P. 1
Romanian-Biblia_Blaj_1795

Romanian-Biblia_Blaj_1795

|Views: 14|Likes:
Published by viorel57

More info:

Published by: viorel57 on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

BIBLIA

DE LA BLAJ

1795

C~TR~ CETITORIU
criptura Sf$nt@, carea cu cuv$nt elinesc }i Bibliia s@ zice, de pre limba elineasc@, din izvodul celor }eaptezeci de dascali, rom$nea}te t@lm@cit@, la anul 1688 ^n Bucure}ti s-au fost tip@rit, dar cu foarte ^ntunecat@ }i ^ncurcat@ a}ezare }i ^ntocmire a graiului rom$nesc }i mult osibit de vorba cea de acum obicinuit@, }i mai ales de graiul }i de stilul cel din c@r]ile beserice}ti, care ^n toate besearicile rom$ne}ti s@ cetesc, }i pentru aceaea pretutindinea tuturor }i de to]i easte cunoscut }i ^n]eles, c$t acea t@lm@cire aceii Biblii mai pre multe locuri nepl@cut@ urechilor auzitorilor easte }i foarte cu anevoie de ^n]eles, ba pre altele locuri tocma f@r@ de ^n]eles easte, care lucru cu mare pagub@ sufleteasc@ era neamului }i besearicii rom$nilor. Afar@ de aceasta, aceale vechi Biblii at$ta s-au ^mpu]inat, c$t foarte rar, s@ nu zic bun credincios cre}tin, ci preot, easte la carele s@ afl@, }i nici cu foarte mare pre] f@r’ de mare trap@d }i osteneal@ nu s@ afl@, ca s@-}i poat@ ne}tine cump@ra. Aceast@ pricin@ au fost ^ndemnat }i pre prealuminatul }i preasfin]itul domn Petru Pavel Aaron, arhiereul F@g@ra}ului }i vl@dica a tot Ardealul }i a p@r]ilor [@rii Ungure}ti, c$t toat@ S. Scriptur@ pre limba rom$neasc@ ^nsu}i o au t@lm@cit, ci ^nc@ mai lipsindu-i m$na }i ^ndreptarea cea mai de pre urm@, Tat@l Ceresc bine au voit a-l chema la veacinica odihn@, }i a}ea acea t@lm@cire, numai pre ni}te h$rtii scris@, nes@v$r}it@ }i nedat@ la lumin@ au r@mas, dintre care h$rtii dup@ aceaea, pentru multele mut@ri din loc ^n loc, unele s-au pierdut. Deci, ca stilul }i a}ezarea graiului ^ntru aceaea}i Biblie s@ nu fie osibit, puindu-se unele dintru acea t@lm@cire, altele dintru a altuia, s-au socotit ca toat@ Bibliia de unul cu aseamenea stil }i a}ezare a graiului s@ se t@lm@ceasc@. Deci, av$nd eu ^ndeletnicire, m-am ^ndemnat s@ m@ apuc de at$ta lucru }i s@ ^ndreptez graiul Bibliei ceii mai dinainte rom$nea}te tip@rit@, iar@ mai v$rtos ^ntru adev@r pociu s@ zic c@ mai ales Testam$ntul cel Vechiu mai mult de Nou de pre cel elinesc a celor }eaptezeci de dascali l-am t@lm@cit, care lucru al mieu M@riia sa, prealuminatul }i preasfin]itul domn IOAN BOB, vl@dica a toat@ [ara Ardealului }i al p@r]ilor [@rii Ungure}ti }i al F@g@ra}ului episcop, iar@ al mieu prea bun p@rinte, nu numai l-au ajutat }i l-au ocrotit, ci bine au voit }i la sine a-l lua, }i ca un bun p@storiu pururea priveghitoriu ^mpregiurul turmei }i cu deadinsul str@duitoriu }i grijitoriu de m$ntuirea sufletelor celor de la marele }i ^nt$iul arhiereu, Hristos Dumnezeu, lui ^ncredin]ate, bine }tiind c@ cea mai mare }i mai ^nt$ia detorie a p@storiului sufletesc easte propoveduirea cuv$ntului lui Dumnezeu, pentru aceaea }i M@riia sa, preasfin]itul arhiereu, ca celui ce nimic mai iubit }i mai dorit nu easte dec$t ^nmul]irea cuno}tin]@i dumnezeie}ti }i m$ntuirea sufletelor }i binele cel de ob}te al besearicii }i folosul neamului }i al patriei, a c@ruia temeiul }i crea}terea easte adev@rata cuno}tin]@ a lui Dumnezeu, carea ^n Sf$nta Scriptur@ s@ cuprinde }i de acolo s@ ^nva]@; deci, vr$nd ca mai fierbinte }i mai des@v$r}it s@-}i plineasc@ }i aceast@ mare detorie a chem@rii sale, bine au voit ca s@ dea la lumin@ aceast@ Sf$nt@ Scriptur@, ca a}ea la to]i }i pretutindinea s@ se vesteasc@ }i s@ se propoveduiasc@ cuv$ntul }i cuno}tin]a lui Dumnezeu. %ns@ mai ^nainte, cu mult@ a sa luare de sam@ }i osteneal@, }i singur bine socotindu-o }i }i cu b@rba]i ^nv@]a]i, cu am@runtul }i – cum s@ zice – din fir ^n p@r cerc$ndu-o }i cern$ndu-o }i cu cea elineasc@ a celor }eaptezeci de dascali }i cu cea veachie rom$neasc@ al@tur$ndu-o, unde au trebuit o au ^ndreptat, ca ^ntru toate s@ fie aseamenea }i ^ntocma izvodului elinesc a celor }eaptezeci de dascali. %nc@, pentru mai bun ^n]eles, o au luminat pre unele locuri }i cu note }i ^nsemn@ri dedesupt puse }i pre de laturi, cu paraleale sau ^nsemnarea locurilor unde ^n S. Scriptur@ despre acel lucru s@ mai afl@ scris, precum }i la ^nceputul fie}tec@rui cap, cu t$lc, care pre scurt spune ce s@ cuprinde ^ntru acela}i cap, }i la fie}tece carte cu cuv$nt ^nainte, care arat@ pre scriitoriu }i vreamea }i scoposul }i pricina c@r]ii }i ceale ^mprotiv@ le ^mpr@}tie, afar@ de aceastea }i la ^nceputul Bibliei mai ^nainte cu frumoase prolegomena o au ^nz@strat }i o au ^mbog@]it, care toate mare lumin@ }i ^nv@]@tur@ dau cetitoriului. %ntru acest chip ispr@vit@, ^n Tipografiia Seminariului Die]ezan al Episcopiei sale, pentru folosul besearicii a tot neamul rom$nesc a s@ tip@ri au poruncit. Iar@, o, iubite cucearnice cetitoriu, am voit a-]i aduce aminte c@ doar@ }i acum ^ntru unele locuri ]i s@ va p@rea ^ntunecat graiul, ci pentru aceaea s@ nu te sminte}ti, nici s@ te pripe}ti a vinov@]i }i a def@ima lucrul, c@ ^ntunecarea aceasta }i dintru aceasta vine, c@ noi nici pentru mai luminat ^n]eles am vrut de la noi nici m@car un cuv$nt c$t de mic s@ b@g@m ^n S. Scriptur@, ci ne-au fost voia ca ^ntru toate s@ r@m$ie ^ntru cur@]eniia sa }i ^ntru tot adev@rul s@u, dup@ cum easte ^n cea elineasc@. Aceasta easte pricina ^ntunec@rii ^ntru unele locuri, c@ foarte anevoie easte luminat }i cu chiiar ^n]eles de pre o limb@ a t@lm@ci pre alt@ limb@, nici un cuv$nt ad@og$nd }i ]iind idiotismii limbii ceii dint$iu, c@ fie}tecare limb@ are osibi]i ai s@i idiotismi. Ci tu, cucearnice cetitoriule, toate le ia ^n parte bun@ }i te folosea}te cu aceast@ a noastr@ osteneal@ spre mai mare laud@ a lui Dumnezeu }i a Sfintei Besearici crea}tere }i a sufletului t@u m$ntuire, c@ acesta easte scopul ostenealii meale, carele s$nt al t@u c@tr@ Dumnezeu rug@toriu, smeritul ^ntr@ ieromona}i, Samuil Clain, din M@n@stirea Sfintei Troi]@ de la Blaj.

CUV#NT %NAINTE LA S. SCRIPTUR~
oao lucruri s@ cuvine a s@ ar@ta aici. %nt$iu, cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu }i s@ se r@spund@ la ceale ce ^mprotivnicii ^mprotiv@ arunc@, ar@t$nd de nimic b$rfealele lor. A doao, cum c@ Scriptura p$n@ la noi nev@t@mat@ }i nestr@mutat@ au venit. Sf$nta Scriptur@ easte de la Dumnezeu. %nainte de toate trebuie s@ ar@t@m cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu, }i aceaea, precum Dumnezeu o au dat, nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ p$n@ la noi au ajuns. P@r]ile S. Scripturi s$nt doao: Testam$ntul cel Vechiu }i cel Nou. Testam$ntul cel Vechiu, care Dumnezeu cu jidovii l-au f@cut, cuprinde istoriia lucrurilor care cu ei ^nainte de venirea lui Hristos s-au ^nt$mplat }i prorociile ceale ce mai ^nainte spunea venirea lui Hristos, }i ^mpreun@ }i ceale ce s$nt de lips@ la ^ndreptarea n@ravurilor. Testam$ntul cel Nou de la ^ntruparea lui Hristos ^nceape }i s@ alc@tuia}te din patru Evanghelii, din Faptele Apostolilor }i din Scrisorile lor. Zicem, dar@, c@ Scriptura cu adev@rat easte sf$nt@ }i de la Dumnezeu ^nsuflat@, }i aceasta mai v$rtos pentru aceaea c@ to]i haractirii }i toate seamnele }i ^nsu}irile descoperirei ceii adev@rate }i dumnezeie}ti ^ntru sine le are. Aceastea s$nt temeiurile ceale mai dint$iu ale credin]ei ceii adev@rate, cum c@ easte un Dumnezeu, Carele toate le oc$rmuia}te, sufletul easte nemuritoriu }i omul are volnicie }i altele aseamenea, care de ^nv@]@tura cea s$n@toas@ nev@t@mat@, drept, dup@ legile firei ceale noao cunoscute s@ ]in. Minunile ceale ^naintea a nenum@rat@ mul]ime de oameni f@cute, care nici ^ntr-un chip nu s@ pot ar@ta mincinoase, de vreame ce Moisi pre tot norodul ^l aduce m@rturie a minunilor sale, ca nimic s@ nu zic de ceale ce Iisus Navi }i prorocii au f@cut. Aceia c@rora s-au f@cut descoperirea au fost oameni f@r@ prihan@, cu viia]@ bun@, neiubitori de m@rire de}eart@, }i pentru aceaea nici un prepus nu poate s@ fie c@ au vrut s@ ^n}eale, ba ^nc@ s$nt ^ntru ei toate acealea care pot s@ fac@ credin]@. S. Scriptur@ easte ca o carte trimis@ de la Dumnezeu, prin m$inile prorocilor }i a apostolilor, care aiavea arat@ pre ^ncep@toriul s@u. {i mai ^ntru acel chip Scriptura Dumnezeiasc@ s@ zice, cum }i c@r]ile ^mp@r@te}ti s@ zic, ori cu m$na ^mp@ratului fie scrise, sau m@car de el adeverite }i cu peceate ^mp@r@teasc@ ^nt@rite, a}ea Dumnezeiasca Scriptur@, cum frumos zice S. Augustin, Cuv. 2 ^n Psalm 90: „Din cetatea aceaea de unde nemernicim, p$n@ la noi au venit”, cu peceate dumnezeiasc@ s$nt ^nt@rite, adec@
1

cu nenum@rate minuni }i prorocii. Pentru aceaea, acela}i S. P@rinte, cartea 12, De cetatea lui Dumnezeu, scrie: „Credin]a Scripturei minunat@ vrednicie de crezem$nt cu bun@ vrednicie are ^n lume }i ^ntru toate neamurile de care, cum c@ vor creade ei, ^ntr@ altele care au zis, cu adev@rat@ dumnezeire mai ^nainte au spus”. Scriptura ^nsa}i agonisea}te }ie credin]@ cu m@rimea lucrurilor. Graiul easte tocma vreadnic de Dumnezeu, care }i cei ^nv@]a]i }i cei ne^nv@]a]i pot a-l ^n]eleage: de tot ce easte r@u s@ feresc, ceale ce s$nt bune le poruncesc. {i mai pre urm@, ^ntr@ at$ta osibire }i ^n@l]ime a lucrurilor minunat@ easte unirea a at$]a scriitori! Scrisorile apostolilor ^nt@resc pre scrisorile prorocilor }i a}ijderea a prorocilor pre ale apostolilor. Am$ndoao Scripturile aceastea, }i cea Veachie }i cea Noao, Dumnezeu ^n multe chipuri ale Sale le-au cunoscut, cu minuni }i ^nt$mpl@ri luminate le-au ^nt@rit. C@ cine nu s@ va minuna c@ lumea cea ^nv@luit@ de ne}tiin]@ }i de cea]a de}eartei credin]@, fiindc@ un norod carele era ^ntr-un unghiu ^ntunecat al p@m$ntului, carele cum s@ cuvine cu cucernicie cinstea}te pre Dumnezeu, }i tocma ^nalte cuget@ de D$nsul }i de toat@ r@t@cirea curate, carele ^ntru sine are ^nchipuit@ icoana faptei ceii cu adev@rat bune, }i toate ceale bune de la Dumnezeu creade c@ le ia, legii Lui s@ supune, pre El pov@]uitoriu %l urmeaz@? De unde au luat israilteanii aceast@ cuno}tin]@ a lui Dumnezeu }i ^n ce chip ^ntru at$ta vreame o au ]inut, at$ta c$t neamurile ceale vecine }i ^mp@ra]ii c@rora de multe ori au fost supu}i slujba }i ^nchin@ciunea unui Dumnezeu adev@rat din inimile lor de tot nu o au putut }tearge? Au nu s$nt aceastea mare dovedire cum c@ descoperirea cea dumnezeiasc@, de carea aici cerc@m, unuia acestui norod au fost ^ncredin]at@? Pentru aceasta c@r]ile aceastea o dumnezeire sufl@, nu p@rtinesc dezmierd@rilor oamenilor, nu slujesc m$ndriei }i trufiei lor, nici }tiin]@i ceii de}earte, ci mai v$rtos toate dezmierd@rile ceale necuvioase, trufiia }i poftele le gonesc. Despre Dumnezeu pururea cum s@ cuvine gr@iesc, m@rirea Lui o caut@ totdeauna }i pretutindinea ^nva]@ }i poruncesc viia]@ cuvioas@ }i de toat@ ^n}el@ciunea curat@, cucerniciia, dreptatea, ^nfr$narea, cump@tarea }i alte fapte bune. Scriitorii, carii ^n osibite vremi au scris aceaste c@r]i, de la acela}i Duh fiind ^nsufla]i, cu aceaea}i ^ntocmire a graiului au scris, ^ndemn$nd spre faptele ceale bune }i ^ngrozind de c@tr@ ceale reale, nu cu teamere gr@ind, ca cum s-ar ^ndoi,

ci cu st@tornicie }i cu ^ndr@zneal@, nici o ^ndoial@ av$nd de credin]a sa, ca ni}te organe }i slujitori a Sf$ntului Duh. Aceastea }i alte multe a}ea dovedesc dumnezeirea Scripturei, c$t omeneasc@ ^mpreun@ }i dumnezeiasc@ v$rtute }i puteare au a face pre necredincio}i s@ creaz@. %ntru acest chip au f@cut }i scriitorii cei vechi beserice}ti }i au ar@tat c@ Scriptura face }ie credin]@ }i cum c@ c@r]ile Sfintei Scripturi de la Dumnezeu s$nt ^nsuflate, de vreame ce multe prorocii s$nt ^n Scriptur@, care de airea nu au putut s@ fie, ci numai de la Dumnezeu, pre care prorocii plinirea le-au ^nt@rit a fi adev@rate. Iar@ cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu ^nsuflat@ din multe locuri ale Sfintei Scripturi s@ adev@reaz@. Ci, pentru scurtarea vremii, noi aici numai trei vom aduce: 1) ^n Evangheliia Sf$ntului Luca, cap 1, stih 70, s@ cetea}te: „Precum au gr@it Dumnezeu prin gura sfin]ilor celor din veac proroci a Lui”; 2) S. Pavel c@tr@ Timoteiu 2, cap 3, stih 16, zice: „Toat@ Scriptura de Dumnezeu easte ^nsuflat@”; 3) S. Petru ^n cartea 2, cap 1, stih 21, a}ea scrie: „C@ nu prin voia oamenilor s-au f@cut c$ndva prorocie, ci fiind lumina]i de Duhul Sf$nt au gr@it oamenii cei sfin]i a lui Dumnezeu”. Sfin]ii P@rin]i }i ^nv@]@torii besearicii to]i cu un cuget }i cu o gur@ m@rturisesc c@ Sf$nta Scriptur@ easte cuv$ntul lui Dumnezeu }i de Dumnezeu ^nsuflat@, dintr@ carii aici numai pre trei vom numi: 1) S. Teofil, episcopul Antiohiei, cartea 2, C@tr@ Autolic, a}ea scrie: „Oamenii lui Dumnezeu plini de Duhul Sf$nt }i de la Dumnezeu ^nsufla]i... au fost organele lui Dumnezeu, de la Carele lu$nd ^n]elepciune, au prorocit de zidirea lumii }i de cealealalte de toate”; 2) S. Atanasie, ^n Cuv$ntul de ^ntruparea Cuv$ntului, scrie: „C@r]ile ceale de Dumnezeu ^nsuflate, scrise ^n multe locuri, ^nva]@ aceastea”. {i ^n Cartea c@tr@ Marchelin, cap 2, zice: „Toat@ Scriptura noastr@, o, fiiule, }i cea Veachie }i cea Noao, de la Dumnezeu easte ^nsuflat@”; 3) S. Grigorie Nisis, Cuv. 6 ^mprotiva lui Eunomie, scrie „Toate oric$te le gr@ia}te S. Scriptur@ s$nt cuvintele Duhului Sf$nt. Drept aceaea, de la Dumnezeu fiind ^nsufla]i prorocii, cu putearea Duhului Sf$nt s@ ^nsufl@, pentru aceaea toat@ Scriptura de la Dumnezeu ^nsuflat@ s@ zice”. Aceastea acum, despre ^nsuflarea dumnezeiasc@ cu carea s-au scris S. Scriptur@, ajung@, numai at$ta mai aduc aminte, cum c@ jidovii, de la care am luat noi, cre}tinii, c@r]ile Scripturei }i carii de at$tea veacuri le-au p@zit, s$nt vr@jma}i numelui cre}tinesc }i lor mult le ajuta ca s@ acopere }i s@ }tearg@ c@r]ile prorocilor, care foarte mult ^i arat@ pre ei r@t@ci]i, ^ns@ }i ei c@r]ile aceastea adev@rate le cunosc

}i ^n toat@ lumea le poart@ }i le cinstesc. S@ arat@ cum c@ Scriptura p$n@ la noi nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ au venit. Fiindc@ necredincio}ii nu pot t@g@dui cum c@ ^n Dumnezeiasca Scriptur@ nu s$nt to]i haractirii }i toate ^nsu}irile dumnezeie}tii descoperiri, zic c@ cu lungimea vremii s-au str@mutat }i s-au stricat ceale cinci c@r]i, }i c@r]ile ceale ^nsemnate cu numele prorocilor nu s$nt de Moisi sau de proroci scrise, de vreame ce c@r]ile lui Moisi }i ale prorocilor ^mpreun@ cu besearica }i cu cetatea au ars, ci c@r]ile aceastea care acum le avem, dup@ robiia Vavilonului, Esdra nu numai a doao oar@, cum s@ creade, le-au scris }i ^n r$nd le-au a}ezat, ci el le-au }i alc@tuit ^ntru acest chip cum acum s$nt, }i a}ea Esdra easte f@c@toriul lor, nu Moisi, nu Iisus Navi sau David, au prorocii. Mai zic ^nc@ cum c@ pre vreamea ^mp@ratului Iosie nici o carte de a legii lui Moisi nu au fost, afar@ de una, carea Helchiia, arhiereul, ^n besearic@ o au aflat }i ^naintea norodului o au cetit, }i doar@ din capul arhiereului aceluia scornit@. Cearc@ ^nc@ cum poate fi ca c@r]ile aceastea ^ntru at$ta vreame ^ntregi }i nestr@mutate s@ fie r@mas, mai ales dup@ ce limba jidoveasc@ au ^ncetat a fi mai mult ^n vorba cea de toate zilele, nu numai la norod, ci }i la cei ^nv@]a]i. {i zic c@ numai ni}te f@rmituri }i p@rticeale ale Scripturei au r@mas, dar nu s$nt ^ntregi scripturile, care lucru din osibirea graiului }i din poftoririle ceale multe }i din povestirile ceale mutate din locul s@u s@ poate judeca. F@r@ de aceaea, s$nt multe parintesuri care ^ntunec@ ^n]elesul }i alte graiuri multe de aceastea, care, de la osibi]i scriitori adaose, au str@mutat ^n]elesul cel dint$iu. Aceastea s$nt armele ceale mai alease ale vr@jma}ilor, cu care s@ nevoiesc s@ ^nfr$ng@ credin]a cea dumnezeiasc@ a Sfintei Scripturi. %ns@ aceastea de multe ori de nimic le-au ar@tat oamenii cei ^nv@]a]i }i evlavnici, c$t aici nu ar fi lips@ s@ st@m a r@spunde }i a le ar@ta mincinoase. C@ ceaea ce zicea mai ^nt$iu, adec@ cum c@ Scriptura cu lungimea vremii au trebuit s@ se str@mute, purt@rii de grije ceii dumnezeie}ti mare str$mb@tate fac, ca cum Dumnezeu nu ar fi avut grije s@ p@zasc@ descoperirea cea de lips@ oamenilor spre m$ntuire, ^ntru carea st@ capul cucerniciei. Nu ne teamem noi c@ iubirea de oameni cea dumnezeiasc@ nu va purta grije de r$nduiala cea hot@r$t@ firii, a}ea nu ne teamem cum c@ dumnezeiasca ^n]elepciune va l@sa ca S. C@r]i, ^ntru carea s@ cuprinde slujba lui Dumnezeu }i ^ndreptarea vie]ii, s@ se ameastece }i s@ se strice cu pierzetoare }i ur$te gre}eale, }i, precum de adev@rul Lui, a}ea }i de bun@tatea }i de ^n]elepciunea Lui nu putem s@ ne ^ndoim. Au, doar@, S. Scriptur@ ^n gre}eale }i ^n r@t@ciri

2

pierz@toare ne duce pre noi, pre carii Dumnezeu au voit s@ ne ^nvea]e adev@rul }i calea vie]ii? C@ ^ntru acest loc nu gr@im de gre}eale mai mici, care nici credin]a, nici viia]a cea bun@ nu o vat@m@. C@ ar fi trebuit de pururea }i necurmat@ minune s@ fie ca s@ nu s@ ^nt$mple vreo gre}eal@ }i mai mic@, carea ori din neluarea-aminte a scriitorilor, ori din osibite scrisori sau dintr-alte pricini au putut s@ se ^nt$mple. Drept aceaea, deaca parentesele, deaca ^ns@mn@rile ceale de la margini au ^ntrat ^n S. Scriptur@, deaca r$ndul vremilor aorea s@ veade turburat }i mutat, ori pentru c@ mai ^nainte s@ spun unele lucruri, ori pentru c@ s@ poftoresc, ci aceastea nimic din ^ntregimea }i din cur@]eniia }i adev@rul Sfintelor C@r]i nu scad. %ns@ }i pricini cuvioase s$nt pentru care s-au f@cut aceaste mut@ri, de s@ pot zice mut@ri. C@ ceale ce mare ajutoriu aduc la m$ntuire mai ad$nc trebuie s@ se ^nfig@ ^n minte, ca s@ nu s@ fac@ sil@ adev@rului lor }i ca nu oamenii s@ zic@ c@ nu le-au putut }ti, pentru aceaea de multe ori au fost lips@ s@ se poftoreasc@. Parentesurile }i unele lucruri }i cuvinte dintr-un loc ^ntr-altul s-au mutat pentru mai bun@ ^n]eleagerea tuturor. Iar@ de easte sau s@ pare a fi ^n vremi sau ^n locuri vreo osibire, aceasta arat@ cum c@ ceale ce le-au scris scriitorii cei de Dumnezeu ^nsufla]i nu de la al]ii le-au ^mprumutat, ^ns@ osibirea acestora lezne o ^mpac@ t@lm@citorii. Iar@ ^n z@dar cearc@ cum au putut veni aceaste c@r]i ^ntregi }i nestr@mutate p$n@ la noi, de vreame ce Dumnezeu }tie }i poate p@zi facerea Sa, }i ^n multe chipuri au putut aceasta s@ fie. C@, ^nt$iu, Sfintele C@r]i s-au pus ^n besearic@ }i cu bun@ paz@ s-au ]inut. A levi]ilor detorie era ca s@ ^nvea]e pre norod leagea }i s@ o ]ie, foarte cu mare grije }i luare -aminte }i cu credin]@ s-au scris, nu era cu putin]@ }i leagea oprea pre ei ori a adaoge, ori a sc@dea, f@r@ numai doar@ pentru t$lcuirea de s-au f@cut aorea ceva aseamenea de la scriitori sfin]i }i de Dumnezeu ^nsufla]i, }i aceasta din porunca lui Dumnezeu. De ar fi ^ndr@znit cineva ^ntr-adins s@ str@mute aceaste c@r]i, ^ndat@ to]i ar fi n@v@lit asupra lui }i ca pre un am@gitoriu }i ^n}el@toriu l-ar fi pedepsit. Iar@ dup@ ^mp@r@]iia lui Solomon, fiind israilteanii ^n doao p@r]i osibi]i, de ar fi ispitit o parte ceva a muta, ceaealalt@ parte ^ndat@ ar fi strigat. Cu mai mare nevoin]@ }i cinste era jidovii c@tr@ Sfintele C@r]i dec$t ^mprotiva poruncii lui Dumnezeu s@ ^ndr@zneasc@ a le str@muta, at$tea c@r]i pretutindinea ^mpr@}tiiate }i ^naintea ochilor tuturor puse }i ^n m$inile tuturor nicidecum nu s-ar fi putut str@muta }i nimene s@ nu fie strigat ^mprotiv@.
3

Iar@ ce zic de Esdra }i-}i ^nchipuiesc cum c@ toate c@r]ile, la stricarea Ierusalimului }i a besearicii carea s-au f@cut de Navohodonosor, au ars easte tocma de nimic }i f@r@ de nici un temeiu. Au Ieremie, Iezechiil, Daniil }i cei trei coconi nu cetea Sf$nta Scriptur@? Au Zorovavel, carele au adus ^n Palestina pre cei robi]i }i au f@cut oltariu dup@ Leagea lui Moisi, nu au avut Cartea Legii? Ce, c$nd Esdra ^naintea norodului au cetit Cartea a doao Legii, au atunci au alc@tuit el aceast@ carte? De unde, dar@, easte a}ea osibit graiu ^n Scripturi, deaca unul }i acela}i au alc@tuit }i au scris toate c@r]ile Scripturei? Drept aceaea, easte de r$s vreadnic@ b$rfirea celor ce zic cum c@ Esdra sau arhiereul Helchiia sau oricine altul au alc@tuit toate c@r]ile Sfintei Scripturi. Ci m@car de le-am ^ng@dui lor aceasta, ce ar face, de vreame ce haractirii }i ^nsu}irile descoperirei dumnezeie}ti ^ntru acealea str@lucesc, ori de cine fie alc@tuite? Dar cum c@ Moisi easte alc@tuitoriul }i scriitoriul celor cinci c@r]i, care grecea}te s@ zic Pentateucos, David al psalmilor, m@car a celor ce s@ scriu supt numele lui, }i prorocii a c@r]ilor care numele lor au, easte lucru adeverit }i de sinagoga jidovilor, }i de besearica cre}tineasc@, }i din ^nv@]@tura cea de pururea, care lucru mai pre larg ^l vom ar@ta c$nd despre fie}tecare carte deosebi vom gr@i. {i cu adev@rat }i c@r]ile altor scriitori, carii nu au fost de la Dumnezeu ^nsufla]i, nu de airea le }tim }i le creadem c@ s$nt ale acelor ale c@rora nume poart@, f@r@ numai din consensul oamenilor celor ce pre vremile acealea c$nd s-au scris, sau cur$nd aproape, au tr@it, carii cu o gur@ zic c@ s$nt aceale scrisori ale acelora a c@rora nume poart@. A}ea c@r]ile lui Aristotil }i ale lui Platon zicem c@ s$nt ale lor, pentru c@ cei ce cur$nd au fost dup@ ei le-au cunoscut }i le-au ]inut c@ au fost ale lor, cum ^nva]@ S. Augustin, cartea 31, Asupra lui Faustin, cap 6: „Nu de airea noi }i ^n c@r]ile p@g$ne}ti }tim pre scriitori, f@r@ numai din consensul cel de ob}te }i din m@rturisirea celor ce au fost ^nainte de noi. De unde }tiu oamenii c@ s$nt c@r]ile lui Platon, ale lui Aristotil, ale lui Ciceron, f@r@ numai din m@rturisirea cea de pururea a vremilor care }ie}i }i-au urmat”. %ns@ ^ntr-acest loc mare price avem noi cu ^nnoitorii. C@ ace}tia zic c@ trebuie s@ meargem la cea dinl@untru m@rturie a Sf$ntului Duh }i la ^ns@}i Scripturile, }i din eale s@ }tim cum c@ cu adev@rat cartea easte dumnezeiasc@. Ci niciodat@ pre aceia nu-i vor face s@ creaz@ c@ Scriptura easte dumnezeiasc@, carii au ^ndoial@ de dumnezeirea aceasta, p$n@ c$nd nu vor alerga la ^nv@]@tura }i la judecata besearicii.

C@ nimene din singur@ Scriptura, dup@ ce au chemat pre Duhul Sf$nt, niciodat@ nu au judecat care s$nt c@r]i canonice}ti. M@rturisim noi c@ am$ndoao m@rturisirile, adec@ cea dinl@untru, carea vine de la S. Duh, }i cea din afar@, carea easte consensul besearicii }i ^nv@]@tura cea de pururea, trebuie ^mpreun@ s@ se uneasc@. De lips@ easte ^nsuflarea Sf$ntului Duh, dar noi nu }tim aceaea f@r@ numai c$nd s@ unea}te cu m@rturisirea cea din afar@, a besearicii. Aceaste m@rturisiri nu stric@ una pre alta, ci ^nt@rea}te, precum lumina cea fireasc@ cu carea osibim ce e adev@rat de ce nu e adev@rat, ^ndreptarea }i ^nv@]@tura cea din afar@ nu o lap@d@, ci mai v$rtos o poftea}te. Ci zic ^mprotivnicii: „A}eadar@, cel mai de jos judec@ de cel mai de sus, }i credin]a noastr@ despre c@r]ile canonice}ti mai pre urm@ raz@m@ ^n m@rturisirea besearicii, }i a}ea credin]a noastr@ despre Scripturi omeneasc@ va fi, nu dumnezeiasc@”. Iar@ noi t@g@duim aceasta, }i nu bine s@ ^nchie, c@ singur adev@rului dumnezeiesc, cum de la besearic@ ni s@ pune ^nainte, creadem, }i aceaea}i ^ndreptare a creaderii avem carea prorocii }i apostolii au avut, carii credin]a sa o r@z$ma ^ntru adev@rul dumnezeiesc cel descoperit lor. C$nd s@ face price despre vreo carte, oare easte canoniceasc@, au ba, vreadnic@ de credin]@ dovedire }i m@rturie despre aceaea din consensul }i din judecata besearicii s@ ia. Aceasta easte p@zitoare credincioas@ am$nduror Testam$nturilor, adec@ a leg@turii ceii dumnezeie}ti, carea ei ca un odor s-au ^ncredin]at }i s-au dat s@ o p@zasc@. Pentru aceaea, frumos gr@ia}te S. Augustin, cartea 18, De cetate, cap 4: „Scriitorii no}tri, ^ntru carii canonul Sfintelor Scripturi s@ sf$r}ea}te }i s@ hot@rea}te, c$nd au scris acealea, nu pu]ini ^n }coale, cu pricitoare ^ntreb@ri gr@itori, ci ^n ]arini }i ^n ora}e, cu cei ^nv@]a]i }i cu cei ne^nv@]a]i, at$tea }i a}ea de multe noroade au crezut c@ Dumnezeu lor sau prin ei au gr@it”. Ci iar@}i cearc@ ^n ce chip au putut }ti besearica c@ aceast@ carte easte dumnezeiasc@ }i canoniceasc@, de vreame ce ceale ce s@ cuprind ^n Testam$ntul cel Vechiu a}ea departe s$nt de vremile noastre, c$t nu s@ poate }ti, oare, acealea ^ntr-at$ta vreame ^ntregi }i limpezi au venit la noi? R@spundem: prin ^nv@]@torii }i prin p@storii c@rora s-au ^ncredin]at ^ndreptarea }i ^nv@]@tura credincio}ilor ni s-au f@cut noao aceasta cunoscut@. {i m@car de besearicii nu s@ fac noao descoperiri, ^ns@ pentru aceaea poate }i dup@ mult@ vreame s@ cunoasc@ }i s@ }tie care s$nt adev@rate }i dumnezeie}ti c@r]i, precum }i mai ^nainte au }tiut, dup@ ce lucrul cu deadinsul l-au cercat, }i din paradosis, adec@ din tr@daniia cea de
4

pururea }i necurmat@, au putut judeca cum c@ c@r]ile ceale deuterocanonice}ti s$nt adev@rat dumnezeie}ti. M@car c@ doar@ aceaste c@r]i ^n vremile ceale de la ^nceputul besearicii nu pretutindinea au fost num@rate ^ntr@ ceale canonice}ti, ^ns@ aceastea de la jidovi au venit la cre}tini, }i cre}tinii pre acealea ca pre ni}te c@r]i de tot eresul }i de toat@ r@t@cirea slobode le-au priimit }i folositoare le-au judecat ca s@ se ceteasc@ ^n besearici, spre ^nv@]@tura }i zidirea credincio}ilor. Afar@ de aceasta, de la ^nceputul besearicii cre}tine}ti, mai to]i S. P@rin]i dintr-^nsele, ca din ni}te c@r]i dumnezeie}ti, au luat }i au adus m@rturiie, ba ^nc@ }i ^nsa}i toat@ besearica, ca ni}te c@r]i dumnezeie}ti, ^mpreun@ cu cealealalte dumnezeie}ti Scripturi, au r$nduit s@ se ceteasc@ ^n besearic@, cum anume s@ va ar@ta unde s@ vor pune c@r]ile aceastea care s@ zic deuterocanonice}ti. C@r]ile Legii Vechi s$nt scrise de la aceia carii au fost m@rturii acelor ce au scris, cum s$nt c@r]ile lui Moisi, a lui Iisus Navi, a lui Esdra, sau de cei ce au fost foarte aproape de vremile acealea ^n care s-au f@cut lucrurile care le-au scris, precum toate alte istorice}ti c@r]i. Nici au putut fi alt lucru mai luminat m@rturie a dumnezeie}tii descoperiri dec$t at$tea }i a}ea de mari minuni care, ^naintea norodului jidovesc, Moisi, Iisus Navi, Samuil }i prorocii le-au f@cut. %ns@ c@r]ile Legii Vechi ^n osibite vremi s$nt scrise, ca cu lungimea vremilor necredin]a norodului celui ^nd@r@tnic }i cu totul ^necat ^ntru lucrurile ceale v@zute s@ se domoleasc@ prin minunile ceale multe }i prin prorociile cu care adev@rurile ceale descoperite, }i mai v$rtos ceale ce era despre venirea lui Mesie, s@ c@dea s@ se ^nt@reasc@. Ci aceasta pururea au purtat de grije Dumnezeu, ca lucrurile pre aceale vremi s@ se scrie ^n care s-au f@cut, sau cur$nd dup@ aceaea, c$nd ^nc@ s@ ]inea aminte. Drept aceaea, aceia le-au scris }i le-au priimit, carii acealea bine le-au }tiut, }i aceia la cei dup@ ei ca o mo}tenire scump@ le-au trimis. Testam$ntul cel Vechiu cu necurmat@ tr@danie a norodului jidovesc, precum cel Nou cu a norodului cre}tinesc, au fost ]inut. C@r]ile aceastea dec$t toate altele s$nt mai vechi, aceastea singure s$nt din toat@ vechimea, din care ^nv@]@m cuno}tin]a adev@ratului Dumnezeu }i ^nchin@ciunea Lui cea adev@rat@. Aceaste c@r]i norodul ^ntreg totdeauna ^ntru mare cinste le-au avut, c@ credea cum c@ ^ntru acealea easte pus@ m@rirea }i fericirea neamului s@u. Acest unul norod au fost carele de la ^nceputul s@u au cunoscut pre Dumnezeu, F@c@toriul ceriului }i a p@m$ntului. C@r]ile, care eghipteanii, haldeii }i elinii le ]inea dumnezeie}ti, cu vreame au perit, numai singuri jidovii temeiul legii }i al credin]ii sale, precum de la ^nceput l-au avut, l-au

]inut. %nc@ }i acum, mai ^n toate p@r]ile lumii r$sipi]i, ]in }i poart@ aceaste c@r]i, m@car c@ aceaste c@r]i foarte luminat p@rtinesc cre}tinilor. Ci despre dumnezeirea Scripturei, p$n@ acum. S@ vedem acum oare ^n ce limb@ s-au scris S. Scriptur@? %n ce limb@ s-au scris S. Scriptur@? Zicem c@ Sf$nta Scriptur@ cea Veachie ^n limba jidoveasc@ s-au scris, afar@ de pu]inteale c@r]i care grecea}te s-au scris. Cea Noao grecea}te s-au scris. C@ fiindc@ jidovii osibit@ a sa limb@ avea, }i Dumnezeu prin proroci lor le gr@ia, ^n limba jidoveasc@ carea ei o ^n]elegea le gr@ia. Aceast@ limb@ jidovii p$n@ la vreamea robiei Vavilonului o au ]inut, apoi, ^n robie fiind mesteca]i cu haldeii }i supu}i lor, au priimit limba haldeiasc@. Dup@ aceaea, Alexandru cel Mare, ^mp@ratul grecilor, biruind pre Darie, ^mp@ratul per}ilor, toat@ Asiia o au supus ^mp@r@]iei grece}ti, }i pre vreamea ^mp@ra]ilor grece}ti, carii ^n tot chipul s@ nevoia s@ fac@ pre jidovi ca s@ vorbeasc@ grecea}te, jidovii, de nu tocma to]i, dar cea mai mare parte, au priimit limba greceasc@. Pentru aceaea s@ zice c@ c@r]ile Sfintei Scripturi, ceale pre vreamea aceaea scrise, grecea}te s-ar fi scris, nu jidovea}te. A}ea easte %n]elepciunea lui Solomon }i c@r]ile Macaveilor. Testam$ntul cel Nou ^n limba greceasc@ s-au scris, care limb@ pre vremile acealea }i la r@s@rit }i la apus de ob}te era. Vreau unii cum c@ Evangheliia Sf$ntului Mateiu }i Cartea Sf$ntului Pavel c@tr@ evrei ar fi scrise jidovea}te. Ci de s-au }i scris jidovea}te, care lucru deplin nu s@ dovedea}te, izvodul cel jidovesc au perit }i acum numai cel grecesc easte. C@r]ile Legii Vechi, cu mul]i ani ^nainte de venirea lui Hristos, de pre limba jidoveasc@ s-au t@lm@cit pre limba greceasc@, a c@riia t@lm@ciri istorie o scrie Aristeiu, boiariu mare a lui Filadelf, ^mp@ratul Eghiptului, carele, cum unii socotesc, ^nsu}i ca cel ce au fost de fa]@ tot lucrul l-au v@zut. Acesta scrie c@ ^mp@ratul Eghiptului, Ptolomeiu Filadelf, c@ut$nd tot fealiul de c@r]i de pretutindinea ca s@-}i ^mpodobeasc@ biblioteca sa la Alexandriia, Dimitrie Falereu, pre carele-l puseas@ mai mare preste bibliotec@, l-au ^ndemnat s@ trimi]@ la Eleazar, arhiereul jidovilor, solie de cinste cu c@r]i }i cu daruri, ca s@-i trimi]@ Sfintele C@r]i la el, ^mpreun@ cu b@rba]i ^n]elep]i }i ^nv@]a]i, carii s@ le poat@ t@lm@ci ^n limba elineasc@. Eleazar, cu cinste, cum s@ cuvinea, priimind soliia ^mp@ratului de la Eghipt, au adunat s@bor }i, din fie}tecare neam aleg$nd }ease b@rba]i ^nv@]a]i, ^mpreun@ cu Sfintele C@r]i au trimis la ^mp@ratul ^n Eghipt }eaptezeci }i doi de dascali, carii }i limba jidoveasc@ }i cea elineasc@ foarte bine o }tiia. %mp@ratul cu mare bucurie i-au priimit }i ^n }eapte zile tot i-au osp@tat }i, puindu5

le ^ntreb@ri ^nv@]ate, au ispitit ^n]elepciunea lor. Dup@ aceaea i-au trimis ^n ostrovul Faros, carea era departe de la Alexandriia cale de }eapte zile, unde f@r@ de ^nv@luial@ }i f@r@ de g$lceav@ s@ poat@ s@v$r}i t@lm@cirea Sfintei Scripturi. Acolo, cum scrie S. Iustin, din porunca ^mp@ratului, ca s@ cunoasc@ adev@rul t@lm@cirei, fie}tecarele ^n osibit@ chilie au fost ^nchis }i, ^n }eaptezeci }i doao de zile ^n care au s@v$r}it t@lm@cirea, unul cu altul n-au vorbit. Dup@ aceaea, ^mp@ratul, chem$nd pre preo]ii }i pre boiarii jidove}ti (c@ foarte mul]i jidovi era ^n Eghipt) ca s@ judece oare bine }i cu credin]@ au t@lm@cit, s-au aflat c@ to]i ^ntr-un chip }i tocma cu acealea}i cuvinte au t@lm@cit, }i jidovii de pre izvodul acela }i-au scris }ie Scriptura, iar@ izvodul cel de cei 72 de dascali t@lm@cit ^mp@ratul ^n biblioteca sa l-au pus s@ se ]ie, iar@ pre t@lm@citori, cu mari daruri d@ruindu-i, i-au slobozit s@ mearg@ acas@. Aceast@ istorie nu cu mult mai t$rziu o au spus }i Aristovul, om jidov, ^n cartea 1, C@tr@ Ptolomeiu Filomitor, cap 4, dup@ aceaea Iosif Flavie, ^n cartea 12, De lucrurile ceale vechi ale jidovilor, cap 2, Filo, ^n cartea 2, De viia]a lui Moisi, Talmud }i mul]i rabini. %ntr@ cre}tini: S. Iustin Mucenicul; S. Ireneu, cartea 3, Asupra eresurilor, cap 25; Tertulian, ^n Apolog., cap 18; S. Climent Alexandreanul, ^n cartea 1, A Stromateon; S. Chiril Ierusalimneanul, Catih. 4; Eusevie Ches@reanul, cartea 8, De g@tirea Evangheliei, cap 1; S. Epifanie, De m@suri }i de cumpeni; S. Ioan Gur@ de Aur, Cuv. 4 ^n Facere; S. Augustin, ^n cartea 2, De ^nv@]@tura cre}tineasc@, cap 14, }i ^n cartea 18, De cetat., cap 42; Teodoret, ^n Cuv$nt ^nainte la Cartea Psalmilor. Iar@ unora mai dincoace li s@ pare cum c@ aceast@ istorie nu ar fi fost a}ea, ci oricine au t@lm@cit Sf$nta Scriptur@ de pre limba jidoveasc@ pre limba elineasc@, carea t@lm@cire cetindu-o }i ispitindu-o Sinedrionul, adec@ s@borul cel mare al jidovilor, carea era din 72 de oameni mai de frunte }i ^nv@]a]i, o au aflat dreapt@ }i credincioas@ }i, ^nt@rindu-o, o au dat jidovilor carii grecea}te vorbea, ca cu aceaea s@ se foloseasc@. Iar@ s-au zis Bibliia celor }eaptezeci de dascali ai s@borului, pentru c@ aceia o au adeverit. Cearc@ unii s@ }tie, oare tot Testam$ntul cel Vechiu, care jidovea}te era scris, s-au t@lm@cit cu acest prilej, au numai ceale cinci c@r]i ale lui Moisi. Ci cei mai mul]i }i mai ^nv@]a]i zic c@ toat@ Scriptura jidoveasc@ o au t@lm@cit, m@car de s@ zice c@ Leagea o au t@lm@cit, c@ prin Leage s@ ^n]eleg toate c@r]ile Scripturei care s$nt ^n canonul jidovesc. A}ea zic Iustin, Ireneu, Tertulian, Climent Alexandreanul, Eusevie, Teodoret.

Ci oricum s@ fie fost t@lm@cirea aceasta, aceasta cu adev@rat s@ }tie c@ s-au f@cut cu mult mai ^nainte de venirea lui Hristos, aceasta o cetea jidovii carii s@ zicea eline}ti, pentru c@ elinea}te vorbea. Apostolii, m@rturiile care din Testam$ntul cel Vechiu le aduc, dintr-aceast@ a celor }eaptezeci de dascali t@lm@cire o scriu. Aceasta besearica la s@boar@le a toat@ lumea o au cetit }i, ca dintru o adev@rat@ S. Scriptur@, dogmele credin]ei le-au adeverit }i le-au ^nt@rit, aceasta S. P@rin]i o au cetit }i o au t$lcuit }i cu aceasta au adeverit }i au ^nt@rit ^nv@]@turile sale, aceasta toate neamurile cre}tine, la ^nceputul Legii Noao, ca pre o adev@rat@ dumnezeiasc@ Scriptur@ ^n limbile sale o au t@lm@cit, aceasta easte Scriptura carea toat@ besearica R@s@ritului pururea o au ]inut }i ast@zi o ]ine. I A lui Moisi cinci 1. Facerea 2. Ie}irea 3. Leviticul 4. Numerii 5. A doao Leage

%n c$te p@r]i s@ ^mp@r]ea}te S. Scriptur@?

C@r]ile Sfintei Scripturi mai ^nt$iu s@ ^mpart ^n doao p@r]i, precum }i mai ^nainte s-au zis, adec@ ^n Testam$ntul cel Vechiu }i ^n cel Nou. Testam$ntul cel Vechiu cuprinde toate c@r]ile Legii Vechi, p$n@ la venirea lui Hristos, care c@r]i ale Legii Vechi jidovii dup@ num@rul slovelor sale doaozeci }i doao le num@ra, cum scrie S. Ieronim, ^n Cuv$ntul ^nainte la Cartea %mp@ra]ilor, cu aceaste cuvinte: „Cum c@ la jidovi s$nt doaozeci }i doao de slove }i limba sirilor }i a haldeilor m@rturisea}te” }.c., drept aceaea, cum doaozeci }i doao de slove s$nt }.c., a}ea }i doaozeci }i doao de c@r]i s@ num@r@ }.c. }i a}ea s$nt a Legii Vechi doaozeci }i doao, adec@: III Ale aghiografilor noao 1. Iov 2. David sau Psalmii 150 3. Pildele lui Solomon 4. Eclisiastul 5. C$nt@rile C$nt@rilor 6. Daniil 7. Paralipomena 1 }i 2 8. Esdra 1 }i 2 9. Estir.

II Ale prorocilor opt 1. Iisus Navi 2. Judec@torii }i Rut 3. Samuil sau 1 }i 2 a %mp@ra]ilor 4. A %mp@ra]ilor 3 }i 4 5. Isaiia 6. Ieremiia 7. Iezechiil 8. Doispr@zeace proroci

Testam$ntul cel Nou cuprinde toate c@r]ile Legii Noao, adec@ patru Evanghelii: de la Mateiu, de la Marcu, de la Luca, de la Ioan; Faptele Apostolilor de S. Luca scrise; patruspr@zeace c@r]i ale Sf$ntului Pavel: C@tr@ romani 1, C@tr@ corinteani 2, C@tr@ galateani 1, C@tr@ efeseani 1, C@tr@ filipiseani 1, C@tr@ coloseani 1, C@tr@ tesaloneani 2, C@tr@ timoteiu 2, C@tr@ Tit 1, C@tr@ Filimon 1, C@tr@ evrei 1; }eapte c@r]i s@bornice}ti: a Sf$ntului Iacov 1, a Sf$ntului Petru 2, a Sf$ntului Ioan 3, a Sf$ntului Iuda 1 }i Apocalipsul Sf$ntului Ioan Apostol. C@r]ile Legii Vechi jidovii ^n trei p@r]i le ^mp@r]ea, dup@ cum m@rturisea}te }i S. Ieronim, ^n Cuv$ntul ^nainte la Cartea lui Daniil, unde a}ea gr@ia}te: „Aceasta zic, cum c@ la jidovi Daniil nu s@ pune ^ntr@ proroci, ci ^ntr@ cei ce au scris Aghiografa; ^n trei p@r]i toat@ Scriptura o ^mpart ei: ^n Leage, ^n Proroci }i Aghiografa”. De aceast@ ^mp@r]ire ^ntr@ al]ii }i S. Epifanie pomenea}te, %mprotiva eresurilor, cartea 1, eresul 29, cap 7, unde a}ea scrie: „S@ cetesc la ei toat@ Leagea }i Prorocii }i Aghiografa, adec@ c@r]ile acealea care cu stihuri s$nt osibite”. Aceast@ ^mp@r]al@ ^n trei p@r]i }i Domnul Hristos s@ veade a o ^nsemna, c$nd ucenicilor, dup@ ^nviiare, ^n foi}or le gr@ia (Luca 24, 44), zic$nd: „S@ c@dea s@ se plineasc@
6

toate care s-au scris ^n Leagea lui Moisi }i ^n proroci }i ^n Psalmi de mine”. %ntr@ ceale Aghiografe ^n locul cel mai dint$iu jidovii punea Psalmii, }i mai de multe ori prin Psalmi ^n]elegea toate scripturile ceale Aghiografa. Iar@ S. Ioan Damaschin, De credin]a pravoslavnic@, cartea 4, cap 18, dup@ ce }i el aceasta m@rturisea}te, arat@ }i pricina pentru ce unele c@r]i le ^mpreun@ jidovii }i din doao num@r@ una. Cuvintele lui Damaschin aceastea s$nt: „Cade-s@ a }ti cum c@ doaozeci }i doao de c@r]i s$nt ale Legii Vechi, adec@ at$tea c$te slove are limba jidoveasc@. C@ jidovii doaozeci }i doao de slove au, dintru care cinci s@ ^ndoiesc, }i a}ea doaozeci }i }eapte s$nt. C@ ^ndoit@ easte slova kaf }i mem }i nun }i pe }i sade. Dintru carea s@ face ca }i c@r]ile doaozeci }i doao s@ se numere, ^ns@ s@ se afle doaozeci }i }eapte, adec@ pentru c@ cinci s$nt ^ndoite, de vreame ce Cartea Rut cu Cartea Judec@torilor s@ ^mpreun@ }i o carte la jidovi s@ num@r@. A}ijderea, }i ^nt$ia }i a doao Carte a %mp@ra]ilor o carte easte. {i a treia }i a patra a %mp@ra]ilor o carte easte. {i ^nt$ia }i a doao Paralipomenon o carte easte, }i mai pre urm@ ^nt$ia }i a doao a lui Esdra o carte easte”. Dup@ aceaea, ^n patru p@r]i ^mp@r]ea}-te c@r]ile Legii Vechi }i zice: „%ntru acest chip toate c@r]ile ^n patru Penta-

teuchi sau cinci c@r]i s@ ^nchiiaie, }i mai s$nt ^nc@ alte doao, }i a}ea s$nt c@r]ile ceale priimite ^n canon. A Legii cinci s$nt: Facerea, Ie}irea, Leviticul, Numerii, A doao Leage. Aceastea s$nt ceale dint$iu cinci c@r]i, care }i Leage s@ numesc. Urmeaz@ apoi al doilea Pentateuc sau cinci c@r]i, care Grafia, adec@ scrisori, }i de la unii Aghiografa, scrisori sfinte s@ numesc. Iar@ aceastea s$nt: Iisus Navi, Judec@torii ^mpreun@ cu Rut, o carte, a %mp@ra]ilor ^nt$ia }i a doao, o carte, }i a treia cu a patra, o carte. Ai al doilea Pentateuc, sau cinci c@r]i. Iar@ al treilea Pentateuc s$nt c@r]ile ceale cu stihuri scrise, adec@ Cartea lui Iov, Psaltirea, Pildele lui Solomon, Eclisiastul }i C$nt@rile C$nt@rilor. Al patrulea Pentateuc cuprinde c@r]ile prorocilor: cei doispr@zeace proroci, o carte, }i Isaiia, Ieremiia, Iezechiil, Daniil. La aceastea s@ adaog@ am$ndoao c@r]ile lui Esdra, care ^ntru o carte s@ cuprind, }i Estir”. Dintru aceastea ^nchiem cum c@ ^n besearica jidoveasc@ mai ^nainte de na}terea lui Hristos cu num@r hot@r$t au fost canonul sau catastihul scripturilor, care era din C@r]ile Legii, din ale prorocilor }i din ceale aghiografe, din care c@r]i, ca din ni}te c@r]i de la Dumnezeu ^nsuflate, era slobod a aduce m@rturii ^n lucrurile credin]ii. %ns@ acum, mai ales sholasticii, toate c@r]ile Scripturii ^n patru p@r]i le ^mpart }i zic c@ unele s$nt C@r]ile Legii, cum ^n Testam$ntul cel Vechiu s$nt ceale cinci c@r]i ale lui Moisi, adec@ Facerea, Ie}irea, Numerii, Leviticul, A doao Leage. %n Testam$ntul cel Nou s$nt ceale patru Evanghelii: de la Mateiu, de la Marco, de la Luca, de la Ioan. A doilea fealiu de c@r]i s$nt proroce}ti, care mai cu sam@ prorocii cuprind. A}ea s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu cei patru proroci mai mari, carii, pentru c@ mai mari c@r]i au scris, s@ chiiam@ mai mari }i s$nt ace}tia: Isaiia, Ieremiia, Iezechiil }i Daniil. Apoi cei doispr@zeace proroci mai mici, carii, pentru c@ mai pu]in au scris, s@ zic mici }i s$nt: Osie, Ioil, Amos, Avdie, Iona, Miheia, Naum, Avacum, Sofonie, Agheiu, Zaharie }i Malahie. A Testam$ntului cel Nou easte Apocalipsul Sf$ntului Ioan. Al treilea fealiu de c@r]i s$nt ceale moralice}ti sau ^n]elep]e}ti, care ^nva]@ pre om ^n]elepciune }i ^ndreptarea n@ravurilor. Aceastea ^n Testam$ntul cel Vechiu s$nt Psalmii, Pildele, Eclisiastul, C$nt@rile C$nt@rilor, %n]elepciunea lui Solomon }i a lui Iisus Sirah. %n Testam$ntul cel Nou s$nt ceale patruspr@zeace c@r]i ale Sf$ntului Pavel }i ceale }eapte c@r]i s@bornice}ti a Sf$ntului Iacov, a Sf$ntului Petru, a Sf$ntului Ioan }i a Sf$ntului Iuda. Al patra fealiu de c@r]i s$nt istorice}ti,
7

care istoriia }i ^nt$mplarea lucrurilor cuprind. A}ea s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu: Iisus Navi, Judec@torii, Rut, patru c@r]i ale %mp@ra]ilor }i 2 Paralipomenon, Esdra, Neemiia, Iov, Estir, Iudit, Tovit }i 2 ale Macaveilor. %n Testam$ntul cel Nou s$nt Faptele Apostolilor. Aceastea s$nt toate c@r]ile ceale adev@rate }i ghenuine ale S. Scripturi, care S. Soborniceasca }i Apostoleasca besearic@ de Dumnezeu ^nsuflate le cunoa}te }i le ]ine. %ns@ m@car de s@ ^mpart ^ntr-acest chip c@r]ile S. Scripturi, tot }i ^n C@r]ile Legii s@ afl@ prorocii, ^n]elepciune }i istorie, precum }i ^n ceale proroce}ti s@ afl@ porunci a Legii }i ^n]elepciune }i istorie, }i ^n ceale de ^n]elepciune s@ afl@ porunci de a Legii, prorocii }i istorii, }i ^n ceale istorice}ti s@ afl@ porunci de a Legii, ^n]elepciune }i prorocii. Despre ^n]elesul S. Scripturi. %ntru aceaste c@r]i ale S. Scripturi doao fealiuri de ^n]eles s@ afl@, unul care s@ zice al slovei, sau dup@ slov@, care prin cuvinte s@ ^ns@mneaz@ }i s@ spune, altul misticesc sau duhovnicesc, care nu prin cuvinte, ci prin lucrurile care le ^ns@mneaz@ cuvintele s@ arat@, c@ aceasta osibit are S. Scriptur@, ca ^ntru ea nu numai cuvintele, ci }i lucrurile alte lucruri s@ ^ns@mneaze. %n]@lesul cel dup@ slov@ }i acesta easte de doao fealiuri. Unul easte osibit, al slovei, c$nd cuv$ntul ^ntru ^ns@mnarea sa cea osibit@ sau proprie s@ ia, ca cum easte la ^nceputul C@r]ii Facerii, unde s@ zice c@ Dumnezeu ^n }ease zile au f@cut lumea. Altul easte metaforicesc, adec@ mutat de la ^n]elesul cel osibit, care easte dup@ slov@, la alt lucru a ^n]@leage, cum easte c$nd Hristos zice de Sine c@ va }edea de-a dreapta Tat@lui, c@ prin cuv$ntul dreaptei nu m$na cea dreapt@, care easte m@dulariu al trupului, ci cinstea }i m@rirea cea ^ntocma cu a Tat@lui s@ ^ns@mneaz@. 1. %n]@lesul cel misticesc easte de trei fealiuri: alegoricesc, tropologhicesc }i anagoghicesc, care ^n]@les din Evanghelie }i din scripturile apostolilor s@ poate culeage. Alegoricesc s@ zice c$nd lucrurile ceale ce s-au f@cut ^n Leagea Veachie ^nchipuiesc pre ceale ce era s@ fie ^n Leagea cea Noao, adec@ pre besearica lui Hristos. T$lcul alegoricesc ne-au ^nv@]at M$ntuitoriul nostru, Mateiu, 17, 12, gr@ind de Merg@toriul %nainte: „Ilie au venit }i nu L-au cunoscut pre D$nsul”. S. Pavel Apostolul ^n multe locuri ^l are, dar@ mai ales ^n Cartea c@tr@ galateani, cap 14, stih 22: „Scris easte c@ Avraam doi feciori au avut }.c.”, c@ lucrul ^n Leagea Veachie f@cut ^nchipuia}te pre cel ce era s@ fie ^n Leagea Noao, adec@ prin fiiul din slujnic@ s@ ^n]@leage Leagea Veachie, iar@ prin fiiul din slobod@ Leagea Noao, carea easte a lui Hristos. 1 Carte c@tr@ corint., cap 10, stih 11, zice Apostolul: „Aceastea toate chipuri s-au t$mplat lor”.

2. %n]@lesul tropologhicesc easte acela care ceale zise }i f@cute ^n Scripturi le ^ntoarce spre ^ndreptarea vie]ii de acum }i a n@ravurilor, sau care ^ndrepteaz@ n@ravurile }i ^nva]@ pre om cum s@ umble pre calea faptelor bune. Acest t$lc tropologhicesc ^nc@-l culeagem din cuvintele M$ntuitoriului nostru, Mat. 12, stih 41-42, c$nd poc@in]a niniviteanilor }i venirea ^mp@r@teasii Austrului ca s@ aud@ pre Solomon aduce ^nainte jidovilor, ^mput$nd necredin]a }i n@ravurile ceale reale a lor: „B@rba]ii niniviteani s@ vor scula la judecat@ cu neamul acesta }i-l vor osindi }.c.”. A}a Apostolul, 1 C@tr@ corint., [10], stih 1, 3, 4, 5, istoriia evreilor carii ^n pustie au perit spre ^ndreptarea n@ravurilor o ^ntocmea}te: „P@rin]ii no}tri to]i au trecut marea }.c.”, iar@ cap 9, stih 9 cuvintele de la 2 Leage, cap 25, stih 4: „S@ nu legi gura boului ce trier@”, spre slujitorii Evangheliei le ^ntocmea}te. 3. %n]@lesul anagoghicesc acela easte, care ne face s@ n@d@jduim f@g@duin]ele ceale dumnezeie}ti }i ne r@dic@ la ceriu }i la fericirea cea veacinic@. Prorocii, c$nd f@g@duiesc jidovilor crea}terea }i ^nmul]irea a tuturor bun@t@]ilor, adeaseori vestesc ^nainte tuturor credincio}ilor dob$ndirea vie]ii de veaci. Apostolul C@tr@ evrei, cap 11: „P@m$ntul cel sf$nt care p@rin]ilor s-au f@g@duit spre f@g@duin]a m@ririi ceii viitoare ^ntocmea}te”. Aorea tustreale ^n]@lesurile aceastea ^ntr-un cuv$nt s@ afl@, cum easte ^n cuv$ntul acesta, Ierusalim, care, afar@ de aceasta c@ ^ns@mneaz@ cetatea care era mitropoliia }i capul ^mp@r@]iei jidovilor, aorea s@ pune ca s@ ^ns@mneaze }i ^nchipuia}te au besearica, au sufletul omului, au ^mp@r@]iia ceriurilor. 4. %n t$lcul Scripturii, dup@ slov@ easte vestit S. Ieronim, ^n t$lcul alegoricesc }i anagoghicesc, Orighen }i Ambrosie, iar@ ^n t$lcul tropologhicesc, S. Ioan Gur@ de Aur }i S. Grigorie. 5. Drept aceaea, nu trebuie asculta]i ^nnoitorii, carii ^mprotiva vredniciei apostolului zic c@ numai un ^n]@les, a slovei, are Scriptura }i acel ^n]@les easte tuturor cunoscut, ^nc@ }i norodului celui ne^nv@]at. Pravoslavnicii ^n t$lcuirea locurilor acelora care duhovnicea}te trebuie a le ^n]@leage nu s@ s$rguiesc, c@ }tiu cum c@ Scriptura cu ^n]@lesul s@u cel adev@rat }i ghenuin au venit la besearic@, au s@boar@, au ^n]eleagerea cea dimpreun@ a S. P@rin]i }i tr@daniia. C$nd ^n]@lesul misticesc easte firesc }i de lips@, dintru acela s@ pot aduce ^nt@riri spre dovedirea }i ar@tarea dogmelor credin]ii, iar@ nu c$nd numai dup@ voin]@ s@ g$ndea}te acel t$lc, de nu s@ va g@si chiiar ^ntru alte locuri a Scripturii. Mai pre urm@, aducem aminte cum c@ S. Scriptur@ ^ntr-unele locuri easte chiiar@ }i luminat@, iar@ ^ntr-alte locuri ^ntunecat@

}i cu anevoie a s@ ^n]eleage, care lucru vine }i din ad$ncimea lucrurilor ce s@ cuprind ^ntr-^nsa, }i aorea vine pentru c@, ^n limba aceaea ^n carea la ^nceput s-au fost scris }i pre vremile acealea c$nd s-au scris, a}ea au fost obiceaiu a vorbi. S. Ioan Gur@ de Aur, Cuv$nt 44, ^n capul 23 a Evangheliei lui Mateiu, arat@ pricinile pentru ce easte ^ntunecat@ S. Scriptur@ }i zice: „Pricina ^ntunec@rii de multe fealiuri easte... %nt$iu, pentru c@ Dumnezeu au vrut ca al]ii s@ fie dascali, al]ii ucenici. Iar@ deaca to]i toate ar }ti, dascalul nu era de lips@, }i a}ea r$ndul lucrurilor ar fi turburat... Apoi, ^ntunecat@ easte cuno}tin]a adev@rului, ca nu cum s@ afl@ de folos s@ fie }i neb@gat@ ^n sam@. C@ neb@gat@ ^n sam@ easte deaca s@ ^n]eleage de la aceia de la carii nici s@ iubea}te, nici s@ p@zea}te. Drept aceaea, nu easte ascuns adev@rul ^n Scripturi, ci easte ^ntunecat, nu ca s@ nu-l afle cei ce-l caut@, ci ca s@ nu-l afle cei ce nu voiesc s@-l caute, ca acelora s@ fie spre m@rire carii ^l caut@, pentru c@ l-au dorit }i l-au c@utat }i l-au aflat, iar@ acelora spre os$nd@, carii nu-l afl@, pentru c@ nici l-au dorit, nici l-au c@utat, nici l-au aflat”. *„Drept aceaea, toat@ Scriptura easte de la Dumnezeu ^nsuflat@ }i foarte folositoare, pentru aceaea (s$nt cuvintele S. Ioan Damaschin, cartea 4, De credin]a pravoslavnic@, cap 18) foarte bine }i de folos m$ntuirei sufletelor easte a cerca Dumnezeie}tile Scripturi”. C@* ca un pom s@dit l$ng@ izvoar@le apelor, a}ea sufletul cel ad@pat cu Dumnezeie}tile Scripturi s@ ^ngra}e }i rod copt, adec@ credin]a cea adev@rat@ rodea}te, }i pururea cu frunz@ vearde, adec@ cu fapte lui Dumnezeu priimite s@ ^mpodobea}te. Aceasta aduc Sfintele Scripturi, ca }i la faptele ceale bune, }i la privirea cea curat@ s@ ne ^ntocmeasc@. C@ ^ntru acealea easte a afla }i ^ndemnare spre toat@ fapta bun@, }i desm$ntare de c@tr@ tot lucrul r@u. Pentru aceaea, de ne vom nevoi, mult@ ^nv@]@tur@ ne vom agonisi, c@ cu nevoin]a }i cu osteneala }i cu darul d@t@toriului Dumnezeu toate s@ fac. C@ cel ce ceare ia, }i cel ce caut@ afl@, }i celui ce bate s@ va de}chide. Drept aceaea, s@ batem la preafrumoasa... %ns@ nu cu leane s@ batem, ci cu str@danie statornic@, ca s@ nu ne ostenim b@t$nd, c@ a}ea }i noao ni se va de}chide, deaca o dat@ }i mai de multe ori vom ceti, }i de nu vom ^n]@leage ceale ce am cetit, s@ nu sl@bim, ci s@ r@m$nem ^ntru acealea, s@ cuget@m }i s@ ^ntreb@m. C@ zice:* „%ntreab@ pre tat@l t@u }i-]i va vesti ]ie }i pre mai-marii t@i }i-]i vor spune ]ie”, c@ nu a tuturor easte }tiin]a. Iar@ sf$ntul }i a toat@ lumea dasc@l,
8

*2 Tim. 3, 16

*Psal. 1, 3

*2 Leag. 32, 7

Ioan Gur@ de Aur, ^n Cuv$ntul 3 de Lazar, a}ea gr@ia}te: „Ia cartea ^n m$n@, cetea}te toat@ istoriia, }i ceale ce le ^n]elegi le ]ine aminte, iar@ ceale ce s$nt ^ntunecate }i nu le ^n]elegi mai de multe ori le cetea}te. Iar@ deaca nici cu cetirea cea de multe ori nu vei afla ceaea ce zice, mergi la cel mai ^n]elept, mergi la ^nv@]@toriu, ^mp@rt@}ea}te cu ace}tia ceale ce s$nt scris@, arat@ mare nevoin]@ }i, de va vedea Dumnezeu at$ta dor }i nevoin]@ a sufletului t@u, nu va urgisi priveghiiarea }i nevoin]a ta, }i m@car de nici un om nu ]-ar spune ceaea ce ^ntrebi, El %nsu}i ^]i

va de}chide. Adu-]i aminte de famenul ^mp@r@teasii etiopilor”. {i ^n Cuv$ntul 2 al capului 1 de la Mateiu, scrie: „Nu s$nt c@lug@r, zice, am muiare }i prunci }i port grije de cas@. C@ aceasta easte carea toate ca o boal@ le stric@, pentru c@ socoti]i cum c@ a ceti Sfintele Scripturi numai a c@lug@rilor detorie easte, de vreame ce cu mult mai v$rtos voao dec$t lor easte de lips@ a le ceti. C@ cei ce petrec ^n mijloc }i ^n toat@ zioa s@ r@nesc au mai mare lips@ de leacuri”. {i aceastea acum de ajuns s@ fie.

9

%NS~MNAREA R#NDULUI
C~R[ILOR SFINTEI SCRIPTURI
LIST Facerea Ie}irea Levi]ii Numeri A doao Leage Iisus Navi Judec@torii Rut A %mp@ra]ilor 1 A %mp@ra]ilor 2 A %mp@ra]ilor 3 A %mp@ra]ilor 4 Paralipomenon 1 Paralipomenon 2 Esdra Neemiia Estir Iov Psaltirea Pildele lui Solomon Eclisiastul C$ntarea C$nt@rilor Isaiia Ieremiia Iezechiil Daniil Osie Ioil Amos Avdiia Iona Miheia Naum Avacum Sofoniia Agheu Zahariia Malahiia APOCRIFA Tovit Iudit 1 52 92 120 157 191 214 236 239 269 293 321 350 375 406 415 428 437 461 518 540 548 552 595 643 687 700 707 709 715 716 718 722 723 725 727 729 736 740 749 Varuh Cartea trimis@ a Ieremiei C$ntarea celor trei prunci Esdra a treia %n]elepciunea lui Solomon Iisus Sirah Istoriia Susanii Istoriia b@laurului }i a lui Vil A Macaveilor 1 2 3 Iosip Rug@ciunea lui Manasi TESTAM#NTUL CEL NOU Evangheliia de la Mateiu de la Marco de la Luca de la Ioan Faptele Apostolilor Cartea S. Pavel c@tr@ romani C@tr@ corinteani 1 2 C@tr@ galateani C@tr@ efeseani C@tr@ filipiseani C@tr@ foloseani C@tr@ tesalonicheani 1 2 C@tr@ Timoteiu 1 2 C@tr@ Tit C@tr@ Filimon C@tr@ evrei Cartea S. Iacov A Sf$nt. Petru 1 2 A Sf$nt. Ioan 1 2,3 A Sf$ntului Iuda Apocalipsul LIST 762 766 768 769 782 795 828 830 832 857 875 883 893 List 1 32 51 82 108 135 149 162 171 176 181 184 188 191 193 197 200 202 203 214 218 222 224 228 229 231

%N CEALE CINCI C~R[I ALE LUI MOISI Cuv$nt ^nainte
otdeauna }i pururea au ]inut }i au ^nv@]at }i sinagoga jidovilor, }i besearica cre}tinilor, cum c@ aceaste cinci c@r]i, care s@ numesc ale lui Moisi, adec@: Facerea, Ie}irea, Leviticul, Numerii, A doao Leage, s$nt cu adev@rat a lui Moisi }i de ^nsu}i Moisi scris@, c@ necurmat, ^n toate vremile, tot a lui Moisi s-au ]inut a fi }i p$n@ la noi au ajuns. Aceasta }i cu m@rturii dinl@untru, adec@ din c@r]ile aceastea, }i cu m@rturii din afar@, adec@ care al]ii din toat@ vreamea scrise ne-au l@sat, s@ adevereaz@. S$nt aceastea foarte multe, dar@ noi aici nu mai pu]inteale vom aduce la mijloc. A}ea cetim ^n Cartea Ie}irii, cap 17, stih 14: „{i au zis Domnul c@tr@ Moisi: «Scrie lucrul aceasta ^n carte...»”. {i cap 24, 2 [4]: „{i au scris Moisi toate cuvintele Domnului”. Acest lucru }i ^nsu}i adev@rul carele easte Iisus Hristos m@rturisea}te la Ioan, cap 5, 46, a}ea zic$nd: „De a]i creade lui Moisi, }i Mie a]i creade, c@ de Mine au scris el”. Aceast@ tr@danie }i ^nv@]@tur@ o ^nt@rea}te credin]a cea st@tornic@ }i de pururea a neamului jidovesc, carii aceaste cinci c@r]i pururea le-au ]inut }i le ]in c@ s$nt adev@rate a lui Moisi, pentru aceaea }i Iosip Flavie, ^n cartea 1, Asupra lui Apion, unde num@r@ c@r]ile jidovilor, f@r@ de nici o ^ndoial@ zice: „Dintr-aceastea cinci s$nt a lui Moisi, care cuprind }i legile }i urmarea lucrurilor f@cute de la facerea lumii p$n@ la moartea lui”. Iar@ aceast@ credin]@ a neamului jidovesc cu at$ta mai vreadnic@ easte de crezut, cu c$t aici nu s@ cearc@ de c@r]i, de care pu]in face a }ti sau a nu }ti cine le-au scris, cum s@ ^nt$mpl@ ^n altele, ci de c@r]i care cuprind toat@ relighiia }i leagea, anii }i toate lucrurile ceale vechi, }i pentru aceaea ^n foarte mare pre] s@ c@dea s@ fie }i au fost la ei. %nc@ }i istoriia cea din afar@ ^nt@rea}te lucrul acesta, c@ to]i scriitorii cei din afar@ carii pomenesc de neamul jidovilor zic c@ Moisi au fost al jidovilor cel ^nt$iu puitoriu de leage, carea dovedire foarte frumos }i luminat o au ar@tat Daniil Uetie, ^n Ar@tarea evangheliceasc@, prop. 4, cap 2. Ci nici mutare sau stricare, ^ncai c$t e la fiin]a lucrului, nu au putut s@ se fac@ ^n c@r]ile lui Moisi, dintru aceasta s@ adevereaz@, c@ mai toate c@r]ile lui Moisi s-au scris }i ^ntr-alte c@r]i, carea dup@ aceaea s-au f@cut, mai ales ^n Psalmi, cum e ^n Psalmul 77, 104, 105, 135. Ci }i f@r’de aceasta tot nu au putut s@ se fac@ ^ntr-aceale c@r]i vreo str@mutare, a}ea ca s@ se bage ^n eale minuni care s@ nu fi fost. Aceasta lezne va priceape tot cel ce }tie ^n c$t@ cinste totdeauna au fost c@r]ile aceastea la jidovi, c@ de ar fi ^ndr@znit cineva s@ fac@ aceasta cur$nd dup@ moartea lui Moisi, c$nd ^nc@ tr@ia carii ^}i aducea aminte de aceaste lucruri, ^ndat@ ar fi strigat cineva }i s-ar fi dovedit ^n}@l@ciunea. Dup@ aceaea, ^nmul]indu-s@ Scripturile, cine ar fi putut face ca toate, preste tot p@m$ntul, ^ntru acealea}i lucruri }i ^ntr-un chip s@ le str@mute? Apoi, dup@ ce s-au desp@r]it jidovii ^n doao ^mp@r@]ii, a lui Iuda }i a lui Israil, de ar fi mutat ceva o ^mp@r@]ie, ceaealalt@ ar fi strigat. A}ea, dup@ piiarderea ^mp@r@]iei lui Israil, samarineanii, carii au priimit c@r]ile lui Moisi }i era foarte ^mprotivnici jidovilor, ar fi strigat de ar fi ispitit jidovii s@ fac@ vreo mutare ^n c@r]ile lui Moisi, precum ar fi strigat }i jidovii de ar fi f@cut samarineanii vreo mutare. Iar@ mai cu neputin]@ au fost a s@ str@muta dup@ ce c@r]ile lui Moisi s-au t@lm@cit ^ntr-alte limbi.
La aceastea s@ poate adaoge }i m@rturiia lui Iosip Flavie, carele a}ea scrie: „Fiindc@ acum at$tea sute de ani au trecut }i nimene nici nu au adaos ceva la eale, nici a scoate sau a muta ceva nu au cutezat”. Ci despre aceastea vezi }i ceale ce s-au zis ^n cuv$ntul ^nainte la toat@ Scriptura, unde s-au ar@tat cum c@ Scriptura nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ p$n@ la noi au venit.

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

CARTEA FACERII
ceast@ Carte s@ zice a Facerii, pentru c@ spune facerea ceriului }i a p@m$ntului }i a tuturor lucrurilor }i a omului }i num@r@ na}terile de la Adam, omul cel dint$iu, pre carele Dumnezeu l-au f@cut din p@m$nt, }i ceale ce s-au ^nt$mplat p$n@ la ^ntrarea lui Israil ^n Eghipt. Pre ce vreame s-au scris de Moisi aceast@ carte nu destul de bine s@ }tie. Unii, cum }i Eusevie }i Teodorit, socotesc c@ s-ar fi scris dup@ ie}irea lui Israil din Eghipt. Ci oric$nd s-au scris, aceasta s@ }tie cu bun@ sam@ c@ s-au scris de Moisi, carele au fost pror o c m a r e } i de la Dumnezeu ^nsuflat.

DUMNEZEIASCA SCRIPTUR~ CEA VEACHIE
CARTEA FACERII
CAP 1
Despre zidirea lumii, osibirea }i podoaba f@pturilor, }i despre zidirea omului, c@ruia i-au supus Dumnezeu toate care zidis@.
*Psalm 32, 6 135, 5 Fapte 14, 15 17, 24 *Evrei 11, 3

*Psal. 135, 6 Ieremia 10, 12 51, 15 Iov 18, 4

ntru ^nceput (a) au f@cut Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul. 2. {i p@m$ntul era nev@zut }i netocmit, }i ^ntunearec era deasupra ad$ncului, }i Duhul lui Dumnezeu s@ purta pre deasupra apei. 3. {i au zis Dumnezeu:* „S@ se fac@ lumin@!” {i s-au f@cut lumin@. 4. {i au v@zut Dumnezeu lumina c@ easte bun@, }i au desp@r]it Dumnezeu ^ntre lumin@ }i ^ntre ^ntunearec (b). 5. {i au numit Dumnezeu lumina ziuo, }i ^ntunearecul l-au numit noapte. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zi una (v). 6. {i au zis Dumnezeu: „S@ se fac@ t@rie ^ntre ap@ }i s@ fie desp@r]ind ap@ de ap@!”. {i s-au f@cut a}ea. 7. {i au f@cut Dumnezeu t@riia, }i au desp@r]it ^ntre apa carea era supt t@rie }i ^ntre apa* carea era deasupra t@riei. 8. {i au numit Dumnezeu t@riia (g) ceriu, }i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine, }i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a doao. 9. {i au zis Dumnezeu: „S@ se adune apa cea de supt ceriu ^ntru o adunare }i s@ se arate uscatul!” {i s-au f@cut a}ea. {i s-au 1.*

adunat apa cea de supt ceriu ^ntru adun@rile sale }i s-au ar@tat uscatul. 10. {i au numit Dumnezeu uscatul* p@m$nt }i adun@rile apelor le-au numit m@ri (d). {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 11. {i au zis Dumnezeu: „S@ r@sar@ p@m$ntul iarb@ vearde, carea s@ samene s@m$n]@ dup@ fealiu }i dup@ asem@nare, }i lemn roditoriu, care s@ fac@ rod, c@ruia s@ fie s@m$n]a lui ^ntr-^nsul, dup@ fealiu (e), pre p@m$nt!” {i s-au f@cut a}ea. 12. {i au scos p@m$ntul iarb@ vearde, carea sam@n@ s@m$n]@ dup@ fealiu }i dup@ asem@nare, }i lemn roditoriu, care face rod, a c@ruia s@m$n]a lui (j) ^ntr-^nsul, dup@ fealiu, pre p@m$nt. {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 13. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a treia. 14. {i au zis Dumnezeu:* „S@ se fac@ lumin@tori ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt (dz), }i s@ despart@ ^ntre zi }i ^ntre noapte. {i s@ fie (z) spre seamne }i spre vremi }i spre zile }i spre ani. 15. {i s@ fie spre luminare ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt”. {i s-au f@cut a}ea.

*Psalm 32, 7 88, 12 133, 4

*Psalm 135, 7

1. (a) %ntru ^nceput, adec@, mai ^nainte de a face alte lucruri care s@ v@d. Sau la ^nceputul vremii. Sau cu cuv$ntul, adec@ prin Fiiul, Carele easte Cuv$ntul lui Dumnezeu. 4. (b) %ntr@ lumin@ }i ^ntr@ ^ntunearec, adec@ lumina de ^ntunearec. A}ea }i ^n stih 7. 5. (v) %n limba jidoveasc@ nu s@ zice ^nt$iu, ^nt$ie, ci ^n loc de a zice ^nt$iu s@ zice unul, }i ^n loc de ^nt$ie s@ zice una, precum }i aici ar trebui s@ zicem: zioa ^nt$ie. 8. (g) T@rie s@ zice aerul, v@zduhul, care easte de la p@m$nt ^n sus c@tr@ ceriu p$n@ la apa cea deasupra, c@ Dumnezeu deasupra t@-

riei ace}tiia au pus ap@, ca s@ st$mpere c@ldura cea nesuferit@ a soarelui, }i aceasta easte apa cea mai presus de ceriuri, de carea s@ zice ^n Psalm 148. 10. (d) Tot lacul }i toat@ adunarea apelor s@ numesc m@ri. S. Ieronim. 11. (e) Bibliia greceasc@ cea de la Alexandriia are: dup@ fealiu }i dup@ asem@nare. 12. (j) Easte. 14. (dz) Bibliia cea de la Alexandriia are: s@ lumineaze pre p@m$nt }i s@ st@p$neasc@ preste zi }i preste noapte; (z) {i s@ fie seamne, care arat@ }i osibesc vremile, zilele }i anii.

2

CARTEA FACERII
16. {i au f@cut Dumnezeu doi lumin@tori mari, lumin@toriul cel mai mare spre st@p$nirea zilei, }i lumin@toriul cel mai mic spre st@p$nirea nop]ii, }i stealele. 17. {i i-au pus pre ei Dumnezeu ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt. 18. {i s@ st@p$neasc@ preste zi }i preste noapte, }i s@ despart@ ^ntr@ lumin@ }i ^ntr@ ^ntunearec. {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 19. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a patra. 20. {i au zis Dumnezeu: „S@ rodeasc@ apele jig@nii cu suflete vii, }i pas@ri zbur@toare pre p@m$nt supt t@riia ceriului!” {i s-au f@cut a}ea. 21. {i au f@cut Dumnezeu chi]ii cei mari }i tot sufletul jivinilor ce s@ t$r@sc, care le-au rodit apele, dup@ fealiul lor, }i toat@ pas@rea zbur@toare, dup@ fealiu. {i au v@zut Dumnezeu c@ s$nt bune. 22. {i le-au blagoslovit Dumnezeu, zic$nd: „Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i; }i umple]i apele ^n m@ri, }i ceale zbur@toare s@ se ^nmul]asc@ pre p@m$nt!” 23. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a cincea. 24. {i au zis Dumnezeu: „S@ rodeasc@ p@m$ntul suflet viu, dup@ fealiu, de ceale cu patru picioare }i de ceale ce s@ t$r@sc }i fieri pre p@m$nt, dup@ fealiu”. {i s-au f@cut a}ea. 25. {i au f@cut Dumnezeu fierile p@m$ntului, dup@ fealiul lor, }i dobitoacele, dup@ fealiul lor, }i toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, dup@ fealiul lor. {i au v@zut Dumnezeu c@ s$nt bune. 26. {i au zis Dumnezeu: „S@ facem om* dup@ chipul Nostru }i dup@ asem@nare, }i s@ st@p$neasc@ pe}tii m@rii }i pas@rile ceriului }i dobitoacele }i tot p@m$ntul }i toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt”. 27. {i au f@cut Dumnezeu pre om,* dup@ chipul Lui. Dumnezeu l-au f@cut pre d$nsul,* b@rbat }i muiare i-au f@cut pre ei. 28. {i bine i-au cuv$ntat pre ei Dumnezeu, zic$nd:* „Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul, }i-l st@p$ni]i pre el, }i st@p$ni]i pe}tii m@rii }i pas@rile ceriului }i toate dobitoacele }i tot p@m$ntul }i toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt”. 29. {i au zis Dumnezeu: „Iat@, am dat voao toat@ iarba ce face s@m$n]@ de s@m@nat, carea easte deasupra a tot p@m$ntul, }i tot lemnul care are ^ntru sine rod cu s@m$n]@* de s@m@nat; va fi voao de m$ncare. 30. {i tuturor fierilor p@m$ntului }i tuturor pas@rilor ceriului }i tuturor jivinilor ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, care au ^n sine suflet viu, }i toat@ iarba vearde de m$ncare”. {i s-au f@cut a}ea.

CAP 1 {I 2
31.* {i au v@zut Dumnezeu toate c$te au *Sira. f@cut, }i, iat@, (i) bune foarte. {i s-au f@cut 39, 21 sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a }easa. Marco
7, 37

CAP 2
Dumnezeu, plinindu-{i lucrarea ^n }ease zile, sfin]ea}te zioa a }eaptea, pre om ^l pune ^n raiul cel ^mfrumse]at cu multe fealiuri de pomi roditori }i cu r$uri, c@ruia ^i face pre Eva din coasta lui ajutoriu }i r$nduia}te c@s@toriia.

*Jos 5, 1 9, 6

*Cori. 11, 7 Colos. 3, 10 *%n]el. 2, 23 *Sirah 17, 1 Mat. 19, 4 Jos 8, 17 9, 1 *Jos 9, 3

i s-au s@v$r}it ceriul }i p@m$ntul }i toat@ podoaba lor. 2. {i au sf$r}it Dumnezeu ^n zioa a }easa lucrurile Sale, care au f@cut,* }i s-au odihnit ^n zioa a }eaptea de toate lucrurile Sale, care au f@cut. 3. {i bine au cuv$ntat Dumnezeu zioa a }eaptea }i o au sfin]it (a) pre ea, c@ ^ntru aceaea s-au odihnit de toate lucrurile Sale, care au ^nceput Dumnezeu a face. 4. Aceasta easte Cartea Facerii ceriului }i a p@m$ntului, c$nd s-au f@cut, ^n carea zi au f@cut Domnul Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul. 5. {i toat@ verdea]a ]arinei mai ^nainte de ce s-au f@cut pre p@m$nt, }i toat@ iarba ]arinei mai ^nainte de ce au r@s@rit, c@ nu ploas@ Dumnezeu pre p@m$nt, }i om nu era carele s@-l lucreaze pre d$nsul. 6. {i izvor ie}ea din p@m$nt }i ad@pa toat@ fa]a p@m$ntului. 7. {i au f@cut Dumnezeu pre om, ]@r$n@ lu$nd din p@m$nt, }i au suflat ^n fa]a lui suflare de viia]@,* }i s-au f@cut omul ^n suflet viu. 8. {i au s@dit Dumnezeu raiu (b) ^n Edem, c@tr@ r@s@rit, }i au pus acolo pre omul pre carele l-au f@cut. 9. {i (v) au f@cut Dumnezeu s@ r@sar@ ^nc@ din p@m$nt tot lemnul frumos la vedeare }i bun la m$ncare, }i pomul vie]ii ^n mijlocul raiului, }i pomul }tiin]ii binelui }i a r@ului. 10. {i r$u ie}ea din Edem, ca s@ ude raiul, care de acolo s@ ^mparte ^n patru r$uri (g). 11. Numele unuia Fison, acesta ^ncungiur@ tot p@m$ntul Evilatului, acolo easte aur. 12. {i aurul p@m$ntului aceluia easte bun, }i acolo easte rubin }i piatr@ vearde. 1.
31. (i) Era. 3. (a) O au sfin]it, adec@ o au ales, o au osibit, ca s@ fie sf$nt@, ^ntru carea s@ nu s@ lucre ceale p@m$nte}ti, ci ceale sfinte. 8. (b) %n grecie easte gr@din@ ^n loc de raiu, a}ea }i mai jos. 9. (v) %n jidovie easte: }i f@cus@ Dumnezeu, ca s@ r@sar@ din p@m$nt tot lemnul frumos. 10. (g) %n grecie ^n loc de r$uri easte ^ncep@turi.

*Ie}ir. 20, 11 31, 12 2 Leage 5, 14 Evrei 4, 4

*1 Cor. 13 [15], 45

CARTEA FACERII
13. {i numele r$ului celui de al doilea, Gheon, acesta ^ncungiur@ tot p@m$ntul Etiopiei. 14. {i r$ul cel de al treilea, Tigru, acesta mearge ^mprotiva asirilor. {i r$ul al patrulea, Efrat. 15. {i au luat Domnul Dumnezeu pre omul, pre carele l-au f@cut, }i l-au pus ^n raiul desf@t@rii, s@-l lucreaze }i s@-l p@zeasc@. 16. {i au poruncit Domnul Dumnezeu lui Adam, zic$nd: „Din tot pomul, care easte ^n raiu, s@ m@n$nce m$ncare. 17. Iar@ din pomul }tiin]ii binelui }i a r@ului s@ nu m$nca]i, c@, ori ^n ce zi ve]i m$nca dintr-^nsul, cu moarte ve]i muri”. 18. {i au zis Domnul Dumnezeu: „Nu easte bine s@ fie omul singur, s@ facem lui ajutoriu aseamenea lui”. 19. {i au f@cut Dumnezeu ^nc@ din p@m$nt toate fierile ]arinii }i toate pas@rile ceriului (d), }i le-au adus la Adam s@ vaz@ ce nume le va pune, }i tot sufletul viu ce l-au numit Adam, acesta easte numele lui. 20. {i au pus Adam nume tuturor dobitoacelor }i tuturor paserilor ceriului }i tuturor fierilor p@m$ntului (e), iar@ lui Adam nu s-au aflat ajutoriu aseamenea lui. 21. {i au pus (j) Dumnezeu somn ^n Adam }i au adormit, }i au luat o coast@ dintru ale lui }i au plinit cu carne ^n locul ei. 22. {i au f@cut Dumnezeu coasta, carea o au luat din Adam, muiare, }i o au adus pre ea la Adam. 23. {i au zis Adam:* „Acesta acum (dz) easte os din oasele meale }i carne din carnea mea, aceasta s@ va chema muiare, pentru c@ din b@rbatul s@u s-au luat. 24.* Pentru aceaea (z), va l@sa omul pre tat@l s@u }i pre mum@-sa }i s@ va lipi de muiarea sa** }i vor fi am$ndoi un trup (i)”. 25. {i era am$ndoi goli, }i Adam }i muiarea lui, }i nu s@ ru}ina.

CAP 2 {I 3
m$nca]i din tot pomul raiului?” 2. {i au zis muiarea c@tr@ }earpe: „Din rodul pomilor raiului m$nc@m. 3. Iar@ din rodul pomului care easte ^n mijlocul raiului au zis Dumnezeu: «S@ nu m$nca]i dintr-^nsul, nici s@ v@ atinge]i de d$nsul, ca s@ nu muri]i»”. 4. {i au zis }earpele c@tr@ muiare:* „Nu ve]i muri cu moarte. 5. C@ }tie Dumnezeu c@, ori ^n ce zi ve]i m$nca dintr-^nsul, s@ vor de}chide ochii vo}tri }i ve]i fi ca ni}te dumnezei cunosc$nd binele }i r@ul”. 6. {i au v@zut muiarea c@ bun easte pomul la m$ncare }i pl@cut ochilor la vedeare, }i cum c@ frumos easte a cunoa}te }i, lu$nd din rodul lui,* au m$ncat }i au dat }i b@rbatului s@u, }i au m$ncat cu d$nsa. 7. {i s-au de}chis ochii (a) am$nduror, }i au cunoscut c@ era goli, }i au cusut frunze de smochin, }i }i-au f@cut acoperem$nturi ^mpregiurul trupului. 8. {i au auzit glasul Domnului Dumnezeu umbl$nd ^n raiu dup@ amiiaz@zi, }i s-au ascuns Adam }i muiarea lui de fa]a Domnului Dumnezeu ^ntre pomii raiului (b). 9. {i au strigat Domnul Dumnezeu pre Adam }i au zis lui: „Adame, unde e}ti?” 10. Iar@ el au zis Lui: „Glasul T@u am auzit umbl$nd prin raiu }i m-am temut, c@ gol s$nt, }i m-am ascuns”. 11. {i au zis Dumnezeu lui: „Cine ]-au spus ]ie c@ e}ti gol? De nu din pomul din carele ]-am poruncit ]ie singur s@ nu m$nci, dintru acela ai m$ncat”. 12. {i au zis Adam: „Muiarea care mi-ai dat s@ fie cu mine, aceaea mi-au dat din pom }i am m$ncat”. 13. {i au zis Domnul Dumnezeu muierii (v): „C@ci ai f@cut aceasta?” {i au zis muiarea: „{earpele m-au am@git }i am m$ncat”. 14. {i au zis Domnul Dumnezeu }arpelui: „Pentru c@ ai f@cut aceasta, bl@st@mat (g) tu din toate dobitoacele }i din toate fierile p@m$ntului, pre pieptul t@u }i pre p$ntece te vei t$r^, }i p@m$nt vei m$nca ^n toate zilele vie]ii tale. 15. {i vr@jm@}ie voiu pune ^ntr@ tine }i ^ntr@ muiare, }i ^ntr@ s@m$n]a ta }i ^ntr@ s@m$n]a ei. Acela va p@zi capul t@u, }i tu vei p@zi c@lc$iul lui (d)”. 16. {i muierii au zis: „%nmul]ind voiu ^nmul]i n@cazurile tale }i suspinul t@u, ^n
7. (a) Nu de ochii cei trupe}ti, ci de priceaperea min]ii, Sf$ntul Ioan Gur@ de Aur. 8. (b) %n mijlocul pomilor raiului, easte ^n grecie. 13. (v) %n grecie easte: ce ai f@cut; ^n jidovie easte: ce easte aceasta ce ai f@cut. 14. (g) S@ fii. 15. (d) {i ^ntr@ s@m$n]a ei, adec@ ^ntr@ Cel ce S@ va na}te din s@m$n]a ei, Carele easte Mesiia, Hristos R@scump@r@toriul, Acela va p@zi capul t@u.

3

*2 Cor. 11, 3

*Tim. 2, 14

*1 Cor. 11, 9 *Mate. 19, 5 Marco 10, 7 **Efese. 5, 31 1 Cori. 6, 16

CAP 3
Prin vicleniia }earpelui, str@mo}ii calc@ porunca Domnului. Mesiia lumii s@ f@g@duia}te }i, spuindu-s@ fie}tec@ruia pedeapsa, s@ gonesc din raiu.

ar@ }earpele era mai ^n]@lept dec$t toate fierile ceale de pre p@m$nt, care le-au f@cut Domnul Dumnezeu, }i au zis }earpele c@tr@ muiare: „Ce easte, c@ au zis Dumnezeu s@ nu 1.
19. (d) %n jidovie stihul acesta a}ea easte: {i dup@ ce au f@cut Dumnezeu din p@m$nt toate fierile p@m$ntului }i toate pas@rile ceriului, le-au adus la Adam. 20. (e) Grece.: ]arinii. 21. (j) Grece.: {i au slobozit Dumnezeu somn. 23. (dz) Jido.: de ast@ dat@. 24. (z) Pentru aceast@ pricin@; (i) Grece.: spre un trup, adec@ ^n traiul c@s@toriei, sau precum unii zic na}terea de prunci.

4

CARTEA FACERII
dureri vei na}te fii, }i la b@rbatul t@u

CAP 3 {I 4
spre darurile lui. 5. Iar@ spre Cain }i spre jertvele lui nu s-au uitat, (b) }i s-au ^ntristat Cain foarte }i s-au m$hnit fa]a lui (v). 6. {i au zis Domnul Dumnezeu lui Cain: „Pentru ce te-ai ^ntristat }i pentru ce s-au m$hnit fa]a ta? 7. Au nu de vei aduce drept, iar@ nu vei ^mp@r]i drept, ai p@c@tuit? Taci, la tine ^ntoarcerea lui (g), }i tu-l vei st@p$ni pre acela”. 8. {i au zis Cain c@tr@ Avel, fratele s@u: „S@ ie}im ^n c$mp”. {i au fost c$nd era ei ^n c$mp, s-au sculat Cain asupra fratelui s@u Avel* }i l-au omor$t pre el. 9. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Cain: „Unde easte Avel, fratele t@u?” {i au zis: „Nu }tiu, au doar@ p@zitoriu fratelui mieu s$nt eu?” 10. {i au zis Domnul: „C@ci ai f@cut aceasta? Glasul s$ngelui fratelui t@u strig@ c@tr@ Mine din p@m$nt. 11. {i acum bl@st@mat (d) tu de pre p@m$ntul care au de}chis gura sa s@ priimeasc@ s$ngele fratelui t@u din m$na ta! 12. C$nd vei lucra p@m$ntul, nu va adaoge a da ]ie putearea sa (e), gem$nd }i tr@mur$nd vei fi pre p@m$nt”. 13. {i au zis Cain c@tr@ Domnul: „Mai mare easte vina mea (j) dec$t a s@ ierta mie. 14. De m@ sco]i ast@zi de pre fa]a p@m$ntului, }i de la fa]a Ta m@ voiu ascunde }i voiu fi gem$nd }i tr@mur$nd pre p@m$nt, }i va fi tot cel ce m@ va afla m@ va omor^”. 15. {i au zis lui Domnul Dumnezeu: „Nu a}ea, tot cel ce va omor^ pre Cain, de }eapte ori s@ va pedepsi (dz)”. {i au pus Domnul Dumnezeu s@mn lui Cain, ca s@ nu-l omoar@ oricine-l va afla pre el. 16. {i au ie}it Cain de la fa]a lui Dumnezeu, }i au l@cuit ^n p@m$ntul Naid, ^n preajma Edemului. 17. {i au cunoscut Cain pre muiarea sa, }i lu$nd ^n p$ntece au n@scut pre Enoh, }i au zidit cetate, }i au chemat cetatea pre numele fiiului s@u, Enoh. 18. {i s-au n@scut lui Enoh Gaidad, }i Gaidad au n@scut pre Maleleil, }i Maleleil au n@scut pre Matusal, }i Matusal au n@scut pre Lameh.
11. (d) Vei fi. 12. (e) Putearea sa, adec@: gr@simea sa, rodul s@u. 13. (j) Jidov.: f@rdeleagea mea. 15. (dz) Jidov.: de }eapte ori s@ va pedepsi. Grece. : }eapte izb$nde va dezlega, va pl@ti, sau }eapte izb$nde va lua, adec@, de }eapte ori s@ va face asupra aceluia izb$nd@, r@spl@tire. S. Ioan Gur@ de Aur zice: „Cel ce va cerca s@ te omoar@ pre tine s@ va face vinovat de }eapte pedeapse foarte mari”. {eapte, adec@ multe, c@ }eapte ^n loc de multe s@ pune ^n Scriptur@, cum easte: cea stearp@ au n@scut }eapte, adec@ mul]i.

*1 Cor. ^ntoarcerea ta,* }i el te va st@p$ni”. 14, 34 17. Iar@ lui Adam au zis: „Pentru c@ ai

ascultat glasul muierii tale }i ai m$ncat din pomul care ]-am poruncit ]ie ca dintru acela s$ngur s@ nu m$nci, dintru acela ai m$ncat, bl@st@mat p@m$ntul ^ntru lucrurile tale, ^ntru n@cazuri vei m$nca dintr-^nsul ^n toate zilele vie]ii tale! 18. Spini }i p@l@mid@ va r@s@ri ]ie }i vei m$nca iarba p@m$ntului. 19. %n sudoarea fea]ii tale vei m$nca p$inea ta, p$n@ te vei ^ntoarce ^n p@m$nt, din care e}ti luoat, c@ p@m$nt e}ti }i ^n p@m$nt te vei ^ntoarce”. 20. {i au chemat Adam numele muierii sale Viia]@, pentru c@ ea easte mum@ tuturor celor vii. 21. {i au f@cut Domnul Dumnezeu lui Adam }i muierii lui ^mbr@c@minte de piiale }i i-au ^mbr@cat pre ei. 22. {i au zis Dumnezeu: „Iat@, Adam s-au f@cut ca unul din noi cunosc$nd binele }i r@ul, }i acum, ca nu cumva s@-}i tinz@ m$na sa }i s@ ia din pomul vie]ii }i s@ m@n$nce, }i s@ tr@iasc@ ^n veaci”. 23. L-au scos pre el Domnul Dumnezeu din raiul desf@t@rii, ca s@ lucreaze p@m$ntul din care s-au luoat. 24. {i au scos Domnul Dumnezeu afar@ pre Adam }i l-au pus pre el ^n preajma raiului desf@t@rii }i au pus heruvimi }i sabie de foc ^nv$rtitoare ca s@ p@zasc@ calea pomului vie]ii.

*%n]ele. 10, 13 [3] Mateiu 23, 35 1 Ioan 3, 12 Iuda 11

CAP 4
Cunosc$nd Adam pre Eva, na}te pre Cain }i pre Avel. Cain ucide pre fratele s@u Avel }i, de la Dumnezeu pedepsit }i pribeag fiind, au n@scut pre Enos, ci }i Adam au n@scut pre Sit, c@ruia i s-au n@scut Enos.

ar@ Adam au cunoscut pre Eva, muiarea sa, }i, lu$nd ea ^n p$ntece, au n@scut pre Cain }i au zis: „Dob$ndit-am om prin Dumnezeu (a)”. 2. {i au mai n@scut pre Avel, fratele lui, }i au fost Avel p@storiu de oi, iar@ Cain au fost lucr@toriu de p@m$nt. 3. {i au fost dup@ c$teva zile, au adus Cain din rodurile p@m$ntului jertv@ lui Dumnezeu. *Iov 4.* {i au adus }i Avel din ceale ^nt$iu 1, 14 n@scute ale oilor sale }i din gr@simea lor, }i au c@utat Dumnezeu spre Avel }i 1.
1. (a) %n jidovie easte: dob$ndit-am om de la Domnul. 5. (b) Adec@, i-au f@cut pre ei s@ cunoasc@ cum c@ voia aceluia ^i place, iar@ nemul]@mirea acestuia o lap@d@. S. Ioan Gur@ de Aur; (v) %n grecie: }i au c@zut fa]a lui, adec@ de sup@rare i s-au mutat fa]a. 7. (g) %ntoarcerea lui, adec@, a p@catului.

CARTEA FACERII
19. {i }-au luoat Lameh doao muieri (z), numele uniia, Ada, }i numele ceiialalte, Sela. 20. {i au n@scut Ada pre Iovil; acesta au fost tat@ hr@nitorilor de dobitoace, carii l@cuiesc ^n colibi. 21. {i numele fratelui lui, Iuval; acesta au fost care au izvodit canonul }i al@uta (i). 22. Iar@ Sela, }i ea au n@scut pre Tovel, }i au fost b@t@toriu cu ciocane, faur de aram@ }i de fier. Iar@ sora lui Tovel, Noema. 23. {i au zis Lameh muierilor sale, Adei }i Selei: „Asculta]i glasul mieu, muierile lui Lameh, b@ga]i ^n urechi cuvintele meale, c@ b@rbat am omor$t spre ran@ mie, }i t$n@r spre v$n@tare mie. 24. C@ de }eapte ori s-au izb$ndit despre Cain, iar@ despre Lameh de }eaptezeci de ori }eapte”. 25. {i au cunoscut Adam pre Eva, muiarea sa, }i lu$nd ea ^n p$ntece au n@scut fiiu, }i au chemat numele lui Sit, zic$nd: „C@ mi-au r$dicat mie Dumnezeu alt@ s@m$n]@ ^n locul lui Avel, pre carele l-au omor$t Cain”. 26. {i lui Sit s-au n@scut fiiu, }i au chemat numele lui Enos, acesta au n@d@jduit a chema numele Domnului Dumnezeu.

CAP 4 {I 5
9. {i au tr@it Enos ani o sut@ }i noaozeci, }i au n@scut pre Cainan. 10. {i au tr@it Enos, dup@ ce au n@scut pre Cainan, ani }eapte sute }i cincispr@zeace, }i au n@scut fii }i feate. 11. {i au fost toate zilele lui Enos ani noao sute }i cinci, }i au murit. 12. {i au tr@it Cainan ani o sut@ }i }eaptezeci, }i au n@scut pre Maleleil. 13. {i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut pre Maleleil, ani }eapte sute }i patruzeci, }i au n@scut fii }i feate. 14. {i au fost toate zilele lui Cainan ani noao sute }i zeace. 15. {i au tr@it Maleleil ani o sut@ }i }easezeci }i cinci, }i au n@scut pre Iared. 16. {i au tr@it Maleleil, dup@ ce au n@scut pre Iared, ani }eapte sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate. 17. {i au fost toate zilele lui Maleleil ani opt sute }i noaozeci }i cinci, }i au murit. 18. {i au tr@it Iared ani o sut@ }i }asezeci }i doi, }i au n@scut pre Enoh. 19. {i au tr@it Iared, dup@ ce au n@scut pre Enoh, ani opt sute, }i au n@scut fii }i feate. 20. {i au fost toate zilele lui Iared ani noao sute }easezeci }i doi, }i au murit. 21. {i au tr@it Enoh ani o sut@ }easezeci }i cinci, }i au n@scut pre Matusal. 22. {i bine au pl@cut Enoh lui Dumnezeu,* }i, dup@ ce au n@scut pre Matusal, au tr@it doao sute de ani, }i au n@scut feciori }i feate. 23. {i au fost toate zilele lui Enoh ani trei sute }eas@zeci }i cinci. 24. {i bine au pl@cut Enoh lui Dumnezeu, }i nu s-au aflat, pentru c@ l-au mutat pre d$nsul Dumnezeu. 25. {i au tr@it Matusal ani o sut@ optzeci }i }eapte, }i au n@scut pre Lameh. 26. {i au tr@it Matusal, dup@ ce au n@scut pre Lameh, ani }eapte sute optzeci }i doi, }i au n@scut fii }i feate. 27. {i au fost toate zilele lui Matusal, care au tr@it ani noao sute }as@zeci }i noao, }i au murit. 28. {i au tr@it Lameh ani o sut@ optz@ci }i opt, }i au n@scut fiiu. 29. {i au chemat numele lui Noe, zic$nd: „Acesta va face s@ odihnim de lucrurile noastre }i de n@cazurile m$nilor noastre, }i de p@m$ntul care l-au bl@st@mat Domnul Dumnezeu”. 30. {i au tr@it Lameh, dup@ ce au n@scut pre Noe, ani cinci sute }eas@zeci }i cinci, }i au n@scut feciori }i feate. 31. {i au fost toate zilele lui Lameh ani }eapte sute cincizeci }i trei, }i au murit. 32. {i era Noe de cinci sute de ani, }i au n@scut Noe trei feciori: pre Sim, pre

5

CAP 5
S@ spun na}terile sau neamurile lui Adam }i a celor dup@ el, prin Sit, }i anii vie]ii lor, p$n@ la Noe.

1.
*Sus 1, 26 Jos 9, 6 %n]el. 2, 23 Sirah 17, 1

pre el. 2. B@rbat }i muiare i-au f@cut pre ei }i bine i-au cuv$ntat, }i au chemat numele lui Adam, ^n zioa ^n carea i-au f@cut pre ei. 3. {i au tr@it Adam doao sute }i treizeci de ani, }i au n@scut dup@ chipul s@u }i dup@ asem@narea sa, }i au numit numele lui Sit. *Paral. 4. {i au fost zilele lui Adam, care le-au tr@it* 1, 1 dup@ ce au n@scut pre Sit, ani }eapte sute, }i au n@scut fii }i feate. 5. {i au fost toate zilele lui Adam, care le-au tr@it, noao sute }i treizeci de ani, }i au murit. 6. {i au tr@it Sit ani doao sute (a) }i cinci, }i au n@scut pre Enos. 7. {i au tr@it Sit, dup@ ce au n@scut pre Enos, ani }eapte sute }i }eapte, }i au n@scut fii }i feate. 8. {i au fost toate zilele lui Sit ani noao sute }i doisprezeace, }i au murit.
19. (z) A avea mai multe muieri al cincilea neam de la Cain au ^nceput. 21. (i) %n grecie: carele au izvodit psaltirea }i ceatera, adec@ musica. 6. (a) De aici p$n@ la Avraam, unde jidovii au o sut@, grecii au doao sute de ani. S. Ieronim.

ceasta easte Cartea Facerii oamenilor, ^n carea zi au f@cut Dumnezeu pre Adam,* dup@ chipul lui Dumnezeu l-au f@cut

*Sira. 44, 16 Evrei 11, 5

6

CARTEA FACERII
Ham }i pre Afet.

CAP 6 {I 7
s-au umplut p@m$ntul de nedreptate din ei, }i, iat@, voiu piiarde pre ei }i p@m$ntul. 14. Iar@ tu f@ ]ie corabie din leamne neputrezitoare cu patru dungi, desp@r]ituri vei face prin corabie }i o vei smoli dinl@untru }i din afar@ cu smoal@. 15. {i a}ea vei face corabiia, de trei sute de co]i lungimea cor@biei }i de cincizeci de co]i l@]imea }i de treizeci de co]i ^n@l]imea ei. 16. Str$mt$ndu-o vei face corabiia, }i deasupra de un cot o vei sf$r}i, iar@ u}a o vei face ^n coaste, cu c@m@ri c$te cu doao }i c$te cu trei r$nduri de poduri o vei face. 17. {i, iat@, Eu voiu aduce potop, ap@ preste p@m$nt, ca s@ strice tot trupul ^n care easte suflet viu supt ceriu, }i oric$te vor fi pre p@m$nt vor muri. 18. {i voiu pune leg@tura Mea cu tine, }i vei ^ntra ^n corabie tu }i feciorii t@i }i muiarea ta }i muierile feciorilor t@i cu tine. 19. {i din toate dobitoacele, }i din toate ceale ce s@ t$r@sc, }i din toate fierile, }i din tot trupul, c$te doao din toate s@ bagi ^n corabie, ca s@ le hr@ne}ti cu tine, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@ s@ fie. 20. {i din toate pas@rile ceale zbur@toare, dup@ fealiu, }i din toate dobitoacele, dup@ fealiu, }i din toate jig@niile ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, dup@ fealiul lor, c$te doao din toate vor ^ntra la tine s@ se hr@neasc@ ^mpreun@ cu tine, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@. 21. {i tu vei luoa ]ie din toate bucatele de care m$nca]i }i vei aduna la tine, }i vor fi ]ie }i lor de m$ncare”. 22. {i au f@cut Noe toate c$te i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu, a}ea au f@cut.

CAP 6
Pentru r@ut@]ile oamenilor, Dumnezeu aduce potop pre p@m$nt, ^ns@ Noe, drept fiind, i s@ poruncea}te s@ fac@ corabiia }i s@ ^ntre el }i toat@ casa lui, }i din toate jivinile p@m$ntului, ca s@ se m$ntuiasc@.

*Jos 8, 21 Mate. 15, 19

*Sira. 44, 17

i au fost c$nd au ^nceput oamenii a s@ ^nmul]i pre p@m$nt, }i li s-au n@scut lor feate. 2. V@zind fiii lui Dumnezeu pre featele oamenilor (a) c@ era frumoase, au luat }ie muieri din toate care au ales. 3. {i au zis Domnul Dumnezeu: „Nu va r@m$nea Duhul Mieu ^n oamenii ace}tia ^n veac, pentru c@ trupuri s$nt, }i vor fi zilele lor o sut@ }i doaozeci de ani (b)”. 4. {i era uriia}i pre p@m$nt ^n zilele acealea }i dup@ aceaea, c$nd ^ntra fiii lui Dumnezeu la featele oamenilor }i le n@}tea lor, aceia era uriia}i, din veaci oameni numi]i (v). 5. {i v@zind Domnul Dumnezeu c@ s-au ^nmul]it r@ut@]ile oamenilor pre p@m$nt* }i cum c@ fie}tecarele cuget ^n inima sa cu deadinsul spre r@ut@]i ^n toate zilele, 6. I-au p@rut r@u lui Dumnezeu c@ au f@cut pre om pre p@m$nt }i S-au c@it. 7. {i au zis Dumnezeu: „Piiarde-voiu pre omul pre carele l-am f@cut de pre fa]a p@m$ntului, de la om p$n@ la dobitoace, }i de la ceale ce s@ t$r@sc p$n@ la pas@rile ceriului, pentru c@-Mi pare r@u c@ i-am f@cut pre ei”. 8. Iar@ Noe au aflat har ^naintea Domnului Dumnezeu. 9. Iar@ aceastea s$nt na}terile lui Noe;* Noe, om drept }i des@v$r}it fiind ^n neamul s@u, au pl@cut lui Dumnezeu Noe. 10. {i au n@scut Noe trei feciori: pre Sim, pre Ham, pre Iafet. 11. {i s@ str$cas@ p@m$ntul ^naintea lui Dumnezeu }i s@ umplus@ p@m$ntul de nedreptate. 12. {i au v@zut Domnul Dumnezeu p@m$ntul, }i era stricat (pentru c@-}i stricas@ tot trupul calea sa pre p@m$nt). 13. {i au zis Domnul Dumnezeu lui Noe: „Vreamea a tot omul vine ^naintea Mea, c@
1.
2. (a) Fiii lui Dumnezeu s@ numesc cei ce s@ pogoar@ din Sit, pentru cucerniciia lui cea mare c@tr@ Dumnezeu; iar@ fiii oamenilor s@ zic cei ce s@ pogoar@ din Cain. S. Ioan Gur@ de Aur, macar c@ ^n unele c@r]i a celor }eaptezeci s@ cetea}te ^ngerii lui Dumnezeu. 3. (b) Nu viia]a omeneasc@ precum mul]i zic, la o sut@ }i doazeci de ani s-au str$ns, ci neamului aceluia, adec@ celor ce tr@ia atunci s-au dat o sut@ }i doazeci de ani s@ se poc@iasc@. 4. (v) de demult vesti]i.

CAP 7
Dup@ ce au ^ntrat Noe cu ai s@i ^n corabie, ploaie s-au f@cut pre p@m$nt ^n patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, c$t au trecut apa preste v$rfurile tuturor mun]ilor }i au ^necat tot trupul ce mi}ca de pre p@m$nt.

i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe: „%ntr@ tu }i toat@ casa ta ^n corabie, c@ pre tine* te-am v@zut drept ^naintea Mea ^n neamul acesta. 2. {i din dobitoacele ceale curate bag@ ^nl@untru la tine c$te }eapte, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@, iar@ din dobitoacele ceale necurate c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@. 3. {i din pas@rile ceriului ceale curate c$te }eapte, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@,
1.

*Evrei 11, 7 2 Petr. 2, 5

CARTEA FACERII
}i din toate pas@rile ceale necurate c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@, ca s@ hr@ne}ti (a) s@m$n]a preste tot p@m$ntul. 4. C@ ^nc@ }eapte zile Eu voiu aduce ploaie pre p@m$nt patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, }i voiu piiarde de pre fa]a p@m$ntului tot ce viiaz@, care am f@cut”. 5. {i au f@cut Noe toate c$te i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu. 6. Iar@ Noe era de }ease sute de ani, }i potop de ap@ s-au f@cut pre p@m$nt. 7. {i* au ^ntrat Noe }i feciorii lui }i muiarea lui }i muierile feciorilor lui cu d$nsul ^n corabie pentru apa potopului. 8. {i din pas@rile ceale curate, }i din pas@rile ceale necurate, }i din dobitoacele ceale curate, }i din dobitoacele ceale necurate, }i din fieri, }i din toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt. 9. C$te doao din toate au ^ntrat la Noe ^n corabie, parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@, precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Noe. 10. {i au fost dup@ }eapte zile, apa potopului s-au f@cut pre p@m$nt. 11. %n anul }eas@ sute din viia]a lui Noe, ^n luna a doao, ^n doaozeci }i }eapte a lunii, ^n zioa aceaea s-au desf@cut toate izvoar@le ad$ncului, }i jghiiaburile ceriului s-au de}chis. 12. {i s-au f@cut ploaie pre p@m$nt patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. 13. %n zioa aceaea ^ntrat-au Noe, Sim, Ham, Iafet, feciorii lui Noe }i muiarea lui Noe }i trei muieri ale feciorilor lui cu d$nsul ^n corabie. 14. {i toate fierile, dup@ fealiu, }i toate dobitoacele, dup@ fealiu, }i toat@ jivina ce s@ mi}c@ pre p@m$nt, dup@ fealiu, }i toat@ paserea zbur@toare, dup@ fealiul s@u. 15. Au ^ntrat la Noe ^n corabie, c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@, din tot trupul ^n care easte duh de viia]@. 16. {i ceale ce ^ntras@ parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@ din tot trupul au ^ntrat, dup@ cum au poruncit Dumnezeu lui Noe, }i au ^nchis Domnul Dumnezeu corabiia din afara ei. 17. {i au fost potop patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i pre p@m$nt, }i s-au ^n@l]at apa, }i au r$dicat corabiia }i o au ^n@l]at de pre p@m$nt. 18. {i s@ ^nt@rea apa }i s@ ^nmul]ea foarte pre p@m$nt, }i s@ purta (b) corabiia pre deasupra apei. 19. Iar@ apa s@ ^nt@rea (v) foarte, foarte, pre p@m$nt, }i au acoperit to]i mun]ii cei ^nal]i, care era supt ceriu. 20. De cincispr@zeace co]i s-au ^n@l]at apa
3. (a) Ca s@ r@m$ie s@m$n]@. 18. (b) %nota, plutea. 19. (v) S@ ^nmul]ea.

CAP 7 {I 8
^n sus }i au acoperit to]i mun]ii cei ^nal]i. 21.* {i au murit tot trupul ce s@ mi}ca pre p@m$nt, al paserilor }i al dobitoacelor }i al fierilor }i toat@ jivina ce s@ mi}ca pre p@m$nt. 22. {i tot omul }i toate c$te avea suflare de viia]@ }i tot ce era pre uscat au murit. 23. {i s-au st$ns tot ce era (g) viu pre fa]a a tot p@m$ntul, de la om p$n@ la dobitoc (d), }i ceale ce s@ t$r@sc, }i pas@rile ceriului de pre p@m$nt s-au st$ns, }i au r@mas Noe singur }i cei ce era cu el ^n corabie. 24. {i s-au ^n@l]at apa pre p@m$nt o sut@ }i cincizeci de zile.

7

*%n]el. 10, 4 1 Petr. 3, 20

*Mat. 24, 37 Luca 17, 26 1 Petr. 3, 20

CAP 8
Dup@ ce au sc@zut apa, Noe cu cei din corabie, slobozind mai ^nainte corbul }i porumbul, au ie}it din corabie }i au adus jerb@ lui Dumnezeu mul]emit@. Dumnezeu f@g@duia}te c@ mai mult nu va fi potop de ap@.

i {i-au adus aminte Dumnezeu de Noe }i de toate fierile }i de toate dobitoacele }i de toate paserile }i de toate jivinile ce s@ t$r@sc c$te era cu d$nsul ^n corabie, }i au adus Dumnezeu v$nt pre p@m$nt }i au ^ncetat apa. 2. {i s-au ^ncuiat izvoar@le ad$ncului }i jghiiaburile ceriului, }i s-au oprit ploaia din ceriu. 3. {i sc@dea apa scur$ndu-s@ de pre p@m$nt }i s-au ^mpu]inat apa dup@ o sut@ }i cincizeci de zile. 4. {i au }ezut corabiia, ^n luna a }eaptea, ^n doaozeci }i }eapte de zile ale lunii, pre mun]ii Ararat. 5. Iar@ apa au sc@zut p$n@ la luna a zeacea, iar@ ^n luna a zeacea, ^n zioa cea dint$iu a lunii, s-au ivit v$rfurile mun]ilor. 6. {i au fost dup@ patruzeci de zile, au de}chis Noe fereastra corabiei, carea o f@cus@. 7. {i au trimis corbul s@ vaz@: oare sc@zut-au apa? {i ie}ind nu s-au mai ^ntors p$n@ c$nd s-au uscat apa de pre p@m$nt. 8. {i au trimis porumbul dup@ d$nsul s@ vaz@: doar@ au sc@zut apa de pre p@m$nt. 9. {i neafl$nd porumbul odihn@ picioarelor sale, s-au ^ntors la d$nsul ^n corabie, c@ era apa preste toat@ fa]a p@m$ntului, }i, ^ntinz$ndu-}i m$na, l-au luoat }i l-au b@gat la sine ^n corabie. 10. {i a}tept$nd ^nc@ }i alte }eapte zi1.
23. (g), (d) De la om p$n@ la dobitoc, adec@, }i pre om }i pre dobitoc.

8

CARTEA FACERII
le, iar@ au trimis pre porumb afar@ din corabie. 11. {i s-au ^ntors la d$nsul porumbul c@tr@ sear@, }i avea ^n gura sa st@lpare de maslin cu frunz@, }i au cunoscut Noe c@ au sc@zut apa de pre fa]a p@m$ntului. 12. {i a}tept$nd ^nc@ alte }eapte zile, iar@ au trimis porumbul, }i n-au mai adaos a s@ ^ntoarce la d$nsul. 13. {i au fost ^n anul }ease sute }i unul din viia]a lui Noe, ^n luna dint$iu, ^n zioa dint$iu a lunii, au sc@zut apa de pre p@m$nt }i au descoperit Noe coperi}ul cor@biei carea f@cus@ }i au v@zut c@ au sc@zut apa de pre fa]a p@m$ntului. 14. Iar@ ^n luna a doao, ^n zioa a doaozeci }i }eapte, s-au uscat p@m$ntul. 15. {i au gr@it Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe, zic$nd: „Ie}i din corabie, tu }i muiarea ta, }i feciorii t@i }i muierile feciorilor t@i cu tine, 16. {i toate fierile c$te s$nt cu tine }i tot trupul de la pas@ri p$n@ la dobitoace }i toat@ jivina carea s@ mi}c@ pre p@m$nt scoate cu tine,* }i crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i pre p@m$nt”. 17. {i au ie}it Noe }i muiarea lui }i feciorii lui }i muierile feciorilor lui cu d$nsul. 18. {i toate fierile }i toate dobitoacele }i toat@ paserea }i toat@ jivina ce s@ mi}c@ pre p@m$nt, dup@ fealiul s@u, au ie}it din corabie. 19. {i au zidit Noe jertvenic Domnului }i au luat din toate dobitoacele ceale curate, }i din toate paserile ceale curate }i au adus ardere de tot pre j@rtvenic. 20. {i au mirosit Domnul Dumnezeu miros cu bun@ mireasm@ }i au zis Domnul Dumnezeu: „Am socotit, }i nu voi adaoge mai mult a bl@st@ma p@m$ntul pentru faptele oamenilor.* Pentru c@ s@ pleac@ cugetul omului cu deadinsul spre reale din tinerea]ele lui. Deci, nu voiu mai adaoge a omor^ tot trupul viu, precum am f@cut. 21. %n toate zilele p@m$ntului, s@m@n@tura }i seceri}ul, frigul }i caldul, vara }i prim@vara, zioa }i noaptea nu vor mai ^nceta”. 1.

CAP 8 {I 9
i bine au cuv$ntat Dumnezeu pre Noe }i pre feciorii lui, }i le-au zis lor:* „Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul, }i-l st@p$ni]i pre el. 2. {i tremurul }i frica voastr@ va fi preste toate fierile p@m$ntului }i preste toate paserile ceriului }i preste toate c$te s@ mi}c@ pre p@m$nt }i preste to]i pe}tii m@rii, supt m$inile voastre le-am dat. 3. {i tot ce s@ mi}c@ }i viiaz@* va fi voao de m$ncare, ca buruianele de ierburi le-am dat voao toate. 4. F@r@ numai carne cu s$ngele sufletului s@ nu m$nca]i. 5. Pentru c@ }i s$ngele sufletelor voastre ^l voiu ceare din m$na tuturor fierilor, }i din m$na omului fratelui voiu ceare sufletul omului. 6. Cel ce va* v@rsa s$ngele omului, pentru s$ngele aceluia s$ngele lui s@ va v@rsa, c@ dup@ chipul lui Dumnezeu am f@cut pre om. 7.* Iar@ voi crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul }i-l st@p$ni]i pre el”. 8. {i au gr@it Dumnezeu lui Noe }i feciorilor lui cu d$nsul, zic$nd: 9. „Iat@, Eu puiu leg@tura Mea cu voi }i cu semin]iia voastr@ dup@ voi. 10. {i cu tot sufletul viu, ce easte cu voi din paseri }i din dobitoace, }i din toate fierile p@m$ntului c$te s$nt cu voi din toate, care au ie}it din corabie. 11.* {i voiu pune leg@tura Mea cu voi, }i nu va muri mai mult tot trupul de apa potopului }i nu va fi mai mult potop de ap@, care s@ strice tot p@m$ntul”. 12. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe: „Acesta easte s@mnul leg@turii care-l dau Eu ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ tot sufletul viu, care easte cu voi ^ntru neamuri veacinice. 13. (a) Curcubeul Mieu ^l puiu pre noor, }i va fi semn de leg@tur@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ p@m$nt. 14. {i va fi c$nd voiu noora noori pre p@m$nt, s@ va ar@ta curcubeul pre noori. 15. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura Mea, carea easte ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ tot sufletul viu ^n tot trupul, }i nu va mai fi potop de ap@, ca s@ piiar@ tot trupul. 16. {i va fi curcubeul Mieu pre noori }i-l voiu vedea, ca s@-Mi aduc@ aminte de leg@tura cea veacinic@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ p@m$nt, }i ^ntr@ sufletul viu care easte ^n tot trupul pre p@m$nt”. 17. {i au zis Dumnezeu lui Noe: „Acesta easte s@mnul leg@turii care l-am pus ^ntr@ Mine }i ^ntr@ tot trupul ce easte pre p@m$nt”.
13. (a) Arcul.
*Sus 1, 22 28 8, 17

*Sus 1, 29 Levi]. 17, 14

*Sus 1, 22 Jos 9, 1 7

*Mat. 26, 52 Apoca. 13, 10 *Sus 1, 26 [28] 8, 17 [16]

*Isaiia 54, 9

*Sus 6, 6 Mateiu 15, 19

CAP 9
Dumnezeu binecuv$nt@ pre Noe }i pre feciorii lui, }i toate ceale ce viiaz@ ^mpreun@ cu pe}tii le d@ lor s@ le fie de m$ncare, iar@ cu s$nge a m$nca ^i oprea}te; cu curcubeu s@ ^nt@rea}te leg@tur@ ^ntre Dumnezeu }i ^ntre om, c@ nu va mai fi potop de ap@. Noe s@ ^mbat@ }i r$de de el Ham, feciorul lui, s@ blast@m@ Ham ^n Hanaan, feciorul s@u, Sim, }i Iafet s@ binecuvinteaz@.

CARTEA FACERII
18. {i era feciorii lui Noe, carii au ie}it din corabie: Sim, Ham, Iafet, iar@ Ham era tat@ lui Hanaan; ace}ti trei s$nt feciorii lui Noe. 19. Dintru ace}tia s-au r$sipit preste tot p@m$ntul. 20. {i au ^nceput Noe (b), om lucr@toriu de p@m$nt, }i au s@dit vie. 21. {i au beut din vin }i s-au ^mb@tat }i s-au golit ^n casa sa. 22. {i au v@zut Ham, tat@l lui Hanaan, goliciunea t@t$ne-s@u. 23. {i ie}ind afar@, au spus celor doi fra]i ai s@i, iar@ Sim }i Iafet, lu$nd o hain@, o au pus pre am$ndoi umerii s@i }i s-au dus cu dosul ^nainte }i au acoperit goliciunea t@t$ne-s@u, }i fea]ele lor c@uta ^nd@r@pt, }i n-au v@zut goliciunea t@t$ne-s@u. 24. {i s-au trezit Noe de vin, }i au cunoscut c$te i-au f@cut lui feciorul s@u cel mai t$n@r, }i au zis: 25. „Bl@st@mat s@ fie Hanaan, pruncul (v), slug@ va fi fra]ilor s@i”. {i au zis: „Binecuv$ntat Domnul Dumnezeu lui Sim, }i va fi Hanaan, pruncul, slug@ lui. 26. %nmul]asc@ Dumnezeu pre Iafet, }i s@ l@cuiasc@ ^n l@ca}urile lui Sim, }i s@ fie Hanaan slug@ lui”. 27. {i au tr@it Noe dup@ potop ani trei sute }i cincizeci. 28. {i au fost toate zilele lui Noe noao sute }i cincizeci de ani, }i au murit.

CAP 9 {I 10

9

CAP 10
Neamurile fiilor lui Noe, de la carii s-au ^mp@r]it oamenii ^n toat@ lumea }i s-au n@scut to]i cei de pre p@m$nt.

ceastea s$nt neamurile fiilor lui Noe: a lui Sim, a lui Ham }i a lui Iafet; }i s-au n@scut lor fii dup@ potop. 2. Fiii lui Iafet: Gamer }i Magog }i Madi }i Iovan }i Elisa }i Tovel }i Mosoh }i Tiras. 3. {i feciorii lui Gamer: Ashanas }i Rifat }i Torgama. 4. {i feciorii lui Iovan: Elisa }i Tarsas, Chiteanii, Rodeanii. 5. Dintru ace}tia s-au ^mp@r]it ostroavele (a) neamurilor ^n p@m$ntul lor, fie}tecarele, dup@ limb@, ^ntru neamurile lor }i ^ntru semin]iile lor. 6. {i feciorii lui Ham: Hus }i Mesrain, Fud }i Hanaan. 7. {i feciorii lui Hus: Sava }i Evila }i Savata }i Regma }i Savataca. 1.
20. (b) A fi. 25. (v) Blast@m@ pre fecior pentru tat@, ca s@ nu s@ vaz@ a bl@st@ma pre cel ce mai ^nainte bine l-au cuv$ntat. S. Ioan Gur@ de Aur.

8. {i feciorii lui Regma: Sava }i Dadan. Iar@ Hus au n@scut pre Nevrod, acesta au ^nceput a fi uriia} pre p@m$nt (b). 9. Acesta era uriia} v$n@toriu ^naintea Domnului Dumnezeu, pentru aceaea zic c@ Nevrod (v), uriia} v$n@toriu ^naintea Domnului. 10. {i au fost ^nceputul ^mp@r@]iei lui Vavilonul, }i Oreh }i Arhad }i Halani, ^n p@m$ntul Senaar. 11. Din p@m$ntul acela au ie}it Asur }i au zidit Ninevi. {i Roovod cetatea, }i Halah. 12. {i Dasi, ^ntr@ Ninevi }i ^ntr@ Halah, aceasta easte cetate mare. 13. Iar@ Mesrain au n@scut pre ludiiani }i pre neftaleani }i pre enemetiiani }i pre laviiani. 14. {i pre patrosoniiani }i pre hazmoniiani, de unde au ie}it filisteanii, }i pre gaftoriiani. 15. Iar@ Hanaan au n@scut pre Sidon, cel ^nt$iu n@scut al s@u, }i pre Heteu. 16. {i pre Ievuseu }i pre Amoreu }i pre Ghergheseu. 17. {i pre Eveu }i pre Arucheu }i pre Aseneu. 18. {i pre Aradeu }i pre Samareu }i pre Amati. {i dup@ aceasta s-au ^mpr@}tiiat neamurile hananeilor. 19. {i au fost hotar@le hananeilor de la Sidon, p$n@ a veni la Gherara }i la Gaza, p$n@ a veni p$n@ la Sodoma }i Gomora, Adama }i Sevoin, p$n@ la Dasa. 20. Ace}tia s$nt feciorii lui ^ntru Ham, neamurile lor, dup@ limbile lor, ^ntru ]@rile lor }i ^ntru semin]iile lor. 21. {i s-au n@scut }i lui Sim, tat@lui tuturor fiilor lui Ever, fratelui celui mai mare a lui Iafet. 22.* Fiii lui Sim: Elam }i Asur }i Arfaxad *1 Para. }i Lud }i Aram }i Cainan. 1, 17 23. {i fiii lui Aram: Uz }i Ul }i Gater }i Mosoh. 24. {i Arfaxad au n@scut pre Cainan, }i Cainan au n@scut pre Sala, iar@ Sala au n@scut pre Ever. 25. Iar@ lui Ever s-au n@scut doi feciori, numele unuia, Falec, pentru c@ ^n zilele lui s-au ^mp@r]it p@m$ntul, }i numele fratelui lui, Iectan. 26. Iar@ Iectan au n@scut pre Elmodad }i pre Salet }i pre Sarmot }i pre Iarah. 27. {i pre Odora }i pre Evil }i pre Decla. 28. {i pre Eval }i pre Avimael }i pre Sava. 29. {i pre Ufir }i pre Eveila }i pre
5. (a) Jidov.: s-au ^mp@r]it ]erile neamurilor. 8. (b) Jidov.: acesta au ^nceput a fi putearnic pre p@m$nt, }i ^n stih 9. Jid.: ^n loc de uriia}, easte putearnic. 9. (v) Au fost.

10

CARTEA FACERII
Iovav, to]i ace}tia feciorii lui Iectan. 30. {i au fost l@ca}ul lor de la Masi p$n@ a veni la Safira, muntele r@s@ritului. 31. Ace}tia s$nt feciorii lui Sim, ^n neamurile lor, dup@ limbile lor, ^ntru ]@rile lor }i ^ntru semin]iile lor. 32. Aceastea s$nt neamurile feciorilor lui Noe, dup@ na}terile lor, dup@ s@min]iile lor. Dintru ace}tia s-au ^mpr@}tiiat ostroavele neamurilor pre p@m$nt dup@ potop.

CAP 10 {I 11
Cainan. 13. {i au tr@it Arfaxad, dup@ ce au n@scut pre Cainan, ani patru sute (g), }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. {i au tr@it Cainan o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Sala, }i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut pre Sala, ani trei sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 14. {i au tr@it Sala o sut@ treizeci de ani, }i au n@scut pre Ever. 15. {i au tr@it Sala, dup@ ce au n@scut pre Ever, ani trei sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 16. {i au tr@it Ever o sut@ treizeci }i patru de ani, }i au n@scut pre Falec. 17. {i au tr@it Ever, dup@ ce au n@scut pre Falec, ani doao sute (d) }i }eaptezeci, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 18. {i au tr@it Falec o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Ragav. 19.* {i au tr@it Falec, dup@ ce au n@scut pre Ragav, ani doao sute }i noao, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 20. {i au tr@it Ragav o sut@ treizeci }i doi de ani, }i au n@scut pre Seruh. 21. {i au tr@it Ragav, dup@ ce au n@scut pre Seruh, ani doao sute }i }eapte, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 22. {i au tr@it Seruh o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Nahor. 23. {i au tr@it Seruh, dup@ ce au n@scut pre Nahor, ani doao sute, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 24. {i au tr@it Nahor o sut@ }eaptezeci }i noao de ani (e), }i au n@scut pre Tara. 25. {i au tr@it Nahor, dup@ ce au n@scut pre Tara, o sut@ }i doaozeci }i cinci de ani (j), }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 26. {i au tr@it Tara }eaptezeci de ani,* }i au n@scut pre Avram }i pre Nahor }i pre Aran. 27. {i aceastea s$nt na}terile lui Tara: Tara au n@scut pre Avram }i pre Nahor }i pre Aran, }i Aran au n@scut pre Lot. 28. {i au murit Aran mai ^nainte dec$t Tara, tat@l s@u, ^n p@m$ntul ^n care s-au fost n@scut, ^n ]ara haldeilor. 29. {i au luat Avram }i Nahor }ie muieri, numele muierii lui Avram, Sara, }i numele muierii lui Nahor, Melha, fata lui Aran, carele au fost tat@l Melhei }i tat@l Ieshei. 30. {i Sara era stearp@ }i nu f@cea fii. 31.* {i au luat Tara pre Avram, feciorul s@u, }i pre Lot, feciorul lui Aran,
zeci. 17. (d) %n Bibliia cea veachie rom$neasc@ }i grece. de la Alexandriia easte: ani trei sute }i }aptezeci. 24. (e) Bibliia cea veachie rom$neasc@: {i au tr@it Nahor }aptezeci }i noao de ani. 25. (j) Alexan. }i cea veachie rom$nea.: are ani o sut@ }i doaozeci }i noao.

CAP 11
La zidirea turnului Vavilonului, trufiia m$ndrilor }i limba s@ ameastec@, neamurile lui Sim p$n@ la Avram.
*%n]ele. 10, 5

i era tot p@m$ntul un rost }i un glas tuturor. 2. {i au fost dup@ ce au purces ei de la r@s@rit, au aflat c$mp ^n p@m$ntul Senar }i au desc@lecat acolo. 3. {i au zis omul c@tr@ vecinul s@u: „Veni]i s@ facem c@r@mizi }i s@ le ardem ^n foc”. {i le-au fost lor c@r@mida ^n loc de piiatr@, }i var le era lor lutul. 4. {i au zis: „Veni]i s@ ne zidim noao ^n}ine cetate }i turn, a c@ruia v$rful (a) s@ fie p$n@ ^n ceriu, }i s@ ne facem noao nume mai ^nainte de ce ne vom r$sipi pre fa]a a tot p@m$ntul”. 5. {i s-au pogor$t Domnul s@ vaz@ cetatea }i turnul care-l zidea fiii oamenilor. 6. {i au zis Domnul: „Iat@, un neam }i o gur@ tuturor, aceasta au ^nceput a face, }i acum nu vor ^nceta de la toate, oric$te s@ vor apuca a face. 7. Veni]i }i, pogor$ndu-ne, s@ amestec@m (b) acolo limba lor, ca s@ nu ^n]@leag@ nici unul glasul deaproapelui”. 8. {i i-au ^mpr@}tiiat pre ei Domnul de acolo preste fa]a a tot p@m$ntul, }i au ^ncetat a zidi cetatea }i turnul. 9. Pentru aceaea s-au chemat numele locului aceluia Mestecare, c@ acolo au amestecat limbile a tot p@m$ntul }i de acolo i-au r$sipit pre ei Domnul preste fa]a a tot p@m$ntul. 10. {i aceastea-s na}terile lui Sim, }i era Sim fecior de o sut@ de ani c$nd au n@scut pre Arfaxad, ^n al doilea an dup@ potop. 11. {i au tr@it Sim dup@ ce au n@scut pre Arfaxad ani cinci sute (v), }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 12. {i au tr@it Arfaxad o sut@ }i treizeci }i cinci de ani, }i au n@scut pre

1.*

*1 Para. 1, 19

*Isus 24, 2 [1 Paral.] 1, 27

*Isus 24, 2

4. (a) Grece.: A c@ruia capul s@ fie. 7. (b) S@ turbur@m. 11. (v) %n Bibliia cea veachie rom$neasc@ easte: ani trei sute }i treizeci }i cinci. 13. (g) %n Bibliia cea gre. de la Alexandriia: ani patru sute }i trei-

CARTEA FACERII
*Iudi. 5, 6 Fapte 7, 2

CAP 12 {I 13

11

feciorul s@u, }i pre Sara, noru-sa, muiarea lui Avram, feciorului s@u, }i i-au scos pre ei din ]ara haldeilor,* ca s@ mearg@ ^n p@m$ntul Hanaan, }i au venit p$n@ la Haran }i au l@cuit acolo. 32. {i au fost toate zilele lui Tarra ^n p@m$ntul Haran ani doao sute }i cinci, }i au murit Tarra ^n Haran.

CAP 12
Avram, ascult$nd de porunca lui Dumnezeu, ^}i las@ mo}iia }i s@ duce cu Lot ^n Hanaan }i jertvea}te Domnului ^n Sihim }i ^n Vetil, de acolo pentru foamea au mers ^n Eghipt, zic$nd c@ Sara, muiarea lui, ^i easte sor@, pre carea, lu$ndu-o Faraon, dup@ aceaea neatins@ o au dat lui Avram ^nd@r@pt.
*Fapt. 7, 3

1.

*Jos 14 [18], 18 22, 18 Galat. 3, 8

*Jos 13, 18 15, 18 26, 4 2 Leage 34, 4

ar@ta ]ie. 2. {i te voiu face pre tine neam mare, }i bine te voiu cuv$nta, }i voiu m@ri numele t@u }i vei fi binecuv$ntat. 3. {i bine voiu cuv$nta pre cei ce te vor binecuv$nta, }i voiu bl@st@ma pre cei ce te vor bl@st@ma,* }i bine s@ vor cuv$nta ^ntru tine toate neamurile p@m$ntului”. 4. {i s-au dus Avram precum i-au zis Dumnezeu lui, }i s-au dus cu el }i Lot. {i era Avram de }eaptezeci }i cinci de ani, c$nd au ie}it din Haran. 5. {i au luoat Avram pre Sara, muiarea sa, }i pre Lot, feciorul fratelui s@u, }i toate averile sale care agonisis@ }i tot sufletul care-l dob$ndis@ ^n Haran, }i au ie}it ca s@ mearg@ ^n p@m$ntul Hanaan. 6. {i au venit ^n p@m$ntul Hanaan, }i au umblat Avram p@m$ntul ^n lungimea lui p$n@ la locul Sihem, la stejeariul cel ^nalt, iar@ hananeii l@cuia atunci pre p@m$ntul acela. 7. {i S-au ar@tat Domnul lui Avram }i i-au zis lui:* „Semin]iei tale voiu da p@m$ntul acesta”. {i au zidit acolo Avram oltariu Domnului, Celui ce S-au ar@tat lui. 8. {i s-au dus de acolo ^n munte c@tr@ r@s@ritul lui Vetil, }i }i-au ^ntins acolo cortul s@u ^n Vetil, l$ng@ mare, }i Anghe c@tr@ r@s@rit, }i au zidit acolo oltariu Domnului, }i au chemat numele Domnului (a). 9. {i s-au r$dicat Avram }i, merg$nd, au t@b@r$t ^n pustie. 10. {i s-au f@cut foamete pre p@m$nt, }i s-au pogor$t Avram ^n Eghipt, ca s@ l@cuiasc@ acolo, pentru c@ s@ ^nt@ris@ foametea pre p@m$nt.
8. (a) Bibliia cea rom. are: Domnului, Celui ce

i* au zis Domnul lui Avram: „Ie}i din p@m$ntul }i din rudeniia ta }i din casa t@t$ne-t@u }i vino ^n p@m$ntul care voiu

11. {i au fost c$nd s@ apropiia Avram s@ ^ntre ^n Eghipt, au zis Sarei, muierii sale: „{tiu eu cum c@ muiare frumoas@ e}ti tu la fa]@. 12. Fi-va, dar@, ca deaca te vor vedea eghipteanii, vor zice: «Aceasta easte muiarea lui», }i pre mine m@ vor omor^, iar@ pre tine te vor ]inea. 13.* Zi, dar@: «Sora lui s$nt», ca s@ fie mie *Jos bine pentru tine, }i s@ tr@iasc@ sufletul mieu 20, 11 [12] pentru tine”. 14. {i au fost dup@ ce au ^ntrat Avram ^n Eghipt, au v@zum eghipteanii muiarea lui c@ easte frumoas@ foarte. 15. {i o au v@zut pre ea domnii lui Faraon, }i o au l@udat la Faraon, }i o au b@gat pre ea ^n casa lui Faraon. 16. {i lui Avram au f@cut bine pentru d$nsa, }i avea el oi }i vi]ei }i asini }i slugi }i slujnice }i cat$ri }i c@mile. 17. {i au certat Dumnezeu pre Faraon cu cert@ri mari }i reale, }i casa lui pentru Sara, muiarea lui Avram. 18. {i chem$nd Faraon pre Avram, au zis: „C@ci ai f@cut aceasta mie? C@ nu mi-ai spus c@ muiare ^]i easte ]ie. 19. Pentru ce ai zis c@: «Sor@ easte mie», }i o am luat pre ea muiare mie, }i acum, iat@, muiarea ta ^naintea ta, lu$ndu-o, te du”. 20. {i au poruncit Faraon oamenilor s@i, pentru Avram, ca s@-l sloboaz@ de acolo pre el }i pre muiarea lui, }i toate c$te era ale lui (b).

CAP 13
Avram }i Lot, pentru avearea cea mult@, dup@ ce au ie}it din Eghipt, s@ desp@r]esc. Lot }i-au ales hotar@le Iordanului; Avram au l@cuit ^n p@m$ntul Hanaan, unde iar@-i f@g@duia}te Dumnezeu c@-i va ^nmul]i s@m$n]a }i-i va da mo}tenire p@m$ntul acela.

i s-au suit Avram din Eghipt, el }i muiarea lui, }i toate ale lui, }i Lot cu el, ^n pustie. 2. Iar@ Avram era bogat foarte, cu dobitoace }i cu argint }i cu aur. 3. {i pre calea pre carea venis@ s-au dus ^n pustie p$n@ la Vetil, p$n@ la locul ^n care mai ^nainte au fost cortul lui, ^ntr@ Vetil }i ^ntr@ Anghe. 4. La locul oltariului,* care mai ^nainte l-au fost f@cut acolo, }i au chemat acolo Avram numele Domnului. 5. {i Lot, carele mergea ^mpreun@ cu Avram, avea oi }i boi }i corturi. 6. {i nu-i cuprindea pre ei p@m$ntul,* ca s@ l@cuiasc@ ^ntr-un loc, pentru c@ e-

1.

*Sus 12, 7

*Jos 36, 7

S-au ar@tat lui. 20. (b) Alexandriia are: }i Lot cu d$nsul.

12

CARTEA FACERII
ra averile lor multe. 7. {i nu-i cuprindea pre ei p@m$ntul ca s@ l@cuiasc@ ^mpreun@ (a). 8. {i s-au f@cut sfad@ ^ntr@ p@storii dobitoacelor lui Avram }i ^ntr@ p@storii dobitoacelor lui Lot, iar@ hananeii }i ferezeii l@cuia atunci p@m$ntul acela (b). 9. {i au zis Avram lui Lot: „S@ nu fie sfad@ ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine, }i ^ntr@ p@storii miei }i ^ntr@ p@storii t@i, c@ oameni fra]i s$ntem noi. 10. Iat@, tot p@m$ntul ^naintea ta easte, desp@r]ea}te-te de mine, de vei (v) tu spre st$nga, eu de-a dreapta; iar@ de vei tu spre dreapta, eu spre st$nga”. 11. {i r@dic$nd Lot ochii s@i, au v@zut tot ]inutul ^mprejurul Iordanului c@ tot era ad@pat, mai ^nainte p$n@ a nu surpa Domnul Sodoma }i Gomora, ca raiul lui Dumnezeu, }i ca p@m$ntul Eghiptului, p$n@ unde s@ vine ^n Zogora. 12. {i }i-au ales }ie Lot tot ]inutul cel dimprejurul Iordanului, }i s-au tras ^nd@r@pt Lot de la r@s@rit, }i s-au desp@r]it fie}tecarele de fratele s@u. 13. {i Avram s-au s@l@}luit ^n p@m$ntul Hanaan, iar@ Lot s-au s@l@}luit ^n cetatea carea era ^mprejurul ]inutului (g), }i }i-au pus l@ca}ul ^n Sodoma. 14. Iar@ oamenii cei din Sodoma era r@i }i p@c@to}i ^naintea lui Dumnezeu foarte. 15. {i au zis Dumnezeu lui Avram, dup@ ce s-au desp@r]it Lot de d$nsul:* „R@dic@ ochii t@i }i caut@ din locul ^n care e}ti tu acum spre miiaz@noapte }i spre miiaz@zi, }i spre r@s@rit }i spre mare. 16. C@ tot p@m$ntul care-l vezi ]ie-l voiu da }i semin]iei tale, p$n@ ^n veac. 17. {i voiu face s@m$n]a ta ca n@sipul p@m$ntului, }i de poate ne}tine num@ra n@sipul p@m$ntului, }i s@m$n]a ta s@ va num@ra. 18. Scoal@-te }i umbl@ p@m$ntul ^n lungimea }i ^n l@]imea lui, c@ ]ie-l voiu da }i semin]iei tale ^n veac”. 19. {i, r@dic$ndu-}i Avram corturile, au venit }i au l@cuit l$ng@ stejeariul lui Mamvri, care era ^n Hevron, }i au zidit acolo oltariu Domnului.

CAP 13 {I 14
i au fost c$nd ^mp@r@]ea Armafal, ^mp@ratul Senaarului, }i Arioh, ^mp@ratul Elasarului, Hodologomor, ^mp@ratul Elamului, }i Targal, ^mp@ratul neamurilor. 2. F@cut-au r@zboiu cu Vala, ^mp@ratul Sodomei, }i cu Varsa, ^mp@ratul Gomorei, }i cu Senar, ^mp@ratul Adamei, }i cu Simovor, ^mp@ratul Sevoimului, }i cu ^mp@ratul Valacului, acesta easte Sigor (a). 3. To]i ace}tia s-au adunat ^n Valea cea S@rat@, carea acum easte Marea S@rilor. 4. Doispr@zeace ani aceia slujis@ lui Hodologomor, iar@ ^n al treispr@zeacelea an nu au vrut s@ mai slujeasc@. 5. Iar@ ^ntr-a patruspr@zeacelea an au venit Hodologomor }i ^mp@ra]ii carii era cu el }i au t@iat pre uriia}ii cei din Astorot }i din Carnaim, }i neamurile ceale tari ^mpreun@ cu ei, }i pre oamenii cei din cetatea Savi. 6. {i pre horeii cei din mun]ii Seir, p$n@ la Terebintul Afaranului, care easte ^n pustie. 7. {i ^ntorc$ndu-s@, au venit la F$nt$na Judec@]ii, aceasta easte Cadis, }i au ucis pre to]i domnii lui Amalic }i pre amoreii cei ce l@cuia ^n Asason Tamar. 8. {i au ie}it la r@zboiu ^mp@ratul Sodomei }i ^mp@ratul Gomorei }i ^mp@ratul Adamei }i ^mp@ratul Sevoimului }i ^mp@ratul Valacului, acesta easte Sigor, }i }i-au tocmit tab@ra spre b@taie ^n Valea cea S@rat@. 9. %mprotriva lui Hodologomor, ^mp@ratul Elamului, }i ^mprotriva lui Targal, ^mp@ratul neamurilor, }i ^mprotriva lui Amarfal, ^mp@ratul Senaarului, }i ^mprotriva lui Arioh, ^mp@ratul Elasarului, patru ^mp@ra]i ^mprotriva a cinci. 10. Iar@ Valea cea S@rat@ era cu pu]uri (b) cleoase, }i au fugit ^mp@ratul Sodomei }i ^mp@ratul Gomorei, }i au c@zut acolo, iar@ cei ce au r@mas au fugit la munte. 11. {i au luat (v) toat@ c@l@rimea Sodomei }i a Gomorei }i toate ce avea ei de m$ncare, }i s-au dus. 12. {i au luat }i pre Lot, feciorul fratelui lui Avram, }i toate averile lui, c@ l@cuia ^n Sodoma, }i s-au dus. 13. {i venind unul din cei sc@pa]i, au spus lui Avram, trec@toriului, iar@ el l@cuia l$ng@ stejeariul lui Mamvri, al Amoreului, fratelui lui Eshol, }i fratelui lui Avnan, carii avea leg@tur@ de pace cu Avram. 14. {i auzind Avram c@ s-au luat ^n
2. (a) Valacul acesta easte cetatea carea pre vreamea lui Moisi s@ chema Sigor. 10. (b) Valea S@rat@ avea ochiuri glodoas@, cu tin@ cleoas@. 11. (v) Bibli. rom$n. are: }i au luat muntele }i au pr@dat toat@ c@l@rimea.

1.

*Sus 12, 7 Jos 13, 18 26, 4 2 Leage 34, 4

CAP 14
%nving$ndu-s@ cei cinci crai }i pr@d$ndu-s@ Sodoma, Lot cu ceialal]i s@ duce ^n robie de cei patru crai ce au ^nvins, pre carii gonindu-i Avram, pre to]i robii }i pr@zile le-au ^ntors; }i lu$nd binecuv$ntare de la Melhisedec, toate le-au ^ntors ^mp@ratului Sodomului. 7. (a) Alexa.: }i nu putea l@cui ^mpreun@. 9. (b) Acela s-au luat din cea latineasc@ pentru mai bun ^n]eles. 10. (v) A mearge. 13. (g) Iordanului.

iat@. 18 *Fapt. 16. zic$nd: „Nu va fi acesta mo}tean dup@ tine. ceale despicate. }i-i vor nec@ji. }i 1. fost-au cuv$ntul Domnului c@tr@ Avram ^n vedenie. {i au ie}it ^mp@ratul Sodomei ^ntru ^ntimpinarea lui dup@ ^ntoarcerea lui de la t@iarea lui Hodologomor }i a ^mp@ra]ilor. Doamne. ar@ dup@ cuvintele aceastea. ^mp@ratul Salimului. {i bine au cuv$ntat pre Avram. 2. (g) Jidov. {i ^ndat@ s-au f@cut cuv$ntul Domnului c@tr@ d$nsul. 4. 8. 4. 11. 17. 26 . Iar@ pre neamul acela.* {i Melhisedec. {i au zis Avram: St@p$ne. cum voiu cunoa}te c@-l voiu mo}teni pre el?” 9. }i aude nemerniciia ceaea ce va s@ fie acelor dup@ el. Carele au f@cut ceriul }i p@m$ntul. }i au }ezut Avram l$ng@ eale (b). de le vei putea num@ra pre eale”. ca s@ nu zici: «Eu am ^mbog@]it pre Avram». Doamne. 16. {i au zis: „St@p$ne. 4. 13 *Rom. zic$nd: „Nu te teame. ce vei da mie? C@ eu moriu f@r@ de feciori. *Evrei 18. Pre chenei }i pre chenezei }i pre chedmonei. {i au zis lui: „Ia o juninc@ de trei ani }i o capr@ de trei ani }i un berbeace de trei ani }i o turturea }i un porumb”. uimire au c@zut pre Avram. }i fiiul purt@toriului de grij@ a c@sii meale. 34. iar@ paserile nu le-au despicat. Avnan. 5. 7. l-au ^ntors. Carele au dat pre vr@jma}ii t@i supt m$na ta”. 3. {i au dat Avram lui z@ciuial@ din toate. }i Avram le goniia pre eale. 15. ci cel ce va ie}i din tine. Masec. 21. }i au zis: „Bine e cuv$ntat Avram lui Dumnezeu celui Prea^nalt. }i-i vor smeri pre ei patru sute de ani. 10. {i au zis Avram c@tr@ ^mp@ratul Sodomei: „%ntinde-voiu m$na mea c@tr@ Domnul Dumnezeu cel Prea^nalt. 6. }i vor supune pre ei robiei. }i i-au lovit pre ei }i i-au gonit p$n@ la Hoval.: }i s-au pogor$t pas@rile pre trupurile 1 Paral. iar@ dup@ aceaea vor ie}i aici cu aveare mult@. carii au venit cu mine. 14. Cel ce te-am scos din ]ara haldeilor. 18. feciorul fratelui s@u. {i au c@zut asupra lor noaptea el }i slugile lui. 15 Jos 26. zic$nd: „S@min]iei tale voiu da p@m$ntul acesta. }i era el preot lui Dumnezeu celui Prea^nalt. %n zioa aceaea* au f@cut Dumnezeu leg@tur@ cu Avram. 4. 20. Eu te voiu p@zi pre tine. {i bine e cuv$ntat Dumnezeu cel Prea^nalt. acesta Damasc Eliezer (a)”. Avram. 18 *Rom. de la r$ul Eghiptului p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. carii era cu el ^n Valea lui Savi. 19. {i au zis c@tr@ d$nsul: „Eu s$nt Dumnezeu. s@ ^ndrepteaz@ }i ^ntru semnul p@m$ntului celui f@g@duit aduce jertv@. 6 CAP 15 Dumnezeu f@g@duia}te fiiu lui Avram. {i s-au pogor$t paserile pe trupurile ceale despicate. 24. acesta va fi mo}tean dup@ mine. Iar@ ^ntru a patra neam s@ vor ^ntoarce aici. 6 Iacov 2. 2.CARTEA FACERII robie Lot. {i au ^ntors toat@ c@l@rimea Sodomei. }i toate averile lui. trei sute }i optspr@zeace. De la funi}oar@ p$n@ la leg@tura ^nc@l]@mintei. care easte de-a st$nga Damascului.* c@ nimearnic@ va fi s@m$n]a ta ^n p@m$nt str@in. }i s-au socotit lui spre dreptate. }i afar@ de partea b@rba]ilor. 23. 17. Avrame. fric@ mare }i ^ntunecat@ l-au cuprins pre d$nsul. 4 2 Leage 34. plata ta va fi mult@ foarte”. {i au zis c@tr@ Avram: „{tiind vei }ti. ca s@ dau ]ie p@m$ntul acesta s@-l mo}tene}ti pre el”. 1 scos p$ine }i vin. c@ruia vor sluji. 11. CAP 14 {I 15 feciorul slujnicii meale. iar@ caii iai ]ie”. feciorul fratelui s@u. carele dezn@d@jduia c@ va avea fiiu dup@ sine. }i pre Lot. S. }i. carele ^mparte bucate *Sus 12. Iar@ dup@ ce au apus soarele. {i au zis Avram: „De vreame ce mie nu mi-au dat s@m$n]@. acesta era C$mpul %mp@ra]ilor (g).* {i au crezut Avram lui Dumnezeu. Mamvri. 22. }i muierile }i norodul. Eshol.: carea easte Valea %mp@ratului. crezind lui Dumnezeu. Iar@ c$nd apunea soarele. 19. cuptoriu afum$nd }i f@clii de foc. 3. {i l-au scos pre el afar@ }i au zis lui:* „Caut@ la ceriu }i num@r@ stealele. iat@. dup@ cum i-au poruncit Domnul. te voiu luoa din toate ale tale. 7. acesta va fi mo}tean”. au 7. 3 Galat. ajung$nd la b@tr$nea]e bun. 1. Afar@ de ceale ce au m$ncat feciorii. {i au zis ^mp@ratul Sodomei c@tr@ Avram: „D@-mi mie oamenii. 15.* le-au despicat ^n doao }i le-au pus pre eale cu fa]a una c@tr@ alta. (a) Adec@: eu f@r@ de prunci voiu muri. 13. {i au zis lui: „A}ea va fi s@m$n]a ta”. iat@. 7 13. 12. s-au f@cut flac@r@ }i. Iar@ tu vei mearge la p@rin]ii t@i ^n pace. 21 (b) Jidov. {i lu$nd el acealea toate. 3 %mp@r. ace}tia ^}i vor lua partea sa”. Ieronim. care au trecut prin mijlocul despic@turilor acestora. 23 *Ierem. Carele au f@cut ceriul }i p@m$ntul. num@rat-au slugile sale ceale de cas@. }i au alergat dup@ ei p$n@ la Dan. pentru c@ p@catele amoriilor nu s-au plinit p$n@ acum”. 17. 4 la casnicii miei }i s@ cheam@ Damaschin Eliezer. sluga mea va fi dup@ mine mo}tean”. ^i voiu judeca Eu.

{i pre hetei }i pre ferezei }i pre rafaimi. 8 * 2 Lege 12. c$nd Te-ai ar@tat mie. ^ntr@. pentru c@ au auzit Domnul smereniia ta. muiarea lui Avram. Agar na}te pre Ismail. {i voiu da ]ie }i semin]iei tale dup@ tine p@m$ntul ^n care l@cuie}ti. 8. 4. 3. {i ve]i t@ia ^mprejur marginea trupului vostru. b@rbatului s@u. }i avea ea o slujnic@ eghipteanc@. ca s@ fiu Dumnezeu ]ie }i semin]iei tale dup@ tine. 7. 1. 20 Roma. c@ au zis c@ }i ^nainte Te-am 1. 6. 11. {i au c@zut Avram pre fa]a sa. }i au fugit de la fa]a ei. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Avraam:* „Iar@ tu s@ p@ze}ti leg@tura Mea }i s@m$n]a ta dup@ tine. {i i-au zis ei ^ngerul Domnului: „%ntoarce-te la st@p$n@-ta }i te smerea}te supt m$inile ei”. 9. {i au zis ei ^ngerul Domnului: „%nmul]ind voiu ^nmul]i s@m$n]a ta. muiare. foarte. m-au urgisit. 16. {i i-au zis ^ngerul Domnului: „Iat@. slujnica sa. {i voiu pune leg@tura Mea ^ntr@ tine }i ^ntr@ s@m$n]a ta dup@ tine ^ntru neamurile lor spre leg@tur@ veacinic@. {i voiu pune leg@tura Mea ^ntr@ Mine }i ^ntr@ Tine. {i au ^ntrat Avram la Agar. CAP 17 S@ poftoresc lui Avram f@g@duin]ele. muiarea lui Avram. slujnica Sarei. dup@ ce au luat ^n p$ntece. {i pruncul de opt zile s@ va t@ia voao ^mprejur. }i. {i te voiu crea}te foarte. slujnica ta ^n m$inile tale. st@p$nei meale. 2. f@ cu d$nsa cum va pl@cea ]ie”. {i nu s@ va chema numele t@u mai mult Avram. pentru care lucru st@p$n@-sa o au n@c@jit. 24. s@ va t@ia voao ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@. ca s@ fac din ea feciori”. m-au ^nchis Domnul ca s@ nu nasc. 2. au urgisit pre st@p$n@-sa. 12. 9. pre Agar. {i Avram era de optzeci }i }ease de ani c$nd au n@scut Agar lui Avram pre Ismail. 21 Roma. la slujnica mea. 11. }i tot fiiul str@in carele nu easte din s@m$n]a ta. (a) Aceasta easte. ^ntru neamurile lor. dar@. o au dat lui Avram.14 CARTEA FACERII 20. Avram plinea}te porunca t@ierii ^mprejur. 3. ^ntru neamurile lor. ^ntr@ Cadis }i ^ntr@ Varad”. c@riia era numele Agar. {i au zis Sara c@tr@ Avram: „Iat@. {i aceasta easte leg@tura carea s@ p@ze}ti ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi. tot p@m$ntul lui Hanaan spre mo}tenire veacinic@. 4. CAP 16 {I 17 v@zut. ci din porunca ^ngerului s-au ^ntors }i au fost supus@ st@p$n@-sa. }i ^naintea fea]ii tuturor fra]ilor s@i va l@cui”. Carele m-ai cercetat. ar@ c$nd au fost Avram de noaozeci }i noao de ani. }i te voiu ^nmul]i foarte”. 5.* ^naintea c@riia am v@zut. }i au chemat Avram numele feciorului s@u. nu-i n@}tea lui. ci va fi numele t@u Avraam. s@ nasc@ dintr-^nsa fiiu. Doamne. 3 Luca 2. la izvorul cel din calea lui Sur. 10. Ismail. 14. fug eu”. judece Dumnezeu ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. Eu }i leg@tura Mea cu tine. }i ^ntr@ s@m$n]a ta dup@ tine. 44. {i pre amorei }i pre hananei }i eghei }i gherghesei }i pre ievusei”. Numele lui }i al Sarei s@ mut@. Pentru aceasta au chemat f$nt$na aceaea F$nt$n@. }i de mul]ime nu s@ va num@ra”. „Iat@. {i au zis Avram c@tr@ Sara: „Iat@. v@zind c@ au luat ^n p$ntece. {i au zis ei ^ngerul Domnului: „Agar. lui Avram. carea. {i au n@scut Agar lui Avram fecior. 11 14. 6. 7. }i ea. ^n p$ntece ai tu }i vei na}te fiiu }i vei chema numele lui Ismail. }i Eu voiu fi lor Dumnezeu”. {i au chemat Agar numele Domnului celui ce gr@ia c@tr@ d$nsa: „Tu. dup@ ce au l@cuit zeace ani Avram ^n p@m$ntul lui Hanaan. . 21. S-au ar@tat Domnul lui Avram }i i-au zis lui: „Eu s$nt Dumnezeul t@u. zic$nd: 4. *Jos iat@ (a). care i l-au n@scut Agar. v@zind c@ are ^n p$ntece. T@iarea ^mprejur s@ poruncea}te ca un semn al leg@turii. f@ ce easte pl@cut ^naintea Mea }i fii f@r@ de prihan@. }i ea au fugit. 7. }i i-au gr@it Dumnezeu lui. 12. eu am dat pre roaba mea ^n s$nul t@u.* }i vei fi tat@ a multe neamuri. *Sira. CAP 16 Sara d@ pre Agar. 13. }i te voiu pune ^ntru neamuri. 62 15. }i ^mp@ra]i din tine vor ie}i. m$inile lui ^mprotiva tuturor }i m$inile tuturor ^mprotiva lui. toat@ partea b@rb@teasc@ ^ntru neamurile voastre. }i cel n@scut ^n casa ta }i cel cump@rat cu argint. slujnica sa. 8. {i o au n@c@jit pre ea Sara. ar@ Sara. 4. {i au ascultat Avram de cuv$ntul Sarei. {i au zis Sara c@tr@ Avram: „Str$mb@tate s@ face mie de c@tr@ tine. {i o au aflat pre ea ^ngerul Domnului la izvorul apei ^n pustie. }i va fi* semn de leg@tur@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi. eghipteanca. 17 *Fapt. S@ f@g@duia}te lui fiiu din Sara. Acesta va fi om lucr@toriu de p@m$nt. au urgisit pre st@p$n@-sa. }i lu$nd Sara. 5. }i ea au luat ^n p$ntece. pentru c@ tat@ a multe neamuri te-am pus pre tine. de unde vii? {i unde te duci?” {i au zis ea: „De la fa]a Sarei. 10.

muiarea ta”. 20. zic$nd: «Au doar@ cu adev@rat voiu na}te. Sarra s@ ^nfrunt@. 15. pentru carii Avraam de multe ori s-au rugat. trei b@rba]i sta din sus de el. {i ^n zioa aceaea. s-au uitat spre Sodoma }i spre Gomora. {i r$dic$nd ochii s@i. }i le-au t@iat ^mprejur marginea trupului ^n zioa aceaea. CAP 17 {I 18 r$s pentru aceasta. au zis: „Iat@. }i au zis ^n cugetul s@u. ci ai r$s”. 6. 17. 1 Roma. c$nd m@ voiu* ^ntoarce. muiarea ta”. {i au zis: „Doamne. Cu t@iare ^mprejur s@ va t@ia ^mprejur cel n@scut al casii tale }i cel cump@rat cu argint. (a) Dup@ u}e. au v@zut }i. zic$nd: „%nc@ nu mi s-au f@cut mie aceasta p$n@ acum. }i Avraam mergea ^mpreun@ cu ei. 11. pre carele va na}te ]ie Sarra ^ntr-aceast@ vreame. }i semin]iei lui dup@ d$nsul. 17. 16. v@zindu-i pre ei. Mai ^nainte s@ spune perirea sodomleanilor. {i Sarra au auzit de la u}ea cortului. }i cei cump@ra]i cu argint dintr-alte neamuri. piiarde-s@-va sufletul acela din neamul s@u. }i va avea fecior Sarra. *Jos 19.CARTEA FACERII 13. zic$nd: „Nu am r$s”. c$nd }edea el ^n u}ea cortului s@u la amiaz@zi. }i va avea Sarra fecior”. voiu veni la tine ^n vreamea aceasta ^n ceasuri. Au nu easte cu putin]@ la Dumnezeu tot cuv$ntul? %n vreamea aceasta m@ voiu ^ntoarce la tine ^n ceasuri. Iar@ Ismail. petrec$ndu-i. 14. au alergat de la u}ea cortului s@u ^naintea lor }i s-au ^nchinat la p@m$nt. 3. muiarea ta. easte ^n cort”. 2 vei chema numele lui Isaac. {i au zis Dumnezeu lui Avraam a}ea:* 18. }i dup@ aceaea ve]i mearge pre calea voastr@. {i va fi leg@tura Mea preste trupul vostru ^ntru leg@tur@ veacinic@. {i au ^ncetat Dumnezeu a gr@i c@tr@ d$nsul. de am aflat har ^naintea Ta. }i cei n@scu]i ^n cas@. }i-l voiu ^nmul]i pre d$nsul foarte. }i voiu pune leg@tura Mea cu d$nsul spre leg@tur@ veacinic@. 1. 2 *Sus 17. va na}te?” 18. }i au zis c@tr@ ea: „Ba. scul$ndu-s@ de acolo b@rba]ii. 13. sluga Mea. }i va fi spre neamuri. {i o voiu binecuv$nta pre d$nsa }i voiu da ]ie dintr-^nsa fiiu }i bine-l voiu cuv$nta pre d$nsul. }i au luat un vi]@l t$n@r }i bun }i l-au dat slugii }i au pripit s@-l g@teasc@. fiiul s@u. {i au t@g@duit Sarra. pentru c@ au stricat leg@tura Mea”. ceale ce Eu voiu face? 18. }i Sarrei ^ncetas@ a s@ face ceale muiere}ti. }i pre to]i cei n@scu]i ^n casa sa. {i ei au zis c@tr@ d$nsul: „Unde easte Sarra. pentru aceaea abate]i-v@ la sluga voastr@”. 5. dup@ cum au gr@it Dumnezeu lui. ca s@ fiu Dumnezeu lui. s@ va na}te fiiul celui de o sut@ de ani? {i Sarra. }i au zis ei: „Gr@bea}te }i fr@m$nt@ trei m@suri de f@in@ curat@ }i f@ azime”. Iar@ Domnul au zis: „Au ascunde-voiu eu de Avraam. {i au zis Domnul c@tr@ Avraam: „Pentru ce au r$s Sarra ^ntru sine. iat@ c@ te-am ascultat. 9. }i ^mp@ra]i neamurilor dintr-^nsul vor ie}i”. doar@. pentru c@ s-au temut. {i partea b@rb@teasc@ carea nu-}i va t@ia ^mprejur marginea trupului s@u ^n zioa a opta. }i pre to]i cei cump@ra]i cu argint. 15 CAP 18 Avraam priimea}te ^n s@la} pre trei ^ngeri. petrecu]i ^n zile. }i iat@ c@ l-am binecuv$ntat pre d$nsul. {i au zis Avraam c@tr@ Dumnezeu: „Ismail acesta s@ tr@iasc@ ^naintea Ta”. 23. Iar@ pentru Ismail. de noaozeci de ani fiind. 19 Jos 21. Iar@ ei au zis: „A}ea f@ dup@ cum ai zis”. 3. {i au zis ei: „Iat@. ci Sarra va fi numele ei. }i domnul mieu easte b@tr$n”. {i au luat unt }i lapte }i vi]elul care l-au g@tit. }i-l voiu crea}te. nu treace pre robul T@u. s-au t@iat ^mprejur Avraam }i Ismail. }i to]i b@rba]ii c@sii lui. 6 10. }i ei au m$ncat. {i au alergat Avraam ^n cort la Sarra. Iar@ Avraam s@ va face neam mare. Iar@ leg@tura Mea o voiu pune cu Isaac. 25. iar@ el sta l$ng@ ei supt copaciu. 2. 9 *1 Petr. }i s-au suit Dumnezeu de la Avraam. era de treispr@zeace ani. Iar@ Avraam }i Sarra era b@tr$ni. 7. 10 „Iat@. nu s@ va chema numele ei Sara. 12. }i 21. 8. }i pre tot b@rbatul dintru oamenii cei din casa lui Avraam. }i voiu face pre d$nsul neam mare. ^n celalalt an”. {i Avraam era de noaozeci }i noao de ani. 26. au. S@ se aduc@ ap@ }i s@ se speale picioarele voastre }i v@ odihni]i supt copaciu. {i Avraam au alergat la vaci. 4. {i. fiiul lui. gr@ind: „Au. 15. {i voiu aduce p$ine }i ve]i m$nca. fiind dup@ d$nsul (a). doar@. }i. b@tr$n@ fiind?» 14. c@ci au i s-au ar@tat Dumnezeu lui Avraam la stejeariul Mamvri. doaospr@zeace neamuri va na}te. {i r@spunz$nd el. iat@. Sarra. 10. {i au zis Dumnezeu lui Avraam: „Sara. 9. 21.* {i au r$s ^ntru sine Sarra. 24. c$nd }i-au t@iat ^mprejur marginea trupului s@u. {i au luat Avraam pre Ismail. muiarea ta. }i le-au pus ^naintea lor.* *Evrei 13. 22. }i au r$s. c$nd }i-au t@iat ^mprejur marginea trupului s@u. . {i au c@zut Avraam pre fa]a sa. va na}te ]ie fiiu. 16. fiiul lui. carii f@g@duiesc lui fiiu din Sarra.

