PIAGAM MADINAH: KONSEP NEGARA ISLAM SEBENAR YANG MENJAMIN KEBEBASAN BERAGAMA DAN PERPADUAN KAUM (Bahagian 1

)
Assalamualaikum dan salam sejahtera.. Tertarik saya untuk membincangkan topik ini melihatkan keadaan di negara kita yang terdiri dari berbilang bangsa dan agama malah pihak kerajaan sedang gigih mempromosikan Satu Malaysia, One Malaysia dan sebagainya demi perpaduan kaum.. Tapi pada saya sebenarnya, tidak perlu semua itu.. Yang diperlukan hanyalah sebuah konsep perundangan yang betul, berlandaskan satu sistem yang sempurna. Dalam fikiran saya tidak lain tidak bukan ialah konsep pembinaan negara yang digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang disebut Piagam Madinah/ Saheefah Madinah/ Perjanjian Madinah/ Perlembagaan Madinah atau dalam bhs inggerisnya, The Medina Charter.

Sedikit nota: * Nama asal Madinah ialah Yathrib. * Kaum Muhajirin adalah kaum Quraisy yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. termasuklah Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. * Kaum Ansar adalah penduduk asal Yathrib(Madinah) yang terdiri dari orang Islam dan Bukan Islam, ataupun secara spesifiknya ialah orang Yahudi pada waktu itu.

FAKTA RINGKAS:

* Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622Mbersamaan tahun pertama Hijrah, merupakanperlembagaan bertulis pertama di dunia. * Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal/perkara yang mana 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara kaum Ansar dan Muhajirin. 24 fasal lagi membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu kaum Yahudi pada waktu itu. (Untuk mengetahui apakah fasal2 tersebut boleh lihat di sini--> PIAGAM MADINAH or in English version --> THE MEDINA CHARTER * Kandungannya berbentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membina sebuah negara (Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.

PERANGKAAN/PENGGUBALAN PIAGAM MADINAH:

Rasulullah s.a.w. dalam merangka piagam Madinah, Baginda telah mengikut bimbingan wahyu dan

berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah.

Langkah pertama: Dilakukan oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah.

Langkah kedua: Mengikat tali persaudaraan antara kaun Ansar dan Muhajirin (sesama Muslim), bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.

Langkah ketiga: Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi(non-Muslim) yang terdiri dari palbagai puak supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka lahirlah satu perjanjian yang dikenali sebagai Piagam Madinah.

PERKARA UTAMA DALAM PIAGAM MADINAH:

* Nabi Muhammad s.a.w. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkahan hendaklah merujuk kepada baginda. * Semua penduduk Madinah, Islam mahupun bukan Islam di tegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa iaitu bangsa Madinah. * Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing. * Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah. * Keselamat orang Yahudi (non-Muslim) adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut.

TUJUAN/OBJEKTIF PENUBUHAN PIAGAM MADINAH:

* Menghadapi masyarakat majmuk Madinah. * Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk. * Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum. * Mewujudkan perdamaian antara kaum dan melenyapkan permusuhan. * Mewujudkan keamanan di Madinah. * Menentukan hak-hak dan tanggngjawab Nabi Muhammad sebagai ketua negara dan penduduk setempat. * Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin. * Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah * Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi. * Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah.

PRINSIP PIAGAM MADINAH (RUKUN NEGARA)

* Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara.(Waktu itu belum wujud sumber perundangan berdasarkan ijma', qiyas kerana Rasulullah s.a.w. masih hidup dan semua perkara dirujukkan kepadanya) * Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara. * Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah. * Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara. * Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantuantara semua warganegara. * Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. * Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan. * Kebebasan beragama. * Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam. * Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.

Baiklah, itulah fakta-fakta ringkas mengenai Piagam Madinah setakat ini. Untuk huraian dan perbincangan lanjut, akan bersambung di bahagian 2 mahupun seterusnya.

Islam adalah agama yang melindungi, agama untuk kesejahteraan. Tidak dianjurkan olehnya permusuhan. Malah peperangan bukanlah bertujuan untuk penindasan ataupun untuk penaklukan

kuasa semata-mata, tetapi untuk mempertahankan diri yang teraniaya demi mempertahankan agama Allah di muka bumi..Kerana Allah s.w.t. telah menciptakan kita dari pelbagai jenis bangsa, kaum, warna kulit supaya kita mengenali antara satu sama lain dan sama2 menjaga bumi-Nya yang dipertanggungjawabkan ke atas kita..

Dalam sistem negara Islam sebenar, orang2 Kristian, Yahudi atau agama apa sekalipun selain Islam yang hidup dibawah pemerintahan Islam dikenali sebagaizimmi iaitu "orang yang dilindungi". Oleh itu, keselamatan peribadi dan keselamatan harta awamzimmi telah dijamin dan mereka bebas mengamalkan adat istiadat, upacara keagamaan mereka..

Pendahuluan Mempelajari thariqah (metode) dakwah Rasulullah berarti mempelajari seluruh perikehidupan Rasulullah saw. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah, yakni kehidupan mengemban risalah Islam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia secara kaffah serta perjuangan menghadapi segala bentuk pemikiran kufur dan kehidupan jahiliah. Selama 23 tahun, Rasulullah berjuang dengan sungguh-sungguh, tak kenal lelah, berdakwah terus menerus, mengajak manusia kepada Islam dengan Dakwah Fikriyyah, Dakwah Siyasiyyah dan Dakwah Askariyyah. Disebut dakwah fikriyyah karena Rasulullah memulai dakwahnya dengan menyebarkan pemikiran berupa aqidah, pandangan hidup, dan pemahaman Islam seraya mendobrak segala bentuk pemikiran, pandangan hidup sesat dan menghancurkan semua bentuk kepercayaan dan tradisi nenek moyang jahiliyah. Disebut dakwah siyasiyyah karena di dalam dakwah ini Rasulullah mengarahkan umat pada terbentuknya suatu kekuatan politik sebagai pelindung dan pendukung agar dakwah dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Dan disebut dakwah askariyyah karena dakwah dilancarkan juga melalui strategi dan taktik militer dalam jihad fi sabilillah, setelah Rasulullah mendapatkan kekuasaan di Madinah. Rasulullah sukses dalam mengemban risalah, membina dan membentuk masyarakat Islam, mendirikan daulah serta menghimpun umat manusia yang sebelumnya terpecah belah dalam bentuk berbagai qobilah menjadi umat yang satu di bawah panji Islam. Kesuksesan itu diraih bukan melalui perubahan moral atau kehidupan sosial-ekonomi terlebih dahulu meski hal itu juga diperlukan. Juga tidak melalui slogan-slogan sukuisme, kaumiyah atau ashobiyah. Keberhasilan dakwah Rasulullah diawali dengan seruan aqidah Islam yang mampu mengubah pemikiran, perasaan, perilaku dan pandangan hidup sehingga terwujud generasi sahabat yang mampu meneruskan risalah dakwah hingga tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dakwah yang hakiki sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saat ini telah berhenti, semenjak runtuhnya daulah khilafah, terkoyak-koyaknya umat Islam yang semula utuh bersatu sebagai ummatan wahidatan menjadi berbagai bangsa dan negara yang berdiri sendiri-sendiri serta berhentinya penaklukan Islam (futuhat Islamiyyah). Tanpa daulah dan persatuan umat, Islam menjadi lemah padahal mulanya kekuatan umat Islam sangat tangguh dan disegani oleh musuh-musuhnya. Kini umat membutuhkan orang-orang yang sanggup mengemban risalah dakwah Islam guna membangkitkan kembali kekuatan itu. Yakni kebangkitan yang benar, yang muncul atas dasar Islam. Umat memerlukan orang-orang yang mau menghimpun kembali barisan yang tercecer dan shaf yang terbengkalai, untuk kemudian menyatukannya ke dalam kekuatan yang akan mendorong terwujudnya kembali masyarakat Islam, agar bisa dilakukan lagi misi menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia untuk yang kedua kalinya. Cita-cita ini hanya dapat tercapai dengan jalan dakwah. Sebab, hanya melalui dakwah sajalah satu-satunya jalan yang pernah ditempuh Rasulullah saw. dalam mencapai sukses besar. Jejak langkah itu kemudian diikuti oleh para shahabat. Dengan cara itu, mereka telah menempuh jalan dakwah yang lurus dengan metode (thariqah) yang benar. Maka buah atau hasilnya pun telah dipetik berupa kejayaan Islam yang berlangsung ratusan tahun lamanya. Jalan ini wajib ditempuh oleh umat Islam sekarang, dan metodenya wajib dipelajari dan dijadikan contoh dengan cermat agar umat tidak salah memahami dakwah Rasulullah atau menyimpang dari jalan yang telah digariskannya. Menyimpang dari metode dakwah Rasulullah akan berakibat terperosoknya umat ini di tengah jalan dakwah dan itu merupakan awal kegagalan dalam mewujudkan cita-cita Islam. Untuk meneladani jejak langkah Rasulullah, seorang pengemban dakwah (hamilu al-dakwah) wajib kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya kembali kepada Siroh Nabi atau Sejarah Dakwah Rasulullah saw. Telaahan mendalam terhadap Siroh Nabi diperlukan untuk mengetahui apa yang dikatakan dan dilakukan serta jalan mana yang ditempuhnya ketika Rasulullah mengemban dakwah sebagaimana yang digariskan Allah SWT. Seorang pengemban dakwah harus meneguhkan niat untuk mengikuti tuntunan Rasul dan tetap berjalan sesuai dengan langkah-langkah dakwah Rasul, sedemikian sehingga bisa dipastikan selalu berada di pihak yang benar. Jikalau khittoh (garis) perjuangan Rasulullah telah diikuti oleh umat Islam, insya Allah, kemenangan akan datang, sehingga tujuan untuk menjalankan hukum Allah di muka bumi serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia segera dapat dicapai. Oleh karena itu, memahami Sejarah Dakwah Rasulullah secara keseluruhan mutlak diperlukan oleh setiap orang yang mengaku sebagai penerus Risalah Dakwah. Dengan cara ini kejayaan Islam insya Allah akan dapat dicapai untuk yang kedua kalinya. Allah-lah yang menurunkan agama ini sebagai dien al-fitrah, maka Dia pulalah yang mengokohkan dan memenangkannya dari musuh-musuh Islam, sekalipun mereka sekuat tenaga berusaha melenyapkannya. Agar lebih mudah dalam memahami serta mengambil pelajaran dari dakwah Rasulullah, di bawah ini dipaparkan langkah-langkah beliau, menurut periode dakwahnya. Setelah ityu, akan dijelaskan pula bagaimana meneladani thariqah dakwah Rasulullah di masa sekarang. Periode Dakwah Rasul di Makkah

