Start

สำหรับฉบับนี้ ผมขออนุญาตเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ สำหรับองค์กรที่มีการเชื่อมต่อ

การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานภายในประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ เพราะเรื่องราวดีๆ แบบนี้ เป็นตัวอย่างของการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว

ให้ลูกค้า ผู้ใช้งาน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ และ/หรือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

ในอดีตจนถึงปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมากพอ จะเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศแบบ

เฉพาะเจาะจงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล โดยการเลือกใช้วิธีการแบบเหมาสายเชื่อมต่อแบบเจาะจงห้ามให้มีการใช้งาน

อื่นที่เรียกว่า IPLC (International Private Leased Circuit) คล้ายๆ กับการจองเครื่องบินเหมาทีละครึ่งลำ หรือหนึ่งลำ ซึ่งจะมี
ต้นทุนค่าบริการที่แพงมาก เพราะเป็นการจองสายเอาไว้ตลอดเส้นทางโดยไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้เลย ขณะที่ปัจจุบันได้มี

การพัฒนาเทคโนโลยีของการเชื่อมต่อแบบ L2VPN (Layer 2 Virtual Private Network) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพื่อ

ใช้งานบนโครงข่าย MPLS (Multi Protocol Label Switching) คล้ายๆกับเป็นการกั้นท่อย่อยในช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยมีระดับ
ความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระบบ Switching Network เช่น Frame Relay หรือ ATM จึงทำให้สามารถเชื่อมต่อการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปกติได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีความคล่องตัวในการ
กำหนดขนาดช่องความเร็วได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับความจำเป็น และยังสามารถกำหนดจุดปลายทางได้

ซึ่งในปัจจุบันเริ่มลูกค้าหันมาใช้บริการแบบนี้มากขึ้น เพราะตอบโจทย์เรื่องความเร็ว ความปลอดภัยและประหยัด

สำหรับรูปแบบการใช้งานนั้นมีได้หลากหลาย เช่น การทำธุรกรรมอนุมัติรายการทางการเงินของธนาคาร การซื้อขาย
หลักทรัพย์ การรับส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ การประชุมทางไกล เป็นต้น

การที่ CS LOXINFO มีศูนย์เชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
บริการ L2VPN ให้กับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนั้น เรายังสามารถจะประสานงาน

การเชื่อมต่อไปยังปลายทางประเทศต่างๆ ได้เช่นกัน แต่จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานสำนักงานในประเทศปลายทาง

ของลูกค้าในการเพื่อประสานกับผู้ให้บริการของประเทศปลายทางในการกำหนดการเชื่อมต่อให้เป็น L2VPN

ผมจึงอยากฝากเรื่องนี้เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังมองหาวิธีการบริการใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานของท่าน เพราะ
เดี๋ยวนี้บางหน่วยงานอาจจะถูกบังคับเรื่องระบบความปลอดภัยของการรับส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปกติ
04 Start

Start 05 By: อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) .

...Wire Wireless News เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไมโครซอฟท์พร้อมลุยสนามแอพพลิเคชันออนไลน์แบบเต็มตัว.. ว่ากันว่าความแปลกใหม่ใน ออฟฟิ ศ เวอร์ ชั น ล่ า สุ ด อย่ า ง 2010 นั้ น ยั ง ไม่ เ ท่ า กั บ ความ น่าสนใจของคุณสมบัติออนไลน์ที่พร้อมเปิดให้ผู้ใช้สัมผัส กันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนหน้านี้ไมโครซอฟท์นั่งมองตลาดเว็บแอพพลิเคชัน อยูน่ านกว่าสองสามปี ปล่อยให้คแู่ ข่งอย่างกูเกิล้ ค่อยๆ ช่วงชิง ผู้ใช้บางกลุ่มไปด้วยการนำเสนอ Google Docs ที่จะว่าไป แล้วก็คือเวิร์ด เอ็กเซล และเพาเวอร์พอยนต์แบบออนไลน์ นั่นเอง ยังไม่นับรวม Zoho ที่มีแอพพลิเคชันออนไลน์อื่นๆ ให้เลือกใช้งานอีกนับหลายสิบตัว ในเมื่อแนวคิดเรื่องเว็บแอพพลิเคชันมาแน่ ไมโครซอฟท์ จึ ง ไม่ อ าจลั ง เลอี ก ต่ อ ไป และเตรี ย มปล่ อ ยออฟฟิ ศ 2010 เวอร์ชันออนไลน์ให้ใช้กันได้แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้อง ติดตัง้ โปรแกรม ทัง้ หมดทำงานผ่านบราวเซอร์ได้จากทุกสถานที่ และบนคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น 06 Wire Wireless News บทเรียนจาก Office Live Workspace ที่ไม่ประสบความสำเร็จในปี 2550 ทำให้งานนี้ ไมโครซอฟท์ต้องกลับไปวางแผนให้ดี จะให้บริการออฟฟิศแบบออนไลน์ฟรีๆ อย่างไรให้น่า สนใจ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่กระทบกับการขายชุดออฟฟิศ 2010 แบบติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้หลักของไมโครซอฟท์ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ ออฟฟิศ 2010 เวอร์ชันบนเว็บนั้นจะมีโฆษณาติดมาด้วย เพื่อ แลกกับการให้บริการฟรี ฟังก์ชันพื้นฐานน่าจะมาครบถ้วน เพียงพอให้นักเรียนนักศึกษาและ บริษัทเล็กๆ สามารถใช้งานกันได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ ที่สำคัญยังสามารถทำงาน บนโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ที่รองรับบราวเซอร์มาตรฐานด้วย นี่เป็นเพียงก้าวแรก. แนวโน้มของบริการซอฟต์แวร์ผ่านเว็บนั้นเริ่มเห็นชัดเจนขึ้น ทุกวัน และอุปสรรคสำคัญของแนวคิดนี้ก็คือ โครงสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ล้าหลัง ซึ่งบางครั้งก็ทำให้ต้องหันกลับมามองสถานการณ์ระบบเครือข่ายในเมืองไทยบ้างเป็นระยะๆ เหมือนกัน สงครามบนโลกออนไลน์ เครือข่ายการโจมตีที่ ไร้พรมแดน จากแรงกดดั น ที่ น านาชาติ มี ต่ อ เกาหลี เ หนื อ เพี ย ง ไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์การโจมตีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับเกาหลี ใต้และสหรัฐอเมริกา หลายคนพุ่งเป้าไปที่ทีมแฮกเกอร์จำนวนหลายพันคน ทีเ่ กาหลีเหนือใช้เพือ่ กิจการบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะ ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากเวียดนามได้แกะรอย การโจมตีลักษณะ DoS (Denial of Service) ที่เกิดขึ้น เพื่อ หาแหล่งที่มาอันทำให้เว็บไซต์ของสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ต้อง ปิดบริการลงชั่วคราวกันถ้วนหน้า .

908 เครือ่ ง ซึง่ ถูกสัง่ งานให้เข้าโจมตีเว็บไซต์ ปลายทาง และจะมีคำสั่งใหม่ส่งมาทุกๆ สามนาที พูดง่ายๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทั่วไปที่ต่ออินเทอร์เน็ตค้างเอาไว้อาจถูกสั่งให้ไปโจมตีเว็บไซต์ปลายทางได้โดย ที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว.5 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากรแดนมังกร (อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของจีนอยู่สูงกว่าประเทศไทย ที่วัดได้ในระดับ 15-20 เปอร์เซ็นต์) แต่เมื่อคิดออกมาเป็นตัวเลขแล้วจะได้เป็นจำนวนผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตสูงถึง 338 ล้านคน มากกว่าสหรัฐอเมริกาที่มีเพียง 307 ล้านคน โดยที่จีนมีการ เติบโตของประชากรออนไลน์ถึงกว่า 13. และหนึ่งในนั้น อาจเป็นคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้เช่นกัน!! ประชากรออนไลน์จีนพุ่งไม่หยุด แตะระดับ 338 ล้านคนยึดอันดับหนึ่ง สิบกว่าปีที่ผ่านมา ประชากรบนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่คือคนอเมริกัน ซึ่งเป็นประชากร ของประเทศที่ได้ชื่อว่าให้กำเนิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมา แต่ด้วยความเปิดกว้างของอินเทอร์เน็ต ก็ทำให้การเติบโตของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างอิสระ เป็นที่น่าเชื่อว่าโลกอินเทอร์เน็ตในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อประชากร ของประเทศจีนก้าวเท้าเข้าสู่ไซเบอร์สเปช ซึ่ง ณ วันนี้แม้จะคิดเป็นเพียง 25. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ระบุ ว่า การศึกษาข้อมูลดังกล่าวกำหนดเวลาเอาไว้เพียง 1 เดือน เพื่อออกแบบเอกสารการประมูลทั้งหมด และพิจารณาผล กระทบภาครวมของประเทศ ซึ่งเมื่อได้รับทราบผลการศึกษา แล้ว ทาง กทช....000 ล้านบาทเพื่อช่วยสนับสนุนทั้งในด้านคอมพิวเตอร์ และบรอดแบนด์ราคาประหยัดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น โดย ตั้งเป้าหมายต้องบรรลุวัตถุประสงค์ได้ภายในปี 2553 ขณะเดียวกันในเรื่องของ 3G ที่มีข่าวเรื่องความล่าช้า ในการเปิดประมูลและติดตั้งระบบเครือข่าย อันเนื่องมาจาก การจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบการประมูลนั้น ทาง กทช. ซึ่งความเปราะบางด้านความปลอดภัยของ คอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ ใ ช้ บ างกลุ่ ม นี้ เ องที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในต้ น เหตุ ของปัญหาดังกล่าวและถูกใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากร ออนไลน์ ว่ากันว่า ความแปลกใหม่ ในออฟฟิศเวอร์ชันล่าสุด อย่าง 2010 นัน้ ยังไม่เท่ากับ ความน่าสนใจในคุณสมบัติ ออนไลน์ทพี่ ร้อมเปิดให้ผู้ ใช้ สัมผัสกันได้ แบบไม่เสียค่า ใช้จ่าย ความซับซ้อนบนโลกออนไลน์ทเ่ี กิดขึน้ ทำให้ทง้ั ผูใ้ ช้ทว่ั ไปและบริษทั ต่างๆ ซึง่ มีเซิรฟ์ เวอร์ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย.. จะสรุปผลได้ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าไม่ได้ ล่าช้ากว่าเดิมมากนัก และสามารถเปิดประมูลได้จริงภายใน เดือนพฤศจิกายนนี้ .Wire Wireless News 07 แนวคิดการส่งไวรัสหรือโทรจันเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้ทว่ั โลก เพือ่ วันหนึง่ จะได้สง่ั งานให้เข้าไปโจมตีเป้าหมาย ด้วยการร้องขอบริการแบบไม่หยุดจนทำให้เว็บไซต์ล่ม เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มาตรการป้องกันนั้นยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร จากการแกะรอยการโจมตีครั้งล่าสุดที่เป็นข่าวกันไป ทั่ ว โลกนั้ น พบว่ า หมายเลขไอพี แ อดเดรสต้ น ทางนั้ น อยู่ ที่ ประเทศอังกฤษ โดยมีเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ในไมอามี ประเทศ สหรัฐฯ ซึ่งจะสั่งงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ควบคุมหลักอีก 8 เครื่อง โดยทีมแกะรอยได้เจาะเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ควบคุม 2 เครื่อง และพบว่า มีคอมพิวเตอร์ทั่วโลกจาก 74 ประเทศตกเป็น เหยือ่ รวมกว่า 166.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อ เทียบกับช่วงปลายปี 2551 นี่ยังไม่นับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระบบทรีจีที่จะเพิ่ม จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้อย่างก้าวกระโดด อย่าแปลกใจถ้าคอนเทนต์บนเว็บส่วนใหญ่ในอีกสอง สามปีข้างหน้าจะมีเนื้อหาเป็นภาษาจีน !! ความคืบหน้า 3G และบรอดแบนด์ ในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่าที่ผ่านมาความคืบหน้าเรื่องบรอดแบนด์และระบบเครือข่ายไร้สายเจเนอเรชันที่สามในบ้านเรา นัน้ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ยังดีทใ่ี นช่วงทีผ่ า่ นมามีความ คืบหน้าออกมาให้ได้อุ่นใจกันบ้าง เริ่มจากความใส่ใจของภาครัฐในการผลักดันให้ผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพ ที่ดีขึ้น และมีเครือข่ายที่ครอบคลุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ ประชากรประเทศไทย โดยทางกระทรวงไอซีทีให้ข้อเสนอว่า อัตราค่าบริการต่อเดือนที่ 300 บาท จะช่วยผลักดันให้เกิด กลุ่มผู้ใช้ที่มากขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยในด้านเศรษฐกิจของ ประเทศด้วย ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้เตรียมงบประมาณราว 2.

