmn flambare :meto-di inrstrumentele se uz:eaza repede. le astupa = Ir~solutle C~4 .ti~ se introduce in -retea sau se aprinde flacara ._ cu azo'plram· .in oxid de etilen pentru 116 ore.zi (auto clav area) 1. Se sterUizea. 6 ore. atinge 134:0 .5% cu sot de acid acetic 30%. Sterilizarea prin fierbere Instrumentele se a~eazi in fi.. Se plicma 3 p~cituri en unal din reaetivele enurnerate.8 ore. Se fbloseste in stari extremale. S11.6 ore.examenul bacteriologic. La presiune 1. . instrumentele pot fi folosite. Se lC'iufunda: (reee) .24-4.'Specific .In vapori de formol . Compresele medii .eaza in autoclav.i se fierb 0 ora" Conttolulsterilitatii -lnsitmntarea bacteriologllca. 11 .Ma~erialul se 3§eazi rntt-o ordi ne stricti . egale d~benzidina 1% ii H20...'0 ore.I fenclftaleinaI %.tiwl 51! foloseste WlIiP'de 24 ore. .llllui in C-(lso-ietii i. in .ele se leaga cfite toO buca~m.ea prczentei detergentului.5 ann. ' ~.ti..(m odi) .ap. Prin aceasta metoda se sterUizt'azimai muUhtstruSteri lizarea CIll mentcle chirurgicaleaseutite care .elor Sit vor cliti din nou. Prezenta d. l_n saidex 2% . :2.i..~eazaiD casolete: Dupi ce instrumentele au trecnt perioada diepresterilizare. in.. Ntnninll materialalui e bine stlut.. in. . .albistruie .~i H202 de . cairurgul mai are nevoie de lenjerie sterBi" 1111 ecbm"pal11ent steril. . 3.~erHiziriiia temperatura tnaUi. si nu se atinge sterilizarea deplma. Se conecteaza etuva in reteaua electrlee si cand 8J atins to 180-200° se fixearn. . eonseeuti va.~l fierbinte chirurgicale.s.60 llliu . La presiune de 1 atm to 120Q' S. .(lllultetill. ~erve~el. D~pi felulmaterialului. Depmstar. Univcrsat 2.3%.erbatof" SIt': toamiapa distib:. se 0 1to ami deasnpra aIcool etilic 9.0 ural.6 ~i se aprinde.se sterifizeaza 30m~o. .es. . 1.afar. .iUlle Matedalul pentru sterilizare se .3%).. ele sunt legate cate I 01buea~ide acelasi fel. asezate pe reteaua me~~dici§i introduse in etuva (pupinel).Pentru controlel s~ernitatii se foloSe$C: acid a..:2°/6 .s&ogdui Controlnl :pregatirii pentru sterilizare .i oXlgenata .:1 1.indicatm"i speciali.In secusept .] 0-15 min ..Controlu! . Re~u:.a.3 ore. '.. umce 5.sterHititii . stante c. La preainnea 2 ann. ..etergentuli1l..cantita. Casoleta inchisi $W ollificiite laterale deschise cu se a.forte 4% .1'wse deno~a prin aparitia eulorii roze. .nnin 3000 8'% .e ebirurgicala.cite 10 buciti.000 ..'ell amidopidna (se amesteea cantitati egale de solutie atcool[ca de arnidopirina de 0.~ei. .ILI!U pot fi supuse 'b hi . 2 ore faria. t'm. . . 10 J :9) .cu reactivu ~de benzidini . Metode Ide srerilizare S teril lzarea instrumentelcr au aer uscat .pul.In saidex 3.mri de solutie de .culoalea verzuie. I Sterifizarea cu aburi sub pr.0 pe..C ste.se amesteci . Depistarea prezeil..dHzeazi .a ip~trumefit..2 . Pentru a ~f~ctua 0 inrerven:p. .2 ore.CD fe.inasemenea cez ins. examenul bactericlogic.tOlclornexidiRi 1: 1.

cate 50-1. 'CO[ltinuru. De casolets se ~eaga... ~ ). celor in casolete c. in. 3. Halatul se preface intr~un plasteu 4 straturi. in casol.a. m ru:oi1or~ha1atu. sterilizarii ~i semna:tuf. imauntru.oit bl triunghi..paWl seutecului trebuie sa fie deasupra fndoit in tnunghi.e. se stlI':ii~ge.. 3. CaplRttll de. A~ezarea halatelor chirurgicale Se folosesc mai mnlte variante: J{aria.eqkale die operatie. "SJ. Regimul de sterilizare este de 4Sminute 1270" 1~5tatm. i'n.il ocupe cat mai pi1lJ~jn lot ~j si:fieu~of' de 5 COS" f'ari.aza de-a lungul in3 cute. Se mai lndoaie 00 data. Ca. J<a'f'i.. Scutecele se lndoaie in douii.~ie Necesarul: cearsafuri. in stratul doi .eazi Iiber ca sa ~atrundausor aburii.trle ele se :a$. 2.. cu lenjerie pentru lDas. Asezaree materia . metoda universals 2.g. se indoaie de-a latul cearsafului.l. 8. de .0 darti se 'pun i. data l.i. apend MtOlnlle.e 2. Asezarea cear~. Cear~a/ul: se puna in 2 de-a lungul. Se lac in trei. gofrat :$:i. pregatite..as~te ~imelbu~ 1.eti se ~e.p a. . Sill 8§. Se iWlvelese ell. La sfiflit col'turil1e Sf! strang ea "plical".oleti.sea. materialul de pa:nsamernlt. Se strin. apoi iari~~ se indoaie. 6.fCl..s:arul:casoleta .anta-l1 Halatul se strd'l1ge pe fa·~i. de-a latnl lor.afu:rUO'. se ·fiJieazivertical ari deasu:pra scutecelor puse 'in 4 ~i mu samaua pentru m ase mica.0 eticbeta pe care SJescrie: seetia.in a~a felt inc!t s.-ea clampului operator Se goft. in afari. I lndeind ca:p1atulsuperior (de la gat) cu 10 em. tampoanele. musama. 1 A§. perSOm1epbl~i se ildalnesc~a miJloc. sun" ilncepa:nd cu poalele.oaie consecutiv deasupra si de desubt. sase atinga de celelalte materiale. 3. ginile sa fie .cearsafurile si prosoapcle mari .'pentru iimita.ua tot felul de material necesar Asezarea materialuhii in casoleta dupi" pentru operafii in stramri.00 in legarura. fie .alllge 1JQfrat. nu fie lipite una de alta. "A~ezareafn 'casole~ se face vertical. Se a~eazi mai tutti materialul de pansament." in starul al treilea .l. usc ate se pn~sari eu talc. si S'! desfi~o... . Asezsrea mlinu. se sCr. Jungnl pe des. se pHazi tn 3.. a asistentei nl.l.are U~Of. asa i'llcit mar . titon sau scutec In perechi ca s.ue spitate.~e.Ma'.~ I ta Halatul se ladoaie la mijloc de-a. Se a~eazi in casoleta ver- tical sau pe straturi.lar in fieeare strat pe sectoere. Nece-.n casoleta. Se a~e3za ~neasoleta separat sau impreulla ell materialul de pansament. .compresele mari.. se mai indoeie . scuteee. Scuteeele se string gofrat in doui de-a land lor.~~lor chirurgieale Manu~.. casoleta. Apoi dill ambele clJIpete se string sul de citre dona.lDd. I.ezarei scnte .Compresele mici (triunghiulare) .. Se pune testul de control.de lapeale in SUS" 12: ..asufu·a trebule sa. -primu~ strat se a~eazi prosoapele pentru uscarea r" Asezarea cearsafuri lor pentru sala de opera. Fiecaremaaerial se a~.ut~l.eazi tninecik~partite de ~a spate se illdl.jnedii.eazi in casoleta. intii se aieaza in easoleta un seutec en colturH'e in exterior" pe 'Cafe se a~ealzi marerialul. pansamemt. .eazi. Se face 7" Se a~eaziincHcatQfH term iei in 3 loeuri: la fundul casoletei.l31 suprafata easoletei. l .r1. 'c8s. asistentului medical .colecistectomie.Partea din fai~i se indoaie in doult. Materialul .lamijlocul casoletei.. 5. 4·. :pe sectoare ~i pe stratmi. "I.'e~ay.indreptare intr-o stngtlra directie.9 Necesarui: halate... lului in casoleti In Icasoleti 8(: asternc un scutec cn coltnrile In pentru sala de forma de plic.f Aranjarea speeifica In caso1eti - jn casQieta se pune divers material necesar pentru un . partea de la git se indloaie inauntru -10 em. .

o.iIDare.a (1100).l material depa~sam. Trei colmri ale scntecum.mainile se da. Pens ~ie~]ne in mana dreap.~ise sapul1Je~te. dunga g~lbena se coloreaza in negra. stan .~ de casoleta La fundul..a.~t . fieroereaaip'ei 15 mJn...ijin::{{t i mecaniee aJ.e~re 'cn~§... DaciH'ps.rgi"cal:i M'iinne se sp\ali de la dtget. distibni.in~e de 'fu~os. lllSinHor C1l~ api ]na. se aeoperacu al 4-m:ea ('. Pregitireaech. Dup.a~eaza D1uf~J:na.~ flindaecperit en a~do ilea C~. .' anmci praful aeestor substan~e SIC: .l~.3Icid asc():ribinic " 11OO)i rewrdni ( 1.813 pntrue test de comrol. 2.tesc din nou cu . colon:Hlli..masa s{[erU5.a: e~ c . a. apei ale .ami deget~ spa:~m'ein. sipnnu! se pune intre perle ~i palmi. Oc0~ghin C Dezlnfeetarea fighearieloe: ft:U:rlbar..flee.ru. ~~' eg~eazaw.a1~e ]oj m1ij[i!j i stil1.ElIUina. . Aceasti 'metoda se face '0 data.15 min.~i .ri. con .. ~J. La tDceput se sp'. leI SJe tiezinfecteazi degetele InLiiflH drepte.mportan. Se deziniecte'8zi pahoa.ir.I se desface CD va mpL Ib)Metoda batter~Glogic:i: epnlbeta se inU'Cl(iuCH.itebratm~" (re gill nea ioferioam. " si:-apQi jet de .a aeeasta urmeazs r.. 1:P.ii speeiale ell m.aflera!e:.ui se straf]jg··.. Teh:n~ca.mijh)cu~ letei se introduc sticlu~ cu.·mosus pe trepte.lat ~.nt.ea. 1$ "' I .hide easeleta...~idorsrui a.e~ opera tG'r'ii pienb·uintef'ven~iachi. la ~0 211e. aJ. in a~a fel in.s:mr~~t se spali arnl. l. iofec~i.itale~ ile unghiale . In presopulsteri] dungi galbe11ii. poe aUnlerea pUDctulu.cat spa. .oo i:n.oomp.VU~ Metoda . La. .ama..ebt~. t) Se mai folosescteste standard: :m~. S eurgerea ap!e~~~telnperawT. se deschid or~nciiIDe~.ap'fi cur.mlul este steril. 4 .e diferite traume..m)S.. Dac'i tOrn s:terili2.mla to:t In ac. La. .tang~. bacterio~ogic pentru a fl 'rnsamwntat pe medii mlltdUve. '"'.6 triraite it~~aboraloru~ . In caz c:a... (sapiunuf l!U se pune de 'fii.. m 9°).ainUor 011 mana sterna.ter. se tnc.Clrtt)f s-a ridieat mai sus de 1 ~. Sp'1I.pi. 4..a:~nte de sp.. Sepun Iniinu~ime. . 'Tehn~iC~3l dezinfectarii maini~or du .1"" .d. leziuni.i spire cot Se sap.o.egi'unHe :metacarpiene. sfaI~i~c5ecs~ali l~'di 0 da:. ...:m.ti .~piri[J.tenjeg.· infonna de plic.~t~n~~ereB~ dupa care . Dup..u~o£ pe m~su:ii" ev~~i~d.una ses'pa1a C!l)1~t~m]U ~m SlIb... In timpul spilaril lllainHor se e~lta ahngeread~ lavuar sau robinet.c'e]e:~ drepte.apoi.e ~adegete c .medwe superi oara la mana.~plaJlare:. .sopul slipu__nuise .rese medD~ prosopul. 'oudif.e\ 3-4 on.3 %.t311oj~~leunghiale. se af1It '~:rru casoleta .~emperablla e mai 'Wnalti de 120"". sa s~ ~H~urga.ar~nci.gatoar-e..acid benzoic (.I 3.o:nfjnut~:dldcaso- Tehniea usd~:rii . I in Sp:as(~cucOi~chiiCocer~bin dezinfeetarea C10r... sapun .s:pasotuoot£hii .~is:upirafa~a do:rsaUi a :mai(JJH s.up. Se ... fn apa ca~l~da'l perle . ~ S .rer-ea.ecar~ dt\~ape lavQarJ.1200}.~l'e: a) M:e'toda bazata.gr.ali palma ~wslpralfafa.OO. palmari . se .Ar-e 10 j..zirH in fDp.a..me~t.e. de . In.~:ri seeutiv si s~stemalt~c. la cea dreaptaJ.apuea prosopul de la un cap.g~.el'lt din e(ln~!i1tlt~Jl ca8o~e:~e.a.pena r ~1 decasupra c. ha]atu~. Hgbean. .or. .sa)lJ!~p'e .eperia Be fierbe .ip.]J..i tel. lnainHOf d. Determinarea sterili.

.. nl'lt3'" ~lguf:l'anUI'U# ..se imbraci mi_n:u~ ile.".eanu.lcu... Se ~~ergcu.terilii.f' . .0. 2.a Ugbea~~dui.a d:~l~~-1 . C-4 timp de 1 min.. 2. I. . .egitil._ 1711rlll./ a 2. cu 2-3 comprese illllDl"ate in solu] •. Cu mana stanga apuci halatul de partes stanga la ecmpamentului nivelul urninllui . ]lnbr. Se ~ter-g..50.. .aini~()'feu prosop steril.iuUor cu apa Icaldi .. de .~..._j. . Se dez~lIJI_fecteaz_a[81~gb. 1.t1.. Dezinfecterea ul.~..i-l desface. Mana imbdcati se acopera cu partea stang~ a hala'wlui Ia . '".5.: .. " 1.00 mI. [nfinni~'faleagapirtHedela8pate.api.dioa.in lighean. 6...ApU c.[ de laroijloc.clorhexidina de 0 5%• e fmtlf80amintea Dezhlfeetar-e. -stanga. se toama.~i sapurw. pana la treimea 8upeiioari. _ I.• _ . Se pane peroxid de hidfcctaru mainiior ~ rogen 3. Se imbr-acimana.stermli saucu prosop.ie C-4 ~e .In aleool de 70° in preportie 1:40. inal do ilea ... ~.#0.. 5.. Usearea nl. Mainil~ se sp(ali.]fllilgh~ane cn sohUie de ~mo~iac de .aJatului de operatie Este vaiabia 24 ore..:.~ff .86%..6.!i. Pregatirea soluiiei de amoniac de O~5%_.ajnilor in dorn.sol.:.(' _( clorhexld i:l1i .unei comprese lighean S6 d._ Pf'legii.ana 13. las. =~~_. -I' 'fOSen.: Aceasta se elibereaza de Ia farmaeie. I 3.3. jmbI~lcarel 2. '~inandu. 4.cl:.°-20'° pitDa la 10 litri .. care se i une pentru 1~IJ5 ore ill frigider. iara/mi~. lege Tehnica dezinfectarii mainUor cu' soh~pe' de.f .·fiarti.de stkla. Se tOR1na .~m pe alta ca mnfirmiera sa.nivelul utl1arului.r ell alcool de '96°_ 5 min.. steril de catre )8!sistentul med ical 3.J fmbt:aasrea h. 8..::. . amoniac.I.prosopul steril.eompresa s.esa. (tadi perie). are eoncentr~~ia de 200/01.am..ul steril. Se spali maini le subapa curgatoare timp de 1min.5 ml.raul (cordonul) ahn n scoate din buzunar.. se 'intoarc'e putin pe '0 parte .~ . Asistental medicel ia ha\. Bad:~o. 4 . Apoi se dilueaza eu :lPQ. de-acid formic .i. 3.aci mana dreapta .tin'!a sOlufiei de dorh.atui~U desface si-l tine de partes de la gat cu mall::! dreapta.cot.ezinfecteadi p.esteci intr-un vas. ~. Sesterg tilnp de 2-3 min.. . .. £ vL .e:x:i.~ sap.:4.. "Telt~f.1 mL cu s. =.a 8.-1 cada capetele libere. 'La to 1. ~.ull . 11. (ill apia. In primul I ~ir'ettd de la lnaneci.ma.. distjlati sterila..o~U'.i apuce capetele libere ~i sa ll~ .cmo compir. at antebratnfui 3 . B. ~ :to Se sterg cuo . Pentru dezinfectarea mainilor se fcloseste solutie Ide O:~5o/G" pentru obtinerea ei pr~~ paratul se dlizo~v. Dezinfectarea lllainilo.3%.I! /Pr.. 7. cu .i teaga I sterile cate 3 mmute tn fieeare lighean.ajutoJrul .area 10ji10r unghiale en led 5%. laun Iitru de . 5.ea solutieiooG-4. Spalarea ..

Acoperlrea masutei sterile de lucru b)1 .instnnnentele strict nece- sar pentru operatie.g1luam.aci :printr~o miscare . in acest moment infirmiera apnea ~egaturi~.. miinu!}i~e se dezinfecteazi en un antiseptic in mod obligatoriu.edin 1Wmi si le leaga. in care S6 aseaza materialul de pansasaeat. Brnul iiI scoate din bUZUJ11ar serveste infirmierei ~. Jm.s""\RU ilnbracat degetele corect.ci a l I m. M~u~a se acop era C!lW 2sc1.j de lueru ell primele 2 straturt. boreaaase. Chinirgul I. care-i acop'er.manru~im!e de infectia aeriana.U lenjerie sterBa" insttumentele chirnrgieale. b) imbrli.asllmte. . a cami parte diD fa:~a se strange i'il?J.a masca. N'eC(!Sfl.u.j. Dac! operatia se retlne. rmbraca manocile halatu11.asu~e. atnnci ea imediat este 61chimbaHi cu alta sterBa" respectand ell strietete regulile asepsiei.anu~ilorde umd dOUR rnin_'U~a. pe ea se asterne un cearsafjudoit pe jumatate de-a latul. 2. stranse lmpreuna ~iiasezate astfel 'in casoleta pani la sterilizere. illtorcind margineapeste degetele Il-V si se tmbr.i leaga baerele de la 11l§neci $.La de buzunar ~.gala de operesie: dupa aeoperirea m. de Furacilina uri alcoo196°.miini.de pa.utorul asistentului medical Se a~eazi .ratala fiecare 40-50 min.a calda ~:~ saprun ~ infirmiera deschide caso leta cu material steril spre peri in fiecare dim. intre aceste jt1l1ditati se aranjeaza Instrumentele chirurgicale • materialul depansament $m snturi.lli~elaterale. Halatul se desface.~ a chirurgnlui. La sf'ar~it)masa sf::mai .anu~ii ~i se imbraca pe . se dezinfeceeaza masu~a cu un servete ~imbibat ill: a) solutie de Cleramina de 3%b). pe mani..Minu~a se apuca de la guri de p.18 asupra celor 2 straturi asternute deja.il lor a)1 imbriicarea .rge~te.sau pesterioare ale . Aeopenrea mesei sterile de baza. AIm i~1111lbI. sterna pentru saba de paasamente se aco- \ eu (':tlar~.~e~ Daca run timpul operatiei manu~a se rupe. substamlte antiseptice.lI 'in . sol. Pregitu-eattnasutei s:ced_lepentl"U sala de pansamente iridgind marginile !lDanu~itor ub fonna de manseta s peste degetele 2-5 ale ambelor . Chirurgul bltmde:m. msterialul de pansament. 3.0) Mas.g.tor m€iinii drepte si 8tan. grupa~a dupa destinatie si insr-e anumiUi ordine. se astern 2 cearsafuri ilrndoite pe jumatate de-a lungul. AIm tine halatel.i miini'i. Aim anmi lea peste umeriii lui Parti1e posterioare ale bat31ru'~ui.Miis"f" de Incr.Q&ii: d. Dati .ainUe.e suprafata palnmari.aC. Masu. pentru a apara . Mamll. Dupa.manu~a asa inc'at degetul mare sa fie spre chirurg cQreSpuDza. care cum e descris mai sus.t[ngi de aim.rn.30 min.mooa cThlinu~gQlu~ 0 miscare energica. iar pe misll'~a. borcanaselecu soh]!tii antiseptice.acopsra 'inca ell 2 cearsafuri. l~i spala mainile leu ap.3%.nitatHe acestor 2 cearsafuri fonneaza unnatoarele 4 straturi.1Servirea echipamentului steri] chirurgulu i I 1. Manu~He cu s~"de. imbrica:['ea manu!.e de partile halamlui in reghmee guferului ~ia umerilor.ise fixeaza en 2. de /J..In. solutie de Apa oxigenata de 16%~ c] solutie de Septabic de 0. tad.ta. dI. mai imtai se imbra.Uece indoite pe jumatate.Ue se dezilil:fec~e:azi CiU a~coot se fiX!eaz~ la col~urru'ell 4 raci. leajeria necesara.1in .zmfect~aza en alceol. 56 ~i. Miinileimbracate in n1inUfi sterile se tin la nivelul piepruluL .W]JU .ul: casoleta ('. dezinfectarea aerului 18 . fOnl'.oeata.energidi.carea :mdl~u~a:()r l!u aj.a~afel inclit sa DU se a.numai apoi cu maausele imbr8c cate se siugu:1' fae corectari. ma!Jlu~He'se acopera cu un seutec steril ilubibat CU. lUanu~a se iu:ainde. In operatiile de lunga. 4.

arnJa.. stramri ~i Sf: in- .:rat..t steril..~poi §etV-etelul'se impatllreit:e de 2 ori in b.'~.&cop'erirea f.and din regiunea viitoarei oplerapi se rade. Prc~t. ..nspate fbt.ata.oxigena~i de J%. 'TifuJt1l.inH etc.8 buea:!i dintr-un metru detifon. Dimine... Se folos~te pentru tamponarea rinii. . Filonclwy .ei l318i pensa.. UJiIDi I I. Margirillle ti.a. de .gb~cu virlU~ in eeatru. imbraca halatul steril ~in firmlera ti leagi din eordonul.a.de pa:_ngame....~i~18td\Dge ofrat.2 buci!i §i m..aza:. 14 " ...i a§le..ta suprarfa:~a ell solntie de Iod $"/0 de Lacentml spre periferie.. apoi numai locul operatiei eu Iod de 5% .acoperii cu. furacilini" a:pe..]o. Metoda. to. . .eu locul car~ v. schim- 2. lui i se mal ziee ~i." . . _ ____..et~~ele reprezintil bUCRJi mari patra. Se dezinfectea:z. G·rosih I. akoo~.. I 1. ...acimin~i~e sterile.®~llise indeaie ioauliItm ell l"S .' il .. c) lntr-un colt al masul.nij locit .ainBe cu alcool.afata abdoraenului). de lucru ~i Pregatirea materialului -. g pe misuta sterHa 3Q'eaza materialul.lDglltle.. l1uripoanele sau mesele SUI1t -bucitf de tifon eu marginile illd·o!iJate $i "Ympiturit.". i~iUSllca miinUe en prosopul steril.erv.Odati cu hreeperea pansamentelor.icE.---_ S . din etuva deschisa de citre infermiera seoate . soiuti·e hipe:rtonlci~ iod 5%" a) instrumentele chirurgicale. Lungimea tampeanelor poate varia. § .2 in H\tilD .2 Cl11. Mal lnti\i se dezinfecteazapielea pe 0 suprmfata mult rnai mare decat va f op'e. 11 . -.. 2 straturi de scuteee deasupra D1.te sau d:reptun.e in . un..i.ireaii dezinfeetarea campublli 'operator tn ajunul operatiei bolnevul faeeo hi Icnjeria.: _ Bueata de tifon se implhlfe§. . paasament . . apO'i S€l: bad~jonea~ ell aleool..ito~.imbr..aseutecul steril ND . i~idezinfecteaza m.. . . Diu pertea de lucru se tixea2:i cu raei numai scuteeete deasupra .. straturi... in borcanase solutiile antiseptice necesare: lodoaat.. Ble pot fi: mari .$.... "~ /. l. . a~eaz'aal doilea scutee deasupre ..eI{leal.ll1.". ~ acopera masuta cu l1l:~ama.tomia ~ se Gezinf"ecteam {oati su. ---~--~. (Lapll"a.cat:ev. . ' ..4 bUC3li dintr -nnmetru de tifon.eazi toate seuteeele cu raci. incepsndu-se . I fOlarfece\e .pr.a fi operat.ill ziua ope:ra·tiei p·. t.. ~doaie in.-. . bjcuva ell borcanase sterile. .te in ].Masa '0 .ghiulare de tifotl.dJrimas la b~ se intrcduce inauntru. '1:ampoanele...mll:scljdi~a. baie.aim controleaza indicatorul stermHti~ii.... Se folosesr pentru tratamentnl plagilor ~iQllrke:a hemeragiilor.

'" JJ. de 16% 'se achulgi .ata.' scot lBauusile.m. ~"" g.o/l}.$ezand scu~eceh~~ ctite 2 paralel.'.p. SHU gastric.Uci p.ap'a ~e adauga lkg de praf ~~.do. instrumentele sunt puae intr-un vas ..Iitm ~ de apa ox'lgefl!.mJIJGoatse:le: ) a) ~u_s.J.. b:igt~C(HrlJ.m.c: (.mra a folosi alte dezinfectante. d l in ochl se pienTa solutie de a~b:ucidii. J-C . .oo~ e~:iHc 7€JQ• 3 ..:_ unde in.. 4.~u"anumai Iccul operatiei.ecial.istrldle deproftla~ie· a een fa mini rUor' continuml " s eu HIV iafee'~je"""' SIDA . a-.~ lOa pra f.nfect~a i(.f Y..5o/G Ia 1 .()Xlgerzald de 6%-:. ufllla~.. 5. 4! scnteee ~j 4: raet...nte s .3 ffiitri 'Ck)mr. c) ceviuuea b'ucala:!aringelul -se sp.Ui...Q de var de 10%. lim ~ .5 '% san dupfi J steareerea s>angelu~ dinplagii locul lezat se deeinfecteazs numai cu iod d. bet£uUn.. 0 s:obl:fiedezh~rectan:~a tjmp dec O'ta..cup eria.3%-1 3.05%.. '. Apoi 12 =«: acestea.c:l1jrurgului~ eearsaful pentru cal~pl!d op'er.a~lJl~ncaroe ~2tl~gel~ a~~e1icb~d~b~oiogioe (saliva.in cazul lezarii (1)nteparH. r... S..' .ann~~le se ·SCOit.atof C1IlW orificiu sp.. 4.• '."P'hO~ urlna~~me.. 0 solu~i!ede 1'0/0 protargo~ ssu eelargel.pelltru folosJr-epeste 24 ere.eaoIutIUol..nata de {j..1n c. con sUi d:~w4 baldijooari eu t~I'H::t~rae lad de $%. Kalin sau eu o solurie de 2% de Ilcid boric. tiiedl) degetelor. ..5:A~i~O'XT~ena:tade 16%~isolutie de detergernit de O~.:t-''''' ....5 gr de det. . Se O1I..1-') r(!.ga se stoarce.. 'I)" c ..1 nuneresc pe .' Jd -'( :".ansamentul.Nlmpulul operator cu lenjerie ~ se badlJoneaza ai.." dezinferefa.. 3." I" stertlizare iou-un st:e.a.lI!."[(J. ~U~I~ Izo~a~ea . apoi loeul lezat se spala 00.thnpuJui operator foloaeste: iodonat. Apoi instrumentele se daezinfecl'e8i4imn 1110d obi~nuit~du:pa care se pun la .. Q -.' .:.alii leu 0' sQlupe de 0.0.o~u'~iede 0'.' 3 til g. . minll~i de eauciue s.'.espraUi bine .a]are~ ins1tnnne:nte1.tia: '~.. Este velabda 7 zile. ~ '.e.~~~o:t~!".api exigenata de 6%" dupi care Sf dezinfeeteaza en iod de . b )cu ap. A pl~r~ra badllijonare se ...toda. .Pentruboill:m'iJJavH HIV:l~.epermanganait de Kaliu.~(£~y de an. per' menganst de. ~!J!<n. I[" C~I.···.tlJ ofedi!enj 8da .~i]~gent..a 1 miu:u..or cu MeV ~nfec'~ie~n.lualnH s. _'~. Dup·. 2 o.I~ I O~itd de .].. iar sangre le dinph'l.~orhexid!irn'ila.ubua jet . .lm. Apa din acest vas se dezjnfecte~lc:u. .a oxige. Se ~l~este. . M. _ . alcool 70 90.'r. -a..~amtlulde. plagi. se fixeazi en raci din 4 coltur].la 7 IHr~ de ap~fse ada~gi... Pn~gath~.ap~icar-easuturilOf )!:H. s-en LnJlrdat'it de Pentn~ dezi.2.Apa. 2 . perlt~dro]1 d'e:33:%.2. d~api distitaUlse ~daugi 1811~~ .r. 8o~u~tava fl b~!na.5o/~ seface inain_ te de . aplicarea su~ulforpe p~aga.'.>o:IA%'iu.~e"v~r_d~ I ()~ . b) nasul-« se sp\alii ICU.05 % d.art simiU~ile.. aJ.C. I ":' .z:akJ:r special C'lJ inscrip... . ~ ~itru .a .all de val'.ci bine. apo:ru cu .3.a:t de c.~ "Pentru Bp.a~c. dupi" care se at"Ullca. special cu inscripfia. ~II.. '.rf'. s~esplaHiJ.~ (I se mai gange.a terminarea operatte'm. iar miinH'e se de·zjnfecte:azi en unul d~~ urmatoarele dezinfectanre: a) ell apa oxigenati de 3o/~~apoi ell aleool etilic de 70°.e 5 %. iu caznl in care1Dafliu~ite s-au ::$. dopiroll.(l.. ..). Af. t Clorura de varde 3% .efectueazi dupiJ. A treia oanl badijonarea ell Iod de .

pe masinile de ambu1anta. p. Desmurgia este studiul de aplicare a bandajelor. pansamensele se impart m. Ap..V/iff. EmMticitat. Bandaje basmaua 00 (trwungbiulare ) \ Partea mai luaga se numeste bazn basmalei.a efectueze bandaje pe trunchi. Irita pielea.e sinatoase ale pielii. Dup..era'Vonal. basma. paehet individual de paasament..le. Pansameutul eonsta (nO 2 part~: \ 1.p.e.i:'cferbllti: iilsu~mrea regufiler .inade pin si eter.QClsmaie 24 .U}U .rea umikului cu ba. . Bandajul adereaza bine 7-8 zile. Aetualltateatemel Activsnd in. celelahe 2 unghiuri se numesc colturi.' . Obiective Bandajele leu emplastru Materialul de pansament steril se .van. din tifon. op. Pansamente m oi ~ dinemplaseu. situat in fa~a.~itebn:~cH de aplicare a bandajelor pe diferite regiuni ale corpalui. Sa. en basma. Se foloseste QI bueata de meterial die pansament.ndajarea.a. Rans Bandajele en cleol :se acopera leu pansament steril.laga. Sa efectueze bandaje in regiunea capului si a g.Ii ctJpa. 2.l splice pachetul individual de pansameat. antiseptice sau unguente. 2.)lpansamentulsi regiudea pielii unsa en cleol se acopera ell G bucaUi de tifon Intins ~i 80 a. cunoasca tipurile si tehnica de aplieare a bandajelor. I Cleolul este 0 solutie de r. din dextrogen.tC!je. -'l1 •• III .r:"'~. Unghiul. emplastru t:e~i :de tifon de 4mferitl.e Elevulvt!. suprafa~a corpului.[an~e)microtabele.l. 3.i~. imbwbata cu diferite substante 2. ~n serobeals.f dimensiuni. felcerul ~.'. n~ezav(1nt(Jielie: L Murdire~te pielea en clecl. urge:n'ti sau pentru ua amunit tratament. Bandaju 1 C1.aacestui capitol este foarte impO'rtan:ti pentn.se macereaza pielea sub m§iile de emplastru.1 a pu~eaactiva " dif .I)'u: 1.Ba. colodiu Pe 'plagi se 3p~ita. tifan die fOiflDa trlunghiulara.Materialul de fixare a pausamentuluipe In functie de materialul udlizat. anStunent steril.cu un ~Ierve~el~ale cal. care se aplica pe .ei . cu ielodiu. Fix. S.. 16. - " " . bumbac.z5.sma 25 .e: me i'(. tn nmbulatorli sau ill] punctele medicale in echipa C.]Jl medieul de fammr e.pasa bine.1 se las~i. D'e2Q.1..a. Snrplusul de l[fon lu:::Hpit se taie cu foarfecele. U'marul:ui cu dowij .Imm~in::. s'a efectneze bandaie pe membre.wi margjni se ung ell colodiu cu ajutorul unei spatule.~.]i'ca pe plaga. S.a efeetueze bendaje eu basmaua. Pansamente tari: din ghips.i 'intarirea colodiului surplusul de tlfon se taie. se usuce putin. M"terial in'tuitiv:: cleo]. . Aceasta este compresa sterna de tifon. 1. sectia de ehirurgie (traumatologie). 5. Pansamentul propriu-eis.iasistentul medical vor trebui zilnic si apfice bandeje pe diferite regiuni ale corpu~u~pentruacordarea asistentei medicale de. dici ". p Pansamentul se acoper.e redusi. sa 2.CQpjlolu:1 II D.ap. cu cleo).itutui.ea. se flxeaza cu cat-eva r~Li de emplastru (leucoplast) depar~H. 4.e1smlurgia 'OJJicctive .. Dezavantajele: 1. 2.insJJf~cie[<lit pansamentul. S. J U1_ itente oomenn 3J1.con~empor. Pielea dinjuml pansamentului se unge eu cieol $. B'8'tldaja.

Ba'lJcJ:ajare.anD] fie fixeaza cu un ac de siguranti in partea anterioara a basmalei .postenoara: I a cih. 4. fie ta nivelul cefei.arpHca dupa.Bandajarea membruJ'uJ.ui GU basma o9sma Basmauapehtru suspendarea n1!iinii Se apl'..~ '.e articniafia.a.i aeolo ell v.Basrnaua pe ~.ci.spre celalalt mnir din fa~i.Ba.aJi Se fnlesesc doui basmale.~t·e~i se l..axihil.CQxo-:.ag. colturile Iaterale ~i sa ~ ~ nxeaza.i tIl jurul ~roruhii.. chiloti" " ':I' I.supe. I baza ei acoperi abdomenul. leagi. inerucisate ~i fixate. 2 .f'~ "( I . varft~~se indreapta spre umal1d parti1 lezate din spate.fn:faf§ura~6e fi9.:§:i1lJJhli.cor .H se situeazape partea .irfut .Colturile basmalei se leag. I.di. 27 .directionat peste frunte.. 3. -- If!~ I Basmaua pe Isba piciorului Baza hesmalei se a.fe.basma I . V... Se va avea grija sa nu se for1nfsfurare'a meze cute.° pentru asistenl. ·taIQ-crurali .arfu~ basmalei setrece prin regiunea perineala. . un colt . Colturile laterale aunt direetienate spre frunte. Co~~rHti latera le se m~cruci~eaza pie partea pesterioari ~i se ~. Baza basmalei se plas.basma ra:suci:ti se ~·tagica un cordon in jurul trunchiu ~ '~uL Virful celeilalte bas rna Ie Sel fixeaza de basmana .fC'U basma pacleaml...eali sub glanda mamsra. ell baza ei S·C: copera a m1i. S.pentrn a sustine bratu1. O.din partea.arfil~ central trece pe partea (centra-Ii) plantsra ~. la spate.:tipul ncbilolHlorn~ Insa virfid .lezata . .iar :al doilea - I I Basmaua p~ un s. V. de urgmt~l sau cu SiCOp' eurativ in leziunile membrulni superior ~i ale clavicuiei.aza sub .aUiuhghi.ii. Centrul laturii mari trebnie sa. 2.ilf!l ~ .t111flexatin unghi drept.sma 1nta'iurata sub . V. Aplicarea basmalei in .an spire fosa .muf.m ambele .e81. Basmana pe articu latia coxo• .culatia in jurul coapsei ~.culturi ale basmalei se leag. regumea CapU~t11 .riei .fom1B ·.ri(J{ . don.an~ebra. iar co~plriJle se mdreapt~i spre sp. 4.. 3. Basmauasau seuteeul SIC pune in tr~lIJIngbw.i 'SI! B.e. Baz.ga.i ste e direetionat peste falange spr. 1.frJffluml'e Gtl I . V. ce vor incomoda piciofUlu:i . an'ebrap~~sub UI11 unghi de 90.s'ndlfjsfiea c3/Jul.aarlicula·. Fie fese basmaua se .eU' .giunJf fesiere' CU' basma I . .uh.Jechilo.Varfid central .arfu~ cemral se scoate de sub. Cele 2 colptri "i ¥:arful basmalei se l'eag.e.