29. 27. domnilor. iar@ de nu. }i s-au ostenit c@ut$nd u}ea. }i r@m$ne]i }i sp@la]i picioarele voastre. (a) Scoate-i la noi ca s@ ne ^mpreun@m cu ei trupea}te. au venit ^n Sodoma. pentru c@ au ^ntrat supt acoperem$ntul casii meale (b)”. te vom chinui mai r@u pre tine dec$t pre ei*”. de acolo acest p@cat s@ chiiam@ sodomiia. ca s@ ucizi pre cel drept ^mpreun@ cu cei nedrep]i. au piiarde-vei pentru patruzeci }i cinci toat@ cetatea?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde. abate]i-v@ la casa slugii voastre. au piiarde-vei pre ei? Au nu vei ierta tot locul pentru cincizeci de drep]i. ai venit s@ l@cuie}ti. Iar@ mai ^nainte de ce s-au culcat ei. 33. Doamne.: supt acoperem$ntul grinzilor meale. }i diminea]@. {i au zis c@tr@ Lot b@rba]ii: „Ai tu pre cineva aici? Gineri. (b) Grece. }i s-au *2 Pet. Ci am eu doao feate. au nu vei face judecat@?” 26. muiarea s@ face st$lp de sare ^n cale. }i va fi cel drept ca }i cel necredincios. s@ fie patruzeci }i cinci. priimind ^n s@la} pre ^ngeri. 22. Sodomeanii ^mpotriva firii s@ amesteca b@rbat cu b@rbat. tinzind m$inile. {i. Iar@ ei au zis: „Ba. ca s@ ne ^mpreun@m cu ei (a)”. carea vine la Mine. au feciori.* CAP 19 Lot. }i vor p@zi c@ile Domnului. }i Avraam era ^nc@ st$nd ^naintea Domnului. pre acealea voiu scoate la voi. 20. i-au pedepsit cu orbire. 32. de voiu mai gr@i. de la sodomleani 5. dar@ de s@ vor afla acolo trei zeci?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde. 18 sa dup@ sine. 2 Sodomei. 8 10. }i au zis: 2. apropiindu-s@ Avraam. {i r@spunzind Avraam. }i au ^ntrat ^n casa lui. {i au zis Domnul: „Strigarea Sodomei }i a Gomorei s-au ^nmul]it la Mine. 6. {i au ie}it Lot la ei ^naintea u}ii }i au tras u}ea dup@ sine. s@ }tiu”. 3. 11. Iar@ b@rba]ii (v). {i au zis Domnul: „De voiu afla ^n Sodoma. 10. sodomiteanii. {i.* }i ^ntru el s@ vor binecuv$nta toate 12. Sodoma piiare de foc. au feate? Sau altcineva de al t@u? De easte ^n cetate. }i nu judecat@ s@ judeci? Acum. 7. }i s@ fie cel drept ca }i cel nedrept. }i s-au ab@tut la d$nsul. voiu vedea de fac dup@ str$garea lor. numai asupra b@rba]ilor acestora s@ nu face]i nedrept. }i au f@cut lor de m$ncare. dup@ aceaea ^mb@t$ndu-s@. {i au zis: „S@ nu fie ceva. 5. ca s@ fac@ dreptate }i judecat@. ^ntorc$ndu-s@ de acolo b@rba]ii. }i au zis: „Dar@ de s@ vor afla acolo patruzeci?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde pentru acei patruzeci”. }i au m$ncat ei. }i. *Sus }i mult. din care s-au n@scut moaviteanii }i amoniteanii. C@ }tiu c@ va ^nv@]a pre fiii s@i }i casa 22. b@rba]ii cet@]ii. scul$ndu-v@. 4. Jos 19. i au venit doi ^ngeri la Sodoma *Evrei. de voiu afla acolo treizeci”. 21. 30. . 8. 2. {i au adaos a gr@i ^nc@ c@tr@ Domnul. {i i-au silit pre ei. de vor fi ^ntr-^nsa? 25. 24. {i au zis: „S@ nu fie ceva. 23. 31. doarme cu am$ndoao featele sale. pogor$ndu-M@. nu face]i r@utatea aceasta. „Iat@. au zis: „S@ nu pierzi pre cel drept ^mpreun@ cu cel necredincios. 8. }i v@ face]i treaba cu eale dup@ cum va pl@cea voao. ca s@ aduc@ Domnul preste Avraam toate c$te au gr@it c@tr@ d$nsul”. Iar@ ei au zis lui: „Du-te ^ncolo. {i au chemat afar@ pre Lot. Doamne. ^n uli]@ vom m$nea”. s@ curvim cu ei. de vor fi mai pu]ini de cincizeci de drep]i. v@z$ndu-i. au ^ncunjurat casa de la cel tin@r p$n@ la cel b@tr$n. Dar@. Iar@ pre b@rba]ii carii era la u}ea c@sii* *%n]el. Cel ce judeci tot p@m$ntul. 3 neamurile p@m$ntului. Lot s-au sculat ^ntru ^ntimpinarea lor }i s-au ^nchinat cu fa]a la p@m$nt. ie}ind Lot cu muiarea }i cu doao feate ale sale. pentru c@ s-au ^n@l]at strigarea lor 1. care n-au cunoscut b@rbat. de voiu afla acolo patruzeci }i cinci”. ne}tiind. {i au zis: „Pentru c@ pociu gr@i c@tr@ Domnul.16 CARTEA FACERII CAP 18 {I 19 s@ asuprea}te. ^n cetate. de voiu mai gr@i ^nc@ o dat@?” Dar@ de s@ vor afla acolo zeace?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde pentru acei zeace”. seara. {i silea pre Lot foarte. care s$nt p@m$nt }i cenu}e. De vor fi cincizeci de drep]i ^n cetate. C@ vom s@ stric@m noi locul acesta. }i Avraam s-au ^ntors la locul s@u. au zis: „Acum am ^nceput a gr@i c@tr@ Domnul mieu. {i s-au dus Domnul dup@ ce au ^ncetat a gr@i lui Avraam. voiu ierta toat@ cetatea }i tot locul pentru d$n}ii”. cincizeci de drep]i. scoate-i din locul acesta. dar@. }i azime au copt lor. Nicidecum s@ nu faci dup@ cuv$ntul acesta. tot norodul ^mpreun@. fra]ilor. 28. ve]i mearge ^n calea voastr@”. {i au zis c@tr@ ei: „Nicidecum. apropiiat la u}e s@ o strice. Deci. dar@ de s@ vor afla acolo doaozeci?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde de voiu afla acolo doaozeci”. 12. 13. }i p@catele lor s$nt mari foarte. }i Lot }edea la poarta 13. adec@. au tras pre Lot la sine ^n cas@ }i au ^nchis u}ea casii. (v) Carii s@l@}luis@ ^n casa lui Lot. 16 la cel mare. 9. }i. }i au zis c@tr@ d$nsul: „Unde s$nt b@rba]ii carii au ^ntrat la tine noaptea? Scoate-i la noi. nicidecum. de la cel mic p$n@ 19.

1 CAP 20 Avraam mearge ^n Gherari. {i-au adus Dumnezeu aminte de Avraam }i au scos 16. {i s@ p@ru a vorbi glum@ ^naintea ginerilor s@i. 21. {i au ad@pat }i ^ntru acea noapte pre tat@l s@u cu vin. {i au ie}it Lot din Sigor. }i ne-au trimis pre noi Domnul s@-l stric@m pre d$nsul”. }i s@ dormim cu d$nsul. apoi. 11 *Luca 17. }i ^n cuv$ntul acesta. {i au n@scut }i cea mai t$n@r@ fecior. {i au fost c$nd au stricat Domnul toate* cet@]ile de primprejur. 18. }i s@ r@dic@m din tat@l nostru s@m$n]@”. {i au zis cea mai b@tr$n@ c@tr@ cea mai t$n@r@: „Tat@l nostru easte b@tr$n. au zis: 17. {i au fost a doao zi.* {i Domnul au ploat preste Sodoma }i preste Gomora piiatr@ pucioas@ }i foc de la Domnul din ceriu. ca s@ nu m@ prinz@ realele. }i el nu au }tiut c$nd s-au culcat ea }i c$nd s-au sculat. 27. Iar@ deaca s-au f@cut diminea]@. }i au chemat numele lui Aman. 28 32 Iuda 7 *Sus 18. 14. dup@ cum easte obiceaiul a tot p@m$ntul. }i nimene nu easte pre p@m$nt carele s@ se ^mpreune cu noi. 28. ca s@ te m$ntuie}ti acolo. 16. s@ ad@p@m pre tat@l nostru cu vin. 2. (g) S-au sp@riiat. nici s@ stai ^n vreun (d) loc de prinprejur. Iat@ cetatea cea de aproape. }i au zis lui: „Iat@. iar@ ^ngerii au apucat de m$n@ pre el }i pre muiarea lui }i pre ceale doao feate ale lui. }i au l@cuit ^n pe}ter@ el }i am$ndoao featele lui cu d$nsul. ^ntr$nd. {i ie}ind Lot. 25. Soarele au r@s@rit pre p@m$nt }i Lot au ^ntrat ^n Sigor. }i. {i au luat ^n p$ntece am$ndoao featele din tat@l lor. dar@. {i au ad@pat pre tat@l s@u cu vin ^n noaptea aceaea. ^ntr$nd. Acesta easte tat@ amaniteanilor p$n@ ^n zioa de ast@zi. au zis cea mai b@tr$n@ c@tr@ cea mai tin@r@: „Iat@. am dormit ieri cu tat@l nostru. (e) Fugi. Avraam s@ roag@ }i s@ ^ns@n@to}eaz@ casa ^mp@ratului. 26. 20. 34. ca nu cumva s@-l ucid@ pre el oamenii cet@]ii pentru ea. c@ s-au temut s@ zic@ c@: „Muiarea mea easte”.* Gr@bea}te. }i pre to]i c$]i l@cuia ^n cet@]i. 17 *%n]el. s@-l ad@p@m cu vin }i ^ntr-aceast@ noapte. }i }edea ^n munte el }i am$ndoao featele lui cu d$nsul. }i au nemernicit ^n Gherari. Vino. i au purces de acolo Avraam spre p@m$ntul cel c@tr@ amiiaz@zi. easte mic@. {i au ^ntrat Dumnezeu la Avimeleh ^n somn noaptea. }i m@ voiu m$ntui. }i le-au zis: „Scula]i-v@ }i ie}i]i din locul acesta. 29. 15. 32. M-am mirat de fa]a ta. 30. ca s@ scap acolo. 6 *%n]el. 24. zic$nd: „Scoal@-te }i ia muiarea ta. }i ceale doao feate ale tale.* {i sco]indu-i pre ei afar@. Acesta e tat@ moaviteanilor p$n@ ^n zioa de ast@zi. s@ suia par@ de foc din p@m$nt. cea mai t$n@r@ au dormit cu tat@l s@u. . }i au v@zut. c@ s-au temut a l@cui ^n Sigor. c$nd au surpat Domnul cet@]ile. pentru carea ai gr@it. Fiindc@ au aflat sluga Ta mil@ ^naintea Ta }i ai m@rit dreptatea Ta. ^mp@ratul gherarilor. dar@. 17. 36. 19. }i. }i spre p@m$ntul de primprejurul locului. {i i-au zis lui: „Iat@. }i voiu muri. 49 Osie 11. 35.CARTEA FACERII ^naintea Domnului. 6 *2 Leage 29. 23. au gr@it c@tr@ ginerii s@i. }i. care ai. CAP 19 {I 20 pre Lot afar@ din mijlocul surp@rii. zic$nd: „Fiiul neamului mieu”. c@ nu voiu putea face lucrul p$n@ vei mearge tu acolo”. 31. 37.: ^n tot locul de primprejur. ca s@ nu pieri }i tu ^mpreun@ cu f@r@delegile cet@]ii”. ca s@ fie viu sufletul mieu. 22. 10. ^n care l@cuia Lot. {i au zis Avraam de Sarra. }i s-au f@cut st$lp de sare. Doamne. Au nu easte mic@? {i va fi viu sufletul mieu pentru Tine”. 3. }i au l@cuit ^ntr@ Cadis }i ^ntr@ Sur. {i au surpat cet@]ile aceastea. 8 Amos 4. 19 Ieremie 50. pentru c@ nu S-au ^ndurat Domnul de d$nsul. te culc@ tu cu el. }i. s@ nu te ui]i ^napoi. 23 Isaiia 13. zic$nd: „Din tat@l mieu”. {i au n@scut cea mai mare fecior. }i acolo ^mp@ratul ^i ia muiarea. gr@bea ^ngerii pre Lot. 38. 10. iat@. 19. }i s@ r@dic@m din tat@l nostru s@m$n]@”. Pentru aceaea. {i s-au uitat muiarea lui ^nd@r@pt. muiarea sa. 40 Iezechei 16. pentru c@ Domnul va s@ piiarz@ cetatea”. o au trimis ^nd@r@pt la Avraam. }i toate c$te r@sar din p@m$nt. ca s@ nu te prinzi ^mpreun@ cu ei”. }i au chemat numele lui Moav. cea mai b@tr$n@ au dormit cu tat@l s@u ^n noaptea aceaea. ca o v@paie de cuptoriu. }i ie}i. eu nu voiu putea (e) s@ m@ m$ntuiesc ^n munte. c@: „Sor@ easte mie”. {i au zis Lot c@tr@ d$n}ii: „Rogu-m@. }i el nu au }tiut c$nd au dormit ea }i c$nd s-au sculat. carea faci cu mine. (d) Grece. au chemat numele cet@]ii aceiia Sigor. ca s@ nu stric cetatea. din porunca Domnului neatins@ cu mari daruri. tu vei 1. }i au trimis Avimeleh. }i tot ^mprejurul. carii luas@ pre featele lui. 33. ^ntr$nd. ^n munte te m$ntuia}te. {i ei s-au turburat (g). }i au luat pre Sarra. {i au m$necat Avraam a doao zi la locul unde au st@tut* ^naintea Domnului. {i au c@utat spre Sodoma }i spre Gomora. „M$ntuind m$ntuia}te sufletul t@u.

{i au t@iat ^mprejur Avraam pre Isaac. 9. 12. }i au f@cut Avraam osp@] mare ^n zioa ^n carea s-au ^n]ercat fiiul s@u. aceastea vor fi ]ie ^ntru cinstea fea]ii tale }i a tuturor care s$nt cu tine. 11. r@t@cea prin pustie c@tr@ F$nt$na Jur@m$ntului. }i o au slobozit pre d$nsa. {i au zis Avimeleh c@tr@ Avraam: „Ce ai socotit de ai f@cut aceasta?” 11.18 CARTEA FACERII s@ mori pentru muiarea carea o ai luat. {i Avraam era de o sut@ de ani. c$nd i s-au n@scut* Isaac. Sarra* au n@scut lui Avraam fiiu la b@tr$nea]e. 15. {i s-au rugat Avraam lui Dumnezeu. ca s@ nu p@c@tuie}ti tu ^mprotiva Mea. care nu }tie? 5. 8. am gre}it ceva ^mprotiva ta. toate c$te va zice ]ie Sarra ascult@ de cuv$ntul ei. merg$nd.* Au zis lui Avraam: „Gonea}te pre slujnica aceasta }i pre fiiul ei. }i strig$nd pruncul. 12. CAP 20 {I 21 CAP 21 Isaac s@ na}te }i s@ ^n]arc@. 14. }i au n@scut. 23 Evrei 11. 7. }i. ca s@ se hr@neasc@ ^n pustie. 13. l@cuia}te”. pre vreamea dup@ cum gr@is@ lui Domnul. fiiul s@u. 17. iar@ nu de pre mum@. 5. 11 *Sus 17. am zis ei: «Aceast@ dreptate s@ faci cu mine. 6. au pl$ns. fiiul s@u. 9. Isaac. 10. *Sus 12. c@ ea are b@rbat”. 13. 7. }i au strigat ^ngerul lui Dumnezeu pre Agar din ceriu. *Sus 17. {i Avimeleh nu s-au atins de ea }i au zis: „Doamne. }i toate adev@rat le spune”. au }ezut ^n preajma lui departe. 10 [12] *Mateiu 1. pentru c@ cine va auzi s@ va bucura ^mpreun@ cu mine”. doar@. {i s-au sculat Avraam diminea]@ }i au luat p$ini }i un foale cu ap@ }i au dat Agarei. 18 . de ai adus preste mine }i preste ^mp@r@]iia mea p@cat mare? Lucru care nimenea nu l-ar face ai f@cut mie”. Au nu el au zis mie: «Sor@ mie easte?» {i ea mi-au zis: «Frate mie easte?» Cu inim@ curat@ }i cu m$ni dreapte am f@cut aceasta”. pentru fiiul s@u. {i de diminea]@ scul$ndu-s@ Avimeleh. {i s-au sf$r}it apa din foale. am dat o mie de didrahme fratelui t@u. Avimeleh face cu Avraam leg@tur@ de pace prin jur@m$nt. 14. Ismail. {i foarte greu s-au p@rut cuv$ntul acesta ^naintea lui Avraam. {i au crescut pruncul }i s-au ^n]ercat. }i i-au dat ^nd@r@pt }i pe Sarra.* precum i-au fost poruncit Dumnezeu lui. {i v@zind Sarra pre fiiul Agarei eghipteancii. Isaac. 4. zi c@ frate-mi easte»”. }i pre mine m@ vor omor^ pentru muiarea mea. Isaac”. }i au dat lui Avraam.* pentru c@ ^ntru Isaac s@ va chema ]ie s@m$n]@. ^n tot locul unde vom ^ntra. 10. 19 18. }i s-au temut to]i oamenii foarte. 2 *Gala. pentru c@ au zis: „Nu voiu vedea moartea pruncului mieu”. unde-]i va pl@cea. ^nchizind. {i au chemat Avraam numele fiiului s@u ce s-au n@scut lui. au piiarde-vei neam drept. 4. ca o arunc@tur@ de arc. 30 *Rom. muiarea lui Avraam. {i lu$nd ^n p$ntece. juc$ndu-s@ cu Isaac. c@ nu va mo}teni fiiul slujnicii cu fiiul mieu. iar@ mi s-au f@cut mie }i muiare. {i au zis Avraam: „Pentru c@ am g$ndit ca nu cumva s@ nu fie frica lui Dumnezeu ^n locul acesta. {i i-au zis Dumnezeu ^n somn: „{i Eu am cunoscut c@ cu inim@ curat@ ai f@cut aceasta. 15. s@ }tii c@ vei muri tu }i toate ale tale”. 13 *Jos 21. ^ndat@ au chemat pre toate slugile sale }i au gr@it toate cuvintele aceastea ^n urechile lor. }i au zis lui: „C@ci ai f@cut noao aceasta? Au. Iar@ acum d@ ^nd@r@pt muiarea omului. iar@ de nu o vei da ^nd@r@pt. 23 i Domnul au cercetat pre Sara. }i pentru slujnic@. {i au zis: „Cine va spune lui Avraam c@ Sarra apleac@ prunc? C@ am n@scut fiiu la b@tr$nea]ele meale”. dup@ cum au zis. pre carele au n@scut lui Sarra. {i cu adev@rat sor@ easte mie* de pre tat@. {i au }ezut ^naintea lui. 2. ^n zioa a opta. }i s@ va ruga pentru tine }i vei fi viu. Iar@ }i pre fiiul slujnicii ace}tiia neam mare ^l voiu face. pentru c@ s@m$n]a ta easte”. }i au pus pre um@rul ei }i pruncul. 10 *Gala 4. muiarea lui. 16.* }i au f@cut Domnul Sarrii precum au gr@it. }i pentru aceaea nu te-am l@sat s@ te atingi de d$nsa. 4. {i merg$nd. c@ proroc easte. carele s@ n@scus@ lui Avraam. }i Eu nu M-am ^ndurat de tine. {i au zis Avimeleh c@tr@ Avraam: „Iat@ p@m$ntul mieu ^naintea ta. 16. }i au ^ns@n@to}at Dumnezeu pre Avimeleh }i pre muiarea lui }i pre slujnicile lui. au fost ^nchis Domnul din afar@ tot zg@ul ^n casa lui Avimeleh. 18. {i au zis Sarra: „R$s mi-au f@cut Domnul. }i au zis 1.* {i au luat Avimeleh o mie de didrahme }i oi }i vi]ei }i slugi }i slujnice. 9. pentru Sarra. Pentru c@. 17. 6. {i au fost c$nd m-au scos Dumnezeu din casa t@t$ne-mieu. 8. {i au auzit Dumnezeu glasul pruncului din locul unde era. }i au l@p@dat pruncul supt un brad. {i au chemat Avimeleh pre Avraam. iar@ Ismail cu mum@-sa s@ scoate din cas@. Iar@ c@tr@ Sarra au zis: „Iat@. 3. 7 Evrei 11. {i au zis Dumnezeu lui Avraam: „S@ nu fie greu ^naintea ta cuv$ntul cel pentru prunc.

}i au mers de au umplut foalele de ap@ }i au ad@pat pruncul. au 26. {i au zis Avraam slugilor sale: „{ede]i aici cu asinul. S@ num@r@ fiii lui Nahor. 5. c@ acolo au jurat am$ndoi. 21. 23. nici s@ faci lui nimica. au mers. iar@ jidovea}te: lucrul acesta. {i au zis: „Iat@. }i. ^nchin$ndu-ne. c@ut$nd Avraam cu ochii s@i. Pentru aceaea au chemat numele locului aceluia F$nt$na Jur@m$ntului. fiiul s@u. 3. 4. }i au zis: „Avraame. c@ acum am cunoscut c@ te temi tu de Dumnezeu. 21 s@ junghie pre fiiul s@u. 11. ci dup@ dreptatea* 20. {i au pus Avraam }eapte mielu}i]e de oi singure. veachie: ^n pustiia Faranului. Agar? Nu te teame. 6. 33.CARTEA FACERII ei: „Ce easte. voievodul puterii lui c@tr@ Avraam. {i au zis Avraam: „Dumnezeu %}i va vedea {ie oaie de jertv@. }i au pus leamnele deasupra. {i era Dumnezeu cu pruncul. }i nu ]i s-au f@cut mil@ de fiiul t@u cel iubit. 27. care le-ai pus singure?” 30. {i au l@cuit ^n pustie (b). 19. {i au l@cuit Avraam ^n p@m$ntul Filistiim zile multe. 29. ^ntru toate c$te faci. ne vom ^ntoarce la voi”. ^i poruncea}te ca s@ jertveasc@ pre fiiul s@u. s@u. 10. 28. Acum. *Iudit 8. 2. 9. }i pentru aceast@ ascultare s@ ^nt@resc lui iar@}i toate f@g@duin]ele. (b) Bib. }i au chemat acolo numele Domnului Dumnezeu veacinic. {i au f@cut am$ndoi leg@tur@ la F$nt$na Jur@m$ntului. {i au zis Avimeleh lui Avraam: „Ce s$nt aceaste }eapte mielu}i]e ale oilor acestora. {i au zis Isaac c@tr@ Avraam. Iar@ c$nd era s@-l jertveasc@. veachie: }i au luat lui mum@-sa muiare din p@m$ntul Eghiptului. }i au zidit acolo Avraam jertvenic. {i au zis Avraam: „Eu jor”. {i. {i au luoat Avraam oi }i vi]ei. 21. Scoal@-te }i ia pruncul }i-l ]ine cu m$na ta pre el. 19.: cuv$ntul acesta. merg$nd am$ndoi ^mpreun@. 1. pentru ca s@ adevereaze }i s@ fac@ cunoscut@ credin]a }i ascultarea lui Avraam. Iar@ el au zis: „Ce easte. fratele lui Avraam. i au fost dup@ cuvintele aceastea. au venit la locul care i-au zis Dumnezeu lui. {i au zis Avraam: „Pentru c@ aceaste }eapte mielu}i]e vei luoa de la mine. l-au pus pre jertvenic deasupra leamnelor. f@r@ numai ast@zi”. cum c@ eu am s@pat aceast@ f$nt$n@”. pentru Mine”. au gr@it Avimeleh }i Ohozat. {i au s@dit Avraam ]arin@ la F$nt$na Jur@m$ntului. {i au luat Avraam leamnele ceale pentru jertv@ }i le-au pus pre Isaac fiiul.* {i au tins Avraam m$na sa s@ ia cu]itul *Iaco. }i pre Isaac. nici semin]iei *Sus meale. nici eu nu am auzit. }i s-au ^ntors ^n p@m$ntul Filistiim. 26. {i au zis: „S@ nu pui m$na ta pre prunc. maimarele puterii lui. 17 . zic$nd: „Dumnezeu easte cu tine. pre carele ai iubit. scul$ndu-s@. 31. Iar@ el au zis: „Iat@. Dumnezeu au ispitit pe Avraam. {i Avimeleh au zis lui: „Nu am }tiut cine au f@cut ]ie lucrul acesta (g). {i l-au strigat ^ngerul Domnului din ceriu. Isaac. au pus }eaua pre asinul s@u. 18. {i. leg$nd pre fiiul s@u. (g) Grece. (a) Ap@ vie s@ zice izvorul din care totdeauna curge apa p@r@u. 12. 7. {i. CAP 21 {I 22 34. c@ut$nd Avraam cu ochii s@i. 32. Avraame”. {i au de}chis Dumnezeu ochii ei. carele luoas@ pre noru-sa. c@ au auzit Dumnezeu glasul pruncului t@u din locul unde easte. 20. pre Isaac. }i s-au sculat Avimeleh }i Ohozat. {i. }i au f@cut am$ndoi leg@tur@. }i i-au luat lui mum@-sa muiare din Faranul Eghiptului (v). }i au crescut }i au l@cuit ^n pustie. }i a treia zi au venit la locul care i-au zis lui Dumnezeu. eu”. Isaac. }i mergi ^n p@m$ntul cel ^nalt }i-l ado pre el acolo jertv@ ^ntru unul din mun]ii care-]i voiu zice ]ie”. 2. 25. rom. 24. {i au mustrat Avraam pre Avimeleh pentru f$nt$nile apei. }i rom$nea}te ^nc@ vine mai bine lucrul dec$t cuv$ntul. }i s-au f@cut arca}. l-au oprit ^ngerul. }i au luat cu sine doao slugi. care le-au luat slugile lui Avimeleh. fiule?” {i au zis: „Iat@ focul }i leamnele. {i au zis: „Ia pre fiiul t@u cel iubit. }i i-au zis: „Avraame. }i au dat lui Avimeleh. 22 [23] Evrei 11. unde easte oaia pentru jertv@?” 8. (v) Bib. au v@zut locul de departe. dar@. }i au luat ^n m$ini foc }i cu]it.* eu”. }i t@ind leamne pentru jertv@. {i au fost ^n vreamea aceaea. scul$ndu-s@ Avraam de diminea]@. ca s@-mi fie m@rturie. 19 CAP 22 Dumnezeu. }i s-au dus am$ndoi ^mpreun@. 22. joar@-mi mie pre Dumnezeu c@ nu-mi vei face str$mb@tate. iar@ eu }i pruncul vom mearge p$n@ colea }i. 13. carele ]inea pre noru-sa. fiiul mieu”. 14 carea am f@cut cu tine vei face cu mine. }i Fihol. nici numelui mieu. Avraame”. c@ neam mare voiu face pre el”. nici tu nu mi-ai spus. }i Fihol. }i p@m$ntului ^ntru care te-ai s@l@}luit”. tat@l s@u: „Tat@”. rom. }i au v@zut f$nt$n@ de ap@ vie (a).

fiiului s@u. 27 20. S-au dat lui Avraam mo}ie ^naintea fiilor lui Het. {i au ascultat Avraam de Efron. ^ngroap@ mortul t@u”. „L$ng@ mine fii. }i ^nmul]ind voiu ^nmul]i s@m$n]a ta ca stealele ceriului }i ca n@sipul cel de pre ]@rmurile m@rii. {i au r@spuns fiii lui Het c@tr@ Avraam. p@m$nt de patru sute de sicli de argin]i. 13 17 *Sus 12. *Psalm 104. 9. s@-mi dea mie aceasta ^ntr@ voi mo}ie de morm$nt”. a lui Avraam spre mo}ie de morm$nt de la fiii lui Het. 15. au ^ngropat Avraam pre Sarra. s-au ^nchinat norodului p@m$ntului. Pre Uz. zice Domnul. „Nu. zic$nd: „Iat@. doamne. zic$nd: 4. {i. pre carii i-au n@scut Melha lui Nahor. . }i au pl@tit Avraam lui Efron argintul. {i au gr@it c@tr@ d$n}ii Avraam. }i m@ ascult@: ]arina }i pe}tera carea easte ^ntr-^nsa ]ie o dau ^naintea tuturor cet@]eanilor miei. doamne. }i voiu ^ngropa mortul mieu de la mine”. 20. au zis la auzul fiilor lui Het }i a tuturor celor ce ^ntra ^n cetate. 21. 18 Jos 26. 4 Sirah 44. }i. 15 [25] CAP 23 Sarra moare }i o pl$nge Avraam }i o ^ngroap@ ^n pe}tera cea ^ndoit@. 12. Dup@ aceastea. {i s@-mi dea mie pe}tera cea ^ndoit@. pre argint ce va fi vreadnic@. s-au dus la F$nt$na Jur@m$ntului. 19. }i tot arborile care era ^n ]arin@. }i pre Camuil. 17. 52 Luca 1. 14. 2. }i ^naintea tuturor celor ce ^ntra ^n cetate. {i s@ vor* binecuv$nta ^ntru s@m$n]a ta toate neamurile p@m$ntului. Taam }i pre Tohos }i pre Moha”. fratele lui. 18. au n@scut Melha }i ea fiiu lui Nahor. }i tot ce easte ^n hotar@le ei ^mprejur. datu-o-am ]ie. Argintul ]arinei ia-l de la mine. asculta]i-m@ }i gr@i]i pentru mine lui Efron a lui Saar. ca s@ nu-]i ^ngropi mortul t@u acolo”. carea easte c@tr@ fa]a Mamvrei. 15. patru sute de didrahme de argint ales la nego]itori. 24. scul$ndu-s@ Avraam. 16. {i au strigat ^ngerul Domnului pre Avraam a doao oar@ din ceriu. 35. ^n morm$ntu- 1. zic$nd: „De voi]i cu sufletul vostru ca s@ ^ngrop mortul mieu de la fa]a mea. {i au r@spuns Efron lui Avraam. 7. aceasta easte Hevron. dar@. ascult@-m@. am auzit. p@m$ntul easte de patru sute de didrahme de argint. {i au fost dup@ aceastea. ^n p@m$ntul Hanaan. }i pre Vaix. }i va mo}teni s@m$n]a ta cet@]ile nepriiatinilor. tat@l sirilor. anume Reima. ascult@-m@ pre mine. da]i-mi mie. 17. c@ nici unul dintr@ noi nu va opri morm$ntul s@u de c@tr@ tine. ci ne ascult@ pre noi: ^mp@rat de la Dumnezeu e}ti tu ^ntru noi. {i s-au sculat Avraam de la mortul s@u. s$nt opt feciori ace}tia. mo}ie de morm$nt la voi. carea easte ^n preajma Mamvrei. cea veachie are: ^naintea norodului p@m$ntului }i ^naintea fiilor lui Het. 3. {i s-au ^nchinat Avraam ^naintea norodului p@m$ntului (a). Cu adev@rat binecuv$nt$nd te voiu binecuv$nta.* aceasta *Jos easte Hevron. }i s-au dus Avraam }i au luat berbeacele }i l-au adus jertv@ ^n locul lui Isaac. Domnul s-au ar@tat”.* „Asupra Mea %nsumi M-am jurat. {i s-au ^nt@rit ]arina }i pe}tera. s-au poruncit lui Avraam. pentru c@ ai f@cut cuv$ntul acesta }i nu ]i s-au f@cut mil@ de fiiul t@u cel iubit. muiarea sa. zic$nd: 11. 18. 10. fratelui t@u. (b) %n jidovie easte: „Doamne al mieu. 22. 8. 5. carea era ^ntr-^nsa. iat@. ca s@ zic@ ast@zi: „%n muntele. cel ^nt$iu n@scut. fiilor lui Het. care au gr@it la auzul fiilor lui Het. CAP 22 {I 23 rile noastre ceale alease ^ngroap@-]i mortul t@u. „Nu. zic$nd: 16. un berbeace era ^ncurcat cu coarnele ^ntr-un ram de tuf@ savec. }i au l@cuit Avraam la F$nt$na Jur@m$ntului. (a) Bibl. Iar@ ]iitoarea lui. zic$nd: 15. }i au gr@it Avraam fiilor lui Het. 21 1 Maca. 14. 12. ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine ce easte”. ^n pe}tera ]arinei cea ^ndoit@. au n@scut }i ea pre Tavec. {i ]arina lui Efron. pentru Mine. doamne. {i pre Hazad }i pre Azav }i pre Faldes }i pre Ieldaf }i pre Vatuil. carea easte ^n vale. ^n carea era pe}tera cea ^ndoit@. {i au zis lui Efron la auz ^naintea norodului p@m$ntului: „De vreame ce e}ti l$ng@ mine. 2. {i s-au ^ntors Avraam la slugile sale }i. carea o au cump@rat Avraam de la Efron. carea era ^ntru ea. pentru c@ ai ascultat cuv$ntul Mieu”. ce e aceasta ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine? Ce (b)? Iar@ tu mortul ]i-l ^ngroap@”. 25 [23] Fapte 3. }i au venit Avraam s@ pl$ng@ pre Sarra }i s@ o j@leasc@. zic$nd: 6. 73 Evrei 6. ]arina }i pe}tera. 13. }i voiu ^ngropa mortul mieu acolo”. }i r@spunzind Efron Heteul c@tr@ Avraam. fratelui lui Avraam. „Str@in }i nemearnic s$nt eu la voi. i au fost viia]a Sarrei ani o sut@ }i doaozeci }i }eapte. ceaea ce easte ^n partea ]arinei lui. {i au chemat Avraam numele locului aceluia: „Domnul au v@zut”.20 CARTEA FACERII v@zut. ^n p@m$ntul lui Hanaan. carea o are el. Iar@ Vatuil au n@scut pre Reveca. 19. {i Efron }edea ^n mijlocul fiilor lui Het. 3 18. {i au murit Sarra ^n cetatea Arvoc. scul$ndu-s@. 23. 9 Sirah 44.

au ba? 22. }i. de acolo”. zic$nd:* «[ie voiu da p@m$ntul acesta. 24. Ci ^n p@m$ntul mieu. }i vei luoa muiare feciorului mieu de acolo. }i au dat paie }i f$n 21 *Jos 46 [47]. jur$ndu-}i sluga sa }i ^n Mesopotamiia trimi]$ndu-l s@ cearce muiare lui Isaac. {i au ^ntrat omul ^n cas@ }i au desc@rcat c@milele. pentru ce stai afar@? Eu am g@tit cas@ }i loc c@milelor”. Domnul Dumnezeul ceriului }i Dumnezeul p@m$ntului. 8. {i gr@bind. {i au zis lui: „Vino. Iar@ omul o socotea pre ea }i t@cea. av$nd vadra pre um@rul s@u. au ie}it afar@ Reveca. }i loc de s@l@}luit”. }i auzind cuvintele Revechei. Dumnezeul st@p$nului mieu. }i vei luoa muiare fiiului mieu. st@p$nului s@u. b@rbat nu o au cunoscut pre ea. eu stau la f$nt$na apei. anume Lavan. {i bine p@r$nd omului. slugii Tale. {i au zis: „{i c@milelor tale voiu scoate ap@ p$n@ ce vor bea toate”. pre aceasta o ai g@tit lui Isaac. 6. pre Domnul Dumnezeul ceriului }i pre Dumnezeul p@m$ntului. }i au venit la om unde sta el cu c@milele la f$nt$n@. au umplut vadra }i s-au suit. doamne”. {i au gr@bit }i au de}ertat vadra ^n ad@p@toare. }i cu voia p@rin]ilor }i a fra]ilor }i cu a ei o aduce la Isaac. . fiiul Melhei. carea zicea: „A}ea mi-au gr@it omul”. 3. au slobozit vadra pre bra]ul s@u }i l-au ad@pat p$n@ au ^ncetat a bea. Cel ce m-au luat din casa t@t$ne-mieu }i din p@m$ntul ^n care m-am n@scut. au spus ^n casa mumei sale. 16 15. {i i-au zis lui: „{i paie }i f$n mult easte la noi. CAP 24 n@ ce vor ^nceta toate a bea». 23. }i featele celor ce l@cuiesc ^n cetate ies ca s@ scoa]@ ap@. {i va fi fecioara c@riia eu voi zice: «Pleac@ vadra ta s@ beau». 20. {i au zis: „Doamne. {i au fost dup@ ce au ^ncetat toate c@milele a bea. }i ea va zice mie: «Bea tu }i c@milele tale le voiu ad@pa. 29 *Sus 12. Iar@ ea au zis: „Bea. care tr@gea zeace m@suri de aur. ca feciorului mieu. Isaac. 25. 4 i Avraam era b@tr$n petrecut ^n zile. 18 Jos 26. {i au fost mai ^nainte de a s@v$r}i el gr@ind ^ntru cugetul s@u. 5. 21. Cel ce mi-au gr@it }i S-au jurat mie. 26. f@ cale bun@ ^naintea mea ast@zi }i f@ mil@ cu st@p$nul mieu. ^n cetatea lui Nahor. 12. }i pre mine m-au ^ndreptat la casa fratelui st@p$nului mieu”. {i o au ^ntrebat pre d$nsa }i au zis: „A cui fat@ e}ti? Spune-mi de easte la tat@l t@u loc s@ s@l@}luim noi”. Cel ce nu au luoat dreptatea Sa }i adev@rul de la st@p$nul mieu. fratelui lui Avraam. surorei sale. {i te voiu jura. unde m-am n@scut eu. Acesta va trimite pre ^ngerul S@u ^naintea ta. pre carea el o ia muiare. 9. ^n p@m$ntul de unde ai ie}it”. {i au zis Avraam slugii sale ceii mai b@tr$ne a casii sale. cu sine. numai pre feciorul mieu s@ nu-l ^ntorci acolo”. Avraam. }i a}a s@ m$ng@ie dup@ moartea m$ne-sa. }i Domnul bine au cuv$ntat pre Avraam ^ntru toate. }i iar@}i au alergat la f$nt$n@ s@ scoa]@ ap@. alerg$nd prunca. {i fecioara era frumoas@ la fa]@ foarte. 14. {i au alergat sluga ^naintea ei. la f$nt$n@. acesta lu$nd s@mn de la Dumnezeu afl@ pre Reveca. p$- 1. ^ntr@ ^nl@untru. Avraam”. }i au alergat Lavan la om afar@. binecuv$ntate al Domnului. 7. }i au ad@pat toate c@milele. {i au a}ezat c@milele s@ odihneasc@ afar@ de cetate l$ng@ f$nt$na apei de seara. muierii lui Nahor. 32. vei mearge. 13. }i au jurat pre cuv$ntul acesta. 2. Iar@ Avraam au zis c@tr@ d$nsul: „Ia aminte s@ nu ^ntorci pre fiiul mieu acolo. 30. 18. 17. {i au pus sluga m$na sa supt armul lui Avraam. s@ nu iai muiare din featele hananeilor. Iat@. }i ^ntru aceasta voiu cunoa}te c@ ai f@cut mil@ cu st@p$nul mieu. Iar@ ea au zis lui: „Fat@ s$nt a lui Vatuil. carele era mai mare preste toate ale sale:* „Pune m$na ta supt armul mieu. pre carele l-au n@scut ea lui Nahor”. Isaac. Avraam. s-au ^nchinat Domnului }i au zis: 27. care tr@gea c$te o drahm@. {i. 11. iat@. 31. 7 13. curat vei fi tu de jur@m$ntul mieu. {i au fost deaca au v@zut cerceii }i br@]@rile ^n m$inile soru-sa. 28. ^ndreptat-au Dumnezeu calea lui. unde ies dup@ ap@. }i doao br@]@ri pre m$inile ei. ^ntr@ carii l@cuiesc eu. 19. {i au zis c@tr@ d$nsul sluga: „Dar de nu va vrea muiarea s@ vie cu mine ^n p@m$ntul acesta. 10. Avraam. dup@ cuvintele aceastea. feciorului Melhei. au luoat omul cercei de aur. fata lui Vatuil. 15. 16. 29. pogor$ndu-s@ la f$nt$n@. }i scul$ndu-s@ s-au dus ^n Mesopotamiia. {i au luat sluga zeace c@mile din c@milele st@p$nului s@u }i din toate bun@t@]ile st@p$nului s@u. 4. }i au zis: „D@-mi s@ beau pu]intea ap@ din vadra ta”. }i ^n neamul mieu. Iar@ Reveca avea frate. ^ntoarce-voiu pre fiiul t@u acolo. Iar@ de nu va vrea muiarea s@ vie cu tine ^n p@m$ntul acesta. „Bine e cuv$ntat Domnul Dumnezeul st@p$nului mieu. }i semin]iei tale».CARTEA FACERII CAP 24 Avraam. ca s@ cunoasc@. fecioar@ era.

s@ m@ duc la st@p$nul mieu”. 65. dup@ cum au gr@it Domnul”. Atunci curat vei fi de bl@st@mul mieu. au zis: „Slobozi]i-m@. 14 63. nici bine. {i au chemat pre Reveca }i i-au zis ei: „Mearge-vei cu omul acesta?” 58. {i am beut. {i am pus cerceii pre bra]ul ei. s-au ^mbr@cat”. }i featele oamenilor cet@]ii vor ie}i ca s@ ia ap@. 46. sco]ind sluga vase de argint }i de aur. Iat@. }i s@ mo}teneasc@ s@m$n]a ta cet@]ile nepriiatinilor”. 16. }i vei luoa muiare feciorului mieu de acolo». sora sa. 54. {i o am ^ntrebat pre ea. CAP 24 48. 41. iar@ el au zis: „Nu voiu m$nca p$n@ ce nu voiu gr@i cuvintele meale”. ca s@ m@ ^ntorc spre dreapta sau spre st$nga”. slugi }i slujnice. }i au dormit. s-au ^nchinat pre p@m$nt lui Dumnezeu. ^ntr@ carii l@cuiesc eu ^n p@m$ntul lor. }i c@milele tale le voiu ad@pa». 64. {i. muiarea st@p$nului mieu.22 CARTEA FACERII c@milelor }i ap@ de sp@lat picioarelor lui }i picioarelor oamenilor celor ce era cu el. Avraam. }i dup@ aceaea s@ va duce”. {i au zis c@tr@ slug@: „Cine easte omul acela carele mearge pre c$mp ^naintea noastr@?” {i au zis sluga: „Acesta easte st@p$nul mieu”. {i Domnul bine au cuv$ntat pre st@p$nul mieu foarte. Iar@ el au zis c@tr@ ei: „Nu m@ opri]i. }i i-au dat lui toate c$te au avut. }i. 51. 45. 60. }i i-au dat lui oi }i vi]ei }i argint }i aur. }i daruri au dat fratelui ei }i mumei ei. 37. ca se merg la st@p$nul mieu”. Deci. {i el au zis: „Sluga lui Avraam s$nt eu. 61. }i pre sluga lui Avraam }i pre cei ce era cu d$nsul. 56. }i vei luoa muiare fiiului mieu din neamul mieu }i din casa t@t$ne-mieu. Cel ce m-au ^ndreptat ^n calea adev@rului. lu$ndu-}i ve}m$ntul. ^naintea Cui bine am pl@cut. au zis: „De la Domnul au ie}it lucrul acesta. Iar@ Isaac mergea prin pustie de c@tr@ F$nt$na* Vedeniei. {i mi-au zis: «Domnul Dumnezeu. Avraam. }i br@]erile pre m$inile ei. {i ea au zis: «Fat@ s$nt eu a lui Vatuil. 38. 39. {i Sarra. }i c@milele le-au ad@pat. feciorului lui Nahor. }i. Iar@ ei au zis: „S@ chem@m prunca }i s@ ^ntreb@m gura ei”. }i el l@cuia ^n p@m$ntul *Sus cel de c@tr@ amiiaz@zi. 62. 49. c@ Domnul au ^ndreptat calea mea ^ntru mine. 55. {i au fost mai ^nainte de a sf$r}i eu gr@ind ^n cugetul mieu. ca s@ iau pre fata fratelui st@p$nului mieu. s-au suit pre c@mile }i s-au dus cu omul. Iat@. ^ndat@ au ie}it Reveca cu vadra pre um@r }i s-au pogor$t la f$nt$n@ }i au scos ap@. au slobozit vadra pre bra]ul s@u de pre d$nsa. 35. {i au zis fra]ii }i mum@-sa: „S@ r@m^ie fata cu noi ca vro zeace zile. }i tu vei fi curat de jur@m$ntul mieu». }i ^ntru aceasta voiu cunoa}te c@ ai f@cut mil@ cu st@p$nul mieu. scul$ndu-s@ diminea]@. 36. r@spunzind Lavan }i Vatuil. 44. Acela va trimite pre ^ngerul S@u cu tine }i va ^ndrepta calea ta. nici r@u. gr@bind. }i am zis ei: «D@-mi s@ beau». Iar@ ea au zis: „Mearge-voiu”. Reveca ^naintea ta easte. }i i-au zis ei: „Sora noastr@ e}ti. nu vom putea gr@i ]ie ^mprotiv@. . {i ea. }i c@milelor tale voiu scoate ap@’. }i asini. au n@scut un fecior st@p$nului mieu dup@ ce au ^mb@tr$nit el. }i lu$nd sluga pre Reveca. spune]i-mi. slujii Sale. de ve]i face voi mil@ }i dreptate cu st@p$nul mieu. c@ut$nd Reveca cu ochii. {i scul$ndu-s@ Reveca }i slujnicile ei. stau la f$nt$na apei. Ci numai la casa t@t$ne-mieu s@ mergi }i la neamul mieu. pre carele au n@scut lui Melha». {i. {i. {i au ie}it Isaac ca s@ se preumble la c$mp de c@tr@ sear@. {i bine au cuv$ntat pre Reveca. 33. au v@zut pre Isaac }i au s@rit de pre c@mil@. 53. p@r$ndu-mi bine. {i venind eu ast@zi la f$nt$n@ am zis: «Doamne Dumnezeul st@p$nului mieu. 59. 57. 47. {i ea-mi va zice: ‘{i tu bea. zic$nd: «S@ nu iai muiare fiiului mieu din featele hananeilor. }i am zis: «A cui fat@ e}ti tu? Spune mie». fiiului s@u. {i ei au zis: „Gr@ia}te!” 34. {i au slobozit pre Reveca. Avraam». de vei ^ndrepta Tu calea mea pre carea acum merg. }i ^mbr@c@minte. 42. {i m-au jurat st@p$nul mieu. c@ut$nd cu ochii. slobozi]i-m@. {i au fost dup@ ce au auzit sluga lui Avraam cuvintele lor. au v@zut c@milele venind. f@-te ^ntru mii de zeci de mii. 50. m-am ^nchinat Domnului }i bine am cuv$ntat pre Domnul Dumnezeul st@p$nului mieu. deaca vei veni la neamul mieu }i nu vor da ]ie. Iar@ eu am zis st@p$nului mieu: «Dar@ de nu va vrea s@ vie cu mine?» 40. {i au m$ncat }i au beut el }i oamenii cei ce era cu el. aceasta easte muiarea carea o au g@tit Domnul lui Isaac. Iar@ ea. {i. }i averile ei. {i le-au pus lor p$ine s@ m@n$nce. s-au dus. c@mile. ia-o }i te du }i s@ fie muiare feciorului st@p$nului t@u. 52. }i au zis: «Bea tu. au dat Revechei. }i s-au m@rit. }i va fi fecioara c@riia eu voiu zice: ‘D@-mi s@ beau pu]intea ap@ din vadra ta’. 43.

{i Iezan au n@scut pre Sava }i pre Dedan. 12. }i au chemat numele lui Isav. {i au ^ntrat Isaac ^n casa mumei sale }i au luat pre Reveca. 22. {i s-au umplut zilele ca s@ nasc@ ea. au murit ^ntru b@tr$nea]e bune. {i au spus sluga lui Isaac toate cuvintele c$te au f@cut. 24. {i au crescut juni. c@tr@ r@s@rit. }i au l@cuit Isaac l$ng@ F$nt$na Vederii. to]i ace}tia era feciorii Heturei.* {i dup@ acesta. fiiul lui Avraam: Avraam au n@scut pre Isaac. ^naintea tuturor fra]ilor lui au l@cuit. {i ace}tia s$nt anii zilelor vie]ii lui Avraam. {i aceastea s$nt na}terile lui Isaac. {i aceastea s$nt na}terile lui Ismail. feciorului lui Avraam. feciorului s@u. }i o au iubit pre d$nsa. iar@ Reveca iubea pre Iacov.CARTEA FACERII 66. 9. carea easte ^n preajma Mamvrei. {i fiii lui Madiam: Ghefar }i Afir }i Enoh }i Avida }i Eldaga. {i. 19. {i au fiert Iacov fiertur@. carea au cump@rat Avraam de la fiii lui Het. 11. fata lui Vatuil Sirului. {i au l@cuit de la Evilat p$n@ la Sur. ^n pe}tera cea ^ndoit@. carea easte ^naintea fea]ii Eghiptului. iar@ lui Isaac ^i las@ mo}tenirea. [arina }i pe}tera. o sut@ }eaptezeci }i cinci de ani. 4. Ace}tia s$nt fiii lui Ismail. }i au zis ea: „De era s@ fie a}ea. c@rora le d@ daruri. 14. 17. {i aceastea s$nt numele fiilor lui *1 Para. iar@ Iacov au fost om nedeprins. }i-au luat muiare. Ismail }i Naveot }i Chidar }i Navdeil }i Masam. {i iubea Isaac pre Isav. 16 . acolo au ^ngropat pre Avraam }i pre Sarra. i. 1.* *Rom. c@ era stearp@. 23. muiarea lui. p$n@ au venit la asiriani. slujnica Sarrei. }i au chemat numele lui Iacov. Bibl. 67. i-au scos pre ei ^n laturi de la Isaac. 6. 21. 26. 15. 12. 3 *Mate. }i cel mai mare va sluji celui mai mic”. }i m$na lui ]inea de c@lc$iu pre Isav. }ie muiare. dup@ ce au murit Avraam. Pentru aceaea s-au chemat numele lui Edom. ^n corturile lor }i ^ntru s@la}urile lor. dup@ ce na}te doispr@zeace boiari. c@ sl@besc eu”. (a) Alex. rom$. }i doao noroade din p$ntecele t@u s@ vor ^mp@r]i. sl@bind Avraam. bine au cuv$ntat Dumnezeu pre Isaac. dup@ numele neamurilor lui:* cel *1 Para. {i Ismail. 2. ^n ]arina lui Efron. }i norod pre norod va ^ntreace. 3. {i l-au ^ngropat pre d$nsul Isaac }i Ismail. lui Avraam. 20. 31 1. {i feciorilor ]iitoarelor sale au dat Avraam daruri. 27. (b) %n cea veachie lipsea}te: din Mezopota. 10. au ie}it fratele lui. muiarea lui. ce au fost de lips@ a lua ^n p$ntece?” {i s-au dus s@ ^ntreabe pre Domnul. ad@og$nd Avraam. la p@m$ntul r@s@riturilor. 18. 9. 13. {i Hodan }i Teman }i Ietur }i Nafes }i Chedma. Ismail. }i s-au f@cut lui muiare. sora lui Lavan. CAP 24 {I 25 dint$iu n@scut. 1. 12. {i au dat Avraam toate averile sale lui Isaac. 7.* 23 CAP 25 Avraam ^}i ia muiare }i na}te dintr-^nsa prunci. am$ndoi feciorii lui. are: Au fost Raguil }i Nandeil [Navdeil] }i Asuriim. o sut@ treizeci }i }eapte de ani. au murit }i s-au pus l$ng@ neamul s@u. }i au luat ^n p$ntece Reveca. b@tr$n }i plin de zile. fiiul s@u. {i Masma }i Duma }i Masi. a c@riia numele era Hetura. 5. mum@-sa. }i l-au ascultat pre el Dumnezeu. pentru c@ m$nca din v$natul lui. 30. c@ era stearp@.* {i au ie}it fiiul cel ^nt$iu n@scut ro}u tot. }i au n@scut doi prunci geameni. {i ace}tia s$nt anii vie]ii lui Ismail. muiarea sa. }i s-au m$ng$iat Isaac pentru Sarra. Isaac s@ roag@ pentru muiarea sa. Iar@ Isaac era de }asezeci de ani c$nd au n@scut Reveca pre ace}tia. }i s-au pus l$ng@ norodul s@u. }i aceastea s$nt numele lor. l@cuind acas@. 29. }i cel mai mare }i-au v$ndut celui mai mic na}terea cea dint$iu. {i au fost. 10 *Osie. 8. }i sl@bind. {i ea au n@scut lui pre Zomvran }i pre Iezan }i pre Madal }i pre Madiam }i pre Iezvoc }i pre Soie. feciorului lui Saar Heteului. din (b) Mesopotamiia Siriei. sora lui Lavan. }i ^nc@ fiind el viu..Evrei miia Siriii. }i era geameni ^n p$ntecele ei. {i s@lta pruncii ^ntru d$nsa.* {i au zis ei Domnul: „Doao neamuri ^n p$ntecele t@u s$nt. c$]i au tr@it. }i fiii lui Dedan au fost (a): Asuriim }i Latusiim }i Laomim. moare Avraam. {i au zis Isav lui Iacov: „D@-mi s@ m@n$nc dintr-aceast@ bucat@ ro}iiatic@. 28. 3. pre carele l-au n@scut Agar Eghipteanca. moare. {i s-au rugat Isaac Domnului pentru Reveca. }i au fost Isav om carele }tie v$na }i lucr@toriu de p@m$nt. 16. doispr@zeace boiari dup@ neamul lor. 1 20. 25. pre Isav }i pre Iacov. Iar@ Isaac era de patruz@ci de ani c$nd au luat pre Reveca. cu o piiale p@roas@. fiiul lui. 2 1. }i au venit Isav de la c$mp ostenit. 1. 29 *Avdi.

ca nu doar@ s@-l ucid@ oamenii locului pentru Reveca. 5. {i au s@m@nat Isaac ^n p@m$ntul acela. CAP 25 {I 26 cut aceasta noao? Pu]in au fost c@ nu au dormit cineva din neamul mieu cu muiarea ta }i ai fi adus preste noi ne}tiin]@ (a)”. 9. Avimeleh cu Isaac face leg@tur@. {i i-au zis Avimeleh lui: „C@ci ai f@- 1. {i toate f$nt$nile c$te au s@pat slugile t@t$ne-s@u pre vreamea t@t$ne-s@u le-au astupat filistiimii }i le-au umplut cu p@m$nt. (b) {i s-au ^n@l]at. l-am fi f@cut.* }i voiu ^nt@ri jur@m$ntul Mieu. {i s-au ^n@l]at (b) omul }i. Avimeleh ^l mustr@ pentru ce au zis c@ Reveca ^i easte sor@. }i au s@pat acolo slugile lui Isaac f$nt$n@ ^n Valea Gherarilor. afar@ de foametea cea mai dinainte. duc$ndu-s@ de acolo. care le-au fost s@pat slugile lui Avraam. }i au zis: „Sor@ mie easte”. s-au f@cut vestit. cuv$ntul Mieu }i au p@zit poruncile Meale }i ^nv@]@turile Meale }i ^ndrept@rile Meale }i legile Meale”. {i. }i au numit numele ei Vrajb@. 32. scul$ndu-s@. }i nu au b@gat sam@ Isav de na}terea cea dint$iu. tat@lui t@u. carea au fost ^n zilele lui Avraam. 18 *Sus 12. {i S-au ar@tat Dumnezeu lui }i i-au zis: „Nu te pogor^ ^n Eghipt. }i i-au pismuit lui filistiimii. 7 15. *Sus 12. {i s-au f@cut lui dobitoace de oi }i dobitoace de boi }i ar@turi multe. ci l@cuia}te ^n p@m$ntul care voiu spune Eu ]ie. au v@zut pre Isaac juc$ndu-s@ cu Reveca. tat@lui s@u. 15. 18. 10. {i au fost acolo ^n mult@ vreame. c@ te-ai f@cut mai tare dec$t noi foarte”. mai mare s@ f@cea. 17 i au fost foamete pre p@m$nt. muiarea lui. {i s-au dus de acolo Isaac. {i au zis Avimeleh c@tr@ Isaac: „Du-te de la noi. }i. carele ]inea pre noru-sa. 8. }i au m$ncat }i au beut. 11. }i. {i au zidit acolo oltariu. 2. 10. {i S-au ar@tat lui Domnul ^n noaptea aceaea }i au zis: „Eu s$nt Dumnezeul lui Avraam. {i Avimeleh s-au dus la d$nsul de la Gherari }i Ohozat. eu m@ duc s@ moriu. zic$nd c@ a lor easte apa. 34. 13. 6. {i au zis Iacov lui: „Joar@ mie ast@zi”. ai zis: «Sor@-mi easte?»” {i au zis Isaac: „Pentru ca nu cumva s@ moriu pentru d$nsa”. {i s-au sf@dit p@storii Gherarilor cu p@storii lui Isaac. }i au chemat numele Domnului. merg$nd ^nainte. p$n@ ce s-au f@cut mare foarte. 16. 26. pentru c@ str$mb@tate i-au f@cut lui. s-au ^mbog@]it. {i au chemat Avimeleh pre Isaac }i i-au zis lui: „Cu adev@rat muiare-]i easte? Pentru ce. zic$nd: „Tot cel ce s@ va atinge de omul acesta }i de muiarea lui vinovat va fi mor]ii”. }i ce-mi easte mie bun@ na}terea cea dint$iu?” 33. 25. }i au desc@lecat ^n Valea Gherarilor. au s@pat alt@ f$nt$n@. (a) Jid. 3. }i au aflat ^n anul acela orzul d$nd ^nsutit. ^mp@ratul Filistiim ^n Gherara. {i Iacov au dat lui Isav p$ne }i fiertur@ de linte. {i s-au suit de acolo la F$nt$na Jur@m$ntului. }i au l@cuit acolo. {i l@cuia}te ^n p@m$ntul acesta }i Eu voiu fi cu tine }i te voiu blagoslovi. c@ ]ie }i s@min]iei tale voiu da tot p@m$ntul acesta. pre fereastr@. 7. au s@pat alt@ f$nt$n@. Pentru c@ au ascultat Avraam. uit$ndu-s@ Avimeleh. }i au mers Isaac la Avimeleh. CAP 26 Isaac pentru foametea nemernicea}te ^n Gherari. tat@lui t@u. }i le-au astupat filistiimii dup@ ce au murit Avraam. }i au numit numele ei L@]ime. Dup@ ce ia f@g@duin]a p@m$ntului }i binecuv$ntarea semin]ii de la Dumnezeu. zic$nd c@: „Acum ne-au l@]it pre noi Domnul }i ne-au crescut pre p@m$nt”. {i i-au jurat lui. }i au v$ndut Isav na}terea cea dint$iu lui Iacov. ^mp@ratul Gherarilor. }i au numit numele f$nt$nei Str$mb@tate. {i au s@pat slugile lui Isaac ^n Valea Gherarilor. 24. {i au ^ntrebat oamenii locului despre Reveca. }i nu s-au sf@dit pentru aceaea. duc$ndu-s@ de acolo. }i ^ntru s@m$n]a ta* s@ vor blagoslovi toate neamurile p@m$ntului. tat@l s@u.24 CARTEA FACERII 31. dar@. care am jurat lui Avraam. c@ cu tine s$nt }i te voiu binecuv$nta }i voiu ^nmul]i s@m$n]a ta pentru Avraam. {i voiu ^nmul]i s@m$n]a ta ca stealele ceriului. }i au pus acolo cortul s@u. 22. muiarea sa. }i au aflat acolo izvor de ap@ vie. {i au zis Isav: „Iat@. 18 22. 4. 3 18. 20. nu te teame.: p@cat foarte mare. }i p@storii lor sf@dindu-s@ pentru pu]uri. {i au poruncit Avimeleh la tot norodul s@u. 13. }i le-au chemat cu numele cu care le-au fost chemat tat@l s@u. 12. }i l-au blagoslovit pre el Domnul. 14. {i au zis Iacov lui Isav: „Vinde-mi ast@zi na}terea ta cea dint$i”. {i au l@cuit Isaac ^n Gherari. 19. c@ era frumoas@ la fa]@. adec@. }i s@ pricea }i pentru aceaea. care din ne}tiin]@ . }i voiu da semin]iei tale tot p@m$ntul acesta. s-au dus. {i Isaac iar@}i au s@pat f$nt$nile apii. tat@l t@u”. 23. 21. Isav s@ ^nsoar@. c@ s-au temut a zice: „Muiare-mi easte”. {i. 17. tat@l t@u.

29.: Cu pace. tat@l t@u. {i au zis: 25. din sfatul mum@-sa. 6. 25 CAP 27 Iacov. }i s-au dus Isav la c$mp s@ v$neaze v$nat t@t$ne-s@u. 2. 32. }i au beut. {i au dat bucatele }i p$inea care f@cus@ ^n m$inile lui Iacov. {i. Ca s@ nu faci cu noi r@u. {i cu pielcelu}ele iezilor au ^nf@}urat bra]ele lui }i goliciunea grumazului lui. fiiule?” Iar@ el au zis: „Ce au dat-a Domnul Dumnezeul t@u ^naintea mea”.* {i n@c@jiia eale pre Isaac }i pre Reveca. venind slugile lui Isaac. {i. }i am zis s@ fie jur@m$nt ^ntr@ noi }i ^ntr@ tine }i s@ punem leg@tur@ cu tine. lu$nd Reveca haina cea mai bun@ a lui Isav. {i s-au apropiiat Iacov la Isaac. }i ie}i la c$mp. fiiule. {i-i vei duce ^nl@untru la tat@l t@u }i va m$nca. Acum. 4. }i l-au binecuv$ntat pre el }i au zis: 24. 18. fiiul s@u cel mai mare. Iar@ el au zis: „Eu”. ca s@ te binecuvinteaze sufletul mieu mai ^nainte de ce voiu muri”.: }i au zis: „Am aflat ap@”. {i au zis Isaac fiilui s@u: „Ce easte aceasta. precum noi nu ne-am sc$rbit de tine. ca s@ m@ binecuv$nteaze sufletul t@u”. 32. }i voiu face pre ei m$ncare t@t$ne-t@u. Isav. {i au zis lui: „Iat@. au chemat numele cet@]ii aceaea. precum poruncesc eu ]ie. au luat }i au adus la mum@-sa. ia-]i unealta ta. }i au m$ncat }i au beut. 16. 13. fiiul s@u cel mai tin@r: „S@ }tii c@ am auzit pre Isaac. 26. 20. la Lavan. Ca nu cumva s@ m@ pip@ie tat@l mieu. numai ascult@ cuv$ntul mieu }i. Iar@ Iacov au zis c@tr@ Reveca. ca s@ te binecuvinteaze sufletul mieu”. Iar@ Isav era de patruzeci de ani. s@n@to}i. fiiule. ca m$nc$nd s@ te binecuvintez ^naintea 1. eu. {i s@-mi v$nezi mie v$nat }i s@-mi faci m$ncare. Isav. fratele t@u. 15. au nu?” 22. {i au zis Iacov t@t$ne-s@u: „Eu s$nt Isav. {i i-au zis Isaac. 5. merg$nd. tat@l s@u. (g) Jido. {i au zis Isaac lui Iacov: „Apropie-te la mine }i te voiu pip@i. pentru a c@ruia pizm@. 8. 10. 23. feciorului s@u celui mai mare. o. }i au luat muiare pre Iudit. {i el au r@spuns: „Iat@. pentru c@ m$inile lui era p@roase ca m$inile lui Isav fratelui s@u. {i i-au adus lui }i au m$ncat. {i au zis Reveca c@tr@ Iacov. F$nt$na Jur@m$ntului. oare tu e}ti fiiul mieu. precum iubesc eu. *Jos }i pre Vasimat. 12. acum. 30. au chemat pre Isav. Isav”. {i. dar@. cine e}ti tu. Scoal@-te }i }ezi }i m@n$nc@ din v$natul mieu. {i. fata lui Veoh Heteului. precum iubea}te. ad@-mi de acolo doi iezi tineri }i buni. cel ^nt$iu n@scut al t@u. }i l-au pip@it pre el }i au zis: „Glasul cu adev@rat easte glasul lui Iacov. Iar@ el au zis: „Iat@. {i i-au zis lui mum@-sa: „Asupra mea s@ fie bl@st@mul t@u. au ^mbr@cat pre Iacov. „Tu e}ti fiiul meu. 28. 46 35. p$n@ ^n zioa de ast@zi. (v) Jido. 14. }i voiu m$nca din v$natul t@u. fiiului s@u. fuge ^n Haran. «Ad@-mi v$nat }i-mi f@ de m$ncare. CAP 26 {I 27 Domnului mai ^nainte de ce moriu eu». }i s@-mi aduci s@ m@n$nc. lui: „A}i latin. mum@-sa: „Fratele mieu. precum iubea tat@l lui. {i au zis: „Tat@”. gr@ind cu Isav. tat@l s@u. }i i-au adus }i vin. iar@ eu s$nt om neated. mai-marele oastei puterii lui. {i au zis c@tr@ ei Isaac: „Pentru ce a]i venit la mine? {i voi m-a]i ur$t }i m-a]i scos de la voi”. 11. fiiule?” 19. i-au spus pentru f$nt$na ce au s@pat }i au zis: „Nu am aflat ap@ (g)”. tulba }i arcul. fata lui Elon Heteului. }i i-au slobozit pre d$n}ii Isaac. au jurat fie}tecarele deaproapelui s@u. Deci. iar@ nu binecuv$ntarea”. carea era la d$nsa ^n cas@. scul$ndu-s@ diminea]@. }i i-au zis lui: „Fiiul mieu”. Iar@ ei au zis: „V@zind am v@zut c@ Domnul easte cu tine. 34. 33. }i tu acum e}ti binecuv$ntat de la Domnul”. merg$nd la oi. 17. eu”. ce ai aflat a}ea cur$nd. merg$nd. 9. fiiul s@u cel mai t$n@r. „Adu-mi. ia binecuv$ntarea ^n locul lui Isav. 3. }i precum noi bine am folosit ]ie }i te-am scos cu pace.CARTEA FACERII }i Fihon. }i. i au fost dup@ ce au ^mb@tr$nit Isaac }i au sl@bit ochii lui a vedea. am ^mb@tr$nit }i nu }tiu zioa sf$r}itului mieu. ^ndemn$ndu-s@ de mum@-sa. 31. pentru aceaea. 27. . }i voiu aduce asupra mea bl@st@m. }i le-au dus la tat@l s@u. }i zic$ndu-i: 7. {i au f@cut lor osp@]. fiiul s@u. }i voiu fi ^naintea lui ca un ^n}el@toriu. }i au f@cut mum@-sa bucate. 27. Iar@ Reveca au auzit pre Isaac gr@ind cu Isav. ca s@ te binecuvinteaze tat@l t@u mai ^nainte de ce va muri”. 31. ad@-mi”. fiiule. Iar@ au fost ^ntru aceaea}i zi. easte om p@ros. ascult@-m@ pre mine. {i nu l-au cunoscut pre el. {i o au numit jur@m$nt. 21. f@cut-am precum mi-ai gr@it mie. iar@ m$inile s$nt m$inile lui Isav”. }i s-au dus de la el cu m$ntuire (v). fiiul mieu.

l-au binecuv$ntat pre d$nsul }i au zis: „Iat@ mirosul fiiului mieu. {i. {i l@cuia}te cu el c$teva zile. 43.* {i au zis Reveca c@tr@ Isaac: „Mi-am ur$t viia]a pentru featele feciorilor lui Het. Acum. s@ laud@ asupra ta c@ te va omor^. Iar@ el au zis: „Venit-au fratele t@u cu ^n}el@ciune }i au luat binecuv$ntarea ta”. {i au fost dup@ ce au ^ncetat Isaac a binecuv$nta pre Iacov. tat@”. }i mi-au adus }i am m$ncat din toate. mai ^nainte de ce ai venit tu? {i l-am binecuvintat }i va fi binecuvintat”. 32. . }i cu gr$u }i cu vin l-am ^nt@rit pre el. doar@. 30. au strigat cu glas mare }i amar foarte }i au zis: „Binecuvinteaz@-m@ }i pre mine. {i s-au sp@im$ntat Isaac cu spaim@ mare foarte }i au zis: „Dar@ cine easte cel ce mi-au v$nat mie v$nat. dar@. 6. care l-au dat Dumnezeu lui Avraam”. }i i-au poruncit lui. feciorul lui 12. 40. s@ roag@ }i s@ f@g@duia}te lui Dumnezeu. apropiindu-s@. fiiul t@u cel ^nt$iu n@scut”. }i i-au zis lui: „Iat@. de ce-mi easte mie viia]a?” *Avdiu 20 [10] *Sus 26. tat@? Binecuvinteaz@-m@ }i pre mine. {i Dumnezeul mieu s@ te blagosloveasc@ pre tine. }i fratelui t@u vei sluji. ca s@ m@ binecuvinteaze sufletul t@u”. 39. {i va uita ce ai f@cut lui. }i au adus t@t$ne-s@u }i au zis: „S@ se scoale tat@l mieu }i s@ m@n$nce din v$natul fiiului s@u. 44. fratele mieu”. chem$nd Isaac pre Iacov. tat@lui mieu. 27. la Lavan. {i. de}tept$ndu-s@. tat@?” 37. au strigat cu glas mare Isav }i au pl$ns.* {i au trimis Isaac pre Iacov. {i au zis Isav c@tr@ tat@l s@u: „Au. Cel ce te va bl@st@ma bl@st@mat s@ fie. dup@ ce au luat f@g@duin]@ despre p@m$nt }i despre ^nmul]irea s@m$n]ii. i-au zis:* „Iat@. {i umilindu-s@ Isaac. {i purta pizm@ Isav asupra lui Iacov. *Sus 25. de am$ndoi feciorii”. Ci te scoal@ }i te du ^n Mesopotamiia. {i s@-]i dea ]ie Dumnezeu din roao ceriului }i din gr@simea p@m$ntului }i mul]ime de gr$u }i de vin. l-au s@rutat. ascult@ cuv$ntul mieu }i.* }i na}terea mea cea dint$iu o au luat }i binecuv$ntarea mea”. feciorul s@u cel mai t$n@r. au chemat pre Iacov. l-au blagoslovit pre el }i i-au poruncit lui. }i s-au *Sus dus ^n Mesopotamiia la Lavan. {i s@ dea ]ie binecuv$ntarea lui Avraam. 34 *Evrei 11. 34. zic$nd: „S@ nu iai muiare din featele hananeilor. lu$nd blagoslovenie de la tat@l s@u }i duc$ndu-s@ ^n Mesopotamiia. 45. tat@l s@u: „Cine e}ti tu?” Iar@ el au zis: „Eu s$nt Isav. la casa lui Vatuil. cel ce te va binecuv$nta binecuv$ntat s@ fie”. {i s@ slujeasc@ ]ie neamuri }i s@ se ^nchine ]ie domni }i s@ fii domn fratelui t@u. fiiule?” 38. zic$nd: „S@ nu iai muiare din featele lui Hanaan”. 35 CAP 28 Iacov. }i ^ndat@. {i s-au spus Revec@i cuvintele lui Isav. c$t au mirosit mirosul hainelor lui. }i. venit-au }i Isav. de la v$nat. trimi]ind. t@t$ne-s@u. fiiul mieu. }i. ca nu cumva ^ntr-o zi s@ m@ lipsesc de voi. {i au zis Isav: „Drept s-au chemat numele lui Iacov. c$nd bine-l cuv$nta pre el. mumei lui Iacov }i a lui Isav. t@t$ne-s@u. 3. 4. }i s@ vor ^nchina ]ie feciorii t@t$ne-t@u. r@spunzind Isaac. }i au zis Isav ^ntru cugetul s@u: „S@ se apropie zilele jealei tat@lui mieu. 35. pre carea era ^nt@rit Domnul. {i cu sabiia ta vei tr@i. 42. {i au zis Isav: „Dar@ nu mi-ai l@sat }i mie binecuv$ntare. ca mirosul unei ]arine pline. fugi ^n Mesopotamiia. }i va fi c$nd vei l@p@da CAP 27 {I 28 }i vei dezlega jugul lui de pre grumazul t@u”. 46. 12 Vatuil Sirului. }i s@ fii ^ntru adun@ri de neamuri. fiiule”. 31. s@-}i ia }ie muiare de acolo. {i au v@zut Isav c@ bine au cuv$ntat Isaac pre Iacov }i l-au trimis ^n Mesopotamiia Siriei. }i au fost dup@ ce au ie}it Iacov de la fa]a lui Isaac. }i voiu trimite de te voiu chema de acolo. Isav. de va luoa Iacov muiare din featele p@m$ntului acestuia.26 CARTEA FACERII propie-te de mine }i m@ s@rut@. {i au zis Isaac. 2. din gr@simea p@m$ntului va fi hrana ta }i din roao ceriului de sus. scul$ndu-te. veade ^n vis scar@. dar@ ]ie ce voiu face. 20 i. {i au fost dup@ ce au auzit Isav cuvintele lui Isaac. }i s@ te creasc@ }i s@ te ^nmul]asc@. tat@l mumei tale. fratele mieu. fratele Revec@i. p$n@ ce s@ va ^ntoarce m$niia }i iu]imea fratelui t@u de la tine. c@ acum a doao oar@ m-au ^n}elat. fratele lui. 1. au zis c@tr@ Isav: „%nc@ }i domn l-am f@cut pre el ]ie. 28. tat@”. ]ie }i semin]iei tale dup@ tine. {i au f@cut }i el bucate. ca s@ ucid pre Iacov. ca s@ mo}tene}ti p@m$ntul ^n care l@cuie}ti tu acum. 29. carea o au binecuv$ntat Domnul. fratele t@u. }i r@spunzind Isaac tat@l lui. pentru binecuv$ntarea* cu carea l-au binecuv$ntat pre el tat@l s@u. 33. 41. numai o binecuv$ntare easte la tine. fiiul s@u. 36. ^n Haran. }i pre to]i fra]ii lui i-am f@cut lui slugi. feciorului s@u cel mai b@tr$n. fratele mumei tale. 5. }i s@ iai ]ie de acolo muiare din featele lui Lavan.

au spus tat@lui s@u dup@ cuvintele aceastea. au v@zut o f$nt$n@ ^n c$mp. 8. }i s-au dus ^n Mesopotamiia Siriei. {i le-au zis lor: „{ti]i pre Lavan. 15. }i au adormit ^n locul acela. {i s@ aduna acolo toate turmele. 27 *Jos 35. carea o am pus st$lp. ^naintea lui Isaac. 14. }i va fi mie Domnul Dumnezeu. Dup@ aceaea. iat@. feciorului sororei sale. o scar@ era ^nt@rit@ pre p@m$nt. {i au aflat un loc }i au dormit acolo. 4 *Jos 31. {i au zis Iacov c@tr@ d$n}ii: „Fra]ilor. 11. 19.* }i bine s@ vor cuv$nta ^ntru tine toate neamurile p@m$ntului. al]i }eapte ani slujea}te pentru Rahil. 16. cu glasul s@u. 13. muiare. 14. {i au fost dup@ ce au auzit Lavan numele lui Iacov. 2. }i. fata lui Lavan. nu easte aceasta alt@. }i de-mi va da p$ne s@ m@n$nc }i haine s@ m@ ^mbrac. 12. 1 *2 Leage 12. }i. apropiindu-s@. a zeacea voiu aduce [ie”. 6. }i eu n-am }tiut”. 8. feciorul lui Vatuil Siriului.* }i s@ va l@]i spre mare }i spre miiaz@zi }i spre miiaz@noapte }i spre r@s@rit. 21. privind. 9. 11. iat@. nu te teame. 10. }i pr@v@lea piiatra de pre gura f$nt$nei. {i s-au temut }i au zis: „C$t de ^nfrico}eat easte locul acesta. }i cum c@ easte fecior Revec@i. Eu cu tine s$nt. {i au fost cu el o lun@ de zile. }i iar@}i punea piiatra pre gura f$nt$nei ^n locul ei. 10. {i au zis lor: „S@n@tos easte?” Iar@ ei au zis: „S@n@tos”. a c@riia capul ajungea ^n ceriu.* }i au turnat unt-delemn pre v$rful ei. }i o au pus st$lp. mumei lui Iacov }i a lui Isav. Iacov au r@sturnat piiatra de pre gura f$nt$nei }i au ad@pat oile lui Lavan. 12. {i va fi s@m$n]a ta ca n@sipul p@m$ntului. {i de m@ va ^ntoarce s@n@tos ^n casa t@t$ne-mieu. S-au dus Isav la Ismail }i au luoat pre Maelgt. %nc@ gr@ind el cu ei. {i. fratele Revec@i. {i au chemat numele locului aceluia Casa lui Dumnezeu. au alergat ^ntru ^ntimpinarea lui. {i s-au de}teptat Iacov din somnul s@u. iat@. p$n@ ce voiu face toate c$te am gr@it ]ie”. alerg$nd. }i au spus lui Lavan toate cuvintele aceastea. {i. f@r@ numai casa lui Dumnezeu. {i piiatra aceasta. {i. l-au s@rutat }i l-au adus ^n casa sa. }i au luat piiatra. au pl$ns. carea o au fost pus la c@p@t$iul s@u. Lavan. {i au ascultat Iacov pre tat@l s@u }i pre mum@-sa. }i Dumnezeul lui Isaac. {i Domnul era ^nt@rit ^ntr-^nsa. feciorului lui Avraam. iat@. zic$nd: „De va fi Domnul Dumnezeu cu mine }i m@ va p@zi ^n calea aceasta. l$ng@ muierile sale. {i. c@ ea p@}tea oile t@t$ne-s@u. c@ din f$nt$na aceaea s@ ad@pa turmele. s-au dus ^n p@m$ntul r@s@ritului la Lavan. va fi mie Cas@ a lui Dumnezeu. {i v@zind }i Isav c@ s$nt reale featele lui Hanaan. de unde s$nte]i voi?” Iar@ ei au zis: „Din Haran s$ntem noi”. }i te voiu ^ntoarce la p@m$ntul acesta. }i oile lui Lavan. 4. Rahil. r@dic$ndu-}i Iacov picioarele. }i ^nc@ nu easte vreame a s@ aduna toate turmele. fratelui mumei sale. sora lui Naveot. {i au s@rutat Iacov pre Rahil }i. {i s-au f@g@duit Iacov f@g@duin]@ cu rug@ciune. d@ lui Iacov pre Liia. CAP 28 {I 29 CAP 29 Pre Iacov ^l priimea}te Lavan }i s@ tocmea}te Iacov cu Lavan s@-i slujeasc@ ^n }eapte ani pentru Rahil. Rahil. }i era piiatr@ mare pre gura f$nt$nei. fata lui Ismail. vinea cu oile. 18. }i ^ngerii lui Dumnezeu s@ suia }i s@ pogorea pre d$nsa. }i au zis:* „Eu s$nt Dumnezeul lui Avraam. fata lui.CARTEA FACERII 7. {i le-au zis lor Iacov: „%nc@ easte zio mult@. Rahil era stearp@. 1. strig$nd. }i au zis c@: „Easte Domnul ^n locul acesta. }i era acolo trei turme de oi odihnindu-s@ la ea. p@zindu-te ^n toat@ calea ori^nc@tro vei mearge. fratelui mumei sale. }i ^ntru s@m$n]a ta. iar@ mai ^nainte s@ chema Cetatea Ulamluz. ^n locul Rahilei. iar@ Liia patru prunci au n@scut. iar@ ea. }i. {i au fost deaca au v@zut Iacov pre Rahil. fratelui mumei sale. . vinea cu oile t@t$ne-s@u. 5. }i au luat din pietrile locului aceluia }i }i-au pus }ie c@p@t$iu. c@ apusease soarele. 13. }i aceasta easte poarta ceriului”. ad@pa]i oile }i v@ duce]i de le pa}te]i”. {i au zis Lavan lui: „Din oasele meale }i din trupul mieu e}ti tu”. 7. {i au ie}it Iacov de la F$nt$na Jur@m$ntului }i au mers ^n Haran. pre carea eu umblu. {i s-au sculat Iacov diminea]@. }i au v@zut vis. 9. tat@lui t@u. p@m$ntul ^n care tu dormi pre d$nsul ]ie-l voiu da }i s@min]iei tale. ^mbr@]i}indu-l. tat@lui s@u. 22. 8 *Sus 26. 20. {i au spus Rahilei c@ easte frate t@t$ne-s@u. Iar@ ei au zis: „Nu vom putea p$n@ ce s@ vor aduna to]i p@storii }i vor r@sturna piiatra de pre gura f$nt$nei }i s@ ad@p@m oile”. fata lui Lavan. dup@ ce s@ plinesc acei }eapte ani. 3. feciorul lui Nahor?” Iar@ ei au zis: „{tim”. 17. din toate c$te vei da mie. }i ad@pa oile. c@ nu te voiu l@sa. 13 i. 20 19.

}eapte ani ai ace}tiia. numele ceii mai mare. 4. }i au aflat meare de mandragor@ ^n ]arin@. {i au chemat numele lui Asir. }i au n@scut lui Iacov fecior. 22. dintru am$ndoao s@ nasc c$te doi prunci. doar@. muiare lui. lu$nd Lavan pre Liia. o au b@gat ^nl@untru la Iacov. }i au ^ntrat la ea Iacov. 2. 9. }i au zis: „%ntru aceast@ vreame acum la mine va fi b@rbatul mieu. 30. 8. dup@ ce s-au f@cut diminea]@. Pentru aceaea. v@zind Domnul Dumnezeu c@ s@ urea}te Liia. {i au luat ^nc@ ^n p$ntece Zelfan. (a) Dumnezeu s$nt eu. fata ta cea mai tin@r@”. chemat numele lui Iuda. lu$nd ^nc@ ^n p$ntece. 20. {i. {i au luat ^n p$ntece Liia. Pentru aceaea. }i au n@scut fecior. L@cuia}te cu mine”. iar@ de nu. {i au zis Iacov c@tr@ Lavan: „Ce ai f@cut aceasta mie? Au nu pentru Rahil ]i-am slujit ]ie? {i pentru ce m-ai ^n}elat?” 26. {i au chemat numele lui Simeon. }i voiu face }i eu feciori dintr-^nsa”. Iacov cu Lavan s@ tocmea}te despre plat@. pentru c@ o iubea pre d$nsa. {i au slujit Iacov pentru Rahil }eapte ani. ar@ v@zind Rahil c@ ea nu au n@scut lui Iacov. {i iar@}i au luat Liia ^n p$ntece. }i au n@scut lui Iacov fecior. c@ CAP 29 {I 30 am n@scut lui trei feciori”. {i au zis Rahil lui Iacov: „Iat@. {i. }i au zis c@: „Au auzit Domnul cum c@ m@ ur@sc }i mi-au adaos }i pre acesta”. }i au n@scut lui Iacov al doilea fecior. 5. {i au dat Lavan fiei sale. {i. ce s@ fie simbriia ta?” 16. 10. 34. zic$nd c@: „Au v@zut Domnul smereniia mea }i mi-au dat mie fecior. slujnica Rahilei. }i i-au dat Lavan pre Rahil. au luat pre Zelfan. }i i-au slujit lui ^nc@ al]i }eapte ani. au chemat numele lui Dan. }i o au dat pre ea lui Iacov muiare. 23. slujnica Rahilei. }i au ^ncetat a na}te. 6.28 CARTEA FACERII 15. au chemat numele lui Levi. Cel ce te-au st$rpit de rodul p$ntecelui t@u?” 3. fata sa. {i au ^ntrat la Rahil }i au iubit mai mult pre Rahil dec$t pre Liia. }i au 1. }i-]i voiu da }i pre aceasta pentru slujba ce vei sluji mie ^nc@ al]i }eapte ani”. iat@. au pizmuit asupra Liei. slujnica Liei. slujnica mea. slujnica sa. 18. }i au ^ntrat la d$nsa Iacov. Vala. }i numele ceii mai tinere. slujnica Liei. mum@-sa. 14. {i au zis Iacov c@tr@ Lavan: „D@-mi muiarea mea. muiare lui. 24. surorii sale. {i au zis Rahil: „Ajutatu-m-au Dumnezeu. iar@ au n@scut fecior. {i au luat ^n p$ntece Zelfan. 25. }i le-au adus la Liia. {i ochii Liei era bolnavi. 1. slujnica. 35. voiu muri eu”.: ^n locul lui Dumnezeu s$nt eu. }i va na}te pre genunchii miei. {i au str$ns Lavan pre to]i oamenii locului }i au f@cut nunt@. slujnica sa. }i au zis lui Iacov: „D@-mi feciori. m@ va iubi b@rbatul mieu”. Liia. {i. }i au zis: „Acum ^nc@ aceasta m@ voiu m@rturisi Domnului”*. Liei. Rahil. m$niindu-s@ Iacov pre Rahil. }i au n@scut fecior lui Iacov. }i au n@scut al doilea fecior lui Iacov. }i m-am ^nt@rit”. Iacov ^ntru acest chip foarte s-au ^mbog@]it. deaca s-au f@cut sear@. 11. iar@ Rahil era frumoas@ la chip }i m$ndr@ la fa]@ foarte. 19. {i iar@}i au luat ^n p$ntece. i-au zis ei: „Au. Am$ndoao dau pre slujnicile sale b@rbatului s@u. 29. ^ntr@ la ea. }i au plinit }i acei }eapte ani. fata sa. era Liia. }i au chemat numele lui Ruvin. {i au zis Liia: „%ntru noroc!” {i au chemat numele lui Gad. }i au n@scut al doilea fiiu lui Iacov. {i au chemat numele lui Neftalim. {i au f@cut Iacov a}ea. c@ s-au umplut zilele s@ ^ntru la d$nsa”. {i au zis Lavan c@tr@ Iacov: „Pentru c@ frate-mi e}ti. {i au luat ^n p$ntece Vala. (a) Grece.mi. {i au zis Lavan lui: „Mai bine s@ o dau ]ie dec$t s@ o dau altui b@rbat. }i. {i au r@spuns Lavan: „Nu easte a}ea obiceaiu ^n locul nostru a da pre cea mai t$n@r@ mai ^nainte dec$t pre cea mai b@tr$n@. 12. dar@. Liia mai na}te ^nc@ doi fii }i o fat@. {i au mai luat ^nc@ ^n p$ntece Vala. Iar@ Lavan avea doao feate. 21. {i s-au dus Ruvin ^n zilele seacerii de gr$u. Rahil na}te pre Iosif. nu vei sluji mie ^n dar! Spune. 17. 27. {i. Iar@ v@zind Liia c@ au ^ncetat a mai na}te. Liia ^nceat@ a na}te. 31. {i au iubit Iacov pre Rahil }i au zis: „Voiu sluji ]ie }eapte ani pentru Rahil. pre Zelfan. }i era ^naintea lui ca ni}te zile pu]ine. {i au zis Rahil: „Judecat-au mie Dumnezeu }i au ascultat glasul mieu }i mi-au dat mie fiiu”. . au *Math. 2. {i au dat Lavan featei sale pre Vala. {i au zis Liia: „Fericit@ s$nt eu c@ m@ fericesc muierile”. {i i-au dat lui pre Vala. au de}chis zg@ul ei. 28. 7. 13. 33. acum. 32. Plinea}te. dar@. }i mi-am ^ntors sororii meale. slujnica. Pentru aceaea. 2 CAP 30 Rahil fiind stearp@. iar@ Rahil era stearp@.

^nf@}ur$nd ^mprejur verdea]a. {i m@ va asculta pre mine dreptatea mea ^n zioa de m$ine. {i au pus nuialele care le-au cur@]it de coaje ^n albiile apei. }i au pus ^naintea oilor berbeace alb }i to]i mieii cei pestri]i. {i }-au luat Iacov nuia de plop vearde }i de nuc }i de paltin. }i au n@scut oile albe }i pestri]e. doar@. 29 CAP 31 Iacov. fur$nd idolii t@t$ne-s@u. am$ndoi s@ ^mpac@ }i fac leg@tur@. Plat@. foarte. Dup@ aceasta. }i toat@ oi]a cea s@in@ ^ntr@ oi. s@ vedea pre nuiale albea]a carea o cur@]ise de coaj@ ^mpestrit@. 17. }i toate caprele ceale b@l]ate }i albe. iar@}i voiu pa}te oile tale }i le voiu p@zi. s@ z@misleasc@ oile cum era nuialele. au n@scut lui Iacov a cincilea fecior. }i tot ce era alb ^ntru eale. 24. {i venind Iacov de la c$mp seara. lu$nd ^n p$ntece. au n@scut fat@. ca s@ z@misleasc@ eale cum era nuialele. 27. de acum m@ va aleage b@rbatu-mieu. Acum. {i au luat ^nc@ ^n p$ntece Liia. 30. (b) Jidov. c@ easte simbriia mea ^naintea ta: tot ce nu va fi b@l]at }i alb ^n capre }i s@in ^n miei va fi cum c@ l-am furat eu”. 21. }i boi }i slugi }i slujnice. {i z@mislea oile cum era nuialele. }i }i-au desp@r]it }ie turme osibite. cale de trei zile departe. }i ^n fa]a cenu}ii p@tate. ^ntr@ eale }i ^ntr@ Iacov. {i. au n@scut lui Iacov fecior. 37. }i au n@scut lui Iacov al }easelea fiiu. {i au zis Liia: „Nu easte destul ]ie c@ ai luat pre b@rbatul mieu? Au. }i ]i-o voiu da”. lu$nd ^n p$ntece. c@ cu adev@rat pociu zice c@ Dumnezeu m-au binecuv$ntat cu ^ntrarea ta. 15. {i {-au adus aminte Dumnezeu de Rahil }i o au ascultat }i au de}chis zg@ul ei. {i au fost dup@ ce au n@scut Rahil pre Iosif. }i au fost ceale ne^nsemnate ale lui Lavan }i ceale ^nsemnate ale lui Iacov. ^ntru aceast@ vreame. }i au zis Rahil: „Luoat-au Dumnezeu de la mine ocara mea”. pentru c@ am n@scut lui }ease feciori”. 22.CARTEA FACERII zis Rahil c@tr@ soru-sa. }i te-au blagoslovit Dumnezeu cu ^ntrarea mea. 40. 18. pentru care am slujit ]ie. pentru c@ am dat pre slujnica mea b@rbatului mieu”. 39. au ie}it Liia ^naintea lui }i au zis: „La mine s@ ^ntri ast@zi. 36. 29. doarm@ cu tine ^n noaptea aceasta pentru mandragorile feciorului t@u”. {i au zis Liia: „D@ruitu-mi-au mie Dumnezeu dar bun. {i au auzit Dumnezeu pre Liia. {i au chemat numele lui Zavulon. }i despar]i de acolo toat@ oaia s@in@ ^ntr@ miei. 42. }i au crescut ^ntru mul]ime mare. }i fie}tecare s@ duce la casa sa. {i au fost ^n vreamea ^n carea z@mislea oile lu$nd ^n p$ntece. . iar@ de vei face mie cuv$ntul acesta. 16. pestri]@. 38. au zis Iacov lui Lavan: „Slobozea}te-m@. 32. }i au avut dobitoace multe. c@ te-am tocmit cu plat@ pentru mandragorile feciorului mieu”. }i. desp@r]ea}te de acolo toat@ oi]a murg@ }i CAP 30 {I 31 32. }i cea pestri]@ }i bobo}e ^ntr@ capre. ea l-au ^n}elat. ^nainte de ce am venit eu la tine. {i le-au desp@r]it. {i au zis Iacov: „Tu }tii cum ]-am slujit ]ie. {i au desp@r]it ^n zioa aceaea ]apii cei b@l]a]i }i cei albi. {i au dormit cu ea ^n noaptea aceaea. 25. 33. au pus Iacov nuialele ^naintea ochilor ^n albii. 20.: C$nd voiu treace eu ast@zi prin toat@ turma ta. Spune simbriia ta mie. 35. {i au zis Lavan lui: „De am aflat har ^naintea ta. Lavan alearg@ dup@ el. zic$nd: „Adaog@ Dumnezeu }i alt fecior”. nu le punea. ^naintea nuialelor venind eale s@ bea. {i au chemat numele lui Isahar. ca s@ m@ duc. {i au zis Lavan lui: „Ce voiu da ]ie?” {i au zis Iacov lui: „Nu-mi vei da nimica. Mai pre urm@. }i c$te au fost dobitoacele c$nd am venit eu la tine. Liia: „D@-mi din mandragorile feciorului t@u”. }i c@ut$ndu-i Lavan. }i le-au dat ^n m$inile fiilor s@i. }i toat@ cea alb@ }i pestri]@ ^ntr@ capre: va fi mie simbriia (b). }i. iar@ Iacov p@}tea oile lui Lavan. ca c$nd vor veni oile s@ bea. 34. c@mile }i asini. 19. }i le-au belit de coaje Iacov belituri albe. Iar@ Rahil. Iar@ c$nd n@}tea oile. s@ ^ntoarce la tat@l s@u. {i au zis Lavan lui: „Fie dup@ cuv$ntul t@u”. }i au chemat numele ei Dina. 26. dar@. C@ pu]ine era c$te aveai tu. D@-mi muierile meale }i pruncii miei. {i mieii i-au desp@r]it Iacov. cu toate ale sale. adec@. Treac@ toate oile tale ast@zi. }i mandragorile feciorului mieu vei s@ le iai?” Iar@ Rahil au zis: „Nu a}ea. {i au zis Liia: „Dat-au Dumnezeu plata mea. 43. c$nd voiu face }i eu mie cas@?” 31. }i va fi simbriia mea. 23. dup@ mult@ price. {i s-au ^mbog@]it omul foarte. 28. 41. {i au chemat numele lui Iosif. c@ tu }tii slujba mea carea am slujit ]ie”. care r@m@sease. }i nu le-au amestecat cu oile lui Lavan. din porunca lui Dumnezeu. }i tot ce era s@in ^n miei. ca s@ m@ duc ^n locul mieu }i ^n p@m$ntul mieu.

ca s@ nu spuie lui c@ fuge. }i ia”. CAP 31 17. 16 30. . acum. iar@ c$nd au zis: «Ceale albe va fi simbriia ta». ci Dumnezeul t@t$ne-t@u ieri au gr@it c@tr@ mine. 18 mi-ai uns mie st$lpul }i ai f@g@duit Mie f@g@duin]@ cu rug@ciune. f@ c$te au zis ]ie Dumnezeu”. ca nu cumva s@ gr@ie}ti c@tr@ Iacov reale”. tat@l s@u. }i acum nebunea}te ai f@cut. scul$ndu-s@ Iacov. }i Eu voiu fi cu tine»”. toate oile miei pestri]i au n@scut. dar@. ^n p@m$ntul hananeilor. Au nu ca ni}te str@ine ne-am socotit ^naintea lui? C@ ne-au v$ndut pre noi }i cu m$ncare au m$ncat argintul nostru (b). lu$nd pre to]i fra]ii s@i cu sine. }i. }i dintru ale tat@lui nostru au f@cut toat@ m@rirea aceasta”. {i. }i au trecut r$ul }i au gr@bit spre muntele Galaad. v@zut-am cu ochii miei prin vis. Acum. te-a} fi slobozit cu mare cinste }i cu bucurie }i cu c$nt@re]i }i cu timpine }i cu al@ute. s-au spus lui Lavan Sirului cum c@ au fugit Iacov. 48. 33. 29.30 CARTEA FACERII 1. 3. {i c$nd au zis: «Ceale pestri]@ va fi simbriia ta». 4. 34. 19. 14. 16. dar@. 5. 24. c@ am zis ca nu cumva s@-]i iai featele tale de la mine }i toate ale meale”. au n@scut toate oile miei albi. iar@ Lavan au pus pre fra]ii s@i ^n muntele Galaad. }i i-au zis lui: „P@zea}te-te. avem noi ^nc@ parte sau mo}tenire ^n casa tat@lui nostru? 15. iar@ Dumnezeul tat@lui mieu au fost cu mine. ]apii }i berbecii s@ suia pre oi }i pre capre albi }i pestri]i. {i. jidov. au alergat dup@ el cale de }eapte zile }i l-au ajuns ^n muntele Galaad. iar@ Rahil au luat idolii }i i-au pus supt 15. }i nu l-au l@sat pre el Dumnezeul t@t$ne-mieu s@-mi fac@ mie r@u. scoal@-te }i ie}i din p@m$ntul acesta. i au auzit Iacov cuvintele feciorilor lui Lavan. r@spunzind Iacov. }i au ie}it din casa Liei. {i au ascuns Iacov de Lavan Sirul. {i au v@zut Iacov fa]a lui Lavan. }i Eu voiu fi cu tine”. {i nu m-ai ^nvrednicit a s@ruta pre feciorii }i pre featele meale. 10. acum. de mi-ai fi spus. dar@. pentru c@ cu mare dor ai dorit ca s@ te duci la casa t@t$net@u. zic$nd:* «P@zea}te. au chemat pre Liia }i pre Rahil ^n c$mp. }i nu i-au aflat. nu era c@tr@ d$nsul ca ieri }i ca alaltaieri. {i au zis lor: „V@z eu fa]a t@t$ne-vostru. doar@. trimi]ind Iacov. {i au fost c$nd lua oile ^n p$ntece.* unde 28. {i r@spunzind Rahil }i Liia. {i au zis Iacov: „La cine vei afla dumnezeii t@i nu va tr@i ^naintea fra]ilor no}tri. {i au luat Dumnezeu toate dobitoacele tat@lui vostru }i le-au dat mie. {i au ajuns Lavan pre Iacov. Cel ce M-am *Sus ar@tat ]ie la Locul lui Dumnezeu. }i ^n fa]a cenu}ii p@ta]i.: }i au m$ncat pre]ul nostru. }i au schimbat simbriia mea de zeace ori (a). {i au venit Dumnezeu ^n somn noaptea la Lavan Sirul. 7. au luat muierile sale }i fiii s@i pre c@mile. au c@utat casa Liei }i nu i-au aflat. (a) Grecea. carii zicea: „Luat-au Iacov toate c$te au avut tat@l nostru. ca s@ nu vorbe}ti *Jos cu Iacov reale». 25. iat@. 20. {i mi-au zis ^ngerul Domnului ^n vis: «Iacove!» Iar@ eu am zis: «Ce easte?» 12. {i nu au aflat la el nemica. c@ nu easte spre mine ca ieri }i ca alaltaieri. 32. }i. 11. {i voi ^ns@v@ }ti]i c@ cu toat@ v$rtutea mea am slujit tat@lui vostru. {i. carea o au luat Dumnezeu de la tat@l nostru.: de zeace miei. 26. {i. }i ^n fa]a cenu}ii p@ta]i. iat@. ^ntr$nd Lavan. deaca mergi. Eu s$nt Dumnezeul t@u. 23. C@. }i toate ale sale. {i. 18. c@ am v@zut c$te ]-au f@cut ]ie Lavan. Toat@ avu]iia }i m@rirea. Iar@ Lavan s-au fost dus s@-}i tunz@ oile sale. {i Iacov au ^ntins cortul s@u ^n munte. {i au zis Domnul c@tr@ Iacov: „%ntoarce-te ^n p@m$ntul t@t$ne-t@u }i la rudeniia ta. 13. 7. ca s@ mearg@ la Isaac. pentru ce ai furat dumnezeii miei?” 31. Iar@ tat@l vostru mi-au f@cut str$mb@tate. 2.: de zeace oi. }i nu }tiia Iacov cum c@ Rahil. 28. unde era turmele. {i au fugit el }i toate ale lui. i-au furat pre ei. }i au c@utat casa lui Iacov }i casa celor doao slujnice. au zis c@tr@ Lavan: „Pentru c@ m-am temut. {i au zis: «Caut@ cu ochii t@i }i vezi ]apii }i berbecii suindu-s@ pre oi }i pre capre albi }i pestri]i. {i au ^ntrat ^n casa Rahilei. muiarea lui. }i mergi ^n p@m$ntul na}terii tale. }i Rahil au furat idolii t@t$ne-s@u. 21. au zis lui: „Au. {i au zis Lavan lui Iacov: „C@ci ai f@cut aceasta? Pentru ce pre ascuns ai fugit? {i m-ai jefuit }i ai luat featele meale ca pre ni}te roabe cu sabiia? 27. a noastr@ va fi }i a feciorilor no}tri. 6. {i a treia zi. caut@ ce easte la mine de ale tale. 8. (b) Jid. 22. {i acum poate m$na mea a-]i face r@u. 9. {i au luat toate averile sale }i toat@ agonisala carea au f@cut ^n Mesopotamiia.

55. acum. Eu am pl@tit de la mine furti}eagurile zilei }i furti}agurile nop]ii. spre r@utate (g). ca s@ afle sluga ta har ^naintea ta»”. nu pociu s@ m@ scol ^naintea ta. {i s-au ^nfrico}eat Iacov foarte. Isav: «A}ea zice sluga ta. am slujit ]ie patrusprezeace ani pentru doao feate ale tale. 41. 36. doar@. 3.: }i mi-ai schimbat simbriia cu zeace miei. }i. trimite la fratele s@u. (g) Jidov. }i s@ judece ^ntr@ noi am$ndoi. }i m@rturisea}te st$lpul acesta. {i i-au zis lui: „Iat@. }i au m$ncat acolo pre moghil@. zic$nd: „Mers-am la fratele t@u. r@spunzind Iacov. o au pus st$lp.CARTEA FACERII }eaoa c@milei. „Nu-]i par@ cu greu. ^n care eu am fost ^n casa ta. }i fiii t@i fiii miei s$nt. vezi. (v) Grece. aceast@ moghil@ }i st$lpul care l-am pus ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine. vezi. nimenea nu easte cu noi. S@ lupt@ cu ^ngerul }i ia de la el binecuv$ntare }i schimbare numelui. {i au zis Lavan lui Iacov: „Iat@. au s@rutat feciorii s@i }i featele sale. C@ de nu voiu treace eu la tine. 2. au zis lui Iacov: „Fiicele tale fiicele meale s$nt. {i au zis Lavan: „Iat@. {i au jurat Iacov pre frica tat@lui s@u. au v@zut tab@ra lui 48. 50. 38. dar@. Dumnezeu easte martor ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. Ace}tia s$nt mie doaozeci de ani. Iar@ Iacov o au numit Moghil@ M@rturie. 7. 40. {i. 41. }i i-au binecuv$ntat pre ei. ^naintea fra]ilor t@i }i ^naintea fra]ilor miei. {i s-au m$niiat Iacov }i s-au sf@dit cu Lavan. nici tu nu vei treace moghila aceasta }i st$lpul acesta la mine spre r$u. Avraam. {i Vedeniia. s-au dus la locul s@u. vino s@ punem leg@tur@ eu }i tu. Dumnezeu easte m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. 43. Iacov: ‘Cu Lavan am l@cuit }i p$n@ acum m-am z@bovit’. {i. tem$ndu-s@. }i. ^n ]inutul Edomului. Isav. 39. Iar@ Lavan au scurmat ^n toat@ casa }i nu au aflat idolii. {i ai chemat numele locului aceluia Tab@r@. scul$ndu-s@ Lavan diminea]@. Zioa m@ usturam de c@ldur@. {i. {i o au numit pre ea Lavan Moghila M@rturiei. doamne. De vei smeri featele meale. }i noaptea de ger. }i au }ezut deasupra lor. }i patru sute de b@rba]i era cu el”. nici tu nu vei treace la mine moghila aceasta }i st$lpul acesta. au zis c@tr@ Lavan: „Carea easte nedreptatea mea? {i care easte p@catul mieu? Pentru ce ai alergat dup@ mine }i pentru ce ai c@utat toate vasele casii meale? 37. }i de vei luoa muiare preste featele meale. i Iacov* s-au dus ^n calea sa }i.: C@ eu nu voiu treace moghila CAP 31 {I 32 48. m@rturisea}te moghila aceasta. De nu mi-ar fi fost mie ajutoriu Dumnezeul p@rintelui mieu. }i }ease ani pentru oile tale. {i au trimis Iacov soli ^naintea sa la fratele s@u. {i au zis Iacov fra]ilor s@i: „Aduna]i pietri!” {i au adunat pietri }i au f@cut moghil@. 42. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Nahor s@ judece ^ntr@ noi”. 49. }i te-au mustrat ieri”. Dumnezeu. 31 CAP 32 Iacov. r@spunzind Lavan. 47. }i frica lui Isaac. ^n p@m$ntul Sir. iat@. }i mi-ai schimbat simbriia de zeace ori (v). m$ncat de fiiar@ ]ie nu ]-am adus. }i va fi m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. Pentru aceaea s-au numit numele Moghila M@rturisea}te. 51. }i dobitoacele tale dobitoacele meale. 16 Dumnezeu t@b@r$t@. Ace}tia s$nt doaozeci de ani ^n care am fost cu tine? Oile tale }i caprele tale nu s-au sterpit. }i s@ dep@rta somnul de la ochii miei. Isav. berbecii oilor tale nu am m$ncat. carea au spus: „Vaz@ Dumnezeu ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine c@ ne vom desp@r]i unul de altul. nimene cu noi nu easte carele s@ vaz@. de}ert m-ai slobozi. 5. }i l-au ^nt$mpinat pre el ^ngerii lui . lu$nd Iacov o piiatr@. dup@ ce veade ^ngerii lui Dumnezeu. 45. Ce voiu face lor ast@zi au fiilor lor pre carii i-au n@scut? 44. Acum. Isav. Isaac. }i aceasta la tine. Smereniia mea }i osteneala m$inilor meale au v@zut Dumnezeu. ^ntorc$ndu-s@ Lavan. Isav. }i. 46. *Jos c@ut$nd. moghila aceasta }i st$lpul acesta m@rturie easte. {i au zis Iacov. el vine ^ntru ^ntimpinarea ta. }i au m$ncat }i au beut }i au dormit ^n munte. 53. %ngerul atinge coapsa lui Iacov. 52. 1. }i toate c$te le vezi tu ale meale s$nt }i ale featelor meale. {i le-au poruncit lor. 4. c@ dup@ obiceaiul muierilor s-au ^nt$mplat mie acum”. daruri }i soli. 21. 6. Ce ai g@sit din toate vasele casii tale? Pune aici. 54. {i au junghiiat jertv@ ^n munte. }i au chemat pre fra]ii s@i. }i au zis t@t$ne-s@u: 35. c$nd i-au v@zut pre ei: „Tab@ra lui Dumnezeu easte aceasta”. {i au zis Lavan lui: „Moghila aceasta va fi m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine ast@zi”. zic$nd: „A}ea ve]i gr@i domnului mieu. {i s-au ^ntors solii la Iacov. }i am trimis s@ spuiu domnului mieu. {i am agonisit boi }i asini }i oi }i slugi }i slujnice.

}i au f@cut acolo j@rtvenic. }i boii }i oile. 3. 31. }i au zis slugilor sale: „Mearge]i ^naintea mea }i desp@r]i]i turm@ de turm@”. }i Dumnezeul t@t$ne-mieu. }i au cump@rat o parte din ]arin@. {i au zis lui: „Nu s@ va mai chema numele t@u Iacov. zic$nd: „Dup@ cuv$ntul acesta gr@i]i lui Isav. {i au alergat Isav ^ntru ^ntimpinarea lui. ci Israil va fi numele t@u. pentru c@ ai biruit cu Dumnezeu. {i i-au luat pre ei. iat@. zic$nd: „De te va ^nt$lni Isav. care easte minunat. au c@zut pre grumazul lui }i l-au s@rutat foarte. {i au dormit acolo ^n noaptea aceaea. 17. Scoate-m@ din m$na fratelui mieu. 29. care nu s@ poate num@ra de mul]ime»”. numele Mieu. 32. }i pre Rahil }i pre Iosiv mai pre urm@. }i s-au atins de l@]imea coapsei lui. din m$na lui Isav. {i au poruncit celui dint$iu }i celui de al doilea }i celui de al treilea. lupt$ndu-s@ el cu d$nsul. 9. berbeci doaozeci. {i au zis lui: „Care easte numele t@u?” Iar@ el au zis: „Iacov”. 23. daruri au trimis domnului mieu. iar@ acum m-ai f@cut cu doao tabere. }i au luat din darurile care le aducea }i le-au trimis lui Isav. }i cu oamenii putearnic vei fi”. }i voiu pune s@m$n]a ta ca n@sipul m@rii. . }i Iacov s-au dus ^nt$iu la corturi. scul$ndu-s@ ^n noaptea aceaea. {i le-au dat slugilor sale turm@ deosebi. {i c@ut$nd Isav. }i au zis: „Ce s$nt aceastea?” Iar@ el au zis: „Pruncii cu carii au miluit Dumnezeu pre sluga ta”. }i au amor]it l@]imea coapsei lui Iacov. }i. CAP 33 Isav cu bunea]e priimea}te pre Iacov }i cu nevoie plec$ndu-s@ a lua daruri de la Iacov. 1. venind. 26. de nu m@ vei binecuv$nta”. Pentru aceaea. au v@zut pre Isav. }i m$nzi zeace. {i au zis Iacov: „De va veni Isav asupra unei tabere }i o va t@ia. {i au chemat Iacov numele locului aceluia Vedearea lui Dumnezeu. }i s-au m$ntuit sufletul mieu”. Iacov. }i patru sute de b@rba]i cu d$nsul. 16. Avraam. {i. Isaac. asini doaozeci. 11. }i ale cui s$nt aceastea care merg ^naintea ta?» 18. }i s-au ^nchinat. }i au ^mp@r]it norodul ce era cu sine. }i te va ^ntreba zic$nd: «A cui e}ti? {i unde mergi. {i zice]i: «Iat@. (a) Bibliia cea veachie rum$. 12. oi doao sute. dup@ aceaea ^n Salim. {i au poruncit celui dint$iu. c@ au atins v$na de pre l@]imea coapsei lui Iacov }i au amor]it. fratele mieu. }i au pl$ns am$ndoi. i c@ut$nd Iacov cu ochii s@i. venind. c@: „Am v@zut pre Dumnezeu fa]@ la fa]@. }i au ^mp@r]it Iacov pruncii la Liia }i la Rahil }i la ceale doao slujnice. 8. {i au mers darurile ^naintea fea]ii lui. c@ m@ tem eu de d$nsul. s@ m@ uciz@ pre mine }i pre mum@ cu fii. 14. fratelui s@u. Iacov. iar@ el au dormit ^n noaptea aceaea ^n tab@r@. 6. Destul easte mie toat@ dreptatea Ta }i tot adev@rul care ai f@cut robului T@u. {i i-au r@s@rit lui soarele c$nd au trecut Vedearea lui Dumnezeu. ]api doaozeci. Isav. C@mile cu lapte }i m$nzii lor treizeci. 5. ^n doao tabere. 28. 22. Iar@ el au zis: „Nu te voiu l@sa. au v@zut muierile }i pruncii.32 CARTEA FACERII nu }tiia ce s@ fac@. 25. C@ Tu ai zis: «Bine voiu face ]ie. c@ au zis: ‘Voiu ^mbl$nzi fa]a lui cu darurile ce merg ^naintea lui. 4. Tu. are: pentru ce ^ntrebi tu CAP 32 {I 33 s-au luptat un om cu el p$n@ diminea]a. {i au ^ntrebat Iacov }i au zis: „Spune-mi numele T@u” Iar@ el au zis: „Pentru ce ^ntrebi tu numele Mieu (a)?” {i l-au binecuv$ntat pre d$nsul acolo. apoi s-au ^ntors acas@. }i au trecut vadul lui Iavoh. sluga ta. ca nu cumva. Vei zice: «Ale slugii tale. }i i-au trecut r$ul. iar@ el }chiopa cu piciorul s@u. boi patruzeci. {i au r@mas Iacov singur }i 29. Doamne. vine dup@ noi. c@ s-au suit zorile”. 24. c@ doar@ va priimi fa]a mea’»”. 21. 2. }i }-au ^ntins cortul. }i au trecut toate ale sale. nu m$nc@ fiii lui Israil v$na amor]it@ carea easte pre l@]imea coapsei p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i au v@zut c@ nu-l poate birui. fratele s@u. }i tuturor celor ce mergea dup@ turmele aceastea. c@ numai cu acest toiag al mieu am trecut Iordanul acesta. Cel ce mi-ai zis mie: «%ntoarce-te ^n p@m$ntul na}terii tale. 13. c$nd ^l ve]i afla pre el. 30. {i s-au apropiiat slujnicile }i fiii lor. }i pre Liia }i pre pruncii ei dinapoia lor. ceaealalt@ tab@r@ s@ va m$ntui”. au luat pre am$ndoao muierile }i pre am$ndoao slujnicile }i pre cei unspr@zeace prunci ai s@i. 27. Iar@ el au ie}it ^naintea lor }i s-au ^nchinat la p@m$nt de }eapte ori p$n@ s-au apropiiat de fratele s@u. {i au pus pre ceale doao slujnice }i pre feciorii lor ^nainte. {i au zis lui: „Las@-M@. 15. 10. {i au zis Iacov: „Dumnezeul t@t$ne-mieu. 19. Capre doao sute. ^mbr@]i}indu-l pre el. }i dup@ aceasta voiu vedea fa]a lui. tauri zeace. }i-]i voiu face ]ie bine». el dup@ noi»”. 20. }i.

ca s@ cunoasc@ featele l@cuitorilor. {i au f@cut acolo jertvenic }i au chemat pre Dumnezeul lui Israil. tat@l s@u. {i au zis: „Ce s$nt toate taberile aceastea. l@cui]i }i v@ hr@ni]i. fata sa. de la Emor. de ve]i face ca noi }i voi. ^ntr-o zi vor muri toate dobitoacele. tat@lui lui. Iar@ feciorii lui Iacov au venit de la c$mp }i. Mearg@ domnul mieu ^naintea slugii sale. }i eu voiu veni ^ncet pre urm@. 20. c@ m-au miluit Dumnezeu. s@ d@m pre sora noastr@ la om net@iat ^mprejur. tat@l lui Sihem. 2. cu ^n}el@ciune. {i v@ ^ncuscri]i cu noi. {i au pl@cut cuvintele ^naintea lui Emor }i ^naintea lui Sihem. 18. c@ci necuviin]@ au f@cut ^ntru Israil. zic$nd: 21. }i am de toate”. s@ omoar@. 17. 15. s-au umilit }i s-au ^ntristat foarte. %nmul]i]i zeastrea foarte. }i oi }i vaci cu vi]ei s$nt la mine. care am t$lnit?” Iar@ el au zis: „Ca s@ afle sluga ta har ^naintea ta. 16. feciorul lui Emor. }i p@m$ntul. }i voiu da dup@ c$t ve]i zice mie. }i din featele voastre vom luoa noao muieri. 18. }i ce ve]i zice vom da. pentru c@ perea dup@ fata lui Iacov. dup@ aceaea. {i s-au ^ntors Isav ^n zioa aceaea pre calea sa la Siir. }i s-au ^nchinat. domnul p@m$ntului. c$nd s-au ^ntors din Mesopotamiia Asiriei }i au t@b@r$t ^n fa]a cet@]ii. 4. {i vom da featele noastre voao. 1.CARTEA FACERII 7. 10. }i au gr@it c@tr@ b@rba]ii cet@]ii lor. dormind cu fata lui Iacov. frate. 5. ]ine-]i tu ]ie ale tale”. 7. sora lor. }i au vorbit ei dup@ cugetul fecioarei. carea easte ^n p@m$ntul lui Hanaan. 19. 9. Iar@ el au zis: „Pentru ce aceasta? Destul easte c@ am aflat har ^naintea ta. Iar@ Isav au zis: „Am eu multe. tat@l lui Sihem. . deac@ au auzit. 12. }i. 14. la poarta cet@]ii lor. cetatea sichimeanilor. 13. 15. }i dobitoacelor sale corturi. fata Liei. carea o au n@scut lui Iacov. }i au t@cut Iacov p$n@ au venit ei. zic$nd: „Ia mie pre fata aceasta muiare”. 11. pentru aceaea. featele voastre da]i-le noao. {i o au v@zut pre ea Sihem. feciorul lui. vom luoa featele noastre }i ne vom duce”. p$n@ voiu veni eu la domnul mieu ^n Siir”. deci de le voi sili s@ mearg@. da]i-o pre ea lui muiare. zic$nd: „Sihem. iat@. }i lui Emor. au ales cu sufletul pre fata voastr@. {i au venit Emor }i Sihem. dup@ cum voiu vedea c@ pot pruncii miei. Numai ^ntru aceasta ne vom asem@na voao }i vom l@cui ^ntru voi. feciorul c@peteniei sihemeanilor. }i s-au ^nchinat. „Oamenii ace}tia ^n pace s$nt cu noi. }i featele noastre lua]i-le feciorilor vo}tri. c@ easte ocar@ noao. }i agonisi]i ^ntru el”. 8. 19. priimea}te darurile din m$inile meale. }i au zis lor. {i au zis Sihem c@tr@ tat@l ei }i c@tr@ fra]ii ei: „S@ aflu har ^naintea voastr@. feciorul lui Emor Eveul. }i el era mai m@rit dec$t to]i c$]i era ^n casa t@t$ne-s@u. Iar@ Iacov au zis lui: „Domnul mieu }tie c@ pruncii miei s$nt mai tineri. unde }i-au ^ntins cortul s@u. CAP 33 {I 34 }i. ca s@ se taie voao ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@. pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Corturi. fra]ii Dinei. lat easte ^naintea voastr@. au dormit cu ea }i o au smerit pre ea. 3. sihemeanii. care am adus ]ie. {i s-au lipit de sufletul Dinei. }i feciorii lui era cu dobitoacele ^n c$mp. {i au cump@rat o parte din ]arin@. }i de ceialal]i feciori a lui Iacov cetatea lor s@ pustiia}te. {i s-au apropiiat Liia }i fiii ei. ca cum ar vedea ne}tine fa]a lui Dumnezeu. 17. t@indu-s@ ^mprejur. }i au iubit pre fecioar@. Priimea}te binecuv$nt@rile meale. 33 CAP 34 Pentru r@pirea }i p$ng@rirea Dinei de Sihem. }i vom l@cui la voi. }i nu va fi a}ea. Simeon }i Levi s@ ceart@ de la tat@l s@u. }i ve]i da mie prunca aceasta muiare”. 20. c@ci au p$ng@rit pre Dina. {i ^ntru noi l@cui]i. {i au zis lor Simeon }i Levi. }i vom fi ca un neam. Iar@ de nu ne ve]i asculta ca s@ v@ t@ia]i ^mprejur. {i au zis Isav: „Voiu l@sa cu tine din norodul ce easte cu mine”. {i Iacov s-au dus la corturi }i }i-au f@cut }ie acolo c@si. 8. {i l-au silit pre el }i au luat. doamne”. {i au venit Iacov ^n Salim. Gr@it-au Sihem c@tr@ Emor. {i au zis Iacov: „De am aflat har ^naintea ta. {i au r@spuns feciorii lui Iacov lui Sihem. s-au apropiiat Rahil }i Iosif. doamne”. }i-mi fii mie milostiv. {i au zis: „Scul$ndu-ne. 6. lu$ndu-o pre ea. 16. 12. featei lui Iacov. {i au ie}it Emor. 9. la Iacov s@ gr@iasc@ lui. 14. {i n-au z@bovit tin@rul a face cuv$ntul acesta. 13. c@ pentru aceasta am v@zut fa]a ta. s@ meargem ^mpreun@”. de Simeon }i de Levi. 11. fra]ii Dinei: „Nu vom putea s@ facem cuv$ntul acesta. 10. feciorul mieu. {i au gr@it lor Emor. i au ie}it Dina. {i au auzit Iacov cum au p$ng@rit feciorul lui Emor pre Dina. cu o sut@ de miei.

au ^ntins cortul s@u dincolo de turnul Gader. ca s@ fiu r@u tuturor celor ce l@cuiesc p@m$ntul. {i s-au suit Dumnezeu de la d$nsul. 31. fra]ii Dinei. din locul ^n care au gr@it cu d$nsul. }i au numit numele locului Vetil. au zis ei moa}ea: „Cuteaz@. 3. 26. {i s-au ar@tat Dumnezeu lui Iacov ^nc@ ^n Luza. carii era ^n m$nile lor. 6. feciorul lui. }i ei vor l@cui cu noi”. {i au fost c$nd au n@scut ea cu greu. {i fiii lui Iacov au ^ntrat preste cei r@ni]i. scul$ndu-s@ Iacov din Vetil. }i tot b@rbatul }i-au t@iat ^mprejur trupul s@u. }i ^n hananei }i ^ntru ferezei. }i au v@rsat preste el turnare. el }i tot norodul carele era cu el. }i i-au pierdut p$n@ ^n zioa de ast@zi. }i c$te era ^n cetate }i c$te era ^n c$mp le-au luat. 23. ca s@ vie la Efrata. unde au zidit jertvenic }i au jertvit lui Dumnezeu. }i i-au ascuns Iacov supt terevintul din Sichim. Celui ce m-au auzit ^n zioa n@cazului. ci Israil va fi numele t@u”. carea easte ^n p@m$ntul lui Hanaan. }i au fost c$nd s-au apropiiat de Havrata. {i pre Emor }i pre Sihem. supt stejariu. 29. {i au zis Iacov casii sale }i tuturor celor ce era cu sine: „Lua]i pre dumnezeii cei str@ini carii s$nt cu voi. S@ num@r@ feciorii lui Iacov. Veniamin s@ na}te cu moartea Rahilei. iat@. {i au venit Iacov ^n Luza. %ntru aceasta numai s@ vor asem@na noao oamenii ca s@ l@cuiasc@ cu noi. }i au fost frica lui Dumnezeu preste cet@]ile ceale de primprejurul lor. neamuri }i adun@ri de neamuri vor fi dintru tine. st$lp de piiatr@. {i au dat lui Iacov pre dumnezeii cei str@ini. 13. {i au ascultat pre Emor }i pre Sihem. 12. Simeon }i Levi. al t@u va fi. c$nd era ^n dureare. Ruvin cu Vala. doarme. precum }i ei s$nt t@ia]i ^mprejur. }i iar@}i i S-au ar@tat Dumnezeu }i l-au ^nt@rit. }i s-au ^ngropat mai jos de Vetil. carea easte Vetil. 24. 30. 27. }i au jefuit c$te era ^n cetate }i c$te era ^n c@si. {i. }i l@cuia}te acolo. }i semin]iei tale dup@ tine voiu da p@m$ntul acesta”. {i oile lor }i boii lor }i asinii lor. 5. }i cerceii carii era ^n urechile lor. Iar@ ei au zis: „Au. {i au zidit acolo jertvenic. }i au pr@dat cetatea ^n carea au p$ng@rit pre Dina. mumei sale. fratelui s@u. {i au fost ^n zioa a treia. s@ l@cuiasc@ pre p@m$nt }i s@-l agoniseasc@. c$nd fugea el de la fa]a lui Isav. de s@ vor aduna asupra mea. }i au turnat preste el untdelemn. l-au omor$t cu ascu]itul sabiei. ]ie l-am dat pre el. {i au zis Iacov c@tr@ Simeon }i c@tr@ Levi: „Ur$t m-a]i f@cut. 10. c$nd fugeai de la fa]a lui Isav. }i din porunca Domnului s@ suie ^n Vetil. *Sus 28. {i toate trupurile lor }i toat@ agoniseala lor }i muierile lor le-au robit. m@ vor t@ia }i voi peri eu }i casa mea”. 16. ca cu o curv@ vor tr@i cu sora noastr@?” *Sus 28. 1. doica Revec@i. c@ }i acesta easte fecior”. }i eu pu]in s$nt cu num@rul }i. 4. }i au numit Iacov numele Stejariul Jealei. 6 au omor$t toat@ partea b@rb@teasc@. ]iitoarea t@t$ne-s@u. {i p@m$ntul. de s@ va t@ia ^mprejur la noi toat@ partea b@rb@teasc@. }i p@m$ntul. featele lor s@ le luo@m noao muieri. Cel ce au fost cu mine }i m-au m$ntuit ^n calea pre carea mergeam”. . 7. {i au zis Dumnezeu lui: „Eu. c$nd au venit acolo din Mesopotamiia Siriei. 15. s@ ne suim ^n Vetil }i s@ facem acolo jertvenic lui Dumnezeu. {i au murit Devora. fie}tecarele sabiia *Jos sa. Isaac moare. 28. pentru c@ acolo* S-au ar@tat Dumnezeu lui. }i v@ cur@]i]i }i v@ schimba]i hainele voastre. 13 i* au zis Dumnezeu c@tr@ Iacov: „Scoal@-te }i te suie ^n locul Vetil. 8. 17. }i featele noastre s@ le d@m lor. Dumnezeul t@u! Crea}te }i te ^nmul]ea}te. {i. scul$ndu-ne. }i f@ acolo jertvenic lui Dumnezeu. fratelui t@u”. {i au chemat Iacov numele locului ^n care au gr@it cu d$nsul Dumnezeu: Vetil. 13 *Sus 32.34 CARTEA FACERII CAP 34 {I 35 2. s@ fim un norod. larg easte ^naintea lor. sora lor. }i ^mp@ra]i din coapsa ta vor ie}i. care l-am dat lui Avraam. }i lui Isaac. 22. }i l-au binecuv$ntat pre el Dumnezeu. {i i-au zis Dumnezeu lui:* „Numele t@u nu s@ va mai chema Iacov. din mijlocul vostru. {i s-au r$dicat Israil din Sichim. doar@. {i dobitoacele lor }i ceale cu patru picioare }i averile lor au nu vor fi ale noastre? Numai ^ntru aceasta s@ ne asem@n@m lor. {i au pus Iacov st$lp ^n locul ^n care au gr@it cu el Dumnezeu. to]i carii ^ntra pre poarta cet@]ii lor. feciorul lui. }i au ^ntrat ^n cetate f@r@ de teamere* }i 39 [49]. }i au luat pre Dina din casa lui Sihem }i au ie}it. Celui ce S-au ar@tat ]ie. 28 CAP 35 Iacov ^ngroap@ idolii oamenilor s@i. au luat cei doi feciori a lui Iacov. 25. }i nu au alergat pre urma fiilor lui Israil. 11. au n@scut Rahil. }i greutate au avut ^n na}tere. 9. {i a numit numele lui Israil. 14.

26. CAP 35 {I 36 6. ace}tia s$nt domnii lui Elifas ^n p@m$ntul Idumeii. domni. {i au pus Iacov st$lp pre morm$ntul ei. Ace}tia era feciorii Vasematei. }i pre Core. }i Raguil.* aceasta easte Hevron. s@ num@r@ na}terile fiilor lui Isav. domnul Sofar. {i au murit Rahil. sora *1 Para. celui ^nt$iu n@scut a lui Isav. are: p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i sl@bind au murit. acesta easte Vitleimul. slujnicei Rahilei: Dan }i Neftalim. iar@ tat@l s@u au chemat numele lui Veniamin. {i au fost zilele lui Isaac. muierii lui Isav: domnul Ieus. ace}tia s$nt feciorii Adei. 17. 13. tat@l s@u. slujnicii Liei: Gad }i Asir. 1.* acesta easte st$lpul morm$ntului Rahilei p$n@ ^n zioa de ast@zi (a). 6. Sofar. cea veachie }i cea latin. domnul Zare. 25. mers-au Ruvin }i au dormit cu Vala. ace}tia s$nt feciorii lui Edom. }i s-au dus din p@m$ntul lui Hanaan. 6 *Isus 24. domnul Core. Ace}tia s$nt feciorii lui Iacov. ^n Cetatea C$mpului. muierii lui Isav. 19. feciorului lui tul casii sale. fata lui Elom Heteului. }i au n@scut lui Isav pre Ieus. muierii lui Isav. i aceastea s$nt na}terile lui Isav. 35 *Sus 23. au chemat numele lui Fiiul durerii meale. {i i-au n@scut lui Ada pre Elifas. Ace}tia s$nt feciorii lui Isav. Ruvin. 9. fata lui Ana. }i tot sufle- *1 Para. {i s-au r@dicat Israil. Gotom }i Chenez. }i s-au ^ngropat ^n calea Efratului. 20.* 1. carii s-au n@scut lui ^n p@m$ntul lui Hanaan. acesta easte Edom. {i Olivema au n@scut pre Ieus }i pre Ieglom }i pre Core. 12. cu muierile }i cu fiii s@i. 14. }i l-au ^ngropat pre el Isav }i Iacov. ace}tia s$nt feciorii Olivemii. 18. {i Tamna era ]iitoare a lui Elifas. Domnul Core. ace}tia s$nt domnii lui Raguil. ace}tia s$nt domnii lor. {i au luat Isav pre muierile sale }i pre feciorii s@i }i pre featele sale }i toate trupurile (a) casii sale }i toate averile sale. domnul Omar. {i era fiii lui Iacov doispr@zeace. {i ace}tia s$nt fiii lui Raguil. feciorii lui.: Ace}tia s$nt ighemonii. Ace}tia s$nt feciorii lui Isav. ^n p@m$ntul lui Hanaan. pre Ada. Some }i Moze. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Isav:* Elifas. 1. ace}tia s$nt fiii Adei. 20. 35 4. {i au venit Iacov la Isaac. }i r@u s-au ar@tat ^naintea lui. Zare. }i p@m$ntul ^n care l@cuia nu-i putea cuprinde pre ei de mul]imea averilor lor. Levi.* {i au l@cuit Isav ^n muntele Siir. fata lui Ismail.* {i ace}tia s$nt feciorii lui Siir Horeului. muierii lui Isav. 1. 35 *Jos 48. {i Dison }i Asar }i Rison ace}tia s$nt domnii Horeului. {i ace}tia s$nt feciorii Olivemii. Iuda. 11. 27. }i au n@scut lui Elifas pre Amalic. (a) Bibl. }i au auzit Israil. (b) Grece. ^n p@m$ntul Edomului. }i Vasemata au n@scut pre Raguil. pentru multele averi s@ desp@r]ea}te de frate-s@u. fiiul lui Isav. de la fa]a lui Iacov. tat@lui lui Edom. feciorului lui Sevegon Eveului. carea au fost fat@ lui Ana. care au tr@it ani o sut@ }i optzeci. domnul Moze. {i feciorii Zelfei. Isahar. {i Isav }i-au luat }ie muieri 2. din featele hananeilor. 10. Iacov. la Mamvri. Omar. voivozi. 5. {i s-au n@scut lui Elifas feciori: Teman. 19. domnul Gotom. {i feciorii Valei. 23. {i pre Vasemata. {i ace}tia s$nt feciorii Olivemii. 21. a}ea }i mai jos. {i feciorii Rahilei: Iosif }i Veniamin. ]iitoarea t@t$ne-s@u. fiiului lui Isav: domnul Nahot. Ace}tia s$nt domnii (b) fiiului lui Isav. Feciorii Liei: cel dint$iu n@scut a lui Iacov. domnul Some. Zavulon. carii s-au n@scut ^n Mesopotamiia Siriei. }i au ^ntins cortul s@u dincolo de turnul Gader. 4 *1 Para. celui ce l@cuia}te p@m$ntul. Iacov. domnul Teman. domnul Amalic. 21. unde au l@cuit Avraam }i Isaac. fiiul Vasematei. feciorului lui Sevegon. }i pre Olivema. Isav acesta easte Edom. domnul Ieglom. 8. Simeon. }i toate dobitoacele }i toate c$te au avut }i toate c$te au agonisit ^n p@m$ntul lui Hanaan. 19 CAP 36 Isav. ace}tia s$nt feciorii Vasematei. Soval. 29. lui Naveot. 3. {i au fost c$ndu-i ie}ea ei sufletul (c@ murea). 20. 38 .* {i au fost c$nd au l@cuit Israil ^n p@m$ntul acela. 15.* Pentru c@ era averile lor mai multe dec$t s@ poat@ l@cui ^ntr-un loc. 24. muierii lui Isav. care cuv$nt rum$nea}te-l putem zice pov@]uitori. fiii lui Elifas. 4 *Sus 13. {i ace}tia s$nt feciorii lui Raguil: Nahot. }i pre Ieglom. (a) Jid. fratelui s@u. Loton. muierii lui Isav. domnul Chenez.CARTEA FACERII 18. Sevegon.: }i pre featele sale. 7 *Jos 49. 16. Aceastea s$nt na}terile lui Isav. muierii lui Isav. fiiul Adei. }i s-au pus l$ng@ neamul s@u b@tr$n }i plin de zile. muierii lui Isav. featei lui Ana. Ana. 28. ^n muntele Siir. 22. 15. 7.

doar@. are: c@ noi legam snopi ^n ]arin@. Jido. }i nu putea gr@i lui nimica de pace. 10. 7. am visat alt vis. }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Samada. tat@l s@u ^l pl$nge. domnul Finon. Domnul Dison. fata lui Ana. }i ei au p$r$t pre Iosif cu fapt@ rea c@tr@ Israil. {i aceastea s$nt na}terile lui Iacov. }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Iovav. Dinava. 24. carele au aflat pre Iamin (v) ^n pustie. 39. 40. cel ce au t@iat pre Madiiam ^n c$mpul lui Moav. hald. ^n p@m$ntul lui Edom. lat. samar. Domnul Chenez. tat@l lui Edom. }i au st@tut drept. Iacov trimite pre Iosif s@ vaz@ de fra]i. feciorul lui Varad. 25. ^ncungiur$ndu-l.. ace}tia s$nt domnii lui Hori ^ntru domnii lor. {i ace}tia s$nt feciorii lui Asar. . ei ^l prind }i vreau s@-l omoar@. v@z$nd fra]ii lui c@ pre el iubea}te tat@l lor mai mult dec$t pre to]i fiii s@i. Ace}tia s$nt domnii Edomului. fiind t$n@r. samarit. {i ace}tia s$nt feciorii lui Ana: Dison }i Olivema. 41. tat@lui s@u.: }i au CAP 36 {I 37 42. Acesta easte Isav. 2. din p@m$ntul temaneanilor. 27. latin. }i numele cet@]ii lui: Fogor. (b) Jido. hald. domnul Rison. pentru c@ fiiu de b@tr$nea]e era lui }i i-au f@cut lui hain@ pestri]@. }i s-au sculat snopul mieu. 26. feciorul lui Varad. 5. fata lui Matrait. domnul Mazar. 37. ^mp@r@]ind vei ^mp@r@]i preste noi. visind Iosif vis. {i ace}tia s$nt feciorii lui Soval: Golam. }i c$nd era Iosif de }eaptespr@zeace ani }i p@}tea oile t@t$ne-s@u cu fra]ii s@i. 3. }i Manahat }i Ghevil }i Sofar }i Semor. 24. Mi s@ p@rea c@ voi (b) lega]i snopi ^n mijlocul c$mpului. 9. ^ntru ceale zidite ^n p@m$ntul agonisealei lor (g). 34. muierilor t@t$ne-s@u. Domnul Maghediil. Iar@ Iacov iubea pre Iosif mai mult dec$t pre to]i fiii s@i. acesta easte Ana. arab. cum c@ soarele }i luna }i unspr@zeace steale s@ ^nchina mie”. venind. (v) Latin. }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Adad. }i au ^mp@r@]it dup@ el Valenon. arab. domnul Zafoin. (g) Bibl. {i l-au certat tat@l s@u. domnul Asar. 23.. p$r$nd pre fra]ii s@i la tat@l s@u }i spuindu-}i visurile sale. {i au murit Valac.: ^n loc de Iamin easte ape calde. (a) Latinea. 29. 32. cu feciorii Valasii }i cu feciorii Zelfiei. {i ace}tia s$nt ^mp@ra]ii carii au ^mp@r@]it ^n Edom mai ^nainte de a ^mp@r@]i ^mp@rat ^n Israil. 35. Domnul Olivemas. }i Asvan }i Itran }i Haran.. sau domnind vei domni preste noi?” {i au adaos mai mare ur@ asupra lui pentru visele lui }i pentru cuvintele lui. tat@l s@u. Tamna. {i ace}tia s$nt feciorii lui Rison: Os }i Aran. Ghetem. 22. feciorului lui Mezoov. Valam. }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Asom. 30. {i au ^mp@r@]it ^n Edom Valac.. {i au murit Valenon. ^i pismuiesc fra]ii. 2. }i au zis: „Iat@. {i. domnul Ana. {i au murit Saul.. eu. feciorul lui Veor. domnul Ieter. l-au spus fra]ilor s@i. {i ace}tia s$nt feciorii lui Sevegon. ^ntru ]@rile lor }i ^ntru neamurile lor: domnul Tamna. feciorul lui Ahovor.. tat@l lor (a). {i ace}tia s$nt feciorii lui Dison: Amada. ca cum fiiara l-ar fi m$ncat. }i au ^mp@r@]it dup@ el Saul. apoi ^l v$nd ismailteanilor f@r’de }tirea lui Ruvin. }i. 43. spus Iosif fapta lor cea rea t@t$ne-s@u. l-au ur$t pre el. {i au murit Samada. {i. de l$ng@ r$u. 33. 31. CAP 37 Iosif. ar@ Iacov l@cuia ^n p@m$ntul unde au fost s@l@}luit Isaac. 8. A}ea are sirie. Iosif s@ vinde ^n Eghipt lui Pentefres. }i numele muierii lui: Meteveil. 28. sir. {i au fost feciorii lui Lotan: Hori }i Eman.36 CARTEA FACERII Siir. ^n p@m$ntul lui Hanaan. 6. Aceastea s$nt numele domnilor lui Isav ^ntru semin]iile lor. {i au v@zut alt vis. 4. are: ^n p@m$ntul ^mp@r@]iei sale. }i i-au zis lui: „Ce easte visul acesta care l-ai visat? Poate. {i au murit Adad. vom veni. iar@ din sfatul lui Iuda ^l bag@ ^ntr-o groap@. }i numele cet@]ii lui. doar@. 36. dup@ locurile lor. }i Zucam }i Iocam. Aie }i Ana. snopii vo}tri s-au ^nchinat snopului mieu”. domnul Soval. domnul Teman. Iar@ fra]ii lui au zis: „Au. domnul Ilas.: }i au p$r$t Iosif pre fra]ii s@i la tat@l s@u pentru fapt@ foarte rea. }i au ^mp@r@]it dup@ d$nsul Arad. din Maseca. {i au murit Iovav. {i ace}tia s$nt domnii lui Hori: domnul Lotan. c$nd p@}tea asinii lui Sevegon. domnul Sevegon.. 43. feciorul lui Zara din Vosora. c@. feciorul lui Ahovor. {i au murit Asom. ^n p@m$ntul Edomului. }i 1. }i sora lui Lotan. {i au zis lor: „Asculta]i visul care l-am visat: 7.. domnul Gola. }i l-au spus t@t$ne-s@u }i fra]ilor s@i. din Roovot. }i numele cet@]ii lui. 38.

}i ace}tia murind. zic$nd: „Ce cau]i?” 16. c@l@tori ismailteani vinea din Galaad. eu”. }i au venit ^n Sihem. ei au }ezut s@ m$n$nce p$ne }i. Apoi. au v@zut }i. 35. }i aceia au dus pre Iosif ^n Eghipt. }i ziser@: „Aceasta o am aflat. {i s-au dus Iosif dup@ fra]ii s@i }i i-au aflat pre ei ^n Dotaim. vis@toriul acela vine. 18. }i ea era ^n Hasvi c$nd i-au n@scut pre ei. {i. 20. }i numele muierii era Tamar. r@t@cind pre c$mp. Acum. atunci au tras }i au scos pre Iosif din groap@ }i l-au v$ndut ismailteanilor cu doaozeci de auri. {i i-au pismuit lui fra]ii lui. p$n@ a nu s@ apropiia el la d$n}ii. }i o au cunoscut pre ea. {i au zis fie}tecarele c@tr@ fratele s@u: „Iat@. iar@ tat@l s@u au p@zit cuv$ntul. (v) %n iad. . v@z$ndu-l pre el departe. au fost c$nd au venit Iosif la fra]ii s@i. spune-mi. 26. cunoa}te de easte haina fiiului t@u. 1. unde pasc oile?” 17. madianii negu]@torii. Iar@ madianii au v$ndut pre Iosif ^n Eghipt lui Pentefri. fiiara cea rea l-au m$ncat pre el. Veni]i s@-l vindem pre el ismailteanilor acestora. *1 Para. {i }i-au rupt Iacov hainele sale. }i au venit p$n@ la un om odolamitean. }i au chemat numele lui Ir. celui ^nt$iu n@scut. iar@ groapa era de}eart@ }i nu avea ap@. {i s-au dus fra]ii lui s@ pasc@ oile t@t$ne-s@u ^n Sihem. s@ ne ^nchin@m ]ie pre p@m$nt?” 11. {i l-au aflat pre el un om. 5. c@ cerca ^n ce chip ^l va scoate pre el din m$inile lor }i s@-l dea t@t$ne-s@u. {i au zis lor Ruvin: „S@ nu v@rsa]i s$nge.* {i. }i nu vrea s@ se m$ng@ie. au n@scut fecior. {i lu$nd ei haina lui Iosif. anume Iras. 36. 19 35. 3 *Num. dar@. 13. {i lu$ndu-l pre el. {i s-au ^ntors la fra]ii s@i }i au zis: „Pruncul nu easte. pl$ng$nd”. }i o adus@r@ t@t$ne-s@u. au n@scut ^nc@ al treilea fecior. l-au aruncat ^n groap@. {i.* {i auzind Ruvin. 2. dup@ cum easte ^n jidovie. {i o au cunoscut pre ea }i au zis: „Haina fiiului mieu easte. vino s@ te trimit la d$n}ii”. c@ i-am auzit pre ei zic$nd: «S@ meargem ^n Dotaim»”. {i au luat Iuda muiare lui Ir. carea easte ^n pustie. arunca]i-l pre el ^n groapa aceasta. carele era mai mare preste buc@tari. }i o au luat pre ea muiare }i s-au culcat cu ea. {i au trimis haina cea pestri]@. 30. din care ^mpreunare au n@scut pre Fares }i pre Zara. 24. 6. i au fost ^n vreamea aceaea. fiiara au apucat pre Iosif”. au junghiiat un ied de capr@ }i au uns haina lui cu s$ngele lui. iar@ m$inile noastre s@ nu fie pre d$nsul. 15. socotind c@ easte curv@. 32. 34. 23. }i-mi spune”. iar@ lu$nd ^n p$ntece. 14. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Iat@. }i mergea s@ se pogoar@ la Eghipt. Iar@ el au zis: „Pe fra]ii miei caut. }i l-au ^ntrebat omul. 13 CAP 37 {I 38 menii. 25. s-au pogor$t Iuda de la fra]ii s@i. zic$nd: „M@ voiu pogor^ ^n iad (v) la fiiul mieu. ei l-au dezbr@cat de haina cea pestri]@ cu carea era ^mbr@cat. ad@og$nd.* {i au v@zut acolo Iuda o fat@ a unuia om hananeu. {i au ascultat fra]ii lui. au n@scut fecior. }i au pl$ns pre fiiul s@u zile multe. anume Sava. g$ndea r@u ca s@-l omoar@ pre el. }i vom vedea ce vor fi visurile lui”.* {i c$nd au trecut pre acolo oa10. 22.CARTEA FACERII mum@-ta }i fra]ii t@i. {i i-au zis lui omul: „S-au dus de aici. {i l-au pl$ns pre el tat@l s@u. }i vom zice: «Fiiara rea l-au m$ncat pre el». *Jos 21. }i au chemat numele lui Silom. }i au venit s@ m$ng@ie pre el. 4. l-au scos pre el din 42. }i s-au ^mbr@cat cu sac. s@ ^n]eleage ^n morm$nt. }i c@milele lor ^nc@rcate de t@m$ie }i de r@}in@ }i de stacti. ^n groap@. c@ fratele nostru }i trupul nostru easte”. iar@ m$na s@ nu v@ pune]i pre el”. {i el i-au zis lui: „Iat@. 29. 12. au ba?” 33. famenul lui Faraon. fra]ii t@i pasc oile ^n Sihem. }i au chemat numele lui Avnan. {i au zis Iuda c@tr@ fra]ii s@i: „Ce folos de vom ucide pre fratele nostru }i vom ascunde s$ngele lui? 27. lu$nd ea ^n p$ntece. c@ut$nd cu ochii. {i l-au trimis pre el din valea lui Hebron. {i i-au zis Israil lui: „Mergi }i vezi de s$nt s$n@to}i fra]ii t@i }i oile. 2. 28. {i s-au ^ntors Ruvin la groap@ }i nu au v@zut pre Iosif ^n groap@ }i }i-au rupt hainele sale. 26. iat@. 22 m$inile lor }i au zis: „S@ nu-i lu@m viia]a”. 19. Iuda ne}tiind au ^ntrat la Tamar. {i s-au adunat to]i feciorii lui }i featele lui. Deci. s@-l omor$m pre el }i s@-l arunc@m ^ntr-o groap@. 3. Iar@ ei. pre cel dint$i }i pre cel de al doiilea l-au c@s@torit cu Tamar. 37 CAP 38 Iuda din muiare hananiianc@ au avut trei feciori. dar eu unde m@ voiu mai duce?” 31. *%n]el.

c@ s@ temea ca nu cumva s@ moar@ }i acesta ca }i fra]ii lui. 23. oric$te face el. }i. ca s@ ia de la muiare arvuna. au fost. c@ ea }i-au acoperit fa]a sa }i nu o au cunoscut. . 13. ci. socrul t@u s@ suie ^n Tamna s@ tunz@ oile sale”. 21. zic$nd: „Din omul a cui s$nt aceastea am eu ^n p$ntece”. unul au scos ^nainte m$na sa. 8. cunosc$nd Avnan c@ nu va fi s@m$n]a a lui. {i v@zindu-o pre ea Iuda. {i s-au ab@tut la d$nsa din cale }i i-au zis ei: „Las@-m@ s@ ^ntru la tine”.38 CARTEA FACERII Dumnezeu. ro}iu au legat la m$na lui. place lui Pentefri. {i au zis Iuda lui Avnan: „%ntr@ la muiarea fratelui t@u }i o ia pre ea muiare }i r$dic@ s@m$n]a fratelui t@u”. {i }tiia domnul lui c@ Domnul era cu d$nsul. merg$nd Tamar. v@rsa pre p@m$nt. are ^n p$ntece din curvie”. pentru c@ nu o am dat pre ea lui Silom. care easte ^n calea Tamnei. dup@ ce s-au adus ea. la a c@ruia m$n@ era ro}iul. }i el nu o au dat pre ea lui muiare.* {i au fost c$nd era s@ nasc@. 15. (a) Adec@. eu am trimis iedul acesta }i tu nu o ai aflat”. Iar@ el au zis: „Eu ^]i voiu trimite un ied de capre din oile meale”. odolomiteanul. unde. cel ^nt$iu n@scut a lui Iuda. 18. }i l-au ucis pre el *Mate. 11. }i i-au pl@cut lui }i l-au pus pre el preste casa sa. 19 r@u ^naintea Domnului. 7. el }i Iras p@storiul lui. Apoi au tras ^nd@r@pt m$na.* {i au fost Ir. zic$nd: „Acesta va ie}i mai ^nainte”. 24. afl$nd har la temniceariu. {i au trecut zile multe. carii l-au adus pre el acolo. }i au murit Sava. famenul lui Faraon. 2. 1. iar@ ea au zis: „Ce-mi vei da de vei ^ntra la mine?” 17. {i. i s@ ^ncredin]eaz@ to]i lega]ii. au trimis la socrul s@u. feciorul mieu. au socotit c@ easte o curv@. 26. Domnul le sporea}te. au }ezut ^n casa t@t$ne-s@u. (a) Dup@ ce au murit am$ndoi feciorii lui. c@ au v@zut cum c@ Silom au crescut mare. odolomiteanului. zic$nd: „Au curvit Tamar. le ^ndrepteaz@ Domnul ^n m$inile lui (a). s-au spus lui Iuda. Iar@ ei au zis: „Nu au fost aci curv@”. {i. 3 [4] CAP 39 Iosif. 3 *1 Para. {i s-au ^nturnat la Iuda }i au zis: „N-am aflat. pentru bun@ purtarea sa. {i. Iar@ ea au zis: „De-mi vei da arvun@ p$n@ vei trimite tu”. 20. }i oamenii locului zic c@ nu easte acolo curv@”. i Iosif s-au adus ^n Eghipt }i l-au cump@rat pre el Pentefri. ca s@ nu dea s@m$n]@ fratelui s@u. 3. 29. noru-ta. s-au suit la cei ce tundea oile lui. {i au cunoscut Iuda }i au zis: „S-au ^ndreptat Tamar mai mult dec$t mine. c@ nu o au cunoscut cum c@ easte noru-sa. {i. {i au zis: „Cunoa}te a cui easte inelul acesta }i zgarda }i toiagul acesta”. 16.* {i dup@ acesta. {i au zis Iuda c@tr@ Tamar. noru-sa. dezbr@c$nd de pre sine hainele ceale de v@duvie. le norocea}te ^n m$inile lui. {i i-au dat ei. 1. }i au ^ntrat la d$nsa. ea ^l p$rea}te la Pentefri }i-l bag@ ^n temni]@. 9. feciorului mieu”. muiarea lui Iuda. s-au ^nv@lit cu brobodealnicul }i s-au ^nfrums@]at }i au }ezut la por]ile Enanului. CAP 38 {I 39 22. }i. scul$ndu-s@ ea. 26. {i nu au mai adaos a o cunoa}te pre d$nsa. }i. 10. eghipteanul. s-au dus }i s-au dezv@lit de brobodealnic }i s-au ^mbr@cat cu hainele ceale de v@duvie. pentru c@ au f@cut aceasta. {i r@u s-au ar@tat ^naintea lui Dumnezeu. iat@. {i au zis Iuda: „Scoate]i-o pre ea }i s@ se arz@”. }i era el b@rbat g$citoriu. cea veachie. }i ea au luat ^n p$ntece de la el. au ie}it fratele lui. 25. {i ea. 30. {i au ^ntrebat pre b@rba]ii din locul acela: „Unde easte curva carea au fost ^n Enan. }i ^ndat@ au ie}it fratele lui. 4. 19. c$nd mergea la muiarea fratelui s@u. {i s-au spus Tamarei. }i. din m$inile ismailteanilor. }i au chemat numele lui Zara. ^n Tamna. b@rbat eghiptean. iar@ ea au zis: „Pentru ce s-au rupt pentru tine gard?” {i au chemat numele lui Fares. s@ afl@ ^n Bibl. 12. Pentefri toate ale sale le d@ pre m$na lui Iosif. Iar@ el au zis: „Ce arvun@-]i voiu da?” Iar@ ea au zis: „Inelul t@u }i zgarda }i toiagul care-]i easte ^n m$n@”. lu$nd moa}ea. ca nu cumva s@ fim de batjocur@. }i toate c$te avea el le-au dat pre m$na lui Iosif. {i au trimis Iuda iedul de capre prin m$na p@storiului s@u. 14. zic$ndu-s@: „Iat@. }i nu o au aflat pre ea. }i l-au omor$t }i pre acesta. }i au fost ^n cas@ la domnul s@u. {i au zis Iuda: „[ie-le pre eale. 27. era geameni ^n p$ntecele ei. noru-sa: (a) „{ezi v@duv@ ^n casa t@t$ne-t@u p$n@ ce va crea}te mare Silom. 2. {i au fost c$nd n@}tea ea. 3. {i au fost dup@ a treia lun@. *Num. 28. cel mai mare preste buc@tari. l$ng@ cale?”. 11. m$ng@indu-s@ Iuda. {i au aflat Iosif har ^naintea domnului s@u. {i era Domnul cu Iosif. care neb@g$nd ^n seam@ de multe ori voin]a doamn@-sa despre ^mpreunare.

3. 13. c@ toate era pre m$na lui Iosif. 19. {i s-au m$niiat Faraon pre am$ndoi famenii s@i. pre cel mai mare preste p@harnici }i pre cel mai mare preste f@c@torii de p$ine. {i au gr@it lui dup@ cuvintele aceastea. {i au fost c$t au auzit domnul cuvintele muierii sale. l@s$ndu-}i hainele sale ^n m$nile ei. }i au zis mie: «Dormi-voiu cu tine!». %ntrat-au la ei Iosif diminea]@. au fugit }i au ie}it afar@”. 12. }i au fost blagosloveniia Domnului ^ntru toat@ avu]iia lui ^n casa }i ^n ]arina lui. Iar@ el nu au vrut. 8. ^n locul unde era Iosif. 5. l@s$nd hainele sale la mine. }i vedearea visului celui mai mare preste p@harnici }i a celui mai mare preste f@c@torii de p$ine a ^mp@ratului Eghiptului. 10. carele au ^ntrat la mine. 17. odr@slind. }i era Iosif m$ndru la chip }i frumos la fa]@ foarte. {i au ^ntrebat pre famenii lui Faraon. 2. au fugit }i au ie}it afar@. {i au fost Domnul cu Iosiv. {i au zis lor Iosif: „Au nu easte prin Dumnezeu ar@tarea lor? Spune]i-mi. 23. {i mai-marele temni]ii i-au dat pre ei lui Iosif. 20. mie”. }i Domnul era cu d$nsul. }i au fost ei vro c$teva zile ^n temni]@. au ^ntrat Iosif ^n cas@ ca s@-}i fac@ lucrurile sale. 18 ^mp@ratului ^nchi}i ^n temni]@. {i nu easte ^n casa aceasta nimica carea s@ nu fie supt mine. 6. CAP 40 Iosif t$lcuia}te visurile famenilor lui Faraon ^n temni]@. l-au b@gat *Psalm ^n temni]@ ^n locul ^n care s@ ]inea lega]ii 104. {i au fost dup@ ce l-au pus pre el preste casa sa }i preste toate c$te avea el. s@ m@ batjocoreasc@. }i eu am strigat cu glas mare. 7. 18. 7. 11. ci toate c$te are el le-au dat ^n m$inile meale. {i auzind el c@ am ^n@l]at glasul mieu }i am strigat. CAP 39 {I 40 39 tr@ d$nsul. zic$nd: «Dormi cu mine». . (b) Jidov. s@-}i bat@ joc de noi. {i cel mai mare preste p@harnici au spus visul s@u lui Iosif }i au zis: „%n somnul mieu era vie ^naintea mea. ^mp@ratului Eghiptului. zic$nd: „Au ^ntrat la mine sluga cea de jidov. {i toate c$te avea el le-au dat ^n m$nile lui Iosif. {i ea au ]inut hainele la sine p$n@ ce au venit domnul acas@. carii era ^n temni]@. care toate s-au plinit ^n zioa na}terii lui Faraon. }i cum voiu face acest cuv$nt r@u (b) }i s@ p@c@tuiesc ^naintea lui Dumnezeu?” 10. }i c$te f@cea el Domnul le ^ndrepta ^n m$inile lui. dar@. el nu asculta de ea ca s@ se culce }i s@ se ^mpreune cu ea. zic$nd: „A}ea mi-au f@cut mie sluga ta”. afar@ din p$inea ce o m$nca el. nici s-au luat de la mine nimica. era aceasta. }i era tri}ti. {i gr@ind ea lui Iosif ^n toate zilele. {i p@harul lui Faraon era ^n m$na mea. Unuia zice c@-} va dob$ndi boieriia. au blagoslovit Domnul casa eghipteanului pentru Iosif. zic$nd: „Vede]i c@ au b@gat la noi slug@ de jidov.: Acest lucru r@u. 21. }i am luat strugurul }i l-am 1. }i au v@rsat preste el mil@. }i au zis muierii domnului s@u: „Deaca domnul mieu pentru mine nu cunoa}te nimica din c$te s$nt ^n casa lui. {i ea l-au prins de haine. 14. }i nu easte cine s@-l t$lcuiasc@”. Nu }tiia cel mai mare preste temni]@ nimica de temni]@ pentru el. }i i-au v@zut pre ei. 15. au fugit }i au ie}it afar@”. {i au fost dup@ aceastea. Iar@ ei au zis lui: „Vis am v@zut. l@s$ndu-}i hainele sale la mine.* {i lu$nd domnul pre Iosif. s-au aprins de m$nie. }i i-au dat lui har ^naintea celui mai mare preste temni]@. muiarea domnului s@u au pus ochii s@i pre Iosif }i au zis lui: „Culc@-te cu mine”. pe carele l-ai b@gat la noi. {i cel mai mare preste temni]@ au dat temni]a pre m$na lui Iosif. }i boambele strugurilor era coapte. 9. 16. cel mai mare preste p@harnicii ^mp@ratului Eghiptului }i cel mai mare preste f@c@torii de p$ine au gre}it domnului lor. {i au v@zut am$ndoi vis ^ntr-o noapte. i au fost dup@ aceastea. }i le-au slujit lor. 22. scotea vl@st@ri. {i ^n vie era trei vi]e }i. {i au fost deaca au v@zut ea c@ }i-au l@sat hainele sale ^n m$nile ei }i au fugit }i au ie}it afar@. Au chemat pre cei de cas@ }i le-au zis a}ea. altuia c@ s@ va sp$nzura. Iar@ el. 6. }i nimenea nu era ^nl@untru din cei de cas@. 11. 9. zic$nd: „Dormi cu mine”. afar@ de tine. }i nu }tiia de ale sale nimica. {i deaca au auzit c@ am ^n@l]at glasul mieu }i am strigat. pentru c@ tu e}ti muiarea lui. carii era cu el ^n temni]@ la domnul lui. Iar@ au fost ^ntr-o zi. 4.CARTEA FACERII 5. care le-au gr@it c@9. zic$nd: „Pentru ce fea]ele voastre s$nt ast@zi triste?” 8. }i pre to]i cei prin}i carii era ^n temni]@ }i toate c$te s@ f@cea acolo el le f@cea. {i i-au pus pre ei ^n temni]@ la robie.

13. precum erai turn$nd. {i am v@zut am$ndoi vis ^ntr-o noapte. au zis lui: „Acesta easte t$lcul: ceale trei co}uri trei zile s$nt. zic$nd: „%n somnul mieu mi s@ p@rea c@ stau pre ]@rmurile r$ului. iat@. }i i-am spus lui. {i. 13. {i. }i nu era cine s@-l t$lcuiasc@ lui Faraon. 15. {i spicele ceale }eapte sup]iri au ^nghi]it pre ceale }eapte spice alease }i pline. 15. deaca auzi visurile. {i alte }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt r@s@rea dup@ d$nsele. dec$t care nu am v@zut mai ur$te ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 6. ca cum din r$u s@ suia }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri. ci m-au aruncat ^n groapa aceasta”. 11. iat@. eu }i el. 17. {i au v@zut cel mai mare preste f@c@torii de p$ine c@ drept au t$lcuit. fie}tecarele dup@ visul s@u am v@zut. 19. r@spunzind Iosif lui Faraon. }i au venit la Faraon. ^nainte de foamete. {i au gr@it Faraon lui Iosif. }i au zis lui Iosif: „{i eu am v@zut vis: }i mi s@ p@rea c@ trei co}uri de p$ine r$dicam pre capul mieu. 17. }i p@}tea l$ng@ vacile ceale de pre marginea r$ului. 23. au chemat pre Iosif. 4. CAP 41 Visele lui Faraon despre ceale }eapte vaci }i }eapte spice. iar@ eu am auzit de tine zic$nd c@ tu. 21. 7. 10. neput$ndu-le altul t$lcui. 8. {i au gr@it cel mai mare preste p@harnici c@tr@ Faraon. era zioa na}terii lui Faraon. }i le-au spus lor Faraon visul s@u. muiarea sa. . }i s@ m@ sco]i dintru aceast@ ^nchisoare. {i era acolo un prunc tin@r evreu a celui mai mare preste buc@tari. %nc@ trei zile. {i Iosif i-au zis lui: „Aceasta easte t$lcuirea lui: ceale trei vi]e trei zile s$nt. }i s-au de}teptat Faraon. %nc@ trei zile. i au fost dup@ doi ani de zile. 16. {i s-au de}teptat Faraon }i era vis. au avut doi feciori. ci l-au uitat pre el. }i el ni le-au t$lcuit noao. }i au f@cut osp@] tuturor slugilor sale. iar@ acela s@ se sp$nzure. }i vor m$nca paserile ceriului c@rnurile tale de la tine”. {i din Asineta. }i-l scoas@r@ pre d$nsul din temni]@ }i-l ras@r@ }i schimbar@ ^mbr@c@mintea lui. Iar@ pre cel mai mare preste f@c@torii de p$ine l-au sp$nzurat. {i au fost ^n zioa a treia. }i au dat p@harul ^n m$na lui Faraon. {i nu }i-au adus aminte cel mai mare preste p@harnici de Iosif. ^n mijlocul slugilor sale. 14. 18. Pentru c@ cu furat s$nt furat din p@m$ntul evreilor. pre carea i-o au dat Faraon. f@r@ singur Iosif. 5. dup@ boieriia ta cea mai dinainte. le t$lcuie}ti”. {i s-au f@cut diminea]@. 20. zic$nd: „De p@catul mieu ^mi aduc aminte ast@zi. }i s@ aduci aminte lui Faraon. iat@. }i iar@}i te va pune ^ntru m@rirea p@h@rniciei tale. reale }i ur$te la chip }i sup]iri la trupuri. ur$te la chip }i sup]iri la trupuri. dup@ cum le-au t$lcuit lor Iosif. 14. 18. c$nd va fi bine ]ie. }i p@}tea pre ]@rmuri.40 CARTEA FACERII stors ^n p@harul lui Faraon }i am dat p@harul ^n m$na lui Faraon”. s@ face domn preste tot Eghiptul. }i vei da p@harul lui Faraon ^n m$na lui. }i pas@rile ceriului m$nca ceale ce era ^n co}ul cel deasupra capului mieu”. {i vacile ceale }eapte ur$te }i sup]iri la trupuri au m$ncat de tot pre ceale }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri. 16. 20. }i va lua Faraon capul t@u de la tine. au chemat pre to]i g$citorii Eghiptului }i pre to]i ^n]elep]ii lui. }i-}i va aduce aminte Faraon de boieriia ta. trimi]ind Faraon. 12. }i pre mine }i pre cel mai mare preste p$ine. {i au visat a doao oar@: „{i. 19. 1. 22. {i ^n co}ul cel mai deasupra era din toate fealiurile de care ^mp@ratul Faraon m$nca. 2. }i. }i aici n-am f@cut nimica. }i s@ faci cu mine mil@. a}ea s-au }i ^nt$mplat: eu s@ m@ a}ez ^n boieriia mea. Faraon s-au m$niiat pre slugile sale }i ne-au pus pre noi ^n temni]@ ^n casa celui mai mare preste buc@tari. {i. {i r@spunzind Iosif. CAP 40 {I 41 3. au zis: „F@r@ de Dumnezeu nu s@ va r@spunde m$ntuirea lui Faraon”. 9. }i te va sp$nzura pre lemn. {i ca cum din r$u s@ suia }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri. Ci-]i ado aminte de mine pentru tine. lucru f@cut de p$ine. }i }i-au adus aminte de boieriia p@harnicului }i de boieriia f@c@toriului de p$ine. }i p@}tea pre ]@rmuri. {i vacile ceale }eapte ur$te }i sup]iri au m$ncat de tot pre ceale }eapte vaci dint$iu bune }i alease. }i s-au turburat sufletul lui. }i alte }eapte vaci s@ suia dup@ eale din r$u. s@ suia dintr-o r@d@cin@ }eapte spice alease }i bune. {i pre cel mai mare preste p@harnici l-au a}ezat ^n boieriia lui. Ci }i alte }eapte vaci s@ suia dup@ aceastea din r$u. Faraon au v@zut vis: s@ p@rea lui c@ st@ l$ng@ r$u. 12. {i. {i au zis Faraon c@tr@ Iosif: „Vis am v@zut }i nu easte cine s@-l t$lcuiasc@. {i au fost precum ne-au t$lcuit noao. trimi]ind.

* Tu vei fi mai mare preste casa mea. }i ^naintea tuturor slugilor lui. 20 48. ieftin@tate. care s@ suia dup@ eale. 27. afar@ de tine nimenea nu va r$dica m$na sa preste tot p@m$ntul Eghiptului!” 45. ^mp@ratul Eghiptului. Deci. 43. }i vor uita de ^ndestularea ce au fost ^n tot Eghiptul. CAP 41 lor sale: „Au. 50. {i au pl@cut cuv$ntul ^naintea lui Faraon. Faraon. }i s@ adune gr$ul supt m$na lui Faraon. 38. {i au adunat Iosif gr$ul. prisosin]@. bucate destule. nu easte om mai ^n]elept }i mai priceput dec$t tine. }i ceale }eapte spice bune }eapte ani s$nt. Iar@ cuv$ntul care am zis lui Faraon: c@ Dumnezeu au ar@tat lui Faraon ceale ce va face. 36. preotul Iliupoliei. }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului nu era p$ne. 29. {i vor fi bucatele ceale p@zite pre p@m$nt ^n cei }eapte ani a foametei. }i nu s@ va strica p@m$ntul de foamete”. visul lui Faraon unul easte. }i-l pune pre el mai mare preste p@m$ntul Eghiptului. ^n }eapte ani va fi ^ndestulare (b) mult@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului. s@-i fie muiare. 48. {i au adunat toate bucatele celor }eapte ani. 54. }i s@ se p@zasc@ bucatele ^n cet@]i. 26. lu$nd Faraon inelul din m$na sa. }i s@ str$ng@ toate rodurile p@m$ntului Eghiptului acelor }eapte ani a ^ndestul@rii. 32. 23. {i au zis Iosif lui Faraon: „Visul lui Faraon unul easte: Dumnezeu au ar@tat lui Faraon ceale ce va face. ^ntru care era ^ndestulare ^n p@m$ntul Eghiptului. c@ nu era num@r. }i i-au dat lui pre Asineta. {i ceale }eapte vaci sup]iri. 20 . }i de ruga ta va asculta tot norodul mieu. 24. zic$nd c@: „M-au ^n@l]at Dumnezeu ^n p@m$ntul smereniei meale”. Iar@ alte }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt cre}tea ]iindu-s@ de d$nsele. {i au zis Faraon lui Iosif: „De vreame ce Dumnezeu au ar@tat ]ie toate aceastea. 47. Iar@ pentru aceaea au ^ndoit visul lui Faraon de doao ori. {i au ^ntrat ^n p$ntecele lor }i nu s-au v@zut c@ au ^ntrat ^n p$ntecele lor. {i au ^nceput cei }eapte ani a foametei a veni dup@ cum au zis Iosif. ca n@sipul m@rii mult foarte. te puiu pre tine ast@zi preste tot p@m$ntul Eghiptului!” 42. carele s@ aib@ duhul lui Dumnezeu ^ntru sine?” 39. pentru c@ adev@rat easte cuv$ntul cel de la Dumnezeu. 28. {i nu s@ va cunoa}te ^ndestularea pre p@m$nt de foametea ce va fi dup@ aceasta. {i. preotului Iliupoliei. {i l-au suit pre d$nsul ^n carul cel al doilea dintru ale sale }i au strigat ^naintea lui vestitoriul }i l-au pus pre d$nsul preste tot p@m$ntul Eghiptului. {i Iosif era de treizeci de ani c$nd au st@tut ^naintea lui Faraon. {i numele celui de al doilea l-au chemat Efraim. {i s@ fac@ Faraon }i s@ r$nduiasc@ mai mari preste p@m$nt. Iat@. 53. zic$nd c@: „M-au f@cut a uita toate durerile meale }i toate ale tat@lui mieu”. 37. }i va gr@bi Dumnezeu a-l face pre el. 33. {i dup@ aceasta vor veni }eapte ani de foamete. (b) %ndestulare. {i au zis Faraon tuturor slugi21. 46. }i au ie}it Iosif de la fa]a lui Faraon }i au umblat tot p@m$ntul Eghiptului. 51. {i au ^nghi]it ceale }eapte spice stricate de v$nt }i sup]iri pre ceale }eapte spice bune }i pline. }eapte ani s$nt. {i am v@zut iar@}i ^n somnul mieu }i. 25. carea va fi ^n p@m$ntul Eghiptului. c$t nu putea s@-l numere.* {i mai ^nainte de ce au venit acei }eapte ani de foamete au avut Iosif doi feciori. {i au f@cut p@m$ntul ^ntru acei }eapte ani a ^ndestul@rii bucate. {i au trecut cei }eapte ani a ^ndestul@rii carea au fost ^n p@m$ntul Eghiptului. c@ va fi tare foarte. {i s@ adune toate bucatele acestor }eapte ani buni ce vin. am spus t$lcuitorilor. 35. }i de}tept$ndu-m@. {i au zis Faraon lui Iosif: „Iat@. Ceale }eapte vaci bune }eapte ani s$nt. caut@ omul ^n]elept }i priceput. numai scaunul voi avea eu mai presus dec$t tine”. 2. {i s-au f@cut foamete ^n tot p@m$ntul. 40. {i au fl@m$nzit tot p@m$ntul Eghiptului }i au strigat norodul c@tr@ 41 *Psalm 104. 29. 53 Fapte 7.CARTEA FACERII 21. dar@. {i au chemat Iosif numele celui ^nt$iu n@scut Manasi. 52. }i chipurile lor (a) ur$te. }i va topi foametea p@m$ntul. 55. {i au zis Faraon lui Iosif: „Eu. Acum. l-au pus ^n m$na lui Iosif }i l-au ^mbr@cat pre el cu vison }i au pus lan] de aur ^mprejurul grumazului lui. 31. 22. 49. iat@: ca cum }eapte spice pline }i bune s@ suia dintr-o r@d@cin@. iar@ am adormit. 44. }i nu au fost cine s@-mi t$lcuiasc@”. }i au pus bucatele ^n cet@]i. pre carii i-au n@scut lui Asineta. 30. fata lui Pentefri. bucatele c$mpurilor celor dimprejurul cet@]ii le-au pus ^ntr-^nsa. ca }i mai ^nainte. doar@. vom afla om ca acesta. }i ceale }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt }eapte ani s$nt. (a) Au r@mas. fata lui Pentefri. 41. 20 1 Maca. 10 *Jos 46. }i vor fi }eapte ani de foamete. 34. {i au numit Faraon numele lui Iosif: Psontom Fanih.