5 บราวเซอร์ ใหม่ จิ้งจอกไฟยังแรงไม่เลิก แม้ จ ะไม่ เ ท่ า กั บ เมื่ อ ตอนเปิ ด ตั ว เวอร์ ชั น 3...5 นอกจากจะรองรับภาษาไทยได้อย่างดีทั้งในเรื่องการแสดงผล และเมนูต่างๆ ที่เป็นภาษาไทยแล้ว ยังมีคุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง อาทิ เรื่องของความเร็วในการทำงานที่ทีมพัฒนาระบุว่า เร็วกว่าเวอร์ชัน 3.. com เสิร์ชเอ็นจิ้นหน้าใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้ แม้จะยังสรุปอะไรไม่ได้ในวันนี้ แต่อย่างน้อยหลายคนก็เชื่อว่าในอนาคต สมรภูมิที่ แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือโน้ตบุ๊ก หากแต่อยู่บนโลกออนไลน์ที่อิสระ และเปิดกว้างต่อผู้ใช้มากกว่าเทคโนโลยีอื่นใดที่เราเคยมีก่อนหน้านี้ Firefox 3. โดยเฉพาะกับคนที่มี “ความลับ” ค่อนข้างเยอะ กว่าคนอื่น 08 Wire Wireless News ...0 แต่ ก็ ถื อ ว่ า ทำสถิ ติ ก ารดาวน์ โ หลดใน 24 ชั่วโมงได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยยอดการดาวน์โหลดรวมแล้วกว่า 5 ล้านครั้ง ทำให้ไม่น่า แปลกใจถ้าส่วนแบ่งของไฟร์ฟ็อกซ์ในตลาดบราวเซอร์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างในประเทศไทยเองตอนนี้ก็มีจำนวนผู้ใช้บราวเซอร์จิ้งจอกไฟตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่าง เห็นได้ชัด ซึ่งในเวอร์ชัน 3.และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ช่วงปลายปี 2553 คนไทย ก็จะได้มีโอกาสใช้ 3G ซักที นับว่าเป็นประเทศในกลุ่มท้าย สุดในแถบบ้านเราที่มี 3G ใช้ก็ว่าได้ ระบบปฏิบัติการกลับด้าน เมื่อทุกอย่างทำงานบนบราวเซอร์ จะเรียกว่าเป็นประเด็นฮอตสุดในช่วงที่ผ่านมาก็ว่าได้ เพราะเมื่อยักษ์ใหญ่รายใหญ่อย่างกูเกิ้ล หาญกล้าท้าทาย เจ้าพ่อแห่งวงการไอทีอย่างไมโครซอฟท์ ด้วยการประกาศแผน พัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ภายใต้ชื่อ Google Chrome OS ระบบปฏิบตั กิ ารแห่งยุคอินเทอร์เน็ตทีห่ นั มาพึง่ พาบราวเซอร์เป็นแกนหลัก และให้การทำงานอื่นๆ นั้นถูกวางไว้เหนือ บราวเซอร์ หรือทำงานผ่านบราวเซอร์อีกทีหนึ่ง กลับกันจาก ปัจจุบันที่บราวเซอร์ต้องทำงานบนระบบปฏิบัติการหนึ่งใด สำหรับแกนหลักของ Chrome OS นั้นความจริงก็คือ ลินุกซ์ นั่นเอง แต่เมื่อเริ่มต้นทำงาน หน้าที่จัดการอื่นๆ ก็จะ ถูกส่งผ่านมายัง Chrome OS และแอพพลิเคชันก็จะทำงาน ร่วมกับ Chrome OS อีกทีหนึ่ง เรียกว่าเป็นการสนับสนุน แนวคิดเว็บแอพพลิเคชันอย่างสุดขั้วก็ว่าได้ เสียงตอบรับและคำสบประมาทมีให้พบเห็นได้ทั่วไป ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการประกาศแผนดังกล่าว แน่นอนว่า หนึ่งในนั้นก็คือเสียงจากบอสใหญ่ของไมโครซอฟท์ ที่พูด อย่างเสียดแทงว่า Chrome OS นั้นน่าสนใจ แต่ในเมื่อต้อง รออีกกว่าหนึ่งปีครึ่งถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ความไม่แน่นอนอาจ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แถมซ้ำด้วยนโยบายการพัฒนาระบบ ปฏิบัติการ 2 ระบบพร้อมกัน คือ Android สำหรับอุปกรณ์พกพา และ Chrome OS สำหรับ เน็ตบุ๊ก ซึ่งไม่น่าจะใช่ทางเลือกที่ดีซักเท่าไร แต่หากดูจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้านีเ้ ชือ่ ว่าไมโครซอฟท์คงประมาทไม่ได้ เพราะ Android นั้นได้รับการตอบรับจากทั้งนักพัฒนาและผู้ใช้เป็นอย่างดี ไมโครซอฟท์เองก็ระมัดระวัง เรื่องนี้มากขึ้น และพยายามแย่งชิงตลาดออนไลน์กลับคืนมาจากกูเกิ้ลด้วยการส่ง Bing.0 ถึงกว่า 10 เท่า แถมยังใช้หน่วยความจำน้อยกว่าบราวเซอร์ตัว อื่นๆ อีกหลายตัว นอกจากนี้ยังมีเรื่องของคุณสมบัติใหม่อย่าง Location Aware Browsing ที่สามารถแสดงข้อมูลหน้าเว็บให้สัมพันธ์กับสถานที่ของผู้ใช้ได้ และยังรองรับ Open Video ที่ต่อไปจะทำให้ผู้ใช้สามารถคลิกและบันทึกวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตลงคอมพิวเตอร์ได้สะดวก ขึ้น แต่ที่มีคนถูกใจมากที่สุดก็คงเป็นการท่องเว็บแบบปลอดภัย... ปลอดภัยในระดับที่ ทำลายร่องรอยการใช้งานที่แอบซุกซ่อนบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างหมดจด เปิดโหมด Private Browsing เมื่อไร รับรองว่าใครมาแอบดูเครื่องคอมพิวเตอร์ทีหลัง ก็จะไม่มีวันพบรายชื่อ เว็บไซต์หรือไฟล์ใดๆ หลงเหลือบนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวแน่นอน แถมเรายังสามารถ ลบรายการออกจาก History ได้ตามต้องการเป็นรายเว็บไซต์ด้วย ถือว่าเป็นบราวเซอร์ที่เหมาะอย่างยิ่ง.0 ถึง 2 เท่า และเร็วกว่าเวอร์ชัน 2.

WD TVTM MINI MEDIA PLAYER อัครความบันเทิงดิจิตอลสู่จอขนาดใหญ่ WD TV Mini Media Player เครื่ อ งเล่ น มี เ ดี ย รุ่ น ล่ า สุ ด ที่ ส ามารถเล่ น ย้ อ นกลั บ บนสื่ อ ในฟอร์แมต RealVideoTM จาก RealNetworks®. นี่คือทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ เพลิดเพลินกับการดึงไฟล์ดิจิตอลมาเล่นบนจอโทรทัศน์ความละเอียดสูงระดับ 1080i ได้อย่าง เต็มอิ่ม เพียงต่อ WD TV Mini Media Player เข้ากับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเปิดเล่นไฟล์ วิดีโอ ดิจิตอล เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเล่นเพลงและเปิดชมภาพดิจิตอลที่บันทึกไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ แบบพกพา WD My PassportTM บนจอโทรทัศน์ได้อย่างเพลิดเพลิน หรือแม้แต่สื่อบันทึกข้อมูลจาก ยูเอสบี ไดรฟ์อื่นๆ ก็สามารถเล่นได้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังรองรับไฟล์จากกล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ด้วยการออกแบบใหม่ ให้มีขนาดกะทัดรัด WD TV Mini Media Player จึงพกพาและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ผู้ใช้สามารถ พกติ ด ตั ว ขณะเดิ น ทางหรื อ หยิ บ มาใช้ เ พื่ อ แสดงสื่ อ บั น เทิ ง ดิ จิ ต อลได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาบนจอ HD ความละเอียดสูง จัดจำหน่ายโดย SIS Distribution และ Synnex (Thailand) 2.Product Guide 09 Product Guide 1. Inc.07 พันล้านสี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอเซอร์ คอลล์ เซ็นเตอร์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2685 4311 หรือคลิกไปที่ www.com .acer.axis. “AXIS M3011” นวัตกรรมใหม่และไม่เหมือนใคร ของกล้องวิดีโอตรวจการณ์บนเครือข่าย Axis Communications เปิดตัว AXIS M3011 กล้องวิดีโอวงจรปิดบนเครือข่ายทรงกลม นวัตกรรม ใหม่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแอ็กซิส ซึ่งถูกพัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการแขวนยึด บนเพดาน สร้างความโดดเด่นที่ไม่มีใครเทียบได้ในโซลูชันนี้สำหรับกล้องวิดีโอตรวจการณ์บนเครือข่าย ทั้งยังมีระบบวิดีโอตรวจจับความเคลื่อนไหวและตรวจจับอุณหภูมิและส่งสัญญาณเตือนเมื่อกล้อง ถู ก กี ด ขวางหรื อ ถู ก พ่ น สี ใ ส่ นอกจากนั้ น แล้ ว กล้ อ งยั ง มาพร้ อ มกั บ การบี บ อั ด ภาพระดั บ สู ง และ ความสามารถในการประมวลภาพด้วยความละเอียดของวิดีโอระดับ VGA. MPEG-4 และ เทคโนโลยี H.264 ซึ่งช่วยคุณรักษาความปลอดภัยในอาคารได้ อาคารที่ตกแต่งภายในแบบสมัยใหม่จะหลงรัก AXIS M3011 เพราะกล้องมาพร้อมกับเลนส์ครอบ รูปวงแหวนที่มีหลายสีให้เลือกใช้ ซึ่งจะทำให้การตกแต่งภายในลงตัวยิ่งขึ้น และยังง่ายต่อการติดตั้ง ด้วยเทคโนโลยีการจ่ายไฟผ่านสายเคเบิลโดยตรงจากเครือข่าย (Power over Ethernet) อีกด้วย ร่วมค้นพบความสามารถของ AXIS M3011 ที่มากยิ่งขึ้นได้ที่ www. Acer Projector X1161 และ X1261 โปรเจ็กเตอร์สำหรับ SME เอเซอร์ ส่ง ดีแอลพี โปรเจ็กเตอร์ พร้อมกัน 2 รุ่น ได้แก่ X1161 และ X1261 เพื่อ ตอบสนองการใช้งานทั้งในกลุ่มคอนซูมเมอร์และ SME ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ColorBoost II ช่วยให้การฉายภาพคมชัด สดใส และเทคโนโลยี ColorSafe ซึ่งรักษาความคงทนของสี ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยสีไม่ซีดเหลือง สำหรับรุ่น X1161 แสดงภาพแบบ SVGA ให้ความคมชัด(Contrast Ratio) 4000:1 และ รุน่ X1261 แสดงภาพแบบ XGA ให้ความคมชัด(Contrast Ratio) 3700:1 พร้อมเพิม่ ประสิทธิภาพ ด้วยความสว่าง(Brightness) สูงถึง 2500 ANSI ด้วยฟังก์ชั่น Auto Keystone correction สามารถปรับและแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูได้ถึง +/-40 องศา ทั้งแบบปกติและอัตโนมัต ิ รวมทั้งเมนูการใช้งานภาษาไทย ปรับฉายภาพ 180 องศา ได้อัตโนมัติ แสดงสีได้สูงสุดถึง 1.th 3.co.

html?WT. PS6000X. PS6500E.dell. PS6000XV และ PS6000S ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำเวอร์ชวลไลเซชั่น ขั้นสูง และมีคุณสมบัติมากกว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้ EquallLogic PS6000 ซีรีส์ สามารถรวมระบบเข้ากับระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายหรือ SAN (Storage Area Network) ของ EqualLogic รุ่นเดิมได้และสร้างเป็นระบบ เวอร์ชวลไลซ์ ซึง่ ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่ปกป้องการลงทุน ทัง้ นี้ ทัง้ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของ Dell EqualLogic ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายผลิตภัณฑ์ ระบบจัดเก็บข้อมูลของเดลล์ รวมถึง Dell PowerVault และ Dell/EMC ช่วย ให้องค์กรขนาดใหญ่ติดตั้งระบบใหม่ให้เข้ากับระบบเดิมได้อย่างง่ายดาย สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www. Hitachi Adaptable Modular Storage 2000 เสริมนวัตกรรมให้กับระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดกลางอย่างต่อเนื่อง ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น หรือ เอชดีเอส เพิ่มความสามารถของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ในตระกูล Adaptable Modular Storage 2000 เพื่อรองรับประสิทธิภาพ ให้มีสมรรถนะ มีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ในตระกูล Hitachi Adaptable Modular Storage 2000 มีความสามารถด้าน การจัดการงานที่ซับซ้อนอย่างมากและทำให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับที่ไม่เคยพบ ในผลิตภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบโมดูลอื่นๆ พร้อมให้คุณลักษณะขั้นสูงที่ดีเยี่ยม เช่น คอนโทรเลอร์แบบ Symmetric active-active และ SAS Backplane ที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการ กำหนดค่าได้สูงสุดในเซิร์ฟเวอร์เสมือนและสภาพแวดล้อมระบบจัดเก็บข้อมูลแบบหลายระดับ  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตระกูล Hitachi Adaptable Modular Storage 2000 ได้ที่: www.com/products/storage-systems/adaptable-modular-storage-2000-family/ index.com 6.hds.ac=prodams2000 5. A2DP เพื่อการฟังเพลงแบบต่อเนื่องใช้งานได้แบบหลาย ทาง เข้าคูก่ นั โดยอัตโนมัตกิ บั โทรศัพท์เคลือ่ นทีค่ วบคุมด้วยการสัมผัสเทคโนโลยี Noise BlackoutTM พร้อมไมโครโฟนคู่แถบคาดศีรษะแบบพับได้ และกระเป๋า สำหรับใส่เพื่อการพกพา สามารถสนทนาต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง ฟัง เพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมง เปิดเครื่องรอพร้อมทำงานได้นาน 8 วัน นอกจากนี้ Jabra HALO ทำงานเข้ากันได้กับอุปกรณ์เล่นเพลงใด ๆ ที่ ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® (A2DP) และอุปกรณ์เล่นเพลงขนาด 3. Dell EqualLogic PS6000 สตอเรจอะเรย์รุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมชุดซอฟต์แวร์ที่ช่วยลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพ เดลล์ เปิดตัวสตอเรจอะเรย์ 5 รุ่นใหม่ในซีรีส์ EqualLogic PS6000 ประกอบด้วย PS6000E.5 มม.4. Jabra HALO ผูน้ ำไปสูร่ งุ่ อรุณใหม่แห่งชุดสวมศีรษะเพือ่ ฟังดนตรี แบบเคลื่อนที่ Jabra HALO ชุดหูฟังไร้สายแบบใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีไร้สาย แบบ Bluetooth®. ทั้งหมด มันมีคุณสมบัติสลับการทำงานกันไปมาระหว่างการเชื่อมต่อแบบ ไร้สายและแบบด้วยสาย ดังนั้นคุณจึงต้องการชุดสมศีรษะเพียงหนึ่งเดียวเพื่อ ฟังใช้ฟังเสียงหวานจาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์วางตัก เครื่องเล่น MP3 หรือแม้แต่กระทั่งทีวีของคุณด้วยคุณภาพเสียงชัด-ใสดุจแก้วเจียรไน สามารถ ดูสินค้าตัวจริงได้จากร้านค้าชั้นนำภายในห้างสรรพสินค้าทั่วไป 010 Product Guide .