Rasulullah mulai menjalankan dakwahnya di kota Makkah melalui dua tahap (marhalah) berturut-turut. Tahap pertama adalah tahap Pembinaan dan Pengkaderan (tatsqif wa takwin), yakni pembinaan kepribadian kader berupa penanaman pemikiran Islam dan kekuatan ruhiyah. Tahap Kedua adalah Tahap Penyebaran Dakwah dan Perjuangan. Marhalah Tatsqif wa Takwin (Pembinaan dan Pengkaderan) Pada Tahap Pertama ini dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam dan penghayatan yang tajam terhadap apa yang diberikan Rasulullah. Tahap ini berlanjut hingga pembentukan jama'ah dakwah. Inilah tahapan yang menghasilkan kader-kader inti. Dakwah Rasulullah pada marhalah ini dilaksanakan secara diam-diam (sirriyah) selama 3 (tiga) tahun. Rasulullah tidak melakukan dakwah secara terbuka di tengah-tengah masyarakat. Yang dilakukan Rasulullah adalah menyampaikan dakwah dalam bentuk ajakan per individu dari rumah ke rumah. Yang telah menerima dakwah Rasul dihimpun di di Darul Arqam (rumah Arqom bin Arqom). Di rumah ini setiap hari para sahabat mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan penjelasannya dari Rasulullah. Pendeknya, di tempat inilah mereka menerima pembinaan dari Rasulullah secara terus menerus untuk kemudian menyebar ke berbagai lapisan masyarakat sebagai utusan dakwah. Diantaranya, Rasulullah saw. mengutus Khabbab bin Arts mengajarkan Al-Qur'an di rumah Fatimah binti Khattab bersama suaminya. Begitu pula yang dilakukan oleh Para Sahabat lainnya seperti Abu Bakar. (Siroh Ibnu Hisyam I halaman : 249 - 250, 344). Maka hari demi hari hari, sekalipun sangat lambat, pengikut Rasulullah terus bertambah. Di akhir tahun ketiga, yang menerima dakwah Rasul mencapai 40 orang. Dakwah pada marhalah ini memang dilakukan secara diam-diam, tetapi bukan berarti Rasulullah takut melaksanakannya secara terang-terangan. Siapa yang meragukan rasa yakin Rasulullah bahwa dalam mengemban risalah ini pasti akan mendapat perlindungan dari Allah SWT? Seandainya dakwah dilaksanakan secara terang-terangan, Rasulullah pasti dijamin keselamatannya oleh Allah. Bila demikian, mengapa Rasul melakukannya secara diam-diam? Jika dikaji secara seksama, maka dakwah Rasulullah yang pada tahap awal ini dilakukan secara sirriyah dapatlah dimengerti. Suatu konsepsi yang masih asing dan bentuk mengawali dakwah di tengah-tengah masyarakat yang menerapkan aturan jahiliyah, yang sama sekali jauh daari nilai-nilai Islam. Berdasarkan langkah dakwah ini, jumhur fuqoha berpendapat bahwa bila kaum muslimin berada pada posisi lemah, rapuh kekuatannya dan khawatir hancur binasa oleh kekuatan lawan, maka mereka wajib memelihara diri dan agamanya dengan cara melakukan dakwah secara sirriyah. Sebaliknya, bila dakwah mungkin dilakukan secara jahriyah, ini lebih baik karena kaum muslimin tidak boleh berdiam diri tanpa berjihad melawan orang-orang kafir. (Fiqh Sirah, Dr. Ramadhan Al Buthi:177). Pelajaran lainnya yang dapat diambil dari marhalah ini adalah, bahwa disamping terus menerus menyampaikan ajaran-ajaran Islam, Rasulullah juga tak pernah berhenti menanggapi dan menelanjangi ide-ide yang bertentangan dengan Islam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Kitab Tartib lil Musnad bahwa Rasulullah bersama Khadijah pernah mendapat ancaman Abu Jahal ketika shalat di depan Ka'bah, setelah keduanya secara terangterangan mencela patung-patung berhala yang disembah orang Arab. Ketika di Mina, keduanya bersama Ali bin Abi Thalib, menyampaikan kepada orang banyak bahwa pada suatu saat Kerajaan Romawi dan Persia akan ditaklukan Islam. Menurut pensyarah hadits ini, apa yang dilakukan Rasulullah beserta pengikutnya yang baru tiga orang itu adalah upaya menarik perhatian kaum Quraisy agar berfikir tentang hakikat patung berhala yang menjadi Tuhan mereka. Cara ini persis seperti dakwah Nabi Ibrahim as. Dari hadits ini juga dapat pula diambil pelajaran bahwa dakwah Rasulullah sejak awal bukanlah dakwah ruhiyah (hanya menyeru perihal keakhiratan belaka) tetapi juga merupakan dakwah siyasiyah (mengarah kepada terbentuknya kekuatan). Tidak mungkin dua kerajaan besar, Romawi dan Persia, dapat ditaklukkan tanpa usaha menyusun kekuatan untuk memperoleh kekuasaan yang berdaulat. Kekuatan itu pulalah yang mampu menggerakkan bala tentara untuk menghancurkan dua kerajaan besar tersebut. Demikianlah, dalam meencapai suatu tujuan harus ada usaha-usaha dan ikhtiar, juga memerlukan pemikiran dan program yang tepat serta menggunakan cara-cara yang kongkrit, tidak semata-mata menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah seperti yang dipahami oleh kaum jabariyah. Marhalah Tafa'ul wal Kiffah (Interaksi dan Perjuangan) Tahap ini adalah proses interaksi dengan masyarakat secara terang-terangan. Marhalah ini adalah tahap yang penuh rintangan dan cobaan. Dilakukan setelah Rasulullah beserta pengikutnya diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara jahriyah. "Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik". (QS. Al-Hijr : 94) Dakwah pada tahap ini segera mendapat reaksi keras dari orang-orang kafir di Makkah. Siksaan dan penganiyaan datang bertubi-tubi. Pada tahap ini, para pengikut Rasulullah sungguh-sungguh diuji sampai sejauh mana kualitas iman mereka setelah tiga tahun dibina mentalnya di Darul Arqom. Pernah ketika Rasulullah sedang shalat di samping Ka'bah, datang Uqbah bin Muith mencekik leher beliau. Untung saat itu datang Abu Bakar ashShidiq melerai, dan berkata: "Apakah kalian hendak membunuh orang yang mengatakan bahwa Allah Tuhanku?"(HR. Bukhari) Para sahabat Rasulullah mendapat macam-macam penganiayaan hingga salah seorang diantaranya, Khabbab bin Arts, menghadap Rasulullah dan berkata dengan nada setengah putus asa: "Ya Rasulullah, terlalu banyak sudah penganiayaan yang datang dari kaum musyrikin, tetapi mengapa engkau tak berdoa agar Allah menolong kita?" Mendengar keluhan ini, Rasulullah menjawab: "Lebih besar lagi penderitaan yang dialami orang-orang mukmin sebelummu. (Tubuh) mereka disiksa (disikat) dengan sisir besi sampai terkelupas kulit kepala berikut dagingnya, tapi mereka tidak pernah berpaling dari agamanya.´ Putri Bilal disiksa sampai meninggal dunia, dan Bilal sendiri dipaksa berbaring diatas pasir panas di siang hari bolong di bawah terik matahari, ditambah dengan tindihan batu pada dadanya. Dari mulutnya sayup-sayup hanya terdengar lirih ucapan ³ahad-ahad.´ Di puncak penderitaan itu, Rasulullah saw. berharap ada orang kuat diantara pengikutnya yang dapat melindungi dakwah. Harapan Rasulullah tak sia-sia. Sayidina Hamzah, paman Rasulullah yang sangat disegani, masuk Islam ketika melihat Muhammad dianiaya dan dicaci maki Abu Jahal. Ketika itulah Rasulullah berdo'a: "Ya Alloh, kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisyam atau dengan Umar bin Khattab."

