FADING 1.Fading là gì? Khi tín hi u c truy n t anten phát n anten thu, nó s i theo nhi u ngkhác nhau.

Các tia này g m tia i th ng LOS (cái này trong viba, còn trong di ng thì không nh t thi t), tia khúc x t khí quy n, tia ph n x t các v t ch ntrên ng i... K t qu tín hi u t i anten thu là t ng h p c a các tín hi u này, n umay m n thì các tín hi u này ng pha và c ng tín hi u c t ng c ng. Nh ng n u các tín hi u này tri t tiêu l n nhau làm c ng tín hi u t i anten thugi m nghiêm tr ng (ngang m c nhi u) ó chính là hi n t ng fading.M t ví d : N u ng i trong phòng, ch thì không có sóng nh ng ch c n di chuy nsang v trí khác thì sóng l i m nh, y là fading. 2. Phân lo i fading Fading ph ng (flat fading) x y ra khi b ng thông c a kênh truy n l n h n b ngt n c a tín hi u (chú ý tín hi u thì là b ng t n, không ph i b ng thông). Do các h th ng t c th p có r ng b ng t n tín hi u h p (h p h n r ng kênh truy n)nên ch u nh h ng c a flat fading. nh h ng c a flat fading tác ng lên toàn b d i t n tín hi u truy n trên kênh là nh nhau, do ó vi c tính toán d tr fading (fading margin) d dàng h n (các t n s trong b ng t n u b tác ng nh nhau thì ch vi c t ng thêm phát cho t t c b ng t n. Th c t thì có b g i là t ng i u ch nh l i-AGC (Auto Gain Control) s i u ch nh m c bù nhi u này) Fading l a ch n t n s (selective fading) x y ra khi b ng t n c a tín hi u l nh n b ng thông c a kênh truy n. Do ó h th ng t c v a và l n có r ng b ng tín hi u l n (l n h n r ng kênh) s ch u nhi u tác ng c a selectivefading. Tác h i l n nh t c a lo i fading này là gây nhi u lên kí t -ISI. Selectivefading tác ng lên các t n s khác nhau (trong cùng b ng t n c a tín hi u) là khácnhau, do ó vi c d tr nh flat fading là không th . Do ó kh c ph c nó,ng i ta s d ng m t s bi n pháp: 1/Phân t p (diversity): không gian (dùng nhi uanten phát và thu) và th i gian (truy n t i nhi u th i i m khác nhau). 2/ S d ngm ch san b ng thích nghi, th ng là các ATDE (Adaptive Time DomainEqualizer) v i các thu t toán thích nghi thông d ng là C ng ép không ZF (ZeroForcing) và Sai s trung bình bình ph ng c c ti u LMS (Least Mean Squareerror); 3/S d ng mã s a l i gi m BER (v n có th l n do selective fading gâynên);4/Tr i ph tín hi u (pha- inh ch n l c th ng do hi n t ng truy n d n a ng (multipath propagation) gây nên, tr i ph chu i tr c ti p, nh t là v i máythu RAKE, có kh n ng tách các tia sóng và t ng h p chúng l i, lo i b nh h ngc a multipath propagation); 5/S d ng i u ch a sóng mang mà tiêu bi u làOFDM (cái c a n này ngày nay c ng d ng kh p n i, trong di ng 3G, trong WIFI, WIMAX hay trong truy n hình s m t t DVB-T...)

VD: tòa nhà cao t ng. khi tính toán thi t k vô tuy n (tính toán ph sóng) ng i ta th ng tính v i tr ng h p x u nh t là v ikênh Rayleigh. hi n t ng này ch x y ra trên m t kho ng cách l n. slow fading và fast fading phân bi t nhau m c bi n i nhi u t ianten thu. tr i t phân b chu n (kênh Gauss) hay Ricean (kênhRice) cho t i Rayleigh (kênh Rayleigh).hàm m t xác su t) Rayleighc a bi n ng u nhiên là m c fading nhanh c ng hoàn toàn xác nh c n u có c l ch quân ph ng zigma c a nó.do ó còn g i là hi u ng bóng râm (Shadowing) Tuy nhiên. V i các môi tr ng khác nhau. Vì v yhi u ng này g i là Fading ch m (slow fading) Nh v y.D tr fading nhanh (Multipath Fading Margin)Cái này có r c r i h n ôi chút.c a bi n ng u nhiên m c fading che khu t. 3. và m t phân b chu n có k v ng b ng không hoàn toàn xác nh c pdf c a nó n u bi tzigma).Tuy nhiên. (c + v_thu) / (c+v_phát)=> delta_f=abs[f_thuf_phát]=abs[v/(c+v_phát)]. th ng nó là 1% theo nhi u tài li u. Pdf (Probability Density Function .standard deviation . nguyên nhân là cós chuy n ng t ng i gi a máy thu và máy phát d n n t n s thu c s b d ch t n i 1 l ng delta_f so v i t n sô phát t ng ng f_thu = f_phát. Cái này (zigma) c ng ph i xác nh b ng o l ng (driving-test). c ng th ng là 1%. trong ó kênh Rayleigh là kênh t i nh t. s có các phân b khác nhau. Do v y. Fading ch m (slow fading): Do nh h ng c a các v t c n tr trên ngtruy n. Do ó hi n t ng này g i là fading nhanh.Cái ng cong m t này có c nh ph ng pháp th ng kê (nh o b ngdriving-test có c l ch quân ph ng (zigma) hay còn g i là l ch chu n. V i các h th ng b ng h p nh GSM (t c d li u trên kênh th p do ch y u ch ph c v d ch v tho i và d li u t c th p) thìmultipath fading xem c là flat-fading. Hay s không n nhc ng tín hi u nh h ng n hi u ng cho ch n g i là suy hao ch m.r t hay g p trong môi tr ng macro khu v c ô th . ó không ph i là toàn b n i dung c a fading nhanh mà các hi u ng a ng (multipath) c ng có th kéo theo s bi n i nhanh c a m c nhi u t i u thu gây ra fast fading. ng n núi. Khi ó d tr fading nhanh có th xác nh c theo phân b c a m c fading nhanh.f_phátM c d ch t n s thay i theo v n t c t ng i (v) gi a máy phát và thu (t icùng 1 t/s phát).Slow/ShadowingFading Margin)Kho n này tính c d a trên xác su t r t cu c g i cho phép do fading ch m gâynên.Fading nhanh (fast fading) hay còn g i là hi u ng Doppler. Kh c ph c fading: B ng cách tính toán d tr fading.D tr fading che khu t chu n-log (d tr fading ch m . i«làm cho biên tín hi u suy gi m.. nên t c bi n i ch m. L ng d tr fading ch m này tính cn u ta có c ng cong m t xác su t fading che khu t (d ng chu n-log). . T ó ta có th xác nh c d tr fadingnhanh b o m xác su t r t cu c g i do fading nhanh gây ra th p d i m t m cnào ó.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful