Schema 3.

4 (continuare)

Exemple N'
1. a ~4

de ealcul la schema
j

3.4 3.3. M = 23 tim = 2300000 kgfem .

13.

14.

18.
-

.

T
(}

A. Sa se armeze simetric stilpul 'din exemplul B la schema
48 tf

= 48 000

kgf;

em 4 = 56 em.
4 = 52 em.

.~

N bhoRc

2. hD = 60 3. a' :::::; em. 4. 4. h" = 56 -

.

.

..

.

,

5. eo = 2 300 000 = 4.8 em .

f9.

DI(}

taoeto!

f6

,
S{W

48000

I I
j

lobe/ui 17 , peflfrv eoc sl n co/co/ate fa

6. e" = -

60 30

=

2 em .

(17),(18)

7. eOc = 48

+ 2 = 50 ern.
DOe kgfcm.
--:- 5 1

se scoofe

0(

8. Me = 4.8. 000 . 50 = 2 400 9.
X

--

i
20A (J -- A'a= d. b'ho .!!.L_ -

= --

48000 40- 80

em.

10. ~' = ~ = 0,268
Ji6

< 0,60
excentridi)._
52 = 2,

2f.

A(J min ,

=

0,2
100

-.

1
bl70

Ra

(eazul I de eompresiune 11. M = 2 400 000
..

+ 48 000

3650 000 kgfcm.

.

12. x (= IS) >"2a' (= 8).
"

A
Do

14. Aa = A~ = -------~---::-----:'----"2-900· 5b

3650 000 _ 48000· _)6 (1'"

48000.) 2 - 40 - 56 " 80

= 8,77-cm2•

21. Aam." =~4.0· 22. A" (= 8,77)

100

56,= 4.,48cm~.

A (J- =a mm : >A .?
Nu

> A" ....n (=
" 3 (} 18

4,4.8).

23. A" = A~ = 8',77 em",

+ 1 (} 14

= 9,17 cm-,

23.

Au:: A~ ea/cu/ate /a (13), (14),{2iJ)sfnf buae

24. Ao =A~ ...Aa min
Rezultat: A"

Obseroatie. 302

Referitor

la A" min' vezi observatiile

1 ~i 3 de la schema (3_3)_

= A~ = 3 (} 18 + 1 (} 14.
303

en

:._ ~a~
Beton:
2 ).

.
"

a~r;:e:e -simetric ~Ulpul din beton a~mat prefabricat = 200 tf ~l },f = 270 kNm = '27 tim. B 250, cazul c (Rc = 115

kgffcm

Otel : PC 60

iu, =
=

.

.

3 400 kgfjcm2).

10 -BN~
dinfigura. " ,~. "',' .~.... ..

STAREA LIMITA DE REZISTENTA
dreptunghiulare eonsiderarea ffexibilitatii

N = 200 000 kgf ; M
1. a ::::::-4 em. 2. ho = 55 - 4. :3. a' ::::::4em.

3.
~

COMPRESIDNE

2 700 000 kgfcm.

TRICA

EXCEN,-·

-

fara

Sectiuni

51 em.

4. ha = 51 - 4 = 47 ern, 5. eo 6
'2700 000 200000 = 13,5 55 _ 30 -

3.4. Dimensionarea armaturilor
bis
I

Se dau : b, h,

s;
A~

R,,; N,

M

'

em.
-- ea

- varianta la schema 3.4.

(armare simetridi)

I

Se cer: Aa

=

. ea
eDe

_
-

1,8em

< 2em

= 2em.
Obse1'va!ii varianta la operatiile (15) - (20) din schema 3.4, pentru cazul cind m loeul tabelelor 22, 23 se utilizeaza tabelele 18-20
0

= 13,5 2,0 = 15,5:em. 8. Me = 200000' 15,5 = s 100 000 k fcm. 200000 g 9. X = = 386 em
'15· 115 ' .

7.

+

1. In prezenta schema este data [156}.

.

'

10

. .., =51 =
I:

38,6

0,76

>

0,60

din anexa

(cazul II de compresinne excentridi). 15. ..::_ ~= 0 078~0 08' . =
h.

51.

'

~,.

,

16. Se calculeaza eu tabelul 17.
COG 1"7 -=~=15,5 'I.

2. Fata de variant a de bazji din schema 3.4,numarul de operatii de calciil este 'mai mare, insa se obtine in schimb avantajul di erorile posibile la interpolarea pe tabel sint mai mici, intrucit coeficientul ~ citit in, tabel are valori .variabile tntr-un domeniu r~strins H = 0,42 ..,0,50). . 3. Marimile adimensicnale a/h, ef>CJh; n de la operatiile (15); (16), raporteaza la h, in timp ce in schema 3.4 SiIIt raportate la ho.
(17)

ko

51

0304
F , •

se

18 . n = 200000 '15· 51· 115 -

076
,

19. Din tabelul 17" pentru
-

eoc jh () = 0,304 si n = 0,76, rezulta
3400' =

at

= 0;189.

20. Aa = A~ = 0,139· 45· 51 ~
21. Aa min = 0,2 45· 51
100
= m.n

10792

em,

4.59 cm'2
•.

22. A" (= 10,79) > A"

(= 4,59).

23. A"

=

A~ = 10,79 em2.

3 022 = 11,40 cm2•
Rezultaf:
304 Aa = A~ = 3 0 22.

:r~:::
~M3122

Conform sc/re-: met' 34

Iff.

Se co/ca/eazti . dlIJ 7i se rofufJJt'~/e /0 ceo moi oprop/o/d dill ve/or//» 0,05) 0,07 sou f!!(}

~
20 Indrumator pentru proiectare cd. 1806

305

---------------------------~~--------~--------------------------~--~-------------,II,.----~------------------------------~----------------------~--------i
Schema 3.4 (contimtare)

lIB.

,. N 'blJRc
mar

STAREA LIMITA DE REZISTENTA
4.0. j CONSIDERAREA FLEXIBILIT A.Tn LA COMPRESIUNE EXCENTRICA Notatii - 'Procedee de calcul Sectiuni dreptun-. ghiuIare

t
11 Se cotcoicozo
n
=

I

f8. f}ln fabe/eJe 18-20, penlru sus, se scoa/e y. . 19.

toe /17, a/h ~/ n ca/co/a/e

A. Modulul de rigiditate in starea Iimita de rezistenta, pentrn calculul momentelor de ordinul II (expresia simplificata): E I = EbI b ---'----'----=-M-=--c_:__:._
1+~!d lv1 0,15(1

+ Vp+y)

unde:

20. A(] = AI(] ~ _

Eb este modulul de elasticitate al betonului, conform tabelului 4; 3 I bh •
b

12 •

I 21. 1
Exemplu de calcuI Ia schema 3.4' his (20) din e'xemphl1 B . Se refac conform schemei 3.4 bis operatiile (15) de la schema 3.4.. . 15. - = -h 55

1

P_
Mid

~

bho

100%;

p'

M

este momentul incovoietor de calcul din actiunea lunga durata : , momentul incovoietor total.

= A~ bho

100%; incarearilor de

a

4

=

0,073

--+ ,._

007
'

B. Coeficientul de zveltete (definite conventionala de sectiune dreptungbiular a) :

specifics pentru elemente

.

16. !l: 17.

eM

h

=

15,5

55

= 0282. '

unde:
lil

n=

200 000 1.5, 5,5· 115

=

0,70.
=

18. Din tabelul 19, pentru a/h tV = 0,453.
19. e = 15,5 20. All

0,07, elk
oe

=

0282 si n
',.7

=

070
"

se seoate

+ '47 = 39 em. -2· .
J 400. '17
-

este lungimea de 'flambaj a' elementului (Observalie. Denumirea de .Jungime de flambaj" are un caracter conventional, deoarece in cazurile eurente (A = 30 ... 35)cedarea nu se produce printr-o pierdere a stabilitatii,' ci prin atingerea starii limita de resistenta) ~ h latura sectiunii, paralela cu excentricitatea fortei normale N, in ipoteza de tncarcare considerata, 8 7t .. . .m -- EI - sarema critica- a e1 emen tul Ul, • care EI se j' n t ro d uee .
In .

=

Aa' = 200000' 39 - 0,453· 45· 512• 11.5 _

10,7 em2

.

. Mr -

(acelasi rezultat).

conform pet. A de mai sus. momentul incovoietor in sectiunea considerata, rezultat dintr-un calcul de ordinul I al structurii MIl ,. momentul incovoietor in aceeasi sectiune, rezultat dintr-un calcul de ordinul II al structurii sau din corectarea MI cu coeficientul de majorare "1). 307

306
, ....
)

C. Coeficientul de majorare a momentului ineovoietor .ea urmare a Iuarii in oonsiderare a infiuentei flexibilWitii:
"'I =
Mu ~ __ MIl _ 1__

.

.

= __ .....".1_

_!!_
Ncr

Nih

'STAREA LIMITA DE REZISTENTA
4. CONSIDERAREA
COMPRESIUNE FLEXIBILIT EXCENTRICA

B.
Domenlul

rr:2EI

AlII

LA

lpoteze In calculuJ elementulu!

Sectiuni ghiulare

dreptun-

),,:;;; 0 1
10<),,:("30

Calculul se face la starea limita de rezistenta, cu neglijarsa influentei fle:xibilitatii asupra momentului de calcul Calculul se face Ia 1J:(" 1,5 Se pot aplica procedeele ) starea Iimita de .reaissi schemele date In pretenta, cu luarea In zenta lucrare con~iderare a influentei flexibilitatii asupra mo- 1J > 1,5 De regula se va evita mentului de calcul lJ>1,5, prin dimensionarea corespunzatoare a stilpilor. In, cazurile speciale ctnd nu se poate evita, se va efectua un calcul de ordinul II mai aprofundat be regula. se va evita ).._ 30, prin dimensionarea corespunea> toare a sti:lpilor. In cazurile speciale cind nu se poate evita ).._3D, se va efectua un calcul de ordinuj] II mai aprofundat, > cu verificarea sigurantei fata de starea limita de pierdere a stabilita,tii· " ' ..
,

4.l.Proce'deul

"direct"

Schema de ansamblu

t

Se cotculcazti p. pI pentro foofe elemen/efe sfructurii.· IOocd oOlee/ivu! co!cu/u/ui esie 0 operolte de dl:_neflslonore) I ormo"f Uri/or, aecr 'p p'nu '-'" cu.'I70SCse eva/aeozo pre/;m//lor '/ ..I """ {] t), r

,,'
. ),,>30

2.

Se de/ermino rig_idi/o/lle iorelor com prim ate ale stractorii, cu tarmu/a (A) din scnem'tJ 40

E. Pentru luarea In considerare a influentei flexibilitatii asupra momentului de calcul, indicatii detaliate, impreuna cu exemple de calonl, sint cuprinse In "lndrumatorul pentru calculul structurilor de hale industrials alcatuite cu stilpi zvelti din beton armat " (155-77). tn conformitate cu prevederile acestui indrumator, se utilizeaza doua categorii de procedee de calcul : - procedeul "direct", in care se efectueaza un calcul static de ordinul II al structurii, obtint?d~-se <;f;ir~ct momentele MIl ; - procedeul "Indirect , III care se efectueaza un calcul static obisnuit de ord.inul I al struoturii si apoi se C'orecteaza morp.entele MI cu coeficientnl de majorara 1J confonn formulei C de mai sus. Obseroaii; 1. Procedeul indirect este mai aproximativ, int~udt lJ este functie de tIl' care trebuie evaluata. / Se recomanda ca acest procedeu sa fie utilizat in limitele lJ :;;; ,2. 1 2. In schemele 4.3~4.5 se exemplifica numai .procedeul indirect, intrucit eel ~ec:t folo.se~t; nem_ijlocit schemele B.1-3A. Exemple de aplicare a procedeului direct se gasesc m cadrul exemplelor de calcul deelemente si structuri intregi de beton arrnat, din prezentul indrumator. '
308

gidifQttJe ca/cu/otc /0 (2). Raullo rola momenta/ de co/co/ t1jj

Sc efeciueclZo

eolculu/ de ordinu(

Jl__

m

0/ sfr(jcfllrit~ corisectianco consrae-

4.

co/cui de (Hal/wi 101 stroc/or». Rezu!lo In secoonco consideratd momcnru/ de co/co/ ~ ~ \.

in aceeo» ipotez» de incarcar«, .se efeclljt:_oztJ u_n

\

r

i,

/2.
}09

1

I

Schema 4.1 (continuare)

STAREA. LIMITA DE REZISTENTA
CONSIDERAREA FLEXIBILI! COMPRESIUNE EXCENTRICA Procedeul "indirect" 1.' Se efeclueozd ca/cu/a' de ord/nul J 0/ slfuclurf!.
t/unto
. I

AlII

LA

Sectiurii dreptunghiulare
Schema de ansamblu

.consioeroto momenful d~ co/co! ~

/rezulld In sec-

7. OOCO

flU se pot mon° d/mensiuf7Ile sir/pi/or seto- . ce an co/co/ de ord//J(II II mo! Oll[ofuf}dol

. 8. Cu N st !1;z se

cui 10 comores/one
exce(Jlrt'cd j 1-.11

/iJlro if} schemele de C'tJ/-

2.

Se eV(J/ufJO;d /rl a e/emenlu/ul,
aoa/e

f%s/ad

Indicc/llie din ma-

,

9. Docd ob/ecl/vu!

cO/cU/U/UI este d/mcosc delerm;J7(j o . pI

sionareo ormdfuf/lor

.~J
~

J.