19. Iar@ ei au zis: „Doispr@zeace fra]i s$ntem. Iar@ ei au zis: „Nu. }i ceialal]i s@ ^ntorc acas@. }i noi nu l-am ascultat pre d$nsul. }i fie}tecine argintul s@u f@r@ de }tirea lor ^l aduc ^n sacii s@i acas@. 21. 57. iar@ voi ve]i fi ^n prinsoare p$n@ ce s@ vor ar@ta cuvintele voastre de gr@i]i adev@rat. 6. 12. {i ei nu }tiia cum c@ Iosif ^i ^n]eleage. *Jos 43. care l-a]i cump@rat. pentru c@ s@ ^nt@ris@ foametea preste tot p@m$ntul. iat@. au v@zut leg@tura argintului s@u. c@tr@ noi aspru. ci a]i venit s@ vede]i c@r@rile p@m$ntului”. nu ve]i ie}i de aici p$n@ c$nd fratele vostru cel tin@r nu va veni aici. To]i s$ntem fii a unui om. CAP 42 Fra]ii lui Iosif. 11. {i }i-au adus aminte Iosif de visurile sale care le-au v@zut }i au zis lor: „Iscoade s$nte]i. {i au zis fra]ilor s@i: „Mi s-au ^nturnat argintul }i iat@-l ^n sacul mieu”. 18. ca s@ tr@im }i s@ nu murim!” 3. iar@ unul nu tr@ia}te”. {i au zis lor Iosif: „Aceasta easte 1. 25. {i. vin ^n Eghipt s@ cumpere bucate. 13. {i au zis Iosif lor: „Ba. {i au venit la Iacov. 23. {i s-au sp@im$ntat inima lor }i s-au turburat. c@ eu m@ tem de Dumnezeu. unde au odihnit. }i au spus lui toate c$te s-au ^nt$mplat lor. un frate al vostru s@ se opreasc@ ^n temni]@. 21 . zic$nd: 30. v@zind Iosif pre fra]ii s@i. }i au de}chis Iosif toate jitni]ile }i vindea tuturor eghipteanilor. 7. {i s@ vor creade cuvintele voastre. doamne. i-au cunoscut }i s-au f@cut strein de c@tr@ ei }i le-au gr@it lor aspru }i le-au zis lor: „De unde a]i venit?” Iar@ ei au zis: „Din p@m$ntul Hanaan. mai pre urm@. {i au poruncit Iosif s@ le umpl@ sacii lor de gr$u. zic$nd:* «Nu face]i nedreptate pruncului». {i le-au zis lor ^n a treia zi: „Face]i aceasta }i ve]i fi vii. {i toate ]@rile au venit ^n Eghipt s@ cumpere de la Iosif. {i au cunoscut Iosif pre fra]ii s@i. {i.42 CARTEA FACERII Faraon pentru p$ine }i au zis Faraon tuturor eghipteanilor: „Mearge]i la Iosif }i ce va zice voao face]i!” 56. ^ntorc$ndu-s@ de la ei Iosif. iar@ de nu. Iar@ pre Veniamin. tat@l lor. r@spunzind Ruvin. nu l-au trimis cu fra]ii s@i. puind gr$ul pre asinii s@i. sili]i de foame. 16. {i. Iar@ Iosif era mai-marele p@m$ntului. 22. 5 *Sus 37. domnul p@m$ntului. unul c@tr@ altul zic$nd: „Ce au f@cut aceasta Dumnezeu noao?” 29. pre s@n@tatea lui Faraon. 20. 27. }i nu m-a]i ascultat? {i. iar@ de nu. el vindea la tot norodul p@m$ntului. auzind Iacov c@ s@ vinde gr$u ^n Eghipt. {i. dezleg$nd unul sacul s@ dea m$ncare asinilor s@i. pentru c@ cu t@lmaciu gr@ia cu ei. pre s@n@tatea lui Faraon. }i ne-au pus pre noi ^n paz@. c$nd s@ ruga de noi. c@ au zis: „Ca nu cumva s@ sl@beasc@ pre cale”. s@ cump@r@m bucate”. iar@ voi mearge]i }i duce]i gr$ul vostru. }i iar@}i venind la ei le-au gr@it lor. Iosif ^i cunoa}te }i aspru gr@ia}te cu ei }i-i bag@ ^n temni]@. noi. CAP 41 {I 42 ce am gr@it voao. c@ ^n p@cat s$ntem noi pentru fratele nostru. }i cel mai tin@r cu tat@l nostru easte ast@zi. {i foametea era preste fa]a tot p@m$ntului. i. pentru c@ era foamete ^n p@m$ntul lui Hanaan. au zis lor: „Au nu v-am gr@it voao. s@ cerca]i c@ile ]@rii a]i venit?” 10. ca cum am fi mers s@ iscodim p@m$ntul. s-au dus de acolo. {i au zis fie}tecarele c@tr@ fratele s@u: „A}ea easte. s-au ^nchinat lui cu fa]a la p@m$nt. au ba. fratele lui Iosif. 9. iscoade s$nte]i”. au zis feciorilor s@i: „Pentru ce v@ lenevi]i? 2. „Gr@it-au omul. {i au venit feciorii lui Israil s@ cumpere cu cei ce vinea. Iat@. {i s-au f@cut lor a}ea. slugile tale am venit s@ cump@r@m bucate. slugile tale. De s$nte]i de pace. ve]i muri”. r@m$ne Simeon ^n prinsoare. slugile tale. {i ei. }i era deasupra gurii sacului. am auzit c@ easte gr$u ^n Eghipt. {i. }i argintul fie}tec@ruia s@-l puie ^n sacul s@u }i s@ le dea lor de ajuns m$ncare pre cale. 14. c@ nu ne-au fost mil@ de necazul sufletului lui. iar@ ei nu l-au cunoscut pre el. 15. venind fra]ii lui Iosif. 4.* {i pre fratele vostru cel mai tin@r s@-l aduce]i la mine. au pl$ns. 5. {i ei au f@cut a}ea. 8. {i s-au pogor$t cei zeace fra]i a lui Iosif s@ cumpere gr$u din Eghipt. nu s$ntem iscoade”. }i au luat pre Simeon dintr@ ei }i l-au legat pre el ^naintea lor. s$ngele lui s@ cearc@”. ^n p@m$ntul Hanaan. de pace s$ntem. {i i-au pus pre ei ^n temni]@ trei zile. 26. ^n p@m$ntul lui Hanaan. }i pentru aceasta au venit preste noi nevoia aceasta”. Trimite]i pre unul dintr@ voi }i aduce]i pre fratele vostru. 24. 17. %ntru aceasta v@ ve]i ar@ta. 28. zic$nd c@ iscoade s$nte]i. Pogor$]i acolo }i ne cump@ra]i pu]inteale bucate.

ca nu cumva s@ fie gre}eal@. 5. {i au zis noao omul. domnul p@m$ntului: «%ntru aceasta voiu cunoa}te c@ s$nte]i de pace. {i au f@cut omul dup@ cum i-au zis Iosif. Doamne. fratele s@u cel de o mum@. 36. c@ eu. mearge]i la acel om. de nu-l voiu aduce pre el la tine. 34. de s@ va ^nt$mpla lui s@ sl@beasc@ ^n calea pre carea ve]i mearge. v@zind b@rba]ii c@-i bag@ ^n casa lui Iosif. {i au zis lor Israil. 9. }i argintul ce vi s-au ^ntors ^n sacii vo}tri ^ntoarce]i cu voi. pentru c@ o1. au ^ntrebat de noi omul }i de neamul nostru. {i argintul ^ndoit lua]i ^n m$inile voastre. 3. }i. 15. }i de nu-l voiu pune ^naintea ta. }i. pentru c@ fratele lui au murit. precum am r@mas f@r’de fii. zic$nd: 20. {i au fost c$nd au de}ertat ei sacii s@i. {i au zis Israil: „O. }i voiu cunoa}te cum c@ nu s$nte]i iscoade. }i noi }i tu }i pruncii no}tri. scul$ndu-v@. {i. zic$nd: „Pre am$ndoi feciorii miei s@-i omori. }i el singur au r@mas. {i au zis Iuda c@tr@ Israil. *Sus 42. de r@}in@ }i de miiare }i t@m$ie }i stacti }i terevint }i nuci. pre un frate al vostru l@sa]i aici cu mine.CARTEA FACERII 31. Iar@ ei au zis: „%ntreb$nd. {i. din m$na mea ceare-l pre d$nsul de nu-l voiu aduce la tine. 10. {i pre fratele vostru lua]i-l }i. Au }tiut-am noi c@ va zice noao: «Aduce]i pre fratele vostru?»” 8. C@ de nu am fi z@bovit. 4.* pogor$tu-ne-am ^nt$iu s@ cump@r@m bucate. 19. 38. }i au v@zut argintul s@u ei }i tat@l lor }i s-au sp@im$ntat. de nu va fi fratele vostru cel mai tin@r cu voi»”. ca s@ ne n@p@stuiasc@ }i s@ se apuce de noi. Iar@ cel mai mic cu tat@l nostru easte ast@zi ^n p@m$ntul Hanaan». de vei trimite pre fratele nostru cu noi. Deci. Simeon nu easte. c@ cu mine vor m$nca oamenii ace}tia la amiiaz@zi”. 33. Iar@ de nu vei trimite pre fratele nostru cu noi. ci s$nte]i de pace. {i au fost dup@ ce au sf$r}it 2. 14. %n Eghipt. Iosif pre to]i fra]ii oasp@t@. ce r@u mi-a]i f@cut spuind omului c@ ave]i voi frate!” 7. lu$nd b@rba]ii darurile aceastea.* Eu ^l voiu luoa pre d$nsul. 37. 3 . 32 CAP 43 Iacov anevoie las@ pre Veniamin s@ se duc@ cu fra]ii ^n Eghipt. unul au murit. Mai pre urm@. tat@l lor: „Trimite pruncul cu mine }i s@ ne scul@m s@ meargem. merg$nd ei la omul cel mai mare preste casa lui Iosif. d@ pre Veniamin s@-l duc@ cu ei. ne vom duce }i-]i vom cump@ra bucate. 11. {i i-au v@zut Iosif pre ei }i pre Veniamin. }i pre fratele vostru voiu da voao. zic$nd: «Nu ve]i vedea fa]a mea. d$nd daruri }i argintul ^ndoit. aceasta face]i: lua]i din roadele p@m$ntului ^n vasele voastre }i duce]i omului daruri. 35. i s-au ^nt@rit foametea pre p@m$nt. argintul fie}tec@ruia era ^n sacul s@u. 17. CAP 42 {I 43 mul au gr@it noao zic$nd:* «Nu ve]i vedea fa]a mea. de nu va veni cu voi fratele vostru cel mai tin@r». }i voiu slobozi s@ v@ cump@ra]i ce vrea]i din p@m$ntul acesta»”. tat@l lor: „Pre mine m-a]i f@cut f@r’de fii: Iosif nu easte. {i aduce]i pre fratele vostru cel mai tin@r. {i Dumnezeul mieu s@ dea voao har ^naintea omului. }i eu voiu aduce pre el la tine”. tat@l lor: „De easte a}a. ^mi ve]i duce b@tr$nea]ele cu ^ntrist@ciune ^n iad”. Doispr@zeace fra]i s$ntem fii tat@lui nostru. }i au b@gat pre oameni ^n casa lui Iosif. s-au pogor$t ^n Eghipt }i au st@tut ^naintea lui Iosif. {i. Iar@ Iuda au zis lui. 20 *Jos 44. f@r’de fii am r@mas”. le-au zis lor tat@l lor: „Duce]i-v@ iar@}i }i ne cump@ra]i pu]inteale bucate”. {i noi am zis lui: «De pace s$ntem. scul$ndu-s@. nu s$ntem iscoade. de m$ncat gr$ul. 6. gre}it s@ fiu ^naintea ta ^n toate zilele. zic$nd: «De tr@ia}te ^nc@ tat@l vostru? {i de ave]i voi frate?» {i am spus lui dup@ ^ntrebarea aceasta. domnul p@m$ntului. „Rug@mu-ne. ca s@ tr@im }i s@ nu murim. ne-am fi ^ntors p$n@ acum de doao ori. s@ ne ia pre noi slugi }i asinii no}tri”. 13. care l-au adus din Eghipt. dup@ ce au scos pre Simeon din temni]@. 43 *Sus 42. {i au gr@it Ruvin tat@lui s@u. au zis: „Pentru argintul care s-au ^ntors ^n sacii no}tri dint$iu pre noi ne bag@ ^nl@untru. Iar@ el au zis: „Nu s@ va pogor^ fiiul mieu cu voi. nu vom mearge. au gr@it lui ^n u}ea casii. 16. zic$nd: „Cu m@rturisire s-au m@rturisit noao omul. 32. }i au zis celui mai mare preste casa sa: „Bag@ pre oamenii ace}tia ^n cas@ }i giunghie giunghieri }i g@tea}te. }i argintul ^ndoit au luat ^n m$inile sale }i pre Veniamin. {i le-au zis lor Iacov. iar@ gr$ul care l-a]i cump@rat pentru casa voastr@ lua]i-l }i v@ duce]i. 12. d@-l pre el ^n m$na mea. }i pre Veniamin s@-l lua]i? Asupra mea au fost toate aceastea”. 18. }i pre Veniamin. ca s@ sloboaz@ pre fratele vostru celalalt.

}i lor deosebi. dup@ ce g@sea}te p@harul. {i i-au ^ntrebat pre ei: „Cum tr@i]i?”. {i le-au zis lor: „Mil@ voao. 6. CAP 43 {I 44 i au poruncit Iosif celui mai mare preste casa sa. 23. 14. trimite dup@ fra]i }i. {i au gr@bit }i au desc@rcat fie}tecarele sacul s@u pre p@m$nt. {i au luat p@r]i de la d$nsul la sine. 3. nu v@ teame]i. {i au fost c$nd am venit s@ poposim.: R@u a]i f@cut ce a]i lucrat. au ^ncetat }i au zis: „Pune]i p$ini”. {i au adus ap@ s@ se speale picioarele lor }i au dat de m$ncare asinilor lor. c@ sc$rb@ easte eghipteanilor de tot p@storiul de oi. C@ci a]i furat p@harul cel de argint din care bea domnul mieu }i g$cind g$cea}te din el? Reale a]i s@v$r}it ceale ce a]i f@cut (a)»”. }i pune]i argintul fie}tec@ruia ^n gura sacului. 7. iat@. 11. afl$ndu-i pre ei. {i au pus lui singur. {i au ^ntrat Iuda }i fra]ii lui la Iosif ^nc@ fiind el acolo. {i p@harul mieu cel de argint pune]i-l ^n sacul celui mai tin@r. tat@l nostru. {i au zis Iosif: „Nu voiu face eu cuv$ntul acesta. au pl$ns acolo. {i au c@utat de la cel mai b@tr$n ^ncep$nd. 22. Iar@ el au zis: „Precum zice]i. {i. 13. {i au ^ntrat Iosif ^n cas@ }i au adus lui ^n cas@ darurile ce le avea ^n m$inile lor }i s-au ^nchinat lui cu fa]a la p@m$nt. 29. }i cel mai tin@r dup@ tinerea]ele lui. 12. a}ea s@ fie. 25. aduce ^nd@r@pt pre fra]i }i-i mustr@ ca pre ni}te furi. }i le-au zis lor: „S$n@tos easte tat@l vostru. au slobozit oamenii }i pre asinii lor. au aflat p@harul ^n sacul lui Veniamin. iar@ partea lui Veniamin de cinci ori au fost mai mare dec$t a celoralal]i. au v@zut pre Veniamin. {i alt argint am adus cu noi. ca s@ ne cump@r@m bucate. s-au ^nchinat lui. }i au zis: „Acesta easte fratele vostru cel mai tin@r. argintul nostru drept m@surat l-am adus ^napoi ^n m$inile noastre. 27. Iar@ ei au zis: „S$n@tos easte sluga ta. {i au scos pre Simeon la ei. dup@ ce s-au f@cut ziuo. nu s-au dus departe. acela-mi va fi rob. }i argintul vostru bine ispitit ^l am”. }i fie}tecarele au de}chis sacul s@u. plec$ndu-s@. }i s@-i ^nfrun]i pre ei }i s@ le zici: «Pentru ce mi-a]i r@spl@tit reale pentru bune? 5. sf$r}ind.44 CARTEA FACERII 21. deosebi. 5. }i eghipteanilor celor ce ^mpreun@ cu el m$nca. }i noi vom fi robi domnului nostru”. {i au f@cut dup@ cuv$ntul lui Iosif. 2. 34. ci omul la carele s-au aflat p@harul. pre carele a]i zis c@-l ve]i aduce la mine?” {i ei au zis lui: „Acesta easte adev@rat”. c@ nu }tim cine au pus noao argintul ^n sacii no}tri”. c$te vor putea r@dica. }i Iosif au zis celui mai mare preste casa sa: „Scoal@-te }i alearg@ dup@ oameni. nu a]i }tiut c@ cu g$citur@ g$cea}te omul cel ce easte precum s$nt eu?” 16. s$ntem robi domnului nostru noi }i acela la carele s-au aflat p@harul”. {i. }i pre]ul gr$ului lui”. 10. }i s@ mira oamenii fie}tecarele c@tr@ fratele s@u. atunci argintul fie}tec@ruia ^n sacul lui. 17. ie}ind ei din cetate. }i s@ rumpea inima lui pentru fratele s@u }i c@uta s@ pl$ng@ }i. {i s-au turburat Iosif. sp@l$ndu-}i fa]a sa. {i. CAP 44 Poruncind Iosif s@ ascunz@ p@harul s@u ^n sacul lui Veniamin. 31. . Iuda s@ d@ pre sine rob pentru Veniamin. iar@ voi cura]i ve]i fi”. De vreame ce argintul care l-am aflat ^n sacii no}tri l-am adus ^nd@r@pt la tine din p@m$ntul Hanaan. Iar@ ei au zis lui: „C@ci gr@ia}te domnul cuvintele aceastea? S@ nu s@ afle la slugile tale s@ fie f@cut dup@ cuv$ntul acesta! 8. 30. }i. }i s-au ^ntors ^n cetate. iar@ 1. fratele s@u cel de o mum@. {i au zis Iuda: „Ce vom r@spunde domnului? Sau ce vom zice? Sau cum ne vom ^ndrepta? C@ Dumnezeu au aflat nedreptatea slugilor tale. cum am fi furat din casa domnului t@u argint sau aur? 9. }i au c@zut ^naintea lui pre p@m$nt. 33. Iar@ ei }i-au rupt hainele sale }i au pus fie}tecarele sacul s@u pre asinul s@u. 15. ^nc@ tr@ia}te”. zic$nd: „Umple]i sacii oamenilor de bucate. {i. c@ut$nd Iosif cu ochii s@i. b@tr$nul de carele a]i zis c@ ^nc@ tr@ia}te?” 28. Iar@ au zis lui: „Dumnezeu s@ te miluiasc@. precum au zis el. 26. {i. 4. 24. Dumnezeul vostru }i Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri au dat voao comoar@ ^n sacii vo}tri. {i le-au zis lor Iosif: „C@ci a]i f@cut acest lucru? Au. p$n@ au venit la cel mai tin@r. am de}chis sacii no}tri. pentru c@ nu putea eghipteanii m$nca p$ine cu evreii. 32. fiiule”. ^ntr$nd ^n c@mar@. {i au }ezut ^naintea lui cel ^nt$iu n@scut dup@ b@tr$nea]ele lui. La carele din slugile tale vei afla p@harul. (a) Jido. Iar@ ei. {i au zis el: „Binecuv$ntat easte omul acela lui Dumnezeu”. }i au auzit c@ acolo va s@ pr$nzasc@. acela s@ moar@. acela s@ fie rob. }i au beut }i s-au osp@tat cu d$nsul. le-au zis lor dup@ cuvintele aceastea. Iar@ ei au g@tit darurile p$n@ a veni Iosif la amiiaz@zi. la carele s@ va afla p@harul.

}i fratele lui au murit. de s@ va duce cu noi fratele nostru cel mai tin@r. ^nfrico}a]i fiind. Deci. Iosif aceasta las@ fra]ilor s@ spuie t@t$ne-s@u. 24. de ve]i lua }i pre acesta de la fa]a mea }i s@ va ^nt$mpla lui sl@biciune pre cale. oile tale }i boii t@i }i toate c$te s$nt ale tale. {i vei l@cui ^n p@m$ntul Ghesem al Araviei. 21. dar@. C@ m-au trimis Dumnezeu ^naintea voastr@ ca s@ r@m$ie voao r@m@}i]@ pre p@m$nt }i s@ hr@nesc voao r@m@}i]@ mare. 29. 33.* {i tu ai zis slujilor tale: «De nu s@ va pogor^ cu voi fratele vostru cel mai tin@r. dar@. de nu va fi cu noi fratele nostru cel mai tin@r». {i au zis tat@l nostru. Deci. *Fapt. 7. Iar@ Iuda. C@ acesta easte al doilea an de foamete pre p@m$nt. 11. iar@ pruncul s@ se suie cu fra]ii s@i. dar@. sluga ta. tu ai* ^ntrebat pre slugile tale. fratelui mieu. tat@l nostru. tat@l nostru. 13.* c@ spre viia]@ m-au trimis Dumnezeu ^naintea voastr@. au zis: „Rogu-te. ochii vo}tri v@d. va muri. 27. s@ gr@iasc@ sluga ta ^naintea ta }i s@ nu te m$nii pre sluga ta. Iat@. de la tat@l nostru. doamne. nici s@ v@ par@ cu greu c@ci m-a]i v$ndut. }i pre ei cu multe daruri d@rui]i ^i trimite la tat@l s@u. nefiind pruncul cu noi? Ca s@ nu v@z realele care vor afla pre tat@l mieu”. pentru c@ nu vom putea vedea fa]a omului. cum m@ voiu sui la tat@l mieu. c$nd s-au cunoscut cu fra]ii s@i. 18. }i are el prunc de b@tr$nea]e mai tin@r. acum nu voi m-a]i trimis aici. {i am zis domnului: «Nu va putea pruncul s@ las@ pre tat@l s@u. de va l@sa pre tat@l. pogoar@-te. pre carele a]i v$ndut ^n Eghipt. acum nu v@ ^ntrista]i. 22. 19. 34. cu ^ntrist@ciune ^n iad. }i vei fi aproape de mine tu }i feciorii t@i }i feciorii feciorilor t@i. t@t$ne-mieu toat@ m@rimea mea cea din Eghipt }i c$te a]i v@zut 1. c@ s@ ^nfrico}eas@. iar@ Faraon. dar@. ci Dumnezeu. Iosif cu s@rutare ^i ^mbr@]i}eaz@. }i nu l-am mai v@zut p$n@ acum. 9 i nu putea Iosif mai mult s@ se opreasc@ ^naintea tuturor celor ce sta ^naintea lui. 13 [7] *Sus 43. 23. }i ^nc@ cinci ani ^ntru care nu va fi ar@tur@. }i m-au f@cut ca un tat@ lui Faraon }i domn a toat@ casa lui }i st@p$n preste tot p@m$ntul Eghiptului. 8. ca s@ nu pieri tu }i feciorii t@i }i toate c$te s$nt ale tale’». cu toat@ casa sa bucur$ndu-s@. {i ne-au zis noao tat@l nostru: «Duce]i-v@ iar@}i de cump@ra]i pu]inteale bucate». 6. apropiindu-s@ de Iosif. c@ gura mea gr@ia}te c@tr@ voi. tr@ia}te ^nc@ tat@l mieu?” {i nu putea fra]ii s@i s@-i r@spunz@. }i pruncul nu va fi cu noi (c@ sufletul lui s@ ]ine ac@]at de sufletul acestuia). zic$nd:* «De nu-l voiu aduce la tine }i de nu-l voiu pune pre d$nsul ^naintea ta. }i s-au auzit ^n casa lui Faraon. {i au fost c$nd ne-am suit la sluga ta. zic$nd: «De ave]i tat@. nici seceri}. ne vom duce. 2. Gr@bi]i. 20 33 *Sus 43. 26. 30. C@ eu. {i au slobozit glas cu pl$ngere. va muri». vinovat s@ fiu ^naintea tat@lui mieu ^n toate zilele».CARTEA FACERII voi v@ sui]i cu m$ntuire la tat@l vostru”. {i ai zis slugilor tale: «Aduce]i pre d$nsul la mine s@-l v@z». 3. tat@lui nostru. c@ tu e}ti dup@ Faraon. la mine }i nu z@bovi. }i au auzit to]i eghipteanii. C@. c@tr@ noi:* «Voi }ti]i c@ doi mi-au n@scut mie muiarea. }i tat@l nostru pre d$nsul foarte-l iubea}te». {i noi am zis domnului cum c@: «Avem tat@ b@tr$n. CAP 44 {I 45 CAP 45 Iosif s@ face cunoscut fra]ilor s@i }i aceia. 13 *Jos 50. s@ nu mai adaoge]i a vedea fa]a mea». {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Eu s$nt Iosif. }i el singur au r@mas de la mum@-sa. Acum. 7. {i va fi dup@ ce va vedea el c@ nu easte pruncul cu noi. }i vor duce slugile tale b@tr$nea]ele slugii tale. fratele vostru. 12. dar@. {i te voiu hr@ni acolo. Acum. 32. 4. Spune]i. Deci. ci au zis: „Scoate]i pre to]i de la mine”. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Apropiia]i-v@ c@tr@ mine!” {i s-au apropiiat }i au zis:* „Eu s$nt Iosif. }i ochii lui Veniamin. Iar@ noi am zis: «Nu vom putea s@ ne ducem. ci. ^mi ve]i pogor^ b@tr$nea]ele meale cu ^ntrist@ciune ^n iad». 28. c@. am luat pre prunc. de voiu mearge la sluga ta. voiu r@m$nea eu la tine slug@ pentru prunc rob domnului. 5. 45 *Sus 42. sluga ta. au frate?» 20. c@ ^nc@ ^n cinci ani va fi foamete pre p@m$nt. de v@ sui]i la tat@l mieu }i zice]i lui: «Aceastea zice fiiul t@u. Iosif: ‘F@cutu-m-au Dumnezeu domn a tot p@m$ntul Eghiptului. {i au ie}it unul de la mine }i mi-a]i zis c@ l-au m$ncat fierile. au poruncit lui Iosif s@ chiiame pre tat@l s@u cu toat@ casa sa ^n Eghipt. am spus lui cuvintele domnului nostru. 31. 10. Doamne. 20 . 25. 9. {i nici unul nu au st@tut ^naintea lui Iosif. 3 7 *Sus 37.

feciori }i feate treizeci }i trei. 27. carii au ^ntrat ^n Eghipt ^mpreun@ cu Iacov. 16 1 Paral. dup@ ce iar@}i ^i ^nnoia}te Dumnezeu f@g@duin]a. {i fiii lui Levi: Ghirson. 7. lu$nd pre tat@l vostru. au pl$ns preste d$n}ii }i. gr@bind. {i au zis Israil: „Destul easte mie de tr@ia}te ^nc@ fiiul mieu. Iar@ aceastea s$nt numele fiilor lui Israil. {i s-au sculat Iacov de la F$nt$na Jur@m$ntului* }i au luat fiii lui Israil pre tat@l s@u }i averile }i muierile sale. veni]i. au venit la F$nt$na Jur@m$ntului }i au f@cut jertv@ Dumnezeului t@t$ne-s@u. {i fiii lui Gad: Safon }i Anghis }i Sanis }i Tasovan }i Aidis }i Aroidis }i Areilis. Iosif. s-au ^nc@lzit cu viia]@ duhul lui Iacov. 4. }i toat@ s@m$n]a lui au ^ntrat ^n Eghipt. 14. Ace}tia s$nt fiii Zelfii. Iacove!” Iar@ el au zis: „Ce easte?” 3. {i fiii lui Zavolon: Sered }i Alon }i Ahoil. au gr@it fra]ii lui c@tr@ d$nsul. 10. au pl$ns preste d$nsul. {i. {i tuturor le-au dat doao r$nduri de haine. 13. *Fapt. care s@ poarte p$ini t@t$ne-s@u pre cale. 15 *Jos 24 Psalm 104. Asron }i Harmi. nu te teame a te pogor^ ^n Eghipt. 18. ^n car@le care le-au trimis Iosif ca s@-l aduc@ pre d$nsul. mearge-voiu }i-l voiu vedea pre d$nsul mai ^nainte de ce voiu muri”. 5. 1 3 *Ie}ire 6. 9. lu$nd averile sale }i toat@ agoniseala carea agonisis@ ^n p@m$ntul Hanaan. 17. el ^nsu}i }i toate ale lui.* {i fiii lui Isahar: Tola }i Fua }i Asum }i Samvran. {i au zis Dumnezeu lui Israil ^n vedeniia nop]ii. {i i-au zis lui: „Eu s$nt Dumnezeul p@rin]ilor t@i. 16. Iosif ^i ias@ ^nainte }i ^i zice ca ^naintea lui Faraon s@ se zic@ ei pre sine p@stori de oi. 1 *1 Paral. 26. {i au spus lui. 12. }i le-au dat lor merinde pre cale. {i i-au gr@it lui toate cuvintele de la Iosif. 16. 6. 18.* au ^ntrat ^n Eghipt Iacov }i toat@ s@m$n]a lui cu d$nsul. 24. 5. {i tat@lui s@u au trimis ca aceastea }i zeace asini care purta de toate bun@t@]ile Eghiptului }i zeace mu}coi. toate sufletele.* {i fiii lui Asir: Iemna. gr@ind: „Iacove. Iar@ fiii lui Variia: Hovor }i Melhiil. 20. scul$ndu-s@ Israil. Iar@ tu poruncea}te aceastea: «Lua]i-v@ car@ din p@m$ntul Eghiptului pruncilor vo}tri }i muierilor voastre }i. {i s-au bucurat Faraon }i toat@ curtea lui. tat@l lor. featei sale. sora lor. 19. . Ruvin. }i au murit Ir }i Avnan ^n p@m$ntul Hanaan. 5 *1 Paral. 15. {i. pre carea o au dat Lavan Liei.* {i fiii lui Iuda: Ir }i Avnan }i Silom }i Fares }i Zara. 1. }i pre Dina. 22 Isaiia 52. }i ve]i m$nca m@duha p@m$ntului». c@ neam mare te voiu face acolo. {i au mers veastea ^n casa lui Faraon. c$te le-au zis lor. 7. zic$nd: „Venit-au fra]ii lui Iosif”. tat@lui lor. fata lui. s@rut$nd pre to]i fra]ii s@i. 4. tr@ia}te }i st@p$nea}te preste tot p@m$ntul Eghiptului”. CAP 45 {I 46 i. c@zind pre grumazii lui Veniamin. {i au zis Faraon c@tr@ Iosif: „Zi fra]ilor t@i: «Aceasta face]i: umple]i sacii vo}tri }i mearge]i ^n p@m$ntul Hanaan. tat@l lor. Iacov }i fiii lui:* cel ^nt$iu n@scut a lui Iacov. 1. 22. 14 Numer. 23. 24 1 Paral. 26. iar@ lui Veniamin i-au dat trei sute de auri }i cinci r$nduri de haine. }i le-au dat lor Iosif dup@ cum au zis Faraon ^mp@ratul. {i s-au sp@im$ntat cu cugetul Iacov. Fiii }i fiii fiilor lui cu d$nsul. 6. 7. 1 CAP 46 Iacov. 19. {i au f@cut a}ea feciorii lui Israil. carea au n@scut pre ace}tia lui Iacov. {i. {i feciorii lui Fares au fost: Esron }i Iemuil. 4 *Ie}ir. fratelui s@u. v@zind car@le care le-au trimis Iosif ca s@-l duc@ pre d$nsul. {i nu v@ par@ r@u de vasele voastre. 28. feciorul Hananiteancii. Cat }i Merari. 11. }i Eu te voiu ^n@l]a p$n@ ^n sf$r}it. }i Veniamin au pl$ns pre grumazii lui. Iosif. {i fiii lui Ruvin: Enoh }i Falus.* {i fiii lui Simeon: Iemuil }i Iamin }i Aod }i Ahin }i Saar }i Saul. zic$nd c@: „Fiiul t@u. 2. {i au slobozit Iosif pre fra]ii s@i }i s-au dus }i le-au zis lor: „S@ nu v@ m$niia]i pre cale”. Isaac. 7. cu to]i fiii }i nepo]ii s@i s@ pogoar@ ^n Eghipt. {i. 17. 6 *1 Paral. 8. 15. {i ei s-au suit din Eghipt }i au venit ^n p@m$ntul Hanaan la Iacov. dup@ aceastea. 1 23. c@ toate bun@t@]ile Eghiptului ale voastre vor fi»”. Ace}tia s$nt feciorii Liei. {i fiii Rahilei. featele }i featele featelor lui. {i Eu M@ voiu pogor^ cu tine ^n Eghipt. 14. }i Iosif va pune m$inile sale pre ochii t@i”. muierii lui Iacov: Iosif }i Veniamin. lu$nd pre tat@l vostru }i averile voastre. pentru c@ nu le credea lor. Iesua }i Ieul }i Variia }i Sara. 2 6.46 CARTEA FACERII }i. 21. }i. veni]i la mine }i voiu da voao toate bun@t@]ile Eghiptului. 25. s@ aduce]i pre tat@l mieu aici”. }eas@spr@zeace suflete. pre carii i-au n@scut ea lui Iacov ^n Mesopotamiia Siriei.

slugile tale din pruncie p$n@ acum. }i noi }i p@rin]ii no}tri». 10. }i l-au pus pre el ^naintea lui Faraon. {i au gr@it Faraon lui Iosif. ^n p@m$ntul Ramesi. 6 8. fata lui Pentefri. fratele lui lui Manasi: Sutalaam }i Taam. 6. au spus lui Faraon. toate sufletele }eapte. }i Mahir au n@scut pre Galaad. ^nh@m$nd Iosif car@le sale. 23. {i au venit ^n Eghipt la Iosif Iacov }i fiii lui. pre carea o au dat Lavan Rahilei. Iar@ foametea at$ta asuprea}te pre eghipteani. din pruncie p$n@ acum”.* toate sufletele }easez@ci }i }ease. {i au zis Iacov lui Faraon: „Zilele anilor vie]ii meale. vom l@cui ^n p@m$ntul Ghesem”. 3. }i ^i duce la Faraon. afar@ de mo}iile preo]ilor. care au ie}it din coapsele lui. pre carii i-au n@scut lui Asineta. . pre carii i-au n@scut lui ]iitoarea Sira: Mahir. pu]ine }i reale au fost zilele anilor vie]ii meale. }i dobitoacele }i boii }i toate ale lor le-au adus». ^n p@m$ntul 1. 22 20. {i binecuv$nt$nd Iacov pre Faraon. s$nt ^n p@m$ntul Ghesem”. Iacov moare }i. Pentru ca s@ l@cui]i ^n p@m$ntul Ghesem al Araviei. Iar@ fiii lui Sutalaam: Edom. iat@. 24.* {i au fost fiii lui Iosif ^n p@m$ntul Eghiptului. 7. 20 [50] CAP 46 {I 47 CAP 47 Iosif face }tire lui Faraon c@ au venit tat@l s@u }i fra]ii s@i. afar@ de muierile feciorilor lui Iacov. c@ era b@rba]i carii s@ hr@nesc cu dobitoace. {i au zis Faraon lui Iacov: „C$]i s$nt anii zilelor vie]ii tale?” 9. de vreame ce am v@zut fa]a ta.CARTEA FACERII *Sus 41. c@ ur@ciune easte eghipteanilor tot p@storiul de oi”. S@ zice]i: «B@rba]i carii ne hr@nim cu dobitoace s$ntem. {i au zis Faraon fra]ilor lui Iosif: „Ce easte lucrul vostru?” Iar@ ei au zis lui Faraon: „P@stori de oi s$ntem. {i din fra]ii s@i au luat cinci b@rba]i }i i-au pus pre ei ^naintea lui Faraon. care au ^ntrat cu Iacov ^n Eghipt. iar@ de crezi cum c@ s$nt ^ntr@ d$n}ii b@rba]i carii pot. {i au fost fiii lui Vala: Ghira }i Noeman }i Anhis }i Ros }i Mamfim. 8. }i au auzit Faraon. }i bine au cuv$ntat Iacov pre Faraon. Iar@ fiii lui Veniamin:* Vala }i Vohor }i Asvil. acum. carele nemernicesc. Toate sufletele casii lui Iacov. 31. de va chema pre voi Faraon }i va zice voao: «Ce easte lucrul vostru?» 34. 2. {i au zis ei lui Faraon: „Am venit s@ ne s@l@}luim ^n p@m$ntul t@u. v@z$ndu-l pre el. 33. s$nt o sut@ }i treizeci de ani. {i au s@l@}luit Iosif pre tat@l s@u }i pre fra]ii s@i }i le-au dat lor mo}ie ^n p@m$ntul Eghiptului. 28. 5. voiu spune lui Faraon }i voiu zice lui: «Fra]ii miei }i casa t@t$ne-mieu au fost ^n p@m$ntul Hanaan. {i feciorii lui Iosif. 32. i merg$nd Iosif. Ace}tia s$nt fiii Rahilei. 27. preotul Iliupoliei: Manasi }i Efraim. pune-i pre ei mai mari preste dobitoacele meale”. Iar@ fiii lui Dan: Asom. 29. 22. suflete noao. au ie}it de la d$nsul. {i pre Iuda l-au trimis ^naintea sa la Iosif s@-l ^ntimpine pre d$nsul la cetatea Iroilor. n-au ajuns la zilele anilor vie]ii p@rin]ilor miei. 47 *1 Para. 25. 7. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Voiu muri de acum. 21. {i au zis Faraon lui Iosif: „S@ l@cuiasc@ ^n p@m$ntul Ghesem. featii sale. 26. ^nainte de moarte. {i s$nt ei b@rba]i p@stori. }i. pre carii i-au n@scut lui Iacov. Li s@ d@ lor p@m$ntul Ghesem ca s@ l@cuiasc@ ^ntr-^nsul }i ^i hr@nea}te pre ei ^n vreamea foametei. }i. 4. la Cetatea Iroilor. }i noi }i p@rin]ii no}tri. slugile tale. Iat@ p@m$ntul Eghiptului ^naintea ta easte. 30. {i. iar@ fiii lui Efraim. Ace}tia s$nt fiii Valei. zic$nd: „Tat@l t@u }i fra]ii t@i au venit la tine. carea au n@scut pre ace}tia lui Iacov. Iar@ toate sufletele care au ^ntrat cu Iacov ^n Eghipt. au jurat pre Iosif s@-l ^ngroape ^n Hanaan. }i acum au venit la mine. c@ tu ^nc@ tr@ie}ti”. {i au fost fiii lui Manasi. care zile le-au nemernicit ei”. zic$nd: „Tat@l mieu }i fra]ii miei }i dobitoacele }i boii lor }i toate ale lor au venit din p@m$ntul Hanaan. suflete }eaptezeci }i cinci. ^n p@m$ntul cel mai bun s@l@}luia}te pre tat@l t@u }i pre fra]ii t@i”. Dup@ }eaptespr@zeace ani. Iar@ Ghira au n@scut pre Arad. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Suindu-m@. dar@. pentru c@ nu easte p@}une dobitoacelor slugilor tale. {i au adus ^nl@untru Iosif pre Iacov. ^mp@ratul Eghiptului. 1 *2 Leage 10. tat@lui s@u. c@ s-au ^nt@rit foametea ^n p@m$ntul Hanaan. ca a cincea parte din toate rodurile s@ fie ale ^mp@ratului Eghiptului. carii s-au n@scut lui ^n p@m$ntul Eghiptului. s-au suit ^ntru ^ntimpinarea lui Israil. au c@zut pre grumazul lui }i au pl$ns cu pl$ngere mult@. 11. tat@l s@u. c$t le-au c@utat s@-}i v$nz@ }i dobitoacele }i p@m$ntul de unde s-au f@cut. toate sufletele optspr@zeace. {i fiii lui Neftalim: Asiil }i Goni }i Isaar }i Solim. Deci.

{i au zis Iacov lui Iosif: „Dumnezeul* mieu s-au ar@tat mie ^n Luza. 13 *Sus 41. *Sus 28. {i au zis Iosif tuturor eghipteanilor: „Iat@. }i au fost zilele lui Iacov anii vie]ii lui o sut@ patruzeci }i }eapte de ani. vine la tine”. 13. Efraim }i Manasi. ^n p@m$ntul Hanaan. 18. }i l-au mo}tenit pre el. {i au adus dobitoacele sale la Iosif. c@ s@ ^nt@ris@ foametea foarte. 26. 2 adev@r. 16. }i vom fi noi }i p@m$ntul nostru robi lui Faraon. zic$nd: „Iat@. Acum. }i la toat@ casa t@t$ne-s@u. }i s-au dat de }tire lui Iosif cum c@ tat@l s@u bolea}te. }i au venit to]i eghipteanii la Iosif. 2. 23. {i le-au zis lor Iosif: „Aduce]i dobitoacele voastre }i voiu da voao p$ine pentru dobitoacele voastre. Iosif. }i i-au zis lui: „De am aflat har ^naintea ta. i au fost dup@ aceastea. 1. 22. aflat-am har ^naintea domnului nostru. numai acela nu l-au luat Iosif. Deci. ace}ti doi fii ai t@i. {i au zis: „M$ntuitu-ne-ai pre noi. 27. 24. 50 **Isus 13. ai miei s$nt**. }i au chemat pre fiiul s@u. ia-ne pre noi }i p@m$ntul nostru pentru p$ine. c@-i cuprinsease pre ei foamea. ca s@ nu murim ^naintea ta }i p@m$ntul s@ se pustiiasc@. ^n p@m$ntul Ramesi. c@ Faraon ^n dar au dat daruri popilor. 21. }i au sl@bit p@m$ntul Eghiptului }i p@m$ntul Hanaan de foamete. Iosif. }i de m$ncare voao }i tuturor celor din c@sile voastre”. la tine. au }ezut pre pat. }i m-au binecuv$ntat. 7 29 . ^n anul acela. {i au trecut anul acela }i au venit la el ^n al doilea an. 5. 30. 25.* pune m$na *Sus ta pre coapsa mea }i s@ faci cu mine mil@ }i 24. v-am cump@rat pre voi }i p@m$ntul vostru ast@zi lui Faraon. lu$nd pre cei doi fii ai s@i. din marginile hotarului Eghiptului p$n@ ^n margini. {i au mai tr@it Iacov ^n p@m$ntul Eghiptului }eaptespr@zeace ani. dar@. 29. }i au zis lui: „Ca s@ nu ne piiardem de la domnul nostru. 15. 17. {i. }i cu o parte d@ mai mult lui Iosif dec$t celoralal]i fra]i. dup@ cum au poruncit Faraon. Iar@ gr$u nu era ^n tot p@m$ntul. }i n-au r@mas noao ^naintea domnului nostru. 20. {i s-au apropiiat zilele lui Israil a muri. }i. }i au fost p@m$ntul a lui Faraon. }i le-au dat lor Iosif p$ine pentru cai }i pentru oi }i pentru boi }i pentru asini. {i pre norod l-au supus }ie s@-i fie slugi. domnul. {i au adunat Iosif tot argintul ce s-au aflat ^n p@m$ntul Eghiptului }i ^n p@m$ntul Hanaan pentru gr$ul care-l cump@ra }i-l m@sura lor. pre p@m$ntul Ghesem. c@ci s-au sf$r}it argintul nostru }i ceale ce am avut }i dobitoacele. }i vom fi slugi lui Faraon”. {i din rodurile lui ve]i da a cincea parte lui Faraon. 28. 31. au venit la Iacov. 3. {i m@sura Iosif t@t$ne-s@u }i fra]ilor s@i. 4. deaca s-au sf$r}it argintul vostru”. CAP 48 Fiind Iacov bolnav.48 CARTEA FACERII cel mai bun. pre Manasi }i pre Efraim. Afar@ de p@m$ntul popilor. Ci voiu dormi cu p@rin]ii miei }i m@ vei r$dica din Eghipt }i m@ vei ^ngropa ^n morm$ntul lor”. pre cel mai mic puindu-l ^naintea celui mai mare. gr$u dup@ trupuri. 12. lua]i-v@ s@m$n]@ }i s@m@na]i p@m$ntul. {i mi-au zis mie: «Iat@. carii* s-au n@scut ]ie ^n p@m$ntul Eghiptului mai ^nainte de ce am venit eu ^n Eghipt. }i i-au hr@nit pre ei cu p$ine pentru toate dobitoacele lor. ^nt@rindu-s@ Israil. {i au l@cuit Israil ^n p@m$ntul Eghiptului. Iar@ Iosif au zis: „Eu voiu face dup@ cuv$ntul t@u”. }i au crescut }i s-au ^nmul]it foarte. c@ au v$ndut eghipteanii p@m$ntul s@u lui Faraon. ^mprotivindu-s@ Iosif. ca Ruvin }i ca Simeon vor fi ai miei. f@r@ numai trupul nostru }i p@m$ntul nostru. 19. {i au luat Iosif tot p@m$ntul eghipteanilor lui Faraon. mo}ie veacinic@». a c@ruia fii. {i au zis lui: „Jur@-te mie!” {i Iosif s-au jurat lui }i s-au ^nchinat Israil pre v$rvul toiagului s@u. numai din p@m$ntul preo]ilor nu s@ da lui Faraon. pre Manasi }i pre Efraim. }i m$nca darea carea le-au dat lor Faraon. {i s-au spus lui Iacov. {i le-au pus lor Iosif porunc@ p$n@ ^n zioa de ast@zi pre p@m$ntul Eghiptului a da a cincea lui Faraon. Eu te voiu crea}te }i te voiu ^nmul]i }i te voiu face mul]ime de neamuri }i voiu da ]ie p@m$ntul acesta }i semin]iei tale dup@ tine. iar@ ceale patru p@r]i CAP 47 {I 48 vor fi ale voastre de s@m$n]@ p@m$ntului. fiiul t@u. 14. {i s-au sf$r}it tot argintul din p@m$ntul Eghiptului }i din p@m$ntul Hanaan. ca s@ nu m@ ^ngropi ^n Eghipt. }i pentru aceaea ei nu au v$ndut p@m$ntul s@u. ^i priimea}te Iacov ^ntru ai s@i fii }i-i binecuv$nteaz@. D@-ne s@m$n]@ s@ s@m@n@m }i s@ tr@im }i s@ nu murim }i s@ nu s@ pustiiasc@ p@m$ntul”. zic$nd: „D@-ne noao p$ine! {i pentru ce murim ^naintea ta? C@ s-au sf$r}it argintul nostru”. }i au adus Iosif tot argintul ^n casa lui Faraon. ^l cearc@ Iosif.

s@ nu te ^nal]i. }i va fi Dumnezeu cu voi. }i iu]imea lor. cumplit. {i au zis Iosif t@t$ne-s@u: „Fiii miei s$nt. ^ntinzind Israil m$na cea dreapt@. Na. %nchina-se-vor ]ie fiii t@t$ne-s@u. 7. 3. 21. au zis: „Cine s$nt ace}tia?” 9.* {i i-au binecuv$ntat pre ei. *Sus 35. 11. (a) Grece. }i ^ntru pofta sa au t@iat vinele taurului. 6 cu arcul o am luat din m$inile amoreilor”. 1 *1 Paral. 3. Iudo. 1 *Sus 34. {i bine i-au cuv$ntat pre ei ^n zioa aceaea. 7. adec@. m$inile tale preste spatele vr@jma}ilor t@i. 1 CAP 49 Iacov binecuv$nt@ pre to]i fiii s@i. cumplit (a) te-ai purtat.* C@ te-ai suit pre patul t@t$ne-t@u. Na. mi-au ar@tat Dumnezeu }i s@m$n]a ta”.CARTEA FACERII 6. c@ acesta easte cel ^nt$iu n@scut. 8. 4 1. 15. 16. 25 *Isu. 29 32. carii mi-au dat Dumnezeu aici”. ci au zis: „{tiu. 1 Mateiu 11. lu$nd Iosif pre am$ndoi feciorii s@i. Aduna]i-v@ }i m@ asculta]i pre mine. 2 *Mate. de fa]a ta nu m-am lipsit }i. (b) Sume]itu-te-ai ca apa.* Puiu de leu Iuda. cel ^nt$iu n@scut al mieu. Bl@st@mat@ m$niia lor. apoi. {i. }i s@ va zice: «Fac@-te pre tine Dumnezeu ca pre Efraim }i ca pre Manasi»”. ^n p@m$ntul Hanaan. {i au zis Israil lui Iosif: „Iat@. Cine-l va de}tepta pre el? 10.* i au chemat Iacov pre feciorii *2 Leage s@i. pre tine te vor l@uda fra]ii t@i. Ruvin. 46 . 19 20.* c@ ^ntru m$niia sa au omor$t oameni. 22. ^n dreapta lui Israil. s@ nu cre}ti. 6 Ioan 1. iat@. Cel ce m@ hr@nea}te din tinerea]ele meale p$n@ ^n zioa aceasta. }i acesta era cel mai tin@r. }i va ^ntoarce pre voi ^n p@m$ntul p@rin]ilor vo}tri. {i. de-a st$nga lui Israil. Iar@ ochii lui Israil s@ ^ngreoias@ la vedeare de b@tr$nea]@ }i nu putea s@ vaz@. mum@-ta. 21 *Sus 31. 2. }i i-au s@rutat pre ei }i i-au ^mbr@]i}eat. {i Iacov nu au vrut. 2. }i cea st$ng@ pre capul lui Manasi. eu moriu. 6. 19. tat@. 19. c@ s-au ^nv$rto}eat. cumplit }i ^nd@r@ptnic. 6 s@ v@ spuiu voao ce va ^ntimpina pre voi ^n zilele ceale de *Ie}ire [Evrei] 11. ca s@-i binecuv$ntez”. sume]itu-te-ai ca apa. pre Efraim ^n dreapta. venind ^n Efrata. {i au zis Iacov: „Apropie-i la mine. m@cesc: ^ntru adunarea lor nu s@ vor gr@i ceale ^nalte ale meale. **Isu. pune dreapta ta pre capul lui”. 5. adec@ v$rtos. o au pus pre capul lui Efraim. acesta easte Vitleaem”. schimb$ndu-}i m$inile. s@ nu fierbi (b). pre unii pentru p@catele lor dojenindu-i. {i au zis Iosif t@t$ne-s@u: „Nu a}ea. Iar@ c$nd vineam eu din Mesopotamiia Siriei. 11. %n sfatul lor s@ nu vie sufletul mieu. c$nd m-am apropiiat la ipodromul p@m$ntului Havrata. culc$ndu-te ai adormit ca un leu }i ca un puiu de leu.* ^mp@r]i-voiu pre ei ^ntru Iacov }i voiu r$sipi pre ei ^ntru Israil. Simeon }i Levi.: scliros. Iar@ eu dau ]ie* Sichima aleas@ mai mult *Isu. fiii lui Iacov. ceale ce li s@ vor ^nt$mpla le spune. a lui Avraam }i a lui Isaac. Avraam }i Isaac. v@zind Israil pre feciorii lui Iosif. }i au zis: „Dumnezeu. Iar@ fiii pre carii vei na}te dup@ aceasta ai t@i vor fi. 10. }tiu. 17. i-au apropiiat pre ei la d$nsul. 10 apoi. ci fratele lui cel mai tin@r mai mare dec$t el va fi. (v) Unii t@l- CAP 48 {I 49 49 *Sus 35. 5. {i i-au r$dicat pre ei Iosif de la genunchii lui }i s-au ^nchinat lui cu fa]a pre p@m$nt. c$nd fiiarbe. i-au p@rut lui greu }i au apucat Iosif m$na t@t$ne-s@u s@ o ia de pre capul lui Efraim pre capul lui Manasi. 18. asculta]i pre tat@l vostru. pre numele fra]ilor s@i s@ vor chema ^ntru sor]ile lor. {i au pus pre Efraim ^naintea lui Manasi. 33. fiiul mieu. }i s@m$n]a lui va fi ^ntru mul]ime de neamuri”. 21 1 Paral.** carea cu sabiia mea }i 15. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Iat@. (g) Unele Biblii grece}ti au: p$n@ va veni Cui s-au g@tit. 13. atunci ai spurcat a}ternutul pre care te-ai suit. 6. }i o am ^ngropat pre ea ^n calea ipodromului. 16. 10. c@ s@ ^nal]@: s@ nu fierbi. }i acesta va fi ^ntru norod.* %ngerul cel ce m-au scos din toate realele bine s@ cuvinteaze pre pruncii ace}tia }i s@ se chiiame ^ntru ei numele mieu }i numele p@rin]ilor miei. v@zind Iosif c@ au pus tat@l s@u m$na cea dreapt@ pre capul lui Efraim. {i. }i acesta s@ va ^n@l]a. Na. fra]i. {i. latin. asculta]i pre Israil. din vl@stare. 12. Carele va lega la vi]@ m$nzul S@u.: durus. }i pre adunarea lor s@ nu s@ razeme fica]ii miei (v).* au murit Rahil. }i i-au apropiiat pre ei la d$nsul. 8. moare. Cui bine au pl@cut ^naintea Lui p@rin]ii miei. carii au plinit nedreptatea voiei sale. dec$t fra]ilor t@i. aspru. fiiule. }i Acela va fi a}teptarea neamurilor (g). tu. zic$nd: „%ntru voi bine s@ va cuv$nta Israil. 5. t@riia mea }i ^nceputul fiilor miei. te-ai ^n@l]at. 14. }i s@ se ^nmul]asc@ ^ntru mul]ime mare pre p@m$nt”. 4. }i le-au zis lor: „Aduna]i-v@.* Nu va lipsi domn din Iuda }i pov@]uitoriu din coapsele lui p$n@ vor veni ceale g@tite Lui. 9. s@ nu te m@re}ti. Dumnezeu. }i Acela va fi a}teptarea neamurilor. }i. 24. ar@t$ndu-le locul ^ngrop@rii sale. pentru c@ easte ^nd@r@tnic@. iar@ pre Manasi de-a st$nga. greu.

}i spre sear@ va ^mp@r]i m$ncarea”. Binecuv$ntarea t@t$ne-t@u }i a mum@ta mai mult s-au ^nt@rit dec$t binecuv$ntarea mun]ilor celor ^nt@ri]i }i dec$t binecuv$nt@rile lucrurilor celor veacinice. {i au ^ncetat Iacov a ^nv@]a pre feciorii s@i }i. ^ntinzindu-}i picioarele sale pre pat. Mai frumo}i s$nt ochii Lui dec$t vinul. 17. ^ngrop@torilor. 31. 29 Acum. }i-au pus dedesupt um@rul s@u a s@ osteni }i s-au f@cut b@rbat lucr@toriu de p@m$nt. 27. ^n pace s-au odihnit. 15. mu}c$nd c@lc$iul calului. fiiul mieu cel mai tin@r. }i CAP 50 Iosif. }i din]ii Lui mai albi dec$t laptele. }i au sl@bit vinele bra]elor m$inilor lor prin m$na putearnicului Iacov. acolo au ^ngropat pre Liia. acolo s@ m@ ^ngropi’». care.*Sus m$ntul Hanaan. cu b@tr$nii Eghiptului purceade s@-l ^ngroape ^n p@m$ntul Hanaan. %n mo}iia ]arinei }i a pe}terii. ispit@-l va ispiti pre el. «Tat@l mieu m-au jurat. }i el la limanul cor@biilor. 22. . 13. fiiu adaos al mieu 5. Asir. }i m@ voiu ^ntoarce”. 1 dorit. care are toate pentru binecuv$ntarea ]i]elor }i a zg@ului. 7. carea easte ^ntr-^nsa de la fiii lui Het”. a c@rora pov@]uitoriu easte. {i s@ se fac@ Dan }earpe ^n cale. 24. zic$nd: 5. }i au ^ngropat (a) ^ngrop@torii pre Israil. }i va c@dea c@l@re]ul ^nd@r@pt. Dan va judeca pre norodul s@u. ^n p@m$ntul Hanaan. de acolo cel ce au ^nt@rit pre Israil. }i la ml@di]@ m$nzul asinei Sale. 28. diminea]a va m$nca ^nc@. iar@ el cu bune ^i priimea}te }i ^i m$ng@ie. la mine te ^ntoarce. 12. au murit }i s-au pus la norodul s@u. To]i ace}tia. pre fie}tecarele dup@ binecuv$ntarea sa i-au binecuv$ntat pre ei. {i. Veniamin. 6. 30. }i aceastea au gr@it lor tat@l lor }i bine i-au cuv$ntat pre ei. 20. 23. }i ^n s$nge de struguri ve}m$ntul S@u. {i au sf@r$mat cu t@rie arcele lor. 16. Sp@la-va ^n vin haina Sa. l-au uns. }i el va ispiti pre d$nsul la picioare. 6. }i to]i b@tr$nii p@m$ntului Eghiptului. muiarea lui. c@ a}ea s@ num@ra zilele ^ngrop@rii. 32. Zavulon l$ng@ mare va l@cui. gras@ e p$inea lui. }i s@ va ^ntinde p$n@ la Sidon. s@ m@ suiu s@ ^ngrop pre tat@l mieu. care vor fi pre capul lui Iosif }i pre crea}tetul fra]ilor. Iosif. acolo au ^ngropat pre Isaac }i pre Reveca. (b) {i au zis Faraon lui Iosif: „Suie-te. c@z$nd Iosif pre fa]a t@t$ne-s@u. %n pe}tera cea ^ndoit@. carea r@sare odrasl@ noao }i d@ ^ntru odrasl@ frumsea]@. 29. zic$nd: ‘%n morm$ntul* care mi-am s@pat mie ^n p@. (a) %n unele Biblii s@ cetea}te: au poruncit doftorilor s@ ung@ pre tat@l s@u cu aromate. 1. Isahar binele au poftit odihnindu-s@ ^n mijlocul sor]ilor. A}tept$nd m$ntuirea Domnului. 19. {i s-au umplut lui patruzeci de zile.* *Sus carea pe}ter@ o au cump@rat Avraam de la 23. }i te-au binecuv$ntat cu binecuv$ntarea ceriului de sus }i cu binecuv$ntarea p@m$ntului. ca }i un neam ^n Israil. c$nd vor ie}i din Eghipt. {i au ajutat ]ie Dumnezeul mieu. gr@i]i pentru mine ^n urechile lui Faraon. carea. i. ^ngropa]i-m@ cu p@rin]ii 2.50 CARTEA FACERII CAP 49 {I 50 miei ^n pe}tera carea easte ^n ]arina lui Efron Heteul. dar@. 2. 25. 21. 8. }i l-au pl$ns pre el Eghiptul }eaptezeci de zile. {i au poruncit Iosif slugilor sale. {i s-au suit Iosif s@ ^ngroape pre tat@l s@u. }i s-au suit ^mpreun@ cu d$nsul toate slugile lui Faraon }i b@tr$nii casii lui. trupin@. iar@ oile }i boii le-au l@sat ^n p@m$ntul Ghesem. 14. au gr@it Iosif c@tr@ domnii lui Faraon. lup r@pitoriu. Acolo au ^ngropat pre Avraam }i pre Sarra. 47. Iar@ deaca au trecut zilele pl$ngerii. cu mare cinste s@v$r}ind. muiarea lui. {i le-au zis lor: „Eu m@ voiu pune la norodul mieu. carea easte ^n preajma Mamvrei. 3. dup@ ce le-au poruncit pentru oas@le sale s@ le duc@ ^n p@m$ntul Hanaan. fiii lui Iacov. grijind trupul t@t$ne-s@u. doispr@zeace. Asupra c@ruia ^mpreun@ sf@tuindu-s@ l-au p$r$t }i l-au p$ndit domnii s@get@torilor. *1 Para. 18. s@ ^ngroape pre tat@l s@u. v@zind odihna c@ easte bun@ }i p@m$ntul c@ easte gras. s@ tem fra]ii pentru str$mb@tatea carea ^i f@cus@. Neftalim. 26. p$ndind ^n c@rare. Gad. {i toat@ casa lui Iosif }i fra]ii lui }i toat@ casa t@t$ne-s@u }i rudeniia lui. 4. zic$nd: „De am aflat har ^naintea voastr@. }i el va da hran@ boiarilor. de la Dumnezeul tat@lui t@u. * Fiiu adaos. 17 Efron Heteul mo}ie de ^ngrop@ciune. ^ngroap@ pre tat@l t@u dup@ cum te-au jurat”. (b) Bibliia cea veachie are: {i au zis lui Faraon dup@ zisele lui Iosif. l-au pl$ns cu amar }i l-au s@rutat pre el. 33.

}i cu cercetare va cerceta pre voi Dumnezeu }i va scoate pre voi din p@m$ntul acesta ^n p@m$ntul care au jurat Dumnezeu p@rin]ilor no}tri. va zice ne}tine: era carte carea s@ chema Cartea r@zboaielor Domnului. {i au jurat Iosif pre fiii lui Israil.** carea o cump@ras@ Avraam pe}ter@ mo}ie pentru ^ngrop@ciune de la Efron Heteul. {i s-au ^ntors Iosif ^n Eghipt. el }i fra]ii lui }i to]i c$]i s-au fost suit cu el s@ ^ngroape pre tat@l lui. 5 [45. {i au v@zut Iosif pre feciorii lui Efraim p$n@ la al treilea neam. 31 CARTEA IE{IRII um c@ cartea aceasta de ^nsu}i Moisi easte scris@. Na. }i feciorii lui Mahir. au zis: „Iat@. }i adev@rata a lui facere cu multe dovediri s@ arat@: c@ minunile care s@ spun ^ntru aceast@ carte numai de la cel ce de fa]@ sau mai mare pov@]uitoriu au fost s-au putut scrie. 15. 5 **Sus 47. ^n carea r@zboaiele israilteanilor }i r$nduialele taberii cu deadinsul s$nt scrise. * {i au l@cuit Iosif ^n Eghipt. iar@ Dumnezeu au sf@tuit pentru mine bine. aduce]i-v@ aminte }i * lua]i oasele meale cu voi de aici!” 26.: C@ nu s$nt eu ^n locul lui Dumnezeu.** ca s@ se hr@neasc@ norod mult”. Au poate-s@ cuiva adeveri cum c@ de Moisi au fost scris@ cartea aceaea. {i au zis lor: „Nu v@ teame]i. s@ pomenea}te. }i au f@cut pl$ngerea t@t$ne-s@u }eapte zile. 7. 19 Isu. {i au v@zut l@cuitorii p@m$ntului Hanaan pl$ngerea la ariia lui Atad. ^ntru carea b@taia cea asupra lui Amalic cu porunca lui Dumnezeu s@ spune. 16 **Sus 23. {i l-au luat pre el feciorii lui ^n p@m$ntul lui Hanaan. feciorul lui Manasi. 14. {i. zic$nd: 17. }i au zis: „Pl$ngere easte aceasta. 23. cap 21. }i s-au f@cut tab@r@ mare foarte. A}ea au fost omor$rea celor ^nt$iu n@scu]i a eghiptea- . au zis: „Tat@l t@u te-au jurat mai ^nainte de sf$r}itul s@u. venind la d$nsul. 18. pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Pl$ngerea Eghiptului. 19. {i i-au m$ng$iat pre ei Iosif. 10. c@ a lui Dumnezeu s$nt eu (v). }i au tr@it Iosif ani o sut@ }i zeace. 11. }i le-au gr@it lor la inim@. au zis: „Ca nu cumva s@ ]ie aminte r@utatea noastr@ Iosif }i s@ ne r@spl@teasc@ toate realele c$te am f@cut lui”. eu voiu hr@ni pre voi }i casele voastre”. 25. 24. 22 *Ie}ire 13. Iar@ deaca cu at$ta grije au voit Moisi ca s@ se ]ie neuitat@ pomenirea lucrurilor acestora. * {i au zis Iosif fra]ilor s@i: „Eu moriu. v@zind fra]ii lui Iosif c@ au murit tat@l lor. (b) Alex. }i l-au pl$ns pre el pl$ngere mare }i tare foarte. c@ reale au ar@tat ei ]ie’.* }i l-au ^ngropat pre el ^n pe}tera cea ^ndoit@. ca s@ fie precum ast@zi. carea ^n Cartea Numerilor. {i. {i s-au suit ^mpreun@ cu d$nsul car@ }i c@l@re]i. 7] *Sus 47. care lucruri foarte pomenite }i adeverite era la jidovi. de vreame ce mai toat@ leagea jidoveasc@ luminat@ pomenire easte a ie}irei ace}tiia }i a minunilor care s-au f@cut ^n Eghipt. }i nu i-ar fi venit lui aminte ca ie}irea norodului lui Dumnezeu din Eghipt }i alte lucruri vreadnice de pomenire la cei ce dup@ aceaea era s@ fie. {i au murit Iosif fiind de o sut@ }i zeace de ani. carea easte dincolo de Iordan. 51 *Sus 43[45]. 16. 20. alt@ Biblie: C@ nu s$nt Dumnezeu eu.CARTEA FACERII 9. 17 *Evrei 11. 21. {i le-au zis lor Iosif: „Nu v@ teame]i. s-au n@scut pre coapsele lui Iosif. «A}ea zice]i lui Iosif: ‘Iart@-le lor nedreptatea }i p@catul lor. {i au venit la ariia lui Atad. }i l-au ^ngropat pre el ^n morm$nt. * Voi a]i sf@tuit ^mprotiva mea reale. 12. zic$nd: „%ntru cercetarea ^n carea va cerceta pre voi Dumnezeu. ^n preajma Mamvrei. 22. {i au pl$ns Iosif c$nd gr@ia ei c@tr@ d$nsul. doar@. {i. {i i-au f@cut lui a}ea feciorii lui. precum le-au fost poruncit lor. eghipteanilor”. 13. CAP 50 slugilor Dumnezeului t@t$ne-t@u»”. 24. {i acum iart@ nedreptatea 19. ci. noi s$ntem ]ie robi”. }i leagea mai pre larg t$lcuit@ s@ nu o scrie. el }i fra]ii lui }i toat@ casa t@t$ne-s@u. 12 *Fap. ^n Eghipt. ce easte dincolo de Iordan. venind la Iosif. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov”. pentru ce s@ nu fie scris@ }i istoriia lor.

}i norodul lui Dumnezeu ^n pustie patruzeci de ani p@zit. despre mila moa}elor. Simeon. era carte cu porunca lui Dumnezeu scris@. tat@l lor. %n a doao parte. Gad }i Asir. %n partea cea dint$iu. aceastea cetim: „{i au sf@r$mat Iisus pre Amalic }i pre tot norodul lui cu ucidere de sabie. Drept aceaea. cap 14: „Toat@ ^mp@r@]iia aceaea a neamului jidovesc mare proroc era. ie}irea }i izb@virea norodului lui Dumnezeu s@ o fie t@cut }i nescris@ s@ o fie l@sat. Cel l@p@dat de sinagoga. carea au l@p@dat pre Hristos. jertvele. a acelora}i r@spl@tire. 3. }i el mai ^nt$iu s@-l oc$rmuiasc@ }i cu legi sfinte ^ntru un trup }i ^ntru o ceat@ s@-l uneasc@ }i cu ]eremoniile ceale sfinte s@ ^nchipuiasc@ tainele viitoriului Hristos. Iar@ ce easte mai de pomenit dec$t ie}irea din Eghipt. C@ precum frumos scrie S. a c@rora ^nmul]ire Faraon cel nou ^n z@dar s@ s$rguia}te a o ^mpedeca cu adaogerea greut@]ilor. cap 17. *Facer. 46. %n trei p@r]i s@ ^mparte. 46. {i ce era mai mare. a}ea ea au priimit pre Hristos. au Moisi. o au scris. cu uciderea pruncilor }i ^necarea. cel ce era b@rbat foarte ^n]elept. cea cu at$tea minuni luminat@. oastea lui Faraon ^n mare ^necat@. 8 1. Levi. carea l-au l@p@dat pre el au fost chipul sinagoghei. 8 ceastea s$nt numele fiilor lui Israil. precum aceaea au priimit pre Moisi. Veniamin. cuprinde ceale ce s-au ^nt$mplat la ie}ire. {i cartea 7. fiindc@ b@taia cu Amalic o p@rticic@ mai m@runt@ era a izb@virii. iar@ Iosif era ^n Eghipt. carii au ^ntrat ^n Eghipt ^mpreun@ cu Iacov. cortul sau besearica. }i au zis Domnul c@tr@ Moisi: «Scrie aceasta spre pomenire ^n carte }i spune lui Iisus c@ cu st$ngere voiu st$nge pomenirea lui Amalic de supt ceriu»”. cuprinde ceale ce au fost mai ^nainte de ie}irea norodului lui Dumnezeu. cap 31: „Nu numai toate prorociile }i poruncile vie]ii.* *Facer. Cartea aceaea nu poate s@ fie alta f@r@ numai Cartea Ie}irii. cuprinde poruncile lui Dumnezeu }i ceale pentru ^ndreptarea vie]ii }i ceale ce s$nt spre slujba dumnezeiasc@ sau care s@ ]in de ]eremonii. }i tot au poruncit Dumnezeu ca pomenirea ei s@ se p@zasc@. care s@ ^nt$mpla norodului lui Dumnezeu. Pre Moisi Dumnezeu l-au ales ca s@ scoa]@ pre norodul jidovesc din Eghipt. cel l@p@dat de mum@-sa. %n a treia parte. s@rb@torile. carea. nu au vrut s@ scrie acealea. . ]eremoniile. Moisi apoi au fost dat iar@}i mum@-sa. }i ^n Cartea Ie}irii. }i jidovii la sf$r}itul lumii vor creade ^n Hristos. {i era toate sufletele ce ie}is@ din Iacov }eaptezeci }i cinci. fie}tecare cu toat@ casa sa au ^ntrat: 2. c@ pentru viia]a cea veacinic@ a credincio}ilor ^ntru Hristos s-au plinit }i vedem c@ s@ plinesc }i n@d@jduim c@ s@ vor plini”. Iuda. Dan }i Neftalim. Asupra lui Faust. fata lui Faraon au fost chipul besearecii neamurilor. 5. 4. aceast@ carte s@ chiiam@ Ie}ire. preo]iile. c@ nu au zis Dumnezeu: „Scrie istoriia b@t@ii ace}tiia”. pentru c@ cuprinde ie}irea norodului lui Dumnezeu din Eghipt }i ceale ce atunci s-au ^nt$mplat. }i tot alt ori ce s@ ]inea de slujba cu carea era deatori lui Dumnezeu. acealea au ^ns@mnat }i mai ^nainte au vestit ceale ce creadem.52 nilor }i izb@virea israilteanilor. carii au ^ntrat ^n Eghipt. }i. a c@rora at$ta pomenire au voit s@ fie. treacerea M@rii Ro}ie. ci }i ceale sfinte. jertvenicile. Zavulon. mum@-sa. au din porunca lui Dumnezeu b@taia cu Amalic. De cetatea lui Dumnezeu. Isahar. cartea 22. A}eadar@. %nsu}i Moisi au fost chipul lui Hristos. Augustin.* Ruvin. pentru ca s@ }tie }i cei ce dup@ aceaea vor s@ fie. pentru c@ }i a marelui proroc au fost”. ^ntru carea s@ scriia ceale vreadnice ca s@ le }tie cei de pre urm@. CAP 1 Numele fiilor lui Israil. ci: „Scrie aceasta spre pomenire ^n carte”.

}i eu voiu pl@ti ]ie”. 24 . }i. 1. au zis: „Oare cum s-au v@dit (a) lucrul acesta?” 15. 9. 53 i era oarecarele din neamul lui Levi. *Jos 6. {i au auzit Faraon lucrul acesta. 11. {i au luat muiarea pruncul }i l-au hr@nit. dup@ ce au crescut pruncul. Iar@ fiindc@ nu putea s@-l mai ascunz@. 17. 7. 11. v@zindu-l frumos. s@ se ^nso]asc@ }i ei cu vr@jma}ii no}tri }i. carea easte Iliupolis. CAP 1 {I 2 CAP 2 Moisi. c@ nasc mai ^nainte de ce ^ntr@ moa}ele la d$nsele”. au ucis pre eghiptean }i l-au ascuns ^n n@sip. 14. cu toate lucrurile cu care ca pre robi cu sil@ ^i asuprea pre ei. ie}ind a doua zi. {i au zis ^mp@ratul eghipteanilor c@tr@ moa}ele jidove}ti: dintr@ care uniia era numele Sepfora. feciorii lui Israil. 4. Veni]i. 22. {i s-au sculat alt ^mp@rat preste Eghipt. 13. 12. {i s@ uita soru-sa de departe s@ vaz@ ce s@ va ^nt$mpla lui.IE{IREA 6. {i asuprea eghipteanii pre fiii lui Israil cu sil@. ca s@-i nec@jeasc@ pre ei cu lucruri. cu at$ta mai mult s@ ^nmul]ea }i s@ ^nt@rea foarte. 2. de mum@-sa s@ hr@nea}te din porunca featei lui Faraon. dar@. 7. iar@ de va fi f@meaie. l-au ascuns trei luni. 21 Evrei 11. s@ o ]ine]i”. Iar@ moa}ele s-au temut de Dumnezeu }i nu au f@cut precum le-au poruncit lor ^mp@ratul Eghiptului. }i au fost ei ^n loc de fecior }i au numit numele lui Moisi. {i au zis ei fata lui Faraon: „Du-te!” {i. {i. lu$nd muiare pre fata preotului. au zis: „Din pruncii jidovilor easte acesta”. 17 ^nmul]it }i s-au f@cut pro}ti }i s-au ^nt@rit foarte. 21. }i au zis celui ce f@cea str$mb@tate: „Pentru ce ba]i tu pre vecinul t@u?” 14. carele nu }tiia pre Iosif. {i. 14. precum ai ucis ieri pre eghiptean?” {i. 8. Pitonul }i Ramesul }i Onul. foarte. {i le-au pus lor ispravnici de lucruri. 18. unde. fiii lui Israil. ^n ap@ fiind aruncat }i de acolo sco]indu-s@. 7.* ie}it-au la fra]ii s@i. {i. cu lutul }i cu c@r@mid@riia }i cu toate lucrurile ceale din c$mpuri. tem$ndu-s@ Moisi. doar@. au v@zut pruncul pl$ng$nd ^n sicriia} }i. i-au luat mum@-sa un sicriia} de papur@ }i l-au uns cu smoal@ cleioas@ }i au pus pruncul ^ntr-^nsul }i l-au pus ^n marginea g$rlii. carea pre d$nsul l-au luat }ie}i fecior. }i s-au ^nmul]it norodul }i s-au ^nt@rit foarte. na}te doi feciori. Pentru uciderea eghipteanului fuge ^n Madiam de frica ^mp@ratului. {i cu c$t mai mult ^i smerea pre ei. }i toat@ partea f@meiasc@ s@ o l@sa]i vie”. {i. c@ut$nd ^ncoace }i ^ncolo }i nev@zind pre nimenea. duc$ndu-s@ fata. de va fi b@rbat. {i au poruncit Faraon la tot norodul s@u. {i au zis neamului s@u: „Iat@. zic$nd c@: „Din ap@ l-am luat pre d$nsul”. Iar@ el au zis: „Cine te-au pus domn }i judec@toriu preste noi? Au. *Fapt. 9. ci l@sa vie partea cea b@rb@teasc@. {i au fost dup@ multe zile. ca nu cumva s@ se ^nmul]easc@. {i aceaea au luat ^n p$ntece }i au n@scut fecior. au chemat pre mama pruncului. v@zut-au pre un om eghiptean b@t$nd pre un jidov oarecarele din fra]ii lui. }i c$nd s@ va ^nt$mpla noao r@zboiu. 13. b@t$ndu-ne pre noi. }i. {i le-au zis lor: „C$nd mo}i]i la jidovoaice }i s$nt la na}tere. }i. }i au zidit cet@]i tari lui Faraon. {i s-au sf$r}it Iosif }i to]i fra]ii lui }i tot neamul acela. {i au zis c@tr@ ea fata lui Faraon: „P@zea}te mie pruncul acesta }i mi-l hr@nea}te. }i i-au ^nmul]it p@m$ntul pre ei. {i bine au f@cut Dumnezeu moa}elor. 5. Iar@ moa}ele au zis lui Faraon: „Nu s$nt ca muierile Eghiptului jidovoaicele. }i slujnicile ei umbla pre l$ng@ r$u. foarte. {i au chemat împ@ratul Eghiptului pre moa}e }i le-au zis lor: „C@ci a]i f@cut lucrul acesta }i a]i l@sat vie partea b@rb@teasc@?” 19. au v@zut doi oameni jidovi cert$ndu-s@. s@ ias@ din p@m$nt”. v@z$nd un sicriia} ^n g$rl@. {i au zis sora lui c@tr@ fata lui Faraon: „Voia-]i easte s@ chem ]ie muiare daic@ de la jidovi }i s@ hr@neasc@ pruncul?” 8. {i le chinuia viia]a lor cu lucruri greale. l-au adus pre d$nsul la fata lui Faraon. cunosc$nd necazul lor. 23 *Evrei 11. s@-l omor$]i. 16. neamul fiilor lui Israil s@ ^nmul]ea}te foarte }i s@ ^nt@rea}te mai mult dec$t noi. de}chizindu-l. vei s@ m@ ucizi tu. zic$nd: „Toat@ partea b@rb@teasc@ ce s@ va na}te jidovilor ^n r$u s@ o arunca]i.* {i s-au pogor$t fata lui Faraon s@ se scalde la r$u. 10. }i s@ sc$rbea eghipteanii de fiii lui Israil. 10. cu vicle}ug s@-i ^mpil@m pre d$n}ii. 3. Fiindc@ s-au temut moa}ele de Dumnezeu }i }i-au f@cut }ie c@si. f@c$ndu-i-s@ mil@ de d$nsul featei lui Faraon.: cuv$ntul. 6. {i n@}tea.20 *Fapt. au trimis o slujnic@ de l-au luat. (a) Grece. 20.* carele }i-au luat muiare din featele lui Levi. 15.* Iar@ fiii lui Israil au crescut }i s-au 7. 12. f@c$ndu-s@ Moisi mare. }i numele ceialalte Fua.

c@ locul ^n care stai tu p@m$nt sf$nt easte”. i Moisi p@}tea oile lui Iotor. ^n p@m$ntul hananeilor }i al heteilor }i al amoreilor }i al ferezeilor }i al ghergheseilor }i al eveilor }i al ievuseilor. {i au gr@it Dumnezeu lui Moisi. strigarea fiilor lui Israil au venit la Mine. au }ezut l$ng@ un pu]. iar@ scul$ndu-s@ Moisi le-au ap@rat. Iar@ el au zis featelor sale: „{i unde easte acela? Pentru ce a]i l@sat pre om a}ea? Chema]i-l pre el s@ m@n$nce p$ine!” 21. 4. zic$nd: „Moisi. 32 Marco 12. Iar@ eale au zis: „Un om eghiptean ne-au ap@rat pre noi de p@stori }i ne-au scos ap@ }i au ad@pat oile noastre”. ce voiu zice c@tr@ ei?” 14. 3 1 Para. {i }i-au ^ntors Moisi fa]a sa pentru c@ s@ temea s@ caute de}chis ^naintea lui Dumnezeu. l-au strigat pre el Domnul din rug@. au murit împ@ratul Eghiptului }i au suspinat fiii lui Israil pentru lucruri. *Fapt. au ad@pat oile lor. tat@l s@u. c@ }tiu durearea lor. Iar@ el au zis: „Ce easte. 16. 24. Iar@ preotul din Madiam avea }eapte feate. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov m-au trimis la voi. {i Domnul au zis: „Nu te apropiia aici. 20. }i. împ@ratul Eghiptului. zic$nd: „C@ Eu voiu fi cu tine. fata sa. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Cine s$nt eu. iar@ el le-au zis lor: „Ce easte. din p@m$ntul Eghiptului”.* }i au dat pre Sepfora. 10. }i acesta va fi ]ie semn c@ Eu te trimi] ca s@ sco]i pre norodul Mieu din Eghipt. adun@ b@tr$nimea fiilor lui Israil }i vei gr@i c@tr@ d$n}ii: *Mate. {i. c@ v@ ve]i ^nchina lui Dumnezeu ^n muntele acesta”. sco]ind ap@. }i au v@zut c@ rugul ardea cu foc }i rugul nu s@ amistuia. 23. venind. 16. {i au auzit Dumnezeu suspinurile lor. 15. ^n p@m$nt care curge lapte }i miiare. }i strigarea lor am auzit de la cei ce-i silesc pre ei la lucru. {i acum. Horiv. vino s@ te trimi] la Faraon. Iar@ deaca au v@zut Domnul c@ s@ apropie s@ vaz@. Doamne?” 5. c$nd p@}tea oile lui Iotor. }i au ^ntrat ^n muntele lui Dumnezeu. 2. 11. zic$nd c@: „Dumnezeul t@t$ne-mieu ajutoriu easte mie }i m-au scos din m$na lui Faraon”. {i au c@utat Dumnezeu spre fiii lui Israil. }i Eu am v@zut necazul cu care eghipteanii nec@jesc pre ei. merg$nd. }i au adus oile supt pustie. zic$nd: „Eu s$nt Cel ce s$nt”. 27 Luca 20. {i iar@}i purcezind grea. au scos ap@ p$n@ ce au umplut albiile. iat@. 7. pre fiii lui Israil. zic$nd c@: „Nemearnic s$nt eu ^n p@m$nt str@in”. dup@ ce au venit ^n p@m$ntul lui Madiam. Iotor. 6. }i {i-au adus aminte de leg@tura Sa. {i dup@ acealea zile multe. ca s@ merg la Faraon. 17. 9. }i s@ sco]i pre norodul Mieu. }i ^mprotivindu-s@ el. CAP 1[2] {I 2[3] mistuia}te rugul”. {i au zis Dumnezeu iar@ c@tr@ Moisi: „A}ea vei gr@i fiilor lui Israil: «Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri. {i. {i au zis Moisi: „Merg$nd mai aproape. ca s@ adeape oile t@t$ne-s@u. 23. socrului s@u. 15 CAP 3 Ar@t$ndu-s@ Domnul ^n rug@ lui Moisi. 25. s@-i scoa]@ din m$na lui Faraon. preotului din Madiam. }i au strigat }i s-au auzit strigarea lor la Dumnezeu de la lucruri. 2 *Jos 18. eu m@ voi duce la fiii lui Israil }i voiu gr@i c@tr@ d$n}ii: «Dumnezeul p@rin]ilor no}tri m-au trimis la voi».* {i s-au ar@tat lui ^ngerul Domnului ^n 7. carea au f@cut cu Avraam }i cu Isaac }i cu Iacov. c@ a]i venit ast@zi cur$nd?” 19. Moisi”. {i au venit eale la Raguil. la fiii lui Israil. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Iat@. }i. 8. 22. 3. c@ nu s@ a1. Deci. 30 par@ de foc din rug@. }i i-au pus numele lui Eliezer. dezleag@ ^nc@l]@mintele din picioarele tale. lu$nd ^n p$ntece muiarea. 18. au n@scut alt fiiu. 22. }i ca s@ sco] pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului?” 12. Iotor. }i. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi. {i s-au a}ezat Moisi la omul acela. }i s-au cunoscut lor. pr@d$nd pre eghipteani. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov”. {i de m@ vor ^ntreba: «Care easte numele Lui?». {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „V@zind am v@zut necazul norodului Mieu ^n Eghipt. lui Moisi muiare. ^l trimite. {i acum. 13. voiu vedea aceast@ vedeare mare.* }i au numit Moisi numele lui Ghersam. 37 * Jos 18. care p@}tea oile t@t$ne-s@u. . au n@scut fiiu. {i M-am pogor$t s@-i sco] pre ei din m$na eghipteanilor }i s@-i sco] pre ei din p@m$ntul acela }i s@-i bag pre ei ^n p@m$nt bun }i mult.54 CARTEA IE{IRII }i c@uta s@ uciz@ pre Moisi. venind p@storii. {i au zis: „A}ea vei zice fiilor lui Israil: «Cel ce easte m-au trimis la voi»”. socru-s@u . acesta easte numele Mieu veacinic }i pomenire a neamurilor neamurilor». {i au fugit Moisi de la fa]a lui Faraon }i s-au s@l@}luit ^n p@m$ntul lui Madiam. {i au zis:* „Eu s$nt Dumnezeul t@t$ne-t@u. le-au gonit pre eale. împ@ratul Eghiptului.

{i au zis Domnul c@tr@ Moisi ^n Madiam: „Mergi.: nu s$nt b@rbat gr@itoriu. nici ca mai ^nainte de alaltaieri. Dumnzeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov”. v@zindu-te. ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare’». voiu bate pre eghipteani cu toate minunile Meale.* }i. iar@ tu vei fi lui ^n ceale c@tr@ Dumnezeu. {i. nu s$nt putincios (b) ca mai ^nainte de ieri. nu pociu bine vorbi. }i Eu voiu de}chide gura ta }i gura lui* }i voiu ^nv@]a pre voi ce s@ face]i. vei luoa din apa r$ului }i vei turna pre uscat. }i dup@ aceasta va slobozi pre voi. deci vom mearge cale de trei zile ^n pustie. (a) Bibliia cea veachie are: plin@ de bubele *Jos 7. {i. }i au zis: „Mearge-voiu }i m@ voiu ^ntoarce la fra]ii miei cei din Eghipt }i voiu vedea de tr@iesc ^nc@”. 19. iat@.CARTEA IE{IRII «Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri S-au ar@tat mie. au murit împ@ratul Eghiptului. 16. }i c$te s-au ^nt$mplat voao ^n Eghipt’. 20. {i au zis Iotor lui Moisi: „Pas@ s@n@tos!” {i. 17. 6. împ@ratul Eghiptului. {i voiu da har norodului acestuia ^na*Jos intea eghipteanilor. Doamne. el va ie}i ^ntru ^nt$mpinarea ta }i. c@ vor zice c@: «Nu s-au ar@tat ]ie Dumnezeu». {i au zis Moisi: „Rogu-m@. {i vor asculta glasul t@u. (b) Alex. {i i-au zis lui Domnul iar@}i: „Bag@ m$na ta ^n sinul t@u!” {i au b@gat m$na 1. care voiu face ^ntru ei. Iar@ Eu }tiu c@ nu va l@sa pre voi Faraon. 7. 20 CAP 4 Trei seamne lu$nd Moisi de la Dumnezeu. 11. slab la glas }i z@bavnic la limb@ s$nt eu”. adec@. 10. }i. 4. levitul? {tiu c@ el. {i el va gr@i ^n locul t@u c@tr@ norod }i va fi gura ta. pre carele vei trimite”. nu 11. 55 *Mate. l-au apucat de coad@ }i s-au f@cut toiag ^n m$na lui. socrul s@u. 2 ve]i ie}i de}er]i. 21. 6. Dumnezeu? 12. 13. {i toiagul. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov. 18. }i ve]i pune preste fiii vo}tri }i preste featele voastre }i ve]i pr@da pre eghipteani”. ^ntinzind m$na. }i au luat Moisi toiastric@ciunei. aleage pre altul putincios. }i vei zice c@tr@ el: «Dumnezeul evreilor ne-au chemat pre noi. {i au zis lui Domnul: „Ce easte ce e ^n m$na ta?” Iar@ el au zis: „Toiag”. iat@. ce voiu zice c@tr@ ei?” 2. „{i de nu vor creade ]ie }i nu vor asculta de cuv$ntul semnului celui dint$iu. s@ va bucura ^ntru sine. {i va fi de nu vor creade ]ie pentru aceaste doao seamne. 18. }i au fugit Moisi de d$nsul. 9. au nu Eu. {i au mers Moisi. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na }i-l apuc@ de coad@”. 19. 17. 14. „Ca s@ creaz@ ]ie c@ ]i S-au ar@tat Dumnezeul p@rin]ilor lor. i-au pus pre asinii s@i }i s-au ^ntors ^n Eghipt. nici vor asculta de glasul t@u. {i au zis: „Arunc@-l pre el pre p@m$nt!” {i l-au aruncat pre el pre p@m$nt }i s-au f@cut }earpe. Aaron. {i au zis iar@}i: „Bag@ m$na ta ^n s$nul t@u!” {i au b@gat m$na sa ^n s$nul s@u }i o au scos din s$nul s@u. i au r@spuns Moisi }i au zis: „Dar de nu vor creade mie }i nu vor asculta de glasul mieu. }i apa carea o vei luoa din r$u va fi s$nge pre uscat”. v@z@toriu }i orb. CAP 3 {I 4 sa ^n sinul s@u }i au scos m$na sa din sinul s@u }i s-au f@cut m$na lui (a) ca z@pada. 3. au zis: „Au nu. f@r@ numai cu m$n@ tare. }i s-au ^ntors la Iotor. m$niindu-s@ Domnul cu urgie pre Moisi. 15. Aaron ^nt$mpin@ pre fratele s@u. }i vei ^ntra tu }i b@tr$nimea lui Israil la Faraon. purceade ^n Eghipt cu muiarea sa. 5. 2 . {i. vor creade ]ie pentru cuv$ntul semnului celui de al doilea. Doamne. împ@ratul Eghiptului. zic$nd: ‘Cu cercetare v-am cercetat pre voi. 22. }i vei pune cuvintele Meale ^n gura lui. muiarea ^}i taie ^mprejur pruncul. 20. Ci va ceare muiarea de la vecin }i de la cea ^mpreun@ cu sine l@cuitoare vase de argint }i de aur }i ^mbr@c@minte. ca s@ j@rtvim Dumnezeului nostru». Moisi. va gr@i ^n locul t@u. care s-au pref@cut ^n }earpe. nici ca de c$nd ai ^nceput a gr@i slugii Tale. ^l vei luoa ^n m$na ta. 8. {i vei gr@i c@tr@ d$nsul. dup@ aceale zile multe. }i iar@}i s-au f@cut ^n fa]a trupului. 10. {i. ^ntinz$nd m$na Mea. }i deodat@ s@ duc la fiii lui Israil. c$nd ve]i ie}i. fratele t@u. cu care vei face seamnele”. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „Rogu-m@. c@ au murit to]i cei ce c@uta sufletul t@u”. lu$ndu-}i Moisi pre muiarea sa }i pruncii. {i au zis: ‘Voiu scoate pre voi din r@utatea eghipteanilor ^n p@m$ntul hananeilor }i a heteilor }i a amoreilor }i a ferezeilor }i a ghergheseilor }i a eveilor }i a ievuseilor. s@ mearge]i. du-te ^n Eghipt. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Cine au dat gur@ omului? {i cine au f@cut r@u la auz }i surd. gr@ind. {i acum mergi* }i Eu voiu de}chide gura ta }i te voiu ^nv@]a ceale ce vei gr@i”. 10.

S@ se ^ngreoiaze lucrurile oamenilor acestora }i s@ grijeasc@ de acestea: iar@ s@ nu grijeasc@ de cuvinte de}earte”. 13. ca }i ieri }i alaltaieri”. au strigat c@tr@ Faraon. zic$nd: „S@v$r}i]i lucrurile voastre. {i au zis Faraon: „Cine easte de a C@ruia glas s@ ascult eu. ca s@ se ^nchine Mie’. {i le-au zis lor împ@ratul Eghiptului: „Pentru ce Moisi }i Aaron ^nd@r@ptnicea}te pre norod de la lucru? Mearge]i fie}tecarele dintr@ voi la lucrul s@u”. . 23. ca s@ sloboz pre fiii lui Israil? Nu }tiu pre Domnul. care i-au poruncit lui. {i s-au ^ntimpinat ei cu Moisi }i cu Aaron. 30. mai tare asuprea}te pre israilteani. care au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi. {i au spus Moisi lui Aaron toate cuvintele Domnului. {i ^i silea pre ei cei mai mari preste lucruri }i logofe]ii. iat@. 6. }i pre Israil nu voiu slobozi”. care auzind Moisi. }i toate graiurile. c$nd CAP 5 Moisi }i Aaron spun lui Faraon poruncile lui Dumnezeu. }i au zis: „St@tut-au s$ngele t@ierii ^mprejur a fiiului mieu”.56 CARTEA IE{IRII gul cel de la Dumnezeu ^n m$na sa. {i au poruncit Faraon celor mai mari preste lucrurile norodului }i logofe]ilor. pentru aceaea strig@. pentru c@ au zis: „St@tut-au s$ngele t@ierii ^mprejur a fiiului mieu”. zic$nd: 7. 20. i. c@ paie nu s@ vor da voao. ca s@ s@rbeaze ^n pustie»”. 32. zic$nd: «S@ meargem }i s@ jertvim!» 9. }i tot at$tea c@r@mizi ve]i face”. {i au zis Domnul c@tr@ Aaron: „Mergi ^ntru ^ntimpinarea lui Moisi ^n pustie”. 21. au b@tut pre logofe]ii neamului fiilor lui Israil. ^ntr$nd logofe]ii fiilor lui Israil. {i au crezut norodul }i s-au bucurat. pre slujile tale le bat. dar@. Paie nu s@ dau robilor t@i. 18. zic$ndu-li-s@: „Nu s@ va ^mpu]ina din c@r@mizi ce easte r$nduit pre zi”. cei ce era pu}i mai mari. pentru aceaea zice]i: «S@ meargem s@ jertvim Dumnezeului nostru». 3. }i ^n toate zilele s@-i sili]i. 15. {i s-au dus de la el. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Merg$nd tu }i ^ntorc$ndu-te ^n Eghipt. 8. {i. l-au ^nt$mpinat pre d$nsul ^ngerul Domnului }i cerca s@-l omoar@ pre d$nsul. acum s@ va prea ^nmul]i norodul acesta pre p@m$nt. 27. au ^ntrat Moisi }i Aaron la Faraon }i au zis lui: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Slobozi pre norodul Mieu. ca }i c$nd vi s@ da paie”. merg$nd lucra]i. }i ast@zi. doar@. 2. {i le-au zis lor: „F@r’de lucru }ede]i. leane}i s$nte]i. vezi. zic$nd: „C@ci n-a]i s@v$r}it lucrul c@r@mizilor voastre. 12. Acum. s-au ^nchinat. vezi. nedreptate vei face norodului t@u?” 17. {i tu vei zice lui Faraon: «Aceastea zice Domnul: ‘Fiiul cel ^nt$iu n@scut al Mieu. {i. Iar@ cei mai mari preste lucruri silea pre ei. Israil’. Iar@ tu ai vrut s@-l slobozi pre el. ca s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru. 31. deci s@ nu-i l@s@m s@ odihneasc@ de la lucruri”. ca s@ nu ne ^ntimpine pre noi moarte au ucidere”. carii venea ^naintea lor. {i ei au zis lui: „Dumnezeul evreilor 1. }i. pentru c@ au c@utat Dumnezeu spre fiii lui Israil }i pentru c@ au v@zut necazul lor. 4. c@ }ed f@r@ de lucru. 29. 19. }i s-au ^ntimpinat cu d$nsul ^n muntele lui Dumnezeu }i s-au s@rutat am$ndoi. 11. dar@. {i au fost pre cale unde au poposit. 26. }i au adunat toat@ b@tr$nimea fiilor lui Israil. au t@iat ^mprejur marginea trupului fiiului s@u }i au c@zut la picioarele lui. {i s@ fac@ c@r@mizi c$te au f@cut. plec$ndu-s@ norodul. 10. }i gr@ia c@tr@ norod zic$nd: „Aceastea zice Faraon: «Mai mult nu vom da voao paie». Iar@ Eu voiu ^nt@ri inima lui }i nu va slobozi norodul. }i s@ nu ^mpu]ina]i nimica din lucrurile lor. ci s@ mearg@ ei s@-}i adune lor paie. {i s-au v@zut pre sine logofe]ii fiilor lui Israil ^n reale. dup@ aceastea. care vi s@ cuvin preste zi. Eu voiu ucide pre Fiiul t@u cel ^nt$iu n@scut»”. }i zic noao s@ facem c@r@mizi? {i. {i au mers Moisi }i Aaron. ca ieri }i ca alaltaieri. {i am zis ]ie: ‘Slobozi norodul Mieu. ned$ndu-le paie. 14. {i au f@cut seamnele ^naintea norodului. 24. 28. Voi singuri mearge]i de v@ aduna]i voao paie de unde ve]i afla. au. care el. care le-au trimis. lu$nd Sepfora o pietricea ascu]it@. neb@g$ndu-le ^n sam@. toate seamnele care le-am dat ^n m$na ta s@ le faci pre eale ^naintea lui Faraon. s@ roag@ lui Dumnezeu pentru ei. 5. 25. 22. {i ispravnicii lui Faraon. zic$nd: „Pentru ce faci a}ea robilor t@i? 16. „Mai mult s@ nu da]i paie norodului pentru facerea c@r@mizilor. CAP 4 {I 5 ne-au chemat pre noi s@ meargem cale de trei zile ^n pustie. {i au zis Faraon: „Iat@. {i s-au dus. {i au gr@it Aaron toate cuvintele aceastea. {i s-au r$sipit norodul ^n tot p@m$ntul Eghiptului s@ str$ng@ trestie ^n loc de paie. c@ nimica nu s@ va ^mpu]ina din lucrul vostru”.

C@ de c$nd am mers eu la Faraon s@ gr@iesc cu numele T@u. {i s-au ^ntors Moisi c@tr@ Domnul }i au zis: „Rogu-m@. Acesta easte Aaron }i Moisi. }i ve]i cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 3. }i cum m@ va asculta Faraon? {i eu g$ngav s$nt”. 1 23. feciorul lui Aaron. 5 1 Paral. s@ num@r@ semin]iia lui Simeon. 15. c@rora le-au zis Dumnezeu s@ scoa]@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului cu toate averile lor. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Levi. }i Mi-am adus aminte de f@g@duin]a voastr@. ca s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul s@u!” 12. {i au zis lor: „Vaz@-v@ pre voi Dumnezeu }i s@ v@ judece. {i ace}tia s$nt* fiii lui Gherson: Loveni }i Semei. 6. 4. fiii lui Ruvin. }i voiu izb@vi pre voi cu bra] ^nalt }i cu judecat@ mare. 17. 6. Ace}tia s$nt cei ce gr@ia c@tr@ Faraon. {i Eu am auzit suspinul fiilor lui Israil. Hevron }i Oziil. ca s@ scoa]@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului. 22. dup@ familiile lor: Gherson. {i au gr@it Moisi ^naintea Domnului. Domnul. 19 26. {i fiii lui Oziil: Misail }i Elisafan }i Segri. nu l-am ar@tat lor. Mergi }i gr@ia}te fiilor lui Israil. CAP 6 11. zic$nd: 1. {i au gr@it Moisi a}ea fiilor lui Israil. 14. Domnul (a). }i ei nu au ascultat pre Moisi pentru ^mpu]inarea sufletului }i pentru lucrurile ceale greale (b). 23. }i le-au poruncit lor s@ ^ntre la Faraon. *Face. p@m$ntul pre care s-au s@l@}luit. zic$nd: „Iat@.* {i ace}tia s$nt ^ncep@torii caselor neamurilor. cel din Finisa. }i anii vie]ii lui Amvram o sut@ treizeci }i }eapte de ani. (b) Jid. 27. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi }i au zis c@tr@ d$nsul: „Eu. }i i-au n@scut lui pre Nadav }i pre Aviud }i pre Eleazar }i pre Itamar. {i au luat Amvram pre Iohaved. fata lui Aminadav. Domnul»”. 10. 2 23. „%ntr@ }i gr@ia}te lui Faraon. Dumnezeul lor fiind Eu. 24. au luat }ie muiare din featele lui Futiil }i i-au n@scut lui pre Finees. {i m-am ar@tat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. 9. 57 CAP 6 Dumnezeul m$ng@ie pre israilteani prin Moisi cu f@g@duin]a p@m$ntului Hanaan. Aceastea s$nt casele familiilor lui Levi dup@ rudeniile lor. 20. 3. {i fiii lui Isaar: Core }i Nafec }i Zehri. 5. }ie muiare. {i fiii lui* Caat: Amvram }i Isaar. }i anii vie]ii lui Levi o sut@ treizeci }i }eapte. ca s@ da]i sabie ^n m$na lui s@ ne omoar@”. 6 * Nume. 9. au n@c@jit pre norodul acesta }i nu ai izb@vit pre norodul T@u”. {i fiii lui Merari: Mooli }i Omusi. 26. 7. împ@ratul Eghiptului. 3. }i voiu fi voao Dumnezeu. {i am pus leg@tura Mea cu ei. Caat }i Merari. ^ntru care au }i l@cuit pre d$nsul. (a) %n jidovie. Aceastea s$nt familiile fiilor lui Simeon. Aceastea s$nt na}terile lui Core. }i-l voiu da pre el voao mo}tenire.CARTEA IE{IRII ie}ea ei de la Faraon. ca s@ le dau lor p@m$ntul hananeilor. 25. 8. }i anii vie]ii lui Caat o sut@ }i treizeci de ani. 19. dup@ na}terile lor. Cel ce v-au scos pre voi din st@p$nirea eghipteanilor. 26. 46. 9 Numer. 13.* fata fratelui t@t$ne-s@u. celui ^nt$iu n@scut a lui Israil: Enoh }i Falus. }i voiu scoate pre voi din robiia lor. 16. c@ cu m$n@ tare va slobozi pre ei. }i numele Mieu. p$n@ la Moisi. Iar@ Aaron au luat }ie muiare pre Elisavet. Iar@ fiii lui Core: Asir }i Elcana }i Aviasar. Doamne. 57 1 Para. 18. casele familiei lor. 2. zic$nd: «Eu. fiii lui Israil nu m-au ascultat pre mine. Asron }i Harmi. c@ci ai n@c@jit pre norodul acesta? {i pentru ce m-ai trimis pre mine? 23. Aceastea s$nt ^ncep@turile familiei levi]ilor. cu care eghipteanii ca pre robi asupresc pre ei. 1 *1 Para. Ehova. 22. Eu. 24 i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Acum vei vedea ceale ce voi face lui Faraon. }i au n@scut pre Aaron }i pre Moisi }i pre Mariam. 5. {i voiu lua pre voi norod Mie. sora lui Naason. ^mp@ratul Eghiptului. c@ a]i f@cut ur$t mirosul nostru ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. }i au scos pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului duhului }i pentru robiia cea grea. {i voiu b@ga pre voi ^n p@m$ntul spre care am ^ntins m$na Mea s@-l dau lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. sora lor. 21. 4. 21. }i voiu scoate pre voi din st@p$niia eghipteanilor.: pentru n@c@jirea * 1 Para. 1 . {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. {i* fiii lui Simeon: Iemuil }i Iamin }i Aod }i Iahin }i Saar }i Saul. 6. Domnul. a lui Ruvin }i a lui Levi. }i cu bra] ^nalt va scoate pre ei din p@m$ntul lui”. {i Eleazar. 12 * Sus 2. împ@ratul Eghiptului. Aceasta easte familiia lui Ruvin.

iar@ Aaron. pentru care pricin@ Faraon mai tare s@ ^nt@rea}te. Eu bat cu toiagul cel din m$na Mea preste apa cea din r$u. 19. 5. a}ea au f@cut. }i s@ va face b@laur»”. }i au aruncat Aaron toiagul ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. {i s@ zici c@tr@ el: «Domnul Dumnezeul evreilor m-au trimis la tine. }i cum m@ va auzi pre mine Faraon?” CAP 7 sale aseamenea. 24. 3. {i s-au umplut }eapte zile dup@ ce au b@tut Domnul r$ul. zic$nd: 9. au lovit apa cea din r$u ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. 14. va gr@i c@tr@ Faraon. {i pe}tii din r$u au murit. gr@ia}te c@tr@ Faraon.* }i. }i Aaron. }i s-au ^mpu]it r$ul }i nu putea eghipteanii s@ bea ap@ din r$u. {i Moisi era de optzeci de ani. fratele t@u. nu ai ascultat p$n@ acum. {i nu va asculta pre voi Faraon. 13. {i au f@cut a}ea Moisi }i Aaron dup@ cum le-au poruncit lor Domnul. tu vei zice lui Aaron. *Jos 17. dup@ cum le-au gr@it lor Domnul. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „S-au ^ngreoiat inima lui Faraon. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui Aaron. 18. }i s-au f@cut b@laur. 2. 6. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. au ^ntrat ^n casa sa }i n-au b@gat sam@ nici de aceasta. }i ^n leamne }i ^n pietri»”. {i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul. el ias@ la ap@. lovindu-o cu toiagul. }i toat@ apa cea din r$u s-au mutat ^n s$nge. }i s@ va preface ^n s$nge. 7. zic$nd: „Iat@. 28. *Sus 4. fratele lui. }i au f@cut }i vr@jitorii eghipteanilor cu fermec@turile 1. r$dic$nd Aaron toiagul s@u. }i s-au f@cut b@laur. dup@ cum au zis Domnul. 8 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 20. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i acum aceastea zice Domnul: ‘%ntru aceasta vei cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul. 29.* {i au chemat Faraon pre ^n]elep]ii Eghiptului }i pre vr@jitori. c$nd voiu ^ntinde m$na Mea preste Eghipt }i voiu scoate pre fiii lui Israil din mijlocul lor”. zic$nd: ‘Slobozi pre norodul Mieu. Iar@ Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Faraon }i voiu ^nmul]i seamnele Meale }i minunile Meale ^n p@m$ntul Eghiptului. iat@. {i pe}tii cei din r$u vor muri. 23. }i au f@cut a}ea precum le-au poruncit lor Domnul. 17. }i era s$ngele ^n tot p@m$ntul Eghiptului. fratelui t@u: «Ia toiagul ^n m$na ta }i ^ntinde m$na ta preste apele Eghiptului }i preste r$urile lor }i preste lacurile lor }i preste b@l]ile lor }i preste toat@ apa lor cea adunat@. ca s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul s@u. }i s@ fie s$nge. toiagul ^ntorc ^n }earpe }i apa. 3. ca s@ nu sloboaz@ pre norod. zic$nd: „{i de va zice c@tr@ voi Faraon. 5 Psalm 77. 11. de optzeci }i trei de ani. zic$nd: „Eu. {i au aruncat fie}tecarele toiagul s@u. iar@ Aaron. 43 [49] *Jos 17. Eu te-am pus pre tine Dumnezeu lui Faraon. }i. 10. împ@ratul Eghiptului. 4. {i au zis Moisi ^naintea Domnului: „Iat@. fratele t@u. 7 CAP 8 A doao b@taie a Eghiptului s$nt broa}tele. ^n s$nge. 22. 21. }i nu i-au ascultat pre ei. CAP 7 Moisi }i Aaron gr@iesc c@tr@ Faraon. }i nu i-au ascultat pre ei. %n carea zi au gr@it Domnul lui Moisi ^n p@m$ntul Eghiptului. pentru a c@rora dep@rtare f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi . 15 *2 Tim. }i toiagul care s-au f@cut }earpe s@-l iai ^n m$na ta. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. ca s@ slujeasc@ Mie ^n pustie’. pre fiii lui Israil. eu s$nt slab la graiu. }i nu putea s@ bea ap@ din r$u. fratelui t@u: «Ia toiagul }i-l arunc@ pre p@m$nt ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. 25. {i au f@cut Moisi }i Aaron dup@ cum le-au poruncit lor Domnul. va fi ]ie proroc. c$te zic Eu c@tr@ tine!” 30. }i toiagul lui Aaron au ^nghi]it pre toiagele lor.* {i tu vei gr@i lui toate c$te poruncesc ]ie. iat@. }i vei ie}i ^naintea lui pre ]ermurile r$ului. }i nu vor putea eghipteanii bea ap@ din r$u’»”. iat@. 16. }i voiu pune m$na Mea pre Eghipt }i voiu scoate cu putearea Mea norodul Mieu. din p@m$ntul Eghiptului cu izb$nd@ mare. }i s-au f@cut s$nge ^n tot p@m$ntul Eghiptului.* {i au f@cut aseamenea }i vr@jitorii eghipteanilor cu fermec@turile lor. carea a}ijderea fac vr@jitorii lui Faraon cu desc$nt@rile sale. «Da]i-ne noao semn sau minune».58 CARTEA IE{IRII ^nsu}i Aaron }i Moisi. Mergi la Faraon diminea]@. Domnul. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon. {i. }i s@ va ^mpu]i r$ul. }i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon. ^ntorc$ndu-s@ Faraon. c$nd au gr@it c@tr@ Faraon. 15. 12. {i au s@pat to]i eghipteanii ^mprejurul r$ului ca s@ bea ap@. 8.

{i va v@rsa r$ul broa}te. }i vei zice c@tr@ el: «Aceastea zice Domnul: ‘Slobozi pre norodul Mieu. preste care nu va fi musc@ c$neasc@. Cale de trei zile vom mearge ^n puscasele lui }i pre slugile lui }i ^n toat@ ]@r$na p@m$ntului. Iar@ de nu vei vrea s@ slobozi pre norodul Mieu. *%n]el. v@zind Faraon c@ s-au f@cut 1. {i preste tine }i preste slugile tale }i preste norodul t@u s@ vor sui broa}te’»”. 3. dup@ cum au gr@it Domnul.CARTEA IE{IRII norodul. }i ^n aluaturile tale }i ^n cuptoarele tale. }i. {i au zis vr@jitorii lui Faraon: „Deagetul lui Dumnezeu easte acesta”. cu pietri ne vor ucide. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui Aaron: «%ntinde cu m$na toiagul t@u }i lovea}te ]@r$na p@m$ntului. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i au zis: „Ruga]i-v@ pentru mine c@tr@ Domnul. }i au strigat Moisi c@tr@ Domnul. au zis: „Dup@ cum ai zis ca s@ vezi. }i s-au suit broasca }i au acoperit tot p@m$ntul Eghiptului. 7. }i numai ^n r$u vor r@m$nea”. ca s@ slujeasc@ Mie. fratelui t@u: «%ntinde cu m$na toiagul t@u spre r$uri }i spre lacuri }i spre b@l]i }i scoate broa}te pre p@m$ntul Eghiptului»”. 22. {i le-au adunat pre eale cl@i. {i au ie}it Moisi }i Aaron de la Faraon. 15. {i au vrut s@ fac@ }i vr@jitorii cu farmecile sale. 10. cl@i. 18. c@ nu easte altul afar@ de Domnul. 24. el va ie}i la ap@. 25.* {i au f@cut a}ea }i vr@jitorii eghip17. vor ^ntra ^n casele tale }i ^n c@m@rile a}ternuturilor tale }i pre paturile tale }i ^n casele slugilor tale }i ^ntru ale norodului t@u. 2. {i voiu osibi ^ntr@ norodul Mieu }i ^ntr@ norodul t@u. 12. iat@. 13. (a) Bibliia cea veachie are: {i pre Faraon }i pre r@suflare. 5. }i nu au putut. 9 Faraon }i ^n casele slugilor lui }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului. Iar@ de nu vei vrea s@-l slobozi. 19. 16. }i nu i-au ascultat pre ei. {i au f@cut Domnul a}ea.* }i au venit *%n]el. }i vor fi mu}i]e ^ntru oameni }i ^ntru dobitoace (a) }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului»”. CAP 8 59 i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntr@ la Faraon }i s@ gr@ie}ti c@tr@ el: «Aceastea zice Domnul: ‘Slobozi pre norodul Mieu. Deci. }i. 6. }i din casele voastre }i din cur]i }i de la slugile tale }i de la norodul t@u. Eu voiu trimite preste tine }i preste slugile tale }i preste norodul t@u }i preste c@sile voastre musc@ c$neasc@ }i s@ vor umplea c@sile eghipteanilor de musc@ c$neasc@ }i p@m$ntul pre care s$nt ei. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „M$nec@ diminea]@ }i st@i ^naintea lui Faraon. {i au zis Moisi: „Nu easte cu putin]@ a s@ face a}ea. }i s-au f@cut mu}i]e ^n oameni }i ^n dobitoace }i ^n toat@ ]@r$na p@m$ntului s-au f@cut mu}i]e. {i au f@cut Domnul dup@ cum au zis Moisi. {i s@ vor r$dica broa}tele de la tine. 21. {i au zis Moisi c@tr@ Faraon: „R$nduia}te mie c$nd s@ m@ rog pentru tine }i pentru slugile tale }i pentru norodul t@u. {i au ^ntins Aaron cu m$na toiagul }i au lovit ]@r$na p@m$ntului. }i m$ne va fi s@mnul acesta pre p@m$nt’»”. ca s@-Mi slujeasc@ ^n pustie. 8. 9. }i au murit broa}tele din case }i din cur]i }i din ]arine. }i s@ ia broa}tele de la mine }i de la norodul mieu. pentru aceaea s@ adaog@ a treia. 27. 23. . }i a patra. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui Aaron. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i le-au zis: „Mearge]i }i jertvi]i Domnului Dumnezeului vostru ^n p@m$ntul acesta”. Iar@ el au zis: „M$ne”. ca s@ scoa]@ mu}i]e. }i de vom jertvi ceale ce s$nt ur$ciune eghipteanilor ^naintea lor. mu}i]ele. 4. suindu-s@ broa}tele. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon. iat@. ca s@ piiar@ broa}tele. musc@ c$neasc@ mul]ime ^n casele lui 16. dup@ cum au gr@it Domnul. dup@ cum f@g@duis@ lui Faraon. }i numai ^n r$u s@ r@m$ie”. pentru care iar@ f@g@duia}te Faraon c@ s@ va slobozi norodul. s-au ^ngreoiat inima lui }i nu i-au ascultat pre ei. dar nu face. }i-i voiu slobozi pre ei }i vor jertvi Domnului”. iat@. 26. pre care norodul Mieu va sta. ca s@ piarz@ broa}tele de la tine }i de la norodul t@u }i din casele voastre. {i. 7 teanilor cu fermec@turile sale }i au scos broa}te pre p@m$ntul Eghiptului. }i s-au f@cut mu}i]e ^n oameni }i ^n dobitoace. 11. Eu bat toate hotar@le tale cu broa}te. 20. }i s-au stricat p@m$ntul de musca cea c$neasc@. {i voiu m@ri ^n zioa aceaea p@m$ntul Ghesem. ca s@ vezi c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeu a tot p@m$ntul. 17. 14. c@ ceale ce s$nt ur$ciune eghipteanilor vom s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru. ^n tot p@m$ntul Eghiptului. mu}tele. 16. dar@ nu face. {i au ^ntins Aaron m$na spre apele Eghiptului }i au scos broa}te. }i s-au ^mpu]it p@m$ntul.

}i ca s@ se vesteasc@ numele Mieu ^n tot p@m$ntul. zic$nd: „Lua]i voi pline 1. }i de la norodul t@u. 20. ca s@ nu slobozi norodul s@ jertveasc@ Domnului”. 5. ca s@-mi slujeasc@ Mie. {i nu au putut fermec@torii s@ stea ^naintea lui Mosi pentru rane. ca s@ vezi c@ nu easte ca mine altul ^n tot p@m$ntul. 11. }i au murit toate dobitoacele eghipteanilor. Iar@ cel ce nu au b@gat sam@ de cuv$ntul Domnului au l@sat dobitoacele ^n c$mp. m$na Domnului va fi preste dobitoacele tale ceale din c$mpuri. 22. C@ acum voiu slobozi m$na Mea }i te voiu bate pre tine }i pre norodul t@u cu moarte. pentru mine c@tr@ Domnul”. moarte mare foarte. {i au zis Moisi: „Vezi. v@zind Faraon c@ din toate dobitoacele fiilor lui Israil nu au murit nici unul. Au. {i au f@cut Domnul dup@ cum au zis Moisi.* {i pentru aceaea ai fost p@zit p$n@ acum. din zioa carea s-au f@cut p$n@ ^n zioa aceasta. s@ nu adaogi ^nc@. c@ s-au f@cut rane ^n fermec@tori }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului. {i }i-au ^ngreoiat Faraon inima sa ^n vreamea aceasta. }i vei zice c@tr@ el: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: ‘Slobozi pre norodul Mieu. {i au f@cut Domnul cuv$ntul acesta a doao zi. a }eaptea. {i au luat spuz@ din cuptoriu ^naintea lui Faraon }i o au pres@rat Moisi spre ceriu. 16. CAP 9 A cincea pedeaps@. }i Domnul au dat tr@znete }i piiatr@. zic$nd: «M$ne va face Domnul cuv$ntul acesta pre p@m$nt»”. 15. }i preste cai }i preste asini }i preste c@mile }i preste boi }i preste oi. 7. a ^n}ela. 19. boala ^n dobitoace. {i. 9. de va ^nceta. ci ^nc@-l vei mai ]inea pre el. 12. ca s@ ar@t ^ntru tine putearea Mea. o. }i s@ va duce musca cea c$neasc@ de la tine }i de la slugile tale. m$ne. }i au r$dicat musca cea c$neasc@ de la Faraon }i de la slugile lui }i de la norodul lui. Faraoane. iar@ s@ nu v@ ^ntinde]i a mearge departe.* 3. {i au ie}it Moisi de la Faraon }i s-au rugat c@tr@ Dumnezeu. {i osibit@ minune voiu face Eu ^n vreamea aceaea ^ntr@ dobitoacele eghipteanilor }i ^ntr@ dobitoacele fiilor lui Israil. 3. s-au ^ngreoiat inima lui Faraon }i nu au slobozit norodul. pentru c@ to]i oamenii }i dobitoacele c$te s@ vor afla ^n c$mp }i nu vor ^ntra ^n cas@ }i va c@dea preste eale piiatra vor muri’»”. {i au zis Faraon: „Eu voiu slobozi pre voi }i ve]i jertvi Dumnezeului vostru ^n pustie. 9. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na ta spre ceriu }i va fi piiatr@ preste tot p@m$ntul Eghiptului }i preste oameni }i preste dobitoace }i preste toat@ iarba cea de pre p@m$nt”. 31. ca carea nu au fost ^n Eghipt. grindin@. }i s@ preas@re Moisi spre ceriu ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. Iar@ din toate aceastea fiii lui Israil nimic nu au p@timit. 4. }i nu i-au ascultat pre ei dup@ cum au r$nduit domnul lui Moisi. }i nu vor muri din toate dobitoacele fiilor lui Israil. ^nc@ vei face tu norodului Mieu ca s@ nu slobozi pre d$n}ii? 18. }i nu au r@mas nici una. be}ici fierbin]i. {i s@ se fac@ pulbere preste tot p@m$ntul Eghiptului. 30. }i pre oameni }i pre dobitoace ^n tot p@m$ntul Eghiptului”. gr@bea}te s@-]i aduni dobitoacele tale }i c$te ai tu ^n c$mp. 21. 2. rane. 29. }i n-au vrut s@ sloboaz@ pre norod. Cel ce s@ temea de cuv$ntul Domnului din slugile lui Faraon }i-au adunat dobitoacele sale ^n case. CAP 8 {I 9 m$nile de spuze din cuptoriu. *Rom. ruga]i-v@. i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntr@ la Faraon }i vei zice lui: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: ‘Slobozi norodul Mieu. 32. eu voiu ie}i de la tine }i m@ voiu ruga c@tr@ Dumnezeu. }i vor fi pre oameni }i pre dobitoace rane.* {i au ^ntins Moisi m$na spre ceriu.60 CARTEA IE{IRII 28. la carea s@ f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi norodul. 18 precum au zis Domnul noao”. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. 19 . Eu voiu ploa ^n ceasul acesta m$ne piiatr@ mult@ foarte. ce s-au zis’». {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon. ca s@-Mi slujeasc@. }i au ploat Domnul piiatr@ preste tot p@m$ntul Eghiptului. }i s-au f@cut rane. carea nici aceasta plinea}te. Pentru c@ ^n vreamea aceasta Eu voiu trimite toate b@t@ile Meale ^n inima ta }i ^ntr-a slugilor tale }i ^ntr-a norodului t@u. 16 19. }i te vei zdrobi de pre p@m$nt. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „M$nec@ diminea]@ }i st@i ^naintea lui Faraon. Iar@ din dobitoacele fiilor lui Israil nu au murit nici unul. 13. Iat@. 6. *Sus tie }i vom jertvi Dumnezeului nostru. 23. Acum. 17 *%n]ele. 10. 17 [16]. }i curgea foc pre p@m$nt. be}ici fierbin]i pre oameni }i pre dobitoace. 14. 17. a }easa. Iar@ de nu vei vrea s@ slobozi pre norodul Mieu. doar@. Iat@. {i au dat Dumnezeu soroc. dar@. dar@. 8.

iat@. nu au fost piiatr@. {i s@ vor umplea casele tale }i casele slugilor tale }i toate casele ^n tot p@m$ntul Eghipetului. cu feciorii }i cu featele }i cu oile }i cu boii no}tri. c@ orzul era ^nspicat. }i ^n piiatr@ ardea foc cu flac@r@. pentru aceaea s@ adaog@ a noao. 25. Iar@. }i averile voastre? Vede]i c@ vicle}ug easte ^ntru voi. au chemat pre Moisi }i pre Aaron. {i au acoperit fa]a p@m$ntului. 35. care. {i va acoperi fa]a p@m$ntului }i nu vei putea s@ vezi p@m$ntul. au vrei s@ }tii c@ au perit Eghiptul?” 8. CAP 9 {I 10 61 CAP 10 A opta pedeaps@. desimea ^ntunearecului. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui }i a slugilor lui. }i s-au a}ezat preste toate hotar@le Eghiptului mult@ foarte. 30. c@ aceasta c@uta]i voi”. {i au zis Moisi lui: „Deaca voiu ie}i din cetate. {i au fost piiatr@. iar@ carii s$nt cei ce vor mearge?” 9. pentru c@ easte s@rb@toare Domnului Dumnezeului nostru”. 15. mai ^nainte de d$nsa nu au fost l@cust@ ca aceasta. }i toate leamnele din c$mpuri le-au zdrobit piiatra. pentru mine c@tr@ Domnul. }i au ^ncetat tunetele }i piiatra }i ploaia nu au mai picat pre p@m$nt. 3. voiu ^ntinde m$inile meale c@tr@ Domnul. 11. l@custele. ci s@ mearg@ b@rba]ii }i s@ sluji]i lui Dumnezeu. {i i-au scos pre ei de la fa]a lui Faraon. c$te am n@c@jit pre eghipteani }i seamnele Meale care le-am f@cut ^ntru ei. 10. {i au ^ntors pre Moisi }i pre Aaron la Faraon }i au zis lor Faraon: „Mearge]i }i sluji]i Domnului Dumnezeului vostru. trimi]$nd Faraon. dup@ cum au gr@it Domnul lui Moisi. 7. {i inul }i orzul s-au stricat. pentru c@ era t$rzie. 33. }i Domnul au adus v$nt austru pre p@m$nt toat@ zioa aceaea }i toat@ noaptea. }i piiatra }i apa mai mult nu va fi. 27. }i lui Moisi i s@ laud@ cu moarte. Domnul easte drept. v@zind Faraon c@ au ^ncetat ploaia }i piiatra }i tunetele. zic$nd: „%ntr@ la Faraon. {i au zis slugile lui Faraon c@tr@ d$nsul: „P$n@ c$nd va fi noao aceast@ ^mpedecare? Slobozi oamenii. ca s@ slujeasc@ Mie. carea au r@mas. au adaos ^nc@ a p@c@tui. 26. }i s@ ^nceteaze a s@ mai face tunetele lui Dumnezeu }i piiatra }i focul. doar@. ^ntorc$ndu-s@ Moisi. 28. 5. iar@ eu }i norodul mieu necredincios (a). 31. }i s-au stricat p@m$ntul. dar@ toate ale lor }i dobitoacele le oprea}te. {i au zis Faraon c@tr@ ei: „Fie a}ea. 13. }i nu au slobozit pre fiii lui Israil. {i au zis Moisi: „Cu tinerii }i cu b@tr$nii vom mearge. }i toat@ iarba din c$mp o au b@tut piiatra. Eu voiu aduce ^n ceasul 16. 2. ^nv$rto}at fiind Faraon. pentru care las@ Faraon s@ ias@. dar@. norodul Mieu. 27. }i au m$ncat . 34. 12. unde era fiii lui Israil. 6. 14. Ruga]i-v@. dep@rt$ndu-s@. }i tunetele vor ^nceta. {i au b@tut piiatra ^n tot p@m$ntul Eghiptului de la om p$n@ la dobitoace. ca s@ slujeasc@ Dumnezeului s@u. Nu a}ea. {i o au dus pre ea preste tot p@m$ntul Eghiptului. }i voiu slobozi pre voi }i mai mult nu ve]i r@m$nea”. nici str@mo}ii lor din zioa ^n carea s-au f@cut pre p@m$nt. 9 acesta m$ne l@cust@ mult@ preste toate hotar@le tale. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na ta preste p@m$ntul Eghiptului }i s@ va sui l@cust@ pre p@m$nt }i va m$nca toat@ iarba p@m$ntului }i tot rodul leamnelor care l-au l@sat piiatra”.CARTEA IE{IRII 24. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^naintea lui Faraon }i au zis lui: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: «P$n@ c$nd nu vreai s@ te ru}inezi de Mine? Slobozi norodul Mieu.* Iar@ de nu vei vrea tu s@ slobozi pre *%n]ele. }i va m$nca tot lemnul ce crea}te voao pre p@m$nt. ca pre r$nd s@ vie seamnele aceastea preste ei. diminea]@ s-au f@cut. c$te nici odinioar@ nu au v@zut p@rin]ii t@i. Iar@ eu }tiu c@ }i tu }i slugile ^nc@ nu v-a]i temut de Domnul”. au. }i dup@ aceasta nu va fi a}ea. Iar@ gr$ul }i ov@sul nu s-au stricat. ca carea nu au mai fost ^n Eghipt din zioa din care s-au f@cut ^n el neam. Numai ^n p@m$ntul Ghesem. }i piiatra era mult@ foarte. }i le-au zis lor: „P@c@tuit-am acum. ca s@ cunoa}te]i c@ al Domnului easte p@m$ntul. Domnul cu voi. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. paiu }i inul cu s@m$n]@. c@ Eu am ^nv$rto}eat inima lui }i a slugilor lui. (a) F@r@deleage. {i au ie}it Moisi de la Faraon afar@ din cetate }i au ^ntins m$inile c@tr@ Domnul. 4. nici a}ea sloboade norodul. p$n@ ^n zioa aceasta»”. {i. {i au r$dicat Moisi toiagul spre ceriu. }i va m$nca toat@ iarba p@m$ntului. }i s@ cunoa}te]i c@ Eu s$nt Domnul”. Ca s@ spune]i ^n urechile fiilor vo}tri }i ^ntru ale feciorilor fiilor vo}tri cu 1. }i }i-au ^ngreoiat inima sa }i a slugilor sale. cum voiu slobozi pre voi. }i v$ntul austru au adus l@cust@. {i. carea au l@sat voao piiatra. au ie}it de la Faraon. 29. 32.

1. cea]@ preste tot p@m$ntul Eghiptului trei zile. 22 Jos 12. c$nd va slobozi pre voi. }i p$n@ la cel ^nt$iu n@scut a tot dobitocul. 10. 18. {i au adus Domnul v$nt tare de la mare. zic$nd: 2.** Iar@ la to]i fiii lui Israil era lumin@ ^n tot locul unde l@cuia ei. 8. ca ^nmul]ind s@ ^nmul]esc seamnele Meale }i minunile Meale ^n p@m$ntul Eghiptului”. Iar@ Moisi }i Aaron au f@cut toate seamnele }i minunile aceastea ^n p@m$ntul Eghiptului ^naintea lui Faraon. }i s@ cear@ fie}tecarele de la vecinul }i f@meaia de la vecin@-sa vase* de argint }i de aur }i haine”. {i va muri tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. }i nu vom l@sa unghie. {i dup@ aceastea voiu ie}i”. Iar@ Moisi au zis: „Precum ai zis. }i nu au vrut s@-i sloboaz@ pre ei. }i dup@ aceaea va slobozi pre voi de aici. pre carele tu-l pov@]uie}ti». dar@. ^n tot p@m$ntul Eghiptului. p$n@ la cel ^nt$iu n@scut al slujnicii ceii de la moar@. ca s@ vezi c@ cu minune S@ va m@ri Domnul ^ntr@ eghipteani }i ^ntr@ Israil». 45. cea dint$iu easte voao ^ntru lunile anului. ca carea nu au mai fost }i ca carea nu va mai fi. Priimi]i. Nu au r@mas vearde nimica ^n leamne }i ^n toat@ iarba c$mpului. 18. 24. }i boii ve]i l@sa. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron ^n p@m$ntul Eghiptului. nu m@ voiu mai ar@ta ]ie ^n fa]@”. carele }eade pre scaonul cel ^mp@r@tesc. 9. zic$nd: «Ie}i tu }i tot norodul t@u. 20. {i au zis Faraon c@tr@ Moisi: „Du-te de la mine }i-]i ia aminte s@ nu mai adaogi a vedea fa]a mea. de la cel ^nt$iu n@scut a lui Faraon. pentru c@ dintr-^nsele vom s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Nu va asculta pre voi Faraon. de la om p$n@ la dobitoc. }i pentru vreamea l@cuin]ii lui Israil ^n Eghipt. ^n ce zi te vei ar@ta mie. ^ntunearec care s@ se poat@ pip@i”. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon. 3.* {i nimenea n-au v@zut pre fratele s@u trei zile. 27. 1 CAP 12 Dup@ ce s-au ar@tat }i s-au slujit r$nduiala m$nc@rii mielului. 26. 17. }i. care vom face Domnului Dumnezeului nostru. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na ta spre ceriu }i s@ se fac@ ^ntunearec pre p@m$ntul Eghiptului. *Sus 3. c@. ci ^nc@ s@ ne dai noao arderi de tot }i jertve. 7. }i nu au slobozit pre fiii lui Israil. {i au ie}it Moisi de la Faraon }i s-au rugat Domnului. 19. }i s@ poruncea}te ^mprumutarea vaselor celor de aur }i de argint de la eghipteani. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i le-au zis lor: „Mearge]i }i jertvi]i Domnului Dumnezeului vostru numai oile. ^ngerul t@ind pre to]i cei ^nt$iu n@scu]i ai Eghiptului. 4. p$n@ vom mearge acolo”. CAP 11 S@ vestea}te moartea celor ^nt$iu n@scu]i.62 CARTEA IE{IRII toat@ iarba p@m$ntului }i tot rodul leamnelor care au r@mas de piiatr@. dar@. 17. {i au zis Moisi: „Ba. 2 **%n]el. 22. iar@ averile voastre mearg@ cu voi”. }i i-au ^mprumutat pre ei.* }i omul Moisi mare s-au f@cut foarte ^naintea eghipteanilor }i ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui }i ^naintea a tot norodului. c@ noi nu }tim ce vom jertvi Domnului Dumnezeului nostru. 1 *%n]el. 2. {i va fi strigare mare ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 1. {i au ^ntins Moisi m$na spre ceriu }i s-au f@cut ^ntunearec. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon. 35 *Sira. israilteanii ies cu averile Eghiptului. 29. }i cu s$ngele lui ung$ndu-s@ pragurile ceale deasupra u}ii cas@lor. {i au zis Moisi: „Aceastea zice Domnul: «Pre la miiaz@noapte Eu voiu ^ntra ^n Eghipt. 25. {i dobitoacele noastre vor mearge cu noi. }i n-au r@mas nici o l@cust@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului. negur@. 5. }i s@ vor ^nchina mie. CAP 10 {I 11 i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%nc@ o ran@ voiu aduce eu preste Faraon }i preste Eghipt. iar@ Domnul au ^nv$rto}eat inima lui Faraon }i nu au vrut s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului. }i v@ ruga]i c@tr@ Domnul Dumnezeul vostru ca s@ ia de pre mine moartea aceasta”. 23. v@ va sili s@ ie}i]i. 6. 16. {i vor striga toate slugile tale c@tr@ mine. Iar@ la to]i fiii lui Israil nu va schil@l@i c$ne cu limba sa. zic$nd: „P@c@tuit-am ^naintea Domnului Dumnezeului vostru }i ^mprotiva voastr@. {i au gr@bit Faraon a chema pre Moisi }i pre Aaron. pentru leagea Pa}tilor }i m$ncarea azimelor. p@catul mieu ^nc@ acum. . }i au r$dicat l@custele }i le-au aruncat ^n Marea Ro}ie. 28. vei muri”. }i nimenea nu s-au sculat din patul s@u trei zile. Gr@ia}te. 21. {i au ie}it Moisi de la Faraon cu m$nie. {i au dat Domnul har norodului S@u ^naintea eghipteanilor. pre ascuns ^n urechile norodului. „Luna aceasta easte voao ^ncep@tur@ lunilor.

S@ nu-l m$nca]i crud. S@ nu l@sa]i nimica dintr-^nsul pe a doao zi. }i os din el s@ nu zdrobi]i. 15. }i voiu omor^ pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. }i va vedea s$ngele pre prag }i pre am$ndoi st$lpii u}ii. de la cel ^nt$iu n@scut a lui Faraon. {i ve]i p@zi cuv$ntul acesta leage ]ie }i fiilor t@i p$n@ ^n veac. c$t s@ nu fie de ajuns la un miel. 28. 14. f@r@ de prihan@. 8. 31. 18. 26. parte b@rb@teasc@. {i voiu treace prin p@m$ntul Eghiptului ^n noaptea aceasta. {i va treace Domnul s@ bat@ pre eghipteani. ceale ce vor r@m$nea din el p$n@ a doao zi cu foc s@ le arde]i. c@ nu era cas@ ^n carea s@ nu fie mort.* p$n@ la cel ^nt$iu n@scut al roabei ceii din temni]@. 19. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron noaptea }i au zis lor: „Scula]i-v@ }i ie}i]i din norodul mieu. ori dintr@ mo}teanii p@m$ntului. }i va treace Domnul u}ea }i nu va l@sa pre cel ce ucide s@ ^ntre ^n c@sile voastre s@ uciz@. 22. iar@ casele noastre le-au m$ntuit»”. }i voiu vedea s$ngele }i voiu acoperi pre voi. }i s-au f@cut strigare mare ^n tot p@m$ntul Eghiptului. }i azimele cu s@lat@ s@ le m$nce. Iar@ de vor fi mai pu]ini ^n cas@. {eapte zile dospit s@ nu s@ afle ^n casele voastre. precum au zis. {i zioa dint$iu s@ va chema sf$nt@.CARTEA IE{IRII 3. }i slugile lui }i to]i eghipteanii. {i. 63 *Levi. {i au chemat Moisi pre toat@ b@tr$nimea lui Israil }i au zis c@tr@ d$n}ii: „Mearge]i }i v@ lua]i voao miel. c@ s$nt pa}tile (a) Domnului. 23. Iar@ mielul s@ fie des@v$r}it. {i va fi voao zioa aceasta aducereaminte }i o ve]i ]inea s@rb@toare Domnului. c@ ^n zioa aceasta voiu scoate putearea (v) voastr@ din p@m$ntul Eghiptului. 28. ca s@ nu peri]i. Tot ce e dospit s@ nu m$nca]i. }i ve]i ]inea zioa aceasta ^ntru neamurile voastre leage veacinic@. 30. {i a}ea s@-l m$nca]i pre el: mijloacele voastre fiind ^ncinse. capul cu picioarele }i cu m@runt@ile. s@ ia ^mpreun@ cu sine pre vecinul s@u cel de aproape dup@ num@rul sufletelor. 25. duc$ndu-s@. {i ve]i p@zi porunca aceasta. 9. 17. (v) Jidovea}te: Oastea voastr@. 23. {i au fost la miezul nop]ii. ci fript la foc. aceasta numai ve]i face. }i zioa a }eaptea numit@ sf$nt@ va fi voao. au b@tut Domnul pre tot ^nt$iul n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. fie acela ori dintr@ venitici. 16 *Evrei 11. }i s@-l m$nca]i cu grab@. 11. }i s@-l junghie toat@ mul]imea adun@rii fiilor lui Israil. {i va fi s$ngele semn voao pre casele ^n care ve]i fi voi. 13. f@r@ numai ce va tr@bui de m$ncat fie}tec@rui suflet. {eapte zile azime ve]i m$nca. tot lucrul de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^n11. 5 . zic$nd: «%n zioa a zeacea a ace}tii luni. }i asupra tuturor dumnezeilor eghipteanilor voiu face izb$nd@ Eu. ^nting$nd ^n s$ngele cel de l$ng@ u}e. carele }eade pre scaonul împ@r@]iei. CAP 12 sele. }i voi nici unul s@ nu ie}i]i din u}ea casii voastre p$n@ diminea]@. 10. ci ^n tot l@ca}ul vostru s@ m$nca]i azime»”. {i s@ m$nce carnea fript@ la foc ^n noaptea aceaea. de la om p$n@ la dobitoc. 5 %n]ele.* %ncep$nd ^n a patraspr@zeacea zi a lunii dint$iu. p@zi]i slujba aceasta. 4. cum au acoperit casele fiilor lui Israil ^n p@m$ntul Eghiptului c$nd au b@tut pre eghipteani. ^ntru toate neamurile voastre. de un an s@ fie voao. 12. au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron. 18. 6. din miei }i din iezi s@ lua]i. fie}tecine s@ numere }ie c$]i ^i vor fi de ajuns la miel. }i nu va fi ^ntru voi ran@. fie}tecine c$te un miel de cas@. s-au ^nchinat. 16. unge]i pragul }i am$ndoi st$lpii u}ii din s$ngele care easte l$ng@ u}e. {i s@-l ]ine]i p$n@ la zioa a patraspr@zeace a lunii ace}tiia. 24. s@ ia fie}tecine un miel dup@ casele familiilor. nici fiert ^n ap@. 5 Numer. c$nd voiu bate (b) ^n p@m$ntul Eghiptului. 21. tot cine va m$nca dospit sufletul acela s@ va piiarde dintru adunarea fiilor lui Israil. 5. }i din zioa dint$iu ve]i scoate ce easte dospit din casele voastre. {i va fi de vor zice c@tr@ voi fiii vo}tri: «Ce easte slujba aceasta?» 27. p$n@ seara. 29. }i toiagele voastre ^n m$inile voastre. voi 17. p$n@ la zioa a doaozeci }i una a lunii. Domnul.* {i lua]i m@nunchiu de isop }i. }i junghiia]i pa}ti. tot cel ce din zioa dint$iu p$n@ ^n zioa a }eaptea va m$nca dospit s@ va piiarde sufletul acela din Israil. {i plec$ndu-s@ norodul. ve]i m$nca azime. 28 *Sus 11. {i s@ ia din s$nge }i s@ ung@ am$ndoi st$lpii u}ii deasupra }i pragurile ^n casele ^n care-l vor m$nca pre el. c@tr@ sear@. Gr@ia}te c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil. }i ^nc@l]@mintele voastre ^n picioarele voastre. 13. Ve]i zice lor: «Jertv@ s$nt pa}tile aceastea Domnului. 20. Iar@ dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care va da voao Domnul. a}ea au f@cut. }i p$n@ la tot cel ^nt$iu n@scut al dobitoacelor. leage veacinic@ o ve]i ]inea s@rb@toare. 7. de seara. (b) Ceale ^nt$iu n@scute. dup@ familiile voastre. {i s-au sculat Faraon noaptea. (a) Adec@: treacerea.

50. ^i vei t@ia ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@. (a) Ve]i ]inea. nici de m$ncare nu }i-au f@cut }ie pre cale. au fost ani patru sute }i treizeci. 7. a}ea au f@cut. 9. 30 . {i va fi dup@ ce te va duce Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul hananeilor. 36. 3. precum s-au jurat p@rin]ilor t@i. 40.* Vei osebi pre tot n@scutul ^nt$iu. au scos Domnul pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului ^mpreun@ cu toat@ putearea lor. din casa robiei. 43. Azime ve]i m$nca }eapte zile. 44. {i au fost ^n zioa aceaea. 10. c@ zicea c@: „To]i vom muri”. 44. 36 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i s@ nu CAP 12 {I 13 49. 29 34. ^ntru carea a]i ie}it din p@m$ntul Eghiptului. }i i-au ^mprumutat pre ei }i au jefuit pre eghipteani. 34. rom$n. afar@ de ceale ce avea. turte de azime ^n spuz@. Tot ce de}chide p$ntecele din turme (b). 48. zic$nd: 2. 35. nu s@ va vedea la tine dospit. ca to]i fiii lui Israil s@ o p@zeasc@ ^ntru neamurile lor. {i va fi dup@ ce te va duce Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul hananeilor }i a heteilor }i a amoreilor }i a eveilor }i a ievuseilor }i a ghergheseilor }i a ferezeilor. }i atunci va m$nca din eale. (d) Bibl. *Jos 37[34]. pentru ca s@ fie leagea Domnului ^n gura ta. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron. {i au fost dup@ patru sute }i treizeci de ani. noaptea aceaea easte paz@ Domnului. ciurzi. 12. care de}chide p$ntecele. s@ o pomeneasc@. 37. O leage va fi mo}teanului }i nemearnicului.64 CARTEA IE{IRII }i fiii lui Israil mearge]i }i sluji]i Domnului Dumnezeului vostru dup@ cum zice]i. Iar@ de va veni la voi vreun nemearnic s@ fac@ pa}ti Domnului. 6. {i au dat Domnul har norodului S@u ^naintea eghipteanilor. {i silea eghipteanii pre norod cu grab@ s@-i scoa]@ pre ei din p@m$nt. 38. 19 Iezechii. {eapte zile ve]i m$nca azime. 11. 5. precum s-au jurat p@rin]ilor t@i. 8. aduce cu sine oasele lui Iosif }i s@ pov@]uia}te cu st$lp de foc }i de nuor. {i oile }i boii vo}tri lu$nd. {i s@ p@zi]i leagea aceasta ^n vremile ceale r$nduite din zile ^n zile. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron: „Aceasta easte leagea pa}tilor. (g) Adec@: tot norodul Domnului. 16 Luca 2. parte b@rb@teasc@ Domnului. }i s@ nu m$nca]i dospit. nici vei avea dospit ^n toate hotar@le tale. de la om p$n@ la dobitoc. carele va l@cui ^ntr@ voi”. 47. c@ al Mieu easte”. 12 Ioan 19. 26 Numer. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „[ine]i aminte zioa aceasta. adec@ din toate dobitoacele. mearge]i }i m@ binecuv$nta]i pre mine”. }i atunci va veni s@ fac@ aceasta. 19 Levi]i 27. {i au copt aluatul. c@ cu m$n@ tare v-au scos pre voi Domnul de acolo. c$nd am ie}it din Eghipt». }i-l va da pre el ]ie. c@ i-au scos pre ei eghipteanii }i nu au putut s@ a}teapte. 33. 23 *Jos 22. s@ dea ]ie p@m$ntul care curge lapte }i miiare. r$dic$ndu-s@ fiii lui Israil din Ramesi. {i va fi semn ]ie ^n m$na ta }i aducereaminte ^naintea ochilor t@i. 42. are: ^ntr-o cas@ s@ va m$nca. 4. carele ^nt$iu de}chide p$ntecele ^ntru fiii lui Israil. 41. *Nume. Strein }i n@imit s@ nu m@n$nce din eale. %ntr-o cas@ s@ va m$nca (d) }i s@ nu scoate]i din c@rnuri afar@ din cas@. 8. 32. 2 CAP 13 Poruncea}te Dumnezeu ca slobozirea din Eghipt. Toat@ adunarea fiilor lui Israil s@ fac@ aceasta. C@ ast@zi ie}i]i voi ^n luna dint$iu. 51. vei face slujba aceasta ^n luna aceasta.* }i os s@ nu zdrobi]i dintr-^nsul. tot cel de neam str@in nu va m$nca din eale. Iar@ fiii lui Israil au f@cut* dup@ cum au poruncit lor Moisi. au ie}it toat@ putearea (g) Domnului din p@m$ntul Eghiptului noaptea. }i au cerut de la eghipteani vase de argint }i de aur }i haine. pentru c@ nu s-au dospit. {i pre tot robul ori cu argint cump@rat ^l vei t@ia ^mprejur. ie}ind Israil de acolo }i c@l@torind prin pustie. (b) Turme. au purces spre Sochot la }ease sute de mii de b@rba]i pedestri. tot cel net@iat ^mprejur nu va m$nca din eale. 46. 41. „*Sfin]ea}te Mie pre tot cel ^nt$iu n@scut. {i amestec@tur@ mult@ s-au suit ^mpreun@ cu ei. cu jertvirea pa}tilor }i a acelor ^nt$iu n@scu]i. cirezi. 9. Paz@ easte Domnului. ca s@-i scoa]@ pre ei din p@m$ntul Eghiptului. c$te vor fi 1. {i au luat norodul aluatul s@u mai ^nainte de a s@ dospi legat ^n hainele sale de-a um@r. zic$nd: «Pentru c@ aceasta au f@cut Domnul Dumnezeul mieu. care l-au scos din Eghipt. 6. scoate]i din c@rnuri afar@ din cas@. 12. nu s@ va l@sa din c@rnuri pre diminea]@. *Sus 11. iar@ a }eaptea zi (a) s@rb@toare Domnului. }i oi }i boi }i dobitoace multe foarte. carea au l@cuit ^n p@m$ntul Eghiptului }i ^n p@m$ntul Hanaan. 39. {i vei spune fiiului t@u ^n zioa aceaea. c@ cu m$n@ tare te-au scos Domnul Dumnezeu din Eghipt. {i. }i va fi ca }i mo}teanul cel de p@m$nt. ori ^n dobitoacele tale. 46. 45. Iar@ l@cuirea fiilor lui Israil.

c@ i-au ^nchis pre ei pustiia». ar@t$ndu-le lor calea. c@. iat@. {i va zice Faraon norodului s@u: «Fiii lui Israil. c@ cu m$n@ tare te-au scos pre tine Domnul din Eghipt»”. }i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul”. ^naintea lui s@ t@b@r$]i l$ng@ mare. iar@ noaptea cu st$lp de foc.* {i Dumnezeu ^i pov@]uia pre ei zioa cu st$lp de nor. {i Faraon s@ apropiia }i. 1 CAP 14 Gonind Faraon pre Israil }i ^n mare. 15. {i tu ia toiagul t@u }i tinde m$na ta spre mare }i o despar]i pre ea. ne-ai scos pre noi s@ ne omori ^n pustiia aceasta. {i au zis c@tr@ Moisi: „Au. 19. pentru aceaea eu jertvesc Domnului toat@ partea b@rb@teasc@. 9 *Ie}ire [Facere] 50. 7. }i au zis: „Ce am f@cut de am l@sat pre fiii lui Israil s@ nu slujeasc@ noao?” 6. 18. 21. zic$nd: «Lase-ne pre noi s@ slujim eghipteanilor?» C@ mai bine era noao s@ slujim eghipteanilor. nu era morm$nturi ^n p@m$ntul Eghiptului. au ucis pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. 9. C@ci c$nd au ^nv$rto}eat pre Faraon }i nu vrea s@ ne sloboaz@ pre noi. eghipteanii t@b@r@sc dinapoia lor. 10. Tot ce de}chide p$ntecele asinului s@-l schimbi pre oaie. }i ve]i vedea m$ntuirea de la Domnul.* {i i-au gonit eghipteanii dinapoi }i i-au aflat t@b@r$]i l$ng@ mare. fiind uscat@. }i ^n car@le }i ^n caii lui”. zic$nd:* „Cu cercetare va cerceta pre voi Domnul. }i a slujitorilor lui. }i toat@ c@l@rimea eghipteanilor. doar@. {i au ab@tut Dumnezeu pre norod de la calea cea de c@tr@ pustie. ^mp@ratul Eghiptului. 18. c@tr@ Marea Ro}ie. }i ^n car@le }i ^n caii lui. {i Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Fara1. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „%ndr@zni]i. {i. Iar@ fiii lui Israil a cincea neam au ie}it din p@m$ntul Eghiptului. cu to]i c@l@ra}ii }i car@le s@ ^neac@. 16. dec$t s@ murim ^n pustiia aceasta”. „Gr@ia}te fiilor lui Israil ca s@ se ^ntoarc@ }i s@ t@b@rasc@ ^n preajma }esului ^ntr@ Magdal }i ^ntr@ mare. Iar@ dup@ ce au slobozit Faraon pre norod. }i. iat@. c@ cu jur@m$nt au jurat Iosif pre fiii lui Israil. }i au gonit dinapoia fiilor lui Israil. {i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul. 17. carea o va face noao ast@zi. 8 *Isus 24. 15. }i pre tot cel ^nt$iu n@scut a fiilor miei voiu r@scump@ra. CAP 13 {I 14 on. 4. le vei sfin]i Domnului. ace}tia r@t@cesc pre p@m$nt. {i s-au f@cut }tire împ@ratului eghipteanilor c@ au fugit norodul. Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Faraon }i a slugilor lui }i a tuturor eghipteanilor. nu i-au pov@]uit pre ei Dumnezeu pre calea p@m$ntului Filistiim. 4. {i au f@cut a}ea. din casa robiei. c@ aproape era. 13. Deci au ^nh@mat Faraon car@le sale }i au luat pre tot norodul s@u cu sine. }i M@ voiu m@ri ^ntru Faraon }i ^ntru toat@ oastea lui. 19. Cel ce M-am m@rit ^ntru Faraon. 14. ^l vei r@scump@ra. purcezind fiii lui Israil din Sochot. Domnul va bate r@zboiu pentru voi. zic$nd: «Ce easte aceasta?» Vei zice lui c@: «Cu m$n@ tare ne-au scos pre noi Domnul din p@m$ntul Eghiptului. 13. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Ce strigi c@tr@ Mine? Zi fiilor lui Israil s@ purceaze. }i s-au schimbat inima lui Faraon }i a slujitorilor lui asupra norodului. {i au luat Moisi oasele lui Iosif cu sine. mai mult nu-i ve]i mai vedea pre ei ^n veaci. pre tot cel ^nt$iu n@scut al omului din fiii t@i vei r@scump@ra. {i s-au r$dicat ^ngerul lui Dumenzeu carele mergea ^naintea taberii fiilor lui Israi- 65 *2 Leage 6. }i voi ve]i fi ^n lini}te”. ^n ce chip a]i v@zut ast@zi pre eghipteani. sta]i.CARTEA IE{IRII ]ie parte b@rb@teasc@. 22. }i ^i va goni dinapoi. 3. }i toat@ c@l@rimea }i car@le lui Faraon }i c@l@ra}ii }i oastea lui era ^n preajma }esului ^naintea Veelsepfonului. 6 1 Maca. pentru ce ne-ai scos pre noi din Eghipt? 12. 11. 10. }i s-au temut foarte }i au strigat fiii lui Israil c@tr@ Domnul. 14 Neemia 9. 14. 8. ^ntr$nd dup@ ei Faraon. din preajma Veelsepfonului. Iar@ de te va ^ntreba feciorul t@u dup@ aceasta. 14. }i c@petenii preste to]i. {i. 24 *Nume. ci s@ lua]i ^mpreun@ cu voi oasele meale de aici”. iar@ de nu-l vei schimba. au v@zut. }i M@ voiu m@ri ^ntru Faraon }i ^ntru toat@ oastea lui. c@ut$nd fiii lui Israil cu ochii.* {i va fi semn ^n m$na ta nemi}cat ^naintea ochilor t@i. }i s@ treac@ fiii lui Israil prin mijlocul m@rii pre uscat. 19 1 Cor. pentru c@ au zis Dumnezeu ca: „Nu cumva s@ par@ r@u norodului v@zind r@zboiu }i s@ se ^ntoarc@ ^n Eghipt”. zic$nd: 2. Au nu era acesta cuv$ntul care l-am gr@it c@tr@ tine ^n Eghipt. 20. 5. 17. }i vor ^ntra dup@ d$n}ii. {i au luat }eas@ sute de car@ alease. l$ng@ pustie. Iar@ fiii lui Israil ie}ea cu m$n@ ^nalt@. ce de}chide p$ntecele. . i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. au t@b@r$t ^n Otom. 16. {i n-au lipsit st$lpul de nor zioa }i st$lpul de foc noaptea ^naintea tot norodului. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon. de la cei ^nt$iu n@scu]i a oamenilor p$n@ la cei ^nt$iu n@scu]i a dobitoacelor.

(a) Alex. dureri au cuprins pre cei ce l@cuia ^n Filistiim. {i au v@zut Israil m$na cea mare. 24. au acoperit car@le }i c@l@ra}ii. m$na Ta cea dreapt@. }i s-au a}ezat apa de c@tr@ zio la locul ei. am@r@ciunea apelor ^ntorc$ndu-o ^n dulcea]@. 10. }i au mers dinapoia lor. }i-L voiu m@ri pre El.*Iar@ c$nd au fost ^n strajea dimine]ii. 23. au sf@r$mat pre vr@jma}i. 8. au venit ^n Elim. }i nu s-au amestecat unii cu al]ii toat@ noaptea. Doamne. Iar@ fiii lui Israil au trecut pre uscat prin mijlocul m@rii. 28. carea au f@cut eghipteanilor Domnul. afundatu-s-au ^ntru ad$nc ca o piiatr@. Car@le lui Faraon }i putearea lui au aruncat ^n mare. }i s-au temut norodul de Domnul. 77. Domn. *%n]ele. cu m@rirea bra]ului T@u s@ se ^mpetreasc@. ^ntorc$ndu-s@ apa. Dreapta Ta. 2. 20. S@ caz@ preste d$n}ii cutremur }i fric@. {i au ^ntins Moisi m$na spre mare }i au gonit Domnul marea toat@ noaptea cu v$nt reapede de la austru. %ntins-ai dreapta Ta. 13. chematul-ai cu putearea Ta la l@ca}ul cel sf$nt al T@u. Atunci s-au gr@bit domnii Edomului }i boiarii moaviteanilor. 15. {i. afundatu-s-au ca plumbul ^n ap@ mare. }i le era lor apa p@reate de-a dreapta }i p@reate de-a st$nga. ^n l@ca}ul T@u cel gata.* CAP 14 {I 15 tunci au c$ntat Moisi }i fiii lui Israil c$ntarea aceasta lui Dumnezeu. }i toat@ putearea lui Faraon.* Ajutoriu }i acoperitoriu S-au f@cut mie spre m$ntuire. 16. Domnul. r@s@dea}te-i pre ei ^n muntele mo}tenirei Tale. Domnul. pre carele l-ai m$ntuit. }i au v@zut fiii lui Israil pre eghipteani mor]i pre l$ng@ ]ermurile m@rii. }i au venit }i au trecut noaptea.66 CARTEA IE{IRII il. {i i-au gonit eghipteanii }i au ^ntrat dup@ d$n}ii. iar@ eghipteanii fugea pre supt ap@. Doamne. unde.: Auzit-au neamurile }i s-au temut. 15 [3] CAP 15 Israilteanii. cuprinsu-i-au pre ei cutremur. Doamne? Cine easte aseamenea [ie? M@rit ^ntru sfin]i. umplea-voiu sufletul mieu. Duc$ndu-i ^nl@untru. Zis-au vr@jma}ul: «Gonind voiu prinde. 18. zic$nd: „S@ c$nt@m Domnului c@ cu m@rire S-au m@rit. 3 Evrei 11. st@p$ni-va m$na mea». Dumnezeul p@rintelui mieu. }i au zis eghipteanii: „S@ fugim de la fa]a lui Israil. dureri. 2 Psalm 117. f@c$nd minuni. Cel ce ^mp@r@]ea}te veacurile }i 14. Doamne. {i au ^mpiedecat osiile car@lor lor. slugii Lui. }i le era lor apa p@reate de-a dreapta }i p@reate de-a st$nga. {i au ^ntins Moisi m$na spre mare. {i au m$ntuit Domnul pre Israil ^n zioa aceaea din m$na eghipteanilor. Trimis-ai m$niia Ta }i i-au m$ncat pre d$n}ii ca pre o trestie. }i au gr@it. 5. 12. {i au ^ntrat ^ntr@ tab@ra eghipteanilor }i ^ntr@ tab@ra fiilor lui Israil. cu c$ntare mul]@mind lui Dumnezeu. ucide-voiu cu sabiia mea. 9. pre cal }i pre c@l@re] au aruncat ^n mare. }i s-au f@cut ^ntunearec }i negur@. sfin]enie. 10. Auzit-au neamurile }i s-au m$niiat (a). topitu-s-au to]i cei ce l@cuia ^n Hanaan. au c@utat Domnul asupra taberii eghipteanilor ^n st$lp de foc }i de nor. c@ Domnul bate r@zboiu pentru ei asupra eghipteanilor”. . }i s-au r$dicat }i st$lpul cel de nor dinaintea lor }i au st@tut dind@r@ptul lor. }i au turburat tab@ra eghipteanilor. s-au m@rit ^ntru t@rie. 31. Cel ce sfarm@ r@zboaiele. 1. 29 *%n]ele.* {i au ^ntrat fiii lui Israil ^n mijlocul m@rii pre uscat. Doamne. acoperitu-i-au pre ei marea. Cine easte aseamenea [ie ^ntru dumnezei. ^nchegatu-s-au }i valurile ^n mijlocul m@rii. }i nu au r@mas nici unul dintr-^n}ii. care l-ai f@cut. 17. ^mp@r]i-voiu pr@zi. }i au ^necat Domnul pre eghipteani ^n mijlocul m@rii. }i-L voiu ^n@l]a pre El. care au g@tit m$nile Tale. Trimis-ai duhul T@u. minunat ^ntru m@rire. carii ^ntras@ ^n mare. {i ^ntru mul]imea m@rirei Tale ai zdrobit pre cei protivnici. p$n@ ce va treace norodul T@u acesta. 30. }i au st@tut. pre cei ale}i c@l@re]i c@pitani i-au afundat ^n Marea Ro}ie. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na ta spre mare. 3. 11. au venit ^n Mera. acesta easte Dumnezeul mieu. 14 *Psal. p$n@ ce va treace norodul T@u. 6. 22. 14. {i prin duhul m$niei Tale s-au ^mp@r]it apa. 18. ^nchegatu-s-au ca un p@reate apele. 29. ^nghi]itu-i-au pre ei p@m$ntul. }i to]i caii lui Faraon }i car@le }i c@l@ra}ii ^n mijlocul m@rii. 7. }i s@ se a}eaze apa la locul ei }i s@ acopere pre eghipteani }i car@le }i c@l@re]ii lor”. 25. }i au uscat marea }i s-au desp@r]it apa. Cu marea i-au acoperit pre ei. Pov@]uit-ai cu dreapta Ta pre norodul T@u acesta. Doamne. numele Lui. 20 *Isaiia 12. }i au crezut lui Dumnezeu }i lui Moisi. pre carele l-ai agonisit. 27. 26. 16 113. 21. 4. }i ^i ducea pre ei cu anevoie.

Iar@ Moisi au strigat c@tr@ Domnul. 18. c@ cu m@rire S-au m@rit. }i au acoperit tab@ra. 27. 23. 9. nici celui ce avea pu]in nu au lipsit. porunca Domnului despre culeagerea }i ]inearea manei spre pomenire. {i va fi ^n zioa a }easa s@ adune de doao ori mai mult dec$t aduna ^ntr-alt@ zi pre o zi”. 4. Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: «Str$nge]i dintr-^nsa fie}tecarele c$t easte de ajuns: gomor. c@ era amar@.* Iat@. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil. 19. zic$nd: 12. de c$rti]i asupra noastr@?” 8. alb ca bruma pre p@m$nt. 20. dup@ capete. }i nu putea s@ bea ap@ din Mera. 7. pre fa]a pustiei m@runt ca coliandru. 31 *1 Cor. }i s@ ias@ norodul }i s@ adune c$t va fi de ajuns ^ntr-o zi. 10. 18 [11]. Au c$rtit toat@ adunarea fiilor lui Israil asupra lui Moisi }i a lui Aaron. altul mai pu]in. 24. }i au venit toat@ adunarea fiilor lui Israil ^n pustiia Sin. ca s@-i cerc pre ei: oare umbla-vor ^n leagea Mea. }i nu au aflat ap@ s@ bea. *%n]elep. 11. calul }i c@l@re]ul l-au aruncat ^n mare”. dec$t ne-a]i adus pre noi ^n pustiia aceasta. {i au zis fiii lui Israil c@tr@ ei: „Mai bine am fi murit b@tu]i de Domnul ^n p@m$ntul Eghiptului. c$nd }edeam la oalele ceale cu carne }i m$ncam p$ine de ne s@turam. 11. {i c$rtea norodul asupra lui Moisi. 8. 16. 45. 28 %n]elep. dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. fie}tecarele ^mpreun@ cu cei ce l@cuiesc cu voi s@ aduna]i»”. 16. {i m@sur$nd gomorul. 9 CAP 16 Israilteanilor ce c$rtea pentru bucate ^n pustiia Sin le ploao Domnul pot$rnichi }i man@ de s@turat. zic$nd: „Ce vom bea?” 25. CAP 15 {I 16 ta cu foame”. iar@ diminea]a. }i au t@b@r$t acolo l$ng@ ape. }i au mers trei zile ^n pustie. {i au r$dicat Moisi pre fiii lui Israil de la Marea Ro}ie }i i-au dus pre ei ^n pustiia Sur. ci asupra lui Dumnezeu”. c@ au auzit c$rtirea voastr@»”. 2 i s-au r$dicat din Elim. {i. 22. Iar@ ^n a cinceaspr@zeace zi a lunii a doao. 13. 3 *2 Cor. proroci]a. }i ^nc@. au zis unul c@tr@ altul: „Ce easte aceasta?” C@ nu }tiia ce easte. carea c$rti]i asupra noastr@. Iar@ noi ce s$ntem. zic$nd: «Seara ve]i m$nca carne. C@ au ^ntrat calul lui Faraon cu car@le }i cu c@l@ra}ii ^n mare. 6. {i au zis Moisi: „Va da voao Domnul seara carne s@ m$nca]i. 3. carea easte ^ntr@ Elim }i ^ntr@ Sina.* {i au venit ^n Elim. „Auzit-am c$rtirea fiilor lui Israil. 7 Psalm 77. {i s-au f@cut sear@. 15 .CARTEA IE{IRII preste veac. iar@ fiii lui Israil au mers pre uscat prin mijlocul m@rii”. 20 Ioan 6. s@ omor$]i toat@ adunarea aceas1. deac@ s@ r$dica soarele de primprejurul taberii.* }i l-au b@gat ^n ap@ }i s-au ^ndulcit apa. C@ au auzit Domnul c$rtirea voastr@. }i era acolo doaospr@zeace izvoar@ de ap@ }i }eaptezeci de pomi de finic. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. au luat timpana ^n m$na sa }i au ie}it toate muierile dup@ ea cu timpane }i cu hore. }i noi ce s$ntem? C@ nu easte asupra noastr@ c$rtirea voastr@. acolo i-au pus lui ^ndrept@ri }i judec@]i }i acolo l-au cercat pre el. }i s-au suit pot$rnichi. gr@ia}te c@tr@ ei. {i au zis: „De vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei face ceale pl@cute ^naintea Lui }i vei pune ^n urechi poruncile Lui }i vei p@zi toate ^ndrept@rile Lui. 2. 5 *Sira.* *Nume. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@. au ba? 5. 26. }i i-au ar@tat lui Domnul un lemn. 10. 15. {i diminea]@ ve]i vedea m@rirea Domnului. 19. m@rirea Domnului* s-au ar@tat ^n nor.* nici celui ce avea mult nu au ^ntrecut. Cel ce te vindec@ pre tine”. dup@ num@rul sufletelor voastre. }i au adus Domnul preste ei apa m@rii. Iar@ Mariam. }i diminea]a v@ ve]i s@tura de p$ine. }i p$ine diminea]a s@ v@ s@tura]i. {i au ^nceput lor Mariam. pentru c@ au auzit c$rtirea voastr@ asupra lui Dumnezeu. fie}tecarele c$t era de ajuns la cei cu sine au adunat. 21. {i au zis Moisi }i Aaron c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil: „Astar@ ve]i cunoa}te c@ Domnul v-au scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. pentru aceaea au numit numele locului aceluia: Am@r@ciune. }i au adunat unul mai mult. {i au venit ^n Mera. {i au zis Moisi lui Aaron: „Zi c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil: «Apropiia]i-v@ ^naintea lui Dumnezeu. 15 Sirah 38. zic$nd: „S@ c$nt@m Domnului. 4 *Num. 14. }i ve]i cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru»”. Eu voiu ploua voao p$ini din ceriu. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. sora lui Moisi. 17. Iar@ c$nd gr@i Aaron c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil }i s@ ^ntoars@r@ ^n pustie. {i au zis Moisi c@tr@ ei: „Nimenea 67 *Iudit 5. toat@ boala carea am adus asupra eghipteanilor nu o voiu aduce asupra ta. v@zind aceasta fiii lui Israil. 33. }i le-au zis lor Moisi:* „Aceasta easte p$inea carea o au dat Domnul voao s@ m$nca]i.

lu$nd piiatr@. 33. fie}tecarele c$t ^i era de ajuns lui. iar@ c$nd slobozea m$nile. c@ nu ve]i afla ^ntr-^nsa”. {i aduna diminea]a. {i au zis Moisi lui Iisus: „Aleage ]ie b@rba]i tari }i. d@ Domnul ap@ din piiatr@ }i. }i va bea norodul”. unul de o parte.* }i vei lovi piiatra. {i m$inile lui Moisi s-au ^ngreoiat. iar@ Moisi }i Aaron }i Or s-au suit pre v$rful muntelui. biruia Amalic. {i au l@sat din aceasta p$n@ diminea]@. c$nd r$dica Moisi m$nile sale. m@suri de ale noastre.* Iar@ fiii lui Israil au m$ncat man@ 9. }i ce ispiti]i pre Domnul?” 3. diminea]a. 2. Iat@. ast@zi. 4 *2 Leage 25. 34. nimenea s@ nu ias@ din locul s@u ^n zioa a }eaptea”. 17 Iudit 4. 21.* }i toiagul cu care ai lovit r$ul ia-l ^n m$na ta }i mergi. st@i ^mprotiva lui Amalic m$ne. s@ nu las@ dintru aceasta pe diminea]@”.* {i au venit Amalic }i b@tea pre Israil ^n Rafidin. i s-au r$dicat toat@ adunarea fiilor lui Israil din pustiia Sin cu taberile sale dup@ cuv$ntul Domnului. 31. s@ topea. }i-l pune pre el ^naintea lui Dumnezeu. {i au zis Moisi: „Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: «Umple]i gomor de man@. coace]i. carea s@ chema ifi. biruia Israil. {i au f@cut Moisi a}ea ^naintea fiilor lui Israil. {i au f@cut Iisus dup@ cum i-au zis Moisi lui. pentru bl@st@mul fiilor lui Israil }i pentru c@ au ispitit pre Domnul. 25. zic$nd: „Pentru ce aceasta? Ne-ai scos din Eghipt s@ ne omori pre noi }i pruncii no}tri }i dobitoacele noastre cu seatea?” 4. l@sa]i voao r@m@}i]a aceasta pe diminea]@»”. }ede]i fie}tecarele ^n casele voastre. }i nu au g@sit. }i au fost m$nile lui Moisi r@z@mate p$n@ 1. }i va ie}i dintr-^nsa ap@. }i au f@cut viermi }i s-au ^mpu]it. {i nu au ascultat pre Moisi. Iar@ gomor era a zeacea parte din trei m@suri (a). altul de alt@ parte. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ia un urcior de aur }i bag@ ^ntr-^nsul de-l umple cu gomor de man@. {i au numit numele locului aceluia Ispit@ }i Bl@st@m. iat@. au m$ncat man@ p$n@ au venit [Isus Navi] 36. au ba?” 8. deaca ^nc@lzea soarele. au adunat ceale de lips@ ^ndoite. 36. iar@ zioa a }eaptea e s$mb@t@. }i tot ce va ^ntreace. }i toiagul lui Dumnezeu ^n m$na mea”. p$n@ au venit ^n p@m$nt Iudit l@cuit. 11. 10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „P$n@ c$nd nu ve]i s@ asculta]i de poruncile Meale }i de leagea Mea? 29. nici viermi nu s-au f@cut ^ntr-^nsa. {i au zis lor Moisi: „M$nca]i ast@zi. zic$nd: „D@-ne ap@ s@ bem!” {i au zis lor Moisi: „Ce bl@st@ma]i asupra mea. 6. }i }edea pre ea. }i au ^ntrat to]i boiarii adun@rii }i au spus lui Moisi. 12 %n]ele. 15 [18] 1 Cori. 12. 20. 20. (a) Gomor era a zeacea parte a unei m@suri 5.68 CARTEA IE{IRII CAP 16 {I 17 ^n partea Finichiei. au pus supt el. ci unii au l@sat dintru aceaea pe diminea]@. {i au numit fiii lui Israil numele ace}tiia man@. pentru c@ easte s$mb@t@. odihn@ Domnului m$ine. {i au strigat Moisi c@tr@ Dumnezeu. 21 [16] *Psalm 77. }i Aaron }i Or r@z@ma m$inile lui. Domnului nu ve]i afla ^n c$mp. %n }ease zile ve]i aduna. {i au fost a }eaptea zi. 7. zic$nd: „Ce voiu face norodului acestuia? %nc@ pu]in. {i au zis Moisi c@tr@ d$n}ii: „Acesta easte cuv$ntul care au gr@it Domnul: «S$mbetele sfinte s$nt. {i au fost. }i au t@b@r$t ^n Rafidin. }i. eu voiu sta pre v$rful muntelui. 26. {i au ]inut s@rb@toare norodul ^n zioa a }eaptea. {i au fost a }easea zi. c@. }i oric$te ve]i vrea a fiiarbe. Osibite s$nt aceale CAP 17 C$rtind iar@}i fiii lui Israil ^n Rafidin pentru ap@. }i s-au m$hnit Moisi pre ei. ca s@-l p@zi]i ^ntru neamurile voastre”. rug$ndu-s@ Moisi ^n munte cu m$nile r$dicate. Eu voiu sta acolo mai ^nainte de ce vei mearge tu la piiatr@ ^n Horiv.* {i bl@st@ma norodul asupra lui Moisi. 28. 22. 30. 35. fiiarbe]i. 10. 15 [12] jidove}ti. ie}ind. }i au st@tut ^mprotiva lui Amalic. au ie}it unii din norod s@ adune. 11. *Neem. dup@ cum au poruncit lor Moisi. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. c@. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Mergi ^naintea norodului acestuia }i ia cu tine din b@tr$nii norodului. pentru aceaea El au dat voao ^n zioa a }easa p$ine pre doao zile. biruiesc pre amaliteani. }i au pus Aaron ^naintea m@rturiei spre paz@. c$te doao gomori unuia. oric$te ve]i vrea a coace. 3 . }i. ca s@ se ]ie. carea s@ se ]ie ^ntru neamurile voastre. 21 patruzeci de ani. 23. iar@ gustul ei ca azima cu miiare. }i era ca s@m$n]a coliandrului alb@. 32. 24. 4 *Sus 14. c$nd v-au scos pre voi Domnul din p@m$ntul Eghiptului»”. }i nu s-au ^mpu]it. Vede]i c@ Domnul au dat voao s@rb@toare zioa aceasta. {i au ^ns@to}eat acolo norodul de ap@. }i m@ vor ucide cu pietri”. ca s@ vaz@ p$inea carea a]i m$ncat voi ^n pustie. 27. *Num. }i c$rtea norodul asupra lui Moisi. }i norodul nu avea ap@ s@ bea. 5. zic$nd: „De easte Domnul ^ntru noi. 9.

}i au venit Aaron }i to]i b@tr$nii lui Israil ca s@ m@n$nce p$ine cu socrul lui Moisi ^naintea lui Dumnezeu. {i au fost a doao zi. }i au f@cut toate c$te i-au zis lui. arderi de tot }i jertve lui Dumnezeu. c@ i-au scos pre ei din m$na eghipteanilor }i din m$na lui Faraon. muiarea lui Moisi. cert pre fie}tecarele }i ^nv@] pre ei poruncile lui Dumnezeu }i leagea Lui”. norodului S@u. unde t@b@r$s@ la muntele lui Dumnezeu. zic$nd:* „Nemearnic am 2. }i tu }i tot norodul acesta carele easte cu tine. 25. iar@ lucrul cel mare s@-l aduc@ la tine. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Scrie aceasta spre pomenire ^n carte }i spune lui Iisus c@ cu st$ngere voiu st$nge pomenirea lui Amalic de supt ceriu”. socrul lui Moisi. auzind lucrurile lui Dumnezeu. {i au sf@r$mat Iisus pre Amalic }i pre tot norodul lui cu ucidere de sabie. b@rba]i drep]i. ^n stihul 24 }i 25 s@ *2 Leage 1. socrul t@u. {i numele celui de al doilea: Eliezer. socrul lui Moisi. }i feciorii }i muiarea la Moisi ^n pustie. au zis: „Ce easte aceasta ce faci tu norodului? Pentru ce }ezi tu s$ngur? {i tot norodul st@ ^naintea ta de diminea]a p$n@ seara?” 15. sc@parea mea”. }i le arat@ lor c@ile pre care s@ umble }i faptele care s@ fac@. socrul lui Moisi. {i spus@r@ lui Moisi. }i ^i pune preste d$n}ii mai mari preste mie.* nu-l vei putea face tu s$ngur. 16. Acum. te va ^nt@ri Dumnezeu }i vei putea sta. C@ cu m$n@ ascuns@ s@ r@zboia}te Domnul asupra lui Amalic din neamuri ^n neamuri. i au auzit Iotor. 22 fost ^n p@m$nt str@in”. 12 . dup@ ce au jertvit Domnului. }i s-au ^nchinat lui }i l-au s@rutat. 10. c@ o au fost l@sat pre ea. v@zind Iotor toate c$te face norodului. c$nd s@ face ^ntr@ ei price }i vin la mine. }i am$ndoi feciorii t@i cu d$nsul”. 12. 23. 6. au }ezut Moisi s@ judece norodul. CAP 18 11. c@ i-au scos pre ei din m$na eghipteanilor }i din m$na lui Faraon. carii ur@sc trufiia. {i. 15. iar@ judec@]ile ceale mici s@ le judece ei. 14. 17. socru lui Moisi. {i le m@rturisea}te lor poruncile lui Dumnezeu }i leagea Lui. 14 5. }i te vor u}ura }i-]i vor ajuta. 13. 16. }i i-au pus pre ei preste d$n}ii mai mari preste mie. {i au ie}it Moisi ^ntru ^nt$mpinarea socru-s@u. }i mai mari preste cincizeci. {i au scultat Moisi cuv$ntul socrului s@u. Iotor. toate c$te au f@cut Domnul lui Israil. ascult@-m@ }i-]i dau sfat. 10 14. De vei face cuv$ntul acesta. {i s-au minunat Iotor de toate bun@t@]ile care le-au f@cut lor Domnul. zic$nd: „Iat@. }i mai mari preste sut@. preotul din Madiam. (a) }i mai mari preste zeace. {i au adus Iotor. {i s@ judece norodul ^n tot ceasul. C@ci. 21. greu easte ]ie lucrul acesta. numele celui *Sus dint$iu Ghersam. {i au zis Iotor: „Bine e cuv$ntat Domnul. tem@tori de Dumnezeu. {i au zis socrul lui Moisi c@tr@ d$nsul: „Nu faci bine lucrul acesta. 2. 4. socrul lui Moisi. {i au zis Moisi c@tr@ socrul s@u c@: „Au venit la mine norodul ca s@ cearce judecat@ de la Dumnezeu. Cu stricare te vei strica. }i. 8.* pentru c@ i-au smerit pre ei”. 8 CAP 18 Iotor. }i au st@tut tot norodul ^naintea lui Moisi de diminea]a p$n@ seara. 3. Acum am cunoscut c@ mare e Domnul preste to]i dumnezeii. }i mai mari preste zeace. 13. 69 *Sus 1. au dat lui Moisi sfat bun despre r$nduirea judec@torilor. {i au luat Iotor. }i i-au b@gat pre d$n}ii ^n cort. 25. (a) %n cea veachie. {i tu aleage ]ie din tot norodul b@rba]i putearnici. 24. {i au venit Iotor. aduce la el muiarea }i pruncii. afl@: }i aduc@tori ^nl@untru de c@r]i. fii tu norodului ^ntru ceale ce s$nt c@tr@ Dumnezeu }i poart@ cuvintele lor c@tr@ Dumnezeu. {i au ales Moisi b@rba]i putearnici din tot Israilul. }i tot norodul acesta s@ va ^ntoarce cu pace la locul s@u”. 18. }i s-au s@rutat unii cu al]ii. 20. c@ au scos Domnul pre Israil din Eghipt. 14. 9. dar@. {i pre cei doi feciori a ei. 7 10.CARTEA IE{IRII la apusul soarelui. vine la tine. 5. 22. pre Sepfora. {i au zidit Moisi jertvenic Domnului }i au chemat numele lui: „Domnul. zic$nd c@: „Dumnezeul t@t$ne-mieu mi-au ajutat }i m-au scos din m$na lui Faraon”. }i mai mari preste sut@. 1. }i va fi Dumnezeu cu tine. }i mai mari preste cincizeci. 7. 19. {i au povestit Moisi socru-s@u toate c$te au f@cut Domnul lui Faraon }i eghipteanilor pentru Israil }i tot necazul ce li s-au f@cut lor pre cale }i cum i-au scos pre ei Domnul din m$na lui Faraon }i din m$na eghipteanilor.

^n zioa aceasta au venit ^n pustiia Sina. {i judeca norodul ^n tot ceasul. 19. 38 *2 Leage 29. *Numer. }i au t@b@r$t acolo Israil ^n preajma muntelui. 2. 13. Eu voiu veni la tine ^n st$lp de nor. }i s@-}i speale hainele. c@ ^n zioa a treia s@ va pogor^ Domnul pre muntele Sinaii ^naintea a tot norodul. 5. {i s-au pogor$t Moisi la norod }i au spus lor. 16. s@ poruncea}te norodului s@ se sfin]asc@. 18 ar@ ^n luna a treia dup@ ce au ie}it fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului. ori dobitoc. pogoar@te }i te suie tu }i Aaron cu tine. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pogoar@-te de spune norodului }i-i cur@]ea}te pre ei ast@zi }i m$ine. Iar@ muntele Sinaii fuma tot. 23. }i s-au sp@im$ntat tot norodul cel din tab@r@.* CAP 20 Moisi. 3. 20. 6. la care s@ nu s@ suie pre treapte. }i v-am luat pre voi ca pre ni}te aripi de vulturi. }i Moisi gr@ia. 3. 80. 15. 25. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Nu va putea norodul s@ se suie ^n muntele Sinaii. iar@ Dumnezeu r@spundea lui cu glas. de ve]i asculta cuv$ntul Mieu }i ve]i p@zi leagea Mea. 11. }i vor peri dintr-^n}ii mul]i. 23. }i au zis: „Toate c$te au zis Dumnezeu vom face }i vom asculta”. 6 *Psal. {i glasurile tr$mbi]ii s@ ^nt@rea foarte }i mai mari s@ f@cea. 22.* c@ al Mieu easte tot p@m$ntul. trei zile s@ nu v@ apropiia]i la muieri”. }i v-am tras pre voi la Mine. 1. }i s-au sp@im$ntat tot norodul foarte. }i }i-au sp@lat hainele sale. 4. {i au scos Moisi norodul ^ntru ^ntimpinarea lui Dumnezeu din tab@r@ }i au st@tut supt munte. 12. {i i-au zis lui Domnul: „Mergi. din casa robiei. *2 Leage 5. 1 *1 Petr. c$nd s@ f@cea zio. 33.* {i voi ve]i fi Mie ^mp@r@]ie. sfin]enie }i neam sf$nt». zic$nd: „Aceastea vei gr@i casii lui Iacov }i vei spune fiilor lui Israil. {i au adus Moisi cuvintele norodului la Dumnezeu. iar@ tot lucrul cel u}or ^l judeca ei. c@ cu pietri s@ va ucide. 7. Aceaste cuvinte vei gr@i fiilor lui Israil”. c@ tot cel ce s@ va atinge de munte cu moarte va muri. zic$ndu-le: «P@zi]i-v@ s@ nu v@ sui]i ^n munte. 11 . 14. ori om fie. 15 *Fapt. 27. }i au gr@it ^naintea lor toate cuvintele aceastea care le-au poruncit lor Dumnezeu. 24. S@ nu s@ ating@ de el m$n@. s-au f@cut glasuri }i fulgere }i nori ^ntuneca]i pre muntele Sinaii. s@ vorbeasc@ cu Moisi ^naintea a tot norodul. 8. {i au spus Moisi cuvintele norodului c@tr@ Domnul. pre v$rful muntelui. {i s-au pogor$t Moisi din munte la norod. 9 *Evrei 12. {i s@ fie gata ^n zioa a treia. {i au r@spuns tot norodul deodat@. 2. ca s@ M@ auz@ norodul gr@ind c@tr@ tine. 21. ei s@ vor sui ^n munte”. le vestea}te norodului }i poruncea}te s@ se fac@ oltariu de p@m$nt sau de pietri necioplite. }i s@ suia fumul ca ni}te fum din cuptoriu. f@c$ndu-s@ pomenirea facerii de bine a scoaterii din Eghipt. }i vor creade ]ie ^n veaci”.70 CARTEA IE{IRII 26. iar@ pre preo]i }i pre norod s@ nu-i sile}ti a s@ sui la Dumnezeu. c@ s@ pogor$s@ Dumnezeu pre el ^n foc. {i acum. }i au chemat pre b@tr$nii norodului. {i s-au r$dicat de la Rafidin }i au venit ^n pustiia Sina. 9. 17. zic$nd: „Eu s$nt Domnul Dumnezeul 2. 10. }i au chemat Domnul pre Moisi ^n v$rful muntelui }i s-au suit Moisi. 7. ca nu cumva s@ piiarz@ dintru ei Domnul”. iar@ lucrul cel mare aducea la Moisi.* {i Moisi s-au suit ^n muntele lui Dumnezeu. }i l-au strigat pre d$nsul Dumnezeu din munte. {i au zis norodului: „Fi]i gata. CAP 19 {I 20 geta. {i preo]ii carii s@ vor apropia c@tr@ Domnul Dumnezeu s@ se sfin]asc@. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@. Cel ce te-am scos din p@m$ntul Eghiptului. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi. c@ Tu ai m@rturisit noao zic$nd: «Osibea}te muntele }i-l sfin]ea}te pre el»”. zic$nd: „Pogoar@-te }i m@rturisea}te norodului ca nu cumva s@ se apropie c@tr@ Dumnezeu s@ vaz@. ca nu cumva s@ se ^ntoarc@ de c@tr@ ei Domnul”. }i i-au sfin]it pre ei. {i vei a}eza norodul primprejur. Iar@ deaca s@ vor dep@rta glasurile }i tr$mbi]ele }i norul de la munte. {i au venit Moisi. sau cu s@geat@ s@ va s@1. S@ nu aibi al]i dumnezei afar@ de Mine*. {i au slobozit Moisi pre socrul s@u }i s-au dus ^n p@m$ntul s@u. ca s@ se pogoar@ Domnul ^n fulger }i ^n tunet. 18. auzind de la Domnul ceale zeace porunci. {i au fost a treia zi. nu va tr@i».* «%n}iv@ a]i v@zut c$te am f@cut eghipteanilor. ve]i fi Mie norod ales din toate neamurile. CAP 19 %n preajma muntelui Sinai. 2 *Psal. i au gr@it Domnul toate cuvintele aceastea. {i s-au pogor$t Domnul pre muntele Sinaii. glasul tr$mbi]ii r@suna tare.* nici s@ v@ atinge]i de ceva dintru ale lui.* t@u.

11. pentru aceaea bine au cuv$ntat Dumnezeu zioa a }eaptea }i o au sfin]it pre ea. 21.CARTEA IE{IRII *Levi. furtu}aguri. Iar@ de nu va pl@cea domnului s@u }i nu o au tomnit pre ea. iar@ de va ^ntra }i muiarea ^mpreun@ cu d$nsul. }i muiarea }i pruncii vor fi a st@p$nului s@u. 15. }ease ani s@ slujeasc@ ]ie. 21 *Rom. nici asinul t@u }i nici un dobitoc al t@u. s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru. }i ^i va sluji lui ^n veaci.* Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@ta. 4. nici asem@narea vreunui lucru. Iar@ de-}i va vinde cineva fata roab@ de cas@. 33 *Facer. 16 Mateiu 15. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Aceastea vei zice casii lui Iacov }i vei spune fiilor lui Israil: «Voi a]i v@zut c@ din ceriu am gr@it c@tr@ voi. 19. 8. 9 4. Adu-]i aminte de zioa s$mbetii. {i fac mil@ p$n@ la a miia neam celor ce M@ iubesc pre Mine }i p@zesc poruncile Meale. ^n tot locul unde voiu numi numele Mieu acolo. c@ nu va l@sa Domnul nepedepsit pre cel ce va luoa numele Lui ^n de}ert. 12. Iar@ de o va tomni pre ea feciorului s@u. nici c$te s$nt ale deaproapelui t@u”. 5. au st@tut departe. {i au zis c@tr@ Moisi: „Gr@ia}te tu noao. 9. as@m@nata pedeaps@ }i pentru boul ^mpung@toriu. nici sluga ta. 14 . 2 *Mate. nici ]arina lui.* S@ nu faci ]ie chip cioplit (a). Dumnezeu r@vnitoriu. }i s@ pune]i preste d$nsul arderile ceale de tot ale voastre }i jertvele ceale de m$ntuire ale voastre }i oile }i vi]eii vo}tri.* Jertvenic de p@m$nt s@-Mi face]i Mie. nici boul lui. nici sluga lui. Cel ce r@spl@tesc p@catele p@rin]ilor ^n fii (b) p$n@ la al treilea. 6. 13. }i s@ nu sluje}ti lor. (a) Grece. nu va ie}i. s@ nu v@ face]i voao ace}tia. zic$nd: «Iubesc pre domnul mieu }i muiarea mea }i pruncii miei. 12 Ieremi. Iar@ de va r@spunde robul. 2. c@ pentru ca s@ v@ cearce pre voi au venit Dumnezeu la voi. iar@ ^n al }eaptelea an ^l vei slobozi pre el ^n dar.* catele p@rin]ilor. 8. 7. Aug. 18. 2 *2 Leage 5. o va slobozi pre ea. 16 Isus Na. 6. {ease zile lucreaz@ }i f@ toate lucrurile tale. sp@im$nt$ndu-s@ tot norodul. nici feciorul t@u. 26. 16 Evrei 12. }i. 18 *Levi. }i p$n@ la al patra neam. va ie}i }i muiarea lui. {i tot norodul vedea glasurile }i luminile }i glasul tr$mbi]ii }i muntele fum$nd. 6.* S@ nu ucizi. S@ nu te sui pre treapte la jertvenicul Mieu. nici asinul lui }i nici un dobitoc al lui. ca s@ fie frica Lui ^ntru voi. din c$te s$nt ^n ceriu sus. bl@st@m@ri de p@rin]i. ca s@-]i fie ]ie bine }i s@ tr@ie}ti mult pre p@m$ntul cel bun. 34. 10. celor ce M@ ur@sc pre Mine. sfezi. 5. 31 CAP 21 Legi de judecat@ pentru slugile ceale cump@rate }i slujnice. S@-l aduc@ pre el domnul lui la judecata lui Dumnezeu. nici boul t@u. s@ nu-l zide}ti din pietri cioplite. *2 Leage 15. nici slujnica ta. 7 13. 24. 25. 4 *Efesea. nici fata ta. nici tu. 20. De vei cump@ra rob evreu. 16. 7 *2 Leage 27. 24. Iar@ zioa a }eaptea easte s$mb@ta Domnului Dumnezeului t@u. 7. 5 Isus Na. 14 Psalm 96.* S@ nu iai numele Domnul Dumnezeului t@u ^n de}ert. 2. iar@ la neam str@in nu easte slobod s@ o v$nz@.* S@ nu pofte}ti muiarea deaproapelui t@u. singur va ie}i.* C@ ^n }ease zile au f@cut Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul }i marea. 7 CAP 20 {I 21 ca s@ nu p@c@tui]i”. 19. Iar@ de va da lui muiare st@p$nul }i va na}te lui muiarea feciori }i feate. ca s@ nu descoperi ur$ciunea ta pre d$nsul». s@ nu pofte}ti casa vecinului t@u. 23. 5. 8. }i ^n zioa a }eaptea au odihnit. S@ nu v@ face]i voao dumnezei de argint }i dumnezei de aur.* Iar@ de vei face Mie jertvenic de piiatr@. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. nici slujnica lui. pentru c@ o au smerit pre ea. 4. s@ o sfin]e}ti pre ea. cum ies slujnicile (a). 7. numai el singur va ie}i. 3. S@ nu m@rturise}ti str$mb asupra vecinului t@u m@rturie mincinoas@. 71 *2 Leage 18. }i din c$te s$nt pre p@m$nt jos. }i toate c$te s$nt ^ntr-^nsele. {i au zis lor Moisi: „%ndr@zni]i. 1 2 Leage 4. ca nu cumva s@ murim”. }i atunci s@-l aduc@ pre el la u}e }i s@-i g@ure domnul lui ureachiia cu sula.* }i Moisi au ^ntrat ^n negura unde era Dumnezeu. }i s@ nu gr@iasc@ c@tr@ noi Dumnezeu. omor$re de oameni. 17. }i voiu veni la tine }i te voiu binecuv$nta. 26. i aceastea-s ^ndrept@rile care le vei pune ^naintea lor. S@ nu te ^nchini acelora. 7. {i sta norodul departe. care Domnul Dumnezeul t@u ]i-l d@ ]ie. (b) Cel ce pedepsesc pre fii de pre fii iau izb$nd@ pentru p@- *Jos 27. 22. Iar@ de va veni el singur. 5. 14. 1. S. omor$re de p@rin]i. }i din c$te s$nt ^n ape supt p@m$nt. 9.* S@ nu furi. 8 38. nu m@ voiu duce slobod». pentru c@ ai pus cu]itul t@u pre eale }i s-au p$ng@rit. 12 2 Leage 5. S@ nu preacurve}ti. nici veneticul cel ce l@cuia}te cu tine. (a) Nu s@ va duce a}ea cum s@ duc roabele. 11 Mateiu 5.: s@ nu faci ]ie idoli.

Iar@ de s@ vor sf@di doi b@rba]i }i vor lovi pre muiarea groas@. 26. nu va fi vinovat cel ce au lovit. }i nu s@ vor m$nca c@rnurile lui. }i vor fi m@rturisit st@p$nului lui. pedeapsa celor ce asupresc v@duvele }i pruncii cei s@raci. cinci vi]ei s@ pl@teasc@ pentru vi]el* }i patru oi pentru oaie. ci Dumnezeu l-au dat ^n m$inile lui. }i st@p$nul lui ^nc@ s@ moar@. 38 e va fura cineva vi]el sau oaie. dinte pentru dinte. }i va omor^ b@rbat sau muiare. 20. va pl@ti taur pentru taur. leagea marfii pus@. a c@m@t@riei }i a arvunei }i a ascult@rii. Carele va fura pre cineva din fiii lui Israil. va pl@ti ^ndoit. }i va c@dea ^nl@untru acolo vi]el au asin. argint va da st@p$nului lor. 20. le va pl@ti cel ce au aprins focul. a n@imirii }i a ^mpreun@rii de s$nge. 13. 15. va ie}i ^n dar f@r’ de argint. 27. *2 %mp@. *Levi]. iar@ domnul taurului nevinovat va fi. 24. 21. 15. 30. iar@ st$rvul a lui va fi. }i de ceale ce s@ cuvin ei. Iar@ de va ^mpunge taurul cuiva pre taurul vecinului }i va muri. 35. Iar@ de s@ vor certa doi oameni }i va lovi unul pre altul cu piiatr@. de s@ va afla furul. 9 Pilde 20. }i va arde cl@i sau spice sau ]arin@. 6. 17. cu moarte s@ se omoar@. Iar@ de nu va fi din voie. cu judecat@ s@ va judeca. a p$rg@lor }i a celor ^nt$iu n@scu]i. Iar@ de s@ va prinde }i s@ va afla ^n m$na lui furti}eagul viu. }i nu-l va ^nchide pre d$nsul. Iar@ de nu s@ va afla furul. Iar@ de va face aceasta dup@ ce va r@s@ri soarele. treizeci de drahme de argint va da st@p$nului lor. s@ nu o p@gubeasc@. m$n@ pentru m$n@. Iar@ de va da ne}tine vecinului s@u argint sau unealte s@ le ]ie }i s@ vor fura din casa omului. }i taurul cel mort ^l vor ^mp@r]i. 14. 22. Iar@ de va fi pruncul ^nchipuit. Iar@ de va ^mpunge taurul b@rbat sau muiare }i va muri. Iar@ de nu va avea ce s@ ^ntoarc@ pentru furti}eag. 36. de alaltaieri. Iar@ de va fi fost vreaun taur ^mpung@toriu mai ^nainte de ieri. de alaltaieri. 23.* Ochiu pentru ochiu. Iar@ de va fi }tiut c@ easte taurul ^mpung@toriu mai dinainte de ieri.72 CARTEA IE{IRII dup@ dreptatea featelor va face ei. 24. 18. nu s@ va omor^. 8. Cel ce bate pre tat@-s@u sau pre mum@-sa. }i nu-l va ]inea ^nchis. a z@ciuirilor. cu moarte s@ se omoar@. 25. cu gloab@ s@ se globeasc@. vor vinde taurul cel viu }i vor ^mp@r]i argintul lui. Arsur@ pentru arsur@. c$t va pofti b@rbatul muierii. 32. 20 Mat. 4. cu moarte s@ se omoar@. nu s@ va judeca. 29. 16. el s@ se v$nz@. cu pietri s@ va ucide taurul. }i pentru haine. ran@ pentru ran@. Iar@ de va lovi ne}tine pre robul s@u. Iar@ de s@ va apuca ne}tine s@ omoar@ pre vecinul s@u cu vicle}ug }i va fugi la jertvenic. ceale mai bune din ]arina sa }i ceale mai bune din viia sa va pl@ti. leagea ^mprumut@rii. Iar@ de va lua lui pre alta. de hran@. iar@ st$rvul va fi a lui. de la asin p$n@ la oaie ^ndoite s@ le pl@teasc@. picior pentru picior. au cu pumnul. iar@ de va pa}te toat@ ]arina. Iar@ de va lovi ne}tine ochiul robului s@u sau ochiul roabei sale. va da suflet pentru suflet. pentru carnea cea mu}cat@ de fieri. 10. 31. 2. dup@ dreptatea aceasta vor face lui. Iar@ de va ie}i foc }i va afla m@r$ciuni. cu moarte s@ se omoar@. }i va muri de m$inile lui. 17 *2 Leage 19. }i va z@cea ^n pat. }i taurul cu pietri s@ se omoar@. taurul cu pietri s@ se CAP 21 {I 22 omoar@. 3. 10 CAP 22 Pedeaps@ pentru furti}eaguri }i paguba f@cut@. }i nu va muri. va da r@scump@rare pentru sufletul s@u c$t vor ceare de la el. va slobozi pre ei pentru ochiul lor. 12. De s@ va scula omul }i va umbla afar@ cu toiag. va veni 1. 4 Marco 7. s@ pl@teasc@ din ]arina sa dup@ rodul ei. }i vor m@rturisi st@p$nului lui. pedeapsa fermec@torilor. Iar@ de va afla cineva pre fur s@p$nd }i. pentru c@ argintul al lui easte. sau pre roaba sa cu toiag. De va de}chide cineva groap@ sau va s@pa groap@ ^n piiatr@ }i nu o va acoperi. 34. 12. Iar@ de va pa}te ne}tine ]arin@ sau vie }i va slobozi dobitocul s@u s@ pasc@ ]arina altuia. Iar@ de va ^mpunge taurul rob sau roab@. 25 [24]. }i s@ va afla ^ntru aceasta. 11. de la jertvenicul Mieu s@-l iai s@-l omori. 7. 21 Mat. St@p$nul groapei va pl@ti. 2 *Levi]. . Iar@ de va zdrobi dintele robului s@u sau dintele roabei sale. 20 2 Leage 19. Iar@ de nu va face ei aceaste trei. }i-l va orbi. a jervitorilor idolilor.* Iar@ de va lovi cineva pre altul }i va muri.* da-voiu ]ie loc ^n care s@ fug@ uciga}ul. }i cu de-a sila ^l va vinde. Iar@ de va tr@i o zi sau doao. 6 b@t$ndu-l. }i va ie}i pruncul ei ne^nchipuit. pentru moarte cu moarte va muri. va slobozi pre ei pentru dintele lor. vinovat easte. 19. 28. va muri. f@r@ numai vreamea c$t au z@cut }i leacurile va pl@ti. 5.* Cel ce va gr@i de r@u pre tat@l s@u sau pre mum@-sa. 33. }i judec@torii vor judeca vreadnic. Iar@ de s@ va pune lui pre] s@ se r@scumpere. umfl@tur@ pentru umfl@tur@. }i pentru petreacerea ei. }i o va junghiia sau o va vinde. *Levi. 5. Iar@ de va ^mpunge fecior sau fat@.

s@ nu te une}ti cu cel str$mb. Pre fermec@tori s@ nu-i l@sa]i s@ tr@iasc@. numai aceast@ hain@ are el. {i pentru vi]el.: ^naintea judec@torilor s@ vor judeca. 19. 30. }i pentru hain@. ^l va pl@ti. 28 *Levi. }eapte zile vor fi supt mum@-sa. s@ nu-l treci. }i vor fi muierile voastre v@duve }i fiii vo}tri s@raci de p@rin]i. {i pre cel nemearnic s@ nu-l ^nv@lui]i. Pre dumnezei (d) s@ nu-i vorbe}ti de r@u. *2 Lege 22. 31. S@ nu fii cu cei mai mul]i spre r@u.* }i pre mai-marele norodului t@u s@ nu-l gr@ie}ti de r@u. (e) Adec@: p$rga holdelor. Iar@ de vei asupri pre ei cu r@u. 15 *2 Lea. ^l va pl@ti st@p$nului lui. de care s@ p$rea}te. s@ nu-i pui cam@t@ asupr@-i. }i s@ va strica sau va muri sau s@ va robi. 22. 9. ci c$nelui o ve]i arunca pre ea. cu carea ^}i acopere ru}inea sa. despre a anului }i a zilii a }eaptea odihn@. 30 *Levi. 10 @ nu priime}ti cuv$nt de}ert. 15. va pl@ti el tat@lui ei argint dup@ cum easte zeastrea featei fecioare.* pre cel nevinovat }i pre cel drept s@ nu-l omori. 8. 3. 11. 29. f@r@ numai Domnului.* }i carnea cea rumpt@ de fiiar@ s@ nu o m$nca]i. c@ milostiv s$nt. Iar@ de s@ va prinde de fiiar@. 13. A}ea vei face cu vi]@lul t@u. 28. (d) Adec@: pre judec@toriu. 13 *Fapt.: jur@m$ntul lui Dumnezeu va fi ^ntr@ a- CAP 22 {I 23 telui celui s@rac carele easte l$ng@ tine. Iar@ de va fi st@p$nul cu d$nsul. 9. 23. 5 *Sus 13. s@ nu-l sile}ti. Iar@ de va ceare cineva ceva de aceastea de la vecin.* Iar@ de va ^n}ela ne}tine pre fecioara cea nelogodit@ }i s@ va culca cu ea.* {i daruri s@ nu iai. S@ nu aba]i judecata s@racului c$nd s@ judec@.* Va jura ^naintea lui Dumnezeu (v) cum c@ el nu au f@cut vicle}ug. 39 CAP 23 Legi date judec@torilor. }i va jura cu adev@rat cum c@ el nu au f@cut vicle}ug ^ntru toate unealtele vecinului s@u. c@ voi }ti]i sufletul nemearnicului. }i s@ nu ^ndreptezi pre cel necurat pentru daruri. s@ nu te adaogi cu mul]imea a te abate cu cei mai mul]i. }i pre carele vor judeca va pl@ti ^ndoit vecinului s@u. 25. *2 Lea. }i cel ce s@ va prinde prin Dumnezeu va pl@ti ^ndoit vecinului s@u (b). 16. 31. 12. 28. 2. 19. ca s@ aib@ parte ori ^n ce dobitoc al deaproapelui. }i s@ va strica sau va muri sau s@ va robi }i nimenea nu va }ti. 14. {i pre cel nemearnic s@ nu-l n@c@ji]i. (b) Jid. C@ aceasta easte acoperem$ntul lui. ci s@ o r$dici ^mpreun@ cu el. voiu auzi pre el. 19 Sirah 20. m$ndoi. De tot cuv$ntul str$mb s@ te fere}ti. Iar@ de s@ va fura de la el.* c@ voi nemearnici 1.* Cel ce jertvea}te dumnezeilor. 8 *Face. (a) Jid. }i nu va vrea tat@l ei s@ o dea pre ea lui muiare. ca s@ fii m@rturie str$mb@. 73 *2 Leage 24. P$rga ariei (e) }i a teascului (j) s@ nu ^nt$rzii a le da. 5. 4 [5] *Zaha. }i pentru asin. 4. de ^ngerul pov@]uitoriu }i despre r@spl@tirea celor ce vor ]inea poruncile. }i pentru tot lucrul pierdut. 6. }i de va fi n@imit. }i pentru trei praznice mai mari. 26. nici s@-l asupri]i. iar@ ^n zioa a opta ^l vei da Mie. cu moarte s@ se omoar@. Iar@ de va da cineva vecinului s@u asin sau vi]el sau oaie sau orice dobitoc s@-l p@zasc@. (v) Gre. 10. {i M@ voiu aprinde cu m$nie }i voiu omor^ pre voi cu sabiia. cu auzul voiu auzi glasul lor. {i de vei vedea jug@toriul vr@jma}ului t@u c@zut supt sarcina lui. 18. mai ^nainte de apusul soarelui s@ o dai ^nd@r@pt lui. 23. s@ va socoti lui ^n simbriia lui. 20. 1 *Danii. 27. {i de cel s@rac s@ nu-]i fie mil@ la judecat@. 44. 9. nu-l va pl@ti. Iar@ de cumva ferind s@ va feri. {i b@rba]i sfin]i ve]i fi Mie. 31 *Face. 5 12 Iezechii. }i st@p$nul nu va fi cu d$nsul. 21. ^l va duce la u}e }i nu-l va pl@ti. 11. }i strig$nd ei s@ vor pl$nge c@tr@ Mine.* La nici o v@duv@ }i la nici un s@rac s@ nu-i face]i r@u. %n ce va dormi? De va striga c@tr@ Mine. }i a}ea va priimi (g) st@p$nul lui. Iar@ de vei da ^mprumut argint fra8. (j) Adec@: a viilor. 17. pentru c@ }i voi a]i fost nemearnici ^n p@m$ntul Eghiptului. 13. 7.* Iar@ de vei lua z@log haina vecinului. (g) Jur@m$ntul. c@ darurile orbesc ochii celor ce v@d }i stric@ cuvintele ceale dreapte. cu zeastre s@ o ^nzestreaze pre ea }ie muiare. cu moarte s@ piiar@. asupra toat@ str$mb@tatea gr@it@.* Ceale ^nt$iu n@scute ale fiilor t@i vei da Mie. ca s@ aba]i judecata. }i cu oaia ta. de va jura. 22. 53 [Levi]i] 19. ^naintea lui Dumnezeu va mearge judecata am$nduror.* Iar@ de vei t$lni boul vr@jma}ului t@u sau jug@toriul lui r@t@cind. 29. }i pentru oaie. }i cu ^njug@toriul t@u. nici s@-l nec@ji]i. boul }i tr@g@toriul nepriiatinului s@ se ]ie. Tot cel ce s@ culc@ cu dobitoc. 6 . 7. s@-l ^ntorci s@-l dai lui. 24. }i el nu va pl@ti. 46. judec@torii s@ nu ia daruri. 22.CARTEA IE{IRII domnul casii ^naintea lui Dumnezeu (a). 16.: ^naintea judec@torilor.

}i voiu ^ngrozi toate neamurile asupra c@rora mergi tu. }i te va duce la amorei }i la hetei }i la ferezei }i la hananei }i la gherghesei }i la evei }i la ievusei. 2. }i voiu scoate pre ei de la tine. 17. ca s@ te p@zasc@ pre cale. }i ascult@ de d$nsul. 24. 2 CAP 24 Deac@ au adus jertve Domnului }i au stropit norodul cu s$ngele leg@turii. 11 *Sus 13. *2 Leage 7. }i s@ vor ^nchina de departe Domnului.: frica mea ca vespile ^naintea ta. }i voiu da ^n m$inile voastre pre cei ce }ed pre p$m$ntul acela. adec@. }i voiu face pre to]i ^mprotivnicii t@i s@ fug@. S@ nu pui pre dospit s$nge din jertva Mea. }i voi ve]i fi Mie sfin]ire ^mp@r@teasc@ }i neam sf$nt. }i ca s@ r@sufle fiiul slujnicii tale }i nemearnicul. }i vei p@zi leg@tura Mea. 15. c@ci. leg@tur@. Iar@ ^n al }eaptelea an ^i vei face odihn@ }i-l vei l@sa nelucrat. 2 2 Leage 7. 1. {i s@ va apropiia Moisi s$ngur la Dumnezeu. ca s@ nu s@ pustiiasc@ p@m$ntul }i s@ se ^nmul]asc@ asupra ta fierile p@m$ntului.* S@ nu faci cu ei. {i. }i }eaptezeci din b@tr$nii lui Israil. c@ ^ntru aceaea ai ie}it din Eghipt. ca s@ te duc@ ^n p@m$ntul care l-am g@tit ]ie. c@. ve]i fi Mie norod ales din toate neamurile. Trei vremi ale anului serba]i Mie. 14. iat@.* C@ va mearge ^ngerul Mieu. 33. s@ nu faci dup@ faptele lor.** s@ nu te ar@]i ^naintea Mea de}ert 16. ci stric$nd (v) s@ strici capi}tile lor }i zdrobind s@ zdrobe}ti st$lpii lor. iar@ ei nu s@ vor apropiia. 12. s@ nu r@m$ie p$n@ diminea]@. }i creade lui. ca s@ nu te fac@ s@ p@c@tuie}ti ^mprotiva Mea. 23 2 Leage 16.* %n trei vremi ale anului s@ va ar@ta toat@ partea b@rb@teasc@ ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. {ease ani vei s@m@na p@m$ntul t@u }i vei aduna roadele lui. Jid. (b) Jid. }i numele dumnezeilor str@ini s@ nu le pomeni]i. . *Jos 33. ace}tia vor fi ]ie piiadec@»”. ca s@ se odihneac@ boul t@u }i asinul t@u. (a) S@ nu doarm@. unde au r@mas cu Domnul patruzeci de zile. 25.** s@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei lui. c$nd voiu scoate neamurile de la fa]a ta }i voiu l@rgi hotar@le tale. 24. 32. (v) %n Bibliia cea veachie s@ CAP 23 {I 24 23. nici s@ doarm@ (a) gr@simea s@rb@toarei Meale p$n@ diminea]@. }i norodul nu s@ va sui ^mpreun@ cu ei”. 18.* dup@ cum ]-am poruncit ]ie pre vreamea lunii ceii dint$iu. 24. 21 *Jos 34. 23. 15 2 Leage 7. 30. 22. nici sterp pre p@m$ntul t@u. nici s@ sluje}ti lor. Pre ^ncet voiu scoate pre ei de la tine. Aceaste cuvinte vei gr@i fiilor lui Israil: «De ve]i auzi cu auzul glasul Mieu }i ve]i face toate c$te voiu zice ]ie. 16 *2 Leage 7. }i voiu scoate pre amorei }i pre evei }i pre hananei }i pre hetei de la tine. 18. (g) St$lpii lor. 29. p$n@ te vei ^nmul]i tu }i vei mo}teni p@m$ntul. carele te va pov@]ui pre tine. 16 Sirah 35. 28. 21. nici s@ se auz@ din gura voastr@. {i voiu trimite* vespi (g) ^naintea ta. c@ numele Mieu easte preste d$nsul. Nu voiu scoate pre ei ^ntr-un an. {i s@ nu l@cuiasc@ ^n p@m$ntul t@u. c$nd aduni lucrurile ceale din ]arina ta. afl@: dinaintea fea]elor voastre. iar@ ^n zioa a }eaptea vei odihni. 31. s$ngur Moisi s-au suit ^n munte. 11 i lui Moisi au zis: „Suie-te la Domnul. chipurile lor. r@m$ind ceialal]i la poalele muntelui. 12 **2 Leage 16. }i vor m$nca s@racii neamului t@u. 20 * Jos 34. c@ al Mieu easte p@m$ntul. num@rul zilelor tale plinind voiu plini. 26. }i bine voiu cuv$nta p$inea ta }i vinul t@u }i apa ta. 20. iar@ r@m@}i]ele le vor m$nca fiiar@le c$mpului: a}ea vei face cu viia ta }i cu maslinetul t@u. 27. {i s@rb@toarea seacerii p$rga lucrurilor m$inilor tale vei face din toate care vei s@m@na ^n ]arina ta. S@rb@toarea azimelor face]i s@ o p@zi]i. {i s@rb@toarea s@v$r}itului la ie}irea anului. 3 Jos 24. 26 ** 2 Leage 14. de vei sluji dumnezeilor lor. {i s@ sluje}ti Domnului Dumnezeului t@u. 22 [1] Isus Na. %n }ease zile s@ faci lucrurile tale. }i de la pustiiu p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. {i voiu trimite frica pova]@ ]ie. c@ nu va l@sa dup@ tine. }i-i voiu sf@r$ma pre ei (b). idolii lor. vr@jma} voiu fi vr@jma}ilor t@i }i ^mprotivnic ^mprotivnicilor t@i.* P$rga cea dint$iu a roadelor p@m$ntului t@u vei aduce ^n Casa Domnului Dumnezeului t@u. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i. Nu va fi neroditoriu.* De vei auzi cu auzul glasului Mieu }i vei face toate c$te voiu porunci Eu voao. }eapte zile ve]i m$nca azim@. }i voiu abate sl@biciunea de la voi. Eu trimi] pre ^ngerul Mieu ^naintea fea]ii tale. tu }i Aaron }i Nadav }i Aviud. 6 *Jos 24. 13. 28. Toate c$te am gr@it c@tr@ voi p@zi]i-le. 19. S@ nu te ^nchini dumnezeilor lor. adec@. }i zdrobind. 10. nu va pofti nimenea p@m$ntul t@u.: stric$nd s@-i strici pre ei.74 CARTEA IE{IRII era]i ^n p@m$ntul Eghiptului. {i voiu pune hotar@le tale de la Marea Ro}ie p$n@ la Marea Filisteilor. 11. nici cu dumnezeii lor.

}i au r@spuns tot norodul cu un glas. 75 CAP 25 S@ poruncea}te aducerea p$rg@lor }i a darurilor la facerea cortului lui Dumnezeu. {i au v@zut locul unde au st@tut Dumnezeul lui Israil. 4. 11. %n verigile sicriiului vor fi rudele necl@tite. 2. {i au scris Moisi toate cuvintele Domnului }i. {i b@tr$nilor au zis: „A}tepta]i ^ntru lini}te aici. 17. }i au fost acolo ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. 9. }i }eaptezeci din b@tr$nii lui Israil. }i ca chipul t@riei ceriului. {i vei face sicriiul m@rturiei din leamne neputrede. c$nd easte s@nin. 8. zic$nd: „Zi fiilor lui Israil: «Str$n2. 17. }i le vei polei cu aur curat. l@ca} CAP 24 {I 25 18. sf$nt. }i au acoperit norul muntele. }i au adus arderi de tot.: Efod. 9. 10. }i norodul au zis: „Toate c$te au gr@it Domnul vom face }i vom asculta”. {i vei pune ^nl@untru ^n sicriiu m@rturiile care voiu da ]ie. (g) Grecea}te: Ilastirion era acesta loc f@cut ^n cortul ^n care era sicriiul legii. {i s-au pogor$t m@rirea lui Dumnezeu pre muntele Sinaii. {i s-au suit Moisi }i Aaron }i Nadav }i Aviud. 13. zic$nd: „Toate cuvintele care le-au gr@it Domnul le vom face }i le vom asculta”. }i de un cot }i jum@tate de ^nalt. a sicriiului. 14. {i v$n@t }i mohor$t }i ro}u ^ndoit }i m@tas@ r@sucit@ }i p@r de capr@. 11. s-au suit ^n muntele lui Dumnezeu. {i vei face Mie sfin]ire (v). a measii }i a sfea}nicului. lu$nd Moisi s$ngele. 6. {i era chipul m@rirei Domnului ca focul ce arde pre v$rvul muntelui ^naintea fiilor lui Israil. }i au jertvit. 7. lu$nd Moisi jum@tate din s$nge.CARTEA IE{IRII 3. {i piei de berbeace ro}ite }i piei vinete }i leamne neputrede }i pietri sardii. 12. doao verigi pre o margine. }i l-au acoperit pre el norul }ease zile. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i au trimis pre tinerii fiilor lui Israil. {i pietri de s@pat la um@rariu (b) }i la haina cea p$n@ la c@lc$ie. 3. (b) Jidov. {i s-au suit Moisi }i Iisus ^n munte. m$nec$nd Moisi de diminea]@. (a) Carii vor vrea. 4. de unde *Jos 35. a}ea vei face. de s@ va ^nt$mpla cuiva judecat@. }i alte doao pre a doao margine. 5. leagea }i poruncile care le-am scris ca s@ le dau lor leage”. 5. {i. 8. Aaron }i Or cu voi. 2 . }i au m$ncat }i au beut. }i ve]i str$nge de la ei p$rga Mea. }i supt picioarele Lui ca un lucru de c@r@mid@ de sapfir. {i au ^ntrat Moisi ^n mijlocul norului }i s-au suit ^n munte. 16. }i din afar@ ^l vei polei. 13. {i. 5 *Evrei 9. {i vei face lui patru verigi de aur }i le vei pune pre ceale patru cornuri ale lui. 15. }i de un cot }i jum@tate de lat. }i voiu da ]ie table de piiatr@. t@m$ie la untuldelemn al ungerii }i la tocmirea t@m$iei. {i vei b@ga rudele ^n verigile ceale din cornurile sicriiului. ca s@ se r$dice sicriiul cu eale. 17. }i a tuturor care s@ ]in de d$ns@le. ge]i Mie p$rg@* de la to]i (a) c@rora le va p@rea ^n inima lor s@ dea de bun@voie. {i-l vei polei cu aur curat. {i din cei ale}i a lui Israil nu s-au desp@r]it nici unul. au zidit jertvenic supt munte }i doaospr@zeace pietri pentru ceale doaospr@zeace neamuri ale lui Israil. au cetit la urechile norodului. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Suie-te la Mine ^n munte }i st@i acolo. }i s-au ar@tat ^n locul lui Dumnezeu. 16. {i aceasta easte p$rga carea ve]i str$nge de la d$n}ii: aur }i argint }i aram@. }i. jirtv@ de m$ntuire Domnului Dumnezeu. de doi co]i }i jum@tate de 1. }i M@ voiu ar@ta ^ntr@ voi. 6. scul$ndu-s@ Moisi }i Iisus. p$n@ c$nd ne vom ^ntoarce la voi. {i au mers Moisi }i au spus norodului toate cuvintele lui Dumnezeu }i ^ndrept@rile. l-au turnat ^n clondiriu. }i vei face lui zim]i de aur suci]i ^mprejur. s@ mearg@ la ei”. {i. }i au chemat Domnul pre Moisi ^n zioa a }eaptea din mijlocul norului. 12. {i vei face rude de leamne neputrede. 14. 15. cel ce sta l$ng@ el. {i untdelemn la lumin@. {i vei face milostivitoriu (g) de aur v@rsat curat. (v) Sfin]itoriu sau cas@ sf$nt@. iar@ jum@tate l-au turnat preste jertvenic.* {i vei face Mie dup@ toate c$te-]i voiu ar@ta ^n munte. iat@. 10. au stropit preste norod }i au zis: „Iat@ s$ngele leg@turei carea au f@cut Domnul cu voi pentru toate cuvintele aceastea”. chipul cortului }i chipul tuturor vaselor lui. lu$nd Cartea Legii. {i. de doi co]i }i jum@tate de lung. 8. vi]ei. 7. 7. dinl@untru.

}i va lumina dintru o fa]@. }i toate c$te voiu porunci ]ie c@tr@ fiii lui Israil.: derris. }i vei pune verigile pre patru p@r]i ale picioarelor ei supt cunun@. 3. 27. a sicriiului. {i vei face lor chiotori vinete.* Vezi s@ faci toate dup@ chipul care *Evrei s-au ar@tat ]ie ^n munte. 34. 6. {i o vei polii cu aur curat. 22. {ease fofeaze s@ ias@ din coaste. }i va fi un cort. }i s@ va r$dica cu d$nsele masa. }i cu ro}u ^mpletit@. o m@sur@ va fi la toate p@retarele (a). {i vei face blidele ei. }i lat de patru co]i s@ fie un p@retariu. adec@. 7. 32. (a) %ntr-un chip de mari vor fi toate p@retarele. Lungul unui p@retariu de doaozeci }i opt de co]i. 2. a}ea }i la ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. {i vei pune pre mas@ p$inile punerii ^nainte. }i ^n sfea}nic patru scafe f@cute ca nucile. {i vei face rudele de leamne neputrede. a}ea }i la ceale }ase fofeaze. }i bumbulea]ele (z). 23. {i trei scafe f@cute ca nucile. 36. 25. 7. dup@ cum ^ns@mneaz@ cuv$ntul grecesc. 18. }i de un cot de lat@. }i a}ea vei face la marginea p@retariului din afar@ la ^mpreunarea a doao. heruvim. {i M@ voiu cunoa}te (d) ]ie de acolo. 4. carii s$nt preste sicriiul m@rturiei. {i vei face doi heruvimi de aur v@rsa]i. 37. carea ^ns@mneaz@ }i piiale }i p$nz@ de p@r. sau ^mbl$nzitoriu. (e) }i turn@torile (j). 28. {i vor fi heruvimii unul de o lature }i altul de ceaealalt@ lature a milostivitoriului. (b) Unde s@ ^mpreun@. Bumbulea]ele supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul. fusul lui. }i le vei polii cu aur curat. }i fea]ele lor una c@tr@ alta. 20. ^nvorbea Dumnezeu cu Moisi. {i vor fi verigile teci rudelor. }i florile dintr-^nsul vor fi. 31. 5. {i vei face mas@ de lemn neputred. 22. fie}tecare dup@ m@sura sa. (e) Vas ^n care s@ pune t@m$ia. }i cincizeci de chiotori vei face de o parte a p@retariului. Toate vasele aceastea un talant de aur curat. {i ^n sfea}nic patru scafe f@cute ca nucile. a zeveasii. }i vei pune milostivitoriul preste sicriiu deasupra. a sfea}nicului. {i muc@rile lui }i ceale dedesupt ale lui din aur curat le vei face.: }i M@ voiu ar@ta ]ie. }i vei pune fe}tile lui. 24. {i cinci p@retare s@ vor ]inea unul de altul. s@ }tii tu c@ Eu s$nt acolo. {i vei face zim] sucit ^mpregiur de cunun@. (dz) Fofeazele sau ramurile care ies din coastele sfea}nicu- CAP 25 {I 26 tru o fofeaz@ bumbule] }i floare. }i bumbulea]ele supt ceale patru fofeaze dintr-^nsul. }i c@]iile. umbrind cu aripile lor preste milostivitoriu. }i cu mohor$t. c@tr@ milostivitoriu vor fi fea]ele heruvimilor. {i ^n sicriiu vei pune m@rturiile care voiu da ]ie. la marginea unui p@retariu de o parte la ^mpreunare (b). 38. }i de un cot }i jum@tate de ^nalt@. trei fofeaze ale sfea}nicului dintr-o lature. (j) Vas cu care torni. 44 i cortului vei face zeace p@retare de m@tas@ r@sucit@. 35. }i scafele. {i vei face lui }eapte candile. ^naintea Mea pururea. Scafele }i fofeazele dintr-^nsul s@ fie v@rsate tot dintr-un aur curat. lucru de ]esetoriu s@ le faci pre eale. 19. v@rsat s@ faci sfea}nicul. {i vei face pre ace}ti doi heruvimi de pre am$ndoao marginile cu aripile ^ntinse deasupra. {i vei face cincizeci de copce de aur. 8 [5] CAP 26 Chipul sau forma cortului lui Moisi. s-au zis milostivitoriu. }i cealealalte cinci p@retare s@ vor ]inea iar@ unul de altul. (z) Glon]urile sau bumbule]ii care sp$nzura ^n jos din sfea}nic. voiu face ca s@ cuno}ti. {i vei face coperi}uri (v) de p@r aco1. 21. a measii. 8. }i p@har@le ^ntru care vei turna cu eale. de aur curat le vei face pre eale. . 33. ^n care s@ face fum mirositoriu. (v) Grece. }i vei ^mpreuna p@retarele unul cu altul cu copcele. 31. ca s@ r$dice cu eale masa. {i cincizeci de chiotori vei face la un p@retariu. 40. }i voiu gr@i ]ie deasupra milostivitoriului dintr@ cei doi heruvimi. Fapte 7. }i vei face ei cunun@ de un pumn primpregiur. (d) Grece. }i cu v$n@t. 4. }i vei face ei zim]i suci]i ^mprejur de aur. care ies din sfea}nic. 29. ^n fie}tecarea fofeaz@ bumbulea]e }i florile ei. {i vei face sfea}nic de aur curat. cu fa]a unul c@tr@ altul ^mprotiv@ st$nd. }i fofeazele (dz). 29. ca s@ se ^mpreune cu al doilea p@retariu. 26. }i trei fofeaze ale sfea}nicului din laturea ceaealalt@. {i vei face patru verigi de aur. de doi co]i de lung@. lui. 39. a oltariului.76 CARTEA IE{IRII lung }i de un cot }i jum@tate de lat. 2. }i vei pune pre ei de am$ndoao laturile milostivitoriului. 30.

{i s@ faci z@voar@ din leamne neputrede. de am$ndoao capetele lui. st$lpii }i oleiul pentru lumin@ri. 35. {i vei face cincizeci de verigi de aram@. }i masa o vei pune despre partea cortului cea de c@tr@ miiaz@noapte. . doao temeiuri la un st$lp. ca s@ acopere. 30. {i vei face acoperem$nt cortului piei de berbeace ru}ite. }i preste acesta acoperem$nturi piei vinete pre deasupra. cea de c@tr@ austru. 23. din lungimea coperi}urilor cortului va fi de acoperit preste coastele cortului. }i z@voar@le s@ le poleie}ti cu aur. }i ^nl@untrul acoperem$ntului vei b@ga sicriiul m@rturiei. {i dind@r@ptul cortului despre partea cea de c@tr@ mare vei face }ease st$lpi. 29. 11. 26. }i capetele lor de aur. {i z@vorul cel din mijloc prin mijlocul st$lpilor s@ se petreac@. Lungimea unui coperi} se fie de treizeci de co]i. {i vei face u}ii poal@ de acoperem$nt v$n@t }i mohor$t }i ro}u sucit }i de m@tas@ r@sucit@. }i vei v@rsa lor cinci temeiuri de aram@. {i st$lpii s@-i feareci cu aur. {i patruzeci de temeiuri ale lor de argint. 13. 36. 27. 32. }i vor fi ^ntocma 8. }i cinci z@voar@ ^n partea cea dind@r@pt a st$lpului cortului de c@tr@ mare. {i vei ^mpreuna cinci coperi}uri ^ntr-un loc. 25. {i vei pune masa din afar@ de acoperem$nt. {i cu acoperem$ntul vei acoperi sicriiul m@rturiei ^n Sf$nta Sfintelor. a}ea vei face la am$ndoao unghiurile ^ntocma s@ fie. {i cinci z@voar@ de ceaealalt@ parte a st$lpului cortului. vei coperi dind@r@ptul cortului. cu patru unghiuri s@ fie jertvenicul. {i vei face acoperem$ntului cinci st$lpi neputrezi. din ce va ^ntreace din coperi}uri. }i vei ^mpreuna verigile din chiotori. 6 }i de cinci co]i de lat.: o m@sur@ va fi celor unspr@zeace coperi- CAP 26 {I 27 77 din capete cu o ^mpreunare.* }uri. 14. }i de trei co]i ^n@l]imea lui. }i c@p@t$iele lor de aur. adec@. de o parte p$n@ de ceaea parte. }i }ease coperi}uri ^ntr-un loc. {i vor fi opt st$lpi }i }easespr@zeace temeiuri de argint. Lucru ]esut s@-l faci heruvim }i s@-l pui pre patru st$lpi neputrezi polei]i cu aur. 25. de am$ndoao capetele lui. {i vei face coarne ^n ceale patru unghiuri.CARTEA IE{IRII perem$nt preste cort. {i vei face cincizeci de chiotori la marginea unui coperi}. 18. de am$ndoao capetele lui. de o m@sur@ de lungi vor fi unspr@zeace coperi}uri (g). 28. i s@ faci jertvenic din leamne *Jos neputrede de cinci co]i de lung. 37. {i patruzeci de temeiuri de argint s@ faci la cei doaozeci de st$pi. 1. 9. {i vei r$dica cortul dup@ chipul* care *Sus s-au ar@tat ]ie ^n munte. 15. de o parte }i de ceaealalt@ parte. 17. {i vei pune acoperem$ntul pre st$lpi. {i vei face acoperem$nt din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u sucit }i din m@tas@ r@sucit@. 16. }i le vei acoperi cu aram@. a}ea s@ faci la to]i st$lpii cortului. unspr@zeace coperi}uri s@ le faci. care va fi la mijlocul ^mpreun@rii. un cot din acela. }i de patru co]i s@ fie l@]imea unui coperi}. doao temeiuri la un st$lp. 33. dintr-^nsul s@ fie coarnele. 40 31. 12. {i ^n partea a doao. }i vei ^mpreuna coperi}urile }i vor fi unul. CAP 27 S@ poruncea}te s@ se gate oltariul }i tinda cortului. }i acoperem$ntul va osibi voao ^ntr@ Sf$nta }i ^ntr@ Sf$nta Sfintelor. 2. de am$ndoao capetele lui. 34. jum@tate ce ^ntreace din coperi}uri vei acoperi ce ^ntreace din coperi}urile cortului. doao temeiuri la un st$lp. }i verigile ^n care vei b@ga z@voar@le s@ le faci de aur. 22. {i doi st$lpi vei face la unghiurile cortului dind@r@pt. {i vei face st$lpi cortului doaozeci de st$lpi despre laturea cea de c@tr@ miiaz@noapte. 21. }i vei ^ndoi coperi}ul al }easelea ^n fa]a cortului. }i sfea}nicul ^naintea measii despre partea cortului cea de c@tr@ austru. de am$ndoao capetele lui. }i doao temeiuri la alt st$lp. }i cincizeci de chiotori vei face pre marginea coperi}ului. }i temeiurile lor patru de argint. cinci z@voar@ la un st$lp de o parte a cortului. ^ntr-un chip de mari vor fi. Doao gardine la un st$lp st$nd una c@tr@ alta. 38. 19. De zeace co]i s@ faci un st$lp }i de un cot }i jum@tate l@]imea unui st$lp. }atra. lucru de ^mpestritoriu. Un cot din acesta. ce s@ ^mpreun@ cu al doilea. {i vei pune dedesupt ce ^ntreace din coperi}urile cortului. 20. {i vei face st$lpi cortului din leamne neputrede. 8. }i doao temeiuri la alt st$lp. 24. }i-i vei polii cu aur. 10. (g) Grece. doaozeci de st$lpi. {i vor fi ^ntocma de jos }i ^ntru una s@ vor ^mpreuna. }i doao temeiuri la alt st$lp.

11. 10. {i vor face um@rariu de m@tas@ toars@. 18. }i vor face ve}minte sfinte lui Aaron }i fiilor lui. ca s@ arz@ lumin@ totdeauna ^n cortul m@rturiei. }i capetele lor de argint. Doao um@rare vor fi lui. }i verigile lor }i arcurile lor de argint. {i vei face ve}m$nt sf$nt lui Aaron. 13. i tu ado la tine pre Aaron. {i aceastea s$nt ve}mintele care vor face: pieptariu }i um@rariu }i hain@ p$n@ la c@lc$ie }i hain@ str@lucit@ }i mitr@ }i br$u. }i vei face gr@tariului patru verigi de aram@ ^n patru cornuri. st$lpii lor trei. }i le vei fereca cu aram@. }i cealelalte }ease nume ^ntru a doao piiatr@. 3. 21. 3. dup@ neamurile lor. }i temeiurile lor zeace. }i toate unealtele. 6. {i de cincispr@zeace co]i ^n@l]imea p$nz@lor de o parte. }i vor face ve}m$nt sf$nt lui Aaron spre sfin]ire. }i st$lpii lor zeace. p$nz@le de o sut@ de co]i de lungi. }i l@rgimea de c$te cincizeci preste cincizeci. {i vei face jertvenicului rude de leamne neputrede. p@retarele cur]ii de m@tas@ r@sucit@ lungi de o sut@ de co]i de o lature. pietri de smaragd. 10. care era de p$nz@. pentru candil@. {i o va aprinde Aaron }i fiii lui de seara p$n@ diminea]a ^naintea Domnului. {i toate vasele. 19. ca s@-l poat@ r$dica. ]iindu-s@ unul de altul. }i temeiurile lor patru. {i l@]imea cur]ii de c@tr@ r@s@rit. 9. lucru ]esut de ^mpestritoriu. 15. }i st$lpii lor doaozeci. {i vei face cunun@ jertvenicului }i acoperem$ntului lui. }i p@har@le lui }i furcu]ele lui }i vatra lui }i toate vasele lui le vei face de aram@. {i acoperem$ntul por]ii cur]ii de doaozeci de co]i de ^nalt. *Sus 8. fratelui t@u. st$lpii lor patru. (a) P$nz@le sau p@retarele. era cu p@retari de p$nz@ ca }i un cort f@cut@. Iar@ l@]imea cur]ii de c@tr@ mare p$nz@ (a) de cincizeci de co]i. ca s@ preo]asc@ Mie Aaron }i Nadav }i Aviud }i Eliazar }i Itamar. ales. de am$ndoao p@r]ile ^mpreunate. 12. 8. 20. v$n@t }i mohor$t }i ro}u ^mpletit }i m@tas@ r@sucit@ cu ^mpestrituri de croitoriu. {i ]es@tura um@rarelor. 5. (v) Ce s@ cuprinde ^ntr-acest parentesis din cea veachie Biblie s-au pus. 17. Lucru de me}te}ug de pietri. 7. s@p@tur@ de peceate. To]i st$lpii cur]ii ^mprejur fereca]i cu argint. }i de ei s@ leag@ sfoar@le cu care s@ ^ntinde cortul. }i temeiurile lor trei. {i vei pune am$ndoao pietrile preste umerii um@rariului. 4. leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre de la fiii lui Israil. }i ^n@l]imea de cinci co]i de m@tas@ r@sucit@. {i ei vor lua aurul }i v$n@tul }i ro}ul }i m@tasa. 14. }i s@ fie rudele la am$ndoao capetele jertvenicului. ca s@ preo]asc@ Mie. spre cinste }i m@rire. }i st$lpii lor zeace. }i temeiurile lor zeace. {i de ceaealalt@ parte. carii s@ ^mpl$nt@ ^n p@m$nt. vei s@pa am$ndoao pietrile pre numele fiilor lui Israil. 24 ]i s-au ar@tat ^n munte a}ea s@-l faci. curat. }i temeiurile lor doaozeci de aram@. {ease nume ^ntru o piiatr@. }i temeiurile lor doaozeci de aram@.* Scobit de sc$nduri ^l vei face. }i verigile lor }i arcurile st$lpilor }i temeiurile lor ferecate cu argint. {i le vei pune supt gr@tariul jertvenicului din jos. pre carii i-am umplut de duhul ^n]elepciunei }i al ^n]eleagerii. ca s@ slujeasc@ cu eale ^ntru ceale sfinte) (v). cu care s@ preo]asc@ Mie. 19. din afar@ de acoperem$ntul ce easte preste a}ez@m$ntul de leage. }i vei s@pa ^n eale numele fiilor lui Israil. }i temeiurile lor de aram@. {i s@ faci lui gr@tariu de aram@ ^n chip de mreaj@. (b) [eru}ii s$nt pociumpii sau p@ru}teii.78 CARTEA IE{IRII CAP 27 {I 28 haine vinete }i mohor$te }i ro}ii. A}ea }i ^n laturea cea de c@tr@ miiaz@noapte. C@ curtea aceasta CAP 28 S@ scriu hainele lui Aaron }i a feciorilor lui. dup@ cum 20. {i tu gr@ia}te tuturor celor cu cuget ^n]elept. fiii lui Aaron. 5. p$nz@ de cincizeci de co]i. 9. }i va fi gr@tariul p$n@ la jum@tatea jertvenicului. cincispr@zeace co]i de ^nalte p$nzele. 11. va fi de aur curat }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u tors }i de m@tas@ r@sucit@. 16. {i vei luoa doao pietri. {i vei face curte cortului despre partea cea de c@tr@ austru. carea easte ^ntr^nsul. }i din fiii lui Israil. {i vei b@ga rudele ^n verigi. }i temeiurile lor trei. {i st$lpii lor doaozeci. {i tu poruncea}te fiilor lui Israil s@ aduc@ ]ie untdelemn de masline f@r@ drojdii. 2. . Iar@ lungimea cur]ii de c$te o sut@ preste sut@. 4. 6. dup@ facere dintr-^nsul. fratele t@u. }i pre fiii lui. 12. }i temeiurile lor de aram@. st$lpii lor trei. }i ]eru}ii (b) cur]ii de aram@ (}i vei face 12. 7. pietri de pomenire s$nt 1.

{i pietrile s@ fie. 27. dup@ fie}tecare rodii de aur clopo]el. mitr@. {i va purta Aaron }i fiii lui aceastea. {i va purta Aaron p@catele celor sfinte (a). {i vei face lor rochii de in s@ acopere ru}inea trupului lor. care trebuie s@ se aduc@ ^n fie}tecare zi. c$nd va ^ntra ^n sf$nta ^naintea Domnului. {i vei ^mbr@ca cu aceastea pre Aaron. }i vei umplea (v) m$nile lor. }i chidare (b) vei face lor spre cinste }i spre m@rire. 39. 29. 26. dup@ numele fiilor lui Israil. ca s@ nu moar@. }i vei sfin]i pre ei. CAP 29 Cum au fost sfin]irea preo]ilor }i obiceaiul aducerii pentru ei. }i c$nd va ie}i. Sau va purta p@catele. (v) Vei umplea. 20. pre am$ndoao p@r]ile engolpionului le vei pune. ca s@ *Levi. }i vei pune l@n]i}oarele ^mpletite preste pav@ze pre umerii lor dinainte. 32. ascultat va fi glasul lui. %n patru unghiuri va fi ^ndoit de o palm@ de lung }i de o palm@ de lat. }i *Sira. {i al treilea r$nd lighirion }i ahatis }i ametistos. {i va fi gura ei dintr-^nsa ^n mijloc. 31. a toat@ darea sfintelor lor. {i fiilor lui Aaron vei face haine }i br$ie. {i vei face hain@ p$n@ la c@lc$ie tot de v$n@t. oric$te vor sfin]i fiii lui Israil. 28. 15. 37. 16. {i vei face engolpion de judec@]i. 35. 18. des@v$r}it. (a) {i va purta Aaron p@catele celor ce au adus }i au sfin]it daruri sau jertve lui Dumnezeu. 22. 14. 38. {i vei face pav@ze de aur curat. pomenire ^naintea lui Dumnezeu. {i va purta Aaron numele fiiilor lui Israil ^n engolpionul judec@]ii pre piept. c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei. ca s@ nu s@ spintece. }i va fi pre pieptul lui Aaron. amestecate cu flori. 21. Leage veacinic@ lui }i semin]iei lui dup@ d$nsul. {i vei face preste engolpion l@n]i}oare ^mpletite. pre am$ndoi umerii lui doaospr@zeace dup@ numele lor. adec@. s@ fie doaospr@zeace neamuri. }i nu vor aduce preste sine p@cat. 19. c$nd va ^ntra ^n sf$nta. 36. {i vei face tabl@ de aur curat. 13. fie}tec@ruia dup@ nume. 37. rodii mici de aur }i clopo]ei ^n mijlocul lor primprejur. Vei lua din boi un vi]el }i doi 9. sau c$nd vor mearge s@ slujeasc@ la jertvenicul sfin]eniei. }i carii vor m$nca aceaste aduceri. lucru de ]es@toriu. s@ fie dup@ r$ndul lor. {i ^ntr-acesta}i chip. pentru care au adus }i au sfin]it daruri sau jertv@ Domnului. c$nd va ^ntra ^n sf$nta ^naintea Domnului. lucru ^mpletit. lucru ]esut. }i vei unge pre ei. av$nd primb ^mprejurul gurii. 23. {i s@ le pui ^ntru o corf@. }i va lua Aaron numele fiilor lui Israil ^naintea Domnului. }i vei s@pa ^ntr-^nsa chip de peceate: Sfin]ire Domnului. 30.CARTEA IE{IRII fiilor lui Israil. . s@p@turi de pece]i. 3. }i br$u vei face lucru 45.* {i leg@turile hainelor de m@tas@. }i va fi deasupra frun]ii lui Aaron. 2. 17. {i vei pune pre engolpionul judec@]ii ar@tarea }i adev@rul. }i va fi pre mitr@ ^naintea fea]ii mitrei. 24. }i floare pre marginea hainei primprejur. }i va fi pre fruntea lui Aaron pururea priimit@ lor ^naintea Domnului. 33. dup@ tocmeala um@rariului s@-l faci din aur }i din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u sucit }i din m@tas@ r@sucit@ ^l vei face. ca s@ nu moar@. {i vei pune preste ea v$n@t sucit. fratele t@u. vei face mitr@ de vison. lucru l@n]uit de aur curat. doaospr@zeace. un r$nd de pietri va fi sardion. }i f@in@ de gr$u ales s@ le faci. }i le vei 1. preo]asc@ Mie ei*. {i al patrulea r$nd hrisolitos }i virilion }i onihion. dup@ neamurile lor. }i despre doi miei de c$te un an. topazion }i smaragd un r$nd. 25. de la br$u p$n@ la coapse s@ fie. }i pre fiii lui dup@ d$nsul. (b) Acoperem$nt capului. vei sfin]i pre ei. {i ceale doao paveze le vei pune pre am$ndoi umerii um@rariului de c@tr@ fa]@. 11 ^mpestrit. vei face s@ fie deplin. {i vei ]ease ^ntr-^nsul ]es@turi de piiatr@ cu patru r$nduri. ^naintea Domnului. 34. 36. {i vei face pre marginea hainei din 34. {i va fi c$nd va sluji Aaron. }i va purta Aaron judec@]ile fiilor lui Israil pre piept ^naintea Domnului pururea. ^mpletitura ]esut@ dintr-^nsa. preste am$ndoi umerii s@i pomenire pentru ei. de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u sucit }i de m@tas@ r@sucit@ pre marginea hainei ^mprejur. {i al doilea r$nd antrax }i sapfir }i iaspis. i aceastea s$nt care vei face lor. {i vei pune pre engolpionul judec@]ii l@n]i}oarele ceale l@n]uite. 2 berbeci cura]i }i p$ine azim@ fr@m$ntat@ ^n untdelemn. vei sfin]i m$nile lor. ca s@ fie Mie preo]i. CAP 28 {I 29 79 jos ca ni}te rodii mici de rodii ^nflori]i. {i vei face doao l@n]i}oare de aur curat. acoperite cu aur }i legate cu aur.

80

CARTEA IE{IRII
aduce ^n corf@ }i vi]elul }i cei doi berbeci. 4. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei aduce la u}ile cortului m@rturiei, }i vei sp@la pre ei cu ap@. 5. {i, lu$nd ve}mintele, vei ^mbr@ca pre Aaron, fratele t@u, }i haina cea p$n@ jos }i um@rariul engolpionul, }i vei ^mpreuna engolpionul cu um@rariul. 6. {i vei pune mitra pre capul lui, }i vei pune tabla-sfin]eniia pre mitr@. 7. {i vei lua din untuldelemn al ungerii, }i vei turna pre capul lui, }i vei unge pre d$nsul. 8. {i pre fiii lui vei aduce, }i vei ^mbr@ca pre ei cu hainele, }i vei ^ncinge pre ei cu br$iele. 9. {i vei pune lor chidarele, }i vor fi preo]i Mie ^n veac, }i vei s@v$r}i m$inile lui Aaron }i m$inile fiilor lui. 10.* {i vei aduce un vi]el la u}ile cortului m@rturiei, }i vor pune Aaron }i fiii m$inile pre capul vi]elului ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei. 11. {i vei junghia vi]elul ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei. 12. {i vei lua din s$ngele vi]elului }i vei pune pre ceale doao coarne ale jertvenicului cu deagetul t@u, iar@ celalalt s$nge ^l vei turna tot la fundul jertvenicului. 13.* {i vei lua tot s@ul ce easte pre p$ntece }i praporul ficatului }i am$ndoi r@runchii }i s@ul cel de preste ei, }i le vei pune preste jertvenic. 14. Iar@ c@rnurile vi]elului }i piialea }i balega le vei arde cu foc afar@ de tab@r@, c@ pentru p@cat easte. 15. {i vei lua un berbeace (a), }i Aaron }i fiii lui vor pune m$inile sale pre capul berbeacelui. 16. {i vei junghia berbeacele }i, lu$nd s$ngele vei turna pre jertvenic ^mpregiur. 17. {i berbeacele ^l vei face buc@]eale, }i vei sp@la ma]ele }i picioarele cu ap@, }i le vei pune deasupra buc@]ealelor ^mpreun@ cu capul. 18. {i vei aduce berbeacele tot pre jertvenic, ardere de tot Domnului, ^ntru miros de bun@ mireasm@, t@m$iare Domnului easte. 19. {i vei lua al doilea berbeace, }i va pune Aaron }i fiii lui m$nile lor pre capul berbeacelui. 20. {i-l vei junghia, }i vei lua din s$ngele lui }i vei pune pre v$rvul urechii ceii dreapte a lui Aaron, }i pre v$rvul m$inii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept, }i pre v$rvurile urechilor celor dreapte a fiilor lui, }i pre v$rvurile m$inilor dreapte, }i pre v$rvurile picioarelor dreapte. 21. {i vei lua din s$ngele care easte
15. (a) Adec@, unul din berbecii cei doi, de ca-

CAP 29
pre jertvenic }i din untuldelemn al ungerii, }i vei stropi preste Aaron }i preste ve}m$ntul lui }i preste fiii lui }i preste ve}mintele fiilor lui ^mpreun@ cu d$nsul, }i s@ va sfin]i el }i haina lui }i fiii lui, }i hainele fiilor lui cu d$nsul; iar@ s$ngele berbeacelui ^l vei turna pre jertvenic ^mprejur. 22. {i vei lua de la berbeace gr@simea lui }i gr@simea carea acopere p$ntecele }i praporul ficatului }i r@runchii am$ndoi }i gr@simea cea de preste ei }i bra]ul cel drept, c@ easte s@v$r}ire aceasta. 23. {i o p$ine din ceale cu untuldelemn }i o pl@cint@ din corfa azimelor celor puse ^naintea Domnului. 24. {i vei pune toate pre m$inile lui Aaron }i pre m$inile fiilor lui, }i vei osibi pre aceastea osibire ^naintea Domnului. 25. {i le vei lua pre eale din m$inile lor, }i le vei aduce pre jertvenicul arderii de tot ^ntru miros de bun@ mireazm@ ^naintea Domnului, jertv@ easte Domnului. 26. {i vei lua pieptul din berbeacele s@v$r}irei, care easte a lui Aaron, }i-l vei osibi pre el osibire ^naintea Domnului, }i va fi ]ie parte. 27. {i vei sfin]i pieptul cel osibit }i bra]ul cel osibit, care s-au luat din berbeacele s@v$r}irei de la Aaron }i de la fiii lui. 28. {i va fi lui Aaron }i fiilor lui leage veacinic@ de la fiii lui Israil, c@ easte aceasta osibire }i luoare din jertvele ceale de m$ntuire a fiilor lui Israil, luoare Domnului. 29. {i haina sfintei, carea easte a lui Aaron, va fi fiilor lui dup@ d$nsul, s@ se ung@ ei ^ntru acealea }i s@ se s@v$r}easc@ m$inile lor. 30. {eapte zile s@ va ^mbr@ca cu aceaea preotul, carele din fiii lui Israil ^n locul lui va ^ntra ^n cortul m@rturiei s@ slujeasc@ ^n ceale sfinte. 31. {i vei luoa berbeacele s@v$r}irei }i vei fiiarbe c@rnurile ^n loc sf$nt. 32. {i vor m$nca Aaron }i fiii c@rnurile berbeacelui,* }i p$inile ceale din corf@, }i l$ng@ u}ile cortului m@rturiei le vor m$nca pre eale. 33. %ntru care s-au sfin]it ^ntru d$nsele, ca s@ se s@v$r}easc@ m$inile lor, s@-i sfin]asc@ pre ei, }i cei de alt neam s@ nu m@n$nce dintr-^nsele, pentru c@ s$nt sfinte. 34. Iar@ de va r@m$nea din c@rnurile jertvei s@v$r}irei }i din p$ine p$n@ diminea]a, vei arde acealea cu foc, nu s@ vor m$nca, c@ sfin]ire s$nt. 35. {i vei face lui Aaron }i fiilor lui a}ea dup@ toate c$te am poruncit ]ie, ^n }eapte zile vei s@v$r}i m$inile lor.
re s-au zis ^n stih 2.

*Levi. 1, 3

*Levi. 3, 3

*Levi. 8, 31 24, 9 Mate. 12, 4

CARTEA IE{IRII
36. {i vi]elul cel pentru p@cat ^l vei face ^n zioa cur@]eniei, }i vei cur@]i jertvenicul, c$nd te vei sfin]i tu pre el, }i-l vei unge ca s@-l sfin]e}ti. 37. %n }eapte zile vei cur@]i jertvenicul }i-l vei sfin]i, }i va fi jertvenicul Sf$nta Sfintelor, tot cel ce s@ va atinge de jertvenic s@ va sfin]i. 38. Iar@ ceale ce vei face pre jertvenic *Nume. aceastea s$nt:* doi miei cura]i de c$te un 28, 3 an ^n toate zilele pre jertvenic, necurmat, jertv@ necurmat@. 39. Un miel vei face diminea]a, }i al doilea miel vei face seara. 40. {i a zeacea parte de f@in@ curat@ fr@m$ntat@ cu untdelemn a}ezat, a patra parte din in (b), }i turnare de vin a patra parte din in la un miel. 41. {i mielul al doilea ^l vei face seara, dup@ jertva cea de diminea]a, }i dup@ turnarea lui (v), vei face spre miros de bun@ mireazm@ jertv@ Domnului. 42. Jertva cea necurmat@ ^ntru neamurile voastre ^naintea Domnului la u}ile cortului m@rturiei, ^ntru carea M@ voiu ar@ta ]ie acolo, ca s@ gr@iesc ]ie. 43. {i voiu porunci acolo fiilor lui Israil, }i M@ voiu sfin]i ^ntru m@rirea Mea. 44. {i voiu sfin]i cortul m@rturiei }i jertvenicul, }i pre Aaron }i pre fiii lui voiu sfin]i, ca s@ preo]asc@ Mie. 45. {i M@ voiu chema ^ntru fiii lui Israil, }i voiu fi lor Dumnezeu. 46. {i vor cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul lor, Cel ce i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului, s@ M@ chem lor }i s@ fiu lor Dumnezeu.

CAP 29 {I 30
ce lui supt cununa cea ^mpletit@ a lui, de am$ndoao laturile vei face ^ntru am$ndoao coastele, }i s@ fie ^ncle}tate rudele, ca s@-l r$dice cu eale. 5. {i vei face rude de leamne neputrede, }i le vei fereca cu aur. 6. {i-l vei pune ^n preajma acoperem$ntului, care easte preste sicriiul m@rturiilor, ^ntru care m@ voiu ar@ta Eu ]ie acolo (a). 7. {i va t@m$ia preste d$nsul Aaron t@m$ie tocmit@ m@runt@ diminea]a, diminea]a, c$nd va tocmi luminile, va t@m$ia preste d$nsul. 8. {i c$nd va aprinde Aaron lumina seara va t@m$ia preste d$nsul t@m$iare ne^ncetat, pururea ^naintea Domnului ^ntru neamurile lor. 9. {i nu ve]i aduce preste el alt@ t@m$ie, aducere de jertv@, }i turnare s@ nu turna]i preste d$nsul. 10. {i s@ va ruga Aaron preste coarnele lui o dat@ ^n an din s$ngele cur@]eniei p@catelor iert@rii, o dat@ ^n an va cur@]i pre el ^n neamurile lor, Sf$nta Sfintelor easte Domnului»”. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 12.* „De vei luoa num@rul fiilor lui Israil (b), c$nd vei cerceta pre ei, }i vor da fie}tecarele r@scump@rare pentru sufletul s@u Domnului, }i nu va fi ^ntru ei c@deare, c$nd s@ vor num@ra. 13. {i aceasta easte, care vor da cei ce s@ vor num@ra, jum@tate de didrahm@, carea easte dup@ didrahma cea sf$nt@,* doaozeci de bani didrahma; iar@ jum@tate de didrahm@ dare Domnului. 14. Tot carele vine la num@r de la doaozeci de ani }i mai sus va da dare Domnului. 15. Cel bogat nu va adaoge, }i cel s@rac nu va ^mpu]ina din jum@tate de didrahm@ a da dare Domnului (v), s@ se roage pentru sufletele voastre. 16. {i vei luoa argintul cel dat de la fiii lui Israil, }i-l vei da la lucrul cortului m@rturiei, }i va fi fiilor lui Israil pomenire ^naintea Domnului, ca s@ se milostiveasc@ spre sufletele voastre”. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 18. „F@ sp@l@toare de aram@ }i temeiul ei de aram@, ca se fie de sp@lat, }i o vei pune ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ jertvenic. 19. {i vei turna ^ntr-^nsa ap@, }i-}i vor
6. (a) S. Chiril Alexand.: ^ntru care M@ voiu cunoa}te ]ie de acolo Dumnezeu. 12. (b) De vei num@ra pre fiii lui Israil, c$nd. 15. (v) Bibl. cea veachie are: dare Domnului pentru fiii lui Israil, s@ se roage pentru.

81

*Nume. 1, 2

CAP 30
R$nduiala oltariului, t@m$irii }i a str$ngerii banilor spre slujba oltariului, a facerii vasului celui de aram@, a ungerii t@m$irii }i a celoralalte ale oltariului.

*Levi. 27, 25 Numer. 3, 47 Iezechii. 45, 12

i vei face Mie jertvenic de t@m$iare din leamne neputrede, }i-l vei face de un cot de lung }i de un cot de larg. 2. %n patru unghiuri va fi }i de doi co]i de ^nalt, dintr-^nsul vor fi coarnele lui. 3. {i-l vei polei cu aur curat, cr@tioara lui }i p@re]ii lui ^mprejur }i coarnele lui, }i vei face lui cunun@ de aur ^mpletit@ ^mprejur. 4. {i doao verigi de aur curat vei fa1.
40. (b) In era la jidovi o m@sur@. 41. (v) Dup@ jertva cea de diminea]a, adec@, ^ntr-acel chip s@ se fac@, s@ se jertveasc@ }i al doilea miel, }i s@ se toarne vin la el, cum s-au f@cut }i cel ce s-au jertvit diminea]a.

82

CARTEA IE{IRII
sp@la Aaron }i fiii lui dintr-^nsa m$inile }i picioarele cu ap@. 20. C$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei s@ vor sp@la cu ap@, }i nu vor muri, sau c$nd vor ^ntra la jertvenic s@ slujeasc@ }i s@ aduc@ arderi de tot Domnului (g), c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei, s@ vor sp@la cu ap@, ca s@ nu moar@. 21. {i va fi lor leage veacinic@, lui }i s@min]iei lui dup@ d$nsul”. 22. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 23. „{i tu ia mirosuri de floare de smirn@ aleas@, cinci sute de sicli, }i de scor]i}oar@ mirositoare jum@tate at$ta, doao sute }i cincizeci, }i de trestie mirositoare, doao sute }i cincizeci. 24. {i de ieros, cinci sute de sicli, de cel sf$nt, }i untdelemn de masline, un in. 25. {i vei face aceasta untdelemn ungere sf$nt@, mir mirositoriu cu me}te}ugul f@c@toriului de mir, untuldelemn ungere sf$nt@ va fi. 26. {i vei unge din el cortul m@rturiei }i sicriiul cortului m@rturiei. 27. {i toate vas@le lui }i sfea}nicul, }i toate vas@le lui }i jertvenicul t@m$ierii }i jertvenicul arderilor de tot, }i toate vas@le lui. 28. {i masa }i toate vas@le ei }i sp@l@toarea }i temeiul ei. 29. {i le vei sfin]i pre eale, }i vor fi Sfintele Sfintelor, tot cel ce s@ va atinge de eale s@ va sfin]i. 30. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei unge, }i vei sfin]i pre ei, ca s@ preo]asc@ Mie. 31. {i vei gr@i fiilor lui Israil, zic$nd: «Untuldelemn unsoare de ungere, sf$nt va fi acesta voao ^ntru neamurile voastre. 32. Pre trupul omenesc s@ nu s@ ung@, }i dup@ tocmeala (d) aceasta s@ nu v@ face]i voao aseamenea, sf$nt easte }i sfin]enie va fi voao. 33. Oricarele va face aseamenea }i oricarele va da dintr-^nsul la altul de neam strein va peri din norodul s@u»”. 34. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Ia ]ie mirosuri stactie, }i onih }i halvan mirositoriu }i t@m$ie curat@, una c$t alta s@ fie. 35. {i vor face dintru aceastea t@m$ie mirositoare, lucru tocmit de f@c@toriu de mir, amestecat, curat, lucru sf$nt. 36. {i vei t@ia dintru aceastea m@runt, }i vei pune ^n preajma m@rturiilor, ^n cortul m@rturiilor, de unde M@ voiu ar@ta ]ie de a20. (g) S. Chiril Alex.: }i-}i vor sp@la m$inile }i picioarele cu ap@, c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei ca s@ nu moar@. 32. (d) Dup@ cum s-au f@-

CAP 30 {I 31
colo, Sf$nta Sfintelor va fi voao t@m$ia. 37. Dup@ tocmirea aceasta s@ nu v@ face]i voao ^n}iv@, c@ va fi voao sfin]enie Domnului. 38. Oricine va face aseamenea, ca s@ se miroseasc@, cu aceaea va peri (e) din norodul s@u”.

CAP 31
S@ r$nduiesc de la Domnul Veseleil }i Oliav spre facerea cortului }i celoralalte, care s-au zis; despre ]inearea s$mbetii }i despre tablele care le-au dat Domnul lui Moisi. 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,

zic$nd: „Iat@, am chemat anume pre Veseleil, feciorul lui Urie, fiiul lui Or din neamul lui Iuda. 3. {i l-am umplut de Duhul cel Dumnezeiesc al ^n]elepciunii }i al ^n]eleagerii }i al }tiin]ii ^ntru tot lucrul s@ cugete. 4. {i s@ fie mai mare preste me}teri, }i s@ lucreaze aurul }i argintul }i arama }i v$n@tul }i mohor$tul }i ro}ul cel tors }i m@tasa cea r@sucit@. 5. {i la lucrarea pietrilor }i la lucrurile cioplirei leamnelor, s@ lucreaze dup@ toate lucrurile. 6. {i Eu l-am dat pre el }i pre Eliav, fiiul lui Ahisamah, din neamul lui Dan, }i la tot cel ^n]elept cu inima am dat ^n]elepciune, }i vor face toate c$te am poruncit ]ie. 7. Cortul m@rturiei }i sicriiul legii, }i milostivitoriul, care easte preste d$nsul, }i g@tirea cortului. 8. {i jertvenicul }i masa }i toate vasele ei }i sfea}nicul cel curat }i toate vasele lui. 9. {i sp@l@toarea }i temeiul ei. 10. {i ve}mintele ceale de slujb@ a lui Aaron }i ve}mintele fiilor lui ceale de preo]ie Mie. 11. {i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia tocmirii ceii sfinte, dup@ toate c$te am poruncit ]ie vor face”. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 13. „{i tu poruncea}te fiilor lui Israil, zic$nd:* «Vede]i }i p@zi]i s$mbetele Meale, c@ semn easte ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi ^ntru neamurile voastre, ca s@ cunoa}te]i c@ Eu s$nt Domnul, Cel ce v@ sfin]esc pre voi. 14. {i p@zi]i s$mb@ta, c@ sf$nt@ easte aceasta Domnului }i voao, cel ce o va spur2.

*Sus 20, 8 Iezechii. 20, 12

cut, s-au dires acesta. 38. (e) Bibliia cea veachie are: sufletul aceluia.

CARTEA IE{IRII
ca pre aceasta cu moarte s@ va omor^, tot cel ce va face ^ntr-^nsa lucru va peri sufletul acela dintr@ norodul s@u. 15. %n }ease zile vei lucra; iar@ a }eaptea zi easte s$mb@t@, odihn@ sf$nt@ Domnului, tot carele va lucra ^n zioa a }eaptea cu moarte s@ va omor^. 16. {i vor p@zi fiii lui Israil s$mbetele, ca s@ le fac@ pre eale ^n neamurile lor. 17. Leg@tur@ veacinic@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ fiii lui Israil, semn easte ^ntr@ Mine veacinic,* c@ ^n }ease zile au f@cut Domnul ceriul }i p@m$ntul, }i ^n zioa a }eaptea au ^ncetat }i s-au odihnit»”. 18. {i au dat lui Moisi, ^ndat@ c$t au ^ncetat a gr@i lui ^n muntele Sinaii,* doao t@bli ale m@rturiei, t@bli de piiatr@ scris@ cu deagetul lui Dumnezeu.

CAP 31 {I 32
carii te-au scos din p@m$ntul Eghiptului». 10. {i acum las@-M@ ca, m$niindu-M@ cu iu]ime asupra lor, s@-i pierz pre ei, }i te voiu face pre tine neam mare”. 11. {i s-au rugat Moisi ^naintea Domnului Dumnezeu, }i au zis:* „Pentru ce, Doamne, Te m$nii cu iu]ime pre norodul T@u, pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu puteare mare }i cu bra]ul T@u cel ^nalt? 12. Ca nu cumva s@ gr@iasc@ eghipteanii, zic$nd: «Cu vicle}ug i-au scos pre ei s@-i uciz@ ^n mun]i, }i s@-i piiarz@ pre ei de pre p@m$nt», oprea}te iu]imea m$niei Tale }i Te ^mbl$nzea}te spre r@utatea norodului T@u, 13. Aduc$ndu-[i aminte de Avraam }i de Isaac }i de Iacov, robii T@i, c@rora Te-ai jurat pre Tine ^nsu]i, }i ai gr@it c@tr@ ei, zic$nd:* «%nmul]i-voiu s@m$n]a voastr@ ca stealele ceriului de mult@, }i tot p@m$ntul acesta», care ai zis s@-l dai s@min]iei lor }i s@-l ]ie ^n veaci”. 14. {i S-au ^mbl$nzit Domnul, ca s@ p@zasc@ pre norodul S@u. 15. {i, ^ntorc$ndu-s@ Moisi, s-au pogor$t din munte, }i ceale doao t@bli ale m@rturiei ^n m$inile lui, table de piiatr@ scrise de am$ndoao p@r]ile lor, de o parte, }i de ceaealalt@ parte era scrise. 16. {i tablele lucrul lui Dumnezeu era, }i scrisoarea, scrisoarea lui Dumnezeu sepat@ ^n table. 17. {i, auzind Iisus glasul norodului strig$nd, au zis c@tr@ Moisi: „Glas de r@zboiu easte ^n tab@r@”. 18. Iar@ Moisi au zis: „Nu easte glas de osta}i tari, nici glas de oameni slabi, carii fug, ci glas de oameni bea]i auz eu”. 19. {i, apropiindu-s@ de tab@r@, au v@zut vi]elul }i horele, }i, m$niindu-s@ cu iu]ime Moisi, au aruncat din m$inile sale am$ndoao tablele }i le-au sf@rmat supt munte. 20. {i, lu$nd vi]elul carele f@cus@, l-au ars ^n foc }i l-au m@cinat m@runt }i l-au pres@rat pre ap@, }i au ad@pat cu el pre fiii lui Israil. 21. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ce au f@cut ]ie norodul acesta, de ai adus preste ei p@cat mare?” 22. {i au zis Aaron c@tr@ Moisi: „Nu te m$niia, doamne, c@ tu }tii cum easte norodul acesta c$nd s@ pornea}te. 23. C@ au zis mie: «F@-ne noao dumnezei carii s@ mearg@ ^naintea noastr@, c@ Moisi, omul acela carele ne-au scos pre noi din p@m$ntul Eghiptului, nu }tim ce s-au f@cut lui». 24. {i am zis lor: «La cine easte aur, aduna]i-l». {i l-au adunat, }i l-au dat mie, }i l-am aruncat ^n foc, }i au ie}it vi]elul acesta”.

83

*Nume. 14, 13 Psalm 105, 23

*Facer. 2, 2

*2 Leage 9, 10

CAP 32
Nefiind Moisi de fa]@, norodul face vi]el }i i s@ ^nchin@; pentru ^nchinarea la vi]el s@ roag@ Moisi lui Dumnezeu, sfarm@ tablele, arde vi]elul; }i, cert$nd pre Aaron, poruncea}te s@ se ucid@ ^nchin@torii de idol, }i celoralal]i le dob$ndea}te iertare.

*Facer. 12, 7 15, 7 48, 16

*Fapt. 7, 40

*Psalm 105, 19

*1 Cor. 10, 7 *2 Leage 9, 12

*3 %mp@. 12, 28

i, v@zind norodul c@ au ^nt$rziiat Moisi a s@ pogor^ din munte, s-au adunat norodul la Aaron }i au zis lui:* „Scoal@-te }i ne f@ noao dumnezei, carii s@ mearg@ ^naintea noastr@, c@ Moisi acela, omul carele ne-au scos pre noi din p@m$ntul Eghiptului, nu }tim ce s-au f@cut lui”. 2. {i le-au zis lor Aaron: „Lua]i cerceii cei de aur din urechile muierilor voastre }i a featelor }i-i aduce]i la Mine”. 3. {i au luat tot norodul cerceii cei de aur care era ^n urechile muierilor lor }i i-au adus la Aaron. 4.* {i i-au luat din m$inile lor }i i-au ^nchipuit ^n tipariu }i i-au f@cut vi]el v@rsat, }i au zis: „Ace}tia s$nt dumnezeii t@i, Israile, carii te-au scos din p@m$ntul Eghiptului”. 5. {i, v@zind Aaron, au zidit jertvenic ^naintea lui, }i au strigat Aaron, zic$nd: „S@rb@toarea Domnului m$ne”. 6. {i, m$nec$nd a doao zi, au f@cut arderi de tot }i au adus jertv@ de m$ntuire; }i au }ezut norodul de au m$ncat }i au beut }i s-au sculat de au jucat.* 7.* {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: „Pas@ degrab@ de te pogoar@ de aici, c@ f@r@deleage au f@cut norodul t@u, pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului. 8. S-au ab@tut cur$nd din calea carea ai poruncit lor, }i }i-au f@cut }ie vi]el, }i s-au ^nchinat lui, }i au jertvit lui, }i au zis: 9.* «Ace}tia s$nt dumnezeii t@i, Israile,
1.

84

CARTEA IE{IRII
25. {i, v@zind Moisi norodul cum s-au r@sipit (c@-i r@sipis@ pre ei Aaron, bucurie vr@jma}ilor lor), 26. Au st@tut Moisi ^n u}ea taberii }i au zis: „Cine easte al Domnului? S@ vie la mine”. {i s-au adunat la el to]i fiii lui Levi. 27. {i le-au zis lor: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Pune]i fie}tecarele sabiia sa pre coaps@, }i v@ duce]i }i v@ ^ntoarce]i din poart@ ^n poart@ prin tab@r@, }i ucide]i fie}tecarele pre fratele s@u, }i fie}tecarele pre vecinul s@u, }i fie}tecine pre deaproapele s@u»”. 28. {i au f@cut fiii lui Levi dup@ cum le-au poruncit lor Moisi, }i au c@zut din norod ^n zioa aceaea ca la trei mii de oameni. 29. {i le-au zis lor Moisi: „Umplut-a]i m$inile voastre ast@zi Domnului fie}tecarele ^ntru fiiul sau ^ntru fratele s@u, ca s@ se dea preste voi binecuv$ntare”. 30. {i au fost a doao zi, zis-au Moisi c@tr@ norod: „Voi a]i p@c@tuit p@cat mare, }i acum m@ voiu sui c@tr@ Dumnezeu, ca s@ m@ rog pentru p@catul vostru”. 31. {i s-au ^ntors Moisi la Domnul, }i au zis: „Rogu-m@, Doamne, p@c@tuit-au norodul acesta, p@cat mare f@c$ndu-}i }ie dumnezei de aur. 32. {i acum, de vei s@ ier]i lor p@catul lor, iart@-l; iar@ de nu, }tearge-m@ pre mine din cartea Ta, carea ai scris”. 33. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pre cei ce au p@c@tuit ^naintea Mea voiu }tearge pre ei din cartea Mea. 34. Iar@ acum pas@, pogoar@-te }i pov@]uia}te pre norodul acesta la locul care ]-am zis ]ie, iat@, ^ngerul mieu va mearge ^naintea fea]ii tale; iar@ ^n zioa carea voiu socoti, voiu aduce preste ei pedeaps@ pentru p@catul lor”. 35. {i au b@tut Domnul pre norod pentru facerea vi]elului care l-au f@cut Aaron.

CAP 32 {I 33
*amoreu }i pre heteu }i pre ferezeu }i pre ghergheseu }i pre eveu }i pre evuseu }i pre hananeu, 3. {i te voiu b@ga ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare, c@ nu M@ voiu sui ^mpreun@ cu tine,* c@ e}ti norod tare la cerbice, ca s@ nu te pierz pre cale»”. 4. {i, auzind norodul acest cuv$nt, r@u au pl$ns cu pl$nsuri. 5. {i au zis Domnul (a) fiilor lui Israil: „Voi, norod greu la cerbice, vede]i s@ nu aduc Eu preste voi alt@ b@taie, }i voiu piiarde pre voi; acum, dar@, lua]i-v@ hainele m@ririlor voastre }i podoaba, }i voiu ar@ta ]ie ceale ce voiu face ]ie”. 6. {i }i-au luat fiii lui Israil podoaba sa }i ^mbr@c@mintea de la muntele lui Horiv. 7. {i, lu$nd Moisi cortul s@u, l-au ^ntins afar@ de tab@r@, departe de tab@r@, }i s-au chemat Cortul M@rturiei; }i au fost tot cel ce cerca pre Domnul ie}ea la cort, afar@ de tab@r@. 8. {i, c$nd ^ntra Moisi ^n cortul cel afar@ de tab@r@, sta tot norodul uit$ndu-s@ fie}tecarele de la u}ea cortului s@u, }i c@uta c$nd mergea Moisi p$n@ ce ^ntra el ^n cort. 9. {i, dup@ ce ^ntra Moisi ^n cort, s@ pogorea st$lpul cel de nor }i sta la u}ea cortului, }i gr@ia Moisi. 10. {i vedea tot norodul st$lpul cel de nor st$nd la u}ea cortului }i, st$nd, tot norodul s@ ^nchina fie}tecarele de la u}ea cortului s@u. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi fa]@ la fa]@, ca cum ar gr@i ne}tine c@tr@ priiatinul s@u, }i-l trimitea la tab@r@, iar@ sluga Iisus, feciorul lui Navi, tin@rul, nu ie}ea din cort. 12. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul:* „Iat@, Tu zici mie: «Pov@]uia}te pre norodul acesta», }i nu mi-ai ar@tat pre cine vei s@ trimi]i ^mpreun@ cu mine, }i Tu mi-ai zis mie: «{tiute pre tine mai mult dec$t pre to]i, }i har ai la Mine». 13. Deci, de am aflat har ^naintea Ta, arat@Te mie pre Tine Insu]i cunoscut, s@ Te v@z, ca s@ aflu har ^naintea Ta }i ca s@ }tiu c@ norodul T@u easte acest neam mare”. 14. {i au zis: „Eu Insumi voiu mearge ^naintea ta }i te voiu odihni”. 15. {i au zis c@tr@ D$nsul: „De nu vei mearge Tu Insu]i ^mpreun@ cu noi, s@ nu m@ sco]i de aici. 16. {i cum s@ va }ti adev@rat c@ am aflat har ^naintea Ta, eu }i norodul T@u, f@r@ numai de vei mearge Tu ^mpreun@ cu noi? {i m@ voiu m@ri eu }i norodul T@u mai mult dec$t toate neamurile, c$te
5. (a) %n Bibliia cea veachie s@ afl@: c@tr@ Moisi, *2 Leage 7, 22

*2 Leage 9, 13

*Sus 23, 23

CAP 33
St$mp@r$nd Moisi amenin]area lui Dumnezeu ^mprotiva norodului, s@ dezbrac@ norodul de podoaba sa }i-}i pl$nge p@catul; s@ ^mbl$nzea}te Dumnezeu }i gr@ia}te cu Moisi fa]@ c@tr@ fa]@, carele poftea}te a vedea fa]a }i m@rirea lui Dumnezeu.
*Sus 32, 34

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Mergi, suie-te de aici, tu }i norodul t@u pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului, la p@m$ntul care m-am jurat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, zic$nd: «Semin]iei voastre voiu da p@m$ntul acesta. 2. {i ^mpreun@ voiu trimite pre ^ngerul Mieu ^naintea fea]ii tale, }i va scoate pre
1.*

CARTEA IE{IRII
s$nt pre p@m$nt”. 17. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „{i acest cuv$nt al t@u, care l-ai gr@it, voiu face c@ ai aflat har ^naintea Mea }i te }tiu pre tine mai mult dec$t pre to]i”. 18. {i au zis: „Arat@-Te mie pre Tine (b)”. 19. {i au zis: „Eu voiu mearge ^naintea ta cu m@rirea Mea, }i voiu chema cu numele Mieu, *Roma. Domnul ^naintea ta,* }i voiu milui pre cine 9, 15 voiu milui, }i nu M@ voiu ^ndura de cine nu M@ voiu ^ndura”. 20. {i au zis: „Nu vei putea vedea fa]a Mea, c@ nu va vedea omul fa]a Mea }i s@ fie viu”. 21. {i au zis Domnul: „Iat@, loc la Mine }i vei sta pre piiatr@. 22. {i c$nd va treace m@rirea Mea, te voiu pune ^n gaora pietrii }i voiu acoperi cu m$na mea preste tine p$n@ ce voiu treace. 23. {i voiu lua ^n laturi m$na Mea, }i atunci vei vedea dosul Mieu; iar@ fa]a Mea nu s@ va ar@ta ]ie”.

CAP 33 {I 34
nedrept@]ile }i p@catele }i nu cur@]ea}te pre cel vinovat,** Cel ce aduce f@r@delegile p@rin]ilor preste fii }i preste fiii fiilor }i preste a treia }i a patra neam”. 8. {i, gr@bind Moisi, s-au plecat pre p@m$nt }i s-au ^nchinat. 9. {i au zis: „De am aflat har ^naintea Ta, s@ mearg@ Domnul mieu ^mpreun@ cu noi, c@ norodul easte tare la cerbice, }i vei lua Tu p@catele noastre }i f@r@delegile noastre, }i vom fi ai T@i”. 10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@, Eu* puiu ]ie leg@tur@ ^naintea a tot norodul t@u, face-voiu lucruri m@rite, care nu s-au f@cut ^n tot p@m$ntul }i ^n tot neamul, }i va vedea tot norodul ^ntru carii e}ti tu lucrurile Domnului, c@ minunate s$nt ceale ce voiu face Eu ]ie. 11. Ia tu aminte toate c$te poruncesc Eu ]ie. Iat@, Eu sco] dinaintea fea]ii voastre pre amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre heteu }i pre eveu }i pre ghergheseu }i pre ievuseu. 12. Ia-]i aminte ]ie, ca nu cumva s@ pui leg@tur@ cu cei ce }@d pre p@m$ntul ^ntru care ^ntri ca s@ nu s@ fac@ piiadec@ ^ntru voi. 13. Capi}tile (a) lor s@ le strica]i, }i st$lpii (b) lor s@-i zdrobi]i, }i desi}urile (v) lor s@ le t@ia]i, }i idolii dumnezeilor lor s@-i arde]i ^n foc. 14. C@ nu v@ ve]i ^nchina la al]i dumnezei, c@ Domnul Dumnezeu nume r@vnind, Dumnezeu r@vnitoriu easte. 15.* Ca nu cumva s@ pui leg@tur@ cu cei ce }ed pre p@m$nt }i vor curvi dup@ dumnezeii lor }i vor jertvi dumnezeilor lor }i te vor chema }i vei m$nca din jertvele lor. 16.* {i vei lua din featele lor feciorilor t@i, }i din featele tale vei da feciorilor lor, }i vor curvi featele tale dup@ dumnezeii lor, }i vor curvi feciorii t@i dup@ dumnezeii lor. 17. {i dumnezei v@rsa]i s@ nu faci ]ie. 18. {i s@rb@toarea azimelor s@ o p@z@}ti: }eapte zile vei m$nca azime, dup@ cum am poruncit ]ie la vreame ^n luna cea dint$iu, pentru c@ ^n luna cea dint$iu ai ie}it din Eghipt. 19.* Toat@ partea b@rb@teasc@ ce de}chide p$ntecele a Mea va fi, tot cel ^nt$iu n@scut al vacii (g) }i cel ^nt$iu n@scut al oii. 20. {i cel ^nt$iu n@scut al asinului vei r@scump@ra cu oaie; iar@ de nu-l vei r@scump@ra, vei da pre]ul lui, tot cel ^nt$iu n@scut al fiilor t@i vei r@scump@ra,
juca ^ntr-acea p@dure, carea grecea}te alsi, latinea}te lucus s@ zice. 19. (g) Grece.: al vi]elului, ci prin vi]el s@ ^n]eleage al vacii.

85

**Ieremia 32, 18 Psalm 142, 2 2 Leage 5, 9 Ieremia 32, 18

*2 Leage 5, 2 Ieremia 32, 40

CAP 34
Moisi, g@tind alte table }i oprind leg@tura cu neamurile }i ^nchinarea idolilor, }i d$nd porunci de cei ^nt$iu n@scu]i, de s$mb@t@, de azime }i despre cealelalte s@rb@tori, dup@ ce postea}te patruzeci de zile, s@ pogoar@ cu coarne din munte }i, cu fa]a acoperit@, gr@ia}te norodului.

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Cioplea}te-]i doao table de piiatr@, ca }i ceale dint$iu, }i Te suie la Mine ^n munte, }i voiu scrie pre table cuvintele care era pre tablele ceale dint$iu, care le-ai sf@r$mat. 2. {i te g@tea}te diminea]@ }i te vei sui pre muntele Sinaii, }i vei sta ^naintea Mea acolo, pre v$rvul muntelui. 3. {i nimenea s@ nu s@ suie cu tine, }i nimenea s@ nu s@ iveasc@ ^n tot muntele, }i oile }i boii s@ nu pasc@ aproape de muntele acela”. 4. {i au cioplit Moisi doao t@bli de piiatr@, ca }i ceale dint$iu, }i, m$nec$nd de diminea]@, s-au suit ^n muntele Sinaii, dup@ cum i-au poruncit Domnul, }i au luat Moisi ceale doao table de piiatr@. 5. {i S-au pogor$t Domnul ^n nor, }i au st@tut ^naintea lui acolo, }i au chemat numele Domnului. 6. {i au trecut Domnul ^naintea fea]ii lui, }i au chemat: „Domnul Dumnezeu ^ndurat }i milostiv, ^ndelung r@bd@toriu }i mult milostiv, }i adev@rat. *2 Leage 7. Cel ce* p@zea}te dreptatea }i face 5, 10 mil@ la mii, Cel ce }tearge f@r@delegile }i
*2 Leage 10, 1

1.*

*Sus 23, 32 2 Leage 7, 2 *3 %mp@r. 11, 2

*Sus 13, 2 13, 12 22, 29

gr@ia}te. 18. (b) %n cea veachie, ^n loc de arat@-Te pre Tine mie, easte: arat@ mie m@rirea Ta. 13. (a) Jertvenicile; (b) Chipurile ceale cioplite ale lor; (v) Era la p@g$ni p@dure unde jertvea, apoi

86

CARTEA IE{IRII
s@ nu te ar@]i ^naintea Mea de}ert. 21. %n }ease zile lucreaz@; iar@ ^n zioa a }eaptea te vei odihni, de s@m$nat }i de seacere vei odihni. 22. {i s@rb@toarea s@pt@m$nilor vei face Mie, ^ncep@tura seacerii gr$ului }i s@rb@toarea adun@rii la miezul anului. 23. %n trei vremi ale anului s@ va ar@ta toat@ partea ta cea b@rb@teasc@ ^naintea Domnului Dumnezeului lui Israil. 24. C@ci c$nd voiu scoate neamurile dinaintea fea]ii tale }i voiu l@]i hotar@le tale, }i nimenea nu va pofti p@m$ntul t@u, c$nd te vei sui s@ te ar@]i ^naintea Domnului Dumnezeului t@u ^n trei vremi ale anului, 25.* S@ nu junghi preste dospit s$ngele jertvelor Meale, }i s@ nu doarm@ p$n@ diminea]a jertva s@rb@toarei Pa}tilor. 26. P$rga rodurilor p@m$ntului t@u vei aduce ^n Casa Domnului Dumnezeului t@u.* S@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei lui”. 27. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Scrie ]ie cuvintele aceastea, c@ preste aceastea voiu face cu tine }i cu Israil leg@tur@”. 28.* {i au fost acolo Moisi ^naintea Domnului patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, p$ine nu au m$ncat }i ap@ nu au beut, }i au scris pre table cuvintele aceastea ale leg@turii,** ceale zeace cuvinte (a). 29. Iar@ c$nd s-au pogor$t Moisi din munte, }i ceale doao table era ^n m$inile lui Moisi, }i, pogor$ndu-s@ din munte, Moisi nu }tiia c@ s-au fost m@rit vedearea fea]ii obrazului lui de c$nd i-au gr@it Dumnezeu lui. 30. {i au v@zut Aaron }i to]i b@tr$nii lui Israil pre Moisi, }i era m@rit@ vedearea fea]ii obrazului lui, }i s-au temut a s@ apropiia la d$nsul. 31. {i i-au chemat pre ei Moisi, }i s-au ^ntors c@tr@ d$nsul Aaron }i to]i boiarii adun@rii, }i au gr@it lor Moisi. 32. {i dup@ aceasta au venit la d$nsul to]i fiii lui Israil, }i le-au poruncit lor toate c$te au poruncit c@tr@ d$nsul Domnul ^n muntele Sinaii. 33. {i, dup@ ce au ^ncetat a gr@i c@tr@ ei,* }i-au pus acoperem$nt pre fa]a sa. 34. {i, c$nd ^ntra Moisi ^naintea Domnului s@ gr@iasc@ Lui, lua acoperem$ntul p$n@ ce ie}ea. {i dup@ ce ie}ea, gr@ia tuturor fiilor lui Israil ceale ce i-au poruncit lui Domnul. 35. {i au v@zut fiii lui Israil fa]a lui Moisi c@ s-au m@rit, }i }i-au acoperit Moisi fa]a sa, p$n@ c$nd ^ntra s@ gr@iasc@ cu d$nsul.
1.

CAP 34 {I 35
i au str$ns Moisi toat@ adunarea fiilor lui Israil, }i le-au zis lor: „Aceastea s$nt cuvintele care au zis Domnul s@ le face]i”. 2. „{ease zile s@ lucri; iar@ ^n zioa a }eaptea s@ odihne}ti, c@ easte sf$nt@ s$mb@t@, odihn@ Domnului, tot carele va lucra ^ntru ea s@ moar@. 3. S@ nu arde]i foc ^n tot l@ca}ul vostru ^n zioa s$mbetii: Eu, Domnul”. 4. {i au gr@it Moisi c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil, zic$nd: „Acesta easte cuv$ntul, care au poruncit Domnul, zic$nd: 5. «Lua]i de la voi voao (a) dare Domnului,* *Sus }i to]i cei ce priimesc cu inima vor aduce 25, 2 p$rg@ Domnului: aur, argint, aram@. 6. V$n@t, mohor$t, ro}u ^ndoit r@sucit }i m@tas@ toars@ }i peri de capre. 7. {i piei de berbeci ru}ite }i piei vinete }i leamne neputrede. 8. {i pietri sardii }i pietri de s@pat la um@rariu }i la haina cea p$n@ la picioare. 9. {i tot cel cu inim@ ^n]eleapt@, ^ntru voi venind, s@ fac@ toate c$te au poruncit Domnul. 10. Cortul }i m@run]i}urile }i acoperem$nturile }i ^ntinsorile }i z@voar@le }i st$lpii. 11. {i sicriiul m@rturiei }i rudele lui }i milostivitoriul lui }i catapeteasma. 12. {i p$nz@le cur]ii }i st$lpii ei }i pietrile smaragdului. 13. {i t@m$ia }i untuldelemn al ungerii }i untuldelemn cel de la candil@ }i untuldelemn al ungerii. 14. {i masa }i toate vasele ei. 15. {i sfea}nicul }i toate vasele lui. 16. {i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia tocmirei }i poala u}ii cortului. 17. {i jertvenicul }i toate vasele lui. 18. {i ve}mintele ceale sfinte ale lui Aaron, preotului, }i ve}mintele cu care slujesc cu eale ^n sf$nta }i hainele ceale de preo]ie fiilor lui Aaron»”. 19. {i au ie}it toat@ adunarea fiilor lui Israil de la Moisi. 20. {i au adus fie}tecarele ce-l tr@gea inima, }i ce li s@ p@rea cu sufletul lor dar Domnului la toate lucrurile cortului m@rturiei }i la toat@ g@tirea lui }i la toate ve}mintele sfintei. 21. {i au adus b@rba]ii de la muieri, fie}tecarele ce i s-au p@rut cu cugetul, au adus pece]i }i cercei }i ineale }i ^mpletituri }i salbe }i orice vas de aur. 22. {i to]i c$]i au adus dar de aur Domnului, }i la carii s-au aflat m@tas@ }i piei vinete }i piei de berbeace ru}ite. 23. Tot cel ce au adus dar, argint
araviceasc@ are: aduce]i dintru ale voastre dare Domnului.

*Sus 23, 18 Sus 23, 19 *Sus 23, 19

*Sus 24, 18 2 Leage 9, 18 **2 Leage 4, 13

*2 Cor. 3, 13

CAP 35
S@ poruncea}te despre s$mb@t@, s@ ceare p$rga }i daruri }i me}teri spre facerea tuturor celor zis@, c@rora ispravnici s@ numesc de la Dumnezeu Veseliil }i Eliav.
28. (a) Cuvintele legii, ceale zeace porunci. 5. (a) Bibl.

CARTEA IE{IRII
}i aram@ au adus daruri Domnului, }i la carii s-au aflat leamne neputrede, la toate lucrurile g@tirii au adus. 24. {i toat@ muiarea cea ^n]@leapt@ cu cugetul, carea cu m$inile toarce, au adus tors v$n@t }i mohor$t }i ro}u }i m@tas@, }i toate muierile c@rora le-au p@rut cu cugetul lor ^ntru ^n]elepciune au tors p@r de capr@. 25. {i boiarii au adus pietri de smaragd }i pietri de plinire (b) la um@rariu }i la engolpion. 26. {i la tocmiri (v) }i la untuldelemn al ungerii }i la tocmirea t@m$iei (g). 27. {i tot b@rbatul }i muiarea pre carii aducea cugetul lor ^ntra }i f@cea toate lucrurile c$te au poruncit Domnul prin Moisi s@ fac@, au adus fiii lui Israil dar Domnului. *Sus 28. {i au zis Moisi fiilor lui Israil:* „Iat@, au 31, 2 chemat Dumnezeu anume pre Veseleil a lui Urie, fiiului lui Or, din neamul lui Iuda. 29. {i l-au umplut pre el de duh dumnez@iesc de ^n]elepciune }i de priceapere }i de }tiin]a a toate. 30. S@ fie mai mare preste me}teri (d), dup@ toate lucrurile arhitecturii, s@ fac@ aurul }i argintul }i arama, }i s@ ciopleasc@ piiatra, }i s@ lucreaze leamnele. 31. {i s@ fac@ ^ntru tot lucrul ^n]elepciunei, }i a adaoge ^nainte au dat ^n cugetul lui. 32. {i lui Eliav al lui Ahisamah, din neamul lui Dan. 33. {i i-au umplut pre ei de ^n]elepciune }i de priceapere, de cuget, toate s@ le priceap@, s@ fac@ lucrurile sfintei, }i ceale ]esute }i ^mpestrite s@ le ]eas@ cu ro}u }i cu mohor$t }i cu m@tas@, s@ fac@ tot lucrul arhitecturii, de ^mpestrit”.

CAP 35 {I 36
care le-au adus fiii lui Israil la toate lucrurile sfintei, ca s@ le fac@ pre eale. 3. {i ei ^nc@ lua ceale ce s@ aducea de la cei ce aducea diminea]a. 4. {i vinea to]i ^n]elep]ii carii f@cea toate lucrurile sfintei, fie}tecarele dup@ lucrul s@u carele lucra, }i au zis c@tr@ Moisi c@: „Mai mult aduce norodul, dec$t s$nt lucrurile care au poruncit Domnul s@ se fac@”. 5. {i au poruncit Moisi }i au strigat ^n tab@r@, zic$nd: „B@rbat }i muiare s@ nu mai aduc@ la ^ncep@turile sfintei”. 6. {i s-au oprit norodul a mai aduce, }i lucrurile lor au fost lor de ajuns la lucru s@ le fac@ pre eale, }i au mai r@mas. 7. {i au f@cut tot ^n]eleptul la cuget ^ntru cei ce lucra la cort zeace p@retare de m@tas@ ^mpletit@ }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u ^mpletit, heruvim, lucru de ]es@toriu le-au f@cut pre eale. 8. Lungul unui p@retariu de doaozeci }i opt de co]i, }i de lat de patru co]i un p@retariu era, o m@sur@ era la toate p@retarele. 9. {i cinci p@retare dintr-^nsele s@ ]inea unul de altul (a). 10. {i au f@cut chiotori vinete la marginea unui p@retariu, de o parte, la ^mpreunare, }i a}ea au f@cut la marginea p@retariului celui din afar@ la ^mpreunarea a doao, cincizeci de chiotori au f@cut de o parte a p@retariului }i cincizeci de chiotori au f@cut de ceaea parte a p@retariului, dup@ ^mpreunarea celui de al doilea, cu fa]a unul c@tr@ altul c@ut$nd fie}tecarele. 11. {i au f@cut cincizeci de copce de aur, }i au ^mpreunat p@retarele unul cu altul cu copcele, }i s@ f@cea un cort. 12. {i au f@cut piei arg@site, ca s@ acopere cortul, unspr@zeace piei au f@cut. 13. Lungul unii piei era de treizeci de co]i, }i de patru co]i latul unii piei, de o m@sur@ era ceale unspr@zeace piei; }i ^mpreunate cinci piei ^ntr-un loc }i }ease ^ntr-un loc. 14. {i au f@cut cincizeci de chiotori pre marginea pieii ceii din mijloc, dup@ ^mpreunare, }i cincizeci de chiotori au f@cut pre marginea pieii ce s@ ^mpreun@ cu a doao. 15. {i au f@cut cincizeci de copce de aram@, }i au ^mpreunat copcele de chiotori }i au ^mpreunat pieile, }i s-au f@cut una. 16. {i au f@cut acoperem$nt cortului piei de berbeci ro}ite, }i acoperem$nturi piei vinete deasupra. 17. {i au f@cut cortului st$lpi de leamne neputrede.
multe mirosuri f@cut@ t@m$ia aceasta. 30. (d) Grece.: s@ fie arhiteact, adec@, me}ter mare. 9. (a) {i iar@}i cinci p@retare era dintru d$nsele ]iindu-s@ unul de altul.

87

CAP 36
Aduc$nd daruri mai multe dec$t ar fi de lips@, s@ g@teasc@ cortul dup@ toate p@r]ile sale, adec@: p@retarele, copcele, chiotorile, acoperem$nturile, st$lpii, temeiurile, z@voar@le, verigile }i }atra.
*Sus 22, 1

i au f@cut Veseleil }i Eliav, }i tot cel ^n]elept cu cugetul, cui s-au dat ^n]elepciune }i }tiin]@ ^ntru d$n}ii, s@ priceap@ a face toate lucrurile care s@ cuvin la ceale sfinte }i la toate c$te au poruncit Domnul. 2. {i au chemat Moisi pre Veseleil }i pre Eliav }i pre to]i c$]i avea ^n]elepciune, c@rora le-au dat Dumnezeu }tiin]@ ^n inim@, }i pre to]i carii de bun@voie au voit s@ mearg@ la lucruri ca s@ le s@v$r}easc@, }i au luat de la Moisi toate darurile
1.*
25. (b) De plinire, adec@ scumpe. 26. (v) Tocmiri s@ zic ceale ce s$nt din mai multe aromate }i mireazme alc@tuite }i f@cute; (g) A}ea era din mai

88

CARTEA IE{IRII
18. De zeace co]i un st$lp, }i de un cot }i jum@tate de lat un st$lp. 19. Doao unghiureale la un st$lp, st$nd ^mprotiv@ unul altuia. 20. A}ea au f@cut la to]i st$lpii cortului, }i au f@cut st$lpii cortului doaozeci de st$lpi despre laturea cea c@tr@ austru, }i patruzeci de temeiuri de argint au f@cut la doaozeci de st$lpi. 21. Doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui, }i doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui. 22. {i la laturea a doao de c@tr@ miiaz@noapte, doaozeci de st$lpi }i patruzeci de temeiuri la d$n}ii de argint, doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui, }i doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui. 23. {i dind@r@ptul cortului, despre partea de c@tr@ mare, 24. Au f@cut }ease st$lpi, }i doi st$lpi au f@cut la unghiurile cortului dind@r@pt. 25. {i era ^ntocma de jos, }i ^ntr-un chip era tocmi]i, din capete ^ntru o asem@nare. 26. A}ea au f@cut la am$ndoao p@r]ile celor doao unghiuri, }i era opt st$lpi, }i temeiurile lor de argint }easespr@zeace, doao temeiuri la un st$lp }i doao temeiuri la alt st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui (e). 27. {i au f@cut cinci z@voar@ de leamne neputrede la st$lpi, de o parte a cortului. 28. {i cinci z@voar@ la st$lpii de ceaealalt@ parte a cortului. 29. {i cinci z@voar@ la st$lpii cei dind@r@ptul cortului de c@tr@ mare. 30. {i z@vorul cel din mijloc prin mijlocul st$lpilor s@ petrecea, de la o lature p$n@ ^n ceaealalt@ lature. 31. {i st$lpii i-au ferecat cu aur. 32. {i verigile lor prin care s@ b@ga rudele le-au f@cut de aur, }i z@voar@le le-au ferecat cu aur. 33. {i au f@cut acoperem$nt de v$n@t }i mohor$t }i de ro}u ^mpletit }i de m@tas@ r@sucit@, lucru ]esut l-au f@cut heruvim. 34. {i l-au pus pre patru st$lpi neputrezi fereca]i cu aur, }i c@p@t$iele lor de aur, }i temeiurile lor patru de argint. 35. {i au f@cut poal@ la u}ea cortului de v$n@t, }i de mohor$t }i de ro}u ^mpletit }i de m@tas@ r@sucit@, lucru ^mpistrit. 36. {i st$lpii ei cinci, }i c@p@t$iele lor, }i au ferecat c@p@t$iele lor cu aur. 37. {i le-au v@rsat lor cinci temeiuri de aram@.
1.

CAP 36 {I 37
i au f@cut Veseleil sicriiul din leamne neputrede, de doi co]i }i jum@tate de lung, }i de un cot }i jum@tate de lat, }i de un cot }i jum@tate de ^nalt. 2. {i l-au ferecat cu aur curat dinl@untru }i dinafar@, }i i-au f@cut lui zimte (a) sucit de aur ^mpregiur. 3. {i au v@rsat patru verigi de aur pre patru cornuri ale lui, doao verigi de o lature, }i doao verigi de ceaealalt@ lature. 4. {i au f@cut rude de leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aur. 5. {i au b@gat rudele prin verigile ceale din laturile sicriiului, s@ r$dice sicriiul cu eale. 6. {i au f@cut jertvenic milostivitoriu de aur curat de doi co]i }i jum@tate de lung, }i de un cot }i jum@tate de lat. 7. {i au f@cut doi heruvimi de aur v@rsa]i, }i i-au pus de am$ndoao p@r]ile jertvenicului. 8. Un heruvim de o lature, }i alt heruvim de ceaealalt@ lature a jertvenicului, }i au f@cut pre acei doi heruvimi de am$ndoao laturile lui. 9. {i era am$ndoi heruvimii ^ntinzind aripile sale deasupra, umbrind cu aripile sale preste jertvenic, }i fea]ele lor una c@tr@ alta, c@tr@ jertvenic era fea]ele heruvimilor. 10. {i au f@cut mas@ de leamne neputrede de doi co]i de lung@ }i de un cot de lat@ }i de un cot }i jum@tate de ^nalt@. 11. {i o au ferecat cu aur curat, }i i-au f@cut ei singifuri de aur suci]i ^mprejur. 12. {i i-au f@cut ei cunun@ ^mprejur de pumn, }i au f@cut zim]i suci]i de aur ^mprejurul cununii. 13. {i i-au v@rsat ei patru verigi de aur la patru p@r]i ale picioarelor ei, supt cununa cea ^mpletit@. 14. Era verigile prinsori rudelor, ca s@ r$dice masa. 15. {i au f@cut rudele de leamne neputrede }i le-au ferecat cu aur, ca s@ r$dice masa. 16. {i au f@cut vasele measii, blidele ei }i c@dealni]ile }i c@u}ile }i n@str@pile, cu care va turna, de aur curat. 17. {i au f@cut sfea}nicul de aur curat, v@rsat au f@cut sfea}nicul. 18. Fusul lui }i fofeazele }i scafele }i ]inerile }i florile dintr-^nsul. 19. {ease fofeaze ie}ind din laturi, trei fofeaze ale sfea}nicului din o lature a lui, }i trei din ceaealalt@ lature a lui.
adec@, cunun@ sau colac, ca un g$nj ^mprejur.

CAP 37
S@ face sicriiul, jertvenicul milostivitoriu, masa, sfea}nicul, candilele, oltariul t@m$ierii }i tocmirea t@m$ierii.
26. (e) De am$ndoao capetele lui. 2. (a) Zimte,

CARTEA IE{IRII
20. {i trei ]ineri, ^n chipul nuc}oarelor, ^ntr-o fofeaz@ scaf@ }i floare. 21. {i trei ]ineri, ^n chipul nuc}oarelor, ^ntr-alt@ fofeaz@ scaf@ }i floare. 22. A}ea la ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. 23. {i ^n sfea}nic patru ]ineri, ^n chipul nuc}oarei, ^ntr-o fofeaz@ scaf@ }i florile. 24. Scafa supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, }i scafa supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, a}ea ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. 25. {i fofeazele }i scafele dintr-^nsul era toate v@rsate dintr-un aur curat. 26. {i au f@cut luminile lui, }eapte, }i lingurile lui. 27. {i clea}tele lui de aur curat. 28. De un t@lant de aur curat l-au f@cut pre el }i toate vasele lui. 29. {i au f@cut jertvenic de t@m$iare din leamne neputrede de un cot de lung, }i de un cot de lat, ^n patru muchi, }i de doi co]i ^n@l]imea lui, dintr-^nsul era coarnele lui. 30. {i l-au ferecat cu aur curat, gratiia lui }i p@re]ii lui }i coarnele lui. 31. {i i-au f@cut lui cunun@ ^mpletit@ de aur ^mprejur, }i doao verigi de aur curat i-au f@cut lui supt cununa cea ^mpletit@ a lui, de am$ndoao laturile lui, la am$ndoao coastele lui, la verigile rudelor, ca s@ r$dice cu acealea. 32. {i au f@cut z@voar@le din leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aur. 33. {i au f@cut untuldelemn cel sf$nt al ungerii }i tocmirea t@m$iei curat, lucru de f@c@toriu de mir.

CAP 37 {I 38
gr@tariul p$n@ la jum@tate de jertvenic. 6.* {i au f@cut rude jertvenicului de leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aram@, }i au b@gat rudele prin verigile ceale din coastele jertvenicului, c$nd l-au r$dicat pre el. 7.* G@unos de sc$nduri l-au f@cut. 8. {i au f@cut sp@l@toare de aram@, }i temeiul ei de aram@ ^ntr@ (a) oglinzile muierilor celor ce au postit, care au postit la u}ile cortului m@rturiei (b). 9. {i au f@cut curtea, despre amiiaz@zi, p$nzele cur]ii, de ro}u r@sucit, de o sut@ preste sut@ de co]i. 10. {i st$lpii lor, doaozeci, }i temeiurile lor, doaozeci de aram@, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 11. {i ^n laturea cea despre miiaz@noapte, de o sut@ preste sut@ de co]i, }i st$lpii lor doaozeci, }i temeiurile lor doaozeci de aram@, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 12. {i, ^n laturea cea despre mare, p@retare de cincizeci de co]i, st$lpii lor, zeace, }i temeiurile lor, zeace, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 13. {i ^n laturea cea de c@tr@ r@s@rit, de cincizeci de co]i. 14. P$nze de cincispr@zeace co]i dind@r@pt, }i st$lpii lor, trei, }i temeiurile lor, trei. 15. {i dind@r@ptul al doilea, de o parte }i de alta, spre u}ea cur]ii, p@retare de cincispr@zeace co]i, }i st$lpii lor, trei, }i temeiurile lor, trei. 16. Toate p@retarele cortului, de m@tas@ r@sucit@. 17. {i temeiurile st$lpilor, de aram@, }i chiotorile lor, de argint, }i capetele lor, ferecate primprejur cu argint, }i st$lpii, primprejur fereca]i cu argint, to]i st$lpii cur]ii. 18. {i acoperem$ntul por]ii cur]ii, lucru de ^mpestritoriu, de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ ^mpletit@, de doaozeci de co]i de lung, }i de ^nalt }i de larg, de cinci co]i, potrivindu-s@ p$nzelor cur]ii. 19. {i st$lpii lor, patru, }i temeiurile lor, patru, de aram@, }i chiotorile lor, de argint, }i capetele lor, ferecate cu argint. 20. {i toate ]eru}ele cur]ii ^mprejur, de aram@. 21. {i aceasta easte tocmeala cortului m@rturiei, dup@ cum s-au poruncit lui Moisi, s@ fie slujba levi]ilor prin Itamar, fiiul lui Aaron, preotului. 22. {i Veseleil, fiiul lui Urie, din neamul lui Iuda, au f@cut dup@ cum au
lor ce au postit, adec@ a muierilor care str@juia la u}ea cortului.

89
*Sus 27, 1

*Sus 27, 8

CAP 38
S@ face jertvenicul arderii de tot cu sp@l@toare de aram@, }i curte, }i darurile ceale adus@ s@ num@r@.
*2 Paral. 1, 5

i au f@cut jertvenic de ardere de tot din leamne neputrede de cinci co]i de lung, }i de cinci co]i de lat, ^n patru muchi era jertvenicul, }i de trei co]i ^n@l]imea lui. 2. {i au f@cut coarnele pre ceale patru muchi, dintr-^nsul era coarnele, }i le-au acoperit cu aram@. 3. {i au f@cut cunun@ jertvenicului, }i acoperem$ntul lui }i p@har@le lui }i furcu]ele ceale de carne ale lui }i c@dealni]a lui }i toate vas@le lui le-au f@cut de aram@. 4. {i i-au f@cut lui gr@tariu, lucru ca mreajea de aram@. 5. {i au f@cut gr@tariului patru verigi de aram@ ^n patru p@r]i, }i le-au pus supt gr@tariul jertvenicului dedesupt, }i era
1.*
8. (a) %ntr@, am luat din Bibl. sirieneasc@; cea rom$neasc@ }i latineasc@ are din, ^n loc de ^ntr@. (b) Ce-

90

CARTEA IE{IRII
poruncit Domnul lui Moisi. 23. {i Eliav, feciorul lui Ahisamah, din neamul lui Dan, carele au fost me}ter mai mare preste ceale ]esute }i preste ceale cusute }i preste ceale ^mpestrite, au ]esut cu v$n@t }i cu mohor$t }i cu ro}u r@sucit }i cu m@tas@. 24. Tot aurul care s-au lucrat la lucruri, dup@ tot lucrul sfintelor, s-au f@cut aur din z@ciuial@, doaozeci }i noao de talan]i }i }eapte sute }i treizeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt. 25. {i argintul ce s-au adus dar de la oamenii cei num@ra]i ai adun@rii, o sut@ de talan]i }i o mie }eapte sute }eaptezeci }i cinci de sicli, o drahm@ pe cap, jum@tate de siclu, dup@ siclul cel sf$nt. 26. Tot acela mergea la num@r, carele era de doaozeci de ani, }i mai sus la }ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. 27. {i au fost acea sut@ de talan]i de argint la v@rsarea capetelor cortului }i la capetele acoperem$ntului. 28. O sut@ de capete la o sut@ de talan]i, un talant la un capet. 29. {i cei o mie }eapte sute }eaptezeci }i cinci de sicli i-au f@cut la chiotorile st$lpilor, }i au poleit c@p@t$iele lor, }i i-au ^mpodobit pre ei. 30. {i aram@ s-au adus trei sute }i }eaptezeci de talan]i, doao mii }i patru sute de sicli. 31. {i au f@cut dintr-^nsa pragurile u}ii cortului m@rturiei, }i jertvenicul cel de aram@ cu gr@tariul lui, }i toate vasele jertvenicului. 32. {i temeiurile cur]ii primprejur, }i pragurile por]ii cur]ii, }i ]eru}ii cortului, }i ]eru}ii cur]ii primprejur.

CAP 38 {I 39
cit }i din m@tas@ toars@, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 5. {i au f@cut doao pietri de smaragd ^mp@nate }i ]intuite cu aur, s@pate }i cioplite cioplitur@ de peceate, din numele fiilor lui Israil. 6. {i le-au pus pre umerile um@rariului, pietri de pomenire s$nt fiilor lui Israil, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 7. {i au f@cut engolpion, lucru ]esut cu ^mpestreale, dup@ lucrul um@rariului, de aur }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@, ^n patru cornuri ^ndoit au f@cut engolpionul, de o palm@ de lung }i de o palm@ de lat ^ndoit. 8. {i au ]esut ^ntr-^nsul patru r$nduri de pietri scumpe, r$ndul cel dint$iu de pietri sardion }i topazion }i smaragd. 9. {i r$ndul al doilea antrax }i samfir }i iaspis. 10. {i r$ndul al treilea, lighirion }i ahatis }i ametistos. 11. {i r$ndul al patrulea, hrisolitos }i virilion }i onihion, ^ncungiurate cu aur }i legate primprejur cu aur. 12. {i pietrile era cu numele fiilor lui Israil, doaospr@zeace cu doaospr@zeace nume ale lor, s@pate pece]i, fie}tecarele dintr@ ceale doaospr@zeace neamuri cu numele s@u. 13. {i au f@cut preste engolpion l@n]u}e ^mpletite, lucru ^mpletit de aur curat. 14. {i au f@cut doao paveze de aur }i doao verigi de aur. 15. {i au pus aceale doao verigi de aur la am$ndoao ^ncep@turile engolpionului. 16. {i au pus l@n]u}ele ceale de aur ^ntram$ndoao verigile, de am$ndoao p@r]ile engolpionului }i de am$ndoao laturile, }i au ^mpreunat aceale doao l@n]u}e. 17. {i au pus preste ceale doao paveze umerii um@rariului dinainte, ^n fa]@. 18. {i au f@cut doao verigi de aur }i le-au pus preste am$ndoao aripile, pre marginea engolpionului }i pre marginea cea dind@r@ptul um@rariului dinl@untru. 19. {i au f@cut doao verigi de aur }i le-au pus preste am$ndoi umerii um@rariului, din jos de d$nsul, ^n fa]@, dup@ ^mpreunarea cea de sus a ]es@turii um@rariului. 20. {i au str$ns engolpionul din verigile ceale de pre d$nsul c@tr@ verigile um@rariului ]iindu-s@, de v$n@t, fiind ^mpletite c@tr@ ]es@tura um@rariului, ca s@ nu s@ sloboaz@ engolpiul de la um@rariu, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 21. {i au f@cut haina cea lung@ p$n@ jos, carea easte supt um@rariu, lucru ]esut tot v$n@t. 22. {i gura hainei ceii lungi p$n@ jos ^n mijloc ]esut@, ^mpletit@, cu care, ]iind ^mpregiur, cel ^mprejurul gurii era nedezlegat. 23. {i au f@cut la poalele hainei ceii lungi p$n@ jos, din jos, rodioare, ca a unei

CAP 39
S@ fac hainele ceale arhiereie}ti }i preo]e}ti, }i tot lucrul cel poruncit s@ s@v$r}ea}te.

i v$n@tul }i mohor$tul }i ro}ul ce au r@mas le-au f@cut ve}minte de slujb@ lui Aaron, ca s@ slujeasc@ cu eale ^ntru cel sf$nt, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. *Sus 2.* {i au f@cut um@rariul de aur }i de v$n@t 28, 6 }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@. 3. {i t@iar@ t@blile ceale de aur ca p@rul, ca s@-l ]ease ^mpreun@ cu v$n@tul }i cu mohor$tul }i cu ro}ul cel r@sucit }i cu m@tasa cea toars@, lucru ]esut le-au f@cut pre eale. 4. Um@rariul ^mpreunat de am$ndoao p@r]ile, lucru ]esut ^ntru sine, ^mpletit unul cu altul, dintru d$nsul au f@cut dup@ f@ptura lui, din aur }i din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u r@su1.

CARTEA IE{IRII
rodii ^nflorite, de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@. 24. {i au f@cut clopo]ei de aur, }i au pus clopo]eii pre poalele hainei ^mprejur printr@ rodii. 25. Clopo]ei de aur }i rodioare pre poalele hainei ^mprejur, ca s@ slujeasc@ dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 26. {i au f@cut haine de m@tas@, lucru ]esut, lui Aaron }i fiilor lui. 27. {i chidarele de m@tas@, }i mitra de m@tas@, }i rochiile (a) de m@tas@ r@sucit@. 28. {i br$iele lor de m@tas@ v$n@t@ }i mohor$t@ }i ro}ie r@sucit@, lucru de ^mpestritori, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 29. {i au f@cut tabla cea de aur, osebire sf$ntului, de aur curat, }i au scris pre ea slove s@pate de peceate: „Sfin]ire Domnului”. 30. {i au pus preste ea ^mpletitura cea v$n@t@, ca s@ fie preste mitr@ deasupra, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 31. {i au s@v$r}it tot lucrul cortului m@rturiei, }i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi. 32. {i au adus cortul la Moisi, }i toate vas@le lui }i verigile lui }i st$lpii lui }i z@voar@le lui }i ]eru}ii lui }i temeiurile lui. 33. {i pieile }i pieile de berbeace, ceale ro}ite, }i acoperem$nturile ceale deasupra pieii ceii vinete. 34. {i catapeteasma (b) }i sicriiul m@rturiei, }i rudele lui }i jertvenicul. 35. {i masa, }i toate vas@le ei, }i p$inile punerii ^nainte. 36. {i sfea}nicul cel curat, }i luminile lui, }i lumini de ardere, }i toate vas@le lui, }i untuldelemn cel de la candil@. 37. {i milostivitoriul }i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia cea tocmit@ (v). 38. {i poala cortului. 39. {i jertvenicul cel de aram@ }i gr@tariul, }i rudele lui }i toate vas@le lui, }i sp@l@toarea, }i temeiul ei. 40. {i p$nzele cur]ii, }i st$lpii }i temeiurile ei, }i poala u}ii cur]ii, }i funiile ei }i ]eru}ii ei. 41. {i toate unealtele ceale ce s$nt la lucrul cortului m@rturiei. 42. {i ve}mintele ceale de slujb@, ca s@ slujeasc@ cu eale ^n sf$nta, ve}mintele sfintei, care s$nt ale lui Aaron, }i ve}mintele fiilor lui ceale de slujb@; dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut fiii lui Israil toat@ g@tirea. 43. {i au v@zut Moisi toate lucruri27. (a) Rochiile s$nt hain@ cu carea s@ ^ncinge, mai lung@ ceva dec$t cum au zidarii c$nd lucr@. 34. (b) Catapeteazma easte cuv$nt grecesc, carea ^n-

CAP 39 {I 40
le, }i era f@cute aceastea ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea le-au f@cut pre eale, }i bine i-au cuv$ntat pre ei Moisi.

91

CAP 40
%n luna dint$iu, s@ poruncea}te s@ se r$dice }i s@ se sfin]asc@ cortul; care, s@v$r}indu-s@, s@ umple de m@rirea Domnului, totdeauna acoperindu-l nuorul, afar@ de c$nd pornea.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. „%n zioa dint$iu a lunii dint$iu, lun@ noao, vei ^ntinde cortul m@rturiei. 3. {i vei pune sicriiul m@rturiei }i vei acoperi sicriiul cu catapeteazma. 4. {i vei b@ga ^nl@untru masa }i vei pune ^nainte punerea ei. 5. {i vei b@ga ^nl@untru sfea}nicul }i vei pune f@cliile lui, }i vei pune jertvenicul cel de aur, ca s@ t@m$iaz@ ^naintea sicriiului. 6. {i vei pune acoperirea acoperem$ntului pre u}ea cortului m@rturiei, }i jertvenicul jertvelor ^l vei pune la u}ile cortului m@rturiilor. 7. {i vei pune sp@l@toarea ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ jertvenic, }i vei pune ^ntr-^nsa ap@. 8. {i vei pune ^mprejur cortul, }i toate c$te s$nt le vei sfin]i. 9. {i vei lua untdelemn de ungere, }i vei unge cortul }i toate ceale dintr-^nsul, }i-l vei sfin]i pre d$nsul, }i toate vas@le lui, }i vor fi sfinte, }i vei unge jertvenicul jertvelor, }i toate vasele, }i vei sfin]i jertvenicul, }i va fi jertvenicul Sf$nta Sfintelor. 10. {i vei unge sp@l@toarea }i temeiul ei, }i o vei sfin]i pre ea. 11. {i vei aduce pre Aaron }i pre fiii lui la u}ile cortului m@rturiei. 12. {i vei sp@la pre d$n}ii cu ap@, }i vei ^mbr@ca pre Aaron cu ve}mintele lui ceale sfinte, }i-l vei unge pre el }i-l vei sfin]i pre el, }i va preo]i Mie; }i pre feciorii lui vei aduce, }i-i vei ^mbr@ca cu haine, }i-i vei unge, precum ai uns pre tat@l lor, }i vor fi Mie preo]i. 13. {i va fi ca s@ le fie lor ungere de preo]ie ^n veaci, ^ntru neamurile lor”. 14. {i au f@cut Moisi toate c$te i-au poruncit lui Domnul, a}ea au f@cut. 15. {i au fost ^n luna dint$iu, ^n al doilea an de c$nd au ie}it ei din Eghipt, la lun@ noao, s-au ^ntins cortul. 16.* {i au pus Moisi cortul, }i au pus *Nume. c@pe]ealele, }i au a}ezat z@voar@le. 7, 1
1.
s@mneaz@ acoperem$nt de p$nz@, cum s$nt la oltare dverile ceale de p$nz@. 37. (v) Grece.: t@m$ia tocmirei, adec@ tocmit@ din mai multe cealea.

92

CARTEA IE{IRII
17. {i au r$dicat st$lpii, }i au ^ntins p@retarele cortului, }i au pus acoperem$ntul cortului preste el, deasupra, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 18. {i, lu$nd m@rturiile, le-au pus ^n sicriiu, }i au pus rudele supt sicriiu. 19. {i au b@gat sicriiul ^n cort, }i au pus acoperem$ntul catapeteasmei, }i au acoperit sicriiul m@rturiei, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 20. {i au pus masa ^n cortul m@rturiei, de laturea cortului m@rturiei de c@tr@ miiaz@noapte afar@ de acoperem$ntul cortului. 21. {i au pus preste ea p$inile punerii ^naintea Domnului, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 22. {i au pus sfea}nicul ^n cortul m@rturiei, ^n preajma measii, de laturea cortului c@tr@ austru. 23. {i au pus f@cliile lui ^naintea Domnului, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 24. {i au pus jertvenicul cel de aur ^n cortul m@rturiei, ^n preajma catapeteasmei. 25. {i au t@m$iat preste el t@m$ia tocmirei, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 26. {i jertvenicul jertvelor l-au pus la u}ile cortului m@rturiei, }i au adus pres33. (a) Cu sarcinile sale, adec@, cu avearea sa.

CAP 40
te el ardere de tot }i jertv@, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 27. {i au f@cut sp@l@toarea ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ sfea}nic, }i au pus ^ntr-^nsa ap@. 28. Ca s@ se speale dintr-^nsa Moisi }i Aaron, }i fiii lui m$inile lor }i picioarele. 29. C$nd vor ^ntra ei ^n cortul m@rturiei sau c$nd mergea la jertvenic s@ slujeasc@, s@ sp@la dintr-^nsa, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 30. {i au pus curtea primpregiurul cortului }i a jertvenicului. 31. {i au s@v$r}it Moisi toate lucrurile, }i au acoperit nor cortul m@rturiei, }i s-au umplut cortul de m@rirea Domnului. 32.* {i nu au putut Moisi s@ ^ntre ^n cortul m@rturiei, c@ umbrea deasupra lui norul, }i s-au umplut cortul de m@rirea Domnului. 33. {i, c$nd s@ r$dica norul de la cort, ^njuga fiii lui Israil cu sarcinile sale (a). 34. Iar@ de nu s@ r$dica norul, nu ^njuga, p$n@ ^n zioa ^n carea s@ r$dica norul. 35. C@ nor era zioa preste cort, }i noaptea foc era preste d$nsul ^naintea a tot Israilul, ^n toate purceaderile lor (b).
35. (b) %ntru toate purceaderile lor, adec@, totdeauna c$nd purcedea ei.

*Nume. 9, 15 3 %mp@r. 8, 10

CARTEA LEVI[ILOR
CUV#NT %NAINTE
eale ce s@ ]in de r$nduiala levi]ilor s$nt: jertvele preo]ilor }i slujbele levi]ilor, ^nc@ }i s@rb@torile, care toate ^ntru aceast@ carte s@ cuprind. S. Augustin, cartea 10, De cetatea lui Dumnezeu, s@ pare a zice cum c@, ^n statul nevinov@]iei (adec@, mai ^nainte de p@c@tuirea lui Adam), nu au fost jertve, }i ^nva]@ cum c@ oamenii cei dint$iu ^ntre cura]i, de toat@ prihana p@catului pre sine lui Dumnezeu, ca ni}te jertve prea curate, s-au jertvit. Cum c@ aceast@ carte easte adev@rat@ a lui Moisi cu acealea}i dovediri s@ arat@ cu care s-au ar@tat }i Facerea }i Ie}irea. {i, fiindc@ ^n A doao Leage mai nimic nu s@ scrie de jertvele ceale de osibite fealiuri, de cort, de podoabele }i de slujbele preo]ilor, }i de alte multe, care s@ ]in de slujba lui Dumnezeu, nu ne putem ^ndoi cum c@ toate aceastea, care s$nt ^ntru aceast@ carte, nu ar fi de Moisi scrise.

CAP 1
Leagea }i modru cum s@ se aduc@ jertva, carea s@ chema ardere de tot, din boi, din oi, din capre, din turtureale }i din porumbi.

i au chemat pre Moisi }i i-au gr@it lui Domnul din cortul m@rturiei, zic$nd: 2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i vei zice c@tr@ ei: «Om dintru voi, de va aduce daruri Domnului, din dobitoace }i din boi }i din oi ve]i aduce darurile voastre.
1.

3.* De va fi ardere de tot darul lui, din boi, *Ie}ire parte b@rb@teasc@ curat@, ^l va aduce la u}ea 29, 10 cortului m@rturiei, ^l va aduce pre d$nsul priimit ^naintea Domnului. 4. {i va pune m$na pre capul jertvei, priimit@ lui, ca s@ se milostiveasc@ spre el. 5. {i vor junghia vi]elul ^naintea Dom-

CARTEA LEVI[ILOR
nului, }i vor aduce fiii lui Aaron preo]ii, s$ngele, }i vor v@rsa s$ngele la jertvenicul care easte la u}ea cortului m@rturiei. 6. {i, belind arderea de tot dup@ m@dul@ri, o vor ^mp@r]i pre ea fie}tecarea m@dulare deosebi. 7. {i vor pune fiii lui Aaron, preo]ii, foc pre jertvenic, }i vor gr@m@di leamne pre foc. 8. {i vor pune fiii lui Aaron, preo]ii, p@r]ile ceale t@iate }i capul }i gr@simea preste leamnele, care s$nt pre focul cel de pre jertvenic. 9. Iar@ m@runtaiele }i picioarele le vor sp@la cu ap@ }i le vor pune preo]ii toate pre jertvenic, ardere de tot easte, jertv@, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 10. Iar@ de va fi din oi darul lui Domnului, }i din miei }i din iezi, spre ardere de tot, parte b@rb@teasc@ curat ^l va aduce pre el. 11. {i va pune m$na pre capul lui, }i-l vor junghia de c@tr@ coastele jertvenicului celui despre miiaz@noapte ^naintea Domnului, }i vor v@rsa fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele lui pre jertvenic ^mprejur. 12. {i-l vor desp@r]i ^n p@r]i, }i capul }i s@ul, }i le vor pune preo]ii aceastea pre leamnele care s$nt pre focul cel de pre jertvenic. 13. {i ma]ele }i picioarele le vor sp@la cu ap@, }i le va aduce preotul toate, }i le va pune pre jertvenic, ardere de tot, jertv@, miros cu bun@ mireazm@ Domnului. 14. Iar@ de va aduce din ceale zbur@toare jertva sa dar Domnului, va aduce din turtureale sau din porumbi darul s@u. 15. {i-l va aduce preotul la jertvenic, }i ^i va fr$nge capul, }i-l va pune preotul pre jertvenic, }i va stoarce s$ngele c@tr@ fundul jertvenicului. 16. {i va scoate gu}ea cu peanele }i o va l@p@da l$ng@ jertvenic, de c@tr@ r@s@rit, la locul cenu}ii. 17. {i-l va fr$nge din aripi, }i nu-l va t@ia p@r]i, }i-l va pune preotul pre jertvenic preste leamnele ceale de pre foc, aducere de jertv@ easte, miros cu bun@ mireazm@ Domnului.

CAP 1 {I 2
f@ina cea cu untdelemn, }i toat@ t@m$ia ei, }i va pune preotul pomenirea ei pre jertvenic jertv@, miros cu bun@ mireazm@ Domnului. 3. * {i ce r@m$ne din jertv@, lui Aaron }i fiilor lui; Sf$nta Sfintelor, din jertvele Domnului. 4. Iar@ de vei aduce dar jertv@ coapt@ ^n cuptoriu, dar Domnului de f@in@, p$ini nedospite, fr@m$ntate cu untdelemn, }i turte nedospite, unse cu untdelemn. 5. Iar@ de va fi jertv@ din tigaie darul t@u, f@in@ fr@m$ntat@ cu untdelemn, nedospite vor fi. 6. {i le vei dimica pre eale buc@turi, }i vei turna preste eale untdelemn, jertv@ easte Domnului. 7. Iar@ de va fi jertv@ de pre gr@tariu darul t@u, f@in@ cu untdelemn s@ va face. 8. {i va aduce jertva carea o va face dintru aceastea Domnului, }i o va aduce la preot. 9. {i, apropiindu-s@ c@tr@ jertvenic, va lua preotul din jertv@ pomenirea ei, }i va pune preotul pre jertvenic ardere de tot, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 10. Iar@ ce va r@m$nea de la jertv@ va fi a lui Aaron }i a fiilor lui, Sfintele Sfintelor din arderile de tot ale Domnului. 11. Toat@ jertva carea o ve]i aduce Domnului s@ nu o face]i dospit@, tot ce easte dospit }i toat@ miiarea, s@ nu aduce]i dintr-^nsa jertv@, dar Domnului. 12. Din p$rg@ s@ le aduce]i aceastea Domnului; iar@ pre jertvenic s@ nu s@ puie spre miros de bun@ mireazm@ Domnului. 13. {i tot darul jertvei voastre* cu sare s@-l s@ra]i, }i s@ nu s@ r$sipeasc@ sarea a}ez@m$ntul Domnului din jertvele voastre, pre tot darul vostru ve]i aduce Domnului sare. 14. Iar@ de ve]i aduce din p$rga roadelor jertv@ Domnului, gr@un]e noao coapte, p$rg@ urluite Domnului, }i vei aduce jertva p$rg@i roadelor. 15. {i vei turna preste ea untdelemn, }i vei pune preste ea t@m$ie, jertv@ easte. 16. {i va aduce preotul pomenirea ei din gr@un]e cu untuldelemn }i toat@ t@m$ia ei, jertv@ easte Domnului.

93

*Sir. 7, 32

*Marc. 9, 49

CAP 2
Leagea aducerii jertvelor, a f@inii stropite cu untdelemn, a t@m$iei, a p$inilor, a jertvei din tigaie }i de pre gr@tariu, }i a p$rg@lor, toate s@rate, iar@ nu dospite, nici s@ fie cu miiare.

CAP 3
%n ce chip s@ se aduc@ jertvele ceale de pace, adec@: de boi, de oi, de miei }i de capre, gr@simea toat@ }i s$ngele, {ie {i le poftea}te Dumnezeu.

ar@ sufletul de va aduce dar jertv@ Domnului, f@in@ curat@ s@ fie darul lui, }i va turna preste ea untdelemn, }i va pune preste ea t@m$ie: jertv@ easte. 2. {i o va aduce la fiii lui Aaron preo]ii, }i, lu$nd dintr-^nsa m$na plin@ din
1.

ar@ de va fi jertv@ de m$ntuire darul lui Domnului, de-l va aduce din boi, ori de va fi parte b@rb@teasc@, ori parte f@meiasc@, curat ^l va aduce ^naintea Domnului. 2. {i va pune m$inile sale pre capul darului, }i-l va junghia la u}ea cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele pre jertvenicul arderilor de tot ^mprejur.
1.

94

CARTEA LEVI[ILOR
3. {i vor aduce din jertva m$ntuirii jertv@

CAP 3 {I 4
catul s@u, care au p@c@tuit, vi]el din vaci curat Domnului, pentru p@cat. 4. {i va aduce vi]elul la u}ile cortului m@rturiei ^naintea Domnului, }i va pune m$na sa pre capul vi]elului, }i va junghia vi]elul ^naintea Domnului. 5. {i, lu$nd preotul cel uns, ale c@ruia m$ini s$nt sfin]ite, din s$ngele vi]elului, }i-l va b@ga ^n cortul m@rturiei. 6. {i va ^ntinge preotul degetul ^n s$nge }i va stropi din s$nge de }eapte ori cu deagetul ^naintea Domnului, c@tr@ acoperem$ntul cel sf$nt. 7. {i va pune preotul din s$ngele vi]elului pre coarnele jertvenicului t@m$iei tocmirei, care easte ^naintea Domnului, ^n cortul m@rturiei, }i tot s$ngele vi]elului va turna la temeiul jertvenicului arderii de tot, care easte la u}ile cortului m@rturiei. 8. {i tot seul vi]elului pentru p@cat, va lua de la el seul care acopere ceale dinl@untru, }i tot seul care easte preste ceale din p$ntece. 9. {i am$ndoi r@runchii }i seul cel de preste ei, care easte preste coapse, }i peli]a cea de pre ficat cu r@runchii o va lua. 10. %n ce chip s@ ia de la vi]elul jertvei ceii de m$ntuire, }i le va aduce preotul pre jertvenicul aducerii. 11. {i piialea vi]elului }i toat@ carnea lui, cu capul }i cu marginile }i cu p$ntecele }i cu balega. 12. {i vor scoate vi]elul tot afar@ de tab@r@, ^n loc curat, unde vor v@rsa cenu}ea }i-l vor arde pre leamne ^n foc; unde s@ va v@rsa cenu}ea sa va arde. 13. Iar@ de nu va }ti toat@ adunarea lui Israil }i s@ va ascunde cuv$ntul de la ochii adun@rii, }i vor face ceva afar@ de toate poruncile Domnului, carea nu s@ cade a s@ face, }i vor p@c@tui, 14. {i, dup@ ce vor cunoa}te p@catul care au p@c@tuit, va aduce adunarea un vi]el de vaci curat, pentru p@cat, }i-l vor aduce la u}ile cortului m@rturiei. 15. {i vor pune b@tr$nii adun@rii m$inile sale pre capul vi]elului ^naintea Domnului. 16. {i vor junghia vi]elul ^naintea Domnului, }i preotul cel uns va b@ga din s$ngele vi]elului ^n cortul m@rturiei. 17. {i va ^ntinge preotul deagetul ^n s$ngele vi]elului, }i va stropi de }eapte ori ^naintea Domnului, ^naintea catapeteasmei ceii sfinte. 18. {i din s$nge va pune preotul pre coarnele jertvenicului t@m$ilor tocmirei, care easte ^naintea Domnului, ^n cortul m@rturiei. 19. {i tot s$ngele ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului aducerilor, care easte la u}ile cortului m@rturiei.

*Ie}ir. Domnului* seul care acopere p$ntecele, }i 29, 13 tot seul care easte pre p$ntece.

4. {i am$ndoi r@runchii }i seul care easte preste ei, }i care easte preste coapse, }i peli]a cea de pre ficat cu r@runchii va scoate. 5. {i le vor pune acealea fiii lui Aaron, preo]ii, preste jertvenic, deasupra arderilor de tot, preste leamnele care s$nt pre focul cel de pre jertvenic, jertv@, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 6. Iar@ de va fi din oi darul lui, jertv@ de m$ntuire Domnului, parte b@rb@teasc@ au f@meiasc@, curat ^l va aduce pre el. 7. De va aduce miel darul s@u, aduce-l-va pre el ^naintea Domnului. 8. {i va pune m$na pre capul darului s@u, }i-l va junghia la u}ile cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele pre jertvenic ^mprejur. 9. {i va aduce din jertva m$ntuirii ardere Domnului, seul }i mijlocul curat, cu }ealele va lua pre d$nsul, }i tot seul care acopere p$ntecele. 10. {i tot seul care easte preste p$ntece }i preste am$ndoi r@runchii, }i seul cel de pre ei, care easte la coaps@, }i praporul ficatului cu r@runchii lu$nd. 11. Va aduce preotul preste jertvenic miros de bun@ mireazm@ ardere Domnului. 12. Iar@ de va fi din capre darul lui Domnului, }i-l va aduce ^naintea Domnului, 13. {i va pune m$inile preste capul lui, }i-l vor junghia ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele preste jertvenic ^mprejur. 14. {i va aduce dintr-^nsul jertv@ Domnului seul care acopere p$ntecele }i toat@ untura, carea easte preste p$ntece, 15. {i am$ndoi r@runchii }i tot seul cel de preste ei, }i care easte pre coapse, }i praporul ficatului cu r@runchii va lua. 16. {i va aduce preotul pre jertvenic jertv@ de bun@ mireazm@ Domnului; tot seul, Domnului. 17. Leage ^n veaci ^ntru neamurile voastre, }i ^n toat@ s@l@}luirea voastr@, tot seul }i tot s$ngele s@ nu m$nca]i!»”

CAP 4
Cum trebuie s@ se aduc@ jertvele ceale pentru p@catele preotului, a c@peteniei }i a mul]imii, prin ne}tiin]@ f@cute.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd. 2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: «Sufletul de va p@c@tui ^naintea Domnului f@r@ de voie, ^ntru toate poruncile Domnului, care nu s@ cade a le face, }i va face una dintru acealea, 3. De va p@c@tui arhiereul cel uns, ca s@ p@c@tuiasc@ norodul, va aduce pentru p@1.

CARTEA LEVI[ILOR
20. {i va lua de la el tot seul, }i-l va aduce pre jertvenic, }i va face vi]elul (a) cum au f@cut vi]elul cel pentru p@cat, a}ea-l va face, }i s@ va ruga pentru ei preotul, }i s@ va ierta lor p@catul. 21. {i vor scoate vi]elul tot afar@ de tab@r@ }i-l vor arde de tot, cum au ars pre vi]elul cel mai dinainte; p@catul adun@rii easte. 22. Iar@ de va p@c@tui cel ce easte c@petenie }i va face una afar@ de toate poruncile Domnului Dumnezeului s@u, carea nu s@ cade a face prin ne}tiin]@, }i va gre}i, 23. {i, dup@ ce va cunoa}te el p@catul care au p@c@tuit, va aduce darul s@u un ied de capre, parte b@rb@teasc@ curat, pentru p@cat. 24. {i va pune m$na sa pre capul iedului, }i-l vor junghia ^n locul unde junghe arderile de tot ^naintea Domnului (b), p@cat easte. 25. {i va pune preotul din s$ngele cel pentru p@cat cu deagetul pre coarnele jertvenicului arderilor de tot, }i s$ngele lui tot ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului arderilor de tot. 26. {i tot seul lui ^l va aduce pre jertvenic, ca }i seul jertvei ceii de m$ntuire, }i s@ va ruga pentru el preotul pentru p@catul lui, }i s@ va ierta lui. 27. Iar@ carele suflet din norodul p@m$ntului va p@c@tui prin ne}tiin]@ }i va c@lca o porunc@ din toate poruncile Domnului, carele s-au poruncit s@ nu s@ calce, }i va gre}i (v), 28. {i, dup@ ce va cunoa}te el p@catul care au p@c@tuit, va aduce o capr@ curat@ din caprele sale parte f@meiasc@, va aduce pentru p@catul care au p@c@tuit. 29. {i va pune m$na pre capul caprei ceii adus@ pentru p@catul s@u }i vor junghia capra aceaea carea s-au adus pentru p@cat ^n locul unde junghe arderile de tot. 30. {i va lua preotul cu deagetul din s$ngele ei }i va pune pre coarnele jertvenicului arderilor de tot, }i s$ngele ei tot ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului. 31. {i va lua tot seul, precum s@ ia seul de la jertva cea de m$ntuire, }i-l va aduce preotul pre jertvenic ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului, }i s@ va ruga preotul pentru el, }i s@ va ierta lui. 32. Iar@ de va aduce oaie darul s@u cel pentru p@cat, parte f@meiasc@ curat@ s@ o aduc@. 33. {i va pune m$na pre capul oii ceii ce s@ aduce pentru p@cat }i o vor junghia ^n locul unde junghe arderile de tot. 34. {i, lu$nd preotul din s$ngele oii carea s@ aduce pentru p@cat, cu deagetul va
20. (a) Acesta. 24. (b) Adec@, jertv@ pentru p@cat. 27. (v) %n Bibliia cea veachie easte: iar@ un suflet din norodul p@m$ntului, de va p@c@tui f@r@

CAP 4 {I 5
pune pre coarnele jertvenicului arderii de tot, }i tot s$ngele ei ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului arderii de tot. 35. {i va luoa tot seul ei, precum s@ ia seul oii ceii de la jertva cea de m$ntuire, }i-l va pune preotul pre jertvenic preste arderea cea de tot a Domnului, }i s@ va ruga pentru d$nsul preotul, pentru p@catul care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui.

95

CAP 5
Despre jertve pentru p@cate din t@cearea adev@rului, pentru necur@]ie, gre}eal@, jur@m$nt, necinstea celor sfinte }i pentru ne}tiin]a.

1.

p@catul. 2. Sufletul, carele s@ va atinge ori de ce lucru necurat, au de mort@ciune, au de ce easte prins de fiiar@ necurat@, au din mort@ciunile ur@ciunilor celor necurate, au din mort@ciunile dobitoacelor celor necurate, 3. Sau s@ va atinge de necur@]ie de om, ori de ce necur@]ie a lui, de carea ating$ndu-s@ s@ va p$ng@ri, }i nu au }tiut, }i dup@ aceaea va cunoa}te c@ au gre}it, vinovat va fi p@catului. 4. Sufletul cel f@r@deleage carele gr@ia}te cu buzele sale, ca s@ fac@ r@u sau s@ fac@ bine, dup@ toate care va gr@i omul cu jur@m$nt, }i va uita, }i apoi va cunoa}te c@ au p@c@tuit ^ntru una dintru aceastea, 5. {i va m@rturisi p@catul s@u care au p@c@tuit, 6. {i va aduce Domnului pentru ceale ce au gre}it, pentru p@catul care au p@c@tuit, parte f@meiasc@, din oi o mielu}ea de un an, sau o iad@ de un an din capre, pentru p@cat, }i s@ va ruga pentru el preotul pentru p@catul lui care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui p@catul. 7. Iar@ de nu va putea avea el (g) oaie, va aduce pentru p@catul s@u care au p@c@tuit* doao turtureale sau doi pui de porumb Domnului, unul pentru p@cat, }i altul pentru arderea de tot. 8. {i le va aduce la preot, }i va aduce preotul ^nt$iu cea pentru p@cat, }i va rumpe preotul capul ei de la grumazi, }i nu-l va desp@r]i. 9. {i va stropi din s$ngele cel pentru p@cat, pre p@reatele jertvenicului; iar@ r@m@}i]a s$ngelui o va scur@ preste temeiul jertvenicului, c@ p@cat easte. 10. {i cea de a doao o va face ardere de tot,
de voie, ca s@ fac@ una din toate poruncile Domnului, carea nu s@ va face, }i va gre}i. 7. (g) %n Bibliia cea veachie: iar de nu va putea fi de ajuns m$na lui la o oaie.

ar@ de va p@c@tui suflet, }i va auzi glas de jur@m$nt, }i acesta m@rturie ori de au v@zut, ori de }tie, de nu va spune, va luoa

*Jos 12, 8 Luca 2, 24

96

CARTEA LEVI[ILOR
dup@ cum s@ cuvine, }i s@ va ruga preotul pentru d$nsul, pentru p@catul lui care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui. 11. Iar@ de nu va (d) putea avea o p@reachie de turtureale sau doi pui de porumb, va aduce darul s@u pentru p@catul ce au f@cut a zeacea parte a unui ifi de f@in@ curat@ pentru p@cat, s@ nu toarne preste d$nsa untdelemn, nici s@ puie preste ea t@m$ie, c@ci pentru p@cat easte. 12. {i o va aduce la preot, }i, lu$nd preotul dintr-^nsa pumnul s@u plin, pomenirea ei o va pune pre jertvenicul arderilor de tot Domnului, p@cat easte. 13. {i s@ va ruga pentru d$nsul preotul pentru p@catul lui, care au p@c@tuit dintru una de aceastea, }i s@ va ierta lui; iar@ ce au r@mas va fi a preotului, ca }i jertva f@inei ceii curate»”. 14. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 15. „Sufletul, carele cu uitare-}i va uita, }i va p@c@tui f@r@ de voie din sfintele Domnului, va aduce pentru p@catul s@u Domnului un berbeace curat din oi, a c@ruia pre]ul va fi un siclu de argint, dup@ siclul cel sf$nt, pentru p@catul care au p@c@tuit. 16. {i ce au p@c@tuit din ceale sfinte va ^ntoarce ^nd@r@pt aceaea, }i a cincea parte va adaoge preste aceaea, }i va da aceaea preotului, }i preotul s@ va ruga pentru el cu berbeacele cel pentru p@cat, }i s@ va ierta lui. 17. {i sufletul carele va p@c@tui }i va face ceva din toate poruncile Domnului carea nu s@ cade a face, }i nu au }tiut c@ au gre}it, va avea p@cat. 18. {i va aduce un berbeace curat din oi, ^n pre] de argint, pentru gre}eal@ la preot, }i s@ va ruga preotul pentru el, pentru ne}tiin]a lui carea nu o au }tiut, }i el n-au cunoscut, }i s@ va ierta lui. 19. Pentru c@ au gre}it gre}eal@ ^naintea Domnului”.

CAP 5 {I 6
crul, oricare-l va face omul, va p@c@tui ^ntru aceastea. 4. {i va fi c$nd va p@c@tui, }i va gre}i, }i va ^ntoarce r@pirea carea au r@pit, sau ^n}el@ciunea carea au ^n}elat, sau lucrul ce s-au ^ncredin]at lui, sau lucrul pierdut care l-au g@sit, din tot lucrul pentru care au jurat str$mb, }i va pl@ti lucrul acela ^ntreg, }i * a *Nume. cincea parte mai mult va adaoge aceluia, a 5, 7 cui easte, }i va ^ntoarce lui ^n ce zi s@ va dovedi. 5. {i pentru gre}eala sa, va aduce Domnului un berbeace curat din oi, cu pre] dup@ m@sura p@catului. 6. {i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului, }i s@ vor ierta lui toate c$te au f@cut }i au gre}it”. 7. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 8. „Poruncea}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd: 9. «Aceasta easte leagea arderii de tot, aceasta easte arderea de tot preste arderea ei, deasupra jertvenicului toat@ noaptea va arde p$n@ diminea]a, }i focul jertvenicului va arde deasupra lui, }i nu s@ va st$nge. 10. {i s@ va ^mbr@ca preotul cu hain@ de in, }i ve}m$nt va ^mbr@ca ^mprejurul trupului s@u, }i va lua arderea carea o va amistui focul, arderea de tot de la jertvenic. 11. {i o va pune aproape de jertvenic, }i s@ va dezbr@ca de haina sa, }i s@ va ^mbr@ca cu alt@ hain@, }i va scoate arderea de tot afar@ din tab@r@, ^n loc curat. 12. {i foc pre jertvenic va arde }i nu s@ va st$nge, }i va aprinde pre d$nsul preotul leamne ^n toat@ diminea]a, }i va cl@di deasupra lui arderea de tot, }i preste ea va pune seul m$ntuirei. 13. {i pururea va arde foc pre jertvenic, }i nu s@ va st$nge. 14. Aceasta easte leagea jertvei carea o vor aduce fiii lui Aaron ^naintea Domnului, ^n preajma jertvenicului. 15. {i va lua dintr-^nsa (preotul) cu pumnul din f@ina cea curat@ a jertvei cu untuldelemn al ei, }i cu toat@ t@m$ia ei, care s$nt preste jertv@, }i le va pune pre jertvenic ardere ^ntru miros de bun@ mireazm@, pomenirea ei Domnului. 16. Iar@ ce va r@m$nea din ea va m$nca Aaron }i fiii lui, nedospite s@ vor m$nca ^n loc sf$nt, ^n curtea cortului m@rturiei o vor m$nca. 17. Nu s@ va coace dospit@, parte o am dat aceasta lor din ceale ce s@ aduc Domnului, Sf$nta Sfintelor easte, ca }i ceaea ce s@ aduce pentru p@cat }i ca }i cea pentru gre}eal@. 18. Toat@ partea b@rb@teasc@ dintr@ preo]i vor m$nca aceasta, leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre din ceale ce s@ aduc Domnului, tot cel ce s@ va atinge de d$ns@le

CAP 6
Jertv@ pentru p@cat din cuno}tin]@ f@cut@; legile arderii de tot; a focului necurmat, a fie}tec@rora jertve }i a aducerilor preotului ^n zioa ungerii sale, }i deob}te despre jertva pentru p@cat; cine }i c$nd poate m$nca dintr-aceastea.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. „Sufletul carele va p@c@tui }i, neb@g$nd sam@, nu va b@ga sam@ de poruncile Domnului, }i va min]i c@tr@ deaproapele lucrul care i l-au ^ncredin]at lui, ori din simbr@, ori din prad@, ori au ^n}elat cu ceva pre deaproapele, 3. Sau au g@sit lucrul pierdut, }i-l va t@g@dui, }i va jura nedrept de tot lu1.
11. (d) %n Bibl. cea veache: de nu va afla m$na lui.

CARTEA LEVI[ILOR
s@ va sfin]i»”. 19. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 20. „Aceasta easte darul lui Aaron }i al fiilor lui, care-l vor aduce Domnului ^n zioa ^n carea-l vei unge pre el: a zeacea parte din ifi, f@in@ curat@ s@ fie de jertv@ pururea, jum@tate dintr-^nsa diminea]a }i jum@tate dintr-^nsa seara. 21. %n tigaie cu untdelemn s@ va face, fr@m$ntat@ o va aduce, pisate, jertv@ de f@r$mituri, jertv@ ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 22. Preotul cel uns, carele easte ^n locul lui, din fiii lui va face aceasta, leage veacinic@, toat@ s@ va amistui. 23. Toat@ jertva preotului de tot s@ va arde, }i nu s@ va m$nca”. 24. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 25. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd: «Aceasta easte leagea cea pentru p@cat, ^n locul unde junghe arderile de tot, vor junghia }i ceale pentru p@cat ^naintea Domnului, Sf$nta Sfintelor easte. 26. Preotul carele o va aduce o va m$nca, ^n loc sf$nt s@ va m$nca, ^n curtea cortului m@rturiei. 27. Tot carele s@ va atinge de c@rnurile ei s@ va sfin]i, }i ori a cui hain@ s@ va stropi cu s$ngele ei, ce s-au stropit pre ea, s@ va sp@la ^n loc sf$nt. 28. Iar@ vasul cel de lut ^n care s-au fiert s@ va sparge, iar@ de s@ va fiiarbe ^n vas de aram@, s@-l freace }i s@-l speale cu ap@. 29. Tot carele easte parte b@rb@teasc@ ^ntr@ preo]i va m$nca aceastea, Sfintele Sfintelor s$nt Domnului. 30. {i toate ceale ce s$nt pentru p@cat,* dintru a c@rora s$nge s@ va aduce ^n cortul m@rturiei, ca s@ se roage printr-^nsul ^ntru cel sf$nt, s@ nu s@ m$nce, ci cu foc s@ se arz@. 31. (a) {i aceasta easte leagea berbeacelui celui pentru p@cat, Sfintele Sfintelor s$nt: 32. %n locul unde vor junghia arderile de tot, vor junghia berbeacele cel pentru p@cat ^naintea Domnului, }i s$ngele-l va v@rsa pre temeiul jertvenicului ^mprejur. 33. {i va lua de la el tot seul lui, }i }ealele, }i seul care acopere ma]@le, }i tot seul cel de preste ma]e. 34. {i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de preste ei, care easte preste coapse, }i praporul ficatului cu r@runchii le va lua aceastea. 35. {i le va aduce preotul pre jertvenic jertv@ Domnului, pentru p@cat easte.
31. (a) Toate alte limbi aici ^ncep cap 7, numai cea greceasc@ nu: ^nc@ }i ru}ii, carii amintrilea urmeaz@

CAP 6 {I 7
36. Tot cel ce easte parte b@rb@teasc@ dintru preo]i le va m$nca pre eale, ^n loc sf$nt le vor m$nca, Sfintele Sfintelor s$nt. 37. Precum easte pentru p@cat, a}ea }i pentru gre}eal@, o leage va fi lor, preotul, carele s@ va ruga pentru el, a lui va fi. 38. {i preotul cel ce aduce arderile de tot ale omului, piialea arderii de tot, carea o aduce, a lui va fi. 39. {i toat@ jertva carea s@ va face ^n cuptoriu, }i toat@ carea s@ va face pre gr@tariu sau ^n tigaie va fi a preotului carele o aduce. 40. {i toat@ jertva cea f@cut@ cu untdelemn, }i cea nef@cut@ tuturor fiilor lui Aaron s@ se ^mpar]@ fie}tecui ^ntocma.

97

CAP 7
Leage despre jertvele ceale pentru p@cat, a jirtvei }i a arderii de tot, pentru ceale de pace; seul }i s$ngele de tot s@ oprea}te a s@ m$nca.

*Sus 4, 5 Evrei 13, 11

ceasta easte leagea jertvei ceii de m$ntuire, carea o vor aduce Domnului. 2. De vor aduce de laud@, }i vor aduce spre jertva laudei p$ini de f@in@ curat@ f@cute cu untdelemn, }i turte nedospite unse cu untdelemn, }i f@in@ aleas@ fr@m$ntat@ cu untdelemn. 3. Cu p$ini nedospite va aduce darurile sale ^ntru jertva cea de m$ntuire a laudei. 4. {i va aduce unul din toate darurile sale, parte Domnului, a preotului carele vars@ s$ngele m@rturiei a lui vor fi. 5. {i c@rnurile jertvei laudei ceii de m$ntuire a lui vor fi, }i, ^n carea zi s@ vor da, s@ vor m$nca, nu vor l@sa dintr-^nsa p$n@ diminea]@. 6. {i de va jertvi din f@g@duin]@ sau de bun@voie darul s@u, ^n carea zi s@ va aduce jertva lui s@ va m$nca }i a doao zi. 7. {i ce va r@m$nea din c@rnurile jertvei p$n@ a treia zi cu foc s@ va arde. 8. Iar@ de, m$nc$nd, va m$nca din c@rnuri a treia zi, nu s@ va priimi celui ce aduce aceasta, nu s@ va socoti lui, p$ng@riciune easte; iar@ sufletul carele va m$nca dintr-^nsa p@cat va avea. 9. {i c@rnurile, c$te s@ vor atinge de tot cel necurat, nu s@ vor m$nca, ^n foc s@ vor arde, tot cel curat va m$nca carnea. 10. {i sufletul carele va m$nca din c@rnurile jertvei ceii de m$ntuire, carea easte a Domnului, }i necur@]iia lui (a) pre d$nsul, va peri sufletul acela din norodul s@u. 11. {i sufletul carele s@ va atinge ori de ce lucru necurat, sau de necur@]iia omului, sau de ceale cu patru picioare necurate, sau ori de ce ur$ciune necurat@, }i
1.
dup@ cea greceasc@, aici pun cap 7. 10. (a) Va fi.

98

CARTEA LEVI[ILOR
va m$nca din c@rnurile jertvei ceii de m$ntuire, carea easte a Domnului, va peri sufletul acela din norodul s@u»”. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 13. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: «Tot seul de bou }i de oaie }i de capr@ s@ nu m$nca]i. 14. {i gr@simea de mort@ciune }i de ce easte prins de fiiar@ s@ va lucra la tot lucrul; iar@ de m$ncat nu s@ va m$nca. 15. Tot cel ce va m$nca seu de la dobitoacele din care ve]i aduce dintr-^nsele jertv@ Domnului, va peri sufletul acela din norodul s@u. 16. Tot s$ngele s@ nu m$nca]i ^n tot l@ca}ul vostru, }i din dobitoace }i din pas@ri. 17. Tot sufletul carele va m$nca s$nge, va peri sufletul acela din norodul s@u»”. 18. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 19. „{i fiilor lui Israil vei gr@i, zic$nd: «Cel ce aduce jertv@ de m$ntuire va aduce darul s@u Domnului }i din jertva cea de m$ntuire. 20. M$inile lui vor aduce jertvele Domnului; seul cel de pre piept }i peli]a cea de pre ficat vor aduce, ca s@ le puie dar ^naintea Domnului. 21. {i va aduce preotul seul pre jertvenic, }i va fi pieptul a lui Aaron }i al fiilor lui. 22. {i bra]ul cel drept ^l ve]i da aducere preotului din jertvele ceale de m$ntuire ale voastre. 23. Cel ce aduce s$ngele m$ntuirei }i seul din fiii lui Aaron a lui va fi bra]ul cel drept parte». 24. C@ pieptul punerii deasupra }i bra]ul aducerii am luat de la fiii lui Israil, din jertvele m$ntuirii voastre, }i le-am dat lui Aaron, preotului, }i fiilor lui leage veacinic@ de la fiii lui Israil. 25. Aceasta easte ungerea lui Aaron }i ungerea fiilor lui din jertvele Domnului, ^n carea zi i-au adus pre ei s@ preo]asc@ Domnului. 26. Dup@ cum au poruncit Domnul s@ se dea lor ^n zioa ^n carea i-au uns pre ei de la fiii lui Israil, leage veacinic@ ^ntru neamurile lor”. 27. Aceasta easte leagea arderilor de tot }i a jertvei, }i pentru p@cat }i pentru gre}eal@, }i a s@v$r}irei }i a jertvei ceii de m$ntuire. 28. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi ^n muntele Sinaii, ^n zioa ^n carea au poruncit fiilor lui Israil s@ aduc@ daru8. (a) Unde am pus noi engolpion, grecea}te easte loghion. Unde am pus noi ar@tarea }i adev@rul,

CAP 7 {I 8
rile sale ^naintea Domnului, ^n pustiia Sinaii.

CAP 8
Hirotoniia lui Aaron }i a feciorilor lui }i ungerea cortului }i a od@jdilor prin Moisi.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. „Ia pre Aaron }i pre fiii lui, }i hainele lui, }i untul-cel-delemn al ungerii, }i vi]elul cel pentru p@cat, }i cei doi berbeci, }i co}ni]a cea cu azime. 3. {i vei str$nge toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei”. 4. {i au f@cut Moisi precum i-au poruncit lui Domnul, }i au str$ns toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei. 5. {i au zis Moisi c@tr@ adunare: „Acesta easte cuv$ntul care au poruncit Domnul s@ se fac@”. 6. {i au adus Moisi pre Aaron }i pre fiii lui, }i i-au sp@lat pre ei cu ap@. 7. {i l-au ^mbr@cat pre el cu haina, }i l-au ^ncins cu br$ul, }i l-au ^mbr@cat cu ve}m$ntul cel lung, }i au pus preste el um@rariul, }i l-au ^ncins pre el dup@ cum era f@cut um@rariul, }i l-au str$ns cu el. 8. {i au pus preste um@rariu engolpiul, }i preste engolpion au pus ar@tarea }i adev@rul (a). 9. {i au pus mitra pre capul lui, }i preste mitr@ de c@tr@ fa]a lui au pus tabla de aur cea sfin]it@ sf$nt@, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 10. {i au luat Moisi din untul-cel-de-lemn al ungerii. 11. {i au stropit dintr-^nsul pre jertvenic de }eapte ori, }i au uns jertvenicul }i l-au sfin]it pre d$nsul, }i toate ceale dintr-^nsul, }i sp@l@toarea lui, }i temeiul ei, }i le-au sfin]it pre eale, }i au uns cortul }i toate vasele lui, }i l-au sfin]it pre el. 12.* {i au turnat Moisi din untul-cel-de- *Sira. lemn al ungerii pre capul lui Aaron, }i l-au 45, 18 uns pre el, }i l-au sfin]it pre el. 13. {i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, }i i-au ^mbr@cat pre ei cu haine, }i i-au ^ncins cu br$ie, }i le-au pus lor chidare, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 14. {i au adus Moisi vi]elul cel pentru p@cat, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile pre capul vi]elului celui pentru p@cat. 15. {i l-au junghiiat pre el, }i au luat Moisi din s$nge, }i au pus pre coarnele jertvenicului ^mprejur cu deagetul, }i au cur@]it jertvenicul, }i s$ngele l-au v@rsat preste temeiul jertvenicului, }i
1.
jidovea}te easte Urin }i Tumim.

CARTEA LEVI[ILOR
l-au sfin]it pre el, ca s@ se roage ^ntru el. 16. {i au luat Moisi tot seul cel de pre ma]@, }i peli]a cea de pre ficat, }i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de pre ei, }i i-au adus Moisi pre jertvenic. 17. {i vi]elul }i piialea lui, }i carnea lui }i balega lui le-au ars afar@ de tab@r@ cu foc, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 18. {i au adus Moisi berbeacele cel pentru arderea de tot, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile sale pre capul berbeacelui, }i au junghiiat Moisi berbeacele, }i au turnat Moisi s$ngele pre jertvenic ^mprejur. 19. {i berbeacele l-au t@iat buc@]i dup@ m@dul@ri, }i au adus Moisi capul }i m@dul@rile }i seul, }i p$ntecele }i picioarele le-au sp@lat cu ap@. 20. {i au adus Moisi berbeacele tot pre jertvenic; ardere de tot easte, ^ntru miros de bun@ mireazm@, jertv@ easte Domnului, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 21. {i au adus Moisi al doilea berbeace, berbeacele cel de s@v$r}ire, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile sale pre capul berbeacelui. 22. {i l-au junghiiat, }i au luat Moisi din s$ngele lui, }i au pus pre peli]a (b) urechii ceii dreapte a lui Aaron, }i pre v$rvul m$nii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept. 23. {i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, }i au pus Moisi din s$nge pre peli]a urechilor lor celor dreapte, }i pre v$rvul m$inilor lor celor dreapte, }i pre v$rvul picioarelor lor celor dreapte, }i au v@rsat Moisi s$ngele pre jertvenic. 24. {i au luat seul }i }ealele }i seul cel de preste p$ntece }i praporul ficatului }i am$ndoi r@runchii }i seul cel de preste ei }i bra]ul cel drept. 25. {i din co}ni]a s@v$r}irei, carea easte ^naintea Domnului, }i au luat o p$ine azim@, }i o p$ine cu untdelemn, }i o turt@, }i o au pus pre seu, }i bra]ul cel drept. 26. {i le-au pus toate pre m$inile lui Aaron, }i pre m$inile fiilor lui, }i le-au adus dar ^naintea Domnului. 27. {i le-au luat aceastea Moisi din m$inile lor, }i le-au adus pre jertvenic preste arderea de tot a s@v$r}irei, miros de bun@ mireazm@, jertv@ easte Domnului. 28. {i, lu$nd Moisi pieptul de la berbeacele s@v$r}irei, l-au r$dicat punere-deasupra ^naintea Domnului, }i s-au f@cut lui Moisi parte, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 29. {i au luat Moisi din untuldelemn al ungerii }i din s$ngele cel de pre jertvenic, }i au stropit pre Aaron }i hainele lui, }i pre fiii lui }i hai22. (b) Bib. cea veachie are: pre marginea urechii.

CAP 8 {I 9
nele fiilor lui cu d$nsul. 30. {i au sfin]it pre Aaron }i hainele lui, }i pre fiii lui }i hainele fiilor lui cu d$nsul. 31. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui: „Fiiarbe]i carnea ^n curtea cortului m@rturiei, ^n loc sf$nt, }i acolo s@ o m$nca]i, }i p$inile ceale din co}ni]a s@v$r}irei, precum s-au poruncit mie, zic$nd:* «Aaron }i fiii lui le vor m$nca». 32. {i ce va r@m$nea din c@rnuri }i din p$ini ^n foc s@ arde]i. 33. {i din u}ea cortului m@rturiei s@ nu ie}i]i }eapte zile, p$n@ ce s@ va plini zioa s@v$r}irei voastre, pentru c@ ^n }eapte zile va s@v$r}i m$inile voastre. 34. %n ce chip au f@cut ^n zioa aceasta, au poruncit Domnul s@ se fac@ aceasta, ca s@ se roage pentru voi. 35. {i la u}ea cortului m@rturiei ve]i }edea }eapte zile, zioa }i noaptea, }i ve]i p@zi ceale de p@zit ale Domnului, ca s@ nu muri]i, c@ a}ea au poruncit mie Domnul Dumnezeu”. 36. {i au f@cut Aaron }i fiii lui toate cuvintele c$te au poruncit Domnul lui Moisi.

99

*Ie}ire 29, 32 Jos 24, 9

CAP 9
Deaca s-au sfin]it Aaron, s-au adus, }i f@c$nd p$rga jertvelor pentru sine }i pentru norodul lui Dumnezeu, binecuvinteaz@ pre norod, slava Domnului s-au ar@tat, }i focul au amistuit jertva.

i au fost ^n zioa a opta, au chemat Moisi pre Aaron }i pre fiii lui }i pre b@tr$nii lui Israil. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: *Ie}ire 2.* „Ia ]ie un vi]el din vaci, pentru p@cat, }i un 29, 1 berbeace pentru ardere de tot, cura]i, }i-i ado ^naintea Domnului. 3. {i b@tr$nilor lui Israil gr@ia}te, zic$nd: «Lua]i un ]ap din capre pentru p@cat }i un berbeace }i un vi]el }i un miel de un an pentru arderea de tot, curate. 4. {i vi]elul }i berbeacele pentru jertva cea de m$ntuire ^naintea Domnului, }i f@in@ curat@ amestecat@ cu untdelemn, c@ ast@zi S@ va ar@ta Domnul ^ntru voi”. 5. {i au luat, precum au poruncit Moisi ^n preajma cortului m@rturiei, }i au venit toat@ adunarea }i au st@tut ^naintea Domnului. 6. {i au zis Moisi: „Acesta easte cuv$ntul care l-au zis Domnul; face]i, }i s@ va ar@ta ^ntru voi m@rirea Domnului”. 7. {i au zis Moisi lui Aaron: „Apropie-te la jertvenic }i f@ ce e pentru p@catul t@u }i arderea de tot a ta, }i te roag@ pentru tine ^nsu]i }i pentru casa ta, }i f@ darurile norodului }i te roag@ pentru d$n}ii, precum au poruncit Domnul”.
1.

100

CARTEA LEVI[ILOR
1.

CAP 9 {I 10
i, lu$nd cei doi feciori a lui Aaron, Nadav }i Aviud, fie}tecarele c@dealni]a sa,* au pus ^ntr-^nsele foc }i t@m$ie, }i au adus ^naintea Domnului foc str@in, care nu au poruncit lor Domnul. 2. {i au ie}it foc de la Domnul }i i-au m$ncat pre ei, }i au murit ^naintea Domnului. 3. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Aceasta easte ce au gr@it Domnul, zic$nd: «%ntru cei ce s@ apropie de Mine M@ voiu sfin]i, }i ^ntru toat@ adunarea M@ voiu m@ri»”. {i s-au umilit Aaron. 4. {i au chemat Moisi pre Misadai }i pre Elisafan, feciorii lui Oziil, feciorii fratelui tat@lui lui Aaron, }i au zis lor: „Veni]i }i r$dica]i pre fra]ii vo}tri de la fa]a celor sfinte, afar@ de tab@r@”. 5. {i au venit }i i-au r$dicat pre ei cu hainele lor, afar@ de tab@r@, precum au zis Moisi. 6. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ Eleazar }i c@tr@ Itamar, feciorii lui cei r@ma}i: „De pre capul vostru s@ nu v@ lua]i chidarele, }i hainele voastre s@ nu le rumpe]i, ca s@ nu muri]i, }i s@ fie m$nie preste toat@ adunarea; }i fra]ii vo}tri, toat@ casa lui Israil, s@ pl$ng@ arderea carea s-au aprins de la Domnul. 7. {i din u}ea cortului m@rturiei s@ nu ie}i]i, ca s@ nu muri]i, }i untuldelemn al ungerii cel de la Domnul preste voi easte”. {i au f@cut dup@ cuv$ntul lui Moisi. 8. {i au gr@it Domnul lui Aaron, zic$nd: 9. „Vin }i beutur@ be]iv@ s@ nu bea]i tu }i fiii t@i cu tine, c$nd ve]i mearge ^n cortul m@rturiei, sau v@ ve]i apropiia la jertvenic, ca s@ nu muri]i, leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. 10. Ca s@ fie osibire ^ntr@ cei sfin]i }i ^ntr@ cei spurca]i, }i ^ntr@ cei necura]i }i ^ntr@ cei cura]i. 11. {i s@ ^nv@]a]i pre fiii lui Israil toate ceale din leage, care au gr@it Domnul c@tr@ d$n}ii, prin m$na lui Moisi”. 12. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ Eleazar }i c@tr@ Itamar, fiii lui Aaron cei r@ma}i: „Lua]i jertva carea au r@mas din ceale aduse Domnului }i le m$nca]i azime la jertvenic, c@ Sfintele Sfintelor s$nt. 13. {i le m$nca]i ^n loc sf$nt, c@ leage ]ie easte, }i leage fiilor t@i aceasta, din ceale aduse Domnului, c@ a}ea au poruncit mie Domnul. 14. {i pieptul osibirei }i bra]ul darului s@ le m$nca]i ^n loc sf$nt, tu }i fiii t@i, }i casa ta cu tine, c@ leage ]ie }i leage fiilor t@i s-au dat din jertvele ceale de m$ntuire ale fiilor lui Israil. 15. Bra]ul darului }i pieptul osibi*Nume. 3, 4 1 Paral. 24, 2

8. {i s-au apropiiat Aaron la jertvenic }i au junghiiat vi]elul cel pentru p@catul s@u. 9. {i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i el au ^ntins deagetul s@u ^n s$nge }i au pus pre coarnele jertvenicului, }i s$ngele l-au v@rsat pre temeiul jertvenicului. 10. {i seul }i r@runchii }i praporul ficatului celui pentru p@cat le-au adus pre jertvenic, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 11. {i c@rnurile }i piialea le-au ars cu foc afar@ de tab@r@. 12. {i au junghiiat arderea de tot, }i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i l-au v@rsat pre jertvenic ^mprejur. 13. {i arderea cea de tot i-au adus lui, }i m@dul@rile }i capul le-au pus pre jertvenic. 14. {i au sp@lat p$ntecele }i picioarele cu ap@, }i le-au pus preste arderea de tot pre jertvenic. 15. {i au adus darul norodului, }i au luat ]apul cel pentru p@catul norodului, }i l-au junghiiat }i l-au cur@]it, ca }i pre cel dint$iu. 16. {i au adus arderea cea de tot }i o au f@cut precum s@ cuvine. 17. {i }i-au umplut m$inile dintr-^nsa, }i au pus pre jertvenic f@r@ de arderea de tot cea de diminea]@. 18. {i au junghiiat vi]elul }i berbeacele jertvei m$ntuirii norodului, }i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i l-au v@rsat la jertvenic ^mprejur. 19. {i seul cel de la vi]el }i de la berbeace, }i }ealele, }i seul cel ce acopere p$ntecele, }i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de preste ei, }i praporul ficatului. 20. {i au pus seurile preste piepturi, }i au adus seurile pre jertvenic. 21. {i pieptul }i bra]ul cel drept l-au luat Aaron, parte ^naintea Domnului, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 22. {i, r@dic$nd Aaron m$inile spre norod, i-au blagoslovit pre ei, }i, dup@ ce au f@cut ceale pentru p@cat }i arderile de tot }i ceale de m$ntuire, s-au pogor$t. 23. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^n cortul m@rturiei, }i ie}ind au blagoslovit pre tot *Mac. norodul,* }i s-au ar@tat m@rirea Domnului 2, 10 la tot norodul. 24. {i au ie}it foc de la Domnul, }i au m$ncat ceale de pre jertvenic, arderile de tot }i seurile, }i au v@zut tot norodul, }i s-au sp@im$ntat, }i au c@zut pre fa]@.

CAP 10
Nadav }i Aviud, t@m$ind cu foc str@in }i amistuindu-s@ cu foc din ceriu, ^i pl$nge norodul, iar@ nu preo]ii; de vin }i de beutur@ be]iv@ oprindu-s@, preo]ilor s@ poruncea}te s@ m@n$nce r@m@}i]a aducerii.

CARTEA LEVI[ILOR
rii, preste jertvele seurilor, vor aduce osibire s@ osibeasc@ ^naintea Domnului, }i va fi ]ie }i fiilor t@i }i featelor tale cu tine leage veacinic@, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi”. *2 Maca. 16. * {i ]apul cel pentru p@cat cerc$nd l-au 2, 11 cercat Moisi, }i l-au aflat ars. {i s-au m$niiat Moisi pre Eleazar }i pre Itamar, fiii lui Aaron cei r@ma}i, zic$nd: 17. „Pentru ce nu a]i m$ncat jertva cea pentru p@cat ^n loc sf$nt, c@ Sfintele Sfintelor s$nt, aceasta v-au dat voao s@ m$nca]i ca s@ r$dica]i p@catul adun@rii }i s@ v@ ruga]i pentru ei ^naintea Domnului. 18. Pentru c@ nu s-au adus din s$ngele lui ^ntru cel sf$nt, ^naintea fea]ii ^nl@untru ^l vei m$na ^n loc sf$nt, precum au poruncit mie Domnul”. 19. {i au gr@it Aaron c@tr@ Moisi, zic$nd: „Dar@ de au adus ast@zi ceale pentru p@catul lor, }i arderile de tot ale lor ^naintea Domnului, }i s-au ^nt$mplat mie ca aceastea, de voiu m$nca ceale pentru p@cat ast@zi, oare pl@cut va fi Domnului?” 20. {i au auzit Moisi }i i-au pl@cut lui.

CAP 11
10. {i toate la c$te nu s$nt aripi, nici solzi, ^n ape, }i ^n m@ri, }i ^n r$uri, din toate ceale ce le scot apele, }i din tot sufletul viu care easte ^n ap@, spurc@ciune easte }i spurc@ciuni vor fi voao. 11. Din c@rnurile lor s@ nu m$nca]i, }i de mort@ciunile lor s@ v@ sc$rbi]i. 12. {i toate la care nu s$nt aripi, nici solzi, din c$te s$nt ^n ape, spurc@ciune s@ fie aceastea voao. 13. {i din ceale zbur@toare, de aceastea s@ v@ sc$rbi]i }i s@ nu m$nca]i, c@ spurc@ciune easte: vulturul }i gripa }i alietul de mare. 14. {i }orli]a }i gaia, }i ceale ce s$nt aseamenea ei. 15. {i tot corbul, }i ceale ce s$nt aseamenea lui, }i stru]ul }i buha (a) }i babi]a }i ceale ce s$nt aseamenea ei. 16. {i coroiul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. 17. {i corbul cel de noapte }i h@re]ul (b) }i st$rcul (v). 18. {i porfirionul }i pelicanul }i leb@da. 19. {i erodionul }i haradionul, }i aseamenea lui }i pup@za }i liliiacul. 20. {i toate ceale ce s@ t$r@sc din ceale cu aripi, care cu patru picioare umbl@, spurc@ciune voao s$nt. 21. Ci aceastea ve]i m$nca din ceale cu aripi, ce s@ t$r@sc, care umbl@ pre patru picioare, care au fluiere mai din sus de picioarele sale, ca s@ saie cu eale pre p@m$nt. 22. {i aceastea ve]i m$nca dintr-^ns@le: vruhul, }i c$te sam@n@ lui. {i atachisul, }i c$te sam@n@ lui, }i pre cel ce s@ bate cu }erpii, }i c$te s$nt aseamenea lui, }i l@custa, }i c$te sam@n@ ei. 23. {i tot ce s@ t$r@ din ceale ce au aripi, la care s$nt patru picioare, spurc@ciune voao s$nt, }i cu aceastea v@ ve]i spurca (g). 24. Tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 25. {i tot cel ce va lua din mort@ciunile lor ^}i va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara. 26. {i ^ntru toate dobitoacele cel ce easte cu copita despicat@, }i are unghile desp@r]ite, }i rumeg@tur@ nu rumeg@, necurat va fi voao. Tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 27. {i tot ce umbl@ pre m$ni ^ntru toate fierile, care umbl@ cu patru picioare, necurat va fi voao, tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 28. {i tot cel ce va r$dica din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara, c@ necurate s$nt aceastea voao.
unul easte cu cocost$rcul. 23. (g) De ve]i m$nca dintr-^nsele.

101

CAP 11
Deschilinirea dobitoacelor celor curate din ceale necurate }i folosul lor; s@ fie sfin]i fiii lui Israil, ca }i Domnul.

*2 Leage 14, 3

*2 Mac. 6, 18

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: „Gr@i]i fiilor lui Israil, zic$nd: 2. * «Aceastea s$nt dobitoacele care le ve]i m$nca din toate dobitoacele ceale de pre p@m$nt. 3. Tot dobitocul cu unghiia despicat@ }i care are desp@r]ite unghile ^n doao copite }i care rumeg@ ^ntr@ dobitoace, aceastea ve]i m$nca. 4. %ns@ aceastea nu le ve]i m$nca din ceale ce rumeg@, }i din ceale cu unghiia despicat@, }i din ceale ce au unghile desp@r]ite, c@mila pentru c@ rumeg@, iar@ unghiia nu o are despicat@, aceasta necurat@ easte voao. 5. {i hirogrilionul, c@ rumeg@, iar@ unghiia nu are desp@r]it@, necurat@ easte voao aceasta. 6. {i iepurile, c@ rumeg@, iar@ unghiia nu o are desp@r]it@, necurat easte voao acesta. 7.* {i porcul, c@ are unghiia desp@r]it@ }i desparte unghile copitei, iar@ nu rumeg@, necurat easte acesta voao. 8. Din c@rnurile lor s@ nu m$nca]i, }i de mort@ciunile lor s@ nu v@ atinge]i, necurate aceastea voao. 9. {i aceastea ve]i m$nca din toate ceale ce s$nt ^n ap@: toate la c$te s$nt aripi }i solzi, ^n ape }i ^n m@ri }i ^n r$uri, acealea ve]i m$nca.
1.
15. (a) Buha ^ntr-unele locuri o chiiam@ bogza. 17. (b) Here]ul unii ^l chiiam@ corl@; (v) St$rcul tot

102

CARTEA LEVI[ILOR

CAP 11 {I 12
o jivin@ ce s@ mi}c@ pre p@m$nt. 45. C@ Eu s$nt Domnul, Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ fiu voao Dumnezeu, }i s@ fi]i sfin]i, c@ Sf$nt s$nt Eu, Domnul»”. 46. Aceasta easte leagea cea pentru dobitoace }i pentru pas@ri }i pentru tot sufletul ce s@ mi}c@ ^n ap@ }i pentru tot sufletul ce s@ t$r@ pre p@m$nt. 47. Carea osibea}te ^ntr@ ceale necurate }i ^ntr@ ceale curate (d), }i ^ntr@ ceale vie]uitoare, care s@ m@n$nc@, }i ^ntr@ ceale vie]uitoare, care nu s@ m@n$nc@.

29. {i aceastea s$nt voao necurate din toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt: nev@stuica }i }oarecile }i crocodilul cel de p@m$nt, }i c$te s$nt aseamenea lui. 30. Chi]oranul }i hameleonul }i steliul }i }op$rla }i sobolul. 31. Aceastea necurate s$nt voao, din toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt, tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 32. {i tot pre ce va c@dea mort@ciunea lor necurat va fi din tot vasul de lemn, sau din hain@ sau din piiale sau din sac. Tot vasul ^n care s@ va face acest lucru cu ap@ s@ va sp@la, }i va fi necurat p$n@ seara, }i dup@ aceaea curat va fi. 33. {i tot vasul de lut, ^n care va c@dea dintru aceastea, c$te vor fi ^ntr-^nsul necurate vor fi, }i vasul s@ va sparge. 34. {i toat@ bucata carea m$nca]i, pre carea ar veni pre d$nsa ap@, necurat@ va fi. {i toat@ beutura carea s@ bea ^n tot vasul necurat va fi. 35. {i tot ^n ce va c@dea din mort@ciunile lor necurat va fi, cuptoare }i c@minuri s@ vor surpa, necurate aceastea s$nt }i necurate vor fi voao. 36. Iar@ izvoar@le apelor }i lacurile }i adunarea apei vor fi curate; iar@ cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi. 37. Iar@ de va c@dea din mort@ciunile lor ^n toat@ s@m$n]a cea de s@m@nat, carea s@ sam@n@, curat@ va fi. 38. Iar@ de s@ va v@rsa ap@ ^n toat@ s@m$n]a, }i va c@dea din mort@ciunile lor ^ntr-^nsa, necurat@ easte voao. 39. Iar@ de va muri din dobitoacele care easte voao slobod a le m$nca, cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 40. {i cel ce va m$nca din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara, }i cel ce va lua din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale, }i s@ va sp@la cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 41. {i toat@ jivina ce s@ t$r@ pre p@m$nt, spurc@ciune s@ fie aceasta voao, s@ nu s@ m$nce. 42. {i tot ce umbl@ pre p$ntece, }i tot ce umbl@ pre patru pururea, carea are multe picioare, dintru toate jivinile ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, s@ nu m$nca]i, c@ spurc@ciune easte voao. 43. {i s@ nu spurca]i sufletele voastre cu nici o t$r@itoare ce s@ t$r@ pre p@m$nt, }i s@ nu v@ p$ng@ri]i cu aceastea, }i s@ nu v@ spurca]i cu eale. 44. C@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru, *1 Pet. }i v@ ve]i sfin]i, }i* sfin]i ve]i fi, c@ Sf$nt 1, 16 s$nt Eu, Domnul Dumnezeul vostru, }i s@ nu p$ng@ri]i sufletele voastre cu nici
47. (d) %n Bib. cea veachie s@ afl@: }i s@ ^nvea]e pre fiii lui Israil. 6. (a) Jidovea}te: pentru p@cat easte pentru cur@]ire.

CAP 12
Necur@]eniia muierilor care nasc }i cur@]irea lor cu aducerea jertvei.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi 2. c@tr@ ei:* «Muiarea, carea s@ va ^ngreca }i va na}te fecior, necurat@ va fi }eapte zile, dup@ zilele osibirei crunt@rii ei, necurat@ va fi. 3.* {i ^n zioa a opta s@ taie ^mprejur marginea trupului lui. 4. {i treizeci }i trei de zile s@ }eaz@ ^n s$ngele s@u cel necurat, }i de tot ce easte sf$nt s@ nu s@ ating@, }i ^ntru cel sf$nt s@ nu ^ntre, p$n@ ce se vor plini zilele cur@]irei ei. 5. Iar@ de va na}te fat@, necurat@ va fi }i de doao ori }eapte zile, dup@ cruntarea ei, }i }easezeci }i }eas@ de zile va }edea ^n s$ngele s@u cel necurat. 6. {i c$nd s@ vor plini zilele cur@]irei ei pentru fecior au pentru fat@, va aduce un miel de un an curat pentru arderea de tot }i un puiu de porumb sau o turturea pentru p@cat (a), ^naintea u}ii cortului m@rturiei, la preot. 7. {i-l va aduce ^naintea Domnului, }i s@ va ruga pentru ea preotul, }i o va cur@]i pre ea de curgerea s$ngelui ei. Aceasta easte leagea ceii ce na}te fecior sau fat@. 8. Iar@ de nu va afla m$na ei miel, va luoa * doao turtureale sau doi pui de porumb, unul pentru arderea de tot }i unul pentru p@cat, }i s@ va ruga pentru ea preotul }i s@ va cur@]i»”.
1.

*Luca 2, 22

*Luca 2, 21 Ioan 7, 23

CAP 13
Leage }i cuno}tin]@ r$nduit@ preo]ilor pentru lepr@ ^n om, sau ^n hain@, ce s@ se porunceasc@ celui lepros.

*Sus 5, 7 11 Luca 2, 24

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 2. „Omul, c@ruia s@ va face ^n piialea trupului lui v$n@tare lucie de semn, }i s@ va face ^n piialea trupului lui pip@ire (a) de lepr@, va veni la Aaron, preo1.
2. (a) Pip@ire, adec@ semn ca }i c$nd ape}i cu deagetul piialea pre om }i r@m$ne semn.

CARTEA LEVI[ILOR
tul, sau la unul dintr@ fiii lui, carii s$nt preo]i. 3. {i va vedea preotul pip@irea ^n piialea trupului lui, }i p@rul cel din pip@ire s@ va preface ^n alb, }i fa]a pip@irei mai afund@ dec$t piialea trupului lui, pip@ire de lepr@ easte, }i va vedea preotul }i-l va vesti pre el necurat (b). 4. Iar@ de va fi lucie alburind ^n piialea trupului lui, }i fa]a ei nu va fi mai afund@ dec$t piialea, }i p@rul ei nu s-au pref@cut ^n p@r alb, ci easte negru, va osibi preotul pip@irea }eapte zile. 5. {i ^n zioa a }eaptea va vedea preotul pip@irea, }i, de au r@mas pip@irea ^n piiale, ^l va osibi pre el preotul }eapte zile a doao oar@. 6. {i ^n zioa a }eaptea a doao oar@ ^l va vedea preotul, }i, de au r@mas pip@irea }i nu s-au pref@cut ^n piiale, ^l va cur@]i pre el preotul, c@ semn easte, }i, dup@ ce-}i va sp@la hainele sale, curat va fi. 7. Iar@ de s@ va ^ntoarce }i s@ va preface semnul ^n piiale, dup@ ce l-au v@zut pre el preotul, ca s@-l cur@]@ pre el, }i s@ va ar@ta a doao oar@ preotului, }i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, semnul s-au pref@cut ^n piiale, }i-l va vesti pre el preotul necurat, lepr@ easte. 8. {i pip@ire de lepr@ de s@ va face ^n om, }i va veni la preot, }i va vedea preotul, 9. {i, iat@, v$n@tare alb@ ^n piiale, }i au schimbat p@rul cel alb, }i din cea s@n@toas@ carne vie, 10. Lepr@ veachie easte ^n piialea trupului lui. 11. {i-l va vesti preotul cum c@ easte necurat, }i-l va osibi, c@ necurat easte. 12. Iar@ de au ^nflorit lepra ^n piialea trupului lui, }i va acoperi lepra toat@ piialea pip@irei de la cap p$n@ la picioarele lui, dup@ toat@ vedearea preotului, 13. {i va vedea preotul, }i, iat@, lepra au acoperit toat@ piialea trupului lui, }i va cur@]i preotul pip@irea lui, pentru c@ toat@ s-au f@cut alb@, curat easte. 14. {i ori ^n ce zi s@ va vedea ^ntru el carne vie, necurat va fi. 15. {i va vedea preotul carnea cea vie, }i-l va spurca pre el carnea cea vie, c@ necurat easte, lepr@ easte. 16. Iar@ de s@ va ^ntoarce carnea cea vie, }i s@ va preface alb@, }i va veni la preot, 17. {i-l va vedea preotul, }i, iat@, s-au schimbat pip@irea ^n albiciune, }i va cur@]i preotul pip@irea, easte curat. 18. {i carnea de s@ va face ^n piialea lui ran@, }i s@ va vindeca. 19. {i s@ va face ^n locul ranei v$n@tare alb@ sau lucie alburind sau ro}iiatec@, }i s@ va ar@ta preotului, 20. {i va vedea preotul, }i, iat@, vedearea
3. (b) Grece.: {i-l va spurca; iar@ jid.: cum am pus noi.

CAP 13
easte mai afund@ dec$t piialea, }i p@rul ei s-au pref@cut ^n albiciune, }i-l va vesti pre el preotul necurat, c@ lepr@ easte, ^n ran@ ^nflorit@. 21. Iar@ de o va vedea preotul, }i, iat@, nu easte ^ntr-^nsa p@r alb, }i nu va fi mai afund@ dec$t piialea trupului, }i ea va fi negrit@, }i-l va osibi pre el preotul }eapte zile. 22. Iar@ de s@ va l@]i cu l@]ime ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, c@ pip@ire de lepr@ easte, ^n ran@ au ^nflorit. 23. Iar@ de va r@m$nea ^n locul s@u stric@ciunea }i nu s@ va l@]i, s@mn de ran@ easte, }i-l va vesti pre el preotul curat. 24. {i carnea, de s@ va face ^n piialea lui ardere de foc, dup@ ce s@ va t@m@dui de acea ardere, va fi ^n piialea lui stric@ciune alb@ro}iiatec@ sau alb@. 25. {i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, au schimbat p@rul alb ^n luminat, }i fa]a ei mai afund@ dec$t piialea, lepr@ easte, ^n arsur@ au ^nflorit, }i-l va vesti preotul spurcat, pip@ire de lepr@ easte. 26. Iar@ de-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, ^n cel luminos nu easte p@r alb, }i nu va fi mai afund dec$t piialea, ci s-au negrit, atunci ^l va osibi pre el preotul }eapte zile. 27. {i-l va vedea pre el preotul ^n zioa a }eaptea, }i, de s@ va l@]i cu l@]ime ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, pip@ire de lepr@ easte, ^n ran@ au ^nflorit. 28. Iar@ de va r@m$nea cel luminos ^n loc, }i nu s@ va l@]i pre piiale, ci s@ va ^nnegri, semn de arsur@ easte, }i-l va vesti preotul pre el curat, pentru c@ semn de arsur@ easte. 29. {i la b@rbat sau la muiare, de s@ va face ^ntr-^n}ii pip@ire de lepr@ ^n cap, au ^n barb@, 30. {i va vedea preotul pip@irea, }i, de va fi fa]a ei mai afund@ dec$t piialea, }i ^ntru ea easte p@r sup]ire ^nflorind, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, v$n@tare easte, lepr@ de cap, lepr@ de barb@ easte. 31. {i c$nd va vedea preotul pip@irea v$n@t@rii, }i fa]a ei nu easte mai afund@ dec$t piialea, }i p@r ro}u nu va fi ^n ea, atunci va osibi preotul pip@irea v$n@t@rii }eapte zile. 32. {i va vedea preotul pip@irea ^n zioa a }eaptea, }i, de nu s-au l@]it v$n@tarea, }i p@r ro}iiatec nu easte ^ntr-^nsa, }i fa]a v$n@t@rii nu easte mai afund@ dec$t piialea, 33. Atunci el va rade piialea; iar@ v$n@tarea nu o va rade, }i va osibi preotul v$n@tarea }eapte zile al doilea r$nd. 34. {i va vedea preotul v$n@tarea ^n zioa a }eaptea, }i de nu s-au l@]it v$n@tarea ^n piiale dup@ ce s-au ras el, }i fa]a v$n@t@rii nu easte mai afund@ ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el curat, }i, sp@l$ndu-}i hainele, curat va fi. 35. Iar@ de s@ va l@]i ^n piiale v$n@tarea dup@

103

104

CARTEA LEVI[ILOR
ce s@ va cur@]i el, }i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, s-au l@]it v$n@tarea ^n piiale, 36. Nu cearce preotul pentru p@rul cel ro}iiatec, necurat easte. 37. Iar@ de va r@m$nea ^naintea lui pre loc v$n@tarea, }i p@r negru va r@s@ri ^ntru ea, s-au ^ns@n@to}eat v$n@tarea, curat easte, }i-l va vesti pre el preotul curat. 38. {i la b@rbat sau la muiare de s@ vor face ^n piialea trupului lui luciri lucii albe ^nflorind, 39. {i va vedea preotul, }i, iat@, ^n piialea trupului luciri luciind, albe ^nflorind, co} easte, care au ^nflorit ^n piialea trupului lui, curat easte. 40. Iar@ de va c@dea cuiva p@rul de pre cap, ple}ug easte, curat easte. 41. Iar@ de va c@dea de c@tr@ fa]@ p@rul lui de pre cap, t@rcav easte, curat easte. 42. Iar@ de s@ va face ^n plea}ea lui, sau ^n t$rc@virea lui v$n@tare alb@, au ro}iiatec@, lepr@ easte ^n plea}ea lui, au ^n t$rc@virea lui. 43. {i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, fa]a pip@irii easte alb@, au ro}iiatec@ ^n plea}a lui au ^n t$rc@virea lui, ca un chip de lepr@ ^n piialea trupului lui. 44. Om lepros easte, }i, vestind, ^l va vesti preotul pre el necurat, ^n capul lui, ^n pip@irea lui. 45. {i hainele leprosului, ^ntru carele easte pip@ire, s@ fie spintecate, }i capul lui descoperit, }i ^mprejurul gurii s@ se acopere, necurat s@ va chema. 46. %n toate zilele, ^n care va fi pre el pip@ire necurat fiind, necurat va fi, os@bit va }edea, afar@ din tab@r@ va fi petreacerea lui. 47. {i pre ve}m$nt de s@ va face pip@ire de lepr@, ori ^n ve}m$nt de p@r, ori ^n ve}m$nt de p$nz@. 48. Au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ^n inuri, au ^n p@r, au ^n piiale, au ori ^n ce piiale de lucru. 49. {i s@ va face pip@irea ^nverzind, sau ru}ind, sau ^n piiale, sau ^n haine, sau ^n ]es@tur@, sau ^n tort, sau ori ^n ce unealt@ de piiale, pip@ire de lepr@ easte, }i s@ va ar@ta preotului. 50. {i va vedea preotul pip@irea, }i va osibi preotul pip@irea }eapte zile. 51. {i va vedea preotul pip@irea ^n zioa a }eaptea, iar@ de s@ va l@]i pip@irea ^n haine, au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ^n piiale, ori de ce lucru fie bun@ piialea aceaea, lepr@ st@tornic@ easte, pip@ire necurat@ easte. 52. De tot va arde haina, au ]es@tura, au tortul, sau haina cea de p@r, sau de in, sau orice unealt@ de piiale, ^n care va fi pip@ire, c@ lepr@ st@tornic@ easte, cu foc s@ se arz@. 53. Iar@ de va vedea preotul, }i nu s@ va l@]i pip@irea ^n hain@, au ^n ]@s@tur@, au ^n tort, au ori ^n ce unealt@ de piiale, 54. {i va porunci preotul, }i va sp@-

CAP 13 {I 14
la, pre carele va fi pre d$nsul pip@ire, }i va os@bi preotul pip@irea }eapte zile al doilea r$nd, 55. {i va vedea preotul dup@ ce i s-au sp@lat pip@irea, }i, iat@, pip@irea nu }i-au schimbat fa]a sa, }i pip@irea nu s-au l@]it, necurat easte, ^n foc s@ va arde de tot, s-au ^nt@rit pre haine, sau pre ]es@turi, sau pre tort. 56. {i va vedea preotul, de va fi neagr@ pip@irea dup@ ce s@ va sp@la, o va rumpe de la hain@, au de la ]es@tur@, au de la tort, au de la piiale. 57. Iar@ de s@ va mai ivi ^nc@ ^n hain@, au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ori ^n ce unealt@ de piiale, lepr@ ^nflorind easte, ^n foc s@ va arde, ^n carea easte pip@irea. 58. {i haina, au ]es@tura, au tortul, au toat@ unealta de piiale, carea s@ va sp@la, }i s@ va }tearge de pre ea pip@irea, s@ va sp@la a doao oar@, }i curat va fi. 59. Aceasta easte leagea pip@irei ceii de lepr@, pre hain@ de p@r, au de c$nep@, au pre ]es@tur@, au pre tort, au pre toat@ unealta cea de piiale, ca s@ o vesteasc@ pre ea curat@ au necurat@”.

CAP 14
Jertvele pentru cur@]irea leprei pentru om, pentru cas@ }i pentru hain@, dup@ ce s-au vindecat lepra; cum s@ cearc@ lepra cas@lor, cum s@ vindec@ }i s@ cur@]ea}te?

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: „Aceasta easte leagea celui 2. lepros, ^n zioa ^n carea s@ va cur@]i* }i s@ va aduce la preot. 3. {i va ie}i preotul afar@ din tab@r@, }i va vedea preotul, }i, de s@ va fi vindecat pip@irea leprei de la lepros, 4.* Va porunci preotul }i vor lua de la cel cur@]it doao p@s@reale vii, curate, }i lemn de chedru }i ro}u r@sucit }i isop. 5. {i va porunci preotul }i vor junghia o p@s@ruic@ ^n vas de lut la ap@ vie. 6. {i va lua p@s@ruica cea vie }i lemnul cel de chedru }i ro}ul cel r@sucit }i isopul }i le va muia aceastea, }i p@s@ruica cea vie ^n s$ngele p@s@ruicii ceii junghiiate la ap@ vie. 7. {i va stropi de }eapte ori pre cel ce s-au cur@]it de lepr@ }i curat va fi, }i va slobozi p@s@ruica cea vie ^n c$mp. 8. {i va sp@la cel cur@]it hainele sale, }i-}i va rade tot p@rul s@u, }i s@ va sc@lda ^n ap@ }i curat va fi, }i dup@ aceasta va ^ntra ^n tab@r@ }i va r@m$nea afar@ din casa lui }eapte zile. 9. {i va fi ^n zioa a }eaptea s@ raz@ tot p@rul s@u, capul s@u, }i barba, }i spr$nceanele, }i tot p@rul s@-}i raz@. 10. {i s@-}i speale hainele sale, }i s@-}i scalde trupul s@u cu ap@, }i curat va fi. {i, ^n zioa a opta, va lua doi miei cu1.

*Mat. 8, 4

*Marc. 1, 44 Luca 5, 14

CARTEA LEVI[ILOR
ra]i de un an }i o oaie de un an curat@ }i trei z@ciuiale de f@in@ curat@ pentru jertv@ fr@m$ntat@ cu untdelemn }i un p@har cu untdelemn. 11. {i preotul cel ce cur@]ea}te va pune pre omul cel ce s@ cur@]ea}te, }i aceastea ^naintea Domnului, la u}ea cortului m@rturiei. 12. {i va lua preotul un miel }i-l va aduce pentru gre}eal@, }i p@harul cel cu untdelemn, }i le va os@bi aceastea os@bire ^naintea Domnului. 13. {i vor junghia mielul ^n locul unde junghie arderile ceale de tot }i ceale pentru p@cat, ^n loc sf$nt, pentru c@ easte pentru p@cat, ca }i cea pentru gre}eal@, easte preotului, Sfintele Sfintelor easte. 14. {i va lua preotul din s$ngele cel pentru gre}eal@, }i va pune preotul pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept. 15. {i, lu$nd preotul din p@harul cel cu untdelemn, va turna ^n m$na cea st$ng@. 16. {i va ^ntinge preotul deagetul cel drept ^n untuldelemn, care easte ^n m$na lui cea st$ng@, }i va stropi din untuldelemn cu deagetul de }eapte ori ^naintea Domnului. 17. Iar@ untuldelemn ce va r@m$nea, care easte ^n m$n@, ^l va pune preotul pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept, }i pre locul s$ngelui celui pentru gre}eal@, iar@ untuldelemn ce au r@mas ^n m$na preotului ^l va pune preotul pre capul celui cur@]it. 18. {i s@ va ruga preotul pentru d$nsul ^naintea Domnului, }i va face preotul cea pentru p@cat, }i s@ va ruga preotul pentru cel ce s@ cur@]ea}te de p@catul s@u. 19. {i, dup@ aceasta, va junghia preotul arderea de tot, }i va aduce preotul arderea de tot, }i jertva pre jertvenic ^naintea Domnului. 20. {i s@ va ruga preotul pentru el, }i s@ va cur@]i. 21. Iar@ de va fi s@rac, }i m$na lui nu va ajunge, va lua un miel de un an }i-l va aduce pentru gre}eal@, ca s@ se roage pentru d$nsul, }i a zeacea parte a unui ifi de f@in@ fr@m$ntat@ cu untdelemn, pentru jertv@, }i un p@har cu untdelemn. 22.* {i doao turtureale au doi pui de porumb, ce va putea avea, }i o turturea pentru p@cat }i alta pentru arderea de tot. 23. {i le va aduce a opta zi pre eale la preot la u}ea cortului m@rturiei, ^naintea Domnului, spre cur@]irea sa. 24. {i, lu$nd preotul mielul cel pentru p@cat }i p@harul cel cu untdelemn, le va pune pre eale punere ^naintea Domnului. 25. {i va junghia mielul cel pentru p@-

CAP 14
cat, }i va luoa preotul din s$ngele ceii pentru p@cat, }i va pune pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului lui celui drept. 26. {i din untuldelemn va turna preotul ^n m$na sa cea st$ng@. 27. {i va stropi preotul cu deagetul cel drept din untuldelemn, care easte ^n m$na lui cea st$ng@, de }eapte ori ^naintea Domnului. 28. {i va pune preotul din untuldelemn, care easte ^n m$na sa, pre v$rvul urechii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului lui cel drept, la locul s$ngelui celui pentru p@cat. 29. Iar@ ce va r@m$nea din untuldelemn, care easte ^n m$na preotului, va pune pre capul celui cur@]it }i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului. 30. {i va face una din turtureale, sau unul din puii de porumb, dup@ cum au putut avea. 31. Una pentru p@cat }i una s@ fie pentru arderea de tot, ^mpreun@ cu jertva, }i s@ va ruga preotul pentru cel ce s@ cur@]@ ^naintea Domnului. 32. Aceasta easte leagea ^ntru carele easte pip@ire de lepr@, }i a celuia ce nu are ceale ce s$nt spre cur@]eniia sa”. 33. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 34. „Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul hananeilor, care-l dau eu voao spre mo}tenire, de voiu da eu pip@ire de lepr@ ^n c@sile p@m$ntului celui de mo}ie voao, 35. {i va veni a cui easte casa, }i va spune preotului, zic$nd: «Ca o pip@ire mi s-au v@zut mie ^n cas@», 36. {i va porunci preotul s@ goleasc@ casa de vase mai ^nainte de ce va ^ntra preotul s@ vaz@ pip@irea, ca s@ nu fie necurate c$te s$nt ^n cas@, 37. {i dup@ aceasta va ^ntra preotul, ca s@ }tie despre cas@, }i va vedea pip@irea ^n p@re]ii c@sii, gropi]e ^nverzind au ru}ind, }i fa]a lor mai afund@ dec$t p@re]ii, 38. {i, ie}ind preotul din cas@ la u}a c@sii, va os@bi preotul casa }eapte zile. 39. {i s@ va ^ntoarce preotul a }eaptea zi }i va vedea casa, }i, de va vedea c@ s-au l@]it pip@irea ^n p@re]ii c@sii, 40. Atunci va porunci preotul }i vor scoate pietrile ^ntru care easte pip@irea, }i le vor l@p@da afar@ de cetate ^n loc necurat. 41. {i vor rade casa dinl@untru ^mpregiur, }i ]@r$na cea ras@ o vor v@rsa afar@ de cetate ^n loc necurat. 42. {i vor luoa alte pietri cioplite }i le vor pune ^n locul pietrilor celor scoase, }i alt lut vor luoa }i vor spoi casa. 43. Iar@ de va veni iar@}i pip@irea }i va

105

*Sus 12, 2 [8] Luca 2, 24

pre carea va fi s@m$n]@ de pat. 14. }i toat@ ]@r$na casii o vor scoate afar@ din cetate ^n loc necurat. pre care va }edea acela cui curge s@m$n]a. }i. }i m$inile lui nu sunt sp@late cu ap@. }i cel ce va m$nca ^n cas@ va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara. 9. {i cel ce va }edea pre vasul pre care au }ezut acela cui curge s@m$n]a va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. {i tot pre ce s@ va culca ea ^ntru necur@]irea sa necurat va fi. 11. 52. {i vor strica casa }i leamnele ei }i pietrile ei. }i le va da preotului. 57. sau au ^ncetat a curge. pentru curgerea lui. c@ruia ^i cur@ s@m$n]@. }i necurat va fi p$n@ seara. 18. necur@]iia lui easte. va sc@lda cu ap@ tot trupul s@u. c@ s-au vindecat pip@irea. {i tot cel ce s@ va atinge de toate c$te sunt supt d$nsul necurat va fi p$n@ seara. CAP 14 {I 15 4. }i necura]i vor fi p$n@ seara. }i le va muia pre eale ^n s$ngele pas@rii ceii junghiate la ap@ vie }i va stropi cu ea casa de }eapte ori. }i necurat va fi p$n@ seara. }i tot vasul. {i va junghia o pas@re ^n vas de lut la ap@ vie. }i necurat@ va fi p$n@ seara. Tot patul.106 CARTEA LEVI[ILOR r@s@ri ^n cas@. pre carea va ^nc@leca cel ce-i curge s@m$n]a. }eapte zile va fi ^ntru necur@]irea sa. necurat@ va fi p$n@ seara. }i curat va fi. cur@]irea }i vindecarea b@rbatului. {i toat@ haina }i toat@ piialea. Aceasta e leagea pentru lepr@”. {i va ^ntra preotul }i va vedea de s-au l@]it pip@irea ^n cas@. {i ^n zioa a opta va luoa cu s$ne doao turtureale sau doi pui de porumb. va ^ntra ^nl@untru }i va vedea. {i de c$te s@ va atinge cel ce-i curge s@m$n]a. 3. 10. {i toat@ }eaoa asinului. 51. {i le va face pre eale preotul una pentru p@cat }i una pentru arderea de tot. {i va slobozi pas@rea cea vie afar@ de cetate. }i necurat va fi p$n@ seara. zic$nd: 2. }i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului. 17. c@riia-i curge s$nge. 20. necurat@ easte. la c$mp. 44. {i pentru ran@ }i pentru s@mn }i pentru lucire. }i va vesti preotul curat@ casa. ^ntru care va dormi acela cui curge s@m$n]a. Iar@ dup@ ce. dintru carele va ie}i s@m$n]a patului. 53. 54. }i va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. {i muiarea. {i omul carele s@ va atinge de patul lui va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. 13. ca s@ cur@]asc@ casa. ^n toate zilele ^n care curge trupul lui. c$nd va fi curgerea ei ^n trupul ei. 19. {i pentru ca s@ spuie ^n ce zi easte necurat. va sp@la hainele }i s@ va sc@lda cu ap@. cu l@]ime nu s@ l@]ea}te pip@irea ^n cas@ dup@ ce s-au spoit casa. }i ^n ce zi s@ va cur@]i. curgerea lui necurat@ easte. {i aceasta easte leagea necur@]@niei: cel ce face de curge s@m$n]@ din trupul s@u. dup@ ce s@ vor scoate pietrile }i dup@ ce s@ va rade casa }i dup@ ce s@ va spoi. {i cel ce s@ atinge de trupul celui ce-i curge s@m$n]a va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. {i omul. cu carea va dormi b@rbat pat de s@m$n]@. }i va fi necurat p$n@ seara. }i de s@ vor ^mpreuna pat de s@m$n]@. iar vasul cel de lemn s@ se speale cu ap@. 56. carea easte ^n curgerea s$ngelui. }i necurat va fi p$n@ seara. {i va luoa. tot cel ce s@ va atinge de ea necurat va fi p$n@ seara. necurat va fi p$n@ seara. 8. }i cel ce r@dic@ acealea va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. {i cel ce va dormi ^n cas@ va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara. CAP 15 Curgerea semin]ii }i a s$ngelui b@rbatului }i a muierii. {i cel ce va ^ntra ^n cas@. necurat easte. b@rbatului c@ruia s@ va face curgere din trupul lui. {i va cur@]i casa cu s$ngele paserii }i cu apa cea vie }i cu pas@rea cea vie }i cu lemnul cel de chedru }i cu isopul }i cu ro}ul cel r@sucit. iat@. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. 45. s@ va sp@la cu ap@. Iar@ dup@ ce s@ va cur@]i cel ce-i curge s@m$n]a de curgerea sa. Aceasta easte leagea pentru toat@ pip@irea de lepr@ }i de v$n@tare. la u}ile cortului m@rturiei. }i tot pre ce va }edea ea necurat va fi. s@ vor sp@la cu ap@. }i s@ va ruga pentru cas@ }i curat@ va fi. doao pas@ri vii curate }i lemn de chedru }i ro}u r@sucit }i isop. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi lor: «B@rbatului. Iar@ de va scuipi cel ce-i curge s@m$n]a preste cel curat. }i curat va fi. 49. necur@]iia lui easte aceasta ^ntr-^nsul. {i vasul de lut care-l va atinge cel ce-i curge s@m$n]a s@ se sparg@. sau au ^ncetat trupul lui de a curge. }i va num@ra }eapte zile spre cur@]irea sa. 50. 5. }i a muierii. }i necurat va fi p$n@ seara. lepr@ statornic@ easte ^n cas@. va sp@la hainele sale }i-}i va sc@lda trupul cu ap@. 12. }i le va aduce pre eale ^naintea Domnului. 6. 46. . {i va luoa lemnul cel de chedru }i ro}ul cel r@sucit }i isopul }i pas@rea cea vie. 1. necurat easte. ori ^n ce zi din zilele ^n care easte os@bit@ casa. }i necurat va fi p$n@ seara. 48. {i muiarea. 47. merg$nd preotul. 16. {i pentru lepra hainei }i a c@sii. 7. 55. 15.

dup@ ce au murit cei doi fii ai lui Aaron. de curgerea necur@]iei sale. ca s@ se roage preste el }i s@-l las@ slobod. CAP 15 {I 16 107 CAP 16 C$nd }i cum trebuie s@ ^ntre preotul ^ntru cel sf$nt. }i a b@rbatului. va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@.* }i s@ nu ^ntre *Evrei ^n toat@ vreamea ^ntru cel sf$nt mai ^nl@untru 9. }i necurat va fi p$n@ seara. {i ^n zioa a opta va lua cu sine doao turtureale sau doi pui de porumb }i le va aduce la preot. 7 de catapeteasma cea din fa]a milostivitoriului. pentru ardere de tot. }i chidar@ de in ^}i va pune pre cap. }i a celui ce-i curge s@m$n]a. pre care va dormi ^n toate zilele curgerii ei. {i-}i va umplea m$inile de t@m$ie m@runt tocmit@. 32. }i ve}m$nt de in va fi preste trupul lui. 12 Ie}ire 30. }i-l va slobozi ^n pustie (a). Dup@ aceaea. . 2. nu ^n vreamea curgerii ei. Iar@ de s@ va culca cineva cu ea ^n pat. c@ ^n nor M@ voiu ar@ta preste milostivitoriu. Dup@ aceaea. }i s@ nu moar@ pentru necur@]iia lor. {i de la adunarea fiilor lui Israil va lua doi ]api din capre. 31. s@ va cur@]i. }i cu br$u de in s@ va ^ncinge. necurat@ va fi. ^n toate zilele curgerii necur@]@niei ei. }i tot vasul pre care va }edea necurat va fi. 29. {i va aduce Aaron ]apul pre care au c@zut soartea Domnului. 13. }i s@ va ruga pentru ea preotul ^naintea Domnului. 6. pre care va }edea ea. }i tot patul pre care s@ va culca necurat va fi. s@ va atinge de acela. }i va aduce ]apul ia}te c@tr@ Aaron. {i ve]i ^ndrepta pre fiii lui Israil s@ se cur@]asc@ de necur@]iia lor. {i ]apul pre care au c@zut soartea celui de slobozit ^l va pune viu ^naintea Domnului. }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa. carele s@ va culca cu cea necurat@»”. o soarte Domnului }i o soarte ]apului celui de slobozit. A}ea va ^ntra Aaron ^ntru cel sf$nt: cu vi]el de vaci. *Sus 10. }i va face cu s$ngele lui cum au f@cut cu s$ngele vi]elului. 3. 26. 15. va lua din s$ngele vi]elului }i va stropi cu deagetul preste milostivitoriu c@tr@ r@s@rit. necurat va fi p$n@ seara. pentru arderea de tot. }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa. pentru p@cat. 7. 25. {i a ceii ce are curgerea crunt@rii sale. {i cu hain@ de in sfin]it@ s@ va ^mbr@ca. {i s@ va ruga pentru cel sf$nt de nepreste sine f@r@delegile ^n p@m$nt neumblat. pentru p@cat. }i necurat va fi p$n@ seara. }i s@rb@toarea cur@]@niei a o pr@znui. {i tot cel ce s@ va atinge de patul ei va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. }i va pune t@m$ia pre foc ^naintea Domnului. haine sfinte s$nt. ca }i patul curgerii va fi ei. 11. dup@ necur@]@niia curgerii. 23. de }eapte ori va stropi din s$nge din deagetul s@u. Tot cel ce s@ atinge de d$nsa necurat va fi. 9. {i va face preotul una pentru p@cat }i una pentru arderea de tot. 12. fratele t@u. (a) %n cea veachie rom$neasc@ Biblie }i cea rusasc@ easte: }i-l va l@sa ^n pustie. cu care s@ spurc@. necurat va fi }eapte zile. 14. ca }i ^n zilele curgerii ei. 24. 28. carea easte peste sicriiul m@rturiei. la u}ea cortului m@rturiei. 5. Iar@ deaca. ]apul a-l slobozi. {i tot cel ce s@ va atinge de tot vasul. }i cu berbeace. 22. {i va aduce Aaron vi]elul cel pentru p@catul s@u. }i s@ va ^mbr@ca cu aceastea. 33. 30. {i va aduce Aaron vi]elul cel pentru p@catul s@u. c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului }i au 10.* murit. }i-l va aduce pentru p@cat. }i va b@ga s$ngele lui ^nl@untrul catapeteasmei. }i. }i de va curge }i dup@ curgerea ei. }i nu va muri. {i va arunca Aaron pentru cei doi ]api sor]i. {i va junghia ]apul cel pentru p@catul norodului ^naintea Domnului. dup@ aceaea. }i va junghia vi]elul cel pentru p@catul s@u. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Gr@- i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i necurat va fi p$n@ seara. 10. 16. {i tot patul. 8. }i a-l cur@]i ^mpreun@ cu cortul }i cu oltariul. va num@ra }ie }eapte zile. ^naintea u}ilor cortului m@rturiei. ^n fa]a milostivitoriului. ca s@ nu moar@. }i fumul t@m$iei va acoperi pre milostivitoriul cel deasupra m@rturiilor. {i muiarea. c$nd easte ea ^n pat sau }eade pre vas.CARTEA LEVI[ILOR 21. }i va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. a b@rbatului sau a muierii. c$nd vor spurca ei cortul care easte ^ntru ei. c$nd easte ea ^ntru curgerea s$ngelui. Iar@ deaca s@ va cur@]i de curgere. 27. }i un berbeace. de-i va curge curgere de s$nge ^n mai multe zile. Aceasta easte leagea celui ce-i curge s@m$n]a. }i-}i va sp@la cu ap@ trupul s@u. }i-i va pune ^naintea Domnului. va lua cei doi ]api. }i va stropi s$ngele lui preste milostivitoriu de c@tr@ fa]a milostivitoriului. }i o va aduce ^nl@untrul catapeteasmei. {i va lua c@dealni]a plin@ de jar din jertvenicul cel dinaintea Domnului. 10 1. 4. }i a celui ce-i ias@ s@m$n]@ de pat.

* ^n luna a }eapteazeacea a lunei. f@r@ numai la u}a cortului. ca s@ o fac@ ardere de tot sau de m$ntuire Domnului. Leage veacinic@ va fi voao ^ntru neamurile voastre’. }i toate p@catele lor. {i la u}ea cortului m@rturiei nu o va 1. }i ve]i smeri sufletele voastre. }i s@ se conteneasc@ a m$nca s$nge }i mort@ciune. 21. }i ale c@ruia m$ini le vor s@v$r}i ca s@ preo]asc@ dup@ tat@l lui. }i-l va cur@]i }i-l va sfin]i pre el de necur@]iia fiilor lui Israil. {i va lua ]apul preste sine nedrept@]ile lor ^n p@m$nt nec@lcat. }i cel ce va junghia afar@ }i la u}ea cortului m@rturiei nu o va aduce. 29. 28. }i c@tr@ to]i fiii lui Israil. O dat@ ^n an s@ va face”. om dintr@ fiii lui Israil. 5. {i va sf$r}i a cur@]i sf$ntul }i cortul m@rturiei }i jertvenicul. sau capr@ ^n tab@r@. }i va lua din s$ngele vi]elului }i din s$ngele ]apului }i va pune preste coarnele jertvenicului ^mprejur. }i vor slobozi ]apul ^n pustie. dup@ aceaea. 25. om (a) dintr@ fiii lui Israil. {i cel ce va slobozi ]apul cel os@bit spre slobozire va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. nici mo}teanul. {i nu vor mai junghia jertvele sale celor de}er]i cu carii ei curvesc (b) dup@ d$n}ii. carii s@ afl@ ^ntru voi. }i jertvenicul va cur@]i. nici nemearnicul. S$mb@ta s$mbetelor odihn@ va fi aceasta voao. 23. 9. }i s@ va ^mbr@ca cu haina sa. }i cortul m@rturiei. }i le va pune pre capul ]apului celui viu }i-l va slobozi.* }i pieile lor }i c@rnurile lor }i balega lor. au dintr@ veneticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi. ie}ind. 22. CAP 16 {I 17 ca s@ v@ cur@]asc@ de toate p@catele voastre ^naintea Domnului. c$nd va mearge el s@ se roage ^ntru cel sf$nt. C@ ^n zioa aceasta s@ va ruga pentru voi. }i a}ea va face cortului m@rturiei. }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa }i pentru norod. (a) Om. . nu idolului. ‘Om. {i nu o va aduce la u}ea cortului m@rturiei. ca }i pentru preo]i. 31. adec@ fie}tecarele. }i va aduce seul ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 26. (b) Umbl$nd. a c@rora s$nge s-au adus pentru cur@]ire ^ntru cel sf$nt. {i va sp@la trupul s@u cu ap@ ^n locul cel sf$nt. va ^ntra ^n tab@r@. carele va junghia vi]el. va ^ntra ^n tab@r@.108 CARTEA LEVI[ILOR cur@]iile fiilor lui Israil.* {i nici un om nu va fi ^n cortul m@rturiei. 17. }i zi c@tr@ ei: «Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul. }i s@ va ruga pentru preo]i. {i zi c@tr@ ei: ‘Om. sau oaie. {i va stropi preste el din s$nge cu deagetul s@u de }eapte ori. Ca s@ aduc@ fiii lui Israil jertvele sale. }i-l va pune acolo. 7. c$nd au ^ntrat ^ntru cel sf$nt. carele easte ^ntru voi. prin m$n@ de om g@tit. }i. 6. }i pentru casa sa. 30. zic$nd: 3. 34. va face arderile de tot ale sale }i jertvele ceale de tot ale norodului. om. 11 *Jos 23. s@ va socoti omului aceluia s$ngele. {i va ^ntra Aaron ^n cortul m@rturiei }i s@ va dezbr@ca de ve}m$ntul cel de in. 27 28 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. vor scoate afar@ de tab@r@. 32. 24. pentru toate p@catele lor. }i le vor junghia jertv@ de m$ntuire aceastea Domnului. zic$nd: 2. s$nge au v@rsat. au jertv@. 18. }i s@ va ^mbr@ca cu haina cea de in. 7. }i s@ va ruga pentru d$nsul. }i carele va junghia afar@ de tab@r@. {i va fi aceasta voao leage veacinic@. 33. }i-i vor arde cu foc. leage veacinic@. 8. priimit@ ^ntru miros de bun@ mireazm@. }i. dup@ aceaea. *Luca 1. {i va ie}i la jertvenicul cel dinaintea Domnului. precum au poruncit Domnul lui Moisi. }i pentru toat@ adunarea fiilor lui Israil. 19. {i va fi voao aceasta leage veacinic@. }i va m@rturisi preste el toate f@r@delegile fiilor lui Israil. cu haina cea sf$nt@. {i va pune Aaron m$inile sale pre capul ]apului celui viu. }i pentru preo]i }i pentru toat@ adunarea s@ va ruga. }i le vor aduce Domnului la u}ile cortului m@rturiei la preot. }i toate nedrept@]ile lor. }i va aduce ]apul cel viu. Iar@ cel ce ^i va arde va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. {i vi]elul cel pentru p@cat }i ]apul cel pentru p@cat. nici airea. 10 CAP 17 S@ poruncea}te evreilor ca numai lui Dumnezeu s@ jertveasc@. care s-au f@cut ^ntru ei ^n mijlocul necur@]iei lor. 20. }i de nedrept@]ile lor pentru toate p@catele lor. au dintr@ fiii celor venetici. s@ smeri]i sufletele voastre. ^n pustie. ca s@ v@ ruga]i pentru fiii lui Israil. {i va aduce pre jertvenic seul cel pentru p@cate. 3. 4. c$te vor junghia ei ^n c$mpuri. la u}ea cortului m@rturiei. {i s@ va ruga preotul. pre carele-l vor unge. p$n@ c$nd va ie}i }i s@ va ruga pentru sine. 27. *Evrei 13. }i v@ ve]i cur@]i. {i va v@rsa preotul s$ngele pre jertvenic ^mprejur ^naintea Domnului. ca s@ aduc@ dar Domnului ^naintea cortului m@rturiei Domnului. cu care au fost ^mbr@cat. }i. „Gr@ia}te c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui. carele va face ardere de tot. }i nici un lucru s@ nu face]i. peri-va sufletul aceluia din norodul s@u. {i va cur@]i sf$nta sfintei.

14. 13. voiu pune fa]a Mea asupra sufletului carele m$nc@ s$nge }i-l voiu piiarde pre el din norodul s@u. s@ o fac@ Domnului. Ru}inea sororii mumei tale s@ nu o descoperi. s@ nu descoperi ru}inea ei. 2 *Jos 20. 4 easte’. pentru c@ rud@-]i easte.* {i muiarea s@ nu stea la nici un dobitoc din ceale cu patru picioare s@ se ^ncalece. 10. s@ nu descoperi ru}inea lor. s@ nu descoperi ru}inea ei. 13. }i zi c@tr@ ei: «Eu. s@ nu descoperi ru}inea ei. {i la nici un dobitoc din ceale cu patru picioare s@ nu dai patul t@u ^ntru s@m$n]@. ca s@ te spurci cu d$nsul. ^n loc de idolului. }i poruncile meale s@ le p@zi]i }i s@ umbla]i ^ntru eale. *Iezechi. 5 Galate. }i le-am r@spl@tit lor nedreptatea pentru aceaea. viu va fi ^ntr-^nsele. 16. om din fiii lui Israil. ca s@ v@ cur@]i]i sufletele voastre. c@ s$ngele aceluia va face cur@]enie pentru suflet’. 24. ^ntru care voiu b@ga pre voi. Om. tot cel ce m@n$nc@ va peri. Ru}inea muierii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi. s@ nu face]i. s@ nu descoperi ru}inea lor. carele s@ afl@ ^ntr@ voi. p@g$n@tate easte. Pentru aceaea am gr@it fiilor lui Israil: ‘Nici un suflet dintr@ voi nu va m$nca s$nge. Domnul Dumnezeul vostru. ^ntru os@birea necur@]iei ei. {i s-au spurcat p@m$ntul. c@ rude s$nt ]ie.* {i din s@m$n]a ta s@ nu dai a sluji c@petenii. Ru}inea featei muierii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi. 12. eu. 15. 1. }i 21. c@ cu toate aceastea s-au spurcat neamurile care Eu le lap@d dinaintea fea]ii voastre. Ru}inea nurorii tale s@ nu o descoperi. altele. om la nici o rudenie de ale trupului s@u s@ nu s@ apropie ca s@-i descopere ru}inea. 5.* C@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui 9. 23. {i om. 10. {i cu b@rbat s@ nu dormi pat f@meiesc. fiiar@ au pas@re. 26. 3. 12. 11 Roma. Pentru c@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui easte (v). pentru c@ rud@ mumei tale easte. Domnul. }i au ur$t p@m$ntul pre cei ce l@cuiesc pre d$nsul. 21. {i la muiarea deaproapelui t@u s@ nu dai patul s@min]ii tale. }i s@ nu spurci numele cel sf$nt al Domnului Dumnezeului vostru (a). 20. c@ ru}inea fratelui t@u easte. carea s@ m@n$nc@. 10. 4. {i la muiare. 15. Eu. Domnul Dumne- *Jos 20. }i dup@ legile lor s@ nu umbla]i. Pentru aceaea am zis fiilor lui Israil: ‘S$ngele nici unui trup s@ nu m$nca]i. 3. 25. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. au din veniticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi. 11. {i om. CAP 17 {I 18 tale s@ nu o descoperi. c@ spurc@ciune easte.CARTEA LEVI[ILOR aduce. au din veneticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi. 14. Judec@]ile Meale s@ le face]i. {i p@zi]i toate legile Meale. de le va face omul. Fata feciorului ei }i fata featii ei s@ nu o iai. ^ntru care a]i nemernicit. Sau precum Sf$ntul Augustin zice: viia]a aceast@ vremealnic@ mai v$rtos cu s$nge s@ ]ine ^n trup. }i dup@ obiceaiurile p@m$ntului Hanaan. 9. }i s@ le face]i pre eale. Iar@ de nu va sp@la hainele sale }i nu-} va sc@lda trupul cu ap@.* {i s@ ]ine]i toate poruncile Meale }i toate judec@]ile Meale. ca s@ descoperi ru}inea ei preste d$nsa. ^nc@ fiind ea vie. ca s@ descoperi ru}inea lor. c@ a ta ru}ine easte. Ru}inea sororii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi. ori mo}tean. 22. Eu. 6. carea s-au n@scut acas@ sau afar@. }i Eu l-am dat voao pre jertvenic. nici cel venetic. pentru c@ mum@-]i easte. duhul cel vie]uitoriu ^n s$nge easte. eu. carele va m$nca orice s$nge. va purta f@r@deleagea sa’»”. 16 . 11. 18.: }i s@ nu dai din s@m$n]a ta st@p$nitoriului. s@ nu ^ntri. S@ nu v@ spurca]i cu nici una dintru aceastea. }i curat va fi. Ru}inea featei fiiului t@u sau a featei featei tale. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil. ca s@-i descoperi ru}inea ei. care. *Facer. Ru}inea muierii fratelui t@u s@ nu o descoperi. 7. om din fiii lui Israil. Ru}inea fratelui t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi }i la muiarea lui s@ nu ^ntri. va v@rsa s$ngele ei }i-l va acoperi cu p@m$nt. va peri omul acela din norodul s@u. 12 zeul vostru. altele Biblii au: s@ nu dai din s@m$n]a ta idolului. c@ muiarea fiiului t@u easte. 8. 17. Dup@ obiceaiurile Eghiptului. Ru}inea sororii tale ceii de pre tat@ au de pre mum@. va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. nu va m$nca s$nge. 20. Domnul. Muiare preste sora ei s@ nu o iai ]iitoare. (v) Adec@. }i necurat va fi p$n@ seara. c@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui easte. s@ nu face]i. 16. Domnul Dumnezeul vostru. {i tot sufletul carele va m$nca mort@ciune sau prins de fiiar@. Ru}inea t@t$ne-t@u }i ru}inea mumei 11. au: lui Moloc. a s@ feri de faptele neamurilor }i a hananeilor ^n multe ur$ciuni trupe}ti. ori venitic. carele va v$na v$nat. pentru c@ ur@ciune easte. Ru}inea muierii }i a featei ei s@ nu o descoperi. 2. 19. (a) Jidov. sor@ de un pat easte. 109 CAP 18 Spi]@le rudeniei ceii oprite. p$ng@rindu-te cu ea. c@ ru}inea t@t$ne-t@u easte. pentru c@ rud@ t@t$ne-t@u easte.

12. }i nimenea s@ nu ^n}eale pre deaproapele. }i s@ nu cau]i ^n fa]a s@racului. vor peri din norodul s@u sufletele care fac aceastea. zic$nd: „Gr@ia}te adun@rii fiilor lui 2. 13. }i zi c@tr@ ei:* «Fi]i sfin]i. C@ Eu. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. S@ nu m$nca]i pre mun]i (b). s@ nu min]i]i. Iar@ dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. Domnul Dumnezeul vostru»”. tot rodul lui va fi sf$nt de laud@ Domnului. 15 CAP 19 Multe porunci despre ^ndreptarea vie]ii }i despre ]eremonii mai ^nainte date iar@}i s@ poruncesc. s@ va m$nca. }i ceale ce cad de la seacerea ta s@ nu le aduni. 27 Roma. Iar@ ^n anul al patrulea. Rodul lui ^n trei ani va fi voao necurat. }i aceaea va fi roab@ p@zit@ unui om. Eu. un berbeace pentru gre}eal@. *Sus 11. S@ nu fura]i. S@ nu umbli cu vicle}ug ^ntru neamul t@u. ca s@ nu aibi pentru d$nsul p@cat. care s-au f@cut mai ^nainte de voi. cu dreptate s@ judeci pre vecinul t@u. 19 Pilde 34 [24]. Leagea Mea s@ o p@zi]i. S@ nu p$ng@re}ti fata ta. Iar@ de s@ va m$nca cu m$ncare a treia zi. de p@catul care au p@c@tuit. }i sufletele ceale ce vor m$nca vor peri din norodul s@u. Domnul Dumnezeul vostru. Domnul Dumnezeul vostru. 21.* S@ nu ur@}ti pre fratele t@u ^ntru inima ta. 22 *Ie}ire 20.* }i s@ iube}ti pre deaproapele t@u ca pre tine ^nsu]i. 14. }i s-au spurcat p@m$ntul. 10.* {i c$nd ve]i s@cera voi seacerea p@m$ntului vostru. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. Iar@ ^n anul al cincilea. c$ndu-l ve]i spurca. 30. 15 Luca 17. ad@og$ndu-s@ }i altele. pentru c@ au spurcat sfintele Domnului. 5. latineasc@. cu s$nge. 24. ca s@ nu face]i din toate legile ceale spurcate. 25. perseasc@ au: s@ nu m$nca]i s$nge sau i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Fie}tecarele de tat@l s@u }i de mum@-sa s@ se team@. C@ tot cel ce va face din toate spurc@ciunile aceastea. S@ nu gr@ie}ti de r@u pre surd. s@ nu s@ m@n$nce.. }i ea cu r@scump@rare nu s-au r@scump@rat. {i va aduce pentru gre}ala sa Domnului. ca s@ curveasc@. 11. 27.110 CARTEA LEVI[ILOR toate poruncile Meale. iar@ ce va r@m$nea p$n@ a treia zi cu foc s@ va arde de tot. nici s@ strica]i fa]a barbei voastre. nici boambele viei tale s@ nu le aduni.* S@ nu faci nedreptate vecinului }i s@ nu-l jefuie}ti. cu mustrare s@ mustri pre deaproapele t@u. (b) Cea jido. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. cum au ur$t pre neamurile ceale mai ^nainte de voi. 7 *Sirah 10. ^naintea Domnului. C@ toate spurc@ciunile aceastea le-au f@cut oamenii p@m$ntului carii au fost mai ^nainte de voi. }i s@ nu te ^nt@re}ti asupra s$ngelui vecinului t@u. nici s@ vr@ji]i. {i s@ va ruga preotul pentru d$nsul cu berbeacele gre}ealei. S@ nu v@ ^ncre]i]i p@rul capului vostru. de m$ncat. 7. }i ^naintea orbului s@ nu pui piiadec@. (a) S@ vor pedepsi. *2 Leage 1. 3 *Mat. Eu s$nt Domnul. }i s@ nu spurca]i numele cel sf$nt al Dumnezeului vostru. }i a doao zi. 31 Iacov 2. {i p@zi]i poruncile Meale. 11 3. 26. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. ar@beasc@.* {i s@ nu v@ jura]i str$mb cu numele Mieu. 6 **2 Leage 24. CAP 18 {I 19 n@imitului t@u la tine p$n@ diminea]@. 6. 14 Sira. }i s@ nu v@ spurca]i cu acealea. nici cu vraje din paseri s@ nu c@uta]i. }i s$mbetele Meale s@ le p@zi]i. 29. slobozenie nu s-au dat ei. nu s@ va priimi. 44 1 Petr. {i de va dormi ne}tine cu muiare pat de s@m$n]@. 14 Mateiu 18. 13. 8.** }i s@ nu doarm@ simbriia 1. {i viia ta s@ nu o culegi de a doao oar@. 15. la u}ea cortului m@rturiei. }i s@ te temi de Dumnezeul t@u. (v) Jidov. %n carea zi s@ va jertvi. 39 Luca 6. pentru c@ nu s-au dat ei slobozenie. 23. 5. 28. }i ^n ]arina ta s@ nu sameni doao fealiuri de s@m$n]@. }i s@ nu ]ii m$nie asupra fiilor norodului t@u. 28. 18. 19. certare va fi lor (a). dobitoacele tale s@ nu le faci a s@ ^nc@leca cu alt fealiu. 28.: }i t@ieturi pentru mort s@ nu face]i. Eu. Domnul Dumnezeul vostru. 17. Domnul Dumnezeul vostru. 9 . 14 20. Tobie 4. mo}teanul }i nemearnicul cel venit ^ntru voi. }i s@ va ierta lui p@catul care au p@c@tuit. 2 *1 Ioan 2. Israil. 16. }i s@ nu face]i nici una din toate spurc@ciunile aceastea. 3. iar@ s@ nu moar@. 16 *Jos 23. 4. }i cu hain@ ]esut@ din doao fealiuri osibite s@ nu te ^mbraci. ve]i cur@]i ^mpregiur necur@]eniia lui. S@ nu v@ duce]i la idoli }i dumnez@i v@rsa]i s@ nu v@ face]i. 27. {i ca s@ nu v@ urasc@ pre voi p@m$ntul. 9. Iar@ cel ce o va m$nca p@cat va avea. 1. 29. nici s@ te sfie}ti de fa]a celui putearnic. 17 16. 26. {i s@ nu-}i izb$ndeasc@ m$na ta. priimit@ voao s@ jertvi]i. {i de ve]i jertvi jertv@ de m$ntuire Domnului. {i t@ieturi pentru suflet (v) s@ nu face]i ^n trupul vostru. 16 Luca 17. c@ Sf$nt s$nt Eu. 20. 19. 22. }i ve]i s@di orice pom. 5 Mateiu 18. spurcat@ easte. ve]i m$nca rodul lui }i ve]i aduna voao rodurile lui. 23 Sirah 20.* S@ nu face]i nedreptate la judecat@. 43 22. s@ nu s@cera]i de tot ]arina voastr@. s@racului }i nemearnicului s@ le la}i acealea. }i s@ nu curveasc@ p@m$ntul. }i s@ se umpl@ p@m$ntul de f@r@deleage. Eu. }i slove ^mpunse s@ nu face]i ^ntru voi.

22. }i ea au descoperit curgerea s$ngelui s@u. 37. necur@]ie easte. *Ie}ire 33. 16 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 16 [Pilde] 20. S@ nu mearge]i la cei ce (g) vr@jesc }i de desc$nt@tori s@ nu v@ lipi]i. 10. 22 Ioan 8. spurc@ciune au f@cut am$ndoi. sau s@ vor duce la desc$nt@tori sau la g$citori. care Eu le gonesc dinaintea voastr@. sau amestec@turi trupe}ti neslobode vor face. ca s@ v@ spurca]i cu ei. 32. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. Cel ce v@ sfin]esc pre voi. ca s@ se ^ncalece de d$nsul. }i voiu piiarde din norodul s@u pre d$nsul }i pre to]i c$]i s@ unesc ^ntr-un g$nd cu el. carea are b@rbat. vinova]i s$nt. ca s@ curveasc@ dup@ d$n}ii. (g) Bibliia cea veachie are: b@znuitoriu de p$ntece. }i dobitocul s@-l omor$]i. {i s@ nu umbla]i dup@ legile neamurilor. {i carele s@ va culca cu muiarea t@t$nes@u. om carele va bl@st@ma pre tat@l s@u au pre mum@-sa. Carele va lua pre soru-sa cea de pre tat@l s@u sau de pre mum@-sa. au carele va preacurvi cu muiarea vecinului s@u. sau pre p@rin]ii s@i vor bl@st@ma. 9. S$mbetele Meale s@ le p@zi]i }i de ceale sfinte ale Meale s@ v@ teame]i. }i s@ le face]i pre eale.* Iar@ de va veni vreun nemearnic ^n 22. ca s@ spurce ceale sfinte ale Meale }i ca s@ spurce numele celor sfin]i]i Mie. 4 *2 Leag. p@catul vor purta. }i s@ 1. {i s@ p@zi]i toat@ leagea Mea }i toate poruncile Meale. 21 *1 Pet. pentru c@ au dat s@m$n]a sa c@petenii[i]. dup@ ce va da el din s@m$n]a sa c@peteniei. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. ca s@ l@cui]i pre el. vinova]i s$nt. ^ntru care v@ bag Eu pre voi. {i s@ p@zi]i poruncile Meale. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. voiu pune fa]a Mea asupra sufletului aceluia }i-l voiu piiarde din norodul s@u.* {i muiarea. 6. {i sufletul. Domnul Dumnezeul vostru. prin care s@ ^n]eleg vr@jitorii aceia carii din ma]e- . }i nu-l vor omor^ pre el. {i b@rbatul. }i s@ le face]i pre eale. cu moarte s@ se omoar@. }i le-am ur$t pre eale. neamul cel de pre p@m$ntul acela ^l va omor^ cu pietri. carea va mearge ori la ce dobitoc. vinova]i s$nt. 5. f@r@ de fii s@ moar@.* carele va da din s@m$n]a sa c@petenii[i] (a). 111 *Ie}ire 21. cu moarte s@ se omoar@. CAP 19 {I 20 le face]i pre eale. }i s@-l iube}ti pre el ca }i pre tine. (a) Idolului. *Sus 18. 12. Carele va lua }ie muiare }i pre muma ei. Iar@ de va lua careva muiarea fratelui s@u. {i Eu voiu pune fa]a Mea asupra omului aceluia }i-l voiu piiarde pre el din norodul s@u. 2. ru}inea fratelui s@u au descoperit. }i s@ te temi de Dumnezeul t@u. %naintea celui c@runt s@ te scoli }i s@ cinste}ti fa]a celui b@tr$n. Cumpene dreapte }i pun]i drep]i }i m@sur@ dreapt@ s@ fie la voi. am$ndoi vinova]i s$nt. cu moarte s@ se omoar@. s@ omor$]i muiarea }i dobitocul. ca s@ nu v@ urasc@ pre voi p@m$ntul. Eu s$nt Domnul. pentru c@ rudeniia au descoperit. ^n judecat@. s@ piiar@ ^naintea fiilor neamului lor. 31. 19. 5 CAP 20 Carii vor da din s@m$n]a sa lui Moloh. ru}inea t@t$ne-s@u au descoperit. 23 *Sus 18. {i s@ p@zi]i toate poruncile Meale }i judec@]ile Meale.* Om. 21. f@r@ de fii s@ moar@. }i preacurvariul }i preacurva. sau din cei ce s-au f@cut venitici ^n Israil. 7. cu foc s@-l arz@ pre el }i pre eale. 18. 14. {i am zis voao: ‘Voi ve]i mo}teni p@m$ntul lor. 17. }i ea va vedea ru}inea lui. }i Eu voiu da pre el voao s@-l le dobitoacelor spunea ceale viitoare. s@ nu-l n@c@ji]i pre el. 24. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru»”. 1. 21 p@m$ntul vostru. 8.CARTEA LEVI[ILOR 30. 36. am$ndoi s@ piiar@ din neamul s@u. 20 Mateiu 15. 22. carele va preacurvi cu muiare.* Omul. ^n pun]i. f@r@deleage easte. 35. Ca }i mo}teanul cel de p@m$nt s@ fie ^ntr@ voi nemearnicul. ocar@ easte. izvorul ei au descoperit. Iar@ de vor treace cu vedearea l@cuitorii p@m$ntului cu ochii lor de la omul acela. cu moarte s@ se omoar@. carele vine la voi. 23. ca s@ curveasc@ cu c@peteniile. 34. }i va descoperi ru}inea ei. cu moarte s@ se omoar@. cu moarte s@ se omoar@. 13. vinovat easte. c@ p@g$n@tate au f@cut. c@ toate aceastea le-au f@cut. pre tat@l s@u au pre mum@-sa au bl@st@mat. {i carele s@ va culca cu b@rbat pat f@meiesc. ca s@ nu fie f@r@deleage ^ntru voi. c@ nemearnici a]i fost ^n p@m$ntul Eghiptului. ru}inea sororei sale au descoperit. 11. 15. cu moarte s@ se omoar@. Eu s$nt Domnul. S@ nu face]i nedreptate. va fi cineva din fiii lui Israil. 4.* {i ve]i fi sfin]i. carele va avea pat cu muiarea carea are cruntarea cea de lun@. care s@ chema Moloh. 31. 16. p@cat vor avea. c@ sf$nt s$nt Eu. ^n m@suri. {i de va dormi cineva cu noru-sa. 20. carele s@ va duce la desc$nt@tori sau la vr@jitori. }i va vedea ru}inea ei. ^n cumpene. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil: «De 2. Voiu pune fa]a Mea asupra omului aceluia }i asupra semin]iei lui. Oricarele va dormi cu rudeniia sa ru}inea rudeniei sale au descoperit. {i cine va ^ndr@zni a s@ culca cu dobitoc cu moarte s@ se omoar@. cu moarte s@ se omoar@ am$ndoi. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. {i ru}inea sororei t@t$ne-t@u }i a sororei mumei tale s@ nu o descoperi. 3.

c@ Sf$nt easte Domnului Dumnezeului s@u. ^ntru carele va fi prihan@ (v). Darurile lui Dumnezeu. 44. Adec@. carea nu easte ^mpreunat@ cu b@rbat. {i-l vei sfin]i pre el. 20. zic$nd: 2. sau cel cu urechile t@iate. *Sus 19. zic$nd: 17. 19. Eu. 21. Iar@ la catapeteasm@ nu va ^ntra }i la jertvenic nu s@ va apropiia. }i carii s$nt nevreadnici de preo]ie. {i la nici un suflet mort s@ nu ^ntre. 17. {i voi s@ os@bi]i ^ntr@ dobitoacele ceale curate }i ^ntr@ ceale necurate. {i s@ nu spurce s@m$n]a sa ^ntru norodul s@u. (v) Prin prihan@ aici s@ ^n]@leage ceva sc@deare. 15. }i s@ nu spurce numele Mieu cel sf$nt. f@r@ numai fecioar@ din norodul s@u s@-}i ia muiare. Eu. S@ nu s@ spurce ^ndat@ ^ntru norodul s@u spre spurc@ciunea sa (b). }i pentru fata preotului. 11. 8. 25. 20 *Sus 9. Cel ce v-am ales pre voi din toate neamurile. 4. care le-am ales Eu s@ fie voao necurate. au cu albea]@. 18. c@ aceasta-l va spurca pre el. numele t@t$ne-s@u spurc@.: stihul acesta easte: nu s@ va spurca pre sine domnul ^ntru noroadele sale. de s@ va spurca curvind. Aravicea. s@ nu s@ apropie a aduce darurile Dumnezeului s@u. 10. ^n foc s@ se arz@. ca s@ se spurce pre sine. 16. Cel ce sfin]esc pre ei. }i s@ fie sfin]i. de aceastea s@ nu ia. }i cu toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt. Latin. Cel ce sfin]esc pre el»”. preste a c@ruia cap s-au turnat din untulcel-de-lemn al ungerii }i s-au sfin]it. 4. }i pre trupurile sale s@ nu taie t@ieturi. 9. 28. Eu. 2. care le sfin]esc ei Mie. 11 1 %mp@r. sau cu un coiu. 5.: }i s@ nu s@ p$ng@reasc@ cu b@rbat de bun neam ^n norodul s@u. 22. . ^ntru carele easte prihan@. Sfin]i s@ fie Dumnezeului s@u. F@r@ numai cu ruda cea de aproape a lor. Iar@ v@duv@ }i l@p@dat@ }i spurcat@ }i curv@.* Muiare curv@ }i spurcat@ s@ nu ia. sau pecingine. c@ Sf$nt Eu. „Zi lui Aaron }i fiilor lui ca s@ se fereasc@ (a) de ceale sfinte ale fiilor lui Israil. 1. s@ nu s@ apropie a aduce darurile lui Dumnezeu. capul s@ nu-}i des1. darurile Domnului Dumnezeului vostru el le aduce. „Gr@ia}te lui Aaron. 27. Domnul Dumnezeul vostru. 26. 13.* {i b@rbatul sau muiarea. }i ^ntr@ paserile ceale curate }i ^ntr@ ceale necurate. p@m$ntul care curge lapte }i miiare’. 44. {i au gr@it Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui }i c@tr@ to]i fiii lui Israil. sf$nt s@ fie. {i cu soru-sa. cu pietri s@-i ucide]i. }i muiare l@p@dat@ de la b@rbatul s@u s@ nu ia. pentru c@ jertvele Domnului. darurile Dumnezeului s@u. ei le aduc. }i din ceale sfinte va m$nca. cu tat@ }i cu mum@ }i cu fii }i cu fiice }i cu frate. Cel ce v-am ales pre voi din toate neamurile ca s@ fi]i ai Miei. s@ nu s@ spurce ating$ndu-s@ de mort. Sau omul a c@ruia easte m$na rupt@ sau piciorul rupt. (a) Latin. Cel ce sfin]esc pre d$n}ii»”. Eu. c@ Eu s$nt Domnul.* {i s@ fi]i Mie sfin]i. Domnul Dumnezeu. 3. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. c@ prihan@ easte. }i fa]a barbei s@ nu o raz@. sau omul ^ntru carele easte r$ie s@lbatec@. pentru c@ are prihan@. sau cel cu nasul t@iat. {i din ceale sfinte nu va ie}i. Domnul. Acesta s@ ia muiare* fecioar@ din neamul *Iezechii.* {i plea}e s@ nu v@ rade]i pre cap pentru mort. de va curvi. 1. cu moarte s@ se omoar@ am$ndoi. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Domnul. }i zi c@tr@ ei: «%n suflete s@ nu s@ spurce ^ntru neamul lor (a). 1. preotului. Tot omul ^ntru carele easte prihan@ nu s@ va apropiia: omul cel orb.: s@ nu s@ spurce preotul cu mor]ile celor ce l@cuiesc cu el. Domnul Dumnezeul vostru. zic$nd: «Oricare om din s@m$n]a ta ^ntru rudele voastre. 23. sau cel }chiop. 12. fecioara cea mai aproape de el. }i s@ nu spurca]i sufletele voastre cu dobitoacele }i cu paserile. {i fata omului preot. 7. Sfintele Sfintelor. }i s@ nu spurce numele Dumnezeului s@u. }i ce muieri s@-}i ia. s@ nu s@ apropie a aduce jertvele Dumnezeului t@u. 16 *Leage 18. Domnul.: ci nici cu dom- CAP 22 Cel str@in }i cel necurat s@ se conteneasc@ de m$ncarea celor sfin]ite sau a jertvelor.112 CARTEA LEVI[ILOR mo}teni]i. }i nu va spurca cel sfin]it a Dumnezeului s@u. 2. schimosire sau slutire ^n trup. au cu ochii urduro}i. CAP 21 {I 22 copere }i hainele s@ nu }i le rump@. zic$nd: „Gr@ia}te preo]ilor fiilor lui Aaron. nul norodului s@u nu s@ va spurca. cu ace}tia s@ va spurca. }i care trebuie s@ se jertveasc@. f@r@ de care trebuie s@ fie jertvele. c@ Eu Sf$nt s$nt. }i nu va spurca cel sf$nt a Dumnezeului s@u. nici cu mum@-sa s@ nu s@ spurce. Tot din s@m$n]a lui Aaron. 6. oricare dintru ei s@ va face desc$nt@toriu au vr@jitoriu. }i nici cu tat@l s@u. 27 Iezechii. pentru c@ untuldelemn cel sf$nt al ungerii lui Dumnezeu preste d$nsul. 7 CAP 21 La care ^ngrop@ciuni pot fi preo]ii. 29 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i preotul cel mare ^ntr@ fra]ii s@i. s@u. ca s@ se ^mbrace cu haine. Au ghibos. s@ ^ns@mneaz@ prihanele sau sminteale. *1 Petr. 24. (b) Jido. (a) De vor fi necuvio}i. vinova]i s$nt»”. 22 14.

{i fata omului preot. {i fata preotului. {i din m$na celui de neam str@in s@ nu aduce]i darurile Dumnezeului vostru din toate aceastea. parte b@rb@teasc@. }i va da preotului sf$nta. Cel ce sfin]esc pre ei»”. 12. Domnul. Aceasta ^ntru acea zi s@ va m$nca. pre ea }i pre fiii ei s@ nu-i junghiia]i ^ntru o zi. Iar@ de va avea preotul suflet cu argint cump@rat. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui }i la toat@ adunarea lui Israil. }i cei n@scu]i ^n casa lui. „Vi]elul sau oaia sau capra. toat@ prihana s@ nu fie ^ntr-^nsul. 5. 30. Eu. {i omul. carele s@ va apropiia c@tr@ ceale sfinte. sau dintr-a viniticilor carii l@cuiesc la d$n}ii ^ntru Israil. Orb. {i vor p@zi paz@le Meale. carea-l spurc@ pre el. 17. Zi lor: «%ntru s@min]iile voastre. carele s@ va atinge de aceastea. iar@ pentru f@g@duin]a ta nu s@ vor priimi. sau r$ios. 16. dup@ pl@cearea voastr@ o ve]i jertvi. zic$nd: 2. Domnul Dumnezeu. carele-l spurc@ pre el dup@ toat@ necur@]iia lui. Sufletul. Eu. 21. ca s@ nu s@ spurce cu eale. jertv@ Domnului. CAP 22 {I 23 113 *Ie}ire 22. au cu coada t@iat@. 31 Sus 17. 33. sau pecinginos. 21 din f@g@duin]@. care le-au adus ei Domnului. acesta va m$nca din p$inile lui. a cur@]irii }i a corturilor. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. a Pa}tilor. }i jertv@ dintru aceastea s@ nu aduce]i pre oltariu Domnului. ori ^ntru s@rb@torile voastre din voi. Eu. }i atunci va putea m$nca din ceale sfinte. 4. c@ stric@ciune }i prihan@ easte ^ntr-^nsele. {i nici unul din cei de neam str@in s@ nu m$nce din ceale sfinte. pentru c@ nu va fi priimit@ voao. Sau cel ce s@ va atinge ori de ce jivin@ necurat@. care le ve]i chema sfinte. }i s@ moar@ pentru eale. au din oi f@r@ de prihan@. 13. {i s@ p@zi]i poruncile Meale }i s@ le face]i pre eale. 19. aceastea s$nt s@rb@torile Meale: 3. Domnul”. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: «S@rb@torile Domnului. iar@ zioa a }eaptea. (v) Adec@. aceastea s@ nu le aduc@ Domnului. iar@ din cei de neam str@in nimenea nu va m$nca din eale. sau cu limba t@iat@. din ceale sfinte s@ nu m@n$nce. sau din oi. preotului. {ease zile ve]i lucra. sau de om. 22. din p$inile t@t$ne-s@u va m$nca. 31. ca s@ nu aib@ pentru eale p@cat. m$nc$nd ei ceale sfinte ale lor. carele prin ne}tiin]@ va m$nca ceale sfinte. nu l@sa]i din c@rnuri pe diminea]@. Eu. 44. }i va fi }eapte zile supt mum@-sa. a s@ceri}ului.CARTEA LEVI[ILOR 3. ori din voie. Domnul. necurat va fi p$n@ seara. Ceale priimite ale voastre. CAP 23 Praznicile s$mbetei. Ca s@ nu spurce ceale sfinte ale fiilor lui Israil. C@ Eu. 26.* Mort@ciune }i prins de fiiar@ s@ nu m$nce. }i c@ruia s$nt sucite }i t@iate }i smulte. 8. Domnul Dumnezeul vostru. va peri sufletul acela dinaintea Mea. 23. nu s@ vor priimi aceastea voao»”. Eu. 21 Iezechii. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 6. Cel ce sfin]@sc pre ei. sau ^i curge s@m$n]a. 25. c$nd easte necur@]iia pre d$nsul. {i orice om din s@m$n]a lui Aaron. dup@ ce s@ va na}te. {i cel ce s@ va atinge ori de ce necur@]ie a sufletului (b) sau de om. 24. s@ nu m$nce din ceale sfinte. de s@ va m@rita dup@ b@rbat de neam str@in. 13. 20. ca s@ v@ fiu voao Dumnezeu. P$n@ ce-} va sp@la trupul s@u cu ap@ }i va apune soarele }i curat va fi. va adaoge a cincea parte la acealea. carele easte lepros. 7. tot omul din s@m$n]a voastr@. 11. de s@ va face v@duv@ sau va fi l@p@dat@ (v). p$n@ ce s@ va cur@]i. Iar@ c@ruia s$nt coaiele zdrobite. {i vaca }i oaia. Cel ce v@ sfin]esc pre voi. a s@pt@m$nilor. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. . nemearnicul preotului au n@imitul nu va m$nca din ceale sfinte. sau cu negei. s@ nu aduci aceastea Domnului. 15. din carele curge s@m$n]a patului. sau strujit. Domnul. 10. zic$nd: 18. 15 2 Leage 14. sau din capre. }i M@ voiu sfin]i ^ntr@ fiii lui Israil. 32. }i zi c@tr@ ei: «Om. a p$rg@lor. Nici una din ceale ce au prihan@ ^ntru sine s@ nu aduc@ Domnului. Iar@ de ve]i jertvi jertv@ de bucurie Domnului. {i s@ nu spurca]i numele Mieu cel sf$nt. ea din p$rga cea sf$nt@ nu va m$nca. carele va aduce darurile sale dup@ toat@ m@rturisirea sa }i dup@ toat@ aleagerea sa. os@bind darul ce-l aduce 15. ]ipat@ de la b@rbat. 1. 9. de le vor spurca pre eale. {i s@ aduc@ asupra sa f@r@deleagea p@catului. }i cum trebuie s@ se pr@znuiasc@. }i ace}tia vor m$nca din p$inile lui. 28. {i vi]el au oaie cu urechile t@iate. din cirezi.* {i omul. (b) Ori de ce necur@]ie de mort. Domnul. Eu. s@ va ^ntoarce la casa t@t$ne-s@u precum au fost ^n fetie. iar@ a opta zi }i de aci ^nainte s@ va priimi spre daruri. c$te vor aduce Domnului 4. }i ^n p@m$ntul vostru s@ nu face]i. Eu s$nt Domnul. va fi bine pl@cut. 31 pentru arderea de tot. a tr$mbi]ilor. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. zic$nd: 27. }i s@m$n]@ nu va fi ^ntru ea. c@ p$inea a lui easte. carele va aduce jertv@ de *2 Leage m$ntuire Domnului. 14. f@r@ de prihan@. acealea s@ le junghii ]ie. care le sfin]esc fiii lui Israil Domnului. om din fiii lui Israil. 29.

32. chemate sfinte. ^mpreun@ cu p$inile ceale din rodurile ceale de p$rg@. 37 *2 Leage 16.* {i. ^n patruspr@zeace zile ale lunei ^ntr@ seri. c$nd ve]i aduce daruri Dumnezeului vostru. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi. zioa. 8. 20. pentru p@cat. 9 [29]. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i zioa a }eaptea chemat@ sf$nt@ va fi voao. ^n toat@ l@cuin]a voastr@. sfinte vor fi Domnului. care vor fi ardere de tot Domnului. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. zic$nd: 27. {i le va pune pre eale preotul cu p$i22. Leage veacinic@ ^n neamurile voastre. zic$nd: «%n luna a }eaptea.* %n luna dint$iu. ^ntru carea ve]i smeri sufletele voastre. CAP 23 nile rodurilor celor din p$rg@ punere-^naintea Domnului. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 19. 9. }i doi miei de un an. p$n@ ^n margini. 13. holda ta. *Ie}ire 12. va peri sufletul acela din norodul s@u. 15. va peri din norodul s@u. {i ^n zioa a cincispr@zeacea a lunei ace}tiia. ve]i face o oaie curat@ de un an ardere de tot Domnului. }i s@ v@ ruga]i pentru voi ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. 16. 37 . ve]i s$mb@ta s$mbetele voastre”. }i turn@rile lor din zi ^n zi. 26. 36. Leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre ^n toat@ l@cuin]a voastr@. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 7. Nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 25. (a) S@ nu sf$r}e}ti r@m@}i]a seacerii ]arinei tale. de seara p$n@ seara. Domnul Dumnezeul vostru»”. }i zioa a opta chemat@ sf$nt@ va fi voao. 7 Ioan 7. celui s@rac }i celui nemearnic s@ le la}i acealea. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. pomenirea tr$mbi]elor. s$mb@t@ easte Domnului ^n toat@ l@cuin]a voastr@. 28 [18] Numer. Eu. c@ easte voao aceasta zi de rug@ciune. {i va aduce znopul ^naintea Domnului priimit voao. ^ntru toate l@ca}urile voastre. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i»”. Tot sufletul. jertv@ miros de bun@ mireazm@ Domnului. din zioa ^n carea ve]i aduce znonul punerii ^nainte. {i p$ine }i spice frecate noao s@ nu m$nca]i p$n@ ^n zioa aceasta. 11. }i turnarea ei a patra a unui in de vin. c$nd s@cera]i seacerea p@m$ntului vostru.* „Gr@ia}te fiilor lui Israil. ^n zioa cea dint$iu a lunei.* „{i (b) a zeacea a lunei ace}tiia a }eaptea. }i un vi]el din ciread@ }i doi berbeci cura]i.114 CARTEA LEVI[ILOR s$mb@t@. Ie}ire easte.* {eapte zile ve]i aduce arderi de tot Domnului. }eapte s@pt@m$ni ^ntregi s@ num@ra]i. 9 *Ioan 7. 33. (b) Adec@. {i jertva lui doaoazeacea din f@in@ curat@ f@cut@ cu untdelemn. s@ nu le culegi. care le ve]i chema ^n vremile lor: 5. {i ve]i aduce jertv@ noao Domnului. din l@ca}urile voastre ve]i aduce p$ini punere^nainte. ^n zioa a doao de la zioa cea dint$iu ^l va aduce preotul. 9 *Nume. {i ve]i face un ]ap din capre. ca s@ aduce]i aduceri Domnului arderi de tot. ve]i aduce un znop p$rga seacerii voastre la preot. ci s@ aduce]i ardere de tot Domnului»”. „Gr@ia}te fiilor lui Israil. 17. {i ^mpreun@ cu p$inile ve]i aduce }eapte miei de un an cura]i. 4. 16 *Sus 19. {i ve]i chema zioa aceasta chemat@ sf$nt@ va fi voao. adec@: s@ nu seaceri de tot. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 30. Leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. Nici un lucru s@ nu face]i. nici un lucru s@ nu face]i. s@rb@toarea azimelor Domnului. zic$nd: 24. Nici un lucru s@ nu face]i ^n zioa aceasta. care s@ fie jertv@ de m$ntuire. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi voao. {i. va fi voao odihn@. S$mb@ta s$mbetelor va fi voao. zic$nd: 34. zic$nd: «%n zioa a cincispr@zeacea a lunii ace}tiia a }eaptea. carele nu s@ va smeri ^n zioa aceasta. zic$nd: 10. c$nd seaceri tu }i cade din seacerile tale. 37. }i s@ smeri]i sufletele voastre din a noaoa a lunei. }i ve]i aduce arderi de tot Domnului. 14. 18. carele va face lucru ^n zioa aceasta. Aceastea s$nt s@rb@torile Domnului. Aceastea-s s@rb@torile Domnului. }i ve]i aduce ardere de tot Domnului. jertv@ Domnului. 1 *Sus 16. 6. care le ve]i chema chemate sfinte. dospite le vor coace Domnului din p$rga roadelor. vor fi ale preotului celui ce le aduce. 28. 29. 31. 35. {i ^n }eapte zile s@ aduce]i arderi de tot Domnului.* {i s@ num@ra]i voao din a doao zi a s$mbetei. tot lucrul de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. }i jertvele lor. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: «C$nd ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care Eu-l dau voao }i ve]i s@cera s@ceri}ul lui. 22. ^n zioa ^n care ve]i aduce znopul. pasha Domnului. s@rb@toarea corturilor }eapte zile Domnului. P$n@ a doao zi a s@pt@m$nii ceii mai de pre urm@ s@ num@ra]i cincizeci de zile. 23. {i tot sufletul. doao p$ini din doaoazeacea de f@in@ curat@ va fi o p$ine. s@ nu sf$r}i]i r@m@}i]a seacerii ]arinii tale (a). 29 [Numeri] 29. }eapte zile azime s@ m$nca]i. odihn@ chemat@ sf$nt@ Domnului. miros de bun@ mireazm@ Domnului. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. ^mpreun@ cu cei doi miei. chemat@ sf$nt@ va fi voao. 27. }i jertvele lor }i turn@rile lor. zi de cur@]enie chemat@ sf$nt@ va fi voao. 21. 28.

}i afar@ de ceale de bun@voie ale voastre. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i ve]i pune la fie}tecarea punere t@m$ie curat@ }i sare. zic$nd: 2.* el numele Domnului. {i au spus Moisi s@rb@torile Domnului fiilor lui Israil. odihn@. {i au gr@it Moisi fiilor lui Israil. a}ea s@ se fac@ }i lui. 3. {i o vor aprinde Aaron }i fiii lui de seara p$n@ diminea]a. {i de va v@t@ma ne}tine pre deaproapele s@u. 23. 15. pururea. {i ceale ce cresc s$ngure ale ]arinei tale s@ nu le seaceri. {i numind feciorul cel din muiare israiltean@. a zeacea s@ fie o p$ine. 115 *Ie}ire 21. 20. 8. 42. 5. zic$nd: 2. 18. „Scoate afar@ de tab@r@ pre cel ce au bl@st@mat. {i ^n zioa a cincispr@zeace a lunei ace}tiia a }eaptea. cu moarte s@ se omoar@. care ve]i da Domnului. ^naintea Domnului. }i acesta era fecior de eghiptean ^ntr@ fiii lui Israil. }i pentru ca s@ nu s@ ia cam@t@ de la fra]i. odihn@ va fi p@m$ntului.* {i vor fi ale lui Aaron }i ale fiilor lui. }i v@ ve]i veseli ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. 4. 44. 32 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Afar@ de s$mbetele Domnului. 3. p$inile punerii-^nainte. 17. ochiu pentru ochiu. 38 CAP 25 Leage pentru anul al }eaptelea. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru»”. nici s@ se asupreasc@ cu robie veacinic@. }ease p$ini o punere pre masa cea curat@. O dreptate s@ fie celui nemearnic }i celui mo}tean. p@cat va avea. ci mai v$rtos cei putearnici s@-i r@scumpere de la venitici. ca s@-l judece. 9. ^n cortul m@rturiei. p$n@ diminea]a. }i ^n zioa a opta. {i gr@ia}te fiilor lui Israil. {i carele va lovi dobitoc }i va muri. tot mo}teanul ^ntru Israil va l@cui ^n corturi. {eapte zile ^n an leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. a}ea s@ i se fac@ }i lui. adec@ a s$mbetei. ]arina ta nu o vei s@m@na }i viia ta nu o vei t@ia. afar@ de catapeteazm@. fata lui Davri din s@m$n]a lui Dan. Iar@ ^n al }eaptelea an. %n sfea}nicul cel curat ve]i aprinde luminile ^naintea Domnului. %n toat@ s$mb@ta s@ vor pune ^naintea Domnului. }i afar@ de toate f@g@duin]ele voastre. 21. cu pietri s@-l uciz@ toat@ adunarea lui Israil. 4. s@ moar@. care-l dau Eu voao. . }i pre cel ce au bl@st@mat l-au scos afar@ de tab@r@ }i l-au ucis cu pietri. %n corturi ve]i l@cui }eapte zile. }i le vor m$nca ^n loc sf$nt. 5. numele au bl@st@mat. Domnul Dumnezeul vostru»”. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: «Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care-l dau Eu voao. 1. (a) Cea latineasc@ are: c$nd suduie sau blast@m@ *Ie}ire 21. cu moarte s@ se omoar@. }i vor fi p$inile ^ntru pomenire puse ^naintea Domnului. cum au f@cut el. leage veacinic@. s$mb@t@. 12 CAP 24 Leagea }i vreamea a s@ ^mpodobi candilele. ori venitic. 39. }i l-au adus pre el la Moisi. la lumin@. s@ pl@teasc@ suflet pentru suflet. 7. Ca s@ vaz@ semin]iile voastre c@ ^n corturi am f@cut a l@cui pre fiii lui Israil. s@ ]ine]i s@rb@toare Domnului }eapte zile: ^n zioa dint$iu.* carele va lovi sufletul omenesc }i va muri. 6. s$mb@t@ Domnului. Aceasta va fi a lor din ceale ce s@ jertvesc Domnului.* s@ va *Ie}ire odihni p@m$ntul. ^n muntele Sinaii. 24 2 Leage 19. ^n luna a }eaptea ve]i pr@znui aceasta. {ease ani vei s@m@na ]arina ta. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. leage veacinic@”. „Poruncea}te fiilor lui Israil s@ aduc@ la tine untdelemn de maslin. 12. 41. adec@ al slobozeniei. 31 Ie}ire 29. {i ve]i lua f@in@ curat@ }i ve]i face dintr-^nsa doaospr@zeace p$ini. ori mo}tean. c$nd numea}te el (a) numele Domnului. }i afar@ de darurile voastre. {i au ie}it feciorul unei israilteanc@. 23. }i s-au sf@dit ^n tab@r@ cel din israiltean@ cu un om israiltean. carele va bl@st@ma pre Dumnezeu. CAP 23 {I 24 11. Iar@ carele va numi numele Domnului cu moarte s@ se omoar@. 13. 11 s$mb@ta Domnului. odihn@. zic$nd: 14. c$nd i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului. dup@ ce ve]i str$nge roadele p@m$ntului. c@ s$nt Sfintele Sfintelor. dup@ cum va v@t@ma pre om. }i }ease ani vei t@ia viia ta }i vei aduna roada ei. Cel ce va lovi pre om }i va muri. 40.CARTEA LEVI[ILOR 38. }i strugurul sfin]eniei 1. dinte pentru dinte. 16. pedeapsa hulitorilor }i a ucig@torilor. Eu. {i omul. }i to]i cei ce l-au auzit s@ puie m$inile pre capul lui }i s@-l uciz@ cu pietri toat@ adunarea. 22. 19. *Sus 8. }i pentru anul al cincizecilea. }i fiii lui Israil au f@cut precum au poruncit Domnul lui Moisi. 10. {i ve]i lua ^n zioa dint$iu rod frumos de lemn }i ramuri de finic }i st$lp@ri de lemn dasis }i s@lcii }i st$lp@ri de agn de la r$u. 43. din doao. }i zi c@tr@ d$n}ii: «Omul. 16. curat }i limpede. {i l-au pus pre el ^n temni]@. {i le ve]i pune pre eale doao puneri. de la fiii lui Israil.* Fr$ntur@ pentru fr$ntur@. s@ arz@ lumin@ pururea. dup@ cum va porunci Domnul. }i numele mumei lui era Salomit. 21 Matei 5. Leage veacinic@ ^n neamurile voastre. ^naintea Domnului.

33. }i s@ va afla c@ are destul ca s@ poat@ r@scump@ra. Anul slobozirei va fi voao semn. (b) {i vor fi rodurile p@m$ntului din anul cel de odihn@ deob}te ]ie }i slugii tale. 23. 24. {i ve]i vesti cu glas de tr$mbi]@ ^n p@m$ntul vostru ^n luna a }eaptea. }i slugii tale }i slujnicii tale }i n@imitului t@u }i nemearnicului care l@cuia}te la tine. s@ nu ^n}eale omul. {i ve]i sfin]i anul al cincizecilea. }i ce ^ntreace va ^ntoarce omului carele i-au v$ndut lui. ci s@ te temi de Domnul Dumnezeul t@u. de st@tut s@ fie acelui ce o au cump@rat. 31. Iar@ de va s@r@ci fratele t@u. 16. casele cet@]ilor mo}iei lor totdeauna le vor putea r@scump@ra levi]ii. din c$mpuri ve]i m$nca rodurile lui. 15. }i ve]i m$nca din roade vechi p$n@ la al noaolea an. veacinic. 17. }i va face rodurile sale pe trei ani. }i va avea la m$n@. Iar@ de va s@r@ci fratele t@u. 7. 26. 10. va fi v$nzarea acelui ce o au cump@rat p$n@ la al }eas@lea an al slobozirei. de nu vom s@m@na }i de nu vom aduna rodurile noastre?’ 21. de }eapte ori }eapte ani. c@jeasc@. vecinicea}te. }i s@ va ^ntoarce la mo}iia sa. pentru c@ casele cet@]ilor levi]ilor s$nt mo}ie lor ^ntr@ fiii lui Israil. }i dup@ c$t mai pu]ini ani vor fi. Dup@ c$t de mul]i ani vor fi. 25. (a) {i strugurul sfin]eniei tale. Pentru c@ easte semnul slobozeniei. {i oricarele va r@scump@ra de la levi]i (d). p$n@ ce vor veni rodurile lui. pentru c@ al Mieu easte p@m$ntul. {i va da p@m$ntul rodurile sale. aceastea totdeauna s@ vor putea r@scump@ra }i ^n anul cel de slobozenie vor ie}i. de vreame ce dup@ num@rul rodurilor sale. c@ voi nemearnici }i vinitici s$nte]i ^naintea Mea. }i va ie}i ^n slobozire }i s@ va ^ntoarce la mo}iia sa. adec@ st@tornic. 27. cel ce easte cu tine. }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ pre d$nsul. }i ve]i striga slobozire pre p@m$nt tuturor celor ce l@cuiesc pre d$nsul. 22. nici s@ secera]i ceale ce cresc din sine. ve]i m$nca ceale vechi ale celor vechi. s@ nu n@c@jeasc@ omul pre deaproapele. Iar@ de vei vinde lucru de v$ndut deaproapelui t@u }i de vei cump@ra de la deaproapele t@u ceva. . ^n slobozenie va ie}i cea v$ndut@ a cet@]ii mo}iei lor. 19. 30. }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ pre p@m$nt. %n anul acest de slobozenie s@ va ^ntoarce fie}tecarele la mo}iia sa. {i p@m$ntul nu s@ va vinde de tot (g). a}ea va vinde ]ie. {i cet@]ile levi]ilor.: Nu s@ va vinde tare. s@ va ^nt@ri casa carea easte ^n cetatea cea zidit@. Iar@ de nu va avea m$na lui de ajuns ca s@-i ^ntoarc@ lui. 18. ^ntru neamurile lui. sf$nt va fi voao. vei cump@ra de la deaproapele. {i pentru tot p@m$ntul mo}tenirii voastre r@scump@rarea p@m$ntului ve]i da. 32. 28. cel ce easte cu tine. S@ nu n@c@jeasc@ (v) omul pre deaproapele s@u. Dup@ num@rul anilor celor de la cel de slobozenie. }i vor fi ]ie }eapte s@pt@m$ni de ani patruzeci }i noao de ani. 20. 11. {i ve]i s@m@na ^n anul al optulea. ca s@ se ^ntoarc@ fie}tecarele la mo}iia sa }i fie}tecarele la familiia sa v@ ve]i ^ntoarce. Iar@ de nu va avea ne}tine rudenie. adec@ al anului. dup@ num@rul anilor. (v) S@ nu n@- CAP 25 ^n anul al }easelea. {i dobitoacelor tale }i fierilor celor din p@m$ntul t@u va fi toat@ roada lui de m$ncat. Iar@ de ve]i zice: ‘Ce vom m$nca ^n anul acesta al }eaptelea. pentru c@ mo}ie veacinic@ easte lor aceasta. Iar@ c@sile ceale de prin satele care nu au zid primprejur s@ vor socoti ca ]arina p@m$ntului. 17.116 CARTEA LEVI[ILOR tale (a) s@ nu-l culegi. }i nici ^n anul slobozirei nu s@ va putea r@scump@ra. {i ]arinile ceale os@bite cet@]ilor lor nu s@ vor vinde. va ^mpu]ina pre]ul s@u. s@ nu s@m@na]i. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. sau din anul care easte sfin]it }i de odihn@. {i vor fi s$mbetele p@m$ntului bucate (b) ]ie. 8. 14. }i nu va putea cu m$inile la tine. }i toate judec@]ile Meale s@ le p@zi]i }i s@ le face]i pre eale. 9. }i ve]i m$nca ^ntru sa]iu. }i va r@scump@ra v$nzarea fratelui s@u. }i va veni cel ce easte rudenie aproape cu el. 23. rodurilor va vinde ]ie. 33. ^n zioa cur@]irei ve]i vesti cu tr$mbi]@ ^n tot p@m$ntul vostru. 6. {i s@ face]i toate drept@]ile Meale. {i vei num@ra ]ie }eapte odihne de ani. 34. 12. Semn de slobozenie va fi acesta voao. 13. anul a cincizeacilea an va fi voao. sprijinea}te-l pre el ca pre un venitic }i nemearnic. nici culeage]i ceale sfin]ite ale lui. {i Eu voiu trimite blagosloveniia Mea 5. }i va vinde din mo}iia sa. (g) Grece. (d) Adec@: ^n anul slobozeniei. an de odihn@ s@ fie p@m$ntului. ca s@ tr@iasc@ fratele t@u cu tine. p$n@ s@ va umplea un an de zile o va putea r@scump@ra. 6. ^n zioa a zeacea a lunei. 35. 29. va ^nmul]i pre]ul s@u. Iar@ de va vinde cineva cas@ l@cuit@ ^ntr-o cetate zidit@ }i o va putea r@scump@ra. Iar@ de nu s@ va r@scump@ra p$n@ s@ va plini un an ^ntreg. Atunci va socoti anii v$nz@rii lui.

iar@ celor ce nu le vor ]inea. Iar@ de nu s@ va r@scump@ra prin aceastea. nici mai mult dec$t i-ai dat. }i ve]i m$nca p$inea voastr@ ^ntru sa]iu. nu-l vei 1. ca s@ v@ ^nchina]i lui. 4. }i voiu piiarde fierile ceale reale din p@m$ntul vostru. din fiii lui Israil. 47. }i va fi argintul v$nz@rii lui ca a n@imitului. ci s@ te temi de Dumnezeul t@u. }i voiu fi voao Dumnezeu. {i va socoti cu cel ce l-au cump@rat pre el. 6. au din rudeniile ceale trupe}ti din s@min]iia lui va r@scump@ra pre el. 52. }i la mo}iia sa cea p@rinteasc@ s@ va ^ntoarce. 37. 41. 1 *2 Cor. ci te teame de Domnul Dumnezeul t@u. }i ^i ve]i mo}teni ^n veaci. }i voi ve]i fi Mie norod. u. }i cea grece. Eu s$nt Domnul. 117 CAP 26 Celor ce vor ]inea poruncile lui Dumnezeu bune li s@ f@g@duiesc. }i o sut@ din voi vor goni zeace mii. 55. Iar@ de va avea veniticul sau nemearnicul. 54. pre carii i-am scos din p@m$ntul Eghiptului. multe reale. 3. Argintul t@u s@ nu-l dai lui ^n cam@t@ }i pentru c$}tig. 11. ca un n@imit din an ^n an va fi cu el. 12. 46. oric$]i vor fi ]ie din neamurile ceale ce s$nt ^mprejurul t@u. Domnul Dumnezeul vostru. {i va ^ntoarce r@scump@rarea sa. }i nu va ur^ sufletul Mieu pre voi. }i voiu ^nt@ri leg@tura Mea cu voi. dup@ num@rul lor va ^ntoarce r@scump@rarea sa din argintul v$nz@rii sale. 45. c$]i s@ vor na}te ^n p@m$ntul vostru vor fi voao de mo}ie. unul dintr@ fra]ii lui va r@scump@ra pre el. 7. 10. 39. }i de ceale sfinte ale Meale s@ v@ teame]i. {i ve]i m$nca ceale vechi. }i voiu blagoslovi pre voi. 6. S@ nu-l ^ngreoiezi pre el cu osteneal@. p$n@ la anul slobozeniei va lucra la tine. 16 *2 Leage 28. 38. C@ fiii lui Israil Mie s$nt robi.* Iar@ de nu M@ ve]i asculta. 7 *2 Leage 28. 15 . Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. c$nd era]i voi robi. s@ va vinde pre sine veniticului sau nemearnicului celui de la tine sau celui din neam venitic. 4 2 Leage 5. 40. {i ^n slobozenie va ie}i el }i fiii lui cu d$nsul. ca s@ v@ dau p@m$ntul lui Hanaan }i s@ v@ fiu voao Dumnezeu. 8. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. iar@ din fra]ii vo}tri. Pentru c@ robii Miei s$nt ace}tia. 13.CARTEA LEVI[ILOR 36. s@ nu dai lui bucatele tale. {i voiu c@uta spre voi. 11. 53. }i culesul va ajunge la s@m@n@tur@. 9. }i. nici ve]i 1. s@ va putea r@scump@ra. {i voiu da pace ^n p@m$ntul vostru. dov. S@ nu iai de la el cam@t@. 14. s@ nu-]i slujeasc@ slujb@ de rob. dintru ace}tia ve]i cump@ra }i din rudele lor. *Ie}ire 20. va socoti dup@ anii lui. Ca un n@imit sau nemearnic s@-]i fie ]ie. nici cioplite.* {i voiu umbla ^ntru voi. }i nu va fi cine s@ v@ sparie pre voi. S$mbetele Meale s@ le p@zi]i. }i voiu crea}te pre voi. de la Vatican are: }i voiu pune cortul Mieu ^ntru voi. nici st$lp s@ nu v@ r$dica]i. }i vor c@dea vr@jma}ii vo}tri ^naintea voastr@ de sabie. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. Eu. * S@ nu v@ face]i voao (a) f@cute de m$n@. carii s$nt ^ntr@ voi. }i am rupt leg@tura jugului vostru. {i slug@ }i slujnic@. }i va mearge la neamul s@u. va ie}i ^n anul slobozeniei el }i pruncii lui cu d$nsul. {i ve]i goni pre vr@jma}ii vo}tri. (a) Adec@: chipuri sau idoli. Voiu da voao ploaie ^n vreamea sa. ca s@ tr@iasc@ fratele t@u cu tine. Fratele t@t$ne-s@u. 8 Psalm 96. }i v-am scos pre voi cu ^ndr@zneal@. }i leamnele c$mpilor vor da rodul s@u. nici piiatr@ s@mn s@ nu pune]i ^n p@m$ntul vostru. }i ve]i dormi. dintru ace}tia ve]i cump@ra rob }i roab@. pre carii Eu i-am scos din p@m$ntul Eghiptului. 48. }i r@zboiu nu va treace prin p@m$ntul vostru. }i vor c@dea ^naintea voastr@ uci}i. 49. {i vor goni cinci din voi o sut@. nimenea s@ nu asupreasc@ pre fratele s@u cu osteneale. din anul ^n care s-au v$ndut pre sine lui p$n@ la anul slobozirei.* De ve]i umbla ^ntru poruncile Meale }i de ve]i p@zi ^nv@]@turile Meale }i le ve]i face pre eale. {i ve]i ^mp@r]i pre ei fiilor vo}tri dup@ voi. Domnul Dumnezeul vostru. }i p@m$ntul va da rodurile sale. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. din an ^n an va fi cu el. 51. s@r@cind fratele t@u. Eu s$nt Domnul. Dup@ ce s@ va vinde lui. }i voiu ^nmul]i pre voi. iar@ de va avea. cu m$inile sale s@ va r@scump@ra pre sine. {i va ajunge trieri}ul vostru la culesul viilor. carele easte la tine. }i ceale vechi ale celor vechi. Iar@ de va fi la cineva mai mul]i ani. Iar@ de va veni la s@r@cie fratele t@u }i s@ va vinde ]ie. au fiiul fratelui t@t$ne-s@u va r@scump@ra pre el. }i ceale vechi dinaintea celor noao le ve]i l@p@da. 5. 43. 44. 2. {i voiu pune leg@tura Mea (b) ^ntru voi. 42. {i din fiii nemearnicilor. nu s@ va vinde cu v$nzare de rob. }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ ^n p@m$ntul vostru. Iar@ de va r@m$nea pu]intel din ani p$n@ la anul slobozirei. 50. (b) Cea ji- CAP 25 {I 26 n@c@ji pre el cu osteneal@ ^naintea ta. ai Miei slugi s$nt ace}tia.

35. 16. 17. }i voiu lovi }i Eu pre voi de }eapte ori pentru p@catele voastre. ca s@ nu 2. }i vor m$nca pre voi }i vor topi dobitoacele voastre. }i nu ve]i putea sta ^mprotiva vr@jma}ilor vo}tri. adec@ de multe ori. c$t s@ vor mira de d$nsul vr@jma}ii vo}tri. atunci va odihni p@m$ntul ^n s$mbetele sale.: atunci bine vor voi p@catele sale. din casa robiei ^naintea neamurilor. {i. 34. ca }i la r@zboiu. 2 face]i voi toate poruncile Meale. 20. }i ve]i m$nca. }i ve]i sem@na ^n z@dar s@min]ele voastre. Iar@ de nu M@ ve]i asculta nici cu aceastea. atunci s@ va ru}ina inima lor cea net@iat@ ^mprejur. {i voiu pune cet@]ile voastre pustii. c$nd l@cuia]i pre d$nsul. }i vor coace zeace muieri p$inile voastre ^ntr-un cuptoriu. }i p@m$ntul vostru nu va da s@m$n]a sa. }i trupurile featelor voastre ve]i m$nca. 29. {i cei ce vor r@m$nea dintr@ voi s@ vor strica pentru p@catele sale }i pentru p@catele p@rin]ilor s@i. }i de s@ va ^ngreoia sufletul vostru. }i ca s@ strica]i leg@tura Mea. 42. cei ce l@cuiesc pre d$nsul. }i voiu pedepsi }i Eu pre voi de }eapte ori. {i Eu am venit la ei cu m$nie mare. voiu adaoge a v@ pedepsi pre voi de }eapte ori (v) pentru p@catele voastre. 18. 33. 36. }i atunci le va p@rea r@u pentru p@catele sale (g). {i vor c@dea negoni]i de nimenea. 23. pentru c@ au c@lcat leagea }i M-au trecut cu vedearea. {i ve]i peri ^ntr@ neamuri. {i. }i s@ stric leg@tura Mea cea cu ei. }i poruncile Meale nu le-au priimit sufletul lor. {i p@m$ntul va r@m$nea de ei. a}ea va ur^ pre voi sufletul Mieu. }i voiu strica ceale de lemn f@cute de m$inile voastre. {i Eu voiu face voao a}ea: Aduce-voiu asupra voastr@ lips@. }i nu v@ ve]i s@tura. }i le vor m$nca ^mprotivnicii vo}tri. 43. }i ve]i fugi negonindu-v@ nimenea. de nu v@ ve]i ^nv@]a cu aceastea. 25. }i vor da p$inile voastre cu cump@na. {i va fi ^n z@dar t@riia voastr@. 44. }i lemnul ]arinii voastre nu va da rodul s@u. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura lui Iacov }i de leg@tura lui Isaac. 32. {i deaca }i dup@ aceasta ve]i umbla pre de laturi }i nu ve]i vrea s@ M@ asculta]i. (b) De }eapte ori. 37. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul lor. Eu s$nt Domnul. }i va topi pre voi sabiia cea gonitoare. }i vor goni pre voi cei ce v@ ur@sc pre voi. ^n toate zilele pustiet@]ii sale. ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor. carea izb$ndea}te izb$nda leg@turei. }i vor fugi. (g) . {i voiu pustii Eu p@m$ntul vostru. ci ve]i veni c@tr@ Mine r@t@cind. 19. }i de leg@tura lui Avraam %mi voiu aduce aminte. nu i-am trecut cu vedearea pre ei. {i Eu voiu veni la voi cu m$nie mare. Atunci vor pl@cea p@m$ntului s$mbetele sale. ^n toate zilele pustiet@]ii sale va odihni care nu au odihnit ^n s$mbetele voastre. {i ve]i m$nca trupurile feciorilor vo}tri. c$nd voi ve]i fi ^n p@m$ntul vr@jma}ilor vo}tri. }i cet@]ile voastre vor fi pustii. 45. }i v@ ve]i da ^n m$inile vr@jma}ilor vo}tri. }i voiu trimite moarte preste voi.118 CARTEA LEVI[ILOR CAP 26 nu voiu mirosi mirosul jertvelor voastre. 28. Malah. 38. 31. Ci nu v@ ve]i pleca lor }i judec@]ilor Meale. {i voiu pune fa]a Mea asupra voastr@. }i ei vor lua f@r@delegile sale. 40. ca s@-i pierz pre ei. }i voiu pune voao ceriul ca de fier }i p@m$ntul vostru ca de aram@. }i ve]i c@dea ^naintea vr@jma}ilor vo}tri. nici i-am ur$t pre ei. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura Mea cea dint$iu. c$nd va fi pustiiu de ei. 26. 41. }i voiu pune oasele voastre preste oasele idolilor vo}tri. }i 18. 41. ca cum ar fugi de la r@zboiu. {i voiu aduce preste voi sabie. {i de nu M@ ve]i asculta nici a}ea. 30. 27. 24. {i Eu voiu veni la voi cu m$nie mare. }i va goni pre ei glasul frunzii ce s@ mi}c@. c$nd i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului. negonindu-i nimenea. 17 15. {i voiu r$sipi pre voi ^ntr@ neamuri. ca cum nu ar fi ei ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor. }i voiu pustii ceale sfinte ale voastre. {i voiu fr$nge sume]iia m$ndriei voastre. }i va m$nca pre voi p@m$ntul vr@jma}ilor vo}tri. }i r$ia }i g@lbinarea va orbi ochii vo}tri }i va topi sufletul vostru. }i ve]i fugi ^n cet@]ile voastre. {i voiu trimite asupra voastr@ fierile ceale s@lbatece ale p@m$ntului. }i ve]i veni la Mine r@t@cind. {i vor m@rturisi p@catele sale }i p@catele p@rin]ilor s@i. ^n p@m$ntul vr@jma}ilor s@i s@ vor topi. }i voiu ^mpu]ina pre voi. }i vor c@dea negonindu-i nimenea. }i va fi p@m$ntul vostru pustiiu. }i cea grece. 2. 21. 22. }i s@ vor pustii c@ile voastre. pentru c@ au trecut cu vedearea judec@]ile Meale. }i va treace cu vedearea frate pre frate. voiu adaoge voao }eapte b@t@i dup@ p@catele voastre. C$nd voiu nec@ji pre voi cu lips@ de p$ine. }i voiu piiarde pre ei ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor. 39. {i celor r@ma}i dintr@ voi voiu b@ga fric@ ^n inima lor. ca s@ le fiu lor Dumnezeu. Ieremia face poruncile Meale aceastea. Atunci va odihni p@m$ntul }i vor pl@cea lui s$mbetele sale. Cea veach. dup@ p@catele voastre. {i voiu pustii st$lpii vo}tri. }i de p@m$nt %mi voiu aduce aminte. C@ prin }eapte la jidovi s@ ^n]@leage de multe ori. }i au venit ^naintea Mea pre de laturi.

Iar@ de la o lun@ p$n@ la cinci ani. va adaoge a cincea parte din argint la pre]ul ei }i va fi a lui. {i tot darul care s@ va sfin]i de la oameni nu s@ va r@scump@ra. 12 *Face. }i zi c@tr@ ei: «Omul. 11. }i pentru pl@tirea acelora }i a z@ciuialei. o va pre]ui preotul de bun@ }i de rea. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 34. {i-l va pre]ui preotul de bun }i de r@u. }i cel schimbat }i cel cu care l-au schimbat va fi sf$nt. Iar@ de va fi s@rac }i nu va putea da pre]ul. 23. de va da a cincea preste pre]ul lui. 3. va socoti lui preotul argintul dup@ num@rul anilor care mai s$nt p$n@ la anul slobozirei. 8. atunci va fi pre]ul dup@ s@m$n]a lui. Iar@ de va r@scump@ra ]arina sa cel ce o au sfin]it. *Ie}ire 30. 31. Iar@ a f@meii va fi pre]ul treizeci de didrahme. Iar@ de r@scump@r$nd ^l va r@scump@ra. 6. }i-l va pre]ui pre el preotul. s@ va vinde dup@ pre]ul lui. Iar@ de nu-l va r@scump@ra. Iar@ de va fi de la cinci ani p$n@ la doaozeci de ani. }i va fi a lui. a}ea va sta. a Domnului easte. iar@ al f@meii zeace didrahme. din toate c$te are el. Iar@ de va sfin]i ]arina sa din anul 1. Iar@ de va fi din dobitoacele care le aduc ei dar Domnului. 26. ^n muntele Sinaii. iar@ de-l va schimba. Iar@ de nu va r@scump@ra ]arina. nici cel r@u cu cel bun. Iar@ de va sfin]i Domnului ]arin@ cump@rat@. 19. 10. o m@sur@ de orz cu cincizeci de didrahme de argint. dup@ cum o va pre]ui preotul. va fi a Domnului. }i leagea carea o au dat Domnul ^ntr@ S$ne }i ^ntr@ fiii lui Israil. care va da Domnului va fi sf$nt. de la om p$n@ la dobitoc. va fi pre]ul b@rbatului cinci didrahme de argint. }i. iar@ al f@meii trei didrahme de argint. {i tot pre]ul va fi cu cumpenele ceale sfinte. }i va fi a lui. va pune dobitocul ^naintea preotului. 29. Iar@ de va fi de la }easezeci de ani ^n sus. }i tot ce vine la num@r supt toiag. din care nu s@ aduce dar Domnului. va fi pre]ul lui cincizeci de didrahme de argint. Iar@ de va fi din dobitoacele ceale necurate. dup@ ce va treace slobozeniia. din s@m$n]a p@m$ntului }i din roada lemnului. carea nu easte din ]arina mo}iei sale. 2 *Isus N. 9. [Ie}ire] 13. 3. ca }i p@m$ntul cel os@bit preotului. nu s@ va vinde. 24. nici s@ va r@scump@ra. iar@ al f@meii zeace didrahme. s@ va ^ntoarce ]arina la omul de la carele o au cump@rat. r@scump@r$nd. 17. a zeacea va fi sf$nt Domnului. }i nu-l va sfin]i nimenea. }i poruncile Meale. }i va fi }i cel schimbat }i cel cu care l-au schimbat sf$nt.* de doaozeci de oboli va fi drahma. Aceastea s$nt judec@]ile Meale. Iar@ cel ce }i-au sfin]it casa. va da a cincea din argintul pre]ului mai mult. va schimba dup@ pre]ul lui. nici cel r@u pre cel bun. }i a cincea parte din pre] va mai adaoge. Iar@ de va fi din dobitoacele ceale necurate. sf$nt@ Domnului. Iar@ de. care s@ va na}te ^ntru dobitoacele tale. va fi pre]ul lui cincispr@zeace didrahme de argint. 13 Numer. Iar@ de va sfin]i omul Domnului din ]arina mo}iei sale. 12. 33. CAP 26 {I 27 slobozirei. a c@ruia era mo}iia p@m$ntului. 14. ^n muntele Sinaii ^n m$na lui Moisi»”. sf$nt@ Domnului. zic$nd: 2. nu s@ va r@scump@ra»”. 30. ci cu moarte s@ va omor^. 15. 25. s@ schimbe dobitoc pre dobitoc. dup@ putin]a celui ce au f@g@duit. 13. }i s@ va ^mpu]ina din pre]uirea lui. 22. }i din ]arina mo}iei sale. 4. 17 25 . de la doaozeci de ani p$n@ la }easezeci de ani. iar@ de vei schimba. ca s@ fie pre]ul sufletului s@u Domnului. 27. 21. Va socoti lui preotul sf$r}itul pre]ului din anul slobozeniei. va adaoge la ea a cincea parte mai mult. ci va vinde ]arina altui om. S@ nu schimbi cel bun cu cel r@u. care-l va sfin]i omul Domnului. {i ^n anul cel de slobozenie. ori oaie fie. Va fi pre]ul celui ce easte parte b@rb@teasc@. }i. va sta ^naintea preotului }i-l va pre]ui preotul. de va fi b@rbat. 28. 18. a Domnului easte. Iar@ de va sfin]i ]arina sa dup@ slobozire. c@tr@ fiii lui Israil. cu cump@na cea sf$nt@. 7.* {i tot cel ^nt$iu n@scut. 20. 5. 6. va fi pre]ul b@rbatului doaozeci de didrahme. cel ce va f@g@dui f@g@duin]@. Ci va fi ]arina. dup@ pre]ul s@u va sta. S@ nu schimbe cel bun pre cel r@u. {i tot darul Sf$nta Sfintelor va fi Domnului. mai mult nu o va r@scump@ra pre ea. {i omul carele va sfin]i casa sa sf$nt@ Domnului. }i va fi a lui. }i de va r@scump@ra casa sa. ori vi]el. Aceastea s$nt poruncile care au poruncit Domnul lui Moisi. 32. „Gr@ia}te fiilor lui Israil. }i va da pre]ul ^n zioa aceaea sf$nt Domnului. {i tot ce easte a zeacea din vaci }i din oi. 16. mo}ie va fi. 47 Iezechie 45. 119 CAP 27 Multe legi s@ dau pentru f@g@duin]@ sau pentru lucrurile ceale date lui Dumnezeu prin f@g@duin]@.CARTEA LEVI[ILOR 46. dup@ cumu-l va pre]ui preotul. a}ea va sta.* Iar@ tot darul. va r@scump@ra omul z@ciuiala sa. {i toat@ a zeacea parte a p@m$ntului.

13. dup@ num@rul numelor lor. Dintr-a lui Isahar. dup@ casele mo}iilor lor. patruzeci }i }ease de mii }i cinci sute. tot b@rbatul dup@ capul s@u. dup@ capul lor. pre israilteani ^i ^ndeamn@ ca s@-}i aduc@ aminte de ceale ce s-au ^nt$mplat cu Hore }i cu Datan }i Aviron. fiiul lui Fadasur. dup@ noroadele lor. Solamiil. Eliav. Ahire. 7. b@rbatul cel mai dint$iu ^n casa maimarilor s@i s@ fie. 9. Natanail. dup@ neamurile lor. de la doaozeci de ani }i mai sus. 10. {i aceastea s$nt numele b@rba]ilor carii vor fi cu voi. fiiul lui Aminadav. Fagheil. Ahiezer. de la care num@r@ri }i cartea nume }i-au luat. Elisaf. }i fiindc@ Moisi. care ^n treizeci }i noao de ani le-au f@cut. fiiul lui Raguil. 12. Dintr@ a lui Ruvin. dup@ familiile lor. dup@ capul lor. ^n anul al doilea. Dintru fiii lui Iosif. dup@ familiile lor. 8. Ace}tia s-au chemat de la adunare maimarii neamurilor. }i ^ntru r$nduiala levi]ilor. 20. fiii lui Levi s@ r$nduiesc spre purtarea cortului. 22. fiiul lui Emiud. Dintr-a lui Iuda. ^n pustiia Sinaii. dintr-a lui Efraim. fiiul lui Enan. p$n@ la ^nceputul lunii a unspr@zeacelea a anului al patruzecilea. 3. ^n zioa dint$iu a lunei a doao. Avidan. Precum au poruncit Domnul lui Moisi. dup@ capetele lor. 14 Israil. fiiul lui Helon.* „Num@ra]i toat@ adunarea fiilor lui 30. c@ nu putea sta os@birea neamurilor }i r$nduiala levi]ilor. os@bite num@r@ri ale norodului jidovesc s@ fac. fiiul lui Surisadai. 17. ^n cortul m@rturiei. 15. Dintr-a lui Neftalim. 6. carii pre nume s-au numit. s$nt mai-marii lui Israil preste mii”. Cuprinde cartea aceasta faptele lui Moisi. CAP 1 Num@r$ndu-s@ b@rba]ii cei de oaste din doaospr@zeace neamuri ale lui Israil. Dintr-a lui Zavulon. Dintr-a lui Veniamin. tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai ^n sus. dup@ rudele lor. dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. dup@ num@rul numelor lor. ghenealoghiia sau na}terile lor nu le-au putut l@sa Moisi nescrise. Dintr-a lui Dan. 4. adec@ din luna a doao a anului al doilea dup@ ie}ire din Eghipt. fiindc@ toat@ politiia jidovilor sta ^ntru os@birea neamurilor fiilor lui Israil. 16. celui ^nt$iu n@scut a lui Israil. {i s@ fie cu voi un b@rbat din fie}tecare neam. tu }i Aaron num@ra]i pre ei. }i s-au num@rat ei ^n pustiia Sinaii. fiiul lui Amisadai. dup@ noroadele lor. {i au str$ns toat@ adunarea ^n zioa dint$iu a lunei a anului al doilea. fiiul lui Gadeoni. s@ adevereaz@. dup@ casele familiilor lor. num@ra]i-i pre ei cu putearea lor. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Dintr-a lui Gad. Gamaliil. tr@buia ca ^nt$mplarea lor s@ o fie scris. fiiul lui Sediur. 18. to]i carii iase cu puteare. Elisama. din ceale ce s-au zis ^n Cuv$ntul ^nainte la ceale cinci c@r]i a lui Moisi. deaca na}terile s-ar fi amestecat. {i fiii lui Simeon. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. Nason. 19. . Apoi. Elisur. 14. }i s-au num@rat dup@ rudele lor. tot cel ce poate ie}i la oaste ^n Israil. ^n Leagea sa. }i mai v$rtos a celor ce putea purta arme. 5.120 CARTEA NUMERILOR CAP 1 {I 2 CARTEA NUMERILOR Cuv$nt ^nainte ntru aceast@ carte. 11. to]i carii iase cu puteare. {i au fost fiii lui Ruvin. fiiul lui Sogar. Tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai ^n sus. zic$nd: *Ie}ire 2. 21. Dintr-a lui Manasi. dup@ num@rul numelor lor. dup@ casele familiilor lor. Cum c@ cartea aceasta de Moisi easte scris@. dup@ num@rul numelor lor. Num@rul celor din neamul lui Ruvin. 1. fiiul lui Ehran. }i s@ zice Cartea Numerilor. {i au luat Moisi }i Aaron pre b@rba]ii ace}tia. Dintr-a lui Simeon. dup@ rudele lor. Dintr-a lui Asir.

dup@ rudele lor. Fiii lui Manasi. dup@ rudele lor. ^mpregiurul cortului 1. dup@ capetele lor. dup@ ruda caselor familiilor lor. Num@rul celor din neamul lui Efraim. cincizeci }i patru de mii }i patru sute. }i fie}tecarele dup@ pov@]uirea sa. dup@ capetele lor. toat@ partea b@rb@teasc@ de la doaozeci de ani }i mai sus. dup@ noroadele lor. tot cel ce iase cu puteare. 26. to]i cei ce iese cu puteare. }i ^mpregiurul cortului vor t@b@r^. 54. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. {i c$nd vor purceade levi]ii. cu putearea lor. „Vezi s@ nu numeri ^mpreun@ neamul lui Levi. }easezeci }i doao de mii }i }eapte sute. 45. 25. doispr@zeace b@rba]i. fiii lui Efraim. Fiii lui Veniamin. patruzeci de mii }i cinci sute. Fiii lui Dan. dup@ capul lor. Num@rul din neamul lui Gad. 38. dup@ num@rul numelor lor. Fiii lui Iuda. dup@ capetele lor. Num@rul celor din neamul lui Iuda. dup@ casele familiilor lor. dup@ rudele lor. Num@rul celor din neamul lui Asir. dup@ casele mo}iilor lor. a}ea au f@cut. dup@ num@rul numelor lor. dup@ noroadele lor. Fiii lui Asir. }i c$nd vor t@b@r^. cincizeci }i }eapte de mii }i patru sute. 36. 42. dup@ capetele lor. dup@ noroadele lor. cu putearea lor de la doaozeci de ani }i mai sus. 29. 39. }i nu va fi p@cat ^ntru fiii lui Israil. dup@ casele familiilor lor. dup@ num@rul numelor lor. dup@ noroadele lor. iar@ cel de alt neam. dup@ num@rul numelor lor. dup@ num@rul numelor lor. Iar@ levi]ii din ruda familiilor sale nu s-au num@rat ^ntru fiii lui Israil. dup@ rudele lor. Fiii lui Isahar. dup@ casele familiilor lor. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. dup@ rudele lor. }i ei vor sluji ^ntr-^nsul. 121 CAP 2 S@ r$nduiesc neamurile lui Israil ^mprejurul cortului ^n patru r$nduri. dup@ casele familiilor lor. cincizeci }i noao de mii }i trei sute. 47. dup@ casele familiilor lor. 40. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. dup@ capetele lor. 31. Num@rul celor din neamul lui Isahar. cincizeci }i trei de mii }i patru sute. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. patruzeci }i una de mii }i cinci sute. dup@ noroadele lor. dup@ casele familiilor lor. 43. Num@rul celor din neamul lui Simeon. dup@ rudele lor. to]i carii iase cu puteare. CAP 1 {I 2 dup@ num@rul numelor lor. A fiilor lui Iosif. }i vor p@zi levi]ii ace}tia paza cortului m@rturiei”. era. dup@ steagurile. tot carele putea ie}i s@ se o}teasc@ ^ntru Israil. 28. {ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai sus. 46. 30. va muri. Fiii lui Neftalim. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 44. 32. dup@ noroadele lor. dup@ num@rul numelor lor. treizeci }i cinci de mii }i patru sute. spre fie}tecare parte a lumii. }eaptezeci }i patru de mii }i }ease sute. {i vor t@b@r^ fiii lui Israil. to]i carii iase cu puteare. de la doaozeci de ani }i mai sus. tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai sus. 34. . Acesta easte num@rul care l-au num@rat Moisi }i Aaron }i boiarii lui Israil. dup@ noroadele lor. 48. carele s@ va apropiia. 37. vor str$nge cortul. dup@ num@rul numelor lor. 33. dup@ rudele lor. Fiii lui Gad. ei vor r$dica cortul }i toate vasele lui. dup@ casele familiilor lor. 52. Iar@ levi]ii s@ t@b@rasc@ ^n preajm@ ^naintea cortului m@rturiei. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. tot cel ce iase cu puteare. dup@ capetele lor. to]i carii iase cu puteare. dup@ casele familiilor lor. dup@ rudele lor. Num@rul celor din neamul lui Zavolon. dup@ capetele lor. to]i carii iase cu puteare. dup@ rudele lor. dup@ capetele lor. dup@ noroadele lor. to]i carii iase cu puteare. dup@ casele familiilor lor. 53. dup@ num@rul numelor lor.CARTEA NUMERILOR 23. }i la toate vasele lui. toat@ partea b@rb@teasc@. {i au fost tot num@rul fiilor lui Israil. patruzeci }i cinci de mii }i }ease sute }i cincizeci. }i la toate c$te s$nt ^ntr-^nsul. 24. Num@rul celor din neamul lui Manasi. dup@ capetele lor. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron. Num@rul celor din neamul lui Dan. 51. vor ^ntinde cortul. zic$nd: 49. dup@ noroadele lor. to]i carii iase cu puteare. {i tu r$nduia}te pre levi]i la cortul m@rturiei. Num@rul celor din neamul lui Veniamin. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. 50. treizeci }i doao de mii }i doao sute. dup@ num@rul numelor lor. to]i carii iase cu puteare. dup@ casele familiilor sale. 27. 41. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. din tot neamul un b@rbat. dup@ noroadele lor. zic$nd: „Fie}tecarele ]iindu-s@ de r$ndul s@u. fie}tecarele ^ntru al s@u r$nd. 35. s@ t@b@rasc@ fiii lui Israil ^naintea Domnului. Fiii lui Zavolon. numindu-s@ c@peteniile familiilor. }i num@rul lor s@ nu-l socote}ti ^ntr@ fiii lui Israil. dup@ rudele lor. Num@rul celor din neamul lui Neftalim.

treizeci }i doao de mii }i doao sute. treizeci }i cinci de mii }i patru sute. 16. {i au f@cut fiii lui Israil toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi. }i mai-marele fiilor lui Simeon. }i mai-marele fiilor lui Ruvin. feciorul lui Ehran. }i mai-marele fiilor lui Zavolon. }i mai-marele fiilor lui Gad. 29. ^naintea cortului m@rturiei. cei num@ra]i. al doilea vor porni. Puterile lui. 34. cei num@ra]i. ^nt$iu vor porni. }i prunci nu au avut. Fagheil. {i s@ va r$dica cortul m@rturiei }i tab@ra levi]ilor ^n mijlocul taberilor. cei num@ra]i. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i vor p@zi ceale de p@zit ale lui }i ceale de p@zit ale fiilor lui Israil. }i mai-marele fiilor lui Asir. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Efraim. patruzeci de mii }i cinci sute. Natanail. 14. o sut@ cincizeci }i }eapte de mii }i }eas@ sute. Puterile lui. cu puterile lor. o sut@ }i optzeci }i }ease de mii }i patru sute. cu putearea lor. dup@ cas@le familiilor. 23. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Neftalim. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Veniamin. a}ea t@b@rea dup@ r$ndul lor. feciorul lui Surisade. fiiul lui Sogar. Elisaf. }i mai-marele fiilor lui Manasi. 26. Gamaliil. 3. 21. dup@ cum vor t@b@r^. i aceastea s$nt na}terile lui Aaron }i ale lui Moisi. {i cei ce vor t@b@r^ mai ^nainte c@tr@ r@s@rit. o sut@ cincizeci }i una de mii }i patru sute }i cincizeci. ^n pustiia Sinaii. feciorul lui Fadasur. Avidan. 24. }i mai-marele fiilor lui Dan.* {i aceastea s$nt numele fiilor lui Aaron: cel ^nt$iu n@scut. Eliazar }i Itamar. „Ia pre neamul lui Levi }i-i pune pre ei ^naintea lui Aaron. patruzeci }i una de mii }i cinci sute. Elisama. R$ndul taberii lui Dan. cei num@ra]i. 15. fiiul lui Helon. feciorul lui Raguil. Acesta easte num@rul fiilor lui Israil. feciorul lui Gadeoni. }eaptezeci }i patru de mii }i }ease sute. Puterile lui.122 CARTEA NUMERILOR m@rturiei vor t@b@r^ fiii lui Israil. cincizeci }i patru de mii }i patru sute. r$ndul taberii lui Iuda. 7. }i au preo]it pre Eliazar }i pre Itamar cu Aaron. 30. 2. 10. 31. feciorul lui Enan. }i mai-marele fiilor lui Neftalim. feciorul lui Amisade. 5. pre carii i-au s@v$r}it m$inile lor ca s@ preo]asc@ (a). cu puterile lor. 5. 24. a treilea vor purceade. cu puterile lor. }i mai-marele fiilor lui Isahar. preotului. 13. 27. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Dan. Puterile lui. 2 . c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului. 20. 3. }i vor sluji lui. Salamiil. ^n zioa ^n carea au gr@it Domnul lui Moisi. cei num@ra]i. }ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. Eliav. Puterile lui. care prisosesc num@rul levi]ilor.* {i au murit Nadav }i Aviud ^naintea Domnului. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Asir. cei num@ra]i. (a) Carii s-au sfin]it s-au pus preo]i prin CAP 2 {I 3 25. cu putearea lor. 12. c@tr@ miiaz@noapte. tot num@rul taberilor. zic$nd: 6. fiiul lui Aminadav. 11. Aceastea s$nt numele fiilor lui Aaron. Puterile lui. ca s@ lucreaze lucrurile cortului. Puterile lui. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Gad. 3. cincizeci }i noao de mii }i trei sute. 1. cincizeci }i }eapte de mii }i patru sute. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Ruvin. cei num@ra]i. ca s@ preo]asc@. 32. tat@l lor. Puterile lui. m$inile lor. 4. 8. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Zavolon. cei num@ra]i. 23 *Levi]i 10. cei num@ra]i. 19. 9. Nadav }i Aviud. feciorul lui Sediur. 22. cu putearea lor. mai pre urm@ vor purceade dup@ r$ndul lor”. Elisur. a}ea va purceade fie}tecarele ]iindu-s@ de pov@]uirea sa. cei num@ra]i. }i a}ea purcedea fie}tecarele ]iindu-s@ de noroadele sale. o sut@ }i opt de mii }i o sut@. cealealalte ^nt$iu n@scute. CAP 3 S@ num@r@ levi]ii cei r$ndui]i spre slujba cortului cu c@peteniile }i cu slujbele sale }i s@ priimesc ^n locul celor ^nt$iu n@scu]i a lui Israil. dup@ cas@le familiilor sale. }i maimarele fiilor lui Iuda Naason. Ahiezer. cu putearea lor. cincizeci }i trei de mii }i patru sute. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Iuda. patruzeci }i }ease de mii }i cinci sute. 4. Iar@ levi]ii s-au num@rat ^mpreun@ cu fiii lui Israil. Puterile lui. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Isahar. preo]ii cei un}i. 1 2 1 Paral. cu putearea lor. }i mai-marele fiilor lui Veniamin. ^n muntele Sinaii. Puterile lui. cu pre] s@ r@scump@r@. *Ie}ire 7 [6]. }i mai-marele fiilor lui Efraim. Ahire. cei num@ra]i. patruzeci }i cinci de mii }i }ease sute }i cincizeci. 7. feciorul lui Emiud. 33. 17. R$ndurile taberii lui Ruvin c@tr@ amiiaz@zi. Puterile lui. cei num@ra]i. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 28. Puterile lui. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Simeon. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Manasi. 18. 6. R$ndurile taberii lui Efraim de c@tr@ mare cu putearea lor. }easezeci }i doao de mii }i }eapte sute.

Eu. 9. 22. „Num@r@ pre fiii lui Levi dup@ casele familiilor lor. 2 Jos 8. pre tot cel ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil. }i adaoge-]i num@rul numelor lor. {i mai-marele casii familiilor norodului lui Merari. }i norodul lui Oziil. dup@ noroadele lor: Loveni }i Semei. tot b@rbatul de o lun@ }i mai ^n sus. 123 *Ie}ire 13. carele de}chide p$ntecele de la fiii lui Israil. iat@. 42. du- CAP 3 p@ num@r. Moisi }i Aaron. feciorul lui Dail. norodul lui Amram. {i vei lua pre levi]i Mie. Socoteala lor. dup@ rudeniile lor. 11. {i vei da pre levi]i lui Aaron }i fiilor lui. Cei ce t@b@r@sc ^naintea cortului m@rturiei de c@tr@ r@s@rit. Domnul”. Domnul. 43. {i vor p@zi toate vas@le cortului m@rturiei }i pazele fiilor lui Israil. Suriil. aceastea s$nt noroadele lui Gherson. {i fiii lui Caat. tot b@rbatul de o lun@ }i mai sus. 35. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Mooli }i Musi. carii p@zesc pazele celor sfinte. cortul }i acoperem$ntul lui. A lui Merari. pentru toate ceale ^nt$iu n@scute ^ntru dobitoacele fiilor lui Israil”. norodul lui Loveni }i norodul lui Semei. 13. dup@ num@r. 36. pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron din cuv$ntul Domnului. 16 . 23. }i cel de alt neam. 41. }i toate cealelalte lucruri ale lui. {i c@pitanul c@sii familiei norodului lui Gherson. 33. zic$nd: 12. c$te slujesc ^ntr-^nsele. zic$nd: 15. 16. ^n pustiia Sinaii. am sfin]it Mie pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n Israil. „{i. unul. Lui Caat. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Socoteala pazii fiilor lui Merari: c@pe]ealele cortului }i z@voar@le lui }i st$lpii lui }i temeiurile lui }i toate vasele lor }i lucrurile lor. ^n locul a tot cel ^nt$iu n@scut. va muri. 17. }i ceale dinl@untru catapeteasmei. }i acoperi}ul por]ii cur]ii ceii de la cort. pentru to]i cei ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil. Eleazar. 34. dup@ noroadele lor. 31. Socoteala lor. }i norodul lui Isaar. Lui Gherson.* Pentru c@ al Mieu easte tot cel ^nt$iu n@scut. 20. 39. 16 *Ie}ire 6. preotului. }i cel de alt neam. preo]ilor. 29. 27. 30. 21. dup@ noroadele lor. carele easte de o lun@ }i mai sus. Elisaf. norodul Mooli }i norodul lui Musi. feciorul lui Oziil. 18. 32. }i dobitoacele levi]ilor ^n locul dobitoacelor lor. 38. }i acoperem$ntul }i toate lucrurile lor. vor t@b@r^ la coastele cortului de c@tr@ miiaz@noapte. 19. Eu am luat pre levi]i dintr@ fiii lui Israil. Elisafan. feciorul lui Aaron. dare s$nt da]i ace}tia Mie din fiii lui Israil. Caat }i Merari. }ease mii }i cincizeci. dup@ cas@le familiilor lor. {i cel mai mare preste mai-marii levi]ilor. {i acoperem$ntul cur]ii. dup@ toate lucrurile cortului. }i dobitoacele levi]ilor. dup@ noroadele lor: Amram }i Isaar. r@scump@rare lor vor fi. Aceastea s$nt noroadele lui Caat. unul. {i au num@rat Moisi. precum au poruncit lor Domnul. {i fiii lui Gherson vor t@b@r^ dind@r@ptul cortului de c@tr@ mare. }i fiii lui. „Ia pre levi]i ^n locul tuturor celor ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil. }i acoperi}ul u}ii cortului m@rturiei. carii p@z@sc pazele sf$ntului spre pazele fiilor lui Israil. 28. parte b@rb@teasc@. doaozeci }i doao de mii. unul. 44. {i paza feciorilor lui Gherson ^n cortul m@rturiei. aceastea s$nt noroadele lui Merari. dup@ num@rul numelor de o lun@ }i mai sus. zic$nd: „Num@r@ pre tot b@rbatul cel ^nt$iu n@scut al fiilor lui Israil. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. feciorul lui Avihail. 37. Tot num@rul levi]ilor. 25. pus ca s@ p@zasc@ pazele celor sfinte. Hevron }i Oziil. unul. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i mai-marele casii familiei noroadelor lui Caat. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei pune preste cortul m@rturiei }i vor p@zi preo]iia sa. Eu. ^n zioa ^n carea am b@tut pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. 26. 40. Eu. precum i-au poruncit Domnul.CARTEA NUMERILOR 8. }i vor fi ai Miei levi]ii. 14. zic$nd: 45. aceastea s$nt noroadele levi]ilor. Noroadele fiilor lui Caat vor t@b@r^ la coastele cortului de c@tr@ miiaz@zi. {i paza lor: sicriiul }i masa }i sfea}nicul }i jertvenicile }i vasele sf$ntului. }i norodul lui Hevron. {i fiii lui Merari. de la om p$n@ la dobitoc. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Gherson. {i i-au num@rat pre ei Moisi }i Aaron dup@ cuv$ntul Domnului. num@rul lor }eapte mii }i cinci sute. }i toate c$te s$nt la jertvenic. ai Miei vor fi. Domnul. {i st$lpii cur]ii ^mprejur }i temeiurile lor }i ]eru}ele }i }treangurile lor. {i au fost to]i cei ^nt$iu n@scu]i. carele s@ va atinge va muri”. doaozeci }i doao de mii doao sute }eaptezeci }i trei. dup@ noroadele lor. tot b@rbatul de o lun@ }i mai ^n sus. opt [mii] }i }ease sute. carele s@ va atinge. 24. toat@ partea b@rb@teasc@ de la o lun@ }i mai ^n sus ve]i num@ra pre ei”.* {i era ace}tia fiii lui Levi din numele lor: Gherson. }i vor fi levi]ii ai Miei. 10. dup@ num@rul a tot b@rbatul de o lun@ }i mai sus.

}i le vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@. 24. {i au luat Moisi argintul. dup@ noroadele lor. ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. {i aceastea s$nt lucrurile fiilor lui Caat (a). preotului. }i-l vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@. 51. 49. „S@ nu piiarde]i norodul lui Caat dintr@ levi]i. „Num@r@ pre fiii lui Gherson }i pre ei. dup@ porunca Domnului. 4. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. 3. r@scump@r@rile celor ce ^ntrecea. dintr@ fiii lui Levi. 47. vor ^ntinde preste ea hain@ toat@ mohor$t@ }i blidele }i c@]iile }i p@har@le }i ibricele cu care toarn@ }i p$inile ceale ce pururea preste ea vor fi. Mai-mare preste aceastea va fi Eliazar. }i vor pune preste el acoperem$nt de piiale v$n@t@. {i preste masa cea pus@ ^nainte. {i vei lua cinci sicli de pre cap. }i acoperem$ntul u}ii dup@ noroadele lor. cu care slujesc ^ntr-^ns@le. 10. }i clea}tele }i furcu]ele }i blidele }i acoperem$ntul }i toate vas@le jertvenicului. Aceasta easte slujba norodului lui Gherson. 14. }i le vor pune pre rude. }i vor acoperi sp@l@toarea }i temeiul ei. ca s@ fac@ toate lucrurile ^n cortul m@rturiei. }i vor acoperi cu el sicriiul m@rturiei. p$n@ la cincizeci de ani. dup@ casele familiilor lor. Aceasta s@ face]i lor. {i vor lua hain@ v$n@t@. 7. ca s@ nu moar@”. ating@ de ceale sfinte. 45. }i vor tr@i }i nu vor muri ei merg$nd la Sfintele Sfintelor. dup@ casele familiilor lor. dup@ noroadele lor. CAP 3 {I 4 vor pune rudele lui. {i vor purta pieile cortului }i cortul m@rturiei }i acoperem$ntul lui }i acoperem$ntul cel v$n@t. 4. {i vor ^ntinde preste ea hain@ ro}ie }i o vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@.124 CARTEA NUMERILOR 46. }i vor acoperi sfea}nicul care lumineaz@. 6. p$n@ la cincizeci de ani. s@ nu ^ntre se vaz@ f@r’ de veaste ceale sfinte. 15 aceastea vor purta fiii lui Caat ^n cortul m@rturiei. cu c$te slujesc ^ntru cealea sfinte. ^n cortul m@rturiei. }i le vor pune ^n hain@ v$n@t@. {i acoperem$nt vor pune preste jertvenic. zic$nd: 2. dup@ siclul cel sf$nt. }i vor slobozi acoperem$ntul care acopere. {i vor lua toate vasele ceale de slujb@. }i vor pune rudele lui. s@ slujeasc@ }i s@ poarte: 25. „Num@r@ capetele fiilor lui Caat. }i-l vor pune pre rude. {i vor pune preste el acoperem$nt de piiale v$n@t@. c$nd va s@ purceaz@ tab@ra. }i vor pune la ea rudele. 8. c$nd le ^nv@lesc. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. }i toate vasele ceale sfinte. dup@ didrahma cea sf$nt@ vei lua. }i-l vor acoperi cu hain@ toat@ mohor$t@. zic$nd: 18. num@ra]i-i pre ei. 17. 25 Iezechii. 15. }i vor b@ga rudele. De la cei ^nt$iu n@scu]i ai fiilor lui Israil au luat argint o mie trei sute }easezeci }i cinci de sicli. 48. 9. care easte deasupra preste el. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. {i au dat Moisi argintul. }i 1. }i le vor pune pre rude. }i le vor pune ^n acoperem$nt de piiale v$n@t@. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. }i vor lua hain@ mohor$t@. . ci s@ nu s@ *1 Para. pentru r@scump@rarea levi]ilor. {i ceialal]i. }i vor ^ntinde preste el hain@ toat@ v$n@t@ deasupra. dup@ casele familiilor lor.* de doaozeci de bani siclul. carii ^ntrec mai mul]i dec$t levi]ii. zic$nd: 22. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. ca s@ nu moar@. (a) %n cea veachie s@ afl@: dintr@ fiii lui Levi. 13 Levi]i 27. 12 CAP 4 R$nduiala }i slujba levi]ilor s@ ^mparte dup@ a fie}tec@ruia familie. Aaron }i fiii lui s@ ^ntre }i s@ r$nduiasc@ pre fie}tecarele ce trebuie s@ poarte. feciorul lui Aaron. {i vor pune preste el toate vasele cu c$te slujesc. {i-l vor pune pre el }i toate vasele lui ^n acoperem$nt de piiale v$n@t@. venind. {i vei da lui Aaron }i fiilor lui argintul. c$nd va purceade tab@ra. 20. Sf$nta Sfintelor. {i r@scump@r@rile celor doao sute }eaptezeci }i trei din cei ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil. {i dup@ ce vor sf$r}i Aaron }i fiii lui a acoperi sfintele. carele va avea grije de untuldelemn de la luminare }i de t@m$ia ^ntocmirei }i de jertva cea de toate zilele }i de untuldelemn cel de ungere }i de tot cortul }i de toate c$te s$nt ^ntr-^nsul ^n cel sf$nt }i de toate lucrurile lui”. r@scump@r@rile celor ce ^ntrecea lui Aaron }i fiilor lui. 23. 13. 16. 5. 11. 19. 50. *Ie}ire 30. r@scump@r@rile celor ce ^ntrec ^ntru d$n}ii”. apoi vor ^ntra fiii lui* Caat s@ le poarte. 15. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@. 21. {i preste jertvenicul cel de aur vor pune deasupra hain@ v$n@t@. 12. {i vor ^ntra Aaron }i fiii lui. }i lumin@rile lui }i lingurile lui }i muc@rile lui }i toate vasele untuluidelemn. ca s@ fac@ lucrurile sale ^n cortul m@rturiei.

}i toate vasele lor. }i paza lor ^n m$inile lui Itamar. dup@ no2. va p@gubi pre cineva. 46. }i ]eru}ii lor. preotului”. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. 5. 39. Aceasta easte slujba norodului fiilor lui Merari. {i au num@rat Moisi }i Aaron }i maimarii lui Israil pre fiii lui Caat. ^n cortul m@rturiei: c@pe]ealele cortului. pedeaps@ pentru gre}eal@ din lenevire. 26. To]i levi]ii ceii num@ra]i. dup@ noroadele lor. pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron. 47. dup@ cas@le familiilor lor. a tuturor celor ce slujesc ^n cortul m@rturiei. }i temeiurile lor. p$n@ la cincizeci de ani. dup@ cas@le familiilor lor. 35. 4. Dup@ porunca Domnului. dup@ toate slujbele lor }i dup@ toate lucrurile lor. }i toate slujbele lor. ^n cortul m@rturiei. p$n@ la cincizeci de ani. 36. „Gr@ia}te fiilor lui Israil. 125 CAP 5 Cei necura]i s@ se scoa]@ afar@ din tab@r@. p$n@ la cincizeci de ani. dup@ casele familiilor lor. i-au num@rat pre ei. }i temeiurile lor. Fiii lui Merari. va treace cu 1. om mort. 37. dup@ porunca Domnului. Aceasta easte slujba fiilor lui Gherson ^n cortul m@rturiei. fiiului lui Aaron. ^n m$na lui Moisi. p$n@ la cincizeci de ani. nelu$nd sama. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus. dup@ noroadele lor. ^n toate lucrurile lor. dup@ noroadele lor. {i au fost num@rul lor. zic$nd: «B@rbat au muiare. ca s@ scoa]@ afar@ din tab@r@ pre tot cel lepros }i pre tot cel ce-i curge s@m$n]a }i pre tot cel necurat cu sufletul (a). feciorului lui Aaron. pre tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ }i s@ lucreaze ^n cortul m@rturiei. dup@ cum au gr@it Domnul lui Moisi. 6. care va face din toate p@catele omene}ti (b) }i.CARTEA NUMERILOR cortului m@rturiei. a}ea au f@cut fiii lui Israil. }i st$lpii acoperem$ntului por]ii cur]ii. {i aceastea s$nt pazele celor ce poart@ povar@ dintr-^n}ii. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. . Acesta easte num@rul norodului lui Caat. De la b@rbat p$n@ la muiare. (a) Adec@. {i au fost cei num@ra]i opt mii cinci sute }i optzeci. scoate]i-i afar@ din tab@r@. }i temeiurile lor. zic$nd: 6. dup@ noroadele lor. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus. ^n m$na lui Itamar. 33. pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron. 34. ca s@ nu p$ng@reasc@ taberile sale ^n care petrec Eu ^ntru ei”. }i st$lpii lor. {i au fost num@rul lor. trei mii }i doao sute. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ lucrurile cortului m@rturiei. dup@ toate lucrurile lor. }i }treangurile lor. b@rbat dup@ b@rbat. c$te s$nt preste cortul m@rturiei }i preste jertvenic. dup@ cas@le familiilor lor. 30. Acesta easte num@rul norodului fiilor lui Merari. din porunca Domnului. 49. }i temeiurile lui. 45. 48. la lucrurile lor }i la ceale ce le poart@ ei. ^n m$na lui Moisi. p$n@ la cincizeci de ani. dup@ noroadele }i dup@ cas@le familiilor lor. {i s-au num@rat fiii lui Gherson. }i i-au scos pre ei afar@ din tab@r@. 40. doao mii }eapte sute }i cincizeci. {i s-au num@rat norodul fiilor lui Merari. doao mii }ease sute }i treizeci. pre nume s@-i num@ra]i. 32. dup@ porunca Domnului. dup@ cum i-au num@rat Moisi }i Aaron. pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron }i mai-marii lui Israil. Num@ra]i-i pre ei de la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. toate lucrurile lor. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 3. trec$nd. pre nume. 38. dup@ noroadele lor. ^n m$na lui Moisi. {i st$lpii cur]ii ^mpregiur. tot cel ce ^ntr@ la facerea lucrurilor }i la lucrurile ceale ce s@ poart@ ^n cortul m@rturiei. Dup@ porunca lui Aaron }i a fiilor lui. 44. }i leage pentru r$vna dragostii. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ la lucruri ^n cortul m@rturiei. {i p$nzele cur]ii }i acoperem$ntul u}ii cur]ii. 43. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil. 42. }i s-au num@rat ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. num@ra]i-i pre ei. dup@ cas@le familiilor lor. }i acoperem$ntul por]ii cur]ii. dup@ noroadele lor. 41. }i ceale ce prisosesc dintru eale }i toate vasele ceale de slujb@ }i c$te slujesc ^ntru eale vor face. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. zic$nd: „Poruncea}te fiilor lui Israil 2. }i toate vasele pazii care le poart@ ei. care s-au spurcat ating$ndu-s@ de CAP 4 {I 5 roadele lor. 27. pentru p$rg@ }i aduceri. }i st$lpii lui. va fi slujba fiilor lui Gherson. (b) Va ^n}ela. preotului. }i vei socoti pre ei. a tuturor carii slujesc ^n cortul m@rturiei. 28. dup@ casele familiilor lor. ^n m$na lui Moisi. }i acoperem$ntul. 29. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ }i s@ fac@ lucrurile ^n cortul m@rturiei. Acesta easte num@rul fiilor lui Gherson. {i au fost num@rul lor. 31. }i z@voar@le lui.

De vin }i de beutur@ be]iv@ s@ se ^nfr$neaze. afar@ de berbeacele cel de cur@]ire. 8. zic$nd: 12. 27. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi 2. 6. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i ea nu va fi p$ng@rit@. {i de va fi p$ng@rit@ }i va fi ascunzind de b@rbatul s@u. va ^ntra ^ntr-^nsa apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii }i s@ va umfla ^n p$ntece. 7. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 9. s@ nu bea. 30. ^l va treace cu vedearea. 28. 22. }i fie}tecare om ce va da preotului a lui va fi»”. Iar@ de nu s@ va fi p$ng@rit muiarea }i va fi curat@ }i nevinovat@ va fi }i va face s@m$n]@. {i o va jura pre d$nsa preotul }i va zice muierii: ‘De nu au dormit cineva cu tine. {i va ad@pa pre muiare din apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii. iar@ ea va fi p$ng@rit@. sau te-ai p$ng@rit. ale preotului vor fi. }i va face ei preotul toat@ leagea aceasta. Iar@ de va muri ne}tine cu moarte f@r@ 1. 24. }i dup@ aceaea va ad@pa pre muiare cu apa aceaea. %n toate zilele f@g@duin]ii cur@]eniei lui* *Jude. 10. 5. {i va scrie preotul bl@st@murile aceastea ^n carte. fiind tu cu b@rbat. }i o]et de vin }i o]et de beutur@ be]iv@ s@ nu bea. }i va fi muiarea de bl@st@m ^n norodul s@u. Iar@ de nu va fi omului rudenie. {i va jura preotul pre muiare cu jur@m$nturile bl@st@mului acestuia }i va zice preotul muierii: ‘Dea-te pre tine Domnul s@ fii de bl@st@m }i de urgie ^ntr@ norodul t@u. 29. sf$nt va fi l@sind s@-i creasc@ chica. iar@ ^n m$inile preotului va fi apa mustr@rii bl@st@mului acestuia. 3. {i ale fie}tec@ruia ceale sfin]ite a lui vor fi. {i o va aduce preotul }i o va pune ^naintea Domnului. 25. 26. ca s@ se cur@]asc@ cu cur@]enie Domnului. 15. }i va pune jertva ^naintea Domnului. {i s@ ^ntre apa aceast@ bl@st@mat@ ^n ma]ele tale. nici s@ m@n$nce dintr-^n}ii. CAP 5 {I 6 23. Va aduce omul pre muiarea sa la preot. Va m@rturisi p@catul care l-au f@cut. sf$nt va fi Domnului. }i o va aduce la jertvenic. Sau omul preste carele va veni duh de r$vn@ }i va r$vni pre muiarea sa. }i va c@dea coapsa ei. pentru c@ f@g@duin]a Dumnez@ului lui easte preste el. 9. 5 vor plini zilele care s-au f@g@duit Domnului. 31. sau va veni lui duh de r$vnire.126 CARTEA NUMERILOR vedearea }i va gre}i sufletul acela. 18. jertva cea de r$vn@. 16. nici va pune preste ea t@m$ie. c$te vor aduce Domnului. %n toate zilele f@g@duin]ii lui. preste capul lui. {i va veni lui duh de r$vn@. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: «De va gre}i muiarea vreunui b@rbat }i. ca s@-]i umfle p$ntecele }i s@ caz@ coapsa ta’. de nu te-ai ab@tut a te p$ng@ri cu altul ^n locul b@rbatului t@u. carea va c@lca }i s@ va p$ng@ri. Iar@ de te-ai ab@tut. pentru c@ easte jertv@ de r$vn@. afar@ de b@rbatul t@u’. }i ea nu va fi grea. }i aducerea nazareilor. c@tr@ ei: «B@rbat au muiare care tare va f@g@dui f@g@duin]@. }i va pune pre muiarea sa ^naintea Domnului. {i va ^ntra ^ntr-^nsa apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii. jertv@ carea aduce aminte p@catul. 13. 8. prin carele s@ va ruga pentru el. }i va r$vni pre muiarea sa. {i toat@ p$rga din toate carele s@ sfin]esc ^ntru fiii lui Israil. vin din struguri }i s$mburi. %n toate zilele care s-au f@g@duit Domnului. gre}eala carea s@ ^ntoarce Domnului a preotului va fi. }i va ^ntoarce aceluia cui au gre}it. fie’. Aceasta easte leagea r$vnei muierii ceii cu b@rbat. }i muiarea aceaea va purta p@catul s@u»”. 17. curat@ s@ fii de apa mustr@rii bl@st@mului acestuia. Din toate c$te s@ fac din vi]@. trec$nd. p@rul capului. }i m@rturie nu va fi asupra ei. 20. }i va dormi cineva cu ea pat de s@m$n]@. }i c$te s@ fac din struguri s@ nu bea. 21. nu va turna preste ea untdelemn. 19. }i au dat cineva s@m$n]a sa ^n tine. }i din p@m$ntul care easte pre fa]a p@m$ntului cortului m@rturiei lu$nd preotul va b@ga ^n ap@. s@ nu se spurce pentru ei. }i s@ r$nduia}te cu ce cuvinte vor blagoslovi preo]ii pre norod. }i va lua preotul din m$na muierii jertva r$vnei. 7. }i va r$vni pre muiarea sa. 14. p$n@ ce s@ 13. CAP 6 Sfin]irea. 11. }i strugur proaspet }i stafide s@ nu m@n$nce ^n toate zilele f@g@duin]ii sale. }i va ^ntoarce p@catul. {i va pune preotul pre muiare ^naintea Domnului. }i capul }i a cincea parte va adaoge la el. ca s@ ^ntoarc@ lui gre}eala la d$nsul. {i nevinovat va fi omul de p@cat. {i va ascunde de ochii b@rbatului s@u }i va t@g@dui. }i le va muia ^n apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii. }i va aduce dar pentru d$nsa a zeacea parte a unui ifi de f@in@ de orz. iar@ ea va fi p$ng@rit@. briciu s@ nu s@ suie pre capul lui. {i va lua preotul din jertva ei cea de aducere-aminte }i o va aduce pre jertvenic. {i muiarea va zice: ‘Fie. s@ dea Domnul ca s@ caz@ coapsa ta }i p$ntecele t@u s@ se rump@. }i va descoperi capul muierii }i va da ^n m$inile ei jertva cea aduc@toare-aminte. c$nd mor ei. Pentru tat@ }i pentru mum@ }i pentru frate }i pentru sor@. . la nici un om mort s@ nu mearg@. 4. {i va lua preotul ap@ curat@ vie ^ntr-un vas de lut.

cei doispr@zeace mai-mari ai cas@lor familiilor lor. {i doao car@ }i patru boi au dat fiilor lui Gherson. 127 CAP 7 Darurile celor doispr@zeace boiari a celor doaospr@zeace neamuri a lui Israil. {i pentru jertva m$ntuirei. }i va face ceaea ce easte pentru p@catul lui }i arderea cea de tot a lui. }i turte nedospite unse cu untdelemn. pentru p@cat. spre s@v$r}irea cortului }i a oltariului. 8. {i cel ce au adus ^n zioa dint$iu darul s@u au fost Naason. ^ntr$nd Moisi ^n cortul m@rturiei. dup@ slujbele lor. lu$nd Moisi car@le }i boii. Aceasta easte leagea celui ce f@g@duia}te. }i va face preotul jertva lui }i turnarea lui. 4. {i o co}ni]@ de azime din f@in@ curat@. 17. pentru Itamar. pentru c@ au p@c@tuit pentru mort. 12. mai-marele neamului lui Iuda. ^i gr@ia}te Domnul deasupra milostivitoriului. }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. }i le-au adus ^naintea cortului. un blid de argint. 15. fiiul lui Aminadav. 21. pentru ardere de tot. Domnul s@ r$dice fa]a Sa preste tine }i s@ dea ]ie pace!’ CAP 6 {I 7 27. {i le va aduce preotul ^naintea Domnului. 17. 3. „Ia-le de la d$n}ii }i vor fi la lucrurile ceale de slujb@ ale cortului m@rturiei. {i fiilor lui Caat nu au dat. {i va lua preotul bra]ul fiert de la berbeace }i o p$ine azim@ din co}ni]@ }i o turt@ nedospit@. }i un berbeace. 16. {i berbeacele-l va face jertv@ de m$ntuire Domnului preste co}ni]a azimelor. ace}tia s$nt cei ce stau la num@r. Domnul s@ areate fa]a Sa preste tine }i s@ te miluiasc@! 26. 20. A doao zi au adus Natanail. va aduce el la u}ile cortului m@rturiei. zic$nd: 5. }i le-au uns }i le-au sfin]it pre eale. 19. {i au adus boiarii lui Israil. ^ndat@ s@ va p$ng@ri capul f@g@duin]ii lui. pentru c@ slujbele celui sf$nt. carea s@ va f@g@dui dup@ leagea cur@]@niei»”. ^n carea zi va plini zilele f@g@duin]ii sale. }i le vei da levi]ilor. un miel de un an. preotului. un car de la doi mai-mari }i un bou de la fie}tecarele. %n zioa a }eaptea s@ va rade. dup@ putearea f@g@duin]ii sale. 2. }i va sfin]i capul lui ^n zioa aceaea. %ntru carea au sfin]it Domnului toate zilele f@g@duin]ii. 13. zic$ndu-le lor: 24. {i aceasta easte leagea celui ce s-au f@g@duit. fiiul lui Aminadav. 36. am$ndoao pline de f@in@ cernut@. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 19 i ^n zioa ^n carea au sf$r}it Moisi a r@dica cortul. ace}tia s$nt mai-marii neamurilor. pentru p@cat. fiiul lui Sogar. pentru m$ntuire. mai-marele neamului lui Isahar. 22. }i le va pune pre m$inile celui ce s-au f@g@duit dup@ ce-} va rade capul s@u. 13. 18. }i va pune p@rul preste focul cel de supt jertva m$ntuirei. 9. }i zilele ceale mai dinainte nesocotite vor fi. {i vor pune numele Mieu preste fiii lui Israil. 14. }i jertva lor }i turnarea lor. pentru ardere de tot. }i va rade capul s@u ^n zioa ^n carea s@ va cur@]i. 21. 18. care le avea ei. {i patru car@ }i opt boi au dat fiilor lui Merari. 11. p$ini fr@m$ntate cu untdelemn. pentru p@cat. {i va aduce darul s@u Domnului un miel de un an. 16. }i Eu. 10. afar@ de ceale ce va afla m$na lui. }i o mielu}ea de un an.* {i va rade cel ce s-au f@g@duit la u}ile cortului m@rturiei capul f@g@duin]ii sale. carele va f@g@dui darul s@u Domnului de f@g@duin]@. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui. doao junince }i cinci berbeci. 14. era a le purta pre umeri. ]api cinci }i cinci mielu}eale de un an. 12. pentru c@ s-au p$ng@rit capul f@g@duin]ii lui. 6. Domnul. 7. {i va face preotul una pentru p@cat }i una pentru ardere de tot. *Fap. {i au adus darurile sale ^naintea Domnului. voiu blagoslovi pre ei»”. }ease car@ acoperite }i doispr@zeace boi. 10. dup@ slujbele lor. 15. curat. zic$nd: «A}ea s@ blagoslovi]i pre fiii lui Israil. 1. la u}ea cortului m@rturiei. }i s@ va ruga pentru d$nsul preotul. {i au adus darul s@u. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. l-au uns }i l-au sfin]it pre el }i vasele lui }i jertvenicul }i toate unealtele lui. sf$nt va fi preotului pieptul cel pus }i bra]ul cel luat. Un vi]el din vaci. fie}tecui dup@ slujba sa”.CARTEA NUMERILOR de veaste l$ng@ d$nsul. curat. }i au adus boiarii darurile sale ^naintea jertvenicului. {i le va aduce pre acealea preotul punere^naintea Domnului. 11. {i au adus cei mai-mari la ^nnoirea jertvenicului ^n zioa ^n carea l-au uns.* ‘Domnul s@ te blagosloveasc@ pre tine }i s@ te p@zasc@! 25. un berbeace. }i dup@ aceastea cel ce s-au f@g@duit va bea vin. }i va aduce un miel de un an. {i un ]ap din capre. curat@. . 24 *Sira. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi zic$nd: 23. plin@ de t@m$ie. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „C$te un mai-mare ^n fie}tecarea zi s@ aduc@ darurile sale la sfin]irea jertvenicului”. le-au dat levi]ilor. fiiul lui Aaron. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. {i. }i ^n zioa a opta va aduce doao turtureale sau doi pui de porumb la preot. Acesta au fost darul lui Naason. O c@]ie de zeace auri. dup@ siclul cel sf$nt.

pentru p@cat. un berbeace. am$ndoao pline de f@in@ curat@. un berbeace. . A cincea zi. 31. doao junince. plin@ de t@m$ie. mai-marele fiilor lui Manasi. fiiul lui Surisadai. cinci mielu}eale de un an. 43. {i un ]ap din capre. dup@ siclul cel sf$nt. un miel de un an. cinci ]api. Gamaliil. 32. 34. cinci ]api. cinci ]api }i cinci mielu}eale de un an. fiiului lui Gadioni. 24. 40. fiiului lui Emiud. 30. fiiul lui Gadioni. pentru ardere de tot. Darul lui. 62. 26. 21. plin@ de t@m$ie. O c@]ie de zeace auri. Darul lui. {i pentru jertva m$ntuirei. fiiului lui Sediur. 49. un miel de un an. Un vi]el din vaci. doao junince. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. Acesta au fost darul lui Avidan. fiiului lui Sogar. cinci ]api. Darul lui. dup@ siclul cel sf$nt. 57. cinci ]api. Un vi]el din vaci. am$ndoao pline de f@in@ curat@. doao junince. A noao zi. un miel de un an. am$ndoao pline de f@in@ curat@. pentru ardere de tot. un blid de argint. CAP 7 Elisaf. 47. O c@]ie de zeace auri. 25. fiiul lui Sediur. {i pentru jertva m$ntuirei. 58. mai-marele fiilor lui Veniamin. O c@]ie de zeace auri. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. fiiul lui Fadasur. }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. dup@ siclul cel sf$nt. cinci ]api. 41. 60. cinci berbeci. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. Un vi]el din vaci. 61. 23. cinci mielu}eale de un an. 36. O c@]ie de zeace auri. 42. cinci mielu}eale de un an. fiiului lui Raguil. Darul lui. am$ndoao pline de f@in@ curat@. dup@ siclul cel sf$nt. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. un blid de argint. {i un ]ap din capre. am$ndoao pline de f@in@ curat@. 46. A }asea zi. 28. pentru p@cat. pentru p@cat. fiiului lui Surisadai. un blid de argint. 52. plin@ de t@m$ie. Acesta au fost darul lui Eliav. {i pentru jertva m$ntuirei. {i pentru jertva m$ntuirei. plin@ de t@m$ie. un miel de un an. O c@]ie de zeace auri. }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. fiiul lui Helon. Un vi]el din vaci. mai-marele fiilor lui Ruvin. 53. pentru p@cat. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. fiiul lui Emiud. cinci berbeci. cinci ]api. {i un ]ap din capre. {i un ]ap din capre. {i au adus darul s@u. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. dup@ siclul cel sf$nt. plin@ de t@m$ie. {i pentru jertva m$ntuirei. doao junince. Un vi]el din vaci. mai-marele fiilor lui Efraim. {i un ]ap. 20. pentru ardere de tot. un blid de argint care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. cinci ]api. {i un ]ap din capre. 45. pentru ardere de tot. un miel de un an. doao junince. Acesta au fost darul lui Elisur. mai-marele fiilor lui Zavulon. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. un berbeace. cinci mielu}eale de un an. un miel de un an. pentru ardere de tot. Acesta au fost darul lui Gamaliil. cinci berbeci. fiiul lui Fadasur. pentru ardere de tot. un blid de argint. Darul lui. pentru p@cat. Un vi]el din vaci.128 CARTEA NUMERILOR 19. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. Elisama. Acesta au fost darul lui Elisaf. un blid de argint. 56. 37. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. un berbeace. un berbeace. 54. 29. 55. plin@ de t@m$ie. am$ndoao pline de f@in@ curat@. cinci berbeci. Darul lui. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. A treia zi. pentru ardere de tot. O c@]ie de zeace auri. Acesta au fost darul lui Salamiil. 59. A }eaptea zi. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. am$ndoao pline de f@in@ curat@. un berbeace. cinci berbeci. Elisur. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. doao junince. 50. 22. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. plin@ de t@m$ie. pentru p@cat. 33. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. cinci mielu}eale de un an. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. O c@]ie de zeace auri. Un vi]el din vaci. doao junince. plin@ de t@m$ie. fiiului lui Helon. A patra zi. cinci berbeci. 27. mai-marele fiilor lui Simeon. un miel de un an. Acesta au fost darul lui Natanail. 39. {i un ]ap din capre. Acesta au fost darul lui Elisama. Eliav. fiiul lui Raguil. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. cinci mielu}eale de un an. 38. un berbeace. 64. 51. dup@ siclul cel sf$nt. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. pentru p@cat. 44. 63. O c@]ie de zeace auri. Salamiil. cinci mielu}eale de un an. un blid de argint. A opta zi. Un vi]el din vaci. dup@ siclul cel sf$nt. }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. Avidan. {i un ]ap din capre. 65. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. mai-marele fiilor lui Gad. doao juninci. {i pentru jertva m$ntuirei. 35. {i pentru jertva m$ntuirei. dup@ siclul cel sf$nt. am$ndoao pline de f@in@ curat@. pentru ardere de tot. un miel de un an. pentru p@cat. un blid de argint. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. Darul lui. {i pentru jertva m$ntuirei. 48. cinci berbeci. cinci berbeci.

67. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. {i aceasta easte f@ptura sfea}nicului. curate. {i a}ea vei face cur@]iia lor: vei stropi pre ei cu apa cur@]@niei. {i au f@cut a}ea Aaron. {i pentru jertva m$ntuirii. berbeci doispr@zeace. {i pentru jertva m$ntuirei. un blid de argint. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. A doaospr@zeacea zi. miei CAP 7 {I 8 de c$te un an doispr@zeace. doao junince. 72. cu siclul cel sf$nt. fiiului lui Ehran. }easezeci. doaospr@zeace. }i florile lui tari toate. Darul lui. am$ndoao pline de f@in@ curat@. mielu}eale de c$te un an. Acesta au fost darul lui Fagheil. Aceasta easte sfin]irea jertvenicului. c@]ii de aur. Acesta au fost darul lui Ahire. care easte deasupra sicriiului m@rturiei. Aceasta easte sfin]irea jertvenicului dup@ ce au umplut m$inile lui }i dup@ ce l-au uns. am$ndoao pline de f@in@ curat@. }i gr@ia c@tr@ d$nsul. o sut@ }i doaozeci de auri. cinci berbeci. 4. un blid de argint. }i vor fi ca s@ lucreaze lucrurile Domnului. doao junince. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. ca s@ te rogi pentru ei. p@har@ de argint. }i ^naintea fiilor lui. a}ea au f@cut sfea}nicul. am$ndoao pline de f@in@ curat@. 12. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. Acesta au fost darul lui Ahiezer. cinci mielu}eale de un an. 80. }i un vi]el de un an din vaci vei luoa. {i vei aduce pre levi]i ^naintea Domnului. {i vor luoa un vi]el din vaci. 75. }i forma. 88. fiiul lui Ehran. 79. plin@ de t@m$ie. doao mii }i patru sute de sicli. doaospr@zeace pline de t@m$ie. ]api }easezeci. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Toate vitele ceale pentru jertva m$ntuirei: junince doaozeci }i patru. {i vei os@bi pre levi]i din mijlocul fiilor lui Israil. fiiului lui Enan. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. }i vei aduna toat@ adunarea fiilor lui Israil. }i va treace briciu preste tot trupul lor. un miel de un an. 85. O c@]ie de zeace auri. cinci mielu}eale de un an. O c@]ie de zeace auri. {i vei aduna pre levi]i ^naintea cortului m@rturiei. }i de }eaptezeci de sicli un p@har. mai-marele fiilor lui Asir. 10. un berbeace. 3. 7. un miel de un an. fiiului lui Amisadai. pentru p@cat.CARTEA NUMERILOR 66. doao junince. 84. un berbeace. dup@ siclul cel sf$nt. cinci ]api. 74. pentru ardere de tot. }i vei da pre ei dar ^naintea Domnului. pentru p@cat. 1. „Gr@ia}te lui Aaron }i zi c@tr@ d$nsul: «C$nd vei pune luminile de o parte despre fa]a sfea}nicului. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 86. cu siclul cel sf$nt. un berbeace. 87. Darul lui. }i cura]i vor fi. 11. C@]ii de aur. mai-marele fiilor lui Neftali. de o parte din fa]a sfea}nicului. au aprins luminile lui. 73. 13. v$rsta }i cur@]irea levi]ilor. vor lumina ceale }eapte lumini»”. dup@ siclul cel sf$nt. Un vi]el din vaci. A zeacea zi. ^n carea zi l-au uns mai-marii fiilor lui Israil. 71. fiiul lui Enan. 129 CAP 8 Locul sfea}nicului }i a candilelor. Ahire. 78. berbeci }easezeci. doaospr@zeace. „Ia pre levi]i din mijlocul fiilor lui Israil }i-i cur@]ea}te pre ei. pentru ardere de tot. Fagheil. cinci berbeci. stropit@ cu untdelemn. un miel de un an. tare de aur fusul lui. }i ^naintea lui Aaron. cinci ]api. }i au auzit glasul Domnului gr@ind c@tr@ d$nsul deasupra milostivitoriului. 76. pentru p@cat. . a}ez@m$ntul. {i pentru jertva m$ntuirii. Tot argintul vaselor. Un vi]el din vaci. pentru p@cat. {i un ]ap din capre. doaospr@zeace. Iar@ levi]ii vor pune m$nile pre capetele vi]eilor. dup@ siclul cel sf$nt. De o sut@ }i treizeci de sicli un blid. }i ]api din capre doispr@zeace. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. 5. de zeace auri c@]iia. 69. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. cinci ]api. 81. 9. }i vor sp@la hainele sale. un blid de argint. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. zic$nd: 6. 68. }i vei face unul pentru p@cat }i unul pentru ardere de tot. 83. blide de argint. plin@ de t@m$ie. cinci mielu}eale de un an. cinci berbeci. Ahiezer. zic$nd: 2. 14. pentru p@cat. }i jertvele lor }i turn@rile lor. plin@ de t@m$ie. Un vi]el din vaci. pentru ardere de tot. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 82. }i vor pune fiii lui Israil m$inile sale preste levi]i. Toate vitele ceale pentru ardere de tot: vi]ei doispr@zeace. O c@]ie de zeace auri. }i jertva acestuia f@in@ curat@. }i vor fi ai Miei. ^ntr@ doi heruvimi. A unspr@zeacea zi. 77. {i va os@bi Aaron pre levi]i dar ^naintea Domnului de la fiii lui Israil. {i un ]ap din capre. {i un ]ap din capre. 89. fiiul lui Amisadai. materiia. dup@ chipul care l-au ar@tat Domnul lui Moisi. mai-marele fiilor lui Dan. 70. {i vei pune pre levi]i ^naintea Domnului. Darul lui. tot aurul c@]iilor. 8. C$nd ^ntra Moisi ^n cortul m@rturiei ca s@ gr@iasc@ lui.

^n anul al doilea. }i nu putea s@ fac@ Pa}tile ^n zioa aceaea. zic$nd: 10. 19. (a) Leagea. {i au gr@it Moisi fiilor lui Isra1. 13. }i chipul cel ca de foc noaptea. p@catul s@u va purta omul acela. }i s@ r$dica norul diminea]a. 17. i-am sfin]it pre ei Mie. ^n zioa ^n carea am omor$t pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. 5. ^n pustiia Sinaii. cu azime }i cu ierburi amar@ le vor m$nca.* {i. 19. 8. au ^ntrat levi]ii s@ slujeasc@ slujba lor ^n cortul m@rturiei ^naintea lui Aaron }i ^naintea fiilor lui.* Pentru c@ dar s$nt ace}tia da]i Mie dintr@ fiii lui Israil ^n locul tuturor celor ^nt$iu n@scu]i. 1 . 17. a}ea au f@cut fiii lui Israil. Iar@ de va veni la voi cel nemearnic ^n p@m$ntul vostru. 3. {i am dat pre levi]i dar lui Aaron }i fiilor lui. {i au zis c@tr@ ei Moisi: „Sta]i aci }i voiu auzi ce va porunci Domnul pentru voi”. 26. tot va face Pa}tile Domnului. 20. 8. ca s@ lucreaze lucrurile fiilor lui Israil ^n cortul m@rturiei }i s@ se roage pentru fiii lui Israil. Din porunca Domnului t@b@rea fiii lui Israil }i din porunca Domnului purcedea. 46 Ioan 9 [19]. „Zi s@ fac@ fiii lui Israil Pa}tile ^n vreamea sa. {i dup@ aceasta. 32 3 %mp@r. {i c$nd sta norul preste cort zile multe. }i s-au rugat pentru ei Aaron. om. va peri sufletul acela din norodul lui. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. „Gr@ia}te fiilor lui Israil. iar@ lucrurile nu va lucra. 12. {i au zis b@rba]ii aceia c@tr@ d$nsul: „Noi necura]i s$ntem. {i am luat pre levi]i ^n locul tot celui ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil. noaptea ^n chip de foc pov@]uia}te mul]imea ^n patruzeci de ani. %ncep$nd ^n zioa a patraspr@zeace a lunei. {i dup@ aceasta. A}ea era pururea.* ^n toate zilele ^n care umbrea norul preste cort sta pre loc fiii lui Israil. }i va ^nt$rziia a face Pa}tile. s@ p@zasc@ pazele. pentru c@ darul Domnului nu l-au adus ^n vreamea sa. de la om p$n@ la dobitoc. carele va fi necurat ^ntru voi. ^n luna dint$iu. *1 Cor. 23. ^n locul unde sta norul. o leage s@ fie voao }i celui nemearnic }i celui ce l@cuia}te ^mpreun@ cu voi pre p@m$nt»”. 10 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi ^n pustiia Sinaii. nor au acoperit cortul. a}ea le-au f@cut lor fiii lui Israil. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i omul carele va fi curat. atunci purcedea }i fiii lui Israil }i. 21. 7. zic$nd: 24. pentru c@ s-au atins de om mort. nuorul acoperind zioa cortul ^n st$lp de nuor. 18. 25. 11. carii de}chid p$ntecele. ^n zioa ^n carea s-au ^ntins cortul. }i ^n cale ^ndelungat@ nu easte. }i s@ le face]i ^n vreamea sa. ca s@-i cur@]asc@ pre ei. drept aceaea s@ nu ne lipsim a aduce darul Domnului la vreamea sa ^ntr@ fiii lui Israil”. * }i os s@ nu fr$ng@ de la eale. }i ^n ce necura]i.130 CARTEA NUMERILOR 15. %n zioa a patraspr@zeace a lunei ceii dint$iu c@tr@ sear@. 2 Sus 3. 6. 14. 10. {i c$nd s@ r$dica norul de la cort. pentru c@ ne-am atins de om mort. ori ^n cale lung@ voao. va face Pa}tile Domnului dup@ leagea Pa}tilor }i dup@ tocmeala lor le va face. A}ea vei face levi]ilor ^ntru pazele lor”. }i vei cur@]i pre ei }i-i vei da ^naintea Domnului. a}ea le-au f@cut lor. 16. dintr@ fiii lui Israil. {i de la cincizeci de ani vor ^nceta de la slujb@ }i nu vor mai lucra. {i c$nd era norul de seara p$n@ diminea]a. din porunca Domnului t@b@rea }i din porunca Domnului purcedea. ca s@ nu fie ^ntru fiii lui Israil b@taie. 18. zic$nd: «Om. Nu vor l@sa dintr-^nsele p$n@ diminea]@. c@tr@ sear@ le vor face. ori ^ntru neamurile voastre. „Aceasta (a) easte cea pentru levi]i. *Ie}ire 13. {i au f@cut Moisi }i Aaron }i toat@ adunarea fiilor lui Israil levi]ilor dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru levi]i. 15. C@ al Mieu easte tot cel ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil. ca s@ fac@ Pa}tile. }i seara era ca chip de foc preste cort p$n@ diminea]a. dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. de doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus vor ^ntra ca s@ lucre ^n cortul m@rturiei. zic$nd: 2. {i au mers b@rba]ii cei ce nu era cura]i. 22. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. {i s-au cur@]it levi]ii }i }i-au sp@lat hainele sale. norul acoperea pre el zioa. {i va sluji fratele lui ^n cortul m@rturiei. }i au venit ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Aaron ^n zioa aceaea. casa m@rturiei. {i c$te zile acoperea norul preste cort. 21. dup@ leagea lor }i dup@ r$nduiala lor s@ le face]i”. 20. %n luna a doao. ^n zioa a patraspr@zeace. 13 Luca 2. pentru c@ s-au atins de om mort. *Ie}ire 40. acolo t@b@rea fiii lui Israil. 24. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru levi]i. fiii lui Israil p@zea pazele lui Dumnezeu }i nu purcedea. 23 *Ie}ire 12. 36 CAP 9 %n ce vreame trebuie s@ slujeasc@ Pa}tile cura]i. CAP 8 {I 9 il. 4. de s@ vor apropiia de cel sf$nt”. vor ^ntra levi]ii ca s@ lucreaze lucrurile cortului m@rturiei. din fiii lui Israil i-am luat pre ei Mie. }i i-au dat pre ei Aaron dar ^naintea Domnului. 16. dup@ leagea Pa}tilor s@ le fac@. 9.

Elisama. c$nd au purces cu putearea lor. {i au fost c$nd s@ r$dica sicriiul. {i de vei mearge cu noi }i vor fi bun@t@]ile acealea. {i vor purceade fiii lui Caat purt$nd sfintele. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 33. {i preste putearea neamului fiilor lui Gad era Elisaf. preste putearea neamului fiilor lui Neftali. }i vei fi ^ntru noi b@tr$n. ca s@-]i fie de chematul adun@rii }i de purcesul taberilor. Iar@ de ve]i ie}i la r@zboiu ^n p@m$ntul vostru asupra ^mprotivnicilor celor ce stau ^mprotiva voastr@. 4. 10. 5. preste putearea lor. atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te spre r@s@rit. . {i pre putearea neamului fiilor lui Simeon era Salamiil. 13. Ori o zi. Aceastea s$nt o}tile fiilor lui Israil. face-vom }i ]ie bine”. {i ^n anul al doilea. {i vor purceade r$ndurile taberii fiilor lui Dan. fiiul lui Enan. *Sus 14. }i va fi voao leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. 30. 27. 23. {i au zis Moisi lui Ovav. }i preste putearea lor era Elisur. {i c$nd ve]i tr$mbita s@mnul al patrulea. }i din porunca Domnului. c$te face Domnul bine noao. 26. {i au purces ^nt$iu dup@ cuv$ntul Domnului ^n m$na lui Moisi. 28. {i vei tr$mbita cu eale }i s@ va str$nge toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei. a lui Amisadai. 1 pre Tine!” 14.CARTEA NUMERILOR atunci purcedea. {i c$nd ve]i tr$mbita s@mnul al treilea. {i au purces fiii lui Israil cu averile sale ^n pustiia Sinaii. {i au zis Moisi: „Nu ne l@sa pre noi. 24. s@ mearg@ cu d$n}ii. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru”. ve]i tr$mbita cu tr$mbi]e la arderile de tot }i la jertvele ceale de m$ntuire ale voastre. a lui Gadeoni. p@zea paza Domnului. Iar@ c$nd vor tr$mbita cu o tr$mbi]@. 34. socru lui Moisi: „Noi ne vom duce la locul care au zis Domnul: «Acesta-l voiu da voao». rudeniia sa. Vino cu noi }i bine vom face ]ie. carii poart@ cortul. cu s@mn vor tr$mbita c$nd vor purceade. 32. 17. {i vor desface cortul }i vor purceade fiii lui Gherson }i fiii lui Merari. }i la lunile voastre ceale noao. ori o lun@. ca s@ le caute lor odihn@. 9. }i-l ^nva]@ slujba lor. fiiul lui Ehran. 1. 31. (a) Oastea. C@ din porunca Domnului t@b@rea }i din porunca Domnului purcedea. {i fiii lui Aaron. fiiul lui Sogar. Doamne. pre urma tuturor taberilor cu putearea lor. a lui Raguil. 21. atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te c@tr@ amiiaz@zi. {i au purces r$ndul taberii lui Ruvin cu putearea lor. zic$nd: 2. 11. 20. }i la s@rb@torile voastre. 12. Moisi roag@ pre Ovav. {i c$nd ve]i tr$mbi]a s@mnul al doilea. {i preste putearea neamului fiilor lui Veniamin. atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te l$ng@ mare. 29. preste putearea neamului fiilor lui Asir. ^n doaozeci de zile ale lunei. c@ Domnul au gr@it bune pentru Israil”. {i au mers din muntele Domnului cale de trei zile. 22. de vreame ce ai fost ^mpreun@ cu noi ^n pustie. }i vor ^ntinde cortul p$n@ ce vor veni. }i preste putearea lor. {i preste putearea fiilor lui Zavulon era Eliav. fiiul lui Aminadav. {i c$nd ve]i str$nge adunarea. ve]i tr$mbita. }i mai mult umbrea norul preste cort.* {i au purces r$ndurile taberii fiilor 1. }i v@ ve]i aduce aminte ^naintea Domnului. cea dat@ prin Moisi. 3. 25. preo]ii. a lui Fadasur. „F@-]i doao tr$mbi]@ de argint. 23. {i el au zis c@tr@ Moisi: „Nu voiu mearge. f@r@ numai ^n p@m$ntul mieu }i ^n neamul mieu”. zicea Moisi:* „Scoal@-Te. feciorului lui Raguil Madiianiteanului. Ahire. 35. }i au st@tut norul ^n pustiia lui Faran. }i s@ se r$sipeas. }i v@ ve]i m$ntui de vr@jma}ii vo}tri. fiiul lui Surisadai.*Psalm c@ vr@jma}ii T@i. {i. }i preste putearea lor. CAP 10 131 CAP 10 Poruncea}te Domnul lui Moisi s@ fac@ doao tr$mbi]e de argint. 7 lui Iuda ^nt$iu cu putearea (a) lor }i. ^n luna a doao. care le gr@ia Moisi c$nd s@ r$dica sau s@ punea jos sicriiul. {i. }i sicriiul legii Domnului au mers ^naintea lor cale de trei zile. {i preste putearea fiilor lui Isahar era Natanail. fiiul lui Sediur. {i la zilele ceale de bucurie ale voastre. 8. vor tr$mbita cu tr$mbi]e. Fagheil. }i cuvintele. {i c$nd ve]i tr$mbi]a s@mnul. s-au r$dicat norul de la cortul m@rturiei. atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te c@tr@ miiaz@noapte. }i ve]i face s@mn cu tr$mbi]ele. }i va fi voao aducere-aminte ^naintea Dumnezeului vostru. 16. ci nu cu s@mn. fiii lui Israil sta pre loc }i nu purcedea. fiiul lui Helon. Avidan. 15. 19. }i s@ fug@ to]i cei ce Te ur@sc 67. {i preste putearea neamului fiilor lui Manasi era Gamaliil. c$nd purcedea din locul unde t@b@r$s@. v@rsate s@ le faci. fiiul lui Emiud. cu ce r$nd s-au mi}cat taberile din pustiia Sinaii. 6. Ahiezer. Naason. 22. vor veni la tine to]i pov@]uitorii cei mai-mari ai lui Israil. {i norul umbrea preste ei zioa. 18. {i va purceade r$ndul taberii lui Efraim cu putearea sa. 7.

{i c$nd s@ a}eza. *1 Cori. }i s-au rugat Moisi c@tr@ Domnul }i au ^ncetat focul. 14 Psalm 77. cum ia doica pre cel sug@toriu. }i s-au m$niiat Domnul cu iu]ime foarte. Au. 28 %n]ele. 20 Ioan 6. }i 1 Cori. 27. *Psal. 25. }i voiu lua din duhul carele easte ^ntru tine }i voiu pune ^ntr-^n}ii. {i amestec@tura carea era ^ntr@ ei au poftit poft@. p$n@ va ie}i pe n@rile voastre }i vi s@ va face grea]@. }i vor purta ^mpreun@ cu tine ^nt@r$tarea norodului }i nu vei purta pre ei tu s$ngur. au prorocit }i apoi nu au mai adaos (a). doar@. Iar@ deaca faci Tu mie a}ea. 8. 31 2. }i o fierbea ^n oal@ }i o f@cea pog@ci. Iar@ deaca s-au odihnit duhul ^ntr-^n}ii. Iar@ acum sufletul nostru s-au uscat de tot. De unde mie carne s@ dau la tot norodul acesta? C@ pl$ng asupra mea. pre fie}tecarele la u}ea sa. CAP 11 C$rtirea norodului pentru carne. c$t s@ le ajung@. cel ce sta l$ng@ Moisi. }i de crastave]i. }i de peapeni. }i Tu ai zis: «Carne voiu da lor s@ m$nce. 4. {i c$nd s@ pogorea roao preste tab@r@ noaptea. 9. ^ntru carii s$nt eu. }i de pori. P$n@ ^ntr-o lun@ de zile ve]i m$nca. {i mergea norodul }i culegea. (a) Bibliia letineasc@ Vulgata are: }i dup@ ce au odihnit ^ntru ei duhul. eu i-am n@scut pre ei? Pentru ce-mi zici mie: «Ia-i pre ei ^n bra]ele tale. c$nd au dat Domnul Duhul S@u ^ntr-^n}ii?” nu au ^ncetat. 20 Domnului }i au auzit Domnul. 7. alerg$nd un prunc. de am aflat mil@ la Tine. ci ai pus ^nt@r$tarea norodului acestuia preste mine? 12. nici cinci zile. au prorocit }i mai mult *Ioan 6. {i i-au auzit Moisi pre ei pl$ng$nd ^ntru noroadele sale. }i de aiuri. nici doao. oi }i boi s@ vor junghia lor. }i s@ ceart@ norodul pentru pofta c@rnurilor. c@ a]i pl$ns ^naintea Domnului. }i prorocea ^n tab@r@. zicea: „%ntoarce. poriul }i aiurile din Eghipt. 17. 1 . nici zeace zile. 20. nimica afar@ de man@ nu easte ^naintea ochilor no}tri”. 28. 3. 18. }i ace}tia era din cei scri}i. au ba?” 24. doar@. omor^-m@ cu moarte. {i S-au pogor$t Domnul ^n nor }i au gr@it c@tr@ d$nsul. eu am zemislit pre tot norodul acesta? Au. toat@ m$ncarea m@rii s@ va aduna lor. {i au strigat norodul c@tr@ Moisi. doar@. sau. }i au luat din duhul carele era ^ntr-^nsul }i au pus ^ntru cei }eaptezeci de b@rba]i b@tr$ni. {i au ie}it Moisi }i au gr@it c@tr@ norod cuvintele Domnului. Nu voiu putea eu s$ngur purta pre norodul acesta. }i to]i prorocesc. {i r@spunzind Iisus a lui Navi. zic$nd: ‘Pentru ce am ie}it din Eghipt?’»” 21. Moisi. c@dea man@ preste ea. {i au zis Moisi: „{ease sute de mii de pedestri easte norodul. }i nu venis@ la cort. 6. 3 *Ie}ire 16. }i va da Domnul voao carne s@ m$nca]i }i ve]i m$nca carne. Cel ce easte ^ntru voi. }i au m$ncat o parte din tab@r@. }i o m@cina ^n moar@ }i o pisa ^n piuo.* {i mana ca s@m$n]a coliandrului era. nici doaozeci de zile. doar@. 10. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „Pentru ce ai nec@jit pre robul T@u. mii }i z@ci de mii ^ntru Israil!” CAP 11 n@-Mi }eaptezeci de b@rba]i din b@tr$nii lui Israil. 19. cel ales a lui. {i s-au chemat numele locului aceluia P$rjol. Adusu-ne-am aminte de pe}tii care-i m$ncam ^n Eghipt ^n dar. {i norodului vei zice: «Cur@]i]i-v@ pre m$ne. {i au zis Moisi lui: „C@ci nu urmezi tu mie? {i cine va da s@ fie tot norodul Domnului proroci. pe}ti. oprea}te-i pre ei!” 29.* 77. }i era dulcea]a ei ca gustul pog@cii ceii cu untdelemn. }i }ezind pl$ngea }i fiii lui Israil. zic$nd: «D@-ne carne s@ m$nc@m!» 14. }i ^naintea lui Moisi era r@u. zic$nd: „Eldad }i Modad prorocesc ^n tab@r@”. 22. {i r@m@sease doi b@rba]i ^n tab@r@.* Au. 11. Nu o zi ve]i m$nca. }i de ceape. au spus lui Moisi }i au gr@it.* {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Au. Doamne. }i vor m$nca o lun@ de zile». 10 Domnul. }i ve]i m$nca carne. i norodul r@u au c$rtit ^naintea 1. }i chipul ei ca chipul cristalului. }i a]i pl$ns ^naintea Lui. {i M@ voiu pogor^ }i voiu gr@i cu tine acolo. s@ aleg }eaptezeci de b@tr$ni. 21 }i s-au m$niiat cu iu]ime. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Adu25. 10. 10 [7] *Isaiia 59. 15. }i-i du pre ei la cortul m@rturiei }i s@ stea acolo cu tine. c@ s-au aprins ^ntru ei foc de la Domnul. au zis: „Domnul mieu. }i-i du la p@m$ntul care te-ai jurat p@rin]ilor lor?» 13. 26. s-au aprins ^ntru ei foc de la 10. pre carii }tii tu c@ aceaia s$nt b@tr$nii norodului }i c@rturarii lor. ca s@ nu vaz@ n@cazul mieu”. c@ greu easte mie cuv$ntul acesta. }i s-au odihnit ^ntr-^n}ii duhul. doar@. }i au adunat }eaptezeci de b@rba]i din b@tr$nii norodului }i i-au pus ^mpregiurul cortului.132 CARTEA NUMERILOR 36. m$na Domnului nu va fi destul? Acum vei cunoa}te: oare plini-s@-va cuv$ntul Mieu. }i numele celuialalt Modad. }i au zis:* „Cine ne va hr@ni pre noi cu carne? 5. {i. c@ bine era noao ^n Eghipt’. }i pentru ce nu am aflat har ^naintea Ta. numele unuia Eldad. 16. ca s@ le fie lor destul?” 23. 16. c@ n-a]i ascultat de Domnul. zic$nd: ‘Cine ne va hr@ni pre noi cu carne. li s@ dau pot$rnichi.

mai mult dec$t to]i oamenii cei ce s$nt pre p@m$nt. carii totu}i. s@ ^ns@n@to}eaz@ rug$ndu-s@ Moisi pentru ea.* Gur@ cu gur@ voiu gr@i lui aiavea. 33. 6. zic$nd: 2. au scornit c$rtire ^ntr@ norod. 5. {i s-au pogor$t Domnul ^n st$lp de nor }i au st@tut la u}ea cortului m@rturiei. {i s-au os@bit Mariam afar@ din tab@r@ }eapte zile. c$te un b@rbat din fie}tecare neam. Din neamul lui Veniamin. 7. 5. }i. 10. 2 *Ie}ir. 31. mai ^nainte de ce o au sf$r}it. *Evrei 3. CAP 12 Mariam }i Aaron c$rtesc ^mprotiva lui Moisi. . Moisi. 15. S@ nu s@ fac@ aseamenea cu moartea. Amiil. 33. }i pentru ce nu v-a]i temut a gr@i r@u ^mprotiva robului Mieu. {i. Gudiil. 31. scul$ndu-s@ norodul. au purces norodul de la Asirot.* {i ^nc@ fiind carne ^ntr@ din]ii lor. afar@ de Halev }i de Iisus Navi. Safat. 1. rogu-Te. 11. pentru c@ nu am }tiut c@ am p@c@tuit. Avsi. CAP 13 Doispr@zeace b@rba]i trimi}i de Moisi s@ socoteasc@ p@m$ntul Hanaan. vindec@-o pre ea”. }i am$ndoi s-au apropiiat. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „De ar fi scuipit tat@l ei ^n fa]a ei. {i s-au aprins preste ei iu]imea m$niei Domnului }i s-au dus. }i au b@tut Domnul pre norod cu b@taie mare foarte. }i dup@ aceaea va ^ntra”. 14. ca o l@p@d@tur@ ce ias@ din p$ntecele mumei sale. doamne. fiiul lui Sudi. 11. 8. 3. {i au zis: „Au numai lui Moisi s$ngur au gr@it Domnul? Au. umpl$ndu-s@ de lepr@. dup@ aceastea. nu }i noao au gr@it?” {i au auzit Domnul. 6. }i toat@ a doao zi. Navi. pre tot cel mai-mare ^ntr@ ei”. {i s-au chemat numele locului aceluia: Morm$nturile Poftei. 3. Din neamul lui Isahar. }i norodul nu au purces p$n@ ce s-au cur@]it Mariam. Din neamul lui Efraim. dup@ patruzeci de zile. Din neamul lui Iosif. 34. pentru muiarea etiopian@ carea o luas@ Moisi. Din neamul lui Iuda. au adunat pot$rnichi. Falti. 9. }i. }i nu prin pilde. fiiul lui Makhi. }i le-au ^ntins de }i le-au zv$ntat ^mpregiurul taberii. adec@: au ie}it v$nt de la Domnul. 7. Gudiil. 11 i au gr@it Mariam }i Aaron ^mprotiva lui Moisi. Gadi. toat@ zioa }i toat@ noaptea. }i trupul ei jum@tate easte m$ncat”. fiiul lui Iosif. 11. fiiul lui Rafu. Din neamul lui Dan. Din neamul lui Neftali. {i au zis c@tr@ ei: „Auzi]i cuvintele Meale. fiiul lui Mihail. 2.CARTEA NUMERILOR *Psalm 77. „Trimite ]ie b@rba]i carii s@ socoteasc@ p@m$ntul hananeilor. fiiul lui Susi. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. s-au m$niiat Domnul pre norod. }i }eapte zile fiind osebit@ de norod. din fiii lui Manasi. Din neamul lui Asir. {i ^ndat@ au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron }i c@tr@ Mariam: „Ie}i]i voi to]i trei la cortul m@rturiei”. zic$nd: „Dumnezeule. 14. Din neamul lui Gad. {i norul s-au dus de la cort. Halev. (b) Duh. (a) Nu pune preste noi pedeaps@ de p@cat. 35. fiiul lui Iefoni. }i au chemat pre Aaron }i pre Mariam. 12. doar@. 13. }i el m@rirea Domnului au v@zut. 10. Nu a}a robul Mie. }i au fost norodul ^n Asirot. {i aceastea s$nt numele lor: din neamul lui Ruvin. Iar@ Moisi era om bl$nd foarte. aduc vi]a cu strugur }i alte roade a p@m$ntului spre s@mnul rodirii. fiiul lui Suri. 13. fiiul lui Gamali. {i au mers Moisi ^n tab@r@. 4. Satur. {i. Din neamul lui Zavulon. s@ trimi]i pre ace}tia. {i au zis Aaron c@tr@ Moisi: „Rogu-te. {i au ie}it ei to]i trei la cortul m@rturiei. iat@. ca la vro doi co]i de la p@m$nt.* {i au ie}it duh de la Domnul (b). dup@ cuv$ntul Domnului. Mariam era leproas@ ca z@pada. ^mpregiurul taberii. }i b@tr$nii lui Israil. nu pune preste noi p@cat (a). Cel ce mai pu]in au str$ns au str$ns zeace corfe. to]i b@rba]ii c@peteniile dintr@ fiii lui Israil ace}tia s$nt. fiiul lui Navi. fiiul lui Savi. 15. cale de o zi dincoace }i cale de o zi dincolo. 4. Samuil. }i au t@b@r$t ^n pustiia Faranului. 27 28 [31] CAP 12 {I 13 Aaron la Mariam. fiiul lui Zahur. 12. Ilaal. pentru c@ acolo au ^ngropat pre norodul cel poftitoriu. 16. c@ci au luat muiare etiopian@. Din neamul lui Simeon. Moisi?” 9. c@rora Dumnezeu laud@ pre Moisi pentru prieteniia cea c@tr@ Domnul. 133 *Psalm 77. prin vedenie M@ voiu ar@ta lui }i prin somn voiu gr@i lui. de va fi dintr@ voi proroc Domnului. au nu s-ar fi ru}inat }eapte zile? S@ se os@beasc@ afar@ de tab@r@ }eapte zile. {i au strigat Moisi c@tr@ Domnul. 31 [34] 30. dup@ noroadele familiilor lor. De la Morm$nturile Poftei au purces norodul la Asirot. 32. {i i-au trimis pre ei Moisi din pustiia Faranului. era leproas@. 8. }i au adus pot$rnichi de la mare }i le-au pus la tab@r@. iat@. care-l voiu da Eu fiilor lui Israil spre mo}tenire.* ^n toat@ casa Mea credincios easte. }i s-au uitat 1. Mariam.

sau de am fi murit ^n pustiia aceasta! 3. 26. Aceastea s$nt numele b@rba]ilor. {i au c$rtit asupra lui Moisi }i 2. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „P$n@ c$nd m@ ^nt@r$t@ norodul acesta? {i p$n@ c$nd nu creade Mie pentru toate seamnele care le-am f@cut ^ntru ei? 12. 55 56 . au r@u. fiiul lui Navi Iisus. ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare. 46. 31. dar@. zic$nd: „P@m$ntul. dup@ ce au socotit p@m$ntul. s$nt ^ntr-^nsul p@duri. bun easte. {i acolo am v@zut uriia}i. au venit la Moisi }i la Aaron. 33. iar@ Domnul easte ^ntru noi. de s$nt mul]i sau pu]ini. [2]. }i. pentru strugurul care l-au t@iat de acolo fiii lui Israil. easte p@m$nt care m$nc@ pre cei ce l@cuiesc pre d$nsul. au spintecat hainele sale. }i ^n z@dar s@ silea}te Iisus Navi }i Halev a-i domoli. }i din rodii }i din smochine. „Sui]i-v@ ^n pustiia aceasta. c@ m$ncare noao easte. }i el au zis: „Ba. ve]i lua din rodurile p@m$ntului”. au socotit p@m$ntul de la pustiia lui Sin p$n@ la Roov. 21. easte p@m$nt care curge lapte }i miiare. de easte tare au slab. iar@ zilele acealea era zile de prim@var@. }i pre norodul carele }eade pre d$nsul. {i au zis unul c@tr@ altul: „S@ ne punem noao pre unul mai-mare }i s@ ne ^ntoarcem ^n Eghipt”. }i au t@iat de acolo o ml@di]@ de vi]@ }i un strugur pre d$nsa. 9. prin care am trecut ca s@-l socotim. 28. {i au hulit p@m$ntul. c@ s-au dep@rtat vreamea de la ei. gras au sterp. {i au f@cut Halev pre norod la Moisi s@ tac@. Numai c$t neamul carele l@cuia}te pre el easte ^ndr@zne]. {i au c@zut Moisi }i Aaron pre fa]@ ^naintea a toat@ adunarea fiilor lui Israil. }i de norodul p@m$ntului nu v@ teame]i. {i cum easte p@m$ntul ^n care }ed ei. le-au ar@tat rodul p@m$ntului. {i au gr@it c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil. {i merg$nd. zic$nd: „P@m$ntul. }i cum s$nt cet@]ile ^n care l@cuiesc. }i la toat@ adunarea fiilor lui Israil. *2 Leage 23. Iar@ ceialal]i oameni carii s-au suit cu d$nsul au zis: „S@ nu ne suim. zic$nd: „Venit-am ^n p@m$ntul ^n care ne-a]i trimis. CAP 14 C$rtea}te norodul dup@ ce aude iscoadele. s@ r$nduiesc to]i spre moarte ^n pustie. {i. 24 }i o au socotit. easte bun foarte. iar@ Hevronul cu }eapte ani s-au zidit mai ^nainte dec$t Tanin a Eghiptului. afar@ de Halev }i Iosue. {i pentru ce ne aduce pre noi Domnul ^n p@m$ntul acesta. }i cu mult mai mult dec$t acesta!” 1. ^n pustiia Faranului. 29. 17. asupra lui Aaron to]i fiii lui Israil. cu ziduri au f@r@ de ziduri. }i tot norodul pre carele l-am v@zut ^ntr-^nsul s$nt oameni foarte mari. 24. dintr@ cei ce au socotit p@m$ntul. 30. mai bine easte noao s@ ne ^ntoarcem ^n Eghipt”.* {i au venit p$n@ la Valea Strugurului. }i au zis c@tr@ ei toat@ adunarea: „O. 7. ^l ^mbl$nzea}te Moisi. Acum. 16. De ne va milui pre noi Domnul. }i noi eram ^naintea lor ca l@custele. suindu-s@ ei. s@ ucid de ^mprotivnici. Lovi-voiu pre ei cu moarte }i-i voiu piiarde. s@ c@dem ^n r@zboiu? Muierile noastre }i pruncii no}tri s@ fie de jaf. 10. {i s-au suit despre pustie }i s-au dus p$n@ la Hevron. ^n Cadis. }i o}tindu-s@ israilteanii ^mprotiva voii lui Dumnezeu. iar@ heteul }i eveul }i ievuseul }i amoreul l@cuia}te ^n munte. }i l-au r$dicat pre rude. 20. au dat glas }i au pl$ns norodul toat@ noaptea aceaea. Atunci toat@ adunarea au gr@it s@-i uciz@ pre ei cu pietri. 25. }i acolo era Ahiman }i Sesei }i Telami. }i au numit Moisi pre Avsi. rudele lui Enah. *Sira. dup@ ce le-au spus lor }i la toat@ adunarea lucrul. au ba? {i. ci. z@bovind.* Iar@ Iisus a lui Navi }i Halev a lui Iefoni. }i hananeul l@cuia}te l$ng@ mare }i l$ng@ r$ul Iordanului”. {i locul acela l-au numit Valea Strugurului.134 CARTEA NUMERILOR CAP 13 {I 14 c@ cu mult easte mai tare dec$t noi”. }i v@ sui]i ^n munte. nu v@ teame]i de ei”. s-au ^ntors de acolo dup@ patruzeci de zile. 6. 4. {i i-au trimis pre ei Moisi din pustiia Faranului s@ socoteasc@ p@m$ntul Hanaanului. care noi l-am socotit. 22. ne va b@ga ^n p@m$ntul acesta }i-l va da noao. }i vede]i ce p@m$nt easte. {i. i ^ncep$nd toat@ adunarea. {i ^n p@m$ntul cel despre amiiaz@zi l@cuia}te Amalic. }i au zis c@tr@ ei: 18. Ci numai Domnului s@ nu v@ ^mprotivi]i. 5. }i cet@]ile s$nt tari }i mari foarte. }i m@rirea Domnului s-au ar@tat ^n nor preste cortul m@rturiei tuturor fiilor lui Israil. 32. 11. foarte. c@ nu vom putea s@ ne suim la acel norod. care l-au socotit. suindu-ne. 1. de am fi murit ^n p@m$ntul Eghiptului. 19. }i te voiu face pre tine }i casa t@t$ne-t@u neam mare. 10 1 Maca. c@-i vom putea birui pre ei”. 8. pentru care m$niindu-S@ Dumnezeu. pre carii i-au trimis Moisi ca s@ socoteasc@ p@m$ntul. {i le-au povestit lor. {i cum easte p@m$ntul. }i neamul lui Enah am v@zut acolo. a}ea eram }i noi ^naintea lor”. mai ^nainte de ce s@ coc strugurii. 27. unde s@ ^ntr@ la Emat. ne vom sui }i-l vom mo}teni pre el. c@tr@ fiii lui Israil. }i acesta easte rodul lui.

* %n pustiia aceasta vor c@dea oasele voas33. trec$nd. 37. patruzeci de zile. 20. 38.CARTEA NUMERILOR 13. (a) Curviia aici s@ ^n]eleage p@catul c$rtirii. }i dup@ ce au venit au gr@it r@u de p@m$ntul acela c@tr@ adunare. 45. „P$n@ c$nd aceast@ adunare rea. 17. 33. 24. b@tu]i ^naintea Domnului. 40. 11 [21] *Ie}ire 32. c$]i au c$rtit asupra Mea. 32. Dup@ num@rul zilelor ^n c$te a]i socotit p@m$ntul. 4. carii s$nt cu Mine aici. }i viu easte numele Mieu. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. }i ve]i cunoa}te iu]imea m$niei Meale. Cel ce ochiu la ochiu Te ar@]i. pre carii i-au trimis Moisi s@ socoteasc@ p@m$ntul. gr@ind: 16. 21. {i pre pruncii vo}tri. Ci }i to]i cei ce l@cuiesc pre p@m$ntul acesta au auzit c@ Tu e}ti Domn ^ntru norodul acesta. 19. carii au v@zut m@rirea Mea }i seamnele care le-am f@cut ^n Eghipt }i ^n pustiia aceasta. ci sicriiul legii Domnului }i Moisi nu s-au cl@tit din tab@r@. 35 *Isus N. 42. 6 Psalm 94. acestora voiu da p@m$ntul. 30. Doamne. 28 *Psal. dup@ cuv$ntul t@u. Eu. }i s@m$n]a lui va mo}teni pre el. 41. Halev. ^n pustiia aceasta s@ vor topi }i acolo vor muri»”. pre calea M@rii Ro}ie”. zice Domnul. 36. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Milostiv le s$nt lor. %n jidovie easte: }i vor purta CAP 14 tre. s-au suit pre v$rvul muntelui. am gr@it voao. 44. vor zice neamurile. }i Iisus al lui Navi. carele }edea ^n muntele acela. Iar@ fiii vo}tri vor pa}te ^n pustie patruzeci de ani.* Iar@ pre robul Mieu.* «Domnul e ^ndelung r@bd@toriu. }i tot num@rul vostru. Zi lor: «Viu s$nt Eu. precum a]i gr@it ^ntru urechile Meale. }i cu cur@]ie nu va cur@]i pre cel vinovat. 42 *Psalm 105. }i i-au t@iat p$n@ la Erma. 14. {i s-au pogor$t Amalic }i hananeul. 17 Iuda 5 *2 Leage 1. }i ve]i c@dea ^naintea fea]ii vr@jma}ilor vo}tri. adec@.* Pentru aceaea. Cel ce izb$ndea}te p@catele p@rin]ilor ^n fii p$n@ la a treia }i la a patra neam». 22. 35. cu adev@rat. a}ea voiu face voao. 35 *Ie}ire 13. 23. {i au murit oamenii cei ce au gr@it r@u de p@m$ntul acela. C@ to]i b@rba]ii ace}tia. 25. }i au pl$ns norodul foarte. f@r@ numai fiii lor. }i va umplea m@rirea Domnului tot p@m$ntul. m$nec$nd diminea]@. de carii a]i zis c@ vor fi de jaf. ve]i purta p@catele voastre patruzeci de ani. a celor ce c$rtesc ^naintea Mea.** Cel ce }tearge f@r@delegile }i nedrept@]ile }i p@catele. zic$nd: 18. 5 *Iezec. care l-au f@cut israilteanii c$nd au c$rtit asupra lui Dumnezeu. }i s-au ^ntors la tab@r@. carele nu priceape. {i au zis Moisi: „Pentru ce c@lca]i voi cuv$ntul Domnului? Nu va fi bine voao. de vreame ce nu a]i vrut s@ asculta]i de Domnul. precum ai gr@it. 14. 26. de la doaozeci de ani }i mai ^n sus. pedeapsa curviilor voastre. au mers dup@ dumnezei str@ini. }i ^n st$lp de nor Tu mergi ^naintea lor zioa. nici Domnul nu va fi cu voi”. Iar@ Iisus. 10 *1 Cor. afar@ de Halev. }i mult milostiv }i adev@rat. Iart@ p@catul norodului acestuia dup@ mare mila Ta. zic$nd: „Iat@. C@ Amalic }i hananeul acolo easte ^naintea voastr@ }i ve]i c@dea de sabie. ca s@ l@cui]i voi pre d$nsul. 31. c$te au auzit numele T@u.* }i norul T@u au st@tut deasupra lor. m-au ispitit acum cu aceasta de zeace ori }i nu au ascultat cuv$ntul Mieu. au tr@it dintr@ oamenii cei ce mersease s@ socoteasc@ p@m$ntul. De multe ori s@ zice ^n Scriptur@: au curvit dup@ dumnezei str@ini.* un an pentru o zi. nici r@ul. * pentru aceaea i-au omor^t pre ei ^n pustie». iar@ to]i cei ce M-au ^nt@r$tat nu-l vor vedea. Ci viu s$nt Eu. 7 20. {i. c@ nu easte cu voi Domnul. }i vor purta curviia (a) voastr@ p$n@ ce s@ vor topi oasele voastre ^n pustie. }i cei num@ra]i ai vo}tri. pentru c@ am p@c@tuit”. a}ea voiu face adun@rii ace}tii reale. «Pentru c@ nu poate Domnul s@ bage pre norodul acesta ^n p@m$ntul care S-au jurat lor. 26 [27] . 39. {i de vei sf@r$ma pre norodul acesta ca pre un om. fiiul lui Iefoni.* Nu v@ sui]i. {i acum s@ se ^nal]@ putearea ta Doamne. zic$nd: 27. tot cel mai tin@r.* De ve]i ^ntra voi ^n p@m$ntul preste care Mi-am ^ntins m$na Mea. 43. pentru c@ au fost alt duh ^ntru el }i au urmat Mie. Domnul. 102. carea s-au adunat asupra Mea. carea au c$rtit pentru voi. 10 Evrei 3. c$rteala fiilor lui Israil. o voiu auzi? 28. nu vor vedea p@m$ntul. 34. 10. Iar@ ei. carii nu }tiu nici binele. precum milostiv ai fost lor din Eghipt p$n@ acum”. Iar@ Amalic }i hananeul l@cuiesc ^n vale. 29. 6 *2 Leage 1. }i ^n st$lp de foc noaptea. }i i-au b@tut pre ei. pre ace}tia voiu b@ga ^n p@m$nt }i vor mo}teni p@m$ntul de care voi v-a]i ferit. s-au suit pre v$rvul muntelui. 135 *2 Leage 1. spuind cuvinte reale de p@m$nt. }i Halev. {i oasele voastre vor c@dea ^n pustiia aceasta. care M-am jurat p@rin]ilor lor. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „{i va auzi Eghiptul cum ai scos dintr@ ei pre norodul acesta cu putearea Ta. {i au gr@it Moisi cuvintele aceastea c@tr@ to]i fiii lui Israil. noi ne vom sui la locul care au zis Domnul. feciorul lui Iefoni. fiiul lui Navi. 40 [8] **Ie}ire 34. 15. m$ne v@ ^ntoarce]i }i purceade]i spre pustie.* {i oamenii. ^l voiu b@ga ^n p@m$ntul ^n care au ^ntrat.

29. carii }ed la voi. rug$ndu-s@ pentru el. au la s@rb@torile voastre. carele }eade la voi»”. }i ve]i da dar Domnului ^ntru neamurile voastre. 34. A}ea vei face cu vi]elul. 22. {i vin de turnare jum@tate de in jertv@. }i va peri sufletul acela din norodul s@u. ^n neamurile voastre. 29. 16. Dup@ num@rul celor ce le ve]i face. 28. ca s@ face]i miros de bun@ mireasm@ Domnului. (v) P@cate. }i p$rga s@ o os@beasc@. ca s@-}i aduc@ aminte de leagea lui Dumnezeu. a}ea ve]i face cu fie}tecare dup@ num@rul lor. la un miel vei face at$ta aducere miros de bun@ mireazm@ Domnului. ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. {i ve]i aduce la vi]el jertv@ de f@in@ curat@ trei a zeacea parte. 11. din zioa ^n carea au poruncit Domnul c@tr@ voi. au din voie. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. c@ la tot norodul easte f@r@ de voie. {i vin de turnare a patra parte a unui in ve]i face la arderea de tot sau la jertv@. 30. ^ntru miros cu bun@ mireasm@ Domnului. 8. }i (a) ^nainte ^ntru neamurile voastre. sau str@inul carele va fi ^ntr@ voi. pentru c@ nu aleseas@ ce vor face lui. a}ea va face adunarea Domnului. leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre.136 CARTEA NUMERILOR CAP 15 Dup@ ce vor ^ntra ^n P@m$ntul F@g@duin]ii. {i s@ va ruga preotul pentru sufletul care au p@c@tuit f@r@ de voie ^naintea Domnului. c@tr@ ei: «Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul l@cuin]ii voastre. 15. 23. Dup@ cum au poruncit Domnul voao prin m$na lui Moisi. a}ea }i cel nemearnic va fi ^naintea Domnului. 35. stropit@ cu a patra parte de untdelemn a unui in. 24. a zeacea parte a unui ifi. ori dintr@ mo}teani. 1. stropit@ cu jum@tate de in de untdelemn. {i l-au pus pre el ^n temni]@. oricine va face (v) f@r@ de voie. Iar@ de ve]i face din voi ardere de tot au jertv@. 19. pentru ceale f@r@ de voia lor. Iar@ un suflet. ve]i aduce parte dar Domnului p$rg@ din rodul gr$ului vostru. precum face]i voi. stropit@ cu untdelemn a treia parte a unui in. C@ cuv$ntul Domnului au urgisit. 7. (b) Prin ne}tiin]@ . c$nd va aduce aduceri de aceastea ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 27. ca un dar de la arie. o leage va fi lor. 24. }i la toat@ adunarea fiilor lui Israil. ca s@ plini]i f@g@duin]a sau jertva cea de m$ntuire Domnului. Celui mo}tean ^ntru fiii lui Israil }i celui nemearnic. carele }eade la voi. au din capre. aducere sau jertv@ din f@g@duin]@. 21. }i poruncile lui le-au stricat. 10. 31. s@-}i puie fimbrii evreii pre marginile hainelor. 20. carele }eade ^ntru ei. A}ea ve]i aduce p$ine. 13. }i jertva acestuia }i turnarea lui. acesta pre Dumnezeu oc@rea}te. 3. dup@ tocmeala lui. O leage }i o ^ndreptare va fi voao }i celui nemearnic. p@catul lui ^ntr-^nsul»”. au cu mielul din oi. va aduce o capr@ de un an. {i ve]i face arderi de tot Domnului. 5. va face toat@ adunarea un vi]el curat din vaci ardere de tot. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: «Dup@ ce ve]i sosi ^n p@m$ntul ^n care voiu b@ga Eu pre voi. au cu berbeacele. cu perire va peri sufletul acela. 23. {i vin la turnare a treia parte a unui in ve]i aduce ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. precum voi. C$nd ve]i m$nca din p$inile p@m$ntului aceluia. }i ei au adus darul s@u jertv@ Domnului. {i s@ va ierta la toat@ adunarea fiilor lui Israil }i celui nemearnic. 17. {i s@ va ruga preotul pentru toat@ adunarea fiilor lui Israil. 32. P$ine ve]i aduce dar. 9. s@-l ucide]i cu pietri toat@ adunarea”. care-l dau Eu voao. {i la berbeace. de va fi din boi sau din oi. Cel ce aduce darul s@u Domnului va aduce jertv@ de f@in@ curat@. ce jertv@ s@ aduc@. s@ ucide cu pietri cel ce au adunat leamne s$mb@ta. }i un ]ap din capre pentru p@cat. Iar@ de va fi ^ntr@ voi nemearnic ^n p@m$ntul vostru. {i sufletul. 25. }i s@ va ierta lor c@ f@r@ de voie easte. au aflat pre un om adun$nd leamne ^n zioa s$mbetei. (a) De aici ^nainte. {i va fi de s@ va face ceva f@r@ de voie (b) afar@ de ochii adun@rii. carele va face cu m$n@ de trufie. 14. p$rga gr$ului vostru. 12. sau neluare de sam@. 26. vei face jertv@ de f@in@ curat@ doao a zeacea parte. ori dintr@ nemearnici fie. care le-au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. O leage va fi voao }i celor nemearnici. 6. 33. pentru p@catul s@u ^naintea Domnului. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi 2. }i preste fimbrii ^mpletitur@ v$n@t@. de va p@c@tui f@r@ de voie. {i fiind fiii lui Israil ^n pustie. pedeapsa p@catului f@cut prin ne}tiin]@ sau m$ndrie. }i s@ va ierta lui. c$ndu-l vei aduce pre el pentru ardere de tot au pentru jertv@. 4. zic$nd: „Cu moarte s@ se omoar@ omul acela. Tot mo}teanul va face a}ea. {i cei ce l-au aflat adun$nd leamne l-au adus pre el la Moisi }i la Aaron. pentru p@cat. CAP 15 zic$nd: 18. Iar@ c$nd ve]i p@c@tui }i nu ve]i face toate poruncile aceastea. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i va face jertv@ miros de bun@ mireazm@ Domnului.

chema]ii sfatului }i b@rba]i vesti]i. {i va fi voao pre fimbrii }i. }i pentru ce v@ r$dica]i preste adunarea Domnului?” 4. Au pu]in easte voao c@ v-au desp@r]it pre voi Dumnezeul lui Israil de la adunarea lui Israil. }i s@ sta]i ^naintea cortului. acesta va fi sf$nt. }i pre cei sfin]i. zic$nd: *2 Leage 38. 45. }i Datan }i Aviron. 16. 10. 6. ca s@ ne omori ^n pustie. m$ne. i-au amistuit focul. al feciorului lui Caat. 5. 19. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. {i au gr@it c@tr@ Core }i c@tr@ toat@ adunarea lui. feciorul lui Isaar. }i Domnul easte ^ntru ei. 37. 10. }i tu }i Aaron. 7. fie}tecarele c@dealni]a sa”. feciorii lui Eliav. fiii lui Levi! 1. carii t@m$ia. }i c@uta]i }i a preo]i? 11. pentru aceaea de vii ^i ^nghite p@m$ntul. zic$nd: 21. al feciorului lui Ruvin. St@p$ne}ti. }i au pus ^ntr-^nsele foc. }i au b@gat t@m$ie ^ntr-^nsele. au c@zut pre fa]@. de c$rti]i asupra lui?” 12. „Osebi]i-v@ fie}tecarele de adunarea aceasta }i voiu topi pre ei odat@”. }i s@ fi]i sfin]i Dumnezeului vostru. nici pre nimenea dintr@ ei nu am asuprit”. }i v-au apropiiat c@tr@ Sine}i. }i pre al]i patruspr@zeace mii }i }eapte sute. {i. iar@ ei au zis: „Nu ne vom sui. {i l-au scos pre el toat@ adunarea afar@ din tab@r@ }i l-au ucis toat@ adunarea cu pietri. {i s-au sculat Moisi }i au mers la Datan }i la Aviron. c@peteniile adun@rii. 17. }i s-au ar@tat m@rirea Domnului la toat@ adunarea. 10 Iuda 11 i au gr@it Core. {i s-au sculat ^mprotiva lui Moisi. s@ sluji]i slujbele cortului Domnului. cu tine. pofta nici unuia dintr@ ei nu o am luat. v@zindu-le pre eale. zic$nd: 24. }i pre cei ce nu i-au ales {ie nu i-au apropiiat la S$ne. auzind Moisi. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. feciorii lui Eliav. 40. }i ca s@ nu v@ mai abate]i dup@ cugetele voastre }i dup@ ochii vo}tri. 13. {i ce easte Aaron. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 25. 22. }i a lui Avn. la u}ea cortului m@rturiei. {i au trimis Moisi s@ chiiame pre Datan }i pre Aviron. umbl$nd voi. CAP 15 {I 16 9. }i ^mpreun@ cu el au mers to]i b@tr$nii lui Israil. 27. fiii lui Levi. dup@ care. Eu. {i te-au apropiiat pre tine }i pre to]i fra]ii t@i. {i au st@tut la u}ea cortului m@rturiei Moisi }i Aaron. {i pune]i ^n eale foc }i arunca]i ^n eale t@m$ie. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 2. Eu. *Sira. Datan }i Aviron scornesc g$lceav@ ^mprotiva lui Moisi }i a lui Aaron. tu }i Aaron }i ei. {i s-au dep@rtat de primpregiurul 137 CAP 16 Core. }i Core au adunat asupra lor toat@ adunarea sa. Au pu]in easte aceasta c@ ne-ai suit ^n p@m$nt care curge lapte }i miiare. al feciorului lui Levi. s@ sluji]i Lui. 18. c@ toat@ adunarea. m$ne. ca s@ le face]i pre eale. 22 1 Cori. }i tu ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare ne-ai b@gat pre noi }i ne-ai dat mo}ie de holde }i de vii? Ochii oamenilor acestora i-ai scos? Nu ne vom sui!” 15. {i s-au m$niiat Moisi foarte }i au zis c@tr@ Domnul: „Nu c@uta spre jertva lor. }i fi]i gata ^naintea Domnului. afar@ din tab@r@. 20. . 39. Aceasta s@ face]i: lua]i-v@ voi ^n}iv@ c@dealni]e. }i de nimica ce easte a lor s@ nu v@ atinge]i. pre care l-au domolit Aaron cu rug@ciunea sa. }i preste fimbriile marginilor s@ puie ^mpletitur@ v$n@t@. zic$nd: „Socotit-au }i au cunoscut Dumnezeu pre cei ce s$nt ai Lui. }i doao sute }i cincizeci de b@rba]i din fiii lui Israil. }i b@rbatul. 12 s@-}i fac@ fimbrii pre marginile hainelor sale ^ntru neamurile sale. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. {i au zis Moisi c@tr@ Core: „Asculta]i-m@ pre mine. feciorul lui Falet. 41. „Gr@ia}te adun@rii. s@ v@ aduce]i aminte de toate poruncile Domnului. ce c$rtea. {i lua]i fie}tecarele c@dealni]a sa }i pune]i ^ntr-^nsele t@m$ie. {i au luat fie}tecarele c@dealni]a sa. }i r$vnesc c@peteniia }i preo]Iia. {i au zis Moisi c@tr@ Core: „Sfin]ea}te adunarea ta. }i i-au apropiiat la S$ne. 3. curvi]i cu d$nsele. Core }i toat@ adunarea lui. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei* 22. doao sute }i cincizeci de c@dealni]e.* S-au ^nt@r$tat asupra lui Moisi }i a lui Aaron }i au zis c@tr@ ei: „Destul easte voao. zic$nd: „Dep@rta]i-v@ de la corturile acestor oameni n@s$lnici. {i au c@zut pre fea]ele sale }i au zis: „Dumnezeule. pre carele va aleage Domnul. ca s@ nu peri]i ^mpreun@ cu ei ^ntru tot p@catul lor”. ajung@ voao fiii lui Levi!” 8. ^naintea Domnului. de au p@c@tuit un om. zic$nd: «Feri]i-v@ de primpregiurul adun@rii lui Core }i Datan }i Aviron»”. c@ st@p$ne}ti preste noi? 14. A}ea tu }i toat@ adunarea ta cea adunat@ ^mprotiva lui Dumnezeu. {i au gr@it c@tr@ adunare. au preste toat@ adunarea va fi m$niia Domnului?” 23. Domnul Dumnezeul vostru”. 26. Domnul Dumnezeul vostru.CARTEA NUMERILOR 36. Dumnezeul duhurilor }i a tot trupul. }i aduce]i ^naintea Domnului fie}tecarele c@dealni]a sa. ca s@ v@ fiu voao Dumnezeu. }i focul m@n$nc@ doao sute }i cincizeci de b@rba]i. to]i sfin]i. Ca s@ v@ aduce]i aminte }i s@ face]i toate poruncile Meale.

* c@ au ie}it *%n]ele. {i au luat Eleazar. 48. m$nie de la fa]a Domnului }i au ^nceput a 18. afar@ de cei ce au murit pentru Core. }i te roag@ pentru ei. {i omul. 36. 47. zic$nd: 45. pre carele voiu aleage. }i au perit din mijlocul adun@rii. {i le-au pus pre eale la jertvenic pomenire fiilor lui Israil. 31. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i 2. {i s-au ^ntors Aaron la Moisi. toiagul lui va odr@sli. 6. {i au c$rtit fiii lui Israil a doao zi asupra lui Moisi }i asupra lui Aaron. iar@ focul cel str@in s@-l r@sipi]i acolo. {i au zis Moisi: „%ntru aceasta ve]i cunoa}te c@ Domnul m-au trimis pre mine ca s@ fac toate lucrurile aceastea. }i du degrab@ la tab@r@. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. {i le f@ pre eale t@bli b@tute ^mpregiurul jertvenicului. fiiul lui Aaron. }i de va fi certarea lor ca certarea tuturor oamenilor. 40. odr@slis@ toiagul lui Aaron ^n casa lui Levi }i au f@cut odrasl@. }i. pentru fie}tecare mai-mare un toiag. }i pruncii lor. {i foc au ie}it de la Domnul. dup@ neamul c@sii familiilor lor vor da. }i-i voiu topi pre ei odat@”. patruspr@zeace mii }i }eapte sute. la u}ea cortului m@rturiei. }i au alergat la adunare. }i numele fie}tec@ruia scrie-l pre toiagul lui. {i au st@tut ^n mijlocul celor mor]i }i a celor vii. „Lua]i c@dealni]ile ceale de aram@ din mijlocul celor ar}i. . 29. 32. }i pre to]i oamenii carii era cu Core. 43. 34. iar@ pre cort l-au acoperit norul }i s-au ar@tat m@rirea Domnului. }i s-au ]inut ^n cortul m@rturiei. preotului. ca nimenea de alt neam. De vor muri ace}tia cum mor to]i oamenii. }i toate c$te s$nt ale lor. }i s@ nu fie ca Core }i ca adunarea lui. {i le vei pune pre eale ^n cortul m@rturiei. ^n cortul m@rturiei. carii au t@m$iat. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron despre fa]a cortului m@rturiei. }i au ^ncetat piiarderea. (a) Toiag. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Eliazar. {i s-au pogor$t ei. doaospr@zeace toiage. 21 piiarde pre norod”. }i i-au acoperit pre ei p@m$ntul. }i arunc@ preste el t@m$ie. 28. }i au ie}it Datan }i Aviron }i au st@tut la u}ile corturilor sale. }i au m$ncat pre cei doao sute }i cincizeci de b@rba]i. {i au gr@it Moisi fiilor lui Israil. 6 Psalm 105. ^n preajma m@rturiei. s-au rupt p@m$ntul supt picioarele lor. numai toiagul lui Aaron au ^nflorit }i au rodit. 5. ia de la ei toiag.* Iar@ dup@ ce au ^ncetat a gr@i toate cuvintele aceastea. iat@. {i au fost cei mor]i. dup@ cum au gr@it Domnul prin m$na lui Moisi. fiiul lui Aaron. de unde voiu gr@i c@tr@ tine. {i au fost c$nd ^nv@luia adunarea pre Moisi }i pre Aaron. 49. 42.138 CARTEA NUMERILOR cortului lui Core }i Datan }i Aviron. precum Moisi i-au zis lui. c@dealni]ele ceale de aram@. 4. toiag. }i. s@ nu s@ apropie s@ t@m$iaz@ ^naintea Domnului. 50. }i. „Os@bi]i-v@ din mijlocul adun@rii ace}tiia. 1. zic$nd: „S@ nu ne ^nghi]@ pre noi p@m$ntul!” 35. 41. 7. }i cas@le lor }i corturile lor. c@ un toiag easte. carele nu easte din s@m$n]a lui Aaron. 30. 18 CAP 17 Lu$ndu-s@ doaospr@zeace toiage de la mai-marii doaospr@zeace neamurilor lui Israil. }i ve]i cunoa}te cum au ^nt@r$tat oamenii ace}tia pre Domnul”. toiag (a) de la to]i mai-marii lor dup@ cas@le familiilor lor. *1 Leage 11. au fost ^nceput piiarderea ^n norod. 2. Ci ^ntru pr@pastie va ar@ta Domnul. }i toiagul lui Aaron era ^ntr@ toiagele lor. zic$nd: „Voi a]i omor$t norodul Domnului”. 3. }i avearea lor. de}chizind p@m$ntul. CAP 16 {I 17 44. nu Domnul m-au trimis pre mine. 33. iat@. }i s-au f@cut spre semn fiilor lui Israil”. c@ s-au adus ^naintea Domnului }i s-au sfin]it. }i au pus t@m$ie }i s-au rugat pentru norod. preotul: 37. {i au fost a doao zi. }i cu dobitoacele lor. carii au murit ^ntru acea piiardere. 8. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. c$te au adus cei ar}i. c@ s-au sfin]it c@dealni]ele p@c@to}ilor acestora ^n sufletele lor. cu care minune }i ^ns@mnare preo]iia s@ ^nt@rea}te lui de la Dumnezeu. vii ^n iad. }i au ^ncetat piiarderea. {i tot Israilul }i cei dimpregiurul lor au fugit de glasul lor. }i c@sile lor. {i s-au de}chis p@m$ntul }i i-au ^nghi]it pre ei. {i ei au c@zut pre fa]a sa. }i voiu abate de la tine c$rteala fiilor lui Israil. 38. gura sa va ^nghi]i pre ei. 46. {i au pus Moisi toiagele ^naintea Domnului. }i au f@cut nuci. {i au luat Aaron. }i muierile lor. }i to]i mai-marii lor i-au dat lui toiag. }i au ^nflorit flori. iar@ nu de la mine le fac. {i numele lui Aaron scrie-l pre toiagul lui Levi. adec@: c$te un toiag. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ia c@dealni]a }i pune ^ntr-^nsa foc din jertvenic. 39. carea ei c$rtesc asupra voastr@”. }i s-au pornit asupra cortului m@rturiei. au ^ntrat Moisi }i Aaron ^n cortul m@rturiei. dup@ cas@le familiilor lor doaospr@zeace toiage. }i toate ale lor. }i vii s@ vor pogor^ ^n iad.

12. {i tu. {i Eu am luat pre fra]ii vo}tri. *Ie}ire 30. 17. carea vor aduce fiii lui Israil Domnului. 4. ca s@ ^nceate a c$rti asupra Mea. Ceale ^nt$iu n@scute. {i r@scump@rarea lui dup@ o lun@ de la na}tere. 13. p@zi]i preo]iia voastr@ dup@ toat@ r$nduiala jertvenicului }i a celor dinl@untru catapeteasmei. 2. }i toat@ p$rga vinului. 6. 15. din toate darurile lor }i din toate jertvele lor. Toat@ aducerea sfintelor.CARTEA NUMERILOR 9. apropie-l la tine }i s@ se adaog@ l$ng@ tine. iar@ z@ciuialele s@ r$nduesc levi]ilor. am perit. zic$nd: „Iat@. }i feciorii t@i cu tine. (a) %n cea veachie s@ afl@. }i casa t@t$ne-t@u cu tine. c$te aduc Domnului de la om p$n@ la dobitoc. C@ z@ciuialele fiilor lui Israil. ]ie }i semin]iei tale dup@ tine”. {i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron: „%n p@m$ntul lor s@ nu ai mo}ie. 9 s@mn de socotin]@ fiilor celor neascult@tori. Tot cel ce s@ atinge de cortul Domnului va muri. leage veacinic@. leage veacinic@. {i ve]i p@zi pazele celor sfinte }i pazele jertvenicului. }i tu }i feciorii t@i ve]i lua p@catele preo]iei voastre. 11. {i tot ce de}chide p$ntecele din tot trupul. sfinte vor fi ]ie. din aduceri. }i ceale ^nt$iu n@scute ale oilor. }i ceale ^nt$iu n@scute ale dobitoacelor celor necurate ve]i face s@ se r@scumpere. pre levi]i. 1. 25 Sus 3. care vor aduce Domnului. care slujbe slujesc ei ^n cortul m@rturiei. 139 CAP 18 Pentru greot@]ile preo]ilor }i paz@le levi]ilor. {i au scos Moisi toate toiagele de la fa]a Domnului la to]i fiii lui Israil }i au v@zut. 8. 16. }i s@ slujeasc@ ]ie. 10. {i aceasta va fi voao: din p$rga darurilor. ne-am potopit! 13. ]ie le-am dat pre eale. Tot darul cel sfin]it ^ntru fiii lui Israil al t@u va fi. iat@. c$te dintru aceastea s@ vor da Domnului. ]ie am dat aceastea cinste. al t@u va fi. dar dat Domnului. neamul lui Levi. ne-am topit. nici voi. ve]i lua (a) p@catele celor sfinte. {i au f@cut Moisi }i Aaron dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 5. }i ceale ^nt$iu n@scute ale caprelor s@ nu face]i s@ le r@scumpere. tu }i fiii t@i. }i nu va mai fi m$nie ^ntru fiii lui Israil. }i s$ngele lor vei turna preste jertvenic. {i fiilor lui Levi. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pune *Evrei toiagul lui* Aaron ^naintea m@rturiilor. }i ei vor purta p@catele lor. 20. zic$nd: „Tu }i feciorii t@i. }i sluji]i slujbele darul preo]iei voastre. carii iar@}i dau a zeacea lui Aaron. {i aceasta s@ fie voao din ceale sfin]ite ale sfin]ilor. le-am dat tot ce easte a zeacea ^n Israil mo}ie pentru slujbele lor. ^ntru 9. 9. a}ea au f@cut. {i au gr@it fiii lui Israil c@tr@ Moisi. {i vor p@zi paz@le tale }i pazele cortului. tot cel curat ^n casa ta le va m$nca pre eale. numai la vas@le ceale sfinte }i la jertvenic nu s@ vor apropiia. 3. leage veacinic@ ^ntru neamurile lor. ^n loc de soarte mo}teneasc@ p$rga }i aducerile }i jertvele preo]ilor. pre]ul cinci sicli. iar@ ceale ^nt$iu n@scute a oamenilor s@ se r@scumpere. }i cel de alt neam nu s@ va apropiia c@tr@ tine. leage veacinic@. ale tale vor fi. 7. {i carnea va fi a ta. ^n loc de p@cat: ^ncep@turile. s@ slujeasc@ slujbele cortului m@rturiei. {i s@ vor adaoge la tine. din toate ceale ce aduc fiii lui Israil. c$te dau ei Mie din toate ceale sfinte ale tale vor fi }i ale fiilor t@i. va muri”. 47 Iezechii. }i ^ntr@ fiii lui Israil* nu vor mo}teni mo}ie. }i fiilor t@i }i featelor tale cu tine. 22. ]ie o am dat. 10. 13 Levi]i 27. ]ie am dat aceastea. 14. }i tu }i fiii t@i ^mpreun@ cu tine ^naintea cortului m@rturiei. }i seul vei aduce jertv@ ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. {i mai mult nu vor veni fiii lui Israil ^n cortul m@rturiei s@ fac@ p@cat aduc@toriu de moarte. 11. }i vor p@zi pazele cortului m@rturiei dup@ toate slujbele cortului. 18. 12. }i s@ nu moar@”. tot cel curat ^n casa ta va m$nca aceastea. }i bra]ul cel drept al t@u va fi. }i fiilor t@i dup@ tine. }i feciorilor t@i }i featelor tale ^mpreun@ cu tine. toate c$te s$nt ^n p@m$ntul lor. }i pieptul punerii. }i din toate ceale ce aduc pentru p@catele lor. {i levitul ^nsu}i va sluji slujba cortului m@rturiei. {i pre fra]ii t@i. 21. }i cel de alt neam. 45. c@ Eu s$nt partea ta }i mo}iia ta ^ntr@ fiii lui Israil. 23. ca s@ nu moar@ nici ace}tia. }i parte nu va fi ]ie ^ntru d$n}ii. %n Sfintele Sfin]ilor ve]i m$nca aceastea. carele va mearge al@turi cu voi. sfinte. Eu am dat voao paza p$rghelor Meale din toate ceale sfin]ite Mie de la fiii lui Israil. 12 *2 Leage 38 [18]. 19. doaozeci de bani s$nt. iat@. 24. 1 . Iar@ ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor. }i p$rga gr$ului. dintr@ fiii lui Israil. norodul t@t$ne-t@u. Toat@ p$rga untuluidelemn. }i au luat fie}tecarele toiagul s@u. {i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron: „{i. }i 1. tot b@rbatul va m$nca aceastea. leg@tur@ de sare veacinic@ easte ^naintea Domnului. dup@* siclul cel sf$nt. P$n@ ^n sf$r}it vom muri?” CAP 17 {I 18 din toate ceale ce aduc pentru gre}ealele lor. i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron.

le-am dat levi]ilor mo}ie. }i necurat va fi p$n@ seara. ^n loc curat. din cenu}ea vacii ceii ro}ie s@ f@cea apa cur@]irii. }eapte zile necurat va fi. 13. }i s@ muri]i»”. pentru aceaea s@ lipsesc de ^ntrarea la P@m$ntul F@g@du- . CAP 19 Leagea a g@ti apa cur@]irii. din z@ciuiala aceaea ve]i aduce z@ciuial@ Domnului. din toate zeciuialele voastre. }i o vor junghia ^naintea lui. de va muri. ori de ce s@ va atinge cel necurat. {i va sp@la hainele sale preotul. {i va str$nge om curat cenu}a junincii. 8. necurat easte. 14. }i preste cel ce s-au atins de os omenesc. }i necurat va fi p$n@ seara. CAP 18 {I 19 ap@. A}ea ve]i aduce }i voi din toate aducerile Domnului. curge ap@ din piiatr@ norodului ce c$rtea. c@ apa stropirei nu s-au stropit preste el. {i cel ce o au ars pre ea va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu 1. }i pre carea nu au fost jug. {i tot vasul de}chis. ca gr$ul de la arie }i ca aducerea de la teasc. 7. ^ntr@ fiii lui Israil nu vor mo}teni mo}ie”. sau de os omenesc. }i va fi fiilor lui Israil }i nemearnicilor carii l@cuiesc ^ntr@ voi leage vecinic@. {i va stropi cel curat preste cel necurat ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea. sau de cel mort. cu carea s@ sp@la multe fealiuri de necur@]ii. }i pentru vasul ce nu are coperi} }i care s@ atinge de trupul mortului. c$te vor fi acolo. {i ve]i zice c@tr@ ei: «C$nd ve]i aduce p$rg@ dintr-^nsa. carea nu are ^n sine prihan@. lui Aaron. }i cel ce s@ stropea}te cu ap@ de stropire va sp@la hainele sale. {i tot. Moisi }i Aaron gr@iesc Domnului la Apa Pricii. 5. necurat easte. Tot cel ce s@ va atinge de cel mort din tot sufletul omului. ^n loc curat. 29. }i piialea ei }i carnea }i s$ngele ei. ca aducerea de la teasc. cur@]enie easte. {i va lua preotul lemn de chedru }i isop. zic$nd: 26. 32.140 CARTEA NUMERILOR carele vor aduce Domnului dar. sau mort. 18. preotul. }i necurat va fi p$n@ seara. pentru c@ ap@ de stropire nu s-au stropit preste d$nsul. }i s@ va cur@]i ^n zioa a }eaptea. 30. pentru aceaea va peri sufletul acela din Israil. 9. 16. ceale sfin]ite dintr-^nsa». Cel ce s@ atinge de cel mort ori al c@rui suflet de om necurat va fi }eapte zile. {i vor luoa pentru cel necurat din cenu}a cea ars@ a cur@]eniei }i vor turna preste ap@ vie ^ntr-un vas. c@ necur@]iia lui ^ntr-^nsul easte. {i omul. }i va sp@la hainele sale. sau de cel r@nit. 20. atunci s@ va socoti levi]ilor ca roada de la arie. *Evrei 3. 27. {i o ve]i m$nca pre d$nsa ^n tot locul. {i s@ vor socoti voao aducerile voastre. }i din toat@ p$rga. necurat va fi. }i nu s@ va cur@]i. }i. c@ sfintele Domnului au spurcat. c$te ve]i lua de la fiii lui Israil. }i preste vase }i preste suflete. carea am dat voao de la ei mo}tenire. carele s@ va p$ng@ri }i nu s@ va cur@]i. Acesta s@ va cur@]i ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea. 22. ca s@ ia la sine o juninc@ ro}ie curat@. }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. ap@ de stropire. }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. }i necurat va fi preotul p$n@ seara. 6. {i va lua isop }i va muia ^n ap@ b@rbat curat. {i va fi voao leage veacinic@. voi }i fiii vo}tri. necurat easte. 17. sau de morm$nt. 19. {i tot cel ce s@ va atinge de fa]a pruncului r@nit. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. 15. }i sufletul ce s@ atinge necurat va fi p$n@ seara»”. }i curat va fi. c@ aceasta easte simbriia voastr@ pentru slujbele voastre ceale din cortul m@rturiei. pentru cel ce murea ^n cort. cortul Domnului au p$ng@rit. {i o vei da la Eleazar. ca s@ nu spurca]i ceale sfinte ale fiilor lui Israil. 25. sau de morm$nt. care nu easte legat cu leg@turi deasupra.* }i o vor 13. va peri sufletul acela din mijlocul adun@rii. 10. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. atunci. {i nu ve]i avea pentru aceasta p@cat aduc$nd p$rg@ dintr-^nsa. CAP 20 Moare Mariam. }i va stropi ^n cas@. au poruncit Domnul. zic$nd: „Aceasta easte leagea carea o 2. „{i levi]ilor vei gr@i }i vei zice c@tr@ d$n}ii: «C$nd ve]i lua de la fiii lui Israil z@ciuiala. {i o vor arde de tot ^naintea lui. {i va lua Eleazar din s$ngele ei. 11. Din toate ceale ce s@ dau voao s@ aduce]i aducere Domnului. pentru aceaea am zis lor. }i cel ce s@ atinge de apa stropirei necurat va fi p$n@ seara. }i o va pune afar@ de tab@r@. iar@ de nu s@ va cur@]i ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea. }i cochin vor pune ^n mijlocul arderii de tot a junincii. cu balega ei. }i cas@le voastre. {i cel ce au adunat cenu}a vacii va sp@la hainele sale. 31. }i ve]i da dintr-^nsele. }i dup@ aceasta va ^ntra ^n tab@r@. necurat va fi. 11 scoate afar@ din tab@r@. 4. aducere Domnului. tot cel ce ^ntr@ ^n cas@ }i c$te s$nt ^n cas@ necurate vor fi }eapte zile. 28. 12. zic$nd: «Gr@ia}te fiilor lui Israil. s@ vor arde de tot. {i aceasta easte leage: de va muri om ^n cas@. preotului. }i vor stropi ^naintea fea]ii cortului m@rturiei din s$ngele ei de }eapte ori. 21. }i va fi adun@rii fiilor lui Israil ^ntru paz@.

{i au adunat Moisi }i Aaron adunarea ^naintea pietrii. 18. pentru lipsirea apei }i a p$inii. }i ve]i scoate ap@ din piiatr@. nici ap@ de beut nu easte?” 6. nici rodii. nici de-a st$nga. pentru c@ M-a]i ^nt@r$tat pre Mine la Apa Pricii. }i au zis: „De-mi vei da pre norodul acesta supt m$na mea. toat@ adunarea. }i pre Eleazar. ce lucru mic easte. 4 *2 Leage 1. unde. 15 [16] 20 [23] 1 Cori. 28. }i au pl$ns pre Aaron treizeci de zile toat@ casa lui Israil. 17. ^mprotiva a c@rora mu}c@ri r@dic$ndu-s@ }earpe de aram@. ne-au scos pre noi din Eghipt. Cum s-au pogor$t p@rin]ii no}tri ^n Eghipt }i au nemernicit ^n Eghipt zile multe. 37 i au venit fiii lui Israil cu toat@ adunarea ^n pustiia Sinaiului.CARTEA NUMERILOR in]ii. }i Domnul au auzit glasul nostru. r$dic$nd Moisi m$na sa. 21. moare Aaron. }i au zis c@tr@ ei: „Asculta]im@. }i Aaron s@ va adaoge }i va muri acolo”. pre l$ng@ munte vom treace”. {i au f@g@duit Israil f@g@duin]@ Domnului. c$rtind norodul. }i va da apele sale. }i-i suie pre ei ^n muntele Or. feciorul lui. }i s-au r@zboit asupra lui Israil. 2. c@ au venit Israil pre calea Atarin. {i nu avea ap@ adunarea. 26. zic$nd: „Aceastea zice fratele t@u. nici vii. 3 *Ie}ire 17. {i au ascultat Domnul glasul lui Israil. trimi]$nd ^nger. voiu aduce pre el dar }i cet@]ile lui”. 27.* {i pentru ce a]i suit adunarea Domnului ^n pustiia aceasta. tu }i Aaron. {i au dezbr@cat pre Aaron de hainele lui. }i s-au pogor$t Moisi }i Eleazar din munte. 3. 15. {i au zis Edom c@tr@ el: „Nu ve]i treace prin p@m$ntul mieu. }i s-au str$ns asupra lui Moisi }i a lui Aaron. }i au dat pre hananeu supt m$na lui. fratele t@u.. nu vom treace prin ]arini. 19. 3. ^mp@ra]ii. 4 *Psal. 9. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. ^n muntele Or. }i au beut adunarea }i dobitoacele lor. cetatea din partea hotar@lor tale. pre calea ^mp@r@teasc@ vom mearge. 2. 25. ^n care nu s@ sam@n@ nici smochini. 38 2 Leage 32. iar@ de vom bea din apa ta eu }i dobitoacele meale. i au auzit hananeul. 1. zic$nd: 8. Israil: «Tu }tii toat@ osteneala carea ne-au aflat pre noi. }i s-au sfin]it ^ntru ei. }i acum s$ntem ^n Cadis. {i. ^n muntele Or. ^n luna cea dint$iu. {i au v@zut toat@ adunarea c@ au murit Aaron. nici 1. ^naintea a toat@ adunarea. }i s-au ^ngropat acolo. }i ^mbrac@ pre Eleazar. ^naintea a toat@ adunarea. 10. „S@ s@ adaog@ Aaron la norodul s@u. 13. pentru aceaea nu ve]i b@ga voi adunarea aceasta ^n p@m$ntul care l-am dat lor”. . 77. {i au zis lui fiii lui Israil: „Pre l$ng@ munte vom treace. }i s-au ab@tut Israil de la d$nsul. 12. 50 CAP 21 Israil biruia}te pre hananeu. Aceasta easte Apa Pricii. }i au murit acolo Mariam. 20. }i. s@ vindec@. p$n@ vom treace hotar@le tale»”. Iar@ el au zis: „Nu vei treace prin p@m$ntul mieu!” {i au ie}it Edom ^naintea lui cu gloat@ grea }i cu m$n@ tare. nu ne vom abate de-a dreapta. }i s-au ar@tat m@rirea Domnului c@tr@ d$n}ii. 11. 23. }i au chemat numele locului aceluia Dar Adus. cei neascult@tori. c@ de-am fi perit c$nd au perit fra]ii no}tri ^naintea Domnului! 4. 5 6 %n]ele. feciorul lui. nel@s$ndu-i Edom s@ treac@. {i dezbrac@ pre Aaron de hainele lui. }i ne-au n@c@jit pre noi eghipteanii }i pre p@rin]ii no}tri. }i. s@ pogoar@ la muntele Hor. fratele t@u. c@ s-au pricit fiii lui Israil ^naintea Domnului.* {i au luat Moisi toiagul dinaintea Domnului. da-vom pre]ul ]ie. }i au r@mas norodul ^n Cadis. cel ce l@cuia c@tr@ pustie. iar@ de nu. ca s@ ne omor$]i pre noi }i dobitoacele noastre? 5. 29. s@ trimit }erpi asupra lor. }i au ^mbr@cat cu eale pre Eleazar. {i pentru ce aceasta? De ne-a]i suit pre noi din Eghipt ca s@ venim la acest loc r@u. }i ur$rea manei. }i au ie}it ap@ mult@. 16. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron:* „Pentru c@ nu a]i crezut s@ M@ sfin]i]i ^naintea fiilor lui Israil. }i au c@zut pre fa]@. }i au murit Aaron acolo ^n v$rvul muntelui. {i bl@st@ma norodul pre Moisi. }i l-au adus dar pre el }i cet@]ile lui. la hotar@le p@m$ntului lui Edom. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. ^mp@ratul Aradului. }i au robit din ei robime. c@ nu ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care l-am dat fiilor lui Israil mo}tenire. 10. ^naintea lor. }i ve]i ad@pa adunarea }i dobitoacele lor”. {i nu au vrut Edom s@ las@ pre Israil s@ treac@ prin hotar@le sale. {i au venit Moisi }i Aaron de la fa]a adun@rii la u}ea cortului m@rturiei.* Ia pre Aaron. {i am strigat c@tr@ Domnul. au lovit piiatra cu toiagul de doao ori. zic$nd: 24. *Jos 33. {i au trimis Moisi soli din Cadis la ^mp@ratul Edom. S@ treacem prin p@m$ntul t@u. 22. sfin]indu-s@ Eleazar arhiereu. 141 *Ie}ire 17. 7. 14. cu r@zboiu voiu ie}i ^naintea ta”. {i au f@cut Moisi dup@ cum i-au poruncit Domnul. „Ia toiagul t@u }i adun@ adunarea. dup@ cum au poruncit Domnul. nici prin vii. s@ vindec@ Sion }i Og. CAP 20 {I 21 vom bea ap@ din f$nt$na ta. tat@l lui. {i s-au r$dicat din Cadis }i au mers fiii lui Israil. zic$nd: „O. feciorul lui. }i gr@i]i c@tr@ piiatr@.* au din piiatra aceasta voiu scoate voao ap@?” 11. }i i-au suit pre ei ^n muntele Or.

{i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „F@ ]ie }earpe de aram@ }i-l pune pre un semn. ]ie. {i au l@cuit Israil ^n toate cet@]ile amoreilor. {i s@m$n]a lor piiare. }i s-au ^ngrozit Moav de fa]a fiilor lui Israil. 33. }i vei face lui cum ai f@cut lui Sion. 30. {i s-au r$dicat fiii lui Israil }i au t@b@r$t ^n Ovot. 16. 25. *2 Leage 2. nici vom bea ap@ din f$nt$na ta. C@ foc au ie}it din Esevon }i par@ din cetatea lui Sion. care caut@ spre fa]a pustiei. c@ ^n m$inile tale l-am dat pre el }i tot norodul lui. s@ uita la }earpele cel de aram@ }i tr@ia. ^ntru ^mp@r@]iia lor. au zis: „Am p@c@tuit. 21 [24] 3 %mp@ra. 9 *Psalm 134. C@ Esevon easte cetatea lui Sion. {i nu au l@sat Sion pre Israil s@ CAP 21 {I 22 treac@ prin hotar@le lui. merg$nd norodul la Moisi. }i tot p@m$ntul lui. 19 i. 24. 11. ^ntorc$ndu-s@. }i au m$ncat p$n@ la Moav. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „S@ nu te temi de el. 3 29. }i mu}ca pre norod. c@ am gr@it r@u asupra Domnului }i asupra ta. datu-s-au fiii lor s@ se m$ntuiasc@. }i. Moav. Pentru aceaea zic cei ce gr@iesc ^n pilde: „Veni]i ^n Esevon. }i le voiu da lor ap@ s@ bea”. }i au st@p$nit p@m$ntul lui.* Vai. 9. o au s@pat pre ea c@peteniile. }i au luat tot p@m$ntul lui de la Aroir p$n@ la Arnon. r$dic$ndu-s@. zic$nd: „C@ci ne-ai scos pre noi din Eghipt. toate c$te au f@cut Israil amoreului. }i featele lor robite lui Sion. dincolo. s@ blast@me pre israilteani. ^mp@ratului amoreilor. Esevon p$n@ la Devon. {i de la Vamot la Napin. nu ne vom abate nici ^n ]arin@. 34.* {i au f@cut Moisi }earpe de aram@ }i l-au pus pre un semn. }i au ie}it Og. }i s-au pus ^mprotiva lui Israil. 8. 12. {i de acolo. *%n]el. 20. 7 *Jude. v@zind Valac. 4. feciorul lui Sepfor. va tr@i. {i. 11. ^mp@ratul amoreilor. }i au mo}tenit p@m$ntul lor. 26. 18 *2 Leage 3. perit-au norodul Hamos. zic$nd: 22. }i de la Mantanain la Naaliil. 11. }i au venit ^n Iasa. l$ng@ Iordan. c@ Iazir hotarul fiilor lui Aman easte. }i au l@cuit Israil ^n toate cet@]ile amoreilor. 6. p$n@ nu au l@sat dintr-^nsul rob viu. pre calea ^mp@r@teasc@ vom mearge p$n@ ce vom treace hotar@le tale”. c$nd mu}ca }earpele pre om. {i de acolo F$nt$na. pre cale vom mearge. 28. ^mp@ratul Vasanului. Pentru aceaea s@ zice ^n cartea R@zboiul Domnului: „Pre Zoov au ars }i v@ile lui Arnon.* {i l-au b@tut pre el Israil cu ucidere de sabie.142 CARTEA NUMERILOR 4. 3. ^n pustiia ceaea ce easte afar@ din hotar@le amoreilor. 35. }i au sl@bit norodul pre cale. v@z$ndu-l pre el. }i au murit norod mult din fiii lui Israil. }i sufletul nostru s-au ur$t cu aceast@ p$ine de}eart@”. . 9 *Ioan 3. 26 Judec. 29. vr@jitoriul. }i va fi de va mu}ca }earpele pre om. carea easte ^n c$mpul lui Moav.* c@ Arnon easte ^n hotar@le lui Moav. 14. }i o au luat pre ea }i satele ei. la f$nt$n@: „Face]i ^nceputul ei! 18. ^ntru st@p$nirea lor!” 19. ^n Esevon }i ^n toate ceale de primpregiurul lor. ^mp@ratului amoreilor. roag@-te. purcez$nd fiii lui Israil. {i de acolo s-au sculat }i au t@b@r$t ^n valea Zared. {i de la f$nt$n@ la Mantanain. {i au trimis Moisi ca s@ socoteasc@ pre Iazir. 17. {i au luat Israil toate cet@]ile aceastea. }i au scos pre amoreul carele era acolo. purcezind din muntele Or pre calea cea despre Marea Ro}ie. 21. 5 1 Cori. 27. s-au suit pre calea cea c@tr@ Vasan. au t@b@r$t ^n Ahalghe. }i au adunat Sion pre tot norodul s@u }i au ie}it ^n pustie s@ stea ^mprotiva lui Israil. 23. 2. 10. p$n@ la feciorii lui Aman. cioplitu-o-au pre ea ^mp@ra]ii neamurilor. {i s-au rugat Moisi c@tr@ Domnul pentru norod. 11. 15. 14 *Jude. ca s@ se zideasc@ }i s@ se tocmeasc@ cetatea Sion. au t@b@r$t la apusul lui Moav. }i de la Naaliil la Vamot. 7. {i. aceasta easte f$nt$na carea au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Adun@ norodul. de doao ori chiiam@ pre Valaam. pre cari ^l ceart@ ^ngerul gr@ind asina. 10 12 Amos 2. }i s@ al@tur@ cu hotar@le lui Moav”. 5. r$dic$ndu-s@ din Ovot. au ^ncungiurat p@m$ntul lui Edom. S-au temut Moav de norod foarte. nici ^n vie.* {i. c@ mul]i era. de la Arnon p$n@ la Iavoc. 31. {i. {i au zis Moav c@tr@ b@tr$nii lui Ma1. carele l@cuia ^n Esevon”. „Vom treace prin p@m$ntul t@u. nici ap@. }i au amistuit st$lpii lui Arnon. {i l-au b@tut pre el }i pre feciorii lui }i pre tot norodul lui. dar@ c@tr@ Domnul ca s@ ia de la noi }earpele”.* {i au trimis Moisi soli la Sion. ^mp@ratului amoreilor. {i c$rtea norodul asupra lui Dumnezeu }i asupra lui Moisi. 11. spre r@s@ritul soarelui. ^ntr@ Moav }i ^ntr@ amoreu. {i v@ile le-au pus l@ca}ul lui Ir. }i muierile lor ^nc@ ars@r@ cu foc preste Moav”. ^naintea lor. {i. cu cuvinte de pace. 6. ca s@ ne omori ^n pustie? C@ nu easte nici p$ine. de la v$rvul celui cioplit. tot cel mu}cat. 7 CAP 22 Valac. mai ^nainte. 13. 32. }i acesta au b@tut pre ^mp@ratul Moav. }i tot norodul lui la r@zboiu ^n Edrain. c@tr@ Ierihon.* {i au trimis Domnul ^n norod }erpi omor$tori. F$nt$n@. ^n pustiia carea easte despre fa]a lui Moav. Atunci au c$ntat Israil c$ntarea aceasta. 10. ^mp@ratul lui Moav. au t@b@r$t dincolo de Arnon.

}i Valaam au adaos ^nc@ a o mai bate. au st@tut ^n loc str$mt. gard dincoace }i gard dincolo. s-au ab@tut asina din cale }i mergea spre c$mp. }i acesta }eade ^mprotiva mea. {i au st@tut ^ngerul lui Dumnezeu ^ntr@ rozoar@le viilor. . 26. «Iat@.CARTEA NUMERILOR diam: „Acum va aleage adunarea aceasta pre to]i cei dimpregiurul nostru. de a} fi avut cu]it ^n m$na mea. pentru c@ nu easte calea ta dreapt@ ^naintea mea. }i. merg$nd. {i au adaos ^ngerul lui Dumnezeu }i.* {i s-au m$niiat cu iu]ime Dumnezeu. *2 Petr. c@ nu am }tiut cum c@ tu mi-ai st@tut ^mprotiv@. v@zind asina pre ^ngerul lui Dumnezeu s-au culcat supt Valaam. scul$ndu-s@ boiarii lui Moav. cu aceasta. }i au v@zut pre ^ngerul Domnului st$nd ^mprotiv@ ^n cale }i sabiia scoas@ ^n m$na lui. doar@-l voiu putea asupri pre el. ^ntru cugetul mieu. {i au zis Valaam c@tr@ asin@: „Pentru c@ m-ai nec@jit }i. s-au tras c@tr@ gard }i au str$ns piciorul lui Valaam la gard. {i Valac. iat@. pre carii vei blagoslovi. i-au trimis pre ei la mine. {i au mers b@tr$nii lui Moav }i b@tr$nii lui Madiam. te-a} fi junghiiat”. {i au venit Dumnezeu la Valaam. 24. 15. {i. }i c$te vei zice voiu face ]ie. 20. 8. m@ voiu ^ntoarce”. bl@st@ma]i s$nt”. 32. c@ mai tare dec$t mine easte. {i. 35. ^mp@ratul lui Moav. 6. blagoslovi]i s$nt. 30. {i acum r@m$ne]i ^n noaptea aceasta. 5. au pus }eaua pre asina sa }i au purces cu boiarii lui Moav. {i. ^n Fatura. ca s@ cunosc ce va adaoge Domnul a gr@i c@tr@ mine”. 33. vino de blast@m@ mie pre norodul acesta. mergi du- CAP 22 143 *Isus N. plec$ndu-s@. 25. au zis c@tr@ boiarii lui Valac: „Duce]i-v@ la Domnul vostru. s@-l chiiame pre el. zic$nd: „Iat@. 23. ^ns@ cuv$ntul care-l voiu gr@i c@tr@ tine. zic$nd: „Valaam nu au vrut s@ vie cu noi”. scul$ndu-s@ Valaam diminea]@. nu voiu putea s@ calc cuv$ntul Domnului Dumnezeu. }i acesta }eade ^mprotiva mea. feciorul lui Sepfor. 9. care voiu zice c@tr@ tine. C@ cu cinste te voiu cinsti. numai cuv$ntul. era ^mp@rat lui Moav pre vreamea aceaea. v@z$nd asina pre ^ngerul lui Dumnezeu st$ndu-i ^mprotiv@ ^n cale }i cu sabiia scoas@ ^n m$na sa. {i au descoperit Dumnezeu ochii lui Valaam. nici vei bl@st@ma norodul. au venit la Valac. acum pre tine te-a} fi omor$t. c@ pre mine nu m@ las@ Dumnezeu s@ merg cu voi”. {i au de}chis Dumnezeu gura asinei }i au zis c@tr@ Valaam: „Ce ]i-am f@cut de m-ai b@tut de trei ori cu aceasta?” 29. scul$ndu-te. }i pre carii vei bl@st@ma. cum aleage vi]elul iarba cea vearde din c$mp”. }i s-au sculat ^ngerul lui 2. {i au r@mas boiarii lui Moav la Valaam. 18. {i au r@spuns Valaam }i au zis boiarilor lui Valac:* „De-mi va da mie Valac plin@ casa de argint }i de aur. {i au zis Valaam c@tr@ Dumnezeu: „Valac. acesta s@ p@ze}ti ca s@-l gr@ie}ti!” {i au mers Valaam cu boiarii lui Valac. {i au zis asina c@tr@ Valaam: „Au nu s$nt eu asina ta. 22. c@ easte blagoslovit”. }i voiu r@spunde voao lucrurile care va gr@i Domnul c@tr@ mine”. }i au venit la Valaam }i i-au spus lui cuvintele lui Valac. 14. 7. zic$nd: 11. {i au zis Valaam ^ngerului Domnului: „Gre}it-am. 24. }i i-au zis lui: „De au venit s@ te chiiame oamenii ace}tia. noaptea. iat@. {i. {i. v@zind asina pre ^ngerul lui Dumnezeu. {i au zis lui ^ngerul lui Dumnezeu: „Pentru ce ai b@tut pre asina ta acum. feciorul lui Veor. }i acum vino de-l blast@m@ mie pre el. {i. {i au venit la Valaam }i i-au zis lui: „Aceastea zice Valac a lui Sepfor: «Rogu-te. {i. 33. nu te lenevi a veni la mine! 17. s-au ab@tut de la mine acum a treia oar@. duc$nd daruri ^n m$inile lor pentru vr@ji. s@-l fac pre el mic au mare. 13 p@ ei. 15 Dumnezeu ca s@-l mustre pre el pre cale. de nu-]i place ]ie. 13. 28. 34. }i pre ea o a} fi p@zit (a)”. feciorul lui Sepfor. din neb@gare de sam@ am f@cut ]ie aceasta?” Iar@ el au zis: „Ba!” 31. carea easte la r$ul p@m$ntului fiilor norodului s@u. doar@. {i au adaos ^nc@ Valac a trimite boiari mai mul]i }i mai cinsti]i dec$t ace}tia. ca s@ o ^ndrepteaz@ la cale. 19. 16. {i au zis ^ngerul lui Dumnezeu c@tr@ Valaam: „Pas@ ^mpreun@ cu oamenii ace}tia. ^naintea mea.* {i au trimis soli la Valaam. au acoperit fa]a p@m$ntului. (a) P@zit vie. {i au zis Domnul c@tr@ Valaam: „Nu vei mearge cu ei. 12. numai vino de blast@m@ mie pre norodul acesta»”. {i acum. scul$ndu-s@ Valaam diminea]@. }i. }i s-au m$niiat Valaam }i b@tea pre asin@ cu toiagul. }i el }edea pre asina sa. iar@ el b@tea pre asin@ cu toiagul s@u. c@ }tiu c@. de nu s-ar fi ab@tut. acela s@-l faci!” 21. unde nu s@ putea abate la dreapta sau la st$nga. ^n cale. c@ci mergea el. eu am ie}it s@ te mustru pre tine. pre carea din tinerea]ele tale ai ^nc@lecat p$n@ ^n zioa de ast@zi? Au. v@zindu-m@ asina. }i acum. norod au ie}it din Eghipt }i au acoperit fa]a p@m$ntului. }i doao slugi ale lui era cu d$nsul. 9 *Jos 24. doar@ voiu putea s@ ucid dintru ei }i s@-i scot pre ei din p@m$nt. }i au venit Dumnezeu la Valaam }i i-au zis lui: „Ce s$nt ace}ti oameni la tine?” 10. a treia oar@? {i. Iar@ el au zis c@tr@ ei: „M$ne]i aici preste noapte. }i scoate pre el de pre p@m$nt»”. s-au ^nchinat cu fa]a sa. 27. norod au ie}it din Eghipt }i.

iar@ el sta aproape de jertva sa. care s@ ^ntinde spre pustie. Valac. lu$nd pilda sa. ia ^n urechi m@rturie. nici ca fiiul omului s@ se ^ngrozasc@. ci numai o parte dintr-^nsul vei vedea. de unde nu-l vei vedea pre el de acolo. {i au pus Dumnezeu cuv$nt ^n ruga lui Valaam }i au zis: „%ntoarce-te la Valac }i a}ea gr@ia}te!” 6. {i. }i au adus vi]el }i berbeace pre jertvenic. {i. }i multe de el prorocea}te. 37. mi s@ va ar@ta Dumnezeu ^ntru ^ntimpinare. ^n vreame s@ va gr@i lui Iacov }i lui Israil: «Ce va s@v$r}i Dumnezeu? 24. {i au zis c@tr@ el Valac: „Mai vino ^nc@ cu mine ^ntr-alt loc. pre v$rvul celui cioplit. {i l-au luat pre el ^ntr-un pisc de ]arin@. }i s@ se fac@ s@m$n]a mea ca s@m$n]a lor”. {i au luat Valac pre Valaam ^n v$rvul lui Fogor. doar@. Cine au num@rat s@m$n]a lui Iacov? {i cine va num@ra noroadele lui Israil? S@ moar@ sufletul mieu ^ntru sufletele drep]ilor. blagoslovi-voiu }i nu voiu ^ntoarce. doar@. }i am pus un vi]el }i un berbeace preste fie}tecare jertvenic”. 2. auzind Valac cum c@ vine Valaam. i-ai blagoslovit blagoslovenie!” 12. f@c$nd oltare. 28. }i din dealuri cunoa}te-l-voiu pre el. {i s-au ^ntors la el. Iat@ norodul carele s$ngur va l@cui }i ^ntr@ 1. {i au ^nt$mpinat Dumnezeu pre Valaam. ca s@ blagoslovesc m-am luat. }i vino. 4. 5. {i au mers Valaam cu Valac }i au venit la cet@]ile cur]ilor. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „St@i aproape de jertva ta. }i l-au suit la st$lpul lui Vaal }i i-au ar@tat lui de acolo o parte oarecarea de norod. }i au fost Duhul lui Dumnezeu preste el. 29. ci ^n loc de a-i bl@st@ma. 14. iar@ el sta departe de jertvele sale. Ce voiu bl@st@ma pre cel ce nu-l blast@m@ Domnul? Sau ce voiu os$ndi pre cel ce nu-l os$ndea}te Dumnezeu? 9. feciorul lui Sepfor! 19. }i au trimis lui Valaam }i boiarilor celor ce era cu el. 7. }i eu voiu mearge. r@spunzind Valaam. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „Au nu c$te va pune Dumnezeu ^n gura mea.* Dumnezeu. ci de acolo blast@m@ pre d$nsul”. i au zis Valaam lui Valac: „Zidea}te mie aici }eapte jertvenice. iat@. o dat@ }i de alt@ dat@. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Au nu am trimis la tine s@ te chiiame. Iat@. am venit la tine. }i ascult@. Iar@ Valaam au mers s@ ^ntreabe pre Dumnezeu. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „St@i l$ng@ jertva ta. acela-l voiu gr@i”. iar@ eu m@ voiu duce s@ ^ntreb pre Dumnezeu”. care va pune Dumnezeu ^n gura mea. c@ nu voiu putea s@ te cinstesc?” 38. zic$nd c@: «Cuv$ntul care-mi va zice Dumnezeu. Domnul Dumnezeul lui cu el easte. din mun]i de la r@s@rit. zic$nd: «Vino. nici blagoslovind s@ nu-l blagoslove}ti pre el!” 26. 39. au putea-voiu acum gr@i ceva? Cuv$ntul. 22. {i. pentru ce nu ai venit la mine? Au. aceasta voiu p@zi a gr@i?” 13. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Nici cu bl@st@m s@ nu-l bl@st@mi mie pre el. ca. nici vraje ^n Israil. au ie}it ^ntru ^ntimpinarea lui la cetatea Moav. C@ din v$rvul mun]ilor vedea-l-voiu pre el. 17. 3. au luat Valac pre Valaam. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „Iat@. {i au st@tut Valac l$ng@ jertva sa. }i ca un leu s@ va sume]i. nici s@ va ivi n@caz ^ntru Israil. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: CAP 23 Valaam. lu$nd pilda sa. . au zis lui Valac: „Au nu am gr@it ]ie. au nu va face? Gr@i-va. 11. }i au mers dirept. norodul ca un puiu de leu s@ va scula. }i au pus vi]el }i berbeace pre jertvenic. 24. }i S-au ar@tat Dumnezeu lui Valaam. care easte din partea hotar@lor. 21. nu va dormi p$n@ ce va m$nca v$nat }i va bea s$ngele celor r@ni]i!»” 26. ca m@rirea unicornului lui. }i au zis Valaam c@tr@ El: „Ceale }eapte jertvenice le-am g@tit. au zis: „Scoal@-te. de va pl@cea lui Dumnezeu. El au zis. 41. 16. iar@ pre to]i nu-i vei vedea. 15. }i to]i boiarii lui Moav cu el. Nu va fi osteneal@ ^ntru Iacov. {i au junghiiat Valac oi }i vi]ei. }i au nu va fi? 20. 40. blast@m@-l pre el de acolo”. }i au zidit acolo }eapte jertvenice. }i to]i boiarii lui Moav ^mpreun@ cu el. {i au f@cut Valac dup@ cum i-au zis Valaam. }i cuv$ntul care-l va ar@ta mie ]i-l voiu spune ]ie”. os$ndea}te pre Israil!» 8. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Ce ai f@cut mie? S@ blast@mi pre vr@jma}ii miei te-am chemat }i. 10. blagoslovea}te pre norodul lui Israil. ^mp@ratul lui Moav. carea easte la hotar@le Arnonului. au zis: „Din Mesopotamiia m-au chemat pre mine Valac.144 CARTEA NUMERILOR 36. Iat@. {i s-au ^ntors la el. }i i-au zis Valac lui: „Ce au gr@it Domnul?” 18. acela voiu face?»” 27. {i au fost a doao zi. Dumnezeu nu easte ca omul s@ se mute. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Vino s@ te duc ^ntr-alt loc }i. C@ nu easte desc$ntec ^n Iacov. }i-mi g@tea}te aici }eapte vi]ei }i }eapte berbeci”. blast@m@ mie pre Iacov. ceale m@rite ale boieriilor ^ntru d$nsul. }i au pus cuv$ntul ^n gura lui }i au zis: „%ntoarce-te la Valac }i aceastea s@ gr@ie}ti”. {i. Cel ce l-au scos pre el din *Jos Eghipt. CAP 22 {I 23 alte neamuri nu s@ va num@ra. s@ g@tea}te a bl@st@ma pre evrei. 8 23.

* r@s@ri-va o stea din Iacov. Acum. {i s@ va scula din Iacov }i va piiarde pre cel ce au sc@pat din cetate». }i s-au spurcat norodul curvind cu featele lui Moav. }i pre romani. }i vor asupri pre Asur. fericescu-l.* «De-mi va da Valac plin@ de argint }i de aur casa sa. 22. }i va fi mo}tenirea lui Isav. 7. }i vedearea lui Dumnezeu v@zind. s-au dus ^ntorc$ndu-s@ la locul s@u. cine-l va scula pre el? Cei ce te blagoslovesc pre tine s$nt blagoslovi]i. 30 CAP 25 Pentru curviia lui Israil cu moaviteanii }i madiiamiteanii. Auzind cuvintele lui Dumnezeu. }i-mi g@tea}te }eapte vi]ei }i }eapte berbeci”. }i va crea}te ^mp@r@]iia Lui. au apropiiat pre fratele s@u la o madiianc@. 22 *Sus 22. *Matei 2. 27 *Psal.* {i s-au ^nchinat Israil lui Velfegor. 2. {i. 4. 105. 26 . Iacove. }i gr@simile lor le va suge. ^naintea lui Moisi }i ^naintea a toat@ adunarea fiilor lui Israil. zic$nd: 13. 7. v@zind Finees. pentru r@spl@tire ^i d@ preo]ie veacinic@. zice omul cel 1. m$nca-va neamurile vr@jma}ilor s@i. iat@. pentru c@ din r$vn@ dumnezeiasc@ au junghiiat pre Zamvri }i pre Cosvi. fugi ^n locul t@u. au luat pilda sa }i au zis: «Tare easte l@ca}ul t@u. nu voiu putea s@ calc cuv$ntul Domnului. }i pier din gloat@ doaozeci }i patru de mii. }i s@m$n]a lor va peri». cine va tr@i c$nd va pune aceastea Dumnezeu? 24. 23. {i. lu$nd 1. 16. r$dic$nd Valaam ochii s@i. am gr@it. 5. 6. 8. 15. }i s@ va ^ntoarce iu]imea m$niei Domnului de la Israil”. vr@jma}ul lui. asiriianii te vor robi pre tine». al fiiului lui Aaron. v@zut-au pre Israil t@b@r$t dup@ neamuri. {i. pre carii i-ai trimis la mine. ca a unicornului m@rirea lui. au zis: „Zice Valaam. {i va fi Edom mo}tenire. }i au fost preste el Duhul lui Dumnezeu. ^naintea soarelui. }i c@ va bate }i va piiarde pre amaliteani. poruncea}te Dumnezeu s@ se sp$nzure c@peteniile. C$te-mi va zice mie Dumnezeu. 21. 3. feciorul lui Veor. «Ar@ta-l-voiu lui. ci nu acum. }i au m$ncat norodul din jertvele lor. }i ei to]i odat@ vor peri»”. scul$ndu-s@ Valaam. un om din fiii lui Israil. Zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu. }i. {i. au luat pilda sa }i au zis: «O. 145 CAP 24 Valaam a treia oar@ blagoslovea}te. ^n somn. Israile! 6. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:* „Ia pre toate c@peteniile norodului }i-i arat@ pre ei pild@ Domnului. v@zind pre Og. lu$nd pilda sa. 30. {i i-au chemat pre ei la jertvele idolilor s@i. venind. nu au mers dup@ obiceaiul s@u ^ntru ^ntimpinarea vr@jilor. s@-l fac pre el bun sau r@u de la mine. CAP 24 {I 25 adev@rat v@zind. }i Israil au f@cut puteare. vino s@-]i spuiu ce va face norodul acesta norodului t@u. }i s-au m$niiat cu iu]ime Dumnezeu pre Israil. Ca ni}te v@i umbroase. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „Au nu }i solilor t@i. }i au pus vi]el }i berbeace pre jertvenic. 2. carele veade. }i cei ce te blast@m@ s$nt bl@st@ma]i!»” 10. au zis Valac c@tr@ Valaam: „A bl@st@ma vr@jma}ul mieu te-am chemat. 4. «C$t s$nt de bune casele tale. }i. 2 *Sus 23. iat@. {i s-au m$niiat Valac pre Valaam }i. 17 *2 Leage 4. cu ochii s@i de}chi}i: 17. 18. }i s@ va ^n@l]a mai mult dec$t Gog ^mp@r@]iia Lui. 12. 9. alerg la locul mieu. o. 30 [31] 1 Maca. 19. v@zind Valaam c@ bine easte ^naintea Domnului a blagoslovi pre Israil. }i nu s@ apropie. {i. zice omul cel adev@rat. ci }i-au ^ntors fa]a sa spre pustie. }i }tiind }tiin]a Celui %nalt. fiiul lui Veor. aceastea voiu gr@i?» 14. iar@ ei pl$ngea la u}ea cortului m@rturiei.* {i. }i s-au ^nchinat idolilor lor. l-ai blagoslovit a treia oar@. cel ce cu ochii s@i de}chi}i au v@zut ^n somn vedearea lui Dumnezeu: 5. am zis c@ te voiu cinsti pre tine. 25. v@zind pre Amalic. {i acum. la sf$r}itul zilelor”. au luat pilda sa }i au zis: «%nceputul neamurilor. }i s@ va scula un om din Israil }i va zdrobi pre domnii lui Moav }i va pr@da pre to]i feciorii lui Sit. 20. plesnindu-}i m$inile.* {i va ie}i din m$na chiteilor. {i au zis Moisi neamurilor lui:* „Ucide]i fie}tecarele pre casnicul s@u. Amalic. {i. v@zind pre Cheneu. 11. }i acum te-au lipsit Domnul de m@rire”. {i de s@ va face lui Veor cuib de vicle}ug. }i norocite prorocea}te de Israil }i de Hristos. s-au sculat din mijlocul adun@rii }i. preotului. }i Valac ^nc@ s-au dus acas@-}i. }i vor n@c@ji pre evrei. }i ca ni}te gr@dini l$ng@ r$uri. 3 *Ie}ire 32. *Dani. 11. }i de vei pune ^n piiatr@ cuibul t@u.* Dumnezeu l-au pov@]uit pre el din Eghipt. }i ca ni}te chedri l$ng@ ape. }i corturile tale. s-au odihnit ca un leu }i ca un puiu de leu. Ie}i-va un Om din s@m$n]a lui }i va st@p$ni neamuri multe. 18 i. }i lui Finees. blagoslovind.CARTEA NUMERILOR „Zidea}te mie aici }eapte jertvenice. }i cu s@ge]ile sale va s@geta pre vr@jma}i. Culc$ndu-s@. 2. dar@. {i. *Isus N. iat@. 22. au zis: 3. feciorul lui Eleazar. {i au f@cut Valac precum i-au zis Valaam. lu$ndu-}i pilda sa. pre chiteani. }i ca ni}te corturi care le-au ^nfipt Domnul. carele s-au ^nchinat lui Velfegor”. „Zice Valaam. i au poposit Israil ^n Satin.

Aceastea s$nt noroadele lui Isahar. carele s-au junghiiat ^mpreun@ cu madiianca Zamvri. De la Zara. 13. 8. {i au fost fiii lui Iuda. {i va fi lui }i s@min]iei lui dup@ d$nsul leg@tura preo]iei veacinic@. zic$nd: 18. De la Asron. zic$nd: 2. norodul lui Aroadi. 6. din num@rul lor. 20. dup@ noroadele lor: de la Tola. }eaptezeci de mii }i (b) Adec@. Ace}tia s$nt cei ce s-au ales din adunare. 30 1 Maca. ^ntru ^mprotivire Domnului. norodul lui Zara. norodul lui Iamin. norodul lui Suni. 9. {i au gr@it Moisi }i Eleazar. doaozeci }i doao de mii }i doao sute. {i cei mor]i ^ntru aceast@ b@taie au fost doaozeci }i patru de mii. de la Saul. Ruvin. 26. dup@ noroadele lor: de la Sared. s@ ^n]eleage: num@ra]i pre fiii lui Israil. norodul lui Alil. r@vnind pentru Mine r$vn@ ^ntru ei. Au ^ntrat dind@r@ptul omului israiltean ^n bordeiu.* }i fiii lui Ruvin. {i au fost fiii lui Fares: de la Asron. 10. prin zg@ul ei. (a) %n Aravotul. 14. Fiii lui Zavulon. cu d$n}ii ^n Aravotul (a) lui Moav. 11. {i numele muierii madiiance ceii junghiate. de la Iamun. din num@rul lor. 19. de la Samram. dup@ casele familiilor lor. 15. Aceastea s$nt noroadele lui Ruvin. 5. c@ au r@vnit pentru Dumnezeul s@u }i s-au rugat pentru fiii lui Israil”. de la Alil. carii pot ie}i la r@zboiu. 25. fata mai-marelui lui Madiam. mai-marelui neamului Omot. zic$nd (b): 4. 1 *Sira. 10. 18. {i fiii lui Isahar. de la Ariil. }i. norodul lui Sared. de la Fua. de la Falu. ^ntru adunarea lui Core. norodul lui Iasuv. patruzeci }i patru de mii }i cinci sute. 16. de la Suni. s@ ^ntre ^n P@m$ntul F@g@duin]ii. 9 Ie}ire 6. 14. Eliav. norodul lui Alon. de la Anghi. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Gad. 38. Aceastea s$nt noroadele lui Zavulon dup@ num@rul lor. norodul lui Silon. 7. {i fiii lui Simeon. dup@ num@rul lor. 1 *Sus 16. de 1. al fiiului lui Aaron. cu moartea adun@rii. 46. norodul lui Fua. }easezeci }i patru de mii }i patru sute. 9. cel ^nt$iu n@scut al lui Israil. }i norodul lui Enoh. de la doaozeci de ani }i mai ^n sus. fata lui Sur. a c@sii familiei ceii mai alease a lui Madiam. 8. De la Aroadi. Enoh. „De doaozeci de ani }i mai ^n sus”. norodul lui Adi. 1 Paral. 2 CAP 26 Israilteanii s@ num@r@ prin toate neamurile. preotul. «%nvr@jbi]i-v@ cu madianiteanii }i-i omor$]i pre ei. 27. }i au murit Ir }i Avnan ^n p@m$ntul Hanaan. norodul lui Samram. de la Zara. }i i-au junghiiat pre am$ndoi. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. precum au poruncit Domnul lui Moisi }i fiilor lui Israil. 13. 3. dup@ noroadele lor: de la Silon. *Face. de la Fares. norodul lui Asron. de la Adi.* ace}tia s$nt carii au st@tut ^mprotiva lui Moisi }i a lui Aaron. de la Iamin. de}chizindu-}i p@m$ntul gura sa.146 CARTEA NUMERILOR ^n m$n@ suli]a. Hasvi. 14 i au fost dup@ b@taia aceasta au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Eleazar. de la Iahin. zic$nd: 17. feciorul lui Salo. 21. despre Ierihon. c$nd au m$ncat focul pre cei doao sute }i cincizeci. dup@ aceast@ num@rare. norodul fiilor lui Simeon: de la Namuil. }eaptezeci }i }ease de mii }i cinci sute. 17. }i s-au f@cut spre semn. 24.* Iar@ fiii lui Iuda: Ir }i Avnan }i Silon }i Fares }i Zara. De la Iasuv. c@ v@ vr@jm@}esc voao cu vicle}ugurile cu care v-au viclenit pre voi. la Iordan. norodul lui Tola. }i au ^ncetat b@taia de la fiii lui Israil. Eu am dat lui leg@tur@ de pace». norodul lui Falu. adec@ ^n c$mpiile lui Moav. }i pre omul israiltean }i pre muiare. carii au ie}it din Eghipt. norodul lui Safon. {i fiii lui Falu. 5. prin Fogor }i prin Hasvi. 15. A}ea am zis:* «Iat@. Aceastea s$nt noroadele lui Simeon. preotul. Iar@ numele omului israiltean. 45. feciorul lui Eleazar. {i. din num@rul lor. Fiii lui Gad. }i au fost num@rul lor patruzeci }i trei de mii }eapte sute }i treizeci. {i fiii lui Eliav: Namuil }i Datan }i Aviron. de la Safon. 54 *Jos 31. „Finees. Iar@ fiii lui Core nu au murit. norodul lui Harmi.* „Gr@ia}te fiilor lui Israil. norodul lui Iamun. s@ poruncea}te s@ li s@ ^mpart@ p@m$ntul. 4 *Sus 1. }i nu am pierdut pre fiii lui Israil ^ntru r$vna Mea.* „Num@r@ c@peteniia a toat@ adunarea fiilor lui Israil. 2 *Face. mai-marele c@sii familiei lui Simeon. 22. norodul lui Namuil. norodul lui Fares. norodul lui Saul. au potolit m$niia Mea de c@tr@ fiii lui Israil. 16. tot cel ce poate ie}i la r@zboiu ^ntru Israil!” 3. De la Azeni. preotului. 12. zic$nd: 11. Aceastea s$nt noroadele lui Iuda. norodul lui Ariil. norodul lui Zara. sora lor cea junghiiat@ ^n zioa jungherii pentru Fogor»”. de la Alon. norodul lui Anghi. 2. norodul lui Iahin. . {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 23. norodul lui Asron. i-au ^nghi]it pre ei }i pre Core. norodul lui Azeni. CAP 25 {I 26 la Harmi. dup@ noroadele lor.

Toate noroadele lui Same. }i de la Ofer.* C@ au fost zis lor Domnul c@: „Cu moarte vor muri ^n pustie”. Fiii lui Veniamin. 42.* {i au murit Nadav }i Aviud.* {i ^ntru ace}tia nu au fost om din cei num@ra]i de Moisi }i de Aaron. 37. 24. dup@ noroadele lor: de la Asiil. 17. 1 s-au n@scut lui feciori. patruzeci }i trei de mii }i patru sute. 31. dup@ neamurile familiilor lor vor lua mo}ie. carii au num@rat pre fiii lui Israil ^n Aravotul lui Moav. treizeci }i doao de mii }i cinci sute. 56. norodul lui Gavni. Celor mai mul]i mai mult@ mo}ie le vei da. fata lui Levi. ^n pustiia Sinaii. 65. din fiii lui Iosif. Aceastea s$nt noroadele lui Efraim. norodul lui Merari. sora lor. norodul lui Iamin. de la Cat. 28. *Sus 26. 46. de la Noeman. }i au n@scut Amram pre Aaron }i pre Moisi }i pre Mariam. 5 *Sus 14. patruzeci }i cinci de mii }i patru sute. Aceastea s$nt noroadele lui Manasi. 29. dup@ noroadele lor: de la Vale. 48. de la Sihem. norodul lui Asiil. au zis: 1. merg$nd* featele lui Salpaad. ^ntr@ mul]i }i ^ntr@ pu]ini”. Aceastea s$nt noroadele lui Dan. {i au fost din num@rul lor doaozeci }i trei de mii. Cu sor]i s@ va ^mp@r]i p@m$ntul. dup@ noroadele lor: de la Iamin. norodul lui Tanah. de la Heleg. norodul lui Heleg. la Iordan. pentru c@ nu s-au dat lor mo}ie ^ntr@ fiii lui Israil. 62. 49. 58. norodul lui Asivir. din num@rul lor. al feciorului lui Mahir. din num@rul lor. norodul lui Simaer. 64. de la Merari. norodul lui Variia. carii au num@rat pre fiii lui Israil ^n pustiia Sinaii. norodul lui Hevron. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 23 24 CAP 27 Featele lui Salpaad. 4 1 Paral. norodul lui Vale. Iohaved. c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului. 40. de la Selim. }i aceastea s$nt numele featelor lui Salpad: Mala }i Nua }i Egla }i Melha }i Tersa. {i au fost feciorii lui Vale: Adar }i Noeman. 50. 41. Zice Domnul c@ va muri Moisi. 39. 147 *Ie}ire 6. Ace}tia s$nt fiii lui Veniamin. 34. }i ^n locul lui va r$ndui pov@]uitoriu pre Iisus a lui Navi. de la Gavni. feciorului lui Ofer. norodul lui Esriil. }i aceastea s$nt numele lor: Maala }i Nua }i Egla }i Melha }i Tersa. nu 27. i. Ace}tia s$nt feciorii lui Sutala: de la Eden. 55. }i nu au r@mas din ei nici unul. de la Asivir. o mie }eapte sute }i treizeci. *Jos 33. din num@rul lor. De la Simaer. }easezeci }i patru de mii }i patru sute. de la Tanah. }i Iisus al lui Navi. afar@ de Halev. 45. dup@ noroadele lor. De la Hover. c@ nu s-au num@rat ^ntru fiii lui Israil. dup@ noroadele lor: Manasi }i Efraim. {i numele featei lui Asir. norodul lui Noeman. patruzeci }i cinci de mii }i cinci sute. norodul lui Mahir. preotului. De la Sofan. de la Iahiran. zic$nd: 53. norodul lui Ofer. norodul lui Cat. 30. sc@zind partea b@rb@teasc@. preotului. norodul lui Gherson. norodul lui Adar. al feciorului lui Galaad. dup@ noroadele lor. dup@ num@rul lor. 36. de la Iesu. norodul lui Iahiran. norodului lui Sutala. fiiul lui Iefoni. norodul lui Same. din num@rul lor.* {i de la Salpad.CARTEA NUMERILOR cinci sute. 38. din norodul lui Manasi. Sara. Fiii lui Neftalim. norodul lui Melhiil. De la Ieser. }i Mahir au n@scut pre Galaad: de la Galaad. st$nd ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Eleazar. dup@ noroadele lor. 35. {i. }i celor mai pu]ini mai pu]in@ mo}ie le vei da. anume. norodul lui Loveni. 44. 61. 60. 1 Sus 3. cincizeci }i doao de mii }i }eapte sute. dup@ ce din muntele Avarim va vedea P@m$ntul F@g@duin]@i. norodul lui Core }i norodul lui Musi. carea au n@scut pre ace}tia lui Levi ^n Eghipt. 32. urmeaz@ t@t$ne-s@u ^n mo}ie. norodul lui Selim. 54. de la Melhiil. Aceastea s$nt noroadele lui Asir. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Levi. Fiii lui Asir. norodul lui Iesu. {i fiii lui Dan. 2 *1 Cor. toat@ partea b@rb@teasc@ de la o lun@ }i mai ^n sus. {i ace}tia s$nt fiii lui Efraim: de la Sutala. 63. {i acesta easte num@rul lui Moisi }i a lui Eleazar. feciorul lui Ofer. f@r@ numai feate. norodul lui Ieser. dup@ noroadele lor: de la Same. 1 . 57. norodul lui Ahiezer. norodul lui Galaad. norodul lui Hover. Fiii lui Iosif. 52. 43. 47. din num@rul lor. {i ace}tia s$nt fiii lui Galaad: de la Ahiezer. Aceastea s$nt noroadele lui Neftalim. }i Eleazar }i Itamar.* {i fiii lui Levi. de c@tr@ Ierihon. de la Variia. {i s-au n@scut lui Aaron: Nadav }i Aviud. {i Cat au n@scut pre Amram. CAP 26 {I 27 51. 2. iar@ numele muierii lui Amram. „Acestora s@ va ^mp@r]i p@m$ntul s@-l mo}teneasc@ dup@ num@rul numelor lor. de la Adar. 59. norodul lui Eden. Fiii lui Manasi: de la Mahir. 16 *Levi]i 10. Din sor]i vei ^mp@r]i lor mo}iia. 33 Jos 36. Acesta easte num@rul fiilor lui Israil: }ease sute de mii. dup@ noroadele lor: de la Gherson. De la Esriil. 10. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Iosif. 2 Isus N. }i ^naintea boiarilor }i ^naintea a toat@ adunarea. la u}ea cortului m@rturiei. fie}tec@ruia dup@ cum s-au socotit li s@ va da lor mo}ie. norodul lui Sofan. norodul lui Sihem.

6. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: 16. 14. {i au f@cut Moisi dup@ cum i-au poruncit lui Domnul. }i feciori nu s-au n@scut lui. ve]i da mo}iia rudeniei ceii mai de aproape din neamul s@u. {i s@ gr@ie}ti fiilor lui Israil. „S@ socoteasc@ Domnul Dumnezeul duhurilor }i a tot trupul om preste adunarea ta aceasta. {i al doilea miel ^l vei face de c@tr@ sear@. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:* „Suie-te ^n muntele cel dincolo de Iordan. da]i-ne noao mo}ie ^ntr@ fra]ii tat@lui nostru”. }i doao a zeacea de f@in@ curat@. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. }i ceale de la ^nceputul lunilor. 22. 10. }i doao a zeacea de f@in@ curat@. }i un berbeace. 12. jertv@ miros de bun@ mireasm@ aducere Domnului. 51 *2 Leage 3. 11. gr@ia}te c@tr@ ei. cu untdelemn stropit@. 9. d$nd s@ le dai lor. zic$nd: «De va muri vreun om }i nu va avea feciori.* {i ^n zioa s$mbetelor ve]i aduce doi miei de c$te un an cura]i. dup@ jertva lui }i dup@ turnarea lui ^l vei face ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 9. 20. s$mb@ta afar@ de arderea de tot cea de pururea. cu to]i odat@. la Cadis. Trei a zeacea de f@in@ curat@. preotului. zic$nd: 7. ve]i da mo}iia lui featei lui. 3. 21 Core. 12. {i vei da m@rirea ta preste el. }i te vei adaoge (b) la norodul t@u }i tu. ^n pustiia Sinaii”. 13. aceasta easte Apa Pricii. A zeacea de f@in@ curat@. s@ aib@ mo}ie ^ntr@ fra]ii tat@lui s@u. }i. carii pentru p@catul s@u au murit. 19. care-l dau Eu fiilor lui Israil mo}tenire. 49 *Sus 20. 18. {i s@ zici c@tr@ ei: «Aceastea s$nt jertvele Meale. }i vei pune m$inile tale preste el. fiiul lui Navi. }i el nu CAP 27 {I 28 va sta. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. zic$nd: „Poruncea}te fiilor lui Israil }i 2. 12. lu$nd pre Iisus. s@ mo}teneasc@ ceale ce s$nt ale lui. }i l-au a}ezat pre el. {i-l vei vedea pre el. nu M-a]i sfin]it la ap@ ^naintea lor. „Tat@l nostru au murit ^n pustie. }i-l vor ^ntreba pre el de judecata ar@t@rilor ^naintea Domnului. d@rile Meale. pentru jertv@. stropit@ cu untdelemn la un vi]el. }i prin rostul lui va ^ntra el }i fiii lui Israil. Drept aceaea. pentru jertv@. {i vei face a zeacea parte a unui ifi f@in@ curat@. (a) %n cea veachie easte: suie-te ^n muntele cel dincolo de muntele Navaan }i vezi. 23. ^n muntele Or. }i turnare. {i la lun@ noao ve]i aduce ardere de tot Domnului doi vi]ei de vaci. stropit@ cu untdelemn la un berbeace. }i carele-i va scoate }i-i va b@ga pre ei. *Sus au fost ^ntru adunarea* carea au st@tut ^mpro16. 5. }i vei muri }i tu. 13. Iar@ de nu va avea nici fat@. 14. {i turnarea ei a patra parte a unui in la un miel. ca s@-l asculte pre el fiii lui Israil.148 CARTEA NUMERILOR 3. zic$nd:* „Ia la tine pre Iisus. om carele are duh ^ntru sine. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. acesta easte muntele Navan (a). Turnarea lor jum@tate de in va fi la 1. 12 2 Leage 32. }i poruncea}te pentru el ^naintea lor. pentru ca s@ nu ^nceate arderea de tot. 13. stropit@ cu untdelemn. ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 38 *Mat. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. fratele t@u. jertvele Meale ceale de miros cu bun@ mireasm@ s@ p@zi]i a le aduce Mie la s@rb@torile Meale». ^n a patra parte a unui in. Iar@ de nu va avea nici fra]i. Adec@. preotului. }i }eapte miei cura]i de c$te un an. 8. 4. l-au pus ^naintea lui Eleazar. *Ie}ire 29. 5 . }i pentru doao s@rb@tori a azimelor }i a s@pt@m$nilor. ca s@ nu s@ st$ng@ numele tat@lui nostru dintr@ norodul s@u. Carele va ie}i ^naintea fea]ii lor. 6. cum au murit Aaron. 10.* Pentru c@ a]i c@lcat cuv$ntul Mieu ^n pustiia Sinaii. }i ceale de a }eaptea zi. }i turnarea ei. }i toat@ adunarea. }i al doilea miel ve]i face seara. {i au dus Moisi judecata lor ^naintea Domnului. Un miel ve]i face diminea]a. {i va fi aceasta fiilor lui Israil dreptate de judecat@»”. }i s@ nu fie adunarea Domnului ca ni}te oi f@r@ de p@storiu”. Iar@ de nu va avea fra]i tat@l lui. c@ci nu are el fecior. {i-l vei pune pre el ^naintea lui Eleazar. 1 tiv@ ^naintea Domnului. zic$nd: «Darurile Meale. 12. dup@ cum s-au adaos Aaron. 8. „Drept au gr@it featele lui Sarpaad. stropit@ cu untdelemn la un miel. 17. Ardere de tot ne^ncetat@. prin rostul lui va ie}i. carea s-au f@cut ^n muntele Sinaii. c$nd s@ ^mprotivea adunarea ca s@ M@ sfin]asc@.* miei de c$te un an cura]i doi ^ntru o zi. Arderea de tot a s$mbetei. 15. }i s@ le dai lor toat@ mo}iia tat@lui s@u. ^ntru adunarea lui *2 Leage 32. 11. ve]i da mo}iia fratelui t@t$ne-s@u. preotului. }i vezi p@m$ntul lui Hanaan. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. care s@ le aduce]i Domnului. (b) CAP 28 Jertvele ceale de toate zilele. 7. ^ntru cel sf$nt vei turna turnare de vin Domnului. 5. {i au pus m$inile sale preste el. 21. }i vei porunci lui ^naintea a toat@ adunarea. 4. {i ^naintea lui Eleazar. ve]i da mo}iia fratelui lui. }i ^naintea a toat@ adunarea.

4. {i a doao zi dup@ aceastea. 8. Zeace a zeacea vei face la un miel. Jertva lor }i turnarea lor la vi]ei }i la berbeci }i la miei. ca s@ se roage pentru voi. }i turn@rile lor. afar@ de arderea de tot cea de pururea vei face turnarea ei. stropit@ cu untdelemn. praznicul tr$mbi]elor. chemat@ sf$nt@ va fi voao. {i ve]i aduce arderi de tot. afar@ de arderea de tot cea de pururea s@ va face }i turnarea lui.* . 22. 5. pentru p@cat. {i zioa a }eaptea chemat@ sf$nt@ va fi voao. Jertvele lor. Zeace a zeacea la un miel din cei patruspr@zeace miei. ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. A treia zi. Un ]ap din capre. 18. CAP 28 {I 29 c$te un an cura]i. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i }i s@ s@rba]i s@rb@toare Domnului }eapte zile. trei a zeacea la un vi]el. Jertva lor. }i un ]ap din capre. Zeace a zeacea la c$te un miel din cei }eapte miei. 27. stropit@ cu untdelemn. f@in@ curat@. Zeace a zeacea la c$te un miel din cei }eapte miei. 3. un berbeace. }i arderea de tot cea de pururea. 21. ca s@ se roage pentru voi. 12. }i doao a zeacea la un berbeace ve]i face. stropit@ cu untdelemn. Dup@ aceastea ve]i face ^n fie}tecarea zi. Afar@ de arderile de tot ale lunei noao }i jertvele lor. a s@pt@m$nilor. doi berbeci }i patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. cura]i vor fi voao. dup@ asem@narea lor. {i jertva lor de f@in@ curat@. {i s@ aduce]i arderi de tot jertv@ ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. ve]i face aceastea. 20. }eapte zile azime ve]i m$nca. {i ve]i face arderile de tot ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. ^n patruspr@zeace zile ale lunei. 7. {i zioa a cincispr@zeacea a lunii ace}tiia. Jertva lor. trei a zeacea la un vi]el. a cur@]irii }i a corturilor. 28. Jertva lor }i turnarea lor la vi]ei }i la berbeci }i la miei. carea easte arderea de tot a ne^ncet@rii. doi vi]ei de vaci. 24 i ^n luna a }eaptea. Jertva lor. 6. 19. 25. dup@ asem@narea lor. }i turn@rile lor. f@in@ curat@. un vi]el din vaci. {i un ]ap din capre. 2. afar@ de arderea de tot cea de pururea. cura]i vor fi voao. }i jertvele lor }i turn@rile lor. adec@. ^ntru miros de bun@ mireasm@ aducere Domnului. la cei }eapte miei. 14. pentru p@cat. 149 *Ie}ire 12. {i un ]ap din capre. jertvele lor }i turn@rile lor. pentru p@cat. jertvele lor }i turn@rile lor. dup@ num@rul lor. doi vi]ei din vaci. un berbeace. 16. cura]i vor fi voao. afar@ din arderea de tot cea de pururea. ca s@ se roage pentru voi. Zeace a zeacea la un miel din cei }eapte miei. ^n ceale }eapte zile.* {i ^n luna dint$iu. a }eaptea. {i ^n zioa a cincispr@zeace a lunii ace}tiia. zi de s@mn va fi voao. un berbeace.CARTEA NUMERILOR un vi]el. 18. pentru p@cat. pentru p@cat. }i turnarea ei dup@ asem@narea ei. f@in@ curat@. }i arderea de tot cea de pururea. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntru aceaea. doi berbeci }i patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. care ^n opt zile multe fealiuri de aduceri au. jertva ei. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. {i un ]ap din capre. {i un ]ap din capre pentru p@cat Domnului. }i a treia a unui in va fi la un berbeace. }eapte miei de c$te un an cura]i. 29 23. 37 CAP 29 Praznicile lunii a }eaptea }i ce s@ se aduc@ ^ntr-^ns@le. jertv@ Domnului. 31. f@in@ curat@. }i s@ n@c@ji]i sufletele voastre. s@rb@toare. 21. {i un ]ap din capre. }i jertva lor ve]i face Mie. *Levi]i 23. 22. 18 Levi]i 23. 30. doispr@zeace vi]ei. {i ve]i aduce arderi de tot. }i doao a zeacea la un berbeace. trei a zeacea la un vi]el. }i a patra a unui in de vin va fi la un miel. Afar@ de cel pentru p@cat al milostivirei. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi voao. treispr@zeace vi]ei din vaci. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. trei a zeacea la un vi]el din cei treispr@zeace vi]ei. 13. 19. doi berbeci. 5 *Levi]i 16. 27 Ioan 7. zioa dint$iu a lunei chemat@ sf$nt@ va fi voao. {i ^n zioa cea de p$rg@. stropit@ cu untdelemn. trei a zeacea la un vi]el. dup@ asem@narea lor ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. patruspr@zeace miei de c$te un an. pentru p@cat. {i un ]ap din capre. 24. }i nici un lucru s@ nu face]i. Aceast@ ardere de tot ^n toat@ luna la lunile anului. dar jertv@ ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 16. c$nd ve]i aduce jertv@ noao Domnului. un vi]el din vaci. un berbeace }i }eapte miei de 1. }i doao a zeacea la un berbeace. }i doao a zeacea la un berbeace din cei doi berbeci. ^n zioa dint$iu. }i doao a zeacea la un berbeace. 29. {i ve]i aduce arderi de tot ^ntru miros cu bun@ mireasm@ Domnului. stropit@ cu untdelemn. ca s@ se roage pentru voi. chemat@ sf$nt@ va fi voao. 10. Afar@ de arderea de tot de pururea cea de diminea]a. }eapte miei c$te de un an cura]i vor fi voao. unspr@zeace vi]ei. Pa}tile Domnului. 26. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 20. }eapte miei de c$te un an. dup@ num@rul lor. 9. jertv@ Domnului. 17. 23. 15.* {i a zeacea a lunii ace}tiia chemat@ sf$nt@ va fi voao. 11. 17. Afar@ de arderea de tot cea de pururea. 15. pentru p@cat.

2. c@ nu au vrut tat@l ei. }i a}ea vor sta toate f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ei. ori ^n ce zi va auzi toate f@g@duin]@le ei }i hot@r$rile ei. {i un ]ap din capre. }i Domnul o va cur@]i pre ea. 10. pentru p@cat. afar@ din ceale ce ve]i f@g@dui voi. va ^nt@ri toate f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ceale de preste ea le va ^nt@ri ei. {i au gr@it Moisi c@tr@ mai-marii 13. jertvele lor }i turn@rile lor. 15. la vi]ei }i la berbeci }i la miei. nu va vrea tat@l ei. 35. 11. }i de turn@rile voastre. nevr$nd. {i un ]ap din capre. jertvele lor. }i el va r$dica p@catul ei»”. 26. omul. noao vi]ei doi berbeci patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. 37. c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor sta asupra ei. opt vi]ei. la vi]ei. }eapte vi]ei. }i turn@rile lor. dup@ asem@narea lor. carele va f@g@dui f@g@duin]@ Domnului. A opta zi. jertvele lor }i turn@rile lor. Iar@ f@g@duin]a v@duvei. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. le va strica b@rbatul ei dup@ zioa ^n care au auzit. t@c$nd. dup@ asem@narea lor. 6. Iar@ deaca. A patra zi. nu va vrea b@rbatul ei. doi berbeci. c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u. patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. vor sta toate f@g@duin]ele ei. jertvele lor. 12. toate f@g@duin]ele }i hot@r$rile ei. i au gr@it Moisi fiilor lui Israil. un vi]el. 9. care au hot@r$t asupra sufletului s@u. }i turn@rile lor. nu vor sta. A }easea zi. (a) Nu vor r@m$nea ei. }i la berbeci. ^n carea zi va auzi toate c$te vor ie}i din buzele ei. }i toate hot@r$rile ei c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor r@m$nea ei. zeace vi]ei. au va hot@r^ hot@r$re despre sufletul s@u. un berbeace }i }eapte miei de c$te un an cura]i. pentru p@cat. 14. dup@ num@rul lor. c@ b@rbatul ei le-au stricat. ^n carea zi va auzi. 36. 28. dup@ toate. A }eaptea zi. 4. vor sta toate f@g@duin]ele ei }i toate hot@r$rile ei. c$te s@ va f@g@dui asupra sufletului s@u vor r@m$nea ei.150 CARTEA NUMERILOR afar@ de arderea de tot cea de pururea. pentru p@cat. nu va vrea b@rbatul ei ^n carea zi va auzi. dup@ asem@narea lor. }i de ceale de m$ntuire ale voastre»”. 24. 5. 8. 7. la vi]el }i la berbeace }i la miei. 39. jertvele lor }i turn@rile lor. nu vor r@m$nea. afar@ de arderea de tot cea de pururea. Jertvele lor }i turn@rile lor. patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. pentru p@cat. ie}ire va fi voao. care nec@jea}te pre suflet. dup@ num@rul lor. dup@ num@rul lor. CAP 30 Despre f@g@duin]ele }i jur@m$nturile b@rba]ilor. Iar@ deaca. }i de arderile de tot ale voastre. Jertvele lor }i turn@rile lor la vi]ei. afar@ de arderea de tot cea de pururea. 29. {i un ]ap din capre. afar@ de arderea de tot cea de pururea. patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. }i la miei. adec@ nu va fi deatoare . {i va auzi b@rbatul ei }i va t@cea. jertvele lor. }i de jertvele voastre. 1. CAP 29 {I 30 neamurilor fiilor lui Israil. }i la miei. afar@ de arderea de tot cea de pururea. Jertvele lor }i turn@rile lor. }i va t@cea tat@l ei. }i afar@ din ceale de bun@voia voastr@. care le-au hot@r$t asupra sufletului s@u. dup@ f@g@duin]ele ei }i dup@ hot@r$rile ceale asupra sufletului s@u. stric$nd. Iar@ deaca nevr$nd. {i va auzi b@rbatul ei }i nimica nu va zice ei }i nu va ar@ta nevreare. }i la berbeci. dup@ asem@narea lor. A cincea zi. doi berbeci. ^ntru miros de bun@ mireasm@ jertv@ Domnului. pentru p@cat. dup@ num@rul lor. s@ nu-}i spurce cuv$ntul s@u. {i va auzi tat@l ei f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ei. 38. {i un ]ap din capre. 23. Aceastea ve]i face Domnului ^n s@rb@torile voastre. Toat@ f@g@duin]a }i tot jur@m$ntul de leg@tur@. }i c$nd f@g@duin]ele sau jur@m$nturile featelor }i a muierilor s$nt statornice sau nestatornice. Jertvele lor }i turn@rile lor. }i Domnul o va cur@]i pre ea. {i ve]i aduce arderi de tot. 25. Jertvele lor }i turn@rile lor. doi berbeci. Iar@ de va f@g@dui muiare f@g@duin]@. 32. Domnului. c$te au poruncit Domnul lui Moisi. Iar@ de. Iar@ deaca. nu vor r@m$nea ei (a). 27. va t@cea din zi ^n zi. 31. }i a ceii ]ipate de la b@rbat. {i un ]ap din capre. la vi]ei }i la berbeci }i la miei. «Omul. }i f@g@duin]ele ei s$nt preste ea dup@ hot@r$rea buzelor ei. sau va hot@r^ hot@r$re ^n casa tat@lui s@u ^n tinerea]ele sale. zic$nd: „Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: 3. c@ b@rbatul ei n-au vrut. Iar@ de s@ va m@rita. }i Domnul o va cur@]i pre ea. 13. c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u. }i turn@rile lor. ea a plini aceale f@g@duin]e. pentru c@ au t@cut ^n zioa ^n carea au auzit. c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor sta. toate c$te vor ie}i din gura lui s@ le fac@. sau s@ va jura jur@m$nt. 33. Iar@ de va face ^n casa b@rbatului s@u f@g@duin]a sa sau hot@r^rea sa. 16. 30. b@rbatul ei ^l va ^nt@ri ei }i b@rbatul ei ^l va lua de la ea. dup@ asem@narea lor. nevr$nd. dup@ num@rul lor. afar@ de arderea de tot cea de pururea. 34. cea cu jur@m$nt asupra sufletului s@u.

din toat@ v$rsta. {i au zis c@tr@ ei Moisi: „Pentru ce a]i prins vii pre f@mei? 1. pentru Fogor. 18 CAP 31 T@ind pre madiamiteani. preotul. 11 *Sus 25. 21 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i au gr@it Moisi c@tr@ norod. {i au adus la Moisi }i la Eleazar. }easezeci }i una de mii. pre cei preste mii }i pre cei preste sute. ^ntru ^ntimpinarea lor. 7. de la om p$n@ la dobitoc. 21. }i toate agonisealele lor }i putearea lor o au robit. 28 11. 13. din num@rul oilor. p$rg@ Domnului. zic$nd: 26. {i au f@cut Moisi }i Eleazar. }i Finees. 25. 13. carii vinea de la r@zboiu: „Aceasta easte ^ndreptarea legii. 35. 12 . care easte l$ng@ Iordan. 21. dou@spr@zeace mii de b@rba]i ^ntrarma]i spre r@zboiu. {i s-au num@rat din miile lui Israil o mie dintr-un neam. 22. al feciorului lui Aaron. din oi. l-au omor$t cu sabiia ^mpreun@ cu r@ni]ii lor. 10. tot cel ce au ucis suflet. carea au ^ntrecut a robimei. ^n Aravotul lui Moav. }i vasele ceale sfinte }i tr$mbi]ele seamnelor ^n m$inile lor. }i tot vasul de piiale. averile drept s@ ^mpart osta}ilor }i toatei adun@ri. din toate neamurile fiilor lui Israil trimite]i s@ se r@zboiasc@”. de la om p$n@ la dobitoc.* {i acum ucide]i toat@ partea b@rb@teasc@. 17. preotul. 17 *Isus N. {i boi. 19. care va treace prin foc }i s@ va l@muri. {i ve]i lua vam@ Domnului de la oamenii cei r@zboinici. }i tot vasul de lemn ve]i cur@]i”. 24. }i din dobitoace }i din boi }i din oi }i din asini.* care o au poruncit Domnul lui Moisi. 28. 27. {i au fost r@m@}i]a. „Num@r@ capetele pr@zilor robimei. }i pre toat@ muiarea carea au cunoscut pat de b@rbat omor$]i-o.CARTEA NUMERILOR 17. ca s@ fi]i cura]i. }i toate care nu trec prin foc vor treace prin ap@. }i pre Valaam. p$rga s@ d@ preo]ilor }i levi]ilor. 9. 18. *Levi]i 6. }i to]i boiarii adun@rii. voi }i robimea voastr@. {i din jum@tatea lor ve]i lua }i ve]i da lui Eleazar. cinci ^mp@ra]i a lui Madiam. 33 15. O mie dintr-un neam }i o mie dintr-alt neam. preotul. {i ve]i sp@la hainele voastre ^n zioa a }eaptea. Tot lucrul. {i au zis Eleazar. }i ^ntr@ toat@ adunarea. preotul. {i pre toate f@meile care nu au cunoscut pat de b@rbat vii le ]ine]i. preotului. 36. 16. preotului. tu }i Eleazar. cei ce au ie}it la r@zboiu. }i s-au f@cut b@taie ^ntru adunarea Domnului. }i le vei da levi]ilor. {i toate cet@]ile lor. precum au poruncit Domnul lui Moisi. {i asini. zic$nd: „Izb$ndea}te izb$nda fiilor lui 2. Aceastea s$nt drept@]ile c$te au poruncit Domnul lui Moisi ^ntr@ b@rbat }i ^ntr@ muiare. care nu au cunoscut pat b@rb@tesc. Domnului s@ aduc mul]@mite cu daruri. 11. Israil de pre madiianiteani }i. }i la to]i fiii lui Israil. celor ce p@zesc pazele ^n cortul Domnului”. 30. ^ns@ cu apa cur@]eniei s@ va cur@]i. }eaptezeci }i doao de mii. 32. {i voi t@b@r$]i afar@ de tab@r@ }eapte zile. 6. }i tot lucrul din piiale de capr@. c@tr@ b@rba]ii oastei. 4. 5. }i ^ntr@ tat@ }i ^ntr@ fat@. }i s@la}ele lor le-au ars cu foc. {i i-au trimis pre ei Moisi. preotul. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. {i au fost jum@tatea acestora partea celor ce s-au dus la r@zboiu. {i au ie}it Moisi }i Eleazar. afar@ de tab@r@. 31. {i muierile lui Madiam le-au robit. p$n@ easte tin@r@ ^n casa t@t$ne-s@u. 14. }i avearea lor }i dobitoacele lor. {i ve]i ^mp@r]i pr@zile ^ntr@ r@zboinicii. (a) Pricina. *Jude. }i dup@ aceasta ve]i ^ntra ^n tab@r@”. 20. {i au dat r@zboiu asupra lui Madiam. {i toat@ ^mbr@c@mintea. trei sute treizeci }i }eapte de mii 151 *Sus 25. }i toate jeafurile lor. numai fecioarele s@ ]in din porunca lui Dumnezeu. {i au luat toat@ prada lor.* C@ aceastea au fost fiilor lui Israil (a). CAP 31 16. }ease sute de mii }eaptezeci }i cinci. }i au ucis toat@ partea b@rb@teasc@. 33. Afar@ de aur }i de argint }i de aram@ }i de fier }i de plumb }i de cusitoriu. zic$nd:* „%ntrarma]i din voi b@rba]i }i v@ r@zboi]i ^naintea Domnului asupra lui Madiam. 3. te vei adaoge la norodul t@u”. fiiul lui Eleazar. din oameni }i din boi }i din oi }i din asini }i din toate dobitoacele. 15. cu putearea lor. 29. {i din jum@tatea fiilor lui Israil vei lua din cincizeci unul. robimea }i jeafurile }i prada ^n tab@r@. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. ca s@ p@r@sasc@ }i s@ calce cuv$ntul Domnului. c@ nici un israiltean n-au c@zut. dup@ cuv$ntul lui Valaam. 34. 12. ca s@ da]i izb$nd@ Domnului din Madiam. }i pre Evin }i pre Rocon }i pre Sur }i pre Ur }i pre Rovoc. 23. }i boiarii familiilor adun@rii. carii vinea de la b@taia r@zboiului. o mie dintr-un neam }i o mie dintr-alt neam. un suflet din cinci sute de oameni. apoi. toate sufletele treizeci }i doao de mii. 8. ^n care l@cuia ei. carea au robit b@rba]ii cei r@zboinici. }i cel ce s@ atinge de cel r@nit s@ va cur@]i a treia zi }i a }eaptea zi. despre Ierihon. feciorul lui Veor. {i s-au m$niiat Moisi pre cei mai-mari ai oastei. carii ias@ la r@zboiu.* {i pre ^mp@ra]ii lui Madiam i-au omor$t ^mpreun@ cu r@ni]ii lor. {i suflete omene}ti ale muierilor.

carii s-au suit din Eghipt. de la cei preste mii }i de la cei preste sute. }i fiii lui Gad avea mul]ime mult@ foarte. 47. preotului. pre carii i-au os@bit Moisi din b@rba]ii cei r@zboinici. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. v-a]i sculat ^n locul p@rin]ilor vo}tri. }i gherdan }i cercei }i inel }i br@]are }i salb@. 15. 16. preotul. A}ea au f@cut p@rin]ii vo}tri. de v@ ve]i ^ntrarma ^naintea Domnului la r@zboiu. 40. p$n@ ce s@ vor ^mp@r]i fiii lui Israil. ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. ca s@ nu ^ntre ^n p@m$ntul care l-au dat Domnul lor. carii }tiu binele }i r@ul. 18. {i nu vom mo}teni ^ntr@ ei mai mult dincolo de Iordan. }eaptezeci }i doi. {i au zis Moisi feciorilor lui Gad }i fiilor lui Ruvin: „Fra]ii vo}tri vor mearge la r@zboiu. {i suflete omene}ti. din oi. }i c@tr@ mai-marii adun@rii. 51. fie}tecarele }ie}i }i-au pr@dat.152 CARTEA NUMERILOR }i cinci sute. care m-am jurat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. Asini. }i slugile tale au dobitoace”. }ease sute }eaptezeci }i cinci. „Atarot }i Devon }i Iazir }i Namra }i Esevon }i Eleali }i Sevama }i Navav }i Vean. {i S-au m$niiat cu iu]ime Domnul ^n zioa aceaea }i S-au jurat. care l-au dat Domnul ^naintea fiilor lui Israil. {i am adus dar Domnului b@rbat. 4. CAP 31 {I 32 }i c@tr@ Eleazar. {i au fost tot aurul. }i le-au dat levi]ilor. }i voi s@ }ede]i aici? 7. 10. }i s@ nu ne treci pre noi Iordanul”. 43. feciorul lui Iefon. }i avearea noastr@ va r@m$nea ^n cet@]i zidite pentru l@cuitorii p@m$ntului. 41. 37. 53. pomenire fiilor lui Israil ^naintea Domnului. au zis c@tr@ Moisi 1. }i l-au b@gat ^n cortul m@rturiei. {i au v@zut p@m$ntul lui Iazir }i p@m$ntul lui Galaad. robilor t@i mo}ie. 19. {i asini. p$n@ ce s-au st$ns tot neamul carii f@cea reale ^naintea Domnului. Din jum@tatea lui Israil. tot vasul f@cut. lucrul de la ei. }i vama Domnului. 13. {i au fost jum@tatea adun@rii. }i vama Domnului. ca s@ nu treac@ ^n p@m$ntul care-l d@ lor Domnul? 8. s@ mai adaoge]i ^nc@ la iu]imea m$niei Domnului asupra lui Israil. 2. {i pentru ce ^ntoarce]i cugetele fiilor lui Israil. celor ce p@z@sc pazele cortului Domnului. c$nd i-am trimis pr@ ei din Cadis-Varni. }i i-au ^nv@luit pre ei ^n pustie patruzeci de ani. 42. }i jum@tate neamului lui Manasi. s@ se dea p@m$ntul acesta noao. din oameni }i din dobitoace. c@ am luat mo}iia noastr@ dincoace de Iordan. 44. }i s@ face]i f@r@deleage la toat@ adunarea aceasta”. 20. 39. 9. treizeci de mii }i cinci sute. }easespr@zeace mii }eapte sute }i cincizeci de sicli. vom mearge ^naintea fiilor lui Israil. }easespr@zeace mii. 45. {i au venit la d$nsul }i au zis: „St$ne de oi vom face aici dobitoacelor noastre }i cet@]i averilor noastre. C@ v@ ve]i ^ntoarce de la El. i multe dobitoace avea fiii lui Ruvin. p@m$ntul. }i era locul loc de dobitoace. din oi. {i au zis: „De am aflat har ^naintea ta. P@m$ntul. 14 . li s@ d@ parte dincolo de Iordan. 5. de c@tr@ r@s@rit”. {i au luat Moisi }i Eleazar. ca s@ te rogi pentru noi Domnului”. {i boi. p$n@ ce-i vom duce pre ei ^n locul lor.* {i s-au suit ^n Valea Strugurului }i au socotit p@m$ntul. carii era preste mii }i preste sute. darea lui Dumnezeu. 54. }easezeci }i unu. 12. *Isus N. {i suflete omene}ti. {i au venit la Moisi to]i cei mai-mari ^n oaste. {i S-au m$niiat Domnul cu iu]ime pre Israil. *Sus 13. 52. }i vama Domnului. }i mai ^ncolo. 1. preotul. zic$nd: 11. Afar@ de Halev. 50. lui Eleazar. ca s@ mai adaoge]i ^nc@ a-l l@sa ^n pustie. 38. Iar@ noi. 49. }easespr@zeace mii. zic$nd: 3. {i au fost vama Domnului. pentru c@ avea dobitoace multe. pentru c@ nu au umblat dup@ Mine. merg$nd fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad. {i au dat Moisi vama Domnului. ca s@ socoteasc@ p@m$ntul. }i au ^ntors inima fiilor lui Israil. Nu ne vom ^ntoarce la casele noastre. (b) Ceale letine}ti au: nice unul n-au lipsit. {i au zis c@tr@ Moisi: „Slugile tale au num@rat capetele b@rba]ilor celor r@zboinici carii s$nt la noi. treizeci }i doao de suflete. {i au luat Moisi din jum@tatea fiilor lui Israil din cincizeci una. {i boi. }i. Iat@. }i Iisus a lui Navi. «De vor vedea oamenii ace}tia. {i au luat Moisi }i Eleazar. 14. }i nu au g$lcevit (b) dintr@ ei nici m@car unul. 48. 17. treizeci }i }ease de mii. preotul. numai s@ mearg@ ^naintea fra]ilor s@i ^ntrarma]i la P@m$ntul F@g@duin]ii. cei ce s$nt de doaozeci de ani }i mai-mari. carele au aflat vas de aur. c@ ace}tia au umblat dup@ Domnul». aurul de la cei preste mii }i de la cei preste sute. easte p@m$nt bun de hran@ de dobitoace. care l-au adus dar Domnului. carele s-au osibit. ^ntrarma]i. treizeci de mii }i cinci sute. fie}tecarele ^n mo}iia sa. 24 CAP 32 Fiilor lui Ruvin }i Gad. 49. 46. {i au zis c@tr@ ei Moisi:* „De ve]i face dup@ cuv$ntul acesta. {i b@rba]ii cei r@zboinici. sfat de oameni p@c@to}i. 6. trei sute treizeci }i }eapte de mii }i cinci sute. treizeci }i }ease de mii.

42. 153 CAP 33 Num@r$ndu-s@ patruzeci }i doao de popasuri prin pustie a fiilor lui Israil. }i ^mp@r@]ia lui Og. p@m$ntul }i cet@]ile. {i au scris Moisi purceaderile }i popasurile lor. }i au numit dup@ numele sale numele cet@]ilor. 24. 28. 32. care easte ^n preajma Velsepfonului. 11. ^mp@ratul Vasanului. ^mp@r@]iia lui Sion. *Ie}ire 14. {i au purces din Rafaca }i au t@b@r$t ^n Elus. dup@ numele s@u. {i Navav au mers }i au luat Caatul }i satele lui }i le-au numit Navot. }i au t@b@r$t ^n Am@r$ciuni. }i ceaea ce ias@ din gura voastr@ ve]i face”. }i l-au luat }i au pierdut pre amoreul cel ce l@cuia ^ntr-^nsul. }i aceastea s$nt popasurile c@l@toriei lor: 3. }i ve]i st@p$ni p@m$ntul ^naintea voastr@. Noi vom treace ^ntrarma]i ^naintea Domnului ^n p@m$ntul Hanaan. a doao zi de Pa}ti. }i le-au ^n@l]at. 26. 5. au mers. }i au l@cuit acolo. purcezind din Sochot. }i au t@b@r$t ^n preajma Magdolului. au ie}it fiii lui Israil cu m$n@ ^nalt@ ^naintea tuturor eghipteanilor. {i Namramul }i Vetaranul. {i ve]i zidi voao cet@]i pentru avearea voastr@. 41. 29. 7. {i au purces din Rafidin }i au t@b@r$t ^n pustiia Sina. au poruncit Domnul s@ piiarz@ pre to]i cei ce l@cuiesc ^n p@m$ntul Hanaan. 50. ^n Galaad. }i au mers ei cale de trei zile prin pustie. {i eghipteanii ^ngropa pre to]i cei mor]i dintr@ sine. 9. {i au zidit fiii lui Gad Devonul }i Atarotul }i Aroirul. dup@ ce au ie}it din p@m$ntul Eghiptului. 13. {i au purces din pustiia Sina* }i 1. zic$nd: „Slugile tale vor face dup@ cum Domnul nostru poruncea}te. 34. {i. 35. a fiilor lui Iosif. }i au luat s@la}urile lor }i le-au numit S@la}urile lui Iair. 4 *Facer. fiiul lui Mahir. tot carele poate ie}i la r@zboiu ^naintea Domnului. 2 *Ie}ire 15. {i au purces din Elim }i au t@b@r$t l$ng@ Marea Ro}ie. }i s@la}e dobitoacelor voastre. {i au r@spuns feciorii lui Ruvin }i feciorii lui Gad. {i tot cel ^ntrarmat dintr@ voi va treace Iordanul ^naintea Domnului la r@zboiu. {i au purces din pustiia Sinaii }i au t@b@r$t ^n Rafaca. doaospr@zeace izvoar@ de ap@ }i }eaptezeci de pomi de finic. pre carii i-au omor$t Domnul. Avearea noastr@ }i muierile noastre }i toate dobitoacele noastre vor fi ^n cet@]ile lui Galaad. preotul. }i ^n Elim. ^mpreun@ cu hotar@le lui. au t@b@r$t ^n Vutan. cet@]ile p@m$ntului de primpregiur. Iar@ slugile tale vor treace to]i ^ntrarma]i. 6. {i au dat Moisi Galaadul lui Mahir. feciorul lui Manasi. Iar@ de nu vor treace cu voi cei ce s@ pot ^ntrarma la r@zboiu ^naintea Domnului. 22 i aceastea s$nt popasurile fiilor lui Israil. 39. *Isus N. 37. 25. }i vor mo}teni ^mpreun@ cu voi ^n p@m$ntul Hanaan. {i au ^mpreunat cu ei Moisi pre Eleazar. 14. Au purces din Ramesi. precum zice Domnul”. }i pre Iisus. purcezind fiii lui Israil din Ramesi. 36. 30.* {i au mers Ur. au t@b@r$t ^n Sochot. }i g@ti]i de r@zboiu ^naintea Domnului. 8. ve]i da lor p@m$ntul lui Galaad mo}tenire. zic$nd: „Cum zice Domnul slugilor Sale. 23.* {i au purces din Vutan }i au t@b@r$t la gura Eirotului. {i Veelmeonul ocolit }i Sevamaul. numai de ne ve]i da noao mo}ie dincoace de Iordan”. }i ^ntru dumnez@ii lor au f@cut Domnul izb$nd@. {i fiii lui Ruvin au zidit Esevonul }i Elealinul }i Cariatanul. 4. 22. Iar@ de nu ve]i face a}ea. p$n@ ce va peri vr@jma}ul de la fa]a lui. 12 *Isus N. {i au purces din preajma Eirotului }i au trecut prin mijlocul m@rii ^n pustie. {i au purces din Elus* }i au t@b@r$t ^n Rafidin. 1 . {i Sofarul }i Iazirul. {i au purces de l$ng@ Marea Ro}ie }i au t@b@r$t ^n pustiia Sinaii.CARTEA NUMERILOR 21. pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. }i ve]i cunoa}te p@catul vostru. 33. {i s@ va st@p$ni p@m$ntul ^naintea Domnului. 4. }i dup@ aceaea v@ ve]i ^ntoarce }i ve]i fi nevinova]i ^naintea Domnului }i ^naintea lui Israil. fiiul lui Navi.* {i au purces din Am@r$ciuni }i au venit ^n Elim. care le-au zidit. {i au zis c@tr@ ei Moisi: „De vor treace fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad cu voi Iordanul. 27 *Ie}ire 17. 16. {i Iair. 27. feciorului lui Manasi. ^mp@ratul amoreilor. 38. carii muris@.* {i au dat Moisi fiilor lui Gad }i fiilor lui Ruvin }i la jum@tate din neamul lui Manasi. care easte partea pustie. 10. c$nd v@ vor apuca pre voi realele. 1 *Ie}ire 19. 15. 12. cu m$na lui Moisi }i a lui Aaron. 31. }i pre maimarii familiilor neamurilor lui Israil. CAP 32 {I 33 al fiiului lui Manasi. ve]i treace avearea lor }i muierile lor }i dobitoacele lor mai ^nainte de voi ^n p@m$ntul Hanaan. ^n luna dint$iu ^n a cinceaspr@zeacea zi a lunei dint$iu. {i. 40. ve]i p@c@tui ^naintea Domnului.* {i au zis fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad c@tr@ Moisi. cet@]i tari }i st$ni de oi. dup@ cuv$ntul Domnului. 2. }i au t@b@r$t acolo l$ng@ ap@. a}ea vom face. }i acolo nu avea norodul ap@ s@ bea. 22. ^mpreun@ cu putearea lor. }i va fi voao p@m$ntul acesta mo}ie ^naintea Domnului.

* {i s-au suit Aaron. chipurile dumnezeilor *2 Leage 7. 16] 19. {i au purces din Cataat }i au t@b@r$t ^n Tarat. {i ve]i ^mp@r]i p@m$ntul lor cu soarte dup@ neamurile voastre.* {i va fi voao laturea cea de c@tr@ *Isus N. 50 Remon Fares. {i au purces de la mun]ii lui Avarim }i au t@b@r$t la apusul lui Moav. *Sus 18. ori ^n ce loc va ie}i soartea fie}tecui. 37. 2. {i dup@ cum am socotit s@ le fac lor. {i au purces din Devonul lui Gad }i au t@b@r$t ^n Ghelmon Devlatem. care era ca st$lpii. la hotar@le lui Moav. dup@ neamurile familiilor voastre ve]i ^mp@r]i mo}iile. preotul. 44. {i au purces din muntele Or }i au t@b@r$t ^n Selmona. 39. {i au purces din Selmona }i au t@b@r$t ^n Masurut. }i vor fi voao hotar@le c@tr@ 1. 49. 22. {i au purces din Resan }i au t@b@r$t ^n Machelat. c$nd au murit ^n muntele Or. dincolo. {i s@ piiarde]i pre to]i cei ce l@cuiesc pre p@m$nt ^naintea fea]ii voastre. }i acela cu sor]i s@ se ^mp@r]asc@ s@ poruncea}te. 41. 56. {i au purces din Evrona }i au t@b@r$t ^n Ghesion Gaver. 46. {i au purces din muntele Gadgad }i au t@b@r$t ^n Etevata.* {i au purces din Vanea }i au t@b@r$t ^n muntele Gadgad. 3. }i au murit acolo ^n anul al patruzecilea de c$nd au ie}it fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului.* {i au purces din Ghesion Gaver }i au t@b@r$t ^n pustiia Sin. 33. 45. 1 Ratama. 1 *Sus 20. {i au purces din Masurut }i au t@b@r$t ^n Vanea. 23. 36. 50. {i auzind hananeul. la apusul lui Moav. {i au purces din Ovot }i au t@b@r$t ^n Gai. 25 Leage 32.* {i au purces din Asirot }i au t@b@r$t ^n 13. 30. ad@og$ndu-s@ numele celor ce-l vor ^mp@r]i. zic$nd: „Poruncea}te fiilor lui Israil.* }i s@ strica]i seamnele lor. 29. despre apusul lui Moav. 35. }i to]i idolii lor cei v@rsa]i s@-i piiarde]i. }i acesta l@cuia ^n p@m$ntul lui Hanaan. 34. 27. 48. care easte aproape de p@m$ntul Edom. ^mp@ratul Arad. {i Aaron era de o sut@ }i doaozeci }i trei de ani. {i au purces din Fino }i au t@b@r$t ^n Ovot. 40. p@m$ntul lui Hanaan ^mpreun@ cu hotar@le lui. {i au purces din Gai }i au t@b@r$t ^n Devonul lui Gad. {i au purces de la apusul lui Moav }i au t@b@r$t l$ng@ Iordan. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: «S@ treace]i Iordanul ^n p@m$ntul Hanaan. 34 }i au t@b@r$t ^n Asirot. vor fi spini ^n ochii vo}tri. ^n zioa cea dint$iu a lunei. }i bolduri ^n coastele voastre. {i dup@ ce ve]i piiarde pre to]i cei ce l@cuiesc p@m$ntul. {i au purces din Ghelmon Devlatlem }i au t@b@r$t la mun]ii lui Avarim. p$n@ la Velsa. de la pustiia Sin. 55. {i au purces din Tarat }i au t@b@r$t ^n Mateca. acesta va fi voao mo}tenire. p$n@ unde s@ 15. {i au purces din Machelat }i au t@b@r$t ^n Safar. 42. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i au purces din Remon Fares }i au t@b@r$t ^n Levona. aceasta easte Cadis. 53. 24. }i gr@ia}te c@tr@ ei: «Voi ^ntra]i ^n p@m$ntul Hanaan. ^n munte. }i au purces din pustiia Sin }i au t@b@r$t ^n pustiia Faran. despre Ierihon. }i vor vr@jm@}i voao pre p@m$ntul ^n care ve]i l@cui voi. {i au purces din Machilot }i au t@b@r$t ^n Cataat. 32. 2 CAP 34 P@m$ntul F@g@duin]ii }i hotar@le lui dup@ patru p@r]i a lumii. celor mai mul]i ve]i da mai mult@ mo}ie.154 CARTEA NUMERILOR au t@b@r$t la Morm$nturile Poftei. zic$nd: 51. acolo va fi a lui. ^ntr@ Esimot. *Sus 17. }i celor mai pu]ini ve]i da mai pu]in@ mo}ie. }i to]i st$lpii lor (a) s@-i strica]i. l$ng@ Iordan. {i au purces din Ratama }i au t@b@r$t ^n *2 Leage 10. 21. 54. 52. {i au purces din Haradat }i au t@b@r$t ^n Machilot. (a) St$lpii lor. despre Ierihon. din porunca Domnului. amiiaz@zi. c@ voao v-am dat p@m$ntul lor mo}tenire. 20. {i au purces din Safar }i au t@b@r$t ^n Haradat. 26. {i au purces din Levona }i au t@b@r$t ^n Resan. }i pre c$]i ve]i l@sa dintr-^n}ii. adec@. Iar@ de nu ve]i piiarde pre cei ce l@cuiesc pre p@m$nt ^naintea fea]ii voastre. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi.* {i au purces de la Morm$nturile Poftei 11. 25. {i au purces din Cadis }i au t@b@r$t ^n muntele Or. ^n preajma Navavului. 52. c$nd mergea fiii lui Israil. 2. [12. lor. 1 ]ine de Edom. 7 *Sus 20. voiu face voao»”. 38. ^n luna a cincea. {i au purces din Selmona }i au t@b@r$t ^n Fino. 47. CAP 33 {I 34 43. {i au purces din Mateca }i au t@b@r$t ^n Selmona. l$ng@ Iordan. 31. . l@cui]i voi ^ntr-^nsul. 5 Judec. {i au purces din Etevata }i au t@b@r$t ^n Evrona. 28.

zic$nd: „Acesta easte p@m$ntul. }i laturea de c@tr@ mare. aceasta va fi voao hotar@le de c@tr@ mare. de c@tr@ Ierihon. }i va fi sf$r}itul Marea cea S@rat@. {i s@ vor pogor^ hotar@le de la Sepfamar p$n@ la Vila de c@tr@ r@s@rit. Marea cea Mare va hot@r^. 3. 13. C@ neamul fiilor lui Ruvin }i neamul fiilor lui Gad. }i va fi sf$r}itul lor Marea cea Mare. fiiul lui Oza. }i vor lovi la um@rul m@rii Herenet. fiiul lui Selemi. {i hotar@le de c@tr@ mare vor fi voao. 2 . {i cet@]i ve]i da levi]ilor. l$ng@ Iordan. 23. multe. {i au poruncit Moisi fiilor lui Israil. 8. boiariul Elisafan. pre l$ng@ munte. }i nu va muri ucig@toriul p$n@ va sta ^naintea adun@rii la judecat@. 4. 4. 25. ca s@ v@ ^mp@r]asc@ voao mo}ie p@m$ntul. 10. fiiul lui Egli. aceastea }i s@la}ele ceale dinaintea lor. Salamiil. }ease cet@]i de sc@pare acolo celui ce va omor^. {i c$te un boiariu din tot neamul ve]i lua. {i ve]i m@sura voao hotar@le despre r@s@rit. va da din cet@]i levi]ilor”. p$n@ unde ^ntr@ la Emat. }i va treace Enacul. zic$nd: 2. }i ceale dinaintea cet@]ilor. patruzeci }i doao de cet@]i. 9. }i cetatea s@ fie ^n mijlocul acestora }i hotar@le cet@]ilor. la izvoar@. *Isus N. carea va mo}teni. fiiul lui Semiud. 155 CAP 35 S@ poruncea}te a s@ r$ndui patruzeci }i opt de cet@]i }i o}teaze levi]ilor. }i va fi sf$r}itul lui hotar@le Saradocului. boiariul Faltiil. 7. Din fiii lui Iosif. Din neamul lui Simeon. 20. 18. {i vor ^ncungiura pre voi hotar@le de la amiiaz@zi c@tr@ sui}ul Acravinului. care-l ve]i mo}teni cu sor]i. 11. iar@ ceale de primpregiurul lor vor fi dobitoacelor lor. {i s@ vor pogor^ hotar@le la Iordan. }i s@ va sf$r}i la s@la}ul lui Arad. 21. 2 *Isus N. Eldad. 15. Halev. Din neamul lui Dan. de la Marea cea Mare ve]i m@sura voao ^n}iv@. Din neamul fiilor lui Asir. 12. {i de c@tr@ miiaz@noapte acesta va fi voao hotarul. 11. {i s@ vor sf$r}i hotar@le lui la Defrona. }i s@ vor pogor^ hotar@le de la Vila. Din neamul lui Neftalim. care vor fi de sc@pare voao. de c@tr@ Ierihon. Din neamul fiilor lui Isahar. 6.* „Aceastea s$nt numele b@rba]ilor. }i dintr-acealea }as@ cet@]i de sc@pare pentru ucidere. }i Iisus a lui Navi. {i aceastea s$nt numele b@rba]ilor: din neamul lui Iuda. 6. {i vei m@sura afar@ din cetate laturea de c@tr@ r@s@rit. {i cet@]ile vor fi lor de l@cuit. 14. boiariul Vakhir. }i tuturor celor cu patru picioare ale lor. doao mii de co]i. de la Arsenaina p$n@ la Sepfamar. 22. la apusul lui Moav. doao mii de co]i. 7. c@tr@ r@s@rit”. doao mii de co]i ^mpregiur. dup@ o m@rturie nimenea nu s@ va ucide. preotul. din neamul fiilor lui Manasi. 8. fiiul lui Sufi. care 14. 19. 5. {i cet@]ile care le ve]i da din mo}iia fiilor lui Israil. }i va fi sf$r}itul lui la Arsenaina. 26. Acestora au poruncit Domnul s@ ^mp@r]asc@ fiilor lui Israil p@m$ntul lui Hanaan. muntele. 27. doao mii de co]i. 16. boiariul Camuil. Din neamul lui Veniamin. Din neamul lui Zavulon. 2 vor ^mp@r]i voao mo}ie p@m$ntul: Eleazar. Acesta va fi p@m$ntul vostru }i hotar@le lui primpregiur. }i laturea de c@tr@ amiiaz@zi. }i la jum@tate din neamul lui Manasi. 9. {i de la munte ve]i m@sura voao muntele. 29. patruzeci }i opt de cet@]i. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii:* «Voi treace]i Iordanul ^n p@m$ntul Hanaan. ca s@ scape acolo tot uciga}ul ce va ucide suflet f@r@ de voie. 1. despre amiiaz@zi. Toate cet@]ile care le ve]i da levi]ilor. {i va ^ncungiura hotar@le de la Asemona valea Eghiptului. boiariul Fadail. {i ceale din afar@ de cet@]ile care le ve]i da levi]ilor de la zidul cet@]ii din afar@. Din neamul fiilor lui Efraim. fiiul lui Iefoni. }i laturea de c@tr@ miiaz@noapte. 1. zic$nd: 10. 2 *2 Leage 19. 5. fiiul lui Farnah.CARTEA NUMERILOR amiiaz@zi despre partea m@rii ceii s@rate de la r@s@rit. acesta va fi hotarul vostru de c@tr@ miiaz@noapte.* {i ve]i os@bi voao cet@]i. }i l$ng@ aceastea. }i de la cei ce au mai pu]ine. 28. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. ^n ce chip au r$nduit Domnul s@-l dea la noao neamuri. fie}tecarele dup@ mo}iia sa. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i vor fi voao aceaste cet@]i sc@pare de rudeniile celui omor$t. de c@tr@ r@s@rit. }i va treace Asemona. }i jum@tate din neamul lui Manasi au luat mo}iile sale. pu]ine. }i ceale de primpregiur s@ le dea levi]ilor. CAP 34 {I 35 24. boiariul Ahior. Doao neamuri }i o jum@tate de neam au luat mo}iile sale dincolo de Iordan. fiiul lui Iamiud”. }i va fi sf$r}itul lui c@tr@ amiiaz@zi Cadisul lui Varni. boiariul Aniil. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. leagea uciderii cu voia }i f@r@ de voie. 17. dup@ casele familiilor sale. 21. 20. de la cei ce au multe. zic$nd: *Isus N. fiiul lui Haslon. 12.* „Poruncea}te fiilor lui Israil s@ dea levi]ilor din sor]ile mo}iei sale cet@]i s@ l@cuiasc@. fiiul lui Savatan. doao mii de co]i.

16. 33. al feciorului lui Manasi. mo}iile s@ ^ntorc ^nd@r@pt }i robii s@ slobozesc. }i trei cet@]i ve]i da ^n p@m$ntul Hanaan. Cel ce l@cuiesc ^ntr@ fiii lui Israil»”. 18. (a) Adec@: ^n anul a cincizecilea. }i s@ va adaoge la mo}iia neamului. vor fi cet@]ile aceastea de sc@pare.156 CARTEA NUMERILOR CAP 35 {I 36 o m@rturie nu va putea m@rturisi asupra sufletului s@ moar@. sau va arunca ceva asupra lui. ca s@ scape acolo tot cel ce va ucide suflet f@r’ de voia sa. ^ns@ numai dup@ cei din norodul p@rintelui lor s@ se m@rite. 34. }i au gr@it ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Eleazar. }i va muri. fratelui nostru. }i el nu i-au fost lui vr@jma}. }i 4. uciga} easte. c@ s$ngele acesta spurc@ p@m$ntul. vei ucide pre cel ce au ucis. din neamul fiilor lui Iosif. 7. 19. cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. prin m@rturii. *2 Leage 21. Cel ce easte rudenie de s$nge. fie}tecarele. }i. }i celui str@in }i celui nemearnic. {i-l va afla pre el rudeniia celui ucis.* {i au zis: „Domnului nostru au poruncit Domnul s@ dea p@m$ntul mo}tenirii cu sor]i fiilor lui Israil. ^l va ^mpinge pre el. 31. Iar@ de va fi f@r@ de veaste. ^ntru toate l@ca}urile voastre. }i nu s@ va cur@]i p@m$ntul de s$ngele cel v@rsat preste el. al feciorului lui Mahir. dup@ ce va muri preotul cel mare. 2. ca iar@}i s@ poat@ l@cui ^n p@m$ntul s@u p$n@ va muri preotul cel mare. f@r@ numai cu s$ngele celui ce l-au v@rsat. ca s@ nu s@ ameastece prin m@rit@ri neamurile. c@ Eu s$nt Domnul. cel ce easte rud@ cu cel ucis va ucide pre omor$toriul. Acesta easte cuv$ntul. Trei cet@]i ve]i da dincolo de Iordan. carea easte mo}tean@. zic$nd: „Drept gr@ia}te neamul fiilor lui Iosif. 8. {i s@ nu spurca]i p@m$ntul pre care l@cui]i. %nc@ }i c$nd va fi slobozire (a) fiilor lui Israil. {i s@ nu spurca]i p@m$ntul pre care l@cui]i. }i va ucide rudeniia celui ucis pre uciga}. 24. 6. }i s@ va lua soartea lor din mo}iia p@rin]ilor no}tri. dup@ unul din norodul p@rintelui s@u s@ se m@rite. uciga} easte. uciga} easte. }i mo}iile s@ se str@mute. }i va l@cui acolo p$n@ c$nd va muri preotul cel mare. }i ^naintea boiarilor c@silor familiilor fiilor lui Israil. s@ mo}teneasc@ 1. care au poruncit Domnul featelor lui Salpaad. {i va scoate adunarea pre cel ce au ucis de la rudeniia celui ucis. ceale }eas@ cet@]i vor fi voao de sc@pare. ^l va lovi pre el }i va muri.* Au pentru pisma l-au lovit pre el cu m$na 19. }i din mo}iia neamului familiei noastre s@ va lua mo}iia lor”. {i va judeca adunarea ^ntr@ cel ce au lovit. 26. c$ndu-l va ^nt$mpina pre el. 7. *Sus 27. de la un neam la alt neam. nu easte vinovat. {i au poruncit Moisi fiilor lui Israil din porunca Domnului. S@ nu lua]i r@scump@rare de la cel ce au fugit ^n cetate de sc@pare. 32. 30. 13. unde au sc@pat. nu pentru vr@jm@}ie. }i-l va a}eza pre el adunarea ^n cetatea sc@p@rii lui. pre care }i Eu l@cuiesc ^ntru voi. acesta-l va omor^ pre el. 23. featelor lui. Iar@ de va ie}i ucig@toriul din hotar@le cet@]ii ^n carea au sc@pat. 15. {i vor fi unuia din neamurile fiilor lui Israil f@mei. cu moarte s@ se omoar@ cel ce au ucis. Iar@ de-l va ^mpinge pentru sfada. din carea va muri. c$nd toate CAP 36 Leage s@ pune ca featele care iau mo}tenirea p@rinteasc@ s@ se m@rite dup@ cei de un neam cu ai s@i. 3. 14 . c@ fiii lui Israil. dup@ judec@]ile aceastea. 27. preotului. uciga} easte. 22. afar@ din hotar@le cet@]ii ^n carea au sc@pat. 28. Iar@ deac@ cu arm@ de lemn de a m$n@. {i s@ nu lua]i r@scump@rare pentru suflet de la cel ucig@toriu. cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. Tot cel ce va ucide suflet. {i vor fi aceastea voao spre dreptate de judecat@ ^ntru neamurile voastre. pre carele l-au uns cu untdelemn sf$nt. zic$nd: «Unde le va pl@cea lor* s@ se m@rite. }i s@ va adaoge mo}iia lor la mo}iia neamului. 11 }i va muri. i s-au apropiiat boiarii familiilor fiilor lui Galaad. nu din r@utate. nici au cercat s@-i fac@ r@u. dup@ care s@ vor m@rita. }i ^ntr@ cel ce easte rud@ cu cel ucis. 17. cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. 25. 4. carele easte ^ntr@ voi. }i s@ va lua din soartea mo}tenirii noastre. {i s@ nu s@ str@mute mo}iia fiilor lui Israil. ca fiii lui Israil. }i va arunca ceva asupra lui. {i cet@]ile care le ve]i da. Sau cu vreo piiatr@ f@r@ de }tire lovindu-l va muri. 14. s@ va ^ntoarce uciga}ul ^n p@m$ntul mo}iei sale. Sc@pare vor fi fiilor lui Israil. 29. {i toat@ fata din neamurile fiilor lui Israil. dup@ care s@ vor m@rita. s@ vor lipi de mo}iia neamului familiei sale. Pentru c@ ^n cetatea ^n carea au sc@pat s@ l@cuiasc@ p$n@ c$nd va muri preotul cel mare. fie}tecarele. 20. acesta va ucide pre omor$toriul. cel vinovat s@ se omoar@. Iar@ de-l va lovi cu arm@ de fier }i va muri. Iar@ de cu piiatr@ de a m$n@. din carea va muri. sau va c@dea preste el }i va muri. ^l va lovi pre d$nsul }i va muri. 5. }i domnului nostru au poruncit Domnul s@ dea mo}iia lui Salpaad. 1 *Tobi. c$ndu-l va ^nt$mpina pre el. cu moarte s@ se omoar@.

carele au l@cuit ^n Astarot. mai toate lucrurile }i ^nt$mpl@rile. toate dup@ porunca Legii lui Moisi. p$n@ la Cadisul Varnei. Moisi. Moisi. la apusul lui Moav. }i ^n Edrain. carele au l@cuit ^n Esevon. dup@ nepo]ii lor. de nu ar fi str@mutat toat@ Scriptura. a}ea scrie: „{i Deuteronomion. fiilor acestora. care lucru a-l face nu l-au putut. Apoi. ^n pustiia cea de c@tr@ apus. cale pre muntele Siir. CAP 1 Scurt@ t$lcuire celor ce s-au ^nt$mplat lui Israil ^n pustie. Dup@ ce Zorovavel au ^ntors norodul. 13. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. de vreame ce. 9. pentru aceaea s-au numit A doao Leage. }i s-au adaos mo}iia lor la mo}iia neamului norodului p@rintelui lor.* Dup@ ce au b@tut pre Sion. ^mp@ratul Vasanului. }i a}ea Esdra nici a le str@muta. de c@tr@ Ierihon. Leagea lui Moisi era cunoscut@. Cum c@ Moisi au scris aceast@ carte cu multe dovediri s-au adeverit ^n cuv$ntul cel preste tot la c@r]ile lui Moisi. 1. featele lui Sal- CAP 1 paad. amoreilor. }i cartea ^nt$iu. nici a le muta nu au putut. }i nu de Esdra aflat@. aproape de Marea Ro}ie. prin patruzeci de ani. 5. 2. tocma s@ fie }i vrut. ^n zioa dint$iu a lunei. ^mp@ratul *Num. s-au m@ritat. a}ea c$t. ceastea s$nt cuvintele. s@ se lipeasc@ de mo}iia sa»”. 157 A DOAOA LEAGE Cuv$nt ^nainte ntru aceast@ carte. cap 5. 11. 10. }i pre 21. s-au f@cut. le spune leagea lui Dumnezeu. Din norodul lui Manasi. ^n p@m$ntul lui Moav. cap 8. omului lui Dumnezeu. fie}tecarele. ^n luna a unspr@zeacea. }i s@rb@torile s-au pr@znuit. ^nainte de venirea lui Esdra. ci fiii lui Israil. Unspr@zeace zile din Horiv. au nu a}ea are ceale ce s$nt mai ^nainte. Dincolo de Iordan. {i au fost ^n anul al patruzecilea. slujba dumnezeiasc@ }i legile ^n proroci s@ spun. ca ^n cartea a doao a lui Esdra. aceasta s@ m@rturisea}te. 12. Aceastea s$nt poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile care au poruncit Domnul ^n m$na lui Moisi. Leagea tot aceaea easte. A doao Leage. despre carea carte S. {i s-au m@ritat Tersa }i Egla }i Melha }i Nua }i Maala. l$ng@ Iordan. a}ea au f@cut featelor lui Salpaad. c$t noao s@ fie toate din vechi”. }i la ^nceputul }i la sf$r}itul c@r]ii ace}tiia. ^ntr@ Faran }i ^ntr@ Tofol }i ^ntr@ Lovon }i ^ntr@ Avlon }i ^ntr@ V@ile ceale de Aur. spune ceale ce s@ cuprind ^n Cartea Ie}irei. }i a Numerilor. a mor]ii sau a nemerniciei. ^n Epistola c@tr@ Paulin. nu schimbat@ mai v$rtos ^ntru ceale ce s$nt despre lucrurile ceale mai mari. }i altele noao mai adaoge. }i pedeapsa necredinciosului norod. zic$nd: . fiindc@ aceia s-au f@cut pre sine nevreadnici ca s@ mo}teneasc@ p@m$ntul cel de Dumnezeu f@g@duit. }i a Levi]ilor. care le-au gr@it Moisi la tot Israilul dincolo de Iordan. ci. 24 Og. au ^nceput Moisi a spune leagea aceasta. pre scurt. jertvenic s-au r$dicat. jertv@ de pururea s-au adus. c$t despre acest lucru nici o ^ndoial@ nu poate s@ fie. ^nnoind leg@tura cu Dumnezeu. a fiilor lui Iosif. au gr@it Moisi c@tr@ to]i fiii lui Israil. carea dup@ ie}irea din Eghipt ^n muntele Sinaii s-au dat. minunile. }i a legii evanghelice}ti mai ^nainte ^nchipuire. ^nc@ }i legile ceale de la Dumnezeu date le t$lcuia}te. 4. 3. Ieronim.A DOAOA LEAGE mo}iia lui cea p@rinteasc@. }i prin Antonomasia. ^n scriptur@ Cartea Legii s@ numea}te. {i s@ nu s@ str@mute mo}iia de la un neam la alt neam. dup@ toate c$te i-au poruncit lui Domnul s@ le spuie lor. cu pu]intel ^nainte de moartea sa. Care lucru }i de aci s@ veade c@ a}ezarea graiului din cartea lui Esdra cu totul easte osibit de graiul cel din A doao Leage }i din cealelalte c@r]i a lui Moisi.

23 30 Psalm 94. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. }i ispravnici (a) judec@torilor vo}tri. 18. 14. {i a]i c$rtit ^n corturile voastre. Afar@ de Halev. ca s@ v@ aleag@ voao loc. pov@]uindu-v@ pre voi noaptea cu foc. {i. 27. {i nu a]i vrut s@ v@ sui]i. }i lucrul care va fi voao greu ^l ve]i aduce la mine }i-l voiu auzi eu». preste mii. Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri s@ va adaog@ pre voi. }i pre p@m$ntul cel de l$ng@ mare. }i ^n preajma Livanului. }i a]i zis: «Bun easte cuv$ntul care ai gr@it s@-l faci». Cel ce mearge ^naintea fea]ii voastre. din fie}tecare neam un b@rbat. suindu-v@. 31. }i a]i zis: «Pentru c@ ne-au ur$t pre noi Domnul. zic$nd:* «Nu voiu putea singur s@ v@ port pre voi. Domnul Dumnezeul nostru. 20. carea o a]i v@zut. el ^l va vedea. s@ nu te sfie}ti de fa]a omului. ^n loc de ispravnici. {i am luat dintr@ voi b@rba]i ^n]elep]i }i }tiutori }i cu minte. 19 Sirah 20. {i. acesta va ^ntra acolo. 24. ca s@ fi]i cu mii de p@r]i mai mul]i.* Carele mearge ^naintea voastr@ ^n calea aceasta. }i lui voiu da p@m$ntul. }i preste sute. fiiul lui Navi. 21. Vede]i. {i ^n pustiia aceasta. {i am poruncit judec@torilor vo}tri ^n vreamea aceaea.* {i a]i venit to]i la mine }i a]i zis: «S@ trimitem oameni ^naintea noastr@ }i s@ cearce p@m$ntul. Aleage]i dintru voi b@rba]i. cum te-au hr@nit cu hran@ Domnul Dumnezeul t@u. 37. 19. zic$nd: «Asculta]i ^ntr@ fra]ii vo}tri. {i am zis c@tr@ voi: «Venit-a]i p$n@ la muntele amoreului. zic$nd: «Neam mare }i mult }i mai tare dec$t noi. pentru aceaea ne-au scos din p@m$ntul Eghiptului. 17. 31 Iacov 2. carii s$nt ^n]elep]i }i }tiutori. fiiul lui Iefoni. s@-l dea lor }i semin]iei lor dup@ d$n}ii». lu$nd ^n m$inile sale din rodul p@m$ntului. }i s@ ne spuie noao r@spuns. S-au jurat. 15 Jos 16. nu v@ teame]i. dup@ cum au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao. }i s@ v@ blagosloveasc@. Vede]i. }i. nici s@ v@ sp@riia]i de ei. 21 Numer.* «De va vedea cineva din oamenii ace}tia p@m$ntul cel bun. 18 *Ioan 7. 13. pre care s-au suit. }i preste cincizeci. ^n p@m$ntul Eghiptului. 14. (a) %n cea veachie easte: purt@tori de c@r]i. {i pre mine s-au m@niiat Domnul pentru voi. }i ^ntra]i ^n muntele amoreilor. care s-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri. 22. c@ judecata a lui Dumnezeu easte. 25. %ntoarce]i-v@ }i mearge]i. 29. purcezind din Horiv. a hananeilor. }i fiilor lui. m@niindu-S@. carea o a]i v@zut. }i cu nor zioa. 11. }i am luat dintr@ voi doispr@zeace b@rba]i. ^n munte }i ^n c$mp. care M-am jurat p@rin]ilor lor. 34. pre carea cale s@ ne suim ^ntr-^nsul }i ^n care cet@]i s@ ^ntr@m». ci a]i c@lcat cuv$ntul Domnului Dumnezeului vostru. }i ^ntr@ nemearnicul lui. care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru. zic$nd:* «Nici tu nu vei ^ntra acolo. dup@ cum au gr@it voao. }i cet@]i mari }i zidite p$n@ la ceriu. {i am zis c@tr@ voi: «S@ nu v@ teame]i. ^nc@ }i feciori de uriia}i am v@zut acolo». CAP 1 Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri. zic$nd: «Destul a]i l@cuit ^n muntele acesta. au dat Domnul Dumnezeul vostru ^naintea fea]ii voastre p@m$ntul. pre el ^l ^nt@rea}te. cum ar fi purtat cu hran@ vreun om pre fiiul s@u. Cum voiu putea singur purta necazul vostru }i greutatea voastr@ }i pricile voastre? 13. s$nte]i ast@zi ca stealele ceriului de mul]i. {i am zis c@tr@ voi ^n vreamea aceaea. }i judeca]i drept ^ntr@ om }i ^ntr@ fratele lui. c@ el va ^mp@r]i lui Israil p@m$ntul cu soarte. pre cel mic }i pre cel mare ^ntocma s@-l judeci. }i la to]i l@cuitorii Araviei. ca s@ v@ arate calea. 24 Levi]i 19. 20. s-au suit ^n munte. 30. }i au venit p$n@ la Valea Strugurului. }i. merg$nd. am mers toat@ pustiia cea mare }i groaznic@. 9. 12 . 38. ca s@ ne dea ^n m$inile amoreilor. {i am poruncit voao ^n vreamea aceaea toate cuvintele care s@ le face]i. p$n@ ce a]i venit la locul acesta». 33. iat@. „Domnul Dumnezeul nostru au gr@it noao ^n Horiv. am pus ^naintea voastr@ p@m$ntul. {i au pl@cut ^naintea mea cuv$ntul. 1 *Ie}ire 13. 14. }i voiu pune pre ei pov@]uitori preste voi». 15. au adus la noi }i au zis: «Bun easte p@m$ntul care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru». dup@ toate c$te au f@cut noao. p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. 8. 28. Domnul Dumnezeul vostru v-au ^nmul]it pre voi. 7. 36. 10. ^n toat@ calea. 26. calea muntelui amoreului. Iisus. {i ^n cuv$ntul acesta nu a]i crezut Domnului Dumnezeului vostru. }i l-au privit pre el. }i am venit p$n@ ^n Cadisul Varni. nici v@ sp@riia]i». }i preste zeci. 14 *Numer. carea a]i umblat. Unde ne suim noi?» Fra]ii vo}tri v-au ^ntors inima voastr@. ^n ce chip au zis voao 15. }i c@tr@ amiiaz@zi. cel ce st@ ^naintea ta. s@ ne piiarz@ pre noi. *Nume. pre carea s@ mearge]i. 12. pentru c@ el ^ntru toate au ascultat pre Domnul». {i au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre. 23. {i mi-a]i r@spuns. El va bate pre ei ^mpreun@ cu voi. }i i-am pus pre ei preste voi s@ v@ pov@]uiasc@. mo}teni]i-l.* S@ nu cuno}ti fa]a la judecat@. 12 *Nume. {i. 16. }i cu minte ^ntru neamurile voastre. 3 *Ie}ire 18.158 A DOAOA LEAGE 6. zic$nd: 35. 32.

Acum. 19. Rafaini (b) s@ socotea }i ei ca }i enachimii. adec@ uriia}i. ar@bea}te. }i nu m-a]i ascultat }i a]i c@lcat cuv$ntul Domnului. zic$nd: 18. }i au murit dintr@ norod. 23. neam mare }i mult }i tari. de la Elon. {i. 7. }i nu au auzit Domnul glasul vostru.* {i a]i r@spuns }i a]i zis: «P@c@tuit-am ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. 21. c@ fiilor lui Lot l-am dat mo}ie. 14. cum au f@cut Israil cu p@m$ntul mo}tenirii sale. de la Siir p$n@ la Erma. pentru c@ rafainii au l@cuit mai ^nainte pre el. i-au pierdut }i au l@cuit ^n locul lor. c$te a]i }ezut acolo. p$n@ ce au murit din tab@r@ tot neamul b@rba]ilor celor r@zboinici. {i poruncea}te norodului. ^mp@ratul 11. Cu argint cump@ra]i-v@ bucate de la ei }i m$nca]i. {i m$na Domnului au fost preste ei. }i i-au mo}tenit pre ei }i au l@cuit ^n locul lor p$n@ ^n zioa aceasta. C@ Domnul Dumnezeul nostru te-au blagoslovit pre tine ^ntru toate lucrurile m$inilor tale. {i zilele ^n care am mers de la Cadisul Varnii. 40. }i b@taia ^mp@ratului Sion }i luarea p@m$ntului lui.A DOAOA LEAGE 39. c$t au fost zile multe. c$te au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao». care au ie}it din Capadochiia. 20. oprirea norodului ^mprotiva lui Moav }i a lui Amon. am purces ^n pustie pre calea cea despre Marea Ro}ie. }i i-au pierdut pre ei Domnul dinaintea fea]ii lor. carii l@cuiesc ^n Siir. }ezind. }i au mo}tenit }i au l@cuit ^n locul lor p$n@ ^n zioa aceasta. 4. 11. 9. 43. {i. ie}ind amoreul cel ce l@cuia ^n muntele acela ^ntru ^ntimpinarea voastr@. suindu-ne. scula]i-v@. 13. (b) Rafaini. 40 *Nume. v-a]i suit ^n munte. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Nu v@ ^nvr@jbi]i cu moaviteanii }i s@ nu face]i r@zboiu cu ei. Iat@. carii l@cuia ^n Siir l$ng@ calea Aravei. iat@. c@ fiilor lui Lot am dat Aroirul s@-l mo}teneasc@. ca }i enachimii. }i. }i fiii lui Isav i-au pierdut pre ei. {i am gr@it voao. cei ce l@cuiesc ^n Siir. 44. 15. 22. Ace}tia vor ^ntra acolo. sume]indu-v@. latinea}te. sirienea}te. }i s@ vor ^nfrico}ea de voi. 24. dar@. CAP 1 {I 2 lui Isav. v-a]i suit ^n munte. }i pre capadochii. patruzeci de ani Domnul Dumnezeul t@u au fost cu tine }i de nimica nu ai avut lips@’». }i-l voiu da lor }i-l vor mo}teni pre el. carele nu }tie ast@zi r@u au bun. 2. de carii a]i zis c@ vor fi de jeaf. {i. c@ Eu nu s$nt cu voi. }i v-au t@iat pre voi. c@tr@ miiaz@noapte. }i anamiteanii ^i chiiam@ pre ei zohomini. Aroirul. care l-au dat lor Domnul. 42. am trecut calea pustiei lui Moav. }i i-au sf@rmat de la fa]a sa. amoreul. 6. {i au fost dup@ ce au c@zut to]i b@rba]ii cei r@zboinici. lu$nd fie}tecarele armele sale }i adun$ndu-v@. }i. {i au zis Domnul c@tr@ mine: 3. {i a]i }ezut ^n Cadis zile multe. fiii 1. 8. }i ap@ cump@ra]i de la ei cu argint }i bea]i. {i pre eveii. ^ntorc$ndu-ne. 14. Noi. s$nt treizeci }i opt de ani. }i am ^ncungiurat muntele Siirului ^n multe zile. }i v@ duce]i }i treace]i valea Arnonului. p$n@ ce au perit. 10. am dat ^n m$inile tale pre Sion. }i toate t@lm@cirile. Cunoa}te cum ai trecut (a) pustiia cea mare }i groaznic@. cei ce l@cuia ^n Asirot p$n@ la Gaza. ca s@ topeasc@ pre ei din tab@r@. P@m$ntul rafainilor s-au socotit }i acesta. scula]i-v@ }i purceade]i }i treace]i valea Zaret». s@ nu v@ ^nvr@jbi]i cu ei. precum au gr@it Domnul c@tr@ mine. p$n@ am trecut valea Zaret. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Zi lor:* ‘Nu v@ sui]i. «Tu vei treace ast@zi hotar@le lui Moav. . }i au l@cuit ei ^n locul lor. pentru c@ nu voiu da voao din p@m$ntul lor mo}ie. Acum. {i voi v@ ^ntoarce]i }i mearge]i ^n pustie pre calea cea despre Marea Ro}ie». cum fac albinele. a]i pl$ns ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. 46. }i tot pruncul tin@r. 42 CAP 2 Pomenirea facerii de bine norodului. nici au c@utat spre voi. v-au gonit pre voi. «Destul a]i ^ncungiurat muntele acesta. vom face r@zboiu dup@ toate. dar@. {i ^n Siir mai ^nainte }edea horeul. au: }tie cum ai trecut pustiia. ^ntoarce]i-v@. 17. ^ntorc$ndu-ne. 14. }i s@ nu peri]i ^naintea vr@jma}ilor vo}tri’». {i am trecut de la fra]ii no}tri. (a) Cea jidov. Precum au f@cut fiii lui Isav. {i pruncii vo}tri. fiilor lui Isav. 12. iar@ moaviteanii i-au numit pre ei omini. S@ nu face]i cu ei r@zboiu. precum s-au jurat lor Domnul Dumnezeu. }i de la Ghesion Gaver. {i v@ ve]i apropiia aproape de fiii lui Aman. 45. }i s@ nu bate]i r@zboiu cu ei. 7. dar@. pentru c@ nu voiu da voao din p@m$ntul lor nici o urm@ de picior. 41. 16. pentru c@ mo}tenire am dat fiilor lui Isav muntele Siir. 159 *Nume. i. ca }i enachimii. zic$nd: ‘Voi ve]i treace prin hotar@le fra]ilor vo}tri. nici face]i r@zboiu. {i au gr@it Domnul c@tr@ mine. 5. Ominii mai ^nainte au }ezut pre d$nsul. carii au pierdut pre horei de la fa]a sa. Neam mare }i mult }i mai tare dec$t voi. }i s@ vor teame foarte. pentru c@ din p@m$ntul lui Aman nu voiu da ]ie mo}ie.

10. carii era dincolo de Iordan. 3. 35. }i ^nceape a mo}teni p@m$ntul lui». }i soartea a doao neamuri }i jum@tate dincoace de Iordan. ci Domnul nu-i ^ng@duie aceasta. %nceape a-l mo}teni. carea easte ^n marginea p@r@ului Arnionului.* }i Og. }i moaviteanii. cei ce l@cuiesc ^n Aroir. el }i tot norodul lui la r@zboiu ^n Iasa. am ^nceput a da ^naintea fea]ii tale pre Sion. C@ numai Og. }i apoi am stricat toat@ cetatea. 21. Finicheanii Arnonul ^l numesc Sanior. {i am poruncit voao ^n vreamea aceaea. De la Aroir. mijlocul r$ului easte hotarul. au r@mas de la Rafain. 24 [33] *Nume. {i toate dobitoacele lor }i dob$nzile cet@]ilor le-am pr@dat. ^mp@ratul Esevonului. }i cetatea. la r@zboiu ^n Edraim. 8. împ@ratul amoreilor. ^ntru ^nt$mpinarea noastr@. 13. 7. 14. }i toate ceale de primpregiurul Argovului ale împ@ratului Og. el }i tot norodul 29. }i pre fiii lui. carea easte l$ng@ ]@rmurele r$ului Arnonului. }i apoi am stricat toat@ cetatea. pre cale voiu mearge. nu au fost cetate carea s@ nu o fim luat de la ei. au ie}it Jos ^naintea noastr@. 4. 35 [34] *Nume. s@ treacem noi prin hotarul lui. împ@ratului Esevonului. Ci numai dobitoacele am pr@dat }i dob$nzile cet@]ilor. {i am luat toate cet@]ile lui ^n vreamea aceaea. supt Asidot. }i pre muierile lor }i pre pruncii lor. {i nu au vrut Sion. }i pre tot norodul lui. Toate cet@]ile ceale din Misor. 21. }i p@m$ntul lui. afar@ de cet@]ile ferezeilor. }easezeci de cet@]i. 30. c@ ^n m$inile tale l-am dat pre el. 32. pentru c@ Domnul Dumnezeul nostru au ^nv$rto}eat duhul lui }i au ^nt@rit inima lui. }i pre tot norodul lui }i tot p@m$ntul lui. Numai la p@m$ntul fiilor lui Aman nu ne-am apropiiat. auzind de numele t@u. }i. care le-am luat. dup@ cum au poruncit noao Domnul Dumnezeul nostru. }i ^nt@rea}te pre Iisus spre b@taia celoralal]i hananei. {i Arava }i Iordanul. 21. 37. 33. ziduri ^nalte. }i le-au numit cu numele s@u. }i toate cet@]ile Galaadului. calea cea de la Vasan. 29 CAP 3 Biruin]a asupra lui Og. acesta easte ^n cetatea fiilor lui Aman. p$n@ ce voiu treace Iordanul ^n p@m$ntul care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru».* {i au dat Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre }i pre Og. 21. s@ vor turbura }i s@ vor teame de fa]a voastr@». carele l@cuia ^n Esevon». pre nimenea n-am l@sat viu. *Nume. }i din muierile lor }i din fiii lor. 1. {i Iair. }i care easte ^n vale. la toate ceale din valea lui Iavoc }i la cet@]ile ceale din munte. 6. Toate le-au dat Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre. }i ap@ pre bani ^mi vei da }i voiu bea. p$n@ la muntele Galaad. {i au ie}it Sion. 25.160 A DOAOA LEAGE Esevonului.* }i s@ faci cu el cum ai f@cut cu Sion. 36. {i am luat ^n vreamea aceaea p@m$ntul din m$inile celor doi ^mp@ra]i ai amoreilor. }i Vasanul l-au numit Tavot Iair p$n@ ^n zioa aceasta. i. {i lui Mahir am dat Galaadul. }i patul lui. }i pre tot norodul lui. }i tot Vasanul ^mp@r@]iei lui Og l-am dat la jum@tate din neamul lui Manasi. 34. de la Vasan. 21 *Amos 2. r$ul easte hotarul fiilor lui Aman. ca s@ se dea ^n m$inile tale. 11. de la Aroir. 9 *Nume. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Nu te teame de el. {i am luat toate cet@]ile lui ^n vreamea aceaea. }i p@m$ntul lui. 16. c@tr@ r@s@rit. {i lui Ruvin }i lui Gad am dat de la Galaad p$n@ la r$ul Arnonului. {i au zis Domnul c@tr@ mine:* «Iat@. 32. f@ cu el r@zboiu ^n zioa aceasta. amoreul. împ@ratul Vasanului. 26. }i p$n@ la Marea Aravei. zic$nd: 27. 15. «Treace-voiu prin p@m$ntul t@u. }i p$n@ la Iavoc. ceale multe foarte. CAP 2 {I 3 2. nu m@ voiu abate la dreapta au la st$nga. feciorul lui Manasi. ne-am suit pre . 31. numai c$t voiu treace cu picioarele meale. %nceape a da cu tremurul t@u }i frica ta preste toate neamurile ceale de supt ceriu. por]i }i z@voar@. p$n@ la hotar@le Gargasii }i a Mahatii. cu cuvinte de pace. }i l-am b@tut pre el. pat de fier. }i tot Vasanul p$n@ la Elha }i p$n@ la Edraim. ^mp@ratul Esevonului.* {i am trimis soli din pustiia Chedamot la Sion. ^ntorc$ndu-ne. 33 ^mp@ratul Vasanului. 29. ^n m$inile noastre. Bucate pre bani ^mi vei da }i voiu m$nca. }i l-am t@iat. ^mp@ratul Vasanului. Toate cet@]ile ^nt@rite. cu cotul b@rb@tesc. }i jum@tate din muntele Galaad }i cet@]ile lui le-am dat* lui Ruvin }i lui Gad. iar@ amoreul l-au numit Sanir. 9. au luat toat@ laturea Argovului. ca ^n zioa aceasta. {i p@m$ntul acesta l-am mo}tenit ^n vreamea aceaea. ^mp@ratul Esevonului. Nu au fost cetate carea s@ fie sc@pat de noi. 28. }i toat@ laturea Argovului. 5. p@m$ntul rafainilor. împ@ratul Vasanului. cet@]ile ^mp@r@]iei lui Og ^n Vasan. I-am pierdut pre ei. Iat@ patul lui. de noao co]i lungimea lui }i de patru co]i l@]imea lui. }i tot Vasanul acela. *Nume. 18. }i p$n@ la Marea S@rat@. cei ce l@cuiesc ^n Siir. {i l-au dat pre el Domnul Dumnezeul nostru ^naintea fea]ii noastre. hotarul Mahanaretului. iat@. 17. {i ce au mai r@mas din p@m$ntul lui Galaad. c$t nu i-au r@mas lui s@m$n]@. Precum mi-au f@cut mie fiii lui Isav. precum am f@cut lui Sion. de la valea Arnonului p$n@ la muntele Aermonului. s@ roag@ Moisi s@ poat@ ^ntra la P@m$ntul F@g@duin]ii. 7 lui. c$t. ^mp@ratul Esevonului. 12.

15. c$nd au zis Domnul c@tr@ mine: «Adun@ la Mine norodul. }i privea}te cu ochii spre mare }i spre miiaz@noapte }i spre miiaz@zi }i spre r@s@rit. 27. 10.A DOAOA LEAGE zic$nd: «Domnul Dumnezeul vostru au dat voao p@m$ntul acesta cu soarte. ^n muntele Horivului. de vreame ce* tu nu vei treace Iordanul acesta. }i vor zice: «Iat@. }i el va ^mp@r]i mo}tenire tot p@m$ntul care l-ai v@zut». {i a]i venit }i a]i st@tut supt munte. sau pre p@m$nt. Iar@ voi. }i vezi cu ochii t@i. 25. c@ cine easte Dumnezeu ^n ceriu. carele d@ lor Domnul Dumnezeul nostru dincolo de Iordan. (a) %n cea veachie s@ afl@: celui cioplit. 23. care v@ poruncesc eu ast@zi. c@ Domnul Dumnezeul nostru El va da r@zboiu pentru voi». de vreame ce acesta va treace ^naintea norodului acestuia. }i au zis Domnul c@tr@ mine: «Destul fie ]ie. oric$te vor auzi toate ^ndrept@rile aceastea. S@ nu v@ teame]i de ei. carea o dau eu ast@zi ^naintea voastr@ ? 9. {i le ve]i p@zi }i le ve]i face. i acum. c@ aceasta easte ^n]elepciunea voastr@ }i ^n]eleagerea ^naintea tuturor neamurilor. {i s@ ^nve]i pre fiii t@i }i pre fiii fiilor t@i. 19. 26. }i s@ ^nvea]e pre fiii s@i». {i v-au spus voao leagea sa. {i mie mi-au poruncit Domnul ^n vreamea aceaea s@ v@ ^nv@] pre voi ^ndrept@rile }i judec@]ile. 161 *Nume. {i m-am rugat Domnului ^n vreamea aceaea. ca }i pre voi. care voi l-a]i auzit. carea v-am dat voao». ascult@ ^ndrept@rile }i judec@]ile care eu v@ ^nv@] pre voi ast@zi s@ le face]i.* ceale zeace cuvinte care le-au scris pre doao t@bli de piiatr@. oric$nd %l vom chema pre El? 8. oprea}te tot chipul care ar duce spre ^nchinarea idolilor. 28 1. CAP 3 {I 4 }i ^ntr$nd s@ mo}teni]i p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri. «Doamne Dumnezeule. {i ce neam mare easte care s@ aib@ ^ndrept@ri }i judec@]i dreapte. 28. P$n@ ce va odihni Domnul Dumnezeul vostru pre fra]ii vo}tri. 27. *Ie}ire 34. S@ nu adaoge]i la cuv$ntul care-l poruncesc eu voao. {i am }ezut ^n vale aproape de casa lui Fogor. }i-l ^ndeamn@. zic$nd: «Ochii vo}tri au v@zut toate c$te au f@cut Domnul Dumnezeul nostru la ace}ti doi ^mp@ra]i. 12. 5. mai ^nainte ^}i spune moartea sa }i aleage trei cet@]i de sc@pare uciga}ilor. 29. Vede]i c@ v-am ar@tat voao ^ndrept@ri }i judec@]i. }i s@ v@z p@m$ntul cel bun. cum ne easte noao Domnul Dumnezeul nostru ^ntru toate. 4 *Ie}ire 19. Zioa ^n carea a]i st@tut ^naintea Domnului Dumnezeului nostru ^n Horiv. }i ^ntunearec }i cea]@ }i vifor. dup@ cum au poruncit mie Domnul Dumnezeu.* Ochii vo}tri au v@zut toate c$te au f@cut Domnul Dumnezeul nostru lui Velfegor. tr@i]i to]i ast@zi. p@sa]i ^naintea fea]ii fra]ilor vo}tri. tot cel ce poate. din mijlocul focului. care le-am dat voao. cum easte toat@ leagea aceasta. s@ l@cuiasc@ ^n cet@]ile voastre. carele s@ fac@. care s@ le face]i ^n p@m$ntul la care ^ntra]i ca s@-l mo}teni]i. Suie-te pre v$rvul (a) celui ^nalt. 18 *Jos 31. a}ea va face Domnul Dumnezeul nostru la toate ^mp@r@]iile la care tu treci. }i vor mo}teni }i ace}tia p@m$ntul. c@ Domnul Dumnezeul vostru au pierdut dintr@ voi pre tot omul carele au mers dup@ Velfegor. dincolo de Iordan. }i-l ^nt@rea}te pre el. 20. 4 *Nume. S@ nu ui]i toate lucrurile care le-au v@zut ochii t@i. S@ trec. fiilor lui Israil. iar@ cei ce nu vor ]inea poruncile lui Dumnezeu pedeaps@ vor avea. 27. }i s@ nu ias@ din inima ta ^n toate zilele vie]ii tale. 6. 22. }i Antilivanul». 4. dar@. dup@ cum ai f@cut Tu }i dup@ t@riia Ta? 25. 11. f@r@ numai glasul. zic$nd: 24. mai mult s@ nu gr@ie}ti cuv$ntul acesta. carea v-au poruncit voao s@ face]i. muntele cel bun. la care mearge]i s@-l mo}teni]i. 2 34. ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i. {i poruncea}te lui Iisus. {i m-au trecut cu vedearea Domnul pentru voi }i nu m-au ascultat. }i nici o asem@nare nu a]i v@zut. }i s@ ^nvea]@ a s@ teame de Mine ^n toate zilele care vor tr@i ei pre p@m$nt.* }i muntele ardea cu foc p$n@ la ceriu. neam mare easte acesta». ca s@ auz@ cuvintele Meale. 7. ^n zioa adun@rii. 3. care easte dincolo de Iordan. 14. ^ntrarm$ndu-v@. {i v@ p@zi]i foarte sufletele voastre. 2. ca s@ face]i a}ea ^n p@m$ntul mieu. C@ ce neam mare easte c@ruia s@ le fie lor Dumnezeu aproape. P@zi]i poruncile Domnului Dumnezeului nostru. 21. carii f@r@ de voie au omor$t pre deaproapele s@u. Afar@ de muierile voastre }i de prunci }i de dobitoacele voastre (c@ }tiu cum c@ multe dobitoace ave]i). }i v@ ve]i ^ntoarce fie}tecarele la mo}iia sa. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i }i-]i p@zea}te sufletul t@u foarte. 13. }i s@ nu lua]i de la el. norod ^n]elept }i }tiutoriu. Israile. 18 CAP 4 %nva]@ Moisi cum c@ cei ce vor ]inea poruncile lui Dumnezeu bun@ plat@ vor avea. c@ nu a]i v@zut nici o asem@nare ^n zioa ^n carea au gr@it Domnul c@tr@ voi. {i au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte din mijlocul focului glas de cuvinte.* {i lui Iisus am poruncit ^n vreamea aceaea. cei ce v-a]i lipit de Domnul Dumnezeul vostru. Tu ai ^nceput a ar@ta robului T@u t@riia Ta }i putearea Ta }i m$na cea tare }i bra]ul cel ^nalt. .

30. ^n p@m$ntul cel }es a lui Ruvin. }i ve]i r@m$nea pu]ini cu num@rul ^n toate neamurile. 29. }i nu mai easte altul. 36. ca s@-l mo}teni]i. 21. nici mirosesc. 42. precum a]i auzit voi }i a]i tr@it? 34. 45. }i ve]i face f@r@deleage. care au fost mai ^nainte de voi din zioa ^n carea au f@cut Dumnezeu om pre p@m$nt. Ca nu vreaodinioar@. %ntreba]i zilele ceale mai dinainte. }i ve]i fi l@cuitori vechi pre p@m$nt. Lua]i aminte. nici asem@narea vreunei pasere zbur@toare. Ca s@ piiarz@ dinaintea fea]ii tale neamuri mai mari }i mai tari dec$t tine. }i pre p@m$nt ]i-au ar@tat ]ie focul S@u cel mare. 35. }i-L ve]i afla. c@ cu perire ve]i peri de pre p@m$ntul la care voi treace]i Iordanul. }i El ^nsu}i cu putearea Sa cea mare* te-au scos pre tine din Eghipt. }i s@-]i dea ]ie p@m$ntul lor mo}tenire. }i cuvintele Lui din mijlocul focului le-ai auzit. }i nici un chip. }i s@ te bage pre tine. s@ te ^n}eli }i s@ te ^nchini lor. }i Gavlonul ^n Vasan. s@ tr@iasc@. }i v@zind soarele }i luna }i stealele }i toat@ podoaba ceriului. c$te-]i poruncesc eu ]ie ast@zi. }i pre p@m$nt. 27. ca s@ te ^nvea]@ pre tine. }i fiii fiilor vo}tri. a lui Gad. 33. }i s@ nu v@ face]i voao asem@nare cioplit@. 40. 44. nu te va p@r@si. din cuptoriul cel de fier din Eghipt. deaca va fugi ^ntru una din cet@]ile aceastea. 25. }i Ramotul ^n Galaad. dup@ ce au ie- *Sus 1. 31. cum au f@cut Domnul Dumnezeul nostru ^n Eghipt. care easte ^n ap@ supt p@m$nt. {i s@ p@ze}ti poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui. Pentru c@ au iubit pre p@rin]ii t@i }i au ales s@m$n]a lor dup@ d$n}ii pre voi. ca s@-L m$niia]i pre El. care s$nt pre p@m$nt. carea s@ t$rea}te pre p@m$nt. 37 *Ie}ire 13. afar@ de El. care S-au jurat lor. care nu v@d. {i ve]i c@uta acolo pre Domnul Dumnezeul vostru. 37. Nici asem@narea vreunei jivini. cu ispit@ }i cu seamne }i cu minuni }i cu r@zboiu }i cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt }i cu vedenii mari. }i. sus. }i asem@nare ori b@rb@teasc@. ca nu cumva s@ uita]i a}ez@m$ntul Domnului Dumnezeului nostru. 41. ^naintea ta. }i fiilor t@i dup@ tine. de c@tr@ r@s@ritul soarelui. a lui Manasi. 39. carea zboar@ supt ceriu. ^ntr@ care va r@sipi pre voi Domnul. pre carele el nu l-au fost ur$t mai ^nainte. {i s@ cuno}ti ast@zi }i s@ te ^ntorci cu mintea. }i s@ nu v@ face]i voao vreo asem@nare cioplit@ din toate c$te au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. ca s@ tr@i]i multe zile pre p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u ^n toate zilele”.* Vosorul la pustie. {i va ^mpr@}tiia pre voi Domnul ^n toate neamurile. 32. 28. }i s@ sluje}ti acelora care Domnul Dumnezeul t@u le-au ^mp@r]it tuturor neamurilor celor de supt ceriu. ca s@-]i fie bine ]ie. ci cu perire ve]i peri. {i ve]i sluji acolo la dumnez@i str@ini. 20. 17. }i nu mai easte altul afar@ de El. c@ Domnul Dumnezeul t@u Acesta easte Dumnezeu. Aceastea s$nt m@rturiile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile. nici te va piiarde pre tine. ori f@meiasc@. ca s@ fi]i Lui norod de mo}tenire. 26. }i v@ ve]i ^ntoarce la Domnul Dumne- CAP 4 zeul vostru. de ai v@zut tu? 35. De au ispitit Dumnezeu s@ vie }i s@-{i ia {ie din mijlocul neamului. 14 *Isus Na. 22. Iar@ pre voi v-au luat Dumnezeu }i v-au scos din p@m$ntul Eghiptului. jos. Acesta easte Dumnezeu. s@ nu face]i nici o f@r@deleage leage. ^n ceriu. precum s$nte]i ast@zi. V@ m@rturisesc voao ast@zi. nu ve]i petreace multe zile pre el. nici asem@narea vreunui pea}te. care le-au gr@it Moisi fiilor lui Israil ^n pustie. De au auzit neam glasul Dumnezeului celui Viu gr@ind din mijlocul focului. nici aud. iar@ voi ve]i treace }i ve]i mo}teni p@m$ntul cel bun. }i S-au jurat c@ nu voiu treace Iordanul acesta }i nu voiu ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie mo}tenire Domnul Dumnezeul vostru. nici %}i va uita de leg@tura cu p@rin]ii t@i. Nici asem@narea vreunui dobitoc.162 A DOAOA LEAGE 16. 43. S@ nu face]i f@r@deleage. {i deac@ ve]i na}te fii. uit$ndu-te la ceriu. S@ scape acolo uciga}ul. Dumnezeu r@vnitoriu.* C@ Domnul Dumnezeul vostru easte foc amistuitoriu.* {i Domnul Dumnezeu S-au m$niiat pre mine pentru ceale ce a]i zis voi. 18. 23. de s-au f@cut lucru mare ca acesta }i de s-au auzit aseamenea. c$ndu-L ve]i c@uta din toat@ inima voastr@ }i din tot sufletul vostru. C@ Dumnezeu ^ndurat }i milostiv easte Domnul Dumnezeul t@u. }i ve]i face r@u ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. 24. pre ceriu }i pre p@m$nt. care l-au f@cut cu voi. ieri }i alaltaieri. 28 [29] *Nume. de la o margine de ceriu p$n@ la ceaealalt@ margine de ceriu. precum ai ast@zi. Din ceriu auzit au f@cut ]ie glasul S@u. 19. }i ve]i auzi glasul Lui. Aceasta easte leagea carea o au pus Moisi ^naintea fiilor lui Israil.* Atunci au ales Moisi trei cet@]i dincolo de Iordan. 8 . nici m$nc@. la lucruri f@cute de m$ini omene}ti. carele f@r@ de voie au omor$t pre deaproapele s@u. C@ eu moriu ^n p@m$ntul acesta }i nu voiu treace Iordanul acesta. la leamne }i la pietri. C$nd v@ ve]i n@c@ji }i v@ vor afla pre voi toate cuvintele aceastea ^n zilele ceale de apoi. 21 *Evrei 12. }i ve]i face orice asem@nare cioplit@. 38. 20. Ca s@ }tii tu c@ Domnul Dumnezeul t@u.

49. ‘Iat@. ^n vale. ^n p@m$ntul lui Sion. }i am auzit glasul Lui din mijlocul focului. supt Asidotul cel cioplit. Israile. 4 Marco 7. C@ ce trup sau cine au auzit glasul Dumnezeului celui Viu gr@ind din mijlocul focului. 17. %n }ease zile vei lucra }i vei face toa1. nici s@ sluje}ti lor. nici tot dobitocul lui. ca }i tine. 4 CAP 5 T$lcuirea celor zeace porunci.* Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@-ta. }i le ^nv@]a]i }i p@zi]i. care le gr@iesc la urechile voastre ast@zi. care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 47. 2. c@ ne va amistui pre noi focul acest mare.* Domnul Dumnezeul vostru au f@cut cu voi leg@tur@ ^n Horiv. S@ nu m@rturise}ti str$mb asupra deaproapelui t@u m@rturie mincinoas@.* S@ nu pofte}ti muiarea deaproapelui t@u. De la Aroir. nici asinul lui. }i c$te s$nt ^n ape. 10 Facere 1 [2]. ca noi. 163 *Ie}ire 20. nici boul lui. de vom adaoge noi a auzi ^nc@ glasul Domnului Dumnezeului nostru. (a) %n cea veachie: }i gr@ia}te tu c@tr@ noi toate c$te *Ie}ire 20. }i a]i zis: 24. {i le-au scris aceastea pre doao t@bli de piiatr@. împ@ratul Vasanului. 11 [8] *Ie}ire 20. Nu cu p@rin]ii vo}tri au f@cut Domnul leg@tura aceasta. zic$nd: 6. 5. ^n zioa aceasta am cunoscut c@ va gr@i Dumnezeu c@tr@ om }i va tr@i. ca s@ fie bine ]ie }i s@ tr@ie}ti mul]i ani pre p@m$ntul. CAP 4 {I 5 te lucrurile tale. Carele r@spl@tesc p@catele p@rin]ilor ^n fii.* S@ nu te ^nchini lor. 5 Levi]i 26. {i fac mil@ p$n@ la a miia neam celor ce M@ iubesc pre Mine }i p@z@sc poruncile Meale. care easte Aermon. 46.A DOAOA LEAGE }it din p@m$ntul Eghiptului. 18. aproape de casa lui Fogor. 22. cel ce l@cuia}te la tine. pre carele l-au ucis Moisi }i fiii lui Israil. gr@ind c@tr@ mine. ca s@ le face]i pre eale. }i le-au dat mie. }i noi le vom asculta }i le vom face’». 28. nici toate c$te s$nt ale deaproapelui t@u». pentru aceaea ]-au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@ p@ze}ti zioa s$mbetelor }i s@ o sfin]e}ti pre ea. ^n munte. 4 Levi]i 26. au ar@tat noao Domnul Dumnezeul nostru m@rirea Sa. 7 *Ie}ire 20.* S@ nu aibi al]i dumnezei afar@ de Mine. 12. }i despre frica fiilor lui Israil. 10. c@tr@ r@s@ritul soarelui. 16. tu. p$n@ la al treia }i p$n@ la al patra neam. 10 Efes. }i voi to]i s$nte]i aici ast@zi vii. {i au mo}tenit p@m$ntul lui. }i s@ fie viu? 27. P@zea}te zioa s$mbetelor. p$n@ la muntele Sion. ^ndrept@rile }i judec@]ile. Apropie-te tu }i auzi toate oric$te va zice Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine (a). Fa]@ la fa]@ au gr@it Domnul c@tr@ voi. din mijlocul focului. 19. împ@ratul amoreilor.* Iar@ ^n zioa a }eaptea easte s$mb@ta Domnului Dumnezeului t@u. 7 *Ie}ire 34. 80. 26. }i b@tr$nii vo}tri. carea easte la ]ermurile r$ului Arnonului. 7. Dincolo de Iordan.* S@ nu-]i faci chip cioplit. {i-]i ad@ aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului. sus. }i p@m$ntul lui Og. 1 [2] *Mat. c$nd au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. din casa robiei. 5. 3. 7 . ca s@ se odihneasc@ sluga ta }i slujnica ta }i dobitocul t@u. {i au fost dup@ ce a]i auzit glasul Lui din mijlocul focului. {i au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre. dincolo de Iordan. 12 Sirah 3. ci cu voi. 7.* «Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. S@ nu ucizi. c$nd au auzit graiul Domnului }i au v@zut muntele arzind la vestirea leagii. s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru. }i muntele ardea cu foc. }i te-au scos Domnul Dumnezeul t@u de acolo cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt. 1 Psalm 96. 23.* S@ nu iai numele Domnului Dumnezeului t@u ^n de}ert. 15. a]i venit la mine to]i pov@]uitorii neamurilor voastre. {i eu stam ^ntr@ Domnul }i ^ntr@ voi ^n vreamea aceaea. 10 *Ie}ire 20. nici slujnica lui. Toat@ Arava. c@tr@ r@s@ritul soarelui. boul t@u }i asinul t@u }i tot dobitocul t@u }i nemearnicul. 4 Mateiu 15. de vreame ce v-a]i temut de fa]a focului }i nu v-a]i suit ^n munte. vom muri. 11. ^ntunearec. 4. 20. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. jos. carii am$ndoi au fost ^mp@ra]i amoreilor. nu s@ g@sesc. 3 Evrei 4. precum ]-au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. cel ce au l@cuit ^n Esevon. }i c$te s$nt pre p@m$nt. }i au zis au gr@it Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine. Cel ce te-am scos din p@m$ntul Eghiptului. c@ nu va cur@]i Domnul Dumnezeul t@u pre cel ce ia numele Lui ^n de}ert. 8. Dumnezeu r@vnitoriu. 14 i au chemat Moisi pre tot Israilul }i au zis c@tr@ ei: „Auzi. 48. }i mai mult nimica nu au adaos. celor dincolo de Iordan. S@ nu furi. 28 Roman. nici sluga lui. 2 *Psal. }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta. glas mare. dup@ cum au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. ca s@ o sfin]ea}ti pre ea. 14. vifor. }i gr@ia}te tu c@tr@ noi toate c$te au gr@it Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine. {i acum s@ nu murim. 1 Psalm 96. din mijlocul focului. 27. 21. negur@. 9. nici asem@nare din toate c$te s$nt ^n ceriu. Aceaste cuvinte au gr@it Domnul c@tr@ toat@ adunarea voastr@ ^n munte. ca s@ v@ spuiu voao cuvintele Domnului. 13. 7 Ie}ire 34. S@ nu preacurve}ti. *Ie}ire 34. supt p@m$nt. nici ]arina lui. 6. 25. celor ce M@ ur@sc pre Mine.

ca s@ se team@ de Mine. c$nd au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. 16. ca s@ nu S@ m$nie cu iu]ime Domnul Dumnezeul t@u asupra ta. ca s@ fie bine ]ie }i ca s@ v@ ^nmul]i]i foarte. Israile: Domnul Dumnezeul nostru Domn unul easte.* S@ nu ispite}ti pre Domnul Dumnezeul t@u. 12. Cine va da s@ fie a}ea inima lor ^ntr-^n}ii. drept au gr@it toate. împ@ratul Eghiptului. 8. 37 Marco 12. care nu le-ai zidit tu. }i fiilor lor ^n veac ? 30. }i c$nd te scoli. }i ne-au scos pre noi Domnul de acolo. 15. care nu le-ai umplut tu. Ca s@ v@ teame]i de Domnul Dumnezeul vostru. }i c$nd te culci. precum L-a]i ispitit la ispit@. s@-]i dea ]ie p@m$ntul care curge lapte }i miiare. }i s@ p@zasc@ poruncile Meale ^n toate zilele. 8 CAP 6 Domnul din toat@ inima a S@ iubi.* De Dumnezeul t@u te teame. c$nd }ezi acas@. }i pre numele Lui te joar@. }i p@zea}te s@ faci. care au poruncit Domnul Dumnezeul nostru s@ v@ ^nv@] pre voi. *Mateiu 4. [Ie}ire] 13. 6 [16] i aceastea s$nt poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile. }i s@ te piiarz@ de pre fa]a p@m$ntului. }i s@ fac@ a}ea ^n p@m$ntul care-l dau Eu lor s@-l mo}teneasc@. zic$nd: «Care s$nt m@rturiile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile. c@-]i va da ]ie cet@]i mari }i bune. {i cuvintele aceastea. }i c$nd mergi pre cale. desi}urile }i ceale cioplite a dumnezeilor lor. }i s@ nu v@ abate]i la dreapta. }i s@ p@zi]i toate ^ndrept@rile Lui }i toate poruncile Lui. 9. 32. }i poruncile Lui cu deadinsul a s@ ]inea. zi lor: ‘%ntoarce]i-v@ la c@sile voastre!’ 31. }i. {i au f@cut Domnul seamne }i minuni mari }i reale ^n Eghipt asupra lui Faraon. cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt. ca s@ fie bine ]ie. 27 *Face.* {i le leag@ pre eale s@ fie semn pre m$na ta }i s@ fie necl@tite ^naintea ochilor t@i. au la st$nga. 19. 24. }i de El te lipea}te. 10. }i asupra casii lui ^naintea noastr@. precum au gr@it Domnul Dumnezeul p@rin]ilor t@i. cu foc s@ se arz@. ^ntr$nd. C@si pline de toate bun@t@]ile. Ascult@. 6. 33. ca s@ ne dea p@m$ntul acesta. }i Lui singur slujea}te. 11. precum au poruncit noao». care le poruncesc eu ]ie ast@zi. s@ fie ^n inima ta }i ^n sufletul t@u.* {i s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u }i din toat@ putearea ta. 20 Mateiu 4. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. dup@ cum au gr@it Domnul. 14. 10 Luca 4. *Jos 10. 30 Luca 10.164 A DOAOA LEAGE Domnul c@tr@ mine: «Auzit-am glasul cuvintelor norodului acestuia. ca s@ fie noao bine ^n toate zilele }i s@ tr@im ca }i ast@zi. 18. c$te poruncesc eu ast@zi ]ie. 7 Luca 4. 22. {i va fi c$nd te va b@ga Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul care s-au jurat 1. {i p@zi]i s@ face]i precum au poruncit voao Domnul Dumnezeul vostru. Iar@ tu st@i aici cu Mine. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. Israile. 23. ca s@ face]i a}ea ^n p@m$ntul la care mearge]i s@-l mo}teni]i. {i s@ faci ce easte pl@cut }i ce easte bun ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. c$te au gr@it c@tr@ tine. 17. {i va fi c$nd te va ^ntreba fiiul t@u m$ne. ^n toate zilele vie]ii tale. Vei r@spunde fiiului t@u: «Robi eram lui Faraon. Umbla]i ^n toat@ calea carea au poruncit voao Domnul Dumnezeul vostru. 3. {i le spune fiilor t@i }i le gr@ia}te lor. ca s@ fie lor bine. }i fiii fiilor t@i. care le-au poruncit Domnul fiilor lui Israil ^n pustie. Celui adev@rat. Ci s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u. 12 CAP 7 Nici o ^mpreunare cu limbile s@ nu aib@. din casa robiei. vii }i maslini. }i m@rturiile }i ^ndrept@rile Lui. care S-au jurat p@rin]ilor no}tri c@-l va da. 20. ca s@ v@ odihneasc@ pre voi }i s@ v@ fie bine. ca s@ tr@i]i zile multe. 2. Domnul Dumnezeul t@u ^ntru tine. c$te ]-au poruncit ]ie. gropi s@pate. care nu le-ai s@dit tu. }i voiu gr@i c@tre tine poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile. {i mil@ va face cu noi. tu }i fiii t@i. 13. Ca s@ goneasc@ pre to]i vr@jma}ii t@i dinaintea fea]ii tale. }i s@ tr@i]i mult pre p@m$ntul care-l ve]i mo}teni». care vei ^nv@]a pre ei. ci oltarele lor. 13 Mateiu 22. {i c$nd vei m$nca }i te vei s@tura. Mergi. {i ascult@. de vom p@zi s@ facem toate poruncile legii aceastea ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. {i aceastea s$nt ^ndrept@rile }i judec@]ile. {i va fi le scrie]i pre pragurile c@silor voastre }i a u}ilor voastre. 5. . 7. care le-au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao?» 21. s@ mo}tene}ti p@m$ntul cel bun. C@ Dumnezeu r@vnitoriu easte. 4. 25. {i ne-au poruncit noao Domnul s@ facem toate drept@]ile aceastea }i s@ ne teamem de Domnul Dumnezeul nostru. {i pre noi ne-au scos de acolo. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ l@]asc@ inima ta }i s@ ui]i pre Domnul Dumnezeul t@u. *Jos 11. care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri. 29. CAP 5 {I 6 p@rin]ilor t@i. care nu le-ai s@pat tu. S@ nu umbla]i dup@ al]i dumnezei din dumnez@ii neamurilor celor de primpregiurul vostru. }i celor urm@tori a le spune }i a le porunci s@ slujeasc@ Dumnezeului.

}i nu va z@bovi celor ce-L ur@sc pre El. pentru c@ easte anatema. }i te va blagoslovi. 24 Numer. care Domnul Dumnezeul t@u le va da ]ie. 15. S@ nu te temi de ei.A DOAOA LEAGE ar@ c$nd te va b@ga pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul ^n care vei ^ntra s@-l mo}tene}ti. {i r@spl@tea}te celor ce-L ur@sc pre D$nsul ^naintea fea]ii. {i te va iubi. 21. va p@zi Domnul Dumnezeul t@u ]ie leg@tura }i mila. ciurdele vacilor tale }i turmele oilor tale. oate poruncile. p$n@ ce-i vei piiarde pre ei. {i s@ p@z@}ti poruncile }i drept@]ile }i judec@]ile aceastea. cu ucidere s@-i ucizi pre ei. 16. {i ca s@ cuno}ti c@ Domnul Dumnezeul t@u. nimenea nu va putea sta ^mprotiv@ ^naintea fea]ii tale. }i desi}urile lor s@ le t@ia]i. c$te poruncesc eu ]ie ast@zi ca s@ le faci. Iar@ de vei zice ^n cugetul t@u c@: «Mai mare easte neamul acesta dec$t mine. 1. }i te va piiarde pre tine degrab@. s@ nu le iarte pre eale ochiul t@u }i s@ nu sluje}ti dumnezeilor lor. {i va da pre ei Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale }i-i vei bate pre ei. c@ ^mpiedecare easte ]ie aceasta. 26 *Ie}ire 23.* Nici s@ v@ ^ncuscri]i cu ei. c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. }i pre tine te-au ales Domnul Dumnezeul t@u* s@-i fii Lui norod deosebi a Lui. 11. 33. 12. 52 Jos 12 16. ca s@ nu s@ fac@ pustiiu p@m$ntului }i s@ se ^nmul]asc@ asupra ta fiiar@le ceale s@lbatece. s@ nu pofte}ti argintul. c$te poruncesc eu voao ast@zi. }i st$lpii lor s@-i sf@r$ma]i. c@ voi s$nte]i mai pu]ini dec$t toate neamurile. 165 *Ie}ire 23. C@ va face pre feciorul t@u s@ se dep@rteaze de c@tr@ Mine. {i s@ nu bagi spurc@ciune ^n casa ta. ca s@-i piiarz@ pre ei. 12. 15 *Ie}ire 34. 2 26. Ci pentru c@ v-au iubit pre voi Domnul }i. 9. p$n@ la a miia neam. ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i }i s@ ^ntra]i }i s@ mo}teni]i p@m$ntul . 25. 5. nici s@-]i fie mil@ de ei. {i va fi c$nd ve]i auzi drept@]ile aceastea. {i vei fi blagoslovit mai mult dec$t toate neamurile.* pre heteul }i pre ghergheseul }i pre amoreul }i pre hananeul }i ferezeul }i pre eveul }i pre ievuzeul }eapte neamuri mari }i multe. CAP 7 {I 8 Domnul p@rin]ilor t@i s@-l dea ]ie. 22. 2. 23 33. {i vei m$nca toate pr@zile neamurilor. 6. ci cu ur$ciune ura}te aceaea. 8. Nu te teame de fa]a lor. }i s@ va m$niia cu iu]ime Domnul asupra voastr@. 28 *Ie}ire 33. cum voiu putea s@-i pierz pre ei?» 18.* }i s@ nu pui cu ei leg@tur@. }i le ve]i p@zi }i le ve]i face. 17. 3. A}ea va face Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor de fa]a c@rora te temi tu. 26. {i va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile aceastea de la fa]a ta pre ^ncet. }i va blagoslovi rodul p$ntecelui t@u }i rodul p@m$ntului t@u. ca s@ nu-}i uite de eale }i de Dumnezeul s@u. 13.* Ceale cioplite ale dumnez@ilor lor s@ le arde]i cu foc. {i va r$dica Domnul Dumnezeul t@u de la tine toat@ sl@biciunea }i toate boalele ceale reale ale Eghiptului. ca }i aceaea. Cel ce p@zea}te leg@tura }i mila celor ce-L iubesc pre D$nsul. 19. 23. v-au scos pre voi Domnul. 2 *Ie}ire 23. }i s@ slujeasc@ la dumnezei str@ini. care le-ai v@zut }i care le-ai cunoscut. împ@ratul Eghiptului. }i mai tari dec$t voi. p@zi]i. 14. ca s@ nu cazi pentru acela. precum S-au jurat p@rin]ilor vo}tri. p$n@ ce-i vei sf$r}i pre ei. 20. nici ^n dobitoacele tale. ^naintea fea]ii va r@spl@ti lor. 18 *Ie}ire 23.* nu va fi ^ntru voi f@r@ de rod sau sterp. 40 CAP 8 S@ pomenesc facerile de bine }i n@cazurile care le-au fost trimis lor Domnul ^n pustie. }i vei piiarde pre ei cu piiardere mare. }i ceale cioplite ale dumnezeilor lor s@ le arde]i cu foc. care le-au v@zut ochii t@i. pentru c@ au ]inut jur@m$ntul care S-au jurat p@rin]ilor vo}tri. cum te-au scos pre tine Domnul Dumnezeul t@u. pre p@m$ntul care S-au jurat 1. Nu pentru c@ s$nte]i mai mul]i dec$t toate neamurile v-au ales pre voi Domnul }i v-au os@bit pre voi Domnul. }i fata lui s@ nu o ia feciorul t@u.* %nc@ }i vespi va trimite Domnul Dumnezeul t@u asupra lor. nici aurul cel de la ei s@ nu-l iai ]ie. mai mult dec$t toate neamurile c$te s$nt pre fa]a p@m$ntului. gr$ul t@u }i vinul t@u }i untuldelemn al t@u. Ci a}ea s@ le face]i lor:* jertvenicile lor s@ le strica]i. ci le va pune preste to]i cei ce te ur@sc pre tine. 10. ca s@ nu fii anatema. Ispitele ceale mari. m$na cea tare }i bra]ul cel ^nalt. {i-i va da pre ei Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale. 24. }i te va ^nmul]i. Dumnezeu credincios. C@ norod sf$nt e}ti tu Domnului Dumnezeului t@u. Acesta easte Dumnezeu. 32 34. 7. ci s@-]i aduci aminte c$te au f@cut Domnul Dumnezeul t@u lui Faraon }i tuturor eghipteanilor. 2 *2 Mac. pre ^ncet:* nu vei putea s@-i pierzi pre ei degrab@. 21 *Jos 14. din m$na lui Faraon. cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt. }i celor ce p@z@sc poruncile Lui. p$n@ vor peri cei ce au r@mas }i cei ce s-au ascuns de tine. nu le va pune preste tine. fata ta s@ nu o dai feciorului lui. {i va da pre ^mp@ra]ii lor ^n m$inile voastre. 4. }i va peri numele lor din locul acela. }i va piiarde neamuri mari }i multe dinaintea fea]ii tale. Dumnezeu mare }i putearnic. }i te-au izb@vit pre tine Domnul din casa robiei. seamnele }i minunile ceale mari. c@ Domnul Dumnezeul t@u easte ^ntru tine. 16 *Ie}ire 23.

ci pentru p@g$n@tatea neamurilor acestora va piiarde pre ei Domnul de la fa]a ta. 4 CAP 9 S@ ^nfr$neaz@ ^n@l]area. cet@]i mari }i cu ziduri *Ie}ire 17. }i pentru ca s@ ^nt@reasc@ leg@tura. S@ te ^nal]i cu inima }i s@-]i ui]i de Domnul Dumnezeul t@u. nici p@rin]ii t@i nu o au }tiut. 8. 7. Cel ce te-au hr@nit ^n pustie cu man@. }i s@ nu ui]i. 13. 6 7 **Ie}ire 17. {i va fi c$nd vei uita pre Domnul Dumnezeul t@u }i vei umbla dup@ al]i dumnezei. C$nd m-am suit eu ^n munte s@ iau t@blile ceale de piiatr@. ca s@ nu-}i socoteasc@ loru}i viitoarele biruin]e. zic$nd: «Pentru dreptatea mea m-au b@gat pre mine Domnul s@ mo}tenesc acest p@m$nt bun». nici pentru cuviin]a inimii tale vei ^ntra tu s@ mo}tene}ti p@m$ntul lor. 10. {i dup@ ce ]i s@ vor ^nmul]i boii t@i }i oile tale. t@blile leg@turii ca- uzi. Hainele tale nu s-au ^nvechit de pre tine. CAP 8 {I 9 18. 17. }i te-au hr@nit cu man@ de carea nu au }tiut p@rin]ii t@i. }i din mun]ii lui vei s@pa aram@. }i s@-]i fac@ bine ]ie ^n zilele ceale de apoi ale tale. tu treci ast@zi Iordanul. 9. c@: «Nimene nu poate sta ^mprotiva fea]ii fiilor lui Enac?» 3. care l-au dat ]ie. ci cu tot cuv$ntul care ias@ din gura lui Dumnezeu va tr@i omul. ca s@ te n@c@jeasc@ }i s@ te ispiteasc@. 4. Cel ce te-au pov@]uit pre tine prin pustiia cea mare }i ^nfrico}at@. fier. ca s@ v@ piiarz@ pre voi. {i ca s@ }tii ast@zi cum c@ nu pentru drept@]ile tale d@ ]ie Domnul Dumnezeu p@m$ntul cel bun s@-l mo}tene}ti. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. 15. c@ El ]-au dat ]ie puteare ca s@ faci v$rtute }i ca s@ ^nt@reasc@ leg@tura Sa. a}ea ve]i peri pentru c@ nu a]i ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru! *Mate. 14. c@ cu adev@rat ve]i peri. 4. }i dup@ ce ]i s@ vor ^nmul]i toate c$te ai tu. *Nume. 7. Ia-]i aminte s@ nu-]i ui]i de Domnul Dumnezeul t@u. Ci s@-]i aduci aminte de Domnul Dumnezeul t@u. }i t@lpile tale nu s-au b@tucit. 15 . 8. {i s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u. Acesta va piiarde pre ei. C@ Domnul Dumnezeul t@u te va b@ga pre tine ^n p@m$ntul bun }i mult. ca s@ nu p@ze}ti poruncile Lui }i judec@]ile }i drept@]ile Lui. din zioa ^n carea a]i ie}it din Eghipt. {i s@ nu zici ^ntru inima ta: «V$rtutea mea }i t@riia m$inilor meale mi-au f@cut mie aceast@ puteare mare». Israile. 16. P@m$nt ^n care f@r@ de lips@ vei m$nca p$inea ta. P@m$nt de gr$u }i de orz. care ias@ prin c$mpuri }i prin mun]i. 19. Ca nu dup@ ce vei m$nca }i te vei s@tura. carea nu o ai }tiut tu. unde nu era ap@. }i El va ^ntoarce pre ei de la fa]a ta }i-i va pr@p@di degrab. p@m$nt de maslin. Acesta va mearge ^naintea fea]ii tale. carea S-au jurat Domnul p@rin]ilor t@i. foc amistuitoriu easte.166 A DOAOA LEAGE care S-au jurat Domnul Dumnezeul vostru p@rin]ilor vo}tri. vii. Ca }i neamurile acealea.** Cel ce ]-au scos ]ie izvor de ap@ din piiatr@ foarte v$rtoas@. 5. p$n@ ce a]i venit ^n locul acesta. din casa robiei. S@ nu cuge]i ^ntru inima ta. dup@ ce va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile aceastea dinaintea fea]ii tale. pre care Domnul Dumnezeul t@u le piiarde dinaintea fea]ii voastre. smochini. de untdelemn }i de miiare. 6. 21. precum au zis ]ie Domnul. 18 32. a}ea Domnul Dumnezeul t@u te ceart@ pre tine. 20. iar@}i pomenea}te Moisi norodului c$rtirile }i p@catele din pustie. necrez@tori a]i fost ^nt@r$t$nd pre Domnul. }i de nimica nu vei avea lips@ ^ntr-^nsul. 12. Nu pentru dreptatea ta. p@m$nt a c@ruia pietrile. 6. carea au jurat domnul p@rin]ilor no}tri. Norod mare }i mult }i ^nalt. 9. picioarele tale nu s-au ^ngro}eat ^n patruzeci de ani. rodii.* unde s$nt }erpi care mu}c@ }i scorpii }i seate. }i te-au fl@m$nzit. Vei m$nca }i te vei s@tura. m@rturisescu-v@ voao ast@zi ceriul }i p@m$ntul. de carii tu }tii }i tu ai auzit. 6 p$n@ ^n ceriu. 5. unde s$nt r$uri de ap@ }i izvoar@ ad$nci. 2. }i vei sluji lor }i te vei ^nchina lor. ca s@ te n@c@jeasc@ }i s@ te ispiteasc@. oare. }i dup@ ce ]i s@ va ^nmul]i argintul }i aurul. pre fiii lui Enac. c$te eu poruncesc ]ie ast@zi. 4 Luca 4. }i vei l@cui ^ntr-^ns@le. de vreame ce e}ti cu cerbice tare. 11. {i ca s@ cuno}ti ast@zi c@ Domnul Dumnezeul t@u. precum ast@zi. au ba? 3.* {i ^n Horiv a]i ^nt@r$tat pre Domnul }i S-au m$niiat Domnul pre voi. c@ pentru f@r@deleagea neamurilor acestora va piiarde pre ei Domnul Dumnezeu de la fa]a ta. }i bine vei cuv$nta pre Domnul Dumnezeul t@u pre p@m$ntul cel bun. {i te-au n@c@jit. {i-]i ado aminte de toat@ calea pre carea te-au dus pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^n pustie. 6 19. 4. ca s@ ^ntri }i s@ mo}tene}ti neamuri mari. Ca s@ cuno}ti cu inima ta c@ ^n ce chip omul ^nva]@ pre fiiul s@u. }i-]i vei zidi c@si bune. p@zi-vei poruncile Lui. ca s@-]i areate ]ie* c@ nu numai cu p$ine singur@ va tr@i omul. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. c$t ai m$niiat pre Domnul Dumnezeul t@u ^n pustie. }i cu mult mai tari dec$t voi. s@ umbli pre c@ile Lui }i s@ te temi de El. }i a sa rug@ciune pentru d$n}ii. Adu-]i aminte. }i s@ se cunoasc@ ceale din inima ta. 2. 1. ci numai Domnului. 3 31.

}i nu c@uta la ^nv$rto}earea norodului acestuia. 19. 28 29 *Nume. }i muntele ardea cu foc p$n@ la ceriu. }i le vei pune ^n sicriiu». Am luat ceale doao t@bli }i le-am aruncat din m$inile meale. ^n zioa adun@rii. 11. carea o ai r@scump@rat cu putearea Ta cea mare. 28. 7. %mp@ratul dumnez@ilor. norodul cu cerbice tare easte’. }i am fost ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. }i am$ndoao t@blile ^n m$inile meale. }i ca }i ^nt$iu. }i te voiu face pre tine neam mare }i tare. p$n@ ce s-au f@cut m@runt }i au fost ca pravul. 1 21. 15. c@rora Te-ai jurat prin Tine %nsu]i. zic$nd: «Gr@it-am c@tr@ tine o dat@ }i de doao ori. a]i CAP 9 {I 10 c@lcat cuv$ntul Domnului Dumnezeului vostru. 16. {i m-am rugat ^naintea Domnului a doao oar@. 5 n vreamea aceaea. pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului. 18 *Ie}ire 32. cum au fost }i ceale dint$iu. De acolo au mers* la Gadgad. fiiul lui. }i la p@g$n@t@]ile }i la p@catele lor. }i la Ispitire. }i le-am sf@r$mat ^naintea voastr@. Doamne. pentru c@ au zis Domnul ca s@ v@ piiarz@ pre voi. ca s@ v@ piiarz@ pre voi. 24. c@ f@r@deleage au f@cut norodul t@u. care a]i p@c@tuit. slujbele levi]ilor. {i au scris ^n t@bli. m-am pogor$t din munte. }i au preo]it Eleazar. p$ine nu am m$ncat }i ap@ nu am beut. din mijlocul focului. zic$nd: ‘Am v@zut pre norodul acesta. nu piiarde pre norodul T@u }i mo}tenirea Ta. }i te suie la Mine ^n munte. }i mi le-au dat Domnul mie. }i la Morm$nturile Poftei a]i m$niiat pre Domnul Dumnezeul nostru. robii t@i. Adu-[i aminte de Avraam }i de Isaac }i de Iacov. 21. ^n locul lui. 6.* {i mi-au dat mie Domnul doao t@bli de piiatr@ scrise cu deagetul lui Dumnezeu. pre carii i-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu putearea Ta cea mare. cur$nd au ie}it din calea carea le-ai poruncit lor }i }i-au f@cut }ie v@rsat». }i am cioplit doao t@bli de piiatr@. {i m-am rugat c@tr@ Dumnezeu }i am zis: «Doamne. pentru toate p@catele voastre. 17. {i p@catul vostru. 14. care le-ai stricat. }i au fost acolo. las@-M@ s@-i pierz pre ei. {i acum. 10. zic$nd: «Sui]i-v@ }i mo}teni]i p@m$ntul care-l dau Eu voao». {i m-am temut de iu]imea }i de m$niia cu carea S-au m$niiat Domnul pre voi. 25. 5.* {i la Ardere. 7 CAP 10 A doao facere a tablelor. din care ne-ai scos pre noi. {i au zis Domnul c@tr@ mine:* «Scoal@-te }i te pogoar@ cur$nd de aici. m-am pogor$t din munte. zic$nd: ‘Pentru c@ nu au putut Domnul s@-i bage pre ei ^n p@m$ntul care l-au zis lor. p@m$nt cu r$uri de ape. 32 . ^ntorc$ndu-m@. {i au gr@it Domnul c@tr@ mine. }i m-au ascultat Domnul pre mine }i ^n vreamea aceasta. 12. 33. patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i pline nu am m$ncat. {i am f@cut sicriiu din leamne neputrede. dup@ cum mi-au poruncit mie Domnul. }i v-a]i f@cut voao vi]el v@rsat. 23. inimile a s@ t@ia ^mprejur. 1. }i de la Gadgad la Etevata.A DOAOA LEAGE rea au f@cut Domnul cu voi. }i. Ca s@ nu zic@ cei ce l@cuiesc p@m$ntul. {i. }i acolo s-au ^ngropat. }i nu a]i crezut Lui. 1 *Nume. }i nu a]i ascultat glasul Lui. vi]elul care l-a]i f@cut. {i au fost dup@ patruzeci de zile }i dup@ patruzeci de nop]i. c$nd v-au trimis Domnul din Cadisul Varni. zis-au Domnul c@tr@ mine: «Cioplea}te-]i doao t@bli de piiatr@. l-am luat }i l-am ars cu foc. }i m-am rugat eu }i pentru Aaron ^n vreamea aceaea. 18. {i m-am rugat ^naintea Domnului patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. {i voiu scrie pre t@bli cuvintele care au fost pre t@blile ceale dint$iu. v@zind c@ a]i p@c@tuit ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. {i. *Nume. nemearnicii a s@ iubi }i a s@ jura pe numele Domnului. }i am aruncat pravul ^n r$ul care curgea de la munte. 27. t@blile legii. }i-]i f@ sicriiu de lemn. }i cu m$na Ta cea tare. teamerea }i iubirea lui Dumnezeu trebuie s@ ^ndeamne spre ]inearea poruncilor. i-au scos ^n pustie s@-i omoar@’. 20. }i cu bra]ul T@u cel ^nalt».* *Ie}ire 34. {i. din mijlocul focului. }i s@ st$ng numele lor de supt ceriu. }i m-am suit ^n munte. {i. }i l-am zdrobit }i l-am pisat foarte. mi-au dat mie Domnul aceale doao t@bli de piiatr@. cum au fost ceale dint$iu. ^ntru acealea era scrise toate cuvintele care au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte. {i ace}tia s$nt norodul T@u }i mo}tenirea Ta. }i pentru c@ i-au ur$t pre ei. }i am b@gat t@blile ^n sicriiul care l-am f@cut. ca s@-L m$niia]i pre El. }i ceale doao t@bli a m@rturiilor ^ntr-am$ndoao m$inile meale. }i mai mult dec$t acesta».* Acolo au murit Aaron. ^ntorc$ndu-m@. 29. }i ap@ nu am beut. 4. ceale zeace cuvinte care au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte. {i fiii lui Israil au purces din Virotul fiilor lui Iachim Misadeanului. 26. ca s@-l piiarz@ pre el. 20. cum au fost scrisoarea cea dint$iu. %nc@ }i pre Aaron S-au m$niiat Domnul foarte. 2. iat@. 13. }i cur$nd a]i ie}it din calea carea v-au poruncit voao Domnul s@ o face]i. 3. 22. Neascult@tori de Domnul a]i fost din zioa ^n carea s-au f@cut cunoscut voao. 11. pre carii i-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu putearea Ta cea mare }i cu m$na Ta cea tare }i cu bra]ul T@u cel ^nalt. 167 *Ie}ire 31. f@c$nd r@u ^naintea Domnului Dumnezeului nostru.

}i s@ sluji]i *Sus 16. 1. Dumnezeu mare }i tare. Domnul %nsu}i easte mo}iia lui.** i-au ^nghi]it. Va da ploaie p@m$ntului t@u ^n vreamea sa. pre voi. }i bra]ul cel ^nalt. c$te v@ poruncesc eu voao ast@zi. 8. 18 *2 Para. mai mult dec$t pre toate neamurile. c$nd v@ gonea ei pre voi dinapoi. Iat@. 5. 15 [13] Fapte 10. nici au v@zut certarea Domnului Dumnezeului t@u. 2. {i s@ p@zi]i toate poruncile Lui. {i numai pre p@rin]ii vo}tri au voit Domnul ca s@-i iubeasc@ pre ei. s@ se roage. care M-am jurat p@rin]ilor lor c@-l voiu da lor. }i i-au pierdut pre ei Domnul p$n@ ^n zioa de ast@zi. 16. }i acesta easte Dumnezeul t@u. 13 Mateiu 4.* Cu }eaptezeci de suflete s-au pogor$t p@rin]ii t@i ^n Eghipt. }i s@ sluje}ti Domnului Dumnezeului t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. au os@bit Domnul neamul lui Levi. Acesta easte Dumnezeul dumnezeilor }i Domnul domnilor. fiilor lui Eliav.* De Domnul Dumnezeul t@u s@ te temi. p@m$ntul }i toate c$te s$nt ^ntr-^nsul. 12 CAP 11 S@ num@r@ multe faceri de bine a lui Dumnezeu. (a) Grecea. ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i. oric$te-]i poruncesc eu ]ie ast@zi. }i s@ umbli pre toate c@ile Lui. 2. 13.* Carele nu caut@ (a) la fa]@. }i au ales s@m$n]a lor dup@ ei. pre ei. {i s@ iubi]i pre cel nemearnic. de ve]i asculta cu ascultare toate poruncile care le poruncesc eu ]ie ast@zi. }i s@-L iube}ti pre El. Ca s@ fi]i vreame mult@ pre p@m$ntul. Iar@ p@m$ntul. 5 *Sus 10. adec@ blagoslovenie preste muntele Gherisim }i bl@st@m preste Eval. ^ndrept@rile Lui }i poruncile Lui }i judec@]ile Lui ^n toate zielele. }i m@ririle Lui. . care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri s@-l dea lor }i s@min]iei lor dup@ ei. Cel ce au f@cut ^ntru tine aceaste mari }i sl@vite. C@ ochii vo}tri au v@zut toate lucrurile Domnului ceale mari. 11. 19. }i-i d@ lui p$ine }i hain@. acolo. 17. care au f@cut ^n mijlocul Eghiptului. iar@ celor ce nu le vor ]inea. Israile. ca s@ poarte sicriiul legii Domnului. Pentru aceaea. 7 Iov 34. }i ochii Domnului Dumnezeului t@u s$nt preste el de la ^nceputul anului p$n@ la sf$r}itul anului. p$n@ a]i venit la locul acesta. C@ p@m$ntul. {i s@ }ti]i ast@zi c@ nu pruncii vo}tri. easte p@m$nt de munte }i de c$mp. la care voi treace]i Iordanul. lui Faraon. }i multe bun@t@]i s@ f@g@duiesc celor ce vor p@zi poruncile Lui. s@-l mo}teni]i pre el. 18.168 A DOAOA LEAGE 8.* {i c$te au f@cut lui Datan }i lui Aviron. }i m$na cea tare. %n vreamea aceaea. 15. 16. 16. }i Lui s@-I sluje}ti. }i car@lor lor }i c@l@rimii lor }i oastei lor. 9. carii nu }tiu. 12. care le-au v@zut ochii t@i. ^ntr@ fra]ii s@i. împ@ratul Eghiptului. {i s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u }i drept@]ile Lui. }i de El s@ te lipe}ti. }i m-au ascultat Domnul }i ^n vreamea aceasta. 7. la care mergi tu s@-l mo}tene}ti. 20. }i ^ntr$nd s@ mo}teni]i p@m$ntul. 6. la care mergi tu s@-l mo}tene}ti. 46. }i pre numele Lui s@ jori. P@m$nt pre care Domnul Dumnezeul t@u ^l cerceteaz@ pururea. C@ Domnul Dumnezeul vostru. 8 Sirah 35. ca s@ slujeasc@. cum i-au ^necat apa M@rii Ro}ie preste fa]a lor.: carele nu s@ mir@ de fa]@. }i bine s@ cuvinteaze ^ntru numele Domnului p$n@ ^n zioa aceasta. timpurie }i t$rzie. ca o gr@din@ de legumi. 13. ca s@ ^ntre }i s@ mo}teneasc@ p@m$ntul. 26 Ie}ire 1. 15. de}chizind p@m$ntul gura sa. 4. din ploaia ceriului bea ap@. nu au levi]ii parte. 11 Galat. {i acum. {i c$te au f@cut voao ^n pustie. }i cerbicea voastr@ s@ nu o mai ^nv$rto}ea]i. 19. Cel ce face judecat@ nemearnicului }i s@racului }i v@duvei. ca s@-]i fie ]ie bine. CAP 10 {I 11 rept aceaea. pre carii. }i cas@le lor }i corturile lor }i toat@ avearea lor. nu easte ca p@m$ntul Eghiptului de unde a]i ie}it. Acesta easte lauda ta. }i s@ v@ abate]i. {i va da iarb@ ^n ]arinile tale dobitoacelor tale s@ m$nci }i s@ te saturi. 10 Luca 4. care au f@cut ^ntru voi ast@zi. 14. 22. carea era cu ei ^n mijlocul a tot Israilul. nici mo}ie. 31 Psalm 105. }i iubea}te pre cel nemearnic. iar@ acum te-au ^nmul]it Domnul Dumnezeul t@u ca stealele ceriului. 14. {i seamnele Lui }i minunile Lui. precum easte ^n zioa aceasta. t@ia]i-v@ ^mprejur ^nv$rto}earea inimei voastre. 3. 11. {i c$te au f@cut o}tii eghipteanilor. 19 %n]ele. fiiului lui Ruvin. 10. ce ceare Domnul Dumnezeul t@u de la tine? F@r@ numai s@ te temi de Domnul Dumnezeul t@u. 6. }i s@ stea ^naintea Domnului. reale. Pentru aceaea. ca s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u }i s@ sluje}ti Lui din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. iubea}te pre Domnul Dumnezeul t@u }i p@zea}te ceale ce ]-au poruncit s@ le p@z@}ti. }i tot p@m$ntului lui. nici ia dar. c$nd sameni s@m$n]a s@-l ad@pi cu picioarele. }i ^nfrico}eat. precum au zis lui. 8 *Facer. 17. p@m$ntul care curge lapte }i miiare. 12. {i eu am st@tut ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. 2. 6 *Sus 6. 10.* Drept aceaea. 21. 9. 1 **Nume. 34 Roman. }i-]i vei aduna gr$ul t@u }i vinul t@u }i untuldelemn al t@u. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ l@]asc@ inima ta. a Domnului Dumnezeului t@u easte ceriul }i ceriul ceriului. }i nu au vrut Domnul s@ v@ piiarz@ pre voi. pentru c@ }i voi a]i fost nemearnici ^n p@m$ntul Eghiptului. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Du-te }i mergi ^naintea norodului acestuia.

cum au gr@it Domnul c@tr@ voi. {i s@ se aprinz@ cu m$nie Domnul asupra voastr@. Iat@. }i de ve]i mearge s@ sluji]i la dumnezei pre carii nu-i }ti]i. de nu ve]i asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru. ca }i zilele ceriului pre p@m$nt. 17. 25 2 Maca. *Sus 7. *Sus 6. eu dau ^naintea voastr@ ast@zi blagoslovenie }i bl@st@m: 27. 26. acolo %l ve]i c@uta }i ve]i ^ntra. 20. dup@ cum te-au blagoslovit Domnul Dumnezeul t@u. }i jertvele voastre }i z@ciuialele voastre }i p$rga m$inilor voastre }i tot ce easte ales din darurile voastre. ca s@-l mo}teni]i ^n toate zilele }i s@ l@cui]i ^ntr-^nsul. }i desi}urile lor s@ le t@ia]i. }i ve]i l@cui f@r@ de fric@. 2. de ve]i asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru. carii l@cuiesc la apusul c@tr@ Golgol. {i va fi de cu auzul ve]i auzi toate poruncile aceastea. {i s@ le scrie]i aceastea pre pragurile caselor voastre }i pre a por]ilor voastre. }i de la r$ul cel mare al Eufratului. }i v@ ve]i abate de la calea carea am poruncit eu voao ast@zi. 1. }i s@ peri]i degrab de pre p@m$ntul cel bun. }i tot fealiul de chipuri cioplite s@ se arz@. }i s@ v@ ^nchina]i lor. care le ve]i f@g@dui Domnului Dumnezeului vostru. 6 *Isus N. ca s@ nu fie ploaie. care ve]i p@zi s@ le face]i ^n p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri. }i de la Antilivan.A DOAOA LEAGE la dumnezei streini. }i s@ se m@n$nce de s$nge. }i v@ va odihni de to]i vr@jma}ii vo}tri cei de primprejur. ca s@ se numeasc@ numele Lui acolo }i s@ se chiiame. 32. }i ve]i l@cui pre p@m$ntul care-l va da voao Domnul Dumnezeul vostru mo}ie.* {i s@ surpa]i jertvenicele lor. {i dup@ ce ve]i treace Iordanul. care l-au dat voao Domnul. {i s@ veseli]i ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. }i de le ve]i face pre eale.* Tot locul care-l va c@lca talpa piciorului vostru al vostru va fi. fie}tecarele ce-i place. au slujit dumnez@ilor lor. care v@ poruncesc eu ast@zi voao. 12. s@ v@ fie semn pre m$na voastr@ }i s@ fie necl@tite ^naintea ochilor vo}tri. }i ve]i mo}teni neamuri mari }i mai tari dec$t voi. 23. ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor voastre }i ale oilor voastre. 9. 7. 3. 40 . 4. Nimenea nu va sta ^mprotiva fea]ii voastre. }i de toat@ bucata necurat@ s@ se conteneasc@. }i zilele fiilor vo}tri pre p@m$ntul care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri s@-l dea lor. 31. }i v@ veseli]i cu toate la care ve]i ^ntinde m$inile. 12. 18. }i p@m$ntul s@ nu-}i dea rodul s@u. 8. 21. 28. z@ciuialele }i p$rg@le s@ se dea. Iar@ bl@st@m. gr@indu-le de eale. }i va pune Domnul Dumnezeul vostru frica voastr@ }i cutremurul vostru pre fa]a a tot p@m$ntul. Ace}tia s$nt dincolo de Iordan. S@ nu face]i acolo toate c$te face]i ast@zi aici. }i c$nd te scoli. care cu soarte-l d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. ca acolo s@ se chiiame numele Lui. Va scoate Domnul toate neamurile aceastea de la fa]a voastr@. Cu stricare s@ strica]i toate locurile. dind@r@ptul c@lii ceii c@tr@ apusul soarelui. }i p$n@ la marea cea de c@tr@ apus. acolo ve]i aduce toate c$te poruncesc voao eu ast@zi: arderile ceale de tot ale voastre. de la pustie. ^n care neamurile. Blagoslovenie. Ca s@ se ^nmul]asc@ zilele voastre. 10. care v@ poruncesc eu voao ast@zi. }i ve]i umbla pre toate c@ile Lui. 6. {i p@zi]i s@ face]i toate poruncile CAP 11 {I 12 Lui }i judec@]ile aceastea. voi }i casele voastre. ^n p@m$ntul hananeilor. 169 CAP 12 Poruncea}te s@ se strice locurile ^n care neamurile s-au ^nchinat idolilor. {i le m$nca]i acolo ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. {i ve]i aduce acolo arderile ceale de tot ale voastre. vei da blagosloveniia ^n muntele Garizin }i bl@stemul ^n muntele Gheval. 22. care le puiu eu ast@zi ^naintea voastr@. }i ve]i iubi pre Domnul Dumnezeul vostru. }i s@ ^nchiz@ ceriul. 25. voi }i fiii vo}tri }i featele voastre }i slugile voastre }i slujnicile 1. }i le lega]i. C@ nu a]i ^ntrat p$n@ acum ^n odihna }i ^n mo}iia carea o d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. s@-l mo}teni]i ^n toate zilele care ve]i tr@i pre p@m$nt. 11. 24. {i va fi dup@ ce te va b@ga Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul la care treci tu s@-l mo}tene}ti. }i s@ piiarde]i numele lor din locul acela. care eu le poruncesc ast@zi voao. c$nd }ezi tu acas@. }i chipurile ceale cioplite ale dumnez@ilor lor s@ le arde]i cu foc. vor fi hotar@le voastre. pre care ve]i c@lca voi. C@ voi treace]i Iordanul. 29. }i jertvele voastre }i p$rga voastr@ }i f@g@duin]ele voastre }i ceale de voie ale voastre }i m@rturisirile voastre.* {i b@ga]i cuvintele aceastea ^n inima voastr@ }i ^n sufletul vostru. proape de stejariul cel ^nalt. 3 i aceastea s$nt poruncile }i judec@]ile. {i va fi ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. jertvele s@ se fac@ ^n locul s@u. }i v@ ve]i lipi de El. Ci ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul vostru ^ntru una din cet@]ile voastre. }i c$nd te culci. ceale din mun]ii cei ^nal]i }i din dealuri }i de supt arbure des. ca s@ ^ntra]i }i s@ mo}teni]i p@m$ntul. {i s@ ^nv@]a]i aceastea pre fiii vo}tri. 30. }i s@ str$ca]i st$lpii lor. S@ nu face]i a}ea Domnului Dumnezeului vostru. }i c$nd mergi pre cale. pre care voi le ve]i mo}teni. 19. 5.

19. au cel ce au visat vis. 32. dup@ ce va piiarde Domnul Dumne. dup@ blagosloveniia Domnului Dumnezeului t@u. }i s@ nu cerci de dumnezeii lor. }i f@g@duin]ele tale lu$ndu-le. pentru c@ au gr@it ca s@ te abat@ pre tine de la Domnul Dumnezeul t@u. 18. {i oric$nd vei pofti. {i prorocul acela. a c@riia l@cuitori vor sili a face aceasta. le-au f@cut dumnez@ilor s@i. 6. junghie }i m@n$nc@ carne cum poftea}te sufletul t@u. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. Dup@ Domnul Dumnezeul vostru s@ umbla]i }i de D$nsul s@ v@ teame]i }i poruncile Lui s@ le p@zi]i }i glasul Lui s@-l asculta]i }i Lui s@ sluji]i }i de D$nsul s@ v@ lipi]i. oare. ca s@ fie bine ]ie }i fiilor t@i dup@ tine. macar c$t de aproape rudenie sau priiaten va fi. sau fiiul t@u. ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor tale }i ale oilor tale. ca s@ nu aduci arderile ceale de tot ale tale ^n tot locul care-l vei vedea. m$nc@ carne. 21. Ia-]i aminte. carea ]i-o au dat ]ie ^n toat@ cetatea. . carea easte ^n s$nul t@u. 15. Nu va fi ]ie slobod s@ m$nci ^n cet@]ile tale z@ciuiala gr$ului t@u }i a vinului t@u }i a untuluidelemn al t@u. drept aceaea s@ nu m$nci sufletul cu carnea lui. Cum s@ m$nc@ c@prioara }i cerbul. tr@buie s@ se omoar@. Iar@ de va fi departe de la tine locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ^n care s@ se chiiame numele Lui acolo. 22. dup@ ce vor peri ei de la fa]a ta. zic$nd: «Cum au f@cut neamurile aceastea dumnez@ilor s@i. Numai s$ngele s@ nu-l m$nca]i. Ia-]i aminte s@ nu p@r@s@}ti pre levit ^n toat@ vreamea c$t@ vei tr@i pre p@m$nt. acolo vei aduce arderile ceale de tot ale tale. {i vei face arderile ceale de tot ale tale. a}ea le vei m$nca. }i m$nc@ ^n cet@]ile tale dup@ pofta sufletului t@u. *Facer. }i s@ pierzi pre cel r@u dintru voi ^n}iv@. iubi]i pre Domnul Dumnezeul vostru din toat@ inima voastr@ }i din tot sufletul vostru. sau muiarea ta. Ci ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. S@ nu-l m$nci. de vei avea tu. 3. }i vei zice: «Voiu m$nca carne». ca cea de c@prioar@ }i de cerb. 24. ci s@-l v@rsa]i pre p@m$nt. zic$nd: «S@ meargem }i s@ slu1.170 A DOAOA LEAGE voastre }i levitul cel de la por]ile voastre. ca apa. iar@ c@rnurile le vei m$nca. }i te vei veseli ^naintea Domnului Dumnezeului t@u cu toate la care vei tinde m$na ta. 18 [28]. 1 mo}tene}ti p@m$ntul lor. 16. }i m@rturisirile voastre. S@ nu asculta]i de cuvintele prorocului acestuia. 25. iar@ s$ngele jertvelor tale ^l vei v@rsa pre temeiul jertveanicu- CAP 12 {I 13 lui Domnului Dumnezeului t@u. Ia aminte tare s@ nu m$nci s$nge. 31. zic$nd: «S@ meargem }i s@ slujiim la dumnezei str@ini. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu cerci a-i urma pre ei. c@ s$ngele lui easte sufletul lui.* {i. care de la Dumnezeu s@ abate. pentru c@ spurc@ciunile. P@zea}te }i ascult@ ca s@ faci toate cuvintele care-]i poruncesc Eu ]ie ast@zi. 20. de la fa]a ta. c@ v@ ispitea}te pre voi Domnul Dumnezeul vostru. de vreame ce nu are parte }i mo}tenire cu voi. de va pofti sufletul t@u s@ m$nce carne. ca apa. ca s@ }tie. 8 ar@ de s@ va scula ^ntru tine proroc sau carele visaz@ vis }i-]i va da ]ie semn sau minune. S@ nu-l m$nca]i. ci pre p@m$nt s@-l v@rsa]i. 17.*Jos zeul t@u neamurile la care mergi tu s@ 19. s@ moar@. }i levitul }i nemearnicul cel din cet@]ile tale. Cel ce te-au izb@vit din casa robiei. S@ nu faci a}ea Domnului Dumnezeului t@u. S@ nu adaogi la el. junghie din boii t@i }i din oile tale care-]i va da ]ie Dumnezeu.* Iar@ de va l@rgi Domnul Dumnezeul t@u hotar@le tale. 26. cel ce-]i easte ^ntocma cu sufletul t@u. acesta s@-l p@z@}ti a-l face. ca s@ fie bine ]ie }i fiilor t@i ^n veac. vei veni la locul care-l va aleage {ie Domnul Dumnezeul t@u. care Domnul le-au ur$t. 23. sau cel de pre mum@. Tot cuv$ntul care-l poruncesc eu ]ie ast@zi. 28. oric$nd va pofti sufletul t@u. de vei face ce e pl@cut }i bun ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 30. 5. 27. CAP 13 Prorocul mincinos sau v@z@toriul de vis. cel necurat ^ntru tine }i cel curat va putea m$nca dintr-^nsa. 14 Ie}ire 34. ca s@ te scoa]@ pre tine din calea pre carea au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@ mergi pre ea. sau priiatinul t@u. Iar@ de te va ruga pre tine fratele t@u cel de pre tat@. nici s@ iai de la el. }i eu voiu face». Ci numai ^n locul care-l va alege Domnul Dumnezeul t@u. ^n ce chip ]-au poruncit. 14. %nc@ }i cetatea cu foc s@ se arz@. 24 Jos 19. {i va veni semnul sau minu2. }i cel necurat ^ntru tine }i cel curat aseamenea le vor m$nca. de vei face ce e bun }i ce e pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 29. 4. pre carii nu i-a]i }tiut». le vei m$nca tu }i feciorul t@u }i fata ta sluga ta }i slujnica ta. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. pre ascuns. au ale celui ce visaz@ visul acela. ^ntru o cetate dintru a neamurilor tale. 13. }i-l vei mo}teni }i vei l@cui ^n p@m$ntul lor. }i toate f@g@duin]ele c$te ve]i f@g@dui. c@ }i pre fiii s@i }i pre featele sale le-au ars cu foc dumnez@ilor s@i. c@rnurile le vei aduce pre jertvenicul Domnului Dumnezeului t@u. }i acolo vei face toate c$te poruncesc eu ]ie ast@zi. nea carea au gr@it c@tr@ tine. }i p$rga m$inilor tale. sau fata ta. precum au gr@it ]ie. Iar@ numai ceale sfinte ale tale.

^ntru una din cet@]ile care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie ca s@ l@cuie}ti ^ntr-^nsele. }i ceale ce s$nt aseamenea ei. 14. iar@ unghiia nu o au despicat@. zic$nd: 13. Dobitoacele ceale curate }i ceale necurate. Z@ciuialele trebuie s@ se dea. {i tot Israilul. }i m$inile a tot norodului mai pre urm@. }i s@ fie nel@cuit@ ^n veaci. }i ied din capre. }i de easte adev@rat cuv$ntul acela. }i care desparte unghile ^n doao copite. «Ie}it-au oameni f@r@ de leage dintr@ voi }i au b@tut pre cei ce l@cuiesc ^n cetatea lor. 7. 11. aceastea s@ nu le m$nca]i: vulturul }i gripa }i alietul. 7 ^nt$iu preste el. 20. }i s@ nu ascul]i de el. f@c$nd ce e bun }i ce e pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. }i cu anatem@ s@ o anatematize}ti pre ea }i toate ceale ce s$nt ^ntr-^nsa. Iar@ din toate ceale ce s$nt ^n ap@. nici p@rin]ii t@i». {i }orli]a }i gaia. 15. 2. ci o d@ celui nemearnic. 23. pre carii nu i-a]i }tiut’». 19. 6 Jos 26. din c@rnurile lui s@ nu m$nca]i }i de mort@ciunile lor s@ nu v@ atinge]i. care f@cea ei la mort. necurat easte acesta voao. 21. ii fi]i ai Domnului Dumnezeului 1.* C@ norod sf$nt e}ti tu Domnului Dumnezeului t@u. 4. {i nimica din lucrurile ceale de pierdut s@ nu s@ lipeasc@ de m$na ta. cum c@ s-au f@cut spurc@ciunea aceaea ^ntru voi. }i miel din oi. ca s@ Se ^ntoarc@ Domnul de la iu]imea m$niei Sale }i s@-]i dea ]ie mil@ }i s@ te miluiasc@ }i s@ te ^nmul]asc@. 10. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei p@zi toate poruncile Lui. 18. Aceastea s$nt dobitoacele care le ve]i m$nca: vi]el din vaci. s@ va teame. Aceastea s$nt voao necurate. 19 *Sus 7. de la marginea p@m$ntului p$n@ la marginea p@m$ntului. 9. Toat@ pas@rea curat@ s@ o m$nca]i. s@ ucizi pre to]i l@cuitorii cet@]ii aceiia cu ucidere de sabie. 8. 11. auzind. 16. aceastea s@ m$nca]i: toate care au arepi }i solzi s@ le m$nca]i. 23. *Ie}ir. 17. din casa robiei. Ci spuind s@-l spui. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. 14. 11. roada ]arinei tale ^n tot anul. pre carii nu i-ai }tiut tu. zic$nd: ‘S@ meargem }i s@ slujim la dumnezei str@ini. sau a celor ce s$nt departe de tine. A zeacea s@ z@ciuie}ti din toat@ roada s@min]iii tale. ca s@-l omori pre el. 18. iar@ nu rumeg@. {i erodionul }i leb@da }i st$rcul. vei aduce z@ciuialele gr$ului t@u. toate care s@ t$r@sc necurate s$nt voao. 8. (a) Aceaste jivini. Iar@ din ceale ce zboar@. Iar@ din ceale ce rumeg@. 17. 171 *Levi]. unele cu alt . 7. carele easte ^n cet@]ile tale. }i ale vinului t@u }i ale untuluidelemn al t@u. }i a doao oar@ s@ nu s@ mai zideasc@. necurate s$nt acealea voao. 6. care rumeg@. c@ tu e}ti norod sf$nt Domnului Dumnezeului t@u. ^n cea veachie. {i here]ul }i coroiul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. }i din ceale cu unghile desp@r]ite. ca s@ te ^nve]i a te teanume s@ numesc }i cu alt r$nd s@ pun. {i pelicanul }i haradrionul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. 2 CAP 14 Cum c@ trebuie a s@ feri de obiceaiurile neamurilor. c$te poruncesc eu ]ie ast@zi. }i pup@za }i corbul de noapte. c@ are unghiia despicat@ }i desparte copitele unghii. Cerb }i c@prioare }i bibol }i bou s@lbatec }i unicorn }i ]ap s@lbatec }i camelopard. pentru c@ au cercat s@ te abat@ pre tine de la Domnul Dumnezeul t@u. 5. Toat@ pas@rea curat@ o ve]i m$nca. }i m$na ta* s@ fie *Jos 17. Dintr@ dumnezeii neamurilor celor de primprejurul vostru. care s$nt aproape de tine. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame acolo numele Lui. Iar@ de vei auzi. }i care rumeg@ ^ntr@ dobitoace. 10. sau celui str@in s@ o m$nce. porfirionul }i liliiacul. 15. {i o vei m$nca ^naintea Domnul Dumnezeului t@u.* S@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei sale. Nici o mort@ciune s@ nu m$nca]i. }i mai mult nu vor adaoge a face acel cuv$nt r@u ^ntru voi. aceastea s@ nu le m$nca]i: c@mila }i iepurile }i hirogrilul. 9. acstea s@ le m$nca]i. }i s@ nu s@ fac@ mil@ ochiului t@u de el. {i tot corbul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. Tot dobitocul cu unghiia despicat@. precum S-au jurat p@rin]ilor t@i. {i porcul. {i-l vor ucide cu pietri }i va muri. Iar@ toate care nu au arepi }i solzi s@ nu le m$nca]i. {i din ceale zbur@toare.A DOAOA LEAGE jim la dumnez@i str@ini. 18 vostru. 13. s@ nu v@ rade]i }i s@ nu face]i ple}ugire ^ntr@ ochii vo}tri pentru mort. ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. }i ceale ^nt$iu n@scute a vacilor tale }i a oilor tale. Ucig$nd. 16.* Nimica spurcat s@ nu m$nca]i. CAP 13 {I 14 p@m$ntului. 3. 22. {i stru]ul }i buha }i babi]a. nici s@-l t@inuie}ti pre el. Cearc@. 12. }i pre tine te-au ales Domnul Dumnezeul t@u s@ fii Lui norod mai iubit dec$t toate neamurile c$te s$nt pre fa]a 19. {i toate avu]iile ei le adun@ ^n uli]ile ei }i arde cetatea cu foc }i toate avu]iile ei cu totul. s@ nu m$nca]i din eale (a). }i din ceale cu unghiia despicat@. caut@ }i ^ntreab@ cu deadinsul. S@ nu voie}ti ^mpreun@ cu el. 12.

20.* C@ nu va lipsi s@rac din p@m$ntul t@u. De}chizind. pentru c@ te-au iubit pre tine }i casa ta. 2. 9. te va blagoslovi pre tine Domnul Dumnezeul t@u. }i din boi }i din oi. dup@ cumu-i easte lipsa. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. 42 Luca 6. s@ nu-]i ^nv$rto}ezi inima 1. poruncesc ]ie s@ faci cuv$ntul acesta. zic$nd: «S@ apropie anul al }eaptelea. 12. carii s$nt ^n cet@]ile tale. 27. {i-]i ado aminte c@ ai fost rob ^n p@m$ntul Eghiptului }i te-au izb@vit de acolo Domnul Dumnezeul t@u. De la cel str@in ceare c$te s$nt ale tale la el. 20 21 . pentru c@ s-au chemat iertare Domnului Dumnezeului t@u. *Levi]. cel necurat ^ntru tine }i cel curat ^mpreun@ s@-l m$nce. oric$t ^i va trebui }i ^i va fi lips@. Domnul Dumnezeul t@u te va blagoslovi pre tine. ca pre o c@prioar@ sau ca pre un cerb. Iar@ aceasta easte r$nduiala iert@rii: vei ierta toat@ deatoriia ta carea-]i easte deatoriu ]ie deaproapele. pentru c@ el nu are parte. ^mprumut$nd. s@-l ^mprumu]i pre el.* Iar@ de s@ va vinde ]ie fratele t@u evreu au evreae. }i m@n$nc@ acolo ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. %naintea Domnului Dumnezeului t@u. }i va fi ]ie rob ^n veaci. }i. s@ nu-l jerve}ti Domnului Dumnezeului t@u. Iar@ de ve]i auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului vostru. *Mat. }i fratele t@u. Ia sula }i g@ure ureachiia lui la u}e. Despre ceale ^nt$iu n@scute a s@ sfin]i Domnului }i a s@ m$nca. anul iert@rii».* }i ^mprumut$nd. }i ^n al }eaptelea ^l vei l@sa slobod de la tine. s@-l ^mprumutezi pre el. s@-i dai lui. 22. 4. 26. 5. 19.* Iar@ de va fi ^ntru el prihan@. D$nd. precum au gr@it ]ie. au orb. }i-]i zic: «De}chizind. Dup@ trei ani vei scoate toat@ zeciuiala rodurilor tale. Iar@ de va fi calea departe de la tine }i nu vei putea s@ aduci aceastea. s@ nu lucri cu boul t@u cel ^nt$iu n@scut }i s@ nu tunzi ceale ^nt$iu n@scute ale oilor tale. 26. 11 CAP 15 Leagea slobozirii anului a }eaptelea cu carii s@ se plineasc@. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ fac@ cuv$nt ascuns ^n inima ta far@deleage. Iar@ de va fi ^ntru tine cineva s@rac dintr@ fra]ii t@i ^n vreo cetate din cet@]ile tale. 15. 10. }i vei ^mprumuta neamuri multe.172 A DOAOA LEAGE me de Domnul Dumnezeul t@u ^n toate zilele. ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. nici mo}ie ^mpreun@ cu tine. }i vei st@p$ni neamuri multe. pentru aceaea eu poruncesc ]ie s@ faci lucrul acesta. Ci. iar@ tu nu te vei ^mprumuta. }i s@ nu te m@hne}ti cu inima ta c$nd dai lui. }i din toate care va pofti sufletul t@u. }i el va striga ^mprotiva ta c@tr@ Domnul. (a) pentru c@. ^ntru toate lucrurile care vei face. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. 3. c@ pentru lucrul acesta te va blagoslovi Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile }i ^ntru toate. s@ de}chizi m$inile tale lui. Ci ^n cet@]ile tale s@-l m$nci. 16. blagoslovind. oriunde vei pune m$na ta. iar@ fratelui t@u s@-i ier]i deatoriia carea ai la el. }ease ani va sluji ]ie. ^n tot anul. (a) %n cea veachie s@ afl@: pentru cuv$ntul acesta. 5. 14 nul al }eaptelea vei face iertare. Despre evreul sau evreea v$ndut@. le vei sfin]i Domnului Dumnezeului t@u. au r@u slu]it. 2 Ieremiia 34. Tot cel ^nt$iu n@scut. 28. pentru c@ el nu are parte. *Ie}ire 21. A}ea vei face }i slujnicii tale. c$t ceare. 18. 22. 25. }chiop. 29. 21. c@ pre an simbrie de n@imit au slujit ]ie ^n }ease ani. s@-l m$nci tu }i casa ta. nici s@-]i ^nchizi m$na ta de c@tr@ fratele t@u cel lipsit. dup@ cum te-au blagoslovit pre tine Domnul Dumnezeul t@u. }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva. }i s@ se fac@ r@u ochiul t@u asupra fratelui t@u celui lipsit }i s@ nu-i dai lui. 11. care s@ va na}te ^n vacile tale }i ^n oile tale. ^n anul acela o vei pune ^n cet@]ile tale. din vin }i din beutur@ be]iv@. Iar@ de va zice c@tr@ tine: «Nu voiu ie}i de la tine». 24. de}chide m$na ta fratelui t@u celui s@rac }i celui lipsit. C@ nu va fi ^ntru tine lipsit. {i va veni levitul. 7. s@ nu-l slobozi de}ert. Vinde acealea pre argint. }i vor m$nca }i s@ vor s@tura. {i cu argintul acela cump@r@ tot ce va pofti sufletul t@u. 4. s@ nu o ceri. s@-i dai lui de cheltuial@ din oile tale }i din gr$ul t@u }i din vinul t@u. de vreame ce easte lui bine la tine. }i ia argintul ^n m$inile tale }i mergi la locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. care nu va vrea s@ ias@ de la tine. }i va fi ^ntru tine p@cat mare. 8. pentru c@ e departe de la tine locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. d$nd. {i levitul cel din cet@]ile tale. 17. 34 *Mate. ca s@ te blagosloveasc@ pre tine Domnul Dumnezeul t@u. 14. ceale ce vor fi parte b@rb@teasc@. ^n p@m$ntul care cu soarte-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. iar@ pre tine nu te vor st@p$ni. 6. }i te va blagoslovi pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate c$te vei face. ca s@ p@zi]i }i s@ face]i toate poruncile aceastea care poruncesc eu ast@zi ]ie. carele easte ^n p@m$ntul t@u». s@-i dai lui. 13. pentru c@ te-au blagoslovit pre tine Domnul Dumnezeul t@u. pentru aceaea. CAP 14 {I 15 ta. }i te veselea}te tu }i casa ta. nici mo}ie ^mpreun@ cu tine. S@ nu-]i fie ]ie greu c$ndu-i la}i slobozi de la tine. {i c$ndu-l vei slobozi pre el de la tine.

12. S@ nu s@ vaz@ la tine dospit@ ^n toate hotar@le tale }eapte zile }i s@ nu r@m$n@ p$n@ diminea]a din c@rnurile care le vei jertvi seara. Ci numai ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. soarelui sau lunei sau la orice din ceale din podoaba ceriului. S@ nu-]i faci ]ie st$lp. {i s@ va spune aceasta ]ie. iar@ ^n zioa a }eaptea easte ie}ire. c@ darurile orbesc ochii ^n]@lep]ilor }i mut@ cuvintele drep]ilor. c$nd vei aduna din ariia ta }i din teascul t@u. 21. la apusul soarelui. }eapte zile s@ m$nci cu eale azim@. c@ spurc@ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta }i levitul care easte ^n cet@]ile tale. CAP 16 {I 17 14. {eapte s@pt@m$ni ^ntregi s@ numeri ]ie. noaptea. s-au f@cut spurc@ciunea aceasta ^n Israil. {i te veselea}te ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva. c$te-]i va da ]ie. Nu va fi ]ie slobod s@ jertve}ti pa}ti. }i. nici s@ ia daruri. {i s@ se p@zeasc@ de prilejurile ^nchin@rii idolilor. }i ^ntr$nd s@ mo}tene}ti p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 173 CAP 16 Trei praznice mai alease peste an: a azimelor sau a lunii rodurilor celor noao. {i ce trebuie s@ ]ie craiul care s@ va aleage. ^n vreamea ^n care ai ie}it din p@m$ntul Eghiptului. ^ntru carea s@ jertvesc Pa}tile. tu }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta }i levitul }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva. s@rb@toare Domnului Dumnezeului t@u. dup@ cum te-au blagoslovit Domnul Dumnezeul t@u. c@ cu grab@ a]i ie}it din Eghipt. s@ jertve}ti pa}tile seara. 5. toat@ partea ta cea b@rb@teasc@ s@ se areate ^naintea Domnului Dumnezeului t@u.* 23. fie}tecarele dup@ putearea m$inilor voastre. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie ^n fie}tecare neam din neamurile tale. *Ie}ire 23. 2. ca s@ tr@i]i. }i ^n s@rb@toarea corturilor. 20. 3. noaptea. b@rbat sau muiare f@c$nd ce easte r@u ^naintea Domnului Dumnezeului t@u }i c@lc$nd leagea Lui. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. oi }i boi. 13. adev@rat s-au f@cut cuv$ntul. 11. 19. %n lucrul cel ^ncurcat trebuie a mearge la arhiereu }i la s@borul lui. *Levi]. @zea}te luna celor noao }i s@ 1. 4. ci s@-l v@rsa]i pre p@m$nt. c@ ^n luna celor noao ai ie}it din Eghipt. tu. 15 Sirah 35. Drept s@ urmezi ce easte drept.* nici s@ cunoasc@ fa]a. f@r@ numai ceale ce s@ fac sufletului. 6. care au f@cut acest lucru r@u. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. ca ^n toate zilele vie]ii voastre s@ v@ aduce]i aminte de zioa ie}irei voastre din p@m$ntul Eghiptului. la poarta . }i s@ fii veasel. ^nchin@torii idolilor s@ se pedepseasc@. {ease zile vei m$nca azime. la care nu ]-am poruncit ]ie. 8 Sirah 20. ^n zioa cea dint$iu. ^n locul care-l va aleage Domnul: ^n s@rb@toarea azimelor. 15 de c$nd ^nceape seacerea a s@cera vei ^nceape a num@ra }eapte s@pt@m$ni. 18. p$inea n@cazului. 7. Judec@tori }i c@rturari pune-]i ]ie ^n toate cet@]ile tale. S@ nu m$nci cu eale dospit. 16. {i-]i ado aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului. 10. @ nu jertve}ti Domnului Dumne1. S@rb@toarea corturilor s@ o faci ^n }eapte zile. care le d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i auzind vei cerca cu deadinsul. ca s@ judece norodul cu judecat@ dreapt@. care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie. care ]-au dat ]ie. ca apa. }i te ^ntoarce diminea]a }i te du la casa ta.* S@ nu te ar@]i ^naintea Domnului Dumnezeului t@u de}ert. carii s$nt ^n cet@]ile tale. care au ur$t Domnul Dumnezeul t@u. 3. }i ^n s@rb@toarea s@pt@m$nilor. 9. merg$nd s@ slujeasc@ la al]i dumnez@i }i s@ se ^nchine lor. Despre r$nduirea judec@torilor drep]i. ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate rodurile tale }i ^ntru toate lucrurile m$inilor tale. carii s$nt ^ntru voi. dup@ blagosloveniia Domnului Dumnezeului t@u. De trei ori ^n an. nici ^ntr-o cetate de ale tale. {eapte zile s@ s@rbezi Domnului Dumnezeului t@u. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. 17. Numai s$nge s@ nu m$nca]i. Iar@ de s@ va afla ^n vreo cetate. {i.A DOAOA LEAGE 23. 6 [5] *Ie}ire 23. {i s@ jertve}ti pa}ti Domnului Dumnezeului t@u. {i te veselea}te ^n s@rb@toarea ta. iat@. s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru. {i fiiarbe }i frige }i m@n$nc@ ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. 15. 31 [30] CAP 17 Jertva s@ se aleag@. 22. 2. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. {i f@ s@rb@toare de s@pt@m$ni Domnului Dumnezeului t@u. 5. 8. zeului t@u vi]el sau oaie ^n care easte prihan@ sau orice lucru ur$t. }i p@zea}te }i f@ poruncile aceastea. precum poate m$na ta. S@ nu-]i s@de}ti ]ie desi} }i nici un lemn l$ng@ jertvenicul care-l vei face Domnului Dumnezeului t@u. S@ nu aba]i judecata. a s@pt@m$nilor }i a corturilor. din cet@]ile tale. Scoate pre omul acela sau pre muiarea aceaea. 4. faci Pa}ti Domnului Dumnezeului t@u.

pre care tu le vei mo}teni. }i carele vr@jea}te din p$ntece. 9. ca s@ faci toate c$te-]i vor r$ndui ]ie. }i argint }i aur s@ nu-}i ^nmul]asc@ foarte. nici la st$nga. }i pentru spurc@ciunile aceastea va piiarde pre ei Domnul Dumnezeul t@u de la fa]a ta. afar@ de v$nzarea cea de mo}ie. Domnul easte mo}iia lui. s@ va teame }i mai mult nu va face p@g$nea}te.* }i carele ^ntreab@ mor]ii. }i judecat@ }i ^ntr@ ran@ de lepr@. Iar@ dup@ ce vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u.* iar@ m$na norodului mai pre urm@. ca s@ nu s@ schimbe inima lui. 23 Sus 10. {i m$na m@rturiilor va fi mai ^nt$iu preste el. dup@ ce-} va ^nmul]i caii. *2 Para. ^n zioa adun@rii. }i vei da bra]ul preotului. }i vei zice: «Pune-voiu preste mine ^mp@rat. 6. 7 *Ioan 1. s@ nu te ^nve]i a face dup@ spurc@ciunile neamurilor acelora. Proroc mare s@ f@g@duia}te. }i ran@ de lepr@ }i ^ntr@ price. precum i-au zis lui. 8. iar@ prorocul mincinos s@ se omoar@. cerc$nd. el }i fiii lui.* {i vei mearge la preo]ii levi]ii }i la 19. 15. }i ve]i r$dica pre cel r@u dintr@ voi. s@ moar@ omul acela. 11. Va sluji numele Domnului Dumnezeului s@u. 23 [21] . Dup@ leagea }i dup@ judecata carea-]i vor spune ]ie s@ faci. {i vei face dup@ cuv$ntul care-]i vor spune ]ie din locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. {i fermec@toriu. {i s@ nu-}i ^nmul]asc@ }ie muieri. }i s@ p@z@}ti foarte. 18. cum s@ se deschilineasc@ prorocul cel adev@rat de c@tr@ cel mincinos. }i p$rga tunderii oilor tale vei da lui. 13. ci jertvele Domnului mo}iia lor. 10. 20. 17. s@-}i scrie aceast@ a doao leage din cartea de la preo]ii levi]ii. ca }i cealealalte neamuri de primprejurul mieu». 3. {i c$nd va }edea pre scaonul ^mp@r@]iei sale. ca s@-l omoar@ pre el. }i f@lcile }i p$ntecele. dintr@ to]i fiii lui Israil. atunci. {i p$rga gr$ului t@u }i a vinului t@u }i a untului-t@u-de-lemn.174 *Jos 14 [19]. de la cei ce jertvesc jertve. Iar@ de va fi vreun lucru care s@ nu-l po]i lezne dezlega. ^n locul care-l va aleage Domnul. 27 *1 %mp@. s@ pui preste tine ^mp@rat pre care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. ca s@ ^nvea]e a s@ teame de Domnul Dumnezeul s@u }i a p@zi toate poruncile aceastea }i ^ndrept@rile aceastea a le face. c@ Domnul au zis voao: «Mai mult s@ nu adaoge]i a v@ ^ntoarce pre calea aceasta». 8. va scula ]ie Domnul Dumnezeul t@u. ca }i to]i fra]ii lui. pentru c@ nu easte fratele t@u. 13 *Levi]. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. }i carele desc$nt@. Iar@ mo}ie nu vor avea ei ^ntr@ fra]ii s@i. 18. ca s@ fie ^n- CAP 18 Preo]ilor }i levi]ilor ^n loc de mo}ie s@ r$nduiesc aducerile }i jertvele. 5. 19. 12. }i-l vei mo}teni pre el. acealea le vor m$nca. }i vei l@cui pre el. 15. de-a dreapta sau de-a st$nga. s@ nu te aba]i de la cuv$ntul care ]i-l vor spune ei. {i tot norodul. 9 A DOAOA LEAGE CAP 17 {I 18 tru ani ^ndelunga]i ^ntru ^mp@r@]iia sa. 16. Iar@ de va veni vreun levit din vreo cetate de ale voastre. s@ moar@. {i aceasta easte judecata preo]ilor de la norod. {i s@ o aib@ cu sine }i s@ o ceteasc@ ^n toate zilele vie]ii sale. 21 [20]. 16.* *Numer. }i desc$nt$nd }i fermec$nd. Parte ^mp@r]it@ va m$nca. dintr@ fra]ii t@i s@ pui preste tine ^mp@rat. 14. Dup@ toate c$te ai cerut de la Domnul Dumnezeul t@u* ^n Horiv. A s@ feri de fermec@toriu. 13. Des@v$r}it s@ fii ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 13. 1 *Sus 13. {i omul carele s@ va sume]i ca s@ nu asculte de preotul carele pururea slujea}te numelui Domnului Dumnezeului t@u. 11. }i carele caut@ pre steale. s@ nu pui preste tine ^mp@rat om de alt neam. C@ spurc@ciune easte Domnului Dumnezeului t@u tot cel ce face aceastea. vor spune ]ie judecata. }i vei r$dica pre cel r@u din Israil. 7. Ca s@ nu s@ ^nal]@ inima lui preste fra]ii s@i }i ca s@ nu s@ abat@ de la porunci. zic$nd: «Nu vom adaoge a mai auzi glasul 1. nici la dreapta. 9 1 Cori. 16 2 Cori. Iar@ deaca vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u cu soarte. 12.* vr@jind vraje. 9. cet@]ii }i-i ucide cu pietri. 2. Puind. acealea vr@ji }i desc$ntece ascult@. s@ te sui ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. 6. auzind. S@ nu s@ afle ^ntru tine carele s@ treac@ pre fiiul s@u sau pre fata sa prin foc. 22 *Ie}ire 20. ori vi]el. 9. levi]ii carii stau acolo ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 45 [46] Fapte 3. iar@ ]ie nu ]-au dat a}ea Domnul Dumnezeul t@u. C@ pre el l-au ales Domnul Dumnezeul t@u din toate neamurile tale s@ stea ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 10. 7. c$nd vei s@ judeci ^ntr@ s$nge }i ^ntr@ judecat@. 14. 4. de el s@ asculta]i. %ns@ s@ nu-}i ^nmul]asc@ }ie cai }i s@ nu ^ntoarc@ pre norod ^n Eghipt. ori oaie. ca s@ slujeasc@ }i bine s@ cuvinteaze ^ntru numele Domnului. sau de judec@toriul carele va fi ^n zilele acealea. el }i fiii lui ^ntru fiii lui Israil. 15 Mateiu 18. reo]ii }i levi]ii }i tot neamul lui Levi nu va avea parte }i mo}ie cu Israil. scul$ndu-te. dup@ cum poftea}te sufletul lui. cu o m@rturie nu va muri. }i ei. ^n toate zilele. ca pre mine. lucru de judecat@ ^n cet@]ile tale. C@ neamurile aceastea.* Cu doao m@rturii sau cu trei m@rturii va muri cel ce moare. 28.* Proroc din fra]ii t@i. 8 judec@toriul carele va fi ^n zilele acealea. de unde l@cuia}te. de desc$nt@toriu }i de tot fealiul de vr@jitoriu.

{i ceialal]i. ca 1. }i-l vor omor^. s@ nu s@ mute. Despre m@rturiile ceale adev@rate }i mincinoas@. 14 ar@ deaca va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile al c@rora p@m$nt ^l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. a}ea ve]i face lui. 18. }i va fi bine ]ie. alerg$nd cel ce easte rud@ cu cel mort dup@ cel ce au omor$t }i ^nfierb$ntat@ fiind inima lui. {i nu s@ va v@rsa s$nge nevinovat ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti.* De vei asculta s@ faci toate poruncile aceastea. }i. 11. Ce leamne s@ se taie spre zidirea }an]ului asupra cet@]ii. }i-l vor lua pre el de acolo }i-l vor da ^n m$inile rudeniilor mortului. 15. }i vei r$dica r@ul dintr@ voi. 2 *Face. dinte pentru dinte. }i va gr@i lor dup@ cum voiu porunci lui. (a) Leagea. 11 Isus Na. ^n vreame de r@zboiu. 6. s@ nu v@ ]ine]i de el. m@car c@ acesta nu easte vinovat judec@]ii ceii de moarte. ca s@ scape acolo tot uciga}ul. 1 *Danii. precum s-au jurat p@rin]ilor t@i. r$dic$nd m$na cu s@curea cel ce taie lemnul. S@ nu mu]i hotar@le deaproapelui t@u. Pentru aceaea. S@ nu s@ fac@ mil@ ochiului t@u de el. }i carele va gr@i ^ntru numele altor dumnezei. 20. }i ori pentru ce p@cat care-l va p@c@tui. }i ve]i mo}teni pre ei. zic$nd: «Aleage-]i ]ie trei cet@]i». Iar@ aceasta va fi porunca (a): uciga}ului carele va fugi acolo }i va tr@i. Legi cum trebuie s@ se o}teasc@.* Trei cet@]i s@-]i alegi ]ie ^n mijlocul p@m$ntului t@u. 10. Iar@ de vei zice ^ntru inima ta: «Cum vom cunoa}te cuv$ntul care l-au gr@it Domnul?». de va fi mai lung@ calea. 24 Sus 12. }i carii nu. poruncesc eu ]ie cuv$ntul acesta. 19. 21. S@ nu s@ milostiveasc@ ochiul t@u spre el.* Iar@ de va l@rgi Domnul Dumnezeul t@u 1. }i nu l-au fost ur$t pre el mai ^nainte de ieri }i de alaltaieri. 20. Socotea}te-]i calea }i ^mparte ^n trei p@r]i hotar@le p@m$ntului t@u. }i carii f@r@ grij@ vor fugi acolo. 20 Mateiu 5. }i ve]i l@cui ^n cet@]ile lor }i ^n c@sile lor. 20 *Nume. 28. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Drept. 9. care le-au pus p@rin]ii t@i ^n mo}iia carea o vei mo}teni ^n p@m$ntul care ]i-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u ca s@-l mo}tene}ti. ar@ c$nd vei ie}i la r@zboiu asupra vr@jma}ilor t@i }i vei vedea cai }i c@l@re]i }i norod mai mult dec$t tine. p$r$ndu-l pre el c@lc@toriu de leage. Vor trimite b@tr$nii cet@]ii lui. 4. ori pentru ce str$mb@tate. 2. }i va muri. 12. *Sus 17. 13. {i omul carele nu va asculta cuv$ntul lui.* {i vor cerceta judec@torii cu am@runtul. {i carele va ^ntra cu deaproapele s@u ^n p@dure s@ taie leamne. C$te va gr@i prorocul acela ^ntru numele Domnului }i nu va fi. 8. 16. s@ vor teame }i nu vor mai adaoge a face mai mult acest lucru r@u ^ntr@ voi. 21. care le poruncesc eu ]ie ast@zi.* Nu va sta o m@rturie s@ m@rturiseasc@ asupra vreunui om. m$n@ pentru m$n@. CAP 18 {I 19 hotar@le tale. 24 Levi]i 24. r$nduiala. 24] CAP 20 Carii trebuie s@ se trimit@ acas@ ^n vreamea r@zboiului. 6 Mateiu 18. 19. 17. }i s@-l omoar@ pre el. care ^l ^mparte ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 45 pre tine. acesta va fugi ^ntru o cetate de aceastea }i va tr@i. 34. }i vei cur@]i s$ngele cel nevinovat din Israil. }i de vor afla c@ m@rturie str$mb@ au m@rturisit }i cu nedreptate au st@tut ^mprotiva fratelui s@u. 4. 22. 20. tot cel ce va lovi pre deaproapele s@u f@r’ de voie. 62 [6. 175 *Ie}ir.* Iar@ de va fi ^ntru tine vreun om carele ura}te pre deaproapele s@u }i-l p$ndea}te pre el. }i s@ va scula asupra lui }i-l va lovi. vei mai adaoge ]ie ^nc@ trei cet@]i l$ng@ aceaste trei. {i despre hotar@. cuv$ntul acela nu l-au gr@it Domnul. ^ntru p@g$n@tate au gr@it prorocul acela. s@ moar@ prorocul acela». Am$ndoi oamenii ^ntr@ carii easte pricea vor sta ^naintea Domnului }i ^naintea preo]ilor }i ^naintea judec@torilor carii vor fi ^n zilele acealea. c@ci nu l-am fost ur$t pre el mai ^nainte de ieri }i de alaltaieri. 35. *Nume. toate c$te au gr@it. Eu voiu lua izb$nd@ de pre el. precum va face cineva deaproapelui s@u. Ci ^n gura a doao m@rturii }i ^n gura a trei m@rturii va sta tot cuv$ntul. }i voiu pune cuvintele Meale ^n gura [46] lui. nici s@ va ^nt$mpla ce au zis. ochiu pentru ochiu. }i ori pentru ce gre}eal@. 13. picior pentru picior. ca s@ nu murim». Ca nu.* suflet pentru suflet. S@ face]i lui precum au g$ndit el s@ fac@ r@u asupra fratelui s@u. 21 CAP 19 S@ se osebeasc@ cet@]i de sc@pare. }i-]i va da ]ie Domnul tot p@m$ntul care au zis p@rin]ilor t@i c@-l va da. Iar@ de va sta m@rturie nedreapt@ asupra vreunui om. care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. oric$te va gr@i prorocul acela ^ntru numele Mieu. 13. 5. s@-l ajung@ pre el. 3.A DOAOA LEAGE Domnului Dumnezeului nostru }i nu vom mai vedea acest foc mare. 7.* Proroc voiu scula lor din fra]ii lor. *Ioan 18. }i nu va fi ^ntru tine vinovat s$ngelui. }i va fugi ^n vreo cetate de aceastea. 16 2 Cori. 21. 38 1. 14. *Ie}ir. s@ nu te . 17. Iar@ prorocul carele va ^ndr@zni a gr@i ^ntru numele Mieu cuv$nt care n-am poruncit lui s@-l gr@iasc@. 35. auzind. va s@ri s@curea din codor$}te }i va lovi pre deaproapele s@u }i va muri. s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u }i s@ umbli pre toate c@ile Lui ^n toate zilele.

s@ poat@ fugi de la fa]a ta }i s@ se ascunz@ ^n }ean]. S@ nu sl@beasc@ inima voastr@. Israile. {i b@tr$nii cet@]ii aceiia vor aduce vi]eaoa ^ntr-o vale r$poas@. }i alt om s@ o ia pre ea». A}ea s@ face]i ^n toate cet@]ile care s$nt departe de tine foarte }i nu s$nt din cet@]ile neamurilor acestora. Afar@ de muieri }i de marh@ (a). s@ nu strici pomii ei. carea nu au lucrat }i nu au tras ^n jug. ca s@ nu fie s$nge nevinovat ^ntru norodul T@u. nici v@ sp@riia]i. Vor ie}i b@tr$nii }i judec@torii t@i }i vor m@sura p$n@ la cet@]ile ceale dimprejurul celui omor$t. care le-au f@cut ei dumnez@ilor lor. Muiarea robit@ ^n r@zboiu. pentru fiiul neascult@toriu }i pentru cel ce s-au sp$nzurat pre lemn. 19. {i va fi b@tr$nii cet@]ii ceii mai aproape de cel omor$t vor lua o vi]ea din vaci. }i toate dobitoacele. }i nu s@ }tie cine l-au omor$t. {i tot omul carele au s@dit vie }i nu s-au veselit dintr-^nsa s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ la casa sa. Ci cu anatem@ s@-i anatemisi]i pre ei. 7. 10. }i s@ p@c@tui]i ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. Israil !» {i li s@ va ierta lor p@catul s$ngelui. }i vor pune pre mai-marii o}tii ^nainte pov@]uitori norodului. }i vor t@ia capul vi]ealii ^n vale. vor zice: «M$inile noastre nu au v@rsat s$ngele acesta. va gr@i norodului }i va zice c@tr@ ei: 3. Milostiv fii norodului T@u. iar@ pre el s@ nu-l tai. om omor$t. }i alt om s@ ^nceap@ a l@cui ^ntr-^nsa. De vor r@spunde ]ie ceale de pace }i vor de}chide ]ie. . *Jude. }i alt om s@ se veseleasc@ dintr-^nsa. }i ochii no}tri nu au v@zut. 8. }i va da pre ei Domnul Dumnezeu ^n m$inile tale. cu voi. 7. {i c$nd te vei apropiia la vreo cetate s@ o ba]i. C@ Domnul Dumnezeul vostru mearge ^naintea voastr@. c@ cu tine easte Domnul Dumnezeul t@u. {i. pre carele l-ai r@scump@rat. «Auzi. {i s@ vie preo]ii levi]ii. 7. 13. *1 Mac. 4. 12. venind preotul. s@ nu la}i viu nimica ce sufl@. nici s-au s@m@nat. c@ pomul cel din ]arin@ nu easte ca omul. Israil. 20. 8. 2. 6. ci din pom s@ m$nci. carea o d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. P$n@ c$nd ]i-o va da Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale. pentru c@ pre ei i-au ales Domnul Dumnezeu s@ stea ^naintea Lui. din p@m$ntul Eghiptului. {i tot omul carele }i-au logodit }ie muiare }i nu o au luat pre ea s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa. {i va fi c$nd te vei apropiia de b@taie. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. s@ nu moar@ la r@zboiu. 56 CAP 21 Legi pentru cel ce s@ afl@ omor$t. 6. 17. voi mearge]i ast@zi la b@taie asupra vr@jma}ilor vo}tri. ca s@ nu ^nfrico}eaze inima fratelui s@u. 18. 4. 3. 1. ca ^mpreun@ cu voi s@ bat@ pre vr@jma}ii vo}tri }i s@ v@ m$ntuiasc@ pre voi». ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. ca }i a sa». }i s@ zide}ti }ean] asupra cet@]ii carea face r@zboiu asupra ta. 11.176 A DOAOA LEAGE temi de ei. }i-i vei pr@da pre ei. Iar@ de nu va asculta de tine }i va face r@zboiu asupra ta. z@c$nd ^n c$mp. tot norodul carii s@ vor afla ^ntr-^nsa vor da bir ]ie }i vor fi supu}i. 10. 3 ar@ de s@ va afla. }i toate c$te vor fi ^n cetate. Iar@ de vei }edea ^mprejurul vreunei cet@]i zile mai multe. b@t$ndu-o ca s@ o iai. 14. acela s@-l strici }i s@-l tai. {i va fi dup@ ce vor ^nceta c@rturarii a gr@i c@tr@ norod. s@ }ezi ^mprejurul ei. 9. {i vor gr@i }i c@rturarii c@tr@ norod. 16. s@ nu moar@ ^n r@zboiu. {i vor mai adaoge c@rturarii a gr@i c@tr@ norod }i vor zice:* «Tot omul cel fricos }i slab la inim@ s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa. pre 14 (a). CAP 20 {I 21 heteu }i pre amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre eveu }i pre ievuseu }i pre ghergheseu. 9. 2. %n alte Biblii s@ afl@: Afar@ de muieri }i de prunci. {i to]i b@tr$nii cet@]ii ceii mai aproape de cel omor$t s@ speale m$inile pre capul vi]ealii ceii t@iate ^n vale. Iar@ c$nd vei ie}i la r@zboiu ^naintea vr@jma}ilor t@i. Ca s@ nu v@ ^nvea]e pre voi a face toate spurc@ciunile lor. precum au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. Iar@ tu r$dic@ s$ngele cel nevinovat dintr@ voi }i f@ ce e bun }i pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. r@spunzind. s@ nu moar@ ^n r@zboiu. 3. carea nu s-au lucrat. Doamne. Iar@ lemnul care-l }tii c@ nu face rod bun de m$ncat. 5. 5. nici v@ abate]i de la fa]a lor. nici s@ pui s@curea ^n ei. }i s@ ucizi toat@ partea b@rb@teasc@ dintr-^nsa cu ascu]i}ul sabiei. p$n@ ce s@ va da ]ie. }i din gura lor s@ va judeca toat@ pricea }i rana. zic$nd:* «Tot omul carele au zidit cas@ noao }i nu au ^nceput a l@cui ^ntr-^nsa s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa. nu v@ teame]i. mai ^nainte s@ o ^mbii cu pace. Pentru fiiul cel ^nt$iu n@scut a ceii ur$te. }i toate averile s@ le pr@dezi ]ie }i s@ m$nci toat@ prada vr@jma}ilor t@i. Iar@ din cet@]ile neamurilor acestora. al c@rora p@m$nt ^l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. 15. }i s@ binecuvinteaze ^ntru numele Lui.

hainelor tale cu care te vei ^mbr@ca. toate c$te au pierdut el. De vei vedea asinul fratelui t@u sau boul lui c@zu]i pe cale. iar@ el nu-i ascult@. nici b@rbatul s@ nu s@ ^mbrace cu haine muiere}ti. *Ie}ire 23. {i va aduce asupra ei cuvinte de vinuit }i-i va gr@i nume r@u. una iubit@. Iar@ de va fi adev@rat cuv$ntul acesta. }i aceastea s$nt seamnele fecioriei featei meale». nu va putea s@ fac@ s@ fie ^nt$iu n@scut feciorul ceii iubite. }i a}ea s@ faci cu haina lui. s@ nu le treci cu vedearea. nu am aflat la ea feciorie». De cuibul aflat. }i mum@sa z@c$nd preste pui sau preste oao. }i va pl$nge pre tat@l s@u }i pre mum@-sa o lun@ de zile. Acum el pune asupra ei cuvinte de vinuire.* Baieri s@-]i faci la ceale patru cornuri a *Num. {i vor luoa b@tr$nii cet@]ii aceiia pre omul acela }i-l vor pedepsi. }i o au ur$t. iar@ alta ur$t@. {i vei r$dica pre cel r@u dintr@ voi. ci. 8. Vor scoate pre fat@ la u}ea c@sii t@t$nes@u.* $nd vezi boul fratelui t@u sau oaia lui r@t@cind. s@ nu le treci cu vedearea. 12. }i o va ur^. A}ea s@ faci cu asinul lui. 16. }i ei ^l ceart@ pre el. auzind. Iar@ de vei afla vreun cuib de pasere ^naintea fea]ii tale. S@-l prinz@ tat@l lui }i muma lui }i s@-l scoa]@ ^naintea b@tr$nilor cet@]ii sale }i la poarta locului. 19. carele easte cel ^nt$iu n@scut. {i vei lua de la ea hainele ceale de robie. S@ nu ia muiarea tat$ne-s@u. }i vor na}te lui }i cea iubit@ }i cea ur$t@. trec$nd cu vedearea pre feciorul ceii ur$te. Iar@ de va fi cineva ^n p@cat. nici-l }tii pre el. zic$nd: ‘N-am aflat la fata ta feciorie’. lu$ndu-o pre ea tat@l featei }i mum@sa. 21. }i oamenii cet@]ii aceiia o vor . ca s@ fie bine ]ie }i s@ tr@ie}ti zile multe. 15. 3. 22. }i ceialal]i. }i va fi ]ie muiare. 13. }i le vei afla tu. 10. 12. pentru c@ au gr@it nume r@u asupra fecioarei israilteane. }i vei rade capul ei. Despre baierile hainii. }i nu s@ va afla feciorie la fat@. De va lua cineva muiare }i va l@cui ^mpreun@ cu ea. 18. }i s@ nu spurca]i p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. 4. Iar@ de nu easte aproape fratele t@u de tine. dup@ aceaea. S@ nu ari cu bou }i asin ^mpreun@. ca s@ sfin]asc@ roada }i s@m$n]a carea o ai s@m@nat ^mpreun@ cu roada viei tale. }i va }edea ^n casa ta. Despre haina altui fealiu. De a nu mesteca lucruri deschilinite. }i s@ fie la tine p$n@ ce le va c@uta fratele t@u }i le vei da lui. }i nu va putea s@ o goneasc@ pre ea ^n toate zilele vie]ii sale. s@-i r$dici ^mpreun@ cu el. r$dic$nd. 17. }i dup@ aceaea vei ^ntra la ea }i vei l@cui cu ea. pentru c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u tot cel ce face aceastea. 21. 3. 23. ^n cale. {i de nu o vei vrea pre ea. {i-l vor globi o sut@ de sicli }i le vor da tat@lui featei. pentru c@ o ai smerit pre ea. 6. 5. Despre cununa podului. le bag@ ^n s@la}ul t@u. 16. De preacurvie. De s@mnul fecioriei. }i feciorul cel ^nt$iu n@scut va fi al ceii ur$te. {i va zice tat@l featei c@tr@ b@tr$ni: «Pre fata mea aceasta o am dat muiare omului acestuia. ci ^n zioa aceaea s@-l ^ngropa]i. S@ nu sameni ^n viia ta mai multe fealiuri. la poart@. }i va muri. 14. o las@ slobod@. {i va fi ^n zioa ^n carea va ^mp@r]i fiilor s@i avearea sa. }i-l ve]i sp$nzura pre lemn. 19. s@ vor teame. {i s@ zic@ c@tr@ b@rba]ii cet@]ii sale: «Fiiul nostru acesta easte neascult@toriu }i ^nd@r@ptnic. ca s@ nu faci ucidere de om ^n casa ta. 7. au ^n vreun copaciu sau pre p@m$nt. S@ nu s@ ^mbrace muiarea cu haine b@rb@te}ti. Despre ceaea ce va avea ^mpreunare trupeasc@ f@r@ de leage ^n cetate sau ^n c$mp. Iar@ de va avea cineva fiiu neascult@toriu }i ^nd@r@ptnic. 20. 9. 15. judecat de moarte. 18. m$nc@toriu }i be]iv». }i-i va fi lui muiare. 38 13. 20. {i c$nd vei zidi cas@ noao. cu pui sau cu oao. s@ nu-i treci cu vedearea. nici s@ te sluje}ti cu ea.* Ci ^nt$iu n@scut va cunoa}te pre feciorul ceii ur$te }i va da lui ^ndoit din toate c$te va avea el. {i vor desface haina ^naintea b@tr$nilor cet@]ii. }i. CAP 21 {I 22 177 *1 Para. Ci pre mum@ s@ o slobozi. 17.A DOAOA LEAGE 11. }i nu ascult@ cuv$ntul nostru. 11. Iar@ de va avea un om doao muieri. {i ^ntr@ cei robi]i vei vedea muiare frumoas@ la fa]@ }i-]i va pl@cea c$t s@ o iai pre ea muiare ]ie. {i. 13 CAP 22 Fapt@ bun@ s@ se fac@ cu lucrul deaproapelui. }i va zice: «Am luat muiarea aceasta. 1 *Gala. ^ntr$nd eu la d$nsa. {i-l vor ucide cu pietri b@rba]ii cet@]ii lui }i va muri. }i s@ nu o vinzi pre argint. de vreame ce acesta easte p$rga fiilor lui }i lui s@ cuvine ceale ce sunt ale celui ^nt$iu n@scut. 5. s@ nu prinzi pre mam@ cu fiii. 1 [4] 1. vor ar@ta ceale de feciorie ale featei ^naintea b@tr$nilor. iar@ puii ia-i ]ie. S@ nu r@m$ie preste noapte trupul lui pre lemn. }i vei t@ia unghile ei. 14. 15. 2. de vreame ce* bl@st@mat de Dumnezeu easte tot cel sp$nzurat pre lemn. S@ nu te ^mbraci cu hain@ ]@sut@ din l$n@ }i din in ^mpreun@. f@ cunun@ podului t@u. de va c@dea cineva de pre el. ci s@ le aba]i }i s@ le ^ntorci la fratele t@u }i s@ le dai lui. O vei b@ga ^n casa ta. carele nu ascult@ cuv$ntul t@t$ne-s@u }i cuv$ntul mum@-sa. }i a}ea s@ faci cu tot ce au pierdut fratele t@u.

}i au ^ntors Domnul Dumnezeul t@u bl@st@murile ^n blagoslovenie. 5 *Ie}ire 22. s@-i ucide]i pre am$ndoi. feciorul lui Veor din Mesopotamiia. ca s@ te izb@veasc@ pre tine }i s@ dea pre vr@jma}ul t@u ^n m$inile tale dinaintea fea]ii tale. 21. }i nu au fost cine s@-i ajute. Iar@ de s@ va afla fat@ fecioar@ logodit@ cu b@rbat. Iar@ c$nd vei ie}i cu oaste asupra vr@jma}ilor t@i. }i vei r$dica pre cel r@u din Israil. 19. Fiii cei ce s@ vor na}te dintru ei ^ntru al treilea neam vor ^ntra ^ntru adunarea Domnului. Ci Domnul Dumnezeul t@u nu au vrut s@ asculte pre Valaam. 26. *Levi]. 18. 10. }i acolo s@ ie}i afar@. v@zind ^ntru tine lucru spurcat. s@ ucide]i numai pre cel ce au dormit cu ea. ^n veaci. ^ntru adunarea Domnului. Pre sluga cel ce au fugit de la st@p$nul s@u la tine s@ nu-l dai st@p$nului s@u. 1. 5. Iar@ de te vei lega cu f@g@duin]@ Domnului Dumnezeului t@u. Pentru c@ nu au ie}it ^naintea voastr@ cu p$ine }i cu ap@ ^n cale. }i p$n@ la al zeacelea neam s@ nu ^ntre ^n besearica Domnului. }i s@ nu-l nec@je}ti pre el. S@ nu aduci plata curvii }i pre]ul c$nelui ^n casa Domnului Dumnezeului t@u.* Iar@ de s@ va afla om dormind cu muiare carea are b@rbat. iar@ seacerea s@ nu o bagi ^n holda deaproapelui t@u. }i va fi ]ie p@cat. 7. Ve]i scoate pre am$ndoi la poarta cet@]ii lor }i-i ve]i ucide cu pietri. 2. S@ nu iai cam@t@ de la fratele t@u. }i pre omul cel ce au dormit cu muiarea. s@ nu ur@}ti pre eghiptean. }i p$n@ ^n veac. ^ntr@ voi s@ l@cuiasc@ unde-i va pl@cea lui. 5 nului. 3. s@ sapi cu el }i s@ acoperi spurc@ciunea ta. 28. c@ am$ndoao aceastea s$nt ur$ciune ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 6. iar@ ^n vas s@ nu bagi. }i s@ va afla. {i de c@tr@ sear@ s@ speale trupul s@u cu ap@. pentru c@ te-au iubit pre tine Domnul Dumnezeul t@u. Iar@ de vei ^ntra ^n viia deaproapelui t@u. De viia }i holda deaproapelui. {i p@ru} s@ ai la br$ul t@u }i. darul care l-au gr@it gura ta.* }i pentru c@ au n@imit asupra ta pre Valaam. 11. 26. 20. }i nu va putea s@ o goneasc@ ^n toate zilele vie]ii sale. nici pentru o f@g@duin]@. }i pentru aceaea s@ fie tab@ra ta sf$nt@. }i s@ nu vr@jeasc@ nici pentru o f@g@duin]@ din fiii lui Israil (a). S@ nu fie curv@ din featele lui Israil. 22. De plata curvei. c@ nemearnic ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului. 9. nici famen. 15. c@ precum vreun om s@ scoal@ asupra deaproapelui }i-l omoar@. S@ nu ia omul muiarea t@t$ne-s@u }i s@ nu descopere acoperem$ntul t@t$ne-s@u. a}ea easte lucrul acesta. 24. De la cel str@in s@ iai cam@t@. 22. 23. }i dup@ ce va apune soarele s@ ^ntre ^n tab@r@. carea nu easte logodit@. c$nd a]i ie}it voi din Eghipt. pentru c@ o au smerit pre ea. 25. }i au strigat fata cea logodit@. 12. Ci s@ l@cuiasc@ cu tine. iar@ pre om pentru ce au smerit muiarea deaproapelui. C@ Domnul Dumnezeul t@u umbl@ ^n tab@ra ta. }i pre muiare. ^n toate zilele tale. De sluga fugit@. (a) %n unele. S@ nu gr@ie}ti ceale de pace lor }i ceale de folos lor. ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile tale pre p@m$ntul ^ntru care ^ntri s@-l mo}tene}ti. 1 *Nume. }i s@ nu fie curvariu din fiii lui Israil. s@ moar@: pre fat@ pentru c@ nu au strigat ^n cetate. 22. c@ nu easte vinovat@ mor]ii. 25.* S@ nu ^ntre amanitean }i moavitean ^ntru adunarea Domnului. Iar@ de va afla ^n c$mp omul pre fata cea logodit@. 23. 29. De a nu lua cam@t@ de la fra]i. }i afl$ndu-o pre ea om ^n cetate va dormi cu ea. s@ se ^ntoarc@ de c@tr@ tine. 14. de la fratele t@u s@ nu iai cam@t@. 13. c@ cer$nd va ceare Domnul Dumnezeul t@u de la tine. stihul 18 nu easte. c$nd vei }edea afar@. Ceale ce ies prin buzele tale s@ le p@z@}ti }i s@ le faci. nu va fi ]ie p@cat. }i s$lindu-o va dormi cu ea. S@ nu fie vr@jitoare din featele lui Israil. Iar@ featei s@ nu-i face]i nimica. *Neemi. }i ea va fi lui muiare. 18. CAP 22 {I 23 easte. Iar@ de va afla cineva pre fata cea fecioar@. C@ ^n c$mp o au aflat pre ea. 16. 10 Ioan 8. De va fi ^ntru tine om carele s@ nu fie curat de ispitirea ^n vis cea de noapte. 13. De necur@]iia prin ispit@ ^n vis. 30. sau cam@t@ de bucate. 24. S@ nu ^ntre carele easte n@scut din curv@ ^ntru adunarea Dom- . Despre f@g@duin]@. ca s@ te blast@me. 16 CAP 23 Despre cei ce trebuie s@ se opreasc@ de la besearica lui Dumnezeu sau s@ se priimeasc@. s@ te fere}ti de tot lucrul r@u. }i silindu-o va dormi cu ea. Iar@ de nu vei vrea s@ f@g@duie}ti. cam@t@ de argint.* Omul cel ce au dormit cu ea va da tat@lui featei cincizeci de didrahme de argint. 8. S@ nu ur@}ti pre idumeu. s@ nu ^nt$rzii a plini. c@ fratele t@u @ nu ^ntre scopit. pentru c@ au f@cut necur@]ie ^ntru fiii lui Israil }i au curvit ^n casa t@t$ne-s@u. }i vei r@dica pre cel r@u dintr@ voi. {i s@ ai loc afar@ de tab@r@. sau cam@t@ de tot lucrul cu care-l vei ^mprumuta. adun@ cu m$inile tale spice. m$nc@ struguri p$n@ ce s@ va s@tura sufletul t@u. 20. Iar@ de vei ^ntra ^n holda deaproapelui t@u. }i vei r@dica pre cel r@u dintr@ voi. 4. acela s@ ias@ din tab@r@ }i s@ nu ^ntre ^n tab@r@. 27. precum te-ai f@g@duit Domnului Dumnezeului t@u. ca nu. De loc pentru lipsa firii. 17.178 A DOAOA LEAGE ucide cu pietri }i va muri.

12. 19. Iar@ de va fi omul s@rac. }i pre cel drept ^l vor vesti drept. 5. 4. 7. nici fiii s@ nu moar@ pentru p@rin]i. iar@ pre cel vinovat ^l vor os$ndi. }i s@ nu spurca]i p@m$ntul care Domnul Dumnezeul vostru ^l d@ voao s@-l mo}teni]i. 7. Despre plata lucr@toriului. 15. }i r$dica]i pre cel r@u dintr@ voi. 21. Afar@ s@ stai. s@ veseleasc@ pre muiarea sa carea o au luat. 18 Mateiu 10. 3. carele o au luat pre ea muiare }ie. B@rbatul cel dint$iu carele o au slobozit pre ea nu va putea s@ se ^ntoarc@ }i s@ o ia pre ea iar@}i muiare }ie. s@ nu culegi a doao oar@ ce r@m$ne pre urma ta. sau a nemearnicului carele l@cuie}te ^n cet@]ile tale. %n fon]i }i ^n m@suri s@ nu s@ fac@ str$mb@tate. {i-]i ado aminte cum c@ ai fost rob ^n p@m$ntul Eghiptului. ca s@ nu str$ge c@tr@ Domnul asupra ta. ^nainte de ce apune soarele. ci fie}tecarele pentru p@catul s@u s@ moar@. 20. S@ nu iai z@log moara. ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile m$inilor tale. 9. {i ea. 11. 6.* Adu-]i aminte c$te au f@cut Domnul Dumnezeul t@u Mariamei pre cale. Ci-]i ado aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului }i te-au scos Domnul Dumnezeul t@u de acolo. 26 *Levi]. {i de o va ur^ pre ea }i b@rbatul cel mai de pre urm@. S@ se r@dice s@m$n]a fratelui. *2 Cor. Iar@ de s@ va afla om din fiii lui Israil carele fur@ suflet dintr@ fra]ii s@i. s@ va putea m@rita dup@ alt b@rbat. 9. De s@ va ^nsura cineva de cur$nd. Amalic s@ se str$ng@ de supt ceriu. ci vor fi ale celui nemearnic }i ale celui s@rac }i ale v@duvei. s@ nu te ^ntorci s@-l iai. fratele b@rbatului ei va ^ntra la ea }i o va lua }ie}i muiare }i va l@cui ^mpreun@ cu d$nsa. nici fiii pentru p@rin]i. Despre z@logul s@racului. 15 [18] ar@ de-} va lua cineva muiare }i va l@cui cu ea. Iar@ de vor adaoge a-l bate pre el mai multe lovituri dec$t aceastea. }i s@m$n]@ nu au r@mas de la el. 20 *Nume. ca s@ doarm@ ^n haina sa }i s@ te binecuvinteaze }i s@ fie ]ie milostenie ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. s@ se suie muiarea la poart@ la b@tr$ni }i s@ zic@:** «Fratele b@rbatului mieu nu va s@ r$dice numele fratelui s@u ^n Israil }i nu m-au vrut fratele b@rbatului mieu». 19. *Mateiu 5. s@ nu ^ntri ^n casa lui s@-i iai z@log. }i s@ o sloboaz@ din casa sa. Iar@ de vor l@cui fra]ii ^ntr-un loc. 7 * Rut 4. ave]i grij@ s@ face]i precum am poruncit voao. ci s@ fie a celui nemearnic }i a celui s@rac }i a v@duvei. 25. c$nd a]i ie}it din Eghipt. ci s@ fie a s@racului }i a nemearnicului }i a sirimanului }i a v@duvei. 14. 18. {i c$nd vei culeage maslinele. s@ nu ]ii la tine preste noapte z@logul lui. }i s@ o sloboaz@ pre ea din casa sa.* S@ nu ]ii plata celui s@rac }i a celui lipsit dintr@ fra]ii t@i. }i va muri unul dintr-^n}ii. s@ moar@ furul acela. 5. 11. pentru aceaea-]i poruncesc eu ]ie ast@zi ca s@ faci cuv$ntul acesta. }i nici un lucru s@ nu ^ngreoiaze. ar@ de s@ va face price ^ntr@ oameni }i vor veni la judecat@. 6 2 Paral. 31 Marco 10. 2. 10. }i omul carele-]i easte deatoriu. Despre judecata nemearnicului }i a s@racului. 1. 2.A DOAOA LEAGE CAP 24 S@ ^ng@duie s@ se dea muierii carte de slobozenie. C$nd vei s@cera seceri}ul t@u ^n ]arina ta }i vei uita vreun snop ^n ]arina ta. orice deatorie. S@ nu s@ leage gura boului ce trier@. 8. s@ nu te ^ntorci a aduna ceale ce r@m$n pre urma ta. 17. 14. 24 *1 Cor. 12. s@-i scrie ei carte de desp@r]anie }i s@ o dea ^n m$inile ei. }i haina v@duvei s@ nu o iai z@log. p@zea}te foarte ca s@ faci dup@ toat@ leagea carea o vor spune voao preo]ii levi]ii. dup@ ce s-au p$ng@rit ea. 5. c@ sufletul z@logea}te acesta. Ci ^ntr-aceaea}i zi s@-i dai plata lui. pentru aceaea-]i poruncesc ]ie ca s@ faci lucrul acesta. 4 Iezechii. 13 Tovie 4. 3. }i va fi de nu va afla har ^naintea lui pentru c@ au aflat ^n ea lucru ur$t. judec@torii vor judeca pre ei. Iar@ de ai deatorie la deaproapele t@u. vor porunci judec@torii s@-l culce }i s@-l bat@ ^naintea lor. {i de va fi vreadnic de b@taie cel vinovat. s@-i scrie }i acesta carte de desp@r]anie }i s@ o dea ^n m$inile ei. Iar@ de nu va vrea omul* s@ ia pre muiarea fratelui s@u. 6 ** Rut 4. S@ nu str$mbi judecata nemearnicului }i a s@racului }i a v@duvei. c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 8. Ia-]i bine aminte la rana leprii. {i c$nd vei culeage viia ta.* Cu num@r patruzeci s@-l bat@ pre el. duc$ndu-se. Cum s@ se pedepseasc@ cel vinovat. }i vei avea p@cat. Iar@ de va sta el 1. }i-l va sili }i-l va vinde. 5 . 4. 18. 10 *Ie}ire 22. s@ nu ias@ la r@zboiu. 6. 4 CAP 24 {I 25 16. iar@ mai multe s@ nu adaog@.* S@ nu moar@ p@rin]ii pentru fii. 10 Luca 10.* CAP 25 Judec@torii s@ judece drept. muiarea celui mort s@ nu s@ m@rite dup@ b@rbat din afar@. sau de va muri b@rbatul cel de pre urm@. el ^]i va aduce ]ie z@log afar@. Pedeapsa muierii carea va prinde de boa}e. }i nu s@ va st$nge numele lui din Israil.* S@ nu legi gura boului care trier@. S@ nu moar@ p@rin]ii pentru fii. scutit s@ fie ^n casa sa un an. R@m@}i]ele s@ceri}ului }i a culesului viei s@ se las@ s@racilor. de vreame ce easte s@rac }i ^ntru aceaea are n@deajde. 9 1 Tim. * Ci cu apusul soarelui s@-i ^ntorci z@logul lui. nici pietrile morii. {i-l vor chema pre el b@tr$nii cet@]ii aceiia }i vor gr@i lui. 22. 13. s@ va face ur$t fratele t@u ^naintea ta. 179 *4 %mp@. dup@ m@sura vinei lui. {i pruncul carele s@ va na}te s@ va chema pre numele celui ce au murit.

Cum s-au sculat ^mprotiva ta ^n cale }i au t@iat coada taberii tale. }i nemearnicul cel dintru tine. }i s@ l@cuie}ti *Isaia 63. 8 pre cale. Israil. nu am dat dintr-^nsele mortului. 19. s@ st$ngi numele lui Amalic de supt ceriu }i s@ nu ui]i. }i-l va descul]a de un picior. 4. a doao z@ciuial@ s@ o dai levitului }i nemearnicului }i s@racului }i v@duvei. }i s@ bagi ^ntr-o co}ni]@. p@m$ntul care curge lapte }i miiare. }i s@ ascul]i glasul Lui. dup@ ce vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l ^mpar]i cu soarte. 17. 6 . }i ne-au smerit pre noi.* Adu-]i aminte c$te ]-au f@cut ]ie Amalic 17. }i nu s-au temut de Domnul Dumnezeu. 13. 18. 15. nu am c@lcat porunca Ta }i nu o am uitat. 15. 11. 17. dup@ toate poruncile Tale care le-ai poruncit mie. nu am cheltuit dintr-^nsele la lucru necurat. 14. {i nu am m$ncat ^ntru pl$nsul mieu dintr-^nsele. 5. ^ntinz$nd m$na sa. {i s@ gr@ie}ti ^naintea Domnului Dumnezeului t@u: «Am luat ceale sfinte din casa mea* }i le-am dat levitului }i nemearnicului }i s@racului }i v@duvei. Doamne. }i au auzit Domnul glasul nostru. ^naintea b@tr$nilor. }i m@sur@ adev@rat@ }i dreapt@ s@ ai. }i au v@zut smereniia noastr@. r@spunz$nd. {i.* Caut@ din casa Ta cea sf$nt@ din ceriu }i blagoslovea}te pre norodul T@u. 29 CAP 26 P$rga }i z@ciuiala unde }i cui s@ se dea }i cu ce form@ de cuvinte. am ascultat glasul Domnului Dumnezeului mieu. osteneala noastr@ }i n@cazul nostru. 1. }i cu minuni. }i au nemernicit acolo. om cu fratele s@u. 9. 2. }i cump@n@ mare }i mic@. }i cu bra] ^nalt. Va veni muiarea fratelui s@u la el. }i p@m$ntul care l-ai dat lor. }i s-au pogor$t ^n Eghipt cu pu]ini oameni. }i va scuipi ^n fa]a lui }i va zice: «A}ea s@ va face omului carele nu va zidi casa fratelui s@u ^n Israil». }i cu m$n@ tare. }i s@ le p@zi]i. 15 Varuh 2. ^nsu}i cu putearea Sa cea mare. {i vei mearge la preotul carele va fi ^n zilele acealea }i vei gr@i c@tr@ d$nsul: «M@rturisesc ast@zi Domnului Dumnezeului mieu c@ am ^ntrat ^n p@m$ntul pentru care S-au jurat Domnul p@rin]ilor no}tri s@-l dea noao». }i s@-l mo}tene}ti. 13. ^n anul al treilea. {i acum. }i va veni muiarea unuia dintr-^n}ii s@ scoa]@ pre b@rbatul s@u din m$na celui ce-l bate. Iar@ de s@ sf@desc doi oameni unul cu altul. 10. Punt adev@rat }i drept s@ ai. {i va lua preotul co}ni]a din m$inile tale }i o va pune ^naintea jertvenicului Domnului Dumnezeului t@u. 16 *Sus 7. precum Te-ai jurat p@rin]ilor no}tri s@ ne dai noao p@m$nt care curge lapte }i miiare». {i o vei l@sa ^naintea Domnului Dumnezeului t@u }i te vei ^nchina acolo Domnului Dumnezeului t@u. }i s@ le face]i din toat@ inima voastr@ }i din tot sufletul vostru. ^n p@m$ntul care Domnul Dumnezeul t@u ^l d@ ]ie s@-l mo}tene}ti. *Ie}ire 16. Pre Dumnezeu ai ales ast@zi s@-]i fie al t@u Dumnezeu.180 A DOAOA LEAGE CAP 25 {I 26 tat@l mieu. {i va fi c$nd ^]i va da Domnul Dumnezeul t@u odihn@ de c@tr@ to]i vr@jma}ii t@i cei de primpregiurul t@u. c$nd ie}eai tu din p@m$ntul Eghiptului. precum au zis ]ie ca s@ p@ze}ti poruncile Lui. {i ne-au n@c@jit pre noi eghipteanii. vei zice ^naintea Domnului Dumnezeului t@u: «Siriia o au p@r@sit i. }i s-au f@cut acolo neam mare }i mul]ime mult@. 9. }i s@ umbli pre c@ile Lui. S@-i taie m$na ei }i s@ nu s@ fac@ mil@ ochiului t@u de ea. 8. ^l va prinde de boa}e. S@ iai din p$rga rodurilor p@m$ntului t@u care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i au pus preste noi lucruri greale. }i ne-au dat noao p@m$ntul acesta. {i s@ va chema numele lui ^n Israil Casa celui descul]at de un picior. 14. ca s@ tr@ie}ti zile multe pre p@m$ntul care Domnul Dumnezeul t@u ^l d@ ]ie s@-l mo}tene}ti. }i cu seamne. tu }i levitul. {i te veselea}te cu toate bun@t@]ile care ]i-au dat Domnul Dumnezeul t@u ]ie }i c@sii tale. C@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u tot cel ce face aceastea }i tot cel ce face nedreptate. }i. ^ntr-^nsul. 3. am adus p$rga rodurilor p@m$ntului care mi l-ai dat mie.* {i Domnul te-au ales pre tine ast@zi s@-I fii Lui norod ales. 7. am f@cut dup@ cum mi-ai poruncit mie. }i cu vederi mari. 10. }i s@ mergi ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. {i am strigat c@tr@ Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri. {i s@ fii tu mai presus dec$t toa- }i va zice: «Nu vreau s@ o iau pre ea». {i ne-au adus pre noi la locul acesta. {i ne-au scos pre noi Domnul din Eghipt. %n zioa aceasta au poruncit Domnul Dumnezeul t@u ]ie s@ faci toate ^ndrept@rile aceastea }i judec@]ile. a p@m$ntului care curge lapte }i miiare». *Sus 14. 12. pre cei osteni]i carii era dinapoia ta. }i vor m$nca ^n cet@]ile tale }i s@ vor s@tura. iat@. 16. 18. c$nd erai tu fl@m$nd }i ostenit. 12. }i s@ p@ze}ti ^ndrept@rile }i poruncile }i judec@]ile Lui. Iar@ deaca vei plini a da toate z@ciuialele rodurilor tale. 11. S@ nu fie ^n sacul t@u cump@n@. 6.

}i pre }eapte c@i vor fugi de c@tr@ fa]a ta.* {i va fi dup@ ce ve]i treace Iordanul. ca s@ fii tu norod sf$nt Domnului Dumnezeului t@u. carii stau ^mprotiva ta. c$nd vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. ca s@ p@zi]i }i s@ face]i toate poruncile aceastea care le poruncesc eu ]ie ast@zi. * de * Levi]. }i celor ce nu vor ]inea. CAP 27 {I 28 s@u sau pre muma-sa!» {i va zice tot norodul: «Fie!» 17. {i s@ jertve}ti acolo o jertv@ de m$ntuire. 7. 6. ^ncep$nd. «Bl@st@mat tot cel ce doarme ori cu ce dobitoc!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 22. %n multe fealiuri s@ f@g@duia}te blagoslovenie celor ce vor ]inea leagea. va zice: «Fie bl@st@mat cel ce nu cinstea}te pre tat@l 23. 3 nului Dumnezeului vostru. ve]i auzi cu auzul glasul Dom. leagea }i forma. 3. «Bl@st@mat tot omul carele nu va r@m$nea ^ntru toate cuvintele legii ace}tiia. 9. fr$m]i ^naintea fea]ii tale. Blagoslovit s@ fii tu ^n cetate }i blagoslovit s@ fii ^n ]arin@. 7. {i va fi ^n zioa carea ve]i treace Iordanul ^n p@m$ntul care Domnul Dumnezeul t@u ^l d@ ]ie. s@ se fac@ oltariu de pietri }i ^n pietrile acealea s@ se scrie leagea: a blagosloveniei drep]ilor }i a bl@st@mului nedrep]ilor. 10. 4. «Bl@st@mat cel ce bate pre deaproapele s@u cu vicle}ug!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 25. «Bl@st@mat tot cel ce va str$mba judecata nemearnicului }i a s@racului }i a v@duvei!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 20. lucru de m$ni de me}teri. }i-]i pune ]ie pietri mari }i le lipea}te cu var. dup@ ce vei treace Iordanul. 9. }i turmele oilor tale. s@ nu pui preste el fier. «Bl@st@mat tot cel ce mut@ hotar@le deaproapelui!» {i va zice tot norodul: «Fie!» 18. pentru c@ au descoperit acoperem$ntul t@t$ne-s@u!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 21.A DOAOA LEAGE te neamurile. 1. (a) %n cea veachie: Bl@st@mat cel ce doarme cu so- i au poruncit Moisi }i b@tr$nii lui Israil norodului. bl@st@m. care poruncesc eu voao ast@zi. ^n muntele Gheval. «Bl@st@mat cel ce doarme cu muiarea t@t$ne-s@u. ca s@ le fac@ pre eale!» {i va zice tot norodul: «Fie!» 181 CAP 27 Trec$nd Iordanul. }i blagoslovit s@ fii tu c$nd ie}i afar@. }i s@ m$n$nci }i s@ te saturi }i s@ te vesele}ti ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. {i s@ zide}ti acolo jertvenic Domnului Dumnezeului t@u. Dan }i Neftalim. ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare. r@spunzind tot norodul. 11. }i le ve]i lipi cu var. {i. precum au gr@it”. 4. 14. Ascult@ glasul Domnului Dumnezeului t@u }i s@ faci toate poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui. Israile! %n zioa aceasta te-ai f@cut norod Domnului Dumnezeului t@u. Bl@st@mat cel ce ia daruri ca s@ uciz@ sufletul s$ngelui celui nevinovat!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 26. 8. c$te poruncesc eu ]ie ast@zi”. 13 [11] voao. chiiar foarte”. Blagoslovite s@ fie rodurile p$ntecelui t@u. Iuda. {i au poruncit Moisi norodului ^n zioa aceaea. 6. de vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului t@u. „Ace}tia vor sta a binecuv$nta norodul ^n muntele Garizin. Gad }i Asir. Levi. zic$nd: „Taci }i ascult@. dup@ ce ve]i treace Iordanul: Simeon. ur$ciune Domnului. ra muierii sale”. «Bl@st@mat tot cel ce face pre orb s@ r@t@ceasc@ pre cale!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 19. «Bl@st@mat cel ce doarme cu soru-sa cea de pre tat@l s@u sau cu cea de pre mum@-sa!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 23.26. 5.* {i. zic$nd: 12. zic$nd: „P@zi]i toate poruncile aceastea c$te poruncesc eu ast@zi CAP 28 i va fi dup@ ce ve]i treace Iordanul ^n p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. precum au zis ]ie Domnul Dumnezeul p@rin]ilor t@i. }i rodurile p@m$ntului t@u. 3. jertvenic de pietri. Blagoslovit s@ fii tu c$nd ^ntri ^nl@untru. {i s@ scrii pre pietrile aceastea toat@ leagea aceasta. precum te-au f@cut pre tine numit nedrep]ilor }i l@udat }i m@rit. «Bl@st@mat omul carele va face chip cioplit }i v@rsat. 25 Isus Na. . 31 *Danii. 8. S@-]i dea ]ie Domnul Dumnezeul t@u pre vr@jma}ii t@i. cu glas mare: 15. Blagoslovite s@ fie c@m@rile tale }i r@m@}i]ele tale. s@ pune]i pietrile aceastea. }i ciurdele vacilor tale. Din pietri ^ntregi s@ zide}ti jertvenic Domnului Dumnezeului t@u }i s@ aduci pre el arderi de tot Domnului Dumnezeului t@u. Isahar. 1. 5. {i s@ scrii pre pietrile acealea toate cuvintele legii ace}tiia. {i vor veni preste tine toate blagosloveniile aceastea. «Bl@st@mat cel ce doarme cu soacr@-sa!» {i va zice tot norodul: «Fie!» (a) «Bl@st@mat cel ce doarme cu sora muierii sale!» {i va zice tot norodul: «Fie!» 24. levi]ii vor zice c@tr@ tot Israilul. }i te vor afla. {i au gr@it Moisi }i preo]ii levi]ii c@tr@ tot Istrailul. }i-l va pune ^ntru ascuns!» 16. Iosif }i Veniamin. 13. te va face Domnul Dumnezeul t@u mai ^nalt dec$t toate neamurile p@m$ntului. 2. 2. pre o cale vor ie}i asupra ta. {i ace}tia vor sta a bl@st@ma ^n muntele Ghevalului: Ruvin. *Ie}ire 20. Zavulon. nu s@ afl@.

{i te va ^nmul]i pre tine Domnul Dumnezeul t@u cu ceale bune. }i cu l$ngoare }i cu friguri }i cu arsur@. pre o cale s@ ie}i ^naintea lor }i pre }eapte c@i s@ fugi de la fa]a lor. }i cu ucidere }i cu v$nt stric@cios }i cu g@lbinare. Vie vei s@di }i o vei lucra. Bl@st@mat s@ fii tu c$nd vei ^ntra ^nl@untru }i bl@st@mat tu. 26. 39. pentru c@ o vor m$nca l@custele.182 A DOAOA LEAGE 8. 13. Bat@-te Domnul cu ran@ rea preste genunchi }i preste pulpe. oile tale s@ se dea vr@jma}ilor t@i. *Levi. }i nu vei p@zi }i nu vei face toate poruncile Lui care-]i poruncesc eu ]ie ast@zi. 40. 2 *Mihe. 11. 28. 15. }i p@m$ntul care easte sub tine de fier. }i s@ nu fie cine s@-]i ajute. ^n tot p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. de-a dreapta au de-a st$nga. c$nd vei ie}i afar@.* {i va fi de nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u. 14. }i s@ fii n@p@stuit }i asuprit ^n toate zilele tale. {i s@ fie ceriul carele easte deasupra capului t@u de aram@. 31. }i cu ie}ire din minte. }i cu untdelemn nu te vei unge. ceriul s@ dea ploaie p@m$ntului t@u. }i cu roadele p@m$ntului t@u. 16. 2. p$n@ ce te va piiarde pre tine }i p$n@ ce te va sf$r}i pre tine degrab pentru r@utatea faptelor tale. {i vei fi acolo de r$s }i de pild@ }i de poveaste la toate neamurile la care te va duce Domnul. pre p@m$ntul pentru care S-au jurat Domnul p@rin]ilor t@i s@-l dea ]ie. 35. p$n@ te va zdrobi }i p$n@ te va piiarde cu grab@. }i nu coad@. }i s@ nu fie cine s@-i apere. }i ochii t@i s@ se uite orbind la ei. prav }i pulbere din ceriu s@ se pogoar@ preste tine. {i s@ ^mprumutezi neamuri multe. leamnelor }i pietrilor. S@ te fac@ pre tine Domnul Dumnezeul t@u {ie norod sf$nt. 38. Maslini vor fi ]ie ^n toate hotar@le tale. 24. S@ dea Domnul Dumnezeul t@u ploaia p@m$ntului. care-]i poruncesc eu ]ie ast@zi s@ le p@z@}ti }i s@ le faci. {i bl@st@mate s@ fie c@m@rile tale }i r@m@}i]ele tale. 33. 18. 36. Boul t@u s@ se junghie ^naintea ta }i s@ nu m$nci dintr-^nsul. nici te vei veseli dintru ea. S@ te duc@ Domnul pre tine }i pre ^mp@ratul t@u. 6. vor veni preste tine toate bl@steamele aceastea }i te vor prinde pre tine. {i s@ pip@i ^n amiiaz@zi cum pip@ie orbul ^ntru ^ntunearec. la neamul care tu nu-l }tii. S@ te fac@ pre tine Domnul Dumnezeul t@u cap. 27. {i s@ fie mor]ii vo}tri m$ncare pas@rilor ceriului }i fierilor p@m$ntului. nici p@rin]ii t@i. de la talpa picioarelor tale p$n@ la crea}tetul t@u. 14 Ieremia 2. de vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului t@u. ciurzile vacilor tale }i turmele oilor tale. S@ nu te aba]i de la toate cuvintele care-]i poruncesc eu ]ie ast@zi. 25. }i la toate. oriunde vei pune m$na ta. }i s@ nu te noroce}ti ^n c@ile tale. ca s@ nu te po]i vindeca. cu rodurile p$ntecelui t@u. 10. Bl@st@mate s@ fie rodurile p$ntecelui t@u }i rodurile p@m$ntului t@u. vie s@ s@de}ti }i s@ nu o culegi pre ea.* S@m$n]@ mult@ vei s@m@na ^n ]arin@ }i pu]in@ vei str$nge. 26. }i s@ vor teame de tine. Rodurile p@m$ntului t@u }i toate ostenealele tale s@ le m$nce neamul carele tu nu-l }tii. 23. 21 S@ lipeasc@ de tine Domnul moartea. Bl@st@mat s@ fii tu ^n cetate }i bl@st@mat s@ fii ^n ]arin@. ^n vremea sa. }i cu orbire. 32. S@ trimi]@ preste tine Domnul lips@. }i vei fi atunci deasupra. de vei auzi glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei umbla ^ntru toate c@ile Lui. S@ trimi]@ Domnul ]ie blagoslovenie ^n c@m@rile tale. Bat@-te Domnul cu desmenticie. 17 Malah. }i cu roadele dobitoacelor tale. }i nu vei fi dedesupt. {i te vor vedea pre tine toate neamurile p@m$ntului c@ numele Domnului s@ chiiam@ preste tine. {i s@ ame]e}ti pentru vederile care le vei vedea cu ochii t@i. }i vei sluji acolo dumnezeilor str@ini. }i s@ mergi dup@ dumnez@i str@ini ca s@ le sluje}ti lor. 22. }i nimica s@ nu poat@ m$na ta. 12. }i s@ te goneasc@ pre tine p$n@ CAP 28 ce te vor piiarde. Fiii t@i }i featele tale s@ se dea altui neam. 9. }i vin nu vei bea. 30. c@ M-ai p@r@sit pre Mine. asinul t@u cu sila s@ se ia de la tine }i s@ nu s@ dea ^napoi ]ie. }i foamete. s@ blagosloveasc@ toate lucrurile m$inilor tale. 15 Agheu 1. 29. 37. 6 . cas@ s@ zide}ti }i s@ nu l@cuie}ti ^ntr-^nsa. 34. pre carele vei pune preste tine. 17. precum S-au jurat p@rin]ilor t@i. S@ te bat@ pre tine Domnul cu lips@. pentru c@ o va m$nca viiarmele. iar@ pre tine s@ nu te st@p$neasc@. S@ de}chiz@ ]ie Domnul vistieriia Sa cea bun@. }i s@ st@p$ne}ti neamuri multe. }i s@ te ^mpr@}tii ^n toate ^mp@r@]iile p@m$ntului. 19. iar@ tu s@ nu te ^mprumutezi. }i cu r$ie s@lbatec@ }i cu usturime. }i s@ fii n@p@stuit }i jefuit ^n toate zilele. }i perire ^ntru toate unde vei pune m$na ta s@ faci. Muiare s@ iai. }i s@ nu fie cine s@-]i ajute. }i s@ nu te po]i vindeca tu. Bat@-te Domnul cu ran@ eghipteneasc@ la }ezut. Dea Domnul s@ fii t@iat ^naintea vr@jma}ilor t@i. 20. p$n@ ce te va topi de pre p@m$ntul ^n care ^ntri tu s@-l mo}tene}ti. }i alt b@rbat s@ o ]ie pre ea.

Cel moale ^ntru tine }i cel ginga} foarte va cugeta r@u cu ochiul s@u asupra fratelui s@u. 10 carnea fiilor t@i }i a featelor tale. Ca s@ nu dea nici unuia din trupurile fiilor s@i pre cari-i va m$nca. 56. p$n@ ce te va piiarde de tot. sus. }i vei sluji acolo altor dumnez@i. pentru mul]imea tuturor. pre care-l va na}te. 62. p$n@ ce s@ vor strica z$durile tale ceale ^nalte }i ceale tari ^ntru care ai n@d@jduit. To]i pomii t@i }i rodurile p@m$ntului t@u le va topi p@litura. neam a c@ruia limb@ nu o vei ^n]@leage. 53. {i toat@ boala }i toat@ b@taia care nu s$nt scrise ^n cartea legii ace}tiia va aduce Domnul asupra ta. {i va pune jug de fier pre grumazul t@u. 63. }i amenin]area ^mprotiva celor ce nu vor ]inea credin]a. cel din s$nul ei. {i soartea sa carea au ie}it printr@ coaps@le ei. }i s@ v@ teame]i de numele cel cinstit }i minunat. {i ^n ce chip s-au bucurat Domnul de voi. 50. De nu vei asculta ca s@ faci toate cuvintele legii ace}tiia care s$nt scrise ^n cartea aceasta. ^n tot p@m$ntul t@u. Acesta te va ^mprumuta pre tine. ^ntru ^mbulzala ta }i ^ntru necazul t@u. nici untdelemn. c$te ]-au poruncit ]ie. c$nd s@ va face diminea]@!». {i te va ^ntoarce Domnul ^n Eghipt cu luntri. nici ciurzile vacilor tale. {i vor fi ^ntru tine seamne }i minuni. 45. pentru c@ nimica nu i-au r@mas lui ca s@ dea. 47. care le-au dat ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i te va n@c@ji pre tine ^n toate cet@]ile tale. }i asupra featei sale. Ci }i ^ntr@ neamurile acealea nu vei avea odihn@. }i-]i va da ]ie Domnul acolo inim@ sp@rioas@ }i ochi ^ntuneca]i }i suflet topit. cei ce mai ^nainte a]i fost ca stealele ceriului de mul]i. }i nu vei creade vie]ii tale. 61. 49.* {i vei m$nca rodurile p$ntecelui t@u. p$n@ ce te va piiarde. p$n@ ce te va piiarde. 42. nici va odihni talpa piciorului t@u. c@ va m$nca pre ace}tia ^ntru ascuns. 55. 183 CAP 29 Leg@tura }i jur@m$ntul israilteanilor cu Dumnezeu. {i va m$nca na}terile dobitoacelor tale }i rodurile p@m$ntului t@u. pentru c@ nu ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului t@u. pre carii nici tu nu i-ai }tiut. c@ calea carea am zis ]ie: «Mai mult nu o ve]i vedea!» {i acolo v@ ve]i vinde vr@jma}ilor vo}tri. }i v@ ve]i scoate din p@m$ntul ^n care mearge]i s@-l mo}teni]i. nici vin. 44. iar@ tu nu-l vei ^mprumuta pre el. adec@ de Domnul Dumnezeul t@u. ^ntru s@m$n]a ta. }i de cel tin@r nu-i va fi mil@. 60. Cel nemearnic carele easte ^ntru tine s@ va sui preste tine sus. pentru c@ vor mearge ^n robie. 66. ca s@ v@ fac@ voao bine }i s@ v@ ^nmul]asc@ pre voi. leamnelor }i pietrilor. s@ fi]i robi }i roabe. c$nd s@ va face sear@!» }i seara vei zice: «O. de frica inimii tale de carea te vei teame }i de vederile care le vei vedea cu ochii t@i. cu carea te vor n@c@ji pre tine vr@jma}ii t@i ^n toate cet@]ile tale. carea nu au cercat a c@lca cu talpa piciorului s@u pre p@m$nt. pentru ging@}ie }i moliciune. }i asupra muierii ceii din s$nul s@u. 65. care nu s@ va sfii de fa]a celui b@tr$n. *Pl$n. carii vor r@m$nea lui.A DOAOA LEAGE pentru c@ vor curge maslinele tale. {i va aduce preste tine Domnul neam de departe. 57. ^ntru ^mbulzala ta }i ^ntru necazul t@u. Diminea]a vei zice: «O. }i asupra feciorului s@u. cu care te va nec@ji vr@jma}ul t@u ^n cet@]ile tale. Pentru c@ nu ai slujit Domnului Dumnezeului t@u cu bucurie }i cu inim@ bun@. jos. }i te vei teame zioa }i noaptea. 67. cum zboar@ vulturul. }i te vor prinde p$n@ ce te vor piiarde }i p$n@ ce te vor sf$r}i. pentru lipsa tuturor ^ntru ^mbulzala ta }i ^ntru necazul t@u. {i va aduce asupra ta toate nevoile ceale reale ale Eghiptului. iar@ tu vei fi coad@. Neam cu fa]@ neru}inat@. 59. ca s@ p@z@}ti poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui. {i te va sf@rma ^ntru toate cet@]ile tale. 68. p$n@ ^n veac. 48. 41. 51. {i vor veni preste tine toate bl@st@murile aceastea }i te vor goni. pentru c@ nu ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului t@u. Acesta va fi cap. r@u va cugeta cu ochiul asupra b@rbatului s@u. a}ea s@ va bucura Domnul de voi ca s@ v@ piiarz@ pre voi. Fii }i feate vei na}te }i nu vor fi ai t@i. dup@ facerile de bine a Domnului. }i nu va fi cine s@ v@ cumpere”. 64. 54. }i asupra celoralal]i fii ai s@i. de la o margine a p@m$ntului p$n@ la ceaealalt@ margine a p@m$ntului. de la marginea p@m$ntului. {i ve]i r@m$nea pu]ini cu num@rul. 52. {i cea moale ^ntru voi }i cea ginga}e CAP 28 {I 29 foarte. 43. ^n foame }i ^n seate }i ^n goliciune }i ^n lips@ de toate. b@t@i mari }i minunate }i boale reale }i st@tornice. 58. 4. {i vei sluji vr@jma}ilor t@i. iar@ tu te vei pogor^ jos. 46. {i minunate va face Domnul b@t@ile tale }i b@t@ile s@m$n]ii tale. nici turmele oilor tale. de care te-ai temut tu de c@tr@ fa]a lor. }i s@ vor lipi de tine. pre cari-i va trimite Domnul asupra ta. . }i pre fiiul s@u. {i va fi viia]a ta sp@nzurat@ ^naintea ochilor t@i. carii ]-au dat ]ie Domnul Dumnezeul t@u. cu carea te va n@c@ji vr@jma}ul t@u. nici p@rin]ii t@i. }i nu-]i vor l@sa ]ie nici gr$u. {i te va ^mpr@}tiia pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^n toate neamurile.

7. ca s@ facem toate cuvintele legii ace}tiia. 17. }i s-au ^nchinat lor. c$nd i-au scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului. Ispitele ceale mari care le-au v@zut ochii t@i. }i vor veni preste el toate bl@st@murile legii ace}tiia. b@rbat sau muiare. 24 *3 %mp@. . 20. {i i-am b@tut pre ei. ca s@ cunoa}te]i toate c$te ve]i face. lui Faraon. {i a]i v@zut spurc@ciunile lor. 23. c$te Domnul Dumnezeul t@u pune asupra ta ast@zi. Voi sta]i ast@zi to]i ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. {i nu numai voao singuri puiu eu leg@tura asta }i bl@st@mul acesta. 27. 3. {i va fi dup@ ce va auzi cuvintele bl@st@mului acestuia. 2 *Sus 3. }i b@tr$nii vo}tri }i judec@torii vo}tri }i c@rturarii vo}tri to]i b@rba]ii lui Israil. p$n@ la purt@toriul apei voastre. ^naintea voastr@ cu r@zboiu. CAP 29 {I 30 18. }i idolii lor cei de lemn }i de piiatr@. {i a]i venit p$n@ la locul acesta* }i au ie}it Sion. fiii vo}tri carii s@ vor scula dup@ voi. 9. c@ ^ntru r@t@cirea inimii meale voiu umbla». 24. ca s@ }ti]i c@ acesta-i Domnul Dumnezeul vostru. moartea }i r@ul. Pentru aceaea s-au m$niiat cu iu]ime Domnul asupra p@m$ntului aceluia. s@ tr@im }i s@ nu ne lipim de r@u.184 1. care s$nt la eale. 13. zic$nd: «Cuvioase s@ fie mie.* ^n ce chip s-au surpat Sodoma }i Gomora. 19. 10. Cu piiatr@ pucioas@ }i cu s@r@tur@ ars. Adama }i S@voim. ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. p$n@ ^n zioa aceasta. S@ nu fie ^ntru voi cineva. sau neam care s@ cugete s@ se abat@ de la Domnul Dumnezeul vostru }i s@ mearg@ s@ slujeasc@ dumnezeilor neamurilor acelora. }i ^nc@l]@mintele voastre nu s-au stricat din picioarele voastre. c@ poc@in]a cea adev@rat@ ^mbl$nzea}te pre Dumnezeu. va cugeta ^ntru inima sa. 29. }i slugilor lui. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. 6. ca s@ aduc@ asupra lui toate bl@st@murile ceale scris@ ^n cartea legii ace}tiia. ci ^nc@ atunci s@ va aprinde m$niia Domnului }i r$vna Lui asupra omului aceluia. 19. din voie aleg$nd binele. Ca s@ petreace]i ^ntru leg@tura Domnului Dumnezeului vostru }i ^n bl@st@murile Lui. 1 *Facer. mai-marii neamurilor voastre. ^mp@ratul Esevonului. ca nu ^mpreun@ s@ piiarz@ cel p@c@tos pre cel nep@c@tos. 14. {i i-au r$dicat pre ei Domnul din p@m$ntul lor cu m$nie }i cu urgie }i cu aprindere mare foarte. 2. 16. 8. nu s-au ^nvechit hainele voastre. 5. 22. P$ine nu a]i m$ncat. {i s-au dus de au slujit la dumnezei str@ini. Muierile voastre }i fiii vo}tri }i nemearnicul ce e ^n tab@ra voastr@. 8 CAP 30 %ndeamn@ Moisi la poc@in]@ pre cei gre}i]i. {i-l va osibi pre el Domnul la reale dintr@ to]i fiii lui Israil. A DOAOA LEAGE ceastea s$nt cuvintele leg@turii carea au poruncit Domnul lui Moisi s@ o ^nt@reasc@ cu fiii lui Israil ^n p@m$ntul lui Moav. 15. }i cel str@in carele va veni din p@m$nt de departe. S@ nu fie ^ntru voi vreo r@d@cin@ carea odr@slea}te ^n sus fiiare }i am@r@ciune. nici va odr@sli. pre care le-au surpat Domnul ^ntru iu]imea }i ^ntru m$niia Sa. ^naintea voastr@. {i va zice neamul celalalt. Ci }i celor ce s$nt cu voi ast@zi aici. 21. ^mp@ratul Vasanului. }i tot p@m$ntului lui. }i Og. 4 *Sus 8. }i la jum@tate din neamul lui Manasi. Ca s@ te ^nt@reasc@ pre tine norod Lui}i. iar@ ceale ar@tate s$nt la noi }i la fiii no}tri. 28. precum au zis ]ie }i precum s-au jurat p@rin]ilor t@i. %ntru ]inearea sau ne]inearea acelora s@ f@g@duia}te viia]a }i binele. }i urechi s@ auzi]i. de la t@ietoriul leamnelor voastre. dup@ toate bl@st@murile leg@turei ceii scris@ ^n cartea legii ace}tiia. 12. afar@ de leg@tura carea o au f@cut cu ei ^n Horiv. }i le-am luat p@m$ntul lor. pre carii nu i-au }tiut }i nu le-au ^mp@r]it lor. Nu va vrea Dumnezeu s@ Se milostiveasc@ spre acela. }i El s@ fie Dumnezeul t@u. m$na cea tare }i bra]ul cel ^nalt. {i s@ p@zi]i s@ face]i toate cuvintele leg@turii ace}tiia. Ceale ascuns@ s$nt la Domnul Dumnezeul nostru. *Ie}ire 19. precum acum». C@ voi }ti]i cum am l@cuit noi ^n p@m$ntul Eghiptului }i cum am trecut printr@ neamurile care le-am trecut. }i va }tearge Domnul numele lui de supt ceriu. {i vor r@spunde: «Pentru c@ au p@r@s$t leg@tura Domnului Dumnezeului p@rin]ii lor. {i vor zice toate neamurile:* «Pentru ce au f@cut Domnul a}ea p@m$ntului acestuia? {i carea easte aceast@ iu]ime mare a m$niei?» 25. seamnele }i minunile ceale mari. de argint }i de aur. }i i-au l@p@dat pre ei ^ntr-alt p@m$nt. 11. }i l-am dat mo}ie lui Ruvin }i lui Gad. }i celor ce nu s$nt cu voi aici ast@zi. vin }i beutur@ be]iv@ nu a]i beut. 26. nici va crea}te preste el vreo verdea]@. {i nu v-au dat voao Domnul Dumnezeu inim@ s@ }ti]i. tot p@m$ntul lui nu s@ va s@m@na. 4. 8 Ieremia 22. care s$nt scrise ^n cartea aceasta. p$n@ ^n veac. ca. {i au chemat Moisi pre to]i fiii lui Israil }i au zis c@tr@ ei:* „Voi a]i v@zut toate c$te au f@cut Domnul Dumnezeul vostru ^n p@m$ntul Eghiptului. }i vor vedea b@t@ile p@m$ntului aceluia }i boalele lui carele le-au trimis Domnul preste el. }i ochi s@ vede]i. sau familie.* {i v-au adus pre voi patruzeci de ani prin pustie. 9. Porunca cea dat@ noao nu easte departe de noi.

}i-ascult@ glasul Lui. 5. ca s@ Se bucure de tine }i s@-]i fac@ bine. nici te va l@sa”. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. (a) Adec@: s@ umblu. 5. s@ o facem?» 14. s@-l dea lor”. 18. ^n anul a }eaptelea s@ o ceteasc@ norodului. oriunde te va ^mpr@}tiia Domnul Dumnezeul t@u. 7 3 %mp@r. c@ tu vei ^n1. 2 . 6. s@ o facem?» 13. carele poruncesc eu ast@zi ]ie. ^mpreun@ cu tine. 1. c@ }i viia]a }i moartea am pus ^naintea ob}tii voastre. }i. {i va cur@]i ^mpregiur Domnul inima ta }i inima s@m$n]ii tale. Domnul Dumnezeul t@u. }i s@ umbli ^ntru toate c@ile Lui. cel ce mearge ^naintea fea]ii tale. }i preste cei ce te-au ur$t }i te-au gonit pre tine. ca s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u. *Nume.A DOAOA LEAGE i va fi dup@ ce vor veni peste tine toate cuvintele aceastea. Va t@m@dui Domnul p@catele tale }i te va milui. ca s@ zici: «Cine dintr@ noi va treace dincolo de mare }i o va aduce noao. 23 [20. nici easte departe de tine. binele }i r@ul. }i s@ p@z@}ti ^ndrept@rile Lui }i poruncile Lui }i judec@]ile Lui. 17. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei p@zi poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui }i judec@]ile Lui ceale scrise ^n cartea legii ace}tiia. 15. 185 *2 Mac. ca. Cel ce mearge ^naintea ta. }i te lipea}te de El. C@ porunca aceasta carea o poruncesc eu ]ie ast@zi nu easte mai presus. 6 i au sf$r}it Moisi a gr@i cuvintele aceastea c@tr@ to]i fiii lui Israil. c@ S@ va ^ntoarce Domnul Dumnezeul t@u. De vei fi ^mpr@}tiiat de la o margine a ceriului p$n@ la ceaealalt@ margine a ceriului. }i p@m$ntul lor. nu te va p@r@si. nici te ^ngrozi de fa]a lor. }i mai mult nu pociu s@ ^ntru }i s@ ies (a). ^n locul s@u pov@]uitoriu. }i blagosloveniia }i bl@st@mul. precum au gr@it Domnul. 4. }i-]i va face bine ]ie. Ci foarte aproape de tine easte cuv$ntul. 2. 24 *Sus 7. CAP 30 {I 31 nezeului t@u. ^ntru rodurile p$ntecelui t@u. ca s@ l@cuie}ti pre p@m$ntul pentru care S-au jurat Domnul p@rin]ilor t@i. din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. ve]i tr@i }i v@ ve]i ^nmul]i. 10. te vei ^nchina la al]i dumnezei }i vei sluji lor. 12.* }i le vei mo}teni pre eale. blagosloveniia }i bl@st@mul care le-am pus ^naintea fea]ii tale. auzind-o. {i iubea}te pre Domnul Dumnezeul t@u. care poruncesc eu ]ie ast@zi. 11. {i va pune Domnul Dumnezeul t@u bl@st@murile aceastea preste vr@jma}ii t@i. Scrie a doao leage }i o d@ preo]ilor }i b@tr$nilor s@ o ]ie. }i le vei cugeta cu inima ta ^n toate neamurile. ^n}el$ndu-te. 7. c@ aceasta easte viia]a ta }i ^ndelungarea zilelor tale. 12] Sus 3. 1. 8. Nu easte ^n ceriu. 2. {i dup@ ce-i va da pre ei Domnul voao. }i te va ^nmul]i mai mult dec$t pre p@rin]ii t@i. 27 Jos 34. 4 *Nume 21. 20. 6. 4. Aleage viia]a. 19. %mb@rb@teaz@-te }i te ^nt@rea}te. ca s@ tr@ie}ti tu }i s@m$n]a ta. 16. }i Domnul au zis c@tr@ mine:* «Nu vei treace Iordanul acesta». 9. Nici easte dincolo de mare. 3. carii era dincolo de Iordan. }i te va blagoslovi Domnul Dumnezeul t@u ^n tot p@m$ntul la care vei ^ntra s@ mo}tene}ti. }i te vei ^ntoarce c@tr@ Domnul Dumnezeul t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. }i vei asculta glasul Lui ^ntru toate c$te poruncesc eu ]ie ast@zi. 27. cum i-au piedut pre ei. 2 *Isus N. Iat@. ca s@ tr@ie}ti tu. nici te sp@riia. }i iar@ te va aduna din toate neamurile ^ntr@ care te-au ^mpr@}tiiat Domnul Dumnezeul t@u. ca s@-l faci. Acela va piiarde neamurile aceastea de la fa]a ta. celor doi ^mp@ra]i ai amoreilor. M@rturie s@-mi fie mie ast@zi asupra voastr@ }i ceriul }i p@m$ntul. 7. ^n gura ta }i ^n inima ta }i ^n m$inile tale easte. *Rom. {i va face Domnul Dumnezeul t@u lor cum au f@cut lui Sion }i lui Og. c@ Domnul Dumnezeul t@u. }i de acolo te va lua. ca s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. De vei asculta poruncile Domnului Dum1. Cel ce mearge ^naintea fea]ii tale.* {i te va b@ga Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul care l-au mo}tenit p@rin]ii t@i. precum S-au bucurat de p@rin]ii t@i. 2. am pus ast@zi ^naintea fea]ii tale viia]a }i moartea. {i te va blagoslovi Domnul Dumnezeul t@u ^ntru tot lucrul m$inilor tale. auzind-o. fiiul lui Navi. }i-l vei mo}teni. de acolo te va aduna Domnul Dumnezeul t@u. }i ^ntru f@tarea dobitoacelor tale. Spuiu ]ie ast@zi c@ cu perire ve]i peri. {i tu te vei ^ntoarce }i vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei face poruncile Lui.* s@ le face]i ^n ce chip v-am poruncit voao. }i nu ve]i tr@i zile multe pre p@m$ntul (a) la care treace]i voi Iordanul ca s@-l mo}tene}ti. }i ^ntru roadele p@m$ntului t@u. 29 CAP 31 Moisi pune pre Iisus. 10. 2. {i au chemat Moisi pre Iisus }i i-au zis lui ^naintea a tot Israilul:* „%mb@rb@teaz@-te }i te ^nt@rea}te. 3. }i Iisus. 18. Iar@ de s@ va muta inima ta }i nu vei asculta. {i te vei ^ntoarce la Domnul Dumnezeul t@u. ca s@ zici:* «Cine dintr@ noi s@ va sui ^n ceriu }i s@ ne-o aduc@. Au zis c@tr@ ei: „De o sut@ }i doaozeci de ani s$nt eu ast@zi. ca. nu te teame. (a) %n cea vechie easte: care Domnul Dumnezeul t@u d@ ]ie.

care poart@ sicriiul legii Domnului. ^nc@ viu fiind eu cu voi ast@zi. dar@. Cel ce ^mpreun@ cu tine mearge ^nainte. p@m$nt care curge lapte }i miiare. nici te va l@sa. 15. c@ ve]i face reale ^naintea Domnului }i-L ve]i m$niia cu lucrurile m$inilor voastre”. S@ poruncea}te lui Moisi s@ se suie ^n muntele Avarim. carea am f@cut cu ei. care M-am jurat p@rin]ilor lor s@ le dau lor. 1. ca s@ gr@iesc la urechile lor toate cuvintele aceastea }i s@ puiu asupra lor m@rturie ceriul }i p@m$ntul. m@rturisind c@ nu s@ va uita din gura lor }i din gura semin]iei lor. }i s@ auz@ p@m$ntul cuvintele din gura mea! 2. }i voiu gr@i. }i i-au zis lui: „%mb@rb@teaz@-te }i te ^nt@rea}te. chiiam@ pre Iisus }i sta]i la u}ile cortului m@rturiei. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@. {i acum. {i au poruncit Moisi lui Iisus. {i fiii lor carii nu }tiu vor auzi }i vor ^nv@]a a s@ teame de Domnul Dumnezeul s@u ^n toate zilele. }i voiu p@r@si pre ei. m@rturis$nd asupra fiilor lui Israil. ceriule. 13. s@ ceti]i leagea aceasta ^naintea a tot Israilul. {i dup@ ce au sf$r}it Moisi a scrie toate cuvintele legii ace}tiia ^n carte. }i vor strica leg@tura Mea. CAP 31 {I 32 20. Iar@ Eu. }i M@ vor m$niia pre Mine. }i. }i va zice ^n zioa aceaea: «Pentru c@ nu easte Domnul Dumnezeul mieu ^ntru mine m-au aflat realele aceastea?» 18. celor ce poart@ sicriiul legii Domnului. s@ vor umplea. cum. C@-i voiu b@ga pre ei ^n p@m$ntul cel bun. nu ve]i fi dup@ moartea mea? 28. Adun$nd norodul. 11. }i o b@ga]i ^n gura lor. la urechile lor. C@ }tiu c@ dup@ moartea mea ve]i face f@r@deleage }i v@ ve]i abate de la calea carea am poruncit voao. 12. c$te vor tr@i ei pre p@m$ntul la care voi treace]i Iordanul s@-l mo}teni]i”. }i v@ vor ajunge pre voi reale ^n zilele ceale de apoi. Au poruncit levi]ilor. {i M@ voiu m$niia cu iu]ime asupra lor ^n zioa aceaea. }i M@ vor p@r@si pre Mine. 22. p$n@ ^n sf$r}it. ^ntorc$nd. fiilor lui Levi. nici te va sp@riia”. {i s-au pogor$t Domnul ^n st$lp de nor }i au st@tut la u}ile cortului m@rturiei. }i pre nemearnicul cel din cet@]ile voastre. {i Domnul. 25. voiu ^ntoarce fa]a Mea de c@tr@ ei ^n zioa aceaea. {i va fi c$nd vor afla pre ei reale multe }i nevoi. }i tu-l vei ^mp@r]i lor cu soarte ca s@-l mo}teneasc@. pre b@rba]i }i pre muieri. 16. c@. 21. 19. 29. c@ s-au dus ei la dumnez@i str@ini. s@tur$ndu-s@. care M-am jurat p@rin]ilor lor”. cea de multe ori de la Dumnezeu pedepsit@. ca ploia pre troscot }i ca roaoa pre buruiane. va curvi dup@ dumnezeii cei str@ini a p@m$ntului ^n care ^ntr@. a aminte. 17. }i vor strica leg@tura Mea care o am pus lor. cu carea aduce aminte facerile de bine a lui Dumnezeu }i nemul]@mirea norodului. {i au gr@it Moisi la urechile a toat@ adunarea lui Israil cuvintele c$nt@rii ace}tiia. c@ Eu }tiu r@utatea lor. }i. zic$nd: 26. ca s@ auz@ }i s@ ^nvea]e a s@ teame de Domnul Dumnezeul s@u. ^mprotivnici a]i fost lui Dumnezeu. }i El va fi cu tine”. }i au st@tut la u}ile cortului m@rturiei. 14. C@ }tiu eu ^mprotivirea ta }i cerbicea ta cea v$rtoas@. 9. }i s@ vor ^ntoarce la dumnez@i str@ini }i vor sluji lor. S@ a}teapte ca ploaia r@spunsul mieu }i s@ se pogoar@ ca roaoa graiurile meale. auzind. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@. 23. p$n@ la sf$r}it: CAP 32 A doao c$ntare a lui Moisi. {i au mers Moisi }i Iisus la cortul m@rturiei. 8. 27. tu vei dormi cu p@rin]ii t@i. }i voiu porunci lui”. c@ tu vei b@ga pre fiii lui Israil ^n p@m$ntul care S-au jurat lor Domnul. }i s@ fie acolo m@rturie asupra ta. {i au scris Moisi toate cuvintele legii ace}tiia ^ntru o carte }i o au dat preo]ilor. scrie]i cuvintele c$nt@rii ace}tiia }i ^nv@]a]i pre fiii lui Israil. s@ fac@ toate cuvintele legii ace}tiia.„ . ^n vremea anului iert@rii. }i b@tr$nilor fiilor lui Israil. }i vor m$nca }i. s@ vaz@ P@m$ntul F@g@duin]ii. nu te va p@r@si. zic$nd: „Dup@ }eapte ani. }i va fi m$ncare de tot. ^n s@rb@toarea corturilor. ca s@ fie Mie c$ntarea aceasta ^mprotiva fea]ii. }i-l vor afla pre el reale multe }i n@cazuri. }i au st@tut st$lpul cel de nor la u}ile cortului m@rturiei. }i au ^nv@]at pre fiii lui Israil. 30. 24.186 A DOAOA LEAGE tra cu norodul acesta ^n p@m$ntul care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri s@-l dea lor. fiiului lui Navi. mai ^nainte de ce-i voiu b@ga pre ei ^n p@m$ntul cel bun. C$nd s@ va aduna tot Israilul s@ se areate ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. s-au apropiiat zilele mor]ii tale. 10. ^n locul care-l va aleage Domnul. va sta ^mprotiva lor c$ntarea aceasta ^naintea fea]ii lor. c$te vor face aici ast@zi. }i voiu ^ntoarce fa]a Mea de c@tr@ ei. pentru toate r@ut@]ile care au f@cut. „Lua]i cartea legii ace}tiia }i o pune]i de laturea sicriiului legii Domnului Dumnezeului vostru. {i au scris Moisi c$ntarea aceasta ^n zioa aceaea. scul$ndu-s@ norodul acesta. {i le-au poruncit lor Moisi ^n zioa aceaea. Aduna]i la mine pre mai-marii neamurilor voastre }i pre b@tr$nii vo}tri }i pre judec@torii vo}tri }i pre c@rturarii vo}tri.

Ca un vultur {i-au acoperit cuibul S@u. 28 *1 %mp@. 19. tin@rul cu fecioara. {i au v@zut Domnul }i I-au p@rut r@u. }i S-au sc$rbit pentru m$niia fiilor S@i }i a featelor Sale.* Aduce]i-v@ aminte de zilele veacului. 9. Unt de vaci }i lapte de oi cu gr@simea mieilor }i a berbecilor. 25. }i l-au p@zit ca lumina ochiului. {i au zis: «%ntoarce-voiu fa]a Mea despre d$n}ii }i voiu ar@ta ce va fi lor ^n zilele ceale de apoi. sug@toriul cu b@tr$nul ce st@ l$ng@ el». 41. adev@rate-s lucrurile Lui }i toate c@ile Lui. m$niiatu-M-au ^ntru ido- CAP 32 lii s@i. Jertvit-au dracilor }i nu lui Dumnezeu. fii la carii nu easte credin]@ ^ntr-^n}ii. c@ aproape easte zioa perirei lor }i s$nt de fa]@ ceale gr@ite voao. de nu i-ar fi dat Dumnezeu pre d$n}ii? {i Domnul i-au dat pre ei. }i vr@jma}ii no}tri s$nt ne^n]@leg@tori. 30 *2 Mac. noi }i de cur$nd au venit. }i nu easte cine s@ scoa]@ din m$inile Meale! 40. }i te-au f@cut }i te-au zidit? *Iov 7. 7 . C@ neam ce }i-au pierdut sfatul easte. arde-va p$n@ la iadul cel mai de jos. Din afar@ va sterpi pre ei sabiia }i din c@m@ri frica. Zis-am: «R$sipi-voiu pre ei }i voiu face s@ ^nceteaze dintru oameni pomenirea lor». c@ Eu s$nt. drept }i cuvios e Domnul. 22. 28. Ei M-au ^nt@r$tat pre Mine ^ntru cel ce nu easte Dumnezeu. 38. a fiilor de tauri }i de ]api. }i s@ge]ile Meale voiu sf$r}i ^ntru d$n}ii. 14 Roma. Cel ce te hr@nea}te.A DOAOA LEAGE 3. c@ neam ^ntort easte. funea mo}tenirii Sale. 6 *Ierem. Vede]i. }i spre puii S@i au dorit. %ngro}eatu-s-au. 17. judec@]i. 12. 8. }i s-au dep@rtat de la Dumnezeu. pre carii nu i-au }tiut p@rin]ii lor. 12 *Sira 28. }i voiu r@spl@- 187 *Isaiia [Ieremiia] 15. C@ voiu ascu]i ca fulgerul sabiia Mea. l@]itu-s-au }i au p@r@sit pre Dumnezeul. 26. ^ntinzindu-{i arepile Sale i-au priimit pre ei }i i-au r$dicat pre umerii S@i. din]i de fiiar@ voiu trimite asupra lor. }i va lua judecat@ m$na Mea. 16. iat@. vin. 8. Dumnezeu. ^ntreab@ pre tat@l t@u }i va povesti ]ie. C@ nu s$nt dumnezeii lor ca Dumnezeul nostru. C@ voiu r$dica la ceriu m$na Mea. neam ^ntort }i r@zvr@tit. poam@ de am@r@ciune lor. te-au agonisit pre tine. bate-voiu }i Eu voiu vindeca. }i nu Domnul au f@cut aceastea toate». C@ numele Domnului am chemat. 10. L-au ^ndestulat pre el ^n pustie ^ntru seate de ardere ^n p@m$nt f@r@ de ap@. m$ntuitoriul s@u. {i s-au f@cut partea Domnului norodul S@u. 34. 10. Aduna-voiu la ei reale. dumnez@ilor pre carii nu i-au }tiut. 2 %n]elep. nu s$nt a Lui fiii cei cu prihan@. 12. 11. Domnul singur i-au pov@]uit pre ei. 29. ai p@r@sit }i ai uitat pre Dumnezeu. 23. 36. Da]i m@rire Dumnezeului nostru! 4.* }i Eu voiu ^nt@r$ta pre ei ^ntru cel ce nu e neam. ^ntru ur$ciunile sale M-au am@r$t». C@ foc s-au aprins din m$niia Mea. C@ din viia Sodomului easte viia lor. ^ntru neamul cel ne^n]eleg@toriu voiu urghisi pre ei. 32. aceastea toate s-au adunat la Mine }i s-au pecetluit ^n vistieriile Meale? 35. F@r@ numai pentru m$niia vr@jma}ilor. Au aceastea Domnului r@spl@ti]i? Acest norod e nebun }i ne^n]elept. nu. 21. doar@. supt-au miiare din piiatr@ }i untdelemn din piiatr@ v$rtoas@. 9. C@rora gr@simea jertvelor lor m$nca]i }i bea]i vinul pomeanelor lor? Scoale-s@ }i s@ v@ ajute voao }i s@ se fac@ voao acoperitori. }i vi]a lor din Gomora. «M$niiatu-M-au ^ntru cei str@ini. C@ va judeca Domnul pre norodul S@u* }i spre slugile Sale S@ va umili. Israil. vede]i. 16. 31. Topindu-s@ de foame }i de m$ncarea pas@rilor. cu gr@sime din m@duha gr$ului. 14. m$nca-va p@m$ntul }i rodurile lui. ^ncungiuratu-l-au pre el }i l-au ^nv@]at. cu m$niia celor ce s@ t$r@sc pre p@m$nt. {i au zis Domnul:* «Unde s$nt dumnezeii spre carii au n@d@jduit. 30. ^n vreamea c$nd va r@t@ci piciorul lor. c@ au v@zut pre ei sl@b@nogi]i }i p@r@si]i ^n primejdii }i neputincio}i. }i g$rbovire nevindecat@. {i au m$ncat Iacov }i s-au s@turat. ^ngr@}eatu-s-au. M$nie de b@laur e vinul lor }i m$nie de aspid@ nevindecat@. 39. 5. }i nu easte Dumnezeu afar@ de Mine:* Eu voiu ucide }i voiu face viu. ca s@ nu zic@: «M$na voastr@ e ^nalt@. 27. Gre}it-au. Au. strugurul lor strugur de fiiare. Cel ce l-au f@cut pre el. 19 *Ierem. 33. }i nu era cu d$n}ii dumnezeu str@in. Au nu ^nsu}i Acesta. Suitu-i-au pre ei la v$rtutea p@m$ntului. }i s$nge de strugur au beut. Pre Dumnezeu. 1 Roma. Cum va goni unul o mie }i doi vor goni zeace mii. cum au s@m@nat pre fiii lui Adam. }i s-au l@p@dat de Cel Iubit. 2. 8 socoti]i anii neamului neamurilor. P@rintele t@u. 24. 6. Dumnezeu e credincios }i nu easte nedreptate ^ntru D$nsul. aceastea toate s@ le ia ^n vreamea cea viitoare. hr@nitu-i-au pre ei cu rodurile ]arinilor. 7.* Nu au g$ndit s@ ^n]@leag@. 19 Evrei 10. }i M@ voiu jura pre dreapta Mea }i voiu zice: ‘Viu s$nt Eu ^n veac!’. arde-va temeliile mun]ilor. 18. 15. 2. }i pre cei b@tr$ni ai t@i }i-]i vor spune ]ie. Cel ce te-au n@scut. C$nd au ^mp@r]it Cel Prea^nalt neamurile. au pus hotar@le neamurilor dup@ num@rul ^ngerilor lui Dumnezeu. 13 15 Iov 10. }i nu easte ^ntru d$n}ii }tiin]@. 13.* %n zioa izb$ndirei voiu r@spl@ti. 20. 37. 6 Tovie 13. Iacov. ca s@ nu-}i lungeasc@ anii }i ca s@ nu li s@ puie asupra protivnici.

c@ el easte viia]a voastr@. ^ngeri cu El. C@ din fa]@ vei vedea p@m$ntul. }i pentru cuv$ntul acesta ve]i ^ndelunga zilele voastre pre p@m$ntul la care treace]i Iordanul s@-l mo}teni]i”. 10. ^mpreun@ cu El }i s@ se ^nchine Lui to]i ^ngerii lui Dumnezeu. c@ s-au adunat boiarii noroadelor ^mpreun@ cu neamurile lui Israil. }i din adun@rile lunilor. neamuri. {i au ^ncetat Moisi a gr@i cuvintele aceastea la tot Israilul. cu acealea va ^mpunge neamurile p$n@ la marginea p@m$ntului.188 A DOAOA LEAGE ti pedeaps@ vr@jma}ilor. ca s@ porunci]i fiilor vo}tri s@ p@zasc@ }i s@ fac@ toate cuvintele legii ace}tiia. {i lui Iosif au zis: „De la blagosloveniia Domnului p@m$ntul lui. din rodurile (b) ceriului }i din roao }i din ad$ncurile izvoar@lor din jos. 7. Doamne. 43. Fr$nge }ealele vr@jma}ilor lui. 2. glasul lui Iuda }i vino la norodul lui. ceriurile. }i au gr@bit din muntele Faran cu zeci de mii (a) Cadis. ^n Cadis. 42. }i celor ce M@ ur@sc pre Mine voiu r@spl@ti. }i ceale priimite* celui ce s-au ar@tat ^n rug s@ vie pre capul lui Iosif }i pre crea}tetul celui m@rit ^ntr@ fra]i. ^n muntele Or. {i va fi ^ntru cel iubit ^mp@rat. fratele t@u.* Veseli]i-v@. 9. %n cea greceasc@ }i ^n cea veachie easte: {i dup@ ceasul rodurilor ^ntoarcerii soarelui. cu norodul Lui }i s@ se ^nt@reasc@ Lui to]i fiii lui Dumnezeu. Cea greceasc@. c@ au p@zit cuvintele Tale }i au ]inut leagea Ta. {i din rodul p@m$ntului }i a plinirii lui. 6. %mb@ta-voiu s@ge]ile Meale de s$nge }i sabiia Mea va m$nca carne. Aceastea s$nt zecile de mii ale lui Efraim }i aceastea s$nt miile lui Manasi”. Ar@ta-vor ^ndrept@rile Tale lui Iacov }i leagea Ta lui Israil. 37 *Nume. 14 CAP 33 Moisi blagoslovea}te ceale doaospr@zeace neamuri ale lui Israil mai ^nainte de ce moare. }i Dumnezeu umbreaz@ preste d$nsul ^n toate zilele }i ^ntre umerii Lui au odihnit”. pre carele l-au ispitit cu ispitire }i s-au prigonit asupra lui la apa prigonirei. la Apa Pricii. m$inile lui vor aleage lui }i ajutoriu asupra vr@jma}ilor vei fi”. 12 [2] 1.* }i to]i cei sfin]i]i supt m$inile Tale. acesta easte muntele Navav (a). De-a dreapta Lui. }i Simeon s@ fie mult cu num@rul”. {i au priimit din cuvintele Lui leagea carea o au poruncit noao Moisi. }i vezi p@m$ntul lui Hanaan. care-l dau Eu fiilor lui Israil mo}tenire. fiiul lui Navi. }i va r@spl@ti pedeaps@ vr@jma}ilor. frumsea]a lui. {i mori acolo ^n muntele ^n care te sui. 3. (v) 15. {i lui Veniamin au zis: „Iubit de Domnul. de c@tr@ fa]a Ierihonului. 25 33. CAP 32 {I 33 nit }i S-au ar@tat noao din Seir. 44. Doamne. au blagoslovit pre fiii lui Israil. f@r@ de fric@ va l@cui. C@ nu easte acesta cuv$nt de}ert voao. *%n]ele. Veseli]i-v@. 27. }i ace}tia supt Tine s$nt. mo}tenire adun@rilor lui Iacov. {i au venit Moisi }i au gr@it toate cuvintele legii ace}tiia ^naintea a tot norodul. }i va cur@]i Domnul p@m$ntul norodului S@u”. 45. {i aceasta lui Iuda: „Ascult@. ^ntru luat din cea jidoveasc@ }i sirieneasc@. 3. ^n loc de Cadis. }i celor ce-l ur@sc pre El va r@spl@ti. {i au scris Moisi c$ntarea aceasta ^n zioa aceaea. 51. pune-vor t@m$ie ^ntru m$niia Ta. Cel ce zice t@t$ne-s@u }i mum@-sa: «Nu te-am v@zut» }i pre fra]ii s@i nu i-au cunoscut. {i lui Zavulon au zis: „Veselea}te-te. 12 27. (v) Aceasta o am . 12 *Nume. 20. }i Isahar. {i au zis: „Domnul din Sinai au ve- 49. oron. 48. 4. {i au cru]at norodul S@u. 13. coarnele unicornului coarnele lui. 5 *2 Mac. t@riia lui }i lucrurile m$inilor lui le priimea}te. 52. ^ntru ie}irea ta. Blagoslovea}te. 5. }i au ^nv@]at pre fiii lui Israil. Cel ^nt$iu n@scut al taurului. }i pre fiii s@i nu i-au }tiut. 20. 6 *Nume. el }i Iisus. Zavulone. }i din v$rvul dealurilor celor veacinice. mai ^nainte de ce au murit. 2. 1 5. ^n loc de rodurile. zic$nd: 49. {i va izb$ndi. i aceasta easte blagosloveniia cu carea Moisi. {i au zis c@tr@ ei: „Lua]i aminte cu inima voastr@ la toate cuvintele aceastea care le m@rturisesc eu voao ast@zi. pentru c@ nu M-a]i sfin]it pre Mine ^ntru fiii lui Israil. 14.* Pentru c@ nu a]i ascultat cuv$ntul Mieu ^ntru fiii lui Israil.* „Suie-te ^n muntele Avarim. {i din rodurile care soarele }i luna le face s@ odr@sleasc@. iar@ acolo nu vei ^ntra”. {i lui Levi au zis: „Da]i lui Levi ar@t@rile lui }i adev@rului b@rbatului celui cuvios. 7. din s$ngele celor r@ni]i }i din robime. 17. }i cei ce-l ur@sc pre el s@ nu s@ scoale”.* ^n ce chip au murit Aaron. 18. carii s@ scoal@ asupra lui. ^n pustiiul Sin. }i s-au adaos la norodul s@u. 13. (b) Cea veachie: ceasurile. din capetele boiarilor neamurilor». (a) %n cea veachie nu s@ afl@: acesta easte muntele Navav. 14. c@ s$ngelui fiilor S@i face izb$nd@. (a) %n cea veachie easte: cu zeci de mii de sfin]i. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi ^n zioa aceaea. }i te adaoge la norodul t@u. 47. 46. 8. 11. }i mai ^nainte le spune ceale viitoare. 12. 16. care easte ^n p@m$ntul lui Moav. Din v$rvurile mun]ilor celor de la ^nceput. S@ tr@iasc@ Ruvin }i s@ nu moar@. *Ie}ire 3. pururea preste jertvenicul T@u. omul lui Dumnezeu. 50.

7. 2. 23. 26 31. }i tot p@m$ntul lui Efrem }i a lui Manasi. c@ acolo s-au ^mp@r]it p@m$ntul boiarilor celor aduna]i ^mpreun@ cu pov@]uitorii noroadelor. {i lui Asir au zis: „Binecuv$ntat easte Asir de la fii }i va fi priimit fra]ilor s@i. 189 *Sus 3. {i era Moisi de o sut@ }i doaozeci de ani c$nd au murit. marea }i Liva va mo}teni”. {i minunile ceale mari }i m$na cea tare. 12. care easte spre fa]a Ierihonului. 18 ** Sus 3. Israile! Ce norod easte aseamenea ]ie m$ntuit de la Domnul? Cu pav@z@ te va acoperi ajut@toriul t@u. }i Cel de mare cuviin]@ al t@riei (g). moare }i s@ ^ngroap@ de Dumnezeu ^ntr-ascuns. {i lui Gad au zis: „Bine e cuv$ntat cel ce l@]ea}te pre Gad. 24. 19. fiiul lui Navi. 9. Fericit e}ti tu. 2. {i s-au sf$r}it zilele jealei pl$ngerii lui Moisi. stih 6. c@ ve]i suge bog@]iia m@rii }i nego]itoriia celor ce l@cuiesc pre l$ng@ mare”. }i ceale de primpregiurul Ierihonului. zic$nd: «S@min]ii tale-l voiu da». 25. 5. {i au pl$ns fiii lui Israil pre Moisi ^n Aravotul lui Moav. {i te va acoperi ^nceputul lui Dumnezeu }i supt t@riia bra]urilor celor veacinice. robul Domnului. 2 CAP 34 Moisi. dup@ cum au zis Domnul. 22. {i vor min]i ]ie vr@jma}ii t@i. nu s-au ^ntunecat ochii lui. ^n Facere. treizeci de zile. nimene v@zind morm$ntul lui. Nu easte ca Dumnezeul Celui Iubit. }i va ie}i din Vasan”. }i sabiia. 10. aproape de casa lui Fogor. Neamuri vor piiarde }i ve]i chema acolo. {i Iisus. Cel ce s@ suie preste ceriu. {i pustiia. %l pl$nge norodul }i ^n locul lui s@ r$nduia}te Iisus a lui Navi. {i tot p@m$ntul lui Neftalim. 11. carea s-au zis . 6. }i ^naintea a tot p@m$ntul lui. t@riia ta. cap 1. Dreptate au f@cut Domnul }i judecata sa cu Israil”. cetatea finichilor. {i au murit acolo Moisi. S@ laud@ Moisi pentru prieteniia cu Dumnezeu }i minunile ceale f@cute printr-^nsul. ajut@toriul t@u. {i au v@zut ^ncep@tura sa. cu gr$u }i cu vin. s$ngur pre p@m$ntul lui Iacov. %ntinge-va ^n untdelemn piciorul s@u. c@ au fost pus Moisi m$inile sale preste el. 26.** iar@ acolo nu vei ^ntra”. dup@ ce au v@zut P@m$ntul F@g@duin]ii. {i mai mult nu s-au sculat proroc ^n Israil ca Moisi. p$n@ la marea cea mai de pre urm@. }i tu vei c@lca preste cerbicea lor”. 27. s-au umplut de duhul ^n]elepciunei. ^n v$rvul lui Fasga. %ntru toate seamnele }i minunile pentru care l-au trimis pre el Domnul s@ le fac@ ^n p@m$ntul Eghiptului. 3. ^n preajma Ierihonului. puiu de leu. }i ve]i jertvi acolo jertva drept@]ii. {i va l@cui Israil f@r@ de fric@. care au f@cut Moisi ^naintea a tot Israilul. nici s-au zb$rcit buzele lui.A DOAOA LEAGE corturile tale.* CAP 33 {I 34 i s-au suit Moisi de la Aravotul lui Moav ^n muntele Navan. {i l-au ^ngropat pre el ^n vale. {i l-am ar@tat ochilor t@i. ^naintea lui Faraon }i a slugilor lui. Ca zilele tale. }i nimene nu }tie morm$ntul lui p$n@ ^n zioa aceasta. Ca un leu s-au odihnit. carele sfarm@ bra]ul }i capul. 4 *Facer. la Iordan. {i lui Neftalim au zis: „Neftalim. p$n@ la Sigor. zic$nd: «Piei!» 28. }i va goni de la fa]a ta pre vr@jma}. ^n p@m$ntul lui Moav. 21. 8. s@turarea celor priimite }i s@tul de blagoslovenie de la Domnul. 27 2 Maca. 26. }i l-au ascultat pre el fiii lui Israil. (g) Aceaea t@rie s@ ^n]@leage aici. 29. 4. {i lui Dan au zis: „Dan. Fier }i aram@ ^nc@l]@mintea lui va fi. 12. p$n@ la Dan. }i au f@cut precum au fost poruncit Domnul lui Moisi. ^n p@m$ntul lui Moav. pre carele s@-l fie cunoscut Domnul fa]@ la fa]@. {i i-au ar@tat lui Domnul tot p@m$ntul lui Galaad. 20. m@rirea ta. }i tot p@m$ntul lui Iuda. }i ceriul ]ie nuorat de roao. 1. 7 13. {i au zis* Domnul c@tr@ Moisi: „Acesta easte p@m$ntul pentru care M-am jurat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov.

aud glasul lui Dumnezeu }i-l ascult@. fiindc@ de a}ezarea celoralalte neamuri s-au spus. doar@. Iar@ pentru c@ ^n capul al patrulea al c@r]ii ace}tiia de ceale doaospr@zeace pietri pus@ ^n albiia r$ului Iordanului a}ea zice: „{i s$nt acolo p$n@ ^n zioa de ast@zi”. carele nu numai cu numele. au scris aceast@ carte. Cartea drep]ilor au fost c$ntarea cea de biruin]@ carea o au f@cut jidovii dup@ osibite biruin]e ale lor. cap 16. De cartea aceasta s@ face pomenire }i ^ntr-alte locuri ale Sfintei Scripturi. ^ntr$nd ^n p@m$ntul cel f@g@duit. adec@ cum c@ de el easte scris@ cartea aceasta. norodul pururea au fost ^nd@r@ptnic }i gata a face turburare. adec@. au fost carte ^ndemn@toare spre viia]a cea bun@ }i sf$nt@. mai ales ^n cartea a treia a %mp@ra]ilor. care a}ea s$nt: „{i au scris (Iisus Navi) cuvintele aceastea ^n cartea legii lui Dumnezeu”. s@ pare cum c@ scriitoriul ace}tii c@r]i cu mult mai t$rz$u dec$t Iisus Navi au fost. c$nd au st@tut soarele ^n mijlocul ceriului. p$n@ la moartea lui Iisus Navi. ca }i S. a}ea supt Iisus Navi ascult@toriu au fost. Teodoret socotea}te c@ easte culeas@ din Cartea drep]ilor. s-au adaos unele cuvinte de la scriitori au de la Ezdra. C@. Iisus Navi. }i ^n capul al noaospr@zeacelea s@ spune b@taia. Iar@ ce s@ zice de b@taia fiilor lui Dan. a c@riia carte pomenire s@ face ^n capul al zeacelea. Despre scriitoriul c@r]ii ace}tiia mare price easte ^ntr@ cei ^nv@]a]i. Al]ii socotesc c@ de Samuil sau de Esdra easte scris@. cet@]ile ceale b@tute }i biruin]ele asupra vr@jma}ilor }i soartea.CARTEA LUI IISUS NAVI CUV#NT %NAINTE eale ce s@ cuprind ^n cartea aceasta mai cu sam@ aceastea s$nt: ^ntrarea norodului lui Dumnezeu ^n p@m$ntul cel f@g@duit. ci numai cum c@ la scrisorile lui. ^l adevereaz@ aceaste cuvinte din capul cel de pre urm@ al ace}tii c@r]i. 14: „{i nici mai ^nainte. unde s@ zice c@ bl@st@mul lui Iisus Navi asupra celui ce va zidi Ierihonul s-au plinit ^n Ahiil Vetileanul. pentru mai bun ^n]@lesul. cum s@ veade din capul opt a C@r]ii Judec@torilor. at$ta c$t darul Legii ceii Noao pre vremile lui Iisus Navi au str@lucit. a}ea Iisus Navi a Legii ceii Noao }i a Domnului Hristos chip au fost. nu au fost zi ca aceaea”. Precum Moisi al Legii ceii Vechi. ca s@ fie toat@ istoriia a}ez@rii neamurilor tuturor. precum supt pov@]uirea lui Moisi. sau. %nc@ }i vorbele aceastea cum e ^n capul 10. foarte b@tr$n. . adec@ mo}iia fie}tec@rui neam de Iisus Navi ^ns@mnat@. stih 34. carea dup@ moartea lui Iisus Navi s-au ^nt$mplat. Mateiu. care lucrul. carea fiii lui Dan au f@cut asupra lui Lesen. de ]arina s$ngelui. s-au adaos de Ezdra sau de alt scriitoriu de Dumnezeu ^nsuflat. Din toate aceastea. {i ^n capul al }easelea de t@iarea ^mprejur a}ea s@ zice: „S-au chemat numele locului aceluia Galgala p$n@ ^n zioa de ast@zi”. c$nd fiii cei adev@ra]i a lui Avraam. mai v$rtos pentru aceaea c@ pre norodul lui Dumnezeu l-au b@gat ^n P@m$ntul F@g@duin]ii. Aceastea }i altele aseamenea nu dovedesc cum c@ cartea aceasta nu easte scris@ de Iisus Navi. aceast@ una poate s@ fie adaogere pentru ^n]@lesul cel mai deplin. nici dup@ aceaea. Iar@ mai de ob}te socoteal@ easte cum c@ Iisus Navi au scris aceast@ carte. arat@ mai lung@ vreame dec$t au fost de la minunea aceasta. pentru c@. 27. pentru aceaea de multe ori zice: „P$n@ ^n zioa de ast@zi”. A}ea ^n capul a zeacea s@ numea}te Cartea drep]ilor. ci }i cu faptele au fost chipul Domnului Hristos.

{i s@ nu lipsasc@ cartea legii ace}tiia din gura ta. Pustiia }i Antilivanul. 17 *Evrei 14. Nu va putea sta om ^mprotiv@ ^naintea voastr@ ^n toate zilele vie]ii tale.* *Evrei 11. }i ve]i mearge fie}tecarele la mo}iia sa. f@g@duindu-i ei }i la tot neamul ei m$ntuin]@. 5. 7 *Nume. 6. numai s@ fie Domnul Dumnezeul nostru cu tine. au gr@it Domnul c@tr@ Iisus.** }i c$te a]i f@cut celor doi ^mp@ra]i ai amoreilor. r@spunzind ei lui Iisus. P$n@ ce va odihni Domnul Dumnezeul vostru pre fra]ii vo}tri. s@ treac@ la r@zboiu. 5 *2 Leage 31. sluga Mea. }i nu te voiu l@sa. p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. a}ea voiu fi }i cu tine. 7 23 3 %mp@r.„Treace]i prin mijlocul taberii norodului }i porunci]i norodului. s@ ^ntorc la tab@r@. sluga lui Moisi. curva. care v-au poruncit voao Moisi.* {i. zic$nd: „Scoate afar@ pre b@rba]ii carii au ^ntrat ^n casa ta ast@. oriunde vei mearge”. poruncesc ]ie: „%nt@rea}te-te }i te ^mb@rb@teaz@. ^n care am ascultat de Moisi.* Muierile voastre }i pruncii vo}tri }i dobitoacele voastre s@ l@cuiasc@ ^n p@m$ntul. robul Domnului. doi tineri s@ iscodeasc@. }i ve]i treace Iordanul acesta. 3. ca s@ ^ntra]i s@ apuca]i p@m$ntul care Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri ^l d@ voao»”. {i. ^nc@ trei zile. ^n ce chip am gr@it lui Moisi. }i au gr@it c@tr@ Raav. }i atunci vei priceape. 16. lu$nd muiarea pre acei doi b@rba]i. c@ au c@zut preste noi frica voastr@. vom asculta }i de tine. ^nt@rindu-s@ de la Domnul. drept aceaea. }i mai ^nainte de a adormi ei. 8.* %nt@rea}te-te. %ntru toate. 4. dar nu am }tiut de unde s$nt. }i nu }tiu unde s-au dus. au zis Iisus: 13. 24 *Jos 3. zic$nd: „%ntrat-au la mine b@rba]i. „Moisi.IISUS NAVI CAP 1 CAP 1 {I 2 191 Iisus a lui Navi. {i b@rba]ii au alergat dup@ ei pre calea Iordanului. {i au fost dup@ ce au ie}it cei ce alerga dup@ ei. ca s@ pricepi a face toate ceale scrise. i-au ascuns }i au zis c@tr@ d$n}ii. sluga Domnului. 15. ^n P@m$ntul F@g@duin]ii. ea s-au suit la ei ^n podul c@sii }i au zis c@tr@ ei: 9. tu }i tot norodul acesta. numai tu te ^nt@rea}te }i te ^mb@rb@teaz@”. anume Raav. 7. 32. care-l d@ lor Domnul Dumnezeul nostru. 18. 9. sluga Mea. c@. precum au fost cu Moisi. }i 1. ca s@ fii ^n]elept ^ntru toate ceale ce vei face. fiiul lui Navi din Satin. c@ cu tine easte Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate. ^n p@m$ntul care-l dau Eu lor. ca }i pre voi. c$nd a]i ie}it din p@m$ntul Eghiptului.29] **Nume. zic$nd: «G@ti]i-v@ merinde. {i lui Ruvin }i lui Gad.* %nt@rea}te-te }i te ^mb@rb@teaz@. CAP 2 Raav. care vi l-au dat voao. }i ^n tot locul unde ne vei trimite vom mearge. 4. }i la jum@tate din neamul lui Manasi. zic$nd: 11. poruncea}te norodului s@ se g@teasc@ pe a triia zi spre treacerea Iordanului. dincoace de Iordan. {i s-au dat de }tire ^mp@ratului din Ierihon cum c@: „Au ^ntrat aici b@rba]i dintr@ fiii lui Israil. 34 . Iat@. „Aduce]i-v@ aminte de cuv$ntul Domnului. nici s@ te temi. Iar@ ea i-au suit pre ei ^n podul c@sii }i i-au ascuns ^n snopi de in. ca s@ p@z@}ti }i s@ faci precum ]-au poruncit Moisi. zic$ndu-le: „Mearge]i }i vede]i p@m$ntul }i Ierihonul!” {i. }i ^mpreun@ cu ei. b@rba]ii aceia au ie}it. c@ s@ iscodeasc@ p@m$ntul au venit”. ascunde iscoadele pre care le-au fost trimis Iisus a lui Navi s@ ispiteasc@ cetatea Ierihonului. „Cunosc c@ au dat Domnul voao p@m$ntul. }i au odihnit acolo. voao ^l dau. iar@ neamul lui Ruvin. vor mo}teni }i ace}tia p@m$ntul. 6. }i poarta s-au ^nchis. C@ am auzit* cum au secat Domnul Dumnezeu Marea Ro}ie ^naintea voastr@. }i p$n@ la marea cea mai de pre urm@ despre apusul soarelui. Gad }i jum@tate din Manasi. 1. 25 *Jos 6. }i. iar@ voi to]i. 7. nici te voiu treace cu vedearea. merg$nd acei doi tineri. 3. dar@. 21. {i c$nd s-au ^nchis poarta seara. *2 Leage 11. ci s@ cuge]i ^ntru d$nsa zioa }i noaptea. s@ moar@. au zis: „Toate c$te vei porunci noao vom face.* Tot locul. s@ face]i r@zboiu. care-i puseas@ ^n podul c@sii. p$n@ la vad. ca s@ iscodeasc@ p@m$ntul”. }i te ^mb@rb@teaz@ foarte. {i au poruncit Iisus c@rturarilor norodului. i au trimis Iisus. pre care v@ ve]i sui cu urma picioarelor voastre. 2. s@ nu te sparii. 5. care M-am jurat p@rin]ilor vo}tri s@-l dau lor. 2 *2 Leage 31. }i s@ nu te aba]i de la acealea de-a dreapta au de-a st$nga. c@ tu vei ^mp@r]i norodului acestuia p@m$ntul.* }i precum am fost cu Moisi. 16 i au fost dup@ moartea lui Moisi. fiiul lui Navi. 10. carii pute]i s@ mearge]i sprinteni cu fra]ii vo}tri. c@ atunci te vei ^ndrepta }i vei ^ndrepta c@ile tale. vor fi hotar@le voastre. au venit ^n Ierihon }i au ^ntrat la casa unei muieri curve. 14. zic$nd: 2. Iar@ omul. scoal@-te }i treci Iordanul. ^ntrarma]i dup@ f@g@duin]@. 31 Iacov 2. doar@ ^i ve]i ajunge”. 17. 2. au murit. 10. {i au trimis ^mp@ratul Ierihonului. 12. carea o au dat voao Moisi. carele nu te va asculta }i carele nu va auzi cuvintele tale care le vei porunci lui. zic$nd: «Domnul Dumnezeul vostru v-au odihnit pre voi }i v-au dat voao p@m$ntul acesta».noapte. alerga]i dup@ ei. spre r@s@ritul soarelui”. 12 [11. 8. 7 Evrei 13.

unul. 13. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „%n zioa aceasta voiu ^nceape a te ^n@l]a pre tine ^naintea tuturor fiilor lui Israil. m$nec$nd Iisus diminea]@. 9. i-au povestit lui toate c$te s-au ^nt$mplat lor. }i pre p@m$nt. pentru c@ mai ^nainte niciodat@ (a) nu a]i umblat pre calea aceasta”. ca s@ nu v@ ^nt$mpine cei ce alearg@ dup@ voi. ca s@ }ti]i calea pre carea ve]i mearge. 36 [26] . }i apoi v@ ve]i duce ^n calea voastr@”. 11. cu dumnez@iasc@ mi- i. el }i to]i fiii lui Israil. iar@ carea curge va sta”. lui Sion }i lui Og. sicriiul legii Domnului a tot p@m$ntul ^naintea voastr@ va treace Iordanul. 14. {i ea au zis: „C$nd va da Domnul voao cetatea. duc$ndu-s@. Iat@. 16. Iar@ de ne va n@p@stui pre noi cineva }i va descoperi cuvintele noastre aceastea. Iar@ dup@ ce au ^ntrat preo]ii. carii poart@ sicriiul legii Domnului a tot p@m$ntul ^n apa Iordanului. 15. au umblat c@rturarii prin tab@r@. ca la doao mii de co]i s@ sta]i. }i va piiarde de la fa]a voastr@ pre hananeu }i pre heteu }i pre ferezeu }i pre eveu }i pre amoreu }i pre ghergheseu }i pre ievuseu. 18. }i au ^nceput a s@ uda picioarele lor ^ntr-o parte de apa Iordanului. }i ve]i izb@vi sufletul mieu de moarte”. {i au fost dup@ ce s-au r$dicat norodul din l@ca}urile sale ca s@ treac@ Iordanul. 7. {i tot carele va ie}i afar@ din u}ea c@sii tale. {i au zis c@tr@ ei: „La munte mearge]i. pre carii i-a]i omor$t. 17] mil@ cu casa t@t$ne-mieu }i-mi da]i mie s@mn adev@rat. {i acum poruncea}te preo]ilor celor ce poart@ sicriiul legii. iar@ noi nevinova]i vom fi jur@m$ntului acestuia. 17. (a) %n cea veachie easte: de ieri }i alalt@ieri. zic$nd: „C$nd ve]i vedea sicriiul legii Domnului Dumnezeului vostru }i pre preo]ii vo}tri }i pre levi]i purt$ndu-l. s@ face]i cu mine mil@ }i adev@r”. noi vom ^ntra spre o parte a cet@]ii. c@ut$nd toate c@ile. 26.192 IISUS NAVI 1. 2.* ca s@ cunoasc@ c@. *Jos 12. 23. c@ m$ne va face Domnul ^ntr@ voi minuni”. }i l-au trecut norodu uscat. zic$ndu-le: «Dup@ ce ve]i ^ntra ^ntru o parte de apa Iordanului. {i au zis c@tr@ ea b@rba]ii: „Sufletul nostru pentru voi ^n moarte”. 11. s@-i aduni pre ei ^n casa ta. {i au zis Iisus norodului: „Cur@]i]i-v@ pre m$ne. {i. 5. {i. cei ce purta sicriiul legii Domnului ^n Iordan. Cum c@ ve]i p@zi vie casa tat@lui mieu }i pre mum@-mea }i pre fra]ii miei }i pre sororile meale }i toat@ casa mea. }i preo]ii au r$dicat sicriiul legii Domnului ^naintea norodului. acela s$ngur va fi vinovat. {i va fi dup@ ce vor sta picioarele preo]ilor.* Iat@. {i au zis c@tr@ Iisus c@: „Au dat Domnul tot p@m$ntul ^n m$na noastr@ }i s-au ^nfrico}eat de noi tot cel ce l@cuia}te pre p@m$ntul acela”. 6. sta]i ^n Iordan»”. 13. }i tu s@ pui s@mn. }i au legat s@mnul cel ro}u la fereastr@. 24. vom fi nevinova]i jur@m$ntului t@u acestuia cu care ne-ai jurat pre noi”. {i au zis Iisus fiilor lui Israil: „Apropiia]iv@ aici }i auzi]i cuv$ntul Domnului Dumnezeului vostru. 5 *Fapt. 22. 12. }i fi]i ascun}i acolo trei zile. *Sus 1. c@ era la z$dul cet@]ii casa ei.* 4. a}ea s@ fie!” {i i-au slobozit pre ei }i s-au dus. {i ea au zis lor: „Dup@ cuv$ntul vostru. {i ei. fiiul lui Navi. ca ^n zilele seceri}ului de gr$u. a}ea voiu fi }i cu tine. 21. s-au pogor$t din munte }i. Aleage]i doispr@zeace b@rba]i dintr@ fiii lui Israil. ^ntorc$ndu-s@ cei doi tineri. r$dic$nd preo]ii sicriiul legii Domnului. s@ nu v@ apropiia]i de el. iar@ c$]i vor fi ^mpreun@ cu tine ^n casa ta. s-au ^nfrico}eat inima noastr@. carii. 24. sus. {i au zis Iisus preo]ilor: „R$dica]i sicriiul legii Domnului }i mearge]i ^naintea norodului!” {i. trec$nd la Iisus. 8. CAP 2 {I 3 nune au s@cat Iordanul. 20. carii era dincolo de Iordan. 3. }i ^n z$dul cet@]ii l@cuia ea. nu i-au aflat. c@ Domnul Dumnezeul vostru easte Dumnezeu ^n ceriu. 10. iar@ pre tat@l t@u }i pre mum@-ta }i pre fra]ii t@i. iar@ Iordanul s-au umplut ^ntru toat@ matca sa. 15.* {i acum jura]i mie pre Dumnezeu ca. din fie}tecare neam. jos. 19. 4. }i toat@ casa t@t$ne-t@u. s@ v@ scula]i din locurile voastre }i s@ mearge]i dup@ el. {i au fost dup@ trei zile. {i au zis c@tr@ ea b@rba]ii: „Nevinova]i s$ntem noi acestui jur@m$nt al t@u. }i voi s@ face]i [6. aceast@ funi}oar@ ro}ie s@ o legi la fereastra prin carea ne-ai slobozit pre noi. }i au popos$t acolo mai ^nainte de a treace. p$n@ ce s@ vor ^ntoarce cei ce alearg@ dup@ voi. 44 *Sira. au purces din Satin }i au venit p$n@ la Iordan. au sosit la munte }i au a}teptat acolo trei zile p$n@ ce s-au ^ntors cei ce alergas@ dup@ ei. {i i-au slobozit pre ei cu o fune pre fereastr@. 2 precum am f@cut eu mil@ cu voi. 14. auzind noi aceastea. precum am fost cu Moisi. CAP 3 Merg$nd ^nainte cu sicriiul ^n ap@. mergea ^naintea norodului. }i nici ^ntru unul dintr@ noi nu au r@mas duh de c@tr@ fa]a voastr@. %ntru aceasta ve]i cunoa}te cum c@ Dumnezeu vie]uia}te ^ntru voi. vinova]i vom fi de s@ va atinge m$n@ de vreunul din ei. {i au poruncit norodului. apa Iordanului va seca. %ns@ departe s@ fie ^ntr@ voi }i ^ntr@ el. 7.

5. s@ pr@znuiesc Pa}tile. carii era dincolo de Iordan. }i preo]ii mergea ^naintea lor. }i to]i fiii lui Israil trecea pre uscat.* precum au f@cut Domnul Dumnezeul nostru cu Marea Ro}ie. 10. au gr@it Domnul lui Iisus. 4. p$n@ ce au trecut ei. precum s-au temut de Moisi. s-au a}ezat apa Iordanului la loc. }i le pune]i ^n tab@ra voastr@. {i fiii lui Ruvin. zic$nd: «Ce s$nt noao aceaste pietri?». cum c@ au secat Domnul Dumnezeu r$ul Iordanului ^naintea fiilor lui Israil. }i curgea ca }i mai ^nainte p$n@ sus. {i au gr@it Domnul c@tr@ Iisus. chem$nd Iisus doispr@zeace b@rba]i din cei mai de frunte dintr@ fiii lui Israil. 8. 21 CAP 5 S@ sparie hananeii. 1. 11. S@c$nd Domnul Dumnezeul vostru apa Iordanului ^naintea lor p$n@ ce au trecut. 25 CAP 4 S@ iau doaospr@zeace pietri din Iordanul sec. Ca s@ fie voao aceastea semn pus pururea ca. {i norodul sta ^n preajma Ierihonului. dup@ ce au trecut tot norodul Iordanul. {i au st@tut preo]ii. ^n c$t@ vreame au tr@it. g@ti]i de r@zboiu. Marea S@rat@. {i vor fi pietrile aceastea pomenire fiilor lui Israil p$n@ ^n veac”. 24. }i s@ pun alte doaospr@zeace pietri ^n ^nsa}i albiia Iordanului. }i fiii lui Gad. zic$nd: «Ce s$nt pietrile aceastea?» 22. 7. p$n@ ce au sf$r}it tot norodul a treace Iordanul.IISUS NAVI 16. Apele ceale ce curgea din sus au st@tut ^nchegate de departe foarte. i. g@ti]i de r@zboiu. ^n mijlocul Iordanului. din fie}tecare neam unul. Au zis lor: „Mearge]i (a) ^naintea fea]ii Domnului.„Poruncea}te preo]ilor. c@ pre uscat au trecut Israil Iordanul acesta.* precum le-au poruncit lor Moisi. p$n@ ce au sc@zut de tot. }i nu au r@mas ^ntru ei duh tem$ndu-s@ de fa]a fiilor lui Israil. {i }i-au f@cut Iisus cu]ite de piiatr@ 1. {i ^n vreamea aceasta au zis Domnul c@tr@ Iisus: „F@-]i cu]ite de piiatr@ ascu]ite }i. 14. }i fie}tecarele s@ ia de acolo c$te o piiatr@ pre umerii s@i. (a) %n cea veachie easte: aduce]i ^naintea Mea. din fie}tecare neam c$te unul. lu$nd doaospr@zeace pietri din mijlocul Iordanului. au mers ^naintea fiilor lui Israil. {i au ie}it norodul din Iordan ^n zioa a zeacea a lunei ceii dint$iu. au sl@bit inimile lor }i s-au cutremurat. . {i au poruncit Iisus preo]ilor. zic$nd: 16. au trecut }i sicriiul legii Domnului. carele era l$ng@ mare. 5. 19. „Ia doispr@zeace b@rba]i din norod. Patruzeci de mii. zic$nd: 2. 6. zic$nd: 21. dup@ num@rul celor doaospr@zeace neamuri ale lui Israil. c$nd te va ^ntreba pre tine fiiul t@u m$ne. precum au poruncit Domnul lui Iisus. }i ^mp@ratul Finichiei. cei ce purta sicriiul legii Domnului. {i. }i au pus picioarele pre p@m$nt. }i s-au temut de el. }i au t@b@r$t fiii lui Israil ^n Galgala. iar@ ceale ce curgea din jos au curs ^n Marea Araviei. CAP 4 {I 5 }i jum@tate din neamul lui Manase. 23. 20. carea o au s@cat Domnul Dumnezeul nostru ^naintea noastr@ p$n@ ce o am trecut. p$n@ ce au s@v$r}it Iisus toate c$te au poruncit Domnul s@ spuie norodului. {i le poruncea}te lor. }i. carii purta sicriiul legii Domnului. taie ^mpregiur pre fiii lui Israil a doao oar@”. }i preo]ii cei ce purta sicriiul legii Domnului au st@tut pre uscat ^n mijlocul Iordanului. }i ^ngerul Domnului s@ arat@ lui Iisus. Tu vei ar@ta fiiului t@u. s@ ias@ din Iordan”. „C$nd v@ vor ^ntreba pre voi fiii vo}tri. 3. zic$nd: „Ie}i]i din Iordan!” 18. care le-au luat din Iordan. {i au fost dup@ ce au trecut tot norodul. zic$nd c@: «Au secat r$ul Iordanului ^naintea sicriiului legii Domnului a tot p@m$ntul. }i le-au adus cu ei ^n tab@r@ }i le-au pus acolo. le-au pus Iisus ^n Galgala. 193 *Nume. Ca s@ cunoasc@ toate neamurile p@m$ntului cum c@ easte tare putearea Domnului. 17. de la cetatea Adamin p$n@ la partea Cariatiarimului. zic$nd: «Lua]i din mijlocul Iordanului doaospr@zeace pietri }i le aduce]i cu voi. {i ceale doaospr@zeace pietri. }ez$nd. pentru pomenirea celor urm@tori. 15. c$nd l-au trecut pre el». i au fost dup@ ce au ^n]eles ^mp@ra]ii amoreilor. s@ taie ^mpregiur ^n Dealul Net@ierii %mpregiur cei ce nu s-au t@iat ^n pustie. despre partea r@s@ritului soarelui de c@tr@ Ierihon. 2. 12. {i au pus Iisus }i alte doaospr@zeace pietri ^n Iordan. ^n Iordan. %n zioa aceaea. au m@rit Domnul pre Iisus ^naintea a tot neamul lui Israil. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au poruncit Domnul lui Iisus. 32. 13. }i au zis c@tr@ fiii lui Israil. }i au gr@bit norodul }i au trecut. unde ve]i t@b@r^ la noapte»”. ^nceat@ mana dup@ ce au m$ncat din rodurile p@m$ntului. 17. *Ie}ire 14. Ve]i povesti fiilor vo}tri. }i ca voi s@ cinsti]i pre Domnul Dumnezeul vostru ^n toat@ vreamea”. }i s$nt acolo p$n@ ^n zioa de ast@zi. celor ce poart@ sicriiul legii m@rturiei Domnului. au trecut ^naintea Domnului la b@taie asupra cet@]ii Ierihonului. {i au fost dup@ ce au ie}it din Iordan preo]ii cei ce purta sicriiul legii Domnului. c$nd au sf$r}it a treace fiii lui Israil. 3. aseamenea cu ]@rmurii. 9. ^n locul cel de supt picioarelor preo]ilor.

din care curge miiare }i lapte. 9. vor c@dea zidurile cet@]ii }i va ^ntra tot norodul cum au purces. {i va fi dup@ ce ve]i tr$mbi]a cu tr$mbi]a lui Iovil. 7. }i cuv$nt s@ nu ias@ din gura voastr@. 4. 14. A}ea au f@cut ^n }ease zile. }i tr$mbita cu tr$mbi]ele. {i }eapte preo]i vor lua }eapte bucine de strigare. 8. era net@ia]i ^mpregiur. fie}tecarele. }i au r$dicat preo]ii sicriiul legii Domnului. }i sabiia goal@ ^n m$na lui. apropiindu-s@ Iisus. }i ceaealalt@ gloat@ toat@ dind@r@ptul sicriiului legii Domnului. }i pre ^mp@ratul lui cel dintr-^nsul. }i nimenea nu ^ntra ^ntr-^nsul.194 IISUS NAVI 1. Eu dau ]ie supt m$na ta Ierihonul. C@rora. 4. 11. {i ceaealalt@ gloat@ a doao zi au ^ncungiurat cetatea o dat@ pre aproape. ascu]ite la margini. {i au zis mai-marele puterii Domnului *Ie}ire c@tr@ Iisus:* „Dezleag@ ^nc@l]@mintea de la 3. }i au luat ]ara finicheanilor ^n anul acela. Iar@ pentru aceaea au t@iat ^mpregiur Iisus pre fiii lui Israil. p$n@ ^n zioa ^n carea eu voiu porunci s@ striga]i. }i pre cei tari cu v$rtute. cei mai mul]i dintru ei din cei de r@zboiu. {i au fost dup@ ce au zis Iisus c@tr@ norod. 10. }i au zis: „St@p$ne. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „Iat@. }i atunci s@ striga]i”. 3. %n zioa aceasta. 5. 2. c@ut$nd cu ochii s@i. }i c$]i oarec$nd au fost net@ia]i ^mpregiur din cei ce au ie}it din Eghipt. }i sicriiul legii Domnului s@ mearg@ dup@ ei. 12. ^naintea sicriiului. fiiul lui Navi: „%n zioa de ast@zi am r$dicat de la voi ocara Eghiptului. ce porunce}ti robului t@u?” 15. }i ^n zioa a }eaptea ve]i ^ncungiura cetatea de }eapte ori }i preo]ii s@ bucine cu bucinii (a). carii ie}is@ din p@m$ntul Eghiptului. {i. 13. }i s-au ^ntors iar@}i ^n tab@r@. }i mai mult nu au avut fiii lui Israil man@. o dat@ ^n zi. pentru c@ nu au ascultat poruncile Domnului Dumnezeu. CAP 5 {I 6 i Ierihonul era ^ncuiat }i ^nt@rit pentru frica fiilor lui Israil. acum am venit”. 8. {i a doao zi. au v@zut pre un om st$nd ^naintea sa. 6. pre carii Iisus i-au t@iat ^mpregiur. de tot s@ r@sipea}te. 11. c$]i oarec$nd s-au n@scut pre cale. {i au fost c$nd era Iisus ^n Ierihon. a}ea s@ face]i ^n }ease zile. {i. C@ patruzeci }i doi de ani s-au ^nv$rtit Israil ^n pustiia Magdaritului. {i au ^ntrat Iisus Navi la preo]i }i le-au zis lor: „Lua]i sicriiul legii }i }eapte preo]i s@ ia }eapte bucine a lui Iovil ^naintea sicriiului Domnului”. ^n }eapte zile Ierihonul prinzindu-s@. 9. singur@ Raav cu ai s@i scap@. ^ncungiur$nd cetatea cu sicriiul legii lui Dumnezeu. ca: „{eapte preo]i cu }eapte tr$mbi]e sfinte s@ treac@ ^naintea Domnului. s@ mearg@ pre aproape }i s@ tr$mbiteaze tare. (a) %n cea veachie easte: cu bucina lui Iovil. }i nimenea nu ie}ea dintr-^nsul. carii purta ceale }eapte tr$mbi]e. pentru aceaea. {i au m$ncat din gr$ul p@m$ntului a doao zi de Pa}ti azime }i p$ne noao. au ^ncetat mana a doao zi dup@ ce au m$ncat ei din gr$ul p@m$ntului. }i cei r@zboinici s@ mearg@ ^ntrarma]i ^naintea Domnului”. dincolo de Iordan. 10. 33 CAP 6 Dup@ multe ^ncungiur@ri cu sicriiul. s-au sculat Iisus de diminea]@. strig$nd ei. ^n c$mp. 5 picioarele tale. }i au f@cut fiii lui Israil Pa}tile ^n zioa a patraspr@zeace a lunei. 6. {i au f@cut Iisus a}ea. mergea aproape ^naintea Domnului. }i au t@iat ^mpregiur pre fiii lui Israil ^n locul care s@ chiiam@ Dealul Net@ia]ilor %mpregiur. }i dup@ ace}tia mergea cei r@zboinici. de cu sear@ de c@tr@ apusul Ierihonului. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus. au din protivnicii no}tri?” 14. c$nd ve]i auzi glasul bucinului. Iar@ cei r@zboinici s@ mearg@ pre aproape ^nainte. 7. c@ s-au n@scut pre cale }i nu s-au t@iat ^mpregiur. pre to]i ace}tia i-au t@iat ^mpregiur Iisus. Iar@ el au zis: „Eu s$nt mai-marele puterii Domnului. {i cei }eapte preo]i. au zis lui: „Al nostru e}ti. }i s-au ^nchinat lui. unul dup@ altul ^n cetate”. . 13. }i au chemat numele locului aceluia Galgala. s@ pune bl@st@m asupra celui ce va mai zidi cetatea aceaea. au }ezut acolo cu lini}te ^n tab@r@ p$n@ ce s-au vindecat. {i ^n locul acestora au pus pre fiii lor. {i au c@zut Iisus cu fa]a la p@m$nt. {i le-au zis lor: „Porunci]i norodului s@ umble primpregiur }i s@ ^ncungiure cetatea. pentru c@ nu era t@ia]i ^mpregiur. }i. 4. dup@ ce s-au t@iat ^mpregiur. {i ^ncungiura]i cetatea to]i b@rba]ii cei de r@zboiu ^mpregiurul cet@]ii. 5. s@ strige tot norodul deodat@. Iar@ norodului au fost poruncit Iisus. le-au r$nduit lor Domnul ca s@ nu vaz@ ei p@m$ntul care S-au jurat Domnul p@rin]ilor lor s@ ne dea noao p@m$nt. c@ locul pre care stai tu easte Fapte sf$nt”. 12. }i. }i preo]ii bucin$nd cu bucinii }i cei dind@r@ptul o}tii dinapoia sicriiului legii Domnului s@ mearg@ tr$mbit$nd cu bucinurile”. }i preo]ii bucina cu bucinurile de coarne. ^ndat@ s-au ^ntors ^n tab@r@. 7. {i au t@b@r$t fiii lui Israil ^n Galgala. p$n@ ^n zioa de ast@zi”. }i preste noapte au r@mas acolo. zic$nd: „S@ nu striga]i }i nimenea s@ nu auz@ glasul vostru.

* }i au luat cetatea. 27. 4 Evrei 11.* {i au ^ntrat cei doi tineri. zic$nd:* „Bl@st@mat omul. P@c@tuit-au norodul }i au c@lcat leg@tura Mea. c@ au dat Domnul voao cetatea. }i au c@zut tot z$dul primpregiur. fiiului CAP 6 {I 7 s@u celui ^nt$iu n@scut. c@ s-au f@cut anatema. }i au fugit de la fa]a b@rba]ilor Gheii. {i au bl@st@mat Iisus ^n zioa aceaea ^naintea Domnului. au strigat tot norodul deodat@ cu chiot mare }i tare. 24. gonesc ^mprotivnicii pre norodul lui Israil. ne vor ^ncungiura }i ne vor piiarde de pre p@m$nt. 4. fie}tecine prin locul care era ^naintea sa. au ^ncungiurat cetatea dup@ judecata aceasta de }eapte ori. {i o au anatematisit pre ea Iisus.* pentru c@ au ascuns pre solii carii i-am trimis. }i au l@cuit ^n Israil p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i au trimis Iisus din Ierihon b@rba]i ^n Ghe.* carii au iscodit p@m$ntul. scul$ndu-se de diminea]@. }i fur$nd au min]it }i au b@gat ^n vasele sale. }i au scos pre Raav. carea am f@cut cu ei. o au ^ntemeiat. }i toate c$te s$nt ^ntr-^nsa Domnului puterilor. al feciorului lui Zara din neamul lui Iuda. grumazii vor ^ntoarce ^naintea vr@jma}ilor s@i. dup@ t$nguirea lui Iisus arunc$ndu-s@ soarte. }i s@ bat@ cetatea. ^n casa muierii. }i toate. }i ce vei face numelui T@u celui mare?” 10. }i au c@zut Iisus cu fa]a la p@m$nt ^naintea Domnului p$n@ seara. c@ aceastea le-au dat s@ se aduc@ ^n vistieriia Domnului. {i au zis Iisus: „Rogu-m@. }i toate c$te era ^n cetate de la b@rbat p$n@ la muiare. }i toat@ casa ei }i rudeniia ei }i toate ale ei le-au ]$nut vii Iisus. {i a}ea au f@cut Ozan cel din Vetil. cu ascu]itul sabiei. carele au sc@pat. nu voiu adaoge a fi mai mult cu voi. {i }i-au rupt Iisus hainele sale. 8. }i s@ ne piiarde]i pre noi.* {i au str$gat norodul }i au tr$mbitat preo]ii cu tr$mbi]ele. {i ce voiu zice dup@ ce au ^ntors Israil grumazii ^naintea vr@jma}ului s@u? 9. c$nd au ^ncungiurat cetatea a }eaptea oar@. }i au pus cenu}e pre capetele sale. }i au zis c@tr@ el: „S@ nu s@ suie tot norodul. c@ au luat din anatema. precum a]i jurat ei”. numai ^n zioa aceaea au ^ncungiurat cetatea de }eapte ori. 12. }i s-au m$niiat Domnul cu urgie pre fiii lui Israil. }i au zis Iisus fiilor lui Israil: „Striga]i. 34 i* au p@c@tuit fiii lui Israil p@cat mare. cu moartea lui Aviron. afar@ de Raav. al feciorului lui Zavdi. c@ ei s$nt pu]ini”. 16. }i s-au f@cut ca apa. 195 CAP 7 Dup@ ce au iscodit cetatea Ghe. 18. }i de la tin@r p$n@ la b@tr$n }i p$n@ la vi]el }i p$n@ la oaie }i asin. c$te s$nt ale ei. el }i b@tr$nii lui Israil. carele s@ va scula }i va zidi cetatea aceasta. {i pre Raav. de nu ve]i r$dica anatema dintr@ voi. au luat din anatema. 16. *Jos 22. Iar@ voi p@zi]i-v@ foarte de anatema. 6. ^n vistieriia Domnului s@ va aduce”. Ahar s@ ucide cu pietri din porunca Domnului. }i s-au suit tot norodul ^n cetate. iar@. 20.** c@ Ahar. }i o au pus pre ea afar@ de tab@ra lui Israil. 2. {i s-au suit b@rba]ii }i au iscodit pre Ghe. {i celor doi tineri. }i au luat din anatema. cu moartea fiiului s@u celui ^nt$iu n@scut s@ puie temeiul ei. 17. pre carea s@ o p@zi]i. 25. 21. feciorul lui Harmi. 30 *2 Mac. }i i-au b@tut la vale. ca s@-l dai pre el amoreului s@ ne piiarz@ pre noi? Mai bine am fi r@mas s@ fim l@cuit dincolo de Iordan. 2. {i au omor$t b@rba]ii Gheii dintr@ ei ca vro treizeci }i }ease de b@rba]i. {i nu vor putea fiii lui Israil s@ stea ^naintea fea]ii vr@jma}ilor s@i. carea easte despre Vivtavi. 19. carii au iscodit cetatea. }i i-au gonit pre ei de la poart@. curva. {i au fost Domnul cu Iisus. pentru ce au trecut robul T@u pre norodul acesta Iordanul. afar@ de argint }i de aur }i de aram@ }i de fier. 1. curva. s@ nu duci acolo tot norodul. 26. 15 *Sus 2. {i s-au ^ntors la Iisus. 3. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „Scoal@-te. ca nu cumva s@ lua]i din anatema }i s@ face]i tab@ra fiilor lui Israil anatema. 2 *3 %mp@. {i va fi cetatea aceasta anatema. au zis Iisus: „%ntra]i la casa muierii ceii curve }i o scoate]i pre ea de acolo. }i toate. 12. Ierihonul. Doamne. }i cu moartea fiiului s@u celui mai mic. *Sus 2. {i au fost ^n zioa a }eaptea. zic$nd: „Sui]i-v@ }i iscodi]i p@m$ntul”. }i s-au sp@riiat inima norodului. }i numele lui au fost vestit ^n tot p@m$ntul. }i pre tat@l ei }i pre muma ei }i pre fra]ii ei }i toat@ rudeniia ei }i toate c$te avea ea. pentru c@ au ascuns iscoadele pre care le-au fost trimis Iisus s@ iscodeasc@ Ierihonul. ci numai ca la vro doao sau trei mii de b@rba]i s@ se suie. Doamne. deaca au auzit norodul glasul tr$mbi]elor. {i s-au suit ca la trei mii de b@rba]i. pentru aceaea. 5. 7. 7 . }i cu moartea fiiului s@u celui mai mic s@ puie por]ile ei”.* {i cetatea cu toate c$te era ^ntr-^nsa o au ars cu foc. 31 *Evrei 11. au pus por]ile ei. 23. c@tr@ r@s@ritul lui Vetil. {i de vor auzi hananeii }i to]i cei ce l@cuiesc p@m$ntul. pentru furti}agul lui Ahar din anatema Ierihonului. curva. 31 *Jos 8. 20 **1 Para. c$te s$nt ^n casa ei. {i au fost. au tr$mbi]at preo]ii. pentru ce ai c@zut cu fa]a ta? 11. }i au gr@it lor.1 *Evrei 11. 22. {i tot argintul }i aurul }i arama }i fierul sf$nt va fi Domnului.IISUS NAVI 15.

pre care-l va ar@ta Domnul va aduce casa sa. *Levi]. }i au t@b@r$t de c@tr@ miiaz@noaptea Gheii. {i au pus preste ei gr@mad@ mare de *2 %mp@. }i norodul 14. s@ scrie A doao Leage pre pietri }i s@ binecuv$nt@ norodul. Iisus au cercetat norodul. }i le-au pus ^naintea Domnului. }i au ales Iisus treizeci de mii de b@rba]i tari cu putearea. te suie la Ghe. dup@ ce vor alerga dup@ noi. f@c$ndu-s@ oltariu de piiatr@. p$n@ ^n zioa de ast@zi. }i. }i s-au ar@tat neamul lui Iuda. au numit locul acela Emec-Ahor. Iar@ voi v@ ve]i scula din p$ndeal@ }i ve]i ^ntra ^n cetate. fiiul lui Zara. }i era vale ^ntr@ ei }i ^ntr@ Ghe. 1. {i au m$necat Iisus de diminea]@. 4 . fiiul lui Harmi. }i l-au dus pre el ^n Emecahor.* cum au ie}it }i ^nt$iu. 18. {i l-au ucis pre el cu pietri tot Israilul. }i s-au dus Iisus ^n noaptea aceaea ^n mijlocul v@ii. {i s@ faci cu Ghe }i cu ^mp@ratul ei. }i s-au suit el }i b@tr$nii lui Israil ^naintea norodului asupra Gheii. 10. 15. }i toate c$te avea el. pietri. 11. 25. }i le zi CAP 7 {I 8 potolit Domnul iu]imea m$niei Sale. }i i-au trimis pre ei noaptea. }i aceastea le-au aflat ascuns@ ^n cortul lui }i argintul supt eale. {i au luat Iisus pre Ahar. }i au adus norodul dup@ neamurile lui. 5 Domnul va aduce noroadele sale. {i s@ v@ aduna]i to]i diminea]@ din toate i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „S@ nu te temi. al feciorului lui Za[m]vdi. Ia cu tine pre to]i b@rba]ii cei r@zboinici. 17. {i carele s@ va ar@ta ^ntru anatema s@ se arz@ cu foc. 16. }i au zis: „Adev@rat. s@ sp$nzur@ ^mp@ratul ei. Israile. 8. {i s-au sculat Iisus }i tot norodul cel r@zboinic. {i va fi dup@ ce ve]i lua cetatea o ve]i arde cu foc. {i i-au trimis pre ei Iisus. }i limba cea de aur. neamurile. }i casa pre carea o va ar@ta Domnul va aduce pre b@rba]ii s@i. d@ m@rire ast@zi Domnului Dumnezeului lui Israil }i te m@rturisea}te lui }i spune mie ce ai f@cut. 24. 3. {i. }i ve]i bate cetatea.5 CAP 8 Dup@ ce s@ prinde cetatea Ghe. {i vom fugi de ei. }i s-au ar@tat norodul lui Zara. }i o limb@ de aur. }i s-au adus norodul lui Zara dup@ b@rbat. eu am p@c@tuit ^naintea Domnului Dumnezeului lui Israil. Iar@ eu }i to]i cei ce s$nt cu mine ne vom apropiia c@tr@ cetate. precum v@ poruncesc voao”. easte ^ntru voi. Scoal@-te }i sfin]ea}te norodul. }i o va da pre ea Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre. feciorul lui Zara. }i s-au dus la locul cel de p$ndire. {i. 5. {i au r@spuns Ahar lui Iisus. }i s-au suit cu el }i tot norodul cel r@zboinic. {i au luat ca la vreo cinci mii de b@rba]i.* cum ai f@cut cu Ierihonul }i cu ^mp@ratul lui. }i i-au pus pre ei s@ p$ndeasc@ ^ntr@ Vetil }i ^ntr@ Ghe. {i le-au poruncit lor.* }i {i-au 14 [18]. poftindu-le. el }i toate c$te s$nt ale lui. m$nec$nd a doao zi. 17 1 %mp@r. }i oile lui }i cortul lui. {i au zis Iisus c@tr@ Ahar: „Pentru ce ne-ai pierdut pre noi? Piiarz@-te pre tine Domnul ast@zi”. zic$nd: „Lua]i aminte de p$ndi]i dind@r@ptul cet@]ii }i nu v@ duce]i departe foarte de cetate }i fi]i to]i gata. }i pune p$ndiri cet@]ii dind@r@ptul ei”. 20. }i cetatea lui }i p@m$ntul lui. 3. {i au zis Iisus lui Ahar: „F@tul mieu. {i. 6. p$n@ ^n zioa de ast@zi. nu ve]i putea sta 11. lor:* «Sfin]i]i-v@ pre m$ne. 4. am v@zut o hain@ ^mpestrit@ bun@ }i doao sute de didrahme de argint. }i pre featele lui. 23. }i argintul }i haina. 2. 24 *Sus 7. au venit ^n preajma cet@]ii despre r@s@rit }i p$nditorii cet@]ii de c@tr@ mare. }i vor zice: «Fug ace}tia de fa]a noastr@ ca }i mai ^nainte». }i au alergat la cort ^n tab@r@.196 IISUS NAVI 13. }i argintul easte ascuns supt d$nsele”. ca s@ se suie ^n Ghe. dup@ ce vor ie}i cei ce l@cuiesc ^n Ghe ^mprotiva noastr@. C$nd pr@dam. de c@tr@ Marea Gheii. aceastea zice 20. }i s@ nu ascunzi de c@tr@ mine”. {i au pus norodul toat@ tab@ra de c@tr@ miiaz@noaptea cet@]ii }i marginea lor la Marea Cet@]ii. din neamul Iuda. }i au mas Iisus ^n noaptea aceaea ^ntr@ norod. }i au }ezut ^ntr@ Vetil }i ^ntr@ Ghe. {i s-au adus casa lui dup@ b@rbat. 13. 26. }i scul$ndu-te. noi ^i vom trage pre ei de la cetate. }i. {i le-au scos din cort }i le-au adus la Iisus }i la b@tr$nii lui Israil. 21. a}ea }i a}ea am f@cut. carea tr@gea cincizeci de didrahme. nici s@ te ^ngroz@}ti. le-am luat }i le-am ascuns ^n p@m$nt ^n cortul mieu. noi vom fugi dinaintea fea]ii lor. }i tot Israilul cu d$nsul. iar@ prada ei }i dobitoacele ei le ve]i pr@da voao. *Sus 6. }i s-au ar@tat Za[m]vdi. }i s-au ar@tat Ahar. }i pre feciorii lui. 22. pentru c@ au c@lcat leg@tura Domnului }i au f@cut f@r@deleage ^ntru Israil»”. }i neamul pre care-l va ar@ta 16. 18 ^mprotiva vr@jma}ilor vo}tri p$n@ c$nd nu Sus ve]i r$dica anatema dintru voi’. iat@. de la Marea Gheii. 12. merg$nd. {i s-au adus fie}tecarele norod. }i i-au ars cu foc dup@ ce i-au ucis cu pietri. }i boii lui }i asinii lui. c@ am dat ^n m$inile tale pre ^mp@ratul Gheii }i tot norodul lui. dup@ cuv$ntul acesta s@ face]i. pentru aceaea. 7. {i au trimis Iisus soli. 9. 7 Domnul Dumnezeul lui Israil: ‘Anatema Numer. 19.

cu ^n}el@ciunea lungii c@l@torii de la Iisus }i de la c@peteniile israilteanilor. {i ^nc@l]@mintele }i n@dragii lor 1. ar@ dup@ ce au auzit ^mp@ra]ii amoreilor. ie}ind din cetate. unde-i gonis@ pre ei. 29. }i o au luat. 31. robul Domnului. gonind dinapoi pre fiii lui Israil. Iar@ Iisus }i tot Israilul s-au tras ^napoi. 16. Atunci au zidit Iisus jertvenic Domnului Dumnezeului lui Israil ^n muntele Ghevaal. carea o ^ntinseas@ cu darda p$n@ ce au anatematisit pre to]i cei ce l@cuia ^n Ghe. }i jum@tate dintru ei era aproape de muntele Gheval. Iar@ cei ce l@cuia ^n Gavaon. }i aceia au ie}it din cetate ^ntru ^nt$mpinarea lor. }i tot norodul era cu el. }i. }i au adus acolo ardere de tot Domnului }i jertv@ de m$ntuire. }i. rup]i }i lega]i. to]i cei ce l@cuia ^n Ghe. {i c@ut$nd ^nd@r@pt l@cuitorii Gheii. }i pre ^mp@ratul Gheii l-au prins viu }i l-au adus la Iisus. gr@bind. auzind toate c$te au f@cut Domnul Ierihonului }i Gheii. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „%ntinde m$na ta cu darda carea easte ^n m$na ta asupra cet@]ii. 32. dup@ cum au poruncit Moisi. au cetit Iisus toate cuvintele legii ace}tiia. 22. au luat saci vechi pre asini }i foi de vin vechi. {i i-au ucis pre ei. c@ ^n m$inile tale o am dat pre ea. }i preo]ii levi]ii purta sicriiul legii Domnului.* %n ce chip au poruncit Moisi. cum au r$nduit Domnul lui Iisus. 23. 27. }i au c@zut to]i ^n ascu]itul sabiei. l@s$nd cetatea de}chis@. ca s@ le auz@ b@rba]ii }i muierile }i pruncii }i nemearnicii cei ce mergea cu Israil. cei de la munte }i cei de la c$mpie. {i. ca cum le-ar fi fost fric@ }i au fugit pre calea care mearge c@tr@ pustie. omor$nd pre to]i cei din Ghe. {i au fost dup@ ce au ^ncetat fiii lui Israil. {i tot Israilul }i b@tr$nii lor }i judec@torii lor }i c@rturarii lor mergeau aproape pre de o parte }i de alt@ parte ^n preajma sicriiului. }i el nu }tiia. prin jur@m$nt dob$ndesc m$ntuin]@. }i. s-au dep@rtat de cetate. jum@tate dintru ei era aproape de muntele Garizin. au ie}it el }i b@rba]ii cet@]ii ^mprotiva lor la r@zboiu. }i. {i au aprins Iisus cetatea }i o au CAP 8 {I 9 f@cut moghil@ veacinic@ }i nel@cuit@ p$n@ ^n zioa aceasta. m$nec$nd. aceastea toate }ie le-au ^mp@r]it fiii lui Israil dup@ porunca Domnului. 35. {i nici unul nu au r@mas ^n Ghe }i ^n Vetil. f@c$ndu-s@ c$rtire. }i cei de la toat@ marginea m@rii ceii mari. }i cei de la Antilivan.IISUS NAVI 14. ca ^nt$iu s@ blagosloveasc@ pre norodul lui Israil. {i au scris Iisus pre pietri A doao Leage din Leagea lui Moisi. ^ns@. {i pre ^mp@ratul Gheii l-au sp$nzurat de un lemn str$mb }i au fost sp$nzurat de lemn p$n@ seara. 4. 25 2 Leage 27. }i c$nd au apus soarele au poruncit Iisus de au luat trupul lui de pre lemn }i l-au aruncat ^n groap@ la poarta cet@]ii. 5 CAP 9 Gavaoniteanii. }i pre cei din c$mpuri }i pre cei din munte. {i au r$dicat Iisus m$na sa cu darda asupra cet@]ii. 25. robul Domnului. 197 *Ie}ire 20. 24. ace}tia de o parte }i aceia de alta. fiilor lui Israil. cum easte scris ^n Leagea lui Moisi. s-au ^ntors }i au lovit pre b@rba]ii Gheii. jertvenic de pietri ^ntregi. blagosloveniile }i bl@st@murile. }i heteii }i hananeii }i ferezeii }i eveii }i amoreii }i ievuzeii. carele s@ nu alearge dup@ fiii lui Israil. g@tindu-s@. {i au fost dup@ ce au v@zut ^mp@ratul Gheii. 17. {i au fost to]i cei ce au c@zut ^n zioa aceaea de la b@rbat p$n@ la muiare doaospr@zeace mii. 18. }i cum c@ s-au ^n@l]at fumul cet@]ii p$n@ la ceriu. {i cei din p$ndiri s-au sculat degrab@ din locul lor }i au ie}it. 30. }i nu mai avea unde fugi ^ncoace sau ^ncolo. S-au adunat ^mpreun@ s@ se bat@ to]i cu Iisus }i cu Israil. vedea fumul ^n@l]indu-s@ din cetate spre ceriu. 19. 21. Iar@ Iisus nu }i-au ^ntors m$na sa. p$n@ ce s-au sf$r}it }i s-au ^ntors Iisus ^n Ghe }i o au b@tut cu ascu]itul sabiei. 2. au aprins cetatea cu foc. Afar@ de dobitoace }i de pr@zile care era ^n cetatea aceaea. }i nemearnicul }i mo}teanul. cei dincolo de Iordan. 3. dup@ cum era scrise toate ^n Leagea lui Moisi. 34. c@ norodul carele fugea de ei c@tr@ pustie s-au ^ntors asupra celor ce-i gonea. au gonit pre fiii lui Israil. 20. 28. v@z$nd Iisus }i tot Israilul c@ au luat p$nditorii cetatea. }i cei din p$ndituri s@ se scoale degrab@ din locul lor”. {i s-au ^nt@rit tot norodul a alerga dup@ ei. au gr@bit }i. {i }i cei ce au luat }i au aprins cetatea. Au f@cut }i ei ^n}el@ciune }i }i-au luat merinde. 5. . p$n@ ce nu au r@mas dintr@ ei m$ntuit }i sc@pat. 26. ^naintea fiilor lui Israil. c@ s$nt p$nditori ascun}i asupra lui dind@r@ptul cet@]ii. c$nd au ^ntins Iisus m$na. Dup@ aceastea. s@ os$ndesc spre veacinica slujb@. care s@ nu-l fie cetit Iisus la urechile a toat@ adunarea fiilor lui Israil. 15. c$te au poruncit Moisi lui Iisus. }i s@ f@cur@ ^n mijlocul taberii lui Israil. preste care nu s-au pus fier. }i au ^ntrat ^n cetate. }i au pus preste el gr@mad@ de pietri mare p$n@ ^n zioa de ast@zi. 33. Nu au fost cuv$nt din toate.

din pe}ter@ tr@g$ndu-s@. ^ntr-o zi s@ biruiesc }i. 6. Iar@ ei au zis c@tr@ Iisus: „Robii t@i s$ntem”. ca una din mitropolii }i to]i oamenii ei tari. }i-l b@tea. 14. ^mp@ratului Esevonului. din m$na fiilor lui Israil. 16. ^mp@ratul Hevronului. la Elam. {i au venit la Iisus ^n tab@ra lui Israil la Galgala. iat@. nemi}c$ndu-s@ soarele. carele l@cuia ^n Astarot }i ^n Edrain. cei ce l@cuia ^n Gavaon s-au f@cut t@ietori de leamne }i purt@tori de ap@ la jertvenicul lui Dumnezeu p$n@ ^n zioa de ast@zi }i la locul care l-ar aleage Domnul. pentru c@ to]i boiarii adun@rii s-au jurat lor pre Domnul Dumnezeul lui Israil }i au c$rtit toat@ adunarea asupra boiarilor. cum c@ Iisus au luat Ghe }i o au stricat. 25. ^n zioa aceaea. ^mp@ratul Ierusalimului }i ^mp@ratul Hevronului }i ^mp@ratul Ierimutului }i ^mp@ratul Lahisului }i ^mp@ratul Odolamului. de frica voastr@ am f@cut lucrul acesta. carii b@tea cetatea Gavaonului. c@ nu-i va omor^ pre ei }i li s-au jurat lor boiarii adun@rii. 19. {i. ei }i tot norodul lor. }i au zis c@tr@ Iisus. 1. 26. 3. zic$nd: «Departe s$ntem de voi foarte». {i acum. 24. zic$nd: 4. . iar@ cet@]ile lor era Gavaonul }i Chefira. 15. care s@ ne fie merinde pre cale. pentru c@ }tiia cum c@ Gavaonul easte cetate mare. 20. {i ei au r@spuns lui Iisus. 27.„Sui]i-v@ la mine }i-mi ajuta]i }i s@ batem Gavaonul. c@ci s-au ^nchinat lui Iisus }i fiilor lui Israil”. }i hainele lor pre ei vechi. }i la Iefta. ^mp@ratul Odolamului. ca nu cumva s@ l@cui]i ^n p@m$ntul care se cuvine noao }i nu vom putea face cu voi pace”. Ci aceasta s@ le facem. }i Virotul }i cet@]ile Iarim. 21. slugii Sale. 13. c@ am auzit numele Lui }i toate c$te au f@cut ^n Eghipt. {i au zis boiarii c@tr@ toat@ adunarea: „Noi ne-am jurat lor pre Domnul Dumnezeul lui Israil }i acum nu putem s@ ne atingem de ei. *Nume 21. ca s@ nu fie preste noi m$niia Domnului pentru jur@m$ntul cu care ne-am jurat lor”. s@ sp$nzur@ }i al]i ^mp@ra]i mai mul]i }i cet@]i s@ taie. Aceaste p$ni. }i au ^ncungiurat Gavaonul. {i au luat boiarii din bucatele lor }i pre Domnul nu l-au ^ntrebat. }i ne-am sp@riiat foarte pentru sufletele noastre. }i la Fidon. 12. 11. a treia zi au venit la cet@]ile lor. {i le-au f@cut lor a}ea. departe foarte. 18. iar@ acum. nici purt@toriu de ap@ mie }i Dumnezeului mieu”. purcezind fiii lui Israil. {i.* {i au f@cut Iisus pace cu ei. 21. {i au chemat pre ei Iisus }i le-au zis lor: „Pentru ce m-a]i ^n}elat. precum v@ place }i precum vi se pare face]i cu noi”. *2 %mp@r. {i au zis c@tr@ ei Iisus: „De unde s$nte]i? {i de unde a]i venit?” 9. {i au trimis Adonivezec. au ^n]eles c@ s$nt aproape de ei. ^mp@ratul Ierusalimului. 22. 10. s@ v@ dea voao p@m$ntul acesta }i s@ ne piiarde]i pre noi }i pre to]i cei ce l@cuiesc pre el de la fa]a voastr@. cum au f@cut Ierihonului }i ^mp@ratului lui. iat@. au venit robii t@i ^ntru numele Domnului Dumnezeului t@u. {i i-au pus pre ei Iisus ^n zioa aceaea t@ietori de leamne }i purt@tori de ap@ la toat@ adunarea }i la jertvenicul lui Dumnezeu. }i i-au scos pre ei Iisus. {i s-au suit acei cinci ^mp@ra]i ai amoreilor. }i la Daar. lui Sion. 17. ^mp@ratul Lahisului. }i nu i-au omor$t pre ei. }i ^ntr@ ei l@cuiesc. 2 ar@ dup@ ce au auzit Adonivezec. {i au zis lor boiarii s@ fie vii }i s@ taie leamne. {i acum. au zis c@tr@ noi b@tr$nii no}tri }i to]i cei ce l@cuiesc p@m$ntul nostru. dup@ cum le-au zis lor boiarii. {i ace}ti foi de vin c$nd i-am umplut era noi. zic$nd: „Pentru c@ cu adev@rat s-au spus noao c@ au f@g@duit Domnul Dumnezeul t@u lui Moisi. noi s$ntem supu}i voao. }i cum c@ cei ce l@cuia ^n Gavaon de bun@voie au mers la Iisus }i la Israil }i s-au f@cut ^n mijlocul lor. {i* c$te au f@cut ^mp@ra]ilor amoreilor. }i c@tr@ tot Israilul: „Din p@m$nt departe am venit }i acum face]i cu noi pace”. }i lui Og. calde le-am luat din casa noastr@ ^n zioa ^n carea am ie}it s@ venim la voi. ^mp@ratul Ierimutului. bl@st@ma]i s@ fi]i. 7. zic$nd: «Lua]i-v@ merinde pre cale }i mearge]i ^ntru ^ntimpinarea lor }i s@ gr@i]i c@tr@ ei: ‘Robii vo}tri s$ntem }i acum face]i cu noi pace’». {i nu i-au b@tut pre ei fiii lui Israil. }i au pus leg@tur@ cu ei. 5. 23. a}ea au f@cut }i Gheii }i ^mp@ratului ei. 24 CAP 10 Cinci ^mp@ra]i. 2. {i au zis fiii lui Israil c@tr@ ei: „Vede]i. auzind noi. s-au uscat }i s-au f@r$mat. s@ nu lipsasc@ dintr@ voi rob. }i hainele noastre }i ^nc@l]@mintele noastre aceastea s-au vechit de calea cea mult@ foarte”. }i acum s-au rupt. iar@ voi s$nte]i dintr@ cei ce l@cuiesc ^ntr@ noi. S-au temut foarte. ^mp@ratului Vasanului. ^mp@ratul Ierusalimului. s@-i prindem pre ei }i s@-i ]inem vii. 8.198 IISUS NAVI vechi }i c$rpi]i ^n picioarele lor. pentru aceaea. }i s@ poarte ap@ la toat@ a- CAP 9 {I 10 dunarea. celor dincolo de Iordan. {i au fost trec$nd trei zile dup@ ce au pus leg@tur@ cu ei. }i p$inile ceale de merinde uscate }i mucede }i f$rmite. nici t@ietoriu de leamne. {i au r@spuns ei: „Din p@m$nt.

}i o au luat }i pre ea }i pre ^mp@ratul ei. zic$nd: „S-au aflat cei cinci ^mp@ra]i ascun}i ^n pe}tera cea din Machida”. 18. {i s-au dus Iisus }i tot Israilul 199 *2 Leage 22 [21]. {i* au st@tut soarele }i luna cu stare. }i cu ^mp@ratul ei au f@cut* ^n ce chip au f@cut cu ^mp@ratul Ierihonului. Au nu e aceasta scris@ ^n Cartea dreptului? {i au st@tut soarele ^n mijlocul ceriului. }i nimenea nu au ^ndr@znit a-}i mi}ca limba sa ^mprotiva fiilor lui Israil. }i ne m$ntuia}te pre noi. {i nici mai ^nainte. }i cu ^mp@ratul Machidei au f@cut ^n ce chip au f@cut cu ^mp@ratul Ierihonului. 5 Isaiia 22 [28]. c@ toat@ noaptea au venit din Galgala. carii l@cuiesc la munte”. 27. 30. c@ci c@ au b@tut Domnul r@zboiu ^mpreun@ cu Israil. 21. ^mb@rb@ta]i-v@ }i v@ ^nt@ri]i. 29. 7. 23 *Sira. tot cel cu puteare tare. {i merg$nd. ^mp@ratul Gazerului. 15. {i ^n vreamea aceaea. {i au f@cut a}ea. Iar@ voi nu sta]i aci. ca s@ asculte Domnul de cuv$ntul omului. {i c$nd fugea ei de c@tr@ fa]a fiilor lui Israil la pogor$}ul Vitoronului. s@ ajute Lahisului. dec$t cei uci}i de sabiile fiilor lui Israil ^n r@zboiu. 20. {i o au dat Domnul }i pre ea ^n m$inile lui Israil. {i au zis Iisus: „De}chide]i pe}tera }i scoate]i pre cei cinci ^mp@ra]i din pe}ter@”. c@ a}ea va face Domnul tuturor vr@jma}ilor vo}tri. }i apuca]i coada lor. s@-i p@zasc@ pre ei. 25. }i i-au t@iat pre ei p$n@ la Azica }i p$n@ la Machida. }i nimenea n-au r@mas ^ntru ea sc@pat }i m$ntuit. au poruncit Iisus. 28. 21 *Sus 6. {i i-au f@cut pre ei Domnul de s-au sp@riiat de fa]a lui Israil }i i-au b@tut pre ei Domnul b@taie mare la Gavaon. }i au scos pre cei cinci ^mp@ra]i din pe}ter@. }i i-au gonit pre ei pre calea sui}ului Vitoronului. }i i-au luat pre ei de pre leamne }i i-au aruncat ^n pe}tera ^n carea fugis@. 23. {i. {i i-au b@tut pre ei Iisus dup@ aceaea. 46. au pus picioarele sale pre grumazii lor. {i s-au spus lui Iisus. 31. }i au dat r@zboiu asupra Levnei. nici dup@ aceaea n-au fost zi ca aceasta. }i au fost sp$nzura]i de leamne p$n@ seara. }i l-au luat a doao zi. }i au zis Iisus: „S@ stea soarele spre Gavaon }i luna despre valea Elonului”. {i s-a suit Iisus din Galgala. }i pre l@cuitorii cei dintr-^nsul i-au omor$t cu ascu]itul sabiei. p$n@ c$nd au f@cut Dumnezeu izb$nd@ asupra vr@jma}ilor lor. nici v@ sp@riia]i. nimenea dintru ei nu va sta ^naintea voastr@”. 12. c@ ^n m$inile tale i-am dat pe ei. zic$nd: „S@ nu-]i tragi m$inile tale de c@tr@ robii t@i. {i au fugit ace}ti cinci ^mp@ra]i }i s-au ascuns ^n pe}tera cea din Machida. }i cu ascu]itul sabiei au omor$t pre l@cuitorii ei }i pre ^mp@ratul ei. {i s-au dus Iisus }i tot Israilul cu el de la Machida la Levna. 17. }i i-au omor$t sp$nzur$ndu-i de cinci leamne. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „S@ nu te temi de ei. S-au ^ntors tot norodul la Iisus ^n Machida }i ^n tab@r@ s@n@to}i. 19. de nu au r@mas dintr-^n}ii nici unul m$ntuit }i sc@pat. ci goni]i dind@r@pt pre vr@jma}ii vo}tri. 32. Domnul au aruncat preste ei pietri mari de grindine din ceriu p$n@ la Azica. Atunci au gr@it Iisus c@tr@ Domnul ^n zioa ^n carea au dat Dumnezeu pre amoreu supus fiilor lui Israil. }i tot ce sufla ^ntr-^nsa.* {i au fost la apusul soarelui. 9. c@ i-au dat Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre”. }i cetatea o au stricat. precum au f@cut cu Levna. 22. }i mai mul]i au fost cei ce au murit de pietrile ceale de grindine. 2 . {i s-au dus Iisus }i tot Israilul cu el de la Levna la Lahis. c@ s-au adunat asupra noastr@ to]i ^mp@ra]ii amoreilor. carii venis@ cu el. dup@ ce i-au scos pre ei la Iisus. {i au fost dup@ ce au ^ncetat Iisus }i fiii lui Israil a t@ia pre ei cu t@iare mare CAP 10 foarte p$n@ ce s-au sf$r}it. }i le-au zis: „Mearge]i ^nainte }i pune]i picioarele voastre pre grumazii lor”. au chemat Iisus pre tot Israilul }i pre c@pitanii cei de r@zboiu. 13. suie-te la noi degrab@ }i ne ajut@.IISUS NAVI 6. ^n tab@ra lui Israil. }i tot ce era viu ^ntr-^nsa. }i nu v@ fie mil@ de ei. }i nu-i l@sa]i pre ei s@ ^ntre ^n cet@]ile sale. 34. 16. 33. 24. 8. }i au r@sturnat pre pe}ter@ pietri mari p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i au dat Domnul Lahisul ^n m$inile lui Israil. {i au zis Iisus c@tr@ ei: „Nu v@ teame]i de ei. pre ^mp@ratul Ierusalimului }i pre ^mp@ratul Hevronului }i pre ^mp@ratul Ierimutului }i pre ^mp@ratul Lahisului }i pre ^mp@ratul Odolamului. {i au zis Iisus: „Pr@v@li]i pietri mari pre gura pe}terii }i pune]i la eale oameni. cu carii voi v@ ve]i bate”. el }i tot norodul cel r@zboinic cu d$nsul. Atunci s-au suit Elam. }i l-au ^ncungiurat }i au dat r@zboiu asupra lui. {i ^ntru aceaea}i zi. 26. c$nd i-au b@tut pre ei la Gavaon }i s-au surpat de la fa]a fiilor lui Israil. 11. }i cei ce au sc@pat dintr@ ei au ^ntrat ^n cet@]i tari. ci }i pre acesta l-au b@tut Iisus cu ascu]itul sabiei }i pre norodul lui. 10. }i au omor$t pre l@cuitorii ei cu ascu]itul sabiei. Iar@ l@cuitorii Gavaonului au trimis la Iisus. ^n Galgala. }i nu au mers c@tr@ apus cu sf$r}itul unii zile. au sosit Iisus asupra lor f@r@ de veaste. {i s-au ^ntors Iisus }i tot Israilul ^mpreun@ cu el la tab@r@ ^n Galgala. }i nu au r@mas ^ntr-^nsa nici unul m$ntuit }i sc@pat. au luat Machida. }i o au surpat pre ea. 14.

43. }i o au ^ncungiurat }i o au b@tut pre ea. }i i-au pierdut* ^n ce chip au r$nduit Moisi. 11. }i car@le lor le-au ars cu foc. 17. *Ie}ire 34. }i p$n@ la c$mpurile Masifa despre r@s@rit. }i o au ^ncungiurat. ]iind toate c$te poruncis@ Domnul lui Moisi. {i au venit Iisus }i tot norodul cel r@zboinic cu d$nsul asupra lor. ^mp@ratul Madonului. 7. ci ca s@ piiarz@. {i nu au fost cetate carea s@ nu o fie luat fiii lui Israil. cei de pre marginea m@rii de c@tr@ r@s@rit. p$n@ la Valagad }i c$mpul Livanului. 35. Asorul st@p$nea preste to]i ^mp@ra]ii ace}tia. {i s-au dus Iisus }i tot Israilul cu el de la Eglon la Hevron. }i norod mult. robului s@u.200 IISUS NAVI de la Lahis la Eglon. 13. i-au gonit p$n@ la Sidonul cel mare. care s@ suie la Siir. }i la eveii. }i pre to]i ^mp@ra]ii lor i-au prins Iisus }i i-au ucis cu ascu]itul sabiei. i-au omor$t cu ascu]itul sabiei. la munte. 36. toate le-au luat cu r@zboiu. }i o au t@iat pre ea cu ascu]itul sabiei. {i au venit Iisus ^n vreamea aceaea }i au t@iat pre enachimii. }i i-au b@tut }i i-au omor$t. f@r@ de veaste. {i toate cet@]ile ^mp@ra]ilor acestora. precum au zis Domnul c@tr@ Moisi. A}ea i-au omor$t pre ei Iisus din Cadis Varni p$n@ la Gaza. 12. ^n p@m$ntul Masifa. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „S@ nu te temi de fa]a lor. 19. 38. tot p@m$ntul Gosom. {i s-au ^ntors Iisus ^n Galgala. din *2 Leage 7. nu au l@sat nimica din toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi. ca n@sipul de pre marginea m@rii de mul]i. afar@ de evei. iar@ pre ei. }i Naghevul. }i pre to]i ^mp@ra]ii lor. {i au ie}it ei }i ^mp@ra]ii lor cu ei. supt muntele Ermonului. ^mp@ratul Asorului. cailor lor le-au t@iat vinele. }i s-au str$ns ^ntr-un loc }i au t@b@r$t la apa Meron. 1 ar@ Iavis. 9. {i o au luat pre ea }i o au t@iat cu ascu]itul sabiei. 37. 10. }i la hetei }i la ferezei. {i s-au ^ntors Iisus ^n vreamea aceaea }i au luat pre Asor }i pre ^mp@ratul ei l-au ucis cu sabie. deaca au auzit aceastea. }i la c$mpie }i la Nefedor. {i pre ^mp@ratul ei }i toate satele ei le-au t@iat cu ascu]itul sabiei. 39. }i tot ce r@sufla ^n ea au omor$t }i nu au l@sat pre nimenea m$ntuit. 11 2 Leage 7. }i au n@v@lit preste ei ^n munte. 21. precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Israil. f@r@ numai s$ngur@ cetatea Asor o au ars Iisus. 14. cei de la mun]i. }i pre ^mp@ratul ei. }i o au dat pre ea Domnul ^n m$inile lui Israil. a}ea au f@cut Davirei }i ^mp@ratului ei. C@ de la Domnul au fost s@ se ^nt@reasc@ inima lor a ie}i la r@zboiu asupra lui Israil. 15. }i s@ nu aib@ nici o mil@. 16. p$n@ la Gavaon. ca s@-i piiarz@ pre ei. }i toate satele ei. 42. }i p$n@ la Ma[s]refont. ^ncungiur$ndu-o. {i la ^mp@ra]ii cei de c@tr@ Sidonul cel mare. }i la ievuseii. pre to]i. cei de pre marginea m@rii. ^n ce chip au f@cut Hevronului }i ^mp@ratului lui. }i toate c$te sufla ^ntr-^nsa nimica nu au sc@pat. }i Asidotul. }i tot p@m$ntul Goson }i c$mpul. carii l@cuia ^n Gavaon. nu au l@sat dintru ei nimica ce sufl@. {i s-au ^ntors Iisus }i tot Israilul cu el la Davir }i. cei din munte. 5. t@indu-i. }i la amoreii. {i s-au ^mpreunat to]i ^mp@ra]ii ace}tia. 2. CAP 10 {I 11 6. nu au l@sat nimica sc@pat. robul Domnului. o au luat. {i la hananeii. }i muntele lui Israil }i c$mpiile ceale de c@tr@ munte. {i au luat Iisus tot p@m$ntul cel cu munte }i tot p@m$ntul Naghev. }i pre Asor o au ars cu foc. 3. }i cai }i car@ multe foarte. }i cel de c@tr@ apus. }i o au stricat pre ea. 8. la apa Meron. c@ m$ne ^n ceasul acesta Eu pre ei pre to]i voiu da r@ni]i ^naintea lui Israil. 4. }i nu au r@mas ^ntr-^nsa nimica ce sufl@. }i pre to]i ^mp@ra]ii lor i-au prins. 40. }i o au stricat pre ea }i toate c$te era ^ntr-^nsa. ^n ce chip au f@cut Eglonului. ci tot ce sufla au omor$t. 20. {i toate pr@zile ei }i toate dobitoacele le-au ^mp@r]it }ie fiii lui Israil. {i au b@tut Iisus tot p@m$ntul muntelui. }i la Arava. {i pre to]i ^mp@ra]ii lor }i p@m$ntul lor l-au luat Iisus odat@. {i au omor$t cu ascu]itul sabiei tot sufletul din cetate }i i-au pierdut pre to]i. C@ Domnul Dumnezeul lui Israil au b@tut r@zboiu ^mpreun@ cu Israil. }i i-au t@iat pre ei p$n@ nu au r@mas dintru ei m$ntuit }i sc@pat. }i precum Moisi au poruncit lui Iisus. ^n preajma cenerotului. De la muntele Helha. 1 CAP 11 Iisus bate pre Iavis cu al]i mul]i ^mp@ra]i }i noroade. {i o au luat pre ea ^n zioa aceaea. au trimis la Iovav. {i ^n zile multe au f@cut Iisus r@zboiu cu to]i ^mp@ra]ii ace}tia. cei ce l@cuiesc la poalele Iermonului. cailor le vei t@ia vinele }i car@le le vei arde cu foc”. }i c$mpiia. Iar@ toate cet@]ile ceale }@n]uite nu le-au ars Israil. {i mai ^nainte. {i le-au f@cut lor Iisus ^n ce chip i-au poruncit lui Domnul. s@ se bat@ cu Israil. ^n ce chip au f@cut Levnei }i ^mp@ratului ei. pre to]i. .* Precum a poruncit Domnul lui Moisi. }i tot ce sufla ^ntr-^nsa au omor$t ^n zioa aceaea cum au f@cut Lahisului. }i la ^mp@ratul Simeronului }i la ^mp@ratul Ashiafului. {i i-au dat pre ei Domnul ^n m$na lui Israil }i. 1. 18. 41.

hotar@le fiilor lui Amon. Iar@ celor doao neamuri }i jum@t@]ii din neamul lui Manasi. p$n@ la hotar@le Ghesuri }i ale Machati. 7. mo}tenire lui Ruvin }i lui Gad }i la jum@tate din neamul lui Manasi. pre ^mp@ratul Tafodului. pre ^mp@ratul Goim. Gad }i jum@tate neamului lui Manasi. Pre ^mp@ratul Ters@i. p$n@ la Afec. S@ num@r@ p@r]ile ceale mai ^nainte date dincolo de Iordan lui Ruvin. Pre Sion. 12. 14. {i Og. 24. }i [Fac. pre ^mp@ratul Aredului. ^mp@r]indu-l ^ntr@ neamurile lor. Marea cea Mare ^l va hot@r^. pre ^mp@ratul Azorului. Pre ^mp@ratul Eglomului. de la Galgal. care easte sub Asidot Fasga. au r@mas din uriia}i. Pre ^mp@ratul Chidesului. {i tot p@m$ntul Galiatului Filistimului. hotar@le filisteilor }i tot Ghesuri }i Hananeul. de la Livan p$n@ la Maseret Memfomaim. cu soarte mo}tenire celor noao neamuri. ^mp@ratul amoreilor. 19. 21. s@ socotea}te celor cinci domnii a filisteilor: a gazeului }i a azotului }i a ascalonitului }i a gheteului }i a caronitului: }i a eveului: 4. p$n@ la hotar@le Acaronului de-a st$nga hananeilor. }i i-au pierdut pre ei Iisus. Marea S@rat@ de la r@s@rit. pre to]i sidoneanii Eu ^i voiu piiarde dinaintea fea]ii fiilor lui Israil. }i s-au odihnit p@m$ntul de r@zboiu. 7. Pre ^mp@ratului Davirului. p$n@ la hotar@le lui Sion. sluga Domnului. Pre ^mp@ratul Iecomului lui Hermel. pre heteu }i pre amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre eveu }i pre ievuseu. De la cel nel@cuit de c@tr@ fa]a Eghiptului. }i ^n pustie }i ^n Naghev. precum au poruncit Domnul lui Moisi. 5. {i au luat Iisus tot p@m$ntul acela. 2. ^n c$mpul Livanului. f@r@ numai ^n Gaza }i ^n Ghet }i ^n Aseldot au r@mas. To]i cei ce l@cuiesc ^n muntele acela. care s@ se ^mp@r]asc@ mo}tenire. de o parte de vale. carele l@cuia ^n Esevon }i st@p$nea de la Aroir. 2. supt muntele Ermonului. a lui Nafatedor. p$n@ la Marea Heneret spre r@s@rit. celor ce-s cu el. pre ^mp@ratul Gaderului. pre ^mp@ratul Lezaronului. 1. 4. }i p$n@ la muntele Alog. 18. de la valea Arnonului p$n@ la muntele Ermonului. Pre ^mp@ratul Atanahului. pre ^mp@ratul Afecului. De la Teman. pre carii i-au b@tut fiii lui Israil. Pre ^mp@ratul Madonului. 22. 5 p$n@ la Marea cea Mare despre apusul soarelui d@-l lor. 20. Pre ^mp@ratul Ierusalimului }i pre ^mp@ratul Hevronului. Pre ^mp@ratul Eferului. 201 CAP 12 Treizeci }i unul de ^mp@ra]i dincoace }i dincolo de Iordan s@ num@r@. numai s@-l ^mp@r]@}ti cu soarte lui Israil. i ace}tia s$nt ^mp@ra]ii p@m$ntului. }i fiii lui Israil i-au omor$t pre ei }i l-au dat Moisi. p$n@ la hotar@le amoreilor. pre calea cea c@tr@ Vitsimot. ai ^ndelungat ^n zile }i p@m$nt r@m$ne foarte mult. de la Teman.IISUS NAVI Hevron }i din Davir. }i au dat Iisus acela neamurilor lui Israil mo}tenire dup@ soartea lor. pre ^mp@ratul Odolamului.* {i acum ^mp@r]ea}te p@m$ntul acesta *Fap. de la fiii lui Israil. Pre ^mp@ratul Ador. carea easte la marginea v@lii Arnonului. ^n ce chip am poruncit ]ie. }i au mo}tenit p@m$ntul lor dincolo de Iordan. Pre ^mp@ratul Zamvronului. 3. ^n preajma Gazei. . sluga Domnului. ^mp@ratul Esevonului. 8. ^mp@ratul Vasanului. la Marea Valagad. 16. pre ^mp@ratul Lahisului. carea easte aproape de Vetil. pre ^mp@ratul Gazerului. le-au dat Moisi 1. Nu s-au l@sat din enachimi. 15. au zis Domnul c@tr@ el: „Tu ai ^mb@tr$nit. CAP 12 {I 13 13. %n munte }i ^n c$mp. pre ^mp@ratul Maghedonului. pre ^mp@ratul Vedilului. }i sidoneanii. }i tot p@m$ntul Aravei de c@tr@ r@s@rit. 6. care s@ suie spre Siir. a Ghelghelii. Pre ^mp@ratul Levnei. Iar@ ace}tia s$nt ^mp@ra]ii amoreilor. 10. 6. }i jum@tate de Galad. 22. Pre ^mp@ratului Ierimutului. }i jum@tate de Galad. pre carii i-au b@tut Moisi }i Iisus. p$n@ la ^ntrarea Ematului. 8. carele au l@cuit ^n Astarot }i ^n Etrain. 23. dincoace de Iordan. Pre ^mp@ratul Ermatului. 11. i Iisus fiind b@tr$n }i ^ndelungat de zile. lui Ruvin }i lui Gad. tot p@m$ntul Hanaan.] jum@t@]ii neamului lui Manasi. to]i ^mp@ra]ii ace}tia treizeci }i unul. {i Arava. c@tr@ r@s@ritul soarelui. Moisi. 3. }i p$n@ la Marea Aravei. 5. }i ^n Arava }i ^n Asidot. Pre ^mp@ratul Ierihonului }i pre ^mp@ratul Gheii. {i acesta easte p@m$ntul care r@m$ne. }i tot Livanul de la r@s@ritul soarelui. pre carii i-au ucis Iisus }i fiii lui Israil. {i au st@p$nit de la mun]ii Ermonului }i de la Selca. }i a lui Iuda ^mpreun@ cu cet@]ile lor. 17. de la Iordan 48. p$n@ la p@r@ul Iavocului. 9. }i din Anavot }i din tot muntele lui Israil. }i tot p@m$ntul Vasanului. 23. pre ^mp@ratul Ahazafului. }i l-au dat mo}tenire lui Israil. Pre ^mp@ratul Machidei. CAP 13 Poruncea}te Domnul lui Iisus s@ ^mpar]@ israilteanilor p@m$ntul cel cuprins.

Iar@ levi]ilor nu le-au dat mo}tenire ^ntr@ d$n}ii. p$n@ la Selha. 10. {i au fost hotar@le lor de la Maanain. El easte mo}tenirea lor. 18. pentru dobitoace. Domnul Dumnezeul lui Israil. mo}tenire. dup@ noroadele lor. El 40 [18]. 14. ^mp@ratului Esevonului. }easezeci de cet@]i. despre Ierihon. 12. *Nume. Aceasta easte mo}tenirea fiilor lui Gad. 33. carea easte de c@tr@ fa]a Ravatei. 13. celor noao neamuri }i la o jum@tate de neam. 2. ^mp@ratului Vasanului. sluga Domnului. c@tr@ Masifa }i Votanim }i Maan. {i pre Valaam. {i au fost hotar@le lor de la Aroir. carele au ^mp@r@]it ^n Astarot }i ^n Edrain. 24. 32. Aceastea s$nt care le-au dat Moisi ^n Aravot Moav mo}tenire. Esevonul }i toate cet@]ile ceale din }es. }i boiarii familiilor neamurilor fiilor lui Israil. 30. }i ^mpreun@ cu el }i pre pov@]uitorii lui Madiam. }i pre to]i cei ce l@cuia p@m$ntul acela. }i toat@ Vasinita. }i cetatea cea dintr@ vale }i tot }esul de la Medavan. }i cetatea cea din valea Arnonului. }i pre Evi }i pre Rocov }i pre Sur }i pre Ur }i pre Rova. 24 . 18. {i au fost hotarul lor Iazirul. {i au fost hotarul fiilor lui Ruvin Iordanul. 4. Domnul Dumnezeul lui Israil. c@tr@ r@s@ritul soarelui au dat lor Moisi. 20 CAP 14 Halev ia Hevronul spre mo}tenire }ie}i de la Dumnezeu. acesta au r@mas din uriia}i.202 IISUS NAVI dincolo de Iordan. pentru mine }i pentru tine ^n Cadis Varni. dincolo de Iordan. hulind P@m$ntul F@g@duin]ii. boiarii lui Sion. 23. dincolo de Iordan. }i tot }esul p$n@ la Medava. fiiului lui Manasi. }i Devonul }i Vamodvaalul }i c@sile Veelvot. 25. De la Aroir. }i tot muntele Ermonului. 27. *Nume. }i la jum@tatea fiilor lui Mahir. dup@ noroadele lor. ^mp@ratul amoreilor. 9. }i l-au b@tut pre el Moisi }i l-au pierdut”. *Numer. toate cet@]ile lui Galaad }i jum@tate din p@m$ntul fiilor lui Amon p$n@ la Aroir. 26. cet@]ile }i satele lor. fiiul lui Iefoni Chenezeul:* „Tu }tii cuv$ntul care l-au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 21. 8 i ace}tia s$nt din fiii lui Israil.* {i toate cet@]ile }esului }i toat@ ^mp@r@]iia lui Sion. 14. }i au l@cuit ^mp@ratul Ghesuri }i Mahati ^ntr@ fiii lui Israil p$n@ ^n zioa de ast@zi. ^mp@ratului amoreilor. preotul. dup@ cum au zis lor Domnul. cet@]ile lor }i satele lor. {i jum@tate Galaad }i Astarot }i Edrain. 34. 7. carele au ^mp@r@]it ^n Esevon. care easte de c@tr@ fa]a v@ii Arnonului. {i au venit fiii lui Iuda la Iisus ^n Galgal. 3. dup@ noroadele lor. ^n ce chip au gr@it lor. {i nu au pierdut fiii lui Israil pre Ghesuri }i pre Ma[ha]ti }i pre hananeu. Aceasta easte mo}tenirea fiilor lui Ruvin. 28. 6. {i au dat Moisi fiilor lui Gad mo}tenire. care easte pre ]ermurile v@lii Arnonului. }i dobitoacele lor. dup@ noroadele lor. C@ fiii lui Iosif era doao neamuri. C@ eram de patruzeci de ani c$nd 1. }i levi]ilor nu s-au dat parte ^n p@m$nt. {i Vetfogor }i Asidot Fasga }i Vitsimut. carii au mo}tenit ^n p@m$ntul lui Hanaan. Toat@ ^mp@r@]iia lui Og ^n Vasinitida. {i aceasta easte ^mp@r]irea carea o au ^mp@r]it Moisi fiilor lui Israil ^n Aravotul lui Moav. despre r@s@rit.* cum au poruncit Domnul ^n m$na lui Iisus. fiiul lui Navi. {i toate cet@]ile lui Sion. pre carele l-au b@tut Moisi. }i toat@ ^mp@r@]iia lui Og. {i l-au dat Moisi neamului fiilor lui Ruvin. }i toate satele Iair. 13 *Nume. Pentru c@ la doao neamuri }i la jum@tate din neamul lui Manasi au fost dat Moisi mo}tenire dincolo de Iordan.* {i neamului lui Levi nu i-au dat Moisi *Nume. Cu sor]i au ^mp@r]it mo}tenirea. f@r@ numai cet@]i de l@cuit }i locurile ceale de primpregiurul cet@]ilor. cet@]ile ^mp@r@]iei lui Og ^n Vasanitida s-au dat fiilor lui Mahir. 20.* Iar@ neamului lui Levi nu s-au dat mo}tenire. {i Iesan }i Cadimotul }i Mefaatul. Manasi }i Efraim. 17. c@rora le-au ^mp@r]it mo}tenire Eleazar. 11. dup@ noroadele lor. a}ea au f@cut fiii lui Israil }i au ^mp@r]it p@m$ntul. dincolo de Iordan. 31. {i Galaatita. }i Iordanul va hot@r^ p$n@ la partea M@rii Heneret. vr@jitoriul. p$n@ la CAP 13 {I 14 hotar@le Devirului. el urmeaz@ pre Domnul. p$n@ la Divon. feciorul lui Veor. {i Cariatimul }i Sevam }i Sarda }i Siorul ^n muntele Enac. }i au zis c@tr@ el Halev. 15. pentru c@ cealelalte iscoade. {i de la Esevon p$n@ la Aravot. }i au fost a jum@t@]ii neamului fiilor lui Manasi. {i Iisus. 22. c@tr@ Ierihon. }i hotar@le Ghesurului }i ale Mahatului. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 31. {i Enemec }i Vitaram }i Vitanamra }i Sochota }i Safon }i ceaealalt@ ^mp@r@]ie a lui Sion. fiiului lui Manasi. omul lui Dumnezeu. }i toat@ ^mp@r@]iia Vasanului. 5. 20 easte mo}tenirea lor. {i au dat Moisi mo}tenire }i la jum@tate din neamul lui Manasi. dup@ noroadele lor: 16. spre r@s@rit. carele au ^mp@r@]it ^n Esevon. carele s$nt ^n p@m$ntul Vasanitidei. 29. p$n@ la hotar@le fiilor lui Amon. 19. l-au ucis fiii lui Israil cu sabiia ^n t@iare.

c@ tu ai auzit cuv$ntul acesta ^n zioa aceaea. de optzeci }i cinci de ani s$nt eu ast@zi. Aceasta easte mo}tenirea neamului fiilor lui Iuda. 3 de la pustiia Sinului. Moisi. }i acum. aceasta easte Hasalon. {i mearge ^n preajma suirei Acravinilor.* a}ea poci }i acum }i a ^ntra }i a ie}i 46. }i i-am r@spuns lui cuv$nt dup@ g$ndul lui. 14. . acesta easte Ierusalimul. {i l-au blagoslovit pre el Iisus. {i au fost hotar@le lor de la amiiaz@zi p$n@ la partea M@rii ceii S@rate. S@ suie hotar@le spre Vetagla. mitropoliia celor din Enachimi. feciorul lui Chenez. }i s-au sf@tuit cu d$nsul. ca }i c$nd m-au trimis *Sira. 15. Hevronul au fost mo}tenirea lui Halev. toat@ Marea cea S@rat@ p$n@ la partea Iordanului. s@ suie hotar@le preste pietrile lui Veon. Iar@ hotar@le lor de c@tr@ miiaz@noapte. 10. de la piscul ce vine spre amiiaz@zi. {i acum ceiu de la tine muntele acesta. mitropoliia lui Enac. c@tr@ amiiaz@zi p$n@ la Cadis. iat@. }i s@ suie ^n Adara. feciorul *Jude. pre 1. carea easte ^n preajma apropierii Adaminului. va fi mo}tenirea ta. {i s$nt ^nc@ tare. zic$nd: „Ceare-voiu de la tat@l mieu ]arin@”. cei ce s-au suit ^mpreun@ cu mine. (a) Arvoc. }i acum s$nt acolo enachimi. {i au fost c$nd au purces ea. cetatea Iarim de c@tr@ miiaz@noapte. }i s@ va abate hotarul la Vaal. CAP 14 {I 15 203 CAP 15 Cet@]ile }i satele lor. c@tr@ miiaz@noapte. }i au dat Hevronul mo}tenire lui Halev. }i suie de la amiiaz@zi spre Cadis Varni. {i de acolo s-au suit Halev la cei ce l@cuia ^n Davir. au mutat inima norodului. ar@ mo}tenirea neamului lui Iuda. aceasta easte Hevronul. iat@. 11. }i treace prin satele muntelui Efronului. 2. 15. }i va treace spre amiiaz@zi. c$nd umbla Israil prin pustie. 6. 9. 12. c@ p@m$nt sec mi-ai dat mie. dup@ noroadele lor. 15. voiu piiarde pre ei. }i ias@ afar@ la Sena. aceastea s$nt hotar@le fiilor lui Iuda. robul lui Dumnezeu. fiiul lui Iefoni Chinezeul. i-au dat parte ^n mijlocul fiilor lui Iuda. deci de va fi Domnul cu mine. }i a fiilor t@i ^n veaci. {i treace hotarul din v$rvul muntelui c@tr@ izvorul apei Nafo. {i de la Vaal va treace hotarul la mare }i la muntele Sir. despre r@s@ritul v@lii. 16. 21. lui Iefoni. de la piscul m@rii }i de la partea Iordanului. dup@ cum au zis Domnul ^n zioa aceaea. d@ mie }i izvoar@le apelor”. 10. }i merg spre miiaz@noapte aproape de Vetarava }i 1. c@tr@ r@s@rit. s@ afl@ Arvo. ^n unele Bi. 8. pre care te-ai suit tu. pentru c@ el au ascultat porunca Domnului Dumnezeului lui Israil. cet@]i mari }i tari. {i mearge spre Selmona. precum au zis. 14. }i li s@ adaog@ p@m$ntul cel cu izvoar@. }i s@ vor sf$r}i hotar@le lui la mare. 7. Arve }i Argov. {i acum. }i s@ suie hotar@le pre v$rvul muntelui celui din fa]a v@ii Enomului c@tr@ mare. 11. Gotoniil ia pre Ashan. 5. feciorului lui Iefoni Chinezeul. {i va treace hotarul spre r@s@ritul Acaronului de c@tr@ miiaz@noapte. pentru c@ au b@tut Davirul. ^mpregiur. 9. aceasta easte cetatea Iarim. }i s@ va pogor^ la Cetatea Soarelui. pre cei trei feciori a lui Enac. din valea lui Ahor. 12. Iar@ hotar@le de c@tr@ r@s@rit.IISUS NAVI m-au trimis Moisi. Iar@ fra]ii miei. {i s@ ^ntind hotar@le de la Davirah. {i i-au dat ei izvoar@le ceale de sus }i izvoar@le ceale de jos. pentru c@ ai adaos a urma Domnului Dumnezeului nostru». au *Nume. {i de atunci p$n@ ^n zioa de ast@zi. Aceastea s$nt hotar@le lor de c@tr@ amiiaz@zi. din marginile Edomului spre pustiia: Veseleil }i Edear }i Iagur. }i s@ pogoar@ spre miiaz@noapte c@tr@ Galgala. {i s@ suie hotar@le la valea Enom. dup@ cum au poruncit Dumnezeu. {i au zis Halev: „Cine va bate }i va lua Cetatea C@rturarilor }i o va st@p$ni. cet@]ile neamului fiilor lui Iuda. dup@ noroadele lor. 8. 13. {i o au luat Gotoniil. fost* de la hotar@le Idumeii. fratele cel mai tin@r a lui Halev. feciorului lui Ruvin. }i va fi ie}irea hotar@lor la mare. 3. Ea i-au r@spuns lui: „D@-mi mie blagoslovenie. voiu da lui muiare pre Ashan. 18. precum au zis mie Domnul”. {i hotar@le lor de c@tr@ mare le va hot@r^ Marea cea Mare. 4. }i mearge spre apusul Cadis. 20 Susi }i pre Tolman }i pre Ahaman. {i au strigat de pre asin }i au zis c@tr@ ea Halev: „Ce-]i easte ]ie?” 19. }i va treace la Levna. zic$nd: «P@m$ntul. {i au fost cet@]ile lor. fata mea”. {i s-au jurat Moisi ^n zioa aceaea. spre r@s@ritul lui Ievus de c@tr@ amiiaz@zi. }i i-au dat lui muiare pre Ashan. iar@ numele Davirului mai ^nainte era Cetatea C@rturarilor. m-au ]inut viu Domnul.* {i au pierdut de acolo Halev. care easte din partea spre p@m$ntul lui Rafain. }i ias@ hotarul spre apa F$nt$nii Soarelui. 20. 13. }i i-au dat Iisus lui cetatea Arvoc. Iar@ numele Hevronului mai ^nainte era cetatea lui Arvoc (a). }i 34. dup@ s@min]iile lor. iar@ eu am adaos a urma Domnului Dumnezeului mieu. }i ias@ la Esron. {i lui Halev. }i s@ sf$r}esc la F$nt$na lui Roghil. fata sa. patruzeci }i cinci de ani s$nt acum de c$nd au gr@it Domnul cuv$ntul acesta c@tr@ Moisi. }i vor treace hotar@le la Socharon. 11 la r@zboiu. }i va treace spre r@s@rit. 17. feciorului lui Iefoni. }i vor treace muntele p@m$ntului Vaalan spre amiiaz@zi. }i p@m$ntul au ^ncetat de r@zboiu. fata lui Halev. }i ias@ p$n@ la valea Eghiptului. din Cadis Varni s@ iscodesc p@m$ntul acesta.

Maon }i Hermel }i Ziv }i Ietan. Esdot }i satele ei }i s@la}ele ei. }easespr@zeace cet@]i }i satele lor. 7. tat@lui Galaad. 48. 32. aceasta easte Vitleem }i Fagor }i Etan }i Culon }i CAP 15 {I 16 Tatam }i Tovis }i Carem }i Galem }i Tetir }i Manoho. toate cet@]ile doaozeci }i noao }i satele lor. 6. de c@tr@ r@s@rit. {i Havo }i Lamas }i Cadalis. Alue }i Vetsur }i Ghedor. p$n@ c$nd s-au suit Faraon. {i Lavaot }i Selim }i Ein }i Remon. Samir }i Ieter }i Soha. 49. celui ^nt$iu n@scut a lui Manasi. }i o au ars cu foc. {i Ianum }i Vitfus }i Afaca. aceasta easte Asor. p$n@ la p@r@ul Eghiptului }i Marea cea Mare easte hotarul ei. 56. }ease cet@]i }i satele lor. p$n@ la Vetoronul cel de sus }i Gazara. Madiim. ^mp@ratul Eghiptului. lui Mahir. }i au l@cuit ievuzeul ^n Ierusalim cu fiii lui Iuda p$n@ ^n zioa aceasta. CAP 17 S@ dau sor]i jum@t@]ii neamului lui Manasi }i featelor lui Salpaad. Gaza }i satele ei }i s@la}ele ei. merg hotar@le spre mare la p@r@ul Cana }i ias@ la mare. }i o au dat pre ea Faraon zeastre featii sale. {i Maarot }i Vetanam }i Eltecheen. {i Levna }i Ader }i Asan. }i toate c$te s$nt aproape de Esdot. }i satele lor. 2. Erem }i Ruma }i Esan. }i treace preste hotar@le Ahataratului. {i va ie}i din Vetil ^n Luza. }i au r@mas ^ntru aceastea hananeul s