Karena begitu gencarnya penganiayaan kaum musyrikin, maka 16 orang sahabat (12 orang lelaki dan 4 orang perempuan) diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia). Selain menjaga agar jama'ah jangan sampai habis dibantai oleh kafir Quraisy, juga karena Rasulullah sendiri memang tak kuasa mencegah penganiayaan yang dialami pengikutnya. Dan rombongan ini kembali ke Makkah setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ada pelajaran dari peristiwa itu, bahwa penderitaan, ujian dan cobaan, merupakan penguji iman untuk memisahkan antara yang hak dengan yang bathil. Mana pengikut Rasul yang tangguh dan sungguh-sungguh dan mana yang bukan. Kisah-kisah seperti ini kiranya dapat menjadi penawar hati bagi para da'i dan pengemban dakwah yang ikhlas menegakkan dienullah, ketika mendapat ancaman maut, dianiaya dan disiksa oleh penguasa yang dzalim. Ia senantiasa ingat, keadaan yang sedang dialaminya itu bukanlah sesuatu yang baru, tapi merupakan hal yang lumrah dalam setiap perjuangan dakwah. Do'a Rasulullah yang mengharapkan Umar bin Khattab masuk Islam menjadi pelajaran bahwa dakwah Islam, dimanapun berkembangnya memerlukan pendukung-pendukung yang kuat dari orang-orang yang memiliki pengaruh di hadapan masyarakat. Sebelum Umar, para pengikut Rasulullah sebagian besar terdiri atas kaum mustadl'afin (tertindas). Tapi memang demikianlah tabi'at dakwah para Rasul Allah semenjak dahulu kala, sebagaimana firman Allah: "Para pemuka yang menyombongkan diri diantara kaumnya, berkata kepada orang-orang beriman yang dianggap lemah." Tahukah kamu bahwa Sholeh diutus oleh Tuhannya ? Mereka menjawab: Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Sholeh untuk menyampaikannya." (QS. AlA'raf: 5; lihat juga Al-A'raf: 137) Hal ini dikarenakan misi dakwah ilallah yang diemban oleh para Rasul bertujuan untuk membebaskan manusia dari pengabdian manusia kepada manusia, terutama para penguasa (QS. At-Taubah: 131). Maka wajarlah bila orang-orang tertindas dan teraniaya dari kalangan mustadl'afin menjadi para pengikut yang pertama karena mereka adalah golongan yang pertama kali harus dibebaskan dari cengkeraman kedzaliman (QS. Al-Qashash:5). Namun untuk melawan kedzaliman itu diperlukan dukungan dari orang-orang kuat yang bersedia untuk melindungi kelangsungan dakwah. Perintah Allah untuk menyampaikan kakwah kepada kerabat terdekat, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 94 surah al-Hirj tadi, memberi pengertian yang tersendiri, bahwa tanggung jawab seorang da'i sebelum ia melangkah keluar rumah untuk berdakwah adalah, hendaknya dimulai dari dirinya, kemudian istri dan anaknya, lalu keluarga terdekat. Atas dasar inilah Rasulullah pernah mengundang Bani Hasyim sebanyak 45 orang untuk makan di rumahnya, kemudian beliau berkata: "Sesunguhnya Allah telah mengutus aku untuk seluruh umat manusia dan khususnya kepada kalian; dan aku menyeru kepada kalian semua dengan dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan, yakni bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Maka siapa diantara kalian yang bersedia menjadi penolongku dalam menegakkan perkara ini?" (Shirah Al-Halabiyah 1 : 460) Dakwah Rasulullah pada marhalah ini juga adalah pertarungan pemikiran antara pemikiran jahiliyah dengan Islam, antara adat istiadat, budaya dan kepercayaan nenek moyang dengan Islam. Ini terlihat dari ayat-ayat Makkiyah yang pada umumnya mengajak manusia untuk memikirkan kejadian alam semesta, agar meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Contohnya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Zukhruf: 23-24. Begitu pula, marhalah ini merupakan suatu pergolakan politik antara para pemimpin Arab, yang terdiri dari para kepala qabilah dengan nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat dari ucapan beliau di hadapan tokoh-tokoh Quraisy: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk memberi peringatan kepada keluargaku yang terdekat dan kalianlah orang yang terdekat diantara kaum Quraisy. Dan aku tidak dapat menolong kamu mengucapkan Laa ilaha illalloh. Maka bersaksilah kamu dengan kalimat ini di sisi Tuhanmu, semua orang Arab akan taat kepadamu dan orang-orang ajam akan tunduk pula kepadamu." (Kanjul Umal I : 277) Ucapan Rasulullah tersebut merupakan bahasa diplomasi yang mengandung pengertian bahwa kesediaan mereka untuk menerima dakwah Rasulullah dan masuk Islam, berarti tidak saja mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kaumnya tetapi juga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Arab, bahkan pula menjadi pemimpin dunia. Ini telah terbukti ketika Islam menguasai dunia selama tujuh abad. Kendati tahap Pembinaan dan Pengkaderan telah berpindah pada tahap Interaksi dan Perjuangan, tapi tidak berarti bahwa pembinaan dan pengkaderan dihentikan. Justru pembinaan dan pengkaderan selanjutnya dilakukan secara terang-terangan. Pada mulanya halaqah-halaqah diadakan secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah sahabat dan di Darul Arqam. Namun setelah Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam, halaqah diadakan secara terbuka di sekitar Ka'bah dengan lebih intensif. Dan tempat pembinaan serta pengkaderan justru diadakan di Masjidil Haram, sebagaimana suatu riwayat dari Shuhaid : "Bahwa ketika Umar masuk Islam kami duduk berkelompok di sekitar Baitullah." (Shirah Al-Halabiyah II : 21) Dari Anas ra. diriwayatkan : "Bila mereka selesai shalat di pagi hari, mereka duduk berkelompok-kelompok membaca Al-Qur'an dan mempelajari hukum-hukum wajib dan sunnah" (Majma'uz Zawaid I : 32) Marhalah ini berjalan selam 10 tahun, dan rumah Rasulullah menjadi pusat perhatian pengikut-pengikut beliau sebagai tempat menimba ilmu dan menerima wahyu. Pembinaan dan pengkaderan di Darul Arqam dilaksanakan secara selektif, intensif dan kontinyu dengan memilih pribadi-pribadi yang dinilai mampu mengemban dakwah. Pengetahuan yang diperoleh dari Rasulullah tidak hanya berkisar pada masalah aqidah saja, tapi lebih luas lagi yakni menyangkut masalah ekonomi, sosial, hukum pidana, nasib kaum dlua'afa, fuqara dan orang-orang miskin (lihat QS. Ar-Rum: 39 tentang riba; Al-Isra: 35; Al-An'am: 152 dan Al- Muthaffifin: 152 tentang anak yatim dan sebagainya). Dakwah Rasulullah semakin gencar, ruang lingkupnya semakin luas dan sasarannya lebih ditujukan kepada jamaah di tempat-tempat ramai, seperti pasar, Ka'bah di musim haji, di tempat-tempat orang melakukan thawaf dan lain-lain. Lebih dari 14 kabilah yang berada di sekitar kota Makkah didatangi Rasulullah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pihak Quraisy bahwa mereka akan menerima dakwah dan menjadi pendukung Rasulullah, serta mengadakan perlawanan kepada kaum Quraisy. Bila itu terjadi, tentu akan merusak citra mereka di kalangan bangsa Arab, apalagi bila kepercayaan dan budaya mereka dihinakan. Sebelum semua terjadi, akhirnya mereka mengutus Walid bin Mughirah, 'Ash bin Waili, Aswad bin Muthalib, dan Ummayah bin Khalaf untuk menghadap Rasulullah dan menawarkan kerja sama ibadah dalam agama. Yakni, kaum Quraisy akan menyembah apa yang disembah kaum muslimin dan kaum muslimin harus bersedia menyembah apa yang disembah kaum musyrikin. Saat itu Allah

SWT menurunkan surah Al-Kafirun sebagai penolakan atas penawaran tersebut yang kemudian dibacakan Rasulullah kepada mereka (Shirah AlHalabiyah). Beberapa kali pula mereka mendatangi Abu Thalib agar bersedia membujuk Rasulullah meninggalkan dakwahnya. Mereka menawarkan harta, pangkat, kedudukan dan wanita cantik, tetapi semua itu ditolak Rasulullah dengan jawaban : ³Demi Allah, sekalipun matahari diletakkan di tangan kanan dan rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tak akan meninggalkan dakwah ini hingga agama ini tegak atau aku mati karenanya." Demikianlah, seorang da'i pengemban dakwah, tidak selayaknya ia mencampuradukkan antara haq dan bathil, pantang menjual aqidahnya atau silau oleh bujuk rayu harta benda, kedudukan dan wanita. Dakwah lebih berharga dari semua itu. Pada marhalah yang penuh rintangan ini, ruang gerak Dakwah Rasulullah di Makkah semakin sempit, terlebih setelah istri Rasulullah, Khadijah, dan pamannya, Abi Thalib meninggal. Dua orang inilah yang selama ini setia melindungi dakwah. Karena itu, kemudian Rasulullah berusaha mencari pendukung di Kota Tha'if, tetapi tidak berhasil bahkan ia disambut dengan penghinaan dan penganiayaan fisik. Tahun-tahun tersebut merupakan saat-saat paling sulit bagi Rasulullah dan para pengikutnya. Kemana pun Rasulullah pergi, Abu Labah dan kawan-kawan selalu mengikuti dan mengatakan kepada kaum yang didatangi Rasulullah, bahwa ia adalah pendusta dan pembohong yang ingin mengubah agama nenek moyang mereka. Di tengah situasi seperti itu, Rasulullah sering menyendiri, mengadukan persoalannya kepada Allah SWT hingga Allah meng-Isro' dan Mi'rojkan. Ini menumbuhkan kembali kekuatan dalam dirinya, bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Dan ternyata situasi tidak statis, tapi terus berkembang. Suatu ketika pada musim haji, datanglah serombongan orang dari Suku Aus dan Khajraj dari Yatsrib (Madinah). Kesempatan ini digunakan oleh Rasulullah untuk menyampaikan dakwah. Ketika rombongan ini mendengar ajakan Rasulullah, satu sama lain berpandangan sambil berkata: "Demi Allah dia ini benar seorang Nabi seperti yang dijanjikan orang-orang Yahudi kepada kami." Mereka menerima dakwah Rasulullah sambil berkata : "Kami tinggalkan kaum kami di sana dan tidak ada pertentangan serta permusuhan antara kaum kami dengan kaum yang lain, mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan mereka denganmu dan menerima dakwahmu, maka tidak ada lagi orang yang paling mulia darimu." (Siroh Ibnu Hisyam I : 428) Tahun kedua belas kenabian, 12 orang dari Madinah datang kepada Rasulullah dan masuk Islam. Mereka membai'at Rasulullah yang kemudian dikenal dengan Bai'ah Aqabah I, yang isinya: "Tidak menyekutukan Alloh, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak membunuh anak-anak kecil, tidak berbohong dan tidak menentang Rasulullah dalam perbuatan ma'ruf." (HR. Bukhori) Sekembalinya mereka dari ibadah haji, Rasulullah mengutus Mush'ab bin Umair bersama mereka ke Madinah untuk mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum Agama. Setelah semakin banyak penduduk Madinah yang masuk Islam, Mush'ab bin Umair mengirimkan surat kepada Rasulullah di Makkah, memberitahukan tentang keinginannya untuk mengumpulkan mereka semua seperti kebiasaan penduduk Yahudi mengumpulkan anak isterinya pada hari Sabtu (Hari Sabath). Rasulullah memberi izin, tapi harus dilakukan pada hari Jum'at dan memerintahkannya agar melakukan sholat dua raka'at apabila matahari telah condong (Siroh Al-Halabiyah II : 168). Dengan demikian Mush'ab bin Umair adalah orang pertama yang melakukan sholat Jum'at bersama kaum muslimin di Madinah, walaupun pada waktu itu belum difardlukan kepada umat Islam yang lain, kecuali sesudah hijrah ke Madinah. Musim haji berikutnya, pada tahun ketiga belas kenabian, Mush'ab bin Umair kembali ke Makkah bersama 75 (tujuh puluh lima) orang Islam. Dua orang diantaranya wanita dan mereka melakukan bai'at kepada Rasulullah. Bai'at ini dinamakan Bai'ah Aqobah II. Isi Bai'ah Aqobah II ini pada dasarnya tidak berbeda dengan yang pertama, yakni mereka kan tetap berpegang teguh kepada Islam dan berjanji untuk patuh dan taat dengan ikhlas kepada agama Allah serta meninggalkan larangan-Nya. Bedanya, pada Bai'ah Aqobah II ini ada isyarat tegas tentang kesediaan mereka untuk berjihad dan membela Rsulullah dengan jalan apapun, dalam rangka menegakkan dakwah Islam. Selesai melakukan bai'at, Rasulullah SAW menunjuk 12 orang untuk bertindak sebagai pimpinan masing-masing qabilah mereka. Abbas bin Ubadah, salah seorang dari mereka berkata kepada Rasul: "Demi Allah yang mengutusmu dengan benar, bila engkau mengijinkan, kami akan perangi Penduduk Mina besok pagi dengan pedang-pedang kami." Mendengar ini, Rasul menjawab: "Kita belum diperintahkan untuk itu, dan lebih baik kembalilah kalian ke kendaraanmu masing-masing" (Siroh Al-Halabiyah II : 176) Dengan jawaban Rasul itu, jelaslah bahwa sebelum hijrah ke Madinah dan membangun negara di sana, kewajiban jihad belum diperintahkan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dakwah Rasulullah dalam Periode Makkah adalah dakwah dalam rangka memperkenalkan Islam melalui dakwah Fikriyah, kemudian membina umat, mengatur barisan dan menyusun kekuatan untuk kemudian hijrah ke Madinah dan membangun Khilafah Islamiyah serta mengumumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam. Periode Dakwah Rasul di Madinah Dakwah Islam di Madinah telah tersebar selama dua tahun sebelum hijrah Rasulullah. Awalnya adalah Islamnya tujuh orang penduduk Madinah yang sengaja dijumpai Rasulullah ketika musim Haji di Mina. Tahun berikutnya datang 12 orang lagi yang mengadakan Bai'ah Aqobah I, lalu disusul 75 orang lagi melakukan Bai'ah Aqibah II, sebagaimana diuraikan di atas. Kesediaan penduduk Madinah menerima kedatangan Rasulullah dan menyerahkan segala urusan mereka kepada beliau, merupakan awal tumbuhnya benih Khilafah Islam. Rasulullah memerintahkan pengikut-pengikutnya berhijrah lebih dulu ke Medinah, yang kemudian diikuti oleh beliau dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah merupakan awal mula tahap dakwah yang disebut Marhalah Tathbiq Ahkamul Islam (tahap pelaksanaan syari'at Islam) dengan diproklamasikannya Daulah Islamiyah sebagai pelaksana hukum Islam dan sebagai pengemban risalah Islam ke segenap penjuru dunia dengan jihad fi sabilillah. Sejumlah hal dilakukan oleh Rasulullah setibanya di Madinah dalam hijrahnya dari kota Makkah. Diantaranya:

Membangun Masjid Pembangunan masjid mempunyai arti yang sangat penting bagi pembinaan masyarakat Islam, yang terdiri atas individu-individu muslim, yang senantiasa berpegang teguh kepada aqidah dan syari'at Islam, pancaran dan semangat kemasjidannya. Masjid juga menjadi tempat pelepasan para prajurit ke medan perang dan tempat menyelesaikan semua urusan umat yang menyangkut ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya. Masyarakat Islam sangat mementingkan persaudaraan atas dasar aqidah Islam (ukhuwah Islamiyah) antara sesama warga masyarakat. Dan ini tidak akan terpenuhi secara maksimal melainkan dimulai dari masjid, tempat umat Islam bertemu muka dan bertukar informasi serta menjalin persaudaraan. Dengan cara itu lenyap dengan sendirinya tembok-tembok pemisah antara golongan kaya dan miskin, golongan elite dan bawah, warna kulit dan keturunan. Sistem Islam menghendaki adanya persamaan dan keadilan bagi seluruh umat. Mereka bertemu dalam satu barisan, berdiri tegak bersama-sama di hadapan Allah SWT. Ini dapat menyingkirkan ananiyah (egoisme), menyuburkan rasa tolong menolong (ta'awwun) dan saling menanggung atas dasar persaudaraan Islam yang terbina di masjid. Ukhuwah Islamiyah Langkah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum Anshar dengan Muhajirin (kaum muslimin yang berhijrah dari Makkah). Persaudaraan ini bukan sekedar slogan-slogan kosong tanpa makna, tetapi persaudaraan yang digambarkan Rasulullah ibarat satu tubuh, bila salah satu anggota tubuh tertimpa sakit maka seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit. Persaudaraan yang mendarah daging, mengalir dalam tubuh setiap umat sehingga lenyap sama sekali segala bentuk fanatisme golongan, suku bangsa dan ras. Persaudaraan yang sebenarbenarnya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah tidak mungkin terwujud tanpa didasari oleh aqidah Islam. "(Dan) Allahlah yang mempersatukan hati mereka (orang-orang) yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Anfal: 63) Rasulullah mempersaudarakan Bilal yang berkulit hitam dari Afrika dengan Abu Ruwaim Al Khutsa'mi; Salman Al-Farisi dari Persia dengan Abu Darda'; Ammar bin Yassir, bekas hamba sahaya, dengan Mush'ab bin Umair dan lain sebagainya. Persaudaraan ini sampai batas saling waris mewarisi harta dan istri, sebagaimana terjadi antara Sa'ad bin Rabi' dari kaum Anshor dengan Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajiriin. Sa'ad bin Rabi' berkata : "Aku adalah orang Anshar yang paling kaya, inilah hartaku, aku bagikan antara kita berdua. Aku mempunyai dua istri, kuceraikan seorang dan kawinilah olehmu."(Shirah Al-Halabiyah) Persaudaraan ini sebetulnya telah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah SAW, yakni ketika mempersaudarakan antara sesama kaum Muhajirin sewaktu berada di Makkah. Baru setelah hijrah kaum Muhajirin dan Anshar dipersaudarakan di Madinah. Dengan demikian ikatan ukhuwah Islamiyah bertambah-tambah kuatnya, apalagi setelah dinaungi sebuah sistem Islam di bawah pimpinan Rasulullah. ‡ Menyusun Piagam Perjanjian (Watsiqoh) Langkah ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah menyusun Piagam atau Watsiqoh, yang menurut istilah sekarang adalah Undang-undang Dasar. Ibnu Hisyam menyebutnya Dustuur atau Undang-undang Negara Pemerintahan Islam yang pertama. Watsiqoh ini menyangkut hak dan kewajiban orang-orang non muslim yang tinggal dalam wilayah Pemerintahan Islam, hubungan antara daulah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan daulah. Dr. Musthafa Asy Syiba'i dalam bukunya "Siroh Nabawiyah Duruus Wa 'Ibror" mengemukakan beberapa pokok isi watsiqoh tersebut berikut ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kesatuan Umat Islam tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa dan ras. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga masyarakat. Gotong royong dalam segala hal yang bukan untuk berbuat dzolim, dosa dan permusuhan. Kompak dalam menentukan hubungan dengan musuh-musuh Islam. Membangun masayarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. Melawan orang-orang yang menentang negara dan membangkang sistemnya. Melindungi orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang Islam dan tidak boleh berbuat dzolim kepadanya. Umat non-Islam bebas melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Umat non-Islam harus ambil bagian dalam pembiayaan daulah sebagaimana umat Islam. Umat non-Islam harus saling bantu membantu dengan umat Islam untuk menolak bahaya yang akan mengancam negara. Umat non-Islam harus ikut membiayai perang apabila daulah dalam keadaan perang dengan negara lain. Umat Islam dan non-Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang memusuhi negara. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara selama tidak merugikan negara. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat dzolim. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan, tidak atas dosa dan aniaya. ‡

‡

Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan yaitu kekuatan spiritual yakni imannya masyarakat kepada Allah dan keyakinan akan pengawasan dan perlindungan Allah bagi orang yang berbuat baik dan konsekuen. Kekuatan material yakni Kepemimpinan Negara yang dipegang oleh Rasulullah saw. ‡ Strategi Politik dan Militer Dalam rangka penyebaran dakwah Islam keluar Madinah sekaligus mengumumkan kepada Bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain tentang berdirinya Daulah Khilafah Islamiyyah dengan kepala negara Rasulullah sendiri, maka diambil langkah-langkah selanjutnya setelah urusan dalam negeri terlaksana. Langkah-langkah tersebut adalah : 1. Mengirimkan surat kepada kepala-kepala negara, pimpinan-pimpinan qabilah yang ada di sekitar Jazirah Arabia seperti Kaisar Romawi, Kisra, Persia, Muqauqis dari Mesir dan yang lainnya, untuk mengajak mereka masuk Islam.

2. Memaklumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam khususnya kaum Quraisy di Makkah dengan jalan menghadang kafilah-kafilah yang berdagang melewati kota Madinah dan sekitarnya seperti yang terjadi pada perang Badar. 3. Memerangi qabilah-qabilah yang mengkhianati perjanjian perdamaian bersama umat Islam seperti qabilah-qabilah Yahudi yang terdiri dari Bani Quraidhah, Bani Qunaiqa' dan Bani Nadhir. 4. Menjadikan Khilafah Islam sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti oleh lawan-lawannya.

Bagaimana Meneladani Thariqah Rasulullah Sekarang? Bertolak dari thariqah dakwah Rasulullah yang telah diuraikan, kita sekarang pun dapat meneladaninya, dalam rangka mengubah masyarakat jahiliyah (tidak Islami) saat ini menuju masyarakat Islami, di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Secara garis besar, dari thariqah Rasulullah itu perjalanan dakwah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan berikut : Tahap Pertama, Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (Marhalah At Tatsqif wa Takwin), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode dakwah, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh jamaah sebagai cikal bakal partai. Tahap Kedua, Tahapan berinteraksi dengan Umat (Marhalah Tafa¶ul Ma¶a Al Ummah). Yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Tahap Ketiga, Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukm), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Pada tahap pertama (Marhalah Tatsqif wa Takwin) pembentukan kader), aktivitas hanya pada kegiatan pembinaan saja, yakni penyampaian tsaqafah saja. Perhatian diutamakan untuk membentuk kerangka jamaah, memperbanyak anggota/pendukung, membina mereka secara berkelompok dan intensif dalam halaqah-halaqah dengan tsaqafah yang telah ditentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok partai yang terdiri dari orangorang yang telah menyatu dengan Islam, men-tabanni (menerima dan mengamalkan) ide-ide jamaah, serta telah berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan ummat. Setelah sebuah jamaah dakwah dapat membentuk kelompok partai sebagaimana yang dimaksud di atas, juga setelah masyarakat mulai merasakan kehadirannya, mengenal ide-ide dan cita-citanya, pada saat itu sampailah jamaah tersebut ke tahap kedua. Tahap kedua (Marhalah Tafa¶ul Ma¶a al-Ummah) adalah tahap berinteraksi dengan masyarakat, agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya. Caranya, yaitu dengan membentuk opini umum (ar-ra¶yu al-µam) yang didasarkan pada kesadaran umum (al-wa¶yu al- µam) pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam, sehingga mereka menjadikan ide-ide dan hukumhukum tersebut sebagai pemikiran-pemikiran mereka, yang mereka perjuangkan di tengah-tengah kehidupan, dan mereka akan berjalan bersamasama jamaah dakwah dalam usahanya menegakkan Daulah Khilafah, mengangkat seorang Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada tahap ini tahapan dakwah beralih dengan menyampaikan dakwah kepada masyarakat banyak secara kolektif. Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut: (1) Pembinaan Tsaqafah Murakkazah (pembinaan intensif) melalui halaqah-halaqah untuk para pengikutnya, dalam rangka membentuk kerangka gerakan dan memperbanyak pengikut serta mewujudkan pribadi-pribadi yang Islami, yang mampu memikul tugas dakwah dan siap mengarungi pergolakan pemikiran (ash-shira¶ al-fikri) serta perjuangan politik (al-kifah as-siyasi). (2) Pembinaan Tsaqafah Jama'iyah (pembinaan kolektif) bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditabanni/ditetapkan, secara terbuka kepada masyarakat umum. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, di aula atau di tempat-tempat pertemuan umum lainnya. Bisa juga melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran. aktivitas ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran umum (al-wa¶yu al-µam) di tengah masyarakat, agar dapat berinteraksi dengan umat sekaligus menyatukannya dengan Islam; juga untuk menggalang basis dukungan rakyat (qa¶idah sya¶biyah) sehingga mereka dapat dipimpin untuk menegakkan Daulah Khilafah dan mengembalikan penerapan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah SWT. (3) Ash Shira' al-Fikri (pergolakan pemikiran) untuk menentang ideologi, peraturan-peraturan dan ide-ide kufur, selain untuk menentang aqidah yang rusak, ide-ide yang sesat dan pemahaman-pemahaman yang rancu. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menjelaskan kepalsuan, kekeliruan dan kontradiksi ide-ide tersebut dengan Islam, untuk memurnikan dan menyelamatkan masyarakat dari ide-ide yang sesat itu, serta dari pengaruh dan dampak buruknya. (4) Al-Kifaah as-Siyasi (perjuangan politik) yang mencakup aktivitas-aktivitas: a) Berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi negeri-negeri Islam; berjuang menghadapi segala bentuk penjajahan, baik penjajahan pemi- kiran, politik, ekonomi, maupun militer; mengungkap strategi yang mereka rancang; membongkar persekongkolan mereka, demi untuk menyelamatkan ummat dari kekuasaan mereka dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi mereka. b) Menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya; mengungkapkan (rencana) kejahatan mereka; menyampaikan nasehat/ kritik kepada mereka; dan berusaha untuk meluruskan mereka setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat atau pada saat mereka melalaikan kewajibannya terhadap ummat, atau pada saat mengabaikan salah satu urusan mereka. Disamping berusaha untuk menggulingkan sistem pemerintahan mereka, yang menerapkan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, yaitu dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum Islam untuk menggantikan hukum-hukum kufur tersebut. (5) Menetapkan kemaslahatan ummat (Tabbani Mashalih Al-Ummah), yaitu dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan ummat, sesuai dengan hukum-hukum syara'. Di samping aktivitas-aktivitas tersebut, dalam tahap kedua ini juga dilakukan aktivitas Thalabun Nushrah yang telah digabungkan dengan aktivitas dakwah lainnya. Jamaah dakwah meminta pertolongan tersebut kepada mereka yang memiliki kemampuan (kekuatan), yakni para Ahlun Nushrah. Tujuannya ada dua macam, yaitu: Pertama, untuk mendapatkan perlindungan (himayah) sehingga tetap dapat melakukan aktivitas dakwah dalam keadaan aman dan terlindung. Kedua, untuk mencapai tingkat pemerintahan/ kekuasaan dalam rangka menegakkan Daulah Khilafah dan menerapkan kembali hukum-hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah SWT dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sekalipun telah dilakukan upaya mencari pertolongan ini, namun tetap dilanjutkan seluruh aktivitas-aktivitas yang telah dilakukannya selama ini; mulai dari pembinaan dalam halaqah intensif untuk anggotanya maupun untuk masyarakat umum; memberi perhatian penuh kepada umat agar mereka dapat mengemban Islam; mewujudkan opini umum di tengah-tengah umat; berjuang menentang negara-negara kafir imperialis, mengungkap rencana jahat mereka, membongkar persekongkolan mereka; dan menentang para penguasa; hingga aktivitas menetapkan kemaslahatan umat. Aktivitas-aktivitasnya ini tetap dilanjutkan, dengan harapan mudah-mudahan Allah segera memberikan kepadanya dan kepada seluruh umat Islam suatu kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan. Ketika itulah orang-orang yang beriman akan bergembira karena telah tiba nashrullah (pertolongan Allah), agar dapat memasuki tahap dakwah yang ketiga.. Tahap Ketiga, yaitu Istilam al-Hukm wa Tathbiq Ahkam Al-Islam (pengambil alihan kekuasaan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh), akan terwujud dengan diperolehnya kekuasaan dari Ahlun Nushrah melalui aktivitas Thalabun Nushrah tadi. Khilafah Islamiyah yang tegak kemudian terus meneladani Rasulullah SAW. Dalam politik dalam negerinya ditempuh penerapan hukum-hukum syariah Islam dalam segala aspek kehidupan. Sedang dalam politik luar negerinya ditempuh dakwah Islam ke luar negeri dengan jalan jihad fi sabilillah. Penutup Mengikuti langkah-langkah dakwah yang telah ditempuh oleh Rasulullah semenjak periode Makkah sampai periode Madinah, dapatlah disimpulkan bahwa pada periode Makkah beliau lebih sebagai seorang da'i, muballigh, imam, tokoh politik dan pemimpin jama'ah muslimin. Sementara pada periode Madinah beliau tidak saja sebagai seorang rasul yang diutus Allah tetapi sekaligus seorang Kepala Negara Islam. Keberhasilah para da'i penerus risalah dakwah, sangat ditentukan oleh sejauh mana kesetiaan seorang pengemban dakwah mengikuti jejak langkah (thariqah) dakwah Rasulullah ini, mulai dari Periode Makkah. Bagaimana marhalah-marhalah yang dilalui Rasulullah, ujian serta penderitaan yang dihadapi oleh Rasul dan pengikut-pengikutnya dan seterusnya sampai pada Periode Madinah. Pada periode ini terdapat marhalah Pentathbiqkan syari'at Islam melalui Khilafah Islamiyyah. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi taufiq, hidayah, dan kekuatan dari Alloh untuk mengikuti thariqah dakwah Rasul

Dakwah Islamiah bukanlah suatu kegiatan sambilan kerana ia merupakan suatu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam. Ia perlu dilakukan oleh orang yang berilmu bukan sekadar orang yang berminat atau bersemangat. Seorang pendakwah perlu mengetahui asasasas ilmu dakwah sebelum ia memasuki dalam dakwah Islamiah itu. Dalam mengetahui asas-asas ilmu dakwah, kita boleh mempelajari manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w, di mana baginda merupakan perintis kepada ilmu dakwah yang boleh diguna pakai sehingga hari ini. Manhaj-manhaj Nabi Muhammad s.a.w telah banyak diperjelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Dalam penjelasan tersebut, banyak menceritakan tentang pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah yang boleh diaplikasikan untuk menyebarkan mesej-mesej dakwah itu. Namun begitu, masih ramai umat Islam pada masa kini tidak memahami manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w yang telah diperjelaskan untuk diguna pakai pada konteks masa kini. Hal ini berlaku kerana keadaan umat Islam pada masa kini tidak lagi menghayati ajaran Islam itu dengan sebaik mungkin dan mungkin ramai telah terpengaruh dengan budaya barat yang sememangnya telah tersimpang jauh dari ajaran Islam. Dalam menghadapi situasi ini, kita sebagai umat Islam perlu mempelajari manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w khususnya di Madinah yang boleh diaplikasikan dalam konteks masa kini. Hal ini kerana seruan dakwah adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap umat Islam seperti dalam firman Allah (SWT) dalam surah ali-Imran ayat 104 : Maksudnya: ³dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya´. (Surah ali-Imran, 3:104) Dalam kertas kerja ini akan menerangkan tentang manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah dan cabaran-cabaran dakwah pada masyarakat masa kini oleh pendakwah dalam meneruskan usaha ini. 1.3 Literature Review / Kajian Kepustakaan Di dalam rencana yang ditulis oleh Syamsul Bahri Andi Galigo (1998) yang bertajuk ³Pendekatan Dakwah Terhadap Non Muslim Mengikut Perspektif Sirah Nabawiah´ menjelaskan metode-metode dakwah Nabi Muhammad s.a.w yang telah baginda cetuskan di Makkah dan Madinah. Rencana ini menjelaskan secara terperinci bagaimana baginda berhadapan dengan umat pada masa itu yang terdapat pelbagai cabaran, rintangan dan dugaan yang perlu baginda lalui. Namun, kebijaksanaan baginda dalam berdakwah menghasilkan manhaj-manhaj dakwah yang boleh diaplikasikan pada masa kini yang bersesuaian. Penjelasan yang diutarakan dengan membawa kisah-kisah dapat menguatkan lagi pemahaman kepada pembaca. Di dalam tulisan ³Dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah´ oleh Roziah Sidek (2002) menjelaskan strategi dan hikmah penghijrahan baginda, memahami latar belakang masyarakat kota Madinah menjelang penghijrahan baginda ke kota tersebut, menyebut langkah-langkah awal baginda di Madinah dan menjelaskan perkembangan dakwah Islam yang berlaku selepas Sahifah Madinah. Namun begitu, tulisan ini tidak menjelaskan secara terperinci manhaj-manhaj dakwah baginda. Tulisan ini banyak menjelaskan bagaimana terjadinya satu perkara itu berdasarkan keperluan pada masa itu. Di dalam kertas kerja yang bertajuk ³Metode Dakwah Nabi Muhammad s.a.w:Satu Pendekatan Teori dan Praktikal Kepada Belia Masa Kini´ oleh Shahrulanuar bin Mohamed, Nooraini Sulaiaman, Mahadi Abu Hassan & Norliah Kudus (2007) menjelaskan memahami metode dakwah Nabi Muhammad s.a.w adalah tugas utama yang perlu diambil perhatian khususnya kepada pendakwah pada zaman sekarang. Pemahaman yang jelas terhadap metode-metode dakwah yang telah diperjelaskan adalah penting bagi menghadapi cabaran-cabaran kerenah remaja mahupun belia pada alaf baru ini. Kertas kerja ini menerangkan secara umum metode. Namun begitu, kertas kerja ini tidak menjelaskan

manhaj-manhaj yang dakwah Nabi Muhammad s.a.w dicetuskan di Makkah atau Madinah.

2.0 GAMBARAN KOTA MADINAH SEBELUM PENGHIJRAHAN NABI MUHAMMAD S.A.W Madinah merupakan sebuah kota bagi sebuah masyarakat majmuk. Dari sudut etnik, ia terdiri daripada etnik Arab dan etnik Yahudi. Orang Yahudi terdiri daripada tiga kabilah, iaitu Qainuqa¶, al-Nadir dan Quraizah. Antara kabilah-kabilah ini tidak aman kerana adanya perbalahan dan rebutan antara mereka. Manakala di kalangan orang Arab pula terdiri daripada beberapa suku kaum, seperti Khazraj dan Aus. Keadaan mereka sentiasa bermusuhan, sama ada antara etnik dan kabilah atau suku kaum. Orang Arab Madinah samalah dengan orang Arab lain, menganuti kepercayaan keberhalaan, memuja dan menyembah patung-patung berhala (Ab Aziz Mohd Zin, 2001:57). Sebelum penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah, Islam telah diketahui oleh penduduk Madinah dan ramai telah memeluknya. Hubungan sesetengah orang Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w di Makkah sejak beberapa tahun sebelum hijrah menyebabkan agama ini tidak dikenali dan disebarkan di Madinah. Walaupun sebelum hijrah, Islam tidak asing lagi bagi penduduk Madinah. 3.0 MANHAJ-MANHAJ DAKWAH NABI MUHAMMAD S.A.W DI MADINAH Manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah bertujuan untuk membina keyakinan dengan apa yang akan baginda sampaikan. Nabi Muhammad s.a.w merupakan Rasul utusan Allah (SWT) yang akan membawa masyarakat Madinah ke jalan yang benar melalui pendekatan-pendekatan seperti yang dinyatakan.

3.1 Manhaj Tarbiyyah Pendekatan ini adalah pendekatan pendidikan dilakukan oleh Nabi s.a.w kepada mereka yang sudah menerima lslam, kerana didikan yang kukuh akan menjadikan mereka tidak mudah dipengaruhi oleh pihak musuh. Dengan wujudnya sahsiah yang mantap, ia boleh mempengaruhi orang luar untuk mengikuti jejak mereka. Di sinilah letaknya kepentingan manhaj pendidikan ini bagi membangun manusia contoh yang boleh mempengaruhi orang luar menerima lslam secara mudah dan senang hati. Dalam sejarah lslam dinyatakan beberapa tempat yang pernah dijadikan lokasi pendidikan yang dilaksanakan secara langsung oleh Nabi atau oleh sahabat dengan arahan Nabi. Di antara ialah: 1. Membina masjid Pembinaan masjid sebagai perkara pertama yang Nabi Muhammad s.a.w lakukan di Yathrib jelas menggambarkan kepentingan institusi masjid tersebut dalam menegakkan syiar Islam yang selama ini diperangi. Ia boleh berperanan besar dalam menyatukan akidah umat Islam. Pembinaan masjid juga membuktikan bahawa seluruh ibadat dalam Islam adalah menjurus kepada pembersihan jiwa, pemurnian akhlak, pengukuhan ikatan antara sesama Islam terutamanya dalam hal bantu-membantu dan ketakwaan. Masjid yang didirikan di Yathrib asalnya adalah tempat menjemur kurma yang dimiliki oleh dua orang anak yatim bernama Sahl dan Suhayl. Pembinaan masjid ini turut menyaksikan penglibatan Nabi Muhammad s.a.w apabila baginda bersama-sama mengangkut labin (Batu-bata) yang digunakan untuk membina bangunan masjid. Atap masjid pula dibuat daripada daun pelepah tamar dan tiangnya dari pelepah tamar yang keras (Roziah Sidek, 2002: 145). Masjid ini menjadi pusat kepada segala aktiviti umat lslam pada masa itu. Masjid yang di bina telah dijadikan sebagai pusat pengajian lslam yang dipimpin secara langsung oleh Nabi s.a.w yang diberi nama al-Suffah. Al-Suffah ketika itu menjadi Pusat Dakwah dibina dengan tujuan untuk melatih para pendakwah yang nantinya akan menjadi mujahid dakwah di pelbagai kawasan yang telah menerima lslam. Nabi s.a.w sendiri sebagai tenaga pengajarnya. di samping itu di bantu oleh sahabatsahabat yang dianggap lebih senior yang juga mendapat pendidikan secara langsung dari Nabi s.a.w. Di antara mereka yang menjadi pembantu Nabi s.a.w sebagai tenaga pengajar ialah Abdullah bin Said bin al-As, Ubaidah bin Samit, Ubaydah bin Kaab dan lain-lain. Bahkan di antara pengajarnya adalah tawanan Perang Badr yang mempunyai kepakaran tertentu yang dijadikannya sebagai tebusan (Syamsul Bahri Andi Galigo, 1998:29). Kesungguhan Nabi Muhammad s.a.w membina masjid ini bukan semata-mata ingin mewujudkan satu tempat yang khusus untuk ibadat sahaja. Sebenarnya masjid ini juga turut dijadikan sebagai tempat umat Islam menerima ajaran Islam, tempat pertemuan umat Islam, tempat mengatur urusan pentadbiran, tempat tinggal golongan yang tidak mampu, tempat membincangkan strategi peperangan, tempat bermesyuarat dan tempat menerima perwakilan asing. 2. Mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansar Nabi Muhammad s.a.w memandang penting aspek persaudaraan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansar. Ia merupakan satu manifestasi keadilan Islam dari segi akhlak kemanusiaan. Satu hal yang perlu dilihat di sini ialah Muhajirin menghadapi masalah persoalan ekonomi dan sosial. Mereka tiba di Madinah tanpa memiliki apa-apa harta. Penghijrahan golongan Muhajirin boleh melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi di Yathrib. Namun ia agak susah untuk dilakukan memandangkan kegiatan ekonomi di Yathrib lebih berasaskan pertanian dan penternakan. Ini jelas sekali berbeza dengan kegiatan ekonomi mereka di Makkah sebelum ini yang lebih tertumpu pada kegiatan perdagangan. Nabi Muhammad s.a.w sedar bahawa keadaan golongan Muhajirin ini boleh dibantu oleh golongan Ansar yang kaya dengan hasil pertanian, harta dan pertukangan mereka (Roziah Sidek, 2002:146). Sorotan ke atas sirah Nabi Muhammad s.a.w membuktikan bahawa golongan Ansar benar-benar memperlihatkan contoh pengorbanan yang amat mulia. Antara bentuk pengorbanan dan bantuan Ansar ialah mereka mencadangkan kepada Nabi Muhammad s.a.w agar membahagikan pokok kurma mereka kepada golongan Muhajirin. Namun Nabi Muhammad s.a.w menyarankan agar pokok kurma itu diusahakan oleh golongan Ansar dan mereka boleh membahagikan hasilnya kepada golongan Muhajirin. Alasan yang Nabi Muhammad s.a.w berikan ialah tenaga golongan Muhajirin lebih diperlukan untuk dakwah dan jihad.

Golongan Ansar ini juga dikatakan sanggup menawarkan salah seorang isteri mereka kepada golongan Muhajirin. Ini berlaku antar Sa¶d bin al-Rabi¶ dari golongan Ansar dengan Abd Rahman bin¶Awf dari golongan Muhajirin. Sa¶d dilaporkan mempunyai dua orang isteri dan beliau menawarkan salah seorang dari isterinya kepada Abd Rahman bin µAwf dan Abd Rahman bin µAwf sendiri membuat pilihan yang mana satu lebih disukainya. Walaupun golongan Ansar ternyata menawarkan bantuan yang tidak bernilai harganya, ini tidak bermakna golongan Muhajirin tidak berusaha langsung. Menurut catatan Ibn Sa¶d dan al-Baladhuri persaudaraan ini terjalin antara 90 orang iaitu 45 dari golongan Muhajirin dan 45 dari golongan Ansar. Persaudaraan ini memberi hak untuk tolong-menolong antara kedua-dua golongan. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan masalah kehidupan sama ada pertolongan berbentuk kebendaan atau nasihat sehingga membenarkan mereka saling mewarisi harta walaupun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Namun hak perwarisan harta terbatal dengan turunnya ayat 75 surah al-Anfal. Walau bagaimanapun, Ibn µAbbas melaporkan bahawa hak dalam bentuk bantuan, pertolongan dan nasihat masih kekal (Roziah Sidek, 2002:147). 3. Sahifah Madinah (Piagam Madinah) Tiada tarikh yang tepat diberikan oleh sejarawan mengenai pengisytiharan Sahifah Madinah. Namun Kattani, Wellhausen dan Watt menyebut bahawa perjanjian itu diisytiharkan sebelum berlaku peperangan Badr. Manakala Hubert Grimme dan beberapa orang penulis lain berpendapat ia diisytiharkan selepas peperangan Badr. Ibn Ishaq sendiri dalam tulisannya meletakkan cerita mengenai Sahifah Madinah ini lebih awal dari peristiwa persaudaraan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansar (Roziah Sidek, 2002:149). Piagam Madinah ini mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama meliputi fasal 1 hingga fasal 23 yang menggariskan peraturan mengenai golongan Muhajirin dan Ansar. Manakala bahagian kedua pula meliputi fasal 24 hingga 47 membincangkan hak dan tanggungjawab kabilah Yahudi di Madinah. Secara umumnya, piagam ini mengandungi prinsip-prinsip berikut: a. Piagam itu tertulis. Justeru itu, ia adalah satu perlembagaan bertulis yang pertama dalam sejarah dunia. b. Piagam itu adalah satu perjanjian masyarakat antara golongan Muhajirin dan golongan Ansar. c. Pembentukan ummah yang ditegaskan dalam fasal 1 bertujuan untuk membentuk satu masyarakat baru dalam negara Islam yang baru didirikan. Kepentingan prinsip ini begitu ketara kerana ia menghimpunkan antara golongan Muslim dengan golongan Yahudi dan golongangolongan lain di dalam masyarakat baru sebagai warganegaranya. Masyarakat baru ini adalah masyarakat yang mempunyai undang-undang yang hidupnya teratur diasuh jiwa raganya serta yang diatur langkah dan cara pergaulannya. d. Cita-cita kenegaraan yang terdapat dalam bahagian awal Piagam Madinah jelas menggambarkan ideologi Islam dalam membentuk sesebuah negara. e. Pengakuan hak asasi manusia meliputi pengakuan tentang cara hidup, adat istiadat dan kebebasan mereka. Ini jelas digambarkan dalam fasal 2 hingga 10. Begitu juga dengan hak-hak politik seperti yang terkandung dalam fasal 16 hingga 23. f. Disiplin dan semangat setia kawan dianjurkan seperti yang terdapat dalam fasal 11 hingga 15. g. Pengakuan tentang hak-hak minoriti golongan Yahudi seperti dalam fasal 25 hingga 35. h. Pengakuan adanya pemimpin negara yang harus dipatuhi segala perintahnya. Beliau bertanggungjawab menentukan haluan politik negara dan beliau juga menjadi tempat merujuk segala persoalan. Ini jelas disebut dalam fasal 36 dan fasal 42. Prinsip ini secara tidak langsung menegaskan kewujudan seorang penguasa negara yang mewakili seluruh umat iaitu Nabi Muhammad s.a.w i. Kewajipan mempertahankan negara seperti yang ditegaskan dalam fasal 39. j. Politik perdamaian dijadikan sebagai haluan negara yang dipegang teguh seperti yang terkandung dalam fasal 45. 4. Dar al-Qurra Ia adalah rumah Malik bin Naufal yang sengaja dikhususkan sebagai tempat berkumpulnya para sahabat yang berminat menghafal dan membaca ayat-ayat al-Quran . Walaupun ada riwayat lain yang menyatakan bahawa Dar al-Qurra ini bertindak sebagai asrama pelatih yang tidak dapat ditampung di al-Suffah, tetapi tempat belajar mereka tetap di Pusat Dakwah al-Suffah. 5. Kuttab Institusi ini berupa tempat pengajian bagi kanak-kanak lslam yang memerlukan pentarbiahan, terutama bagi menggalakkan kanak-kanak mempelajari bacaan al-Quran. Abdullah bin Masud menyatakan bahawa beliau bersama Zaid bin thabit pernah belajar al-Quran sebanyak 70 surah secara talaqqi di hadapan Nabi s.a.w di kuttab, sewaktu ia masih kecil. 6. Rumah Para Sahabat Rasulullah Para sahabat Rasulullah juga menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat mempelajari lslam. Kebiasaannya jika Nabi menerima tetamu dari luar, mereka akan ditumpangkan di rumah sahabat yang mempunyai kemampuan. Peluang seperti ini tidak dilepaskan oleh sahabat berkenaan. Mereka memberi bimbingan dan mauizah kepada tetamu tersebut bagi tujuan meyakinkan kebenaran lslam yang dibawa oleh Nabi s.a.w. Ketika Nabi didatangi tetamu dari kabilah Abdul Qais, mereka tinggal di Madinah selama sepuluh hari. Ketua kumpulannya, Abdullah al-Ashajj sengaja ditumpangkan di rumah Ramlah binti al-Harith, sementara yang lainnya ditempatkan di rumah beberapa sahabat dari kalangan Ansar. Ketua kumpulan, Abdullah selalu bersama Nabi s.a.w dan bertanya tentang lslam dan ajarannya, sementara tetamu yang lain ikut belajar kepada sahabat-sahabat.

Demikianlah kita lihat peranan pendidikan yang dikembangkan oleh Nabi s.a.w pada masa hidupnya, di mana ia merupakan aspek penting yang mesti wujud dalam masyarakat lslam.

3.2 Manhaj al-Mursalah Baginda s.a.w bukan sahaja berdakwah dengan menggunakan ucapan, bahkan baginda s.a.w menyampaikan mesej dakwah dengan tulisan yang ditulis oleh para sahabatnya. Kebanyakan surat-surat baginda s.a.w dapat dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu (Syamsul Bahri Andi Galigo, 1998:36): a. Seruan yang berisi seruan dan ajakan untuk memeluk Islam. Surat seperti ini biasanya baginda s.a.w tujukan kepada non-muslim seperti orang Yahudi, Kristian, Majusi dan Musyrikin. b. Surat yang berisi ajaran Islam yang berkaitan dengan panduan yang diperlukan oleh masyarakat Islam. Biasanya surat ini ditujukan kepada orang Islam yang ingin mengetahui sesuatu perkara dalam Islam. c. Surat yang berisi panduan Islam bagi non-muslim yang berada di bawah pemerintah Islam. Ia khusus untuk mereka yang ingin berdamai dengan umat Islam. Kebanyakan surat yang dihantar oleh baginda s.a.w kepada pemimpin-pemimpin negara lain untuk menyeru mereka kepada Islam. Sebagai contoh baginda s.a.w telah menghantar para utusannya kepada raja-raja yang berjiran seperti Habsyah, Mesir, Parsi dan Rome. Menurut Abd Ghafar Aziz (1983) baginda mempunyai 42 orang kakitangan yang bertanggungjawab menyediakan surat serta menterjemahkannya, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Ibn µAs, Khalid bin Walid dan lain-lain. Pemindahan maklumat dari datu generasi ke generasi yang lain banyak dimanfaatkan dengan kaedah tulisan ini dalam penyebaran dakwah Islamiah.

3.3 Manhaj al-Bi¶thiyah Ia merujuk kepada pengiriman mujahid dakwah ke pelbagai daerah di luar tempat Nabi s.a.w bermastautin. Ia merupakan lanjutan daripada pendekatan tarbiah Nabi s.a.w bagi mempersiapkan para da¶i yang profesional yang telah menjalani latihan yang dibimbing oleh Nabi s.a.w secara langsung (Syamsul Bahri Andi Galigo, 1998:33). Pada tahun 4 Hijrah, Nabi s.a.w telah menghantar tenaga ke negeri Najd di atas permintaan seorang penduduknya yang bernama Amir bin Malik. Para pendakwah seramai tujuh puluh orang sahabat yang dihantar itu diketuai oleh al-Mundhir bin Amr. Walaupun misi dakwah itu menghadapi cabaran hebat dari penguasa Negeri itu, iaitu Amir Bin Tufayl, yang akhirnya mencetuskan tragedi yang dikenali sebagai Bir Maunah dengan pembunuhan tenaga dai yang dihantar itu. Yang masih hidup hanyalah seorang iaitu Amr bin Umayyah yang segera menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi s.a.w. Dengan sebab itulah Nabi s.a.w melakukan doa qunut nazilah selama sebulan bagi mengutuk perbuatan keji itu. Pada tahun ke-7 Hijrah Nabi s.a.w menghantar sejumlah pendakwah ke Khaibar, di utara Madinah, yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib. Wasiat Nabi s.a.w kepada misi dakwah ini adalah (Syamsul Bahri Andi Galogo, 1998:34): Jalankanlah tugas mulia dengan penuh ketenangan dan bertanggungjawab. Apabila kamu sampai di halaman rumah mereka, ajaklah mereka masuk lslam, beritahulah mereka tentang tanggungjawab yang mesti dikerjakan . Demi Allah, usaha yang menyebabkan Allah membuka pintu hidayah kepada seorang sahaja, lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta yang berwarna merah. Nabi s.a.w juga telah menghantar sahabat-sahabat ke Yaman. Di antara sahabat yang di hantar dalam misi dakwah ini ialah Abu Musa alAsyari, Muadh bin Jabal, Ali bin Abi Talib, Khalid bin al-Walid, al-Barra¶ bin Azib. Mengikut keterangan al-Barra¶ bahawa beliau bersama Khalid bin Walid dan lain-lain sahabat telah dihantar oleh Nabi s.a.w untuk berdakwah ke Yaman. Mereka telah menjalankan aktiviti dakwah di Yaman selama enam bulan, tetapi tiada seorang pun yang masuk lslam. Kemudian Nabi s.a.w mengirim Ali bin Abi Talib, ketika Ali bin Abi Talib bersamanya, mereka telah mendatangi kabilah Hamdan dan berjaya memasukkan mereka dalam lslam. Setelah berita ini sampai kepada Nabi s.a.w melalui surat Ali bin Abi Talib. Nabi pun terus bersujud syukur dan setelah bangun Nabi s.a.w mengucapkan : al-Salam µala Hamdan, al-Salam µala Hamdan¶ (Syamsul Bahri Andi Galigo, 1998:35). Nabi s.a.w pernah dikunjungi oleh warga Najran yang beragama Kristian, mereka telah memohon kepada Nabi s.a.w agar dikirimkan pendakwah yang amanah yang boleh mengajar tentang lslam. Nabi pun memanggil Abu Ubaaydah bin al-Jarrah untuk dikirim ke sana bagi tujuan dakwah. Demikian juga Khalid bin Walid pada tahun 10 Hijrah pernah dikirim ke Yaman untuk berdakwah dan berjaya mengislamkan semua warga kabilah Bani Harth di sana. Setelah Makkah dibebaskan dari kuasa kaum Musrikin pada tahun 8 Hijrah. Nabi s.a.w telah menghantar Muadh bin Jabal sebagai pendakwah tetap di Mekah bagi mengajak mereka yang belum lslam untuk masuk lslam dan mengajar al-Quran dan ajaran lslam kepada mereka yang sudah masuk lslam. 3.4 Manhaj Jihad Metod Jihad ini sangat berkesan terutamanya memberi tarikan kepada orang bukan lslam tentang lslam. Kemenangan orang lslam dalam peperangan Badar, merupakan satu pengumuman yang jelas kepada umum tentang agama yang baru dan suatu deklarasi Ilahi yang meluas tentang nabi terakhir. Ia juga memberitahu kepada orang bukan lslam bahawa mereka tidak mungkin mengalahkan agama yang baru ini dan rasulnya dengan cara-cara yang telah dilakukan itu. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh orang-orang lslam dalam peperanganpeperangan dengan orang bukan lslam mempunyai kesan yang besar untuk membawa orang-orang bukan lslam masuk lslam. Langkah mewajibkan jihad perang untuk melahirkan kekuatan masyarakat lslam. Jihad perang dalam lslam mempunyai cara dan matlamat

yang tersendiri. Ia berbeza dengan peperangan yang berlaku di dalam tamadun-tamadun yang lain. Tujuan di sebaliknya adalah untuk menghapuskan kezaliman, ia adalah untuk tujuan dakwah, kerana ia satu cara dakwah,sebagaimana penjelasan Allah dalam surah al-Haj ayat 39-40, Maksudnya: Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh golongan penceroboh), kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya; dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan).(39) Iaitu mereka Yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: "Tuhan Kami ialah Allah". dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempattempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugamanya (ugama Islam); Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa;(40)

Keadaan tersebut dapat dilihat pada peperangan yang berlaku di antara orang lslam dengan orang yang bukan lslam selepas Hijrah Nabi sehingga membawa kepada Pembukaan Mekah. Dengan sebab wujudnya kekuatan di pihak orang lslam yang selalunya menang dalam peperangan yang diharunginya, orang-orang Arab diseluruh Semenanjung Tanah arab mengakui kekuatan orang lslam dan kelemahan mereka. Dengan pengakuan ini, mereka mengiktiraf lslam dan memeluknya beramai-ramai. 3.5 Kesimpulan Manhaj-Manhaj Dakwah Nabi Muhammad S.A.W Di Madinah Manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w boleh disimpulkan sebagaimana berikut (Ab. Aziz Mohd Zin, 2001:57-64): 1. Banyak tertumpu kepada hukum hakam Allah dan tanggungjawab individu untuk membina sebuah masyarakat lslam yang mulia. Keadaan ini dapat dilihat kepada ayat-ayat al-Quran yang diturunkan di Madinah yang banyak menerangkan tentang dialog dengan Ahli Kitab, hukumhukum untuk amalan di dalam ibadat khusus, muamalat secara peribadi dan masyarakat, siasah dan peperangan, mendirikan kerajaan dan tasri¶ secara umum. Sebagai contoh dalam hal perintah puasa, Allah (SWT) menjelaskan, Maksudnya; Wahai orang-orang yang beriman! kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.(Surah al-Baqarah:183)

Ayat tersebut menjelaskan kewajipan berpuasa ke atas orang lslam dan ia bermula pada tahun kedua Hijrah. Mengenai arak dan sesetengah perbuatan buruk yang lain Allah menjelaskan, Maksudnya; Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa Sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.(Surah alMaidah:90)

Ayat tersebut menjelaskan tegahan dan larangan ke atas perkara keji iaitu arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib. Arak sendiri ditegah menggunakannya pada tahun ketiga Hijrah. Dalam hal supaya setiap orang lslam berpegang kepada agama Allah dan bersatu padu, Allah berfirman, Maksudnya; Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai (Surah al-Maidah:103) Masyarakat lslam ialah masyarakat yang bersatu padu. Untuk membina masyarakat tersebut Allah mengingatkan seluruh orang lslam tidak berpecah antara satu sama lain yang boleh merosakkan dengan cara berpegang teguh dengan agama Allah.

2. Saluran masjid melalui khutbah Jumaat dan syarahan umum. Sembahyang Jumaat tidak diadakan di Makkah, kerana kekuatan orang lslam belum ada. Sembahyang Jumaat dilakukan di Madinah, malah ia dilakukan sebelum Hijrah Nabi s.a.w. Melalui khutbah yang menjadi syarat kepada sembahyang Jumaat, orang lslam dapat mendengar penerangan lslam secara terbuka dan berjumpa antara satu sama lain pada setiap minggu. Di samping itu ucapan-ucapan lain turut disampaikan di masjid. Masjid menjadi tempat yang penting bagi masyarakat lslam pada bila-bila masa. 3. Penghantaran wakil, sama ada dengan permintaan atau tanpa permintaan. Hasilnya, ramai orang telah memeluk lslam sehingga dengan itu lslam diketahui merata-rata. 4. Rombongan dan utusan dari satu-satu suku kaum. Dengan tersebarnya berita tentang kekuatan masyarakat lslam yang baru lahir, iaitu setelah dapat mengalahkan tentera kafir Quraish di Badar, dekat dengan Madinah yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Maka datanglah perutusan dan rombongan ke Madinah untuk mengetahui keadaan sebenar mengenai masyarakat yang baru lahir itu. Di samping itu, rombongan ini juga hasil dari pemergian wakil-wakil ke sesetengah untuk mengajar tentang lslam dan menambah lagi pengetahuan mereka tentang lslam yang baru dianuti itu. Nabi s.a.w menerima bermacam-macam rombongan sehingga pada tahun kesembilan Hijrah, dinamakan Tahun Pengutusan. 5. Menggunakan tulisan yang berbentuk surat dan perutusan. Surat-surat ini banyak dihantar, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua untuk menerangkan tentang lslam. 6. Dakwah di Madinah adalah kesinambungan dengan apa yang telah dilakukan semasa di Makkah. Metode Perbandingan semasa di Madinah yang digunakan oleh Nabi s.a.w. Dalam surah al-Jumuat ayat 5, Maksudnya: Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah pun diterangkan Dalam Kitab Taurat tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya, maka) bandingan orang-orang (Yahudi) yang di tanggungjawab dan ditugaskan (mengetahui dan melaksanakan hukum) Kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul bandela Kitab-kitab besar (sedang ia tidak mengetahui kandungannya). buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah; dan (ingatlah), Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim.(Surah al-Jumuat:5)

7. Langkah menyatupadukan masyarakat untuk dilahirkan sebuah masyarakat contoh. Perkara yang mula-mula dilakukan oleh Nabi s.a.w ialah mendirikan masjid. Pembinaan masjid bertujuan untuk dijadikan tempat mesyuarat, perhimpunan untuk mengajar urusan berkait dengan akhirat dan dunia, tempat perbicaraan untuk menyelesaikan masalah dan menjatuhkan hukuman, tempat perlindungan sementara bagi orang musafir dan tempat sembahyang. Masjid menjadi pusat kepada kehidupan masyarakat lslam. Situasi ini menjadikan masyarakat lslam tersusun dalam mengurus segala kepentingannya bagi menuju kepada kekuatan dan kemuliaan. 8. Selain itu Nabi s.a.w telah mengambil langkah mempersaudarakan Muhajirin yang berasal dari Makkah dengan Ansar anak tempatan Madinah. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, supaya orang-orang lslam terus berada dalam satu barisan yang kuat, yang setiap anggotanya mempunyai perasaan terhadap saudaranya yang lain, yang menjadi asas utama kepada kekuatan orang lslam.

9. Nabi s.a.w juga telah mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah, khususnya antara orang lslam dengan orang Yahudi. Perjanjian ini diadakan adalah untuk saling bantu membantu dan hormat menghormati serta saling mempertahankan Madinah daripada sebarang ancaman. Kerana masyarakat lslam yang baru muncul perlu dihindarkan dari sebarang ancaman. Ketika Nabi s.a.w sampai di Madinah, orang Yahudi dan musyrikin telah mendiami Madinah. Nabi s.a.w menerima hakikat ini dan cuba berbaik dengan mereka melalui satu perjanjian bahawa pegangan agama adalah hal masing-masing dan masing-masing tidak boleh menceroboh antara satu sama lain. Dengan keadaan itu, pembinaan masyarakat dapat dilakukan dengan sempurna. 4.0 CABARAN DAKWAH KEPADA MASYARAKAT MASA KINI Usaha menyampaikan risalah Islam sentiasa menghadapi cabaran, hambatan dan halangan yang biasanya berpunca daripada cabaran dalaman dan luaran. Seorang pendakwah yang matang akan menjadi seorang yang berkredibiliti yang tinggi dalam dakwah. Namun, cabaran-cabaran sebeginilah yang menghasilkan kekuatan dalaman ke arah kelangsungan dakwah Islamiah itu sendiri berdasarkan manhajmanhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah merupakan perintis dalam ilmu dakwah. Cabaran pertama ialah keterbatasan ilmu Islam dan ilmu-ilmu kontemporari di kalangan pendakwah oleh sebab tiada kematangan dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut, ini akan menyebabkan kekaburan dalam memahami Islam itu sendiri di kalangan umum, khususnya dalam diri pendakwah. Ketepatan pandangan tasawur Islam amat penting dalam setiap anggota masyarakat. Jika berlaku perbezaan, lahirlah golongan yang berbeza dalam pendekatan dakwah Islam. Ada golongan yang menekankan aspek ilmu sahaja tanpa mengambil kira aspek-aspek yang lain kerana mereka beranggapan masalah dakwah Islam dapat diselesaikan dengan kematangan intelektual semata-mata, di samping ada pula yang mengambil berat aspek politik sahaja. Ada juga mereka yang menekankan aspek kerja sosial dan kebajikan dalam tujuan berdakwah. Sebenarnya, Islam memerlukan fahaman yang syumul lagi menyeluruh, baik dalam aspek sosial, kebajikan, politik, ilmu, ekonomi, dan sebagainya. Cabaran seperti ini memerlukan komitmen dan iltizam semua pihak supaya usaha dakwah mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah (SWT). Cabaran kedua ialah tidak wujud kecenderungan yang bersungguh-sungguh dalam mengisi keilmuan yang mendalam sama ada ilmu Islam atau ilmu kontemporari yang lain. Persepsi umat Islam terhadap ilmu adalah sekitar ilmu-ilmu yang khusus seperti ibadah sahaja. Sebenarnya, dalam mengharungi cabaran persekitaran dalam lingkungan masyarakat yang pelbagai budaya dan gaya hidup, pendakwah mesti menguasai ilmu-ilmu yang lain seperti komunikasi, teknologi maklumat, psikologi, dan sebagainya. Ilmu-ilmu inilah perlu disampaikan dengan ruh Islam dan nilai-nilai Islam perlu diterapkan agar audien atau mad¶u dapat melihat Islam dengan lebih jelas lagi dan mengamalkannya. Cabaran ketiga ialah ketahanan jiwa dan kerohanian juga tidak diambil perhatian secara serius menyebabkan peribadi para pendakwah menjadi lemah apabila berdepan dengan golongan sasaran. Inilah yang membimbangkan dan perlu tindakan dalam diri pendakwah. Kebanyakan para pendakwah hanya tertumpu pada amalan berbentuk kebatinan. Namun, apa yang penting adalah ketahanan jiwa dan kerohanian lagi ampuh yang dapat melawan kemungkaran, kefasikan dengan penuh sabar dan reda kepada Allah (SWT). Cabaran yang terakhir adalah cabaran medium perhubungan. Para pendakwah harus menggunakan media cetak dan elektronik dalam penyebaran dakwah Islam. Namun, rata-rata yang tertumpu pada syarahan di masjid dan di surau sahaja. Sewajarnya era ICT dan multimedia ini dimanfaatkan sepenuhnya dalam tujuan meninggikan risalah Islam kepada ummah seluruhnya. Memandangkan pendekatan terkini semakin berkembang dan mengalami perubahan dari hari ke hari, sudah tentu kita memerlukan pendakwah yang mahir dalam ilmuilmu tersebut. Peranan media massa juga tidak kurang pentingnya dalam mencabar dan melemahkan umat Islam. Sistem pengurusan Islam sewajarnya mengkaji sistem yang wujud dalam penyebaran maklumat kerana sistem yang sedia ada sering mengikuti sistem Barat. Sebagai contoh dalam Internet misalnya terlalu banyak informasi yang tidak benar tentang Islam di samping unsur-unsur hendonisme yang menghancurkan. Oleh yang demikian, pendakwah harus mengambil inisiatif dan alternatif dalam mengembalikan media massa sebagai wahana dakwah Islamiah. 5.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya dapat dijelaskan di sini bahawa manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah adalah cetusan dari baginda yang merupakan perintis kepada ilmu dakwah berdasarkan keperluan pada zaman itu. Ini kerana di Madinah mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri dari beberapa etnik dan kabilah yang selalu berbalah antara satu sama lain. Akan tetapi, tidak menjadi masalah kepada para pendakwah untuk menggunakan manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w dalam konteks masa kini. Perlu diingatkan bahawa cabaran pada masa kini lebih hebat berdasarkan apa yang telah dinyatakan. Para pendakwah perlu