0 Full Speed.ฟูจิตสึเปิดตัวเครื่องพิมพ์ ใบเสร็จพกพารุ่นใหม่ล่าสุด ฟูจิตสึเผยโฉมเครื่องหัวร้อนรุ่นล่าสุดของสายผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูลเครื่องพิมพ์ขนาด กะทัดรัดได้แก่ รุน่ FP510  มีจดุ เด่น ด้วยขนาดเล็กกะทัดรัดเพียง 207x145x128 มิลลิเมตร ความเร็วสูง ในการพิมพ์ที่ 260  มิลลิเมตรต่อวินาที มีช่องให้กระดาษออกอยู่ที่ด้านหน้า ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ กันน้ำ รวมทั้งยังใช้กระดาษได้หลากหลายขนาด รองรับการใช้งานติดต่อเป็นระยะเวลานาน คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของรุ่นนี้ ยังประกอบไปด้วยความสามารถในการ พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 สี กราฟฟิก และบาร์โค้ด ด้วยความคมชัด 203 จุดต่อนิ้ว  มีหน่วยความจำ 3 เมกะไบต์  มีโปรแกรมตัดขอบอัตโนมัติ  ระบบโหลดกระดาษ (drop-in paper loading) พร้อม รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายเพื่อเพิ่มความง่ายและความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผ่านพอร์ตยูเอสบี 2.fujitsu.kexplus. และพิเศษสุดสำหรับรุน่ FP510 คือการสนับสนุนการเชือ่ มต่อผ่าน 10/100 Base-T Ethernet อีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www. โกดัก เปิดตัวนวัตกรรมอัจฉริยะ “KODAK EasyShare Z980” “Kodak EasyShare Z980” นวัตกรรมอัจฉริยะ ที่มาพร้อมความละเอียดระดับ 12 ล้านพิกเซล และเลนส์ซูมออปติคอลถึง 24 เท่า ขนาดกะทัดรัด ให้คุณถ่ายภาพได้สวย คมชัด ในทุกที่ทุกเวลา Kodak EasyShare Z980 เป็นกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงถึง 12 ล้านพิกเซล ทำให้ ถ่ายภาพที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างคมชัด ประกอบกับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของเลนส์ SchneiderKreuznach Variogon ขนาด 26 มม.5 มม.th. HTC HeroTM แอนดรอยด์โฟนล่าสุดจาก HTC HTC Hero แอนดรอยด์ โ ฟนตั ว แรกของโลกที่ ม าพร้ อ มกั บ ยู ส เซอร์ อิ น เทอร์ เ ฟซ ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ HTC SenseTM จะเป็นอินเทอร์เฟซใหม่ที่มีในโปรดักส์ไลน์ของเอชทีซี ทำให้ Hero เป็น มือถือที่ผสานรวมเอารูปแบบและฟังก์ชั่นใช้งานอย่างเป็นเอกลักษณ์และเป็นแอนดรอยด์ โฟนเหนือระดับ HTC Hero รักษาความเป็นผู้นำด้วยดีไซน์ล้ำสมัย ด้วยหน้าจอ HVGA ขนาด 3.com 9. serial (RS232).Product Guide 011 7. กล้องดิจิตอล 5 ล้านพิกเซล และหน่วย ความจำเสริมไมโครเอสดี สนใจ HTC Hero วางจำหน่ายในสีขาวบริสุทธิ์ และสีน้ำตาล เปลือกไม้ ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2552 ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย 8. parallel (Centronics) และคอมโบ RS232C +USB. และหน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว สามารถซูมภาพระยะไกล ได้สงู สุดถึง 24 เท่า ช่วยให้คณ ุ ไม่พลาดการจับภาพทุกช่วงเวลา สำหรับเรือ่ งของการถ่ายภาพ Kodak EasyShare Z980 มี โหมดจับภาพอัจฉริยะ Smart Capture พร้อมฟังก์ชั่นต่างๆ ในการปรับวัดแสง ให้เหมาะสมกับทุกๆ สถานการณ์ พร้อมระบบบันทึกภาพเคลื่อนไหวในระดับ HD ด้วยการตั้ง ความเร็ว และปรับโฟกัสอัตโนมัติ สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงที่ www.2 นิ้ว HTC Hero ได้รับการสร้างสรรมาสำหรับการแสดง หน้าเว็บได้ดีที่สุด แสดงมัลติมีเดีย และคอนเทนท์อื่นๆ ในขณะที่ยังคงรักษาขนาดที่เล็ก และ น้ำหนักเบา เหมาะกระชับกับมือคุณ และมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ ประกอบด้วย จีพีเอส เข็มทิศดิจิตอล จีเซ็นเซอร์ หูฟังสเตอริโอ 3.com .

Cover Story 012 Cover Story .

Cover Story 013 .

ญีป่ นุ่ . เนเธอร์แลนด์. สวีเดน. อิตาลี. สเปน.ก็มคี นบอกนะว่า การเดินทางไปอยูเ่ มืองนอกมันลำบาก อีกทั้งยังป่วยได้อีกด้วย ก็โรค Home sick ไงล่ะ ซึ่งโรคนี้ เกิ ด ได้ กั บ คนทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ถึ ง แม้ ว่ า เทคโนโลยี ข องอิ น - เทอร์ เ น็ ต ได้ ก้ า วหน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง แชตผ่ า น MSN Skype หรือมีเว็บบล็อกไว้สำหรับส่งข้อความหากันให้หาย คิดถึง แต่ว่าการพูดจา ส่งเสียงแบบได้ยินกันสดๆ โต้ตอบ กันทันทีทันใด ก็จะช่วยบรรเทาอาการโรคนี้ไปได้ รวมไปถึง พ่อแม่ หรือคนที่มีแฟนที่ต้องเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอก ด้วยเช่นกัน อาการนี้ ก็ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นายแมนที่ ต้ อ งจำใจจำจาก อ้ อ มกอดพ่ อ แม่ และแฟนอั น เป็ น สุ ด ที่ รั ก ไปหลายปี เ พื่ อ ไปเรียนต่อเมืองนอก ตอนแรกที่ไปนั้นพ่อแม่ หรือแฟนก็โทร ไปหาบ้างเป็นบางครั้ง แต่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพง ความถี่ในการโทรไปหานายแมนก็เริ่มลดลง ไอ้ครั้นนายแมน 014 Cover Story จะโทรกลั บ มาเอง ก็ แ สนจะยากลำบากมาก กว่ า จะโทร ติ ด ได้ เ รี ย กว่ า หื ด ขึ้ น คอเลยก็ ว่ า ได้ ส่ ว น MSN นั้ น ก็ คุ ย ได้ เ ป็ น บางเวลา เพราะว่ า เวลาที่ เ มื อ งไทยกั บ ประเทศที่ นายแมนไปอยู่นั้นห่างไกลกันกว่า 10 ชั่วโมง จึงทำให้เวลา ไม่ตรงกันสักเท่าไร Call Home บริการดีๆ ที่เหมาะกับคนไกล สำหรับนายแมนเอง เค้าเลือกใช้บริการ Call Home ซึ่ ง Call Home เป็ น บริ ก ารโทรกลั บ ไทย ในอั ต ราเพี ย ง 2 บาทต่อนาที หรือ โทรไปยังประเทศอื่นๆ ในอัตราเริ่มต้นที่ 2 บาทต่อนาที โดยสามารถโทรได้จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย. นิวซีแลนด์. เบลเยีย่ ม. สวิตเซอร์แลนด์. อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา . แคนาดา.

อีกทั้งสบายใจด้วยระบบ ตรวจเช็กการใช้งานออนไลน์ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ใบเสร็จ ค่าบริการใช้หักภาษีได้ด้วย VPhone Card คิดถึงกันเมื่อไร โทรหากันได้จากทั่ว ทุกมุมโลก บัตรโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ใช้งานโทรออก ง่ายจาก โทรศัพท์มอื ถือ. โทรศัพท์บา้ นและโทรศัพท์สาธารณะ คุ ณ ภาพเสี ย งดี ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม กว่ า 200 ประเทศ ทั่วโลก สามารถโทรออกได้จากทุกมุมทั่วไทย อัตราค่าโทร สุดประหยัด สัญญาณเสียงคุณภาพ ชัดเจน ไม่มีสัญญาณ รบกวนโทรได้ยาวสุดคุ้ม ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบราย ละเอียดการใช้งาน และค่าโทรได้ง่ายผ่าน Website หาซื้อ บัตรได้ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าชั้นนำ . Speed dial ระบบแจ้งเตือนจำนวนเงิน คงเหลือ และอายุการใช้งาน ทาง SMS และ VPhone Monthly ควบคุมค่าโทรได้สบายๆ สำหรั บ SMEs ที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ ต่ า งประเทศเป็ น ประจำ ทุ ก เดื อ น ไม่ ต้ อ งกั ง วลเรื่ อ งเงิ น หมด คุ ณ สามารพควบคุ ม การใช้งานต่อเดือนได้ ด้วยการกำหนดวงเงินในการโทร ใช้ งานง่ายด้วยการโทรออกจากเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน บ้าน และมือถือ โดยไม่ต้องกด PIN No.Cover Story 015 VPhone Corp เชื่อมการสื่อสารองค์กร ให้ง่ายกว่าที่คุณคิด การติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศนั้ น หากพลาดแม้ สักวินาที ความสูญเสียทางธุรกิจก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณร่วมกับ อินเทอร์เน็ตคุณภาพ เชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐาน หรือ voice gateway ที่บ้านหรือ ที่ออฟฟิศของคุณเข้ากับบริการ VPhone Corp   ทำให้คุณ สามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างสะดวก บวกกับคุณภาพเสียง ที่ชัดเจน คุณสมบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และการประหยัด ค่าใช้จ่ายในการโทรทางไกลต่างประเทศอัตราค่าบริการนั้น เป็นแบบอัตราเดียวทั้งวัน ตลอดสัปดาห์ ทำให้คุณประหยัด ค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศได้ตามต้องการได้อย่างมาก VPhone Pack แพ็กเกจสุดประหยัด สำหรั บ SMEs ที่ ติ ด ต่ อ ต่ า งประเทศในบางโอกาส ไม่ต้องการผูกค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน อายุการใช้งานนานถึง 1 ปี และไม่ตอ้ งการเติมเงินบ่อยครัง้ วิธกี ารใช้งานก็ไม่ยงุ่ ยาก เพียงแค่โทรออกจากเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน บ้าน และมือ ถือ โดยไม่ต้องกด PIN อีกทั้งยังสบายใจด้วยระบบตรวจเช็ก การใช้งานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการ เสริมพิเศษ เช่น ลงทะเบียนหมายเลขโทรออก.

By: กองบรรณาธิการ Q : ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ คุณแดง : ปัจจุบันเป็นพนักงานบัญชี ในบริษัทต่อเรือ แถว พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ บริษทั นีม้ คี วามชำนาญ ทางการต่อเรือขนาดใหญ่ โดยมีทั้งในส่วนการต่อเรือขนาด ใหญ่และการซ่อมบำรุงเรือแต่ละรูปแบบด้วยวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ ทางด้านการเดินเรือ Q : ปกติต้องติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนอื่นๆ บ่อยหรือไม่ คุณแดง : สำหรับการสื่อสารก็เดินขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เพราะด้วย สาขาบัญชีทต่ี อ้ งเก็บเงินระหว่างประเทศ พร้อมกับการสือ่ สาร ระหว่างสาขาและคนภายในสำนักงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีการใช้ สื่อสารระหว่างกัน โดยบางครั้งอาจจะใช้ในรูปแบบของการ สือ่ สารโดยวิธี อีเมล์ หรือ MSN บ้าง แต่จดุ ใหญ่ของการสือ่ สาร กันก็คือ การโทรคุยกัน Q : ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรกันบ้าง คุ ณ แดง : ถ้ า เป็ น เรื่ อ งของอี เ มล์ ห รื อ MSN ก็ ค งไม่ เ สี ย อะไร แต่ ถ้ า เป็ น โทรศั พ ท์ สื่ อ สารกั น แน่ น อนว่ า ถ้ า แม้ ว่ า อยู่ ภ ายในประเทศที่ มี ก ารสื่ อ สารกั น ตลอดเวลา ก็ เ สี ย ค่ า ใช้จ่ายสูง ส่วนถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการโทรศัพท์ระหว่าง 016 Interviews ประเทศอันนี้ ยิ่งเสียค่าใช้จ่ายมากเป็นทวีคูณ Q : รู้จักบริการของ VPhone ได้อย่างไร คุณแดง : อันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆ เพราะก่อนหน้านี้ได้ คุยปัญหากับเพือ่ น แล้วพอดีเพือ่ นเจอข้อมูลเกีย่ วกับ VPhone ก็เลยส่งข้อมูลให้ดู และทดลองโดยการซื้อแพ็กเกจเติมเงิน มาลองใช้ก่อน Q : เมื่อใช้บริการแล้วเป็นอย่างไรบ้าง คุณแดง : ต้องบอกว่า ใช้งานง่าย และที่สำคัญประหยัดค่า ใช้จ่ายกว่าเดิมมาก ก็เลยค่อนข้างติดใจอาจจะลองไปใช้ส่วน บริการอื่นๆ เพิ่มเติม Q : แล้วต้องการใช้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง คุณแดง : ตอนนี้ก็กำลังดูเรื่องโปรโมชันใหม่ ที่เกี่ยวกับการ โทรหาคนพิเศษในราคาประหยัดอยู่ เพราะเห็นโปรโมชันว่า ตอนนีถ้ า้ ใช้บริการ จะลดค่าบริการจากเดิม 20 เปอร์เซ็นต์ เรา เป็นนักบัญชีอยู่ อะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องช่วยๆ กันประหยัด หน่อย ต้องขอขอบคุณทาง CS LOXINFO ที่จัดโปรโมชัน ดีๆ แบบนี้ด้วย .