A

=

J£L
h

'_-.
'

.A > 10?
00

p, p' co/co/are
dlferd de cc/« evo/uole /f}/f/of? NI./

Nu
»

00
f2. Se reeo/cu/eold
ri-

5. Cu N sl til sc inlrd

in schemefe de co/co/ Iried j 1- 31, flegli;iiJd jl7tluell/a fleX/bIllioN

11. p, p
te

co/co/aSiflf oooe
I

10 comoresiaoc exceo-

, 10 olNo/le (3)

gld/Id.ille co node vafori p,p' co fOffT}U/tJ (A) de /0 scnema 4. 0 ~i sc fC/O {'(lleu/ulde

8.
A ~ JO? 00
Nu

r
310

7.

I

I

11.

I
311>

Similar. dimeIlSiofl(Jre(} orma/url/ooleci fJ_P no se conosc. dud se cere N""p. obieclul..vr.U(J pre/iminor) ordinu/ llm(]ja~ . in cazul operatiei de determinare a capacitatii portante./ueodl I .co/colu/ui e.0 16. >- Se c(f/cu/eozo. cu formula (A) 010 schema 40 '-!:? {: t::> 8. 13.14 r~.sle . mod_tilul de rig/cldole (flele- <lJ meo/u/o. ~ "- Observaii«.' II. se delermind p ~ijJ/ 312 . Se c(J/cu/eo. Schema 4. [}oed ob(ecf. co noile a. se e. Cu N ~il1xSf' 'Rim iii schemele de co/cui /a compresiune excenfriCO 3.!/ co/eu/u/ui es/e dimt'f}SioIlQreo (JrmoltJl'J/or. In caznl operatiei de dimensionare a armaturilor.2 (continuare) 7. co /orma/a A din sc/rema 4. '"' 14. rezulta din cele de mai sus necesitatea unei iteratii intre (P P') si 'rJ. P sl p' co/colofe 1(l(t4!sinf bune ~ ~ :::. . /)ocrj nu se pot mdd ti!irlt'llsitJnile sli/pt/of".2 (continuMe) Schema 4. . este necesara 0 it~ratie intre N ~i TJ.zri A p~' (Ooci. p'. + N{J 12.1 -: . proftJndd/ Nu /acc colcu/de sc P stp' colculole til" feriI de ce/e eva/uate I{(ilio/la (7) ? 00 11 Se rcca/coreora mMulul de ogidlldle [I.

. Nu 3f: So /ace En co.01 = _&_.. A~. rz == !iii. .3.~---J ..lIT LA COMPRESIUNE EXCENIRICA I . 10 bh3 =_ 1 tree ·Nu oorocedev/ ladlrecf) l ~ I ..lcu/de ord/no/ .STAREA LIMITA DE REZISTENTA 4. N Se efecfueoziJ on ('oku_~ de ordioo: II 0/ strucfum? proce·eu.3 (continuare] ~ONSIDERAREA FLEXIBILI.!! mQI apro- - !1ro/!. Alt. I 25. tOO % blJ a '-""__. Se cere: M C<Jp s. tuoda] 314 . Se evo/ueOZQ . 30. h. SecHuni dreptungbiulare 4...~ . Determinarea capadtiitii portante . \ 111 31. 27. (Varianta I: N = dat) Se dau : i.. (21) 1J 315 .. 1..If! ... Schema 4. T A. sc 10 12 1 lTP fl l J . s. rz - f 1- Nt?l I .. 0~ J 4 a/n tobe/u/1 "I tS. r. 11cop .-----.~--_""~..5? Do f (I) 35.-.. 33. .-.I 32.---.

4. 6 67 1'010 kgf/ . Ra.. Ail" A~. P = Ao 100% bho 27. = . Se eer: Neap.23.56. 1010 33. EI = 9· lOS· 240 0:00 15(1 + V2-0J6) _ 1+ 0 -.56%. I • MMP Rezultat: Meap = 30.1 : N = 150 tf: M . 6b/s. < 1 1. 25.' cm2• 1. h. Se a/ege pnn oorcc/cra 000(900)2 0 va/oore pefJtru '1 [» 1) = 1. stilpului tinind seama de flexibilitate' ~ se ~?Lecteze md°ulme~t~oapabil al = 9 00 m M 1&-' 0 _ " .. Determinarea capacitatii portante (Varianta II: eodat) = Se dau: b. • II Din exemplul B la schema 3. p' = A~ bile fOOIn 0 317 .5 1000/ /f..6 La /e! co ff7 schema J2 29.• 4. 24() 000 kgfJcm2. Re.11)2. 6. . e ap lea proce e mdirect. J STAREA LIMIT A DE REZISTENT A 4. (3.3 La exemplul B de Ia schema 3 1. Se utilizeaza procedeul indirect. L. 1. Ib =~-12 50·6Q3 = 9· 105 c'm~ . 1J 65..23 .0 tfm = 300 kNm~ 26.71 .p = 368 tf "m. 5{) • 15. 32. 1J =---1~-"--1_ JV . 28. CONSIDERAREA FLEXffiILITATII LA COMPRESIUNE EXCENTRICA Sectiuni dreptunghiulare 24. ['. Din tabelu14i ( pentru B 200: Eo Q.Exemplu de calcal la schema 4. 31. p '. 26. = 36.) = 056°1 '[0' ' p' = P = 0.5. Meap eB 27.8 = 30 0 tfm .67. III = 960 em.

8 em. . = O.go (14..10'82 - 9. Se (dee un co/co/ de oid/nul 11 mot" de· 4- "L catcotat 00 + !!. Exemplu de ca1cul la schema 4.5{) . Se eva/oeaui Irt ! tintnd sa se eoreeteze Neap Mcu. '7 =:.. [I o:fbJi.2 ---.7 2 + = 111. .2.4 \ *i 6. Ca in exemplulla schema 3.2. opera/ia (7) Se efec/ueozo \ ]9.u_ !1 V fJ +p' ta/iof (21) difero deed ales If)/i/a/ 10 (8 bis) ? 10 (29) SO{) Nu.. Se utilizeaza procedeul indirect.8) = 7. ·( 111. MId.7 2 42. 10 =- oh] 12 Nu 7J~t. e = 1. Se alege 7.15 {t f 36.. 0.6) V 46.! - 1.cf(jlli? (f:rocede'u/ indirect) oo co/cui '"N. La stilpul din exemplul la schema 3. ltl = 12.. x = (46.2- + 318 . = 68.10' 82 8. 1-6.42' 68. Cu nooo va/oare '1 se reio cdculul de /a. .3 em .00m.p seama de flexibilitatea stUpului. bis.Schema 4. 319 .:L /1- 111 - 33. '12.5 ? 29.4 (continuare) 28.7:)' 111. + 111.6 em. S e Ii! Eb din tdbe/u/ 4 30. 1O. "1 co/colo! este bun de ordlntJ/ II 0/ slri.6) + 22'2100 .6 . e' = 1)::::: 1.9. A" (1) !1cup = NC'I1/J' eo lJa (Procedeul d/red) ~ Nu 3.4 (continuare) Schema 4.38.'2.

A~ tc.2' 105• 2'40 000 . 39.42 = 4. M 29. pentru B 200. 11.42 50'16.64o/t I 0' CONSIDERAREA FLEXIBILITATII LA COMPRESIUNE EXCENTRICA Dimensionarea armaturilor (armare simetrica si nesimetrica) I . MCGP':"":" 14. (3. . 'YJ < 1. 'j 1_ 180. Sectiuni dreptunghiulare 27. . E" = 240000 kgffcm< _O_' 1.2 = 0.73) 2100 = 18050 kgf.:5(. . 37. t« Se ev(]lue(Jzo pre lim in or (p + p') 35.-4 _:_+_0_:".3' 80 100% 100°/ + (9. = 7 em).5.. = 50· 7.2 9. tIl = 1 200 em. 4.= _22_ 46.50(1200)2.4 kNm.73 0. x ( = 7.4_1 Se dau: b. N. .79· lOla = 1 08 .44 tfm = 144.. ReI Se eer: Aa.5. 1806 321 .14)23. P = 50.60.79' 1010 kgfcm-. = 1 444 000 kgfem. Neap 26..7. I. =~ = 5. Din tabelul J '10..08. h. Mm = 18050·80 Rezultat: .320 21 - Indrumator pentru proiectare - cd.6:.5 kN..05 tf 180. lJ lJ ales initial.2 . . • LQ lei C'Q in scheme/~ 3. E1 = 5. ealeulat ~ 1.. 1+0 = 3.-1_+7]/--:-0-. - 34 . pi = /0 = 041°/ I /0' 4.504 12 14.16 < 0. = 5 e /o lb dIn fobdul 4 18. 14. 1.20· 105 cm4.. I ::> L Se utilizeaza proeedeul indirect. 28.3) > STAREA LIMITA DE REZISTENTA 2 a' ( .' 13.46. J ~i J4 33. Neap = 7c. YJ = 40..10.

fJoea flU estc pos/oi'. Se cvotoeoro IfZ 9. se /oce Vfl colcul de ordina! II mol de/o/iof Nu 00 33.OUO va/oore (p-t p) operotro (ld) 7d 323 .3 31 . A~.hecf) Armore If ~ '9.5 (continuare) Schema 4.~ Sc reca/cutcaso proceore/e rile e/ectivc de armore C(J ormofu- p=~ bho 100% . A~ rcro/tatc sinj bone 34. 01 structor/: sc rc/o colculul de /0 {'(j fl. Lo rei CfJ ma 34 in sche- 9·30 La rei co in schema . Se mores/c sec/ronco de oetoa a elementului penTru 0 sc iflcodro Tn rz~~5.~ P sou nestmetru» direct) (?rocedeul {rN.Schema 4.24.5 (continuare) oraino! 1I 0/ s/ructor» Se efecfueozo on co/cui de ? Atmore simelricd Nu ~ fltsimdrico Armore simefnco Do (?rocedeu/ .3.. Nu f}o {Pt-p')dlfero de (p-tp) evaluol /(Jll/o/ 10 (70)? 7j.

Ma 10. -:.8%. = 2· 3. 7 g. Se ut ilizeaza procedeul indirect. ' 27.7) 1.03 _ 12. Se " + 2 = 62 em.53~ 0 (3. ea 7. I.s) 3 0 20 = +20 16 = 13. Din tabelul > Bmi. 32.__ -'-_"- ' 15.4. 3 902 000 . 60 45· 603 e.00 m.2 45·56 100 5.1· 105• 2700000. = 21. cm. 3.3).. 325 ~ l II :1 . E1 = 8.03 em".4em. eo 6. 0. ' = 40 tf.44 45.56 =~ 45· 56 lOO°1< 0 = 0. A~ ~ = '0.0. Armare nesimetrica.7.::::. lfl = 1 200 em.24% 7 i. . Aa calculata la (2. = 270000 kgf/cm2.5 = 52. kgfcm.5 4.4) 26.3.5 em. 10~ems. Se calculeaza eu tabelul.82%.04 em". 16..562 -+ 40000 = 52. All (= 13. 324 A.7) este buna. 17. 3. I) < 1. P 31. 10.(= 13.= 2 em. 23. 7 c. 56 + 6.5 56 (1 _~) 56 115 = 13. 33. Din tabelul 4.uema 3 "3 tinind seama de flexibilitate. 7a. evalueaza (P + P').::::. Aa m'n (= 5. A~ rezultate sint bune. M.77% 8.44· 101~ { p' P 100% = 0. = 13.4 : p = 0.77%). 40 000 ·62 = 2852000 + P' (= 0. pentru B 250 : E.5. B (= 21. Se utilizeaza procedeul 1 + 0. 30 = 60 ' 18. = 24 tfrn .12' 115 = 48.6. lfl 9.5 45.5.03' 2 900· 52. eOe 40000 60 em. Me = 1. N .8%). pentru 13 = 21.82 100 45.44' 10 kgfcm". 24. 7 h. a' . ha t 3 0 16 = 6. B _. 8 bis. Blim = 0.44) 29.1 1 '1) = ~----40 OOO( 200)2 1 1 .Exemplu de calcul la schema 4.4 + Vo.. P -~.---=~ + p' =.3..5). 7 d. 40 000 = 2900 7 b.5 = 2 3 902000 kgfem.14)24.9 em". A= a" 0. = ~ 27.44 em". = 2400000 = 5. = 2. = 2 852 000 3902000 '15. 4.04). > indirect. = 12. 12. B. (P + P') ales initial (= 0. = 56 . Btl (= 27. a < B!im(= 48.15(1 7 e.562 = .--------. = --12 = 8 1 .::::.::::.I' 11.15 .: M lld = 0 • 4 M.5 Sa se redimensioneze arrnarea stilpului din exemplul de la sch t:. 10 28. ho = 60 - 4 = 56 cm.

Rc. P-! I' fl!i~1f ..... 80ljf el7_...1.! sc co/co/card scheme.. A . " "... II conform .) '"0 (J. Z ~ . In cazul utilizarii metodei indirecte': A x " :ot~~ .~ "q."" :. ROe C.} " '" ~'t... COMPRESIUNE EXCENTRICA OBLICA Determinarea Sectiuni dreptunghiulare M "1° :<. (rotala pe sectiune). h~=bj Neap conform Aoy. 2 326 .. i + Ua + R... A~'y. '" "" ".. capaeitatii portante] Se dan: b. o ' !:l U N 1\\ "'! ~~IN STAREA LIMITA DE REZISTENTA 5.. /-.. 2.) ~~ I-< -U ..ro . • ~ ~"I~ '" II +" " . . 5.... lolufI! celei mol marl I 'Py s U '"" ...: .I(X=/{. ~l ~. Rei Se cere: Ncap Aa!l.. ~~ ~ ~~ '" Q ... A~y. 1\0. II + ". ox J cax. " 0 ~101 IV ! + ! ! J M + . "" " :<.." N 1\\ '"":<.. Raj eo"" I Cu bx= b .. -t-_· I "10 "". A~x.4. '" .0 0 + " '" . ~ Q II') {O~ ." ~"'I~""'" :<. Ra. In operatiile (I) ~i (II) se tine seama de influenta flexibilitatii schemei 4.. J 2 ~N!!cop) .. hi Aax.. (J. A0)( . sc co... I I'" h".. Se co/co/eaui xJ I' /_L . dupo dlrecl!"o Na ! cop = sarcina caoaoi/» pcotro eo=O . " "" '" ~ 0 " ~. = __!}_. "y I I a secriao« eoG' = eo + eo = eo . eou :?...t." ~" Observajii 1.. . A'ox.cu/eos» / NeDP con/arm scheme! J 2 (=Nx cot) .. In operatia III: N &cap ~ h X R.II .. I' /I Cu b!J=Ir." ". III .0 .. ~ ri{1 'm ~XOJ I . . II II II .. "" 2:.. J. I I ~..

.4 em.2.0)2 + 2· = 19. ' 8 • e11 = 153 ' = ~6.5 em.8 + --2 I. eOy 3.00 ern>.4 .4 0. 6 2900 kgf/em2).40·67.c 7. 153 ' 42. Beton: B 200. 5· 80 = 70000 kgf It' Ny cap 70.1 3. w = 46..VOy = 50 - = 46.5 71.4 em. 3. Pentru armare simetrica (v.4 = 94. 0. A~x = = 3 022 = 11. 8.584 m = 58.80 + 6.245 < = 600 kN = 60 tf = 350 . cu eforturile N monolit cu de calcul : x = _!_ "ox = 17. 4.1 ut.4 75. = (schema 3.iljzeaza formula aproximat iva a lui Nikitin (operatia IV).2 2 = 3.2.x = (71. 5 022 12 022 ' 3.'av 5. = 94. 7• ey + 2 0= . (tot alii) = 19.4 eoxc + 2. Operatia (8) nu este necesara. a.6 em. • + -v (71. =~ = 60 8 = 46 ' 4 2()_ 30 = 3. hax = +~ 2 = 609 .8 2 16.8 46. se poate treee direct de la (8) la (14). x (= 17. cu luarea in considerare a pozitiei oblice a axei neutre si scrierea In consecinta a ecuat iilor de echilibru pe sectiune.8 em. ~ 9. . 4 · J.4 5. 15. .0 .8 = 17... ex / = 58.8)2 0.8 em. 3.3 em. 2. My = 80 kNm = 8. eo. Aceasta nu exclude posibilitatea utilizarii unor procedee de caleul directe la compresiune excentricii oblica. cazul b (R. a~ = ax 75 = 3.6 em. =30 = 2.6 = 71. - _ I" (Ra .4 em.4 - 5· 19. cap (schema 3. eax ' 3.4 75' '16. a~ = 3.7 em < 2 em ~ eay = 2 em.. 1.00' 2 900('1· 36.0 tf.5.2).133 m ' = 13. observatia 3): Exemplu de calcul la schema 5.40 cm-. = 2. 6 • e. 2 • J.8 em.6 = 14.4' 80 = -26.c22 . 11 +~ 2 42.y = A~y A(].8) 10 . = = 45. 11.0 tim. Aa.5 = 60.94.6 cm.5) 13.5 em > 2 em.707. = 133 Oye . data in STAS 10107(0-76.' j:' 328 "v. 15. = 32.2t = 31!22 Mx Se cere kNm = 35 tfrn : N cap = 50· 17. N.3 em.8 2 = = 364me . x = -26.~ = 71. .5 ' + 2. ~Oy Se da stilpul din beton armat sectiunea din figura. 6 = 42.5 eo· = ~ = .6 em.1) =. paragrafu14.3. + 25~~ 2¢22 :::~ §. de tipul metodei date in lucrarea [I 43J.0. 0. deoarece armarea este simetrica . + V (-26.60. 17 . schema 3. Se calculeaza direct.. > 2a:e (= 7.36. 328 em.4 . Exeentrieitatea 67. - eOyc .• 60 e ay = l .60 em2. Itox = 75 - 3. Otel : PC 52 Aax Armare simetrica : = 80 kgf/em2) ay = 3.2).+ -_ 67. r sa se verifice = daca N ~ Neap. Caleulul din schema 5. fiind foarte mica.00' 2900· 36. t oX :~o 11. lza.9 em.'1 0.' 6.1 em.

4 em. 331 . . [Ja = 2900 (4 . . se poate trece direct de la (8) Ia (14) direct. (Aa totala IV. III. 595 kN.. 16 .1 .7' 80 + 2550 2 + 2900 45. 'O± 13 9 69.7 + V(13 = 0976.60 em").5· 0.4 = 2 900 (4 .707) = 1 350 kgf/cm2 (i:ntindere).5· 0..0· 2 900 = 198 000 kgf = _.8' 80 - 19.. 17• .0' 1 350 + 19..4 = 50· 71.0 tf. fiind foart e mica. o = 198.4' 80 6 II ~" S.fJcm2 (compresiune). 1-5. = 1 _--L 70 I 1 198 _1 403 Rezultat: N 330 (= 600 kN) ~ Neap (= 593 kN). 18.4 + 3_~ = 697 . Z ~ ..8 2 . = Ncap 5.' Neap = 75· 32.~ Excentricitatea 14.4 _ 13. w = 71.5+~= 67.. 80 36.1). Neal) Neap ]!Je sectiune = 45. 11. La fel ca la N". x. em. Latura cea mai mare a sectiunii este cea dupa direct ia x. (Ja 71.0 II II '<) 'II ~ ~ "" ~ ~ '<) II ~<! II 7. 19. = -31.60 = 403 000 kgf = 403.0 tf.Jl1 ~ ~ M I ~ ~ ~ I ~ . 19.9.3 tf ----..2550 kg.4 _ 36. 5· 11.4 cm . ' .40' 2900· 36. Se calculeaza 15.0'69. = 59. No cap (schema 3. (" = 2. caP' .976) = .8 2 3 . 9)2 + 2· .5 - 67. e~ = 2. (schema 5.2)..40·2900('1' 50..18. = c.

00 AaRoho e' 11: Neap = Aa Rallo e' Ii Ncop= A. Sectiuni dreptunghiulare Se dau: b. X r:1:::1 ' 6. j_ Neap co va/oore dlfllie cc/e co/co/ate (14) s/ (15) ceo mal mr- (fxcefJlriedafe Nu rh more) (fxeef/lfiedale ~ 00 10 . I Se co/co/cora a ~ ~ ~ ~ 0.O. Se Nu 2 . h. x ~ 20'? 13.. Nu 11. Verificare ~(e +ho) ~ -v (e+ho)2. e' = e + ____E_ o 2 / .)Ra-4/? • 1 + I to. A. I INTINDERE EXCENTRICA.60? 00 3 4.STAREA LIMITA DE REZISTENTA 6.1 (continuare) ci::J 8. Re.a o 2 12. (Aae-'A. M C4P Schema 6.. eo Se cer : Neap. micd) 332 I 17. Aa. Ra.1. l7 e = e~.!~. Neap = Neap' eo J .ej 0 ~ . Ra flo e Ncop = 5.4ZMoRc AaRollo +' Neap = e cotco/eoza a' to. Ii ~ap= rA(1-A.

4 em. in doua ipoteze : .6 '+ 9.V (23. figura. Mcap = 8350· 30 = 250000 Rezultat { Neap = 8350 kgf = 8. 6. eo ( = 30 em) 8.1 B) 1-4.a:.35 tf = 83. .8 = 30 + ~ 7.4) _ > !!.a:.6 em. = J:2_ = 0. '+-0 ~~~~ r ~.8 = 2 -_12.. . 17.8 = 2 12. Neap 32 SOD kgf.3) 11.4 em.975 tfm = 9. lt~ 3.6 = 15. 15'. A~ = 5 0 A) 1..11.020 < 0. 1~1~ (11.8 em.4 5..4 em. (= 2 .determine Neap ~i 1t1cap pentru perete~e . = 30 em = = = 44 300 kgf. Neap --.4 ern).8 3. e = 3 6. a' 18 2. I " ~ . x (= 0. 5 . 3 + 8 Beton: B 250.6 = U. a Co = 5. = = = ?. Co = 3 em L~ Mr. Otel: OB 37 (R" = 2 100 kgf/em2) A" <!!.kN 4.75 kNm.5 tf = 97 SOD kgfem = 0.4) eo = 30 em.4) = 0. 36. La fel ea In cazul A.31' 23:6 ~- 5.3!· 2 100· 12. eo (= 3 em) 2 - 9 .3 em.2).8 9.~~:.8 =. C. - -3.de s110z eu sect iunea din. .6 em.6 + 15. 17. = B) CD = 3 em. 15. (= 6. ~ 10.65· 2 100· 12.. \ 325 . 2 = 10 0 121m 121m = 11. 7. 36. 23.31 em2Jm 14. 12.4 - 2. ha = 15. 12. 11.65' 36. x = (23.5 kN Mcap = 250 000 kgfem = 2. .O + 1.5 tfrn = 25 kNm. eazul c (Rc 115 kgf/em2). 4 em. 5.Exemplu de ca1cuI la schema 5p/2 1m " 6. . kgfem. e' = 30 = 12.4 Neap = 8350kgf.60. 15.2 2 em.4 = 32 500 kg£.4)2 . Mcup = 32 500·3 = = 97 SODkgfem. = 2.4 em). 334 335 /'. ..4 < 2a' (= 5.31'2100. Nc~p 16. ~.: I-~ _ ____::_oI_' #=zt? cl7_?_---i fO 12/m Sa se . Rezultat N cap {M cap 32500 kg£ = 32. e 6.65 em2jm = 2.6 2.

: . M Se cer : Aai A~ 8. . JJa (Coz ror/I7///I7i1) 13. Schema 6. 8 a = 1 Se CO/Cu/eoztf a J. 6.STAREA LIMITA DE REZISTENTA 6. RaJ N.= 0 cons/rue/tv ooco esfe c()'zu/ [se arevcae 336 22 Indrumator pentru proiectare cd. ([xce!7iricifofe = 000 ~ J /fa 100 % 00 midj) No (Exce!7/riC'lfc!le more) I?a 9 !1. 100 oil a + A +_ (f Ra 1 A~= N 18. r. A. 1806 337 . h. : ».2. Se io din lobe/ele 3-/1sou se ca/co/eoro .2 (continuare) INTINDERE EXCENTRICA Dimensionarea armaturilor Seetiuni dreptunghiuJa~e Se dau: b. ~ 11 N 11: . -Sc cs/ca/cozo 0' ' Ba < BZtm -:-. =11. s. A'n C'o= = Nu (80 • I I I - Blim)· bh ~ Raha ~ . • 10.~'a 2 J PIN m(Jx 15: Aa ::::.

2 {continuare ) f Se ca/co/eozo dlreel sou cu lobe/ul? ulrecf Cu /obelul 25.~ ~ R 0 !." ' a" 338 339 .Schema 6. la 0 valoare data "a efortului axial N. ." Obseroaiie.. 10? x .? 2a' ? Nu Nu .1(J N + I?a a .00 00 Nu 28.2 [continuar»} Schema 6. A(]' co/cu/olo cstc bund 29. Se 10 din lobe/ulS PmlO sou A - a- (' 2? 1. La elementele solieitate la intindere excentrica. flo . ipoteza de mcarcane Mmax este deterrninantii pentru A iar eea eu Mmin pentru A~. co/colot 10 (10) (corespunzdlor /0 x=2o) / p ~ 0. Se lou d/n tooe/e/c 9-11 T sou P corespunz%ore 10 Ba .

a (intindere eentrid).r[C]/4020 ~_i:. 21.3. 13 6.. = = 341 .3.5 = 16.00m latime). M = 40 kNm = 4 tim . = 2x 2900 100. A.020 = 15. eo( = 3 em) < :" (= 6. a :::::3.0 Ii' 2 100 17. < B1im• O.40 ern2 B min =2-3 (117 Rezultat: . = Aa' a .5 -. A" ) 17._2_) = 5. = 20 = 3 = = 17 em. 17 10.' = .- 400 000 _ 16 000 25 e.5 em) midi).8 tim (180 000 kgfcm).4 em2 9 016/m 9 0i6/m O. !i¢20 26. 2.6. A~= = 0.2 B.: 17. 3.proprie) = 18 kN = 1.5 + :3 J = 15. eazul. = 13. • 25.s .6 ems. 340 Rezultat . Se calculeaza 20 . ~ 25 I ~ I A~ = 4020: 22.9. 8.0 ern. {AA~ " em't. = 115 kgf/em2) Otel : PC 52 (Ra = 2 900 kgfjcm2). P = 100% 1.:». 2.10%. a' ::::: .ExempJe de calcul la schema 6. Beton: B 250.4" = 5020. m 6. B " £? 12m) >~ (= 7 em)./m. E:xceni. pentru: N = 160 kN = 16 t£ = 16 000 kgf (intindere).16 000 = 288000 288 000 kgfcm.2' 95 40. = 6~~~~(0.71 ern". 4.0 180 000 = 60 000 3 'em.4 100· 17 + 16000 = 2 100 = 17. (Re Beton: 180000 kgfem): B 200. B" 16. .de 1. Excentricitate mare A. cazul e (R. ha = 16.5 e= .5 i 3.5 em.. Blim 12.tea .A~ = 60000 2900 = 400 000 .e = = 95'kgf/em2) Otel : OB 37 (R" 1. A" 28800. = 11. ~ !nsect~unea de moment maxim (N = 60 000 kgf ~i M 1. pentru N = 600 kN = 60 if (60 000 kgf) si M max (din greuta. 172 .400 000 kgfcm. 5. A" (a. . In sectiunea M = 60'000 . . ~4 = (excentricfitate 7. .1 .2 cm2. 3 4. a' :::::'3 em. _2_)95 = 27._ .5 em.02% > 0. M" 10. 2R".. eu tabelul. ho 2100 kgf{em2) = 20 . B" < Em. eo (= 9. = 9.4. h" 5e--'• 0 17 - 3 14 em. ho = Sa se armeze peretele de siloz a vind sectiunea din figura fo fisie.5 em.ricitate midi Sa se armeze tirantul avind sectiunea din figura. a :::::3 em. = 18.4 em2/m.

(total) + 6. Dimensionarea armaturilor transversale ~i longitudinale. r- t». din interiorul etriea barelor longitudinals rilor 8 Latimea simburelui de beton din interiorul etrierilor Modulul de rezistenta une al sectiunii r b S = t b- 2 X acoperirea cu bet on a barelor longitudinale -1 b2h 6. la torsi- V1f:=~ lh (1.2 X aeoperirea eu beton betoi:J. Au (sectiunea de armatura necesara din ealculul Ia incovoiere). mt Moment de torsiune grinzii (Incar care) . STAREA LIMITA DE REZISTENTA TORSIUNE CU INCOVOIERE Sectiuni dreptunghiulare in forma de T sau 7.) . Sc dispun coastrucn« 00 Nu 342 . (3 3 Se catcoteazd . Procedeu simplificat.armare P. = 2: etrierilor P. Se dau: B. Se ca/co/eoro a Mim) h. Aui' At! s. Se eer: Ae. ne ae Moment de torsiune (efort) in sectiunea de verifieare (m) Inaltimea simburelui de h = h .STAREA LIMITA DE REZISTENTA 7. (total) = A Pet transversals corespunzator In eazul n.ksR". Ru' Q. u. 0 siune M~m) Procentul total de . so/e.~) W= -- b) ~h Aria sectiunii unei bare de etrier Numarul de brate vertieale ale etrierului Distanta intre etrieri Procentul de armare traI!s-1 Conform schemei 2. b. b8hSR". luI ormotori/or fm(lsver- At! Suma ariilor sectiunilor barelor longitudinale suplimentare pentru preluarea MIm) a. pentru preluarea fortei taietoare Proeentul de armare trans(m) versala suplimentara pentru P et =. b.. Nu cs/e nccesar co/co. 7.~100~ preluarea momentului de torbb. = 2 sau 4) Se cotcoteazti- Pc At . (total ) =-2A. distribuit uniform in lungul t.1.0 versala corespunzator etrierilor.. a.b At! = M~m)(b8 + h.0·1 TORSIUNE CU INCOVOIERE Notatii . Do Nu p. Wt A.

tludlno/e dreple (ne/ndinole) in sec {unto (m) ~ Se alege At" ~ 00 'Nu 13..1 (continuare) Schema 7. a~piloto/) b 200 I . = - -ar~ ~. (Iotol) ·b' 26."8 !fa .' Penfru veri/icareo ormoturi/oc ironsversote hunt (m) se co/co/eosd forlo to/eroare scctiunii (m) am din dlntf- 0 secdrepfu/ 11. Se cotcutcozo hs Ie u/I/iz ind din armo iara /017 9i I udin 0/0 d/n 6(77 p torele . A~~ .. QebfJec. d/spofllb//e pC'ntru a . S~ slC!bt!esle at' ~feCfiviJ .. Se catcoteozo bs 16. 0. constructv 14.~ I t 15. . • Pc: 27.1 (continuare) r7l 8. ~ bho 100 % ~ 21 a t = ~--. since bhoRt ne =4 12. " AO'Jm .. Se a/ege ae <:_ a~ max. Aom = OftO ramose see/fum/or bore/or /O. . Se mbfesle see- • • 0 dis- llie a bore/Of inctma- tianc a de octo» a o/cmeotu/«! 15..-"- 200Ae P. inctio ate ~ 10.f. p -• Aom .r1l S Se D!ege pretiminor pOl Schema 7. 344 345 . Se intr a In tobe/ul 14 co P 51tleb 51 Sf gosfsfe 22.

55 tfm/m.5 cm.b e . W. transmis de 0 29.J.l. 55 @ = 0.1 0e slob/ldo /0 (.5 em.esle ot/aa 25 con s frucfiv Pentru griFlda continua' din figura. Veri'ficarea in sectiunea Q(l) 1 (la marginea --' 2 reazemului): kgf). .5 kN 1m - 0.• bh"Rt 3. a = = 3.5 55 = 51. J"n.51 tfrn (151 000 kgfcm).0 kgfJcm2). 0e max - .s) !Jshs Ro J Otel : { ba~el~. se cere dimensionarea armatur ilor transversale si a suplimentului de armatur'i longitudinale necesare peHtru preluarea momentelor de torsiune.50 = 1. iar III opeza tia (11):. necesare Ae = oeb .5 ern>. ~ MP) se trece de la operatia '.. Ati = ht (bs + !. mt 5. 00 Exemplu 0e ~ ~ max. 23 °e ~ 0e max COn5rrac/iv @ ? Nu 2.5 em>: ~ pe reazern : Aa = 12. = 10. de calcul la schema 7. Pe(!4) .1 (continuare) 22. _Da~a nu se prevad bare inc1inate..75 tf (13750 Observa/ii 1.200 efrlert/ [Pe(14J'+'Pet. In cazul special al grinzilor late.55· 5. operatiils (5)-(8) = -6 1 i» (3 ~l !_b') . au rezultat ~ in dmp: AI]. = 2 100 kgf/em2). = 5· 5. - distribnit. ho Q~~:Ji:~C:=:::: 346 3. (7:) direct la (10) 1. u.Oe.")1 \ :IIIIIS~'lli""i 28 5 e o/ege cons/rucn» 0e >. morgIfJOJ. placa in consola : A .longitudinale: PC 52 (Ra = 2 900 kgfjcm2) etrierii : OB 37 (R .] --:2 m/crior. 200 2 Din caleulul la incovoiere./. 2_ 2. se efectueaza eu eea mai mare dintre valorile r 21. .r Incarcari de calcul : sarcina verticala : q = 50 kN [u: un moment de torsiune uniform = ccc " 5 tf jm . I w. 14550 cms. RtW.50 13. Beton: B 200 (Rt = 8. se calculeazii : > 'h: si _l1!_t__. -_ Q'" .. - etneri.Schema 7.?2)". la care b ~ dupa operatia (4). !. = _2:_ 252· (3 -~) 55 = 3-47 . 1_ '''I I ~ 125 ! I ''''~''''''iiiiliii!i!ililliii: MO .

2.~nee 0.64 2 --. 51. = 25 - 5 = 20 em. 20· 50 ' 2 100 = (total) = 0. /0 p = .91 A". < 4.0 25. ntru p ~ 0490//0. a. Rezulta la fiecare colt: 3. 11. 19.~. _ 091 em. 16.14· 0. ' I 349 348 .120 + 0.5'8 Q.~ e ' Pc = 0. 151000 (20 + 50) 20· 50· 2 900 = 364 cm''. _1_( 13750 8. < a. pentrua acoperi si sporul ~ necesar pentru preluarea Mt• 10. 6. SI' Q . 0.286 0. Din tabelul 14. prevazindu-se un spor apreciativ de armatura longitudinala fata de eea necesara CD din calcul la ineovoiere. ne 2. p.8. 25'5J.286%. 18.1. 15. k.5.406%. 200· 0.28 .5 cm2 = 1. Aal(2 0 20) 13. = Q(l) Armatura pe reazem( din calculul Ia i. //1 6. se ga~e~te + 2012 = 14. Etrieri 0 10 la 10 em. Se alege A.2900.28 em". Se alege dispozitia de armaturi din figura.ncovoiere 2· 0. 2. <I 5. ~ 9. 020 0. 23.1 = 13 750 kgf. 2.835. max eonstructiv. 1000/ 25.64 7.5 + 151000)= 14 550 264. .64 > 0. b. Efeetiv pe reazem: 4. = 55 ..835.:(.5 = 50 em. 24. 22. ' eare se distribuie la cele patru colturi ale sectiunii. = 13750 . = etrieri 08 (Ae = 0. 12. 9.503 em2).!i = ° '/0 490/ .8 em". 12.3. = Pet = Pe 151000 = 25. 14. a. -+ 20.4.3 em2 Se adopt a dispozitia: 1.9 em. a.406· 25 10 em.503 0.8 cm2 14. 17.120%.707 = 0. 51.

.. -._..f. ~Io .:: <31 -c ~~ N . =""'1<" "" ~Io ~~ 00 II I r " .. '" S.'" ~ -so: 80' "....-... . 170 =h-a 3p- •AO' b10 = 100 X '4- _ flo *2 Eb 200 ()ojJ fo 5. (~ + 100 ~ ~ -I) ... ~ + ~ . ~'" '-+ ~I ::r:: . I'~" ..... ~ ».. Se ca/coteaui a . + + . f- •1 «e...5 ~ . ~ "'"' o Z !.. h..-.---..1.'i.g ~ .. .. II .......0 . monientele incovoiet oare din indircarile de exploatare M~a..c W'I . Q INCOVOIERE' Sectiuni Verificare dreptunghiulare simplu armate -1 ~ ~<31~ N 0 "'_o t::. In cazul dnd acest r aport este < 0. ~<31 ~ N 0 0 .oJ::) ___.2.~ .~ '" ... astfel ca se aplica schema 8. ti .. \. " II r !. ~.. <> + II ~ ~ '0::: .<.oJ::) ~ ~. I c." + I II ....-... Ea.~ '" II . ti.~ " co..1' 2... .'ax ~ o.. II ~ ~ 0 '> lol~ o 01 <> ~ I ''''I '0::: 0 0 0 0 -os/ £ " .. 't) "I "" . II .~ " '-::r:: °0 . "I .. Schema de fati 5e r efera la domeniul Ml. A". 1 + .: 01 .. sectiunea este dublu armata.in/M...-..-<:0 I Se dau: b. T =1-3 /1Em ax A 0' rho ~ 0' max - r 8.-..' ~Io.. ...... ....- " I I ... Z 6. ~ 01 ~ ~ Q II "" ~ ~Io . ..+ ..· Se cere verificarea cr"~ R~? crb~ R~? s.---.. Ret ti. i::I '>:: '"I ._____ I~ 011<" I . . ~ .. Ii I STAREA LIMITA DE OBOSEALA ~ 0 0 0 8. deci intervin in diferite ipoteze de mcarcare momente de semne diferite. I ~ 0 II II »J' I II '" ~ II »J' '" zl~ .s::: " ""'I w . M.. .0. " 000 ' ' ' 'I ~"- 'Observafie._.....

83..5 tfm(+450 000 kgfem). ()amax 1670000 = 18.280 000 = + 170 000 kgfcm..Schema 8.6' 0. jS Mg:m.3 ~ nu sint innadite prin sudura.415 = = 7.1 {contin-uare} Exemplu de caIcul la schema 8. eazul c (Rc = 115 kgf[cmfl.415) = r 1 540 kfg[cm2.-.6(1 .5 = /0 66. p = 100°/ = 0. -28 kNm = -2.5 0-. 10. 9. . Cu J(1' SI fb se intra in 0 0 Iqbelul 7 sl se seal m. OB 37 (Ra = 2 100 kgfjem2. 16. y 15.862' 66. 70 . . Pa.8 tim (-280000 kgfcm).rcarile mobiie datorite de exploatare : 18 B .vind i .din iudircarea Mf = + 45 kNm= permanenta: + 4. 51 m. = ()& maX = __ 1 540 70 kgfjcm2. fn fune/le deJlpu/ de if717adirejJrill suduro . ~ = 6.862. 11. proces~lui kfgem). . R~ = 0. R• 6 ? 12. • 4.i '~m '.Q.83' 2 100 1" 740 kgfJem2• 1 740). . 5./ (J. florde Nu C/fmo!IJr. n= • 0 2 2 100000 = 270000 H. Din tabelul 7 pentru Pa' Pb = 0.65' 115 = 75 kgfjem2. Barele armaturii 13. Otel .= 2. 6 0 20 = 18. .0. . . Pb = 170000 1670000 0102.2 tfm( = 10 . se gase~te: m~ = 0. 8.a". _ 1) = 0.95 200 0. E. ho = 3.6· 0. 1.m2). = = 0.4_[5 15.102. 11 352 6b ma« :S. 66.din indi. Se 10 dlfJ lobe/vi 1 m. 1806 Indrurniitor pentru proiectare ~ 353 .950/ 15.65. a." Beton: + 1 220 000 '~.84· 0. = 1 _ 0. Ea = 2 100000 kgfjcm2).R~ 17"O'bffl"'" 2.5 em...84 em2 M.95 100 3 (V 1 + 15. O"affl"z( = 1 540) < Rg (= (= 70) < R~ (= 75). bilO m~n. :1. .5 18.1 Sa se verlfiee la starea Iimita de obosealji grinda eu sectiunea din Figura. = +450000 + 1 220000 = + 1 670000 kgfem M~i'" = +450 000 . .5 em.-3.6. = 270 000 kgfje. .84 30. mg = 0. !~n~(lj M~ max = + 122 kNm = + 12. B 250.415. cd. /0 sinl lrmtiOtle pdn saouro ? Va 3.

.Schema 8. no = h-u 1 no I + 3 + Ao (ho - noA~ (x. /0.t lOa • f . Se calcoteoeo a t 12.2 (continuare) . Verlflcare s. Se cere verificarea: a~ R:!? a"t. Rei E.. Se cotcate aui 4.. momentele incovoietoare din indirdirile de exploatare M:"". + x = sho x)2 11 max £ 2. Aa..2..0. . r : 9 I d.ex: floP r1n «: 19. tscovorsas Seetiunl dreptunghiulare dublu armate Se dau: bi It.3.. I=bx3 II.~? l 8. 0' - J 13 6bmax = ·X = P Ii. bamm 120 = !1fnin h(JAo I 100 . 1 r % max ~O? Nu Oc 7... STAREA LIMITA DE OBOSEALA 8.. 16 £'Jb = ttEmlfl . r= (" -d') [ 1+ 2(Q-d~-f-) (c( -0<.=~ Lfl . A~( Aa > A!)./1 -I ] 1. E. . 14 ~fOO% bho 6a max = i?o(l-f) ! J E !1max 11£' min 15. M~ . 8 .)2 .

5. =m.5 6. ? 10. B 200. IX .89%. bqmln . .11.03cm2 . ) Otel : OB 37 (Ra 2 100 kgf/cin2. ? I 8• 9. 21. 80 M: = +30 M: = \ - din indirearea kNm permanenta: + 3. R(/ 4.5 kgfjem2. = in + 300 000 + 550 000 = + 850 000 kgfcm ..56 100% = 0. eazul c (Re = ~. A~ = 3 0 16 = 6.. r 11.0000 -.4. m.156-0. 6.156 - 0. ho '= 60 . = ~mQ. Nu Do 25..z.2 J.5 em. IX - . tu p se mtrd in faklui 7' $/ se scoots m. RO c=m/.5 em. 24.= 22100000 o .075)2 - ] 1 = 0 502. _ 17. = 240 000 kgf/cm2) 22.. fa.") Bar eta ormdlufli" sii71 ? 2. 25· 56.56.: 0. 1. /8. R. a' = 3. Formula este acoper itoare.6tl1? . E . 24. p P' = 12.. avtnd : ell ~ <> m.5' 0.156 _ 0.Orin suaoro 3. RQ ~ mIf•rr/R0 o S .56 em2. de la opera Fa (19) are nn caracter simplifica tor ~i c: = . Cv P. - Aa= 4 (320 = 12.3 ern.4 em .5 = 28. = - dintr-o tncarcare ±55 kNm = ± 5.s""" sa se verifice la starea Iimitii de oboseala grinda sectiunea din figura.. 0 156 ~ ~ I 21 28. n. 3. = 2 100000 kgf/eni2) 23.502· 56. . [V ) 1 + 2(0. ha = 56.5· 0. Ir= 0. (0. 3.43%.89 100 - - .5 tim (550000 kgfcm).5 5.5 -:.3 _ 0075 100 -.250 000 kgfcm.075 . 26.0 tfm (+ 300 OOOkgfcm).' 7.550 000 = .1 20.56.5 (0.3 = 53.2 em. x = Q.5 100% = = 0. se inlro in f(Jbe~ lui' 7 ~i se seol m.3. Exemplu de calcul la schema 8. alternanta .03 25. a .' = 17. = Beton: E.075~) 56. iflfldc/!le jJflfJ 1" SUdUfO. f( c lfl I 1. % max -s 6bmax 'S R. M:' = + 300 000 . Observafie.9. R.17. M:!a(l. Se --j"{] din tobeto! 7 mso /17 fUI7e/ie de fipul df'innod/fe . .

63.!J.. M~il1 Se cere verificarea : a.60 . .0: t 2 Se coknr/eozti a . erD 430 000 cm+.... h. R~ = 0. sectiunea este dublu armata.28. 28. 20. . Din tabelul 7.5 . INCOVOIERE Sectiuni in forma de T simplu armate Se dau: b. Aa' Re.5(1- ~~2 0.a o + . era mfn == - 250000 53. Ro. era _'" =.( 1~ ? I'.5'12.3. pentru p.2· 12. P = a 374 .i EbJ Ea. Obseroaiie. momentele incovoietoare din incarcarile de exploatare M~. 22.. 1= 25·284. A =(lp.2 kgf(cm2.5021 "'62 .3 3' + 17. 7..63. '" m~= ..4 430 000 = 56. -4. " = . = A{] 100 % MIa 0.:. k gi] em 2 - .• STAREA LIMITA DE OBOSEALA 12. Schema de fata se refer a la domeniul M~ .97 7..6).4)2 . deci intervin in diferite ipoteze de Incarcare momente de semne diferite.-038 977 "rb 21.1) hp 1358 r-h . bp (determinata conform schemei 1.38.3.5 ~6. 57).60.4 13. 19.)b<~ ? + 17. 14. R:. Verificare I" ma'" = .. flo =2 - EI)' Eb 5.. 57 kgffcm • + J . hp. 850 000'28..0.95 24. 27.. = mg 2• = 0.2) < ~(= 1 320).56 -374 t'l kgf/em2• = O.56 (56.IM:_ ~ O. 17. +. Barele armaturii nu slnt innadite prin sudura.03(28. Po h =h .= -0. B.. p = 23. . in cazul cindacest raport este < 0. B.2 100 = 1 320 kgf/cm2• (=977) era ma:& erb ma"'( < ~(= = 56. l!L_ b= 'jJ b • t 6 hI' = ~ - IJp 110 .3)2 = + .

a R_. I 361 . ca pearro 0 «r 13.eulr(! Iflire /17IflImo) Nu Borde ormo/un! sin! irmodde pr/n sudurd? t 12.Schema 8.in sudurd If: 6.360 16. ' 8: 16.) - 6' max :::. 'i-II. fro' Sb = 2nop 100 +A-hp I1max E /1 Cu fa' ~ sc ioiro in lobe/u/ 7. [Axo fJe{J!rti intro if! ploed) 00 (AxO' n. 6b max = t ~ 23. Schema 8. ._ max ~ 1nf ~. . 5/ m. Se re/a coleulu/ dupo schema 8. t0max no (t-F.:J (continuare) .3 (continuaf~) " . o ? J .'j/ se scot m.. - max AoTl1o 15. f2 T=!-J+J b i:2 -1 'P "sec/lune /oro de kflim~ bp drepfungl1iu- ~---1 6"J ~ 00' 21 Se ia din lobe/ul 7 md .. /n func/le de /Ipu/ de lnna:- dire p.

= mg • = 0.0. M:'in = 1.5 kgfJem2.5 0. l~_ .75.6._1 15. I . hp(= 12). em. = O'b maz = __ °'-. no p = 80 29.0. M! = 70 kNm = 7. 4. 8_ ~ = 0.4) < Rg(' 1 785).386 .5 kgffem =1 19.75.159 = 0. 0 11.159 .30 100 +' ° 159· 0 159 ' .159 = + 15. = 2 100 @OOkgf/cm~).85.5 = 29. x(= 29.386 3 . Beton: X I bp rea! 60 em: B 250. Barele arrnaturii 20.1 0. 785 kgf[cm2. = ~386 " 10.159) )2 . M:"'". = 1 770) 2.70' 115 == 2 0. 3. ()b( = 71.6( 1 0.386' 75.din incarcarile exploatare: 6¢2? mobile datorite de 14 ..20.45 30. bp - = 2. = 115 kgf/em2. 3 ~I ~TII'. - Mff min bp = 0 (grinda simplu rezemata) . 1 =0. -a 15. x = 0.45 em". .30%. Otel: OB.386 . Din tabelul 7.893.6' 1.30 = 0. 6.37 (R" = 2 100 kgf/cm2.. 2 . = 2 2100 000 = 0 270 000 60 =30 12 15.. eazul e (R.1 em. 15. pentru Pa' Pb 18.1) 362 363 . s.6:0~. + 9• 1: <. a = 7 00 000 kgfem.0 tim 0.362.70.3_86_.386) = 770 = 71..85' 2 100 23. < R~( = 80. 4. procesului kgfcm) : + 2. 7.3 sectiunea I Sa se verifice la starea Iimita de oboseala grinda din figura si momentele incovoietoare : 60 prefabricata avind 13.5). 4. . = 700 000 + 2 800 000 = B 500 000 80. kgfem 17. Y = 1 ~ 0. A = (2 ~ 1) 0.159. ~o .E:x:emplu de caleul la schema 8.159 2 ( 0. 11.893.2. R~ = 0. Ef) = 6' 1 . '= 280 kNm = 28. 5..5. h =-= p 75. O'a( f nu sint innadite prin sudura. Aft = 6 025 = 29. Pai Pb - - 3 §OO 000 700 000 0 20 . 270000 kgf/em2).1 .0 tfm (2800000 = 3500000 'WI = 1 770 29.din mcarcarea permanentl: (700 GOO kgfcm).4 kgfJem2• .. O'a maz M: = ma". = 1.5 = 75.5 em. se gase~te: m~=0.5 24.45. Rg = 0. 362 > V(O '111" 362)21+.

t a.deschiderea medie a fisurilor. I .Cu . deschidere~ Iimita admisa a fisurilor (conform tabelului 23)."'" ~l" /. bh AM = bh .: Aa tOOl .25 A'I·efectilla.0.25A. A~t = . /0 rcorico A = 0 _si p 5- p ... mu/ted/ome/re se in/oeules/c pld cu 25 u / bl7) . d i E. necesara din calculul la rupere 1. hi marca betonului. Au . I NE ~}:[. axial de exploa tare total.i R•• «. PC 52. PC 91 Se dau: N.rr: fd~dmm. 00 J 8.suma perimetrelor barelor armaturii A . .ITA DE DESCHIDERE Armare CU A FISURILOR STAREA LIMITA DE DESCHIDERE A FISURILOR -. . 1.t U1Il ? 9. t / u d a.1. A. d. N 1.. Verificare A. I 9.co/c/J/eozo jJ (%) /d (em) (dace ~e /o/osesc arm a tur. 1..25 AQ [etcctrvo) N ..1m (5".? ~ R. m o. LIM. diametrul barelor armaturii r: '" .. INTINDERE CENTRIC A Notafii Sectiuni dreptunghiuIare OB 37. din Incarcarile de exploatare . Nld. I 364 . din incarcarile de lunga durata : axial de calcul total.. 0 \ • + P = AM A"100o/c ill ~ v _ efortul efortul efortul efortul N~ - ax~al de calcul. s Se .N. P ~ 0.efectiva.STAREA 9.4 % ? Nu 12. 2 P . Se cere verificarea a.. - se !lose~te pld mill . axial de exploatare din tncarcarile de lunga durata . (tabelul 23). de. b. Do Nu 6 . N u. cxf ~ eX/ adm 6o~ 1. . INTINDERE CENTRIC! 9. efortul unitar in armatura.fadm sc irJlrd /11 lobe/ul .fa.

1 [contiwuare} •.. ~¢2(J~ Exernplu de calculla I~ schema 9.2 .O /3.. 0.5 v > ()5 0. 3400 kgf{em2.5~ + 0.15 + 0. 40 d 5. 3. Ea [Co co/co/a I 10 (7)] t 15.5 0. Numai dad in aeest . Vc-: Nld 14: v ..8 0. . mentirrindu-ss A" si micsorind diametrul arrnatur.. ·48 =::. :..8 1. Ea = 2 100000 kgf/em2). I Se IJ ~mox taoc/u! 24 0/17 ..8 din STAS 10107fO-76 .9. AM ' 35· 20 700 em2• 367 .=I.. l 9.. 2. 0. mod se nu poate ajnnge la 0 arrnare convenabila eonstruetiv.9 I 0. se mareste Aa.1 \ I~ Aa = Jj".'L_ 6'.'~ (81 t Schema 9. figura.5 .. Ote1:1PC 60 (Ra . Se C'CI/cu/eo zj a rh· /" 5~... I Beton: B 200.~ C~~ 11 DB 37: PC 52 / PC 50' 4=0. eX! :::.B70? ~ IJo I 18. u _.40 : ftr = 0. 0:( = fir yr..1 (cantinuare) c?I . . Ir Do ' Nu If. se f~losesc armaturi de mai multe diametre. Verifiearea (9)-(10) corespunde conditiei paragrafnlni 4.2/j~. .58 cm-. se :inloeuieste si in opera~ tia (17) P/d cu 25 uJbh.11.0 - Observatii 1. Dad.16. = 366 1. sa se verifice dad IXf se incadreaza in limita IXfaam = 0. max ? . jt din lobe/vi 0.Schema. _I = Pentru tirantul en sectiunea din. jf.cilodm O. ' .. 10 028 61.ilor.- ... --ACt . P ). Se co/cir/carc pi:.2 mm.·. eu efortul axial de calcul N = 2000 kN = 200 tf (200 000 kgf).. Daca din operatia 11 san (19) rezulta (Xf > IXradm' se modifica armarea.Nu N L!2.

din indirdirile de lunga durata : . u 10· 3.16 mm) 700.71 .40 < 8. .. min = 4.[ • u - suma perimetrelor diametrul deschiderea deschiderea efortul \unitar Ro.momentul M~ . 8.INCOVOIERE dreptunghiulare ' Notatii 4. Aa barelor armaturii armaturii .25 necesara din calculul1a • I.20 mm). (= 3. limita admisa a fisurilor in armatura.s ~ ---y:.momentul V- de exploatare - MId ~Mla. 16. 1. + 0. pentru 5.8%. STAREA LIMITA'DE DESCHIDERE A FISURILQR·.14· 2. E M. 61. . [3/ = 0. "1.4%. Aa ef'1ctiva (conform tabelului de exploatare.16 mm " Mza M P bh Aa 1000/ o /0 P " = Aa bho 100% 19. 7. = 15.58 = 2 600 kgfJcm2.0. era ~ 200000 1.016 em _ 0. P > 0.. ' '\/. A = bp' 24 - - b • 'hp • 368 b h Indrumator pentru proiectare - cd. se gaseste ~ Pld . Abt = bht~. A- = 0.0. 0/ = 1.8 = 88 em. P> 0. = bl: 2 IX.02 . B. momentul incovoietor inoovoietor incovoietor de calcul din mcarcanile de lunga durata : de calcul total. din inciarcirile rupere ' .t = 8.14) < ~ mm .aa1l'l C1" - medie a fisurilor .8 1 71 .8 = 3 14. 17. 2600 = 88 2 100000 0.(= IXtaam(= 0.. = 1..'faam - 10. 1806 \ 1369 .I . .25.79 = 2. rJ..58 700 10001 10 ' 8 79°1 'Ia . P d = 61. . IX. Aa. de exploatare total. 12.79 d P 2.' rnm ~1. Din tabelul 21. d - barelor fJ. cr ~ --.10.Sectiuni Sectiuni in forma de T (= 4.0 0.45 f8.40).momentul ( Ma .2. 23) .

Y = 1. Ell' Nu Sectiuni dreptunghiuIare Armare eu OB 37. Se ca/cutc ae o momentot . Se deferminil !p conform lobe/dor 28-JI Se ca/co/eord u 371 . v= p /0 ' 0.:~ 100% ~mox ? Nu 3 jJ>O.wm ? Rai 10. 1O~ I. . PC 52. E qld V=~'-' . 8 0. M1fl. marc a betonului.:05 v > Q5 7.' !17 14.5 f).:.5 6._ E 5. h.8%? . fNCOVOffiRE Verificare A' FISURILOR. PC 60 . Se cere: verificarea IX. IXf4dm (tabelul23). i1zd d.9 0. Sc co/cuJeozoa Do ~ 00 p = . ~ 0. Se dau M. 5 e io 5q max' din taoe/a! 24 I. b.2 0.0 15 Secolculeozo]l din tobe/ul: 0./ (continuare ) STAREA LIMITA DE DESCHIDERE 10. meovo/eto.J /.0 v .Schema 10. ~ IX.3 % ? Ad' d.8 O. 2. !izd !1 18.

35...OOO 372 26...35.63%) 10 14. . PJd min = I !'.337 . 0. h. 2. _ ~ '-lO~2. se mare9te Ad.. < 0.a de r:z1Stenta in exemplull::.8%. = 2 900 kgf/cfn2.lt..7 (C{>ntirmllre ) Bxemp1u de cakul Ja schema 10. Pentro grinda a vind sectiunea din a ~ei amtatura a fost dimensionata la starea hm. 0'.~ = l'5 ."l +2 0 ern. 5. 2 2310 2S. 0.17 mm . A Observa!ii 1. PC 52. ~ = 2. = --.= .1.5 = 71.Sc:he-m. "c ~ 2900 . . 0.0 t.30 .5 1':1 A C 2 .e: 0. .~hema 1. P en t ru P . fr(= 0. ... 3.2 mm si .2 IIlIJl. !~a. (J.63%) 13. PC50: .3%.5 2. Beton: B 200.8 01 si /0. .10 M = 250 kNm = 25 tfm. p = 100% = 0. Din tabelul 21. Numai daca in acest mod nu se poate ajunge lap armars convenabila constructiv.9 lClO.. E a = 2 100 000 kgfJcm2).017 em = 0. Deoarece se folosesc doua diarnetre de bare: u = 3· 3. <: 0.9 = 30· 71.II 1.o 2 19.. 2 0. pentru = 0..AM . .5 13.I.6 = 28.25 13.35 d 4'={/50 + A'I ::v b!J . (J. . corespunde conditiei paragrafului 4.45.2. 10."1.•.44 2310 kgfJem2.30' = 30·75 19 .4' ~.20 mm./<tdm = 0. Oi337 < 0. B. + 1. <Afadm' AI < i P bhe 25· 28. u ~f = = 28.5 em. sa ~I "r D' " ·monfrfj 2fHJ .11.P(=0.. = 1.2: A . Daca se folosesc armaturi de mai muite diametre. aso : 4 "" + 0. Dad. < 0. Of} 37: . ='0.35 + 0. 2 1125 .5 . din care: llin exemplul Ia schema 1. 16 = 13. 5 .337.. mentinindu-se Aa si micsczind diametrul armaturilor. - = ° se gaseste s .5: . . 25 = O. ~.5 ° v < 0. din (12) sau (21) rezulta ~I > !Xla4m' se modifidi armarea. ' . 't' = 0.. 0.9 em [ea1culat la (4)].j = 0. .3 020 'm J. v = - >. "tel: PC 52 (R. 1 125 em. 13. &. = 25u 'C( + 2· 31. se verifice daca rIy se incadreaza in limita IX/lUlm = 0. Verifjcarea (10)-(11) 10107/0-76. = nee ~ - MUl = 10 tfm.0 = 5. . 13. 0.44 em". 21. «'1 (= Oi17 mm).9.14 '2. se inloeuie9te si in operatia (18) P/d cu 25uJbhl).63 %.45 . . . 17." A a_.44 30· 71.8 din STAS 6.9.9 em = r >. 75 -3.1 18.

b. Sf . ~ 374 .. bp co/dorm' r .8 ? 14. 18 j . ! Se catco/eozo a ~ =:~_u I_/'_O'_/ tI. .· Verificare Nu 9. Armare eu OB 37. PC. 3.f adm. bp -b - hp Da . P ~ b~ 100% A p. hp. 7._'P_Er_e Aa nee. din cat- ·1. Nu ~ '-. Ea. Se" ia O()'max diJ7 lobelul24. jJ > 0. -10. lJ. Se cere: verificarea af ~ rJ. marca betonului. scheme.? Aai d. ~u~~} luri Se colcute aeo p ("!o) / d (em) (doca de moi mulfe d/ametre l' Do:.1Irl.Schema 10. INCOVOIERE DE DESCHIDERE 'A FISURILOR Sectiuni in forma de T. 10. 6: ~ a _R_(J .:0.3% 4. " of ad .rdro . se . Sf Nu . s e /n/ocoiesr« folosesc 5.y/ \ . Ii o ~h-o ~ ~ . Ra. 6 A r=r:» . Se co/cutcae o .2 (contitUfaye) STAREA LIMITA 10. h.25 Aa efectivii 2. afadm (tabelul 23). PC 60 Da Se dau: M. 52.-' eu 15.2. in lobe/ul 27 /0 ruor/ca A. CXf ~ Ci! adm ? sco~td pld min.' ormdpia' cu 12.

Otel: PC 52 (Ra = 2900 kgf/em IA • . Eo.JM8 bp (calculata conform schemei 1.11.Schema 10.30 pjd 2.rLm= 0. 0837: PC 52.0.8 0.I 18.2..9 ~ ~ dif) fobe/u/: .5 . Pf f3r "'" 0. se mareste Ao.8 .0 v. mentinindu-se A ... i1zd !1 + Y = 1. se modifica armarea.5 0.6) = 80 em.T .. Exemplu de calcul la schema 10..9 1. = j3.rLm.8 0. z . =:2100 000 kgfJcm2): ~~/()mOnl(f" SU=. ~oP=~O 2.63 cm2 ../o.8 din • I 21.' [6(J co/culol u Eo /tJ (fO) ] p% ::.rY' _. Numai daca in acest mod nu se poate ajunge la 0 armare convenabila constructiv.. cu momentul de calcul M = 100 kNm = 10 tfm (1 000 000 kgfcm}.(tij 16.2 (continuare) . Daca se folosese armaturi in operatia (20) P/d cu 25 u/bho' de mai multe diametre. 0. 20 peso.. Verificarea (12)..1_ .) - bh + (bp-b)hp 122.. v:= (r. ~ df . bf/ ~~ n( = 2 + (bp -b)ht (17 .5. Din ealculul la starea limits de _rezistenta au rezultat : .50 = + 0. = s:. Se ca/coteo eo u Observa!ii 1.. Daca din (14) sau (24) rezulta (f. ·./ >CI.. .·1 576 ' Pentru grinda avind sectiunea din figura..2 (continuere] Schema 1'0. Aae/=3 018 = 7..5 19. . 0. 3.nec = 7. 0.-Abt Oa 11 V Se ea/co/eoz» !f! 0..2 conditiei paragrafului 4. > 0.2 mm. sa se verjfice daca (Xf se incadreaza in limita (xf o..." 23. ~I Ao. se inlocuieste si . 1·20~ 377 . si micscrlnd diametrul armaturilor.35 + 0.30 pld' 0.-(13) eorespunde STAS 10107/0-76..70 cmll.

t¥ = ~. l. y h. 300 578 . u .3 em.63 P (= 0.= 0. a =. t_ = 0.:ao'm < 0. Verifieare 7.' 379 . t.2.. 30 of ? Da 6. ell plase sudate din SINH 5.5 +~ Z = 3. Dintabelul21. '/0 STAREA LIMITA 10.3.2mm~iA 10.-. IJt ~ /..0' 650. 9.8%.3%. (50 .14'1. 3e colculeozrl JOd.7 /0 = 0 810/. .3· 3.50) 350 kgf/cm2. tl.485.35 + 0.30'0.0 > 0. adm 4. 2. IX. 10.45) < d a. 46.3 = 46. 2350 = 20. ad'" ? .m (tabelu123) Se cere verificarea: a.485' 1. 3 mm ? 00 20· 50 + (80 - 20) 10 Nu J.1.81 = 0. in iimitele din iooe-.adm 8. A = 80 .3. au semnificatiile din tabelul 22).81 %) 1.7 em. . bp. 23. .. 0. ~ IX. 12. ~ (dr. dl.5 em.. 2 900 • 7.5 = 650 em". dt.1 2 100 000' 24.4.20 mrn .20) 10 . AOt = 20· 32. = 80 em. ~.70 = 2 1. { :s. ht (80 . el. Ci.rezulUip/dmin=O. Nu .8 .pentruel. = 0.~) 2 . = 0. 11.50' = 0 60.20 • ~ 20. Ilt '? ~'h 900 de 7. p d = 7.05. tc. 20.~~~ se ~scn~ P (= 0. = 32.8 . lui 22? Nu 18.J A".1 em.' C{f 22. t.. MIa> h (grosimea placii). .81 %) > 0.63 1000/ 20. elf (= 0.60. ho = 50 . E" Se dau: M. Do = 17.45 = ~ 20· 502 2 + 21. 0018 em = 0 18 mm .arJ. iNCOVOIERE DE DESCHIDERE PHiCi armate A FISlJRILOR 4. af::. de' t_(= 0. ~.::: t min d (= 0.25 7.18 mm) < 0.1.45. 3. = . = 0.

8 (continuare) I 15. P'70~ v (' 0... v:::: ~d 18.' fQbelu!: Schema 10. ho =o=» .3 (cfffllinuitre) I 16. CXf ~ I C{/odm ? .' Ao 1. ..5 v > 0. d/n c(J/cU/u/ 10 ruoere I A. Se rofu(/)e~!e Ilt in plus 10 U/7 fwmJr tfJtr~g..8 0.. • Nu Do 14.9 1.8 8.45 0. ". 0.9 17. 18 If.Schema 10.' 0..25 ." 0. d..2 .. . I / Se scoots if elir.7 ) (f~ D{! [a efeclivo r 10.5 If. j I .5.. 50 R:. Se cotco/eoz« a .'S1 .f = ~ 19.0 0. Aa nec. j'J' ~ io . .."" .

2 min.4 + 06 -: . p 0.24 mm. 6 mm : = ~t = 2. v = Mid.5 kNm 11.3 cm.-a Ra 1. NZd M .34%. 2.efortul axial de caleul total. I = A~ 100% Abt - At = 1 . d.f se incadreaza in limita Ct. 450kgfm (45 OOO -.diametrul barelor arrnaturii : cra. v =0.momentul ineovoietor de calcuI total. cra. Exeentricitate (din calculul la rupere) 2.25 Aa necesara din calculul A .25 2. e~ectiva 1a rupere Ct. v=~' u . 22.. 20 = 10. .suma perimetrelor -barelor arrnaturii A~.70 2.9.0.! ~ ~0. _:_ 2 1000/ (0 = efortul axial de calcul.9 2100000 °° ~ efortul unitar in armatura din incarcar ile de exploatare : -a~~' a . nt 8. kgfcm).2 mm = 4.24 em = 0.83 suma perimetrelor barelor armaturii Aa.-17. 0.4)2 = 0695 20 em. 2 750 r '= 20' 0.2).-~'~------~----------~1. a= 1 11.. deci O:f~Q. = 10 em) = ---? < 30 d ' Abt = bh Abt 401 =bht~ 100% b: (t + 2:) ~ bib ' t (= 12. M' 14. d .::.> . 3\8. l/( 6. = 15. 10·10 900(0. Ra A~necesara din calculul la rupere cra.7 = 8. se eere s~ se verifice dad Ct. transversal 0 4/20 em). = = 4 mm : II Pentruh 2. P =~ P' NZd P =~100% biro 1..24) IY.::.seincadreaz3:inlimiteledintabel~1 = 0. .83 100· 8.1. STA:REA LIMITA DE DESCHIDERE A FISURILOR _.8%.! (= 0.f > Ra cr .5 kNm = 750 kgfm (75000 kgfcm). 1. = = .. .25 - A~ efectiva 'Xf Ct.83 em2/in.3 N .3mm Aa ef = 1. 5.~. Notatii mare armata cu 0 plasa sudata detipul 28 GQ 283 (longitudinal 06/10 ern. dar nu se incadreaza ~ 0. din incardirile de lunga durata : MZd - momentul ineovoietorde caleul din incarcarile de lunga durata : 10 -"'1.6. Ct..3 mm.25 Deci 382 se ineadreaza ~ 0. < 0.2 mrn.3 Pentru 0 placa de beton armat mentele incovoietoare maxime : M Mid monolit eu grosimea h r = 10 cm si eu mo- = 7. Pentru 16..34% = 91 v > 0. Exemplu de ca1cul Ia schema 10.3 mm. = 45 000 75000 N '.7 em. P «: 0./ . 13. + 0. . cr~eforturile unitare in armaturi din incarcarile de exploatare An necesar11 din cakulu1 la rupere A~ efectiva u - suma perimetrelor arrnaturii Aa. Ct. . INTINDERE CENTRIC. 3600 1. nt '9. P --~..70 em2/m: = 100 mm : It = 200 mm. 30· 4 = 120 mm = 12 em. = 4. ho 12. barelor d - diametrul barelor armaturii t.. O:fadm 10em. '1. 18.fadm deschiderea me die a fisurilor .. Aa nee Exeentricitate midi. deschiderea limita admisa a fisurilor (conform tabelului 23). ~-.faam(0. 30 d.::. em).5: 2750 kgfjcm2• = t¥ = 0.

f ~ r:l. Eai Rai ..~ . marca beAa. 3. . Nut. i more) 1.. p = ~!OO7. midi) (£xcenlJici!o'fe Nu 6' . verificarea r:l.D+p I d . a . 4. PC 60 Se dau. mal mu/fe (p+p') % (daco se /otosesc ormdluri de d(cm) p +p' d cu 2a d/ometre.. PC 52. A~.. M. Se colcu/eozif a f2. N: f..OB 37. 1A~ necesoro . Cu Sf 17 =17-a o Se colcu/eozo sc gosesle pic! C{f adm se infrd.5+ ~. d.r:l.71.5 - %~ 8. a' . u +u~\ bh 7 1. I . mrn .1 adm ? n. Armare ell.: tonului. b. /n taac/o! 2/. 25 Aa (erecf/vo) (Excenfric/lofe Do f6. (tabelul Se cere: N. ~bt Ooscrvoti« : /iva..1 (continuare) 11. h. Verificare EXCENTRICA Sectitmi dreptunghiulare CU EXCENTRICITATE MICA. N-(o.) 1. se inlocuiesfe . /0 roorica A = 0 . dar no if) (7) se introduce A~ e/ecmal mull dec/I di!} co/co] 25 Indrumator pentru proiectare cd. INTINDERE 1I.25 A~ (e/ectiv») 1 rOJ/form sc/Jeme/i12 Verificim:o setoce 9. 1806 1. Se ca/coteoro . 5fhema. O{( ~·OYadm 15 6a '::!.1 adm 23)._. 2.E: min d ? /1-._.

/0.scocte !f! din lobe/(j/: Observajii 1. 26. 24. :. '.1 (continuare) 18.40.1 (continuare ) Schema 11. corespunde conditiei paragrafului 4.5 0. ' 6. f.40.d r'. 387 . J! =.. 8 0..a%p 22. inlocuie~te si in operatia (26) (P P')/d eu 25(u u')/bh. ~umai daca in acest mod nu se poate. . Daca din (20) sau (28) rezulta IX! > IX! aam' se modifica armarea..2···.0337: be/vi 24 /7.. .-··d .. Verificarea (18)~(19) STAS 10107/0-76. 0... calculale 21.0. p-tp' = 0. 6a.. se... mentinindu-se Aa. p% v ~ 0. 5.. + co/eu/eazo (u -t- o/} 3. mat more dmtre SI 6. 8 0.5 v .Schema 11..9 Q9 00 + + 2.- Se io 5max di() 10- PC 52 > PC 80: Pf p -tp' = 0. .8 din 386 ..8J + 0. 23. Se .{ a} Do 6 max' o : a Nu I '" ~ceo L. 45 0. Daca se folosesc arrnaturi de mai multe diametre. A~ si micsorind diametrul armaturilor.(/5) !I (tS) ] p+p'c:>D.> 0.ajunge la oarmare convenabila constructiv. 0 .11.45 + O. se mareste (Ail A~) .

at adm ? 3. ~ 0. FISURILOR tNTINDERE EXCENTRICA. 7. ~ = 1. 3. Din A~ efectiv se ia eel mult (eehivalent a circa 20 20) 1.'l4. 5 e colcuteoso 0' = 1. Ea.56. « (= 0. eo (= 3) < __.0 -. . at :::::. A~ef = 4 020 (12. Aot 9.. . eo = 3 em.16 mm) 388 < otr. '. 1.2 mm se gaseste Pld 4 min = 2.18 < 2.40 = r=>» 4. P pf = 3. A~ = 5.0 em.- 5. se verifica daca a.5 em..32.14· 2 = 44 em. 3. 1 + 8. 4. 11.5 = 16. .6 = 6.' 60000 0 ~ia:1 adm = 0. A.71 = 2240 kgf/em2.40. 00 ci iaie mica Nu Exceritricitate mare 25. Verlficare CO()form scocme! 111 28.016 em .2.2 mm. Din oaleululla rupere.25' 12. 3 2.23 = 2. 12. P = Ao 100% 27. .5 + 2. 1. Se eere: verificarea (1. 24..Exemplu de calcul la schema 11. .40. M'd' b. h 6. (j :::::. Din tabelul 21 pentru.!!. u u' = (5 2)3.8%.faclm (tabelul 23) .5 3.1' 5. 3.56 em").23%. a :::::. 3.15 em> p' .A= 13. 500 em".2 mm. au rezultat: A" = 15.15_100 500 % . = 0. A".5 = 13. d. 2.14 + 2 1. .. 1. marea betonului. = 6. Pe eonsiderentele aratate in exemplul susmentionat. 0. eo = t1 N 60000 (0.1 Pentru tirantul din exemplul A de la sehema 6.5 em. 8. ~I + + Excen fri = 0.4%.'. 1 030 kgfJcm2. 4. em.71 500 100% ' 10.2. .14%..45 = 0. a 13 1. 2.6 cm-.~7 = 1.2 em>.) { = 17. (Din A~ s-au luat 2 0 20). (= 6. rJ. = 25· 20 = p = 15. M.16 mm. • 500 2240 = 1 100000 0.) 13 .PC.. 3.14421. h" = 16. = 180000 60000 11. + 1.5). h.1'.0. ho = 20 - STAREA LIMITA DE DESCHIDERE 11. IX t 1 32· 1. 26.lA~neeesar = . Sectiuni dreptunghiulare CU EXCENTRICITATE MARE ArmarecuOB37.5 - 16 a~ :::::.37 % > 0.5. 2. Verificare s.PC60 Se dau: N.23 = 4. / 15. .1~.37% > 0.52.71 em2).25' 15. (0. s-a prevazut : Aa er = = 5020 (15.

S(. 5 e /0 ~ max din lobe/ul21f 23. Cu ~rodm se i!7lro 1/7lobe/ul 21 /a rubrica A-= 0 pi se !l0se{>fe p/d min.Sf ::.OB 37 ~ 'P f)50 + 0.> --: d <> mIn . p '..30 d . jJ vil7 /{foe/ul. ..p(X)/ d (em) (doel) se /o/osesc .. Aonec. I ..::.. 0. .. i1zd 19 v=" • Na: O{f !1 21. 6(/. ' 0.%? fJa Nu .- Do /8.9 . . . 22.. 0..2 . de mol mulfe diomefre se fl7/oeu/esfe J p/d armc/or) cu ~ 60 ~ «. -: .5.- 1'15. 0.: " .8 0. OCt ~ c/f adm . pI: Se scoate 13..1.3r ~ - • 124. '. = ~o Nu 00 12.p > 0.. ? 9.1 390 "- 391 \ . y. df > ocr adm p -[J p . .. 15.J.1. Se co/culeoz(J '~ u I .5 \0.2 (continuare) (M:I ~ .. 17.8 % ? Nu 10.liema. 25 ujboo). . dif! co'iculul/o rupere ~25 An declivo 0..: ~35 + 0..9 .5 v< 0.· Secolcu/eoro . .~O .2 (continuare) Schema 11.5 .20. '" '.::o.8 v ~ 0.l RiJ.3°7 p .

2 = 0.. 8.30 • 24. 2 ! + _!}_q_.0.Schema 11.<!_ (= 4. . cr ~2 ..44 cm2 Aa 'f(11 0 12) = 12. 18. 41. mentinindu-se Aa ~i micsortnd diametrul armaturilor. _ _9~) 2· 2:. 26.2 Se cere verificarea !Xf'_. a = 3 em.8 din U. 12.2 {continuare) Exemplu de calcul la schema 11.20 kNm = .44 lO0o/c 100. = 0. se mareste A. = q!_l mm nu sint date valori 2. = 11· 3. 3. 2 Observajii Dad se folosesc armaturi de mai multe diametre.1 mm. 0 r:l. Numai daca in acest mod nu se poate ajunge la 0 armare convenabila construct iv.· M . 100 • 11.1 mm? pentru placa unui radier de rezervor de apa. 2..44 em". .. ocA= 0.p P> > 0. 21.3%.03o/c.25 12. se modifica armarea.03 1. Nu sint necesare.608.11. 1545 = 2 100000 0. in tabelul 21..096 mm. .44 = 1 545 kgf/em2.-Y. 1.096 mm) 392 < 0....44 1. 885 em2 . =3 12 200000 80000 25 em. eo 6. armata eu 11 0 121m si solicitata de eforturile de caleul: ' • 24.f ~i ~9-11.ca OCt >~ocfarlm.14· 12 = 41.[Da cc/culof 10 (8) Otel : OB 37 (Ra = 2 100 kgf/em2. = 25) >!:. (15)-(16) eorespunde conditiei paragrafului 4. ho J = = = 15 em.j. 14. Verificarea STAS 10107/0-76. u 23. M v= Mlrl Beton: B 250 . 4lbt~ IX = I 100· 15 2 (1 + 10 . {3f = 1. 12 0 = 1. 0. Daca din (17) sau (26) rezuWi. eo(= p..1. 3. ": .2 tfm (200000 kgfem). 0.8%.4 em.0. 393 ..5 em grosime. 9 em. 61. de 1. 885. 1.0096 " em . se Jnlocuie~te in operatia (23) P/d eu 25uJbho.f"=.. 25. 2eo ]V = 80 kN = 8 tf (8 000 kgf) = 1.35 + 0. 0608· '.. tjI 22. a' 4. 1. "..5). h. Ea = 2 100000 kgf/em2) _Aa nee din calculul la rupere = 11. 5. 3 3 = = = 12 ern. "'5.5( if (j'. A5I 50 d. deoarece pentru P/d min.

.~R.. ~ ea. 1T-t ~ D~ ' II ("b ~ l. Z ~ ~ ~ ~ .. -{:I.0 '~ II + c:n_ + I II >.. " '"'" 0 .__.l ~1 ~~I <-t ~ ~h l~~!! T~ ~~ w ! "I ...)' ~ VI i:> 19- . iNCOVOIERE Sectiuni dreptunghiulare Se dau : = indircarea de exploatare itotala. P = 'b~: 10070 Q ~ °IjJ.. '18 ~ . I 1.-: II II ':"': I~R...1 Calculul 'sagetii s" o.J'1. f-i I~ If '·1 • 6.c ~~ II ~ ._. 0 .. :<._ 0 :<i: ....J_ I . ~I .j 0-4 """" e ~ Z ~ .... ' a zI .-< + ~'" -t! <'l Ie ~ .e ::s ~ . ~ c:n_ <'11'" . >- !l . "no =h -a .adm ? II 12..-< "0 "" >< E-t ~.. . fadm' Se cere verificarea: f <I....::: .. Secolculeazii tor 111~ d.. °l~ C'l .. ".... R~... II >- ' ~"I ~ '" if') 2. R.. + ... + ... 0..-< 0 0 ~Io O! ... 1 + ... r STAREA LIMITA DE DEFORMATIE . 'b. w' !.<:) f ! ~~ ~ <:> 0 0 ~<> e3 0 ~ ~ ~ "I ".c n '" e '" '~ s .. Se delermind + '!j a!nform fobelelor 28-311 18.' In CJ/(. 7...o h. 1 394 1 ~ 395 .-.> I I I < -c tr...-: II ~Ig ~~I~~ + 'W' ....EIJ.12.. t ..z ~ ..~ > e t_.. Aa..0 4.rf!.50 . 0 H ~ ~ ~ ... Se cotcuteasd ... V= ~~ 11£ . 1>..::=. Se ca!culeazd momentol iocovoielor' 11£ dia cz£ • t .W'j '-' ~Io II 1>.. J .. 0 o . r momenful /acovo/c- + 0 .)' "'1. + I~ N ..0'1 '" I . q~ = indircarea de exploatare de lunga durata.-.. I I. E".

. 0.0 17 I7r co/wlol/a (11) es/e bun PC 60 ~O .... /. 396 .. Referitor la relatiile de calcul care stau la baza tabelelor 26-27 .. din fobel6I p% 42 . 384 ..1 (continuare) 8 08 37 PC 52 Se 10 y. Schema 12.. fadm? 12. co sore/no oai- r II.1 (continuare) '.. Eu p ~i vjJ se infra seaale k rabe/e/e \ ~£. K 21.5.8 .9 1.0 Se colcu/eozo d. f .8 . [49J.. 5. . blJo bo 12 ..9 0. 8 Cde/alle cozuri !f! = 1. 0. v. 397 N otii.. S8 "' ' . Se co/cotccea elastic. 3 J .0 >0. STNB Plase sudole din v :::.recl :sou eu fobelul P (u labe/ul /Jired 20. .Schema 12.._ 5 si dlslO'n/o dinlre flsuri f2 ~ 2 aehiuri' !/I = 0.. =. = K- qE {4 28> 27 s/ in. 1]5 0. 10· Se cotcoteozd 'vjY form dislribu/fd f co pe/Jtru un elemenl omogen ~/ infroducind £1= K penfru 0' grlnda SllnjJlu rczern old .. 1.8 0. din anexa.

La fel ea mai sus.0 1011.875. ho.625' 3 = 1.0 tfm.0 = 36. 3. cind momentele incovoietoare sint proportionale c~ incardirile .0. Calcul direct 1-8. simplu rezemata la capete. 6. S .7.75 tf/m B. _ Conform tabelului 25. kgf/cm2. Pentru p = 1.: A.0.80·. 1011 2.=75~5=70cm.875. 16. Pentru p 12 = 1. din tabelul = f ! i! ! . ' K 21.00 tf/m din care q/f = 3.8 0.'. "100 20. Se calculeaza cu tabelul. = -- jo· 70~ 857 500 em . faam = 25 mm. PC 52 (Ea.0 (1.646) (1 _ 21-22. se puteaca1cula direct: v = 8='600 . Ii= 23mm) <faam(= 25 mm). in acest caz particular.. . 7. Beton: B 200 (Eb 240000 kgf/cm2). = 2100000· 28.352900) 4 000 43. ' =. K . p = 28. (1(1 + 200 _ 43. !!' ! ! i'~ b 'Jo·1 sa se verifice Otel: B 2¢!O tnordaj 2¢10 monlof 12. = 0. f <faam.625' 3) -:-:49. 9.3 30.35% ~i v >. 18. 'Exemplu de calcul la schema 12. 3.5 ~ $ = 1. ' 0.8 tfm.86' 3 toll. = 6.qE. La feI ca mai sus. 398 conform tabelului 10 din • 399 . 9¢20 240000·857500 1. n r / = max cm2• 2100000 240 000 (1 + 1.3 4. kgfJcm2).= 2100000 Aa = 9 .35 = i 9.3 u. 10 ~.7'1.625. (1 +0. 10.7. vo/ = IbO 0. determinata anexa: ~ = 3. Pentru grinda de plansen din figura. Obseroeiie. cu incarcarea de expl(la tare uniform distribuita : " ' . 8. n r = 5 2 100 000 = 2'10 000 cu tabelul.8. n. 27 se seoate 'k = 0. > n. 7~ = 1. !! I ~. -: 2900. qEt. a = 15.75 . 'iJ = 23.39. 4 11.80' 13.0 20 = 28. Se calculeaza direct. 2.35% ~i vqi = 1.1 9. M" = 6.3 em.. 1.39.7.646) 70:1 = 0. 22.35 1) = 0646. = . 43. max' = . qE daca 384 60(kgf/crn)(700)4 = 0. 10001 = 1 350/ . 14.Calculul 1. __: 0.5 em.75' 8 23. q q~ . f ~ _2_. Mfa =' 3.70 ~ 43.00· 7 = 36. Caracteristica curgerii lente. 5.0.625./O 2 n.0.

. 13 = A + flrP 100 7 s- deferminii !f' f7. RIl. 'flr = nr max 2. np Jle__ hu . p= :ho fOO% 14.9 + ~ f32 + 2 flr P 100 + Ahp . 1306 .Se cere: verificarea f ~fa<lm? ' . s.2 (continuare) ~ I 12. tNCOVOIERE Calculul sagetii f Sectiuni in forma de T ' . Se co/co/coso a c Do Nu II..DUfl 12. .r1r ! X =Sho .STAREA LIMITA DE DEFORMATIE . /Jo =h-a 13. 9.- I '18. 3.6). .!d I 15.Se dau: qE _ incarcarea de exploatare totals qfa .1)77p I 5e cotcutcp s o mornenful taco vo/etor /'tid E d/~f} r 16. incovoietor ME din bp - = J!p_ b = . Schema 12.. I 4 Se co/co/eo zo momentu/ I 5- t rzE E 9. conform lobe/e/or 28-31 r::: - -. fJr (8) es/c co/co/a' /(J . bp (determinata conform schemei 1. . hp. .2.I 26 - Indrumator' pentru proiectare - cd. ~ Or ma« = 5Eb s. fadm .incarcarea de exploatare de lunga durata : b. . All. h. A = IE. s. 12. 401 . ri: max ? .• f?r :::.

14.. La fel ca tn exemplul la schema 10.~ncof.r)rh. p > 0.. [I' .5... f 60(kgf/cm)(700)4 ' 3~4" . 22.266 '0. s'! " K .8 0.K 24. X +: 43. 0. " 1. de calcul la schema 12.0 r. f co pen/ru co e/emen) omogefJ s/ c/oscu. 23 K = f..7.ungh I u/ori! • de IOtime bp Se rera colculul dupo sc/iemo /21 co pefJ- 21 - !=1-~--· F2 3.874. I ' 1 2+. 1minat conform schemei 1.8 em.625' ".Schema 12.133.(-(. 2100000 240000 ! Iru 0 sec/june drepf. Ii= 16. 0.0..re on//orm . .= 3.2 .5 v>0. ~7.0 .8. > n'max' '90 .- 22.3 = _5_.6 '::""'90 em. DB 37 PC 52 PC 60 Se /0 j/I difJ toae/o). = 2 ~OO000 2'10000' (1 + '1. 403 .8) > .. = 43.266. 30 .60 em. 13.0. bp deteJ.540' 70 .9 16. 3) = ~j J i 49... t ia /f7ima) . 15. . x( = '37.fadm ? pentru aceeasi grinda ca in exemplulla schema 12.860 + V (0. Pentru 23.' _= .35 .35 100 = 0.17' ~011. n..10 75' p% v ~ 0. reremota.1 (1 -0. 0. 17 . nrmaz=5 10. = 0.1./tp{ = in inima. 0. /n/roducind Se cotcoteoed 0 ~ oentro fI~K gfJndiJ simplu . - 0.3 1p-1r-~ ~ _ r ~--1 I1p .0 hp I 9. Axa neutra intra 0. ' 1-7.5 - 0.133 = 0. .7.0 )0.540. .860)2 + 2'43. bp = . 384 .~~1.h )' ..7.8%: 1.8 1.4 2 900) 000 (1 + 0.874·70'= 1.860. = 2100000·28. ~ = 18.':-:'~---i in pioco) (4xo neotrd infro Nu 8..0. . ~ = 0.35·+ 10). ' 25.266 17. - .1 cind are sectiunea in forma de T ca in figura.0 ~ 1) 0..5 0. 12. hp = .1 ~L: ~-':'. 1.133 =0.=. fie..Y == 1.0 mm) <faam{= 25 mm). n. .:t7 (I .8 0.2 (Axo n~ufro2a l!llrd 00 . = 0.540) ~ 402 ? . disfri~uito 2[' - f = _5_. 10 11 . 19. n.. = 43.2 (continuare) \ Exemplu .9 /. Sa se verifice f . A = (3.

.2 (12) -- 1.5) (7.---0. · normate ale' betonului ]I.t din valoarea 'exad:a corespunzatoare .65 (6.6 (6.5) (10) --' -~ -- 1.0 (100) . .5) 1.5 (45) 6.45 (4..5) .5) 1.c· 1. Compresiune ---:---__:__-J-_:'_-- (30) IntinBeton gren beton' 3 4.7. b. (75) 9.5 (45) -- 6. ( 105) -~ 12. cazului c·· si.rotan jiri. (9.Cazurile a.·N/mmz.. 0.5 (85) -10.5.o[ar'ca .0 (20) -- 2.5 (15) 1. Compresiu ne .5 29.(} (240) (265) (290) (340} ----- dere ' en agre..5) Beton gre'n 0. Rezistentele Reeistenta normata 13: I R" .5 (65) -- 9. Tabelul'l in .5) 0.5 (5) 0. .75 1. respecriv.0) 0..5 .ale eapacita tii por.5 (185) --- 24.0 (30) -4.75 (7.0 (60) 7.6 (16) 1.5).8 0.5 (5) 0.5 (65) -8.45 (4.0 (30) 4. " . (kgf/ern2) b e t o n u Lu f .-.5) ( 11) ). 10.5 15.5 (35) -.70.0) 0.5 (125) (155) ---- 18.5 (25) -3..0) 0.9 (19) -- 2.6 ( 16) -- 1.4 _(14) -- 1.3 (21) (23) -'- 0.5)" -(8.La stabilirea rezisterrtelor de ealcul Ia compresiune s-a efectuat 0 singura rotunjire..) B 50 B 75 B 100 I B 150 I B 200 I B 250 I B 300 a*) '..9 (9.5) (7. c se stabilesc conform tabelului 3.--5.0 (70) 8.0) limita .65 0.65 0.5 (85) .0 (90) -b*) -2.95 U (6. 44 - Indrumatcr pentru proiectare - c. .5' . .7 ( 17) lit Tabeiul Rezistentele de calcul ale betonului pentru elemente z: Rezistenta de calcul la:" I Notatia I dID beton simplu N/mmz 1:larca betonului (kgf/ctn.0).0 34.0 (120) --' 2.1 2.5 (95) --' 12. "111 cazurrle a '~i b.0 (20) -------Iutindere (pentnl srari le -- --- -(7.5 (55) 6.35 (13.tante) Beton cu agregate granulit de 0. ~ :'.8 (8.5) *) Observa!ii .0 (20) 3.vvalorile 's-au calcula.5 (45) -- _..25 ( 12.gate din: granu- ~. 1. 1806 689'.--' 6.5 ( 15) 2.75 0.apoi s-au a plica t .5:5' (5. Rc ( 15) -e*) -3.0 (6.0 26.

respeetiv.5 (135) -.0 (70) 14.S 14.5) - 0.1 .eareal° 1 re'l i sporite eu 15.0 (50) 5.7.-.0 12.0 (40) --- 5. b.0) II.0 (40) 5.0 (180) 18.0) ( 15. (7.5 ( 195) 16. em mai de turnare a sectiunii a.-- 16. beton greu. in cazurile a ~i b.5 (5..0 1. c ell va on 0 30% 13 beton cu agregate de granuht- Tabelul 5 .0 I B 2~O I B 300 I B tOO I B 450 I B ~O() I Maroa betonul~ :Beton en agregate grele eu agregate de granullt B 600 a 3. La stabilirea rezistentelor de ealeul 1a eompresiune s-a efectuat 0 singur~ rotunjlre.1l!.0) 1.0' (100) 13.0 (130) 15.0 17.5 (85) 10.-----~--~----.0 (100) (120) --- _. > 7.1 mm mm .9 (9.0) 1. moduliide e1asticitate pentru armatur! nepretensionate Nfmm~ (kgf/cm") Rezll5tente e e e.5 (55) 7.0 (250\ '" 15 000 (150 OOG) 16 500 (165 000) 18 000 (180 000) B 200 Grele e -- 7.0 (210) 25. centrica sau excenb compresiune 1oc\t. Obseruatie.0) 0.6 (6.0) ( 14.0 (100) 11. se vor Introduce lll.55 1.5 (35) Re 4.tidtate micii < 30 a ~ 30 < 30 b c e OB 37 PC 52 210 (2 100) . Pentru c.2 (10.0 (220) 21.-_ -13.65 (6.8 (8.0 (10.300 0. 9.0) 0.0) 1.5) _ portante) 1----------1a B 400 20 000 (200 0000) 2 1 000 (210 000) 22 000 (220 000) -Compre~iune De b 3.Rezlstentele de calcul ale betonului pentru elemente din beton N/mms (kgf/cm~)' Marca T~lul 3 armat ~i beton plecomprimat Tabetul 4 Modulul de elasticitate al betonului N Imm~ (kg{ fem') Beton I Beton agregate cu Rezistellta de ca!cul Ia: No-I~--~----~--------------.0 16.5 (55) 6.05 1.0 (120) 13. cu ~1 Cazurile Pozitia Dimensiunea cea versale.0 _(_11_5_) _(_14_0_) _(_I60_~ _(1_75_) (_190_) _-_ _ portante) Intindere (pentru starile limita ale capaci tatii t 0.--- -- -- B 250 ~ 29 000 (290 00(\\ 33 000 (330 000) 34 000 (340 000) 36 000 (360 000) 38 000 (380 000) Intindere (pentru stariIe limita ale Re B.4 (13.0 (80) 9.5 (95) 8.5 (85) -- 10.O) 0.0 (150) 18.5 (35) 4.0 7.9 (9. 290 (2900) ' 340 (3400) 360 (3600).l Verticala trans- Rezistenta de ealcul Modulul de ela.0 -- -- -- ( 140) -.0 (130) 14.0) ( 12. 320 (3200) 200000 (2000 000) 210 000 (2100 (00) Compresiune Solici tarea trica ~ncovoiere.3 1.0 (70) -- 8.1 (10.5) (H.0) _- capacitatit 0. 7. PC 60 o STNB 0:.0 (80) -. c dill tabelele 2 si 3 Orizon talA Tipul de o~. I d al 1 .0 (60) 10.0 (180) 22.5 (165) 19.5 (145) r--- B 450 B 500 Re -e 11 __ 8.O) " c stere a valorii modulului de elasticitate are Ul1> Obseyva!ie.0 (190) B 100 17 000 (170 OOO) 21 000 (210 000) 24 000 (240 000) 27 000 (270 000) t 1 000 (110 000) B 150 Compresiune b 13 000 (130 000) 6.0 (60) --- 7. valorile s-au calculat din valoarea exacta corespunzatoare -cazului c ~i apoi s-au aplicat rotunjiri.0 . respectiveu efect defavorabil.0 (120) 15.1 691 .-- 10.){ Ill..5 (5_0_)_(70~) ~ R 0.8 (8.5 ( 145) 16.0) 1.azunle 10 ..5 (5.5 ( 165) B 600 granulit 5.5 ( lIS) 12.0 (100) 12.----~:~' B 100 betonului I B 156 I B 20.0 (160) 19.0 (70) 8.0) '0.0 (150) 14.5 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful