P. 1
Dictionar SIG Donisa

Dictionar SIG Donisa

|Views: 782|Likes:

More info:

Published by: Popescu Alexandru-George on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2015

pdf

text

original

Valentin Donisli

loan Donisli

DICTIONAR EXPUCATN

DE TELEDETECTIE GEOGRAFICE

SI SISTEME INFORMATIONALE

Valentin Donisli

loan Donisli

Dietionar explieativ de Teledeteetie ~i Sisteme Informationale Geografiee
cu termeni corespondenti in limbile engleza ~i franceza

111111111111111111111111111111

B~~.~~~ASI

Editura Junimea
la~i 1998

Cuvant lnainte
tn ultimii ani se manifest! 0 evolutie clam in sensul integrAriidomeniilor teledeteeliei ~i sistemelor informationale geografice. Acest lucru apare ca un rezultat fuesc atat al modului de dezvoltare al sistemelor informationaiegeografice, aflate in permaneIItA C!utare de surse de informatie flabile ~i eficiente, cat ~i datoritl beneficiilor pe care teledetectia, dupli adoptarea masivll.a tehnicilor de prelucrare numeric! a datelor, Ie obtine prin utilizarea datelor ~itehnicilor disponibile in cadrul sistemelor infurmationale geografice. De aici a aplrut ideea alcll.tuiriiunui diqionar explicativ, care sll.acopere cele doll! domenii in curs de integrare. Cum dezvoltarea acestora cuooa~e 0 amploare deosebitl in Wi ca SUA, Franta ~j Canada, am considerat utilll.~iincluderea termenilor ecbivalenti din limbile englez! ~ifrancezll..Am utilizat, de cale ori a fost posibil, termenii din eogleza britanic!. ExcqJliile sunt constituite de neologismeleprovenite din engleza americanl, precum ~i de cazurile in care cuvintele intrll.in componenta unor denumiri oficiale de institutii, programe sau produse comerciale. De asemenea, am considerat utilli. introducerea ~i explicarea acronimelor cele mai frecvent folosite in domeniu. Indexul a fost conceput plecind de la premisa d, in multe cazuri, cititorul va avea nevoie doar de corespondenta termenilor dintr-o limbll.in alta, ~i nu de explieatia lor. Pcntru a evita eventuale confuzii, am preferat sAtranscriem termenii in intregime, in cadrul explicatiilor, chiar dac! in Imele cazuri aceasta are ca efect repetitia unor cuvinte. Sperllmca, prin aceastllucrare, s! punem la indemAnaspecial~1ilordin cele mai diverse domenii, care utilizeazateledeteetia~i sistemele informaponaiegeografice, un instrument de lucru util ~i ~or de manuit. De asemenea, am avut in vedere ~i studentii interesati de aceste domenii, prin includerea unor explicatii mai detaliate la unii termeni. fntrucat este primul dicponar explicativ in limba rominll. din acest domeniu, este desigur perfectibil ~i de aceea vom fi recunoscitori pentru once observatie sau sugestie. Autorii

;9. tJ2. /999

I

,"'"

( J,/!':'~

7

© 1998 Valentin Donisa, loan Donisli

Redactor: Valentin Donisli Coperta: Mihai Bujdei APMut 1998. Format 70xlOO/I6. Coli tipo 27,11. CZ 528(038)= 135.1 = III = 133.1 Editura Junimea, Bd. Copou nr. 3-5, I~i, Romania.

ISBN: 973-37-0387-7

[lens aberration / aberration de [' o~ectiJ1 Aberat(e (optica) Deformarea imaginii obieetelor de cltre sistemele optice reale. AAT contine coordonatele noduriIor ce delimiteazl arcul.L(X.. in cazul utilizlrii fasciculelor de luminllargi sau a celor inclinate fall de axa optic! a sistemului (aberaJii geometrice). Apare ca urmare a functionhii defectuoase a sistemului de antrenare a cl~ui sau a pompei de vid. Xi sunt valorile variabilei iar Xm este valoarea medie a variabilei. Tip de radiometru 00lizat pe satelitii de cereetare a atmosferei (de ex. AATSR Advanced AlcmgTrack Samning Radiometer Radiometru perfectionat cu baIeierein lungul traseului de zbor. [optical aber- . funetie de lungimea de undl sau de ungbiul de incident! ~ide pozitia punctului de incident! pe suprafata lentilelor. transversal fall de directia de zbor. efectuat de NASA ~iNOAA. Abatere standard. [scale departure / deviation d'echeUe] Abatere medie pAtratica Indicator statistic ce caracterizeazl imp~erea valorilor unci variabile aleatoare. se calculeazl dupl formula: u= . codul poligoanelor adiacente ~iun cod de identificare a e1ementelor. n i-I 1 n 2 -Xm) unde n este numlrul total de valori. sau a luminii compuse din radiatii eu lungimi de undl diferite (aberafii cromatice). Abatere de la planeitate (a c~ului) Abaterea cli~u1ui de la 0 pozipe planA. pentru sondareaatmosferei.teutilizat de pachetuI de programe ArclIrifo. [standard deviation / deviation standard] Abatere standard v. Se datoreazl refraqiei diferite a radiatiilor.A AAMI Advanced Active Microwave Instruments Instrumente active cu microunde. Abatere medie pitratica Abatere transversaJa Abatere a pozitiei imaginii. Denumire folositAde ESRI pentru tabelul de atribu. AAT Arc Attribute Table Tabel cu atributeie arceIor. [transverse discrepancy / ecart transversal] Aberat(e a obiectivului Aberatie produsl de obiectivul camerei. perfectionate. Sin. AARS Asian Associaticm on Remote Sensing Asociatia Asiatic! de Teledetectie. AASE Airborne Arctic Stratospheric Experiment Experiment stratosferic arctic cu instrumenteaeropurtate. in momentul expunerii. AARI Advanced Airborne Remote Instrumentaticm Instrumenteperfeqionate de teledetectieaerianA. AASIR Advanced Atmospheric Sounding and Imaging Radiometer Radiometru generator de imagini. AAS American Astronomical Society 80cietatea American! de Astronomie. In af'ari de definitia atributelor. SEOS). Pentru 0 variabill discretA. [deviation from flatness neue] / defaut de pla- Abatere de la saara Variatia sclrii unei imagini fall de 0 searl stabilitA. perfectionat.

fspherical aberration / aberration sphtrique. . positionoJ chr0matic aberration / aberration chromOlique Iongitudinale. transverse spherical aberration / abeTratiott sph/rique lattrale. in analiza statisticA a valorilor pixelilor ce compun imaginile. [Ioftgitudi1101 chronultic aberration. oxigenul ~i vaporii de apA absorb radiatiile cu 1. iar ozonul absoarbe radiaPile cu 1. [Ioftgitudinal spherical aberration / abemJtion sphtliqlU! Iongitudinale. Este un procedeu de observare indirect! a suprafetei terestre. Ca urmarc. prt2intl o margine coloratl. chromatisme de position] A~ crcmatim reziduall Aberlllie cromaticl longitudinall ce afecteazl alte radjapi dedt ccle peutru care s-a realizat coincideu4a punctelor focale principale I. Putere de absorbpe Aberatie zonall Defect al unui obiectiv manifestat prin deplasarea punctului focal. Aberatie de sferidtate Aberatie sferid transversali de sfericitate laterall v. Sin. Abenqii acmatice Aberaiie crOlll8tkA axiaIl crcmadcA longitudInaIA v.ilor ~i de propriet!tile materialului traversat. de ex. situate In lungul axei opiice. In cazul utilizlrii luminii aIbe. pe ~i axA. Sin. In cazuI utilidrii luminii allie. a unei succesiuni de imagini locaIizate de-a lungul axei.=600 nm). exprimatA prin distanta diDtre imaginile formate pentru un pUDCt.. furmatI pe un plan plasat perpeodicular pe aD opticl. imaginea unui obiect de mici dimensiuni. Abe- Aberatie de sferidtate Aberatie geometrici • unui sistem optic. datorat! formei sferice a suprafelei elementelor optice. aberration chromatique de grandeur.=760 nm. Absorbtivitate v. abermtton longitudinale de sphtridtt] Abera&1e monocromat1d Deformare goometrici a imaginii produse de un sistem optic. ale cArei dimensiuni ~i form! dq>ind de pozilia planului. [zonal aberration / aberration zonale] HbelJl1!!. Din aceastl categorie de aberatii fac p~: aber~iile de deschidere (aberafia tk sfencltate ~l coma) ~i aberatiile de incliDare (astigmatismul. de variatia indicelui de refractie. aberration de sphtricilt] Abera&ie laterall de sferidtate Mlsurl a aberatiei de sfericitate exprimatl prin raza cercului de confuzie. Ca urmare. de culori diferite. Sunt cauzate. De asemenea.. [absorption / absorption] Absorbtie a luminii Absorbtia radiatiilor luminoase la traversarea unui mediu. Astfel. rPrincipal spherical aberration of the lens / aberration spMrique principale] Aberape sferim v.Aberatie 8 9 Absorbtie ration. Se manifest! prin formarea. de obicei.. aberration transversale tk sphtricitt] Aberalie Iongitudioall de sferidtate MAsurl a aberaliei de sfericitate. [monochromatic aberration / aberration monochromOlique] Aben&ie principaIi de sfericitate Aberalie de sfericitate manitestatl In cazuI unci imagini formate tn punctul focal principal aI leotilei. Aberofie cromotial tronsversaJd. [lotemJ chromolic aberration. se obtine 0 suecesiune de imagini. AbmJIie sferlcd transversaliJ. Pot fi puse ~or In evidentl in cazul fasciculdor largi ~u a celor inguste dar inclinate fatI de axa slstemului. sistemde de tip aaomat sau apocromat. de culori diferite (abert1/ie cromaticd Iongitudf . Cromatism.. Se compenseazA. de cItre·o razl paraxiaII.siIuat pc lID opticA • sistemului. residuollongitudinal chromoJic aberration. Aberatie Aberalie uOOIatim JateraIA Aberatie cromaticl datoratl dependentei grosismentului unui sistem optic fatl de lungimea de undl a radiatiei luminoase. Sin. pentru un acell1§i punct-obiect situat pc au optici. In cazul utilizArii luminii albe. este formatl dintr-o succesiune de pUDCte. Aberatie Abordare anaHtid Rezolvarea prin calcu1 numeric a problemelor legate de exploatarea imaginilor. [rmdual aberration. intre doul pozipi extreme. partial. la modificarea desehiderii diafragmei. distorriunea ~ curbura c~ulul). [absorption of light. Abera/ie cromoticd ariald. light absorption / absorption tk la lumiere] Absorbtie atmosferid Proces prin care 0 parte din energia radiatiei electromagnet ice este absorbitA de cAtre constituentii atmosferci (de ex. in principal. Sin. apare sub forma unei pete circulare (numitl cere de confu:rje). In cazul unui obiect situat la distaItl mare ~i a cIrui imagine este formatI prin intermediul wmi fascicul larg de raze paralele cu axa principalA.. imaginea umJi punct situat pc au optid.croma: m Aberatii luminii comde un ststem iil utilizirii optice produse puse din radiatii eu lungimi de undt diferite. naM). tantei. corespunzIloare imaginilor formate de 0 razl paraxiall ~i una marginaiL Imaginea puoceului pe un ecl3Jl plan. Abenqie crOOUltim v. funqie de lungimea de undt a radiatiei luminoase. respectiv una marginall. ce se manifestI tn cazul utilizArii unei surse de luminl monocromaticA. [statistical approach / approche statistique] ABRAMS Automated Bidirectional ReoflecUmce Measurement System Sistern automat de mAsurare bidireqionaiA a retlee. [cartographic approoch / approche cartographique] Abordare statisticA Utilizarea analizei statistice in cercetarea ~i caracterizarea informllliilor eantitative despre realitate. perpendicular pc au opticl. Lgeometrical aberrations / aberrattans geometriquesJ Absorbp. [atmospheric absorption / absorption atmospMrique] . Aberape sfericd.e Proces fizie prin care 0 parte din energia undelor electromagnetice este rt>tinut! de IIlediul sau corpul prin care"5e propagA. In teledetectie const!. chromatisme tk grondeur] Abera(le 0'0IDIdici IongitudInaIi AberaPe cromaticl daioratl depeodentei pozqiei ~ui focal aI unui sistem optic fat! de lungimea de undl • radialiei blmimase. Sin. [loteral $pherical abemJtion. [analytical approoch / approche anaJytique] Abordare cartograftd Folosirea reprezentirilor cartografice ~i a analizei lor in cercetarea realitltii. chromatisme] A~ geometrice Aberatii produse de un Slstem optic in cazul utilizirii fasciculelor de luminA monocromaticA. pentru un acell1§i punct situat pe axaopticA.. prin utilizarea sticlelor cu compozitie specialA ~i prin forma lentildor ce intrA in componenta obiectivului camerei. mag"qication chromatic aberration / aberration chromatique lottrale. [chromatic aberration / aberrations chromatiques. aberration aberration] / aberration optique. Se manifestl. secondary spedrum / aberration risidl4elle) Abel'lliie mmaatlcA tnmsveruIA ra&ie crcmadcA IateraIl v. Absorbtia depinde de lungimea de undt a radiap. marimea imaginii unui obiect perpendicular pe au opticA este dependent! de lungimea de UIKlAa radiapei (abeT'Cl/iecromaticd loterald).

recouvrement stereoscopique 2. [1. Suprapunere longitudinaM. prin modificare. [automatic data acquisition / acquisition automatique de donnees] Acliizitie de date Proces de colectare ~i stocare a informatiilor intr-un format stabilit. prin combinarea de Ientile fabricate din materiale diferite. Ac:operire lateraJa Ac:operire lateraJa Suprapunerea aerofotogramelor din doull benzi invecinate (de obicei cu eea. pentru ~ustarea sau corectarea lor. a structurii lor ACRES Australian Centre for Remote Sensing Centrul Australian de Teledetec{ie (Belconnen. [actinometry / actinometrie] Actinometru Instrument pentru mllsurarea intensitlltii radiatiei provenite de la Soare sau de la alte surse. [ochromat. [actinometer / octinomet1l!] Acliizitie automatA de date Achizitie de date efectuatll automat. functie de lungimea lor de und!. Acoperire transversaJi1. [sequential access / acces sequentiel] ACERS Australian Committee for Earth Resources Satellite Comitetul australian pentru satelitii de cercetare terestre. stereoscopic coverage / 1. pAn! la regllsirea celor dorite. achromatic lens / achromat] Ac:romatism Proprietate a unui sistem optic elruia is-au eliminat aberatia cromaticll longitudinalll ~i cea de sfericitate. in proportii diferite. achromaticity / achromatisme] Ac:romatizare Utilizarea unui ansamblu de tehnici pentru reducerea aberatiilor cromatice ale unui sistem optic. Ac:romat Sistem optic care se bucurll de proprietatea de acromatism. rehaussemenl des contours] Accentuarea c:u1orilor Mllrirea saturatiei culorilor unei imagini prin metode chimice (adllugare de pigmenti) sau prin prelucrare numericll. tenue ajour] Actualizarea ftperului Proces de aetualizare a datelor ~i. adllugare sau eliminare. . [accommodation if the eye / accommodation de l'reil] Acoperire aerofotograftc:A Gradul de reprezentare a terenului pe fotografii aeriene. 2. [edge enhancement. end lap. la anumite intervale de timp. Acoperire intre benzi. cu un factor constant sau variabil. 30%). Este utilizat pe SPACELAB 1. edge sharpening. pentru doulliungimi de undll diferite ale radiatiei luminoase. [overlap. [selective absorption / absorption selective] Absorbtie totaIA Absorbtia. 2. contrast improvement / accentuation du contraste. a cllrui interventie este necesarll in permanent!. stereoscopic overlap 2. [random access. adaptat caraeteristicilor locale ale imaginii. Sin. Sin. ce impliel traversarea secventialll a tuturor datelor. UARS ~i pe navete spatiaIe. coverage of the ground 2. in vederea aducerii lor la zi. 10 11 Aetualizarea Absorbtie izotropA Absorbtie care se face in mod egal pentru toate direetiile de propagare a radiatiilor. Sin. [Uclar coverage / recouvrement du lidar] ACP AnalizA in Componente Principale Radio- ACR Active Cavity Radiometer metru cu cavitate aetivll. de obicei. Suprafata de teren reprezentatll pe doull aerofotograme (imagini) invecinate. couverture stereoscopique] Acoperire teraIA transversaIA v.ssoc:iation Canadienne des Sdeoc:es Geomatiques Asociatia Canadianl de ~tiinte Geomatice. in ordinea in care sunt inregistrate. rehaussement du controste] Accentuarea c:ontururilor Operatie prin care sunt puse in evident! contururile obiectelor reprezentate intr-o imagine. care stabil~e parametrii de lucru sau intervine. Miirire a contrastului. Gradul de reprezentare a terenului pe fotografiile aerlene.Absorbtie ACDAR Acoustic: Radar Radar acustic. Natura obiectelor aflate pe suprafata Acoperirea IidaruIui Suprafata de teren aeoperitll atAt de eltre impulsurile laser cAt ~i de cAmpui de vizare al receptorului. recouvrement transversal] Acoperire IongitudinaIA Suprapunerea a doull aerofotograme succesive din aceea~i bandll de aerofotografiere (de obicei eu peste 60 %). Ac:operire la- ACRIM ActIve Cavity Radiometer Irradianc:e Monitor Instrument dezvoltat de NASA pentru mllsurarea energiei totale a radiatiei solare din domeniul ultravioletinfraro~u. direct access / acces direct] Acces sec:vential Tip de acces la datele de pe un suport. ameUoration des contours. [isotropic absorption / absorption isotrope] Absorbtie selertivA Absorbtia radiatiilor. Suprafilta de teren pentru care se dispune de imagini ce permit obtinerea de modele stereoscopice. Ac:tinometrie Studiul calitativ ~i cantitativ al radiatiei solare. side overtop. [repeated coverage / couvenUTe repetee] Acoperire stereosc:opid 1. [updating / mise ajour. [achromatization / achromatisation] Ac:romatopsie Incapacitate de a distinge culorHe. a radiatiilor ajunse intr-un mediu. Se realizeazll. eventual. tlrll necesitatea interventiei unui operator uman. ActuaIizarea dsteIor Proces de revizuire a datelor. increase of contrast. astfel irdt pe retinll sll se formeze imaginea elarll a obiectelor situate la 0 anumitll distantll. Australia). [manual data acquisition / acquisition manuelle de donnees] Acliizitie semiautomatA de date Achizitie de date efectuatll cu participarea limitatll a unui operator oman. [colour enhancement / accentuation des couleurs] Ac:c:esdirect Accesul la orice date inregistrate pe un suport. [air photo coverage. land cover / couverture du terrain] Ac:operire intre benzi v. area coverage / couverture aerienne] Acoperire a terenului 1. [achromatopsy / achromatopsie] ACSG A. Suprapunere lateralil [lateral overlap. [1. in intregime. forward lap / recouvrement longitudinal] Acoperire repetatA Fotografiere repetatll a unui teren. in diferite <:tape. BrA necesitatea traversiTii altor date deeat cele dorite. [achromatism. [total absorption / absorption totale] Accentuarea c:ontrastuIui Operatie prin care este mlrit contrastul unei imagini. [data ocquisition / acquisition de donnees] Acliizitie manuaIA de date Achizitie de date efectuatll cu participarea activll a unui operator uman. side lap / recouvrement lateral. contour accentuolion / accentuolion des contours. a resurselor terestrll. [controst stretching. [semiautomatic data acquisition / ocquisition semi-automatique de donnees] Acomodarea oc:blului Procesul de modificare a curburii cristalinului ochiului. in afarll de decl~ea sau oprirea operatiei respective.

din SUA. poUYOir de penetration] Ad8nclme de penetrare patrundere Ad8nclmea campului campului v.In unele aplieatii practice. [visual acuity / acuite visuelle] Acuitate vizuaia binoculara stereoscopica v. din context. Analog to DigI_ tal Conversion Conversie analog-numeriell. fatA de un sistem de refe~~tA geodezie. In raport co eoordonatele lor reale. 2. funetie de conditiile de iluminare a obiectelor privite. prim~ date in mod HRPT.te. Exaetitate. ADACS Attitude Detennination and Control Subsystem Subsistem de determinare ~i control al pozitiei (utilizat de DMPS. Se poate exprima prin proeentajul obiectelor clasificate eronat. [data accuracy / precision des donnees] Acutanta Caracteristiell ce exprimA cl~i~tea unei imagini fotografice. Este aptltudlnea unui sistem fotografie de a reda 0 limitli 1. Standardele SUA cer ca eel putin 90% din punctele testate sA nu aibA erori mai marl decat jumAtate din echidistanta curbelor d~ nivel. ContUTa1l/a. [monocular acuity / acuite visuelle monoculaire] Acuitate vizuala stereoscopici\ v. Adaptarea ochiului Proces complex de modificare a diametrului irisului. ADDS Applications Development Data System Sistem de dezvoltare a aplieatiilor. lltr-un material oarecare.lt relatiile SPatiaie intre obiecte. decat acuratetea absolutli (intereseazA mal ~U. pozitiei obiectelor reprezentate pe hartA. Acuitate vizuala monoculara Capacitatea ochiului de a distinge punctele vecine ale ellror imagini se formeazli pe po~iuni di~erite ale retinei.ZI.de diferentA de distantli fatA de pune. Sin. System datelor. Sl~. Reambulare Acuitate stereoscopici\ Capaeitatea ~nei persoane de a pereepe imaginea in r~hef. Standardul elaborat de National Map Accuracy Standards (NMAS) cere ca eel putin 9O~ din punetele testate sA se abatli co maxlm~ 0. Aptitudine de vede~e stereoscopica. acur~tetea relativA este mai importantA. ADAM Automatic Data Acquisition Module Modul de achizitie automlitA a datelor. [horizontal p'~SItional accuracy / precision de la position horizontale] Acuratete pozitionala verticala Aeuratete a reprezentlirii altitudinii terenului pe bartA. Acuitate vizualii binocular a.que. System Data Acquisition Sistem aerospapal de aehizitie a 2. Acuitate stereoscopici\ Acuratete Grad de conformitate al rezultatelor observatiilor. la lie (la 37%) din valoarea initiaiA. [venical positional accuracy / precIsion de la position verncale] Acuratete relativa MlisurA a acuratetei pozitionlirii relative a obiectelor reprezentate pe hartli . Sistem NASA de la Goddard Space Flight Center pentru prelucrarea rapidA a datelor Thematic Mapper. [stereo acuity.02" tiltAde pozitia realA. TIROS). la trecerea satelililor deasupra SUA. in ADAC Attitude Detennination trol Determinarea ~i controlul pozitiei mijloacelor de zbor ~i satelitilor (sistem utilizat de satelitii GOES). ADAPS AVHRR Data Reception and Processing System Sistem de recep{ionare ~i prelucrare a datelor produse de sensorii AVHRR instalati pe satelqu de teledeteqie. aptitude for stereoscopic vi~ion. Sin. Se poate exprima ~i ca nurnlr de bili utilizali in reprezentarea fieclrui pixel. Adtincime de penetrare. ACUltate VIzualii ~1ereoscopica. EROS Data Center ADAPS. Sin. [depth ofpenetration / profondeur de pbtetration. [relative accuracy / preCISIon relative] Acuratetea clasificani Mlisura in care ADEOS in cadrul unui fi~ier. Automatic Digital Annotation Sistem de inregistrare automatll. Se exprimA prin cel mal mle unghi dintre douli punete vllzute simul~an in douli direetii invecinate. Acuitate netli intre douA zone vecine eu luminantA toarte diferitli.a obiectelor. a Ad8ndme de patrundere Distanta paoli la care intensitatea campului radiatiei incidente se reduce. Adancime de v. [classification accuracy / precision de la classification] Acuratetea datelor Gradul de exactitate a datelor utilizate. stereoscopic limit / acuire stereoscop. decat I?O. ADCLS Automated Data Collection and Location System Si&tem automat de colectare a datelor ~i localizare. Urmlitoarea gerIeratie de sateliti japonezi pentru observarea PlimAntului (NASDA). [file updating / mise a jour dufichier] Actualizarea hAJ1ii v. prill unghiul sub care se poate distinge. Aerospace . [absolute accuracy / precision absolue] operatia de clasificare identifiell in ~~ eorect clasele ~i Ie atribuie acestora dlfentele obiecte. [adaptation / adaptation] ADAR Airborne Drata Acquisition and Registration Achizitie ~i inregistrare a datelor cu mijloace aeropurtate. [geodetic accuracy / preCISIOn ghx1e sique] Acuratete pozitionala orizontaJa Aeuratete a pozitionlrii in plan orizontal a obiectelor reprezentate pe hartli. [accuracy / precision] Acuratete absolut3 Exactitate a. Analog to Digital Converter Convertor analog-numeric. Conversie analogand Con- pozitiei camerei ~i a altor informatii momentul aerofotografierii.tla lor absolutli). aptitude a la vision stereoscopique] Acuitate vizuala Capacitatea organului de vliz de a sesiza imaginea clarA a unor obiecte slab luminate. [colour depth / profondeur de couleur] Adanclmea pixelului Numlrul de valori diferite ee pot fi atribuite unui pixel. care a devenit 0PeraPonal in mai 1987. Profunzimea Ad8ncimea culorii Numlirul de trepte de cuantificare utilizat pentru reprezentarea culorilor intr-un sistem numeric. eel mai me obiect. ADEOS Advanced Earth Observing Satellite Satelit perfectionat penttu observarea PlimAntului.Actualizarea 12 13 Acuratete geodezica Exactitatea cu care este determinatli pozitia punctelor reprezentate pe hartli. .ixel] ADC 1. cu senzatla . Airborne Data Acquisition Sistem aeropurtat de achizitie a 3. Sistemul este amplasat la eentrul de date EROS. stereoscopIc acuity. [acutance / acutance] AID Conversion numeriell. ExprimA variatia tonului imaginii pe 0 directie perpendicular! pe linia de contur a obiectului. de ~ ori pe zi. Se apreciazll. [pixel depth / profondeur du p. mlisurlitorilor sau caleulelor fatA de valorile standard sau de valorile acceptate ca tiind reale. ADAS System datelor.

Text ata~t unui obiect din imagine. AERIE Airborne Equipnent for Remote Imaging of the Environment Echipament aeropurtat pentru obtinerea de imagini ale mediului. in momentu1 fotografierii. Sin. 0 serie de informalii suplimentare. Are scarll variabilll. [scaling / mise a l'echelle] Aerofotognuna gramA nadiraIA verticaIA v. cu suprapunerea fotografiilor invecinate. Satelili de cercetare a termosferei (80-240 kIn). BaQi aeriand.xl OOlic! ~i pe care apare vizibilll linia orizontului. pe benzi din lungul liniilor de zOOrale avionului. In cazul modelului stereoscopic. astfel incat ele se pot transpune pe 0 reprezentare graficll de tipul planurilor sau bllJ1ilor topograflce. image aruwtation / ann0tation. Prelu- Aducerea Ia zi a hW1ii v. AEL T Association Europeenne des Laboratoires de TeIedetection Asociatia Europeanll a Laboratoarelor de TeledeteC{ie. flrll a fi redresatll. [air base / base aerienne] Aerocartograf Aparat automat de restitutie a aerofotogramelor. [aruwtation. Adnotare 1. folosind punete de sprijin ale cllror coordonate reale sunt cunoscute. rectified print / photographie o/rienne redressee. Aducere Ia scarl\ Proces de transformare geometricll a unei imagini. [rectified air photograph. ca ~i aerofotogramele inclioate ~i OOlice. Sin. [adjacency. aerial photogrammetry / photogrammetrie aerienne] Aerofotohartl Mozaic controlat de fotografii aeriene. Are 0 serie de proprietati geometrice ce permit efectuarea. pe ea. 2. ADTS Advanced Detection Technology Sensor Sensor cu tehnologie de deteqie avansatll. [oblique photograph / aerophotogramme oblique] Aerofotograml panoramidi Aerofotograroll OOlinutllcu 0 camerll cu a. este necesarll. Avand scara varlabilll pe 0 direetie perpendicularll pe axa de inclinare. Fotogrammetrie aeriand. oblinute prin fotointerpretare. nu poate fi utilizatll in fotogrammetrie. permi~ ef~ea de mllsurlltori fotogrammetrIce. Reambulare AE Atmospheric Explorer satelHte Satelit de cercetare a atmosferei. Pe 0 asemenea aerofotogramll nu se pot executa mllsurlltori planimetrice sau altimetrice. Fotografie redresatiI. Aerobazl 1. annotation des images] ADP Automatic Data Processing crare automatA a datelor. [aerial traverse / aero-eheminement. precum ~i de intocmire a planurilor ~i hllrtilor topografice. Sin. pe care sunt trasate eurbele de nivel ~i sunt inscriplionate toponimele. utilizat pentru seleetarea acesteia in vederea transferu1ui de date. Linia care ulK$: doull puncte succesive de aerofotografiere. contiguity / contigui"te] ADLS Airborne Doppler Udar System Sistem aeropurtat de lidar Doppler. in timpul fotografierii. tnscrierea pe 0 fotografie sau pe 0 altll reprezentare graficll a unor informatii sau punete de reper. in 1963-1966 ~i 1972-1975 (NASA). astfel meAt nu este direct utilizabilll in fotogrammetrie. Pentru fotograme se cunosc elementele de orientare internll ~i externll. redresarea aerofotogramei. Cartografie aerion4. scara irnaginii variind pe 0 direC{ie perpendicularll pe axa de inclinare. Aerofoto- Aerofotogrammetrie Ramurll a fotogrammetriei care studiazll metodele de determinare a formei ~i de mllsurare a dimensiunilor ~i pozitiei obieetelor. pe baza aerofotogramelor. rectijil!d photograph. destinat digitizllrii ~i editllrii arcelor ~i etichetelor in cadrul unui strat de date in format vectorial.Adiacentll 14 15 Aerofotointerpretare AdiacentA Proprietate a unor areale (poligoane) de a avea 0 laturll comunll. citre sau litere. [aero-cartograph / aerocartographe] Aeroc:artogratie Efectuarea mllsurlltorilor ~i intoemirea hllI1ilor ~i planurilor topografice pe baza aerofotogramelor. aducerea la searl se realizeazll prin orientarea absolutll. Sin. explicite (oferite direct de irnaginile obiecteior) . simOOluri sau culori. Vedniftate. Fotografiere pe benzj. [address / adresse] ADS Arc Digitizing System Sistem de digitizare a arcelor. Fotograrnii aeriand. mai intAi. [photographic map / carte photographique] Aerofotointerpretare Proces de obpnere de informalii calitative ~i eantitative. Sin. [aerophotogrammetry. photographie redressee] Adresa NumAr de ordine al unei celule de memorie. Sin. cartographie aerienne] Aerodrumuire Determinare a coordooatelor unor puncte prin mllsurlltori pe fotografii aeriene. cu scopul de a 0 aduce la 0 anumitll searll de propoI1ie fatA de obiectele reprezentate. Pachet de programe produs de firma ESRI. ADSP Advanced Digital SAR Procegor Procesor numeric perfectiooat pentru date SAR. lansati in doull serii. Baz{i de aerofotografiere. Aerofotograrnii verticald. aerial survey / leve photoaerien. Contiguitate. [nadir photograph / aerophotogramme nadir ale] Aerofotograml oblid Aerofotogramll realizatll cu 0 camm a cllrei ax! principalll a fllcut un unghi mai mare de 15° cu verticala locului. AECS Atmospheric Effect Correction System Sistem pentru corectia efectelor produse de atmosferll (pachet specializat de programe de calculator. [aerial mapping. [annotated aerial photograph / photographie aerienne annotee] Aerofotografiere pe benzi Fotografierea aerianli a unui teritoriu. ADSS Advanced Digital Stereophotogrammetric System Sistem perfeqionat de fotogrammetrie numericll (dezvoltat de Universitatea Tehnicll din Berlin). de produetie japonezll). prin semne. cheminement aerien] Aerofotografie desclfratA Aerofotografie pe care sunt inseriplionate. 2. [high-oblique photograph / aerophotogramme panoramique] Aerofotograml redresatA Fotogramll oblinutll prin redresarea unei aerofotograme inclinate sau oblice. photographie aerienne mltrique] Aerof'otograml incHnatA Aerofotograml realizatll cu 0 camerll a cllrei ax! optic! principalll a flIcut. [lOW-oblique photograph / aerophotogramme inclinie] Aer~fotograml nadirall Aerofotogramll real1Zatl cu 0 camerll CU axll opticll verticaUL Este tipul de aerofotogramll care are scara constantA pe toatll suprafata ei. un unghi de 3°_15° cu verticala 10cului. [aerial photograph / o/rophotogramme. Sin. Pentru efectuarea mllsurlltorilor. Distanta dintre doull puncte succesive de aerofotografiere. necesare pentru stabilirea coordonatelor diverselor punete de pe imagine. [strip photography / prise de vuespar bandes] AerofotogramA Fotografie aerianll realizatll cu 0 camerll metricll. Sm. a unor mllsurlltori. aerial cartography.

interpretation of aerial photographs. AEROS Advanced Earth Res:rorces Observation· Satellite Satelit perfectionat de observare a resurselor terestre. ale cllror coordonate in teren sunt cunoscute cu precizie. [analogical aerotriangulation / aerotriangulation analogique] Afi§are intretesuta (a imaginii) Mod de afi~re a imaginii pe ecrane cu tub eatodic. AGRISTARS Agriculture and Resources Inventory Surveys Through Aerospace Remote Sensing Monitoring al agriculturii ~i resurselor prin teledetectie aerospatiali. utilizand camere video. diagrarne. generator de imagini. Fototriangulofie spafialii. Program lansat de clltre Departamentul Agriculturii aI SUA. Sin. AIDJEX Arctic Ice Dynamics Joint Experiment Program comun de studiu aI dinamicii gheturilor arctice (lansat de SUA ~i Canada). Aerospatlal Care se referll la atmosfera terestrI ~i la spatiul cosmic. [aggregation / agregation] imagini). fiecare cadru continind toate liniile de baleiere. interpretation of air photographs. AIDS Advan«d Image Digitizing System Sistem perfectionat de IUlmerizarea imaginilor. [digital display. [air videography / videographie aerienne] Al1§are progresiva (a imaginii) Mod de af~e a imaginii pe ecrane cu tub eatodic. folosindu-se relatiile geometrice de legllturlldintre aerofotogramele succesive. [non-interlaced display / affichage progressif] Aerotopografie Ramurll a topografiei care utilizeaza aerofotograme drept sursllprincipall de informatie. AGI Association for Geographic Information Asoeiatie pentru informatia goograficll (Londra. analytical aerial triangulation / aerotriangulation analytique. AGDS Automatic Graphic Digitizing System Sistem automat de digitizare a reprezentllrilor grafice. A fost conceput pentru a stabili dacll teledetectiapoate folosi la asigurarea obiectivitlltii. semnelor de punctuatie ~i simbolurilor. [interlaced display / ajJichage entrelace] AGRESTE Proiect de teledetectiein domeniul agriculturii ~i silviculturii in Europa. [spatial aerotriangulation spatiak] / aerotriangulation . Colaboreaza cu Agentia Spatialll European! (ESA). [aircraft / aeronefJ Aeropoligonatie Metoda asemlinatoaretriangulatiei. [alphanumeric display / affichage alphanumerique] Afi§are digitaJa v. Agregare Gruparea unor obieete din aceea~i clasll. de mare rezolupe. Interpretaale rea fotograjiei aeriene. aerotriangulation. triangulation aerienne analytique] 17 AIDS grafic automatizat. Agentia Spatiala RamADa Agentie ce coordoneazaaetivitateadin domeniul cercetarilor SPatialerom!n*. Sin. Ridicare aerofoto- Aeronava Aparat de zbor care se deplaseaza in atmosfera datorita actiunii dinamice a aerului asupra suprafetei sale. [aeropolygonation nation] / aeropolygo- Aerotriangulatie anaIogica Metodll de determinare a canevasului de restitutie prin triangulatieradialllpe aerofotograrnesau pe ~bloane transparente. AG~ Automated Geographic Information System Sistem informational geo- AERS Advanced ESA Resource Satellite Satelit perfectionat ESA pentru studiul resurselor naturale. phototopographie aerienne] AFS Aerial Fihn Speed Sensibilitatea filmului aerian. [aermpace / aerospatial] Aerotriangulatie spatiaJa Aerotriangulatie efectuatllpe modele stereoscopice ale terenului pentru indesirea retelei de punete de sprijin. lansat de Franta ~i ltalia. AIAA American Institute of Aeronautics and AstronautiCs Institutul American de Aeronauticll~i Astronauticll. NASA ~i alte organisme. [aerial triangulation. Se bazeazll pe utilizarea triangulatiei plecAnd de la un numllr de puncte de legllturll. [aerotopography / aerotopographie. precum ~i succesiunea rapida a celor doua imagini paqiale permit perceperea imaginiicomplete. Metoda aeropoligOfUl/iei. AHRV Advan«d High Resolution Visible unager Sensor perfectionat. Marea Britanie). AGP Advanced Geosynchronous Platform Platformll geosincronllperfectionatll. [analytical aerotriangulation. . asupra terenului. pentru radiatii vizibile. [aerial photographic interpretation. de mare rezolutie. Sin. dar care opereaza cu poligoane in loe de triunghiuri. Afi§are nwnerica Afi~rea cu ajutorul caracterelor numerice (cifre). displaying / ajfichage. actif] [interac. numerical display / ajJichage numerique] Aerovideografie Efectuarea de mllsurlltori dupll cadre numerizate ale unor filme care au fost realizate din mijloace de zbor de joasll altitudine. [display. generator de imagini. Persistenta imaginii pe ecran ~i retinll. air triangulation / aerotriangulation. fiabilitlltii ~i oportunitlltii datelor din sistemelede informatieale Departamentului. printr-o !>uccesiune e semicadre continAnd d liniile de baleiere impare ~i respectiv pare ale cadrului. visualisation] Aerotriangulatie Ansarnblude procedee ce permit determinarea coordonatelor punctelor de interes de pe modele stereoscopice independente sau in benzi. Se realizeazll prin drumuire fotograficllliberl sau drumuire cu a1titudine constanta. Afi~are digitalii.tive di~play / affichage inter- Aerofotoridicare grammetrica v. Afi~e nwnerica Aerotriangulatle anaIitica Metodll de determinare a coordonatelor punetelor de Afi§are graftca Afi~rea informatiei utilizAnd elemente grafice (desene.Aerofotoridicare sau implicite (deduse logic). folosind elementele de orientare ale aerofotogramelor ~i coordonatele unor punete de sprijin. Afi§are Prezentarea informatiei intr-o formll perceptibilll vizual (graficll sau alfanumericll). [graphic display / affichage graphique] Afi§are interactiva Mod de afi~e a datelor ce permite interventia operatorului in vederea modificllrii caraeteristicilor de afi- ~re. AHRIS Advanced High Resolution Imaging Spectrometer Speetrometru perfeqionat. aerial photointerpretation / interpretation des photographies aeriennes] 16 interes prin caleuJ numeric. triangulation aerienne] Afi§are a1fanwnerica Afi~are cu ajutorul caraeterelor a1fanumerice. Denumirea comercialll a unui pachet de prograrne destinat SIG. intr-o singurll entitate. utilizAndfotografii aeriene ~i modele !>lereoscopice acestuia. Sin.

Algorifm Succesiune determioatllde prescriptii precise. adjustment / ajustement] 18 radiatiei incidente pe suprafata sa. [multibeam altimeter / . Determinarea inAltimii se face mllsurarrd intervalul de timp necesar unui impuls laser sA strllbatl. distanta parrila sol. Albedoul mediu al Pllmantului este de cca. [memory allocation. Altimetrie Mllsurare a altitudinii reliefului ~ia diferen{elorde nivel. In acel~i timp se decoloreazll stratul de filtru galben ~i stratul antihalo. Unghiul dintre planul orizontului ~i Iinia spre . [laser altimetry / altimetrie laser] Altimetru laser Instrument de mlisurl a inllItimii mijlocuIui de zbor fatAde suprafa{a terenului. tn cazul instrumentelor optice. [algorithm / algorithme] Algorifm de clasificare Algoritm destinat grupllrii entitAtiior (obiectelor sau proceselor) in categorii (denumite c1ase). 0. dupll anumite criterii. [bleaching. lansatde Rusia in mai 1991. planetll). cu altimetru1laser aeroPUrtell. Mllrime fotometricA egalll cu raportul dintre intensitatea radiatiei reflectate difuz de clltre un obiect ~i intensitatea Algorifmul DougIaso-Peuc:ker Algoritm destinat reducerii numlrului de puncte necesare pentru a reprezenta numeric 0 linie frantll. AISA Airborne Imaging Spectrometer for DifTerent Applications Spectrometru aeropurtat produeator de imagini pentru diverse aplieatii (Finlanda)..37. cu 0 precizie datll. [classification algorithm / algorithme de elaasification] ALPS Airborne Laser Polarization Sensor Sensor laser cu polarizare. Constli in transformarea argintului metalic din emulsie in fericianurll de argint. [microwave altimeter / altimetre a hyperjrequences] Altimetru inregistrator Aparat care tnregistreazll automat altitudinea punctelor mllsurate. inclioate fatAde verticaill. photob/eaching / bianchimenr] ALMAZ Satelitde observare a Pirmntului. avind ca obiectiv rezolvarea problemelor dintr-o clasll. in vederea reducerii erorilor sau a asigurlrii consisten{ei datelor. dupll un numlr finit de p~i. Albedo 1. AITS Advanced Information Transmission System Sistem perfCClionatde transmisiune a inform3Jjei. drumul de la platformll la teren. efectul este denumit moar. fericianura de argint este indeplrtatll prin fixare.12. Ajustare Aplicarea. [rubber l sheeting. Altitudinea este determinatll pe baza diferentei de fazllintre semnaIeleprimite de cele doull antene. .AlMAS AlMAS Analogue Image Manipulation System Sistem de prelucrare a imaginilor anaIogice. profilometre etc. [adjustmenr of observations. ALEXIS Array of Low Energy X-ray Imaging Sensors Sistem de sensori pentru raze X de joasll energie. AIR Airborne Imaging Radar Radar aeropurtat. image warping / ajustement elastique] Altimetru radar Instrument de mllsurll a inllitimiimijlocului de zbor fatlide suprafata solului. Se manifestllprin reprezentarea necorespunzlltoare a contururilor obiectelor. prin schimbarea pozitiei relative a elementelor ce 0 compun. Asignare a frecventelor Aloc:area memoriei Repartizareamemoriei disponibile diverselor programe ce ruleazll intr-un sistem de caIcuI. [laser altimeter / a/timetre laser] Ajustare elastica Modificare a geometriei interne a unei imagini. [altimetry / altimetrie] Altimetrie laser Efectuare de mllsurlltoria inllitimiireliefului. 2. de culoare aIb-lllptoasA. prin mllsurarea timpului necesar unui impuis radio sAparcurgll. ce a operat paoli in octombrie 1992. ALS Advanced LANDSAT Sensor Sensor perfectionat pentrtl satelitii LANDSAT. iar al Lunii de 0. 2.] Altitudine 1. Alocare a benzilor de frecvente v. AIMS Analytical Imagery Matching System Sistem anaIitic de asamblare a imaginilor (elaborat de Institutul de Fotogrammetrie al UniversitAtii din Hanovra. In afarl de mlisurlltorile geodezice ~itopografice din teren. Ulterior. [radar altimeter / altimetre mdar] ALADIN Atmospheric Laser Doppler Instrument Instrument atmosferic cu laser Doppler.streur] ALDS Automatic Lightning Detection System Sistem automat de detectie a fulgerelor (NOAA). funetie de lungimea de undl a radiatiei incidente. [alignment. generator de imagini. [DouglasPeucker algorithm / algorithme de Douglas et Peucker] Altimetru radar multifasdcul Altimetru radar ce utilizeazllun interferometru cu d0nAanterre. dar cu plistrarea conectivitA{ii or. A fost dotat en un radar cu deschidere sinteticll. aItimetre radar sau Iidar. erene/age] Albedo spectral Expresia albedoului unui obiect. aeropurtat (NASA). dus-intors. ALSEP ApoUo Lunar Surface Experiments Package Statii ~tiintificeinstalate pe suprafutaLunii in cadrul misiunilor Apollo. barometeraltimeter / barometre altimerrique] Albire Etapll in prelucrarea materialului fotografic color. AIREYE v. [altimeter / altimetre] Altimetru barometric Altimetru ce mlisoarll aItitudineape baza presiunii atmosferice. se pot utiliza ~i mijloace de teledetec1ie(de ex. storage aliccation memoire] / allocation de Altimetru cu microunde Altimetru radar ce lucreazllin banda de microunde. lnliltimedeasupra unci suprafete de referinlll (nivel de bazll). [aliasing / al/iassage. dus-intors. generator de imagini (Iansat la 25 aprilie 1993). rubber banding. in banda S. Raportul dintre cantitatea de luminAretlectatll ~i cea incidentllia un corp cosmic (de ex. Germania). [spectral albedo / albedo spectral] Aliniere Orientarea axelor instrumentelor optice in lungul unei Iinii comune.). [recording altimeter / a/timetre enreg. [radar altimetry / altimetrie mdar] Aliasing Efect prezent in cazul imaginilor numerice sub~antionate (ce nu respectll conditia Nyquist). AOSS AIRS Atmospheric Infrared Sounder Sond! atmosfericAin infraro~u (EOS). ub actis unea fericianurii de potasiu. collimation / a/ignement] Altimetru Instrument pentru mlisurarea altitudinii unui punct fatA de un nivel de referintl. AIT Associazione Italians di Telerilevamento Asociatia Italian! de TeledetCClie. mllsurlltoripe fotograme ~i modele stereoscopice. unor corCCliiasupra rezuItatelor unor observapi. [albedo / albedo] 19 Altitudine Altimetrie radar Efectuare de mlisurlltori a inllltimiireliefului cu ajutorul altimetrului radar aeropurtat. [height measuring barometer.

Proces de mlirire a rezolutiei unei imagini RGB prin conversia in domeniul HBS sau HIS ~i inlocuirea componentei B (metoda RGBB) sau l (metoda RGBI). [resolution enhancement amelioration de la resolution) I tion. [1. pentru unde milimetrice (pe satelitul ATMOS. [low Mise amplifier amplificateur afaible bruit) I Altitudine de aerofotografiere Altitudinea aparatului de zbor care poartli camera fotograficli. [leader amorce de dlbut. prin aport de energie adus de un dispozitiv (numit amplificator). destinate. flying height altitude de vol. 2. magnitude) I I Ame60rarea contururilor contururilor v. urmatA de o eventualA prelucrare in vederea accentulirii contururilor. [site site. defmitli prin banda de frecvenll sau alte caraeteristici. amplification. utilizarea variabilelor. emplacement] I I Altitudine solutA ortometrica V. AMMS Advanced Microwave Moisture Sounder SondA perfectionatli de umiditate. Proces de mlirire a rezolutiei Amp6ficare 1. AML ARC Macro Language Limbaj de programare pentru generare de aplicatii in cadrul sistemului Arcllrifo. Include ~i un set suplimentar de comenzi pentru sistem. Amplificator al clirui zgomot propriu este redus. altitude de vol au-dessus du niveau de Lamer] AMAS Advanced Millimeter-wave Atmospheric Sounder Sondl atmosfericli perfectionatli. [selective amplifier. Indllime [absolute altitude. Preamplificator intre antenl ~i statia de receptie de la sol. AMI Active Microwave Instrument Instrument aetiv cu microunde (BRS 1). cu microunde. AMR Active Microwave activ cu microunde. cu 0 imagine cu rezolutie superioarl. AMICA Automatic Multispectral Image Compaction Algorithm Algoritm de comprimare a imaginilor multispeetrale. cu rezolutie medie. Cr~ere a amplitudinii. provenind de la obiecte situate in exteriorul zonei explorate. elevation. in momentu! prelulirii imaginii. Raportul intre 0 mArime caracteristicli a semnalului la i~irea ~i la intrarea unui amplificator. [colour enhancement amelioration des couleurs) AmplltudiDe aimpu1sului Valoarea maximA a unui semnal emis in impuls. Cota Altitudine ortometrica. [orbital altitude altitude de l'orbite] Ameliorarea imaginii Prelucrarea imaginii in scopul imbunlitlilirii aspectului vizual ~i a posibil itlitilor de identificare a obieetelor reprezentate. [absolute flight altitude. gestiunii retelelor de utilitliti. [uposure altitude hauJeur de prises de vues] I I Altitudine de zbor Altitudinea. absolUle flying height. AMIR Advanced Microwave Imaging Radiometer Radiometru perfeqionat pentru microunde. gain 2. [amplitude. mean groWld elevation altitude moyenne] I Altitudine orbitaIA tnliItimea orbitei unui satelit fall de suprafata terestrA. geodetic height altitude ellipso'idique] I Ameliorarea culorilor Modificarea culorilor unei imagini. Altitudine re1ativl de zbor tnliItimea de zbor deasupra unui plan de referinl! oarecare (de obicei. ce serv~te la incltrcarea camerei la luminl. absolue. Radar Radar I I Amplasament Locul din teren in care este situat un obiect. channel amplifier amplificateur slleetif] I I Amplltudine Diferenta dime valorile extreme ale unui semnal. Accentuarea Altitudine fata de elipsoid Altitudine mAsuratA fall de elipsoidul de referintA. Pentru eficaeitate maximA. altitude. [image enhancement. hauteur de vol] . controlul stlirii sistemului. [ellipsoidal altitude. relative flying height hauteur de vol relative] unei imagini prin ree§antionare. nivelul solului). Germania). gain 2. . ellipsoidal height. pulse amplitude amplitude de l'impulsion] I I Altitudine medie (a reliefului) Media altitudinilor punetelor de pe 0 suprafatA de teren. rehaussement] AMPTE Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers Sonde aetive pentru determinarea particulelor din magnetosferA (lansate la 16 august 1984). [relative altitude. cu scopul de a facilita interpretarea ei de clitre operatorul uman. 2. image improvement amelioration de ['image. amplifica- AMRIR Advanced Medium Resolution Imagery Radiometer Radiometru perfectionat. numai asupra unei plirti a semnalului de intrare. absolUla. de obicei. generator de imagini. Altitudine ab- Altitudine relativl Altitudinea unui punet fall de 0 suprafatli de referinll conventio- Ame60rarea rezolutiei 1. [average height. amelioration du contrast improvement contraste. magnitude amplitude. height altitude. [altitude. este ata~ direct la antena de receptie. stabilirea ~i utilizarea coordonatelor punetelor de pe hJlrti sau imagini. [impulse amplitude. puterii sau intensitlitii unui semnaI. ajustement du contraste] Amplificator selectiv Amplificator care opereazA in mod selectiv. 2. [flight altitude. orthometric orthometric elevation altitude altitude orthometrique] I fall de absolUla. [relative flight altitude. hauteur] I naiA. multiplier amplificateur] I I Altitudine absoluta de zbor Altitudinea de zbor mAsuratA fall de nivelul mlirii. fatA de nivelul mmi. [distance ambiguity ambigufte de Ladistance] AMlFM Automated Mapping I Faci6ties Management Termen utilizat pentru desemnarea unei categorii speciale de sisteme informationale geografice. amorce] I I Amplificator cu zgomot redus 1. generator de imagini (BOS). flight height. Ambiguitatea distantei Efect ce se manifestA prin aparitia de ecouri parazite in imaginile radar. amplification coefficient l. Include posibilitliti privind crearea de meniuri. Sin. [amplifier. relative elevation haUleur relative) I Altitudine absolutS Altitudine suprafata geoidului.Altitudine 20 21 AMRSA obiectul (punetul) vizat. coefficient d'amplification] Amp6ficaror Instrument sau aparat destinat amplificlirii sernnalelor. Amors:'1 Portiune de film sau bandA de hartie situatli la inceputul unui fIlm fotografic. la care zboarl vectorul purtlitor de mijloace de teledc:tectie. faeteur d'amplification.a detaliilor sau de a evidenpa unele obiecte. AMRSA Atmospheric and Meteorological Remote Sensing Assembly Ansamb1u de teledeteqie atmosfericli ~i meteorologicli. Ameliorarea contrastului Modificarea contrastului unei imagini cu scopul de a facilita percepp. flying height above mean sea level altitude absolue de vol. [contrast enhancement.

[stereo analySIS / analyse stereoscopique] Analogic Mod de lucru in care 0 mlrime ~lZicl es~e desc?sl sau reprezentatl prin mter:rnedlUl ltel mlrimi. destinat SIG. [signature analysis / analyse de fa signatUre] ~naIizll in componmte prlncipale 1. ti .referlla modificarea independent! a seAril~r in care informatia primm este compusl lor pe cele doul axe. [cluster analysis / analyse de groupement] Analiza texturll Examinarea texturii imaginii in vederea identificirii obiectelor care nu sunt reprezentate prin imagini distinete (individuale). AMSR Advanced Mechanically Scanning Radiometer Radiometruperfeqionat cu baleiere mecanicl (folosit pe EOS). AMT Above Mean Terrain nivelului mediu aI terenului. [image analysis / analyse des images] ~~ ~onicA Determinarea amplitudlml !1lfazel oscilatiilor armonice componente ale unui semnal. ~i a raporturilor spatiale dintre ele. analysIS / analyse en composantes pnnClpales] : numlrul v~iabilelor. AMRVI Advanced Medium Resolution Visible Imager Sensor perfeqionat. [anaglyph / anaglyphe] Analiza p1atformelor Studiul caraeteristicilor !1i utilizlrii platformelor de teledeteqie. AMS 1. Analiz{j cluster. De obicei. emise sau Analiza· obieetele de pe suprafata terestrl. [vectogmph / vectogmph] Analiza semniturii retlectate ~~mnalelor specifice. [neighbourhood analysis / analyse de voisinage] Anaaomatic Sistt:moptic ce produce imagini cu contururi estornpate.AMRVI 22 23 Anastigmat Sistem de sensori pentru platformele polare. fprincipal compo- AnamorfozA Deformarea imaginilor prin mijloace optice sau numerice. in ma~ mAsurl. [harmonic analysis I analyse hannonique] spectr~ aI diverselor obiecte. permit perceptia modelului analyse de sequence d'images] stereoscopic aI imaginii. Analiza grupiirii IIAIUoII "" A-~"_x di acro ni_x Anal'lZa datelor de teledetectie ce descriu a<:eeqi suprafatl de teren. Sin. generator de imagini. Ana1iz8 diacronicA Ana1iz8 numericA Analizl a datelor efectuatl prin metode de calcul numeric. recepponate prin teledetectie. Metod! de ~lizl multivariatl. [stlUCtural analysis of image / analyse structurale de ['image] Ana1iz8 multitemporala v. mulrzdate analysis / analyse diachronique] AnalizA stereoscopicA AnaI~ efectuatl asupra. bazatl pe transformarea lor intr-un set de ooi imagini (neocall3:le). [analog / analogzque] Anaglif polarizat Pereche de imagini suprapuse. s-au corectat. TehmeAde ameliorare sau anaIizl a imaginilor muitispeetraJenumerice.2. [image sequence analysis / de imprimare. ~aglID fotografice. sensibil la domeniul vizibil. Deasupra proceselor sau obiectelorpe care Ie descriu. analyse multihande] . [anachromatic AnaHza imaginilor Examinarea detaliat! a imaginilor in vederea extragerii informatiilor explicite sau implicite privind obiectele reprezentate. in v~~ caracter~rii sintetice a acestora. [anamorphosis / anadtntr-un set de imagini cu rczolutii diferite morphose] reprezentand acel' . [texture analysis / analyse de texture] Analiz8 spatlala Aplicarea uoor tehnici anaIitice pentru studiul pozitiei. cu valoare proa ~rtlonall cu cea originall. proiectate cu polarizare ortogonail. Sin. Analiz{j mul~temporaM.decorelate intre e1e. [map analysis / analyse des cartes] Analiza vecinitAtii Procedee de analizl pentru determinarea relatillor dintre localizarea unui obiect ~icaraeteristicilevecinilor sli. Analiza datelor Prelucrarea datelor in scopul evidentierii uoor caraeteristici ale Analiza sensorilor Descrierea sensorilor a performante1or !1ia posibilit!tilor lor' comparandu-i tntre ei sau caraeterizAndu-i in functie de 0 anumitAutilizare. [statlstlcal analyszs / analyse statistique] • /-] ADagIifImagine constituitA doul desene din sau un cuplu de imagini ce constituie 0 pe. cu rezolutie medie. . termenul indicl prezentarea ~fo~ttel m form! graficl (hlrti. dimensiunilor ~i relatiilor !>'Patialele obiectelor sau a p.roceselor. 2. in vederea sesiro!1u). Advanced Mapping System Sistern perfeqionat de eartografiere. cu doul culori diferite (de obicei verde !1i Analiza secventelor de imagini Analiza imaginilor multitemporale. Lm Iresolunastigmat Slstern optic la care prin conon analyszs / analyse multiresolution] structie. [multitemporal analysis.). fplotfonn analysis / revue des AnalizAcluster V. etc. desene.plates-formes] reche stereoscopieA. [data analysis / analyse des donnees] Analiza formelor Ansamblu de operatii avand ca scop stabilirea caraeteristicilor formelor ce urmeazl a fi c1asificatecu ajutorul unui sistem de recunl)~ere automatA a formelor. r ult· 'A' . se . Analiza structurall a imaginilorsprijinl identificareaobiectelor sis / analyse multispectrale. la momente diferite. [spectral analySIS / analyse spectrale] Ana1iz8 statistid Analiza indieatorilor statistici ce descriu obieete sau procese. modelelor stereoscopu:e. cu microunde (NOAA K-M). ce permit perceperea unui model stereoscopic atunci chid sunt privite prin ochelari cu filtre de polarizare. imprimate suprapus. AMSU Advanced Microwave Sounding Unit SondA perfeqionatl. . [sensor analysis / revue de capteurs] AnalizAmultirezolutie Analizl a imagini. pattern analysis / analyse des formes] Analiza structurali a imaginil Analiza ~Ana1iz8 multispectrali Analizl a datelor modului de aranjare spati3ll a obiectelor care descriu rlspunsul obiectelor in mai multe benzi spectrale. [spatial analysis / analyse spatlale] ~ Ana1iz8 spec:trala Analiza rlspunsului Analiza IW1ilor Analizl a hlrtilor pentru a stabili caraeteristicile lor eartografice sau pentru extragerea de informatii spatiale. utilizatl pentru a redu'}Is. [shape analysis.Privite printr-o pereche de ochelari zlrii schimblrilor in timp ale obieetelor care au lentilele colorate in cele doul culori reprezentate. ~l terltonu. [numerical analysis / analyse numerique] Analiza grupWii Analizl statisticl a unui ~ir de valori pentru a evidentia gruplrile plauzibile in cazuI unci c1asificlri. Above Mean Sea Level Deasupra nivelului mediu aI mlrii. [multispectral analyreprezentate in imagini. In teledeteqie ~l cartog~~e. Paehet de programe produs de Oracle ~i Geovision.

Airborne Optical Laser Laser optic aeropurtat. cu obtinerea unui efect de mi~e sau schimbare in timp a obiectelor reprezentate. Este des utilizatll tn comunicatiile cu satelitii. dejagging / decrene/age] AOIPS Atmospheric and Oceanograpbic Information Processing System Sistem de prelucrare a informatiilor atmosferiee ~i oceanografice. [thennal anomaly / anomalie thennique] Amamblu de carnere Sistem de camere montate astfel incat axele lor principale sll formeze unghiuri cu 0 valoare determinatll. Proprietatea unui sistem optic de a fi corectat simultan pentru aberatiile cromatice. [antialiasing. elaborat de NASA ~i folosit la prelucrarea datelor GOES. [isotropic antenna / antenne isotrope] Antena multibanda Antenll care opereazll in mai multe benzi de frecventll. 0 astfel de antenll emite. [anisometropy / anisometropie] Anizotropie Caraeteristica unui sPatiu in interiorul cllruia 0 proprictate fizicll varlaz1 functie de directia tn lungul elrda se face mllsuratoarea. [synthetic antenna / antenne synthitique antenne simulee] . tn prezent denumit AIREYE. la propagarea tntr-un ghid de undA. necesar! pentru obtinerea unor imagini de inaltll rezolutie.'aeteristiel de directivitate tn plan orizontal prezintll maxime pronuntate pe anumite directii. [anastigmat / anastigmat] Anastigmatism Lipsa (reducerea) aberatiilor de astigmatism la un sistem optic. [animation / animation] Anizometropie Acuitate vizualll diferitll a celor doi oehi. Airborne Oceanograpbic Lidar Lidar oceanografic aeropurtat. Sin. de pe cli~e negative. [antenna / antenne] Antena Cassegrain Antenll care utilizeazll doull retlectoare. Antena pAlnie Antena izotropA Antenll idealll care radiazll uniform tn tGate dire:"1iile. Permite operatorului sll stabileasell parametrii de lucru ~i si controleze fotografierea corectll a terenului. AOI Area of Interest Arie de interes. Colaboreazll cu organizatii internationale. Antena sinteticA A~tena sintetJcA Antenll virtualll.] ANSI American National Standards Institute Institutul National American pentru Standarde. Anteni1 simuJatli. reflectorul concentreazll undele incidente in focarul paraboloidului. pentru a sintetiza. [parabolic antenna / antenne parabolique] Antena p3Jnie Antenll care realizeazll tran~itia de la propagarea undelor in spatiul hber. 0 antenll de dimensiuni mari. Existll mai multe tipuri ce pot fi grupate tn doull categorii: aparate de copiere prin contact ~i AOC~ Attitude and Orbit Control System ~~ de COntrol al orbitei ~i atitudinii satehtilor. Sin. pe eale electroniell. in corespondentele lor in plan orizontal. CamerA Aparat de comandil (a1 carnerei fotogralice) Anexll a camerei aerofotografice prevllzutll cu un obiecti v care formeazll. La receptie. [angulator / angulateur] Animape Ati~area secveotialll a unei serii de imagini diferite intre ele. Prezintll 0 directivitate foarte pronuntatll de-a lungul axei paraboloidului ~i functioneazll in benzi de frecventll foarte largi. in unde plane. Antena Di!>'Pozitivde emisie ~i/sau receplie a undelor electromagnetice. tn lungul axei. radiatie polarizatll circular. automatic plotter / appareil automalique de restitution] Aparat de aerofotograliere aerofotograficA v. Ansamblu de sensori pentru EOS. cu strlllucire deosebitll fatll de restul scenei. Este construitll sub forma unui gbid de undl cu sectiune transversalll variabilll. [helical antenna / antenne en hilice] Antena horn v. pe cale ~lect~onicll. 'Jeedhom / comet] Antena simulatll v. 2. Organism responsabil cu stabilirea unor standarde utilizate tn Statele Unite. Aparat automat de restitutie Aparat de restitutie care efectueazll automat. [multiple camera assembly / . reflectorul transformll undele sferice emise de elementul radiant. unde se aflll montat elementul receptor. AOSS Airborne Oil Surveillance System Sistem aerian de supraveghere a polullrii cu petrol (US Coast Guard). de sfericitate ~i de curburll a campului. Sin. La emisie. [a~omatic I!lotting apparatus. Restitutor automat. plasat in focar. [operating mechanism / appareil de commande] Aparat de copiat fotografii Aparat cu ajutorul cllruia se realizeazll copiile fotografice pozitive. pe un geam mat. Principalele caracteristici ale unei antene sunt randamentul. Recepponeazll undele polarizate circular in sensul corespunzlltor elicei ~i atenueazll puternic pe eele polarizate tn sens invers. [multiband antenna / antenne multibande] Antena omnidirecponaIa Antenll a cllrei earacteristiell de radiatie in plan orizontal este aproximativ circular!.Anastigmatism 24 25 Aparat astigmatismul ~i curbura cimpului imaginii. AOL 1. [synthetic aperture antenna / antenne a ouverture synthitique] Anteoa dinc:tiva Antenll a cllrei cal. . Este utilizatll ca antenll de referintll fa{ll de care se exprimll caracteristicile antenelor reale.' istry Monitor Sistem de !>upraveghere a \ parametrilor fizici ~i chimici ai atmosferei. pentru elaborarea ~i aprobarea standardelor intemalionale. pe cale electroniell. ~ntialiasing Reducerea efectului de aliaSIng. realizatll prm modificarea. Antend horn. caraeteristica de radiatie spalialll ~i modul de polarizare a undelor. automatic plotting l1lstrument. indeosebi cu ISO. a semnalului preluat de la 0 antenll realll cu ~ul de a imbunlltllti anumite caract~istlCIale acestuia. precum ~i efectul Doppler. retlectand undele elltre fiderul montat tn centrul acestuia. Retlectorul secundar este plasat tn punctul focal al retlectorului principal. [omnidirectional antenna / antenne toutes directions] Antena paraboHcA Antenll care folos~te un reflector de foffill parabolicll. directive antenna / antenne directionnelle] Antena eHcoidala Antenll constituitll dintr-un conductor modelat in formll de elice. [anastigmatism / anastigmatisme] Angulator Instrument pentru transformarea unghiurilor mllsurate pe un plan oblic. [directional antenna. [Cassegrain antenna / antenne de Cassegrain] Antena cu descbidere sinteticA Sistem de teledetectie radar ce utilizeazll mi~ea platformei purtlltoare. [anisotropy / anisotropie] AnomaJie tennicA Portiune dintr-o imagine tn infraro~ termic. exploatarea fotogramelor. prin identdicarea punetelor analoage ~i aducerea in coincideDlA cu ele a mllrcilor de mllsurare. AP ACM Atmospheric Physics and Chem'. imaginea terenului care este fotografiat de camerll.

redresseur] Aparat de restitutie numerld Aparat de restitulie care utilizeazl imagini in format numeric. [oTthophotoscope loTthophotoscope] Aparat de marcare ~i transpunere a punctelor Aparat cu observare stereoscopidl a aerofotogramelor. plotting apparatus. Stereo1'f!stitutor. a informatiilor preluate de pe imagini fotografiee. agrandisseur] appareil Aparat de restitupe analitid Aparat de restitutie ce permite inregistrarea numericll a coordonatelor punctelor. appareil de redressement] gramll sau 0 ortoimagine. Aparat fotografic. plotter I appareil de restitution] Aparat de stereorestitupe anaIitid Aparat de restitutie anaIitidl ee permite exploatarea modelelor stereoscopice. ca ~i controlul iluminllrii. Sin. Aparat de fotograOat Aparat fotogrammetric: Aparat destinat efectulrii unor operatii fotogrammetrice (mllsurlltori~itranspunerea informatiilor de pe fotograme. [analytical stereorestilution instrument I appareil de stereorestitution analytique] . Principiile de funqionare au fost formulate de dltre U. Parametrii de lucru sunt modificali in permanentll. dintr-un stereocomparatorla care este at~at un calculator electronic. OTto/otoscop. Redresa- Aparat de rednsare Aparat ce serv~te la redresarea aerofotogramelor indinate sau oblice.W. in anul 1961.Sin. [analog plotting instrument I appareil de restitution analogique] Aparat de uscat Instalatie pentru uscarea materialelor fotografice dupllsplllare. tireuse] Aparat de developare Aparat ce executll developarea automatll a materialelor fotografice.funCliede altitudinea reliefului. film drying cabinet I appareil a secher. ce permite marcarea ~i transpunerea exactll a punetelor de aerotriangulatie. modele stereoscopiee sau de pe imagini neconvenlionale. [contact printer. Se aseamllnll cu un aparat de mllrit la care suportul di~eului ~i cel al h!rtiei pot fi indinate fatAde planul focal al obiectivului. appareil secheur de film. fiind capabile sll ameliorezecalitatea imaginii. prin calcui matematic. [photocopying apparatus. [rectifying apparatus. DuJap de uscatfilme. In principiu. Helava tn 1957. In aceastll categorie se incadreazllaparatele Kern PMG. rPhototransfo171ler. Sin. fie pe plllcicromate (pentru copiile pe hartie). point transfer instrument. Developezd. prin futoeopiere. iar utilizarea aparatelorde acest tip s-a generalizatin anii '70. prin algoritmi de corelatie. Este constituit. photographic enlarger I d' agrandissement. appareil a divelopper] Aparat de fotocopiere v. Camero fotograficd. Fotoredresator. projector I appareil de projection. Primul aparat de acest tip a fost realizat. point marking and transferring instrument I appareil pour piquage et transposition des points] Aparat de restitupe Aparat care permite transpunerea. Exemple de astfulde aparate sunt restitutoarele Wild BCl. projecteur] Aparat de restitutie analogid Aparat de restitutie la care inregistrarea pozitiei punctelor determinate se face prin transpunere grafidl. Sin.Sin. steriorestituteur] Aparat de copiere prin contact Aparat care permite copierea fotografrilor prin suprapunerea cli~euluidirect pe hartia fotografidl ~i iluminarea pentru un timp controlat. fie in curent de aer cald (pentru filme fotografiee). Sin. Restitutor analitic. de clltre frrma Ottico Mecanica [taliana. Kern sau Zeiss Planicompo Sin. printer I appareil a photocopier] 26 27 Aparat tution stereoscopique. appareil de vol] Aparat de redresare diferenpaJA Aparat de redresare care permite coreetarea deplasllrii de relief. atenuind diferentcle prea mari de contrast. pe un suport plan. Tlreuzif. stereoscopic plotting instrument. Exemple de astfel de aparate sunt Wild A 10 ~i Zeiss C8. Wild PUG. secheur] Aparat de fotoredresare Aparat care permite transfurmarea. [drying apparatus. magnifying apparatus. analog stereoplotting instrument I appareil de steriorestitution analogique] Aparat de stereorestitutie numerld Aparat de restitulie numeridl care permite exploatarea cuplurilor stereoscopiee de imagini. Sin. photographing device I appareil photographique. Aparatele modeme lucreazll prin baleiere. rectifier. [analytical plotting instrument I appareil de restilution analytique] Aparat de stereorestitupe analogid Aparat de restitutie anaIogicll ce permite exploatarea modclelor stereoscopiee. photocopying apparatus I machine a tirer. [transmark. Transmark lena ~. Proiector de imagini. determinarea coordonatelor teren ale punetelor tlcAndu-seautomat. Pentru asigurarea claritlltii maxime pe toatll suprafata copiei. [digital plOtting instrument / appareil de restitution numerique] Aparat de zbor Aparat ce se poate deplasa in mod autonom in atmosferll. Uscdtor. in colaborare cu Bendix Corporation. [projection apparatus. transferscope. de obicei. este prevhut cu dispozitive mecanice ce asigurll respectarea conditiei Scheimpflug. Aparat de mArit Aparat destinat executllrii de copii fotografice mlrite. [developing machine I developpeuse.Aparat aparate de marit. Sin. se fac automat sau manual. rectification apparatus. rectification apparatus. transfo171lingprinter I redresseur. [enlarger. Aparat de fotocopiere. rectifying camera. in vederea compensllrii tnclinllrii cli~ului in momentul aerofotografierii. Determinarea punctelor analoage se poate face manual sau automat. intr-<>imagine corespunzlltoare unei futografJi verticale. [aircraft I aeronef. [stereophotogrammetric plotter. sub formll de plan topografic sau hartll. stereoscopic plotting machine I appareil de resti- Aparat fotograftc: v. rPhotographic camera. rezultatul fmal fiiod 0 ortofoto- Aparat de stereorestitupe Aparat de restitulie care permite exploatarea modelelor stereoscopice. Schimbareadi~ui ~ia hartiei futografice. controlind cu precizie parametrii procesului. [analog stereorestitution instrument. Se OOtinastfel copii la acee~i scarll ~i cu deformllri minime fatll de negativ. appareil de stereorestitution. [map plotting apparatus. rectifier I appareil de redressement. Aparat de copiatfotografii Aparat de fotografiat Aparat care serve§te la fotografiat (ootinerea imaginii obiectelor pe suprafata unui material fotosensibil). a unei fotografJi incHnate. film dryer. in formA de hartll sau plan . funqie de tipul constructiv. stereoplotter.a. dupll di~. [digital stereorestitution instrument I appareil de stereorestitution numerique] Aparat de pnieqie Aparat optic ce serv~ te la proieetarea de imagini luminoase pe un ecran. machine a divelopper. Sin. chambre photographique] tor fotografic. este un aparat de proieqie prevllzut cu 0 sursll de iluminare ~i un obiectiv care proiecteazll0 imagine mllritlla celei de pe cli~.

[operational application / application operationnelle] APMR Adaptive Pointable Multibeam Radar Radar adaptiv multifascicul. placement d'ecriture] Aplieatie operationaIa Aplieatie care a trecut de faza de prototip ~i testare. [border arc / . Arc View Paehet de programe produs de firrna ESRI. tnregis- AKA Advanced Radar metru radar perfectionat. Arc/Info Pachet de programe destinat SIG. lmaginea aerianll poate pune in evidentli existenta unor urme de construetii. [apochromat. APPS Analytical Photogrammetric Positioning System Sistem de pozitionare prin fotogrammetrie analiticll. efectuate la diverse momente. Deschidere unghiulara anilor '70. [aplanatism / aplanetisme} Aplicare de scriere Scrierea denumirilor ~i a altor informatii pe planuri ~i hlIti. Apollo 11 a transportat doi cosmonauti americani care au coborat pe suprafata Lunii la 21 iulie. Centru apartinand de NASA. 2. pentru a suplimenta funetionalitatea pachetului Arc/Info. Vector utilizat in reprezentarea graficll a grafurilor. Interpre- Aplanat Sistem optic care se bucurll de proprietatea de aplanetism. Whotographic surveying apparatus / appareil de photogrammetrie 1 APe Antenna Pattern Correction Algorithm Algoritm de corectie a directivitltii antenei. mllsuratll in planul orbitei satelitului. Areal v. orientabil.50 ~i 137. [area. gestionat de Farm Service Agency (FSA). folosit in anii 1962-1964. aplanatic system / aplanat. La 11 octombrie 1968 a fost lansatll prima navll Apollo cu oameni la bord (Apollo 7). Areal APFO Aerial Photography Field Office Organism al Departarnentului de Stat pentru Agriculturll al SUA. destinat gestionllrii bazelor de date de mari dimensiuni. APT permite transmiterea datelor din doull canale ale AVHRR. 2. Arie de repani[ie.62 MHz). Arie efectiva 1. Arc Tools Colectie de programe produse de firma ESRI. home range / airel ARGON Sistem de eartografiere automatll. Argumentul Iatitudinii Distanta unghiularA. [aplanat. [lettering / ecriture. Mllrimea suprafetei unui obiect. [apsides / apsides} APSRS Aerial Photography Summary Record System Sistem de catalogare (indexare) a fotografIilor aeriene (USGS). prin variatia culorii solului ~i dezvoltarea diferitll a vegetatiei. destinat SrG. California. Ark de rdSPtindire. in cazul unei orbite excentrice. Este astfel delimitatll . APR Airborne Profile Recorder trator de profil. Altimeter Alti- Arbore de decizie v. API Air Photo Interpretation tarea fotografiilor aeriene. [dangling arc / . perpendicular ~i el pe au. systeme aptanetique] Aplanetism Proprietatea unui sistem optic de a forma 0 imagine planll. APFO detine toate fotografiile aeriene ale SUA. procese sau altor caracteristici. conform cllreia razele de lurninll se considerll situate la distantli micll falli de axa sistemului optic. [images archival / archivage d'images} ArhivA C6pii ale datelor de luem. Aptitudine de vedere Acuitate stereoscopica stereoscopica v. iar unghiul format de ele cu normala la suprafata lentilelor este mic. [argument of latitude / . cu 0 rezolutie redusllla 4 lan. realizat de Environmental Systems Research Institute din SUA. Mllrimea suprafetei unui poligon dintr-un strat de date in format vectorial. ARGOS System Pachet de programe utilizat pentru colectarea datelor ~i localizarea platformei prin satelit (Franta).} Arc Storm Pachet de programe produs de ESRI. [arc / arc} ARC AMES Research Center Centrul de Cereetare AMES. perpendicularll pe axa sa. AQT Association Quebecoise de Teledetection Asociatia de Teledetectie din Quebec (Canada). proiectate ~i fmantate de ESA. in banda de frecventll VHF (137. [argument o/perigee / . APTS Aerial Profiting of Terrain System Sistem aerian de determinare a profilului terenului. astfel ineat cele doull imagini permit obtinerea modelului stereoscopic al terenului. [Gaussian approximation / approximation de Gauss] Apside Punctele situate la distanta maximll ~i minimll falli de centrol de gravitatie. Tn 1969. Areal Poqiune de teren caracterizatll prin prezenta anumitor obiecte. aflandu-se in exploatare curentll. apochromatic system / apochromatique] Apogeu Punetul de altitudine maximll de pe orbita unui satelit. Apocromat Sistem optic la care s-au corectat aberatia cromaticll longitudinalll ~i cea de sfericitate.} Arc marginal Denumire utilizatll de fmna ESRI pentru a indica un arc ce constituie limita unui poligon. aeropurtat.] ARGUS SPAS Platformll spatialll (SPAS) ~i echipament de observatie terestrll (ARGUS). 3.] Argumentul perigeului Unghiul (distanta unghiularll) vllzut din focarul orbitei intre directia nodului ascendent al orbitei ~i directia perigeului. Segment dintr-o curM. a unui obiect plan. [area / airel Arie de dspandire Arie de repartilie v. [apogee / apogee] Apollo Serie de nave cosmice lansate de SUA la stlr~itul anilor '60 ~i inceputul Aproximapa Gauss Aproximatie utilizatll in optica geometricll. Arc interior Arc ce are acela~i poligon pe ambele sale pllqi ~i are cel putin un nod care nu se conecteazl[ cu nici un alt arc. Dendrograma Arc 1. Sin. intre nodul ascendent ~i satelit. AperturA v. disponibil incepand din anul 1982. Poqiune de fotografie aerianll care e~1e examinatll. [aerial archaeology / archiologie airienne] Arhivarea imaginilor Catalogarea ~i depozitarea imaginilor satelitare. cu scopul de a pAstra evolutia datelor in timp sau de a avea 0 copie de siguranlli a lor. Arheologie aeriana Utilizarea fotografiilor aeriene in desooperirea ~i studierea siturilor arheologice. Denumire utilizatll de ESRI pentru elementele de tip linie dintr-un strat in format vectorial. Tip de transmisie la sol dezvoltat de NASA. [archive / archives] Arie 1. pentro trei lungimi de undll diferite. situat in Mountain View.APe 28 29 Arie topografic). APT Automatic Picture Transmission Transmiterea automatll a imaginilor. A fost primul produs comercial de acest gen. 2. Poqiune dintr-o fotografie aerianll care are corespondent pe 0 fotografie vecinll.

Arie efectivA Arie vizibilA Portiune din suprafata terestrl ce este vizibilll. elipsa degenereazll intr-o linie dreaptl.surse terestre. ASMES Advanced Synchronous Meteorological Satellite Satelit meteorologic geosincron. [shadow area I aire ombree] Arie utili v. FotoasambhQ Arie umbritA SuprafatA pe care lumina solari nu ajunge direct. Sin. ASAS Advanced Solid-state Array Spec:troradiometer Spectroradiometru perfectionat. [item. Centru de receptie a datelor provenind de la satelitii radar (ERS I. ASMSS Airborne Stereo Multispectral Sensor Sensor multispectral stereoscopic aeropurtat (US Navy). ASTP Apollo-Soyuz Test Project Proiectul ApoUo-Soiuz (SUA ~i URSS). in 1993. Se compenseazA prin utilizarea unor sisteme de Ientile denumite anastigmat. care poate avea diverse pozitil. apare sub forma urei elipse a cllrei excentricitate depinde de distanta dintre planul imaginii ~i focarul principal al obiectivului. sau in doulliinii perpendiculare intre e1e ~i ~r dis~. ffrequency coordination I assignation de . Denumirea aetualll este United States American Standards Institute (USASI). utilizAnd un cod numeric pe ~ biti. ASR Atmospheric Sounding Radiometer Radiometru pentru sondarea atmosferei. a fost lansat de Japonia. ASTER Advanced Spaceborne Thennal Emission and Reflection Radiometer Radiometru spatial perfectionat. ARISTOTELES Applications and Research Involving Space Techniques Observing the Earth's Field from Low Earth orbiting SateInte Aplicatii ~i cercetllri privind tehnicile de observare a suprafetei terestre din sateliti cu orbite joase. la un moment dat. JERS 1 ~i RADARSAT). ASCII American Standard Code for Information Interchange Standard american pentru codificarea caraeterelor alfanumerice. utilizAnd banda C. AGRISTARS). Alaska. ARISE Advanced Radio Interferometry between Space and Earth Interferometrie radio intre spatiu ~i Pllmint. Ra- ASCAT Advanced wind Scatterometer Scatterometru perfectionat pentru vAnt (POEM). aire visible] Ariel Serie de sateliti geotizici ~i astronomici (Marea Britanie). Arie UliM. In anumite pozitii ale planului imaginii. [manned spacecraft I astrone/ habitl] . pentru a evita ca deplasarea radiall sAducl la eliminarea unor detalii din aria efectivl. Annonid 1. care nu se aflll pe axa optiell principalll. afiliatl la Asociatia Europeanll a Laboratoarelor de Teledetectie (EARSEL). AstronavA cu ee:hiJJl\i uman Astrooavll capabilll sA transporte pasageri. AsambhQ aerofotografic v. cu matrice de sensori cu elemente semiconduetoare. perfectionatll. Delimitarea corectl se face pe modelul stereoscopic. numite focalele Sturm. dintr-un satelit artificial al PllmAntului. in vederea reducerii interferentelor pe anumite arii geografice. ASTERIX Analyse Stereosc:opique par Radar A Impulsions en 8ande X Analizll stereoscopiell cu ajutorul radarului cu impulsuri in banda X. SuprrifaJd utiM. [astigmatism I astigmatisme. aberration d'astigmatisme] Asdgmatismul tism fasac:ulului v. ASCA Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics Satelit perfectionat pentru cosmologie ~i astroftziell. Instalat pe satelitii EOS. ARLeT Asociatia RomAni a Laboratoarelor de Teledetectle Asociatie infiintatll in anul 1992. Denumit initial ASTRO D. perfectionat (DFVLR). Astigma- ARSC African Remote Sensing Council Consiliul African de Teledetectie. ARIES Applied Resource Image Exploitation System Sistem informatizat de exploatare a imaginilor pentru re. efectuatll de organisme nationale ~ internatiooale. ASF Alaska SAR Facility in Fairbanks Centrul SAR din Fairbanks. Multiplu sau sub- Asambh\j aI foilor de bartA Montaj compus din doull sau mai multe foi de bartll. ASP American Society of Photogrammetry Societatea Americanl de Fotogrammetrie. Concept de misiune acceptat pentru cercetllrile astrotizice efectuate de NASA.trequences] ASMA Automatic Segment Matching Algorithm Algoritm pentru asamblarea ~i georeferentierea segmentelor din imaginile LANDSAT (NASA. sensibil la radiatii termice emise ~i reflectate (anterior numit ITIR). Distanta dintre cele doull focale este numitll astigmotismulfasciculuJMi. usable area I surface utile] Arie ehmentarA de teren v. [sh«! assembly I assemblage] ASAR-C Advanced SAR in C Band Radar cu antenll cu deschidere sintetiell perfeqiooat. 2. [harmonic I harmonique] ARS Airborne Radiometer Scanner diometru cu baleiere aeropurtat. ASI Agenzia Spaziale Italiana Agentia Spatialll Italianll (denumitll anterior PSN). ASTRI Analytical Stereorestitution Instrument Instrument de stereorestitutie anal iticA. ASTRA Automated Scale Transition Transformare automatll a scllrii.Arie 30 31 Astronavll incit sA se evite examinarea aceluia~i teren ~i pe aerofotogramele invecinate. [effective area. record I article] ASA American Standards Association Asociatia Americanll pentru Standarde. ASPRS American Society fA Photogram_ hletry and REmote SeDldng Societatea Americanll de Fotogrammettie ~i Teledetectie. ARTEMIS Agricultural Real Time Environment Monitoring using Imaging Satellites Supravegherea in timp real a mediului agricol cu ajutorul satelitilor generatori de imagini. Asignare a frec:ventelor Stabilirea frecventelor de luem pentru div~i operatori. Asdgmatism Aberatie geometricll a unui obiectiv fotografic manifestatll prin faptul ell imaginea unui punet. Componentll sinusoidalll a unui semnal periodic. Articol Element al unei baze de date in care se aflll inregistrate informatiile referitoare la un singur obiect. [visible area I aire apparente. CelulA multiplu al unei frecvente. ~ezate astfel !neAt reteaua cartograficll ~i detaliile reprezentate sAaibll continuitate de pe 0 foaie pe alta. ASE Agenc:e Spadale Europeenne Agentia Spatiall Europeanll (denumitll anterior ELDO ~i ESRO).

2. [autopositi'l'e. destinat sf transporte 0 camerll metric! pentru scopuri eartografice. [atmospheric attenuation / attenuation atmospherique] ATL Advanced Technology Laboratory Laborator tehnologic perfeqionat (instalat pe navete spatiale). • Atribut Termen utilizat in cadrul SIG pentru desemnarea informatiilor alfanumerice ~ate elementelor grafice. cu baleiere in lungultraiectoriei (sensor pe ERS 1). intre doull alimentllri cu combustibil. presiunea ~i densitatea panllia altitudinea de 20 kIn. la plasarea unui plan reflector perpendicular pe razele de luminAemergente. Sensor propus de ESA pentru satelqii EOS. Sin. ATSR Along-Track Scanning Radiometer Radiometru cu baleiere de-a lungul traiectoriei (sensor pe ERS 1). stocate in format numeric ~i organizate in vederea consultlrii facile prin intermediul calculatorului. sub actiunea vantului solar. Atitudine Unghiurile formate de axele unei camere de luat vederi sau ale unui mijloc de zbor in raport cu un sistem de referinlf extern. la trecerea printr-un mediu. Sin. fllrll utilizarea unui negativ intermediar. de cltre azot ~i oxigen. AutocoreIa&IeCorell¢ie Iiniarl suDpll intre valorile unci serii de timp. [electronic atlas / atlas electronique] ATN Advanced TIRo~N Satelip TIROS N perfeqionati (lansati incepand cu anul 1983 de eatre NOAA). Atenuare Proces de reducere a energiei unui semnal.. [autocanograph / autocanographe] Atenuare a contrastului Reducerea contrastului unei imagini. tabele ~itexte explicative. [contrast reduction / attenuation du contraste] Atenuare atmosferica Proces prin care energia semnalului transmis prin atmosferA este miC§oratl. mem. Este produsllprin emisie de radiatie. ce descrie temperatura. e "I' navigatieautomatl. [autocollimator / autocollimateur] Atenuare de cltre spA Proces prin care radialia electromagnetic! este absorbitl ~i/sau difuzatl la trecerea prin apl. [Rayleigh almosphere / atmosphere de Rayleigh] Aurora polari Radiatie luminoasll sporadie! emisf in atmosfera inaltl ~imijlocie. cu caracter geografic. [snow attemtation neige] / attenuation par /a Autopodtiv Material fotografic ce permite obtinerea unei imagini pozitive. extinction / attenuation. construit de flrma Wild. Pachet de programe produs de Geospectra Corporation. [optically effective atmosphere. Modelul este utilizat in proiectarea ~ioperarea mijloacelor de zbor. Ia latitudini mari. Reduarea comrastului. [attitude / attitude de vol. ATLAS-C Satelit german. ATMOS Satelit german de cercetare a atmosferei ~i a mediului.. [flight endurance / autonomie de vol.. [attribute / attribut] ATS Advanced Technology Satellite Satelit cu tehnologie perfeetionatl (SUA).fading. direct positive / autopositif] .. Sin.[ective atmosphere / atmosphere optique aaiveJ Autonomie de zbor Distanta malCirnll e p care poate zbura 0 aeronavll. Airborne Thematic Mapper Sensor de tip Thematic Mapper aeropurtat.. pura ~iuscatl. [autograph / autographe] Atenuare de c8tre gheatl Proces prin care o parte din energia undelor electromagnetice este absorbitl ~i1saureflectatl difuz de c!tre gheall. Atmosfera efectiva Atmosfera standard Model standard al atmosfereiterestre. 2. tif. [vegetation attenuation / atthruation par /a vegetation] Atenuare de cltre zapada Proces prin care radiatia electromagnetic! este absorbitl sau difuzatj(la traversarea unui strat de zlpadl. ATOM Automatic Topographic Mapper Sistemde cartografiere automatl. Apparent Thermal Inertia Inertie termicll aparentl. datoritl faptului c! 0 parte din radiatie este absorbitl sau reflectatl difuz de cltre atmosferA. Advanced Thematic Mapper Sensor Thematic Mapper perfeqiolUd. care se utilizeazAin calculul difuziuniiradiatiilor. A utilizat solutia meeanie! pentru sistemul de proiectie. damping. [selective attenuation / attenuation selective] Atmosfera Rayleigh Atmosferll idealll. care a determinat limitele polare ale centurii de radia{ii Van Allen (denumit ~i ESRO lA). [autocotTelation / autocorrelation] Autograf Aparat de restitulie stereoscopic!. Autocofimator Colimator prevllzut cu un mijloc special de iluminare a firelor reticulare. Along-Track Interferometry Interferometrie in lungul traseului. Se utilizeazl penttu calibrarea instrumentelor optice ~i meeanice. [water attenuation / attenuation par l'eau] ATRAN Automatic Terrain Recognition an d NaVl_on Recuno_~ a terenulw' ~ 'oati •• t. lansat ~i recuperat de 0 navetl spatialll. imaginearetlectatl a firelor reticulare se suprapune cu firele reticulare reale. Autocartograf Aparat pentru restitupe automatl. Atmosferli optic efectivd. utilizat pentru realizarea planurilor ~i hllrtilor. in mod direct. assiette de vol) AURORE Satelit lansat in octombrie 1986. A fost proiectat pentru aerotriangulatie ~i restitutie de mare precizie. ATM 1. rayon d'aetion] Atenuare de catre vegetalie Atenuare a semnalului prin absorbtie ~i reflexie difuzl a radiatiei de c!tre vegetatie. Atmosfera efectiva Partea inferioarll a atmosferei (p4nA la 50-60 Ian inllltime). extinction] qfJaiblisse- 32 Atenuare selectiva Proces in care atenuarea semnaluluieste dependentl de lungimea de undl a componentelor sale. Extinqie. Atlas electronic Coleqie de reprezentlri eartografice. pe cale fotografic! sau numeric!. Cod alfanumeric care descrie ~i/sau clasific! faptele geografice. [attenuation.33 Autopozitiv ATCOS ATeOS Atmospheric Composition Satellite Satelit pentru studiul compozitiei atmosferei (NASA). [rain attenuation / attenuation par /a pluie] ATLID Atmospheric Lidar Lidar atmosferic. ATSR-M Along-Track Scanning RadiOIneter with Microwave sounder Radiometru ~isondllin microunde. [ice attenuation / attenuation par /a glace] Atenuare de catre ploaie Proces prin care radiatia electromagnetic! este absorbitl ~i/sau difuzatA cand traverseazl ploaia. Sistem de navigatie aerianll bazat pe corelatia dintre imaginile de pe ecranul radar. [standard atmosphere / atmosphere standardJ ATI 1. [aurora / aurore po/airel Atmosfera optic efectiva v. cu harta sau cu imaginile radar simulate ale terenului. Astfel.

[nlt axiS. dintre directia nordului geografic (meridianul locului) ~i directia spre punetul vizat. lTOS ~i NOAA. P ~i Q a fost denumit VIRSR. Ad opticl principall Axa optici\ principall Axa de simetrie a unui sistem optic centrat. Exploreazll terenul cu 0 oglindll rotitoare. NIMBUS. cu rezolutie foarte mare.55-3. care trece prin centrul de per~'Peetivll ~i este transversalll pe linia de zbor. prin intermediul distantelor de la punct la axele respective. angle d'azimut] Azimut geodezic Unghi orizontal dintre planul nord-sud (perpendicular pe elipsoidul de referintll) care trece prin punctul A ~i planul (normal pe elipsoid) care trece prin punetul de statie A ~i punetul vizat B. perp~di~arll. etc.m. preluatll din acela~i punet. optical axis. axis of inclination / axe d'inclinaison] Axa obiedivului Axa opticll principalll a unui obiectiv. in 1978. Unghi azimutal.5-12. Sin.m ~i 11. axis of abscissa / axe des abscisses] Axa camerei fotografice Axa principalll a obiectivului camerei. Axe ale cadrului Axe ele. axis qf optical system / axe lptique. diml axis / axe longitudinale] [longitu- AD polarn Ax! de referintll a directiei. [y-axis / axe y] Ax! de inclinare LiDie dusll din punetul de perspectivll.68 34 35 Azimut AVNIR Advanced Visible and Near Infrared Radiometer Radiometru perfectionat. IJ. care opereazll in vizibil ~i infraro~ apropiat (ADEOS). A fost utilizat prima datll pe TIROS N.pe pl~ p~incipal al fotogramel. [reference axis / axe de reference] Axl longitudinah1 Ax! pe directia celei mai mari dimensiuni a unui obieet.. La avion este axa situatll in lungul aripilor. [axis of tilt. reetangulaires] v. Axa absciselor Ax! pe care se reprezintll valoarea variabilei independente. cu care au fost echipati satelitii TIROS N ~i NOAA A-G. [epiPOlaraxis / . Axe reetangulare.3-11. [axis of homology / axe d'homologic] AU de perspectivl Axa principalll a obiectivului. autonomie de zbor ~i vizibilitate. Unghiul. [camera axis / axe de la chambre photographique] Axa de inclinare LiDia de intersectie a fotografiei inclinate cu 0 fotografie verticaIII imaginarll.] Axe de coordonate Sistem de axe ce servesc la precizarea pozqiei unui punet. Ax! din planul fotogramei. rPerspeetive axis / axe principale de Laperspective] Am de referintl AJdl fat! de care se raporteazll un sistem de coordonate.] Ax! optici\ v. axiS of tilt / axe d'inclinaison] AU de OIDologie Linia de intersectic a planului aerofotogramei cu planul orizontal al hllrtii sau cu planul de referintll al solului.. Formeazll imagini in 240 de benzi spectra1e. principal axis / axe optique Pri1lCipale] Ax! optid secundarii Orice dreaptll care :ece prin ~rul optic al unui sistem. angle azimutal. Lgeodetic azimuth / azimut geodisique] Azimut geografic Unghiul. axe du systeme optique] Axa x 1. (x-axis / axe x] Axa y 1. Axe ortogonale. AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer Radiometru perfectionat. cu care au fost echipati satelitii TIROS N.1 Ian la nadir ~i 2. Are rezolutia la sol de 1.n5-1. camerA obscurll pentru manevrarea materialelor foto) ~i are 0 mare stabilitate. co solutie mecanicll penttu sistemul de proiectie. AWAR Area Weighted Average Resolution Rezolutie medie ponderatll areal. [aerial survey aircTYfft. in vizibil ~i infraro~u. [abscissa axis..3 IJ.~'Y .4 Ian in lungul traiectoriei. co 4 sau 5 benzi spectrale largi. Sin. rPolar axis / axe des poles] AD transversall Ax! perpendicularll pe directia celei mai mari dimensiuni a unui obiect. [centre line / axe mediane] AU nucleaIA Dreapta ce une~e punetele nucleale ale unei perechi de fotografii. in sisteme de coordonate polare sau sferice. rPrincipal optical axis.m. [azimuth / azimut.. Sin. Orientare . Unghi de rotatie in plan orizontal co care trebuie rotitll 0 antenll parabolicll de la sol spre a 0 orienta cAtre un satelit co orbitll geosincrom.) utilizatll pentru reprezentarea graficA simplificatll a acestuia. [axis qf lens. Am opticd. Dreapta care trece prin punctele nodale ~i focale ale obiectivului ~i este perpendicularll pe planul cli~ului. 2. [onhogonal rectangular axis / axes onhogonales. [coordinates axis / axes de coordonnees] Axe fiduciale v. Acoperll urmlltoarele benzi spectrale: 0.5 IJ. axis of lens. axis. Axa absciselor intr-un sistem de coordonate rectangulare plane. trepidatii reduse ~i alte calitllti. lens axis. Este prevllzut cu dotllri speciale (camerA aerofotograficll. in infraro~1 apropiat ~i in infraro~ul termic. 2. [fiducial axis / . photogrammetric airplane / avion photographe] AVIRIS Airborne Visible/Infrared imaging Spectrometer Spectrometru aeropurtat. lelor. [transverse axis / axe transversale] Axe ale cadrului Linii care unesc MArcile fiduciale opuse de pe 0 fotogramll. Este un radiometru cu baleiere. Sin. [optical axis. Axa ordonatelor intr-un sistem de coordonate rectangulare plane. La avion este axa in lungul fuselajului. Aviograf Aparat de restitutie Wild. [aviograph ~ aviograph] Avion fotogrammetric Avion destinat misiunilor de aerofotografiere. Pentru NOAA 0. Sistem ce integreazll tehnologii SIG ~i GPS pentru urmmrea in timp real a pozitiei vehico.1 1J.580. dezvoltat de NASA.re] optiCal axis / axe optique secon- Azimut 1. Axe jiduciale.m. drum. mllsurat in sensul acelor de ceasornic.93 10.ffi. Ax! din planul fotogramei care trece prin centrul de perspectivll ~i este paralelll cu linia indicilor de referintll orientatll pe directia de zbor. 3. O. 2. axes ortogonale Axe perpendiculare intre Sin. AVL Automatic Vehicle Location Sistem automat de localizare a vehiculelor. IJ. explorlnd in vizibil. ESSA. [sec.. dintre meridianul geografic al locului ~i planul vertical al unci directii. lens axis / axe de• l' objeetifJ Axa ordonatelor Ax! pe care se reprezintll valoarea variabilei dependente. [axis of ordinates / axe des onlonnees] Am sistemului optic Axa opticll principalll a unui sistem optic centrat. photographic aircraft. Axe rectangulare AU mediaru1 Axa unui element liniar (rAu. mlsurat in sensul acelor de ceasornic.Aves Aves Advanced Vidicon Camera System Sistem de camere de televiziune de tip vidicon.

Revelator Baie de tixare v. equilibrage des couleurs] Baie de albire Solupe pentru prelucrarea rnatcrialelor fotografice color. dispuse in benzi. Orientare magneticd. [aJkaJinebath / bain alcalin] Balansul culorllor Reglarea raporturilor intre culorile prirnare astfel incat imaginea sll redea eat mai fidel culorile naturale. Fixator Baie de tixare neutrA Solutie de fIXarecu pH apropiat de 7. Raportul de redare a culorilor intr-o imagine. Baleiere Baleiere 1. Baie aadA tananta Baie de intrel1lpere v. ce accelereazllprocesul de ~xare. ce este apoi indepllrtatllprin fIXare. Pozitia unui punet exprirnatl cu ajutorul coordonatelor polare. [colour balancing / dosage des couleurs. ce permite reducerea densitiltii irnaginii prin indepllrtarea unei pllrti din argintul metalic. Baie de fntrerupere. Sin. [acid fixing bath / bain adde de fixage] Baie de fixare tananta v. mAsurat in sensul acelor de ceasomic. [scanning / balayage] Baie de flXare rapidA Solutie de fIXarein care s-a adllugat 0 ~ubstan~ (de obicei clol'Urlde amoniu). pc o supraf~. Azimut magnetic Unghiul. luminozitate ~i saturatie pentru fiecare culoare primarll. prin baleiere. Echilibrul culorilor. a modelului stereoscopic. [reducer / qlJaiblisseur] Baie de stopare Baie de tratarnent a materialului fotografic. Este formatlldoar cu tiosulfat (hiposulfit) de sodiu. [bleaching bath / bain de blanchiment] Balania culorilor Raportul culorilor pc 0 fotografie sau reproducere. M~care. pc areale de mici dimensiuni. Baie de fixare tanantd. Baie de fntdrire a gelatinei [acid fixing bath / bain adde tannante] Baie a1caHnaBaie de tratament a materialului fotograficcaraeterizatllprintr-o reaqie bazicll (pH> 7). mai contine ~ialaun (de aluminiu. dupll 0 lege determinatil. ce exploreazlltreptat suprafata de interes. Sin. Sin. acetic sau boric). [colour balance / dosage des couleurs] Baie de developare v. B Baie aadA de flXare Baie de fIXare cu reaetie acidll (pH < 7). [geographical azimuth / azimut geographique] 36 Sin.Azimut geograficd. dintre direqia nordului magnetic ~i direqia spre punetul vizat. caraeterizat prin parametrii de contrast. Baie de stopare Baie de sJabire Solutie care are ca element aetiv fericianura de potasiu sau bicromatul de potasiu. [model scanning / ba/ayage du modele] . [stop bath. magnetic bearing / azimut magnetique] AZRAN Azimuth and Range Azimut ~i distan~. ce permite intreruperea rapidll a proceselor chimice initiate intr-o etapll precedentll de prelucrare. 2. Baleiaj. Sin. Contine fericianurllde potasiu care transformll argintul metalic din emulsie in fericianurll de argint. pe langll un acid (sulfuric. [neutral fixing bath / bain defixage neutre] Baleil\i v. [magnetic azimuth. mllrindu-i rezistenta mecanicll. Baie aeidA tananta Baie de intarire a gelatinei v. Mod de funetionare a unor sensori de teledeteelie. crom ~i potasiu sau a1uminiu~ipotasiu) ce produce intlrirea gelatinei din emulsie. [rapid fixing bath / bain defixage rap'de] Baleiere a modelului Explorarea. a unui spot analizor sau sintetizor. stopper / bain d'interruption] Baie aeidA tananta Baie de fIXarecare.

[Q-band / bande Q] Banda S BandA de frecvente·din domeniul microundelor (2-4 GHz).calii goologice ~i topografice.agnetice cu lungimi de undI de la limita radiaJiilor vizibile (750 nm) piDl 1& domeuiul microundelor (1 rom). BandIJ de f«ogrqfii aeriene 2. cu scopul de a forma 0 imagine Iwninoasl. utilizatl in teledeteqia radar.acent Sfrip / bande voisine] Bandl de u1tnlnolete Portiunea din spectrul electromagnetic cuprinsl intre domeniul razdor X (400 A) ~i eel al radiaJiilor vizibile (4000 A).Baleiere 38 39 BaI8ere a proftIelor Explorarea profilelor terenului prin baleiere cu fascicule radio sau luminoase. Componentl a unei imagini multispectrale. Sin. [leading mark / balise] Bandi de fototriangulatie Band! de fob. [line scanning / exploration par lignes. [it(rared band / !Jande ~ge] mmt. [Ku-band / bande Ku] Banda L Band! de frecvente din domeniul microundelor (1-2 GHz). [optical-mechonical scanning / 00layage l41to-mecanique] Bandi a1ituratl BandA de fotografii aeriene. [data bank / botujue de donnees] Bandi de inreaJstrare Suport In formA de bandl (panglicl) utilizat pentru Inregistrarea informaPei.ei. fflight Baleiere electroDicl 1. successive plwtographs 2. [Ka-band / bande Ka] BandA de mia'Qunde Pol1iune din spectrul electromagnetic cuprinsl tntre infraro§Ul tndepIrtat ~i undele radio conventionale (A. [aq. 1. UV band / bande des Jdtraviolertes] Bandi de absorbtfe PortfuDe din spectrul electromagnetic awei eoergie radiant4 BandA magneticl BandA ftexibill ampc:ritI cu un strat de material cu proprietlti mag- . umplut cu un gaz cu densitate lllai micA decit cea a aerului.5 GHz). preluate tn lungul unci linii de zbor. [it(rared rouge] seaming / baklyage en itfra- topographique) Baleiere HniarA Baleiere In lungul unoI' linii paralele. [coarse scanning / ba-klyage approximotij'J as] Bandi de iofrarop Bandl de radialii e1. aerofotogramele din benzi1e vecine se suprapun cu 30 %. Pentru a asigura fotografierea tntregii suprafete de teren ~i a permite efectuarea triaogulatiei in bloc. [optical scanning / ba/ayage optique] Banda Ku Band! de frecvente din domeniul microundelor (12. [P-band / bande PJ Banda Q BandA de frecvente din domeniul microundelor (36-46 GHz). pentru a marca pozqia unui pu. la partea superioarl. utilizatA in teledeteqia radar. band / 1. tndeosebi pentru apli. [radar betu:on / baUse radar] Balizi topograftd Balizl ce mareheazl punctele topograt"1ce in teren. rfrequency band / bande de friquen- BaI8ere grolIien\ Explorare cu un fascicul larg de radiaJii.oct caracteristic. signal / bolise topogmphique. [balloon /OOllon] Band de date Coleqie de haze de date. cu un scauer In infraro§u. Sin. strip bande de photographies.=O. indeosebi peDtru studiul umiditltii solulut [C-band / bande C]. un semn distinctiv. Baleierea. Sin. [electronic scanning / baklyage ilectronique] Balizare Amenajarea de repere in teren In vederea aerofotografierii. [recording tape / ruban d' enregistrement] Baleiere multibandA spectraIA v. ponelling / balisage] Bandi de eentroI $ir de fotografii aeriene care servesc drept ~ion pentru pJanificarea aerofotografierii ulterioare. [close scanning / baklyage a hmile dijinition] BaIizA radar Reflector amplasat in teren. grafii succesive. signal Baleiere in lnf'rarolu Explorarea unei arii. 2. [X-band / bande Xl BandA 1. [microwave band / bande hype~quences] if BaIeiere opto-mecaoid Baleierea tereuului cu lijutorul unei oglinzi basadante sau rotative care colecteazl radiapile din lungul unor benzi de teren transversale pe linia de zbor. care reprezintl reflectanfa terenului pentru radiatia dintf-<) banda spectralI. Aerofotogramele vecine din lungul benzii se suprapun cu peste 60 % ~i permit obtinerea de modele tridimensionale.5 GHz). flight strip. Il$Or de observat.3-1 GHz). Bandil speetraJ4. balayage lin/aire] Balon Vehi(:ul aerian In CODStruqia cIruia intrA un recipient din material foarte Il$Or. Banda K BandA de frecveotc din domeniul microundelor (1~26. BantJ4 UV. adiacentl cu banda de referintl. $ir de fotografii aerieoe consecutive. [absorption band / bande d'absorption] Baleiere circuJarA Baleiere cu un spot ce descrie arce de cerc pe suprafata explorat!. utilizatA In teledeteqia radar.5-40 GHz).5-18 GHz).ex>trom. a ecranului luminescent al unui tub eatodic. {I. bande] este absorbiti de 0 substan&l datA. conical scanning / ba-klyage circulaire] Baleierea imagiDii Explorarea unei imagini prin baleiere.[Mltroviolet band. utilizat! in teledetecPa radar. fprofile scanning / balayage des pro/ils] Baleiere optld Explorarea unei arii In domeniul vizibil. 2". [multispectral sCann:ing. bIInde de cliehls 2. [targeting. punct cu punet. utilizatl in fototriangulape. Baleiere multi- BaJejere muItispectraIA Explorarea tererwlui simultan In mai multe benzi spectrale. utilizat1 in teledeteqia radar. BandA BaIizA Repel' sub forma unui suport ce poartl. [topogmphic Bandi de f'recvente Domeniu continuu de frecvente din spectrul UDddor dCC(t1'Omagnctice. utilizatA in teledeteqia radar. Explorarea unei imagini prin baleiere cu un fascicul de electroni. tndeosebi peuttu studiul vegetap. utilizatl in teledeteqia radar. utilizat! in teledeteqia radar. utilizatl in teledc:tectia radar. [K-ba1td / bande K] Banda Ka BaDdl de frecvente din domeniul microundelor (26. [control strip / bande de contrble] Bandi de fotografii aeriene v.1-30 cm). [image scanning / baJayage de l'image] Bandi de aerof'otograftere fotografiat! in lungulliniei strip / bande photogmphique] Fi§ie de teren de zOOr. mullichannel ning / baJayage multibande] scan- Banda C BandA de frecveDlC din domeniul microundelor (4-8 GHz). [triangulation strip / bande de triangulation] BaJejere ftnl Baleiere cu un spot de dimensiuni foarte mici. BandlJ vecind. [S-band / bande S] Banda X BandA de frecvente din domeniul microundelor (~12. [circular scanning. [L-band / bande L] Banda P Bandl de frecvente din domeniul microundelor (0. cu un fascicul de electroni.

[fixed base / basejixe] Baza de fotografiere Distanta dintre cele doull punete din care s-au executat fotogratiile ce alclltuiesc un cuplu stereoscopic. [hierarchical database / base de donnees hierarchique] Bazi de date orientati obiect Bazli de date creatll ~i exploatatli prin intermediul unui lirnbaj de programare orientat obiect. BCRS Comitetul Olandez de Teledetectie. [bathymetry / bathymerrie] Batimetrie 6dar Mllsurarea adAncimii apei din zona litoralll cu sistem lidar. De obicei. Stereobaza Bitii Fenomen ce apare la compunerea a douA unde cu frecvente apropiate. [lidar bathymetry / bathymerrie lidar] Batimetru laser Instrument pentru mllsurarea adancimii apei din zona litoraill. [strips of aerial triangulation / bandes de triangulation] .3. Banda a1aturati Banda vizibili BandA din ~-pectrul electromagnetic. Sin. Sin. Suportul emulsiei Baza triangulatiei Latura unuia din triunghiurile care constituie rqeaua de triangulatie ~i care se mllsoarll pentru a servi ca bazA de calcul in stabilirea coordonatelor tuturor punctelor de sprijin. chart base. stereomicrometer / barre de parallaxe. stereometer.BandA 40 41 Benzi netice. prevlizutli. [thermal band / bande thermique] Banda UV v. Centru de greutate Baza emulsiei v. Sistemul a fost pus la punet in 1993 de clltre Delft Hydraulics. se utilizeazA o bandA magneticll cu llltimea de 1 tol. permitAnd caraeterizarea unor obiecte sau mArimi. Un sistem micrometric permite mllsurarea distantei dintre plAcute. pentru a desemna infraro~ul mijlociu. Radiatiile din aceastli bandA sunt percepute de ochiul uman. utilizand tehnica de calcu!' fgeographic database / base de donnees geographiques] Baza de date ierarhicA Bazll de date in care relatiile dintre obiectele descrise formeazll 0 structurll ierarhicll.trului undelor electromagnetice utilizat in teledeteetia radar (A = 100 ~m . cu 0 precizie de ordinul sutimilor de milimetru. [relational database / base de donnees relationnelle] Baza de mare Distanta dintre sensorii fixati pe 0 platformll cu scopul de a obtine imagini stereoscopice ale scenei. de obicei. [base line oj'triangulation. [laser bathymeter / bathymetre a laser] Batiu v. Batimetrie Mllsurarea adAncimii bazinelor acvatice. Distant' Baza stereoscopicA v. BDR Bidirectional Reflectance Reflectarqll bidirectionaill. Sin. [visible band / bande du visible. fparallax bar. corespunzlitoare undelor cu lungimi de undA de ordinul milimetrilor. pe care informatia este inregistratli de-a lungul a 14 piste. Denumirea se folose~1e. [magnetic tape / bande magnetique] Banda miHmetricA Portiunea din banda de microunde. topographic base / fond de carte. corespunzAtoare radiatiilor cu lungimi de undA de 400-750 om. [objeet-oriented database / base de donnees orientee objet] Baza de date relationala Mod de organizare a informatiei intr-o bazll de date. pentru precizarea batimetriei in regiunile litorale putin adAnci. Stereomicrometru. stereomicrometre.000 biti pe to!. bande visible] Bari de paraIaxa Instrument pentru mllsurarea diferentei de paralaxli de pe modele stereoscopice. prin preluarea simultanli de imagini. ce Baza oculara v. Aerobaza permite crearea de obieete persistente. [database / base de donnees] Baza de date distribuiti BazA de date in care informatia se atlll stocatll pe mai multe sisteme de calcul interconeetate. Se manifestA prin aparitia unei noi unde. Interval spectral. Aerobaza Baricentru Barometru Instrument pentru mllsurarea presiunii atmosferice. carte de base. cu 0 densitate de 20.2 m). Stereometru. spectral interval / bande spectrale. [barometer / barometre] BAS Bathymetry Assessment System Sistem ce combinli datele radar colectate de satelitul ERS 1. de triangula/ie. Corpul camerei Baza de date Colectie organizatli de date stocate ~i gestionate in mod unitar. micrometre stereoscopique ] Baret' v. [high density digital tape / bande numerique de haute densite] Banda radar Domeniu aI spe(. detinit prin lungimile de undli sau frecventele extreme.1011 Hz). CUcele obtinute prin observatii de teren. Pentru datele provenite de la satelitii LANDSAT. baza de fotogratiere se num~e aerobalJi. [millimetre band / bande millimetrique] Banda nwnericA de mare densitate BandA magneticll ce permite 0 densitate ridicatli de inregistrare a datelor. tn cazul fotogratierii aeriene. care servesc drept repere pentru precizarea pozitiei altor elemente de continut ~i pentru orientarea pe bartA. intervalle spectrale] Banda submiHmetrica Orice bandA spectrail cu lungimi de undA mai mici de I mm. stereometre. cu amplitudine variabili. Horta de balJi. Are forma unei bare telescopice. relatiile sunt reprezentate prin tabele ce contin ocurentde unui anume fapt. Baza trianguJaPei interpupilari Baza cartografica Elemente ale hllrtilor reprezentate prin rqeaua de meridiane ~i paralele. [distributed database / base de donnies distribuee] Bazi de date geografice Colectie de informatii geogratice organizatli astfel ineat sA poatll fi stoeatll ~i accesatA in mod eticient. BozO. Benzi de aerotriangulatie Benzi de aerofotograme pe care se executA triangulatia. [submillimetre band / bande submillimetrique] Banda tennica Bandll din domeniul radiatiilor infraro~ii. Banda de ultraviolete Banda vecini v. Sensor baret' v. [radar band / bande radar] Banda radio Domeniu din spectrul undelor electrornagnetice (3·l()3 . triangulation base / base de triangulation] Baza aeriani v. utilizatA pentru inregistrarea informatiei in formA numericll sau analogicA. cu lungime de undA de 8-13 ~m ~i. [base map. [beat / battement] BCET Balance Contrast Enhancement Technique Tehnicll de ameliorare a COntrastului. cu doul pillcute transparente pe care sunt gravate semnele cu care se realizeazll marca. [spectral band. . dupll relatiile existente intre obieetele descrise. pentru banda de 3-6 ~m. Sin. reteaua de cAi de transport ~i localitllti. [radio band / bande radio] Banda spectrala Interval din spectrul electromagnetic. mai rar. fphoto base / base stereoscopique] Bazi de trianguJaPe v. la capete. reteaua hidrograticll principalll. base topographique] Baza de aerofotografiere v.

BIRA Belgisch Instituut voor Ruimte Aeronomie Institutul Belgian pentru Teledeteetie Aerianll (Bruxelles). Format de inregistrare a imaginilor multispectrale in care fiecare bandl spectrall1 este stocatl1 intr-un fi~ier separat. unde IRA reprezintl valoarea ret1ectantei in ~ apropiat. [block diagram . BI Brightness Index Indice de strlllucire. permite ml1surarea puterii radiatiilor cu lungimi de undl de 3-300 om. paoli in 1979. Reprezintl1 numl1rul de biti inregistra{i pe lungimea de 1 tol a suportului. bramure d'argent] BS Band Separate Benzi separate. reel . programmatheque] Bibliotedi virtuaia Listl organizatl de documente ~i adrese prin intennediul cl1rora poate fi accesatl1 informatia disponibill1 intr~ retea de caIculatoare. Unitate de ml1surl1a informatiei. Se bazeazl1 pe ml1surarea variatiei rezisterqei electrice a uneia sau a mai multor benzi metalice subtiri. in care benzile spectrale sunt intretesute la nivel de Iinie. take-off spool. BPI Bits Per Inch Ml1surl1 a densitltii de inregistrare a datelor. [aerial triangulation block. [virtual library . a unei poqiuni de teren. [film spool. Construetia ocularelor binoclului permite compensarea unor defecte de vedere ale utilizatorului. pentru puteri mici. bandes paralLeles] BHASKARA Satelit indian pentru studiul resurselor terestre. la care intreteserea benzilor se face la nivel de pixel. [bolometer. BSQ Band Sequential Format de inregistrare a imaginilor multispectrale. in proieetie perspectivl1. tn 1981 a fost lansat BHASKARA 2. aetualizarea ~i utilizarea bibliotecilor de programe. in care sunt inscrise datele de identificare ~i scara reprezentlrii. bibliotheque virtuelle] BICEP Basic Image Classification and Enhancement Package Paehet de programe pentru clasificarea ~i ameliorarea imaginilor. rProgramme library. . de cl1tre Langley. [title block. bilWCulaire] BIP Band Interleaved by Pixel Format de stocare a imaginilor multispectrale. imprimate pe c1i~u sau inregistrate intr-un fi~ier. Bobini debitoare Bobinl1 pe care este rulat filmul fotografic inainte de a fi expus. bloc titre] Blocdiagrama Reprezentare plaoli. Este utilizat Binar Referitor la 0 multime compusl1 din doul elemente. lansat in 1979. bit] BLIP Basic LANDSATImage Processing Pachet de programe destinat prelucrlrii imaginilor LANDSAT. BIL Band Interleaved by Line Format de stocare a imaginilor multispectrale. Bit (Binary digit) 1. se utilizeazl1 benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5. bobine debitrice] BobinA de film Piesl componentl a magaziei camerei aerofotografice pe care este rulat filmul fotografic. dupl1 formula B =. radiation balance. . ce se incl1lzesc prin absorbtia de energie electromagneticl1 de la sursa ml1suratl. [parallel strips. block of aerial triangulation . [data block. Datele pentru fiecare dintre cele patru benzi spectrale sunt stocate in fi~iere separate. double eye-glass . binaire] Binoclu Instrument de mmre a imaginii prin care se prive~e cu ambii oehi. Inventat in 1880. de I'Heure Bi- BWB Binary Large Object Tip de date utilizabil intr~ bazll de date relaponall1. [bilWCular. reprezentAnd cantitatea de informatie obtinutl1 ca urmare a cunoa~erii stlrii unui sistem ce se poate afla in doul stlri echiprobabile. [bilWCu/ars. Este compus dintr-un sistem de Ientile ~i prisme.[radiation budget. BSR Bistatic Spaceborne SPatial bistatic. Pentru imagini LANDSAT. iar R.~arl1 filmul dupl1 ce a fost expus. jW1lelles] Binocular Referitor la instrumente optice care permit examinarea simultaoli a imaginii cu ambii oehi. [bit. 2. [librarian. BIGIS Bendix Interactive Geographic Information System Sistem informational geografic interactiv (Bendix). [binary. precum ~i reglarea distantei interpupilare. bolometre] BOLTS Broad-area Optical Lightning Telescope Sensor Sensor telescopic pentru fulgere. pentru fiecare pixel. ce redl1 principalele trlisl1turi ale reliefului ~i alcl1tuirea geologicl1. cu arie largl1 de acoperire (satelit propus de SUA). realizate de-a lungul unor linii de zbor parale1e.). library . feed reel . bibliotheque de logiciels. bobine de film] BobinA receptoare Bobinl1 pe care se infll. bilWCle. BIP-2 Band Interleaved by Pixel Pair Format utilizat. inl1Itimea de zbor. pentru stocarea de imagini sau text. [silver bromide. BNSC British National Space Centre Centrul SPatial National Britanic (Londra).J lRA2 + R2 . bloc de donnees auxiliaires] Bloc de titlu Bloc pe hartl1 sau pe un mozaic fotografic. Cifrl binarl1. Radar Radar BUFR Binary Universal Fonnat for nata Representation Format binar universal pentru reprezentarea datelor. dispuse in vid. etc.] Bibliotedi de programe Colectie organizatl de programe sau componente de programe. Bibliotecar Program ce pennite crearea. pentru stocarea datelor MSS.Benzi 42 43 BUFR Benzi paralele Benzi de fotografii aeriene. BRDF Bidirectional Reflectance Distribution Function Funetia de distributie a reflectantei bidirectionale. bloc d'aerotriangu/ation] Bloc de date auxiliare Informatii referitoare la aerofotografiere (data. [szqJply spool. BIR Black and white Infrared Film a1bnegru sensibilia radiatii infraro~ii. in care benzile spectrale sunt stoeate secvential. Bilantul radiatiei Raportul eantitltii de radiatie absorbite ~i a celei emise de 0 regi- une a suprafetei tere!>1re. bloc-diagramme] BLPU Basic Land and Property Unit Teren cu aeel~i statut de proprietate ~i tip de utilizare. [take-up spool. Bromuri de argint Substantl chimicl1 (AgBr) folositl ca element fotosensibil in emuIsiile fotografice. bi/an radiatij] BIH Bureau International roul International aI Orei. fllrl1intretesere. indeosebi a radiatiilor din domeniul infraro~ului. bobine receptrice] Bolometru Aparat pentru mIsurarea puterii unei radiatii e1ectromagnetice. Bloc de aerotriangulatie Ansamblu de benzi aerofotografice folosite ~i tratate impreunl1 in aerotriangulatie. Iodice caIculat. valoarea acesteia in ro~.

Caroiaj Cadru 0 imagine ce apartine unei secvente de imagini fotografice sau de televiziune.ale campului geomagnetic).segmental! plasal! intre cadrul intern ~i eel extern al hll.I1ii.rginesc 0 imagine ~i care pot purta unele insemne ajutll. Se exprirnll. collimating mark frame / cadre repere. [fidudal-mark frame. [cadence o/photography / cadence de prise de vue] COOrul exterior aI hartii Lirnita hll. fotografierea. calitatea ~iproprietatea asupra terenurilor. tip / cabrage] produse de sensori generatori de imagini (Olanda). reprezental! printr-{) linie subtire ~i una groasll.de rotatie este stabilizatll. cu partea anterioarll. [magnetic compass.rtii.. registering frame.toare de sensori de teledetecpe. [ . gyrocompass / boussole pique.] COOrul hAJ1iiSistem de linii care delimiteazll. BusoJa Instrument ce are ca piesll.] COOrul imaginii Linii care mll. rtrame / cadre] BusolAmagnetici v. opac. boussole] / Burduf Tub cu lungime regiabilll. Ramii cu indid p de referinJd.component! a camerei fotogrammetrice. compass boussole magnetique. retrodifuzie (NIMBUS 4). [map border / cadre extlrieur] Cadrul gradat aI harPi Linie dubill.. Mapping and Photogrammetry Desen. dirnensiunile. BusoM mag Cadru cu indici de referlnta Piesll. a cll.a informatiei. [bellows / soufflet] BusoJa giroscopici Instrument ce permite determinarea directiei. Sin.toare(de ex. cu forma unui cadru ce are pe mijlocul laturilor sau pe colturi indicii de referintll. a platformei purtll. c carnpul desenat al hll.prin cifre.[neat line / . [pitch.. interpus intre obieetiv ~i corpul aparatului fotografic.principalll. encadrement de fa carte] COOrul interior aI hAJ1ii Lime subtire continull. Chenarul hartii. de calculator (Suedia).ruiaxll.turiprovocate de desprinderea emulsiei fotografice de pe suport. are delirniteazll. (pe direetia nordului). care se irnprirnll. cartografie ~i fotogrammetrie asistate de calculator. B&W Black and White Alb-negru.rulde fotografieri pe unitatea de timp. [gyroscopic compass.Bule Bule Mici umtlll. pozitia. sistatll. desen ~ia~are graficll. e fotogramll. asistatll. map frame / cadre.din material tlexibil. Este bazat pe un giroscop a cll. in sus. CabnU tnclinare./ . CADMAP Computer Aided Drafting. compas gyroscopique] gyrosco- c CAAP Computer-Aided Aerial Photography Fotografiere aerianll.I1ii. Cadrilaj v.un ac magnetic ce indicll. pentru a permite punerea la punet a imaginii. [blisters / ampoules] 44 neticd. in jurul unei axe transversale pe directia de zbor.rtii.Este constituit din cadrul interior.fotografieri suceesive sau prin nurnll.ror valoare este indieatll. COOastru Registru public ce consemneazll.de calcua lator.suprafata desenal! a hJl. indicii de referintll. CADD Computer Aided Design and Drafting Proiectare ~i desen asistate de calculator. climbing. [cadastre / cadastre] COOentade fotografiere Viteza cu care se executll. CAAT Computer-Aided Analysis Tech· niques Tehnici de analizll. egmentelecorespund graS delor sau minutelor de latitudine ~i longitudine.directia meridianului geomagnetic (a liniilor de foqll. longitudinal tilt. Sistem automatizat pentru proieetare. prin intervalul de timp intre doull.Sin. cadrul gradat ~i cadrul exterior.. [map border. BusoJa BUV Backscatter Ultraviolet Spectrometer Speetrometru in ultraviolet pentru. reference frame. Sin. in CADISS Compression and Decompression of Imaging Sensor Signals Comprimarea ~i decomprimarea semnalelor . nose-lift.. cadre d'appui porte-reperes] CAD Computer Aided Design Proiectare asistat! de calculator.

aparat de comandll. chambre airienne] Camed CD axAverticalACamerllaerofotograficlla cllrei axllprincipallleste verticalll. Sin. fiind prevllzutllcu un obieetiv de inaltll calitate ~i centrat. [computation of errors. Conferll fotografiilor calitlltigeometrice care Ie fac apte pentru efectuarea de m!surlltori de precizie. [camera calibration / etalonnage de Ia chambre. air survey camera / chambre airienne metrique] Camed CD mal multe obiective Camerll aerofotograficllcu mai multe obiective. Sin. contrast) ~igeometrice (claritate. 2. [radiometric calibration / etalonnage radiometrique. cadru cu indici de referinll. Existll earnere mono sau multispectrale. [oblique camera / chambre oblique] CaHbrarea imaginii Stabilirea relatiei dintre datele numerice care descriu imaginea ~imllrimilefizice reale.Calare cazul fotogramelor).. calibrage de Lachambre] CaHtatea fotografiei Ansamblu de caraeteristici fotografice (culoare. Etalonarea camerei. iar cl~ (sub forml de ftlm) se deruleazllcu 0 vitelJl corelatl cu viteza de defIlare a imaginii terenului. wedging. errors calculus / calcul des erreurs] CaHbrarea sensorului Proces de stabilire a corespondentei dintre semnalul furnizat de sensor ~i mllrimea flZiclldetectatll. fpicture frame / cadre du cliche] 46 47 Camerll Camed clad Instrument de redresare ~i transpunere a informatiilor de pe 0 fotografie aerianll pe hart! sau pe un suport oarecare. errors analysis. camere cu expunere continull ~i sisteme de doull sau trei earnere. pentru a reprezenta sistemele studiate.pe acel~i cl~. [digital computer /ordinateur 1lU11Iirique] CaHbrarea mArimii eelulelor raster Determinarea dimensiunilor celulei de teren corespunzlltoare unui pixel. aerophotogrammetric camera. [ceU size calibration / . Sin. gradului de aetualizare. 3. camera lucida / camera lucida. shutterless camera / chombre sans obturateur. amplasate in fata obiectivelor. [image calibration / etalonnage de I 'image] Calculator numeric Calculator care prelucreazlldatele prin calcul numeric. cu sistern automat de schimbare a cl~lui ~i dec~rii. Sin. [vertical camero. fphotographic quality / qualire photographique] CaHbrare geometricA Calibrarea unui sensor generator de imagini in vederea CaHtatea datelor Gradul in care datele corespund necesitaPlor din punet de vedere al provenientei (filiatiei). pozitia. [multiple-lens . [horizontal setting. fiecare formand 0 imagine separatll. [sketchmaster. Etalonare CaHbrare radiometrlcA Calibrarea unui sensor privind rllspunsul sllu pe toatll gama utilll a intensitlltii ~i lungimii de undll a radiatiilor receptate. avand axa verticalll sau inclinatll. Cartographic Automatic Mapping PrOgram Program de cartografrere automata (USGS). Sin. analoage. dimensiunile). Se obtine 0 imagine continull a t'qiei de teren deasupra cllreia se zboarll. [image quality./ calage du satellite] Calculator analogic Calculator care functioneazll pe principiul reprezentllrii mllrimilor de interes prin alte mllrimi flZice. [computution of coordinates / calcul des coordonnees] CaHbrarea obiectivului Determinarea distantei focale ~ia distorsiunilor obiectivului fotografic. dar ill benzi spectrale diferite. calage] Calarea sate6tului Orientarea satelitului pentru a viza cu un instrument Pllmantul sau alt corp cosmic ~i stabilizarea in pozitia respectivll. picture quality / qualite de l'image] Camed CD axAinc6natl Camerllaerofotograficll a cllrei axll principalll face un unghi de 3°-15° cu verticala locului. Aparat de aerofotografiere. chombre a defilement continu] Calculul erorilor Calcul prin care se estimeazll erorile unui set de date. [ . Orizontalizare. nadiral camera / chambre verticale] CaIcuIuI coordonatelor CalcuIareacoordonatelor unui punct din teren sau de pe 0 imagine. Obturatorul rllmine deschis un timp mai tndelungat. Etalonarea obieetivului. Camerofotograficd multipli1. faza. Traduce mllrimile variabile in mllrimi electrice corespunzlltoare ~i folo~te circuite electrice echivalente. [continuous strip camera. Sin. fphotocu graphquality/qualitedela~o~raph~ CaHtatea imaginii Proprietate a imaginii referitoare la gradul de conformitate al acesteia cu obiectul original. Se obtin astfel mai multe imagini ale acele~i poqiuni de teren. Sin. completitudinii. [analog computer / ordinateur analogique] CaHbrarea camerei Operatie de determinare a distantei focale. [sensor calibration / etalonnage du capteur] Camed cu format mare Camerll care utilizeazll cli~ de format mare. [lens calibration / etalonnage de l'objeetijj Camed CD expunere continuA Camerll aerofotograflC! specialll. eamerd nailiralli. [large/onnat camera / chambre a grand fonnat] CaHbrare v. a pozitiei punetului central fata de mllrcilefiduciale. Computer Assisted Mapping Cartografiere asistatll de calculator. Asigurarea pozitiei earnerei aerofotografice astfel meat cliseuI ~ fie orizontal. chambre claire] corectllrii imperfectiunilor geometrice ale imaginii produse. putere de rezolvare) care defmesc gradul de conformitate al imaginii fotogr<lfice obiectul reprezentat. Este utilizatll pe navetele SPatiale (de ex. este comparabilll cu 0 imagine fotograflC!. Filtre speciale. [aerial survey camera. consistentei logice CamerA aerofotogrammetrld Camerll metricll pentru fotografierea aerianl. in momentul fotografierii. reprezentate de aceasta (intensitatea. a rezolutiei obiectivului ~i a distorsiunilorunei earnere fotogrammetrice. a puterii de rezolutie a obiectivului ~i a planeitlltii imaginii.] CAM 1. Opereazll prin suprapunerea opticll a imaginii fotogramei pe hartll sau pe suportul utilizat. Camero verticali1. camera Hasselblad. lasll ~ treacl doar radiatiile din anumite benzi speetrale. suspensieelasticll pentru amortizarea trepidatiilor. in lungul liniei de zbor ori transversal. radiometrique] calibrage CaIitate fotogralicA Tennen utilizat pentru desemnarea calitlllllunei imagini care. keying / mise a l'horizontale. [aerial camera. prin claritate ~i fmete. care utilizeazll fIlm de 70 mm llltime). Are 0 construqie specialll. [geometric calibration / etalonnage geometriqueJ ~i acuratetei. Etalonarea sensorului. [data quality / qualite des donnees] Calare Pozitionarea in plan orizontal a axei optice a unui aparat topografic.a punctului de simetrie. Computer Aided Mapping Cartografiere asistatll de calculator. CamerA aerofotograficA Camerll pentru fotografierea aerianll. aerophotographic apparatus / chambre de prise de vues airiennes.

la care separarea benzilor se face prin intermediul oglinzilor dicroice. [semi-automatic camera / chambre semiautomatique] Camera stereomemca Ansamblll format din doull camere metrice montate cu axele optice paralele. [plate camera / chombre a plaques] Camera fotograficA multipla co mai multe obiective V. actionatll manual. Este prevllzutl cu un sistem de asigurare a planeitltii filmului in momentul expunerii.:U camera orientatl spre inapoi. pinhole camera 2. film lat de 70 mm. camera obscura. Posed! ~i un inregistrator magnetic care marcheazA data ~i ora. camera obscura] Camera orizont CamerA ce fotograftazl Iinia orizontului. hand camera / chombre amain] Camera de televiziune Echipament ce permite captarea imaginii scenei ~i transformarea ei in semnal electric codificat. Are magazia ~i sistemul de schimbare a cl~euIui adecvate utilizllrii plAcilor. numArul filmului ~i al cli~u1ui. Camera Camera fotogrammetricA Camed fotograficll centrat!. [digital frame camera / chombre numerique] Camera dubla Ansamblu compus din doul camere (fiecare cu corpul ~i obiectivul satI). Din punct de vedere con~1ructiv. [serial camera. Imprimarea unor semne marginale permite determinarea acestui punet central pe fotografie. montate pe doull randuri. interschimbabile prin intermediul unuimecanism rotativ.chombre photographiant l'horizon] Camera panoramica Camerl cu obiectiv cu unghi de deschidere foarte mare sau putemic inclinatl. mapping camera / chombrephOlogrammetrique. Este prevllzutll cu dispozitiv de compensare a trenllrii imaginii. 0 portiune de teren este fotografiatl dintr-un punet de fotografiere cu camera inclinatl spre inainte ~i apoi este fotografiatl din punetul urmltor. multiband camera / chombre mullibande] Camera ticata Camera nadirala nurnericA v. [horizon camera / chombre d'lwrizon. Camera multispectrala Camed capabilll sl preia simultan imagini in mai multe benzi spectrale. Sin. numllrul misiunii. [boresight camera / chambre couptee] Camera de orizont v. coupled camera / chombre double] Camera grafiat fotograficA V. Este prevllzut! cu un modul inregistrator care marcheazA data ~i ora. interseetindu-I in centrul sAu. se intaInesc camere cu un singur obieetiv. [1. Camera video. high oblique camera / chombre panoramique] Camera revolver Camerll fotograficll cu mai multe obiective. care furnizeazA imaginile in mod numeric. Sin. Incintl cu pereti opaci. modificat de NASA pentru a opera in imponderabilitate. Dispune de 0 magazie cu douA bobine pe care mmul este rulat inainte ~i dupA expunere. Sin. Sin. Camera semiautomata Camerll la care timpul de expunere este reglat automat. chambre metrique] Camera fotogrammetricA terestra Camed metricll destinat! fotografierii la sol. Camera de orizont. UtilizeazA Camera MKF 6 CamerA fotograficll cu 6 obiective cu axe paralele. operand in imponderabilitate. Camero metried. l. numllrul ftlmului ~i cel al cl~eului. [television camera. Camera orizont Camera fotografica cu film CamerA fotograficll ce folos~te material fotosensibil sub formA de mm. [panoramic camera. [revolver camera / chombre a revolver] Camera S 190 A CamerA fotograficll utilizatll pe SKYLAB. la care axa opticA principalA a obiectivului este perpendicularA pe cli~. montate astfel incAt sl aibl orientare diferit! ~i sl fotografieze portiuni diferite de teren. [multispectral camera. prevllzute cu fIltre adecvate.Camerll 48 49 Camed camera. 2. [hand held camera. prevllzutll cu un mic orificiu prin care plltrunde lumina ~i formeazll 0 imagine luminoasl pe peretele opus. Imaginea liniei orlzontului serv~e la determinarea unghiurilor de inclinare longitudinalA ~i transversalA a aerofotogramei obtinute cu camera metricll. Este dotatl cu trei obiective cu distante focaIe de 50 mm. [Linlwf camera / chombre linlwfJ Camera metricA memcA v. in cazuI inclinlirii camerelor pe directia de zbor. Camera fotogram- Camera de mana Camed fotograficll portabilll. 100 mm §i 250 mm. numllrul misiunii. chambre a objectifs multiples. [low oblique camera / chambre inclinee] Camera Iaterala CamerA aerofotograficll cu vizare lateralll fatll de direetia de zbor. astfel ineat fotograflazl ~i linia orizontului. [lateral camera / chombre later ale] Camera tinhof Camed fotograficll bazat! pe modelul Linhof. la bordul navetelor spatiale. chambre multiple. Utilizatll pe nava Soiuz 22. series camera / chambre automatique] Camera Camera obHcA Camerll aerofotograficll ce are axa opticll a obiectivului inclinatl fatll . Camera numerica. in vederea efeetullrii operatiilor fotogrammetrice. [oblique camera / chombre oblique] Camera obscura 1. UtilizeazA ftlm de 125 mm. chombre obscure. Imaginea fotograficll obtinut! cu 0 astfel de camed are proprietl1ti geometrice care permit efectuarea de mlsurlltori de precizie. multiband camera / chambre plwtographique multiple. sau camere cu mai multe obiective. Este destinatl grafierii din navetele spatiale. Camera V. foto- de verticala locului cu peste 15°. chombre noire 2. chombre multibande] Camera cuplata Camerll fotograficll a cllrei ax! opticll este paralelll cu axa unui alt sensor de teledeteetie. Aparat de foto- cu axa verdigitala Camera fotograficA automata Camerl fotograficllla care decl~ea obturatorului ~i schimbarea materialului fotosensibil (cli~u1ui) se fac automat. simultan cu fotografierea terenului de clltre camera aerofotograficll. [terrestrial photogrammetric camera / chombre photogrammerrique terrestre] Camera Hasselblad 500 EL/M Camed fotograficll destinatll fotografierii din nave cosmice. Este prevllzutll cu obieetive de 90 mm ~i 250 mm. video camera / camera de television] Camera digitata Camerll de luat vederi ce utilizeazA un sensor cu circuite integrate cu rezolutie mare. destinat fotografierii stereo- Camera inclinata CamerA a cllrei axil opticll formeazA cu verticala locului un unghi de 3°_15°. metric camera. [twin camera. [film camera / chambre afilm] Camera fotograficA cu pJaci CamerA fotograficll ce folos~e material fotosensibil cu suport de sticlA. in vederea manevrllrii materialelor fotosensibile flrA pericol de voalare. incllpere in care se poate tace intuneric complet. darkroom / 1. [plwtogrammetric camera: survey camera.

Sin. Stereocamerd. convergent camera. Sin. zgomotul propriu. stereoscopic camera / chambre stereoscopique] Canevas planimetric Retea de punete de sprijin ale cllror pozitii planimetriee sunt determinate precis. [candela / candela] Canevas Retea de punete de sprijin a cll. [stereocamera. Putere de reozolvare Capacitate tennicl1 ".ror pozitie planimetric! ~i altimetricll este cunoscutll ~i care servesc la pozilionarea detaliilor pe hartl. Sin. Canevas de sprijin. caIA Camerl1 video v. basic control / canevas de restitution. Caroaerislictl de directivitate. prelucrare sau transmisie a datelor. [radiometric charocteristics / caraeteristiques du capteur] radiomitriques Capacitate de rezolvare v. eat a durat iluminarea: Q=l/JI. square grid. etc. Sin. directional property / directivitl] Camera terestm Camerllfotograficlldestinatll fotografierii la sol. [trimetrogon camera / appareil photographique trimetrogon] Candell1 Unitate de mllsurll a intensitlltii luminoase (egalll cu 1/60 din intensitatea luminoasllemisll de 0 suprafatllde 1 em'. atlat la 0 temperaturll egalll cu eea a solidificllrii platinei). Este utilizatll in fotogrammetria terestrll. [channel / canal] 51 Caroiaj CAP! Computer-Assisted Photo Interpretation system Sistem de fotointerpretare asistatll de calculator (US Air Force). [zenith camera / chambre zenithale] Canevas de meridiane ~ paralele Reteaua cartograficll de meridiane ~i paralele. square net. Sensor Carader Literll. ground control. [multiple camera system / chambres multiples] Canal 1. 2. Directivitate. convergent camera assembly / chambres convergentes] Canevas de restitutie Canevas utilizat la determinarea elementelor de orientare exteroll. liniaritatea rlspunsului. [convergent twin camera. Refea de sprijin. fiecare fiind prevllzutll cu alt tip de filtru. Refea reetangullJrd. [amount of infonnation / quantite d'irifonnation] Caracteristica de directivitate v. cifrll sau simbol. fotomozaicurisau imagini satelitare. eroarea de cuantificare. minor control / canevas photogrammitrique] Camera sterooscopica Camerll fotograficll cu doull obiective cu axele optiee paralele. a unui corp negro ideal. te"estrial camera / chambre de te"ain] Camera trimetrogon Ansamblu format din trei camere cu obiective Metrogon. Canevas de restitupe Caroil\i Retea de linii drepte perpendiculare intre ele. Bandllde frecvente utilizatll pentru transmiterea sernnalelor prin intermediul undelor electromagnetieesau in care opereazllun sensor de teledeteqie. [directivity. [ground camera. maillage geographique] Capacitate caIorica Parametru exprimat prin produsul dintre masa ~ic!ldura specificll a unui corp. [control data. Codrilaj. Camem de televiziune Camerl1 vidicon Camel'llde televiziune cu tub vidicon (utilizatll pe satelitii meteorologici TIROS). [horizontal control / canevas planimetrique] Canal pancromatic Canal de teledetectie care cuprinde intreg spectrul vizibil. [thennal capocity. IPhotogrammetric control. [character / caractere] Canevas fotogrammebic Retea de punete de sprijin determinate pe cale fotogrammetricll. [vidicon camera / chambre vidicon] Cantitate de luminl1 Mllrime egalll cu produsul dintre tluxul luminos mediu (l/J). primit de 0 suprafatll~itimpul t. Sin. heat capacity / capocite thermique] Caracteristicl geometrice ale sensorului Caraeteristici care intlueDleazi geometria imaginii produse de un sensor (cAmpulde vedere. Cantitate de informatie Numllrul de unitllti elementare de informatie (de ex.Camerll scopiee la sol. dintre care una cu axll verticalll ~i eelelalte doull cu axe inclinate la 60°. [elevation control. imprimate pe bArti. Poate fi descompusllin caraeteristica de radiatie in plan orizontal (intersectia caracteristicii de radiatie spatialll cu plamd orizontal) ~i caraeteristica de radiatie in plan vertical (int~a cu un plan vertical meridian).aerofotograme. Putere de reozolvare Capacitate de separare v. 50 imagini multispectrale ale scenei. [grid. graticule. canevas d'appUll Capacitate de menorare Cantitatea maximllde informatieee poate fi stoeatllde un anumit dispozitiv sau suport. [quantity of light. radiometrice ale sensorului Caraeteristici ale sensorului care intluenteazllprecizia mllsurllriicantitltii de radiatie recepponate (gama dinamicll. cAmpulde vedere instantanee. [stereometric camera / appareil photographique chambre stereometrique] stereometrique.). Capocitate tennicd. Capacitate caIorica Camere multiple Sistem de mai multe camere montate impreunll. [graticule / canevas de meridiem et de paralleles. care rea1izeazl. [memory capacity / capocite de la memoire] Caracteristid. etc. una fiind orientatll spre direqia de zbor (inainte) ~i alta orientatll inapoi. lPanchromatic channel/canal panchromotique] CANSAT Canadian Satellite Satelit canadian. Mediu utilizat pentru transmiterea semnalelor.) [geometric characteristics / caracteristiques geomitriques du capteur] Camere convergente Sistem de aerofotografiere format din doull camere cu axe inclinate. menite sll permitll obtinerea modelului tridimensional. vertical control net / canevas altimerrique] Capac aI obiectivului Piesll care acoperll obieetivul pentru a-I proteja in perioada in care nu se utilizeuA camera fotograftcll. asigurAnd suprapunerea imaginilor cu 100%. [control data. control net / canevas. Relea altimetridi. networlc . Camcteristica de radiatie spat:iall1 Caracteristica de radiatie spatiall1 Locul geometric al extremitlltiirazelor cu lungimi proportionale cu intensitateacampului electric produs de 0 antenll pe directia respectivll. [lens cap / couvercle de l'objectif] Camerl1 zenitahl Camerll a cllrei axil poate fi orientatllprecis spre zenit. Ansamblul punctelor de sprijin utilizate in cadrul procesului de restitutie. Captor v. Realizeazl Canevas de sprijin v. Simbol cd. doull fotografJi ale acelu~i obiect. Caracterizeazlldirectivitateaunei antene. biti) utilizate intr-o operatie de inregistrare. reseau de contr61e] CamerA VEl"ticaIA Camera cu aU vertiv. Sin. amount of light / quantite de lumiere] Canevas a1timetric Retea de puncte de sprijin a c!ror altitudine este cunoscutll. distorsiunea. Sin. simultan.

automatic mapping. [geographical net. Sin. a informatiilor despre obiectele ~iprocesele din teren. Catalog de coordonate Listll a coordonatelor unor punete din teren sau de pe imagini de teledetectie. [image catalogue / repertoire d'images] CAmp vizual v. film cassette / magasin afilm. Sin. iar imaginile satelitare servesc indeosebi la intocmireade Mqi tematice ~ia unor Mqi topografice la searl[ micA. [sensor swath. choroplet map / cartogramme. (c~tigul in tensiune. Cartografiere in straturi Cartograma Hart! tematic4 reprezentand areale cu anumite proprietllti considerate omogene. Element constitutival unui articol dintr-o bazll de date. reprezinll amplificarea in tensiune). A. Cartografiere prin suprapunere. data list. IPlate holder. [canography / cartographie] Cartografiere numerial Cartografiereexecutatll prin metode numerice de prelucrare ~i reprezentare a datelor. reprezentate prin poligoane colorate prop0rtioiIal cu valoarea atributului corespunzlltor. [field /champ] Caroil\i al hAJ1iiRetea de meridiane ~iparalele sau retea kilometric4 trasatllpe hart!. [digital mapping / cartographie numerique] Catalog de date Listll sau inventar aI datelor disponibile. [image mapping / cartographie par images de teledetection] CAST Chinese Academy of Space Technology Academia ChinezAde Tehnologie SpatialA(Beijing). index qf coordinates. champ de visee instantanee] Cartografie aeriana v. In cazul unui semnal electric. Fotografiile aeriene se utilizeazil pentru intocmirea Mqilor topografice la scarl[ mare. scanning field / champ de balayage] Cartare Transpunerea pe hartl. [cartogram. procese sau fenomene. [image field / champ de I 'image] CA§tigui amplificatorului Gradul in care un amplificator mllr~te energia semnalului prelucrat. Sin.rulat. [logical search / -] Cartografie tematiea Realizare de Mqi tematice. tn cazul unui sensor CD baleiere. map grid. computer mapping / cartographie automatique] Caseta pentru film Cutie opac4 in care se pAstreazA. CAmp de vedere CAmpul imaginii Suprafatllde proieqie pe care s-ar obtine claritate maximA. effective instantaneous field qf view / champ instantane de vue. data dictionary / repertoire de donnees] CAmp de vedere instantanee CAmpulde explorare instantanee aI unui sensor. [film cartridge. tableau de coordonnees] CAmp de vedere Arie sau unghi solid care poate fi vuut printr-un instrument optic. intr-un singur ciclu de baleiere. Cartodiagrarna Hart! in care structura sau evolutia unor parametri sunt reprezentate prin diagrame plasate in cadrul unitlltilor teritoriale la care se referll informatia. cartographie] CARTEL Centre d' Applications et de Recherche en Teledetection Centrul de Aplieatii ~i Cercetllri in Teledetectie (Universitatea din Sherbrooke. visual field / champ de vue. film holder. [canometry / cartomhrie] CAmp 1. [instantaneous field of view. cane choropl~he] Catalog de imagini Listll sau inventar aI imaginilor existente. plate magazine / magasin a plaques] CAmp de baleiere Suprafata de teren ce poate fi exploratll de clltre un sensor.=20 log AI (~iguI in intensitate. automated mapping. se referAla cAmpulde vedere cu mecanismul de baleiere oprit. quadrillage. care sApoatll fi suprapuse pe 0 hart! de bazll. dupAobservatiile ~imllsurlltorile din teren. Unghiul solid sub care un sensor receptioneazAradiatiile. cassette] Caroil\i geografic Reteaua de meridiane ~i paralele trasate pe 0 barta.Caroiaj of rectangular coordinates / carroyage. film magazine. Portiune din spl¢iu in care 0 mllrime fizic4 are 0 valoare determinatll in fiecare punet (de exemplu. geographical network / reseau geographique. quadrillage de la carte] Cartografiere Transpunerea pe reprezentllri eartografice (planuri sau Mqi) a detaliilor din teren. G.in toate punctele. Canada). Poate fi exprimat in grade sau radiani (cand se referAla unghiul maxim pe care instrumentul este sensibil la radil¢ii) sau in unitlti de lungime sau suprafatll. chargeur. champ de visee] Cartografiere in straturi MetodAde cartografiere cu intocmirea mai multor Mrti tematice pentru acel~i teren. [field mapping / leve. pentru imaginea produsA de un sistem optic. [map groticule. Climp vivmJ. reseau] 52 53 C~tigul camp gravitationaletc. cAmpmagnetic. [overlay mapping / cartographie en superposition] Cartografie ~tiintllcare se ocupAcu metodologia intocmirii Mrtilor ~i cu l>1udiul reprezentllrilor grafice ale suprafetei terestre. Aerocartografie Cartografie asistata de calculator Cartografiere in care operatiile sunt partial sau total efectuate cu ajutorul calculatorului. fIlmul fotografic. Sin. [field of vision. canevas geographique] Caseta pentru plAci Casetll de formAparalelipipedic4 in care se pAstreazilplAcile fotosensibile. [thematic rort~rap~/rort~raphrem~at~~ Cartometrie Aprecierea eantitativlla obiectelor ~i fenomenelor reprezentate pe Mrti. [computer aided mapping. maillage. Fotocatod CAutare logiea Procedeu de fotointerpretare care constll in examinarea acelor pArtidin imagine in care este cel mai probabil sA aparA obiectele cllutate.). field qf view. catalogue de coordonnees. Tabel de coordonate. CASYII Computer Assisted System for Image Interpretation Sistem de interpretare a imaginilor asistat de calculator (J aponia). Catod fotoelectric v. . ce redau doar anumite categorii de obiecte.=20 log A. [automatic cartograp~. liste de coordonnees. mesh / cane vas de la cane. ce permite stocarea unei categorii de informatie referitoare la obiectul descris. [diagram map / cartodiagramme] Cartografiere dupa imagini de teledeteqie tntocmirea de Mrti pe baza imaginilor de teledetectie. Corespunde la sol cu lAtimea culoarului explorat. Inventar de coordonate. 2. cartouche. [coordinates list. [data catalogue. list qf coordinates / repertoire de coordonnees. [map drawing / cartographie] Cartografiere automata MetodAde cartografiere in cadrul c4reia proceselede pregAtire ~itranspunere grafic4 a informatieisunt automatizate (asistate de calculator). champ visuel. reseau cartographique. Repertoar de date. se mllsoarAin decibeli (dB) ~i se calculeazil dupll relapile: G. computer mapping / cartographie assistee par ordinateur] Cartografiere prin suprapunere v.

barycentre] CeluIAde teren v. Poqiune de teren de pe care sunt recep1ionatesimultan radiatiile in teledetectie./ centre de gravite d'une classe] Centro de perspectiva Punetul de intersectie aI proieetantelor. to cazuI unui obiectiv perfect ajustat. ~igul pe 0 directie reprezmtA raportul dintre puterea radiatl de 0 antenJlde referinll ~i puterea cu care trebuie alimentatA antena datApentru ca. rPerspective centre. [ . CCGISE Canadian Centre for GIS in Education Centrul Canadian pentru utilizarea SIG in invltlm~. 250. Pixel. Sistem de control ~i transmitere a datelor utilizat de satelitii NOAA. pentru cercetarea resurselor terestre. centre of projection / centre de perspective. flrl intervenpa revelatomlui.p= 10 log A. [1. Baricentru. Centre Canadien de TeIedetec:tionCentrul Canadian de Teledetectie. Include a ~iun comitet tehnic specializat tn infonnatie geografic! (TC 287). ce are proprietatea c! razele de .tn energie electric!. rPixel / pixelj CA§tiguiantenei Valoarea maxim! a ~~tigului pentru diferite directii de radiatie. centre of gravity. Fondat in 1972. CCRS Canada Centre for Remote Sensing Centrul Canadian de Teledetectie. to cazul uoni obiectiv perfect ajustat. Centro de perspectiva Centro de substitutie Punet ce poate fi identifieat ~r pe fotografii ce se suprapun ~i care poate fi folosit ca reper in IocuI punctului central sau aI punetului radial. (~tigul in putere. [interior perspective centre / centre interieur de perspective] CeluIA adiaeentA Celul! care are 0 latum (sau punct) comunl cu cea de referinll. discuI nefiind reutilizabil. la limita rezolutiei spatiale a sensorului. [subSlilute centre / centre de substitution] Centro exterior de perspectivA PunetuI In care converg razele de luminl venite de la obiecte cltre obiectivul camerei. intre care poate fi comutat prin interventie din exterior. [arerior perspective centre / centre exterieur de perspective] Centrarea camera aerofotograftce Pozitionarea obiectivului astfel in~ axa sa optic! 51 intersecteze cli~ in centrul acestuia. rPhotocell./ centres de sensibilite) reprezintA amplificarea in intensitate). Arie elementard de teren. corespunde cu punctuI nodal posterior. [solar cell / cellule solaire] CEMES Centre d'Emdes de Ia Miteorologie Spatiale Centrul de Studii de Meteorologic Spatiall (Franta). surface elementaire 2. CEN ComiU Europeen de NOnnaBsation Comitetul European de Standardizare. la 0 distant! datA. in energie electric!. naire] [binary cell / cellule bi- Centro de greutate Centrul de greutate aI unei fJgW'i geometrice sau obiect. mai rar. Celula solarA Celull fotoelectric! ce transform! radiapa solar! incidentA. apar pete negre de argint coloidal. pe directia specificatA. Computer Compatible Tape BandAmagnetic! compatibil! cu calculatorul. Voxel CeluIA binanl Circuit elementarcare posed! dou! stAri stabile. Circuit bistabil. 2. transparent. cellule. Sin. cell. pixel / 1. Sin. Celula CeluIAfotoelectrld Dispozitiv care transform! energia luminoasl. Centre de sensibilimte Puncte de pe cristalele de balogenur! de argint din emulsia Centro optic Punet situat pe axa optic! a unui sistem. acest centru corespunde cu punetul nodal anterior. Numit acum IGISE. [camera centring. Sin. Sin. astfel in~ nu exist! posibilitatea discriminlrii obiectelor distinete euprinse in cadruI ei. adjacent cell / cellule adjacente] Celula 2D Element de suprafatl. element of area 2. CCCT Comite Consultatif Canadien de Ia Teledetection Comitetu.000 pagini daetilografiate. Centru de proiec/ie. capacitApi mari ~i a existentei unui standard international pentru inregistrarea infonnatiei. [centroid. optical plumbing / centrage optique] Centro de proiectie v. Pe una din fetele discului se all! depus un strat metalie. Capacitatea unui CD-ROM este de 640 MB.lConsultativ Canadian de Teledetectie. CCAFS Cape Canaveral Air Force Station Staliunea Cape Canaveral a Foqelor Aeriene (SUA). CCOGIF Canadian Centre of Geomadcs Interchange Fonnat Fonnat de interschimbeIaborat de Centrul Canadianpentru Geomatic!. tache de prise de vue. [optical centring. echivalentula cca. (. CCG Canada Centre for Geomatics Centrul Canadian pentru Geomatic!. photoelectric cell. corespunde unui pixel. photocellule] Centro de greutate al unei clase Centrul de greutate aI norului de punete detenninat de obiectele ce fac parte din a~i clasll. CelulA 1. cu sediul la Ottawa.C~~igul Ai 54 55 Centru fotografic! in care. A dezvoltat radarul generator de imagini. [ . datoritA pretuIui redus. Informatia scrisl nu ptlate fi modificatAulterior. CEES Committee on Earth and Environmental Sciences Comitetul pentru ~iintele despre Plmint ~i mediu (SUA). ground patch area. CCD Charge-Coupled Device Dispozitive semiconduetoare cuplate prin sarcinl. Centrare optid Operatie de aducere in suprapunere a axelor optice principale ale unor instrumente sau aparate. Fotocelulii. Celulii de teren. Sin. cu diametrul de 12 em. barycenter / centroide. pe care se graveazl datele. Element de teren. pixelj [connected cell. reprezintA amplificarea in putere). centre de projection] CBERS Chinese-Brazilian Earth Resources Satellite Satelit realizat de China ~i Brazilia. tache elementaire. light sensitive cell / cellule photoelectrique. Ontario. [amplifier gain / gain de l'amplificateur] CCT 1. Comitet care reune~e institutele Rationale de &'tandardizarele statelor europene. to cazuI imaginilor numerice.Ca antene de referint! se utilizeazl radiatorul izotrop ~i. CDA Command and Data Acquisition ComandA~i achizipe a datelor. projection centre. direct sub aetiunea luminii puternice. A. dipolul scurt sau dipolul in IJ2. Se prezintA sub forma unui disc din material plastic. 2. CD-ROM Compact Disc Read Only Memory Suport pentru stocarea informatiei. centring of the camera / centrage de la chambre] Centro interior de perspectivA Punctul de origine aI razoor de luminl care pleac! din obiectiv c!tre imaginea fonnatl pe materialul fotosensibil. Este larg utilizat pentru distributia imaginilor satelitare. prin mijloace optice (fascicul laser sau fotomatrill). [antenna gain / gain de l'antenne] CelulA 3D v. ambele antene s! produc! acela~i ~p.

Dacl1se alege alternativa eronatlI. Etalan de fotointerpretare. [optical centre / centre optique] 56 mitetul European al Responsabililor Cartografiei Oficiale. [iriformation circuit / circuit de l'irifonnation] CEO Centre for Earth Observation of the European communities Centrol pentru Observarea PimAntului. [orbital cycle / cycle orbital.8 om (ro~. albastru). prin chei dihotomice care oferli doull alternative la fiecare pas. CIT ARS Crop Identification Technology Assessment for Remote Sensing Evaluare a tehnologiilor de identificare a culturilor prin teledeteetie (NASA). 546. utilizate pentru extinderea impulsului emis (astfel incat sl1 tie redusl1puterea maximliinstantaneenecesarli) ~irefacerea.f/Usion toteri] Cheie de interpretare v. Punct mijlociu. generator de imagini. Are misiunea de a proiecta ~i testa satelitii ~ieehipamentelede zbor. tndrumlitor de fotointerpretare care ajutllia identificarea obiectelor reprezentate pe fotografle. pentru un obiect punctual situat la 0 anumitlldistanlll. CIE Commission Internatlonale de l'Eclairage Comisia Internationalli pentru lluminat. clef d'interprltation. essay key / clef de photointerprltation. Are forma unei pete circulare. Franta)· CIV Champ Instantanee de Vue camp de vedere instantanee. cycle de rlvolution] Centrol cH~ului v. [radial centre / centre radial] carea rapidli a scenei ~i a calitl1liiimaginii. Sin. modiles d'identijication] 57 CN Cifm billlld Una din cifrele 1 sau 0. circle of diffusion / cercle de corifusion] cm Charge Cere de difuzie toleratA Dimensiunea maximll a diametrului unei pete circulare din imagine care este incl1 perceputll ca un punct. centre de I 'image] CIG Canadian Institute of Geomatics In~1itutulCanadian pentru Geomaticl1. [binary digit / chiffre binaire] Centro radial Punet din care se due linii radiale ~re alte punete ale imaginii. imagery interpretation key. utilizate in sistemul de numeratie in baza 2. utilizatli pentru identifi- CERCO Comite Europeen des Responsables de Ia Cartographie Orncielle Co- Injection Device Dispozitiv cu injeetie de sarcina. interpretation key. a impulsului ingust. [chirp / chirp] CGIS Computerized Geographic information System Sistem informational geografic computerizat. fiducial centre. Ciclu de revolulie. Ciclu de revolupe v. CIAS CCRSImage Analysis System Sistern de analizll a imaginilor al Centrului Canadian de Teledeteetie. verde. Franta). centre of picture / centre du clichi. Imagine LANDSAT. pW la clasare sau distrugere. Sin. Coherent Imaging Radar Radar coerent generator de imagini (acel~i ca SEASAT SAR). Plachetl1 semiconduetoareutilizatllpentru realizarea circuitelor integrate. f]Jhotograph centre. CIPSMAP Computerized Image Pr0cessing System for Meteorological AppHcations Sistem de prelucrare pe calculator a imaginilor de la satelitii pentru aplicalii meteorologice. in planul sllu focal.Centru lumina care tree prin eI nu sunt deviate. Model de identificare.1 om ~i435. CEOS Committee of Earth Observation Sa~llites Comitetul pentru Satelitii de Observare a PllmAntului. la receptie. Punct central. Cheie de interpretare. utilizate ca etalon pentru fotointerpretare. CIMA TS Correlation Interferometer for the Measurement of Atmosphere Interferometru cu corelatie pentru mllsurlitori asupra atmosferei. ~i intrune~e reprezentantii cartografiei oficiale din lllrile membre. CFR Colour Fibn Recorder mregistrator pe film color. Arhiveazli imaginile SPOT. Cerc de confuzie Imagine formatli de un obieetiv. CGM Computer Graphics MetafIle Standard (ISO 8632) privind formatul f~ierelor pentru transferul datelor grafice. Centrol fotogramei Centrol de Zboruri Spatiale Goddard Centru NASA situat in apropiere de Washington. [circle qf corifusion. Este utilizat ca sensor de imagine la care punetele imaginii sunt accesate prin intermediul coordonatelor orizontale ~i verticale. de a urmliri obiectele cosmice ~i a interpreta datele telemetrice obtinute de acestea. Centrul cli~eului. A stabilit lungimile de undll ale culorilor primare ca fiind 700 om. Cheie de fotointerpretare 1. CITER Classification d'Images de Teledetection et Etude de Reflectance Clasificarea imaginilor de teledetectie ~i studiul refleetantei (Ecole Nonnale Suplrieure. CIR 1. 2. f]Jhotointerpretation key. se ajunge la neeoncordante flagrante intre caracteristicile obiectului ~i prevederile cheilor astfel ineat apare necesarli revenirea la pasul gr~it. [circle qftolerable confusion / cercle de di. [chip / chip] Chirp Tehnici de comprimare ~idecomprimare a impulsurilor radar. photokey. al Comunitlltilor Europene. preeum ~i un sistem de coordonate pentru exprimarea culorilor. pe axa opticl1principalli. Comitet ce apaqine de Consiliul Europei. Circuit bistabil v. Colour Infrared Color infraro~u. Eiaboreazlistandarde privind sinteza culorilor. . CIESIN Consortium for International Earth Science Infonnation Network Consortiu pentru Reteaua Internationalli de Informatii in ~tiintele de~re Pllmant. Ciclu orbital Ciclu orbital Numllrul de revolutii ale satelitului dupli care se repetli traseul in raport cu repere de la sol. interpretation template. Colour Image Recorder lnregistrator de imaginicolor. ce opereazli in banda C. Centrol fotogramei Punetul de interseClie a dreptelor care unesc mlircile fiduciale opuse. CERIS Centre de Rectification des Images Spatiales Centrul de Coreetare a Imaginilor Spatiale (Toulouse. Cadrul hAJ1ii Chip 1. 3. C-IRIS C-Band Integrated Radar Imaging System Sistem radar integrat. 2. cu dimensiuni de 70 rom. centre point. Sin. Cheie de fotointerpretare ChenarullW1ll v. 2. Imagini fotografice aeriene caracterlstice unor obieete sau proeese. CeluIa binarA Circuit infonnational Drumul parcurs de informlilie de la generare. Se obtine ca urmare a manifestllrii aberatiei de sfericitate. CERES Clouds and Earth's Radiant Energy System Sistem pentru mllsurareaenergiei radiante a norilor ~iPimAntului(BOS).

classification hyperbofte] Clasificare secventfali Clasificare in care rnun!ruI de clase este stabilit aprioric iar centrele claselor sunt definite mai mult sau mai Putin arbitrar. definition de l'image. prin fuziune succesivli a lor in clase din ce in ce mai putine. Clasificare nesupervizata. Clasificare semiautomata. [descending classification / classification descendante] Clasificare trolatA dirijatA v. [supervised classification / classification supervisee. [contextual classification / classification contextuelle] a Clasificare controiatA Clasificare a imaginilor pe baza asemlin!rii pixelilor cu eei intre limite prestabil ite pentru fiecare clasli in parte. COBRA/SAMBA Cosmic Background Radiation Anisotropy satellite I Satellite for Measurement of Background Anisotropy Satelit pentru mlIsurarea anizotropiei radia{iei cosmice de fond. negatifJ Cloruri de argint Compus al clorului cu argintul. Paris). [nonparametric classification / classification nonparametrique] Clasificare automatA nesupervizatA v. [clinometer. [image definition. Sin. Clasificare dirijata. Cod Sistem de simboluri utilizat pentru reprezentarea ~i transmisia [cOOe/ code] informatiilor.CLAMS 58 care apartin unor seturi ~antion definite de operator. image sharpness. Clasificare controlatA Clasificarea datelor Gruparea datelor ~i descrierea elaselor in care sunt implirtite sau anaIizate datele. apartenenta pixelilor la elase fiind stabilitli pe criteriul distantei minime fat! de centre. classification dirigee] Clasificare descendentA Separarea pixelilor in clase din ce in ee mai numeroase. Franta)· CM! Crop Moisture Index Iodice de umiditate al plantelor agricole. [machine cOOe / instruction machine] Cod numeric Cod format din simboluri oomerice. shflrpness of the image / clane de l'image. fparametric classification / classification paramltrique] Clasificare rectangulari Clasificare in care apartener¢a pixelilor la 0 clasli sau alta este decisli functie de incadrarea valorii lor . aW dupli caraeteristieile spectrale eat ~i dupli contextuI spatial (poziponal). classification assistee. automatic cluster analysis / classification automatique. folosit in transmisia de date. CMCS Centre de Mission et de Contr6le de SPOT Centrul misiunii ~i controlului satelitului SPOT (Toulouse. COASTSA T Coastal studies Satellite Satelit pentru studierea litoralului (SUA). [silver cloride / clorure d'argent] CMBR Cosmic Microwave Background Radiation Radiatie cosmicl de fond din domeniuI microundelor. [spectral class / classe spectrale] Clasificare Gruparea obiectelor. CNES Centre National d'Etudes Spatiales CentruJ National de Studii Spaliale (Toulouse. C1nd se utilizeazli ~i negrul. nettete de l'image] CIasA de obiecte Multime de obiecte sau de componente ale unei imagini. NumliruI de elase este egal eu 00mlirul seturilor ~ion. purpuriu. Clasificare matA auto- Clasificare neparametricA Clasificare· in care nu intervin ipoteze privind comportamentul statistic al valorilor ce descriu caraeteristicile obiectelor.n!nd acestor clase. classification par la distance minimale au centre de fa classe] Clasiftcare BedirijatA v. Clasificare CMS Centre de Metoorologie Spatiale Centrul de Meteorologie Spatialli (Lannion. automatic classification. galben. [object class / classe d'objets] CIasA spectraIA Multime de obiecte cu caraeteristici radiometrice similare. care prezintli una sau mai multe proprietAti comune. CMf Cyan Magenta puriu. [sequential classification / classification sequentielle] Clasificare controlatA semiautomatA v. pleclndu-se de la un centru de gravitate al tuturor pixelilor din imagine. Codiftcare Atribuirea uooi simbol (cod) fieclirui mesaj sau obiect dintr-o mul{ime. functie de caraeteristieile lor. [unsupervised classification. utilizat in materialele fotosensibile. [minimwn distance to means classification / classification hierarchique. [negative / cliche. code digital] CODEC Coder-Deooder Sistem de codificare ~i decodificare. Clasificare supervizatA v. Claritatea imaginii Calitatea imaginii de a reda net detaliile reprezentate. classification non dirigle] Clasificare contextuaIA Clasificare a pixelilor dintr-o imagine de teledetectie. [numerical code. Sin. galben. Clasificare supervizata. CMY Cyan Magenta Yellow Azuriu. fparallelepipedic classification / classification rectangulaire. [ascending classification / classification ascendante] • Clasificare automatA Clasificare ce se face dupli algoritmi ee 00 neces itli interventia operatoruJui in stabilirea claselor posibile sau a e§alltioanelor de obiecte aparti. Jaune Azuriu. CMYK Cyan Magenta CMY Yellow Blad v. Se mlisoarli prin acut:ant! (conturantA). Clasificare Cod binar Cod ce utilizeazli douli simboluri. la care se adaugli o clasli specialli pentru pixelii care 00 pot fi asociati niei unei clase definite. [data classification / classification des donnees] CLIMA TISA T ClimlItic studies Sateltite Sateliti de studiere a climei terestre (SUA). Transformarea unui semnal prin inlocuirea Clasiftcare parametricA Clasificare in care se face 0 ipotezl privind un aIUlffiit mod de distributie statisticli a valorilor ce descriu caracteristicile obiectelor. Franta). intr-un OOmMde clase. Clasificare nedirijatd. Franta). CuIorile primare folosite in tehnicile substraetive de generare a imaginilor color. [binary code / cOOebinaire] Cod mll§inl Ansamblul codurilor ce sunt recunoscute drept instruetiuni de clitre procesoruJ unui calculator. Clasificare con- 59 Codificare CLAMS systeme de Classification Automatique de donnees Multispectrales Sistem de clasificare automatli a datelor multispeetrale (Ecole Superieure de Mines. tilJ indicator / clinometre] Cti~u Imagine fotograficli negativli pe suport transparent. sigla devine CMYK. digital code / cOOenwnerique. Ctinometru Instrument pentru mlIsurarea lnclinlrii avionului. Pur- Clasificare ierarbicA Clasificare ascendentli la care gruparea pixelilor ~i claselor se face pe eriteriul distantei minime intre centrele de greutate. [classification / classification] Clasificare ascendeotA Gruparea entitlitilor in clase.

Indice de absorbJie. coefficient de transparence] Coeficient de transmisiune aI atm05ferei Raportul dintre puterea radiafiei transmise c(X. [attenuation constant. [vertical exaggeration coeffident. 2. faeteur d'absorption. Sin. avand aceea~i temperaturl. ee poate fi ulterior refllcut de un decodificator situat la receptor. Se detenninl cu relaPa: d•• f e=-·d. absorptance.Y ••) ••)ZI(YI-Y")Z 1 unde X ~i Y sunt variabilele. Sin. Este egal cu 1-A. Este egal cu 1-T. Emisivitale. contrast factor. Coeftcient de Coeficient de mArlre v. [1. Codificator Coeftcient de absorbtie Raportul dintre fluxul de radilqii absorbit de un corp ~i fluxul incident. n numlrui total de valori. [temperature coefficient / coejftdent de temperalure] Coeftcieot de transmisiune Raportul dintre tIuxuI de radilqie transmis printr-un corp ~i eel incident. Putere de emisie. Sin. Raportul dintre covarianta ~i produsui abaterilor standard a doul variabile a1eatoare. Emisie specijica. coder 2. Valoare numericA ee aratl prop0r{ia dintre contrastul imaginii negative ~i eel aI subiectului.. [anamorplwsis / coefficient d'anomorplwse) R= pztanr-Pltani ( pz tanr+ PI tani }z Coeticient de contrast 1. nurne- 61 Coeficient unui ~ir de valori. Sin. [scale redJu:tion factor / coeffident de ridu£tion] Coefident de ref'lexie Raportul intre intensitatea undelor reflectate ~i intensitatea 00- Coeficient de atenuare Mlrime adimensionaIl care expriml suma fraqiunilor reflectate. Codor. [emission coefficient.6-1 ba (unde este faetorul de contrast mlsurat).Xy. valorile medii ale variabilelor. Sin. codagej Coditicare ricii [encoding.Y) = I-I ~)Xt I-I I(xl-x -x •. = bV-x. Rapon de exagerare a reliefului. ConstantA Coeficient de etalooare etalonare v. unde T este coeficientul de transmisiune. se calculeazl cu rela{ia: Coeficient de exagerare a reliefului Coeficient ee aratl de eate ori au fost exagerate dimensiuniIe pe verticaIl ale UIDli model stereoscopic. Se poate determina pentru radialia totall sau pentru 0 anumit! lungime de undl. absorption index / coefficient d'absorption. transmission factor. 2. funqie de timpul de expunere.sside delor incidente la 0 suprafa{l. tL este distan{a interpupilarl a operatorului. s unde tL este distanta dintre marginiIe eelor doul aerofotograme suprapuse corect. Coditicare v. Factor de transmisiune. Se expriml prin valoarea unghiului de inclinare (fail de orizontall) a segmentului liniar din curba de innegrire.. ConstantA Codificare nurnericii Codificare in care se utilizeaz! coduri numerice. facteur d'affaiblissement] Coeticient de autocorelatie Coeficient de coreiaIie calculat me doul sub~iruri ale . Penttu fiImele aeriene alb-negru acest coeficient este definit ca tiind egal cu EI2. Coejicient de extinCJie. [auro-co"elalion cient / . Codijicare digitaUl. duplo lege dati. sunt densitltile eelor doul medii. indice de pose] f b~ ~ L(xi H ~ i""J -X••)(YI. ~i y. Xi ~i Yi valorile variabilelor iar x. Sin. 2.] Coeficient etalonare de calibrare coeffide emissivity / coefficient d'emission. Coeficient ee indicA mlsura in care evolutia a doul variabile se apropie de una interdependent!. vite] em. este dat de reIa{ia: digitalA v. undeA este faetorul de absorope. facteur gamma] Coeticient de corelatie 1. # y. Faetor de absorbJie. Sin. Parametru ee caraeterizeaz! gradul de dependent! a innegririi materialului fotografic. [index of exposure. Poate fi calcuiat cu ~utorul formulei empirice: unde P. [absorption coefficient. [transmittance. coeffident de transmission. encoder. coefficient d'exagtration verticak] Coefideot de expunere Parametru ce expriml sensibilitarea fibnului. [correlation coefficient / coefficient de correlation] Coeficient de difuziune Raportul dintre intensitatea radia{iei difuzate ~i intensitatea radiatiei incidente. aerial exposure index / coeffiderrt d'exposition. codijication digitale) Coditicator 1. Factor de alenuare. numerical encoding / codijicalion numerique. Pentru oode plane.scnwnbkr/codijicaleur) Codor v. este distan{a focaIl a carnerei aerofotogrammetriee ~i s este distanta focalA a stereoscopului. ~i P. Raport de mArire Coefident de reducere Ia searl Coeficient de reducere a sclrii materiaIelor cartografiee in vederea minimizlrii sau fq)artizlrii uniforme a deformlrilor iDlI'oduse de proieqia cartograficli. absorption factor. absorbite ~i difuzate ale radia{iiIor. extinction coefficient / coefficient d'extinetion.Y••) •• L(Xi-X l unde x. coding / codijicalion. [gamma. Pentru variabile discrete. funqie de temperatura reveIatomlui.). Instrument utilizat pentru a a1tera electronic un semnal astfel incat sl nu poatl fi descifrat decAl cu ajutorul unui decodificator special. contrast index / faeteur de contraste.Codificare 60 mes~elor originale cu coduri. Coejicient de transpare"1a. [re~ssion coefficient / coejfident de regression] Coeftdent de retrodifuziune Raportul dintre seqiunea transversall a fasciculului radar ~i suprafala tninimll exploratl. reprezintli media valorilor ~iruriIor. indice d'absorption) Coeficient sclrile pe deformate coefficient de anamorfcrzA Raportul dintre cele doul axe ale unei imagini prin anamorfozl. [badscattering coejftdent / coejJicient de ritrodiffusion] Coeftcient de tanperaturi Coeficieot utilizat pentru calcu1u1 timpului optim de developare. Dispozitiv utilizat pentru a modifica un sernnal.. iar i ~i r unghiul de incident! ~i respectiv eel de reflexie. [reflection coefficient / coefficient de reflexion) Coeftcient de regresie Coeficientul b utilizat in exprimarea ecua{iei dreptei de regresie sub forma y-y. [digital encoding. Coefident ateouare de ex:tinctie v. [coefficient of diffusion / coefficient de diffusion ] Coeticient de emisie Raportul dintre radiatia emisa de un corp ~i radialia emisl de un corp negru ideal. transmission coefficient / faeteur de transmission. unde E este expunerea (exprimatl in cdlm'·s) in punctuI in care w•• de innegrire are 0 pant! de 0. facteur d'altenuation. 1_) . vertical exaggeration factor / coeffident d'etiremenl.

In lICCSt az. [motiOfl CompensatiOfl / compensation du mouvementJ Coefk:ient de transparentA de traIIsmisiune CoefidentuI v. data capture / coUecte de donnies] Comparator de pantA Instrument pentru mlsurarea pantelor aparente. Pentru compensare se folosesc relaPile dintre forogramele a. imagini satelitare) §i informapL [compilation / compilation] CompeD88l'e a planlmetrtei Coreqie a coordonatelor planimetrice ale puoctdor de sprijin determinate prin triangulatie radia. funclie de unitatea . Se face atit 0 compensare planimetricl. cAt §i intre benzile vecine. depression angle / angle de dipressitNI] Compensarea mIfd. [mechonicol compensation of altitudes altitudes] / compensation lltlconique des ComperIII8tor de treoare demipre v. compensatiJJn 1IJI1Mrique] Compensarea nivelmentului sue altlmetrlcl v. in termeni standard. Uogbiul diI:tre p1aml orizodal ~i un impuls radar spre un punct din teren. [conqJQ1'ator / comparateurJ Compensare aIdmetrld Proces de corectie a erorilor de determinare a altitudinii unor pUllCte. fproponional compass / compos de riductionJ Compensare in bloc Punerea in concordan{! a sistemelor de coordonate calculate pe benzi vecine de aerofotograme. tnregistrare ~i transmi1ere a datelor rezultate din obscrvatii ~i mlsurltori. [collimator / coUimateur] CoUnIaritate Proprietatea a trei sau mai multe puncre de a se afta pe 0 ~ dreIptI. asemlnltoare eu 0 comedo [coma / comaJ COMITAS Commissioo MinfsthieUe de Terminologie de fa TQecretediOO AerospatlaIe Comisia Ministeriall peotru Terminologia de Teledeteqie Aerospatiall. Permite reglarea dista$i dintte brate. [colorimeter / colorinletreJ Columbus ContribuPa ESA fa staJia spatiall. [altimetric compensation. Comparator Instrument optic utilizat pentru mlsurarea coordonate1or rectangulare san polare ale unui punct de pe 0 imagine.rU eorectia datelor obtiIJute de fa un sistem radar. Cmrpensarea nive1menlrlIui. Coeficlent de filtru fiItruIui v. Se aplicl imaginilor radarului transportat pe avion. pe 1nItl perioada efcctuirii WJCi mIsudtori Sin. [collinearity / colliniaritlJ Coloanl List! verticall de valori tntr-un tabel san matrice. [adjustment.pe comparator / comparareur de pente] Colimator Sistem optic eu lUutorul clruia se pot obtine fascieule de raze paralele. pensation de tmfnl] com· Ccmpell88l'e IMenniDare a morii medii sau probabile a rezultatelor unui . fotoelectrice sau spectrofotomettice. height adjustment. vers I'avant. ConIpensator de trenare.i linia de vizare a unui obiect aftat sub nivelul observatorului 2. Compe&o Compensarea paraJueJor Eliminarea efectelor de paralW . J'IIImerical adjustment I compensation analytique. motion compensator Compensarea cwburil PimAntll1ui Coreclie de e:urburl a PimintuIui v. dupl e1iminarea erorilor sistematice.ir de mIsurItori. [adjustment fJ/ plonimetry de la plonim/trieJ / compensation Complemeutul lJIIIIduiul de incBJ18J'e 1. [etTOT compensation. [data coUeaing. [distonion compensation / compensation de la distorsion] CompeDlllll'e8 erorilOl' Corectie a rezultatelor unci mlsurItori prin eliminarea emrilor accideoIale. pentru elimi- Componente prindpale In teledetectie. [block a4jusrment / compensation des blocs. Uogbiul dintre planul orizontal . [coherence. levelling adjustment / compensation de nivellement] narea efectelor mi§clrii platformei purtltoare ~i a vitczei de dcplasare.meot asemlnltor unui compas. prin tebnici vizuale. [atmospheric transmittom:e / transmittQ1'lt:e de I'atrnosp1tere. adjustment of emiTS. [colatitude / colatitudeJ CoIec:tarea datelor Proces de acbizqie. aplicat in cazul aerodrumuirii. dupl eliminarea erorilor sistematice. rcprezintl neocanale obtuwte din imIgini . [stereoscl. [image-motion compensation / compensatitNI de Jili. Fador C~ Proprietate a unddor de a avea 0 difercstll de fazl constant! in timp. [mathematical adjustment.de mIsurl a distanleIor din teren. [colorimetry / colorimttrie] Compas de ~e Instru. cAt ~i una altimetricl. Se utilizeazlla mlsurarea distalJlelor pe reprezeotlri gndice. transmittance atmospMrique] apare sub forma unei pete neclare. coherency / coherence] Compensare anaIitid Compensare prin procedee de calcul numeric. de l'image. pe modelul stereoscopic. compmsatGlrde compensateur de mOllYement compensareurduJiUJ Compemare a benziI Compeusarea coordonatelor punctdor de pe aerofotogramele dintr-o bandA.Ilturate care se suprapun am in cadrul beIlZilor. dlplocement mouvemenr. [image motion cOlRpI1lStl/ canpensateIIT de tOt'. compensation / compenSatiOfl] Compeosarea eoordooateIor Corec:tia erorilor manifestate In determinarea coordonatdor. [adjustment cf coordinates / compensation des coorrlonnJes] CompelB8tor de JDifesre Instrumeot mecanic care inclinl sensorul de pe 0 platforml in mipre.oii. [strtJ adjustment / compensotiOfl de balrdeJ CoIorlmetru Instrument pentru evaluarea eulorilor. [column / colonne] Colorimetrie Evaluarea unei culori.i obliDerea ortoimaginilor. ajustement de blocs] CompeDllal'ea treDIril lmaiillil Com:tarea efectelor trenIrii imaginii. tn cazul unor mIsudtori rcpetate de un nwnlr mare de 00.Coeficient 62 63 Componente prin atmosferA ~i puterea radiatiei incideIIte la partea superioarl a atmosferei. astfel frdt In c4mpu1 vizual sA rlminl ~ regiunc. compensation of en-or! / cOl1J1DlSOliondes ermn] Compensarea mecwkl a a1titudloUor Procedeu de corec:tare a altitudinilor canevasului de restilulie. [angle fJ/ depression. 0 pfatforml polarl §i 0 plad'orml co-orbitall. Nu este necesad In cazul teledeteqiei satelitare radar.ll. provocate de obiectivul camerei fotogratioc. cuprinzAnd un modul presurizat atapt statiei. Coma Aberatie geometricl a obiectiwlui fotograflC care se manifestl In cazul Cascieulelor Iargi de luminl. aerofotograme. un satelit autooom locuit. imaginea punctului c Compenl8ft a diatonlUDti Corectie a distorsiunii imagi. CcJmpeDsatGI' CompiJalle fntoemirea unci bIrti pe baza altor rcprezeotJri (bIrti. [parallox correction / correction des parallaces] Colatitudine Complementul ungbiului de latitudine. Sin. ce sosesc de la un punct situat fa 0 distanlI oarecare fatl de axa opticl. reduslla scara reprezentlrii.

[lossy compression dante] I compression degra- Conditii atmosferic:e 1. Const! in pozitionarea celar trei plane (al cl~euIui. [conductivity I conductivite] Constanta solari Intensitatea radiapei 50lare la partea superioarl a atmosferei (cca. ulterior. Distantl princ:ipall Constanta planimetrului Valoarea ariei mlsurate ee corespunde unei diviziuni a sclrii gradate a planimetrului. Conditii atmosferic:e Conductivitate elec:trid Capacitatea unui material de a conduce curentul electric. [thermal conductivity I conductivite thermique] Comprimarea datelor Operatie de recodificare a datelor. privind adiacenta acestora. Starea atmosferei caracterizatl prin temperaturl. [collinearity condition I condition de coliniorite ] Conditii de operare Caract~~isticile ~ediului in care opereazll sensOTll. condensorul orienteazllparalel razele de luminl divergeote provenite de la sursa. [colow compression I compression de coulerus] Conditia de c:oplanaritate Conditie ce precizeaz! faptul ell centrele de proiec{ie ale unui cuplu stereoscopic de imagini. permite 0 comprimare mult mai puternicl decAtcea care soar putea obJine in cazul comprimlrii fllrl pierdere de infonnape.lumina provenitl de la 0 sursl. nebulozitate. COMSS Coastal Oceans Monitoring SatelUte System Sistem de satelqi pentru supravegherea litoralului oceanic (ASE). cu 0 eroare situat! intr-o arwmitl mlUjl. [console I console] Constanta c:ameni v. Condi!ii meteorologice. Constantd de calibrare. compactage Comprimarea semnalului Operatie de rOOucere energiei semnalului. intr-un anumit loc. [weather conditions. umiditate. pentru 0 imagine SAR. Inversul rezistivitltii. [data consistency I consistance des donnees] Consistenta pMurii v. [calibration constant I constante d'etalonnage] Conductivitate termid Proprietatea unei substante de a transmite (conduce) clldura. [l\'yquist condition. Starea timpului. Densitatea carooneJar Consoli Echipament destinat comunicatiei directe a operatorului cu sistemul de calcul. centrului de perspectivl ~i a punctelor obiect. al mesei de proiectie ~i planul mijlociu al obiectivului) astfel incat acestea sa se Conservarea c:oordonatelor Principiu care aflrmll cl. ce se re: ferl la distanta focall ~i pozitia punetulut principal fat! de mlrcile fiduciale. din ~tioane. un punct obiect ~i punctul imagine corespunz1tor se aftl in a~i plan. prin intermediul m~ii moleculare. [camera calibration constant.[operatmg environment. pennite refacerea integrall a datelor initiale. deoarece distanta de la SAR la obiect este praetic nemodificatl. [lossless. Sin. pentru a permite refacerea sa completll. Permitivitate Constante de c:alibrare a camerel Datele rezultate prin calibrarea camerei. la oriee moment de tlIDP dm cursul prelucrlrii lor. configuration I configwation] Comprlmarea lmaginIi Procedeu de codificare a imaginii in scopul reducerii volumului de memorie owpat. Coetic:ient de difuziune Constantl de etalonare Valoare sau multime de valori determinate in cadrul procesului de calibrare a unui instrument. [copla1Jarity condition I condition de CCf'lanarite] Constantl de c:alibrare v. astfe! iId1 sa se asigure coliniaritateapunctelor imagine. fpattem. De obicei.[signal compression dusignalJ I compression intersecteze dupl [Scheimpflug Scheimpflug] 0 aceea~i dreaptl. in procesul de fotoredresare. Starea vremii in momentul aerofotografierii. I condition de COMSAT Communication StlteUiteSatelit de comunicapi. prin e1imia narea componentelor spectrale sau de altl naturA.98 cal/sec·cm'). [image compression I compression d'image] d'image.. [(data) compression. Sunt utilizate pentru corectia mlsurltorilor efeetuate cu instrumentul respectiv. [condenser. la un moment dat. Condensor Lentill sau sistem de Ientile care concentreazJ. [conservation of coordinates I conservation des coordonnies) Constantl dielec:trid elec:trid relativl v. pozitia obiectelor rw este schimbat! de cabrarea. Constantl de etalonare Constantl de difuziune v. compcu:tion I compression de donnies] Conditia Nyquist Condi{iece trebuie indeplinitAin epntionarea unui semnai. fplanimeter constant I constante du planimetre] Comprimare fArl pierdere de infOl'lllatie Comprimare a datelor printr-un algoritm care. 2. Se referlla faptul cl frecveDla de ~antionare trebuie sl fie dublul celei mai mari frecvente din semnalul original. permite refacerea rwmai aproximativl a datelor iniPale. weather situation I conditions atmospheriques. tn aparatul de mmt fotografii. calibration constants I constante d'etalonnage de la chambre] . Coejicient de etalonare. in vederea reducerii volumului de memorie ocupat de cAtreacestea. viteza ~i directia vantului etc. fprindpal components I composanles principales] 64 65 Constante rOOus. 1. l\'yquist criterion I condition de l\'yquist] Conec:dvitate Relatie geometricl intre elementele unei imagini. condensing lens I condensateur] condition Compozitia luminli Cantitatea radiatiilor cu diferite lungimi de UIJd! prezente intr-un fascicul de luminl. ee au aport informational nul sau Conditia Sc:heimpDugCondqie care trebuie indeplinitl. [connectivity I connectivite] Configuratie Forma obiectelor ~idispunerea lor in imagine. ulterior. Sin. Coefident de calibrare. worlcing environment I conditions d'environnement] Conditii meteorologlc:e v. in vederea asigurlrii claritllii pe intreaga suprafa{l a imaginii redresate. etat du temps] Consistenta datelor Corectitudinea datelor in raport cu obiectele reprezentau: sau ~u un model.Compozi{ia multispectrale (combina{iiliniare ale imaginilor ee Ie compun) ce au proprietatea c! sunt decorelate intre ele. [solar constant I constante solaire] Comprimarea cuIorilor Reducerea rwmllrului de culori utilizate in redarea unci imagini. [composition of light I composition de /0 lumiere] Comprimare cu pierden: de informatie Comprimare a datelor printr-un algoritm care. balansul sau rotirea radarului. compression I compression rwn digradante] Condltia de coUniaritate Conditie pe care trebuie sl 0 indeplineascl pozitia fotogramei in timpul exploatlrii fotogrammetrice.

.sunt coordonatele punetului in care se caIculeazl convergenta meridianelor. shrinkage offilm . [thinrUng. amincissement] Control in teren v. Senzalie subieetivA provocatllde gradul in care detaliile imaginii sunt demarcate prin variatiile de luminozitate. contr{jle automatique du gain] Convergenta axelor oc:hiIor Poziponarea reflexll a axelor eelor doi ochi pe obieetul vizat. [thermal contrast. umiditate). [angular calibration constants. jIot controst. [Photographic contrast. retrait au sechage] Contiguitate v. image contrast. contraction du Contrast slab Diferentll redusi intre toourile cele mai descbise ~icele mai inchiseale futografiei. contraste de l'image] Control automat aI cA§tigului 1. [convergence of forms . Sin. Verific:are in teren Controlul pordtiei (satelitului) Controlul poziliei satelitului in raport cu un sistem de referintAextern. Contor de imagini. controste radar] . conform cu un set de regulL Sin. [radar contrast . fiind furmat de tangenta la meridianullocului ~i meridianul canevasului care trece prin punetul dat: c=sin. controste] Contrast fotogratic: 1. reprezintll diferen. perimetre] con- ConturantA v. [binary counter. [picture shrinkage . 2. Entropie. pe care se monteazllobieetivul. contr{jle d'assiette] Contrast mediu Yaloarea medie a contrastului unei imagini. contmle d'assiette du sateaite.-k). Principiu de lucru in fotointerpretare. Erodare. c{jne poTte-objectij] Contrastul tennului Diferenta intre ret1ectanta obiectelor din teren. . Schimbare adaptivAa ca¢gului radar in direetia deplasllrii. Mlrimea K datAde relatia K = (L. erosion. Subfierea liniilor. frame counter.+ Lnm). convergeota meridianelor este constantll in lungul acel~i meridian: c=sin. sub influeota coniiliilor de mediu (temperaturll. lens cone . Diferenta de luminozitateintre doul punete de pe 0 imagine. entropy.·(A.ontraqia bnaginii Mi~orarea dimensiutilor imaginii datoritllcontraqiei suportului e care este imprimatll.-k). [map content. /aible contraste] ~ontraelie diferenliaIA ContraCliediferitll suportului emulsiei pe cele doull axe. compteur binaire] ContraderivA v. Sin. outline. [automatic frequency control. Diferenta dintre tonurile eele mai deschise ~ieele mai inchise de pe 0 futografie. [dif- Contrast tennic: Diferenta de temperaturl intre diversele obicete reprezentate intr-o imagine.Lnm)/v. AdiacentA Contor binar Contor care inregistreazl doul stlri distincte. tour. contraste fOTt. [weak controst. contraste dur] Contur Linie imaginarll ce dclimiteazl 0 suprafatllcu proprietlltispecifiee.unde Lou. contenu de la carte} ConJinutui bnaginilor InfoI'lDllille continute de imagini. ee tree prin punctele P ~i Q. controste photographique. conver. dence] convergence d'evi- Contraqia fUmului Mi~rare a dimensiuIlilorfilmului fotografic. Convergeota a doul meridiane. convergence formes] des Contor de imagini v.Constante Constante de calibrare anguJarA Yalorile unghiurilor dintre axele obiectivelor unui asamblaj de mai multe camere (de ex. shrinkage in drying .. . [convergence of evidence. [automatic gain control . 2. [temzin contrast . [average contrast. Perimetru. Contor de expuneri Contrac:tare Operatie morfologa asupra imaginilor. unghiul de convergent! este variabil. Sin.gence des axes oculaires] Contor de expuneri Dispozitiv mecanic sau electronic care numlrl decl~lrile obturatorului (numlrul de fotografieri efectuate). low controst . ~iLmm sunt valorile maximll ~iminimA ale luminaotei imaginii intr-o zonA. in cazul meridianelor curbe. Ungbi de contraderivA Contrast 1. [hard controst. bloc objeetif. [contrast. referitor la obtinerea mai multor indicii care converg spre a~i concluzie privind identificarea unui obiect. contraction dijferen- 67 Convergenta Conul obiectivului Dispozitiv al camerei futografiee. [camera cone. ~i A. contraction du cUch/] Contrast radar Diferenta intre semnalele ret1eetate de diferitele obiecte. [drying shrinkage. contrac'ion dufilm] Contrast putemic: DifereD(l mare intre pIrtile cu innegrire maximA~i minimAale unei imagini. controste du temzin] Contr8l:lie Ia uscare Contraclia (mic~rarea) dimensiunilorfilmelor ~ifotografiilor in timpul usclrii. high controst . 2. In cazul proieetiilor in care meridianele suItt reprezentate prin linii drepte. ontraction lich/] de /'image. Circuit care controleazl automat c3§tigul unui amplificator. contmle automatique de lajrequence] Convergenta fonnelor Asemlnarea formelor unor obieete diferite. contenu des images] Convergenta meridianelor Unghiul dintre liniile care reprezintll meridianul geografic ~idireetia nordului topografic. In relaliile anterioare. astfel incAtnivelul mediu al semnalului de i~ire sl1fie constant. datoratll varialiilor de emperaturA~iumiditate. [average information content. ~i k sunt coordonatele geografiee ale originii iar . contenu moyen d'iliformalion] :::ontraqia fotogramei Mi~rare a dimeniiunilor fotogramei. Ac:utantA ConJinut mediu de infonnalie Yaloarea medie a continutului de informatie al unui semnal emis de 0 surd oarecare. trimetrogon) ~i 0 linie comunAde referint!. controste moyen] Convergenta indidilor Considerarea mai multor categorii de infoI1I1lltii pentru identificarea obiectelor ~iprocesdor prin teledeteetie. [images content. ca urmare a pierderii apei. perimeter. controste thermique] ConJinutui hAJ1iiInformatille reprezentate pc 0 hartll cu ajutorul semnelor convenlionale ~ial inscriptillor. [attitJlde control.'·(A. cMs] compteur de cli- Control automat aI frec:venteiCircuit care controleazllautomat frecventa pe care este acordat un receptor. [convergence of eyes axes . in vederea unui acord optim cu frecventa emitlltorului. Pentru imagini binare constl in inlAturareaunor pixeli din conturul obiectelor reprezentate. [contour. [aposure counter. In interpretarea imaginilor de teledeteetie se utilizeazl asemllnarea arealelor delimitate pe imagini cu eele de pe hlrtile tematiee pentru a se identifica semnifieatia areaIelor respective. [image shrinkage. d'eraLonnage angulaire] constantes ferential tielle] 66 shrinkage . fjilm shrinkllge.. pentru compensarea schimbllrilor in ret1ectaIJiamedie a scenei.ta dintre azimutul .

[sheet comer values / coordonnees de coin defeuille] Coordonate de bandl Coordonate model fall de primul cuplu stereoscopic din ban- dl. [instrument coordinates machine coordinates. Conversie 1IIUlI0l:numerid Convenie lIIUlIog-numerid Conversia ~ semnal electric intr-un semnaInumeric ~ proportional. reduction de donnees 2. Sin. [1. [vector to raster conversion. [Gauss-KrUger coordinotes / coordonnees Gauss-KrUger] Coordonate orizont8le Coordonate sfericc definite fall de un sistem de referintl format din planul orizontului locu1ui~iplanul . [AID conversion. Se poate face penttu 0 ~une de cadre (1) sau pentru cadre IZOlate(2) din semnalul video de IDtrare. Transpunerea datelor dintr-un format in aItul. Axele x ~ y se atll in planul lWl x flind orientatl in lungul cl~. Sin. converSion vecteur-raster. liniei de zbor. digital converter. la care se adaugl altitudinea z. definiteastfel: B este unghiul diedru dintre planul primului meridian ~i planul meridianului ce trece prin punctul P. stocate pe WI calculator. Transfonnarea valorilor de observatie in informatii utile. iar originea este situatl In centrul de proiecJie al imaginii stAngi. as~el: ~ est~ ~nghiul dicdru dintre planul prWIulwmendian ~iplaDuJ. cell to vector conversion / conversion raster-vecteur. [model coordi1liltes / coordonnies dele] dlt mo- Convenie vector-raster Conversie a datelor gratice din format vectorial in format raster. w originea intr-un colt aI imaginii sau in centrul acesteia). SiSlem de coordonate fotografice. convergence of meridians / convergence des meridiens] to cell c~nversion. in SPatiu trei drepte). definite fall de un sistem de W originea in punetul central aI ref~ fotogratiei. De obicei. ~i A. [meridian convergence. analog to digital conversion / conversion AIN] Conversie analog-digitall v. geodesau geocentric). [Cartesian coordinates. Sin. [Cartesian rectangular coordi1liltes. picture coordinates / coordonnees image] CoordoDate aparat Coordonate definite !"atlde un sistem de referintl dependent de mstrumeDt. Sin. Convertor anaiog-digital. [curvilinear coordi1liltes CoordoDate geograftce Sistem de coordoDate sferice cu ajutorul clrora se expriml pozitia punetelor pe suprafata terestrl. restn:auralion des donnees] Converto~ nmneric-analogic Dispozitiv' care permlte conversia mlrimilor numerice in mlrimi analogice.. video capture 2. [strip coordinates bande] / coordonnies de Coordonate . se refert la coordonatele geodtzice. L esteungbiul format de perpendiculara la elipsoid in punctul P ~i planul ecuatorial al elipsoidului. encoder / con. Drept a:d de referintl se utilizeazl fotobaza. vemsseur analogique numirique.imagine Coordonate fall de un sistem de referinll dcpeudentde imagine (de obicei. dota redlIclion 2. Coonlonate c:urbltinii Sistem de coordoDate definite In raport cu doul familii de curbe (In plan) sau cu trei familii de suprafete (in spatiu). in format vectorial. Au z este perpendicu1arlpe planul cli~ui. rectangular sptICe coordinates / coordonnees rectanguloires. Sin. Sistem de coordonale imagine. vector ~oo~o~te astronomice Longitudinea p.69 Coordonate Coordonate geocentrice Coordonate carteziene reetangularedefinite fall de un sistem de referintl cu originea in centrul de masl aI PlmAntului. [coordinates conversion / conversion de coordonnees] Coordonate cartedene Coordonate definite in raport cu un sistem de referintl format din drepte concurente (in plan doul drepte. Convertor analog-numeric Convertor analog-numeric Dispozitiv cc perroite CODversia unei mlrimi analogicc' intr-o mlrime exprimatl numeric. coordonnks l'appaml) ~I Conversie raster-vector Conversie a datelor grafice din format raster. [geographical coordinates / COOTdonnees geographiques] . data conversion / 1. In mod impropriu suIlt numite ~i coordonate geograflee. formoteur analogique numerique] Conversia coordonatelor Transfonnarea vaIorilor coordonatelor dintr-un sistem de referintl in valori corespunzltoare aItui sistem de referintl. [digital-anaiog converter / convertisseur gique] numerique analo- Coordonate au1eziene rectangulare Coordonate defmite in raport cu un sistem de referintl format din doul (In plan) sau trei (in spatiu) drepte perpendiculare intre ele.' s / coordonnees] Coordonate absolute Coordonate def"mite ~ ZIC de un sistem de referintl (de ex. grid to vector conversion. [image coonUnotes. conversion entre les modes malridel et vectoriel) device coordtn:zres / sur machine. latitudinea M ale unui punet. meridianului cc trece prin pun~ respeetiv. /-] coordonnies Convenie anaIog-numerid a semnaIuIui video Conversia unui semnal video analogic intr-o serle de imagininumerice. rosterization / tramage. [geocentric coordinates / coordonnees geocentriques] Conversia cu plumb) cu planul ecuatorului. un sistemde axe reaangulare. Coordonate rectanguJare. [absolute coordinates / absolues] . 2. [analog-digital converter.. coordonnles Coordonate fotografice Coordonate rcctangulare. Coordonate ortogonale. Conversie analog- Coordonate VaIori numerice ce definesc pozitia unui punct fall de un sistem de referintl. ordonate sau simpliflcate. notate cu . M este unghiul format de verttcala locului (direcPa fuului Coordonate Gauss-KrUger Coordonate defmite fall de sistemul de referintl al unci reprezentlri cartografice In proieclie GaussKrUger. fphotograph coorf:unates / coordonnees clichi] Coordonate model Coordonatepolare utilizate pentru exprimarea pozqiei punctelor de pe un model stereoscopic. [coordi". [astro~eodezic direct APQ ~i azimutul geodezic mversAQI'± 180°. rosterisation] nomic(al) coordi1liltes / coordonnees astTOnomiques] Convertor IIIUlIOg4gitai v. determinatl de cele doul fotograme utilizate pentru crearea modelului. una din axe fiind axa de rotatie a acestuia. [roster to vector conversion. defmile . videoj'rome grabbing / conversion A/N dlt signal video] Coordonate ale colturllor fcji de hartA Coordonatele corespunzltoare punetelor care marcheazl colturile unei foi de hartl. conversion de donnees conversion dltformat des donnees. coordonnees spatiales rectangulaires] Coordonate geodezice LatitudineaB ~iIongitudineaL ale unui punct P. [1. grid coordi1liltes / coordonnees cartesiennes] Conversia datelor 1.. [geodetic coordinates / coordonnees geooesiques] digttaJiJ.

contod copy. imaginea negativl Duplicat al unci coleqii de date. [quick-look imagette de contr6le. rectangular horizontal coordi1lOles/ coordonnies planes rectangulaires) Coordonate rec:tanguIare ordonate carte:Dene spatiale v. acela§i plan. [contact copying. (unghiul diedru dintre planul determinat de axe §i planul determinat de raza vectoare §i polarl). [1. pinlla axa . se mlsoarl azimutui (in sens retrograd. (ungbiul fo~ de raza vectoare cu planul ecuatorial). reproduaion copy / copie noir et blanc) photogrophique) Cople contaet Copie fotograficll realizatl Copiere prio contact Procedeu de copiere prin suprapunerea originalului ·transparent fotograficl. photographic copy I photocopie. tn general. realizatl prin copiere. copie) tografice. C(J1ie directii. cAt §i a proceselor de prelucrare. [1. de pc cli§eu este transformati In imagine copy.. a unei imagini. [photo copy. rectangular coordinate plotter / coordinatographe) Ccnqla baze Coreqia defonnlrii ~rtului Cmuisiei. tirage d'ipreuve 2. Iongitudinea . direct copy / copie par contact. Sin. transformare afinl In plan sau transformare cenr:ro-afinl. [coordintllograph. Copie BIb negro Copie fotograficll efeetuaphotographic reprodlM:tion 1. enlarged print I agrandissement) Cople pozidvA Imagine fotolfatic! pozitivl. Reproduccre a unci imagini sau a un alt suport (de obicei bArtie fotografic!).utilizate pentru exprimarea pozllIet satelitilor §i navelor cosmice. Proc:es de reproducere a imaginii fotografice de pe cli§eu pe au I Coordonate poIare plane CoordOD8te pla~ definite fall de 0 ax. [plane pow coordinotes / coordonnks polaires planes) C~oaate ••• Coordonate ce permit expnmarea pOZijiei unui puDet in . 2. prin suprapunerea cli§CUIuipe pe materialul fotosensibil ~i expunerea anbArtia fotografic! ~i iluminarea cu ajutorul samblului la luminl actinic!.spapuI tridim~ional. coordonnies planes. [pItme coordinott!s / coortlonnies plonimitriques) Coon:lclllate poIare Coordonate definite fall de un sistem de referinll campus din douI lire perpendicuIare (diDtrc care una se Ill1IIlqte poIarl) c:ioncurmte fntr-un puoct IlIIIlit punct de Oriaine SIll pol..i unghiul polar (ungbiu1 furmat de QJ raza vedoare). 2. (unghiul format de raza veetoare cu planul meridian) §i latitudinea A. [enlarg«J copy. fi1dsitiveprint I copie positive. longitudinea . [reduced coordinates / . prin mdDde fa2.spatial coordinates I coordonnies spotiales) COOrdooatognd' Instrument pentru citirea coordonatelor plane §i transpunerea punctelor cu coordooatc eunoscute pc un suport p~an. copy /1. Copie contact Cop1efotograftd Imagine fotograficl realizati prin copiere dupl un cli§eu. Reproducere fotogrojicii. ce 0 intersoeteazl in punetul ongme). timge photfgrophique] Cople mAriti Copie a unci futografii la searl mai mare decit cea a ncptivuiui. /preuve. Radio- uI Copie de IIiguranll Copie a datelor. ipreuve par contact) Cope de c:ontroI Copie de mici dimeosiuni §i flrl nici un fel de coreqie . latitudinea A.l polarl) §l de un punet de origine aflat pe aceastI axll. [horizontal coordinates. coordonnies planimitriques) Coordooate ortoaonale carte:t.iene rectanguIare v. Sin.. [spherical coordinates coordonnies sphirUjues) Copie 1. efectwd In scopul prevenirii pierderilor datorate unci. lmogine de control. Coordonatde ~ raza vectoare r (distanta de la originc la punet).i o ad onzontall OJ (perpendicularl pe Ox). (unghiul format de raza vectoare eu un plan perpendicular pe ~ . Sin. [bacbqJ C(J1iede sauvegarde) I Copie direc:tl v. I [contar:t print.(radiometricl sau geometric!) a unci imagini de teledc> teqie.Coordonate 70 71 Corectia meridian allocului. [data correction / correction de donnIes) ConqIa deri'" Rotirea camerei acrofotografice pentru a compeosa ungbiul de de- 8 uI . pm. Fa{! de planul orizontului se mIsoarl distanta zenitall (inlltimea deasupra orizotttului) iar fatl de planul meridianului. [relative coordinates /coorrJonnies relatives) Coordonate sfelic:e Coordonate definite fatl de un sistem de referiu{l alcltuit din doul' plane perpeudieulare (planul ecuatorial. de la punctul sud sau nord. Coordonatele ~ raza vcetoaIe r (illstatqa de la origiDe la puDet) . Coreqie menitl sl elimine erorile introduse prin deformarea suportuIui emulsiei datoritl variatiilor de temperaturA §i umiditate.) Coordonate reladve Coordonate ce definesc pozilia relativI a unui punet fatl de un alwl. ipreuve-minute) Copiere plio proleqle Obtinerea unci copii fotografice dupl cIi§eu. photographic copying 2. [plane rectangular coordinates. . Coordonate Coordooate reetangulare cartezieoe rectangulare Coordonate reetangulare v. hturJcopy 2. Serealizeazl prin transformare conformlliniarl In plan. Copia astfel unci surse exterioare. Coordonate plane Coordo- nate defi~te fall de un sistem de referintl format dintr-o ad vertica1l Ox (linie paralell cu ~eridianul axial al fusului sterle) . S~. [projectiOlJprinling impression par JHY!iection]' I CopI. copie directe. copie pozitivl. Cor. [plane coorc dinotes / coordonnies plones) CoordoDate planbnetrice Coordonate care expriml pozqia unui punct in plan orizontal. de contrrM:fie. contruaion correction I correction de la base) COI'tlC1IacIatelor CorecPa radiometricl §i geometricl a datelor de teledctcqic. Fotocopie. Sin.atate I Prqtrietatea a doul SIll mai muIte figuri geomdrice de a fi COItiIdt bJ.i un punet origine o sttuat pe dreapta de interseqie a plandor. Sunt reprezentate de raza vectoare r (distanta de la punetul P la originea 0). /pmI'Ve posit/lltl Copen fofolndlc:l1. unui document. plane coordinates / coordonnies horizontales.l (numitl ax.care trece p~ punctul respectiv §i prin ~~). prin proieetarea imaginii pe hirtie fotografic!. [space coordi1lOles. cu ~utorul unui sistcm optic. obtinutl are acelea§i caracteristici geomecontact printing / copie par contact) trice ca §i originalul. [coplanarity / copltlltaritl] CORAD Correlation R4lIclm«c!r metra de coretape (EOS). [base correction. Sin. §i planul meridian) . Co- au Coordonate plane Coordonate care specific! pozqia punctelor in plan. [black and white positi/. distrugeri accideDtale a datelor de luera. prin copiere. [polar coordinates / cooTdonnies polaires) Coordonate recluse Coordonate definite fa{! de un sistem de referiI¢! cu originea in punctul principal al fotogramei. imprimatl pe un suport. Reproducerea.polarl. tirage du tl pe material alb negro.

covariance / /. [I. COS-B Primul satelit astronomic. [distortion correction. [mdiometric adjustment. eu lYutorul unor date provenite din m4surltori la teren. Nu este elimioat efectul de paraIaxl. [optical corre/alor / corre/aleur optique] Corelatfe 1. 2. dar reaIizate eu lYutorul unor puncte de sprijin. [orthometric correction / correction orthometrique] Coreqie radiometrid Corectarea valorilor radiometrice redate de 0 imagine. Se obPne 0 imagine de precizie care poate fi utilizatl pentru suprapunere in studiile multitemporaIe. [level/A correction I correction de nivetlll /A] Coreqie de niveilB (8 imaglnilor SPOT) Coreqii radiometrice echivalente eu cele de nivellA. [level S correction I corretrtion de niVetlll SJ Corectie de ~ Coreqie a imaginilor de teledeteqic· peotru eliminarea efectului refracpei atmosfcrice. eu scopuri de cercetare ¢intificl.. Sin. iar imaginile spectrale au 3000 linii cu 32004250 pixeli. [level 2 correction / correction de nivetlll 2] Coreqie de niYel S (8 fmaginilor SPOT) Corectii radiometrice echivalente cu cele de nivelul lA ~ geomettice.electromagnct~. pentru eliminarea efectului produs de neparalelismul suprafetelor de nivel situate la altitudini diferite.. Valoarea medie a produsului abaterilor fat! de valorile medii a doul variabile aleatoare. tilt correction. . la care se adaugl ~i corectii ce iau in caIeul atitudinea satelitului. sau pe cale empiricl. navigatie ~ militare. [image correction / correction d'image] CoreqIa norilor Determinarea ~i corectarea pixelilor ce rcprezintA suprafele de teren obturate de nori. Pentru variabile discrete. Imaginea pancromaticl are 6000 de linii cu 6400-8500 pixeli..i toate aaxl8OriIIe. [correction for Eanh' s curvature. Aeeste oorectii eliminll efectul panoramic. In mod uniform. geometric adjustment / correction geometrique.. correlation 2. bubble correction / correction d'incUNJison. pentru toate lungimile de undI ale aeesteia.~(x. [correspondence / correspo~e] CORINE Coordination of Infonnatkm OIl the Environment Coordotlarea infoIllUlliilor asupra mediului (Comisia ComunitJtilor Europene). utilizAnd un model aI atmosferei. fgrey body / corps gris] Corp negro Corp ideal care ~ tntregime radialia . CORONA Serie de sateliti militari 1aDsati in perioada 1959-1972. suportul d~i . COSMOS Serle de satellti lansali. bx:qlAJll din 1962. curvaJure correction / correction de courbure de la Terre] COI'eClie de inclinare Coreqie pentru eliminarea deform4rii aerofotogramei daroratl inclinlrii &xeioplice in momentul prelulrii imaginii. Proprietate a doul variabile (mlrlmi) de a avea 0 evolupe interdependerd. pe baza rezultatelor unei caIibriri. [correctionfor inclinolion. Coreqia bazei COI'eClie de curburi (8 PAmAntului) Coreqie a imaginilor pentru inIlturarea efectului curburii. lansat de ESA in august 1975. [image correlation / correlolion d'images] Corelator de imaglni Dispozitiv care permite identificarea automat! a punctdor oorespoodente de pe doul fotografii ce formeazl un cuplu stereoscopic. [black body I corps lIOir) . [atmospheric correction / correction aunosph/rique] pixeli (in pancromatic) sau 3000 de linii a 3000 de pixeli (in mod spectral). radiometric correction / correction radiomerrique] Corelarea imaglnilor Identificarea punctelor omoloage de pe doul imagini. se caleuleazl cu re1l1lia: . [image COTre/alor / corre/aleur d'images] Corelator optic Dispozitiv pentru crearea imaginii radar. correction of distortion / correction de fa distorsion] CoreqIa fmaginfi Eliminarea erorilor radiometrice ~i geometrice de pe 0 imagine. la care se adaugl oorectii geometrice pentru eliminarea efectului rotatiei ~i curburii PlmAntului. r«tification geomitrique] Coreqie ortometrid Coreqie sistematicl ce se aplicl mlsurItorilor de diferentl de nivel. Imaginea este orientatl cu au verticall pe direqia nordului. [correction for refraction. Se poate face pe cale teoreticl.y ••) tion 2. covariance] CorespondentA Situalie in care punctele corespondente de pe un cuplu stereoscopic de imagini nu prezintl diferentl de paralaxl y. COSA T CoestaI-zone Stltellte Satdit pentru observarea zonelor litoraIe (SUA).frot:tion correction / correction de re. functie de unghiul de vizare.tn iQci- CoreqIe de cont. 1 n cov(X. OOOO-~ linii a 6400-10400 pixeli (pancromatic) sau 30004700 linii a 3200-5200 pixeli (mod spectral). Covarian1d. Se realizeazl prin redresare. XI ~i Y' valorile variabilelor jar Xm ~i . ing Progr8IDI for Earth Remote ~ Comitet pentru programele de teledeteePC asupra plmAntului (NASA). . Corp gri Corp care absoarbe Partial radialia electromagneticl incidentl. Imaginea oorectatl are 6000 de linii a 6000 de Corpul cameni Parte a camerei bografice pe care amt montate conul obiectivului. [level /B correction / correction de niVetlll / B] Corec:iie de mvel 2 (8 fmaginilor SPOT) Corectii echivalente eu cele de nivel lA ~i lB.Y)=.. pe baza infoIllUlliilor privind faza semnaIului receptionat de un radar eu deschidere sinteticl. astfel tnc!t datele sA simuleze ceea ce s-ar fi obtinut dacl ele ar fi fost colectate intr-un mediu lipsit de atmosferl. -x ••Xy.. correction de fa niveUe] Coreqie de oiYellA (8 Jmaglnilor SP011 Coreqie radiometricl pentru eliminarea difereDlei de sensibilitate a sensorilor. aI ~iei a1titudinii satelitului in raport cu elipsoidul de referint!. correction for curvaJure. dupl ooreqie. suprafelei terestre. jrome I qJqJtIM chombrJ!. fgeometric correction.Corectia 72 73 COSPAR rivll aI avionuIui.R~ Comitet Mondial pentru Cerce:tarea spaPaII nH sari unde X ~i Y sunt variabilele aleatoare. [correction correction de fa derive] of drift / Coreqia distorslunii Eliminarea efectelor distorsiunii obiectivului. /JoIiIL [Ctmertl bodY.raetfe v. [scale adjustment / correction d'IcMUe] Coreqie geometricl Corectarea erorilor de forml ~i pozitionare a detaliilor redate de 0 imagine de teledeteelie. ' COSPAR Committee on SplICe .fraction] Corec:iie de Eliminarea diferer¢or de searl ale imaginilor. de fosta Uniune Sovieticl. re. eu misiuni de rewIJOa§tere (SUA). echivalette cu cele de nivel 2. MIll CommIttee on Remote CORSPERS s. Sin. valorile medii ale variabilelor. correla- . [cloud editing / deTUlbiUsation] Coreqie atmosferid Eliminarea efectelor annosferei dintr-un set de date de teledeteclie. derd. n IUlIlllrul total de valori. Imaginiie au.

to8te eelelalte culori. pIrPt spectrul vizibil contiIIJu: violet. Pereche • fotograme. Culorl prlmare Culorl naturale Culori care corespund cu eele reale ale obiectelor. Cooform standardului CIE. [pair of photographs. cele trei culori sunt: albasttu (1. [chroma /chroma] Cromatism v. Uolt Unitate CSSM Content Standards Cor Spatial Metadata Standard pentm metadate spaliale. Qu&ec). [swath / couloir explon.stici ale obiectdor luate in oonsiderare peItru clasificarea lor. [complementary colours / couJeurscomplementoires] Culorl Cundamentale v.ectului sau terenului. Peredle stereoscopidl. ekvDlion marlc. verde (1. 111beD. [image quality criterion / critere de qualite d'image] Criteriul Delaunay Criteriu de realizare a unei retele de triw:Jghiuri avAnd ca vArfuri punctele dintr~ mulpme dat!. 1IbuDu. CuiOBI' explorat F¥e de teren exploratl cu ~utorul unui sensor de teledetecPe acropurtat sau instalat pc un satelit. stereo pair / couple de photographies. overlapping pair. CPT Control PointPunct CPU Ceotral Proc_lIg de sprijin. Sin. RDote Centrul Culorl complement8re Pereche de culori care. [light pen / crayon optiqru!. couloir couven] CuiOBI' invlzlbil Banda de term de sub avion care 11I1 este explonul de faBciculele radar: [coverage interstice / ~ulob' invisible. verde. stereo pair imIIges. Device Dispozitiv CuantUlcare Trao8fOlDlllR:aunui semnaI cu varlaPe cootiJwl. [3tmo pair..] Culo8rea apS R.Images Spatiales Centrul de coreqie a imaginilor SPliliale (Toulouse. Paris). elaborat de cltre Federal Geographic DDla Committee (FGDC).=. [water coIDfJr / couleur de l'eau] c:aaaJI de prelucrare. . [initial altitude / cote initiale} Covarianll v. Conform acestui criteriu. couJeursprlmaires] Cu10rl spectnde Culorile In care este fin. height above datum 2. Altitudine. Punct din teren a carui altitudine este cunoscutl ~i tnscrisl pc hartl.A Difereota dintre 0 culoare oarecare ~i 0 culoare de referinll care are acee&§i luminantl. Culo8re de lDDpIere Culoarea cu care este redat interiorul e1ernmtdor veetoriale de tip poUgon. [identifiCDlion criteria / critires d'identificDlionl Crltertu de calItate a Imaglnli Criteriu utilizat pcntm aprecierea calitllii unci imagini.. (flU colour / . Cot! 1. Kiruna. din punct de vedere psi1x>senzorial. variatie discrc:tl. CSFR conUnuous Sean Film Recorder lnregistrator contiDuu pc film. cercurile circumscrise triungbiurilor 11I1 trebuie sA ineld alte puncte din multime in afad de virfurile triunghiurilor pc care le circumscriu. Abenqii crcmatlce CSA C ••••••• an· Space Ageuey AgeDlia S~ CanadiaDl (St.546. ICeSte fotograme permit obPnerea modelului stereoscopic (tridimensional) at obi. Sin. CRT C •••• Ray Tube Tub eatodic. [~ / f/JUIIIIificotW] Cuantizare v. [Delounay criterion.. point cOli] Cotl absolutl v. Culorifundomentale. C. Delaunay condition / critere de Delounay} Criterlul vercJBlmiHtAlii maxlme Criteriu utilizat in clasificare.=700 nm). crayon eleetronique. indigo. Crelon optic Dispozitivperifc!ric. CSR Centro de SeIIlons de Teledetectie(Ralia).. por!OCaliu Ii ro§U. CST Cen1J:'e Spatial de Tou1ouIe Centrul Spatial din Toulouse (FranIa). overlopping pair / coupll d'~. altitude 2. Perech6 de imogini. [~cololm / coulerln spectrales] Cotl iniliall Cot! care serv($: ca origine pentru determi:narea altitudinii altor puncte. [1. A1titudine absoIutl reprezentate in imagini (forma. Corda&ie (2) CPMS Computer-1BSisted Photogrammetric Mapping SystfID Sistem pentru cartografiere fotogrammetricl asistatl de c:alculator (Danemarca). ground ekvDlion / 1. [classification criteria / critires de classifkDlion} Crlterll de identiftcare Criterii utilizate pmtru ideutificarea obicctelor p proceselor Cuplu de Catop_ Pem:be de fufopafii CI'OIIIinant. FraDla. [mati17IlIIII likelihood criterion / critere de man17IlIIII de vraisembl/lnce] Cnma Caracteristicl ee exprimI gradul de SlltUI'aliesau de puritate a culorii. couJeursnelles] Culori primare Ansamblu de trei culori astfel alese IncAt prin sinteza lor aditivl sl poatl fi obtinute. [chrominance / chrominance} CnmopIIe Def«:t de vedere datoritl ciruia obiectele IIOColol'lte IUDt perccpute In culori. pair 1tINo] CS Colour SCanner Scaner color. Cuplu stereoscoptc. couloir alleUgle] . structura.Cot! 74 75 Cuplu (organism al academiilor ~i al uniunilor ~iintifiee naponaie. toDul de gri &auculoarea. CSI Cartograpble par Satellite et Informatlque Cartografie cu ajutorul sateliplor ~i informaticii. couple stenoscopiqu. Sue>dia)..bra proiectatl). Sin. [ . cu ~ UIIIlistereoseop. [true cololl1's / couJeursnatUrelles.mllcare CUCRS Commonweeltb UIen Ccmmittee on Remote SealIng CooUtdul utilizatorilor de teledeteqie din Commonwealth. CTD C •••• Transfer cu transfer de sarcinl. b:U~ co. textura.Ispunsul spccttal al apei in domeoiul vizibil. Sin. clrromopsle] CRSS Cauclan Remote SensIng Society Societatea Canadian! de Teledeteqie. n:alizIfc Ql camerI mdricI din douI ~ de fotograficre diferite ~i reprezeOtAnd acel~i obiect sau portiuDe de teren. dau luminA neutrI (l1bl). ekvDlion. 2. rPrimary colours / couleursfondomentales.. prin compunere aditm. um. ee pennite cit:irea automatl a coordonatelor pUlJCtU1uide pe ecranul monitorului deasupra canna este plasat vir1W sill. pair stuto] Cuplu de ImagIni IUccbe de imagini care permit obPncrea modelului stereoscopic. ~. Crlterii de clasifteare Caracteri. conform cIruia un obiect este attibujt cIasei peItrU care probabilitatea de apIl'teDeI:I(l este maximl.. sub forma ullli creion.1 nm) ~i r~ (1. pair ofpU:turu. stereoscopic pair. mlrimea. Hubert.=43. CPS Control Pcint Extraetion System Program de calcuWor folositpentm a produce P prelucra un cbip LANDSAT dinlr~ singurl bandI (canal). photostyle} CRIS Cen1J:'e de Rediftc:ation des . cote. hauteur.8 nm).5. Observate simultan.

Component! mobill a unui instrument de mlsurll. Este trasatl cu 0 linie mai groasl fatl de cea utilizatl pentru reprozentarea curbelor normale. supplementary contour / courbe intercalaire] Curbl de niYel nonnaIA Curbl de mvel trasatll pe baza valorii normale a echidistanlei. principal contour / courbe de niveau mottresse] Curbl grire Curbl trid denlltametricl hips()ll'llflci v. [stereo onhqJhoto / stereo onhqJhotographie] Cuplu stereoscope v. ca parte a focalizJrii imaginii. [densitonretric curve. [distortion curve / courbe de distorsion] Curba erorilor Reprezentare graficl ce descrie frecverqa de aparitie a erorilor aparente. funqie de durata expunerii la lumiD!. [digitizing puck.Cuplu 76 77 CZCS Cupluortostereoscopie Cuplu stereoscopic alcltuit dintr-o ortofutograml ~i stereomatul s4u. determinatl ~ forma generalll a Pllmintului. Curbd densitometricd. [index C01lloW'. [Gaussian CUTVe/ courbe de Gauss] Curbi. [rang~ CUTVatUre couroure de la distance] / Curbura PAmAntului Forma curbl a suprafelei terestre.•. lzohipsd. tmpreunl cu astigmatismul. courbe carocteristique] Curbl de margine Diagram! ce expriml claritalea imaginii prin variatia tonului pe 0 Curbl tbnp-gamma Diagram! ce reprezint! contrastul imaginii (g) in functie de timpul de developare. ce poate fi pozitionat deasupra punctelor ale clror coordonate urmeazl a fi determinate cu ajutorul pl~i de digitizare. [nonnal contour / courbe nonnale] Curbl de Divel intermediarA niveliQuWoare v. [emission curve / courbe d'emission] Curbl de innegrire Diagram! ce red! innegrirea II1llleI'ialelorfotografice. charai:teristic curve. apropiatl de cea a unui elipsoid de rotatie. [contour line / courlJe de niveau] Curbl de niYell\JuWoare Curb! de nivel cu valoare intermediarl celor normale. Semn grafic ~ pc ecran. care face ca imaginca unui plan perpendicular pc au principall sll fie redatll printr -0 suprafatll curb!. CWIFS Ccmp1Ct Wide Fleld SenIor SerJ. 0uM ctl1'ClCteristic4. Se traseazll. Sin. prin folosirca unor sisteme de Ientile anastigmat.variable density CUTVe. terrestrial curvatUre / courbure terrestre. de obicei. Sin. NOSS). prevlzut cu fire reticulare. pointer / pointeur. [marginal CUTVe . intermediate contour line. [cursor. CU13'or digitizer. Curbl de . D log E CUTVe.time-gamma curve / courbe de densili. puck. [absorption curve / courbe d'absorption] Curbi. curvature offield / courbure du champ de l'image] Curbura distantei Modificarea distaDlei dintre un obiect ~i radar in intervalul de timp in care obiectul este "iluminat" de antenll. [curvimeter / curvimetre] Curbura dmpului imaginii Aberatie a obiectivului fotografic. 540-560 nm. Cuplu de imagini directie perpendicularl pc linia de contur a imaginii unui obiect. Curb! de innegrire Curbl de abscJdJlie speetraIi DiagramI ce reprcWd relatia diDtre absorbtia radiatiei ~i lungimea de 'und!. [devel~ing tank / cuve a divelopper] Cvadraturi ComponeDtll a semnalului care diferl cu 90° fllll de faza frecventei de referinlL [quadmture / quodrotur~] CWIC ClalsUlcaUon by Weighted Ite •. [spectropltolometric curve / cOlUbe spectrophotomitrique] . 700-lllO nm. Workrtation Statie de Curbl de Divel principaIA Curbl de nivel a cllrei valoare este multiplu de 5 sau de 10 al cc:hidistantei. Exploreazl terenul cu 0 oglindl rotitoare tncIinatl cu 45° fatA de vectorul vitezl al satelitului. Curbl spedrofotmletrid Diagraml ce reprezintl intensitatea luminoasl relativll a radiatiilorcu diverse lungimi de undll. de tmiIie Diagraml ce red! COfl1X>ziPa spectrall a radiaPilor emise de 0 surst. de innehipsome. cu linie intreruptil. Provoacl efecte speciflce pe imaginile satelitare ~i pe fotagrafiile aeriene. sensitometric curve. [time-gamma CUTVe / courbe temps-gamma] Curbimetru Instrument pentru mllsurarea lungimii liniilor curbe (de obicei pc hartll). citirea coordonatelor sau selectarea umr elemente grafice sau alfanumerice afi~te. Se construi~e cu ~ densitlltii (j) ~i logaritmului expunerii (log E).netria\ Diagramll ce exprimll ~ SlJIlI'&fqelordiferitelor trepte de relief dintr-o regiune. [CUTVature of the imagefield. stylus / curseur a on digitaliser] Cursor grafte Semn grafic mobil. sor compact cu cimp Iarg (LANDSA T)~' CWS CartograpIdc lucru cartograficl. ce poate fi poziPonat cu exactitate in vederea citirii coordonatelor unor puncte sau pentru selectarea unci comenzi. de obicei. [Eanh's CUTVarure. utilizat peotru pozitionare. CurbA de inne- CZCS Coastal Zone Color Scanner Scaner color peotru zona litorall (NIMBUS 7.] / Curbi de ntftl Linie care 11I'lqtepuncte de pc suprafata uscatului avind a~i altitudine absolutll. 10500-12500 nm. courbure de la Terre] Cursor 1. H and D curve. Curb4 de mvel intermediarii. 660680 nm. Curbl hipsc. Pe au x se reprezintl eroarea aparent! ~i pe au y frecventa de apatitie a erorii respective. [error curve / courbe d'erreurs] Curba Iui Gauss Diagram! ce red! densitatea de repartipe a unci variabile cu repartipe normall. af~ pe ecranul unui calculator. Curbs dlstorshmii Curbl reprezeutind distorsiunea liniarl carac:teristicl a unui obiectiv.CurlJ4 smritometridl. carac:teristicll v. [auxiliary contour. Sin. Se compenseazl. courbe de noircissement. Curbi. Curbl v. 510-S3O nm. exposure CUTVe. CUTSeur graphique] Cuvl de developare Vas in care se executl developarea materialului fotografic. A operat in 6 benzi spectrale: 433453 nm. Curb4 hipsograjicd. [cU13'or / curseur] Cursor de digitlzare Dispozitiv mobil. Este importantl in cazul radarului satelitar ~i trebuie compensatll in proce:sor. [hypsometric curve / courbe hypsomitrique] Curbl grire sensitcmetricl v. Sin. tift Clustering Oasificare prin grupare iterativll ponderatl. 2.

fgeogrcrphic data / donnles giographiques] Date margiDale v. InformaPi IDIl'ginaIe Date multitcmporale Date colcetate de la acelqi obiect sau punct din sp8liu. din punct de vedere cantitativ. irformalion de tmutnJ· Date clgltaIe v. compus din metode manuale. [andUory data / donnees auxilioira] Date caUtathe Date ee descriu. Este Utllizat in teledetectia aerianl. Dalto11Um Det'icien&l de vedere. din punct de vederc c:alitativ. Date nUlDel'lce Date distribuite Date $locate sisteme de calcul oooeaate obicei sunt organizate astfel torul sl Ie poatl accesa tIrI pc mai multe to retell. . [unde1flight data / donnles airiennes de contrOle] Date aIranumerice Date reprezentate prin valori numeri(e sau succesfuni de caractere ale alfabetuIui. Date IIIDfIsre Date aeriene de control Date de teledetectie colectate de 0 aeronavl care a efectuat un zbor sincron cu trecerea unui satelit ~i care servesc peotru etalonare sau controlul datelor de teledeteqie provenite de la sate>Iitul respemv. Sin. 450-500 om. observapi sau anchetc In teren. care opereazl In 11 beozi spectrale: 380420 mn. 600-650 om.tc benzi spcctTa1e. ee includ ~i pozilia acestora pc suprafata terestrl. [remote sensing data. DAP Data AcquiliitiOll Platform Platfurml de colectare a datelor. georegistered data. Cel mai adesea.or (NASA). pentru completan:a. 2. De fDdt utilizaII cunoascl DBMS Data Bate Manapment System Sistem de gestiune a bazclor de date. [dollonism. fgrolllJd doIa. [observed data / donnIes d'obsIrvarion] Date de teIedeteelie Date oblinute cu ~utorul mijloacelor de teledeteePe. ground irfo17llation / donnies de te"ain. [quontitative data / dormiesquantitatives] Date complementare v. obiectu1 Ia care se referl. se confundl culoarea ~ie cu cea verde. programc de calcuJ. [associated data / donnies associ/es] Date auxllare.tatele furnizate de un program de calculator. obPnute prin mlsuiltori efectuale In mai muJ. geocoded data / donnies giocodles] Date geodakle Date ee definesc un sistem de referintl geodezic.georeferenliate Date rcferitoare Ia obiecte. [multispectral doIa. nudtichonnel data / doMies multibondes] Date numerlce Date $locate in forml 00meriel. fgeodetic data / donnies giodisiques] Date geograftce Date care localizeazl ~i descriu fapte geograficc. DO/e subsatelitare. Date Reprezentare (fiziel) a infonIlllliei. Daedal •• Sensor de construqie canadianl. Ia care se refed. ground truth. care const! In imposibilitatea deosebirii anumitor culOO intre e1e. 650690 om. Dote accesorli. Sin. [qualitative data / donnIes quolitatives] Date cantltadve Date ce desaiu. donnies distribules] [distributed data / Date emgene Date care provin din bJrti sau din aIte rep~i grafiee decAt imaginile de tcledetectie.450 om. [output data / donnies de sonte] Date de intrare Datele fumizatc unui program de calculator in vederea pre1ucrlrii. [data / t/oIIMes] Date accesorfi v. [QllQloguedata / donnles analogiques] Date asodate Informatii aIfanumerice asociate UJlli obiect rcfereJ:JPat spapat. 9201100 mn. De- DAPS Data Proc:asing Subsystem Subsistem de prelucrare a datel. colour blindness / daltonisme] DAM-Package Detection IIDd Mapping P~ Amamblu de detectare ~i cartografiere integrat. nuUltband doIa. [~ogt!llOus doIa / dormies ~ogines] Date .tatelor produsc de acesta In timpul exploatJrii.atoc ~i instrumente grafiee destinate penttu producerea ~i interpre. DARA DeutlIcbe Ageotur flir Ra~ angelegenheiten Agenpa Spaliall Gennanl (Bonn). ConDAC 1. remotely sensed data / donneesde tillditeetion) Date de teren Infol'Illalii culesc prin mIsuratori.79 DCASS D DIA Digital to Analog Converter vertor numeric-analogic. 1550-1750 om. [mJIltitt!nfJoral data / donnies nudti-l~lles) Date multispectraIe Date dcsprc acdaIi teritoriu sau obiect. dupl datele numeriee MSS LANDSAT. 42Q. Date ameoe de c0n- Date de calibrare Date obtimte In unna calibrlrii unui sensor.e diferitc de timp. la tOOmert. verificarea sau corecPa datelor de teledeteclie. DAO Dessin A_Ie par Ordinateur sen asistat de calculator. 550-600 om. tarea blrtilor. Digital to Analog Converter Convertor numeric-analogic. fgeOTf'/erenceddata. DACS Data Acquisition and Control Subsysttm Subsistent de achiziPe ~i control al datelor. Date compleml!lftare. Infol'Illalie consemnatl. 700-790 om. [input data / donnhs d'ent~e] Date de obIIemI&Ie Date obPnutc prin observarea dircctl sau indirectl a unor obiecte. Sin. Date auxllare locatia lor exactl. DCASS Df&Ital C4a1ographic Software System Sistcm de programc pentru cartagrafie numericI (USGS). principal dar de altl origine decAl: cea de teledeteqie. Data AcqtUitiOll Camera Camerl penttu achiziPa datelor. [alphonumeric data / donnees alpha1ulmiriques] Date anaIogice Date inregistrate prin irtecmediul unci mlrimi (fiziee) proporp. Sunt utilizate peotru corectlrea rezuJ. DAS Diff'ermtfaI Absorption and Scattering Absorblie ~i difuzie difereDliall (tidar). 500550 om. [calibmtion data / donneesd'halonnage) Date de ietlre RezuJ. Dote digitate.onaIe cu cea descrisl. procesc san )lOl1iuni din suprafata terestrl. alO-890 om.Date accesorii sau legate de subiectuJ. DARDC Device for Automatic Remote Data Collection Instrument peotru coleetarea automatl a datelor de te1edeteqie. [digital data / dontliesnumiriques] Date subletelItare trol v. obiectuJ. to unna prelucrlrii datelor de intrare.

datoritl variaPilor umiditJPi p. Sin. Data Definiticlo Language Uml>lg de definire a datelor. obturatorul camerei aerofotografice. Este determinatl de claritatea. OCR Differential Correlation Radiometer Radiometru difere. tipul de date ~i furmatul in care au fost tDregistrate datele. Defonna&ia benzU Abaterea de la liniaritate a modelului benzii. numlrul de coloane. astfel bdt dispozirivul furnizeazl curent altemativ la iePre. winIJowing I decoupage] j' unor cauze mecanice. cl~. ~fteator Deccmprimanll imaginti Proces de re> facere a imaginii originale. prqlOltiooal en transfurmata Fourier a intcoSitItii imaginii. distorsiunile obiectivului camerei p ale ocuIareIor stereoscopului. Provoacl implicit ~i o d~ a imaginii. [deflection I dijft:xion] Deftniiia Jmaabdi Caracteristid subicctivl cc defiIJqte caIitatea imaginii de a reda ~ talille. [declination I declinaison] Declinatie conventionalA Unghiul dintre direqia nordului magnetic ~i cea a nordului topografic. DE Dynamic Explorer Satelip \ansali la 3 august 1981. granulatia ~ puterea de rezol14ie a imaginii. [image distortion I d/formtllion de I'image] DefOl'lD&tia modelului Modificarea aspectului modelului stereoscopic. aberaPilor geometrice ale aparaturii de preluare a imaginii.. astfel cl orbitele d/jormtIIion de I'image p/osliqlle. Decupere Operatie de extragere a datelor referitoare la obiectele din interiorul unui areal definit prin limitele sale. Data Collection and Location System Sistem de colectare ~i locaIizare a datelor (ICEX). in mod automat. warping of tM Sf". refracliei atmosferice. OCS Data Collection System Sistem de colectare a datelor (LANDSAT. Un astfd de ~er conPne infunnatii despre: IlllIDArul de linii. ca urmare a defurmlrii suportului imaginii. permitAnd nWurAtori din doul punete ale campului magnetic. DecocIiftator Decodor v. [clipping. infurmapi care descriu locul ~i data de achizjpe peolIU fiecare bandll a imaginii. DCLS 1. [decoder I deeDdeur] Decoder v.o. to defurmarea modelul~ stemlSCOPic pot ift. rea unui semnal ce a fost transmis codificat.DCC 80 au fost coplanare. Dual Channel Line Scanner Scaner liniar eu dublu canal. GOES. temperaturii sau solicitlrilor mecanice. [defonnotioll Declanlator automat Dispozitiv care de. 2. rPanning I difilement horizpntal de I'image] Defteqie Devierea unui fascicul de eleotr'Oni de la direqia iniPall. terveni ~i aIte cauze ca nepIaocitatea cli~ ' ului. SMS/GOES. Decoder.or ~e pe directie orizontall. GMS).000. de transmisie sau receptie.. Jledanprea obturatorului Punerea in mi§care a obturatorului perttru a deschide caIea radiatiilor clue matet"ialul futosensibil. numlrul de benzi. DDR Data Descriptor Record F~ auxiliar care <Xqine informalii despre imaginile de teledeteqie fn format numeric. diformotion. cu distanla pc o direqie (linear distortion I dlformotions linlaires] dd. osciloscop sau plotter analogic. . [image scroUing I difilement d'image] Delilare orizontaIl (a imaginii) Deplasarea elementel. NOAA).> Defense Mapping Agency.. Sin.S. din cauza erorilor introduse to legarea modelelor Sk:n:oscopice din banda respcctivl. TIROS N. ca urmare a interaqiunii cu un cAmp electric sau magnetic.. I tUfomrlltion de UJ bande] Deforma&ia ftlmului Abaterca dimensiunilor filmului fotograflC. Coleqie de date globaIe. Supraflta de propagare a undelor acusticc moduleazl fowconductivitatea. etc. altlrotioII de I'image stIrtOSClJ1ique] DefomJa1ti. DCP Dam CoUection Platform Platfurml de colectare a datelor. warping of the model I DDJ. tripping device I diclencheur automotique] llecIina&ie fntr-un sistem de coordonate sfe> rice. Satditii DE 1 ~i DE 2 au fust lansali de ace~i vehicul. la scara 1: 1.nIare I>efurmaPi a clror Implitudint: variazl proportiotJal. to tdedeteelie se pot manifesta defecte radiometrice. pentru ficcare band1 a imaginii. OCW Digital Chart of the World Harta nmncricl a Lumii.. [image defect I tUfaut de I'lmage] Defect de vedere Defect al organului de vlz. ('paper deformation I d/formotion du papier] Deformatia imaglnil Abaterea geormttiei imaginii de la cea ideall. [decoding I dicodage] DecocIflcator Dispozitiv ce pCnnite reface. film distonion I diformation dufilm] DefOl'lJl&tla hArtici Modificare a dimmsiunilor ~i planeitlpi fuii de bArtie futograficl. [magnetic declination I diclinoison magnitique] Declivlmte v. din centrul sferei. fall de <:de nominale. [conventional declillOlion I diclinoison conventionneUe] DecIina&ie JlUllDetia1 Unghiul dintr'e meridianul geografic ~i cel magnetic. Decodiftcar Dec:odIf'k:are Rdacerea unui semnalla forma tn care se aBa tnainte de operalia de codificare. ffauJty vision I dqaut de vue] Deftlarea imaginii Deplasarea imaginii to interiooll ferestr'ei de afipre. la punetul de interes. in furmat vectorial. PlatfOnnlla sol pentru colectarea ~i transmiterea de date despre mediu (METEOSAT. ungbiului de preluare ~i rotatiei PImintului. Decodor. infurrnaPi diverse. I.Penta terenului Decodare v. din forma ei comprimatl. ca ~i defectelor de mootare a srm:ogramei. coordonatele unui colt al imaginii ~i infurmatii despre proiectie. [Sf". [Iilm deformation. [automatic release. Acest semnal analogic poIte Ii afitat pe un analizor. Apare datoritl variatiilor termice sau DEFI' Direct EIec:tronic Fourier ~ form Instrumeot ce utilizeazl suprafata de propapre a UIXldor acustice peDtr'Ua interacPooa cu distribulia spapaIl a luminii pe 0 imagine focalizltl pc 0 suprafatl futoconduetivl. {image decompression I dicompaaage de I'lmage] > Defect at bnaghdi Abaterea imaginii de la redarea corectl a obiectelor. datoritl tnclinlrii aerobazei ~i axdor de futograflere. valorile minime ~i maxime ale pixe1ilor. OCDBDiWWCuro~mc~mB~ Bazl de date cartografice numerice.tial cu corelatie. este unghiul dintre plaml ecuatorial ~i linia dusl. Decodare. geometricc. [image definition I difinition de l'image] Deformarea ungbiurilor ghiurilor de pe fotograml loagele lor orizontale din of angles I alteration des Modifu:area unin raport cu 0In0-teren. intocmitl de cJtreU. [shlltter release I diclenchement de l'obtllrateur] 81 DEFT DCC Dispositif de Couplage de Charge Dispozitiv semiconductor eu euplare prin sarcinl. [distonion angles] if 1M mMel.000.

ConMenta piJdurii. [¥Jectral density ofvisible radiation / densit~ spectraJe de fa lumiere] Deplasare de relief v. MAsurl a complexitltii desenelor liniare. Se determini cu relaPa D = loglO unde E este E. prin care trece lumina spre cl~. coostl in deformareaimaginiiindirecPar~ide vizare. [densitometry / densitomitrie] Densitometru Aparat folosit in mlsurarea densitltii optiee a unui material fotografic (densitometrie). prelucrArii sau stoe4rii sale. height displacement. accidental sau prin imbitrinirea componentelor. datoratl faptului cl aceasta este obtinutl prin intermediul unei proiectii conice. [effective aperture. 2. [crown closure / fermeture de fa couronne] DepoIarizarea luminii Proces de pierdere partiall sau totalll a stIrii de polarizare a UIBli ascicul de luminl. h este inllitimea obiectului iar H inllItimea Deschidere Orificiul diafragmei prin care treee lumina.oare. [sheet nome. LuminantA Denumirea foli de hartA Nume geografic (de obicei al unei localitlti) sau cod care se atribuie unci foi de hartll topograficl. [image degradation / digradolion de l'image] 82 83 . photographic transmission density. relief distortion / deplacement de reliefJ Densitate optid Mllsura gradului de innegrire a unei imagini fotografiee. Model numeric al altitudinii terenului.rareadensititii fotografiee pe intreaga suprafi\ll a materialului investigat. in cursul transmisiei. Degradarea chimicl ~i mecanicl a imaginilor fotografiee. Sin. Format de fi~ier pentru distribuirea datelor numeriee produse de USGS. fen&re] Deschidere efectivl Suprafata orificiului diafragmei. Sin.Degradarea Degradarea imaginii 1. 3. Se calculeazl cu relaIia: d = (lh)/H. relief displacement. 2. Degradarea imaginilor stoeate pe suport magnetic.dialiicare trece prin unitatea de suprafatll. Toponimie Depanarea programelor Corectarea emrilor in programele de calculator. [apemue / ouverture. real aperture. contra vlntului. [densitometer / densitomhre] Demodulator Dispozitiv de demodulare a semualului. Este folositl pentru mlsurarea inlltimii uoor obiecte. ouverture utile] Deschidere Bmitl v. [elevation displacement. Deplasare radiaIA DepJaw-e Doppler Variatia frecventei undelor receplionate. [recording density / densiti d'enregistrement] Densitate graDd 1. Punetele situate deasupra planului de referintl sum deplasate spre marginile fotografiei. blodcening density / densit~ optique. [dendrogram DendrognmA / dendrogramme. . 01 un unghi numit unghi de contraderivll. [decentring / dlcentrage] Densitate de inregistrare Cantitatea de infoTDllllie memoratl pe unitatea de lungime sau suprafat! a tmui suport magnetic. Elect de depof larizare. coeficientul de extinqie a UIBlifascicul de luminllia traversarea materialuluifotografic. [colour density / densit~ de coulelU') Densitatea·fIuxului Fluxul de ra. Sin. photographic density. Densitatea punctelor ce descriu un element vectorial de tip linie. ginii. datoritl modificlrii accidentale a datelor inregistrate. nomenclature de fa cane] Deschidere de zOOr. Deplasare de relief. 2. Nomenclatura h4rfii. [depolarization of light. unde d este mIrimea deplaslrii radiale. [demodulation / dlmoduJoIion] Densitatea coroaneIor Procentul de acoperire a solului cu proiecPa coroanelor arborilor de pe 0 fotografie verticali. [areal density / densit~ graphique] Densltometru cu baIeIere Instrument ee permite mlsU. [Doppler shift / deplacement Doppler] DEM Digital Elevation Model 1. tru identificare. use/fll apenure / 0Ilvenure effective. Sin. pen- Deplasare radiaIl Caraeteristicl geometricl a imaginii fotograftee. Pierderea calitlPi imaginii. consistance] Denmniri topice v. [planimetric deformation. exprimatl prin lungimea totalll a liniilor cuprinse in unitatea de suprafall. Deschidere utili1. functie de viteza de deplasare a sursei fat! de receptor.eIdnd axa longitudinall a aviDnului. I reprezintll distaDlade la punctul central pAnlllaimagineavtrfului obiectuIui. Permite mlsurarea cantitlPi de lumiIll transl'nisllsau reflectatll de materialul investigat. ArlJore de dedzie. [drift / derive] Derivometru Instrument care indicllderiva avioIJUlui. [optical density. Sin. sheet number / nom de feuille de fa cane. [demodulatpr / demodulateur] Reprezentare graficl a modului de alocare a obiectelor ~ide fuziune a claselor in cadrul unei operalii de clasificare. [sensor degradation / d~gradolion de capteur] Derlsitate spec:traIA B radiatiei vizJbile Fluxulluminos total pentru un domeniu ingust de lungimi de undI. [negative Doppler shift / deplocement Doppler nigatifJ Densitatea culorii Densitatea unui singur strat din emulsia unui material fotografic color. planimetric displocement / diplocement plonirnitrique] Model Model numeric at altitudinii P caracteristicilor radiometrice ale teremlui. cauzatllde obiectele din teren ee au extindere pe verticall. [scanning densitometer / densitometre a balayage] Deusitate ImninoesA v. [debugging / depannage des logidels] Degradarea sensoruIui Deteriorarea caracteristicilor unui sensor. Aceastl deformare poate fi eliminatl din imagine prin O1Doa~erea prealabill a profilului terenului. Dtmodulare ()peratia de extragere a semnalului original din eel modulat. Iflza density / densit~ de j'ba] Densitometrie Mlsurarea densititii ima. tn teledetectia radar. arore de decision] Deplasare Doppler podtivl SclIdereafreeventei undelor venite de la obiecte1efall de care se indeplrteazl sensond. Se contracareazl ori. prin baleiere 01 un fascicul fngust de lumiIll. tn felul acesta. [positive Doppler shift / diplacement tifJ /JqJpler posi- DerivA Abaterea avionului de la linia de zbor datoritl vAntuluilateral. depolarizing effect / depofarisation de fa lumien] Deplasare Doppler negativl Cr~ frecventei undelor venite de la obiectele cltre care se deplaseazllsensorul. privind altitudinea terenului. ele nu se mai gIsesc to pozqia planimetricl reall. in unitatea de timp. Sin. Descentrare Modificarea pozipei obiectivului astfel trdt axa sa opticl principalllnu mai intersccteazllcli§eulin eentrul acestuia. devenind din acest motiv mai apropiate sau mai indeplrtate de antena radar. Deschidere muhnA Descbiclere maximl Cea mai mare deschidere pe care 0 poate avea diafragma.[drift indicator / derivometre] DERM DIgltaI Elmd:ion and RadiCImItry Deplasare planimetrid Modificarea pozipei in plan orizontal a unor detalii de pe imagine. Separarea semnalului de unda purtlt. Sin. map noment:laIure.

reprezentind obiecte liniare. minimum mapping unit / dltail canographique] DeteqIa rormelor Detec:tarea prezeDlei unor anumite forme fntt-o imagine.platforml satditarl. [aerial sensing / detection airienne] Descbldere relativl ma:limARaportul dintre d.Rec1JnOa§tereauprafetelor s acvatice sau localizarea rezervelor de apl subteranl. [limiting apenure. [spatial detection / Deteqia miJcArii Sesizarea modificlrii in timp a pozitiei unor obiecte. cu ajutorul imaginilor multitemporale. fphotoconductive detector / directeur photoconductifj Detectie stereoseeJPid Tehnici util~ peotru obpnerea imaginilor ~lCC:. [mo1phological lfJening / ouveTtUTe morphologique] Desclddere relativl Raportul dintre Wstanta foca1l a obicctivului ~idiametrul pupilei de mare.). LIraImra ras- Detector terDdc Dispozitiv capabil sl detecteze radialiiIe termice. Utilizeazl ca sursl de infOllDlllJe n u set de imagini multitemporale. relative openure.. [oblique sensing / ditection oblique] DetaUu cartograflc: Cele mai mici obiecte reprezentate pc hartl (prin simboluri. [mapping detail. de obicei. [settlement detection / ditection des agglomirations.· prin prelualre oumericl a semnalului. 5peed of lens. se face. [detection / ditection] Deteqia . [heat-sensing device / ditecteIIT thennique] Deteqia sitului Detectarea . [temzin detail. lens aperture. constituitl dintr-o contraetare urmatl de 0 dilatare morfologiC!.. prin teledeteqie. intr-o imagine. [night sensing / direction de nuit] Detec:tie ootid DetcePe cu ajutorul ~ sensor a clrui ax! prlnclpall este tnclinatl fall de verticall. [motion detection / ditection de mouvement] Desc:hidere unghiulari Unghiul sub care se vcde diamettul primei lemile din punctul de intersectie al axei principale a obiectivului Q1 planul obiectu1ui.. 3. DetaUu de planlmetrie Detector v.Sin. [linear detail / ditailliniaire] dltection spatiale] Detaliu planimetric: v.Deschidere Deschidere limitti. dltail de planim/trie] Deteqia Hmitelor Tdmic! utilizatl In prelucrarea numeric! a imaginilor. [infmred thermal de:teetton / dltealon themulle] I)mdddere utili v. arheologicc. contour detection / detection de Detectie spaIIaIl TeledetecPe ~ de limites. dato~ atacului . [change detection / ditection des changements.linii. lens 5peed / ouvenure mtaimale] relative Deteqia boIilor plantelor Sesizarea.de boli sau dlunIitorL fplant disease detectwn / ditection des maladies des piantes] Deteqie noc:turnA DetecIie efectuatl in perioada de la apusul ~i pAnl la rWritul soarelui.84 Deschiderea obiecdvulul v. Sin.at c imaginea fotograp fic! sau pe bartL Sin. ftrl identificarea lui. a stlrii necorespunzltOare a plantelor de cultud. Deschiderea obieetivuJui. lens 5peed. Detaliu plonimetric. De8Cbidere efectivl Desddderea cIlafracmeI Diametrul diafragmci unui sistem optic. militare etc. repre:u:ot. maximum openUTe / ouvenure maximum. Expriml luminozitatea obiectivului. [check plot / dessin de contrble] DetaUu al terenuluf Obiect sau trlslturll distinctl a terenului. [aperture ratio. altele declt fotografiile stereoscoplce aertene. [maximum relative aperture. dltection des contours] pe 0 pIatforml spaPall. openunt of lens. Descoperirea existentei unui obiect. pc baza radiatiilor termice (infr~ mediu §i tndqJIrtat). fplanimetric detail / ditail planimitrique. Apenurfl. Desclddere reladvl Desebiderea IeD8OI"uIui upmea ~iei de teren exploratl (acoperitl) de un sistem de sensori. Etapl in proeesul de teledeteqie in care este mlsuratl mlrimea fizicl de i.0 de a extrage limitde unor areale cu proprie. temlin feature / dirail du temlin] Deteqia apei . [shape detection / direction des formes] Detec:lieopUd Detectie in domeDiulvizibil al spectrului undelor electro~. lens lfJening / ouverture anguloire.wuor Det$ gropurilor de loazinte umane. [\'ideo detection / dltection viMo] . Tej.. f number. [trimetal detector lique] I detecteur trimttal- Deschidere morroJogid Operalie morfologic! asupra imaginilor. [sensor swath / largeur de la bande] 85 Detector trlmeta6c Detector fotocooductiv alcltuit din trei metale (de ex. de mici dimensiuni. [satellite dett!dion / tllJditection par sateUitel tlp omogene. utilizat pentru verificarea acuratelei continutului sau pozqiei datelor numerice. [angular apenure. de pc suprafata terenului. inscrippi). direction de variation] DescbIderea r_eulului dc:uIuIul v. [boundary detection.istanlafocall a obiectivului ~i diametnd pupilei de intrare.nU>res pentru suprafala studiatl. cu ajutorul radiaPilor lumiIIoase. pleine ouvenure] .i identificarea localizlrii arillor de inteRS (de ex. angle d' ouvenure] Detaliu Uniar Detalii de pe imaginea de teledeteqie. 2. tn scopul sintttizlrii unci dimensiuni a antenei mai marl dccit cea reall. [synthetic aperture / ouvenure synthitiqueJ DetaIIu de plIdmetrIe Detaliu al unci configurapi In plan orizontal. localitis] detection des Deteqie aerianA Teledeteelie aerianl efectuatl Q1 alte mijloace decal oele fotografice. [stereo sensing / stirlo detection] Deteqte termic:AGo lnfrarolu) Sesizarea prezenlei unor obiecte sau procese din teren. [stte detection / detection du site] Deteqie video Sesizarea JlfCZeDleiunor obiecte sau procese din tereo. [opticol sensing / directiOlt opriqIIeJ Descblclere sintetiel Metodl de. Identificarea prezeDlei unui semnal util fntt-o receppe de uncleelectromagnetice. edge detection. [diaphragm apenure / ouverture du diaphragme] Deteqla scbimbirilor Proccdcu c:epune In evidenll schimblrile din ~.: Hg. Cd. cu SCOPul neteqte sateltIri Teledetectie de pc . prin suprapunere directl a copiei pe originalul grafic care a fost digitizat.mlrire a rezoluPei unui sensor cu microunde. full aperture. SenIor Detector rotoconduc:tlv Dispozitiv a clrui rezistcntl electric! variazl functie de cantitatea de luminl incidentI. [water detection / ditection d'eau] Detec:tie 1. pentru deschiderea maximl a diaftagmei. SllfJ numbers /ouverture relative] Desen de control Material grafic imprimat pe suport transparent. ~ In dmp.

DFMR Dual Frequency Microwave Radar Radar cu microunde cu dublll freeventi. cu obtinerea unui negativ cu granulatie finA. pentru a controla cantitatea de luminA care pltrunde spre materialul fotosensibil.] DFD Deutsches Fernerkunclungsdatenzentrum Centrul German de Date de Teledeteetie (Oberpfaffenhofen. functie de iluminarea scenei fotografiate. [rapid development / developpement rapide] DevelopezA v. prod~ii rezultati din oxidarea revelatorului reactioneazll cu substanpele speciale din emulsie ~i fonneazll pigmer¢i. Diaj'ragm4 m'Olver. [detennination of height / determination de l'hau1ew. colour development diveloppement chromogene. Developare color. [de-emphasis / . [diaphragm / diaphmgme] DiafragmA a c:impului de vedere Dispozitiv pentru limitarea cimpuIui de vedere in planul imaginii. [stand development / diveloppeme1T/ le1TJ] Developare nonnalA Developare ce produce 0 imagine cu contrast nonnal. de obicei. [diagram / diagramme] Developare alb-negru Developare ce produce 0 imagine in nuante de grj. Standard aprobat de clltre Comitetul Federal al Datelor Geografice. DGM descrie specifieatiile privind continutul. diaphragme toJl17l(l1ll. unde Un este scara reprezintl distanla focal! aerofotogramei. [automatic diaphragm / diaphragme automatique] DiaftagmA drcuIari Diafragmll cu orificiu de formll circular!. Este montat in obiectivul camerei. [iris diaphragm / diaphragme a iris] DiafragmA revolver tivA v. [developme1T/. Se face cu ajutoruI formulei l/n = flH. [circular diaphragm / diaphragme drculaire] DiafragmA cu rantA Diafragmllia care orificiul este 0 fantl reglabill. in vederea crqterii eficacitlitii transmisiei. [chromogenic developme1T/. diveIoppement couleur] DiafragmA Dispozitiv ce prezintll un orificiu cu dimensiuni reglabile. dupl expunere. [tilt determination / ditermination de l'inclinaison] Detenninarea sc:Arii Detenninarea sclrii aerofotogramelor nadirale. a obieetivului camerei cu care s-a preluat imaginea iar H inllpmea de zbor. Se mai poate calcula dac! se cunoa~e 0 distanll din teren ~i i se identificl corespondenta pe fotograml sau dac! se dispune de 0 hart! a terenului ~i se poate identifica 0 distantl pe fotogram! ~i hartl. Se realizeazll. GPS Sistem GPS dife- DeveIopare Proces de prelucrare a materialului fotograflc. DFf Discrete Fourier Transform formare Fourier discretll. fonnate din pigmenti. i-au fost accentuate anumite comp<mente. ce are ca scop transfonnarea imaginii latente tntr-una vizibill.Detenninarea 86 87 Diagram! Detenninarea canevasului de restitutie Stabilirea coordonatelor punetelor de sprijin. field-of-vision stop / . calitatea. DGPF Deutsche GeseIlsc:haft fiir Photogrammebie unci Fernerk. ce descompune halogenura de argint asupra clreia a actionat lumina. prin rotire. care creeazll cite 0 imagine color in fiecare strat de emulsie. centrat pe axa opticll a acestuia. Permite obtinerea unor imagini cu gradatii fine ~i 0 bunA redare a detaliilor. Se bazeazll pe reactii cbimice ce produc fonnarea de argint metalic sau pigmenti. [detennination of the· coordinates / dttennination des coordonnees] Detenninarea inAltimii obiec:telor Determinarea inlltimii obieetelor reprezentate pe aerofotograme. [compensating development / diveloppement avec compensation des densites] Developare c:rornogenA Developare in cadrul clreia se obtin imagini color. [deviation of the vertical. revolving diaphragm / diaphragme rotatif. deflection of the plumb line / deviation de La verticale] Dezacc:entuare Refacerea unui semnal cllruia. £physical development / developpeme1TJ physique] Developare IentA Developare realizatll cu un revelator cu concentratie redusll. Aparat de developare Deviatie a vertic:alei Unghiul dintre verticala locului ~i perpendiculara la suprafata elipsoidului de referintll. [scale determination / ditennination de l'echelle] white development / diveloppeme1T/ noir et blanc] Developare gena color v.unclung Societatea German! de Fotogrammetrie ~i Teledetectie. DGM Digital Geospatial Metadata Metadate geospatiale numerice. lipsite de detalii fine. acel~i timp. fonneazll un orificiu circular cu diametru variabil. [nonnal development / developpement normal] I DiafragmA rotativl Diafragmll constituitll dintr-un disc metalic ce prezintl 0 serie de orificii cu diferite diametre. iaphragme a m'Old ver] DiagramA Reprezentare graficl a strueturii sau variatiei unor valori dintr-o serle. prin mlsurlitori sau calcule. rotating stops. Sin. Germania). [fixed diophmgm / diaphragme fixe] DiafragmA iris Diafragmll constituitll dintr-un sistem de lamele care. DGPS Differential rential. Standardul furnizeazll un set comun de termeni ¥i definitii pentru documentarea datelor geospatiale. [black and . Trans- Developare cornpensatoare Developare ce atenueazll contrastele ridieate. Se realizeazll cu ajutorul unui revelator special. Produce iIJ\agini cu contrast puternic. [slit stop / diaphrugme a fente] DiafragmA Diafragmllla care dimensiunile orificiului sunt·fixe. Se poate face pe baza deplasltii radiale sau a umbrei obieetelor (in cazuI fotogramelor singulare) sau a diferentei de paralaxl (in cazul cuplurilor stereoscopice).] DiafragmA automatA Diafragmll a cllrei deschidere se regleazll automat. Sin. [field stop. DiafragmA rota- ill tbi f I DGI Digital Geographic Infonnatlon Infonnatie geograficll in format numeric. [determination of control poi1T/s / ditermination du canevas de restitution] Detenninarea coordonatelor Stabilirea coordonatelor unor puncte. fdiatia ~i alte caracteristici ale metadatelor. cu timp de developare lung ~i tl. Produce imagini cu contrast slab ~i 0 bunll redare a detaliilor. prin utilizarea unui revelator cu concentratie redusll.des objets] Detenninarea inc:linArii Determinarea unghiului pe care n face axa sensorului cu verticala locului. eliberind argint metalic ce fonneazli cite 0 imagine negativll in fiecare strat de emulsie. Developare cromo- Developare rapidl Developare realizatll cu un revelator rapid (concentrat). deflection of the vertical.rll agitarea revelatorului in timpul developllrii. developing diveloppeme1T/] Developare fizic:ADevelopare tntr -0 solutie care contine exees de argint. [rotary diophmgm.

irl8otioiJ. Dielec:tric Material izolant electric. Difuziune Diapozidv Imagine pozitivll. SIStem de teledeteqie in care doull fascicule laser (unul acordat pe lungimea de undll a ~rbtiei maxime ~i celllalt acordat pe lungunea de undll a absorbtiei minime) sunt utilizate pent1U monitorizarea polullrii atmosferei. mllsurate pe ~ cuplu stereoscopic de imagini. [diffusion. funqie de direqia in spaliu a fasciculului de unde. prin reflexie pe o suprafalll rugoasll sau la traversarea UIlli mediu translucid. imagini imprimate pe un suport transparent. supon transparent. realizatll pe'. pe un ecran. Sin. [atmospheric scattering diffusion atmosp/th'lque} I I DIAL Dilferential Absorption Udar 8ys~ Sistem lidar cu absorbtie diferenPaJ. 2. [colour slide. [slide. [df/frrIetion of light dijJraction de la lumi~re] Difuziune Rayleigh 1. In toate direqiile. astfel ineAt pozq:ia ~iJsau forma unor obiecte prezente in prima imagine sA sc transforme.ue In care sarcina sc:parlrii ~i UDIIJririi detaliiJor. (. __ OfJffJfIque) I J?ifraclie Abatere de la propagarea rectihnie a radialiilor electrotnagnetice. in culori. DiJitzje.••• tIIIItJIMk dlgltiling numiristJtltJn s. [mtlI'IIItJI digitizjng 'fIlIIfIerisolionmatrIIt!lle} I Diametrul coroonei Diametrul aparent al coroanei arborilor pe fotografiile verticale. light scattering. [dielectric diilectrique] Difuziune Mie Difuziune a radialiilor vizibile. In multiple direqii. trcptat. en ajutorul UJBliSC8lICI'). [Rayleigh scattering dUfusion de Rayleigh} I I I Difuzlunea IumiDii Reflexia difuzl.Lab0ratory Laborator de analizA a imaginilor numerice (Engineer Tlpogrophic Loboratory. [parallox t!ifterence. realizatll pe suport transparent. Reflexie difuzi Digitizare automatA Digitizare a materialelor cartografice prin metodc ce impIicI 0 participare redusl a operatorului (de ex. Difuziune a radiaPilor vizibile. DIgItizare JDPDUIM Mc:todl de cJjgm. pe 0 reprczeutare graficl. Digltlzare Convenia dardor grafice In for~ oumeric. [blind digitizing I -} JI&Itizare IlJI"'-fanetA Mdodl de di&itizare In cadrul cIrda m¥xitarea cpc:Ill1iilcw: sum executIae auto. projecteur pour diopositives] Difuziune atmOlferici Proces de reflexie difuzl a radiaPei. [dflfraction I diffraction] I I ." tivll. [projector diascope. Are un model conceptual de date (Men). Roman effect I dijfusion de Raman} DlaItizare intIndivl. peottu intreaga suprafall terestrl. DIgItal Globe Database Proiect al tirmei EarthWatch In£. Difuziune a microundelor provocatl de picllurile de IPI. la trecerea lor pe ling! marginile unor obiecte opace sau printr-o deschidere cu dimensiuni sensibil egale cu lungimea lor de undll. a luminii. [digitizption numirisotion} I I I Diagram! de direetivitate a antenei Reprezentare graficll a puterii transmise sau receplionate de 0 artenll. provocatl de molecule cu diametru mai mare dedt lungimea de uodI a radialiilor.Diagram! 89 Digitizare DiagnunA de IWIIDblare Schemll care aratl cum trebuie decupate ~i asamblate copiile unor fotografii luate cu 0 carner! cu mai multe obiective. privind crearea unei baze de date continAnd imagini de teledetecPe. pentru a obtine 0 imagine corespunzlltoare unei fotografii luatl cu un singur obiectiv. [antenna beam pattern modele flu faisceau de I 'antenne] Diapozitiv color Imagine fotograficll pozi. [visible crown diameter dituMtre de la couronne visible] DiferentA de )lIII'llIad Difereula dintre paralaxele liniare ale unui pullet. Se rcalizeazl cu ajutorul plan§Ctelor (meselor) de di&itizare. in cele corespunzlltoare din cea de-a doua imagine de bazll. [isotropic scatterer diffuseur isotrope} Digitizare 0III'bi Metodl de di&itizare In cadrul cllreia operatorul DI poate vizualiza rezultatul dcdt dupl finalizarea opcrapei.eraettlle] . USAmry). scattering diffusion} DIGEST DIgital Informlldon Geographle Exetumge Standard Standard elaborat peotru scbimburi de infollllllPi In cadrul NATO. este in tnlrc:Bimc efectuatl de operator.t. la trccerea lor pe ltngll marginile unor obiecte opace.w mediu transparc:nt. Numeri:Qlre. [isotrlpic diffusion diffusion isotrope] I DIC Disposidf A Iqjection de Charge Dispozitiv cu iqjeqie de sarcinA.~ pentru care se face determinarea. light dijfusion I diffusion de la lumiIre} Difuzor izotrop Corp ideal care retlectl radialia incideDtl In mod egal.!. care permite transferuI date10r prin intermediul a 10 formate. Sin. provocat de constituenpi atmosferei. difference In parallox difference de paralloxe] I I DiamorfozA Generarea de imagini intermediare intre doull imagini de bazll.. transparency I' diopositive] Diapozidv aerian Diapozitiv realizat cu carner! aerianll cu ax! verticalil. [intmzctille digitfdng / . [Mie scattering diffusion de Mie] I I Difuzhme muidpIA multipll v. (SUA). [morphing diamorphose} DIfraqIa luminii Fenomen de deviere de la propagarea rectilinie a razelor de luminA.Metodl de diaidzare in CIdrul cIreia opeqtorul c:omunicl Ql sislemuI peItru stabilirea parametriIQr de luau. colour transparency Ii diopositive couleur] Diascop Aparat capabil sAproiecteze. [allitude difference difference d'aIlitude] I Difuziune Raman Proces de difuziuDe suferit de radiatiile IDODOCfOIDlItic 1& treeerea printr. ~ICS Digital Image Correction System Ststem de coreqie a imaginilor numerice. [scattering t!" Ught. [automated digitidng mtIIIiristltion automDtique] I I DiferentA de Divel Distanta vertical! dintre suprafi:tele de mvel ce tree prin punete1e . eat mai receote.". DIA-LAB Digital Image Analysis . ffield diameter largeur flu champ] I Difuzlune izotropI Difuziune efcctuatll in mod egal in toate direqiile. [trimming and mountmg diagram diagramrne d'assemblage] Difuzie v. opentorul intcrYede Iucru nind pemu sbIbilirei ~or ~i corccwea erodor. Este utilizat pentru studierea compoDe$i atmosferei. Diametrul dmpului Diametrul cercului din planul obiect ce include punctele pentru care obiectivul formeazll imagine. DifDziune Reftectarea radialiei electromagnetice in multiple direqii. vizualizarea ~ vaIidarea ~or. [air slilk diopositive airienne] . pro\lOCatl de molecule cu diametro mai mic decAt lungimea de undll a radiatiilor. [Raman scotterlng. dUference ofparaJ/ox.

[ceU size / taille de /a cellule] DImenslunea imaginli Mlrimea laturilor unci imagini (fotografice). /light line / direaion de vol} Di8crimlnare dimenslonall Dctectarea ~ identificaru obiectelor. [object dimension / dimmrion des obJets] Dinciia ••. [attmuth direaion / direction de I'QZimIIfj Direqie nadInIA Direqie dc-a lungul vcrticalei locului.. Dim_ones ceIuIEi Dimensiunea arealu1ui de teren teprczcntat printr-o celull raster (Pixd). constl in adlugarea de pixdi la conturul obiectelor reprc:z&Uate.PeDttu imagini binare. Digitizarea imaginU Conversia unci imagini analogice in format numeric (imagine numericl). ~rimatl in grade flijl de meridianul gcografic. [direction of tilt / direction de site] du tangage. ~i amel. dioptrie reprezintl putc:rea unci leotile Ql distanta focall 0 de 1 m. Dlreetiwt8te spe&iaIA v. [thictl!lfiRg. direction de la baseJ planului vertical [base direction I DIrectie origine Direqie luatl ca rcper pentru mlsurarea de unghiuri sau peotru exprimarea altor direqii.J de undl.e ce iDrersecteazl punctul central aI aerofotogramei. dupl mlrimea ~ forma lor. mIsurat in semul mOl' de eeasomk. se expriml prin unghiul pc care n aceasta Ql direcPa mrdului geografic. [image digiJir. [diopter / diopmeJ Direqia indiDirli AzilID. [spectml discrimi1/l1liolJ / discrimiMtion.. Sin. AnteDl dipol cu lungime egall cu jumltate din lungimea de undl a radiatici utilizate. rPropagation direction / direction l de propagation] DIPS Digital Jmace Proeesaing System Sistem de prelul:rare numericl a imagDrilor. CsnEt".). [initial direction / direction origineJ DIMES Dlattal Jmaae M8DlpWadoa aad Enhancement System Sisfem de programe Dinqia benzU Orieotarea berlzii de aerafutografiere.ocPe de rlspunsullor spectral.• DiRqia care conpne aerobaza. [zenith direction / direction zinithaleJ if of gravity / direc- DIRS DIgital Image Reetiftcadon System Sistem de redresare a imaginilor nwnerioe (GoddDrd Space Flight System). [short dipole / . utilizat peotru tnregistrarea datelor. dilototion / dilototionJ Dipol in '}J]. dipole panel antenna / dipoleJ Disc f1edbi1 Disc din material plastic. plasati in lungul unci axe comune.la supI'llf1la DllPS Digital Interactive Image Processint System Sistem de prelucrare numericl interactivl a imaginilor. perimettu. Este utillzat peotru stocarea caotitlPJor marl de date. [radial direction / direaion radialeJ Disector de imaatne Tip de tub de camerl. /light course. format din unul sau mai multi: discurl acoperite Ql un strat de material magnetic. In raport cu punctele cardiDale sau Ql alte repere.er / lIlIIMriseur d'image] Dipol Antenl simetricl. istiei de DIMM'S Digital Image Manipulation AD8IyIk and ProcessiDg SystsD Sistem de manipuJare. [map digitizing / numbisation de /a carte] pentru. oate sau emise. este directia de deplasare a aeronavei. proa:sc)..] Dipol seurt Dipol Ql lungimea elemettelor este lungimea de mai micl de 'AJ4. ftloppy disk / disquetteJ DIsc magnetic Dispozitiv de memorare a datelor. de tdeviziune In care 0 imagine dectronk:l:' . unde undl a radiaPilor deeuumagoetice receppo. direction de ['angle Digitizor Echipament ce servc$e la digitizarea reprezerdrilor grafice (de ex. Normala. rtlight direction. [half-wavelength dipole / . Directia liniei principale a unci fotograme. If7ume sill! / format du clichl] ndstle Direqie de vizare Direclia din punctul de observaPe cltte obieetul vit. intbrmalii. [direction of the force gravity. plan~ de digitizare). spre teren. bJtr-un anumit punct. vedere ce se manifestI prin perceperea corectl a numai doul din cele trei wlori fundarnetJtale. analizl ~i prelucrare a imagiDilor oumerice. construitl am doi conduetori liniari. [st$ beoring / direction de /a bandeJ DlsauDatopsie Defect de. . [magnetic disk / disque magnitiqueJ Disc optic Soport de stocare a inforrnaPei wmence prin metode optice de scriere ~i citire (de obicei cu ajutorul umri fasciwl laser). [optical disc / dUque optiqueJ Direqia vAntului Direclia din care suflI vintul. Disc OexlbiJ DIscriJninare Sesizarea dcosebiriIor diotrC caracteristicile umr eotitIP (date. [aircrqft hefJding / diredWn de l'avion] Direciie de zbor Directia in care se deplaseazl avionul in tiqml aerofotografierii.monuIui Orie:otarea axei loDgitudiOOe a avionului fall de linia de zhor. [dipole. [wind direction / direction du vent] Dir'eqie de propagare Direqia tn care se propagl un fascicul de unde SIll de radiatii.iJrarea imaginilor Stan- DIN Deutsche Industrie Normen darde industriale germane. Jlirectia rOJ1ei gravitalionale Direcpa rezulwtei tuturor fortelor gravitationaie aplicate asupra umri ponet. foIosind un instrumeot de digitizare (p~ de digitizare sau seaner). direction tion de 10 pesanteur] Direc1ie zenitall Direqie de-a lungul verticalei locului. [directioll t{view. cooform unui set de reguli.spectmle] Dbnemiunea obiectelor Paramdri ce descrin dimensiunile fizice ale obiectelor (lungime. exprimatl cu ajutorul punctelor cardinale. obieae. Dischetd. DiIIdare Operatie morfologici asupra imaginilor . Are earaeteristicl de directivitate circulaIi in plan transversal.ltulplanului principal aI fotogramei. [image digitizing /1UIlnirisalion d'image] Dioptrie UDitate in care se expriml puterea (convergaqa) unci lerJtile. [dlserimintltk1ft / discrimination] vision] Direqia . cu suprafala acoperitl Ql un strat de material magnetic.Digitizarea 90 91 Disector Digitizarea lW1ii Conversia unei hlrti in date JIIlDlCrice. volum etc. [size discrimination / discrimintllion de tallleJ Direelfa aDmutuIuitn cazul radarului cu vizare laterall. spre sfera cereascl. [digitizer / 1UIIfIIriseur] Digitizor de ImagiDi Echipament periferic care realizeazl collversia imaginii in date numerice.at. [nadir direction / direction du nadiTJ DiscrimIDare spectraII Deta:tarea ~ identificarea obiectelor fiJ. Imposibilitate de a distiIIge cukrie [dkhroma'topsill / dyschromatopsieJ Direqie radiali DiI'c:qi. prduerarea numerice. loo1c direction / direction de la •••••• angle de = Dischetl v.

[geodesic distance 1 distance giodesique] DistantA bipert'ocall Distanla miniml de la care imaginile obiectelor sunt clare. Sin. [recording device / opporeil d~enregislrement. Lungime redust'1la elipsoid. [eye base. In linie dreaptl.Idv de afIpre Dispozitiv cu l\ilJtOrul c1ruia informatia tSe prezentatl utiJizat~ rului tDtr-o forml direct pen:eptibill vizual. Et:h/p(ImenI de Intrrue. Sin. Distantd focalii anterioaTd. calibraled local length 1 distance locale iquivaltnte] DistanlA focalA efedivi dpB1A tif d' tlCquisitIoll de doMUs] DispasitI .. plotter).•. care distribuie efeclUl distorsiunilor pc tDtreaga imagine fotografiel. [slant range 1 distance obliqUl!. [1oc0lor 1 disposidl de posttionnement] Dispozidv de tnmspus punete Dispozitiv destinat transferlri. [viewing distance / distance d'observation] DistantA foatll Distanta dintre planul focal ~i planul principal corespunzl1or (dintre focar ~i punetul principal corespunzltor). trtl1JS11lll1t disposltif / poUT lt rtpOn de points] DisporJti . [data coUt!Ctiondevice 1 disposi- 92 93 DispozitiY de inregistrare Dispozitiv de memorare a datclor pc un suport fizic.w] Dispunfn in lIeIII'l Pozitie caracteristic1 a marginilor aerofotogramelor realizate cu 0 caromla care ungbiul de contraderivlm a fost reglat corect. DistantA inter- IIIaIl sau si$tem de instrumente DiI~ . lfited local length / distance locale fixe] Distantl focall imagine Distanta de la plaprincipal imagine la pl8lD11focal imagine. imprimaJd. PltMtul abaterii medii pltratice. Echipmnent de iqire.ualizare v. dispersion] DIspor.f Ii obieclUl fotografiat. Sin. Sin.•. DispO/JliV de eqJlorare. disperslon. distance locale anti- Distan1l focalA posterloarl focalA imagine v. longueur locale image. wutonce 1 1. [pixel spacing 1 distQ1lCeent~ II'S pixels] DlstantA la sol Proiectia pc suprafata de referint! a distantei dintre antena radar ~i punctul vizat. local length 1 distance locale. phiphlrl4- DistantA focalA nominall Valoare aproximativl a distantei focale. DIspord. efectu!ndu-5e In acest mod explorarea sa. Vocal distance. interocular distance. Disttl1l/dlocalii calibrald. Sin. utilizatl pentru clasifu:area obiectivelor sau oglinzilor. Sin. bock focal length 1 distance focale image. [photoelectric device / disposittf photollectritl. [1'11101 device / dlsposltlf d'entrie. crab 1 disposition en escalier) DiItantl aeriaml Distaqa. [1. Dispqrjtiv de vizualizare.icart interocufoi~. [sighting devii:e 1 dlsposilif de visie] Dispot:itiv de vi. dkomposilion de La lumi~re 2.•. Bozjj oculariJ.ti . [image disst!Ctor / dissectelU'd'image] DIspenle 1. dispersion 2.sub forml de date nuinerice.D~ie produsl de 0 supraf3Il fotoemilltoare. Disttl1l/d ~dusd La elipsoid. DistantA DistantA geodezicl Lungimea arcului dintre dou1 puncte de pc suprafala elipsoidului de referinll. bade local distance. disttlnce vraie] Dispaddv de iepre Dispozitiv destinIt afi§lrii sau imprimlrii rezultatelor produse de un sistem de calcul (de ex. funqie de lungimea lor de undI. Sin. image screening device 1 dispDSitif de bolayage] DIIpoddv bBIefere de explorare v. la traversarea llDCi prisme sau a UDeirClClede difracPe. ~riphirique de sortie] DIspoddY de iDtrare Dispozitiv folosit petJh'U ittroducerea dalclor In sistemul de calcuL Sin. DistantA f~ v. DistantA roDistant! objet. \POint tra1IS/er device.de DistantA de observare Distanta de la observator sau de la instIUmentul de observare pAnlla obiectul vizat (tintI). cu obiectivul pus la punct pentru distaDtl infinit!. point transfer instntmenl. distance focale postirieure] IIUI DistantA interpuplari Distanla dintre centrele pupilelor ochilor. la un obiect din teml.erpupillary distance / kortement des yeJIX.•.] DistantA focall obiect Distar1a dintre plaIIUI principal obiect ~i plaDul focal obiect.lui de proiecpe pAni la planul pe care este proiectatl imaginea.rctDr1IiIag device. [hype1focal distance / distance hyperlocale] DistantA Interoe:ulari poplarA v.•.). Dispodti . dustntors. de mare Sistem optic peor:ru observarea tntr-o direqie reglabill.de beIdtre Dispozitiv de exp~ rare prill baleiere a suPJ'8fqei ten:stre sau a unei imagini. Separare a direqiei de propagare a radiaPilor clectromagnetice. DIIt8nli prin- DistantA focalA ftxl Distaollfocall ce IIU poate fi modificat! prin reglarea sistemului optic. fprojeetion disttmce / distance de prcyeaion) DistantA rocalA echivalentl Valoare ajustat! a distanlei focale. object local length / distance focale d'DWie) . i. de addzilie a dateIor aftpre DIsporJdv fotoeJectrtc: Dispozitiv care iJi modificI parametrii eIcctrici sub aqiunea luminii incidcttc. ditUe doul puncte. [outplll device 1 dispositi/ de so~. [photogrr. [equivalent local length. [nominallocallength 1. [display / dispositif d'a. [ground range 1 distance au sol] Distanti nadirall Unghiul dintre 0 direqie dati ~i directia nadirall. [yaw. Sin.•• Dista$ dintre punctul nodal extern al obiectiwlui aparatu. este focalizatl In planul unci deschideri ~i apoi deviatl progresiv. [image local length. [~ betweenfligM1ints 1distance ~ bandes] DlstantA intre pixeli Distanta dintre centrele pixelilor adiacenp.qHric distance 1 distance de prlse de vue] ~ de ••. de cltre undele radar. Distantd focalii posterioard. en~gistreur) Dispozidv de pod&Icmare Dispozitiv de intrare (platl§etl de digitizare. Ifront focal length. distance interpupillai~. [. care permite citirea coordooatdor unci pozipi indicate de operator.i puDCtdor de pe 0 fotograml san model sterCOS<:Opicc un suport p oarecare. ~rimatl in unitlli de timp necesare parcurgerii sale. 2. base oculai~] DIstan&l tDtre benD Dista$ dintre doul linti de aerofutograt'iere vecine. [Mdir distance 1 distance ntJdirolt] DistantA obIlc:l I>isIanIa de la antena radar. longueur locale] DistantA foatll caIA obiect DistantA foatll caIA echivalentl anterioarl calibratl v. localt rieure] objet. [air line distance / distallCe tJirienne] Distantl de fotogndiere DistaDla dimre cama. mouse etc.ffkhage] ~destiDal coIec:tIrii infOJ:'ID8Pilor. Disttmld interoculard. de v.

distorsion sigmordale] Distribntie spqiaIA Repartitia tn spapu a unor obiecte sau procese. zenith distance / ongle zhrithal d'observation. este arcul de pc cercuI mare care treee prin punctul dat ~i prin pol sau unghiul tntre directia punctului ~i au polarl. distorsion nigative.. positive distortion / distorsion en COlISSinet.. [range of IfIIIgnffktllibrl / IIltitude d' agrandissement] DIstao&A zeuitaJAUnghiul fonnat de dircctia zeoitalllw direqia de vizare spre punctul de interes.ticl ce se manifestllprin wrbarea imaginiiuuci llnii drqlte din spapul obiect.itlvii. ce are sarcina de a produce ~idistrlbui organisme- Dcmeniu de trecere a1llltrului Banda de frecvmte oe este transmisl fIrll atemJare printr-un filtru. mllsuratllde-a lungul perpmlicularei la acesta. effective focal length. 2.deul Dispozitiv. dintre doul puncte. fpillow distortion. alIturate. sigmoid distortion / distorsion en tonneau. DIstorsiune in Dcmeniu de mArire Umitele tntte care poate fi reglat l'lIPOI'tul de mIrire al UIIIi aparat de mIrit. distorsion positive] Dithering Tetmicllde ~ sau imprimare a imaginilor. Sin. DLG-E Digital Une Graph • Enhanced Dezvoltare a formatului DI. distorsion en barillel.distorsion en croissant. ca pe 0 pUll avind 0 culoare uniformll. [barrel distortion. utilizAndun numllr mai mic de culori sau toouri de gri decAl: ele ce urc meazlla fi redate. Distorsillne por. DLR Deutsche II'OnChUJllllllilStalt Iiir Dcmeuiu de punere Ia punc:talJnallnif v. [lwrizontal distance / distance Iwrizontale] 94 transmitere sau tnregistrare a lor. Distorsiune negativii. AberaPe op. FuzI•••• areaIelor DIzoIvarea polgoenelor v.· [range..\J1eCtral distriblllion / distribuJion speetrale] lor de apllrare bIrti ~ produse geodeziee.ont. [angular distance / distance onguloire] DilItoniune . [1. distortion / distorsion] 95 DOS obiectivului.. picture distortion / distorsion d'image] Distantl polarl fntr-un sistem de coordonate polare sau sferice. fimcPede lungimea lor de undI. [spatial distribution / distribution spatiale] Distributie speetraIA Intensitatea radiatiilor. [distance redaced to the Iwrizontol / distance rldMite d l'lwriwn] Distorsiuoe Ibdari Aberalie optic! ce provoacll deplasarea pozipei punctelor din imagine fall de cea pe care ar avea-o tn cazul tn care imaginea ar fi realizatll prin proieqie ceutralI perfectl. p tk faisceau] DizoIwrea lmitelor v. FuIunea area1e1or til) [brightness rtIIIge / iPlleTWlllede luminosi- DiItaDtl redusl Ia eIipIoId v. [. Sin. pin-ellShion distortion. Sin. rIJolar distance / distance po/airel Distorshme in formA de butol Distorsiune radialll ce provoacll redarea UInli caroilg prin linii wrbe cu concavitatea spre centrul imaginii. DLS Doppler Udar wind SouIider Sondl lidar Doppler peotru tnllsurareacaracteristicilor vintului. Sin. [zenith ongle. LIIngime redlu4 III ori1.ud fonnA de butci v. servicii ~i instmire de profil. LaUtudine de punere Ia pullet Dcmeniu de oprire aI Illtrului Banda de frecveote atenuatl de cItre un filtru. Distorsiune in fonnA de pernA Distorsiune radlaIA Dislorsiune liniarll a obicctivuluice face ca scara imaginii sll varieze funqic de distanta punctelor fall de au opticl PrnJcipalL [radial distortion / distorsiOlt trJdiale] DLG Digital Une Graph Format de ~ier utilizat de USGS penlru distribuirea datelor planimctrice. tn plan orizontal. determinatll de culorile ~idimensiunilepunctelor ee 0 alclltuiese. [linear distortion / distorsilJft liniaiTe] Dcmeniu de luminozitate Ecartul dintre lumioozatea celar mai luminoase ~ a cdor mai tD1Jlllf!Clte uncte dintr-o imagine. Constonta camerei. DistanJd focaM efectivd. DMS Data Management Systmi Sistem de gestionare a datelor (LANDSAT). negative distortion. £filter pass band / bonde passonte dufiltrr] Dlstorsiunea lmaginii Deformare a imaginii folografiee provocatll de dislorsiunea DOS Disk 0peratiDg System Sistem de operare pe disc.Distantll Distantl orizontaIA Distanta. [image distortion. [dithering / tramage] Divizor de f. constonte tk III ~e] DIstorsIune in fonnA de pernl Distorsiune radialll ce provoacll redarea UInli caroiaj prin linii aube w convexitateaspre centrul imaginii. Sin. Sdlimbare • caracteristicilor semnaldor radio tn proocsuI de Distonluae tangeu&Jali Distorsiune ce spare tn ~ ~ imperfecte a camerei. orienttndu-le &pre sensorii corespunzlltori. DMA Defense MappIng AgeDcy Agentie a Guvernului SUA. de a oferi marinei comerciale lWti nautiee ~i infortllatii peollUnavigape ~ide a mer¢ine leglltura w agentiile civile ~i w alte organisme care opereazll tn domeniul cartografic ~i goodezic. Unghi zenital. DME Distance Me&SUring Equipment Echipament de mllsurare a distalJlei. . Se considerll egalll w distaota focalll calibratl.care separll radiatiile Ql lungimi de undI diferite dintr-un fascicul. [beana splitter / diviseur DIBtaDtlredUllIa orizont I>istaDIa dintre proieqiile a douI puocte pc un plan mizontal. Distoniune Distoniuoe 1. £filter attenuation band / bande d'atthulotion filtre] du Distonie v. creatl In 1972. fprincipal distance (of camera). lens distortion 2. DMDF Digital Map Data Fonnat Format numeric pentru date cartografice. DcDleniu Limitele tntre care se incadreazl valorile unei variabilc. Si*m de operare dczvoltat de compania Microsoft peotru calwlatoarele de tip PC. Constlltn deplasarea punctelor imagine pe 0 directie perpendiculart pe razele ce pleacl din centrul cAmpului. Distaatl geoderJd Dlstantl UJIIbiularA Unghiul format de dreptele ce unesc punctul de vizare w cele doullr-mcte pentru care se mllsoarl distanla unghiularll. Distorsie. camera constant / distance principale (tk III chombre).G. Sin. care percepe un grup de puncte fme. domain / domaine] Distantl prindpaIA Distanta de la centrol interior de perspectivl al obiectivului. Se bazeazllpe efectul integrator al ochiului uman.[tangential distortion / distorsion tangentielle] Loft und Raumfabrt Institutld German pentru Cercetllri Aerosplliale. la planul imaginii. distance zinithale] Distorsiune poddd v.

se utilizeazl benzile TM4 (infraro~ apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5. [polygonal course.DOW 96 97 Dynamics DVI Difference Vegetation Index Indice de diferentJ[ aI vegetatiei. Produsul dintre distanta parcurs! de un fascicu1de luminA~iindicelede refraetie al mediului prin care se propagl: 1 = x ·n. Drumul urrnat de razele de luminA intr-un sistem optic. 2. unde n este indicele de refraqie al mediului iar x este distanta strlbltut!. pAnlla Stereogrami Dulap de useat fUme V. DOW Digital OJ1hophoto Workstation Statie de luem numeric! pentru redresare diferentiall (Elvetia). [minimwn bounding rectangle / . Timp de expunere Drumuire Procedeu de ridicare topograficl. [ . Necesitl mlsurarea coordonatelor a cel POlintrei punete comune pentru aerofotogramelevecine. DVI=IRA-R. DXF Data EXchange Fonnat Format numeric pentru schimb de date. Aparat de useat . cu dimensiuni minime. [space treaty / droit de l'espace. temps de vol] Drept spatial Domeniu legislativ care se referlla spatiul cosmic. l'impulsion] pulse length / duree de Durata de developare v. trajet optique] Durata impulsului Intervalul de timp dintre momentele inceputului ~i sf~itului emiterii semnalului ce formeazi impulsul. chiar dac! altitudinea de zbor nu a fost constant!. Indice calculat. Pentru imagini LANDSAT. Dynamics Explorer Sateliti americani cu orbit! elipticl. [life of satellite. in caz de accident. caracterizat prin mentinerea. [two way / aller et retour] Dnun optic: 1. DEMProduction System Sistem de producere a modelului numeric al altitudinii reliefului. Mllsurl a rezolutiei unui dispozitiv. 2. care se aplic! spatiului ~i corpurilor cosmice.] DTED Digital Terrain Elevation Data Date privind altitudinea terenului. pentru fiecare pixel in parte. Directia TopograftcA Militari Organism militar care se ocupl cu aerofotografierea. Format de fi~ier utilizat pentru stocarea datelor grafiee. functie de cea in ro~ sau verde. Drept international. Acorduri incheiate intre natiuni. [duration offlight. Dreapta solului Dreapt! de regresie trasatl pe baza valorilor retlectantei diverselor areale de sol in infraro~ulapropiat. [soil background li1ll! / droite des sols] receptia sa.flying time / duree de vol. traverser] Durata de viati a sate6tului Perioada de timp in care satelitulproduee ~itransmite la sol date utile. a aerobazei la ~i altitudine. DPI Dots Per Inch Puncte pe to1. 2. ozonului ~i al biolumineseentei marine. ce incadreazl complet 0 alt! fJgurl geometric!. la toate modelele stereoscopice din Iungul unei benzi. cu latorile paralele cu axele unui sistem de referintJ[ ortogonal. traite de l'espace] Drumuire fotograficA cu altitudine constanta Procedeu de aerodrumuire. optical path / 2. obiect sau areal. Digital Terrain Model Model numeric al altitudinii terenului. pulse width. pAnlla obiect. traverse / chemi1ll!ment. [ . [2. DTM 1. dupl reflexie. DPS 1. Digital Photogrammetry System Sistem de fotogrammetrie numeric! (Germania). satellite life span / duree de vie du satellite] Durata de zbor Timpul cat a durat efectuarea unui zbor. sub auspiciile Natiunilor Unite. Sin. [pulse duration. DPWS Digital Photogrammetric Workstation Statie de fotogrammetrie numeric!./ cheminement photographique a altitude constante] Drumuire fotograficA liberi Procedeu de fototriangulape analogic!. Dublet V. Drum dus Distanta parcursl de un impuls radar de la antenl. ca fiind diferenta reflectantelor corespunzltoare infraro~ului apropiat ~i ~ului. Servesc la studiul aurorelor. incluzand Carta Natiunilor Unite. TImp de developare Durata de expunere V. [01ll!way / aller] Drum dus-intors Drumul parcurs de un impuls radar din momentulemiterii. prin mllsurarea distantelor ~ia direqiei liniilor care unesc diferite puncte din teren. Uirgimea impulsului. unde IRA reprezintl valoarea reflectantei in infraro~l apropiat iar R este valoarea acesteia in ro~./ chemi1ll!ment photographique libre] Dreptunghi minim Dreptunghi. dupi care se determinl coordonatele din lungul benzii de aerofotograme. Exprimllnumlrul de puncte care pot fi discriminate pe distanta de 1 tol. rllspunderea pentru recuperarea satelitilor ~i personalului. redactarea ~itiplrirea Mqilor topografice (Romania). ridiclrile topografiee de teren. pentru folosirea datelor de teledetectie.

echo radar] Ecllilibrul culorilor v. deserv~ NASA din 1964. Earth Resources observation Systems Data Center Ceotrul de date al sistemelor . etc.:: crare electronicll a datelor. Dispozitiv de intrare Echipament de proieqie Echipameot destinat proiectiei imaginilor pe un ecran.fJe / ecran pour image radar] Rehipament fotografic Ansamblul instrumentelor ~i aparatelor destinate realizllrii imaginilor futografice. Instrument ce utilizeazll un fascicul de electroni pentru impresionarea peliculei fotografIce. Sin. [coherent echo / echo coherent] Roou radio Unde radio care ajung la aotena receptoare. [photo equipment / equipement photographique] EDME Electronic Distance Measuring / Equipment Echipament electronic peotru mllsurarea distantelor. cu rezolutia de 3 m. dupAmultiple reflexii pe diverse obstacole. Sin. Cod format din cuvinte de 8 biti. cat ~i in format vectorial.\ . In general. Face parte din standardul DIGEST. ejJetfant6me] Echipament de iejire v. [discrepancy / ecan] EcllidistantA Diferentllde nivel dintre doull curbe de nivel vecine. EDIES ERos Digital Image Enhancement System Sistem numeric al centrului EROS pentru ameliorarea imaginilor.: i_ Echipament fotogrammetric Ansamblude instrumente ~iaparate destinate operatiilor fotogrammetrice. extins. [photogrammetric equipment / equipement photogrammetrique] Ecuator totr-un sistem de coordonate sferice. Ecart Diferenta dintre doull valori oarecare ale unui ~ir de valori obtinut prin mllsurarea repetati a aceleia~imllrimi. (SUA). adoptatll experimental in august 1992. Pot fi produse de insecte. land return. contour distance. Este capabil sll producll imagini pancromatice. I. venical interval / equidistance (des courbes de niveau)] Roou radar (al terenului) Undele electromagnetice receptionate de antena radar dupll reflexia impu1sului radar de clltre obiectele din teren. EARTIINET Program ESA din lCJ77 pentru ceotralizarea ~icoordonarea aetivitlltilor europene in domeniul receptiei. A inlocuit EDIES. [peripheral (device) / peripherique] Ecuator geomagnetic Linie care un~te punctele cu inclinatiemagneticllzero. pentru schimbul de informatii. anges radar. dispozitive de memorie externll. [computing equipment / equipement de calculJ Roou fantom! Ecouri radar din regiuni unde nu sunt tiote vizibile. contour interval. . I f E Early Bird Satelit de teledeteqie lansat in decembrie 1997 de fIrma EanhWatch Inc. Din aceastll categorie fac parte diferitele echipamente de iotrare/i~ire. Centro peotru preluerarea ~iarhivarea datelor provenite de la satelitul ERS 1 (ESRIN. Fantomfl radar. Efect aI inveBpdui vegetal Efectul inveli~lui vegetal asupra comportamentului undelor electromagnetice cu care intrll in interaqiune. South Dakota). dezvoltat de IBM. [radar angels. radar return / echo du terrain. Ecou miraj. furmat raster. [radio echo / echo rodio] Reran radar Beran destinat a~i imaginilor radar. cu rezolutia de 15 m. pllsllri sau de variatia indicelui de refraetie in atmosferll.99 Efect de observare a resurselor Pllmiotu1ui. [projection equipment / equipement de projection] Roou mirlQ V. peotru transferul tehoologiilor de teledetectie in domeniul civil. contour lines equidistance. [ground return. EARSEL European Association of Remote Sensing Laboratories Asociatia European! a Laboratoarelor de Teledetectie (constituitll in lCJ77 pentru cerceUri oceaoografice). [geomagnetic equator / equateur magnetique] ECHO Extraction and Classification of Hcnogenous Objects Ideotificarea~iclasificarea obiectelor omogene. [equidistance. EBIK Electron Beam Image Recorder lnregistrator de imagini cu fascicul de electroni. ce pot fI u~r adllugate sau eliminate din conftgUTatiasistemului. [ejJect of vegetation / ejJet de Ia couvenure wghale] Echipament periferic Echipameot auxiliar din componer¢a unui sistem de calcul. 2. Eros Data Center Ceotrul de date al USGS (Sioux Falls. Dispozitiv de ie§ire Ecllipament de intrare v. EDIPS Eros Data center Digital Image \ Processing System Sistem numeric de preluerare a imaginilor al Centrului de Date f Eros. NormAfrancezll. EDC 1. EBR Electron Beam Recorder Inregistrator cu fascicul de electroni. [radarscl. arhivllrii ~i distributiei datelor de la satelqii de observare a Pllmantu1ui. Reou fantom! Roou radar coerent Ecou radar ce mentine o diferentll de fazll a undelor constantAin timp. care distribuie informatii de teledetectie ~igeografice. Italia). ghost (echo) / echo fant6me. [equator / equateur] EDP Electronic Data Processing Prelu-l. Periferic. denumirea se aplicll echipamentelor optionaie. EECF Earthnet ERS 1Central FadJity Centrul Earthnet ERS 1. preluerllrii primare. sub numllrul Z 13-150. EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code Cod zecimal codificat binar. Arhivllnationallla SUA. EDAC Earth Data Analysis Center Centrul de analizll a date10r despre PllmAnt. reprezintllcercul mare al clrui plan este perpendicular pe an polilor. EDIGEO 1 ' permite schimbul de date grafice atat in . Cuooscut ~i sub numele de TAC (Technology Application Center). pentru 0 tintll dati. ~imultispectrale. EEMS European Environment Monitoring Satel6te Satelit european de supraveghere a mediului. EDIGEO Echange de Donnees Infonnatisees dans Ie DOmaine de l'lnfonnation Giographique Schimb de date informatizate in domeniul informatiei geografice. EARSC European Association of Remote Sensing Companies Asociatia European! a Companiilor de Teledetectie. Balanta culorilor Ecllipament de calcul Echipameot component al unui sistem de calcul. EESS Earth Exploration Satellite Service Serviciul satelitilor de explorare a Pllmantului.

accentuation par les ombres] Efect de vecinatate 1. snow enharu:ement / accentuation par Laneige] Efect Doppler Modificarea frecventei undelor electromagnetiee receptionate. Efect ViUard v. sub actiunea luminii. in jurul punctului de inflexiune in ro~u. Sin. Efect ee apare in timpul developlirii materialelor fotosensibile. [false relief effect. pseudoscopie. pentru 0 aceea~i expunere H. prin expunerea la raze X sau la iluminliri foarte scurte dar de mare intensitate. inversion de relief] Efect Sabattier v. Mascarea imaginii unor obiecte de clitre imaginea obiectelor inalte. generarea unei diferente de potential electric in unii sensori sau modificarea rezistentei electrice a unui dispozitiv. [stereoscopic effect / effet stereoscopique. Efect de margine. [reciprocity effect. [topographic effect / effet de relief. Vedere pseudoscopica. [comer effect / effet de coin] Efect de depolarizare luminii Efect de intennitenta lice Efect de margine V. [Wood effect / effet de Wood) Efecte atInosferice Afectarea propaglirii undelor de clitre constituenIii ~i caracteristicile atrnosferei. pseudoscopic view. 2. [atmospheric effects / effets atmosphiriques] Efecte fotografice Efecte care se produc datoritli dimensiunilor foarte mici ale granulelor de halogenurli de argint ~i unor proprietlti intrinseci ale imaginii latc::ote. Efecte fotogra- Efecte fotografice v. Impresie pseudoscopica. Efect Eberhardt. effet de bord. adjacency effect / 1. revelatorul se epuizeazli mai repede. edge effect 3. Ca urmare. cu aparitia de diferentieri pe imaginile de teledeteetie. dar ~i de valorile concrete ale perechii iluminare-timp E-t. datoritJi radiatiilor provenite din eelule de teren adiacente. clitre cea mai pupn densli. Modificarea Efect de relief Diferentierea gradului de iluminare a terenului. effet d'adjacence. pe partea mai densli a acesteia. rPhotoeLectric effect / effet photoeLectrique] Efect Herschel V. Efecte fotografice Efect de adiacentA v. Efectul Clayden constli in desensibilizarea materialului fotosensibil. Efect de relief. funqie de eantitatea de luminli primitJi de aceasta in momentul expunerii. [effect of roughness / effet de la rugosit€] Efect cardinal Tendinta obiectelor liniare. effet topographique] Efect de trenare Deteriorarea claritJitii aerofotogramei datoritJi necorellirii timpului de expunere cu viteza ~i altitudinea de zbor. [1. [orientation effect / effet d'orientation] Efect de reciprocitate Dependenta densitJitii imaginii nu numai de expunerea H=EI. efectul de reciprocilate determinli ca expunerea de scurtJi duratlla 0 luminli intensli sli nu aibli acel~i efect ca expunerea de lungli duratJi la luminli slabli. reverse stereo / effet Efect de orientare Variatie a intensitatii semnalului radar receptionat. Exagerarea faptelor topografiee de clitre umbrele formate in lungul lor. reciprocity failure / effet de redprocit€] . Efect plastic. [Doppler effect. deoarece interaqioneazli cu 0 cantitate mai mare de halogenurli expusli. Sin. cardinal point effect / effet cardinal) Efect Clayden v. Efect de veanatate (3) Efect de colt Dublli reflexie a undelor radar. se obtine 0 intlirire a densitatii de-a lungul liniei de contact. are loe 0 migrare a revelatorului epuizat. de a produce ecouri puternice. Astfel. inveT1ed stereo. fatli de 0 expunere repetatJi. decaLage Doppler] Efect Eberhardt (1) V. pseudoscopique. vue pseudoscopique. effet d'ombre 2. Solarizare Efect stereoscopic Perceperea imaginii in relief a obiectelor.Efect 100 101 Efecte Efect at luminii Descompunerea halogenurii de argint din emulsie. 2. Efect de vecinatate Efect plastic v. Dintre acestea. effet plastique] Efect topografic v. pe douli suprafete perpendiculare intre ele. v. chiar dacl aceasta din urmli insumeazli acee~i durat!. Sin. effet de voisinage 3. al clror traseu a fost deviat prin difuzie atmosfericl. ca urmare a unei noi expuneri la 0 lumina cu lungime de undli mare (lumina ro~ie). De-a lungul liniei de contact intre douli zone cu densitate diferitJi. [drag effect / effet de trainee] Efect de umbri 1. pseudoscopic view. funqie de forma acestuia. Aeesta este inloeuit de revelator proasplit. sub actiunea luminii (efect futoelectric extern) sau de variatie a rezistivitJitii unui semiconductor sub acpunea luminii (efect fotoelectric intern). [1. Sin. to zonele puternic iluminate. Efect stereoscopic Efect pseudoscopic Model tridimensional la care formele reale negative apar ca pozitive ~i invers. [cardinal effect. [snow effect. Se obtine prin interschimbarea celor douli fotografii stereoscopice sau a lentilelor anaglif astfel incAt fiecare oehi prime~e imaginea corespunzltoare eeluilalt. effet de voisinage] Efect de z8pada Accentuarea detaiiilor imaginii de clitre stratul de zlipadli. Efect topogrqfic. chiar in cazul unei acoperiri omogene a terenului. pseudoscopic stereo. Este produs de gradul diferit in care revelatorul interaqioneazli cu emulsia in diverse zone ale imaginii latente. effet de profondeur. se obtin densitJip diferite ale imaginii pentru perechi E--t diferite. in urma prelucrlirii de citre creier a imaginilor primite de cei doi oehi. [effect of light / effet de La lwniere] Efect at rugozitApi Provocarea reflexiei difuze sau modificarea absorbtiei radiatiilor de cltre asperitJitile suprafetei pe care se produce incidenta radiatiilor. provenit din zona mai densli. Efecte fotografice Efect Wood Variatia bruscl a reflectantei plantelor cu aetivitate clorofIlianli. Doppler shift / effet Doppler. culorile obiectelor vecine. reversal of the relief. shadow effect 2. impreunli cu 0 sllibire a densitJitii in zona vecinli. perpendiculare pe fasciculul radar. Efectul vizual este de mlirire aparentli a c!aritJitii imaginii. Variatii in perceptia culorii unui obiect in functie de valorii mlisurate pentru un pixel. in cazul in care sursa se deplaseazli falli de receptor. Inversarea reliefului. prin aceentuarea contururilor. Panta ~i orientarea versantilor determinli iluminliri diferite. 3. functie de unghiul sub care sunt explorate obiectele. chiar dacl energia totalli este egalli. pseudoscopy. provenind din zona mai putin densli. Efectul Herschel se manifest! prin disparitia imaginii latente. tn acela~i sens actioneazli ~i efectul de intermitenJa: 0 expunere continuli dli rezultate diferite. Efeetul Villard este asemlinlitor efectului Clayden dar este yorba de 0 de- Efect de vecinatate Depolarizarea Efect fotoelectrlc Fenomen de emisie de electroni. Pseudoscopie. de cltre un material solid. shadow enhancement / 1.

Elemente interne ale fotogramei. pozitia punctului principal ~i parametrii care exprimll caracteristicite geometrice ale distorsiunii obiectivului (in raport cu punctul principal). care detinesc pozitia eentrului de perspectivll. EGIS European Geographical Infonnation System Sistem Informational Geografie European.245 m ~i 6. ELlA Expert system for LANDSATImage Anal. parametres internes de la photographie] Elemente interne ale fotogramei mente de orientare interioani Elemente orbitale v. EIPS EoSAT Image Processing System Sistem de prelucrare a imaginilor EOSAT. ElF Enregistreur d'Image a Faisceau d'Electrons inregistrator de imagini cu fascicul de electroni. [elements of orientation. Pozitia camerei e:>tedefmitll de clltre e1ernentele de orientare exterioad iar geometria camerei este definitll de clltre e1ernente1e de orientare interioarll. sub formll de impulsuri.863 m ~i turtirea de 1:298.3. Este utiJizat in Romania ineepand eu anul 1951. rPhotographic effects / effets photographiques] Efemeride 1. (eleetroluminesceru:e / electroluminescence] Element de rezolupe Ce[ mai mic element constituent a[ unei imagini. orientation elements / elements d' orientation] Elemente de orientare absolutii Pozitia punctului in spatiul obiect. identificabile pe fotografie. [emission. EFL Effective Focal Length Distantll focalll efectivll EFOV Effective Field Of View CAmp de vedere util.. Tabele astronomice care prezic pozitiile ~rilor sau fenomenele eere~ti ee vor putea fi observate de-a lungul unui an. Parametri de orientare.Eferneride 102 103 Emisie sensibilizare fata de 0 expunere nonnalll. [elements of exterior orientation / elements d' orientation externe. [pulse emission / emission en impulsion] . Sunt reprezentate prin constanta camerei. pe baza coordonatelor a eel putin 3 puncte din teren. Ultimii parametri pot fi dedu~i prin calcul. Elementele orbitei (unui sate6t) v. [elements of absolute orientation / elements d'orientation absoh4e] Elemente de orientare exterioara Elemente ee definesc pozitia camerei fotografiee in momentul pre[ullrii imaginii. precum ~i parametrii care definesc directia ~i rotirea axei (de fotografiere). EIRP Effective Isotropic Radiated Power Putere efectivll (utilll) a radiatiei izotrope. CeluIa (1) Elemente de orientare E1emente prin care se real izeazll leglltura dintre pozitia unui punct in spatiul obiect ~i pozitia punctului corespunzlltor din spatiul imagine. ellipsoid of revolution / ellipsoi'de de revolution] Elipsoidul Krasovski Elipsoid de referintll calculat in 1940. rotirea in planul imaginii ~i caracteristicile imaginii in interiorul camerei. Parametri orbitali Elevatie Unghiu[ dintre directia de vizare clltre sateht ~i planu[ orizontal. Zo. Aparat pentru expunerea filmului fo10grafic prin baleiere cu un fascicul laser. [Krasovsky ellipsoid / ellipsoi'de de Krasovsky] EM ElectroMagnetic Electromagnetic. directia axei optiee a camerei. [elements of interior orientation / elements d'orientation interne. Din aeest tip de elemente fac parte coordonatele Xo. Eleorbitali perspective ee are ca scop eliminarea fatetel or mascate de elltre detaliile situate in fata [or. parte din aceste radiatii sunt receptionate de sensorii de te[edetectie. Paramebi v. hidden surface removal/elimination des surfaces cacMes. adllugandu-se radiatiei venite de la obiectele de pe suprafata terestrll. [eleetrophotography / electro photographie] Electroluminescenta Emisie de luminA de c4tre materia supusll actiunii unui camp electric. Sin. Are serniaxele de 6. [rtiference ellipsoid / ellipsoi'de de reference] Elipsoid de rotape Elipsoid generat prin rotirea unei elipse in jurol uneia din axele sale. [infrared emission / emission infrarouge] Emisie de microunde Emisie de radiatii electromagnetiee in banda de microunde. emission of radiation / emission] Emisie almosfericl RadiaJie e1ectromagneticll emisll de clltre atmosferll. ce are ca scop eliminarea liniilor mascate de clltre detaliile situate in fata [or. [atmospheric emission / emission atmospMrique] 0 Emisie de infrarO§ii Emisie de rlldiatii infraro~ii. 2. [ellipsoid of rotation. Sin. EIFOV Effective Instantaneous Field Of View Camp util de vedere instantanee. in urma unei expuneri anterioare la Iwninll slabll. EIFL Enregistreur d'Image a Faisceau Laser inregistrator de imagini cu fascicul laser. pozitia imaginii lui pe fotogramll. Sin.378.tis Sistem expert pentru analiza imaginilor LANDSAT (Japonia). pozitia eentrului de perspectivll (in sistemul de coordonate al terenului). [resolution cell / element de resolution] Element de teren v. Eliminarea liniilor ascunse Etapll. Yo. [ephemerides / ephemerides] Eficien12 obturatorului obturatorului v. Aparat pentru expunerea filmului fotografic prin baleiere cu un fascicul de e[ectroni. Tabele care prezie pozitiile satelitilor pentru un anumit interval de timp. in proeesul de generare sinteticll a vederilor Emisie Procesul prin care un corp ernite radiatii electromagnet ice. Defmesc pozitia ~i geometria internll a camerei fo1Ogrammetrice.356. Parametri intemi ai fotogramei. [hidden line removal/elimination des lignes cacMes] E6minarea suprafetelor ascunse Etapll. in raport cu sisternul de referintll. [elevation / elevation] ELF Extremely Low Frequency Frecventll extrem de joasll (30-3000 Hz). [hidden surface elimination. [microwave emission / emission dans les micro-ondes] Emisie de impulsuri Emisie intermitentll. Randamentul Electrofotografie Obtinerea unei imagini prin modificarea conductibilitlltii substantelor fotoconductoare sub efectul unor radiatii. Parametri externi ai fotogramei. in proeesul de generare a suprafetelor riglate. ELDO European Launcher Development Organization Vechea denumire a Agentiei Spatiale Europene. parametres externes de la photographie] Elemente de orientare interioari E[emente ee definesc geometria intemll a camerei fotografice. suppression des surfaces cacMes] EHpsoid de referinta Elipsoid de rotatie utilizat ca suprafatll de referintll in cadrul unui sistem de referintll geodezic. EHF Extremely High Frequency Frecventll extrem de inaltll (banda de 30-300 GHz).

JJe) Emisie spedlicA v. Nume folosit anterior ~i pentru LANDSAT D. [radiant energy / de rayonnement. transmitter 2. dupI prelucrare. galbeni. EOL End of Ufe of a satellite Sfir~tul activit!pi unui satelit.. Sin. Coefident de emisie Emisie termicA Emisia de radiatii electromagnetiee de cltre corpurile eu temperaturA mai mare de 0° K. pAn! Ia eele eu lungimi de undll de aproximativ 590 nm. to eele trei straturi se formeazl pigmeDli diferiti. EOS SAR Satelit propus de IPL pentru a transporta un radar eu antenl cu deschidere sintetiel (SAR) eu trei frecvente ~i polarizare in cvadraturl. Emulsie izoerOOlaticA EmuJsie ortocrOOlaticA Emulsie fotografiel sensibilll de la radiatille violete. 2. [emulsion. hnulsion photographique. EP A Enfiroomental Protection Agency Agenlia de Protectie a Mediului. dreptul de comercializare a produselor LANDSAT. Earth Observation Satel6te Satelit de observare a PllmAntuIui. Puncte nudesle EODAP Earth Ocean Dyuamic:s Applications Program Program de cercetare a dinamicii oceanului ~i useatului (SUA). to materialul futografic color se includ trei straturi de emulsie. pentru seria EOS. Earth Obsening System Propunere a NASA pentru un sistem dual de satelip polari de observare a Pllmantului. Stratul fotosensibil (emulsie de balogeourl de argint ~i gelatinI) din compo. emulsion de direction decamo~e] Emulsie fotograftcA Emulsie de cristale de haIogenurl de argint in gelatinll. Dispozitiv care emite· unde e1ectromagnetiee. [black and white emulsion / emulsion noir et blanc] Emulsie color Emulsie fotografiel ee conpne ~i 0 substanll generatoare de pigment (colorant). ro~u). emulsion spectrozonale ] Emulsie cu granuJatie linl Emulsie fotografiel in care granulele de haIogenurl de argint au dimensiuni foarte mid. in 1985. pe un ecran. Ep1sc6p Aparat capabil sl proiecteze. graftcA. rfine-grain emulsion / emulsion a grainfin] Emulsie lzop&DcromaticA v. Emulsie color lnfrarotu Emulsie ultrasensiliJl EmuIsJe fotograficll ee are sensibilitate ridicatl. [thermal emission / emission thermique] Emisifitate Emitanil v. verde. [episcope. fpanchromatic emulsion / emulsion panchromatique] Emulsle sensibilA Ia infrBrOfu Emulsie fotografiel sensibilizat! Ia domeniul infra~ui apropiat. energie radiante. creatll la 2 decembrie 1970. EOLE Satelit meteorologic francez. Sin. echipamellt sau program. transmetteur] EMR E1eetromagnetic dectromagnetiel. EpdiMcop Aparat capabil sll proiecteze. [onhopanchromatic emulsion / emulsion onhopanchromatique] Emulsle p&Dcromatid Emulsie fotograficll sensibiliia toatl gama radiapilor vizibile. Sin. sensibiliia tot spectrulluminos. care nu se dizolvl unul in "altul. EOM Earth Observation MIssion Misiune de observare a PllmAntuIui. emulsion iqfrarouge. [1. photographic emulsion. [hyperpanchromalic emulsion / emulsion hyperpanchromatique ] Emulsie Izocromatid Emulsie fotograficll alb-negru. EmIIlsie izopancromaticd. astfel de emulsie prezintll 0 rezolutie mare ~i 0 sensibilitate redusll. Redll culorile in mod diferit fall de cele naturale. EO Earth m4ntului.Emisie 104 105 Episc6p EODMS Earth Observation Data Management Systtms Sisteme de gestiune a datelor provenite din observarea Plmantului. Este un parteneriat intre Hughes Aircrqft Company ~iReA Corporation. Enudsie fotounsibi14. decAl cele disponibile in sistemul de caIcul real. opaque projector / ipiscope] . rayonnee] v. rtaIse colour emulsion / emulsion fawse couleur. Continut mecliu de Infor- EmitAtor 1. photosensitive emulsion / emulsion. Radiation Radiatie 0 EMS Environmental Monitoring Satellite Satelit de supraveghere a mediului. Emulsle foto- . neDIa unui material fotografic. EOSP Earth Obsemng Scanning Polarimeter Polarimettu cu baleiere pentru observarea PlmAntului (BOS). [coiour emulsion / emulsion cou/eur] Emulsle color 1Dfrar00u Emulsie color la care stratui inferior este sensibilia radiatille infraro~ului apropiat. uplink / emetteur. COllChephotosensible] Emulsie alb-negru Emulsie fotosensibill care. care constituie stratul fotosensibil al materialului t?tografic. Emulsie spectrozona14. purpurii ~i respectiv Emulsle faIs. [irfrared sensitive emulsion / emulsion sensible a l'iIrfmrouge] Emulsie spec:tI'orA)naIA v. [onhochromatic emulsion / imulsion onhochromatique] Emulsie ortop&DcnmaticA Emulsie sensibill la radialia luminoasi din intregul domeniu vizibil. de Ia guvernul SUA. pentru controlul polulrii mediului.Dite corporation Companie care. [emulsion / emulsion. de la stratui superior cltre eel infe-rior. alAturi de halogenura de argint. 2. imagini imprimate pe suport opac. [isochromatic emMlsion / emulsion iso~hromatique] ENVISAT Aparaturll ESA peotru observarea Pllmintului. produce 0 imagine in tonuri de gri. fiecare sensibillia una din culorile fundamentale (albastru. sensibill Ia diferite benzi spectrale. emulsion photosensible] Emulsie fotosensibilA v. [epidiascope / epidiasct. Coeftdent v.color Emulsie color. cel mijlociu la ro~ iar eel superior la verde. imagini imprimate pe suport opac sau transparent. Emulator Pachet de programe care imit! functille "unui alt tip de procesor. Radiant' de emisie azurii. destinatl utilizllrii pe platforme polare. Agenpe americanl. Statie terestrl utilizat! pentru a transmite semnale Ia un satelit. mai Putin Ia domeniul galben-verde. Observation Observarea Pll- Eppol v. In emulsiile color sunt adiugate ~l substante geoeratoare de pigmenti. Emulsle blpel'p8DcromaticA Emulsie care are sensibilitate mare la lumina ~ie. Amestee dispers dimre doullichide sau solide. EOS 1. EOSAT Earth Observatioo s. pe un ecran. [emulator / emulateur] Emulsie 1. [high speed emulsion / emulsion ultrasensible] EnerlJe portatll inergie energie Entropie llUltie radiantl Energie emisll sau transprin radiatie. 2. [irfrared colour emulsion / emulsion ir(rarouge couleur. a obPnut.

prel~crare ~i distributie a datdor de teledeteetle . respectiv 3 sensori. Eroarea limit! se calculeazl dopl formula t!lin=3eq. ERTS Earth RI. setting error / en-eur d' orientation] EI"OIll'e rosoIanAAbaterea mare a rezultag telor mlsurltorilor sau observatiilor. temolic error. EROS 1. 2. eTTellr constante] leiere. e ESA In iulie 1991 d emur vraie] (ERS 1) ~i In aprilie 1995 (ERS 2). a unei direqii. SuDt Ero8re sistmUdid Eroare care se repetl In dotati cu 2.pentru teledeteqie. Earth Resour4. [relative positional error / emur relative de positionnement] Fzoere intAmplAtOBJ'e Fzoere aIeatoare v. ERS 2 este ~lile de apreciere sau operare com~e de dotat ~i cu un echipament de tip GOME persoana care efectueazl 0 observlllle sau (Global Ozone Measuring EqlUpmmt). cum ar fi defecte ale incidenll de 23°. South Dakota. Eroare timitl Eroarea maximl ee s-ar putea produce atunci cind se efectueazl 0 mlsurltoare eu un instrument a cIrui precizie eq este cunoscutl. [maximum error. ee produce. [syslOOxl00 km. moximol error / e"eUT mtmmale. [mdiametric errors / erreurs mdiomitrique] Eroere medie pi1ratid dupl formula: 1 • Valoare calculatl Eroare de searl Eroare de determinare a uoor elemente dimensionale. error of measurement mesure. A fost fondatI. cu unghi de cu aetiune constantl. ca urmare a aparitiei unor evenimente deosebite In cadrul procesului de mlsurare. [root mean square error. fllll de eele pe ~ le-ar aveatntr-o imagine ideall a scenel. ERTS 1 a fost lansat la 23 iulie 1972. In mod permanent sau aleator. lte Prop'aDIIiIe Program european de satelip. standard error / errtlff'moyenne quodnItique] Eroare plaDlmebicl Eroare In reprezentarea sau determinarea pozqiei. Scamli. Sensorul AMI este un radar cu antenl cu deschidere mod sistematic. Eroare maxim4. [linear error / e"eur de longueur] 108 ESA 109 Eroare de zero Eroare provenitl din aprecierea incorectl a originii coordonatelorsau a originii gradatiei aparaturii. Programul a fost stabilit sub patronaJul Serviciului Geologic al SUA (USGS). planimetric e"or en-eur de position. calibration error / emur reur d'insttument] instrumentale.IourCeS T~ s. prelucrarea ~i distribuirea datclor obtinute de satelitiiLANDSAT ~iprin aerofotografi~.Eroare Eroare de lungime Eroare apllrutl in procesul de determinare a unei distante.a ror / erreur personneUe] de 780 lan. fall de realitate. SUA. cauzatl de refraqia atmosfericl. [zero e"or / en-eur de ziro] [error of position. denaturarea rezultatelor. Program pentru receplia. !"geometric errors / en-eurs glomariqu. Nume utilizat pentru primii doi satelip din seria LANDSAT. fall de eele reale. ERP Earth Resources Program Program de observare a resurselor terestre (NASA). [absolute positional e"or / en-eur absolue de positiOl'l1ll!me1lt] Eroare de poziJionare relativl Eroare a coordonatelor relative ale elementelor dimr-un set de date. EROS Data Center eenttul de Date EROS.t. aparatelor. [individwll error. iar la 14 ianuarie 1975 a fast redenumit LANDSAT 1. e"eur de mesurage] / en-eur de EI"OIll'e rafid Eroare In transpunerea grag fiel a informatiei. iar em este media erorilor. BaTS 2 a fast lansat-Ia 22 ianuarle 1975. cauzatl de Yariatia sclrii sau aprecierea gr~itl a acesteia. ESA European SpRee Agency Ageotia SpaPaIl EuropeaDi. Earth Resources ()bservllt1on Satemte Satelit de observare a resurdor terestre. e"eur planimhrique] / Eroare'de mAsurare Diferenta iotre valoo· rea reall a unei mlrimi ~i cea obtimd prin mlsurare. apartinind de NASA. [refraction error / e"eur de rifraction] Eroare mlDiml v. calculate fall de un reper arbitrar sau fall de unul din e1ementele setului. eu ciclu orbital de 35 de tile. cu 0 rezoluPe de 1 lan. constant error. Contrset8n ERSP Earth Resources Survey PrCJII'IIID Erorl geomebice ale tmagtDlIor Diferentele tntte forma P pozqia obicctelor reprezentate tntr-o imagine.radlometrice Difcre$ tntre rlspunsuI spectIal real ~icd. fiind determinatl de faI::tori sinteticl ~ipoIarizare verticall. ee acoperl 0 suprafatl de 500x Eroare umanl Eroare provoeatl de gre500 kIn. Eroare de orientare Eroare rezultatl din orientarea incorectl a sensorului. erreur maximum] ERS European Remote SensIng sateJ6te serle de satdqi laDsaP. Sin.eIlte Satelit penttu resursele terestre. Erodare v. error of drawing / em!ur graphique] Eroare reaJl Eroare definitl in raport cu valoarea reall a mlrimii mlsurate (care fl• necunoscutl. lucrand In banda C. provenite de la satelqii EaTS.leS ()bsenation SystaD Sistem de ot>servare a resurselor terestre. In 1980. [scale error / e"eur d'ichelle] Eroare de transpunere Eroare introdusl prin transpunerea incorectl a unor punete (detaIii)pe 0 reprezeotare graficl. measuring jaJdt. [tra1ISpOsition e"or / emur de repon] e= -L(el-e ••2 ) nM In care l!i sunt erorile. Eroare constantiJ. ori a dimensiunilor obieaelor In plan orizontal. !"grosse"or / emur grossiere] Eroare instrumentall Eroare sistematicl de mlsurare cauzat! de imperfectiunile instrumentului utilizat. Este situat la Sioux Falls.es] Program de cartografiere a resUrsdor terestre (SUA). Sin. apartinand la EROS. Sin. [instrumental e"or. [bug / bogue] Eroere de refnlqie Eroare de determinare. cu 0 rezolupe de 15-30 m. defecte ale metodei de mIsurare Produce imagini ee acoperl 0 suprafatl de sau de calcul. fiind mascatl de erorile aparente. [graphical error. mIsurat. cu instrumente optice. de 11 Eroare de program Eroare fotr-un program de calculator. / en-eur systiSensorul ATSR este un radiometru eu bamotique. [measurement error. [mean error / erreur moyenne] Erorl. astfel irdt nOliunea de eroare reall rlmAne doar teoretiel). ERSSP European Remote SeDIiDgSadeJo. Centru american de artJiyare. rnIsurIloare. er- Eroare de poziJionare absolutl Abaterea valorilor coordonatelor geografiee ale e1ementelor dintr-un set de date. pmonol erOpereazl pc 0 orbitl situatlla altUndil. ERTSlNDPF ERTS NAsAData Proc:e85a ing Fadlty CcIItru d~~reIuave ~or. lIUJDiti nterior ELOO a ~i ESRO. Eroare Ibnitl Eroare medie Valoare medie a erorilor produse fntr-o serie de mlsurltori. [orientation error. [true error / LANDSAT ~ia altor informatii geografiee.

gestiune p clasificare a infollIllllillor. crtJ' inspection 1 inventaire de cu/tIlres. ESIC Earth Sdence Information Center Ce!Itrul de Informatii referitoare la ~tiintele despre PAmAnt. Noon!wijk. Olanda. in 1987. Calibrare. Evaluarea c:ulturiIor Aprecierea calitativl 6). s-au alAturat Austria. utilizat laidentificarea instrucPunilor. 2. EUROSAT European Application Satellite system Sistem de satelqi europeni de aplicape (ESA). ETS Experimental Technical SatelBte Satelit tehnic experimental (Iaponia). training cell.imb a datelor. EURIMAGE European Consortium for Satellite Image DIssemination Consortiu European pentru Difuzarea Imaginilor Satelitare (Roma). pentru care se ClJIlOa§teobiectul din teren reprezentAt. utilizind standarde de laborator sau de teren. CaJibnnB ETC Acton Camerl fotograficl utilizatll pe SKYLAB in misiunea S 190 B. SUA. [multistage sampl!ng 1 ~chantillonnage par ltapes) Etalon de clallllc:are Pixeli dintr-o imagine. ESOC European Space Operations Centre Centrul European de Operatii Spatiale (organism ESA. sau intr-un punct dat. Stin Camera Camerll Spatiall (in prezent face parte din ESA). California. USGS a creat 0 retea de asemeoea centre (peste 75).. training set 1. Flement al unui limbaj de programare.] Etalon de fotointel'pretare fotointerpretare v. la care. de la altitudini diverse ~i ~ sensori diferiti. Cheie de Etalon de idendficare Imagine caraeteristicA pentru un tip de obiecte. Spania. [sample 1 ~chantillon] E§antion de referintl Suprafatl de teren pentru care SUDt unoscute obiectele ~i proc cesele existente. Environmental Science Services Administration Administratia Serviciilor de ~tiinta Mediului. ItaIia). EUV Extnme depllrtat. Etichetare Ataprea de informatie sub formll de atribute. Are sediul principalla Paris. ESC Electronic e1ectronicll. Olanda). CaUbrarea sen- obiec:dwIui sensorolui v. [training data 1 ~chantillon de re- ratie. Are ca scop mentinerea ~i exploatarea sateiitilor operaponali METEOSAT. to 1973. A fost infiintatllla 19 iunie 1986 de clltre 16 state europene. iar Canada a semnat un aeon! de participare la unele programe. destinate sA distribuie datele ~i alte produse din domeniul ~intelor despre Plmint. Darmstadt. Belgia. cu sediu) la Darmstadt. [labelling 1 ~tiquetage] Etic:hetl 1. . Caraeterizarea unui sensor to 00meniul to care el reaqioneazl. Elvetia. Environmental Survey Satellite Satelqi pentru studierea (eartografierea) mediului. fprototype (cell). [sampling 1 ~chanlillonn4ge] E§antion Valoare mlsw"atllia un moment precizat pentru 0 mllrime variabilll to timp.dupll identificarea lor pe imagine. CaJibrarea Ume- EUMETSAT Organizatie eurqx:anl pentru exploatarea satelitilor meteorologici. precum ~i caraeteristicile lor radiometrice. ~i eantitativl a culturilor. Se face o calibrare rodiometricd ~i una geometricd. Sateliti polari meteorologici lansati to perioada 19661969. ESKIN European Sp&:e Resean:h Institute Institutul European de Cercetare a Spatiului (organism ESA. ESRI Environmental Systems Research Institute Companie cu sediul in Redlands. ~talonnoge] Etalonarea camera rei • Etalonarea obiectivului Etalonarea soruIui v. in perioada 1968-1969. Se utilizeazll in procedurile de clasif1CllI'e. EURECA European Retrievable Carrier Platformll europeanl recuperabilll (ESA). ESTAR Electronically Scanned Thinned Array RadiOOleter Radiometru cu baretll. care produce programe destinate SIG ~i oferll servicii in acest domeniu. Finlanda ~i Norvegia ca membre asociate. Franta. Program care a utilizat 7 sateliti. ESA-IRS ESA Infonnation Retrieval Service Serviciul de c1utare a informatiei din baza de date ESA (ESRIN). UItra Violet Ultraviolet toActivity Aetivitate ce ~-a propusrea- f~rence] E§antionare in etape Achizqie de date de teledeteqie pentru 0 regiune datl. ESTEC Europesn Space Research and Technology Centre Centrul European de Cercetare ~i Tebnologie Spatialll (organism ESA. flabell ~tiquette] ETM Enhanced Thematic Mapper Sensor Thematic Mapper imbunlltlltit (LANDSAT lizarea unui sisrem de colectare. Irlanda. la intervale de timp ~sau In pozipi discrete. precum ~i specificarea metodelor de analizA ~i a formatelor de scb. ESRO European SpBee Research Organization Organizatie Europeanll de Cercetare Geograficl. pentru 0 mllrime variabilll in spa{iu. ESIS European Space lDf'ormation System Sistem european de informatii spatiale (ESA). gaMging 1 calibrage. Germania). Suedia).Se utilizeazll in clasificarea imaginii. Danemarca. servind ca etalon de compa- EVA Extra Vehicular In afara vehiculului. e1ementelor grafice dintr-un strat SIG. Sin . [identification standanJl modele d'identificationJ Etalonare 1. Colaboreazl cu comitetele nationale de standardizare a datelor geografice. ESSA 1. cu baleiere electronicll (EOS).~e v. E§antionare Mllsurarea unei mllrimi cu variatie continul to timp ~ilsau sp~iu. Germania. EURASEP FMropean Association of Satellite Experiments on Pollution AsociaPa Europeanll pentru ExpcrieDle cu Satelqi asupra Polullrii.lnspection des cultures] localiEvaluarea vizibUitiil Dc::tc:rminar'e zllrii ~i mllrimii unei litli care poate fi vl- . 6). [calibration. EUROGI European Umbrella Organisation for Geographical Informadoa Orpnizatia Europeanl pemu InformaPc ESDIS Earth Science Data and Information System Sistem de informatii ~i date din ~e1e despre Pllmint (NASNGSFC). prin mijloace de teledereqie. 2. Ayea rezolutie la sol de 38 m. Reglarea unui aparat de mlsurll cu scopul de a-i aduce indicaliile cAt mai aproape de valoarea realll a mllrimii mlsurate. in domeniul microundelor (NIMBUS 5.ESA-IRS 110 111 Evaluarea state (Anglia. 2. ESMR Electronically Scanning Mi~ wave Radiometer Radiometru cu baleiere. ItaIia. Frascati. [crop lnvemory. ce serv~e la identificarea lor to teledetectie. Atribut al unui element vectorial intr-un SIG.

cu valori care SUDt alternativ crescltoare ~i descrescI10are dupi 0 lege sinusoidall.InfnI1ed Imager Geoentor de imagini in vizibil ~i ~. [sinusoidal stretching / aUongement sinusoidD1] ExtnpoIare MetodA de prognozA a valorii unci mlrimi tntr-un punct din afara domeoiului penttu care se dispune de valori CUDOllCUte. cu extinderea. [eccentricity if the ellipsoid / excentridti de l'ellipsofde] EXNPS Exploration of Nelgbboring Planetary Systems Explorarea sistemelor planc:tare Invecinate. ExagertUe a re1iejilbd. este de tip logic (poate lua valoareafaLS' sau acleviJrat). ceUule photoilectrique] Expresie Iogid Expresie' matematicl aI clrei rezultat. dimaJsillnilor ~i pozipei. ti Exponometru Instrument ee permite determinarea dmpului optim de expuncre a materialului fotqgrafic. EXOS C (Ohzom) . Sin. [graphical evaluation / ~stitution graphique] Exploatare planlmetrlcl Determinarea formei. 'A reintrat In atmosfera terestrlla 31 martie 1970. digital evabu1tion / exploitation par calcul. a valorilor de gri existente. este destinat 1 Satelit lansat la 31 ianuarie 19S8 de la Cape Canaveral. unde E este iluminarea iar t timpul de expunere. [logical expression / expression Iogique] Expunere 1. prin ~ lor cu 0 culoare. intensitate sau alt! caracteristie! distinctl ce Ie face u~r de reperat. EXOS Emspbere Satellte Serle de satelqi japonezi peotru studiul exosferei. Kuditate EsaRerare tieall v. Aeuratete a reIlefului v. ExageI'8J'e ver- studiului ionosfcrei mezosferei. photographic exposure / 1. [1. coeJficienI d' exposition] Extrapolare zutl dintr-un puna de vizare dat. printr-o lege liniarl. [analytical evaluation. exploitation analytique] ExpIoetare padlci Exploatarea fotogramc>lor prin metode grafice. Avea 0 greutate de 141cg ~i 8. A coDfumat existeila centurilor de radialii Van Allen. pc watt gama valorilor posibile. rate of exposure. fplanimetric evaluotion. Atenuare Extlnderea IinlarA aeontra8telor Mod de prelucrare a imaginilor de teledetecPe. EXOS D (Akebono) a fost lansat in Martie 1989. care apare datoritlfiptului e! distIuJa dintre eele doul pun£te de fotografiere (aerobaza) este muIt mai mare decAl: distaJta iltcrpupilarl. [visibility assessment / ivoluotion de la visibiliti] Evldmtiere Punerea In evideDll a unor elemente de interes. iooosferei ~i magnetosferei. exposition d la lIImiire 2.• deplasat pc 0 orbitl cu periingeu de 356 tIn. [exposlln meter / posemit~) .. pentru studiul aurorelor polare. In urma evalulrii. fphotoelearic exposure meter / photomitre photoilectrique. itirement liniai~ des contmstes] Extindere sinUlOidall a eontnBtului Extinderea contrastului prin tnlocuirea valorilor initiale crescatoare. EXOSAT E1D'OpeBDX-ray Observatory SaRllite Satelit european de observlllie In raze X (lansat In 1983 de cItre ESA). cu ajutorut unci celule fotoelectriee. A fost operational pAulla 23 mai 19S8. apOgcu de 2S48 tIn clinare de 33. Exploatarea aerorotogramelor Proces de extragere a infol'lDlliilor ~i de efectuare de mIsudtori pc aerofutograme. Sin. planimetric survey / exploitation p1ot8mitrique] Exploatarea IDlqhdlot" aerof'otDgrameIor EXPLORER americani. [linear stretching / allongement liniaire. extrapolotion method / extTtf1Olotion] J. quontity of iUumination. 2. [highlighting / mise en ividence] EVIRI Enhanced ViJlble and . ale oblcctelor de pc 0 imagine. MIsurl a cantitAPi de luminl primitl pc unitatea de suprafatl a materiaIului futosensibil. ExpIoatarea ~inpfici ti Extinqie v. Grad de expll1ll!re. In plan orizontal.24°. EXOS B (Jikiken) cste destinat studiului magn~ sfcrei. exprimatl prin produsul dintte iluminare ~i timpul de expunere: H=EI. exaggeration if relief.Evidentiere 112 113 ExpoJDDetnl rotoeledrie Instrument pentru mIsurarea intensitIPi luminii. perfecponat (pc a doua generape de METEOSA1). EXOS A (Kyolrko) este destinat studiului aurorelor.I:uIerare verticaIA Exagerare a tnlltimii obiectelor In modelele tridimensionale (stereollCCpice). exposure 2. [venical exaggeration. EXPLORER v. [evaluation if Ql!rifllphotographs / exploitation de photographies alrlmnes] Exploatare anaJIticl Exploatarea fotagramelor prin calcul numeric. exposure degree. Se calculeazll cu relalia: Serle de satelip e=~al~lbl unde a ~i b suot semiaxa mare ~i cea mie! a elipllOidului. hypemereoscopy / exagimtion du relief] EEentridtatea elipsclidului Coeficient ee caracterizeazl forma elipsoidului. [extrapolation. Proces de expunere a materialului fotografic la acPune& luminii.

dacl razele converg intr-un punct comun). origin I filiation des dort- Fillalia datelor Originea ~i transforrnlrile succesive operate asupra unui set de date. FID Raportul dintre distanl&focaIl ~i diametrul antenei. etc. pe imagini. [beam. [spectral window I fenetre spectrale] . faisceau lumi1ll!la] FICCDC Federal Inter-agency Coorclnating Committee on Digital Cart0graphy Comitetul Federal In1er-agenPi. kernel I fenltre glissante] FIG Federa~ dezilor JnternationalA a Goo- FerelmtrAspectrall Bandl spectralApentru care un anurnit material prczintl 0 V'etloare telor.115 Filiatia ridicatl a factorului de transmisiune. Sin. [aspect ratio I allongement glomitrique] Fasdcul de luminA Multime de raze de lumini. [beam of light. [phase Iphase] FFf Fast Fourier Transfonnation Transformare Fourier rapid!. in cazul emisiei (cind se mai num~te ~i linie de alimentare a antenei) sau de la antenl la receptor (cind se mai ~~ linie de cobortre). prolongation] [filter factor I cotdJicient de Fasdcol de explorare Fascicul de radiatii cu care se exploreazl 0 {intl (0 poqiune de teren. [atmospheric window (wavebands) I fenPtre atmosphlrique] fgeometric fidelity I fidilitl glomitrique] Factor de transmisiune v. a culorii obiectelor. la un moment dat. dacl razele pleacl dintr-o sursl punctiforml ~i fasdcui convergent. Imagine raJs-coior FantcmA radar v. Coeficientul fiitrului. 0 imagine san un document grafic). Fasdcul conic Fascicul de raze ce se intersecteazl intr-un singur punet. Ecou fantomA Fasdcul principal aI antena Fasciculul de radiatii emis de 0 antenl ::u directivitate prolllUllatl (dupA direqia de randament maxim). ray beam. rappon d'lchelle] F. window. [photogrophic fidelity I Fasdcol paralel Fascicul de raze paralele intre ele. faisceau de rayons] Fasdcul radar Fasciculul de microunde emis de antena radar. pe parcursul utilizlrii lor. [lineage. Fidelitate a culorii Acuratetea in redarea. bundle of rays. [feeder I feeder] Fals-c:oIorv. Coeftdent de transmisiune Factori de expunere Faetori care trebuie luati in calcul pentru stabilirea timpului optim de expunere (sensibilitatea filmului. cu limite bine definite. [sliding window. [display window. FCIR False Colour Infrared Fals color infraro~. F Factor C v. [antenna beam I faisceau de l'antenne] Fereastrl glisantl Zonl (de obicei rectangular!) ce contine pixelii a clror valori intervin in calcularea valorii unui pixel.pentru a compensareducerea ftuxului luminos de cltre filtru. iluminarea terenului. [incident pe beam I faisceau inddent] F1deJitate fotograftcA Acuratetea in reproducerea fotograficl a imaginii corespunzltoare unci scene. Coeficlent de absorblie Factor de atenuare v. Factor de fonnA Raportul dintre IAtimea~i inlltimea unei fotografii ~au imagini. [beam. Coefident de atenuare Factor de filtru Coeficient de prelungire a expuneri. in filtrarea unci imagini nUmerice. sliding window I fenltre] Fider Linie de transmisie a energiei de la emitltor la antenl. paralele intre ele ifasdcui paralel) sau care se intersecteazl intr-un punct unic ifasdcul divergent. 0 imagine. Are rolul de a defini standardele metadatelor spatiale. Raportul a1titudine-echldis- Fasdcol Ansamblu de raze paralele sau care se intersecteazl intr-un singur punet.de Coordonare a Cartografierii Numerice (SUA). dupA0 lege de tip a=ao ·sin(OH+i). [perspective CO1//!of rays I faisceau perspectif. Organism creal in SUA. care sunt descrise de CSSM (Content Standards for Spatial Metadata). FCC False Colour Composite Fals color compozit.dcul inddent Fascicul de raze care IYUDg suprafata unui obiect. Sin. £parallel beam.i. flrl a suferi 0 risticile geometriceale obiectelorexplorate.).fidilitl photographique] vente pentru care unde1eelec:trornagnetice Fideltate eeometricA Capacitateaumrl silltern de teledeta:lie de a reda corect earactese propagl prin atmosferl. faisceau de rayonnement. cOne de rayons] taut! Factor de absorblie v. atenuare importantl. [colour fidelity I fiililill des couleurs] Factor de mirire v. Caraeterizeazl starea unci unde. viteza de zbor. ascunsl de detalii situate pe directia observatorului. to interiorul clreia este af~ partial san integral. pendl ofrays Ifaisceau de radiation. beam of rays. FGDC Federal Geographic Data Committee Comitetul Federal peotru Date Geografice.~1 4 . compus din reprezentantiai mai multor agentii federale ~i ai distribuitorilor de produse SIG. [radm beam I faisceau rodar] FatetA ascunsA Fatet! a unei suprafete. pencil of light I faisceau de lu1niire. FC False Colour Fals color. Raport de mArire Factor de searA Raportul dintre scara intr-un punet oarecare al reprezentlrii ~i scara principall a proieqiei. [scale factor I faeteur d'lchelle. CO1//! of rays I faisceau. Originsa da- •• . [hidden face I face cachle] FazA Argumentul (OJ"+i) al unci mlrimi care variazl sinusoidal in timp. perspective] gerbe Fenestrl de afipre Zonl (de obicei rectangularl). collimated radiation I faisceau par allele] Fereastrl atmosfericA Domemu de free. [exposure factors I faeteurs d'exposition ] Fasdcul perspectiv Ansamblu de raze care unesc punctul de privire (punetul nodal anterior al obiectivului camerei fotografice) cu toate punctele din teren. FCP Forest Canopy Profile ProfIlul plafonului pldurii (plItii superioare a coroanelor). luminozitatea obiectivului. [scanning beam I faisceau faisceau explorateur] de balayage.

film tlIIIopositij] Filtrare 1. [colour film. in vederea eliminlrii sau modific!rii unor componente ale acestuia. filtre bleu] Filtru antIvignetare Filtru optic. [cololll' negativefibn I fibn couJeurs nlgatifJ Film color revenibU Film color ce produce imagini in culori naturale. verde. film inversible. S90 mIl. funqie de caraeteristicile semnalului prelucrat. w densitate variabill. Pulberea este apoi fuatl prin topirea ~i presarea ei pe film. [black and white pa1ICIrrrJmQtic film. printr~ funcPe exponenPall. conform cu un criteriu ales. Se caraeterizeazll prin aplicarea unci filtrlri liniare a logaritmului valorilor pixelilor din imaginea origiDall. fiecare sensibil la una din culorile fundamentale (a1bastru. Film color infrlU'Olu negru). film I film photogmphique. a radiatiilor w anumite lungimi de undll. [homomo1phicfiltering I jiltrage homomoTphique] Filtrare 1lIIIIIeric:i Filtrare efeetuatl prin prelucrarea numeric! a semnalului. Emulsie·alb-negru ducerea imaginilor compozit color LANDSAT. Este utilizat in teledeteqie. false-colour film. i1fran!dseruitive colow film.odoptl] FUtnre cu fereastri gllsantiProcedeu de filtrare a imaginilor mmerice. Culoarea fiItrului este dati de banda spectraII transmisl. de obicei. fibn de dltection du camouflage. pinlla ceIe cu lungimc de UDdI de CC8. irfrarouge coulew. fphotoconductivefibn I fibn photoconducteur] Film fotograftc Material fotosensibil cu suport flexibil. [digital. w rczolUlie mare ~i prelucrare simpll. Film revenibil Film dIao Film diapozitiv (reversibil). la copierea unci imagini cokr. C01IJOf/Iage-deteetion. [datafilm. Separarea sau suprimarea unor date dintr-un flux de date. urmatll de o revenire fn domeniul iniPal. [irif1'ared film I film irfrarouge] Film negadv Film destinat oblinerii imaginiIor negative alb-negru sau color.verde ~i ro~.FlItrare hcmcmorllci Procedeu de filtrare utilizat peotru ateouarea zgomotului sau interferenlelor multiplicative pret. signalftlm I pelliade d' IlJWgiSlrement] Film rewnIIJO Film care permite oblinerea directl a imqinilor pozitive (color sau a1b- punctelor dintr-un set de date veaoriale. 2. Usa}. fpholographic film. ce sunt redate ulterior prin a1bastru. dintr-un fascicul. Permite eliminarea punetelor redundante. ~). [data smoothing I lissage de donnks. 3. [antivigrrettingJlller I filtre antivignettllge] FUtru coIorat Filtru. [onhopancltromatic fibn I film onhopanchromatique] Film JIlUICrcmatk Film fotografic cu 9CD. PeUcuM fotografidl. [calow irframJ film. [blue filter I icrfUI bleu. [negative fibn I film nlgatifJ Film ortocromatie Film sensibil de la radialiile violete. CDltopositivefilm. Separarea. Valoarea unui pixel din imaginea filtratl este calculatl functie de valorile pixelilor dintr~ vecinltate ("fereastrll") a pixelului corespondent din imaginea originaIL [moving window filtering. Sin. direct positivefibn.film / film coWelli' i1frarouge. Este utilizat penttu realizarea diapozitivelor. ffilter I filtre] FUtru aIbastru Filtru optic care ateoueazll lumina din alte domenti decIt eel al albastrului. Sin. Film. [vector filteTing I filtmge de donnies vectorielles] Filtrarea UniUor Fliminarea unor punete intermediare ee descriu 0 linie in format vectorial.sibilitate crotr!Iticl Ia tot spcctrul luminii vizibile. Sin. baloncedfilter I filtre COIIIpensatelll'.color v. Filtru de egalivue a luminii. ce permite compeusarea vignetlrii produse de obieetiv. functie de un criteriu ales (de obicei penttu eliminarea punctelor redundante). Film Film rotocooductiv Film a clrui conduetivitate electric! este controlabill prin iluminare. ro~ ~i infraro~ apropiat (500900 DID). [adoptive filtering I filtrage. de deteetare a cam'4flajuJui. Film fals color. [aerial film I film O/rien. equolising filler. pooderate san 00. indeosebi perDu pro- • . Imaginea electric! poate fi "developatl" cu ajutorul unci pulberi ce aderl diferentiat. fibn panchromatiqrleJ Film radar Film utilizat pentru tnregistrarea semnalului radar. optic ee atenuad anumitc benzi speetrale din domeniulluminii vizibile. Este sensibil ~i la infraro~ apropiat (750900 DID). film. [otthochronroticfilm I film onhochromotique] Film ortopancromatlc Film sensibil la intreg domeniul vizibil. [reversiblefilm. irframJ-colour fibn. truecolow film I film coulelll'S] Film color inf'raro¥u Film sensibil la verde. filtering I filtmge nunrlrique] FUtrare trec:e JOB Proce$ matematic de diminare a unor date cu valori extreme ~i menpncrea valorilor care se lnscriu intr~ curbllinl. [CmfJenmting filter. sliding window filtering I fillmge afenltre glissante] . Separarea amunitor componente ale unui semnal. transparert. [namJWbondfilter I filtre lJ bDntJe passante Itrolte] Film dlaporddv v. pelUcuJe 0/rienne] Film alb-negru v. lissage] Filtrarea dateIor vec:torIaIe Eliminarea Film alb-negru illfrarotu Film sensibilia radiaPi cu lungimi de undl de 400-900 DID. [diazo film /film di~o] Film raJ. Sin. pandu"Omoticfilm I film noir et·bIonc ptIIfChromolique. slide film I film rlversible. cu ajutorul mc:diilor gtisante. filtre 19a1isateur] Filtru de bandA tDausti Futru care permite trecerea radiaPilor cu lungimi de undl ee se incadreazl fJU'~ interval fngust. [black and white i1frared film I fibn irfrarouge noir et blanc] Film eoIor Material fotosensibil a1c!tuit dintr-un supart flexibil. pe care sunt depose trei straturi de emulsie. ffiltering / filtmge] Filtrare adapUd Filtrare ai c!rei parametri se adapteazl in mod automat. line smoothing I filtrage des Ugnes] ) Filtru Dispozltiv destinat prelucrlrii unui semnal.eDte pe imagini. funcPe de sarcina electric! prezentl in diferitele puncte ale imaginii.filmj"ausses couleurs] FIlm color negadv Film color care produce imagini in culori complementare celor reale. . [line filleting. Se realizeazl. film infrarouge couleur•. [reversible colow film I film coWeur inversible] Film de detectare color inlrBl'OfU a c:amufbdului v. pellicule] Film infrarOfu Film fotografic sensibil la domeniul ~ului apropiat. [colowed filter I filtre colorl] FiItru compelll8tor Filtru care are rolul de a realiza baIansul culorilor. mai redud la verde.Film 116 117 Filtru Film aerian Film dcstinat aerofotografierii.

Produce 0 mllrire a contrastului imaginii unei scene naturale. FIR 1. System Flltru de egaUzare antivignetare a Iwninii v.filtre coupe bande] I Flltru de poIarizare Strat de substanll anizotropl care schimbll gradul de polarizare al radia{iei. Flnite Impulse Response Filtru cu rIspuDs finit la impuls.filtre neutre] I I I F1Itru spatial Filtru care aetioneazll direct asupra valorilor pixelilor dintr-o imagine. [linear filter filtre liniaire] I Fittro tale-bandA Filtru care atenueazll 0 bandA de frecveDlll din spectrul semnaIului. 2.Filtru 118 119 Fittro 1"0§11 iltru optic care atenueazll luF mina din alte domeoii decAt eel al ro~lui. [band-pass filler filtre passe-bande] I Fire reticulare Retea de fH'e subliri care apare vizibill in ocularuI Wll. [spectral filler filtre spectral] I F1n~ea imagtnll Calitatea imaginii de a reda detaliile fine ale obiectelor reprezentate. [ultraviolet absorbing filler I fillre d'absorption de l'ullravio/et] Flttro de zgomot Filtru care reduce nivelul zgomotului suprapus peste un semnal. cross hairs riticllle en croix. Un pixel din imaginea filtratll este calculat ca fiind mediana ~irului de mori ale pixelilor din fereastra corcspunzltoare. [orange filler fillre orange] I 0 I Finetea emulsid Capacitatea emulsiei de a reprezenta detalii de mici dimeosiuni. ecran de correCtion] I I Fittro spectral Filtru care aetioneazll asupra valorilor componentelor rezultate prin descompunerea armonicl a unei imagini. lumina transmisll. [contmst filter filtre de contmste. care permite semnalelor cu frecveuta doritl sA-I traverseze. oprind semnalele cu alte frecver:¢e. Fillru neutru. Fourier TrBDBfOI"mInfrared Soundel" Sondll in ~u. prin absorbtie anizotropl. in mod selectiv. [non-linear filter filtre non liniaire] F1ItI"Utnce-bandA Circuit activ sau pasiv. Flltru gri Fittro nmneric Filtru ce aetioneazll asupra umri semnaI prin prelucrarea numericl a acestuia. FIRE F1Im Image Reconler de imagini pe film. 2. Filtru oprelle bandll.Ii. polari7lJtion filler. [median filter fillre midian] FIPS Federal InfOl"mation Processing Standal"d Standard federal de prelucrare a infonDaliei (SUA). fnregistrator I Fittru temporal Filtru ce imagine prin combinarea acele~i scene.Flying Imaging Radar" Erperiment Experientll cu radar generator de imagini in zbor liber (NASA). [low-passfilter fillre passe-bos] I FIREX FI". aparat optic. Polaroid. [morphological filler fillre 1IfOrphologique] I F1Itru neHniaI" Filtru care modifiel semnalul preluerat printr -0 funetie neliniarll. FBI" lnfI"ared ~u indeplrtat. Pmnite determinarea pozitiei URui detaliu in cimpu1 vizual. [high-passfiller fillre passe-hout] F1Itro directional Filtru ce aeponeazll in mod diferer¢iat. Se utilizeazll in fotografierea color. Fittro tale-bandA F1Itro fotograftc Element optic care modifiel coDlinutul spectral al luminii ce il traverseazll. fillre a controste] Flttro gaIben Filtru optic ce atenueazll lumina din alte domenii decAl eel al galbenului. [temporaJfiller I produce 0 noul de imagini ale IIlOmente diferifillre temporelj Flttro de scheletizare Filtru cu fereastrll glisantll utilizat pentru scbeletizarea imaginilor. F1¥1e1" colecPe unitarl de date sau un program. [Yellow filter filtrejaune. FBI"-Int'nIted Spectrometer Spectromettu in infraro§u tndeplrtat. [light filler. fils crolsls] I I Flttro neselectiv v. care reduce intensitatea energiei luminoase. neutral filter filtre gris. optical filler lfiltre optique] Filtro portocaIiu Filtru optic care atenueazll lumina din alte domenii decAt eel al portocaliub •. [fineness of emulsion finesse d'imulsion] I I I . [emphasisfiller filtre d'accentuotion] I Flltru de contrast Filtru de construetie specialll. [digital filler filtre 1IUI1Iirique] Flttro trece-jos Filtru ce alenueazll componentele cu frecventll inaltA dintr-un semnal. neutral density filler. Sin. [co"ecting fiuer fillre de co"ection. fllrl sl modifice distributia spectralll a acestei energii. inregistrate pe un lUport ~i identificabile printr-un DUJJlC. producAnd efecte fotografice notabile. ecranjaune] Filtru gri Filtru cu absorbpe constantll pe intreg domeniul vizibil. [red filter fillre rouge] Fineiea granulatiei Mllrimea granulelor de argint metalic sau de pigmeDIi dintr-o imagine fotograftcll. Fillru UV.fineness. [photographic filler fillre photogrophique] Fittro optic Element optic ce atenueazll. [reticule with cross wires. [image . dupl 0 mllrire importantA. band stopfiller fillre d elimination de bonde. Flltru F1Itro linial" mtru care aetioneazll printr-o funepe liniarll asupra semnalului prelucrat.fineness of image finesse de l'image] FINGIS Finnish GeogI"aphical Sistem geografic fmlandez. Influenteazll dimensiunea minimll a detaliilor reprezentate ~i aspectul imaginii. Vile fichier] I FiItru treee-sus Filtru ce atenueazll componentele cu frecventlljoasi dintr-un semnal. polarofdj I Filtru median Tip de fJItru utilizat in fJItrarea cu fereastrll glisantll. Ql analizl prin transformata Fourier (NOAA). [band-elimination filler. gestionate de c:Itre sistemul de operare al calculatorului. [greenfilter ecran vert. funqie de orientarea detaliilor din imagine. polaroid fillre de polarisation. [fineness of grain Fittru de acccntuare Fittru ce pennite accentuarea unor componente ale umri semnal. Fillru neselectiv. Sin. iJiereIe sunt uniF tAti logice. care reduce contrastul dintre portiunile luminate ~i cele umbrite ale scenei. [ske/etonfiller lfiltre squelette] FUtru de ultraviolete Filtru care atenueazl puternic radia{iile ultraviolete. Sin. [Polarizing filler. [grey filler. FIRS 1. ecran depolarisation. Flltro gri Fittru neutro v. [noisefilter fillre de bruit] Flltru modologic Filtru care modifiel forma obiectelor din imagine. F1Itro de ultraviolete Filtru verde Filtru optic ce atenueazlliumina din alte domeoii dec!t eel al verdelui. [spatial filter filtre spatial] I I grosseur du g~n] I Fittru de corectie Filtru care pennite corectarea spectrului luminii emise de 0 sursll artificiaill. Sin. fillre vert] I F1Itro op"lte bandA v. fillre polariseur. [directional filter filtre directionnelj I I Fittro UV v. Filtru care pennite trecerea unei singure benzi de frecventl. preluate la te de timp.

[tenqJOnU)lfile. din materialul fotografic. [1. [automatic jocussing / mise au poinl automodque) Focalizare Ia intlDit Punerea Ia punct a unui obiectiv pentru obiecte situate la mare distaql. Dispozitiv destinat mIsurfrii fluoresa:utei produse de laser. evaluatl prin intermediul efectului pc care n provoacl asupra ochiului uman. Sin. ItaIia).zl imagini ale fluorescentei. [data file / fichier de donnees) F1§ier de iepre F~ier in care SUIJt inregistrate datele rezultate in unna unei prelucrIri. [eyepiece focussing / mise au point de I' ocll/Qire) Focalizare autGmatl Punerea Ia punct a imaginii In mod automat. VormtJt / format) FOI'IIIIIt aI ••••••• nU 1. Sin. front focus. Astipathm FocaIIzare 1.ste tndepIrtatl §i fericianura de argint. in timput fuArii e. backjocus /joyerpostirieur. fU. 2. In cazul prelucrlrii materialului color. flux de rayonnement. in cazul materialului color. Foc:aBzare Font v. prin baleiere liniarl (canada). fixing both. boin de jixage) FLAIl Forward LooJdug Airborne Radar Radar aeropurtat cu vizare frontall. image area. focussed on infinity / mise au point d l'i1(inll Formares lmaginii Procesul de formare a imaginii de cItre un sensor generator de imagini. pentIu obIiDerea uoei imagini clare. FIou Efect fotografic de evanescent! contururilor./lla / flux solaire] FM Frequency frecvCllll. [input file / fichier d'entTie) FlPer temporar Fi~icr utilizat in timpul unci prelucrlri. foyer principal objet) Foc:ar Imagine v. Q.e unui fasck:ul paralel dupI traversarea sistemului optic. fftuorosensor / fluoroditecteur) Fluorometru Instrument destinat mJsuririi radiaPei fluoresceote emise de un corp. Formatul datelor ce constituie 0 imagine numericl. image size. sub aepunea unor radiaPi. informaPi §i dccizii Decesare ~ unci anumite 1divitIP.nsation Compensarea miPrii tnainte.erttare a InformaPei pc diferite suporturi. [blurring /jlou) a Flux IumiIlClll MAsurI a puterii radiapei vizibile. object focal poinl / foyer anlirieur.' [setondary focoJ point / foyer secondaire] Foc:usare v. Tiglage de fa distance fOCGle) Focalizare a oc:uIarului Punere Ia punct a ocularului. [1. foyer image. dupl ce au strIbltut sistemul optic. [mop sheet / feuiUe de cane) FocaIeIe Stunn v. front focal point. 2. Instru- ment destinat deteqiei ~i mlsurlrii centei· fluores- FLI Fluorescence Une Imager Spectrometro care generea. radianl flux / flux de radiation. l1Uative. Focar obiect. [luminous. rezultatl in timpul albirii. Unitatea de mlsurl este lumenul (1 1m = 1 cd'6r). [laser fluorometer / fluorornhre laser) Flux de radIa&Ii Cantitatea de energie transportatl de l'Idialiile ce traverseazl aria interioarl a unui contur determinat. Focal" posterior Foear secundar Focar situat pc una din axde optiee secundare. Punere fapuna. cu laser. balogenura de argint care nu a fost descompusl In timpul developIrii.Qcodage) FITS Flexible Image Transport S~ Sistem flexibil de transport al imaginii. destinat identificlrii petelor de petrol de pc supraf'ata marinA. fftuorometer / jfuoTOfflhre) FIuorometru ••••.) Flux infOl'llllliionai Ansamblu de date. ftchier de g!. Sin. fgeoreference file. fixing / ftxage) Fhator Solupe care contine tiosulfat de sodiu sau tiosulfat de amoniu. Struetura In care sunt aranjate sistomalic datele peoIIU a pulea fi interpretate §i utilizate de un calculator. point focalJ Foc:ar anterior Funet cu proprietatea cI orice razlluminoasl ce trece prin eI devine paralell cu axa principalI./lla / flux de lu1rIare. foyer principal inl4ge] Focar prind •••• Focar situat pc au opticl principall. pentru memorarea de rezultate partiale. ftllt rayonnant) Flux ekment8r MIrime egalI cu caDtitatea de energie nd!aotI transportatl de umde electrornagnrtice In unitatea de timp prin unitatea de suprafall. [fitation. . Sin. [imilging / formation d'image) Fonnat 0 specificatie privind modul de Iqnw. focussing 2. light. Forma imaginii §i dimeosiunlle Iaturilor ei. Vocus for infinlly. [OIItputfile / fichier de sortie) Ftper de intrare F~ier ce coI¢ine datele destinate unei prelueran. Vocal point. [elementary flux / . size of ima~. [informationjlow / flux d'in/o17fllllion ) FMC Forward Motion CclIIlpe.al point / fuyer principalJ Foc:ar real v. Foc:ar anterior Focar posterior Punet in care converg razeJ. [sofar. F1ure ()peratie prin care se fndqJlrteazl. [monochromatic flux / flux monochromatique) Flux solar Ansamblul radiatillor emise de Soare. precum ~ifiltrul galben ~i coloraDlul stratului aotibalo. Focar real.1UlItluea URIi fIscicul de radiaPi fntr-un puoct (DUIDit foc:ar). FOCIIStJ7'e. In unitatea de timp. FLD Fraunhofer Une Diseriminator Discriminator de frarge Fraunbofcr. Boie defUare. ffirst focus.F~ier 120 121 Format FJper de date Fi~ier ce contine date. Modulation Modulatie de Foc:ar Punet in care converg razde de luminA dintr-un fascicul paralel. f{buJrescence / fluorescence) Fluorescenti prin laser FluoresceDll provocatl cu zgutorulluminii laser. FLIDAR Fluorescence LidGr Lidar de fluorescentl (CNR. scratchfile / fichier temporaire) Flper de georefereniiere F~ier ce conPne informatia de georeferentiere pentru un strat SIG. Sin./lla. [rearfocus. focussing ofimage. r1fIa of rodiation. setting iffocallength / 2. Foc::ar posterior Foc:ar obiect v. [principal fot. foyer objet./ocus / foyer. projectionfile / ftchier de gioTifirence. dupl travenarea obiectivului. FOIIie de barti Foaie pc care este rcprezentatI 0 portiune dintr~ terilOriu. Irypo both / fixateur. [laser fluorescence / fluorescence par laser) FIuorodetedor Aparat de teledeteqie activi. Tlieturi de Iitere Fluorescent' Proprietatea unui corp de a emite luminA. Servqte Ia fbarea imaginii fotografice prin tndeplrtarea balogenurii de argint nedescompuse §i a fericianurii de argint. mise au point de fa distance focale. Focar imagine. flux luminera) Flux: monocromatic Flux luminos al radiapei dintr-un domeniu infinit de fngust de lungimi de undl. ()peralie de rcatare a unui sistem optic.

Asamblaj aerofotogrt{ic. alrophotOgrtf1hie] FotOClll'tograf NIs1ri Aparat de' ~ construit de Otticco Meci:t1nica Wana. Sin. Montaj compus din doul sau mai multe aerof~ plasate astfel tneAtsA permid examinarea stercoscopicl. fphoto. sub aqiunea unui futon de IDaltI energie. pho10m0saic. [photo base. [small format / petit format] FORTRAN Fonnula TnmsJator Lim~ de programare introdus in 1956 ~iconceput ca limbaj general pentru calcule tehnico~iintifice.aic fotogrqfic. aerial view. / photographie alrienne. (djgital format / formot 1UInJIrique] Format raster Format numeric de stoeare a imaginilor.000. [medium scale photograph / photographie a moyenne ~cheUe] Fotoerafte aeriani Ia searl micAFotografie cu scara mai micl de 1:30. vector dola / format vectoriel] Fotoesamb~ 1. [raster format / for~ mat mster] Format vectorial Format numeric de stocare a datelor grafice. [black and white p/ItJtOIrrfJh I photograplie lIOir et blanc] Fotoasam"'" c:ontrolat Asamblaj de ~rofotograme rcdresate ~icu coreqie de searl. discrctizatl spatial. image format / 1. FotOllW1.aic. [large scale photograph grande ~cheUe] / photographie a Fotocatod Flectrod (utilizat tn tuburi fotoelectrice) ce emite electroni sub aetiunea luminii incidente.000. in cadrul clruia se utilizeazl codiftearea Ascn a caracterelor. unreetijied mosaic / esquisse photographique. fphosphorescence / phosp~ rescence] FotoamnbbU semicontrolat Asamblaj de fotografii aeriene.ipiul proicclid directe duble. dupl 0 retea regulatl. fphotoeleetron / photoilectron] Formatul dateIor Modul de reprezentare a datelor. suprafafA). mosai'que p1totographique. [aerial photograph. utilizAnd elemente geometrice de bazl (pullet. fphotogoniometer / photogoniomerre] Fotografte Imagine stabill a unui obiect sau term. photomontage] Fotobazl Distanta.te sesizarea prezenlei sau 1DIsurarca intensitllii luminii.A~ede~rofoto~edin mai multe benzi poartl. pc aerofotograml. [ASCD format / format ASCII] Format de transfer Format de date utilizat peotru transferul acestora intre sisteme de caleul diferite. Sin. aerial mosaic. Sin. linie. [dolaformat / format de donnees] Formatul filierulul SpeciflCalie exact! a modului in care sunt inregistrate datele intr-un r~ier. descris prin onlinea ~i semnifieatia valorilor (simbolurilor) utilizate. la 1:30. &1e corespondentul. [sheet formot / formot d'une feuiUe de carte] 123 Fotografie FotogeoIogie Utilizarea fotointerpretlrii tn cercetarea geologic!. photomontage / mosafque. vue airienne. fphotodeteetor / pholoditeeteurl Fotoelectron Flcctron emit·de· un atom. rPhotocathode / photocathode] Fotografte aerianl Ia searl mecle Fotografie cu scara de la 1:12. fp~ tograph horizon / horizon photographique] Format numeric Format ce apeleazl la 0 reprczentare numeric! a datelor. cu ajutorul a numeroase puncte de control. Format dilliloJ. obtinutl cu ajutorul unui aparat fotografic ~i al materialului fotosensibil.000. cu lIlime mai micAde 70 mm. Sin. format de l'image] 122 Fonnatul foU de hartA Forma ~i dimensiunile foii de hirtie pe care este imprimatl o portiune din harta topografic!. air photo mosaic. Copie fotograftc:l Fotodetector Dispozitiv cepcrmi. al aerobazei. M01. Se utilizeazl termenii de: d1Iblete (mo~ de doul aerofotograme). Montaj compus din mai multe aerofotograme asamblate astfel tnclt sl ofere imaginea continul a terenului. de obicei.Format frame format 2. Fotomontaj. mosaique non contr6/~e] Fotogonicmetru Instrument pentru mlsurltori de ungbiuri in cadrul procesului de calibrare a camerelor fotogrammetrice sau penlru mlsurarea de ungbiuri din punctul de perspectivl cltre pum:tede pe 0 fotogrami. assemblage photographiqlle. photogroplrie] Format digital v. dintre punctulcentral propriu ~ puncbJI. photogrttphic laydown.000. [semicorrtroUed· mosaic / mosaique semi-colll""lIe] Fotografte a orizontulul Fotografie a orizontului preluatl simultan cu 0 altl fotografie clreia urmeazi sl i se stabileascl orientarea din IOOmen&ul fotografierii. [tran. Mozaic semicontrolat. [uncontrolled mosaic. sub forma unor matrici de vaIori care expriml caracteristica redatl de imaginilc respective. Format numeric Fwmat mic Format de film. FosforescentA Procesul prin care un material emite luminl dupI tncetarea aqiunii de excttare a sa. [Nistriphotocanograph / photocartographe de Nistnl Foqndle IB'IaDiIa lJari mare ~ fie aerianl cu scara mai mare de 1:12. [small scale phOtograph / photographie a petite ~cheUe] FotocelulA v. CelulAfotoelectrtc:l Fotocople v. 2. Mozaic de fot~ grqfii aeriene. triplete sau mllltiplete tn cazul asamblajelor de·bandA(aerofotogramelor de pc 0 singurl bmll de fotografiere). assemblage de photos. rPhotogeology / p~ tog~ologie ] Format anaIogic Format ce apeleazlla 0 reprezentare analogic! a datelor. base line / phtJtobase] Fotogndle aerIani Fotografie realizatl CU o camctl ridkatI to atmosfert cu un mijIoc de zbor (vector). [colllrolled mosaic / mosaique COlllr6lie] Format ASCII Format de date. aduse la acee&§i earl ~i s ~ezate astfel tnctt punctele lor centrale sl fie situate tn pozipe planimetricl corectl. entral c transfenltde pc 0 Ia'Ofotograml !IMciDd. taiUe de I'image 2. air photograph. Mozaic COlllrolat. [file format / format du fichier] Fotografte ~ Fotografie to care imaginea este coodaUd din tonuri.pc fotognanI. photograph / photo. numele de 1IlU4aiC.de gri.ifer format / format de trans/en] Formatul fotograftei Dimensiunile negativului original.g din c6pii de contact realizat pc baza continuitAtii liniei de zbor ~i a imaginii unor detaIii de pc 0 aerofotograml pe alta. Sin. [veaor format. [format / format de la ph~ tographie] Forme de relief Forme ale denivellrilor suprafetei scoartei terestre. Mozaic necontrolat. Catod/otoelectrlc.descrise printr~ succesiune de coordonate de puncte.Sin. [analogue format / format anaIogique] tn care detaliile din imagine sunt plasate to pozipe planimetricl corectl. aerial image. . [relief features / formes de reUej) FotOllSElbbV necontrolat Fotoasambl. [aerophotographic sketch. Se bazeazl pc priD.

Prima fotografie spapalll se considerll cea luatll in 1946. Fotoarafte an ~c:aIl v. [ovemposed photograph. CD o camerll montatl la bordul unei rachete V2. Fotografte Fotografte dinc:tl F~grafie pozitiv! realizatl direct CD camera fotograficl. Cele doul imagini penoit oblineR:a unui model tridimensional at subiec:tu1ui·futografiat. no poate fi utilizatll in fotogrammetrie. Sin. doull imagini ale acd~i obiect. [1tItm1l-obliquephotograph / photogrophie lot/role oblique] Fotografte IultruitA Fotografie CD suprafata lucioul (uscatl pc 0 placl spcciall. [colour-itfrared image / photographie i1(rarouge couleur] FotogndIe cunpadt color Fotografie oopnutl prin combinarea a trei imagini corespunzItoare uoor benzi spectrale diferite ~ redate fiecare prin cite una din culorile primare.. Avind scaB variabilll pc direcPa peIPCIXlicularl pc axa de inclinare. in momemul fotografierii. [spacephotograph / photographie sptIIiale] FotograJie s~onaJA Fotografie realizatll cu film sensibil la doul zone diferlte ale spectrului (de obicei. Are cootrast redus ~i este tipsitl de detalii in zonele Jllmfnrase ale imaginii. photogromme oblique] Fotogndie orizontall Fotografie realizatl CD 0 camerll a clrei axl opticl este orizontall.-otu Fotografie realizatl cu ~utorul UIWi cli~ cu emulsie sensibil! ~ la infraro§uI apropiat. tnelinatl lateral fat! de linia de zbor. tilted photograph / dieM plongftl1lt] Fotopafte IatcnIl. flrll a fi redresatl. [high oblique photograph. Permite adnotarea cu creioane speciale sau CD ~. [indirect photography / photographie indi~cte] Fotografte izoIatl Fotografie singular!. [night photograph / photographie de nuit] Fotogndle din rachetA Fotografie aerianl executatl de la mare inllpme. pc acela§i film. materialul fiind adus ~i prelucrat pc PlmJnt. vue unique] Fotografie in culori v. la benzile de 43)560 nm ~i 750-850 nm). rt-mJtype prirrt.f1ique ] Fotografte subexpusl Fotografie realizatl cu un timp de expunere mai scurt decAl eel optim. Pelicula fotograficl este sensibilizatl la domeniile verde. cu 3°-15°. image pQllOT(lllique. ce redl 0 anumitl POfliune de teren. clicM stirloscl. [sqft photograph / photographie dfaible contmste] Fotografte de nOllpte Fotografie obtinutl in intervalul dintre apusul ~i rlslritul soarelui. glossy prirrt / photographie glode] Fotografte oblcA Fotografie aerianl realizatl cu 0 camerll a clrei ad principal! a flcut un unghi mai mare de 15° CD verticala locului. ptJTUr rama] FotografIe redresatl redresatl v. prise de VileSst/rioscopiqw. oblique photograph / aerophotogramme oblique.asamblarea fotografiilor de la fiecare obiectiv al unci camere CD mai multe obiective. s-a trecut la fotografierea CD camere metrice speciale. a clror combiDalie poate rcda culoarea natural! a obiectelor. [satellite photograph / photographie satellitaire] . Dop! lansarea navelor cosmice CD echipaj oman. photogramme horilJ)fllale] Fotografie p8IICI'ClIII8tic:4 Fotografie realizatl cu film pancromatic.compusl Fotografie obtinutl prin. vlzut sub ungbiuri difmte. [composite photograph. vue oblique. [rocket photograph / phoIographie parjils/e] Fotografte satelitarl Fotografie a suprafetei terestre. [ultnlvioltt phoIograph / phorographie en uitraviolet] FotcIfIndIe tncInatI Fotografie aerianl realizatl cu 0 camtri a cIrei au opticl priucipall qa fDclinatl. [st~o photograph. [spectra-zonal photograph / . photographie aerienne oblique. Fotografia are contrast foarte mic ~i nu red1 multediDtre detaliile subiectului. Fotol"'Cflie cu tml fnclinot4. panoramic photograph.Fotografie 124 125 Fotografie Fotografte color Fotografie in care imaginea este format! din pigmenti color. [horizontal photograph / photogn. realizatl CD 0 cam~ punatl de un satelit artificial al Plmintulw. in momentul fotografierii. [matte print. Fotografte color Fotografte matA Fotografie realizatl pc bArtie cu supra fat! mat!. panoramic picture / photographie panoramique. Fotografte verti· Fotogndle in inf'r. [oblique aerial photograph. fall de verticala locului. photographie ilfrarouge] FotognIfIe in ultral'iolet Fotografie obJinutI cu material sensibilia radiatille ultraviolete. clichi inclini.] Fotografie sta'eoscopicA Fotografie realizatll cu 0 caroerll fotograficl cu doull obiective ce obPne. Sin. [low oblique photograph. asupra teritoriului Statelor Unite.). fptInchromatie photograph / photographie J1tI1IChromotique] Fotografte panorlllDicl Fotografie aerianl pc care apare linia orizootu1ui. [colour photography / photographie en couleurs] Fotografte color infraro§u Fotografie c0lor ce redl reflectaDta scenei. [wing photograph /photOl!~ lot/role] FotogndIe IIteraIl oblic:l Fotografie preluatl CD 0 aanerl obIic:l. ground photograph / photogrpphie te"estre] tndiDatl Fotogndle CD ftI1kaJi Fotografte CD contrast slab Fotografie CD cotnut redus. impression mate] Fotografte call nadiraIA v. de la 0 altitudine de cca. cromatl). [direct photograph / photographie di~cte] Fotografte indinctl Fotografie a unci imagini afl§8te de un sistem de teledeteqie (televiziune.Fotografle efectuatl cu una din calQCl'ele tnclinate ale UIWiasamblllj de mai ~ camel"e. [colour composite photograph / phoIographie en couJeur compos/e] Fotografte . [ir(rared photograph / photographie en injrorouge. multiple lens ph«ogmph / ph«ogrophie multiple. dullftnish / photographie mate. Fotograjie Tnculori.. burned out photograph / photographie surex:posIe. [single photograph / dieM unique. iDclusiv in banda de ~. radar geraator de imagini etc. Aerofotognunl FotograIie SJl81iali Fotografie exccutatl de pc 0 platformll situatl in SPatiul cosmic. [Jlllderexposedphotograph / photographie sous-aposte] Fotografte supraapusl Fotografie realizatl cu un timp de expunere prea lung. [terrestrilll pItoIograph. lmogine panoramicii. CD 0 camerA purtatl de 0 racbetl.photographU griUl] Fotografte tcnstrl Potografie ftcutl cu 0 camerll plasatl la sol. Sin. photogrTfJ~ par objeclift multiples] Fototnfte CD8Q inclinatA v.hie horizontale. photogmmme panoramique. stereoscopic photograph / photographie stirioscopiqtle. 130 lan. rO§U ~i ~ apropiat.

unagery interp~ation / interpntation de photographies. map.] Fotografti multispectrale Set de fotografii ale aceleqi scene. eu camerl eu mai multe obiective sau camere cu sistem de divizare a fasciculului de luminl in benzi spectrale. preluate simultan eu un sistem trimetrogon. inregistrate fotografie. [ste~o photography / prise de vue stirtoscopique] FotogramA nadlraIA v. de cltre Aime Laussedat. Fotografte vertic:aIA Fotogrammetrie Tebnicl d~ ~~~ a formei. photo-illterpritation] Fotografti aeriene convergente Aerofotografii care reprezintl aceea~i portiune de teren ~i au fost preluate succesiv. Faza finall. [conver. to cazul mai multor camere sau a unei camere cu mai multe obiective. in vederea obtinerii unei fotografii. Onofoto~d. in 1849. [adjacent picture. partial. care se face prin fotografiere aerianl sau terestri. la intervale prestabilite de timp. Fotografte OOHcA FotogramA orizontaIA v. venical photograph / photographie venicale. Compo~ douI aspeete: identificarea obicetelo~ ~l ~ selor rcprezetJtate pe fotografii. sho. cu ajutorul imaginilor perspective ale obiectelor. photogramme nodirale. Sin. [aerial photography / photographle alrienne] FotogramA FlXografierealizatl Ql 0 camerl metric!. [close range photogffllNllelry. preluate in benzi spectrale diferite. photographie a axe venicale. photographie nodirale. S~ dezvoltat in anii 'll). Se realizeazl cu sisteme de camere identice. [multispectral photos / photographies multibande] FotogramA vertic:aIA v.grammetrle Fotogrammetrie anaIiticAF~etrie care utilizeazl calculul numenc pentru determinarea coordonatelor punete1o~. onhophotoonhophotomap cane] Fotografti trimetrogon Set de trei fotografii. tef'restrial photogrom / photogramme temst~. ground photogrammetry. Aerofotc. [ground Fotointa 1M etare Exttagerea informaPilor de pe imaginilefotografice. acela~i teren. Fotografte incHnatA FotognunA ooticA v. phototopographie] Fotograftere Expunerea materialului fowsensibil. photoreoding. dimensiunilor ~ipoZltIelin spatiu a unor obiecte. temstrial photog~try. photointerprtter / photo-i?lerpritateur. numill restitutie fotogrammetricl.gent photographs / Fotogrammetrie la micA ~~ Fotogrammetrie aplicatl asupra unagmilor pr~luate de la micl distantl fall de scena studlall. hidronimele fphoto~ialte inscriptii. photographic map. photogramme venicale] Fotografte vertic:aIAec:hivaientAFotografie ideall care ar fi preluatl cu 0 camerl verticall. photography / prise de vues] Fotografti multitemporale Colectie de fotografii ale aceleiqi scene. Ql ajutorul unei camere fotografiee.S-a dezvoltat m anti '90. fphotoidentijicatton / photoidentification] Fotograftere aerianl Fotografierea suprafetei terestre cu 0 camerAtransportatl de 0 aeronavl. bazate pe propnetatea modelului virtual de a reda obiectele IDic§orate 0 searl ee poate fi dcterminatl. phototopography / photogrflJnl7litne te"estre. [trimetrogon photographs / photographies trimitrogon] 1 FotoideDtillcare Proces de identificare ~ marcare pe aerofotograml a ~lor de sprijin din teren. Fotogrammetriaimplicl mai multe f~ de lucru. phies convergentes] photogra- photograph. interpritateur" ~l Fotometrie Ramurl a qltidi care se o~ cu mlsurarea efClClUlui produs de luminl . [analytical photogrammetry / photogrammitrie analytique] Fotogrammetrie terestrA Fotogrammetrie bazatl pe utilizarea fotogramelor terestre. [ . p~otnterp~ tation. se utilizeazl filtre pentru selectarea benzilor spectrale dorite. prise de vue temst~] Fotogrammetrie numericA Fo~ogr~~trle care fo105$ imagini nummce ~lechipamente de calcul electronic pentru dete~minarea pozipei puncte1or. Urmeazl reconstituirea celor doul fasciculeperspective ~idefinirea pozqiei lor intr-un sistem de referintl./ photographie interminente] Fotograflere pe benzl v. constl ~ identificareacuplurilor de raze omoloage ~l clutarea loeurilor geometriee ale puncteI~r de intersc:qieale acestora. rPhotographic inlerpret~. fphotogram / photogramme] FotogremA aerianA v. [geo-photogrammetry.se efectueazl mlsurltori. Oferl informalii ca1itative ~l ca~~l~ asupra obiectelor repr~e in ~lDl. Sin. deducPa unor 1egllturidintre obiecte ~ p~e. pemru ~i lungime de undl ~i din ace~i punct din care a fost preluall 0 fotografie inclinatl. Fotografte pa_ noramicA FotogramA terestrA Fotografie preluatl cu o eamert metricl aflatl la sol. preluate la momente diferite. Fotografie CU 126 127 Fotometrie photographies en convergence. photocane. A fost inqiatl. Fotografte verticaIA FotognunA inclinatA v. [tab"ng ofPhotographs. Fotografte orizontaIA FotogramA panoramicA v. 0 priml fazl 0 constituie inreglStrarea fotograficl a imaginii perspective a obiectelor. fplwtographic interpreter. [digital photogrammetry / photogrammitrie numirique] cu axa venicald. adjacent photograph Photographie voisine] / Fotograftere intennitentA Tehnic! de preluare a unor fotografii. [venical aerial photograph. photounage map. [multitemporal Photographs / photographies multitempo~lles] FotobartA Ortoimagine a umi teritoriu pe care SUDt adlugate toponimele. datoritl perfecPonlriI calculatoarelor. Ql doul camere convergente inclinate in lungul liniei de zoor. Fotografie nodirald. Ql ajutorul unor camere metrice. AerofotogramA FotogramA aIAturatAFotograml vecinl cu alta ~i reprcuntind. • la fphotogrammetry / photogrommltrle) • Fotogrammetrie aerianA v.! range PhotOgrammetry / photogrammitne a coune distance] Fotointerpretator Persoanl care executl fotointerpretarea. puncte ce constituie 0 suprafllll. Pe aceastl supI'llfa&l (care reprezintl un model virtual al obiectelor). [equivalent venical photograph / . Aerofotograftere pebenzi Fotograftere stereoscopicA Tehniei de realizare a imaginilor stereoscopiee prin preluarea imaginii aceluiqi obiect sub doul unghiuri de vizare diferite.Fotografie Fotografte vertic:aJAFotografie executatl 0 camerl a clrei aD optic! principall era verticall in momentul fotografierii (se admit abateri de maximum 3° de la verticall).

dupl care imaginiIe erau explorate ~i transmise pc PlmAnt prin mijloace de tdevi. photographic plotting instrument / photorestitutellT. Redresare v. Este combinape d~-o ~ fotogrammetric! ~i un teodoht care asigurl orientarea exterioar! a fotogramei. fphotometry / photomitrie] FotcDIetru Instrument pentru mlsurarea intensitltii luminii cu anumitllungime de undI. aerial triangulation. fphototriangulation.mec:anic v. photosenSItiVIty. fphotoelectric resistor / photoresisteur] FotoschemA Imagine fotograficll a unui fo~asamblaj necontrolat. radial triangulation. fphototopography / phototopographie] FototrianguJa1ie Metod! de triangulatie ba.. ceca ee echivalea. [radial phototriangulation / phototriangulation radialJ!] Fototriangulatie gulatie spatiaIA spaliaIA v. htitutor optic v. prin mijloace fotografiee. PIan/otograjU:. funqie de fluxul de luminl incident.e sunt reprezentate pr~ semne conventionale.z de fotograme terestre sau aeriene pcntnl intocmirea planurilor ~i lWtiIor.. Ben. triangulation photographique] Fototriangulatie analiticA Tip de fototriangulatie tn care soluliile spatiale sunt obtinute prin calcul. FPM First Polar platform MIssion Prima misiune cu platform! polar!. restituteur photographique] FototeIeriziune Sistem utilizat pcntnl fa.z! pc ben. [automatic rectifier / oppareil de redressement automatique. ~m. rPlane phototriangulation / . MateriaIuI futografic era prelucrat la bordul nam. clltre punete1e ce trebuie determinate.zeazll metode grafiee peuttu determinarea coordonatelor punctelor.zatl pc mlsurarea unghiurilor radiale tn plan orizontal pc fotograme nadirale.zice ~i chimiee aplicate. mechanical radial triangulation. plan-nuIaIA cu pbIoeme Fotoredresator automat Aparat destinat redreslrii automate. [analytical phototriangulation / phototriangulation anolytique] Fototrlangubqie analogicA FototriangulaPe ee utili. Sin. aerotriangulation. caIe este astfd amplifieat. Spre deosebire de planul topografic pc care obiectd. cu ~utorul unor drcpte duse din punctul radial. photogrammetric triangulation / phototriangulation. Depinde de mmmea granulelor de halogenurl de argint ~i ~ tratamentde fi. emisia secundar! a treclreia adlugAnd electroni fasciculului original.ti.lansate de SUA ~i Uniunea Sovieticl. Se reduce astfel considerabil ° Fotomonav Fotomouic v. vlzute pc 0 direqie verticaIl. Fototriangulo1ie plan-radiaU1 mecanicd.rei aerofutograme. [analogical phototriangulation / phototriangulation analogique ] Fototriangubqie pIanl FototrianguIatie care recurge 1a mlsurarea ungbiurilor fn p1anul fiecll. ph«osensibilite. fphotosens. luind ca centru de radiere punetul central al fotogramei. photo plot. Sin. fphotomultiplier tube / tube photomultiplicateur] FotoD Cuantl de energie radiantlluminoa81. tografierea Lunii de pc nave cosmiee nerecuperabiIe. FotoesambhV Fotorezistor Dispozitiv care i§i modificl rezistenta electric!. fphototelevision / phototel/vision ] Fototeodolit Aparat fotogrammetric desti~t fotografierii terestre. Sensibilitate fotogmjicd. Restitutor m~ optic ° opto. fphoto index index to photography.i cu ftecvente apropiate. fphotorestituter. Fototriangulatie plan-radialll. FPR Forest Penetrating Radar Radar care penetreazl acoperi~ vegetal aI pldurii. cu mlsurarea unghiurilor dintre liniile (trasate de obicei pe suporturi transparente) ee unesc centrul de radiere ~i punctele radiale. pentru determinarea pozitiei fn plan orizontal a unor puncte. fphoton /photon] FotopIan Asamb~ de ortofotograme aduse ~ o.~s. Fasciculul de dectroni emis de clltre fotocatod este reflectat de fiecare dioodl. fphoto plan / photoplan] Fotoredresare Fotoredresator sare v. Fow- deformarea elastic! a ~loanelor. a aerofotogramelor.zile vecine se pot asambla in acela~i mod ca fotograme1e dintr-o band!.z! cu compensare dupl metoda eelor mai mici pAtrate. fiind necesare doar pc marginile blocului de fototriangulape. Restitutor fotogmjic. Sm.ziIme. photographic sensitivity. Frecveni8 bAWl Frecventa obtinutl prin suprapunerea a doul osciIap. sensibilite d la lumIere] FototecA Arbid / phototheque] de imagini fotografiee. rPhototheodolite / phototheodolite] FototrlanguJa&ie radiaIA Procedcu de determinare a pozqiei unor punete de pc aerofotograml.] Fototriangulatie plan-radiaIA v.scar!. care red! pozitia reeiprocll a aerofotogramdor. triangulation from photographs. Aerotrian- ~ FototrianguJa1ie plan-radIaIA cu pbloBne cu Cante Fototriangulatie plan-radial! efectuatl cu ajutorul unor ~abloanc pc care centrele de radiere sunt marcate prin orificii circulare iar liniile radiale prin fante realizate cu un dispozitiv de decupare (secator radial). Sin. Restitutor Fototopografte Domeniu al topografiei care faee u. [radial triangulation with slotted templates. FotoasambhV v.Fotometru 128 asupra ochiului uman. [beat frequency / jnquent:e de battement] ° . Aparat rotograftcA de r~ numlrul de punete de spijin. ~loande se asamblea. triangulation radialJ!. fphotometer / photomerre] 129 Frecventa Fotorestitutor caDle Fotorestitutor Fotonstitutor opto-meeanic mecanic v. mechanical template plot / triangulation par fentes radiales.COJnunl.zi iar micile abateri dintre punctele de leg!turf tntre fotograme se compenseazl prin FOV Field tJf View CAmp de vedere. izocentrul. triangulation radiale micanique] Fotot:rianguJatie plan-radiaIA graftcA Fototriangulape plan-radial! efectuatl prin metode grafiee. [ _ FotomulUplkator Tub electronic alcltuit din una sau mai multe dinode plasate fntre fotocatod ~i electrodul de i~ire. phot~ graphy index mop /photo schema] Fot08ensibiUtate Sensibilitatea la luminl a materialului fotografic. photoredresseur] F~tutor Aparat de restitupe ee per_ ~lte exploatarea imaginilor fotografice. light sensitivity / sensibilite photogrophique. fgraphical radial triangulation / triangulation radlalJ! graphique) FototriaDIJlIat'e FototrianguIatie cu Cante plan-radiaIA mec:anicA v. pc fotoplan ele sunt redate prin imaginiIe lor fotogratire. focaru1 sau punctul nadiral. pc care s-a tmlcris tapanUBla.

ce corcspunde unci oscilaPi pc llCCUDdI. Optique Fuziune nilor blnec:ularl v. lansat la 6 octombrie 1992. FSLP Iilrst SPACEL\B PayloBd Aparatura de te1cdetecPe a primului laborator SPaPal. intr-una singurl. fusio1lM1flBlt binocrdaire. Fuziunea imagl- v. organism ce arbiveazl toate fotogratiile aenene ale SUA.. ce exprimllJlllDlIUl de oscilaPi to unitatea de timp.FrecveD1a 130 131 Fuziune stereosc:opicl ginilor Fuziune Fnc:l'enfa repetArii impulsulul Rata rqx:tlrii impulsurilor transmise de radar. Funqie de tnmsfer a contrastuIuI Funqie caracteristicl a unui sistem optic. funcPe de dimensiunea detalii. Sin. Unitatea de rnlsUrl este Hertz-ul (simbol Hz). FI/dIIne stereoscopicd. [controst trrmsfer function / fonction de trons/ert de contraste) Funqie SJl8liaIl PuncPi ce opereazl asupra valorilor ce caracterizeazl 0 supraf811. ~ / frlquence) ~ de bahiere Numlrul de curse complete efectuate de dispozitivul de baleiere to unitatea de timp. FUV Far plrtat. pulse frequency / frtquence de rtpirition des impulsion) Frecvenfa undelor e1ec:tromagnetice Parametru ce caractcrizeazl 0 undl electromagnetic!. Front de uncIA Suprafatl to spatiu pc care uDdele emise de 0 antenl au ~i tizl. Transformata Fou- FuziUDea areaIeIor Agregarea poligOlllClor adiaceote. denumit punct central). care gestioneazl Aerial Photography Field 0ffice. futM. [area aggregation. fpulse repetition frequency. liT Fourier Tnmsfmm rier. Ff() Foodion de Tnmsfert Funqie de· transfer optic.Fuziunea itnaF'"or Fuziunea rnenta1l a imaginilor primite de oebi. Dkolvarea poUgoanew. jiutonnement stirioscopiqw) . [~al function / fonction spaIlole) FUSE Far Ultraftelet Spec:trOllCopic:Explorer Detector spectroscopic in ultravioletul indq>lrtat. polygon dissolv- ing/-) . Pot ti globale (qJemIZI asupra tuWror valorilor de care se dispuDe pentru suprafala respcctivl) SIll locale (opereazl asupra valorilor din vecinltatca unui pUnd de pc supraf8ll. UItl'aYiolet Ultraviolet tnde- FRESA Satdit suedez.de lansare Iiuquan. ~ binocularil. stereosclf1k jiIsJOn / fusion. prin numlrul de oscilatii ale intensi1Jlii cAmpu1ui electric ~i magnetic in unitatea de timp. Diwlvarea limitelor. FfM Fondion de Transfert de Modulation FuncPe de transfer a modulapei. tridimeasionall. [scanning speed / frlqllenCe de ba/ayage) Fne+eDli purtitcIn dtoare a semnalului.ie de un set de eriterii. [wawifront / front d' onde) FSA Farm Service Agency A~ie a Departamentului Agriculturii al SUA. Sin. ce expriml raportul intte contrastul detalillor obiect ~ imagine. . [fiIsion. din Dqertul Gobi (China). lor. Fuziunea ima- FrS Fourier Transform Spectrometer Spectrometru co analizl prin intermediul transformatei Fourier. [electromagnetic wave frequency / frlquent:e des ondes ileetrtr magnltiques) F:rem!ntA Caracteristicl a UIJei mjprl oscilatorii. frlqwnce poneuse) Frecveola uodei pur[carrier frequeN:y / IiT-IR Fourier Tnmsfonn Infrared Spectrometru in infr~u co analizl prin intermediul transformatei Fourier. de la CerJIruJ.

R jurul Pimantului. [geocoding I giocodage] Geodezie ~tiintl care se ocupll cu defmirea formei ~i dimensiunilor Pllmintului ~i cu efectuarea de mlsurlltori terestre de precizie. [generation I gin/ration] GEO 1. GCMD Global Change Master Directory Sistem de calculatoare destinat sA identifice ~i sAlocalizeze rapid datele de interes pentru cercetlltorii din ~iintcle despre spatiu ~i Pllmint. [range of colours / gamme de couleurs] Gami crcmaticA v. line thinning I gbreralisOlion] Generare de imagini Proces de realizare a imaginilor cu ajutorul unor sisteme de teledetectie. cu reducerea detaliilor ~i meuPnerea informapei reIevante. Negativul constituie originaluI. Geostationary Earth Observatories Observatoare geostalionare. GamA a culorilor Ansamblul culorilOr ce pot fi redate de un dispozitiv de ~e sau care sunt prezente pe 0 imagine. Gam4 cromotid1.133 Geomaticll G GADS Geographic Analysis and Display System Sistem de analizl ~i afi~e a datelor geografice.R-O. [imaging I production de l'imageriel Generalie Numlrul care aratI cite recopieri au fost tlcute pentru obtinerea fotografiei date. Reducerea lIUDIlruIui de puncte utilizate tn reprezentarea unui clement de tip linie. ()peralie de siqJlificare a reprezentllrii cartografice a inf~iei. Pacbet de programe de calcularor pentru restitulie anaIiticll in fotogrammetria terestrll. iar R vaIoarea reftectantei in ro~. coordonatele). GDHS Ground Data Handling System Sistem de prclucrare ~i gcstionare a datelor de teren. GEM! G'" Environmental Monitoring Index Indice pentru monitorizarea globall a mediului. Este utilizatl pemu aproximarea formei Pllmintului ~i descrisll uneori ca fiind suprafata mllrilor ~i oeeaneIor preiungitl imaginar pe subcontinente. GAF GeseUschaft rlir Angewandte Fernerkundung Societatea pentru teledeteetie aplieatll.+R+O. A fost lansatll in prima parte a anllor '60. rfrequency range I gamme de trequences] GBIS Geographic Base Infonnation System Sistem al informatiilor geografice de bazl (Edmonton. generalisalion 2. [1. se utilizeazl benzile TM4 (infraro~ul apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5.e: ~_ 2JIRA. Point Punct de atmosferic ce se calculeazll. [geodesy I Modisie] Geodezle satelitari Domeniu al geodeziei ce utilizeazl metode ~i tehnici spatiale in efectuarea detenninllrilor astronomice geodezice. Distribuitor comercial german al datelor de teledetecpe satelitara. 2. Misiune propusl de NASA cu utilizarea a cinci platforme geostationare destl§urate in GCTP General Cartographic Transformation Package Pachet de programe pentru transformarea intre proiectiile cartografice (USGS). GDTA Groupement pour Ie Developpement de Ia TQedetec:tlon Aerospadale Grupul pentru Dezvoltarea Teledetectiei Aerospatiale (Franta). [gravimetric geoid I gioi"dl! gravimitrique ] GEOMAP 1. 2. GDCP Geostationary Data Collection Platform Platform! geostationart de coIectare a datelor. Geographic Information fer Multiple Application Informatie geograficl pentru aplieatii multiple (US Anny). UNESCO). pentru fiecare pixel in parte. Verticala Ioallui este perpcnIiailiui pe aceastI suprafii&l. pentru monitorizarea proceselor care se produc in sistemul PllmAntatmosferA. dupA formuleI. . [dynamic range I ican de gamme] GAP Geographic Application Program Program de aplieatii geografice (USGS). Geostationary European Meteorological Satellite Satelit meteorologic european geostaponar (ESA). GeJadnA Substantl organic! coloidalA utilizatll in fabrlcarea emulsiilor fotografice. Geocod Cod care reprezintl caracteristicile spatiale ale unci entitlp (de ex. [gelatine I gilotine] GECS Geostationary Earth Climate Sensor Sensor geostalionar pentru clima Pllmintului. Sin. GaJDA a culorilor GamA de freevente Domeniul de frecveIJle in care opereazl un sensor sau un alt dispozitiv. [geoid I gioide] Geoid gravimetric Aproximatie a geoidului. Geosynchronous Earth Orbit Orbitl geosincronll. GARS Geologic Applications of Remote Sensing Program de aplieatii geologice ale teledetectiei (lUGS. [sOleUite geodesy I giodisie sOleUitaire] Geoid Suprafatl pe care poteolialul graviaationalreresttu este CODStant. GEMINI Serle de nave spatia\e amerlcane. GCOS Global CBmate Observing System Sistem global de observare climatic!. GEMS 1. Pentru imagini LANDSAT.2 I' - R2)+ 15·IRA.5 +05· . GARP Global Atmospheric Research Programme Program de cercetare atmosferic! globaiA.. IRA. Geomatid DomeniulactividPlor ~ ~i tehnice referitoare la preluerarea auto- GEMI = ~(l-O. Generalizare 1. [geocode I giocode] Geocodiftcare Proces de corectare geometric! ~i de transformare a imaginii pentru a corespunde unei proiectii cartografice. legarea reteIelor geodezice continentale ~i rezolvarea unor probleme topografice. 2. Canada). iar primele copii pozitive reprezintll generatia a doua. Global Environmental Monitoring System Sistem global de observare a mediului (ONU). GCP Ground Control sprijin in teren. determinatll prin observatii gravitaponale.25~). cu echipaj uman. . Indice de corectie a zgomotului GaJDA dinamicA Raportul dintre valorile maximll ~i minimA ale semnalului detectabil ~i mlsurabil. GCD Geometric Correction Data Date pentru corectia geometricll a imaginilor LANDSATTM.125 I-R unde IRA reprezintll valoarea retlcetanlei in ~ apropiat. 2.

GOES-1M Generatie de satdiJi GOES (lansaJi dupll990). GOMR Global Ozone Monitoring Radi· ometer Radiometru pcotru supravegherea globall a ozomlui (EOS). VIleS] Supra- GOM Global Ocean Monitoring vegberea globall a oceanelor.Geometria 134 135 GOMS mat! a datelor geografice (cu referinll spatiall). Geostationary Environmental Opentional SatellIte Satelit operaJional pentro studiul mediului. Institut de cercetare care se ocupll de studii climatice. GIFOV Ground Instantaneous Fleld of View camp de vedere instantanee la sol. Index geografic numeric. GOES SMS V. GMSS GeostatIOD8I'Y Meteorological Satellite System Sistem de satelip meteorologici geostationari. rEeopositioning / . Geodetic: Satellite Satelit geodezic (US Navy). a infurmatillor referitoare la poziJia pe suprafata terestrll a obiectelor descrise de datele respective. GLIS Global Land 1nf00000000ClD System Sistem global de intOIlDaJii privind teritoriul. Gestionare a ac:c:esului c:onc:urent Gestionarea unei haze de date pentru menJinerea consi. Sin. geographic caJibTrllion/ giocodage] privind aetivitlJile NASA In domeniul teledeteqiei geologice din spllJiu. GOES GeostatJooary OperatIonal En~· romnental Satellte Satelit geostalionar de . GEOSAT Committee Comitet furmat In 1976. ·1a. GEOSAR Geosynchronous Synthetic: Aperture RJMIar Radar geosinaon cu descbidere sinteticl. plasaP Ia longitudinea de no E. penlru a menJine sub observaJie couinul Oceanul Planetar. Standard (ISO 7942) privind un set de functii pentru grafic:l pe calculator ~i interfata funqionalll dintre aplicapi ~i dispozitivele graflCe de intrare-iqire (ISO 2382-13). Got de aerofotGgraftere Portiune de teren care OIl este reprezertatl pc futografiiJe aericue. rEap in photo cowr / ItioIJIs dans 111 prise de VMeS. [waveguide / guit:k d'onde] GHIS GoES IDgh Resolution Interfercmeter Sounder SondA cu inl:erferometru de mare rezolutie. Georeferentiere tnregistrarea. lansat de pc statia Mir. AOIPS GOI GeostatJooary Operational Imager Instrument operaponal geostationar. Satelit propus de NASA ~i General Electric. GEOS Geophysic: Earth Orbit SatelUte. Forma ~i dimensiunile W1eiimagini. In condipile accesului simultan al mai multor utilizatori. cicluri biogeocbimice. GOMOS Global Ozone Monitor by Oc:c:uItatloo of S1ars Supravegbere planetarl a ozomdui prin ocultarea stelelor (prima platfurmll polarl europeanll). observare a mediului (serii NOAA). GEOSPOT Format de date elaborat de Spot Image. metalic) prin care se pot propaga. rEeomatics / giomatique] Geometria imaginIi 1. GFO GEOSAT FoUow-on Program initiat de marina american! (US Navy). Sistem public de intormare operat de USGS la·EROS Data Center. uillizat in studiul precipitatiilor (GEO). georegistering. GMPR GeostatiODBJ'Y Mlc:row&ve Predptatlon Radicmeter Radiometru geostalionar cu miaolJIlW. GEOSAT 1. Geostatlonary Operational M&teorologk:al Setelllte Satelit meteorologic geosincron opcntkloal. Geodetic: Earth Orbiting Sate1Bte Satelqi geoflZici ~i geodezici. GI GreeDDellS Index Indiee G.arl (ERS 2). realizat de USGS. implicAnd realizarea unei serii operaponale de satelip cu altimetre radar. lansat in iulie 1978.] Gestiune a bazelor de date Ansamblul de aetivitllP privind exploatarea bazelor de date.. G ISS Goddard Institute of Space Studies Institutul de Studii Spapale Goddard. cu rolul de a elabora recomandlri GOME Global Ozone Monitoring Experiment Experiment de supravegbere a ozonului la searl planet. Timp local pe linia meridianului zero. Geopozitionare Ajustare fotogrammetricl a uncia sau mai multor imagini intre ele ~i faJll de un sistem de referinlll absolut din teren. Ghid de UIIde Thb din material conductor (de obicei. 2.stenJei datelor. [data base management / gestion des base de donnies] GFC 1 Vebicul spaPal geodezic german. 2. GLRS Geodynamics Laser Ranging System Sistem laser pettru mlsurarea distaDJelor tn studiul geodinamicli (EOS). In mod dirijat. peotru distribupa datelor Geospot. la 19 aprilie 1995. [image geometry / giomitrie de l'image] GEOMIPS Geographic: data Manag&ment and Image Proc:essing System Sistem de gestiooare a datelor ~i de prelucrare a imaginilor (SUA). Serii de sateljp moteorologici geost&Pooari ~. GIS Geographic: InfonnaUonai Sistem informational geografic. GNIS Geographic: Names information System Sistem infurmational privind denumirile geografi. GOMS 1. teledeteepe etc. Global Ocean Monitoring SateDlte Satelit pentru obser- . GIKAS Geograpblc: Information R&trieval and Analysis System Sistem de regllsire ~i analizA a informatiilor geografiee (USGS). AparJine de Centrul de Zbmni Spapale Goddard. undele electromagnetiee. Este utilizat. GLAI Green Le&f Area Index Indic:ele suprafetei frunzelor verzi. System GMT Greenwich Mean TIme Timp Greenwich mediu. Este utilizat pentru studierea cimpului gravitational terestru. tnlocuit in 1986 cu UTe. Raportul dintre pozitia ~i forma obiectelor tntr-o imagine reali. generator de imagini. Hiatus.nsaJi de ESA: GEOS I. GLARS Geosdeoc:e Lasc!r Altbnetryl RangIng SystaD Sistem Iasc:r pertru mIsurarea altimetriei san distaJ1cror. /ocwre dons III prise. 1ncep4nd din 1993.] GEOREF Geographic: Reference system Sistem de referinJll a pozqiei geografice la searl globall. 2. GKS Graphics Kernel System Nucleu de sistem grafic. lansat In aprilie 1977 ~i GEOS 2. GlOB GecJlrapbic: Infonnation Database Bazl de date cu informapi geografiee. rEeoreferendng. tntr-un set de date. GMS GeostatIonary Meteorological Sat· elite Satelit meteoroloP: geostationar (JMA). GICS Geoc:oded Image Correction System Sistem de corCClie a imaginilor georeferenJiate.ce. faJAde 0 imagine ideall a aeele~i scene. avAnd 60 de retro-reflectoare montate pe suprafata sa exterioarll. [concurrency management / .

[grain / granule. Sin. Instrument pentru mhurarea [goniometer / goniometre] System Sistem de Gradient Variatia unei mllrimi in spaPu. Ground Receiving Station Statie de re:ceppe la sol. GriJij de defonnare.· . GTS Global 'felecunmunications Sistem global de telecomunicapi zatia Meteorologicl Mondialll). Elipsoid calculat ~i pozitionat pe baza mllsurlltorilor cu aparatura geodeziell. Schemi de asamblare a fGlor de bartl GRAMS Ground Recovery and Monitoring System Sistem terestru de recuperare ~i supravegbere (CCRS). utilizatll pentru mlsurarea deformIrilor geometrice introduse de cltre sistemul respeetiv. System Sistem Gnd de developere MIsura in care halogenura de argint a fost transformat! in argill metalic in timpul developlrii. [graph / gmphe] GRC Ground Resolution rezolutie la sol. GRID Global Resource Informatioo Database Bazll de date asupra resurselor globale (ONU). lucr!nd prepondereot in mod raster.-ire a unui sistern optic. grain] GRASS Geographic Resources Analysis Support SystaD Sjstem suport pentru analiza resurselorgeografice. de uz general. [gravimetric / gravimltrique] Gravimetrle Domeniu al geofizicii care studiazll caracteristicile cimpului gravitational terestru. Cele mai folosite scllri sunt DIN. Grill de callbrare Grill de defonnare v. [gravimetry / gravimitrie] Grad de polarizare Raportul dintre puterea plrtii polarizate ~i puterea totall a unui fils. Cell Celulll de Element Ele- GOS Global Observing observare globaill. [rate of development / durie de diveloppement] Grad de expunere v. ~egetation Index Indice global al vegetatteJ. GTR Ground Truth Radlcmeter metro de control in teren. exprimatI prin raportul dintre unghiul sub care se vede obiectul cu a~ sistem ~i ungbiul sub care se vede cu ochiul tiber. GPIP General Purpose Image Processor Sistem de prelucrare a imaginilor. [computer gmphics / inj'ographie] Graftcul clspunerii biJ1ilor v.. Gill Grapldc:al User Interface grafiel cu utilizatorul. riseau d'essai. gravimetriell ~i geodinamicl modemll. A fost adoptat in 1980 de a XVll-a Adunare Generalll a Uniunii Internationale de Geodezie ~i Geoflziell. Centro apartinAnd de NASA. [temperature gradient / gradient de te. pentru uz guvernamental. Global. 3. aggregation. Depinde de timpul de developare ~i de proprietllile revelatorului. Program de tip SIG. grille] Grill de caUbrare Imaginea unei grile formatl de un sistem optic. GRE Ground Resolution ment de rezolutie la sol. 2. [tone grruJation. reprezentate prin punete ~i 0 aplicape reprezentatll prin arce orientate ce unesc punetele apaI1inAnd lui E. Orbit Orbit! geosta- GOSIP Govermnent Open System Interconnection Protocols Protocoale de interconectare eu specificaPi deschise. riseau de co~e] GriM de control v. rele&U& inregistreazl pe imase gine ~i faciliteazl efcctuarea de mlsurltori pentru determinarea deformllrilor suportului materialului fotografic ~i pentru coreetarea erorilor instrumentale. [magnification. GSOC German Space ()pa'adon8 Centre Centrul german de operatiuni spatiale al DLR (Oberpfaffenhofen). a planifieat ~i realizat zboruri spatiale penttu cercetIri ~ifice. calibration grid plote / grille de diformation. GSO Geortat:ioD&r1 ponarl. Cc:otrul a dezvoltat tebnologia sensorilor. Grille de R4ference SroT Grill de referintl SPOT. 2. 4. RadioSystem (OrganiInterfatll GVI 1. Expunere 1. Grupare Proces de reunire intr-o singurl entitate a mai multor obiecte sau elemente cu trlsllturi comune. gradation / gradation des tons] Grosisment Puterea de ml. [granukuity / granulation] GranulA Particull de argint metalic rezultatll din developarea materialului fotografic. Produs de US Amry Corps of Engineers Construction Engint¥rfng Research Laboratory (USACERL). [grid. ASA ~i GOST. Global Ozone Monitoring System Sistem de observare globall a ozonului. calibration grid plole / riseau. Gravimetric Relativ Ia mlsurarea cAmpului gravitational. [grouping. GPS Global Positioning global de locaIizare. prin dezvoltarea navolor cosmice. cicul de unde elect:romagnetice. Grill Relea reetangularll de linii fme. [degree of sensitivity / degri de sensibilitl) GJ'8datia tonurilor Scara tonurilor de gri reprezentate pe 0 fotografie alb-negru. magnifying power / grossissement. Plasatll in camera fotografiell. MIrimea agregateIor din Granubqie argint metalic ce fonneazl imaginea fotograficl. creat in 1959 pe~ a lIrgi ~le despre PImlnt. instrumeDteIe ~i sistemele informationale. Sin. [degree of poIarization / degri de polarisation] Grad de sensibiUtate Mllsurll a sensibilitllPi la luminl a materialului fotografic.rature] Graf Ansamblu format dintr-o multime (de vArfuri) E. Grill de caUbrare GRS-80 Geodetic Reference System 1980 Sisternul de referintl geodezic 1980. Grid Reference System Sistem de referintA pe baza unei rqele (SPOT). astronomiell. 3. Gri/4 de control. Putere de m4rire. trasate pe 0 plaell de sticlll. GOST Gosudarstvenyi Standard darde de stat (in fosta URSS). Geodetic Refenmce System Sistern de referintll geode:z:ic. Stan- f:E4 Graftca asistatA de calculator Realizarea reprezentllrilor grafice cu ajutorul calculatorului. Goniometru unghiurilor. pe directia vectomlui care 0 reprezintll. [gradient / gradient] Gradient tennic Variatia temperaturii cu distanta. agrandissement] GRS 1. 2. riSet1ll d'/preuve. Efectul vizual produs de forma ~i dispunerea gramlelor de argint ce compun imaginile fotograflCe. S1Stemul solar ~i Univers. GRSS Geoscience and Remote Sensing Sodety Societatea de Stiinte Geonomice ~i Teledeteetie. clustering / groupement] GSFC Goddard Space FIght Center Ceotrul de Zboruri Spatiale Goddard. Green Vegetation Index Iodice al vegetapei verzi.Goniometru 136 137 GVI varea globalll a oeeanelor. gradation of tone. (test grid.

Se utilizeazl· peotru planificarea ~i efectuarea zborUluide aerofotografiere. poate fi af1$all optic san poate fi stocatl in formA numeriel.000. [location o mop / carte de position] Hartl in reIIef Model tridimensional al rdiefului terenului. [aerophotographic mop / carte aerophotog1'tl1llmJtrique ] HartA cu sanne convenlionaie Hartl pc care obieetele ~i procesele din teren sunt reprezentate prin semne conventionale. [contour lines map / carte d courbes de niveau] HartA de bazl v. punctele de iDlruc fi de iqire de pc aceste linii.geomagnetic. . [image map / spatiocarte. 1UIIM1'ical map. Hardware Echipament tebnic ce intrl in componenta unui sistem de caleul. [digital . Sin. scara verticall este mai mare decAtcea orizontall. [silver halide / haloginure d'argent] HAO High Altitude Observatory Observator de mare altitudine. [symboUsed mop / carte en signes conventionnels] Hartl in c:urbe de Divel Hartl pc care rdieful este reprezentat prin eurbe de nivel. terestrl. [ae1'01UJUliad pltDrnillg chon. [general map. carte risultante] Hartl in c:uIoriHartl pc care semnc1econver¢ionalesunt imprimate In eulori. [memory mop / . [derived mop / carte diri~e. brom. ~ole laire] so- faeilitlli ~i alte caracteristici l~ de valoarea terenului.] Hartl nummel Hartl ale clrei demente sunt codificate Ii tnregistrate In formAIIUmeriel. care. iconocarte] H HAIL High Altitude Inversion Layer Stratul de inversiune de la mare altitudine. De obicei. carte numiriqlle.000 Ii 1:1. Hartd digitald.000.. Se bazeazlpc simularea nivdelor de gri prin dispunerea unor punete elemeotare. [ltute-scak mop / carte d gmnde ichelle] Hartl Ia sc:arl mecle Hartl cu scara euprinsl tItre valorDe de 1:100. precum fI n:peRle care vor fi folosite. la cca. [solar aureole / halo. Sin. [diffUsion halo. BazAe:artogndlc:l Hartl de Ioc:aIizare Hartl ce serve§te la localizareaUIIOTbiecte san fapte.000. cane ilrfographique] I Halo fotogndlc Zonl luminoasl ce apare in jurul unor puncte de pc fotografii. computer mop / carte digittlle. mie~ratl fa searl ~i generaIizatl. Hand derivatd. Poate fi afi§ld ~i exploatati prin intenncdiul telmicii de caltul./ carte an/tique] Hartl CCJDpiIatA Hartl produsl pc baza altor hlrti. haJotion / halo de diffusion] Hartl a mapedsmului Hartl care reprezintl confJ. pentru dimensiuni foarte mici ale pwM:telorutilizate.precum ~i informatii privind modu1 de utilizare.] Hartl Reprezentare planA. a suprafelei terestre eu detalille de pc ea. Barta poate fi imprimati grafie pc un suport. [map / carte] Hartl aerofotognmunetriel Hartl reali7JltIpc baza infonnaPilor prezente In aerofotograme. [contow".000. [electronic mop / carte ilectronique] Hartl a utUizlrit tereouIui Hartl care reprezintl modul de utilizare a terenului. iod). carte 11IImiTisie. datoritl difuziei luminii in atmosfera Hartl hiJIICIDetrlel Hartl oe reprezintl treptde de relief. [colour mop / carte couleur] Harta memoriei Ansamblu de informatii care descriu alocarea eurentl a memoriei unui calculator. Hartl hictroandlc:l Hartl care reprezintl obiecte1e~icaracteristicil acvaDce.139 Hartl Hartl-imagine Hartl realizati prin suprapunerea elementelor cartografice pc 0 imagine de teledeteqie. tnlltimea reliefului ~i pamde fiind exagerate. carte d'ensemble] mop Hartl medaBon Hartl de mici dimensiuni plasatl pc 0 alt! bartI pentru a explieita un anumit aspect geografic. [medium-scak icheUe moyenne] Halo de dlfuziune Zonl luminoasl ee apare pc 0 fotografie in jurul imaginii unui pIIIl:tluminos. Hartl numericl Hartl elec:tronid InfonIllllii cartografice stocate ~i ~ prin mijloace dectronice. [anaglJf'h map / . [ . proprietarii. ~e ca dimensiuni ~i echidistaIte. 1IY' de el. daloritl reflexiei razelor de luminl de cItre suprafata inferioarl a suportului emulsiei. Un nivd de gri 50% ar putea fi astfcl redat printr-o rqea de puncte albe ~ negre. [land use mop / carte de l'occupation sol] da HartA Ia sc:ari miel Hartl a cIrei searl . IIUIe sesizeazll individual ci sub forma unei pete gri. [cadastral mop / carte de cadastre] Halogenurl de argint Compus fotosensibil al argintului eu un halogen (clor.000. [inset mop / . este sub 1:1.] Hartl c:adMCraIAHartl care reprezintl parcelarea tereDUlui. [magnetic map / carte magnitique] map / carte d Bartl clerivatAv. la distar¢e constante san variabile. carte image. datoritI difuziuniiluminiide cItre granulele de halogenurl de argint. navigation chon / carte aironautique] Hartl generaIi Hartl pc care este redatl 0 mare varietatc de informatii de uz general. / carte hypsornitrlque] . [reflection halo / halo de rijlexion] Hartl ac:tualizatl v.grislj . fphotographic halo / halo photographique] Hartl anagIfI Hartl realizat! In tehnicl anaglif. Halftoning Tebnicl de redare a imaginilor in teote de gri pc dispozitive ce utilizeazll numai doul nivele (alb ~i negro). Hartl eompIIld Hartl cligltaIAv. [aerorroutktll chon. general reference carte ginirale. d~ dimensiuni variabile. [relief mop / carte en reUeJ] Bartl de zbor Hartl pc care s-au trasat liniile de zbor. [hardware / hardware] Hartl dneticA Serle de hArticare oferl 0 imagine animatl.. Perceppa tentdor se bazeazl pc caraeteristica integratoare a ochiului uman. [haftoning / demi-teinte. pc care sunt reprezcntate elemente de planimetrie ~i toponimia. [hydrographic map / carte hyd1'olraphique] Halo lIOJarZonAde Clqtere a strllucirii tn jurul discului Soarelui. [small-scale mop / carte d petite ichelle] Halo de reflexle ZooIluminoasl ce apare in jurul imaginii unui punct.gUI'll&ia cAmpului. Hartl reambulatl Hartl aeronauticA Hartl destinatl navigapel aeriene. flight mop / carte de vol] Hartlla IC8I'i mare Hartl a cirei searl este mai mare de 1:100.

. IIDl'R HIIh Deaslty TIIpe ReconIer toregistrator pc bandl de mare densitate. [bromide paper / papierau bromure] HArtle CD clorurA Ii bromurA de argint Hirtie fotograficll ce are In emulsie atit clorurll eat ~i bromurA de argint. HIYf High Density T8pe BInd! magneticll de mare densitate. HCMR Bf8t CBpedty M8ppIDg RadlClIIIeter Radiometru peotru cartografierea capacitllii termice. Exploreazll terenul cu 0 oglinOl rotativl. Got de aerofotoglaller&· mdrogndie TotaIitatea apelor de suprafatll dintr-o regiuoe dati. cu suport de hirtie. [t(J1ographic map / cane t(J1ographique] ~~ Sistem de linii cu care este mareat mtenorul elementelor vectoriale de tip poligon.i minime la sol. HES! High Energy Solar Imager Sensor generator de imagini pentru radialia 80larll de tnaltll energie. squaredpaper. destinat efectulrii copiilor folO~afice. [designpaper. HCR mgh Resolution CCD Camera Camerll CCD de tnaltll rezolUlie (CBERS).Hartl 140 141 Hipersensibilizare HartA planimetricA Hartl ce reprezintll doar elemente de planimetrie. din satelipi meteorologici (ESA). Sin. peIIIIU a-i mlri sensibilitatea la . NASA). HDDR mgb Density Digital 'J'IIPe Recorder tnregistrator numeric pe bandl. Se uti- HH Horizontal mmsmit . ~e permite obtinerea modelului tridimen~ SlOnal. [heliograph. Heliograf Aparat petlru realizarea ropiilor pe hArtie heliograficll. HBI Hue Brightness Intensity Nuantll. cu densitate tnaltl. deme~ climatice. [sensttJsed paper /papierphotosensible] HArtle belicJgraftcA v. [hypermetropia. papier quadriUlj HB Heat Budget InStrument Instrument pentru mlsurltori realizate in vederea stabilirii bilantului termic (TIROS). [blueprint paper. Se ~izeazll pentru mllriri exceptionale. cu ajutorul cllreia se pot face reproduceri prin contact ale desenelor executate pe material transparent (calc). special map / cane splciale. ~ strat de substante fotosenslbile. folosit In misiunea HCMM. printing paper / papier photographjque] HArtle fotolemibilA HArtie impregnatl sau ~tll cu. im~ pregnatl cu sllruri sensibile la radiatii 01traviolete. Satelit lansat in decembrie 1968 pentru a studia cAmpul magnetic interplanetar. [hydrography I hydrogrq1hie] HIMSS HJah lIelJOIudoa Mlcrowaft SpectrooIeter Sounder Sondll spectrometticl cu microunde. clli de transport. Este utilizatll pentru mllriri ample. intreprinderi etc. Hand aetualizatjf. profile paper. [c~ing paper. strllucirea ~i intensitatea. [stereoscopic map.fill pattern / hochures] HArtle cu bromurAde argint HArtie folOgraficll a cllrei emo1sie contine bromurl de argint . strllucire. fplanimetric map / cane plonimetrique] HartA radar Hartll produsll prin utilizarea imaginilor radar. [chloride paper / papier au chlorure] ~e de calc HArtie specialll transparentll. Hdnie ~liografi. drawing paper / papier a dessiner] HArtie de belograf Hirtie specialll. cane thimatique] HartA topograftcA Hartllla searl mare (de obicei peste 1:200 . diazo. photo paper. pentru a fi adusllla zi. ~Artle fotograftcA HAttie speciall. HDDT mgh Density DItltal Tape Band! numericl de mare densiWC. blue printing machine / hiliographe] HOOS mgbly Eccentric Orbit Satellite Satdit cu orbitll foarte excentricll. utillZatl ~ desenul tehnic. fphotographic paper.cu caroiaj milimetric folositll peotru construelia graficelor. etc. mperfrecventA Frecvetlll foarte [hyperfrequency / hyperfriquence] tnaltll. intensitate.): [thematic map. printing paper / papJer a c(J1Jer. HBS Hue Brightness Saturation Nuantll. HIatus v. Metodl de specificare a culorii prin intermediul a trei valori numerice care precizeazll nuanta.cd. [tracing paper / papier calque] HArtle de copiat Material fotosensibil.(00) pe care sunt redate ~follIllltii geografice generale (relief. a~ omen~ti. strlllucirea ~i saturatia• HCMM Heat Capedty Mappng Mission Misiune de cartografiere a teIIJPCIlIlUrilor maxime . HArtle de belograf HArtle milimetricA Hirtie. . Satdit laDsal In 1978 ~i a servit la studiul variIPilor diurne ale temperaturii suprafqei te:re&tre ~i al bilaI¢ului hidric (NOAA. HartA stereoscopicA dintr -0 bartll originall Pereche alclltuitll ~i stereomatul sllu lizeazl la obpnerea copiilor de contact. m~c Material fotografic cu mare seosibilitate la ro~. [cross-sectionpaper. Ozalid. [radar map / cane radar] HartA reambu1at4 Hartl pe care s-au flcut rectificllri ~i completllri. [spedal chon special-purpose map / cane speciale] . Dupl exp~e. saturatie.poduri. [revised map / cane mise a jour] H~ spec:iall J:Iartl intocmitll in scopuri speciale.diazo] .i la receptie. de mare rezolutie (BOS). strllucire. Metodl de specificare a culorii prin intermediul a trei valori numence ce precizeazll ~. hidrografie. planunlor ~l a altor reprezentllri grafice. long sight / hypermitropie] . [hatches. scale paper / papier millimitrl. Este utilizatl pentru ~izarea ropillor fotografice. ce provoacll aparitia imaginii de culoare albastru-violacee.papier de tiroge] H~e de desen Hirtie cu calitllJi speciale. papier au chlorobromure d 'argent] HArtie cu clorurA de argint Hirtie folOgraficll In emulsia cllreia dominA clorura de argint. [hype1ptl1lChromatic I Jryperpa1fClaromatique] mpeneDllbiJlpre Tratarea unui material fotografic. stereo map / cane stbioscopique] Hartl tematicA Hartl pe care sunt reprezenlate doar anumite elemente geografice (de ex. ~illZ~ pentru desenarea hllrtilor. Sin. dupA desene exccutate pe malerial transparent.Horizontal Hec:eiTe POI8rlzIItion Polarizarc orizoolallla transmisie . [chlorobromide paper / papier au chlorure et bromure d'argent. ozalid paper / papier hiliographique papier OZalide. HERMES High ResoIuUon Evaluation of Radiance frCllll Meteorological SateIHtes Evaluarea radianlei. HF High Frequency FrecvClijl inaltll. geomorfulogice. ReprCZlntll doar anumite caracteristici ale supra1qei terestre.). se face 0 devdopare in vapori de amomac. cu mare rezolutie. mpennetropie Defect de vedere ce se manifest! prin formarea imaginii tn spatele retinei (subieaul nu vede elar la distat:ql micl). acoperitl cu emulsie fotosensibill.

de mare rezolutie. Sounder Sondl de ~. HRDL HIP Resolution DoppII!r Udar Lidar Doppler cu rezolUlie mare. de 3)(4 barete. p. orientabil.i scar! verticall este mult mai mare ca cea orizontall. HIS NuaDII. cu ~utorul surselor Ii detectorilor de microuDde. co ~utorul umr fascicule de luminl coerentl Ii tnregistrarea interferaqei.130. co rezolUlie mare. HBS HSI Hue SatuntIon IDtmlity saturIlie. [histogram. HJRS 11Igb Re!JOIudonIntrared R ••••• oo . saturlllie. provenind direct de Ia sursl. bar chan I histogromme] HLS Hue Luminance Saturation N1JlIDfl. NIMBUS). utilizat pc sateiilii SPOT. inteositate. cu rezolulie ridiad (NIMBUS 6. co rezofupe tnaltl (BOS). satural1e. Holografte Procedeu de obtin«e a imaginilor in relief. iar intervalul de qantionare este de 3. generator de imagini multispcetrale. luminanta Ii saturatia. fiecare cu dimensiunea de 13)(13 ~m. luminantl.730 om (pancromatic) iar un alt bloc. [microwave Iwlography I holographie kypeifriquences] HoIognmi fmegistrare a frar:gelor de interferaJtl produse fntre lumina monocromaticl. Histograma nlvelelor de grI Rq>rezentare graficl a frecventei de apatitie a diverselor tonuri de gri fbtr-o imagine. v. HRPT High Resolution Picture Tran5-" mlssiClll Transmisie de imagini de mare rezolutie (NOAA 2. [grey level histogram I histogrrunme des nivetDa de gris] Histograml Oiagraml ce reprezintl frecVeDlade apar4ie a diverselor valoo fntr-un ~ dat. pantl. HUTSCAT HeIdDId Urdversity of Teebnology ScatterclInet« Scatterometru at Universitllii Telmice din Helsinki. strllucire. HSB Hue Saturatioa 8J't&Idness Nuantl. Baretele au 1728 de elemente CCO. vaIori numerice corespunzatoare pixelilor. prin care se face aerofotografierea. cu C'Iemeote co transfer de sarcinI.. Metodl de specificare a culorii prin intermediuI a trei valori 00merice ce precizeazl nUllJlfa. stereoscopic exaggeralion. de mare rezolUlie. HRPI High ResoIutlClII PaIntabIe Imager Instrument producltor de inJaIini. generator de imagini. Metodl de specificare a culorii pritt intermediul a trei vaIori numerice care ~ ~. Sensor optic generator de imagini. [hypersensitising I hypersensibilisalion] Hiperstereoscopie Oblinerea unui model stereoscopic a cIru. saturatie. cu efcet Doppler (DARS). HRTI High Resolution Thermal Imaaer Sensor termic. co rezolutie mare (utilizat pc satelitii METEOSAT din a doua generatie). Este construit pc baza unor sensori barel'!. [radar hologram I hologromme radar] HOM HQdne ObUque Men'ator PrOjection Proieqie Hotine-Mcrcator oblicl. HST Hubble Space Telescope Telescopul SPllliaI Hubble (lansat in 1990). HRMTI High Resolution MultispectraI TbennaI Imager Sensor de mare rezolutie. [hypsometry I hypsomltrie] HIRENS High Raoludon Narrow Swath Radar cu ft§ie tngustl Ii cu rc:wIUlie mare. mlsoarl radialia In trei benzi spectraIe: 500-590 om (galben-verde). HMMR High Resolution MuitifrequeDCY Microwave Radiometer Radiometru multifrecventl in microuIKle. HRVIS High Resolution Vilible BIlager Instrument generator de imagini. HIRIS High ResOJudon Jmaalng Spectrcmeter Spect:rometru genentor de imacu rezoIUlie fnaltl (BOO). In cazul imaginilor numerice. Se realizeazl prin preluarea imaginilor de la 0 distaDll care d~e distanta interpupilarl. Un bloc de 4 barete este sensibilia domeniul 51(). [holog1fJlll1 hologromme] HoiogramA radar Imagine holograficl obtinul'! prin interferenta undelor radar. in domeniul termic. HRSMR High Resolutlon Soil Moasture Radiometer Radiometru cu rezolUlie mare pentIU mlsurarea umiditltii solului. HROI High ResoIutiClll Opdad 1m••.008 ms. ~i. in domeniul vizibil. HIS Hue lD"ty Saturatloa N~ strIlucire. hublot de prise de vue] BUTSAT HeII!lInId UDivenity of Technology SatellIte Satelit al Universitltii Tebnice din Helsinki (proiect). DR Blab Resolution RezolUlie inall'!.Hipcrstereoscopie 142 143 HUTSCAT luminA. HRMS High Resolution MulUspectrai Sc:anner Scaner multispectral co rezolUlie mare (URSS). HRV Haute Rilolution VIsIble Instrument generator de imagini in domeniul vizibil. HRC High ResoiutlClll CCD camera merl CCO de mare rczoIutie. 610-680 om (ro~) Ii 790-890 om (i~ llJ)IWiat). [holography I holographie] HoIogndIe eo mic:rounde Realizarea de holograme. HRIS High Resolution Imaging Spectnmeter Spectrometru cu rezolUlie inall'!. [camero port I troppe. intensitatea Ii saturaJia. HRnI High Resolution DappIa' Imager Instrument generator de iJDIIini. TIROS). Ca- HRII High Resolution Imaging Interferometer Interferometru generator de imagini co rezolupe mare. Cimpul instrumentului este de 4. TIROS N). co rezolUlie inall'! (BOS). [hypsography I hypsographie] Hipsometrie Mlsurarea elementelor dimensionale ale reliefului (altitudine. situati In planul focal al instrumentului. lutie mare. Studiu at configuraJiei ~i tnlltimii reliefului deasupra nivelului mlrii. ratului de zbor. Ii cea reflcctatl de obiecte. HSAR Holograpbic: Syntbetic: Aperture Radar Radar bolografic Ql deschidere sinteticl. Pennite obtinerea unci imagini tridimcnsionale a scenei.. HRM! High Resolution Microwave Imager Instrument generator de imagini in microunde. v. r~ prezinrl frecventa de aparilie a diverselor HSRMWR High SpBdaJ Resolution MilImeter Wave RadIometer Radiometru In ume milimetrice co rezolutie spapatl marC. Hubloul eamerei Deschidere in corpul apa-. HRIR High Resolution Infrared Radiometer Radiometru In infraro~ cu rezolupe mare (NOAA. energie. cu rezo. [hyperstereoscopy. generator de imagini cu r~ zolotie mare. HRTIR High Resoluttoa Thermal infrared Radiometer RadiomctrU fn infrafO§U termic.tatea ftagmeotllrii). coererd. . exaggerated stereo I hyperstireoscopie] HiJlllOll'ld'le Dcscrierea fonnelor reliefului. co rezolupe mare.

ellreia ii preia mune1. producl1oare de tehniell de calcul.or ~i climei. to 1924 achizilioneazll. tnfiinlat tn 1990. ICARUS 1m.. la transmisie ~i verticalll. a fuzionat tn 1911 Ql alte doul companii. ICA InternaUonal CartograpbIc AsIod8doo AsociaPa Internationall de Carlografie. HV Horizontal TnlIlSInit-Verticai Receive polarization Polarizare orizontalll.e. ICC Instrument' Control Centre Centrul de control al instrumentelor (organism EOSDIS).HUTSLAR 144 HUTSLAR Helsinki University of Technology Side-Looking Airborne Radar Radar cu vizare laterall al Universitltii Tehnice din Helsinki. ICIFP Institutul de Cemdrl peotru 1mbUJllti1iri Fundare Ii PedolCJlle (Bucur~ti.•.• tloo Federatia Astrooauticl . luiDd numel. A tneeput sA fabrice calculatoare el.i JIWIllI. . Rominia). 2. lAP Image Analysis ProaIIor Procesor pentru analiza imaginilor (CCRS). IACG 1. implicAnd 35 vehicule spatiale apartinAnd unu. IACRS Inter-Agency Committee on Remote Sensing Comitet inter-aacqii pentru teledeteqie (Canada).nlatl tn anuI 1896 sub denumirea de Tabulating Machines Company. Intmrationol BusinessMachines Corporation. IBIS Image Based Information Sistem infurmational bazat pc QPL). System imagini 'IBM international Business Machines Companie multinaPonall.i pentru ~inte spatiale. viza 25 proiccte. IAF International Astroaaudcal .Intcrnlllionalll. IASP Interactive Autom8dc System for Photcmterpmatfon Sistc:m automat interactiv pentru fotointerpretare.i Spatial Canadian. tnrli. (Canada). Richmond).r de patru agentii SPl¢iale. 0 companie IIUIllitll.cctronice tncepAnd cu anuI 1951. I IBGIS Image-Based Geograpbic Information System Sistem informalional goografic bazat pc imagini. IASC IIIItitut A~ronautlque et Spatial CanadIen Institutul Aeronautic . lAG International Association or Geodesy Asocialia 1nternalionall de Geodezie. •. la receptie. IASI Infrared AtmoIIpbertc Sounc6ng ~ terferometer Interferomdl'U pentru sondarea atmosferei in inftaroIu (POEM). Inter-AaencY ConsuJtative Group Grop coDSUltativ interageup. ICEX Ice and Clmate E%'periment Experiment de studiere a gheluriI. IAS Image Analysis System Sistem de analizA a imaginilor (Macdonald Dettwiler . Cernc:don tmd Registration Utility Pachet.I AssocioIes.e de ComputingTabuloting-Recording Company. ICESAT lee Processes SGtellte Satelit pentru studiul proceselor legate de gbeatl (NASA). ICAS International CouDdl ~ the Aeronautical Sciences Consiliul InternaPonal al Stiintelor Aeronautice. de programe penttu corecPa ~ georeferet4ierea imaginilor (NASA). Inter-Agency Committee on Geomatlcs Comitet inter-ag~ pentru geomaticll.

4). In fiecare punct astfeI obtinut. 2. IDA TS International Data Acquisition and Transmission System Sistem international de achizitie ~i transmisie a datelor. ESA. identification des objets] IDES Image Detail Enhancement System Sistem de ameliorare a detaliilor imaginilor. Duminare Sensor in . IDBMS Image Database Management System Sistem de gestionare a bazelor de date de imagini. Imagine Formll de reprezentare a unei ml(rimi variabile in SPatiu. NOAA. in subordinea Ministerului Agriculturii ~ Alimentatiei. Fotogrammetrie. prin mijloace analogice sau nwnerice. IDRISI Program pentru SIG in sistem raster. IDAS Image Data Analysis System Sistem de anaIizll a imaginilor. IMAGED lmage-based Analysis or Geographic Data Analiza datelor geografice pe baza imaginilor (Australia). DR Imaging Infrared sensor infraro~u generator de imagini. Ughting I 1. International Data Collection System Sistem international de colectare a datelor meteorologice. [identification. ldentificare Proces in fotointerpretare. in 1997. Image DIssector Camera System Sistem de camerll cu decupaj al imaginii (NIMBUS 3. ICRAD Interactive Color Radar Display Afi~re radar color interactivll. IDCS 1. IDAPS Image Data Processing System Sistem de prelucrare a imaginilor (NASA. ITI. illumination 2. STA. ecfairage. EUMETSAT. ce pune in evidenll diferentele fntre aeestea (schimbllrile survenite in intervalul de timp . lEAS Ice Elevation Altimeter System Sistem de mIsurare a tnIltimii ghqii (lCESAT). De exemplu. IDHT Instnunent Data Handling and Transmission Instrument de gestiune ~i transmisie a datelor (ERS 1).104 Lx). pentru SKYLAB). illumination] Image-IOO Sistem automat de analizll a imaginilor. a valorii mllrimii in punctul corespunzlltor din spatiu. Se obPne prin proiectarea puoctelor din spatiu pe 0 suprafatl ~i reprezentarea. object identification I identification. IDIDAS Interactive Digital Image Display and Analysis System Sistem numeric interactiv de afipre ~i anaIizll a imaginilor (NOAA). [image I image] Imagine a schimbiriior Imagine sinteticll. IFOV Instantaneous Held of View CAmp de vedere instantanee. care constll in descifrarea semnificatiei imaginilor de pe fotografie (identificarea obiectelor ~i proceselor reprezentate). Cantitatea de luminll este ulterior reprezentatll in mod anaIogic. NASDA. eclairement 2. Mllrime fotometriel primll flwwllumims incident pe unitatea de suprafatll. Comitet ce se ocupll cu politica ~i principiile scbimbului de date. illumination. CCGISE IGN Institut Geographique National Institutul Geografic National (FraDla). IGES International Grapbies Exchange System Sistem international de transfer pentru date graflce. IGFCOT Institutul de Geodezie. IEOS International Earth Observing System Sistem international de observare a Pllm1ntului. 2. Cartografie ~i Organizarea Teritoriului. ICWG-EOInternational Coordination Working Group for Earth Observation Grup de lucru internalional de coordonare a cercetllrii PllmAntului. IGDS Initial Graphics Design Software Format standard pentru transferul datelor grafice. IDAMS Image Display and Manipulation System Sistem de af~ ~ gestionare a imaginilor (GSFC). IGIS International Geographle information System Sistem infonnaPonal geografic international. etc. dezvoltat de Clarlc University (SUA). cu ajutorul unui sistem optic (obiectiv) ~i inregistrarea pe peliculll a C8Dtitlltii de luminll primitll de la acestea. Fotogrammetrie. IDSIPS Interadive Digital Satellite Image Processing System Sistem de prelucrare interactivll a imaginilor satelitare nwnerice. IGISE v. IFFf Inverse Fast Fourier Transform TransfJrmare Fourier inversll rapidll. Unitatea de mllsurll este luxld (lLx = 1 cd·srlm~ sau fotul (1 ph = 1. JMA ~i mR Infrared Heterodyne Radiometer Radiometru heterodinll in infraro~. ICOTA Institutul de Cadastru §i Organizarea Teritoriului Agricol Institut creat in 1997 prin reorganizarea fostului Institut de Geodezie. in Institutul de Cadastru ~i Organizarea Teritoriului Agricol. IGARSS International Geoscience and Remote Sensing Society Societatea Internationalll pentro Geo~iinte ~i Teledc:teqie. obpnutll prin combinatii algebrice intre imaginile dintr-un set multitemporal. ce ex- IEOSC International Earth Observation Satellite Committee Comitetul International pentru Observarea PlmAntului prin Satelip. CSA. IERS International Earth Rotation Service Serviciul International de Rotatie a PllmAntului. prin densitatea granulelor de argint metalic din pelicula developatll. proiectat de General Electric. Transformat. 0 imagine fotografiel este obtinutll prin proiectarea punctelor din spatiu. IDI Imaging Doppler Interferometer Interferometru Doppler generator de imagini. ICSU International Council of Scientific Unions Consiliul International al Uniunilor Stiintifice. IMAGE Integrated Mappng tJDd Ge0graphic Encoclng system Sistem integrat de cartografiere ~i geocodificare.ICIP 146 147 Imagine ICIP International Conference on Image Processing Confer~ internationalll asupra preluct1rii imaginilor. ICRSDT International Committee on Remote Sensing and Data Transmission Comitet international pentru teledeteqie ~i transmisia datel. IDC Image Dissector Camera Camerll cu decupaj al imaginii (NIMBUS). IFEOS International Forum for Earth Observations from Space Forumul International pentru Observarea PlmAntului din Spatiu.or. IDIMS Interactive Digital Image Manipulation System Sistem interactiv de gestionare a imaginilor numerice (dezvoltat de Electromagnetic Systems Ulbo1YJlory pentru EROS Data Center). Agentiile partenere sunt NASA. 1. Proces de proiectare a luminii pe suprafata umi obiect. Cartografte Ii Orpoizarea Terltoriului. [1.

pe baza unui model matematic al obiectelor. fperspeetive image 1 image perspective] Imagine pcrz. £panchromatic image. [imagery 1imllge 1I()n-photogrophique] Imagine negativl v. [reversed image.Imagine scurs tntre momentele de preluare a imaginilor respective). (oblique image 1 image oblique] Imagine optid Imagine produsl de un sistern optic. 0 astfelde imagine are asociatl informatie privind paramctrii proieqiei. image digitille. cu dimensiuni mai mari decal: eele ale originalului. [black and white image 1image noir et blanc] . Imagine de lintezl Imagine creatl prin sintczl.rianl Imagine oblinutl cu ajutorul unui detector situat la inlltime. obtinutl prin digitizarea unei imagini analogice. [ghost image 1 image secondaire] Imagine fotograftdi Imagine obtinutl cu mijloace fotografice. [digital image. fphotogrophic image.ltivl v. imageplastique] Imagine latentl Imagine fotograficl invizibill. precum ~i coordonatde geografice ale unui coil al imaginii. georegistered image. [enlarged image 1 agrandissement. Sin. cu verde banda de oo~ ~i cu oo~u banda de ~ apropiat. image map 1 imllge giocodie] Imagine to fDI'raroIu Imagine obtinutl prin mlsurarea §i inregistrarea radiapilor infra- ~ii. formatl prin amorsarea descompunerii halogenurii de argint din materialul fotografic.<olor Imagine color in care cele trei culori primare au fost utilizate pentru a reprezenta lUte mlrimi dedt can1itatea de luminl ret1ectatl de teren. photo image 1 image photogrophique] Imagine ponferenCiatl Imagine de telcdeteqie corectatl geometric astfel ttdt sl corcspundl unci proiectii cartografice. ImagIne anaIogidi Imagine obtinutl prin reprezeotarea analogiel a unei mlrimi variabile in spatiu. false view 1 image pseudoscopique. [latent image 1 image Iatente] ImagIne mAritA Copie a unei imagini. [digitized image 1image numirisie] Imagine faJs. image agrandie] Imagine monocromA Imagine redatl prin IIIl8llte ale unei singure culori. arltAnd forme negative in locul ceIor pozitive. obpnut cu ajutorul unui cuplu de fotografii stereoscopice. [radar image 1 image radar] Imagine rIstumatl Imagine. [unprocessed image 1 image non traitie] eImagine numericl Imagine obtinutl prin qantionarea SCCDCi tntr-un DUJDIrfinit de puncte.aIA Imagine ce pune in evidentl diferentele tntre doul imagini ale acel~i scene. [mil image 1 image neUe] Imagine redresati Imagine cIreia i s-a tlcut corectia de tncliDare. [classified image 1 image classifi/e] ImqiDe color Imagine in care mlrimea de interes este reprezentatl.prin DUaDlede culori. in benzile spectrale corespunzltoare lor. invel1ed image 1 image renversie] Imagine rail Imagine formatl prin intersecPa razelor de luminl reftectate sau ft}fractate de un sistem qJtic. mlsuratI de la distaDll. vw pseudostinOSCqJique] ImagIne radar Imagine oblitmtl prin leierea terenu. panchromatic imagery 1image panchromatique] Imagine panorsmid ramid v. georefermeed image.1image dijJirentieUe] Imagine digitaJA v. Imagine digitallJ. functie de valoarea sa. [synthetic image 1 image de synthese] Imagine de teledeteqle Imagine obtinutl prin rq>rezcntarea unei mlrimi caracteristice a tereuului. [optical image 1 image optique] Imagine pIIIICI'CDUltidiImagine preluatl in tot spectrul vizibil. [space image 1image en relief. in care se reprezintl cu albastru banda de verde. [analogic image 1 image analogique] Imagine bilUll'i Imagine numeriel pentru care existl doul valori posibile ale pixelilor. in timpul expunerii. [aerial image 1 image airienne] ImagIne alb-negru Imagine in care mlrimea descrisl este reprezentatl prin tonuri de gri. [colour composite 1 composition coloTie] Imagine de control v. Redl caracteristicile (amplibJdine ~Usau fazl) semnalului radio emis de radar ~i reftectat de teren. [ . cu ajutorul UIIUi sistem radar.] Imagine . ale clror caracteristici sunt codificate ~i tnregistrate numeric. to cazul radarului este imaginea formatl de undele ret1cetl1tede cltre obiectele din afara benzii de teren explorate. produsl de un sistem optic. [non-mapping image 1image noncal1ogrophique] Imagine nefotografidi Imagine obtimd prin alte procedee decAl: cele fotografice. Negativ Imagine neprelucratllmagine brutI. Pcrativ ~ne pseudo<olor lplagine obtinutl priDtr~ atribuire arbitrarl de culori. [colour imagery 1 image cOllleur] • ~ aJID~Jmaginecompusl pTiDCOIDbinarea mai multor imagini din diverse· benzi spectrale. poate fi proiectall pe un eam. pseudoscopic view. [redff'iaI image 1 image redressie] t.lui. a luminii venitl de la un obiect strllucitor. [m0nochrome image 1image monocllrontlltique] Imagine necartogndldi Imagine ale clrei caracteristici geometrice IIU su« riguros definite. [remotely sensed image 1image de tilidltection] . valomor mlsurate de sensor. ffalse colour image 1 imagefausse couleur] Imagine fantomA Imagine secundarA datl de reftexia. Se o~ine prin inversarea fotogramelor in cuplul stereoscopic. image 1IU1IIirisle] Imagine obUdi Imagine preluatI cu 0 carned sau cu un sensor a cIrui ad este oblicl fatl de verticala locului. [infrared image 1 image ilifrarouge] Imagine in relief Model tridimensional al unui obiect sau al unei portiuni de teren. in care sccna reprezentatl este ootid cu 180° fatl de realitate. aftatl to forma fumizatl direct de apara&ura de teledetectie. tntte elemel1tele obiectivului. digitirPJ image 1 image TUI1IIirique. fpseudoscqnc image. Un exemplu suot imaginile infraro~ color. [change image 1. Fotografte pan~ Imagine penpectivl Imagine obtimJtl printr~ pooiectie perspectivl.. fpseud~colour image 1-] Imagine pseudoscopiGl Imagine ce redI inversul formei reale a obiectelor ~i relicfului. Nu redl culorile naturale ale obiectelor. Cope de control 148 149 Imagine Imagine diferenp. Imagine numeridi Imagine digitizatl Imagine in forml numt>riel. [geocodedimage. image stiriosCqJique. in atmosferA. dimensiunea unitltii de teren oocespunzItoare unui pixel. false image. reftectate sau emise de obiecte. [binary image 1image binaire] Imagine clasUlcatl Imagine obtinutl ca rezultat al openqiei de clasificare a unei imagini iniPale.

Impresie de relief ImprimantA Echipament destinat imprimllrii datelor in formA graficA sau a1fanumericA. IMP Interplanetary Monitoring Platform PlatformA pentru supraveghere interplanetarll. [satellite image / image satellitaire] Imagine suprafllla artificial cosma. formatll printr-un sistem optic sau prjntr~ transformare automatA. [remaining image / image remanente] Imagine satelitari Imagine a suprafetei terestre. pentru explorarea terenu1ui. [marginal information / indication marginale] Inclce B v. Com- impression of depth. fatA de suprafllla obieetului.Imagine 150 151 Indiee Imagine reflectatA Imagine creal! de catre lumina reflectat! de 0 suprafa{A. generator de imagini (COMSS). cu duratA foute scurtl. in orlee moment. multi-channels images / images multispectrales. impression stereoscopique. Imagini multibandii. [virtual image / image virtuelle] Imagini coqjugate Imagini care au proprietatea cA una este imaginea eeleilalte. [colour printing / impresSIon en couleurs] Imprimare mOllOCl'OlDi~e . Impresie de relief' Perceperea formei ~i relatiilor dintre obiecte. Imagini multispectrale Imagini multispect:rale Set de imagini preluate simultan asupra acelui~i teritoriu. prin vederea stereoscopicA. cu ajutorul ochelarilor anaglifi. [incidence / incidence] Indden~ normaJA Incidenta radiapilor dupll un unghi de 90° fatA de suprafllla obiectului. [radar pulse / impulsion radar] IMR Imaging Microwave Radiometer Radiometru in domeniul microundelor. prin suprapunere.te ~l s~e culori.ne virtuaIA Imagine formatll prin prelungirea razelor de luminA ret1ectate sau refractate de un sistem optic. [monochrome printing /Impresswn monochrome] Impuls e1ectromapetic Tren de unde e1ectromagnetiee. suport de hArtie sau similar. omolog cu un punet sau linie din a1t sistem. impression de relief. Sin. Iodice de striIuclre Inelee de absorbtie sorbite v. stere~mp~ssion. a imaginilor unui cuplu stereoscopic. relatiile de interdependentl intre valorile reprezentate. imagerie diachronique] Imagini sinergetiee Imagini obtinute prin combinarea datelor provenite de la sisteme de teledeteqie diferite. [co"esponding images / images co"espondantes] IncoerentA 1. preluatll dintr -un satelit aI Pllmintului sau dintr~ navll [spatial image / image spatiale] Imagini multibandA v. [synergistic imagery / imagerie synergique] IMC Image Motion Compensation pensarea mipm imaginii. imagerie multibande] Imagini multitflllporale Set de imagini preluate asupra acelui~i teritoriu. dupll intreruperea semnalului video. hlrti sau a1tci reprezentlri gr~ee. in "'Paliul tridimensional. multispectral imagery. multiband images. Incandescen~ Starea unui corp care are ~ temperaturll suficient de mare pentru a eml- te radiatii luminoase sesizabile. [incoherence / incohirence] Index geogndic Lista denumirilor geografiee de pe 0 hartll sau atlas. multiple band images. [oblique incidence / incidence oblique] InddentA verticaIA v.~: tigul anteoei pe direqiile de ~ 1DlIJUDl ~ minim. Permlte vizuahzarea modelului stereoscopic. cu indicarea localizllrii prin coordonate. Punctele corespunzlltoare sunt imagini ale acelu~i obiect pe doull sau mai multe fotografri sau pe a1t tip de imagini. Cele mai eunoscute indexuri geografice numerice sunt Geographic N(JIneS Information System (GNIS) aI USGS ~i eel din Digital Ouut of the World (DCW). pc. [colifugate images / images colifuguees] Imagini corespondente Punet sau linie dintr-un sistem de puncte sau linii. rPrinter / imprimante] Imprimare anagIifl Imprimarea. Sin. stereoscopic impression of relief / impression d'espace. Imp~sie stereoscopicd. in culorl. directivity factor / indice de directivite] . in benzi speetrale diferite. [thermal image / image lhermique] lJIuq. rgazetteer / index geographique] Indicatii marginale Informatii auxi1~ inregistrate pe 0 imagine ~ a ~tte identificarea ei (data prelullrii. [normal incidence / incidence normale] Indden~ oblicA Incidenta radialiilor dupll un unghi diferit de 90°. [incandescence / incandescence] Indden~ tntAlnirea unei raze sau a uwi fascicul de radiatii cu suprafiqa unui obiect. spapaJA Imagine a unci pllrli din terestrll. [reflected image / image rejlitee] Imagine remanentA Imagine care persist! pe retinA sau pe ecranul monitorului. [impression of relief. in doull culori compl~en~e (de obieei ro~u ~i verde). preluatll de la bordul unui satelit artificial aI PllmAntului. InddentA normaJA Imagine stereoscopicA Imagine mentalll tridimensionalll. lOngltudinea etc. [directivity index. cu aeela~i instrument. impression of space.). creatll pe baza perechii de imagini receptate de eei doi ochi. [stereoscopic image / image stereoscopique] Imagine tennicA Imagine ee red! cantitatea de radiatie termicA emisll de obiecte. 2. Ia momente de timp diferite. Sin. nu poate fi proiectat! pe un ecran. Proprietatea unui ansamblu de unde de a 1IU prezenta 0 diferentl de fazll constantll. Indiee de cUrectivitate ~ dintre. multidata imagery / imagerie multitemporelle. IMGRID Information Manipulation system for Grid cell Data structures Sistem de prelucrare a informapei pentru structurile sub formA de retea de eelule (GIS). [electromagnetic pulsi / impulsion electromagnitique] Impuls radar Impuls electromagnetic emis de un echipament radar. IMG lnter1erometric Monitor for Greenhouse GaSeS Interferometru pentru monitorizarea gazelor cu efect de serll (ADEOS). Efect pseudoscopic Impresie stereoscopicA v. Coeftcient de ab- IMDACS Integrated Multivariate Data Analysis and Classification System Sistem integrat de analizA ~i clasificare multivariatll a datelor (Forrl Aerospace). Proprietatea unui set de date de a nu respecta. Incidetqii veTticaJii.a unei imagini utilizind nuante a. ora. [multispectral images. Senzafie de relief. sensation de reliejJ Impresie pseudoscopicA v. [multitemporal images. [anaglyphic printing / impression anaglyphique] Imprimare in culori ~ unei imagini.

infrarouge solaire] Infraro§u piat fotografic v.60·MSS6 + 0. border data. unde c este viteza luminii in vid. green vegetation index / indice de vigitation verte] Indlee foliar Raportul dintre suprafata frunzelor verzi ~i suprafa(a solului. [point marlcing tDUl tronsfmi1Jg device / .4743·1M3 + 0.5436· 1M3 + 0.. Cunoqtere ce rezulti in urma asambllrii ~i anaIizei datelor.0. [. 3. [thennal ir(raml / infrarouge thermique] Infrasunete Unde aeustice cu fn:ICveo&l sub 16 Hz.. [stenoscopic instrument / instrument stiriosclJ'ique] . asupra realitlPi inconjurltoare. [greenness index. graveur de CD-ROM] Instrument de III8I'C81"e transpunere (a " punctelor) Instrument destinat marcirii punctelor de interes de pc fotograme. [instruction. pentru LANDSAT MSS. 1800·1M7.[calibl"atimadevice.0.1863·1M7sau. bl11i1or sau a1tor reprezentlri gratia:. iar Cl ~i cz reprezintl viteza de propagare a luminii in eele doul medii. pc marginile fotografiilor aeriene. In teIedeteqi. [infrasOllic wtn'u / infrasons] lDJeqie de imagine Suprapunerea unci imagini. dupl formula BI = 0.teIor) Instrument care pamite observarea simultanl a doul obiecte in suprapunere opticl (de obia:i 0 f•.qJatial info171U1lion/ info171U1lion .264·MSS7. Elemeut nou. abiUage] • h :Infr!u'ed sounder Sandi in infraro§u (METEOSAT). [mid infrared / infrarouge moyen] Inti'aro§u reflectat v.2848·1Ml . necunoscut anterior. [marginal info17ll/Jlion. pentru a caracteriza forma obiectelor (de ex. Infrarotu apropiat Informalie 1.2435· 1M2 . imaging instrument / imageur] Instrument stereose:oplc Instrument care permite observarea ~i efectuarea de mlsurltori pc modelul stereoscopic. Este falosit in interpretarea unci imagini ~Usau In transpu. [vegetation index / indice de wgitation] Indlee G Diferenta dintre valorile radiometria: ale vegetatiei in in~ apropiat ~i in vizibil. WIde 1I:zl este indicele de refracpe relativ aI mediului 2 fall de mediul 1.5082·1M5 + 0.qJatiale] Infonnalii margiDale Informatii inscrise..] Instrument de transpunere (a punc. Sin.. [geographic infonnatlOll / info171U1lion giograph~] 1nf00000000e spe&IaIAInformatie care include pozqia in spapu a obiectului la care se refer!.56·MSS5 + 0. INSAR Interferometric Synthetic Aperture Radar system Sistem de radar interferometric cu deschidere sinteticl. [itifonnation / itifo171l«ion] Informalie geografId Informape despre un obiect sau fenomen care este asociatl cu o localizare pc suprafata terestrl.nerea pc bartl a rezultatelor interpretlrii imaginii. [near infrared.. [brightness index / indice de clan!] IncUce de vegetalie Indiee calculat pc baza misurltorilor radiometriee asupra terenului. creatl prin mijloace e1ectronice.611.0. [transferscope. [relative index of refraaion / indice de rifraction] Indic:e de strIIudre Indiee calculat.586-MSS6 + O. Informa&ll mar- Instruqiune Element constituent aI unui Iimbaj sau program de calculator. camerelor fotografiee sau a1tor aparate. INSAT IncUan Nadonal s-Dite 8erii de satelip indieni utilizati In meteorologie ~i comunieatii. dupA formula BI = 0.Indice 152 153 Instrument Indiee de formA Indice calculat prin diverse procedee.29·MSS4 - 0. pc baza benzilor LANDSAT TM.7243·1M4 + 0. instrument / instrument ] Instrument de c:alibrare Instrument ce servqte la calibrarea sensorilor. Pentru LANDSAT TM. Este un caz particular aI infoI'IDlliei spatiale. indications margillOles. [shtq1e index / indice de Jonne] Indice de refraqie absolut Indicele de ret'raqie aI UIDlimediu f~ de vid: n =c/c. [CD recorder. Date marginaJe. Inscriptor CD Echipameot perifcric destinat inscrierii datelor pc discuri compaete (CD). solar infrared / proche infrarouge. prin imprimare sau fotocopiere. se spune cl mediul aI doilea are densitate opticl mai mare decat primul. statement / instruction] Instrument Sistem tebnic destinat observlrii. iar c. SemnaI ce ridicl starea de nedeterminare asupra unui sistem ce poate avea mai multe stlri. [far infrared / infrarouge lointain] Infl'8l'O§u mediu Domeniul radiatiilor e1ectromagnetice cu lungimi de undl de 330 ~.=3-15 ~). Sin. Pentru LANDSAT MSS.·MSSS + 0. border infonnalion / irformolions morginoles. prewm ~i de transpunere • lor pc 0 a1ti reprezentare graficl. nI ~i m sunt indicii absoluli de refraclie ai eclor doul medii. pentru fiecare pixel. ee pune in evideotl vegetatia ~ caracteristicile ei. [device. !Ografie ~i 0 hartl). Infra1"03u reflectat. funqie de tipul de sensari. se calculeazl dupA formula Gl = . peste imaginea produsl de un sistem optic. marginal data. InfrarofU solar. utilizatl pentru a estima nivelul de crqtere aI unci culturi.2193·1M2 + 0. [green leaf area index / indiceJoliaire] IncBd de referintl v. raportul dintre suprafata ~i pcrimetrul unui areal). Infrarolu Jotografic. Instrument de InfI'lU"O§U indepirtat Domeniul radiatiilor electromagnetice cu lungimi de undl de 30300~. InfrarOlJU apro- Inscriptii ginale marginale v.] IncBee de refrl:Jclie reladv Raportul ml = TrJ1m=cucz.3037·TMI + 0.0840·1M5 . Se calculcazl dupi formule diferite. renseignements margi1IQJIX. MArci fidudaIe Infl'8l'O§u apropiat Domeniul radiatiilor electromagnetice cu lungimi de undl de 750-3000 nm. [image injection / injection d'image] INMARSAT Retea de sate1ip ai Organizapei Maritime Mondiale. calibration equipment / calibreur] Instrument caJlbrare de etaIonare v. Instrument de etaJo1lt1Te. mlsurlrii sau controlului unei mlrimi.5585·1M4 + 0.0. 1nfrar000u v. [absolute index of refraction / . formula este GI = -D. Dacl ml > 1. InfrarOlJu apropiat InfI'lU"O§Usolar v. este viteza luminii in substanta respectivl. Radialie infrarotie Inti'aro§u termic Subdomeniu aI infraro~ui mediu (1. 2. Sin. Sin.e se utilizeazl In special un subdomeuiu at acestuia (1. [imaging device. transferring device / transfiroscope] Instrument generator de bDagini Instrument de teledeteetie care produce imagini ale obiectelor investigate. Inscripfii marginoJe. Indice B.433·M&Y4 + 0. Descrie o aqiune ce urmeazl a fi tnlreprinsl asupra datelor sau pentru controlul sistemului de calcul.49·MSS7.=8-13 ~). CD writer / inscripteur CD.

a/(47t). cu ajutorul unui algoritm specific. [interpolation / interpolation] Interfercmetrie Tehnici de mlsurl bazate pe utilizarea iDterfereI(eiUIlldor. uodedlll este tluxuIluminosemis de suprafala dS tn di. Detenninarea unei funqii care sAaproximeze pe un interval [a. convolution cubique] WIdea reprezintl raportul tntre distanta de la P(p'.D.reqia datl. Serie de satelip lansali In cadrul acestui program.) pentru comunicarea w operatorul. tn unghiul solid tin. emise de ~i surd. Interpolarea este apoi realizatl prin filtrarea imaginii astfd initializate. Polonia etc.unci vecinIt:lP de 4x4 pixdi. lnterpoIare biliniarA Metodl de interpolare utilizatl In cazul prelucrlrii imaginilor Valoarea pixelilor este calculatl prin inl:crlIUIIlel'iee format rastel'. [data i1l/egrity / i1l/igriti des dormies] Interferentl Fenomen de suprapunere. Valoarca wmi In mediul unci timqii polinomiale ee aproxipunct P(P'. pentru calcularea valorii punctelor. [inte"oce / interface] Interferometru Aparat utilizat peotro produeerea .q). Imaginea mlritl este initializatl prin copierea valorilor pixelilor din imaginca originall. provocatl de uudele e1ectromagnetice emise de surse terestre.q') la dreapta ce ~ punctele P(p. b ~ tDlr-unnumlr finit de punete din intervalul [a. se determinl dupAformula Fw'. [i1l/e1jerence / inlerj'irenee] Interoperabilitate Capacitatea sistemelor de a comunica tntre ele tntr-o manierAee IUlnea:sitl operllliisuplimentarede conversie a datelor. [graphical user i1l/e1jace / inte1jace graphique] Interogarea bazd de date Operatie de selectare a obiectelor reprezentate trur-o bazl de date.q)+bFw. cunoscute. [interferometer / inte1jlromhreJ Interferometru de corelalie Dispozitiv ee permite mlsurarca COncentrlllieiwmi gaz prin compararea transformatei Fourier a spectrului de absornpe a gazului. situat tntre punctele Pw.fJ ~i PfJI+l. [database query / i1l/errogation de Ia base dedonnies] Integritatea datelor Caracteristicl a datelor unui sistem de gestiune a bazelor de date.q+l) ~idimensiuJleaYa'ticall a pixelului. [interoperability / interopiramlitl] Interpolare poIinomiaJAMetod! de interpolare ee utilizeazl 0 funqie polinomiall. interfenxnetria spaliall este utilizatl pentru mlsurarea altitudinii terenului iar interferometria temporall este folositl pentru a mlsura modificIrile survenite fJl scena de interes. land. Interf~ Dispozitiv sau protocol destinat interconcetlrii echipameotelor electroniee (calculatoarele cu perifericele sau calculatoarele tntre ele). A fost creat tn 1967 ~i au fost invitate sl participe R.Bulga= ria.a. Este 0 dezvoltare a wmi proieet de cercetare din anii '70 a Defense Advanced Research Projects Agency. In pixdii corespunzltori. este I=dt1NtIn. a altitudinilor umr puncte situate tntre punetele cu altitudini· wnoscute. Se referAla mentinerea corectitudinii lor. la diferite momeote de timp.ilsau mJsurarea interferentei dintre doul sau mai multe trcmni de unde roerente. [interferometry / interfiromitrie] Intel1Jolare altlmetricA Calcularea.q') = lution interpolation / inlerpolation mcu(1-0) {(I-b)Fw. correlation inte1jerometer / in[ le1jeromelre de comlation] Interpolare prIn COIlvoluiiecubicl Metod! de ioterpolare a valorilor pixdilor.b]. Interpolare sJl8&ialllnterpolare realizatl pentru estimarea valorilor caraeteristice unor punete din SPllliu. [cubic convowte. [data integration / intigration des donnies] Interf~ graftcA Interfa{! w utilizatorul a unui sistem de operare sau program.ql. 0 functie ale clrei valori sunt wnoscute In punetde a. uOOe (l).q+l). PW+l. Ungarla.de defecte tn echipament sau program.b]. care satisfac un anumit criteriu.q') la dreapta ce UlJqte punetde P". tntr-o direqie dati. enclave / fie] 154 155 Interpolare InterpoJare numericA Interpolare efeetuatl prin calcul lIUIIlel'ic. meazl suprafala determinatl de valorile PW.pe baza valorilor punctelor veeme.q+l). [luminorls intensity.W valori WfiOS. utilizatl In reqantionarea imaginilor raster. [radiation i1l/ensity / intensiti de rayonnemenr. [interpolation by convolution / inlerpolation par c01lYolJltion] InteDllltatea radialiei MJrime ee caraeterizeazl fluxul de radialti emis de 0 sursl pe unitatea de unghi solid. [linear i1l/erpolation / interpolation linlaire] Ints'poIare tenlporall ImerpoIarerealizatl pentru estimarm valorilor unci variabile. [spatial interpolation / interpolation spatiale] Internet Retea iotCl1ll¢iooall entru comup nicapi de date.q+l)]+a[(I-b)Fw+1. [bilinear i1l/erpobF(p+l. prin ioterpolare. Pentru 0 sursl oarecare. intensitatea luminoasi este I=(I). a doul sau mai multe uOOe coerente.a4ipixdi. inclusivtn cazul manifestlrii. lation I interpolation bilinlaireJ Interpolare lularl Metodl de ioterpolare ee utilizeazl 0 funclie liniarl pentru aproximarca functiei originale. Unitatca de mlsurl este candela (cd). care aproximeazl funqia originall.f}+ mque. [height inlerpolation altitude] / inlerpolotion en Interpolare prin convolulie Metodl de interpolareutilizatI tn reqartionarea imaginilor numeriee. intensiti rayon-. intensity of light / intensili 1umineItse. GermanI. cu lOOdele WDOSeute.q) ~i P(p.q) ~i Pw+l. [terrestrial inle1jerenee / inte1jirence terrestre] InterferogramA Reprezentare graficI a franjelor de ioterferentL [i1l/e1jerogram / i1l/e1jirogramme] InterpoJare Calcularea unci valori iotermediare altor doul valori. caracterizatl prin utilizarea unor elemente grafiee (pietograme ~. [temporal intnpolotion / inter-polation temporale] .q+l)].InsulA InsulA Poligon indus In alt poligon. pe bua unor valori antcrioare Ii postcI'Dre momeotelor considerate. intemiti de la lumrere] Interferentl terestrllnterferenll ee afecteazI canalul de transmisiune cu satelitul. tn vederea mlririi acestora w un ooeficiem Intreg. tn aplicaPile radar. nante] Intercosmos Program spatial al URSS-CSI pentru proiecte de colaborare ~iintificl tntre cei noul membri ~i cu alte natiuni.a reprezintl fluxul luminos total al sursei. iar b este raportul fntre distanla de la P(p'. In acel~i punet din SPllliu.[nwnerical interpolation / interpolation numirique] [is- Integrarea datelor Combinarea datelor provenite din surse multiple. Pentru 0 sursl punctiforml ee radiazl uniform in toate direcJiile. ioteosi1atealuminoasl a wmi dement de suprafatl dS. In pozitii multiplu de n (WIde n este coeficientul de mlrire) ~i atribum valorii 0 celorl. eu un filtru cu fereastrl glisan- tl. rPolynomial i1l/erpolation / inlerpolation polynomiale] InteDlitate ImniIlO8Sl Mlrime ee caraeterizeazl fluxulluminos emis de 0 sursl pe unitatea de unghi solid.fJ Ii dimensiunea orizontall a pixelului.

cu 0 rezolutie la sol de 5. [visual interpretation / interpretation visueUe] Interval mntre impulsuri Timpul scurs intre emiterea a doul impulsuri radar succesive. Controleazl cadenta de fotografiere. Infrared Spectrometer Spectrometru in infraro§U. Infrared Sounder Sondl in infraro§U.cu plstrarea obiectelor situ. Integrarea a doul stratllri de date sPlitiale. DozeaU cantitatea de luminl ce pltrunde in oehi. [intersection / intersection] Invenarea scopic reHefului v. IR 1. IRP Infrared Puye frafO§U (NOAA). IRS Interval mntre expuneri Intervalulde timp dintre doul expuneri succesive. IPF Image Processing FadJity Centrol de prelucrare a imaginilor (Goddard Space Flight Center). IRS lC P 1D sunt dotali cu trei tipuri de sensori (pAN. [pulse interval. USS ill ~iWiFS) P opereazl de pe o orbitl situatl la altitudinea de 817 lan. aparate de copiat ~i de redresare). Permite pozitionarea imaginilor (peotru a le aduce in suprapunereperfecll). [image invariant / invariant de I'image] Inventar de coordonate v.5 m. [iris / iris] IR-MSS Infrared Multispectral Scanner Scaner multispectral in infraro~. ca fiind raportul dintre reflectanta corespunzlltoare infraro~ui apropiat ~i suma reflectantelor corespunzlltoare infraro~ului apropiat ~i r~ului. Sensorul WiFS acoperl 0 suprafatl de 8OOxSOO cu 0 rezolutie de Ill> m. IRIS 1. BandA spectraIA Interpretarea datelor Deduqia caraeteristicilor unor obiecte pe baza datelor disponibile despre ele.in in- IRK Infrared Radiometer Radiometru In IRS 1. Infi'ared line Scan Sistem de baleiere liniarl in infrar~. overlap regulator / intervallomerre. infral'O§U.iar IRS 1D la 29 septembrie 1997. Integrated . IRLS 1. Interpretoscop Aparat complex care permite vizualizarea modelului stereoscopic corespunzlltor unci stereograme. Iris 1. Iradiere Dispersarea luminii in emulsie datoritl reflectlrii ei de cltre fetele cristalelor de halogenurl de argint. [indirect interpretation / interpritation indirecte] 156 157 IODS Improved Optical Detection System Sistem perfeqionat de deteqie optic!. IRAD Infrared RadI«meter Radiomettu in in~(EOS). [automatic timer. lOR Iterative Orthophoto Retinements Rafinarea iterativl a ortoimaginilor (US Anny). mArireamodelului in mod continuu ~i mlsurarea diferentei de paralaxl. Infrared ~. [eqJosure interval.lte in arii comune celor doul straturi. IRS lC a fost lansat In decembrie 1995. Aerofotointerpretare Interpretarea imaginilor Extragerea informatiilor explicite (oferite direct de imagini) sau implicite (deduse logic) de pe imagini. time interval between successive photographs / interval/e d' exposition. Interval spectral V. IPVI = IRA / (IRA +R). DiafragInl iris. Indian Remote Sensing satellite Satelit indian de teledeteqie (lSRO. pentru fiecare pixel in parte. 2. Infrared Scanner Scaner in infraro§U.4. pulse spacing / interval/e entre /es impulsions] IOTA Infrared-Optical Telescope Array Retea de telescoape optice ~i in infraro~. Catalog de coordonate Inventar de toponime v. in aerofotografiere. 2. Este prevlzutl cu 0 deschidere numitl pupill.8 m. Impulse Response Impuls de rIspuDs (radar). 2. Erect pseudo- Inversor Instrument mecanic folosit pentru mentinerea distantelor conjugate ~i asigurarea respectJrii condipei Scheimpflug in instrumenteoptice (de ex. ment] rigulateur de recouvre- Radar Imaging System Sistem radar integrat.Interpretare Interpretare indirectA Interpretare a imaginilor de teledeteetiein cadruI cAreiainformatiile asupra unor obiecte sunt deduse pe baza informatiilor furnizate de alte obiecte reprezentate in imagine. [irradiation / irradiation] Sensor pasiv. [data interpretation / interpritation de donnies] Interpretarea fotograftei aerlene v. Infrared Interferometer Spectrometer Speetrometru interferometru in infraro~ (NIMBUS 3 P 4). 2. [interpreroscope / interpretosClJJe] Invariant aI imaginii Caraeteristic! a unei imagini ce i§i plstreazl valoarea in urma efectulrii unci categorii de transformlri asupra imaginii. 2. inversion de I'image] IPVI Infrared Percentage Vegetation Index Indice calculat. Interseqia orbitelor Punctele in care se intersecteaza proieqia pe suprafata terestrl a orbitelor unui satelit. Provoacl 0 voalare slaM (diferitl de halo). generator de imagini. Procedeu de determinare a pozitiei orizontale a unui puna prin intersectarea d. 3. IRDAR Infrared Radar Radar cu radialii infraro~ii. [orbit crossover / croisement des orbites] Interseqie 1. situatl intre comee ~i partea ante-rioarl a cristalinului. ginile PAN ~i LISS sunt ree~tionate de ISRO ~i fumizate utilizatorilor la 0 rezoMie de 5 m ~irespectiv 20 m. Inten-ogation. Sensorul LISS ill acoperl 0 suprafatl de 142x142 kIn ~iproduce imagini multispect:rale cu 0 rezolutie de 23. care permite decl~ea obturatorului la un interval de limp necesar ca aparatul de zoor sl parcurgl aerobaza planifieatl. [image interpretation / interpritation d'images] Intervalometru Anexl a camerei fotograflee aeriene. Penttu imIgini LANDSAT. Recording and Location Subsystem Subsistem de interogare. [reversal of the image / renversement de I'image. prin reglarea deschiderii pupilare. Membranl circularl a oehiului uman. se utilizeazl benzile TM4 (infrlIqu apropiat)~iTM3 (~) sau MSS6 ~ MSS5. Repertoar de toponime Inversarea imaginIi Proces prin care 0 imagine negativl este transformatl in imagine pozitivl sau invers. WIdeIRA reprezintl valoarea refleetaoteiin infr~ apropiat iar R valoarea acesteia in~. Imakm. inregistrare ~i localizare (NOAA). cu dispozitiv cu cuplare prin sarcinl. India). 2. Sensorul PAN (pancromatic) acoped 0 suprafatl de 70x70 lan.irectiilor00se din punete a clror pozqie este cunoscutl. [inverter / inverseur] IRCCD Infrared Charge Coupled Device Sensor in infraro§U. intervaUe de prises de vues] Interpretare vizualA Interpretarea imagiOOorprin observarea lor directl de c!tre operator.

Rutd de r. la Viena. Punct focal al imagirdi.9 J. ISLSCP International Satellite. pentru a sintetiza o antenl eu deschidere mare. Institute for Remote Sensing Applications Institut pentru aplicarea teledeteqiei (Academia Chinczl de Stiirte. Italia). depressiOfl depth contour. Infrared Space Obsenatory Observator SPllial in infraro§ll (1ansat la 16 noiembrie 1995). In cazul terenu1ui plan. ' ISAS Institute for Spece and Astronomic:al SdeDce IDstitutul pentru Stiinte Spatiale ~i Astronomice (Universitatea din Tokyo. point focal du clichl] Izocromadc Atribut at unui areal de pc imagine care are culoare omogenL [iSQchromolic / isochromatique.IRSA 158 159 Izodensitometru 5.0.tenbiJd Informations Systan Sistem inteligent de informapi privind imaginile satelitare. A operat in 6 benzi spectrale: 0. IRTS Infrared Temperature Sounder Sondl de temperaturlln infraro~ (NOAA ITB International TIme Bureau Serviciul International de Timp. ISAMS Improved Stratospheric: tmd Mesospheric: Sounder Sondl mezosfericll ~i stratosfericll perfectiomul (UARS). [isocentre / isocentre. Imaging Spectrometric: Observatory Observator spectrometric generator de imagini (navetll SPlliall. Un Comitet Tehnic (lSOITC 211) dezvoltl standardele internationale de informape geograflcl ~i geomaticl. Information Retrieval System Sistem de regAsire a inforrnatiei (ESA). Izobati Linie de egall adincime a nului acvatic.UIl. 2.LIIl. course offtight / itin/raire de vol] ITIR Intermediate Thennal In(rared Radiometer Radiometru tn infr~ termic intermediar. 7 ~m. A treia generilie de sateliti TIROS (NOAA-NESS). Dolezal in Austria ~i a organizat primul congres fn 1913. Institute for Remote Sensing Application Institutul pentru Aplicarea Teledeteqiei (IRC. LandSurface Climat0iogy Prop 8IDiDe Program international de studiere climatologicll a uscatului eu ajutorul sateliJilor.. ISPIF Institutul de StudU Ii Prolec:tAri pentru tmbUJlltitlri Fundare (Rominia). la care participl cite 0 singurl organizilie reprezentant1 din fiecare tart membrl. Iaponia). [izobathe. 2. care are densitate fotograflcl omogenl. Interfercmetric: Synthetic: Aperture Radar Radar interlerometric cu deschidere sinteticl. [isodensity / isodensiti] Izodensitograf Instrument pentru trasarea liniilor sau ariilor cu ~i densitate a imaginii. ITEK Camerl fotograficl utilizatl pe SKYLAB In misiunea 190 A din 1973.88 ~m. IDGG International Union of Geodesy and Geophysics Uniunea Internationall de Geodezie ~i GeoflZici. Ager¢ie international! specializatl. A fost tnf'iinPtl in 1910 de c1tre E. ISSA International Space Station Alpha Statiunea spatiall internaponall Alpha. Izoc:entru Punct de pe fotografle corespunzltor intersectiei dintre planul cl~eului ~ bisectoarea unghiului dintre axa camerei ~i verticala locului (perpendiculara aerofotogramei). destinatl sl supravegheze standardizarea.500 0. Institute of Space Aeronomy Institutul de Aeronomie Spatiall (Bruxelles).UIl.~.6 J. ISP International Society of Photogrammetry Societatea Internationall de Fotogrammetrie. 0. Sistem de radar eu deschidere sinteticl ce utilizeazl m~ tintei. [iteration / it~ration] ltinerar de zbor Proiectia la sol a traseului aerian pe care n urmeazl un mijloc de zbor.8 J./Jor. Are peste 85 tlri membre. ISAGEX International StlteUite Geodesy Eqleriment Experiment internaPonal de geodezie satelitarl. ungbiurile de pc aerofutografia inclinatl.0. de Fotogrammetrie ~i ISRO Indian Spaee Research Organization Organizalia IndianA de Cercetlri Spapale. 3. Sounding Unit Sondl in IDE International Ultraviolet Explorer Sistem internlllional de explorare In ultraviolet (lansat In 1978). depression contour. Sensor japonez pentru platformlpolarl. sunt egale cu ungbiurile omoloage din terco. depth curve.7-0. ISIS 1. Beijing). ISPRA. IRSA 1. perfectionat. 2. IVN Indice de Vegetation NormaliR dice de vegetlllie normalizat. Sin. Israel SJ*e Ageucy AgeI¢ia Spatiall a Israel. 0. ISO 1. Inwrse Synthetic Aperture Radar Radar cu deschidere sinteticl inversl. . India). [Path of jllglu. 2. [density slicing / isodensitomitrie] Izodensltometru Instrument peotru CIWltificarea tonurilor de gri dintr~ imagine. ISAC IncIaD space Researd1 orgmUation StlteDite Centre Centrul Satelitar ISRO (Bangalore.UIl. con- IRTM IDfrared 'fhmnal Mapping Cartografiere tn infraro~ termic. SPACELAB). ISPRS international Society for Photogrammetry and Remote Sensing Socie- tatea Internationall Teledetectie. bathymetric tour.8-0. 0. IteraJie Repetitie a unei succesiuni de operilii. ISA 1. . submarine tour / isobathe] Inbaziconline.4-0. P ~ Q). International Satellites for Ionospheric: Studies Satelqi internationali pentru studii ionosferice. [isodensitrocer / isodensitogrophe] Izodensitometrle Proces de euantificare a tonurilor de gri reprezeotate fntr~ imagine. Internadonal OrganIzation for Standardlzadon Organintpa IntertJationaIl pentru Standardizare. Acum se IDJJD~ ISPRS.5-0. ITOS Improved TIROS Operational Satellite system Satelit TIROS openqional. IRSR Inf'ra1OO Scarming Radiometer diometru eu baleiere In ~. ISO 9660 Standard privind modul de Inscriere a datelor pe suport de tip CD-ROM. [density slicer / isodensitomitre] ITU International Telec:OOI1Dunicadons Union Uniunea Internationall de Telecomunicatii. Ra- ISEE International Sun/Earth Explorer Sistem inI:emaPonal de explorare a sistemului Soare-PlmAnt. Sin. ISAR 1. ITPR Infrared Temperature Proftle Radiometer Radiometru in infrllI'O§Upentru mlsurarea profilului temperaturii (NIMBUS 5). 2. ISU Infrared infrarO§U.7 J. avAnd virful to izoceobu. homochromie] Izodensitate Atribut al unui areal de pe imagine. Sistem de arhivare ~i servicii al Centrului German de Teledeteqie. IntelJigentes SatelB.ului.

Aducerea lui Ia orizontalI se realizeazl prin orientarea absolutl . lneuna&te DlBIPledcl Unghiul dintre planuI orizontal ~i liniite de forti ale cimpului geomagnetic. tip / inclinoison longitudinale] fndinare relativl tnclinarea planului unei fotografli fatA de un plan oareeare.. fflig/JI alIitude above flying height above ground / de vol au-dessus du sol] fnAI&ime deaupra orIzoatuIm Unghiul diJlrc pIanuI orizontal Ii dirccPa cItre un punct de iIm'es. [aircraft tiltunagun ntlison de I 'avian] Inclll8l'eB camera Unghiul format de axa opticl principall a earnerei CD verticala locului. magnetic d(p / incliMison magnitique] v. puncte CD valoare egalll a unui parametru. isoplethe] lzopIetA v.o~ui aparent. meotul fotografierii. . [longitudinal tilt. [isoline. isogram / isoligne. [elewltioll fIbove the horizon. CurbA de nivel lzoHnie Lime care un~te.. hauteur de zbcIr Distanla de Ia aeronavllia solului. [tilt of camera / inclinoison de la chombre] Inennarea fotogrlmMi Ungbiul diDtre pIanul cli§eului ~i planul orizontal. [lateral tilt. isopleth. [angle ~ SIIII. [orbital inclinotion / inclinaison de I'orbite] fncUnarea orizontului Unghiul vertical dintre planul orizontului adevllrat ~i planul ory. Este tmegistratll pe aerofotograml prin intennediul . constituitll dintr-o dilatare urmatI de 0 contractare morfologic!. sun elevOlion angle / hauteur flu soleil. lzopletd. [mo1phological closing / fermeture mo1phologique ] fndiDare longitudinall fnclinarea axei. [isoradial / isoradial] Izotropie Caracteristica unor corpuri de a avea proprietllti flZice identice pe toate directiile. pe 0 suprafllll. angular Il1titude / hauteur au-dessus de l'horlzon] 1niItmSoereIuI delBupra orizoDtuIui U~ format de razde soIare cu pIanul orJZOotal allocului. tnclinarea perpendiwlarei fotografiei fatl de 0 . i L••'x / inclim'vel'el cu UUUI de aer. 00gitudinale a avionului fall de orizontall. x tilt / inclintlison transversale] fncHnarea aerobazei Unghiul format de aerobazl cu orizontala locului. {tilt of photograph / inclinoison du clichiJ tndinarea modeIuIui tnelinarea stereomodelului obliout to urma oriendrii relative a fotogramelor. Y tilt. Se mlsoarl in planul principal al fotogramei in punetul de statie (de aerofotografiere). {relative tilt / inclinaison relOlive] IncliDare trannersaII tnclinarea axei transversale a avionului. [isotropy / isotropie] IniIpme InAltune absoIutl I " direqie de referintl. lzo6nie Izoradiall Linie radialll dusll din izocentrul fotogramei. angle solaire. [apparent alIitude / hauteur tlpfHll'e1W] IuiItime mvelul ground. {tilt of model / inclinoison du 1IIl1dele] Inclinarea orbitei Unghiul fonnat intre planul orbitei satelitului ~i planul ecuatorial terestru. [d(P of lhe horizon dip / dJpression de l'horizon] . Sin. [base tilt / inclinoison de la base] absolutl format de tnelinarea avionului tnclinarea axelor avionului fat! de orizootalll.160 lzohipsA v. to m0. AItitudine Ungbiul 8pIII'eIltl d~ectia de vizare clIre satelit cu planul orlZOotal al locului. [magnetic inclinOlion. sun elevation. ilivation solaire] fnchidere morfoiogicl Operalie morfologicl asupra unci imagini.

tnnegrire

162

lnnegrlre (a emulsiei) tnnegrirea materialului fotografic in timpul developlrii, datorit! formlrii cristalelor de argint metalic. [blackening, blacking / noirdssement] furegistrare anaIogid !nregistrarea unei mmmi prin intermediul unei alte mllrimi fizice, propot1ionalll cu cea originali. [analogue recording / enregistrement analogique] furegistrare automatA !nregistrarea datelor sau a imaginilor in mod automat, flrll interveDlia operatorului. [automatic recording / enregistrement auromatique] lnregistrare fotografid tnregistrarea imaginilor obiectelor prin mijloace fotografice. fphotographic recording / enregistrement photographique] lnregistrare la distanta tnregistrarea datelor la 0 anurnitll distanlll fall de aparatura de observare. [remote recording / enregistrement a distance]

furegistrare magnetid hrregistrare a informatiilor pe un suport magnetic. [magnetic recording / enregistrement magnitique] furegistrare nmnerid tnregistrarea unei mlrimi prin intermediul unor valori numerice, propot1ionale cu mlrimea descrisll. [digital recording / enregistrement 1IUI1lIrique] furegistrare optid !nregistrare a informaIiei pe un suport optic. [optical recording / enregistrement optique] furegistrator grafic: Periferic care poate executa desene liniare, conform comenzilor primite de la un calculator. Sin. Plotter. [tracing device, plotter / disposiliftraceur, table tnlfante] futrerupere Discontinuitate a elementelor vectoriale liniare, apllrutll ca urmare a unor erori produse in cadrul procesului de digitizare. [gap / discontinuite]

J
JACERS Japan . esearc:h Committee of Environmental Remote Sensing Comitetul Japonez de Cercetare pentru Teledeteelia Mediului. JEOS 1. Japanese Earth Observation Systt'lll Sistem japonez de observare a PAmftntului. 2. Janus Earth Observation Satellite Satelitul JANUS pentIU observarea PAmftntului (Franta). JERS 1 Japanese Earth ResolllUS Satellite Satelit lansat de Japonia in februarie 1992. Este echipat cu un SAR ce opereazl in banda L, cu polarizare HH ~i unghi de inciden{ll de 38,5°. JMA Japan MeteoroIogic:al Aga1c:y AgenIia Meteorologicll Japonezl. Joystick Dispozitiv periferic ce pennite pozilionarea cursorului pe ecran, cu ajutorul

unci manete. joystick]

Uoystick / manche a balai, Cyan Galben, pur-

JMC Jaune Magenta puriu, azuriu.

JPEG Jcint Pic:ture Expert Group Grupul expet1ilor in imagini. Organism ce a elaborat standardul, cu acel~i nurne, pentru comprimarea imaginilol' numerice. JPL Jet Propulsion Laboratory Laboratorul pentru motoare cu propulsie prin reaqie. Centro NASA, din Pasadena, gestionat de California Institute of Technology, cu sarcini de arhivare ~i distribulie a datelor de teledeteclie, in cadrul programului EOS. JPOP Japanese Polar Platform polarll japonezl. Platformll

JRC JcJint Researeh Centre Centrul Unificat de CereetIri. Ageope a CEC, care coordoneazl noul institute de cercetare. Are patru sedii: Geel, to Belgia; Karlsrultc, in Gennania; Petten, in Olanda; ISPRA, in Italia. JSC JoImIon SplIce Center Centrul Spapat Johnson (Houston, SUA).

K
KANDIDA1S Kansas Digital Image Dots System Sistem de prelucrare a imaginilor numerice (Laboratorul de teledetectie al universitatii din Kansas). KDOSS Kern Digital Orthophoto Software System Sistemulnumeric Kern pentru generarea ortofotografiilor (Elvetia). KOMPSAT Korea Multi-Purpose Satellite Serie de sateliti coreeni, proiectati a fi lansati incepand din 1999. Scopul principal al misiunii va fi cartografierea Coreii, cu un sistem de doul camere. Kriging Metod! de generare a unei suprafete, prin interpolare, plecind de fa valorile cunoscute pentru 0 submultime de punete ale acesteia. Bazatl pe metode statistice, oferl ~i posibilitatea estimlrii erorilor comise pentru punetele determinate prin interpolare. [kriging / krigeage] KRISS Kern Raster Image Superposition System Sistem de suprapunere a imaginilor raster (Kern, Elvetia). KSC Kennedy Space Center Centrul Spatial Kennedy. Organism NASA (Cape Canaveral, Florida). KUSP Ku-BaDdSignal Proosor de semnale in banda Ku. Procesor

L
Laborator spatial Vehicul spatial echipat cu aparaturl de cercetare ~i mijloace de comunieatiicu Plmantul. [space loborarory
/ laboratoire spatial]

LACIE Large Area Crop Inventory Experiment Experiment de inventariere a recoltelor pe suprafete mari (US Department of Agriculture, NASA, NOAA). LADAR laser Detection and Ranging Detectie ~i localizare cu laser. LAGEOS laser Geodynamic Satellite Satelit geodinamic cu laser. Primul satelit LAGEOS a fost lansat la 4 mai 1976, pe 0 orbitl circularl, fa 5900 km altitudine, inclinatl cu 110° fat! de planul ecuatorului. In octombrie 1992, a fost lansat LAGEOS 2, dintr-o naveta spatiall (misiune comunl NASA-ItaHa pentru observarea dinamicii Plmantului, prin utilizarea tehnologiei laser). LAGOS laser Gravitational-wave Observatory in Space Observator SPatial al undelor gravitationale, echipat cu laser. LAI Lear Area Index Indice foliar. LAMMR Large Area Multifi"equency Microwave Radiometer Radiometrumultifrecventl cu microunde, pentru suprafete mari aCEX). LAN Local Area Network Retea localA. Retea pentru comunieatil de date, destinatl coneetlrii echipamentelor de calcul situate intr-o arie restrAnsl.

LANDSAT Land Satellite Serie de sateliti artificiali ai Plmaotului destinati cercetlrii resurselor terestre. Program realizat de NASA,NOAA,USGS~iEOSAT.Primul dintre ace~i sateliti a fost lansat la 22 iulie 1972, sub numele de ERTS 1 (Earth Resources Technology Satellite) ~i a ie~it din uz la 6 ianuarie 1978. Urmltorii sateliti din serie sunt: ERTS 2, lansat la 22 ianuarie 1975, i~it din uz la 27 iulie 1983; LANDSAT 3, lansat la 5 martie 1978, i~it din uz la 7 septembrie 1983; LANDSAT 4,Iansat la 16 iulie 1982; LANDSAT 5, lansat la 1 martie 1984. Orbita satelitilor LANDSAT 1-3 avea altitudinea de 915 km. Orbita satelitilor LANDSAT 4 ~i 5 este situata la 0 altitudine medie de 705 lan, cu inclinare de 98,91°- 99,1° ~i 0 precesie de cca. 1° pe zi. Unghiul dintre planul orbitei ~i directia PllmAnt-Soareeste de 37°. Perioada de revolutie este de 103,3 minute iar ciclul orbital (de rq>etare a acelu~i traseu) este de 18 zile. Satelqii sunt dotati cu sensori de tip MSS (toatll seria) ~i TM (LANDSAT 4 ~i 5), cu care exploreazl ta~ii Ql Illimea de 185 km. Sensorii MSS permit obtinerea Wlei rezolutii la sol de 79 m, iar sensorii TM a uneia de 30 m (benzile TM 1-5 ~i 7) sau de 120 m (banda TM 6). La ecuator culoarele vecine explorate se suprapun cu
16%.

Lansarea satelitilor Plasarea pe orbita a satelitilor, de fa baze terestre sau din navete spatiale. [satellite launching / /ani:ement
des satellites, mise sur ormte]

LANSYS Land Analysis System Sistem de analizAa teritoriului (Noua Zeelandll). LAP Low Altitude Photography Fotografie de la altitudine joasl. LAR Lidar A1timeterlRanger Altimetru I telemetru lidar.

LARS

166

167

Legend!

LARS 1. Laboratory for Applications of Remote Sensing Laborator pentru Aplieatii ale Teledetectiei (Purdue University, SUA). 2. Laboratory for Agricultural Remote SeQSing Laborator pentru aplicarea teledeteqiei in agriculturli (SUA). 3. Lower Atmosphere Research Satellite Satelit pentru studiul atmosferei inferioare. LARSYS LARS Data Processing system Sistem de prell;lcrare a datelor (LARS). LAS Land Analysis System Sistem de analizll a terenului. Sistem de analizll a imaginilor menit sli stocheze, sli gestioneze ~i sli analizeze date sub formli de imagini numerice, fiind prevlizut cu 0 gamli largli de func..1ii~i instrumente statistice. LAS LANDSATD Assessment System Sistern de evaluare a satelitului LANDSAT D (NASA). LASA Laser Atmospheric Sounder and Altimeter Sondli atmosfericli ~i altimetru laser (BOS). ~er 1. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Amplificarea luminii prin stimularea emisiunii radiatiei. 2. Sursli de luminli coerentli, monocromaticli. Functioneazli prin excitarea electronilor unui material, cu ajutorul unei surse externe de energie, ~i provocarea revenirii acestora pe nivelele de echilibru, cu ajutorul unor fotoni incidenti. Ca urmare, energia este re-emisli tot sub formli de cuante luminoase, cu ~i fazli ~i frecventli ca a celor incidente, provocAnd 0 reaqie in lant de re-emisie a energiei sub formli de radiatie luminoasli. [laser / laser] Laser cu semiconductori Laser la care elementul activ, ce emite luminli, este un dispozitiv cu semiconductor. [semiconductor laser / laser a semi-conduaeur]

Laser Doppler Instrument de mlisurli ce utilizeazli un fascicul laser ~i efectul Doppler, pentru mlisurarea vitezelor relative. [Doppler laser / laser DopplerJ Laser multifrecvenl8 Sistem laser care are posibilitatea de a emite luminli cu mai multe lungimi de undli. [multifrequency laser / laser multifrequencesJ LASS Land Application Satellite System Sistem de sateliti pentru aplicatii teritoriale (BSA). Latitudine astronomicA Unghiul dintre planul ecuatorului terestru ~i perpendiculara pe geoid (verticala locului). [astronomic latitude / latitude astronomique] Latitudine de developare Domeniul de variatie al conditiilor de developare pentru care imaginea obtinutli este redatli coreet. [development latitude / latitude de developpementJ Latitudine de expunere Domeniul de expunere pentru care caraeteristica densitateexpunere este liniarli. Se calculeazli cu relatia L=log (EmlEM), in care Em este expunerea minimli iar EM este expunerea maximli. [etposure latitude, etposure range, latitude / latitude d'etposition, ecart d'exposition tolirable, latitude de pose] Latitudine de mA$urii Raportul dintre valoarea maximli mlisurabilli ~i cea minimli detectabilli pentru un instrument de mlisurli dat. [dynamic range / latitude de mesure] Latitudine de punere Ia punct 1. Variatia maximli a distantei focale, in jurul valorii coreete, pentru care imaginea formatli poate fi apreeiatli drept clarli. 2. Distantele minimli ~i maximli falli de un obiect pentru care se poate face punerea la punet a unui sistem optic. Sin. Domeniu de punere la punct a imaginii, ToleranJd de punere la punct. [range offocus setting / latitude de mise au

point, portee de mise au point, tolirance de mise au point] Latitudine geodezicA Unghiul dintre normala la elipsoid, dusli dintr-un punet dat, ~i planul ecuatorial. Lgeodetic latitude, topographic latitude / latitude geodesique] Latitudine ge0gra6cii Termen utilizat pentru a desemna latitudinea geodezicli sau, mai rar, cea astronomicli. Lgeographical latitude / latitude geographique] Latitudine redusii Latitudine mlisuratli in raport cu 0 sferli cu raza egalli cu una din semiaxele elipsoidului de referintli. sferli pe care se proiecteazli punctul de interes de pe elipsoid printr-o dreaptli paralelli cu semiaxa luatli ca razli. Se calculeazli dupli relatia tg ¢U = b/a tg B, unde a ~i b sunt semiaxeIe elipsoidului, iar B este latitudinea geodezicli. [reduced latitude / latitude reduite] LA WS Laser Atmospheric Wind Sounder Sond! laser pentru curentii atmosferici (BOS). Urgimea benziI 1. Diferenta intre valorile extreme ce defmesc 0 band! de frecvente. 2. cantitatea maximli de informatie ce poate fi transmisli in unitatea de timp, printr-un canal de comunicatii. [bandwidth / largeur de hande] Urgimea campului Diametrul cercului din planul obiect, ce include punctele pentru care obiectivul formeazli imagini. ffield diameter / largeur du champ] Urgimea fasciculului 1. Mlisurl a concentrlirii puterii unei antene directionale de-a lungul directiei de maxim. Reprezintli unghiul, in plan orizontal, dintre directiile in care intensitatea fasciculului electromagnetic este jumlitate din valoarea sa maximli. 2. Unghiul solid dinjurul axei unui fascicul de radia{ii ce cuprinde fasciculul. Sin. Deschiderea fasciculului. [beam width, beam

angle, aperture of the beam / largeur du faisceau, ouverture de faisceau, angle de faisceau] Liirgimea sului impulsului v. Durata impul-

Liitimea benzii (de aerofotografiere) Distanta dintre douli linii de aerofotogratiere vecine. [strip width / largeur de bande] Liitimea culoarului Llitimea ~iei de teren exploratli prin teledetectie. [swath width / largeur de couloir, largeur de fauchee, champ de balayage utile] LBIR Laser Beam Image Recorder gistrator de imagini cu fascicullaser. tore-

LBMR L-Band Microwave Radiometer Radiom~ru cu microunde in banda L. LDIAS LANDSAT-DImage Analysis System Sistem de analizli a imaginilor LANDSATD. Legiituri fa distantA Legllturli pentru comunieatii de date, realizatli cu un sistem de calcul situat la distantli. [remote link / - ] Legea Bougouer Lege care exprimli descr~ea densitlitii unui flux de radia{ii monocromatice la plitrunderea intr-un mediu care reflectli ~i absoarbe radiatii cu respectiva lungime de und!. [Bougouer's law / loi de BougouerJ Legea Lambert Lege care exprimli leglitura dintre iluminarea unei suprafete ~i unghiul de incidentli al fasciculului de luminli pe suprafata respeetivli: I=E-cosO, unde I este iluminarea; E este densitatea fluxului de luminli iar 0 este unghiul de incidenlli. [cosine law of illumination / loi cosinus d'illuminarion] Legendii (a 1JAI1ii) Element al hliqii care explicli semnificatia culorilor sau a semnelor conventionale utilizate. Cheia simbolurilor folosite pentru a interpreta 0 hartl!.

LEM

168 signs / M-

169

Limit!

[legend, table of conventional gende de la cane] LEM Lunar lunar. kursion

[converging lens, convergent lens, positive lens /lendlle convergente] LendlA cu suprafatA tratatA Lentilll pe a cllrei suprafall este depusll 0 peliculll transparenti specialll, CD rolul de a reduce reflexia luminii. [coated lens, bloomed lens / lentille traitie] Lentil! de coreelie Lentilll utilizatl pentru adaptarea sistemului optic la caraeteristicile oehiului operatomlui. [correcting lens, correction lens / lentille correctrice] LentiIi divergentA Lentilll care transformll un fascicul paralel totr-unul divergent. [diverging lens, negative lens, defocusing lens / lentille divergente] LentiIi grossi Lentilll eu grosime mare, re nu poate fi neglyatll to calcule. [thick lens /lentille ipaisse] LentilA pJaD.concavA Lentilll care are 0 fall planA ~i una concavll. fplan-eoncave lens / lendUe plan-eoncave] LentIIA pIaD-cooved Lentilll care are 0 fall pIanll ~i una mnved. fpltm-eonvex lens / lentille plan-eonvexe, minisque convergent] LeodlA sferiel Lentilll care are fetele in formll de calote sferice. [spherical lens / lentille sphirique] Leotill subllre Lentilll a cllrei grosime poate fi neglijatll in calcule, distantele mIlsurindu-se fall de centrul ei. [thin lens / lentille mince] LEO 1. LocaI Earth Observation Obser. yare localll a PImAntului. 2. Low Earth Orbit Orbit! terestrll joasl. LEOS Low Earth Orbiting teHt CD orbit! joasl. Satditi la 1000-1200 km altitudine. Satellite SaCD orbite ptnll

Module Vehicu1

LEOSAR Low Earth Orbit Synthetic A~ erture Radar Radar eu deschidere siIleticl pe orbitll terestrll joasl. LERTS Laboratoire d'Etudes et de Recherches en T6Wdetection Spatiale Laboratoml de Studii ~i Cercetllri in Teledeteqie Spatialll (Toulouse, Franta). LF Low Frequency Frecventll joasll.

fprogramming language / langage de progranunation ] Limbld DUIIini Ansamblul instructiunilor recunoscute de unitatea centrall de calcul a unui sistem de calcul. [machine language / langage de machine] LIMES Iidar Multispectral Earth <>bier. vation System Sistem lidar multispectral de observare a Plmintului. Limita celulei Perimetrul celulei elementare de teren explorate instantaneu de sensor. [ceU boundary / j'rontrere de la cellule] Limita rw.o1uliei Iiniare a emulsiei Cea mai micll distaotll dintre doull detaIii care apar distincte dupll developare. Depinde de mllrimea medic a granulelor de argint mc:talie din emulsie. [limit of linetIT resolution. linear resolving power of emulsion / limite de 1tsolution linIaire de l'imulsiora] Limita rw.o1uliei radiometrtee Cea mai micI varialie a eucrgiei. ~ pe care o poate discrimina un instrument. (mdiometric resobltion limit / limiU!de Itu~solution mdiomitriqlle] Limita nzoIu&lei spectrale Diferenca dintre rele mai apropiate lungimi de undll pe care Ie poate distinge un sensor. [spectral resoilllion limit / limite de la risobttion spectrale] Limitator de deIIclddere Dispozitiv (fantll, diaftagmll sau cbiar montura unci lertile) re permite limitarea dimemiunilor tran.svmIale ale fasciculului de luminA ce poate traversa obiectivul. [apenure Slop / limite"" d'ouvenure] Umtti de focalizue Domeniul din spatiul obiect pentru care se poate face punerea la punct a imaginii. Sin. Limit4 de pll1lere la punct a imaginii. [range of focus setting, focussing range / latitude de mise au point, ponte de mise au point]

LeotilA Piesl opticl, construitl din material transparent, ce prezintl una sau doul Suprafete curbe (de obicei sferice) ~i 0 ax! de simetrie. [lens / lentille] LentilA d~naIA Lentilll care se adaugll unui sistem optic pentru a-i schimba caracteristicile. [additional lens / lentille addltionnelle ] Lentia bkoneavA Lentilll care are ambele fete concave. [biconcave lens / lentille biconcave] LeotiJA biconvexA LentiIl care are ambele fete convexe. [bicOtll'a lens / lentille biconvue] Lendll clHndrid Lentill ale cllrei supr4fete au forml cilindricl. [cylindrical lens / kntilJe cylindriq1ie] LmdII coImatoare Lentilll care are rolul de • transforma un fascicul divergent sau c:onvergCllt totr-UDUl paralq. Sin. Lmtilli condensoare. [collimating lens, condensing lens / lentille coUimotrice, lentille de condensation ] LeodlA compensatoare Lentilll introdusll intr-lUl sistem optic pentru a tnic§ora distorsiunea radial1. [compensating lens / lentille compensatrice] LeotIIA concav~ Lentilll care are 0 fall concavll ~i una convexll. [concaveconvex lens / lentille concave-eonvexe]

LFC Large Format Camera CamerA de furmat mare. Camerll fotograficll destinatl futografierii suprafetei terestre din navete spatiale. Este dotatll eu un obiectiv CD distaD{afocalll de 30 ,5 em ~i permite reglarea timpului de expunere intre 1/250 ~i 1/30 s. Formatul imaginii este de 23x46 em. RezoIUlia la sol este de 20 m ~i acoperirea de 222><444 km, de la altitudinea de 296 kIn. LFMR Low Frequency Mic:rowave Radi· eoeter Radiometru pentru microunde de joasll frecventll (NROSS). LGA Low Gain Antenna Aotenll eu ci§tig redus. LGSOWG I..ANDsAT Ground StatIon ~ erations Working Group Grup de iuem pentm operatii in staliile LANDSAT de la sol. LIDAR Light Detection tmd Ranging Sistern de tip radar care utilizeazll un fascicul laser to loe de microunde ~i permite mlsurarea vitezei, altitudinii, dirccPei sau deplrtlrii unci tinte. [lillar, laser radar. optical radar / lidor, radar optique] LIMAP LANDsATIMagery Analysis Package Pacbet de programe pentru analiza imaginilor LANDSAT (USGS). Limb Marginea vizibill a unui mrp ceresco [limb / limbe] UmIHU de progrIIIII8I'e Lim~ artificial destinat scrierii progrunelor de calculator.

toare

Leodll

condensoare

v. LentilA colima-

LentIIA convergentA Lentilll care transformil un fascicul paralel tntr-unul convergent.

Marcheazll linia din teren deasupra clreia s-a deplasat aparatul de zOOr CD camera fotograf:i. Lob lateral. Lightning Mapper Sensor de deteqie a fulgerelor (NASA). Lob lateral v. llgne de balayage] [scan line. [nodal line. [secondary lobe. [linearity / liniaritt] Linie 1. line / ligne] Linie a incldlor de referintA Linie care un~ indicii de referinll (mlrcile fidu- W Lunar Linie ~ ~e BandA ingustl de frecveDle ale r:wIat1ilor dectromagnetice emise preferential de un corp emitltor. Proprietate conform clreia 0 operatie asupra sumei semnalelor este echivalent! CD aceea~i operatie aplieat4 fieclrui semnal individual ~i sumlrii rezultatelor. line of collimation / ligne de viste] Linie de zbor Linie care une~e punetul central propriu CD punetele centrale transpuse de pe aerofotogramele vecine. Ansamblu ra- LISS Linear Imaging Self-scanned Sensor Sensor liniar generator de imagini. LNB Low Nmse Block DOWn converter Combinape de amplifu:ator CD zgomot redus ~i convertor de frecveIJll· LimitA de raolutie Cea mai micA distant! sau cel mai mic unghi de vizare existente intre dou! obiecte care pot fi observate distinct. LIRAD Lidar-Riu4ometer diometru-lidar . situatl in jurul directiei principale de directivitate.cll. Linie trasatl prIntr-un p~et situat intre doul izohipse. LislQ v. LO 4la 4 mai 1967. in directia unui punct similar de pe 0 aerofotograml invecinatl din ~i banda. LMS 1. LO 1 a fost lansat la 10 august 1966. CD autobaleiere (IRS. vAzute d1stmct oblectele. L~e de profll Linie care indica pozitia unUI profit. LIRA Linear Recognition and Analysis Reeuno~tere ~i anaIiz!liniarl (pacha de programe produs de Geospeetra Corporation). LO 3 la 4 februarie 1967. LITE Lidar (Laser) In-tlpeee Technology Experiment Experiment tebnologic CD lidar (laser) SPatial.Limit! 170 171 Loess aging Sensor Sensor generator de imagini ale fulgerelor (B08). line of nodes / ligne des noeuds] liDia orizontului Linie imaginarl pe fotograml. Land Infonnation System Sistem de informape teritoriall. 2. [range of sight / ponte de la vue] LimitA de mibilitate v. ce are ~ropnetatea cl segmentul de dreapt! determmat de intersectia ei cu izohipsele ~te cel mai sCUTt osibil. [hidden line / ligne cachte] Linie ~utaIA Linie dus! din punctul central. List! orizontal! de valori intr-un tabel sau mattice. [-9'UT / ligne parasite] Linie radiall Linie trasatl radial din punctul central at aerofotogramei verticale. [Fraunhofer lines / raies de Fraunhofer. [radial line / ligne radiale] Linii Fraunhofer Linii de absorblie ce apar in spect:rul radiapilor solare dup! traversarea atmosferei. ce apare ca urmare a imperfectiunilor din cadrul procesului de conversie raster-vector realizat prin trasarea automat! a liniilor. trace de l'horizon] Liniaritate 1. transversal! pe un element vectorial. [nmge ofmagnification / limite d'agraniJissement] LimitA de punere Ia pond LimitA de focalizare a imaginii v. /ignes noinls du spectre solaire] LIP Laboratory for Image Procasing LaOOratorul de prelucrare a imaginilor (IRC). Sin. minor lobe. [aiming line. Ugbtning Im- . side lobe / lobe secondainl. rtiducial line. [section line / ligne du profil] ~inie de retell Linie dintr-un caroiaj. ciale. RadiaJ4. diferite de directia principal! (utili). fiducial axis / ligne des repenls] Linie a reperelor referintl v. Lunar Module Modul lunar. [absorption line / raie d'absorption] Linie de baleere Linie de-a lungul clreia se deplaseazl spotul de explorare al unui ~ozitiv de baleiere. semnele marginale) de pe laturile sau colturile opuse ale fotogramei. 2. UmitAde vedere Linie ascunsA Linie maseat4 de detaliile situate in faIa ei. horizon / ligne d honzon. lobe lattral) LOeSS Land Ocean Climate Satellite System Sistem de satdqi pentru studierea climei oceanelor ~i continelltelor (DFVLR). ground parallel. Linie a reperelor. Lob secundar Lob prindpal Portiunea din diagrama de directivitate a antenei. line of sight. mojor lobe / lobe principal] Lob secondar Portiuni din diagrama de directivitate a antenei. LO 2 la 6 noiembrie 1966. LM 1. [optical line of sight / ligne optique de vue] Linie parazitA Linie scurtl. ce indicl directii de ci§tig importat1t ale acesteia. ligne de plus grande pente] Linie de perspec:tivi v. [1. 2. sweep / Linia nodurilor Linia care un~te punetul nodal ascendent CD punetul nodal descendent aI orbi~i satelitului. LIPS Ubrary of Image Processing Software Bibliotecl de programe pentru prelucrarea imaginilor. 2.care rcprezintl orizontul adevlrat. row 2. mtrare trecej08 LimitA de mirire Gradul maxim de mArire a unei imagini de clUre un sistem optic. LANDSATMapping System Sistern de eartografiere pe baza imaginilor LANDSAT (Colorado State University). Linie perpenp di~ pe dreapta de intersectie a planului c1~eulw cu planul terenului. [horiz~n t~e. [azimuth line / ligne d'azimut] Lini~ ~e absorbtie Domeniul (ingust) de I~ImI de undl ale radiatiilor electromagnetlce absorbite de mediul prin care tree. line of gnlatest slope / cliniste. 2. Lightning Mapper Sensor Sensor pentru cartarea fulgerelor (GOES). ligne de vol] Linie optici a vederii Traseul curb aI razelor de luminl prin atmosferA. [resolving limit / limite de la resolution] LimitA de ~ere ~istanta pinlla care pot fi. Linie a indidlor de Linie de vizare Linie ce une~e instrumentul CD obieetul observat. ProiectantA Orbiter Serle de satdip artificia1i ai Lunii. Sm. Sin. Sin. Iimitd de vizibilitate. Prq>rietatea unui sensor de a produce un ~ de ie~ire ce variazlliniar funclie de mlrlmea de Intrare. Corespunde ~ei planului fotogramei CD planul orizontal care coI¢ine centrul de perspectivl (punctul nodal posterior). Element geometric de bazl utilizat in reprezentarea informapei grafice in format vectorial. [main lobe. [grid lIne / ligne de grille] LIS 1. din eel nadiral sau din izocentrul aerofotogramei. 2. [steepest slope line. ISRO). LOS la 1 august 1967 (SUA). CD ochiul liber. [emission line / ligne d'tmission] Li~e de paotA maxim! 1.[flight line /ligne des Centn1S.

ce treee prin punctul determioat.: B = . (inddmt Iiglrt liumUre i1tt:ItIerW] Luminl mClllOCl'ODdkl LumioI compusl din radiaPi electromIgndice cu Iongime de umIl (de ex. In urma unci serii de re:Oexii difuze (in atmoskrl sau pc suprafata unor corpuri). sub un unghi solid GIl. LRPT Low ResoIudon PIcture 'J. LOS Land 0b8emdl0n Satellite Satelit de observare a terenului (Japonia). meridianul Greenwich) ~i meridianullocului. Nltmetru LumiDl iIuIdimci LuminI care. sloo Transmisie co rezolutie micl a ima- L TPMS U4ar TemperaturelPressurel Mmsture Sounder Somlllidar pentru temperaturl. [daylightllumilre dJl jour] LumInI artUldaJi Luminl produsI de 0 sursI artificiall. IigJrll . mai rar.rectl sau difuzl. [light llumtlre] Lumini abIlorbltl Lumiol a cIrei eoergie este absorbitl de corpuI prin care se propagl SIll la care este iDcidentl. ditlr-o sursI exteml.. lumina produsl.LODIA 172 173 LumiDl LODIA Low cost Digital Image Analyser Analizor ieftin de imagini numerice. determinat prin observ. [black ligJr I lumtm noire] Luminl par_itA LuminI reflectatl de • romponmtde obiectiwlui fotografic ~ care ajunge pe cli§CUurmlnd 0 cale diferitl de cea a fasciculului util. (cohemrt light I buniere cohlmlte] panuIt. in acee&li direqie.'nIBni&. (absorl1ed light llumim absorbie] Luminl actiDIcl Luminl co luDgime de undl adecvatl imprcsionlrii materialului fotosensibil. sique] Longituclne geograftcl Termen utilizat peltru a desemna longitudinea geodezicl sau. dupi tra~ [emergent light IlumiUe imergenie) iese lui. egal cu 1 etllmr. Atribut cantitativ alluminii.i 750 IDD (llCSizabill de ochiul uman). LRR Laser Retro Reftector Retroreflector laser (ERS 1). 2. [oainic light aeti- LOROp· Lcmg RaDge Oblque PhotograpbJ Fotografie obliclla mare distantl.] LmninantA 1. pe suprafara UDUi obiect. LS LANDSATSatellte Satelit LANDSAT. utilizatll de NASA). Este definitll ronform relatici.. sub forml de radiatie di. alegerea. de la rllslritul ~i pW la apusul Soarelui. LST Land Sw1Iu:e Temperature ratura suprafetei terenului. L~ hd Wood v. [astT'OlWmicalIongitutk longitude astrono- ginilor (tehnicl de legAtorl in banda S. Slrdblcire Iuminoasd. [geQgraphical longitude longitude giogm- LSP Large Space Photography a WIOrspatH tntinse. Lumina IIIi Wood. Se mai utilizeazl §i iii/bur. de propagare dati. dI - d2fl) I mique] Longitudine geodezid Unghiul diedru dintre meridianul origine ~i planul meridian al elipsoidului.co distribuPe spectrall similarl cu cea a luminii 1IOlare.I nit. LSC Une Scan Camera iere liniarll (Germania). SlrlJlMdre vizuolil. care se coreleazl co seIJZalia de strllucire ~i rq>rezintll evaluarea radiantei prin mijloacele funqiei luminozitlltii standard. tf(b este ftuxul luminos emis de suprafap demeotarl dS. LUJDinl neagri LuminA albA Lumina care este alcJtuitll din toate radiatille cu lUDgimi de undl de 400750 IDD. LRIT Low Rate Image Transmissioo Transmisie cu vitezl rOOuS! a imaginilor. la care veetoruI imcnsidPi clmpului dectric oscileazlln aoeIaP plan pc tot pw- . utilizall in camerde obscure de prelucrare a materialului fotografic. marcarea ~i transpunerea puncstireopTipatelor). Mllrime fotometricl ce caracterizeazl densitatea intensitlltii luminoase pentru 0 direqie Lumini poIarbati LumiDl rompusl din unde a clror oscilllic se face totr-un singur plan. Sctlltued liglrt IIlImiUe t4tfUst] Lumini emergentl Luminl care diItr-un sistcm optic. Camerll cu baleFotografie Tempe- I tJS·oostp tJS·dfJ·costp WJde dI este inteositatea luminoasl a supratqei.qii astronomice ~i semnale de timp. (antjicial light I butriAre artificieUe] LumInA coerenti LumiDl alcltuitll din unde ce plstreazl 0 difereoll de fazI constantl In timp. fpnpamtory wolts ration] aaaP I I~ IZique] LUDA Land Use Data Analysis PrOgram Program de analizl a datelor despre utilizar~ terenuIui.. datoritl lungimilor de umIl a componentelor spec. [nwnochTomatic light Illoniere monoc1mwIotIqwJ . [/umil'lOllCe. tDtr-o direcPc ce formeazl ungbiul tp cu normala 1& suprafatI. dS. LRIR Low ResoIudoD Infrared Radiemeter Radiometru in infraro§u cu rczolutie micl. Lucribi pregAlitoare Lucrllri ce se fac tnainte de executarea aerotriangulatiei (de ex. LRIS Land Resources Information System Sistem infol'Dllllional asupra resurselor teritoriului (US Army). [stt't light 11uInitre inadinique] Lumini inddentl Lumin! ce lijunge. 111 impn:sioneazl materialul fotosensibil. [~light. Longitudine astronomid Unghiul diOOru dintre planul meridianuIui astronomic origine (de obicei. LROR Low Resolutioo OmDidirecdonal Radicmeter Radiometru omnidir'ec::liOOll o c rerolutie micl. [. I pbique] LIJIIdni Radi. S~. [white light Il1IIIIilre blatrche] LumlDi JIeIIIl"i RadiIPi uItraviolete care provoacl fluorescenta unor obicete. Sin. LRSA Land Remote Sensing Assembly Ansamblu pentru telOOetecPa terestrll (pachet de sensori pentru platfonnll polarl). co Il':lolutie micl. InUre inoctinique] Luminl dIfud Lumin! care se propagl in multiple direqii. [geodetic longitude longitude giodi- LSAP Low Sun Angle Photography Fotografie co Soarde la micl tnlltime deasupra orizontului.qie cu lungimea de undl cuprinsl tnlre 400 . de un laser). pe cea astronomicl. presiune ~i umiditate (NASA). trale. Unitatea de mlsurl este candela pe metro pltrat (etl!rlt). dcmmitl . fpoloriud light llumilre polarisie] Lumlni poIarbati IInIU' Luminl polarizatll. Densitote lumtn0as4. [ea:t1UlleO&f light IumiAre I Lumina zilei Lumina venitll de la Soare. Lumilllll$Detl'U v. LRNR Low Resolutioo Non-scannJng Radicmeter Radiometru tlrI baleiere. brightness Iluminonce] Lumini de IiguraDli Luminl inactinicl.

este transmisl inapoi. [ultraviolet luminescence / luminescence ultraviolette] LumiDodtate 1. DistantA Luxmetru Fotomet1U adaptat pentru determinarea direct! a iluminlrii. [zodiacal light. tnainte de rlslritul Soa.174 175 LWR LWIR Longwave Infrared lungime de undI mare. [background lumi1/lUlCe / luminositi de fond] Luminozitate medle a imalPnii Media luminozitIJii punctel. [lI1'erage brightness / luminosit/ moyenne de I'image] Luminodtatea oIJiectiwlui Caotitatea maxim! de lumioll pe care 0 poate transmite un obiectiv fotografic. Simbollx. care mlrqte imaginea obiectului privit prin Dermediul lui. [distance non reduced to horizontal / 1.relui ~i primlvara la vest. situatl in centrul sferei. lumUre refiltie] LumiJJi solari difuzi Luminl solari difuzatl in atmosferl. strength of the lens / ciani de l'objeetij] LUNA Program sovietic de explorare a Lunii eu statii automate. DistantI mIsuratl intt-un plan inclinat fat! de planul orizootal. [chemiluminescence / chimiluminescence] Lumh •••• enti ultraviolet Luminescentl provocatl de radiatille ultraviolete. dupI apusul Soarelui. [reflected light / lumUre Tiflichie. [bameter / lIametre] LUf Look Up Table v. (lens speed. ~u cu cursul de propagare. Un lux este egal cu ilumlnan:a produsl pe 0 sferl cu raza de 1 m. navigolion telescope. constituit din una sau mai multe Ientile. A debutat in 19S9. Distantl strIbItuti de 0 suprafatl de UDdllin timp de 0 perioadl. hond lens / loJf7e] Lux Unitate de mIsurl a iluminlrii. DistaoIa oblicl de la anteIIa radar. [brightness. luminescence Visible] L~tl etmnkA Lllminesrenll produsl de un proces chimic. in mediul din care provine. [diffuse skylight / lumi~re solaire diffuse] LumiDA zodiac:aIA ZonIluminoas! care se vede toamna la est. visibk blminescence / luminescence. Tabel aI eulorl1or LWCI Leaf Water Content IIKIex Indice al coI¢inutului de apt din frunze. Sin. prezet¢ c4mpurilor clcctrice SIll a unor reaqii chimice. Raportul dintre iluminarea imaginii uwi obiect oblinutl inlr-un instrument optic ~i strllucirea obiectului. LWR Longwaft RadI8tIon lungime de undI mare. a unci unde. Radiape cu ill •LupA InstrumeIIt optic. Este produsl prin difuzia luminii solare de cltre gaze ~i pulberi aflate in planul eclipticii. twilight / lumUre zodiacale] Luminesceotl Emisie de lumioll datoratl acpUDii unor radiatii clectromagnetice ISUpra obiectului. 2.i care este aerofotografiat. [/uminescerrce. la suprafilta de contact dintre doul medii. viewjinder telescope / lunette de navigation] Lunpe de uncIA· Distanta dintre doul puncte consecutive. Lunetl de naYigape Instrument optic care permite observarea terenului deasupra clruia se zboarl . luminosity / luminositi. [linear polorized light / lumi~re a polarisation liniaire] Lumini refIectatA Lumioll care. 2. la punctul din teren. [II« / ba] . Distanti geodezicA Lungbne reduslla redusl orlzont Ia orizont v. [wave-length / longueur d' onde] Lungime nendusl Ia orizontall 1. distance non riduite a I'horizon] Lungbne redusA Ia elipsoid v. StrdJudre.or imaginii. cu a~i fazI. [magnifying gloss. briUonce] Luminordtate de fond Luminozitatea fundalului pc care apare imaginea unui obiect. cu distaD&! foca1l scurtI. de cltre 0 sursl punctiform! cu intensitatea de 1 candell. (navigating sight. Corespondentul psihosenzorial alluminantei.

MAPS 1. illuminating mark / repere lumineux. Strat in cadrul unui SIG. Map Assisted Photo mtet pi etatloo SystaD Sistem de futoiDr. Mars 5 (1973). inclrcarea.anevrarea ftlmului Set: de operatii care inc1ud testarea. 5. pen1ru a compensa diferentele marl de densitate ale cl~ui. Mars 3 (1971). sullliatl prin tlicre oblicl in vederea asambllrii intr-un fotomozaic. Multispectral Airborne System for Environmental R. marque (stireoscopique). MagarJa anerei fotogndice Parte componerd a camerei. MAPSAT Mtlpping SatellIte Salelit de cartografiere (propus de c!tre USGS). [margin of error. expedierea. clod • tncctat emisia. Dispozitiv ce emite un fascicul coerent de microunde. [video tape recorder. search Sistem multispectral aeropurtat pentru cercetarea mediului. Mars 6 (1973). tnaiote ~ dupl expunere. MAD Multispectral Analyzer Display Sistern de afi§are penau analizoare multispectrale (CCRS). sensitive material 1 matiriel p1wtographique. matiriel de prise de vues] Material fotosenslbil Material alcl1uit dintr-un suport (transparent sau opac) pe care sunt depuse unul sau mai multe straturi M. etichetarea. Sin. spre Venus ~i Mercur (1973).: ficarea microundelor prill emisie stimulatl de radiatii. Marcarea puDCtelor Marcarea graficI sau mecanic! (prin fntcpare) a punctelor de control. Reprezintl imaginca pcrceputl de operator a doul repere vizualizate de ftecarc oem in parte. Masl de proiectie (a aparatului de redresare) Suport plan pc care se ~ll hhtia fotografiel pe care se proiecteazl imaginea redresat!. fphotographic material. MARSIS Marine Remote Sensing information System Sistern infoIllllltional de teledetectie marinl. Mari1U!r 3 ~i 4. l\iwJsl pe orbitl vemsianlla 10 august 1990 fi intratl In aanosfera planetei la 12 octombrie 1994. spre Marte (1964). PJanIdl de rem- Masl optid Raportul dintre grosimea atmosferei traversatll de radialia solari ~i grosimea atmosferei mllsuratll pe verticala locului. doIa mask 1 masque] MASER l. 2. destinat1 stocIrii filmului sau pllcilor fotograftce. ffrolher-edge / bord affinl] st-ce Experiment Mtlpping Erperiment de carto~ (SPACELAB). Limitarea pltrunderii luminii pe 0 parte din materialul fotosensibil. Man:l Margine subllatl Margine a unci fotografii. index vinuel] Mariner Program american de explorare a planetelor. de pe 0 futograml. MASR Microwave Atmospheric Sounding Radiometer Radiometru cu microunde pentru sondarea atmosferei (STORMSA 1'). Mari1U!r 5. prelucrarea. index matt 1 repire. index lumineux] Man:A spatiall v. se1ectia. urmat de Mars 2 (1971). 2. MAS-SS MUfuneter-wave Atmospheric Sounder . utilizat pentru desemnarea limitelor arealelor de interest in vederea prelucrlrii selective a acestora. rtilm handling 1manulention du film. Mari1U!r 8 spre Marte (1971). [camera magarine 1magasin de lac~] Magdan Misiune de canografiere radar pe Veuus. 2. cu statii automate. Mari1U!r 6 ~i 7. Marjl de eroare Interval in care se presupune el se plaseazll. 4. dodging 2. Mars Program sovietic de explorare a planetei Marte. Mari1U!r 9 pe orbit! in jurul lui Marte (1971). [luminous floating nuut.Space Shuttle Sondl a atmosferei in unde milimetrice (navetl spatialll). replre stlrloscopique. Multispeetnd ActivelPMsive Scanner Scaner multispectral aetiv ~i pasiv (JJoedabu). Mars 7 (1973). index mobile. manipulotion dufilm] MJPd luminOllSI Marc! realizatl cu ajutond a doul rcpere luminoase. [1. MAPEX from spaPall . 3. marginale etc. MagoetGBCop Aparat ce pamite fnregistrarea fi redarea sunctului ~i imaginilor pe bandl magneticl. Map AnalyJis P8clalge Syst8D Sistem de pachete de programe peottu analiza hlrtilor. [point marlcing 1 piqlUlge des points] . spre Venus (1967). StlteDite Satelit Maplnfo Pachct de programe destinat SIG. Mari1U!r 10. virtual marie. in timpul copierii. Mars 4 (1973). 14 spre Jupiter ~i Uranus. pentru a elimina 0 parte din imagine. video recorder 1magnltoscope] MAGSA T Mapetometer magnetametric (NASA). i~ de poiml. valoarea realll a unei mlrimi. spre Marte (1969). [ -I masse optique] Mascare 1. cu 0 anumit! probabilitate. Measunment of Air Pollutloo frODl Satellite Mlsurarea din satelit a poluJrii atmosferice (experiment din navetl spaPall). calibrarea.177 Material M MACDIF Map and Chart Data Interchange Format Fonnat de interschimb al datelor cartograftee. (matt. Foaie de material opac plasatl pc un negativ fotografic. Mari1U!r 11 ~i 12 au fost redenumite Voyager 1 (lansat in septembrie 1977 ~i ajuns la Saturn in noiembrie 1980) ~i Voyager 2 (lansat in august 1977 ~i ajuns la Neptun in august 1989). Multl· spectral Active & Passive System Sistem multispectral activ fi pasiv (Germania). [1.Microwave Amplification bJ' Stimulated Emission of Radiation AmpJi. centrale. error band 1 marge d' erreur] MARS Monitoring of Agriculture by Remote Sensing Supravegberea agriculturii prin teledeteetie (comisie a Uniunii Bumpene). Aplicarea unei ml~i asupra unei imagini IUlmerice. MAS Microwave Atmospheric Sounder Sondl cu microunde pentru atmosferl (pe navet! spatiall). floating dot. MtlTCd sptI/iaUJ. 2. lansatl Ia 4 mai 1989.erpretare asistat de bartl (Carnegie Mellon University. mask 2. Reper mobil. spre Venus (1962). Mari1U!r 13. [easel of a rectifier 1 table de projection (de l'appareil de redressemem)] Masl tutie de restitutie v. Dintre misiunile planetare pot fi mentionate urmltoarele: Mari1U!r 2. prill efectuarea interseqiei logice intre masel ~i imagine. mosking Imasquage] Masd 1. ce a debutat cu Mars 1 (1962). US Air Force). Reper stereoscopic. Material fotograftc Material fotosensibil utilizat in realizarea imaginii fotografice. recuperarea fi stoearea ftlmului.Mard Semn grafic virtual cu care sc exploreazl moddul stereoscopic. flooting matt.