Cir.al1i spre centru se despic.eculi bandajarea _ 4.oonenmlui ctfrei :8. . 2.afata.SI cadlii de pe supr.ter.coperi zona respectivi. :BaD~3jle~U fe~i de tU~OD ll.11'OS in sus) $m de I.§i Hmfati'ci. in mMa stanga. I~ntimpul 'ba:ndajidi a/m trebuie sa se aflc i'n fa(~abolaavului. . betWi de I m.centru (de ..~. 10 em.ri hlV. 1" Se ia fasa de tifon culungimea optima pentru pa- de fixare a pansamentulni sa.. fOiosIDd degetnlmare. se va fixa in mln31_.apUcata. Ormce'b...Ucape barbic ~ip.a t -t . . . lezata..ajelol"~ 1. .". Recurent."pr.. cuoompresa s.ca:pastru.rB§.. Ev. ca sa nu alunece ~~.Lll bandajarH se poatii regla tururile.Pa.. la . acoperind ceafa. Se fi:x. 2.a.ind pUl~n eblic. ~IO.gu~i). _ . o. Banda] la ua ochi ~ila ambii echi. 'Iehnlea :aplicaril bandajelor Se a:.aUi.J -' . De r. . .. uaele tipuri debanda] e).s:3. '" B'andajarea '1n P.ala... turul urmitor ajungela beti~a~ fasa sein~oad\ injurul eW.e de sus' oblie in JOB incruci~indu-8e peste primele. Fa~~ de tifon nu treburue. in forma literei T. '·3'• 'B --.a..tJe" a . 12. in doui. Pe cealalta ' .ap'a. Pansam.aplidi AjpUC31"ea: 0. jos ale fe~ii se tree oblie in sus $i se leagi de cap.eazi centrul fe$ii ):Ie central barbie'i sau pe virful 'nasutui.e comoda. 7..vul trebeie sa .ili (~ervetel).v. 7. Se . ..p.. chilor $1 se pn mtinse (de bolnav san de asisteat).adp.". 'b) se prinde c) se taie c.andaju~trebuie cientul respeetiv. 1:Derg.eapUi.oomanda fixarea band~jului pe proieetia phligU . '.u'u. Boneta . .. se leaga}la spate (ceam).' .arietate a. . _ . tn forma de spic . . . bandajul: CD a) printr-o cus"i'~ltdi..edent (exceptJe m.. RegulUe de 3:pUcaR It band:ajelor: L BOihl. snu .en~'l11 trcbuie sa ~copere toa'ti supr.pasiv bolnavn] trebuie s:a fie asezat sau culcalil1 porz. " . Tipurile band.~tieoriz~n'~ali:.nd fe~... : ·.nla~a sal1lgvin. .!'e Aplicarea bandajulu i . si fieeare ~ ~~to~ trebuie ..... 'b . ".tie'" o c adezive sunt contraindicate san imposibil de aplicat SCOPI (lips. 6.. Pif1:ile de.~• c de siguran pi.lO.i Se . Prastia.a. partil.Hin 2 par~i care se ~.a.. --- capete sa ooboaffi JOB dinaintea ure.3j'u" ~. 9. ce treee prUl cre~tetul CaJPU~U ~. ~·erpuitor. 11.os. . incruci~at san 'in forma eifrei 8.pdjin).2"Din ambele p.c:and. _.aibi 0< poziti.!lnt9!l.rtea ce urmeazji a fi band~j. .e-fixere (de re.!s!cufi.. .cm. aceeasi cnrccpe. B.5.es. 6. 12" Nu se :-e.egPJll ba~tdajl!Jrea se efectwea:zi de la peri fer~e s~:m3.afaia ~ezata.dr... 4\ S.e:rS)"..e nas.. . in functie de regru:mw activ ad . 4 . nici prea larg.eptuhli persoanei cara 16x. ea sa~l observe starea gener. Fa:~a::ld.andaj incepe cutuml de fixare ( de ~.a~.o~gc .o.:l'oasc. S.1 acopere ell 1/3 S3U2/3 pe eel prec. _ .~ Hisandu-l incentru nedespicat pe o hmgime de 7 .piraUi.barlltei Ba'ndajarea '~in Pf. 3. pa. 3.Ci'§tifi' a nas. atimcicand bandaJe'. Clllipand '9.cuiar.a~.. Cind..anU. . Ubcr se afli.O$ibandajarea continua in.Hlou nu t(ebuie ...~.a emplastrului). .s. . ." ea In t~m!.. F. ambele banclajuluw n seufla.:. ".'.ea~a..apIDicatapres strans" peetru a nu aiecla .' .Boneta Hipoerate. 3.5.a stinga spre dreapta (rareo.. 8. 8..i . se fixeazi sa aibi un aJC un aspect estetic (a:temlt~e nsipa de material).."t .trebuie sa fie la nivelul pi.

tful se apUc.a lnfii~oar.B.~¥cal'as:Ull " \ \ \ Cip-is.i apoi de s1bWb birbie fa~a se treee p.Bandajul napolitan se cobearape toidiene. verticala sub mandibuUL.ea bandajului pe circular de fixare. o compresii .andu-se de sus in jos un tur oblic. turul 'Un11ator 56 cob oam ambii oehi \ pe erestetul c~pului.apoi fasa .a sub·baifbi. se fac cat.ar priatr-un orizoetal.andal'n~in cmce la eeafi La bandaja.oehiul drept.Rza unul ill jurul ca. care a'mblllol" ocni acope.giw- \ \ un frioge de la stanga spre lui. I n .rul1cap. spoi se. Tun~l oblie 80 Ban'dajar:-ea partil posterloo'f'e a Qaiului B'and:ajare.consecin~atoate tururlle urrustoareale fe$ii se i.se precedeazaiavers. acoperind !> Aplicarea bandajului . Se aplidi primu~tur ApHcar. Alternand suecesiv tnrurile circulare si oblice.in regiunea cefei.~i pe frunte lnjos.i 1'0 juse rul lbetitei ~i se trece plltin.. S e face tnru l de sprij in hwjurul capull:ni. Callitul fe~H se fixeaz. se treee sub ureche p e partes bolnav.f'ea ochiului drept fasa se dis .a de betita Capetele betite:i se [eag.a pentrn acoperirea b5:rbie~ si ilnobill:izarii de transport amandibulei.pului.'tali aca- I pului. Turul al doilea se trece oblic t·o regiunea cefei pe partea la'teraUi a ga.a . La tu= ceput se face untur cireular de sprijin.until ochi .Printr~1LUl tur circular se fixe~za fasa \ \ \ inju.mlui §o1die trece in po:zitia.. apoi fa~a se ap1icli In juru~ cefei ~ise face din nou unmr /3'a'l1aajarea oblWcde jos in sus. A~a se . reghmea urechii ~:i a apofizei mas- \ \ .ncruci~eaziIa niv. dreaptla.sl€.njospe eeafa. \ \ \ \ \ Sonata scufie cular. illcrud§indu . a:poi urm. Se fixeaza in jurul capului. se a\Oop·eri toatiregiune:a ocbiului.31 \ \ \ 1 ftxemza prill'lltr-uu turcir30 .a oblie in sus. Treeand fasa dinalntea urechilor. fiic.e partea opusi sau eblic pe ceafli:f}i se fixea:zi circular pe' cap.ubli.cinii nasalu]. obhc pie partie froo. Bandajarea setermina tur drcu!. La bandsjarea ochiului sting.elul dda..e. cere acopera. acoperind ochiul bolnav. Apl icarea bandajului hi ochi .\ \ \ \ parte fa~.a:plici cite s:t:erHi" . Preventiv pe ochi se . . . I. apol se face din nou un tur oblic ceva Luai sus deeel precedent. I 'i incepe w unmr circular mnjurul capiu~ui..et eapul.continui paRa se bandsjeaza icomp~. coboadi.e. ochiul stang.eva (2-3) tmuri io jurul eapulul acolo Sf: treptat ambii ochi.alttd in jurul._rn.

c :prilll reg~une. Primal tureircular :fix.6"Fasa apoi cuprinde artieulatia cotnlni ~i.!. . Tururile fesii se repetii. Mai intii se face turul de fixare injund eutiei teracice maijos de saui. La femeile cealapteaza.ate. 1. 7..a si trees unilaterala obli. . 3.aog .tal . se aplica in sus in fosa axilari a.JaJarea unu'i San' . Se indreap. memrul bolnav.3. fasa de tifon se indreapta de la stinga spre ..uliei lIorac. 111 jurul taliei SEl fae B audajarea abdomenului si a caleVa'tururi de sprijin. se coboaratajos. A'C()'peri partea inferioara a abdomenalui. 33 32 .ice Tururile spirslate se ridici treptat pan.J. Turul doi se ddici pe partea inferioara ~iinterna a sanulu] 'I~pr~ ~m~nd . Cu seep de acop erire a doaie 111 unghi de 90° tn articulatia '~ glandei mamare.~~ tifon. II inconjoam antebr.i fesa. pa:rtii saoa.ll. dinapoi pe ~p. fie spre BandajuJ MDez'oil' indreptati membrul bolnav. In fosaaxihJ!ri se pune Inprealahil . apoi fasa se duee posteroanterior pe fata laterala. AI doilea tur se conduce din fosa axHar.ara a trunchiulni. treimea superieara a coapsel ~. a. atarl11e anterior si pesterior pe curia toracica..de Ia dreapta spre sting'.. . 4. brului de 3-4 ori.1 inghinala pe circumferinta peste- .pta spre fosaaxilara chn partea s.i bazinulu i. apoi pe fa~a. sani Bandajarea Tn spitala' a . Bandajarea unui SaD.uhu afectat. mamelonul se las a.pe suprafata posterioaraa cutiei toraClot in fosa :axHari. Tururile Iurrnatoare se repetii leu 0 urcare usoara in SUS)' pana untur - cotului ~i se fixea. acoperind treptat ambele glande mamare.1I.Aplicarea bandejulul Dezo (Desault) 1. 8. iar la bandsjarea ~ celui st. spica I intcma a coapsei. liber pentru alaptare si stoarcere.eazi bratul de: cutia toracica. La bandajarea SiiDU~ui drept. pani la 0 fixare buna. ApHcarea '0 bucatli die 'fa~. Autebratul sein- un sun de v.opus .ati. do.. Banda] area incepe la baza toracelui. B:ani. Tururile se repet:1.toase. Cu scop de suspendare a glandei mamare. iese din partea ei extern. llstinanri S antebratul. zi de piept. fasa se anu.dreapta.a opus! spre umsrul bolnav. anterloara . Ultimnl tur se fixeaza. a sfinului . Tururile alterneazs cerespunzjiter.. pe umi- se va acoperi tot siu1. Este necesar ca fa~a de tifon Sa. acoperind aceasta bucata de f~i Bandaj area ambilor sini Acest pansament ee efeetueaza ca $i eel de mai sus.Prinecircular sa fixeeza turul precedent.a Iafosele axilare.atul. se Ind:rea.an.2.o~us ~i" ~ob~dlnd. 2. bandajului~splirala 1a cutia toracica Bandajar:ea ambi. Apoi fa~a. Se trece pe fata:poiteriaraa cntiei toractce.di peste lunar pe spate ~i se coboari in jos.cupotindlepartea inferioara. '9.c.to. astfel ineat capetele Iibere so.. 5.ide aproximativ de 2 m Iun ~ gime Sf: treee peste regiunea luninl'~ui.. Capetele f~ii a~ama~e ~e fixeaza peste ultlinJ. sanatuas9J.

atul altei fesi or: trece sub scrot in fonna de. apoi fata exb:rna a coapsei. La aplicarea bandajulul convergent primul tur se .a. 2.a sub forma de ". Se fixeazi departea larerala opusi .. aceper! treptat regiunea arti- cu]. Apoi Ap~icareabaadajul ui (evantai) fasa Sf.a de cordon . anterioara aplicii inghinale opuse. De partea lateral a at acestei fe~i se lea. ~i iar:a ~i trece pe sub bra] in.. . .3J PI] mul tur t.Val.tala I. tar eapetele ei se leag. apropiindu-se 1." Convergeat. Pornind de la partea posterioara. pe regiunea pe cemrul articulatiei. tree ba mai so s. nivelul articulatiei radiocarpiene de 'tat dreapta spre s. des.nt.Se i. turul metge in jurul trun- ehiului.hl'e'rgent cubi. acoperindu-l pe.jnbandaj se face nn orificiu pentru membrul sexual. 2. 2.~eaza~ ell primul tur in fosa articultiei.. Cu al doilea tur se efecaieaza 0 miscare obllca ApHcarea.penis.aplica diatr-o parte a articulatiei.r fixare. cuprinzand semieircumferinta ei posterioara ~m iesind pe fata interna.entm~dorsali se fixeaza printr-un tur circular." apoi se trer.a. se incrud.~a:sind 00 portiU11l1€ de 10 'em.(J I "Broasea tes['Oasi~' I Acest pansament se aplicalaartieulatia ~i a gemmchiului . Se incepe eli turu] de sprijin in jurul taliei. Pasa se aplica suecesi v pe ambele membre pana la acoperirea COlTIplecta a. Se aplHca.reafn spic. Asemenea bandsje se pot aplica sipe cap. de zona articulatiei.3. .era complet regiuneaarticulatiei. Doeaid mersul fesii este ta fel ca in spica unilaterala. Al patrulea cu al doilea etc. Tururile urmatoare alternativ .eapta ~i invers la stanga).E~ este de doua tipuri: .alsah l.. bl~ . 4.pHc. Se fixeaza in jund trunchlului.a'scal . Fjxarea fesii se face . trunchiului.l~i:i cjrculare.2 f(. Se . 2 .atulu~. .~ta en degetele se rasuceste sub un unghi de 90° ~ise rasfrange din directie Iongitudinala ventro-dorsala peste mont Fiecare bucla v.0 faij:8de 1 :m lungime se taie de la capete longi~lldimtl.apHei primul tur de fixare pe partea centrala a articulatiei. Ultimnl tur se face pe umar.ellt Ban'dajBr:ea ~ro.a!melin evantai . Se apUci d'U. At treilea. ba Aplicarea suspensorului Cu 0 fa~a de tifon se aplica~)anSaUlent circnlar i~] jurul trunchiului. Paasameatul evantai d. piI~:iilezate. m" mai jos de turul imli.~ingala mana dJr. 4\"cest banda] se apHc~ de obicei pe montul de amputatie a membru bJli S e fac ca teva tururi reirculare de sprij'iu. Al doilea ..pat 3. Socfixeaza la spate. jurultrunchiului.ia. turul de Apllcarea bandajului spie la umi.pia opera·tm la serot .}€Pf~:nregiunea inginala pe semicircumferinta posterioara a. Evantal. Aplicarea bandajuluipe mont br. Se a. 2.resto. Acopera bratul lID. Varicuita 11 I.din partea . gine a acestei portiuni se introduce sub baza seretului.. Apoi fasa fiJ!:... 2. eel pre- cedent pe jumiitate. 3. 4. 0 mar . I.. B'and~ja. Divergent. pina ce se -acop.s'pi.. in juml trunchiului se ieaga cordonnl ..opus.. forma de spic.fiioindu-se in ambele pirti de ~. conduce pe fa~. t.ap. Doni tureei se efectueaza eu scop de fixate 1a.Pentru acoperirea ambelor treimi snperioare ale coapsei ~i feselor.' 2.c'~:.gac.Fasa se incruciseaza pe fosa popletee sau cubitaUi si. bandajului la un deget (police) . 3. cOJlverg.

atait pe fa~a dorsal I cill ~. (gheznei) - . Se treee dill nou obliepeste partea anterwoa. turn.. Se trece oblic pe partes dorsalaa falangei.spre partea pabnadi. gind la un tur de fixate cand fasa oblie pe partes anterioarii a articulatiei. TUIUI de flxare .ula. Interior . a.Fasa se fl~eaza in regiunea carpiani. 3 .egetele sa I aeopera prin mruri transversale ..mem- brana semicauciu .J8rrea .a:Ui1revazut p 2:.sa duce oblie pe deget Fasa se fixeazi in jurul Apliearea bandajalui carpului.sefaee pe re- giunearadio-earpiaaa. Ia nivelul unghie]. .. &.~i degetelor ... ajun . dintre perpre fru~~i.BantJajs'(6.n.tacand turul recurent. tn Limitarea mi~cirilQirde dezdoire in art~·cul3!tieVOf~ > 4.i... Dupa acoperirea totala a. Se rep. apoi se trece pe partea dots ali a mainii pe recurent la Inina. fixate peo fa§.ene oerr. §3l.il Pansamenrul se efectueaza analegic Ia toate s: degete .S·andajfimea unuideget Mirnu$a en cinci degete ..BandajEu7ea recurenta a ma.a a artieulatlei ~iin jurul gambei. Una. mana ~id.MpIaseaza I articulatia tibiotarsi..1prececdent.. Bxterior cu I.Laba piciorului se fixeaza sub un unghi drept.. 2. Se apHca 2~3 tumri de fixare cat mai aproape die articulatie. dorsals spre Ioja ungh·iaUi.~ef tibio-tafsi.s:ament . ~ unOIJ.falangei pana. P...a art~c.eta..cu degetnl V.ani.l'te este mot "1'" ~l se ... .. unui Ban .I:~ • l~ pansament in torma uv spiraia catre baza degetului.. latia tibio-tarsiana de cele mai m1tdteori pentm a limits miscarile: este steeil si este plasat 10.. se tncru.. . dar de fieeare data acoperind 213 ori 1/2 din . tul ---. U[ma~oarele manevre suet beste despre calitatea bandajului.de tifon. nd " . ~. stlptafata . . cu rmscari spire baza falangei. Pe degetul I se face a Aplicarea Varful degetelor piciorului se aseaza pie un suport pentm a. ).Mana dreapta se bandajeazs tncelPand ell dege . Se apHea. 2 pachete: 1.1 pansament in fonna de spic.d'izare ia \ ' . ·t·.achetul individual de pa. Se aplica pe articu- Pachetul indi v idua1 de: pansament ~ nrl..in..~ ci~eaza pe suprafata dorsalS. 4.iguranta . Apol faI.r.ip ecea plal~ mara. 5. apoi se face . la fel. 1-2~:ota:tiiin jurullabei piciorului. acest proeedeu de 5-6 ori. juru l articulat iei. degete si se tntoaece ~napoi pe fata palmara . Paehetul contine 2 pernute din vata :]W tifen.din b:lrtie ... tre_I - un ac de s.In~inii .Se face dm nou un tur de sprijin itl jurul carpului ~i se repe'titururile fe§ii. se forma un ungbi de 90'°. b ua " bandajulni de • 1.•t stanga .. acesta Materialnl l..3. si se fixeaza tCU ter circular in regiunea radio-carpiana ...

A. material die pansament garou arterial.licare ~. imobilizsrii de transport.5 i.eratiolllale singura plaga.Regu~Ue d. ' . 5. 2.inde nu numai durata tratamentului. In caz de hemoragie arteriala se j).Ii.or g.oociden'lati$sunt obligati sa posede tehnica acordaril asistentei de urgenta caljtativ. 1. Sal pregareasca necesarulpentru 'in~. ghips.an.t e l 1 '. Si recunoasca regulile de aplicare 3. aplica pe plaga. dar ~i viata accidentamlui. 2. 6. Membrana semicauciucata se taie pe linia de taie- 'Ca. 3.a pregateasca faaa ghipi~Htticirculars...cresterea num.Piitolu'l I U Ilmobilli'zare'GI .ah antiseptic.~ 'innoadi.' .6. Sij pregateasca atela g.entatnor.lc.ol"t. marwea IUJllni_rului de snrse de transport are CI urmare si 0 parte neg~tiva . Coatinutulluc.ctualitatea temei 'Cresterea progresului tehnic. S.alap_llcaru pIGlntSamen'te .a.e ap. atunci 'una Sf! aplici pe to plagi.a~a fel incit sa nu se ating. Se desface mernbraaa intemi in . se 4. Materia1 intuiUv:: fa~i de tifon.o'rghipsa. Daci este !!lt1J31 0 Obli. de aecidente. rnainte de transpertare esteeecesara 50 imobiliza parteatraumatisata a corpnlui . gamba.1 .i die suprafata pelnU'~elor ce se vor priceperilor ~~deprinderllor practicejn apliearea irnobilizarii de transport § a pansamen~el. pernntele peste aha si se fixeaza. D. femu r). S. . seringi. Pielea in jurulplagii se dezinfecteaza CD solutie die iod de 5°. iar alta pe a dOUR plagii ii se fixeaza leu fasa. i~lSo~~'te e leziuni grave ale aparatului locomotor . instrumente chirurgicale. musama.4 ori leu .a aplite atela Kramer pe diferite regiuni ale cOJrPll~1UJd (brat. d . stela Kramer.hipsati.'te.Pixarea SiS face cu acul de siguran..liluE. 3".Elevul "8 Ji t:tlp'. 4. 7. fa~a se T11fH!: ill se suprapun .. De aplicarea corects at imobilizarii de transport de multe ori dep. basma.c~zurHol" suntprimii in care Yin in contact leu acesti . mierotabele. Dadi lipseste. ateie improvizate..a. Sa aprecieze calitatea gbrnpsulul. ante- doui capete ~. substante antiseptice. 1 'I Tet'hInl.abll: bra t. '11"p. ace" tabele ilustrative..itura~ea aparateler ghipsate.e majoritatee . m.aci sun! daua pHigi...'h-' IG.pHdi preventiv garoul. substante analgetice.Ii Obieetfve de n~ferinti: Asimilarea cl1uo§tint:clor noisi insu~1rea.pU- carea profesionala a pansamentelor gbipsate are 0 importanta eemnificativi iaprocesnl de tratamem ~ireabili'tare a accid.i 38 . Asistentii medicah.die transp..CM'. A. Iighean eu ap.eetilve op. 5. tum-a ~i se scoate paehetul 'intern.rarii praetiee In cazul fracturiler leziunilor irnporta:ote ale [esumrilor moi.

Se . pansament aseptic. Peatm a prevent lezarea lIIUeriO.e.a.. hnobilizaree prin mijloace improvizate (bete" scindw1. de transport. Limits snperioara . Lirnita ~il.~. umbrele.Pentru profilaxiasoculu] I" Imobdizarea traulnatic. Mellr:lbru~ fixeazi cu 0 basme dI!egit se . Atele se IDasoara ~i semedeleazape membrul sani..a.d degetelor. de exemplu. fiind in abduetie.§carile bruste. 4.c. to. 3.ki). cap:m~eaHi din vata~ tifon. 2" Pentru a reduce d~n dureri. Membndui "h~zati se creeezapozitie ftzi:ologiciposiMHL 9. '!i ...tii veeine sinrutoas:8:.Datosp.0• 811b lUl. 7.eh] tlp!lWdde imobilizare eu atele de transport stele pneumatice.n pumnae i ap1liei un sul de tifon.ge:te'lor..f): • x'eazi e. Se apliea (dup.Ia locul unde 5-3 produs ate identul (se interzice categoric transpcrtarea bolnavului !iIB. ale corpului. Ca:peteh~atelei se fixeaf za C u 0. medelare pe luetnQ. se suprhrna sind'rom~l3\~gic. Atela se fixe... un tifon ~nfonna de spiraUt 1.('" .brui se flexeaza 'in articulatia cetului unghi de '90. " 5. In axili ~~.lII.mi.. tamponarea pH'ig:ii san caz pansementul compresiv. getelor trecsnd 2~3 em.oasle~o:r g{]rI:]U1~ ei eo 3 ltele I I 6.alpl~ca. . se .tOl)lt. Se Lmobmzeza doua san 'trei art:iciUl..~:membrul R. Imo hi 1izarea bratutui cuatela Knuner I" Sa ma::l:ol3J. 3. Atchl se 6:x!eaza circulat eu fasa de tifon .. 2.~os.a tesUh)l'fi~or (prin fragmentele.eguUlede aplleare :3 ateleiKramer ~inme['I1aaomoplatului sa. 1..treimea medie a btatului. Seap li.rul . Imobi 1izarea antebramlui cu atela Kramer • L~ -- .garotll Esmareh.. A-i crea condi~ii de repaus.. MeIn.zi de trunehi. 6. 5. 13. membrul inferior se fixeaza de lueInbnlJ~ S. care treee peste laba pieiorului $iajunge: lat treimea medie a coapsei.~.a. iarpeplags se illl'Hca. --' - za 'H. Imobilizaree p!~:inlitiv. .1.... Misur~'u:eat~ modelarea se face pe membrul sanalos. Sf:felosescpartile sanatoars. Se dJ:ezin(iecte:a:zi preventiv n~arg~niiepli~gH cu antiseptic. dinmasa p~ast. Inainte de imobilizare.la~a" 81"':1'1 se . 2. §. nuiele carton preset) ..odincaltamrun~e. osoase). 41 . Se iooQblilizeazi 2 Q11iculai~H vecine saiuatoase ale cotului :§i r. 2 . apoi cu lnu~am.a Kramer. imobilizare).Soe cuuosc urmi.ilde la marginea .3r. 8.i fl eXB"t in articulatia c()ttiJ~ui in ungbw de '900• 2. W. fabricate (a:~e~.i .l'a. .apHea.sanaitos) oaJ:teIi posterior de la va:rf~.l de hemoragie.i masurare ~.am:wQ la vanuI de- ill. . 4 . Se evita.3. grosolane (lieprovoaca dnreri. 3 ..]fel'ioara. se modelea- I :~dtnatos. este virHril de. lmobilizarea de 'transport se efectueaza. . 4. lnainte de imobiljzare atela se aco:pera cu...fanatos~ membrul superior sefixea.ad~o-earpiani . direetpe t'mhricim~ntEl.azi de membru cu fasa de tifon. Diterlx..

Se ~eagiambele picioarc unul de aUul ell ca'teva legaturi de fa~. 1. genunchi ~~gamb:i . §iajunge din axiUipana la cilcli.a [a temp etatuFa camerei.~1talpa) se fixeaza en fasa de tifon d~e gat'nba si femur. bete.4. 2.. lungime se a~elaza.mcaz contrar. 5. DU sa. carton.a EH~ introduee vata pudra. umbrele. 2. . bazin. Se fixeazil CoU fasa die tifon.:ircl!:Iilare la tor-ace.12. Se amest.z'...enunchiumui . se risipeste.ge.panilla v.. 1 ml]lo..i SiS tntmde de la regiu- mea UlIi. plica fisiera .e r: transport ell ateI.at~ell talc (in fosa axilel).jte inferior.tareasca "m.mi ~ i externa). Se misoa:ri dimensiunea ei in lungime ~i in Uitime itl functie de segrnentul pentru care urmeaza ~dil fie foiosiUi.. dar nu se fiimiluiteze . CQ11d femurul este fraemrat in apropierea genunchiului.i fixarea pieioarelor. Transportarea se face in pozipe orizontala Cu 2atele 1. cu o ate~i b. masa ob~w:nutatrebuie sa se race-asca ~i sa. imobihujjj 3.1ldr.a..€ cu calc f. d. Atela interne e mad curta §.~te·. Se fix.carii in cazul Iipsei Pregatirea ~~ aplicarea atelei ghipsate I I . 2. Peste 6-1 min. eoapsa. Gulerul din ~ata §i tifon il.pli. dar se faee bot . hainele victimei.. 2.3. coapsei. Se face. placa de ghips trebuie sa. Be imobilizeaza cu 0 ateiJR posterioara de la plica gluteiana . 14.ciondui e in unghi de 90° fata de gambili..aDduri~ nuiele. / . :). Se flxeaza . Pnlberea de ghips se strie.Pes:~e ambele atele se aplici leg.~. laterale (ilinto:. Atela se fixeazi prin ~6ga'tlld (.. Alte 2 atele se apHca paralel poe:pirtHe. crengi..se rupi la apasare.i egale de ghips . In foaa axH. basma. 3.' 11' . precum ~. cearsaf. 2. se foloseste imobihzarea eu mijloace improvizate: sc. Regulile .a (fixand .ghialapani la cikiU.a talp.t:ela. 1. se in.apl~caposterior de la jumstatea coapsei I slhgLlri atela san d[~~3J.eaza cu fasa de tifon. Atela Sf: eu .ani~.. ill fractarile colului femnral. 2.p.~~gambei..a...eu tifon. in: piUltU'iJ. Cu 1 a. Se des:ta~IQari fa~. I. Laba pi.lateral (extern ~:i intern) dela mdicina coapsei pana la cilem.a este lunga. Aplicarea ..a:-p. Se face bandajaree circulara cu fa~a a membruhii Ate. llTillO:lli1~izarn In.atruui dispuse in jurultoracelu i.arfi11degetelor.mgi din axil! pin. bazinul ui. Atela lex_t'ero.eci lPm.a la cEntro pie fata latera~.albricate.. '3..ta ott talc Imobilizarea femurului cu 2 atele (pentru prote] M'ea tegumeatelor) . Atelele egale 'C.:ji .ape lungimea necesara pe to masa.al.ar.etor standard de transport. g. gbjpsul se dsipe..aoe: itnprovizate e transport cu mijloace 100provizate sunt identic.dupa ce s-a introdus vatap1.i daci cali- tateaeste buna.le improvi.

.ti nn vor fi impac. .i IOUln~r:!a un start de gh i"ps.nnatate. amortcala..Q~[' l:3Cne..alulnec cs8r:.fe~i simple neglliThipsrut:e Dupa ee s-a Imbibat.a1:fe~~jgll~p'El:ateste terminate e atun..imobilizare. se stoarce u~or de capete. .i4. nu plea strans fa~81ghips.!3i (Sf'. 16.. din vata .lIlU mal ies La. Se stoaree glripsat. .lU. 3.pr-oximativ 50c.uniform eu 0 grosime de '~~2 mm. Preventiv mernbrul aepaneeaza en 0 ca. 0 acopere brnll1.ci ru. racire ete. Pregatirea fie~ii ghipsate Se folosesc fe~i die tifon alb (in eel l 4.. S(lU eu fe~l ghipsate.ltnttmi si.es.~.. pentna ea <0 dati cuapa scu:rs~a~ nu sepiarda ~ID ghipsul dintre s U~.t[1jnd. pana neae. Atela se 'fixeaz~ cu. Mat'eri. 3.seintinde :!ji~H. i1:t ps grosimea str(!J. tinand. fa$.A.DUp'a aplicare.m~Qadi\ar :fa~aneghipsata.e cu u§urin~a. i galben nu pat- ~ 6. panacindJ fa.eazidad! nu sunt compri- mate vasele magistrale (cianoza.8.). fie de 1-2 nun . Fa~a de lungimea de $ m. 8. Atela gbi:psa!ti precumsi fasa ghipsa:.adetifon s f ~i se desfa~Qariipeo pOn~\ljne dea.~~n catlJtitate i sufitiem:tii ca. apoi iar in 2.10 ern.resar. straturlle de tifon.i un aparat ghipsat circular.~mea fe:. intreduc culcate). suprapuaaod astfel 6. ~J setransfonnii Yn'fa~a gh~psa.: aetezeste supnlfata cUMana ca.cu lll. S.!. Atela se ap~ica peste regiunea anatomica. :9. I.) de la periferie runde ghips:ul) de diferite m. e a. asunoi cam.repetaud manevrapl3ni cand se obtine un pachet ghipsat.s~Ui.. saueeva mai mnlt pe cele precedents .a de capete ..tlii l1J)U]. s:up'f'afa.~astfel I. .ea ate.ritii. printre straturi.ci cand din 'V.a~i de la I capattd Hbel la portiunea defa~a inca neghip" sata.. aibil un diametru de 8.betate pn~~. lichidul de irnbibare nu va lJi. 2. Ghips dintr-un recipient (tivi~arenala).:liiaajunge :sa.i:rhni: .sa. Tururile urmateerele acopera pe ji. Innbibarea eu apl .pUcar. 3. Pennu apUeare se ·CuwliHJa illtF.g. Se aseaza apoia.u~aarua... Este necesar ca f~a sa se aplice uniform ~irepede.ptu~eili. Maaevra se rep eta 'in asa mod. Se p. vascu apia detemperatura eamerei . 4. 5 Dupa ce SIC stoarce arela ghipsa. 7. 2"'ia 'fa~a~rJesfa~urand fa~a negbipsa:~a)peste stratul de ghips.. sa BUlimina ceccloase Ille gbips pe parma care VtIDein" contact cu tegumentul.'. Sc pune un alt strat de ghips de aceeasi grosime peste care se d.qn vas ell laps' caJda.d se c:o!j1Jirec~ioneaz.etnfl~oara.die tabUi san musama.eaza 10 poz~~ie fi:z~:()<lQgidt 2.ill 2 straturi de fe§L 7. edem. se con~:roi.~a. Se presara s~ratu~de g'hips care se -ilnt~nde. Bandajarea se face de la periferie spre centru uniform. care a. :fara cute.~ tiibrn .eig:b:ip~:~te 1.tul I 'I. Fa$(!!gbips.. Aaeasta a:te~ise i1l1patun. se clle.l-ii.~ibnle de aer.a~rms~.atasa~ alte!agh~p'!mti ~H:~ntroduce tntri Uti..:~te in do)ni. s daca nu se rtspecm aeeas- 'm conditie. 5.tii. Persoana care executa msnevra ~'nHndeun i r~'lnll straml de gh ~ pe to:a.Pe 1:1l~~aaeope.aS.pl~. Membruhei i.

5.a . 4. etc.i din va tit ~i tifon. se im.. 5. ap·a'ffiltul'ui ghipSB. compnme tesuturile.r tnlaturare'a l 4.. 16...Catre smr.6 47 . 3.to§!eru. Poarfece Cuper. Instrumente: aplicare a aparatelor ghipsate 1. Poarfeee pentru in1i.. pie membrul superior sa ap'Hci )1-6 straturi.. Cj~tle IQU ClOIC .8 straturi. 2. Pe langi zona. Aparatul gblpsa:t ·IUIU trebuie Sa. Pe membru se a:pHca prevendvo cip.~itu~ rapHcirH primei fe~l~ fasa a doua trebuie . racire. Necesarulpentrn " 'l"·· rarea matu Sunt necesare urmatoarele 1. 2" Membrului i se creeaza 0 pozitie fizielogica. pe membrul . .. Dupa aphcaree aparatalui. se conrroleaza dale.Se taie fe~il.. amoqeala.apara. Cutite. fie prea liber. Levator ~tHe.sifie deja inlbibaUi" (pregitita). fracturata. Dilatator.saflltoase. 7. culatii vecine .telor ghipsate turarea aparatelor ghipsate .BU inferior 7. 3. dar nici sa.e de: tifon ~i de gbips eu in ~ strumentele sus-numite... Regulile de sunt comprimate vasele magistrale (cian02a" edern..obilizeaza 2arti . Ferestrau.) .

sls. indiferent de profil. 48 . CaUplsol.. .m~l res. 3.kn~. in.a unei ramuri speeializate .llestrate eu sisteme de reglare.~e pl\eg~t~]~ pra a. paratul pentrunarcozii. f}..c.era.caz .d\ec(llnpli.19. me c. Sa deprinda.'~ru aFioza.~~...arillla:...fl ' 7 . i • st~di~ medii. De lungaduratli: Ardnan. Preparate -I I t» 9~ur.rotant~. Dozimetrele i. ClU 2.lnhalatoare..za de Ul'g. tuburi pentru intubare.. .r: .zia loc'oll'o Ob~eetJve de lieferIDta. g~neram. die Ketamina. RRA' torr peanu !I ..atere a dureri.a. trilenul .rului: a )Jlf.tenti dit narCQ. ~patattllui de dup.i i. fentanil. e narcoza.efi'~a.gia.ci.' ~A.A.i acordaeeaesi sten ~ewde urgen:ti hl.$~ s~s.cbmzalor (cb::piirtato... des. 1.comb.':rV3J.af.a... Si prega te:nsca~nas.ii" Oxibu:~:~t~t Na. 4. culoare albastr..:: Ge.itolul ~v 1..eptan alg..~][1Io.ruteasca. 4" Sa:completeze condica farmaceutica. tuburi de msptratie: t'" mburi deexpiratie. sa previna .a . .complica~.. Se amestec de oxigen .allestf.ce.1 ecr 1'.Preparate Metode de ... narco .(C/zie: Droperidel.i:d~an. _. as istenrului-anestezist.. 1. ._ .. _.5. s.fa·ebuie sa. necesarul pentru o anestezie. ..cocztzinn:ul.Si. Gazoase: Protoxidu] deazot .tatea 'temei eombate~rea durerii tine de COflllpetent.a medicinii . : 2..in butelii de - utilizeaas tn .epri[}. miisu.'Cap.eril<?y!l d.td dura-tii: Ditilina (sao Listenen).. pentru eliberarea subs~a!l]rte:ior ~ anesteaice. tn acest dom.i necesarul pentru: a) anesteziaprin infiltratie.lzia.ru..atoare: Lichide: Fluoratannl. sa supravegheze bolnavul .e~··· ~tfu anes~ez[alocala~. d 2. pentru ca.reHce.1:.lILli:a.algoritmul "Proba Ia .narcotidi.r.() (lJl.~Ji[iega. Diplacina.remattzarea cunostm. tDa:. 5. b) . in tal: de COIUP H...p:irator aJci~ mit d:in: saculrespira .asci fieeare lucaatormedicalcu miorelaxante Miorelaxina. IN~nsi 'p. materialelor necesare pe!il.1!J1w·.t0asc.formarea pricep. Va:noriza:tor~ iI:' 3. Butelia ell substanta. Blecurile sa preg.i. Pentru nQ. Pentrt« u·arcoz. substante .le l El. Anest'ezia 9Iener. completarea fi~16j." redactor. Ketalar. M.taarneste. Sift identifice preparatele .ller~(zarea . Hexenal. .in butelii de culoare sura. .o3.entru fixarea Iiaibii.: Tioipetld~[ de Na . indica~H Inetodice. mioIel.ala. Adsoi..z~s.[:ai. .nestle.aterialhduitill':Eabele ilustrative.caz de necesitate s. Ciclopropenal>'in b:uteHi de culoare r"Qzi. Sombrevina .~.st Bazele aaesteziei tosa.tio.. J I "'.. Obieetive op.ce:p'enuu narcoza genemli :?i anestezia [ocaUi.' • _~ .ii~e posibile sau sa aeorde fi.caini~~.i. 5e:tiit1g~ monouzuale de capacitiiti diverse.fuL 'I{ laringoscop.~ * A • f?J:f 1. I'u'bo c.. Sistl/.islleana pentruperfuzii. preve:mrea: complicatiilor posibile n in naroo:zi .u.r) de dinti. Pemn« n eur:f). 'telolft6~.. I5~V-/f:.aneste:zJolo.zuta. .e'vultttl fil =c'ain~bil: l I! ~::.~eri.anesrei:~. Actu all.novo.fie apt 3.u J'U!.e~iuactiv{':azicadre medicele cu 01 pregatire speciala: medic-enesteziolog ~iasistent mediC:a~:"anestezj.~t i.'be. .caJtii. ) ''': anestezice uti liZ:Jllb~ .an~~.

Flacoane cu sol. i/v.rnJtJ rf -. T~ne . Pregstirea masutei: -'J I[Pe o masa . contor pentru misurarea ~i roregistr. r. Xelmica efectuiirii: ane. Corntang. b) pentru :ml1surarea presiuaii venoase. cardiotonice. Pense.ulu:i penfru -.i Indicati]: ]nterven. sau Sot Marcaina .epentrL1 preparateleanestezice..I 5" Pte gatirea necesamlui pemruanestezia [0 caUi pri:n infiUrati'e • Aslstentul medical din sala de operatii (san sala de pansamen te) pni!:ga tei te: Substante antiseptice: Solutie alcoolica de Iod 5. Ma~erial de pansament steril . S. ~ AIGo". ealnp sterH. de Novocains se efectueaza d.aui Necesarul: Comtang. '!Ii ' ~ -. .i. Eprubeta. Novocaruni 0.-- Po:zltiabolnBv. S~ring. profuneirnii nareozei . '\ 6.a:rea tensiunii arreriale.Bter.e:r~. B" -' uplvocama ziee. Pensa s teri Ui..5-6 seriagi mcnouzuale de diverse capacitillL Sistemep en truperfuzi i.1 etilic .ttpi incercarea s. Comprese sterile. Pease pe~'tFU1flxat limba. . 4 fad. Borcanase sterilepentru sol.sleriJ{i asistentul medical pregiitqte: 1.jj org:~n. - Anestezia rahidiang 0 efectueaza medicul. So L Sovcaina 1o/~. P ipa de aero ~ Departi.azii: Laringoscop cu lame diverse. vasedilatatoare. a .tii si a p·.apacitati diverse. hormenale. !.% sau Sclutie lodenat 10/0. PB' potqa nest.·t11s. san 8 (). .e dinti. Pregatirea necesarului pentru anestezia . B) AIDaturi de masa anestezistului se afli aparatele SoL Novocaina 5%. b) membrele inferioare .Tonometra.sterilCi a.terHiL Pe lUaSu!a portativa slte~·napregateste: ~/ 4. Conectoare pentru unirea tuburilor co aparatul pentru narcoza.aliidi. 1 '11 . Acul B~ mandren).: .%. .MmllU~._ _.iliia mesei asisteniul medical amplaseaza. vasccoastrictoare. ..I.tricto.emdbiIDiti.u~.~ich. miorelaxanp. Canule de intubare. . .Ta:vi'ti g. SoL Lidocaine 2%.mplase. Solutie Alcool etilic 70.islnLllt1i bolnavului La anestezic ~ .Emplastru. .iru.tezt~ ranidlana: a) ~e'zanda: b~ ia't·e.a. Cardiomonitor inzestrat cu. hormonale ~i vitamine (G" gr.reaprobei: )a liIovoeaini.~r.are. (co gradatJi de O~l ml). sulfatul de atropina:) proze .m~nte: Anestezia locala cu sol.electro dl~termocoagulatornl.1·gi.s. Ma~~w(p entru nareoza).tonJl d. nuI marulul de respira.16. glieozide cardiace.gj rnonouzuale de c.dupa efeetU3.a. Vt. de Novocaine.. an es tezl stul u i Pe a lJ:"/t!CI masa .orcina~ cu fUrl.ciUna jn care se pistreazi sondele cateterele nazale.uipie minut. Fonendoscopu t Remediile medicamentoase necesare: aneste- Comprese sterile.4lscutece. materialele le pregateste aaisteatul medical: 51 so .----.Remedii: antihistarninice. BOircina~. vasocons.. rmna.[II.5'''/0.vectorcard iOSCOplUl~1 electreaspiratonsl.cale pe: a) organele bazlnului mic.

Li.. Se admiu. m ~) se imroduce mnflacnnn] cu sol.. 'V'. 0.f'uD.~.2S:%.-.eztre. __ Flacon Medical dezinfeeteaza cfunpulalcool etilic de 2: Oft .mu lui . Sgt.) Se pregite'$.~ ac pentru zipmba injectme i/d.] 5 10 10 2. novocaina.A LA NOVOCAINA"" s.s'tri."~.aJ.pi:lCuJ cu . ml la un all~~ I premedicatie . Nov:ocajni de O~2S%. 30 .' . '$.0. .J. 10 10 [ preperatelor .flechlte. J.cnp: Detennm.o:pii~_ ~. ac ptntru iqj'ec'Ue: wi". Efectule<a No'vocaina IO.sell:"mga cu. I I Modulde ceutiee pentru eliberarea 2.~ema.1.. . 2 probi nil: !b) se pregare~~e tla.%. Matedaf. locali 4.. ef seetie Aim superio.eaini.enaia.O.. capu] iru:Hnat spre 8.biti..ctia se efectueaza :to spatiuJiotervertebraIMed" L . te de operatie iJm~i .amt. D.l1. - . Promedoll% de viata). A'tropina sulfat 00.ecatre aim de 'garda. Nota: Cind se face anestezia ell nov'l)ca.Lre{I'. ilvp. Pensa. j ml.sterfla de I". pentrn 11 10. Sol.za ca.1 mlla un an uv.~~ i/d. :m:a. "P'ROB. 1Q 1 Anestezia survine peste I IS min. ) (PHI.e1l'tm anestezia ' 10 J1'lO!le 1:' '.te seringa .la.o.:. contra.1% . 7.cotml cu sol.~V~~~j~i ml 5 Sol.infectea. Nov.e It·· masa de opera..Imm (la c.. _ Sol. XHini co Fiole adrenalina 2 ml 7. Xilocaina Novocaum .u. ~i se menO~ tine lora eu Slot N IQ.dicatiile med.adatH O~~ ml.~ . [a.r.1.vocaina §-i 2-3 ore leu sol. . ...U: NT.' Bolnavul este culcat in decu.ateral" ell'metn. 'Jehnica eIeetui..iui.Tiviti r.iexe-aza.docahdi Fioire 10.~' de Sovcama.Sol. 5.ni 2% -2 m] torace. mitatea . .5 ml.tinali Sol. asp'iri in seringa O?3-0. . in.: .Novoealna flacon 5 5 coodicii farma~. Lu1/oca1.s. Novccains 1'% _ 2 ml SOIl. 1f2) seintrcduce .'0..L. ~ Acepen:ttll adminisrtr:a:frI.tiv Fiole ALGORITM.s-a eliCe nebuie .Sot Alcoo] etHic 700. 9--.2ln~~ IO 10.l. se dez.og:" sa"o. if.I Denumirea Livrarea s-a '00. IaJ Se dezinfecreazi suprafata. 2%..l ear cu SoL _ 200 ml 0.VtIlti. .r--~~--'r-~-"""'-r-_~ brele infedoare. Paip'~l cu 'Ia~ aJ:spectul cojii de liimail~'L .1 ml. mandai berat 8.te:doJ... leu spatele spre medic.40min~ inrain. 10 .Sefcura. cu gr. 53 Novo-oain!.I I I II '~ I I I I I I I I I --== .5% Lidocaini 10.i m1 (hi copii 0. p.. Sol.. Gmuprletarea 1. so L Novoc·aini.icului 8nes.c'tmId 0.Serin... sol.05 !TIlIa un an de via~a).g:a monouzuali leu Icapacitatea de de viata).treazi in 'salon ICU. mesei de operstie se rldica iar eu ~ ) Sovcami se coboara CD 150 (ea est" mati u~oara).'~ . ~) se B.25'%. a.cefaUci a. de 0.5% _ 400 '~:l~~.· "-I--~~-~~~-n~'=j~i:=:~::.narea sens ibUiUi til otganis.. ~) Sf FlacCon l'%-20ml J 16.. ~ 2 ml 80.eb~ait'Iduiin treimea medie.is.c(loJ etmc'.- s . Prescrierea remediilor pentru Sot Dimedrol 1% '"2 'ml Oa copii 10. dupa d .

Hiperemie. c'lIttglJ'. apasind pe.'·~ (pQz:itivi). unghiurile em.~I."ii'. lC'ompUcati:ile narcezei ... _ Auseultativ . Profilaxia: Se adminisrreaza: 1) Sol. Proba u.ad.esp... Efedri na. .adminisueaza Sol. .lipsa respiratieipelaionare. vomitwve. ..if.H'utului . ~ .an. aJ' C{uJerell lillt... . Contrnlul probe Peste 20-30 min.. P'ap:averrnni.ll·.ji:..Atropina . _ Uv se ...a ..HI.d) Aspirar.Lipsa modificsrilerlccale DOlcu men tan! 3.biiliti·tii ciUJ.:.lristra.nhospasI·""I: Cauze: a) Narcoza C~ b) proba 121 Novocaina.ii~· Profilaxia: .respiratie..·a NOV:oclliJla..cai. Se trage mandibula inainte. Ie) B.{lt. d) La bolnavii ell astm cardiac.Tmheestomia-> in C3ZU!ri de neees itate.j.'in narcoza superficiala.rat. Cauze: a) Hipoxia.t.or respiratorii': Cause: a) b) e d) Ciderea limbii.9 em. corpi straini.6 limb!.piratia se efeetueaza siunea manuala a cutiel toracice leu sacul de respirarie a eparatulni de n.lflaf'co'Z£i. Aspirarea maseler vomitive sau secretiilor.ins.'li:tJis. Proftiaxia: Se administreaza: 1) Sol. probei:: .Percutor .J(!."N-'" (negativa). SI. 6) Resuscitarea cardio-respiratcrie . c) Reflectorie .i. n ·caz de necesitare: I Se introduce pipa de aer dupa radicina limbii.55 .ivii: Local: . .ea Icon.ea NOt'o'.Papu~a mai mare de 0.. Sulfat de Atropina 2) Sol.oza~. ll1UCU:S. in diametru. Manevrel'e de u.' at) Respiratie zgomotcasa . in diametru sau hip1erhma 'mam mare de 2 em. ObUgatoriu: Semn.(). barbiturati. Conrractie excesiva a mnschilor respiratori.rgel~fa~' lnterveatia chirur"gicaUise intterupe imediat. vezi locul Reznltatu! probeh Prob« po'zit.iatii ell oxigen umezit. • SemlU'i!. Bronhospasmul. 4) Sot Enfi tina. b) Administrarea Sot Fentanil. 2)lnba. Admi. Dereglarea perDlia.c' in't:erzis. Semne: Ciauoza progresive.sunet de curie . -. b) Excitarea mucoasei laringelui cu anestezie: sange. tiJ"p.. b).ro..Edem l! .h.Iar expiratia prin eompre .1: . desehide cavitatea bucala a bclnavnlai (i1. proteze dentare.i:tubarea bolnavului ~.N.a) proba la Novocaind . Laringospasmul. 3) Anestezia adecvata . c) Participarea muschilor auxiliari 18.clara a asiste·ut.egativ'. Ditilina. .r.iirtatol'ut de din. Sulfat de A'tropini sle.j trecerea 121 respiratia didjata . .. mase vomice.. . 3) SIOl. c) Administrarea Sol Prozeriae.{ este Se poate . .:mas.dil'lciJile: . . fara sot . 1. •.! amplaseaza pe dintii molari) si se penseaza limba cu fixatorul peutru 5) Sol Dexa:ID·etaz~n.~·~. entia toracica in faea de inspiratiemaxilna.ledicaL Pedf1!ol: $oc anaj'ilQC'I'ic. Obstructiaeailor respiratoriicu sange. .ulld 1I.ill.54 . tn tocul efectuariiprobei. sau ell dep.

Reeurarlra reas l~e~a~a1"ea rep.~u 10% -~O :ml. Cloftrdi de Ca~c. Atro![J'in:i. b).nu:ea sol.1' nervoase .'tr. II A/V in voma: Se intrerepe narcoea.f1fsp[ra~:ori. - hcmoragie. Strofantiua . Glucozae 40% ~ SO ml co sol.e ~i . 3. Capul bolnavului se intoaree pe 10 parte.s.e.U electreaspiratcrul. • Sol. Snpraveghesea si monitorizarea ftulc~mlor vi tale: Puls ~TI A) reaC!i.hu·i: Se 'tntre_~peimediat IlIMC.a.e COl [n s a:nge).Cel'ebraUiIn eaz de stop cardic- raJ) apare 121 administrarea Tubo9-uraril1. Resuscitarea respiratorie pana ~a nomializaeea respiratiei.al'iti~or fina~at Se adtlli fti.a. sange la creier). Sanarea .oarl.tav~Uiliib~caJ.marcara.eazi ltv: eLI 0 compres. pu~ aceelerat.Profilaxia: 1.Illliturarea protezelor dentare.5 m~ sau sot COitglicofJ.~o'. Cauz«: respirator. 8ulfat de Arb'()pma.'taea a musculaturii cu cprirea respiratiei.0. It) Administraeea 801. b) Diplacinei .a Jannet. :8'01.c:: 1- Este cea Ina! gr8vi crOlupUcatie a nareozei. Se (:ObOM.. Acid ascorbic 5% . .C.eu 1 3~ Stop card'ia.a. Exci tam a termina tii 10. Se aplica tavi~a renala. anestezice lor. 1?r-ozerini0 05% -. A/U: a) Intnbarea repetata a bolnavelui. Sol. .: .amesei de operatie (aflux de cereeta a tractului drngestiv. Semne precoce: paliditatea tegumentelor. .e in perioada preoperatorie. extremitatea cefruic3.peste 0 peri.~. Profi laxia: Adlninis. slab ~ s hipotensruae. Bolnavului i se admlh~is:trea:za oxigen umez~t. I 2.Qza.0. Inw:ttlrn. Cauze:' . Pregatireapreoperatorie eu electroaspiratorul La apatipa primeler semne de in8uficien~a.a. en degetul .nervul ui vag in: narcQza superfic ~ ~di. supradezarea hipoxie. hipereapnie (surp 1us d.P' dupi operatie. 4. Sulfat.'[e81angelui. Se ~nUituri masele vomUlve.ill pupilei lahJmina.~m.ei. mucusuloi dintrsheie s sau seriug. la cOll~l gurii. - . eardiovascu. 2.a~u1l1h:~.050/0 . ster iH~).~ 001.a de tilll. dilatareapupilelor ~j lipsa reactiilor l. Resuscitarea card.5 ml.

afi capabil: ~. 86 apiica un btlefei care indici.0 vizut.aplica pe 1. • c .3 fixeaza la capete. . substante antiseptice. coreeta. de. t -. actiune hemoststica...a completeze condiea farmaceutiea pentm eliberarea substantelor co.C. lOU).!1uiui Esmarch tn hemoragia arterial! } .Garoul se trace pe dedesubtul membrului. pensa chirurgicala. Cea mai frecventa cuuza a Ieziunii vasului este trauma mecanlca.iarna. Sa efectueze flexia max..i1n.vara ~j pe 45 min. Fiecare tur este se stranamai putin de'cat eel precedent. cerntang.CO.. se . fest realizata 0 hemostaza deflnitiva '[nai intlU se COU1prima digital vasul pe traiect.. aceea este extrem de itnportanta Insu~irea hemoragiilor ~imetodelor de heruostazd pentru a. '9.il hemostaZ'GI . Sa efectueze tamponarea pUigidpe mulaj. s. Heuroragia este 11l)la. pease hemostatjce. 5.J:~(.e regiuni a.B sa se n~tragi sange]e venos. Acordarea asistentei de urgen t.lt:e.!v V Hemori. 7..' Si 8plicr~garoul rumprovlzat l(rurnkllct) ND hemoragii arteriale. Obiective del"eferiR~a:: Formarea priceperilor .. se S.3 vasului pe traiect ~iin plaga . efectuarea metodelor dehemostaza provizorie reduce' tD. 7. . membrul sa d:e"Vmni palid. basma. 8. . erodarea vasului de un proces supurativ: tensnmea arteriala ndicata: dereglarea ch:imi.a. Centlnutul . sondi canelata ~i bu~t)ilata.j he..apitolul V .aplici garoul. peste care.l v. Sa apHcl pansament compresiv ell seop de he'mosbl. incauzele principale ale decesului persoanelor d cu lezari traumatice ill urmaaccidentelor mtiere. hemoragia sa inceteze. to Aplicarea . 3. pentru a nu se strangula pielea.Sore .ldt riscul declaa~arH socului hemoragic ~isalveaza muhe vie~~omenesti.gia.ationale ElevlI. material de pansament s~eril. 2. pentm a putea aplica metodele de ~emlostaza provizorie in caz de aecidente grave cu declaD~ar-ede hemoragii.. a. 181tema hemoragia ~i hemostaza.agia . pentru 20~30 minute. " a1e corpunn. Pe membrul mai central de plaga se aplici un prosop ori bajn. Se palpeazi pulsuL Pulsuluebuie sa dispara. pe traiectul arterei. selntinde 18 un capat :osi se executaprimal tor.j anne de foe. in plagiprovocate de arme reci ~. S. 4 ... 6. 2 . Si de!n{ms. Daci in aeest dwtimpm1!u.j a salva numeroase vieti omenesti. timpul aplicarii 93r'Ou~uLGaroul se . nu disper. poi ~1'1: apiica din nou mai sus ori a mai jos de locul precedent pe un limp mai scurt. . minu~.etivitirtiil praetlee ~ Ol:dect~ve oper.s1l1U~Misangclui etc. Material itduiU\:v: garou Esmarch.. deci garoul este aplicat prea slab si se sttinge pIU~in.a[e garoul pe 15-20m!ll!1.mora.a. C."1 I •• '/ '"' I '1.Daca'membnd devine cianotic. Garoul se ap1icl la un ansament 58 10. nuse acoper. ~\i aplicepunga 'CUlgh~a:ta pc difer.wt.. putea acorda imediat asistenta de urgenta $. pulsul f.le corpului.za~IH~diferite ..a.. mulajul pia-gaj tabele ilustrativa micretebele. 1 regnm: 4.tre~ecomprimarea digitali .· suI ~! hemoragia dlspar.i de cauciuc. . sa fi~efixat un rulou de f61~fisau alt material peste care se s:trange garoul. 3: Este bine ca intre garou si membru. Mernbru] se 'ridk.a elm en haina sau ell basmaua . tnsesmna ti gareul este prea strans aplieat ~i trebuie sUibit putin. In felul acesta se obtme hemostaza ~ICIl~~ lara stranguterea exeesiva I a ~esturi1or mol. 8. Se aplica 2-3tuITlri care se suprapun u~.a. a. p'rovQcata die un oarecare factor: lezarea mecanlidi. a membrului in a:rt&culatie . substante hemostalice. 6. ~ 5 • r' I Hemoragia se datoreaza lezarii vasului sangvia. Si apli gareul fabricat in hemoragii arteriale.~mdeprinderllerpracbee.u~peste altul §i la ill/. I. Daci membrul este cianotic.I. Garcul este indicat in hemoragiile din vasele meriale de calibnl mat's ~imEl'locUl din regiuaea membrelor .

1i:n.func~~edecalibml vasului ei prefunzimea Ia care 61 se afta~ . zea.nec{rs.Qrep.se poate aplica garoul (a..cflril garouluJ improviz.ap'isare:a ltd va fi efectuata: a) .rnsucitor (I Tehnica h. seap'Hca' o buca til de panza.i) san se foloseste penttuprima tltgentipana se f'lroeurama.orvizat din.[I. cele ale gat .za.E~m'a'.C~ degetul mare. Se apUea rar.ofa. atuBc'i cind QU.~o"' ) rului se fix:eaza cu tifen pe . m .10.. Accidenratului in mod 10bligatoriu i se admlni- streazaenalgetice..tlumemle'..tfelin(':at sa. Capetele be~.a·tu1ui J 1. .1na me-mom/ul inferior Hemostazll' cu ma'o§leta apar:atuitJ'i de . eelelalte degete ale lllaimtii. caperele se lea-g.azo.Etap6'le' apJl.1 .e proVo/zone 8'- Comprimarea A.o curea G.a:t §. bati:s:ta erl basma.terwalele .rol!dui fabricat..fJotul CarUfel' 6"'18 fix. gangretidlg. b) ell..ilil[aapHc8u-ea garoului pe treimea hlferioarse coapsei san a bJr.amul. () eu pumnul.tensiurl'.a tip Esmarch snare.as.at 2.l:at in care so introduce unbel]~or ~i se rasuceste palla dispare hemoragla ~.imenlbrul devine palid.§i rota/a II.~a:·~i a vasalui r!rlembru~as..tero's. pe traiect s1UJInidentice C.emostaz'fJi artGri.rou Impf.ComprJmerea Gireulara a ..COll1prbna~ea clig~.rch Garou . E indi:c. .artefel 1 Aplicarea garoului improvizet MaiIa eentrn de pblg~.a l:m. remuraJepe i:raj.da(.o8" Reguli~e ~J)1ica. nu se desfa. tJ . Membml pe care s-a aplieatgaroulse imobil] .entruaplicarea altormetede hemostatice.a'/e pfoviziOf# la ta.~.ri..pJicarea gp1Uuiui eircu/am prin' garou . Ga'.tr.c~e:ro.za cu o a'teUi de transport..

Cand hemoragia se Hemoots'zB .aa/a a VB'sU'lui pe tra'.ciitr-e I coasta wn treimee medie deasupra claviculei .rBl subciavicu/are pt.. buze.se compir~ma pe plica inghin.rie' prin romp.rima.'" "--. 41.rimarS. 6. ranide ale bra~ului.ia.. ra. \~ \ ~' .' "~ . in rinile sange .pe an'. tempera I'" a antenor si mai sus de pavilionel urechii. humeralli catre osul humeralla marginea wnterna a lnu~c'bmu[ui biceps. Faciald .~ = Comprimarea art:ereJ G'arotide comune .e) l J .ale labei m:~wnii. nas.sub unghiul mandibulei PUncta/e' de .. fetei. CO'1')lpresianea se face pe artera temporalaexteraa.fa'cia'/a 'iijI pe marginea infcrioara-postenoara a mandibulei 'in hemoragil d~n ram1~lebrazului. an tebratul ui.. a) .EI fel'si il1'reme Goapsei fn 1/3 medle' s ooaps. regiunea umarului sau axllei. I.J'Tl'. ..pl[dslldu~In hemoragii ..".rlmarea arte.-" ~'.larii .o(J(irea ullsi hemor:ag# .rlmare.a' srtere.(a :fJ/ b)' 63 inbemoragW. tetnpofalesape'.j.' Comp. A. .reJ hume'rale comprimare'a' mafg'fnilor rlmii dig. 5.__ .rimarea digita'faa arterei .e membrului ill ferior. 2" A. A . citre· ramura osului pubian Comp.j .el III Cre§teluJ c8pului: 1.•. se comprima en un deget san cu patru Ia rnijlcculmerginii internea muschiului sterno . ditre proemic nenta carotida a apofizei transversale a vertebrei Vi cervieale ttl hemoragii din reghmea giltUlui.comprimare penbu ~ .teroiateraJa' a g'{Jtului rata .femura/e pe Gomprllmm:~'a a'fterei femura'J'e 1n ireimea fat.()cl' Gomprimarea afli pe frunte.8 digita'/a' a arle..prov.iRn ~. 7.aUi a) b)' 'oJ Ho'mos:taza p'rovizcmeprin comp.mos. \ fn axiJa ..giunea umar:rJ/ui axilm' f6l~ .8 la.rfir.{zo.""".catre osul radian in local de apreeiere a .inraoru in. eapului.b" ./' .r:ea anere.tazB. leido-mastoidean.tru.le /" Comprimarea fj'nere.(a§ib) in treimea medie.controJul hemoragiil!of din re.a anteromediana a mij/oeie ./emurala. in regiunea . A. .dialil. 62.. prin comp.l-ie. Caro-uda CCmU.A. subclavicu.bel mainii "- . o 3" A.

0.eo~~li~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l d 8 fiindturtita pe planul O'80S.i:unea arterei' CBfofidec-omune '" . tifon .Ma~ illtai se face toaleta plagii.i.illregi~l1 comprima IOU pm-Rnut.i.Sf pane un suport si se ridldii sub un unghi de 40°-50°'. Pentru comprimarea arterelor snbclaviculare I membreje trebuie flexate maximal la edenzie maxima a membrelor .. Aplicarea pungii ~i capllare Dacal plaga este pe membrul inferior. ell palma 5-10 min .Pozitia ridicata a presiv siaplicarca bipotermiei in hemoragii venoase tuat untimp Illdelun. superior. punga cu gbea~i.ga t Se fixeazi cu pansarnent. canelata si pensa chirugicala.c.l1 sui de tifon si se I efeet ueaza superflexia in articulatle.. In uncle hemoragii (nazale.ap01 se Introduce degetul ar.i si tnsnchiurile nervoase. la lualtime.. pentru t5:20 111]ute cu intrempere l de 15- digitala a.: s1mete a[itur. . Maj iSllUH se I Dup. intrcducsnd turunda in: sata a p~. ). : In regiunea plieii articulatiei.e.. ceea ce provoaea dnreri put rrnice.a1coloanei verte-'1 '1:).e peretleietoracelui ~i al abdominalului . I oarecare. Comprimarea vase/or saogvine p. folop~ns~m~ent_om~-' sind senda butonaUi.. accidentatu 1se cuku" ar submembru . ... fie piele se pune un scntec.d ' Aor~ abominaa-c~am~Jos. in pUigi ale l'resuturiLor mol bucofaciale. un sul de tifon steril. mati des a merabrului. \ se apUca M.anatos sau fixat de vreun obiect Daca plaga este pe rnembrul Este indicam.a~. . i dezinfecteaza plaga . tn'rani situate in regiunea pelvisului.ca Ininu~a st-er.' "it: se utilizeaza atunci cand brale. S'C foloseste in cembinatie ell pansamentsl cornse percepe jetul de singe ~i se comprima vasul. cu gheati se suspendcaza) .0. vasului in plaga' Se imbra. fixal1dlnlel1ibru~ ill pozitia daUi...s~a.al a comf articulstii lui si geunnchiului.iigU) I gofrat.stenla~. Pe p~aga se .-_plaga ~st:. astfel Sf:comprima vasele sangvine.ui: obeseste tnana §i nupeate fi efec. . a) dezavantaj.gat membrului b) deseori se .apli.o.atator m pOiga.se acopera degetel~c_u0 com~ . m~i~~le cu ~lC. dezinfectarea marginilor piagii'l in ral1a se introduc tampoane din tifon pana laumplerea ei.. p. 65 I ..fu rlmife P8rtilor la terata ate cr:aniuiui Complies.Hemosiaza pu'n :1) Conlp'fi~·tlarea Gompresiunea artefle{ femurale spare. Hel~ostaz~ ~'~~~. In epistaxis tamponada se / (Tamponarea facie intr-o nari san in ambele. ingh m.nt..__lexla maxuna In nea axilara.omprim.cand nu-t Iezar un vas arterial magistral.wla sau se d"ezinfecteaza 20 minute. Apoi se ttltare~b~ strans en 0 fa~i de.1. )lreslv m pla. Ipunga. din urechi eu g-heata . Uniform se apasa.demembrul s. ~'t~'. Deasupra compresei I sterile se apHdi. 'in orice ranire. pe care se aplica.I Icat-eva straturi de tifon steril.c~l~:ata l ".. el este :sustiaut .ea \ . Se.

7. 2. Se ..rndeJJtatlJl~. se face venepunetia ~'w sa 'P'errfuzeaza.ruO._I_\~ $eful sectiei J I AIm superior T . 3._·~~~~~~~~~~~~~Jw=:T=. se va admiaistra oxigen printr0' sondii nazaia. Sot f'iziologici :iemill1~e. Globwirw ~ntihemofilica_ O<~ 10.Hartman etc.e piaga un pausan1. Plasniilantihemotilicii sa u ~ ateral. "'pS'_ ammecapromc. 3. 4. . Sol AdrenaJina bidroc'toridij 0. aetiune _" -. 3.o { I hemostati cit. t tr . 8.. Reomacrodex."""~-.alciu clorid :masllri fiele flole berat 10 10 10 10 pentru eliberarea subsranrelor cu -. E il'. Masa. Reopolig~ucini1' sol.se afl. Capetelevaselor PensareaprovborieavasclQrs~~reipresura~ san- ~. Sol Etarrzilat 12 S%. hemoragic 9. Bolnavul se aseaza pe 0 targa in decubit dorsal I I 6..i S.I " - Pensareavasului sangedind face ell pense Pean sau Kocher.apHca t. 1 'in eolaps. Sol. Se facemonltorizarea aoc.~". 5. eli- 06 medicamentului 11. Dennmirea Unitifi de s-a S-(]J.Fiziologica. ~ . Oiucozi 5%~ 80~. Burete ]"eJl"11).~. Etamzilat..en.1000 m~ de sange.~ "11'. administreaza substante '~om. sol de Clorura de calciu. . c•az de uecesitate. Sol Calciu elorid 100/0.?lea condicii farmaceuti ... sol.. trOllIDoci~ari. 80L C. Fjbrinogen..on ac idUIami . lO% . hemostaza definitive.. pentru a. aaepne ~1 setranspor t'" urgent a pentru a fi .. Sol.. obtine un volum de: emma.. Ad. Trombin. Pdrucule de fibrma.. I hemostatiee: sot Vicasol.ui: Pulsul riAl respiratia. 6. in.. 5.renalina hidreelorida Nr. Api axigenati 3%. ~w accidentarui.cl~tli. Daca hemoragia este grava. Vicasol 1%-1-0 2". gerftnde se prindcu varful penseler. 2. Qdciu gluconat. Tamponul biologic antiseptic. So:l. 'p'revcllPr/a sau com baterea ~OCiU~iUi Dupii aplicarea hemostazei provizorii: 1.2. Medic adjuncl curativ _:. Se pregate~te un sistem pentru perfuzii. Da~caeste posibil.p.efectl!lata. se va precede la ridicarea membrelor pe verticala ~imentinerea lor in aceasta pozitrue. 7. SIC 16. Tifol1 helflllO\S!tatic..a=i~'~~~~~1 I. Riegher. Pensa va fi ~as~~a in plagape vasu] prins... w 1"" 4. .: sol. _ . 1.~~~~~~~~_·~_. Sol Vilcasol ~%.

i. cu._----~~ . aparitia compli.C!?.eritrocitele nu conpn aglutinogen. Si determine cutnpatibilitatea il1dlvldua.4 grupe surveni in timpul unei hemotransfuzii sau perfuzii. In gr.eritroeitele eonun aglutinogenul A ~isend confine aglut~~ Elevul va fl'.atibilifapi fJ'UI)elor de sange .lo...B £ Transfuzia de sange a fost. Bste deosebit de ilnpo:rtad cu serul reicipi.j Formula co.comp. ~. . mase leucocitara.s'lst:~ul A So 0': determ. --""""'1 Schem. semrurile standard.ev~ in prezent SIt! transfuzeazanumai singe de aceeasi grupa... Icub Petri.. afm trebuie sa cuoo-asc. 13( serul contineaglutinme:le £.el"ationa..g:ele tansfuzat are 0 actiune cornpHcata asup' In 'drans.A B (IV) .. zionale (sange integru.lul VI Continu. s _ r-.. I . Sa efectueze proba blologica. San. ( shc~a. practice de preg:a.ide~n...ve. IV gr.. 3.~pa~t~~ilitatea.atH1or ~i ingrUirea specifi..e.i pe'rfuz'ii de refe.insl-l~ireaacc. aglutjnme.i aglutincgenului Este inimagjnabil tratamentul ~ocului hemorsgic. . Objective 'Op.: Consol idarea pri ceperi lor ~i deprinderik ~~..isend nu confine 4. ~i pentru a planifiea interventiile specifiee. plasma mati'Va~pl. _dupa . ll:lD'~eta"alcool. tuturor organelor vitale al. Bon).~.. . pentru a. mierotabele. gel standard.~apartm la . intoxica:~iHoracute exogene.e ~ g. ~ocubu 'traumatuB cu.!'latereal intuitiv: Fl~ollJuli cu s1linge~placlr~emailate.a uscata~plaSlna cong.. afmn~e~. . regjstrul trans fil ziilor.r.(ll) .r:-i!. acordarea asistentei de urgentil 0(1). .~i nu inve::rs" deoarece :send dooatoruh)lj este fbarte p:l1!gati:rea. b"~hetej .. .il~· "'":f"" rune 113 I~' ' 1fJ' 1. pregatirea ei corecta. <!)J .B ~.tnw~S~ra~a _s~bs:ti~enti~i(l~ sangelui jno~~lI~sm:n se [wlll~e~tepeljiaie.mp"iecti a grupei este astfel.asm..fUzii de sing'e se pot aglutina numai eritrocitele donatorului o bieetlve Administrarea sangelui ori a componentilor lui in organism se nl:lme~be:tran~fuzie.eie poate fi incompstibilPentru a pr. ~~ d~termine rezus . . a:sistenta de urgen1la.c.e organismului.a' .ua:n:sfuziei. eorecta aunei hemotransfuzli.putea aC"OrGangviae. ple II. I gr.eritrocitelecontin aglutinogenul A.c. Ugr.Cap.__.. baia de aburi. tar. CD" -) . material de pansament sterll. Sa completeze registrul pentru lnregistrarea remediilor trans.. 16.telor ce PQ S~rSap:fl~Clp~.a transfuzii de: sing.eiati Deci: mesa eritrocitara.. proceselor supurasive gradar'ii!. .~i. Sa determine grupele sang vine.. si grupele aparitia compuca:pilq..eritrocitele contm aglutinogennl B ~i seralcontiae 2.rinta. ma. . 5.ru·.org.aglutininile I~ in eprubeta are toe aglatinarea (unirea) eritrocitelor.anismul viu are lor hemoliza eritrecitelor s'ing'eluitransfuzat.lnata g~netl)~. un compartiment de IV gr. e ii acelasi rezus factor.tul Iu. A(H). £ ~.A B O mare responsahilitate in activitatea asistentului medical de profil chirurghia La IntaJDlrea aglutinogenului A cu agJutinioeie £ . '.Qn(lIJ'. combastlilor.er:arii prac"tiee T'rans"uzii .rgra.. ~mbeLeilustrative.entului~.. este ~i va raman€.~T'I= 00 (I) .0.e a hemo.-..H (10) .tir. AB(IV). aglutininele £. deoareee :ava~daeeeasi gfilr'l!t~D~ pentru a putea ag~U'~inaritrochele recipienrului. sistemul pentru perfuzii.ci a acestcrbolnavi.8 .u_l sumt do~atorn~ c.. samg... masa tronibocitars etc)..a la perfectie tehsksangvine se inseruneaza: hemotransfuziei.-A!~ A etualitatea temei III g.

Rezultatul se iuscrie pe un formular special. Se agiti placa.~ loc cu serul-test de gt 1 U HI set resu ~une ca.6 . Studierea serurilor-standard: etieheta pe care tre buie scrisa grupa seria. 4. Se pregateste placa emailatape care S:i.t!Lrf~a aglutinarea a avut loc ell serul-test dt gr.Uilt seris grupele sangvme pentru primele 3 grupe . A (n) .cli. B (III) .test si se amesteca. . IV" '9. Prima pica~ura se sterge eu vata sterila. Se folosesc nnmai 2 god euri de pe placa emailata.iHI.agita.ezu..tolieloane anti B. Senti trebuie sa fie st:rive:ziu~fira senme dt descom pmiere . . 'Jehnica d.icloane anti E. peste 1 min. Mai j os 11D. II.e anti A. 10. 5.aglutiaarea aavut Ioc in godeul ell. . Se arata rezultatul medicnlui. 7.emailati se degreseaza.2 P:iIC~ turi de ser conform grupei si seriei. Se dlescrud serurile. ~ 1. 5.aparenta.icudi 2.BOIl)..i:pse~te ser de gr.go· deuri. 2.a..ci aglutinarea ttl serul-test de gr. titrul. Pi.p pregititna. I ~.oatura de ser fiziologic .test: o (l) - 13. 2. AB (lV).In al doilea godeu se p. .grupei sangvtne ill coru1. apoi se scrie pe formular.villlJc 1. 2 baghete de stiela.e picon in mate godeurile . Daca: aglutlnarea a 8JVU.nminirii :grupei. I ~i II an lac.Placa ~e .. Se scrie numele mdwvidului. . 4.lU-silngei.calcarea galbena .Doua pipete pentru ochi. In primul godeu se picur. 5.0 (1) .ta sterUa .ibltului: 1.ate. Daca aglutinarea ell ser-test de gr.§j. 3.A (U) . sepicudi cu pipeta c. bagheta pentru fiecaretoliolon aparte.. Medical noteaza formulare I. 3" P'lac! email alta ell godeuri. So recolteaza s.dUe 0< pi. Daca. I. alcool. sterila). 2 Un flacon cutolicloane anti B . U. 7. vata sterila.a.itii de laborator. godeu pen tnt.5-toHc~on)~i se amesteca cu tolidoanele din godeuri. se citeste rezultatd Pentru a preveni ag~utimlarea .. Dacaaglutlnarea a.Preeedeul de:tf.sangele ede grupa lntal8l1. 4. flacon sauge)..Ace" alcool. termenul de' valabi litate. a avut lee in godeul cu tolicloaneanf A. ~i]. :sao(!. Recoltarea sangelui din deget este identica.e cerceta CU. atunci e de grJll.atunci sangele e de g~1Jp81a doua . 2-3 picitud de tolicloan.. anmei .Dcterminarea grupelor sangvine c:u ser standard Ef:a. se ia 0 pi. . 4. JV in godeul al 7 -lea se a:m~stecacu to JJwditudi de slin. san ele este de!". Pe place emaUa:ta se serie numele individului.. avut lee in ambele godeuri cu telicloane.Da. Determinarea culorii serurilor . AB (IV) .atQ:r. HI 0. ' b) eo :ajutorul t:OUcJJ'anelor Necesarul: D 4. Daca aglutinarea n-a . Rezultatul se arata medicului. 70 71 . se fact punctura (ori se ia din..augein godeul de jos (sau pe to plad de stich§. s. Dacaagutinat:e..culoarea rosi e.AB (IV).culoarea albastra.6. sangele e de grupa a patra ... Eprubeta ell sange se trimite in labosator pentru detenni fiJMea.6..3 picaturi de l'o]. 2.g. D. d ser . 7 baghete de sti. Cu bagheta de. se citeste rezultatul final.1 avut Ioe. sticla se apbci oite 0 picintdi d~ singe in raport 10:1 alaturi de fiecare pk:..Verificarea grupei a !V cu tolieloane nu se face.e·terminirii Placa .s:lnge1e este de gr.re: Hi 1. .I.angele este de gr.. Un flacon cu '~Qililcioaneanh A. Se dezinfecteaza degetul IV ell aleool.carura de singe in raport 1:5 (I-singe.5. 3. 3.avut Ioc nici Intr-un godeu cu tohcloane. Upsa aglutinatiei denota ca s angele este de gr.. 2..ge. 8" Se picura set-test de gr. ~ en Citirea r. atunci sangele e de grupa a treia . Se pregatesc 7 pipete. tira euloare. lan~eti.peste 3-5 min. 'Ya.. 1.

Factorul ... Rezas - este 00 substanta antigena specificacare sa contine in s.angele a 85'o/Qdin populatia globului palnint,esc. Aceste per~

soane se 11l,UneSC rezus factor pozitivi (Rh +).. La 1500;0 din populatie in s.allge 11111 coniine aceast,i substanta antigens .~i este numiUi rezus se
factor negativi [Rh -),. Acest factor a fest depistat pentru prima data In eritrocitele maimutei Macacus rezus ~ide aici provine denumirea acestui factor. Dac.a se transfuzeaza Rh pozitiv bolnavilor cu sange Rh negativ 111 sangeJ.e lor spare R~]- anricotp.adics m-eloc sensibilizarea acestui orga .., nism, Transfuziile repetate de Sal-lge Rh - pozitlv bolnavilor ell singe Rh -

e) se cerceteaza flaconul ~ trebu le sa fie in trei str.ahi]rID: la fund eritrecitele au

,culOrlire bruna'· - la,mijloc leucocitele
. . . __ I

au

culoare cenusie (deseori 1ipseste); - deasupra este plasma de cukiare galbena trartsparenta; dl) se agiti atent, se atrage atentia ta prezenta fulgilor, impurifi-

negativ prodnc reactii grave pesnransfuzioaale, cepoate conduce 1.21., deces, Pentru a evita aeeste grave complicatil, este strict necesar de deter ... minat in sangele donatorului ~i srul,ge~ereceptorului factorul rezus, Factorul rezus se detennini in ,conditH de laboraton r Asistentul medical colecteaza din vena persoanei cercetate 5 ml de, sange ~iIe trimite la lab orator pentru a. determina apartenenta Rh. Pr,egati're,D
Pentru a efectua

carilor din sange,
4. Se determins grupa :lfm.gvmna. din flacon,

S. Se efectueaza probele compatibilitatii;
a) compatibilitatea individuals;

b) proba Rezus c:ompatibi~i'tith,;
c) proba bielogioa,

"i eJec:tu,ar·ea lntervtlltiei
0

chirurgleale

""='

tr ans;fuz~1de s;inl0

transfuzie

Proba compatibHitatii ~
.

A~goritm1l!d determinarii placa ceramica, plazrna bolnavului, flaconul cu sange, doul pipete • seringi, ace,. Tehnica efectuii:rii:
0

de'sange

este strict

necesar a com-

pleta un algoritm de pregatire a acestei intervcneii, •

Determinarea compatibiUtatH -~

Necesarul:

I. Determinarea grupei sangvine ~.~ factoml bolnaRh vului, 2. Comanda sa,l~g,eIDuila statia de transfuzii.
3. Analiza macroscopica

illa\ridua1.e

Se picura peplaca

Se N'U este de ceramics 0 aglutllineaza. oolllpaLibit

a

I'

flacoaului eu sange (se face litnga.frigider, unde se pa,streaza s3m1,g,dela t°'4-6°C
a) se exarnioeaza eneheta

pJJ,ca,tuta de pla.s!ni [preventiv sang;ele lafost centrifugat eu citrar de Na pentm a obtine plasma)~] 0' picitura de sange din flacon in raport 4: I. Sa ,a.,gita, atent, ,sefac obs,ervid timp de 3-5 min, Pentru a evita aglutinarea .aparold~ se pieura ser fiziologic,

Nu se
ag~UtiD~

\1

Bste compaabil,

- grup,a sangvina, factorul rezus, data, colecUirii~N.P~ donatorului 9i semuatura persoanei
Montajul .sistemu.l.u; pentro transfuzia de s,Bll'ge

Proba Rezus .. compatibilititH

Necesarul:

\ . Cuti,a :(':tri, seru~ bo!navulu~.,~,~co'nul en sange, sermga, ace, baia de aburi, termometrul de an\a·A_jj".~.·. Y
Tehnica efectuiiFU"

responsabila de eonservare; b) se verified dadi flaconul este inch is ermetic;

S e incalze$le baia de aburi la f 45°C.
Pe curia Petri se pleura
73
0

Ioc .[\111 es"e: ~ aghninarea ,oompatwbil
_ It....
u ...

picatura

Ide ser al bolnavului

(se obtine prin Nu are Ioc] Esre decantare sau centrlfugare mrd citrat aglnnna- cornpade Na) ~i 0 p,ic8irura de sange din. flacon rea tibil,

i.n raport 4: 1, Se agrnta atent, se I,coperi,j

"

se pune la baia cuaburi pen~r~ 10 min. Observarile se fac pe un fundal alb.

ell capacul,

Daca proba biologica s~a desfasurat normal, se face transfuzia celeilalte c8ntrutali de sange sub s:upr-av,eghe:r,ea·,alOl. La sffir,it m. flacon se Jasa 5-10 ml, de singe, care se p,as.treazli in 'frig~der timp de 24 0113; (ln C:RZ de ap'arj'~~ea, cornplicaptlor). in prezent sang,e.ile integral se transftll!zeazi foarte rat, Mai des este u6hzata plasma, Inas,a, erwtrocrntara,m,asatrDmbodtadi, m,asaieucocifara etc.

Proba biologics

Necesarul: flaconul leu s§nge, flaconul cu scr flziclogic, sistemul pentru transfuzii, auportul, vallI sterila, aleool, ser li1g,a~ace, Tehnica ejecluiirii: 1. Se coinpleteaza sistemul pentru perfuzii ell sQ~U'~i'efizio']ogica. :2 So, face venepuncpa ~i se uneste aeul .. ell sistemul de p.rluzii, se regleaza .ptcatun "'-I e.
A.

Rea,c't:,iih.l!

,i

(':)ompnca;~iUe pos'Ur,aD'SI~uzionab~'

Acuzele: ,~'" ureri D
in piept. 2. Cefalee, 3,' V.rtije. 4. ,DlSP-

Daen,
snnt

3. Se transfera sistemu] pentru perfuzii ns:,ee;.._" 'i'1IU~~ -Ctl ser f . '[ .' In f1SQ· .. vuren din flaconul rziotogrc .. . '1 compagiuconul- en- g,ange (preventiv i'nci:iJ.zwtm. re '())'n~ tibH ~i. .·, '. - - '. -~lea 1 Ia tOcamerGi ,~i dupa ce s-a dezintransfu,
I

pre:2'JeIlJli~, sarilg!e~e' biologic

Tr2lllsfuzia sangelui iu caz de p.regitire ICrOrecti a tuturor etapelor, ramame au un act inofensiv pentru organmslDul belaavului. Dac.a se eomit gr,e~eli in pl'egiitirea si efectuarea transfuziei, atunci apar un sir de' compHcaJ~ii: 1..Complicatiile cauzate ill efectuarea probelor g,eroI!ogke (determinarea grupelor sangvine ~w probe lor COlillp',atibiHta~ij). Apare socul posttransfazional, 2. Complicat·iillie provocate de greseli iu. telmicatra:nsfuzwei nre:respectan~a regulilor aseptiee, .a)'embelia gazoasii; b) trcmbembolia; c) dilatarea cardiaca (lI:cuta,; d) reactii septice,
3. In ,cazullcomplw,catii~or
.PI.lfOvocate de examinarea

sangvine

~i

b~;i.
«5.

fectat dopul flacon 111ui),
senri staree bolnavului, atentia la acuze,
--III

Du red

1

zia se
~n~;re~

4. Se picura m.5 ml, de silllge~ dupa care in regiuse Incbide sistemul pe .3 min, Se ob- nea infeSe ~,tra.ge:r:i(lari a ahdorne-

rupe,

5. Dacs acuzele lipsesc, se rna. pleura uului, J 5 ml, de singe. Se opreste sistomul 7..Fripentru 3 min., se observa sterea bol ...soane, .navului. Se atrage atentia la acuze. g. Trans6. Dac:i acuzele lipsese, se mai phmra pEl'atii ! 15 ml, de simlg,e. Se opreste pe 3 min. reei,
I

torului, pqate aparea: - Infectarea bolnavu~ui cu SIDA. - ]n_fecmrea bolnavulu! ell hepatite, sifilis, malarie, 4. Complicatiile legate .de neghjaree contraindicatiilor pentru transfuzie due Ia agravarea evolutiei bolii, in care lenlcontraill1ilica,t~l transfuzia:

in:suficienta, a dona-

Sangc]e
e
I' compa-

a) nefrita acuta;

b)b,epa'~ita;

se observa starea bolnavului §w

tibil, se

aCM-,

zele.

continua
Acuzele trans'II ipsesc, it.: • uillUZla.

c) dec,ompensa,rea functiei card~o-vaSiculare~, d) ,afecpuni puimonare ell, 5ta~dl pl'onuntat,a, in cireuitul mic; e)afec~iuni alergiee - ex,e!na,astmld brcnsic etc,
$,

GomlO~ic.atH determinate de 'sensibiHzarea. receptorulni ~ ~oc111a'nafilactic ce Sf: ,as:eatnama, ,eu socul pos~tra.iisfuz,ionaL

74

[

6.,Socul citrat - apare in transfitzii fapide ale unci can'titati mad de sange conservat cu sol de citr,arft de Na (nll3.i mult de 1OOOml) Pentru profi .. laxia lui] Ia fiecare 500 ml. de Bange tra:n..sfuzat Sit! adminisrreaza ] 0 J' - de I'" .,I' m.-[ d e SO_tltH~ dee cl orura d Cal'CllIJI 1OQ/ 1 V care neutra I".... ..• .o ' 1'7{1 " tzeaza cttratut.
75

1. La un ~il" de bolnavi apar reactii pirogene posttransfuzionale care, spre deosebire de complicatiile hemotransfuzionale, lID prezinta un pericol pentru vi~~a bolnavului. Cauzaaparitlei loreste jntroducerea cu sangele a unoe substante pirogene, ce prezintaproduse ale activititim, vitale a bacteriilor, Oupi gradul de gravitate, se disting 3 grade de reacjii plrogene: u~mui'f medie, grava. Apar in data dupa transfuzie ~iS6 tnaniIes~iprhl': frisoane~, ridiearea temperaturii corpului, indispozitie, eefalee, palpitati] cardiace, d~spnee erupti i pe pie le.

Traraenenrul:
L intreru'p,ere,a I,apida a ttansfuziei de s~nge si ehemarea mediculul. Completarea riguroasa a indicatlilor medicului care vor consta in: 2. Efectuarea imediata a, blocajulai bilateral paranefral dup',a metoda IUID

Vi~nevslIrii..
3. ~dmjnisttarea preparateler cardiace - atrofantin, corglioon i/v. in hipotenshme - adrenalina hidroclQiridi de 0,1%,. 4. Administrarea :anUhilistaulh1Iieelor- Cloruri de caleiu, dimedrol, supraS'hD,

diprazin,

Tratamentld este aimptomatic. Bolnavul se ~nJCalze§tc cu termofoare, eu p,i(tu:ri.i se dau de baut biuhlri fierbinti. Seadministreaza ilv clonura de ealciu de 10 %, antipiretice, se face perfuzie en sol. de Gluco!Za 5%. P'rojilaxia- respectarea riguroasa a regulilor de reooltare si transpor-

5..Administrarea cortieesteroiziler - 50..150 mg. de precm~zokm orru250 mg. hidrocortizon - pentru reducerea reactiei antigen - anticorp ~i pentru stimularea acti vi Uitii cardiace, 16,,, Cu scopul de a inlimra dm organism produsele hemolizei, s,e admini-

streazi biearbonat de N a.
7. Oxigenoterapia, ,So Preparate diuretice lazix, manitel, 9. Perfuzia solutiilor - Hemodez, G~ucoza 5%,~sol. Fiziolo,gi,c,a. Transfuzii de s.ange compatibil, H. Dac.a tratamentul indicat nu esteeficient SII!! indica hemodiaiizacu ajutonll aparatului r.il;lichiul m",tijicial ..
-s

tar-e a sal1ge~ui3' tehnica U'ansf:uziei ~i dezh1ftctarH aparatejului, Calc mai gr-ave cOluplic3lH din cele sus-numite snnt; I. Socul hemotransfuzicual (hemelitic, PQsttransfuzio'.nal).
2. Embelia gazoasa. 3. Trombembolia.
$ocu~ hem.ob·~a:nsfl1ziolnd apare d~n.cauza hemoHz'ei eritrocitelor sangelui trans fu zat, Manifestarile pot apa\'ea III primele clipe dupa transfuzia a mO-30 ml, de sange, la sffir1itul transfuziei san imediat dupa transfuzie (mai far la

In.

Embo,li.a gaz.oasi :ap'an: 'in urma patrunderii aerului in sistemul vascular ea urmare a umplerii sistemului pentru perfuzjj cu bule de aer,

sfi.r.~itul a 24 ore),

Bolaavul este agitat, aloud eefalee, frisoane, vertUe, 8'(,)1 ,zatie de constrietie m piept, dnreri inreghmea lOfnba_ril,n regiunea run'fe:rwoara.iil abdot h tmenu 'I" . "In mu,~c.·~, grea,.;a'J voma~ tu,

:sau..:iocazal dereglarii ,el'meticitatii sistemului pentru perfuzii .. M(J,nife8tlrf'ile~' apar dureri pntemice in piept, dispnee pn:mun~a.ta) tusa, violenta, eianoza pil'tii superioare a corpnlui, pulsul fi~wfonn accelerat, TIA scade, bolnavii sunt agitati, ~UJ,frica mortii, se apuca de
piept, deseori survine decesul subit. Con,duita: .a. " Intreraperea imediata a transfuziei ,i anuntarea medicului. b.. Resuseitarea cardio-pulmoaara cu oxigenoterapie, c, Admmnis:trareaprel'lara:teJorc,ardi.ace. d. Bolnavul trebuie .s,a aiba capul plasat maijos dec;§t trunchiul (pozitla Trendelenburg). Thombemboli:a: Chiagurile 00 singe diu slstem ~i ac patnrund 'iim~ preuna ,eu f:j,anget,e mn inima dreapta ~i1n vasele pulmonare, Trombemboha se des.fii~rOara ca §.i embelia gazoasa, Numai in cazul in caretrombul a fbstmic ~i a obturarvase palmonere mici, apare mfarctul
'77

Obectiv - hiperemla fetei.care se schimba mati apoi eu paliditate ~;i cianoza, tahicardia, in cazuri gra.v,e _, descreste ten__S.1unea. rterials, are Ioc a pierdereacunostintei, paraliziasflncterilor, iaruneori chiarsurvine decesul, Dacabolnavul esre .8008 din aceasta stare; atunci, mcepand cu a 2-a, a. 3,-a zi, se dezvolti icterul, in urina ,aIPMproteine, lremoglcbinuria, oliguria"
anuria. in CB'Z11Ui grave, unneazii uremia cu deees. Gravitatea bolnavulai depinde de cantltatea sangelui transfuzat, Decesul survine din cauza schimbarilor grave dinrinichi ~j neat ca rezul at at intoxicarii cu produse ,a]!ehemolizei eritrocitelor ~I distrugerii

proteiuelor din p]asrn-a
76

pulmonar, Allar dureri III piept, mse mai tnta~uscata, apoi eu b,emiOptizie~ creste to corpului, dispnee. Conduita: I. Intr,eruperea. imediata a trausfuziei ~i aauntarea medicului, 2. Administrarea eardiacelor, 3. Oxigenoterapia. 4. Administrarea heparine,m,fibrinolizine~, streptochinazei, ,)" Administmn~a analgeticelor. Profilaxia: Este contraindicata ,,,spala_rea~' acelor de transfuzie astupate en trombi, prmn sistemul de perfuzie, Supravegherea bclaavului dupi bemotransfuzie se face pe :p,at'cUIs.ul a 24 ore. Primele 4 ore bolnavul are regim strict la pat, infi.ecare om se masoara, tJa a eorpului §i se 'iniegistreazi, in fi~a de observatii pentru a observa reaetiile pesttransfuzionale. Se marsoar,a pulsul, diureza, in caz de aparitie a frisoanelor, bolnavul se tndUze~te, se anullti medicul, La indicatia medicului, Sf: administreazi preparate cardiaee, Dnp'a fiecaretransfuzie de sange, a dona zi se face analiza gener,aHi a singelui ~i a urinei,

Cap:itolul V'II

P ,RI'OIADA PREO'PE,'RATO'RIE
OlJ,i0ctive de .referinti: Generalizarea ~\~ aistematizarea cunostintelnr, consolidarea deprinderilor practice, insusite la temele anterioare precum ¥i la B.A.M. cu scoput 'insn~ruriiparticulari tatilor de prcgatwn! preoperatorie a bolnavilor chirurgicali pentru interv'entim. urgente ~i planificate ~i constientizarea rolului asistentului medical in aceasta perioada.
I

grafie, ECO=_grafie. S. 8~lefectueze clisme evacuatoarii,

Obieetive op er'ation.al,e, Ele",d -p,aji eap','lbit: 1.. Sa examineze bolnavii intemati, penhu: .(nterven~ijutgente si planificate, 2. S,ii participe la real izarea interveutiilQf medicale urgente si speciflee, 3" S.a,eolecteze materiale pentru examenele paraclinice (s.a.nge.)urinal. . 4. S.a pr-egateasci ~i sa tnso~e,asca bolnavii in eabinetele de Radio,6,. 8a pregateasca cimpul operator, 7. Sa efectueze premed icatia, 8.. Sa transports bolnavii in sala de operacie.

Succesnl unei interventii chirurgicale in timpnl operatiei si "[1 pe.rioada postoperatorie depinde in maremasura de pregatirea coreeta a 'bolnavulul pentru operatie .. Un rol primordial in pregatirea psihologica l~imzica a bolnavilor in aceasta perioada Ie revin cadreler medicale eu f studiimedii, Efectuarea corecta ~i catitativa a indicatiilor rnedicului, eompasiunea fati de belnav, pregatirea constiincioasa abolnavuhii penU!ILI ,interv,en,fiachi.rnrgicaUi reduc la minimum complicatiile ce pot apa ee In timpltrulli inte:rventiei ehirurgieale precum ~i in perioada postcperatorie.

M:at,eriaJ i'ntoiUv:, fise de observatii, foi de indicatii, formulare pentruexsmeneparacli nice, obieete de i:ngrijrure a bolnavnhn,
remedii medi C~-

mt;l!ltoase, iudicalli rnetcdice, COD~ioutullllJCFarii praetice
Dupa stabilirea de ,dUr,e medic a. rundkalii~or pentru opera:~ie"bolnavul se pregateste pentru interventia chirurgicala,

Z3. Asis. '9.i se perfuzeaza ser fiziologie sau preparate ale sangeluL Peatru eopii este obligato. Sanarea toearelor croaice de infectie (la medicul stomatolog §i ORL).tlrea p'r.er31torie a bolna.transport! bolrnavul in sala de operatie (bolnavul se trnnsporta de~bricat Si inveUt en .. iil dependenta de parelogie tn de necesitate). In ajunul operatiei. operatle.nenti. .81 . cal .'fi~a de. necesitase). .iurge~lti: De urgen#i. observatie. penicilina ~i proba pentru novceaina. i~j scbimiba lenjeria de pnt ~i de coI1P. ~.a nu a avut contact C~] bclnavii . 6. materiile fecale la ou~Uede he~minti.ng~e. ana 1!.rim L Certificat de la medical de familie c.afi.tor .premedicatia matinala (rna indicatiile medicului aneatezloleg cu 30-40 minInainte de: opera~ie). Efectuarea premedicatiei la indicatia medicului anesteziolog. 'epru~eta cu sange (pennu efectuarea probelor comp. Miero-reacjla de sedimentare a sauge.e:~tecampul. 5.0 plapuma cilduroasa).proga:t.3 sange ui.~ui (MRS).operatof. Electro-cardiografia (EeG).cro-fiuorogrzrfia I(MFG).c'sl. 4.aHbiHti~H )r.vului pentru b)b~Jr. S'C indepHne~te dezinfectarea sanita:ra.. Analiza generala a sangeluL . 2. ECO-gr. P'regitirea preoperaterle a bO~D. . _ . Aceasta include: 1. in cazurl ur. premedicatia serala. Gmpa de. 3. Dimineaia..in caz denecesitate. .zi: elisma evacuatoare (la necesitate]. medical de garda preintampina bolnavul sa nu ia tina.az de necesitate).afia. Seam bolnavul face baie san dus. 2. organe liii sisteme ell scop de precizare a dlagnosticului ~i depistarea afect~ulli1or coneomitente.atode lnelade: 1.Se eo~ecteazi sange ii se trimue la laborator pentru determinarea infectioeiInultimele 21 zile.analiza geueralaa urinei.a cldro'r'gi. Imprc1lmlli rCU bo~narvu~ se tra:US)l'Orr'ti.faetorului.. asistenml Se p'n~gi~e~te can1:pu~opera~or. 2.Sa constata grupa de d. dezlnfccteaza pielea. partullUii.ECO-gr. ~ Se face sondaJul vezical (dlaca.teDtu~ O1edlc:a~efeetueazi: .li tn sectia de chirurgie cu trei zile wnainte d~ . "1 . .clisma evacuatoare (1 ~sau 2-3. .Aaaliza g)enerali a urinei.. (Citol) se colecteazii: . Se efeetueaz§..Electrocardiografla. .. generaia .g:ente: Se efectneaza ioha~atii cu oxigen umezit.Radiografia (in caz de.Se evah.a (til c..tre rnedicul ehirurg de ta Centrul Medicllor de Familie la locul de domiciliu. Examinarea bolnavnlul pe. 80 .eop. .eliseurile roentghenologice (daca exists).. Se puncteaza to vena.~anific:ate Bolnavul este examinat hUJondirii ambulatorii de catre medicul de e familie la Centrul Medicilot de Familie ta moeu]de domiciliu sau in CUniC8. Se efectueaze clisma evaeuatoare la indieatia medicului chirurg.avuhd pentru iutlervcnrUi p.. Asistentul medical diu sala de tratamente efectueaza proba p'en~rn.P'regi'iireapreoper. ill ziua oper:a~ie:i"aslsteatul medica~ efectuea.. Rezus . indl"eptare de ca. Mi.. Pregatirea preoperatorie a bolnavului. rade parul. Examenele paraclinoe: · Ii'" g. Fibro-gastro-duodeno-scopla (FGDS) ._.sange $i factorul Rezus. p1regi.: .az! timpul sanger.:: . BO~DaVtisunt interna. . periferica ..l. e posibil.irH §i cuagulograma. 8. Ca lendarul vaccinelor. bolnavul se urineaza de sine sUiti. Setransporta bolnavul in sala de operatii . 7.n:. .

. Vikasol (deoarece este S.. Ultima alimeatatie la :sin a copilului SU! trebuie s'a se fadi 'cu 4~. Ringher-Lokk.-3 med ici.inb~l: de operatie. Hldrollzarul de proteine. ! Pentru stimutarea -{~11e~om~ ununo-biolcgice..s ore wna. ~5"··o/ S:I " . ~ 801.Hepa. Daca pirwnUiHpses:c) in operatii urgerse creeaza un consiliu din 2.'Iransfusii de sing.attl parintiiliof in fi$a de observatle. pe membrele inferioare ale bolnavilor ~i . La indicatiile rnedicului. . Hartman . organele bazinului se aplica fasa elastica (profilaxia . .Hales.eni... boa~.anticoagulante. Emnlsii Iipidice. . . este neeesar consimtamantul si semn. inainte die operatie Ii se administreaza coagula Etamzilat. Reopoliglucina. 82.ilile de l'I'cg.~1l. ml1ainte de operatie. ateroscl eroza hipertoaie.. Aminofuzin. bolnavilor U se per:fuzea' Aminoplazol.Partielllar'if. . ~ G.S! cordului). De asemeni se per. administreaza: .Sot de aminoacizi. Sol.aintede operatie. Aceste afectiuni necesits tratament de corectie.QiI. -.Predighiozau. Solutii Saline: . pregatirea preoJ ratorie a acestora are loc un twmp mai indelumgat...a~ ischemiea . . Vitarainoterapie. Pregatirea preeperatorle . Se ad ministreaza.. . -PiroghenaL .afec~lm~concomitente (d~atbet zanat.cardiotoniee. Copiii mici seara cineaza. in funetie de pa~oIu~ .Inasoara inaJ~imea. .Refortan. 70. Gelcfaz] n.3 belaavului de virsta . asistenta medicala.KE.s.Ser fizi ologi c. ...·!I~r .apreciaza greutatea corpuhii. deoareee patologia bazi este freevent asociata ell alte .insulino-terapie (in diabet zaharat) etc. Sol. Copiiior sugari.Ui Acesti bolnavi prezinta . -..C8zutii coagulabilitatea). ~ hipotensive. .Dissol''\ nTris801~~etc.. 10 cazuri de deshidratare a organismului ~H::: perfuzeaza: .fttzeaza solutii macromoleculare: . .ontigel1nll de rise' .e.. Medical este auu-ntat de decizialuata... -' vitamineterapie.Cvza. . { 111.l.iPoHglucini.alh·c preoperaterie a coplller Asistentamedicala efectueazamasurile antropornetrice: . care iau 0 decizie. . . Amjnosteri!-.. Infuzol. Glucozi 5%.~(. -. trQmbembolij~~ .

de prelungire a vietii c. familiarizarea studentilor cu evaluarea intetv. completarea trusei de instnnnente pentru diverse operatii chirurgicale i.a ore sau minute punein pericol viata bolnavului.entuiui lnedk.nu se l]]caJrc.j transmiterea lor medicului. ruicrotabele. din eauza evolutiei accelerate a.operatn A Actu alitateatemei Pentru organizarea muncii in seetia de ehirurgie. material de pansament. de operatii t~ revin toate sarciaile de pregatire a :siH i de operatij pen tru lueru .- echipa operatorie dm care facparte: medicul .o activitate in oriee strucmra spitaliceasea este ebsotut neeesar sa se cunoasca pregitirea 'ins:trnmenrelor pentru sterilizare.operatii care m pot fi amsnate pe timp indehmgat. Dac:a se utiltzeaza narcoza gcnerala.Prof laxi a i~f'Cc!~i chirurgi:c8Jle" ~ care ill.a~H. Ma:terial i.aniflca.ar:atomiaete. asistentul sau.ap'tlbil..chirurg. 3. in ajW1ea este infhrma~a (dupi. gicale se sterilizeazs i'n ziua operatiiler cu ID ~2 ore.inlarumn:a' focarului patologic ori a b) paliative .Bunt programate din timp ~ipot fi efectuate or~.eutile pentru a plUtea activa in.and vindecarea llU este posibHa. semri de instrumente chirurgicale. Contin.t.. = I.Aim..uprnveglliu:. mare Inas'Ut. Sa interpreteze prmcipalele tipuri de mterventii chirurgicale. ~:S 6. Peliltru.cipalel. Pentru a.. (.cata. substante antiseptice.t. lenjerie de operatie. ~a'IP.'te.cg_nd.erve'nti!ei chirU'r'gicalle .r. Toate operatiile Sf! impart in: 2. Dupil tipul operatiei: a) operatii curative. desfifura.ediate) amsnarea pe (:§.ev. blocul operator.e. Afm s. .azi pentru operatii.pfa'cti(.caintegritatea tegumemelor.e..infirmiera. Aceste deprinderi sevor stadia in acest capitol sitn capitolul . b) urgeate .in.en~i. tabele ilustrative.. co)extrem de urgente (wm. 'I' I o .opera~i'Oq3Ie E.asepsia fn blocul 'operator. 4.ntuitiv': MasSI de 6. controlul presterilizarii 'Wsterilizarea jnstramentelor.rl~n. Asadar. precizeze prineipalelegrupe de instrumente chirurgicale ~i tehnica transsniteril lor chirurgnhil.Ii! l'ul va fl c. se va inc ude $i echipa de anestezisti.a~ in timpul unei wntervcntii .ca~.a_ integri ta b:: a tegumentejor.Capitolul VIII PerioGlda inl. .: organului lezat (spli nectcmia). de operatii.. Sa recunoaseii pozitiile bolnavnlui pe masa de operatii.I Oblectlve de referimti:: l[Wsu~ireaa:proful1da1lti a instrumentarului chlrurgical pennu cele mai uznale interventii chirurgieale.u~di.5 a) sangedinde .ca~e. Sa explice regulile de comportare ~n sala de op'er.. :L in operatiile planiflcaie joate instrumentele chirur _. 88. 3.ntul ~ fr. b) op.e tipuri de interventii ell irurgicale 3 cti!vltatU l practice - lore:rve:ofia Iddrurgicali este actiuneamecaaica exercitata asupra tesururilor ~iorganelor bolaavuhii eu scop die tratament SaU cu scop de diagnostic.cbirurg~. de buna in1teIegere dintre membrii echipei. 1. 1. Dupu caracterul ilfte.ci ehirurgicaie difenta dupa gradul de urgenUi j b) nessngerande . tn po~~cl'iniciesre strict necesar a se C:l1noa~tefuU!c~iil:e ~i obli~a~iu~ne serde vieiu ale asis. 3. operatijle extrem de urgente (traheostomia. 4. 1 . \j Obie>etivle . 2. forruular) asupraope~apilor planificate pe a doua zi si pregateste necesarul. 2.ompl:i.a va asrngu:ratns~1rea unor e abHita~i. 4. 84 .erapi de diagnostic.iilof: a) radicale .aza munca perscnalului medica] 8. se efeetueaza de un personal medical rmmeres. aim. Dupa gradu! de ur:genla: a) JI~.se lmcal. reusita ei fUnd dete~~nadi. viitor ill in~titutille It.) totul este pregaHt din tlmp pentru 24 ore. 0 interventie chinn~gicala. Operatia chirurgicala poate fi efecruata mnnai de ~egulne de comportare In saia de eneratii _.belli.

decursul operatiei. Alm~ impreuna cu jnfirmiera. operatlei.unpa-cuart· 81 .afelul lor. siUi de oper. La s. - g. cu cJ.ij file mlillituratc' la timp.sc pentru pre- 2.rvetele).~regulilor .calenefolo8ite se: .a'p~Swse include h. Sehimbarea la timp a mM.1.egat'E..pe rete1e de 'metal "se introdac in eruv8 ~i se sb::rmzea~:t. se alege dupia felu] ei (scutcce Ia scutece. In rnajoritatea cazurilor chirurgul ml.ca sa nu rimaDR uitate tn r-ani comprese.I]JU rani mi:na chlrurgulul..<om.11~Wi de eauciuc defectate.e mari se numara (cire 10) la inceput111 operatiei si la inceputtd snwlI':arii i)~agwi 1. Izolarea la ~. lnstrumentele se 'Oferi chirurgului in 2 moduri: la sfi~~. face curatenie pre- 3.. atunci iufirmiera ii. Daca fata chirurgului trenspira.direct in mana. Ie plaseaz-a. se a§eaza du'p. Lenjeria de operatic se spall deosebit die alte materiale ale spitalului. operatiei operatic. 1. tarn- poane.. 3. lenjeria sterili Of aeopera CilD~.. .. Instrumentele se olFedi atent" CU~ partea de lncru ~cuIDine:ruI). Volumtil de lucru i 1.Instrumentele . ventiva.. Lenjena de: operatic se controleaza sanu ra:mana instrumente pe ea. Daca chirurgul sau ceilalti participanti s-an atins de obiecte nesterile.. iIubraca echipameat steril.a~eaza. 4.uL Se.i dezinfecteaza mainHe.Materialul de ~ltUllsaJne:ntf01ml. Apoi imbr.ng..~ mp.e:r:a~enu se VQ[be~re tare si lUUlt. instrumente.oxigenatii4%. -. tampoauele I1i1edii simici se servesc numai fixate.ta. opera~ii 12. sau se va schimba tot echipamentul. 10.chinllrg~. 13. furacilina sau cu api. AIm este obHgati si vegheze desfii:. Instrumentele folosite se spaUi subun jje~deapii. 2. de la masa sterila. pul operator" apoi serveste instnnnentele.rui operator. el trebuie i'nde'pirt3l'f" iar medieul trebuie informar despre aceasta. eearsafuri la cearsafuri. in sala de op. 5. 8. Sf: instrumentele folosite ibdatura lntr-u n Ugbian.3.!:VOl' de:ziO'fccta 1113:nusile ell sot de. AIm.distante de: I m.asepsiei din partea celor prezenlw la operatii (studenti. Pentru aceasta.>unlfiea. 6. t~. se ·pr. Toti participantii la interventie trebuie sa se afle 18.rih. rued ici etc. steri lizare. halate la halate etc. I. Ahn trebuie sa controleze starea instrumentelor.La anumite etape ale operatiei SI. chirurgului.pentru a .ia Asepsia i.ilare.. ci munai strictul necesar. Mi§!carea personaluhii prin sala de 0p1eratii este limitata.unamaterhll:u1 de surura nefolesit in borcanasele sterile deschise de catre infinnierti. 9. §lterge picaturile cu un servetel steril..mtnas.. 6.casoleU'i pentru an steriliza. 7.). la indemMa ehimrguhii Sa le ia singur.Daca pe parcursul operatiei instrumenml s-a atins de vreun obieet nesteril. acest loc se va infii~a cu un scutec steril..e ~i se arde.uta portativa. acoperamasa de baza sterili. ~. Ma'te. cele uzate s.si raporteaza chi rnrgulni despre iDiclUca. serveste medieul pentru dezinfeetarea campuh. 9..).e.n 'timpul.tul zilei de . Obl~gatia 'p'fincip.apUigi i.aci in eehipament steril echipa operatorie. 7. Consta iElpregatirea oor.aUi a aim de operatii este deservirea chirurgnlui cu iustnnnentele chirurgjcale ~i lCU materialul necesar in.Insmunentele se 2l§eazi dupa Je~ul ~or~ dupa etapete operatiei. le:njeria de eperatie nefo!osiUisea~eaza dinnou in .dalllll de pansament. ]0. -4. J 4.lse uita in tim~ pul operatiei la instrumentele care i :~B~feri" de o eceea a/m este obligati sit cuooasea perfect etapele lotre gii operati i.cta a participantllorpentru 5. se pun ill sad de musama ~i se trimit lao sp.~ltse strange tnsaci 1 de bhtm. ad. lnflrmiera inchide ermetic acest borcanas. uencraUi . Materialul de pansament.ffir$itt"t1 zilei de lueru se efectueaza cudtteo.

Poziiia pe'rin. p'o. 1.pc fese.. c) la coloana vertebrata.i:p operatii 'hIrreginnea anusildui. cutit pentruamputatie. cutia.(j(J'la (ginecologica) ell ajutorul .impart in InW multe grupe: l. in asemenea pozitle.spatula Buialiski: . POZi#tl orizom:alli (decubit dorsal) este cea mai des folosita poz~. fa. lnstrumente pentru deschiderea tes utu ri~ mci: or .Uirnen~e pentru deschiderea tesuturHor .Hlngurita osoasa. Bilirot. a) Ia rinichi. piciorul de dcasupra se flexeaza in articulatie iar eel de desubt ae Intiade. membre.pensa cbuul'gicaUi.mbarf se aseaza un suport. chirurgicale . .S' de.bisturiu. ilgatura tari: 2. sub regiunea ~o.d.ta ~i gat . 88 cleste osoase.~ Pe. Instrumentele Deasupra capului se fixeaza unarc metalic ce Sf acopera ell cearsaful steril pentru derimitarea ealUpului operator de caile respiratorii ale bolnavului. ciupiteare de case. d) la membre.instr. '3.entia craniana posterioara.alti 'p'hIUi. ace chirurgicale. Dup. Instrumente pentru fixare si hemostaza.foarfece.o:peratH in regi unea vag inu lui. I ~. . 4. . rizll~e osoase. 2" Pozitia in decubit lateral ~ in operatll. Pozitia pe abdomen (decubit ventral): BobulVul se fixeazade masa de operajii curelelor speciale. .in operatii la coloana vertebrata.nse fl'emosla.2i~m'e .Pozipile bolnavulni pe mesa de operatii 1.tioe o f:f Be. 'to'raci'ca. b) unele operatii fa curia toraciea: I .bolnavului . .a1ta scebita: osteetem.ie in caz de operatii la: cavi ta teaab domina Iii. ..diversepease hemostatice Coher. pensa anatomica. lnstmmentep'Emlru deschidereafes'uturilor db 1 I I ! I . .a tipul utmzirH~ to ate instrumentele se .pe masa de O~Hmatie' .d.

II _ O'~" :e ue.. prctejarea tes r. g IfJ's~rome" " . pentru ind '-. In." " " .'." am bef -.le rea JesuturiJor epsrtare's "esu. gill OZi henatitee is . tcr.ga F rginllorp Hi . ' " ru ~ mO.... ' "" -1n:~ -.strum .... R' ' _ son'at'I'~'"L ""~'''"".I a domimale. :J ~~ l &1 j.1 . Ir.lJ " .' _ ~IOSCOp etc.~.A ~ ~ " Instnnn ' e [mOl. "" .O . ntonati. f .J .1. .... .ente pClIltru 'n'. g~ .. o _ pens" ' estinale: 4 -' e intestinale -' 0 .hmJtglca..'... cr _ • _ sendsa bu ...D ~( I \' (:. ' ....Bpi -' '1.epartatompentru .8 ..'" I".. \._. ' iculi.~fcale ~.. '. b ..en"..turlior "I ~ D .epartarea 11.' SO[1da ~a canelats: C ()Che... . III ~ ..tJlen.... pla. i . lustrum..fe~c... . . ""r .~'suturilor de difente lezLUni . ~()are int roaz raci. M' gn. ... _ d..._.'" "'h" ' U:UI'n' '.- Insfrument" " ' '' petltru fixa' ". _ nteauxdiare _ 5.ente ind -.. ccrntan 0 .. . • G.' ...1.

DeparUiWI' de piagi Finoslet -1. GOISC san Miculici .2. rezectie de coasts) 5.~: l.2~ 14. _ r\ .) • I I 14. Substante antiseptice.anUsepdce: alcool. rSubsta:D~. Tl·~'Luleca. Corntang-l raci-d. t ... 16.primai II'.2.inl:tor cu eanule p'enttu aspiratie-l . . Pensa pulmonata .edl.ee chimrglcale de diferlte dimensnmi 9. Levosia....2.8 . Pensa F iodorov .aii 4.r t'~ \ ~ I . to'r. 7..! '~ S. ._~.. s.l ~2.pie un scutec steri I Sf pregat. ~ 1 S. Bistudu . Departitom'~de plag:iR-riGi-l. Tub de eauciuc cu robinet si canuUila capese. r) I 6.2. Pense chhurgicale . Depirt~i. ~5. Pense ana:tomice " 2.8. soll~~ieiperl[ol1idi~ h :16.ra lezarea osului) 5. Seringi« 2.11" oarfece' ..' I 4 .3' " -~ cbirurgJca~. Foarfece-Z (mic $W mare abdominal). . furaeilin.· ~.. Ace -1._ 2:. Og1inzi sbdominale. necesarului pentru 3.A.tr3uma. .jedonat. Sonde butoflate~cane~ate . (j ('). Sering] ~i ace pentru aaestezia locala-z. 1. uecesaru lui pentru 3. apa oxigenata 3%..-l .e'8uturilor(pellltfU aplipcrtacul Heger cu difcr~. Pregatirea . Pense M ieuliei ..· .12-14.. Depirtatol" de.~ Lidocaina Trimeeaina . 3.4.-~....l.a. Substanl" '""useptiee. .l2. -I J~ 10.cm. 10. Sllbstamltc' anestetiee.~ l.a~eda 1 depanSatUenE. Levomicoli. 7._ agrafele Mi~eL . peatru prelucrarea 2.. r S. /' .. InstrU!l1ellte pentru unirea '~..e .1. AIC"nl De~an. PO['UU. . Substante antiseptice: til lcool 70°.etipuri de ace. iodonat.-18 . Depirtiitonll Gose . = ace . ~ plagi:ilB. lnstrumentele generate ca.t. de O~S'%.6. de instmmente .Uro~. a- ~ "-" J I. r u\ (capron ~catgut" :ma~ase).. M ateri al de sunuil 17 .4..Material de paasament. M{~IScb~to" Bilrot .a.tice. 7. Troacar.. = cares sututilor]. eaiIlli.3. Asp. Pense heL:11ostatice:Miculicl~Kocher.. puactia p. .. 1. 17. 1 .. 9. 6.1.. Material de pansament. 11.tortll de plaga. 1.2. P'regatirlea 2. Com'~ang . 8.tboperatie] se servese conform etapei operatiei.. ~ . 6. hepatice . " J"l _J t-. I. Materia'~de pansameat s:t.. In t. 12..tniL { !: / \ ~ 7 . Instrumentele generale. Clema B. ( I I ~ 1*... piaga leu. Pregatirea 2. Depilrtitor de plaga Farabef . Leucoplastru. necesarului pentru 3 .5%" Lido. Pense pentru bronhii .mJp. Novoc:ruma. 1. a: . 'M. .2.i a 1..2. . d111~i.I.. Ac cu lungimea de 8. Cuve-Z. la toate opera:liHe.acotomie (fir! 4.4.t l.. lilp~ratomwe 4. 8. .) ~f/ It.I.ieur.t..6. . 6. '9'..ci -4.. Penseiatestinale moi ~i taxi . \. Ra. PregatiJea trusei ..Spatula Reverden . Bp:!rUbeti'i-l. 8ubstante anestetice .~ .e~te trusa de instrnmente pentru prelucrarea primara (activ1i) a plagH.Novocailrti de 0.

rila.er~1:t-~ ~ .. conform etapei •• op. '.rial de panaament steril. Lingurite osoase f'oHcman-2. Spla€u~a c{~·re:brala.aterial depanaament.-----pen~'nltract!' e _ l' <.-. .te 9S . 6.ovoiate 2. 111.ct.furacilina. trepanarea 4. 1I. Translator dural-I ~ I I ttlstrumentele chirorgicale . Substante antiseptice: aleool. Dalgrea.1. D.5-10 kg. iodonat. iodonat. apa .J.l+l.' F-l'" ... B[o~i'imetanci ( sterUa) . op'erafii Instrumente pentro fa o1ganere abdomif1'aie I I I Se servese .. . Pasta de ceara s~e.1. Pregatirea 2" Com'~ang.I .Potooavi.i inc. ~l]ate.. necesaruluipentru 3. j/. Seringi -2t ace.Suplimentar: alcool etilic 7ijQ"iodonat 1%. . sohuie de Novocaina rllC'O/' • Ul'. F'reza electnca .~oarfece . P. Ciup. Substante entiseptieerelceol oxigenata de 3%. M.. 1.. .lrestriu de sinlla Djigli .1.rDenlnl ' '. Cuve. 7.I. 4. . 70%. .I 1.8..enSB cbirurgj. 10. I "cxtenzia sche~etali.1. 11.2.. Instrumentele generale: Pregatirea 1. Para de eauciuc .I s'pecia.1.mlui pentru 3. ru~. Cheia pentru Intinderea brosei metaliee ~ 4.' II ().V/ UU/.' Lingurita osos'sa 0. 12. Material de pansament steril. Gf1cutali .1.5. -2+2+2.cam. fiuaciHna.-'i. • lU - . Atela Bel . 'regu:li. Liston.ernhel. 10.5.I. 11. Trepan en freze . i . 7.iton de ease: Liner. Razu~e drepte '9'.lI10.crururgului dupa.--" 9. eraniului . . Fe. 16..cesa. .

. M. '.etrnll. ~. .sutlllra.·· · .m. Ttoacar ..U (J'fJ€.a pe. A{~mllBir . Canula traheostomica Cl!ltt1Jblll1~ 1 . ..ab..glllcw un dinte 0 I)' __.omie s: 3.Pregittlooa punctia ar~'icula~iei 2.n ~.a eb~rurgicali .· OJ.~ necesarulni pentru 3. n'.I..ata I~ ~ ~.rJ. Treaesr -~..~~. SeringJi. ace..tJ.:riaJde pOi!!lr~ment. 1.. 1 :i. iodonat..1. ======-m1 '~~C' . e pansament.2..stro:r.. Cornfa:ng .. :).e pe.s.. ..me¥lJ.~ l' . Dilat'a!~oruld.. lrl. lepiC~8Itostom~ei 4.. :3'" S:1IJ.oo&tol. alccol 70~~ ~o"doElla.~e'tl..-. Bisturiu-l.~ ·01 •. - ••. Seringi. 9." ~ ~i(f. .a~ apaoxigen.ni:ru opem!tij f'$clal'a . Seringa Jane... .g: 1 .:2.H.eostomie q.n~'e antiseptlce...5%.m. Portae ell ac '~i material de .il'. ~ll1raCHWlla calda~ '9" Materl~~ s~eri~. -1 .. P'ensa portacHegar 1('. .. ~ ru 10. Substa.~ - .nente p6niru op!Bra(ie pe' cutiatoracica §i org.ut~ede Novocain:a 0. lidocain. 7. 6.4.lnstru.tr... ..£. Substante m1~i..ttUfflEliflt..t \\ fJ \------------~------------------------------~~ . l~I'.1" 4..1..~."''l''. :sol.2~ - . 6.tru tra.ond..' tralu.-. >.raci:C~ I..1. Trimicaiua. Subsm:n~eantiseptiee: alcool.ce Iodouar.p' _.ti.ifJ.Pregatww:ea aplicarea 2.~. Seringa Jan.3%. =- ======~ 7.~ ) de instmmenille pe:ntru traheoSi.5o/@j._. d I r IPre~3tirea truse .fatit la' rinichi ~i ·ca'ife' unnare c.. ~ .t.5. S.lnstrumente generale.aifla de llJ.'l'Iic .C. P:ells.hs~an~eaes tetiee n Novoc. 7. Coleetor de urima. Pensa chirurgicala -~. :).11 ace-'~.I.I: 6. ace -2. furacmm. ""':C·!~-'m-.e .. ~ . Material depansament.avitffltii to. aleool. ~.. Carlru.a·ne'e 'f'J:stfum&nte pell'l'f.~~ necesaml td pemru 3.. 1~ 8. 3.ee'Tmso -1..ePetter .

pos tcperator I 12. Pe plaga posteperatorie pnnga co gheali.aVll Ii' uu. Temperarnra o[ptim. a lJO 1D.. Patu~ bolna.) . acorda·asistenta de urgen:tiin caz de cornplicatii. Dimiaeata'se face salonului ~w a se dezinfecteaziicu patului bolnavului Cloramina sot ap. alimentatia completa 1mbuna. 6%. SilPar~ ici p eta pans area (J. (penmi a preveni asfixia mecanica eu rna ~ se vomice). C9 Ca:P1J~ intQrs. stimuiarea fortelor imuao-bicloglce.~i patul boleavului.tes. SUpravegheaza plaga postopera torie (pan samentul trebuie sa fie. se tralTh8fe~ad. . PoeulDolilia postoperatorie (d.fUlictional: 1. Pregatirea 3. apar modificari in starea gene.:II" expresi iii £etei. preg5teasci salonul postopeeator . caracterul ~i cantitatea eliminarilor din tuburile de drenaj. . 2.."Vului . Ridica extremitatea ce:fabca a.grijire a bolnavilor 'ill perioada postcperateric. insoiit de medical aaesteziolog.Hi ulterioara.e. Se htc~l1dela. m.respi r.c circulatia s~utgvini . 1.cukat fira pema ell ca piUl pe asistenml parte. transporte bclnavul din sala de operatic in salon.u in salon 22r25°C. Sa supravegheze bolnavul dupa operatic.apare mel frecvent 3% sau sol.UigHorpostoper.a oxwgel1a~a.membrele inferioare). 2. ESAN. Acord! atoentie acuzelor bolnavului. de tratament.ta.a indieatiile medicului.· postopleratorii: 1. bolna •ului dmn sala de operape in salonul I nee de supravegherc ~itngrijmre a bolnavului dupa operntie~.. Instalape de oxigen centralizat.~.11~l umeru. Se acopera. Ia bolnavi Ia J dupi toracotemii. sol.il". llrgen~imedicul.ar~a persoane 4.adol POlsfoperato.•previn fenomenele de stam pulmonara.a.. 5. Obiective de r.crecaza condi1i~ optime . a treia . pulsnl...~d~eal . . pat d~ catre. Aplicarea pricepcrilor . esistentul medical 2. 'I).aspectultegumen te lor. Da.. uscat]. b)ti a.foi die indicatii..alUatea t'emei Cadrelor medieale medii cc activeaza ill sectia de ehirurgie le revine 00 responsabihtatemajora la realizarea tehnicilor de i'n. trombem- a doua .d Ji' capal"il:' 1. Sa efectueze 111isurWdie profi~axie it pneumoniei de staza.ce~tiindiei in foaia de supra.- Pe'rio. 3nlm¥a de.. ~ medieelai. Atitudmea griljldie faUi de boluav. "luliJa:xia eo'mpUea:·fiUo. pe 0 parte.mpa de cuart pennu 30 min. dorsal. de O~3(1/o) . salonul postoperator . patului. Sa.en~a umeda (suprafetele 3. 3. foi de tempemturlii obieete de ]ogdjire 8. realizarea corecta a indicatiilor medicului ..ei.. 4 S.ardli Iilnvelit dUdu.ttUa.bazinnl. ObI ~ gatinnile asistentului 1M . E~ecut. priceperiee le vor fi de folos elevilor in activitatea profe.. boliilor. Este .mba po~il~abolaavului tIl pal.Capi:toluE liX L Bolnavul se ~ra'[lsporti pe branc. Marterhd int'Uitiy~ fi~e de observafii.rill·ti:. sot Cioru:ra. Meteda activ~. Asternntul se inealzeste C1J termofoare . . vegnere'. Brancarda este condusa cu ~xtn'mjtIJb3a cefa~k:a inainte.5o/i)~sot Septabic 4 . reduc la l~wnimum pericolnl aparitiei 'con1..rie .cu:ra~.Bp~ic5 1. mdrucatine laparatomti.pCl1tnl vindecarea ra~'ida a bolnavului. . opera~iona]c' Ele. gimnastica respiratorie.. 4.corporalta~ diureza. '~rej Objective.pe~~nc.pHca~iHo:r postoperatorii. tensiunea arteriala (T/A).a tori i. Q. inregistreaza. Actu. de var O. I. decubitusurilor.ele.t. bO]IU\]J/ili(llr~~nd~ca!ii metodice .e staza. temperatura . Scb~.rali a bO~Davului: 2. Urmareste: = memca) mn m . Daca nu 'cxisti cnntraindicatii. eu musarua (Ji cearsaf curat. pe (0 persoana suspne Icap1.~i deprinderilor prac- Transp rtarea 1'0S ell 0 piapulTIal'rl dlecubit.siona.

~.. sinapisme .profi laxia acestora oonsta in: .alUma.rnUo'f supurative a pI. 1uxalii.art~elilJara.c~r·lJ~d. c) edemul ~Da:rgin~lorp[..chise ale paqilor moi.a(11. 6..z3 fdctiunibOrac.rcii: Punetele 3.~ . e) lilnbi sa burn. s:tcJ.!t~:~Rfl.ell1b~elor. 24 sindromul de stri vire.mll~ esistentului d ~'rJ<}TVt': ':¥l .~c·~. femleil Condi t.. (de I".2:en~[] tr.t insu~ite la dis(:ip:l~naB.1J1~'Ce~ r""'~. .. larga.c!e.~ ~~eincare se pm due aecidentele Sll~t foerte d~ferHe.a apHcepaL'lisameW]Jtemoi de imobilizar·e: ell fa~a..i. i):t.modernizarea sistemelor de mecanizare ~i censtmotii.p~igi.. g) lel. fie Tncontinua crestere.isiUiL.todi~ ma:nifestarile Icli.~~. ~ ApH9E. b jcefalee. spoetului etc. J 0..agH~ d) elimiuare» ~~ ~ . i . . . j '" ~ I R"e'J'm. :L~'ltlJ(tal:1r:fft ~ medical de gard. Cons1l1patiHIe 5.as§ln~'elui PtofHaxia compUcat. Sa inregistr62Je traumatiza ti~ regru 8mI.ngii pO:itop~fa:torH este respeetarea rigufoa.~ \:.juearii g()uBab~le (~a copii).. ell baslUaua~. ~ .nistreazi! analgezice. 4.. Efecweazi exerc~~i~de gilttm18SHca respleatorie: ~) inspifa:~ii ~i exp ~ra~iiprofunde. enteree.pricepertlorprac- utue~~t inbala. 6.Ridicarea precoce a bolnavilor din pat. Deaeeea este i~Dp()irta:nt cacadrele medicate sa cuncesca metodele de prevenire.e. asjstem~a d~ uifgeu~a ~.. pl~..~.Efectueazi tiee ~nrealizarea :intelVenliilorurgeDte ~rn speeifice in shuatii eencrete de traumatisme 1:o.. 2. . Bfectuea.zareae transport ~n tra:rtmatismele tn.Hidratarea bclnavului ~ pe. S. 4.eu a urlael ti 4.in an~~ila gene~ali . face ca numerul tratnnarismelm sa.i.A. . anesteziceler). . d '7. ~t. spazmolitice.! (sau chiar varna). b) hiperimrn.1 ) I la punctum traematc ~ogic.pera·l .tie~pot fi extrem de v~tii: lwtm:e s~jl~piaovire .9. _ Apliearea fe-§iHor etastice peule.i b""' 1In on 'l. in 3.eutu~ui" dar nu mai rar de.a8istan~ de urgenta (A/U) in:..at:i~)a de ore.de: ~iflln: a) .H accelermta. SUpUfal"ea pUig~i plos:~ople:ra. Siacorde. apoir purulente). ie). Uecubitusurile recapitulat).robrele inf'erit}a:re(pemasa de o. .. Trollnbe:m~l!oU:ne..~Ui. Sa completeze tmsapentrn punetia .m'afil:sme. .~ t'ebl1id~e de ingrijive ale tranmatizatilor.e de(1f[erin~a~: Fermarea deprinderilor ~]. Ob_iee~i~~o:ple:ra~]~'nak ~~II~.LcQcitolza. .c~t o. . bOlltp~rna la explozii de proieetile.' 0) .]:n(l~tl~t:a: ie obbg.~nrt aractf1.'ansm:ea. Rd~Htie :a.~i parenterals. 3.~birH pan:sam.Administraree 'remedHlor antioOI:fJlllante (beparlna~fibrinoliz[ni).-l/ t Sa lao .l aseptice ei septiee este oblrugat'altie: pie miSlt:ra imb. 2. dl) great. Admiuisneazaoxigen Cap i'oilul X Trau.i.. b) umfla ba~oane. laxatii. Epoea in care mi.~ VS.Generale: a) fuhdi. 101 .r~u~a:lw.. 5 au fos.:gaeu caracter palsatil.'1 ..Locale: a) inteasificaree dureriloe in.:riza. SaeFec:aleze imob~.a .van:ta:~ .a de ( ee~~.sa a asepsiei 'in timpul p~). Sa suprime sindr-omul alSie (a&umis:ttrarea aaalgeacelor.e.ror.aJ~:t~!c3rea. A:c~rualiltatea..ta prin cresterea progresului kUJLTEc trial-telmic. tuxatii Obiectiv.pr.M.= A.1Il ieardie . \.e Glle fesutu1ril. d. .. . utilizarea iute-usa a mijlo:a:oe~orde cw.. eaatuzii. 'Leziuini inchis.$p..ltF.ar a.or mel.e.ti1 ell ierbuti expec:tom-ante.ue. 5.dlUi.Oem!" \. pUllIDU[sau cu un l corp: greu.1eprulor dmplagi OnitiaJ seroase. smpefiante. c) ~ rl~omnrn.m.

~den#tnd..e. Novoca.i 'prio: _ AQ. ".. AlIlll1lli. CUll o~tinta.)" 'L CO.ii a. fl. Luxa.... Ent01neleJlII!m in 'evid'eqti'iD af:ar3 desimpteI mela deseri:se ..elDu~local.(Jlui: a) posteribarn l: . "q'~~ . Sensi b~~.uneori SIC vizual ssu se mascara cn panglica cenHme~rica (righl. c . -iT'> 3...: .Durere.r:af. Procesul .."'~. fase detifon. ~ " .-_.atos . "a..#'iiocrllizarea l ~i .' Segmemullezld .In:~elilsitalte. Maleolele. P.OUl'eri Ia palpare ~i i~ repaos. vata~ atele Kramen praf de ghips~.. carac.n rraumetisme .kn~(llter11!. 1Draeici) . ~_ Imp~fiTifuncl~onaHia articl.~111"'.ertin JUXlI!ii...~r:u~ati.e~!ocala. ExaUl ina.af()l"~a. .(~. ~ In Scnrtarea regiunii . Metafi. Starea generala.Eden} (aseptic).. Forma ~i.. )'fI.edferice~ luxa:ria . persistent de .It"".a'i.ini..Hemartm~a.te.atttll{i&' la: Muire~ i~ vol1111l1~i atenuarea [a~e~lezate.t.n(. .regultru"'1. lleiief~lui articu- Mersal bolnavelui.~n.Ed..t'U~I1-IJ4iJu(L-.:" Durerea. . Asistenta de ..oi se .fia lwlmeros:ulul' Tm:ohantend mare al femll1tJlui..~ .Se T~nllIUi.g:e 1}2~ .evide11. Prezen~a echanozelor. I tant.Wia~1ei. Tensiuoea . hemaromului.~ttda#~ .0) anrerioara 103 ...i tatea tad i...c. I . sol.tff·. Fre1cvemll §<i tipul respirspei.acl~()m]a~ scapnlei. ace~t eee pt4n....Eehimeze. .: 4..."tllr!).se apre'CuJz.. EJrCamir~areas€grm.1 urmito:3f..avUCilr trauDl:atizafj La examenul obieetiv a~ bolnavulut se pun ~neviden~a.J:-i <lI.eciaza: ajvolumul rni~cirUoract~V'~~i pasive t!JJ a~~lc.artic~daJ.Mate.el e osoase: J InJ r_.. ".Uv:basmale. urgent.ifua~~io~i" . "'.al'e...exan~iN.mu~....atnal ligbe3n~tiv~~erenale....Limitares lni~ca[ilor in ~ur.8i..teie de reper 3unt p}"oem. 4.·hd intt~i.manife~ti pria.81 . ma:nu~i.LlJl ui lezat in raport elm eel sa t'JJ. •• Se apr. Prezenta hemoragiei.. '. Tumefaetie.ez. in ca:u~1 '1~embre"or.('Ii ntraum ~~ w~lu~ "" n."~t.. .seringi moaouzuale....u~at~~: b) fona lllt18c[illlarn ~C'u dinarnometru sau.a mare .~n~ l~ <l.~Qrmarea reg11l!U1l1~. eel siinatos ev.De.. Lidocains .1eba: " Durere vie poetraieetul lwg~menrleJor" .l1Jtuzia 'tesuturil:or m. .aneriali. Conhl~i.a.'torii..d lezat poate fl: AcHva~l . pnn nnscan de GOl'iltr. 1...1 b) Pulsu~pe arterele .re:Q. ""I.lDltlJ~f4.segmen..in:oe. Se efectueaza mMurarea comparativ.t .uztului leza: pune' (Jil"a.te~·ullezh~ll.gZa in comparaJie P:ozifia melnQrul. Lux:atiile pdo: Durere ~ 'rulnsrnmptom cons- Co .D.iloi".ai sus .a. tIm pe:f~efJn~. Pulsul. Hem atomul ~n~rntm:s~lal'. Permeabllieatee taIlor respira..se .pOlitia segmennw~uilezar.- t1 (. Q1i&..~i ~~a. al l " " '" La pa tparea .• . bD... . eli.an.zele a:rt~culatrnnor..

Escoriatii. 104 melte ori pentru a limita misearile. 7.- ):}g.Lnxatia humerusului.Noti: Se efectueaza examenul radi ologic al segmentului lezat in 2.. acestoea).lml sau Novoeainizarea .ciatl:ozi modcrata Edemul membrelor (membruluO ~. elasf c. Analgina 50% 2ml . me:mbrului Se aplici ~'il cazde necesitate de a sustine antebratul sub UJl.8".COI(l': sanitara speciaHza~a~~a.rri} r f{Jl'd IT/. Se mstaI'eaza rapid msnficienta renala acutii: . efectuat de medic...infiltrarea ligameutebr ClJJ sot Novocaina 1% 10 . S.t.la~~Fi. initia] apare peste 3040 min" accentuat .? U. . CI!l bm.o~.a pe membre.Sol. plasma.~lt1Ii -. Poliglucina.pansament in .~iSoLDitnedrollli% 4. l. 8im.Vez. Pozi~ieanlta~.Mi§. r Starea generala se agraveazi. la p. ---..i frecvent apare in caz de catastrofe. Pungi cu gheata local.1. anxietate..ezat in entorse . 5. In'llica~i .Oligurie.. bonat denatriu (ac~doz:a).alunecilri de teren. Bste un bandaj de imobilizare a mernbrului superior. " '~e r. . Garoul Bsmarch pie membre... (de strivil'e) Ma. atele gonflabile (sau Kramer ill} H'ps. peste 2-3 ore Idlpi ~ompIes iune .punctul traumatologie. -. Transportarea victimei intr-o nn~tate sanitarf spe- Asistenta de urgenta:.. r .8. I.J7~4~. Degajarea vietirnei Ide sub compresiune.3. ('~ ..(fortata) a membrnlui (penttu fiecare tip Girt luxatie)... :g.. -r.gblL de 90(n.Suprimarea durerii . .indroUlul de cempreslune indelJungati.e~ior~.-. . Manifestid elinice. Tumefaetie locala eu edem.CIIl. stupefiantekir (promedol..n Se aplica pe . Hematom.[LtV I Seop: BandajuL in ~.Anurie .mana san atela Kramer.2. curremure n superior (loradc) eu basmaua Imobilizarea .....S[. IntZ~ de ·pimi.pansamentllll. sere pronuntata~ apatie. "" _.articulatia talo-crurala de eele mai . . Hipertermie Incala. 504. .~etoriide piidurn. 5·. Punctarea venei periferice ~i lnstalarea unei perfuzit au sol.l.in luxa:~i~ . Punga cu ghe'afii local.entul. i '''I ~- Apare greati.ptoMe generale: Scop:. 2.. lao ta. Transportarea traumatizatilor intr-o unitate . Suprimal"fza durerilor cu: .rea analgezieilcr.nt. ... . Deformarea regiunii articulate .20'm1 (exeeutata. $. Bandsjul .dirUe active ~1 pasive redusesi limitste .Hematurie.s'U.. 3. lOS ..Dezo". I ndjca ti~i': Luxatia clav iculei.pUigi. omeopon).' /' Luxatia nmaruhll.Delio" I -- Lnxatia claviculei.As.2. SOlmL:Olenta. I"l.rgen~i:' 5.istenta de u. I r. cializata.~: . Tsgnmente paHde.tr~mna·~is&nele membrului .. f-lIl: l til p' .segmentelor lezare . doscnerea. Simptorne loco-regionale: Sc urtarea sau a hmgirea mem brului ~·eza.admi~jstra. "ii.Imobilizarea pentru transport a..12-24 ore.lb~uxa~ia:capu~ui.. 6. 5.nurit~'lee' 1 S. blear . asistenrei de urgcn11i. lao aeo rd a rea.l.gka . blocajul paranefral cu sot NOVOCl11.u:du~lrad~aJ. albumina. Pansament compresiv pe s€gm. p~a. Panssment ell fa~i. . 3.4-. vama. de catre medic).. ._.6 ore ~imax imal I Echimoze.

budi~ere die ghea.sanguinolent).l.Luxatii. chirurgic.-5 .ca'rilor de dezdoire In artieutie vorbeste despre calitatea bsndajului . 1!01 ! .iDc. .:t)ICie.:.' . . Pe misurn Ice gheata se topeste. apa se varsa !?1 se mtrodue bu!catelc now de ghea.adat.. minn~i.reducerea edemutui . Oa:ea puaga 8-a umezit. Artr~te acute sau cronice..11. punga.:7 w Aite materiale' o:mJSlas"~ese.f< IH1i'CiI. 106.S. va:ta.. ace.~ minirii sale. Scop:: .¥!II ~l. punga cugheata. cam. ti ".a. Co... protectie a pamlui. I Indica. ({:~ Pel1tro dezin'ec~ia pielii: alcool etilic.na" Lidoeaina jilina. pe 10-15. ..Recoltarea lichidulai articular 1"nvederea e.mm pentru aspirat Ih. compresii.Entorse.de 4.. .Scop~ . .e): 1. tampoane~ 'flf'!<J.ctuirii:' Se spa~ bnciit.Evacaarea lichidului hul.' iii de W nstm mente.hipsata. pentru iPUI'1C~iR .1 i .~catjji:.ezintai.a SJi"ticuhu". Lncul plU.aW.enale(p'ab.erge bine Cl1 un PIWSOP uscat..fi" prosop SlIDU scutec.Bntorse. 4 __ . . "'-antibioti.p' .tel31 g.ti.hidul~pefise~.Traumatisme articulare insotite de bematozi. . . .Dehemostaza.cor·· prese.c'I.. ~i se umple V2 din vol UL1Ull rezervuerului. Materiale: ~ De..ce i~ substante de contrast radiologic ~ 'in eaz de neeesitate.]%/medilcameDte antiinflamatori ~.l1ltl"aJindieaJ'pi: Procese inflamatori i tegumelltare u:rnu::azi s'a fie efectua~a punctia .~Pt . realizarea unei cOlnunicirI instrumentale intre cavitate-a anicutadi ~ med~ul extern. .suprimarea durerii. re._. Se apJica.pr.oonic gr. Pacientul: Pt.'~ . Noti= Limitarea !ni~.Hemoragii .ent. .. Daci este indicati pe nn limp' iDde)ungat~ peste flecare 20-30 min. . ""/ "7 Instnunente: ~i materiale s~er~!e. Mated-ale.a. Pregiti~ea semlui P'unc{i:.ar . de 8~"lOem hmgime leu . tavl~e f r.darlii .~2. . bullkltU: .~n: .em ~ungime~ ~seringi die 5 mlpentru anestesie. ' 2. Medicamente anesteziee kreale» Novoca:i. iodonet. f " ~r . Se e:li~lljniaerul §:t se i..se inlatudi.dffiaduetru'[ O. Be fonneaza eu p. .".~el:: inzol1lti l'n care: .Aplicarea pungii (m gheat.xa. se ~t. n Putlcfia' articfJlara reg:atlrea PUQcl~. .- Se apHci..'..egatlriea psi hic3. . in 4 pe regiunea lezata.Punerea in evidenta a prezentei lichidu~ui articular (seros~ puru~.atil. confuzii. Tehldca efe.min.elede ghe.nch~deermetie leu capacul. un scutec sau un prosop impatul!'j~.rivire la I .

il~eaz. n sepravegh..ap..runu"o pozitie care i sa. in eprubete retrageaeul p1l].u-.:.lPre:ga:te~te ~ocul me(lj~lonJndu- punc~rue~~ desinfeGte~.~. ~ile sterile seexamenul eel.:3z3.a lichidul cuacu~depunctie tul.[8veghe. de tifon aplieaatela ghipsata~" care imebiiizeaza artiictrulami:altpUlnc~iQi~laU'i • 4.c:um dUl vats .lmc~iaserveste sedng~ Inen~ine:J'"a.pe ('I p emil: se indepiirteaza p~~. lichi- Idul in vasu] gra- dat.. ajrn]!tat de .di.e~za .ab)r.gu. Execttt~'a pW7ctie.axa'tii"eventual . fa§a.tifon la IoculpnactWleifl%s:t 'cu.a.zi. tR:grijili'ell uiterioarli a pa.cien udui: Se asi.serv e~·t.ge locul p'lil!l1~ 'tiei (zona de 111.eta.cieln~ a:s:pil'".p\at~l 'sub articulatia punc'~ionala a:ie:.PQtse:rvt~:~e cimpul iQculpunotiel peotector dezin fectea..- Se ::llIIp.regJiuni i. bacteriologic).. Se mentme pansamentul compresiv ~. Prega~ire.i ~:oculpu:nctJei ~i cQmpr~ma.a:rdCt1~ia)tia se '~Ieaza.n'c~~ei dezi Dfecteaz.i!3u tezrua loca~a. 5. .cam. permita exeeutarea PU[u::twiei~cu.rc!'~ej.z..I'U1dl. ~i apreeiindn-se aspectu ~ Hch~d~hli: a) seros. a~eaza Sllll . n rec(llteazi .ltcompresiv'I' cola~. aspectul pansa:nHmtu lui.a loeul punctiei I executa pl.rut( cim. flucruenti) te[. lalno:r.()g#:.sf: d~ch.f.ep~uS:l!~~ . lapHc~paJls:IDe~.fn::gitirea f[zic:i:i:se . serveste s~rmg~ cuaneateeic b)punllen~~ c) sanguinelent. 1.eazi ·colectl. pielea eifectueazi anes.e~zi.e ma. ell tampon steri i . =2 in sala detratamente saU.3.e Se p'regi~esc epmbetele 'ou Uchidlpent:ruttimi- xhna..ozit:atea.tsului pentr« ex-amin!(Jr.ar~jcliJlat~J3 re~. p. ill 0$ ::11011.i: Se face de citre medic. Se supravegheeza starea generali~:i semnele vitale .~ imobi~ izarea in ti'mp de 24E48 ore.8.se can truta tea.~ as~steiTht~. EDtn~[ml macroscopic se face imediar II1USUIrand.

material de pansament. casolete. [3.~ Instrumente chh'urgicaie" s:ubstaote anHseptiCClt Ienjerie de operatle. strumente cnirorgica!. . cuve. ace. Se asea 2~3 scutece. As.. Sa. S. 7.aUi a. desface primul colt al casoletei ~i scoate testul de control.~ b) sol. chirurgicale. tabeh~ wIDustrative._Aim scoate din casoleta prosopulcu care l$i Illsuca mdinile. S. 2. Sf: acopera ca al patru lea coli al scnteeul u L . . casoleta se asterne tin scutec in forma de "p. Se pune indicatorul sterilitatmi.illHe(infirmiera Ii toat'ni alcoolul etilie 701°.a masca~.Plagile' 0' ObiediYe de ... '0.gH. cl0':ramin.eaten'. se dezinfecteaza masu:~3i u un servetel c Dupi dezinfectarea imbibatin: Material iD:t.. suibs.3 %. seringi. patru cemprese medii.ariftimenml. borcina~e: de stlcJa~ drenaje.cat\a~e sterile. 6.a acopere luasuta s~erda pentru sala de pansamente. 4.apa (lxi. .alitat. ~w sapun. c) sot dorura devar de O~5%. CU eorntangul steril. efecmeze pansarea pUi:g. la plic.e~'este punetul de reper in shm. I :5. Se a~eazi tnaterialul de pansament bine .caJjtatB 8~eri1iti~iI.nsareapligii asep. 2 . se sene pe etieheta data. Se a~elzi musamaua exact cat e:i scutecele .. material de pansament.hm .mulaj de sticJa" vasul cu drenaje.Hut la nutn. material de:fixat pansamentuk emnplastru cleol. za Ele lVII/va fi c. 8.$ade ti£on. Obi:eC'tive operatioua]c ~~ .ce. &. mintl~i de caucluc.3 ajuta considerabit in activitatea pro.i de 3%. Se trimite la sterilizare i.pentru sala de pallsameate. 1. material de sururi~ l1'I:ihlU~i de cauciuc.Trei c{}. spaUi mrunile cuapa cald. borcinae$l~ a) sol.. tljill d) sol. unguent. in . Pregatirea casoletei peatru sala de pansam ente Neces arul: Casoleta cu ienjeri. Se mcllide casoleta.3. cit ~iin tratamodeme de tratamenta reduce riscul complicatiilor .genati. piagmi.cUerea tnturor de pansare sub startle antiseptice. im\stru.¢cidentatHor .n autoelav.e .c~~e~ sterile pentru sola At':tu.ei afectiunilor mental speciflc al acesto bohiavi. Deasupra se pun rniruru~Hehalatul.. 4 . drene.PUi. a asistenmlai medical atat ill aeordarea asistelltei de urgen~a.lic" cu cohurUle ill exterior.prosopul. ~ Misuta. septabic de 0.Aim deschide caseleta spre sine.. "plaga".~ longe- COl1lp.fesion. ora felnl materialnhri sicine I-a a~ezat. 111 .ionali.rimara chirurgte. aerului cu lamp'4 de cuarttimp de 30'minute. 4. bor.o.H. _ 3.'Capitoi'uiXI. 5. plaga. De nivelul insUl~iei aeeatei teme depinde actlvitatea profes. clcrbexidins). septice.ar.mw.l~udexterne ale scuteeului se ~"eazi unul peste altul ca.apa'iJ'il: 1.uitiv. Si aplice pregatirea neGesaru[u~ :m>Emtru prelucrarea p. 2.~efednti: Asimilarea de cifre elevi a unor cunostinte noi despre p~agi" JUCnl ce li V. Neces:arul: Misu~atcaso~et'a cu ~enjerilest~rili~i Pregatirea masutei cu material de pansament.tanle antiseptice.d efectueze pa. S~ pune testul de control al. Este a:b~o~t1t ecesar a se cunoestemetodele n diferitelor pligjt deeareeeaceasta vitatea IDorbidititii aJ. Sf: dS8!cbid orificiile. . . sterita pentru sala de pansare se aeopera in flecare (lI'lmiRea~a. Si inHiture sumrile de pe.. de 4% ~ 6%.ment~ c~inlrgj... Sa apliee sutura nodu!ari pe pIaga.jstenru! medica~ (aim) l§[ imbmc. AIm ia din tasole:ta eompresele IGU care 'i~i dezin- fecreaza ma. 9.alii.i.

Acop era I 5. fac~ade tifon.rea piansamentulll~.Pe pirfileparoase se radeparol pansament steril..iodonat. pense hemO's. ~odonat~api.~C(lI~l.llen:sa. fixarea pansamentulnl. lnt co~t~[ll sUi. ~i le a~e.gi.on~ca.~jcnea:za plaga Cu. benzh. 4..ta. apa loxigemti 3'%t ---- plastnr. de ra[!l11uri. LevosiJ1l~antib~o~ic in u forma. Pregjti'fl:'. Sea~ea:za euva .rujja ilDb~babl d 1[1 selutie brnpert.~() donat. Din etuva deschisa de .ca.. de praf.ell apia. cb~TLlrgieala~nl3:l:eri.cUb01"Cal1a~elepentsu selutii. s:apum. 8. se degreJlC'aZa Oil. jodolil.cui se deschide.fearfece. plaga.onici:) Levosin. . cu briciun. mula] ~ "plaga" 1. foarfece.eaza Cllfa.rgica Hi. anatomiea. Se opreste bemotagia ~rtedali ClII garol1t~.a~ie. Aim i~i eoate eeaipamenml sterll.~ furlcilimi~ solutie hipertoliI~ca.Ne~f.eaza ell!r.nata 3IrnJo. Masa se tI!.antiseptice. de la pL-'lga spre periferie ClJ]. iedcnat.alma sting§.6.J.ala injurnl rni~lrn. material de sutuIat COrn~alThg~ pensa .i furaci ~ 011 ina.Se usnca.a ~j ~.h:ru. briei.::i[luma:i 80U. I 16.at Se spanijplaga C1[Dllpa ox~ge. puae paralel materiatui de sutura. ace etc.nt~sefi:ti.~a ruk Com~a". borciLla~ cufi§U de drene]. 3. bemzini . iod:o!lla1t:! f~Jar- Se badlj. P'or~acu~ setine l'n p. .. Se :~n:troduc'em~~ae: dreru:aj saa tUnJ.nng:uie:nte~ foarfec:e.~amCl!ua.. ~i se f. llulteria~.ce: a.ti]. se arunca tamponul.ibIM&ntea. de p'ansamn¢])~t~ sl!1.du~ vechi de pe pla. ffi2. se ~i[fleen lnWla.. rial de pansaeaeat. 1o.mnea. se s!p. acul se fiX!eazi la 1/3 de la urechiLl~H. pligH 'FOOt. A~eazia~ doUea scutee care se gofreaza deasupra lCleset 9~'e'masut:a sterila. s'e seoate pansamentul veehi. nguieut de Levomicol]. material s~ef~~~ material p enrru f~xa.SEl cb irn.mare .eter.. eleol.lpU~:gij cu iodonant sau verde de briliant.ana.n~earrutisepmic6.5. Pe misu~l auxiliera a~eazi: fesile de tifon.lIlsa sonda b1Jtonati~i ca:ne'hlta. casoleta.C. Mai tutai se imbraci aeul pe portae.tr'elufinnmera) aim scoate cuvele eM instrumentele chwrurgieale. verde de bril WIru1t .6rpi :~is:a.oe necesarecsol.~ plea' se herno~tatice.r. s 15.ca: 1. 8e apH(~..11tall~. le p'~agLise badijiioneazi cu alcoel.g.ea:za pansamentul en emplastru.. u . Levomicoli sau se p. Se fbr. portae en ac. Aplicarea sutnrller pepl agi. 0 ca.i(oarfecele. msterial pentm fixarea pansatoaletei primare a mentului. ~e'rveleJ :sM:rH deabsorhire. muroiiria. . verde de brillant cu at t tampon.l'e[].aza ~i plansureapligJ:i Pregstirea aseptlee .'form regulii. D~nspate se fix. 14. pensi. lI. A~leazi seutecul steril cOD. o'xig€ma'ta.1J~i M'~Il:.~6:.. pa!!]sameiJJih.~ ipl.copC'di ell scn~ecl]!~deasuprra. de pansameet seerll. .l1Ich~de~ortaCiuL 2. Seapllica.am Bfecrn. 7. NClcesaruJ:: cl::Iiirllrg'[caii. 13.oneazi pielea h~jurul pla. tura haiaa. de [ucrn se ifix.tei se lasa pensa delncru m'i~cad de rot.tomi. SiS. mbradiech ipameaml steril (halatul ~min1J~.a pansament steril. eu Illcep erea pansarnentelor almtoama ]111 borI caL1l1. iodonat.~ ~e). Ie:1UDinpartea pansafieapUigii pnru ~eo te (septiee) seringi. se a~eazj materlelul depansameat dlin. pemisnt:a ~steriUii. sulbsta.. --- 1- N!0eJ~-s.~e sollItiile antis.pe.a cam~:m~u] dinjum.( ambele seuteee ~~Nnll~~una. fcrmenti protecllticl. 3..llbst8lIl~ean:Hseptice~alcoel.g~L 2. Se aplics N..cJi. P'ol'tl. Scoa~erea.a~ se Se fixeaza pansamentul.aru~~Co(}!J.e'eesand:: Pensi c'ill:mrgicaUi.Jmn san:e geleuscat..teeul de deasupra. - Tehni.ep:ti. alceol 70° got :6lli_mcililila~ sol. sot hruperln. U3 112 . horlcaOla~le:ell]. Se barl.ng: al In1aSl. eter. lDijsu~a co l11u.gii de ls exterior sprepl~gi eu alCQol.:ie de drena].iodonat. material peo.lIIa.resaraplaga cu antibieeic sa \]I fermen ti.spincsse de iod $%1 sau .dce~ alceol.3.t1.s. Bad]jornare.j.

tri:u circular . 9" Se apt~c5ipansament steril. SeapW~capansamcnt aseptic. Neces:and: P'ensa anatom~di. material steri]. Se badiioneaza pielea in jural pMigii cu iodonat. etc can ~ 1. Pregatirea rrusei plme~i C. operator §i efectuarea preluc" \ 115 . . 114 tn imagi:ne vedeti pregatirea . Foarfece .ana la smr~.1I foarfecele se taie firele. IS..2. Moschito.1.-- -~ I I I 4.5em lntre dins. se flx. Se trece pe sub ac. Substante. Raei .I. 6. iedonat.~5.2.mea de 1 em.1. 7.2.cl\inu:gicala 0 margine se face impuns8tum.eie. peste varful: pnrtaculu! ~i sc trage find tnn:ITechiu~a.2. material de pansament steri 1. piaga Pense hemostatice Cocher.tura din p raga spre piele. Se iau toare flrele materiahtlui de sutura in mana st~mgi ~i . se tmgein sus pina se dezgoleste firul alb. D. Margini!c pJagii se badijoneaza en alcool.at mai ~l1ng de' 25 em §i unul mai scurt de 5-6 om. TlJsle. Fer-e:s.igli. 9Jct:i. Cle~:tele Liston .it Se badijoneaziJ cu iodonat. Sermgi .ace ..C. Firul va avea un eap.1. Biltrot. I A~a se prccedeeza cu fiecare fir p.ta' p.8. Se sutureaza astfel tlO.2.lungi. Razase osoase .vaa plagii.2.cal11pului. . ACid De~an .rfm. corn~aUlgt foarfece leu varful ascutit.ls'eI' p.... wodonal~.losului) Bisturiu . ace chirurgicale . Se tate cu fcarfecele find alb ~ise pune Ln cuvaen resnsr]. C~e~~e~ie Liuer .2. nat.lfigii :rari" primare chirurgicale a pllgH. Be face no d la 0 margine a pUi.grui.4. sllibst3n~0antiseptice: alcool.ana le asezati pe de instrumente pentru pralucrarea seutec: prwrnara ehirurCorntan g' . Ferestrau Dj.a deua margine ~i se face imputlsa. iodo. hzarea. Se badijoneaza plaga CU. Cu pensa an. de Waplagi spin) periferie.ea. antiseptlce: alcool 70°'.UV3cu instrumente pentru rratarea chirurgicaUi. Se fixeazi ell pensa . iodonat.atonllca se apn._ . Sonde butonate. Se badijoneaza p~agalsuturata ell iodonat. de Dod.L Darta plata . ]ntiblrarrea suturilor de pe 'I . S.3.a'r:i o:hirurgic[J.aHiiplaga. :m. mnlaj nplagin. Cu pensa 'in.eaza ell pensa chirurglcali. Portae ~ I.aUi sco bi tif . eanelate .ara Sf ap~ica cu distanta de O~8=~em dela marginea p'Higi~~i O~g-~. Pe un seutee steril luat de pe masa de pansamente. lisiind. gicai§ a pIDagH (ell. Sutera noduW.2~.

. basruale.e p:robabilHate ~i . fe§l de t~fon~ fe~i ghipsate. 116 1.ii.ild~nefractura. esoase.aumatismll~) careeste Ic!caJizata de obrn. garoari.h. specifice ~a bolaavii ell]fraeturi.tia antalgidi' (fQrtati)~. Abuz~l de alcocl a conducaeorflor auto precum ~i a. Cadliclemed~cale 'C'U studii medii deseori sunt prim:rni care vin in contact cu.. 9 Sa preUla~ea:sci. Fraemrile fie clas~'fjj.tiv.~lor de eirculatie V' j ~ite!llnicru~de· securi~ate 1..telnat~.ihUe sunt ul'n1JJitocateie: A. Sii ifi$U~eaS.oros:oase.1].to~(~gici. tr.l'll~tu. 1.17 .()izi. SeDlnele de pr:obab.ctlJra. la clarlfiearea diagnostieulni decatre medic.ezata.c.rea .c.e sii.~bmta~e juridi.il.{)<ctil!bipovi()kw~e). l1U confinna cu certid tl. traumatlsmelor §i a f:mcmrilor" urinate deOlln:fH8(~.Ii sa aplice fasa .MJ~cm:ea. g.a§. pane.zan~~a $igeneralizaJr~a cuuostinr.apanl~a odatii (.ensia scheletali).c:ti. va . leza~a.e: de observa~jj.~iU..ctmi.6. Se.a.fraeturilor :lncibise se ~l11pane in: .t. Toate aces~e-:. tn csz de suspiciune. 2 .l.seturile de instrumentepentm: a) tmc~iun.e' ope .a'in: b) deschise fracturi ~nchi8e. a'~.Dure. ex~.nele de ccrtitlullliue suntunnatosrele: .biUia.()r.l~e) in. 1.i.:neze sau hetJlClfo'}'n. Sa.m~terial de pansament.da turarea aparateloJ"' gh~psate.inc'~usivSl cc~orind.fl~. Avansarea progeesului 'I! ..parea ~i lin tramnatisme lipsite de fractnr]. se!. atele Kramer.~ompleti.mnte grave: ~.u:linndtiv:. 7. i$. in fracturi. 3. ( b) In.uLDe aceea troebui.l~lezat.e transport ilEl CEl!ZU.eVre de aeordare a asis~er..qim.oD!:a~. inelude intrerupefea. Sa ~p~ punga cu ghea~ape regi lUilea. 0 mare valom~e:. s. instnnnente ohimrgicale.aza in ID1cd~oid. Ob~e(.aJ~ofmalll(p~.ecc~dentatu.s.0.~i atela gfuilPsati. trammQJtiZ:@ltii~ de compelenita.a evahJar-ea semnelor de certitudine (absohi.[:apt ee t].peteI1lti pro:fesionali.presupunerea fracturii este obligatorle pentru oriee eadru sanitar . Ele pot a. traumatic I(. tratamentul ~:i aplicarea inrerven:tiitor O.(ljJ\{lbil.rIlp()'te.~ifi. C1-ti:pitatia osoasa ~ se apredaza la palpate pe 'pr~o].3 servicin·~ au favorizat cresteres COflsidcll'a.rei ~nt!l"~~!Ul fix ~i se aCCe]nlH~. COlltiiJ1UtIJI ~. 4" Sa respeete regulile de aplicare ~~sa. de viataacc:identatHor_ ~ ~..rventli~of specifice traumatlzatllos CUJ ft:a.61UillnGomplela: Reclmi). 86 va preccda ea ~i ln caz de :fra.v:i.ec1ia 'frac'tlll'ii sau e auzi~a in t[mpulml§carilor anormaleprin atingerea ff~gm}en~ se dea dovada de com.. 1 • Slmp~oJma~ologla.· Material. SaapUce bandaje cu fa~i de ~ifanpe reghinea j. punct Tume:!cu:#e" E:Ch i.Capi.c. efectueze hnob~njzaFea d..c ave ca urmase cresterea ~1rUlI.nal'nlu:i 11nWifilor de traltspor~.) segmenmlui fracturat.serr~Jle di.blpe elevi ltl a.e Ete "IE 1M fl . ice . -~ te'~.e~or~ formarea deprinderilor si pricepeeilorpractiee de acordare at asistelIltei de urgen1i~i a.ca tara.qei de urgen~i..~ome~e~l au. a. v ] Sa participe la pansarea.terea sau eel pu~iD.pHC2lr6 a wnte.IDYidua~.) fo~ de indica~ii~ eliseuri roentgb!en(l~ogioe. posede unele D1TIl81il.ec(mtin~i en brosa tr'anso~()·a. Sa snprime sindromul algic.llta functior~alll.tolul XIII FRACT'U'RII Obi"ectivf! de re:feti'ti~ Sis. pieti(Jn~]o['~nere8PeJc~ama regu.. P. lot deseori depinde chiar via~a .emp~oresicmala td~erioalfa.etu aUtateat:enu~i tehnlco-~tiin.hl. ~i re:sp(lfl:s. Sa examineze bohiavii cu fracturi.~. Si pregameasci :.ecpelp'ratCt~(:e Notiunea de: fl'~ctllra a coetinuitatii.semne de eertitudine .[ fracturilor eu Ioealizari diverse leu mljloaee :improviz:ate ~icu atele standard.

Adminisrreaza medicamentele necesare pentru reechilibrarea fnactiilor vitale (vasoconstrictoare. 2 ml. iu. Dexame- tazon sau Prednizolon. 5cr:'A.. Pentru un bolnav ajuns la spital in stare de soc san in iminenta socuhii traumatic) a~. fazi peats dura .sepoate determinala inspect~c: au 13palpare. cem impnwizat 2.0 scadele ell 20 l'1lllliJ!l Hg impune un tratament de desocare.ida (de inhjbitie) se instaleaza 'inurma suprasolicitaru 2 scoar.tic se d. frecventa. P... ~ 2 ml. [ns.. soeulut. cardiotoniec.gate de . 11m.Faza torp. earacterizara prin: stare de: nelinistc. urgenta.. sot Cordiaminli.i.8. lipsa medicului. hemetomal s ii edemul nu suet prea mari.sot Ditnedrol 1%.itiitii 'i. ctanoti'ca si sunt .erectili (de excitare). Asigurji lichidele de perfuzat. ' Res. An.tm~.): sol.pula ~i.a. IlDobUlzan~:3 provDori.enaJHni).actnrii ~.traumatic. unde stra:rui muscular este mai stood. Tr.te~te ap~r.ca.DnSpOl'tal'ea de urgenta a victimei tnb'-o uni- obnu bi1ata. 1401 WO S(11. . PIIII]su. Scurtarea Say alungirea lnembl~ut:ut (unil autori n eonsidera ca semn de probabilltate.Teg'Umente~e'la mceput sunt palide. .IS1V.~.E!ef(Jn~:areasegmen bdufjract'urat .6 peniru respira~i~ asistata. Haes Gelofuain.i faze: 1. san InfiItrarea focarul ui de fractura cu sol..executata de medic.. Este frecvent u.pirapa: . teem la palpare. .i$. Determina grupa sanguina si colecteaza singe pentru constatarca Rh-factorulu i. stare de.nifes:ta.a eu garoul Esmarch san. Novocaina san Lidocaiaa .j . "r~cturUe deseblse se ma. Adrena1ina (sau Nora:dir. velemi:ei administareaza: .Zragu.lel cerebrale . ". 3.. hormonale etc. Trebuie detinur seama intotdeauna de valorile TA..raspunde adecvat la intrebiri) dar eu mtar.alg~n.all!lma.iuD'ea artler~ala: in scadere. . <40 stare tennirnaUi S'ub30% peste 30% (perlculo9SiJ tate sanitara speci al iZRta. F:3Z3.@ (de transport) a. in fracturi 1. rin: p lnireruperea crmtil'lu. Preg5. . . fiind prezent ~iin luxat~'i).t"<waJ minute sau ore .l: accelerat.. Ctdmarea durerli: Se administreazll stupefsaate (promedol" omnopon) 121 indicatia medicului.~ S.h::lJJ't:a medicala la indicatiile medicului: Adminisrreaza medkamente analgczlce sol. Se 'll1c'epe la locul accidentului prin: Aslstenta de .~ anterioare instaUirii starii de soc .Combaterea socului §. Socul t.ur~r. ft. o Fracturile sunt tnsO'tmte adesea de ~ocuJ.ajut. exeitare psiho-motorie.sot Anaighla :50% = 2 ml ~i m IV n 100 100-120 120-140 >. He'1. Hemestaaa provilzode in cazul fracturilor deschis€: prin compresiunea c:in. strm. .eru~eazi in d01iJ. Introduce sonda permanents in vezica urinara ~i supravcgheaza diureza bolnavului. asistenta medicala (fclcerul) Traumatizatnl este: inc! iferent.2 ml.Oxigenoterapie.nveH~. 4.T/A ln ~imltde: normei S3U usor sporlte. Referten. apoi su nnanla. Evibn~ea in'rectie~ tn fracturile deschise prin aplicorea pansamentului steeil pe plaga.survine inhibipa acesteia.or. sot Dimedrol 1% .siIJperficia. Aoeasti.izati~i azi 0 clasificare Btaruala ell privirea fix£].talea:zaaparatnl pentru perfuzie ell sot Reepoliglucina..uluicutanat san a mucoaselor la nlvelnl respectiv.Jmobilizarea provizone a scgmentului fraemrat. inclusiv ssngele.100 70-40 I 1 . us 1119 . t1niform" Tens.a~ur.z:iere .

Freza e~.ionrea:. acoperit CUI saltea antidecubit. sub anestezie ~ocalacu sot No'Vocaina (Lidoc.vmcecarea.:fe. Pregatirea psibi.leza:tpe pat tare.BrQ~a metalica steriUL Fixatoare pentru comprese (dona).ectdlca.ambele sunt executate de medic. Foarfeee. Preglitirea pentru extens ia continua boinavllor cu extensie cont inua trallls. prin os. pentru ca el sa amba dorinta de a i se aplica .Reducerea fracturii .Tivi:~a. Tiv~~asterila.II asigura.Se fixeaza ramele Brann de marginile parnlui..~uneDtsteril.aseazi atela BelJer sau . p'regate§te atelele ~i serveste medical en acestea ~i leu Pansarea instrumen tele necesare. Mater~alre: . Camp steriID(SitU tece).ca a bolnavulul trebuie sa fie temcinica. .ihlwe pentru a preveni .Material de pan.. Petceava.lrunoaj·e re~He ghipsate.. Snur. Rolnl asistentului putin doi asistenti: in timpul alPllrciri~ unul .et. . Pensd.itirea.cuta.a~jilepurulente . Asignrarea pO'li~mej adecvate a scgmentului afectat se face im funetie de ~rQcul e aplicare §i d felulaparatului ghipsat . 12:1 . serings •ace.lnavultd Momemele esentiale an. GreuHi'lw . Aceesul ~ap1a. eempresele din juru ~brosei din ambele p'ar~i eu pen-sa.Corntang . Novocaina j o/~(sau Lidocaina).in camera. Sol. tn caz. • I Transportarea bolnavului . Solu~i antjseptiree: alcool 70%. bo. eonvias di pdn aceasta 'i se rednc su ferintele ~i 1 se • • ". Tebniea efee:tuirii: Be indepflfteazi.si Schimbarea pansamentelor se efectueaza 2.gi se face prin fereastra taia:ta in ghips san prin aplicarea de aparate ghwpsate armate.Se inla:ttI.osteomefita "de br. 120 Alcool 700/0.o~in.aina) In sala de ~f.rn.eat mai curand aparatul ghipsat ~i sa fie.Suprimarea durerii ~i . Pe pat se ampl.e pn~gati[H belaevnlui sunt: . Poarfece. ghipsate celalalt .a. mulandu-se precis pe suprafata segmentelor pe-care trebuie sa le aplicim. fixatoarele din amoele parti. Chela (pentru intina brosa metalica).. Materlale. Comprese steri le Se face cu tiJa metalica tre.c()mp~ic. Pr@g.ansosoaB:i \/ tratamente sau m aala de operatii: Bolnavul este a. Pense (dou!).pe brancadre. fJ'achldlo~ des'cl~ise trebuie asignrata ingrijirea pligii. iodoaat ~%.onarea aparatelor gh ipsate Aparatele ghipsate se con.s~~rna" Corn~ang. pentru materialele folosite.oso.. 'lava.Con fe~t~.zi tn stare moale. deghips . La aplicarea aparatelor gbipsate suntuecesari eel .:ul.asigurapozitia adecvata a segmemului aparatelor imobi ~ izat.s.

culactia. va cmunfa i.cistita . sa vorbeasca.hiposta. .ermaHL .cat ~i asnpra aparaeului ghipsat. . asisteata metHcali.Suprav. £o]'CI's.Pub:ul. nnele puncte. Bob~aw~ cu frncturn.icul!' . va ins. lnstrumente in alcool ~i se apllca in jurul tijei meralice clhl ambele parti.3 de pantalonasi.era eu 0 scindura. a bolnavu. Cl~Ie~te u cioc.aiie ~j mi~c.~ . made ~hat1 flcut l.eazii eompresele cu fixatoarele. fie httotdeeuua perfect n.' in cazu l'emperarur81 corpului. apoi cu saltea antideeubit).culatme Ilbere.tici. pentru aplicarea ~m scoa teres aparatului ghipsat Ferestrdu circula r.~. .a. '~~1k'§!~1' I. .eicmnpHc. Se fix.t~omb(loflebita. c . Cutite. b) stramt sicare stingbereste cir. Cauzele durerii 'pot 6: r@diulcerea incoreeti . Pentru . asistenta m. .Va deservt bazinetul ~. I Fesile die tiro" ~icele ghjpsate se taie CIU insrrul mentele respective. a patului pentru a crea pozitie semi= ~ezanda bo~navu[um (dac. sa fie adaptat la natura extiinda abi.i.prafata patului trebuie sa.murinatulin par. Compresele se No'tAI.. Respiratia.t prin extensle. Bolnavul po.U . sa.ista ca bolnavul. Imobilizarea d~]. ee mas.rili . tuseasca. .. zilnic.sau 8..etea.aparat gbips:at ~nCOlr.egherea Pani:ta .1'abBila pat ascundemuneroase pericole ca: .COiQ~1fOlul ei SIC efectueaza prin examen radiologic. apar~'~i.di execute exercitii de re'spir. lUIU!lCSC . plelea de la punetele de contact cu brosa.8 celor ce nu pot manca.Va asigura alimeatapa pasivi .Va urmari in. sa AsiS'ie:nta mediea"a.. Su.S'C de:z~nfecteaza. .i~antuihidric ~w va inregmstra acesti indici in fbaia de temperatura.I. _ B. .' c Foarfece.atiHor. 'fensluneaaril:.a- veghere pe:rmanent. Aten~IDa persona~uhli medieal trebuie sa se i'ndow'tmarerialal.pneumonie . en comprese umezitela alcoo L Se taie cu foarfecele compresele sterile sub forl11.~ [.t asupra bolnavelui.te prezcnta dureri. sau c) ap:i:tS3. .Foarfece ~tme~ pentru InUiturarea aparatelor ghipsate.eetaplicat ~ can) poate fi: a) scurt '~i care rm asigurli imobiUzarea eapetelor rupte.ot· CD fra.riactive precoce din toate ~rti.ite colectesza Intr-a tavi se Suport pentru bazin. este asezat pe 'pat dur (se acop.a este posibil)..a.ndo~ruri. if [' lwgr:~jirea bohullVi. Dibtato'r Stille. escsre de decubit.edi'cali va tine sub supr. bulna:vilor' tl'"aumalizati normalizarea valorilos.apreVel:11 aeeste compficaitmi.~i istopieliti}. ridice extremitatea cefalici.cturi illgrUiri generals: Patul bolnavului trebuie ~igravitatea fracturii.uri ClonsUtna bolnavul alimentele servile SI.mediat med.~: Materialele specials.Va infiiptu~ toalcta zilnica. trata. Dinreza. frac:tu.~ni in pat.-a. _.pe f~~.

ell . 3.c.Culoarea degete~or. paraliaii.ca[or gravitate depinde atat de profunzimea precum Ilii de .mi~d.e~or~fomaarea pdcepcri lor ~i d. A.l de indicatii. Aceasdi.ioDole a 't ~~ -I ? necroze. 8a~v'e2e un eleetrocueat. sine seche le severe (oicatrice vielosse. Temperatura degeteter..fa. bine cauzefe..in caz de staza~ b) pa~ide -In caz de ischemie. face ca accidentele prin electrocutare sa.balneoterapia..o. eu aUid nou .ot'er. . PuIsul ~a membrul respecri v. aau pi3''1iaUia functmor tratamentnhu.oaJSca. Sa. Elil'vul. categorle de bolnavi necesitii tehnici de 'ingriji~ri specifiee si respectarea riguroasa a regulilor de antisepsie ~i asepsie in timpul crg. scheme de eva~uam .cap'. feside tifom. ObiecUve .. Si examineze bolnavii en leziuni termice.-IV -lasa dupa. Sa pr'egatea'fiCa patnl pentru tratamentul bolnavuluiprm metoda d.tricitit~. Aceste aecidente se inchei.a: .a.eschisa..op'era·. .0' data.€: vl'cioasa a.to'Eui XIII LEZIUNI TERMIICE { / Obiecti.~de urgenta.eprinded [or praelmoe de . a) cianotice .-ghnnastica medicaW~ . nu .arga.elec.psate: esearc de decub~t: t. In aceste cazuri aparatul se sW.onalia bOtlna:yUor eu 'fracJtnrt Trebuie incep'uti dit mai precoce pe masuri ce starea bolnavuhti se tmbun. edemului. . ~i en decesul celor care ililloealfca.cum. ~a restabdirea tota'll.tarile ~i . 4 .abe!.alit mai grave ~mnt conseclntele (pronosticul).s~lpra. consecintele ~i maio ales cum. a: .abil: 1.a. participe ta pansarea bolnavHm' eill.sa_ngV]Da..atate§te.i sistematizarea cunostin- Tu~buriri~.eciti in PQziti. lnnepnnderi si in locuinte.entulu~ si.~in indnstrie. Ma~erialu~ intuitiv: 124 .fizi. trebuie evitate electmc:u.e in miscarea deg. Si exerseze ~i sa consolideze tehnica de apiicare a bandajelor pe cap. tmnchi ~imembre. remedii medicamentoase antiseptice. Sa masoafe suprafata .'Urentului electric .api.vafi. decesul paci. Cap'i.acorda re B as isteD\e. Utilizarea i. De aceea este fosrte necesar ca toate cadrele medieale (ea ~w marea malsa a popu)a. .leznmi termice. Leziunile termice sunt Q categorie speci'flca de traumatisme.~este metode contrihuie motoru.te san se schi'mb..e'telor.vind. fie destnl de frecvente. sa.ve de refel'in~i~ Generalizarea .a leziuaii.ri~e active . osuhii. Rc. Pt·ezenta. UIB.. Sunt indicate..i. fi~le de observatie fo.~j . 5. anchHo(Zle).I.. in leziuni tenmce.c adeseori cu.~ Se va contnJ.. AetnaUtateatemei.abnitof1OO funeti.usa. ' .afia .cUll.previn atrofiile" itn~uni'itilesccircu~. Cuc.a (kineteterapia). 2 . instrumente chirurgicale. ComlP'~it:atii in c:aztd a"Ucirii incorech~ a aparate'lorgh.teraprna .lii plastice reCODstructive. Combustiile profunde de gr.! ee neccsita ("pem. aflat inca sub inf1l!lem~a.pot fi natate.t~ei) d. .3 suprafetei cornbustiei (metoda Dolinin).5t mai severe sunt leziunlle. . efectnarea intervelltiilo r specifice ~i a '~ebnicilor de ingrwjire a belnavilor en Ieziuni terrmee.

edem.i4ii tactile _.O%.s'ero~cwtrhill.gradului leziunii.. iar ulterior §.7 . Degsjarea (evacuarea) vietimei din focar' rn. Combu.se m.rilziicu atde stsndardsau cu. [n~attll'. ~. 7. pimitl'lt (aocidentatul se va rostogoH 'in :zipiadi.~.se tale pe eusaturi au foarfecele.ei lezate ~i . sot Gluco.i stratnrile snbiaeente. s:tie[ila~ser fiziologic.2 ml. 4. . 11lB ~i lV se deosebesc pria prezenta necrozei i j unltzit. g Din punct de vedere al profunzimii.l neutralizarea substantei chimiee. Oomdi.3. CO. ln arsuri face 0 infectie tetani CH. (proeaedol. Neutralizarea aeizilor cu solutiialcaline diluate: chimice amoniac lo/g" bicoibonat gradul II' gradul IU de sodiu sau a.fl.mfici. apa.mn~~eta~ nica 0)5 mlsi evenmal 8er anti tetanic 3000 U" deoareef. in patru grade fiecare dintre acestea avand semne caracteristice. plagUe prin arsuri snnt faarte sesceptibile de .ar. 1 apa. sol. Daci sunt afectate membrele -se bnobi. ..2 ml sau stupefiantelor. Supeimarea sindromulai algic (dureros) . Rv.i dureroase.r leu combus:tU: La examenul obiectiv 311 bolnavului Sf! atrage aten..8uprafefem Ieziunii tenniee.aJ'ea' hainelor .bustiUe" de gr.COlltinutullucra:riii praetlee Ex.stingerea fbeuhn (dacaard hainele) ell nisip.IV este obligatorie tuturor '~esuturii!orde culoare cafenie llnmne cata Iipsa tuturor tipud~o. C~1'e au aspectul unor pungi cu peretele 'transparen~. 3..stadw generale a bolnavului ($OC~toxemia). .prin aprui~ia 'lli.tia de gr.c. . nisip. Particulele de fosfor se in]itmi en pensa sau cu Asisten~a de urgentai'n arsuri termice ( I termic .a regi uneaafec:talti cu talc steril.8. intremperea ac. prreiam"panza.onte8zi siBtemade perfuzi m cu ser r flzielogic.i e caracterizeeza prin: s durere vie.It].administrarea sol.eaza . Toaleta p:ri.Hze. pe iarbti. laxia tetanosului . No'ti: Da..lJp:mfe\. )" Calmarea bolnavului.ca umti pansament aseptic.amcteriz. nlli. .mari\ a :u. . omnopon 6. tate s<~ni~araspec]aliuta boltlRVuh.~ tlicteae eu continut gelatinos.iuni~ agentului 126 cupru -sao se pres.amhu'n~a bolm..[piUituri. include: l .di 5o/u~seadministreaze oxigen profl- deschisi ~. pOOlant~lDcerpand sa sanga 'in felu~ acesta fo. traumatologie. de cort etc. apoi so aplica pansament eu sol. clara.a. Asis. Combustia de gr: l1JA este 0 . 1% .ctenemOf.adii. S. bazelor en so!u~ii aeide slabe: citric.~ lut. mijloace impsovizate.ip. Ea.and drept contiant plas111a de culoare galhena. arsurlle se clas.u'8Ua:de gr: 8. . ~i ]11a~nult) . Napalmul se stinge cupamant·Ulned. abundente ell. 4. 12.tvilo. tn indcpa:ltarea.li lntr-o UlUCentrul de Combustii san seetia de chirurgie.r ~ de sensibilltate. atenuarea sensibilit. Transpertarea de~l1:gent3..mdicaria medicului). acetic.iisuprafata combustieieste vasta (~. zap. Dimedrol .aplicar. Hl. .~ ~epr'oduce suplimentaro arsuri tennici). . afectsnd succesiv cele trei stratur] ale pielii. 2. 1 este cea rnai superflciala ~. S.I. Riciroa suprafete:i lezate sub un jet de api rece.cn~stade euloare galbuie sau cafenie C()n~'b. (la combinarea lor cu apa se eHmina ciHduri. 11 se c.ia asupra: .se administteaza An~tox. In combussii de gr.hiperemie. .de Sulfat de Noti~ At"Suri~e produse de acidul sulfuric ~iv:and nestins au se spali ell ap3. Analgini 50%. 12.tenta de U ['genti .cul) sau se acope~licuo plapuma.. .

cicatrizeaza .. Regiul1eaperin~ali .rnstapr-otecto.slil~mfatacorpulul fill' Metoda.wprafata pFI hrlllei~n\l~adul t reprezin~.0: nylon.ca di~eu~ roenghenologic steril (sau polietilenaJ~i se Inseamna.] %. lmaginar apillicam palma pe suprafata lezata i1'W a~a mod apreciind astfel suprafata eombustiei in peocente (%).. scheme .cate. in salon si sub carcass se s IU1entwne .sllper~or 9%.rafa.trunehinlui .X..~OOOcm.~a 128 129 . Evalnarea suprame1:ei.~i tabde.[egula ciuei9'~ . de.: H).. Fa fa anter ioara a. '0'" .). 8.constanlta. verde de br~hant~.~. e..te sill determine 0 stare de soc.efecl:ucirii .ecallemembru . 'WaUace (..n..24{1[) c[lmiz.9%. 1'% diu [nata suprarn1f1. amnci .'~a~}ezadi Sf: aJl ~oo.1regula. .are sub care p'~aga se .. corpului I(caFe est€: . Glumov (1.la adultj) Conferm aeestei reguli. ----- b)Me~od!a A.rez.~~eazaTn cefltimetr~patra ti (em'.tpnrfa~acorpu- c) Metodl Postnikev ~ui p(Hl. iar .gala cu 00%). 7'0 1600 (Ji 'ClI. . prin metoda deschisl ~afLl.e. .Fa. j~ ~n '% este egalffi.JOO%.2 . I eombustiei este ""24(1) CU12.ri teeile ..VU1 hili en . cifrei 5la cOlJii'~'~) - Patul seacop eri cu cearsaf steri 1 (aal teana pa tului Pm-egatirea pawl ui VaJ fl.25C. careasul ~\H1!aCOperi cu eear' O arsura care depl~e~te 10%. . din ~\. .. .>fegu~a palmei") . ~ fIl (.j pe haftiemi1hnetridl ~i se cal6. Suprafat~ combustiei se u:5~ci ~i se acoperii om 0. - ..inti .Ternpe'l·amra.!.emaeste p.C~pu[ ~i g:alul r{lp.18%. Ex:emphl:.lam~piemr'ai. _2:' ] 00% -15.reva:znatcu Uimp~ electrice SHILl. F~. combustiel Calcnlul snprafetei arse se efectueaz~!ilfIpraetica dup'a.%l' "'~ 2400 em.~apost:erioara a trenehiului .. ~H~ transfer.zittfecta~i)~ d ~e~iunitermioe .e~nfraro§iw. conmml c()mb1li1st~ei Oimitde) Cu..meab~~ii . daca supirnfa. Fiec:l?Ir€lmembm infia:dor 1:8%..-'.~ 8%. pie sup.~i ea :~7!olati de cearsaf' CD 0 tnv:eHtoa__ ·~mperre bolna.Z d) Memda Dolinin Teh:nica . anumite metode.Pe pat se amplaeeaza un careas de metal carepe pentru tratament p~.}.nea int.

.ema~H) cazul arsurilor cu substante chimice. flietenele nl3rWse deschld. Durerile se combateu noi canltita. Primele ingdj Wrl cerdate imediat dupa peoduccrea a arsurii au caracter de urgent.~i sol . 2.cildl~uos elm0 plapumi.Ma'llito~h $i medieamentele necesare pentru reanimate. regbmm~of lezare §i aplicarea unui pansaCD WI ment aseptic strat gros de va~a. care sa absoarba. salon cu dit mai put'ioepaturi. Lalnceput sc apli:di un pansament aseptic cu SO. Asistenta de .lodopimn. preC11l11 ~iicumOo$tinte tehnice temeinlce.111. ImobBi.apa. tndepartarea J'estl~r~~~or agentuhii cauzal se va fac-e atilt prin mijloace mecaniee. B. sol.oei~. trebuie restalbnita inUH starea lui generala.i este mel1~inutaj onstant" cad el poate deveni hipoterc mic. 3. omnopon). Se i'l1deparlc'Hza chirurgical ·~esuturile necrotizate. Uscarea 38-40°C. supravegherea trebuie prezinta adesea oligusnurie. un panssruent eompresiv eu mu1ti v.(sange. 5.itatea ~i calitatea lor depinde de multo orl viata bolnavului.iaJi .a Mialgin. aparetul de perfuzie fiind deja instalat. 2. solutio de bromocet (sot Furacilina S311 sol. Apoi se a'P~ica un L Transferarea bclnavului Intr-o indipere calda. La aparitia granulatiiler . Pansarea p]ag~i termice Se efectueaza sub anestezie gene ata intravenoasa san prcmedi catie. =bolnavii Dr:}i 3.nvele~te . de exemplu.ci~~. Asigurarea odihnei.aj locale a~. C~oramililii 2%" acid boric 2%1 FUracHina. Bolnavul trebuie fe-fit de emotii ~i tratat CD foarte mt1~ta blande~e~ peetru a 1111-1 supune Ia noi traumatisme.ament steril neaderent ell tifon des" ]~l]1b[bat 130 . Solcoseril.lll~i i antiseptice FuraciIin3.a. InUitur. lruxol. 131 .area incaliamintei. marindu-se treptat pana la 15. Deasupra acestui a. in acest scop asistenta va pregati lichidele perfuzahile . pen trupreven Ireaedemu lu i ~. Fortrel.HIIie.ati hidrofiUi. sol. ev'entllJal stupefiante (promedol.emernbrelor inferioare . 4. 1. p. apoi fixemzi o Bondi perma. Ketanol. Pcrmanganat de Kalin. sot Ringer lactat.pansarnente cu unguente: Lcvomecol.a cu .ng.(co.' sa se extinda si asupraperrneabifitatii cailor aerieneIn . pentru a controla diureza. Admlnistrarea lichideler fierbin~i.i prin nentralizarea lor. care are 0 te mperaturf en 4=51:lC mai ridieata ca de o~m. Asistenta medicala instaleaza: aparatu] de perfuzlepentru .8 mcepe dU mai repede reechillbrarea hidr'oionwca a bolnavului ~i prevenirea sao combaterea socului. Bicarbonat de Na .i utilaje auxiliare care sa asigure mell1[)relor . .zarea me:mbr!dor. ~.~i decalmante. imbracamin£ei. perseverenta ~i ralJd. In cazul arsurilor pe fata sau da:dl.~ sot Permanganat de Kalin.. apei 20°C.ceai. Alcool 70%.. in vezlca urinara.0 pozitie comodi in functie de localizarea arsurii.. de prefe!l:"int.Se desffi~oarli in conditii de asepsie perfectc. Rivanol sau aWi 8ubs'tan'ja indicata de medic. . R~vanotBetad]113. umezeala de pe suprafetele arse. uper os' .j a extravazsrii de' plasma~ SCi apHca. 4. Fastin Metiluracil. dupa. ulei de catina alba.6. "7. Trarnadel. Glucoza 5%) ser j v Pielea se badijoneaza ell sol. Victima se i. D~lcabolnavul se aHa til stare de ~.temperatura iniJ. arsura afecteaza ~i caine respiratorii. Tegumectete se spa~. i1lgrijirea bolnavilor cu combustii cere din partea II'ij Ingrijirea 0:- bolnavilor cu eombusrii asistcntei rnedieale multa pricepcre.menti.are. flziologic.atls. eafea.oc sau til iminenla acestei stari. Rivanol). urgen~a in d. devitalizate. De rap~d.egeratur~ acestea putand genera <0 nona stare de soc. lnarsurivaste bolnavul se ampleseaza ill cada en sol. Resturile de haine san alte corpuri straine patrunsc in pl~ga se ili1depirtea:zi en gdji. en sol. Bolnavul ars va fi inrcmat intrlU1. Patul va fi pregant de preferinfa cu cearsafuri sterile ~. inhalarea de vapori fierbinli. Cearsafurile sterile se vor lnlocum .

Stabilieea semnelor vietwi.ele e resuscjtsre se efectL1eazapani apart': d reapiratia spontana ~i res~aibilirea.i retanice .giunea. (dura) itl decubet dorsal.. se face resuscitarea 'cardiorespiratorie ."I .ina teta.tia _ in cavlrarea bucala a viet irnei ..emn uscat.ac~iilo.3.lllica.l spectrularg de acpu_ne (cefAZOI~ni~ ciprinol e1tlc. 5tiragj apasa pe l"lll.ea. In caz die necesitate. de tifon._ se adminis:rJ'eaz5 Anatox.fr011tala a vicnmei. Intreruperea actiunii curentului electric.~. san utilizarea sacului Ambu .Ruben ~. con~r.a~orul efectueaza 0 ~m1sp]ra~ieprofunda.i asajul m l_mdirect al cerdului.icular pe treimea infermoari a.alv. war ell degetul n ~i U arata'COl. victimei se acop eracu 0 boca tii.SIO!. in electroeu tare 1.ti de .a dreapdi +perpend ieular pe eea stanga.~gura £11 1 nas". ha:in5i rula ta.a. Mana :s.b~uml1i CU." a~ mainii drepte penseaza ]]atSl~l.- 2.suprafata rigldla.cunostintar) ~ . signrantlelm::.~ respiratia. 10.. 3. ..8" Administrarea remediilor analgezice sol. Cav itatea blLlcaHi a. . Analg:ina 50%-2mI si spasmolltlcelor: sot Pap.mgiseampiaseazaperpend.izatiiS 811m sectia ule chi rurgie sa u traumatologie. in deg. nusi de caucinc etc. . Se cenrroleaza penneabilitatea caUor respiratoni supericare. Degsjarea victimei din cAmpul electric.evr:. Sa dcscheie hainele ee stingberesc. Nospa 9" Transportarea bolnavilor in institulia curati. diace (ell durata de 2 ore pana la sosi rea ambulan~'ei~\ru transporterea victimei in hlstitllti~ c:urat~va). iar man. Baralgina san sol.editu_1i de gradul Il].~:gUlalagura". Victims este culcata pe 0. contraetiile cardiace. S.. = pulsul.n.5 ml ~i Sec antitetanlc 3000 u. se inlihl1iiproEe7~16 dentare daca exista Salvatorul se ~eazal ill genuncbi dlil dreapta victUne~.~ .e-azi antibmotice CnJ.Se efectueaza 8-10apasirw titmice. Profilaxia irlfec~ie. sternului.reaepa pupilei la Iu.va speci<1. Combeterea infectiei =se administm.. un cleste izolaa sau indepartarea lui en UD obiect rau CODduetor de electrieitate (ba.t§. Cu Inana.rcar- . basma (sau tara ele) .av'erina" . ma. caile respiratorii se indreapta..V +se administreaza I ~Ser antigangrenos. 0.manevra se repets de 2. tiitn·. san ~. Oft.). sub omoplatl se amplaseaza 0 M.~i cerebrala: . iar eXp]fa.c(ll.). 'intrenl'pitomlui.mina. i II. Asisten ~a de llrgen.

tratade ment.ati. irl'fectw. ~i cu diit fortele protectoare ale organismului sunt mai slabe ell. Sa ezamineze bolnav]] cuinfectie chiru:rgica1lt .. Ac:tua lita teatefllie~ Infectia chirurgicala 0 prezintfi afectiunile lnflamatorii Inal caror tratarnent se utilizeaza luterventii chlrurgicale. .3.a ohirurgicala.1 ". Tratamentul infectiei chirur134 .. ce actioneaza asupra organismuhri.1] profdaxic a infectiei chirurgicale. M. 0 parte considerabila de afectluni chirurgicale rezuUa diu interactlunee organisr!IlU]UL uman ~i a micmorganismelor.c'O.ansporti de urgen!ai. Capito. Ienjerie de operatle drenaje..:5. Cu d\t 1111I11. Sa demonstreze pregatirea trusei de instrumente pentru deschide-rea. artificiala . atf!Jt mai mare este probabiiifatea tmbolnavwrH si invers. Este solicitaUi brigada de reanimare. substante antiseptice.acuta si cmnkJ.aerobi.. seringt. lnfec~ia chsrurgica la esre una dintre cele mai ra6pajldit~ patologii in~alnife' de ehirnrg ~~asistentul medical de profil chirurgical.masajul extern el cordulni. la gura. infecrie ce rep'fe"zinta cea mai risp. A] doilea .. }E~ ..'apadirijati. Dintre factorii externi.terial intu:iUv:: Bolnavi. care pro'Voac. spirals.-' . 6.'l' sau ." : .3:rulde microbi ajunsi in organism este ItUlli mare.(1fl' ca:_pabil': 11~t-1. sisteme pcntru pcrftlz~e.. Unul ~ efectueaza respinl~ia. Sa aplicc bandsjul circular.ea priceperilor si deprinderilor practice noi §.1 Cdnd asistenta de urge'nta. chirurgi si asistenrii medieali de profil druinn:gicaL . ingrijire :. obiectc de ingrwjire . Se tr. Eltntu. ell a:t§t mal rntensa este virulenta lor.~ 1.raata de: dol' salvatori: I.wil. 4. Sa efectueze masuri de profilaxie a procesului supurativ In fazele precoce (faza de iufiltr.diUi patologie . Raportul respiratiilor ~i a manevrelor de masaj sunt 1.in iastitutia eurativa.gurA la nas".. 2. este a. 3. I' t Obiective 9'peratiornale· '" { .e) reteaua ell iod aplicarea p~iI~nitei dildurii uscate etc.. eelectiei purulente.. ace.i aplicarea celor stiute in pmfilaxia si tratamentul infectiei chirurgicale. 8i participe Laefectuarea ~nb!rvel1~i~lolr diagnosticare. 2.gul'a. fae parte ~imicroorganismele patogene.indHnita de Bolnavul se intulbearli ~ise trece la respfu. _. :5. Sa efectueze pansarea bolnavilor ell infeetie chirurgicala.lull XIV Infectia C'hiirurglcala ae'r'ob'G acutii si cro'nica " Obiec'tivij de refe'l'"ilJ~i:Insu§-ir. instrumente chirurgicale. material de pansament steril.

El poate cuprinde numaitesururile pe un sector delimitat (furuncul. gonoeo cilor" bacilului piocianic. eODtinutu~ locrarU praetlce Pentru examinarea bolnaviloreu infectie cb~ntrg. Edre.) durere . stangai . streptecccilor.. limfadenita ~nnici tromboza.1ie. Un asemenea proces cedeaza u~or 13: tratament. Pr. Eri'zipelu.COIIIjuratoare. 2) general. eritroche maresre VS. 1. eefalee iriJd~spoziUeg:enerali.or limfatici. hidrosadenita) sau se poate extinde asupra tesutu~Hor subiacenre ou o Intindere considerablls (abces.sa prmcipiile de tratarnent ale lnfectiel chirurgicale.functio-Iaesa.idin. frisoane. Tratamentel peste fl: I) censervator.in Odaticu urmi apar albumine ~i cmndd. bad~U~U'L etc.ehinu'gicali poate fi dedan§aita de direrit.a soot neafeotate.incipi.1edica~ trebuie sa cUmlQa. adesea IDlJlil1bil1iandu-se Intre ei. Evolutie moderata . Trata:meBtul COrD.local procesele inflamatorii cuprind un numlir mal mic de tesuturi. rinichilor.ICd extinderea rap. accelerarea pulsului. pneamocecilor.Hof C'lJ singe. sciderea poftew de lllaDcare. Munca de baza OOml5. indicatiilor medicului. Bvolutie vielenta . 4) tempretatura locw:. nu se CODstata J:imfagi.abces etc. este aplicat tratamentul complex. extinderea superficiale Reactia generala a organismulut la procesul snpurativ se deosebeste de reac~ia lui in septieemie prin fapml ca simptomele primei suut sterse sau dispar total tn deschiderea foearului purulent ~iscurgerea pueoiului din el. 0 Pammderea in tcsutnri a mieroorganismelor piogeni p:rovoaca. in echips cu medicul prhnac.iei . dit §i in condi~U de stationar.j Sf: nn sange numaruillui die. as~pln!J.cernie i'ihnan aproape neschimbare.).[' Ill.ij~ calor.. o astfel die clasificare este rnai mult conventionala. a bolnavilor si apliearea masurilor de profilaxie .eichirurgieale.servatol' Tratarnentul conservator este: edernelor. de regula si to reaetle geRerali a organismulei . Rolul personalului medical rnediu in tratamearul acestor bolnavi este foarte marc..chiru("gicale Asistentul l1. carbuucul.gicale ocup'a un lee important atal inllcondipi de ambulator.a.') rezistenta organismuhli. lar \€'Suturile inco:qjuritoam aproape c.ali la wnfec~ia supurativi up-are.. partea tesuturllor care se maoifesUi prin: 1)1 niperimie . microbi.ile de tra'tament a infec.H. flegmon). Procesul evolutiv peste decurge diferit.mu~este deseori neinsemnat.tumor.di. lntec~j. 3) complex. 3. prin aparitia trombezelor. Ea se Inanifec~i rmnridicarea temperatarii corpului.icaUi este impO!1ant sa se crmoasea manifestarile acestorpatologil de la orele de curs prezentate anterior. 2) chirurgical.c~a. obnup bilare. in statioaare mad exista secti ispeciale penrrn bolaavii ell b~fec~ie chirurgicala. 136 deoarece practic l. in timp ce in septi. mel1~inere3 lEI clldi~enlei.U~. vaselor sangvme. 2.. l:'ieae1ie 100ca~.a infectru.leo c:ocito:za II devierea apre ill formnlei leucocitare.~a in efectuarea s~d. 2) edem .Sllturilo. Procesul supurativ poate -fi caracterizat prin evo~u~iediferiti. rneaza doar zona procesului (carbuneul. constipatii.rubor.dolor. coli Reaetia organismuID1Jila paltnmderoa infec~iei este diferim :~ depinde de: a. impliearea in proces a vaselor $i gar. b) aprcvizionarea tesutur. micsorareaprocentului de hemoglobina ~. 5) lezarea functiei . se deregleaza functia fieatului $i a. ingrijmrea c ore eta.ngHoni'~.jlocal. se infla .I fefel reactia loc. dar cel mai des se datoreaza stafilocoeilor. 137' . ill saloane ~i respectarea regulilor aseptice.w.

Trstamen tl11.telor antltoxtee ca: . 2.ltJiliil.ri a licllide[ur. aatistafllococice .lamidclc: .Local se [tltireprind HO ~ir die mas uri generale ca: 1) repaos al regiunii afectate...a. macrolide: .st.chefotex.fiziohjgica. Se fsc transfuzii de singe s. unguent die levomicol. unguent Visnevskii. ~ sol.itRI:e R .p i3. Ale sistesnului cardiovascular.Reopoliglneina.. 4.i. . pirogenal.sulfadimetoxina.a"ea activitll!(ii . II. . c..biseptol. 139 .. AHmncntape variata.d) Amin.:m alcool. ciprinol.a antibiotice C'U speetru larg de actiunc dupa insim. G~uCQ. COluV. ~ doxiciel ini. ~ Refortan. globulinel ..Administararea p'-Fepara.ll1:lne. sol .se ludic.sulfsni. badijonari ell iod. Ren t ghernlotera. tin:idazoL 3. riflin.V~No"lnaliz. 4 . serurilor.ogl'icDzid.general l. amQxj'clHna.sol. 5. proceduri fizioterapeutice. I. benzi~pernh. lli. Administrarea.z.a5°.area florel ~~evaluarea sle. 2" Ale sistemului nerves.ina. 2) in faza de infiltrat se aplica: pr3~ni'~e c:ru. Admin~stran~a ill. .pentexil. Antibiot~cotc'. Masori['e curative se indica individual fiecarui bolnav in funcde de caracterul. antituxinelor. 3.anatoxinei. .n'elorvita'te 1.iei (Jr.lint. 2".. cefatrin. .e'(i furt. zinacef. Hartman . precam ~ide vars~a bomavului. localizarea faza de evolutie a procesulai. Reagher..cliilo. e) Cefa I osporin ele: . sulfat de magneziu. reteaua ell. cipecfloxatin.ii..ccfazolin. . oxaeiHna sodica.e .ildw"i uscarii. bog:a:tii m calorii :. prezenta complieatiilor ere.. . c} Gh:waantibioticilor ~ eritrmnicina.au a componentilor sangelui. b} Grupa tetfacidinei: .micrebilm-' pii)geRi 1. cefera.pia . Forsef.azi tare~ metro gil..oleandomicina. .4. .fJrca ill't.r. Administfa:rea preparatelor cefatoxi m. O:dglenota_repia. lazeroterapia.sulfadimizina. . cebect. cantititi ma. Haes.r orctl.'r~'tect(J'(lre {de' m'Ctl&i$":udr~i 1.ele: ncom~cini sulfat.tii ei sc indica urmatoarele aatlbiotice ca: . Prepararean dpar..Gelofuzin .sol.. a) Grupa IJenidUn€i: ampicilina ampiox. Vitaminote_mpia. amoxiclav. . meticilina.nsibiHta.. Transfnzii de sange 2. tetracic llna.{v:ica. vitl.monemicina.(l.i[ini..galiit~'1!uilli' I. 3.morFocid.Hemodez. iod.caD:5Imici11. Activarea jorle:lo. merton idazol.

141 . Se an Hdi.... Depitt~atordie plaga Farabef.w. atunci prin men se face irigarea pligHcll substante antiseptice ~i se intreduc In cavitatea supnrativa periodic autibiotiee. 12.a_cu 'lod 5%~ alcool iodonat. este wndicati narceza 1 w generals. sintemicina. D p se apHca imobilizarea cu atela gbipsata . Dup:a ce peretii caviti~H supuranve se acopera cu ~ ii. ce a declaasat pmeesut. ell sol.'ocaHzat e membre. un pansament de "protectie din 2-3 1I.. care sealea Ito. Pentru operatiile de scurta durata.luJitafir6Q. f~i de tifon. 2. Substanl~e anesietice: Novecaina de Oj5%~LidocSlina.. 2+2... solutiea enzimelor proteolitice (tripsin. mare importa.procesele supurstlve trebuietermi. Orice iu. Substante antiseptiee: aleool 70°" iodonat. cliiagerile de flbrin:a.cia posibilltate chirurgnlui sa evite complieatiile grave. himotripain. Material de pansament steril.i..ea_za pansamentul ell cleol.3. 15. .amplipuls. -../ 1~ . Trimecaina.ectie~r purulente f:. Se poate utillza apliearea sub forma de praf sau se pracHca narcoza innaveneasii sau analgezia loca~5. Tratamentul complex include toate metodele in functie de faza de evolutie a proeesului supurativ.-2. gimnastica medicala etc . 8. 9. A[..ga este introdus un tub de drenaj. irucsol. $. ~1) [ I~ ( "" ~ " t.lOl· Diferite proceduri flzioterapeutice ca: electro fO'F'ezi. 4. ~ 1.' : r: \. nucleaza). dar se apHca unguente: levomicol. 3.l operstie a bolnavilor supu~~anterior unui tratameat conservatorpoate fi in unele cazurimai ]ndelunga~a.pentru deschiI derea ool. I . Pentru . . infectie chi:rurg~(:aladupa 3. in deschjderea colectlei de puroi.5'%. O.. Ale metabolismului etc.. 16.ci sot hipertonica si sot de antibiotice euzime... Pregiitireapen:rtl.~ Sonda canelata sau butOWla~a.e scurgere apurom ui.~. pnn ap 1· icareadrenajului rational al pUigii ~.nta. a IPlagii ell sub- cOiu/ilii/of' Ide: r:eg. v. functie de caracterul florei.( incizii) stante anriseptice . etc.esuturile mosrte..operai.L 2. tGn:~carungueate ... 1. apia ()x~genata 3°A. Se introduce drenul (sau tumnda) cu sot hiperchiru rgiea~a. atunei este aplicat tratamentul chirutgical. 9.. emplastru..iru.apii.ta. . care d. intervenpa 4..:. j". f(_- Pregatirca trusei de instrumente (\. w~uLor.. sei'nUltu[. Plaga se USHeR ell 0 eompresa s'termi din [~fon I bigroscopic .. Se fix. Pense hemestatice 4-6. Pense chirurgicalc-Z . o analgezie coreet aleasa ~ibine efectuaH:t. de novocaine de 0 250/0 san 0 . sca procesul supuratlv e ~. 0.enerare a l'e~:'l..~ia di rectiei ineiziei. 6. Levosin.. In procesele supurative acute preg:atirea bolnavului pentru operatic este de scurta durata. 4. AIm pl[egite~te necesarul pentru deschiderea eolectiei purulente. Levomicol.tervell. D'cp.iirigarea IcontinuEi sau period~ci.3. .amator nu se supune eelui eonservator.atabelnavului. tndicatiile interventiilor ehlturgicale sunt determinate de pericelul pe care-l prezi. drenele l1i nu se I!lla~ . Drenaje. Raci-d. metiluracil.iechirurg. Se dezinfecteaza plaga cu sol deapd oxigle!tilati bolnavilor cu 3%..rnzQlvi .ndi procesele supurative pentru v~.igH de la periferie spre ptag. apoi cu furacillna . Th.. foarfece .~~.supurativ 1..artii.Se badljoaeazamerginile p~.ical~ In.c organelor parenehimatoase.JJ'.'r '·1· . 'S~rin~~ell ac~ pentru anestezie-Z.tor de plaga ell dinti-2. Dadi'in pla...".r:i.ch. solutie hipertonica . eomprese. 'Pansarea 2. rgieal Daca tratamentnl procesului WltH. lipici. Comtang.e ~Ullga de dura. .. nata pnn crearea corn. UrIJ strat granular. Tratam entul.curentii diadinamici. 8. Bistnriu. d" '"" d "'('i .O. betadin. 6. hidrofile Levon_j~:col~ Levoain. 1. indiferent de local izareaed • . " \ i&"( ~Q.0 are alegerea diilo[' de acces operator .t'l. furacilina 14. Pense aaatomice-a .

materialele necesare pentru perfuzie intravenoasii si sa partieipe Ia acest proces. degrnin. . ceea ce pn. 8. Arderea materialnlui de pansament.ci. 7. d)~. ins! infectia a.at" decat de tratar. Oe aceea eadrele d mcdicnle ell studii medii trebuie sa recunoasea semnele precoce ale acestor infectii grave.epti. Dezinfectarea lenjeriei de pat ~i de corp a.efel"iElti: Sa se constientizeze necesitatea masurilor de profilaxie ~. ~ ObiecUve . r Evaluarea ill Wtu.. saidex.~ chirurgicale. 8.esutufi in care au patrons resturi de 1mbridiminte S(l1. soluti i.o!ul.on:ale } ill.Sa p.t j . Acesre infectii sun! mai lIJ~:or e preintampin. apa oxigenata 6%~betadln. mai ales in c8Z1!l1 traumatismelor grave.naeroba este extrem de perrucu~()a:siisi aproape intotderuuna are un sfif~it Ietal.mare o probabllitate de infectare cu gerrneni anaerobi.P'rotila.fectan~e noi ca. instrumente cbirurgieale: trusa pentru traheostomie si trusapentru intebare. 4.ii. atele Kramer" fe~mde tifon. send antitetanic ~. 2. 11. ~il1lravenoase.. la domiciliu.efccmeZie un ~ir de misur~ dle profilaxie a infectiei clrirurgicale. Sa aplice bandaje .ament special ~.xia i.tea.' va fl c'np'ab. Limiterea vizitelor in sectiile de chirurgie s. Tratamentnl corect fii precoce al diferitelor procese supurative.: I J>'7~ I A. foi de supraveghere dina. foi de indicatli. tem.i chirurgieale septi. Soa pregateasci trusa pentru traheostomie. Sa.' -: 't.:z~ntii.oiperati. murdil'ite cu pitl"tant.regatessca.].tr'eprinrli 11lismi urgente de profllaxieale acestora. agricol. insotite de distrugeri tisulare vaste.p.i importanta rcs.mic. Bfeetuarea stricti a regtslilor asepstei in seetiile de chirurgie.niec:tiei chtrurgtcale Asistentul medical trebuie sa. 4. I:. S. Pe timp de pace gangrena gazm~s.gical& anae'roba Obiedive de r. lor 10.rutioaS3. 3. Hoz:o. Sa efectueze Lnjectii intradennsle.. Tratamenml dinhetndui zaharat si a.ej 4 Or ~ . t 6.gi~.ne~t. .apregjrteasdi materialele necesarepentru prelucrarea primarichirurgicala a pU.a apliceatele de imobilizare pe membre. antiseptice. 9. Acordarea asistentei de urg@nta corecte in diferite Ieziuni \}i transportarea accidentatului ln lnstitutia curativs.iantigangrenos. d'oar in. CapU'.a a bolnavalni. . septabic.e far..c:tualita. :1 nfectia. ~ i 5. remedii medicamentease.pecUirb regimului antiepidemic al bolnavlior cu infectie anaeroba. Utilizarea substantelor dezin. oxid de etilen pentru dezinfeetia ru nstri mente 10[". 7. de transport.ce.rull imbracarea lllaDUe ~. 5.w si in. Sa aplice pausamente bclnavilor cu plag~ sept ice.eu fEl~a de ti fC)1~pe membre. actioneze prompt ~. obiectelor de 11lgrijire. a plagilor msotite de distrugeri mari de l.'comentcze profilaxia retanosului antraxuhil §i gangrenei gazoas " " Elervn. S. I t4. sa. Mel1~ine[ea n~gimuhd sanitaro-igienic satisflicitor in sectiile de chirurgie septica. Luptacu traumatismul industria1. Pansarea bolnavilor in echip. bolnavllor cu afectiuni septice. I. 3. intramuscnlafe.jodepiron. v 2.accidentele rutiere. traumatismul agrieol ~i habitual.~. . p1aruaut au un rol 142 . secusept-forte. Material intuitiv:' fise de observare.£'ormin.a :se intal. XV clhi:rur. utilizat de bolnavii cu afeciiun. 6. altor afectmuni endocrine if!! care se declanseaza procesele supurative.

.ejg~zoa.ei include: lnlocuirea 1. Cefalee marcats. re~p~~tate ~E. ~. cC_hifill-"l"gicaUi neca1ita~iva san intama.90/(1 ..antigangn~~no8 pclivelent.Ser .ta a pWagii.Solupi anbseptice': api o~genaM 3 %1' aleool etilic 70%.ate~te in sala de paasamente: . Fracturi deschise. ) At:e~a.' gazoasa trebuie si Iftie_iwlat de 1i.epsJo€. lJt5 . rna .. de foe.[i. Minu~i.lI"3.isolupede detergentO. r f~ II I_ I lll..aogre n.epi5:tarea Sh1ilp'tO. 5c.de aceea bomavu. pe.chii de lemn. Ptaga ell aspect mo. ~. L1iglhe:au eu ap.xia giangreuei :gazoas:~•. in acest caz. Simpromul ··crepita~iei·\ e se d.e. Frisoane.gii foerte precoee ~[ ..aj Prolilaxi31.apa. C lJuzeb'! g.Douavsse . preeum ~.conta. germeni care declaIil~e&za g.i .. Bolnavul declara ca-l strange pansamentulsl cere insistent sa-i fie largita fasa sau sa i Sf' ~cb~mbe pansarnenful.a SIB. . Prelucrarea prim. pandi C'U aspect de~'harti~' petebrune (cu - MU$ama.at. Pligi contuze (anfractuoase). ICU.."de came fia:[tat~.a~ asistenta tnedicala p.ep~s:teazala preluarea segmentului c lezat.. cu gangrene.id.Pielea lntimlsa lucieasa.hije.tmmne(pamint. O ..glUiOS masurHede M. 111' ('.'important in d.iale tetanosului. Durerm cu caracter de distellsie in plaga._ie~Amnci cind are loc spitalizarea unui bo]nav cu gangrena ..ncspeeifi. ce nu se sup:rinm nici dupi administrarea de stupefiante. • Ser fiziologle (sot NaCl 0.oog.eia: se VOI[' evacua toate eerpurile s.400 ml.eviabiie (mortific.logie Se. La in~iturarea 'panS:lUDtm. 'Ioaleta chirur-gicali a p. ceariafuri).e .rt~fic. Gangrena gazoasa a antebr8lfufui (forms' edems'toasa. resturi vestimentare etc.a. de hemostaza.• &_ ..tu. . Ii ~ •• . r Simptolllato.8e:. 3. Material steril de pansament.oxige:nadt6% ~. . ':if.• inofensivi.p~ntru a DU suprainfecta 0 plaga simpli.gio&a.ate). k-ebuie ~ r t ' • ale gangrene! se realizeaza in doua sensuri: Gangrene gazoasa a .lui Sf :relevi: Simptomul "ligaturii" (se obs. iodonat ID /~. Pense.Tavru~as~e:(ili.. o eadml prolilaxj'ei i :Jl'elJl • denton.desehiderea "buzunarelor' desire.a.~rigarea dln abunden~i a pUi. Bdemul aceenmat a~ segmentulul lezat ce progteseaza rap. Comtang. 'v Foarfece. Ai . f . MasurUe de profllexie \ P'rolila.gb~.genati 30/0.rsQnalu'rnmedical trebuie a.l dezinfec:. .). Respectarea regulilor de imobiHzan~ provizorle sau eurativs.a. .~5% (penttu coleetarea ~i dezinfectarea matenalelor ~~instrumentelor folosite].riguroasa in cadrul c~h'.cenusii). 144 .ps.xa S3:lJ intr-rm salen separat.femurului (forma /ocalizat. DepirUitoa:n~ de pl~g~L Pense hemostadce (Bwlro~ i'l1lco'Voia:ti. . 2. 'I[.a~.cu.gH CUi apa ox'i.janume a timpuiui de ~ mentinere a garonlni S911J lni eli! alta metoda.r\l'. Carupl steril (scutece. urmele marginilor f~iti pe piele].tu¢lQ( precoce ale gangrene! gazoase. c·'Moskif').a~grella gazoasa.nneie precocf ale gangrenei gazoase sum: Insomnia C"simptomui liUoPtH nedormite"). PUigm prin arma. masuri specials de Boala este . Respectarea regulilor de:hemostazi pJ:"Qivi~or~. Trei ~o$ri de mussma (pentru medic ~i ajutoan::le: ~ui) ..aUi.u-gen1ide ceilaJti bolnavi inrr-o bo.gazo. 8JC VO'l' extrage toate ~esuturi~e n.

antioedematiens fii antiseptieum) dlizohr. Oatibicari ~ciobani. 3) 5 ml. Bo~~ilaste prezenrata de fenomene locale ~i geaerale. ~ I~atearespiratone . 14'7' ~rncazul insuficientei renale. AIl'fI'.yeziculi cu lichid sero .~ if .tre medic san asistenta medlcala i:nsa in prezeata medw. htdwfe~re~:tde c:uea de infeetare. etc.v~ .?.ap.and edemul progreseazs arnputarea membrului..i pnls r. frisoane. care a pregatit serul.~~'")-.pustula maligna) AllItJraxul.a (de node §i dennmirea populari de ububi-neagra ~jI).com:rma ~w moarte. . Cl. Cade de mfectare sunt: ealea tegumentara .'iulboiniviri cu aspect de pneumonic. . ele pot da complicatii cu septicemia earb~lnoasa . este iudieata (ca. Peste ]~2 zile apare 0 pata. '1 "Nota. septieum).m..000 11.5 ml. pe zi intramuscular ~i administrarea de metronidaaol. Tratameatul specific consUi in seroterapie antigangrenoasa.. sporulat.curativi. Se InscsieInfeaia de observatie a bolnavului: • dureri in membre.id. . Vezlcul~ fiesparge. rezistent p'ana la temperatnri de ] 20~C: Sunele de infectare sunt cadavrele animatle[or mearte de antrax.pustnla e ma!]]gna ce apare in locu~I.a speeifica are drept scop administrarea unci dare profilactice de ser polivalent anrigangrenos ilm. (cite U) O():OU CL perfrigens. Tratament chiruBrgical ~rn 2. ~ !!lena".. ce C(HlUne 30000 u. .al~ste obligata sa. Solu'~ia ob~inuta se utHizeazi pe.-s.Gneral Q'espeeUit: trebuie si fie simnltan si 'CQ[JJsta m: echilibrarea hidroelectroH'tica..zen~a edicul Ut): m " 1)0.este 0 ooaUi' infectioasa frecvent i'ntilnjta Ia om ~i animate produ.sasguinelent sau purulent. moonJu{ata de un inel de vczieule si un edem conslderabil nedureros. :a_~.. eefalee. care 24-48 de ore dcZ'Voiti 0.sa de baeilul cbbuno.tea~~ea ~. e.2) 2 ml.).5% (0. . ~ scaderea tensiunii arteriale: limhil saburala.einstituit c.150. a:poiapar. f' Tratamentul'curatl'V trebuie s:a fi..(i. calea d igestiva . Se adminisereaza serul polivalent 81ntigangre. colaps. Be dizolva in solutio de novocaina 0.e~e~. se ~lsoc~aza oxigenoterapia hiperbara.25%. (eate 50 000 u..~1 meningoencefalua purulenta ~i hemeragiea.~ hnholni. rosie . de temperatura corpLll~ Serul se administreaza lent.at mai rapid si energic. In cazuri grave. vome.J. . .'rotil".carbunele cutanat sau pustlUJ]amalign. sange. cu picatudi de cj.rbunelre .~and proba I~sen~ubdlt:ate: e:s~~OZlt. . Leeal . .modul de administrare. E~ presupune: \ 1. hemudinamica metabolicapria perfuaii de solutio glucoza 5-IO'%~ Ringber-Lokk.ni:ni umana.. .vrreprofes1onali. mdcelari).: Arunci .tameliltJ1!l~ g. °C: .canti tatea fi . ~.. care poate fi: . 146 . Tr9.e:o erozhme de culoare gidbuie sam rosietica. dar po:a..ci tbunele intestine l. Un rolimportant 1n profilaxla nespecifica iI ate ~i administrarea bacteriofagulni anaerob.nespecifie.vUlU~l seintrodaee ser antigangreues ddua:t pen tru pro ba (J'np:r-e.~~leze : pvoba~. sJ]ibi e iune..9JXuJ rapid. 111sa este putin eficienta. I · _ l .cul'Ui~·fite de· administrarea serulci. . care . inoculare mad freevent pemaini. antebrat.bolna. ~nstitutia . oHgurie" Bolnavul netratat intra in faza de septicemie: anribicterapia intravenos: {~ll penicilin:li 20 000 000 u. Fen~mene generale .~/~. e.. picitur. perfrigens. d 'fata.specific si \ I .bolnavl!ll prezinta: _. febri ce se ridic:a Ia 40=4 .pruriginoasa.asist~nta"'t~ed!~c. diaree.eVln~~~de' nea~T.gat etc. ~e~ibU~tab.ntIu anestezia locals in timpul toaletei chirurgicale a pUlgii" infiltrandu-o in tesuturru]e din jarul pliigii. se va efeetua epurarea extrarenala.nos prilll perfuzie intravenoass . Tratament general. albuf. oedematiens Cl.i _ represinta aproximativ 98% din lmbclnavlri.at U'll400 ml solutio fiziologica.

j gata peatru utilizare. itnmvnare minima" ferit de excitantii exteriori .a fie st.~i trecerea Ia respiratia dirijata. boneta.lin functie de gravitate. care suspectalD. M 81.~i utilajul dip salon este S.. ore in. materialul de pansament utilizat este colectat in coetainere speciale pentru dezinfectare in . Transpira:~H abundente. intubarea bolaavului .ina 2..a\v~~ui.generaljzata masiicatorJ derermJna triSfflllS§i ". Convulsii ale musculaturii mimiee . droperidol sau Diazepam. . Intensifiearea durerilor ~i t!paritia fibrUa:'~ijlor musculare in..erili~.chemata de urgenta brigada de reanimare pentru: . 3. respeetand regimul antiepidemic al bolnavilor en infectieanaeroba.oBahlll~. General .lpi care este inclwia lampa. ammnaz.aUt 148 . I\tanif.~. de cuart. 25%. fenobarbital.i.dogenia este favorizata. EUop:. de la 20 000 000 u. ser antilearbunm. dl. asternut comod. 4. G in doze. i Diagnostieul precoce al tetanosulai este problema-eheie a pronos.-aBut sa. 6.ndu . in salron are aeces dear p.estarUe . halat. precoce sunt: I.se vor aplics pansamente sterile. eehipament special. 7.pec.arta tirmp de 2 ore in so'bJ1ie de 2% de soda.intravenos..(j0- 100 m tJ24 ore in pustula :rnalign:a.5%~iar mai apoi este ars.m tarziu apare centractura. se voradmioistra: :pernidlini. la 40°. plaga. F ebra pina.ticldui favorabilal bolnavufui. inca~~iminte (ciarapi de smmbi) ~ort demusama care mai apoi este dezinfectat en api.callcinati. Personalu] imbrac.cSirelle" lin"opistotenus' (pozit~e sprijin. Veseila este fi. masca. Proflla" .erg. Exeluderea excitantilor externi Oumina~ aer. Bste asezat pe pat ell saltea antidecubit sau gonflabila.apiamdgella.U poate deschide gura).tetano8ul.5%. 'tutunului" etc.eUoiee. Administrarea remediilor anticonvulsive: sol.t€ de bolnav. 2.se de pat numai CIlJJ medieameutelor anticonvulsive.i.ia CODsta in:: vacc narea preventi vi a. .luarea masurilor de protectie a muncii in industria carl1i~j de prelnorare a blinurilor. sardonic" ii muschilor masticator! -u'~rism.medical ce ingrije. 'l'ebnicile de iDgrijin~c se efeoc:meazi numai dupi administrarea OORft:tl'ctJa mUI. sol. Dupa extemarea bobl. clorelhtdrat in clizme.administrarea miorehlx3n~<Hor(ditUina) ~i .MgSO .aVTulu~.r eeafa ~i cil. Diazepam S81U sot Sulfal de magneziu parenteral. in eaz de neeesi tate" se efectueaza traheoetomia. Trusa pentru traheoatomie trebuie s. Lenieria este ~flartain sodi calcinata Ide 21}(~ timp die doui ore..m. (CapitoluJ': Pel101ad~ in terve'n1iei C:hirurgicalre) Bolnavul cu tetanos este intrenlat iill sectia de terapie intensivii 1(31 spitalului de boli infecti. ()rJt~gefliata 6%. zgomote).f). Instnanentele utilimte soot scufundate pentru dOll. .a$temutul . 3.a.'riiSld..Iaainte de transportare se administreazaremedii anticonvulsive: sol. pe zi jntramnscular .ase): EsIOO izolat in sa ion separat CU. absolut.zmfectWlt.41 °C.te)"boi:navul."t (boblavul D. de actiunea neurotoxica a toxinei eliminate de Clostridia tetanica. eentainere speeiale ill acela~i de. Es'te' .antibieterapia ell penieilina G [este tratamentul de e1ectie).. dSI'6gtiri de deglutitie. Dupa pansarea boln.ti de 6% ~i sclutie de detergent de O. Disfagie. minu~. 4.. Repacs flz~c ~i psl'Mil'.UprUS clegamrH i'ntr~rO camera s. animalclor. w . Local .5.rdotlic" de arc saw de puw. 2. Tratamentul este local ~i general. . .·. Masa pentru pansamente este dezinfectatacu aceeasi solutie.chilor . tn salon se farce I01!Jra:~-en:ie cu 0 carpi tJmedl de 2-3 oripe zi. masurile de urgenta sunt: m. in cazul io. Hipertonus ~j rjgid~'tate l1luscu~ara.

fh-tWtJ q fj.. 0.anafHacutc grav. 4.( / r .a. Na§~er~la.~ '0 '6.:·su~il.~ . ~ Ac:e:a5ta vaccinaee :activ~. yt.peste m 6" ani ell anatexina pu. 4.peste 1] ani.. .O.am]!cbBozi~:~:i:nvalid~'~ate.r. _ .ou:wnizal'ednt belnavii cu: I'_" .. r. f..Ji C'('I}t~'lJil.agamec..H:.~ ocu.ruti~etaml~lCa. formeler de tube:rcu~oza .~..:a~~§.lnultimii a~...m.n.rns-au i'ntetit cazurileacestei mahtdH printreperseenele de va.matogena. HI.twmp' intr-o unitate (medica~i) saDUari speclaJizata.a.tuiUv:fise de observatji~ foide ina icatii. 5" ":'l.ta$~re a profilaxiei tetanosuluj' > gruperile de rise Ice n(. r .•~ 0 .. -... I.ul va.ta apopalatiei.~m~tll peste 30 de min. de catre ~ if 1/ --_.. . provocata de bacn1iJ~ Koch :. Ipv. Sa parHlcipe le realizarea interventiilor.le revine cadrelor medicale in promovares modnlui sitlii. eleseuri radiografice. se 'efecmeaza numai eelor ce nu au fost vaecinati anterior._31.e.millistreaza.~.t.sti senUa. fta.u... atele Kramer iastrumeate chirurgic ale ~fe~i .~dica:nll.z~n~a un rol semniflcativ atat pentru diagnostie ..cGI cr10nlca 'ell ser antitetanic.·..Jii metedat'Bezredko". i Ifl . tuhercu~nzi osteroal1~!culari1".: . gr.atos de Yia.O~u[. . a.orbjdJ~a~n.11. Se admnnlstreazii O.(A.a .. rez\ID.3!. dintre cele m.tffJ~Jf ! 1.e 3 e.. 5. Se g.. cro.ministri rll. du. . a deua . eu anetoxina tetanica.dQza _ 300.s~reaza dupa metoda Beeredko.l .j.fmunizarea activi.a. SeIlvreaza jl~ 2 fi. .31!. :Materlal .J. ser dU[!!.elerinti: insu~irel manudfestir~lor cHf~icep'recoce.s'Pita~u~. L Se adnltn~8trle~aza. deoareee poate . is'S administreaza seranH~etank ~00 000 .Recunoasterea semneloc eliniee precoce aleaeestei boh..t ... domicillu Se ad. ~i~)eIIku a trietite bolnavul ia. I 2.bfj. tratamentuleficaee a:l aeesteia va duee Ia descresterea m. Sa se familiarizeze .: ·1 "'" GJ'--4rvt!:"rl' .Uprobleme m de situatle..de. o Tehnica .veghe.g.el CI "": 'Iubereuloza 'Ilst..tIDl al O R..ad....ell~Oase~ icrotabele..T.P. d. .rifica. .f. de. 2..50 infectie sp:e(. o bnpo:l'tmnta primordialii.eusiervkitl1 de f1liziatd{. .'u. lnistre~~. patra .n lactic ~j' a tetanosului .~.. 2.aBa. alecarei conseeinje de sunt extrem de grave .. l ml de ser dilnat intradermal ~ru se citeste 0. limned ii 1'n.e~a.·.!5=2 ani. 8. interventi] specifiee in tubercnloza os:teroart]cu~ar~_/ L' Obietthl.aza . .. artrozo-setrlta etc . cu./ '-' /' Obieetive de . Prima revaccinate se face peste 1.·S.fi C.anatoxjDi ar. intramusct .amci ocazionala. .l1aUtatea teo:. .. 1 I ~ eadrele medicate cu ~:rmdlrui medii pn'..e de<profiAax.5 ml la copii ~i lml la adulti de anatox~llat. M..esteprofilax il ~iOclI]Jlui. pisici)...._. _.cam..loesita~.e op.'fE~PER . .J Conform ordinului nr. .~fitCi secundara. H.11.r..t.o~trucare.a: chirurgicalaspecifi. metodelor ceatemporaee de d:lag:n.u~i{.tari este una.=--J t:[) l.1n[e_rvent~i chirurgicale I pe rect ~:~ Intestinal gros. flse (.~ hiperemie ~i edem acut.·r) _ Aet. . ape :. 8. 1. 0 Capilolu:IXV'1 "j r Proiiiaxia tetano'sului.). Leziuni termice: ocnnbustH de gradnl Il. Copiii diela vars~ade trei lunicu vsceina Dl.•'..atrie.alt~ eu 'seru] concenrrat. .·:~_~le&Celilltl./ev. sp.ti.~-.aturi de animale (caj!!1lru. (fccarul primal' 'fiindl loealizat in plu:rnani).M~y..t 1:100.A. Iipsesc semnele de stare alergica. ~i ads~rbi~~ .rLOJ ) iI "1 s: ~ ~# '! ~tt G f- s:.r. i. 737 a~Min~sb~1"IU1~u~ crOhn~ SaoatH. Dac.6 . ce .a'.hn}~a feac~H alergicegrave.' ~. . se introduce ~oata.. IV.erat~4!rI'nal~ _) E.3 vaccine leu intervale de 30-45: zile NM1itve ele. ti fen.~o:zeJ~: / " S ~ . etc. G"f. Tuberculoza o:sternarticula:rii este 0 1151 .. :Sa examineze bolnavi en tubereuloza osteoartieulara.). ~'I~tP.'::' ( ~nu~zare~ pasrva ~o~sta I'll ~dml'~mtr~'a a 3000 de:ser antne~aUlC.ent ~:ruprofilffi{~e1' recum p . b )imobiHzare.CC.0 U.Degeraturi.ta. a) panaarea bol!L't3:vrulor.~~.~_o~'~~i ~~~ ~ '.5 000 U. fF~·f)2 _~.:nic~~ ~~ ·~~. privire la.. carbuneul.tratam..peste 6 ani.F' starea bolnavuhii timp de 0 or. 11. ulasuri-le de Tlnbuna. . CU. i ~. In toate eazurile se aJdmilnis:treaza .ii..aparate ghipsate.~l1..entu~ SiPfCU1iC.a:~ senoase arec~ a. ·1· 3. Orice fem dep~.1.~ '-rr:ahnn.t1u. '-"Imunizarea actlvi phu1iea. IU" IV si 3.Pulmonm:i. Depistarea preeoee a.eromtic:u. la care evalueaza sub masea de radiculita.in se dispande~te din foeaml primar pe ca Ie he. I'nfec. Seru~ anntetamc se adlJuru..o~e:una. S(.f.chiar ." iapHce~a. Procese supurative Ioeale (fiU"UDCUm.l··. 1fl.!. vulp'~.etl~z~.ctuf~ diJescttliSlt. ('Icy r ii2£. cu:.]ll1tmizar. dar.. 1. Da:di bpsescmodincirUe locale .~!3 at tubeIcu. ( .a. " VAT) iJdl~~_----:-~' ? ~ff ~ tti.n". lml de ser nediluat sIc.eapasivi .. Av()durm empirice. . a treia .

i I' Se evid.ei mberculoase .. examenul radio grafle. Be va efedua . 1.ona a coloanei vertebrale.e: Anamneza (acuzele bolnavelui sau comunicarlle p.alt b) coloan. Tinuta bolnavnlui.apetenla. ~) surmenajul fizic.au rigidiMtir v. pi erderea ponderals: transplratiile nocturne abundente: temperatura subfebdHi. Acuz:ele le cnmnnica insal'ji bolnavul sau n~ le connmica p'a. \~ iD. palparea. os~eoartiCllllafe 152. Relieflld articulatiilor. 8) a. - 6. determinarea amplitudmii.examiDan~.ativa a lungimii membrelor inferioare. Cutiei toraeiee.Mersul.rbu.. Anamneza bolnavulu. 5. qarncteful respiratiei.rin. B.irin.entiaza semnele precoce .pe.ti ~()if). ~.luw sau ~ocaliza:le intr-o anumita z.a compara:Uva a: 1. 2. - . dureri in timpul mersu. morbul Pott) ~ 40%. 2 .$cid~'m:active §i pasive in articulatii.9 vel1e. Pozitia vicieasa a corpului saumembreler lnferioare._ I_ d'e verificarea mobilifatii s. 2.bm'ij rigi'dlJ' . Se va atrage atentia la: 1. 4.u Cea mai frecventa lecalizare a tubereulczei srticulare este: L Spondilita tuberculoasa (osteoartrita tllbercu~oasi a coloanei vertebrate.spI9\d norm. .. Dezvoltarea stratului muscular..c pentru mo. In mW. percutia .ertebffJte. Aspecml tegumentelor boluavnle].azintl'hli.i~diri artieulatie. dural!. sau la nivelul articulatiei afectate. .ctand regulile eticii ~Edeontoleglei medicale.'.. Bolnavul va fi examinat dezb:raca:t~ res.t~t:i$tj.au:si modalitaeea de ~¥olupe' a iniecti.fJ'spett cara().W anscultatia.e bolil: tnse de tunga.al. lD./ Pott Modalitatea Ine'lud. 3. masurarea compar.20%. inspectia.. exameaul de lab orator. 153 .th~rudele. Osteoartrita tnlbefculoasi eoxofemurala (coxita tubercu~oa8i). Zonele de :fix.

F~uc~uenta. (care sti in picioare) .de adductie. Pozitie vicioasa a membruhii afectat in coxita . In phulI!froDltal: . a lURgi~ mU .distant3:..coco. Existi citeva proeedee: Pereutia se ex~cuti prirn:m lovire u~oara B\ celoanei vertebrale cu varful degetelor. Trebuie efectuata m~. CU. Tebui. cu rebordul mainii san cu ciocanasul .3. I " 16.: La inspeetie se P' oate evidentia: I. anchiilloza articulara sau 5·.anito. Pepartea afecta:tii ..~la nivelul vertebre lor bolnave. in articulatii se efecmeaza miscari: l.ecifici a . loc aHzati la vertebrele afeetete. durere vie laatulut lim_fatic respeeti v: . #0.ipe'alza ganglionii limfatici de-a lungul Tehniea e(ectuirii. Acest fapt ne vorbeste despre Simptomul AlexamlrDv poz~tirv'. Axilari. Se pa. Derenninarea YO~UtnU ~11Jl:i celu- [lo-adipos de pe partea an:~edoari a. Scurtarea membrului afectat.arativ3. atentie cu ma. DeformareIn forma de gheb (. de flexie ~i .mu~cm~or pamvertebrali "Simptomul haturffi~orn in sp ondilita tuberculoasli . 3. se aprecicwzi durerea. (o. Defbemarea articulatiilor. mi§carilor in art~cu~81lH .se declal1~eaza dure'0 Sim'ptom. Membrelor inferioare.tsutullili 1 Se controleaza mi$c:iri~e artienlare din ambele paTti.lI:1. re vie 13..in acest mod..tea sp. coapselor este strinsi in cuta din embele paqm concomitent.. Paliditatea tegnrneateler.~. localizata Ia nivelul venebrelor bolnave.ca'[. - La palpare se ccnstata: EI astici tatea.~i schimbebmsc pozitia de pe .Un a!lt procedeu specific este: bolnavului ise .cawe pe V'arful degetelor . Cut 1:- . sau gonita teberculoasa.C'utafolrmata a pielii ~i :at.ov Pe Jingi atrofia 1'nuscu~adi.i) in spondilita tuberculcasa.§cirl bU\nde. :2.Alexandr.deabductiesi . preeum ~i edemul extremitatii afectate. Seva efeetua JnisUJrarea co. 80 declanseaza ~iun proces sclerozent al pielli.i diamelrului membreler inferioare. Conaistenta.ca efecblir~t.Cervicali.cu stratul de \'eS1Jlt Ingbjnali.. 4. Atrofie IDUs.WIllHe calde.pro[ pune sa-. este mai groasi dlecat pe partea s. ~ ru amplitudinii celulo-adipos subcutanat. 2. .de.cula:ra. . Sa apasa puternic pe capul san pe umerii bolna'Vtdui.plan sagUal:. extensie. Rig]dit'a.a. Contracture.se declanseaza 0.asa.Pielee. .wt(J..

. cO'l1ls:ti 1'0: Imobilizarea io aparet ghipsat pelviopedies - 3. o .i. Canamieina. SCi obtine omasa cazoasa.. abcesnlui {ell traiect indir-ect}. ll1Iam\ propl'i. ." rufam.. 156 'i n.de rota tie. asistenta medicala cu: 157 .talte~cu mli!. grefon osos tibial sau costal).con':~11la. cantitate 0 de proteiae.-zis. .Btambutol.repa. Pentru.DJtu~general Ca la orice bolnav de tubercu~oza~se recomandii: .1.:radia. ci se vindeca fira urme.u. .cesele reel" tuh.. Bolnavul nu mal. '8 eapeleaza ..Izoniaczidi.. Diag:lI1osticu ~ .IIDce-sului :1 remediilor antituberculoase.us. cbirurgical este indieat ln cazul osteoartritelor tubereuloase avsnsate.de supinape (pa~mar. •I " ~t~/ Ingrijirea bolnavilor en tUbCliCUlozi osteoarticulara 0/ este dificila din c:a. ProJJele tuberCldinice .Tubotin de.as. Se poate g. Exame:nete Idela'bol.i!Jzar imobilizirH indeloogate ia put Stteptomicina.]I.!H en raze ultravlolete.c.icare sa ..sobilti iantitu bereulcese dize! v3:'be printr-nn cateter de polietilena intrcdus in .gical. Interventia cbirurgicali . In jund axului lungitudillaJ: . Tratanu?. T:ratamentullocal este: .p'ieiIl3 1D solufii de N oY'ocaina etc ..u:-Q.Ii "abcese:tor reci''': Se trB:tleaia. ~ Chimr.eresterea numarului de limfocite.~atOI"ra:Uipu1~De modifiear]. Examenul radiologic.xofem. .ntibiot.sunt po-zitive.. de: catn.or. _ PU11Icpa. :Femoouh!i bereulg'stafiee: ._ cura de. osteeartrita tuberculoasa co.~. con sm in: ~ Aspirarea maselor cazoase. Injectarea ~ortaJain. 1.erculoas. I co.. a care nu sunt speciflcemnnai tuberculezei.3 ·ard).. .i)~i -. a genunchiului (durata procesului reparator dureaza > 2 ani' . .Ortopedlc... cavitatea .canahd fism~ui. ooUomarina) ~i . ~ cora de repaus la mare (cum. aer la dea] inlpiduri t.i .llndi $1.ingrij irea trebuie ·ticu.consUi in flxarea CC~ lor doni ease (sal 'veEteibl1le afec. 1I'atame:ntul este complex: . Semnele radiologice caracteristiee apar peste 31-6 hini ~i snnt prezentate de: seetoare de distructii oscase« estecporoza ~i seehele oscase.J _ 'local. leucocitoza ll~orcrescuta.de: pronatie. alimentetie l'ationa.@ tratanumtul °1' .eHtuJ ~ocal pri n injj. Imobilizaree intr-un pat ghipsat sau in corset ghi:psat pe 2-3..~i antebr:at: . caleiu §. Rifampicina.i mlcroelemente.. - Trabunent _ APAS.4.dni. . PUDc~a arUeulari _..ta.gr.~~ t~ataDl. Tratamentul or~opedic. . 4. 811 ficienta I loreal.aD~.Ftivazid.entu.ab.general . .0 in. 'Tratam. ICU. dind osahii afectat aspeetul unei 'ubuca1i de zahar topit". Tra:taDllentul eu a.~jrea i bolnaviloe (2. vitaminoterapie C~A ~i 0.ulari de Slrep:tomi.edal"e la intra.: . viteza de sedimentare crescuta a het]1at~il.limine anchilozar (invalid pentru toa:ti viata)..Tubazid .lce SIJ>l~dfi:ee: in caz deru·tulizare .__ ---~ 0< 0 u§oam stare de anemle. .

medi lein tei 158 .ofibuja specitlci se face en ajll'tOl"Urn vaccinului IBOG.afata .tjl"iv:azida.of..500/0.~i nume a: a . a bolnavilor pe teritoriuleircnm- . tratament $~ dispensarizare Clonnnina 2". pe an. :. tease. va sp.ana la var·s.. vaccin BeG.8.. II va!c. de VaCCIIIUlr'ea ~aDol .enjeria(de v corp' ..e£ 0.~. P'. dac. sau Sf: tine limpl de:4\ ore in SOlI.ocule.~nfecteazi seriptiei respective (raionale..oas.extema la Iimita dlntre treimea supsdoa:ri ~imedic a braW~..a.~je sc face 0 reparatie de rigoare. DispeJiE.ibiHi. . Vesel a bolnavului trebuie sa fie fiarUi in .ez~Capit0lu~ VII. ProiUa.e Iormea~a ~ pla~~~.a.ui ::I.ani. ea SII. Vacc~nul BOG se iu.e.~2 :I1nI SQ'j'l!itaril B. Una se t:olose~te.Examinarile radio-wtografice de masa (profilao i . Contraemri t:n articnlatiile sanat. Cisrite ~i cistopielite. detergent §i se fierbe 20 mie..~ax'ia se adminmstrea:di preparatele Qnuwher-culoasecu scopul de a preveni tuberculoza Ia persoanele expuse celui mai marie rise de iniectare I. Lenjeria se tnmorule in.. care se locupillC"u organizarea O1lerodoi logica a actiuai ~OI'de profilaxie depistare. strict intradermic se inoculeaza O~ de sol..epitatA spre peeve- radic.a~ieil: in sol.cal specializat. Belnavul se va folosi de prosopindividual..ci tehniea a fost respectiEllti. la nivelul ~nQculiiilii. Pr.ro'6Ja::da s. dar in a doua se dezinfec'teazi sputa CIl) Slot de CloraJm~na5. S.200rum]}. Gluta:mat de SodwiUJll 1.a este impo-s.l riman.cdnum BCG repreaintao suspensie die lnicrobacterii tubereuloase (vii) cuvsabilitatea atenuatii nepatogene.clnu~.ali.irrdoprofi. 0.ftiru:llti.uaJe. imunogeee.. Il. Deosebim trei forme .%. peste 1t . urbane') judle"ene).e8pecifidi. cicatrice ell dimnetnt2-10 mm. Revaeelnarea : Revaccinarille nlterioare se fac la intervalele 5-1 I ani p'.dezinfectare em alcool etilie 70°. Profi[a~i:a .fec&are pJicliminari aei. timp de J i:~mi?in caz de persisten$i. Trembctlebitelor .aplB san in sot Bicarbonat de Natriu 2'% timp de .fie. firi montarea reactieitnberculmice . se dez. Va.e 0. Dadi bolnavul pleacs.9.xla eomplicat. s.olnavu~ trebuie si cunoasca regulile demgic.: 'Ila repeta d.nt §i pricepere.cuWJoza persoanelor s. t~.ri:lere.tade 30 de .e2 or. Escarelor de decubit.nop.~ing . Bolnawl trebuie si aiba doui sCUliipat6an.iilat dopa 0 dezin..e face eu un singur prepara. reac~i.Hlderni este: sani'tari. este un centru medi- . . timp de 4.la tratament in stationer sau \in caz de deces lin ~ocuinta ium se face 0 d~zmfeclie 'M. nirea c.anitara este indr. vopsirea §i v.e. de Ia inceputul fierberH.n:asleut~ se face in a 4-7~ 10-.a. liefilizate in sol.ncipaie de d'epista.devO'tame. 1. Dupa dezirllJfec.azi pe supr.4.]:1..:i fmbolniivire. peste 4~J61luni §. \1 Profilaxia teberealozei Profllaxia mbereulozei include actiuni orientate spre salubrizarea modului de 'Vi ala. Iml Da.a culoarealbaie.arati pc care .a zi. Pe lecul inheulirii vsccinulul BeG se dlezvolti 0.~i de pat) separat ii 0 va puneIa sp.ase~ ell membrii familiei bolnavuhsi Be practice m:unca de I iluminare ~ spedfici ~i r ~ cilmmioprofilaxia. sa fomoseaslca .ontaminari:i en mb. atenrie.i a pistra :~.aiba vesela sep.Mi~ a.sarul4lnti~llber'c~lllos. organizarea i!ctiunHor antirube:rcwo.Pueumoniei hipostatiee.'f.uj s. pericolulni epidemielogic.anlirea apsrtamentului. Ea include in'terventiile orientate SP'Il:: prevenirea coniplicatiilor . .U]or v.scuipatoarele indlvid. personala. pes te l' ani. CIO'f:a!llllini5%. Ch.ala ~i 0 vapastm eparte.re preeaee a tuberculfll:Ziei in randRrHlepO'pl1~.er.

aplIDee fa~.:ontac~. . manifestarne~ tratamentul ~i masuri le de profi laxie precoceale insuficientei oirculatorii locale. pHcare:a chi1nioprjJ":tT~a.lveafec:.1d:. 2.dafitatne~ratament\ll1.aH:St~ 0 bic.con:t.eginfectia focarului. illcepind ell bolnavnl e'Uminator de MBTi. pansamentul evantai.ntl"u aputea m_~Ci~oramorbidi- tatea populatiei deaceste afectiuni.parncreO[\eClo:za. Si examlnezebolnavi cuinsuflcieata circulatorie l(l!lca~a si consecintel eei .. >- 160 161 ..i cOlns1ecin.enla· circul.d.. in gangoorna umeda si uscata. ce provcaca necroza tesuturilor stii~. ad§. aplleepansament pebont.eleei l'~ Obh~.~ -.i\eotiunj ca endarterita oblHel"al1llta~.nce moo. in echipacu medicul primar . instrumente chirurgicale. AS8mellea 3.cll'otmbele. suferinte ale persoaneler tinere.sufi.. pansamentpe un deget.ale .e~J:iN:.o.c:tiv. lC1\ .~sp eciali zate .Prinfoca. 2 .$. sub.cti.tol"iie ~ locala . apeedicita gangrelI:lIoasa.. U ~es:tarea:[MtJen::u~wnici~ eontrobllradio~ogiCi.ati!IDR. Planui deasanare a !ocal1J. Vhjd~carea se produce peste.e~~. la copii » peste ill 811. fe.{lpah. in vestlgarea .ci.3 ani. . Adresafi~!ebolnav~kl.tie ~i tmboinavire.. .stante antiseptice. 3 .et~ve de \ re:ferin*i: Studierea notiunilor generale de insufidentii circulatorielocale.t-a~e profilactiee sa fac anual de la vatsta dJe 18 ani ~ip. ]j!art~m.roa 1 aeestepersoaae Benumese f../<. este necesar sa se CllInQaJslca eUo.~cTj Qr (examinarea clinicii.coasa a venelor./ r '"~ I" ~.i~a (!(uilta.d!e. colegi de servieiu.Dgl1~:rnoa_sit co gangrena a:naeloba~ oeluzia intestinala au drepe cauze deregU!Jdle cireulatorii locale.rn~. Toate Calpiilo'~ul. ..~chipla ell medicul de familie.. Se efectueze luism:l dept!o1filaxie a esearelor la belnavii cu reglm strict pat. . Mater~alul inhlitiv: Material de pansament. 4. . Exam~nirne I':a:di. EI'eWld 'Mjl e.la lnstJttl~iiIemedico-sanitare generale ~.li ~i ingrrujirii bolnaviler. ~ecist mta g~. herni ]]. S.[.a~liai. Sa.a baza celor mai g['. bacterielegie). 3.~ . Dereglsrile locale a~e drcul.~'i. ExaminarH.hti 1m.e i~fec.deeesul premamr. Si aplice pansament pe plaga.ui. a .mpf~una eumembrii muide famifie.XV'11 In.Of sanatoafH.fo:togr:a.epersloi.~4u:ni umane.lI.vaeeinarea sau revaeeiaares laOG a contfllclimor .rnepulsul pe arterele periferlee ale rnembrelcr inferioare.ne~.ae~astica 11 dilatarea varru..lw.izolarea bolnavuhii bacilifer (in~emarea in~pita~).~f'"C~tnedic[Wl s~lelQi. care deseeri due la.a. Ie 1. fa~aelastk:a.(zde :tl'rmatutlrcele acji1J.p~:togeneza.'e.a(lCe:ra~e. sangvine.f" _ . "/ ('. 2. Acestea sunt numai '0 parte mica din patologiile care apar in urrna dereg~adi locale: a . - .fuJ de THe se sublntelege grupu] de persoane aflate in peri-col d. 6. '11.p. S:a deten:n1. obiecte de fng)fiji:r!e~ ~abe~.:Q\flare sub supravegherea dl~~p essaruluiantitubereu ~os .e oper.ci[1cuIDa%iei sangvine. cutestul mbercu:lrunic negativ.nd batr§l1I.:~ 'lj.

z. Piel ea capataaspect die marmora ~dev lnerece.i .e:voiue!a. Gelil. Acest momempermise efectuarea operatiei neerectomia san alllpU~ ta~ia:pana la.nenta1pebogata in calorii. Deosebim gangrena uSJcata ~i lUD. Dletrugereatesuturilor 2..~uptai('. rivanol. organisrnuhii.rena IlJmedisau putridi .~.rol imponaur in apaFi!ia endarteritei obHtem.{~.Portiunea de tesu~~~~roHza~: se poate desprinde singuia de Ita sine l\]i este un pf<oces Wnde-~ullgat+ )nc. Be In~arura pansamentnl vechi.er:ale.. Se badijoneazap~3ga cu .aplici . ce~..llga ~:ncaz de 1.. Dezintoxicarea cu HC:h~de (gluco:zi. tes~tur~lorsau a organelortntr-u» sector anumit al organismnlui viu. Tirata~ll. ape!l1dicit(.t. vitemine.s: . Me:mbrul devine palid.62 I1U se detemlina. /~ .turanla uneori ehiar deeisi va.anatoaJ.re~Qr.6. Salonul S'~ ve aerisi reg:uia. Se flxeaza eansemenml ClJ fa .. a. Apare t'N~:nza~i~ alll. lezarea vaselorete. 1tlaltii) semae de extenuate. :. 3.rstunta corpulw. Jes1I!lturHedeseompuse se tnmsfonna mlr. puhTId Lipsesc semnele de ~]mrn~aJ[e a procesului. Tesuturile necrotizate nureusesc ail 8~ usuee ~i sunt snpuse dezinte .ice Necroza este moartea eelulelee.I cons:ti.circu iatie ID sangvine.s. u ament pe 'pl.. plaga. mevomiool.eu ill} scutee. roracUina.~~ ca. 4" 86 llIS\lI.).ooa.e ~. -. ser fiziologicr preparatele 2.~ ~adeclansarea uneiintoxieatii grave a erganlsmulei. 163 . de aeeea JJ1U se . IGagg. apoi fiuaciHna.a.: alcool. T~atamenhd I(}!CI.. temps. evantai.a in de.•se ibiiJi:cesc. decatre agentul traurnatizaat.'l\lu~(organ.angFleo3 II!Is'cati ev("lueaza in d!3n::glirile lente progresive aleeirculatiei sangvine In membre Ia bolnavii extenuati.3. 8e .c'BIla. resut[i[~le SC.ngl'erlJa. ceea C~ duce la abserbjia produselor de deseornpnnere ~.area.prin apari~ia dnrerilor ischemice intensivemai jos de obliteraria vasului.nsame:n.Qa Incepe de la sectoarele perlferiee ale membrulai .\ inrectia. umeds lacbolnavii cu diabet zaharat. NCirmal~z.fS1re a orgaeismului. 1. flictene ell o?ntinut sangvinolent. pielea capatl euloarea marmorel. 2.ga. a. l~vosilim1.'Comt~mutullucr. Gell~f1ll. Sub bolnav se ~wme 0 mnsama pentrn a Btl murdari lenjeria de pat .riispande$te progresiv. usuca . ecestor bolnavi se facepe masura murdaririi pansamentului. colieietitei. pulsul nu se detenni nil. -Pan:s.nte'l' gsngrenei anaerobe. respeetand regulile aseptiee.stirilo[i clinice se caracte:riz. in Inli.Qcte1ei.area func~ie~cardlevasculare: remedii eardieteniee (co~6sutudior necrotlzate lj. devine reeela palpate.o masa fe6di de 0 culoare verzuie murdara.se ecep eri . ceea ce ereeazs un pericol pentru viata bolnavilor.. La i:nc¢put se ob8~wa 0 palidi tate Deregla rea e i:rc~la~i!ed sangvine locale j (I ac! un.oomprese sire~ilehnbibate in. 3. Amerior ati tnBJlllJ~itaplUcarea pansamenm.inehise.reglirHe rapide ale ci~eu~atiei sangviue (embolie.e. In gangrena uscata nu are 100 descompunerea tesuturUor neerotizate. devia dure . cu "gangreni ~ 1. deshidratati. ('I culoare tafeni~hlchisi StU!] neagra ell :l]juan~i albastrni..a.~i de corp s~. _. _ '"". panerlatitel acute etc.~.piti.pete i"O~n. pielii membrului. sectorde organ etc. .. Se badijo'ueJB:'zi. palearea m.a de tifon. Gar!Jgr'.ntu) bolnavilor include maS[lr~locale ~i generate.eaza.~e'de necrDzi~ Proeesul de necrotizare se . pielea injuru~ pligiw C~ ~ .limbe us.eSlltllrru~e s. La limita dintre . local se manifesta ptin edemul pronuntasal membrului.e.1 camfom). Fe ea apare Q retea de vene a[bastmi~.Desmurgie" ~. vede~icapitolul .1.constati intoxicatia ge]]Jerali... n deget. ~.) se numeste gangrena..e. lui.apUcarea. T~puri.linia de demarcate.. B()1Mvul ~tl2i dureri violente in rnembml1~t. alcool.. sange~ui~ transfuzii de singe). eere mar adesea de septicemie. bolna:vm va primi '0 alu. Deosebit de grsv ev()iueazi .efectu81tiHe. Pentm sporirea f(1)eJkn·de a:p. Canzanecrozei este: 1. p~:dsulfreevle_11JJt~T/Ajoasa. Dereglareenutrhiet.irli pra.~ Neoroza i1!UlCj pjr~i a corp. Deregtare a.plltulmalilife. tromboza. .~l1i pe boat de amputetie.pa.e ! mortificat€ se forrneaza 0 linie de de:marcalie~din lesu~uri de grannlatie. " G. An'~lbiot:ruco'terilpia .api ox~geTIlata de 30/(1..ca.f Paes / iod de! 50~1 iodonat. in gangrena uIIl1I!edieste indicata ampntatia membrului pentru salvarea vietii bolnavului.. grarj{' putride.fennen.ElTh_grijirea aeester bobuwi este foarre importarn:ta ll fein~i.p protoolffitici. Este l'lli:dlcati exigenoterapia.ei gangrenoase.

c) tll11burid nenro-psihice $i endocrine..tl~raf. Factorij predispozanti: ~.Ei'ffl Daca tratamentul conservator chirurglcal.Manifestiirile: M.'e~. a veaelar . pe piele apare 0 pigmentatie.gat ~i efortarilor fizice . b}lsHibirea tonusului peretelui venei. tromboflebite.~ci1rnopatar-e iutenni t:enti"""apoi durerile devin pennanente.[ cd ~esuturi~or profunde ce se d dezvoUa iu urma neorozarii lor ~i all 0 ~oto.tti efectul pielei §. face vreo 10 ridicaturi pe varful DU Enaarterite obliteranta m..~ Endarterita . Dilatarea pa. Evitaree ortostatismului inddoo.i'minia~a. inainte de a se ridica in pozil['~ Aplicare a. in pozhie ortostatica .111 bolii . Tulburarile cireulatiei sangvine si limfatice in tromboze. Dacca metode le conserva toare DU au efect. pielea paudi. in evolutia bolii se observi perioade de ameliorate ~i de aeutizare endarteritei obliterante este gangrena uscsta sau 3 bohi. eel mai frecvent se ~. Complieariile nmetta. Cauza: 1.are.fer.e:xis. vadce. F asa ~las.ale.atamenbd: La lnceput.5 ore savor degetelor ~i pe caklie. \("74. x . Dupa fiecare 1-1. 'r:l Se aplica diminiata. dispare pnlsul la a)modifidirHe congeaitale ale venelor.tidi. apar duren in mtl~ch.. Factorii detennin.nj... parestezii. adica fj. hemoragii din nodulii varieosi.toh)gii a venelor se mtable. scat~i~ u lucioasa. La palpare acestea sunt de eonsiS'~'enti el... La debutbolnavll acuzadoar prezenta venelordilatate periferia membrelor.embrel..~}.~ezat ~ in p.. endarterita 164 ..a' cu acopera JPejumatatetural precedent.1 iV3SCU lar ~. tromboflebite . pielea .aD{~i~ a) sarcina. Ca:nd boala avaaseaza. No ..ii gastrocnemieni mai mtiiJi in timpul mersulul.lpiciaruiui . 2 . Multiplele masuili aplieate sunt indreptate spre 'inla..te eel mai des 181membrele inferioare la 17-25'~. "" Mai tir:du se complica ell ulcere cronice. 2.ra!ldi este obliterarea arterelor.a de 3 ori mai des dlcca.e devin reci.rma de spirals.embolie dHatar-ea varieoasa a venelor.ozitie ori2JontaUL .. serpuitoare.~. Purtarea eiorapilor $i bandajelor elastice. Seara.c se s!co.. Tr.a. ManifeslarUe.asi...~adf~ J:::oo rea de culeare.. spare friabilitarea unghalor. > 3. ajuta este indicat tratamentul au n\9croza dagerului a.ci. U~cer se nlUJlJ.. gambei) tn fQ. care dispaela eprirea din mers ..iaccelerarea dezvoltari i colateralel 0 r:. Pe parcurs membrele devin eianotice edemajiate. _{ Ulterele cronlee - " . senzatil de greutate ~i tensiune m picioare. DUa. se aplica de J a laba piciorului pansamenhtlur p'&na la articulatia genunchiului (treimea superioara elastic ilJl Itr \.eoC::..~i metode de tratament care ar putea opri progresarea maladiei.:. este indicat tratamentul Tratalll0utui: chirurgical. 2.oblib~.tie Cto. Femei le slII. din populatie.tares varieo.atnenad elas'ti. 1.Purtarea mcaltimintoei eomode....'tu:i.astica.t barbatii. ce provoaea gangrena membrelor. bolnavul aeuza oboseala rapida.. tnanl~e pigme:. is'~ovitoa:re. . amnei pieiorelafectat trebuie a. b )mtlllca imdelungata. ~~ \~ r"' ~ . de diterite forme= sacciforme.ezeaz-a vaselcmembrelor inferieare..6rtostattnca.. tur & I Ulcer varicos p. 5. se descvameaza. oilindnce. 4.... pans. in pozitie ..a:: I.conservator.ea s pasmul 1. edemul gambei si at label piciorului care dispare d. Cauz. tensiunea in VCl1e scade. Daea profesia este sedent.egamb.Modiflcarile pereti10r vasculars In ateroscleroza..orizontala.

i I.diabet zaharat.'". 6. metoda eontemporsne de diagnostic ~itrstament.t-...gb'ipsat 7.u~. . -L~. . chirurgical-« curiitirea uleeralui dliegranulatii ~iacopenrea plastica a defectului en autotransplant. transfuzii de fr§. II . precum ~i respectarea regulilor eticii si deontclogiei medicale in comportameatul cu bolnavii ". va realjza tehnicile de PrufUaxia escareler . Teate ~n1igrijirile medicale acordate bolnavilor oneclogici trebuie s. La. solutie bjper:tonica.. cu un prosop gofrat.oi06. "\ 4.a~ilor. ill oneologie. Ingri] irea minu~ioasa a. _ . chimice.ee.sa~manwfeste0 vigUen. eumedicii de familie.:8 cOll:r. Aplicarea pansamentelor cu levomicol.biti.:g.anula~.l se Incadreze activ in realizarea Programului National de Combaterea Caneerulni. .pow apar bule culichid. 5. impreunE'i. sa promoveze educatiapentru sanitate in randutile poputa. "'" ~ 1" once 1 ogicr.te procesul de necrozare a tesuturilor. 0" \r~v ii.~ez.ll~ ~pla:re 0 paloare ategumenteloe. Iazeroterapia. intoarcerea bolnavuhn de pe 0 parte pe alta. 2. r :r tf.esse: I. l. exercita 0 presiune Indelungara asupra Fsumriloif' moi.' I_nla~l!lrarea. c A~·a 2" Regim fa pat cu membrul rldicat 111 sus.cntul: Se b'ateazH ca ulcerele pmuWent~necrotice (Vezi mai sus). pentru a reduce incidenta nmlorilor irli.. F. ce:. Gimnasrica medicala.actinice. promovarea binelui .~a:taoastri. Vlsnevskii. ceea ce va permite reducerea morbicHtatii prjn cancer C~ circa 5.~mj~ a~arwpa ld. D. 3.ea presnunii indelungate a '~esuturHormot 2. sintomicina.raltibnal.E(e·ViI~rvil: jh:'Rp. Reutgbenot. .vim de pe sector. Apar mai des in regiunea feselor. 88. \ l'· ..~.ei. ~wvenir. . sifiJ~. Aetiunea general a asupra organismnlut .' If.nge...pielii inaceste lccuri Pielea trebuie CUr-ala.Jevosin. Si defineasca masurHe de profilaxie ~i evidenla precoce a tnmorilor maligne . t\ Saparticipe Ia tratamentul .era. 8. aflai1i timp tndehmgat in decubir. 16'1' . feonenti proteolitici. eleetrlce.. TI'atBm. scorbutul. "L 6.reetH ale pielii ell alcool.re): Este un proees ulceres-neerotizat.. 3.~ . Sehimbarea lenjeriei de pat §-i corp.. omop:l. fugrij ire a m inu t~o~sai pie lii cffij n jurul 11 lcerului.%.intinder. n De asemenea. Aplicarea colacului de eauciuc.:.. 1.:Jad tro. S. a 0#-1 I CapitoiulXVIU I TUM'ORI ! Obieetlve de referiDtii. descvamarea pielei s] alipirea jlllfecp.alJif::~ 1.de. ci~'cIHor"unde se Decubitusurt . 9.i aiba ca punct de pomire protejarea psihicului bolnavului. .iimim.l"J'lII-" Ob leetive op.a formeze 0 'vigi~enta oacologica.j trebuie .~ratament.pregateascfbolnavii pentru investigatii. ' . 7. Cadrele medicale ClJ studii medii. J sa fie 101['. lmpreuna cu rudele bolnavelni. Extremitatea se imobilizeaza en ul1jgbiab .~T. Asistentul medical de fa:mHie (sao telcerul) deseori sunt primii car-e iau contact cu bolnavul ~. cru.lcendul. uscata.sul 5.e . .. IS. (esc-a. termice.]rea. . tehnicllor ~i particiI!ltianUitilor de ingrijir-e a.:upile ll:er~~loir. Leziuni traumatice-meca. in aeest seop ei trebuie si respeete cu :prudenta. Dupa i'mplerea uleerului cu~esutgr. ca sa nu &. Sacompleteze documentatla medicaUl..pia. Infeetiile . Dereglarile In:etabolisnnllui . regume eticii ~i deontologiei medicate in cemportamentul eu bolnavii oneologici si cu rudele acestora.cat a suferit deja".len. anemii. auzei .grijire a bolnavilor oncologic i."parintele medicinii" scna: ~~Inoli sa nrmarirn dlioua b fapte: s11fim de fO~08 nri sa uu vifu'~. 4.'f. i:[Woe~..eru formeze cute.tuberculoza.. .bolnavilor encologici.5. insl1~. Familiarizarea elevilor {~tID tipurile de nnnori. ce se dezvolta la bolnavii di.e.Hipocrate .~i tehnicile de fn..~aoncelogics penbu depistarea precoce a tumorilor la bornna. se panseazacu lUDguente: Ievomicol.fl.Nu trebuie sa provocam pacientulpi mai mutt ra.. 6.0- l 4. trebsie g.I "I' .lnfec'tia adanceste ~ilirge~.Uugtijirea aoeStor ijo "aw es~-e fO'afre dificil S1tndelnngat. t' . Sa examineze bolnaviioncologici. 3.alimentatie calorica ~i bogata '~rnl vitam iae. A._ '~i:1 T1r~'talnenhd . 3. wmgrijireat bolnavilor oncologici.aru]za ~i edem. 4.10.iei.

:mri granite bine Hm~tate ce infiltreaza tesuturile subiacente vecine. Gom:u.1:1 c.e regulile deontologiei medieale tn comportamentul en 7. are 4 stadii T 1. Sa reSlu~ct.I!D.. N.tip A· lB . Sa.'f ~.o~ TUlD'oar.ti regionali. s. 4."nodula" .e tumoriipnmare. I Capsula. Starea generala . obiecte de ingl'wjire a bolnavilor. in care prevaleaza teoria virotica . N2 _ metastaze in ganglioaii limfatiei de ordinul 2.alti sa efectueze examennl oneoprofilactic al popuia~iei de pe sectorul pe . . Tratarnentul Interventie " I!. dispensarizeze bolnavii de pe sector. in.~a radicam 168 depood.a.1.Uli:nfa~iciregionali.cint~grame.depisteze semnele precoce si sa indice ICOl1SU~tllll~ medicului de Iamilie san a~ oncologului. foi de dispensarizare.epirta~e~ mosotiUi de casexia eanceroass a bclnavalai. St.vlrusurile oncogene: adeD'oviruslll1ri~ virusuri Herpes _.la ca~~exie Lip sese Aproape int()~deaunaJ DiagnostieultumQ. .tumor[lor maUg.en~a de stadju 1 tumorii 169 .caracterizeaza afectarea gangjionilor limfatici: . este oblig.:digne: .co'qJo.).fe. N) ."tumor" .simb{l)!mrile TNM (internapoIudi): T . Cla~8ifi. St..cm"ei~deserveste.e merat (pachet). U ~ Tnmosre de aproximativ 2 em in diamemi ~j metastaze unice in ganglionii .. Eco-grame.. ill1obi~a1 CllID metastaze multiple in ganglionii Iimfatici..-". St. Sa. Si. M . in etiologia tumorilor un rol deosebit ii revine teoriei polietiologice.acterizeaza. Dezveltarea Celuls mature CetuJe . in tesuturi $i metastaze multiple in organele vecine . (l Examenul cito]ogic (histologic) bo loa vii oncologici. UI~· Tumoare cu diareeerulaproximativ de 5 em.. Tumorile se clasdici in 2 grope: Stadii~e evolutlive ale tumndlQr ma[~gDe: St.car.. gnat Nudau lipsite €Ie ea (n~m au) Prezente intotdeaun2l Este dereglata penderea .a orgauismului Recidive Aproape fntO:ldeauna.j cele ind. 'Q .4' N ..Tumoare de dbnensiani mid eu granite bine limitate. Asisteota medicala die familie.r ).rbd intIUliti\r: fise de observatie.'IJ co~g~. imobHa. . f Ca'noer mama. fo. 5.ril~u m:l.nmvizibH. Si efectueze tehuicile de ingrmjin:: a belnavllor oneologici..i de indicatii. co'n~tiennizez:e necesitatea v~.rici.. cliseuri roentghenotogice.:.a~a p§fii.eo~eru oncolcgice.Matc. fonnand Um.e..Ommr-e (atipice) UuJ"" . 3. No -lipsa metast~zelor in gangljonii limfatid regienali.>t. 11eetiei.chip'i ell medical de familie. eu concresterea p'r:ofimila. 1lpsesc metastazele.c·arlea."metastasis"> indica prezenta mesastazelor mn organe: Mo ~ Iipsa metastaaelor: M.Tumoare de marimi diverse.metastaze In ganglionii lilnfatici penferlci '(tndepirta:~i). I '! Hemang·iomul cavernes at ..~iG" faetorii nocivi ereditari etc.a . ganglionii 1imfat~. .lei . ce se dezvolta prin inmul- ben:igne nudigq. remedii medicamentoase. rccunoasea §it s. tara p. I .hlrurgica. e.gi!. practice tirea excesiva a celulelor.a!~.. 'Continutu.ea esteo formstinne patologica. IV .li. Sa promoveze educadapentru sanitate a popu~atiei. avansate. dimensi~lnit.be dllp.metastaze io. ~ prezen(a metastlZelof.

cauze vadi ~e.aci Is bolnav n-au apanlt unnatoare~e slmptome: slibidune generala. bnzelor . .: 8E efectueaza consecutiv ~i oriental.aH1ul este nodulul de culoare vi~ime inchis5. teler ca. sangerarea lor . De aceea este obligatorie palparea gangmionilol[' H:mfa.aQ.vit:a1-iibucale. scheletului. Ea plllne lIll evideTIl~a: .ta" aurinei). in deeubit dorsal. ml108irea~~ll.ili~i1I.epis~aCr limbii . ilildlLuat~i run regiunea gan_glionil~)rUmfatici: eervioali. Se . ~au creier).n Cr esefagian.preluarea tesuwlui prin punctiru saula examenele endoseopsce..Crmarnar..rurala.~H~palpeaza bl spate.IDD Cr vezical.ncologie: Chirurgical. moale . supra. inghinali _..i i.e"s~tu icel ulo-ad ipos.i.pentru .dirnensiunile. daca ht ultim1J~thup mr s-au ~llidl i:ndimens. fj.abdoftl.g. Exam~ru. eapulni.~e.ap1arltwa fisuriler.Cr rectal. . au forma root~nda. bolnavulH~ t'a. CI' b·r.mobil ita.tid regionaliia zonele metastatice: submaxi lad.tea.~nul .t B.elu'a .li1sist«o!\i d1Jlf. oase Tomografla )1 (pUtmani.crutolo!gic..se lmt~nrIJe. c) dizurie.nodulifnr.en. Palparea tumorii se~n:rnp'ru~'e~tetent en palma san ell virful degea ctlvita/.luaii gnizare. ~()mog[anfia computedzata.san. graaitele (limitele).~.ge dirt r-ect.c:u.lQ1el<f}fl . Ssarea nevusiior Sf: ccncretizeaza.acestea SU~lt semne de . ~ consistenta. tumorij. Ci tost:atic (chimioterapeutle). care uneeri la apasare dis-pare sau :SiS miceoreaza lm~ dimenssuni.e.rHa~ se atrage ateflll'~a.oplda:!wa. dlJ1Jp a manifes~irBe 1 locale sunt aproape asmniniu)are cu eele benigne.a [cu radi{Jlil(ijC~izi). au .eicatrieelor.-~~Ubuie en aspect de ceara de CI)i. subaxilasi -10 pozitie vert]c~Hi a belaavului. d liema. care.e de e oolThgist:en~a.cawlui) splinei.iferitulre se prezimdi sub fonna. se ceacretiza bucaie se efectueaza pentru depistsrea precoce a Cr IffimlbHsaurrmcoasei caviti~iwbtlca~. elimiaasi p~tologice din: JU_8..~nghiDaH. ~ durerile.re. la pre:zeD fa: ~ nevm~ilor. acuze referitor la dereglarea functiei orgallu~u:i: e) afazia -~n Cr laringian.tzei i'. surmenaji . Lipoamele sunt tumori benign.edu-llef1o~i. eervieali.li.iuni. Radioreenghen-terapie.lao stares.peutrua dj. en stpattlb.~i sub-(~.no5ti.}aviclJ]arm-. lu Scilt~gmfi. Noi'li. Hmba. pligi san ulceratil. Ece-Grafta. senzatii neplacute sau un diseemfert iro . supra.t in 0.persaiti~atie .~:isub . Ba:zalioMul se p'r~ziflti snb fonna de noduli de culeere ro:z.llReza.si e'Vi~am~rauma:r6a ei. A.ungat. se cicatd4l@az. Examenul radiologie deansamblu (plimimi. larij.mrS! .Gr esofagian. .fgiuJlH!a lombara.i Examellul inape't:en'~al...Cr brensic. Estenecesar d. mucoasei eav~~atHbueale. Ecxam'CHul ob'~elctiv in-~fp1!llJne: Examrmul piel.i. di. pruritul ui. l\(~IDdelie tra'ltB1l1Ien. NodulU . ~. bolaavultncllde nand cap~~ spre pan:e:a respectiva (bolnavul este af5ezat~)escaun). tccalizate mai frecveat pep'artea.nbistologic. AllIl. caremai tarzin se transforms intr-c u'~!Qerat~..a tireidei. E%am. s eOI1:8iste'll~a elastica.etode: supUrnentare de preeizare a..--- --------------------- ~/ PlaHul S>ehemanc de 'exan:dnare:3. modificiri de culoare (mai !Intullecati). 171 ca.: Tnmoriie maligne In stsdinl Ede dezvohare. b) disfagle ~. &ammud endoscopic.pHoasa I.t~toame sunt chisturl a g~~ulJde1orebacee.H. M.~ui: Exameaele pereclinice (ana~iza S'ange~[rl desm~ura.executa.afecta~i au consistetl'ta dura" suprafa~ tuberoasa 8~nlt ndoleri i <$ ~ ~1t cazuri avansate ~ irJllobiU.c:era~~i~ fisuri ale Iimbii. Se examineazamucoasa a depista CI~UmbiL 1'70 Terrnografla. clav iculari. spTIllti abundenti .~obul~ra a.~~e frecventla fumatori ~i la mai p. hi. hematurie .a un~imp inde~. seatrageatentie . de nednl san uleeratie ~:n regiumea buzei infericare . mucus.

Aeeasta completeaza metodele combinate del tratament: ehimrgical. Este indieat in: . Antimetabolitii: mercaptopurin. aetiuomiciaa C :~iD. Una dintre cele maw8~ringente probleme in lue:di.entilor doresc sa-. 1) lnferventia Tratamentul imunot.cQmpHca'liUe Bra a. Rclul cormmicarli creste in cazul unui pacient ell diagnostic leu deznudamant fatal ~i leu un viitor nesignr pentru el si pentru cei apreplati.a. din numarul total 311 bolnavisunt~ratat~li'Irjn aceasta metoda. s de 50%. intestinale) . . ~i . Cit(MtaUc (cbimioterapeutic) Bolnavii (':U stadii mcipiente de tnmori trebuie sa fie izolati de bolnavii en metastaze.tre pacienti a situatiei 1111 care e'inu pot partlcipa la planificrea tratamentului.cina este comunicarea eficienta.stnestrol> in Cr pros~atei.mai des 'in tratamenrul formelor vizuale de cancer.'~·.3Upacientnhn" ~. Sa este utiHz:ata ea: • It' l ) Memodade sine statatoare in etapele incipiente ale Cr buzei inferiosre. Colostoeai it . .:.in Cr vezical.entu. Eplcistosmmia . nu pot face planuri adecvate altjt pennu ei tn. 3) lntervenlUle si01ptomatic'e sun' orientate spre a preveai . Trabeostomia .area Qrga'tlu~. rezectia sectorala a sinului) ~ia ganglionilor limfatici regionali. un aspectimportant este respectarea pr. onestitatea .~arile occidentale" au de1l1011S~ra~ ca majoritatea paci. chunio-terapeutic sau hormonoterapia. diagnosticul . J Tratamentul chirurgical este indieatln tumorile benigne. bolii.. Deseori bolnavii cauta insistent sa afle diagnosticnl 'bolii de care su£era .se indic a. efectuate il1.a~ pentru familiile lor. fspt care ~ntdim conflict cunecesitatea lucrator. recidive.prevede in!iihurarea tnmorii sau organului (simdui~ uterulul) sau a unei piar~la Qrganuhl~ (stomac.. in instiru:tiH'e oncologice trebuie sa se trateze ~i bolnavii ell tumori benigae. nu-l petaccepta. 'in special in cazul Cr cutanat. in aeeasta situatie. cutanat.o~u~uiuteria..atuaei cand metastazele r. 2) .testosteron. fl'onn. Lasero-chiruegia (u~_i lizarea raze lor Laeser) .~i cunoascj.i .anato~ire.intratisular. . dorinta de a le asculta gr~jm~e1triiduinta de a le insufla 'i'n.a c. si. bolnsvul oncologic vede alitud de S~~]H: e bolnav cu u twnoare benign. perforarea tumorii gastrice. TnJtanutnutt'actiNic -unai 111U~. iar in tumorile maligne se asociaza cu tratameatulactinic san citostatic. (. 10F' 2.. TI"'atam.eto.la tratarea melanoamelor mai putin in tratamentul Cr eutanat.ofl. la el apar indoieH ill cazul ma:iignizarii bolii.. 3.elllttia chirurgicala.1n Cr rectal. se 173 .ui san a unei parti a · ~'Ui.i ev. combinatie eu tratameatul chirurin gieal sau ac~~inic.eaza in aceasta institutie. M. vincristin... = intestin. rubomiciaa.t 2) Etapa a tratamentului complex .ohl~ia katamentului si a. iD~atum tumoarea: Gastroatomia .'in Cr laringehil. Lipsa de comnnicare poate duce ~. Se utiH21eazi..oda de sine statitoare hi etapele avansate ale tumorilor. In cazulin care bolnavul refuza spitalizarea san interv.loterventlH. ftorafur. Studiile recente. Problema prim:ordiaUi a eadrelor medicale este protejarea psihicului bolnavuhii. sau .cancer a] vezici] urinare (se injecteaza intra-tumoral B G).Antibieticele antitumorale: bnmeomicina. Bollnavii plnroad ~j mai ales cei spitaliza:~iin Institutul Oncologic snnt supu~j unui stres emotionel ~i fizic considerabil. act~nic~ ehimioterapeutic.(}~®col()8ici. . Tratamentul hormonal .eauzata de descompuaerea rumorii.s.i .~ Citosta~ice~e: novembicbina. iugrij. fie bun pentruaeesta".~nd_piHo!t"eticii fundamentale: IU faci r. vinblastia.precum ~ica met.aman (hemorag e .extern. ciclofosfaeul.int racav wtar . tratamentul actinic: .."Ceea ce Ii fad pacientului. Imunoterap ia.in Cr eaofagulurn. iar cei feminini .se apliea.srapeuUc se indici in etapele die perfectionare.metasteze cutanate de melanom.ii androgen: (masculini) . in rezolvarea acestei prcblerue un rol important ~erevine cadrelor medicale ce act~v.de chirurgicale speeiale: '~.i1or medwcali de a-si proteja pacieotii.iJ'eQ bolnavilo« .$~~d. metiltestosteron sunt indicati in Cr mamar. Electro-chirurgia (bwstu. ftoruracil.nd.e paflative :prevad i111atu[.Honnonal. Crio-ch ulu-gwa (utilizarea azetului licbid) .in combinatie eu eel chirurgical. atune).creder~a in 1ns. Principalele grupe depreparate sunt: . metotrex. Ca..du electric) se apHca curent electric de frecventa i'naHi. 172. care produce efect termic .aneintelegerea de ca.1 r:hirurgicah eliJJirurgk~di r:adh!al.

eptgtade membrii familiei ~.. en participarea directi. J\jungind Ia domicUiul bolnavnlni. la domieilju..ii botn~avUor In do. este ui. Aetivitatea ei este multilateralaprivind bolnavul.i complex). Aceasta . injl. scciale de sustinere a bolnavi]or oncologici. care trebnle rezolvate in colaborare eu familia bolnavuhri. medico . staiionare.. remarcar in Repablica Mo~d. reducerea gaze lor de ~8p'.icHiu~i sunt i'n.i se comunica bolnavului despre neeesitatea ~i importanta acestora.sitl!]. schimbarea paasamentelcr etc" revine ~~istentei:medicale die'familie.c. Departamentului Ecologic.mpllo0 elaborarea unuiprogram de profUaxie si eombarere a caacemlui ee include dOil.ele. 'j . canceruhri.e--!ta'tr-ebule S. \ \ \ \ \ navul -.-uprav.a 0 serie de probleme ]0 fa~a personelului de specialitate.rtan. a patru bosp. Protejarea solului prin respectarea cerintelor chimiei agricole. . As. Ea trebuie sa . c) a bolnavilcr ~i farniliilor lor.: \ --. Pro. . de informare in masi a populatiei. este oauzat de diagnosticul tardlv a~.te al.8~6.ov9. cancerulai include: crearea conditiiler j g:"~nice corespunzitoare. Bolnavii de cancer in s:ta.ia p r im.%bo~IDl.m. ..c). dmn acest motiv ad:u:lm'nistra'l'.iiimbrace balatul §i ~o$ll curat ~. cancerului se va realiza prin cencursul tetnroe ims:titu~Hlor medico-sanitare din~'Ua. cit ~mSOCiai.in vigoare. etc. asigurarea bazei ma~eriale a ingrijirim ~olnavu~ni.atia 8.ei personals ~i deservirea bolnavul. eombinat .a popu~a~iei Ia locnl Ide mnnca. . ddic. aiba un cOimport. ul Ccmbarerea eaneerulai este pentru Republica Moldova '0 problema s~rimlgentiiatfit medieala.di die afectare ill persoanelor de var-sti Ulina:ra.i \ \ +r: . .~Vi). sunt u'rmarto8F.Ex perti za vita.). Rinnul malt de crestere a: mortalititii prin cancer.e iu:g-rijir. creeze im!pres.~~ finan~at de catre: stat in conforrnitate ell ~egi81alia.lli strategi]: ''Ii L Prnfilax.c~tige increderea familiei $i ~lllioes:t lucru BU. sanatoriu.]st. Protejarea de factorii noeivi Ia locuri le demuaca. ingrijirea functiilornormak Si modifieate patologic a~~organismului. orientata spr. Ladomicillu. .trulO'reconomice.tumorilor (in stadlul IV fiind depista. ea trebuie s. " a)' a copiilor ~itineretului in $C10n ~iinsH~utiide' invatamallt superior..atatirea .rearea· wnfrastrl1cturi. fondarea sectiem de terapie paliativi in lnstitatul Oneologic.P'ro'fiIHrxiaeaneerul mai ~.~ 8arcinUc eele mal iBlpo.2.i sa ViDa. ..~dliu (aerul ~i imbun.caliti:~:ilQr lui.grijiti . tendh1ta cr'e~H:an.n organelor de Stat.Tratamentul adecvat al tumorilormaligae (chirurgieal. b).e protejarea populatiew la nivel de Star.iipasiv ~1 st.~alea este pripiti. usor de obtrunut in conditiile grele ale acdvidi~iisale. inverzirea plaiului. 2.itara.e vor evita evansarea bolii. prin sporirea numirului de bolnavi elmpatologii oneolegice.-1lu trebuie sa. Acest program vafi suspnut .ec~iii1or.~icombatere 3. MUllca ei este J.ui la pat. de invatimint.sri a.ti. prin convorbiri individuate ".uarii apei potabile en lIlitrat~~niu~itm.B.74 175 .Tratamentukpaliativ (silnp'tmnau.naiu~oara daca este a~t.ea. rua~~rn c mger* ehimici..an. si conditiile in care se afila el. Masur! de diminnare a actiunii nefaste a factorilor de rise exogeni 1.~i s. Reaoilitarea medico-aociald a belnavilor oncologici 1'0policlinicile specializate.aJnent~ a deseurilor reziduale si menaiere.idlorpre-cl3llDcCL"oase ~i tratamentullor.d!iHe depatii. un:ita.Educ.Qtie i.HUitii.egbea~ide asistenta medicali. radiologic. diferite conferinte _ " !l .admire a . bolnavului. a intregii societali.isuri ill Republlce Moldova..flla:xia seeuodara a. ingriji["e31 bolaavilor in mediul familial. Masuri de propagar€: sanitare-igienica pri\l1!ntermediul redioului ~i i televiziunii nationale. Membrii fsmiliei BU poseda de eele mal dese . $i chimio-terapeutic. imediat wn ajllto.oli cunostintele neeesare pentru ingrijirea bnlnavilor.nerea igien.) daca gaseste bolnavu] singer. to grup.B. Programul de profilaxie . deoarece misru·jle radicale intrep'rim. Protcc~iapol.apliearea eorecta a tratamentelor descrise As.rul '~entw.t. de familie in echipa en medieul de famiiie..m.stenta. se afli Ia dOln.ite' (IV).ament demn 13 domicilnn bel- D~agno:stic1l!ll acuv .ea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->