Interviews 017 Q : ไปทำอะไรที่ต่างประเทศ แล้วไปอยู่ประเทศไหนครับ น้องตูน : ก็มาเรียนต่อมหาวิทยาลัยทีเ่ มืองโอ๊คแลนด์ ประเทศ นิวซีแลนด์ครับ หลังจากจบมัธยมที่เมืองไทยครับ พอดีอยาก เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งๆ กว่านี้ด้วยครับผม Q : ตอนที่ ไปแรกๆ รู้สึกยังไงบ้าง คิดถึงบ้านบ้างหรือเปล่า น้องตูน : แหม พี่ มันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว สำหรับเด็กน้อย ตัวคนเดียวที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนอย่างนี้ เหงา และ คิดถึงบ้านเป็นธรรมดาครับ แต่โชคดีหน่อย คือ ผมมาอยู่ กับญาติ ก็เลยไม่เหงา แต่ไอ้เรื่องคิดถึงบ้านนี่สุดๆ เลยครับ Q : แล้วมาอยู่นานกี่เดือน กี่ปี แล้วครับผม น้องตูน : อืม ก็มาอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับ ตอน แรกๆ พ่อมาส่งครับ แต่พอพ่อกลับไปแล้วก็นะ คิดถึงบ้าน ขึ้นมาทันทีเลย Q : คุณพ่อ คุณแม่ โทรติดต่อกลับไปหาน้องตูนบ่อย มากน้อยแค่ ไหนครับ น้องตูน : ในช่วงแรกๆ คุณพ่อก็โทรมาหาอาทิตย์ละครัง้ แหละ ครับ มาเช็กความเรียบร้อย ว่าผมเกเร ออกนอกลู่นอกทาง หรือป่าว Q : แล้วน้องตูนล่ะ โทรกลับไปหาคุณพ่อที่เมืองไทย บ่อยหรือเปล่า น้ อ งตู น : แรกๆ ก็ ไ ม่ ค่ อ ยกล้ า โทรครั บ เพราะได้ ข่ า วว่ า ค่าบริการในการโทรศัพท์กลับไปเมืองไทยของที่นิวซีแลนด์ จะแพงมาก ช่วงแรกๆ ก็ใช้คุยผ่านอินเทอร์เน็ต พวก MSN ครั บ ผมแต่ ว่ า มั น ก็ เ ป็ น การแชตผ่ า นข้ อ ความ ตั ว หนั ง สื อ เท่านั้นแหละ มันไม่ได้ยินเสียงอ่ะครับ แต่ว่า นานๆ เข้าก็เริ่ม กัดฟันโทรกลับไปเองเหมือนกัน แบบว่า อยากได้ยินเสียง น้อง คุณพ่อ คุณแม่ครับ Q : เคยลองใช้บริการโทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าครับ น้องตูน : ยังไม่เคยลองครับ เคยแต่หาข้อมูล เผื่อจะลองใช้ บริการบ้าง แต่อยู่ดีๆ คุณพ่อก็ส่งบัตร VPhone มาบอกว่าให้ ลองใช้ดู เพราะโทรกลับไปเมืองไทยนั่นถูกกว่า โดยเริ่มต้น นาทีละ 2 บาทเอง ตอนแรกๆ ก็ยังไม่ได้ลองใช้หรอก พอได้ มาก็ ไ ปหาข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บในอิ น เทอร์ เ น็ ต ดู ว่ า คนอื่ น ๆ ใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้าง ส่วนใหญ่กจ็ ะบอกว่า ตัวบัตร VPhone นั้ น ค่ า บริ ก ารถู ก และสั ญ ญาณก็ ไ ม่ ค่ อ ยติ ด ขั ด เหมื อ นกั บ การโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Q : ทำไมถึงตัดสินใจทดลองใช้ บริการ VPhone? น้องตูน : ทำไมถึงทดลองใช้เหรอครับ ก็อยากลองดูว่า มัน ประหยัดเงินได้จริงหรือเปล่า พอลองใช้งานครั้งแรก ก็เริ่ม เห็นความสะดวกเลย เพราะว่า เราเสียแค่ค่าโทรศัพท์ในการ ต่อระบบเท่านัน้ แต่พอสัญญาณต่อถึงเมืองไทยแล้ว ค่าบริการ จะไปตั ด ในจำนวนเงิ น ภายในบั ต ร VPhone เองเลย เรา ไม่ ต้ อ งเสี ย เพิ่ ม แหม มั น ก็ ส ะดวกดี น ะพี่ ที่ ส ำคั ญ ใช้ โ ทร ได้ทั้งโทรศัพท์บ้าน และมือถือด้วย Q : หลังได้ ใช้บริการ VPhone แล้ว คิดว่าดีอย่างไร? น้ อ งตู น : อั น ดั บ แรกเลย จ่ า ยตั ง ค์ น้ อ ยเวลาโทรกลั บ ไป เมืองไทย รวมไปถึงคุณภาพสัญญาณเสียงชัดเจน Q : รู้มั๊ยว่าตอนนี้ VPhone มีบริการอะไรใหม่ๆ บ้าง? น้องตูน : ล่าสุดเห็นมีแจ้งมาว่า ออกบริการ Call Home คือ สามารถโทรกลับมายังประเทศไทยได้แล้ว โดยมีบัตร VPhone ใบเดี ย ว ใช้ ง านได้ ทั้ ง โทรไปและโทรกลั บ จาก บัตรเดียว ซึ่งที่อื่นเห็นเพื่อนบอกว่า จะต้องซื้อบัตรแยกกัน จะโทรไปก็ ต้ อ งซื้ อ บั ต รสำหรั บ โทรไปต่ า งประเทศ จะโทร กลั บ มาก็ ต้ อ งซื้ อ บั ต รจากต่ า งประเทศโทรกลั บ มา ซึ่ ง มั น ค่อนข้างไม่สะดวก และบริการ Call Home ก็มีค่าบริการ ที่ค่อนข้างถูกและมีหลายประเทศที่สามารถโทรกลับมาไทย ได้ ก็คิดว่าดีนะ ก็อยากที่จะใช้ต่อ .

2550 ในเรื่องหลักเกณฑ์ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่งองค์กรที่ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นผู้ให้บริการ ประเภท “ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ” จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องมีระบบการเก็บรักษาความ ลับของข้อมูลที่จัดเก็บ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized LOG Server หรือการทำ Data Archiving หรือทำ Data Hashing เป็นต้น นอกจากนั้น หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานในคดี ยังจำเป็นต้อง พิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง (Authenticity) ของข้ อ มู ล ได้ด้วย 018 Special Report อุปกรณ์ทท่ี ำหน้าทีเ่ ก็บข้อมูล การใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยทั่วไปจะถูกแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จะคอยดูวา่ มีอะไรเกิดขึน้ และรายงาน ออกมา ส่วนอีกตัวจะเอา รายงานที่ ได้ ไปจัดเก็บ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วต้ อ งสามารถระบุ ร ายละเอี ย ดผู้ ใ ช้ บริการเป็นรายบุคคลได้ (Identification and Authenti- cation) เช่น ข้อมูลทีไ่ ด้จาก Proxy Server. Network Address Translation (NAT). Cache Engine. บริการ 1222 หรือ Wi-Fi Hotspot ต้องมีขอ้ มูลพอทีจ่ ะสามารถ ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้จริง ทำให้องค์กรหลายๆ ที่เริ่มตระหนักในการเก็บข้อมูล เหล่านี้ แต่ด้วยบางองค์กรยังไม่ได้วางแผนในการเก็บข้อมูล เหล่านี้มากสักเท่าไร ถึงแม้ว่าจะมี Firewall ที่คอยสอดส่อง ดูแล เก็บความเคลื่อนไหวของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แต่ Firewall บางรุ่น บางยี่ห้อมีข้อจำกัดในแง่หน่วยความจำ ภายในเครื่องที่ไม่เพียงพอที่จะเก็บ LOG ได้เป็นระยะเวลา นาน หรือไม่มีฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็น . บริการ Free Internet.ศ.Special Report หลั ง จากที่ ไ ด้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.

net จริงเป็นจัง ซึ่งอาจจะไม่เพียงต่อการเก็บข้อมูลในระยะยาว หรืออย่างต่ำ 90 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด LOG Server คือคำตอบสำหรับการเก็บข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะ LOG Station เก็บข้อมูลได้ครบทุกอย่างที่ต้องการ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปจะถูกแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จะคอยดูว่า มีอะไร เกิดขึ้น และรายงานออกมา ส่วนอีกตัวจะเอารายงานที่ได้ ไปจัดเก็บ เมื่อมีพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวออกมา ทำให้ บางองค์ ก รจึ ง ต้ อ งซื้ อ อุ ป กรณ์ ทั้ ง ส่ ว นนี้ ใ หม่ ทั้ ง หมดเลย แต่บางองค์กรนั้นมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจดูข้อมูลเหล่านี ้ ได้อยู่แล้วอย่างเช่น Firewall เป็นต้น แต่ว่าสิ่งที่ยังขาดคือ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ การทำงานของระบบภายใน LOG Station .Special Report 019 By: ฉัตรเฉลิม นามวงศ์พรหม Engineering Specialist บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) chat@csloxinfo.

Server และ Router ผสมผสาน กันหลายๆ ยี่ห้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ LOG Station มี 2 รุน่ ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม คือรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่ โดยจะแตกต่างกันที่ซีพียูของเครื่อง หน่วยความจำ และความจุฮาร์ดดิสก์ ซึ่งรุ่นกลางจะมีความจุ ฮาร์ ด ดิ ส ก์ 250 กิ ก ะไบต์ และใช้ ซี พี ยู Dual Core ส่ ว น รุ่นใหญ่จะมีความจุของฮาร์ดดิสก์อยู่ที่ 500 กิกะไบต์ ใช้ซีพียู Quad Core ดังนั้นเมื่อซีพียูเร็วขึ้น เมมโมรี่และฮาร์ดดิสก์ เยอะขึน้ ก็จะช่วยรองรับจำนวนข้อความต่อวินาทีได้รวดเร็วขึน้ 020 Special Report ดังนั้น LOG Station จาก CS LOXINFO เป็นทางเลือก ที่ดีที่สุด เพราะสามารถ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ได้ หลากหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ ข้อมูล จะถูกส่งมาด้วยรูปแบบไหน ก็ตาม และเก็ บ ได้ ม ากขึ้ น (ซึ่ ง วิ ธี ก ารวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของ LOG Server นั้นจะวัดกันที่จำนวน Message per Second หรือ จำนวนข้อความต่อวินาที) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดี ดูได้ แต่แก้ ไขไม่ ได้ ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ใน LOG Station นั้นตามหลักการแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและ แตะต้องข้อมูลได้ แต่ว่าสามารถก๊อบปี้ไปใช้ หรือเปิดอ่านได้ เท่านั้น และสามารถตั้งได้ว่า อายุของข้อความที่จะเก็บนั้น อยู่ได้กี่วัน เช่น 90 วัน เมื่อเลย 90 วัน ข้อความเหล่านั้นก็จะ ถูกเขียนทับไปโดยอัตโนมัติ แต่ขอย้ำเลยว่า ไม่มีใครสามารถ เข้าไปเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความเหล่านั้นได้เลย แม้ จะเป็น admin ก็ตาม หรือหากมีการแก้ไขก็จะมีหลักฐาน ตรวจสอบได้ทันทีว่าเกิดการแก้ไขขึ้นแล้ว เรียกว่า Tamperevident . ดังนั้น LOG Station จาก CS LOXINFO เป็นทางเลือก ที่ดีที่สุด เพราะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ยี่ห้อ ไม่ว่าข้อมูลจะถูกส่งมาด้วยรูปแบบไหนก็ตาม LOG Station เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลบนระบบเครือข่าย ทัง้ หมด ซึง่ ตัวอุปกรณ์เหล่านีจ้ ะมีวธิ แี ละขัน้ ตอนในการรายงาน ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น มาตรฐานอยู่ แ ล้ ว โดยผ่ า นโพรโตคอลชื่ อ ว่ า syslog ซึ่ ง เมื่ อ มี ข้ อ มู ล รายงานออกมาเป็ น syslog แล้ ว ตัว LOG Server จะเก็บข้อมูลเมื่อมีการเก็บข้อมูลไว้แล้ว ตัว LOG Server จะช่วยในการค้นหาข้อมูล และที่สำคัญ ยังสามารถพิสูจน์ข้อมูลที่เก็บไว้ใน LOG Server ได้ว่าเป็น ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง และไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตามพระราชบั ญ ญั ติ คอมพิ ว เตอร์ ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถเลื อ กนำไปใช้ เป็นหลักฐานในศาลได้ ข้อแนะนำในการเลือกใช้งาน LOG Station วิธีการเลือกว่า องค์กรไหนเหมาะกับ LOG Station รุ่นใดนั้น จำเป็นต้องทดสอบกับระบบของเราอย่างแรกที่ต้อง ดูกนั ก็คอื ตัว Firewall ที่ใช้งานอยูน่ น้ั มีการ Generate ข้อความ ออกมากน้อยแค่ ไหน หรือเก็บด้วยวิธอี ะไร ซึง่ วิธกี ารเก็บข้อมูล จราจรบนเน็ตเวิร์กตามพระราชบัญญัตินั้นเก็บได้หลายแบบ บางแบบนั้นใน 1 ชั่วโมงจะมีข้อความออกมาไม่เยอะสักเท่าไร หรือบางแบบภายใน 1 ชั่วโมงมีข้อความออกมาเยอะมาก หรือบางทีต้องเก็บ LOG จาก server หลายๆ ตัวควบคู่ ไป กับ LOG จาก Firewall ด้วย ดังนั้นโดยสรุปคือ ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการเก็บข้อมูลในความถีม่ ากน้อยแค่ ไหน ยิง่ ถ้ามีจำนวน ข้อความออกมาเยอะนั้นจำเป็นต้องเลือกรุ่นที่มีความจุของ ฮาร์ดดิสก์ที่มากขึ้นตามจำนวนข้อความที่ถูกปล่อยออกมา นั่นเอง ตัวอย่างการนำไปติดตั้งใช้งานใน Network LOG Station ยังมีซอฟต์แวร์ในการจัดเก็บและสามารถ สืบค้นข้อมูล LOG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ที่ทาง CS LOXINFO เลื อ กใช้ เ ป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาต่ อ ยอด จากซอฟต์แวร์ Open Source ทำให้ต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ ต่อเครื่องนั้นถูกกว่า แต่ประสิทธิภาพการใช้งานก็ไม่ด้อย ได้ฮาร์ดแวร์ที่มีสมรรถนะและเสถียรภาพดีจริงๆ หรือเผลอๆ สามารถเก็บข้อมูล และค้นหาได้ดกี ว่ายีห่ อ้ อืน่ เพราะสามารถ ใช้งานร่วมกับ Firewall.

.

IDC Corner 022 IDC Corner .

net By: ราชตฤณ ทองรุ่งโรจน์ Assistance Director Business Development บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) rachatrin@csloxinfo. /2.IDC Corner 023 By: ภูรินท์ ผสม Assistance Director Call Center บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) phup@csloxinfo.net ถ้ า พู ด ถึ ง คำว่ า Colo (Co-lcation) หลายคนที่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งอิ น เทอร์ เ น็ ต จะต้ อ งรู้ จั ก เป็ น อย่ า งดี นั่ น ก็ คื อ การ ให้บริการเช่าพื้นที่สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Computer Server) หรืออุปกรณ์ ICT อื่นๆ ของผู้ใช้บริการ ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ภายใน IDC(Internet Data Center) เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน สามารถ บริ ห ารจั ด การคอมพิ ว เตอร์ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ ไ ด้ โ ดยการ remote มาจากที่ต่างๆ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน ทั้ง ระบบการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ (ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับมาตรฐาน) ระบบรักษาความ ปลอดภัย และวิศวกรที่เชี่ยวชาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ความแตกต่างระหว่าง ReadyColo กับ Colo ทัว่ ๆ ไป จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเป็นคุณลักษณะ Colo แบบ ทัว่ ไป แต่สำหรับ ReadyColo เป็นการเปิดให้เช่าพืน้ ทีส่ ำหรับ วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจ ทีไ่ ม่ตอ้ งการลงทุนในส่วนนีเ้ ยอะ หรือมีการจำกัดต้นทุน เรียก ง่ายๆ ว่า เปิดให้เช่าพื้นที่แบบราคาประหยัดก็ว่าได้ ซึ่งรูปแบบการให้บริการนั้นจะให้บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ CoLo เป็นบริการที่ ให้คุณสามารถนำเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ไปฝากวางไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยทำสัญญาเช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์และคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งคุณก็ยัง สามารถเข้าไปดำเนินการจัดการ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการใดกับเครื่อง เซิรฟ์ เวอร์และระบบของคุณได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมทีด่ แี ละระบบความปลอดภัย ชั้นเยี่ยม ตารางเปรียบเทียบสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ ในบริการ ReadyCoLo Service Co-location Standard ReadyCoLo Service 1 1 Server Co-location full. /4. 1/3 server Co-location 1-3U Power Power Extra Power Include (1 Power Source) IP Address IP Extra IP Include(1 IP Address) Port Port Extra Port Include (Port 10/100) Bandwidth BW Extra BW Include (shared bandwidth) .

PC case (3U) + Firewall shared/IP ราคา 5.000 บาท/เดือน 2.000 บาท/เดือน 4.000 บาท/เดือน 024 IDC Corner สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายขาย 0-2263-8185.000 บาท/เดือน 3. Standard 1 U + Firewall shared/IP ราคา 4. Standard 1 U ราคา 3.000 บาท/เดือน 5.000 บาท/เดือน (วางเครื่องตามแนว) 6. Mini case (2U) ราคา 4. PC case (3U) ราคา 5.จากตารางเปรี ย บเที ย บจะเห็ น ได้ ว่ า ReadyCoLo นั้นมีรวมไว้ให้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ ไอพีแอดเดรส ของเครื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ รวมไปถึ ง พอร์ ต ในการเชื่ อ มต่ อ อิ น - เทอร์เน็ต ประกันความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ การดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากการที่ทาง CS LOXINFO มี IDC เป็นของตัวเอง จึงทำให้การดูแลรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เป็นไปอย่างมี ระบบระเบียบ ซึ่งใช้ระบบ Monitoring เครือข่าย ที่จะมีการ เตือนไปยังกลุม่ ผูด้ แู ลระบบในทันทีทเี่ ครือ่ ง Server เครือ่ งใด เครื่องหนึ่ง มีการ Down โดยผ่านระบบ SMS และระบบ E-mail นอกจากนี้ยังมีระบบ Monitoring Server โดยจะมีการ ส่งข้อมูลไปยังผูด้ แู ลระบบ เมือ่ การทำงานของซีพยี ขู องเครือ่ ง เซิร์ฟเวอร์ถึงจุดวิกฤต และที่สำคัญมีผู้ดูแลระบบในการเฝ้าดู ตลอด 24 ชั่วโมงที่ ศูนย์ Internet Data Center การให้บริการแบบ 24X 7 ( 365 วัน ) ด้วยระบบไฟฟ้าที่อยู่ภายใน IDC ที่มีมาตรฐานของ CS LOXINFO ทำให้หมดกังวลไปเลยในเรือ่ งของระบบไฟฟ้า เพราะมีระบบไฟฟ้าสำรอง UPS แบบ N+1 ไปเลี้ยงกลุ่มของ เซิร์ฟเวอร์ โดยมีการทำงานตลอดเวลาจำนวน 2 ตัวและจะมี การสลับไปตัวที่ 3 ตามช่วงเวลาเพือ่ เป็นการแน่ใจว่าสามารถ ทำงานได้ต่อเนื่องในกรณีตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย อีกทั้งยังมีเครื่อง Generator ที่ใช้ในการผลิตกระแส ไฟฟ้ า เมื่ อ กระแสไฟฟ้ า ดั บ ถึ ง ระดั บ ที่ ส มควร (ที่ Set up) จ่ายไฟยังระบบ เพื่อทดแทนการทำงานของ UPS โดยไฟฟ้า ดังกล่าวจะถูกกรองสัญญาณโดย UPS แกนหลักของระบบเครือข่าย (ทั่วประเทศ) ทั้งหมดถูก ออกแบบให้ ท ำงานเป็ น คู่ คื อ เมื่ อ มี อุ ป กรณ์ ตั ว ใดตั ว หนึ่ ง เสียหาย กลุ่มของ Server ที่ให้บริการด้าน Web Site ก็ยัง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ซิสโก้ (ซึ่งเป็น บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่มี ความน่าเชือ่ ถือ และยอดจำหน่ายเป็นอันดับ 1) เป็นผูอ้ อกแบบ ระบบเครือข่ายดังกล่าวของบริษัทฯ ระบบการรักษาความปลอดภัย ภายในศูนย์ IDC ของ CS LOXINFO มีระบบ CCTV ในการบันทึกภาพเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบภายหลังในห้องของ Server และทางเดิน รวมไปถึงระบบ Access Control ในการบันทึกการเข้าออกของผู้มีสิทธิ โดยการสแกนขนาดของฝ่ามือ ร่วมกับคีย์การ์ด กลุ่มลูกค้าที่ควรเลือกใช้ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ควรเลือกใช้ ReadyCoLo นั้น น่าจะเป็นในกลุ่ม SME หรือคน ที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ที่ราคาไม่แพงเกินไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เซิร์ฟเวอร์เพื่อเป็น ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน และที่สำคัญ บริการ ReadyCoLo ถือว่าเป็นบริการที่ประหยัดและคุ้มค่า จึงเหมาะกับบริษัท ร้านค้า หรือ คนที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ แต่มีทุนไม่เยอะนั่นเอง สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะมาใช้ ReadyCoLo นั้นเป็นได้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบ Rack หรือจะเป็นแชร์พื้นที่ภายใน Rack โดยคิดค่าบริการตามขนาดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหากเป็นแบบแชร์ Rack คิดตาม unit ที่ใช้บริการนั้นจะมีราคาที่ถูกกว่า และลักษณะ เครือ่ งทีร่ องรับนัน้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเซิรฟ์ เวอร์ขนาด unit อาจจะใช้เป็นเคสเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ปกติก็ได้ แต่ขนาดจะใช้พื้นที่มากกว่าทำให้ราคาสูงกว่านิดหน่อย บริการ ReadyColo มีแพ็กเกจให้เลือกดังนี้ 1. Mini case (2U) + Firewall shared/IP ราคา 4.net . 0-2263-8119 อีเมล presales@csloxinfo.

net .Feature 025 Feature By: สิรภัทร ศิลปกันตัง Senior Access & Backbone Network Operation Manager บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) sirapat@csloxinfo.

SLA) จึงได้เกิดแนวคิดใหม่ๆ สำหรับ ยกระดับคุณภาพการให้บริการผ่านทางวิธีการจัดสรรเส้นทาง โดยคำนึงถึง QoS และพฤติกรรมการใช้งานขององค์กร เช่น VoIP และการประชุมทางไกล เป็นต้น สำหรับโครงข่าย L2VPN (Layer 2 Virtual Private Network) เป็นการพัฒนาต่อยอดบนโครงข่ายมาจาก MPLS (Multiprotocol Protocol Label Switching) ซึ่งสามารถ เชื่อมต่อข้อมูลได้ทั้งจุดต่อจุดและการเชื่อมโยงข้อมูลได้พร้อม กันหลายๆ จุด โดยรองรับการให้บริการต่างๆ ได้หลากหลาย รูปแบบ พร้อมทั้งยังลด Overhead ในการทำวงจรเสมือน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการเชื่อมต่อใช้ บริการโครงข่าย L2VPN ของ CS LOXINFO นั้นจะเน้นไปที่ การเชื่อมต่อแบบอีเธอร์เน็ต(Ethernet) เป็นหลัก ประโยชน์ ที่ได้รับของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ จะทำให้การส่งผ่าน ข้อมูลภายในโครงข่ายมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น ในการใช้งานโดยสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วได้ง่ายและ รวดเร็วตามที่ต้องการ จะเห็ น ได้ ว่ า L2VPN ได้ ใ ช้ จุ ด เด่ น ของ MPLS และ ยั ง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ QoS เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ง าน แอพพลิเคชันในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ 026 Feature จุดเด่นของการทำงาน VPN ระดับ Layer 2 ซึ่งไม่จำเป็น ต้องปรับแก้เครือข่ายหรือแอพพลิเคชันเดิม ส่งผลให้ L2VPN เป็ น แนวทางที่ เ หมาะสมเลื อ กใช้ เ พื่ อ ทั้ ง ทดแทนวงจรเช่ า แบบเดิม (IPLC) และ VPN แบบเก่าที่มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่า ยุ่งยากอีกทั้งไม่รองรับ QoS และการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่คาดเดาคุณภาพการให้บริการและระบบการรักษาความ ปลอดภัยไม่ได้ .กระแสของการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายส่วนตัวหรือ Virtual Private Network ต้องถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แต่ละ องค์กรกำลังเรียกร้องให้แต่ละผู้ให้บริการเพิ่มเติมในส่วนนี้ ซึง่ ครั้งนี้เรามี L2VPN มาแนะนำให้กับผู้อ่านทุกอย่าง เพื่อเป็น ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กระหว่าง ประเทศ เชื่อมต่อแบบส่วนตัว การเชื่อมโยงของแต่ละองค์กร เริ่มมีมาโดยตลอด ซึ่ง แต่ละองค์กรก็ต้องมีการเชื่อมโยงแต่ละสาขา แต่ละภูมิภาค เข้าด้วยกัน ซึ่งการเชื่อมต่อแบบต่างๆ นี้ก็อาจจะผ่านจาก Leased line ต่ า งๆ ซึ่ ง อาจจะผ่ า นจากโครงข่ า ยที่ เ ป็ น อินเทอร์เน็ตก็ได้ หรือจะเป็นวงจรเช่าส่วนตัวที่ต้องการความ ปลอดภั ย สู ง ซึ่ ง ความต้ อ งการเหล่ า นี้ จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลหลั ก ที่ ท ำให้ แ ต่ ล ะองค์ ก รเริ่ ม หั น มาใช้ บ ริ ก ารวงจรเช่ า ส่ ว นตั ว กั น มากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยประโยชน์ ท างด้ า นความปลอดภั ย ของ ข้อมูล รวมทั้งการส่งไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนมากยิ่งขึ้น การ ประชุมทางไกล รวมทั้งการติดต่อซื้อขายรายการหุ้นต่างๆ Virtual Private Network (VPN) จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ด้วยราคาที่คุ้มค่า แก่การลงทุนกว่าวงจรเช่า แต่รักษาความลับได้ทัดเทียมกัน ด้วยกลไกการเข้าและถอดรหัสลับ คุณภาพของการให้บริการ VPN ดีขึ้นตามคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจุด ให้ บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ม ากขึ้ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ เสถียรภาพก็สูงขึ้นอีกด้วย แต่ด้วยวิธีการหาเส้นทางแบบเดิม อาจเป็นอุปสรรคต่อการสัญญาระดับการให้บริการ (Service Level Agreement.

Feature 027 ความปลอดภัยของ L2VPN ความปลอดภัยภายในเครือข่ายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่สุด เพราะการเชื่อมโยงระหว่างสาขาหรือระหว่างสำนักงาน ต่างๆ ที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ การส่งข้อมูล ต่างๆ ก็เป็นเรือ่ งทีแ่ ต่ละองค์กรให้ความสำคัญในการเชือ่ มต่อ เข้าหากันตลอดเวลา จึงไม่นา่ แปลกใจเรือ่ งกับประเด็นในเรือ่ ง ความปลอดภัย จะเป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ เพราะทุกทรานเซกชันทีส่ ง่ ออกไป นัน่ หมายถึงความลับภายใน องค์กรด้วย การรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย L2VPN จะมีระดับ ของความปลอดภั ย เที ย บเท่ า กั บ วงจร ATM หรื อ Frame Relay แต่ ก็ ยั ง สามารถสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ให้ เ พิ่ ม สูงขึ้นอีกโดยการใช้งานควบคู่กับ IPSec โดย IPSec เป็น มาตรฐานสำหรับการเข้ารหัส และรับรองตัวตนของแพ็กเกต ไอพีที่ระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์ IPSec จะมีชุดโพรโตคอลการ เข้ า รหั ส (Cryptographic protocol) ไว้ ส ำหรั บ ป้ อ งกั น เน็ตเวิร์กแพ็กเกตให้มีความปลอดภัยและเพื่อแลกเปลี่ยนคีย์ ในการเข้ารหัส ซึ่ง IPSec ทางไคลเอ็นต์จะมีการติดตั้งมา พร้อมกับโอเอสอย่างวินโดวส์มาบ้างแล้ว ส่วนในระดับของ เซิร์ฟเวอร์ก็จะมีซอฟต์แวร์ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้มีความ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ประโยชน์ของ L2VPN รูปแบบของการเชื่อมต่อภายในองค์กร สำหรั บ ที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น จะพบว่ า รู ป แบบของการ เชื่อมต่อในปัจจุบันที่มีการให้บริการอยู่ จะรองรับการใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การเชื่อมต่อระหว่างสาขาใน รูปแบบของ Point to Point หรือจะเชือ่ มต่อระหว่างสำนักงาน ใหญ่กับสาขาต่างๆ หรือให้แต่ละสาขาเชื่อมต่อกันเอง ใน รูปแบบของ Point to Multipoint ก็สามารถให้บริการได้ เช่นกัน USA Office Telecom Carrier#2 MPLS backbone Tokyo Office CSL LVPN for Corporate Bangkok Pop CS Loxinfo Singapore Pop MPLS backbone Thailand Office Singapore Office Telecom Carrier#1 MPLS backbone Hongkong Office UK Office เมื่อการเชื่อมต่อของ L2VPN จะเป็นในรูปแบบของการ เชื่อมต่อระหว่างองค์กรต่างๆ ที่มีสำนักงานในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นฮับ ของอินเทอร์เน็ตอีกที่หนึ่ง ทาง CS LOXINFO ก็มีให้บริการ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยจัดตั้งโหนดโดย เฉพาะสำหรับผูท้ ต่ี อ้ งการเชือ่ มต่อระหว่างประเทศ ให้มคี วาม ปลอดภัยและรวดเร็วในการทำธุรกิจระหว่างประเทศมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีย้ งั ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการใช้งานระหว่างกัน ทีต่ อ้ งการ ความยืดหยุ่นในด้านความเร็วอยู่เสมอ โดยสามารถเพิ่มหรือ ลดประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อกันในรูปแบบของความเร็ว โดยใช้ระยะเวลาในการประสานงานที่น้อยกว่ารูปแบบอื่นๆ พร้อมทั้งยังเพิ่มเติมความเร็วได้หลากหลายความเร็วอีกด้วย ไม่เพียงเท่านัน้ เรายังสามารถใช้ L2VPN ในการเชือ่ มโยง ระหว่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของการทำธุรกรรมทางอิน- เทอร์เน็ตทีต่ อ้ งการความปลอดภัยสูงสุด การเชือ่ มโยงซือ้ ขาย หุน้ ทีต่ อ้ งการการเชือ่ มต่อแบบเรียลไทม์ การส่งไฟล์หรือข้อมูล ขนาดใหญ่ที่ต้องการความเร็วในการเชื่อมโยงเข้าหาได้ หรือ เป็นการประชุมทางไกลระหว่างประเทศที่ต้องการความเร็ว และความยืดหยุน่ จากการใช้งานต่างๆ ให้มคี วามเร็วทีต่ อ้ งการ ได้ ทัง้ หมดนีเ้ ราสามารถเชือ่ มโยงเข้าหา L2VPN ให้ผใู้ ช้องค์กร ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้สามารถรับคำปรึกษาการใช้โซลูชันรูปแบบ ของการเชือ่ มต่อระหว่างสาขา หรือการเชือ่ มต่อระหว่างประเทศ ของแต่ละบริษทั ได้จาก Call Center บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2263-8222 .

ไป follow คนอื่นบ้าง หากต้องการใช้ twitter มาเป็นเครื่องมือการตลาด แต่ถ้า ไม่ได้ไป follow คนอื่นเลย ถือว่าเป็นความผิดพลาดขั้นร้ายแรงเลยทีเดียว เพราะนั่นจะ เป็นการปิดโอกาสที่คนอื่น จะมารู้จัก twitter ของคุณนั่นเอง 5. ระบุสถานที่อยู่ ให้เราระบุ location ของเราไว้ด้วย เช่นอยู่กรุงเทพ หรือจังหวัดไหน หรือประเทศไหน คนอ่านจะได้รู้ว่าพื้นเพเราเป็นอย่างไร ข้อมูลที่เราโพสต์บ่อยๆ จะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ของอย่างนี้ การระบุสถานที่ location จะทำให้คนอ่านตีความได้ดีขึ้น 4. เขียน Tweet ซะบ้าง แน่นอนว่า การอัพเดตเนือ้ หาบ่อยๆ จะทำให้คนอยากติดตาม ใน twitter ก็เช่นกัน หากไม่โพสต์ หรือมาเขียนใน twitter บ้างเลย ใครจะมาอ่านของคุณครับ รวม Twitter Pepsi AF (twttier. Tweet Always Twitter.com/sansiriplc) ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหา ของไทยที่มาใช้ twitter เป็น อีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาด ที่สังเกตเห็นก็คือมีการอัพเดตข่าวสารของแสนสิริ เป็น ระยะๆ และยังมีการ retweet ข่าวที่เกี่ยวกับแสนสิริด้วย เบียร์สิงห์ (twitter. กรอกประวัติ (bio) ให้เรียบร้อย ด้วยความที่ twitter ไม่ได้มีพื้นที่จำนวนมาก ให้เราได้อธิบายตัวตน ดังนั้นการกรอกประวัติของเราไว้ในช่อง bio ก็จะทำให้คนที่มาอ่าน twitter ของเรารู้จักเราได้เร็วขึ้น เปรียบเสมือนเป็นหน้า about us ของเว็บนั่นเอง 3.com เช่น “กำลังจะกินข้าว” “กำลังจะออกจากบ้าน” เป็นต้น และเมื่อคุณส่งประโยคสั้นๆ ไปเรื่อยๆ ในช่วงเวลาที่คุณ มีเวลา และสามารถทำได้ เมือ่ กลับมาอ่านมัน ข้อความทัง้ หมด มันจะก็จะสามารถปะติดปะต่อ บอกเรื่องราวว่าคุณทำอะไร ไปบ้างช่วงวันหนึ่งๆ ซึ่งจะสะดวกกว่าการมานั่งหลังขดหลัง แข็งมานั่งเขียนบล็อกทั้งวัน  นี่แหละที่ Twitter.com เป็นบริการส่งข้อความเป็นประโยคสั้นๆ ที่ คุ ณ ส่ ง ไปนั้ น จะเป็ น การบอกว่ า คุ ณ กำลั ง ทำอะไรอยู่ ? ในตอนนั้น เพื่อเป็นบันทึก ณ ช่วงเวลานั้นว่าคุณทำอะไรอยู่ ลงไปในเว็บไซต์ของ Twitter. ใส่ url ของเว็บเราไว้ใน profile twitter เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับให้เราใส่ชื่อเว็บไซต์ ของเราได้ ดังนั้นหากคุณมีเว็บไซต์ ก็มิควรเพิกเฉยต่อการใส่ url เข้าไปนะครับ 2.com/singha_beer) เป็นเบียร์สิงห์ที่ทำตลาดในต่างประเทศ รูปแบบการ tweet คือ tweet คนที่พูดถึงเบียร์สิงห์ และมีการ tweet ในรูปแบบการเชิญชวน ให้เกิด interactive เช่นมีใครเจอร้านไหนที่ขายเบียร์สิงห์บ้าง เป็น .com เลย เข้ามาทดแทนและช่วยให้คนไม่ชอบเขียน บล็อก หันมาใช้ บริการพวกนี้เยอะมากขึ้น อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆ คนคง งงว่าทำไมต้องมานั่งเขียนบอกลงไปด้วย (วะ) ความสนุก ไม่ได้อยู่ตรงนี้ ครับมาดูกันต่อ แต่สิ่งหนึ่งที่มาช่วยให้ Twitter มีประโยชน์ และสนุก มากขึ้ น ก็ คื อ คุ ณ สามารถติ ด ตาม (Follow) คนอื่ น ๆ ที่ เค้าเขียนข้อความลงไปใน Twitter ของเค้าได้ ว่าเค้าคนนั้น กำลังทำอะไรอยู่ โดยเมื่อคุณติดตาม (Follow) เค้าแล้ว เมื่อ คนนั้นเค้าทำอะไรและพิมพ์อะไรลงไปใน Twitter คุณก็ได้รับ ข้อความเหล่านั้นด้วยไปพร้อมๆ กัน และก็สามารถติดตาม ได้ทลี ะหลายๆ คน ซึง่ ก็จะทำให้คณ ุ ทราบว่าเค้าเหล่านัน้ กำลัง ทำอะไรอยู่ในขณะนั้นทันที เทคนิคง่ายๆ ในการ Twitter Marketing เบื้องต้น Twitter เป็ น อี ก เครื่ อ งมื อ การตลาดอี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ มาแรงมากในยุคนี้ ดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆ คนไปเริ่มเล่น 028 Feture twitter กันแล้ว คนไทยก็เริ่มใช้กันเยอะ แต่คนทั่วโลกใช้เยอะกว่า แต่ก็ช่างมันเถอะครับ คนจะใช้เยอะใช้นอ้ ย ก็ไม่คอ่ ยเกีย่ วกับเรา เพราะหัวข้อวันนีค้ อื ถ้าเราจะต้องการทำการตลาด ใน twitter เราควรเตรียมตัว หรือเตรียม twitter account ของเราอย่างไร ให้พร้อมสำหรับ การทำการตลาดนั่นเอง ผมขอเริ่มเป็นข้อๆ ไปเลยนะ 1.Feature By: MR.com/pepsiaf) สำหรับ pepsi ใช้ twitter นี้มาเพื่ออัพเดตข่าวสาร เกี่ยวกับ AF6 ที่ตัวเองเป็น sponsor อยู่ซึ่งเท่าที่สังเกตดู ทาง pepsiaf จะอัพเดตในช่วงที่มี คอนเสิร์ต AF ในวันเสาร์เป็นส่วนใหญ่ แสนสิริ (twitter.

com/gthchannel) ค่ายหนัง GTH ก็เป็นอีก brand ที่ใช้ twitter เพื่อการสื่อสาร และสิ่งที่ GTH อัพเดตใน twitter ของตัวเองก็คือ ข่าวสารภาพยนตร์ของ GTH และข่าวกิจกรรมต่าง ๆ เช่นแจกบัตรดูหนังฟรี เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีขา่ วของดารานำแสดง ของเรื่องต่างๆ ที่จะไปออกตามรายการต่างๆ อีก เรียกได้ว่าให้แฟนๆ ตามได้ใกล้ชิดทีเดียว เซ็นทรัล (twitter.com/biothai) เป็นแบรนด์ผลไม้อบแห้ง ซึ่งทำตลาดในต่างประเทศ มีการอัพเดตข่าวสาร มีการอัพเดตดูภาพใน twitpic เรียกได้ว่าใช้ประโยชน์ของ twitter ค่อนข้างดีทีเดียว โรงพยาบาลปิยะเวช (twitter.com/hpthailand) แบรนด์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง HP มาใช้ twitter เพื่อโปรโมตเรื่องประหยัดพลังงาน  เรียกว่าใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยใช้ green marketing เข้าช่วยนั่นเอง Biothai (twitter.Feature 029 ซี พี ออลล์ (twitter.com/cpallnews) เป็นบริษัทที่ดูแลกิจการของ 7-eleven และซีพี ซึ่งใน twitter account นี้จะเห็นว่าอัพเดตข่าวเกี่ยวกับ CP All และโปรโมชันในร้าน 7-eleven พร้อมมีการตอบและปรับปรุงบริการ จากคำแนะนำของแฟนๆ ที่ส่งเข้ามาคุยด้วย GTH (twitter.com/doichaangcoffee) อันนี้เป็นของกาแฟดอยช้าง ที่ทำตลาดอยู่ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จึงเป็นข่าวกิจกรรมการตลาดต่างๆ สำหรับ คนแคนาดา HP (twitter.com/piyavate) มาใช้ twitter แล้วแต่ยังอัพเดต ไม่บอ่ ย แต่กม็ ขี อ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ทนั สถานการณ์เช่น ข้อมูลป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ในช่วงที่เกิดการระบาดมากขึ้น .com/jamsai) สำนักพิมพ์ที่ได้ชื่อว่า เป็นสำนักพิมพ์ที่ วัยรุ่นชื่นชอบมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก็ใช้ twitter เพื่อทำการตลาดเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นการ อัพเดตข่าวหนังสือใหม่ ๆ ของสำนักพิมพ์ เบียร์เฟรดเดอบรอย (twitter.com/Federbrau_Beer) อัพเดตกิจกรรมต่างๆ ของ เบียร์เฟรดเดอบรอย ผ่านทาง twitter และมีแนะนำร้านอาหารหรือผับต่างๆ ที่ขายเบียร์เฟรด เดอบรอย กาแฟดอยช้าง (twitter.com/centralnews) ห้างเซ็นทรัลที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน ก็ไม่ ตกเทรนด์การตลาด โดยมี twitter ของตนเองเอาไว้อัพเดตข่าว เกี่ยวกับโปรโมชันต่างๆ ของห้าง สำนักพิมพ์แจ่มใส (twitter.