Se calculeazll cu relatia x=dx. =-x. Dimensiunilereale ale unui obiect. Linia de interseetie a suprafetei terestte cu un plan ce includeaxa de rotatie a PArnAntului. lansate incepind cu 1961. [angular magnification / amplification angulaire] Mirire variabilA Proprietatea unui sistem optie de a permite mllrirea imaginii cu un factor variabil. [optical enlargement / agrandissement optique] MCF Modulation Contrast Function Funetia de modulare a contrastului. [camera drive mechanism / commantle de la chambre] Matrice Tablou format din valori numerice organizate pe linii ~icoloane. reference marks / reperes de fond de chambre. Curbl rezultatAdin interseetia unei suprafete de rotatie cu un plan care inCludeaxa de rotatie utilizatApentru generarea suprafetei. grossissement. in timpul trecerii satelitului. [longitudinal magnification / agrandissement longitudinal] Mediu de transfer Mediu fizic pe care sunt inregistrate datele numerice in vederea transferului pe un alt sistern de caleul. magnification. blow-up / agrandissement. Matricea difuziei Matricea dlfuziei Ansamblu de patru numere complexe care descriu transformarea suferil1 de 0 undl polarizalA in urma reflexiei pe 0 suprafati. [scattering matrix / matrice de difjUsion] Mirire longitudinaiA Raportul dintre distaota dintre obiect ~i planul focal obiect ~i distanta dintre planul focal imagine ~i imaginea obiectului. la limita deschiderii sale. [photogrophic enlargement / agrandissement photogrophique] MBA Multibeam Antenna Antenl multifascicul. [menu / menu] MEOSS 1. [cen- . destinat echipllrii satelituluiindian ROHINI).. Accentuarea contrastului Mirire fotograficA Mllrire a unei imagini pe cale fotograficll. Permit determinarea pozqiei punctului mijlociu. [matrU / matrice] Matrice de co-ocurenta Matrice ce reprezint1 frecventa de aparitie a diverselor perechi de valori. reperes du cadre d'appui. Mllrirea longitudinall satisface relatia x=(n. MCP Meteorological Communications Package Programe de comunicatie meteorologicll. Multispectral E1ectro-Optical Stereo Scanner Seaner multispectral stereoscopic electro~ptie (sensor german DFVLR. electro~ptic. Multispectral Cloud Radiometer Radiometru multispectral pentru observarea norilor.. generator de imagini (CCRS). MCP permit acce!>ul irect la dad tele instrumentelor meteorologice operationale la intreaga rezolutie. [dispersing medium / milieu dispersif] MArci fiduciale Repere imprimate pe colturile sau mijlocul laturilor fotogramei./n. pentru date LANDSAT 3).. echelle 1 :1] Mirire Copiere sau af~are la scarl mai mare a unei imagini. 2.[meridian / meridien] MArime naturaIA 1. MDT Modele Digital du Terrain Model numeric al terenului. / tan . unde y este mllrirea transversall iar z este mllrirea unghiularl.ifer medium / milieu de trans/en] Mediu dispersiv Mediu in care viteza de propagare a radiatiei depinde de frecventa acesteia. image magnification. MCR 1. 2. Sin. MDP Master Data Processor Procesor principal de date (Goddard Space Flight Center. MCSST Multi-Channel Sea Surface Temperature Instrument multispectral pentru mllsurarea temperaturii la suprafata mllrii. [operating environment teur] / environnement . unde . [variable magnification / agrandissement variable] Mirire a contrastului v. du cap- Mirire optica Mlrirea unei imagini prin mijloace optice. Matrice Stokes. [ndid de referi"1d. 2. absorbent medium. reperes de plaque. [enlargement. MCD Multi-Channel Detector Detector multibandll. MDPS Mops Data Processing System Sistem de prelucrare a datelor provenite de la si!>temul e supraveghere a polullrii mad rine cu petrol (MOPS). Mercury Nave cosmice pilotate. Mecanism de comandA aI camerei Ansamblul mecanismelor ce permit reglarea parametrilor de fotografiere ai unei camere. grandissement] Mirire unghiularA Raportul tangentelor unghiurilor tlcute de axa opticll principalll cu razele extreme ce traverseazllobiectivul. Mediu absorbant Material care absoarbe puternic undele electromagnetice.)y'. unde him este inllitimea imaginii obiectului iar 1wb este inllltimeareall a obiectului. [life size / a l'echelle.. [memory / memoire] Meniu ListAde optiuni af~ de un sistem de prelucrare a datelor. Imagine in care obiectele reprezentate au acel~i dimensiuni ca in realitate./x. respectiv cele emergente corespunzlltoare: z = tan . MDIF Map Data Interchange Format Format de interschimb pentru date cartografice. dacll x·z=y. Multidisciplinary Earth Observation Satellite System Sistem de sateliti de observare multidisciplinarlla PllmAntului.. traits de repere] Mirire transversaIA Raportul dintre dimensiunea transversall a unui obiect ~icea a imaginii sale. americane.. pentru perechi de pixeli din doul imagini numerice. [co-occurrence matrix / matrice de co-occurrence] Matrice Stokes v. Multi-Channel Radiometer Radiometru multispectral. lossy medium / milieu absorbant] Meridian central Meridianul pe care este centratl 0 reprezentare eartograficll. 2. Repere marginale. Mllrirea transversall se detenninll cu relatia y = ±him/holJ. MCC Mission Control Center Centrol de Control al Misiunilor (NASA). Sin. MDAS Multispectral Data Analysis System Sistem de analizll a datelor multispectrale (Bendix). [fiducial maries. decl~ea obturatorului ~i schimbarea cli~ului. [tran. este unghiul dintre axa obiectivului ~i raza extreml ce traverseazll obiectivul iar . din care utilizatorul poate selecta operatiunea care trebuie initialA.Matrice de emulsie fotosensibiUL [photosensitive material/materiel photosensible] 178 179 Meridian Mediu de lucru Conditiilede mediu in care opereazllun sensor de teledetectie. [absorbing medium. [lateral magnification / agrandissement lateral] MEIS Multispectral Electro-optical Imaging Scanner Scaner multispectral. Meridian 1./dx. este unghiul dintre razele emergente extreme. formate de un sistem optic. Memorie Dispozitiv ce permite inregistrarea datelor.

pe acelasi ecran. fphotograph meridian / meridien photographique] Metoda verosimilitatii maxime Metodl de clasificare care atribuie un obiect clasei pentru care probabilitatea de apartenent! este maxim!. £geodetic meridian / meridien geodesique] METCAM Metric Camera Camerl metricll. meridian. Meridian origine MERIS Medium Resolution Imaging Spectrometer Spectrometru generator de imagini. indeosebi asupra norilor Siprecipitatiilor. Platforml cu cost redus. Un sistem mecanic modificl orientarea captorului pentru a explora linii invecinate. tn 1989. Acea!>1ll miscare permite sensorilor sllbaleieze Iiniar suprafata terestrl vizibill. utilizhtd cAteun sablonpentru fiecare fotogramil.5 lan la nadir. [iteration method. [least squares method / methode des moindres canis] . avAnd la bazll triangulatia radiall. initiata cu Meteor 1. tn acest mod. Au fost echipati cu sensori ee operau in benzi spectrale din intervalul 400-1100 nm. prime meridian. scintillation] spectral electronic cu baleiere automat! (sensor pe MOOSiLOS). flicker method. principe des anaglyphes] METOP twinkling. a imaginilor stereoscopice.5x2. [checking method / methode de contr6le] MetodA graticA Metod! de analizll sau preluerare a datelor ce opereazll asupra reprezentllrii grafice a acestora. METEooAT 2 a fost lansat in 1981 iar in 1988 a fost lansat al treilea satelit din serie. lansat la 26 martie 1969./ . Ciclul de observatie se reia la fiecare 30 minute. scintillation / procede a eclipses. in care parametrii modelului sunt determinati astfel ineAtsl fie minimizat! suma pltratelor diferentelor dintre datele de observatie Si estimarea oferit! de model. Si observarea lor cu ochelari adecvati. Metadate Informatii de!>'Preate. cum ar fi tipul instrumentuluiutilizat pentru colectarea lor. a liniilor orizontale prezente in seen! Si care sunt paralele cu planul principal al fotografiei. mean meridian / meridien central. [maximum-likelihood method / methode du maximum de vraisemblance] Meridian geodezic Meridian pe suprafata unui elipsoid de refer~. cu rezolutie medie. Sin. data colectllrii etc. in 25 de mmute este exploratl toat! suprafata apa- Metoda Arundel Combinatie de metode grafiee Si analitice pentru ridicare fotogrammetricll. Primul [base meridian. [local meridian / ". MESA Modular Experimental platfonn for Science and Applications Platforml modularl experimentall pentru Stiintl Si ~lieatii. [blinking method. MetodA anaIitica Metod! care utilizeazll calculul matematic in rezolvarea problemelor.Meridian tral meridian. [analytic(al) method / methode analytique] MetodA de orientare Metod! de determinare a pozitiei unei imagini in raport cu 0 serie de repere exterioare. methode de triangulation par plaques a femes. [anaglyphic method / methode des anaglyphes. principal meridien de bazd. Date aud xiliare care caracterizeazl un set de date. [meta data / meta donnees] Meridian de baza v. . Metoda de verificare Metod! de evaluare a exactitlltii rezultatelor unei operatii. [radar meteorology / radarmeteorologie] Meridian Greenwich Meridianul care truce prin punetu1origine. Procedeulfantelor radiale. SatelitiiMETEOSAT efectueazll0 rniScare de rotatie in jurul unei axe proprii. MESSR Multispectral Electronic Self· Scanning Radiometer Radiometru multi- METEOSAT Meteorological Satellite Serie de sateliti geostationari meteorologici Si de eereetare a resurselor ai AgeIJIieiSPatiale Europene. tn spectrul vizibil. cu luminll polarizat! in planuri diferite sau cu doul culori complementare. Aeropoligonatie Metoda anaglifelor Metodii de obtinere a modelului tridimensional.eridien local] Me~dian origine Meridian de referint!. Const! in suprapunerea imaginilor unui cuplu stereoscopic. [slotted template method / methode d'utilisation du calibreur peT/ore.qionali. [graphical method / mtthode graphique] MetodA iterativA Metod! de lucru in care este repetatll 0 succesiune de operatii. procede du scintiUement. METEOSAT 1 a fO!>1 lansat la 23 noiembrie 1977. [ . [Greenwich meridian Greenwich] / meridien de Metoda §abloanelor cu fante Metod! de realizare a fotomozaicurilor controlate. Meteorologie radar Disciplina care foloseste tehnici radar pentru obtinerea de informatii asupra stllrii atmosferei. meridien axial] 180 181 rent! a Pllmhttului.] Metoda imaginilor a1ternante Metodl de obtinere a modelului stereoscopic prin proiectarea alternativl. cu rezolutii la sol de 2. Metoda aeropoligonatiei v. Meridian origine Meridian fotografic Imaginea. redate in culori complementare. doi sensori exploreazll simultan doulliinii cu Illtimede 2. Este considerat drept meridian origine (longitudine 0°). 1990 Si 1991 au fost lansati alti trei sateliti din serie. compatibill cu naveta spatiall Ariane Si destinat! unor aplicatii diverse (Boeing). [Anmdel method / methode d'Arundel] Metoda celor mai mid pOtrate Metod! de aproximare. Meridian meridian. procede des fentes radiales] Meridian local Meridianul care trece prin locul (punctul) considerat. methode ittrative] des METOP Eumetsat Meteorological Operational satellite series Serii de sateliti meteorologici oper.5 lan Si5x5 lan. situat la Observatorul Astrooomic Greenwich (Londra). reference meridian / d'origine. [orientation method / methode d'orientation] Metoda· celor patru puncte Metodl de reglare a pozitiei cliseului Si a planului de proiectie ale unui fotoredresator prin aducerea in coincident! a patru puncte de pe fotogramllcu punctele corespondentetranspuse in pozitie corectll pe planul de proiectie. constderat ca avhtd longitudinea 0°. paralell cu axa polilor terestri. iterative method / methode iterations. Meridian zero. in benzile de infraroSU opereazl doi sensori care exploreazll Iinii l~e de 5 km fiecare. pe directia estvest. pAn! la atingerea unui eriteriu precizat. a cllrui pozitie este ajustat! in vederea repartizllrii uniforme a erorilor la asamblareo Sin. Vizualizarea modelului se obtine privind prin ochelari cu Ientile colorate in cele doull culori. pe fotografie. astfel ineat fiecare ochi primeste imaginea corespunziitoarelui din cuplul stereoscopic. METEOR Serie de sateliti meteorologici rusesti. premier meridien] Meridian zero v.

MFIMR Multifrequency Imaging Radiometer Radiometru multibandl generator de imagini. MirA de rfZoIutie MIRI Mid-Infrared Imager Instrument generator de imagini in infraro~ mediu. 3. MilA radar Unitate de mlsurl a timpului. utilizat pentru testarea puterii de rezolvare a sistemelor optice. [colour diagram. Afecteazl vederea la distantl.0.0. [myopia / myopie] MIP AS Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding Interferometru Michelson pentru sondarea pasivl a atmosferei (ATMOS). Rezolutia la sol este de 25 m. cu cAmpde vedere mediu.76 0. MuItimission Modular Spacecraft Vehicu1 sPatial modular pentru misiuni multiple (pentru LANDSAT 4 ~i SPOT). cu vizare sub unghiuri multiple (BOS). colour control scale / mire de couleur] Miqorare optiCll Mic~rare a imaginii cu ajutorul unui sistem optic. ce reprezintl timpul necesar ca un impuls radar sl parcurgl drumul.62 . pentru LANDSAT). MNAT Model Nmneric at Altitudinii Terenului MNDI Modified Nonnalized Difference Index Indice normalizat de diferentl modificat. MFMR Multifrequency Microwave Radiometer Radiometru multifrecventl in domeniul microundelor (NASA). 4. 0. astfel ineat nu poate fi descifratl cu ochiulliber.75 Ils. MIKIN Michelson Interferometer Interferometru Michelson (EOS). [microwave. Mini Image Processing System Pachet de programe pentru prelucrarea imaginilor pe minicalculator (USGS). MNE Modele Nmnerique d'Elevation Model numeric al altitudinii.67 .METSAT METSAT Meteorological Satellite Satelit meteorologic. Miro Foucault. MLA Multispectral Unear Array Sensor baret! multispectral.] MIDAS Multivariate Interactive Digital Analysis System Sistem interactiv de analizl numericl multivariatl (ERIM). MIMR Multispectral Imaging Microwave Radiometer Radiometru multispectral in domeniul microundelor. generator de imagini (platforml polarl europeanl). [radar mile / mille radar] MIT Massachusetts Institute of Technology Institutul de Tehnologie din Massachusetts. MIS Multispectral Imaging Spectrometer Spectrometru multi•• ectral generator de p imagini. [microphotography / microphotographie] Microunde Unde electromagnetice cu lungime de undl de 0. dus-intors. Zbor de fotografiere MISR Multiangle Imaging Spectroradiometer Spectroradiometru generator de imagini. Miopie Defect de vedere caracterizat prin formarea imaginii in fata retinei.O. permit&nd0 pozqionare de precizie. Camerele acoperl urmltoarele benzi spectrale: 0. prelu&nd MirA de rfZolutie Desen care cuprinde grupaje de linii albe ~inegre cu diverse dimensiuni ~i pozitii. [resolution target. Mss Image Processing System Sistem de prelucrare a imaginilor MSS MirA Foucault v. bara de paralaxl). Map and Image Processing System Sistem de prelucrare a hlrtilor ~i imaginilor (ffiM. MLA-BRIS Multilinear Array High Resolution Imaging Sensor Sensor matria: de inalt! rezolupe. 0. MirA de culoare Diagraml ce contine 0 suit! de culori standard.59 Ilm. cltre Marte. MF Medimn Frequency Frecventl medie.0.utilizatl pentru calibrarea camerelor. Whotographic reduction / reduction photographique] (NASA. [microdensitometer / microdensitometre] 182 183 MO MIST Multispectral Image Storage Tape FOnnat Format de inregistrare a datelor multispectralepe band! magneticl (LARS). line resolution target. Microfotografie Reproducere fotograficl realizatlla 0 searl extrem de micl. fine motion / fin mouvement] M1qorare fotografici Mic~rare a unei imagini prin procedee fotografice. 0. M1crociensitometru Densitometru de precizie. 2. cible de resolution] MIMI Millimetric Ice Mapping instrument Instrument de cartografiere a ghetii operAndin unde milimetrice (NASA). MIAS Multispectral Image Analysis System Sistem de analizl a imaginilor multispectrale. MKF 6 Bloc de 6 camere fotografice utilizat pe Soiuz 22 ~i SaliUl. MMS 1. MGE Modular GIS Environment Pachete de programe destinate SIG (lntergraph). A parcurs 711 milioane km ~i timp de trei zile a orbitat in jurul planetei Marte. 2. 0.53 Ilm. Statie spatiall sovieticl cu echipaj uman.50 . !fine movement. Sin. MO Mars Observer Statie automatl interplanetarllansatila 25 septembrie 1992. generator de imagini. [optical reduction / . MBS Microwave Bmnidity Sounder SondI cu microunde pentru umiditate. 2. Rejea de rezolu/ie.76 Ilm. MFIR Moderate Field of view Imaging Radhmeter Radiometru generator de imagini. MultiImage Processing System Sistem de prelucrare a imaginilor multiple. Millimeter-wave Imaging Radiometer Radiometru generator de imagini in unde milimetrice (NASA). ce permite mlsurarea densitllii imaginii fotografice pe arii foarte mid. MIR 1. cltre un obiectiv situat la distaIlJllde 0 mill. Medimn Infrared Infr~u mijlociu. .1-30 em. MICA Modular Interadive Classification Analyzer Analizor interaetiv ~imodular de clasificare (CCT).64llm. MIROS Mkrowave Remote sensor for Ocean Surface Sensor in microundepentru suprafata oceanului. MIA Multivariate Image Analysis Sistem de analizl multivariatl a imaginilor (Norvegia). 0. egall cu 10. MlADS Map Infonnation Assembly and Display System Sistem de asamblare ~i af~are a informatiei cartografice (USDA).). University of Nebraska.89 Ilm. de la Cape Canaveral. Mi§care micrometriCll Mi~ finl a unui subansamblu al unui aparat (de exemplu. Modular Multispectral Scanner Scaner modular multispectral. microwave radiation / micro-ondes] MISS-IDA Meteorological Interactive Software System for Image Data Analysis Sistem meteorologic interaetiv pentru analiza imaginilor.56 .45 0. MicroImages Inc. 3. Misiune aerofotografici v. MIPS 1.70 Ilm. line resolution test / mire de resolution.

[space model. [spatial modelling / modelisation spatiale] Modele de identificare interpretare v. stereoscopic model/modele en relief. rezultatli ca efect al interferentei . obtinutli cu ajutorul unui cuplu de imagini (fotografii) stereoscopice ~i al unui instrument de vizualizare adecvat (stereoscop). Model in relief Model stereoscopic Model tridimensional v. [modem / modem] Modificarea geometriei imaginli Modificarea pozitiei relative ~i a formei obiectelor reprezentate intr-o imagine. [beam mode / mode de balayage] Model Reprezentare a realitlitii. [pseudoscopic image. denumit purtlitor. [modulator / modulateur] Modulator optic Dispozitiv ce permite modularea unui fascicu1 optic cu un semnal Model defonnat Model al reliefului care prezintli abateri fatA de realitate. frecventa sau amplitudinea) unui semnal. Cbeie de foto- purtlitor de informatie. moire / moire. [geometrical image modification / modification de la geometrie de l'image] MO Magneto-Optical optic. utilizatli pentru a simula un proces. Cbeie de foto- figuri geometrice elementare. Model in relief v. La- /-J Model numeric aI a1titudinii terenului Model ce descrie altitudinea terenului. spatial model. Modulator Dispozitiv care realizeazli modulatia unei unde purtlitoare. Sin. stereomodile.] Modelare spatiaIA Modelarea unor mlirimi sau procese variabile in spatiu. interfereru:e pattern. [watered effect. [amplitude modulation / modulation d'amplitude] MOL Manned Orbiting Laboratory borator orbital cu echipaj uman. Modulatie Model in relief Model tridimensional unui obiect sau al unei portiuni din suprafata terestrli. Model stereoscopic. denumit modulator. a prognoza 0 evolutie. Model numeric al reliefului.tie care constli in modificarea intensitli{ii semnalului purtlitor functie de caraeteristicile semna\ului modulator. terrain model / modele du terrain] Model de identificare interpretare v. [digital elevation model/modele numerique d'altitude] Model numeric aI reliefului a1titudinii terenului v. funetie de parametrii unui semnal. Mod Valoarea care apare cu frecventa cea rnatridicatli intr-un ~ir de date. Moar Imagine parazitli suprapusli pe semnalul util. a intelege 0 situatie. senzatii psihosenzoriale si- MOMS Modular Opto-Electronic Multispectral Scanner Scaner multispectral opto-eleetronic modular. Se referli. [warped model/modele deforme) Model geometric Model care aproximeazli un obiect prin intermediul unui ansamblu de Model virtual Model ce produce. in cazul mijloacelor de teledetectie radar cu deschidere sinteticli.185 Moar 184 MOMS imagini ~i efectuand masurlUori. [model of terrain. de obicei. pseudoscopic view / vue pseudo-srereoscopique] Model spapal v. moirage] MOCC METEOSAT Operations Control Centre Centrul de control al operatiilor METEOSAT. [vinuai model/modele vinuel] Modelare Elaborarea unui model al unui proces sau obiect. acestuia cu un semnal periodic. [digital model / modele 1lU1TIirique] Model numeric aI inMtimii obiectelor Model numeric ce descrie inli\timea obiectelor fittli de suprafata terenului pe care sunt amplasate. Model tridimensional. [surface fitting / . [intensity modulation / modulation d'intensite) Modulape de amplitudine Tip de modulatie in care amplitudinea semnalului purtlitor se modificli proportional cu valoarea instantanee a semnalului modulator. Moduialia semnalului. U'requency modulation / modulation de ~quence] Modulape de intemitate Tip de modula. prin intermediul altitudinii unui set de punete ~antion sau a unei relatii matematice. [mode / . [modulation / modulation. Disk Disc magneto- Model pseudoscopic Model tridimensional inversat. [relief model / modile du relief) Model aI terenului Model al reliefului terenului ~i al obiectelor de la suprafata acestuia. Produce variatii period ice ale luminozitlitii imaginii afectate. proportional cu valoarea instantanee a semnalului modulator. modulation du signal] Modulape de faza Tip de modulatie in care faza semnalului purtlitor variazli (in jurul unei valori medii). [phase modWation / modulation de phase] Modulape de frecventA Tip de modulatie in care frecventa instantanee a semnalului purtlitor varian proportional cu valoarea instantanee a semnalului modulator. / modulateur optique] Modulapa semnalului [optical modulator v. [digital feature height model Modulapa undelor Procesul prin care parametrii unei unde sunt modificati. A incetat sl mai emitli la 22 august 1993. Se obtine prin inversarea pozitiei fotografiilor stereoscopice. funetie de parametrii unui alt semnal. modelul stereoscopic). prin metode artificiale. model/modele geometrique] [geometric al milare cu cele produse de realitatea pe care o modeleazli (de ex. Model aI Modem Modulator-demodulator. [wave modulation / modulation des ondes] Modulape Proces de modificare dinamicli a parametrilor (de ex. care reprezintli formele pozitive de relief ca fiind negative. Sin. Model spajial.] Mod de baleiere Modul in care sunt configurate llirgimea in teren a fascicu1ului radar precum ~i rezolutia. image plastique] Model moneric Model realizat prin aproximare numericli a realitlitii. Stereomodel. modele stereoscopique. Model in relief MODIS Moderate Resolution Imaging Spectrometer Spectrometru generator de imagini cu rezolutie medie (sensor pentru satelitii EOS). [modelling / modelisation] Modelare matematiea a unei suprafete Reprezentarea unei suprafete printr-un model matematic constituit din ecuatiile unei suprafete ce 0 aproximeazli pe cea descrisl. Dispozitiv utilizat pentru comunicarea la distantli intre douli echipamente de calcu1 (de obicei prin intermediul liniilor telefonice). modele tridimensionnel. Efectueazli conversia datelor intr-o fonol adecvatli transmiterii lor prin intermediulliniilor de comunicatie. Sin. la 0 matrice numericli ce reprezintli altitudinea unor punete ~antion dispuse dupli 0 retea rectangularli. a analiza 0 problemli. [model/modele] Model aI reliefului Imagine tridimensionalli virtualli a reliefului. Sensor utilizat pe .

Modular Optoelectronic Scanner Seaner optoelectronic modular. se utilizeazllbenzile TM4 (infraro~ apropiat) ~iTM3 (ro~u)sau MSS6 ~iMSS5. MRTD Minimmn Resolvable Temperature Difference Diferen~ minim! de temperaturl ce poate fi discriminatll. aranjate astfel incAtsll fonneze 0 imagine continulla unei portiuni din suprafu~~~~. capteur mosaique] Monitor aJ&. utilizat. Lmo1UJComparator/ mo1UJComparoteur] MOS 1. Cll rezolutie la sol de 20 m ~icamp de vedere de 138 km. MRIR Medium Resolution Infrared Radiometer Radiometru pentru infra~u cu rezolutie medie (NIMBUS 2 ~i 3).2. onhophotographic onhophoto mosai"que] mop / Morfologie matematiea Studiu bi. OOplfonnula: MSAVI = asambl~ Mozaic de ortofotograme Asamblaj de ortofotograme aOOsela a~i searl. Sistem de prelucrare a imaginilor dezvoltat de CCT. MOTV Manned Orbital Transfer Vehicle Vehicul de transfer orbital Cll echipaj uman. Multispectral Resource Sampler Dispozitiv de ~antionare multispectrall a r~lor.~~~mo~c/mo~~] Mozaic controlat v. de citre USBureau if Land Management pentru prelucrarea dateIor LANDSAT ~i SPOT. [mouse / souris] Mozaic fotografic v. MuitibaDd Prolile Radiometer Radiornetrumultispectralinregistrator de profile. MSAVI 2 second Modified Soil Acljusted Vegetation Index Al doilea indice de vegetatie modifteat prln ajustarea Cll rllspunsul solului."fie de sateliti meteorologici europeni. 2. [filter holder / monture de filtre] MOP METEOSAT perational Programme O Program operational METEOSAT (s. Cll rezolutie medie. [orthophoto mosaic. L=I-2-pNDY!·WDY! (vezi NDVI ~i WDVI) iarpeste panta dreptei solului. Mouse Echipament periferic utilizat pentru stabilirea pozitiei unui cursor pe ecranul calculatorului. precum ~i pentru oomanda unor funetii ale prograrnelor. MRF Meteorological Research Flight Zbor pentru cereetIri meteorologice(Marea Britanie). Foto- MSAVI Sistem cu microunde pentru detenninarea distantelor. MRS 1. [colour monitor / moniteur couleurs] Monocomparator Instrument destinat mllsurArii coordonatelor punetelor de pe 0 fotogramll. MOSAICS Multi-observation Satellite Image Correction System Sistem de 00rectie a imaginilor satelitare obtinute prin observare multipll. [monitor / moniteur] 186 MOPS Marine Oil Pollution System Sistern de supraveghere a polullrii marine cu petrol (SUA). [mosaic strip / . MRT Minimmn Resolvable Temperature Temperaturll minimll ce poate fi discriminatA. Microwave Precipitation Radiometer Radiometru in microunde pentru studiul precipitatiilor. [mo1UJChrome monitor / moniteur noir et blanc] Monitor color Monitor capabil sll afi~ze imagini color. Pentru imaginiLANDSAT. [sensor array / mosai"que de ditecteurs. MS Mars Surveyor Program de explorare a planetei Mane. Fotceambl~ trolat con- . R valoarea aeesteia in ro~. Fotoasambl~ necontrolat Mozaic semicontroiat v. MRVI Medimn Resolution Visible Imager Sensor generator de imagini in vizibil. Monitor 1. pentru fiecare pixel in parte. In 1997 a plasat pe Marte modulul PathfiTltkr care a transmis imagini de pe suprafata planetei. Fotoasambl~ Mozaic in banda Mozaic alcltuit din fotografii aerlene preluate de-a lungul unci singure linii de zbor.. Marine Observation Satellite Satelit de observare marinl. Microwave Ranging System Montura a obiectivului Parte component! a camerei fotografice care serv~ la fixarea obieetivului pe oorpul camerei. pentru vizualizarea mesajelor sistemului de operare ~i a rezultatelor executiei programelor. [lens mount / monture de l'objectij] Montura pentru filtre Component! a camerei fotografice sau a obiectivului. Morfologie Fonna ~i struetura obieetelor sau a imaginilor lor. incepAndCll 19n. in comparatie Cll 0 fonnl eIementarl. 2. MRP Microwave Radiometric Proliler Profilometru radiometric in microunde (NOAA). [morphology / morphologie] 187 M(WIjc de fotografii aeriene v. Indice de vegetatie calculat. MRSA Microwave Radiometer / Scatterometer and Altimeter Radiometru / scatterometru ~i altimetru in microunde. Dispozitiv de afi~re utilizat pentru controlul calit!tii imaginii produse de un sensor sau transmise printr-un canal de comurJcatii. Serv~ la prelucrarea dateIor LANDSAT ~iSPOT. pentru fiecare pixel in parte. MOSS Map Overlay Statistical System Program destinat SIG. Montura sensorului Strueturllmecanicllce sustine sensorul. [sensor mount / monture de capteur] M(WIjcAsamblajde imagini de teledetectie adiacente.negru Monitor capabil sll afi~e imagini in nivele de grj. [mathematical morphology / morphologie mathematique] Mozaic de sensori Ansamblu de sensori. Dispozitiv de afi~e utilizat in cadrul unui sistem de calcul. Fotoasambl~ semioontro1at MPF Mars Pathfinder Misiune din cadrul programului Discovery. A operat in doull benzi speetrale: 575-625 nm ~i 825975 nm. numit! element structural. care pennite ata~rea fJltrelor. MSAVI Modified Soil AcljllSted Vegetation Index Indice de vegetatie modificat prin ajustarea Cll rllspunsul solului.] Mozaic necontrolat v. MPR 1.Monitor naveta spatialll in 1983. MOS 1 a fost lansat in 1987 iar MOS Ib in 1989 (NASDA). MRSE Microwave Remote Sensing Experiment Experientll de teledeteetie cu microunde (in prima misiune SPACELAB). MRSAT Microwave Remote sensing Satellite SateIit de teledetectie in microunde. Indice calculat. dupl relatia: IRA -R (l+L) IRA+R+L unde IRA reprezint! valoarea ret1ectanteiin infraro~ apropiat. land in decembrie 1996. 2. anterior EUMETSAT). permitand montarea acestuia pe 0 platfonnl.sau tridimensional al imaginilor numerice.

cu receptia radiatiilor la mi~ea in unul din sensuri. Multispectral Projector Proiector multispectral. Pasadena). Video Camerl video Obtinerea MTI Moving Target Imaging imaginilor pentru time mobile. [multiplet / multiplet] Multiplex v. Alabama). A 1/- MSSS MultisateUite Support System Sistem de deservire a mai multor sateliti (ESA). transversal pe directia sa. 600-700 nm (MSSS). MSU Microwave Sounder Unit Sondl in mierounde (TIROS N. MUSES-B Vehieul spatialjaponez august 19%. Multispectral Photography Fotografiere multispectrall. 2. MWIR Mid-Wavelength ro~u mijlociu. imagini din diferite poqiuni ale spectrului electromagnetic. MWSR Microwave Scanning Radiometer Radiometru eu baleiere in microunde.MSFC 188 189 MWSR MSA VI2 = ~ (2(IRA + 1) 2 ~(2IRA + 8(IRA. pentru a obtine. MSM Multispectral Mapper Sensor multispectral (sensor avansat. se utilizeazi benzile TM4 (inftaro~u apropiat) ~i TM3 (ro~u) sau MSS6 ~i MSS5. Infrared Infra- MWR Microwave Radiometer tru pentru microunde. multispectral. MWS Millimeter pentru unde milimetriee (ESA). [multi~pectral / multispectral] Multistrat Ansamblu aleltuit din douA sau mai multe straturi suprapuse. MSU-M Seaner multispectral cu rezolutie micl (Rusia). Este dotat cu 6 eelule detectoare ~i preia simultan tot atatea linii de baleiere. MSG METEOSAT Second Generation doua generatie de sateliti METEOSAT. MTP METEOSATTransition Programme Program METEOSAT de tranzitie. MSU-SK Seaner multispectral cu rezolutie moderatl ~i baleiere conicl (Rusia). MSR Microwave Scanning Radiometer Radiometru cu baleiere in microunde (sensor pe MOS 1). NOAA A-G). MSSAR Multispectral SAR Radar cu desehidere sinteticl. MSL Mean Sea Level Nivel mediu marin. Proiector multiplex . Pentru imagini LANDSAT. stratosferli ~i troposferl. [multi-layer / couche multiple] MUR Middle and Upper Atmosphere Radar Radar pentru atmosfera mijlocie ~i inaltl (Japonia).R)) unde IRA reprezintli valoarea reflectantei in ~ul apropiat iar R valoarea acesteia in r~u. MSV Multispectral multispectrall. MST -RADAR Mesosphere-StratosphereTroposphere Radar Radar pentru mezosferli. MSU-E Seaner multispectral electronicl (Rusia). MUSES-A Vehieul spatial japonez. MW Microwave Microunde. [edge / contour] Multiplet Fotoasamblaj de mai multe aerofotograme care. Mucme Zonlliniarli dintr-o imagine. earaeterizatli prin schimbarea pronuntatl a nivelului de gri sau a culorii. MTPE Mission to Planet Earth Misiunea "Planeta PllmAnt" (NASA). examinate doul cAte doul. cu baleiere eu baleiere Multispectral Termen care desemneazl utilizarea unuia sau mai multor sensori. Opereazli in 4 benzi spectrale: 500-600 nm (MSS4). pentru acel~i obiect. oferli modele stereoscopice. MUV Medium Ultraviolet Ultraviolet mediu. coneeput la Jet Propulsion Laboratory. lansat cltre LunA in august 1990. MSU-S Seaner multispectral medie (Rusia). MSFC Marshall Space FHght Center Centrul Marshall pentru Zboruri Spatiale (Huntsville. MSP 1. lansat in MUSIP Multi-Sensor Image Processing Preluerare a imaginilor multisensor (comisie a Comunitlitii Europene). MSS Multispectral Scanner Scaner multispectral. 700-800 nm (MSS6) ~i 800-1100 nm (MSS7). MSU-K Seaner multispectral circularA (Rusia). MTS Microwave Temperature Sounder Sondl de temperaturl eu mierounde. Este nurnit ~i Hiten. cu rezolutie MWSC Microwave Scatterometer rometru cu microunde. RadiomeSondl Seane- Wave Sounder MSIAS Multispectral Image Analysis System Sistem de analizi a imaginilor multispectrale. Sensor utilizat pe satelitii din seria LANDSAT. Baleierea terenului este realizatl cu 0 oglindl oscilantl.

Denumit acum NCDC (SUA). NCDC National CHmate Data Center Centrul Nlilional peotru Date Climatice. in vederea fotografierii suprafClei terestre. vihicule d'e. se utilizeazl beozile TM4 (~ apropiat) ~i TM3 (ro§U) sau MSS6 ~i MSS5. cu scopul de a asigura fotografierea teritoriului.000. Corrected Indice de vegetape corectat peotru rlspunsul solului ~i al plafonului discontinuu de arbori. Denumit acum NIST(SUA). cu apliclllii asupra atmosferei. [cloudiness / nlbMlositi] Negatiy hnagine fotograficl negativl. tnchise de gri. construi~te ~i opereazl cu mijloace de zbor atmosferice ~i cosmice.000 ~i 1:250.aponal. cercetlri asupra factorilor umani ~ aerospliliali. Nebulotdtate Gradul de acoperire cu nori. NDCDB National Digital Cartographic Data Base Baza naPonall de date eartograflee nwnerice. apreciat In zecimi din supratata boltii cer~ti. Are contrast redus ~i lBl redl detaiiile din zonele luminoase ale imaginii. NASDA National Space Developnent Agenc:y AgeDlia National! de Dezvoltare Spapal! (Japonia). Denumirea actualll dateazl din 1987. in anul 1980. Fotografiile NAPP sunt utilizate de USGS la reambularea utilizlrii terenului pe hIr1ile standard 1:24. NASA/JSC National Aeronautics and Space Administration / Johnson Space Center Centrul SPlilial Johnson al NASA. peIttU punerea in . [orlginDl MgtJtiw / nJgatl{ orlginel] Neptiy subexpus Negativ cu expunere mai micl decil (U optiml.••••• Negmv obIiIJut prill fotografierea d. NASAl ARC National Aeronautles and Space Administration / Ames Research Center Centrul de Cercetlri Ames al NASA.qeate ale imaginii.] Nadirul fotogramei fotognunei v.im:Cl a scenei.pOsi] NA VD North American Vertical Datum Sistem nord-american de referiDll pentru altitudini. ca fiind raportul dintre difereIJl3 ~i suma reftectal¢elor corespunzltoare infraropdui apropial. Centru de cercetlri aerospllliale. [spacecraft / ~hicule cosmique. [space shuttle / navette spatiale] Naviptie aerianl Ansamblul tehnicilor ce permit determinarea pozqiei aeronavei ~i meIJlinerea ei pe ruta doritl. Naveti spatiaIA Navl cosmicl reutilizabill. pIanimetrice. ce efectueazl simullri de zboruri. odatlla cinci ani. image nlgative. in domeniul ¢iIJlelor geonomice. [aerial navigation / navigation airienne] Navigatie Doppler Navi8lllie aerianl ce utilizeazl efectul Doppler pentru stabilirea Negatiy supraeKpUS Negativ cu expunere mai mare decAt cea optiml. Programul este administrat de cltre USGS ~i National Mopping Division. NDVI=(IRA-R)/(IRA+R). NavIJ sptl/iaJi1. pe modelul stereoscopic.000. De asemenea. Sin. [map nadir / nadir de la cane] NAPL Natimal Air Photo Ubrary Arhiva naPonalI de fotografii aeriene (Canada). Nayl cosmicl Vehicul destinat zborului cosmic. NAPP Natioaal Aerial Photography PrognmProgramul naPonal de fotografiere aerianl. [negative. Imagine negativiJ. NASA National Aeronautics and Spaee Administration Administratia National! a Aeronauticii ~i Spatiului (SUA). limite administrative etc. Greenbelt. [hard negative / Mgatif dfon contraste] Negatiy moale Negativ fotografic cu COIltrast sclzut ~i gradatie finl a toDUrilor de gri. 1:100. SUA). Nadir Punctul imaginal situat la iotersecPa verticalei locului cu emisfera cereasd1 inferioarl. NCDS NASAcUmate Data System Sistem de gestiune a datelor climatice al NASA. anterior NCC (NOAA. SistemuI dePoe sewn de date de la satelipi NASA ~i haze de date convCIJlionale (Goddard Space Flight Ce1ller. Nayl cosmicl vitezei de zbor ~i a derivei. unde IRA n:prezintl valoarea retleetaqei in infraroful apropial iar R valoarea acesteia in ro§U. Alcltuitl de USGS. [nadirscope / . Maryland). /preuve Mgative] Negatiy color Imagine fotograflCl in care obiectde sunt redate in culori complementare celor reale. peotru fiecare pixel in parte. [overexposednegative / nlgatif suraposi] • NEMS Nimbus-E Microwave SpecIroIneter Spectrometru peotru microunde (NIM. wi ~ui. [nadir (poi1ll) / nadir] Nadirscop Instrument peotru localizarea punctului nadiral al fieearei aerofutograme. [lIfIdere:rposed negative / nlgatlf SOUS-6. Coordoneazl cercetlrile SUA cu cele ale altor napuni angajate in aetivitlti aeronautice ~i SPliliale in scopuri civile. al biologiei ~i al medicinii spapale. utilizarea ta'eUDlui. Are contrast reclus ~ 111rcdl ddaliile din pllPle 9ntl. NDVIc NcnnaIIzed DIfference Vegetation Index. Punet nadiral aI Nadlrul bAJ1li Pozqia pe hartl a nadirului la sol. BUS E). NeoamaI canal sinteDc rezultat din combinarea maternaticl a douI sau mai IIIl1te canale reale de teledetecPe. [Doppler navigation / navigation Doppler] NBS National Bureau of Standards Biroul NaPonal de Standarde. Program initial de SUA. Negativele alb-negru redau portiunile luminoase ale obiectelor prin tonuri. situat in California. negative image / Mgatij. ~i invers. NDVI Normalized DUl'enoce VetJIbIdoD Index Indice de vegctlllie calculat. Negativele color redau imagini in culori complementare fall de cele reale ale obieetelor. incluzAndu-Ie in baza de date SSEOP. coOline hIr1i DUIDericela diferite sclri. [colour negative / Mgatif couleur] Negatiy dur Negativ fotografic cu contrast ridicat ~i gradaPe abruptl a tonurilor de gri. centrul arhiveazl fotografiile obtioute. NCC National· CBmate Center Centrul climatic n. Sin. Initial a fost numit National High ·Altitude Photography (NHAP).ipace] Nayl spatiall v. AgelJlie de cercetare care cautl solupi pentru zborurile din atmosfera terestrl ~i SPliliul cosmic. [soft negative / Mgatif dofa] Negativ ••. cu date altimetriee. NJ«)C National Earth Observation Center Ceottul national de observare a PImAntului (SUA). Pentru imagini LANDSAT. Centru de cercetlri ~i antrenament pentru pilotii navelor cosmice.191 Neocanal N NAD North American Datwn Sistem de referinll geodezic nord-american. Proiecteazl.

plicatl unui set a de varlabile de intrare (de ex. pe bazi de caleul matematie. Punet terminal al unei linii sau situat la interseqia a doul sau mai multe linii.200 km). NESR Noise Equivalent Spectral Radiance Radianta spectrall echivalentl a zgomotului. [ascending node / Mud ascendant] Nod descendent Punctul de intersectie a orbitei cu planul ecuatorial terestru. NIST National Institute of Standards & Technology Institutul national de standarde ~itehnologie. tn mod eurent. Nomenclatura IW1ii v. la deplasarea satelitului dinspre sud. [descending node / Mud descendant] Nivel de gri Numlr intreg ee reprezintl valoarea corespunzltoare unui ton de gri. NIR Near Infrared InfrarO§U apropiat. Data and Information Service Servieiu din cadrul NOAA. altitude datum. [node / Mud] singur centru de date. Nitmetru Instrument pentru mlsurarea luminantei. Primul satelit din cadrul programului a fost lansat in 1964. Serie de sateliti meteorologici. fplwtogrammetric levelling. fiecare revizitAooacee~i regiune de doul ori pe zi. Sin. NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 1. cltre nord. Agentie care mentine standardele privind preluerarea informatiei (FIPS) pentru toate agentiile guvernamentale. geologie ~i geoflZicl marinl ~igeofiziea solidului terestru. [neo-variable / neovariable] Nivel mediu marin SuprafaIl de referinll pentru exprimarea altitudinilor. Punet de intersectie a orbitei unui satelit cu planul ecuatorului terestru. funetie de valoarea cunoscutD.Protocol destinat aecesului transparent. Denumirea fOOde harta NomogramA Reprezentare graficl a relatiei dintre doul sau mai multe variabile. Colorado.1 km ~i llrgimea benzii de 2.7° iar perioada orbitall este de 101. a mai multor seturi de date. NGSP National Geodetic Satellite Program Program national de sateliti geodezici (SUA). [air-bubble level. Satelitii NOAA sunt echipati cu radiometru de tip AVHRR 2 (cu camp de vedere instantanee de 1. NOAA opereazl cu doi sateliti cu orbitl polad. 2. [levelling / nivellement] Nivelment fotogrammetric Nivelmentexecutat pe cale fotogrammetricl. NGDC National Geophygcal Data Center Centrul National de Date Geofizice.4 minute. Organizatie care administreazl programul american de sateliti destinati studiului atmosferei ~i suprafetei terestre. 2. National Earth Satellite Service Serviciul national pentru satelitii tere~ri. Este utilizatl in camerele fotografice aeriene. valeur de gris] NODC National Oceanographic Data Center Centrul national de date oeeanografice (NOAAlNESDIS. care intr<:tine arhiva imaginilor numeriee obtinute de la satelitii NOAA. National Environmental Satellite ServIce Serviciul national pentm satelitii de cercetare a mediului. altei (altor) varia abile. in reprezentarea datelor in format vectorial. Altitudinea orbitei este de 833 km. (graph. Se calculeazl pe baza unor observatii indelungate intr-Q serie de punete de pe llrm.800 km). Permite determinarea valorii unei variabile. grey value / niveau de gris. continuat ulterior in cooperare cu NOAA. venical datum / niveau de reference. Organism creat in 1965. inceputl cu satelitii TIROS (1960-1965). Este unul din eele trei centre de 'j: Nivela cu bula de aer Instrument ee serv~e la determinarea pozitiei unui plan faIl de planul orizontal at locului. la fi~ierele ~tocatepe un alt calculator. asupra reflectantei terenului in diverse benzi spectrale). Panl in anu11980 s-a numit National Eanh Satellite Service (NESS). soOOlde tip SSU (cu camp de vedere instantanee de 147 km ~i llrgimea benzii de 736 km). NHAP National mgh Altitude Photography Program de fotografiere de la mare altitudine (SUA). continuatl eu satelitii ITOS Nod ascendent Punetul de interseqie a orbitei eu planul ecuatorial terestru. Standarde elaborate de USGS privind aeuratetea definirii pozitiei elementelor de continut ale hlrtilor. NGDC reu~. [neodata / neo-donnees. NESDIS National Environmental Satellite. aetivitlti din flZica solar-terestrl.347 km) ~i soOOlde tip TOVS. NIMBUS Sateliti cu orbitl polarllansati in cadrul unui program initiat de NASA. Data and !rifomlation intr-un service (NESDIS). NnR Non-Imaging Infrared sensor Sensor in infraro~ care nu genereazl imagini. Administratia nationall a oceanelor ~iatmosferei. Olanda). Nod 1. NFS Network File System Sistem de fi~iere distribuit in r<:tea. levelling datum. Stilbmetru. 193 reference level. 2. NMAS National Map Accuracy Standards Standard pentru acuratetea Metilor nationale. inclinarea de 98. stilbmetre] Neovariabila Variabill sinteticl obtinutl printr-Qfunctie maternaticli. NEWS NOAAEarth Watch Service Serviciul NOAA al orei terestre. [datum level. prin r<:tea. [mean sea level / niveau moyen de la mer] NEP Noise Equivalent Power Puterea echivalentl a zgomotului. LuminanJmetru. NGC National Geaipatial Clearinghouse Centrul national de distributie electronicl a informatiilor geografice (SUA). eu exceptia Departamentului Aplrlrii (SUA). cltre sud. . nomogram / nomogramme] Nivel de referint8 SuprafaIl care serve~te drept reper pentru mlsurarea altitudinii unui punet de pe suprafata terestrl. unde se instaleazl repere geodezice. NESS 1. Washington DC). bubble level / niveau a bulle d'air] Nivelment Totalitatea operatiilor prin care se determinl altitudinile punetelor. avaoo rolul de a indica pozitia cl~eului fall de planul orizontal (din care rezultl pozitia axei optice prineipale a obiectivului fotografie fatl de verticala locului). [nitmeter / nitometre.Neodate evident! a unor aspecte particulare ale scenei. photogrammetric elevation / niveUement photogrammetrique] NLR Nationaal Lucht en RuimtevaarIaboratorium Laboratorul National AeroSPatial(Amsterdam. eu sediul la Boulder. neovaleurs] 192 date ~i informatii ale NOAA's National Envirorunental Satellite. Aproximeazl nivelul mediu al mlrilor. privind urmlrirea structurii ~istlr"iiatmosferei terestre ~i a Oceanului Planetar. la deplasarea satelitului dinspre nord. (grey level. niveau de base] Nomograml (1970-1976) ~i apoi cu satelitii NOAA. [neo-channel / neocanal] Neodate Date obtinute prin eombinarea. soOOlde tip MSU (eu camp de vedere instantanee de 110 km ~i llrgimea benzii de 2. sondl de tip IllRS 2 (eu camp de vedere instantaneede 20 km ~i llrgimea benzii de 2.

S-a oonstituit un comnet <Federal Geographic Data Committee) care sll urmllreascll instituirea NSDI ~i sAorganizeze un centro national de distributie electronicll a informatiilor geografice (National Geospatial Clearinghouse). Nuantl de culoare Caraeteristicll a unei culori ce depinde de compozilia sa spectrali. Sistem de nume1T1/iebinar. de ohicei. Tonalitale cromoticl1. Ton de grl Nucleu de eonvolulie Funetie predefmitl utilizatll intr-o operatie de convolulie. la Universilatea din Colorado. Se prevede ca primul satelit din acest sistem sA fie lansat in anul2006 (SUA). tonaUti. intr-o zonA a unei reprezentlri graflCe.. Surveynoapzi ~i le. [bits per pixel / nombre de bils par pixelj Nmnele ftlierului ~ir de caraetere alfanumerice asocill1 unui ~ier.216 valori. [file IIQIJ'Ie nom du fielder] / Nmnerizare v. cu cinci nivele diferite de complexitate. [scale denominator / dinominoteur d'ichelle] . unde n este IIIlIIIllrulde bqi per pixel. Gestioneazll satelitii din seriile Meteor. Se realizeazl. infiinlat in 1994 (SUA). care sunt necesare coleetllrii. to cazul utilizllrii numerdor bJtregi. NROSS Na~ Remote Ocean Sensing System Sistem de teledeteqie oceanografiel (US Navy). unde a ~i b sunt doull numere reale iar i este unilatea imaginarll (i' =-1). NSC Norwegian SplICe Centre Spatial Norvegian. Sin. sensori etc. NSI NASA Science Internet Retea de 00municalii de date. Este utilizat in ca1culatoarele eleetronice. [binary notation / notation binaire] NPO Energia Consortiu rus de industrie SPatiall. [data nonnolisoticm / normaJisation de donnIes] NOSL Night/oay Optic:al of LIgbtDing lnregistrarea opticll. Digitizare I . China). NRIS Natural Resoun:es Infonnation System Sistem informational al resurselor naturale. 2. cum ar fi (04-lb)/(04+lb). NTF National Transfer Fonnat Format national de transfer. National Remote Sensing Centre Centrul National de Teledeteclie. atunei valoarea oormalizatl pentru banda 4 va fi egalll cu O4I(04+as+tl6+ar). 2. Este stabilit prin standardul British Standtud BS7567. este. NRCAN National Resources Canada Departament al Guvernului Federal Canadian. tn ~i timp. Organism NOAA infiinlat in anul 1982. De ex. strategiilor. resurselor terestre ~i monitoringului ecologic. Sistem de coordonare a oolectllrii ~i accesului la datele geografice. NSIDC National Snow and Ice Data Center Centrul national pentru zllpadll ~i gheaill. Sin. NPOESS National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System Proiect de sistem national de satelqi operationali. ton. un centru de arhivare ~i distribulie peottu programul EOS. NPO Machin08troyenija Companie rusA de construetie. Astfel. Proprietate sesizatl to cadrul percep- tiei vizuale. NSLRSDA National Satellte Land Remote Sensing Data Arcbives Arhive nationale de date de teledeteclie satelitarll asupra teritoriului (NOAA. [cluster of points / nuage de points] Normallzare 1. construirea de echipamente. lb. NPOP NASA Polar Orbiting Platronn Platformll NASA cu orbitl polarll. Resurs. Aparline de ROSGIDROMET (Comitetul de Hidrometeorologie ~i Supravegberea Mediului). in cazul in care se dol'C§te punerea in eviderqll a diferClllelor intre benzile spectrale respective.777. Centrul spatiale. ce permite identificarea unei culori ca fiind una din culorile primare sau o combinatie particularll a acestora. U~e armonizarea tehoologiilor. pentru imagini LANDSAT MSS. pot fi reprezentate 2" valori diferite. pentru 8 bili sunt posibile 256 valori. Pot fi utilizate ~i alte raporturi.g. National Remote Sensing Center Centrul National de Teledetectie (Beijing. GOMS. cu orbite polare. Tentl1 de culoare. • fulgerelor (experiment din naveta spa- NPO PIaneta Institut IUS de cercetfri spatiale. pentru mediu.Nor 194 195 Numitorul Nor de puncte Grupare densA de punete.16. normelor de schimb ~i resurselor umane. cu sediulla Moscova. colour tint. preluerllrii ~i distribuirii datelor geografice (imagini satelitare. Furnizeazll date ~i servicii utilizatorilor din domeniile meteorologiei. [complex number / nombre complexe] NmnAr de bili per pixel Numllrul maxim de bili utilizat pentru stoearea valorii IJUJIICrice corespunzlltoare unui pixel. date cartografice. nuance. Un 0 transformare Tg a unci nucleu g defi~ imagini numerice. dupll 0 relatie de forma TII(/) = f. NSDI National Spatial Data infrastructure Infrastrueturll nationalll pentru datele Numitorul sclril Numlr care aratl de cite ooafostmi~ndomm~~din~en pe reprezentarea graficll. Determinll domeniul de valori care poate fi reprezentat. Format destinat transferului de date tnformat vectorial. succesoare a SPAN. NOSS National Oceanic Satellite System Sistem national de satelqi oceanici (SUA). tl6 ~ ar valoarea unui pixel in cele patru beozi spectrale disponibile. NSSDC NASA Space Science Data Center Centrul NASA pentru date din domeniul ~iit¢elor spaliale (Goddard Space Flight Center). insllrcinat cu cercetarea in domeniul teledetecliei. [convolution kernel / noyau de convolution] NmnAr binar Numllr reprezentat in ootatie binarA. responsabil cu proiectele de nave spatiale cu echipaj uman. teinte] Nuantl de grl v. Notatie bioarA Si. cu protocol dual (TCPI IP ~i DECnet). iar pentru 24 bili . Agentie ce comercializeazll date de teledetectie (Marea Britanie). hue / nuance de couleur. ce produce satelitii ALMAZ ~i rachete de lansare (Proton).stem ce utilizeazl doul cifre (0 ~i 1) pentru exprimarea valorilor numerice. [colour tone. dad! se noteazl cu 04. Pall). pc: baza unui model al datelor respectivc. in scopul identificllrii lui. chromarique. prin raportarea valorilor pixelilor din banda de interes la soma valorilor pixelilor corespunzltori din toate benzile spectrale disponibile. climatologiei. Okean. oceaoografiei. USGS). NRSA National Remote Sensing Agency Agentia Nationalll de Teledeteqie (Balangar Hyderabad. [binary number / nombre binaire] NumAr complex Numllr de forma a+bi. Etapl in preluerarea imaginilor de teledeteetie ce are ca scop eliminarea varialiilor cauzate de diferentele de iluminare a obiectelor. Amplasat impreunll cu World Data Center Afor Glaciology (WDC-A). topografice ~i statistice). India). Proiectare conceptuall a bazelor de date. NRSC 1.

proiectat pentru minimizarea aberatiilor. [object / objet] Obiectly Sistem optic convergent. objectif achromat] Obiectly anastigmat Obiectiv corectat pentru astigmatism ~i curbura cimpului. [fixed focus lens. in mod intentionat. rlstumatl. in mod continuo ~i in limite semiIificative. fiind utilizat pentru fotografieri speciale. [zoom (system). Zoom. [lens / objectifJ Obiectly IK:nmatic Obiectiv cIruia i s-au elimiDat aberaPa crornaticllongitudinall ~i aberatia de sfericitate pentru doullungimi de oodl diferite. a sceoei vizate. Transmite razele ultraviolete. Obiectiv cu ungbi de deschidere mk Obiectiv cu unghi de deschidere sub 60°. [asphericallens / lentille aspMrique] Obiectiy compos Obiectiv alcltuit dintr-oo ansamblu de elemente optice. [apochromatic lens / objectif opochromatique] Obiectly asfelic Obiectiv la care eel Putin o suprafatl a unui element optic se abate. Ultravioletul aproIndex Indice NVI Nonnalized Vegetation de vegetatie normalizat. fixed focus camera. objectif oplanat] Obiectiy apocrcmat Obiectiv corectat pentru aberatii cromatice longitudinale la trei lungimi de undl diferite. de la forma sfericl (de obicei in scopul corectlrii aberatiilor). obiectivele unor carnere fotografice aeriene). o OASIS On-Line Data Access and Service Infonnation System Sistem de servicii de informatii ~i acces direct la date (NOAA. eventual cu pistrarea automati a punerii la punct. irifinily focus system / objectif d foyer fixe] Obiectiy co distan&! focalA scurtA (micA) Obiectiv fotografic cu distanta focalA mai micl decat diagonala negalivului (de obicei. NUV Near Ultraviolet pial. [achromatic lens /objeetif achromatique. variable focal length lens / systhne zoom. pentru punere la punct (de ex. NCDC). systhrle pancratique ] Obiectiy co unghi de deschidere foarte mare v. ce formeazl 0 imagine reall.] Obiectiv co unghi de deschidere v. [anastigmatic lens / objectif anastigmatique] Obiectiy aplanat Obiectiv care are proprietatea de aplanetism. pancratic system. [narrow angle lens / . Sin. Tronsfocator. Obiectiv normal normal Obiectlv de cuart Obiectiv ale clrui elemente optice soot fabricate din wart. [quartz lens / lentille en quartz] .NUTS 196 NUTS Ncmenclature des Unites Territoriales Statistiques Nomenclatura unitltilor teritoriale statistice (EUROSAT). [compound lens / objectif composi ] Obiectiy co distan&! focalA ft:xl Obiectiv la care distanta focalA nu poate fi modificati. [oplanotic lens /objectif oplonitique. Obiectlv supergrandangular Obiectiv cu ungbi de desehidere Obiectlv grandangular mare v. nici micar in limite mici. [shortfocus lens /objectifd courte distance focale] Obiectly cu distan&A focalA variabUA Obiectiv a clrui distantl focali este regIabill. OBDH On-Board Data nevrarea datelor la bordo Handling MaOBDM On-Board Data Management Gestionarea datelor la bordo Obiect Element discret allumii reale. sub 100 mm).

Este caracterizat prin aberaPi reduse. Are rolul de a forma ilII8giDea scenei pe suprafata materialului futoscnsibil. 2. modelului stereoscopic. photographic lens. Optical Character Recognition Recuno~ea opticl a caracterelor. ce influenteazl propagarea semna1elor (prin atenuare. [lamellar shutter.: . tn plane diferite penttu cei doi oehi.). [polarizing specta. objeetif de prise de vue) Obiediv fotogrammetric Obiectiv fotografic destinat camerelor futogrammetrice. [clutter / . Sin. Sunt utilizllli penttu observarea 1 . OCAOT Oftdnl de Cadastru Agricol p Organlzarea Terltoriului Oficii judetene create in 1997 prin reorganizarea Oficiilor de Cadastru ~i Organizarea Teritoriului. Sin. rotary shutter. OCM Ocean Colour Monitor culorilor oceanelor (ESA). [high speed objective / objectlf lumineux. multiple disk shIIlter / obturateur a disques toumonts. objectlf a champ normal. [double lens / objectif double] Obiediv flri distorsiune Obiectiv care nu produce distorsiuni. [visual observation / observation visuelle) Obstacol radio Obiect sau ansamblu de obiecte.Obiectiv 198 199 OCRS Obiediv de fotonmesare Obiectiv de construetie speciall. [enlarging lens. planele de polarizare sunt ortogonale. [distoTtionfree lens / objeclif orthoscopique) OIJIediv fotografic Obiectiv destinat aparatelor fotografice. Obiecliv cu unghi de deschidere mare. OCEANSAT Oc•• studies SatellIte Satelit pentru studiul oceaneIor (SUA). utilizat la aparate de redresare fotograficl. Obiectiv cu deschidere foorte mare. printr-o mipre de rotalie. la o distanll cAt mai micl de planul. Sin.I'-~ speciale permit trecerea luminii Ientile . . central shutter. Obturator rototiv. cu caracteristici diferite. modele stereoscopice etc. Obiectiv de mare randament. objectlf a haul rendement] Obiediv de mare randament de mare luminozitate v. Obieetiv Cll unghi de deschidere normal. necesar expunerii.). Se deschide pentru un interval de timp strict determinat. [wide angle lens / objectif grand-anguloire) Obiec:tiv interschimbabil Obiectiv al camerei fotografice care poate fi demootat cu ~urinll ~i fnlocuit cu un alt obiectiv. [normal angle lens. De obicei. Sin. reftexie. delimitat dti . Obiectiv Obiectiv nonnal Obiectiv de camerl aerofutograficl cu unghi de deschidere de 60° 70°. !"' I :~ Ocbl de •••• retde. lunettes stirioscopiques) spectacles. OCE Ocean Colour ExperIment Experiment de determinare a culorilor oceanelor (navetl spaPall). Obiectlv ortoscopic. obtinut cu ajutorul cuplurilor stereoscopice de imagini. Permite reglarea continul a duntci de expuDeI'C. obturateur rotatiJJ Obturator co IameIe Obturator furmat dintT-un set de lamele metalice care. interpose intte un emitltor ~i un receptor radio. Ocean CoIourRadometer Radiometro penttu culoarea oceanului. lef¥ shutter / obturateur a lamelles) Obturator focal Obturator plasat Iingl planul focal al obiectivului. . etc. OCR 1. torsiune dis- Obturator Parte a camerei fotografice care are rolnl de a controla trecerea radiapei luminoase spre materialul futosensibil. ultra wide angle lens / objeclif super grand-angu/oire. process lens / objectif d'agrandissement] Obiediv dublu Ansamblu de doul obiective. furmeazl 0 descbidere prin care trece lumina. Obturator co cIscuri OCEAN Ocean Color Enmonment Archive Network Retea de arhive a datelor privind mediul ~i culoarea oceanului (programESA). [anaglyphic t" Obiediv de mArire Obiectiv destinat aparatelor de copiat. [interchangeoble lens / objectif interchangeable] Obiectiv supergnmdangular Obiectiv fotografic cu unghi de deschidere de eel putin 120°. [saleUite observation / observation sateUitaire) Observare stereoscopid Observare a madelului tridimcnsional al unei scene. fotografii. imaginilor anagIife. 0cheIari anagIift Ocbelari cu Ientile tnculori complementare. [shutter / obturateur) Obturator autcmat Obturator a clrui functionare este comandatl in mod automat. [grid mesh. standard lens / objectif a angle normal. Monitor al OCOT Oftdul de Cadastru p OJ'lllllD rea Teritoriulul Oficii judqeoc reorganizate tn 1997 sub denumirea de Ojidul de CotJostru Agricol # OrgonivJrea Teriter riului. [{ocal-plane shutter / obturateur focal) Obturator rotative rotBdv v. Teleobiectiv r ::: ute Observare indirect:l Observarea obiectelor sau proceselor pe modele sau reprezentlri grafice ale lor (lWti. [reetffier lens /objectlf de redressement] Obiediv de mare luminozitate Obiectiv capabil sl transmit! 0 mare cantitate de luminA.1nstrumaJl care produce imagini ale culorilor oc:c:anelor (sensor NASA).] Ochelari cepoIarizanti Ochelari cu polari. objectif a tres grand champ. destinati vizualizlrii anaglyph viewers / lorgrwn pour anaglyphe. [between-the-lens shutter. OCRS Ontario Centre for Remote Sensing Centrul de Teledetectie din Ontario (Canada). Sin. objectif ultra grand-angulaire) Obiec:tiv superfocaI v. fphotogrammetric objeclive / objectif photogrammetrique) Obiediv gnmdangular Obiectiv fotografic cu unghi de deschidere de 90"-105°. [automatic shutter / obturateur automatique] Obturator central Obturator montat tntre elementele componente ale obiectivului. [super wide angle lens. obj«:tive lens / objeclif photographique. [stereoscopic observation / observation stirioscopique) Observare vIzuaIA Observcea cu ochiul liber a obicetelor sau a uoor reprezentlri ale lor. Sin. [rotating disk shutter. prevlzute cu fante de furma unui sector de cere. cles / lunettes polarisantes] !. [indirect observation /observation indireete] Observare satelitari Observarea suprafqci terestre cu lijutorul aparaturii instalate pe satelipi artificiali ai Plmintului. inter-lens shutter / obturateur central] Obturator cu discuri rotative Obturator furmat din trei discuri rotative.:ti Areal elemenlar grid cell liniile unci moiue) r-- OCI Ocean Colour ImaaJer . [lens. diafragmei. objeetif normal] Obiectiv ortOlSCOpiC Obiectiv flri v.

Octet Grup de 8 cifre binare. FraDla)· On-line 1.ia Europeanll pentru Studii de Fotogrammetrie Experimental!. eyepiece / oculaire] 0gIIndl orieotablll Oglindl a clrei suport permite tnclinarea ei. OFf Optical Fourier Tramform Transformare Fourier opticl. In cazul perechilor de oculare. 1iJatubolic mirror / miroir parabolique] Oc:uJta&ie clipsarea naturall sau artificial! E a unci surse de luminl. dirijeazi cltre sensor radiatiile proveDitede la 0 succesiune de puncte din teren.suprafatl activl are forma unci calote sfcrice.bolid Oglindl concavl w suprafala activi de forml parabolicl. In unele cazuri.gent] Opacitate 011 Optical Imaging Instrument Instrument optic generator de imagini (ESA). ODIN Satelit suedez pentru cereetlri astroIIOmice~iatmosferice (lansat in 1997). OMNIST AR Platforml propusl peotru viitorti satelip LANDSAT (EOSAT). [occultation / ocadtation] Oglindi expIoratoare Oglindl utilizatl in cadrul unui mecanism de baleiere. ORKS Operational Earth Resources System Sistem operational de supraveghere a resurselor terestre (continuareaprogramului LANDSAT). [wing mirror.rei. [scanning mirror / miroir balayeur] Oglindi coIec:to8reOglindl care colecteazl radiatiile eleetromagnetice venite de la obieete ~i le retlectA spre sensorul instrumentului de teledeteqie. institupi de inv!tlmint ~i agentii guvernamentale. OMI Optical Mapping Instrument Instrument optic pentru cartografiere. [hyperbolic mirror / miroir hyperbolique] OCTS Ocean Colour and Temperature Scanner Scaner pentru temperatura ~i culoarea oceanuIui (ADEOS). [semitransparent mirror / miroir semi-trtI1ISJHImU] Oglindi de focaJizare Oglindl concav! destinatl concentrlrii radiatiei incidente OgliDdl sferid Oglindl a cI. Termen utilizat pentru desemnarea unui sistem la care un utilizalor poate avea acces interactiv. Se expriml prin raportul dintre ioIensitatea luminii incidertte~i iUaJsitatea luminii Oglindi convem Oglindl w suprafata activi de forml convexl. dirijeazi cltre semor radiaPile provenite de la 0 sua:csiune de punctc din teren. Permite reprezentarea a 256 de valori distinete. OGC Open GIS Consortium Grup format din producltori de programe. [dichroic mirror / miroir di£hroique] Oglindl biperbolicl Oglindl a cAreisuprafat! activ! are forml hiperbolicl. [concave mirror / miroir concave] 0gIindl rotatIvl Oglindl utilizatl tn siBteme de baleicre. dirijeazl cItre sensor radiatiile provenind de la diverse zone ale scenei. OgIindi concavl Oglindl w suprafata ae-tivi de forml concav!. impiedica.stl ~i posibilitatea regllrii distantei dintre ele. geoid separt1lion / ondulation du geo1de] OEEPE Organisation Europeenne dlEtudes en Photogrammetrle Experimentale Organiza. ce are ea obieetiv elaborarea de standarde privind informatia geograficl. fiind transparentl pentru altele. Oglindl sem1transperentl Oglindl care retleetl doar 0 parte din radiaPile incidente. [plane mirror / miroir plan] 0gIlndl rabatabUA Oglindl a clrei pozitie poate fi schimbatAprin basculare.l sub cootrolul unitlPi centrale. [collecting mirror / miroir coUeeteur] Ogllndl planA Oglindl w suprafatI planl. [oscilloting scan mirror. Opedtate Proprietatea unui material de a . partial sau tolal. OKEAN Serie de sateliti oceanici dotati cu sensori radar. Prin rotatie. OLS Operational Unesean System Sistem operaponal de baleiere liniarl. OEEP Organisation Europienne dlEtodes en Photognunmetrie Organizalia Europeanll pentru Studii de Fotogrammetrie (Enschede. inipatl In 1983 ~i utilizatl pentru supravegbcreagl:Jqiipolare (Rusia ~ Ucraina). ODDC Open Database Communication Interfall de programare pentru accesul la haze de date (Microsoft). la uncle stereoscoape W oglinzi). Olanda).ional de Studii ~i Cercetlri Aerospapale (Chatillon. ReprezintA unitatea elementaIt de acces la memorie in majoritatea calculatoarelor actuale. treoerea lumi00. Printr~ mipre oscilatorie. Ocular Sistem al unui instrument optic. [focussing mirror / miroir conYer. OMM Organisatim M~queMondiaIe Organizatia Meteorologicl Mondiall. [on-line 1. [geoid U1Idulation. eyeglass. prin care se observ! imaginea real! a scenei. Formeazl 0 imagine virtual!. OgiindA asferid Oglindl a clrei suprafatl nu este sfericL [aspherical mirror / miroir asphirique] Oglindl dicroid Oglindl care refteetl radiatii cu anumite lungimi de undl. ocularul este astfel construit tneat permite 0 mbire a imaginii (de ex. OGIS Open Geodata Interoperability Spec:ification Standard elaborat de OGC privind transferul datelor geografice. formatl de obieetiv. miroir toumant] ONERA Office National d'Etudes tit R~ cherches A&ospatiales 0ficiuI Na. 2. [byte / octet] 200 201 spre sensor. exi. OLR Outgoing Longwave RadIation Radiatie ~ie termicl ce pIrIsqte atmosfera terestr! ~ise propagl in spatiul cosmic. folding mirror / miroir mbattable] ODAK Omnidirectional Airborne Radar Radar omnidirectional aeropurtat. [spherical mirror / miroir sphIrique] . in concordanti cu distaI¢a interpupilarl a observatorului. OnduJa&iageoidulul Diferenla tntre suprafata geoidului ~i cea a elipsoidului de referintl. [rotating mirror / miroir rotatif.] OODD ObJect-Orlented Data Base Bad de date orieDtatl obieet. Termen ce ~zI un echipament care se afl. [ocular. oscilloling scan mirror / miroir oscillant] Oglindl parII. Ocularul poate fi prevlzut cu un sistem de reglare (gradat in dioptrii) ce permite compensarea unor defeete de vedere (miopie sau hipermetropie) ale observatorului. OMS Orbital Mappng System Sistc:m orbital de cartografiere (ISPRS). llsAndsAtreacI 0 altl parte. [tiltable mirror / miroir inclinable] 0gIindl O8cilantl Oglindl utilizatl In sistemede baleiere. in vederea orient1rii cltre 0 anumitl tintA.OCS OCS Ocean Colour Scanner Seaner destinat determinlrii culorilor oceanelor (NASA). Prin rotatie sau oscilalie. [conva mirror / miroir convae] .

[geosynchronous orbit. [equatorial orbit /orbite iqualoriale] Orbitl e6psoidaIA Orbitll in formA de elipsll. [ascending orbit. Se define~ prin intermediul elementelor de orientare interioarA.Operator 202 203 Orientarea care traverseazll corpul respectiv. Determinarea pozipei unci fotograme in raport cu 0 fotograml vecinl. la anumite perioade de timp.810 kID.cerea. [most significant byte first / .] Orgaolgrama v. Stllia baza caIadului instrumentelor optice. [orbit /orbite] Orbiti ascendenti Portiune din orbita unui satelit pe care deplasarea acestuia se face pe direqia sud-nord. absorbtia. AJimut geografle Orbiti inclnatl Orbitll al cllrei plan formeazll cu planul ecuatorului terestru un unghi diferit de 900• [slant orbit. Sin. Orientare redprocl1. Orl Ioc:aIl OrA exprimatll functie de momentul trecerii Soarelui pe deasupra meridianul locului (moment considerat ca fiind ora 12). [opacity /opacite] Operator Persoaol care manevreazl un aparat sau executl operalii in cadruI unui proces tehnologic. [local hour / heure locale] Orl oficiaIA Ora adoptatll oficial. heure ligale] 0 OrbitA geostalIolIBI'i Orbitll geosincrool. pe care un satelit artificial se deplaseazll cu 0 perioadll de revoll¢ie egall cu perioada de rotatie a corpului respectiv. astfel de orbitll este situatlla 0 altitudine de cca. Azhnut magneUc v. 2. [absolute orientOlion / orientation absolue] Orientare exterioanl Pozitia camerei in momentul prdullrii imaginii. [near polar orbit. Modelul rezuItat are searl ~i pozqie in spapu arbitrare. [exterior orientation. functie de fusuI orar in care este situat teritoriul respectiv. [logical operOlor / oplroteur logique] OPIT Operation Pilote IntenninisterieIIe de TeJedetection Openqie pilot interministeriall de teleddeqie (FraIta). Clarke orbit /orbite giosynchrone] chronous orbit /orbite Mliosynchrone. care IRl priII1qte. [drawing order / ordre d' qfJichilge] Ordine invena a octetilor Mod de stoeare a valorilor numerice. [geostationary orbit / omte giostOlionnaire] OrbitA heBosincronl Orbitll satelitarll polarA al cllrei plan rImlne sub acelqi unghi fatA de direqia razeior solare. tilted orbit /orbite inclinte] Orbitl poIad Orbitll al cllrei plan formeazll cu axa polilor tere~ un unghi de maximum 100. Sensor Sensor optic (ERS. pe care un satelit artificial se deplaseazll cu 0 perioadll de revolutie egall cu perioada de rotape a Pllmintului. [ellipsoidal orbit / orbite ellipsoidale] Orbitl geosfncronl Orbitll in jurul PAmantului. [offida/ hour / heure officielle. [operotor / opiroteur] Operator logic 1. reciprocal orientation / orientation relative (d'un COllple). la interseetia razdor corespondeote din cele doull fascicule. Orientare reJativi Optid geometrid Parte a opticii care studiazl propagarea razelor de lumiD! ~i fenomeuele care se produc in timpul propagllrii. Simbol ce desemneazl 0 operatie logicll. Funetie logicll. Azimut topa- Orice vreme Capacitatea unui sistem de sensori de a opera in oriee conditii de vreme. orientOlion ridproque] Orientare graftc topograftd v. oblique orbit. ascending track /orbite ascendante] OrbitA circulari Orbitll de formA circularl. Se obtine astfd suprafata modelului stereoscopic. Orbitl1 peripolarl1. Un satdit artificial ce se deplaseazll pe 0 astfel de orbitll rlmine in permaneJJll deasupra acel~i punct de pc suprafata terestrll. [descending orbit.precizllri specifice din partea operatorului. byte swapped / -] Ordine nonnaIA a octelilor Mod de stocare a valorilor nwnerice. Orbitl polara Optid Ramurl a fizicii care studiazl fenomenele asociate cu produ..primul octet fiind eel mai putin semnif1cativ (COIIlineultimele cifreale valorii). Orbiti Traiectoria parcursl de un obiect in jurul corpului ceresc in SPllliul cllruia graviteazll. Sin. orientation interne] Orientare Orientare magnetid ndproci v. utilizAOOgrupuri de octeti. bite II ensoleiUement constant] or- este adus la searl ~i orizontalizat. [relative orientation (of a stereo pair). [geometrical optics / optique giomitrique] Oppune impIIrItI Oppuue utilizatll de un program in cazuI to. propagarea. OPS Optical Japonia). intemal orientation / orientation interieure. Reconstituirea pozitiei reciproce a celor doull fascicule perspective ce au generat cuplul stereoscopic de imagini. Pentru scene de la aceelI§i latitudine. Schema Iogid Orientare interiOlU'l Geomettia camerei in momentul prelullrii imaginii. utilizAOO grupuri de octeti. in planul ecuatorial. [inner orientation. [sun syn- Orientare relativa 1. aceasta asigurll conditii identiee de teledeteetie in a~i perioadll din an. polar orbit / orbite po/airel Orbitl peripoIad v. in raport cu sistemul de coordonate al terenului (spatiul obiect). astfel ineat satelitul trece pc deasupra unui punct la llCCeqi ora locall. interior orientation. [synchronous orbit /orbite synchrone] Ordine de afi§are Ordinea in care se afi~I diferitele straturi SIG ce aIclltuiesc 0 imagine compusll. Modelul Orientares bazd Pozitia bazei de fotografiere (exprimatll prin intermediul cooroonatelor eelor doull puncte fotografiere). [least significant byte first. [circular orbit /orbite drculaire] Orbiti descendenti Portiune a orbitei pe care satelitul se deplaseazll de la nord spre sud. 2. descending track / orbite descendante] Orbitl ecuatoriaIA Orbitll satelitarll paralell cu planul ecuatorului terestru. [optics / optique] Orbitl sincrona Orbitll in jurul unui corp ceresc. modul de interaetiune cu substanta ~i efectele produse de luminll. Se definqte prin intermediul elementelor de orientare exterioarl. [all-weather / tout temps] Orientare absolutA Orientarea modelului stereoscopic. 35. [default option / option par dejaul] ORACLE Pachet de programe destinat gestiunii bazdor de date relationale. [basal orientation / orientation de Ia base] Orientarea benzii DirecPa benzii de acmfotografiere (exprimatl fil raport cu direetia nordului). outer orientation / orientation aterne] Orientare geograftd v. [strip bearing / orientation de Ia bande] . primul octet fiind eel mai semnifieativ (contine primde cifre ale valorii).

vermnt] 0rtaIde stereonidtu&le Foaia pc care s-au trasat rezultatele to timpul procesului de resti. Orizont teoretic. prin calcul numeric. ORSER Office of Remote Semlng for Earth Resources Biroul de teledeteqie a resurselor terestre (Pennsylvania State University). definit In cadrul UDI1i sistem de referin(l. horizon apparent. orthophotographie] Ortofotobartl v. [orthoimage lorthoimage] OrtWnagine nmnerld Fotografie aerianl sau imagine satelitarl care a fost corectatl. [orthophotonwsaic lorthophotomosai'que] Ortzontall izcImetrkl Linia de interseqie a unci aerofotograme oblice Ql una vertica· II. tncIinIrii longitudinale ~i transversale ~ rotaliei fat! de linia de zbor ale cli§eului. Ortofotognrml Ortnimagine Imagine corespunzltoare unei proiectii ortogonale pe planul de referintl. origin. Z ale oenttului de proieqie (fucarul camerei).iane ~i paralele geografice.] Ortofot Aparat de red. [orthophotomosaic 10rthq1hotq1lan] Ortofotoredresare liall Ortofotoscop diferenliall v. cu planul cli§eului.205 Orientarea 204 Orizontall principali Linia de interseqie a planului orizontal care trece prin punctul de proiectie. Orizont aperent ORSA Oceanic Remote Sensing AssEmbly Ansamblu pentru teledeteqia oceanic! (pachet de programe pentru platformele polare). De-a lungul acestei linii. [artificial horizon 1 horizon anijiciel] Orizont IoeaI v. Orizont vizibil. vanishing line 1 horizOn/ale principale. Se precizeazl prin intermediul coordonatelor spatiale X. ~ de direqia nordului geografico (q¥Ct l~rientt:Itioft. Nu prezintl deformlri de perspeetivl sau de relief. Originea slsttmulul coorclonate Originea slstemulul de coordonate Punct fix al unui sistem de coordonate. Redresare dlferen- v. pregltit In vederea reproducerii. coostruit de firma Zeiss. FtBatia datelor de Ortofotoplan Asamblaj de ortofotograme pe care s-au tnscris toponimele. [onho-con-ection 1. [ . refen?nce point 2. Orizont teoretIc v. pentru eliminarea distorsiunilor provocate de sensor ~i de dq>lasarea de relief. Calare OSTF Orlentarea fotogramei PoziJia cli§eului in timpul expunerii. Este similarl cu 0 fotograml ideall ce ar fi obtinutl prin proiectie ottogonall. horizon vrtlll Orizont apD'tlDt LiDia apareotl de demarcaPe tntre cer p suprafata terestrl. preluatl din acelqi punet. pentru tnIlturarea efectelor distorsiunilor sensorului ~i dq>laslrii de relief. Coostl In qezarea ei in plan orizontal ~i aducerea In coincidentl a nordului IW1ii cu cd al teremJlui. [manuscript mop 1 cane originale] Origlne 1. Ortooorec:lie Coreqie geometricll aplicatl imaginilor satelitare. doJum point 1 point origine. [onhophotograph lonhophotographe] Ortofotogral'ie v. fall de care se mIsoIrl coordooatele punctdor de iDtercs.tuPe. [master negative 1 nigatif originol] OriglDalullW1ti Deseoul primar allW1ii. Fotohartl Ortofotomozaic Mozaic format din ortofotograme. Sin. point tk rlfin?nce] Origine arbltnri Origine aleasl tn mod arbitrar. Ortifotograjie. [mop orientation.ontala principall. [orthophoto. Sin. [true horizon 1 horizon riel. reprezentAnd materialul care a fo&texpos In camera fotograflCl. local horizon 1 horizon locDl. 1 horizontale • clieM] Ortofotograml Fotografie aerianl de pe care au fost eliminate distorsiunile geometrice ~ dq>lasarea radiall. OSF Open Software Foundation Consortiu intemalional ce promoveazl standardizarea sistemului de operare UNIX. 2. Aparat de redRsare Originea re&eIei v. horizon visible] Orizont artUld81 Instnnneut ce indict pozqia plaou1ui orizootal allowlui. elaborat de serviciile eartografice britanice. Punet fix. Se mIsoarl in seosul acelor de ceuomic.resare diferentiall. Orizont local. pe ambele imagini. OSDPD OIIlce of SatelIte Data ~ Ing and Dlstribudoo Biroul de preluaare ~i distribuire a dateldr satditare (NOAA). Orlzont aparent [- 0rIz0DtaIi a eJIIeuIui Orice dreaptl de pe cli§eu paralcll Ql oriz. [orthoph« 1 onhophot] Ortofotograf Aparat de redresare difercoli· all ~i producere a ortofotogramelor. Orientarea hlrtii In teren.1 horizontale isomltrlque) . visible ~on. [digital orthoimage lorthoimage numlrique] Ortoproiector Aparat· destinat redresIrii diferentiale. [apparent horizon. astfel incit detaIiile sunt rq>rezentate in pozilie planimetricll reall. OSF/MOTIF Standard grafic folosit in ~ dezvoItatJ de OSF (Open Softwan? Foundation) pentru sistemul de operare UNIX. 2. [aspect angle 1 orientation tk I'objet] 0ri1ld8re8 ftn8IltoIul Direqia proiectiei to plaDul orizontal a normalei la suprafafa \USIJJlului. setting a map / orientation tk fa cane] Orientarea obieetulul Unghi de orieotare a unui obicct In raport Ql direqia de iluminarc sau Ql cea a fasciwlului radar. OST A Offtce of Space and. [sten?q1lot. fprincipal parallel. orientation if photograph 1 orientation du clichi] Orieotarea bAJ1ii 1. de la care incep mlsurItorile coordonatelor punctelor de interes. Terrestrial Appllc:atioos Biroul peutru aplieatii spatiale ~i terestre. [arlJitmry origin lorigine arbttnlin?] Originea datelor v. obieetelc sunt reprezeotate tn mod identic. fpictun? orientation. filbricat de firma Zeiss. IDdicarea pe bartl a direqici nordului sau a re{elei de merid. 1. stereoplotting sheet 1 minute de sti1'ton?stitulion] OriPal negaUv Qi§eul negativ original. [orthoprojeetor 10rthoprojeeteu1'] OS Operating System Sistem de operare. OSTF Ordnance Survey Transfer Format Format de transfer al datelor. Orlzont adevlrat Orbont vIzIbU v. ligne de fuite] Orizontalizare v. orthophotograph lonhophoto. [origin of coordinates 1 origine tks coordonnies] Orlzont adedrat Linia de interseqie a planului futogramei Ql planul orizontal care treee prin oenttul de perspectivt. Punc· tul de pc suprafata terestrI fall de care este determiDati pozitia elipsoidului utilizat In cadrul urwi sistem de referirtl geodezic. [1. Sin.

Pontogrof. Se utilizc:azl ca etalon pentru determinarea cieositJPi optice. ·JNIIfIOgrilplll pantomere. SuprapunAndpbloDul pc fotogr'lml. slope. ~ de imagini. PAMIRASAT Paulve MIc:ronve Rd00IetIr s. ichelle de parallaxe] PADAR Photollcouatk DetectlcJn GIld Ranging Detecwe P localizare fotoacusticl. care permite copicl'Ca. Se expriml bl Jr1de (uughiul dicdnl diDtre suprafaIa relie1WuiIi planul orizoolal) SIU prin c1derea suprafclei rdiefului (m/km). Panl pentru mIIurarea dI8metruIui eoI"08IUlIor lon din material transpar'tU. OV OrbItal Vehicle Vehicul orbital. Sin. Se utilizeazl prin mIsurarea diftmJlei de paralad totre baza . fpa1YIlka wedgeI coin de poralloxe.ur. Declivitale. se tncadreazl imagineacoroanci fine _ douIlinii fi se citqtc diametrul.] Pants terenulul Unghiul de inclinare a 511pratqei relicfului fall de pImd orizo". . [oxidation I ~dation (du rivilateur)) Ozaftd v. gl'tldltllfl. angle de pent4. Panl de pi InstruIDCDt ptic constituit o dintr-() rigll cu deosi1ldcopticl variabill de-a lungul du. [crown tlitImMu WIlge. US Navy).l] Pan •••••• l'. mlrire SIll ~. pasiv . cu baleiere (Germania).coin icltelonni] Panl de paraIul Insttumeut ~lu. [tIpJ1tImIt slq1. angle of slope. pente dM temlin] Pant' apIIRIItl Panta reliefi&lui lsuratI m pc moddul stenlO!ICOpic. convergente. HArtle de heliograf p Padlet de programe Ansamblu de programe de calculator. tree crown scak I . intlueI$d de Eate eugerarea vertk:aIl a modduJui.i vArfuIimaginiiobiectului. ElVflia). ~ gradapile pentl'Umlsurarea dikrenlei de paralad. perc_ of slope I dicliviti. PAMS PGllive MultihqueIley Microwave Scanner Radiometer Radiomet:ru pasil' multifrecventl blmiaounde. cu • UIIli dcacn. PAMIR PassIve and Active Microwave and Infrared RadIometer Radiometru to ~ . pontographe] . cu laser polarizat (NASA).i aetil' (Universitatea din Berna. fpont-.i miaounde. software ~koge llogiciel] !jablon de gri. [applications padage. ~ pe care sunt trasate doullinii convergClle.i arbivare a datelor (configurape specificl de CCIItteIogistice DFD pentru misiunea ERS 1). step wedge I coin gris. cu marcarea distaIqei dinlrc cle. PAF Processing and ArdIivIng Facility Centro de prelucrare . utilizat ~ m1surarea fnl4imii obiectelor pc imagini.or OT Operational operaponal. destinate rerolvlrii unci anumite clase de probleme. Oxlclarea revelatorului Degradare a revelatoruIui prin combinarea substantei reducItoare din revelator cu oxigenul din aer. PALlS Polarized AirbarDe ~ lmaging 8mIor Sensor 1CRJIlU11Il. [declivity. Sin. pendage. Ese construit sub forma unci rigle transparente. PantomItru Pantametru InstrumeIItcoostituit dintr-un sistem de plrgbii tllOldtc sub forml de paralelogram.mte Satelit cu radiometru pail' to microunde (ESA). [grey wedge. pe care sunt gravate doul Begmente ~ dreaptl. pente. depmsion angle. PAGEOS PtllSive GeodeUe Itvtb· OrbIting SatellIte Satdit gcodezic ·puil'. Sin. TIRos Satelit TIROS 206 OTF Optical '1'I'awfer Function Funetie de transfer optic. discontinuotls wedge. cu orbit! circumterestrl (NASA.

[venical parallax. mAsurate in plan orizontal. turtireaf = (a-b)/a. rPrincipal parallel / paraltele principale] Parametri de forml Elemente dimensionale utilizate pentru descrierea formei unui obiect (de ex. ParaJoxlJx.spem. Sin. [orbital parameters. [SIII'Ishode. [radar parallax / paralme radar] ParaIad reziduall Paralaxl y rlmasl intr-un model dopA efeetuarea orientlrii relative. 2. Photogrammetric ArdIlwi Starage Systan Sistem de arhivare a futogramelor (USGS). ParaIa:xi absolutA vertlcaIA ParaIaxA y v. parallaxe lwaire transversale.ie tn atmosfcrl. Pati albA ZonA flrl umbre a unci tbtografJi aeriene. y parallax / parallaxe verticale. [absolute parallax. rParallel / paraJtele] Paraleli izometricl Paralell fotograficl ce trece prin izoceutrul fotogramei. Paralaxd de observaJie. odatl w schimbarea unghiului de vizare. pe 0 direqie paralelll w aerobaza. sunspot / toeM clain] IIDIari abIoIutl IoogItucinaIl orizontall v. paralloxe longitudinale. Elanente de = ~(a2 a _b2) [ellipsoid parameters / parr11fIltresde I 'ellipsoide] Paralad unghiulari 1. Direqia Ox e&te directia ~ echinoqiul mediu ales. Un alt parametru orbital este momeob1l To al trceerii satelitului 1a perigeu. ParaIuA v. Forma elipsoidului poate . paralaxa absolutl a umti punct reprezint! difererqa algebrie! tntre distantele de la imaginile punctului la punctele nadirale ale fotogramelor. pe imaginea radar.i planul ecuatorului). lllpme. 2. IlJmellls orbitaux] n Parametri Stokes Set de patru IBlmere re-ale care descriu starea de polarizare a unei unde electromagnetice. situatl tn vecinItatea punctului de intersectie cu liDia CII'C UIICIle punctul de vizare cu Soarde. orbital61emenU / partl11lltres orlJitaux. parallaxe transversale. Paralaxd liniarii. Unghi de converge1lJd. parallactic angle. [II« spot. Unghi de paralaxd. ParalaxiJ longitudinald. angle parallactique. Pozitia orbitei tn spaliu este defmitl prin tnclinarea ei (unghiul i dintre planul orbitei . Ele- Parametrii Imaginti caracteristici ale fotogramei reprezrntate prin elemertele de ori. Paralax4 stereoscopiciJabsolutd. [echoparallax / . angle of convergence/ parallaxe anguJaire. EIe- Parametri impBdti Parametri utilizati de un program sau algoritm atunci cAnd no sunt Precizati de c!tre operator. [imageparameters / pa1YII1Ibres de l'image] Parasolar Aned a aparatului fotografie ce are menirea de a tmpiedica plttunderea direct! a razelor solare in obieetiv. parallaxe x] ParaIad ParaIad ParaIad solutA ParaIBd iotA ParaIaxl de obIen8&ie v.Paralaxa 208 209 fi descrisl w ajutorul parametrilor geometrici principali: semiaxa mare a. Forma ~i dimensiunile orbitei SUllt exprimate prin ~axei marl ~i excentricitatea orbitei. paralloxe horizontale.] PASS 1. funqie de altitudinea lor in teren. ParaJoxiJ transversala. [isometric paraUel / -] Paraleli IocaII Paralelll ce trece printr-un loe (punet) dat. Paralad l[ v. observation parallax / parallaxe] ParaIaxA absolutA Pentru 0 pereche de aerofotograme.. fparolJax. excentricitatea e ParaIaxa ecoului radar Diferenta de timp dintre receptia ecoului radar al vartillui ~i eel al bazei umi obieet. rezolutie. parallaxe y] ParaIaxA Parametri exterDi ai fotogramei mente de orientare eJderioarl v. Unghi paraloctic. ParaIaxtl orizontali1. Sin. lond pared / ptI1'CdIe] Partleull atmG8ferlcl SubstaDll solidi aflatl in su. [atmospheric panicle / partiaIJe atmosphi. sensorul utilizat etc. tn IJ1OIDCI1hd expunerii.) Pas aI pilei Distanla dintre liniile ~sive care alcltuiesc 0 grilll. la efectuarea eelor doul fotografieri. [angular paraJlax..] Paralad Sehimbarea aparent! a pozitiei unui obiect. E~6 orbitale. Parav. Unghiul dintre axele celor doi ochi. [grid distan£e. situatl tn regiunea PrinIUl Albert. convergente pe obiectol privit. Paralax4 y. [shapeparameters / parametres deforme] Parametri orientare de orientare v. [stereoscopic parallax / parallaxe stlrloscopique] ParaIuA stereoscopicl Ia:xi absolutA Paralad cali transversal! absolutA v. horizontal paraIka / ptl1'fI/Iou absolue. entare internll ~i extern!.qu. parallDxe stlrloacq1iqIM absolue. pentru doul pozitii succesive de aerofotograflere. paraJIaxe linlaire absollie. Paralul v. banda spectrall tn care a fost preluatl. Paralaxi verti- Paraleli prindpull Paralela fotografie! ee trece prin punetul principal al fotogramei. Sin. (Stol6s parameters / partl11lltres de Stokes] Parametrii e6psoidului de referintl Parametri ee descriu forma ~i pozitia unui elipsoid de referintl. Pandaxl absolutA ababso- fierea din doul punete diferite. Sin. stereoscopic parallox. absolute stereoscopic parallox. lungime. diametru). linear parallox. PrinCle Albert SatellIte Stadoo Staliune tes:estrl pentru rccepPa date10r de la satelqii de te1edctcl:fie. angle de convergence] ParaIaxA vertica1l Diferenta dintre distantele de la planul vertical ee contine linia de zbor pinl la imaginile acelu~i punet pe perechea de fotografii aeriene stereoscopiceo Se datoreazl inclinlrii uneia sau ambelor fotografii ori diferentei altitudinii de zbor. [I«. ray shade / pare-soleiJj Parcell PoItiune de teren co un lUJUDIitip t de folosintl sau cu un anumit statut de pmprietate.. Paralaxd liniard absoluliJ. ParaIui IDiari v. canada. Saskatchewan. ParaIaxA absoIutA ParaIad radar Deplasarea spre sensor a pozipei planimetrice a· punetelor. patch. Sin. grid pitch / . [default parameters / parametres implicites] Parametri interni ai fotogramei mente de orientare interioarl v. xparal/Ilx. ascensiunea dreaptl a nodului ascendent (unghiul dintre au Ox ~ urma planului orbitei pe p1anul ewatorului) ~i argumentul de latitudine al perigeului (unghiulllJ dintre urma orbitei pe planul ecuatorului ~i direqia Ox). semiaxa mie! b. [residlIal parallox / parolIoxe rlsiduelle] Paralad ~oPcl DepIasarea pozitiei aparente a Yirfului unui obiect la fotogra- Paraleli Linia de interseqie a suprafetei terestre co un plan perpendicular pe axa de rotatie a PlmAntului. Unghiul format de dreptele ee pleac! dintr-un punct c!tre imaginile sale pe cl~eu. lens shade. [local parallel / paraltele locale] Panmebi orbltall Valori caracteristice ale orbitei unui satelit.

Prop. atmospheric disturbances I perturlJations at1PIOsphlrlquesJ Pete elec:trostatiee Pete produse 'pe matel'ialul fotosemibil ca urmare a desclrclrilor electrostatice. a studiat vArttulllOlar In spapuI interplaJJctar..ntre inducPa eleclridl fi ~ cAmpului electric tntr-un mediu 1ZOtrop. ~ •. PerspeetiYd conicil. conic perspeaive I perspective centrale. [dielectric constant ~ve permittivity I constante dillec~ tnque. permiltivitl motive] ~er:suteota JmagloU Persistenta unei imagllll pe retinl. Pioneer Program american cu statii IUtOmate interpIanetare. Perspeetid ceo- comenzi. [atmospheric perturbations. [icon I ic6ne. Computer Image ProeMug System Sistem 4e prduaare a imaginilor. pictogramme] Pleniere de daritllte Degradare a calitllii imaginii prill reducerea clarilitii contunJrilor obiectelor. [sensitising dye I pigment sensibiUsateJU'.-. PBIGS Programmer Hierarcbkal Interactive Grapbks Syitem Sistem ienrbic interac:tiv de programare graficl. Pioneer 5. Contur Penpeetlvl aerlanl Aspectul specific al teremJlui.. Permite observarea terenului fotografiat.. Cuplu de foto- Peredle de fmagiDi v. PCT Prtndpsl Ccmpooent Transform Transformare tn colllpOllClUeprincipale. PerlOlldi de revo- laclant] Plerden!a detaliilor PienJerea detalillor la transmiterea. Constantll dielectricll. [static mtl1ts I taches ileetrostatiques] PFM PIate-jbrme MIlIti"""skm Platforml cu misiuni 1IIlLltip1e (SPOT fi ERS). lansat! In martie 1972. pe Ia perigm. PHRIR Palntable JIi&b BeIolution lmaging Radicmeter Radiomc:ttu orientabil gencrator de imagini cu n:z:olutie mare. fpenumbra I plnombre] PEPs lutie Periseop Lunetl de navigape fixat! tn planfeul aparatului de zbor. copierea san preIwnrea imaginilor. [period of revolu: tion.856-10-12 FIlii. Cuplu de Ima- Pereehe stereoscoplel gird SCIIIOI"UIulPosibilidPle fi limitele de operare ale umi seusor. Pletograml Simbol grafic folosit. pe13peetive conique] Perspeetlvl traIl coniel v. Permitivitatea absolutl a vidului este &0=8.lf8te eleetrieA abIoIutl MJrime ~ ~ . . persistence of VLSronI rtmanence d'image] . Sin. [lMs of details I perte des dltails] Pigment ••• bilIzatAIr Pigmentce sc adauP tn emulsille fttografice peotru a exlinde seusibilitatea balogeourii de argint sau pentru a~i conferi 0 seusibilitate se1ectivl fall de lungimca de undI a radiaPei.civilizalie. [flbsolute permittivity I penniltivitl absolue] Pemdti"titate eleettteA reIatIvl Raportul dfntre ·permitivitatea electticl absolutl a UDUi mediu . fpe13peetograph I perspeetographe] Perturbatu atmosferiee Varialii locale importante ale parametrilor atmosferei. In interfala cu utilizatorul. Cuplu de Imqird v. Perioodd orbItalll. Praleqte geometriel Perlgeu Punctul eel mai apropiat de 1'1mAnt.. fum. Penped:ivl fotografid Perspectivl CCIltraIl.. petiru monitorizarea activitJPi Soarelui.portul di. a ajuns tn apropierea planetei Jupiter In deccmbrie 1973 ~i a plrlsit sistemul solar tn 1983. de pe orbira unui sate1it.i Ii mic§oreazI transparcnta.de evaluare prelimia satelitului SPOT. dupl disparitia obiectului ~ a produs-o. Colorrurl sensibilisateJU'] PIl\rlR Polar Ice MappIDa 1buI~ Radiomdru peotru cartografic:rea ~ polare (lCEX). StmIard (ISO 9592) referitor la Sdul de funqii pentru controlul definirii. modificlrii.. a depIfit planeta Jupitertn dccembric 1974 fi a ajuns la SalUl'Dtn sqltembrie 1979. orbitol period. plriode orbitole] PeriOBdl orbitall v. [central perspective.. [hate I lmIme s«he] ~A Prindpsl Ccmponent Analysis Analizl In componente principale. Serle de sonde spIIiide lansate de SUA In perioada 1958-15lJ8. PCD Plate-forme de CoIIede de Donnals Platforml de colectare fi transmisie a datelor. Pioneer 1 a Cost lansatI la 11 ocrombrie 1958. Ploneer 11./initionl perte.) care plutcsc tn atmosferl . lansat tn 1960. Pioneer 10. PercepJk spt1/iaIii. peotru descrierea UllCi PItruOOerea l'lIdiaPilor In interimtdiu. [period Iplriode] PeriOBdl ancmaJi Intervalul dintre doul ~eceri suca:sive. realizatl prinIr-o proiecPe perspectivl. Sin. [anomaltstk period. spari etc. f[¥rrmoriorr I plnitration] Penumbrl Zool tntre umbrI fi zona lumiDatI direct.i cea a vidului (&r=&/&o). lor de relief. perigee-to-perigee period I plriode anomale] PerlOBdl de reYOIutfe (a sateltuIui) Durafa parcurgerii fntregii orbite de cI1re satelit Sin. care a J. FUm fotograftc PCIPS PenoaaJ 211 Pioneer Prierle v.ansat 3 soode pe suprafala planetei Venus. Sin.• d'ltvaluation PriJImiSPar Program . f[¥rigee I plrigle] Perimetru v. SfJQIiIIl perc6ption I perception du reliqJ Ptl'ClelJlie •••••• v..ne ~ ~ Realizarea SCIIZaIiei e d tridimellSionlhtate a ooiectelor sau a funne. [Periscope I plriscope] Pennlti-.210 PAdi Partiade llOlide (praf. vlzut de la tnIlpme. [sensor capoblIity. Perceptia relefulul Perecbe de fotognime gnane v. stocIrii fi afiflrii datelor grafice. Pioneer 4-9 HU tnsais pe orbite solare. sensor peifomronee I performance du capteur] ~rmania . Perioadl Durata de timp In care un oscilator efectueaza 0 oscilaPe completl. [perception of rtJlief. EddJBDeDt periferle Perspec:tivl v. pentru . [photogmp1ric projection I perypective photographique] Perspeetograf Aparat penttu redresare. [loss in . period of satellite I plriotk de rtvolution. realizatl cu ajutorul UllCi camere fotografice. PEL Picture EIemeot Pixel. inveotat de Tbeodor Scbeimpflug In 1903. [qlterimage. [aerial perspective I perspective alrieMe] Perspec:dvl centraIl Reprezentare planl a obiectelor. Peleull Pmetratle orulllllli fotopaftel v. a unui satelit. Pioneer 10 fi 11 poartl ~ destinate unei eveuuale trdlniri W 0 altl . tn mai ~i august 1978 au fost lansate llOndele Pioneer 12 (care s-a tnsais pc 0 orbit! veousianl) fi 13. lansatl In aprilie 1973. funcPi san OPPuni selectabile tn cadrol unui program de calculator.caleulaWare personale (IBM).

PIPS

212 213

Plan

PIPS PersoD81 Image Processing System Sistem per:sonal de prelucrare a imaginilor (Apple). Piramidl de imagini Set de imagini ale aceIuiqi teren, Ia acela~i moment de timp, cu acel~i sensor, dar cu rezolulii diferite (oblinute prin reqantionarea imaginii celei mai detaliate). [image pyramid / pyramide d'images] Pirw.Btdl fotcJcnd'id Piramidl avind virfuI tn centrul de perspectivl ~i baza format! dintr-un triungbi de pe fotografie. fphotogroph pyrrtnJ!d / pyTfllllilk photographique] PISYS Pbotograpbic Interpretation Data System Sislem de intapretare a datelor fotografice. ~ PIxel Unitate elementarl a unei imagini IIU1IICricen format raster. Corcspunde unei i celule de teren. pe care 0 descrie prin intfrmediuI unci vaIori numerice. Sin. Pel. fpix"el, picture element, pel, image ceU, cell / pixel, tlJl:hel, illment d'imoge, cellule 20] Pbel mixt Pixel peotru care celuIa de teren corcspunzItoare conPne obiecte cu caracteristici spectrale diferite. Sin. Pixel neomogen. [mix«l pixel, partial cell / pixel mixte] PIxel CJIDClI'!Il Pixel pentru care celula de teren corespunzltoare COIJline un singur obiect. (whole cell / pix"el homog~ne] PIxel neomogen v. PIxel mbtt PI8cl cu Indld de referinti PIacI rectangularI cu semne marginale, utilizatl fn camereIe metrice. Permite imprimarea pe c1~ a semnelor marginaIe. Placa este POZiPooatl astfel fncit axa opticI principalI a obiectivului sl treacl prin ptlIICtuI de interseqie a dreptelor care unesc semnele marginale opuse. [registering plole / plaque d'oppui pone-Tf!J1~res) PIacA
CD

Pld de calibrare P1acl transparent! pe care este gravat un caroiaj de precizie. Se utilizeazlla caIibrarea instrumentelor opticeo Sin. Plodi cu f'e/ea, ReJead£ calibrare. [grid plole, calibration plate, calibration tel1fJlate/ grille, ploque quadrillh, support transparent d'halo1l1lllge] PJaci de presare a ftlmului Cadn1 metalie sau pIacl de stiell ce are rolul de a presa filmul pe pIaca de sprijin a camerei fotogI'aflee. [lilm pressure plate / plaque II pression pour pellicule, plaque d£ pression, plateaa presseur dufilm) PIad de uscare Placl eromatl utilizatl pentru uscarea fotografiilor. Conferl fotografiei 0 suprafatllucioa:sl. f{envtype plate / plaque /errotype] Plad fotognd'id Material fotografic cu suport din pIacl de sticll. fphotographic pliJte / plaque photographique] PIad suport Piesl a camerei fotogrammetrice pIasatl in spatele filmului. PIaca este prevlzutl cu fante prin care este aspirat fdmul, astfel fncit sf fie mentinut in contact cu pIaca, pentru asigurarea planei~ii. Sin. Suportul filmului, Port-clijeu, Suportul clijeului. {carrier plate, film support, film base, locating bode, locating pliJte / plaque support, plaque porteuse, port-clichij Plafon de zbor AItitudinea maximlla care poate zbura un avion. [ceiling / plafond1 Plan bazaI v. Plan nucleaI Plan de penpectivl Plan care contine ceotruI de perspectivl. fperspective plane / pltin d£ perspeaive] Plan de poIarizare PIan in care oscileazl vectoruI E al intensi~ii c4mpu1ui electric, pentru 0 undl electromagneticl polarizatl. [polarization plane / plan d£ polarisation]

PIaD de proieqle PIan pe care se proiecteazl imaginea unor obiecte. tn eartografie este planul pe care se proiecteaZl rqeaua .de coordonate ~i detaliile de pe supraf$ ~ltpsoidului de referil¢l. fplane of projectwn, projection plane / plan d£ projection] Plan de redresare PIanul pc care se proiecteazl imaginea care se rcdreseaZl. fplane of rectification, rectification datum plane / plan d£ redressementl Plan de referintl Suprafall planl fall ~e care se raporteazl pozitia unor puncte. Sm. Suprc(a¢ de referinld [datum plane, reference plane, plane of reference / plan d£ Tifirence] Plan de renede Pian determinat de ~ reflectatl §i de normaIa. in punctu1 de~denll, la suprafaP re~ectantl. [rejfeetion plane / plane de rtflexion] Plan de IIltuaqie lUprezentare ~ ce red! pozilia, forma ~i dimenSiunile ~ 0biecte In teren. [site plan / plan de position] Plan de zbor v. Prded de zbor

Plan focal obiect PIan foCal e::t: zl axa optiel principall tn focaruI antenor. Sin. Plan/ocal anterior. [front/oeal.plane /plan/ocal antbieur, plan/ocal objet]

~~-:PlI-

Plan focal posterior v. Plan focal Jma&ine Plan fotogral'ic v. Fotoplan Plan imagine PIanul pe care este pro~ imaginea produsl de obiectivul camerel. [image plane, pictUre plane, PltJrU;of projection / plan de projeaion, plan unage] . Plan meridian Plan care COtIlineaxa.~Illor tert$i. [merUJian plan / pion mlrUJien} Plan nodal Pian perpeodicul~ pe axa op-

tiel a obiectiwlui, pe care 0 interSeCtClIZllane tntr-unul din punctele nodaIe. {ncxlal p / plan nodal} Plan nudeaI PIan care conPne baza de fotografiere. Sin. Pion bavIl, Plan epipolor. [eplpolar plane, basoI plane I plan Ipipo/aire]

Plan obiect P\.anUlin care este situat ~tul a clrui imagine este formatl de o~wi camerei. {object pioM I plan de I objet, plan-oljet} Plan orbital Planultn care se tnsc:rU:orbita satelitului. [orbital plane / plan orbital] Plan ortr.ontal Plan perpcD1ieular pe directill fortei gravitalionale. [horizontal plane / plan horitoritall

Plan ecuatorial Plan perpendicular pc ~ de rotatie a plmlntu1ui, situat ~ egall dIStant! fall de polL {equatorial plane I plan iquatorlal] Plan epipoIar v. Plan nudeaI

Plan focal Plan ~ pc ~ opticl Plan prlndpel Plan ~~cular pe axa principaIl a obiectivului, pe care 0 iIlterSCIC- principa1l a umi sistem optiC ideal, ce ~ teazl tntr--unul din focarel.e principale. [fo:prin punctul principal. ~ ~ mIriri Ia1erI1e unitare (y= +1) a obiectu1ui. cal plane / plan/oeal] fprincipal plane I plan principal] Plan focal anterior v. Plan focal oblect Plan focallmaglne Plan focal ce intersecteazl axa opticl principall to punctuI. focal posterior. Sin. PlanfocOlposterior. [unage / plan focal focal plane, rear /ocol IJ!"M image, plan focol postlrieU1'] Plan priJldp8l obIect anUricJr v. Plan principal

retell v. PIad

de caJibrare

Plan prindpel tma&Jne ~ p~ situat in partea obil:ctivulul ttiJJSPrC~nea formatl. Sin. Plan principal postenor.

Plan 214 [Principal image plane image] / plan principal 215 POEM

Plan principal obiect Planul principal situat to partea obiectivului dinspre obiectul vizat. Sin. Plan principal anterior. [principal object plane / plan principal objet] Plan principal posterior imagine v. Plan principal

PJanimat Aparat de stereorestitutie analogicl, cu tije spapaIe care deplaseazl cli§ede sub optica de observare fixl. Are posibilitAp de inregistrare automat! a datelor. Este produs de firma Zeiss. [Planimat / planimat] . Planimetric Referitor la aspecte ale terenului cu fntindere in plan orizontal. (planimetric / planimltrique] Planimetrie 1. Operatie de determinare in teren sau pe cale fotogrammetricl a formei ~i pozipei detaliilor de pe 0 polJiune a suprafetei terestre ~i reprezentarea pe plan sau bartl a aeestora. 2. Totalitatea detaliilor cu extindere to plan orizontal de pe suprafata terestrl, reprezentate pe planuri ~i hlrti topografice. fplanimetry / Planimltrie] Planimetru Instrument destinat mlsurlrii supratqei unor areale reprezentate pe materiale cartografice sau imagini. [Planimeter / planimetre] Planimetru polar P1animetru a1cltuit din doul brate articulate ~i un COntor de inregistrare. Unul din brate are un capIt fixat pe suportul blrtii iar celllalt brat are un virf llSCUfit(stil) eu care operatorul urmlr~te conturul arealului. Lungimea bratuJui trasor este variabill, permiJ!nd reglarea sclrii planimetrului. Calculul suprafetei se face funqie de scara bIrtii, scara planimetrului ~i valoarea cititA pe CODtor. [polar planimeter / planimhre polaire]

Plantetl de resdtutie PI~ pe care se plaseazl foaia de hArtie pe care se desenead, prin restitutie fotogrammetricl, 0 hart! sau un plan. Sin. Masii de restituJie. [Pi:«fing board, drawing table 1 table de resttlUtion] Planul c.ului Planul to care este situat cl~ to momentul fotografierii. Sin. PkJnul fotogrofiei. ffilm plane 1plan dM clicM] Planul fotografiei v. Planul dlteului

Plotter v .fnregistrator

graftc

Plotter c:u fasdc:ullaser Plotter la care desenuI este executat cu ajutorul unui fascieuI laser. [loser-beam plotter 1- ] Plotter c:u peniil Plotter prevlzut cu penite cu cerneaI! pentnl desen. lPen plotter / - ] Plotter cu suport plan Plotter la care birtia este fuatl pe un suport plan iar penitele inscriptoare se mi~ to Iungul a doul axe ortogonale, executAnd desenul. [flotbed plotter / table trtlfante] Plotter co tambur Plotter la care bArtia este in1l§uratl pe un tambur ,i se miP prin fata penitelor inscriptoare care, la riIldullor, se deplaseaz! pe 0 directie perpendicularl pe cea a deplaslrii hArtiei. [drum plotter / - ] PM! Passive Microwave Imaaer 1DstruJDent pasiv, generator de imagini In dome.niul microwxIeIor. PMIS Passive Microwave Imaging SyBtem Sistem pasiv generator de imagini to domeniul miaoundeIor (NASA). PMR 1. Pusive Mic:rowave Rad'cweter Radiome:tru pasiv pentru microunde (pAMIRASAT, lCESAT, GOES). 2. PrecIIion Microwave Radiometer Radiometru de precizie pentru microunde. PNA PhototlMque Nationale de l'Alr Fototeea Nationall Aerianl (Canada). POCC PB,1oad Operations and Control Center CentruI de control ~i operapi eu aparatura de telcdeteepe (Johnson Space
Center).

Plan topograftc Reprezentare graficl, la searl mai mare de 1:20.000, a unei polJiuni reduse din suprafata terestrl. [tOPOgraphic plan / plan topographique] Plan vertical Plan care contine verticala Iocului. [vertical plane / plan Vertical] Plan. vertical principal Plan vertical care contine petpendicuIara pe 0 fotografie inclinatA. [Principal vertical plane / plan vertical principal] Plane coqJugate Plane perpendieuIare pe ua opticI principal! a unui sistem optic, cu proprietatea cl unul este imaginea celuilalt. [Coqjugate planes / plans corguguis] Planeitatea lIImului Masura to care fonna supra.ft:fei filmului se apropie de cea a unui plan. Vtotness offiJm / Planiitlj PJanejtatea dmpulul Mlsura to care eArnpul imaginii produse de un sistem optic se apropie ca fol1Dl de un plan. r/latness of field / unifOnnill dM chomp] PJanicart Aparat de stereorestitutie anaIogicl cu distant! focal! fixl, cu posibilitate de schimbare a obiectivelor. A fust produs de firma ~iss. [PlaniCart / planicart] Planlcunp P3/PC Restitutor opto-mecanic cu ugeqie de imagine, combinat cu un caIeuIator de tip PC pentru fnregiltrarea coordonatelor punctelor. Este utilizat In fotogratnmetria anaIitici ~i to achiz4ia de date JX*lU SIG. Este produs de firma Zeiss.

PLATFORM-B Satelit radar rusesc perfeqionat, bazat pe ALMAZ. PlatfonnA Vehicul a: transport! sensorii de teledetectie .. [platform / plate-forme] PlatformA aerlanA Vehicul aerian ce transport! aparatura de teledeteqie. form 1plate10rme alrienne] [aerial plat-

PlatfonnA de teledeteqie Vehiad aerian sau spatial care transport! cchipamente de plate-forme teledeteqie. [sensing platform 1 de dltection] Platfonnlla sol Platfol1Dl de teledeteqie ampIasatl pe suprafala terestrI. Sin. Platformll terestrd. [grocmd platform / plateforme au sol] PlatfonnA polari P1atforml cc se deplaseazl pe orbit! polar!. [polar platform 1 plate-forme polaire] platforml SJJB&fallPlatform! de teledetecpe plasatl to SPaPuI cosmic:. [space plotform 1plate10rme spatiaJe] PlatfonnA terestri v. Platfonnlla Data System
101.

PIantetA de dlgitlzare Echipament periferic de introducere a datelor, a1cltuit dintro<> mas! plan! ce permite determinarea automati a coordonatelor elementelor planimetrice de pe 0 reprezentare graficl, prin IlrIIllrirea acestora cu ajutond umli cursor. [digitizing table, graphics tablet, tablet / table a numiriser, table de numiriSation]

PLDS Pilot Land

Sistem

pilot de date asupra ~riului. Si~ .de gestionare a informaPilor despre te~itori~, menit sf sPrijine cercetarea acestUla pnn stoearea; selectar'Cl ,i transferuI informatiilor. Este°gestioDat de cltte Goddard Space Flight Center (SUA).

PODS Precise OrbIt DetermInation tem Sistem de detcrminare preeisl bitei.

Sysa or-

POEM PoIarOrIJitinI ~ Mission Misiune spapaIl de observare

a

POES

216

217

Posterizare

PImAntului ESA).

de pe orbit!

polarl

(lEOS,

POlS Polar Orbiting EnvlromneotaJ SateDlte Satelit peottu mediu, w. orbit! poIarl. Primul satelit de acest tip a fost TIROS 1, lansat In 1960. Ulterior, satelilii din aceastl serle au fost redenumqi NOAA. Pol ceresc Fiecare din eele doul puncte imaginare situate la interseqia axei de rotaPe a PImintului w. sfera cereascl. [celestial pole

ale vectorului intensitltii cimpului electtic diferA de un plan dat, denumit plan de polarizare. 2. Orientarea vectorului intensitlPi cAmpului electtic tntr-o undl electromagIll>tiel polarizatl. [wave POlarizotiOfl, polariZJltion

Polartzare vertleaIA Polarizare a unci unde e1ectromagnetice astfel tncit planul de oscilaPe al vectorului ittemitltii cAmpului electric 51 fie vertical. [ve1fical polariZQlion 1
polarisation verticale J

1polamationJ

Polarizare a luminli clfuze Polarizarea luminii solare to urma refl.exiei difuze to atmosferl. [skylight polarir.atiOfl 1 polarisatiOfl de Ia lumiere diffuseJ

PoIarlzare VII Polarizare verticalila emisie ,i orizontalA la receppe (radar). [VB
polarization

punetul P decAt de restul pwx:telor ce apartin multimii M. F$te mlrginit de mediatoarele segmentelor de dreaptl ce unesc punctul de interes w. toate cele1alte punete ale multimii. A fost descris de cltre Dirichlet In 1850, apoi de Voronoi In 1908 ,i de Thiessen, In 1911. [Thiessen polygon 1
polygone ThiessenJ

1poIarisatiOtlVHJ

1pDle

CilesteJ

Polarizare VV Polarizare verticallia emisie ,i receppe (radar). [VV polarization 1
polarisation
lr'VJ

Pol geograftc Fiecare din cele doul puncte de irtc:nleqie a axei de rotl¢ie a PImAnlului w. supraf$ taatrl. [geograp1ric pole 1
pDle giographiqueJ

Polarizare drcuJari Polarizarea unei WIde radiate de un vector electric constant care se rotqte to plan, descriind un cere. [cin:uIar polarization

Poluare termicl Poluarea mediului prin modificarea echilibrului termic. Poate fi sesizatl prin intermediul imaginilor In infta~ mediu ,i tndeplrtat. [thermal pollution

PoIaIrUd v. JiUtru de polarlzare POLDER Polarizatian and Dlrecdonallty ~ the Earth ReI1ectanee Polarizarea §i orientarea refl.ectaqei terestre (ADEOS). Polgon Element geometric de bazl utilizat tn reprezentareainforIDaliei grafice In format vectorial. [polygon (element) 1polygone)

1pollution

thenniqueJ

1polarisation

cin:ulaireJ

PoI mapetlc Fiecare din cele doul puncte to care liniile cAmpului magnetic terestru converg ,i intersecteazl suprafala Plmintului. [mapetic pole 1pDle mogrritiqueJ POLA PaAIlblbIe 0ptkaI Bared optic! orleotabill ICESA1). UDear Array (COASTSAT,

Polarizare e6pticl Polarizare emise de un vector electric care tntr-un plan ,i, tn acelqi timp, amplitudine, descriind 0 elipsl.
poiarirPtiOtlI

a undelor se ro~ variazl to

POMA Pcintable Optical Mosaic Array Ansamblu orlentabil de sensori optici. (derivat din POLA). Penpl de vid PompA aspiratoare, anexl a camerei aerofotografice. Are rolul de a crea o dq)resiune to spate1e plJcii suport,paJtru a asigura JDel.I&increa COIUCtUlui dlfcului w. placa. pc tntreaga aaprafall a accstuia.
[vtJCUIIIIt pump.

[eUiptical poIarisationeUiptiqueJ

'PoIarfzareHB Polarizare orizontall la emisie ,i rcceptie (radar). [HH polarirption

1polarisation

HHJ

PoIIgoa de control In term v. PoII&on de testare Pol ••• de neconcordantl Poliaon parazit ce IpIl"C tn cazuI digitizlrii dcfec:tuoase a l11lItcrialeioreartogrIfice sill Iburma opcraPilar IIllltlstrat to care iItervin date ce nu respec:tI couditia de consist:erql. [sliver polygon 1- J Polgan de testare PorPune de teren special amet'IIjatI pentru testarea apmturii. de teledetecPe SID pentru etalonarc. Sin.

1pompe d videJ

P~ Me:todI de analizl ClDtitativi a caracterisDcilQl' obiectelor, bazatl pc mlsurarea rodriiplanului de polarizare a undelor reftectate san transmise. fpolorlmetry
Ipo~eJ '

PoIarbare BV Polarizare orizontall la emisic ~ verticallla recepPe (radar). [HV
polariZJltion

POMS PoIar OrbIting ~ SeteIIlte Satclit mcteoroloBic w. mbill po-

1poiarisotiOfl

HVJ

larI (ESA).
POPSA T PrecIse OrtJit PClIItIonlnc SateIlte &telit eu pozitioDare precis! pc orbit!. Satelit geodczic (ESA). POI1abiBtate Capacitatea unui program de a putea fi executat pc sistcme de calcul diferite, tlrl a necesita modificlri majore.
fponability 1ponabilitlj

PoIarIzare .iDcnJdlldi VB. [cross po/tlriQJtion
sleJ

Polarizare HV sau
1poIarisation croi-

PoIarim«rie radar Polarimetrie aplieatl prin intermediul tebnicilor radar. [radar
polarimetry 1 polarimItrie , radarJ ,

Polarimetru Instrumentpentru detenninarea camtlJii de radialii electromagnetice polarizate sau a gradului de polarizare a radialiilor. fpolarimeter 1polarimbreJ Polarimetru radar Radar capabil 51 mlsoare poIarizan:a undelor rceeptionatc. [radar polarimeter 1poltJrim«re mdalj

PoIarIAre JbdarA Polarizare a unci unde, astfel tne4t vectorul intensitlJii ciJnpului electric oscileazl In acel~i plan, pe toatl luugimea din:qiei de propagare. Sin. PoIarizare pland. [linear risation liniaire] polarization 1 pola-

h-

ligon de COtltroi In tema. [control area, training area, test field, fimtJatne*al test site, test area with spedDljield control, teat target, gl'Olllld truth site 1 pan:elle d'opprentissage, d'entrainement, poIygone d'essai, site tlmoinfondamental} site

Port-dIfeu v. PIad auport POSEIDON PrqIet d'ObIenatloD, de
SurwiIIImee et ci'ttades IDt6IP*s de Ia Dymanique des 0e6ans Proiect de obseryare, supravegbere ~ de studii iDtqp'Ite ~ dinamicii oceandor (CNES). PCllterizare Pn:lucrarc a UJI"''':'lJDIIiaiprin reducerea drastic! a mlnIrului de culorl

Polarizare 1. Proces fizic prill care sunt absorbite sau reoriettate, de cItre un material, undele pertnl care planele de oscilalie

Polarizare odzcJatali Polarizare a unci unde e1c:e:tro1D1pt.ti astfel tIdt planul de oscilape at vectorului inteDsitlJii cimpului electric 51 ftCorizontal. [horizontal polariZJltion 1polarlsation horlzontoJeJ

Po1arizare planA v. PoIarizare

loiarA

PoIIgon Pbligon trasat to jurul unui punct P, ce aparline unci multimi de puncte M, astfel tncAt toate punetele interioare poligomdui sunt mai apropiate de

'I'bI.-

Postprocesare

218

219

Prelucrarea

sau de nivele de gri prezente. [poster effect / posterisation] Postprocesare Etapl finall in prelucrarea imaginilor, efectuatl, de obicei, pentru imbunlt:llirea aspectului vizual. [post processing / post-traitement] PostScript Limbaj de programare dezvoitat ~i comercializat deAdobe Systems Inc. Este destinat descrierii formelor grafice. [PostScript / PostScript] Podtiv Imagine fotograficl ce red! direct proportional tonurile de gri sau culorile obiectelor. Sin. Imagine po'litivli. [positive, positive image / timge positif, positif, image,positive] Podtiv direct Fotografie pozitivl obpnutl direct, flrl utilizarea unui negativ. [direct positive / positif direct] POEijIa platformei Localizarea platformei SPllliale ~i controlul ei, incluzind ajustarea orbitei ~i stabilizarea altitudinii. [platform position / position deplate{orme] Pc.ijle ahsoIutl Pozqie exprimatl fllll de un sistem de referinll general. [absolute position / position absolue] Podtie geodezicA Pozqie exprimatl prin intermediul coordonatelor geodezice. [geodetic position / position giodlsique] Podtie geogndicA PoziJia unui obiect pe suprafilJa terestrl exprimati in raport cu un sistem de referinll geografic. [geographical position / position giographique] Podtie planimetricA Pozitia in plan orizoIttal a unui punct. [horizontal position, planimetric position / position ploniJnitrique] PQdtie relativl Pozipa unui punct, exprimati ~ de repere conVCDlionale (obiecte geografice}.{relative position / position relative]

Podtionare 1. Aducerea unui dispozmv in poziJia doritl. 2. Pozqia unui obiect sau loc. [positioning / 1. positionner 2. positionnement] PPR Photc¥Jolarimeter ometru fotopolarimetru Radiometer (BOS). Radi-

sion if measurement, measurement racy / pricision de mesure] Predzia pozitionArii mzontale planimetricA

accu-

V. Pndzie

PPS 1. Photographic Processing Subsystem Subsistem de prelucrare fotograficl. 2. Precise Positioning System Sistem de poziponare precisl. PR 1. Pattern Recognition Recunoa~erea formelor. 2. Polarizatioo Ratio Raportul de polarizare. Prag eromatic (de percepere a culorilor) Valoarea miniml a strllucirii ~i saturlIliei culorilor, care pot fi percepute. [threshold of colour vision / seuil de couleur, seuil de vision des couleurs] Prag de pen:epere a Iwninii Valoarea miniml a intensitlJii luminii care poate fi perceputl de ochiul uman. [threshold of light perception, ''threshold of buninance / seuil de perception iumineuse, seuil de visibiliti] Prag de seusibi6tate Caraeteristicl a unui instrumCllt de mIsurl, care expriml variaPa miniml a semnalului mlsurat, necesarl pentru ca instrumentul sl modifice valoarea pe care 0 indicl. [threshold of sensibility / seuil de sensibiliti] Predzia cartografterii Precizia cu care SUIt transpuSe pe bartl poziJia, forma ~i dimensiunile obiectelor de pe supraf$ terestri. Sin Precizia MrJii. [accuracy of map, graphical accuracy / pricision de la carte, prkision du dessin, pricision gmphique] Predzia hIJ1ii v. Predzia eartograllerli

Predzie a1timetrid Precizia cu care este redatl aItitudinea punctelor. [vertical accuracy, height accuracy / pricision altimitrique] Predzie de dtire Exactitatea cu care se face citirea indicaPilor unui instrument. [reading accuracy / prkision de lecture] Predzie de restItutfe Gradul de precizie at transpunerii detaliilor de pe imagini sau modele tridimensionale, pe reprezendri cartografice, in cadrul procesului de restitupe. [plotting accuracy / pricision de restitution] • Predzie gecmet:rkl Precizie de l~izare a punete1or, de redare a formei ~ a caracteristicilor dimensionale ale obiectdor. [geometric accuracy / pricision giomltrique] Predzle graIlcA
V.

Prelucrare automatA a datelor Prelucrarea datelor cu ajutorul unui sistem de calcul, cu interveolie miniml a operatorului. [automatic data processing, automating processing / traitement automatique des donnies, tmitement non assisti] Prelucrare au10gndicA Prelucrarea datelor in vederea transpunerii lor pe reprezentlri cartografice. [compilation / priparation cartogrophique] Prelucrare eIec:tronicA a datelor Prelucrarea datelor cu ajutorul unor aparate ~i sisteme electronice. [electronic data processing / traitement ileetronique de donrJles] Prelucrare rotograllcA Ansamblul operaPilor efectuate cu scopul obPnerii sau modificlrii imaginilor prin mijloace fotografice. fphotogrophic processing / traitementphotographique) Prelucrare interadlvA Prelucrare a imaginilor ce permite intervenlia operatorului in diverse etape, in vcderea stabilirii parametrilor de lucru. [intemetive processing / traitement intemetifJ Prelucrare Ia bord Prelucrare a datelor de teledeteqie, ce se efectueazila bordul platformei sensorului. [onboard processing / traitement a bord] Prelucrare morfolo.d Prelucrare a imaginilor in care forma sau strueturaobicctelor din imagine SUIttmodificate. [morphological image processing / traitement morphologique] PreIucrare DUlDeric:APrelucrarea datdor prin calcul numeric. [digital processing / traitement numirique] PreIucr8rea dat80r Transfonnarea datelor in vederea aducerii lor la 0 formA care sA faciliteze interprecarea ~i utilizarea lot san pentru generarea de informatii derivate.

PredzIa

CIII1Ggrafterii

Predzie necesarl Precizia care se cere penllU validarea unci operapi sau a unei informatii. [required accuracy / pricision nlcessaire] Pndzie plaDbnetricA Precizia cu care sunt determinate coordonatele orizoDtale ale punctelor reprezentate pe bartl. Sin. Precilia pozifiondrli .orizontale. [horizontal positional accuracy, horizontal accuracy, planimetric accuracy / pridsion du positionnement horizontal, pricision planimltrique] Prelucrare anaIogicA a Imaginilor Prelucrare a imaginilor prin mijloace optomecanice sau fotograficc. [analogous image processing / traitement analogique des images]

Prec:izia mlsurAtorii Gradul de grupare a rezultatelor unci mlsurlri repetate. fpreci-

ReteleIe se construiesc astfel ca interseclia laturilor sll se fd pc punctul de transferat. unde P este energia radialiei electromagnetice nonna! incidente Ia unitatea de suprafalI in unitatea de timp.i de pc fotograml. Prlsml Amid PlwedeuI MIbderii Procedeu de restituPe graficl ee utilizeazl aIiniameote de puncte de pc bartl . roof prism. Prismli cu unghi dregt. radialiile provenind de 1a puncte succesive din ta:en. Poate aduee 0 imagine inversatll. fgridding / procedi de restitution par griUe] Procedeul fantelor radiale pblOBDeior CD fante v. prisme tOlll7ltl1lt] Profil punctuI de transpus. erecting prism. [refracting prism / prisme de rtfraction] PrismA Dove v. rPolar/zing prism / prisme poIoriseur] PrIImA de InVfl'S8ft v. [grid method / procedi de restitution par griUe] ProcedurA Secventl de opentii ee se exeeutll to soopuI rczolvlrii unei ammile call>gorii de probleme. [opftcal ~age processing / traitement oprique des images] PftIucnIrea preJImInari a dateIor Openpi care se executl peuttu pregltirea datelor to vederea expIoatArii lor. [termin profile / profil du termin] Proftl atmosferic Diagramll care exprimll variaPa. Sin. PreIucrarea a cIateIor preIImInarA Prindpiullul Fermat Principiu care afirmll cI drumul urmat de undele dectromagnetiee fntre doul puncte va fi eel peDttu care timpul de parcurge:re este minim. [rotating prism.. PrismiJ de inversare. PrismiJ Dove. a UDUifascieuI de segmeote de dreaptll convergeote intr-un punct identificabil pc ambde reprezentllri. [Procedln / proc~ Proa8 acltiT de oIJIInere • cuIcJrilGr T. [atmospheric profile / profil atmosphlrlque] Prom longitudinal Profil exeeutat In lungut axei marl a UDUi biect (de ex. pentru ameliorarea calitllPi lor sau pemru extragerea ammitor eategorii de infol1llllPi. to plan vertical sau orizoDtal. In pozipe normalll. !lilted IUbltrac:tivi a cuIoriIor Proa!Ior Dispozitiv destinat prducrlrii semnaIeIor san datelor. [radiation pressure / pression de radiation] PRF Pulse Repetition Frequency veDl&repetIrii impulsurilor. punct sau linie) utilizat. [digital image processing / traitement TlUlll/rlque des images] PreJuc:rarea optid a datelor Prelucrarea datelor folosind rnijloace optice. [signal processing / traitement du signalJ Prepr'OCalal'e v. [data preprocessing / traitement priUminoirt! des donnies. [opticaldigital dola processing / traitement optique des dalIties] magneticll inciderd pc suprafata lui. prilraitement des donnIesl PreIucrarea semnalulul Oriee operape sau combinaPe de operapi efectuatellllJlD UJDJi semnal.i se traseaZl direqia spre Prahmea radla&iei Presiune exercitatl asupra UDUicorp de cltre radialia electro- PrlIml de poIarIzare Prismll care produce po1Irizarea luminii ee 0 traverseazl. pe fotogramll . Sin. Frecfascicul de radialii prin ret1exie intemll. penttu determinarea PQdpei punctelor ce wmeazl a fi transpuse. Metoda PrlmitivA graftd Flement grafic primar (de ex. &1nte&aaditivi a culor1lor Proas substraetiv de CJbIInere a aIIoriIar v. [Amici prism. PrismA redresoare PrismA rednsoBre Prisml care rot~ imaginea eu 180". ee dirijeazl cItre sensor. film editing / traitement du film] PreIucrarea imaginilor Opel'llii ee se exeeutll asupra imaginilor. [aUgnment procedrlre / procedi des aUgnements] Proc:edeuI beDZIi de hArtie Procedeu de restiUllie graflcll ee constll In trasarea. righl~1e prism / prisme d'Amici. prisme d angle droit] Prlsml eu nfIa1e CDalIl Pcismll opticl to care 0 razl de luminl sufera una sau mai multe rcftcd totale tnainte de 0 pArisi. prisme de mournement. Prismi rednsoare . Prismli PO"o. processing / traitement de donnhs. [paper strip method / procidi de la bande de papier] Proc:edeul car'*'lului Procedeu de restitulie graficll ee utilizeazll un caroiaj cu ochiuri fme pentru transpunerea puncteIor de pc fotograml pc bartI.i se noteazll pc ea punctele de iDterseqie eu dreptele. PrismA redresOBre PrismA Porro v. [Fermat's principle / principe de Femrat] PRIRODA Modul multisensor de pc stalia SPatiaJI MIll. plecAnd de la eel pupn patru puncte CUIIOScute pc fotogramll ~i pe bartl. to vederea transformArii imaginii latente to imagine vizibilll. [rotating prism / prisme rotatif. fprocessor / processeur) Proc:esor optic Sistem optic capabil sa prelucreze date. film processing.221 Prelucrarea 220 PrismA de renexle Prismll care deviazll un [data processing. c este viteza luminii to vid iar R este coeficientul de retlexie aI suprafetei corpuIui. profilul o PreIucrana opdcl a imagbtUor ~rea IlDlginilor eu lUutorul sistemdor optice. ~art!. Sin. a unui parametru atmosferic. Se apzll banda pc hartll astfel incit dreptele sll treael prin punctele corespunzltoare . fprocessing of film. traitement] Preluc:rarea fllmului Ans!unblul operapilor Ia care este supus filmul fotografic. Meridian origlne Proc:edeuI retelelor Procedeu de restitutie graficll ee constll to consttuirea unor rqele. ~k p~i~ g~~ primitive / primitive] Prfmul merlclan v. Se caleuIeazll prin reIatia p =P(1 +R)/c. prisme redresseur] PrismA rotitoare Componerd a unui sistern de baIeiere. Se plaseazll 0 band! de bAltie pc fotogramll . [image processing / traitemenl d'image] Preluc:rarea nwnerid a imaginilor Prelucrarea imaginilor numeriee prin caleuI rnatematic. una din drepte trecand prin punctul de pc fotograml ee urmeazl a fi trIIISpuS. [optical processor / processeur optique] Proftl at terenului Profil obtinut prin interseqia suprafClci terenului eu un plan vertical. Dove prism / prisme d inversion. Prlsml Amid Prismll ee deviazl razele de luminl eu un unghi de 90°. [f'ejkcting prism / prisme d rifIexion] Prisml de ref'raelie Prisml care deviazll un fascieul de radialii prin refractie. [totally Tf/I«:ti1II prism / prisme d rIj1exion totale] Prlsml cu UJIIId drept v.peDttu construelia unci imagini eu ajutorul caleuIatorului. prin miprea sa de rotalie.i pc bartl.

Profil

222

223

Proiectie

albiei in lungul vlii). [longitudinal projile / profil en long] Profit transversal Profil executat transversal pe axa mare a unui obiect (de ex., profilul transversal al unei vii). [tronsverse profile, transversal section / profil transversal, profil en traverse] ProftIare Metod! de determinare a reliefului terenului, prin intermediul unei serii de profile a altitudinii acestuia. fprofiling

Programare tntocmirea programelor de calculator. fprogramming / programmation] Proiect de zbor Planul zborului de aerofotografiere. Precizeazll liniile de zbor, punctele de intrare ~i ie~ire, reperele, altitudinea de zbor, tipul camerei ~i materialului fotografic ce va fi utilizat, viteza de zbor, timpul de expunere, intervalul dintre doull fotografieri etc. Sin. Plan de zOOr. r/light design, flight planning / projet de vol photographique, plan de vol photographique] Proiectanti Dreaptll utilizatll in cadrul proieqiilor geometrice pentru a stabili punctele corespondente de pe suprafala de reprezentat ~i dreapta, planul sau suprafata de proieqie. Sin. Iinie de perspectivd, Rlll/i de perspectivli, Raz4 de proiecfie. fprojecting beam, perspective ray, vanishing line / rayon de projection, rayon de perspective, ligne de fuite] . Profector ieqie de imagini v. Aparat de pro-

Proieqia hAJ1ii Tipul de proieqie cartografiel util izatll pentru intocmirea hlrtii. [map projection / projection de la cane] Proieqia stereografieA 1970 Proi.eclie azimutalll cu plan secant, adopta!l in Rominia in 1970. Utilizeazll elipsoidul Krasovski ~i are punetul central situat in apropiere de or~ Fllgllra§, la 46° lat. N ~i 25° long. E. Acestui punet ii corespund coordonatele planexo=500 kIn ~i yo=500 kIn, iar directia axelor este similar! cu cea utilizatll de proiecPa Gauss-KrUger: axa X pe direqia nord-sud ~i axa Y pe direqia vest-est. Planul de proiectie este secant la elipsoid ~ a fost astfel ales ineat deformalia in origine sa fie de -0,25 mIkm. Distanta dintre un plan tangent la origine ~i cel secant este de 3502 m (ceea ce corespunde unei raze a cercului de secaDl! de cca. 201,718 kIn), iar raportul de reducere la searl din planul tangent in eel secam este de 0,99975. Dc>fonnarea lungimilor se tnscrie in limitele de -0,25 mIkm in centru, 0 de-a lungul cercului de secatIll ~ +0,25 m/km pc un cerc cu centrul in originea sistemului P raza de aproximativ 285 kIn. Utilizeazllllll:ica§i tmpIrtire in foi de bartl ~i nomenclaturll ca proieqia Gauss-Kruger. [ - / - J Proieqie azimutall Proiectie cartograficll la care suprafata de proieqie este un plan. [azimuthal map projection, zenithal map projection / projection azimulale, projection dnithale] Proieqie azimutall ec:hivaIeoti Lambert ProiecPe cartograficll neperspectivll ce redll corect ariile, precum ~i direqiile azimutale dintr-un punet central. [Lambert azimuthal equal area projection, Lamben zenithal equal area projection / projection equivalente azimutale LambnrJ Proieqie c:artograllcl Procedeu de transpunere a punetelor de pe suprafata terestrll

/-]

Proftlograf Altimetru radio sau laser care inregistreazll profilul terenului in lungul liniei de zbor. fprojile recorder, airborne profile recorder / enregistreur de pro/Us airoponl, profilographe] ProftIometru Aparat care m4soarll altitudinea terenului in lungul unui traseu, inregistrAnd profilul terenului. fprofi1ometer / projilometre ] ProftIometru laser ProfIlometru ce utilizeazll un fascicullaser pentru detenninarea profilului te:renu1ui.· [laser tmuin profile recorder, laser profilometer / profilomllre laser] ProCunzime de focalizare v. Prorunzimea cimpului Profunzimea dmpuluf Distanta dintre eele doull plane perpendiculare pe axa obiectivu1ui, ce delimiteazll obiectele pentru care acesta formeazll 0 imagine clarll. Sin. Addndmea cbmpului, Pro/tlnlime de focalizare. [depth of field, depth of focus / profontieur de champ, profondeur de nettetl] Program de cakuIator Secventl de instructiuni care stabile$: operaliile ce urmeazll a fi efectuate de eltre calculator. [computer program /logicielj

pe 0 suprafllll planll. Proieqiile cartografice pot fi geometrice (transpunerea se poate face prin construqii geometrice) sau analitice (transpunerea se poate face numai prin calcul matematic). In cazul primului tip, se recurge mai intti la proiectarea punetelor de pe suprafata terestrll pe suprafata elipsoidului de referirtl, dupll care punctele de pe elipsoid se proieeteazll pe 0 noull suprafatl, numitll suprafClJdde proieqie canogrqficd. Aceasta din urmll este fie un plan, fie 0 suprafal! desfl§urabilll in plan (con, cilindru etc.). Proieqiile cartograflce geometrice pot fl realizate ~i prin calcul numeric, prin deducerea relatiilor matematice intre coordonatele punctelor de pe suprafata terestrl ~i corespondentele lor de pe suprafatade proiectie, urmatl de calculul noilor coordonate pentru toate punctele care urmeazll a fi transpose. Proicqille eartogratice analitice pot fi realac DlJlDaiprin calcul IIII1IICI'ic., pc bua reJaPiIor matemItice ce Ie defincsc, tnbuc:tt nu existll, penttu ele, COD8tJ'UCIii geomc:trice echivalente. [canographic projection, IMp projection I projection cono-grGphiqueJ

ProiectGr multiplex Aparat de restiwpe constituit dintr-un ansamblu de aparate de proiectie care folosesc diapozitive realizate dupll aerofotograme. Imaginile sunt proiectate pe 0 masll, in culori complementare sau cu polarizllri diferite, permitAnd vizualizarea modelului stereoscopic prin metoda anaglifelor. Sin. Multiplex. [multiplex aeroprojector, multiplex projector / airoprojecteur multiplex, projecteur multiplex] Proiector stereoscopic Aparat care proiecteazll, in suprapunere, pe acel~i ecran, 0 pereche de imagini ce formeazll un cuplu stereoscopic, permitAnd vizualizarea modelului tridimensional prin metoda anaglifelor. [stereosc£fJic projector / projecteur stlrloscopique ]

PrciecIIe eentnIA 1. Proicqie perspcctivl. 2. Proieqie azimutalll ce utilizeazll un pullet de proieqie situat in centrul elipsoidului. Are proprietatea de a reprezetn printr-o linie dreaptll (ortodromll) linia cea mai scurtll ce ~e doull punete de pe suprafata terestrL Sin. Proieqie gnomonicd, Proieqie ortodromidJ. [2. gnomonic projection /2. projection gnomonique] Profeqie dlindridl Proieqie cartograficll la care suprafata de proieqie este un cilindru. [cylindrical projection / projection cylindriqJM] Proieqie dBndrieA seeantl Proiectie cartograficllia care suprafata de proieqie este un cilindru secant la suprafata elipsoidului

Proieqie

224

225

Proieqie

de referinll.
/ projection

[cylindrical cylindrique

secant projection sicante]

area projection, / projection

equivalent

map projection

iquivalente]

Proleqie ciBndrlcA transversaJA ml v. Proieqie Gauss-KrUger

confor-

Proieqie conforml Proieqie cartografiel ce nu deformeaz! unghiurile. Sin. Proiecfie
echiunghiuJori1. [cCHformal mop projection, equal-angle projection, orthomorphic mop projection / projection ct»!fonne]

Proieqie ecuatorialA Proieqie azimutaliia care planul de proieqie este tangent la ecuator. [equatorial projection. / projection
equatoriale]

ieqie are au obliel fall de axa polilor. Perroite 0 reprezentare mai adecvatl a proieqiilor la sol ale traiectoriilor satelitilor.
[oblique Mercator projection Mercator a espace oblique] / projection

Proieqie ortograftcA orizontali Proieqie azimutall la care planul de proieqie este tangent la elipsoid, la 0 latitudine difcritl de OOsau 90°. [horizontal projection, orthographic projection phique horizontale] / projection orthogra-

Proieqie conicA 1. Proieqie perspectivl. 2. Proieqie cartografiel la care suprafata de proieqie este un con. [2. conic mop projection / 2. projection conique] Proieqie conicA secantl Proieqie cartografiella care suprafala de proieqie este un con secant la elipsoid. [secant conic mop
projection / projection conique sicante]

Proieqie conicA conform! Lambert Proieqie cartografiella care suprafaJa de proieqie este un con secant, ce intersecteazl suprafata elipsoidului dupl doul paralele staDdard. Meridiane1e sunt repn:zentate priD linii d.repte ce converg tn pol iar paraleiele sunt reprezentate prin arce decerc am.certrice. [Lambert cOlformal conic projection ben] / projection conique ct»!forme Lom-

Proieqie Gauss-Kriiger Proieqie cartogratiel adoptatl in anul 1924 pcntru Harta Internationall a Lumii la scara 1:1.000.000 iar in 1951 ~i pcntru harta topograflCl a Rominiei. Este 0 proieqie policilindriel transversall, supraflll& Globului fiind tmPlrtitl in 60 de fuse a cite 6° longitudine fiecare, numerotate de la 1 la 60, incepind de la meridianul de 1W' spre est. Tncadrul fieclrui fus, meridianul central ~i ecuatorul sunt reprezentate prin linii drepte, ortogonale; celelalte meridiane ~i paralele sunt reprezentate prin linii curbe. Teritoriul RomAniei este cuprins in fuse1e sfcrice 34 (meridian..uial21 ° E) ~i 35 (meridian axial 27° E). Tn reteaua de coordonate planimetrice, ca ad X se consided dreapta care repreziId meridianu1 central iar ca ax! Y se consided irnaginea in plan & ecuatorului. Sin. Proleqie dlindried tronsversDllJ confo'ffflij. [Gauss-Krilger tion de Galtss-Kr/lger] projection / projec-

Proieqie Mercator-Hodne obBcA Proiectie cartograficl ce corespunde, eu aproximatie, acoperirii la sol a unei singure benzi (~ii) LANDSAT. A fost propusl de cltre John Rowland in 1977, folosind ecuatiile lui Martin Hotine (1946), penlIU aproximarea unei proieqii oblice Mercator. [Horine
oblique Mercator tine] / Mercator oblique d'Ho-

Proleqie ortogndicA poIan1 Proiectie mutalila care planul de proieqie este gent la elipsoid, intr-unul din cei doi te~tri. [polar projection / projection
laire]

azitanpoli
po-

Proieqie nonnall Proieqie cartografiella care axa de simetrie a suprafqei de proiectie coincide eu axa polarl. Tn cazul in care suprafata de proiectie este un plan, se consided drept a.xl de simetrie 0 dreaptl perpendicular! pc acesta. [normal projection /
projection nonnale]

Proieqie paralell Proieqie geometriella care proiectantele sunt paralele. Proiectia parale1l poate fi onogonoJd sau oblic4, dup! cum dreptele sunt sau nu perpendiculare pc planul de proiectie. [parallel projection
/ projection paralUle]

Proiec:tie conicA taogentl Proieqie cartografiel ce utilizeazl 0 suprafall de proieqie conicl, tangentlla suprafala e1ipsoidului de referintl. [tangent conical projection /
projection conique tangente]

Proieqie gecaetricA Operalie de repreuntare a unci figuri plane sau spatiale, pc 0 dreaptl, plan sau suprafatl, ca interseqie a aeestora din urml eu proiectantele tuturor punctelor figurii. Sin. Perspectivd. [geometrical projection, perspective / projection giomitrique, perspective]

Proieqie obBcA 1. Proieqje paraIe1l1a care proiectantele nu sunt perpeodiculare pc planul de proieqie. 2. ProiccPe cartografiel la care au de simetrie a suprafclei de proieqie formeazl cu axa polar! un unghi diferit de 0° sau 90°. Tncazul tn care suprafata de proieqie este un plan, se considerl drept ax! de simetrie 0 dreaptl perpendiculart pc aeesta. [obUque projection / projection oblique]

Proleqie perspecttyA Proieqie geomettidl la care proiectantele se intersecteazl intr-ul punct unic (centrul de perspectivl), tnaintc de a iDtersccta planul deproicqie situat Ia o distaIJll finitl fall de &cest pwwt. Sin. Proieqie conied, Proieqie centrald. [perspective prtjection lprojeetion ~

Proteqie poIiconieA·Proieqie cartografiel 1&care suprafata de proieqie este alcltultl dintr-un ansamblu de trunebiuri de con..
[polyconic nique] projection / projection poIyco-

Proieqie poliedricA Proieqie cartografiel la care suprafata de proieqie este constituit! dintr-un ansamblu de poliedre. [polyhedral projection / projection polyidrique]

Proieqie echidlstantl Proieqie cartografiel ce nu deformeazl lungimile pc directiile principale. [equidistant projection /
projection iqllidistante]

Proieqie trail

ortodromicA

v. Proieqie

een-

Proieqie Proieclie cilindricl
/ projection

gnomonicA v. Proieqie

centraIA

Proieqie forml

echiunghiuJari

v. PnMqIe

con-

Mercator Proieqie cartografiel conform!. [Mercator projection
de Mercator]

Proieqie echivalentl Proieqie cartografiel ce nu deformeazl mlrimea ariilor. [equal-

ProIeqie Mercator obBcA Variant! a proieqiei Mercator, in care cilindrul de pro-

Proieqie ortogonalli. Proieqie paralell la care proiectantele sunt perpendiculare pc planul de proieqie. 2. Proiectie azimutall realizatl prin proicqie paralell, eu proiectante perpendiculare pc planul de proieqie.
[orthogonal projection oole] / projection orthogo-

Proieqie secantl Proieqie a clrei suprafall de proieqie este secant! la elipsoidul de referinll. [secant projection / projection
sicante]

Proleqie sten:op1dld. Proieqie azimutall conform! 1&care planul de proieqie este tangent sau secant fall de suprafata elipsoidului, iar punctul de perspectivl este situat

226

227

pc suprafata e1ipsoidului, in partea opusll planului de proieqie. arce de cere. In paraleIele suot redate prin Mc:ridianele Ii Romlnia a fost utilizatl 0 proieqie stereograficA in petioada 1933-1951, precum ~i dupl 1970. [stereographic projection / projection stiriogrophique ] Proieqie stereoIK:opicl Proieqie de imagini stereoscopice, pc ecran, utilizaod diferite tehnici (culori, polarizlri sau unghiuri diferite de vizare penttu cele douI imagini). [stereoscc.pic projection / projection sterioscopique] PI'oicqie tangentA Proieqie cartograficl a clrei suprafall de proieqie este tangent! la suprafala dipsoidului de refcrintl. [ttmgent· projection / projection tangente] Proieeiie transvenall Proieqie cartograficAla care axa de simetrie a supratqei de proiecPe in care suprafata de pc axa polilor. In cazul este perperxliwlarI proieqie este un plan. se consider! drept axl de simetrie o dreaptl perpc:odicularl pc acesta. [tmnsverse projection / projection transversale] PruieeIIe tnmIIftnBIi univenaIA Mercator Proieqie cartografid ce utilizeazl drept lI1pI'llflIIl de proieqie un ausambIu de cilindri trmsversali pc au polilor ~i care infl§oarI elipsoidulla intervale de 6° longitudine. [Universal Transverse Mercator projection / Mercator universel tmnsverse] Propegarea erorilor Proces prin care erorile iniliale (efectuate in etapa de mIsurare) se transmit ~i uneori se amplificA in cadrul prelucririi datelor respective. [error pTrf'ogation, propagation of errors / prc.pagation des erreurs] Propagarea undelor variatie a unci mlrimi propagatl in alt punct, tlrll un transport de Proces prin care 0 dintr-un punct este tndeplrtat de sursl, material in mediu.

[wave propagation andes]

/ pTrf'agation

des

Proprietlli dlelec:triee Propriet1tile elcctrice ale unui material izolator (slab conducAtor). [dielectric prc.perties / propriitis dielectriques] Proprietlti opdee Modul de comportare a unui obiect sau material fat! de lumina incidentl. [optical properties / propriitis optiques]

Pund Arago Punct de pc cercul vertical care trece prin Soare ~i in care polarizarea luminii ~ este zero. [Arago point / point d'Amgo] Pund Babinet Punct in care polarizarea luminii ~ este rmll. [Babiner point / point de Babinet] Punet central v. CentruJ fotognanei Punct central transpus Punct de pc 0 aerofotogram! corespu.nzltor punctului central al aerofotogramei vecine. [transposed centre point / point central tmnsposi] Punet c:otat v. Reper altimetrie Pund de control v. Pond de sprijin

aerofotograme. Perroite stabilirea pozqiei reluweaaerofotogrameWrr~~.Uie point, .transfer point, pass point, phot~ grammetric point / point tk rattachement, point de raccordement] Punet de redresare Punct de reper utilizat pentru reglarea aparatului de redresare. fpoint for rectificalion / point tk redressement] Pund de referintl v. Pund de spriJin

Proprietlti spatiale Forma geometricA, dimensiunile, densitatea sau configuratia obiectelor in spatiu. [spatial properties / propriites spatiales] Proteqia datelor Prevenirea alterlrii sau pierderii accidentale a datdor. [data protection / protection des donnles] Proteqia fllierului Prevenirea piecderii sau alteririi accidentale a CODlinutului unui fi~ier. ffile protection / protection du fichier]. Protocol Ansamblu de prescrippi privind modul de comunicare tntre componentde unui sistem. fprotocol / protocole]
118 Polar

Punet de reper v. Punet de sprijin Punet de repel' orizontal Punct de reper ale cIrui coordonate orizootale sunt cunoscute. ServC§te la determiDarea pozitiei alUX' puncte. Sin. Puna tk reper plOllimetric, Reper plonimetric. [horizontal control point, planimetric control point / point de canevas p1llnimltrique, point de .re horizontal] PuDct de reper pIaDlmetric v. Plmtt de

Pund de fotograflere Punetul in care este situatl camera fotograficA in moIDCDtul fotografterii. [camera exposure stOlio", camera station / point de vue, station de prise tk vue] Punf:t de fototri8ftlUlalie ndi8Il PuDa folosit In fototriaDgulapa radiaJl, pc:mru trasarea vizelor c1tre punctele al~ cIror pozqii trebuie determinate. [rodial control point / point de triangulation ratIiole] Punet de fugA Punctul imaginar In care converg liniile de perspectivl de pc 0 fotogram!. [vanishing point / point tk ftdtt] Pund de indclentl Punct In care un !ascicul ingust de radiatii tntAlnC$: suprafata unui obiect. [point of incidence / point d'inadenee} Pund de inftexiune in rCllu Regiunc spectrall, la limn ~ui cu infraro~, caraeterizatl printr-o crqtere puternicl a reflectanlei plantelor eu activitate clorofilianl. [red edge / point d'u;tmon rouge, epaule rouge] Pund de legituri Punet cu coordonate cuIlOscute, reprezentllt pc dool sau mai multe

reper orizontal

.

Stereograftc graficl polad. PSD Power SpeetraI spectralll a puterii.

Proieqie

stereo-

Punct de simetrie Punct din plauul focal al camerei fa&Ide care distorsiul'lile obieai.vului sunt simdrlce. rPoint of symmetry / point de symltrie] Pond de spriJin Punet ale cIrui coordona-te in teren sunt determinate cu mare precizie. Este utilizat la determinarea e1ementelor de oriertare a imaginilor, a coordonatdor altor puncte sau stabilirea unor modele ale detbrmlrii imaginilor. Sin. Puna de control, Puna de referinllJ. Puna de reper, Reper fotogmmmetric. [control point, ground control point, ch«k point, /UlCTIIIII, Tf!.ferenct poinl, pass point, cartographic refereni:e / poinl de cmt~le, point d'oppui, point tk riflrence, point de repet, rtPrenee cartogmphique] Punet de sprlJin astroncmde Ptmct de sprijin ale cInJi coordonate au fost determinate

DeMity Densitatea

Pseud08eopie

v. Elect JlHUdosc:ope

PSN Plano Spaziale Natlonale Veclriul mune al Agenpe;. Spapale ltaliene (ASI). Pund Abstraqie a unui obiect considerat ca avind ditnemiune zero ~i pozqie specificatl printr-un set de coordonate. fpoint (element) / point] Pund apical Punct pc cli~ negativ sau pc 0 imagine imprimatl, cu 0 luminozitate excesivl fat! de zonele dinjur. [hot spot / point chaudJ

Punct prin observatii astronomice. [astronomic
control / contr6le astronomique]

228

229

Putere Puncte cardinale 1. Punctele situate Ia intersectia liniei orizontului cu meridiamJI~ paralela locului. Estul este punctul situat pe paralela locului, in direqia din care rl1sare soarele; Vestul este punetul situat in direqia contrarl; NorduJ este punctuI situat pc meridianullocului, in direqia ce are Estul la dreapta sa, iar Sudul este situat in direclia conttarl1.2. Punctele nodaIe ~ifocale ale unui sistem optic. [cturJinal points / points
carrJinaIa]

centrul de proieqie in momentul prelulrii imaginii, cu planul imaginii. [nadir of the
image / point nodiral de l'image]

Punct de sprijin fotogrammetric Punet de sprijin planimetric ale c!rui coordonate au fost determinateprin triangulalie fotogrammetricl. fphotogranunetric control point /
point d'appui photogrt111l11litrique]

Pund nadiral din teren Punetul din teren interseetat de verticala Iocului care trece prin focarul obieetivului camerei aerofotografice. [ground nadir point, ground plumb
point / point nadiral du terrain, nodir au sol, nodir du termin]

Pund principal 1. Punet situat Ia interseclia unui plan principii cu au opticl principall1a umli sistem optic. 2. Punctul de interseelie al perpendicu1areidusll din centrul intern de perspectivl, pc planul fotografiei.
fprincipal point / point principal]

Punc:t de stalie Punetul in care este situat un instrument sau aparat in momentul observatiei. [station (point) / point de station,
station]

Pund principal imagine Punctul situat Ia intersecpa planului principal posterior cu au opticl1 principall1. fpriru:ipal image
point / point priru:ipal image]

Pund de trlanguJatie Punct din care se traseazl vizele in cadrul procesului de triangulatie. fpoint tftriangu/olion, triangulation point / point de triangulation]

Pund de vedere Punetul in care este plasat instrumentul optic in momentul prelulrii imaginii. [view point / point de vue, point
de vis/e]

Pund nodal Dnul din cele doul1 punete conjugate, situate pe au opticl1principall1 a unui sistem optic, pentru care mllrirea unghiularl este egall1cu unitatea. Razele incidentece tree prin punetul nodal anterior ies prin punetul nodal posterior, dupl 0 direqie paralell1cu cea iniliall1.[nodal poi"
/ point nodal]

Punc:t principii obiec:t Punct situat la interseqia plamdui principal anterior cu aD opticl1principall1. fprincipaJ object point /
point principal objet]

Pund radial Punet din care se traseazl vizele radiale in cadrul procesului de triangulatie radiall. [radial point, centre of radiation / point radial]

Puncte c:oqJugate I. Punete de pe imagini diferite care corespund acel~i detaliu din teren. Sin. Puncte corespondente, Punae omoloage. 2. Punete ce au proprietatea cl unul este imaginea celuilalt, 'formatl! printr-un sistem optic. [co'fiugate points,
homologous poi"'s, corresponding points, pass point / points CO'fillglliS, points correspondonts, points homologues]

Pund nodal anterior Punetul nodal dinspre obiect al obieetivului fotografic. Sin.
Punct nodal inddent, Punct nodal obiect. [front nodal point, exterior nodal point, 0bject nodal point, object node, incident nodal point, front node / point nodal ani/rieur, point nodal objet]

Pund focal al imaginii v. Izoceotru Punct imagine Punct ce reprezintl imagiDell umi alt punet, format! prin iDtennediul unui sistem optic sau a unui sensor generator de imagini. [image point, picture. point
/ poi'" image]

Punc:t sublateBt Punet de pc SIJI)I'IfaIa torestrl deasupra cl1ruiase aflI satelitulla un moment dat. [sub-sateUite point / point
sous-sateUite]

Puncte canspondeDte v. Punc:te coqJ••• gate Puncte nude8le Punctele din pIanul a douI fotografii aerlene, interseetate de linia de zbor. Pcuttu fotografiile verticale, sma situate fa diSlaI4l infinitl fiql de puncteIc principale. Sin. Epipoli. [eptJoles, epipolor
points / ipipoles]

Punct nodal de ~ posterior

v. Pund nodal

Pund topogndlc Punct din teren marcat printr-o balizl, ale cl1ruicoordonate sum precis detenninate. [topographical point /
point topographique]

Pund imagine axial Punet imagine situat pe au opticl principall1 unui sistem optic. a [arial image point / point image arial] Pund marginal Punet de sprijin aflat pe marginea fotogramei. [marginal point / - ] Pund mijloc:iu v. Centrul fotogramei Punct nadiral al fotognanei Punetul de pe fotogramllintersectatde verticala Iocului ce trece prin centrul de proieqie. Sin. Nadind
fotogramei. fphotograph nodir point, photQgraph nadir, photograph plumb point / nadir du clichi, nodir de la photographie]

Pund nodal imagine v. Punc:t nodal p0sterior Pund nodal incident v. Pund nodal anterior Punc:t nodal obiec:t v. Pund nodal anterior Pund nodal posterior Punctul nodal dinspre imagineal obieetivului fotografic. Sin.
Puna nodal imagine, Punct nodal de emergel7Ja. [l'WU nodal point, emergent nodal point, image nodal point / point 1l()I(/Q1 post/rieur, point nodal d'/mergence]

Punc:t vernal PunctuI in care Soarele interseeteazl1plawl ecuatorial, in deplasarea sa aparentl1de la sud la nord, primllvara, in emisfera nordicl. [vernal equinox / point
vema/]

Puncte omoloege v. Punde c:OI\Iugate Punere fa puna (a distanlei focale) v. FocaJIzare Pupill de iqire Imaginea orificiului diafragmei vlzutll prin partea posterioarl a obieetivului. [&it pupil, &it window / pupiUe de sortie, fenltre de so1tie]

Pund nadiral al Imaginii Punct situat la interseclia verticalei Iocului, ce trece prin

Pund obiec:t Punet situat in planul principal obiect. [object point / point objet]

Pund zero fundamental Punet considc:rat drept origine pcntru mIsurarea altitudinilOf. Este determinat pe baza nivelului mediu general al oceanelor sau mlrilor deschise, intr-un punct precizat. to Romania, se folo~, in prezcnt, punctul •• " Marea Nea0 grl1- Constanla. AnI:eriorau fost folosite ~i 0 0 punctele •• " Marea Balticl1, •• " Marea 0 Neagrl - Sulma, •• " Marea Adriaticl1.
rtundomental point / - ]

PupiiA de intrare Imaginea orificiului diafragmei vIzutl1 prin partea anterioarl a obiectivului. (entmllCe PllPil, entrrw.:e window / pupiUe d' entne, fenltre d' entlie]

Putere de absM>pe F1um1total de energic a radiatiei absorbitepe unitateade suprafilll

Absorbtivitate. QL Quick Look Imagine de control. Coeticient de enisle Putere de mArire v. Putere dioptrid a lentilei Putere de emisie v. absorptive power. /power of lens. Putere de rezolvare cromatia1 v. PVl = sin a·IRA . dioptric power of the lens / puissance de la lentille] Putere de convergenil v. Capacitate de rezolvare. resolving capacity. ca fiind diferentaponderatl a reflectaotelorcorespunzltoare infraro~ui apropiat ~iro~lui. absorbing capacity / pouvoir d'absorption. pe distanta de 1 mm. Sin. Sin. Se expriml prin numlrul maxim de perechi de linii albe ~i negre. pouvoir s~parateur. definition / pouvoir nsolvant. pouvoir absorbant] Putere de convergentA v. Capacitate de separare. Pentru imagini LANDSAT.cos a·R. se utilizeazl benzile TM4 (~ apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSSS. Grosisment Putere de rezoIvare Capacitatea obiectivului fotografic sau a materialului bosensibil de a reda detaliile fine ale obiectelor. Puterea dioptrid a IentUei PVI Perpendic:ular Vegetation Index Indice calculat. absorbing power. R valoarea acesteia in ro~. unde IRA reprezintl valoarea reflectantei in infi'aro§ul apropiat. Putere de convergeTl/li. absorption capacity. [resolving power. Sin. Putere de rezolvare Puterea dioptrid a Ientile! Caraeteri!tticll exprimatl in dioptrii ~i calculatl co expresia 11/. care pot fi distinse pe imagine. RezoJulie ercmatid . pentru fiecare pixel in parte. iar a este unghiul format de dreapta solului co axa y (axa IRA). dijinition] 230 Putere de separare v.undefeste distanta focall a lentilei (in metri). Pulere de separare. [absorbance.Putere a unui corp.

[muitifrequenq radar / radar multifriquence] 10m. [synthetic ape1tUTe radar / radar a ouve1tUTe syntMtique] ~ CD descbidere sinteticl p fasdcul di-:'Ja! Radar a clrui antenl vizeazl un oblCCUvpe ? perioadllungl de timp. prin emiterea ~r -un ~arat de zbor sau satelit a unor unpulsun de ul¥ie radio ~i l'llCeplionarea la bord ~ ~ui de uOOereflectat. care utilizead ttenuri de impulsuri cu frecvenle diferite. detc:ctADd~ de frecv~ al undelor reflcctate.datoritl Doppler. LIDAR CD desebldere reaIi Radar eu anteDI plasatl in exteriorul avioDUlui p orientatllateral fall de liDia de zbor. Poate mIsura viu2a de dqJlasare a tinlei. UDle ndiaIl aeropurtat CD antenA IateraIA v. Pennue ~merea imaginii unei supraf* de teren dintr -0 suceesiune de unghiuri de vedere. pe orbitl. [~ radar radar imageur] I Radar Iuer Radar lateral v.•• dirigt] JIMo> •• - se poate sinletiza 0 matrice completl a difuziei ~i reflectantei scenei. cu rezolutie de 50 m. tecta obiecte in mi§Cll1"e. ce ar ~ ~ecesarI pentru obpnerea unci rezolutii ridieate. de oblcel. side looking airborne radar / radar foIiral. pentru a sintetiza electrOniC antena de dimensiuni marl. Radar aeropU11at cu anteniJ loteraJ4.233 R RA Radar Altimeter Altimetru radar.*te opera In mai mJ1te modurl: band! exploratl de 500 Ian lIPme. [multipolarization radar / radar mul/ipolarisation] Radar polarimetric Radar care permite determinarea semnlturii polarimetrice a e1ementelor din teren. Radar. 0pereazI. Radar cu poklrivue en CIUIdraturd. 75 km 1IIime P rezolutie de 25 m. PA§ia de teren exploratl are 0 lItime maximl de SOO km ~i incepe la 450 km lateral f&ll de proiectia OJ'bitei pe supraf'ala. bistatic Tip de radar la care emitltorul ~l receptorul suot separate ~i utilizate ~ ~ poJarizare ortogonall Radar ce emlte ~l receptioneazl unde polarizate in doWl directii ortogonale. terestri. [radargrtl17llndry / rodargrammttrie] RADARSAT Satelit canadian lansat la 4 noiembrie 1995. Are orbitl polarl. [over the horizon ratIilr / radar transhoriton] RadIaIl v. [bistatic radar / radar bistatique] ~ coennt Sistem radar care determinll dlfer~ de fazll dintre semnalul emis ~i eel receptlonat. RachetA purtltoare Rachetl utilizatl pen_ tru transportul sateliJilor de la sol. RUlllibeom SAR / RSO multi-faisceaux] Radar CD impuJsuri scurte Sistem radar care opereazl at impuIsuri de ordinul nano~e1or. Este dotat cu un radar cu anteol cu descbidere sintcticl ce lucread in banda C (5. d~ Sistem radar eu deschidere sinteticl al ~ ansamblu de antene se ~ injurul axel astfel ineat sl plstreze constant 00ghiul de inci~ a radiatiei la suprafata terestrl. VlPICtion / jonction.eazl efectul DqJpler. cauzat de efectul Doppler. radar a visie lotirole. simultan. [shon-puJse radar / radar a impulsIOns cOUltes] Radar Radar CD CD Radar Doppler Smtem radar care utiltr. [continuous-wave radar onde continue] Radar ce transPoate deefectului / radar a Radar multipolarlzat Sistem radar capabil sl efectueze. 170 km lItime ~i rewlutie de 35 m. ' ~AR Radio. astfel tneat detaliile situate pe marginea comunll sl fie aduse in corcspoooeutl. [real aperture radar / radar a ouve1ture rteUe] Radar CD deschidere sinteticl Sistem radar care exploateazl m~carea mijloeului de zbor ~i ~ectul Doppler. vizare IatendI poIarIzare in cuadraturi POJarizare ortogonall v. Sin. cu altitudine de 798 Ian. perpendicular pe diI'cqia de zbor. Vizarea este spre vest pe sectorul delcendent al orbitei ~i spre est pe sectorul asceOOeltt. radar alropo1ti ~ antenne lot/role] Radar CD descbidere sinteticl multif. [radar / radar] Radar Radar CD la distantl unul de altul. COII1~ ~ p1atfurmei purtltoare. Exploreazl teremtl de-a lungul unci benzi situate lateral fall de linia de zbor. [Dq1pler radar / radar Doppler] Radar generator de iDuIgiDi Detector de tip radar.". terometer Scatterometru in banda C cu antenl rotitoare (Germania). Opereazl prin vizare latmll at unghi de incideutl ce poate varia intrc 20" ~i 00°. [rtOl aperture side looking radar / radar foItral a ouverture rtelle] Radar multlfrecfta&l Silitem radar de bandllargl. Cu datele obtinute RadIan&l Mirime fotometricI ce rqxeziDtl valoarea fluxului de radiatii emis de un . Sistemul este folosit in exp~orarea suprafetei terestre. mai multe mlsurItori complexe ~i indq>endeote ale polarizlrii undelor provenite de la fiecare element (celull) de teren. [edge matching / racconlement] RACS Rotating Anterma C-Band Scat. RAAL Radar Ael'OfJC)l'te AnteDne Latea rate Radar aeropurtat eu antenllaterall.3 GHz). Po. 300 Ian lltime. [spotlight SAIl / RSO a Fm·c. £polarimetric radar / radar polarimttrique} Radargrammetrie Efectuarea mlsurttorilor prin mijloace radar. ~o~ tmd Ranging Sl8tem de deteclle ~l locahzare eu lijutorul undelor radio. Illime de 50 km ~i rezoIutie de CD vizare IateraIl Sistem radar aeropurtat. care produce imagini ale tereoului explorat. [coherent radar / radar coherent] Radar CD deschidere reaJA Sistem radar pentru ~ r~lutia azimutall este functie de Ilrgunea impulsului. [quodratUTe poklrization radar / radar ~ poklrisation orthogonaJe] Radar CD uncIA continul Radar mite continuu undl nemodulatl.85 . [launcher / /Qlu:eur spatia/] Racordare Unirea a doWl imagini sau foi de twtl vecine. Sin. cu antena oriematllateral. at rezoIutie de 100 m.24 em. 150 Ian SIll 100 Ian lIlime ~i rezolutie de 30 m. in domeniul lungimilor de undl de 0. ~multibeom synthetic ape1ture radar. Connexion mcconlement] • Raeordarea margiDilor Procedurl de edi~ a hIrPlor care asigml racordarea detaliilor ce traverseazl marginile fuilor de bartl. Radar transorfzont Radar ce utilizeazl Ieflexia undclor in ionosfcrl peottu a detecta tinle sitwlte dinrolode orizont. [side looting radar. cu polarizare orizontall (HH). Face distiDcIic tJue tinlele fixe ~i cde mobile.

visible radiation I radiation lumineuse. este luminanta. [radiometry I radiometrie] Radiometru Instrument care detecteazl ~i mlsoarl intensitatea radiap. Poate fi fulositl pentru detectie in timpul noptii.LID. emittance. Radiatie luminoasA Radialie reflec:tatA Partea din radilllia incidentl care este retransmisl de c!tre un obiect in mediul din care provine. black-body emission I radiation du corps noir. [spectral radiance. t4ffuse skylight I radiation solaire difJUse] Radiatie solari direc:tl Radil$e electr0magnetic! solari care traverseazl a&:mosfera ~i ajunge in mod direct pe suprafata terestrio [direct solar radiation I rayonntmU!nt solaire direct] Radiatie ten:strA efectiyl Radialia proprie emisl de suprafilta terestrl. considerind c! radialia este emisl izotrop. [solar radiation I radiation solaire] Radia&ie solari difuzA RadiIIlie solari Feflectatl difuz de cltre constituentii atmosferei. [radiation I radiation. Sin. [radioaltimeter I radioalttmhre] Radiooompas Sistem de orientare ~i navigatie cu ajutorul undelor radio emise de stIIlii fixe de la sol. spectral emittance I radiance spectraJe. Sin. Radiaiie luminoasl Radialfi X Unde electromagnetice eu lungimi de undl de 0. [non-imaging radiometer I rodiOfMlre non-imageur] Radlometru cu bBleiere Radiometnl care fuloSC§te 0 oglindl oscilantl san rotativl. [isotropIC radiation I radiation iSOlrope] ~lie luminOllSA Radiatie electromagneuc! eu lungime de undl de 400-750 nm. radiation noc. Radiafie vidbill1. coherent electromagnetic radiation I radiation cohirente. [invisible radiation. eu ajutorul unor sensori adecvati diferitelor lungimi de undl. Emit011/I1. [radiometer I radiomerre] RadIometru care nu genereul imagine Radlometru care permite efectuarea de mAsurltori munai asupra unor punete izolate de pe suprafata terestrl. [difJUsesky radiation. exitance I ~mittqnce. [optical radiation. [radio compass I radiocompos] Radiogoniometru automat Aparat care mlsoarl ~i a~. invisible sp«:trum I radiation invisible. [thermal radiation I radiation thennique] RadIatIe ultravioletA undl de 10 -4000 A. directia din care vine semnalul urmlrit. [diffiise radiation I radiation dijJuse.234 235 Radiometnl corp pe unitatea de suprafiltl: R=d(1)/dS. [incident radiation I radiation incilJmu] Radiaiie Inf'rarotie Radilllie electromagnetic! eu lungime de undl cuprinsl tlltre 0. Radiatie terestrA suprafetei terestre. pentru explorarea terenului. [atmospheric radiotion I rayonnemenl atmosphirique] Radla&ie coenntl Radiape electromagnetic! ale clrei componente plstreazl 0 dife- I Radialie opt:icl v.ectromagnetice. Depinde de temperatura ~i emisivitatea suprafetei terestre. [coherent radiotion. la termografierea Radioaitimetru Aparat ce functioneazl pe principiul radarului ~i este destinat mlsurlrii altitudinii relative de zbor. nocturnal radiation I rayonnement terrestre effectif.. [bUrk-body radiOlion. radiant emittance.ilor electromagnetice. radiation ilectromagnetique cohirente] Radialie cosmid Radilllie a clrei sursl este situatl in SPllliul cosmic. fn mod continuu. [electromagnetic radiation / radiation ilectromagnitique] Radiatie anfd RadiIIlie emisl in SPllliul fncorgurltor de cltre un obiect san proces. Rellllia intre radiantl ~i luminanll este: IC "2 R= 2n IB. [X ray rayons Xl unde B. rayonnement] Radiatie adinicl Radia(ie ce produce efilcte notabile asupra materialului fotDsensibil. ce este emisl de toate .??OO1-3000 A. [highfrequency radiation I radiation haute ftiquence] Radialie difuzl Radiapi electromagnetice ce se propagl in direqii multiple.15"C).tume] Radiatie tennici Radialie dectromagnetic! 'leu lungimi de undl de 3-100 14m. Radialie terestrA Este perceputll de ochiul uman. [cosmic radiation I radiation cosmique] Radlalie de inaltl frecventA Radilllii cu lungimi de undl de 1-100 m. . imittance spectrate] Radialia eorpului negro Energia emisA de un corp negro. [reflected radiation I radiation rej1itie] Radil¢ie solarA Radilllie emisl de Soare. effective radiation. Este utilizatl tn teledeteetie. . [hemispherical emittance I himisphirique emittance] RadiantA spec:traJl Radianta exprimatl pentru un interval infinit de mic de lungimi de undl. RadiaJie ejectivd. [atmoJpheric radiance I radiance atmosphirique] Radiantl emisferici Raportul dintre puterea de emisie a umri obiect ~icea a corpului negro. Radiatie 1IOCIU17II1. [automatic directionjinder I radiogoniometre automatique ] Radiometrie Disciplinl care se ocupl cu mlsurarea caraeteristicilor radillliilor eJ.[radiance. netic! eu lungimi de Radilllie electromag[ultraviolet radiation I radiation ultraviolette] Radiaiie vizibilA v. [actinic radiation I rodUztlon aetinique] Radil¢ie atmosfericl Radilllie emisl de constituentii atmosferei. la aceea~i temperaturl. care se propagl sub furmA de unde transversale. [scanning radiometer I radiometre a balayage] Radialie e1ectrmaagnetici CAmp electromagnetic variabil.750 14m ~i 1000 J. radiation visible] Radialie luDaI'A Radilllie reflectatl de cltre Lunl. RodiaJie opticl1. emis de atmosferl.l poate fi perceputl de ocbiul uman. Reprezintl energia maxima care poate fi emisl de un corp aflat la 0 temperaturl dati. [ilrfrand radiation I radiation inftruouge] Radiaiie invlzlblll Radiatie ce ID. [emitted radiation I radiation imise] Radlatie inddentl RadiIIlie care l\iunge pe suprafilta umri corp. radiation obscure] Radiaiie izotropi Radiatie difuzl care are ~i ~ensitate to toate direqiile. [effective terrestrial radiation.obiectele cu temperaturll mai mare de zero absolut (-273. hnission du corps noir] Radia&ie Emisie de energie sub forml de unde (radilllie ondulatorie) sau sub forma de corpusculi (radilllie corpuscularl). rayonnement dijJus] Radialie efectiyl efectiyl v. [lunar radiation I radiotion lunaire] Radialie efectiyl nocturnA v. radiance] Radiantl atmosferid Fluxul de radilllii pe unitatea de unghi solid. cosqJ' sinqJ' dqJ o rentl de fazl constantA in timp. Sin.

in ~ inta:val de timp.. [reduction ratio. ratio if enlargement. [stgnal. Este constituit. [altitudecOlllour ratio. [magnification ratio. . Radar Radar cu des- RasteI de uscat Dispozitiv pc care se ~zl cli§Ccle fotograflCC in timpul usclrii. magnification foetor. [multispectral radiometer. coefficient if magnification. {turlenna efficiency / rendement de l'turlenne] Randamentul obturatoruIui 1.nerii. [baseheight ratio.RaportW dintre cantitatea de iwninl traIIIImisl de obturator pe toatI durata functionlrii sale ~i rea pe care ar transmite-o. Coeftdent_ e:uaerare a relefului Raport de mArire Raportul dintre dimensiunite imaginii originale ~i dimerJsiunile unci reproduceri ale acesteia. rano if reduction / rapport de riduction] Raport de reducere v. light ray / rayon de lJItrUre. 2. Este utilizatl pentru ftxarea pe suport a birtiei futografiee. Raport de euger&re a reld'u1ui v. Randament Raportol dintre valorile unei mlrimi la i~irea ~i la intrarea intr -un sistem.ile descbis ~i tnchis pe jumltate. Sin. Retea rectangularl utilizatl pen- tru ~ionarea spatiall a unei mlrimi. [raster / 2. in momentul expu.ffecdve Earth rodiIu.JAlime Raportul dintre aerobazl ~i lilimea benzii de aerofotografiere. [emergent ray / ruyon imergent] I I Synthede Aperradar cu deschi- UFAL Radar 1 Faiseeau Lat6ral Radar cu vizare 1ateral1. [e. din domeniul microundelor. PrcHc:tantA rare Raport de searl Raportul dintre sclril~ a doul imagini. [visible radiometer / radiomilre en viSible] RadicDetru multispednd Radiometru capabil sl mlsoare simultan intensitatea radialici din mai multe benzi spectrale. Razl eplpollri v. [incident ray. [ClflYing. C factor / rapport altitlldeiquidistan£e] RaportuI b8z1. [irfrared radiometer / radiometre en infrarouge] Radlometru in ftzibiI RadiometJU destinat Rami cu indid de referintA v. Roport de reduc. trame] Rastru Ansamblul liniilor de baleiere cc: formeazl imaginea pe suprafata ecranului unui tub catodic.] Raza prindpeIA a lDlui fudcul Raza ~ trece prin centrul pupilei de intrare a UDUl obiectiv. de copiat Raml rectangularl CD latori reglabile. Cadru co indid de ref'erintA Rami. [td/iciency if s1uIIur. dintr:~ semicerc pe care sunt II1lll'CIte gradatiile unghiurilor dintre diametru ~i rude dose din centru spre punctele gradate.[rame. Modelul celmai rlsplndit utilizeazl 0 prisml ce ~neazI radiaPile cu lungimi de undl diferite spre scnsori adccvati. [raster / . Factor C. la deschidere maximA.ere. [microwave radiometer / radiometre hypeifriquenus] Radiometru in inf'rarotu Radiometru destinat mlsurlrii intensitlpi radiatiilor infra~ii. coefficient de grOSSlSsement] Raport de rDiqorare Raportul ~intre dimensiunile imaginii mic~rate ~l cele ale imaginii originale. ruyon luminela] RazA de perspecdvi v. FJicieTI/aobturatoruJui. tipprooching ray / rayon incident] . [ruy if light. bas~-oJtitude ratto / rapport base-ilivation) RazA de proieetie v. scale proportIOn / rapport d'ichelle] Raport semnal-qomot RaIl?rtul ~~ puterea semnalului purtJtor de ~e ~l puterea zgomotului perturbator. rarea unghiurilor. eniargemelll fOC!0r / rapport d'agra11disse~lII. Relea de linii explorate de un fascicul de electroni. RAIDS Remote AtmClllpberic and Ion~ spheric DetecIion System Sistem de teledeteqie a atmosferei ~i ionosferei.Radiometru 236 237 RadlCBDetru co vizare IateraIA RadiometJU cu baleiere ce exploreazl terenul dupA 0 ax! inclinat! lateral fall de linia de deplasare. ProiedantA Razi eCectivi a PAmAntului Valoare fietivl a razei terestre ee se utiliz~ pentru corectia aproximativl a refractiel atmosferice simultan cu coreelia de ~. shutter td/iciency / rendemelll de l'obturateur. Foe- tor de miJrire. [drying rac/c / r41elier de skhage] Ruter 1. 2: hnagine numeric! stoeatl sub forma UDe1 matrici de valori.aJl?rtul dintre inlltimea de aerof<Xografiere ~ eea mai micl echidistantl a eurbdor de mvel care pot fi trasate. Pentru antene de reeeptie este raportul dintre scmnaIul incident ~i eel fumizat receptorului de cltre anted.elll d'agrandissemelll. [protroctor / ""porteur] Raportul altitudine«hidistantA R. printingframe / chassis d clfJier] RAMSES Radar Multifriquence pour I'J:tude des SignaturlS SpectraIes Radar multifrecventl pentru studiul semnlturii spectrale (Franta). effective rodius if the Earth / ruyon e. multi-channel radiometer / ~ multibonde] Radiosondi Balon purtltor de instrumente pentru mlsurItori meteorologiee ~i pentru transmiterea la sol a rezultatelor. raster 3. efficience de l'obturt1leur] Ranger Program american de cercetare fotograficl. reduction factor. Raportul dintre timpul cAtobturatorul rImAne deschis ~i timpuI careti este necesar pentru a ~_ ge In pozip. Raport de miqo- RAR Real Aperture chidere reall. Coeficielll de miirire. 3. [radio sonde / radiosonde] RADISAR Rtdometer ture Radar Radiometru deresinteticl. coeffic. Sin. Sin. [principal ray / rayon principal flu faisceau] Razl de luminA Fascicul de IwniDl cu seqiune transversall infinit ma. RazA nuclealA IIazi indcIIlatI Razl de luminl care ajunge pe supraf'ala unui obicct san care intrI tntr-un sistem optic. [base-width ratio / rapport base-largeur] RaportuI bazei Raportul dintre aerobazl ~ inllpmea de zbor de la oare a ~ost preluat un cuplu de imagini ~lCC. [efficiency / rendemelll] Randamentul antenei Pentru antene de emisie este raportul dintre puterea semnalului emis ~i puterea semnalului iqjectat in antenl. [scale ratio.-torwise ratio / rapport signal-lmlit] Raportor Instrument simplu pemru mlsu- mlsurlrii intensitltii radilqiilor luminoase. [side loo/cing radiometer / radiomhre latiralj Radiometru de corebqie Radiometru la care semnalul receptionat este comparat cu o referintl intern!. mai mare decAt originalul.ffectif de la Terre] Razl tmergentA Razl care iese dintr-un sistem optic. a suprafetei Lunii cu statii autolDl&C(1961-1965). Sin. [correlation radiometer / radiomerre de comlotion] Radiometru de microunde Radiometru destinat lllIsurIrii iItensidtii radilqiilor.

datorUl unor versanp inalti ~i puternic inclinati. la momentul fotograflerii. 2.rilor. tn acest fel se obtine 0 copie corespunzltoare unci fotografii verticale. findireet bui sA ajungl rn una~· t rectification / redressmt#!1ll indim:t] . Identiflcarea unui obiect. 2. [reflected ray / rayon rejtitt] RazA refraetatA RazA de lumiD! ce traverseazl suprafata de contact dintre doul medii. rPerspective rays / rayons perspectifs] Raze omoiOBge Raze din doul fascicule perspective.nce. Observarea unei regiuni in vederea identificlrii obiectelor prezente. photoreetification. Sin. care un~te un punct nucleal cu imaginea unui obiect. ill' in care __ . [graphical rectification. systeme rtcepteur] Reconditionarea platformei Repararea sa~ realimentarea cu combustibil a platformel. revi- sion of the map / ~vision de la carte. direcpa de propagare. Fotoredresare: rPh?. [direct rectification / redressement direct] RecJresare fotografici Redresare a foto~aflilor aeriene printr-un proces de cop~ere fotografle!. [refracted ray / rayon~fraett] RAspuns spectral RAspunsul unui sensor. photorectifying / redress~ photographique] Redresare ficA geometricA v.Redr~s~re numerid1. Ra:t1fepipolard.Dgraphic rectification. map updating. [epipoLar ray / rayon nucltal] Razl oblicA Razl care face un ungbi ascutit cu axa optie! a obiectivului sau cu suprafata de incident!. [instTU11lent response / rtponse de l'instrument] RAsturnarea versantului Efeet ce apare in imaginile radar. Redresare gra- RazA vizuaIA Razl ce trece prin ochiul observatorului sau printr-un sensor. in vederea efectulrii unei noi misiuni. sunetului ~i senzatiilor tactile. [map revision. ~le sunt . rayons conjugules] Redresare graftcA Redresare ~f~ cu ajutorul constructiilor geomet. recognition / reconnaissance] RecunOlqterea fonnelor Proces de i~tiflcare a obiectelor. [receiver. [homologous rays. rParaxial ray / rayon paraxial] RazA princlpaIA Raza luminoasl ce traverseazl un sistern optic de-a lungul axei principale a acestuia. Aetualizarea hli'1ii. cu scopul de a 0 transforma intr-o imagine ':Orespunzltoare unei aerofo~grame ~ertl~e.-.uirea hli'1ii. [visual ray / rayon visuel] Raze convergente Raze de luminli care se propagf spre un punct comun. [convergent rays / rayons convergents] Raze de penpectivA Proiectante utilizate in cadrul proiecPilor perspective. Sin. RDBMS Relational Database Management System Sistem de gestiune a bazelor de date relationale. rPattem recognition / reconnaissance des formes] Redac:tarea biJ1ii Proces de tranSPunere a infonJlllliilor spatiale rn forml de hartl. corresponding rays. v!rful versantului apare reprezentat pe imagine mai aproape de linia de zbor decAt baza sa.-1. pentru care virful se aftA situat mai aproape de antena radar dec!t baza. [affine rectification / redressement affine] Redresare anatiticA Redresare in cadrul clreia coordonatele punctclor sunt transformate prin calcul maternatic: Sin .trasate In . redressement] Redresare aftnA Redresare rn cadrul clreia coordonatele punctelor sunt modificate dupllegi liniare. receiving system / ~cepteur. redressement gtomitrique] Redressre incliredA Redresare ~~ rn cadrul clreia pozitia planelor cl~l ~l copiei cste stabilitl prin ajustare tteratlVA.Redresare 238 239 RazA marginaJA Razl care trece prin apropierea marginii obiectivului. RCS Radar Cross Section ProfIl radar. [layover / . pornind de la caracteris~cile determinate printr-un set de rnlsw'lton. Aducerea la zi a hlirfii. reconnaissance 2.. ce unesc acel~i punet al obiectului cu centrele de proiectie. tn aceastl situatie. rPrincipal ray / rayon principal] RazA reflectatA Razl de lumiD! reflectatl de suprafata unui obiect. rPlatform refurbishment / remise a neuf de La plate-forme] RecunOlqtere 1. Revir.0 dinlmaglllt ar tiepoztt e . [vinual reality / ~alitt virtueUe] ReaBtatea terenului Caracteristicile reale ale terenului.. functie de valoarea mlrimii mlsu:rate. geometrical rectification / redr~ssement graphique. Sin. [oblique ray / rayon oblique] RazA paraxiaIA Razl care trece prin apropierea axci principale a unui sistem optic. ~dat:tion de la carte] Redresare Proces de modificare a geometriei unei aerofotograme inclinate. [analytical rectificatIon: dIgItal rectification / redressement analytzque] Redresare automatl Redresare analitie! efectuatl automat. Wound truth / lialitt du terrain] Resmbulare (a hAr1H) Proces de coreetare a blrtii rn vederea aducerii ei in concordant! cu starea terenului Sin. pe baze matem~lce. [spectral response / liponse spectrale] RAspunsui instnunentului Indieatia instrurnentului. map composition / ttablissement de La carte. map compilolion.[l.] RBV Return Beam Vidicon camera CamerA cu tub vidicon cu fascicul de intoarcere (LANDSAT I. Se Ul'IIllr~e aducerea in suprapunere a 4 puncte din imagine cu 4 rcpere marcate pe masa de proieclie. [differential rectification. scbimbindu-~i. 3). [marginal ray/-] Raz4 nucleaIA Linie pe planul fotografiei. creat de calculator prin intermediul imaginilor. mise a jour cartographique] Receptor Aparat sau instalatie care restabile~e mesajele continute intr-un semnal.~ ului ~i a hirtiei fotografice lDUtl POZl~ cl~eului fatA de planul orizontal alloculul. in care pozitia rel~i~A a ch. [map making. rPhotochemical reaction / rMction photochimique] ReaBtate virtuahl Tetmici ce permit interaqiunea operatorului cu un spatiu virtual. cu ajutorul mijloacelor de calcul electronic. functie de lungimea de undl a radiatiei incidente. Ortofotoredresare. [automatic rectification / redressement automatique] Redresare diferentiali RedreSare in cadrul clreia se face ~i 0 corectare a deplaslrii radiale. conjugale image rays / rayons homologues. [rectification. orthorecttfication / redressement dijJerentiel] Redresare directA Redresare foto~rafi~ ~ cadrul e!reia pozipa planelor cl~w ~l copiei este stabilitl pe baza pararnet. Sm: Redresare geometrid1. straighterung / rectificatwn. prin refraqie. Reaqie fotoc:bimicl Reaqie chimie! ce implie! absorbtie sau emisie de radiatii luminoase.de orientare ai fotogramei.

la intilnirea suprafetei unui obieet. Difu:tj. Calcularea valorilor pe care le-ar avea. [scale down. [noise reduction / soustraction du bruit] Reflectometru Instrument pentru mllsurarea indicelui de retlexie. cu distribupe aleatoare. [rtiflectometry / rijlectomitrie] Reflector parabole Reflector de antenll. Raza retlectatll se aflllin ~i plan Q1 cea incidentl ~i cu normala Ia suprafatl1in punctul de incident!. [data redundancy / redondance des donnies] Reflector 1.Redresare Redresare nlDDericAv. Element din construqia unci antene.] Reflector diedru Retlector de coIt alclltuit din doull suprafete perpendiculare.functie de lungimea de undll a radiatiei incidente.] Reduc:erea dlstantei Ia orbontldl Calcularea valorii corespondemern plan orizontal a unci distanIe tnclinate. [multiple scattering / diffusion multiple] Reduc:erea contrastului v. Reflec:tor difuz ideal Reflector laser Retlector special pentru fasciculele laser utilizate in telemetrie. Sin. la nivelul ml1rii. presiunea ~i temperatura aerului). este Partial deviatl. ticA Redresare opticA Redresare efectuat! cu ajutorul unor instrumente optiee (camere clare sau redresatoare fotografiee). [rqlection / reflexion] Redueere Ia KaI'i MiC§Orareadimensiunilor unei reprezentlri grafiee sau a unui model material. utilizind 0 alt! retea de e~ionare declt cea a imaginii originale. plstrind relapa existent! intre fazele acestora.une multip14.unii parametti. [coherent rqlector / rtjlecteur cohirent] Reflector specular Suprafatl1care produce retlexia specularll a radililiei incidente. [reduction to ellipsoid / rMuction d I'ellipsoide] Reduc:ere la nivelul mArii 1. cu form! parabolic!.spectrale] Reflector difuz ideal Obiect care retlectl in mod egal. reduction / ridlJction. lPerfectly diffuse rej1ector. [rej1ectometer / reflectometre] Redresator fotograftc v. [intemal rejleaion / rejlexion interne] . Reflede intaiOlll'i Retlexie a luminii de cl1tresuprafClde leotilelor care compun un sistem optic. [reflector / rtjlecteurl/ Reflector coerent Suprafatl1care retlectl undele incidente.care variazllfunctie de altitudine (de ex. ca pozipe relativll filt! de un alt strat. la hdlnirea suprafetei unui obieet. [corner rej1ector / "flecteur en coin] Reflexla IlDDiniiFenomen prin care 0 razll de luminll. tn mod repetat. [coregistration. 2. Sin. [reduction to sea level / rtduction au niveau de la mer] Redundanta dateior Repetarea. Provoacl1retlexii multiple ale semnalului radar. [distributed scatterers / . utilizat pentru dirijarea undelor incidente. Reflector lombertion. Obieet utilizat ca reper artificial ~r identificabil. Se obtin astfel imaginlfantomd. unde D este Reflector lambertian v. [spatial rrference / rttireTK:e spatiale] Reflector difuz Obiect care reflectl difuz radiapile incidente. [optical rectification / redressement optique] 240 241 Retlexie rParabolic reflector / rtflecteur lique] parabo-- distanta in plan orizontal.Retleetllputernic impulsul radar incident. [dimensional reduction / .a unci acel~i informatii intr-un set de date. [colour reduction. in toate direqiile. isotr~ic scatterer / riflecteur paifaitement dijJus. [diffuse reflector / rtjlecteur dijJusant. 2. Q1 un filctor constant pe intreaga suprafatl. iar unghiul de incident! este egal cu eel de reflexie. Sin. rijlexion optique] de la Referentiere relativARefermperea spalialJ a unui strat de date SIG. Se reaIizeazll Q1 ajutorul relatiei D=L-ws(a). . [optic reflector / rtjleaeur optique] ReIIectometrie Mlsurarea indicelui de retlexie al obiectelor. [dihedral rqlector / rijlecteur diedTe] Reflexle Retransmiterea radialiilor. Impulsurile retlectate de clltre astfel de obiecte sunt receptionate in cadrul timpului de ascuItare pentru semnalul impulsuluiurmlltor. in numllr mai mic declt IlUIIIlrulde benzi din imaginea originall. dopll transpunerea acestora pe elipsoidulde referintll. Atenuare a contrastului Reduc:erea cuIorilor Reducerea numlrului de eulori distincte dintr-o imagine. Raportul dintre intensitllile razei retlectate ~i eelei incidente se mune~ indice de rejlexie. [light reflection / rqlexion lumiere. rijlecteur tlijfus] Reflexle difuzARetlexia radiatiei in direqii multiple. inapoi in mediul din care provin.diminuer d I'ichelle] ReferintA spatlaIA Mijloacele prin care se indicl1pozitia tn S{>lIliu obiectelor la care a se refer! informaPa. [mended range reflection / ive1ltaU agrandi des rtjlexions] Reflector optic Obieetcare retleetlliumina. [d{ffuse reflection / rijlexion dqfUse] Reflexle difuzA muitipIA Proces tn care radiatiile sunt retleetate difuz. incidentlla suprafata de separlilie intre doull medii diferite. Calcularea distantei dintre doull P1mete. image to image registration / . [image resamp/ing / riichantillonage de I'image] Reflector de colt Combinatie de doull sau mai multe suprafete plane care se intersecteazll.] Reflexie din domeniul exUns Retlexia impulsului radar de cl1tre obieete situate in afara culoarului explorat. radillliile incidente. spre rnediuldin care provine. Redresare ana6. partialll sau totall1. reflecteur Lambertien ] Reduc:erea dimensionaHtllii (imaginii) Transformarea unci imagini multispectrale intr-una compusll din neocanale. Aparat de fotoredresare Reduc:ere Ia eHpsoid Calcularea distantei intre doul punete. Perroite focalizarea radiatiei incidente tntr-un punet (focar).dupll transpunerea aeestora la nivelul mllrii. L este distaDla inclinatll iar a este unghiul dintre linia inclinatll ~iplanul orizontal. frind ~r de identifieat in imagini. [reduction to the horizontal / rMuction d I'horizon] Reducerea zgomotului Atenuarea zgomotului prezent intr-un sernnal. [spectral ~ance / rifleetant:e. colour selection / riduction des couleurs] ReflectantA Raportul dintre intensitatea radiatiei reftcetate de () suprafatl ~ intensitatea radiatiei incidente la Sl1pI'llfiIla respcc_ tivll. care retlectl putemic sernnalele radar. [specular reflector / rqlecteur spiculaire] Rtle§IlDtionarea imagfnii Generarea unei llOiimagini numeriee. [niflectQTK:e/ "flectance] Reflec:tantA spec:traIA Capacitatea obiectelor de a reflecta radialia incidentll. Rejlexie opticd. tnainte de a fi recepponate. [laser rejlector / cataphote] Reflec:toare dlspenate Obiecte mici din teren.

USGS). [specular reflection / rijlexion splculaire] 242 243 Restitutor orizontal ale obiectelor. point de prlparation altimltrique] RepetabiHtate 1. Sin. [digital representation / representatiorJ nwnirique] Rcsdtutor mec:anic:Aparat de restitupe la care regiarea parametrilor fascicule10rperspective Ie face prin intermediul unui sistern meeanic. elevation control point / point de canevas altiJnjtrique. Sin. [rtfraction of light / rlfraction de fa lumth'e] REMAPP Remote sensing Array Pr0cessing Procedures Proceduri de pre1ucrare a datelor de la rete1ede sensori de teledetecpe (pachet de programe. in concordaDl! cu parametrii de expunere. Puna cotat. '(photogrammetric plotter / restituteJU photogrammitrique) Regiune Portiune din suprafa&a terestl'l cu trIslturi geografiee speciflee.Reflexie Reflexie optid v. Reprodueere fotognftel v. three-dimensional representotion sentation dans I'espace] / reprt- Reflexie totaIl Fenomen de reflexie in care tod energia transportatl de fascicuIul de radiatii incident este transmisl fasciculului retlectat. Catalog de date R. benchmalt. photorestituteur mlcanique] Reprezentare pIIIaImelrid Reprezentare a pozqiei. [atmospheric refraction / rlfraction atmosphlrique] Repel' fot. Pond de reper orizontaI Reper stereoscopic v. Aparat de restit1J&ie anaIitid Restitutor automat v. Copiere fotograftd (2) Reproduare helCJll'Bftc:l1. Fotonstitutor Resdtutor fotognanmetric Aparat de rcstiwpe destinat exploatlrii fotogramelor. [mechanical plotter / restitIIIt!U1' micanique. Apare in cazul in care mediul prin care se propagl raza incident! are un indice de refraqie mai mare declt eel de-al doilea mediu iar unghiul de incident! este mai mare decAl: valoare limit!. [image restoTQtion / restauration d'image] Rd'raIqie atmosferid Schimbareadireqiei de propagare a radiatiilor la trecerea prin atmosferl.i a deschiderii di. [eq1osure control / riglage de I' exposition] Reprezentare numerid Forml de reprezentare a unci IIJIrimi tizioe. Sin. [target. dlsique] borne geo- Repraentare numeriel eIlgitall v. [scale representation / reprlsentation It l'lchelle] Reper mobil v. Aparat automat de restituile Resdtutor fotogrldk v. FotorestitlllOr mecanic.i in cartare. fotografii sau inreglstrlri magnetice in care gradul de co1orare. Renexla lumlnii Reflexie specularl Retlexie in care toate razele incidentesunt reflectate sub un unghi egal cu eel de incideDl!.o print / reproduction hlliogrophique] Refr'aqia lumirdi Schimbarea direqiei de propagare a raze10rde luminlla traversarea suprafefei de separatie intre doul medii diferite. in vederea aducerii ei la 0 forma eat mai apropiall de starea originall.clgrJDUnetrkv. Repel"Obiect natural sau artificial care servqte la orientare. dioz. cu ajutorul heliografului. 2. Reprezentare Restitutor anaIidc v. 2. Capacitatea unui sistem de te1edeteeJiede a explora in mod repetat ace~i teritoriu in timpul unui ciciu orbital. [geodetic monument / signal glodisique. prin intermediul uror valori llIJJDCI'ioe ce 0 descriu. Reprezentare digit.] Repraentare Ia searl Reprezeotare a obiectelor in cadrul clreia distanlele . [setting of the diaphragm / rlgfage du diaphragme] ridiclrile topografice .afragmei. [relief / reliefJ ReIer exagerat Model al re1iefuluicu searl a inlltimilor exageratl fatl de scara in plan orizontal.respectiv rnagnetizarea wportului este prqxn1iooal cu inteusitatea scmnalului inregistrat). [gauneer. [search region / .. Sin. [refraction / nfroction] Reprezentare anaIogiel Forma de reprezentare a unei mlrimi fizice. [repeatability / repltabilite] Rer'nIqIe Schimbarea direqiei de propagare a unui fascicul de radialii e1ectromagnetice la travmarea suprafetei de separatie intre dou! medii diferite. [vertical control point. [exaggerated relief / ejJet pfastique exagerlj index des notF' ripertoire . identificationpost / repere] Repere marginaIe v. [total reflection 0 / rijlexion totale] Reiterare Repetare a unor mlsurltori sau etape de lucru. [space representation. list of p10ce 1Ill1Ilf!S toponymique] / Reprezentare sJJBliall Model tridimensional al obiectelor. Copie obPnutl cu agutorul heliografului.ee plstt(ul 0 reIaPe de proportionalilate cu cea descrisl (de ex. marcat in teren priJtr~ construeJie speciall. Punc:t de spriJin Reper geodezic:Bornl (de piatrl sau beton) care se fixeazl in punetul geodezic .epertoar de topoDime List! a denumirilor inscrise pc 0 hart! sau plan topografic.] Restaurarea imaginii Proces prin care 0 imagine deterioratl este coreetaII. [blind image restoration / . Mard Reper topograftc Punct cu coordonate cunoscute.i dimensiunile sunt reduse cu un factor constant (searl de proportie) fall de ce1ereale. Parametrii sunt estimaP pc baza imaginii degradate.i dimeDSiunilorin plan . Inventar de toponjme.pu la care se limiteazl multimeavalorilor luate in considerare de 0 funclie spatiall locall. formd .in vederea expunerii optime a lIiaterialuluifotosensibil. Servqte ca punct de sprijin in Reglare a expunerii Reglarea timpului de expunere . Mlrcl ftdueiale Repertoar de date v. [region / rlgion] Regiune de clutare Regiune din sp.i pc care este mareat punetul de reper a clrui pozitie este precis determinatl. [1. Mard Reper planimetric v. Copierea desenelor realizate pc supon transparent. [malt / repere] Reper a1timetric Punct a clrui altitudine este cunoscutl ~i servqte la determinarea altitudinii altor puncte. [reiteration / rlitlration] Relief Configuratia neregularitltilor suprafetei terestre. prin intennediul alteia. [analogic representation / representation analogique] Restaurare oarbl a im¥nii Restaurare a imaginii flrA 01II0ll§terea prealabill a parametrilor procesului ee a dus la degradarea ei. '(planimetric representation / reprlsentation planimitrique] Reglarea dlafragmei Modificarea deschiderii diafragmei aparatului fotografic. sub aetilmea acelo~i condqii externe. sun printing 2. Capacitatea unui dispozitiv de a avea acela§i comportameot.

[analytic restitUJion. a radiatiei. cu aparitie de fisuri ~i ondulatii fme. [backscatterer / retrodifjUseur] Refea altimetrica v. Caroil\i e Restitupe Proces complex de rezolvare a ecuatiilor de legliturl dintre coordonatele punetelor pe imagini ~i in teren ~i de transpunere a punctelor pe planuri sau Mqi. FotorestitUJor opto-mecanic. geographic graticule / reseau de coordonnees geographiques. perdea de antene (cu elementele plasate in plan vertical) sau inel de antene (format din antene verticale dispuse pe un cerc orizontal). marcate in teren prin repere geodezice. [radial planimetric plotter / restituteur planimetrique radial] in ortofotograme ~i utilizarea acestora pentru realizarea fotoplanurilor. pe fotograme sau in sistemul optic aI stereoscopului. Este dotat cu sensori de tip MSU-SK ~i MSU-E. a unui punct sau efectuarea de mll. disponibile pentru un anumit teritoriu. diffusion vers l'arriere] Retrodifuzor Obiect care reflect! radiatia sub unghiuri mai mari de 90° fatll. prin intermediul unui sistem mecanic ~i prin modificarea parametrilor sistemului optic de proieqie. Transpunerea punetelor pe planuri sau hArti se poate realiza cu ajutorul imprimantelor sau plotterelor. distantate ~i defazate intre ele astfel ineat contributiile individuale se adunll. [level control. [reticulation / reticulation] Retrodifuziune Refleetarea difuzll. Plad de ca6brare Retea de difracPe Retea de fante ee difract! radiatiile cu lungimi de undl comparabile cu lll. datorit! variatiilor marl de temperaturll. Canevas Refea geodezica Ansamblul de puncte cu coordonate precis determinate. [map grid / reseau cartographique] Refea de antene Ansamblu de mai multe antene individuale. cu scopul de a facilita detmninarea coonlonatelor punetelor. Sin. fpoint-by-point plotting / restitUJion point par point] Restitupe stereoscopica Restitutie efectuatll. [restitUJion. opticalmechanical plotter / photorestitUJeur opticomecanique.pe un suport transparent.. [optical photorestitUJer / photorestitUJeur optique] Restitutor opto-mecanic Aparat de rest itutie la care reglarea parametrilor fasciculelor perspective se face combinat. [graphical plotting / restitUJion graphique. [antenna array / reseau d'antennes] Refea de ca6brare v. reseau geographique de la carte] Refea kilometrica Retea de linii trasate pe hartlla distante multiplu de 1 kIn (in unitll.de directia de incidentll.pe alte directii.. reprezentand perspectiva unei retele rectangulare din teren sau din planul de referintll.tori pe imagine. FotorestitUJoroptic.i1e de prelucrare. restitUJeur optico-mecanique] Restitutor planimetric radial Aparat de restitutie care permite transpunerea punctelor prin intermediul unui sistem mecanic bazat pe principiul Iiniilor radiale. [geodetic control networlc / canevas geodisique. restitUJion geometrique] Restitupe numerica Restitutie efectuatl prin calcule numerice. lignes de perspective] Refea de puncte de sprijin Ansamblu de punete de sprijin disponibile pentru un anumit teritoriu. [reticule / reticule] Reticul cu fire in cruce Reticul constituit din doull. reseau geodesique] Refea geografica Retea de linii ce reprezint! meridianele ~i paralelele pe 0 hartll. de ~ir de antene (a~ate la distante egale. Se construiesc sub formll. ce se plaseazll. ster-eorestitution] RESURS Sate/it rusesc de te/edetectie. Transpunerea graficll. pe directiile preferate ~i se anuleazll. procedeul aIiniamentelor. a rezultatelor se poate realiza cu ajutorul imprimantelor sau plotterei or. linii perpendiculare. cu 0 acoperire de 6OOx600 kIn ~i 0 rezolutie la sol de 160 m. prin exploatarea unui model stereoscopic. [stereoscopic plotting / restitUJion stereoscopique.tura intre coordonatele punctelor pe imagine ~i in teren. cel al grilei ~i cel al retelelor oarecare). [backscattering. geographic net.reia sunt transpuse pe hartll. fparallactic grid / grille parallactique] Refea radiaJa Retea de linii concurente intr-un punct unic (nurnit centru de radiere). [radial grid.surll. [analogous plotting / restitUJion analogique] Restitupe fotografica MetodA de restitutie bazat! pe transformarea aerofotogramelor Retea cartografica Retea de linii trasatl pe o hartl. [cross hair reticule / reticule en croix] Reticulape Degradare a emulsiei fotografiee. [ . fperspective grid / grille en perspective. plasat pe 0 orbit! cu altitudinea de 678 km ~i ciclu orbital de 21 de zile. backward scattering / retrodiffusion. plotting / restitUJion] Restitupe anaIitica Restitutie realizatl prin reconstituirea fasciculelor perspective din momentul fotografierii ~i inregi!>1rarea numericil a coordonatelor punctelor determinate. puncte izolate de pe imagini. analytical plotting / restitUJion analytique] Restitufie anaIogica Restitutie realizat! prin reconstituirea fasciculelor perspective din momentul fotografierii ~i transpunerea graficil a punctelor de interes.ti de teren). Canevas a1timetric ne de precizie.Restitutor 244 245 Retea Restitutor optic Aparat de restitutie la care reglarea parametrilor fasciculelor perspective se face prin modificarea parclmetrilor sistemului optic de proiectie. Reticul Ansamblu de Iinii fine pe care un instrument optic Ie suprapune pe imaginile formate.. cu scopul de a permite vizarea precisll. trasatll. cu centrele coliniare). Sin./ restitUJion photographique ] . cel al benzii de hartie. radial net / riseau radial] Refea rectangularii v. intre bll.rgimea fantelor. [geographic map grid. Sensorul MSU-SK preia imagini in 4 benzi speetrale. fphotogrammetric plotting / restitUJion photogrammetrique] Restitupe grafica Restitutie realizatl prin intermediul unor constructii grafice (de ex.. [control network. levelling network / reseau de nivellement] Refea de perspectlva Retea de linii trasate pe 0 imagine sau pe 0 folie transparent! suprapusll. sub un unghi mai mare de 90° fatll. utilizand relatiile matematice ce descriu legll.Restitufie fotogrammetrica Restitutie realizat! pe baza fotogramelor. frameworlc of control points / reseau de points de controle. [digital plotting / restitUJion numerique] Restitupe punct cu punct Restitutie in cadrul cll. ca sistem de referirqA. c1asifieate pe ordi- . [kilometric grid / reseau kilometrique] Refea paralactica Retea rectangularll. pe aceasta. Mini de rezolupe Refea de sprijin v. [diffraction grating / reseau de diffraction] Refea de nlvelment Totalitatea punctelor de nivelment geometric. [optical-mechanical photorestitUJer. rbeau de points d'appui] Refea de rezolutie v. de directia de incidentll.

[sun glitter / miroitement] Revizuirea Mrtii v. Distanta dintre punctele de ~antionare dintr-{) retea rectangularll.apropiatA a culoarului explorat. Sin. [colour developer / revelateur de couleurs] Revelator compensator Revelator ce atenueazll contrastul general al imaginii.] Rezolupe spatiala Mllsurll a calitlltii imaginii. Se exprimll prin numllrul de linii sau puncte alternante. Putere de rezolvare cromaticd. temperature resolution / resolution thermique] Rezolutie transversaIa Rezolutia radarului co vizare lateral! raportm la distanta fat! de marginea cea mai. Revelator normal pan!la obieetele din teren. [photographic resolution / resolution photographique] Rezolutie in teren Dimensiunea. [spatial resolution / resolution spatiale] Rezolutie spectraIa Mllsurll a gradului in care sensorul este capabil sll discrimineze radiatiile co lungimi de undll diferite. Este rezultanta combinllrii rezolutiei obiectivului cu rezolutia emulsiei fotografice. expriIIiat1 prm dimensiunea celor mai mici obiecte distinct reprezentate. Sin. [high speed developer / revtlateur rapide] Revelator standard v. cu redare bun! a detaliilor ~i contrast slab. a celor mai fme detalii care pot fi distinse· pe 0 imagine de teledeteqie. de colori diferite. in teren. [temporal resolution / resolution temporelle] Rezolupe termiea Cele mai mici diferente de temperaturll pe care Ie poate detecta un sensor. Pe langi substanta reducltoare. revelatorul mai poate contine substante. asupra unei imagini. RezolUJie rezultantd. hidroxizi. picture definition. [Ronchi grid / quadrillage de Ronchll Retea trigonometriea Ansamblul punctelor dintr-{) triangulatie locaUi sau dintr-{) retea geodeziel de ordin inferior. Dimensiunea celor mai mici detalii care pot fi detectate sau reprezentate in plan. [trigonometric control network / canevas trigonometrique] Retea triunghiulad neregulata Model al reliefului sau al obiectelor. [universal developer / revelateur universel] Reverberatie Retleetarea lurninii solare de elrre suprafata acvaticll invlliurm. [synthetic resolution / . Sin. Genereaz! 0 imagine co contrast puternic. distanta . [normal developer / revelateur normal. co un sensor radar. Rezolutie foto- Rezolupe sintetiea Rezolutia obtinutll prin aplicarea. contine 0 substant! oxidantA (de ex. Revelator standard. [resolution / resolution] Rezolutie azimu~ Capacitatea echipamentului radar de a separa doull retlectoare distincte. 3. granulatie grosierll ~i tlri detalii fine. [thermal resolution. Acuratetea (. revelateur standard] Revelator pentru granulatie fina Revelator ce favorizeazll 0 granulatie finll a imaginii. [azimuthal resolution / resolution azimutale] Rezolutie cromatiea Capacitatea unui instrument de a separa radiatiile lurninoase co lungimi de undll diferite. Reambulare Rezistivitate Mllrime ce caracterizeazll proprietllJile eleetrice ale unui material. permitlind redarea detaliilor cu gradaJii fine de gri. [slow developer / revelateur lent] Revelator negativ Revelator destinat prelucrllrii filmelor fotografice negative. revelateur a tres faible granulation] Revelator rapid Revelator co reactie rapidll. situate la aceea~i distantll fatll de anten!. sau care impiediel descompunerea halogenurii de argint care nu a fost supusll aqiunii luminii in timpul expunerii (bromur! de potasiu). definition de I 'image] Rezolutie 1.image. [spectral resolution / resolution spectrale] Rezolupe temporaIa Intervalul de timp dintre preluarea a doull imagini succesive. [ultra-fine grain developer / revelateur a grain uitrq/in. co lungimea ~i seqiunea transversalll egale cu unitatea. [fine grain developer / revelateur a grain fin] Revelator pentru granulatie u1trafina Revelator ce favorizeazll 0 granulatie extrem de fmll a imaginii. [image resolution. [resonance / resonance] Revelator universal Revelator ce poate fi utilizat aW pentru ftlme eat ~i pentru hirtia fotografiel. Sin. atunci cand energia transmisll acestuia se prezintll sub forma unor oscilatii co frecventl apropiatA de frecventa oscilatiilor proprii sistemului. [negative developer / revelateur pour negatifs] Revelator normal Revelator care produce imagini cu granulatie ~i contrast normale. [compensating developer / revelateur compensateur] Revelator lent Revelator ce necesitA timp lung de developare ~i produce 0 imagine co granulatie fin!. care accelereazll developarea (carboruqi de sodiu sau de potasiu. [map resolution / resolution sur cane] Rezolupa imaginii Capacitatea imaginii de redare a detaliilor fine. [transversal resolution. bain de developpement] Revelator cromatogen Revelator care produce 0 developare cromogen! (formare de pigmenti color). [radiometric resolution / resolution radiomerrique] Rezolupe grafiea rezultanta v. [resistivity / resistivite) Rezolutia distantei Precizia cu care poate fi determinatA. eliberand argint metalic. borax). lution / resolution au sol] [ground reso- Rezolupe radiometriea Nurnllrul ~i ecartuI iiIveIetm pe care Ie poate discrimina un sensor.. pentru 0 anurnitlliungime de undll a radiatiei. [developer. pentru ~i scenll.ucare este rrom pozitia ~i forma unui element geografic pe o reprezentare oarecare. [range resolution / resolution en distance] Rezolutia h3rtii Mllrimea celor mai mici detalii redate distinct pe hartll. 2. metol sau hidrochinon!) ce are rolul de a reduce halogenura de argint.Retea 246 247 Rezonant! Retea Ronchi Retea de difractie utilizatA pentru accentuarea sau eliminarea detaliilor liniare de pe 0 imagine. developing bath / revelateur. Baie de developare. picture resolution / resolution de {. [triangulated irregular network / reseau triangulaire] Revelator Solutie ce are rolul de a transforma imaginea latent! din emulsia fotosensibilll intr-o imagine vizibillL De obicei. ce pot fi redate c1ar pe unitatea de distant!. Este egalll co rezistenta electriel a unui ~ntion din materialul respeetiv. [chromatic resolving power / resolution chromatique] Rezolutie fotografiea Capacitatea aparaturii ~i materialelor fotografice de a reda detaliile fine ale obieetelor. de tehnici de ameliorare a rezolutiei. developing solution. Se exprimll prin raportul dintre lungimea de undll cea mai micll ~i diferenta dintre cele doul lungimi de undll ce pot fi separate. bazat pe descompunerea ~i aproximarea suprafetei acestora prin fatete triunghiulare. traverse resolution / resolution transversale] Rezonanta Fenomen de oscilatie ce apare intr-un sistem.

RS-IGIS Remote Sensing Integrated Geographic Information System Sistem informationalgeografic integrat cu mijloaeelede teledetectie. rPhotogrammetric trique] survey / leve photogramme- Ridicare fotogrammetrica aeriana Ridicare aerofotogrammetrica v. ce are versitlitilor de Limblt Francezlt (Univerfunetii similare cu NOAA ~iEUMETSAT. ceoSin. balancement] RORSAT Radar Ocean Reconnaissance Satellites Sateliti pentru cercetarea oceanului prin mijloace radar (URSS). 2. unde IRA reprezintltvaloarea reflectantei in infraro~ul apropiat iar R valoarea acesteia in ro~u. RVI=lRAlR. [roll film / rollfilm] Ridicare topografica Determinareaformei. Real Time dar cu deschidere sinteticl1. Real Time Pbotogrammetry FoROSAR Rotor-SAR Sistem de antenl1ratogrammetrie in timp real. albastru. care laturile sunt paralele cu linia de zbor. Rota de zbor v. verde. RGB Red Green Blue Ro~u. in vederea reprezentltriilor prin mijloaee cartografice. ROS 1. tumbling of the images. detenninarea canevasului de rulat pe 0 bobini. Ridicare aerofotogrammetrica Ridicare RMSE Root Mean Square Error Eroare topograficl1 prin metode aerofotogrammetri. tilt / roulis.Este constituit Processor Procesor in timp real. a pozitiei detaliilor i RBI Radar Heigbt Indicator Altimetru topografice ~itranspunerea lor pe plan sau radar. . din domeniul RGB in domeniul HBS. dimensiuni. Radar Scatterometer Scatterometru radar. lJarti. RGBB Red Green Blue BrightneliS Ro~. [aerial Resursele naturale ale Canadei. pozitiei ~idimensiunilor obiectelor de pe 0 polliune din suprafata terestrlt. verde. 2. Aerofotoridicare. Metoda de specificare a culorii. [te"estrial photogrammetric survey / leve photogrammerrique terrestre] Ridicare planimetrica Mltsurarea ~i cartografierea detaliilor cu extindere in plan orizontal.RTE Radiative Transfer Equation Ecuatia transferului prin radiatie. inslrcinat grammerrique. fiere (University of Nebraska). Ridicare fotogrammetrica lntoemire de ROBINI Satelit indian. (NIMBUS 3 ~i4). 1. Constlt in conversia unei imagini color. verde. prin intennediul a trei valori numerice. Minister al photogrammetric survey / Leve aerophotoGuvemului Federal al Canadei. crab / crabe. land survey / releve de te"ain) Ridicare aeriana v. urmatlt de inlocuirea componentei I cu 0 imagine pancrornaticl1a aceleia~i scene dar cu rezolutie superioari imaginii color. ltinerar de zbor RVI Ratio Vegetation Index Indice de vegetatie calculat prin raport. Indice calculat. Ridicare aerianii. RGBI Red Green Blue Intensity Ro~u. in tlttoare. prin ml1surlttorin teren. RNCAN Ressources NatureUes Canada Ridicare fotogrammetricd aerianil. Procesul include aerofoRolftIm Film fotografic cu suport flexibil. Canada). 2. RSB Rapport Signal Bruit Raport semnall zgomot. RTP 1. hirti sau planuri topografice prin metode fotogrammetrice. albastru. tografierea.RF 248 249 RVI RF Radio Frequency Frecven(a radio. Culorile primare in sinteza aditivlt a culorilor. Quebec. ROSIS Reflective Optics System Imaging Spectrometer Spectrometru generator de Rugazitate ~ire a suprafeteiunui obiect imagini cu sistem optic de reflexie (ATde a prezenta neregularitltti de foarte mici MOS). I'UREF Reteaua de Teledeteetie a UniAgentie guvernarnentallt ruseasclt. elicea unui elicopter) RTTS Real Time Transmission Subsystem Subsistem de transmisie in timp real ~ibaleiazlt 0 regiune de forml circularlt. RSO Radar a Synthese d'Ouverture Radar cu deschidere sinteticl1. Este provocatlt de reglarea incorecti a unghiului de contraderivlt. urmatlt de inIocuirea componentei B cu 0 imagine pancromaticl1a aceleia~i scene dar cu rezolutie superioari imaginii color.Metodl1de ameliorare a rezolutiei imaginilor. Radar a Ouverture Synthetique Radar cu deschidere sinteticl1. pentru fiecare pixel in parte. RADAR. [image rotation. albastru. ca fiind raportul dintre reflectantele corespunzlttoare infraro~uluiapropiat ~iro~ui. restitutie ~i restitutia propriu-zislt. in jurul axei longitudinale. corespunzand intensitlttii celor trei culori primare componente. Ridicare fotogrammetrica terestra tntocmire de planuri ~i hirti topografice prin exploatarea fotogramelor terestre. rP/anifnetric survey / teve planimetriqueJ Ridicare stereofotogrammetrica mtocmire de planuri sau hirti topograficeprin exploatarea cuplurilor stereoscopicede fotograme. [roughness / rugosite] Rotirea imaginilor Rotire a imagimlor Rutiu Mi~e de oscilatie a platformeipuraerofotografice fatlt de pozitia nonnallt.Metoda de ameliorare a rezolutiei imaginilor. retoumement des images] rolling.2. RS 1. [roll. Levephotoaerien] cu cercetltrile in teledetectie. Remote Sensing Teledetectie. Ridicare aerofotogrammetrica RKA Agentia spatiallt rusa (Moscova). sitatea din Sherbrooke.medie plttraticl1. din antene montate la extremitlttile palelor unui rotor (de obicei. ROSGIDROMET Comitetulpentru HidroRT UREF Reseau de Teledetection de meteorologie ~i Supravegherea Mediului. RT Real Time Timp real. strl1lucire. pentru cartograRidicare topografica in teren Stabilirea. [stereophotogrammetric reophotogrammerrique] survey / Leve ste- RGISM Raster Geographic Infonnation System for Mapping Sistem inf0l1Illltional [survey / Leve] geografic in format raster. se uti: 1izeazl1 benzile TM4 (infraro~ apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~iMSS5. intensitate. Constlt in conversia unei imagini color. SATOptical Sensor Sensor optic pentru satelit RADARSAT. din domeniul RGB in domeniul HIS. [ground survey. Pentru imagini LANDSAT.

dupll formula: SA VI - SAW Surface Acoustic Wave Undl acustiel de suprafall· SBPTC Societe Beige de Photogrammetrie. 2. fpolar satellite / satellite a difilement] Satelit sincron Satelit cu orbit! sincronl. Sarcina utiIa Echipamentul de teledetectie transportat de 0 platforml. scanner 2. POES). cu orbit! polarl.] ScamA v. de Teledetection et de la Cartographie Societatea Belgianl de Fotogrammetrie. elementele baretei preluAnd semnalul de la f~ii paralele cu linia de zbor. SAR Synthetic Aperture deschidere sinteticl. [1.251 Scaner s SAAMEX Surface and Atmosphere Airborne Microwave Etperiment Experiment cu instrument cu . SAGE Stratospheric Aerosol and Gas Experiment Experiment privind studiul gazelor ~i aerosolilor stratosferici (NASA). [net load. Scaner 1. de 0 naveUl spatiall). [geosynchronous satellite / satellite geosynchrone] Satelit geostaponar Satelit artificial al PlmAntului. cu orbit! situaUl in planul ecuatorial. image scanner / I. SAC Space Advisory Committee Comitetul Consultativ pentru Spatiu (ESA). destinat studiilor de geodinamiel. [tethered satellite / satellite captifJ Satelit de deftlare v.R (I+ L) unde IRA reprezinUl valoarea reflectantei in infrar~ul apropiat. SAMIR Satellite Microwave Radiometer Radiometru satelitar pentru microunde. ce se ~ in fata elementelor fotosensibile. Indice calculat. Pentru imagini LANDSAT. [geostationory satellite. se utilizeazl benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5. cu echipaj uman. SBUV Solar Backscatter Ultraviolet Sensor pentru mwrarea radiatiilor ultraviolete solare retrodifuzate (sensor NOAA pe NIMBUS 7. SBUV-TOMS Solar Backscatter Ultraviolet Total Ozone Mapper System Sistem de cartografiere a ozonului total prin mlsurarea radiatiilor solare ultraviolete retrodifuzate in 14 benzi spectrale (NIMBUS 6 ~i SAGE). Satelit artificial Obiect artificial plasat pe o orbit! in jurul unui corp cosmic. balayeur 2. SAFIRE Spectroscopy of the Atmosphere using Far Infrared Emission Spectroscopie a atrnosferei privind emisia in infraro~ indepArtat (EOS). Sin. prin baleiere liniam. cu orbit! geostationarl. Spatial Analysis and Modelling System Sistem de analizl ~i modelare spatiall (NASA). in vederea numerizlrii ei. exprimAnd diferenta acesteia fall de 0 nuantl de gri cu intensitate similam. care variazl de la 0 (pentru vegetatie foane inalt!) la 1 (vegetatie de talie foarte miel).. Depinde de raportul dintre energia eficace cromatiel ~i energia luminoasll totall. Saliut 1 a fost lansat in 1974. cu orbitl geosincronl. Aparat care exploreazl 0 imagine. Eroare de program SCAMS Scanning Microwave Spectrometer Spectrometru in microunde cu baleiere (NIMBUS 6). [equatorial satellite / satellite equatorial] Satelit geodinamic Satelit artificial al PlmAntuiui. SABREX Satellite Borne Radiometer Experiment Experiment cu radiometru satelitar (dezvoltat de DFLVR pentru satelitul ROHINI). . Radar Radar cu SARA Synthetic Aperture Radar Antenna Antenl radar cu deschidere sintetiel (ERS 1). Teledeteetie ~i Cartografie. montat perpendicular pe directia de deplasare a platformei. [synchronous satellite / satellite synchrone] Saturapa culorii Parametru ce caracterizeazl 0 culoare. effective load / charge utile] SARSAT Synthetic Aperture Radar Satellite Satelit cu radar cu deschidere sintetiq (ESA). [meteorological satellite / satellite mereorologique] SateUt polar Satelit artificial al PlmAntului. Satelit polar Satelit de teledetectle Satelit artificial utilizat ca platforml pentru teiedetectie. [geodynamic satellite / . pentru studiul suprclfetei terestre ~i al atmosferei (Helsinki University afTechnology. SARLAB Synthetic Aperture Radar Laboratory Laborator radar cu antenl cu deschidere sinteticl (SPACELAB ~i SEASAT). SAM Stratospheric Aerosol Measurements Masurarea aerosolilor stratosferici (NIMBUS G). Terenul e!>teexplorat prin deplasarea platformei. SAMS 1. ~i Satelit geosincron Satelit artificial al Plmantuiui. Finlanda). Stratospheric and Meso- spheric Sounder Sondl stratosfericl mezosfericl (NIMBUS G). fpushbroom scanner / balayeur a barrette de deteeteurs] Scaner cu tambur Scaner destinat digitizlrii materialelor grafice imprimate pe un suport flexibil. care functioneazl ~i in prezent (URSS). cu orbit! heliosincronl. T1ROS. SALIUT Serie de statii orbitale perfectionate. balayeur d'image] Scaner cu baretA Scaner dotat cu un sensor bareUl. Tn 1982 a fost lansat! statia Saliut 7. SIC Spacecraft Vehicul spatial. payload. [remote sensing satellite / satellite de teledetection] Satelit ecuatorial Satelit artificial al PlmAntului. pentru fiecare pixel in parte. iar L este un factor de corectie. 2. [drum scanner / -] IRA+R+L IRA. [sun synchronous satellite / satellite heliosynchrone] Satelit meteorologic Satelit de teledetectie utilizat pentru observatii meteorologice. SASS Seasat-A Satellite Scatterometer system Sistem de scatterometru sPatial pe satelitul SEASAT A. Materialul grafic original se ~l pe un tambur. Instrument de teledetectie care exploreazl suprclfata terestrll prin baleiere. [saturation / saturation d'une couleur] SA VI Soil Adjusted Vegetation Index Indice de vegetatie ajustat cu solul. [artificial satellite / satellite artificie[j Satelit captiv Satelit a~at prin cahlu de 0 platforml orbitall (de ex. R valoarea acesteia in ro~. Satelit de defilare. fixed satellite / satellite geostationnaire] Satelit heUosincron Satelit artificial al PlmAntului.microunde aeropurtat.

Searl de gri restitu{ie. [line scanner / halayeur lineaire] Scaner Iiniar mecanic Scaner care exploreazll terenul. utilizat pentru mllsurarea variatiei coeficientului de difuziune radar. [local scale / echelle locale] Seara mare Scarll mai mare de 1:20. scale / echelle variable] [varying Scaner laser Instrument ce exploreazA terenul prin baleiere cu un fascicuilaser. [linear scale / echelle lineaire] Scara locaI8 Scara de propoqie a unei porliuni dintr -0 hart! sau imagine a suprafetei terestre. plasate eat mal aproape de . [image scale / echelle de I 'image] Seara inMtimilor v. de tip radar. vertical scale / echelle des altitudes. ca 0 barll orizontalll pe eare sunt mareate lungimi cu indicarea coresponden{e!or in teren. [scatterometer / scatterometre] Scatterometru multifascicul Scatterometru care poate mllsura coefIcientul de difuziune. [laser scanner / halayeur laser] Scaner Iiniar Seaner care exploreazll terenul in lungul unei succesiuni de linii. Scara Mqii poate fi indieatll numeric. [optical scanner / halayeur optique] SCANSAT Scanning Scotterometer Scatterometru cu baleiere (BOS).000 ~i 1:100. [plotting scale. in plan orizontal ~i vertical. [Munsell scale / code Munsell] Seara stereomodelului Scara. Searl de gri Diagramll ce reprezintll cesiunea nuan{elor de gri prezente imagine. prin baleiere. [multispectral scanner / halayeur multispectral.000 (pentru fotograme) sau 1:100. a modelului tridimensional aI terenului. Seara tonurilor de gri. in cadrul procesului de stereo- SeenA 1. Scarll a unui instrument de mllsurll. photographic scale / khelle de l'image. constituitll din linii. {fractional scale / echelle numerique] Scara planimetrica Scara in plan orizonta! a unei reprezentllri a terenului. Searl a1titudinata v. [mechanical line scanner / . [map scale. sub formll de frae{ie. planimetric scale / echelle planimetrique] Scara varlabiIA Scarll ce vard pe suprafata imaginii (de ex. scale. 2. Scara a1titudinilor sucpe 0 [grey gris. presupunAnd clt axa optica a fost riguros verticaili. cu fascicul foarte ingust. [small scale / petite echelle] Scatterometru Instrument activ cu microunde. [scale of stereomodel / echelle du modele] Scara tentelor bipsometrice Scara tentelor de culoare utilizate pentru reprezentarea pe hart! a treptelor de relief. dupll 0 lege liniarll.. echelle du cliche. [elevation tints box.000. Radiometer SCARAB Scanning Radiometer for Radiation Balance Radiometru cu baleiaj. Sin. [medium scale / ec'helle moyenne] Seam medie a onei aerofotograme Scarlt calculatll pentru 0 aerofotogramll. [mean scale / echelle moyenne] Seara mica Scarlt mai micA de 1:40. Seara a1titudtnilor Scara de propoqie a a1titudinilor de pe modelul stereoscopic sau de pe un profIl. Seam a1titudinilor Seara MonseU Scarll utilizatll pentru aprecierea culorilor. hypsometric tint scale. [scene / scene] Schelet:izarea imaginii Transformare aplieatll unei imagini. in mai multe benzi spectrale. sub forma unei bare subdivizate in unitllti de mllsurll. [graphical scale.] Seaner multispectral Radiometru care exploreazll suprafata terestm prin baleiere. height scale. [horizontal scale. pentru un plan orizontal situat la a1titudinea medie a terenului. Spa{iu "iluminat" de radar. [multibeam scatterometer / scatterometre multifaisceau] Scatterometru muitifrecventA Scatterometru ce poate opera in mai multe lungimi de undll. care faciliteazll determlnarea subdiviziunilor unitlltilor de masurll. prin mi§carea mecanicll (oscilatie sau rotatie) a unui element de dirijare a radiatiilor (oglindll sau prismll). phliia ro~. din teren. echelle des hauteurs] Seara culorilor ~irul culorilor din spectrul vizibil. Sin. pe care gradaliile suItt dispuse la distan{e ce vard. bar scale / eehelle graphique] Scara Hurter §i Driffield Scarll pentru exprimarea sensibilitlltii filmului fotografic. f~ de a1titudinile reale. ~l genera rea echivalentului numeric in format raster al aeesteia. A fost proiectat in vederea determinllrii cu precizie a formei valurilor. [large scale / grande echelle] Scara medie Searlt cu valoarea cuprinsll intre 1:20. layer box.000. pentru bilanlUl radiativ (METEOR 3). in Iungul unor linii. [scale of photograph. Se prezintll fie simplu. [elevation scale. Scarll graficll simplll. ce produce 0 now imagine. [H and D scale / echelle H et D] Seara Iiniarl 1. echelle de prise de vue] Seara harpi Raportul dintre dimensiunile reprezentate pe hart! ~i cele reale. scale of tones / echelle de gamme de gris] Scara de restitutie Scara la care se transpun datele grafice in cadrul procesului de restitu{ie. scara variazll pe 0 direc{ie perpendicularll pe axa de inclinare). in care numitorul aratll de cale ori este mai micll distafi{a de pe hart! f~ de cea din teren.Scheletizarea Seaner 252 253 Seara numerica Scarll de propoqie exprimatll sub form! de fraC{ie. in cazul fotografiilor inclinate. scale of tints / echelle de teintes hypsometriques] Seara tonurilor de gri v. scale ofmap / echelle de la carte] Seara imaginii Propoqia dintre dimensiunile unui obiect reprezentat in imagine ~i dimensiunile reale ale acestuia. chromaticity scale / echelle des couleurs] Seara fotografiei Raportul dintre dimensiunea imaginii fotografice a obiectelor ~i dimensiunea realll a aeestora. cu ~sime minimlt (un pixel). 2. Seara altitudinalii. fie ca 0 scar~ grafica compusa. funclie de mllrimea mllsuratll. Seara fndlfimilor. balayeur multihande] Scaner optic Echipament ce perrnite explor~ unei imagini anaIogice. Poqiune de teren sau ansarnblu de obiecte reprezentate pe 0 fotografie sau imagine de teledetec{ie. simultan pe mai multe {inte.000 (hllqi). pe baza cllreia se pot calcula direC{ia ~i viteza euren{ilor de aer de la suprafata oceanelor. sau grafic. de la violet. [multifrequency scatterometer / scatterometre multifrequence] SCA TRAD Scatterometerl Scatterometru-radiometru. [stereoplotting scale / echelle de stereorestitution] Seara gratica ConstruC{ie graficll ce reprezintll raportul intre dimensiunile spatiale ale obiectelor pe hart! ~i eele reale din teren. colour wedge. scale of plotting / eehelle de restitution] Seara de stereorestitutie Scara la care se traruipun datele grafice de pe modelul stereoscopic. [colour scale. cu ajutorul unei retele de sensori.

. pe hartll. Simbol cartograflc. SCT Societe Canadienne de Tetedetection Societatea Canadianl1 Teledetectie (Ottade wa. [input signal / signal d'entree] Securitatea accesului la date Gradu! in care este controlat accesul utilizatorilor la date in vederea asigur4rii securitlltii acestora~ [data access security / securite de donnees] Semnal de timp Semnal care ?oartll inf~rmatii privind ora 1~4 sau ~versal4. Este conceput pentru a permite schimbulde date geografice.u~ui subset de obieete dintr-un strat. chart index / tableau d'assemblage] SCR Scanning Radiometer Radiometrucu baleiere. radial slot cutter / secateur radial] Selectle logicAProces de selectare ~. din acel~i motive. c~nographic symbol / symbole cartographlque] Semnal Undll. devenind obligatoriu pentru toate agentiile federale din SUA. Scintilape Efect care poote cauza a1terarea semnalului radar retrodifuzat.un radiometruSVIRR ~Scanning Visible Infra Red Radiometer) ~l unul SMMR (Scanning Multichannel Microwave Radiometer). A intrat in dotarea primei platforme polare europene.. DOMSAT). f. Ontario). utillZ:md expresii logice care opereaz4 asupra atrlbutelor.] SEA Service de I'Environnement Atmc. impuls sau secven¢ purtlltoare de informatie. SDDS Satellite Data Distribution System Sistem de distributie a datelor satelitare (SEASAT. ~i astfel a1eseineat imaginea-scheletsl1aiM ace~i topologie ca cea originall1. Apare datorit4 diferentei de timp necesare fascicululuiradar s4 ating4 vart'ul ~i respectiv baza versantului. 0 a1ungireaparentll. incepand din februarie 1994. perforatiile . pe intreg ansamblul unui fotomozaic semlcontrolat. pentru cartografierea atmosferei. un scatterometru. a ~Ul detaliu din teren. Sunt selectate nurnai acele obiect. Sin. selection of structures / selection des structures] Schema de asamblare a aerofotogramelor Schi¢ de hartll pe care sunt trasate limitele benzilor de aerofotograme ~i limitele aerofotogramelor sau punetele lor centrale. [output signal / signal de sonie] Semnal de intrare Semnal care constituie datele de intrare intr-un sistem de prelucrare sau de afi~ a informatiei. [signal / signal] Semnal de ie§ire Semnal produs de un sensor sau de un sistem de prelucrare a datelor.de selectie. SDES Spatial Data Exchange Standard Standard pentru schimbul datelor spatiale. [scintillation / scintillation] Sclipire Pixel din imaginea radar cu valoare foarte ridieatl1fatllde cei vecini. [speckle / tavelure] Semn conventional Simbol grafic ut~lizat pentru reprezentarea. care s4 sugereze obiectul sau procesul reprezentat. de m4rimea ~iformatul aerofotogramelor care trebuie asamblate. pentru a repartiza. 2. A intrat in vigoare in februarie 1993. fforeshonening / . efectuate in vederea atingerii unui obiectiv. Organigrama. [symbol.se fac ~e ~abloane din carton sau matenal plastlC. De obicei se prezmtll sub forma uoor desene simplificate. Scurtarea aparenta a versanplor Efect ce apare in teledetectia radar.Scheml1 254 255 Semnal axa medianll a liniilor originale. provocat de variatiile mari ~i aleatorii ale amplitudinii. Sin. A fost echipat ~i cu un a1timetru radar. mai micl1deeAtcea corespunzlltoarescMii.eale el1ror atribute corespund criteriulUl . Secator radial Instrument cu ajutorul cl1ruia se executllperforatii de forma ~?r fante radiale. ce opera in banda L (1. pe imagine. [image skeletonizing / squelettisation] BUS 5). Satelit lansat de NASA pentru studiul oceanelor ~i care . photocontrol dex map / tableau d'assemblage] in- Schema logicA1.de 20°. Semnal orar. SDIS Satellite Data Input Subsystem Subsistem de intrare a datelor satelitare. Diagraml1utilizatllpentru reprezentarea unui algoritm. Segmentarea imaginii Ymp4qire. eventualele erori de pozitie a uoor puncte de sprijin. SDTS Spatial Data Transfer Standard Standardaprobat in iulie 1992 ~ipublieat ca oorm4 sub codul FIPS 173 (Federal Information Processing Standard). [time sIgnal/sIgnal horazre] . cu date provenind de la sensorul SeaWiFS (ESA / ESRlN). feature selectIon by attribute / . flow chan / schema logique] SeaStar 1. Aceste ~abloane sunt utilizate la aju~tarea pozitiei fiec4rei aerofotograme. A fost primul sateht clvil echipa~cu un radar cu antenll. [logical diagram. 2. Pe scheml1este indicat conturul ~i numele sau indicativul fiecl1rei foi.photography index map. manifestat prin redarea versantilor orientati cl1treantenllcu o lungime. injurul unui punct de sprym (centru). ce a utilizat un sensor SeaWiFS.5 cm)~cu rez~lutie azimutal4 de 25 m. Efectul este mai pronuntat pentru versantii mai inclinati ~i pentru radarul care utilizeazll unghiuri de inciden¢ mai mari.] SD Standard Deviation Abatere medie p4traticl1. Misiune NASA / GSFC. Graficul dispunerii hiir]ilor. SCMR Surface Composition Mapping Radiometer Radiometru pentru cartografierea compozitiei suprafetei terestre (NIM- Schema de asamblare a foilor de harta Scheml1graficl1ce indicl1pozitia relativl1a foilor de hartl1care reprezinta 0 portiune de teren. Sin. sept~bne 1978. ~m. Satelit oceanografic comercial. Aplicarea SDTS este sprijinitll de US Geological Survey.=23. [logical selection. Sensor considerat ca filnd succesorullui CZCS. din cauza interferentei cu semnalele diferitor obiecte din cuprinsul acelora~i limite de rezolutie. operatiile ~i ordinea lor. -.a functionat in perioada i~lie.a imaginii segin zone cu propriet4{iomogene. [radial secator."" SEDIS SeawiFSEuropean Data informaspherique Serviciul mediului atrnosfenc tion System Sistem informationaleurop~n (Canada). SCIAMACHY Scanning Imaging AbSOrption spectrometer for Atmospheric Cartography Speetrometru cu absorbtie care opereazl1 prin baleiere ~i genereazl1 imagini. [~1ructure selection. SEASAT Satelit marin. Diagraml1 ce indicl1procedurile.cu deschidere sintetlcl1. SeaWiFS Sea Wide Field Sensor Sensor cu camp de vizare larg pentru ~prafata oceanic4. Yersantii cu orientare invers4 prezint4. cu polartzare onzontal4 ~i un unghi de incidentli. [l11Iage mentation / segmentation d'image] Selectarea structurllor Etapllin care structurile care fac obiectul unei problem~ de recunoa~ere a formelor soot determmate sau selectionate. De obicei. [index to adjoining sheets.

[sensitometer / sensitometre] Sensor Element al unui instrument de teledetecIie. [video signal/signal d'image] Semnaturii Semnal caraeteristic emis de un obiect ~i care permite identificarea acestuia. signature spectrale] Semnatura [spectral signature / anumite benzi speetrale.£. necesarii pentru atingerea unei performante date. funetie de lungimea de undll. photographic sensitiser / sensibilisateur photographique] Sensitometrie Miisurarea sensibilitiitii materialelor fotografice. care-i sporesc sensibilitatea sau 0 extind la un speetru mai larg de radiatii. maturation / sensibilisation. [monochromatic sensitivity / sensibilite monochromatique ] Sensibilitate spectraiA Sensibilitatea unui sensor. Sensibilitatea Sensibilitate Ia a1titudine Efectele altitudinii unei platforme asupra performantelor sistemului de teledetectie instalat la bordo [ . emulsion speed / sensibilite de l'emulsion./ signature multitemporelle] Semnatura simpIa SemnJltura unui obiect obtinutllia un moment dat. lungime de undll. Sin. [chromatic sensitivity. prin mijloace chimiee sau fizice. [emulsion sensitising / sensibilisation] Sensibilizlltor cromatic Pigmenti care extind sensibilitatea emulsiei fotografice la Semnatura multibanda SemnJltura unui obiect obtinutJl dintr-un singur punet de observare. capteur ii barrette. relative sensitivity / sensibilite spectrale] Sensibilitatea emulsiei Caraeteristicl a emulsiei fotografice. [active sensor / capteur actij] Sensor baretA Sensor matrice cu 0 singurli linie de elemente. Isensitising for colours. [signature / signature] Semnatura de polarizare SemnJltura unui obieet referitoare la modul de polarizare al undelor emise sau refleetate de acesta. [sensitising.3 mai mare decat eea obtinutJl in lipsa expunerii. Este definitJl ca fiind 1. colour sensitivity / sensibilite chromatique. Captor. Cele mai folosite sclri pentru exprimarea sensibilitJltii sunt: scara DIN (germanJl) . [mercury hypersensitising / sensibilisation ii base de mercure] Sensibilizare chimicl Mllrire a sensibilitiiIii emulsiei prin metode ehimice. [ . intr-o singurJl bandll spectralll. exprimat in decibeli. un timp determinat. Studiullegilor de innegrire a unei emulsii. care reaetioneazli la aCIiunea radiatiilor electromagnet ice. funetie de lungimea de undJl a radiatiei. innegrire a materialului fotografic. (polarization signature / - Signatura spectrala. capteur] Sensor activ Sensor care are sursli proprie de radiatii e1ectromagnetice sau de unde sonore ~i transmite 0 serie de senmale ale ciiror ecouri Ie recepIioneazli. lfilm sensitivity. Sin. ASA (americanJl) ~i GOST (ruseascl). in mai multe benzi spectrale. dintr-un punet unie de observare. Depinde de mllrimea granulelor de halogenurll de argint din emulsie ~i de folosirea unor aditivi sau de aplicarea unor tratamente fizice sau chimice care pot mllri sensibilitatea. linear detector / barrette lineaire. [optical signal / signal optique] Semnal orar v. la un moment dat de timp. sensibilite du film. [sensor. developatii intr-un anumit revelator. fazli etc. detector / sensor. unde E este expunerea necesarll pentru a obIine 0 densitate eu 0. convertind caracteristicile acesteia (intensitate. linear array sensor. etc. detecteur. [aerial film speed / sensibilite dufilmj Sensibilitatea receptorului Parametru. Sensibilitatea Semnal optic Semnal transmis prin intermediul radiatiei luminoase. [receiver sensitivity / sensibilite du recepteur] Sensibilitatea receptorului sensorului v. [backscattered signal / signal retrodiffusl] Semnal video Semnal care poartll informatie ce permite reconstituirea. [light sensitising agent.Semnal 257 Sensor 256 Sensibilitatea emulsiei filmului V. Sin. sensibilite aux couieurs] Sensibilitate Iitate fotografica v. vitesse de !'emulsion] I Sensibilizare Proces de mllrire a fotosensibilitiitii materialelor fotografice. detecteur enpeigne] Sensor cu vizare fixA Sensor matrice construit astfel ineat sli poatJl rnmane orientat asupra acelei~i portiuni din suprafata teres- texturaIa Texturn caraeteristicl in reprezentarea unui obiect intr-o imagine. [chemical sensitising / sensibilisation chimique] Sensibilizare cromaticli Extinderea sensibilitJlIii emulsiei fotografice la radiatii cu un domeniu mai extins de lungimi de undll./ sensibilite ii l'altitude] Sensibilitate monocromatica Sensibilitatea unui sensor la lumina monocromaticl. multispectral signature / signature multihalide] Semnatura muititemporaIa SemnJltura unui obiect obtinutJl prin combinarea rezultatelor mai multor mllsurlltori efectuate la momente diferite. polarizare. Signatura texturaM. [textural signature / signature de texture] Sensibilitate cromaticl R!spunsul emulsiei fotografice fa{Jlde lumina cu diferite lungimi de undJl (culori). Dete(10r. [chromatic sensitiser / sensibilisateur chromatique] Sensibilizator fotografic Substan{Jl (de obicei pigmenti) care se adaugll emulsiei fotografice pentru a-i mllri sensibilitatea.) intr-o altJl mwme flZicii u~r masurabilli (tensiune sau intensitate a curentului electric. [radar signal / signal radar] Semnal retrodifuzat Semnal reflectat de obiectele din teren prin retrodifuzie. Semnal de timp Semnal radar Impulsul radio emis de un sistem radar. maturation] Sensibilizare cu mercur MJlrirea sensibilitJlIii materialului fotografic. [spectral sensitivity. chromatic sensitising / sensibilisation chromatique] Sensibilizarea emulsiei Supunerea emulsiei la tratamente chimice sau flZice.5. la receptor. [multiband signature. [sensitometry / sensitometrie] Sensitometru Aparat pentru determinarea sensibilitiitii materialului fotografic. Fotosensibi- Sensibilitatea filmului aerian Miisurll a sensibilitJltii filmului aerian. a unei imagini. Sin. rapidite de !'emulsion. prin supunerea lui la aeIiunea vaporilor de mercur.). care indicl puterea semnalului la intrarea receptorului. [row sensor. . Bareta. [simple signature / signature simple] SemnAtura spectraIA Distributia intensitJltii radiatiei reflectate ~iJsau emise de un obiect. exprimatJl prin durata timpului de expunere la 0 sursll de luminJl standard pentru ca la develq>are sJl asigure o anumitJldensitate. dupa ce a fost expusli un anumit timp la radiatii {"u 0 componenIa spectrala ~i intensitate controlate.

[colour separation / separation des couleurs] Sensor neproducator de imagine Sensor care permite mllsurarea diferitelor caracteristici ale fluxului de radiatie. matrix sensor / . [sman sensor / capteur intelligent] Sensor matrice Instrument generator de imagini care folo~ 0 retea de sensorl. concentrica cu Pllmantul. Set de date Colectie de date legate logic. [beam splitter / diviseur de faisceau] SFPT Societe Fran~se de Photogrammetrie et TBedetection Societatea Francezll de Fotogrammetrie ~i Teledeteetie. referitoare la 0 temll comum. SF Scale Factor Factor de scarl. SferA cereasca Sferll imaginarl. simultan din rnai multe direetii. [mu/tiresolution sensor / capteur multiresolution] Sensor termic Sensor utilizat pentru mllsurarea temperaturii obiectelor. SillS Satellite Image Display System Sistem de afi~re a imaginilor satelitare (NOAA). SemnAturAtexturatA Simbol Entitate ce desemneazll un obiect sau 0 anumitl informape elementarl. [imaging sensor. funetie de lungimea lor de undll. cu raza infinitl. flrll a produce 0 imagine a scenei. sll preiu("Teze semnalele. capteur multibande] Senzape de relief v. [oblate spheroid / spherolde] Sensor optic Sensor de teledeteetie ce lucreazll in domeniul radiatiei luminoase. [photographic sensor / capteur photographique] 258 259 Simbol SHRI Stereo High Resolution Imager Generator de imagini stereoscopice de inaltll rezolutie. [thermal sensor. de inaltl rezolutie. Este utilizatl ca aproximatie a formei pamantului. [passive sensor / capteur passifJ Sensor generator de imagine Sensor care produce 0 imagine a scenei. SHF Super High Frequency Freeventll SUpra-inaltl. cu diverse caracteristici. sll reeompunll imaginea originaill. flrll a Ie "i1umina" cu radiatii ce SERE Spatial Effective Resolution Element Element de rezolutie spatialllefectivll. pe care se considerll proiectate corpurile cere~i. generator de imagini in vizibil ~i infraro~ (MSG). [array sensor. pe baza radiatiilor captate. [set of lenses / trousse de lentilles] Sensori multipli Configuratii de sensori cu mai multe eiemente sensibile. [optical sensor / capteur optique. SEOS Synchronous Earth Observation Satellite Satelit sincron de observare a Pllmantului (NASA). in acel~i timp. SIF Standard Interchange Format Format standard de intersehimb. detecteur optique] Separator spectral Instrumentcare permite separarea radiatiilor incidente. Separarea culorilor Descompunerea unei imagini color intr-o serle de imagini monocrome care. set at filters / trousse de filtres] Sensor inteligent Sistem capabil sa detecteze ~i. &te principalul difuzor al imaginilor produse de satelitul SPOT.] Set de filtre Trusll de ftItre. Simbol cartografic v. a~ti sensori efectueazll mllsurlltori punctuale sau medii pe un areal.Sensor trll.] Sensor multirezolupe Sensor capabil sa efectueze masurlltorila rezolutii diferite. in timpul deplasllriiplatformei. thermal detector / capteur thermique] Set de instructiuni Totalitatea instructiul1i1or acceptate de un procesor sau care fac parte dintr-un limbaj de prograrnare. [instruction set / . din a doua generatie. SGEOS Second Generation Earth Observation Satellite SateHt de observare a Pllmantului. proiectat de Intergraph ~ifolosit initial pentru transferul desenelor CAD.] Sensori cu fascicule incruci§ate Ansarnblu de sensori de teledeteetie care exploreazll a~i seem. Simbol proportional Simbol grafic ale cllrui dimeosiuni sunt proportionale cu mllrimea obieetului sau cu inteositatea proce- . SemnAturA spectraiA Signaturi texturatA v. Semn convenponal Simbol grafic: Semn grafic utilizat pentru desemnarea unui obiect sau proces. care exploreazll simultan a~i scenll. de la a~i altitudine. [cross beam sensors / capteurs a faisceaux croises] Set de Ientile Trusa de Ientile diferite care se pot a~a unui instrument optic dat. Impresie de relief SEOCS Sun Earth Observatory and Climatology Satellite Salelit climatologic~ide observare a Soarelui ~i PllmAntului(ESA). SIA Stereo Image Alternator Proiector alternativ de imagini stereoscopice. Variatia temperaturii cristalului produce un curent electric intre electrozii deteetorului. [oonimaging sensor / capteur oonimageur] Sferoid Formll geometricllapropiatllde cea a unei sfere. [pyroelectric sensor / capteur pyroelectrique] SERI System for Earth Resource Information Sistem de informatii asupra resurselor terestre. intr-un cristal impur. tn mod ob~nuit. Signaturi spectraiA v. [graphical symbol / symbole graphique] Sensor pasiv Sensor care mllsoarllcaraeteristicile radiatiei emise sau reflectate de obiecte. SGM Second Generation METEOSAT A doua generatie de sateliti METEOSAT. Unele tipuri permit obtinerea de profile ale mllrimii studiate. [filters set. SIGMA Systeme d'Information Geographique pour Ia Mise en valeur Agricole Sistem informational geografic pentru valorificare agricolll (a terenului). [symbol / symbole] provin dintr-o sursll proprie. SHRIP Stereo High Resolution Imager Panchromatic Generator de imagini pancrornatice stereoscopice. disp~i dupa 0 grilll rectangularll. SIG Systeme d'lnformation Geographique Sistem informational geografic. [staring sensor / capteur a visee fixe] Sensor fotografic Material fotosensibil utilizat drept sensor in teiedeteetie. image forming sensor / capteur imageur] Sensor piroelectric Sensor bazat pe absorbtia radiatiei ~i conversia ei in caIdurll. [multispectral sensor / capteur multispectral. [multiple sensors / capteurs multiples] SEVIRI Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager Instrument rotativ perfectionat. de mici dimensiuni. SICORP Spot Image Corporation Corporatia Spot Image. [data set / . [celestial sphere / sphere celeste] Sensor multispectral Sensor capabil sa opereze in doull sau rnai multe benzi spectrale. surnate.

lungimi de unda. simultan pe mai multe calculatoare conectate in retea. cu ajutorul unor filtre. a unei imagini corespunzAtoare unei scene. Sistem activ v. in 1993. [additive colour process. verde ~i ro~). linii. Spaceborne Imaging Radar Radar spatial producAtor de imagini (EOS). Systeme d'Infonnation a Reference Spatiale Sistem informational cu referinta spatiaiA. Notape bi- SIR-C X-SAR Sisteme radar cu antenA cu deschidere sintetica. 1994 ~i 1996./ . Sinteza culorilor Procedeu ce permite obtinerea unui efect vizual similar cu cel produs de culoarea unui obiect real. [device system of coordinates / systeme de coordonnees de l' apparei l] Sistem de coordonate fotografice v. Sin. pentru satelit (NIMBUS 3 ~i 4). unghi de incidentA de 47° ~i rezolutie azimutalA de 4Q m. SIR-A Misiune radar a unei navete spatiale NASA din 1981. subtractive colour process.5 em) cu polarizare orizontalli HH.SIMS 260 261 Sistem sului pe care n reprezintA. avand cele trei culori primare (albastru. additive colour mixture. Spatial Infonnation System Sistem informational ~1>atial. subtractive colour matching / procedi soustractif. Sistem distribuit. plan~tA de digitizare. cu polarizare orizontaiA (HH). L ~i X. [visual system / systemed'observation] Sistem de operare Ansamblul programelor ce realizeaza gestiunea resurselor unui sistern de calcul. din octombrie radar cu polarizare HH. [geographical coordinate system / systeme de coordonnees geographiques] Sistem de coordonate donate imagine imagine v. a unei pArti din spectrul luminii albe. Shuttle Imaging Radar RaC1argenerator de imagini.] Sistem de gestiune a bazelor de date Ansamblu de programe de calculator destinat organizlirii ~i exploatArii bazelor de date. mAsurAtori ~i . Sin. referinta. [database management system / systeme de gestion de bases de donnees] Sistem de numerape nara binar v. prin intermediul unor valori numerice (coordonate). fatA de care se expriml pozitia punctelor. utilizand un ce a operat in banunghi de incidentA la sol de 25 m. Au operat in benzile C. plecand de la caracteristicile optice ~i geometrice ale obiectelor ~i surselor de lumina. cu unghiuri de incidentA. [subtractive colour synthesis. adoptat oficial de cAtre un stat. Shuttle Imaging Spectrometer Spectrometro producAtor de imagini. cu distribuirea sarcinilor de calcul intre acestea. supratete). prin sinteza.5 em). [system of reference / systeme de rejerence] Sistem de referintii altitudinal Sistem de referinta constituit dintr-o suprat"atA(de ex. Sistem cu microunde Sensor sau instrument care opereaza in domeniul microundelor. [colour coordinate ~ystem / . 3. melange soustractif de couleursJ SIR 1. plotter). SISP Surface Imaging and Sounding Package Ansamblu de sondare ~i colectare a imaginilor de suprafatA (sistem de sensori pentru EOS). pentru naveta spapaiA.57° ~i rezolutie a navetei spatiale 1984. 2. subtractive method. Coor- determinAri de pozitii ale unor obiecte sau procese. procede additif. rProponional ~ymbol / . image rendering / synthese d'image] Sinted aditiva a culorilor Proces de obtinere a unei culori prin amestecul a trei fascicule de luminA. [distributed (data processing) system / systeme de traitement distribue de donnees] Sistem de referintii Ansamblu de elemente geometrice (puncte. SIRS 1.] Sistem de coordonate rectangulare Coordonate carteziene rectangulare v.] SIMS Shuttle Imaging Microwave System Sistem cu microunde generator de imagini de pe navetA spatiaiA. da L 0_=23. fatA de care se expriml altitudinea punctelor de pe suprafata terestrA. prin valori numerice. [~ystem of coordinates / ~ysteme de coordonnees] Sistem de coordonate aI harpi Sistem de coordonate utilizat in cadrul materialelor cartografice pentru redarea pozitiei in teren a obiectelor. SIS 1. melange additif de couleurs] Sinted substractiva a culorilor Proces de obtinere a culorilor prin eliminare. Sistem de teledetecpe tiva ac- Sistem de observare Instrument sau aparat utilizat pentru observarea unui obiect sau proces. [automatic data processing system / systeme d'analyse automatique de donnees] Sistem de prellICI'9re distnbultA a datelor Sistem ce permite prelucrarea datelor. subtractive colour mixture. pentru naveta spatiala.altitudirea fatA de o suprafatA de referintli) utilizat pentru exprimarea pozitiei geogratice a punctelor. [colours synthesis. [operating system / systeme d'operation] Sistem de prelucrare automata a datelor Sistem alcAtuit din echipamente electro nice de comunieatie ~ de prelucrare a datelor. colours matching / synthese des couleurs] Sinteza imaginii Crearea. Proces aditiv de obJinere a culorilor. 2. [image synthesis. Sin. Satel6te Infrared Spectrometer Spectrometru in infraro~u. [microwave system / ~ysteme hyper:trequences] Sistem de coordonate Sistem de exprimare a pozitiei obiectelor. 2. SIR-B Misiune radar NASA. A utilizat un radar in banda L ("-=23. Proces substractiv de ob]inere a culorilor. Coordonate fotografice Sistem de coordonate geodezice de stat Sistem de coordonate pentru exprimarea pozitiei punctelor in teren. coro. rezolutii ~i moduri de polarizare diverse. [map coordinates system / systeme de coordonnees de la cane] Sistem de coordonate aI instrumentului Sistem de coordonate propriu unui echipament periferic grafic (de ex. [ . utilizand radiatie luminoasA cu spectrul restrans la trei benzi inguste. cea a geoidului sau a unui elipsoid) ~i 0 directie de referintA. utilizate in cadrul misiunilor navetelor spatiale americane. additive method / procedure de synthese additive. cu de 15° . Scanning Image Spectroradiometer Spectroradiometru cu baleiere. a culorilor. [national coordinate system / systeme de coordonnies d'etat] Sistem de coordonate geografice Sistem de coordonate (douli unghiuri -latitudine ~i longitudine ~i 0 distantA .punzatoare culorilor primare. fatA de un sistem de Sistem de exploatare stereoscopica Sistem destinat exploatlirii imaginilor stereoscopice prin vizualizarea modelului tridimensional ~i efectuarea de observatii. additive colour matching. [venical datum / systeme de rejerence altitudinale] Sistem de coordonate pentru indicarea culorilor Sistem de indicare.

systeme multibande. dintre care una eu axli verticalli~idouli eu axe inclinate cu flY fatlide verticalli~iperpendicular pe direqia de zbor. [spatial infonnation system / systeme d'information spatial] Sistem optic ideal Sistem optic imaginar care produee imagini ee respectli un raport perfect de asemlinare geometricli eu seena (realizeazli proieqii conice sau paralele perfecte). cea a unui elipsoid de rotatie).10-11 rad/s). precum ~ieel de comunicatie intre programe.263·10-8).378. Utilizeazli 0 suprafat! de referintli (de obicei. care graviteazli la 20. proprietate etc. [teleregister system / systeme reLeregister] Sistem global de localizare Sistem dezvoltat de Departamentul Aplirlirii al SUA. ~iin februarie 1994. Altitudinea poate ti exprimata fie ea distanta de la punet la suprafata elipsoidului. prisme sau oglinzi. [centred optical system / systeme optique centli] Sistem infonnaponal spapal Sistem informational cu referentiere spatialli a datelor. amperul. [information system / systeme d'information] Sistem optic Ansamblu de Ientile. multiband system. din decembrie 1979. [trimetrogon system / systeme trimetrogon] Sistem de teledetectie activa v. multichannel system / systeme multispectral.Sistem Sistem de referintA geodezic Sistem de referint! utilizat pentru exprimarea pozitiei punetelor de pe suprafata terestrli. Se realizeazli astfel trei benzi de fotografii aeriene la un singur zoor: una cu fotografii verticale ~i douli cu fotografii oblice. [optical system / systeme optique] Sistem universal de referinta Sistem de evident! ~i de localizare a imaginilor LANDSAT. [ideal optical system / systeme optique ideal] Sistemul de ReferintA Geodezic 1980 Sistern adoptat de cea de a XVII-a Adunare Generalli a IUGG. pentru uz militar. [-/-) Sistemul international (SI) Sistem international de unitliti de mlisurli. fiind controlati de la sol. Teledetecpe pasiva SKYLAB Statie orbitalli eu eehipaj uman.). [real-time system / systeme en temps reel] Sistem multibanda v.378. Sistemul este bazat pe teoria elipsoidului echipotential geocentric (originea este centrul de masAal Plimantului). Sistem multibandi'i. Primul meridian este meridianul zero al longitudinii adoptate de IERS. care permite modificareadirecliei de propagare a radiatiilor luminoase. Sin. destinate acestui scop. [additional lens system. geodetic datum. binoclul stereoscopului cu oglinzi). Radar Sistem trimetrogon Ansamblu de trei camere aerofotografiee. Sistemul se bazeazll.rde 24 de sateliti. ee asigurli interconexiunile informationale dintre sistemul de conducere ~i sistemul condus. secunda. Sistem multispectral Sistem multispectral Sistem de explorare a aeeluia~iobiect in mai multe benzi spectrale. [multispectral system.137 m. Sistem multicanal.000 kIn altitudine in 6 plane orbitale ~ieu perioadlide revolutie de 12 ore. [Doppler System / systeme Doppler] Sistem expert Sistem destinat rezolvlirii problernelor dintr-un domeniu limitat. Sistem multispectral Sistem multicanal v. pentru achizitia. analiza ~i afi~rea datelor geografice. cu ajutorul unui receptor portabil. datum / systeme geodesique de rej"erence] 262 263 SKYLAB Sistem radar v. [aptical-digital system / systeme optique-numerique ] Sistem pasiv v. dimensionata ~i pozitionata astfel incat sAfie cat mai apropiatli de suprafata reaUla Plimantului.869 centre ale imaginilor.terence] Sistem optic adiponal Sistem optic ee se poate ata~ unui aparat pentru a-i spori sau modifica performantele (de ex.115. [metric system / systeme metrique] Sistem infonnaponal teritorial Sistem informational geografie referitor la caracteristieile terenului (utilizarea lui. lansatlide NASA pentru cercetliri ~i expe- . Fatli de aceastlisuprafat! sunt definite coordonatele geodezice B (latitudine) ~i L (longitudine). Si!>temul ste defmit prin raza e ecuatorialliterestrli (6. Este utilizat pentru stabilirea coordonatelor oriclirui punet de pe suprafata terestrli. avand ca unitliti fundamentale metruI. destinat radionavigatiei (determinarea coordonatelor ~i vitezei de deplasare a unui mobil) pe intreaga suprafatli a globului.292. [land information system / systeme d'information du territoire] Sistem optico-numeric Sistem care combinAprelucrarea opticli cu cea numericli a imaginilor. Este un sistern informational ee permite organizarea informatiei pe criterii spatiale (geografice).pe sernnalele emise de un numll. gradul Kelvin ~icandela. Utilizeazli cele 251 traiectorii la sol ale satelitului (orientate NE-SV) ~i 119 ~iruri orientate E-V. [geodetic reference system. kilogramul. se face conform eu un ansamblude standardepublice. fie falli de 0 altli suprafat! de referint! (de ex. Sistem de prelucrare distribuitli a datelor Sistem Doppler Sistem care utilizeazliefectul Doppler pentru mlisurarea unui parametru (de ex. [erpen system / systeme expen] Sistem infonnational geografic Sistem bazat pe utilizarea tehnieii de calcul electronice. Primul satelit a fost lansat in 1989 ~i sistemul a devenit operational in decembrie 1993. de la Canberra. faoorul dinamie J (108. [open system / systeme ouven] Sistem distribuit v. [global positioning system / systeme de positionnement global] Sistem in timp real Sistem eapabil sA preluereze datele de intrare eu 0 intarziere maximli prestabilita. constantagravitational! geocentricli ~i viteza unghiufarli de rotatie a Plim!ntului (7. Constituie sistemul legal ~i obligatoriu in Romania. determinarea vitezei unui mobil). pentru uz civil.. tn felul aeesta.140 m). Teledeteqie activa Sistem de teledetecpe pasiva v. se individualizeazli29. [geographic information sy~1em / systeme d'infonnation geographique] Sistem optic centrat Ansamblu de Ientile ce posedli 0 axli de simetrie (axa opticli principalli a sistemului pe care il alclituiese). geoid). prin asigurarea informatiilor necesare procesului de decizie. [world-wide reference sy~1em / systeme universel de re. Raza ecuatorialli a elipsoidului de referint! este de 6. auxiliary lens system / systbne de lentilles auxiliaires] Sistem deschis Sistem de calcul ale clirui specifieatii privind modul de stocare ~i transfer al datelor. stocarea. prin inferentli pe baza informatiei dintr-o bazli de cuno~inte obtinute prin expertizli umanA. systeme multicanal] Sistem infonnational Ansamblu de tluxuri ~i eircuite informationale organizate intr-o coneeplie unitarli. Teledetecpe pasiva Sistem de teleinregistrare Ansamblu de dispozitive ~i aparate care permit inregistrarea unor semnale transmise la distantli.

pentru naveta spatialll. SO 65 Tip de camera fotograticll utilizat pe Apollo 9.0. Prima sondll spatialll a tost Lunik 1 care a explorat Luna (1959). dupll developarea alb-negro. SMRSS Surveys. Austria). [model space / surface de I'image plastique] SLAR Side Looking Airborne Radar Radar aeropurtat cu vizare lateralll.68 . Retea de comuniCa{ii de date (NASA). CartografIere ~i Teledeteqie (numitll acum Geomatics Canada). care a explorat planeta Venus (1962).0. Operatie de expllllere la lumina a filmului reversibil color. este reteaua NSI (NASA Science 1nternet). SPAN permitea utilizatorilor aceesul la arhivele de date de teledeteetie. Center Centru de tionare a tehnicii spatiale ~i de cercetare. 2.89 ~m. Programul american SPAN a fost intrerupt la SIa~itul anului 1990. pentru plasarea satelitilor pe orbitll (DFL VR). Mapping and Remote Sensing Sector Sectia de Ridicllri TopografIee. radio acoustic sounding system / sondeur radio-acoustique] SPACE Software for Processing AVHRR Data for the Communities of Europe Pachet de programe pentru Comunitatea Europeanll de prelucrare a datelor AVHRR. SPAS Shuttle PaUet Satellite Container pentru sateliti pe naveta spatialll. SODAR Sound Detection and Ranging Deteetare ~i mllsurare a distantelor cu ajutorul sunetului. Programul SKYLAB s-a desfli§urat in perioada 14 mai 1973 . pentru navetll spatialll. multispectral. SL Space Laboratory Laborator SPatial. SMSS Shuttle Modular Scanning Spectroradiometer Speetroradiometru modular. Efect de rehalogemzare a Im~ginii latente de clltre excesul de halogen ehberat in urma unei expuneri exeesi ve (efect Sabattier). SOCC Satel6te Operations and Control Center Centrul de Operatii ~i Control al Satelitilor (NOAA). Ratio Raport semna1l tolosit la explorarea discontinuitlltilor mice ale atmosferei inferioare. prima sondll 'planetarll a fost Mariner 2.SL 264 265 Spatiu riente ~tiintifIee ~i tehnice.59 0. multispectral. SMIRR Shuttle Multispectral Infrared Radiometer Radiometru in infraro~u. Mercator Proieetie SLCT Secteur des Leves. Navll cosmicll sovieticll utilizatll pentru plasarea de statii cosmice. [solarisation / 1. [sonde. a atmosferei tere!>tre. A operat in 4 benzi spectrale: 0. SPANS Spatial Analysis System Sistem de analizll spatiaill.51 ~m. ter- SODAR multifrecventa Sistem SODAR care poate emite ~i receptiona unde sonore cu mai multe frecvente. Statia a avut 0 orbit! inciinatA cu 50° fat! de planul ecuatorial. [image space / espace image] Spatiu model Spatiul modelului tridimensional. [multifrequency SODAR / SODAR multiftiquences] SOIUZ 1. SMOP Satellite Measurement of Oceanographic Parameters Mllsurarea din sateliti a parametrilor oceanografici. NIMBUS G. altitudine de cca. in SUA. Universitatea din Graz. Echipament care transmite ~i receptioneazli unde sonore. Este folosit Laexplorarea fundului bazinelor acvatiee. solarisation 2. pentru obline~ea ima~inii pozitive. cu baleiere. Stereo Line Scanner Scaner liniar stereoscopic (DSVLR).47 . [space probe / sonde spatiale] Sonda radio-acustica Sistem ee serv~te la determinarea parametrilor atmosferici. 0. SMS 1 a fost lansat la 17 mai 1974. operand pe principii similare celor ale radarului. Cartografiere ~i TeledetecJie (numit acum Geomatique Canada). SPAN Space Physics Analysis Network 1. bailon-sonde ] Sonda spatiala Navll cosmicll destinatll sA exploreze alte corpuri cosmiee din Sistemul Solar sau din afara lui. Constructie depresurizatll. prin emisia de impulsuri acustiee ~i mllsurarea influentei acestora asupra modului de propagare a undelor electromagnetiee. Suceesorullui SPAN. Sistem tip radar care functioneazli cu ultrasunete sau cu unde sonore. cu baleiere (sensor pe SEASAT. [radio acoustic sonde. LOCSS ~i NOSS). Retea de analizA fizicll a spatiului. fiind continuat in Europa de E-SPAN (ESA). Solarizare 1. 2. in cadrul programului Apollo. 0. SIN Signal/Noise zgomot. Program sovietic de perfec- sonda spatialll care a pllrllsit Si!>temul Solar a fost Pioneer 10 (1983). prima . realizat de ESA pentru NASA. SMMR Scanning Multichannel Microwave Radiometer Radiometru in microunde. effet Sabattier] Solupe de sensibi6zare Solutie pentru sensibilizarea chimicll a materialului fotografIco [sensitising solution / bain sensibilisateur] SOM Space Obtique Mercator oblicll. SLS 1.0. SI8bire a imaginii Reducerea densitll{ii imaginii fotografIee.2 minute. 2. SMS Synchronous Meteorological Sateltite SateHt meteorologic sincron.715 ~m. SPACELAB Laborator spatial. probe / sonde aerienne. A fost echipatll cu o camerll multibandll. Sonda Vector echipat cu aparaturll pentru observarea fenomenelor din atmosferll ~i transmiterea datelor la sol.51 . 0. de la Cartographie et de TeIedetection Sectia de Ridicllri TopografIee. cu propulsor. E!>te SONAR Sound Navigation Ranging Sistern de navigatie ~i determinare a distantelor. SMART Stereo Mapping with Radar Techniques Cartografiere stereoscopicll prin tehnici radar (pachet de programe. 2. Pachet de programe destinate SIG. SLR Side Looking Radar Radar cu vizare laterala.8 februarie 1974. SPaPu imagine Spatiul din plarml cli~lui fotografIc (imaginii de teledeteetie). reduction / blaru:hissement de I'image] SLC Satellite Launch lansare a satelitilor. Se realizeazll prin melode chimiee (indepllrtarea unei paqi din argintul metalic).89 ~m. SMR Scanning Microwave Radiometer Radiometru cu baleiere in microunde. SLIP Software for LANDSATImage Pr0cessing Program pentru prelucrarea imaginilor LANDSAT. [lighter shading. Sotid-state Linear Sensor Sensor baretll cu dispozitive semiconduetoare. 0 camera cu rezolutie inaltll ~i un scaner multispectral. produs de TIDAC Technologies (Canada). Programul a debutat III 1967. 435 kIn ~i perioadll de revolutie de 93. SMD Scanning Microdensitometer densitometru cu baleiere. Mk:ro- SNR Signal to Noise Ratio Raportul semnalIzgomot.

[irifrared spectrometer / spectrometre infrarouge] Spertru de absorb tie atmosfericA Ansamblul benzilor ~iliniilor spectralepentru care radialia este absorbitll de clltre atmosfera terestrll.de directia de zbor. Spectru solar SPOT Systeme Probatoire d'Observation de Ia Terre (ulterior Satellite Pour l'Observation de Ia Terre). dead space. verde (500-570 nm). [spectroradiometer / spectroradiometre] Spectru electromagnetic ~irul ordonat al radiatiilor eleetromagnetice. de la eele cu cea mai scurtll.in domeniul radiatiilor vizibile.000 kmfh. albastru (450-500 nm). [electromagnetic spectrum / spectre electromagnetique] Spec:trometrie Determinarea caraeteristicilor speetrale prin mllsurarea intensitlltii radiatiei. [rinsing. [invisible spectrum / spectre invisible] Spectru optic v. panll. prin intermediul interaetiunii lor cu radiatiile infraro~ii. individual.soarll. Este impll. la 0 llltime maximl de 950 km. [continuous spectrum / spectre continu] SPOT [correlation spectrometer / spectrometre de correlation] trum. ro~ (610750 nm). [spectrography / spectrographie] Spec:trogramA Fotografie a unui speetru. [spectroscopy / spectroscopie] Spectru invizibil Gama radiatiilor e1ectromagnetice care nu pot fi percepute de ochiul uman (radiatii cu lungimi de undll.radiometre de tip HRV. partie cachee. in raport cu solul.ruicomponenteaco- Spectru vizibil Spectrul radiatiilor cu lungimi de undll de 400-750 nm. washing / rinrage. Sin. formeze imagini ale terenului. [spectrum / spectre] Spectru continuu Ansamblu de radiatii eleetromagneticeale cll.ecuatorul terestru la ora 10 ~i 30 minute.lungime de undll. deoarece se aflll "in umbra" uoor OOiecte extindere pe verticaill. in intervalul 0°_ 27° (fatll. Traverseazll. prin combinarea functiilor unui spectrometru cu cele ale unui radiometru. functie de lungimea de undll. transversal fatll. [blind spot. Spectru optic. zone cacMe] 266 267 perl!. iar zona exploratli poate ajunge pAnll. Sin.Spatiu Spatiu mort Portiune din teren care nu apare reprezentatll pe imaginile de teledetectie. ce are ca scop indeplirtarea urmelor de reaetivi. [solar spectrum.tilor materialelor. [ .complet un intreg domeniu de lungimi de undll.J1itin urmlltoarele benzi speetrale (culori): violet (400-450 nm). Zona cu moarta.] Spec:trometru de corelatie Dispozitiv care permite mllsurarea concentratiei unui gaz. Spectrul radiaJiei solare. iar viteza de deplasare. Satelit pentru 00servarea Pllm3ntului. 4 ~i5. no-return area / espace mort. prin comparatie cu un model al spectrului. dead ground.(radiatii cosmice). Sin. spectre optique] Spatiu obiect Spatiul scenei reprezentatlipe imagine..4 minute. Datoritll oglinzii orientabile.[emission spectrum / spectre d'emission] Spectrografie Determinarea caraeteristicilor radiatiilor prin intermediul imaginii speetrului lor. [microwave spectrometer / spectrometre hyperjrequences] Spectru de emisie Garna lungimilor de undll. spectrele radiatiilor electromagnetice. hidden ground. Oglinzile orientabile montate in tata radiometrelor permit modificareaunghiului de vizare.ale radiatiilor emise de 0 sursll. Virginia (SUA). pentru fiecare lungime de undll. [spectroscope / spectroscope] Spectroscopie Parte a opticii care studiazll. Este dotat cu doull..~i are altitudinea de 818 km la ecuator ~i 833 km la apogeu. Trece pe deasupra unui punet la aceea~i orll Ioealll (±15 minute). Pot fi percepute de ochiul uman. 4 sau 5 zile.de verticala locului).roraobtine 0 rezolutie la sol de 10 m in modul pancromatic ~i de 20 m in cele trei benzi spectrale. [spectrogram / spectrogramme] Spertroradiometru Instrument care permite determinarea distributiei energiei radiante in speetru. Perioada medie de revolutie este de 101. cu sediile principale la Toulouse (FraIlla) ~i Reston. [visible spec- . [spectrophotometer / spectrophotometre] Sped:rometru in microunde Spectrometru dedicat mllsurllrii intensitlltiiradiatiilor din domeniul microundelor.. [object space / espace objet] Sp8Iare Operatie in cadrul procesului de prelucrare a materialului fotografic. Spectru de absorbtie Totalitatea liniilor ~i benzilor de absorbtie ale unui material (mediu). ordonate funetie de frecventll./ . lavage] Spectrometru generator de imagini Configuratie de sensori capabili sll. poate explora ac~i regiune la intervale de 1. cu ajutorul cll. intensitatea radiatiilor monocromatice individuale ce compun un fascicul. Orbita este heliosincronll. Ulterior au fost lansati SPOT 2. mai mici de 400 nm ~i mai mari de 750 nm).[spectrometry / spectrometrie] Spec:tnmetru Instrumentce mll. portocaliu (590-600 nm). 3. [spectrometer / spectrometre ] Spec:troscopInstrument optic pentru observarea vizuallla speetrului radiatiei luminoase. prevllzut cu aparaturll de teledetectie. preluate de pe orbite consecutive. [imaging spectrometer / spectrometre imageur] Spectrui radiatiei solare v.. in vederea separllrii lor. Spectru vizibil Spectru solar Speetrul radiatiilor eleetromagnetice emise de Soare. Trece pe aeela~i traseu dupll 26 zile (timp in care efectueazll.. Este astfel posibilll obtinerea de cupluri stereoscopice de imagini. SPOT 1 a fost lansat la 22 februarie 1986. 3690rbite). retea de difraqie pentru disper0 sia radiatiilor. SPOT Image Organizatie de distributie comercialll a imaginilor SPOT.la cele radio. spectrum of solar radiation / spectre solaire. [atmospheric absorption spectrum / spectre d'absorption atmospherique] Spertrofotometru Speetrometru ce opereazll. Permite studiul absorbtiei ~i transmisiei materialuluirespectiv. spectre de la radiation solaire] Spectroscopie in infrar~u Studiul proprietll. pentru un numllr mare de benzi speetrale (peste 1(0). galben (570-590 nm). Spectru Ansamblul radiatiilor de frecvente diferite ce a1clltuiesc0 radiatie complexll. este de 24.. Radiometrele sunt montate astfel incat sll preia imagini ale uoor linii de teren succesive. [absorption spectrum / spectre d' absorption] Spectrometru in infrar~u Spectrometru dedicat mllsurllrii intensitlltii radiatiilor infraro~ii. optical spectrum / spectre visible. perpendiculare pe directia de zbor. Permite studierea spectrului radiatiilor emise ~i refleetate de obieetele din teren. [infrared spectroscopy rouge) / spectroscopie irifra- Spectrometru cu retea Speetrometru ce utilizeazll.Satelit cu orbitllpolarll.

Stabilitate dimensionali Proprietatea materialului utilizat ca suport al imaginilor de a-~i mentine dimensiunile la schimbllri de temperaturll sau umiditate. Limbaj standard (ISO 9075) pentru interogarea bazelor de date ~iprelucrarea datelor stocate. Block 5D-3). SSE Special Sensor E Sensor special E. pe 0 statie spatialll. Statie de aerofotogra- StaPe de aerofotograftere Punctul din aer. ctU1lera station. destinatll misiunilor de foarte lungll duratll.5%0. Pillcilede sticlll i~i modificll dimensiunile cu mai putin de 0.1-1. 0 greutate de 84. la 4 octombrie 1957. Radiometru CD baleiere (DMSP). comercializat incepand cu octombrie 1993. cu dispozitive semiconduetoare. SSD Special Sensor D Sensor !>"pecial D. in sensul mllririi acestuia in timp. Imagine numerizatlla unei Mrti care a fost achizitionatll prin scanare ~i este stocatll in format numeric. SST Sea Surface Temperature Temperatura la suprafata mllrii. Condipi atmosferice STARLETTE Satellite de TaiUe Adaptee avec Ret1ecteurs laer pour les Etudes de Ia Terre Satelit de mllrime adaptatll. SRG Standardized Raster Graphics Reprezentare raster standardizatll. fabricat de flrma Zeiss. SSLA Shuttle Scanning Laser Altimeter Altimetru laser CD baleiere pentru navete spatiale. [dimensional stability / stabilitl dimensionnelle] Stereoautograf Statoscop inregistrator Statoscop ce inregistreazll permanent variatiile altitudinii de zbor. Steradian Unitate de mllsurlla unghiurilor solide. Creat de ffiM. Satelitul avea un diametru de 0. [statoscope / statoscope] Stereoautograf Aparat de stereorestitutie analogicll. Block 5). Swedish Space Corporation Corporatia Spatialll Suedezll (Solna). [recording statoscope / statoscope enregistreur] SPOT View Imagine SPOT pe care s-a inscris toponimia ~i s-au adllugat unele detalii planimetrice. A fost lansat de URSS. 269 SSMIS Special Sensor Microwave Imager/Sounder Sensor special generator de imagini / sonda cu microunde (DMSP. [stereoautograph / stlrloautographe] . air station / station de prise de vue. Sputnik 1 Primul satelit artificial al Pllm3ntului. Block 5D). SSEOP Space Shuttle Earth Observation Program 1. Corporatie guvernamentalll subordonatll Ministerului Industriei al Suediei. inclusiv accesui ~i manipularea datelor geografice. S-a rotit pe 0 orbitll cu perigeulla 215 kIn. [steradian / stlradian] Starea timpului v. SSMF Space Station Millimeter Facility Interferometru ce opereazll in domeniul milimetric. SSMT Special Sensor Microwave Temperature sounder Sensor special pentru sondarea temperaturii (DMSP). SRA 1. [station / station] Statie aerianA fiere V. apogeulla 939 kIn ~i inclinare de 65°. Solid State Imager Sensor generator de imagini.Spot Spot Iwninos F::>ciculfoarte ingust de raze luminoase care formeazll un punet luminos la intiilnirea unei suprafete. prin rotatia lui in jurul unei axe proprii de simetrie. Standard Radiation Atmosphere Radiatia standard a atmosferei. cu vart'ul in centrul unei sfere. SKIT Systeme de Rectification d'Images en TBedetection Sistem de corectie a imaginilor de teledetectie (CCRS.58 m. Bazllde date incluzaoo informatiile obtinute in cadrul zborurilor navetelor spatiale. echipat cu reflectoare laser. StClJie aerianll. de la cosmodromul Baikonur.519 kg ~icontinea un termometru ~i0 balizllradio. de pe linia de zbor. pentru radiantll globalll ~iprofil vertical de temperaturll (DMSP. a devenit standard industrial pentru Iimbajele de interogare. SSM/I Special Sensor Microwave/Image Sensor special generator de imagini in domeniul microundelor (US Air Force). pentru studiul Pllmantului. Program de observare a Pllmantului cu ajutorul navetelor spatiale. SR Scanning Radiometer Radiometru cu baleiere (NOAA 2-4. Sin. pentru densitatea atmosferei (DMSP F 4). 2. CCG. [lwninous spot / point lwnineux] 268 SRIS Station de Reception des Images Spatiales Statie de receptie a imaginilor spatiale. Stape Punet din teren sau de pe imagine a cllrui pozitie este determinatll. Canada).03%0 jar fJlmele cu 0. Produs din seria Geospot. point de prise de vue] Stape orhitaIA Construetie cosmicllplasatll pe 0 orbitll in jurul unui corp ceresco [orbital station / station orbitale] Stabilizare giroscopicli MetodAde stabilizare a unui vehicul cosmic. in cele mai multe sisteme de gestiune a baze10rde date. SSA A doua generatie de sateliti TIROS. din care se face fotografierea aerianll. Un steradian este unghiul solid. lTOS). ce delimiteazll pe suprafata acesteia0 arie egalllcu plltratul razei sferei. exposure station. 2. SSU Stratospheric Sounding Unit Sondll 'stratosfericll (TIROS N. 2. tn acest fel. SRE Secondary Reflection Effect Efect de reflexie secundarll. gyroscopic stabilisation / stabilisation gyroscopique] Statie ~ Navll cosmicll plasatll pe orbit! terestrl cu echipaj uman. Scanning Radar Altimeter Altimetru radar cu baleiere. dopll emiterea impulsului radar. SQL/MM Extensie a 1imbajului SQL ce permite aplicatii multimedia. [spin stabilisation. SSP Sub-Satellite Pixel (point) Pixel (punct) situat sub satelit. SSH Special Sensor H Sensor special H. Special Sensor C Sensor special C (DMSP). NOAA A-G). [ctU1leraexposure station. Este destinat exploatllrii fotogramelor terestre. Special Sensor I Sensor special I (DMSP. SSC 1. Simbol sr. [space station / station spatiale] Starea sate6tului Starea curentll a satelitului ~ia sensorilor instalati la bordo [satellite status / ltat du sateUite] STC Senslthity Time Control Controlul sensibilitltii in timp. SQL Structured Query Language Limbaj structurat de interogare. Schimbareprogramatll a ~tigului receptorului radar. Statoscop Barometru diferential ce serv~te la mllsurarea variatiilor de inlltime ale avionului in timpul aerofotografierii. 2. se compenseazll atenuarea semnalelor care vin de la distante tot mai mari ~i sub unghiuri tot mai mici. SSI 1.

/ stereophot] Stereofotogratie Fotografie realizatA cu 0 camera stereoscopica cu doua obiective.surll. care servesc drept referintll. pe care se pot deplasa mll. [stereophotogrammetry / stereophotogrammetrie] Stereograf Barll.] Stereograma Imagine sau cuplu de imagini ee permit vizualizarea modelului stereoscopic al seenei reprezentate. [radial stereocomparator / stereocomparateur radial] Stereodeteqie Deteqie prin mijloaee stereoscopice. In~trumentu1 a fast inventat de cAtre Carl Pu1frich in 1901. doublet] Stereogramli inipala Cuplu de aerofotograme georeferentiate. DacA nu se cunosc aceste date. sau la 0 scarA diferitA. care sll. dupll. Modelele mai noi permit inregistrarea pe suport magnetic a coordonatelor punctelor modelului stereoscopic 5i a atri- Stereorestitutie lntocmirea planurilor ~i hllrtilor cu ajutorul informatiilor preluate de pe modelul stereoscopic al terenului. 2). sau un pantometru fixat pe cll.aise d'Optique et Mecanique. fabricat de firma Galileo (Italia)./ sterioflex] Stereofot Aparat de restitutie construit de Societe Franr. stereometru. Barli de paralaxli butelor lor. Este a1cAtuit din doull. Sin. cAreia i s-a adll. a modelului. Este detmit printr-un numll. [stereographometer / .zutA cu suport de creion pentru transpunerea unor detalii de pe 0 stereograma orientatA corect. [digital stereomodel / ~1ereomodele nwnerique] Stereopantometru Aparat de restitutie alcAtuit dintr-un stereoscop solidar cu un stereomicrometru. prevll.tori pe modele stereoscopiee. [stereo-slope comparator Stereofotogrammetrie Disciplina care se ocupa cu efectuarea de mAsurll. [stereoradiometry / stereoradiometrie] Stereorestitutor titupe v. [stereocomparator / stereocomparateur] Stereocomparator de panta Instrument pentru rnAsurarea pantei aparente pe mode1u1 stereoscopic. la aceea~i scarll. Stereograma Stereocartograf Aparat de stereorestitutie analogicA. ttill. se realizeazA orientarea relativll.Stereobaza 270 271 Stereorestitutie StereobazA Distanta ~i dire<-1iadintre punctele eentrale ale fotogramelor ce a1catuiesc un cuplu stereoscopic. In acest caz. Camera stereoscopica Stereofotograma v. permilind urmll. pe baza interseqiei a eel putin cinci raze omoloage. [stereosensing / stereoditeetion] Stereoflex Aparat simplificat de stereorestitutie. Y. [stereocanograph / stereocanographe] Stereocomparator Instrument ce permite mAsurarea precisa ~i inregistrarea coordonatelor punctelor cowipondente dintr-un cuplu stereoscopic ~i a paralaxelor longitudinale in planul c1i~eelor. dintr-o ortoimagine.rcii ~i astfel se in')criu traseele pe 0 foaie de hartie. prevll. Imagine derivatll. [stereogram. Baza stereoscopica. Un sistem mecanic tI'cmsmite. simpill. [stereometrograph/st"eometrograph~ Stereometru v.rcile in cele trei axe (X. stereoscopic base / base stereoscopique] Stereocamera v. Stereofotogratnli. Barli de paraIaxa v. dupa mode1ele stereoscopice ale terenului obtinute pe baza cuplurilor de fotografii stereoscopice. ConstA in reconstituirea fasciculelor perspective. la masa de desen. a eelor doua fascicule. [stereopantometer / stereopantomerre] 0 /-] Stereocomparator radial Instrument pentru mAsurarea precisA a unghiurilor pe aerofotograme.rirea detaliilor de pe modelul stereoscopic. ee se poate deplasa in lungul axelor X ~i Y pe un cArucior dublu. cu ajutorul mll.).r limitat de puncte ale cAror coordonate sunt calculate pe baza coordonatelor-imagine corespunzll. cu obtinerea modelului stereoscopic. care permite obtinerea de ortofotograme. [stereophotograph / stereophotographie] Stereoplanigraf Aparat de stereorestitutie de precizie. [stereomat / stereomat] Stereometrie Efectuare de mAsurll. fabricat de firma Zeiss. anexat la camere de proiectie duble.toare ~i a parametrilor de orientare. [ . Aparat de stereores- Stereomicrometru Stereomodel v.rucior transmite unui creion miprile mll. [stereopfanigraph / stbiopfanigraphe] Stereoproiector Aparat de proiectie suprapusa a doull. [stereo base. direqia axelor principaIe. sau mai multor aerofotograme (in culori complementare sau in luminA cu polarizare diferitll.surarea valorilor luminantei aeelui~i obiect din doull. puncte diferite de vizare.ri cartografiee.constituie canevasul de restitutie. Se pot transpune astfel detalii planimetriee ~i curbe de nivel.rci de mll.tori. stereo photogram / stereogramme. Permite mAsurarea automata a iaAltimii. raze de perspectivll. [stereoprojection / sterio-projection] Stereoradiometrie Mll. [stereoprojeL1or / sterioprojecteur] Stereoproiecpe Crearea efectului stereoscopic cu ajutorul a doull. Model in relief Stereomodel numeric Model obtinut prin exploatarea analiticA a aerofotogramelor. in cadrul triangulatiei radiale. Sin. Este bazat pe principiul reconstituirii identiee a fasciculelor fotograrnmetriee spatiale din timpul aerofotografierii. de paralaxll.rcilor.ri diferite sau unghiuri de proieqie diferite.tori ~i realizarea de reprezentll. pentru a permite observarea modelului stereoscopic. [stereometry / stere~ metrie] Stereometrograf Aparat de stereorestitutie analogicA. reprezentarea profIleior ~i a curbelor de nivel. 3.surare ~i pantograf pentru desen. Transfurmarea coordonatelor punetelor in coord onate teren ~i transpunerea punctelor se face funetie de . mll. Dublet. mi~e mll. Cu ajutorul lor se obtine modelul stereoscopic. [initial stereo pair / couple de depan] Stereomat 1. [stereograph / stereographe] Stereografometru Aparat de restitutie construit de tlTlTIa Orrico Mecanica ltaliana. Pentru reconstituirea fasciculelor perspective sunt necesare coordonatele centrelor de perspeetivli. construit de firma Zeiss. Dispozitiv electronic automat.rcii. identifiearea cuplurilor de raze omoloage ~i efectuarea de mll. Ca exemple pot fi citate stereocomparatoarele Steko 1818 (lena) ~iNistri TA3/P. care se realizeazll orientarea absolutll. urmate de transpunerea pozitiei punctelor pe planuri sau hllrti. 2. [ . sterecphotogramme. orientarea cli~eelor in jurul acestora sau directia a eel putin doull. camere de proieqie cu caracteristici identiee cu cele ale camerei de aerofotografiere. pentru determinarea pozitiei eelorlalte cupluri din banda de aerofotograme.. construit de Societe Franc:aise d'Optique et Mecanique. sunt necesare coordonatele a eel putin trei puncte obiect. Aparat echipat cu corelator de imagini.ugat artifIcial 0 deplasare de relief. proiectoare care utilizeazA culori sau polarizll.zut cu stereoscop cu oglinzi.

cea hidrograficll. antiha/o] absorption layer COIIChe I I Strat antireflectant Strat subtire de material transparent. triptyque stereoscopique] I I I Stereoscop cu oglinzi ~i binoclu Stereoscop cu oglinzi sau cu oglinzi ~i prisme. fabricat de firma Zeiss. Strat Set tematic de date spatiale.1(sau p0f{iune de teren). realizate dupll. de la "stereoscoapele de buzunar". [lens stereoscope stereoscope a lentitles] I Stereoscopie I. Stereoscop Instrument binocular. depus pe suprafata elementelor obiectivului fotografic.. !pocket stereoscope stereoscope de poche] Stereotopometrie Disciplinll. pe baza diapozitivelor de format mic. avand rolul de a absorbi radiatiile reflectate de suport ~i evirand astfel formarea haloului. reflection stereoscope stereoscope a miroirs] I Stereotripleta Fotoasamblaj format din trei fotografii. ce poate fi introdus sau scos din circuitul optic. tipul ~ii. [stereoscopy stereoscopie] Stereosimplex Aparat de restitutie stereoscopicll. bridging tion] I I Stereoscop cu Ientile Stereoscop simplu. Este alcll. Strat de date. egala cu I cd/em2• Simbol sb. rPrism stereoscope stereoscope a prismes] Stereoscop cu stereomicrometru Stereoscop previlzut cu stereomicrometru. prevlizutli cu douli orificii la distanta interpupilarll. sau pe eea superioarli a suportului filmului fotografic. Strat fotosensibil I I Stil de reprezentare Modalitatea de reprezentare a elementelor geometrice ce alcll. memorisation de donnees. culoare.STEREOSAT 272 273 Strat tipul de aparat de stereorestitutie utilizat (analogic. de pe modele stereoscopice. [mirror stereoscope. sunt transmise unui pantograf care Ie deseneazli pe 0 foaie de hartie.tuit dintr-o placll. [drawing style 1.stereoscope a miroirs et a jume/les. opacll. prin metode fologrammetrice. [stereotop stereotope] STI Systeme de Traitement d'Images Sistem de prelucrare a imaginilor (Universitatea din Montreal).] Stilb Unitate de mlisurli a luminantei. I .aerofotograme. stereoscope a viseur grossissant escamotable] I Stereoscop cu prisme Stereoscop care are in construetie prisme ce modificll. Mi~cll. fabricat de firma Zeiss. [stereotopography stereotopographie] Stocarea datelor Aetiune de inregistrare a datelor pe un suport. [stigmatism stigmatisme] Strat anti halo Strat ~ternut pe suprafata inferioarll.tuiesc un strat vectorial (de ex. etc. [antireflection coating calIChe antirejlichissante. integralli. [stitb stitb] I Stereotopograf Aparat de re!>1itutieplanimetricli ~i altimetricli de mare precizie. [layer. cOIIChe de protection] I Stereotopografie Parte a topografiei care face uz de mlisurlitori efectuate pe modele stereoscopice ale terenului. Strat tematic. grey-back. A~area unui calculator faciliteazli inregistrarea coordonatelor ~i corectarea automata a deformllrilor modelului. grosimea liniei. [antihalation backing. Stigmatism Proprietate a unui sistem optic de a realiza 0 corespondentA biunivocli intre punc. luate din douli puncte diferite. care are un sistem de oculare sub forma unui binoclu rabatabil.. [stereotopograph stereotopographe] I I Stilbmetru v. direqia razelor luminoase. Separarea informaliei in straturi permite retinerea relatiilor topologice intre obiecte. [stereoscope. [stereotopomerry stereotopometrie] emmagasinage de donnees. [ . Un strat poate contine informatii referitoare numai la 0 singurll.. descrise ~i stocate in cadrul unui sistem informational geografic. previlzut cu Ientile care contribuie la mlirirea ~i focalizarea imaginilor. pentru oblinerea modelului tridimensional. Pentru fotografia din mijloc se obline acoperire stereoscopicll. fix sau mobil. [data storage I Strat de reOexie Strat COmpus dintr -un material care provoacli reflexia radiatiilor. stereo viewer stereoscope] I Stereoscop de buzunar Stereoscop portabil de mici dimensiuni ~i de construetie simpill. [stereotrigomat stereotrigomat] I I Stereoscop cu oglinzi Stereoscop prevlizut cu douli perechi de oglinzi plane. coverage. care permit utilizarea unor aerofotograme de dimensiuni marl (pcinli la 23x23 cm).. Disciplina care se ocupli cu imaginile tridimensionale ~i procedeele de obtinere a lor. antihalation coating.(sub 10 em) fatA de oculare.rucior care se poate deplasa sub un stereoscop cu oglinzi. prevAzute ~i cu sisteme opt ice aditionale de mllrire a imaginii. Stereotop Aparat de restitutie stereoscopicll.la stereoscoapele cu oglinzi sau cu prisme.rile suportului fotogramelor. care se ocupll. [stereo-triplet triplet. pentru a urmari cu marca detaliile de pe modelul tridimensional. cu ajutorul a douli imagini ale acelui~i obiec. stockage de donnees] STORMSAT Storm SatelIite Satelit de observare a furtunilor (NASA). reflecting stereoscope. cOIIChede donnees] I Stereotriangulape Procedeu de triangulatie care utilizeaza modele stereos cop ice pentru determinarea punctelor de sprijin. stereorestitution stereorestitution] I [measuring stereoscope reomicrometre] I stereoscope a ste- STEREOSA T Stereoscopic Satellite Satelit cu explorare stereoscopicli (SUA). Strat Strat de emulsie fotografici\ v. care permite mlisurarea diferenlelor de paralaxli pe modelul tridimensional. Existli modele foarte diverse. pentru a Ie aduce la db1anta interpupilarll.). cu efectuarea de mlisuratori topografice. a~ezate in a~ fel ineat pot fi examinate stereoscopic doua cate doua. categorie de obiecte (de ex. menit sli reduca pierderile de lumina prin reflexie pe suprafa{a sticlei. pentru a 0 prot~a contra deteriorarii mecanice. altitudinea terenului). Obtinerea modelului in relief. Sin. Tripleta. couche antirejlet] Strat de date v. plasat deasupra emulsiei. triplet stereo. re{eaua rutierli. sirnbol. precum ~i analize spatiale complexe.. Nitmetru Strat de proteqie Strat de material rezistent. in care sunt fixate Ientile ce permit obtinerea imaginii clare a fotografiilor stereoscopice de format mic. pcinll.. rProtective coating cOIIChe protectrice. iar pentru eele laterale se obline 0 acoperire paqiaUL Sin. Suportul fotogramelor este plasat pe un cll. [stereostereotriangu/atriangulation. plasate la distantA micll. prevlizut cu calculaloare analogice (mecanice). 2. care permite vizualizarea cuplurilor stereoscopice. data layer COIIChe(thematique).:tele obiectului ~i punctele imaginii. [stereosimplex stereosimplex] Stereotrigomat Aparat de stereorestitutie analogicll. analitic sau numeric). [stereoplotting.

al campului gravitatio- . Boza emulsiei. [stable base 1 suppon stable] Supradevelopare Prelungirea duratei de developare. care se sold~ cu IDne- SuprafatA echipotentia18 LoOOgeometric al punctelor in care potentialul scalar al unui cAmp(de ex. couche rejlechissante. Strat Stratosfera Strat atmosferic cuprins intre altitudinile de 10 ~i 50 lan. LuminantA Stralucire vizua18 v. [undersampling.] Subscena a imaginii Areal dintr-o imagine. Plan de refe- Structura topologica Strueturn a datelor gratke care permite stocarea caraeteristicilor topologiceale elementelorgeometrice. SuprafllJd radiantd. avmd un sistem de amortizare a trepidatiilor. datwn level. subsampling 1 sous-echantillonage] Strat reflectant v. hnaginea fotograficl obtinu~ are densitate slaM. in scopul reducerii zgomotului. [light-sensitive coating. Pentru camerele fotografice terestre se folo~te. [stereoscopically covered surface 1 . etc. [overdevelopment 1 surtMveloppement] SuprafatA de reflexie Supraf~ de separatie intre dou~ medii. Semnalul original nu poate fi reconstituit corect din ~antioanele astfel obtinute. reference level. care face ca procesul de descompunere a halogenurii de argint ~ se propage in masa emulsiei. pentru coreetia derivei. in diferite conditii de umiditate ~i temperatur~. [refraction layer 1 couche de refraction] Subexpunere Expunere mai micl decat cea opt~ a unui material fotografic. suportul are 0 construqie complex!. [look. Sin. base of the emulsion. Sin. feathering 1 ujJiner les bords] Suportul pl8di Parte a camerei fotografice care sustine placa fotosensibil~. [plate carrier 1pone-plaque] SuprafatA de referintA nntA V. photosensitive coating. camera bed 1 suppon de chambre] SuprafalA de emisie Suprafata unui obiect care emite radiatii. Strat fotosensibil Strat tematic v. pe care are loc fenomenul de reflexie. utilizat pentru imprimarea imaginilorsau ca Supraexpunere Expunere excesiv~a materialului fotografic. [topological structure. [poor exposure.] [rejlection layer 1 couche refletante] redus ~i nu red~ detaliile fine. cum ar fi conectivitatea. Contractare Structura imaginii Modul de aranjare SPatial~ detaliilor reprezentate pe imagini. adiacenta. [level surface 1 surface du niveau] SuprafatA de nivel zero Suprafatl de referiot! pentru exprimarea altitudinilor. emulsion suppon 1 suppon d'bnulsion] SuprafatA de mvel Supraf~ care in orice punet este perpendiOOar~pe direetia fortei gravitationale (de. ducAnd la innegrirea excesiv~ a materialului. subimage 1. Imaginea radar final~ este obtinu~ prin prelucrarea unui nUffiMde astfel de subimagini. [stratosphere 1 stratosphere] Subimagine hnagine ce face parte dintr-o serie preluat1de radar pentru a~i supraf~ de teren. PlacA suport Suportul emulsid Material utilizat drept supon pentru depunerea stratului de emulsie fotosensibil~. surface emettrice] SuprafatA de incidentA Suprafatlla care este incident un fascicul de radiatii. Suport stabil Supon pentru imprimarea Mqilor. hnaginile obtinute au contrast sclzut ~i nu redau detalille din zonele cu luminozitate redu~. Constituie partea sensibil~la radiatiile luminoase a materialului fotografic. Strat sensibil. Strat reflectant. un trepied. Strat de emulsie fotografled. incluziunea. Sin. 274 275 Suprafat~ grirea puterni~ la developare ~icu disparitia detaliilor. [carriage of lens 1 chariot de l'objectifj StraIucire v. structuration spatiale] Subtierea marginilor fotografiei Subtierea marginilor fotografiilor in vederea asambl~rii IDtr-unmozaic. Se realiz~ prin ~ierea oblicl sau prin abraziunea marginii. photo layer. photosensitive layer 1 couche photosensible. underexposure 1 sous-exposition] Suportul camerei fotografice Dispozitiv mecanic cu rolul de a sustine camera fotografi~ intr-o pozitie stabil~. topological data structure 1 structure topologique] SUMIS Submilimeter Spectrometer Spectrometru care oper~ in domeniulundelor submilimetrice (EOS). Luminozitate (2) StraIucire luminoasa v. [radiating surface. light-sensitive layer.Strat Sin. vecine. Pentru camerele aerofotografice. ex. datwn plane. contrast Suport transparent Supon transparent. [transparent base 1 suppon transparent] Strat fotosensibil Strat ce contine 0 ernulsie de granule de halogenur~ de argint in gelatiM. reglabil~. [data structure 1 structure des donnees] Subtierea Iiniilor V. pentru care este posibil~ obtinerea modelului stereoscopic. [overexposure 1 surexposition] SuprafatA acoperitA stereoscopic Portiunea de teren reprezenta~ pe do~ aerofotograme. cu eliminarea variatiilor locale. ffeatheredging. [zerolevel. Strat de reflexie Strat refractant Strat care provoacl refractia radiatiilor. couche sensible ii la lwniere] Sube§antionare E~antionare cu ra~ mai mi~ decat cea d~ de conditia Nyquist. [reflecting surface rejlechissante] 1 surface Supr8e§antionare E~antionareaunui semnal cu 0 ra~ mai mare decat cea d~ de criteriul Nyquist. ca supon. PIacA suport Suportul obiectivului Parte a camerei fotografice to care este montat obiectivul. alcltuit dintr-un material care ~i p~treaz~ dimensiunile. ce reprezint~ tendinta general~ de evolulie a unei suprafete reale. [incident surface 1 surface d'incidence] Strat sensibil v. emitting surface 1 surface rayonnante. [supersampling 1 surechantillonage] SuprafatA de tendintA Suprafati gener~ prin intermediul unui model matematic. LuminantA Structura datelor Struetura logicl a datelor ~i modul lor de organizare. [underdevelopment 1 sous-developpement] supon al emulsiei. [film base. a [images structure. geoidul). pattern 1 structure des images. SuprafllJd rejlectantd. pe spatele fotografiei. [camera carrier. reference plane 1 surface de niveau zero] Suportul filmului v. [image subscene 1 sous-scene] Suportul cli§eului v. Sin. [trend surface 1 surface de tendance] Subdevelopare Developare cu dura~ mai sc~ declt cea opti~. sistern de orizontalizare (calare) ~i de rotire in jurul unei axe verticale.

Suprafa~ rigla~ Suprafiltl reprezentatAin vedere perspectivll. SVIRR Scanning Visible Infra Red Radiometer Radiometru cu baleiere in vizibil ~i infraro~. fishnet map / represel/lationjil defer. se recurge ~ila suprapunerea cu 10-30% a fotografiilor de pe benzile invecinate. SWISS-mIS Swiss Interaktives BUdInterpretations-System Sistem interactiv de interpretare a imaginilor (Universitatea din Ziirich). fiind reprezentatJlpe dou! fotografii executate din puncte (sub unghiuri) diferite. in anul 1965. Program canadian care a urmllrit sll determine posibilitatea utilizllrii satelitilor pentru a rllspundenecesitltilor de previziune in supravegherea ~i gestiunea regiunilor lioorale~i arctice. optical flat surface / surface speculaire] Supraveghtre Observare sistematicaa unor obiecte sau procese. SYMAP Synagraphic Mapping system Primul pachet de programe pentru cartografie asistatJl de calculator. in vederea determinllrii modului lor de evolutie. mo(ielisationjil de fer] Suprapunerea straturilor (de date) Operatie. [light source / source de lU1'niere] Suprapunerea aerofotogramelor Suprapunerea paqialll (de obicei cu peste 60%) a imaginilor de pe doull fooografii alllturate dintr-o bandll. Acoperire longitudin~ Suprapunere transv~ nerea aerofotogramelor v. Arie efectiv~ Suprapunere lateral~ v. fpoil/l source of light / source ponctuelle] Surs~ de radiatii Obiect sau proces care emite radiatii in spatiul inconjurlltor. image regi~1ration / recouvremel/l d'images. superposition d'images] SVI Spectral Vegetation Index: Indice spectral al vegetatiei. SVIRI Spinning Visible and Infrared Imager Sensor rotativ.). prevllzutllcu amortizoare elastice pentru eliminarea trepidatiilor. In aerofooografiere ~iteledetectie. emitltoare laser. Suprafata de Suprafata rezidual~ Diferenta intre 0 suprafat! oarecare ~i suprafata de tendirqA asocial! ei. [radiation source / source de radiation] . Suprafata de 276 277 SYMAP SWIR Short Wavelength Infrared Radiadon Radiatie infraro1iie cu lungime de undll miell. generator de imagini. etc. [image superimposition. principala sursllde lumina 0 constituie Soarele. se folosesc surse artificiale de luminll(rachete luminoase. Suprapu- SURSAT Surveillance Satellite Satelit de supraveghere. [residual surface / surface risiduelle] Suprapunerea imaginilor Suprapunerea unor imagini (pe cale fotograficllsau numeriell) astfel incat punctele geograficeechivalente (omoloage)sa coincidll. care opereazllin vizibil ~i infr~ (a doua generatie METEOSAT). [equipotel/lial surface. ce permite af~area simultanll a informatiei sOOcaten doua sau i mai multe straturi de date. level surface / surface equipote1llielle] Suprafata emisie radiant~ v. SW Short Waves Unde scurte. [wirtiframe represe1llation. in cadrul SIG.Suprafatl nal) are ac~i valoare. Poqiunea de teren reprezentatJlpe ambele fooografiipoate fi perceputJl stereoscopic. utilizat! pentru modelarea matematiell. [overlay / superposition des couches] Suprafata specularn Suprafat! plana ale cllrei rugozitJlti nu depll~c lungimea de undll a radiatiilor electromagnetice pe care Ie reflectJl. In unele cazuri. mo1Ilure de la chambre] Suprafat~ reflectan~ reflexie v. recouvreme1ll des photos aeriennes] Suspensia camerei fotograftce Parte componentJla suportului camerei. Acoperire lateraJa Suprapunere longitudinal~ v. suspension moU1ll. adimensionalll. [topographic surface / surface topographique] Suprafata utiJa v. [specular surface. ale nefotografiate ~i pentru necesitJltifoOOgrammetrice. prin intermediul unei r<:tele de linii ce-i descrie contururile. camera moU1lling / suspension. Surs~ de lumi~ Obiect sau proces care emite radiatii luminoase. Programul a fost elaborat de Laboratory for Computer Graphic and Spatial Analysis al Universitltii Harvard. SYBASE Paehet comercial de programe destinate sistemelor de gestiune a bazelor de date. overlapping aerial photographs / recouvremel/l des clicMs. [aerial camera moU1ll. Pentru a evita rllminerea unor are- S~ de IUIIIinA punctifonna Sursa idealll de lumina. fpicture overlap. [monitoring / surveillance] Suprafa~ topograftca Suprafata terenului (solului).

Repertoar de toponime Tabel de atribute Tabel ~at unui strat de date in format vectorial. cu cate 0 linie pentru fiecare element geometric de baza. [look up table / echelle de corresportdance Tliieturi de Iitere Set de forme geometrice utilizate pentru reprezentarea literelor alfabetuIui. Serv~e la marcarea coreeta a punetelor principale ale aerofotogramelor. S. Surub micrometric ~urub cu pas foane fm. [developing tank. [row / rangee] Tangl\i Oscilatii ale aparatuIui de zbor to jurul unci axe orizontale perpendicular! pe linia de zbor. [loss tangent / tangente depene] Sablon de gri v. [micrometer drum / tambour micrometrique] Sablon Strat de date ce contine contururile unor arii de interes. Sablon perforat Sablon de calibrare Model din material traru. Prima coloanl contine un cod intern de identificarea elementelor. look up table. Serve~te la citirea precisa a valorii unor distante. patrate. la 80° lat. in jurul fiecarui orificiu existiind 0 serie de fante radiale. TDRSS Tracking and Data Relay Satellite System Sistem de sateliti de urmArire ~i de transfer de date. Unghi de pierdere. [washing tank / cuve de lavage] Sablon cu fanta v. Pana de gri Sablon pentru masurarea pe aerofotograme Folie transparent! pe care sunt imprimate figuri geometrice (cercuri. [fixing tank / cuve dejixage] Tanc de spAlare Recipient in care se face splilarea rnaterialului fotografic. functie de valoarea lor nmnerica. comenzi ~i Tabel de cooroonate v. Pentru a evita lipirea unor paqi ale filmului intre ele ~i0 bunli circuIatiea revelatoruIui. TDAS Tracking And Data Acquisition System Sistem de urmarire ~i achizitie de date (continuare a TDRSS. [ . [pitching / tangage] Tangenta unghiului de pierdere Raportul dintre partea irnaginarli ~i partea realli a constantei dielectrice (tan '(. meniti sA primeasca ~i sa retransmita date. numaruI de arbori pe hectar). !jablon cu Janta. Catalog de coordonate Tabel de refractie Tabel cu indici de refraqie (pentru diferite materiale ~i lungimi de unda). Font. bulk processing pour developpement] tank / cuve Tabel aI denumirilor toponimice v. colour table. [slotted template / calibreur perfore] T Tabel aI culorilor Tabel ce stabile~e culoarea cu care se afi~eaza pixelii unei imagini. [contrast table / tableau de contraste] Tabel de cort'Spondenta Tabel ce stabil~e corespondenta intre doua mArimi (de ex. in interior. mask / masque] Tanc de developare Recipient in care se face developarea fumelor fotografice. la scara fotogramei.] Sablon perforat ~ablon ce prezinta un ~ir de orificii care corespund punetului central ~ipunetelor de ~vrijinde pe 0 fotograma. Suprapusape 0 aerofotograma. valoarea nmnerica a pixelului ~i nivelul de gri sau culoarea cu care urmeaza a fi reprezentat). un supart in forma de spirala in care fIlmul este ruIat. [fine movement screw.reprezinta suprafata de un hectar sau aM unitate de masura. [template./ . Utilizat pentru realizarea fotomozaicurilorcontrolate. dreptunghiuri) care. colour map / tableau des couteurs] indica distanta de deplasare a ~urubuIui. Este utilizat pentru extragerea (decuparea) informatiilor relevante. funetie de valoarea nmnerica a pixelilor dintr-o imagine. permite ajustarea pozitiei fiecarei fotograme in vederea repartizarii mai uniforme a erorilor pe intreguI rnozaic. [attribute table / tableau d'attributs] Tanc de mare Recipient in care se realizeaza fixarea materialului fotografic dupli developare. Pentru satelitii LANDSAT se utilizeaza 119 ~iruri orientate E-V. tancul are. dispuse in ambele emisfere de la 80° lat.0=&"'&'). micrometric screw / vis de fin mouvement. [tables of refraction / tables de refraction] Tambur micrometric Piesa cilindrica gradata. referitoare la arealele de interes. N. permite calcularea densitatii unor obiecte (de ex. vis micrometrique] Tabel de contrast Tabel ce stabil$ intensitatea de a~are.varent sau din metal. NASA). confectionat in funetie de constanta de calibrare ~i utilizat in marcarea punctului principal ~ia mArcilor fiduciale. ce se folo~te la instrumente de masuIii sau la aparate optice pentru reglarea precisa a unor distante ~ipunerea la punct. cifrelor ~i simbolurilor. [calibration template / calibreur] Sir de imagini Scene situate la latitudini apropiate ~i apaI1inandtraseelor succesive ale orbitelor satelituIui de defIlare. celelalte coloane contirulnd atributele. Sin. [colour look up table. solidarli cu un ~urub micrometric ce . Sin. police de caracterej j TCP Tie Control Point Punet de sprijin. Sistem de sateliti de telecomunicatii. in diverse etape ale procesuIuide prelucrare. din alte straturi de date. [font / Jonte. Sin.

Sistemul TDRSS reduce numarul de statii la sol necesar pentru efectuarea comunieatiilor ~i simplificA manevrarea volumului crescand al traficului telecomunicatiilor satelitare (NASA). Temperatura ifectiva. care folos~te efectul Doppler sesizat la mai multe statii terestre ce receptioneaza semnalele emise de mijlocul de zbor. [radiation temperature. [television / television] Televiziune numeriea Televiziune in care tran~miterea imaginilor este realizatA in format numeric. [remote control / telecommande] Teledeteqie Captarea de la distanta. effective temperature I temperature de brillancel Temperatura straIucire efectiva V.1iecu aparaturA plasatA in atmosfera terestra. radia{iHe eleetromagnetice naturale emise sau reflectate de suprafata terestrll. Nuanta de culoare Tenta hipsometrica Tenta de culoare atribuit11 intervalului dintre doua eurbe de nive\. [long distalU:e lens.TED 280 281 Terminal sernnale telemetrice de la ~i cAtre toti satelitii ~i navele cosmice ale NASA. aceastA categorie intrA mijloacele radar. cu obtinerea de imagini detaliate ale obieetelor. passive remote sensing system. [laser range finder / telemetre laser] Teleobiectiv Obiectiv fotografic cu distanli1 focala foarte mare. lidar. pentru obtinerea de date de teledetectie.. in vederea identificarii lui. layer tint.. sonar etc. passive system / teledetection passive. Tehnici de realizare a fotografiilor. long focus lens / releobjectifj Telescop spatial Telescop montat pe 0 platform11 spatiala. Sin. inregistrarea ~i analiza semnalelor electromagnetice sau sonore. telemesure] Telemetrie Doppler Sistem de masurare continu11 a traiectoriei. [spacebome remote sensing / telederection spatiale] Teledeteqie satelitara Teledetectie efectuatA cu ajutorul unui satelit artificial al Pllmantului. layer colour. [optical remote sensing / teledereetion optique] Teledetecpe pasiva Teledetec. [brightness temperature. Sistem activo [active remote sensing. utilizeazll radiatiile solare care sunt reflectate de obiectele de pe suprafata terestra. Sistem pasiv. radiation temperature I temperature de radiation] Temperatura de straIucire TemperaturA pe care trebuie sA 0 aiba un corp negro astfel ineat. [colour temperature / temperature de couleur] Temperatura de referinta Temperatura unui corp. TED Total Energy Detector pentru energie 10tala (SEM). Doran I systeme Doran] Telemetru Instrument destinat mllsurllrii distantei de la un punct la altul. [signature analysis techniques / techniques d'analyse de la signature] Telecomanda Aneld a unui aparat. utiliziind fotograme aeriene sau terestre. care sunt trimise de obiecte ~i procese prin emisie sau reflexie.' systeme passifj Teledetecpe spapaIa Teledetectie realizatll cu aparatura plasatA in spatiul cosmic. De obicei. unde radio sau alte mijloace. ~ysteme actif de telederection] Teledetecpe aeriana Teledetec. Opereaz11 prin proieetia unui fascicul luminos modulat. Tehniea de m~urare fotografiea TehnicA de efectuare a masurntorilor. care poartA mijloace de teledetectie. altitude tint. [microwave remote sensing / teleditection par hypeifrequences] Telede1ectie optiea Teledetectie care utilizeaza radiatii luminoase. ca purtA10ri de informatie. Temperatura de Tenta de coloare v. Aparate. [spacebome telescope I telescope ~patial] Televiziune Sistem de transmitere la distantli a unor irnagini. sll aiba acee~i densitate speetral11a energiei ernise ca ~i un corp dat. [ .. pentru 0 lungime de unda de referiTIla (de obicei 660 nm). in teren. [hypsometric tint. Sin. luatA ca referintli pentru masurarea temperaturii altui corp. [telemetry / teMmetrie. [remote sensing / teledetection] Teledeteqie activa Teledetec. pe plafonul de nori care reflectA lumina spre 0 celulA fotoelectrica. in vederea obtinerii de informa{ii del>-pre In ea. Temperatura de culoare Temperatura pe care trebuie sA 0 aib11un corp negru pentru a avea 0 distributie relativ11 a energiei in speetru.1iein care se tolosesc. [Doppler ranging. [tellurometer I tellurometre] Tellus Program european pentru studiul aplicatiilor datelor din infraro~ul termic. [satellite sensing / teledetection satellitaire] Telemetrie Citirea sau transmiterea citirilor instrumentelor la 0 statie indepllrtatll prin fir. Obiectiv superj"ocal. Sin. Sistem de teledeteqie aetiva. Sistem de teledeteqie pasivd. elevation tone / teinte hypsometrique] Terminal Echipament destinat comunicatiei utiliza10rului cu sisternul de calcu!' [tenninail tenninal] . [airborne and ~paceborne remote sensing / teleditection aerospatiale] Teledetectie cu microunde Teledetectie pasivA sau aetivA care utilizeaza microunde. equivalent blackbody temperature. Sin. large focus lens.1ie in care se folose~te 0 sursA artificialA de radiatii electromagnetice sau de unde sonore. ce permite comanda de la distanta a funCliowrii lui. [riference temperature / temperature de reference] Temperatura de radiatie Temperatura pe care trebuie sl1 0 aiba un corp negru pentru a avea ace~i radiatie total11 cu cea a unui corp dat. iwltimea norilor fiind calculat11 prin triangulatie. [airborne remote sensing / telediteetion ahienne] Teledeteqie aerospapaIa Teledeteqie cu aparatura plasatA in atmosfera terestrA ~i in spatiul cosmic. 2. lPassive remote sensing. systeme de teleditection passive. similar11 cu cea a unui corp dat. [photographic technique / technique photographique ] Tehnici de analiza a semnaturii Tehnici de analizA a varia{iei reflectantei sau a emitantei unui obiect. [technique of photographic measurement / technique de mesure photographique] Tehniea fotografica 1.I tethnetre de nuages] Telemetru laser Instrument pentru masurarea indireetll a distantelor pe baza timpului necesar unui fascicullaser sA strlibatA drumul dus-intors paw la tintA. instrumente ~i materiale necesare realizarii fo1ografiilor. Detector active ~y~1em/ relederection active. operand in banda de rnicrounde. pentru a "ilumina" san baleia 0 portiune de teren. [telemeter / telemetre] Telemetru de non Dispozitiv automat de masurare ~i inregistrare a inllitirnii plafonului de nori. sub forma unui flux de date. prin intermediul semnalelor eleetrice. &te folosit la fotografierea la distante mari. [digital television I television numerique] Telurometru Instrument pentru mllsurarea distantelor. elevation tint.

530-610 nm. Durata de developare. Thermal Infrared Ground Emission Radiometer Radiometru pentru emisia in infraro~ a solului. Field Of View Camp de TIGRIS Topologically Integrated Ge0graphic and Resource Information System Sistem informational pentru date geografice ~i despre resurse. Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing Data FOrmat Format integrat topologic pentru codificarea ~i referentierea datelor geografice. pentru a interaCliona cu di!>tributia luminoasa spatialll a unei imagini ce este proiectatll pe 0 suprafatll fotoconductoare (de exemplu. TIFF Tagged Interchange File Format Standard pentru stocarea datelor in format raster. Coreqia se opereazllia 31 iunie sau 31 decembrie. temps de pose] Timp Greenwich aparent Timp local aparent. dar cu 0 mult mai bum rezolutie la sol. simultan cu achizitia imaginilor de teledetectie. Se distinge timpul solar mediu astronomic. temps d'exposition. 10. TES Tropospheric Emission Spectrometer Spectrometru pentru emisia troposferiell (Eoo). SSA 1-9 au constituit a doua generatie. [infrared thermometer / thermometre infrarouge] TERS Tropical Earth Resources Satellite Satelit pentru resursele terestre tropicale (Olanda ~i Indonezia). Retea de triunghiuri utilizatll pentru modelarea unei suprafete.Terminal 282 283 TIROS Tenninal cu afi§W"e grafid Terminal ce permite afi~area datelor in formll graficlL a qffi[graphic display terminal/terminal chage graphique] Tennistor Sensor de temperaturll. [mean solar time. z-time / temps selon le meridien de Greenwich] Timp legal Ora oficialll adoptatll pentru un anumit teritoriu. in raport cu echinoctiul vernal. Tireuza v. Se calculeazll printr-o corectie a timpului solar real. Triangulated Irregular Network Retea triunghiularll neregulatll. 780-910 nm. care sa fie proportional cu transformata Fourier a intensitlltii imaginii. Timp solar mediu Timp solar calculat presupunand un Soare fictiv al cllrui unghi orar variazll in mod uniform. Sin. [image texture / texture de I'image] TFED Transformee de Fourier Electronique Directe Transformata Fourier electronicli directll. Orbita are 833 Ian inllitime. care transforroll energia termiell in energie electriell. [Greenwich mean time. [thermography / thermographie] Termometru cu microunde Instrument pentru mllsurarea temperaturii unui corp care emite radiatii in banda de microunde. Durata de expunere.780 nm. TIN 1. inclinare de 99. [thermocouple / thermocouple] Termografiere lnregistrarea caracteristicilor termice ale obiectelor. Aparat de copiere prin contact TIROS Television and Infrared Observations Satellite Satelit de observare cu sisteme de televiziune ~i cu radiometre ce opereazll in vizibil ~i infraro~. Este un succesor al scanerelor multispectrale. [microwave thermometer / thermometre hyperjrequences] Termometru in infrarO§u Instrument pentru mllsurarea temperaturii aparente a unui obiect care emite radiatii infraro~ii. sub forroll de imagini. [duration of developing. [universal time / temps universel] TIMS Thermal Infrared Mapping Spectrometer Spectrometru pentru cartografierea in infraro~1 termic (Eoo). TFOV Total vedere total. [Greenwich apparent time / temps apparent de Greenwich] Timp Greenwich mediu Timp solar mediu al meridianului Greenwich. 1. Timp de developare Timpul in care materialul fotografic se aftA sub aCliunea revelatorului. care diferll fat! de timpul universal cu o fraCliune de secundll. eare se mllsoarA incepand de la trecerea Soarelui deasupra meridianului locului (amiazll) ~i timpul solar mediu civil care are ca origine trecerea Soarelui la meridianul opus (miezul noptii). 2. TIROS 1-10 au constituit prima generatie. Greenwich dvil time. ground observation / echantillonnage au sol. TIPS Thematic Mapper Image Processing System Sislem de prelucrare a imaginilor obtinute cu Thematic Mapper (General Electric). [sidereal time / heure sidirale. [local time / temps local] limp sideral Timp mllsurat prin rotaJia Pllmantului. 2. mean time / temps solaire moyen] limp universal Timpul solar mediu (civil) al meridianului Greenwich. care exploreazll terenul cu 0 oglindll oscilantll ~i separll 7 benzi spectrale (3 in vizibil ~i 4 in infraro~u). In anul 1972 a fost inlocuit prin Timpul Universal Coordonat. pentru a permite plltrunderea luminii ~i forrnarea imaginii pe materialul fotosensibil. din perimetre test. duration of the exposure. Serie de sateliti meteorologici americani cu orbite polare. 620-690 nm. Undele acustice de suprafatll moduleazil.570-1. fidelitate geometricll ~i rezolutie spectrala. observations de terrain] Texel Element de texturll.350 nm. [texel / texel] Textura imaginii Variatia spatialll a tonurilor in imagine. incepand de la trecerea Soarelui la meridianul locului. Test de teren Colectarea de infortIllllii in teren. [legal time / temps legal] Timp local Timp exprimat fat! de ora meridianului local de referintll. exposure duration. temps sideral] mlisoara pe 0 searll de la 0 la 24. integrate topologic.100-2. alelltuit din doi cooouctori metalici diferiti. THIR Temperature Humidity Infrared Radiometer Radiornetru in infraro~u pentru mllsurarea temperaturii ~i umiditlltii (NIMBUS 4 ~i 5). TIR Thermal Infrared Infraro~u termic. [exposure time. Opereazll pe satelitii LANDSAT 4 ~i 5. Sin.400-12:600 nm. 2. [ground truth. Se . Dispozitiv care utilizeazll propagarea undelor acustice de suprafat!. un film de CdS). la meridianul Greenwich. rate of exposure. pe suprafete foarte mici (de ordinul a eatorva elemente de rezolUlie ale imaginii).092° fat! de planul ecuatorial ~i perioada de revolutie de 102 minute. Benzile disponibile sunt: 450-520 nm. TIGER 1. developing time / duree de developpement] TImp de expunere Durata deschiderii obturatorului camerei fotografice sau al aparatului de copiat. [thermistor / thermistance] Termocuplu Sensor de temperaturll. Thematic Mapper Sensor de teledetectie nefotografic. Traitement des Images Numeriques Prelucrarea imaginilor numerice. time of exposure / duree d'exposition. a cllrui rezistent! electriell depinde de temperatura sa. length of exposure. ITOS (TIROS M) reprezintll a treia generatie. fotoconductivitatea suprafetei astfel ineat sa produell un curent de i~ire alternativ analogic.

[toponym. Au fost denumiti ulterior NOAA. etc. intr-o imagine cu zgomot. [title of a map / titre de La carte] Titrare Inscriptionare de informatii auxiliare pe negativul fotogramei. [Hough transform / transformee de Hough] Transformare Karhunen-Loeve MetodA de transformare a unui semnal continuu intr-o serie de componente necorelate. [qffine transformation / transformation affine] Transformare Fourier rapida Implementare Ollmerica eficienta a transformllrii Fourier.'Tafice. apelor. parabole ~i alte TOPAS Terra Observation Pattern Analysis System Sistern de observare a pl{mantuIui ~i de analiza a formelor (CCRS). [topocart / topocart] Topografie 1. 2. incluziune etc. [perspective transformation / transformation perspective] Transfonnare radiometrica TrclDSformare ce afecteazA valorile pixelilor. Satelit oceanografic propus de NASA. Servea la intocmirea hllrtilor topografice. topony'ny / noms geographiques. data de luminozitatea (stralucirea) sa relativa. toponyme] Toponimie Numele locurilor. [Kauth-Thomas transform / transformee de Kauth-Thomas] Transfonnare oblica Transformare ce utilizeazA 0 bazA discreta in dinti de fierllstrllu. Sin. [tomography / tomographie] Ton de gri CaracteristicA a unei suprafete uniforme de gri dintr-o imagine. Sin. trajectory / trajectoire de vol] Traiectorie Ia sol Proieqia pe sol a drumului urmat de avionuI de fotografiere aerianll sau de un satelit. utiliziind coeficienti derivati empiric. cu modificarea scArii in lunguI axelor coordonatelor sau cu schimbarea dimensiunilor sau geometriei spatiului de referinta. Thennal Mapper Radiometru ce opereazA in domeniul infraro~ului termic. TOVS TIROS Operational Vertical Sounder Sonda verticala TIROS operationallL TPR Terrain Profile Recorder trator de profile ale terenuIui. [slant transform / transformee oblique] Transformare perspectiva Transforrnarea unei imagini prin intermediuI unei proiectii conice. Topocart Aparat de restitutie prevazut cu calculator analogic ~i observatie frontal a a cli~eelor. N series Ultimul tip de sateliti din seria TIROS. toponYJnes] TOPSAR Topographic Synthetic Aperture Radar Radar topografic cu antena cu deschidere sinteticA. [Karhunen-Loeve transform / transformee de Karhunen-Loeve] Transformare Kauth-Thomas Ansamblu de 4 transformllri mutual ortogonale a 4 berlZi LANDSAT. [geometric transformation / transformation geOlnetrique] Transfonnare Hough Procedeu pentru deteclia ~i punerea in evide~. TMA Trimetrogon Aerial photography Aerofotografiere cu sistem de camere Trimetrogon. Configuratia reliefuIui unei regiuni. inzestratcu tehnicA de alti- . TOPEX Topography EXperiment Experiment topografic. [data transfer / transfen de donnees] Transfocator v.) dintre e1ementele ce compun un strat in format vectorial. Denwniri topice. ~tiinta ce se ocupa cu masurarea detaliilor de pe suprafata Pamantului ~i cu reprezentarea grafidi a acestora. Ansamblul relatiilor spatiale (adiacenta. Toleranta de punere la punct v. place name. NUll1I/d de gri. Thematic Mapper Sensor utilizat pe satelitii LANDSAT. obtinuta pleeAnd de la 0 funetie h(t):R-H?. 0 acoperire globalA.). Se modifica in mod diferit scara pe directii diferite dar liOOle drepte ~i cele paralele raman ca atare. Ramura a matematicii care studiazll proprietlltile multimilor de puncte. lnregis- TRACER Tropospheric Radiometer for Atmospheric Chemistry and Environment Research Radiometru troposferic pentru determinarea compozitiei chimice a atmosferei ~i cercetarea mediuIui (BOS). care reprezinta in mod eficace variatiile liniare ale luminozitlltii in lungul unei linii. [radiometric transformation / transformation radiomet rique] Transformarea coordonatelor Proces de obtinere a unui set de coordonate modifieate prin combinarea rotaIiei axelor coordonatelor in punetuI lor de origine. Obiectiv focala variabila co distanta curbe care pot fi caraeterizate printr-un numar mic de parametri. dupa relatia: Transfonnare afini\ Transforrnare geometricA a unci hllrti sau imagini dupa relatii liniare intre coordonatele punetelor transformate. dupa fotografii aeriene sau tere&1re. Nuanta de cu- metrie radar pentru masuratori globale ale topografiei suprafetei oceanelor. TitIuI hartil Denumire a hArtii. tone / ton. [grey level. rtlight path. fllra a modifica forma ~i raporturile spatiale dintre obiectele reprezentate pe imagine. 2. Ace~ti sateliti oferA 4-5 canale spectrale ~i asigurA. Traduetor Dispozitiv ce transforma 0 marime flZicA in alta. [fast Fourier transform / transforlnie de Fourier rapide] Transfonnare geometrica Transformare ce impIicA modificarea geometriei imaginii. [place names. Indica regiunea ~i continutul reprezentat. Latitudine de punere la punet Tomografie TehnicA folosita in teledeteqie pentru a determina parametrii atmosferici in seqiune. zilnic.TIROS-N 284 285 Transformata TIRDS-N Television and Infrared Obser- vation Satellite. construit de fmna Zeiss. geographic name / nom geographique. dintr-un sistem in altuI sau de pe un suport pe altuI. trace au sol] Transferul datelor Transferul datelor din punctul de observatie in punetuI de receptie. prin efectuarea de masuratori sub diterite unghiuri. conform cu 0 relatie de proportionalitate. localitatiIor care se inscriu pe reprezentarile gratice (planuri. coordinates tronsformation / transformation de coordonnees] Transformata Fourier Funetia H(/). harti. contx. [transformation of coordinates. formelor de relief. nuance de gris] Tonalitate loare cromatica v. [ground track / trajectoire au sol. 2. [topometry / topometrie] Toponim Nume de loc geografic. [transducer / traducteur] Traiectorie de zbor DrumuI urmat in spatiu de un aparat de zbor. [titling / inscription des donnees sur Ie negatij] TM 1. invariante tata de 0 transformare topologicA (transformare biunivoca ~i bicontinua).1ivitate. a uoor drepte. [topography / topographie] Topologie 1. [topology / topologie] Topometrie Ramura a topografiei care se ocupA cu efectuarea masuratorilor ~i calculelor top0!.

format dintr-un ansamblu de unde emise pe durata unui interval scurt de timp. prin interpolarea punetelor contouring intermediare. [ . pleeand de la 0 reprezentare continul a acestei mlrimi (de ex. [analytical nadir-point triangulation / triangulation analytique du point nadiral] determinli astfel ~icare servesc. Prin ace!>1 rocedeu se pot determina doar p coordonatele planimetrice ale punetelor. [wave train / train d'ondes] TrianguIape radiala anaIitica Triangulatie radialli efectuatl prin calcule matematice. nu ~i cele altimetrice. ill fiecare punet se plaseazliun plot (huton) ~ise a~zli ~Ioanele introducand ploturile in orificiile acestora. [downlink / transmission au sol] Trenare a imaginii hnpresionarea unei imagini. pentru a lega. de la sursl pAnlla receptor sau in interiorul unui aparat ori al Triangulape 1. la 0 statie de receptie de la sol. ca urmare a deplaslirii camerei aerofotografice. NOAA 12. izocentrele sau punctele nadirale ale aerofotogramelor sunt considerate statii din care se traseazli direqiile clitre punetele a cliror pozitie se Trilateratie 1. Punctele cu coordonate cunoscute sunt raportate pe un caroiaj trasat pe 0 placli din material cu bunli stabilitate dimensionalli. a izoliniilor ce des: criu 0 mlrime variabill in spaliu. image rrwvement / deplacement de l'image. picture transmission / transmission d'image] Transmiterea la sol a datelor Transmiterea datelor de teledetectie de la platforml.formate prin condensare. Procedeu asemlnlitor triangulatiei. mai departe. obtinutl pleeand de la 0 functie Hif):R--K:. [direct radial triangulation.de lungl durat!.Transformata '" 286 287 TRMM H(f)= fh(t)e2Ili}!dt unei instalatii tehnice. Procedeu de determinare a poziliei punetului de perspectivli (punetului de fotografiere). ERS 1 ~i 2. [transparency / transparence] Trasare automata a izoliniilor Trasarea cu ajutorul unui aparat. SPOT. decalatli progresiv. file de l'image] Triangulatie co ~abloane cu fante radiale Triangulatie executat! cu ajutorul unor ~bloane transparente pe care se traseazli raze ce unesc centrele fotografiilor cu 0 serie de puncte comune mai multor fotografii. care se produce la aerofotografiere. unele de altele. radial line plot / triangulation radiale] h(t) = fH(f)e-2Ili}! df Permite reconstituirea unui sernnal pe baza componentelor sale spectrale. Se ajusteazli pozi{ia ~Ioanelor deplasindu-Ie prin g1isareabutonilor in fante. [atrrwspheric transmission atrrwspherique] / transmission Transmiterea imaginii Proces de transmitere la distant! a informatiilor sub forml de imagini. [analytical radial triangulation lation radiale analytique] / triangu- Transmisie atmosferica Transmiterea radiatiilor electromagnetice prin atmosferl. se reduce timpul de expunere ~i viteza de zoor. [automatic contouring / isotr{lfage automatique] Trena de condens F~ie de piclituri de apli sau de cristale de gheatA. folosind 0 bazli a clirei lungime este mlsuratl ~i construind triunghiuri. [trilateration / trilateration] Tripleta v. a inveli~u1uiforestier global ~i a ratei desplduririi. [block triangulation / triangulation en bloc] Traseul semnalului Drumul urmat de un sernnaIelectromagnetic. in cadrul cliruiase mlsoarli Iaturile triunghiurilor ~inu unghiurile. LANDSAT 5 ~i 6. [image transmission. StereotripletA TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission Misiune de mlsurare a ploilor tropicale (satelit NASA). [strip radial triangulation / triangulation par bande radiale] Transparenta atmosferei Gradul in care atmosfera permite tra versarea ei de cll:re radiatii electromagnetice. Punctele centrale. prin trasarea directiilor de vizare din punetele centrale. a cliror pozilie geodezicli este cunoscut!. Proce- Triangulatie radiala Procedeu de triangulatie aplicat asupra aerofotogramelor care se suprapun. dupl relatia: '" Trasor automat de curbe de Divel Instrument de trasare a curbelor de nivel in mod automat. la douli sau mai multe statii de la sol. Pentru diminuarea deplaslirii imaginii. [triangulation / triangulation] Triangulape analitica din punctul nadlral Triangulatieradiallianaliticliin care s-a ales punetul nadiral drept centru de radiere. atat eat este necesar. cu ajutorul intersecliei in sPatiu a douli sau a mai multor cereuri ale cliror raze reprezintl distanla (mlsuratli prin procedee radio) de la camerli. plecand de la c1~eeleunei misiuni fotografice. 2. [automating instrument / traceur de courbes de niveaux] deu care folo~te mlsurarea coordonatelorcli~eu sau a coordonatelor-model. trainee. ejJet de file. [isocentre triangulation / triangulation isocentrique] Triangulape in bloc Triangulatie efectuatl pe un bloc de aerofotograme format din cel putin doulibenzi de aerofotografiere. pentru extinderea retelei de triangulatie. Punctele principale ale fotogramelor sunt materializate prin orificii din care pleacli fante pe direclia razelor mentionate. izocentrele sau punctele nadirale ale aerofotogramelor. care se produce in urrna unei aeronave sau rachete. 0 imagine). [inverse Fourier transform inverse] / transformee Fourier TREES Tropical Ecosystem Environment observation by Satellites Program comun CEC ~iESA pentru rnonitorizarea. Asemenea semnale sunt folosite in teledetectia activl de tip radar sau sonar. ./ trainee de condensation] Triangulatie izocentrica Triangulatie care utilizeazli izocentrul fotogramei drept centru de radiere. [Fourier transform / transformee Fourrier ] Transfonnata Fourier inversi Functia h(t) .a. [graphical radial triangulation / triangulation radiale graphique] Triangulape radiaIa pe banda Triangulatie radialli efectuat! cu ajutorul fotogramelor dintr-o bandli de zbor. la care se mlsoarli unghiurile ~i ale cliror viirfuri se suprapun punetelor clirora Ii se determinlipozitia pe aceast! cale. [radial slotted template triangulation / triangulation par plaques afentes radiales] Triangulape radiaIa directa Triangulalie radialligraficlirealizatlidirect pe fotograrnli sau pe 0 folie transparent! suprapuslipe fotogramli. [signal path / trajet du signal] Permite descompunerea unui semnal in componentelesale spectrale. [radial triangulation. diferitele modele formate. [image displacement. image rrwtion. Tren de unde Semnal electromagnetic sau sonor. direct radial plot / triangulation radiale directe] Triangulape radiaIa grafica Triangulatie radialliexecutatlipe cale graficli. pe materialul fotografic. 2. ~. Programul va utiliza satelitii NOAA II. Procedeu de ridicare topografiCli.

iar X este un factor de ajustare (de obicei 0. [catluxie-ray tube I tube a rayons cathodiques) Tub fotoelectric Tub electronic care contine un fotocatod ce emite electroni. [target. se utilizeazll benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~u) sau MSS6 ~i MSS5. Tub catodic Tub electronic ce permite modularea ~i devierea unui fascicul de electroni incident pe un ecran fluorescent. Saturatie. TSI Teinte. objet dble] Tinta test Obiect natural sau artificial ale carui caral. TWTA Traveling Wave Tube Amplifier Amplificator cu tub cu unde progresive. [photoelectric tube I tube photoelectrique] Turbiditatea atmosferei Grice stare a atmosferei care reduce transparenta ei la radiatii. Ten- I = aa.R + a 5 lRA+R ' unde IRA reprezintll valoarea reflectantei in infraro~1 apropiat. Luminantll. peste panta dreptei solului. dupA formula: de radiatii elel. Indice calcuIat. Lwninance tll.08).1eristici cunoscute sunt folosite pentru calibrarea sau testarea performantelor sensorilor. Se calculeazll cu relatia TSAVI = p(IRA.. atunci cand este expus la luminll sau la un alt tip TVI = IRA .b. [test target I cible d'essai] TSL Teinte. target object I cible. Indice calcuIat.TSAVI 288 TSAVI Transfonned Soil A<ljusted Vege-tation Index Indice de vegetatie transformat prin ajustarea cu solul. Intensitate.p·R-a) a·IRA+ R-a· p+ X(I + /) unde IRA reprezintll valoarea reflectantei in infraro~ul apropiat. Pentru imagini LANDSAT.1Tomagnetice. Saturation. rtlattening I aplatissement de I 'ellipsoiiJe] TVI Transfonned Vegetation Index Indice de vegetatie trans format. Saturation. pentru fiecare pixel in parte. Permite afi~area de imagini pe ecranul respectiv. in special la radiatiile vizibile. iar R valoarea acesteia in ro~u.. Pentru imagini LANDSAT. a este punctul in care dreapta solului intersecteazll axa x. turbidite atmospherique] Turtirea elipsoidului Parametru ce expriIn! abaterea formei elipsoidului faIll de cea a unei sfere. . Intensite Tentll. R valoarea acesteia in ro~u. dupll formula: Tinta Obiect sau proces din teren care face obiectul teledetectiei. se utilizeazll benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~u) sau MSS6 ~i MSS5. Saturatie. pentru fiecare pixel in parte. unde a ~i b sunt semiaxele elipsoidului. [atmospheric turbidity I turbidite de I 'atmosphere.

cu linia de zbor. [shadow / ombre pro pre] UmbrA proiectatJi UmbrA a unui obiect. medii. UARS Upper Atmosphere Research Satellite Satelit de cercetare a atmosferei inalte (NASA). dintr-o reprezentare graficA. chomp angulaire. la 60° deasupra orizontulul. drift angle. [drift angle / . [electromagnetic wave / onde etectromagnetique] UndJi electromagneticl cu polarizare drcuiarA UndA electromagneticl ai cArei vectori ai eampului electric ~i magnetic se rotesc intr -un plan perpendicular pe direqia de propagare. ParaIax:\ Vnghi de depresie Unghiul dintre axa opticl a camerei montatA oblic ~i orizontaill. care trec prin focarul anterior al obiectiYului. unde A este unghiul critic. crab angle / angle de derive] Vnghi de deschidere Unghiul dintre razele extreme de lurninll. Valoarea unghiului critic este data de formula A =N/n. [coherent waves /ondes coherentes] Unde milimetrice Unde electromagnetice cu lungimi de undA de ordinul milimetrilor. [millimetric wave / ondes millimetriques] UNEP United Nations Environmental Program Program al Natiunilor Unite pentru mOOiu. Complementul unghiului de inclinare al aerofotogramei sau al unghiului de inclinare al fasciculului radar. Portiunea respectivA de teren se consemneazA cu calificativul "tara rejlectan/a". prin intermOOiul umbririi versantilor care au 0 anumitA orientare. UNEP/GRID UNEP Global Resource Information Database Bazll. deviatA de cll. Frecvente intre 300 ~i 3000 MHz. lens angle. [angle of coverage. descending vertical angle. ce se propagA intr-un spatiu sau mediu. in plan orizontal.t. angle offield. considerand cl terenul este i1urninat cu raze provenite de la 0 sursA de lurninA situatA la nord-vest. proiectatA pe sol sau pe alte obiecte. astfel ineat latura c1i~eului sa rAmanA paraleill..107 cm. [radio wave / onde radio] UndJi reflectatJi UndA deviatA de cltre suprafata de separatie dintre doua medii. [reflected wave /onde rejMtee] UndJi refractatA Undll. fpolygonfilling. pentru a Ie pune in eviden{A sau a Ie diferentia intre ele.000 Hz. fazA sau amplitudine variazA in timp. [carrier wave /onde porteuse] VndJi purtJitoare coerentA UndA purtAtoare a clrei fazA pAstreazll 0 diferenta co~tantA fatli de semnalul de referintli· [coherent carrier / transporteur coherent] UndJi radio UndA electromagneticl utilizatA in comunicatiile radio. [circular polarized wave / onde a polarisation cireulaire] VndJi inddentA UndA <ijunsApe suprat"ata unui obie<. Sin. angle de chomp.. [cast shadow / ombre portee] UmbrA radar Portiune de teren care nu este atinsA de undele radar. a avionului cu linia de zbor. Contraderiva. [incident wave / onde incidente] UndJi lurninoasA UndA ele<. [angle of drift. Sunt folosite in sistemul sonar. cu lungime de undA in domeniul 10-1 .. angle offield.de date a Natiunilor Unite cu informatii asupra resurselor globale. datoritA unor obiecte inalte. [continuous wave / orute entretenue. image angle. aperture angle. angle of depression.750 nm. hill shading. [nwduJated wave / onde moduJee] UndJi planA UndA al cArei front de propagare este un plan perpendicular pe direqia de propagare. [depression angle. propagarea prin cel de al do ilea mediu. [ultrasonic / ultrasons] Ultraviolet apropiat Radiatii e1ectromagnetice invizibile. shadow enhancement / estompage] Umplerea poligoanelor Colorarea sau ha~urarea poligoanelor. angle of opening / angle visuel. onde continue] UndJi electromagneticl UndJi caracterizatA prin variatia campului electromagnetic. De obicei.tre suprafata de separatie dintre doull. situate in partea dinspre SUfsa radar. fplane wave / onde plane] UndJi purtJitoare UndA care transportA semnalul modulator. care i~i continull. totalA.] Vnghi de unghiularA convergentJi v. area filling / remplissage des polygones] VndJi Perturbatie. [refracted wave / onde refractee] Unde coerente Unde electromagnet ice intre fazele cArora existli 0 relatie sistematicl. [light wave / onde lumineuse] UndJi modulatJi UndA a cArei frecven{A. miTUlSangle / angle de depression] Vnghi de derivA Unghiul pe care n face axa longitudinaill. cu lungimi de undA de la 400 nm la 1000 A. [critical angle / angle critique] Unghi de contraderiva Unghiul cu care se rote~te camera aerofotograficA. se umbresc versantil orientati spre sud-est. care se intoarce in mediul din care a provenit. functie de un semnal modulator. [relief shading. Ultrasunete Unde sonore cu frecven{A mai mare de 20. angle d'ouverture] . [shadow /ombre] UmbrA proprie UmbrA formatA pe 0 parte din obiectul care 0 determinA. pentru a contracara efectul vftntului lateral. [radar shadow / angle mort] Umbrirea reliefului Punerea in evidentA a denivelArilor terenului. Nu sunt percepute de urechea umana. la intAInirea suprafetei unui mediu cu indice de refractie mai mic. pentru a compensa unghiul de derivll. in absenta contraderivel. picture angle. [wave / mute] VndJi continuA Radiatie electromagneticA nemoduiatA (cu amplitudine constantA). Neste indicele de refraetie al mOOiului initial de propagare ~i n este indicele de refraetie al celui de at doilea mOOiu. angular field. viewing angle. UHF Ultra High Frequency Frecven{A u1traina/tA. Vnghi azimutal v. field angle. Acela~i unghi n face ~i latura aerofotogramei cu linia de zbor.. Azimut (1) Unghi critic Unghiul sub care raza de lumina suferA 0 retlexie internll. Umbra obiectelor poate servi la identificarea acestora ~i la determinarea inMtimii lor. sub forma unei serii de oscilatii.tromagneticl cu lungime de undA de 400 .291 Unghi u UARP Upper Atmospheric Research Program Program de cercetare a atmosferei inalte (NASA). [near ultraviolet / proche ultraviolet] UmbrA Portiune de teren f"arA i1uminare directA. Poate fi perceputA de ochiul uman.

Unghi

292

293 de Informatie Urbani ~i Regionall. sediul in Washington, SUA.

UTM

Unghi de difractie Unghiul dintre directia de propagare a radiatiei dinainte de a se produce difraqia ~i directia ulterioarl a radiatiilor. [angle of dijJroction / angle de diffnu:tion] Unghi de emergenta Unghiul format de 0 razl emergent!, cu axa principall a sistemului optic. [angle of emergeru:e, emergent angle, emerging angle / angle d'emergeru:e] Unghi de ihuninare Unghiul sub care radiatiile intaInesc suprafata unui obiect. [illumination angle, aspect angle / angle d' eclairement] Unghi de incidenta I. Unghiul dintre un fascicul incident ~i normala la suprafata obiectului, in punctul de incident!. 2. Unghiul dintre 0 dreaptl ce une~e antena radar cu un punet de la sol ~i verticala locului. [angle of iru:ideru:e, iru:ideru:e angle / angle d'iru:ideru:e] Unghi de inclinare 1. Unghiul dintre axa optic! principall a camerei ~i verticala locului. 2. Unghiul dintre 0 directie oarecare ~i planul orizontal. [tilt angle, angle of inclination / 1. angle de site, tangage 2. angle d'iru:linaison] Unghi de inclinare a orbitei Unghiul dintre planul or:bitei unui satelit artificial ~i planul ecuatorului terestru. [orbit iru:lination angle / angle d'iru:linaison de l'orbite] Unghi de inclinare a orizontului Unghiul dintre orizontul adevlrat ~i orizontul aparent. [dip angle / angle de depression de l'horizon] Unghi de orientare a versantului Unghiul format dintre directia nord ~i proieqia, in plan orizontal, a perpendicularei la versant. cazul suprafetelor orizontale, proieqia perpendicularei se reduce la un punet,

unghiul fiind nedeflnit. [aspect / angle d'orientation du versant] Unghi de orientare radar Unghiul format intre linia de interseqie a suprafetei obiectului cu planul orizontal ~i proiectia pe acel~i plan a fasciculului radar. [radar angle of orientation / angle d' orientation radar] Unghi de paralax8 larA Unghi de pierdere de pierdere v. ParaIaxa v. Tangenta unghiuunghiului

nation angle, look angle, look direction / angle de vision radar, angle de visee] Unghi local de incidenta teledetectia radar, este unghiul de incident! care ia in considerare panta medie a fieclrui element de teren corespunzltor unui pixel. [iru:ideru:e angle, local incideru:e angle / angle d'iru:idence locale] Unghi meridian Distant! unghiularl fatl de meridianul ceresc local. [meridian angle /-] Unghi mort Portiune de teren care este mascatl de relieful inalt ~i nu poate fi vazutl dintr -un punet de observatie (din punetul de fotografiere). [blind angle, dead angle / angle man] Unghi paralactic v. Paralaxii unghiulad

Are

ill

Urmiirire Observarea m~rii unui satelit sau avion, cu ajutorul radarului sau cu alte mijloace. [tnu:king / poursuite, trQfage] USAF US Air Force Fortele Aeriene ale SUA. USASI USA Standards Institute Institutul de Standarde al SUA (fost American Standards Association, ASA). Uscare Operatie de uscare a materialelor fotografice dupl prelucrare. [drying / sechage] Usciitor v. Aparat de uscat USDA United States Department of Agriculture Departamentul de Stat pentru Agriculturl al SUA. USGCRP US Global Change Research Program Program at SUA de cercetare a schimblrilor globale. USGS United States Geological Survey Serviciu geologic al Statelor Unite. A fost creat in 1879 ~i are sarcina de a studia resursele ~i calamitAtile naturale ~i de a elabora hlrti ~i alte produse cartografice numerice. USGS DEM Model numeric al altitudinii, produs de c!tre Survey Bmnch of United States Depanment of the Interior, constand intr-un ~ir regulat de altitudini referentiate in sistemul de coordonate UTM, la scara 1:24.000. Altitudinea este dati in metri sau picioare, raportatlla nivelul marin mediu. UT Universal Time Timp universal (ora locall a meridianului Greenwich). UTC Universal TIme Coordinated universal coordonat. Timp

Unghi de proiecpe Unghiul sub care se vede diametrul pupilei de i~ire a unui obiectiv din punetul de interseqie intre axa optic! principall ~i planul imaginii. [projection angle / angle de projec1ion] Unghi de reOexie Unghiul dintre raza reflectatl ~i normala pe suprafata reflectant!. [angle of reflection / angle de rej'lexion] Unghi de refraqie Unghiul dintre raza refractatl ~i normala la suprafata de separatie a celor doul medii. [angle of refraction, refracting angle / angle de re.fraction] Unghi de rotape in juruI axei verticale Unghiul de rotatie al platformei cu sensor, in jurul axei verticale. DaC! rotatia s-a flicut spre dreapta, unghiul este considerat pozitiv. [angle of rotation, angle of yaw, yaw angle / angle de rotation] Unghi de vedere 1. Unghiul ascutit dintre axa de vizare ~i planul orizontal sau suprafata solului. 2. Dublul unghiului a clrui tangent! este 1/2 din raportul intre diagonala cli~ului ~i distanta focall calibratl. [viewing angle, angle of view, field of view / angle de vision, angle visuel] Unghi de vedere radar Unghiul dintre fasciculul de unde radar ~i normala la suprafatl in punetul de incident!. [illumi-

Unghi zenital v. Distanta zenitalii Unitate centralA Subsistem al unui sistem de calcul numeric, care efectueazl operatiile esentiale de prelucrare a datelor ~i controleazi aetivitatea celorlalte echipamente din sistemul respectiv. [centml unit, processor, central processor / unite centrale] Unitate de ali§are Echipament dotat cu dispozitiv de afi~are ~i cu circuite care permit transformarea semnalelor electrice in imaginile corespunzltoare. [display unit / ecran] Unitate minimii de cartografiere Dirnensiuni sub care, la scara hirtii, obiectele sunt reprezentate doar prin linii sau punete. [minimum mapping unit / unite canogmphique] Unitate spapalA de bBzii Areal omogen din punet de vedere al propriet!tii de interes. [basic spatial unit / unite spatiale] lJRISA Urban and Regional Information Systems Association Asociatia Sistemelor

ill

UTM Universal Transverse Mercator Proieqie cartografic! cilindricl transversa-

uv
Ill.,larg utilizata pentru regiuni de la latitudini medii, in realizarea de hllrti la sell.ri mari ~i mijlocii. Cilindrii de proiectie infll.~arn Globulla intervale de 6° longitudine, avand axele in planul ecuatoria1. UV Ultraviolet Radialii ultraviolete.

294

v
Validarea datelor ConflTI.llarea corectitudinii datelor. [data validation / validation des donnees] Valoare de referintA Valoare care serv~e ca etalon pentru compararea sau exprimarea altor valori. [reference value / valeur de reference] Valoare numericl Valoare exprimatJi numeric (prin intermediul UllUinumll.r). [numerical value / valeur numirique] Valoarea actinic! a Iwninii Gradul in care un anum it tip de luminll. impresioneazll. materialul fotosensibil. [eu:tinic value of light / valeur aetinique de la lumierej VariabilA 1. Simbol indicand un element oarecare din domeniul de defmilie al unei funqii. 2. Mll.rime care poate lua diferite valori in cadrul unui experiment statistic. 3. Valoare stocata in memoria calculatorului, identificata printr-un nume!?i care poate ti modificata de program. [variable / variable] Variabila continua Variabilll. ce poate lua orice valoare dintr-un domeniu continuu. [continuous variable / variable continue] Variapa sclrii Modificarea scll.rii de proportie pe 0 direclie, datoritA detormll.rilor geometrice ale reprezentll.rii grafice. Pe aerototograme, varialia scll.rii este determinata de altitudinea reliefuIui (portiunile mai inalte sunt reprezentate la scarll. mai mare). Pe aerofotogramele inclioate sau oblice,

varialia scll.rii se face in direqia perpendicularll. pe axa de inclinare a totogramei, faIl!. de planul orizontal al locului. [change of scale, scale change, scale variation, variation in scale / changement d'echelle, variation d'echelle] Variafia semnalului Modificarea caracteristicilor semnalului, ca urmare a unor interferente produse in interiorul sau in afara sursei de semnaI. [signal variation / variation de signal] VAS VISSR Abnospheric Sounder atmosferiell. VISSR (GOES). Sondll.

Vargare Defect ce poate sa apara in cazul imaginilor tormate cu ajutorul sensorilor matrice, ca urmare a faptului ell.liniile succesive ale imaginii ~llnt preluate de elemente diferite ale sensorului. cu caraeteri~tici inegale. [banding effect, stripping / rayage] VCI Vegetation Condition Index Indice al starii vegetatiei. VCS Vidicon Camera camerll vidicon. System Sistem cu

VCR Video Cassette Recorder scop cu caseta de bandll.. Vecinlitate v. Adiacenta

Magneto-

Vectografie Model stereoscopic realizat prin proieetarea sau imprimarea unui cuplu stereoscopic de imagini, in suprapunere, cu polarizllri ortogonale. Poale fi observat cu ajutorul ochelarilor cu Ientile polarizante. [vectography / vectographie] Vector l. Mijloc de transport a rnijloacelor de teledeteelie (avioane, satelili, etc.). 2. Mll.rime caraeterizata prin valoare, direclie ~i sens. 3. Element geometric utilizat in reprezentarea veetorialll a obiectelor geografice. [vec.10r/ veeteur]

Ve<.;torizare Vectorizare Conversia datelor grafice, din format raster, in format vectorial. [vectorization / vectorisation]

296

297

VNIR Viteza aeriana Viteza unui aparat de zbor, in raport cu aerul inconjurator. [air speed /
vitesse propre]

Vehicul teleghidat Vehicul a cllrui deplasare este comandatAde la di~lantll. [remote
control vehicle / vehicule telepilote]

Vedere aeriarui Imaginea suprafetei terestre perceputAde la 0 inaltime semnifieativll.
[aerial view / vue aerienne]

Vedere binoculara Vedere cu ambii oem, care permite perceptia obiectelor intr-un spatiu tridimensional. [binocular vision /
vision binoculaire]

Verificare in teren Compararea datelor de teledetectie, cu realitatea terenului, pentru verificarea unor informatii ~i obtinerea altora suplimentare. Sin. Control In teren.
[field inspel.1ion, field check, ground-check, ground control, truth observations / controle au sol, controle terrain, verification a terrain, inspection sur place]

Vidicon Tub analizor de imagini, a cllrui funetionarese bazeazllpe explorarea, cu un fasciculde electroni, a unei tinte pe care se proiecteaza imaginea ~i a carei conductivitate variazll propoqional cu gradul de iluminare locala. Se utilizeazll in uncle tipuri de camere de tekviziune. [vidicon /
vidicon]

Viteza de baleiere Viteza de deplasare a spotului explorator at unui instrument cu baleiere. [scanning speed / vitesse de
balayage]

Vedere generala Imagine de ansamblu a unei poqiuni de teren. Sin. Vedere panoramidi. [bird's eye view / vue panoramique]

Verificarea datelor Controlarea corectitudinii ~i completitudinii datelor. [data verification / verification de donnees]

Vedere in relief v. Vedere stereoscopica Vedere monoculara Perceperea unei imagini plane, privind cu un singur ochi. [monocldar vision / vision monocldaire]

Vidicon cu fascicul de intoarcere Tub vidicon a carui functionare se bazeazll pe existenta unui fascicul de intoarcere (emis de catod ~i reflectat de tinta exploratll), modulat in intensitate, propoqional cu iluminarea [ocala. [return beam vidicon / vidicon a retour de jaisceau] Vignetare Repartizare inegala a luminii pe suprafata negativului, deserescatoare de la centrul spre marginile acestuia. [vignetting,
shading / vignettage, effet de locarne]

Viteza de transmitere Viteza de transmitere a datelor numerice. Se exprimAin biti pe secundll. [bit rate, rate oj data translnission
/ vitesse de transmission]

Viteza de zbor Viteza de deplasare (in raport eu solul sau cu aerul) a aparatului de zbor. !flight speed / vitesse de vol] Viteza la sol Viteza unui mijloc de zbor in raport eu solul. [ground speed / vitesse au
sol]

Vertex Punct in care 0 linie, in reprezentare ve<..'torialll, schimba directia. Punct i~i de fnlngere pe un element de tip linie.
[venex / -

Vedere panoramica v. Vedere generaJa Vedere perspectiva Reprezentare a unei poqiuni de teren sub forma unei imagini de sinteza, similare cu cea care ar fi vllzutA de un observator aflat intr-un anumit punct de static. [perspective view, oblique view / vue
perspective]

I

Verticala locului Directia foqei gravitationale intr-un punct dat. [local venical /
venicale du lieu]

VIR Visible and Infrared Radiometer Radiometru ce lucreaza in vizibil ~i infraro~u(NOAA, ITOS). VIRI Visible / Infrared Imager Sensor generator de imagini in vizibil ~i infraro~u (METEOSAT din generatia a doua). VIRR Visible and Infrared Radiometer Radiometru ce opereaza in vizibil ~i infraro~u(METEOSAT). VIRSR Visible and Infrared Scanning Radiometer Radiometrucu baleiere in vizibil ~i infraro~u (NOAA 0, EPS). VIS Visible Band Banda radiatiilor vizibile. VISSR Visible Infrared Spin Scan Radiometer Radiometru in vizibil ~i infraro~u eu ba[eiere prin rotire (GOES). Viteza obturatorului Viteza de deschidere 5i inchidere a obturatorului camerei fotografice. [shutter speed / vitesse de l'obturaleur)

Viteza orbitala Viteza de deplasare a satelitului pe orbita sa. [orbital speed, orbital
velocity / vitesse orbitale]

Vedere pseudoscopica v. Efect pseudoscopic Vedere stereoscopica Vedere cu ambii oem, cu perceptia spatiului tridimensional. Sin. Vedere In relief. [stereoscopic vision,
stereoscopic view / vue stereoscopique, sion stereoscopique] vi-

Verticala principaJa Linie perpendiculara pe orizontul adevllrat ~i care trece prin punctul principal al unei aerofotograme oblice. [principal venical / perpendiculaire
principale de I 'image]

Vitezometru Instrument pentru mllsurarea vitezei unui mobil. [speed meter / velocimetre]

Vizibilitate Poqiunea din spatiul in care se afla observatorul ~i in care acesta poate distinge obie<..'tele. [visibility / visibilite] Vizibilitate la sol Vizibilitatea in plan orizontal, la nivelul solului. [ground visibility
/ visibilite au sol]

VGT Sensor de vegetatie (SPOT 4). VHF Very High Frequency Frecventa foarte inaltA. Banda de frecvente de 30 300 MHz. VHRR Very High Resolution Radiometer Radiometru cu rezolutie foarte inaltll (NOAA). VI Vegetation Index Indice de vegetatie. Videografie Detectarea ~i inregistrarea radiatiilor electromagnetice sub formll de imaginivideo. [videography / videographie,
tetedetection videographique]

Vehicul spatial Vehicul ce se deplaseazllin spatiul cosmic. [spacecraft / vehicule spatial)

Vizor Subsistem optic al camerei fotografice, prin care operatorul poate examina 0 imagine similara <"<1 formatAde obieccea tivul aparatului pe film. [finder (device),
viewfinder, sight / viseur]

Vehicul spatial cu echip~ uman Statie orbitalll, navetll spatialll sau laborator spatial cu echipaj uman. [manned spacecraft /
vehicule spatial habite]

VLF Very Low Frequency Frecventllfoarte joasll. Banda de frecvente de 3-30 kHz. VNIR Visible and Near-Infrared Radiometer Radiometru care opereazllin vizibil ~i infraro~ul apropiat (MaS).

VNR

298

VNR Visible and Near Infrared Radiometer Radiometru in vizibil ~i infraro~u (ERS, Jap<mia). VoaI Vlil intunecat ce apare suprapus pe imaginea fotograficA. (fog, veil / voile] VoaI atmosferic Voal provocat de difuzia radiatiei cu lungime micAde undli in atmos-

Voal marginal Voal ce apare pe marginea fIlmului fotografic, din cauza plltrunderii luminii pe lfulg! discurile din capetele bobinei. [marginal fog, edge fog / voile marginal]

Voalare Procesul de formare a voalului fotografic. (fogging / voilage] Voshod Program sovietic de utilizare a navelor cosrnice cu echipaj uman, ce a debutat in 1964. Vostok Prima nava cosrnica sovieticA cu echipaj uman. Voxel Element de volum, utilizat in modelarea obiectelor tridimensionale. Sin. CeluLa

fed.

[veil of aerial haze, atmospheric haze / voile atmosphirique]

w
WAN Wide Area Network Retea de comunicatii de date cu extindere mare in teritoriu. WAPI World Air Photography Index Index al fotografiilor aeriene mondiale. WCRP World Climate Research Pr0gram Program de cercetliri climatice mondiale (OMM). WDC-A World Data Center A for Glaciology Centrol mondial "A" de date glaciologice (Universitatea din Colorado, SUA). WDVI Weighted Difference Vegetation Index Indice calculat, pentru fiecare pixel in parte, ca fiind diferenta ponderatli a reflectantelor corespunzlltoare infraro~lui apropiat ~i ro~ului. WDVl = IRA - pR, ~denMr~r~intlivaloarearefl~eiin infraro~ulapropiat; R este valoarea acesteia in ro~u, iar peste panta dreptei solului. Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazli benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5. WEFAX Weather Facsimile Mod de transmitere a datelor (GOES SIC ~i METEOSAT). WFI Wide-Field Imager Generator de imaginicu cfunpmare de vedere (CBERS). WFIR Wide Field-of-view Imaging Radiometer Radiometrugenerator de imagini, eu camp de vedere largo WFOV Wide Field of View Cllmp de vedere larg.

WGS 72 World Geodetic System 1972 Sistem de referintll geodezic international. A rezultat in urma ~or eforturi de cca. trei ani de colectare de date satelitare, de date asupra gravitatiei la suprafata terestrli ~i de date astrogeodezice. WGS 84 World Geodetic System 1984 Sistem de referintll geod~ic ce a inlocuit sistemul WGS 72, in urma unei prelucrliri mai exacte ~i a unui control de teren mai cuprinzlitor. Au fost utilizate altimetre radar satelitare, mllsurntorigravitationalela sol, precum ~i mlisurlltori laser cu ajutorul satelitilor. WI Wetness Index Indice de urniditate. Se calculeazli, pentru fiecare pixel, pe baza benzilor LANDSAT TM, dupa relatia
WI=0,1509·TMI + 0,1973·TM2 +0,3279· TM3 +0,3406-TM4 - 0,7112·1M5 -0,4572TM7.

VoaI chimic Voal provocat de procesele chimice care au loc in emulsie, in timpul stocAriimaterialului fotosensibil sau developlirii sale. Se pot distinge urmlitoarele tipuri: voal de emulsie, provocat de 0 rnaturatie prelungitlia emulsiei; voal de fmlxltranire a emulsiei; voal de oxidare, provocat de i~irea accidentala, temporMli,a filmului din revelator, in timpul developarii ~i voal
de supradevelopare. chimique] [chemical fog / voile

3D. [voxel / pixel 3D, voxel]

VRA VHF Realtime Antenna Antem de timp real pentru frecvente foarte inalte (NOAA). VRF Vidicon a Retour de Faisceau Camerli vidicon cu fascicul de intoarcere. VTC Video Tape Camera Camerli video inregistratoare pe band! magneticli. VTPR Vertical Temperature Profile Radiometer Radiometru pentru determinarea profIlului vertical al temperaturii (NOAA, lTOS). VTR Video Tape Recorder Magnetoscop. VTIR Visible and Thermal Infrared Radiometer Radiometru in vizibil ~i infraro~u termic (sensor MOS).

VoaI de supradevelopare Voal provocat de supradevelopare. [development fog / voile
de diveloppement
J

WIFS Wide Field Sensor Sensor cu camp larg !LANDSAT 7, sensor ISRO). WINDII Wind Imaging Interferometer Interferometru producAtorde imagini pentru studiul vantului (UARS). WINDSAT Wind SoIellite Satelit pentru studiul vantului (NOAA). WISI World Index of Space Imagery Catalog mondial al imaginilor spatiale. WFOV Wide Field of View Cllmplarg de vedere. WMO World Meteorological Organization Organizatia Meteorologd Mondialli (Geneva, Elvetia). WRS Worldwide Reference System Sistern global pentru localizarea imaginilor LANDSAT.

VoaI de emulsie v. Voal chimic VoaI de imbatramre Voal provocat de deteriorarea calitlitii emulsiei, in urma unei stocAriindelungate. [chemical fog / voile
chimique]

VoaI de oxidare Voal provocat de oxidarea emulsiei in cazul in care iese temporar din revelator. [ - / voile d'oxydationJ VoaI fOOc Voal provocat de lumina difuzatli sau reflectatli de clitre suportul emulsiei.
rPhysicalfog / voile physique]

WSIR Wide Swath Imaging Radar Radar generator de imagini care are culoar de explorare larg (ICESAT).WSIR 300 WYSIWYG What You See Is What You Get "Ceea ce vezi.300 A. Capacitatea unui program de a ati~a pe ecran irnaginea. aceea oblii". x X Open Consortium Asocialie a producatorilor de programe. pentm promovarea sistemelor deschise.0001 . X Ray Raze X. X-SAR X-band Synthetic Aperture Radar Sistem de radar cu desehidere sintetica ee funelioneaza in banda X (DFVLR). exact a~a cum va ti imprimata de catre un ~ehipament de ie~ire (imprimanta sau plotter). WWW World Weather Watch Program de monitorizare a vremii la scara globala. XUV Extreme Ultra Violet Ultraviolet extrem. Unde electromagnetice eu lungimi de unda de 0. formata in 1984. .

[viewshed / zone visible] ZOND Platforma spatiala ruseascA. sortie] Zbor fotogrammetric Zbor eftX-1uatpentru realizarea de aerofotograme. abrasions] Zgomot Ansamblul perturbatiilor. Spapu mort cunoscute. Zoom v. regulate sau neregulatc. [zone of sharpness / zone de nettete] Zona moarta v. [random noise / broit aiealOire] Zgomot atmosferic Zgomotul produs de atmosfera. intr-un aparat sau pe 0 cale de transmisiune. [signal noise / broit du signal] Zgomotul sensoruIui Zgomot generat de componentele sensorului. mission photographiqlle. Misiune aerofotograficd. [zenith / zenith] Zgfuieturi Deteriorari mecanice ale materialului fotografic. distantate intre ele astfel incat sa se real izcze 0 suprapunere pam la 30 % a aerofotogramelor din doull. afectand tidnsmisiunea informatiei sau semnalul captat de un sensor. [photogrammetricjligJu / vol photogrammetrique] Zbor orbitBl Deplasarea unei platforme pe o orbita circumterestra sau in jurul altui corp cosmic. ecorchures. [zooming / . vol photographiqlle. in jurul unui punet. [buffer zone / zone tampon] Zona test Portiune dintr-o imagine de teledetectie ale cArei caraeteristiei de teren !>llnt Zooming Modificarea progresiva imaginii afisate. al unei linii sau poligon.303 Zooming z Zbor de fotografiere Misiune de zOOr in timpul cAreia se face aerofotografierea unui teritoriu. [noise / broit] ZgOOlot alb Zgomot a carui densitate l>'peCtrala este COlll>1aIlta intr-un domeniu larg de frecvente. Este utilizata pentru evaluarea eoreetitudinii rezultatelor obtinute prin metode de teledetectie. care se suprapun peste un semnal util. fjlicker noise / broit de scintillement] •Zgomot sare p piper Forma de zgomot ce afeeteazl[ unaginile TV. [white noise / bruit blanc] Zgomot aleator Zgomot a carui valoare instantance este aleatoare. [st$ jligJu / vol par bandes] Zenit Punet imaginar situat la intersectia verticalei locului cu emisfera cereascA superioara. Se manifesta prin punete albe ~i negre alternative care apar aleator in imagine. Sin. Obiectiv varlabiJa cu distanta focalA a scarii Zona tampon Zona de extindere. [test zone / zone test] Zona vizibiJa Portiune din teren vizibila dintr-un punet de observare san din punctuJ de fotografiere. eu dimensiuni definite de utilizator.benzi vecine. Sin. de orice natura. atnwspherics / broit atnwspheriqlle] Zgomot de agitape tennic:i Zgomot datorat agitatiei termice a electronilor in conduetori. photographic mission / vol de prise de VIleS. scurte.] Zgomot in impulsuri Zgomot manifestat prin pcrturbatii discrete. Zgonwt de origine termica. eauzat de zgomotul de pe traseul de teledetectie san de componentele eleetroniee ~i optice ale sistemului de teledetectie. [photographic jligJu. [atmospheric noise. Zgomot de Zona de claritate Zona din spatiu pentru care imaginea formata este clara. [sensor noise / broit de capteur] . [abrasions. scratches / marques de friction. [orbital jlight / vol orbital] Zbor pe benzi Zbor pe trasee paralele. stress marks. [background noise / broit de fond] Zgomot de origine tennici agitape tennic:i v. [salt and pepper noise / broit poivre-et -sel] ZgomotuI imaginii Zgomotul total prezent pe 0 imagine. [image noise / broit d'image] ZgomotuI semnaluIui Zgomotul total suprapus pe un semnal util. [thermal noise / bruit d'origine thermiqlle] Zgomot de fond Zgomot existent in prezenta semnalului util ~i ale cArui caractcristici sunt independente dc cele ale semnalului.

sinteza aditiva a culorilor additive colour process .fotogratie aeriana.aerocartograf aeronautical chart .hartii de zbor aerophotognllnmetric camera .absorb{ie absorption band .camera aerofotogrammetricll.sensor activ active system .aerospatial aerotopography .eroare aleatoare accommodation of the eye .paralaxll.putere de absorb{ie absorbing medium .conversie analognumerica abrasions .acurate{e absolutil absolute altitude .suspensia carnerei fotografice aerial cartography .putere de absorb{ie absorption coefficient .aerocartogratie aerial mosaic .compensarea coordonatelor adjustment of errors .spectru de absorb{it absorptive power .fotograma alaturata adjacent strip .camerll.paralaxa absolutll.indice de refrac{ie absolut absolute orientation .putere de absorb{ie absorbed light . adaptation .coeticient de absorb{ie absorption index .sinteza aditiva a culorilor address .acromatism achromatism .putere de absorb{ie accidental error .altitudine absoluta de zbor absolute index of refraction .acromatism achromatization .acromatizare achromatopsy .navigalie aeriana aerial perspective .avion fotogrammetric aerial survey camera .aerofotointerpretare aerial platform .te\edetec{ie activa active sensor .aerocartografie aerial survey aircraft .aerodrumuire aerial triangulation .adresa adjacency . compensare adjustment of coordinates .aerotopografie aerotriangulation .luminll.arheologie aeriana aerial camera .coeficient de absorb{ie absorption .eroare cumulatil accuracy . fototriangula{ie aerial triangulation block .aerotriangula{ie.celula adiacentll. absoluta absorbance .curba de absorblie spectral a absorption factor . baie acida tananta actinic light .sinteza aditiva a culorilor additive colour mixture .putere de absorb{ie absorptance .Iinie de absorb{ie absorption of light .strat anti halo absorption line .actinometrie active remote sensing .adaptarea ochiului adaptive filtering . aerofotografica aerial camera mount . imagine aeriana aerial mapping .305 aIr Indexul termenilor in limba engleza AID conversion .compensarea erorilor adjustment of observations .compensare a planimetriei admissible error .ham aerototograrnmetrica aerophotographic sketch .axa absciselor absolute accuracy . aerofotograrnmetricll. aerial photogrammetry . fototriangularie affine rectification .altitudine absoluta absolute coordinates .camerll.mediu absorbant absorbing capacity .ajustare adjustment of planimetry .lumina absorbitil absorbent medium .tiltrare adaptiva additional lens .absorb{ie a luminii absorption spectrum .eroare admisibilll.Iinie de vizare air base . aero-cartograph .acurate{e accuracy of map .coeticient de absorb{ie absorption curve .ajustare. adjacent photograph .pozi{ie absoluta absolute positional error . aerophotogrammetry . aerial archaeology .coordonate absolute absolute error .camerll.eroare de pozi{ionare absoluta absolute stereoscopic parallax .aerobaza .aerotriangula{ie.zgarieturi abscissa axis .lentHa adi{ionala additional lens system .acomodarea ochiului accumulated error .coeficient de absorb{ie absorption layer .agregarc. obiectiv acromatic achromaticity .transformare atina afterimage .radia{ie actinica actinic value of light .eroare absoluta absolute flight altitude .efect de vecinatate adjacent cell .acutanlll.totoasarnblaj aeropolygonation . absolute permitti.banda alaturatil adjustment .acromat achromatic lens . grupare aiming line . absolutil absolute position .altitudine absoluta de zbor absolute flying height .sensibilitatea filrnului aerian aerial image .totograma alaturata adjacent picture . foto- aerial photographic interpretation aerototointerpretare aerial photography .sinteza aditiva a culorilor additive method .plattorma aeriana aerial sensing .redresare afina affine transformation .aerocartogratie aerial film .fotoasamblaj aerial navigation . actinica actinic radiation .banda de absorb{ie absorption capacity .totografiere aeriana aerial photointerpretation .mediu absorbant absorbing power .aerofotograrna.aerototogrammetrie aerophotographic apparatus .bloc de aerotriangulatie aerial view .aeropoligona{ie aerospace .persistenta imaginii aggregation .precizia cartografierii achromat .permitivitate electricll.aerototograrnmetrie aerial photograph grafie aeriana .deteC{ie aeriana aerial survey .actinometru actinometry .harta aeronautica aeronautical planning chart .film aerian aerial film speed .adiacen{a adjacency effect . acutance .baie acida de tixare.teledetec{ie activll.perspectiv!l aeriana aerial photograrnmetric survey ridicare aerofotograrnmetricll.sistem optic adi{ional additive colour matching .acromat. vedere aerianll. aerial traverse .valoarea actinica a luminii actinometer .fotografie aeriana.orientare absoluta absolute parallax . aerototografica aerophotographic map .acromatopsie acid fixing bath .ity .

anizotropie annotated aerial photograph .unghi de deriva angle of emergence .diagrama de direetivitate a antenei antenna efficiency .reprezentare analogicll analogical aerotriangulation .restitutie analogicll analogue data .anacromatic anaglyph . unghi de depresie angle of diffraction .unghi de emergentll angle of field .unghi de rotatie in jurul axei verticale angle of slope .unghi de vedere angle of yaw .amplificare amplification coefficient .date alfanumerice alphanumeric display .altimetru altimetric compensation .perioadll anomala antenna .teledetectie aerospatialll airborne profile recorder .calculator analogic analog plotting instrument .convertor analog-numeric analogic image .unghi de deschidere aperture of lens .restitutie analiticll analytic(al) method .imprimare anaglit~ anaglyphic spectacles .strat antirefleetant antivignetting filter .restitutie analiticll analytical radial triangulation .nive! de referintll altitude difference .altimetrie altitude .aerotriangulatie air videography .cA~tigul amplificatorului amplitude .distantll unghiularll angular field .altitudine altitude datum .anamorfozll anamorphosis coefficient .fototriangulatie analitica analytical plotting instrument .deschidere aperture angle .imagine analogica analogic representation .amplificator amplifier gain .inregistrare analogicll analytic restitution .rnllrire unghiulara angular parallax .anastigmatism ancillary data .antialiasing antihalation backing .unghi de deschidere angular magnification .aerotriangulatie analiticll analytical approach .unghi de rotatie fn jurul axei verticale angular altitude .aeronavll.strat antihalo antireflection coating .ochelari anaglifi anaglyphic method .air 306 307 aperture air line distance .triangulatie radialll analiticll analytical rectification .camerll aerofotogrammetricll air triangulation .raportul altitudine-echidistantll Amici prism .strat antihalo antihalation coating .fascicul principal al antend antenna beam pattern .exploatare analiticll analytical nadir-point triangulation triangulatie analiticll din punetul nadiral - angle of refraction .aerofotografie descifratll annotation .statie de aerofotografiere air survey camera .aparat de restitutie analogicll analog stereoplotting instrument aparat de stereorestitutie analogicll analog stereorestitution instrument aparat de stereorestitutie analogicll anaIog-digital converter .vitezll aeriana air station .abordare analiticll analytical evaluation .distantll aeriana air photo coverage .amplitudine amplitude modulation .unghi de incidentll angle of inclination .aparat de restitutie analiticll analytical plotting .mveIa cu buill de aer airborne and spaceborne remote sensing .aerotriangulatie analiticll analytical aerotriangulation .retea de antene antenna beam .tentll hipsometricll altitude-contour ratio .redresare analitica analytical stereorestitution instrument aparat de stereorestitutie analiticll anamorphosis .date analogice analogue format .directia avionului aircraft tilt .unghi de refractie angle of rotation .diapozitiv aerian air speed .fnclinarea avionului albedo .fotogrammetrie analiticll analytical phototriangulation . aparat de zbor aircraft heading .aerovideografie air-bubble level .fotoasambl~ air photograph .complementul unghiului de fnclinare.acoperire aerofotograficll air photo mosaic .angulator animation .anizometropie anisotropy .date auxiliare angle of convergence .fotografie aeriana air slide .unghi de difractie angle of drift .prisrnll Amici amount of information .coeficient de anamorfoza anastigmat .amplificare amplifier .foOOtriangulatie analogicll analogous image processing .unghi de reflexie .obieetiv anastigmat anastigmatisrn .adnotare anornalistic period .unghi de deschidere angle of depression .modulatie de amplitudine anachromatic .ca~tigul antenei antialiasing .baie alcalinll all-weather .anaglif anaglyph map .deschidere unghiularll analytical photogrammetry .algoritm aliasing .unghi de inclinare angle of opening .metoda anaglifelor anaglyphic printing .afi~are alfanumericll altimeter .aliniere alignment procedure .cantitate de lumina amplification .diferentll de mvel altitude tint .fJltru antivignetare aperture .panta terenului angle of sun .aerotriangulatie analogica analogical phototriangulation .unghi de deschidere angle of incidence .anastigmat anastigmatic lens .aliasing alignment .compensare altimetricll altimetry .antenll antenna array .cantitate de informatie amount of light .unghi de deschidere angle of reflection .prelul:rare analogicll a imaginilor analogous plotting .inllltimea Soarelui deasupra orizontului angle of view .hartll anaglifcl anaglyph viewers .metodll analiticll analytical aerial triangulation .albedo algorithm .deschidere unghiulara angular calibration constants constante de calibrare angularll angular distance .analogic analog computer .randamentul antenei antenna gain .ochelari anaglifi analog .procedeul alimerii alkaline bath .paralaxa unghiulara angulator .paralaxa unghiulara angle of coverage .format analogic analogue recording .anirnatie anisometropy .orice vreme alphanumeric data .profJlograf airborne remote sensing .teledetectie aerianll aircraft .inll\time deasupra orizontului angular aperture .

focalizare automata automatic frequency control .aparat automat de restitutie automatic recording .apocromat apochromatic lens .orientarea obieetului.factor de forma asphericallens .cartografiere automatA automatic classification .coeficient de atenuare attitude .a1titudine medie average information content .obiectiv asferic aspherical mirror .punct Arago arbitrary origin .umplerea po\igoanelor areal density .format ASCn aspect .coeficient de autocorelatie autocartograph .voal atmosferic atmospheric noise .atitudine attitude control .prelucrare automatA a datelor automatic data processing system sistem de prelucrare automatA a datelor automatic diaphragm .autoeolimator autocorrelation .cartografiere automatA automatic plotter .argumentul perigeului array sensor .autocorelatie autograph .atenuare atmosfericA atmospheric correction atmosfericA .inAltime aparenta apparent error .apogeu apparent altitude .obturator automat automatic timer .corectie atmospheric disturbances .control automat aI frecventei automatic gain control .aperture 308 309 average aperture of the beam .orizont aparent apparent slope .sensor rnatrice artificial horizon .IArgimea fasciculului aperture ratio .arhivA area .nod ascendent ascending orbit .trasare automatA a izoliniilor automatic data acquisition .areal.redresare automatA automatic rectifier .apside aptitude for stereoscopic vision acuitate stereoscopicA Arago point .perturbatii atmospheric profile .particulA atmosfericA atmospheric perturbations atmosferice .refraqie atmospheric transmittance .aparat automat de restitutie automatic plotting instrument .obiectiv apocromat apochromatic system .orizont artificial artificial light .oglinda asfericA associated data .turbiditatea atmosferei atmospheric window (wavebands) fereastrA atmosfericA atmospherics .apocromat apogee .aplanetism apochromat .autocartograf autocollimator .profil atmosferic atmospheric radiation .pachet de programe approaching ray .eroare aparentA apparent horizon .difuziune astronomical longitude .autograf automated digitizing .autopozitiv autopositive fibn .atenuare attenuation constant .orbitA ascendentA ASCII format .date asociate astigmatism .orientarea versantului.punct de sprijin astronomic astronomic latitude .curbA de nivel ajutAtoare auxiliary lens system .continut mediu de informatie .c1asificare automatA automatic contouring .aplanat aplanatism .acoperire aerofotograficA area filling .declan~r automat automatic shutter .contrast mediu average height .c1asificare automatA automatic cluster analysis .razA incidentA apsides .prelucrare automatA a datelor autopositive .arc archive .argumentul latitudinii argument of perigee .absorbtie atmospheric absorption spectrum spectru de absorbtie atmosfericA atmospheric attenuation .inregi!>trare automatA automatic rectification .eartografiere automatA automatic cartography .aparat automat de restitutie automatic plotting apparatus .origine arbitrarA arc .fuziunea arealelor area coverage .aplanat aplanatic lens .fIlm reversibil auxiliary contour .radiatie atmosfericA atmospheric refraction atmosfericA .densitate graficA argument of latitude .control automat al ci§tigului automatic mapping .sate\it artificial Arundel method .luminozitate medie a imaginii average contrast . arie area aggregation .diafragmA automatA automatic direction finder radiogoniometru automat automatic focussing .metoda Arundel ascending classification .obiectiv aplanat aplanatic system .\imitator de deschidere aplanat .zgomot atrnosferic attenuation .efecte atmosferice atmospheric emission .latitudme astronomicA astronomic(a1) coordinates astronomice .zgomot atmosferic atmospheric particle .aurorA polarA auto-correlation coefficient .coeficient de transmisiune aI atmosferei atmospheric turbidity .luminA artificialA artificial satellite .astigmatism astronomic control .controlul pozitiei (satelitului) attribute .pantA aparentA applications package .deschidere relativA aperture stop .tabel de atribute aurora . unghi de orientare a versantului aspect angle . unghi de iluminare aspect ratio .achizitie automatA de date automatic data processing .intervalometru automating contouring instrument trasor automat de curbe de nivel automating processing .orbitA ascendentA ascending track .longitudine astronomicA atmospheric absorption atmosfericA .c1asificare ascendentA ascending node .atribut attribute table .digitizare automatA automated mapping .emisie atmosfericA atmospheric haze .coordonate atmospheric scattering atmosfericA .perturbatii atmosferice atmospheric effects .fotoredresator automat automatic release .sistem optic aditional average brightness .

albire bleaching bath . beam of rays .azimut.baie de albire blind angle .zonll.viteza de transmitere bits per pixel .axa de inclinare azimuth .retrodifuzor backscattering . focala imagine back focal length .digitizare oarbll.axa absciselor axis of homology .radar bistatic bit .retrodifuziune backup .binocular binocular vision .punct imagine axial axis of abscissa .coreetia bazei base direction .distanIll.suportul emulsiei base tilt .eroare de program bulk processing tank .imagine albnegru black and white infrared film .reper topografic between-the-Iens shutter .plan nucleal base correction .copie alb negru black and white development developare alb-negru black and white emulsion .hartie cu brornurll de argint bubble correction .radiatia corpului negru black-body radiation .lllrgimea fasciculului beam mode .stereotriangulatie brightness .axa sistemului optic axis of ordinates .vllrgare bandwidth .baza triangulatiei base map .scarll graficll barometer .zgomot de fond backscattered signal .burduf benchmark . bilinear interpolation .canevas de restitutie basic spatial unit .largimea fasciculului beat .raportul bazei base-width ratio .corp negru black light .lllrgimea benzii bar chart .semnal retrodifuzat backscatterer .bit bit rate .innegrire (a emulsiei) bleaching .fascicul beam splitter .axa obiectivului.barometru barometer-altimeter .luminozitate de fond background noise .raportul baza-l3. tampon bug .ordine inversll a octetilor C factor .fascicul burned out photograph .distanIll.luminll neagrll black-body emission .restaurare oarbll a imaginii blind spot .raportul bazei base-height ratio .densitate optica blacking .vedere generalll bistatic radar .eeluHi binarll binary code .corectie de inclinare bubble level .altimetru barometric barrel distortion .cifrll binarll binary image .mod de baleiere beam of light .interpolare biliniarll.unghi mort blind digitizing .sPatiu mort .banda band stop filter .retrodifuziune balanced filter .batimetrie beam .film albnegru infraro~u black and white panchromatic film film pancromatic black and white photograph .linie azimutala azimuthal map projection .imagine binarll binary notation .fotografie supraexpusll byte . Bougouer's law . C-band .domeniu de luminozitate brightness temperature .bolometru border arc .filtru trece-bandll.obturator central biconcave lens .orientarea bazei basal plane .heliograf blueprint paper . separator spectral beam width .izobatll bathymetry .octet byte swapped .innegrire (a emulsiei) blackening density .temperaturll.contor binar binary digit .direclia azimutului azimuth line .{ime basic control .centru de greutate basal orientation .compensare in bloc block diagram .rezolulie azimutala Babinet point .fJltru albastru blue printing machine .rcldiatia corpului negru blackening .notatie binara binary number .binar binary cell . focaUi imagine back focus .banda C aviograph .lentilli cu suprafatli tratatll blow-up . fascicul conic beam angle .histogramll bar scale .blocdiagramll block of aerial triangulation .raportul a1titudine-echidistanIll. axa optica principala axis of optical system .divizor de fascicul.axa de omologie axis of inclination .mllrire blue filter .unitate spatiala de bazll bathymetric contour .fascicul de luminll.bule block adjustment .lentilll biconvexll.numar binar binocular .flou bolometer .inclinarea aerobazei base-altitude ratio .hfutie de heliograf blurring . banding effect .fucar posterior background luminance .legea Bougouer boundary detection .copie de siguranta backward scattering .tiltru taie-bandll band-pass filter .camerll cuplatll.aviograph 310 311 c blinking method . unghi azimutal azimuth direction .fotobaza base line of triangulation .vedere binocularll binoculars .baza cartograficll base meridian .arc marginal border data .triangulatie in bloc bloomed lens .emulsie albnegru black and white image .binoclu bird's eye view .indice de strlUucire brightness range .informatii marginale boresight camera .blltlli beat frequency .numar de biti per pixel black and white copy . blind image restoration .filtru compensator balloon .bloc de aerotriangulatie block triangulation .cod binar binary counter .filtru taie-banda band-elimination filter .fascicul.nivelll cu bulll de aer butTer zone .axa de inclinare axis of lens .proieqie azimutala azimuthal resolution .aviograf axial image point .meridian origine base of the emulsion .informatii marginale border information .distorsiune in forma de butoi barycenter .fotografie alb-negru black body . binar~' . de strlUucire bromide paper .axa ordonatelor axis of tilt .detec{ia limitelor bridging .tanc de developare bundle of rays .metoda imaginilor alternante blisters .punl-1 Babinet back focal distance .lentilll bieoncavll biconvex lens .luminozitate brightness index .frecventa blltllii bellows .balon band .direqia bazei base line .

cere de confuzie circle of tolerable confusion .crominantli chromogenic development .dimensiunea celulei cell size calibration . statie de aerofotografiere camouflage-detection film .meridian central central perspective .efect cardinal cardinal point effect .punet de fotografiere.constante de calibrare a camerei calibration data .centrul fotogramei centre of projection .metodli de verificare chemical fog .undii purtAtoare Cartesian coordinates .efuct cardinal cardinal points .inscriptor CD ceiling .constantA de etalonare calibration constants .conversie raster-vector .calibrarea miirimii celulelor raster cell to vector conversion .hartli cadastralli cadastre .decupare close range photogrammetry fotograrnmetrie la micii distantli close scanning . statie de aerofotografiere camera lucida .variatia sciirii channel .date de calibrare calibration device .aeuratetea c1asificiirii classification algorithm .aberatii chromatic resolving power .Iimita eelulei cell size .1iaschimbarilor change image .punct de fotografiere.candelli cardinal effect .schema de asamblare a foilor de harta check plot .sernn conventional cartography .centrarea camerei aerofotografice camera cone .placii de calibrare.plafon de zbor celestial pole .baleiere eireularli Clarke orbit .camerli c1arli camera magazine .curbli de innegrire chart base .punct de ~.c1asifieare classification accuracy .caracter characteristic curve .orbitA geosineronli classification .undli elec.centru de greutate change detection .eelulli.hubloul camerei camera station .detec.conul obieetivului camera constant .instrument de calibrare calibration equipment .instrument de calibrare calibration error .etalonare calibration constant .centru de greutate centre of picture .eriterii de clasificare classified image .cerc de eonfuzie circle of diffusion .magazia camerei fotografice camera mounting .imagine a schimblirilor change of scale .inscriptor CD CD writer .baleiere finli .distant! principalli camera drive mechanism .axa camerei fotografiee camera bed .sensibilizare chimicli chemiluminescence .suportul camerei fotografice camera body .frecventli purtiitoare carrier plate .unitate central a centre line .rezolutie cromaticli chromatic sensitiser .cartografie cartometry .eroare aleatoare cathode-ray tube .Mrtie cu c10rurli ~i bromurli de argint choroplet map .orbitA circularli circular polarization . ~ablon de calibrare camera axis .eroare de centrare centring of the camera .developare cromogenii circle of confusion .coordonate carteziene Cartesian rectangular coordinates coordonate carteziene rectangulare cartogram .suportul camerei fotografice camera centring .cadentli de fotografiere calibrated focal length .prijin checking method .eartogramii cartographic approach .puncte cardinale carriage of lens .mecanism de comandA aI camerei camera exposure station .suportul obiectivului carrier frequency .centru! fotogramei centred optical system .centrarea camerei aerofotografice centroid .algoritm de clasificare classification criteria .elinometru clipping .cere de difuzie toleratA circular diaphragm .wnbrli proiectatA casual error . pixel cell boundary ..sferli cereascii cell .corpul camerei camera calibration .film color infraro~u candela ..placii suport carrier wave .cartometrie Cassegrain antenna .sensibilizare cromaticii chromatic sensitivity .camerli obscurli camera port .luminescentli chimicii chip .obturator central central unit .suspensia camerei fotografice camera obscura .imagine clasifieatli climbing .croma chromatic aberration cromatice cadastral map .perspectivli centralli central processor . voal de imbatninire chemical sensitising .proiectie cartograficii cartographic reference .punct radial centre point .cadastru cadence of photography .eroare instrumentalli calibration grid plate .centru de perspectivli centre of radiation .an medianA centre of gravity .desen de control check point .bazli eartogrclficii chart index .abordare eartograficii cartographic projection .pol ceresc celestial sphere .amplificator selectiv character .1romagneticii eu polarizare eireularli circular scanning .eabraj clinometer .placli de calibrare calibration template .constante de calibrare a camerei camera carrier .distant! focalli echivalentA calibration .voal chimic.antenii Cassegrain cast shadow .calibrarea camerei camera calibration constant .cadastral 312 3!3 central meridian .canal channel amplifier .hartie cu c10rurli de argint chlorobromide paper .sensibilizator eromatie chromatic sensitising . grilli de calibrare calibration plate .cartogrclmli chroma .chip chirp .tub catodic CD recorder .sistem optic centrat centring error .scara culorilor chrominance .punct de sprijin cartographic symbol .grilli.chirp chloride paper .diafragmii circularli circular orbit .sensibilitate eromaticli chromaticity scale .unitate centrala central shutter .polarizare cireularli circular polarized wave .

film color negativ colour photograph .reducerea culorilor colour sensitivity .oglindii concavii lens .t1delitate a culorii colour ftbn .conservarea coordonatelor console .conductivitate cone of rays .coreetia norilor cloudiness .separarea culorilor colour slide .consolI constant error .calculul coordonatelor computation of errors .radar coerent coherent radiation . eroare de inchidere closure error .reducerea culorilor colour scale .imagini conjugate conjugate planes .negativ color colour negative film .ecou radar coerent coherent electromagnetic radiation _ radiatie coerenUi coherent light .imagine color colour infrared film .lentilii concavgestionare a concurrency management accesului concurent condenser .developare compensatoare com~nsating filter .condilia de coliniaritate collinearity .nebulozitate cluster analysis .balansul culorilor colour blindness .copiere prin contact contextual classification .eroare cumulaUi.film coior colour imagery .densitatea culorii colour depth . coherency .num4r complex composite photograph . prelucrare cartograficil complementary colours .coloanii coma.lentilii compensatoare compensation .compensare compensation of errors .scara culorilor colour-infrared image .clasificare contextualll contiguity .diapozitiv color colour table .cod coder .fotografie color infraro~ coloured filter .codificator coding .program de calculator computing calcul equipment .revelator cromatogen colour development .daltonism colour composite .comprimarea culorilor colour control scale .raport de colorimetry .closing 314 315 continuous closing error .sinteza culorilor colours synthesis .coma compaction .colorimetru conic map projection .camerll cu expunere continuii map .fascicul conic configuration .lentilii colimatoare collimating mark frame .comprimarea datelor comparator .compozitia luminii compound lens .accentuarea culorilor.compensarea erorilor compilation .conectivitate conservation of coordinates . ameliorarea culorilor colour fidelity .compilatie.fotografie compusii composition of light .oglindA colectoare collimated radiation .diapozitiv color colour wedge .echipament de concave mirror concave-convex convexll .colimator collinearity condition .reflector coerent coherent waves .baleiere grosierii coated lens .copie contact contact printer . colimatoare conductivity .aliniere collimator .anal iza grupllrii cluster of points .sistem de coordonate pentru indicarea culorilor colour density .coeficient de reducere la scarii coefficient of magnification miirire .cartografie asistatA de calculator computer graphics calculator computer .codificare coefficient.coliniaritate colorimeter .luminii coerentA coherent radar .eroare sistematicll contact copy .mirii de culoare colour emulsion .graficii asistatA de computer mapping .aparat de copiere prin contact contact printing .nor de puncte clustering .culori complementare complex number .obiectiv compus computation of coordinates .imagine compozit color colour composite photograph fotografie compozit color colour compression .spectru continuu continuous strip camera .adancimea culorii colour developer .monitor color colour negative .obstacol radio oo-occurrence matrix .baleiere circularll conjugate image rays .developare cromogenii colour diagram .proiectie conicil conic perspective .compensating lens .celulll adiacentA connectivity .fascicul paralel collimating lens .unde coerente colatitude .cartografie asistatii de calculator.balanta culorilor colour balancing .matrice de coocurentA coarse scanning .eroare cumulatA cloud editing .configuralie conformal map projection conformii lentilii electricii proiectie coherence .fotografie color colour printing .calculul erorilor computer aided mapping .mirii de culoare colour coordinate system .colorimetrie colour balance .sensibilitate cromaticil colour separation .temperaturii de culoare colour tint .scara culorilor colour selection .busolii compensating developer . cartografiere automatA computer program .comparator compass .nuantA de culoare colour transparency .filtru compensator .colatitudine coUecting mirror .radialie coerentA coherent reflector .condensor.coerentA coherent carrier .tabel al culorilor colour map .raze omoloage conjugate images .imprimare in culori colour reduction .puncte conjugate connected cell .cadru cu indici de referintii collimation .undA purtiitoare coerentA coherent echo .hartii numericii .plane conjugate conjugate points . tabel al culorilor colour monitor .grupare clutter .perspectivii centralll conical scanning .sinteza culorilor column .copiere prin contact contact print .nuantii de culoare colour tone .condensor condensing lens .adiacentA continuous spectrum .tabel al culorilor colour temperature .filtru colorat colours matching .emulsie color colour enhancement .hartii in culori.copie contact contact copying .film color infraro~u colour look up table .lentilii cu suprafatA tratatA code .revelator compensator compensating development .coerentA.

coleetarea datelor data catalogue .unghi de deriva critical angle .itinerar de zoor covariance .cursor.curbura campului imaginii curvature of the image field .axe de coordonate coordinates conversion .camere convergente convergent lens .polarizare incruci~ata cross-section paper .contrast contrast enhancement .corC(.convergenta meridianelor convergent camera .1iede inclinare correction for refraction .ameliorarea contrastului contrast factor .retea de punete de sprijin control point .tire reticulare cross polarization .banca de date data base management .echidistantll contour line .acoperire a terenului crab .hilrtie de copiat coregistration .spectrometru de corelatie corresponding images .radar cu unda continua contour .coreetie de curbura (a Pamantului) curvature of field .fotoasarnblaj control at conventional declination .lentilll de corectie correction for curvature .contur contour accentuation .accentuarea contrastuIui.catalog de coordonate coordinates transformation .1iadistorsiunii correction of drift ..unda continua continuous-wave radar .tit tru de contrast contrast improvement .punct de sprijin control strip .eroare de curbura a traseului curvilinear coordinates .echidistanta contour interval .securitatea accesuJui la date data accuracy .1iede curburll (a Pllmantului) correction for inclination .arc interior darkroom .dispunere in scara. ameliorarea contrastului contrast index .radiatie cosmicll coupled camera .detectia limitelor contour distance .funetie de transfer a contrastuJui control area .accentuarea contrastuJ ui contrast table .atenuare a contrastuIui contrast stretching .punete conjugate corresponding rays .coordonate coordinates axis .bartie milirnetricll crown closure .conditia de coplanaritate copy .efect de colt corner reflector .camera obscura data ..achizitie de date data analysis .corelatie coverage .declinatie conventionala convergence of evidence .camera dublll course of flight .continuous 316 317 data continuous variable .analiza date lor data bank .radiometru de corelatie correlation spectrometer .fotografii aeriene convergente convergent rays .curba de innegrire daltonism .imagini corespondente corresponding points .date data access security .curbura campului imaginii curved path error .referentiere relativll corner effect .carnere convergente convergent camera assembly .accentuarea contururilor contour detection .gestiune a bazelor de date data block .poligon de testare control data .convergenta formelor convergence of meridians .evaluarea culturilor crop inventory .curbimetru cylindrical lens .corectie de refraetie correction lens .raze convergente convergent twin camera .coeficient de corelatie correlation interferometer .atenuare dangling arc .strat coverage interstice .tabel de contra"t contrast transfer function .convergenta indiciilor convergence of eyes axes .ham in curbe de nive! contour map .nucleu de convolutie coordinates .unghi critic crop inspection .coeticient de contrast contrast reduction .proieetie cilindricii cylindrical secant projection .harta hipsometrica contraction correction .densitatea coroanelor crown diameter wedge .copie copying frame .lentila convergenta convergent photographs .coordonatograf coplanarity .evaluarea culturilor cross beam sensors .variabi1a continua continuous wave . canevas de restitutie control net . rotirea imaginilor crab angle .bloc de date auxiliare data capture .echidigtantii contour lines map .core(.corectie de curburll (a Pamantului) correction for Earth's curvature core(.retlector de colt correcting filter .daltonism damping .flltru de corectie correcting lens .eroare cumulata cursor .curba de nivel contour lines equidistance .catalog de date .proieetie cilindricll secanta D log E curve .conversia coordonatelor coordinates list .corectia derivei correlation .oglinda convexa convolution kernel .coeticient de contrast contrast filter .panll pentru mllsurarea diametruIui coroanelor cubic convolution interpolation interpolare prin convolutie cubica cumulative error .acuratetea datelor data acquisition ..lentila de corectie correction of distortion .corelatie correlation coefficient .rama de copiat copying paper .corectia bazei contrast .canevas control network .camere convergente converging lens .culoar invizibil coverage of the ground .interferometru de corelatie correlation radiometer .lentila convergenta convex mirror .cursor de digitizare curvature correction .lentila cilindricll cylindrical projection .canevas.coplanaritate coplanarity condition .banda de control controlled mosaic .legea Lambert cosmic radiation .sensori cu fascicule incruci~ate cross hair reticule .transformarea coordonatelor coordinatograph .raze omoloage cosine law of illumination . cursor grafic cursor on digitizer .convergenta axelor ochilor convergence of forms .reticul cu fire in cruce cross hairs .coordonate curbilinii curvimeter .

strat data list .consistenta datelor data conversion .radiatie difuzli diffuse reflection .difuziune diffusion halo . suprafatl de nivel zero datum plane .catalog de date data mask .deteclie detector .grad de polarizare degree of sensitivity .clasificare descendentli descending node .putere de rezolvare deflection .declinatie declivity .jagging .cartodiagramli diaphragm .reflector difuz diffuse sky radiation .determinarea inliltimii obiectelor determination of the coordinates determinarea coordonatelor developer .calitatea datelor data reduction . tanc de developare developing time .unghi de depresie design paper .structura datelor data transfer .prelucrarea date lor data protection .revelator developing tank .Mrtie de desen detection .corectia datelor data dictionary .diferentl de paralax! differential rectification .oglindli dicroicli dichromatopsia .origine daylight .difraetie diffraction grating .colectarea datelor data collection device .integritatea datelor data interpretation .dielectric dielectric constant .spatiu mort debugging .optiune implicitli default parameters .sistem de coordonate al instrumentului diagram .dendrogramli densitometer .instrument device coordinates .cuvli de developare.verificarea datelor database .deschiderea diafragmei diazo .proteqia datelor data quality .conversia datelor data redundancy .izobatli depression line .redresare diferentialli differential shrinkage .reproducere heliograficli dichroic mirror .nivel de referintl.reflexie difuzli diffuse reflector .diferentl de paralax! difference of parallax .conversia datelor data correction .curbli de innegrire densitometry .developare developing bath .antialiasing Delaunay condition .interogarea bazei de date datum .depolarizarea luminii depression angle .criteriul Delaunay demodulation .diafragmli diaphragm aperture .voal de supradevelopare development latitude .catalog de date data file .izobatli depth contour .profunzimea campului depth of penetration .fi~ier de date data film .demodulator dendrogram .izobatli depth curve .luminli solarli difuzli.set de date data smoothing .Mrtie de heliograf diazo film .dispozitiv de achizitie a datelor data compression .formatul datelor data integration .data 318 319 diffusion data classification .demodulare demodulator .permitivitate eleetricli relativli dielectric properties .sistem de referint1 geodezic datum Ievel.abatere de la planeitate (a cli~eului) deviation of the vertical . unghi de depresie depression contour .validarea datelor data verification .interpretarea datelor data layer .hartli compilatli descending classification .clasificarea datelor data collecting .sistem de gestiune a bazelor de date database query .izodensitometrie depolarization of light .dezaccentuare dead angle .criteriul Delaunay Delaunay criterion . panta terenului.difraetia luminii diffuse light .redundanta datelor data set .timp de developare development .deviatie a verticalei deflection of the vertical .izobatli depth of field .panta terenului decoder . suprafatl de nivel zero datum point .mascli data normalisation .orbitli descendentli descending track .mm diazo diazo print .sensor determination of control points determinarea canevasului de restitutie determination of height . radiatie solarli difuzli diffusion .prelucrarea prelirninarli a datelor data proces1iing .deviatie a verticalei device .revelator developing machine .mm radar data format .deformatia modelului degree of polarization .grad de sensibil itate dt.spatiu mort dead space .orbitli descendentli descending vertical angle .filtrare trece jos data storage .plan de referintl.depolarizarea luminii depolarizing effect .radiatie solarli difuzli diffuse skylight .deflectie deflection of the plumb line .decodifieator decoding .bazli de date database management system .normalizare data preprocessing .stocarea datelor data structure .comprimarea datelor data consistency .izodensitometru density slicing .latitudine de developare deviation from flatnes1i .aparat de developare developing solution .densitometru densitometric curve .profunzimea cilmpului depth of focus .coordonate aparat device system of coordinates .adAncime de plitrundere derived map .revelator developing .deviatie a verticalei defocusing lens -lentilli divergentli deformation of the model .unghi mort dead ground .integrarea datelor data integrity .transferul datelor data validation .halo de difuziune .luminli difuzli diffuse radiation .retea de difraetie diffraction of light .discromatopsie dielectric .descentrare declination .decodificare default option .contraetie diferentialli difl'raction .diagramli diagram map .nod descendent descending orbit .depanarea programelor decentring .developare development fog .parametri impliciti definition .complementul unghiului de inclinare.lumina zilei de>oemphasis .densitometrie density slicer .proprietliti dieleetrice difference in parallax .

pla~etli de restitutie drift .fotografie directli direct positive .redresare analiticli digital representation .mrbura Plimantului easel of a rectifier .timp de expunere dynamic range .sistem Doppler Doran .inclinarea orizontului dip angle .model numeric al altitudinii terenului digital encoding .telemetrie Doppler Doppler shift .prelucrare numeridi digital recording ..copie contact direct photograph .derivli drift angle .core<.dispersie display .aparat de useat drying mck .masli de proiectie (a aparatului de redresare) eccentricity of the ellipsoid .dithering diverging lens .aparat de restitutie numericli digital processing .cod numeric digital computer .excentricitatea elipsoidului echo parallax .imagine numeridi digital image processing .radar Doppler Doppler mnging .1ivitate discontinuous wedge .ecart discrimination .paralaxa ecoului radar edge .caracteristidi de radiatie spatiala directivity factor .obiectiv flirli distorsiunc distortion of angles .reflectoare dispersate dithering .puterea dioptridi a lentilei dip .convertor numeric-analogic digitization .afi~re distance ambiguity .obiectiv dublu Douglas-Peucker algorithm .telemetrie Doppler double eye-glass . dis'Pozitiv de afi~are display unit .cartografiere numericli digital model .prelucrarea numerica a imaginilor digital map .mediu dispersiv dispersion .model numeric al inaltimii obiectelor digital filter . unghi de derivli drift indicator .duratli de zbor duration of the exposure .hartie de desen drawing style .acees direct direct copy .fotogrammetrie numeridi digital plotting .direetie de vizare directional antenna .filtrare numeridi digital format .autopozitiv.derivometru drum plotter .deplasare Doppler.reducerea dimensionalitatii (imaginii) dimensional stability .timp de developare duration of flight . pozitiv dire<.1 direct positive film .fereastrli de afi~re displaying .model numeric digital orthoimage .calculator numeric digital converter .efect Doppler Doppler laser .eroare de distorsiune distortion free lens .antena directivli directional filter .codificare numerica digital evaluation .dilatare dimensional reduction .laser Doppler .date distribuite distributed database .distorsiune distortion compensation .dipol dipole panel antenna .domeniu Doppler effect .lentilli divergentli dodging .1iadis1orsiunii distortion curve .directia fortei gravitationale direction of the force of gravity direetia fortei gravitationale direction of tilt .afi~are.transmiterea la sol a datelor drag effect .deformarea unghiurilor distributed data .imagine digitizatli..fIltru directional directional property .discriminare dispersing medium .unghi de inclinare a orizontuIui dip of the horizon .bazli de date d istribuitli distributed (data processing) system sistem de prelucrare distribuitli a datelor distributed scatterers .televiziune numeridi digital-analog converter .fotografie matli duration of developing .triangulatie radialli directli direct radial triangulation .navigatie Doppler Doppler mdar .ambiguitatea distantei distance non reduced to horizontal lungime neredusli la orizontalli distance reduced to the horizontal distanta redusa la orizont distortion .redresare directli direct solar radiation .pla~etli de digitizare dihedral reflector .direetia inclinarii direction of view .uscare drying apparatus .gama dinamidi.triangulatie radialli directli direct rectification .compensare a distorsiunii distortion correction .efect de trenare drawing order . latitudine de mlisurli Earth's curvature .digitizor digitizing puck .edge Doppler navigation .date numerice digital display .afi~are numeridi digital elevation model .unghi de contraderiva.radiatie solara directli direction of gravity .filtru numeric digital filtering .ortoimagine numericli digital photogrammetry .contractie la uscare dull finish .format numeric digital frame camera .indice de dire<.stabilitate dimensional a diopter .reflector diedru dilatation .cara<.stil de reprezentare dmwing table .muchie edge detection .plotter m tambur drum scanner . efect Doppler Doppler System .ordine de afi~are drawing paper .digital 320 321 ------------------------------.curba distorsiunii distortion error .camerli digitalli digital image .1ivitate directivity index .film reversibil direct radial plot ..cursor de digitizare digitizing table .deteetia limitelor digital code .indice de dire<.inclinarea orizontului dipole .dipol direct access .prisrna redresoare downlink . imagine numericli digitizer .digitizare digitized image .antena directivli directivity .convertor analognumeric digital data .binoclu double lens .scaner cu tambur drying .1eristidi de radiatie spatialli directive antenna .hartii numerica digital mapping .algoritmul Douglas-Peucker Dove prism .mascare domain .unitate de afi~re display window .exploatare analitidi digital feature height model ..stereo model numeric digital stereorestitution instrument aparat de stereorestitutie numericli digital television .pana de gri discrepancy .inregistrare numerica digital rectification ..reprezentare numericli digital stereomodel .rastel de uscat drying shrinkage .restitutie numeridi digital plotting instrument .dioptrie dioptric power of the lens .

convertor analognumeric encoding .altitudine fata de elipsoid ellipsoidal height .baleiere e1eetronicl electrophotography .e\e<.eruare de inchidere error of drawing .racordarea marginilor edge sharpening .spe<-1rude emisie emissivity .proiectie equatorial satellite .raport de marire enlarger .sensibilitatea emulsiei emulsion support .eroare altimetricl elevation mark .emisie emission spectrum .epidiascop epipolar axis .scara tentelor hipsometrice elevation tone .1romagneticl electromagnetic spectrum . cota.atlas e!e<.accentuarea contururilor edge fog . elevatie elevation above the horizon .puncte nucleale epipolar ray .raza efectiva a Pllmantului effective temperature .plan nucleal epipolar points .prisma redresoare erosion . emitting surface ..atmosfera efectiva effective Earth radius .1ronic electronic data processing .celula elementary flux .pupila de intrare entrance window .eroare de focalizare error in reading .polarizare eliptica emergent angle .efect de vecinatate edge enhancement .randament efficiency of shutter .imagine mariti enlarged print .radiatie terestra efeeti va efficiency .codificator.contractare error alignment .filtru de accentuare emulator .efemeride epidiascope .marire enlargement factor .prelucrare electronicl a datelor electronic map ..distanta focala echivalenta equivalent map projection .spectru electromagnetic electromagnetic wave frequency freeventa undelor e1ectromagnetice electromagnetic wave .voal marginal edge matching .sarcinli utila effective radiation .eehidistanta equidistant projection .eroare de calcul error of calibration .linie de emisie emission of radiation .temperatura de strlHucire effective terrestrial radiation .elipsoid de rotatie ellipsoid parameters .eroare de citire error of calculus .:tiva effective area .altitudine fata de elipsoid eUipsoidal orbit .eroare de focalizare error of height .curba erorilor error due to Earth's curvature .codificare end lap .eroare datorata reliefului error in focussing .eeuator equatorial orbit .aparat de marit enlarging lens .eroare datoratl curburii Pamantului error due to relief .reper altimetric elevation displacement .eroare de aliniament error band .elipsoid de rotatie ellip!lOid of rotation .curb a de emisie emission line ..radiatie ele<.obieetiv de mlirire entrance pupil .elemente de orientare elevation .tenta hipsometrica elevation tints box .hartli eleetronicl electronic scanning .emisie emission coefficient .eroare altimetricli .arie efectiva effective atmosphere .unghi de emergenIJi emergent light .marja de eroare error compensation .cota elevation scale .inliltime deasupra orizontului elevation control .raza efeetiva a Plimantului effective focal length .coeficient de emisie emitted radiation .deschidere efel.eroare de calibrare error of closure .lumina emergenta emergent nodal point .orbita ecuatoriala equatorial plane .eroare grafica error of focussing .suprafatli de emisie emphasis filter .continut mediu de informatie ephemerides .orbita elipsoidala eUiptical polarization .deplasare radiala elevation error .emulsie.pupila de intrare entropy .unghi de emergenIJi emission .acoperire longitudinala enlarged copy .ranevas altimetric elevation control point .suportul emulsiei enclave .proiectie echivalent! equivalent vertical photograph fotografie verticala eehivalent! erecting prism .distanIJi principala effective instantaneous field of view camp de vedere instantanee effective load .scara altitudinilor elevation tint .satelit e<"llatorial equidistance .eleetrofotografie element of area .parametrii elipsoidului de reterinta ellipsoidal altitude .puncte nucleale episcope .sensibilizarea emulsiei emulsion speed .radiatie terestra efectiva effective radius of the Earth .filtru compensator equator .emulator emulsion .copie mariti enlargement .1roluminescenIJi electromagnetic pulse .accentuarea contururilor effect of light .copie mlirita enlarged image .suprafatli echipotentiala equivalent blackbody temperature temperatura de radiatie equivalent focal length .plan ecuatorial equatorial projection .randamentul obturatorului electroluminescence .raza emergenta emerging angle .flux elementar elements of absolute orientation elemente de orientare absoluta elements of exterior orientation elemente de orientare exterioara elements of interior orientation elemente de orientare interioara elements of orientation .compensarea erorilor error curve .efect al rugozitatii effect of vegetation . emulsie fotografica emulsion sensitising .proiectie equipotential surface .efect al luminii effect of roughness .radiatie emisil.raza nucleala epipoles .impuls electromagnetic electromagnetic radiation .axli nucleala epipolar plane .tenta hipsometricl ellipsoid of revolution .unda electromagneticl electronic atlas .insula encoder .punct nodal posterior emergent ray .coeficient de emisie emission curve .proiectie conformli equal-area projection .efect al inveli~ului vegetal effective aperture .altitudine.episc6p equal-angle projection .edge 322 323 error edge effect .proieqie echivalenta equalising filter .

factori de expunere exposure interval .camera fotograficli cu film film film film film film film film film film film film !ilm film film film film cartridge .punet nodal anterior exterior orientation .centrul fotogramei fiducial line .obie(.mi~care micrometricli fine movement screw .revelator pentru granulatie fma fine motion .focar anterior fishnet map ..imagine fals-color false image .contor de expuneri exposure curve .aetualizarea f~ieruIui fill colour .calculuI erorilor essay key .subtierea marginilor fotografiei feature selection by attribute .antena piilnie Fermat's principle .planul cli~eului pressure plate .~urub micrometric fine--grain emulsion .factor de filtru filter holder . suportul emulsiei film camera .rei ief exagerat exaggerated stereo .finetea emulsiei Oneness of grain .marci fiduciale fiducial-mark frame ..aparat de uscat drying cabinet .distanta focala fixa fixed focus camera .transforrnare Fourier rapida faulty vision .placa suport.distanlli interpupilara eyeglass .linie a indicilor de referinta fiducial marks .set de filtre finder (device) .emulsie falscolor false colour image .ocular eyepiece .aparat de uscat editing .fixator fixing tank .axe ale cadrului.propagarea erorilor errors analysis .bobina debitoare feeder . unghi de vedere field of vision .atenuare false colour emulsion .proteqia f~ieruIui file updating .curba de innegrire exposure degree .lumina parazilli extrapolation .diafragma a campului de vedere field-of-vision stop . llirgimea ciimpului field inspection .diafragma a ciimpului de vedere file .1ivcu distanlli focala fixli fixed satellite . linie a indicilor de referinlli fiducial centre .pupila de ie~ire exit window .diametrul ciimpului.fotografie lustruita fiducial axis .orientare exterioara exterior perspective centre .formatul fi~ierului file name .sistem expert exposure .altitudine de aerofotografiere exposure control .finetea imaginii first focus .atenuare extinction coefficient atenuare .fider feedhorn .calculul erorilor errors calculus .latitudine de expunere exposure station .plotter cu suport plan flatness of field .deschidere relativa fading .caselli pentru fIlm deformation .subtierea marginilor fotografiei feathering .coeficient de extraneous light .tanc de fixare flat contrast .fixator fixed base .eroare de inclinare error propagation .obieetiv cu distanlli focala fixa fixed focus lens .camp de vedere.vizor fine grain developer .focalizare a ocularului f number .unghi de deschidere field check .timp de expunere exposure factors .montura pentru filtre filter pass band .manevrarea filmului holder .deformatia ftlmului dryer .fixare fixing bath .infraro~u indepartat fast Fourier transform .ha~uri film .timp de expunere extended range reflection .prelucrarea filmului handling .latitudine de expunere exposure meter .placa de uscare ferrotype print .planeitatea ciimpului flatness of film .film color infraro~u far infrared .placa de presare a processing .statie de aerofotografiere exposure time .1ia fIlmului spool .defeet de vedere feather-edge .deformatia filmuIui distortion .fixare fixation .caselli pentru film magazine .cheie de fotointerpretare evaluation of aerial photographs exploatarea aerofotogramelor exaggerated relief .placli suport filter .satelit geostationar fixing .l:u1oare de umplere fill pattern .extrapolare eye base .mi~are micrometricli fine movement .error 324 325 flattening error of measurement .fWer file format .fil tru filter attenuation band .verificare in teren field mapping .suprafata riglata Ox .camp de vedere field stop .bobinli de film film support .cc1mp field angle .fixare fixative .cartare field of view .numele fi~ieruIui file protection .emulsie cu granuIatie fma fineness of emulsion .domeniu de oprire al filtrului filter factor .efeet pseudoscopic false view .caselli pentru fIlm cassette .sensibilitatea ernulsiei shrinkage .bazli de fixare fixed diaphragm .extrapolare extrapolation method .diafragma fixli fixed focal length .pupila de ie~ire exogenous data .filtrare filters set .caselli pentru fIlm plane .principiullui Fermat ferrotype plate .film fotografic film base .prelucrarea ftlmului sensitivity .planeitatea filmului flattening .cadru cu indici de retCrinta field .seleqie logica feed reel .verificare in teren field diameter .contra(.expunere exposure altitude .imagine pseudoscopica false relief effect .retlexie din domeniuI extins exterior nodal point .domeniu de trecere al filtrului filtering .exponometru exposure range .eroare de masurare error of tilt .date exogene expert system .centru exterior de perspeetiva extinction .exagerare verticala exit pupil .margine subtialli featheredging .ocular eyepiece focussing .imagine pseudoscopica false--colour film .hiperstereoscopie exaggeration of relief .interval dintre expuneri exposure latitude .contrast slab flatbed plotter .reglare a expunerii exposure counter .turtirea elipsoidului .expunere exposure duration .fmetea granu1atiei Oneness of image .

baza de date geografice geographic graticule .deschidere maxima fundamental point .flux de radiatii flying height .reper geodezic geodetic position .coordonate geodezice geodetic data .georeferentiere geographic data .focalizare focussing range .fluorodetet-tor flux density . geodetic azimuth . geographical longitude .transformatl!. focal plane .focalizare focussing mirror .imagine georeferentiatl!.date georeferentiate geocentric coordinates .acoperire longitudinala Fourier transform .obturator focal focus .hartll.metoda imaginilor alternante flicker noise .pozitie geograficl!. generall!.meridian geodezic geodetic montunent .date georeferentiate geocoded image .retea geograficll. logicl!.tiiietura de litere foreshortening .. geodetic reference system .harta de zoor flight path .aproximatia Gauss Gaussian curve . geodezic geodynamic satellite .Kruger Gaussian approximation .limita de focalizare fog .scara numericll.focar anterior front focus .linii Fraunhofer frequency .plan focal focal point .precizie geometricll.durata de zbor focal distance .distantii focall!.retea de puncte de sprijin Fraunhofer lines .de elipsoid geodetic latitude . corpul camerei frame counter .flicker 326 327 geometric flicker method .sistem de coordonate geografice geographical coordinates .pol geografic geographical azimuth . font .densitatea fluxului flux of radiation .proiect de zoor flight speed .focar focal-plane shutter .index geografic. a versantilor format . .fluorescenIii fluorometer .voalare folding mirror .proieclie Gauss.punc1 zero fundamental fundamental test site .frecventii frequency band .etalonare Gauss-Kriiger coordinates .plan focal obiect front focal point .altitudine fall!. geographic name .fOcalizare la infinit focussing .geocod geocoded data .format.punct de sprijin full aperture . geometric adjustment metricll.latitudine geograficll.coeficient de contrast gap .autonomie de zbor flight height .azimut geografic geographical coordinate system .poligon de testare fusion .geoid geoid separation .ondulatia geoidului geoid undulation . repertoar de toponirnie gelatine . formatul fotografiei forward lap .distantl!.directie de zoor flight design .ecuator geomagnetic geomatics . fluorescence .curba lui Gauss gazetteer .bandl!.longitudine geodezica geodetic meridian .coordonate geocentrice geocode .scurtarea aparentl!.focar focus for infinity .calibrare geo- geometric characteristics . banda de aerofotografiere floating dot .direclie de zbor flight endurance .directie de zbor.date geografice geographic database .contor de expuneri frame format . geometric accuracy .inaJtirne de zoor fl)ing height above mean sea level altitudine absolutl!.gelatina general map .altitudine de zbor flight altitude above ground .vitezl!.fluorometru fluorosensor .longitudine geograficll geographical net . de zbor flight strip .geocodificare geodesic distance . focal length .traiectorie de zbor flight planning .gol de aerofotografiere gauging . Fourier fractional scale . floppy disk .informatie geografica geographic map grid .retea geografiea geographic pole .focalizare la infinit focussed on infinity .latitudine geodezica geodetic longitude . de frecvente frequency coordination .coordonate geografice geographical latitude . linie de zbor flight map .fuziunea imaginilor gain .proiect de zbor flight direction .azirnut geodezic geodetic control network .dimensiunea irnaginii framework of control points .pozilie geodezicll. geodezic geodetic height .altitudine de zbor flying height above ground .marcll. geodezicll geodesy .modulatie de frecventii frequency range .disc flexibil flow chart .focar anterior front nodal point .retea geograficll.caroiaj geografic geographical position . geometric calibration metricll.distantll. obiect front focal plane .de frecvente front focal length .punct nodal anterior front node . focall!. geoid .format al imaginii frame size .generatie geo-photogrammetry .geodezie geodetic accuracy .harta generall!.oglinda de focalizare focussing of image .voal fogging . rabatabill!.zgomot in impulsuri flight altitude . de zbor flying time .retea geodezica geodetic coordinates . generalisation .sistem de referintl!.sistem de referintl!.coreetie geo.distantl!.geomaticll.scheml!. geographic information system . frame .caroiaj geografic geographical network .fotogramrnetrie terestra geo-registered data .altitudine de zbor flight line .oglindl!.caracteristici geometrice ale sensorului .date geodezice geodetic datum .acuratete geodezicll.bandl!.generalizare generation .marca floating mark .inaJtime de zbor flight course .punc1 nodal anterior fulcrum .sistem informational geografic geographic information .amplificare gamma .coordonate Gauss-Kruger Gauss-Kriiger projection .sate lit geodinamic geographic calibration . geocoding .ondulatia geoidului geomagnetic equator . general reference map .asignare a frecventelor frequency modulation .toponim geographic net .intrerupere gap in photo cover .cadru. focall!.gaml!.

proiectie centralli goniometer .primitivli graficli graphical accuracy .imagine georeferentiatli georegistering .procedeul caroiajului gross error .distantli la sol ground rmolution .hardware harmonic .altimetru barometric height scale .metodli grafici graphical plotting .halftoning hand camera .copie hardware .sistem global de Iocalizare glossy print .camerll de mAnli hand lens .dipol in ')J2 halftoning . ton de gri grey level histogram .filtru verde green leaf area index .deplasare radialll height interpolation .stabilizare giroscopicli H and D curve .date de teren.gravimetrie green filter .opticli goometricli geometrical projection .date de teren ground nadir point .erori geometrice ale imaginilor geometric fidelity .date georeferentiate georeferenced image .fotografie lustruitli gnomonic projection .imagine georeferentiatli georeferendng .gradatia tonurilor gradation of tone .geoid gravimetric gravimetry .interpolare altimetricli height measuring barometer .camerl terestrl ground control .oehi de retea grid method .busolli giroscopici gyroscopic compass .punet de sprijin ground data .satelit goosincron ghost (echo) .ochi de retea grid coordinates .strat antihalo grid .busolli giroscopicli gyroscopic stabilisation .negativ dur hardcopy .curbli de innegrire H and D scale .scarli Hurter si Driffield halation .model geometric geometric primitive .simbol grafic graphical user interface .searli de gri grey value .gradatia tonurilor 328 329 helical ground survey .aberatii goometrice geometrical image modification .punct nadiral din teren ground observation .granulli granularity . verifieare in teren ground control point .vitezllia sol .linie de retea grid mesh .granulatie graph .histograma nivelelor de gri grey scale .scara a1titudinilor he6ca1 antenna .paclli heat capacity .scarli graficli graphical symbol .timp Greenwich aparent Greenwich civil time .meridian Greenwich grey body .primitivli grafici geometric transfonnation .analizAarmonicli hatches .caroiaj.poligon de testare ground visibitity .colli height accuracy .imagine fantomli global positioning system .timp Greenwich mediu Greenwich mean time .timp Greenwich mediu Greenwich meridian .contrast putemic hard negative . nomogramli graphic display .interfatli graficli graphics tablet .armonici harmonic analysis .traieetorie la sol ground truth .georeferentiere georegistered image .canevas de meridiane ~i paralele.ecou radar (al terenului) ground speed .transformare goometricli geometrical aberrations .modificarea goometriei imaginii geometrical optics .corp gri grey filter .vizibilitate la sol ground-check . caroiaj gravimetric .indice G greennms index .precizie altimetricll height adjustment .lupll bard contrast .orbitli geosincronli geosynchronous satellite .fidelitate goometricli geometric model .graf.indice G Greenwich apparent time .compensare altimetricli height displacement .test de teren ground parallel .capacitate caloricll heat-sensing device .date de teren ground elevation .nivel de gri grey wedge .eroare grosolanli ground camera .proieqie goometrici geometrical rectification .indice foliar green vegetation index .coreqie goometrici geometric elTOrs .detector termic height .afi~re graficli graphic display terminal .fLItrugri grey level .platformli la sol ground plumb point . panta terenului grain .grupare gyrocompass .fotogrammetrie terestrll ground photograph .verificare in teren grouping .pla~etli de digitizare graticule .placli de calibrare grid to vector conversion .eroare graficli graphical evaluation .orbitli goostationarli geostationary satellite .geometric geometric correction .proeedeul retelelor grid pitch .terminal cu afi~re grafici graphic primitive .gradient.ha~ri haze .exploatare grafici graphical method .altitudine height above datum .coordonate carteziene grid distance .antenli elicoidalll gradient . grilli grid cell .ecou fantomli ghost image .halo de difuziune half-wavelength dipole . realitatea terenului.georeferentiere geostationary orbit .panli de gri grey-back .cotli ground information .canevas de restitutie.redresare graficli graphical scale .goniometru gradation .satelit goostationar geosynchronous orbit .gravimetric gravimetric geoid .conversie raster-vector gridding .Iinia orizontului ground patch area .ridieare topografici in teren ground track .punet nadiral din teren ground range .geopozitionare georeference file .rezolutie in teren ground return .pas al grilei grid line .restitutie graficli graphical radial triangulation fototriangulatie plan-radialli grafici graphical radial triangulation triangulatie radialli grafici graphical rectification .fi~ier de georeferentiere georeferenced data . test de teren ground truth site .precizia carto· grafierii graphical error .celulli ground photogrammetry .nivel de gri.fotografie terestrll. fotogramli terestrll ground platfonn .redresare graficli geopositioning .camerli de minll hand held camera .pas al grilei grid plate .

punet de reper orizontal horizontal coordinates . punct apical Hotine obfique Mercator .geometria imaginii image improvement .polarizare HV hydrographic map .spatiu mort hidden line .obieetiv de mare luminozitate high-oblique photograph .eroare de inchidere 330 331 image heliograph . hiperstereoscopie hypo bath .e1iminarea suprafetelor ascunse hidden surface removal .hipersensibilizare hyperstereoscopy . unghi de vedere radar image .atenuare de cAtre gheatA icon .barta-imagine.degradarea imaginii image digitizer .puncte conjugate homologous rays .hartll hidrografica hydrography .sensor generator de imagine image geometry .filtrare homomorficll horizon .mArire image map .coordonate orizontale horizontal distance .plan orizontal horizontal polarization .distantll orizontalll horizontal parallax .acuratete pozitionala orizontalll.linie aSl.radian{A HH polarization .adnotare image area .invariant aI imaginii image magnification .comprimarea imaginii image contrast .injectie de imagine image interpretation . definitia imaginii image degradation .contrast puternic high density digital tape .transformare Hough hue .pozitie planimetrica horizontal positional accuracy .identificare identification criteria .precizie planimetrica horizontal closure error .criteriu de calitate a imaginii image registration .polarizare orizontalll horizontal position .catalog de imagini image ceO .zgomotul imaginii image plane .plan focal imagine image format .campul imaginii image fineness .defect al imaginii image definition .corelator de imagini image decompression .cartografiere dupa imagini de teledeteetie Image motion .emulsie hiperpancromatica hypersensitising .coreqia imaginii image correlation .trenare a imaginii image motion compensator compensator de mi~are image movement .baza de date ierarhica high contrast .hipsografie hypsometric curve .hologramll holography .calibrarea irnaginii image catalogue .corelarea imaginilor image correlator .distantli focala imagine image focal plane .eliminarea suprafi:{elor ascunse hierarchical database .radiatie de inalta frecventa high oblique camera .hipermetropie hyperpanchromatic .disector de imagine image distortion .polarizare HH hidden face .ameliorarea irnaginii image injection .banda numerica de mare densitate high frequency radiation .fotografie orizontalll horizontal plane .trenare a irnaginii image nodal point .interpretarea imaginilor image invariant .punet nodal posterior image noise .heliograf hemispherical emittance emisferica .camerll panoramicll high oblique photograph .t imagine image processing .calitatea imaginii image quafity criterion .paralaxll absoluta horizontal photograph .deformatia imaginii.suprapunerea imaginilor image rendering .fJltru trece-sus highlighting .evidentiere hiD shading .linia orizontului horizon camera .umbrirea reliefului histogram .marcA luminoasA illumination .formatul imaginii image forming sensor .hidrografie hyperbolic mirror .c1aritatea imaginii.unghi de deschidere image annotation .finetea imaginii image focal length .coordonate imagine image correction .etalon de identificare illuminating mark .patA albA.curbll hipsometrica hypsometric tint .histogramli hologram .punl.scara tentelor hipsometrice hypsometry .ameliorarea imaginii image field .exagerare verticalll.reper topografic identification standard .proieqie 000grafica orizontalll horizontal scale .fixator hypsography .camerll orizont horizontal control . distorsiunea imaginii image enhancement .revelator rapid high speed emulsion .plan imagine image point .sinteza imaginii . imagine georeferentiatA image mapping .criterii de identificare identification post .searll planimetrica horizontal setting . precizie planimetrica horizontal projection .proieqie Mercator-Hotine oblica Hough transform .imagine image analysis .heliograph horizon trace .distantA hiperfocal A hyperfrequency .analiza imaginilor image angle .tentA hipsometrica hypsometric tint scale .canevas planimetric horizontal control point .fotografie panoramica high speed developer .trenare a imaginii image dissector .nuantil de culoare HV polarization .linia orizontului horizontal accuracy .sistem optic ideal identification .hipsometrie ice attenuation .emulsie u1tnsensibilll high speed objective .iluminare illumination angle .piramida de imagini image quafity .calare hot spot .prelucrarea imaginilor image pyramid .pictogramll ideal optical system .fateta ascunsa hidden ground .holografie home range .hiperfrecventll hypermetropia .e1iminarea liniilor ascunse hidden surface elimination .hiperpancrornatic hyperpanchromatic emulsion .pixel image compre'\sion .aerofotogramll panoramica high-pass filter .raze omoloage homomorphic filtering .unghi de iluminare.areal homologous points .format aI irnaginii image calibration .decomprimarea imaginii image defect .digitizarea imaginii image displacement .contrast fotografic image coordinates .llnsa hidden line removal .oglindA hiperbolica hyperfocal distance .digitizor de imagini image digitizing .

dispozitiv de intrare .impresie de relief impression of relief .rewlutia imaginii image restoration .interferometrie interior orientation .moar interferogram .flux informational information system .impresie de relief impulse amplitude .film infraro~u infrared image .coordonate aparat instrument response .semnal de intrare inset map .ajustare elasticll image-motion compensation compensarea trenarii imaginii imagery .incident! incidence angle .ree~antionarea imaginii image resolution .film color infraro~u infrasonic waves .observare indirectl1 indirect photography .subscenAa imagini: image superimposition .instruetiune instruction set .luminAincidentli incident nodal point .incandescentll incidence .obiectiv interschimbabil interface .date de intrare input device .interpretare indireetli indirect observation .incoerentll increase of contrast .schernlide asamblare a foilor de hartll index to photography .preluerare interaetivll interchangeable lens .cheie de fotointerpretare images archival.mozaic images structure .instrument generator de imagini imaging instrument .radiatie incidentli incident ray .directie origine initial stereopair .fi~ier de intrare input signal .fotointerpretare imagery interpretation key .orientare interioarll internal reflection .rotirea imaginilor image scale .interferogramll interferometer .textura imaginii image to image registration _ referentiere relativll image transmission .instrument instrument coordinates .modulatie de intensitate intensity of light .seaner image scanning .impresie de relief impression of space .accentuarea contrastului index contour .baleierea imaginii image screening device .emulsie sensibilll la infraro~u infrared spectrometer .eroare de inclinare incoherence .scheletizarea imaginii image space .analiza secventelor de imagini image sharpness .segmentarea imaginii image sequence analysls .seara imaginii image scanner .hartli medalion instantaneous field of view .undl1incidentli inclination error .formarea imaginii.emulsie color infraro~u infrared emission .interferentll interference pattern .bandAde infraro~u infrared colour emulsion .fotografie indireetli indirect rectification .infrasunete initial altitude .marcll index of coordinates .fascicul incident incident light .reflexie interioarll interocular distance .razll incidentli incident surface .fotoscheml1 indirect interpretation .redresare indirectll individual error .circuit informational information flow .curoll de nivel ajutlitoare internal orientation .film color infraro~u infrared-sensitive colour film .catalog de coordonate index to adjoining sheets .obiectiv cu distantll focalll fixl1 information .imagine nefotograficll imagery interpretation .baleiere in infraro~u infrared sensitive emulsion .eroare instrumentalll intensity modulation .transmiterea imaginii image warping .rlispunsul instrumentului instrumental error .imagine in infraro~u infrared photograph .arhivarea imaginilor images content .claritatea imaginii image shrinkage .format al imaginii image skeletonizing .centru interior de perspeetivll interlaced display .image image resampling .struetura imaginii imaging .spectrometru in infraro~u infrared spectroscopy .sensor generator de imagine imaging spectrometer .suprafat! de incidentll incident wave .interpolare imaging device .speetrometru generator de imagini impression of depth .fotografie in infraro~u infrared radiation .distantli interpupilarl1 interoperability . generare de imagini 332 333 interpolation input file .set de instruetiuni instrument .punet nodal anterior incident radiation . unghi loeal de incident! incident beam .l'Urblide nive! principalll index mark .camp de vedere instantanee instruction .radiometru in infraro~u infrared scanning .stereogramll initiall1 inner orientation .orientare interioarll interior perspective centre .interferometru interferometry .emisie de infraro~ii infrared film .afi~are interaetivl1 interactive processing .restaurarea imaginii image rotation .obturator central interactive digitizing .informatie information circuit .contraetia imaginii image size .deteqie termicl1(in infraro~u) infrared thermometer .unghi de incident!.spatiu imagine image subscene .continutul irnaginilor images mosaic .detilarea imaginii image segmentation .interfat! interference .afi~are intretesutll (a imaginii) intermediate contour line .interoperabilitate interpolation .suprapunerea imaginilor image synthesis .intensitate luminoasa inter-lens shutter .instrument generator de imagini imaging radar .sistem informational infrared band .dispozitiv de baleiere image scrolling .radar generator de imagini imaging sensor .eroare umana infinity focus system .digitizare interaetivl1 interactive display .cotll initialll initial direction .amplitudine a impulsului incandescence .orientare interioarll input data .sinteza imaginii image texture .spectroscopie in infraro~ infrared thermal detection .radiatie infraro~ie infrared radiometer .termometru in infraro~ infrared-colour film .

racordare K-band . spectru invizibil iris .cheie de fotointerpretare interpretation of aerial photographs aerofotointerpretare interpretation of air photographs aerofotointerpretare interpretation template .strat layover .tentA hipsometricA layer tint .scara mare large scale photograph .aberatie cromatieA lateralA lateral magnification .timp de expunere lens . obiectiv fotografic lens aberration .distantA interpupilarA intersection .retea de nivelment level S correction .etichetare Lambert azimuthal equal area projection .teleobiectiv large format camera .lidar .articol iteration .latitudine de expunere launcher .efect pseudoscopic inverter .cheie de fotointerpretare interpretoscope .difuziune iwtrOpA isotropic radiation .radiatie izotropA isotropic scatterer .interpretoscop interpupillary distance .diafragmA iris irradiation .aberatie lateralA de sfericitate lateral tilt .intersectie inverse Fourier transform .conul obieetivului lens distortion .izobata joystick .nivelment levelling adjustment .deschidere unghiularA lens axis .emulsie iwcromaticA isodensitracer .reflector laser laser scanner .laser laser altimeter .metoda celor mai mici pAtrate legal time .radiatie invizibilA invisible spectrum .ridicare topografieA in teren land use map .fereastrA glisanta keying . suprafatA echipotentialA levelling .monturn a obieetivului lens opening .absorb tie iwtropA isotropic antenna .ordine inversA a octetilor least squares method . leading mark .retea de nivelment librarian .eroare de calare levelling network .iradiere island .inclinare transversal A lateral-oblique photograph .axa obiectivului.unghi de deschidere lens aperture .eticheta labelling .stereoscop cu Ientile lettering .lidar laser range finder .corectie de nivel 18 (a imaginilor SPOT) level 2 correction .fluorescentA prin laser laser fluorometer . axA optieA principal A lens calibration .camerA cu format mare large scale . deschidere relativA maximA.proiectie azimutalA echivalentA Lambert Lambert conformal conic projection proiectie conieA conformA Lambert Lambert zenithal equal area projection .altimetru laser laser altimetry .compensare altimetricA levelling datum .izoradialA isotropic absorption .fotografie lateralA oblicA latitude .parasolar.izodensitograf isodensity .deschidere unghiularA lens shade .iwlinie isoline .fotografie aerianA la scarA mare large-scale map .interpolation 334 335 leaf shutter .calibrarea obiectivului lens cap .interpol are prin convolutie interpolation error .elipsoidul Krasovski kriging .balizA least significant byte first . deschidere relativA.altimetrie laser laser bathymeter .corectie de nivel 1A (a imaginilor SPOT) levellB correction .izolinie isometric parallel .scaner laser laser terrain profile recorder profilometru laser laser-beam plotter .profilometru laser laser radar .imagine rAsturnatA inverted stereo .calare kilometric grid .fluorometru laser laser profilometer .lentila.metodA iterativA iterative method .izodensitate isogram .izocrornatic isochromatic emulsion .difuzor iwtrop.tenta hipsometrieA layer .izocentru isocentre triangulation .obturator cu lamele land cover .iteratie iteration method .banda Ka Karhunen-Loeve transform transformare Karhunen-Loeve Kauth-Thomas transform transforrnare Kauth-Thomas kernel .nivel de referintA levelling error .izotropie item .telemetru laser laser reflector .sb1em informational teritorial land parcel .camerA lateralA lateral chromatic aberration .banda Ku L-band .rachetA purtatoare layer box .transformatA Fourier inversA inverted image .proiectie azimutalA echivalenta Lambert lameUar shutter .acoperire a terenului land information system .mArire transversalA lateral overlap .hartA a utilizArii terenului large focus lens .imagine latentA lateral camera .suprafatA de nivel.eroare de interpolare interpretation key .scara tentelor hipsometrice layer colour .insulA isocentre .acoperife lateralA lateral spherical aberration .plotter cu fascicul laser latent image .batimetru laser laser fluorescence . obiectiv.timp legal legend -legendA (a Mrtii) length of exposure .banda L label .rAsturnarea versantului leader .retea kilometrica Krasovsky ellipsoid .radiatie invizibilA.bibliotecar library . reflector difuz ideal isotropy .bibliotecA de programe Iidar .izolinie isoradial .ecou radar (al terenului) land survey .corectie de nive! 2 (a imaginilor SPOT) level control .parcelA land return .distorsiune lens mount .aplicare de scriere levellA correction .capac al obiectivului lens cone .aberatie a obiectivului lens angle .joystick junction .corectie de nivel S level surface .iris iris diaphragm .kriging Ku-band .obturator cu lamele lidar interpolation by convolution .parale!A iwmetricA isopleth .metodA iterativA izobathe .hartA la scarA mare laser . luminozitatea obiectivului lens stereoscope .amorsll.antenJi izotropA isotropic diffusion .inversor invisible radiation .triangulatie izocentricA isochromatic .banda K Ka-band .

lumina polarizata liniar linear resolving power of emulsion _ limita rezolutiei Iiniare a emulsiei linear scale .absorbtie a luminii light diffusion .sensibilizator fotografic light sensitive cell . iodinare longitudinala look . magnetic! magnification .placa suport locating plate .generalizare lineage .unda luminoasa Iight-sensitive coating .vehicul spatial cu echipaj uman manual data acquisition .slab ire a imaginii lighting .lupa magnifying power .disc magnetic magnetic inclination . indinatll low-pass filter .schema logica logical expression .celula fotoelectrica light sensitivity . luminescence .comprimare cu pierdere de informatie lossy medimn .eroare de lungime linear filter .intensitate luminoasA luminous spot .linia nodurilor line of sight . magnification factor .luminescentll luminosity .contrast slab low noise amplifier .lidar 336 linear detector .rire magnification ratio .limbaj ma~inA magnetic azimuth .cod ma~inll.seara IiniarA linear stretching .hipermetropie longitudinal axis .pierderea detaliilor loss tangent .retlexia luminii light scattering .strat fotosensibil light-sensitive layer .repertoar de toponimie local horizon .interpolare liniara linear parallax . low oblique photograph .mira de rezolutie line resolution test .fil tru optic light flux .lob principal manned spacecraft .operator logic logical search .sursa de lumina light wave .limita rezolutiei liniare a emulsiei limiting aperture .profillongitudinal longitudinal spherical aberration aberatie longitudinala de sfericitate longitudinal tilt . label de corespondenta loss in definition .polarizare liniara linear polarized light .coordonate aparat machine language .tabel al culorilor.raza de lumina light reflection .mArire longitudinal a longitudinal profile .catalog de coordonate list of place names .camerll.hartll. inclinatll.liniaritate Linbof camera .timp local local vertical .eadrul hll.digitizare manual! manuscript map .fotosensibilitate light source .lumina light absorption . m!rire magnification chromatic aberration aberatie cromatica lateraill. machine coordinates .filiatia datelor linear array sensor .cautare logica logical selection .azimut magnetic magnetic bearing .duratA de viata a satel itului life size .teleobiectiv long sight .paralaxli absolutA linear polarization . unghi de vedere radar look up table .difuziunea luminii light filter .sensor baretA linear detail .paralela locall1 local scale .directie de vizare.bandll.deformatii liniare.lob principal major lobe .tlux luminos light pen .filtrarea liniilor line thinning .sub imagine look angle .baleiere IiniarA line smoothing .unghi local de incidenta local meridian .eadrul map border .luxmetru machine code .linie de vizare line of greatest slope .creion optic light ray .. map analysis .teleobiectiv long focus lens .expresie logica logical operator .scarll locala local time .astronavll.filtru trece-jos luminance .pierdere de daritate loss of details .linie de vizare line resolution target .marca luminoasll.tangenta unghiului de pierdere lossless compression .filtru Iiniar linear interpolation .linie line filtering .harta de localizare locator .filtrarea liniilor line of collimation .flux luminos luminous intensity .rtilor map border .vertieala locului locating back .comprimare far! pierdere de informatie lossy compression .luminantll.difuziunea luminii light sensitising agent .orizont aparent local hour . luminous flux . magnetic declination .analiza hll.meridian loeal local parallel . aerofotogramll.dedinatie magnetica magnetic dip .raport de mll.arnplitudine main lobe .hartll.iluminare limb -limb limit of linear resolution .marime natural a light .extinderea liniara a contrastelor linearity .grosisment magnitude .deschidere maxima line .fotografie inclinatll.radiatie lunar! lux -lux luxmeter .grosisment.rtii map compilation .rtii map composition .sensor bareta 337 map Iidar bathymetry .achizitie manual! de date manual digitizing .linie de panta maxima line of nodes .dispozitiv de pozitionare logical diagram .amplificator cu zgornot redus low oblique camera .axa longitudinala longitudinal chromatic aberration aberatie cromatica longitudinal A longitudinal magnification .luminozitate luminous floating mark .pol magnetic magnetic recording .batimetrie lidar Iidar coverage . a magnetismului magnetic pole .orA locala local incidence angle .spot luminos lunar radiation . low contrast .unghi de vedere radar look direction .mediu absorbant lot .redactarea hllrtii map content . cu echipaj uman manned spacecraft .redactarea hll.selectie logica long distance lens .azimut magnetic magnetic compass .inclinatie magnetica magnetic disk .parcelll.acoperirea lidarului life of satellite .originalul hllrtii map .aparat de mllrit magnifying glass .inregistrare magnetic! magnetic tape .busoill.eabraj.strat fotosensibil lighter shading .conpnutul hllrtii .camera Linhof list of coordinates .iodinatie magnetica magnetic map .mira de rezolutie line scanner .raport de mllrire magnifying apparatus .detaliu liniar linear distortion . distorsiune liniara linear error .placA suport location map .scaner Iiniar line scanning .

monochromatic sensitivity . ~ablon masking .eroare limita maximum aperture .eroare limita maximum likelihood criterion .tarea hilrtii map nadir .mod model .stereoscop eu stereomi("Tometru mechanical compensation of altitudes compensarea mecanica mechanical line scanner .modulator moire .flux monocromatic monochromatic light ..infraro~u mediu Mie scattering .fotografie aeriana la scara medie medium-scale map .denumirea foii de harta map orientation .digitizarea MI1ii map drawing .restitutor mecanic mechanical radial triangulation .banda milimetricil.model model coordinates .seaner liniar mecanie mechanical plotter .lob seeundar minus angle .harta la scara medie memory .eonvergenta meridianelor meridian plan .alocare a memoriei memory capacity .eroare medie mean ground elevation .cadrul MI1ii map graticule .sensibilitate monoeromatica monochrome image .plan meridian mesh .holografie cu microunde microwave radiation .patiu model modelling .unda modulatil.detaliu cartografic margin of error .desehidere relativa maxima maximum-likelihood method .proiectie Mercator mercury hypersensitising .metadate meteorological satellite .desehidere maxima maximum error .altimetru eu microunde microwave band .banda de microunde microwave emission . reper mask .microfotografie microwave .baleiere a modelului model space .marja de eroare marginal curve . modulation .indicatii marginale.modulatie modulator .camera fotogrammetricil.altitudine medie mean meridian .~urub micrometrie microphotography .clasificare ierarhicil.morfologie rnatematica matrix .sistemul international (51) microdensitometer .maseare master negative .monitor albnegru monochrome printing .radiometru de microunde microwave remote sensing .mascil.moar monitor .unghi meridian meridian convergence .caroiaj al hilrtii meta data .voal marginal marginal information .model al terenului model scanning .meridian meridian angle .caroiaj al hilrtii.foaie de harta map updating .sensibil izare cu mercur meridian .timp solar mediu mean time . mathematical morphology .canevas fotogrammetrie minor lobe . minimum mapping unit .cartografiere map frame .marea..reda<.memorie memory allocation .fototriangulatie plan-radiala eu ~abloane cu fante median tilter .aberatie monoeromatica monochromatic flux .eroare de milsurare measuring stereoscope .stereoseop eu oglinzi misreading .1iahilrtii. informatii marginale marginal point .satelit meteorologic metric camera .reambulare (a Mrtii) map scale . mapping detail . unitate minima de cartografiere minor control .nadirul haI1ii map nomenclature .timp solar mediu measurement accuracy .original negativ mathematical adjustment .supraveghere monochromatic aberration .imagine monoeroma monochrome monitor .pixel mixt mode . retea eartograficil.filtru median medium scale .eroare de mlsurare measuring fault . millimetric wave .tarnbur mierometrie micrometric screw .sensibilizare maximal error .sensor matrice matte print .coordonate model model of terrain ..matrice matrix sensor .termometru eu microunde mid infrared .unde mil imetrice minimum bounding rectangle .criteriul verosimilitlitii maxime maximum relative aperture .capacitate de memorare memory map .camera fotogrammetrica metric system .metoda verosimilitlitii maxime mean error .teledeteetie eu mierounde microwave spectrometer .modem modulated wave .reambulare (a hilrtii) mapping camera .orientarea hiiI1ii map plotting apparatus .punct marginal marginal ray . mafginala mark .harta memoriei menu . map making .scara medie a unei aerofotograme mean sea level.memu Mercator projection .meridian central mean scale . proiectie eartografica map resolution .spectrometru in mierounde microwave system .seara medie medium scale photograph .difuziune Mie millimetre band .unghi de depresie mirror stereoscope .microunde microwave radiometer .sistem cu mierounde microwave thermometer .microdensitometru micrometer drum .caroiaj al haI1ii map grid .detaliu cartografie.fotografie mata maturation .curba de margine marginal data .lumina monocromaticil.imprimare monoeroma .!.map 338 339 monochrome map coordinates system .eroare de citire mixed pixel .aparat de restitutie map projection .dreptunghi minim minimum distance to means classification .Divel mediu marin mean solar time .sistem de eoordonate al haI1ii map digitizing .precizia masuratorii measurement error .rezolutia haI1ii map revision .microunde microwave altimeter .proiec.razil.eroare de eitire mistake of reading .scara MI1ii map sheet .informatii marginale marginal fog .compensare analiticil.monitor monitoring .modelare modem .fototriangulatie plan-radial a cu ~abloane eu fante mechanical template plot .emisie de microunde microwave holography .

punct nadiral al imaginii nadir photograph .scaner multispectral multispectral scanning .vedere monocularll morphing .sistem multispectral multidata imagery .date multitemporale multitemporal images .morfologie mosaic strip .camera cu axa verticala nadirscope .distorsiune in forml1 de butoi negative Doppler shift .camere multiple multiple disk shutter .radar multipolarizat m~ltiresolution analysis .analiza diacronicli multifrequency laser .neocanal neo-variable . camera multispectral a multiband data .filtru gri neutral filter .sistem multispectral multibeam altimeter .imagini multitemporale multidate analysis .analiza vecinatatii neo-channel .analiza multispectrala multispectral camera .directie nadirala nadir distance .miopie nadir (point) .~ionare in etape multitemporal analysis .date multispectrale multiband images .imagini multispectrale multiple camera assembly .sensor multirezolutie multispectralmulti~"pectral multispectral analysis .amplificator multi polarization radar .filtro gri neutral fixing bath .camera multispectrala multispectral data .detectia mi~ii mouse .camera cu mai multe obiective multiplet .harta aeronauticli navigation telescope .cli~eu.sernnlltura multi- multiband system .imagini multispectrale multispectral photos .fIltru de banda ingustll national coordinate system .diamorfozll morphological closing .infraro~u apropiat near polar orbit .mozaic in bandll most significant byte first .luneta de navigatie near infrared .baie de fixare neutra - night photograph .imagini multispectrale multiband banda signature .radiometru multispectral multispectral scanner .date multispectrale multi-channel radiometer .revelator negativ negative distortion .fotocartograf Nistri nitmeter .proiector multiplex multiplex projector .sistem de coordonate geodezice de stat navigating sight .altimetru radar multifascicul multibeam SAR .analiza diacronicl1 multitemporal data .ansamblu de camere multiple camera system .orbitli polara near ultraviolet .date multispectrale multispectral imagery .acuitate vizualll monocularll monocular vision .radiometro multispectral multi-channels images .deteetie nocturna Nistri photocartograph .baleiere multispectrala multispectral sensor .radar cu deschidere sinteticl1 multifascicul multibeam synthetic aperture radar radar cu deschidere sinteticll multifascicul multichannel scanning .imagini multispectrale multi-layer .filtrare cu fereastra glisanta multi-channel data .multiplet multiplex aeroprojector .imagini multispectrale multispectral images .sistem multispectral multistage sampling .analizll multirezolutie multiresolution sensor .radar multifrecventll multifrequency scatterometer .obiectiv cu unghi de deschidere mic narrow band filter .filtru morfologic morphological image processing prelucrare morfologicl1 morphological opening .fotografie compusa multiple scattering .ultraviolet apropiat neat line .semnatura multibanda multispectral system .aerofotograma nadirala nadiral camera .obturator cu discuri rotative multiple lens photograph .baleiere multispectrala multichannel system .proiector multiplex multiplier .multistrat multiband antenna .sensori multipli multiple-lens camera .SODAR multifrecventll multiple band images .deplasare Doppler negativa negative film .monocomparator multibeam scatterometer metro multifascicul .fotografii multitemporale Munsell scale .mouse moving window filtering .fotografie de noapte night sensing .fotografii multispectrale multispectral radiometer .nadirscop narrow angle lens .deschidere morfologicl1 morphology . negativ negative developer .imagini multitemporale multitemporal photographs .film negativ negative image .negativ negative lens .sensor multispectral multispectral signature .antena multibanda multiband camera .nadir nadir direction .inchidere morfologicl1 morphological filter .ordine normalll a octetilor motion compensation .compensator de mi~are motion detection .lentilll divergentll neighbourhood analysis .compensarea mi~cl1rii motion compensator .neodate net load .cadrol interior al hl1r{ii negative .laser multifrecventll multifrequency radar .distanta nadirala nadir of the image .neovariabila neodata .sarcina utila network of rectangular coordinates caroiaj neutral density filter .scatterometro multifrecventll multifrequency SODAR .camera cu mai multe obiective.nitmetru .lunetll de navigatie navigation chart .scara Munsell myopia .scattero- 340 341 nitmeter monocomparator .retlexie difuza multipla multiple sensors .monocomparator monocular acuity .

conditia Nyquist Nyquist criterion .sensor optic optical signal .vedere perspectivA observation parallax .sistem de operare operational application .razA oblicJ[ oblique sensing .cabraj nuance .sferoid oblique aerial photograph .baleiere opto-mecanicJ[ optically effective atmosphere atmosferll efeetivA optics .opticJ[ orange filter .paralau observed data .fotografie oblicJ[ oblique camera .nod noise .elemeute de orientare orientation error .no-return 342 343 opacity .reducerea zgomotului nominal focal length .identifieare object nodal point .codificare numericJ[ numerical interpolation .parametri orbitali orbital flight .parametri orbitali orbital period .orbitJ[ orbit crossover .punet nodal anterior object node .curbll de nivel normalA normal developer .densitate opticJ[ optical disc . au opticJ[ principalA optical centre .radiatie luminoasA optical recording .centrare opticA optical processor .plan nodal nodal point .punct nodal node .valoare numericJ[ Nyquist condition .filtru neliniar non-mapping image .inregistrare opticA optical rectification .teledeteqie opticll optical scanner .c1asAde obiecte object dimension .metodA de orientare orientation of photograph .camerA oblicJ[ oblique image .imagine oblidl oblique incidence .episc6p open system -.obie<:t object class .corelator optic optical density .cicIu orbital orbital elements .obiectiv normal normal contour . operating enVironment .baleiere opticA optical sensing .mediu de lucru operating mechanism .centrare opticJ[ optical correlator .nuanta de cuIoare numerical a<ljustment .altitudine orbitalll orbital cycle .conditia Nyquist object .afi~e numericJ[ numerical encoding .radiatie terestrA efeetivA nodal line .bazl[ de date orientatJ[ obiect objective lens .punet nodal anterior object plane .date de observatie occultation .restitutor opto-mecanic optical-mechanical scanning .vitezll orbitalA orbital station .aplicalie operationalA operator .disc optic optical enlargement .radiometru care nu genereazA imagine non-interlaced display .abef'dtie (opticJ[) optical axis .drum optic optical photorestituter .distanIJ[ focalA nominaUi nomogram .Iidar optical radiation .eroare de orientare orientation mclhod .restitutor optic optical plumbing .linia nodurilor nodal plane .distantA focalA obiect object focal point .proieqie oblicJ[ oblique ray .interpolare numericA numerical map .sistem optic optical-digital data processing preluCf'drea opticJ[ a datelor optical-digital system .compensare analiticJ[ numerical analysis .perioadll de revolutie orbital plane .semnal optic optical spectrum .ocular official hour .opacitate opaque projectOi' .inclinarea orbitei orbital parameters .ftItro portocaliu orbit .speetru vizibil optical system .nomogramA non-imaging radiometer .sPatiu mort nocturnal radiation .on-lint: onboard processing .cod numeric numerical display .proprietAti optice optical radar .centru optic optical centring .developare normalA normal incidence .proieqie normal! nose-lift .camerA cu axA inclinatJ[ oblique camera .obiectiv fotografic oblate spheroid .proieqie Mercator oblicJ[ oblique orbit . .axa sistemuIui optic.prelucrarea opticl a imaginilor optical image .condlill de operare operating environment .procesor optic optical properties .imagine necartograficJ[ nonimaging sensor .refleetor optic optical aberration .zbor orbital orbital inclination .prelucrare la bord one way .revelator normal normal development .interseqia orbitelor orbit inclination angle ..foear anterior object identification . sistem deschis .sistem opticonumeric optical-mechanical photorestituter restitutor opto-mecanic optical-mechanical plotter .incidentA oblicJ[ oblique Mercator projection .incidenta normalA normal projection .efect de orientare orientation elements .aparat de comanda (a1 camerei fotografice) operating system .vitezll orbitalll orientation effect .imagine opticJ[ optical line of sight .spatiu obieet object-oriented database .orbitli.scaner optic orientation _ optical scanning .operator optic reflector .mArire opticJ[ optical filter .drum dus . fotografie oblicJ[ oblique projection .statie orbitalll orbital velocity .filtru de zgomot noise reduction .zgomot noise filter .plan obiect object point .detectie oblicJ[ oblique view .orientarea fotogramei no-return area .deteqie opticll optical sensor .hartJ[ numericJ[ numerical value .punet obieet object space .dimensiunea obiectelor object focal length .ocuItalie ocular .aerofotogramA oblicA.analizl[ numericJ[ numerical code .Iinie opticJ[ a vederii optical modulator .redresare opticA optical reduction .suprafatJ[ specuIad optical image processing .unghi de inclinare a orbitei orbital altitude .orA oficialA omnidirectional antenna . inclinatli.mic~rare opticJ[ optical remote sensing .antenA omnidireqionalA on-line .ftltru optic optical flat surface .plan orbital orbital speed .modulator optic optical path . oblique photograph .afi~re progresivA (a imaginii) non-linear filter .sensor neproducJ[tor de imagine nonparamclricclassificationc1asificare neparametricJ[ normal angle lens .

ortofotogramA orthophoto mosaic .persistenta imaginii personal error .filiatia datelor. cuplu de imagini overlay .fotografie panoramicA panoramic picture .benzi paralele parallelepipedic classification clasificare rectangularA parametric classification .oglindA parabolic! paraboUc reflector .banda P pair of photographs . origine origin of coordinates .radar transorizont overdevelopment .perioadA de revolutie peripheral (device) .negativ original ortho-correction .retea de perspectivA perspective image .redresare diferentialA oscillating scan mirror .sensor pasiv Passive system .perigeu perigee-to-perigee period .fotografie pancromatic! pancratic system .raze de per~l'ectivA perspective transformation transformare per~l'ectivA panchromatic film .paralaxA parallax bar .punet de legaturA.imagine pancromaticA panchromatic cromaticll imagery .deformatia hartiei paper strip method .hirtie de heliograf P-band .itinerar de zbor pattern .proiectie ortograficA orizontalA orthoimage .ortocorectie orthochromatic emulsion .panll de paralaxA parallel .perceptia reliefului perfectly diffuse reflector .intervalometru overlapping aerial photographs suprapunerea aerofotogramelor overlapping pair .dispozitiv de i~ire output file .negativ supraexpus overexposed photograph .fascicul paralel parallel projection .analiza forme lor pattern recognition formelor .ortofotograf.retea paralacticA parallax .recunoa~terea payload . ortofotoplan orthophotoscope .compensarea paralaxelor parallax difference .ortofot orthophoto .camerll panoramicll .procedeul benzii de hartie paraboUc antenna .imagine pan- panchromatic photograph .mozaic de ortofotograme orthophotomap .ortofotomozaic.origin 344 345 perspective origin .pantometro pantometer .balizare panning .contur period .altitudine absolutA orthomorphic map projection proiectie conformA orthopanchromatic emulsion .axA de perspectivA perspective centre .semnal de ie~ire over the horizon radar .echipament periferic periscope -periscop permissible error .altitudine absolutA orthometric correction .date de ie~ire output device .proieqie geometricll perspective axis .cuplu de fotograme pair of pictures .paraleiA parallel beam .diferentA de paralaxA parallax wedge .acoperire longitudinalA overlap regulator .fi~ier de i~ire output signal .fascicul de lumina pencil of rays .centro de perspecti vi perspective cone of rays .cuplu de imagini panchromatic channel .fotografie supraexpusA overexposure .film ortocromatic orthogonal axis .plan de per~1>ectivA perspective projection .deftlare orizontalA (a imaginii) panoramic camera . puncte conjugate passive remote sensing .proiectie ortogonalA orthographic projection .oxidarea revelatorului ozaUd paper .reflector parabolic parallactic angle .supradevelopare overexposed negative .sarcina utilA pel.supraexpunere overlap .parcelA path of ffight .perioadA anomalA perimeter .fotografie panoramica pantograph .proiectie perspectivll perspective ray .perioadi de revolutie period of satelUte .pixel mixt pass point .emulsie ortopancromaticA orthopanchromatic film .plotter ("'U penitA pencil of light .teledetectie pasivA patch .paralaxA unghiularA parallactic grid .film ortopancromatic orthophot .pixel pen plotter .antena parabolic! paraboUc mirror .emulsie ortocromatic! orthochromatic film .clasificare parametric! paraxial ray .fascicul perspectiv perspective grid .eroare umanA perspective .originea sistemului de coordonate original negative .axe ortogonale orthogonal projection .film pancromatic panchromatic image .penumbra percent of slope .obiectiv cu distantA focalA variabilA panel6ng .pantometro paper deformation .emulsie pan- panoramic photograph .ortoimagine orthometric altitude .aparat de redresare diferentialA orthoprojector .barA de paralaxA parallax correction .corectie ortometric! orthometric elevation .cartografiere in straturi oxidation .configuratie.razll paraxiala partial cen .panta terenului perception of relief . ortofotogramA orthophotographic map .penetratie penumbra .proiectie paraleiA parallel strips .eroare admisibill persistence of vision .teledetectie pasivA Passive remote sensing systemteledetectie pasivA passive sensor .fascicul penetration .cuplu de fotograme.contur output data .proiectantA perspective rays .suprapunerea straturilor (de date) overlay mapping .mozaic de ortofotograme orthophotograph .orientare exterioarA outUne .fotohartA orthophotomosaic .imagine perspectivA perspective plane .canal pancromatic panchromatic cromatic! emulsion . structura irnaginii pattern analysis . punct de sprijin.ortoproiector orthorectification .perioadA period of revolution .reflector difuz ideal perigee .oglindA oscilantA outer orientation .

.1'otoschemil photo layer .tub 1'otoelectric photoelectron .1'otografie photo base .hartie fotograficll photo plan .fotointerpretare photographic interpreter .aparat de ml1rit photographic exposure .prelucrare fotograficl photographic projection .sensor fotografic photographic surveying apparatus aparat fotograrnmetric photographic technique .bazll de fotografiere.aerofotohartil.fotografie photograph centre .rezolutie fotograficl photographic scale .imagine foto graficll photographic interpretation .redresare fotograficl photographic reduction .avion fotogrammetric photographic camera .obieetiv fotograrnmetric photograrnmetric plotter .1'otocatod photocell .fotograrnil photograrnmetric airplane .fotoidentificare photoimage map .albire photocathode .1'otoplan photo plot .echipament fotografic photo image .copiere fotograficl photographic resolution .vedere perspeetivil perspectograph .zbor de fotografiere I photograph meridian .reaqie 1'otochimicl photoconductive detector .cheie de fotointerpretare .nivelment fotograrnmetric photograrnmetric objective .celulli 1'otoelectricll photoelectric device .copiere fotograficil photographic density . schernil de asamblare a aerofotogramelor photoidentification .material fotografic photographic mission .copie fotograficl photographic copying .1'otoeleetron photogeology .punet nadiral al fotogramei photographic paper .fotogoniometru photogram .inregistrare fotograficl photographic rectification .mic~rare fotograficl photographic reproduction .aparat de fotografiat photography .fotografie a orizontului photograph pyramid .expo nometro 1'otoeleetric photoelectric resistor .1'otorezistor photoelectric tube .punet nadiral al fotogramei photograph plumb point .perspectogra1' phase .placl fotograficl photographic plotting instrument fotorestitutor photographic processing .cameril fotograrnmetricil photograrnmetric control point .efect fotoelectric photoelectric exposure meter .punct de sprijin fotograrnmetric photograrnmetric control .fotosensibilitate photographic sensor .halo fotografic photographic image .fotoasamblaj photographic lens .1'otodetector photoelectric cell .schemll de asamblare a aero1'otogramelor photocopying apparatus .cooroonate fotografice photograph horizon . fotohartll photographic material .zbor fotogrammetric photogrammetric levelling .strat 1'otosensibil photo paper .nivelment fotograrnmetric photograrnmetric equipment .distantA de fotografiere photographic effects .calitatea fotografiei photographic aircraft .canevas fotograrnmetr.calitate fotograficl1 photographic recording .expunere photographic fidelity .avion fotogrammetric photograrnmetric camera .punet nadiral al fotogramei photograph nadir point .fIltro fotografic photographic flight .meridian fotografic photograph nadir .aparat de copiat 1'otografii.imagine 1'otograficl photo index .film 1'otoconduetiv photocontrol index map .obiectiv fotografic photographic map . aparat de copiere prin contaet photodetector .perspeetivll fotograficl photographic quality .scara fotografiei photographic sensitiser .celulll 1'otoelectricil photochemical reaction .fotoschemll.contra~1 fotografic photographic copy .fotohartll photointerpretation .centro fotogramei photograph coordinates .punet de legllturll photograrnmetric survey .fotografiere photography index map .fidelitate fotograficl photographic film .echipament fotograrnmetric photograrnmetric flight .zbor de fotografiere photographic halo .detector fotoconduetiv photoconductive film .ridicare fotograrnmetricil photograrnmetric triangulation fototriangulatie photogrammetry .dispozitiv 1'otoele(.tehnicl fotograficl photographic transmission density densitate opticl photographing device .densitate opticl photographic distance .aparat de fotografiat photographic contrast .copie 1'otograficl1 photo equipment .fotointerpretator photographic laydown .1'os1'orescentA photo .1'azil phase modulation .efecte fotografice photographic emulsion .fotoschernil photobleaching . fotobazll photo copy .restitutie fotograrnmetricll photograrnmetric point .hartie fotograficl photographic plate .1ric photoelectric effect .emulsie fotograficl photographic enlargement .fotointerpretare photointerpretatlon key .modulatie de fal! phosphorescence .mllrire fotograficil photographic enlarger .restitutor fotograrnmetric photograrnmetric plotting .fotograrnmetrie photograph .perspective 346 347 photo interpretation perspective view .piramidil fotograficl photograph quality .film fotografic photographic filter .sensibilizator fotografic photographic sensitivity .ic photogrammetric elevation .fotogeologie photogoniometer .

prisma de polarizare polarizing spectacles .strat fotosensibil photosensitive materialmaterial fotosensibil photosensitiveness .analiza platformelor platform position .reeonditionarea platformei plotter .sernnatura de polarizare polarized light -lumina polarizatli polarizing filter .fotointerpretare photorectification .plan de polarizare polarization signature .planieart planimat . dispozitiv de transpus punete point-by-point plotting .cheie de totointerpretare photomap .toponim place names .filtru de polarizare polyconic projection . pixel pixel depth .plan de referinta plane phototriangulation .redresare totografiea photorectifying .fIltru de polarizare polarizing prism .aparat de mareare ~i tran~punere a punetelor. plan imagine plane of rectification .photo interpreter 348 349 polygon photointerpreter . ridieare planimetriea planimetry .aparat de totoredresare phototriangulation .detaliu de planimetrie planimetric displacement .contraetia fotogramei picture transmission .constanta planimetrului planimetric .fotoasamblaj photomosaic .deplasare planimetrica planimetric detail.totointerpretator photokey .developare fiziea physical fog .distanili polara polar orbit .distorsiunea imaginii picture element .oglindli plana plane of projection .punet de simetrie point of triangulation .fototopografie phototransformer .transmiterea imaginii pillow distortion .fotoharta photometer .unda plana planicart .reprezentare planimetriea planimetric scale .punet imagine picture quality .emulsie fotografiea photosensitive layer .aparat de mareare ~i transpunere a punetelor point marking .eadrul imaginii picture orientation .proieetie ortografica polara polar satellite .fototeodolit phototopography .exploatare planimetrica.fotometru photometry .adancimea pixelului pixel spacing .distorsiune in forma de pernll.seara de restitutie POCket stereoscope .camera fotografiea eu piliei plate carrier .restitutie plotting accuracy .satelit polar polarimeter .suprapunerea aerofotogramelor picture plane .aparat de restitutie plotting board . celula 2D.sursa de lumina punetiforma point transfer device .planimetru planimeter constant .redresare fotograficli photorestituter .suportul placii plate holder . eoordonate planimetriee plane mirror .fotosensibilitate phototelevision .eelula.pozitie planimetricli planimetric representation .fotomultiplicator photon .detectia bolilor plantelor plate camera .punet de reper orizontal planimetric deformation .planimat planimeter .plan imagine picture point .voal fizie picture angle .ealitatea imaginii picture resolution .exploatare planimetrica planimetric map .coordonate polare plane plane rectangular coordinates eoordonate rectangulare plane plane wave .hartli planimetrica planimetric position .preeizie planimetricli planimetric control point .axli polara polar coordinates .restitutie punet eu punet pointer .plaIl§eta de restitutie plotting scale .eoordonate orizontale.punet point for rectification .dispozitiv de transpus punete point transfer instrument .platforrnli polara polar projection .planimetru polar polar platform .fIltru de polarizare polarization plane .fotometrie photomontage .polarimetru polarimetric radar .oehelari polarizanti polaroid .punet de redresare POint marking and transferring device instrument de marcare ~i transpunere (a punetelor) point marking and transferring instrument .foton photoreading .distanili intre pixeli place name .rezolutia imaginii picture distortion .stereoscop de buzunar POint (element) .plan de redresare plane of reference .polarizare polarization filter .fotorestitutor photosensitive coating .unghi de deschidere picture coordinates .preeizie de restitutie plotting apparatus .marearea punetelor point of incidence .pozitia platformei platform refurbishment .coordonate polare polar distance .lentila plan-coneava plan-convex lens .strat totosensibil photosensitive emulsion .planimetric planimetric accuracy .fototriangulatie plana plane polar coordinates .camera obscurll pitch .cursor grafic polar axis .rezolutia imaginii picture shrinkage .punet de triangulatie point source of light .distorsiune in forma de perna pinhole camera .deplasare planimetrica planimetric evaluation .fotogrammetrie terestrll phototopography . coordonate plane.radar polarimetric polarimetry .poligon .easetll pentru placi plate magazine .pixel picture frame .toponimie plan-concave lens .fototeleviziune phototheodolite . pin-cushion distortion .orbitll polara polar planimeter .punet de ineidenili point of symmetry .scara planimetrica planimetric survey . inregistrator grafic plotting .tangaj pixel .aparat de restitutie.fototriangulatie physical development .fotosensibilitate photosensitivity .proiectie polieonica polygon (element) .plattorrnli platform analysis .coordonate imagine picture definition .lentila plan-convexa plane coordinates .planimetrie plant disease detection .fotoasamblaj photomultiplier tube .orientarea fotogramei picture overlap .polarimetrie polarization .casetli pentru placi platform .eabraj pitching .plan de proieetie.

aparat de proiectie.copiere prin proiectie projector .plan principal principal point .hologramll radar radar image .plan de proiectie projection printing .paralaxll radar radar polarimeter .lentilll convergentll positive print .raportor pseudo-c:olour image .polarimetrie radar radar pulse .strat de protectie protocol .unghi de orientare radar radar band . unitate centralll profile paper .directie de propagare propagation of errors . diascop propagation direction . paralelll principalll principal plane .plan principal imagine principal image point .ecran radar radial centre .punct principal imagine 350 351 radial pushbroom scanner .postprocesare poster effect .culori primare prime meridian .subexpunere portability .hartll radar radar meteorology .aparat de copiat fotografii.centro radial radial control point .procedurll process lens .foear principal principal image plane .balizll radar radar beam .date cantitative quantity of iUumination .bandll radar radar beacon .amplitudine a impulsului pulse duration .distorsiune in formll de pernll positive Doppler shift .centru de perspectivll projection distance .frecver¢a repetllrii impulsului pulse interval.umbrll radar •radar signal .:.plan principal obiect principal object point .componente principale principal contour .lucrllri preglltitoare primary colours .meridian origine principal axis .ad optic! principalll principal components analysis .ramll de copiat printing paper .efect pseudosoopic.cvadraturll quadrature polarization radar .pozitiv positive distortion .direetie radialll radial distortion .bibliotecl de programe programming .pozitionare positive .seaner co baret! pyroelectric sensor .interpolare polinomialll poor exposure .curbll de Divel principalll principal distance (of camera) .compas de reductie proportional symbol.banda Q quadrature .meridian origine principal object plane .imagine pseudoscopicll.imagine pseudocolor pseudoscopic image .umplerea poligoanelor polygonal course .1 principal optical axis .interval dintre impulsuri pulse width .ecou radar (al terenului) radar shadow .semnal radar radargrammetry .cuantificare quantization error .emisie de impulsuri pulse frequency .polygon polygon dissolving .proiectie poliedric! polynomial interpolation .aberatie principalll de sfericitate principal vertical .proftlometru programme library .posterizare PostScript .polarimetru radar radar polarimetry .postscript power of lens .durata impulsului pulse repetition frequency .fascicul radar radar contrast .Mrtie de copiat.proiectantll projection angle .copie pozitivll post processing .cantitate de luminll quantization .deplasare Doppler pozitivll positive image .portabilitate positional chromatic aberration aberatie cromatic!longitudinalll positioning .procesor.puterea dioptric! a lentilei precision of measurement .prelucrarea ftlmului processor .distantll de proiecpe projection equipment .contrast radar radar hologram .razll principalll principal spherical aberration of the lens .eroare de cuantificare quartz lens .cursor de digitizare pulse amplitude .analizll in componente principale principal components .durata impulsului pulse emission .mill radar radar parallax .etalon de clasificare protractor . model pseudoscopic pswdoscopy-efectpseudoscop~ puck .expunere quantity of light .copie de control radar .precizia mllsurlltorii preparatory works .propagarea erorilor proportional compass .programare programming language .imagine radar radar map .radar cu polarizare ortogonalll qualitative data .date ealitative quantitative data .prelucrarea datelor processing of film .fi~ier de georeferentiere projection plane .protocol prototype (cell) .fuziunea arealelor polygon filling . Mrtie fotograficll prism stereoscope .interval dintre impulsuri pulse length .sondll procedure . imprirnantll printing frame .efect pseudoscopic pseudoscopic view .proftlograf profile scanning .impuls radar radar return .echipament de proiectie projection file .limbaj de programare projecting beam .simbol proportional protective coating . imagine pseudoscopicl.obiectiv de mllrire processing .punct principal obie<.eoou fantomll radar angle of orientation .axll optic! principalll principal parallel .aparat de proiecpe projection centre .obiectiv de cuart quick-look .plan vertical principal print .frecventa repetllrii impulsului pulse spacing .hAltiemilimetricll profile recorder .verticalll principalll principal vertical plane .stereoscop cu prisme probe .distorsiune radialll principal meridian .profilare profilometer .distantll principalll principal focal point .copie printer .drumuire polyhedral projection .sensor piroelectric Q-band .meteorologie radar radar mile .baleiere a proftlelor profiling .altimetru radar radar altimetry .radar radar altimeter .pozitiv positive lens .orizontalll principalll.altimetrle radar radar angels .radargrammetrie radarscope .punct de fototriangulatie radiaUl radial direction .unghi de proiectie projection apparatus .durata impuIsului . model pseudoscopic pseudoscopic stereo .punet principal principal ray .

vitezll de radio sonde .radiantll radiant energy .axll de referinill reference ellipsoid .triangulatie radialll metricll radial line .redueere la elipsoid reduction to sea level .secator radial radiometric errors .pUlletnodal posterior receiver .retea radialll radiometric adjustment . limitll de mllrire radiation pressure .receptor receiver sensitivity .imagine realli real-time system .latitudine redusll reducer .grad de develoradio-altimeter .aparat de redresare rectifying camera .secator radial radiometric resolution .bilar¢ul radiatiei punere la punet.radiosondll transmitere radio wave .domeniu radiating surface . timp de expunere ratio of enlargement .punet radial radial secator .limita triangulatie eu ~abloaneeu fante radiale rezolutiei radiometriee radiometric transformation radial stereocomparator .focar posterior rear nodal point .sursll de radiatii range of sight .undll radio rate of development .coordonate reduse reduced latitude .radioaltimetru pare rate of exposure .eroare aleatoare radiant emittance .orientare relativa reciprocity effect .energie radiantll random noise .flux de radiatii range . limitll de focalizare radiation intensity .eadru eu indiei de referintll .elipsoid de referintll reference frame .eroare de inregistrare recording statoscope .reducere la nivelul mllrii reduction to the horizontal .temperaturll de radiatie rapid development .sistem in timp real rear focal plane .dispozitiv de inregistrare recording error .erori radiometrice radial slot cutter .radar eu desehidere reala real aperture side looking radar .bandll de inregistrare rectangular axis .fototriangulatie planradialli eu ~bloane eu fante Raman scattering .obiectiv de fotoredresare rectifying apparatus .atenuare de elltre triangulatie radialll radial triangulation with slotted ploaie Raman effect .aparat de fotoredresare.aerofotograma redresata rectified print .efect de reciprocitate reciprocity failure .faseicul ray of light .articol recording altimeter .filtru ro~ reduced coordinates .redresare rectification apparatus .radial 352 353 reference radiometer .plan focal imagine rear focus .imagine redresata rectified photograph .mport de marire ratio of reduction .redueerea distantei la orizontalll reel.caraeterislatie radialll tiei radiometriee ale sensorului radial planimetric plotter .baie de flXarerapidll aeustiell • raster .difuziune Raman templates .raster.raport de mie~rare reduction to ellipsoid .retea radialll radiometriea radial phototriangulation .parasolar Rayleigh atmosphere .raport de mie~orare ray beam .latitudine de radiation budget .bilantul radiatiei range of focus setting . aparat de redresare rectifier lens .domeniu de marire.conversie radio band .sensibilitatea receptoruJui receiving system .altimetru inregistrator recording density .eorectie radiometriell radial point .rezolutie radiometriea radial slotted template triangulation radiometric resolution limit .axe ortogonale rectangular coordinate plotter eoordonatograf rectangular horizontal coordinates eoordonate rectangulare plane rectangular space coordinates eoordonate carteziene reetangulare rectification .format raster radio acoustic sounding system .plan de redresare rectified air photograph .fototrianguradiometric characteristics .eurbura di!>'tantei radiation .statoseop inregistrator recording tape .aparat de fotoredresare red edge .conversie vector-ra!>'ter radio compass .restitutor planimetric radial radiometric correction . aparat de redresare rectification datum plane .suprafatll de emisie range curvature .limitll de vedere range resolution . rastru raster format .radiatie range of colours .eorectie radioradial line plot .desehidere efeetiva real aperture radar .fototriangulatie.bobinll de mm reference axis .densitate de inregistrare recording device .acces direct radiance .radiometru radial grid . slabire a imaginii reduction factor .aerofotograma redresata rectified image .radar lateral eu desehidere realll real image .sondll radio-acustiell raster to vector conversion .radiocornpas radio echo . radiometry .presiunea radiatiei radiation source .preeizie de citire real aperture .efect de reeiproeitate recognition .zgomot aleator radiant flux .recunoa~tere record .difuziune Rayleigh reading accuracy .bandll radio raster-vector rasterization .atmosferll Rayleigh Rayleigh scattering .stereocomparator radial transformare radiometricll radial triangulation .punet de inflexiune in ro~u red filter .expunere.linie radialll radiometric calibration .difuziune Raman random access .radiometrie rain attenuation .ecou radio rate of data transmission .gamll a culorilor radiation balance .redueere la searll.radianill random error .intensitatea radiatiei range of magnification .sondll radiorapid fixing bath .aerofotograma redresata rectifier .razll de luminA ray shade .rezolutia distantei radiation temperature .developare rapidll radio acoustic sonde .recuno~tere reconnaissance .calibrare radial net .baie de slllbire reduction .raport de mie~orare reduction ratio .receptor reciprocal orientation .aparat de fotoredresare.

va/oare de referintll reflectance .imagine de teledetectie repeatability .ajustare e/asticll 8-band .forme de relief relief map .altitudine relativll de zbor relative index of refraction .inversarea imaginii reversal of the relief . punct de sprijin reference temperature . ~ir de imagini row sensor .a/titudine relativll relative aperture .lumina de sigurantA.imagine retlectatll reflected light .imagine rllsturnatll reversible colour film .acuratete relativll relative altitude .lumina inactinicll salt and pepper noise .prismll de refraetie refraction .sensibilitate spectra/ll relative tilt .efect pseudoscopic reverse stereo . suprafatl de nive/ zero reference marks . prismll rotitoare rotating stops .retlector refracted ray .coeficient de regresie reiteration .refractia luminii region .diafragmll rotativll right-angle prism .date de teledetectie remote sensing satellite .fire reticulare reticule .m!rci fiduciale reference meridian .vidicon cu fascicul de intoarcere reversal of the image .undli reflectatii reflecting prism .banda S safe light .limitll de rezolupe resolving power .deteetie satelitarll satellite geodesy .acoperire repetatll required accuracy .sensor baretll rubber banding .reiterare relational database .obturator cu discuri rotative rotating disk shutter .meridian origine reference plane .mid & rezolupe resolving capacity .inclinare re/ativll relief .para/an rezidualll residual surface .camerll revolver revolving diaphragm .imagine remanentll remote control .obturator cu discuri rotative rotating mirror . suprafatll de myel zero reference point .regiune registering frame .lurninll retleetatll reflected radiation .fotografie din rachetll roll .geodezie sate/itarn satellite image .legllturllla distantll remote recording .repetabilitate repeSted coverage .model al reliefului reliefshading .splllare rocket photograph .aberatie cromaticll rezidualll residual parallax .razll refraetatll refracted wave .rugozitate row .reambulare (a hllrtii) revolver camera .suprafatll rezidualll resistivity .undll refraetatll refracting angle .lansarea satelitilor satellite life span .reflectometru reflectometry .eroare de pozitionare relativll relative sensitivity .hartll reambulatll revision of the map .reticul return beam vidicon .unghi de refractie refracting prism .ruliu roll film .lime.~ntion sampling .reflectometrie reflector .reticulatie reticule with cross wires .eroare medie plltraticll rotary diaphragm .Z&omotsare ~i piper sample .teledetectie remote sensing data .umbrirea reliefului remaining image .rezonaIJtll restitution .ruliu Ronchi grid .prismll Amici rinsing .coeficient de retlexie reflection halo .tekcomandll remote control vehicle .placll cu indici de referintA regression coefficient .deplasare radialll relief distortion .diafragmll rotativll rotary shutter .deplasare radialll relief features .prismll Amici root mean square error .retlexie reflection coefficient .precizie necesarll residual aberration .refraetie refractioncorrecoon-cor~re& refraetie refraction error .imagine satelitarll satellite launching .plan de reflexie reflection stereoscope .coordonate relative relative elevation .e~ntionare satellite detection .suprafatAde reflexie reflection .duratll de viatAa satelitului .strat de retlexie reflection plane .rezolutie resolution ceD.halo de reflexie reflection layer .plan de referintA.oglindll rotativll rotating prism .indice de refraetie relativ relative orientation (of a stereo pair) orientare relativll relative permittivity .aberatie cromaticll rezidualil residual longitudinal chromatic aberration .radiatie reflectatll reflected ray .myel de referintA.element & rezolutie resolution enhancement .temperaturll de referintA reference value .putere de rezolvare resolving limit .putere de rezolvare resonance .prismll redresoare.reflectantll reflected image .altitudine relativll de zbor relative flying height .ameliorarea rezolutiei resolution target .origine.relief relief displacement .cadru cu indici de referintA registering plate .razll refleetatll reflected wave .stereoscop cu oglinzi reflecting surface .inregistrare la distantll remote sensing .film reversibil revised map .deschi&re re/ativll relative coordinates .date de te/edetectie remotely sensed image .rolfllm rolling .stereoscop cu oglinzi reflectometer .satelit de teledeteetie remotely sensed data .eroare de refractie refraction layer .diafrclgmllrotativl roughness .retea Ronchi roof prism .restitutie reticulation .vehicul teleghidat remote link .a/titudine relativll relative ffight altitude .pozitie relativll relative positional error .prismll de retlexie reflecting stereoscope .bazll de date relationalll relative accuracy .film color reversibil reversible film .ajustare elasticll rubber sheeting .strat refraetant refraction of light .hartll in relief relief model .354 355 reference level.efect pseudoscopic reversed image .rezistivitate resolution .permitivitate eleetricll relativll relative position .

umbra proprie shadow area .scara fotografiei scale of plotting .declan~area obturatorului shutter speed .denumirea foii de hart! short dipole .baleiere scanning beam .scara tentelor hipsometrice scale of tones .radar eu vizare laterala side looking radar .sibilizare cromaticl sensitising solution .platforma de teledetecJie sensitised paper .acces secven{ial sequential classification .fWer temporar scratches .scatterometru scene .reprezentare la searl! scale variation . scintilaJie scrambler .contracpe la useare shrinkage of fibn .teledetecJie satelitara satellite status .radiometru cu vizare laterala .focar secundar secondary lobe -lob secundar secondary optical axis .variaJia scarii scale denominator .codifieator scratch file . short-pulse radar .dipol scurt short focus lens .detecJia a~ezarilor shading .saturaJia cuIorii scale adjustment .linie de baleiere scanner .calibrarea sensorului sensor capability .mozaic de sensori sensor calibration .sensitometrie sensor .linie de profil selection of structures .scaner scanning . viteza de baleiere scattered light .coeficient de reducere la searl scale representation .camera fotografica automata set of filters .focalizare setting of the diaphragm .camera fotografica automata series camera .scara de restitu{ie scale of stereomodel .detecJia formelor shape index .lumina difuza scattering .clasificare secven{iala serial camera .scara stereomodelului scale of tints .eroare de scara scale factor .aberaJie cromatica reziduall! section line .radiometru cu baleiere scanning speed .oglindl exploratoare scanning radiometer .pigment sensibilizator sensitising for colours .raport de seara scale reduction factor . scurta (mica) short range photogrammetry fotogrammetrie la mica distan{ll.set de Ientile setting a map .aducere la scara scan line .arie umbritll shadow effect .analiza sensorilor sensor array .factor de scara scale of map .sensor sensor analysis .starea satelitului saturation .vignetare shadow .acoperire lateral a side lobe .radar cu impuIsuri scurte shrinkage in drying .orientarea hirtii setting error .fascicuI de explorare scanning densitometer .amplificator selectiv selective attenuation .digitizare semiautomata semiautomatic data acquisition achiziJie semiautomata de date semiconductor Ias~r .radar cu vizare lateralli.matricea difuziei scattering of light .parametri de forma sharpness of the image .camera cu expunere continuli side lap . umbrirea reliefului shape analysis .densitometru cu baleiere scanning device .frecven{l! de baleiere.performanJa sensorului sensor swath .randamentuI obturatorului shutter release .indice de forma shape parameters .material fotografic sensitometer .determinarea scllrii scale down .sen.numitorul scllrii scale departure .camp de baleiere.axli opticl secundarl secondary spectrum .denumirea foii de harti sheet number .selectarea structurilor selective absorption .variaJia sclrii scalPng .raport de scara scale ratio .regiune de cautare secant conic map projection .fotoasamblaj semicontrolat semitransparent mirror .difuziunea luminii scatterometer .proiecJie secanta secondary focal point .obieetiv cu distanIli focalli.absorbJie selectiva selective amplifier .atenuare selectivi semi-automatic camera .pozitiv de baleiere scanning field .lob seeundar side looking airborne radar .metoda imaginilor alternante.reducere la scara scale error .abatere de la scara scale determination .set de flltre set of lenses .coordonate ale col{urilor foii de harti sheet format .camp de baleiere scanning mirror .coreqie de scara scale change .obturator shutter efficiency .searl de gri scale paper .formatul foii de harta sheet name .oglindi semitransparenti sensing platform . deschiderea sensorului sequential access .soluJie de sensibilizare sensitive material .laser cu semiconductori semicontroUed mosaic .curM de innegrire sensitometry .condiJia Scheimpflug scintillation .degradarea sensorului sensor mount .eroare de orientare setting of focal length .SCClra Wirtii scale of photograph .viteza obturatoruIui shutterless camera .efect de umbra shadow enhancement .fotografie satelitara satellite sensing .camera semiautomata semi-automatic digitizing .zgarieturi search region .proiecJie conicl! secanta secant projection .scenli Scheimpflug condition . side looking radiometer .sensitometru sensitometric curve .dh.umbra.contractia filmului shutter .analiza formelor shape detection .difuziune scattering matrix .reglarea diafragmei settlement detection .satellite 356 357 side satellite observation satelitara .hlrtie mil imetricl scale proportion .observare satellite photograph .efect de umbri.performanJa sensorului sensor degradation .claritatea imaginii sheet assembly .montura sensoruIui sensor noise .hartie fotosensibila sensitising .sensibilizare sensitising dye .asamblaj al foilor de harta sheet corner values .zgomotuI sensorului sensor performance .

deschidere relativa spherical aberration .358 side overlap .interpolare spatial a spatial model .eulori spectrale spectral density of visible radiation densitate spectrall1 a radiatiei vizibile spectral discrimination .clorura silver halide .informape spatiala spatial interpolation .revelator lent small format .distantll intre benzi spatial aerotriangulation .model in relief spatial modelling .~ablon perforat slotted template method .diafragrnl1 cu fantli.modelare spatiala spatial perception .harta speciala speckle .semnl1turl1 spectrala spectral window .imagine in relief laboratory .spectroscop spectroscopy .film radar signal noise .film reversibil 359 spherical sliding window .rnspuns spectral spectral sensitivity .platforml1 spatiala .spectrograma spectrography .reprezentare spatiala space shuttle .sensibilitate spectrall1 spectral signature .coordonate spatiale spatial detection .distorsiune in forml1 de butoi signal.fotografie aeriana la scarl1 rnicl1 small-scale map .oglinda sferica space photograph .coordonate spatiale image .perceptia reliefului spatial properties .halogenurl1 de argint simple signature .fereastra de afi~are.hartli.comprimarea semnalului signal film .sistern informational spatial spatial information .drept spatial spaceborne remote sensing .transformare oblicl1 slide . tematicl1 special-purpose map .constanta solara solar flux .rezolutie spectrala spectral resolution limit .aberatie de sfericitate spherical coordinates .fIltru spectral spectral interval .suprafatll speeularl1 speed meter .banda spectrall1 Spectral class .analizll spectrall1 Spectral band .fotografie izolata sinusoidal stretching . sernnal signal compression .polarizare a luminii difuze slant orbit .panta terenului slotted template .laborator spatial model .amplasarnent site detection .balizl1 topograficl1.radiantll spectral a spectral reflectance .fotografie spectrozonala spectral albedo .reflector specular specular surface .radar acustie sonde .fIltru spatial spatial function .sclipire spectra-zonal photograph .scarl1 rnicl1 small scale photograph .solarizare sonar .sensor inteligent snow attenuation .limita rezolutiei spectrale spectral response .reflectantll spectrala spectral resolution .speetru solar solarisation .dreapta solului solar aureole .spectru solar specular reflection .infraro~u apropiat solar radiation .rezolutie spatiala special chart .poligon de neconeordanta slope .orbitl1 inclinatl1 slant range .spectru spectrum of solar radiation .atenuare de elltre zllpada snow effect .negativ moale soft photograph .albedo spectral spectral analysis .distributie spatial a spatial filter .teledetectie spatial a spaceborne telescope .camera clarl1 skylight polarization .coordonate sferice spherical lens .referintll spatiala spatial resolution .preluerarea sernnalului signal variation .metoda ~abloanelor eu fante slow developer .radiatie solarl1 solar spectrum .hartli.nava eosrnicl1. vehieul spatial spacing between flight lines .speetrometrie spectrophotometer .vitezornetru speed of lens .extindere sinusoidall1 a eontrastului site .efect de zl1pada snow enhancement .tehniei de analizll a semnilturii silver bromide .model in relief space probe .sonda space space space space coordinates .telescop spatial spacecraft .deteqia sitului site plan .diapozitiv slide ftlm .analiza semnllturii signature analysis techniques . spatial a space station .banda spectrall1 spectral radiance .imagine spatiala spatial information system . sliver polygon .radiantl1 spectrala spectral filter .eelull1 solarl1 solar constant .spectroradiornetru spectroscope .semnl1turl1 simpll1 single photograph . speeiala special map .halo solar solar ceO .navetli.analiza spatiala spatial coordinates .bromurn de argint silver c10ride .lentill1 sfericl1 spherical mirror .statie spatiala space treaty . fereastra glisantl1 sliding window filtering .funqie SPatiaia spatial image .paehet de programe soil background line .fereastrl1 spectrala spectrogram .dispozitiv de vizare sigmoid distortion .discriminare dimensionall1 size of image .aeoperire laterall1 sidereal time .sonda spatialll space representation .reflexie speculara specular reflector .distantl1 obliel1 slant transform .~l'ectrornetru spectrometry .detectie spatiala spatial distribution .flux solar solar infrared .clasa spectrall1 spectral colours .aerotriangulatie spatiala spatial analysis .traseul semnalului signal processing .zgomotul semnalului signal path .timp sideral sight .hartll la seara micl1 smart sensor .semnilturl1 signature analysis .distributie spectrall1 spectral emittance .speetrografie spectrometer .format al imaginii skeleton filter .fotografie spatiall1 space platform .fIltru de seheletizare sketchmaster .discriminare spectrala spectral distribution .spectroscopie spectrum .ftItrare eu fereastrl1 glisantl1 slit stop .plan de situatie size discrimination .variatia semnalului signal-to-noise ratio .fotografie eu contrast slab software package .spectrofotometru spectrophotometric curve .efect de zllpadl1 soft negative .raport sernnalzgomot signature .proprietati spatiale spatial reference .eurbll spectrofotometricl1 spectroradiometer .vizor sighting device .format rnie small scale .

stereorestitutie stereoscope .statie station (point) .cursor de digitizare sub-satellite point .camera stereoscopicli stereoscopic coverage .cuplu ortostereoscop ic stereo pair .stereorestitutie stereoplotting scale .luminozitatea obiectivului stress marks .stigmatism stilb . stereophotogrammetry . stereo photography .instructiune static marks .linie parazitA square grid . orientarea benzii strip coordinates .hiperstereoscopie stereoscopic fusion .deformalia benzii strip flight .stereomat stereometer .analiza stereoscopicli stereo base .caroiaj squared paper .proieC{ie sterooscopicli stereoscopic projector .stereoproiectie stereoprojector .analizli statisticli statistical approach .stratosferli strength of the lens .panli de gri steradian .benzi de aerotriangula{ie structural analysis of image .stereograf stereographic projection .radar cu deschidere sinteticli ~i fascicul dirijat spur .developare lentli standard atmosphere .stereografometru stereoimpression .stereocartograf stereocomparator .obieetiv normal staring sensor .baie de stopare stop numbers .sensor cu vizare fixli statement .stereometrograf stereometry .aparat de steroorestitulie stereoscopic plotting machine .instrument stereoscopic stereoscopic limit .proiector stereoscopic stereoscopic view .acuitate stereoscopicli stereo analysis .aparat de stereorestitulie .acuitate stereoscopica stc.cuplu de imagini stereo photograph .aparat de stereorestitutie stereoplotting .suport stabil stand development .stereodeteclie stereosimplex .steradian stereo acuity .compensare a benzii strip bearing .model in relief stereoscopic observation .selectarea strul1urilor stylus .pete e\e(:trostatice station .stereoscop stereoscope comparator .scara de steroorestitutie stereoplotting sheet .stereobazli stereoscopic camera .sterooscop stereo-slope comparator .izobatli .cuplu de fotograme.stereotrigomat stigmatism .stabilizare giroscopicli spotlight SAR .acoperire stereoscopicli stereoscopic pair .reoscopic map .hartli stereoscopicli stereoscopic model .stereoplanigraf stereoplot .acuitate stereoscopicli stereoscopic base .stereotopografie stereotopometry .original de stereorestitutie stereoprojection .stereopantometru stereophotogram .deschidere relativa stopper .fotografiere sterooscopicll.barli de paralaxa stereometric camera .zbor pe benzi strip of successive photographs .stereogramli stereograph .lll.original de steroorestitutie stereoplotter .alocare a memoriei straightening .acoperire stereoscopicll.camera stereoscopicli stereocartograph .analiza strueturalll a irnaginii structure selection .{imea benzii (de aerofotografiere) stripping .parametri Stokes stop bath .camerli stereometricli stereometrograph .stereobazli stereo map .directia benzii.stereotriangulalie stereotrigomat .stereotop stereotopograph .fotografie stereoscopicll.stereometrie stereomicrometer .stereosimplex stereotop . paralaxli stereoscopicll stereoscopic photograph .stereofotografie stereoplanigraph .fotografie stereoscop icli stereoscopic plotting instrument .1 stereoscopic stereoscopic exaggeration . cuplu de imagini stereo pair images .fuziunea imaginilor stereoscopic image .restitulie stereoscopicli stereoscopic projection .stereotopograf stereotopography .steroocomparator de pantli stereo-triplet .zgarieturi strip adjustment .baie de stop are storage allocation .hartli stereoscopicli stereo orthophoto .impresie de relief stereomat . stereoscopic plotting .punct de statie statistical analysis .hftrtie milimetrica stable base .vllrgare strips of aerial triangulation .stereotopometrie stereotriangulation :.statoscop steepest slope line . stereoscopic overlap .proieetie stereografica stereographometer . stereo sensing .eftx.stereoscopie stereosensing .coordonate de banda strip deformation .deteclie stereoscopica stereo viewer .barli de paralaxa stereopantometer .stereoproiector stereoradiometry .imagine sterooscopicli stereoscopic impression of relief impresie de relief stereoscopic instrument .stereoautograf stereocamera .stitb Stokes parameters .stereofotogrammetrie stereophotograph .stereocomparator stereogram .abatere medie patraticli standard lens .spin 360 ---------------------------------361 submarine spin stabilisation .comparator de pantli stereoscopic acuity .ridicare stereofotogrammetricll.aerofotografiere pe benzi strip radial triangulation .triangulalie radiala pe bandA strip width .cuplu de fotograme stereoscopic parallax .observare stereoscopicll.redresare stratosphere .atmosfera standard standard deviation .aparat de stereorestitulie stereophotogrammetric survey .abordare statisticli statoscope .punet subsatelit subimage .stereoradiometrie stereorestitution .subimagine submarine contour .stereograma stereophotogrammetric plotter .paralaxll absolutli.caroiaj square net . stereoscopic effect .vedere stereoscopicli stereoscopic vision .bandA strip photography .linie de pantli maxima step wedge .stereotripleta stereoautograph .vedere stereoscopicli stereoscopically covered surface suprafala acoperitli stereoscopic stereoscopy .

termocuplu thermography .rezolutie termicii thermal sensor .unghi de incl inare tilt axis .tabel de refractie tablet .sistem de referinIa systematic error .sinteza substractiva a culorilor sun elevation .detaliu al terenului terrain model .bobinii receptoare taking of photographs . tintii target object .antena sintetica synthetic aperture .latimea culoarului sweep .pl~tii de digitizare take--off spool .supra~tionare supervised classification .bobinii debitoare surface fitting .legendii (a hiirIii) tables of refraction .telurometru temperature coefficient .prag de sensibilitate tie point .telemetrie te1eregister system .sintezii substractivll a culorilor subtractive colour mi~e .hart! cu semne conventiona1e synchronous orbit .coeficient de temperatura temperature gradient .reproducere heliograficli sun synchronous orbit .sinteza substractiva a culorilor subtractive method .modelare matematicli a unei suprafete survey camera .anomalie termicii thermal band .clasificare controlat! supplementary contour .culoar explorat swath width .lentila groasll thickening .submillimetre 362 band .determinarea ind inllrii .sistem de teleinregistrare television camera .suspensia camerei fotografice swath .detaliu al terenului terrain feature .fotografie terestrll test area with special field controlpoligon de testare test field .emisie termicli thermal image .rezolutie termicli template .sintezll substractiva a culorilor subtractive colour synthesis .centru de substitutie subtractive colour matching .~blon temporal filter .curbii de nivel ajutiitoare supply spool .imagini sinergetice synthetic antenna .iniiltimea Soarelui deasupra orizontului sun glitter .poligon de testare test grid .banda submili- 363 tilt submillimetre metricli subsampling .contrast termie thermal detector .semnaturll texturalll texture analysis . simbol symbolised map .sateHt capti v texel .contraetare three-dimensional representation reprezentare spatialll threshold of colour vision .camerA terestrA terrestrial curvature .patii alba super wide angle lens .gradient termic temperature resolution .poluare termicli thermal radiation .rezolutie sinteticli system of coordinates .inaltimea Soarelui deasupra orizontului sun elevation angle .curbura PiimAntului terrestrial interference .sistem de coordonate system of reference .sensor termic thermal emission .terminal terrain contrast .linie de baleiere symbol . tintii test test zone .zona test tethered satellite .dilatare Thiessen polygon .deschidere sinteticli synthetic aperture antenna .bal izare technique of photographic measure-ment .parasolar sunspot .cartografie tematicli thematic map .salelit heliosincron sunshade .sintezll substracti vll a cui orilor subtractive colour process .profil al terenului terrestrial camera .coreqie de indinare tilt determination .sube~ntionare substitute centre .filtru temporal temporal interpolation .axil de indinare tilt correction .analiza texturii thematic cartography .hartii tematicli thermal anomaly .camera fotograrnmetricli survey .imagine de sinteza synthetic resolution .poligon de testare.bobinii debitoare take--up spool .orbit! heliosincrona sun synchronous satellite .semn conventional.tintii targeting .conduetivitate termicli thermal contrast .camera de televiziune television .grilll de calibrare test target .satelit sincron synergistic imagery .fotografiere tangent conical projection .bandll termicli thermal capacity .poligon Thiessen thin lens .infraroliu termie thermal noise .termistor thermocouple .contrastul terenului terrain detail .prag de percepere a luminii threshold of sensibility .model al terenului terrain profile .termografiere thick lens .punet de legllturll tilt .zgomot de agitatie termicii thermal pollution .imagine termicii thermal infrared .reper topografic.prag de percepere a luminii threshold of luminance .interferenti terestra terrestrial photogram .rezolutie temporala temporary file .orbita sincrona synchronous satellite .telemetru telemetry .televiziune tellurometer .radar cu deschidere sinteticli synthetic image .obiectiv supergrandangular supersampling .sensor termie thermistor .interpolare temporala temporal resolution .prag eromatic (de percepere a culorilor) threshold of light perception .texel textural signature .ridicare topograficli suspension mount .eroare sistematicii table of conventional signs .proieqie conica tangent! tangent projection .reverberatie sun printing .filiier temporar terminal .tehnicli de miisurare fotograficli telemeter .ruliu tilt angle .capacitate caloricli thermal conductivity .antena cu deschidere sinteticli synthetic aperture radar .distorsiune tangentiala target .fotograma terestra terrestrial photogrammetric camera camerll fOtograrnmetricli terestrll terrestrial photogrammetric survey ridicare fotogrammetricli terestrll terrestrial photogrammetry fotogrammetrie terestrll terrestrial photograph .radiatie termicii thermal resolution .lentilll subtire thinning .proiectie tangentii tangential distortion .

retea trigonometrica trilateration .toponim toponymy .inclinarea camerei of model .aparat de fotoredresare transmark .verifieare in teren tumbling of the images .sistem trimetrogon trimming and mounting diagram diagrama de asamblare tripping device .traduetor transfer format .inclinarea modelului of photograph .filtru de ultraviolete ultraviolet band .metoda imaginilor alternante two way .~oponimie total absorption .baliza topograficli topographic plan .hartii topograficli topographic mark .etalon de c1asifieare training data .radialie ultravioletli uncontrolled mosaic .prisma cu refl exie totala tracing device .relea triunghiulara neregulatli triangulation .coeficient de transmisiune transmission factor .PUllct topografic topography .orbitii incl inata tilted photograph .drum dus-mtors ultra wide angle lens .semnal de timp time-gamma curve .aparat de marcare ~i transpunere a punctelor.negativ subexpus underexposed photograph .inregistrator grafic tracing paper .coeficient de transmisiune transmittance .orizont adevarat true-colour fihn .suprafa{li topograficli topographical point .efeet de relief topographic latitude .hartie de calc tracking .urmarire training area . ultrasonic .ultrasunete ultraviolet absorbing filter .bazli eartograficli topographic effect .traieetorie de zbor transducer .aparat de mareare ~i transpunere a punetelor.punet de triangula{ie triangulation strip .eroare de transpunere transversal resolution . curbatimp-gamma tip .interval dintre expuneri time of exposure .retlexie totala tilt tilt tilt tilt totally reflecting prism .tilt 364 365 useful indicator .trHatera{ie trimetal detector .sube~antionare universal developer .deschidere efectiva .clasificare transverse profile .proieclie transversalA universaHi Mercator unprocessed image .eroare de inchidere traverse resolution .film color truth observations .revelator universal universal time .baza triangula{iei triangulation from photographs fototriangulalie triangulation point .abatere trans- twilight .camera dubla twinkling .suprafalli de tendinla triangulated irregular network .structura topologica topology .eroare reala true horizon .fotoasamblaj necontrolat unsupervised dassification automatA .drumuire traverse error of closure .coeficient de transmisiune transmitter .absorb{ie totala total reflection .bandli de fototriangulatie trigonometric control network .luminescenla in ultraviolet ultraviolet photograph .rotirea imaginHor updating .suport transparent transposed centre point . di~pozitiv de transpus puncte transmission coefficient .profil transversal transverse projection .proieqie transversalli transverse spherical aberration .date aeriene de control undersampling .topologie topometry .rezolulie transversala transversal section .ton de gri tone gradation .tomografie tone .topometrie toponym .detector trimetalic trimetrogon camera .protil transversal transverse axis .structurli topologica topological structure .punet de legatura transferring device .inclinarea fotogramei tiltable mirror .latitudine geodezica topographic map .fotografie in ultraviolet ultraviolet radiation .subexpunere underflight data .fotografii rrimetrogon trimetrogon system .culori naturale true error .curbli de innegrire.diapozitiv.lumina zodiaeala t\\in camera .aetual izarea datelor uplink .timp universal Universal Transverse Mercator projection .e~antion de referin{a training set .fotoasamblaj necontrolat underdevelopment .format de transfer transfer medium . transparenta atmosferei transparent base .camera trimetrogon trimetrogon photographs .emilator usable area . in~trument de transpunere (a punctelor) transformation of coordinates transformarea coordonatelor transforming printer .bloc de titlu title of a map .plan topografic topographic surface .revelator pentru granulalie ultrafinil.instrument de transpunere (a punctelor) transferscope .panli pentru masurarea diametrului coroanelor trend surface .timp de expunere time signal .triangulalie triangulation base .cabraj.oglinda orientabHa tilted orbit .punet central. transpus transposition error .grada{ia tonurHor topocart .rezolulie transversala tree crown scale .poligon de testare training cell.fotografie subexpusa underexposure .imagine neprelucrata unrectified mosaic .topografie topological data structure .etalon de clasificare tnYectory .mediu de transfer transfer point .declan~ator automat true colours .topocart topographic base .axa transversala transverse discrepancy versalli . inclinare longitudinalli title block .obiectiv supergrandangular ultra-fine grain developer .aberalie lateralii de sfericitate traverse .titlul hlirtii ti t1ing .titrare tomography .subdevelopare underexposed negative .fotografie inclinata time interval between successive photographs .arie efectiva useful aperture .clinometru of camera .banda de ultraviolete ultraviolet luminescence .emi{litor transparency .

aberatie a obiectivului aberration de sphericire .aerodrumuire aerocartographe .astigmatism aberration de l'objectif .zgarieturi absorption .-1 acces sequentiel .aeces dire<.aehizitie semiautomatllde date actinometre .obiectiv eu distantA focala variabila zooming .aerornat achromatisation .aberatie (opticll) aberration residuelle .absorbtie atmosferiea absorption de la lumiere .efeet de umbrll acces direct .aberatie zonalll aberrations chromatiques .aberatie monocrornatiell aberration optique .aeuitate stereoscopicll acuite visuelle monoculaire .aberalie laterala de sfericitate aberration spherique longitudinale aberalie longitudinalllde sferieitate aberration spherique principale aberatie prineipalll de sferieitate aberration transversale de spheridte aberatie lateralll de sferieitate aberration zonale .wna de claritate zoom (system) .acromatizare achromatisme .acuitate vizualll acutance .actinometrie acuite stereoscopique .absorbtie selectivll absorption totale .absorbtie a luminii absorption isotrope .acuitate vizualllmonocularll acuite visuelle .accentuarea eulorilor accentuation du contraste .absorbtie iwtropa absorption selective .aberalie (opticll) aberration chromatique de grandeur aberatie eromaticlilateraill aberration chromatique laterale aberatie eromaticlilateraill aberration chromatique longitudinale aberatie eromaticll longitudinala aberration d'astigmatisme .efect de zlipadll accentuation par les ombres .actinometru actinometrie .acromatism achromatopsie .wne zone of sharpness .acromatopsie acquisition automatique de donnees achizitie automata de date acquisition de donnees .aberatie de sferieitate aberration longitudinale de spheridte aberatie longitudinalllde sfericitate aberration monochromatique .aberatie erornaticll rezidualll aberration spherique .absorbtie absorption atmospherique .aberalii geometriee abrasions .aeeentuarea eontururilor accentuation des couleurs .acomodarea ochiului achromat .acutantA adresse .aberatii eromatice aberrations geometriques .absorbtie totalll accentuation des contours .marime naturalll aberration .iiecentuarea eontrastului accentuation par la neige .aeees secvential accommodation de l'reil.adresll aero-cheminement .aerocartograf .zooming 368 Indexul termenilor in limba franceza a l'eehelle .achizitie de date acquisition manuelle de donnees aehizilie manuala de date acquisition semi-automatique de donnees .aberalie de sferieitate aberration spherique laterale .

altitudine orbitalll altitude de vol .fotografie oblicll aerophotograrnme panoramique aerofotograma panoramica aerophotographie .ameliorarea rezolutiei amelioration des contours .marire variabilll agrandisseur .ameliorarea imaginii amelioration de la resolution .afi~are intretesutll (a imaginii) affichage graphique .altitudine absolutll de zbor altitude de I' OI"bite .analiza Mrtilor analyse des donnees .arnbiguitatea distantei amelioration de I'image .drum dus-intors alliassage .ecou fantomA .at~are alfanumericll affichage entrelace .altimetru a1timetre a hyperfrequences .altitudine absoluta ambiguire de la distance .aerofotogramll inclinatll aerophotograrnme nadirale .aerospatial aerotopographie .analiza gruparii analyse de la signature .altimetru radar a1timetrie .atenuare affaiblisseur .drum dus alIer et retour . arie aire apparente .analiza semnllturii analyse de sequence d'images .anaglif analogique .altitudine.Peueker a1ignement .copie mllritll.analiza texturii analyse de voisinage .analizA diacronicll analyse en composantes principales analiza in componente prineipale analyse harmonique .analiza datelor analyse des formes .proiector multiplex aerospatial .analiza stereoscopicll analyse structurale de I'image .analiza numericll analyse spatiale .marire longitudinalll agrandissement optique .aitimetru laser a1timetre radar .analiza statisticA analyse stereoscopique .ameliorarea contrastului ~ustement elastique .analiza structural Aa imaginii anamorphose . imagine mllrita.algoritm de c1asificare algorithme de Douglas et Peucker algoritmul Douglas.aerofotograma oblica aerophotograrnme oblique .amplificator selectiv amplification anguIaire .analiza spatialA analyse spectrale . grosisment.aerotriangulatie aerotriangulation analogique .aeronef 370 371 anges aeronef . apardt de zbor aerophotograrnme .analiza vecinlltatii analyse des cartes .deformarea unghiurilor a1timetre .arc interior aire ombree .afl§are numericll affichage progressif .fotografie aeriana aeropolygonation .analiza formelor analyse des images .amplificare amplitude .algoritm a1gorithme de classification .arie vizibila ~ustement .altimetrie radar altitude .aliniere alIer .analogic analyse de groupement .baie de slab ire affichage .amorsll amorce de debut .amorsa amplificateur .aerotopografie aerotriangulation .arie urnbritll aire visible .areal.aerotriangulatie spatialll affaiblissement .aerotriangulatie analogicll aerotriangulation analytique .afi~re interactiva affichage numerique .alocare a memoriei alIongement forma geometrique .anastigmat anastigmatisme .altitudine absolutll de zbor altitude ellipsoidique .amplificator amplificateur a faible bruit amplifieator eu zgomot redus amplificateur selectif .afi~are affichage a1phanumerique .aparat de mllrit agregation .amplitudine amplitude de l'impuIsion .afi~are graficll affichage interactif .aeronavll.anastigmatism anges radar .extindere sinusoidalll a eontrastului alteration de I'image sterOOscopiquedeformatia modelului alteration des angles .bule anaglyphe .factor de allongement linemre .altimetru inregistrator a1timetre laser .altitudine de zbor altitude de vol au-dessus du niveau de la mer .subtierea marginilor fotografiei agrandissement .aerofotogramll aerophotograrnme inclinee .accentuarea contururilor amelioration des couleurs .contractare amorce .analiza multispectralA analyse numerique .extinderea liniarll a contrastelor a1longement sinusoidal .agregare aire .altitudine absolutll altitude absolue de vol .aerofotograma nadiralll aerophotogramme oblique . cota altitude absolue .analiza multispeetrala analyse multi resolution .analiza secventelor de irnagini analyse de texture .aliasing allocation de memoire .mar ire optica agrandissement photographique marire fotografica agrandissement variable .ameliorarea culorilor amelioration du contraste .amplitudine a impulsului ampoules .compensare in bloc ~ustement du contraste .analizA multirezolutie analyse muItispectraie .anamorfozA anastigmat .altimetrie a1timetrie laser . mllrire agrandissement lateral .ajustare ~ustement de blocs .aeropoligonatie aeroprojecteur multiplex .ajustare elastica albooo .marire unghiularll amplification .aerotriangulatie analiticll aerotriangulation spatiale .afi~are progresivll (a imaginii) affiner les bonis .altitudine fcqJlde e1ipsoid altitude moyeone .altimetru eu microunde a1timetre enregistreur .analiza imaginilor analyse diachronique .mArire transversala agrandissement longitudinal .ameliorarea contrastului amincissement .altimetrie laser a1timetrie radar .albedo a1booo spectralalbedo spectral a1gorithme .analiza speetrala analyse statistique .analiza armonicll analyse muItibande .altitudine medie altitude orthometrique .

antena antenne toutes directions .antem parabolica antenne simulee .antem sinteticll antenne synthetique .apocromat apogee .unghi de inclinare angle d'orientation radar .azimut angle d'eclairement . unghi mort angle parallactique .unghi critic angle d'azimut .panta terenului angle de projection .aparat de uscat application operationneUe .unghi de inclinare a orbitei angle d'inclinaison .aparat de stereorestitutie appareil de stereorestitution analogique .adnotare annotation des images .inal{imea Soarelui deasupra orizontului angle visuel .aplanetism aplatissement de I'ellipsoi'de .camerll stereometricl1 appareil photographique trimetrogon camera trimetrogon appareil photographique .anomalie termicl1 antenne .unghi de refrac{ie angle de rotation .fotoasamblaj assiette de vol .unghi de orientare radar angle d'ouverture .astronavll cu echipaj uman atlas electronique .abordare cartograficl1 approche statistique .unghi de orientare a versantului angle mort .aplica{ie opera{ionala approche anaIytique .unghi de deschidere. unghi de vedere angle de vision radar .aparat de fotoredresare appareil de redressement .antena Cassegrain antenne directionnelle .atitudine assignation de frequences .di&'Pozitiv appareil de commande .aparat de copiat fotografii appareil a secher .fotoasamblaj assemblage photographique .aparat de stereorestitu{ie analiticl1 appareil de stereorestitution nurnerique .apside aptitude a la vision stereoscopique acuitate &1ereoscopicll arbre de decision . unghi azimutal angle critique .largimea fasciculului angle de pente .atenuare atmosfericll attenuation du contraste .arhivarea imaginilor archives .azimut. unghi de vedere angle zenithal d'observation .aproxima{ia Gauss apsides .apogeu appareil a developper .unghi de inclinare a orizontului angle de depression .antena antenne a ouverture synthetique antena cu deschidere sinteticl1 antenne de Cassegrain .atmosfera Rayleigh atmosphere optique active .unghi de vedere radar angle d'incidence locale .abordare statisticl1 approximation de Gauss .unghi de depresie angle de derive .atenuare de clitre apa attenuation par la glace .deschidere unghiulara angle d'ouverture .aparat de uscat appareil automatique de restitution aparat automat de restitu{ie appareil d'agrandissement .paralaxa unghiulara angle solaire .aparat de comandll (al camerei fotografice) appareil de photogrammetrie .abordare analiticl1 approche cartographique .anima{ie anisometropie .atmosfera efeetivll atmosphere standard .astigmatism astronef habite .aparat de fotografiat appareil pour piquage et transposition des points .unghi de iluminare angle d'emergence .atmosferll standard attenuation .aparat de stereorestitu{ie numericll appareil de vol .unghi de retlexie angle de refraction .atenuare de clltre gheaIl1 .aparat fotogrammetric appareil de projection .atenuare attenuation atmospherique .arheologie aerianll archivage d'images .articol assemblage .asamblaj at failor de hartll assemblage de photos .unghi de proiec{ie angle de renexion .umbra radar.unghi de inciden{a angle d'inclinaison de I'orbite .atlas electronic atmosphere de Rayleigh .unghi de difrac{ie angle de faisceau .antena izotropa antenne multibande .unghi de inclinare angle de visee .aplanat aplanetisme .angle 372 373 attenuation angle azimutal .complementul unghiului de inclinare angle de depression de I'honzon .unghi local de inciden{l1 angle d'orientation du versant .unghi de deschidere angle de convergence .aparat de rnarcare ~i transpunere a punctelor appareil secheur de film .aparat de developare appareil a photocopier .unghi de derivll angle de diffraction .antena elicoidala antenne isotrope .arhivl1 article .direc{ie de vizare.arc archeologie amenne .adnotare anomalie thermique .aparat de redresare appareil de restitution .anizometropie anisotropie .unghi de rota{ie in jurul axei verticale angle de site .dendrogramll arc .unghi de deschidere angle de champ .unghi de emergenta angle d'incidence .antem omnidirec{ionala aplanat .unghi de vedere radar angle de vision .antenll multibandll antenne parabolique .aparat de stereorestitu{ie analogicl1 appareil de stereorestitution analytique .angulator animation .turtirea elipsoidului apochromatique .asignare a frecven{elor astigmatisme .antena directivll antenne en helice .distan{a zenitala angulateur .aparat de zbor appareil photographique stereometrique .aparat de mllrit appareil d'enregistrement de inregistrare .paralaxa unghiularll angle de depression .aparat de restitu{ie appareil de restitution analogique aparat de restitu{ie analogicl1 appareil de restitution analytique aparat de restitu{ie analiticl1 appareil de restitution nurnerique aparat de restitu{ie numericll appareil de restitution sterioscopique aparat de stereorestitutie appareil de stereorestitution .atenuare a contrastului attenuation par I'eau .aparat de proiec{ie appareil de redressement automatique fotoredresator automat appareil de redressement .anizotropie annotation .

halo solar aurore polaire .axll de referintii axe des abscisses .baleiere in infraro~u balayage Iinemre .centru de greutate base aerienne .bandll radar bande radio .axa de perspectivll axe transversale .bazll de date geografice base de donnees hierarchique .baza triangulatiei base fixe .ad transversalll axes de coordonnees .axe de coordonate axes orthogonales .bandll de frecvente bande de photographies .benzi de aerotriangulatie bandes paralleles .baie de stopare bain de blanchiment .domeniu de trecere al fIltrului bande photographique .banda de microunde bande infrarouge .banda Q bande radar .baie de fixare neutrll bain de fixage rapide .attenuation 374 375 base attenuation par la neige .baleiere a modelului balayage electronique nicll .banda vizibilll bande hyperfrequences .baleiere multispectralll balayage optique .autocorelatie autographe .benzi paralele banque de donnees .aurorll polarll autocartographe .axll longitudinala a'{e mediane .baleiere opto-mecanicll balayeur a barrette de detecteurs scaner e.bandll radio bande S .seaner optic balisage .domeniu de oprire al filtrului bande de cliches .banda X bandes de triangulation .banda milimetricll bande numerique de haute densite banda numericll de mare densitate bande P .axa y azimut .baie alcalinll bain d'interruption .aviograf avion photographe metric .bal izll balise radar .banda L bande magnetique .bandll submilimetricll bande thermique .bazll de ftxare base oculaire .baleiere a profilelor balayage du modele .axa abseiselor axe des ordonnees .autograf autonomie de vol .autocolimator autocorrelation .baleiere elee.balon ballon-sonde .banda S bande spectrale .bandll de fototriangulatie bande des ultraviolettes .revelator bain de flXage .baleiere fmll balayage approximatif .baleiere liniarll balayage multibande .bandll de absorbtie bande d'attenuation du filtre .axa sistemului optic axe longitudinale .axll opticll principala axe optique secondaire .axll polarll axe du systeme optique .baie acidll tanantii bain a1calin .atenuare de clltre vegetatie attenuation selective .:tro- axe d 'homologie .bandll vizibilll bande voisine .scaner laser balayeur Iinemre .ad de omologie axe d'inclinaison .bandll spectralll bande submillimetrique .bazll de date ierarhicll base de donnees orientee objet .ruliu balayage .azimut geografic azimut magnetique .bazll de date relationalll base de triangulation .balizll radar balise topographique .axa obiectivului axe de la chambre photographique axa camerei fotografice axe de reference .atenuare selectiva attitude de vol .baleiere opticll balayage opto-mecanique .aerobazll base de donnees .banda de aerofotografiere bande Q .banda K bande Ka .solutie de sensibilizare balancement .bandll de control bande de frequences .axll opticll secundarll axe principale de Ia perspective .axll medianll axe optique .bandll de infraro~u bande K .autopozitiv aviograph .atenuare de clltre ziipadll attenuation par la pluie .azimut magnetic bain acide de fixage .banda termicll bande visible .baie de fixare rapida bain sensibilisateur .axll de inclinare axe de I'objectif .axa abseiselor axe optique principale .barometru barometre a1timetrique .altimetru barometric barre de parallaxe .sondll bande .avion fotogram- axes rectangulaires axe x .scaner liniar balayeur multibande .axe ortogonale balayage en infrarouge .bal izare balise .bancll de date barometre .axa ordonatelor axe des pOles .bazll de date base de donnees distribuee .barll de paralaxll barrette Iineaire .:ubaretll balayeur laser .autonomie de zbor autopositif .baleierea imaginii balayage des profils .banda Ka bande Ku .distantii interpupilarll base stereoscopique .baie de albire bain de developpement .bandll alaturatll bande X .atenuare de ditre ploaie attenuation par la vegetation .azimut geodezic azimut geographique .axe ortogonale azimut geooesique .bazll de date orientatii obiect base de donnees relationnelle .bandll bande C .banda P bande passante du filtre .azimut .autocartograf autocollimateur .baleiere circularll balayage de I'image .baleiere grosierll balayage circulaire .bandll bande de triangulation .sen~or bareta barycentre .banda Ku bande L .balizll topograficll ballon .bazll de fotografiere .scaner multispectral balayeur multispectralscaner multispectral balayeur optique .baie acidll de fIXare bain acide tannante .banda C bande d'absorption .flXator bain de fixage neutre .bazll de date distribuitii base de donnees geographiques .bandll de ultraviolete bande du visible .bandll magneticll bande millimHrique .baleiere balayage a haute definition .axa x axe y .atribut aureole solaire .atitudine attribut .bandll bande de controle .

bobinil.sensor fotografic capteur pyroelectrique .hartll de zbor carte derivee .sensor cu vizare capteur capteurs multiples .sensor baretll visee fixe .cadastru cadence de prise de vue .bloc de aerotriangulatie bloc de donnees auxiliaires .sensor multispectral capteur nonimageur .sensor multispectral capteur multiresolution .cabraj cadastre .batimetru laser bathymetrie lidar .reper geodezic boussole .caroiaj geografic canevas photogrammetrique .harta hipsometricli carte image .sensor piroelectric capteur thermique .camera clara camera obscura .caroiaj al hlirtii canevas de meridiens et de paralleles canevas de meridiane ~i paralele canevas de restitution .stereobaza base topographique .biltili bibliotheque de logiciels .zgomot de fond bruit de scintillement .bloc de date auxiliare bloc objectif .zgomotul sensorului bruit de fond .blocdiagrama bobine de film .cartograma carte cinetique .luminozitate bromure d'argent . cadrul hlirtii cadre d Iappui porte-reperes .binoclu binoculaire .sensori multipli caracrere .bobina debitoare bobine receptrice .canevas de restitutie canevas de la carte .hartil in culori carte d'ensemble .bobina de film bobine debitrice .bibliotecli virtualil bilan radiatif .capacitate caloricli capteur .canevas canevas altimetrique .hartli hidrograficll carte hypsometrique .candela cane vas .conul obiectivului bloc titre .cadentli de fotografiere cadre .~blon perforat camera lucida .bit blanchiment .base 376 377 carte base stereoscopique .binar binocle .zgomotul semnalului bruit poivre-et-selzgomot sare ~i piper brume seche .instrument de calibrare ~ablon de calibrare ' calibreur perfore .canevas fotogramrnetric cane vas planimetrique .hartll generalli carte de base .zgomot de agitatie termicJl.hartil la scara micli Ii Ii f1xll .calarea satelitului calcul des coordonnees .sensor neproducllto