com/suranand) คุณสุรนันท์ เล่น twitter แบบ tweet กันตลอดแบบบ่อยๆ เช่นตอนซ้อมกอล์ฟ ก็ยัง tweet และก็เล่าเรื่องการทำงานของตัวเอง ด้วย อ่านแล้วก็เพลินดีครับ .com/PM_Abhisit) ท่านนายกใช้เทมเพลตที่มี รูปตัวเอง พร้อมกับมีรายชื่อเว็บของโครงการของรัฐบาลต่างๆ มากมาย และค่อนข้างอัพเดต บ่อย ซึ่งสไตล์การอัพเดต จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่ทำ และมักจะ RT ข้อความ ของคนอื่นๆ ในคณะรัฐบาลต่างๆ อภิรักษ์ โกษะโยธิน (twitter. การทำเสียงนกร้องจิ๊บๆ Tweeps เพื่อนคนหนึ่งใน twitter Twirt การจีบกัน (flirt) ใน twitter Twitterverse โลกของ twitter หรือจักรวาลของ twitter Twittersphere โลกของ twitter หรือจักรวาลของ twitter Retweet การเอา tweet ของคนอื่ น มาเขี ย นใหม่ ใ น twitter โดยมากมักใช้คำย่อว่า RT แทน RT คำย่อของคำว่า Retweet # เครือ่ งหมาย hashtag มักใช้รว่ มกับคำบางคำเพือ่ เป็นการกำหนด tag ใน twitter เช่น #hashtag Follow การเพิ่มเพื่อนในรายชื่อ twitter account ของคุณ เพื่อ จะได้ติดตามได้ทุกครั้งที่คนที่เราไปตามเค้ามีการอัพเดต Following คนที่เราตามอ่าน twitter เค้าอยู่ Follower คนที่ตามอ่าน twitter ของเรา 030 Feture Adecco Thailand (twitter.com/nectecacademy) ศูนย์ฝึกอบรม IT ของ Nectec ใช้เพื่ออัพเดตข่าวการอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน การใช้ twitter ของหน่วยงานนี้ไม่แปลก แต่ถ้าไม่ใช้ นี่สิแปลก จริงไหมครับ Twitter นักการเมือง นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (twitter. เสียงนกร้องจิ๊บๆ Tweet การอัพเดต twitter.com/websterthailand) ทางมหาวิทยาลัย ใช้แจ้ง ข่าวสารต่างๆ ของมหาลัย ใช้แม้กระทั่งแจ้งข่าวว่า class เรียนมีการ cancelled เรียกได้ว่า นักเรียนที่นี่ สามารถตามข่าวได้จากทาง twitter ทันทีเช่นกัน Nectec Academy(twitter.com/ponlaboot) สำหรับ twitter ของคุณอลงกรณ์ พลบุตร ยังไม่ค่อยได้มีการอัพเดตเท่าไหร่ ต้องรอดูกันต่อไปครับ ดูแล้วเหมือนอัพเดตเอง เพราะมีการอัพเดตจากตอนไปพักผ่อนที่ฮ่องกงกับครอบครัวด้วย ตามสไตล์คนงานยุ่ง จะไม่ค่อยได้มีเวลามาอัพเดตครับ จาตุรนต์ ฉายแสง (twitter.com/SatitTrang) คุณสาทิตย์ มีการอัพเดตเรื่อง การทำงาน รวมไปถึงเรื่องชีวิตทั่วไป มีการทักทายเพื่อนฝูงที่อยู่ใน twitter ด้วย และที่ัสังเกต เห็นได้ชัดคือ คุณสาทิตย์ชอบถ่ายรูปใส่มาใน twitter ด้วย บางทีถ่ายรูปถ้วยกาแฟที่ไปกินมา ดูเป็นธรรมชาติดีครับ อลงกรณ์ พลบุตร (twitter.com/adeccothailan) บริษัทจัดหางาน Adecco ใช้ twitter เพื่อแจ้งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เปิดรับสมัคร พนักงานท่านใดกำลังจะหางานใหม่ รีบไป follow ด่วน แต่ระวังเจ้านายมายืนดูด้านหลังจอคอมพิวเตอร์ งานนี้ตัวใครตัวมันครับ มหาวิทยาลัย Webster (twitter.com/KornDemocrat) คุณกรณ์ใช้เทมเพลตที่มีโลโก้ แผนไทยเข้มแข็ง ส่วนใหญ่จะอัพเดตเกี่ยวกับการไปทำงานตามที่ต่างๆ และมีการถ่ายรูป การไปทำงานใส่มาด้วย (ผ่าน playground) เท่าที่สังเกตคือถ่ายมามีแต่รูปคุณกรณ์ด้วย เป็นส่วนใหญ่ สงสัยให้เลขาหรือผู้ติดตามถ่ายให้ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย (twitter.com/apirak_news) สำหรับ twitter ของนายอภิรักษ์ เมื่อได้ลองตามอ่านแล้วก็สนุกดีครับ เรื่องราวที่อัพเดตใน twitter จะเป็นเรื่องงานต่างๆ ที่ทำ พร้อมกับมีการอัพเดตเรื่องราวส่วนตัวบ้างบางที เช่น ทานข้าวที่บ้านตอนดึกๆ หรือเพิ่งออก ไปวิ่งจ๊อกกิ้งเสร็จ เป็นต้น คุณอภิรักษ์มักจะมีลิงก์เว็บใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาแนะนำให้เรา ได้รู้จักกันเสมอ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (twitter.com/aoodda) twitter ของคุณจุรินทร์ ยังไม่ค่อยได้ อัพเดตมากนัก ส่วนใหญ่ที่เห็นจะอัพเดตเรื่องงานล้วนๆ กรณ์ จาติกวณิช (twitter.com/chaturon) คุณจาตุรนต์ยัง protect twitter ของ ตัวเองอยู่ เลยยังไม่รู้ว่าเค้าอัพเดตเรื่องอะไรบ้าง สุรนันท์ เวชชาชีวะ (twitter.รวมคำศัพท์ ใน Twitter Twitter ชื่อเว็บไซต์ social media ชนิดหนึ่ง.

Tips 031 Tips การจับคูก่ นั ระหว่างระบบปฏิบตั กิ ารสองค่ายที่ ไม่นา่ จะเข้ากันได้ และดูเป็นเรือ่ งยุง่ ยากแต่ตอนนี้ ไม่ยากอีกต่อไปแล้ว ระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS นั้นสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ก็มีปัญหา กันพอสมควร เช่น ไม่สามารถอ่านไฟล์ฟอร์แมต และโพรโตคอลต่างๆ ได้ หรือการต่อเชื่อม นั้นจะทำได้ยาก บทความนี้จะเป็นตัวกลางระหว่างคู่กรณีทั้งสอง และจะบอกให้คุณทราบว่า ทำอย่างไรให้คู่อริทั้งสองนี้สามารถทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด Apple และ Windows เป็นโลกคอมพิวเตอร์สองโลก ทีด่ เู หมือนจะไม่คอ่ ยเข้ามาบรรจบ กันสักเท่าใด แต่ก็มีความคิดมากมายในการที่จะนำทั้งคู่เข้ามาใช้งานร่วมกัน การใช้งานของ ทั้งสองระบบนี้สามารถแบ่งได้ตามความชอบ กลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ชื่นชอบในการออกแบบอัน หรูหราสวยงามของ Mac ส่วนอีกกลุ่มก็พอใจกับความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของ Windows การที่จะทำให้ผู้ใช้ของระบบหนึ่งเปลี่ยนไปใช้อีกระบบหนึ่งนั้นยากเสียยิ่งกว่า การที่จะเปลี่ยนให้กลุ่มแฟนของ Liverpool กลับไปเชียร์ Manchester United เสียอีก แต่ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์เองนั้น สามารถยอมรับอะไรได้ง่ายกว่า แค่เพียง เคล็ดลับไม่กี่อย่างก็สามารถทำให้เครื่องของทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง ดีเยี่ยม สิ่งที่จำเป็นคือ คุณต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรเท่านั้นเอง ในบทความนี้ได้สร้างสะพาน เชือ่ มระหว่างโลกคอมพิวเตอร์ทงั้ สองขึน้ มา และจะแสดงให้คณ ุ เห็นว่า ทำอย่างไรทีจ่ ะสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS ได้ง่ายที่สุด สำหรั บ การใช้ ง านอยู่ กั บ บ้ า น และมี เ ครื่ อ งเพี ย งแค่ สองเครื่องก็สามารถเลือกใช้การต่อเชื่อมแบบ USB หรือ Firewire ได้ โดยสำหรับมือใหม่ทั้งหลายนั้น ขอแนะนำให้ใช้ USB จะดีกว่า เพราะไม่จำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่อง ของการตั้ ง ค่ า เน็ ต เวิ ร์ ก ใดๆ เลย แต่ ข้ อ เสี ย ก็ คื อ คุ ณ ก็ ต้ อ ง จ่ายแพงกว่าสักเล็กน้อย ในทางตรงข้ามการใช้ Firewire นั้น มีราคาถูกและทำงานได้รวดเร็ว แต่คุณก็ต้องตั้งค่าเน็ตเวิร์ก ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งด้วยคำแนะนำของเรานั้น แม้แต่มือใหม่ ก็น่าที่จะทำได้ ในกรณีที่มีเครื่องตั้งแต่ 3 เครื่องขึ้นไป ควรใช้ การต่อเชื่อมผ่านสายแลน หรือใช้ระบบสัญญาณวิทยุจะดี กว่า ในบทความนี้เรา ได้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Mac OSX เพราะเป็นทางเลือกเดียวที่การติดต่อ สื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด .

0. เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายแลน สร้างการต่อเชื่อม ต่อเครื่องของคุณเข้าด้วยกัน อ่านวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเครื่อง ของคุณได้ในบทความต่อไปนี้ Windows XP: ไปที่เมนู Start /Control Panel/Network Connections แล้ว คลิกขวา ที่ LAN Connections แล้วเลือก Properties ในหน้าต่างถัดไปให้เลือก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิกที่ปุ่ม Properties เลือก Option – use following IP Address แล้วตั้งค่า IP Address เป็น 192.0 จาก นั้นเริ่มใช้การตั้งค่านี้ด้วยการคลิก ที่ Activate Now และปิดหน้าต่างด้วย [Apple]+[Q] เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Firewire Firewire + เร็วมาก ราคาถูก - ต้องตั้งค่า Network ต่างๆ เอง ต่อได้สูงสุด 2 เครื่อง สิ่งที่ต้องใช้ - IEEE1394-Firewire-400-Cable 6 พิน/6 พิน (ราคาประมาณ 343 บาท) - IEEE1394-Firewire-400-Controller ที่มีช่องต่อ 6 พิน (ราคา ตั้งแต่ 1.470 บาท) Connection ที่ถูกต้อง: สำหรับ Firewire ให้คุณเลือก Option–1394 Connection .1 และค่า Subnet Mask เป็น 255.255.255.168.255.450 บาท) 1. ตั้งค่า IP Configuration สำหรับเครื่องทั้งสอง หลังจากทีต่ อ่ เครือ่ งทัง้ สองเข้าด้วยกันแล้ว ก็เป็นขัน้ ตอน ของการตั้งค่า IP Address และโพรโตคอลต่างๆ ซึ่งทางที่ดี ที่สุดควรใช้โพรโตคอล TCP/IP และทำการกำหนด Address แบบ Static โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 032 Tips Network Configuration: เครื่องทุกเครื่องใน Network ต้องมี IP ที่แน่นอนสำหรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูล Mac OSX: โดยหลักการแล้วการตั้งค่าสำหรับ MacOS ก็เหมือนกันกับ Windows XP โดยให้คลิกที่รูปแอปเปิ้ลที่มุมด้านซ้ายบนแล้วเลือก Control Panel ในหน้าต่างถัดไปให้ไป ยังหัวข้อ Internet & Network | Network ถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้คุณ activate Network Adapter ก่อน โดยเรียกเมนูข้างๆ Show ขึ้นมา แล้วคลิกที่ Network Configuration จากนั้น ให้เลือกที่ Ethernet (Integrated) แล้วเลือก Activate Now จากนั้นให้กลับไปที่ Show/ Ethernet (Integrated) ในหัวข้อ Configuration ให้เลือก Manual จาก Pull Down Menu และตั้งค่า IP Address เป็น 192.168.0 จากนั้น ให้ยืนยันการตั้งค่าด้วยการคลิกที่ OK เท่านี้เครื่องของคุณก็พร้อมสำหรับการส่งผ่านข้อมูล Ethernet Cable + ราคาถูก และต่อเชื่อมได้มากกว่า 2 เครื่อง - ต้องตั้งค่า Network ต่างๆ ด้วยตนเอง สิ่งที่ต้องใช้ 100 MBit/s: - สาย RJ45 Cat5 แบบ Cross (ราคาประมาณ 294 บาท) - การ์ดเน็ตเวิร์ก 10/100Mbit/s (ราคาตั้งแต่ 980 บาท) 1 GBit/s: - สาย RJ45 Cat6 แบบ Cross (ราคาประมาณ 490 บาท) - การ์ดเน็ตเวิร์ก 1 GBit (ราคาตั้งแต่ 2.0. เชื่อมเครื่องทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ วิธีการต่อเชื่อมที่ถูกที่สุดคือใช้สาย Ethernet เพราะ ในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ นั้น มักจะมีการ์ดเน็ตเวิร์ก ให้มาด้วยอยูแ่ ล้ว โดยปกติแล้วค่าความเร็ว 100 เมกะบิตต่อ วินาที ก็เพียงพอกับการใช้งานทัว่ ๆ ไป ทีส่ ามารถส่งผ่านข้อมูล ปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เช่นข้อมูลขนาด 500 เมกะไบต์ จะสามารถถูกส่งผ่านได้ในเวลาแค่ประมาณ 1 นาทีเท่านั้น สำหรับมืออาชีพ และกลุ่มแฟนภาพยนตร์ ที่ต้องการ ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ในปริ ม าณระดั บ กิ ก ะไบต์ แ ล้ ว ก็ ค วรเลื อ กใช้ ความเร็ว 1 กิกะบิตแค่เพียงเพิ่มเงินอีกแค่ประมาณ 980 บาท คุณก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับเครื่องของ คุณให้เหมาะกับอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่าน ข้อมูลได้ เครือ่ ง Apple รุน่ ใหม่ๆ นัน้ จะมีชอ่ งต่อสำหรับ 1 กิกะบิต ให้มาพร้อมแล้ว ทำให้สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่อง ได้ถงึ 1000 เมกะบิตต่อวินาทีโดยทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบตั ิ จริงๆ แล้วน้อยครัง้ ทีค่ วามเร็วจะสูงกว่า 500 เมกะบิตต่อวินาที คอขวดของสายข้อมูลนั้นอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์ เพราะแม้แต่ตัวที่ เร็วที่สุดในขณะนี้ก็สามารถทำความเร็วได้แค่ 500 เมกะบิต ต่อวินาทีเท่านั้น สายเคเบิลที่เลือกใช้นั้นควรเป็นแบบ Cat6/RJ45 ซึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นสายแบบ Cross เมื่อนำไปต่อเชื่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน ถ้าคุณใช้สายแบบ Cat5 อาจจะทำให้ความเร็วของระบบลดลงได้ 2.255.2 และค่า Subnet Mask เป็น 255.

Tips 033 ตั้งค่า Network Configuration Windows XP: หลังจากทีค่ ณ ุ เชือ่ มเครือ่ งทัง้ สองเข้าด้วยกันผ่าน Firewire แล้ว Windows จะถามหาไดรเวอร์ ซึ่งเป็นคำถามหลอกซะมากกว่า เพราะเราได้ถามหาไดรเวอร์ชนิดนี้ไปยัง ฝ่าย Support ของ Microsoft แล้วแต่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบแก่เราได้ เราจึงได้คิดหา ทางออกของเราขึ้นมาเอง โดยปกติแล้วอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆ ของ Windows เช่น External HardDisk นัน้ จะต้องมีไดรเวอร์ในกรณีของเรานีเ้ ครือ่ ง Apple ก็จะทำการแจ้งตัวเองเหมือนกับ มันเป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมตัวหนึ่งเช่นกัน แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ใดๆ ดังนั้นคุณจึง สามารถตอบคำถามหาไดรเวอร์ได้ง่ายๆ โดยคลิกที่ Cancel การตั้งค่า IP นั้นสามารถทำได้เช่นเดียวกับการตั้งค่าในหน้าที่ผ่านมา ข้อแตกต่างเพียง ข้อเดียวคือ ใน Control Panel/Network Connections นัน้ แทนทีจ่ ะเลือก LAN Connections ให้เลือก 1394 Connections แทน MacOS X: สำหรับเครื่อง Apple คุณจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์จริงๆ โดยคุณสามารถ ดาวน์โหลดชุด IP over Firewire Package ได้จาก http://developer.255.11b 54 เมกะบิตต่อวินาที: - การ์ดเน็ตเวิร์กไร้สาย W-LAN 802.255.11 นั้นฟังก์ชันการเข้ารหัส Network จะ ถูกปิดเอาไว้ ขั้นต่อไปก็คือการตั้งค่า IP Address ให้ทำเช่น เดียวกับการตั้งค่าสำหรับ Ethernet Cable แต่ใน Control Panel | Network Connections นัน้ ให้เลือก Wireless Network Connections แทน LAN Connections MacOS X: ใน System Settings | Network | Show ให้คลิกที่ Network Configuration แล้วเลือก AirPort จาก นั้นให้คลิกที่ปุ่ม Activate Now กลับไปที่ Show แล้วเลือกข้อ AirPort เลื อ กการตั้ ง ค่ า เป็ น แบบ Manual แล้ ว ตั้ ง ค่ า IP Address เป็น 192. ต่อเชื่อมได้สูงสุดแค่ 2 เครื่อง สิ่งที่ต้องใช้ USB 1 (12 MBit/s): - สาย USB 1.470 บาท) W-LAN: ตรวจดูให้แน่ใจ ว่าได้ activate Adapter ที่ถูกต้องใน Mac แล้ว Windows XP: หลังจากที่คุณติดตั้งไดรเวอร์สำหรับการ์ดเน็ตเวิร์กไร้สายเรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏสัญลักษณ์รูป Network บน Systray ข้างๆ นาฬิกา ให้คลิกที่สัญลักษณ์นั้น ในหน้าต่างถัดไปให้เลือก Advance จากนั้นให้คลิกที่ Add แล้วกำหนดชื่อสำหรับ Network Name (SSID) เลือกเอาเครื่องหมายที่ Generate key automatically ออก แล้วกำหนด Password ที่มีจำนวน 5 ตัวอักษรลงไปในหัวข้อ Network Key แล้วเลือก Option – Dies ต่อเครื่องเข้าด้วยกันผ่าน USB สิ่ ง ที่ ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในการซื้ อ สาย USB คื อ ต้ อ งมี Transmission Software ทั้งในเวอร์ชัน Apple และ XP ถ้ามีพร้อมแล้วก็ให้ตอ่ เครือ่ งทัง้ สองเข้าด้วยกันด้วยสาย USB ได้เลย Windows XP: ทันทีที่คุณต่อสายเข้าไป Windows จะ ถามหาไดรเวอร์ ซึ่งจะมีอยู่บนแผ่น CD ที่ให้มาพร้อมสาย อยู่แล้ว จากนั้นก็ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาด้วย MacOS X: ก่อนอื่นก็ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เช่นเดียวกัน ข้อเสียเล็กน้อยก็คอื โปรแกรมส่วนมากจะเป็นโปรแกรมสำหรับ เวอร์ชัน MacOS 9 แต่ก็มีผลแค่กราฟิกที่ด้อยลงไปเล็กน้อย เท่านั้น เมื่อต่อเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นการตั้งค่า ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเครื่องได้ .168.0.11g Universal Serial Bus (USB) + เร็วมาก ต่อเชื่อมง่ายด้วย Plug & Play - USB 1 นั้นช้ามาก.apple.1 และค่า Subnet Mask เป็น 255.0 จากนั้นก็ปิดหน้าต่างลง สัญลักษณ์ AirPort จะปรากฏขึ้นมาบนแถบ Menu Bar ด้านบน ให้คลิกที่ Activate AirPort เรียกเมนูขึ้นมาใหม่ อีกครั้งแล้ว Activate ชื่อ Network Name ที่คุณพึ่งตั้งไป ในเครือ่ ง Windows จากนัน้ ให้ไปที่ Password เลือก 40-Bit- ASCII แล้วใส่ Password ที่ตั้งไว้ใน Windows ลงไป แล้ว คลิกที่ OK เพียงเท่านี้เครื่องทั้งสองก็พร้อมที่จะสื่อสารกัน เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB W-LAN ระบบเครือข่ายคลื่นวิทยุ + เหมาะกับการใช้งาน Mobile สามารถต่อเชื่อมได้มากกว่า 2 เครื่อง - ช้า และราคาแพง สิ่งที่ต้องใช้ 11 เมกะบิตต่อวินาที: - การ์ดเน็ตเวิร์กไร้สาย W-LAN 802.com/firewire/ IP_over_Firewire.1 Link PC to Mac หัวต่อ A to A (ราคาตั้งแต่ 980 บาท) USB 2 (480 MBit/s): - สาย USB 2 (Highspeed) Link PC to Mac หัวต่อ A to A (ราคาตั้งแต่ 1.html เมื่ อ ติ ด ตั้ ง ไดรเวอร์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ใ ห้ ท ำการตั้ ง ค่ า Network Configuration เช่นเดียวกับการตั้งค่าในหน้าที่ผ่านมา เพียงแต่คุณไม่ต้อง activate การ ต่อเชื่อม Ethernet (Integrated) แต่ให้เลือก Option – Ethernet Anschluss (en2) แทน เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN ist ein Computer mit Computernetzwerk (Ad-hoc) แล้ว คลิกที่ OK อีก 2 ครั้ง การตั้งค่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะ ตามมาตรฐาน 802.

..0.168. de) ซึ่งมีราคาสูงถึงประมาณ 8.xxx บาท และน่าเสียดาย ที่ยังไม่มีโปรแกรมฟรีแวร์สำหรับเรื่องนี้ ขั้นต่อไปให้คลิกที่สัญลักษณ์ integrate all แล้วเลือก User จากหัวข้อ System โดยเลือกชื่อของคุณแล้วคลิกที่ Edit User ถ้าคุณมี Password ก็ให้ใส่ลงไปแล้วกดปุม่ [Enter] 034 Tips จาก Windows XP ไปยัง MacOS X: ไปที่ Start/My Computer แล้วเลือกเมนู Tools/ Map Network Drive.2\fabian ที่สำคัญคือชื่อผู้ใช้ ให้คุณคลิกที่ Different User Name แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของ Apple ลงไปใน User Name พร้อม Password ที่ถูกต้อง จากนั้นให้คลิกที่ OK และ Finish เพียง เท่านี้คุณก็สามารถใช้โฟลเดอร์นั้นได้ เมื่อคุณรีบูตเครื่องใหม่ Network Drive นี้ก็จะยังคงอยู่ และจะทำให้สามารถเข้าไปยัง Remote Computer ได้ ถ้าคุณต้องการยกเลิกการต่อเชื่อม ก็ให้คลิกขวาที่ Network Drive ใน Explorer แล้วเลือก Disconnect จาก Apple ไปยัง Windows XP: บน Desktop ให้ไปที่เมนู Go to แล้วเลือก Connect to Server ในหน้าต่างถัดไปในหัวข้อ Address ให้พิมพ์คำสั่งนี้ลงไป smb://192.168.0.เลือกที่ Allow windows user to log on ยืนยันด้วยการคลิกที่ OK แล้วปิดหน้าต่าง เทคนิคการใช้ข้อมูลที่แชร์ ไว้ ในเน็ตเวิร์ก การแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างง่าย: การแลกเปลีย่ นข้อมูลผ่าน USB Cable นัน้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Drag & Drop ขั้นตอนสำหรับ Ethernet. Firewire. click here จากนั้นในหัวข้อ Network Sharing and Security ให้ activate Option – Share this Folder on the Network แล้ว กำหนดชือ่ ทีต่ อ้ งการลงไปใน Share Name และถ้าคุณต้องการ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลจากเครื่อง Apple ได้ก็ ให้เลือก Allow network users to change my files แล้ว ยืนยันด้วยการคลิกที่ OK สิง่ เล็กน้อยทีส่ ำคัญ: ใส่ smb:// ลงไปก่อนหน้า IP Address ทุกครัง้ ใน Mac MacOS X: คลิกที่รูปแอปเปิ้ลบน Desktop แล้วเลือก System Settings ในหัวข้อ Internet & Network ให้เลือก Service – Windows File Sharing ซึ่งเป็นการเปิดแชร์แฟ้มที่ สำคัญๆ ทีส่ ดุ เปรียบได้กบั แฟ้ม My Documents ใน Windows โดยปกติแล้วคุณจะสามารถหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ที่นี่ แต่ถ้าคุณต้องการที่จะแชร์ส่วนอื่นๆ บนฮาร์ดดิสก์ด้วยละก็ จำเป็นต้องใช้ Commercial Software Dave (www.1 ซ่อนอยู่: คลิกที่นี่เพื่อที่จะได้เห็น ข้อมูลของเครื่อง Apple บน XP ที่สำคัญคือคุณต้องไม่ลืมพิมพ์ smb:// เพราะเป็นคำสั่งที่บอกให้ Apple รู้ว่าจะต้อง ติดต่อกับเครื่อง Windows ผ่านโพรโตคอล SMB (Server Message Block) จากนั้นให้คลิกที่ connect แล้วเลือก Sharing ที่ต้องการในหน้าต่าง Dialog ที่ปรากฏ ขึ้นมา Mac จะสร้าง Shortcut สำหรับ Network Ressource นั้นขึ้นมาบน Desktop เมื่อ ต้องการที่จะยกเลิกการติดต่อนี้ ก็ให้ลาก Link นี้ไปไว้ใน Recycle Bin เท่านั้น . ในช่องโฟลเดอร์ให้ใส่ IP Address ของเครื่อง Apple ลงไปตามด้วย ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการข้อมูล เช่น \\192. LAN และ W-LAN นั้นจะเหมือนกัน จะมีก็แต่ขั้นตอนสำหรับ USB ที่จะต่างออก ไป เพราะจะต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษในการส่งผ่านข้อมูลโดย เฉพาะ ซึ่งก็มีมาให้พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ แล้ว วิธีเปิด Share ใน Computer Network Windows XP: ขัน้ แรกให้คลิกขวาบนไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ ที่ต้องการจะแชร์ข้อมูล แล้วเลือก Sharing and Security ใน หน้าต่างถัดไปให้ยืนยันด้วยการคลิกที่ If you understand the risk but still want to share the root of the drive.opengate.

Pr News 035 Pr News VPHONE คุยข้ามแดน โทรมันส์ ราคาประหยัด 1. ผู้จัดการ/7-ELEVEN เชียงราย: ศิลามณี รีสอร์ท จ.เชียงราย ขอนแก่น: ขอนแก่น โฮเทล จ.ขอนแก่น 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง .

บริษัท การทางแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 3.กระทรวงศึกษาธิการ 036 Pr News .CS LOXINFO Company Visit 1. บริษัท ลาว โทรคมนาคม จำกัด 2.

Ayutthaya ICT 3. How to Manage Fortigate and Forti-analizer@Phuket 2. Centralize Log Management and Analysis มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 4.Pr News 037 สัมมนา 1. XYZEL 20TH Anniversary .

ไตรมาส 2 ประจำปี 2552 ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรสุทธิ 137 ล้านบาท ในครึ่งปีแรก ผลประกอบการจากงบการเงินรวมสำหรับครึ่งปี บริษัทมีรายได้รวม 1.297 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตจำนวน 741 ล้านบาท ธุรกิจสมุดหน้าเหลืองจำนวน 344 ล้านบาท ธุรกิจ Mobile Content จำนวน 112 ล้านบาท และธุรกิจ โฆษณาย่อยจำนวน 100 ล้านบาท สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ต บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการไปที่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้วยบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากตลาดยังมีโอกาส เติบโต แม้ว่าในไตรมาส 2/2552 การเติบโตในกลุ่มสินค้าหลักมีอัตราลดลง เนื่องจากสภาพเศษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อรองรับผลกระทบจาก สภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัว บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพ และเน้น การรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดเฉพาะส่วนที่บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเท่านั้น ธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง รายได้โดยรวม ลดลงร้อยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนือ่ งจากการลดลงของยอดโฆษณาสมุดหน้าเหลือง ฉบับกรุงเทพ ซึง่ เป็นผลจากการชะลอตัวของสภาพ เศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น เพื่ อ ชดเชยยอดขาย โฆษณาที่ลดลง บริษัทจึงเน้นการสร้างรายได้จาก ผลิตภัณฑ์ consumer และ vertical directories และการบริการ audiotex 038 Pr News .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful